روزنامه کرانه شمال شماره 686 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 686

روزنامه کرانه شمال شماره 686

روزنامه کرانه شمال شماره 686

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 686‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫حال ناخوش مازندران‬ ‫برای میزبانی از مسافران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫با وجـود همگانی شـدن رعایت‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی از‬ ‫جملـه اسـتفاده از ماسـک در‬ ‫اسـتان کـه بـه بیـش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد رسـید و کاهشـی شدن‬ ‫امـار ابتلا بـه کوویـد‪، ۱۹-‬‬ ‫مازنـدران همچنـان در وضعیت‬ ‫قرمـز کرونایـی قـرار دارد و‬ ‫امـار بیمـاران بسـتری روزانـه‬ ‫باالسـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫باقرزاده نماینده بابلسردر نشست با مدیر کل بنیادمسکن انقالب اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫فعالیت های عمرانی در روستاها‬ ‫شتاب گیرد‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب مازندران‪:‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۱‬پروژه ابرسانی در مازندران‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی می شود‬ ‫افتتاح دفتر نمایندگی فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی سوادکوه شمالی‬ ‫پیام رشیدی رئیس امور شعب بانک ملی‬ ‫مازندران به مناسبت هفته دولت و روز کارمند‬ ‫رشـیدی رئیس امور شـعب بانک ملی مازندران به مناسـبت هفته‬ ‫دولـت و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان رجایـی و باهنر و روز‬ ‫کارمنـد ضمـن تسـلیت فرا رسـیدن مـاه محـرم و ایام سـوگواری‬ ‫سـرور و سـاالر شـهیدان حضـرت امـام حسـین (ع) پیامـی صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال متـن ایـن پیـام به شـرح زیر‬ ‫ا ست ‪:‬‬ ‫سـالروز شـهادت شـهیدان واالمقـام رجایـی و باهنر که بـه عنوان‬ ‫هفتـه دولت نامگذاری شـده اسـت‪ ،‬یاداور حماسـه مـردان بزرگی‬ ‫اسـت که در خدمت صادقانه‪ ،‬تجلی راسـتینی از سـیره اولیاء خدا‬ ‫بودنـد و تقـارن ایـن هفته بـا دهه محرم‪ ،‬خـود بـر ارزش و جایگاه‬ ‫فرهنـگ ایثـار و خدمت افزوده اسـت‪.‬‬ ‫بـی شـک تاسـی بـه منـش و روش زندگـی‬ ‫ایـن دو شـهید بزرگـوار کـه تـا پای جـان در‬ ‫دفـاع از حقـوق ملـت ایـران و خدمـت بـه‬ ‫انـان کوشـیدند‪ ،‬مـی بایسـت الگـوی تمـام‬ ‫خدمتگـزاران مـردم در هر مقام و مسـولیتی‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫هفتـه دولـت فرصتـی اسـت تـا بـا ارمـان‬ ‫هـای تمـام شـهدای عظیـم الشـان انقلاب‬ ‫اسلامی بـه خصـوص شـهیدان رجایـی و‬ ‫باهنـر تجدیـد میثـاق نماییـم و بـا تلاش و‬ ‫کوشـش مضاعـف در راه رشـد و اعتلای‬ ‫میهـن اسلامی و تحقق اهـداف بلند دولت و‬ ‫نـدای مقـام معظم رهبـری در جهـش تولید‬ ‫گام برداریـم بانـک ملـی ایـران بـه عنـوان‬ ‫یـک نهـاد باسـابقه‪ ،‬قدرتمند‪ ،‬همـواره مورد‬ ‫اعتمـاد احاد جامعه بـوده و نقش پررنگی در‬ ‫اقتصـاد واشـتغال ایفـا کرده و همـواره حامی‬ ‫کارافرینـان‪ ،‬تولیدکننـدگان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تسـلیت ایـام سـوگواری‬ ‫حضـرت اباعبـدا الحسـین (ع) و یـاران باوفایـش و گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره تمامـی شـهدای واالمقـام دولـت بـه ویژه شـهیدان‬ ‫رجایـی و باهنـر‪ ،‬هفتـه دولـت و روز کارمند را به همـه دولتمردان‬ ‫و کارمنـدان خـدوم و متعهـد بـه خصـوص همـکاران گرامـی در‬ ‫مجموعـه بانک ملـی تبریک عرض نموده و موفقیـت همگان را در‬ ‫راسـتای تحقـق ارمـان های بلند نظـام مقدس جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران از درگاه خداونـد متعـال مسـئلت مـی نمایـم‪.