روزنامه کرانه شمال شماره 687 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 687

روزنامه کرانه شمال شماره 687

روزنامه کرانه شمال شماره 687

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 687‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫خبــر‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی در مراسم عزاداری محرم و صفر‬ ‫همه مکلف به اجرای مصوبات ستاد‬ ‫ملی کرونا در ایام محرم هستیم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫به همت شهرداری و شورای قائم‬ ‫شهر کلنگ کتابخوانی در قائم‬ ‫شهر به زمین خورد‬ ‫‪1‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه هیات های عزاداری مکلف به اجرای دستورالعمل ضوابط‬ ‫برگزاری مراسم محرم و صفر هستند گفت‪ :‬بازرسین نظارتی سازمان تبلیغات اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫از طریق واحدهای تابعه استانی و شهرستانی و منطقه ای به این موارد نظارت می کنند‪.‬‬ ‫‪5 4‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ‪:‬‬ ‫توزیع ‪ 90‬هزار بسته کمک مومنانه از محل‬ ‫عوائد موقوفات در مازندران‬ ‫چالوس در رینگ توسعه‬ ‫دکتر زیارالریمیمدیرمجمع عالی نخبگان مرکز مازندران؛‬ ‫عاشورا دانشگاه بزرگ‬ ‫انسان سازی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وفایی نژاد مدیر کل غله مازندران ‪:‬‬ ‫اهل شو اف نیستیم!‬ ‫ردایی شهردار در افتتاح فاز دو رینگ ‪ ۲‬شهری چالوس؛‬ ‫جهش تولید برای شهرداری ها؛ جهش کار ‪ ،‬سرمایه و زیر ساخت است‬ ‫محرم ماه پیروزی‬ ‫"خون" بر "شمشیر"‬ ‫خدای حسین ‪ ،‬خدای‬ ‫انسان های متعالی‬ ‫به همت شهرداری و شورای قائم شهر کلنگ کتابخوانی در قائم شهر به زمین خورد‬ ‫ادامه روند سازندگی در شهرب ا افزایش سرانه کتابخوانی‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال‪ ،‬در مراسـمی با حضـور علیپـور و مرادیان‬ ‫دو نماینده قائم شـهر در مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬نجفی مدیر کل‬ ‫حمـل و نقـل و راهـداری مازنـدران‪ ،‬مهنـدس صالـح زاده شـهردار‬ ‫و جمعـی ازاعضـای شـورای شـهر‪ ،‬یوسـف پورفرمانـدار و مدیـران‬ ‫شهرسـتانی کلنـگ کتابخانـه شـهرداری و مجموعـه تجـازی و‬ ‫محوطه سـازی (شـامل فضـای بازی کـودکان و پارک کـودک ) در‬ ‫منطقـه کوچکسـرا بـر زمین زده شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس صالـح زاده شـهردار؛ در ائیـن کلنـگ زنـی کتابخانـه‬ ‫کوچکسـرا بـا تاکیـد بـر لـزوم مطالعـه کتـاب و افزایـش سـرانه‬ ‫کتابخانـی در کشـور گفـت‪ :‬در شـهرداری قائـم شـهر سـرانه هـای‬ ‫مختلـف را در مناطـق گوناگون شـهر معیـن می کنیم و با بررسـی‬ ‫ایـن موضـوع تصمیمـات الزم را اتخـاذ خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫صالـح زاده افـزود‪ :‬بـا توجه به اینکـه در منطقه کوچکسـرا کتابخانه‬ ‫نداریـم و سـرانه کتابخانـی در این منطقه بسـیار کم اسـت تصمیم‬ ‫بـه افتتـاح پـروژه کتابخانـه گرفتیم که در مسـاحت ‪ ۹۰۰‬متـر و با‬ ‫هزینـه ‪۷/۴‬میلیـارد تومـان در حال کلنگ زنی اسـت‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫بایـد بگویـم با توجـه به اوضاع معیشـتی مردم رویکـرد را از عوارض‬ ‫بـه سـمت جذب سـرمایه گـذار و اسـتفاده از اورده پـروژه ها تغییر‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫عبـاس صالـح زاده از مـردم کوچکسـرا تشـکر کـرد و خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬مـردم خـوب کوچکسـرا همـواره در عرصـه فعالیـت هـای‬ ‫فرهنگـی و ورزشـی سـرامد بودنـد و در عـزاداری هـا و راهپیمایـی‬ ‫هـا حضور گسـترده و فعال داشـتند؛ مـا نیز قدردان زحمـات ان ها‬ ‫هسـتیم‪ .‬بـا توجه بـه تعدد شـهدای عزیـز در این منطقـه کتابخانه‬ ‫را بـه نـام شـهدای کوچکسـرا نامگـذاری کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬توسـعه مناطـق مختلـف شـهر در دسـتور کار‬ ‫شـهرداری و شـورای محترم اسـت تـا اختالف بیـن مناطق مختلف‬ ‫برداشـته و فاصلـه هـا در سـطح معقولـی تعدیـل شـود‪.‬‬ ‫مهنـدس صالـح زاده بـا اشـاره بـه خدمـات اخیـر شـهرداری افزود‪:‬‬ ‫پـارک جنگلـی تلار یک پـروژه بـی نظیر و عالی اسـت و بسـیار به‬ ‫اینـده ان امیدواریـم‪ .‬چهـار تقاطـع غیـر هم سـطح ‪ ۲۰ ،‬هـزار تن‬ ‫اسـفالت و امثالهم نوید قائم شـهر توسـعه یافته را می دهد‪ .‬ان شـاء‬ ‫اهلل تـا پایـان عمـر شـورای پنجـم خدمـات شایسـته تری بـه مردم‬ ‫عزیـز ارائه مـی کنیم‪.‬‬ ‫ارتقاء سطح علمی و فرهنگی در شهر‬ ‫مرادیان نماینده قائم شـهر‪ ،‬جویبار و سـوادکوه سـیمرغ در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی هـم در ایـن ائیـن ضمـن قدردانی از تلاش های‬ ‫شـورا و شـهرداری قائم شـهر در مسـیر سـازندگی شـهر و توسـعه‬ ‫همـه مناطـق شـهر پیشـنهاد داد به پـاس مجاهدت های شـهدای‬ ‫کوچکسـرا؛ کتابخانـه بـه نام شـهیدان منطقه مزین شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه کار بـرای فرهنگ هزینه نیسـت بلکه سـرمایه‬ ‫گذاریسـت اظهـار داشـت‪:‬احداث ایـن کتابخانـه ارتقـاء علمـی و‬ ‫فرهنگـی شـهر را در پـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫سرانه کتابخوانی در ایران قهقرایی است!‬‫کمـال علـی پـور نماینـده مـردم قائـم شـهر ‪ ،‬سـوادکوه و جویبـار‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی هـم با اشـاره بـه قانونگـذاری در ایران‬ ‫گفـت‪ :‬قانونگـذار ‪۵‬نکته در شـرح وظایف شـهرداری ها گفته اسـت‬ ‫کـه یکـی از ان هـا مربـوط بـه فعالیـت هـای فرهنگـی و اجتماعی‬ ‫اسـت و این مشـی به حمداهلل در قائم شـهر مشـی اساسی محسوب‬ ‫مـی شـود و شـهرداری و شـورای محترم پـای کار فرهنـگ اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬متاسـفانه سـرانه کتابخانـی در ایـران در خـور این ملت‬ ‫متمـدن نیسـت‪ .‬بایـد تمـام تلاش خودمـان را بـه کار ببندیـم تـا‬ ‫سـرانه مطالعـه افزایـش پیـدا کنـد و از ایـن رونـد قهقرایـی نجـات‬ ‫یابیم ‪.‬‬ ‫علـی پـور تاکیـد کـرد‪ :‬فاصله بین مناطـق باید کم شـود و یک نگاه‬ ‫عادالنه و یکسـان نسـبت به مناطق شـهر در دسـتور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫یوسـف پـور فرمانـدار قائـم شـهر هـم در ایـن ائیـن بـا توجـه بـه‬ ‫اهمیـت فرهنـگ کتابخوانـی در کشـور؛ قائـم شـهر را از شـهرهای‬ ‫بـزرگ کشـور بـه لحـاظ جمعیـت کتابخوان دانسـت گفـت‪ :‬تالش‬ ‫شـهرداری و شـورای شـهر قائـم شـهر قابـل تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از شـهروندان قائـم شـهری هـم کـه از منطقه کوچکسـرا بود‬ ‫بـه نمایندگـی از مـردم منطقه کوچکسـرا ضمن تقدیـر از نگاه ویژه‬ ‫شـهردار و شـورای شـهر محترم قائم شـهر و همت انان برای رفاه‬ ‫حـال مـردم منطقـه خواسـتار زمینه سـازی بـرای اشـتغال جوانان‬ ‫کوچکسـرایی هم شد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گزارش‪ :‬ایـن پـروژه در ‪ 2‬طبقه همراه بـا ‪ 227‬متر‬ ‫فضـای تجـاری و ‪ 100‬متـر پـارک کـودک بر حسـب قول شـهردار‬ ‫سـازندگی ظـرف یک سـال اینده بـه بهره بـرداری خواهد رسـید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪687‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سیداحمدحسینی ول اغوزی‬ ‫*محرم ماه پیروزی "خون" بر‬ ‫"شمشیر"*‬ ‫خدای حسین ‪ ،‬خدای انسان های متعالی‬ ‫واقعه عاشـورا به ظاهر تقابل دو عده مسـلمان‬ ‫مسـلمان برحق‪،‬‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬عده ای دیندار و‬ ‫ِ‬ ‫و عـده ای بـه ظاهـر مومـن و در باطـن باطل‬ ‫و ظالم‪.‬‬ ‫همیشـه تاریـخ بودنـد عـده ای کـه در جرگه‬ ‫کاسـبان دیـن فریـاد دینـداری سـردادند و با‬ ‫ردای تقـوا بـه دنبـال اهداف کاسـبکارانه خود‬ ‫رفتند‪.‬‬ ‫در عاشـورا «حسین(ع) را کشتند ؛ در حالیکه‬ ‫فتـوای قتـل او را شـریح ‪ ،‬فقیه و قاضی شـهر‬ ‫داده بـود» دیـن گاهـی خـود را به شـکل یک‬ ‫وسـیله بـرای بدسـت اوردن قـدرت و ثـروت‬ ‫نشـان مـی دهـد‪ .‬گاهـی عـده ای به نـام دین‬ ‫نـان در مـی اورنـد و بـه نـام خـدا و رسـولش‬ ‫کسـب ثـروت ‪ ،‬قـدرت و شـهرت مـی کننـد‬ ‫و هرکسـی را در ایـن مسـیر ناصـواب جلـوی‬ ‫اهـداف چـرک الودشـان بایسـتند بـه نـام‬ ‫دشـمنی بـا دیـن خدا از سـر راه بر مـی دارند‬ ‫! ‪...‬‬ ‫امـام حسـین و مکتـب اش (عاشـورا) بیش تر‬ ‫از اینکـه شـبیه به یـک داسـتان تراژیک ‪ ،‬تلخ‬ ‫و مصیبـت بار باشـد؛ یـک درس بزرگ اسـت‬ ‫و تـا همیشـه تاریخ عطفی برای ظلم سـتیزی‬ ‫و ظلم سـتیزان‪...‬‬ ‫فلـذا بـه همیـن علـت اسـت کـه مـی گوئیم‬ ‫«محـرم مـاه پیـروزی "خـون" بـر "شمشـیر"‬ ‫اسـت!» امـام حسـین علیـه السلام بـا قیـام‬ ‫خـود اموخـت حتّا اگـر قادر به شکسـت ظلم‬ ‫نیسـتید ال اقـل سـکوت نکنیـد و در مقابـل‬ ‫یزیدیان بایسـتید ‪ ،‬بر کوس رسوایشـان بزنید‬ ‫و جرایـم و جنایاتشـان را برملا کنیـد‪- .‬کـه‬ ‫خـود پیـروزی عظیم اسـت‪-‬‬ ‫هرچنـد دسـته ای از متفکران معتقد هسـتند‬ ‫که حسـینی زیستن مختص حسـین بن علی‬ ‫علیـه السلام اسـت و ایـن طریقـت مختـص‬ ‫ایشـان می باشـد اما سـکوت در برابر ظالم در‬ ‫عقیـده همگان تقبیح شـده اسـت‪...‬‬ ‫کربال تقابل دین حقیقی و غیر حقیقی اسـت‪.‬‬ ‫از طرفـی دیـن فـداکاری ‪ ،‬ازادگـی ‪ ،‬وفاداری‬ ‫‪ ،‬بردبـاری ‪ ،‬ادب ‪ ،‬شـجاعت ‪ ،‬جوانمـردی ‪،‬‬ ‫ظلـم سـتیزی ‪ ،‬دالوری ‪ ،‬عدالتجویـی و حفظ‬ ‫مقدسـات و در طرف مقابـل حکومت به ظاهر‬ ‫دینـی و ّ‬ ‫مـکار‪ .‬بـه تعبیـر بهتـر و برتـر دیـن‬ ‫پوششـی بـرای اهـداف پلیـد اهـل دنیا شـده‬ ‫بـود تـا هرچـه سـریعتر و بـدون دردسـرتر به‬ ‫ان برسـند‪.‬‬ ‫ایـن نـوع دینـداری بـرای بـار نخسـت در‬ ‫حکومـت بنـی امیـه مشـاهده شـده اسـت و‬ ‫امیرالمومنیـن علـی علیـه السلام در نامـه‬ ‫ای ایـن چنیـن مـی نویسـد‪ « :‬اینهـا اسلام‬ ‫نیاوردنـد و به ظاهر اسلام اوردند و کفرشـان‬ ‫را پنهـان نگـه داشـتند و همیـن که عـده ای‬ ‫طرفـدار پیـدا کردنـد ‪ ،‬حقیقت خـود را ظاهر‬ ‫کردنـد‪».‬‬ ‫ابـا عبـداهلل نـه تنهـا در راه حقیقـت و‬ ‫خداشناسـی گامـی موثـر ودرخـور بـر مـی‬ ‫داشـت بلکـه در نگـرش حسـینی و مکتـب‬ ‫حضرتـش ‪ ،‬حسـین علیـه السلام بـه عنـوان‬ ‫بـزرگ ازاد مرد هسـتی در مقابل زشـتی ها و‬ ‫پلیدی ها جامعه نیز مسـئول اسـت و حسـین‬ ‫بـن علـی خـود را در مقابـل درد و رنـج مردم‬ ‫نیـز مسـئول مـی داند‪.‬‬ ‫خـدای ثـاراهلل متفاوت تـر اسـت از ان چیزی‬ ‫که سـال هـا معلمـان دینی بـه مـا اموختند!‬ ‫خـدای حسـین از فرومایگـی انسـان هـا بیزار‬ ‫اسـت و طالـب ادمیـان اصیـل و دل هـای‬ ‫عالـی اسـت‪ .‬دل های عالـی ای کـه در مقابل‬ ‫االم مـردم بـی تفاوت نیسـتند‪ .‬ایـن مصیبت‬ ‫بزرگـی اسـت کـه بسـیاری از تحصیلکردگان‬ ‫توجهـی به زشـتی هـا و تاریکی هـای جامعه‬ ‫ندارنـد و از درد ایـن خـراش بـزرگ اسـت که‬ ‫شـریعتی مـی خروشـد و بـر سـر فیلسـوفان‬ ‫فریـاد مـی زنـد‪(.‬ان هایـی کـه سـواد کافی را‬ ‫دارنـد ولـی در برابـر نابرابـری ها سـکوت می‬ ‫کنند‪).‬‬ ‫در نتیجـه ایـن مطلـب بنـده بـه سـه موضوع‬ ‫اصلـی و اساسـی کـه از دروس اصلـی عاشـورا‬ ‫و حرکـت تاریخی سـاالر شـهیدان حضرت ابا‬ ‫عبداهلل اسـت اشـاره کـردم کـه عبارت اسـت از‪:‬‬ ‫یک)عاشـورا ‪ ،‬صحنـه تقابـل دیـن حقیقـی و‬ ‫دیـن کاسـبکارانه اسـت‪.‬‬ ‫دو)خـدای حسـین (ع) مشـتاق ادمیان اصیل‬ ‫و دل هـای عالی اسـت‪.‬‬ ‫سـه) ابـا عبـداهلل در مقابـل االم جامعـه بـی‬ ‫تفـاوت نبـوده اسـت‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫گرامیداشت هفته دولت و روز‬ ‫کارمند در اداره کل استاندارد‬ ‫استان مازندران‬ ‫در مراسـمی که با حضور مدیران‪ ،‬مسـئوالن‪ ،‬روسـای ادارات‬ ‫شهرسـتان ها و کارکنـان اداره برگزار شـد‪ ،‬از کارمندان نمونه‬ ‫این اداره کل تقدیر شـد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل اسـتاندارد اسـتان مازندران‬ ‫‪ ،‬علـی امینـی‪ ،‬مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان مازنـدران صبـح‬ ‫روز سـه شـنبه چهارم شـهریور در مراسـم بزرگداشـت هفته‬ ‫دولـت ضمن تسـلیت فرارسـیدن محـرم الحرام‪ ،‬ایام شـهادت‬ ‫حضـرت اباعبـداهلل الحسـین(ع) خانـواده مظلـوم و یـاران‬ ‫باوفایـش و تبریـک هفته دولت و روز کارمند گفت ‪ :‬شـهیدان‬ ‫رجایـی و باهنـر‪ ،‬دو نمـاد مانـدگار از وحدت ملـت و دولت در‬ ‫مسـیر پیشـرفت و سـرافرازی انقالب ایـران اسلامی و تجلی‬ ‫راسـتینی از روحیـه خدمتگـزاری بـه مـردم هسـتند‪ .