روزنامه کرانه شمال شماره 694 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 694

روزنامه کرانه شمال شماره 694

روزنامه کرانه شمال شماره 694

‫سال چهارم‪ /‬دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 694‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شمال‬ ‫وظیفهمن‬ ‫سفارش‬ ‫که‬ ‫ای؛‬ ‫نخورده‬ ‫رطب‬ ‫میراهکند!و‪...‬نیست‬ ‫اب و‬ ‫تامین‬ ‫به خوردنش‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫محمدعلـی محسـنی بندپـی افـزود‪ :‬بـه پیگیـری‬ ‫مطالبـات اعتباری شهرسـتان از سـبد اسـتان‪ ،‬توجه‬ ‫شـود زیـرا وظیفـه من تامیـن اب و راه و نیسـت اما‬ ‫انقـدر سـطح مطالبـات معطل مانـده مردم باالسـت‬ ‫کـه مجبـورم فراتـر از حـوزه مسـئولیتی ظاهر شـوم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان عنـوان اینکـه نگذاریـم سـرمایه گذاران‬ ‫از منطقـه فـرار کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬همـه دسـتگاه ها در‬ ‫کنـار هـم باشـیم و خـط قرمز ما مـردم باشـند و نه‬ ‫مسـئوالن و بایـد بـه تامیـن نیازهـای مـردم توجـه‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫افتتاح واحد تولیدی شکل دهی‬ ‫ورق رنگی و گالوانیزه‬ ‫در بخش مرکزی شهرستان تنکابن‬ ‫به بهانه یک سال فعالیت رجبی در عمارت شهرداری ساری؛‬ ‫با اعتبارات دولتی و حمایت خیرین افتتاح شد؛‬ ‫خدا قوت اقای شهردار‬ ‫دبیرستان دخترانه‬ ‫شهید سماک محمدی‬ ‫خرم اباد تنکابن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حمزه ای مدیرکل مالیاتی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هشدار‬ ‫ولیپور یک تنه جور دولت را بدوش‬ ‫استانه‬ ‫ساری در‬ ‫می کشد‬ ‫سهم ‪ ۳۰‬درصدی زنان؛‬ ‫تکرار اماده مقابله با هرگونه‬ ‫سپاه‬ ‫بی‬ ‫کارستانی‬ ‫رویای قابل تحقق‬ ‫فتنه های دشمنان است‬ ‫سرهنگ پاسدار سیاوش مسلمی فرمانده‬ ‫سپاه کربال مازندران‪:‬‬ ‫جدی یک پزشک فوق تخصص نسبت به بازگشایی‬ ‫فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران‪:‬‬ ‫الزام فروشگاه های مازندران‬ ‫به نصب صندوق الکترونیکی‬ ‫متصل به سرور مالیاتی‬ ‫‪5‬‬ ‫بازنشستگان اسوه تجارب‬ ‫گرانبها و منزلت جامعه‬ ‫هستند‬ ‫اگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای‬ ‫‪99.1‬م‪-‬ع‬ ‫پایه سوم و شماره‬ ‫معین‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ویــژه‬ ‫عمومی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫پایه سوم و معین ویــژه‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد‬ ‫مزایده عمومی با موضوع نصب بنر‪ ،‬نگهداری و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی بر‬ ‫روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه در قالب ‪ 3‬گروه در حریم راههای‬ ‫استان مازندران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه‬ ‫مراحل مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیک دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‬ ‫ ‬ ‫مبلغ پایه اجاره (ریال)‬ ‫‪-‬برای مدت سه سال‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫‪5099003489000005‬‬ ‫سری ی‬ ‫‪756‬‬ ‫‪5099003489000006‬‬ ‫سری و‬ ‫‪780‬‬ ‫‪13.437.049.500‬‬ ‫‪672.000.000‬‬ ‫‪14.191.924.500‬‬ ‫‪5099003489000007‬‬ ‫سری ه‬ ‫‪780‬‬ ‫‪14.315.180.490‬‬ ‫شماره مزایده‬ ‫گروه ها‬ ‫متراژ کل (متر‬ ‫مربع)‬ ‫‪710.000.000‬‬ ‫‪716.000.000‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد و درج پیشنهاد در سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪99.07.01‬‬ ‫مهلت ارسال پاکات الف ‪ ،‬ب و ج به دبیرخانه اداره کل ‪ :‬تا پایان وقت اداری روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪99.07.01‬‬ ‫زمان و محل قرائت پیشنهادات‪:‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 99.07.02‬ساعت ‪ 8.30‬صبح‪ -‬در‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانندبه سایت مزایده واگذاری الکترونیکی‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه یا با شماره ‪(011-33326002-7‬داخلی ‪ 338‬و ‪)339‬‬ ‫اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫نوبت دوم‪ 99.06.18 :‬م الف‪974936 :‬‬ ‫‪-1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت مخابرات ایران – مدیریت منطقه مازندران‬ ‫‪-2‬نشـ�انی دسـ�تگاه مناقصـ�ه گـ�زار‪ :‬مازنــدران – بابــل – خیابــان مــدرس – مدیریــت منطقــه‬ ‫مازنــدران تلفــن‪01132361353‬‬ ‫‪-3‬موضوع مناقصه ‪ :‬نگهداری و بهینه سازی و بهسازی شبکه موبایل استان مازندران‬ ‫‪-4‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ‪ 4.415.780.210 :‬ریال‬ ‫‪-5‬دستگاه نظارت ‪ :‬مدیریت ارتباطات سیار استان مازندران‬ ‫‪-6‬ن��وع تضمی��ن ‪ :‬ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی در وجــه شــرکت مخابــرات ایــران – مدیریــت‬ ‫منطقــه مازنــدران و قابــل تمدیــد و یــا وجــه نقــد واریــز بــه حســاب جــام بــه شــماره‬ ‫‪ 1672372372‬و بــه شــماره شناســه پرداخــت ‪30000804771177‬و یــا چــک تضمیــن شــده‬ ‫بانکــی‬ ‫‪-7‬مهلت دریافت و تحویل اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 99.06.17‬لغایت ‪99.06.26‬‬ ‫‪-8‬تاریخ بازگشایی اسناد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪99.06.29‬‬ ‫‪-9‬مکان بازگشایی پاکات ‪ :‬مدیریت منطقه مازندران‬ ‫‪-10‬دریافـ�ت اسـ�ناد ‪ :‬بابــل – خیابــان مــدرس – مدیریــت مخابــرات منطقــه مازنــدران اداره‬ ‫خریــد و قراردادهــا‬ ‫‪-11‬نشانی تحویل پاکات ‪ :‬بابل – خیابان مدرس – دبیرخانه مدیریت منطقه مازندران‬ ‫‪-12‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪-13‬کلیهــ هزینـ�ه هاــی مرب��وط ب��ه اگه��ی هاــ و کارشناس�یـ برعه��ده برنده‪/‬برنــدگان مناقصــه‬ ‫مـ�ی باشـ�د‪.‬‬ ‫‪-14‬شرکت کنندگان در مناقصه بایست دارای شماره اقتصادی و کدپستی باشند‪.‬‬ ‫‪-15‬بــه پیش��نهادهای فاقــد امضــاء‪ ،‬مخــدوش‪ ،‬مشــروط و پشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء‬ ‫مـ�دت مقـ�رر در فراخـ�وان واصـ�ل شـ�ود‪ ،‬مطلقـ�ا تربیـ�ت اثـ�ر داده نخواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫‪-16‬مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪-17‬ارتبــاط موضــوع فعالیــت شــرکت بــا موضــوع مناقصــه از ســوی شــرکت کننــدگان الزامــی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫‪-18‬رعایــت قانــون اســتفاده حداکثــر تولیــدات داخــل بــرای شــرکت کننــدگان الزامــی مــی‬ ‫باشـ�د‪.‬‬ ‫‪-19‬مدت اعتبار پیشنهادها باید سه ماه شمسی باشد‪.‬‬ ‫‪-20‬هــر شــخص حقوقــی شــرکت کننــده در مناقصــه نمــی توانــد عضــو بیــش از یک مشــارکت‬ ‫باشــد امــا مــی توانــد بعنــوان پیمانــکار دســت دوم در بیــش از یــک پیشــنهاد معرفــی شــود‬ ‫در مشــارکتها هرگونــه تغییــر در مشــارکت منــوط بــه تائیــد کتبــی مناقصــه گــزار بیــش از‬ ‫تاریـ�خ تسـ�لیم پیشـ�نهاد اسـ�ت‪.‬‬ ‫تلفن تماس ‪01132362241 :‬‬ ‫دورنویس‪01132323332 :‬‬ ‫شرکت مخابرات ایران‬ ‫مدیریت منطقه مازندران‬ ‫(سهامی عام)‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫پیام مشترک نماینده ولی فقیه‬ ‫و استاندار مازندران‬ ‫به مناسبت اغاز سال تحصیلی‬ ‫‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫ایـت اهلل محمـدی الیینـی‪ ،‬نماینـده مقـام‬ ‫معظـم رهبـری در اسـتان و احمـد حسـین‬ ‫زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران طـی پیـام‬ ‫مشـترکی؛ اغـاز سـال تحصیلـی ‪ 99-400‬و‬ ‫بازگشـایی مـدارس را به همـه رهپویان علم و‬ ‫دانـش در تمامـی عرصـه هـا تبریـک گفتنـد‪‎‎.‬‬ ‫متن کامل این پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫همزمـان با محرم حسـینی (ع) و پاسداشـت‬ ‫هفتـه دفـاع مقـدس کـه بـزودی با یـاد ها و‬ ‫خاطـره های حماسـی خـود از راه می رسـد‪،‬‬ ‫اغـاز بهـار تعلیـم و تربیـت و شـروع سـال‬ ‫جدیـد تحصیلـی را بـه همه نوامـوزان‪ ،‬دانش‬ ‫امـوزان‪ ،‬معلمـان و فرهنگیـان فرهیختـه ‪،‬‬ ‫همـه اولیـای گرامـی تبریـک مـی گوییـم و‬ ‫از خداونـد بـزرگ و منـان؛ سلامتی و توفیق‬ ‫روزافـزون همـه عزیـزان را خواهانیـم‪.‬‬ ‫بازگشـایی مـدارس‪ ،‬یکـی از گسـترده ترین‪،‬‬ ‫پویـا تریـن و زیباتریـن پویـش سـاالنۀ‬ ‫اجتماعـی‪ -‬فرهنگـی ایـران اسلامی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن رویـداد؛ پیـام او ر شـکوفایی‪ ،‬مهـرورزی‪،‬‬ ‫بیـداری و دانایـی اسـت و سـرفصلی بـرای‬ ‫تکویـن و تکامـل جامعـه و معلّـم؛ افرینشـگر‬ ‫مهـر و دانایـی و مدرسـه‪ ،‬خانه شـکوفای علم‬ ‫امـوزی و اندیشـه اسـت‪.‬‬ ‫در یـاد و خاطـر همه ما‪ ،‬بهار تعلیـم و تربیت‬ ‫و اغـاز سـال تحصیلـی مفاهیـم و تصاویـری‬ ‫چون اول مهر‪ ،‬طنین دلنشـین زنگ مدرسـه‬ ‫و بـوی کتـاب جدیـد و دفتـر نـو را تداعـی‬ ‫مـی کنـد‪ ،‬مفاهیمـی کـه با نـام زیبـای بوی‬ ‫مـاه مهـر ترکیـب و تعبیـر می شـود؛ هرچند‬ ‫امسـال بـه علـت شـیوع کرونـا‪ ،‬بایـد شـاهد‬ ‫متفـاوت تریـن مقطـع بازگشـایی مـدارس از‬ ‫تاریـخ تاسـیس مـدارس نوین باشـیم‪.‬‬ ‫شـیوع کرونـا تهدیدی بـود که به رغـم اینکه‬ ‫عزیـزان بسـیاری را از مـا گرفـت امـا فرصت‬ ‫هـای بزرگـی خلـق کـرد و مـا را قـوی تـر‬ ‫سـاخت تـا قالبـی شـگرف در نظـام امـوزش‬ ‫کشـور را تجربـه کنیـم؛ چـون از روز شـنبه‬ ‫سـوم اسـفندماه ‪ ۹۸‬کـه مـدارس بـه دلیـل‬ ‫انتشـار ایـن ویـروس منحـوس‪ ،‬تعطیل شـد‬ ‫مجموعـه بـزرگان و دسـت انـدرکاران تعلیـم‬ ‫و تربیـت بـر ان شـدند کـه همـه همـت و‬ ‫مسـاعی خـود را بـه کار بندنـد تـا امـوزش و‬ ‫تربیـت تعطیـل نشـود و در بسـترهای جدید‬ ‫اسـتمرار یابـد‪ .‬بدیـن ترتیـب؛ تحولـی ویژه و‬ ‫گسـترده در سیسـتم و نظـام تعلیـم و تربیت‬ ‫بنیان گذاشـته شـد‪.‬‬ ‫امسـال کـه بنـا بـه مالحظاتـی اغـاز سـال‬ ‫تحصیلـی از اول مهـر‪ ،‬بـه ‪ ۱۵‬شـهریور‬ ‫موکـول شـد‪ ،‬مـا در میانـه یـک ازمـون‬ ‫بـزرگ قـرار داریـم و موظف هسـتیم دغدغه‬ ‫بـه حـق خانـواده هـا را درخصـوص سلامت‬ ‫فرزندانشـان پـاس بداریـم اما امـوزش را برابر‬ ‫اخریـن تصمیمات سـتاد ملی مقابلـه با کرونا‬ ‫بـا رعایـت ضوابـط تعیین شـده پیـش ببریم‬ ‫و تمهیـدات الزم را در خصـوص اسـتفاده‬ ‫صحیـح فرزنـدان مـان از تعلیـم و تربیـت به‬ ‫ویـژه امـوزش حضوری بـا رعایت شـیوه نامه‬ ‫ابالغـی و همچنیـن در قالـب شـبکه شـاد‬ ‫برقـرار سـازیم‪.‬‬ ‫امـوزگاران‪ ،‬معلمـان و دبیـران در هـر سـه‬ ‫مقطـع و در نقـاط دور و نزدیـک‪ ،‬برای اجرای‬ ‫درسـت و روشـمند ایـن جهـاد اموزشـی بـه‬ ‫همدلـی‪ ،‬همراهـی و همکاری همـه ذینفعان‬ ‫از جملـه اولیـای محتـرم و همچنیـن کمـک‬ ‫و مشـارکت همـه دسـتگاه های اجرایـی نیاز‬ ‫مبـرم دارند‪.‬‬ ‫امروز و در نخستین روز از بهار تعلیم و تربیت‬ ‫جدال‬ ‫یـاد همه جهادگران سلامت را کـه در‬ ‫ِ‬ ‫نفـس گی ِر الینقطـع با کرونا‪ ،‬جـان عزیز خود‬ ‫را فـدا کردنـد‪ ،‬گرامـی مـی داریـم و عهد می‬ ‫بندیـم؛ همانگونه که رزمندگان هشـت سـال‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬سـنگر جنـگ و جهـاد را رهـا‬ ‫نکردنـد تـا امـروز میهن عزیـز مـا در امنیت‪،‬‬ ‫ارامـش و اقتـدار و عزت باشـد و همانگونه که‬ ‫جهادگـران سلامت در ایـن مبارزه‪ ،‬دسـت از‬ ‫ایثـار و فـداکاری بـرای پاسـداری از مرزهای‬ ‫سلامت‪ ،‬برنداشـتند‪ ،‬مـا نیـز در سـنگر علم‬ ‫و دانـش ثابـت قـدم و پایـدار باشـیم ب َِم ّنـ ِه َو‬ ‫َک َر مِه‪.‬‬ ‫محمد باقر محمدی الیینی‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪694‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫برای نخستین بار در استان کسب شد‪:‬‬ ‫سرهنگ پاسدار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربال مازندران‪:‬‬ ‫رتبه برتر ارشاد مازندران‬ ‫در توسعه و ترویج فرهنگ‬ ‫نورانی نماز‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬زارع گفـت‪ :‬ایـن اداره کل بـا تلاش در امـر نهادینـه‬ ‫سـازی فرهنـگ نورانـی نمـاز ‪ ،‬محورهـای گسـترده ای همچـون‬ ‫برگـزاری دوره هـای اموزشـی بـرای کارکنـان و خانواده ها‪ ،‬تبلیغ‬ ‫و ترویـج‪ ،‬تشـکیل هسـته های پژوهشـی‪ ،‬مدیریـت و‪ ...‬را مدنظر‬ ‫قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫عبـاس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران افزود‪:‬‬ ‫تجهیـز واحدهـای زیرنظـر بـا کتاب های نمـاز محـور‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولیـدات فرهنگـی و هنـری با موضوع نمـاز‪ ،‬برگزاری مسـابقات‬ ‫فرهنگـی و هنـری نمـاز‪ ،‬برگـزاری جشـنواره و همایش های نماز‬ ‫و‪ ...‬را نیـز از دیگـر محورهـای عملکـرد ایـن اداره کل در امر نماز‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬وی اذعـان داشـت‪ :‬خرسـندیم کـه در امـر ترویـج‬ ‫نمـاز و فرهنگسـازی معـارف الهـی‪ ،‬جوانـان و نوجوانـان را محور‬ ‫مخاطبیـن خـود قـرار داده و بازخوردهـای ارزشـمندی در ایـن‬ ‫راه مشـاهده کردیـم‪ .‬زارع در پایـان گفـت‪ :‬اشـاعه فرهنـگ الهی‬ ‫نمـاز و سـایر معـارف الهی همواره سـرلوحه توسـعه و پیشـرفت‬ ‫معنـوی ماسـت ‪ ،‬راهـی کـه شـهدای کشـورمان همـواره بـر ان‬ ‫تاکیـد داشـته اند بـرای مـا یک فریضه ارزشـمند اسـت‪.‬‬ ‫سپاه اماده مقابله با هرگونه فتنه های دشمنان است‬ ‫نقش بسیج در خنثی کردن فتنه جدید دشمن‬ ‫بیش از گذشته نمایان شد‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا گفت‪ :‬با تاسـی از‬ ‫سـیره و روش سـید و سـاالر شـهیدان‬ ‫حضـرت اباعبـداهلل الحسـین (علیـه‬ ‫السلام) و همچنیـن بـا تقویـت تـوان‬ ‫دفاعـی و معرفـت ایمانی امـاده هرگونه‬ ‫مقابلـه بـا فتنه هـای دشـمنان هسـتیم‪.