روزنامه کرانه شمال شماره 693 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 693

روزنامه کرانه شمال شماره 693

روزنامه کرانه شمال شماره 693

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 693‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫وظیفهمن‬ ‫تامین اب و راه و‪...‬نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫محمدعلـی محسـنی بندپـی افـزود‪ :‬بـه پیگیـری‬ ‫مطالبـات اعتباری شهرسـتان از سـبد اسـتان‪ ،‬توجه‬ ‫شـود زیـرا وظیفـه من تامیـن اب و راه و نیسـت اما‬ ‫انقـدر سـطح مطالبـات معطل مانـده مردم باالسـت‬ ‫کـه مجبـورم فراتـر از حـوزه مسـئولیتی ظاهر شـوم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان عنـوان اینکـه نگذاریـم سـرمایه گذاران‬ ‫از منطقـه فـرار کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬همـه دسـتگاه ها در‬ ‫کنـار هـم باشـیم و خـط قرمز ما مـردم باشـند و نه‬ ‫مسـئوالن و بایـد بـه تامیـن نیازهـای مـردم توجـه‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫افتتاح واحد تولیدی شکل دهی‬ ‫ورق رنگی و گالوانیزه‬ ‫در بخش مرکزی شهرستان تنکابن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با اعتبارات دولتی و حمایت خیرین افتتاح شد؛‬ ‫دبیرستان دخترانه‬ ‫شهید سماک محمدی‬ ‫خرم اباد تنکابن‬ ‫‪8‬‬ ‫حمزه ای مدیرکل مالیاتی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هشدار جدی یک پزشک فوق تخصص نسبت به بازگشایی مدارس؛‬ ‫ساری در استانه‬ ‫کارستانی بی تکرار‬ ‫اگر گرفتار کرونای کودکان شویم‬ ‫کشوری نیستیم که بتوانیم مقاومت کنیم‬ ‫الزام فروشگاه های مازندران‬ ‫به نصب صندوق الکترونیکی‬ ‫متصل به سرور مالیاتی‬ ‫‪5‬‬ ‫ساری در استانه کارستانی‬ ‫بی تکرار‬ ‫مهندس عباس رجبی شهردار ساری در ائین اغاز به کار پروژه‬ ‫« پل تا پل » در مصاحبه کوتاهی که انجام داد ضمن بیان این مطلب‬ ‫ن برابر دیگر پروژه های عمرانی شهرداری مرکز‬ ‫که پروژه فوق چندی ‬ ‫مازندران هزینه در بر خواهد داشت به بخشی از مشخصات فنی این‬ ‫پروژه اشاره کرد و گفت ‪ :‬در طول مسیر و حد فاصل دو پل کابلی و‬ ‫شهید نوری دو دوربرگردان و دوازه ابرو ایجاد می گردد ‪.‬‬ ‫کرانه شمال گروه شهری‪ -‬فرشته عالی‬ ‫همـان گونـه کـه در خبرها اعالم شـد سـرانجام پایان شـب‬ ‫انتظار بسـر رسـید و پس از دوازده سـال بالتکلیفی و سـالها‬ ‫دوندگـی بـی حاصـل و وعـده هـای بی ثمـر ‪ ،‬پـروژه بزرگ‬ ‫موسـوم بـه « پـل تا پـل » طی مراسـمی اغـاز گردید ‪.‬‬ ‫این پروژه که دو هزار و ششـصد متر طول و بیسـت و شـش‬ ‫متـر عـرض دارد حلقـه وصل و نقطـه اتصال جنوب شـرقی‬ ‫مرکـز اسـتان مازندران به شـرق این اسـتان بشـمار می اید‬ ‫و می تواند نقش و سـهم مهمی در مناسـب سـازی ترافیک‬ ‫در محـدوده شـرقی سـاری و یکـی از پـر امـد و شـد ترین‬ ‫بلوارهـای شـهر یعنـی بلوار امام رضا ( ع ) داشـته باشـد که‬ ‫از قضـا بخـش حساسـی از ورودی شـرقی مرکز اسـتان هم‬ ‫می باشـد‬ ‫مهنـدس عباس رجبی شـهردار سـاری در ائین اغـاز به کار‬ ‫پـروژه « پـل تـا پـل » در مصاحبـه کوتاهـی که انجـام داد‬ ‫ن برابر دیگر‬ ‫ضمـن بیـان این مطلب کـه پروژه فـوق چندیـ ‬ ‫پـروژه هـای عمرانـی شـهرداری مرکـز مازنـدران هزینه در‬ ‫بـر خواهـد داشـت به بخشـی از مشـخصات فنی ایـن پروژه‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬در طـول مسـیر و حـد فاصـل دو پـل‬ ‫کابلـی و شـهید نـوری دو دوربرگـردان و دوازه ابـرو ایجـاد‬ ‫می گـردد ‪.‬‬ ‫و امـا جـدای از تمامـی ایـن ویژگـی ها و شـاخصه هـا انچه‬ ‫پـروژه پـل تـا پل را مهـم و ماندگار می سـازد « پایان شـب‬ ‫انتظاری دوازده سـاله اسـت » و « پایـان دادن به بالتکلیفی‬ ‫مردمـی کـه بـرای به سـامان کـردن املاک خویش نـه راه‬ ‫پیـش داشـتند و نـه راه پـس » و در یـک بـرزخ روحـی و‬ ‫اقتصـادی بـزرگ گرفتار شـده بودند ‪ .‬اما سـرانجام مدیریت‬ ‫شـهری اسـتین همـت را بـاال زد و در بزنگاهـی سـخت که‬ ‫ویـروس کرونـا و رکـود سـاخت و سـازها درامد شـهرداری‬ ‫سـاری را همپـای دیگـر شـهرداری هـا به نحو چشـمگیری‬ ‫کاهـش داده اسـت تصمیم به اغاز عملیـات پل تا پل گرفت‬ ‫تـا یـادگاری بـی بدیل و ارزشـمند برای شـهر و شـهروندان‬ ‫بـه جا گذاشـته شـود از یـاد نباید بـرد که اهمیـت این پروژ‬ ‫در ان نهفتـه اسـت کـه نه فقط محدوده شـرقی و سـاکنان‬ ‫ایـن محـدوده از مزایـای بـی شـمار ان ( از مناسـب سـازی‬ ‫ترافیـک و ایجـاد فضـای سـبز تا تحوالت اساسـی در سـیما‬ ‫و منظـر شـهری ) برخـوردار خواهنـد شـد بلکـه فـرد فـرد‬ ‫شـهروندان و گوشـه به گوشـه شـهر هم در سـایه تحوالتی‬ ‫قـرار مـی گیرنـد کـه پـروژه مذکور ایجـاد می کنـد چرا که‬ ‫ناگفتـه پیداسـت هـر پـروژه عمـران شـهری صـرف نظـر از‬ ‫مـکان اجـرای ان ‪ ،‬گام بلندی برای توسـعه پایـدار و متوازن‬ ‫شـهر تلقـی می گـردد و همـه شـهر و تمامی شـهروندان از‬ ‫دسـتاوردهای ان بهره مند می شـوند بنا براین « کارسـتانی‬ ‫کـه تحت عنوان پروژه پل تا پل از سـوی شـهرداری سـاری‬ ‫اغـاز گردیـده اسـت هدیـه عظیمـی به همـه مردم شـریف‬ ‫مرکـز اسـتان مازندران محسـوب می شـود »‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫تغییر فرمانداران مازندران‬ ‫کلید خورد‬ ‫یزدانی جای صفرنژاد را گرفت‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪693‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫بسیج نقش ارزنده ای در‬ ‫ایجاد امنیت پایدار دارد‬ ‫سـرهنگ پاسـدار سـیاوش مسـلمی فرمانـده‬ ‫سـپاه کربال در حاشیه سرکشـی از گردان های‬ ‫رزمـی امـام حسـین (علیـه السلام) و گردان‬ ‫امنیتـی امـام علـی (علیه السلام) شهرسـتان‬ ‫امـل ضمـن تسـلیت و تعزیـت ایـام شـهادت‬ ‫سـرور و سـاالر شـهیدان حضـرت اباعبـداهلل‬ ‫الحسـین (علیـه السلام) و قبـول عزاداری ها‪،‬‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکه بـا حضـور جهادی بسـیج‬ ‫ترفندها و نقشـه های دشـمن خنثی می شـود‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬امنیـت پایـدار و تامیـن امنیـت بـرای‬ ‫مـردم مهم تریـن مولفـه قـدرت نظام اسـت و‬ ‫بـرای برقـراری امنیـت پایـدار بایـد تلاش کرد‪.‬‬ ‫سـرهنگ پاسـدار مسـلمی با بیـان این مطلب‬ ‫کـه بسـیج نقـش بسـزایی در ایجـاد امنیـت‬ ‫پایـدار دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬توانمنـد سـازی درگـرو‬ ‫اموزش اسـت تـا بتـوان ترفندهای دشـمن را‬ ‫شـناخت و بـا ان مقابلـه کـرد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا در ادامـه بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه دشـمن بـا ابزارهـا و تکنولوژی هـای‬ ‫جدیـد بـرای ضربـه زدن بـه امنیـت کشـور‬ ‫تلاش می کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بایـد نحوه‬ ‫مقابلـه بـا دشـمن را شـناخت و بـر علیـه ان‬ ‫اقـدام کـرد‪.‬‬ ‫سـرهنگ پاسـدار مسـلمی معرفت‪ ،‬باور دینی‬ ‫و تقویـت ایمـان را از ابزارهـای مهـم مقابله با‬ ‫دشـمن برشـمرد و افـزود‪ :‬همـان طـور که در‬ ‫عرصه هـای نظامـی نیاز بـه امـوزش داریم در‬ ‫عرصه هـای معنـوی نیز می بایسـت بـا معرفت‬ ‫زایـی‪ ،‬اعتقـاد خویش را بـاال ببریم‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بـا تصریـح بـر اینکـه‬ ‫شـناخت صحیـح دشـمن‪ ،‬و مقابلـه بـا ان‬ ‫نیـاز بـه ایمـان‪ ،‬اراده و معرفـت اسـت‪ ،‬تاکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬انچـه کـه امـروز ضـرورت دارد‪ ،‬تقویـت‬ ‫قـوای ایمانـی و معرفـت دینی اسـت کـه باید‬ ‫بـه ان اهتمـام ویـژه داشـت‪.‬وی همچنیـن از‬ ‫تمریـن تاکتیکی گـردان عملیاتی سـپاه کربال‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬تمـام گردان هـای امام علی‬ ‫(علیه السلام) برای امادگی بیشـتر در نواحی‬ ‫مقاومت هـا در کل اسـتان فراخـوان شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربال هـدف از ایـن فراخوان را‬ ‫تمریـن تاکتیکی‪ ،‬باالبردن سـطح تـوان رزمی‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬دشـمن شناسـی و باالبـردن‬ ‫سـطح معرفتـی از دیگر اهـداف ایـن فراخوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫سـرهنگ پاسـدار مسـلمی در ادامه بـا تصریح‬ ‫براینکـه بایـد در مقابلـه ترفندهـای دشـمن‬ ‫همیشـه امـاده بـود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ایجـاد امنیت‬ ‫پایـدار از وظایـف نظام اسـت چرا که در سـایه‬ ‫امنیـت می تـوان به رشـد و پیشـرفت رسـید‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بـاال بـردن سـطح‬ ‫توانمنـدی و مقابلـه بـا دشـمن را از ضروریات‬ ‫گردان هـای عملیاتی برشـمرد و گفـت‪ :‬الحمد‬ ‫اهلل حضور بسـیار خوبـی را در گردان های امام‬ ‫علی (علیه السلام) شـاهد بودیم و جـا دارد از‬ ‫تلاش فرماندهـان نواحـی قدردانـی کنم‪.‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫دستاوردهای دیدار استاندار مازندران با وزیر راه و شهرسازی‬ ‫محسنی بندپی نماینده نوشهر ‪ ،‬چالوس و کالردشت ‪:‬‬ ‫‪ 9‬دستور وزیر راه و شهرسازی برای تسریع‬ ‫در پروژه های مازندران‬ ‫وظیفه من تامین اب و راه و‪...‬نیست‬ ‫مجبورم فراتر از حوزه‬ ‫مسئولیتی ظاهر شوم‬ ‫سـعید یزدانـی بـا حکـم اسـتاندار مازندران‬ ‫بـه عنـوان سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان‬ ‫نوشـهر معرفی شـد‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال به نقـل از عبارت‪،‬‬ ‫گزارشـی از اغـاز برخـی تغییـرات در‬ ‫فرمانداری هـای اسـتان خبـرداده بـود‪.‬‬ ‫حـاال نخسـتین قرعـه به نـام نوشـهر افتاده‬ ‫و یزدانـی بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان نوشـهر معرفـی و از‬ ‫خدمـات عبدالصمد صفرنژاد فرماندار سـابق‬ ‫ایـن شهرسـتان تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫حسـن نژاد معاون سیاسـی اسـتانداری برای‬ ‫ایـن مراسـم بـه نوشـهر رفـت‪ .‬هنـوز جایی‬ ‫بـرای صفر نژاد مشـخص نشـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش عبـارت یزدانـی سرپرسـت‬ ‫فرمانـداری نوشـهر مسـئولیت هایـی چـون‬ ‫فرمانـداری سـوادکوه ‪ ،‬معاونـت فرمانـداری‬ ‫نـور ‪ ،‬ریاسـت اداره تعـاون و بخشـداری‬ ‫مرکـزی نوشـهر را در کارنامه خـود دارد و با‬ ‫مـردم ایـن شهرسـتان اشـنا اسـت‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان های نوشـهر‪ ،‬چالـوس و کالردشـت‬ ‫در خانه ملـت بـا بیـان اینکـه بایـد از نـگاه سـنتی خـارج‬ ‫شـویم‪ ،‬گفـت‪ :‬عـدم مدیریـت بیـن بخشـی‪ ،‬بزرگ ترین ضعف‬ ‫مدیریت هـای منطقه ای اسـت و در ایـن راه‪ ،‬وحدت حداکثری‬ ‫و هماهنگـی بیـن بخشـی‪ ،‬راه حل گـذر از چالش هـای بزرگ‬ ‫ایـن حوزه اسـت‪.‬‬ ‫محمدعلـی محسـنی بندپـی افـزود‪ :‬بـه پیگیـری مطالبـات‬ ‫اعتبـاری شهرسـتان از سـبد اسـتان‪ ،‬توجه شـود زیـرا وظیفه‬ ‫مـن تامیـن اب و راه و نیسـت امـا انقـدر سـطح مطالبـات‬ ‫معطل مانـده مـردم باالسـت کـه مجبـورم فراتـر از حـوزه‬ ‫مسـئولیتی ظاهـر شـوم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان عنـوان اینکـه نگذاریـم سـرمایه گذاران از منطقه‬ ‫فـرار کننـد‪ ،‬گفت‪ :‬همـه دسـتگاه ها در کنار هم باشـیم و خط‬ ‫قرمـز ما مردم باشـند و نه مسـئوالن و باید بـه تامین نیازهای‬ ‫مردم توجه شـود‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬در دیـدار بـا محمد‬ ‫اسلامی‪ ،‬ضمـن تشـریح برخی پـروژه های‬ ‫نیمـه تمـام و دارای موانع اعتبـاری‪ ،‬عمرانی‬ ‫و اداری‪ ،‬دسـتورات الزم را بـرای رفـع گـره‬ ‫هـای پیـش روی ایـن پـروژه ها اخـذ کرد‪.‬‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬موضوعـات مرتبـط بـا راه هـای‬ ‫شـهری‪ ،‬روسـتایی‪ ،‬کوهسـتانی و محورهای‬ ‫مواصالتـی اصلـی‪ ،‬مسـکن و تامیـن زمیـن‬ ‫بـرای اجـرای طـرح اقـدام ملـی‪ ،‬رفـع گـره‬ ‫ترافیکـی شـهر قائـم شـهر هنـگام برگزاری‬ ‫مسـابقات در ورزشـگاه شـهید وطنـی و‬ ‫تجهیـزات و پـروژه های عمرانـی فرودگاهی‬ ‫از جملـه مباحـث ایـن دیـدار بود‪.‬‬ ‫ورزشـگاه شـهید وطنـی در شـمار دغدغـه‬ ‫هـای همیشـگی اسـتاندار مازنـدران قـرار‬ ‫دارد‪ .‬اسـتاندار مازنـدارن بـرای حـل معضل‬ ‫ترافیکـی سـطح شـهر قائـم شـهر هنـگام‬ ‫برگـزاری مسـابقات در ورزشـگاه شـهید‬ ‫وطنـی‪ ،‬دسـتور وزیـر راه و شهرسـازی را‬ ‫بـرای تملـک ‪ 5‬پلاک زمیـن در محـدوده‬ ‫بازافرینـی شـهری بـه ارزش ‪ 20‬میلیـارد‬ ‫تومـان و بازگشـایی معبـر مربوطـه اخـذ کـرد‪.‬‬ ‫اخـذ دسـتور تسـریع در اجـرا و تکمیـل‬ ‫پـروژه محور تنکابن ‪ -‬المـوت جهت کاهش‬ ‫ترافیـک و رعایت مباحـث پدافند غیر عامل‬ ‫از جملـه ریـزش سـنگ و بهمـن در محـور‬ ‫کنـدوان و ممانعت از ترافیک های سـنگین‬ ‫و توزیـع ترافیـک در ورودی هـای اسـتان از‬ ‫دیگـر دسـتاوردهای ایـن دیـدار بود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در ایـن دیـدار همچنین‬ ‫دسـتور وزیرراه و شهرسـازی را برای تسریع‬ ‫در پـروژه هـای تقاطـع غیـر همسـطح راه‬ ‫دسترسـی فـرودگاه در محـور سـاری نـکا و‬ ‫تکمیـل بلـوار جواداالئمه و اجـرای گاردریل‬ ‫و فضـای سـبز اخـذ کرد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان همچنیـن دسـتور مسـاعد‬ ‫محمـد اسلامی را بـرای تخصیـص و‬ ‫واگـذاری یـک دسـتگاه سـامانه‪ RVR‬از‬ ‫طریق سـازمان هواشناسـی و شروع عملیات‬ ‫امـاده سـازی و نصب ان در فرودگاه سـاری‬ ‫را دریافـت کرد‪.‬او در این دیدار دسـتور وزیر‬ ‫راه و شهرسـازی را بـرای اقـدام در خصوص‬ ‫تامیـن و تخصیـص اعتبـار الزم جهـت‬ ‫تکمیـل‪ ،‬تعریـض و ایمن سـازی سـه محور‬ ‫مهـم ‪ -‬شـهید صالحـی ( بخـش بنـد پـی‬ ‫شـرقی )‪ ،‬شـهید داداش نیـا ( بخش بندپی‬ ‫غربـی ) و بابلکنـار ( بخـش بابلکنـار ) در‬ ‫راسـتای کاهش حـوادث و تسـهیل در رفت‬ ‫و امـد بخـش مهمـی از جمعیـت ایـن سـه‬ ‫بخـش بـه مرکـز شهرسـتان دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫یکـی از مهـم تریـن مباحـث ایـن دیـدار؛‬ ‫طـرح کنـدی اجـرای پـروژه هـای راه در‬ ‫محورهـای شـهری‪ ،‬روسـتایی‪ ،‬بین اسـتانی‬ ‫و کوهسـتانی بـود کـه دسـتور وزیـر راه و‬ ‫شهرسـازی برای تسـریع این پـروژه ها اخذ‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫دریافـت دسـتور احـداث گالری و دیـوار در‬ ‫نقـاط ابتهـاج‪ ،‬قالبـن‪ ،‬زیاربـاغ‪ ،‬حـد فاصـل‬ ‫تونـل شـماره ‪ 1‬و ‪ 2‬منطقـه بـاغ صفـا در‬ ‫محـور مواصالتـی هـراز بـرای جلوگیـری‬ ‫از ریـزش و رانـش در ایـن نقـاط و صیانـت‬ ‫از جـان هموطنـان و عـدم بـروز حـوادث؛‬ ‫از دیگـر دسـتاوردهای مهـم ایـن دیـدار در‬ ‫حـوزه راه بـود‪.