‬مدیـر‬ ‫کل اسـتاندارد اسـتان سـپس بـه بیـان ویژگـی هـای کارمند‬ ‫نمونـه هـم چـون خدمـت به مـردم‪ ،‬پذیـرش مسـولیت‪ ،‬نظم‬ ‫و ترتیـب‪ ،‬امانتـداری و پیگیـری و تلاش جـدی از دیـد امام‬ ‫علی(علیـه السلام) پرداخـت کـه امسـال علاوه بر شـاخص‬ ‫هـای موجـود‪ ،‬ایـن خصوصیـات نیـز لحاظ شـده کـه در این‬ ‫ارتبـاط سـه نفـر از کارکنـان اداره کل و شهرسـتان هـا بـه‬ ‫عنـوان کارمنـد نمونه و ‪ 15‬نفـر به عنوان کارمندان برجسـته‬ ‫انتخـاب شـدند‪ .‬در پایـان ضمـن نمایـش کلیپـی از شـهدای‬ ‫دولـت و برگـزاری مسـابقه فرهنگـی روز کارمنـد از کارمندان‬ ‫نمونـه و دیگـر برگزیـدگان دهـه امامـت و والیـت و غدیر خم‬ ‫بـا اهـدای لـوح سـپاس‪،‬تقدیر به عمـل امد‪.‬‬ ‫رزمایش کمک مومنانه بسیج ادارات در مازندران‬ ‫‪ 14‬دستگاه اجرایی‪ 600 ،‬بسته کمک معیشتی را تدارک دیدند‬ ‫‪ ۶۰۰‬بسـته معیشـتی در قالـب رزمایش‬ ‫کمـک مومنانـه توسـط کارکنـان ‪۱۴‬‬ ‫دسـتگاه اجرایـی در مازنـدران توزیـع‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫کارکنـان دولـت در مازنـدران‪ ،‬روحیـه‬ ‫بسـیجی‪ ،‬ایثار و نوعدوستی را به نمایش‬ ‫گذاشـتند‪ ،‬افزود‪ :‬کارکنان دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی در لبیـک به فرمـان مقام معظم‬ ‫رهبـری‪ ،‬در قالـب رزمایـش مواسـات‪،‬‬ ‫همدلـی و کمـک مومنانـه؛ ‪ 600‬بسـته‬ ‫کمـک معیشـتی را بـرای حمایـت‬ ‫قشـرهای اسـیب دیـده از کرونـا تهیه و‬ ‫تـدارک دیدند‪.‬‬ ‫رقیـه صفـری افـزود‪ :‬بسـته های کمـک‬ ‫معیشـتی بـا همـکاری کارکنـان ‪۱۴‬‬ ‫دسـتگاه اجرایـی در مازنـدران تهیـه شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه ملـت مومـن و‬ ‫انقالبـی ایـران اسلامی و مازندرانـی‬ ‫هـای والیتمـدار‪ ،‬میـراث دار امـوزه‬ ‫هـای شـهیدان واالمقـام و جامعه بزرگ‬ ‫ایثارگـری هسـتند کـه جـان خـود را‬ ‫بـرای صیانـت از دیـن‪ ،‬نظـام و کشـور‬ ‫در طبـق اخلاص نهادند‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫کمک هـای مومنانـه موجـب ترویـج‬ ‫روحیـه ایثـار و همدلـی در جامعـه مـی‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه کربلا‬ ‫مازنـدران نیـز در ایـن مراسـم بـا بیـان‬ ‫اینکـه کمک هـای مومنانه در سـه نوبت‬ ‫توزیـع شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬نوبـت اول کـه دهه‬ ‫امامـت و والیـت بـود ‪ ۱۰۶‬هـزار بسـته‬ ‫تهیـه و توزیع شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ بخشـی افـزود‪ :‬نوبـت دوم‬ ‫کمک هـای مومنانـه دهـه اول ماه محرم‬ ‫اسـت کـه قرار اسـت بیـش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫بسـته معیشـتی و لـوازم التحریـر بیـن‬ ‫خانواده هـای نیازمنـد توزیـع شـود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬نوبت سـوم کمک هـای مومنانه‬ ‫در اخـر مـاه صفـر اسـت و بـا اولویـت‬ ‫محرومیـت زدایـی بسـته های معیشـتی‬ ‫توزیـع می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جلسه هماهنگی ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت تاکید کرد؛‬ ‫ارائه گزارش اقدامات همراه با نتایج مشهود به‬ ‫شهروندان‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن ؛‬ ‫دکتر ارسلان زارع در جلسـه هماهنگی سـاماندهی‬ ‫رودخانـه هـای زرجـوب و گوهـررود رشـت کـه بـا‬ ‫حضـور نماینـده قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیاء ‪،‬‬ ‫فرمانـده سـپاه قـدس اسـتان‪ ،‬دو تـن از نمایندگان‬ ‫مردم رشـت در مجلس شـورای اسلامی ‪ ،‬شـهردار‬ ‫و شـماری از اعضـای شـورای اسلامی شـهر برگزار‬ ‫شـد؛ با گرامیداشت مناسـبت هفته دولت و تسلیت‬ ‫مـاه محـرم و ایام عزاداری سـرور و سـاالر شـهیدان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬دو رودخانـه زرجـوب و گوهـررود در‬ ‫بافـت اقلیـم رشـت ‪ ،‬نبض توسـعه شـهر هسـتند و‬ ‫ظرفیـت هـای زیادی در حـوزه های مختلـف دارند‬ ‫ولـی اکنون دچار مشـکالتی شـده اند کـه برای رفع‬ ‫انهـا‪ ،‬هـم نیـاز بـه وحـدت نظـر و اجمـاع و هـم به‬ ‫عزم همگانـی دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حیـات پـر نشـاط در رشـت در‬ ‫ابعـاد مختلف اجتماعی‪ ،‬زیسـت محیطی ‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و ‪ ...‬به رودخانه های این شـهر وابسـته اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بایـد برای اسـتفاده صحیـح از ظرفیـت دو رودخانه‬ ‫زرجـوب و گوهـررود‪ ،‬حفاظـت درسـت و اصولـی‬ ‫صـورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع تصریـح کـرد‪ :‬گردشـگری شـهری‬ ‫به عنـوان منبـع اقتصـادی مهـم درامـدی‪ ،‬فرصـت‬ ‫هـای بـی شـماری از سـرمایه گـذاری را فراهم می‬ ‫سـازد و مـی تواند به عنـوان یکی از گزینـه ها برای‬ ‫جایگزینـی درامدهـای حاصل از فروش نفت باشـد‬ ‫ضمـن انکه زمینه سـاز کاهش وابسـتگی به اقتصاد‬ ‫تـک محصولـی و حرکـت بـه سـمت توسـعه پایدار‬ ‫نیـز خواهـد بود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان بـا بیـان اینکـه برنامه ریـزی بـرای‬ ‫جاذبه هـای طبیعـی بـه ویـژه رودخا نه های شـهری‬ ‫در چارچـوب اقتصـاد پایـدار گردشـگری سـبب‬ ‫بازیابـی اکوسیسـتم و توسـعه اقتصـادی شـهرها‬ ‫می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬معتقـدم که ایـن مهم؛‬ ‫راهبـردی برای توسـعه شـهر رشـت اسـت کـه باید‬ ‫بـه طـور جـدی در دسـتور کار باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بدیهـی اسـت در شـرایط فعلـی؛‬ ‫رودخانه هـای زرجـوب و گوهـررود بـا مشـکالتی‬ ‫مواجه انـد کـه الودگی‪ ،‬یکـی از مهمترین انهاسـت؛‬ ‫هرچنـد عوامل مختلفی ایـن دو رودخانه را در زمره‬ ‫الـوده تریـن رودخانـه هـا قـرار داده ولی بر اسـاس‬ ‫یافته هـای تحقیقـات انجـام گرفتـه؛ ورود شـیرابه‬ ‫هـای ناشـی از زباله ‪ ،‬فاضالب بیمارسـتانی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و شـهری مهمتریـن عوامـل محسـوب مـی شـوند‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان اظهـار کـرد‪ :‬بارها‬ ‫و بـه دفعـات تاکیـد کـرده ام موضـوع پسـماند و‬ ‫سـاماندهی ان؛ از اولویت های اسـتان اسـت چراکه‬ ‫بـه طـور جـدی بـه حقـوق شـهروندان مربـوط می‬ ‫شـود و نبایـد فرامـوش کنیم دشـواری های ناشـی‬ ‫از الودگـی دو رودخانـه زرجـوب و گوهـررود‪ ،‬فقـط‬ ‫مربـوط بـه مـردم شـهر رشـت نیسـت بلکـه درد‬ ‫مشـترک همـه مـردم گیلان اسـت‪.‬دکتر زارع‬ ‫سـاخت و سـاز غیرمجاز در حریم رودخانـه و تجاوز‬ ‫بـه حـدود قانونـی را مـورد بحث قـرار داد و بـا بیان‬ ‫اینکـه محیـط زیسـت و دغدغـه های مرتبـط با ان‬ ‫در توسـعه پایـدار‪ ،‬همه جانبـه‪ ،‬مـوزون و متـوازن‬ ‫اهمیتی وافر دارد؛ اضافه کرد‪ :‬در این راسـتا مسـئله‬ ‫پسـماند تنهـا یک مسـئولیت بخشـی و محـدود به‬ ‫دولـت نیسـت و باید بیـش از پیش بـه دغدغه همه‬ ‫نهادهـا و عمـوم شـهروندان تبدیـل شـود‪.‬وی بـر‬ ‫لـزوم فراهـم سـازی زمینـه حمایت فعـاالن مدنی و‬ ‫سـمن های حامی محیط زیسـت در کنار پشـتیبانی‬ ‫هـای مردمی از برنامه ها و سیاسـت های اتخاذشـده‬ ‫در جهـت احیـاء رودخانه های رشـت تاکیـد کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬در تمامی جلسـاتی که با فعـاالن اجتماعی و‬ ‫تشـکل های مـردم نهاد داشـتم؛ احیـاء دو رودخانه‬ ‫گوهـررود و زرجـوب بعنـوان مطالبات بـه حق انان‬ ‫مطرح شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان گفـت‪ :‬سـاماندهی رودخانـه هـای‬ ‫زرجـوب و گوهـررود رشـت در فهرسـت مصوبـات‬ ‫سـفر رئیـس جمهـوری بـه اسـتان در سـال ‪1394‬‬ ‫قـرار دارد کـه نشـان از اهمیـت ان بـوده و انتظـار‬ ‫اسـت همـه دسـتگاه هـای متولـی کـه در کارگروه‬ ‫مربوطـه عضویـت دارنـد‪ ،‬بـرای انجـام ان پیگیـری‬ ‫مسـتمر داشـته باشـند و اهتمام ورزند‪.‬وی با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه بایسـتی الیروبـی رودخانه به طـور جدی‬ ‫مـورد توجـه باشـد؛ بـر لـزوم اجـرای عملیـات فـاز‬ ‫بنـدی و انجـام اقدامـات مرحلـه بـه مرحلـه و پـس‬ ‫از انجـام کار‪ ،‬ارائـه گـزارش بـه مـردم بـه گونـه ای‬ ‫کـه نتایج مشـهود و ملموس برای شـهروندان محرز‬ ‫باشـد‪ ،‬تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه ویدئو کنفرانس مرحله‬ ‫نخست کدگذاری تقسیمات کشوری شرکت کرد‬ ‫مرحله نخسـت کدگذاری تقسـیمات کشوری امروز‬ ‫بـا حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشـور رونمائی‬ ‫شـد و در این جلسـه که بصورت ویدئو کنفرانس با‬ ‫اسـتانداران برگزار شـد‪ ,‬دکتر حق شـناس استاندار‬ ‫گلسـتان شرکت کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان در این جلسـه که برگزار شـد‪ ,‬نقش نظام‬ ‫مطلـوب تقسـیمات کشـوری در توسـعه پایـدار و‬ ‫متـوازن کشـور تشـریح شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن جلسـه مطـرح شـد تقسـیمات‬ ‫کشـوری مهمتریـن بسـتر بـرای توانمنـد سـازی‬ ‫مناطـق محـروم اسـت و در حـال حاضـر ‪۴۵۰‬‬ ‫شهرسـتان و ‪ ۱۱۰۵‬بخـش‪ ۱۳۶۶ ،‬شـهر در کشـور‬ ‫داریـم‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت ملاک تبدیـل روسـتاها بـه‬ ‫شـهر‪ ،‬تغییـرات در حـوزه مناسـبات اجتماعـی و‬ ‫معیشـتی‪ ،‬کالبدی و خواسـت و امادگـی اجتماعی‬ ‫در چارچـوب قانون با رسـیدن بـه حداقل جمعیتی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه اینکـه راهبـرد وزیـر‬ ‫کشـور و سیاسـت دولت بـر توانمند سـازی مناطق‬ ‫محروم اسـت ‪ ,‬کدگـذاری و احصاء نقـاط جمعیتی‬ ‫و جغرافیایـی کشـور‪ ،‬برای اولین بـار در تاریخ انجام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه از مرحلـه نخسـت کدگـذاری بـا‬ ‫حضـور حضـور دکتـر رحمانـی فضلـی وزیر کشـور‬ ‫رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد؛‬ ‫کاهش ‪ 39‬درصدی فوت عابران پیاده‬ ‫در مازندران‬ ‫چهـار مـاه نخسـت امسـال‪ 46 ،‬عابـر پیـاده (‪ 34‬اقـا‬ ‫و بقیـه خانـم) بـر اثـر حـوادث رانندگـی در مازندران‬ ‫فـوت کردند‪.‬‬ ‫کاهـش ‪ 39‬درصـدی فوت عابران پیـاده در مازندرانبه‬ ‫گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیمای مرکـز مازندران‪،‬‬ ‫مدیـرکل پزشـکی قانونـی مازنـدران از کاهـش ‪39‬‬ ‫درصـدی فـوت عابـران پیـاده در این مدت نسـبت به‬ ‫مـدت مشـابه پارسـال خبـر داد و گفت‪ :‬مجمـوع امار‬ ‫فوتـی هـای حـوادث رانندگـی در چهـار ماه نخسـت‬ ‫امسـال ‪ 177‬بـوده کـه از ایـن میزان ‪ 26‬درصـد ان را‬ ‫عابـران پیـاده تشـکیل مـی دهند‪.‬دکتر علی عباسـی‬ ‫افـزود‪ :‬در ایـن مدت ‪ 25‬نفـر از عابران در بیمارسـتان‬ ‫و ‪ 21‬نفـر هـم در محل حادثه فوت کـرده و همچنین‬ ‫‪ 26‬نفـر در جـاده برون شـهری و راه روسـتایی و بقیه‬ ‫در جـاده درون شـهری جان باختند‪.‬مدیرکل پزشـکی‬ ‫قانونـی مازندران بـا بیان اینکه بر اسـاس امار ارجاعی‬ ‫از مراکـز اسـتان بیشـترین فوتی هـا مربوط بـه تیر با‬ ‫‪ ،16‬اردیبهشـت بـا ‪ ،13‬خـرداد بـا ‪ 10‬و فروردین با ‪7‬‬ ‫نفـر اسـت گفـت‪ :‬بیشـترین امـار فوتـی هـای عابران‬ ‫پیـاده به ترتیب در شهرسـتان های بابـل با ‪ ،9‬تنکابن‬ ‫بـا ‪ ،7‬امـل و سـاری هـر کـدام بـا ‪ 6‬مـورد و کمترین‬ ‫امار در شهرسـتان هـای فریدونکنار‪ ،‬کالردشـت‪ ،‬نور‪،‬‬ ‫بهشـهر‪ ،‬عبـاس ابـاد‪ ،‬گلـوگاه و محمود ابـاد هر کدام‬ ‫بـا یـک فوتـی گزارش شـده اسـت‪.‬دکتر علی عباسـی‬ ‫افزود‪ :‬بیشـترین وسـایل نقلیـه درگیر با عابـران پیاده‬ ‫(‪ 52‬درصـد) مربـوط بـه خودروهـای سـواری بـوده‬ ‫کـه از ایـن تعـداد پرایـد بـا ‪ 8‬و پـژو ‪ 206‬بـا ‪ 5‬نفـر‪،‬‬ ‫بـه ترتیـب بیشـترین رکـورد را بـه ثبـت رسـاندند‪.‬‬ ‫عضـو شـورای قضایـی مازنـدران گفـت‪ :‬افزایش سـن‬ ‫سـالمندی‪ ،‬ایجـاب می کند راننـدگان هنگام رانندگی‬ ‫توجـه و دقـت بیشـتری بـه عابـران‪ ،‬بـه ویـژه عابران‬ ‫سـالمند داشـته زیرا وجود مشـکالت مفصلی اسکلتی‬ ‫و در نتیجـه تحـرک و عکـس العمـل کـم موجب می‬ ‫شـود تـا هنـگام حـوادث رانندگـی نتوانند خـود را از‬ ‫مهلکـه نجـات دهنـد‪ .‬همچنیـن بیماری هـای مزمن‬ ‫پوکی اسـتخوان میزان شکسـتگی و در نتیجه بستری‬ ‫در بیمارسـتان را افزایـش داده و خطـر مـرگ و میـر‬ ‫سـالمندان را بـاال مـی برد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪687‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی‬ ‫در مراسم عزاداری محرم و صفر‬ ‫دکتر حامد روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ؛‬ ‫همه مکلف به اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا‬ ‫در ایام محرم هستیم‬ ‫روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران در راسـتای‬ ‫اطالع رسـانی و ارتقـاء سـطح اگاهی مردم دیار همیشه سـبز‬ ‫مازندران نسـبت بـه میزان سلامتی خود و حفـظ این گوهر‬ ‫ارزشـمند دسـت به امری مهـم زده و با ترویـج فرهنگ خود‬ ‫مراقبتـی سـعی بر باال بردن سـطح سلامت مـردم مازندران‬ ‫دارد‪ .