‬‬ ‫سـرهنگ پاسدار سـیاوش مسلمی در حاشیه‬ ‫بازدیـد از تمریـن تاکتیکـی گردان هـای‬ ‫رزمـی امـام حسـین (علیـه السلام) و امـام‬ ‫علی (علیه السلام) سـپاه شهرسـتان سـاری‬ ‫کـه بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی انجام‬ ‫شـد‪ ،‬در گفـت و گـو بـا خبرنـگار بسـیج‪،‬‬ ‫بـه نقـش و برنامه هـای راهبـردی سـپاه در‬ ‫تثبیـت امنیت پایـدار پرداخت و گفت‪ :‬سـپاه‬ ‫در کنـار وظایـف مختلفـی کـه بـر ان محول‬ ‫شـده‪ ،‬حفظ و ایجـاد امنیت پایدار با اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت عمومـی مـردم را برخـود واجـب‬ ‫دانسـته و همیشـه خـود را بـرای مواجهـه بـا‬ ‫فتنه های گوناگـون اماده نگـه میدارد‪.‬فرمانده‬ ‫سـپاه کربلا بـا اشـاره بـه مبـارزه بـا کرونـا‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬سـپاه در جبهـه سلامت و در مبارزه و‬ ‫مهـار ویـروس منحـوس کرونا بر خـود فرض‬ ‫دانسـت کـه در ایـن میـدان هـم وارد شـود و‬ ‫بـرای جنگ هـای بیولوژیکـی خـود را امـاده‬ ‫کند‪.‬سـرهنگ پاسـدار مسـلمی در ادامه یکی‬ ‫از مهم تریـن وظایـف سـپاه و بسـیج را ایجـاد‬ ‫امنیـت پایـدار برشـمرد و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫نیرو هـای بسـیجی بـه واسـطه قـدرت ایمان‪،‬‬ ‫در ابعـاد گوناگـون همیشـه پـای کار هسـتند‬ ‫و سـپاه هـم کـه خـود را خدمتگـزار مـردم‬ ‫میدانـد بـرای تامیـن امنیـت بـا اسـتفاده از‬ ‫قـدرت مردمی در صحنه حاضر اسـت‪.‬فرمانده‬ ‫سـپاه کربال دشـمن شناسـی و زمان شناسـی‬ ‫را از مولفه هـای قـدرت نیرو هـای بسـیجی‬ ‫برشـمرد و اضافـه کـرد‪ :‬امنیت نظام اسلامی‬ ‫بـا توجه بـه اهـداف و ارمانی کـه دارد‪ ،‬مردم‬ ‫پایـه اسـت؛ لـذا همـه کشـور ها در تلاش‬ ‫هسـتند بـرای تامین امنیـت از خود نیروهای‬ ‫مردم اسـتفاده کنند‪.‬سـرهنگ پاسدار مسلمی‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه نقش‬ ‫بسـیج و مـردم در ایجاد و پایـداری امنیت در‬ ‫سـطح محلات پرداخـت و ادامـه داد‪ :‬بسـیج‬ ‫بواسـطه دارا بـودن پایگاه هـای مقاومـت در‬ ‫سـطح محلات میتوانـد نقـش بسـزایی در‬ ‫تامیـن امنیـت پایـدار داشـته باشـد‪.‬فرمانده‬ ‫سـپاه کربلا بـا تصریـح بـر اینکـه امـروزه‬ ‫گشـت های رضویـون توانسـته درصـد قابـل‬ ‫توجهـی از ناامنی هـا را در سـطح محلات‬ ‫کاهـش دهـد‪ ،‬افزود‪:‬یکـی از وظایـف پایگاه ها‬ ‫داشـتن گردان هـای امنیتـی و دفـاع شـهری‬ ‫اسـت کـه وظیفـه دارنـد در محلات مسـتفر‬ ‫شـوند و بـا تمریـن‪ ،‬امادگی و تقویـت ایمانی‬ ‫بـه مقابلـه بـا فتنه هـای جدیـد و نـو دشـمن‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫سـرهنگ پاسـدار مسـلمی بـه شـگرد های‬ ‫مختلـف دشـمن بـرای ناامیـد کـردن جامعه‬ ‫هـم اشـاره کـرد و یـاداور شـد‪ :‬ناامیـدی و‬ ‫مایـوس کـردن مـردم فتنـه جدیـد دشـمن‬ ‫اسـت کـه الحمـداهلل بسـیجیان همیشـه در‬ ‫صحنـه در همـه میدان هـا پـای کار هسـتند‬ ‫و نمی گذارنـد دشـمن بـه اهـداف خـود برسـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا در ادامـه بـا هشـدار به‬ ‫دشـمنان اعالم کـرد‪ :‬نیرو هـای عظیم مردمی‬ ‫و دلـدادگان انقلاب اسلامی بـا ایمـان و‬ ‫اعتقـادات خـود کـه برگرفتـه از باور هـای‬ ‫عاشـورایی اسـت پـای کار نظـام هسـتند و‬ ‫اجـازه نمی دهنـد دشـمن بـه اهـداف شـوم‬ ‫خـود برسـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ پاسـدار مسـلمی در سـخنان پایانی‬ ‫خـود با بیـان این مطلـب که افتخـار میکنیم‬ ‫خدمتگـزار مردم هسـتیم‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬با‬ ‫تاسـی از سـیره و روش سـید و ساالر شهیدان‬ ‫حضـرت اباعبـداهلل الحسـین (علیـه السلام)‬ ‫و بـا عبرت هایـی عاشـورایی و همچنیـن بـا‬ ‫تقویـت تـوان دفاعـی و معرفت ایمانـی اماده‬ ‫هرگونـه مقابلـه بـا فتنه های دشـمنان هسـتیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گیالن مطرح شد؛‬ ‫ضوابطی که تسهیل گر تولید و صادرات نباشند‪،‬‬ ‫شناسایی و اصالح می شوند‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در جلسـه شـورای گفـت و گـوی‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی گیلان‪ ،‬بـا قدردانـی از‬ ‫مشـارکت خیرخواهانـه فعـاالن بخش خصوصـی‪ ،‬تجار‬ ‫و بـازرگان اسـتان در کمـک هـای مومنانه بـه افراد بی‬ ‫بضاعـت‪ ،‬بـه فلسـفه تشـکیل این شـورا اشـاره و اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬بیـان دغدغه هـا‪ ،‬بررسـی چالش ها و مشـکالت‬ ‫پیـش روی تولیـد و صـادرات و رفـع انهـا در چارچوب‬ ‫اختیـارات اسـتان ‪ ،‬فلسـف ه تشـکیل شـورای گفـت و‬ ‫گـوی دولـت و بخـش خصوصی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اتخاذ برخـی تصمیمات بـه صورت‬ ‫متمرکـز در سـطح ملـی صـورت می گیـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬به‬ ‫منظور شناسـایی برخی بخشـنامه ها‪ ،‬ضوابط و مقرراتی‬ ‫کـه نـه تنهـا نقش تسـهیل گری ندارنـد بلکـه در روند‬ ‫تولیـد و صـادرات اخلال ایجـاد مـی کننـد؛ کمیتـه‬ ‫ای در اسـتان تشـکیل و درخصـوص رونـد اصلاح ان‬ ‫تصمیـم گیـری می شـود‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـر لـزوم فعال شـدن‬ ‫کمیتـه ارزش گـذاری کاالهـای صادراتی تولیـد درون‬ ‫اسـتانی نیـز تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬الزم اسـت صـدور گواهـی بهداشـت‬ ‫محمولـه ای بـرای بنـگاه هـای اقتصـادی کوچـک و‬ ‫متوسـط در راسـتای توسـعه صـادرات اقلام تولیـدی‬ ‫انـان تسـهیل شـود‪.‬‬ ‫در این جلسـه مدیـرکل امور اقتصادی و دارایی اسـتان‬ ‫گزارشـی از نحوه تشـکیل کمیته شناسـایی بخشـنامه‬ ‫هـای اخلال گـر در روند تولیـد و صـادرات ارائه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل اب منطقه ای گیالن و امور مالیاتی اسـتان‬ ‫نیـز برای همـکاری با فعاالن بخش خصوصـی بویژه در‬ ‫ایـام کرونا اعلام امادگی کردند‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه شـورای گفـت وگـوی دولت و بخشـی‬ ‫خصوصـی گیالن؛ شـماری از بازرگانـان و فعاالن بخش‬ ‫خصوصـی نیـز به بیـان دغدغه هـای پیـش روی تولید‬ ‫و صـادرات از اسـتان و نیـز راهکارهـای بـرون رفـت از‬ ‫ایـن موانـع‪ ،‬پرداختند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در سومین کارگروه تخصصی زنان و خانواده گلستان؛‬ ‫تولیدی های پوشاک منطبق با الگوی حجاب و عفاف‬ ‫در استان حمایت می شوند‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت مسـئله‬ ‫پوشـش در جامعـه اظهـار کـرد‪ :‬تولیـدی هـای‬ ‫پوشـاک منطبـق بـا الگـوی حجـاب و عفـاف از‬ ‫ظرفیـت تسـهیالت بانکـی مـورد حمایـت واقع می‬ ‫شـوند تـا بتواننـد محصـوالت خـود را در سـطح‬ ‫اسـتان توسـعه دهنـد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلستان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در سـومین جلسـه‬ ‫کارگـروه تخصصـی اجتماعی‪,‬فرهنگـی سلامت‪,‬‬ ‫زنـان و خانـواده اسـتان تصریـح کرد‪:‬سـازمان های‬ ‫مـردم نهـاد ظرفیت هـای ارزشـمندی در راسـتای‬ ‫اشـاعه فرهنگ در جامعه هسـتند و ما از سمن های‬ ‫تخصصـی در حـوزه حجـاب و عفـاف حمایـت می‬ ‫کنیـم و تلاش داریم صدور مجوزهای سـمن هایی‬ ‫در ایـن حـوزه هـا با سـرعت بیشـتری انجام شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬حجـاب و عفـاف دغدغـه مشـترک همه‬ ‫دلسـوزان و مسـئوالن اسـت و تالش داریم با اتخاذ‬ ‫راهکارهـای مناسـب زمینـه کاهـش اسـیب هـای‬ ‫اجتماعـی را فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره بـه حضور کـودکان کار‬ ‫در جامعـه تصریـح کرد‪:‬بیـش از ‪ ۷۷‬درصد کودکان‬ ‫کار در اسـتان ملیـت غیر ایرانی دارنـد و باید تالش‬ ‫کنیـم با راهکارهای مناسـب زمینه رشـد اقتصادی‬ ‫خانواده هـای انها را فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس خاطرنشـان کـرد‪ :‬کـودکان‬ ‫بازمانـده از تحصیـل یکـی از دغدغـه هـای حـوزه‬ ‫اجتماعـی اسـتان اسـت و بـا توجـه بـه فرارسـیدن‬ ‫فصـل بازگشـایی مدارس در تالشـیم امـار کودکان‬ ‫بازمانـده از تحصیـل را بـه حداقـل برسـانیم‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در سـومین جلسـه کارگـروه‬ ‫تخصصـی اجتماعـی ‪,‬فرهنگـی‪ ,‬سلامت‪ ,‬زنـان‬ ‫و خانـواده اسـتان گزارشـاتی از سـویی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی‪ ,‬اداره کل امـور اجتماعـی اسـتانداری و‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی ارائـه شـد و پیرامـون ان‬ ‫بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫رکود نیمی از تعاونی های مازندران‪:‬‬ ‫نیمی از تعاونی های مازندران غیرفعال هستند‬ ‫به گـزارش کرانه شـمال؛مدیرکل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی مازنـدران با اشـاره به ثبت‬ ‫بیـش از ‪ ۱۲‬هـزار تعاونـی در اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫مشـکالت مالـی و حقوقـی مهمتریـن دالیل‬ ‫رکـود ایـن تعاونی ها اسـت‪.‬‬ ‫اصغری از تشـکیل کمیته تخصصی بررسـی‬ ‫وضعیـت تعاونی هـا در مازنـدران خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬رفع موانـع تولید و احیـاء تعاونی های‬ ‫راکـد مهمتریـن وظیفـه ایـن کمیتـه اسـت‬ ‫کـه هـر هفتـه بـا حضـور اعضـای هـر یـک‬ ‫از تعاونی هـا و مسـئوالن مرتبـط برگـزار و‬ ‫بـرای رفـع مشـکالت ان هـا تصمیـم گرفتـه‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه در گذشـته به علت شـرایط‬ ‫اقتصـادی و اجتماعـی‪ ،‬تعاونی هـا بـا تـوان‬ ‫مالـی نـه چنـدان مناسـب هـم راه انـدازی‬ ‫می شـدند گفـت‪ :‬ارائـه خدمـات مشـاوره ای‬ ‫و اختصـاص تسـهیالت بـرای احیـاء از دیگر‬ ‫برنامه هـای کمیتـه تخصصـی تعاونی هـا در‬ ‫مازنـدران اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫توصیه های بهداشتی برای سالمت‬ ‫دانش اموزان در مدارس‬ ‫رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪ :‬دانش‬ ‫امـوزان و کادر مدرسـه بـا رعایـت شـیوه نامـه هـای‬ ‫بهداشـتی چرخـه انتقـال ویـروس کرونـا در مـدارس را‬ ‫قطـع کنند‪.‬‬ ‫به گزارش کرانه شـمال ‪،‬دکتر موسـوی گفـت‪:‬در دوران همه گیری‬ ‫کرونـا دانـش امـوزان بـرای حضـور در مدرسـه باید برخـی نکات‬ ‫بهداشـتی را رعایـت کننـد تا زنجیـره انتقال ویروس قطع شـود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬شـیوه نامـه هـای بهداشـتی مربوط به مـدارس به مراکز‬ ‫اموزشـی ابلاغ شـده و تمـام همفکـری هـای الزم بـا مسـئوالن‬ ‫امـوزش و پرورش اسـتان انجام شـده تـا بتوانیم در کنـار اموزش‪،‬‬ ‫سلامت دانـش امـوزان را نیز تضمیـن کنیم‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران با بیـان اینکـه احتمال‬ ‫ناقـل بـودن برخـی دانـش امـوزان در مدرسـه وجـود دارد افزود‪:‬‬ ‫بـرای قطـع زنجیـره انتشـار و انتقـال ویـروس کرونا رعایـت نکات‬ ‫بهداشـتی توسـط دانش امـوزان و کادر مدرسـه الزامیسـت‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی ادامـه داد‪ :‬والدین بـا توصیه نکات زیر بـه کودکان‬ ‫خـود و نظـارت بـر اجـرای ان‪ ،‬نـه تنهـا موجـب حفـظ سلامت‬ ‫فرزندانشـان مـی شـوند بلکه به ارتقای سلامت جامعـه نیز کمک‬ ‫خواهنـد کرد‪.‬بگفتـه وی‪ ،‬براسـاس دسـتورالعمل ابلاغ شـده بـه‬ ‫والدیـن توصیـه اکیـد مـی شـود کـه اگـر در خانـواده کوچکترین‬ ‫مـورد مشـکوک بـه کرونا پیدا شـده دانش امـوز را راهی مدرسـه‬ ‫نکننـد و در خانـه امـوزش هـای مجـازی را پیگیـری کنند‪.‬‬ ‫نـکات کرونایـی کـه دانش امـوزان و کادر مدرسـه بـرای حضور در‬ ‫مدرسـه بایـد رعایـت کنند‪.‬ضـد عفونی سـطوحی مثل نـرده ها و‬ ‫صندلـی ها بایـد روزانه توسـط کادر مدرسـه صـورت گیرد‪.‬پنجره‬ ‫هـا در کالس هـا و کلیـه فضـای سربسـته بـاز باشـند‪.‬تمام دانش‬ ‫امـوزان و کادر مدرسـه از ماسـک اسـتفاده کننـد و همچنین قبل‬ ‫و بعـد از پایـان هـر کالس دسـت ها به مـدت یک دقیقـه با اب و‬ ‫صابـون شسـته شـود‪.‬نظارت بـر نحوه نقـل و انتقال دانـش اموزان‬ ‫بـرای حضـور در کالس درس و سـرویس مدارس پس از اسـتفاده‬ ‫ماسـک و دسـتکش بـه هیـچ عنـوان انهـا را در محیط مدرسـه یا‬ ‫کالس رهـا نکنند‪.‬تمـاس دانـش امـوزان بـا یکدیگـر مثل دسـت‬ ‫دادن و روبوسـی ممنوع اسـت‪.‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫یادداشـت عزیـزاهلل محمدپور مسـئول سـابق‬ ‫حوزه هنـری مازندران ‪ ،‬مدرس دانشـگاه و داور‬ ‫جشـنواره هـای ملـی داسـتان و فیلمنامـه در‬ ‫مـورد رمـان مثل هیچ شـب اثـر فتانه اسـدیان‬ ‫رمـان مثـل هیچ شـب بـه قلم فتانه اسـدیان در سـال‬ ‫‪ ۹۹‬توسـط انتشـارات پرسـمان روانه بازار شـده است ‪.‬‬ ‫داسـتان شـروع طوفانی دارد و در همـان پاراگراف اول‬ ‫خواننـده بـه دل ماجـرا پـرت مـی شـود و در گـرداب‬ ‫تعلیقـی گرفتـار می اید کـه وادار می شـود یک نفس‬ ‫و دغدغـه منـد ان را بخوانـد تـا از فرجـام سرنوشـت‬ ‫قهرمان داسـتان اگاه شـود‪..‬‬ ‫مثـل هیچ شـب گرچـه برخـی ویژگی های داسـتان‬ ‫عامـه پسـند را همچـون عاشـقانه گی ( تقابـل عقل و‬ ‫عشـق) تحریـک احساسـات و عواطف مخاطـب ‪ ،‬واقع‬ ‫گرایـی ( رئالیسـم و ناتورالیسـم) پایان خـوش را دارد‬ ‫امـا انچـه اثـر را از ایـن داسـتان بـر می کشـد بینش‬ ‫و اندیشـه حاکـم بـر ان اسـت کـه همـراه بـا کشـش‬ ‫اگهی تغییرات شرکت راه و ابنیه سازان نور سهامی خاص‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 1673‬و شناسـه ملـی ‪ 14004058915‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی‬ ‫فـوق العـاده مـورخ ‪ 16/04/1399‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ 1- :‬شـرکت مذکـور منحـل اعلام‬ ‫گردیـد ‪2- .