‬‬ ‫دریافـت دسـتور الزم بـرای تامیـن اعتبار و‬ ‫اغـاز عملیـات اجرایـی پـل گلـورد در محور‬ ‫سـاری ‪ -‬تـاکام کـه بـر اثـر سـیل سـال‬ ‫‪ 98‬تخریـب و راه ارتباطـی ایـن روسـتا بـا‬ ‫روسـتاهای همجـوار و محـور اصلـی قطـع‬ ‫شـده بود‪ ،‬در شـمار دیگـر نتایج ایـن دیدار‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در ایـن دیـدار بـرای‬ ‫تسـریع در تامیـن اعتبـار خریـد زمین های‬ ‫مورد نیاز در شـهرهای اسـتان جهت اجرای‬ ‫طـرح اقدام ملی مسـکن با توجـه به کمبود‬ ‫زمیـن در مازنـدران‪ ،‬دسـتور الزم را از مقـام‬ ‫عالـی وزارت راه و شهرسـازی دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در همایش تجلیل از تعاونی های برتر استان مطرح کرد؛‬ ‫عرضه تولیدات ایرانی در بازار جهانی‬ ‫غرورافرین است‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در همایـش تجلیـل از تعاونـی‬ ‫هـای برتـر اسـتان بـا گرامیداشـت روز تعـاون‪ ،‬رایـج‬ ‫تریـن و قدیمـی تریـن اجتمـاع اقتصـادی در جهان را‬ ‫اقتصـاد تعـاون ذکـر و بـا اشـاره بـه جایـگاه تعاونی ها‬ ‫و سـهم انهـا در اقتصـاد ایـران بیـان کـرد‪ :‬الزم اسـت‬ ‫طبق قانون اساسـی و سـایر اسـناد و قوانین باالدسـتی‬ ‫همچـون قانون برنامه توسـعه‪ ،‬سـهم تعـاون در اقتصاد‬ ‫کشـورمان باالتـر از وضعیـت کنونـی باشـد‪.‬‬ ‫وی تلاش برای تحقـق برنامه های اقتصـاد مقاومتی را‬ ‫یکـی از الزامـات مهـم و کالن اقتصـادی کشـور عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬نظـام تعاونی هـا مـی تواند همپای سـایر‬ ‫بخـش هـای خصوصـی و دولتـی‪ ،‬بـرای تحقـق جهش‬ ‫تولیـد و اشـتغال‪ ،‬نقـش بیشـتری ایفا کند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان ادامـه داد‪ :‬تعاونـی ها به علت اسـیب‬ ‫پذیـری کمتـر در برابـر نوسـان هـای اقتصـادی و‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه‪ ،‬می تواننـد بـا مـردم نهـاد کردن‬ ‫اقتصـاد و افزایـش درجـه تـاب اوری اقتصـاد داخلـی‬ ‫در مقابـل تکانـه هـای خارجی‪ ،‬سرمشـق خوبـی برای‬ ‫تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در اسـتان و کشـور باشـند‪.‬‬ ‫وی نیـروی انسـانی را مهمتریـن رکـن در حـوزه‬ ‫تعاونی هـا عنـوان و نقـش انـان در اقتصـاد و جامعـه را‬ ‫موثـر دانسـت و افـزود‪ :‬تعاونـی هـا بـا تجمیع سـرمایه‬ ‫هـای کوچـک و متوسـط ‪ ،‬زمینه اشـتغال بیشـتری را‬ ‫فراهـم مـی اورنـد و پویایـی اقتصاد در بخـش تعاونی ‪،‬‬ ‫مـی توانـد زمینـه سـاز بـروز تحـول در ایـن بخش باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـرای تحقـق عدالـت‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬بایـد زمینـه فعالیـت و مشـارکت مـردم در‬ ‫اقتصـاد را فراهـم و زمینـه بـرای نقـش افرینی بیشـتر‬ ‫انـان مهیا شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تصریـح اینکه انتظـار دارم فعالیت شـرکت های‬ ‫تعاونـی فراتـر از مرکـز اسـتان باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬شـاخص‬ ‫هـای برتـری تعاونـی هـا باید به طـور سـاالنه بازنگری‬ ‫و مـواردی همچـون روح تعـاون بـا مولفه هایـی انـدازه‬ ‫گیـری و تعاونـی هـای برتر با این شـاخص هـا معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان بـه موضـوع مهـم تولیـد کاالهـای‬ ‫صـادرات محور اشـاره و با یـاداوری هدف گـذاری ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیـون دالر صـادرات طـی امسـال اضافه کـرد‪ :‬انتظار‬ ‫دارم شـرکت هـای تعاونـی نیـز در نیـل به ایـن هدف‪،‬‬ ‫مشـارکتی اثربخـش داشـته و طـی سـال جاری سـهم‬ ‫خـود را در ایـن بخـش بـه حداقـل ‪ 70‬میلیـون دالر‬ ‫برسـانند‪.‬وی در بخـش دیگـری از سـخنانش ایجـاد‬ ‫اشـتغال بـرای بانـوان را از موضوعـات مهمـی ذکر کرد‬ ‫کـه اولویـت دولـت هـای یازدهـم و دوازدهـم بـوده و‬ ‫گفـت‪ :‬شـرکت هـای تعاونـی زمینه اشـتغال بانـوان را‬ ‫فراهـم کـرده انـد و بـه طور قطع بـا تولیـد محصوالتی‬ ‫بـا نـام ایـران و عرضـه در بازارهـای جهانـی‪ ،‬غـرور و‬ ‫افتخـار ملـی بـه ارمغـان مـی اید‪.‬اسـتاندار گیلان در‬ ‫خصـوص تسـهیالت بانکـی از محـل تبصـره ‪ 18‬قانون‬ ‫بودجـه و بهره مندی شـرکت های تعاونـی از ان افزود‪:‬‬ ‫پیشـتر بـه دسـتگاه هـا تاکیـد کـرده بـودم کـه بـرای‬ ‫معرفـی و هدایـت طـرح هـا و همچنیـن بانـک هـا در‬ ‫پرداخـت تسـهیالت ‪ ،‬فعال تـر عمل کننـد و اداره های‬ ‫تعاون شهرسـتان ها نیـز با دریافت پرونـده های دارای‬ ‫شـرایط بهـره منـدی از این تسـهیالت و طـرح انها در‬ ‫کارگـروه اشـتغال‪ ،‬زمینـه پرداخت وام بـه متقاضیان را‬ ‫فراهم سـازند‪.‬‬ ‫در پایـان این همایـش که برخی نمایندگان اسـتان در‬ ‫مجلس شـورای اسلامی نیز حضور داشـتند؛ شـماری‬ ‫از شـرکت هـای تعاونی برتر تجلیل شـدند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خبر داد‪:‬‬ ‫شیوع کرونا در استان روند نزولی دارد‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫اسـتانداری گلسـتان‪ ،‬دکتـر‬ ‫هـادی حق شـناس‪ ،‬در جلسـه‬ ‫سـتاد اسـتانی پیشـگیری و‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر سـه شـهر‬ ‫کردکـوی‪ ،‬بندرگـز و رامیـان در‬ ‫وضعیـت قرمـز‪ ،‬شـهرهای مراوه‬ ‫تپـه و گمیشـان در وضعیـت‬ ‫سـفید و مابقـی در وضعیت زرد‬ ‫هسـتند و سـه شـهر در استانه‬ ‫سـفید شـدن قـرار دارنـد و این‬ ‫نشـان می دهـد کـه پروتکل هـا‬ ‫بـه خوبـی رعایـت شـده و بـا‬ ‫ادامـه همیـن رونـد بـا سـرعت‬ ‫بیشـتری به سـمت سفید شدن‬ ‫کل اسـتان پیـش خواهیـم رفـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه تصمیمـات اتخـاذ‬ ‫شـده در این جلسـه خاطرنشـان کرد‪ :‬در شهرهایی‬ ‫کـه در وضعیـت قرمـز قـرار دارنـد‪ ،‬ممنوعیـت‬ ‫هـا همچنـان وجـود خواهـد داشـت امـا در مابقـی‬ ‫شـهرها بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی امکان‬ ‫فعالیـت هـا از قبیـل برپایـی نمایشـگاه هـا و غیره‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه بازگشـایی مـدارس از شـنبه‬ ‫پانزدهـم شـهریورماه تصریـح کـرد‪ :‬در بازگشـایی‬ ‫مـدارس‪ ،‬منطقـه زرد و قرمـز و سـفید نداریم بلکه‬ ‫در همـه مناطـق‪ ،‬مـدارس دایـر مـی باشـد و در‬ ‫مدارسـی کـه جمعیت هـر کالس بیشـتر از ‪ ۳۰‬نفر‬ ‫اسـت بـه صـورت زوج و فـرد برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس تاکید کـرد‪ :‬بازگشـایی مدارس‬ ‫بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی‪ ،‬مخصوصا ضد‬ ‫عفونـی روزانـه مـدارس‪ ،‬اسـتفاده دانش امـوزان از‬ ‫ماسـک و رعایـت فاصلـه اجتماعی خواهد بـود و بر‬ ‫اسـاس مصوبه سـتاد ملـی کرونـا‪ ،‬زمانبندی کالس‬ ‫هـا ‪ ۳۵‬دقیقه اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان همچنین بر اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫بسـیج دانـش امـوزی در ضدعفونـی مـدارس و‬ ‫برقـراری نظـم و جلوگیـری از تجمـع در مـدارس‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی از مدیـران حاضـر در جلسـه خواسـت تـا تهیه‬ ‫ماسـک بـرای یک مدرسـه را بـه عهده گرفتـه و به‬ ‫دانش امـوزان اهـدا کنند‪.‬‬ ‫همچنیـن تهیـه ماسـک بـرای دانـش امـوزان کم‬ ‫بضاعت یا مدارسـی کـه در مناطق کمتـر برخوردار‬ ‫قـرار دارنـد مـورد تاکید قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه مدیرکل سـازمان تبلیغات اسلامی‬ ‫گزارشـی از برگـزاری مراسـم عـزاداری محـرم‬ ‫توسـط هیئت هـا و دانشگاه علوم پزشـکی گزارشـی‬ ‫از اخریـن وضعیـت بیمـاران بسـتری در اسـتان و‬ ‫شـیوع بیماری کرونـا ارائه کـرد‪ .‬همچنین مدیرکل‬ ‫امـوزش و پـرورش تمهیدات الزم جهت بازگشـایی‬ ‫مـدارس را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫فرمانـداران اسـتان نیز بـه صورت ویدئـو کنفرانس‬ ‫در این جلسـه حضور داشـتند‪.‬‬ ‫اکبری‪ ،‬رئیس کل دادگستری مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۳۱‬قطعه از اراضی جنگلی بابلکنار رفع تصرف شد‬ ‫حجـت االسلام محمدصـادق اکبـری در گفتگـو بـا‬ ‫خبرنـگاران بـا تبییـن نقـش قـوه قضائیـه در صیانـت از‬ ‫بیـت المـال و مقابله بـا تغییر کاربـری اراضـی ملی بیان‬ ‫کـرد‪ :‬در ابتـدا بـا رویکـرد پیشـگیرانه و سـپس رویکـرد‬ ‫مقابلـه ای نسـبت بـه عملیاتـی کردن ایـن اهـداف اقدام‬ ‫می کنیم‪.‬عالی تریـن مقـام قضائـی اسـتان ضمـن اشـاره‬ ‫بـه پیگیری هـای دادسـتان شهرسـتان بابـل در زمینـه‬ ‫مقابلـه بـا تغییـر کاربـری اراضی ملی افـزود‪ :‬بـا توجه به‬ ‫ظرفیت های باالی اسـتان مازندران در زمینه گردشـگری‬ ‫و همچنین عدم نظارت دقیق بر سـاخت و سـازهای غیر‬ ‫مجـاز‪ ،‬اراضی ملـی در معـرض تغییر کاربری می باشـند‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان تصریـح کرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫نقـش نظارتـی و همچنیـن قـدرت اجرایـی قـوه قضائیه‬ ‫یکـی از راه هـای جلوگیـری از تضییع بیـت المال و حفظ‬ ‫اراضـی ملـی ورود دادسـتان ها و روسـای دادگسـتری به‬ ‫ایـن مسـئله و مقابلـه و برخـورد جـدی با حفـظ موازین‬ ‫قانونـی می باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان مازنـدران بـا بیـان اینکه‬ ‫برخـورد بـا زمیـن خـواران و تغییرکاربری هـای غیرمجاز‬ ‫به طور جد در دسـتور کار دسـتگاه قضائی اسـتان اسـت‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬مـردم در صورت مشـاهده هرگونـه اقدام‬ ‫مشـکوک در زمینه سـاخت و سـاز بنـا یا دیوارکشـی در‬ ‫اراضـی ملی و زراعی مراتب را به روسـا و دادسـتان حوزه‬ ‫قضائـی مربوطه اطلاع دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪693‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫اخبار‬ ‫نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران‬ ‫صورت گرفت؛‬ ‫توجه به ارمان ها در بیمه سالمت نیازمند اختصاص‬ ‫اعتبارات بیشتراست‬ ‫معارفه رئیس جدید اداره‬ ‫کتابخانه های عمومی‬ ‫شهرستان سوادکوه شمالی‬ ‫توجه به ایده ها و ارمان‬ ‫ها در بیمه سالمت‬ ‫نیازمند توجه بیشتربه‬ ‫اعتبارات است ‪ ،‬اما با‬ ‫مدیریت بهتر و با امکانات‬ ‫بسیار کم نیز می توان‬ ‫خدمات مناسبی را ارائه‬ ‫داد‪ ،‬به عنوان مثال در‬ ‫خصوص برگزاری ارزیابی‬ ‫وسع می توان عملکرد‬ ‫بهتری داشت‪.‬‬ ‫با تودیع رئیس پیشـین اداره کتابخانه های عمومی شهرسـتان‬ ‫سـوادکوه شـمالی‪ ،‬رئیس جدید این اداره معارفه شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬طـی نشسـتی بـا حضـور ارزو ولیپـور‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی در دفتـر فرمانـدار سـوادکوه شـمالی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬سـید هاشـم حسـینی از سـمت ریاسـت اداره‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی شهرسـتان تودیـع و ابراهیـم نقـدی‬ ‫بابایـی بعنـوان رئیـس جدیـد ایـن اداره معارفـه شـد‪.‬‬ ‫ولیپـور در ایـن نشسـت تغییـرات مدیریتـی را در راسـتای‬ ‫چرخـش تجربیـات مدیـران و فعـال تـر شـدن ظرفیـت هـا‬ ‫ارزیابـی کـرد و بـا تشـکر از تلاش هـای اقای حسـینی‪ ،‬برای‬ ‫اقـای نقـدی بابایـی در سـمت جدیـد ارزوی موفقیـت کـرد‪.‬‬ ‫سـید محمد انصارالحسـینی‪ ،‬فرماندار سـوادکوه شـمالی هم با‬ ‫بیـان اینکه فعالیـت کتابخانه عمومی در شهرسـتان برای همه‬ ‫مـردم امیدبخـش و دارای نشـانه هـای مثبـت تعالـی فرهنگ‬ ‫اسـت‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد روز بـه روز بـر ایـن فعالیـت های‬ ‫پویـای فرهنگـی افـزوده شـود و شـوق کتابخوانـی و فعالیـت‬ ‫هـای فرهنگـی در میـان مـردم و بویـژه جوانان افزایـش یابد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت نقـدی بابایی رئیـس جدیـد اداره کتابخانه های‬ ‫عمومی شهرسـتان سـوادکوه شـمالی پیش از این رئیس اداره‬ ‫کتابخانـه هـای عمومی شهرسـتان فریدونکنار بوده اسـت‪.‬‬ ‫نایـب رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪ :‬اختصـاص‬ ‫اعتبـارات مناسـب بـه بیمـه سلامت مـی توانـد‬ ‫دراجـرای ایـده هـا نقـش موثـری ایفـا کنـد‪.‬‬ ‫دکتـر علـی اصغـر باقـرزاده در گفتگو بـا خبرنگار‬ ‫ای هینـا گفـت‪ :‬بیمـه سلامت تاکنـون اقدامات‬ ‫خوبـی را در حـوزه سلامت انجام داده اسـت‪ ،‬اما‬ ‫ایـن بـه معنـای رضایت صـد درصـدی از فعالیت‬ ‫هـای بیمه سلامت نیسـت ‪.‬‬ ‫نماینـده بابلسـر و فریـدون کنـار در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی در حاشـیه دیـدار بـا مدیـرکل‬ ‫بیمـه سلامت مازنـدران افـزود‪ :‬بیمـه سلامت‬ ‫بایـد بـه بیمـه شـدگان در مناطـق دورافتـاده‬ ‫بیشـتر توجـه کند‪ ،‬چـرا کـه گالیه منـدی هایی‬ ‫ازسـوی مـردم وجـود دارد ‪ ،‬البتـه بیمه سلامت‬ ‫طبـق اعتباراتـی کـه دارد خدمـات به مـردم ارائه‬ ‫مـی دهـد ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬توجه بـه ایده ها و ارمـان ها در‬ ‫بیمـه سلامت نیازمند توجـه بیشـتربه اعتبارات‬ ‫اسـت ‪ ،‬امـا بـا مدیریـت بهتر و بـا امکانات بسـیار‬ ‫کـم نیـز می تـوان خدمات مناسـبی را ارائـه داد‪،‬‬ ‫بـه عنـوان مثـال در خصـوص برگـزاری ارزیابـی‬ ‫وسـع می تـوان عملکـرد بهتری داشـت‪.‬‬ ‫دکتـر باقـرزاده با اشـاره بـه اینکه سیسـتم برنامه‬ ‫و بودجـه کشـور باید مشـکالت حوزه سلامت را‬ ‫بطـور کلی حـل کند اظهار داشـت‪ :‬بـا اختصاص‬ ‫اعتبـارات بیشـتر مـی تـوان بـه انتظـارات مـردم‬ ‫جامـه عمـل پوشـاند ‪ ،‬امـا بـا توجـه بـه امکانات‬ ‫موجود مدیریت مناسـبی در بیمه سلامت انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫نایـب رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی تاکیـد کـرد‪ :‬مجلـس‬ ‫دررفـع مشـکالت اعتبـاری بـه بیمـه سلامت‬ ‫کمـک خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت دکتر رسـول ظفرمند‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بیمـه سلامت مازنـدران نیـز طـی سـخنانی در‬ ‫ایـن دیـدار‪ ،‬ضمـن ارائـه گزارشـی از عملکـرد‬ ‫و رونـد اجـرای طـرح هـای نویـن الکترونیکـی‬ ‫بیمـه سلامت در اسـتان افـزود‪ :‬سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت می توانـد در کنار حمایـت های مجلس‬ ‫شـورای اسلامی از برنامـه هـا و طرح هـای نوین‬ ‫الکترونیکـی همچنیـن تامیـن منابـع مـورد نیاز‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شــهرداری بابــل در نظــر دارد پــروژه زیــر را بــا مشــخصات و شــرایط کلــی‬ ‫از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط‬ ‫واگــذار نمایــد‪:‬‬ ‫پروژه‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫الیروبی رودخانه بابلرود‬ ‫محدوده پل درزیکال تا پل‬ ‫محمد حسن خان‬ ‫‪7.960.535.768‬‬ ‫سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫ایـن سـازمان در ارائـه خدمـات بهینه بـه مردم و‬ ‫بیمـه شـدگان در راسـتای تحقق فرمایـش مقام‬ ‫معظـم رهبری که فرمـوده اند ‪« :‬مـا می خواهیم‬ ‫اگـر کسـی در خانواده ای مریض شـد‪ ،‬ان خانواده‬ ‫جـز رنج بیمار داری رنج دیگری نداشـته باشـد»‪،‬‬ ‫حرکـت نماید‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حـدود نیمـی از جمعیـت‬ ‫اسـتان تحـت پوشـش ایـن سـازمان قـرار دارند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بالـغ بـر یـک میلیـون نفـر از جمعیـت‬ ‫اسـتان بـه صـورت رایـگان و بـدون پرداخت حق‬ ‫سـرانه تحـت پوشـش بیمـه سلامت می باشـند‬ ‫کـه ایـن امر نیازمند نـگاه ویژه مجلـس به تامین‬ ‫اعتبـارات مـورد نیـاز بیمـه سلامت جهـت ارائه‬ ‫خدمـات مطلـوب یمـه ای بـه مـردم اسـت‪ .