‬در گزارشـی کـه می خوانیـد اصـول فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی و الزامات بهداشـتی در مراسـم عـزاداری محرم و‬ ‫صفر مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫بـه اعتقـاد بسـیاری از اندیشـکده هـای معتبـر بیـن المللـی یکـی از‬ ‫تبعـات شـیوع بیمـاری کرونـا در جهـان‪ ،‬ایجـاد دوگانه هـای متضاد‬ ‫در حـوزه هـای مختلـف بـوده که تا قبـل از ان نمود چندانی نداشـته‬ ‫اسـت‪ .‬از جملـه انهـا دوگانـه سلامت و امـور مذهبی و اعتقـادی که‬ ‫در اقصـی نقـاط جهان بـه انحاء مختلف و متناسـب بـا درجه مذهبی‬ ‫بودن کشـورها اثرگذاری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫تـا قبل از شـیوع این ویـروس منحوس‪ ،‬برگزاری مراسـم های مذهبی‬ ‫و ائینـی بـه صـورت عـادی و برگرفتـه از اعتقـادات‪ ،‬در جریـان بـوده‬ ‫لیکـن بـا انتشـار بیمـاری کرونـا ایـن رونـد بـا مخاطـره مواجه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬برقـراری تعـادل میـان انجـام مراسـم هـا‪ ،‬ائیـن هـا و فرائـض‬ ‫مذهبـی بـا حفـظ سلامت و امنیت جـان شـهروندان در زمـان وقوع‬ ‫بیمـاری هـای همـه گیـر در دنیـا یکـی از حساسـترین موضوعـات‬ ‫تصمیـم گیـران بـوده کـه نیازمنـد تامـل و تدبیـر خاصی می باشـد‪.‬‬ ‫تقـارن شـیوع ویـروس کوویـد‪ 19‬بـا ایـام مـاه مبـارک رمضـان و‬ ‫همراهـی و همدلـی متولیان برگزاری مراسـم های ایـن ماه بخصوص‬ ‫لیالـی قـدر تجرب هـای گرانب هـا برای مسـئولین بوده کـه به دلیل‬ ‫اثـار مثبـت برجـا مانـده‪ ،‬مبنـای تصمیـم گیـری در خصـوص برنامه‬ ‫هـای مذهبـی دیگـر از جملـه برپایـی نمازهـای جماعت در مسـاجد‬ ‫و نمازهـای جمعـه بـوده اسـت‪ .‬ایـام محـرم و صفـر کـه از اهمیـت و‬ ‫ویژگـی خاصی در قاموس ایرانیان و شـیعیان جهان برخوردار اسـت‪،‬‬ ‫بـار دیگـر موجب شـد تا دسـت انـدرکاران مدیریـت بیمـاری کرونا را‬ ‫نسـبت به ارزیابی شـرایط شـیوع و ابتالء و چگونگی برگزاری مراسـم‬ ‫هـای محـرم و صفر را با همفکری و مشـورت نهادهـای متولی در این‬ ‫مهـم بررسـی و نسـبت بـه تبیین چارچـاب و ضوابـط ان اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫دسـتورالعمل ضوابـط برگـزاری مراسـم هـای مـاه محـرم و‬ ‫صفـر‪:۱۳۹۹‬‬ ‫دکتـر حامـد روحانـی زاده معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران بـا اظهـار این که محرم امسـال بـا نصب بیرق عزای سـاالر‬ ‫شـهیدان خانـه هایمـان را حسـینیه کنیـم گفـت‪ :‬کرونـا ویـروس در‬ ‫کمین اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر فاصلـه گـذاری اجتماعـی و رعایت الزامات سلامت‬ ‫محیـط و کار درمراسـم عـزاداری محـرم و صفر گفـت‪ :‬راه های انتقال‬ ‫ایـن ویروس هنوز به طور دقیق مشـخص نشـده اسـت ولـی به عنوان‬ ‫یـک اصـل کلـی ویـروس های تنفسـی به طـور عمـده از طریـق ریز‬ ‫قطـرات یـا از طریـق سـرفه یا عطسـه و یا لمس اشـیاء الـوده منتقل‬ ‫مـی گردنـد کـه اگـر در ایـام محـرم و سـفر هوشـیار نباشـیم نکات‬ ‫بهداشـتی رعایـت نگردد فاجعـه افرین خواهـد بود‪.‬‬ ‫معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران با بیان اینکه هیات‬ ‫هـای عـزاداری مکلف به اجرای دسـتورالعمل ضوابط برگزاری مراسـم‬ ‫محـرم و صفـر هسـتند گفـت‪ :‬بازرسـین نظارتـی سـازمان تبلیغـات‬ ‫اسلامی و دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران از طریـق واحدهای تابعه‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی و منطقـه ای بـه این مـوارد نظـارت می کنند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بر اسـتفاده از ماسـک و رعایت فاصله گـذاری اجتماعی؛‬ ‫الزامات تعیین شـده در ایام محرم را به شـرح زیر تشـریح و خواسـتار‬ ‫رعایـت ان از بـرای مقابلـه با کوئیـد‪ 19-‬در ایام محرم و صفر شـد‪.‬‬ ‫اقدامـات کنترلـی سلامت محیـط و کار در برگزاری مراسـم‬ ‫محـرم و صفر‬ ‫ضوابط کلی‬ ‫*همـه احـاد مـردم مسـئولیت اجتماعـی خـود در رعایـت موازیـن‬ ‫بهداشـتی را بـه خوبـی شـناخته و به کسـانی که ضوابط بهداشـتی را‬ ‫رعایـت نمـی کنند تذکـر خواهنـد داد‪.‬‬ ‫*هیئـت امنـا و رئیس هیئت مسـئول اجـرای ضوابـط در برنامه های‬ ‫عـزاداری خواهند بود‪.‬‬ ‫* سـازمان تبلیغـات اسلامی اسـتان بـا همـکاری مبلغـان و مداحان‬ ‫مسـئول نظـارت و مراقبـت از اجـرای ضوابـط در مراسـم می باشـند‪.‬‬ ‫*سـازمان تبلیغـات اسـتان بـا همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫«همیـاران سلامت هیئـت» و اموزش ایـن نیروهای‬ ‫مازنـدران طـرح‬ ‫ِ‬ ‫داوطلب را اجرا خواهند کرد و مسـئولین هیئت ها و بسـیج مسـاجد‬ ‫همیـاران سلامت هیئـت خـود را بـه مراکـز جامع خدمات سلامت‬ ‫منطقـه خـود معرفـی کنند‪.‬‬ ‫* دسـتگاه هـا و نهادهای فرهنگی ملزم به پشـتیبانی بـرای برگزاری‬ ‫مراسـم محـرم و صفـر در فضای باز هسـتند و اسـتادیوم هـا و اماکن‬ ‫ورزشـی نهایـت همـکاری را با هیئت هـای مذهبی خواهند داشـت‪.‬‬ ‫*فرمانـداری هـا و بخشـداری هـا در هماهنگـی بـا ادارات تبلیغـات‬ ‫اسلامی شهرسـتان هـا ملـزم بـه تدوین نقشـه اسـتقرار هیئـت ها و‬ ‫تعییـن نقـاط خطـر خیـز و ممنوعـه بـرای برگزاری مراسـم هسـتند‪.‬‬ ‫* اولویـت بـا عـدم طبـخ گسـترده غـذا و توصیه بـه ارائه بسـته های‬ ‫غذایی خشـک بـه نیازمندان اسـت‪.‬‬ ‫مـواد‬ ‫ِ‬ ‫* هیـات هـا دوخت و توزیع ماسـک و مـواد ضدعفونـی و گندزدایی‬ ‫را بـه صـورت نـذری در دسـتور کار خود قـرار دهند‪.‬‬ ‫* از اسـتعمال دخانیـات در محـل و یـا اطـراف مراسـم و هیـات هـا‬ ‫خـود داری گـردد‪.‬‬ ‫*از تجمـع عـزاداران در حاشـیه و اطـراف هیات بـدون رعایت فاصله‬ ‫گذاری پرهیـز گردد‪.‬‬ ‫*بیمـاران خـاص و افـراد دارای بیماری زمینـه ای از حضور در هیئت‬ ‫هـا تا حد امـکان خـودداری کنند‪.‬‬ ‫*عـزاداران و مسـئولین هیـات هـا ضمـن رعایـت فاصلـه گـذاری از‬ ‫ماسـک نیـز اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫ضوابط اجرا در مناطق با توجه به روند بیماری‬ ‫نـکات ذیـل در برگزاری مراسـم عزاداری حسـینیه ها‪ ،‬تکایا‪ ،‬مسـاجد‬ ‫و هیئـت هـای مذهبی رعایت شـود‪:‬‬ ‫*دریافت مجوز برای برگزاری مراسم عزاداری توسط هیات ها‬ ‫*برگـزاری مراسـم عـزاداری صرفاً در اماکـن و فضاهای بـاز با رعایت‬ ‫فاصلـه گـذاری و تجمعـات حداقلـی( از هر طرف حداقـل دو متر)‬ ‫*رعایت حداکثر دو ساعت زمان برگزاری مراسم‬ ‫*استفاده از ماسک به صورت مستمر‬ ‫*ممنوعیت جابجائی هیات ها و دسته روی‬ ‫*ممنوعیـت اسـتفاده از طبـل‪ ،‬سـنج و وسـایل مشـابه در برگـزاری‬ ‫مراسـم (سـینه زنـی و زنجیر زنی با زنجیر شـخصی در محل مراسـم‬ ‫بـدون جابجائـی مجاز می باشـد )‬ ‫*تشـدید نظـارت بر اجرای ضوابط بهداشـتی در مراسـم عـزاداری به‬ ‫ویـژه مناطـق دارای وضعیت حـاد بیماری‬ ‫ضوابط اجرای مراسم در فضای باز‬ ‫*گندزدایـی مسـتمر سـطوح مشـترک محل برگـزاری مراسـم (قبل‬ ‫و بعد از مراسـم)‬ ‫*نظـارت بـر ضدعفونی دسـت ها‪ ،‬کنتـرل و اهداء ماسـک (در صورت‬ ‫امـکان تـب سـنجی ترجیحـا در هیات هـای بـزرگ) در ورودی محل‬ ‫برگزاری مراسـم توسـط همیاران سلامت هیئت مسـتقر در هیات ها‬ ‫در کنار مسـئولین هیئت‬ ‫*تعبیـه ظـروف حـاوی مـواد ضدعفونـی کننـده دسـت هـا بـا پایـه‬ ‫نگهدارنـده بـه تعـداد و فاصلـه مناسـب در محـل برگـزاری مراسـم‬ ‫*اسـتفاد همـه حاضریـن و عـزاداران در محـل برگـزاری مراسـم از‬ ‫ما سک‬ ‫*پرهیز از برهنه شدن و رعایت فاصله گذاری هنگام سینه زنی‬ ‫* عالمتگـذاری مـکان اسـتقرار افـراد در هیئـت بـرای حفـظ فاصلـه‬ ‫مکانی(حداقـل ‪ 2‬متـر) عـزاداران‬ ‫* برگزاری مراسم در فضای باز حداکثر از ‪ 2‬ساعت بیشتر نشود‬ ‫*کنتـرل ورودی و خروجـی به منظور جلوگیـری از تجمعات بصورتی‬ ‫انجـام شـود که فاصله حداقـل دو متر در تردد رعایت شـود‬ ‫*در مـکان هایـی کـه فضـا جهـت حضـور بیـش از ‪ 50‬نفر بـا رعایت‬ ‫حداقـل فاصلـه ‪ 2‬متـر وجـود دارد افـراد بـه دسـته جـات ‪ 50‬نفـره‬ ‫تقسـیم و بیـن دسـته جـات نیـز فاصلـه ‪ 6‬تـا ‪ 8‬متـر رعایت شـود‬ ‫*نظافـت‪ ،‬شستشـو و گندزدایـی مسـتمر سـرویس هـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫نصـب سیسـتم لولـه کشـی صابـون مایع‬ ‫*جمع اوری ابخوری ها و ابسـردکن ها و ارائه بطری اب اشـامیدنی‬ ‫یک نفره‬ ‫* دفـع پسـماندها به شـیوه بهداشـتی در سـطل هـای دردار پدالی و‬ ‫کیسـه های پالسـتیکی محکـم بدون درز و نشـت‬ ‫ضوابط دسته روی‬ ‫*اخـذ مجوز برگزاری مراسـم دسـته های سـینه زنـی و زنجیرزنی در‬ ‫محـل هیئـت ها از سـازمان تبلیغات اسلامی ممنوعیت انجام دسـته‬ ‫روی بـه ویـژه دسـته های بـزرگ و بـا اسـتفاده از تجهیزات کوبشـی‬ ‫در تمـام مناطق‬ ‫*از اجتماعـات بـزرگ و متمرکـز در این نوع مراسـم از جمله مراسـم‬ ‫حسـینیه زنجانـی هـا‪ ،‬نخـل گردانی یزدی هـا و موارد مشـابه ممنوع‬ ‫می باشـد‬ ‫* برگـزاری دسـته روی بـا حداقـل اجتماعـات (دسـته هـای پنجـاه‬ ‫نفـره حداکثـر) در فضـای باز‬ ‫*پرهیـز از دسـته روی به سـمت دیگـر هیئت ها و یـا اماکن متبرکه‬ ‫خـارج از محـل تعیین شـده هیئت ها‬ ‫* اجتناب از عالمت گردانی در دسته روی ها و همچنین هیئت ها‬ ‫*اسـتقرار همیـاران سلامت هیئـت جهـت نظـارت بـر گندزدایـی‬ ‫مسـتمر تجهیـزات و سـطوح مشـترک و توزیـع اقلام بهداشـتی‬ ‫* تاکیـد بر زدن ماسـک توسـط همـه افراد حاضـر در محل برگزاری‬ ‫مراسم‬ ‫*گندزدایـی کامـل ابزار و ادوات دسـته عـزاداری و پرهیز از اسـتفاده‬ ‫از انهـا به صـورت عمومی‬ ‫* رعایـت فاصلـه اجتماعـی ایمـن ‪ 2‬متـر توسـط عـزاداران از اغاز تا‬ ‫پایـان برگزاری مراسـم در فضـای باز‬ ‫ضوابط طبخ و توزیع غذای نذری‬ ‫*از پذیرایـی در هیـات هـا خودداری شـود و توزیع نـذورات در قالب‬ ‫بسـته بنـدی غذایی خشـک و خـام توزیع گردد‬ ‫*توصیـه بـه توزیـع غـذا درب منـازل نیازمنـدان در اولویـت برنامـه‬ ‫هیات باشـد‬ ‫گیاهـی یک نفره در صـورت توزیع‬ ‫*اسـتفاده از ظـروف یکبارمصـرف‬ ‫ِ‬ ‫مـواد غذایی گـرم و پخته‬ ‫*توزیـع اب و نوشـیدنی و ماسـت بـه شـکل بسـته بنـدی هـای یک‬ ‫نفر ه‬ ‫* عدم سرو انواع سبزیجات و ساالد و مواد فاسدشدنی‬ ‫*ممنوعیت عرضه غذای روباز‬ ‫*خـودداری از صـرف غـذا در محـل هیئت به شـکل جمعـی و تاکید‬ ‫بـر ارائـه غـذا به صـورت بیـرون برتوزیـع غـذا در کوتاهتریـن زمان (‬ ‫قبـل از دو سـاعت) پـس از طبـخ و بـه شـکل گـرم و بـا بسـته بندی‬ ‫بهداشـتی یـک نفـره بـه در منـازل معرفی محـل طبخ غذا و اشـپزها‬ ‫بـه مراکـز خدمات جامع سلامت یا مرکز بهداشـت محـل جهت اخذ‬ ‫مجوزهای الزم‬ ‫*ممنوعیـت ورود و خـروج افـراد متفرقـه به محل طبخ غـذا و و لزوم‬ ‫اخـذ کارت بهداشـت برای همه دسـت اندرکاران تهیـه‪ ،‬طبخ و توزیع‬ ‫غذای هیئت‬ ‫* شستشـوی دقیـق و گندزدایـی ظـروف و ابـزار طبـخ غـذا قبـل و‬ ‫بعـد از طبخ‬ ‫*نظـارت همیـاران سلامت هیئت بر رعایـت ضوابط بهداشـتی طبخ‬ ‫و توزیـع غـذا و عـدم دخالت افـراد متفرقه‬ ‫*ضـرورت اسـتفاده از ماسـک ‪ ،‬لبـاس کار ‪ ،‬دسـتکش و کاله توسـط‬ ‫خادمین و اشـپزان و همه کسـانی که در اماده سـازی ‪ ،‬طبخ و توزیع‬ ‫غذا دخالـت دارند‬ ‫*عـدم پذیـرش غـذای امـاده و بسـته هـای غذایـی نـذری از افـراد‬ ‫راه های انتقال این ویروس هنوز به‬ ‫طور دقیق مشخص نشده است ولی‬ ‫به عنوان یک اصل کلی ویروس های‬ ‫تنفسی به طور عمده از طریق ریز‬ ‫قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه‬ ‫و یا لمس اشیاء الوده منتقل می‬ ‫گردند که اگر در ایام محرم و سفر‬ ‫هوشیار نباشیم نکات بهداشتی‬ ‫رعایت نگردد فاجعه افرین خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران با بیان اینکه‬ ‫هیات های عزاداری مکلف به اجرای‬ ‫دستورالعمل ضوابط برگزاری مراسم‬ ‫محرم و صفر هستند گفت‪ :‬بازرسین‬ ‫نظارتی سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫و دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫از طریق واحدهای تابعه استانی و‬ ‫شهرستانی و منطقه ای به این موارد‬ ‫نظارت می کنند‪.