‬اقـای جمشـید دهقـان با کـد ملـی ‪ 2229244205‬به عنـوان مدیر تصفیه بـرای مدت‬ ‫دوسـال انتخـاب گردیـد‪3- .‬ادرس محل تصفیه ‪ :‬اسـتان مازندران ‪ ،‬شهرسـتان نـور ‪ ،‬بخش مرکزی‬ ‫‪ ،‬دهسـتان ناتل کنارسـفلی ‪ ،‬روسـتا گنج یاب علیا‪ ،‬محله ندارد ‪ ،‬خیابان سـیالکتی ‪ ،‬خیابان اصلی‬ ‫‪ ،‬پلاک ‪ ، 274‬طبقـه همکف کدپسـتی‪ 4641163803 :‬می باشـد‪.‬‬ ‫م الف‪)974938( :‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری نور‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960310456006811‬مـورخ ‪ 02/05/1399‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفات مالکانه روزبـه صادقیان راد‬ ‫فرزنـد علـی اکبر بشـماره ملـی ‪ 2092072341‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعـه زمین با بنـای احداثی بمسـاحت ‪280.40‬‬ ‫متـر مربـع از ‪ 25‬اصلـی واقـع در قریـه قاجـار خیـل بخـش ‪ 5‬ثبت سـاری لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را مرجـع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪02/06/1399‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪17/06/1399‬‬ ‫م الف‪19904333:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫دوهـزار البـرز بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 2782‬و‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 14003616099‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع‬ ‫عمومـی عادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 03/06/1399‬تصمیمات‬ ‫ذیـل اتخاذ شـد ‪ 1- :‬اعضاء هیئت مدیره تاتاریـخ ‪03/06/1401‬به‬ ‫قـرار ذیـل انتخـاب گردیدنـد‪ :‬اقـای سـینا گلیجانـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 2219782646‬اقـای محمدجعفـر گلیجانـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 2218377845‬اقـای سـعید گلیجانـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2210014360‬اقـای سـروش گلیجانـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪2210305918‬‬ ‫م الف‪)974940( :‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن‬ ‫هـا و کنـش هـای دراماتیـک ‪ ،‬در مـوازات هم حرکت‬ ‫مـی کننـد و خواننـده را وادار می سـازد بـه الیه های‬ ‫زیریـن متـن توجـه کنـد و تنهـا در حصـار سـطح و‬ ‫سـادگی ان متوقف نشـود ‪.‬‬ ‫فتانـه اسـدیان به زیبایی نشـان داده کـه روایت کردن‬ ‫را مـی شناسـد و از ضربان نبـض مخاطبش اگاهی تام‬ ‫و تمـام دارد بـه گونـه ای کـه در اغاز یا میانه داسـتان‬ ‫خسـته اش نکنـد درگیرش کنـد و طوری کـه تا انتها‬ ‫کتـاب را زمیـن نگـذارد و این کم هنری نیسـت ‪.‬‬ ‫روند داستان خطی است و قهرمان داستان‬ ‫( ماریتـا) بـا دیـدگاه اول شـخص روایتگر ماجراسـت‬ ‫‪ .‬او تنهـا ناظـر نیسـت بلکـه قاعـل اسـت و بـا خلق و‬ ‫خـوی خـاص خـودش ‪ ،‬یک تنه ماجـرا مـی افریند و‬ ‫با مشـکالت دسـت و پنجه نـرم می کنـد و با حرکات‬ ‫و سـکناتش قصـه را پیـش می بـرد ‪ .‬اوردن تک گویی‬ ‫هـا ( سـولی لـوگ) در میانـه منولـوگ هـا و دیالـوگ‬ ‫هـا و حتـی روایـت و توجـه بـه الیـه هـا و نـکات زیر‬ ‫پوسـتی و ظرافـت ریـزه کاری هـا در معرفـی افـراد ‪،‬‬ ‫فضـا ‪ ،‬مبلمـان شـهری و حتی دکـور مکانهـا ‪ ،‬حاکی‬ ‫از اطالعـات نویسـنده در علومـی چـون روانشناسـی ‪،‬‬ ‫جامعه شناسـی و حتی فلسـفه می باشـد مضافا اینکه‬ ‫نویسـنده دانش اموخته مهندسـی معماری می باشـد‬ ‫‪..‬برخلاف داسـتان هـای عامـه پسـند ادمهـا در ایـن‬ ‫رمـان بـد و یـا خـوب مطلـق نیسـتند بلکـه ادمهـای‬ ‫معمولـی هسـتند کـه علـی رغم نیـت خوبشـان دچار‬ ‫اشـتباه می شـوند ‪ .‬عشـاق هم بدلیل عالقـه مفرط به‬ ‫یکدیگـر بخاطـر پای بندی به اخالقیاتشـان‪ ،‬شـهامت‬ ‫ابـراز احساسـات خـود را ندارنـد و مـدام بیـن عقـل و‬ ‫احسـاس معلقنـد و در رسـیدن بـه هدفشـان دچـار‬ ‫سـردرگمی مـی گردند ‪.‬‬ ‫اسـاس داسـتان بـر عالقـه و عشـق ماریتـا و سـامان‬ ‫شـکل مـی گیرد ‪ .‬ایـن دو غم نـان ندارند ‪ ،‬هنرپیشـه‬ ‫انـد و نامـدار و پولـدار‪...‬و زمانـی که سـعید جـوان بی‬ ‫پـول و مظلـوم در میانـه داسـتان ظهـور مـی کنـد و‬ ‫بـا حمایـت ماریتـا از فالکـت بـه در می ایـد و فیلش‬ ‫هـوای هندوسـتان مـی کند و نسـبت به ماریتـا اظهار‬ ‫دوسـتی و عشـق مـی کنـد مثلـث عشـق شـکل مـی‬ ‫گیـرد و کشـمکش از حالـت انفعـال و درونـی اوج می‬ ‫گیـرد و بیرونـی می شـود و ریتـم و ضرباهنـگ ماجرا‬ ‫تندتـر می گـردد‪.‬‬ ‫مثل هیچ شـب با تمـام فـراز و فرودهایش این‬ ‫کشـش و جذبـه را در خـود دارد که نمـی توان‬ ‫از خوانـش ان صـرف نظر کـرد و نیمـه راه ان را‬ ‫بر زمین گذاشـت ‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960310456008404‬مـورخ ‪ 27/05/1399‬که در هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفات‬ ‫مالکانـه مهـدی امینـی چاشـخورانی فرزنـد حافـظ بشـماره ملـی ‪ 2093567891‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بمسـاحت ‪ 185.72‬متر مربـع از ‪ 11‬اصلـی واقـع در قریه فیروزکنـده بخش ‪5‬‬ ‫ثبـت سـاری لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکه‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بمدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫دادخواسـت خـود را مرجـع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪17/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪31/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19904801:‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫اگهی تغییرات شرکت فراورده های ابی‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪694‬‬ ‫مثل هیچ شب ؛‬ ‫یک عاشقانه ی نه چندان ارام‬ ‫موسوی؛رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشریح کرد‪:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی‬ ‫شهرسـتان سـاری برابر رای شـماره ‪ 13996310456008064‬مورخ ‪ 21/05/1399‬که‬ ‫در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفات مالکانه شـرکت توزیـع نیروی‬ ‫بـرق مازنـدران به شناسـه ملی ‪ 10760187817‬نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 09/1243‬متـر مربع قسـمتی از پلاک ‪ -12‬اصلـی واقع‬ ‫در قریـه اکنـد بخـش پنـج ثبت سـاری لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بمـدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض دادخواسـت خـود را مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اسـت در صورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪02/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪17/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19904231:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫اگهی تغییرات شرکت خرپا ماشینی تیرچه ساحل بام کاسپبن‬ ‫با مسـئولیت محدود به شـماره ثبت ‪ 3133‬و شناسـه ملی ‪ 14007676556‬به اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق العاده مـورخ ‪ 08/04/1399‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‬ ‫‪ - 1 :‬ایـرج مهـدی پـور به شـماره ملـی ‪ 4988882705‬بـا دریافت مبلـغ ‪2.000.000‬‬ ‫ریـال از صنـدوق شـرکت و با دریافـت کلیه حق و حقوق خود از شـرکت خـارج گردید‪.‬‬ ‫و در نتیجـه سـرمایه شـرکت از ‪ 20.000.000‬ریال بـه ‪ 18.000.000‬ریال کاهش یافت‬ ‫و در نتیجـه مـاده مربوطه در اساسـنامه به شـرح فـوق اصالح گردید ‪ .‬نام شـرکاء میزان‬ ‫سـهم الشـرکه ‪.1‬جابر احمدپورالری به شـماره ملی ‪ 4989322101‬دارای ‪9.000.000‬‬ ‫ریـال سـهم الشـرکه ‪ .2 2‬حبیـب الـه احمدپـورالری بـه شـماره ملـی ‪4988993401‬‬ ‫دارای ‪ 9.000.000‬ریال سـهم الشرکه‬ ‫م الف‪)974941(:‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری بابلسر‬ ‫‪3‬‬ ‫اختصاصی کرانه شمال‬ ‫یادداشت‬ ‫بازگشایی مدارس‪،‬سالمت روانی و سالمت جسمی‬ ‫رطب نخورده ای که‬ ‫سفارش به خوردنش‬ ‫می کند!‬ ‫باالخـره و پـس از کشـمکش هـای فـراوان مدارس‬ ‫بصـورت حضـوری و بـا دسـتور رئیـس جمهـور [از‬ ‫طریـق اسـکایپ] افتتاح شـد‪ .‬حتمـاً بارها داسـتان‬ ‫پیامبر عظیم الشـان را شـنیدید و ماجرای « رطب‬ ‫خـورده کـی منـع رطـب کنـد» اما ایـن بـار ماجرا‬ ‫کمـی متفـاوت اسـت ‪ ،‬اقـای روحانـی رطـب نمی‬ ‫خـورد و بـه بقیه تعـارف می کند کـه «اقا بفرمایید‬ ‫رطـب» در حالـی که همـه می دانند ایـن رطب ها‬ ‫کرونـا دارنـد! ‪ ...‬بـا توجـه به تجربه سـال گذشـته‬ ‫و امـوزش مجـازی کـه در اغلـب مـوارد بـدون‬ ‫تعـارف نـا موفـق بـوده و مشـکالتی نظیر پوشـش‬ ‫اینترنت‪،‬هزینـه هـای هنگفـت ان ‪،‬عدم دسترسـی‬ ‫بـه تلفـن همـراه و تبلـت هوشـمند بـرای همـه‬ ‫دانـش امـوزان و‪ ...‬امسـال حتّـا بـا توجه بـه مرتفع‬ ‫کـردن برخـی از ایـن مشـکالت تصمیم بر ان شـد‬ ‫تـا مـدارس بصـورت حضـوری و بـا رعایـت برخـی‬ ‫از مالحظـات خـاص برگـزار شـود‪ .‬مالحظاتی نظیر‬ ‫تبدیـل دانـش امـوزان بـه گروه هـای کوچـک تر‪،‬‬ ‫زنـگ تفریـح ضربـدری ‪ ،‬انتخاب رابط بهداشـتی از‬ ‫بیـن معاونین مدرسـه‪ ،‬بـاز بودن پنجره هـا ‪ ،‬همیار‬ ‫سلامت‪ ،‬بررسـی پروتـکل هـا در ورودی مدارس و‬ ‫ضـد عفونـی کـردن دانـش اموز هـا و امثـال هم ‪.‬‬ ‫کاربـران شـبکه هـای مجـازی و خیـل عظیمـی‬ ‫از فرهنگیـان دیـروز و پـس از بازگشـایی مـدارس‬ ‫اظهـار نظـر هـای عدیـده ای را داشـتند کـه غالباً‬ ‫در راسـتای هم بودنـد؛ برخی معتقـد بودند که اگر‬ ‫خطـر جانـی دانـش اموزان مـا را تهدیـد نمی کند‬ ‫پـس چـرا رئیـس جمهـور روحانـی که سـال های‬ ‫قبـل بصـورت حضوری چکـش اغاز مـدارس را می‬ ‫کوبیـد امسـال از طریق ویدئو کنفرانـس این کار را‬ ‫انجـام داد؟ اگـر هـم خطـری ان هـا را تهدیـد می‬ ‫کنـد پـس چـه ضرورتـی دارد کـه حتمـاً حضوری‬ ‫برگزار شـود؟ قطعاً در جواب ان مسـئوالن اموزش‬ ‫و پـرورش و ریاسـت جمهـور محتـرم نیـز پاسـخ‬ ‫هایـی دارنـد و دادنـد‪ .‬ان ها می گوینـد در اموزش‬ ‫مجـازی هیچـگاه انتقـال دانـش بـه دانـش امـوز‬ ‫همچـون اموزش حضـوری انجام نمـی گیرد؛ چون‬ ‫انتقـال حـس از معلـم بـه دانش امـوز بسـیار مهم‬ ‫و ضـروری اسـت‪ .‬بـر منکـرش لعنت ‪ ،‬امـا باید دید‬ ‫ایـا یادگیـری بهتر دانـش اموزان به از دسـت دادن‬ ‫سلامت انـان مـی ارزد؟ کـه اینجا نیز جـای بحث‬ ‫دارد‪ ...‬سلامت جسـم و سلامت روان دو مقولـه‬ ‫جداسـت‪ .‬دانـش امـوزی کـه در خانـه مـی مانـد‬ ‫تبعـات روانـی قرنطینه بیش تر از تبعات جسـمانی‬ ‫ان را تهدیـد مـی کنـد‪ .‬همه گیـری ویـروس کرونا‬ ‫زندگـی روزمـره را مختـل کـرده اسـت‪ .‬بـا بسـته‬ ‫شـدن مـدارس و تبعیـت تعـداد زیـادی از افـراد‬ ‫جامعـه از توصیـه «مانـدن در خانـه» ‪ ،‬تـوازن روال‬ ‫معمـول زندگی مردم مختل شـده اسـت‪ .‬با شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬افـراد جامعـه به طـور قابـل درکـی‬ ‫مضطـرب هسـتند و دانش اموزان نیـز از این قاعده‬ ‫مسـتثنا نیسـتند‪ .‬اما با همه این مسـائل امروز و در‬ ‫ایـن برهـه زمانی اکثر شـهر های ایـران در وضعیت‬ ‫قرمز و هشـدار قرار دارند و بسـیاری از کارشناسـان‬ ‫امـر معتقدنـد که این یک ریسـک بزرگ اسـت که‬ ‫در ایـن شـرایط فرزندانمان را به مدرسـه بفرسـتیم‬ ‫و می شـود بـا تمهیداتی ان ها را در خانه سـرگرم‬ ‫کنیـم و از خطـرات روحـی بـدور نگـه داریم‪.‬‬ ‫حتّـا در همیـن راسـتا رئیـس مجمـع عمومـی‬ ‫سـازمان نظام پزشـکی از سـتاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫درخواسـت کرد از بازگشـایی حضوری مـدارس در‬ ‫کلیـه مناطـق کشـور جلوگیـری کننـد و در نامـه‬ ‫ای سرگشـاده خطـاب بـه سـتاد ملـی مبـارزه بـه‬ ‫کرونا نوشـت‪ :‬وزیـر اموزش و پـرورش طی بیاناتی‬ ‫در اجلاس بـا مدیـران مربوطـه‪ ،‬اظهـار داشـته اند‬ ‫کـه مـدارس بایـد از شـنبه ‪ 15‬شـهریور‪ ،‬به طـور‬ ‫حضـوری بازگشـایی شـوند‪ .‬ایـن «دسـتور» جناب‬ ‫وزیـر‪ ،‬بـا شـرایط حاکـم بـر همه گیـری ویـروس‬ ‫کرونا و وضعیت «قرمز» بسـیاری از مناطق کشـور‪،‬‬ ‫همخوانـی ندارد‪ .‬بـه خطر انداختن جـان میلیون ها‬ ‫دانش امـوز و امـوزگار و خانواده هـای ایشـان‪ ،‬و‬ ‫دخالـت در کارشناسـی تخصصـی نحـوه مقابلـه و‬ ‫مبـارزه بـا بیماری از سـوی مسـئولین غیرمرتبط با‬ ‫امـور بهداشـتی‪ ،‬می تواند در کمتریـن فاصله زمانی‬ ‫بـه یـک فاجعـه انسـانی تبدیل شـود‪.‬‬ ‫باتوجـه بـا اینکـه نظـر متخصصـان امـر عـدم‬ ‫بازگشـایی بصـورت حضوری بـوده و همچنین فیلم‬ ‫هایـی کـه از مـدارس بیـرون امـده اسـت نشـانگر‬ ‫رفتارهـای هیجانی و غیر معقـول دانش اموزان می‬ ‫باشـد بدیهی اسـت که این بازگشـایی تبعاتی را به‬ ‫همـراه خواهد داشـت‪ ،‬نمـی دانم شـاید بخواهند از‬ ‫روش ماسمالیسیون اسـتفاده کنند و دست در امار‬ ‫هـا ببرنـد ولی امیـدوارم هرچه که هسـت به خیر و‬ ‫صلاح دانش امـوزان ‪،‬اولیا ی انهـا و معلمین عزیز‬ ‫باشـد تا دیگر شـاهد شـهدای راه اموزش نباشـیم‪.‬‬ ‫هرچنـد ارزش شـهید واال اسـت و قابـل ارج نهادن‬ ‫ولـی نبایـد با بـی کفایتـی خودمان باعث از دسـت‬ ‫دادن امیـد هـای اینـده یک مملکت شـویم‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تعاونی معدنی نمارستاق‬ ‫کـد دویسـت و نـود و یـک نـه بـه شـماره ثبـت ‪ 648‬و شناسـه ملـی ‪ 10760109145‬بـه موجـب نامـه شـماره‬ ‫‪12.5365‬مـورخ ‪15/04/1399‬اداره تعـاون کار ورفـاه اجتماعـی امـل بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ‬ ‫‪ 05/04/1399‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ - 1 :‬احمـد گـودرزی بـا کـد ملـی ‪4172782140‬بـه عنـوان مدیـر‬ ‫عامل(خـارج از سـهامداران) شـرکت بـرای مـدت باقـی مانـده از مدت فعالیـت هیات مدیـره (از تاریـخ ‪05/04/1398‬‬ ‫لغایـت ‪ ) 08/08/1401‬انتخـاب گردید‪.