‬وی‬ ‫از برنامـه هـای مهـم سـازمان بیمـه سلامت در‬ ‫سـال جدیـد‪ ،‬حرکـت بـه سـمت پیـاده سـازی‬ ‫سـازمان الکترونیـک بـا اجـرای طرح هـای نوین‬ ‫الکترونیکـی اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در حـال حاضر‬ ‫اجرای برنامه اسـتحقاق سـنجی و نسـخه نویسی‬ ‫الکترونیکـی در بخـش سـرپایی در اولویت بوده و‬ ‫ایـن طـرح از اول تیرمـاه اجرایـی شـد‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران‪:‬‬ ‫(نوبت دوم)چاپ اول‬ ‫صالحیت‬ ‫اب‬ ‫در صورت عدم موفقیت پویش همکالسی‬ ‫مهربان‪ ،‬شاهد افزایش امار بازماندگان‬ ‫از تحصیل خواهیم بود‬ ‫مدت‬ ‫اجرا(ماه)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬بــراورد براســاس فهرســت بهــای ابیــاری و زهکشــی ســال ‪ 99‬مــی‬‫باشــد‪.‬‬ ‫‪-2‬متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد از تاریــخ ‪ 99.06.23‬تــا تاریــخ‬ ‫‪ 99.07.01‬بــا مراجعــه بــه ســامانه ســتاد‪ ،‬اســناد را دریافــت و پــس از‬ ‫برررســی‪ ،‬پیشــنهاد خــود را بــه همــراه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ‬ ‫منــدرج در جــدول فــوق و یــا فیــش واریــزی بــه همیــن مبلــغ بــه حســاب‬ ‫‪ 0105707039007‬نــزد بانــک ملــی واریــز و بــه همــراه برگــه پیشــنهاد‬ ‫قیمــت تحویــل دبیرخانــه شــهرداری نماینــد‪.‬‬ ‫اخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهاد تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنه‬ ‫مــورخ ‪ 99.0701‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫بازگشــایی پــاکات رســیده در تاریــخ ‪ 99.07.02‬روز چهارشــنبه راس‬ ‫ســاعت ‪ 14‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه پیشــنهادات مبهــم و مخــدوش و فاقــد ســپرده ترتیــب اثــر داده نخواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ‪ 01135156225‬می باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.babolcity.ir‬‬ ‫سید مجتبی حکیم شهردار بابل‬ ‫‪3‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان مازنـدران‪ ،‬وحیـد‬ ‫حسـین زاده معـاون امـور اجتماعـی‬ ‫بهزیسـتی اسـتان بـا بیـان اینکـه‬ ‫حـدود ‪ ۵‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬دانش امـوز‬ ‫نیازمند تحت سرپرسـتی بهزیسـتی‬ ‫مازندران اسـت گفـت‪ ۲ :‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫نفـر در حـوزه توانبخشـی و معلوالن‬ ‫و ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۶۶۶‬نفـر در حـوزه‬ ‫اسـیب کـودکان کار و خیابانی و بی‬ ‫سرپرسـت و بدسرپرسـت نیازمنـد‬ ‫این امکانات سـخت افزاری اموزشـی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫معـاون امـور اجتماعـی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران افـزود‪ ۳ :‬هـزار‬ ‫نفـر از ایـن دانش امـوزان در مقطـع‬ ‫ابتدایـی‪ ،‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در مقطع‬ ‫راهنمایـی و هـزار نفـر از ان هـا در‬ ‫مقطـع دبیرسـتان در حـال تحصیل‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫حسـین زاده بـا اشـاره بـه بحـث‬ ‫دغدغه هـای اموزشـی‪ ،‬تبلـت و‬ ‫گوشـی هـای هوشـمند را یکـی از‬ ‫ملزومـات تحصیـل در شـرایط فعلی‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬بـا راه انـدازی‬ ‫پویش همکالسـی مهربـان به اگاهی‬ ‫جامعـه در بخـش امـوزش مجـازی‬ ‫دانـش امـوزان در شـرایط کرونـا و‬ ‫اهمیت تهیه گوشـی هوشـمند برای‬ ‫دانـش امـوزان کمک شـد‪ ،‬در سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۵۰۰‬بازمانـده از تحصیـل‬ ‫داشـتیم اگـر امـروز ایـن پویـش‬ ‫جـواب ندهد سـال بعد شـاید هزاران‬ ‫بازمانـده از تحصیـل داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول عنـوان کـرد‪ :‬در بحث‬ ‫اسـیب هـای فضـای مجـازی بایـد‬ ‫بگوییـم کـه ایـن فضـا هـم فرصـت‬ ‫و هـم تهدیـد اسـت و از انجاییکـه‬ ‫کـه مـا بـدون امـوزش و امادگـی‬ ‫کـودکان را وارد ایـن فضـا کردیـم‪،‬‬ ‫جنـس اسـیب هـا کودکانـه شـد و‬ ‫انهـا درگیـر فضاهـای مجـازی شـدند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تعـدادی از‬ ‫اسـیب های موجـود در فضـای‬ ‫مجـازی کـه دانـش امـوزان را‬ ‫مـورد هـدف قـرار می دهـد‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬کاهـش هـوش هیجانـی‪،‬‬ ‫بلـوغ زودرس‪ ،‬ناهنجـاری رفتـاری و‬ ‫پرخاشـگری و مهمتـر از همـه کـم‬ ‫توجـی از جمله ــسیب هایی اسـت‬ ‫کـه در پـی حضـور بـی رویـه دانش‬ ‫امـوزان در ایـن فضـا ایجـاد خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬حسـین زاده بـا بیـان اینکـه‬ ‫امـروز در عصـر مهـارت امـوزی قرار‬ ‫داریـم‪ ،‬گفـت‪ :‬امـروز مهارت هـا‬ ‫بایـد در خانـواده هـا نهادینـه شـود‪،‬‬ ‫پویـش در خانـه ماندن نیـز ابتدا نیاز‬ ‫بـه امـوزش و نهادینـه کـردن ایـن‬ ‫مهـارت دارد در غیـر اینصـورت نـه‬ ‫تنهـا کارکـرد خـود را از دسـت مـی‬ ‫دهـد بلکـه بـدل بـه چالشـی عمیق‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی در پایـان بـا تاکیـد بـر تلاش‬ ‫بهزیسـتی در بـه حداقـل رسـاندن‬ ‫امـار بازمانـدگان از تحصیـل ‪،‬از‬ ‫اصحـاب رسـانه خواسـت تـا اهـداف‬ ‫ایـن پویش را در شـبکه های مجازی‬ ‫نشـر داده و از ان حمایـت کننـد‪.‬‬ ‫تصورات اشتباه در رابطه‬ ‫با ماسک‬ ‫دکتـر احسـان شـجاعی فر‪ ،‬پژوهشـگر طب‬ ‫پیشـگیری و ایمنی شناسی‬ ‫ماسـک امـروزه به عنـوان مهمترین سلاح‬ ‫مبـارزه بـا ویـروس هـای تنفسـی و ایـن‬ ‫پاندمـی ویرانگـر از فـراز و نشـیب هـای‬ ‫فراوانـی بـه ایـن ایـن جایـگاه رفیع رسـیده‬ ‫اسـت‪ ،‬از پس سـال های پاندمـی انفلوانزای‬ ‫صـد سـال پیش که بـه گواهی عکـس های‬ ‫بـه یـادگار مانده‪ ،‬بـرای گربه ها هم ماسـک‬ ‫زده بودنـد تـا انـکار لـزوم ان بـرای عمـوم‬ ‫در اوایـل پاندمـی کرونا توسـط متخصصین‬ ‫محترم کشـور و اخیـرا ً اثبات عدم کارایی ان‬ ‫توسـط پزشـکی که دود سـیگار را از پشـت‬ ‫ماسـک بیـرون مـی دهد‪ ،‬ولـی بایـد بدانیم‬ ‫بـا توجـه به ایـن کـه کارایـی ان در کاهش‬ ‫قـدرت سـرایت ویـروس توسـط چندیـن‬ ‫مقالـه قـوی و معتبـر بیـن المللی بـه اثبات‬ ‫رسـیده اسـت هنوز هـم تصورات اشـتباهی‬ ‫در رابطـه بـا ان داریـم کـه در ادامـه به انها‬ ‫می پردازیـم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مـن ماسـک نمی زنـم چـون برایـم‬ ‫اهمیتـی نـدارد کـه کرونـا بگیـرم‪.‬‬ ‫ایـن تصور را می شـود در ذهـن رنجور کارگر‬ ‫بی نوایـی کـه در کنـج یـک اتوبوس شـهری‬ ‫در حـال تـردد اسـت و اصـوالً دغدغه هـای‬ ‫دیگـری دارد یـا در ذهـن یک جـوان غره به‬ ‫خـود کـه گمـان می کنـد کرونـا بـا او کاری‬ ‫نـدارد و اتفاقـاً خـود را بـه زور در متـرو جـا‬ ‫کـرده اسـت و ‪ ...‬خواند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مـن ماسـکم را موقتـاً بـر مـی دارم یـا به‬ ‫زیـر چانه می کشـم چـون در فاصلـه ایمنی‬ ‫دومتری هسـتم‪.‬‬ ‫ایـن بدعـت بیشـتر در میـان مجریـان و‬ ‫کارشناسـان محتـرم تلوزیـون ملـی دیـده‬ ‫شـده اسـت و متاسـفانه بـه جلسـات اداری‬ ‫و ‪ ..‬هـم تسـری پیـدا کـرده اسـت‪ .‬حتـی‬ ‫در یـک برنامـه‪ ،‬مجـری بـه واسـطه حضـور‬ ‫کارشـناس ماسـک زد ولـی کارشـناس‬ ‫محتـرم موقـع صحبت کـردن ماسـک خود‬ ‫را پاییـن کشـید!‬ ‫‪ -۳‬مـن ماسـک فیلتـردار می زنـم چـون‬ ‫ماسـک گرانتـر و بهتـری اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نظـر معمـوالً مربـوط بـه افرادی اسـت‬ ‫کـه همیشـه بهتریـن وسـایل را بـرای خود‬ ‫تهیـه می کننـد و در انتخـاب نـوع ماسـک‬ ‫هـم بـه زعم خـود بهترین گزینـه را انتخاب‬ ‫کرده انـد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بـرای اینکه ماسـکم خیس نشـود هنگام‬ ‫عطسـه ان را پائین می کشـم‪.‬‬ ‫ایـن رفتـار در واقـع نتیجـه یـک تصمیـم‬ ‫انـی در مـورد انتخـاب بیـن نفع شـخصی و‬ ‫عمومـی اسـت‪ .‬اگر ماسـک را بـردارم خودم‬ ‫سـود می بـرم چـون ماسـکم را از خیـس‬ ‫شـدن و از دسـت دادن کارایی نجات داده ام‬ ‫و اگـر برنـدارم نفـع عمـوم را به نفـع خودم‬ ‫ترجیـح داده ام‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ماسـک زیـر دمـاغ و روی دهـان کافـی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اینـان فکـر می کننـد محـل اصلـی ورود و‬ ‫خـروج ویـروس فقـط دهـان اسـت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬هـر نـوع ماسـکی حتـی یـا یـک الیـه‬ ‫پارچـه هـم کفایـت می کنـد‪.‬‬ ‫بـاور ایشـان ایـن اسـت که ماسـک ماسـک‬ ‫اسـت‪ ،‬مهـم این اسـت کـه ماسـک زده ایم‪،‬‬ ‫اگـر دقـت نماییـد برخـی ماسـک هـا انقدر‬ ‫نـازک هسـتند که صـورت فرد از پشـت ان‬ ‫مشـخص است!‬ ‫‪ -۷‬چـون ماسـک دارم هرجایـی می توانـم‬ ‫بروم‪.‬‬ ‫ایـن تصـور افـرادی اسـت کـه می پندارنـد‬ ‫ماسـک محافظـت ‪ %۱۰۰‬ایجـاد می کنـد‬ ‫‪ -۸‬ماسـک زدن تنفـس را با مشـکل مواجه‬ ‫می کنـد و اکسـیژن خـون را کـم می کنـد‬ ‫پـس خطرناک اسـت‪.‬‬ ‫ایـن دسـته از افـراد احتمـاال نمی داننـد که‬ ‫یـک جـراح معمـوال سـاعتها ماسـک زده‬ ‫جراحـی می کنـد و سالهاسـت ایـن رویـه‬ ‫ادامـه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪ -۹‬یـک ماسـک را می تـوان تـا زمانـی کـه‬ ‫پـاره شـود اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫صرفـه جویـی در مـورد ماسـک هـم الزم‬ ‫اسـت!‬ ‫‪ -۱۰‬در فاصلـه کوتـاه بـرای صحبـت کردن‬ ‫بـا متصـدی مانعـی نـدارد ماسـک را پایین‬ ‫بیاورم‪.‬‬ ‫یـک رفلکس غیـر ارادی احتمـاال باعث این‬ ‫رفتـار عجیـب می شـود‪ ،‬حتـی دیـده شـده‬ ‫اسـت برخـی افـراد کـه متوجـه صحبتـی‬ ‫نمی شـوند ناخـوداگاه ماسکشـان را پاییـن‬ ‫می کشـند!‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪693‬‬ ‫خرب‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫تقدیر از مسئول نمایندگی‬ ‫راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای میاندورود‬ ‫در پیامی محمد نیکنام شهردار شیرود انتصاب سرهنگ پاسدار سید‬ ‫ابراهیم شریفی را به سمت فرمانده سپاه ناحیه ساری تبریک گفت‬ ‫فرماندار شهرسـتان میانـدورود با ارسـال تقدیرنامه‬ ‫ای از مسـئول و کارکنـان راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای شهرسـتان میانـدورود به منظـور زحمات‬ ‫و تلاش مضاعف برای بهسـازی و حفظ و نگهداری‬ ‫محورهـای ارتباطی ایـن شهرسـتان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‬ ‫و نقـل جاده ای اسـتان مازندران ‪ ،‬حسـین منفردی‬ ‫فرماندار شهرسـتان میاندورود از مسـئول و کارکنان‬ ‫راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای این شهرسـتان‬ ‫بـه منظور زحمـات و تالش مضاعف برای بهسـازی‬ ‫و حفـظ و نگهـداری محورهای ارتباطـی میاندورود‬ ‫با ارسـال تقدیرنامـه ای قدردانی کرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در بخشـی از ایـن لـوح تقدیـر کـه‬ ‫بـه مهنـدس نصراللهـی اهـداء گردیـد ‪ ،‬امده اسـت‬ ‫‪ :‬هفتـه دولـت بهانـه ای اسـت تـا از تلاش هـا و‬ ‫سختکوشـی های مدیـران نمونه قدردانی شـود‪ .‬لذا‬ ‫اینجانـب از همـکاری و تعامل شـبانه روزی شـما و‬ ‫همکارانتـان در جهـت برقـراری امنیـت ترافیکـی و‬ ‫کاهـش حـوادث و سـوانح و سـهولت عبـور و مـرور‬ ‫قدردانـی نمـوده ‪ ،‬از خداونـد متعـال توفیـق روز‬ ‫افـزون شـما را در پنـاه حـق ارزومنـدم‪.‬‬ ‫دکتر حاج محمدی در صحن شورا عنوان‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫فرایند مناقصه کود الی‬ ‫کامال قانونی بود‬ ‫عینک بدبینی را کنار بگذاریم‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطات و‬ ‫امـور بین الملل شـهرداری رشـت‪ ،‬دکتر بهراد‬ ‫ذاکـری سـخنگوی شـورای اسلامی رشـت با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه به عنـوان عضو شـورا وظیفه‬ ‫نظارتـی خـود را انجام مـی دهم‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه روحیـه ای کـه از اقای شـهردار‬ ‫سـراغ دارم ایشـان از طرح سـوال اعضای شورا‬ ‫و پاسـخگویی بـه انهـا ناراحت نمی شـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه از دکتـر حـاج محمدی شـهردار‬ ‫رشـت بابت دراختیار قراردادن پاسـخ سواالت‬ ‫بـه صـورت مکتـوب پیـش از اغـاز جلسـه‬ ‫قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫دکتـر ذاکری با اشـاره بـه اینکه برخی پاسـخ‬ ‫هـای شـهردار رضایتـم را جلـب نکـرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از شـهردار بابت بکارگیری فنـاوری ویندرو در‬ ‫مناقصـه قـرارداد کودالی تشـکر مـی کنم‪.‬‬ ‫دکتـر حـاج محمـدی در ابتـدا بـا قدردانی از‬ ‫دکتـر ذاکـری اظهـار کـرد‪ :‬امیـدوارم پاسـخ‬ ‫هـای مـن مـورد رضایـت خـدا‪ ،‬شـهروندان و‬ ‫اعضـای محتـرم شـورا قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم بـرای سـومین‬ ‫بـار اسـت کـه بـه سـواالت اعضـای شـورای‬ ‫شـهر پاسـخ می دهـم بیان کـرد‪ :‬هیـچ ابایی‬ ‫از پاسـخگویی نـدارم و طـرح سـوال منجـر به‬ ‫شـفاف سـازی و اگاهـی بیشـتر مـردم مـی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت بـا بیان اینکـه در ‪ ۴۸‬سـاعت‬ ‫گذشـته در سـه جلسـه کاری مهـم در تهران‬ ‫حضـور یافتـم مطرح کـرد‪ :‬جلسـه اول مربوط‬ ‫بـه قرارگاه خاتـم االنبیا و جلسـه دوم مباحث‬ ‫مرتبـط بـا ترامـوا در شـورای عالـی ترافیـک‬ ‫کشـور و شـب گذشـته با دکتر نوبخت رئیس‬ ‫سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور جلسـه ای‬ ‫پیرامـون مباحـث رودخانه های رشـت برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫دکتـر حـاج محمـدی در ادامـه جلسـه بـه‬ ‫صـورت جامع به سـواالت مطرح شـده پاسـخ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه زمانـی شـهرداری را‬ ‫تحویـل گرفتـم کـه چهـار الـی پنـج مـاه از‬ ‫پرداخـت حقـوق پرسـنل عقب بـود گفت‪ :‬در‬ ‫اخریـن روزهای اسـفند سـال گذشـته حقوق‬ ‫پرسـنل پرداخـت شـده و حتـی ‪ ۱۰‬میلیـارد‬ ‫تومانـی که بـرای پرداخت حقوق پرسـنل وام‬ ‫گرفتیـم نیز اسـتفاده نشـد‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت تاکید کـرد‪ :‬حقوق پرسـنل به‬ ‫طـور کامل بـه روزرسـانی شـده و از فروردین‬ ‫امسـال تـا پایان مـاه مرداد به صورت مسـتمر‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪.‬دکتر حـاج محمـدی با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه بیـش از ‪ ۲۱۷‬بار به سـراوان‬ ‫سرکشـی کـردم بیان داشـت‪ :‬احـداث تصفیه‬ ‫خانه شـیرابه سـراوان دسـتاورد بزرگی بود که‬ ‫می تواند سـاالنه ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر شـیرابه را‬ ‫بـه اب پاک تبدیـل کند‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت خاطرنشـان کـرد‪ :‬بایـد‬ ‫عینـک بدبینـی را کنـار بگذاریـم و براسـاس‬ ‫منطق‪،‬قانـون و عدالـت قضـاوت کنیـم‪.