‬‬ ‫ناشـناس توسـط هیئـت هـا‬ ‫*ممنوعیـت ذبـح و قربانی احشـام در جلـوی هیئت های عـزاداری و‬ ‫یـا محـل های برگزاری مراسـم و مسـاجد‬ ‫* ممنوعیـت اسـتعمال دخانیـات در محـل طبـخ و توزیـع غـذا و یـا‬ ‫اطراف مراسـم‬ ‫ضوابط برگزاری مراسم در حرم ها و اماکن و بقاع متبرکه‬ ‫برگـزاری مراسـم فقـط توسـط تولیـت اماکن متبرکـه ‪ ،‬امامـزاده ها‬ ‫و بقـاع متبرکـه بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی در فضـای بـاز و‬ ‫رعایـت فاصلـه دو متـر و دسـته هـای عـزاداری پنجـاه نفـره امـکان‬ ‫پذیـر می باشـد‬ ‫*ممنوعیـت ورود هیـت هـای عـزاداری خـارج از محـل تعیین شـده‬ ‫هیئـت ها بـه اماکـن و بقـاع متبرکه‬ ‫*کنتـرل تردد بـدون توقف عـزاداران در ورودی و خروجی این اماکن‬ ‫و جلوگیـری از ازدحـام عـزاداران بـا رعایت فاصله اجتماعـی ( حداقل‬ ‫‪ 2‬متر)‬ ‫* تاکید بر حضور کلیه افراد در محل برگزاری مراسم با ماسک‬ ‫*عدم توزیع نذورات در صحن ها و اماکن متبرکه‬ ‫ضوابـط نحـوه گندزدایـی اماکـن ‪ ،‬سـطوح ‪ ،‬ابـزار و االت و‬ ‫تجهیـزات مراسـم عـزاداری ‪:‬‬ ‫*ابتـدا سـطوح مـورد نظـر تمیـز و سـپس طبق پروتـکل ارائه شـده‬ ‫گندزدایی گـردد ‪.‬‬ ‫*از ترکیـب هرگونـه مـواد شـوینده ماننـد اب ژاول )وایتکـس( بـا‬ ‫محلولهـای امونیـاک یـا سـایر مـواد مشـابه پرهیـز شـود‪.‬‬ ‫*هرگـز بـرای عملیـات گندزدایـی از اب ژاول رقیـق نشـده بـا اب‬ ‫اسـتفاده نگـردد‪.‬‬ ‫رعایـت اصـول ایمنـی و پیشـگیری از برق گرفتگـی و اتش‬ ‫سـوزی در هنگام گندزدایـی تجهیـزات برقدار ‪:‬‬ ‫*از پاشـیدن و ریختـن محلـول هـای گنـدزدا و مـواد ناسـازگار روی‬ ‫سـطوح و تجهیـزات برقدار ماننـد پریزها ‪،‬کلیدها ‪ ،‬دوشـاخه ‪ ،‬محافظ‬ ‫و سـایر دسـتگاه هـای برقی اجتناب شـود‪.‬‬ ‫ضمانت اجرایی و چگونگی برخورد با متخلفین‬ ‫در صـورت عـدم توجـه هیئت ها‪ ،‬حسـینیه ها‪ ،‬هیات امنای مسـاجد‬ ‫و همچنیـن مداحـان نسـبت بـه اجـرای این دسـتورالعمل‪ ،‬سـازمان‬ ‫تبلیغـات اسلامی اقدامات ذیـل را انجـام خواهد داد‬ ‫الف‪:‬مرحلـه اول‪ -‬ارائه تذکر کتبی به مسـئولین و هیات امنای(هیئت‬ ‫ها‪ ،‬حسـینیه ها‪ ،‬مسـاجد)و یا مداحان‬ ‫ب‪ -‬مرحلـه دوم در صـورت تکـرار تخلـف ممنوعیـت و قطـع ارائـه‬ ‫خدمـات عمومـی‪ ،‬یارانـه ای و پشـتیبانی تـا پایـان مـاه صفر‬ ‫ج ‪ -‬مرحلـه سـوم‪ -‬لغـو مجـوز به مدت شـش ماه و معرفـی به مرجع‬ ‫قضایـی جهت رسـیدگی به تخلف‬ صفحه 3 صفحه 4 ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪687‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫چالوس در رینگ توسعه‬ ‫ردایی شهردار در افتتاح فاز دو رینگ ‪ ۲‬شهری چالوس؛‬ ‫جهش تولید برای شهرداری ها؛ جهش کار ‪ ،‬سرمایه و زیر ساخت است‬ ‫همزمـان بـا هفتـه دولـت و بـا همـت و‬ ‫همدلـی شـهردار‪ ،‬اعضـای شـورای شـهر و‬ ‫کارکنـان شـهرداری چالـوس ؛ بهره بـرداری‬ ‫از فاز_‪_۲‬رینگ_دو_شـهری مزیـن بـه نـام‬ ‫شـهدای_مدافع_حرم اغـاز شـد‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم جمعـی از خانـواده معـزز‬ ‫شـهدا‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬شـهردار‪ ،‬اعضـای شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬فرمانده سـپاه‪ ،‬روسـای حـوزه علمیه‬ ‫و تبلیغـات اسلامی و جمعـی از مسـئوالن‬ ‫چالـوس‪ ،‬شـهرداران و شـوراهای مرزن ابـاد‬ ‫و هچیـرود‪ ،‬مدیـرکل منابـع طبیعـی غـرب‬ ‫مازنـدران‪ ،‬شـهردار و رئیـس شـورای شـهر‬ ‫نوشـهر‪ ،‬اعضـای دوره چهـارم شـورای شـهر‬ ‫چالـوس حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال ‪ ،‬مهنـدس جعفر‬ ‫ردایـی شـهردار چالـوس در ائیـن بهـره‬ ‫بـرداری از دو پـروژه فاز دو رینگ ‪ ۲‬شـهری‬ ‫و مجموعـه فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و تفریحـی‬ ‫نقـش بهشـت دارکال گفـت‪ :‬سـال ‪ ۹۹‬در‬ ‫راسـتای اقتصـاد مقاومتـی سـال «جهـش‬ ‫تولیـد» نامگـذاری شـد‪ .‬در واقـع جهـش‬ ‫تولیـد بـرای شـهرداری هـا ‪ ،‬جهـش کار ‪،‬‬ ‫سـرمایه و زیـر سـاخت اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس جعفـر ردایی اظهـار کرد‪ :‬بـرای ما‬ ‫شـهرداری ها‪ ،‬جهـش تولیـد در واقـع جهش‬ ‫کار‪ ،‬سـرمای ه و ایجـاد زیرسـاخت اسـت و ما‬ ‫سـعی کردیـم در ایـن سـال جدید بـا کار و‬ ‫تلاش فراوانـی کـه در همیـن ایـام کرونایی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت و بـا همـه مشـکالتی‬ ‫کـه از نظـر اقتصـادی وجود دارد شـهرداری‬ ‫وابسـته چنـدان وابسـته بـه اقتصـاد نفـت و‬ ‫فاز سوم همین رینگ ‪ 45‬متری طول حدود ‪ 1300‬متر است که در سال گذشته ‪300‬‬ ‫متر ان تملک شد و تعدادی واحدهای تجاری و مسکونی در این مسیر ازادسازی‬ ‫شدند و امسال نیز در طول یک سال گذشته حد فاصل رادیو دریا تا خیابان طالقانی‬ ‫و ابرنگ به طول ‪ 500‬متر تملک شد و در هفته های دوم تا چهارم شهریور بازگشایی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫کمک هـای دولتـی نیسـت ولـی بـا اقتصـاد‬ ‫مردمـی و در امدهایـی کـه شـهرداری بـه‬ ‫دسـت اورد صـرف عمـران و ابادانـی شـهر‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫شـهردار چالـوس بـا بیـان اینکـه طبـق‬ ‫برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه در صـدد‬ ‫هسـتیم تـا در طـول شـهریور مـاه امسـال‬ ‫بتوانیـم ‪ 10‬پـروژه مهـم و موثـر را در شـهر‬ ‫چالـوس بـه بهره بـرداری برسـانیم افـزود‪:‬‬ ‫امسـال در نخسـتین روز از هفتـه دولت‪ ،‬فاز‬ ‫دوم رینـگ ‪ 2‬شـهری چالـوس که قسـمتی‬ ‫از مشـکالت ترافیکـی را حـل می کنـد و‬ ‫نیـز مجموعـه فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و تفریحی‬ ‫نقـش بهشـت منطقـه دارکال افتتـاح و بـه ‬ ‫بهره بـرداری رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فاز سـوم همیـن رینگ ‪ 45‬متری‬ ‫طـول حـدود ‪ 1300‬متر اسـت که در سـال‬ ‫گذشـته ‪ 300‬متـر ان تملک شـد و تعدادی‬ ‫واحدهـای تجاری و مسـکونی در این مسـیر‬ ‫ازادسـازی شـدند و امسـال نیـز در طـول‬ ‫یک سـال گذشـته حـد فاصـل رادیـو دریا تا‬ ‫خیابـان طالقانی و ابرنگ بـه طول ‪ 500‬متر‬ ‫تملـک شـد و در هفته هـای دوم تـا چهـارم‬ ‫شـهریور بازگشـایی خواهند شد‪.‬‬ ‫ردایـی؛ با اشـاره بـه اینکه مِلک مالک اشـتر‬ ‫کـه متعلـق بـه وزارت دفاع بود بـرای تملک‬ ‫ان تقریبـاً هفـت میلیـارد و ‪ 200‬میلیـون‬ ‫تومـان پرداخـت کردیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫حـدوداً‪ 20‬هـزار متـر مربـع زمیـن در همان‬ ‫منطقـه خریـداری کردیـم کـه در هفته دوم‬ ‫شـهریور بازگشـایی خواهـد شـد و افتتـاح و‬ ‫بهره بـرداری از چندیـن پروژه هـای عمرانـی‬ ‫دیگـر شـهر چالـوس در هفته هـای اینـده‬ ‫همچنـان ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬فـاز دوم پـروژه رینـگ ‪45‬‬ ‫متـری بـه طـول ‪ 800‬متر اسـت کـه تملک‬ ‫ان در دوره شـورای شـهر چهـارم صـورت‬ ‫گرفت و زیرسـازی‪ ،‬اسـفالت‪ ،‬جـدول بندی‪،‬‬ ‫روشـنایی طول مسـیر و دیگـر کارهای الزم‬ ‫در ایـن پـروژه در طـول ‪ 30‬ماه اخیـر انجام‬ ‫دادیـم ولـی االن دو مِلـک در طـرح واقـع‬ ‫شـده اسـت ولـی چون مـا دوسـت داریم هر‬ ‫چـه سـریع تر ایـن پـروژه را بـه رادیـو دریـا‬ ‫وصـل کنیـم در اینـده این مهم نیـز محقق‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫ردایـی بـا اشـاره بـه اینکـه قیمـت املاک‬ ‫بیـن سـال های ‪ 96‬تـا ‪ 98‬افزایـش یافتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شـهرداری در همین‬ ‫منطقـه فرج ابـاد چالـوس زمین هـا را متری‬ ‫حـدود ‪ 400‬هـزار تومـان خریـداری کـرد‬ ‫ولـی االن متـری حـدود ‪ 5‬میلیـون تومـان‬ ‫شـده اسـت و بـا ایـن قیمت در حـال تملک‬ ‫هسـتیم و بـه هر حـال بـا همراهی شـورای‬ ‫اسلامی شهر توانسـتیم تاکنون حدود ‪800‬‬ ‫متـر را خریداری و تملـک کنیم و تنها ‪500‬‬ ‫متـر کـه فقط اراضـی در حد فاصـل فرج اباد‬ ‫تـا ابرنـگ هسـت باقـی مانـده اسـت و در‬ ‫تلاش هسـتیم تا سـال اینـده این مقـدار را‬ ‫نیـز تملـک و مسـیر را تـا ابرنگ بازگشـایی‬ ‫کنیـم تـا منطقـه پالوجـده بـه رادیـو دریـا‬ ‫وصل شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ادامـه تملکات‪ ،‬هفته گذشـته‬ ‫نیـز بـا دانشـگاه ازاد چالـوس توافقی صورت‬ ‫گرفـت و زمینـه ای فراهـم شـد و توانسـتیم‬ ‫‪ 17‬هـزار متـر مربـع زمیـن در حـدود ‪250‬‬ ‫متـر از طـول ایـن رینـگ و یک خیابـان ‪16‬‬ ‫متـری را از دانشـگاه ازاد تملـک کردیـم و‬ ‫امیدواریـم در دوره ششـم شـورای اسلامی‬ ‫شـهر ایـن مسـیر ادامـه پیـدا کنـد و روزی‬ ‫فرا برسـد کـه خیابـان ‪ 17‬شـهریور چالوس‬ ‫بـا یـک نیـم قـوس بـه بلـوار امـام رضـا (ع)‬ ‫متصل شـود‪.‬‬ ‫شـهردار چالـوس دربـاره احـداث مجموعـه‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و تفریحـی نقش بهشـت‬ ‫منطقـه دارکال که در گذشـته حـدود ‪ 6‬هزار‬ ‫متـر زمیـن توسـط اداره راه و شهرسـازی‬ ‫بـرای احداث پل درون شـهری تملک شـده‬ ‫بـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬طرحی تهیه و در شـورای‬ ‫ترافیک مصوب کردیم و متعاقب ان شـورای‬ ‫اسلامی شـهر چالـوس بودجه ای بـرای این‬ ‫پـروژه در نظـر گرفـت و یـک اتفـاق خیلـی‬ ‫خـوب در ایـن منطقـه رخ داد و اکنـون‬ ‫محیطی بسـیار مناسـب برای سـپری کردن‬ ‫اوقـات فراغـت فراهم شـد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سـاماندهی رودخانـه چالوس را به‬ ‫عنـوان یکـی از پروژه هـای بـزرگ در حـال‬ ‫فعالیـت داریـم و تلاش داریـم تـا دهه فجر‬ ‫بخشـی از ان را که شـامل فضاهای فرهنگی‬ ‫و ورزشـی اسـت را مـورد بهره بـرداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪687‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر چالوس خبر داد‪:‬‬ ‫تملک ‪۱۷‬هزار متر از زمین دانشگاه ازاد‬ ‫مسـعود یعقوبـی رئیس شـورای اسلامی شـهر چالـوس هم بـا بیان‬ ‫اینکـه طـی توافقی بـا دانشـگاه ازاد اسلامی چالـوس ‪۱۷‬هـزار متر‬ ‫مربـع زمین تملـک گردید اظهار کـرد‪ :‬ضمن تقدیر از شـهردار محترم‬ ‫و همـکاران شـهرداری‪ ،‬بـا این توافق که در جلسـه شـورای اسلامی‬ ‫شـهر به تصویب رسـیده اسـت بخشـی از رینگ دوم شـهری چالوس‬ ‫حدفاصـل رادیودریـا تا بلـوار امـام رضا(ع) تملـک و ازاد سـازی می‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬زین پس جلسـات رسـمی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫چالـوس بـا حضـور یکـی از روسـای ادارات ایـن شهرسـتان جهـت‬ ‫بررسـی و رفـع مشـکالت شـهری برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـخنگوی شـورای شـهر چالـوس از حضـور شـهردار و مدیریـت و‬ ‫معاونیـن امـوزش و پرورش چالوس در جلسـه رسـمی این شـورا خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬باتوجه به اینکه در اسـتانه بازگشـایی مـدارس قرار داریم‬ ‫موضوعـات و مشـکالت مرتبط مورد بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫مهندس جعفرردایی شهردار چالوس خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬پـروژه عمرانـی در ‪ ۴‬هفتـه شـهریورماه افتتـاح و بازگشـایی‬ ‫خواهد شـد‬ ‫هفته اول‪:‬‬ ‫بهره برداری از فاز ‪ ۲‬رینگ ‪ ۲‬شهری (پالوجده ‪ -‬پل ابنما)‬ ‫افتتاح مجموعه تفریحی‪ ،‬فرهنگی و ورزشی نقش بهشت دارکال‬ ‫هفته دوم‪:‬‬ ‫بازگشایی رینگ ‪ ۲‬شهری (حدفاصل ابرنگ ‪ -‬رادیودریا)‬ ‫افتتاح فرعی ‪ ۷‬به خیابان شهید سام ‪ -‬زیرفشار قوی برق‬ ‫هفته سوم‪:‬‬ ‫توسعه پارکینگ در مرکز شهر‬ ‫افتتاح بوستان گل فرهنگ‬ ‫افتتاح ساماندهی بزرگراه شهید زندی‬ ‫هفته چهارم‪:‬‬ ‫بازگشایی چهارراه مرادی‬ ‫تخریب ساختمان تعاونی در گرامجان‬ ‫اتصال خیابان گلسرخی به چالوس محله‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪687‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫در هفته دولت با حضور مدیرکل اموزش وپرورش مازندران؛‬ ‫هنرستان فنی مهندس شهرابی بابل‬ ‫کلنگ زنی شد‬ ‫اینکه این کلنگ زنی در ایام عزای سرور و ساالر‬ ‫شهیدان اتفاق افتاده نشان می دهد که همه ما‬ ‫این اقدامات را از سیدالشهدا اموخته ایم‪ .‬این امام‬ ‫حسین (ع) بود که به ما یاد داد باید در راه خدا‬ ‫حرکت کرده و امروز از پدر بزرگوار جناب احسان‬ ‫شهرابی تشکر می کنم که اینگونه به تربیت چنین‬ ‫فرزند خیری اقدام کردند و انشاهلل این حرکات‬ ‫خیر و خداپسندانه در همه جا گسترش یابد‬ ‫در هفتـه دولـت هنرسـتان فنـی و حرفه‬ ‫ای ‪ ۹‬کالسـه بابـل در منطقـه سـلطان‬ ‫محمـد طاهر این شهرسـتان با مشـارکت‬ ‫خیـر نیـک اندیـش مهنـدس احسـان‬ ‫شـهرابی کلنـگ زنـی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛‬ ‫ایـن هنرسـتان ‪ ۹‬کالسـه بـا ‪ ۱۴۵۰‬متـر‬ ‫زیربنـا و مشـارکت ‪ ۵۰‬درصدی خیر نیک‬ ‫اندیش مهندس احسـان شـهرابی در سـه‬ ‫طبقـه بـا قابلیـت پذیـرش ‪ ۲۵۰‬هنرجـو‬ ‫سـاخته خواهد شـد‪.