‬کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد اور بانکـی از قبیـل چـک ‪،‬سـفته ‪،‬بـرات ‪،‬‬ ‫قـرارداد هـا‪ ،‬عقـود اسلامی بـا امضـاء مدیرعامل(خـارج از سـهامداران) اقـای احمـد گـودرزی بـه همراه امضـاء اقای‬ ‫مسـعود سـاالری راد بـه سـمت ( رئیـس هیـات مدیـره ) همراه با مهـر شـرکت دارای اعتبار اسـت و همچنیـن اوراق‬ ‫عـادی و نامـه هـای اداری بـا امضـاء مدیرعامل(خـارج از سـهامداران) اقای احمـد گـودرزی در غیاب ایشـان با امضاء‬ ‫یکـی از اعضـای هبـات مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‬ ‫م الف‪)974939(:‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امل‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪694‬‬ ‫خرب‬ ‫اغاز اجرای طرح ایمن‬ ‫سازی فیزیکی ویژه‬ ‫کاربران اسیب پذیر‬ ‫در مازندران‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫تقدیرازشهردارهچیرود‬ ‫ریاسـت محتـرم بنیادشـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران شهرسـتان چالـوس اقـای‬ ‫محمـودی بـا حضـور در شـهرداری‬ ‫هچیـرود از دکتـر محمدکیاکجـوری‬ ‫شـهردار و مجموعه شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی شـهر هچیرود به پـاس زحمات‬ ‫و تالشـهای ایشـان در جهـت حفـظ‬ ‫ارزشـها و فرهنـگ ایثـار و شـهادت و‬ ‫همچنیـن حمایت از خانـواده های معظم‬ ‫شـهدا ایثارگـران تقدیـر و لـوح سـپاس‬ ‫اهـداء نمودنـد ‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫خبر‬ ‫دکتر احمدی شهردار نکا؛‬ ‫مدیر نمونه شهرستان شد‬ ‫به گـزارش روابط عمومی شـهرداری‬ ‫نـکا دکتر توحیـدی مقـدم فرماندار‬ ‫نـکا دکتـر سـید مهـدی احمـدی‬ ‫شـهردار نـکا را مدیـر نمونـه‬ ‫شهرسـتان بـا توجـه بـه عملکـرد‬ ‫ایشـان در شهرسـتان نـکا معرفـی‬ ‫کردنـد‪.‬‬ ‫دکتـر توحیـدی مقـدم فرمانـدار نـکا طی‬ ‫مراسـمی از دکتـر احمـدی شـهردار نـکا‬ ‫تجلیـل و قدردانی و ایشـان را مدیر نمونه‬ ‫شهرسـتان معرفـی کرد‪.‬‬ ‫فرماندار نکا در این مراسـم ‪ :‬خدمت رسانی‬ ‫بـه مـردم ‪ ،‬خدمتگـزاری و تکریـم اربـاب‬ ‫رجـوع در همـه دولت هـا از مسـائل مهـم‬ ‫و اساسـی مـورد توجـه دولتمـردان بـوده‬ ‫اسـت و ایـن مهـم در دولت تدبیـر و امید‬ ‫هـم همچـون گذشـته توسـط دولتمردان‬ ‫نظـام جمهوری اسلامی ایران در دسـتور‬ ‫کار قـرار دارد‪.‬خدمـت صادقانـه و بی منت‬ ‫بـه مـردم ‪ ،‬همواره رمـز موفقیـت مدیران‬ ‫و کارمنـدان اسـت که بایـد در کنار اخالق‬ ‫و منش هـای پسـندیده دیگـری همچـون‬ ‫‪ ،‬امانـت داری و مسـوولیت پذیری همـراه‬ ‫بـا نظـم و انضبـاط در سـر لوحـه کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫توحیـدی مقـدم فرمانـدار نـکا بـا بیـان‬ ‫اینکـه دکتـر احمـدی شـهردار نـکا‬ ‫بـا تحقـق بیـش از ‪ 10‬پـروژه از قـول‬ ‫هـای ‪ 14‬گانه خـود که در ابتدای سـمت‬ ‫خـود بـه عنـوان شـهردار به مردم شـریف‬ ‫نـکا قول داده در طول کمتر از ‪ 3‬سـال در‬ ‫ایـن شـهر خدمـات شایسـته ای بـه مردم‬ ‫ارائـه داده اسـت ‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬هیچ یک از‬ ‫فعالیت هـا و عملکردهـای شـهرداری برای‬ ‫خدمات رسـانی به مـردم و رفع مشـکالت‬ ‫انـان از منظـر خداونـد دور نمی مانـد و‬ ‫پاداشـی اخـروی بـر ایـن دنیـا خواهنـد‬ ‫داشـت‪.‬وی بـا بیـان اینکه هفتـه دولت را‬ ‫پشـت سـر گذاشـته ایم با پاسداشت یاد و‬ ‫خاطـره دو اسـوه علم‪ ،‬عمل‪ ،‬ساده زیسـتی‬ ‫و تقـوای الهـی‪ ،‬شـهیدان رجایـی و باهنر‬ ‫و تبریـک بـه دکتـر احمـدی شـهردار نکا‬ ‫بـرای خدمتگـزاری در ایـن نظـام به مردم‬ ‫والیتمـدار نـکا ‪ ،‬افـزود‪ :‬حضـور در ایـن‬ ‫جایـگاه بـرای خدمت به مـردم‪ ،‬توفیقی از‬ ‫سـوی خداونـد بـوده اسـت تا همـه با هم‬ ‫بـرای عزتمنـدی انقلاب اسلامی ایـران‬ ‫تلاش کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهداری و‬ ‫حمـل و نقـل جاتـده ای اسـتان مازندران‬ ‫از اغـاز اغـاز طـرح ایمـن سـازی فیزیکی‬ ‫ویـژه کاربران اسـیب پذیـر در محورهای‬ ‫مواصالتـی این اسـتان خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مهنـدس علـی نصیـری ضمن‬ ‫اعلام این خبر اظهار داشـت‪ :‬بـا توجه به‬ ‫اعتبـارات ابالغـی‪ ،‬طـرح مذکور بـا هدف‬ ‫ارتقـای ایمنـی تـردد کاربـران اسـیب‬ ‫پذیـر نظیـر عابـران پیـاده و راکبـان‬ ‫موتورسـیکلت اغـاز شـد‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد ‪:‬بـا توجه به سـهم باالی‬ ‫فوتـی عابـران پیـاده و راکبـان موتـور‬ ‫سـیکلت در تصادفـات رانندگـی و لـزوم‬ ‫کاهـش سـرعت وسـایل نقلیه بـه منظور‬ ‫تـردد ایمـن ایـن گـروه از کاربـران جـاده‬ ‫ای اقدامات ارامسـازی ترافیـک با احداث‬ ‫سـرعت کاه های اسـتاندارد در محورهای‬ ‫اصلـی و فرعـی اغـاز گردیـد ‪.‬‬ ‫مهنـدس نصیری افـزود ‪ :‬علیرغم کاهش‬ ‫تصادفـات و متوفیات سـوانح جـاده ای در‬ ‫چهارماهه نخسـت سـال ‪ ، 99‬بـا توجه به‬ ‫اغاز فصل برداشـت محصوالت کشـاورزی‬ ‫و بـه تبع ان افزایش تـردد عابران پیاده و‬ ‫موتورسـواران اقدامـات ویژه ایمن سـازی‬ ‫در محورهـای پرتـردد و مراکـز جمعیتـی‬ ‫روسـتایی در سـطح اسـتان در دستور کار‬ ‫اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده‬ ‫ای مازنـدران قـرار گرفت‪.‬‬ ‫معـاون حمـل و نقـل راهـداری و حمل و‬ ‫نقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران در پایان‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا تشـریک‬ ‫مسـاعی کلیـه دسـتگاه هـای درگیـر در‬ ‫زمینـه ارتقـای ایمنـی تـردد و افزایـش‬ ‫فرهنـگ عمومـی در رعایـت قوانیـن و‬ ‫مقررات ایمنی از سـوی رانندگان و سـایر‬ ‫کاربـران جـاده ای‪ ،‬شـاهد تـداوم کاهش‬ ‫تصادفـات و متوفیـات سـوانح رانندگی در‬ ‫اسـتان مازنـدران باشـیم‪.‬‬ ‫پیام تبریک مهندس احمد خوش قلب شهردار‬ ‫و دکتر هادی حالجیان رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر رامسر به مناسبت فرا رسیدن اغاز سال‬ ‫تحصیلی جدید‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر و تشکر رئیس اموزش و پرورش شهرستان‬ ‫جویبار از زحمات دکتر محمدنژاد شهردار جویبار‬ ‫در اولیـن روز بازگشـایی مـدارس‪ ،‬اصغـر ایزدپناه‬ ‫رئیـس امـوزش و پـرورش شهرسـتان جویبـار از‬ ‫همـکاری و زحمـات شـهردار جویبـار تقدیـر و‬ ‫تشـکر بعمـل اوردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال ‪ ،‬زنـگ اغـاز سـال‬ ‫تحصیلـی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬در مراسـمی نمادیـن‬ ‫بـا حضـور قرایـی رئیـس اداره پژوهـش اداره کل‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران‪ ،‬ایزدپنـاه رئیـس‬ ‫امـوزش و پـرورش شهرسـتان جویبـار‪ ،‬دکتـر‬ ‫محمدنـژاد شـهردار ‪ ،‬محمـد فقیه رئیس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر جویبـار و مدیـر مدرسـه امـام‬ ‫خمینـی (ره) و سـایر مسـئولین در دبیرسـتان‬ ‫️به گزارش روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر رامسر‬ ‫؛ شـهردار و رئیس شـورای اسلامی شـهر رامسـر در پیامی شـروع‬ ‫فصـل شـکوفایی و فراگیـری علم و اندیشـه را به جوینـدگان علم و‬ ‫دانـش ‪ ،‬اسـاتید ‪ ،‬معلمـان و دانش امـوزان تبریک گفتند‪.‬‬ ‫️متن پیام به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫بسـم اهلل الرحمن الرحیم بی شـک فرا رسـیدن بهار تعلیم و تربیت‬ ‫‪ ،‬گشـایش دو باره مدرسـه هـا ‪ ،‬هنگامه تجلی زیبـای مهر و محبت‬ ‫و ایثـار معلمـان ومهـر افـروزان را بـه صاحبان خـرد و اندیشـه و به‬ ‫ویـژه بـه فرهنگیـان گرانقـدر‪ ،‬پرتلاش‪ ،‬دلسـوز و متعهـد و دانـش‬ ‫امـوزان عزیـز و بـه همـه ره پویـان طریـق علـم و معنویـت تبریک‬ ‫و تهنیـت عـرض مـی نمائیـم اغـاز سـال تحصیلـی جدیـد فرصت‬ ‫مغتنـم اسـت تا مراتب سـپاس و قدرشناسـی خودمـان را از تمامی‬ ‫معلمان شـریف‪ ،‬اسـاتید و دانشـگاهیان متعهد و دلسوز و فرهنگیان‬ ‫بصیر و سـختکوش که با همت و تالش مضاعف در راسـتای تربیت‬ ‫نیـروی انسـانی عالم‪ ،‬خالق‪ ،‬فکـور‪ ،‬مومن و پای بند بـه ارزش های‬ ‫دینـی و اخالقـی گام هـای موثـری بر مـی دارند‪ ،‬اعلام داریم‪.‬‬ ‫️بـدون تردیـد معلمـان عزیـز عصـاره ی بـزرگ تعلیـم و تربیـت‬ ‫هسـتند که دانایـی محوری و خـردورزی را که محور توسـعه پایدار‬ ‫محسـوب می شـود در کالم رسا و شیوای خودشـان جاری و ساری‬ ‫و بـه منصه ظهـور می رسـانند‪.‬‬ ‫سـربلندی و عـزت روز افـزون ایران اسلامی و توفیقات همیشـگی‬ ‫دسـت انـدر کاران تعلیـم و تربیـت را در سـایه ی توجهات حضرت‬ ‫ولـی عصر(عج) خواسـتاریم‪.‬‬ ‫احمد خوش قلب‪-‬شهردار‬ ‫هادی حالجیان‪-‬رئیس شورای اسالمی شهر رامسر‬ ‫پسـرانه امـام خمینـی (ره) بـا رعایـت پروتـکل‬ ‫هـای بهداشـتی همـراه بـا حضـور برخـی دانـش‬ ‫امـوزان نواختـه شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در حاشـیه ایـن مراسـم‪ ،‬دکتـر‬ ‫علـی اصغـر ایزدپنـاه رئیـس امـوزش و پـرورش‬ ‫شهرسـتان جویبـار و قرایـی رئیـس اداره پژوهش‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش مازنـدران بـه نشـانه‬ ‫قدردانـی از تلاش هـا‪ ،‬تعاملات و مسـاعدتهای‬ ‫ارزشـمند دکتر همـت محمدنژاد شـهردار جویبار‬ ‫در زمینـه فرهنگـی‪ ،‬اموزشـی و مالی به مجموعه‬ ‫امـوزش و پـرورش شهرسـتان جویبـار بـا اهـداء‬ ‫لـوح‪ ،‬تقدیـر و تشـکر نمودنـد ‪.‬‬ ‫قطار سازندگی شهرداری متوقف نمی شود‪:‬‬ ‫جمعه فعال سازمان عمران در ساری‬ ‫جمعـه هـا بـرای این سـازمان هیـچ تفاوتی با سـایر‬ ‫ایـام هفتـه نـدارد و بسـیاری از پروژه هـای در حال‬ ‫اجـرا در ایـن روز تعطیـل پیگیری می شـود تا قطار‬ ‫سـازندگی شـهرداری هیچـگاه در ریـل خدمـت‬ ‫رسـانی در خـور شـان بـه مـردم‪ ،‬توقفـی بـه خـود‬ ‫نبیند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی فضاهـای شـهری‬ ‫شـهرداری مرکـز مازنـدران‪ ،‬جمعـه هـا بـرای ایـن‬ ‫سـازمان هیـچ تفاوتـی بـا سـایر ایـام هفته نداشـت‬ ‫و بسـیاری از پـروژه هـای در حـال اجـرا در این روز‬ ‫تعطیـل پیگیـری شـده اسـت تـا قطـار سـازندگی‬ ‫شـهرداری هیچـگاه در ریـل خدمت رسـانی در خور‬ ‫شـان بـه مـردم‪ ،‬توقفـی بـه خـود نبینـد‪.‬‬ ‫بـا نگاهـی بـه رونـد انجـام طـرح هـای عمرانـی‬ ‫شـهرداری در اقصی نقاط سـاری‪ ،‬نیروهای سـازمان‬ ‫عمـران در اکیـپ های سـازماندهی شـده در اخرین‬ ‫روز هفتـه‪ ،‬پـروژه بـزرگ پـل تـل پـل‪ ،‬فـاز سـوم‬ ‫شهراشـوب‪ ،‬احـداث پـارک مـوزه دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫کانـال بلـوار پاسـداران و زیر سـازی کوچـه خیبر ‪1‬‬ ‫در دخانیـات را تحـت اقدامـات اجرایی خود داشـته‬ ‫اند‪.‬پـروژه هـای مختلف سـازمان عمـران را می توان‬ ‫مصـداق بـارزی از تنـوع خدمات عمرانی شـهرداری‬ ‫سـاری برشـمرد کـه متناسـب بـا ارزیابـی نیازهای‬ ‫کمیت و کیفیت بـاال‪ ،‬حصول‬ ‫شـهر و شـهروندان بـا ّ‬ ‫نتایـج مطلـوب بـه مـردم را هـدف گـذاری کرده اسـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪694‬‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫از سوی مدیر عامل بانک توسعه تعاون‬ ‫همایش تکریم و تجلیل از بازنشستگان ثبت احوال مازندران برگزار شد‬ ‫فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران‪:‬‬ ‫بازنشستگان اسوه تجارب گرانبها و منزلت جامعه هستند‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط عمومـی‬ ‫اداره کل ثبـت احـوال اسـتان مازنـدران ؛ بازنشسـتگان‬ ‫و پیشکسـوتان ثبـت احـوال اسـتان مازنـدران در جوی‬ ‫صمیمـی و بـه یـاد ماندنـی در سـالن اجتماعـات خانـه‬ ‫امیـد کانـون بازنشسـتگان اسـتان مازنـدران گـرد هـم‬ ‫امـده و ضمـن تجدید دیـدار در جریـان اخرین طرح ها‬ ‫و پـروژ ه هـا ی در دسـت اجـرای ثبت احـوال مازندران‬ ‫قـرار گرفتند‪.‬ایـن مراسـم ابتـدا با تلاوت ایاتـی چند از‬ ‫کالم ا‪ ...‬مجیـد اغـاز گردیـد ‪ ،‬سـپس سـرود جهـوری‬ ‫اسلامی ‪ ،‬صلـوات خاصه امام رضا(ع) ‪ ،‬نماهنگ رسـمی‬ ‫سـازمان ثبـت احـوال کشـور بـرای حضـار پخش شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه مجتبـی فاطمـی مدیـرکل ثبت احوال اسـتان‬ ‫مازنـدران طـی سـخنانی ضمـن تسـلیت ایـام شـهادت‬ ‫سـرور و سـاالر شـهیدان اباعبـدا‪ ..