‬‬ ‫در متن پیام اینگونه امده است‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫«اِ َّن َّ‬ ‫ـم اَن ت َ‬ ‫ُـو ُّدوا‬ ‫اللَ یَ ْا ُم ُر ُک ْ‬ ‫الْ َمان َ ِ‬ ‫ـات اِلَـی اَ ْه ِل َهـا»‬ ‫بـرادر پاسـدار جناب اقای سـید‬ ‫ابراهیم شـریفی‬ ‫انتصـاب شایسـته حضرتعالـی‬ ‫را بـه عنـوان فرماندهـی سـپاه‬ ‫ناحیـه شهرسـتان سـاری کـه‬ ‫بیانگـر تعهـد ‪،‬کارامـدی ‪،‬لیاقـت‬ ‫ی هـای بر جسـته ان‬ ‫و شایسـتگ ‬ ‫بـرادر ارجمنـد در صحنه هـای‬ ‫خدمـت صادقانـه بـه نظـام و‬ ‫میهـن اسلامی اسـت تبریـک‬ ‫عـرض نمـوده ‪،‬‬ ‫بـی تردیـد حضـور عزتمندانـه‬ ‫جنابعالی بعنوان فرمانده پیشـین‬ ‫سـپاه ناحیه مقاومت شهرسـتان‬ ‫تنکابن‪ ،‬که ایسـتادگی‪ ،‬استواری‬ ‫در کالم و صالبـت در رفتـار‬ ‫و منـش در راه تعالـی ایـران‬ ‫اسلامی را بـه دنبـال داشـت ‪،‬‬ ‫مایـه افتخـار و مباهـات اسـت‪.‬‬ ‫اکنـون کـه نظـر بـه سـابقه ی‬ ‫درخشـان و حسـن اعتمـاد ‪،‬‬ ‫افتخار فرماندهی در سـپاه ناحیه‬ ‫شهرستان سـاری را کسب نموده‬ ‫ایـد‪ ،‬ارزوی توفیـق روزافـزون‬ ‫ت بیشـمار ان جنـاب را از‬ ‫و عـز ‬ ‫درگاه پـروردگار مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید میدانی مهندس صالح زاده‬ ‫و مهندس رازجویان جهت بررسی‬ ‫مشکالت اهالی‬ ‫کفشگرکال قائم شهر‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال؛مهندس صالح زاده شـهردار ‪ ،‬مهندس‬ ‫رازجویـان معاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری مازندران‪،‬‬ ‫مهنـدس فضلـی رئیـس‪ ،‬مهندس عباسـی‪ ،‬مهنـدس دریابیگی‬ ‫‪ ،‬مهنـدس میرزایـی ‪ ،‬مهنـدس متانـی و دکتر پویامهـر اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قائم شـهر و مسئولین شـهرداری جهت‬ ‫بررسـی مشـکالت اهالی کفشـگرکال بازدید نمـوده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست مشترک معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی ‪ ،‬شهردار امل و دانشگاه فناوری‬ ‫نوین و پارک علم و فناوری امل مطرح شد؛‬ ‫رفع مشکالت و معضالت شهری با استفاده‬ ‫از فناوری های نوین‬ ‫نشسـت مشـترک معاونت توسـعه و سـرمایه انسـانی‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫شـهرداری امل‪ ،‬دانشـگاه فنـاوری نویـن و پارک علم‬ ‫و فنـاوری شهرسـتان امـل در دفتـر سـید حمیـد‬ ‫هاشـمی شـهردار امـل برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی شـهرداری امـل‪،‬‬ ‫ایـن نشسـت با هدف رسـیدن بـه تفاهـم و همکاری‬ ‫مشـترک بـه منظـور چگونگـی رفـع مشـکالت و‬ ‫معضلات شـهری بـا اسـتفاده از فنـاوری هـای نوین‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫شـهردارامل در ایـن نشسـت گفـت‪ :‬کرونـا ثابت کرد‬ ‫شـهر هوشـمند که در گذشـته یک انتخاب بود امروز‬ ‫دیگـر یک الزام اسـت‪ .‬بـا بهره گیری از فنـاوری های‬ ‫نوین می شـود خیلی از معضالت و مشـکالت شهری‬ ‫را کاهش داد و در این مسـیر دانشـگاه و دانشـگاهیان‬ ‫بایسـتی به مدیریت شـهری کمک کنند‪.‬‬ ‫هاشـمی بـا بیـان اینکـه صنعتی ترین شـهر اسـتان‪،‬‬ ‫نزدیکـی بـه پایتخـت‪ ،‬اسـتقرار در میانـه اسـتان‪،‬‬ ‫نزدیکـی بـه جنـگل و دریـا از قابلیتهـای امـل‬ ‫اسـت‪،‬ادامه داد؛ شـهر امـل ظرفیت هـر کاری را دارد‬ ‫و همـواره مـی توانـد پیشـگام باشـد‪.‬‬ ‫محمد نیکنام‬ ‫شهردار شیرود‬ ‫خبر‬ ‫وی افـزود؛ بایسـتی از ظرفیـت هـا و توانمنـدی‬ ‫هـای مشـترک بهـره بگیریـم تـا موضوعات شـهری‪،‬‬ ‫ماننـد زباله ‪ ،‬سلامت‪ ،‬گردشـگری و ‪ ...‬در شـهرامل‬ ‫سـاماندهی و توسـعه یابـد‪.‬‬ ‫سـلیمان کریمـی معـاون توسـعه و سـرمایه انسـانی‬ ‫سـازمان مدریـت و برنامـه ریـزی اسـتان در ایـن‬ ‫نشسـت گفت؛ هدف ما رسـیدن به مفاهمه مشـترک‬ ‫بـه منظـور چگونگی بهره گیـری از فنـاوری های روز‬ ‫با هدف کاهش معضالت و مشـکالت شـهری اسـت و‬ ‫امـل مـی تواند شـهر پایلوت در اسـتان باشـد‪.‬‬ ‫کریمـی با بیان اینکه گردشـگری نقطه قـوت اقتصاد‬ ‫موفـق و دارای رونـق اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد؛ بـه منظور‬ ‫رسـیدن به شـهر هوشـمند نیاز به نقشـه راه مناسب‪،‬‬ ‫جامـع و علمـی اسـت‪ .‬بـه منظـور تهیـه ایـن نقشـه‬ ‫مناسـب با چشـم انـداز حداقل ‪ 20‬سـاله برای شـهر‬ ‫امـل‪ ،‬دانشـگاه هـا و پـارک های علـم و فنـاوری می‬ ‫توانـد کمـک کننده باشـند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ ایـن نشسـت بـا دو تصمیم؛ تشـکیل‬ ‫اتـاق فکـر‪ ،‬فنـاوری در حـوزه شـهری و ایجـاد ناحیه‬ ‫فنـاوری بـا کمـک پـارک علـم وفنـاوری شهرسـتان‬ ‫امـل بـه کار خـود خاتمـه داد‪.‬‬ ‫دیدار دکتر محمدنژاد شهردار جویبار با‬ ‫رئیس جدید دادگستری شهرستان جویبار‬ ‫دکتـر محمدنـژاد بـه اتفـاق جابـر کریمـی‬ ‫مسـئول اداری و منابـع انسـانی شـهرداری‬ ‫جویبـار بـا رئیـس جدیـد دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان جویبـار دیـدار و گفتگـو کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ در ایـن دیـدار‬ ‫دکتـر محمدنـژاد شـهردار جویبـار ضمـن‬ ‫تبریـک انتصـاب جناب اقـای ابراهیم یعقوبی‬ ‫حسـنکالئی بعنـوان رییـس دادگسـتری‬ ‫جویبـار گفـت‪ :‬شـهرداری نهـادی مردمـی و‬ ‫کار ان خدمـات رسـانی بـه شـهروندان اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه گسـتردگی و توسـعه‬ ‫روزافـزون شـهر جویبار و بالطبـع ان افزایش‬ ‫جمعیـت شـهری‪ ،‬خواسـتار تعامـل هـر‬ ‫چـه بیشـتر حـوزه ی قضایـی شهرسـتان بـا‬ ‫مدیریـت شـهری شـد‪.‬‬ ‫محمدنـژاد بـا بیـان برخی مشـکالت موجود‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬امیدواریـم بـا ارتبـاط و تعامل‬ ‫هرچه بیشـتر میان شـهرداری و دادگسـتری‬ ‫بتوانیم در راسـتای جلب رضایت شـهروندان‬ ‫مشـکالت موجـود را برطـرف کنیم‪.‬‬ ‫شـهردار جویبار ادامه داد‪ :‬شـهرداری در تمام‬ ‫بخش هـا همـگام با دادگسـتری بـوده و تمام‬ ‫همـت خـود را بـرای حـل و فصـل معضالت‬ ‫این شـهر انجام خواهنـد داد‪.‬‬ ‫محمدنـژاد در خاتمـه افـزود‪ :‬شـهرداری‬ ‫دسـتگاهی اسـت که در شـهر خدمات زیادی‬ ‫ارائـه مـی دهـد و از دسـتگاههای اجرایـی‬ ‫خواهشـمندیم بـا طمانینـه و ارامـش مـا را‬ ‫حمایـت کننـد تـا در ایـن بسـتر امـن و ارام‬ ‫بـا رضایت شـهروندان پـروژه های خـود را به‬ ‫ثمـر برسـانیم ‪.‬‬ ‫در ادامـه همچنیـن ابراهیـم یعقوبـی رییـس‬ ‫جدیـد دادگسـتری شهرسـتان جویبـار بـا‬ ‫اشـاره بـه ایجـاد تعامـل بیشـتر در راسـتای‬ ‫احقـاق حقـوق و جلـب رضایـت شـهروندان‬ ‫افـزود‪ :‬دسـتگاه قضـا در جامعه از حساسـیت‬ ‫و اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و ایـن‬ ‫مجموعـه موجـب ایجـاد ارامـش و اسـایش‬ ‫در جامعـه می شـود و در ایـن راسـتا بـرای‬ ‫تعامـل بیشـتر با مجموعـه شـهرداری نهایت‬ ‫همـکاری را خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت ابراهیـم یعقوبی حسـن کالیی‬ ‫هفتـه قبل بعنـوان رئیس جدید دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان جویبار منصـوب گردید‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪693‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‪:‬‬ ‫‪127‬تخلف حوزه حمل و نقل‬ ‫عمومی در مازندران رسیدگی شد‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران عنـوان کـرد‬ ‫‪ :‬بـه منظـور کنتـرل و نظـارت بـر عملکـرد راننـدگان و شـرکت های‬ ‫حمـل ونقـل جـاده ای برون شـهری و اجـرای دقیق قوانیـن ومقررات‬ ‫مربوطـه‪ ،‬در جلسـات کمیسـیون هـای مـواد ‪ 11‬و ‪ 12‬اسـتان در پنج‬ ‫ماهـه سـالجاری بـه ‪ 127‬تخلـف حـوزه حمـل و نقـل عمومـی در‬ ‫مازنـدران رسـیدگی و احـکام انهـا صادر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده­ای‬ ‫اسـتان مازنـدران ‪ ،‬مهنـدس عباسـعلی نجفی ضمن اعلام این مطلب‬ ‫افـزود‪ :‬در طی این مدت‪4‬جلسـه کمیسـیون ماده ‪12‬برگـزار که منجر‬ ‫بـه صـدور‪ 34‬رای برای شـرکت های حمـل و نقلی شـد‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین در این مدت ‪ 5‬جلسـه کمیسـیون ماده ‪ 11‬برگزار و پرونده‬ ‫‪ 93‬راننـده بررسـی و احـکام الزم صـادر شـده کـه در ایـن میـان ‪78‬‬ ‫مـورد مربـوط بـه تخلفات راننـدگان بخش باری و ‪ 15‬مـورد مربوط به‬ ‫تخلفـات رانندگان بخش مسـافری بوده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس نجفـی با تاکید بر اینکه جلسـات کمیسـیون مـاده ‪ 12‬برای‬ ‫رسـیدگی بـه تخلفـات شـرکت ها و موسسـات حمـل ونقل جـاده ای‬ ‫بـرون شـهری و کمیسـیون مـاده ‪ 11‬بـرای رسـیدگی بـه تخلفـات‬ ‫راننـدگان حمـل ونقـل جـاده ای برگـزار مـی شـود ‪ ،‬افـزود‪ :‬عمـده‬ ‫تخلفات شـرکتهای حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شـهری‬ ‫عبارتنـد از‪ :‬صـدور بارنامـه بـدون اطالع راننـده‪ ،‬سوءاسـتفاده از کارت‬ ‫هوشـمند‪،‬عدم پرداخـت کرایـه حمل‪،‬عـدم درج کد رهگیـری بارنامه‪،‬‬ ‫جابجایـی بـار بـدون بارنامه‪،‬عـدم رعایـت مقـررات حمـل بارنامه های‬ ‫عـادی و ترافیکـی در جاده های اسـتان‪،‬عدم ارایه خدمـات مطلوب در‬ ‫حین سـفر اسـت‪.‬الزم بـه توضیـح اسـت‪:‬عمده تخلفات گزارش شـده‬ ‫در کمیسـیون ماده ‪12‬از طریق شـکایات سـامانه شـهراه و ‪141‬مبنی‬ ‫بـر اخـذ کرایـه و کمیسـیون اضافـی در بخش بـار وعدم رعایت سـوار‬ ‫نمـودن مسـافر و صـدور بلیـط در بخش مسـافر بوده اسـت‪​.‬‬ ‫اخبار‬ ‫حمزه ای مدیرکل مالیاتی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫الزام فروشگاه های مازندران به نصب صندوق‬ ‫الکترونیکی متصل به سرور مالیاتی‬ ‫مدیـرکل مالیاتـی مازنـدران گفـت‪ :‬از‬ ‫شـهریور مـاه جـاری بحـث نگهـداری‬ ‫صنـدوق الکترونیکـی و اتصـال بـه سـامانه‬ ‫مالیاتـی جـدی اسـت به طـوری تراکنـش‬ ‫همـه فروشـگاه ها بایـد بـه سـرور سـازمان‬ ‫مالیاتـی متصـل باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مازنـد اصنـاف؛ علی اکبـر‬ ‫حمـزه ای مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬در ارتبـاط بـا اخریـن وضعیـت‬ ‫مالیات هـای بسـاز و بفـروش کـه تـا اخـر‬ ‫مـرداد ماه مکلـف به ارائـه اظهارنامه بودند‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬تاکنـون ‪ ۱۶۰‬هـزار مـورد‬ ‫اظهارنامـه مالیاتی دریافـت کردیم که باید‬ ‫رسـیدگی و تفکیـک شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طبـق قانـون کسـانی کـه در‬ ‫حـوزه سـاخت و سـاز فعالیـت دارنـد‬ ‫مشـمول پرداخـت مالیـات می شـوند‪ ،‬در‬ ‫حـوزه نقـل و انتقـال مالیـات ‪ ۵‬درصدی بر‬ ‫اسـاس ارزش مالیاتـی بعلاوه یـک مالیات‬ ‫هـم ‪ ۱۰‬درصـد علـی الحسـاب بـر طبـق‬ ‫ارزش مالیاتـی اخـذ می شـود ‪.‬‬ ‫حمـزه ای تصریـح کـرد‪ :‬مودیـان مکلـف‬ ‫هسـتند در پایـان سـال مالـی اظهارنامـه‬ ‫ارائـه کننـد‪ ،‬طبـق قانون کسـی کـه ملکی‬ ‫را می سـازد اگـر ظرف مدت سـه سـال بعد‬ ‫از پایـان کار ملـک را واگـذار کند مشـمول‬ ‫مالیـات بسـاز و بفروشـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان مازنـدران‬ ‫یاداور شـد‪ :‬شـهرهای دارای جمعیت باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هـزار نفر در اسـتان‪ ،‬همچون سـاری‪،‬‬ ‫بابـل‪ ،‬امـل و قائم شـهر بایـد اظهارنامـه‬ ‫مالیاتـی ارائـه بدهنـد‪ ،‬مودیـان دیگـر‬ ‫شـهرهای اسـتان نیـز مکلـف بـه پرداخت‬ ‫مالیـات ‪ ۵‬تـا‪ ۱۰‬درصـدی هسـتند‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول گفت‪ :‬مبلغ مالیـات پرداختی‬ ‫توسـط بسـاز و بفروش ها بسـتگی به تعداد‬ ‫سـاخت و سـاز و درامدشـان دارد کـه بـر‬ ‫طبـق قانـون در مـاده ‪ ۱۳۱‬امده اسـت‪ ،‬بر‬ ‫ایـن اسـاس بـرای اشـخاص حقیقـی نـرخ‬ ‫مالیـات از ‪ ۱۵‬شـروع و تـا ‪ ۲۵‬درصـد ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال خبرنـگار مـا‬ ‫در خصـوص اینکه وضعیت مالیات مشـاغل‬ ‫در اسـتان چگونه اسـت؟ بیان کرد‪ :‬مالیات‬ ‫مشـاغل شـامل مجموعـه ای از شـغل های‬ ‫متنـوع و پراکنـده ای اسـت کـه دسترسـی‬ ‫کامـل بـه درامدهایشـان در صـورت عـدم‬ ‫تجهیـز بـه سـامانه فروشـگاهی نداریم‪.‬‬ ‫حمـزه ای تصریـح کرد‪ :‬قانـون صندوق های‬ ‫مکانیـزه فـروش تکلیـف کرده کـه مودیان‬ ‫از پایانه هـای فروشـگاهی اسـتفاده کنند تا‬ ‫درامدهـا شـفاف شـده و مالیـات صحیح و‬ ‫واقعی شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان مازنـدران‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا سـخت گیری ها کمتـر شـد‬ ‫ولـی از شـهریور ماه جاری بحـث نگهداری‬ ‫صنـدوق الکترونیکـی و اتصـال بـه سـامانه‬ ‫مالیاتـی جـدی اسـت به طـوری تراکنـش‬ ‫همـه فروشـگاه ها بایـد بـه سـرور سـازمان‬ ‫مالیاتـی متصـل باشـد‪ ،‬ایـن در جهان در‬ ‫حـال اجـرا اسـت‪ ،‬در کشـور مـا تـازه اغاز‬ ‫شـده و نیازمنـد صـرف زمـان اسـت تـا‬ ‫درامـد و مالیـات واقعـی شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول بـا اشـاره بـه اینکـه اداره‬ ‫صنعـت بایـد طبـق مـاده ‪ ۱۶۹‬تراکنـش‬ ‫تمـام انبارهـا را بـه سـازمان مالیاتـی اعالم‬ ‫کنـد تا به درامدها اجحاف داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬همـه ارکان بایـد از طریق سـازمان‬ ‫مالیاتـی پیگیری شـود البته طبـق اخرین‬ ‫گزارشـات بسـیاری از ادارات خـط شـدند‬ ‫اطالعـات می دهنـد‪ ،‬در خصـوص مالیـات‬ ‫پزشـکان هـم ‪ ۸۰‬درصـد ان هـا صنـدوق‬ ‫مالیاتـی را نصـب کردند‪/.