‬‬ ‫در اییـن کلنـگ زنـی ایـن هنرسـتان‬ ‫کـه باحضـور امـام جمعـه‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫شهرسـتان در مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران‪،‬‬ ‫مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان و‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن‪:‬‬ ‫تاالر مرکزی رشت پس از‬ ‫تجهیز بهره برداری می شود‬ ‫فیـروز فاضلـی بمناسـبت هفتـه دولـت افـزود‪ :‬این‬ ‫پـروژه تکمیل شـده و موضوع تجهیز تـاالر‪ ،‬مطالبه‬ ‫هنرمنـدان اسـتان اسـت از ایـن رو از انـان مـی‬ ‫خواهیـم در ایـن زمینـه یاریگـر و کمـک باشـند تا‬ ‫ایـن پروسـه مطابـق مـاده ‪ ۲۷‬تبصـره ‪ ۱۹‬تجهیز و‬ ‫بـه بهـره برداری برسـد‪.‬‬ ‫پـروژه ملـی تاالر مرکزی رشـت از سـال ‪ ۸۶‬کلنگ‬ ‫ان بـه زمیـن زده شـد و اسـفند ماه ‪ ۹۷‬بـه صورت‬ ‫ویدئـو کنفرانـس و بـا دسـتور رئیـس جمهـوری‬ ‫افتتاح شـد‪.‬‬ ‫پـروژه تـاالر مرکـزی رشـت یکـی از هشـت تـاالر‬ ‫زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـت که‬ ‫در فضایـی بـه مسـاحت ‪ ١۹‬هـزار مترمربـع درچله‬ ‫انقلاب بـا اعتباری بالغ بـر ‪۷۰۰‬میلیـارد ریال بهره‬ ‫بـرداری شـد‪.‬فاضلی‪ ،‬با اشـاره به هفتـه دولت بیان‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن هفته بایـد پیگیر موضوعاتـی بود که‬ ‫دغدغـه فعاالن عرصه فرهنگ‪ ،‬هنر و رسـانه اسـت؛‬ ‫لـذا بـر همیـن اسـاس تلاش شـده تـا موضوعاتی‬ ‫پیگیـری شـود کـه التیـام بخـش االم مخاطبـان‬ ‫باشـد‪.‬وی بـا بیـان اینکـه کرونـا بـه همـه ضربه زد‬ ‫و از ایـن لحـاظ تهدیـد بـود‪ ،‬افـزود ‪ :‬بـه همیـن‬ ‫سـبب‪ ۹۳۳‬پرونده بـا یک هزار و ‪ ۵۰۲‬نفر اشـتغال‬ ‫بـرای دریافـت تسـهیالت کرونـا از اسـتان ارسـال‬ ‫شـد کـه ایـن تعـداد بـرای دریافـت ‪ ۱۹‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیـون ریـال تسـهیالت به بانک هـا معرفی‬ ‫شـده انـد و پرداخـت ان از سـوی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی‪ ،‬اداره کل و سیسـتم کارا پیگیـری‬ ‫مـی شـود و فرصت ثبت نـام همچنان باقی اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گیلان بهـره‬ ‫گیـری از فضـای مجـازی را فرصـت کرونـا تلقی و‬ ‫بیـان کرد‪:‬هنرمنـدان و اهالی فرهنگ و رسـانه باید‬ ‫در راسـتای تقویـت و بهـره گیری از ایـن فضا برای‬ ‫جبران اسـیب هـای کرونـا بهـره بگیرند‪.‬فاضلی در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه رشـد فعالیت‬ ‫هـای تحـت پوشـش ایـن اداره کل طی سـال های‬ ‫‪ ۹۲‬تـا ‪ ۹۸‬اشـاره کـرد و افزود ‪ :‬پایـگاه های خبری‬ ‫اسـتان‪ ،‬پرسشـگران انالین محسـوب می شـوند و‬ ‫طـی مـدت یـاد شـده از پنج پایـگاه فعال بـه ‪۱۸۰‬‬ ‫پایـگاه اطلاع رسـانی افزایـش یافتـه اسـت‪.‬وی بـا‬ ‫بیـان اینکـه مدیـری کـه ادعا کنـد در همـه زمینه‬ ‫هـا موفق بـوده بیراه رفته اسـت‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬عرصه‬ ‫فعالیـت فرهنـگ‪ ،‬هنر و رسـانه به قدری گسـترده‬ ‫اسـت که ممکن اسـت نقاط کمرنـگ و پررنگی در‬ ‫کارنامـه وجـود داشـته باشـد لـذا بـا نقـد لحظه به‬ ‫لحظـه ایـن زمـان‪ ،‬پیشـرفت حاصـل می شـود به‬ ‫همیـن دلیـل تیـم کاری ام پذیـرای نقدها هسـتند‪.‬‬ ‫دیگـر مسـئوالن برگـزار شـد؛ احسـان‬ ‫شـهرابی خیـر سـازنده ایـن مدرسـه‬ ‫گفـت‪ :‬هنرسـتانها مـکان یادگیری شـغل‬ ‫و حرفـه اسـت و نیـت مـا ایـن اسـت که‬ ‫در جهـت رونق تولید و ایجاد شـغل برای‬ ‫جوانـان ایـن شهرسـتان قدمـی برداریـم ‪.‬‬ ‫امـام جمعـه شهرسـتان بابـل نیـز در این‬ ‫مراسـم با بیان اینکه براسـاس ایات قران‬ ‫خیریـن بـا خـدا معامله می کننـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کسـانی کـه بـا مـال در راه خـدا جهـاد‬ ‫مـی کننـد‪ ،‬در حقیقـت بـا خـدا تجـارت‬ ‫کـرده و در سـایه ایـن اقدام خداپسـندانه‬ ‫بهـره کافـی و وافـی خواهنـد بـرد‪ .‬ایـن‬ ‫چهارمیـن مدرسـه ای اسـت کـه توسـط‬ ‫ایـن خیـر عزیـز سـاخته خواهـد شـد‬ ‫باقیـات صالحـات عظیمـی برای ایشـان و‬ ‫خانـواده محترمشـان خواهـد بود‪.‬ایت اهلل‬ ‫روحانـی بـا اشـاره به تقـارن ایـن حرکت‬ ‫خداپسـندانه و ایـام سـوگواری اباعبـداهلل‬ ‫الحسـین علیـه السلام‪ ،‬افـزود‪ :‬اینکه این‬ ‫کلنـگ زنـی در ایام عزای سـرور و سـاالر‬ ‫شـهیدان اتفـاق افتاده نشـان می دهد که‬ ‫همـه مـا ایـن اقدامـات را از سیدالشـهدا‬ ‫اموختـه ایـم‪ .‬ایـن امـام حسـین (ع) بود‬ ‫کـه به ما یـاد داد بایـد در راه خدا حرکت‬ ‫کـرده و امـروز از پـدر بزرگـوار جنـاب‬ ‫احسـان شـهرابی تشـکر مـی کنـم کـه‬ ‫اینگونـه بـه تربیـت چنیـن فرزنـد خیری‬ ‫اقـدام کردنـد و انشـاهلل این حـرکات خیر‬ ‫و خداپسـندانه در همـه جـا گسـترش‬ ‫یابد‪.‬مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز‬ ‫مـدارس مازنـدران نیـز در ایـن مراسـم با‬ ‫بیـان اینکه بیش از ‪ ۲۰‬فضای اموزشـی و‬ ‫پرورشـی در بابل در حال سـاخت اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن پـروژه ‪ ۹‬کالسـه بـا بـراورد‬ ‫اولیـه ‪ ۵‬میلیـارد تومـان و مشـارکت ‪۵۰‬‬ ‫درصـدی خیـر نیـک اندیـش مهنـدس‬ ‫شـهرابی امروز کلنگ زنی شـده و انشـاهلل‬ ‫در اینـده نزدیـک به بهره بـرداری خواهد‬ ‫رسـید تـا مـورد اسـتفاده فرزنـدان عزیـز‬ ‫ایـن شهرسـتان قـرار گیـرد و گامـی در‬ ‫جهـت تحقـق شـعار سـال رهبـری یعنی‬ ‫جهـش تولیـد باشـد‪.‬قربانعلی شـیرزاد بـا‬ ‫بیـان اینکـه امسـال اعتبـارات خوبـی در‬ ‫بودجـه سـاالنه بـرای تکمیل پـروژه های‬ ‫نیمـه کاره تصویـب شـده‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بایـد تلاش کنیـم سـهم بـری مناسـبی‬ ‫از ایـن اعتبـارات داشـته باشـیم و بتوانیم‬ ‫بودجـه را به سـمت تکمیل ایـن پروژه ها‬ ‫بـرده و تمام مدارس نیمـه کاره را به بهره‬ ‫بـرداری رسـانیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عاشورا دانشگاه بزرگ‬ ‫انسان سازی‬ ‫السالم علیک یا اباعبداهلل‬ ‫فرارسـیدن ایـام سـوگواری اقـا اباعبداهلل الحسـین‬ ‫علیـه السلام را خدمـت همه شـیفتگان «مسـیر»‬ ‫قدسـی ان حضـرت تسـلیت عـرض می کنم‪.‬محـرم و عاشـورا فرهنگی اسـت‬ ‫کـه می تـوان درس هـای بسـیاری بـرای زندگـی امـروز از ان گرفـت؛ کافـی‬ ‫اسـت همـراه با شـور حسـینی‪ ،‬شـعور و تفکـر را نیز از یـاد نبریم‪.‬ایـن حادثه‬ ‫بـزرگ بـه حـدی سرشـار از نکات ریـز و دقیق اسـت که هنوز پـس از ‪1400‬‬ ‫سـال‪ ،‬ابعـاد جدیـدی از ان اشـکار می شـود‪.‬‬ ‫اموختن از حسـین علیه السلام و عاشـورا و شـاگرد این مکتب بودن افتخاری‬ ‫اسـت و به کارگیـری درس هـای ان راه و «مسـیر» زندگـی همـه ی مـا را در‬ ‫جهـت درسـت هدایت خواهـد کرد‪.‬درس های عاشـورا همـواره حیات بخش و‬ ‫حرکت افریـن بوده اسـت‪ .‬واقعـه کربلا در مـکان و زمـان محدود نمی شـود و‬ ‫همـواره الهام بخـش و شـورافرین اسـت؛ کل یـوم عاشـورا و کل عـرض کربال‬ ‫بسـیاری از نهضت هـای سیاسـی در طـول تاریـخ بـا الهـام از عاشـورا و قیـام‬ ‫حسـینی شـکل گرفتنـد؛ از حرکـت توابیـن‪ ،‬مـردم مدینـه‪ ،‬قیـام مختـار و‪...‬‬ ‫در خوانخواهـی حسـین علیه السلام و یارانـش تـا قیـام و نهضـت مقـدس‬ ‫ملـت ایـران به رهبـری امـام خمینـی(ره)‪ .‬اقبال الهـوری‪ ،‬اسـتقالل و نجات‬ ‫پاکسـتان را مرهـون قیـام عاشـورا دانسـته و گانـدی‪ ،‬نیـز نهضـت عاشـورا را‬ ‫الهام بخـش خـود در رهایـی هندوسـتان می داند‪ .‬نهضـت بزرگ عاشـورا الگو‬ ‫و اسـوه همـه حرکت هـای حق طلبانـه و عدالت خواهانـه بـوده و خواهـد بـود‪.‬‬ ‫از عبـاس محمـود عقـاد‪ ،‬نویسـنده مشـهور مصـری‪ ،‬نقل اسـت که «نـه تنها‬ ‫مسـلمانان بلکه غیرمسـلمانان از این حادثه درس جوانمردی‪ ،‬ایثار و مقاومت‬ ‫در برابـر سـتمگران گرفتند‪».‬عاشـورا دانشـگاهی اسـت کـه همه ی انسـان ها‬ ‫اعـم از زن و مـرد‪ ،‬کوچـک و بـزرگ‪ ،‬باسـواد و بی سـواد‪ ،‬سـیاه و سـفید‪،‬‬ ‫مسـلمان و غیرمسـلمان از اسـتادان به نامی چون‪ :‬حسـین بن علی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫العبـاس و زینب کبـری درس می اموزند‪.‬عاشـورا درس های ارزشـمندی به ما‬ ‫می امـوزد کـه ایثـار و فداکاری‪ ،‬صبر و اسـتقامت‪ ،‬شـهادت و شـجاعت‪ ،‬تعهد‬ ‫و مسـئولیت‪ ،‬صداقـت و وفاداری‪ ،‬قاطـع بودن در اهداف‪ ،‬دفـاع از حریم دین‪،‬‬ ‫امامـت و والیـت‪ ،‬فسادسـتیزی‪ ،‬اهمیـت بـه جوانـان‪ ،‬خدمت بی منت‪ ،‬سـتیز‬ ‫بـا سـتم و سـتمگران‪ ،‬توجه بـه معنویات در سـخت ترین شـرایط‪ ،‬مخالفت با‬ ‫نژادپرسـتی‪ ،‬تسـلیم در برابـر خدا و قیام بـرای او مهم ترین ان هاست‪.‬عاشـورا‬ ‫بـه مـا یاد می دهـد که انسـان متعهـد و مسئولیت شـناس نمی توانـد در برابر‬ ‫سـتم و سـتمگران سـکوت کنـد و بی تفاوت بماند؛ انسـان عـزت دارد و هرگز‬ ‫نبایـد تـن به ذلت و خـواری بدهد؛ همانطور که حسـین علیه السلام مرگ با‬ ‫عـزت را عیـن زندگـی و زندگـی با ذلـت را نیسـتی و مرگ می دانسـت‪ .‬امروز‬ ‫نیـز همـه‪ ،‬مخصوصـاً کارگـزاران نظـام اسلامی بایـد تمامـی هم و غـم خود‬ ‫بـر ایـن بگذارنـد کـه امـت اسلامی هـم در عرصه ی ملـی و هـم در عرصه ی‬ ‫بین المللـی بـا عزت و ایسـتادگی در «مسـیر» حـق و حقانیت با سـربلندی و‬ ‫افتخـار گام بردارند‪.‬‬ ‫امیـدوارم رهـرو واقعـی و فکـور «مسـیر» الهـی حضـرت اباعبـداهلل الحسـین‬ ‫علیه السلام و یارانـش باشـیم‪.‬‬ ‫دکتر احمد زیارالریمی‬ ‫مدیرمجمع عالی نخبگان مرکز استان‬ ‫خبر‬ ‫به مناسبت هفته دولت؛‬ ‫کتابخانه عمومی شهید علی بابایی در روستای‬ ‫بیشه سر بابل افتتاح شد‬ ‫سـی و چهارمیـن کتابخانـه روسـتایی مازنـدران‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه دولـت بـا حضـور مسـئولین در‬ ‫روسـتای بیشـه سـر بابـل افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی مازنـدران‪ ،‬کتابخانـه عمومـی شـهید علـی‬ ‫بابایـی بعنـوان سـی و چهارمیـن کتابخانه روسـتایی‬ ‫در مازنـدران با حضور ارزو ولیپـور‪ ،‬مدیرکل کتابخانه‬ ‫هـای عمومی اسـتان‪ ،‬مهدی سـعادتی و علی کریمی‬ ‫فیروزجایـی‪ ،‬نماینـدگان شهرسـتان بابـل در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬قربانعلـی ولیـزاده بـورا‪ ،‬فرمانـدار‬ ‫بابـل‪ ،‬علیرضـا سـعدی پـور‪ ،‬مدیـرکل امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران‪ ،‬قربانعلـی شـیرزاد‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫نوسـازی مـدارس اسـتان‪ ،‬معاونیـن و گروهـی از‬ ‫کارشناسـان سـتادی اداره کل کتابخانـه هـا‪ ،‬رئیـس‬ ‫اداره و کتابـداران کتابخانـه هـای عمومی شهرسـتان‬ ‫و دهیـار‪ ،‬اعضـای شـورا و جمعـی از اهالـی روسـتا و‬ ‫خانواده شـهید بابایی در روسـتای بیشـه سـر بابل به‬ ‫بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫ولیپـور در حاشـیه افتتـاح ایـن کتابخانه‪ ،‬بـا قدردانی‬ ‫از حمایـت هـای مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی و‬ ‫زحمـات همـکاران خود جهـت افتتاح ایـن کتابخانه‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬حمایـت هـا و زحمـات و تلاش ها از‬ ‫ایـن پـس بایـد دو چنـدان شـود تـا کتابخانـه ای که‬ ‫بـرای مردمـی شـهیدپرور راه انـدازی و بـه نـام یکـی‬ ‫از شـهدای عزیـز نامگـذاری شـده اسـت را بـه حـد‬ ‫مطلـوب خدمتگـزاری فرهنگی برسـانند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرد ایـن کتابخانـه‬ ‫منشـا امیـد فـراوان بـرای مـردم زحمتکـش روسـتا‬ ‫باشـد و بـه انهـا کمک کنـد تا اینـده فرزندانشـان با‬ ‫وجود این سـرمایه فرهنگی درخشـان شـود که البته‬ ‫تحقـق ایـن موضوع به اعتمـاد و توجه خانـواده ها به‬ ‫ایـن مرکز مهـم فرهنگـی نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫نماینـدگان مجلـس هـم ضمـن تقدیـر از مدیریـت و‬ ‫کارکنـان کتابخانـه های عمومی اسـتان و شهرسـتان‬ ‫بابـل‪ ،‬اهتمـام خـود را در همراهـی و مسـاعدت بـه‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی اعالم داشـتند‪.‬‬ ‫پـس از ائین افتتـاح‪ ،‬مدیرکل کتابخانـه های عمومی‬ ‫اسـتان بـا همراهـی پـدر شـهید علـی بابایی‪ ،‬بر سـر‬ ‫مـزار ایـن شـهید در روسـتا حاضـر شـد و بـه مقـام‬ ‫شـامخ شـهدا ادای احتـرام کرد‪.‬‬ ‫رخداد مهم فرهنگی در هفته دولت‪:‬‬ ‫افتتاح پردیس سینمایی در محموداباد‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫‪ ،‬ایـن پردیـس سـینمایی کـه یک‬ ‫سـالن بـه ظرفیـت هـای ‪ ۲۴۰‬نفر‬ ‫و ‪ ۲‬سـالن هـر یـک بـه ظرفیـت‬ ‫‪ ۷۰‬نفـر دارد ‪ ،‬بـا اعتبـاری بالـغ بر‬ ‫‪ ۴۰‬میلیـارد ریـال سـاخته و بهـره‬ ‫برداری شـده اسـت‪.