‬الحسـین (ع) و‬ ‫یـاران باوفایـش و نیـز خیرمقـدم بـه حضـار در جلسـه‬ ‫‪ ،‬بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـری و توجـه معظـم لـه‬ ‫‪5‬‬ ‫نسـبت بـه سـالمندان و بازنشسـتگان اشـاره نمـوده و‬ ‫اظهـار داشـت ؛ مقـام معظـم رهبـری توجـه ویـژه ای‬ ‫بـه بازنشسـتگان دارنـد و ایـن را در ایـن پیام مـی توان‬ ‫بخوبـی مشـاهده کـرد کـه فرمودنـد؛ اگر خـدای نکرده‬ ‫بـه عزیـزان بازنشسـته بـی اعتنائـی ‪ ،‬بی احترامـی و بی‬ ‫توجهـی گـردد و انهـا دچـار مشـکل گردنـد ‪ ،‬ایـن امـر‬ ‫دقیقـاً بـر روی کارکنـان ان سـازمان تاثیـر مسـتقیم‬ ‫میگـذارد یعنی می بینند که فردایشـان اینچنین اسـت‬ ‫و ایـن امـر باعث دلزدگی خواهد شـد و ممکن اسـت به‬ ‫کارهـای ناشایسـت و خلاف شـئونات اداری روی بیاورنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل ثبـت احـوال مازندران ابـراز داشـت؛ احترام به‬ ‫سـالمندان و بـزرگان مربـوط بـه حـال نیسـت و ایـن را‬ ‫میتـوان در گذشـته و ادیـان دیگـر از جملـه دیـن یهود‬ ‫‪ ،‬دیـن مسـیح و دیـن مبیـن اسلام بخوبـی مشـاهده‬ ‫کرد که سـفارش شـده بـه بـزرگان و سـالمندان احترام‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی محموداباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪، ۲۰/۹/۱۳۹۰‬املاک متقاضیانـی که در هیـات موضوع مـاده یک قانـون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتی محموداباد مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بال معـارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عموم به شـرح ذیـل اگهی مـی گردد ‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در احمداباد کلیج(سفلی) پالک اصلی ‪ 10‬بخش ‪2‬‬ ‫‪ 1‬فرعـی علـی اکبـر جاللیـان فرزنـد مصطفی نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه کـه مقدار‬ ‫ششـدانگ عرصـه ان وقـف می باشـد به مسـاحت ‪376.3‬متـر مربع خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫علـی قربانی مالک رسـمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در احمداباد کلیج علیا پالک اصلی ‪ 9‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 200‬فرعـی پوریـا صالحیـان فرزنـد احمـد نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪259.3‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از نوروزعلـی شـعبانپور مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در چاکسر پالک اصلی ‪ 15‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 1673‬از ‪ 417‬فرعـی بلقیـس بیگـم قاضـی فرزنـد سـیداحمد و یاسـمن جبـاری فرزنـد پرویز‬ ‫نسـبت به ششـدانگ(هریک نسـبت به سـه دانگ مشـاع) یک باب خانـه به مسـاحت ‪ 220‬متر‬ ‫مربع کـه متقاضیـان خود مالکین رسـمی مشـاعی می باشـند‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در مالکال پالک اصلی ‪ 16‬بخش ‪2‬‬ ‫‪ 3910‬فرعـی حمیـد عنبـری فرزنـد مختـار نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 138.4‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از شـعبان تـوان مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی ‪ ۳۶‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 3534‬فرعـی اسلام کلیـج فرزند محمدرضا نسـبت به ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 148‬متـر مربـع خریداری مع الواسـطه از محمدرضا شـیرویه مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3535‬فرعـی اکبـر عـرب کرمانی فرزند محمدحسـین نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 127.58‬متـر مربـع خریداری مـع الواسـطه از محمود پروین مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی ‪ 118‬بخش ‪2‬‬ ‫‪ 2986‬از ‪ 29‬فرعـی حمیـده عطاریـه فرزند شـعبانعلی و فریبا گودرزی فرزند اسـداله نسـبت به‬ ‫ششـدانگ(هریک نسـبت به سـه دانگ مشـاع) یک بـاب خانه به مسـاحت ‪ 224‬متـر مربع که‬ ‫متقاضیان خود مالکین رسـمی مشـاعی می باشـند‪.‬‬ ‫‪ 2987‬از ‪ 2‬فرعـی ابـاذر حسـن زاده فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 210‬متـر مربـع کـه متقاضـی خـود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در گالشپل پالک اصلی ‪ 9‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 643‬فرعـی بتـول دقیقـی فرزنـد صـادق نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 197.86‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از اقاجـان سـعادتی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سوراخ مازو پالک اصلی ‪ ۱۴‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 3350‬فرعـی علیرضـا کاظـم زاده مجـاوری فرزند رمضان نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 259.85‬متر مربع خریـداری مع الواسـطه از خانلـر انتظاری مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3351‬فرعـی یاسـر کرمـی کریملـو فرزنـد گل احمـد نسـبت به ششـدانگ یـک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 201.5‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از محمـد کاردل مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3352‬فرعـی حسـن حسـن زاده فرزنـد علـی اکبـر نسـبت به ششـدانگ یـک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 260‬متـر مربـع خریداری مـع الواسـطه از عباسـعلی عبدالـه زاده مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3353‬فرعـی یونس عبدلی شـیروانه ده فرزند سـلطانعلی نسـبت به ششـدانگ یـک باب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 194.5‬متر مربـع خریداری مع الواسـطه از حسـن جان اصغری مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در تلیکسر پالک اصلی ‪ ۱۵‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 1076‬فرعی فاطمه شمسـی فرزند شـمس الدین ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ‪218.87‬‬ ‫متر مربع خریداری مع الواسـطه از موسـی اسـفندیاری مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ 1077‬فرعـی فـرج عمـادی فرزنـد حیـدر و بهجـت تنکابنـی فرزند سـیدمحمدعلی نسـبت به‬ ‫ششـدانگ(هریک نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع) یک بـاب خانه به مسـاحت ‪ 728.8‬متـر مربع‬ ‫مربـع خریداری مـع الواسـطه از غالمعلی یوسـفی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫مجتبـی فاطمـی بـه حدیثـی از امام موسـی کاظـم (ع)‬ ‫اشـاره کـرد کـه فرمودنـد ؛ خداونـد متعـال سـفارش‬ ‫کـرده اسـت که مـردم گنـاه نکنید اگـر ‪4‬پایـان نبودند‬ ‫‪ ،‬اگـر کـودکان شـیرخوار نبودنـد و اگـر پیـران خمیـده‬ ‫و سـالمندان نبودنـد برکـت از زمیـن گرفتـه میشـد و‬ ‫زمیـن با خاک یکسـان میشـد‪.‬فاطمی در بخش دیگری‬ ‫از سـخنانش بـه لـذت کمـک ‪ ،‬یـاری و دسـتگیری از‬ ‫سـالمندان و بازنشسـتگان اشـاره نمود و اظهار داشـت ؛‬ ‫چه کسـی میگوید بهشـت رفتن سـخت اسـت؟ خدمت‬ ‫کـردن بـه ایـن عزیـزان بسـیار لـذت بخش اسـت ‪ .‬وی‬ ‫افـزود ؛مـا بـه سـالمندان احتـرام میگذاریـم زیـرا ایـن‬ ‫عزیـزان مسـتحق احترامند‪.‬‬ ‫مدیـرکل ثبـت احـوال مازندران اذعـان داشـت ؛ بنده از‬ ‫صمیـم قلـب بیان میکنم کـه از تجربیات و داشـته های‬ ‫گرانبهای شـما بازنشسـتگان و پیشکسـوتان ثبت احوال‬ ‫نهایـت بهـره و اسـتفاده را خواهم برد‪.‬‬ ‫وی در پایان سـخنانش ضمن تقدیر و تشـکر از زحمات‬ ‫و خدمـات ارزشـمند و شـبانه روزی بازنشسـتگان و‬ ‫پیشکسـوتان ثبـت احـوال مازنـدران گفت ؛ اگـر اکنون‬ ‫مـا بعنوان مـرزداران هویتـی و تابعیتی بـا ارامش کامل‬ ‫در حال خدمت هسـتیم ‪ ,‬همه از تالشـها و کوششـهای‬ ‫بـی دریـغ و بـی منـت شـما عزیـزان اسـت ‪ ،‬الحـق که‬ ‫شـما شایسـته تقدیـر هسـتید‪.‬در ادامه جلسـه جعفری‬ ‫مسـئول کانـون بازنشسـتگان اسـتان مازنـدران طـی‬ ‫سـخنانی از دکتر درخشـان نیا ریاسـت سـازمان ‪ ،‬سیف‬ ‫ا‪ ..‬ابوترابـی معـاون اسـناد هویتی و سـخنگوی سـازمان‬ ‫ثبـت احـوال کشـور و مجتبـی فاطمـی مدیـرکل و‬ ‫مجموعـه اداره کل ثبـت احوال مازنـدران بابت حمایتها‬ ‫و توجـه ویـژه ای کـه بـه بازنشسـتگان و پیشکسـوتان‬ ‫ثبـت احـوال مازنـدران داشـته انـد تقدیـر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫سـیف ا‪ ..‬ابوترابـی معـاون اسـناد هویتـی و سـخنگوی‬ ‫سـازمان ثبـت احـوال کشـور ضمـن ابـراز خرسـندی از‬ ‫حضور در جمع پیشکسـوتان و بازنشسـتگان ثبت احوال‬ ‫مازنـدران اذعـان داشـت ؛ امـروز توفیـق حاصل شـد تا‬ ‫در خدمـت شـما بازنشسـتگان ثبـت احـوال مازنـدران‬ ‫باشـیم و اینکـه دیـداری تازه کنیـم با یـاران ‪ ،‬همکاران‬ ‫و دوسـتان قدیمـی‪.‬‬ ‫معـاون اسـناد هویتـی سـازمان ثبـت احـوال کشـور‬ ‫گفـت ؛ بنـده حامـل پیـام پـر از لطـف و محبـت دکتـر‬ ‫درخشـان نیـا ریاسـت محتـرم سـازمان هسـتم‪.‬وی بـه‬ ‫حدیثـی از پیامبـر اکرم (ص) اشـاره نمود و ابراز داشـت‬ ‫؛ پیامبـر اکـرم(ص) فرمودند ‪ ,‬یـک از صورتهای تکریم و‬ ‫تقدیـس ذات اقـدس الهی تکریم و تجلیل از سـالمندان‬ ‫و موسـفیدان اسـت‪ .‬ابوترابـی بـه نقـل حدیثـی از امـام‬ ‫صـادق (ع) اشـاره نمـود و اظهـار داشـت ؛ از مانیسـت‬ ‫کسـی کـه بـه بزرگترش احتـرام نگـذارد‪.‬‬ ‫سـخنگوی سـازمان ثبـت احـوال کشـور طی سـخنانی‬ ‫بازنشسـتگان را سـرمایه های اجتماعـی و گنجینه های‬ ‫مانـدگاری خوانـد کـه تلاش و خدمـت انـان چـراغ راه‬ ‫مدیران و کارکنان در راه سـازندگی ‪ ،‬پیشـرفت و ابادانی‬ ‫جامعه اسـت ‪.‬‬ ‫وی افـرود ؛ تکریـم از بازنشسـتگان یـاداور تلاش و‬ ‫تکاپوی ارزنده و ارزشـمند قشـری فرهیخته ‪ ،‬اندیشمند‬ ‫و صاحـب تجربـه اسـت کـه صادقانه و بی منـت بهترین‬ ‫سـالهای عمر خود را در مسـیر خدمت رسـانی به مردم‬ ‫صـرف کـرده و همچنیـن بـا همـت مضاعـف و پشـتکار‬ ‫سـازمانی در جهت توسـعه ‪ ،‬پیشـرفت و ابادانی کشـور‬ ‫افتخـارات بزرگـی به ارمغـان اوردنـد ‪.‬سـیف ا‪ ..‬ابوترابی‬ ‫بـا بیـان اینکـه بازنشسـته هـا بهتریـن سـرمایه هـای‬ ‫انسـانی هسـتند افـزود‪ :‬جامعـه نبایـد از ایـن سـرمایه‬ ‫های اجتماعی غافل شـود‪.‬معاون اسـناد هویتی سـازمان‬ ‫ثبـت احوال کشـور گفـت ؛ این عزیزان بایـد بعنوان یک‬ ‫راهنمـا و مرشـد‪ ،‬تجربیات خـود را در اختیـار مدیران و‬ ‫کارکنـان قـرار دهنـد تـا بعنـوان چـراغ راه از ان بهـره‬ ‫منـد گردند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه تکریـم و تجلیل از بازنشسـتگان‬ ‫بایـد از درون خانـواده اغاز شـود خاطرنشـان کـرد؛ این‬ ‫تکریم باید توسـط فرزندان‪ ،‬اقوام‪ ،‬اشـنایان و مسـئوالن‬ ‫بـه بهترین نحو صورت گیرد‪.‬ابوترابی در پایان سـخنانش‬ ‫اظهار داشـت ؛ به طور قطع تکریم بازنشسـتگان ‪ ،‬حفظ‬ ‫حرمـت انـان و ارائه خدمات سـریع ‪ ،‬اسـان و با کیفیت‬ ‫بـه ایـن عزیـزان بـرای مـا مهمتریـن اولویـت اسـت لذا‬ ‫در ایـن راه تلاش کـرده و خواهیـم کـرد بـا همدلـی‬ ‫وهمفکـری گام هـای موثـری بـرای رضایتمنـدی ایـن‬ ‫عزیـزان برداریم ‪.‬‬ ‫ایـن مراسـم بـا اهـدائ لـوح تقدیـر و هدایائی به رسـم‬ ‫یادبـود بـه پایان رسـید‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در خشت سر پالک اصلی ‪ ۴۵‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 702‬فرعـی منیـره سـادات ایگـه ای فرزنـد سیدحسـین نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫کـه مقـدار نیـم دانگ مشـاع عرصـه وقف می باشـد بـه مسـاحت ‪ 180.5‬متـر مربـع خریداری‬ ‫از مالـکان رسـمی(مربوط بـه مسـتثنیات ‪ 20‬هکتاری خشـت سـر از مالکیـت وراث مهدویان و‬ ‫مصطفو ی )‬ ‫‪ 703‬فرعـی مرحمـت الهوئـی فرزنـد رحمت اله نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه کـه مقدار‬ ‫نیـم دانـگ مشـاع عرصـه وقف مـی باشـد بـه مسـاحت ‪ 181‬متـر مربـع خریـداری از مالکان‬ ‫رسـمی(مربوط بـه مسـتثنیات ‪ 20‬هکتاری خشـت سـر از مالکیـت وراث مهدویـان و مصطفوی)‬ ‫امالک متقاضیان واقع در محموداباد پالک اصلی ‪ ۴۷‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 3468‬فرعـی داریـوش رضانیـا فرزنـد غالمحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 252.22‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از حسـن شـیرزاد مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در علمده شرقی و عزت اباد پالک اصلی ‪ ۲۱‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 501‬فرعـی منصـور احمـدزاده چقـوش فرزنـد غالمرضا نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 455.3‬متـر مربـع خریداری مـع الواسـطه از رضا مجیدی پـور اصفهانی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در دریاسر پالک اصلی ‪ ۲۵‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 909‬از ‪ 413‬فرعـی مهیـار پورصالـح فرزند محمدمهدی و کیـارش پور صالح فرزنـد محمدمهدی‬ ‫و بتـول علمـی منفـرد فرزند حسـن هریک نسـبت بـه دو دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 333.76‬متر مربع کـه متقاضیان خود مالکین رسـمی مشـاعی می باشـند‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در میانکلمرز پالک اصلی ‪ ۲۸‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 221‬فرعـی کامـران اشـرفی فرزند حسـین نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 231.5‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از ابراهیم حسـن زاده مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در متوریج پالک اصلی ‪ 30‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 1674‬از ‪ 460‬فرعـی مریـم حاجـی حسـینخان فرزنـد علی اصغر نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪189‬متر مربع کـه متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در جوراکال پالک اصلی ‪ 34‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 340‬از ‪ 266‬فرعـی و قسـمتی از قطعـه ‪ 276‬تفکیکـی (بنیادمسـکن)و قسـمتی از باقیمانده ‪34‬‬ ‫اصلـی محمدرضـا مظاهرعـرب فرزنـد احمـد نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪1617.5‬متـر مربـع کـه متقاضی خـود قسـمتی را مالک رسـمی و مقـداری خریـداری از اقایان‬ ‫رمضـان کیانی و حسـین برزگر‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجب مـاده ‪ ۳‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز از طریق این‬ ‫روزنامـه محلـی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه بر انتشـار اگهی‪ ،‬رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتـراض خود‬ ‫را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یـک ماه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد کـه در این صـورت اقدامات ثبـت موکول‬ ‫بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی که اعتـراض در مهلـت قانونی واصـل نگردد یا‬ ‫معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیت مـی نماید و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکـور در مورد قسـمتی از امالکـی که قبال اظهـار نامه‬ ‫ثبتـی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتـی با رای هیـات پس از تنظیـم اظهارنامه حـاوی تحدید حدود‪،‬‬ ‫مراتـب را در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدید حدود بـه صورت همزمـان باطالع عموم می رسـاند‬ ‫و نسـبت بـه املاک در جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحـد ثبتی اگهـی تحدید‬ ‫حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399.06.17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399.07.01 :‬‬ ‫م الف ‪99.140.58 :‬‬ ‫فرهاد اقا بابایی رودباری‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک محموداباد‬ ‫تاکید شد‪:‬‬ ‫تقویت کفایت سرمایه بانک‬ ‫توسعه تعاون در انتظار‬ ‫تحقق تخصیص سرمایه از‬ ‫سوی دولت‬ ‫گرگان ‪ -‬کرانه شمال‬ ‫مدیرعامـل بانـک توسـعه تعـاون بهبـود نسـبت‬ ‫کفایـت سـرمایه بانک توسـعه تعاون را مسـتلزم‬ ‫ص منابـع مصـوب از سـوی دولـت دانسـت‪.