‬فـارس‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری مانور جمع اوری برق های غیر مجاز‬ ‫در سطح کتالم وساداتشهر رامسر‬ ‫مهنـدس حاتمیـان مدیـر امـور بـرق رامسـر در ایـن‬ ‫بـاره گفت‪ :‬در راسـتای بهـره گیری همه مشـترکین‬ ‫از بـرق پایـدار و مطمئـن ‪،‬جمع اوری بـرق های غیر‬ ‫مجـاز دردسـتور کار ایـن امور قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اسـتفاده از بـرق هـای غیر مجـاز عالوه بر‬ ‫اسـیب زدن به شـبکه و تجهیزات بـرق باعث تضییع‬ ‫حقوق بیت المال و سـایر مشـترکین می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن مانـور تعـداد ‪ 8‬اکیـپ بـه تعـداد ‪ ۳۲‬نفر نفر‬ ‫نیـروی عملیاتی و پشـتیبانی و ‪ 9‬خـودروی عملیاتی‬ ‫حضـور داشـتند کـه ‪ 226‬مـورد کنتـور بازدیـد و ‪2‬‬ ‫مـورد دسـتکاری ‪ 2،‬مـورد کنتور راکد ‪ 5،‬مـورد فیوز‬ ‫غیـر مجـاز و ‪ 16‬مـورد تختـه کنتـور معیـوب و یک‬ ‫مـورد ال سـی دی سـوخته مشـاهده و جمـع اوری‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بازدید نماینده مردم ساری از ایستگاه های برق‬ ‫شهرستان ساری‬ ‫علـی بابایـی کارنامـی به همـراه مهندس حسـین‬ ‫افضلـی از ایسـتگاه هـای بـرق شهرسـتان سـاری‬ ‫بازدیـد بـه عمـل اورد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه‬ ‫ای مازنـدران و گلسـتان‪ ،‬نماینـده مـردم سـاری‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬بـه منظـور اطلاع از‬ ‫وضعیـت ایسـتگاههای بـرق مرکـز اسـتان ‪ ،‬ضمن‬ ‫دیـدار بـا مهنـدس حسـین افضلـی مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان از‬ ‫ایسـتگاه ‪ 400‬کیلوولـت شـهدای مدافـع حـرم و‬ ‫ایسـتگاه ‪ 63‬کیلوولـت سـاری ‪ 6‬بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫وی ضمـن تقدیـر از تلاش و مجاهـدت هـای‬ ‫مسـئوالن صنعـت بـرق مازنـدران و مدیـران‬ ‫وکارکنـان شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و‬ ‫گلسـتان از فعالیـت هـای ارزنـده و سـازنده انان را‬ ‫قابـل تقدیـر توصیـف کـرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم عباس اباد در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت بررسی اسناد مالکیت واحدهای‬ ‫تولیدی شهرک صنعتی‬ ‫حسـینی نماینـده مـردم عبـاس ابـاد‪ ،‬تنکابـن و‬ ‫رامسـر در مجلـس‪ ،‬فرمانـدار عبـاس ابـاد و هیات‬ ‫همـراه‪ ،‬از پـل درحـال احـداث راه ورودی شـهرک‬ ‫صنعتـی سلمانشـهر‪ ،‬واحدهـای تولیـدی پوشـاک‬ ‫مجیـد‪ ،‬شـرکت تولیـدی مبدل نیرو‪ ،‬سـها جیسـا‪،‬‬ ‫ناب اسـتیل‪ ،‬بلوط بهداشـت و کارخانـه تولیدی ام‬ ‫دی اف چـوب فشـرده خـزر بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫حسـینی نماینـده مـردم عبـاس ابـاد‪ ،‬تنکابـن و‬ ‫رامسـر در مجلـس‪ ،‬فرمانـدار عبـاس ابـاد و هیات‬ ‫همـراه‪ ،‬از پـل درحـال احـداث راه ورودی شـهرک‬ ‫صنعتـی سلمانشـهر‪ ،‬واحدهـای تولیـدی پوشـاک‬ ‫مجیـد‪ ،‬شـرکت تولیـدی مبدل نیرو‪ ،‬سـها جیسـا‪،‬‬ ‫ناب اسـتیل‪ ،‬بلوط بهداشـت و کارخانـه تولیدی ام‬ ‫دی اف چـوب فشـرده خـزر بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرکهای‬ ‫صنعتـی مازنـدران‪ ،‬سـید شـمس الدین حسـینی‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتانهای عباس ابـاد‪ ،‬تنکابن‬ ‫و رامسـر در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬در بازدیـد‬ ‫از واحدهـای تولیـدی مسـتقر در شـهرک صنعتی‬ ‫سلمانشـهر گفـت‪ :‬بـه انـدازه تـوان خـودم تکلیف‬ ‫دارم کـه در جهـت رفـع مشـکالت واحدهـای‬ ‫تولیـدی پیگیـری هایی داشـته باشـم و امیـدوارم‬ ‫کـه در ایـن راسـتا‪ ،‬بخشـی از دغدغـه هـای اصلی‬ ‫تولیـد کننـدگان کم شـود‪.‬‬ ‫حسـینی بیـان داشـت‪ :‬درخصـوص پرداخـت‬ ‫تسـهیالت بانکـی بـه واحدهـای تولیـدی‪،‬‬ ‫پیگیریهـای الزم پـس از احصاء مشـکالت واحدها‪،‬‬ ‫از طریـق مبـادی ذیربـط و بانکهـای عامـل انجـام‬ ‫خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم عبـاس ابـاد‪ ،‬تنکابـن و رامسـر در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامیافزود‪ :‬اسـناد مالکیـت‬ ‫واحدهـای تولیدی شـهرک صنعتی بایسـتی مورد‬ ‫بررسـی و از طریـق شـرکت شـهرکهای صنعتـی‬ ‫و سـازمان ثبـت اسـناد و املاک اسـتان پیگیـری‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کرد‪ :‬تولید بعنـوان فرایند تبدیل منابع‬ ‫و عوامـل بـه کاالهـا و خدمـات مـورد نیـاز جامعه‪،‬‬ ‫یکـی از کلیدی تریـن موضوعات اقتصادی اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم تنکابـن‪ ،‬عبـاس ابـاد و رامسـر در‬ ‫مجلس شـورای اسلامی تصریح کرد‪ :‬اشتغال زایی‬ ‫بـاال‪ ،‬کارافرینـی تولید زودبـازده و سـهم عمده در‬ ‫صـادرات محصوالت به خـارج‪ ،‬از مهمترین مزایای‬ ‫صنایـع کوچـک اسـت اما توانسـته انـد گام بزرگی‬ ‫برای توسـعه اقتصـادی بردارند‪.‬‬ ‫کمبود کود برای کشت‬ ‫پائیزه مازندران وجود‬ ‫ندارد‬ ‫مجیـد سـلطانی گفـت کـه قیمت کـود شـیمیایی‬ ‫اوره و سـوپر فسـفاته سـاده کـه نیـاز ‪ ۸۵‬درصـدی‬ ‫کشـاورزی مازنـدران محسـوب می شـود بـا قیمت‬ ‫ثابـت سـال زراعی گذشـته جـاری عرضه می شـود‬ ‫و الزم اسـت کشـاورزان گـران تـر از ایـن قیمـت‬ ‫خریـداری نکنند‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬در حـال حاضـر کمبـودی در تامیـن‬ ‫انـواع کودهـای ازتـه ‪ ،‬فسـفاته و پتـاس در اسـتان‬ ‫وجـود نـدارد و در انبارهـای اسـتان به انـدازه کافی‬ ‫از ایـن کودهـا موجـود اسـت کـه بموقـع در اختیار‬ ‫کشـاورزان بـرای کشـت پائیـزه قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫سـلطانی گالیـه برخی از کشـاورزان در بـاره کمبود‬ ‫و گرانـی کـود را مربـوط بـه کودهـای شـیمیایی‬ ‫بـه نـام هـای سوپرفسـفات تریپـل‪ ،‬سوپرپتاسـیم و‬ ‫کلرورپتاسـیم دانسـت و توضیـح داد ‪ :‬ایـن کودهـا‬ ‫وارداتـی اسـت که فقط نیاز ‪ ۱۵‬درصدی کشـاورزی‬ ‫اسـتان را تامیـن مـی کنـد و علـت گرانیشـان هـم‬ ‫خـروج از حمایـت یارانـه ای و واردات ان بـا ارز‬ ‫نیمایی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬کشـاورزان در خریـد این نـوع کودهای‬ ‫شـیمیایی بـرای کشـت پائیـزه نیـز عجلـه نکننـد‬ ‫چـرا کـه انـواع کودهای شـیمیایی حتی کـود های‬ ‫وارداتـی به انـدازه کافی اماده تحویل بـه کارگزاری‬ ‫ها اسـت‪.‬‬ ‫مدیر شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی مازندران‬ ‫بـا اعلام این که به طور متوسـط در هر شهرسـتان‬ ‫حـدود ‪ ۲۵‬کارگـزاری تحـت پوشـش ایـن شـرکت‬ ‫توزیـع نهـاده هـای کشـاورزی بویـژه کودهـای‬ ‫شـیمیایی را انجـام مـی دهـد ‪ ،‬گفـت ‪ :‬کارگـزاری‬ ‫هـا تنهـا مرجـع توزیـع کـود شـیمیایی هسـتند و‬ ‫کشـاورزان فقـط از کارگـزاری هـا کود مـورد نیاز و‬ ‫نظـر خـود را خریـداری کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬کشـاورزان بابـت تامیـن و توزیـع‬ ‫کودشـیمیایی بـرای کشـت پاییـزه بـه هیـچ وجـه‬ ‫نگـران نباشـند چـون تولیـد کـود اوره صـد درصد‬ ‫داخلـی اسـت و بـر اسـاس برنامـه وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی ایـن نـوع کـود بـرای کشـت پائیـزه د‬ ‫رانبارهـای اسـتان هـای کشـور موجـود اسـت‪.‬‬ ‫تاثیر کشت دوم برنج بر بازار کود‬ ‫سـلطانی همچنیـن افزایش قاچاق کودهـای تقلبی‬ ‫و افزایـش بی رویـه قیمت انواع کودهـا در بازار ازاد‬ ‫اسـتان را تاییـد کـرد و علـت ان را درخواسـت زیاد‬ ‫از سـوی برنجکاران دانست‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ :‬از ان جایـی تقاضا بـرای کودهای‬ ‫شـیمیایی کشـت دوم برنج زیـاد شـد و تامین کود‬ ‫برای کشـت دوم برنـج نیز جزء برنامـه وزارت جهاد‬ ‫کشـاورزی نبـوده اسـت‪ ،‬شـاهد نابسـامانی عرضه و‬ ‫افزایـش بـی رویه انـواع قیمـت در بازار ازاد اسـتان‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫بررسـی میدانـی خبرنـگار ایرنـا نشـان داده اسـت‬ ‫کـه شـالیکاران مازندران بـرای کشـت دوم برنج هر‬ ‫کیسـه ‪ ۵۰‬کیلویی کود اوره حـدود ‪ ۶۰‬هزار تومانی‬ ‫را تـا ‪ ۱۶۰‬هـزار تومان و کود سـوپر فسـفات سـاده‬ ‫‪ ۷۰‬هـزار تومانـی را تـا ‪ ۱۸۰‬هـزار تومـان خریداری‬ ‫مـی کنند‪.‬‬ ‫همچنیـن کودهـای وارداتـی شـامل سوپرفسـفات‬ ‫تریپـل‪ ،‬سوپرپتاسـیم و کلرورپتاسـیم نیـز در هـر‬ ‫کیسـه ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۵۰‬کیلویی ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫در بـازار ازاد مازنـدران خریـد و فـروش شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیر شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی مازندران‬ ‫گفـت ‪ :‬طبق اعالم سـازمان جها کشـاورزی اسـتان‬ ‫شـرایط الزم بـرای انجـام کشـت پائیـزه در چهـار‬ ‫محصـول اصلـی کلـزا ‪ ،‬گنـدم ‪ ،‬جـو و علوفـه مهیـا‬ ‫اسـت و بـر اسـاس برنامـه سـتاد کشـت پائیـزه ‪،‬‬ ‫امسـال نیمـی از زمین هـای اسـتان زیر کشـت این‬ ‫محصوالت مـی رود‪.‬‬ ‫بـر اسـاس برنامـه ابالغـی وزارت جهـاد کشـاورزی‬ ‫امسـال ‪ ۲۷‬هـزار هکتـار از زمیـن هـای اسـتان‬ ‫زیـر کشـت کلـزا و حـدود ‪ ۶۰‬هـزار هکتار نیـز زیر‬ ‫کشـت گنـدم خواهـد رفت‪،‬کشـت پائیـزه کلـزا در‬ ‫زمیـن های خشـکه زاری از اواخر شـهریور اغاز می‬ ‫شـود و ایـن محصـول اسـتراتژیک در زمیـن هـای‬ ‫شـالیزاری نیـز از دهـه اول ابـان زیـر کشـت مـی رود‪.‬‬ ‫جـو دانـه ای هـم از دیگـر محصـوالت مهم کشـت‬ ‫پائیـزه اسـتان مازنـدران اسـت که به طور متوسـط‬ ‫هـر سـاله در حـدود ‪ ۳۵‬هـزار هکتـار از زمین های‬ ‫اسـتان کشـت مـی شـود‪ .‬زمـان کشـت جـو در‬ ‫مازنـدران نیـز اواخـر مهـر و اوایـل مـاه ابان اسـت‪.‬‬ ‫سـبزی هـای برگـی و ریشـه ای ‪ ،‬شـلغم ‪ ،‬هویـج ‪،‬‬ ‫کاهو ‪ ،‬لوبیا سـبز ‪ ،‬کدو سـبز ‪ ،‬نخود فرنگی ‪،‬سـیب‬ ‫زمینـی و سـیر نیـز به عنـوان محصـوالت صیفی و‬ ‫سـبزیجات نیز جزء کشـت پائیـزه اسـتان مازندران‬ ‫محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امارهـای رسـمی سـهمیه سـاالنه انـواع‬ ‫کودهـای شـیمیایی بـرای ‪ ۷۲‬نـوع محصـول‬ ‫کشـاورزی اسـتان ‪۱۷۵‬هـزار تـن اسـت ‪ .‬کودهـای‬ ‫پتـاس‪ ،‬اوره و فسـفات بـه عنـوان کودهـای پایـه‬ ‫محصـوالت کشـاورزی محسـوب مـی شـوند‪.‬‬ ‫طبـق اعلام مرکـز تحقیقـات کشـاورزی مازندران‬ ‫میانگیـن نیـاز هر هکتـار به کود های شـیمیایی در‬ ‫زمین های کشـاورزی اسـتان ‪ ۲۰۰‬کیلو گرم اسـت‪.‬‬ ‫نیـاز هـر هکتار بـه کـود اوره ‪۱۰۰‬کیلو و فسـفات و‬ ‫پتـاس هر یـک ‪۵۰‬کیلو گرم اسـت‪.‬‬ ‫سـاالنه حـدود هفـت میلیون تـن انـواع محصوالت‬ ‫کشـاورزی در مازنـدران تولیـد می شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪693‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫سالمت دانش اموزان و معلمان‬ ‫اولویت نخست ما است‬ ‫دکتر هاشمیان‪،‬رئیس مجمع سازمان نظام پزشکی‪:‬‬ ‫هشدار جدی یک پزشک فوق‬ ‫تخصص نسبت به بازگشایی مدارس‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران؛ علیرضـا سـعدی پـور بـا بیـان اینکـه چـراغ امـوزش و تعلیم‬ ‫و تربیـت در مـدارس روشـن خواهـد شـد‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬معلمـان‪ ،‬مدیران‬ ‫و کادر مدرسـه در مـدارس حضـور پیـدا خواهنـد کـرد و اختیـار حضـور‬ ‫دانـش امـوزان در مـدارس با خانـواده ها خواهد بود‪ .‬خانـواده تصمیم می‬ ‫گیرنـد کـه از روش هـای حضـوری یـا غیـر حضـوری بـرای امـوزش کنند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه دانش امـوزان براسـاس جمعیت کالس توسـط مدیر‬ ‫مدرسـه گروهبنـدی شـده و در مدرسـه حضـور پیـدا می کننـد‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬دانـش امـوزان بـه صـورت زوج و فـرد و چرخشـی با رعایت شـیوه‬ ‫نامـه هـای بهداشـتی کـه پروتـکل ‪۰۵‬اسـت در کالس حضـور پیـدا می‬ ‫کننـد‪ .‬یـک رابـط بهداشـتی و همیار سلامت کرونایی نیـز از بین عوامل‬ ‫مدرسـه و دانـش امـوزان انتخاب می شـوند تا ناظر رعایت دسـتورالعمل‬ ‫های بهداشـتی باشند‪.‬‬ ‫سـعدی پـور اولویت امـوزش را امـوزش حضوری دانسـته و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬حضـور در کالسـها بـا گروههای کوچـک اتفاق می افتد و کالسـها‬ ‫دچـار ازدحـام نمـی شـوند‪ .‬امـوزش حضـوری بیشـتر اهـداف تعلیـم و‬ ‫تربیـت را محقـق می سـازد و اموزش چهـره به چهره و حضوری بیشـتر‬ ‫تاثیـر دارد‪ .‬از الگوهـای خـوب مدیریت حضـور دانش اموزان در مدرسـه‬ ‫گـروه بنـدی‪ ،‬نوبتـی شـدن حضـور‪ ،‬چرخشـی کـردن‪ ،‬و تنظیم سـاعات‬ ‫اموزشـی از ‪۲۵‬دقیقـه در دوره ابتدایـی تـا ‪۳۵‬دقیقـه در دوره متوسـطه‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپرورش مازنـدران زنگ تفریح دانش امـوزان را نیز به‬ ‫صـورت نوبتـی ذکر کرده و افـزود‪ :‬مدت زمان زنگ تفریـح ‪۱۰‬دقیقه و به‬ ‫صـورت ضربـدری اسـت و با جدول تنظیم شـده ی مدیر مدرسـه خواهد‬ ‫بـود تا سـاعات تفریح هـر کالس بـا کالس دیگر متفـاوت و غیر همزمان‬ ‫باشـد‪ .‬در ایـن صورت تجمعی در حیاط مدرسـه اتفاق نخواهـد افتاد‪ .‬اگر‬ ‫در مدرسـه ای بابـت ورود و خـروج دانـش امـوزان و ضـد عفونی مدارس‬ ‫کمبـود نیـرو وجـود دارد براسـاس مصوبه سـتاد کرونـا اسـتان مازندران‬ ‫شـهرداری هـا‪ ،‬دهیاری هـا و ‪ ..‬موظف به کمک هسـتند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای هـادی نجفـی احـدی از ورثـه مرحـوم‬ ‫دیانـت نجفـی برابـر گواهـی حصـر وراثت شـماره‬ ‫‪ 105‬مـورخ ‪ 16/03/1398‬شـعبه سـوم شـورای‬ ‫حـل اختلاف رامسـر بـا ارائـه استشـهاد محلـی‬ ‫مصـدق ‪،‬طـی درخواسـت شـماره ‪ 2213‬مـورخ‬ ‫‪ 17/03/1399‬تقاضـای صدورسـند مالکیـت سـه‬ ‫دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 580‬مترمربـع بـه شـماره پلاک ‪177‬‬ ‫فرعـی از ‪ 29‬اصلـی واقع در قریه توساسـان بخش‬ ‫‪ 5‬حـوزه ثبتی شهرسـتان رامسـر به شـماره سـند‬ ‫د‪ 420940.91.‬کـه در دفتـر جلد ‪ 18‬صفحه ‪490‬‬ ‫ذیـل ثبـت ‪ 3101‬ثبـت گردیـده بـه علت اسـباب‬ ‫کشـی مفقود شـده را نموده اسـت‪ .‬در اجرای ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحـی اییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در‬ ‫یـک نوبـت اگهـی تـا چنانچـه اشـخاصی مدعـی‬ ‫انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود‬ ‫میباشـند ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـاراگهی‬ ‫اعتـراض خـود را همـراه اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫سـند معاملـه بـه اداره ثبـت محـل ارائـه ورسـید‬ ‫دریافـت نمایند‪.‬چنانچـه پـس ازاتمـام مـدت‬ ‫مقرراعتـراض ارائـه نگـردد و یا درصـورت اعتراض‬ ‫اصـل سـند مالکیت یا سـندمعامله ارائه نشـود این‬ ‫اداره مطابـق مقـررات اقدام به صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی بـه نـام مالـک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪16/06/1399‬‬ ‫م الف‪19904565:‬‬ ‫حسن صالحی رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫رامسر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی‬ ‫دکتـر هاشـمیان‪ ،‬فـوق تخصـص‬ ‫‪ ICU‬بیمارسـتان مسیح دانشوری‬ ‫و اسـتاد دانش گاه شـهید بهشتی‬ ‫در مورد بـاز گشـایی مدارس‪:‬‬ ‫اگـر گرفتـار کرونـای کـودکان‬ ‫شـویم کشـوری نیسـتیم کـه‬ ‫بتوانیـم مقاومـت کنیـم‪.‬‬ ‫️ ایـن تصـور که بچـه ها مبتلاء به‬ ‫کرونا نمی شـوند غلط اسـت‪.‬‬ ‫️ بیمارسـتان ها و ای سـی یو های‬ ‫مـا امکانـات و متخصصـان کافـی‬ ‫خبر‬ ‫بـرای کـودکان ندارند‪.‬‬ ‫️ مـا صحنـه هـای بسـیار بسـیار‬ ‫فجیعـی را در زمینـه مـرگ و میر‬ ‫کرونـا دیدیـم‪ ،‬که اگر ایـن صحنه‬ ‫هـا را مسـووالن می دیدنـد اجازه‬ ‫بـازگشـاییمـدارسرانمـیدادند‪.‬‬ ‫️ هشـدار مـن در مورد باز گشـایی‬ ‫مـدارس یک هشـدار خاص اسـت‪.