‬‬ ‫خانعلی رشیدی‬ ‫رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران‬ ‫حمزه ایی‪ ،‬مدیر کل امور مالیاتی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بخشودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی در انتظار‬ ‫مودیان مالیاتی خوش حساب‬ ‫«اگهی جذب نیرو‬ ‫بدینوسـیله بـه اطالع مـی رسـاند بنیاد مسـکن انقالب‬ ‫اسلامی اسـتان مازنـدران در نظـر دارد جهـت تکمیـل‬ ‫نـاوگان امـور ماشـن االت اسـتان یک نفـر مـرد دارای‬ ‫گواهینامـه ویـژه لـودر را در صـورت دارا بـودن مهـارت‬ ‫الزم و کافـی بصورت شـرکتی با شـرایط ذیـل بکارگیری‬ ‫نما ید ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫‪ -2‬دارای مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫‪ -3‬سابقه کار حداقل به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫‪ -4‬محـل سـکونت در شهرسـتان هـای سـاری‪-‬نکا‪-‬‬ ‫قائمشـهروجویبار‬ ‫‪ -5‬دارا بـودن کارت هوشـمند و سلامت و کارت هـای‬ ‫مربـوط بـه پایانـه حمـل و نقل‬ ‫داوطلبـان میتواننـد بـا ارائـه اصـل و کپی مـدارک فوق‬ ‫حداکثـر ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این اگهی‬ ‫بـه امـور اداری بنیاد مسـکن مازنـدران واقـع در خیابان‬ ‫جـام جـم روبروی صـدا و سـیما مراجعـه فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫مازندران‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪686‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران ‪:‬‬ ‫مردم ما قدردان زحمات جامعه‬ ‫اطبا هستند‬ ‫حجـت االسلام محمـدی الئینـی‪ ،‬نماینـده‬ ‫ولـی فقیه در اسـتان مازندران کـه به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسـی در مراسـم گرامیداشت روز‬ ‫پزشـک و داروسـاز و شـهدای بزرگ پزشـک‬ ‫مدافـع سلامت دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران سـخنرانی کـرد‪ ،‬بـا بیـان اینکـه‬ ‫جامعـه ما قـدردان زحمات پزشـکان اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در مـاه هـای اخیـر شـاهد فـداکاری‬ ‫جامعـه در کنتـرل و جلوگیـری از گسـترش‬ ‫بیمـاری کرونـا هسـتیم کـه در قالـب سـتاد‬ ‫کرونـا ان را مدیریـت مـی کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه یکی از دسـتاوردهای این‬ ‫ایـام ورود مقولـه شـهادت به حوزه سلامت‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬در حال حاضـر افراد زیـادی از‬ ‫حـوزه سلامت بـه خیل شـهدا پیوسـتند و‬ ‫تـاج افتخـار و کرامـت بـر سـر ان هـا نهاده‬ ‫شـده اسـت کـه بایـد مقـام شـهدا را قـدر‬ ‫بدانیم‪.‬‬ ‫حجت االسلام محمـدی الئینی افـزود‪ :‬باید‬ ‫ارزش هـای شـهادت را در حوزه سلامت پر‬ ‫رنـگ تـر کنیم و ارزش های انقالب اسلامی‬ ‫را جدی تـر بگیریم‪.