‬‬ ‫تخصیـ ‬ ‫حجت الـه مهدیـان‪ ،‬مدیرعامـل بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون گفـت‪ :‬افزایش سـرمایه بانک هـای دولتی‬ ‫بایـد از محـل تخصیـص منابـع توسـط دولـت‬ ‫باشـد‪ .‬بانـک توسـعه تعـاون هـم از ایـن قاعـده‬ ‫مسـتثنی نیسـت و در صـورت تخصیـص منابـع‬ ‫مصـوب بـرای افزایـش سـرمایه‪ ،‬اکنوننسـبت‬ ‫کفایـت سـرمایه بانـک نیـز کاملا مناسـب بـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود ‪ :‬موضـوع نسـبت کفایـت‬ ‫سـرمایه جـزء شـاخص های مهـم در ارزیابـی‬ ‫کیفیـت و وضعیـت همـه بانک هاسـت و در‬ ‫شـرایطی که بواسـطه کمبود سـرمایه این نسبت‬ ‫در بانـک رو بـه کاهـش رفـت‪ ،‬گزارش هـای‬ ‫ک مرکـزی و‬ ‫متعـددی از سـوی بانـک بـه بانـ ‬ ‫وزارت خانه هـای مرتبـط ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن گزارش هـا و پیگیری های بعـدی کمک کرد‬ ‫تـا موضـوع افزایش سـرمایه بانک توسـعه تعاون‬ ‫در دولـت بررسـی و بعد از تایید در سـال ‪1398‬‬ ‫بـرای تصویب در الیحه بودجه به مجلس ارسـال‬ ‫گـردد و خوشـبختانه نماینـدگان مجلـس نیـز با‬ ‫درک ضـرورت و اهمیـت موضـوع‪ ،‬افزایـش هزار‬ ‫میلیـارد تومانـی سـرمایه بانک توسـعه تعـاون را‬ ‫تصویـب و بـه دولت ابلاغ کردند‪.‬‬ ‫مهدیـان افـزود‪ :‬ایـن ضـرورت در سـال ‪1399‬‬ ‫نیـز باقـی بود و مقرر شـد از سـوی دولـت‪ ،‬هزار‬ ‫میلیـارد تومـان بـه سـرمایه بانک توسـعه تعاون‬ ‫افـزوده شـود‪ .‬با وجود ایـن مصوبات امـا تا کنون‬ ‫هنـوز ایـن مبالـغ از سـوی دولت تخصیـص پیدا‬ ‫نکـرد ه اسـت در حالـی کـه سـرمایه بانـک در‬ ‫مقایسـه بـا سـایر بانک ها بسـیار کم اسـت‪.‬وی با‬ ‫بیـان اینکـه سـرمایه بانـک در حـال حاضر ‪۹۱۹‬‬ ‫میلیـارد تومـان اسـت دربـاره دفعـات افزایـش‬ ‫سـرمایه بانک گفـت‪ :‬بانک از ابتدای تاسـیس در‬ ‫سـال ‪ ۸۸‬بـا سـرمایه اولیـه ‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومان‬ ‫شـروع به کار کرد‪ .‬در سـال ‪ ۹۳‬نیز ‪ ۱۳۴‬میلیارد‬ ‫تومـان بـه سـرمایه بانک اضافه شـد‪.‬‬ ‫مهدیـان ادامـه داد‪ :‬در نوبت بعـدی ‪ ۲۸۷‬میلیارد‬ ‫تومـان از محـل تجدیـد ارزیابـی دارایی هـا بـه‬ ‫سـرمایه بانک اضافه شـد کـه طبیعتـاً کمکی به‬ ‫تقویـت ارائـه خدمـات و قـدرت تسـهیالت دهی‬ ‫بانـک نکرد‪.‬‬ ‫ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق سیاسـت های‬ ‫اجرایـی اصـل ‪ ۴۴‬مقـرر بـود از محـل واگـذاری ‬ ‫امـوال دولتـی‪ ،‬یک سـوم حصـه نقدی‪ ،‬هر سـاله‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومـان بـه سـرمایه بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون اضافـه شـود‪ ،‬ولـی تـا کنـون ایـن اتفـاق‬ ‫نیفتاده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬علیرغـم عدم تخصیص سـرمایه های‬ ‫مزبـور‪ ،‬بـا عنایت به اینکـه اخیرا تجدیـد ارزیابی‬ ‫دارایـی هـا در بانک صورت پذیرفتـه‪ ،‬قاعدتا پس‬ ‫از برگـزاری مجمـع فـوق العـاده و تاییـد اعضای‬ ‫مجمـع‪ ،‬وضعیـت سـرمایه بانـک بهبـود خواهـد‬ ‫یافـت و همچنیـن در صـورت تخصیص سـرمایه‬ ‫مصـوب توسـط دولـت محتـرم‪ ،‬نسـبت کفایـت‬ ‫سـرمایه بانـک قطعـا از ‪ ۱۲‬درصـد نیـز باالتـر‬ ‫خواهـد رفت‪.‬‬ ‫از انجایـی کـه حمایـت از تعاونی هـای کشـور‬ ‫بـه عنـوان رکـن سـوم اقتصـاد ایـران از جملـه‬ ‫مسـئولیت های بانـک توسـعه تعاون اسـت‪ ،‬قطعا‬ ‫در صـورت تحقق افزایش سـرمایه بانـک‪ ،‬فرایند‬ ‫تامیـن مالـی ایـن بخـش کـه قـرار اسـت طبـق‬ ‫سـند چشـم انداز سـهمی ‪ ۲۵‬درصدی در اقتصاد‬ ‫ملـی داشـته باشـد‪ ،‬تسـریع و تسـهیل خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪694‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫برگزاری مرحله استانی‬ ‫چهل و سومین دوره مسابقات‬ ‫قران کریم در مازندران‬ ‫مراکز درمانی گلستان‬ ‫به تجهیزات پزشکی جدید‬ ‫مجهز شدند‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان از خریـد‬ ‫تجهیـزات پزشـکی جدیـد ماننـد تانـک اکسـیژن‪،‬‬ ‫دسـتگاه اکسـیژن سـاز و دسـتگاه هـای سـی تـی‬ ‫اسـکن طـی شـیوع کرونـا بـرای بیمارسـتان هـای‬ ‫اسـتان خبـرداد‪ .‬عبدالرضـا فاضـل اظهارکـرد‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه رعایـت پروتـکل ها بـه نظر می رسـد که‬ ‫تـا مـاه اینـده شـرایط باثباتـی در اسـتان خواهیـم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬زدن ماسـک بـا توجـه بـه بازگشـایی‬ ‫مـدارس و شـلوغی خیابـان هـا بایـد تبدیـل بـه‬ ‫یـک فرهنـگ شـود و امیدواریـم کـه بـا رعایـت‬ ‫دسـتورالعمل هـای بهداشـتی مشـکلی ایجـاد نشـود‪.‬‬ ‫فاضـل بیـان کـرد‪ ۱۷ :‬کـودک در بیمارسـتان های‬ ‫طالقانـی گـرگان و گنبـدکاووس بسـتری بـوده که‬ ‫هیـچ کدائـم عالئـم حـادی ندارند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه خریـد تجهیـزات جدیـد اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬چهار دسـتگاه اکسـیژن سـازی و چنـد تانک‬ ‫اکسـیژن خریـداری شـده و در مـاه هـای اینده هم‬ ‫تانـک هـای جدیـد تهیـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان اظهارکرد‪:‬‬ ‫دسـتگاه سـی تی اسـکن جدید هم در بیمارسـتان‬ ‫هـای کاللـه و شـهید مطهـری و پیامبـر اعظـم‬ ‫گنبـدکاووس نصـب شـده و در بیمارسـتان‬ ‫هـای طالقانـی تـا هفتـه اینـده و در بیمارسـتان‬ ‫مینودشـت‪ ،‬اق قلا و بندرترکمن هم تـا اواخر مهر‬ ‫نصـب خواهـد شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫ولیپور یک تنه جور دولت را بدوش می کشد‬ ‫سهم ‪ ۳۰‬درصدی زنان؛ رویای قابل تحقق‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران گفـت‪ :‬مرحلـه اسـتانی چهـل و‬ ‫سـومین دوره مسـابقات قـران کریـم اوقـاف مازنـدران بـا رعایـت کامـل‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی طـی ‪ ۲‬روز در نوبت هـای صبـح و عصـر و در هـر‬ ‫نوبـت بـا حضـور ‪ ۲۵‬نفـر برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال بـه نقل از روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امور‬ ‫خیریـه اسـتان مازنـدران‪ ،‬حجت االسلام ابراهیـم حیدری جناسـمی از‬ ‫برگـزاری مرحلـه اسـتانی چهـل و سـومین دوره مسـابقات قـران کریم در‬ ‫مازنـدران خبـر داد و اظهـار کـرد‪ :‬ایـن دوره از مسـابقات بـا رعایـت کامـل‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی طـی دو روز برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه چهـل و سـومین دوره مسـابقات اسـتانی قـران کریـم‬ ‫اوقاف مازندران در روزهای سه شـنبه و چهارشـنبه ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬شـهریورماه در‬ ‫بابـل برگزار می شـود‪ ،‬افزود‪ :‬اسـتان مقـدس امامزاده قاسـم(ع) بابل میزبان‬ ‫این دوره از مسـابقات اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران بیـان کـرد‪ :‬بـا توجـه به شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا و ضـرورت رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی چهل و سـومین‬ ‫دوره مسـابقات اسـتانی قـران کریـم اوقـاف تحـت تدابیر ویـژه توصیه های‬ ‫پزشـکی و بـا رعایـت کامـل فاصله گذاری هـا برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حیـدری خاطرنشـان کـرد‪ :‬خواهران در روز سه شـنبه ‪ ۱۸‬و بـرادران در روز‬ ‫چهارشـنبه ‪ ۱۹‬شـهریورماه در نوبت هـای صبح و عصر بـا یکدیگر به رقابت‬ ‫می پردازنـد و در هـر نوبـت ‪ ۲۵‬نفـر در محـل برگـزاری مسـابقات حضـور‬ ‫دارنـد تـا هیچ گونـه تجمعی صـورت نگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اسـتقرار دائمی نمایندگان مرکز بهداشـت در محل برگزاری‬ ‫مسـابقات‪ ،‬بیـان کرد‪ :‬محـل برگزاری مسـابقات به صورت مرتـب ضدعفونی‬ ‫شـده و به همراه اوردن همراه توسـط متسـابقین ممنوع می باشـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران بیان کـرد‪ :‬این دوره از مسـابقات‬ ‫بـا توجـه بـه ضـرورت رعایـت پروتکل های بهداشـتی حضـور عمـوم مردم‬ ‫نخواهیـم داشـت و تنهـا متسـابقین بـه صـورت محـدود و در زمان هـای‬ ‫مشـخص شـده در محل برگزاری مسـابقه حضـور پیدا خواهنـد کرد و پس‬ ‫از قرائـت محـل برگـزاری مسـابقه را تـرک می کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫اما جدا از بحث انتصابات‬ ‫بانوان در سطوح مدیریتی‬ ‫مختلف در دولت می بایست‬ ‫به نقش کتاب و کتابخوانی‬ ‫که بی شک در توسعه و‬ ‫اعتالی مقوله ی فرهنگ‬ ‫نقش بی بدیلی ایفا می کند‬ ‫توجه ویژه ای نمود که ارزو‬ ‫ولیپور مدیرکل نهاد کتابخانه‬ ‫های عمومی استان مازندران‬ ‫به خوبی توانست طی چند‬ ‫سال اخیر به این امر اهتمام‬ ‫ویژه ورزد که افزایش‬ ‫زیرساخت های کتابخانه‬ ‫های استان از جمله اقدامات‬ ‫کاربردی در این نهاد بود‬ ‫سـهم بانـوان در مسـئولیت ادارات‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی در مازندران‬ ‫بـه ‪ ۱۰‬شهرسـتان رسـید‪.‬‬ ‫از جملـه موضوعاتی کـه در دولت دوازدهم‬ ‫بـه عنـوان یـک شـعار و اولویت در دسـتور‬ ‫کار قـرار گرفـت اختصـاص ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫مناصـب دولتـی بـه بانـوان مـی باشـد کـه‬ ‫در اسـتان مازنـدران بـا توجـه بـه نقـش‬ ‫پـر رنـگ بانـوان در روی کار امـدن دولـت‬ ‫دوازدهـم شـاهد انتصاباتـی در حـوزه های‬ ‫مختلف و اسـتفاده از ظرفیـت بانوان بودیم‬ ‫کـه بکارگیـری بانـوان در مسـئولیت هایی‬ ‫همچـون معاونـت فرمانـداری بخشـداری‬ ‫مرکـزی معاونـت اسـتانداری مدیرکلـی‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی از جملـه ایـن‬ ‫انتصابـات بـوده اسـت امـا جـدا از ایـن در‬ ‫نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی بـا توجـه به‬ ‫حضـور یـک بانـو در راس بدنـه مدیریتـی‬ ‫طـی روزهای اخیر شـاهد انتصـاب ‪ ۱۰‬بانو‬ ‫در سـطح ادارات شهرسـتان بودیم بطوریکه‬ ‫در شهرسـتان هـای رامسـر‪ -‬عبـاس ابـاد‬ ‫چالـوس ‪-‬کالردشـت ‪-‬محمودابـاد ‪-‬نـکا‬ ‫سـوادکوه شـمالی ‪-‬بابلسـر و یـک معاونت‬ ‫مدیـرکل و دو رییـس اداره سـتادی شـاهد‬ ‫انتصاباتی توسـط ارزو ولیپـور مدیرکل نهاد‬ ‫خبر‬ ‫کتابخانـه هـای عمومی بودیم کـه به نوعی‬ ‫بایـد ایـن گفت ایـن مدیـر جـوان و کاربلد‬ ‫توانسـته بـه نوعـی یک تنـه جـور دولت را‬ ‫یـدک بکشـد ‪.‬امـا جـدا از بحـث انتصابـات‬ ‫بانـوان در سـطوح مدیریتـی مختلـف در‬ ‫دولـت مـی بایسـت بـه نقـش کتـاب و‬ ‫کتابخوانـی کـه بـی شـک در توسـعه و‬ ‫اعتلای مقوله ی فرهنـگ نقش بی بدیلی‬ ‫ایفـا مـی کنـد توجـه ویـژه ای نمـود کـه‬ ‫ارزو ولیپـور مدیـرکل نهـاد کتابخانـه های‬ ‫عمومی اسـتان مازندران به خوبی توانسـت‬ ‫طـی چنـد سـال اخیـر به ایـن امـر اهتمام‬ ‫ویـژه ورزد کـه افزایـش زیرسـاخت هـای‬ ‫کتابخانـه هـای اسـتان از جملـه اقدامـات‬ ‫کاربـردی در ایـن نهـاد بود کـه در کنار بها‬ ‫دادن بـه نیروهای جـوان بومی تحصیلکرده‬ ‫اعـم از زن و مـرد توانسـت سـبب بوجـود‬ ‫امـدن کارنامـه ای درخشـان از ایـن مدیـر‬ ‫انقالبی شـود‪.‬اما نباید فرامـوش کرد پویایی‬ ‫تحـرک کاردان بـودن ارکان مدیریـت در‬ ‫یـک دسـتگاه اجرایـی شـرطی مهـم در‬ ‫توسـعه و عملـی شـدن برنامه ها می باشـد‬ ‫که بدرسـتی در سـال های گذشـته شـاهد‬ ‫ترویج فرهنـگ کتابخوانی توسـط مدیریت‬ ‫جـوان و توانمنـد نهـاد کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی اسـتان بودیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جلسه هماهنگی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس‬ ‫در ورزش و جوانان استان مازندران برگزار شد‬ ‫در نشسـتی بـا حضـور مسـئوالن ذیربـط‪ ،‬جلسـه‬ ‫هماهنگـی ویـژه برنامـه هـای هفته دفـاع مقدس‬ ‫در ورزش و جوانـان اسـتان مازنـدران برگـزار شـد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش و‬ ‫جوانـان مازندران‪ ،‬نشسـت هماهنگی ویـژه برنامه‬ ‫هـای هفتـه دفـاع مقـدس با هـدف برنامـه ریزی‬ ‫بـرای اجـرای مناسـب برنامه هـا و با حضـور حاج‬ ‫حبیب حسـین زادگان مدیـرکل ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫غفارپـور مسـئول تربیت بدنی سـپاه کربال‪ ،‬افشـار‬ ‫مسـئول بسـیج ورزشـکاران سـپاه کربلا برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫حبیب حسـین زادگان در این جلسـه با اشـاره به‬ ‫فعالیـت هـای مثبـت سـازمان هـا و تشـکل های‬ ‫مـردم نهـاد وابسـته بـه دسـتگاه ورزش و جوانان‬ ‫در اسـتان مازنـدران گفـت ‪ :‬علیرغـم محدودیـت‬ ‫هـای موجود اما کنشـگران حـوزه ورزش و جوانان‬ ‫مازنـدران بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫فعالیـت هـای خوبـی دارند‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ بـه گـواه صاحـب نظـران‪ ،‬انقالبـی در‬ ‫حـوزه زیرسـاخت هـای ورزش مازنـدران روی داد‬ ‫و قطعـا سـپاه در کسـب ایـن توفیقـات و کمـک‬ ‫بـه سـاخت ورزشـگاه هـا و اماکـن ورزشـی نقش‬ ‫تاثیرگـذاری ایفـا کرد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان فعالیـت هـای فرهنگـی ورزش و‬ ‫جوانـان در رویدادهـای مختلـف را مـورد اشـاره‬ ‫قـرار داد و گفـت‪ :‬در بُعد فرهنگـی نیز با همکاری‬ ‫مجموعـه تربیت بدنی سـپاه و بسـیج ورزشـکاران‬ ‫اقدامـات و برنامـه هـای ارزنده ای در اسـتان روی‬ ‫داد‪.