‬‬ ‫️ مـا وقتـی تعـداد مـرگ و میـر‬ ‫بـاال در روز داریـم‪ ،‬کشـور صاحب‬ ‫نظـری در درمـان کرونـا نیسـتیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫امادگی اوقاف مازندران برای اجرای‬ ‫طرح مسکن ماندگار‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران گفت‪:‬‬ ‫ایـن اداره کل بـا توجـه بـه داشـتن اراضـی وقفی‬ ‫در حوزه شـهری و روسـتایی این امادگی را دارد‬ ‫تـا طرح مسـکن مانـدگار را برای خانـه دار کردن‬ ‫مـردم در اسـتان اجـرا کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل اوقاف و امور‬ ‫خیریه اسـتان مازنـدران ‪ ،‬حجت االسلام ابراهیم‬ ‫حیدری جناسـمی در جلسـه سـرمایه گذاری‬ ‫موقوفـات مازندران اظهار کـرد‪ :‬افزایش بهره وری‬ ‫موقوفـات در کاربری هـای مسـکونی‪ ،‬تجـاری و‬ ‫کشـاورزی یکـی از اهـداف و برنامه هـای اوقـاف‬ ‫مازنـدران به شـمار مـی رود کـه ایـن اقدامـات‬ ‫اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی حـوزه ثبتی قائم شـهر‬ ‫نظربـه دسـتور مـواد ‪1‬و ‪3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪،1390-9-20‬املاک‬ ‫متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع ماده یـک قانون مذکور مسـتقر‬ ‫در واحدثبتـی قائـم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه وبال‬ ‫معـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهت اطلاع عموم‬ ‫بـه شـرح ذیـل اگهـی میگـردد‪ :‬ا ملاک متقاضیـان واقـع در قریـه‬ ‫قادیـکال پلاک ‪ 37‬اصلی بخـش ‪ 1035-2048 16‬فرعی بنام اقای‬ ‫مـراد مقیمـی قادیکالئی نسـبت به ششـدانگ یک قطعـه زمین که‬ ‫در ان احـداث بنا شـده اسـت قسـمتی از پلاک ‪ 1035‬فرعی از‪37‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 16‬بـه مسـاحت ‪ 419-70‬مترمربع خریـداری بدون‬ ‫واسـطه ازاقـای سـید اسـماعیل هاشـمی نـژاد مالـک رسـمی ‪ .‬لذا‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ومـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه این‬ ‫اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه محلی‬ ‫‪ /‬کثیـر االنتشـار درشـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه بر انتشـار‬ ‫اگهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکه اشـخاص ذینفـع به ارای‬ ‫اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین اگهی‬ ‫ودر روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تا دوماه اعتـراض خودرا به‬ ‫در راسـتای افزایـش اجـرای نیـت موقوفـات و‬ ‫بهره گیـری بیشـتر جامعـه هـدف از عوائـد وقف‬ ‫صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫وی بـه انعقـاد تفاهم نامـه بیـن سـازمان اوقـاف‬ ‫و امـور خیریـه و وزارت راه و شهرسـازی اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬اراضی موقوفه با کاربری مسـکونی‬ ‫در اسـتان وجـود دارد کـه اوقـاف مازنـدران این‬ ‫امادگـی را دارد تـا در قالب طرح مسـکن ماندگار‬ ‫اقـدام به ایجاد منـازل مسـکونی در اراضی وقفی‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه مازنـدران یکی از‬ ‫اهـداف اجـرای طرح مسـکن مانـدگار را خانه دار‬ ‫اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم‬ ‫ورسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل‬ ‫نمایـدو گواهـی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محـل تحویل دهد‬ ‫کـه دراین صـورت اقدامات ثبت موکول به ارائـه حکم قطعی دادگاه‬ ‫اسـت ودر صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگـردد یا‬ ‫معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند مالکیت مـی نماید وصدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪.‬بدیهـی‬ ‫اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائیـن نامه مذکـور درمورد قسـمتی از امالکی‬ ‫کـه قبلا اظهارنامـه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی بـا رای هیات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیدحـدود‪ ،‬مراتـب رادر اولین‬ ‫اگهـی نوبتـی و تحدید حدود بـه صورت همزمان باطلاع عموم می‬ ‫رسـاند و نسـبت بـه املاک در جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی اگهی تحدیـد حـدود را به صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399-06-02:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399-06-16 :‬‬ ‫م الف‪19904023:‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫کـردن جوانـان‪ ،‬زوج هـای جـوان و مسـتاجران‬ ‫دانسـت و تصریـح کـرد‪ :‬بـا اجرای طرح مسـکن‬ ‫مانـدگار موقوفات با کاربری مسـکونی اسـتان نیز‬ ‫احیـا می شـوند‪.‬‬ ‫حیـدری از اجـرای بیـش از ‪ ۲۰۰‬پـروژه عمرانی‬ ‫بـزرگ و کوچـک موقوفـات و بقـاع متبرکـه‬ ‫در مازنـدران خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن پروژه هـا‬ ‫علاوه بـر ایجـاد اشـتغال به صـورت مسـتقیم و‬ ‫غیـر مسـتقیم‪ ،‬بـه افزایـش بهـره وری در وقـف‪،‬‬ ‫افزایـش اجـرای امینانـه نیـت واقـف و افزایـش‬ ‫سـطح تولیـد کمـک می کنـد‪.‬وی خاطر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬یکـی از برنامه هـای اوقـاف مازنـدران برای‬ ‫تحقـق جهـش تولیـد ایجـاد سـرمایه گذاری های‬ ‫زودبـازده و بلند مـدت در اراضـی وقفـی اسـتان‬ ‫اسـت کـه برنامه ریزی هـای خوبی در ایـن زمینه‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫قائـم شـهر نظربـه دسـتور مـواد ‪1‬و ‪3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‬ ‫‪،1390-9-20‬املاک متقاضیانـی کـه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحدثبتی قائم شـهر مورد رسـیدگی‬ ‫و تصرفـات مالکانـه وبلا معـارض انان محـرز و رای الزم صـادر گردیده جهت اطالع عموم به شـرح ذیل اگهی میگـردد‪ :‬ا مالک‬ ‫متقاضیـان واقـع در قریـه ابندانسـر پلاک ‪ 48‬اصلـی بخـش ‪ 4453 16‬فرعی بنـام اقای شـیروان واحدی قادی کالئی نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 107-30‬متـر مربع خریـداری بدون واسـطه از‬ ‫اقـای احمـد دارائـی مالـک رسـمی ‪ .‬لذا به موجـب ماده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی ومـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق این روزنامـه محلی ‪ /‬کثیر االنتشـار‬ ‫درشـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه بـر انتشـار اگهـی‪ ،‬رای هیات الصاق تـا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی ودر روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تا دومـاه اعتراض خـودرا به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم ورسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترض بایـد ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـدو گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد کـه دراین‬ ‫صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت ودر صورتـی که اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نگـردد یا‬ ‫معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل ارائـه نکنـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیـت می نماید‬ ‫وصـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت ‪.‬بدیهی اسـت برابر مـاده ‪ 13‬ائین نامه مذکور درمورد قسـمتی‬ ‫از امالکـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحد ثبتی بـا رای هیات پـس از تنظیـم اظهارنامه حـاوی تحدیدحدود‪،‬‬ ‫مراتـب رادر اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمان باطلاع عموم می رسـاند و نسـبت به املاک در جریان‬ ‫ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی اگهی تحدید حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399-06-02:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399-06-16 :‬‬ ‫م الف‪19904019 :‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪693‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی مازندران‬ ‫به مناسبت هفته تعاون‬ ‫بابایی کارنامی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫نقش تعاونی های دانش بنیان در اقتصاد کشور‬ ‫بسیار مهم است‬ ‫واگذاری های اصل ‪ 44‬از جمله‬ ‫تاکیدات در بخش تعاون است که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫علـی بابایـی کارنامـی گفت‪:‬نقـش تعاونی هـای دانش‬ ‫بنیـان در اقتصـاد کشـور بسـیار مهم اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‪ ،‬علـی بابایـی‬ ‫کارنامـی معرفـی تعاونی هـای برتر مازنـدران به نقش‬ ‫‪ 4‬درصـدی تعاونـی هـا در اقتصـاد کشـور اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه ظرفیـت تعاونی هـا ایـن میزان‬ ‫بایـد بـر اسـاس برنامـه بـه ‪ 10‬درصـد مـی رسـید که‬ ‫محقق نشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر چـه از نظـر امـار جای تامل بیشـتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم سـاری و میاندورود در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون رویکـرد مجلـس‬ ‫توجـه بـه اقتصاد بخش خصوصی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬البته‬ ‫هنـوز مشـکالت و موانـع در این حـوزه وجـود دارد در‬ ‫چنیـن شـرایط بخش تعـاون نمـی تواند با تسـهیالت‬ ‫‪ 18‬تـا ‪ 25‬درصـد بـه اهداف خود برسـد‪.‬‬ ‫وی نقـش تعاونـی هـای دانـش بنیـان را در اقتصـاد‬ ‫کشـور مهم دانسـت و بر توسـعه این تعاونـی ها تاکید‬ ‫کـرد و تصریـح کرد‪ :‬واگـذاری های اصـل ‪ 44‬از جمله‬ ‫تاکیـدات در بخـش تعاون اسـت کـه باید مـورد توجه‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫بابایـی کارنامـی یـاداور شـد‪ :‬در اسـتان مازنـدران‬ ‫شـرکت هـای فراوانـی با قیمت هـای ناچیـز به بخش‬ ‫خصوصـی واگـذار مـی شـود ایـن در حالـی اسـت که‬ ‫مـی توان همین شـرکت هـا را به بخش تعـاون واگذار‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم سـاری و میاندورود در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی گفت‪:‬بـا تشـکیل فراکسـیون تعـاون در‬ ‫مجلس‪،‬قوانیـن بخـش تعـاون را احصـاء و در جهـت‬ ‫حمایـت از ایـن بخـش تلاش مـی کنیـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اسـتان مازنـدران در پیامی هفته تعاون‬ ‫را بـه تالشـگران عرصـه تعـاون و تولید‬ ‫تبریـک گفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‪،‬‬ ‫کامـران اصغـری مدیـرکل تعـاون ‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعی اسـتان مازنـدران طی‬ ‫پیامـی فرا رسـیدن روز و هفته تعاون را‬ ‫به تمامـی تعاونگران و دسـت اندرکاران‬ ‫حوزه تعـاون تبریـک گفت‪.‬‬ ‫در ایـن پیـام امـده اسـت‪ :‬تعاونـی هـا‬ ‫کانـون هـای اقتصـادی و اجتماعـی‬ ‫هسـتند که با اشـاعه فرهنـگ تعامل و‬ ‫مشـارکت هماهنگ برای اسـتفاده از ظرفیت های بالقـوه افراد جامعه خصوصا‬ ‫جوانـان تحصیلکـرده‪ ،‬فراهم کننده شـغلی پایدار می باشـد‪.‬در بخشـی از پیام‬ ‫امـده عنوان شـد‪ :‬اشـاعه فرهنگ مشـارکت در بیـن جوامع و حضـور مردم در‬ ‫صحنـه هـای اقتصـادی و اجتماعـی و مشـارکت فکـری و مالـی انهـا بهترین‬ ‫تضمیـن بـرای افزایـش اگاهـی ها‪ ،‬افزایـش بهـره وری تولیـد و توزیع کاهش‬ ‫توقعـات و انتظـارات کاذب‪ ،‬بهینه سـازی تعـادل بین نیازها و امکانات اسـت‪،‬‬ ‫از طریـق فعالیتهـای تعاونـی‪ ،‬سـطح زندگـی مـردم بـه مراتب بهتر و سـریع‬ ‫تـر از شـرایط بخـش خصـوص ارتقاء می یابد‪.‬شـرکت هـای تعاونی با توسـعه‬ ‫و ترویـج فرهنـگ تعاون و مشـارکت مردمـی‪ ،‬ترغیب فعالیت هـای جمعی در‬ ‫راسـتای تجمیـع سـرمایه هـای انـدک بـه ویـژه در میـان اقشـار تحصیلکرده‬ ‫جویای کار در ایجاد اشـتغال پایدار و رشـد و بالندگی ایران سـرافراز اسلامی‪،‬‬ ‫نقش بسـزایی دارد‪.‬‬ ‫نسـل جوان‪،‬خلاق و تحصیـل کـرده بـا وارد شـدن بـه عرصـه کارافرینی می‬ ‫توانند ضــامن تــداوم ‪ ،‬پــویایی و رقابت پذیری نهضت تعاون شوند و بخش‬ ‫تعـاون هـم با ظرفیت سـازی ‪ ،‬مهیا نمودن شـرایط و ایجـاد زمینه های قانونی‬ ‫مـی بایسـت فضـای مطمئنـی را بـرای انجـام فعالیتهـای کارافرینانـه فراهـم‬ ‫سازند‪.‬اسـتان مازنـدران با داشـتن ظرفیتهای بـاال در زمینـه تولید محصوالت‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬شـیالتی‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬دریایی‪ ،‬صنایع دسـتی‪ ،‬می تواند در ایجاد‪،‬‬ ‫گسـترش و توسـعه تعاونـی هـا و بـه دنبـال ان تولید و اشـتغال پایـدار نقش‬ ‫مهمـی را ایفـا نماید‪.‬اینجانـب در سـالی کـه بـه تدبیر رهبـر فرزانـه انقالب به‬ ‫نـام جهـش تولیـد نامگـذاری شـده اسـت‪ ،‬ضمـن تبریـک گرامیداشـت هفته‬ ‫تعاون‪،‬بـه همـه تعاونگـران سـاعی و پرتلاش اسـتان و متولیان ایـن حوزه که‬ ‫احیاگـر ارزش هـای واالی تعـاون در نظـام کشـور مـی باشـند‪ ،‬جهـت انجـام‬ ‫ایـن رسـالت بـزرگ و پیشـبرد اهـداف مقـدس نظـام جمهـوری اسلامی و‬ ‫دولـت تدبیروامیـد‪ ،‬تحـت منویات امـام راحل عظیم الشـان (ره) و مقام معظم‬ ‫رهبـری (مـد ظله العالـی)‪ ،‬توفیقـات روزافزون مسـالت دارم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اخبار‬ ‫اقدامات سازمان بیمه سالمت گیالن در زمان‬ ‫همه گیری کووید – ‪19‬‬ ‫ارزیابـی وسـع متقاضیـان بیمـه رایـگان بـر اسـاس‬ ‫مقـررات در شـرایط عـادی از پایـگاه رفـاه ایرانیـان ‪۳۰‬‬ ‫روز زمـان الزم دارد‪ ،‬در بیمـار کرونایـی دوره بسـتری‬ ‫برخـی ‪ 6‬الـی ‪ 14‬روز و حتـی کوتاه تر از زمـان ارزیابی‬ ‫وسـع بـود‪ .‬در نتیجه حمایـت و صیانت مالـی نصیب او‬ ‫نمی شـد‪ ،‬از طرفـی بیمار خـود را قبل از بیمـاری بیمه‬ ‫نکـرده بـود پـس مـا بایـد بیـن شـرایط خاص کشـور(‬ ‫اپیدمـی کوویـد‪ )19-‬و قوانیـن و خط قرمـز بیمه راهی‬ ‫را انتخـاب میکردیـم‪ ،‬مـا بـا اتخـاذ تمهیداتی ویـژه در‬ ‫کوتـاه نمـودن زمـان‪ ،‬ارزیابی وسـع فرد مـورد نظر و با‬ ‫کمـک وزارت رفـاه (رسـاندن ان بـه یـک روز) شـرایط‬ ‫خـاص را انتخاب کردیـم‪ .‬برای این مهـم راهکار قانونی‬ ‫هـم پیـدا کردیـم ( مـواردی از ایـن دسـت را مشـابه‬ ‫مصادیـق اورژانـس تلقـی نمودیـم)‪ ،‬لـذا هر فـردی که‬ ‫روی تخـت بیمارسـتان تشـخیص کرونـا بـرای او داده‬ ‫مـی شـد بـر روی تخـت بیمارسـتان بیمـه مـی شـد‪(.‬‬ ‫بـا ایـن کار خط قرمـز سـازمان در بیمه کـردن افراد از‬ ‫بیـن نرفـت بلکـه زمـان ارزیابـی وسـع تغییر پیـدا کرد)‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن موضوع مـا چند نکتـه مطـرح در بحث‬ ‫کرونـا را پیـش بردیـم از جمله ‪:‬‬ ‫•بیمـه نمـودن حـدود ‪ 48‬هـزار نفـر از شـروع کرونا تا‬ ‫کنـون بر اسـاس سیاسـت یاد شـده؛‬ ‫•تحـت پوشـش قـرار دادن داروهـای مورد اسـتفاده در‬ ‫ایـن بیمـاری علاوه بـر خدمـات مـورد نیـاز در بحـث‬ ‫تشـخیص و مقابلـه بـا کرونـا کـه تحـت پوشـش بیمه‬ ‫بودنـد از جملـه خدماتـی همچـون سـی تـی اسـکن و‬ ‫‪ PCR، CBC، ICU‬و ‪...‬؛‬ ‫•پرداخـت ‪ 90‬درصـد هزینه هـا بـا تعرفـه دولتـی در‬ ‫بسـتری و ‪ 70‬درصد سـرپایی هزینه های ازمایشـگاهی‬ ‫(کـه بیشـتر انهـا در بخـش دولتـی بودند)؛‬ ‫•برداشـتن برخـی گایدالین هـای مرتبـط بـا خدمـات‬ ‫تشـخیصی و لغـو محدودیـت در انجـام انهـا ( بـه طور‬ ‫مثـال در مواقـع عـادی دوره زمانی برای انجام سـی تی‬ ‫‪7‬‬ ‫اسـکن ‪ 180‬روز مـی باشـد‪ ،‬امـا نیـاز ارائه ایـن خدمت‬ ‫بـه بیمـار کرونایـی موجـب شـد ایـن محدودیت هـا را‬ ‫حـذف کنیم‪.