‬‬ ‫عنایـت بخشـی و کیانـوش گرامی‬ ‫‪ ۲‬تـن از بازیگـران پیشکسـوت‬ ‫سـینمای کشـور نیـز در اییـن‬ ‫افتتاحیـه پردیـس سـینمایی‬ ‫شهرسـتان محمـود ابـاد بـر لـزوم‬ ‫تقویـت و حمایت از هنرمنـدان و فعالیت های فرهنگی‬ ‫و هنـری تاکیـد کردنـد‪.‬‬ ‫عبـاس زارع مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران ارشـاد در اییـن افتتـاح پردیـس سـینمایی‬ ‫محمـود ابـاد گفـت‪ :‬بـا وجـود اینکـه حـال اقتصـادی‬ ‫دولت مسـاعد نیسـت ‪ ،‬اما ما شـاهد افتتـاح پروژه های‬ ‫زیـادی بویـژه در بخـش فرهنگی هسـتیم که نشـانگر‬ ‫مشـارکت خـوب بخـش خصوصـی اسـت‪.‬‬ ‫عبـاس زارع ورود بخـش خصوصـی بـه پـروژه هـای‬ ‫فرهنگـی و هنـری را بـرای توسـعه ایـن بخـش الزامی‬ ‫دانسـت و افـزود ‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ١٢‬سـینما بـا ‪١٧‬‬ ‫سـالن در مازنـدران فعـال اسـت کـه بـا اتمـام پـروژه‬ ‫هـای نیمـه تمـام ‪ ،‬تعدادشـان بـه ‪ ٢٥‬سـالن خواهـد‬ ‫رسـید‪ .‬وی همچنیـن از کلنگ زنی پردیس سـینمایی‬ ‫سـاری و افتتاح پردیس سـینمایی نـور در هفته دولت‬ ‫در سـال جـاری خبـر داد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫مازندران نیازمند سرمایه گذاری هدفمند است‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار مازنـدران‬ ‫خواسـتار همکاری بیشـتر دسـتگاه های اجرایـی برای‬ ‫جـذب سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی بـه دور از‬ ‫هیاهـو و شـعارگرایی شـد و گفـت ‪ :‬مازنـدران نیازمند‬ ‫سـرمایه گذاران واقعـی و اصلـی و سـرمایه گذاری‬ ‫هدفمنـد اسـت‪.‬مهدی رازجویـان همزمـان با سـومین‬ ‫روز هفتـه دولـت در مراسـم افتتـاح چنـد پـروژه‬ ‫فرهنگـی شهرسـتان محمودابـاد بـر ضـرورت کاهش‬ ‫کاغذبـازی اداری بـرای تسـریع در سـرمایه گـذاری‬ ‫بخـش خصوصـی تاکیـد کـرد و افـزود ‪ :‬متاسـفانه‬ ‫پروسـه طوالنـی شـدن کارهـای اداری سـبب ناامیدی‬ ‫سـرمایه گذار و انصرافـش از ادامـه پیگیـری و سـرمایه‬ ‫گـذاری در اسـتان مـی شـود‪ .‬وی گفـت ‪ :‬بـا وجـود‬ ‫اقدامـات بسـیاری در زمینـه کوتاه شـدن فرایند اداری‬ ‫سـرمایه گـذاری در اسـتان ‪ ،‬هنـوز بروکراسـی موجود‬ ‫بزرگ تریـن مانـع سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی‬ ‫در مازنـدران محسـوب می شـود و بسـیاری از موانـع‬ ‫اداری هـم در مسـیر جـذب سـرمایه گـذاری را قوانین‬ ‫و بخشـنامه هـای وزارتـی تشـکیل مـی دهـد کـه در‬ ‫واقـع حـل انهـا از حـوزه اسـتان خـارج اسـت و بـرای‬ ‫کاهـش ایـن موانـع بایـد مسـئوالن ارشـد وزارتخانـه‬ ‫هـا تصمیـم بگیرند‪.‬معـاون اسـتاندار مازنـدران افزود ‪:‬‬ ‫مازنـدران دارای فرصـت و ظرفیت های بزرگ سـرمایه‬ ‫گـذاری اسـت که هـم برای توسـعه اسـتان و هم برای‬ ‫کشـور مـی توانـد مفید باشـد ‪ ،‬اما در شـرایط فعلی به‬ ‫دلیـل موانـع اداری نمی تـوان از تمـام ظرفیـت هـای‬ ‫اسـتان اسـتفاده کرد‪.‬رازجویان همچنین بین سـرمایه‬ ‫گـذاری بـی فایده و سـرمایه گـذاری هدفمنـد تفاوت‬ ‫قائـل شـد و گفت‪ :‬مـا به دنبال سـرمایه گـذاری بدون‬ ‫پشـتوانه و توخالـی نیسـتیم و باید مدیـران راه را برای‬ ‫سـرمایه گـذاران اصلـی و هدفمنـد همـوار کننـد‪.‬وی‬ ‫توضیـح داد ‪ :‬بـر زمیـن ماندن بسـیاری از پـروژه های‬ ‫بخـش خصوصـی در مازنـدران نتیجه سـرمایه گذاری‬ ‫هـای بـی هـدف در دوره هـای قبـل بـوده در حالـی‬ ‫کـه در سـال های اخیر شـاهد سـرمایه گـذاراری های‬ ‫بزرگی در بخش عمرانی و زیرسـاختی و اشـتغال زایی‬ ‫بـا همـکاری دولـت و بخـش خصوصی هسـتیم‪.‬معاون‬ ‫عمرانـی اسـتاندار مازنـدران یکی از مشـکالت اسـتان‬ ‫را جهـت گیـری سـرمایه گذاری بـه سـمت سـاخت‬ ‫خانه دوم و ویالسـازی دانسـت و هشـدار داد ‪ :‬با ادامه‬ ‫ایـن رونـد زمین هـای کشـاورزی مازنـدران تبدیل به‬ ‫ویلا خواهـد شـد و ایـن موضـوع سـبب می شـود که‬ ‫امنیـت غذایی کشـور به خطـر بیفتد‪.‬امـروز همزمان با‬ ‫سـومین روز هفتـه دولت و با حضور معاون اسـتاندار و‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی ‪ ،‬پردیس سینمایی‬ ‫محمودابـاد شـامل ‪ ۳‬سـالن سـینمایی بـا سـرمایه‬ ‫گـذاری بخـش خصوصـی بـه بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ صفحه 7 ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫خرب‬ ‫حضور شهردار ساری در‬ ‫هیات های مذهبی و مراسم‬ ‫سوگواری امام حسین (ع)‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪687‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫بمناسبت روز کارمند برگزار شد؛‬ ‫ایین تجلیل از کارمندان نمونه‬ ‫شهرداری سرخ رود‬ ‫شهردار امل؛‬ ‫روایت عاشقی تلفیقی از هنر‬ ‫و عزاداری در شرایط کرونا است‬ ‫تکریم‪ ،‬رضایتمندی ارباب رجوع و امانتداری و رعایت رفتار و‬ ‫شئون سازمانی و اداری را مهمترین اصل و سرلوحه اقدامات‬ ‫پرسنل دانست و از همه کارمندان خواست تا در رعایت این مهم‬ ‫اهتمام ویژه ای ورزند‪.‬‬ ‫عبـاس رجبی شـهردار سـاری بـه همراه سـید علی‬ ‫اقامیـری عضـو شـورای اسلامی شـهر و جمعـی از‬ ‫مدیران شـهرداری بـا حضور در هیـات های مذهبی‬ ‫و تکایـای سـطح شـهر در مراسـم عـزاداری سـاالر‬ ‫شـهیدان امـام حسـین(ع) شـرکت کرد‬ ‫حضـور شـهردار سـاری در هیـات هـای مذهبـی و‬ ‫مراسـم سـوگواری امـام حسـین (ع)‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن‬ ‫الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬عبـاس رجبـی شـهردار‬ ‫مرکـز مازنـدران بـه همـراه سـید علـی اقامیـری‬ ‫عضـو شـورای اسلامی شـهر و معاونـان شـهرداری‪،‬‬ ‫رییـس سـازمان فرهنگـی اجتماعی ورزشـی ومدیر‬ ‫ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری بـا حضـور‬ ‫در هیـات هـای مذهبـی و تکایـای سـطح شـهر در‬ ‫مراسـم عـزاداری سـاالر شـهیدان امـام حسـین(ع)‬ ‫شـرکت کـرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬طرح عمرانی و خدماتی‬ ‫در بخش بلده شهرستان نور‬ ‫افتتاح شد‬ ‫ایـن طـرح هـا در زمینـه بـرق رسـانی‪ ،‬لوله کشـی‬ ‫اب و فاضلاب‪ ،‬مخابـرات‪ ،‬بنیـاد مسـکن ‪ ،‬افتتـاح‬ ‫فرسـتنده صـدا و سـیما و شـهرداری در بخـش بلده‬ ‫نور اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـدار نـور در اییـن بهره بـرداری از ایـن طرح ها‬ ‫گفـت ‪ :‬احـداث ‪ ۲‬منبع ذخیـره اب ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۱۶۰‬متر‬ ‫مکعبـی بـا اعتبـاری بالـغ بـر یـک میلیـارد تومان و‬ ‫لوله کشـی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متری اب شـرب با اعتبار‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیـون تومان در روسـتای کمربن و‬ ‫طـرح هـای تبدیـل سـیم بـه کابل خـود نگهـدار به‬ ‫طـول ‪ 6‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬متـر بـا اعتبـار ‪ ۱۵۰‬میلیـون‬ ‫تومـان از جلمـه طـرح هـای افتتاحـی امروز اسـت‪.‬‬ ‫علـی شـادمان ادامـه داد‪ :‬تعویض لوله اب شـرب به‬ ‫طـول ‪ ۲‬کیلومتـر بـا ‪ ۲۰۰‬میلیـون تومـان اعتبـار و‬ ‫توسـعه مخابراتـی تلفـن هـای ثابت به سیسـتم ای‬ ‫جـی (‪ )AG‬بـا ‪ ۱۵‬میلیـون تومـان در روسـتای دونا‬ ‫بخـش بلده طـرح هـای افتتاحی سـومین روز هفته‬ ‫دولـت در بلـده نور می باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬پـروژه لولـه گـذاری یـک هـزار متـر‬ ‫فاضلاب و چهار هزارمتر اب شـرب بـا اعتباری بالغ‬ ‫بـر یـک میلیـارد تومـان در روسـتای یـوش بلـده از‬ ‫دیگـر طـرح هـا بوده اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـدار نـور بـه طرح هـای روسـتای ناحیه اشـاره‬ ‫کـرد و خاطرنشـان کـرد‪ :‬امـروز همزمـان بـا دیگـر‬ ‫پـروژه هـای عمرانـی بخـش بلـده پـروژه احـداث‬ ‫مخـزن ‪ ۳۰۰‬متر مکعبی اب شـرب بـا ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومـان هزینـه و لوله کشـی ‪ ۶‬کیلومتری اب شـرب‬ ‫بـا ‪ ۶۰۰‬میلیـون تومـان اعتبـار و اسـفالت ‪ ۳۰۰‬متر‬ ‫داخـل روسـتا بـا ‪ ۳۰۰‬میلیـون تومـان بـه بهـره‬ ‫برداری رسـید‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فرسـتنده دیجیتـال صـدا و سـیما با یک‬ ‫میلیـارد تومـان اعتبار ‪ ،‬طرح لوله کشـی اب شـرب‬ ‫بـا یکصد میلیـون تومان و اسـفالت داخل روسـتا با‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیـون تومـان و احـداث دیـوار حفاظتـی بـه‬ ‫طـول ‪ ۱۵۰‬متـر بـا ‪ ۳۲۰‬میلیـون تومـان اعتبـار از‬ ‫طـرح هـای که در روسـتای نسـن اجرا شـد‪.‬‬ ‫شـادمان بـه پروژه هـای شـهرداری بلده هم اشـاره‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬امـروز در حـوزه شـهری بلده‬ ‫نیز سـه طـرح المان شـهری‪ ،‬بـرج پرچـم و دوربین‬ ‫مدار بسـته شـهر بلده بـا اعتبـار ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بـه بهره بـرداری رسـید و همچنیـن احـداث دیواره‬ ‫حفاظتـی محلـه باال دسـت بـا اعتبـار ‪ ۳۴۶‬میلیون‬ ‫تومـان کلنگ زنی شـد‪.‬‬ ‫در هفتـه دولـت امسـال ‪ ۱۰۲‬طـرح عمرانـی و‬ ‫خدماتـی بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ ۱۱۳‬میلیـارد و ‪۲۸۸‬‬ ‫میلیـون تومـان در شهرسـتان نـور بـه بهره بـرداری‬ ‫می رسـد‪.‬‬ ‫افتخـاری‬ ‫باحضـور‬ ‫هنرمنـدان نـام اشـنای‬ ‫سـینما و تلویزیـون عنایت‬ ‫بخشـی و کیانـوش گرامی‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم ضمـن‬ ‫گرامیداشـت هفتـه دولـت‬ ‫و روز کارمنـد‪ ،‬ضمـن‬ ‫تقدیـر از کلیـه کارمنـدان‪،‬‬ ‫از ‪۸‬تـن از کارمنـدان نمونه‬ ‫شـهرداری نیـز تقدیـر و‬ ‫تشـکر بعمـل امـد‪.‬‬ ‫محسـن کبودفیروزجایـی‬ ‫شـهردار سـرخ رود تکریم‪،‬‬ ‫رضایتمنـدی اربـاب رجوع‬ ‫و امانتـداری و رعایـت‬ ‫رفتـار و شـئون سـازمانی‬ ‫و اداری را مهمتریـن‬ ‫اصـل و سـرلوحه اقدامـات‬ ‫پرسـنل دانسـت و از همـه‬ ‫کارمنـدان خواسـت تـا در‬ ‫رعایـت ایـن مهـم اهتمـام‬ ‫ویـژه ای ورزنـد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری‬ ‫و شورای اسالمی شهر‬ ‫سرخ رود‬ ‫سـید حمیـد هاشـمی گفـت‪ :‬روایت عاشـقی ویـژه برنامـه ای از اداره روابط‬ ‫عمومـی شـهرداری امـل در بسـتر فضای مجـازی اسـت که با هـدف ترویج‬ ‫فرهنـگ عـزاداری سروروسـاالر شـهیدان امام حسـین (ع) در شـرایط کرونا‬ ‫انجام شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ادراره روابـط عمومـی شـهرداری امـل‪ ،‬سـید حمید هاشـمی با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی در شـرایط همـه گیـری‬ ‫بیمـاری کرونـا یـک وظیفـه همگانی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن برنامه کـه اولین بار‬ ‫اسـت بـا تلفیـق هنر پـرده خوانی و شـبیه خوانی بـه بازگویی حـوادث کربال‬ ‫در دهـه اول محـرم پرداختـه و سـعی مـی کنـد باتوجـه بـه هـم زمانـی ان‬ ‫بـا شـیوع کرونـا و بـدون حضـور تماشـاچی روایتـی از عاشـقی‪ ،‬دلدادگـی ‪،‬‬ ‫رشـادتها و مصائـب امـام حسـین (ع) و یـاران باوفایـش درواقعـه عاشـورا؛ به‬ ‫بینندگانـش در فضـای مجـازی ارائـه نماید‪.‬‬ ‫هاشـمی بـا بیـان اینکـه همـه مـا در هر شـرایط پـای کارامـام حسـین (ع)‬ ‫ایسـتاده ایم و همانگونه که سـردار رشـید اسلام سـپهبد شـهید حاج قاسم‬ ‫سـلیمانی گفـت‪ ،‬ماملـت امام حسـینیم تاکید کـرد؛ تولید محتوای مناسـب‬ ‫بـا شـرایط مـی توانـد توجـه مخاطـب را جلـب کنـد‪ .‬نهـاد هـای فرهنگـی‬ ‫مـی تواننـد بـا تولیـد محتـوای مناسـب و جـذاب در ترویج واشـاعه فرهنگ‬ ‫حسـینی و عاشـورایی بـه جوانان جسـتجو گر کمـک کنند ‪ .‬بایسـتی در هر‬ ‫سـنگر بـه ایـن وظیفه بـا هر وسـیله و ابـزاری عمـل کرد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی روایت عاشـقی بـا ایـن ماموریـت گام برداشـته و امیدواریم در‬ ‫گامهـای بعـدی بـا حمایت هنرمنـدان و نخبگان شـهر در تولیـد محتواهای‬ ‫اینچنینـی فعالیـت های بیشـتری انجام شـود‪.‬‬ ‫شهردار جویبار خبر داد‪:‬‬ ‫لزوم اهمیت شهروندان جویباری به زمان جمع اوری‬ ‫زباله های سطح شهر از ساعت ‪ ۲۱‬الی ‪ ۴‬بامداد‬ ‫شـهردار جویبـار از شـهروندان خواسـت تـا بـا‬ ‫رعایـت زمـان جمـع اوری زبالـه‪ ،‬شـهرداری را در‬ ‫داشـتن شـهری زیبـا یـاری نماینـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬دکتر همـت محمدنژّاد‬ ‫شـهردار جویبـار بـا اعلام ایـن کـه از شـهروندان‬ ‫بـا رعایـت زمـان جمـع اوری زبالـه‪ ،‬شـهرداری را‬ ‫در داشـتن شـهری زیبا یـاری نماینـد گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهمتریـن مشـکالت حـال حاضرشـهر جویبار ؛‬ ‫وجـود زباله هـای شـهری خـارج نوبـت در جلـوی‬ ‫درب منـازل شـهروندان مـی باشـد کـه بـرای‬ ‫جمـع اوری صحیـح این زباله ها بایسـت هماهنگی‬ ‫میـان پاکبانان شـهرداری و شـهروندان بوجود اید‬ ‫تـا در زمـان مشـخصی کـه مامـوران شـهرداری‬ ‫اعلام می کننـد‪ ،‬شـهروندان زباله هـای خـود را‬ ‫کنـار درب منـزل خـود قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫محمدنـژاد بـا اعلام اینکـه جمـع اوری زبالـه در‬ ‫تمـام مناطـق شـهر‪ ،‬هـر شـب انجـام می شـود‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬طـرح جمع اوری زباله هـا از مناطق‬ ‫مختلـف شـهر هـر شـب از سـاعت ‪ ۲۱‬بـه بعـد‬ ‫انجـام می شـود و تـا سـاعت ‪ ۴‬بامـداد ادامـه دارد‪.