‬مدیـرکل ورزش و جوانـان در ایـن جلسـه‬ ‫افـزود؛ پروژه های افتتاح شـده ورزشـی با رویکرد‬ ‫و گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس خواهـد بود و‬ ‫تبلیـغ ویـژه برنامه های حـوزه ورزش و جوانان در‬ ‫هفتـه دفاع مقدس در رسـانه های اسـتان پررنگ‬ ‫تـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی در پایـان صحبـت هایـش گفت ‪ :‬طبـق برنامه‬ ‫ریـزی هـای صـورت گرفتـه ‪ ،‬ویـژه برنامـه هـای‬ ‫بسـیار خوبـی بـرای هفتـه دفـاع مقـدس ازجمله‬ ‫تجلیـل هـا‪ ،‬غبارروبی گلزار شـهدا‪ ،‬تکریم خانواده‬ ‫هـای شـهدا و‪ ...‬تـدارک دیده شـد‪.‬‬ ‫مشترکین گرامی ‪:‬‬ ‫مراقبت و تعمیر وسایل برقی‪ ،‬خاموش کردن وسایل برقی‬ ‫اضافی از روش هایی است که می تواند موجب کاهش هزینه‬ ‫بهای برق گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫همزمان با بازگشایی مدارس و حضور دانش اموزان در کالس درس‪ ،‬صادر شد؛‬ ‫پیام تبریک مدیرکل اموزش وپرورش مازندران به‬ ‫مناسبت اغاز سال تحصیلی ‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران همزمـان با‬ ‫بازگشـایی مـدارس و حضـور مجدد دانـش اموزان‬ ‫پـس از ‪ ۷‬ماه بر سـر کالس درس‪ ،‬بـا صدور پیامی‬ ‫اغـاز سـال تحصیلـی را تبریک گفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ متـن پیـام علیرضـا‬ ‫سـعدی پـور بـه شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫به نام خدایی که جان افرید‬ ‫سخن گفتن اندر زبان افرید‬ ‫شـاهد اغـاز سـال تحصیلـی ‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬بودیـم‬ ‫و مـن بـه عنـوان مدیـر دسـتگاه تعلیـم و تربیـت‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬ایـن جشـن ویـژه و عیـد علـم‬ ‫امـوزی و دانـش انـدوزی را بـه همه فرزنـدان عزیز‬ ‫دانـش امـوزم از پسـران و دختـران نواموز تا سـایر‬ ‫اینده سـازان اسـتان و همچنین همه همکارانم در‬ ‫صـف و سـتاد تبریـک عـرض مـی کنم‪.‬‬ ‫بهـار تعلیـم و تربیـت و اغـاز سـال اموزشـی کـه‬ ‫هرسـاله از ابتدای مـاه مهربانی و همزمـان با اولین‬ ‫روز پاییـز بـود‪ ،‬امسـال بـه دلیـل شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا‪۱۵ ،‬روز بـه جلو کشـیده شـد و امروز شـنبه‬ ‫نیمـه شـهریور ‪۹۹‬زنـگ همـه مـدارس به صـدا در‬ ‫امـد و شـاهد جنـب و جوشـی البتـه محـدود و‬ ‫کنتـرل شـده در مـدارس بودیـم‪.‬‬ ‫خـدای بـزرگ را شـاکریم کـه به مـا ایـن توفیق را‬ ‫عنایـت کرد کـه یک بار دیگر شـاهد اغـاز مدارس‬ ‫و بـاز شـدن کالس هـای درس بودیـم هرچنـد‬ ‫بـه دلیـل ضـرورت حفـظ سلامت فرزنـدان مـا‪،‬‬ ‫بـا حضـور بخشـی از دانـش امـوزان برگزار شـد و‬ ‫بخشـی از کالس هـا نیز در فضای مجـازی و تحت‬ ‫سـامانه بومی موسـوم به شـبکه شـاد‪ ،‬برگزار شد و‬ ‫در ادامـه سـال تحصیلـی نیز برابر نظر کارشناسـی‬ ‫سـتاد ملی مقابلـه با کرونا اگـر تغییراتی در کنترل‬ ‫ایـن ویـروس منحـوس رخ داد‪ ،‬کیفیـت برگـزاری‬ ‫کالس هـای درس نیـز به مـوازات ان تغییر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ایـن روز بـزرگ یـاد و نـام همه شـهیدان جنگ‬ ‫تحمیلـی و مدافعـان حـرم‪ ،‬امـام شـهیدان و همـه‬ ‫ایثارگـران عرصـه جهـاد و حماسـه و همچنیـن‬ ‫شـهدای سلامت را گرامـی مـی داریـم و از خدای‬ ‫بـزرگ مـدد می جوییم تـا در جهت رشـد و تعالی‬ ‫نوجوانـان و جوانـان اسـتان برابـر سـند تحـول‬ ‫بنیادیـن کـه برگرفتـه از امـوزه هـای دینـی و‬ ‫قرانی‪ ،‬اندیشـه هـای معمار بزرگ انقالب اسلامی‬ ‫و منویـات مقـام معظـم رهبـری مدظلـه العالـی‬ ‫اسـت‪ ،‬گام برداریـم‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه امـوزش در فضـای مجـازی‬ ‫نیـاز بـه زیرسـاخت هـا و ملزوماتـی دارد از همـه‬ ‫دسـتگاههای اجرایـی و در راس همـه اسـتاندار‬ ‫معـزز مازندران بـه عنوان رییس شـورای اموزش و‬ ‫پـرورش‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬مجامع خیـران و همه افرادی‬ ‫که در تسـهیل این مسـیر‪ ،‬تامین گوشـی هوشمند‬ ‫بـرای دانـش امـوزان نیازمنـد و تحقـق عدالـت‬ ‫اموزشـی نهایت همراهی و همـکاری را با اداره کل‬ ‫امـوزش و پـرورش داشـتند‪ ،‬قدردانـی میکنـم‪.‬‬ ‫علیرضا سعدی پور‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪694‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫در دیدار مدیران کل ثبت اسناد و منابع طبیعی مازندران تاکید شد‪:‬‬ ‫اهتمام منابع طبیعی در ثبیت مالکیت دولت و صدور سند‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال به نقـل از روابط‬ ‫عمومـی اداره کل ثبـت اسـناد و املاک‬ ‫اسـتان مازندران عطائی سرپرسـت جدید‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازندران‪ -‬سـاری بـه اتفاق هئیـت همراه‬ ‫بـا عباسـعلی زارع تیلـه نوئـی مدیـرکل‬ ‫ثبـت اسـناد و املاک اسـتان مازنـدران‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫دیـدار‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش زارع تیلـه نوئـی‬ ‫مدیـرکل در نشسـت صمیمـی بـا عطائی‬ ‫سرپرسـت جدیـد منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری مازنـدران ‪ -‬سـاری ضمـن‬ ‫خیـر مقـدم گوئـی و تسـلیت بمناسـبت‬ ‫ایـام محـرم الحـرام در زمینـه اهمیـت‬ ‫تثبیـت مالکیـت دولـت در بسـتر و حریم‬ ‫رودخانـه هـا‪ ،‬راه ها و منابـع طبیعی اظهار‬ ‫داشـت ‪ :‬اگـر بـه نحـو جـدی در حـوزه‬ ‫تثبیـت ایـن مالکیت هـا توجـه کـرده‬ ‫بودیـم و دولـت مالکیتـش در عرصه هـای‬ ‫ملـی تثبیـت شـده بـود و دسـتگاه های‬ ‫متولـی بـه حکم قانـون‪ ،‬حریم هـا را کامال‬ ‫کارشناسـی کـرده بودند‪ ،‬قطعا بـا پای کار‬ ‫بـودن دسـتگاه قضایـی و فراهـم نمـودن‬ ‫زیرسـاخت های الزم از سـوی سـازمان‬ ‫ثبـت می شـد از بسـیاری از اتفاقـات و‬ ‫خسـارت ها جلوگیـری نمـود‪.‬‬ ‫ایشـان بـا اعلام اینکـه دولـت بایـد از‬ ‫تبعـات اگاهی نداشـتن از میـزان مالکیت‬ ‫هایـش در منابـع طبیعـی‪ ،‬بسـتر و حریم‬ ‫رودخانه هـا و راه هـا اگاه باشـد ‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫انچـه کـه در بحـث زمیـن خـواری اتفاق‬ ‫می افتـد این اسـت که در مـوارد زیادی به‬ ‫لحاظ عـدم اشـراف و اطالع دسـتگاه های‬ ‫متولـی امـر زمین ‪ ،‬افـرادی اراضـی دولت‬ ‫را تصـرف و در ان ها سـاخت و سـاز انجام‬ ‫می دهنـد و گا هـا بعـد از چنـد سـال این‬ ‫دسـتگاه ها متوجـه می شـوند کـه اراضـی‬ ‫متعلـق بـه دولـت بـوده اسـت و انوقـت‬ ‫طـرح دعوا می شـود کـه دادگسـتری برود‬ ‫و سـاخت و سـاز ها را تخریـب کنـد و بـا‬ ‫تبلیغـات زیـاد بـه ایـن عمـل افتخـار هم‬ ‫می کننـد در حالـی کـه ایـن کار جـای‬ ‫تاسـف دارد در اراضـی ملـی و حریـم‬ ‫و بسـتر رودخانه هـا سـاخت و سـاز های‬ ‫غیرمجـاز صـورت گیرد که حاال بر اسـاس‬ ‫قانـون حکـم تخریب صادر شـود و شـاهد‬ ‫این همه خسـارت به منابع کشـور باشـیم‬ ‫هـر چنـد کارهـای خوبـی بـرای حفاظت‬ ‫از زمیـن و منابـع طبیعـی صـورت گرفته‬ ‫اسـت ولی به منظـور جلوگیـری از تعدی‬ ‫و تجـاوز بـه اراضـی ملـی‪ ،‬منابـع طبیعی‬ ‫بایـد با جدیـت در ثبیت مالکیـت دولت و‬ ‫صـدور سـند اهتمام داشـته باشـد ‪.‬‬ ‫مدیـرکل ثبـت اسـناد و املاک مازندران‬ ‫بـا تاکیـد بـر ضـرورت اجـرای طـرح‬ ‫کاداسـتر گفـت‪ :‬بایـد بـرای حفـظ منابع‬ ‫طبیعـی ثبیـت مالکیـت صـورت گیـرد و‬ ‫تثبیـت مالکیـت اراضـی متعلق بـه دولت‬ ‫یـک اصـل مهـم و اساسـی اسـتزارع تیله‬ ‫نوئـی افـزود‪ :‬ایـن اداره کل بـا اجـرای‬ ‫طـرح کاداسـتر دنبـال امنیـت اسـت و در‬ ‫ایـن راسـتا کارکنـان ثبت اسـناد و امالک‬ ‫بـرای صـدور اسـناد تـک برگـی بـه ویژه‬ ‫بـرای صـدور سـند اراضـی منابـع طبیعی‬ ‫تلاش و همـکاری مـی کنندایشـان در‬ ‫ادامـه گفـت‪ :‬منابـع طبیعـی در اجـرای‬ ‫طـرح کاداسـتر از مهندسـان دارای رتبـه‬ ‫نقشـه بـرداری مـورد تائیـد ثبـت اسـناد‬ ‫اسـتفاده کنـد تـا اختالفـات بیـن این دو‬ ‫نهـاد بـه حداقـل ممکـن برسـدمدیر کل‬ ‫در پایـان اشـاره کـرد‪ :‬با توجه بـه اهمیت‬ ‫منابـع طبیعـی و اثربخشـی فعالیت هـای‬ ‫ایـن ارگان‪ ،‬اداره کل ثبت اسـناد و امالک‬ ‫اسـتان از هیـچ کمـک و مسـاعدتی برای‬ ‫ثبت و صدور اسـناد مالکیـت انفال به ویژه‬ ‫طرح هـای کاداسـتر دریـغ نمـی کنـد‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت عطائـی مدیـر کل‬ ‫منابـع طبیعی و ابخیزداری اظهار داشـت‪:‬‬ ‫منابع طبیعی دسـتگاهی حاکمیتی اسـت‬ ‫کـه مسـوولیت حفاظـت وسـعت و عرصه‬ ‫اسـتان را عهـده دار اسـت کـه ایـن مهـم‬ ‫در صـدر برنامـه هـا و فعالیت هـای ایـن‬ ‫اداره کل قـرار دارد و ابـراز امیـدواری کرد‪:‬‬ ‫ت دسـتگاه های مسـوول بـ ه ویژه‬ ‫بـا حمای ‬ ‫اداره کل ثبـت اسـناد و املاک شـاهد‬ ‫پیشـرفت در ثبـت و صدور سـندهای تک‬ ‫برگـی و تثبیـت ملکیـت دولت در اسـتان‬ ‫باشـیم در ایـن نشسـت مقرر شـد نقشـه‬ ‫اراضـی ملـی با اسـتانداردهای فنی تهیه و‬ ‫بـه اداره ثبـت تحویل شـود و ظرف مدت‬ ‫زمـان کوتـاه از زمـان تحویـل نقشـه ها‪،‬‬ ‫واحد اسـناد و مـدارک ادارات ثبت موظف‬ ‫بـه تثبیـت و صدور سـند مالکیـت اراضی‬ ‫ملـی و دولتـی هسـتند بـه نحـوی که در‬ ‫‪ ۶‬مـاه دوم سـال ‪ ۱۳۹۹‬پیشـرفت بـاالی‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫ایشـان در پایـان ضمـن تقدیر و تشـکر از‬ ‫حمایت های اداره کل ثبت اسـناد اسـتان‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬انفـال متعلق بـه خداوند که‬ ‫تولیـت ان بـا سـازمان جنـگل هـا‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیـزداری کشـور اسـت و مـا موظفیم‬ ‫بـرای حفظ و حراسـت ان از هیچ تالشـی‬ ‫دریـغ نورزیـم و از ان حفاظـت نماییم که‬ ‫بهتریـن شـیوه بـرای حفاظـت از عرصـه‬ ‫هـا‪ ،‬اثبـات مالکلیـت عرصـه مـی باشـد‬ ‫کـه با اجـرای دقیـق کاداسـتر‪ ،‬ایـن مهم‬ ‫محقـق خواهـد شـد لـذا در ایـن راسـتا‪،‬‬ ‫تمـام تالشـمان ایـن اسـت کـه تـا پایـان‬ ‫سـال جاری بـا تعامل و همـکاری متقابل‬ ‫دو دسـتگاه اثبـات مالکیـت عرصـه انجام‬ ‫گرفتـه و تکلیف مـردم و منابع طبیعی در‬ ‫ایـن زمینه روشـن شـود‪.‬‬ ‫مدیر عامل جدید توزیع برق‬ ‫مازندران خواستار پرهیز از نصب‬ ‫و درج هر گونه پیام تبریک‬ ‫در مطبوعات و اماکن عمومی شد‬ ‫دکتـر فرامـرز سـپری طـی نامه ای بـه معاونـان ‪ ،‬مشـاوران و مدیران‬ ‫سـتادی ‪ ،‬همـکاران و خواسـتار خـودداری از ارسـال پیـام تبریـک و‬ ‫دسـته گل و اقدامـات مشـابه بـه مناسـبت انتصـاب خـود بـه عنـوان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق شـد‪.‬‬ ‫ضمـن سـپاس از ابـراز لطـف و محبـت عزیـزان‪ ،‬خواهشـمند اسـت‪،‬‬ ‫دوسـتان ‪،‬همراهـان و کلیه ارکان شـرکت توزیع نیروی بـرق مازندران‬ ‫بـه منظـور جلوگیـری از اسـراف و کاهـش هزینه هـای غیرضـروری از‬ ‫ارسـال هرگونـه پیـام تبریک‪،‬نصـب بنر‪،‬ارسـال گل و سـایر اقدامـات‬ ‫مشـابه نظیـر درج اگهـی تبریـک بـه مناسـبت انتصـاب اینجانـب‬ ‫اجتنـاب فرمایند‪.‬‬ ‫اطمینـان دارم بـا همدلـی و همراهـی قـادر خواهیـم بود در راسـتای‬ ‫اعتلای ارمان هـای ایـران اسلامی گام برداریـم و در این مسـیر ارائه‬ ‫پیشـنهاد ها و نقدهـای اصولـی بـه منظـور رشـد و ارتقاء بهـره وری در‬ ‫حوزه هـای مختلـف و خدمت رسـانی بهینـه بـه مـردم عزیز و دوسـت‬ ‫داشـتنی اسـتان مازنـدران بهتریـن هدیـه به اینجانب اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا ‪:‬‬ ‫تولید بیش از یک میلیارد کیلو وات ساعت‬ ‫انرژی در نیروگاه نکا‬ ‫نیـروگاه شهیدسـلیمی نـکا در مردادمـاه امسـال یک‬ ‫میلیـارد و ‪ ۶۷‬میلیـون و ‪ ۷۵۳‬هـزار کیلو وات سـاعت‬ ‫انـرژی تولیـد کرد‪.‬‬ ‫به گـزارش کرانه شـمال‪ ،‬مدیرعامل شـرکت مدیریت‬ ‫تولیدبـرق نـکا بـا بیـان اینکـه در پنـج ماه اول سـال‬ ‫‪ ۴۲.۸‬درصـد انـرژی تعهـدی نیـروگاه‪ ،‬طبـق برنامـه‬ ‫محقـق شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در مـرداد امسـال یک میلیـارد و‬ ‫‪ ۶۷‬میلیـون و ‪ ۷۵۳‬هـزار کیلـو وات سـاعت انرژی در‬ ‫ایـن نیـروگاه تولید شـد‪.‬‬ ‫‪.‬محسـن نعمتـی افـزود‪ :‬از ایـن میـزان تولیـد حـدود‬ ‫یـک میلیـارد و ‪ ۳۲‬میلیـون و ‪ ۶۶۰‬هـزار کیلـووات‬ ‫سـاعت انرژی خالص به شـبکه سراسـری برق کشـور‬ ‫تزریق شـد‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬در مـاه مـرداد ‪ ۷۳.۴‬درصـد انـرژی تولیـد‬ ‫شـده در واحد هـای بخـاری و ‪ ۲۶.۶‬درصـد در‬ ‫واحد هـای بلـوک سـیکل ترکیبـی بدسـت امـد‪.‬‬ ‫اطالعیه؛‬ ‫راه های اعالم کارکرد کنتور گاز‬ ‫بـر اسـاس تصمیمـات متخـذه در شـرکت ملـی گاز‬ ‫ایـران‪ ،‬قرائـت کنتورهـای خانگی و تجـاری گاز با هدف‬ ‫جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬تا اطلاع ثانوی به‬ ‫صـورت مراجعـه حضـوری انجـام نمی شـود‪.