‬‬ ‫•ارائـه پیشـنهاد مراقبـت از فـرد بیمـار در منـزل‬ ‫(‪ )homecare‬بـه شـورای عالی بیمه نظـر به صرف‬ ‫هزینـه بسـیار پایین تر از بسـتری بیمار مبتلا به کرونا‬ ‫در بیمارسـتان (بـا توجـه بـه تجربـه مـواردی بسـیار‬ ‫موفـق در ایـن زمینـه بگونه ای که مراقبـت از فرد بیمار‬ ‫در منـزل بـا تمـام امکانـات مراقبتـی از جملـه مراقبت‬ ‫پزشـک و پرسـتار در قالـب یـک بسـته انجام شـود)؛‬ ‫•ارائـه پیشـنهاد برای تحت پوشـش قـرار دادن بیمه ای‬ ‫مراقبـت در منـزل (‪ )homecare‬بیمـاران نیازمنـد‬ ‫بـه ‪ ICU‬در چارچـوب گایدالین هـا و اسـتاندارد ها (‬ ‫از فوایـد ایـن کار می تـوان بـه کـم شـدن هزینه هـای‬ ‫بسـتری‪ ،‬ازاد شـدن تخت هـای ‪ ICU‬و بـاال بـردن‬ ‫ظرفیـت بیمارسـتان ها در پذیـرش بیمـار بـا توجـه به‬ ‫صـف بـاال و مراجعـه بیمـار در زمـان اپیدمـی بیمـاری‬ ‫کرونـا‪ ،‬موثـر بـودن فضـای خانـه و خانـواده بر سـرعت‬ ‫بهبـود فـرد بیمـار نـام برد)؛‬ ‫• تمدیـد دفترچـه بیمه هـای کـه برگـه سـفید داشـت‬ ‫امـا اعتبـار ان پایـان یافتـه بـود (در دو نوبت) تـا تاریخ‬ ‫‪ 31‬خـرداد ؛‪1399‬‬ ‫•راه انـدازی نسـخه الکترونیکـی در ‪ 235‬شـهر کوچک‬ ‫بـا عمـق ‪ 50‬درصـد (از سـال قبـل) بـه هـدف پایلوت‬ ‫اجتماعـی (در شـهر های کوچک با ‪ 10‬الی ‪ 15‬پزشـک‬ ‫بـرای پایلـوت ورود کردیـم ایـن امـر به دلیـل مواجه و‬ ‫مقابلـه پزشـکان در اهمیت تغییـر رفتار می باشـد ما با‬ ‫ایـن هـدف در شـهر های کوچـک تغییر رفتار را تسـت‬ ‫کردیـم الزم بـه ذکـر اسـت پایلـوت فنـی قبـل تـر در‬ ‫کرمـان موفق عمل نمـوده)؛‬ ‫•حمایت از نقاهتگاه ها؛‬ ‫•اجبـاری شـدن اسـتحقاق سـنجی بـه معنـای احـراز‬ ‫هویـت ( بـا کـد ملـی) از ابتـدای تیـر مـاه ( بـا اینـکار‬ ‫دیگـر نیـاز به کنتـرل دفترچه بیمـه برای داشـتن و یا‬ ‫نداشـتن اعتبـار نبود همچنین مشـخص می شـود فرد‬ ‫بیمـه شـده سـازمان مـی باشـد و همپوشـانی با سـایر‬ ‫بیمـه ها نـدارد)؛‬ ‫•حـذف دفتـر چـه کاغـذی از ابتـدای مـرداد ماه سـال‬ ‫جـاری در بخـش سـرپایی ( هـر اسـتانی کـه قـادر بـه‬ ‫راه اندازی نسـخه نویسـی و نسـخه پیچـی الکترونیکی‬ ‫شـود مـی تواند اقـدام به حـذف دفترچه بیمـه کاغذی‬ ‫نمایـد بـرای موفقیـت در ایـن طـرح مشـوق هایی در‬ ‫نحـوه پرداخـت بـرای ایـن اسـتان ها قـرار داده ایـم و‬ ‫امـا اسـتان هایی کـه در حـال حاضـر قـادر بـه پیـاده‬ ‫سـازی طـرح به طـور کامل نمی باشـند ملزم به نسـخه‬ ‫نویسـی الکترونیکی همزمان با نسـخه نویسـی کاغذی‬ ‫می باشـد)؛‬ ‫•اسـتقرار سـامانه رسـیدگی الکترونیکـی بـه اسـناد‬ ‫بیمارسـتانی کل بیمارسـتان های کشـور( به غیر از ‪20‬‬ ‫بیمارسـتان) بـا اسـتفاده از سـامانه رز؛‬ ‫•تمدیـد زمـان پروتـکل هـای مرتبـط بـه داروهـای‬ ‫پرونـده ای و یـا داروهـای خـاص در دوران اپیدمـی‬ ‫کرونـا (در مواقـع عـادی پروتـکل ویـژه بـرای دریافـت‬ ‫ایـن دسـته از دارو هـا وجـود دارد ‪ ،‬بیمـار هـر ‪ 3‬مـاه‬ ‫یکبـار برای بررسـی بهبود بیمـاری و مصـرف و یا عدم‬ ‫مصـرف دارو‪ ،‬موثـر بـودن داروهایـی ماننـد داروهـای‬ ‫شـیمی درمانی بایـد مراجعه نماید اما در دوران شـیوع‬ ‫کرونـا ایـن ضوابـط سـهلتر گردیـد تا بیمـاران نیـاز به‬ ‫مراجعه نداشـته باشـند)؛‬ ‫•اعمـال پروتـکل هـای بهداشـتی بـرای کارمنـدان‬ ‫سـازمان در کل کشـور و اسـتفاده از امکانـات حفاظتی‬ ‫همچـون ماسـک‪ ،‬کنتـرل تـب‪ ،‬مـه پـاش و ‪ ...‬از همان‬ ‫ابتـدا (گـزارش روزانـه از وضعیـت سلامت کارکنـان‬ ‫دریافت میشـد در نتیجـه این مراقبت هـا تعداد اندکی‬ ‫از پرسـنل سـازمان بیمـه سلامت دچار بیمـاری کرونا‬ ‫شـدند کـه با رعایـت اصـول مراقبتی در پیگیـری های‬ ‫انجـام شـده بهبـود حاصل نمودند)؛ متاسـفانه سـه نفر‬ ‫از مدیـران و یـک نفـر از کارشناسـان عزیـز بـه رحمت‬ ‫ایزدی پیوسـتند‪.‬‬ ‫•فعـال کـردن سـامانه پاسـخ گویـی ‪( 1666‬بر اسـاس‬ ‫گـزارش هـای اولیـه از چیـن واگیـری کرونـا در اوایـل‬ ‫شـیوع بیمـاری تـا ‪ 40‬درصـد متوجـه بیمارسـتان هـا‬ ‫بـوده لـذا مشـاوره هـای تلفنی در کـم کـردن مراجعه‬ ‫مـردم بـه بخـش بیمارسـتانی و درمانـی همچنیـن‬ ‫اگاهـی و ارامش دادن به انها و کاهش اسـترس بسـیار‬ ‫نقـش مهمی داشـت)؛‬ ‫•اضافـه نمودن ‪ 130‬خط جدید به سـامانه پاسـخگوی‬ ‫‪ 1666‬در ابتـدای شـیوه بیمـاری کرونـا در کشـور و به‬ ‫کار گیری ‪ 30‬پرسـتار متخصص و ‪ 10‬پزشـک عمومی‬ ‫در ‪ 3‬شـیفت (طـی یک مـاه ‪ 400‬هزار تماس داشـتیم‬ ‫بـه عبارتـی بـا راه اندازی این سـامانه از مراجعه بیشـتر‬ ‫ایـن افـراد بـه مراکـز درمانـی و مواجـه انهـا بـا محیط‬ ‫الـوده به ویـروس تا حـد زیـادی جلوگیـری نموده ایم)؛‬ ‫•تشـکیل گروهی متشـکل از پزشکان متخصص عفونی‬ ‫و متخصـص ریه بـا هدف ارائه اخریـن اطالعات مربوط‬ ‫به بیماری و راهنمایی کارشناسـان پاسـخگو در سامانه‬ ‫‪ 1666‬بـرای راهنمایی بهتـر و دقیق تر مردم؛‬ ‫•نظـارت نـا محسـوس بـر شـیوه برخـورد کارشناسـان‬ ‫در پاسـخ دهـی به مـردم(در بسـیاری از مـوارد مدیران‬ ‫ارشـد شـخصا از تلفن هـای مختلـف بـا کارشناسـان‬ ‫تمـاس گرفتـه تـا واکنـش کارشناسـان را در قبـال‬ ‫برخوردهای ناصحیح بسـنجند‪ ،‬تقریبا در بیشـتر موارد‬ ‫کارشناسـان بـا سـعه صـدر و در کمـال ادب و متانـت‬ ‫پاسـخگو بودند)؛‬ ‫•راه انـدازی بخـش پاسـخگویی به سـواالت در سـایت‬ ‫سـازمان بیمه سلامت؛‬ ‫•ارسـال ‪ 120‬میلیـون پیامک های اموزشـی برای بیمه‬ ‫شـدگان در روزهـای نخسـت شـیوع بیمـاری( پـس‬ ‫از مدتـی اطالعـات مـردم بـه روز شـد و دیگـر ارسـال‬ ‫پیامـک منطق نداشـت)؛‬ ‫•سـاخت کلیپ هـای اموزشـی و ارائـه ان در رسـانه از‬ ‫جملـه تلویزیـون و فضای مجـازی با رویکـرد پرداختن‬ ‫بـه مسـائل مرتبط بـا سلامت روان افراد (اینکـه مردم‬ ‫اوقـات فراغـت خـود را در دوران کرونـا بـا توجـه بـه‬ ‫سیاسـت "‪ #‬در خانـه بمانیـم" چگونـه مدیریـت کنند)‪،‬‬ ‫•پیشـنهاد راه اندازی و اسـتفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫بـرای مبحـث دورا پزشـکی در کشـور به مقـام محترم‬ ‫وزارت (نسـخه الکترونیـک تضمین اجرای تله مدیسـن‬ ‫و تلـه هلـس می باشـد‪ ،‬با راه انـدای این امـکان در پاییز‬ ‫بـرای موضـوع مشـاوره و ویزیـت بـا مشـکلی مواجـه‬ ‫نخواهیـم بود)؛‬ ‫•خریـد تضمینـی ‪ 90‬درصـدی از بیمارسـتان هـا و‬ ‫پزشـکان مشـروط بـر ارائـه سـرویس از طریـق نظـام‬ ‫ارجـاع و پزشـک خانـواده (علـی رغـم بـاال رفتـن‬ ‫هزینه هـا در بخش هـای ‪ ،ICU‬سی تی اسـکن و‬ ‫ازمایشـگاه بـه علـت بسـته شـدن سـایر بخش هـا در‬ ‫بیمارسـتان ها شـاهد کاهـش بـار مراجعـه و در پی ان‬ ‫کاهـش درامـد ‪ 40‬درصـدی در اسـفند مـاه ‪ 1398‬و‬ ‫‪ 40‬تـا ‪ ۵۰‬درصـدی در فروردیـن ‪ 1399‬بودیم (مربوط‬ ‫بـه بیمـه شـدگان بیمـه سلامت)‪ .‬بـرای جبـران ایـن‬ ‫موضـوع و جلوگیـری از باال رفتن قیمـت خدمات برای‬ ‫سـازمان خرید تضمینـی ‪ 90‬درصدی مشـروط به ارائه‬ ‫سـرویس از طریـق نظـام ارجاع و پزشـک خانـواده نظر‬ ‫بـه فعالیـت‪ 1200‬مرکـز خدمـات جامع سلامت ‪ 16‬و‬ ‫‪24‬سـاعته انجام شـد)‬ ‫تاکید نماینده ولی فقیه در‬ ‫گیالن بر صیانت از جنگل های‬ ‫هیرکانی‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫وابخیـزدار اسـتان گیلان بـه نقـل از خبرگـزاری‬ ‫فـارس در رشـت‪ ،‬ایـت اهلل رسـول فالحتـی ظهـر‬ ‫امـروز در دیدار با مدیـرکل و معاونان منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری گیلان بـا تسـلیت ایـام سـوگواری‬ ‫سیدالشـهدا (ع) اظهـار کـرد‪ :‬کـوه‪ ،‬جنـگل‪ ،‬جلگه‬ ‫و دریـا جـزو انفـال محسـوب می شـوند و کارکنان‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری حافظـان انفال هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه وجـود تمـام مواهـب طبیعـی‬ ‫خـدادادی در گیلان افـزود‪ :‬زمیـن گیلان از‬ ‫ظرفیـت همه جانبـه برخـوردار اسـت و بسـیاری از‬ ‫گونه هـای گیاهـی و جنگلـی در اسـتان وجـود دارد‪.‬‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در گیلان بـا اشـاره بـه تغییـر‬ ‫مدیریـت در عرصه هـای مختلـف‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫تغییـر مدیریت هـا همیشـه بـر بـدی نیسـت بلکـه‬ ‫در جابه جایی هـا جوهـره انسـان شـناخته می شـود‪.‬‬ ‫فالحتـی بـا تاکیـد بـر افزایـش خـود صیانتـی و‬ ‫نظـارت بـر مجموعـه جامعه هـدف منابـع طبیعی‬ ‫گفـت‪ :‬منابـع طبیعی گیلان مطمع نظر بسـیاری‬ ‫از افـراد اسـت و می طلبـد مسـووالن مربوطـه بـه‬ ‫کـوه‪ ،‬جنـگل و دریـا توجـه ویـژه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه صیانـت از جنگل هـای هیرکانی‬ ‫بـه عهـده منابـع طبیعی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬جنگل های‬ ‫هیرکانـی را بـه هـر نحـو می توانیـد صیانـت کنید‬ ‫ضمـن اینکـه توزیـع نهـال بیـن مـردم موجـب‬ ‫می شـود بـه جنـگل طمـع نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در گیلان‪ ،‬خواسـتار مهـار‬ ‫هجـوم بی رویـه از اسـتان های دیگـر در راسـتای‬ ‫جلوگیـری از تخریـب منابع طبیعی اسـتان شـد و‬ ‫گفـت‪ :‬حفاظت از محیط زیسـت باید به روسـتائیان‬ ‫امـوزش داده شـود‪ ،‬حفـظ منابـع طبیعـی تلاش‬ ‫مجاهدانـه را طلـب می کنـد و همراهـی و همکاری‬ ‫بـا دسـتگاه قضـا در حفـظ انفـال تاثیرگذار اسـت‪.‬‬ ‫ترویـج فرهنـگ حفـظ منابـع طبیعـی اولویـت‬ ‫برنامه هـای منابـع طبیعـی گیلان اسـت‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری گیلان نیز‬ ‫در ایـن دیـدار بـا بیـان اینکه حفـظ‪ ،‬احیا‪ ،‬توسـعه‬ ‫و بهره بـرداری از منابـع طبیعـی از وظایـف ایـن‬ ‫سـازمان اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬جنگل هـای هیرکانی‬ ‫میـراث باقی مانـده از دوران سـوم زمین شناسـی‬ ‫اسـت و حفـظ ان تلاش ویـژه را می طلبـد‪.‬‬ ‫میرحامـد اختـری بـا بیـان اینکـه ترویـج فرهنـگ‬ ‫حفـظ منابـع طبیعـی از اولویـت برنامه هـای منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری گیلان اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬تراکم‬ ‫جمعیت در اسـتان سـبب سـختی هایی برای حفظ‬ ‫منابع طبیعی اسـتان اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪693‬‬ ‫افتتاح واحد تولیدی شکل دهی ورق رنگی و گالوانیزه‬ ‫در بخش مرکزی شهرستان تنکابن‬ ‫اعلام امادگـی بانـک های عامـل ‪ ،‬تمامـی انها تا‬ ‫پایـان سـال از تملـک خـارج می شـود‪.‬‬ ‫معـاون اسـتانداری مازندران همچنیـن از پرداخت‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیـارد تومـان تسـیهالت رونـق تولیـد بـه‬ ‫واحدهـای صنعتـی اسـتان خبر داد و گفـت که از‬ ‫محـل بنـد الف تبصـره ‪ ۱۸‬قانون بودجـه در حوزه‬ ‫جهـاد کشـاورزی و صنعـت و معـدن نیـز تاکنون‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیـارد تومـان تسـهیالت پرداخت شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ ۲۷۰ :‬میلیـارد تومـان تسـهیالت ارزان‬ ‫قیمـت بنـد الف تبصـره ‪ ۱۶‬قانـون بودجـه هم به‬ ‫همزمـان بـا هفتـه دولـت واحـد تولیـدی شـکل‬ ‫دهـی ورق رنگـی و گالوانیـزه در بخـش مرکـزی‬ ‫شهرسـتان تنکابـن در روسـتای سـیف محله بـا‬ ‫حضـور حجـت االسلام والمسـلمین هدایتـی‬ ‫امـام جمعه شهرسـتان‪ ،‬حسـن خیریانپـور معاون‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری مازنـدران و‬ ‫سـید امیرحسـینی جو معـاون اسـتاندار و فرماندار‬ ‫ویـژه تنکابن و دیگر مسـوولین شهرسـتانی افتتاح‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مهنـدس میثـم باباخانـی مدیرعامـل تولیـدی‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫خرب‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫شـرکت اویـژه تجـارت کوشـا پارتـاک در ایـن‬ ‫افتتاحیـه ضمـن خیرمقدم گویـی خدمـت‬ ‫مسـوولین حاضـر در ایـن مراسـم و تسـلیت ایـام‬ ‫سـوگواری امام حسـین (ع)‪ ،‬افزود‪ :‬بسـیار خرسند‬ ‫هسـتیم کـه توانسـتیم کارهای خـود را بـه نوعی‬ ‫تنظیـم کنیـم تا بتوانیـم در هفته دولـت موفق به‬ ‫افتتـاح تولیدی شـکل دهی ورق رنگـی و گالوانیزه‬ ‫بشو یم ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل تولیـدی شـرکت اویـژه تجارت کوشـا‬ ‫پارتـاک بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر در ایـن‬ ‫مجموعـه بیـش از ده نفر نیرو به عنوان سرپرسـت‬ ‫خانـواده مشـغول بـه کار هسـتند‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫واحـد تولیـدی مـا از ابتـدای سـال ‪ ۹۷‬عملیـات‬ ‫عمرانی و ساخت وسـاز سـوله ها اغاز شـد‪ ،‬اتفاقات‬ ‫اقتصـادی پیـش روی مـا کار مـا را خیلـی سـخت‬ ‫کـرد ولـی غیرممکـن نبـود و در ما هـای پایانـی‬ ‫سـال‪ ۹۸‬موفـقبـهاخـذپروانـهبهره بـرداریشـدیم‪.‬‬ ‫مهنـدس باباخانـی بـا اشـاره بـه اینکه بـا توجه به‬ ‫طـرح توسـعه پیش بینـی شـده واحـد تولیـدی ما‬ ‫نیـاز بـه یـک موقعیـت بهتـر در فضـای صنعتـی‬ ‫مثـل شـهرک صنعتـی داریـد‪ ،‬افـزود‪ :‬متاسـفانه‬ ‫در تنکابـن بـا توجـه بـه وسـعت و جمعیـت تنهـا‬ ‫یـک واحـد صنعتـی داریم کـه ظرفیـت ان تقریبا‬ ‫تکمیـل اسـت‪ ،‬امیدواریـم نسـبت بـه رفـع ایـن‬ ‫مشـکل و افزایش وسـعت ان اقدامات شایسـته در‬ ‫شـان مـردم شهرسـتان صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد امیدواریم بـا راه اندازی هرچه‬ ‫بیشـتر واحدهای تولیدی شـاهد شـکوفایی هرچه‬ ‫بیشتر شهرسـتان تنکابن باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل تولیـدی شـرکت اویـژه تجارت کوشـا‬ ‫پارتـاک در پایان از از ریاسـت و کارشناسـان اداره‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن‪ ،‬تجـارت شهرسـتان تنکابـن بـه‬ ‫دلیـل کمـک و همراه یشـان تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫ابراهیـم عسـگرپور معـاون سیاسـی امنیتـی‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان تنکابـن در اییـن‬ ‫افتتاحیـه ایـن واحد تولیدی ضمن تقدیر و تشـکر‬ ‫از مدیر عامـل این تولیدی و همکارانشـان به خاطر‬ ‫ایجـاد ایـن مجموعـه جهـت رشـد و شـکوفایی‬ ‫اقتصـاد پایـدار و ایجـاد اشـتغال در روسـتای‬ ‫سـیف محله بخـش مرکـزی تنکابـن‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کرد‪ :‬این مجموعه بسـیار ارزشـمند توسـط بخش‬ ‫خصوصـی شـکل گرفت و در کنـارش حمایت های‬ ‫همـه جانبـه دولـت بـا توجـه بـه شـرایط تنگنای‬ ‫اقتصـادی کـه وجـود داشـت‪ ،‬افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت بخشـداری بخـش مرکـزی تنکابـن بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه در هفتـه دولـت در شهرسـتان‬ ‫تنکابـن بیـش از ‪ ۵۴‬میلیـارد تومان افتتـاح پروژه‬ ‫داشـتیم‪ ،‬افـزود‪ ۶ :‬میلیـارد تومـان مربـوط بـه‬ ‫بخـش مرکـزی تنکابـن اسـت‪ ،‬بیـش از ‪ ۱۱‬پروژه‬ ‫کـه ‪ ۹‬پـروژه افتتاحیـه و ‪ ۲‬پـروژه کلنگ زنـی در‬ ‫ایـن بخـش انجـام شـد‪.