‬‬ ‫بـا ایـن حـال بـرای اینکـه شـهری عـاری از هـر‬ ‫گونـه زبالـه داشـته باشـیم اکیپ خدمات شـهری‬ ‫شـهرداری طـی روز نیـز ‪ ۲‬مرتبه نسـبت به جمع‬ ‫اوری زبالـه اقـدام مـی نمایند‪.‬‬ ‫وی از پاکسـازی نهائـی زباله هـا به صـورت روزانه‬ ‫نیز خبر داد و گفت‪ :‬متاسـفانه ساکنین روستاهای‬ ‫همجـوار شـهر جویبـار نسـبت بـه انتقـال زبالـه‬ ‫هایشـان بـه باکس هـای زباله مناطق شـهری می‬ ‫کننـد کـه این سـبب انباشـت حجم زبالـه خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫محمدنـژاد بـا بیـان اینکـه متاسـفانه بعضـی از‬ ‫شـهروندان بصـورت روزانـه نسـبت به رها سـازی‬ ‫زباله هـای خـود در معابـر اصلـی و بیـرون باکـس‬ ‫هـای زبالـه مـی کننـد گفـت‪ ،‬ایـن امـر سـبب‬ ‫نازیبایـی چهـره شـهر خواهـد شـد کـه در ایـن‬ ‫خصـوص نیـز واحـد خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫اقـدام بـه پاکسـازی معابـر می نمایـد‪.‬‬ ‫شـهردار جویبـار بـا اعلام ایـن موضـوع کـه‬ ‫هـر بـی نظمـی کوچکـی چهـره شـهر را خـراب‬ ‫می کنـد‪ ،‬از مـردم خواسـت برنامـه جمـع اوری‬ ‫بهره برداری مسکن مهر میارکالی ساری‬ ‫بزرگتریـن طـرح مسـکن مهـر شـمال‬ ‫کشـور تـا پایـان مهرامسـال تکمیـل و‬ ‫امـاده بهـره بـرداری می شـود‪.‬‬ ‫به گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬مدیـرکل راه‬ ‫وشهرسـازی مازنـدران گفـت‪ :‬سـاخت‬ ‫مسـکن مهر میارکاالی سـاری بـا ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۶‬واحـد در مراحـل پایانـی خـود‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫نظـری با اشـاره بـه تغییـر پیمانـکاران‬ ‫برخـی بلوک هـای ایـن طرح و تسـریع‬ ‫در سـاخت واحدهـا‪ ،‬افـزود‪ :‬غیـر از دو‬ ‫بلـوک کـه موانـع حقوقـی دارد‪ ،‬مابقی‬ ‫واحدهـابـهمتقاضیـانواگـذارمی شـود‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬بـا برطـرف کـردن مشـکالت‬ ‫حقوقـی دو بلـوک بـا تعاونـی پیمانکار‪،‬‬ ‫مراحـل تکمیلـی ایـن واحد ها نیـز اغاز‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫زباله هـا کـه هـم بـه صـورت مـداوم از طریـق‬ ‫بنرهـای سـطح شـهر و فضـای مجـازی اعلام‬ ‫مـی شـود را رعایـت کننـد‪ ،‬و در سـاعات مقـرر‬ ‫( سـاعت ‪ ) ۲۱‬کیسـه زبالـه خـود را بیـرون از‬ ‫منـزل قـرار دهند‪.‬همـت محمدنـژاد تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫بـا فرهنگ سـازی مناسـب‪ ،‬عـدم رها سـازی زباله‬ ‫هـا در جـوی ابهـا و سـایر مناطق‪ ،‬رعایـت نظافت‬ ‫توسـط همه شـهروندان و همچنیـن رعایت برنامه‬ ‫زمانبنـدی جمـع اوری زباله هـا‪ ،‬شـهری زیباتـر و‬ ‫تمیزتـر خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫محمدنـژاد ادامـه داد‪ ،‬جمـع اوری زباله هـا در دو‬ ‫یـا سـه نوبـت و پـر شـدن بالفاصلـه ان سـطل ها‬ ‫سـبب می شـود شـهرداری زمـان کافـی را بـرای‬ ‫تخلیـه و شستشـو نداشـته باشـد‪ .‬عالوه بـر اینکه‬ ‫زباله هـا تفکیـک نمی شـوند و ایـن مسـئله‪ ،‬خـود‬ ‫مشـکالت دیگـری را در فراینـد مدیریت پسـماند‬ ‫ایجـاد می کنـد‪ .‬بنابـر ایـن بهتریـن راه حـل برای‬ ‫ایـن مشـکالت لـزوم رعایـت برنامـه زمانبنـدی‬ ‫جمـع اوری زبالـه توسـط شـهروندان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫او در پایـان از سرکشـی ماموریـن شـهرداری بـه‬ ‫صـورت روزانـه از مناطق مختلف خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫از ایـن بـه بعـد ایـن افـراد بـا بازدیـد از محلات‪،‬‬ ‫افرادی که شـب قبل در لیسـت جمـع اوری زباله‬ ‫قـرار نداشـتند و زبالـه خـود را بیـرون از منـزل‬ ‫گذاشـته اند‪ ،‬شناسـایی و با تذکـر و اموزش‪ ،‬ان ها‬ ‫را بـه همـکاری با شـهرداری تشـویق مـی نمایند‪.‬‬ ‫پیام دکتر دادبود به مناسبت هفته دولت و روز کارمند‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫هفتـه اول شـهریور مـاه‪ ،‬مصـادف بـا سـالروز شـهادت‬ ‫شـهیدان رجایـی و باهنـر و هفتـه دولـت نامگـذاری‬ ‫شـده اسـت ‪ ،‬تاریخ انقالب شـکوهمند اسلامی یاداور‬ ‫مانـدگاری بـزرگ مردانـی اسـت کـه خدمتگـزاری بی‬ ‫ادعـا ؛سـیره‪،‬منش و روش انـان بـود‬ ‫شـهیدان رجایـی و باهنر نیز تجلی راسـتینی از روحیه‬ ‫خدمتگـزاری بـه مـردم انـد‪ ،‬بـی شـک ترسـیم نمایی‬ ‫دقیـق از زندگـی و دولـت ایـن دو شـهید ‪،‬مـی توانـد‬ ‫الگـوی خدمتگـزاران مردم باشـد‬ ‫امـا هفتـه دولـت فرصتـی اسـت تـا نیروهـای خـدوم‬ ‫دولـت در تجدیـد پیمـان بـا شـهیدان رجایـی و باهنر‬ ‫افـق هـای تـازه ای از پیشـرفت و توسـعه را طراحـی و‬ ‫همدلـی و همزبانـی را بـه منصـه ظهـور رسـانده و بـا‬ ‫تدبیـر زمینـه هـای رشـد و پیشـرفت روزافزون کشـور‬ ‫‪ ،‬در حیطـه هـای مختلـف به ویـژه در زمینه گسـترده‬ ‫شـدن روحیـه امیـد در دل تمامـی ایرانیـان را فراهـم‬ ‫اورنداینجانب ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای‬ ‫واالمقـام دولت و بویژه شـهیدان رجایـی و باهنر ‪ ،‬هفته‬ ‫دولـت را بـه همـه دولـت مـردان و کارمندان خـدوم و‬ ‫متعهـد و بویـژه کارمنـدان و کارگـزاران دولـت تبریک‬ ‫عـرض نمـوده و موفقیـت همـه خادمـان بـه مـردم در‬ ‫نظـام مقـدس جمهوری اسلامی را در راسـتای تحقق‬ ‫ارمانهـای بلنـد حضـرت امـام خمینـی (ره) و مقـام‬ ‫معظـم رهبـری از درگاه خداونـد متعـال مسـئلت مـی‬ ‫نمایم‪.‬‬ صفحه 8 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪687‬‬ ‫شغلم کشاورزی است‬ ‫*اهل شو اف نیستیم!*‬ ‫نخواستند من در شهرک های صنعتی بمانم!‬ ‫بـه گزارش اختصاصی کرانه شـمال‪ ،‬وفایـی نژاد مدیر‬ ‫کل غلـه مازنـدران در دیـدار بـا اهالـی رسـانه ضمـن‬ ‫تاکیـد بـر اهمیـت ارتبـاط بـا رسـانه هـا گفـت‪ :‬بنده‬ ‫در مسـئولیت هـای گذشـته نیـز ارتبـاط خوبـی بـا‬ ‫رسـانه هـا داشـتم و همواره سـعی در تعامل سـازنده‬ ‫بـا انـان را داشـتم و این رفاقت دو سـویه بوده اسـت‪.‬‬ ‫خوشـبختانه بعد از دریافت مسـئولیت در غله رسـانه‬ ‫ها اسـتقبال خوبـی از بنده داشـتند و اینها از فرهنگ‬ ‫و اخلاق حرفـه ای ان هـا نشـات مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬امـروز هـم سـعیم برایـن اسـت همان‬ ‫سـیاق سـابق را پیـش بگیـرم‪ .‬مـی دانـم رسـانه هـا‬ ‫سـلیقه هـای مختلفـی دارنـد ولـی باید با هـم متفق‬ ‫شـویم تـا به هدف مشـترکمان که سـربلندی اسـتان‬ ‫و کشـور اسـت دسـت یابیم‪.‬‬ ‫وفایـی نـژاد خودش را سـرباز مـردم خوانـد و تصریح‬ ‫داشـت‪ :‬بنـده سـرباز ملتم و سـابقه اجرایـی کمی هم‬ ‫نـدارم‪ .‬همواره سـعی کردم سلامت زندگـی کنم و از‬ ‫زر و زور و تزویـر بـه دور باشـم‪ .‬تمـام اموالـم هـم در‬ ‫روسـتای بادلـه سـاری اسـت و افتخـار مـی کنـم که‬ ‫کشـاورزم‪ .‬همچنـان هـم کشـاورزم و تا از مسـئولیت‬ ‫دور مـی شـوم بـه شـغل خـودم باز مـی گردم‪.‬‬ ‫مدیـر کل غلـه مازنـدران خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫اسـتان ‪ ۴۰۰‬هـزار تـن مصـرف گندم داریـن ولی در‬ ‫تولیـد گنـدم شـاخص نیسـتیم‪ .‬تنها ‪ %۱۵‬نیـاز خود‬ ‫را در داخـل تولیـد مـی کنیـم‪ .‬در حالـی کـه ‪%۱۱‬‬ ‫محصـوالت کشـاورزی کشـور در اسـتان مازنـدران‬ ‫تولیـد مـی شـود و انتظار مـی رود در ایـن زمینه هم‬ ‫رشـد چشـم گیری داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫مهنـدس وفایـی نـژاد در ادامـه گفت‪ :‬کیفیـت گندم‬ ‫مازنـدران خوشـبختانه عالـی و درجـه یـک اسـت‪ .‬ما‬ ‫اهـل ادعـا نیسـتیم امـا دولـت تمـام تالشـش را می‬ ‫کنـد تـا بهترین خدمـات را ارائه دهد‪ .‬بایـد بگویم که‬ ‫در بخـش دولتـی فقـط یـک سـیلو داریم؛قطعـاً تمام‬ ‫تالش‪،‬مـا بـرای بهـره بـرداری از دو سـیلوی جدیـد‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه خوب‬ ‫عمـل کـرده است‪.‬عباسـعلی وفایـی نـژاد مدیـر کل‬ ‫غلـه اسـتان بـا تاکید بـر اثرگـذاری تحریم هـا افزود‪:‬‬ ‫دشـمن بـی رحـم اسـت‪ .‬ان هـا بـه دنبـال اهـداف‬ ‫خودشـان هسـتند‪ .‬کاری به کار ما ندارند که مشـکل‬ ‫داریـم یـا هر چیـز دیگـری‪ ...‬ان ها می خواهنـد مارا‬ ‫بـه زانـو در بیاورنـد‪ .‬مـن کاری بـه دولـت هـا و چپی‬ ‫و راسـتی بـودن ان هـا نـدارم اما شـاهد ان بـودم که‬ ‫رئیـس جمهـوری در حضور معاونیـن و وزیران خود با‬ ‫حالت خسـتگی و کالفگی می گفـت‪ :‬نیاز امروزمان را‬ ‫در کشـتی و بـر روی دریا تامین کردیم‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫امـروز ایـن مشـکالت را نداریـم و مازنـدران حـدود‬ ‫‪۱۲۰‬تـن گندم ذخیـره دارد‪.‬‬ ‫وفایـی نـژاد گفـت‪ :‬خواهشـم از رسـانه هـا وفـاق و‬ ‫همدلـی اسـت‪ .‬در اسـتان اگـر دو نماینـده مجلـس‬ ‫داشـته باشـیم هرچند در ظاهر باهم مشکلی ندارند و‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫متحـد انـد ولی در باطن هرکسـی کار خـودش را نی‬ ‫کنـد و هم سـو نیسـتند‪ .‬رسـانه ها شـبیه نمایندگان‬ ‫نباشـند! رسـانه ها چشـم بیدار ماهسـتند و به وظیفه‬ ‫ذاتـی شـان که روشـنی بخشـی اسـت عمـل کنند‪.‬‬ ‫ایشـان بـا اشـاره بـه مسـئولیت اسـبق خـود گفتند‪:‬‬ ‫زمانـی که در شـهرک های صنعتی بـودم ‪۱۳۰‬هکتار‬ ‫زمیـن خریـده و بـه مجموعـه اضافی کـردم؛ درحالی‬ ‫کـه قبـل از من چند سـالی هیـچ زمینـی اضافه نمی‬ ‫شـد‪ .‬نمـی دانم زمین ها چه شـد‪ .‬متاسـفانه عمر من‬ ‫در شـهرک هـای صنعتی کوتـاه بود؛ چون نخواسـتند‬ ‫مدیـر کل غلـه اسـتان گفـت‪ :‬انچه مهم اسـت قدرت‬ ‫چانـه زنـی اسـت! چـرا بایـد انحصـار در بندرهـای‬ ‫جنوبـی باشـد ولـی نامـی از بندرهای شـمال کشـور‬ ‫بـه میـان نیایـد؟ چون قـدرت چانه زنی نداریـم‪ .‬بندر‬ ‫امیـر اباد جـدای از تعصبات شـهری [ که بـرای بنده‬ ‫هیـچ فرقی نـدارد] بسـیار بنـدری با فرصت سـرمایه‬ ‫گـذاری بـاال اسـت و بـا توجه بـه فرصت هـای خاص‬ ‫ایـن بنـدر شـرایطش نسـبت بـه سـایر بنـادر دیگـر‬ ‫بهتـر و برتـر اسـت و مـی توانـد فرصـت خوبـی برای‬ ‫اسـتان ایجـاد کند‪.‬‬ ‫مهنـدس عباسـعلی وفایـی نـژاد تصریح کـرد ‪ :‬قاعدتاً‬ ‫خبـازی هـا همـه چارچـوب را بطـور کامـل رعایـت‬ ‫نمـی کننـد و اگـر کوتاهـی باشـد باید مـردم گزارش‬ ‫دهنـد؛ رسـانه هـا به عنوان چشـم بیـدار مـا گزارش‬ ‫دهنـد تـا برخـورد قاطـع انجـام پذیـرد‪ .‬برنامـه های‬ ‫خبـازی ها باید سـر و سـامان بهتری بگیـرد‪ .‬اگر یک‬ ‫روز تعطیلـی اضافـی واحدها در دسـتور کار خود قرار‬ ‫دهنـد ‪۲۵‬هـزار تـن ارد از چرخـه تولیـد خـارج مـی‬ ‫شـود !وی در اخـر گفـت‪ :‬مـا اهـل شـو اف نیسـتیم!‬ ‫تـا پـروژه ای تمـام نشـود ان را افتتـاح نمـی کنیـم‪.‬‬ ‫مـی توانسـتیم کارهـای زیـادی از جملـه یک سـیلو‬ ‫را تـا همیـن االن افتتـاح کنیـم کـه بگوییـم‪ :‬بلـه‪ ،‬ما‬ ‫فلان کار را هـم انجـام دادیـم! ‪-‬نـه‪ -‬مـا ایـن کار را‬ ‫نمـی کنیـم؛ پـروژه را تمـام می کنیـم و بعـد افتتاح‬ ‫مـی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ‪:‬‬ ‫توزیع ‪ 90‬هزار بسته کمک مومنانه از محل عوائد‬ ‫موقوفات در مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و‬ ‫امـور خیریـه مازنـدران‪ ،‬حجت االسلام ابراهیـم‬ ‫حیدری جناسـمی در اییـن توزیـع بسـته های‬ ‫معیشـتی اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه کـه در اسـتان مقـدس امامـزاده بی بـی‬ ‫زینـب(س) برگـزار شـد‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬امسـال برنامه‬ ‫داریـم ‪ ۹۰‬هزار بسـته کمـک مومنانه و غـذای گرم‬ ‫را از محـل عوائـد موقوفـات مازنـدران تهیـه و تـا‬ ‫پایـان ماه صفر بیـن نیازمندان و عزاداران حسـینی‬ ‫اسـتان توزیـع کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ 74‬درصـد موقوفـات مازنـدران‬ ‫برای امام حسـین(ع) اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬موقوفات اسـتان‬ ‫از دو بخـش متصرفـی و غیرمتصرفـی تشـکیل‬ ‫ی شـود و امسـال با مشـارکت متولیان موقوفات در‬ ‫م‪‎‬‬ ‫قالـب کمک هـای مومنانه ‪ 90‬هزار بسـته معیشـتی‬ ‫و اقلام غذایـی بیـن نیازمنـدان توزیـع خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬یـک بخـش از بسـته های معیشـتی و غـذای‬ ‫گـرم توسـط ادارات اوقـاف و امـور خیریـه مازندران‬ ‫توزیـع می شـود و بخـش دیگـر توسـط متولیـان‬ ‫موقوفـات در سـطح اسـتان توزیـع خواهـد شـد که‬ ‫هـردوی انهـا از محـل عوایـد موقوفـات اسـت‪.