‬‬ ‫شـما مشـترکین عزیـز مـی توانید بـرای اعلام کارکرد‬ ‫کنتـور از یکـی از راه هـای زیـر اسـتفاده نمایید‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارسـال شـماره اشـتراک گاز بـه سـامانه پیامکـی‬ ‫سنگاری مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران نوشهر‪:‬‬ ‫صدور سند تک برگی اراضی ملی نقطه عطفی در‬ ‫تاریخ سازمان جنگلها است‬ ‫مدیـر کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫مازنـدران نوشـهر گفـت‪ :،‬امـام حسـین علیه السلام‪،‬‬ ‫هدیـه ای الهـی و الگویـی بـی بدیل برای تمـام تاریخ‬ ‫اسـت عاشـورا و کربلا ‪ ،‬یکـی از بارزتریـن حلقه های‬ ‫ایـن زنجیـره طوالنی اسـت‬ ‫وی بـا ارزوی قبولـی عـزاداری و توسـل های مـردم‬ ‫متدیـن و محـب اهـل ‪ ،‬امید اسـت با عنایـت ان امام‬ ‫همـام‪ ،‬ادامـه دهنـده واقعی بینش و نهضت حسـینی‬ ‫با شیم‬ ‫وی افـزود ‪ :‬صـدور سـند تـک برگـی اراضـی ملـی‬ ‫غـرب مازنـدران در راسـتای تثبیـت مالکیـت دولت و‬ ‫جلوگیـری از هـر گونه تعـرض به منابع ملـی ‪ ،‬مقابله‬ ‫بـا تخریـب‪ ،‬سـاخت و سـاز‪ ،‬تغییـر و تبدیـل اراضـی‬ ‫ملی و منابع طبیعی به اراضی کشـاورزی و مسـکونی‬ ‫یکـی از بارزتریـن افتخـارات ملـی و نقطـه عطفی در‬ ‫تاریـخ سـازمان جنگلهـا‪ ،‬مراتـع و ابخیزداری کشـور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان مازندران‬ ‫منطقـه نوشـهر گفـت ‪ :‬از سـال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۵۵‬میلیـارد تومـان اعتبـار از محل صندوق توسـعه‬ ‫ملـی بـرای اجـرای ایـن طرح هـا و پروژه هـا در غرب‬ ‫مازنـدران اختصـاص داده شـد کـه تاکنـون بیـش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هـزار هکتـار از عرصـه هـای منابـع طبیعی این‬ ‫منطقـه زیرپوشـش چنیـن طـرح هایی قـرار گرفت‬ ‫این مقام مسـئول در ادامه گفـت ‪ ،‬بیش از ده ها پروژه‬ ‫ابخیـزداری ‪ ،‬ابخوانـداری‪ ،‬مرتـع و حفاظـت و‪ ....‬در‬ ‫‪200020194‬‬ ‫‪ -2‬مراجعـه به سـایت شـرکت گاز اسـتان مازندران به‬ ‫ادرس‪www.nigc-mazandaran.ir :‬‬ ‫‪ -3‬نـرم افزار موبایلی (اپلیکیشـن) خدمـات الکترونیک‬ ‫گاز مازندران‪:‬‬ ‫*ورود به سـایت شـرکت گاز اسـتان مازندران و انتخاب‬ ‫گزینـه «خدمـات الکترونیکـی – نـرم افـزار همـراه‬ ‫خدمـات مشـترکین گاز»‬ ‫همچنیـن شـما مـی توانیـد از طریـق تلفن سـایت گاز‬ ‫مازنـدران و یـا نرم افـزار موبایلی صورتحسـاب گاز خود‬ ‫را پرداخـت نمایید‪.‬‬ ‫غـرب مازنـدران در هفتـه دولـت با حضور مسـئوالن‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی به بهره برداری رسـید و انشااهلل‬ ‫مابقـی پـروژه هـای در دسـت اقـدام در هفتـه منابـع‬ ‫طبیعـی نیز بـه بهره بـرداری خواهد رسـید‪،‬‬ ‫وی جلسـه مصوبات جلسه گذشته تشـریح نمود و در‬ ‫پایـان هریـک از حاضریـن گزارشـی از عملکـرد طرح‬ ‫هـای محـوری را ارائـه نمودند ‪ ،‬و در پایـان مصوباتی‬ ‫پـس از تبـادل نظر و بررسـی به تصویب رسـید‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان مازندران‬ ‫منطقه نوشـهر در پایان از زحمات ارزشـمند همکاران‬ ‫مسـئول در اداره کل و شهرسـتانها در اجـرای پـروژه‬ ‫هـای مختلـف اداره کل قدردانی نمود‪.‬‬ ‫پیام تسلیت رییس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن در‬ ‫پی درگذشت دانشجوی‬ ‫داروسازی دانشگاه‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان(وب دا)؛ دکتر ارسلان‬ ‫سـاالری رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان در پـی درگذشـت دکتـر پریـا‬ ‫خویینـی‪ -‬دانشـجوی دکتـرای داروسـازی‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬پیام تسـلیتی صادر کـرد‪ .‬متن پیام‬ ‫بـه شـرح زیـر اسـت‪:‬‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫بـا نهایـت تاسـف و تاثـر‪ ،‬ضایعـه درگذشـت‬ ‫دکتـر پریـا خویینـی‪ -‬دانشـجوی داروسـازی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان را بـه خانواده‬ ‫بـزرگ دانشـگاه و به ویژه خانـواده محترم ان‬ ‫مرحومـه تسـلیت عـرض نمـوده و از خداونـد‬ ‫متعـال بـرای ان سـفر کـرده غفـران واسـعه‬ ‫الهـی و بـرای بازماندگان صبر جمیل مسـالت‬ ‫مـی نمایم‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫راه اندازی حسینیه سیار دهه‬ ‫دوم محرم در شهرهای گیالن‬ ‫حجت االسلام سـتار علیزاده در حاشیه نشست راه‬ ‫اندازی حسـینیه های سیار در سـواحل‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بـا توجه به شـیوع ویروس کرونا در راسـتای ترویج‬ ‫شـور و شـعور حسـینی حسـینیه سـیار راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه راه اندازی حسـینیه سـیار در دهه‬ ‫نخسـت محرم در شهرسـتان رشـت نیز اشـاره کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬همزمـان بـا دهـه دوم محـرم راه انـدازی‬ ‫حسـینیه سـیار در محلات رشـت همچنـان ادامه‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف گیلان بـا بیـان اینکـه ایـن طرح‬ ‫از پنجـم تـا دوازدهـم محرم بـا انجـام فعالیت های‬ ‫تبلیغـی و عـزاداری در محالت رشـت انجام خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن حسـینیه در بنـدر انزلی نیـز راه‬ ‫انـدازی می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه این طـرح در دهه دوم محرم‬ ‫از عصـر امـروز ‪ ۱۵‬شـهریور ماه در شـهرک گلسـار‬ ‫رشـت اجرایـی می شـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬پیرکالچـای‬ ‫یکـی دیگـر از مناطقـی اسـت کـه عصر دو شـنبه‬ ‫میزبان حسـینیه سـیار خواهـد بود‪.‬‬ ‫حجـت االسلام علیـزاده افـزود‪ :‬سـوم حسـینیه‬ ‫سـیار نیز عصر سه شـنبه ‪ ۱۸‬شـهریور در روستای‬ ‫سـاحلی گلشـن انزلـی برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪694‬‬ ‫به بهانه یک سال فعالیت رجبی در عمارت شهرداری ساری؛‬ ‫خدا قوت اقای شهردار‬ ‫گروه شهری کرانه شمال ‪-‬فرشته عالی‬ ‫یکسـال قبـل در چنیـن ایامـی رجبـی بـه‬ ‫عنوان شـهردار سـاری انتخاب شـد‪ .‬انتخابی‬ ‫کـه بـر مـدار عقالنیـت و اسـتفاده از نیـروی‬ ‫متفکـر و خالق درون سـازمانی بود‪ .‬شـهری‬ ‫کـه توقـف کـرده بـود و مـردی بایـد می امد‬ ‫کـه راه بـرون رفـت را بخوبـی می شـناخت‪.‬‬ ‫مغـز متفکـر شـورا‪ ،‬مهنـدس اسـفندیار‬ ‫عشـوری نـام رجبـی را بـر زبان هـا انداخـت‬ ‫و حـاال بـه خوبـی نشـان داد کـه انتخـاب‬ ‫درسـتی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫رجبـی کـه تمـام سـال های کاری خـود را‬ ‫در دوایـر مختلف شـهرداری سـاری گذرانده‬ ‫بـود‪ ،‬بـا وجود جـوان بـودن‪ ،‬فردی بـا تجربه‬ ‫در تمام شـئون مدیریت شـهری بـه نظر می‬ ‫امد‪.‬‬ ‫فـردی که با قبول پسـت شـهرداری سـاری‪،‬‬ ‫بارقه هـای امیـد را در دل شـهروندان زنـده‬ ‫کـرد‪ .‬مـردم خسـته بودنـد از تیمـی کـه‬ ‫فقـط شـعار داده و پـول بیت المـال را صـرف‬ ‫امیال شـخصی خـود کرده بودنـد و امروز در‬ ‫چنـگال قانـون گرفتار هسـتند‪.‬‬ ‫رجبـی نشـان داد کـه اهـل شـعار نیسـت و‬ ‫محـور کارهایـش تکریـم مـردم اسـت و کار‬ ‫کارشناسـی‪.‬‬ ‫روزی کـه قرار بـود عملیات اجرایـی فاز دوم‬ ‫پـارک ملـل شـروع شـود‪ ،‬اهالی منطقـه دور‬ ‫رجبـی حلقـه زدنـد و از مدیریـت گذشـته و‬ ‫نحـوه برخـورد بـا انهـا‪ ،‬گالیـه کردنـد‪ ،‬هـر‬ ‫چنـد گالیه هـای اهالـی مربـوط بـه مدیریت‬ ‫گذشـته شـهرداری سـاری بـود امـا رجبـی‬ ‫کـه بـر مـدار مـردم داری حرکـت می کنـد‬ ‫بـه سـخنان پـر درد اهالـی گـوش فـرا داد و‬ ‫می دانسـت کـه باید حـق این مردم ادا شـود‬ ‫هرچنـد کـه مدیریـت قبلـی تخلـف کـرده‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫از زمـان تصـدی رجبی بر مسـند شـهرداری‬ ‫سـاری‪ ،‬اقدامـات گسـترده ای انجـام شـده‬ ‫اسـت‪.‬افتتاح بوسـتان خانـواده‪ ،‬فـاز سـوم‬ ‫میـدان ابن شهراشـوب‪ ،‬بهسـازی و توسـعه‬ ‫بـازار مالمجدالدیـن‪ ،‬خریـد و تجهیـز ‪۲۲‬‬ ‫دسـتگاه خـودروی جمع اوری و حمـل زباله‪،‬‬ ‫بوسـتان محلـه ای رسـالت‪ ،‬تجهیـز و بـروز‬ ‫رسـانی ادوات و ماشـین االت اتش نشـانی‪،‬‬ ‫بهسـازی و اسـفالت معابـر‪ ،‬شـتاب در پروژه‬ ‫معطـل مانـده نیـروگاه زباله سـوز‪ ،‬پـروژه‬ ‫بـزرگ پـل تـا پـل کـه سـال هـا رها شـده‬ ‫بـود‪ ،‬احـداث تصفیه خانـه شـیرابه در منطقه‬ ‫پشـتکوه‪ ،‬تکمیـل پـروژه هدایـت اب هـای‬ ‫سـطحی‪ ،‬فضاسـازی شـهری‪ ،‬توسـعه فضای‬ ‫سـبز؛ بـه همـه اینهـا بایـد شـرایط سـخت‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا را هـم اضافـه کـرد‪.‬‬ ‫برخلاف تعطیلـی کار در برخـی ادارات و‬ ‫نهادهـا امـا کرونـا مانـع نشـد که شـهرداری‬ ‫سـاری از خدمت رسـانی بـه مـردم و اجـرای‬ ‫پروژه هـای شـهری و عمرانـی دسـت بـردارد‪.‬‬ ‫اینهـا را برشـمردیم کـه بگوییـم اگـر کسـی‬ ‫بخواهـد بـرای توسـعه شـهر‪ ،‬گام بـردارد‬ ‫می توانـد در شـرایط سـخت هـم کار کنـد‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۱۵‬مـورد از پروژه هـای بـزرگ‬ ‫شـهرداری را برشـمردیم و البتـه اقدامـات‬ ‫مجموعـه شـهرداری سـاری از زمـان تصدی‬ ‫رجبـی بـر مسـند شـهرداری‪ ،‬بیـش از ایـن‬ ‫است‪.‬شـهرداری‪ ،‬کـه بی سـر و صـدا کار کرد‬ ‫و بـرای پروژه هـای در حـال اجـرا‪ ،‬شـهر را‬ ‫بنربـاران نکـرد‪ ،‬بلکه در حد اطالع رسـانی به‬ ‫شـهروندان بنرهایـی نصـب شـد تا بـه مردم‬ ‫گـزارش دهـد و اصـل شـفافیت را رعایـت‬ ‫کنـد و مـردم بداننـد شـهرداری مشـغول به‬ ‫چـه کار اسـت هر چنـد که اقدامات پرسـنل‬ ‫شـهرداری در زمان رجبی‪ ،‬در شـهر مشـهود‬ ‫و قابـل لمـس اسـت‪.‬‬ ‫یـک سـال از فعالیـت شـهردار جـوان ‪،‬‬ ‫پویـا‪ ،‬پـرکار و پرتلاش می گـذرد و بـه نظـر‬ ‫می رسـد تمـام کارهـای برزمیـن مانـده و‬ ‫مغفـول گذشـته را بـه دوش کشـیده و بـه‬ ‫سـرانجام رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫خسـتگی ناپذیـری رجبـی در کار و فعالیت‪،‬‬ ‫نشـان از انگیزه هـای واالی ایـن شـهردار‬ ‫جـوان و انقالبـی بـرای توسـعه شـهر دارد‬ ‫تـا کهن شـهر سـاری در جایـگاه واقعی خود‬ ‫قـرار گیـرد‪.‬در یـک سـو شـهرداری را داریم‬ ‫کـه در یـک سـال فعالیـت خـود‪ ،‬اقدامـات‬ ‫موثـر و گسـترده بـرای توسـعه شـهر انجـام‬ ‫داده و در سـوی دیگـر افـرادی را داریـم کـه‬ ‫در دوره مدیریـت شـهردار پیشـین‪ ،‬چپاول و‬ ‫غـارت بیت المـال را در پیش گرفتـه بودند و‬ ‫تصـور می کردنـد حاشـیه امـن انها همیشـه‬ ‫پابرجاسـت غافـل از ان کـه شمشـیر برنـده‬ ‫عدالـت‪ ،‬دسـت های انهـا را از چپـاول قطـع‬ ‫خواهد کرد‪.‬الزم اسـت پس از یکسـال تالش‬ ‫و پشـتکار‪ ،‬یک خـدا قوت جانانه به شـهردار‬ ‫جـوان بگوییـم و رجبـی هـم بـا یک یـا علی‬ ‫امیدهایمـان را دوچنـدان کنـد و تصویـر‬ ‫زیبـای شـهری که برایمـان سـاخته را مزین‬ ‫بـه زیبایی هـای دیگـری کنـد‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫دزدیده شدن پرایدمر‬ ‫شهرداری خرمشهر را!‬ ‫اورده انـد خواجـه مژمـژ در حجـره نشسـته‬ ‫بـودی و در حـال بـه تحلیـل تکنیـکال بـورس‬ ‫همـی مشـغول‪ ،‬که از بـورس ندا درشـدی« ای‬ ‫بـزرگ‪ ...‬مـا را از قیمـت لحظـه ای خویش خبر‬ ‫نیسـت و بایـد زنـگ بزنیـم و بپرسـیم‪ ،‬حضرت‬ ‫خواجـه چه چیز را تحلیل مـی کند؟!» خواجه‬ ‫لختـی بیاندیشـید‪ ،‬پس کلـه خـود را بخاراند و‬ ‫رایانـه مالشـی را ببسـت و کنـاری بنهاد!‬ ‫در همیـن حـال اعوان و مریـدان خواجه‪ ،‬هلهله‬ ‫کنان و لبخند زنان ( لبخندی نوبخت وار که ما‬ ‫هیچـگاه معنـای لبخند ایـن بزرگـوار را به ویژه‬ ‫در موسـم گرانـی ها و گرفتاری هـا نفهمیدیم!)‬ ‫با ماسـک و دسـتکش و رعایت اصول بهداشتی‬ ‫مـورد تائید سـتاد مقابلـه با کرونا وارد شـدندی‬ ‫و گفتنـد‪ :‬ای خواجـه دو خبـر نیـک و بـد ما را‬ ‫اسـت‪ .‬اول کـدام را بگوئیـم؟ خواجه گفت‪ :‬خبر‬ ‫بـد‪ .‬مریـدان گفتند‪ :‬پراید شـهرداری خرمشـهر‬ ‫را به سـرقت بردندی‪.‬‬ ‫خواجـه تاملـی کـرد و بگفـت‪ :‬در دیـاری کـه‬ ‫دکل نفتـی را بـا پیـچ و مهـره و همـه مخلفات‬ ‫بردنـدی‪ ،‬بودجـه ورزش یک مملکـت را به یک‬ ‫مربـی درجـه سـوم اروپایـی هبـه کردنـدی و‬ ‫تـازه پـررو پـررو طلبکار هـم بودنـدی‪ ،‬کارخانه‬ ‫و شـرکت هواپیمایـی را در قالـب خصوصـی‬ ‫سـازی بـه ثمـن بخس به بچـه مچه هـا واگذار‬ ‫کردنـدی و قـس علـی هـذا ‪ ...‬دزدیـده شـدن‬ ‫پرایـد غریـب ُنبود!‬ ‫خبـر نیـک را بگوئیـد‪ .‬مریـدان هلهلـه کنـان‬ ‫گفتنـد‪ :‬مـژده ای خواجـه که سـارق پراید پیدا‬ ‫شـدندی‪ .‬رئیس اتش نشانی خرمشـهر پراید را‬ ‫سـرقت و ان را اوراق نمودنـدی!‬ ‫خواجـه بـا چشـمان درشـت و خرمندانـه اش‬ ‫نگاهـی عاقـل انـدر سـفیه بلکـه یـک ورژن‬ ‫باالتـر در مریـدان بکرد و بفرمود گفـت‪ :‬وای بر‬ ‫شـما‪ ...‬ننـگ تان بـاد ‪ ...‬با رعایـت پروتکل های‬ ‫بهداشـتی و بـا اجـازه از وزیر محترم بهداشـت‪،‬‬ ‫تـف بـه روح تـان ‪ ...‬چـرا بـا ابروی مـردم همی‬ ‫بـازی کنیـد؟! ای کوتـه فکـران بـا ایـن اوضـاع‬ ‫فاضلاب و سیسـتم لولـه کشـی نامناسـب این‬ ‫بلاد‪ ،‬ابـروی رفتـه را چگونه به جـوی باز همی‬ ‫خواهیـد گرداند؟!‬ ‫یکـی از مریـدان گفـت‪ :‬ای خواجـه چه خطایی‬ ‫از ما سـرزده اسـت؟!‬ ‫خواجـه گفـت‪ :‬بگذاریـد حکایتی برایتـان بازگو‬ ‫کنـم‪ .‬فـرد وارفته ای ببخشـید فرد وارسـته ای‬ ‫در هفتـه یـک شـب به خانـه زن بـدکاره محله‬ ‫شـدی و بـا پرداخت دسـتمزد بدیشـان‪ ،‬او را از‬ ‫گنـاه بازبداشـتی و با خرید مسـکرات از سـاقی‬ ‫محـل و ریختـن در چاه مسـتراح پـارک محله‪،‬‬ ‫مانـع از فسـق و فجور عـده ای دیگـر گردیدی‬ ‫ولـی در تمام عمر مورد شـماتت و سـرزنش در‬ ‫و همسـایه بودندی!‬ ‫ایـن بنـده خدا نیز با سـرقت خـودروی ناایمن‬ ‫پرایـد و اوراق نمـودن ان‪ ،‬بـاب حادثـه را بـر‬ ‫شـهردار و کارمنـدان شـهرداری همـی ببسـت‬ ‫تـا خـدای ناکـرده در ماموریـت هـا و بازدیدها‪،‬‬ ‫گزنـدی به این دوسـتان خدمتگزار نرسـیدی و‬ ‫بـاب خدمـت تختـه نگردندی!‬ ‫مریـدان کـه از ایـن زاویه بـه ماجرا نـگاه همی‬ ‫نکـرده بودنـدی‪ ،‬فـی الحـال حـال جامـه هـا‬ ‫بدریـدی و نعـره هـا زدنـدی و دسـته جمعـی‬ ‫بـرای بازگردانـدن اب رفتـه بـه جـوی بـه‬ ‫دنبـال پیمانکار صاحـب شناسـنامه و با اتیکت‬ ‫شـدندی!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!