‬در ادامـه ایـن افتتاحیـه‬ ‫امـام جمعـه تنکابـن بـا بیـان اینکـه بایـد یـک‬ ‫مجموعـه ای دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد تا یک‬ ‫کارگاه شـکل بگیـرد‪ ،‬بـدون همـکاری نتیجـه‬ ‫ممکـن نیسـت‪،‬همکاری هرچقـدر بیشـتر باشـد‪،‬‬ ‫زمـان گرفتـن نتیجه کاهـش می یابد و مشـکالت‬ ‫برداشـته می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬در این شـرایط سـخت‬ ‫تحریـم و مشـکالت‪ ،‬دشـمن حاضـر نیسـت هیچ‬ ‫پیشـرفتی داشـته باشـیم‪ ،‬در ایـن شـرایط خـاص‬ ‫بـود کـه مقـام معظـم رهبـری امسـال را بـه نـام‬ ‫جهـش تولیـد نام گذاری کردنـد‪ ،‬لذا در این سـال‬ ‫جهـش تولیـد کار ایـن مجموعه کار پسـندیده ایی‬ ‫اسـت و مایـع افتخـار و خوشـحالی اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسلام هدایتـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬کسـی‬ ‫که قـدم برمی دارد برای شـکوفایی اقتصـاد جامع‪،‬‬ ‫جـدا از اینکـه اقتصـاد خـود و خانـواده خـود را‬ ‫می بینـد اقتصـاد جامـع و شـکوفایی منطقـه و‬ ‫کشـور خـود را هـ م می بینـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬در ایـن شـرایطی که سلامت‬ ‫جامـع در خطـر اسـت و تجمعـات جایـز نیسـت‬ ‫امـا اقتصـاد فعالیـت خـود را بـا تدبیرهـای مقـام‬ ‫معظـم رهبـری و دولتـی که گوش بـه فرمان مقام‬ ‫معظـم رهبـری‪ ،‬چرخـه اقتصـاد بـا توجه بـه همه‬ ‫دشـمن هایی که دشـمن دارد الحمـداهلل برگردش‬ ‫درامده‪.‬معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتاندار‬ ‫ت کـه تلاش براین اسـت تـا پایان‬ ‫مازنـدران گفـ ‬ ‫امسـال تمامـی واحدهـای تولیدی راکد اسـتان به‬ ‫چرخـه تولیـد بازگردند‪.‬‬ ‫حسـن خیریانپور معـاون اسـتانداری مازندران در‬ ‫اییـن افتتـاح ایـن تولیدی‪ ،‬افـزود ‪ :‬پارسـال ‪۱۱۶‬‬ ‫واحـد تولیـدی راکـد اسـتان احیاء شـد و امسـال‬ ‫نیـز تاکنـون ‪ ۴۶‬واحـد دیگـر بـه چرخـه تولید باز‬ ‫گردانده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن کـه رونـد تملیـک واحدهـای‬ ‫تولیـدی از سـوی بانـک هـا متوقف شـده اسـت ‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت ‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۵۹‬واحـد تولیـدی‬ ‫که تملک شـده از سـوی بانک ها ازاد و وارد مدار‬ ‫تولیـد شـد‪ ،‬در حـال حاضـر ‪ ۱۲۹‬واحـد تولیـدی‬ ‫و اقتصـادی در تملـک بانـک هـا قـرار دارد کـه با‬ ‫صـورت اختصاصـی بـرای ایجـاد مشـاغل خانگـی‬ ‫و خوداشـتغالی مددجویـان زیـر پوشـش کمیتـه‬ ‫امـداد و بهزیسـتی اختصـاص یافته اسـت‪.‬‬ ‫خیریانپـور بـر پروژه هـای جهش تولید اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬زراعـت چـوپ‪ ،‬اسـکله های چندمنظوره‪،‬‬ ‫گیاهـان دارویـی بـه عنـوان پروژه هـای جهـش‬ ‫تولیـد از ظرفیت هـای منطقـه مـا هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـر ضـرورت تقویت تولید گل و گیـاه در غرب‬ ‫مازنـدران تاکیـد کرد و افـزود ‪ :‬فعـاالن این عرصه‬ ‫مـی تواننـد از محـل تسـهیالت تبصـره ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودجـه بـرای توسـعه کشـت گلخانه ای اسـتفاده‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫معـاون اسـتانداری مازنـدران خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫امسـال در هفتـه دولـت ‪ ۵۱۴‬پـروژه عمرانـی و‬ ‫طـرح های تولیـدی و اقتصادی با اعتبـاری بالغ بر‬ ‫یـک هـزار و ‪ ۲۶۰‬میلیـارد تومان به بهـره برداری‬ ‫می رسـد‪.‬‬ ‫همزمـان بـا هفتـه دولـت واحـد تولیـدی شـکل‬ ‫دهـی ورق رنگـی و گالوانیـزه در بخـش مرکـزی‬ ‫شهرسـتان تنکابـن روسـتای سـیف محله افتتـاح‬ ‫شـد کـه بـرای ایـن واحـد تولیـدی ‪ ۳۵‬میلیـارد‬ ‫ریـال اورده ‪ ۵۰‬میلیـارد ریـال هـم تسـهیالت در‬ ‫گـردش پرداخـت شـده اسـت و بـرای ده نفـر نیز‬ ‫اشـتغال ایجاد شـد‪.‬‬ ‫شـرکت اویـژه تجـارت کوشـا پارتـاک (‬ ‫سـهامی خـاص) گـروه صنعتـی باباخانـی‬ ‫ادرس‪ :‬شهرسـتان تنکابـن‪ ،‬روسـتای‬ ‫سـیف محله‪ ،‬بعـد از پمـپ بنزیـن‬ ‫تلفن‪۰۹۱۱۲۹۱۷۰۵۰ - ۰۱۱۵۴۳۲۲۷۸۱ :‬‬ ‫با اعتبارات دولتی و حمایت خیرین افتتاح شد؛‬ ‫دبیرستان دخترانه شهید سماک‬ ‫محمدی خرم اباد تنکابن‬ ‫همزمـان بـا هفته دولـت دبیرسـتان دخترانه‬ ‫شـهید سـماک محمـدی بـا حضـور حجـت‬ ‫االسلام والمسـلمین هدایتـی امـام جمعـه‬ ‫شهرستان‪،‬سیدامیرحسـینی جـو معـاون‬ ‫اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه تنکابن‪،‬سـعدی‬ ‫پـور مدیـر کل امـورش و پـرورش مازندران‬ ‫‪،‬عسـگرپور معـاون سیاسـی فرمانـداری‬ ‫ویـژه تنکابـن و دیگـر مسـئوالن اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی بـه بهـره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریـت امـوزش و پرورش شهرسـتان‬ ‫تنکابن در مراسـم افتتاح دبیرسـتان شـهید سماک‬ ‫محمـدی خـرم ابـاد ضمـن عـرض تسـلیت ایـام‬ ‫شـهادت ابـا عبـداهلل الحسـین (ع) و گرامی داشـتن‬ ‫هفتـه دولـت و یـاد و خاطـره شـهیدان رجایـی و‬ ‫باهنـر‪ ،‬افـزود‪ :‬توسـعه‪ ،‬بهسـازی‪ ،‬بازسـازی‪ ،‬تعمیـر‬ ‫و تجهیـز فضاهـای اموزشـی و پرورشـی بـر اسـاس‬ ‫راهکارهـای سـند تحـول بنیادیـن از برنامـه هـای‬ ‫مهـم امـوزش و پـرورش می باشـد‪.‬‬ ‫صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن راسـتا طـی‬ ‫سـالهای اخیـر اقدامـات خوبـی صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬مجموعـه ای از دسـتگاهها و نهادها در‬ ‫رقـم زدن ایـن اتفاقات خوب نقش داشـتند و دارند‪،‬‬ ‫از جملـه ادارات کل امـوزش و پـرورش و نوسـازی‬ ‫اسـتان اقایـان سـعدی پـور و شـیرزاد و مجموعـه‬ ‫عواملشـان‪ ،‬نماینـده محتـرم مجلـس اقـای دکتـر‬ ‫حسـینی‪ ،‬فرمانداری و اقای حسـینی جو‪ ،‬خیرین و‬ ‫مجمـع خیرین‪ ،‬برخـی ادارات‪ ،‬اداره ا‪.‬پ تنکابن و ‪...‬‬ ‫کـه از همـه تشـکر نمودند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در هفتـه دولـت علاوه بـر افتتـاح ایـن‬ ‫پـروژه‪ ،‬رونمایـی از برنامه سـاالنه امـوزش و پرورش‬ ‫تنکابـن‪ ،‬بهـره برداری از اصالح سیسـتم گرمایشـی‬ ‫‪ ۴‬دبسـتان در منطقـه محـروم‪ ،‬بهـره بـرداری از‬ ‫اینترنـت رایـگان دو سـاله در ‪ ۶۲‬مدرسـه و مانـور‬ ‫بازگشـایی مـدارس‪ ،‬از برنامـه هـای دیگـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریت امـوزش و پرورش شهرسـتان با‬ ‫بیـان اینکـه اتصـال ‪ ۶۵‬مدرسـه بـه فیبـر نـوری بـا‬ ‫کمـک اداره مخابـرات از دیگـر برنامـه ها می باشـد‬ ‫کـه در حال انجـام هماهنگی های الزم می باشـیم‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در طول سـال های اخیـر در بیش‬ ‫از ‪ ۶۵‬مدرسـه اصلاح سیسـتم گرمایشـی انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬انشـااهلل با اجرای ایـن برنامـه در چهار‬ ‫مدرسـه دیگـر جشـن خداحافظـی بـا بخاری هـای‬ ‫قدیمـی تـا پایـان سـال برگزار می شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول در ادامـه بـه چندیـن پـروژه در حـال‬ ‫سـاخت مدیریـت امـوزش و پـرورش تنکابن اشـاره‬ ‫کـردو گفـت‪ :‬برنامـه طـرح ملـی مسـکن فرهنگیان‬ ‫یکـی از فعالیت هـای بسـیار بزرگـی اسـت کـه‬ ‫مقدمـات ان در حـال فراهـم شـدن مـی باشـد‪ ،‬راه‬ ‫انـدازی مـوزه تاریخـی امـوزش و پـرورش در اینده‬ ‫ای نزدیـک نیـز از دیگـر برنامـه هایی بـود که اعالم‬ ‫نمو د ‪.‬‬ ‫صالحـی بـه بازگشـایی مـدارس پرداخـت و‬ ‫خاطرنشـان کرد‪:‬بـر اسـاس سیاسـت هـای اعلام‬ ‫شـده‪ ،‬مـدارس شهرسـتان‪ ،‬بـرای ‪ ۳‬وضعیـت‬ ‫سـفید‪ ،‬زرد و قرمـز برنامـه ریـزی نموده و بـا تولید‬ ‫محتواهـای الکترونیکـی امادگـی الزم دارد‪.‬‬ ‫وی در پایـان از همـه عوامل دسـت اندرکار سـاخت‬ ‫دبیرسـتان شـهید سـماک محمـدی از جملـه خیر‬ ‫بزرگـوار دکتـر پورخصالیـان ‪ ،‬مهندسـین نوسـازی‪،‬‬ ‫پیمانـکاران و ‪ ...‬تشـکر نمود‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن افتتاحیـه امام جمعـه شهرسـتان‬ ‫تنکابـن بـا بیان اینکـه در دوره ایـی زندگی می کنیم‬ ‫کـه نظـام‪ ،‬نظـام جمهـوری اسلامی ایـران و نظام‬ ‫والیـی اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬بر اسـاس والیت پذیری‬ ‫اسـت کـه مـا موفقیت هـای چشـم گیری بدسـت‬ ‫اوردیم‪.‬حجت االسلام هدایتـی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫بـا توجه بـه تحریم های بسـیار سخت وسـنگین ولی‬ ‫در عین حـال مـردم و خیریـن در کنـار دولـت و بـا‬ ‫همـکاری هـم این روز هـا پروژه هـای خوبـی افتتـاح‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬پروژه های اقتصادی دقیقا نشـانه تعامل‬ ‫مـردم و دولت مـردان اسـت‪ ،‬بیانگر این اسـت که در‬ ‫همـه ایـن سـختی ها و حـوادث اگر وفـاق‪ ،‬وحدت و‬ ‫همدلـی باشـد مردم یـاری دولـت‪ ،‬دولت پشـتیبان‬ ‫مـردم باشـد می شـود کارهـای خوبـی انجـام بگیرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش اسـتان مازنـدران‬ ‫در اییـن افتتاحیـه ایـن دبیرسـتان ضمـن عـرض‬ ‫تسـلیت به مناسـبت ایام شـهادت امام حسـین (ع)‬ ‫و گرامی داشـتن ایـام هفته دولت خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫دبیرسـتان سـماک محمـدی بـا مبلـغ ‪ ۲‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیـون تومـان اعتبـار دولتـی و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومـان اعتبار خیر سـاز در ‪ ۲۰۰۰‬متر مربع سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬جا دارد بنـده از دکتـر پورخصالیان که‬ ‫در امـر تامیـن بخشـی از هزینـه سـاخت مدرسـه‬ ‫خدیجـه کبـری (س) و سـماک محمدی مشـارکت‬ ‫داشـتند تشـکر کنم‪.‬‬ ‫دکتر سـعدی پور با بیان اینکه این سـومین مدرسـه‬ ‫افتتـاح شـدا در چنـد سـال اخیـر در شـهر خرم اباد‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬مـدارس اسـتعداد هـای درخشـان‬ ‫شـهید بهشـتی‪ ،‬دبستان شـهید و دبیرسـتان شهید‬ ‫سـماک محمـدی از جمله مدارس افتتاح شـده این‬ ‫شـهر هسـتند‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬در بخـش خـرم‬ ‫ابـاد پـروژه مـوزه امـوزش و پـرورش در دبیرسـتان‬ ‫سـنایی سـابق در حـال برنامـه ریزی اسـت و تفاهم‬ ‫نامـه هـای الزم در خصـوص ایجـاد مـوزه اموزش و‬ ‫پـرورش شهرسـتان تنکابـن به انجام رسـیده اسـت‬ ‫کـه در اینـده نزدیـک شـاهد افتتـاح ان خواهیـم بود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش اسـتان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬شهرسـتان تنکابـن یکـی از شهرسـتان های‬ ‫بـا فرهنـگ و بـا اصالـت در همـه زمینه هـا اسـت و‬ ‫فرزنـدان شایسـته این شهرسـتان همیشـه در همه‬ ‫زمینه هـا می درخشـند‪ .‬ایـن واحـد اموزشـی ‪۱۲‬‬ ‫کالسـه با زیربنای یک هزار و ‪ ۵۰۰‬متر در دو طبقه‬ ‫احـداث شـد و بـرای سـاخت ان مبلـغ ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیـون تومان از سـوی دولـت و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومـان از سـوی یک خیـر نیک اندیش هزینه شـده‬ ‫اسـت‪.‬همچنین در این افتتاحیه از عوامل سـاخت و‬ ‫تمهیـد مقدمـات پروژه این دبیرسـتان بـا اهداء لوح‬ ‫تقدیـری تجلیـل به عمـل امد‪.‬‬ ‫کمیته شخصی‬ ‫اجرای احکام!‬ ‫پاییز سـال ‪ ۹۰‬مردی میانسـال سـه دختر نوجوانش را در‬ ‫اطـراف یکـی از روسـتا های تختـگاه کرمانشـاه با شـلیک‬ ‫گلولـه بـه قتـل رسـاند‪ .‬ایـن در حالـی بـود کـه یکـی از‬ ‫دختـران هنـگام وقـوع حادثـه در حـال فیلمبـرداری از‬ ‫صحنـه تفریحـی بـود کـه پـدر بـرای اجرای نقشـه شـوم‬ ‫خـود بـرای دخترانـش تـدارک دیـده بـود‪ .‬کلیـپ ‪۳۸‬‬ ‫ثانیـه ای کـه یکـی از دختر هـا بـه نـام ماهتاب با گوشـی‬ ‫تلفـن همراهش گرفتـه بود گویای این واقعیت اسـت؛ در‬ ‫ایـن کلیـپ دیـده می شـد که پـدر کنـار یک نیسـان ابی‬ ‫نشسـته اسـت و اسـلحه ای در دسـت دارد‪.‬‬ ‫پـدر از دختـر کوچکتـرش می خواهـد سـنگی را در‬ ‫فاصلـه ای دور بگـذارد تـا بـه ان شـلیک کنـد‪ .‬دختـر‬ ‫دیگـرش هـم همـان حوالـی مشـغول گشـت زدن اسـت‬ ‫و دختـر بزرگتـر دارد از صحنـه بـازی خواهرانـش فیلـم‬ ‫می گیـرد‪ .‬دختـرک بـه درخواسـت پـدر‪ ،‬سـنگی پیـدا‬ ‫می کنـد و کمـی دورتـر ان را روی زمیـن می گـذارد‪ ،‬امـا‬ ‫ناگهـان شـلیک های مرگبـار پـدر بـه جـای اینکه سـمت‬ ‫سـنگ روانه شـود نصیب مهسـا می شـود‪ .‬سـپس پـدر از‬ ‫جـا بلنـد شـده و الدن و ماهتـاب را نیـز با گلولـه به قتل‬ ‫مـی رسـاند و متـواری مـی شـود‪.‬‬ ‫متهـم پس از دسـتگیری بعـد از اینکـه در دادگاه کیفری‬ ‫کرمانشـاه محاکمـه شـد‪ ،‬بـه اتهام قتل سـه فرزنـدش به‬ ‫تحمـل ‪ ۱۵‬سـال حبس محکوم می شـود! او قبـل از قتل‬ ‫نیـز بـه اتهـام قاچـاق بـه حبـس محکـوم شـده بـود‪ ،‬اما‬ ‫چنـد روز مانـده به عروسـی دختـرش‪ ،‬ماهتـاب؛ از زندان‬ ‫مرخصـی گرفـت تا در جشـن عروسـی دخترش شـرکت‬ ‫کنـد کـه عروسـی را بـه عـزا تبدیـل مـی کنـد‪ .‬قاتـل در‬ ‫اعترافاتـش گفتـه بـود کـه زندگـی را بـرای خـودم تمـام‬ ‫شـده می دیـدم و نمی خواسـتم بچـه هایـم در نبـود مـن‬ ‫تبـاه شـوند‪ .‬این فرد بـا توجه به اینکه یک سـوم از حبس‬ ‫او مشـمول عفو شـده بـود‪ ،‬فقـط دو ماه از حبسـش باقی‬ ‫مانـده بـود کـه بـر اثر سـکته قلبـی در زندان درگذشـت!‬ ‫هـر چنـد مسـائل حقوقـی و کیفـری دارای الیـه هـای‬ ‫گسـترده و پیچیدگـی های خاصی هسـتند ولـی به ظاهر‬ ‫قتـل سـه فرزنـد پیچیدگـی خاصی نـدارد که فـردی می‬ ‫توانـد در نهایـت قسـاوت و کوتـه فکـری‪ ،‬به فجیـع ترین‬ ‫شـیوه فرزنـدان خـود را قتل عـام کنـد و در نهایت هم به‬ ‫‪ 15‬سـال حبس محکوم شـود و یک سـوم از همین حکم‬ ‫نیز مشـمول عفو شـود!‬ ‫قسـمت جالـب ماجـرا اینجاسـت که ایـن فرد سـابقه دار‬ ‫و زندانـی بـود و اگـر فـردی مثل شـهردار تهران اقـدام به‬ ‫ایـن جنایت می کرد‪ ،‬وکالی کارکشـته طوری داسـتان را‬ ‫پیـش مـی بردنـد که نـه تنها تقصیـری متوجه فـرد نمی‬ ‫شـد‪ ،‬بلکه از کار ایشـان در پیشـگیری از تباه شدن اینده‬ ‫فرزندانـش تقدیـر هم مـی گردید!‬ ‫حـال سـوال اینجاسـت کـه اگـر قـرار باشـد هـر کس که‬ ‫داسـی تیـز تـر‪ ،‬مشـتی قـوی تـر‪ ،‬اسـلحه ای گـرم تـر‪،‬‬ ‫صدایـی رسـا تر و گردنی کلفـت تر از فرزنـدان خود دارد‪،‬‬ ‫شـخصاً نسـبت بـه محاکمه انهـا اقدام کنـد و راسـاً برای‬ ‫ادامـه حیـات و ممات انها تصمیم بگیـرد و در نهایت رای‬ ‫بـه نابـودی انهـا بدهد‪ ،‬چـه اینـده ای در انتظـار فرزندان‬ ‫ایـن بلاد خواهد بود؟!ایا فـردی که فرزنـدان خویش را با‬ ‫بـی رحمانـه ترین شـیوه به قتل رسـانده اسـت شایسـته‬ ‫حضـور در جامعـه و زیسـتن بـا افـراد عادی جامعه اسـت‬ ‫کـه قرار بـود دو مـاه دیگر ازاد شـود؟!‬ ‫بـه نظـر تغییـر در قوانیـن و صـدور احـکام جدیـد تـر در‬ ‫ایـن مقولـه بیـش از گذشـته ضـروری بـه نظر می رسـد‬ ‫چـرا کـه بـدون تعـارف نحـوه زیسـتن و تعامـل افـراد بـا‬ ‫یکدیگـر‪ ،‬میزان اسـتانه تحمل مردم‪ ،‬دیـدگاه ها و نگرش‬ ‫افـراد و حتـی اعتقادات مذهبـی مردم در طول این سـال‬ ‫ها دسـتخوش تغییرات عمده ای شـده اسـت‪ .‬در حقیقت‬ ‫اگـر بخواهیم با سـبک و سـیاق گذشـته و بـدون در نظر‬ ‫گرفتـن مالحظـات اجتماعی عصر حاضر و تنها بر اسـاس‬ ‫مبانـی حقوقـی اسلامی و رافـت اسلامی با جنایتـکاران‬ ‫برخـورد کنیـم‪ ،‬بـی هیچ تردید قتـل فرزند کـه (مجازاتی‬ ‫بـه مراتـب کمرنـگ تـر و خفیـف تـر از سـایر جنایـت ها‬ ‫دارد)‪ ،‬بـه شـیوه ای مرضیـه و کم هزینه بـرای خالصی از‬ ‫تنـش هـای روحی‪ ،‬روانـی‪ ،‬اقتصـادی و ‪ ...‬برخـی خانواده‬ ‫ها بـدل خواهد شـد‪ .‬بـه هوش باشـیم‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!