‬‬ ‫این مسـوول با اشاره به اینکه امسال هنگام برگزاری‬ ‫مراسـمات عـزاداری بخاطـر رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی نمی توانیـم اطعام دهـی داشـته باشـیم و‬ ‫یـا غذای گـرم توزیـع کنیم‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬غـذای گرم‬ ‫در اشـپزخانه هایی کـه اداره بهداشـت ان را تاییـد‬ ‫کـرده پخت و در بسـته بندی هایی کـه پروتکل های‬ ‫بهداشـتی در ان رعایت شـده به صـورت بیرون بر در‬ ‫مقابـل درب خانه هـا بـه مـردم و عزاداران حسـینی‬ ‫تحویـل داده می شـود‪.‬حیدری خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫بسـته های معیشـتی اوقـاف و امور خیریـه مازندران‬ ‫از محـل عوایـد موقوفـات اسـتان تهیـه و به عنـوان‬ ‫تبـرکات امـام حسـین(ع) در قالـب کمـک مومنانه‬ ‫بیـن عـزاداران حسـینی توزیع خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬در شهرسـتان بابـل روزانـه ‪۵۰۰‬‬ ‫بسـته معیشـتی و غـذای گـرم از محـل موقوفـات‬ ‫تهیـه و بیـن عـزاداران و نیازمنـدان توزیـع خواهـد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران بـا بیـان‬ ‫اینکـه برخـی از موقوفـات مقیـد بـه مکان هسـتند‬ ‫و نمی شـود در جـای دیگـر هزینـه کـرد و بایـد در‬ ‫همـان روسـتا یـا منطقه کـه واقف ذکر کرده اسـت‬ ‫هزینـه شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬مجموعـه اوقـاف‬ ‫و امـور خیریـه ایـن افتخـار را دارد تـا نوکـر اهـل‬ ‫بیت(ع) باشـد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫انجام ‪ 112‬هزار بازرسی از کارگاه ها و معادن مازندران‬ ‫افزایش بیش از ‪ 5‬برابری کارگران‬ ‫ساختمانی بیمه شده‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی مازنـدران ضمن‬ ‫تشـریح دسـتاوردهای دولـت تدبیـر و امیـد در حـوزه‬ ‫مدیریـت روابـط کار و مدیریت امـور اجتماعی‪ ،‬از انجام‬ ‫بیـش از ‪ 112‬هـزار مورد بازرسـی از کارگاههـا‪ ،‬کارگاه‬ ‫هـای سـاختمانی و معـادن بـرای پیاده سـازی مقررات‬ ‫ایمنـی در جهـت کاهـش حوادث ناشـی از کار خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‪ ،‬کامـران اصغری‬ ‫صبـح امـروز در دیـدار با تشـکل هـای کارگری اسـتان‬ ‫کـه به مناسـبت هفته دولـت برگزار شـد ضمن تبریک‬ ‫ایـن هفتـه‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬هفتـه دولت فرصت مناسـبی‬ ‫برای امیدافرینی در جامعه و اطالع رسـانی دسـتاوردها‬ ‫و اقدامـات انجـام یافتـه توسـط دولـت در مناطـق‬ ‫مختلف کشـور اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به ضرورت امیدافرینی در کشـور در هفته‬ ‫دولـت در جامعـه بیان کـرد‪ :‬دولـت تدبیـر و امیـد تمام‬ ‫امکانـات خـود را بـرای مقابله بـا کرونا به میـدان اورده‬ ‫و هفتـه دولـت فرصت و بسـتری مناسـب بـرای تبیین‬ ‫و تشـریح خدمات و دسـتاوردهای دسـتگاه های اجرایی‬ ‫در این شـرایط خاص اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران در‬ ‫تشـریح دسـتاوردهای دولـت تدبیـر و امیـد در حـوزه‬ ‫مدیریـت روابـط کار( از سـال ‪ 92‬تـا کنـون) از انجـام‬ ‫بیـش از ‪ 112‬هـزار مـورد بازرسـی ادواری و مـوردی از‬ ‫کارگاههـا‪ ،‬علـی الخصـوص کارگاه هـای سـاختمانی و‬ ‫معـادن بـرای پیـاده سـازی مقـررات ایمنـی در جهت‬ ‫کاهـش حـوادث ناشـی از کار خبـر داد‪.‬ایـن مسـئول‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا همـکاری انجمـن صنفـی کارگـران‬ ‫واسـتاد کاران سـاختمانی اسـتان حدود ‪ 220‬هزار نفر‬ ‫سـاعت بـرای ‪28‬هـزار نفـر بـرای اولیـن بار در کشـور‬ ‫امـوزش ایمنـی کارگـران سـاختمانی انجـام شـد‪.‬‬ ‫اصغـری افزایش کمیتـه های حفاظت فنی و بهداشـت‬ ‫کار در کارگاههـا در راسـتای کاهـش حوادث ناشـی از‬ ‫کار بـه تعـداد حـدود ‪ 680‬کمیتـه‪ ،‬بررسـی حدود ‪85‬‬ ‫هـزار تقاضـای مشـاغل سـخت و زیـان اور در کمیتـه‬ ‫هـای بـدوی و تجدیـد نظـر‪ ،‬راهبـری تاسـیس بیـش‬ ‫از ‪ 779‬تشـکل کارگـری و کارفرمایـی‪ ،‬اجـرای مـدل‬ ‫خـود بازرسـی درون کارگاهـی و اسـتقرار مسـئولین‬ ‫ایمنـی در کارگاه هـا بـا هـدف افزایـش سـطح ایمنی‪،‬‬ ‫کاهش چشـمگیر درصـد نقض اراء قطعـی مراجع حل‬ ‫اختلاف کار در دیـوان عدالـت اداری بـه کمتـر از دو‬ ‫درصـد اراء قطعی مراجع رسـیدگی کننده و پیشـرفت‬ ‫قابـل مالحظـه اراء سازشـی در هیـات تشـخیص وحل‬ ‫اختالف درجهـت افزایش رضایتمنـدی کارگر وکارفرما‬ ‫را از اقدامـات مهـم در در حـوزه مدیریـت روابـط کار‬ ‫عنـوان کـرد‪.‬وی بـا اشـاره بـه افزایـش چنـد برابـری‬ ‫میـزان امـوزش تشـکل هـا و مراجـع حـل اختلاف با‬ ‫موضـوع قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی و‪ ...‬بـه میـزان‬ ‫بیـش از ‪ 264‬هـزار نفـر سـاعت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫میانگیـن مـدت زمان رسـیدگی در مراجع حل اختالف‬ ‫کار بـا رعایت اصل رسـیدگی طبق قانـون ومقررات کار‬ ‫کاهـش یافت‪.‬‬ ‫تاسیس ‪ 52‬خانه بهداشت کارگری‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران در‬ ‫تشـریح دسـتاوردهای مهـم ایـن اداره کل در حـوزه‬ ‫مدیریـت امـور اجتماعـی از سـال ‪ 92‬تـا کنـون را‬ ‫برگـزاری اولیـن المپیـاد فرهنگـی و ورزشـی کارگـران‬ ‫کشـور در مازنـدران بـا حضـور ‪ 28‬اسـتان‪ 20 ،‬رشـته‬ ‫و شـرکت ‪ 1700‬ورزشـکار‪ ،‬برگـزاری اولیـن کنگـره‬ ‫بزرگداشـت ‪ 980‬شـهید کارگر اسـتان مازنـدران برای‬ ‫اولیـن بار در کشـور‪ ،‬برگزاری سـاالنه جشـنواره امتنان‬ ‫از کارگـران‪ ،‬گـروه های کارو واحدهـای نمونه به منظور‬ ‫شناسـایی و تجلیـل از نیروهـای کار مولـد‪ ،‬متخصـص‪،‬‬ ‫مختـرع‪ ،‬مبتکـر و سـاخت تعـداد ‪ 6‬عـدد مجموعـه‬ ‫فرهنگی ورزشـی کارگران در اسـتان مازنـدران با هدف‬ ‫افزایـش رفاه و سلامت قشـر شـریف کارگر را بخشـی‬ ‫از دسـتاوردهای مهـم در حـوزه اجتماعـی عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫وی برگـزاری اردوهـای متعدد ورزشـی جهـت امادگی‬ ‫کارگـران ورزشـکار در مسـابقات جهانـی و اعـزام سـه‬ ‫تیـم جـودو ‪ ،‬کشـتی و فوتبـال در مسـابقات ایتالیـا و‬ ‫کسـب مقـام هـای اول تـا سـوم‪ ،‬میزبانـی مسـابقات‬ ‫کشـتی سـاحلی کارگـران کشـور در رامسـر‪ ،‬میزبانـی‬ ‫والیبـال سـاحلی کارگران کشـور در بابلسـر‪ ،‬اعـزام تیم‬ ‫هـای والیبـال سـاحلی ‪ ،‬کشـتی ازاد و دو و میدانـی به‬ ‫مسـابقات اسـپانیا و کسـب مـدال هـای طلا و نقره در‬ ‫کشـتی ازاد و مـدال برنـز در والیبـال سـاحلی و دو و‬ ‫میدانـی‪ ،‬اعزام تیم های امادگی جسـمانی و بسـکتبال‬ ‫بانـوان ورزشـکار کارگـر در مسـابقات قهرمانـی کشـور‬ ‫و کسـب مقـام اول در و اعـزام تیـم دوچرخـه سـواری‬ ‫بـرادران کارگـر و کسـب مقـام سـوم در مسـابقات‬ ‫قهرمانی کشـور و نایب قهرمانی مازندران در مسـابقات‬ ‫بسـکتبال سـه نفـره بانـوان کارگـر کشـور را از دیگـر‬ ‫اقدامـات مهـم در این بخـش برشـمرد‪.‬مدیر کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران از تکمیـل و افتتـاح‬ ‫مجموعه فرهنگی ورزشـی کارگران شهرسـتان بهشـهر‬ ‫خبـر داد و افـزود‪ 52 :‬بـاب خانـه بهداشـت کارگری در‬ ‫واحدهـای مشـمول بـاالی ‪ 50‬نفـر تاسـیس و فعـال‬ ‫سـازی شـد‪.‬این مسـئول بـا اشـاره بـه برگـزاری ‪421‬‬ ‫دوره هـای اموزشـی بـا موضـوع مهـارت هـای زندگی‬ ‫و پیشـگیری از اسـیب هـای اجتماعـی (اعتیاد‪-‬ایـدز‪-‬‬ ‫طالق)بـرای بیـش از ‪ 11‬هـزار و ‪ 485‬کارگـر‪ ،‬از اجرای‬ ‫طرح های پژوهشـی شـیوع شناسـی اعتیاد و بررسـی‬ ‫سلامت روان در بنگاههـای اقتصـادی بـرای جامعـه‬ ‫کارگـری خبـر داد‪.‬اصغری با اشـاره به اینکـه در اجرای‬ ‫طـرح ملـی پیشـگیری از مصرف مواد مخـدر در جامعه‬ ‫کار و تولیـد (طـرح کاج) در ‪ 62‬واحـد تولیـدی بـرای‬ ‫هـزار و ‪ 283‬نفـر از کارگـران اجـرا شـد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کرد‪:‬طـرح حمایـت غذایـی بـرای افـراد تحت پوشـش‬ ‫کمیتـه امـداد و بهزیسـتی اسـتان مازنـدران در ‪15‬‬ ‫مرحلـه و طـرح پیشـگیری از اعتیـاد و پیمایـش ملـی‬ ‫خشـونت ‪ ،‬نشـاط و سـرمایه اجتماعی ویـژه جامعه کار‬ ‫و تولیـد عملیاتی شـد‪.‬‬ ‫افزایـش بیش از ‪ 5‬برابـری کارگران سـاختمانی‬ ‫بیمـه شـده در دولت تدبیـر و امید‬ ‫وی در پایـان گفـت‪ :‬از سـال ‪ 92‬تـا کنـون ‪ 46‬هـزار‬ ‫و ‪ 343‬کارگـر سـاختمانی در مازنـدران بیمـه شـدند‬ ‫کـه نسـبت بـه قبـل از دولـت تدبیـر و امیـد شـاهد‬ ‫افزایـش بیـش از ‪ 5‬برابـری تعـداد بیمه شـدگان کارگر‬ ‫سـاختمانی در اسـتان هسـتیم تـا ایـن عدد بـه حدود‬ ‫‪ 55‬هـزار بیمـه شـده برسـد کـه نشـان از توجـه ویـژه‬ ‫دولـت بـه ایـن قشـر زحمتکـش دارد‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫قلب سالم و رابطه ان با‬ ‫پیچاندن گوش!‬ ‫مـا هـر از گاهـی کـه بـا خودمـان خلوت مـی کنیم‬ ‫و در خاطـر خطیـر و افـکار منیرمـان (بارعایـت‬ ‫اصـول زیسـت محیطـی )غوطـه ور می شـویم و به‬ ‫گذشـتگان و درگذشـتگان می اندیشیم‪ (،‬خدا اموات‬ ‫شـما را هـم بیامـرزد) مـی بینیـم این بنـدگان خدا‬ ‫بـدون رایانـه و تکنولـوژی و کتابخانـه و تحصیلات‬ ‫اکادمیـک چـه خدماتـی بـه بشـریت ارائـه کردند‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا امـروز قصـد داریم از یـک رویکرد‬ ‫قدیمی و مشـترک بین دانشـمندان قدیمی و جدید‬ ‫و دالیـل علمی ان رونمایـی کنیم‪ « :‬رابطه پیچاندن‬ ‫گـوش و سلامت قلب!» حتماً بـا خودتان می گوئید‬ ‫ایـن دو چـه ارتباطـی با هـم دارنـد؟ االن عرض می‬ ‫کنـم‪ .‬اگـر خاطـر مبارکتان باشـد در گذشـته مردم‬ ‫قلـب هـای سـالم تـری داشـتند که صـد البتـه این‬ ‫سلامت قلـب بـه تحرک بیشـتر‪ ،‬نبـود روغـن پالم‬ ‫در لبنیـات‪ ،‬وجـود سـرب در بنزین‪ ،‬نیتـرات در اب‬ ‫‪ ،‬ارسـنیک در برنـج و ‪ ...‬ربطـی نداشـت‪ .‬پیچانـدن‬ ‫گـوش بچـه هـا توسـط معلمـان و مکتبخانـه داران‬ ‫بزرگـوار و والدیـن شـان‪ ،‬راز سلامت قلب در نسـل‬ ‫گذشـته بود! بلـه پیچاندن گـوش‪ ...‬در تائید و اثبات‬ ‫مطلـب فوق هـم دانشـمندان اخیر زحمت کشـیده‬ ‫انـد و نتایـج تحقیقـات شـان را نیـز منتشـر کـرده‬ ‫انـد‪ .‬قـرارداد ویلموتـس که نیسـت محرمانـه بماند؛‬ ‫تحقیـق علمی اسـت!‬ ‫اصـل نتایـج بـدون کـم و کاسـت‪« :‬بنابـر تحقیقات‬ ‫جدیـد دانشـمندان‪ ،‬تحریـک الکتریکـی یکـی از‬ ‫عصـب هـای موجـود در گـوش مـی تواند سلامتی‬ ‫قلـب را افزایـش دهـد‪ .‬نتایـج ایـن تحقیقان نشـان‬ ‫داد ‪ tens‬یـا همـان تحریکات الکتریکـی عصب از راه‬ ‫پوسـت‪ ،‬پتانسـیل الزم بـرای برای ارتقای سلامتی‬ ‫قلـب را دارد و حتـی مـی توانـد به درمان نارسـایی‬ ‫قلبـی نیـز کمـک کنـد‪ (».‬روزنامـه جوان)‬ ‫مالحظـه فرمودیـد‪ .‬از تجزیـه و تحلیـل مطالب فوق‬ ‫چنیـن بـر مـی ایـد کـه گـوش فقط ابـزار شـنیدن‬ ‫نیسـت و کاربرد های دیگری هم دارد‪ .‬اما متاسـفانه‬ ‫در عصـر حاضـر بـه دالیـل مختلف معلمیـن گرامی‬ ‫از کارکردهـای تربیتـی گـوش غافلنـد و حتـی در‬ ‫زمینـه اشـاره بـه باالی چشـم و جایـگاه ابـرو هم با‬ ‫محدودیـت های همراه هسـتند چه برسـد به اینکه‬ ‫بخواهنـد گـوش کسـی را بپیچانند!‬ ‫علـی ای حـال بـا عنایـت بـه اینکـه در سـال هـای‬ ‫اخیـر نارسـایی هـای قلبـی و برخـی بیمـاری های‬ ‫دیگـر رو بـه افزایـش اسـت و روش هـای سـنتی‬ ‫درمـان هـم مهجـور مانـده اند‪ ،‬چنـد راهـکار عملی‬ ‫در ایـن خصـوص افاضـه مـی گـردد‪:‬‬ ‫الـف) نواختـن زنـگ سلامت قلـب در مـدارس‪ :‬بـا‬ ‫توجـه به افت شـدید تحصیلـی در جامعه پیشـنهاد‬ ‫مـی شـود امسـال در مـدارس در کنـار زنـگ هـای‬ ‫مختلـف مسـواک‪ ،‬شـیر‪ ،‬سـر شـیر‪ ،‬حولـه‪ ،‬زلزلـه‪،‬‬ ‫اتـش سـوزی‪ ،‬سـونامی و ‪« ...‬زنـگ سلامت قلب»‬ ‫هـم نواخته شـود تا در کنـار توجه به سلامت قلب‬ ‫دانـش امـوزان‪ ،‬از سـایر کارکرد هـای جانبی گوش‬ ‫هم اسـتفاده شـود تا ایـن البال راندمان درسـی بچه‬ ‫ها هـم یـک تکانی بخـورد!‬ ‫ب) تحقیـق در خصـوص سـایر مـوارد مشـابه‪ :‬بـه‬ ‫منظـور اسـتفاده بهینـه از تجـارب گذشـتگان‪،‬‬ ‫دانشـمندان عزیـز وطنـی دسـت بجنباننـد و راجع‬ ‫به سـایر پروسـیجر های تربیتی نسـل گذشـته مثل‬ ‫چشـم غـره‪ ،‬نیشـگون‪ ،‬پـس گردنـی‪ ،‬اردنگـی‪ ،‬کف‬ ‫گرگـی و ‪ ...‬هـم یـک مختصـر تحقیقاتـی انجـام‬ ‫بدهنـد؛ شـاید در خصـوص افزایـش سلامت کلیـه‬ ‫‪ ،‬کبـد‪ ،‬اثنـی عشـر‪ ،‬معـده و سـایر اعضـا و جـوارح‬ ‫هـم مطالب جدیدی کشـف شـد! پدرام و تندرسـت‬ ‫با شید ‪.‬‬ صفحه 9

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!