‬‬ ‫معاون استاندار گیالن ‪:‬‬ ‫مردم از سفر به گیالن‬ ‫خودداری کنند‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫حل مشکالت زباله و پسماند در مازندران‬ ‫در اولویت دولت قرار دارد‬ ‫استاندار مازندران در مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز گفت‪:‬‬ ‫به سربازان عرصه سالمت که از ابتدای ویروس‬ ‫کرونا که دنیا را به هم ریخت افتخار می کنیم‬ ‫ظ محیط زیست‬ ‫*توسعه پایدار با حف ‬ ‫رقم می خورد‬ ‫مهـدی رازجویـان در مراسـم افتتاحیـه کارخانـه‬ ‫کمپوسـت تنکابـن کـه در هفتـه دولـت برگزار شـد‪ ،‬به‬ ‫تاسـیس سـازمان مدیریت پسماند استان اشـاره و افزود‪:‬‬ ‫بـا تاسـیس این سـازمان انتظار مـی رود مشـکالت زباله‬ ‫در اسـتان مازنـدران بـا مدیریتـی یکپارچـه‪ ،‬کمتـر شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬افتتـاح کارخانـه کمپوسـت تنکابـن‬ ‫بخـش زیـادی از بحـران زبالـه در ایـن شهرسـتان را‬ ‫برطـرف خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار مازنـدران افزود‪:‬‬ ‫عملیـات زهکشـی‪ ،‬اسـتخراج و هدایـت شـیرابه لندفیل‬ ‫قدیمـی و همچنیـن احـداث تصفیه خانـه شـیرابه در‬ ‫فازهـای بعـدی ایـن مجتمع قـرار دارنـد کـه امیدواریم‬ ‫هرچـه زودتـر به بهره بـرداری برسـند تا مشـکالت زباله‬ ‫غـرب اسـتان کاهـش یابد‪.‬‬ ‫رازجویـان ضمـن قدردانی از مجموعه شـهرداری تنکابن‬ ‫بابـت اقداماتـی که بـرای راه انـدازی کارخانه کمپوسـت‬ ‫تنکابـن انجـام دادنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬ایـن مجموعـه از‬ ‫م رهبـری بـه اسـتان مازندران‬ ‫بـرکات سـفر مقـام معظ ‬ ‫تامین شـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه پایـدار با حفـظ محیط‬ ‫زیسـت رقـم خواهـد خـورد‪ ،‬افـزود‪ :‬برای حفـظ محیط‬ ‫زیسـت در مازنـدران بایـد مشـکالت زبالـه را برطـرف‬ ‫سازیم‪.‬‬ ‫احمد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران‬ ‫در مراسـم گرامیداشـت روز پزشـک‬ ‫و داروسـاز و شـهدای پزشـک مدافـع‬ ‫سلامت دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫ضمـن تسـلیت به خانـواده شـهدای حوزه‬ ‫سلامت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه سـربازان عرصـه‬ ‫سلامت کـه از ابتـدای ویـروس کرونـا که‬ ‫دنیـا را بـه هـم ریخـت افتخـار مـی کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اگـر مدیریـت حـوزه‬ ‫سلامت نبـود نمـی توانسـتیم رعـب و‬ ‫وحشـت در جامعه را کنتـرل کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در روزهـای اول شـیوع کرونـا فکـر نمـی‬ ‫کردیـم کـه تـا یکسـال کشـور را درگیـر‬ ‫کنـد و خسـارت زیـادی را در حـوزه های‬ ‫مختلـف وارد کـرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران با بیان اینکه پزشـکان‬ ‫در جلـب اعتمـاد عمومـی رتبـه اول را‬ ‫دارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬اعتمـاد عمومـی بـه حـوزه‬ ‫سلامت و کادر پزشـکی سـبب مدیریـت‬ ‫بیمـاری کرونـا در اسـتان شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا بیـان اینکـه بیمـاری‬ ‫کرونـا سـبب شـده کـه اعتمـاد عمومـی‬ ‫بـه جامعـه پزشـکی افزایـش پیـدا کنـد‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـه دلیـل روابـط مالـی که بین‬ ‫پزشـکان و بیمـاران ایجـاد شـد کارهـای‬ ‫غیـر اخالقـی صـورت گرفـت کـه در ان‬ ‫اشـتباهات عـده ای از پزشـکان را به همه‬ ‫جامعـه پزشـکی نسـبت دادنـد ولـی ایـن‬ ‫بیمـاری فرصتـی شـد که ایـن اعتمـاد به‬ ‫وجـود امد‪.‬‬ ‫وی بـه تلاش هـای کادر پزشـکی و‬ ‫مدیریت دانشـگاه اشـاره کردو گفت‪ :‬کادر‬ ‫بهداشـتی و درمانـی در شـرایط سـخت‬ ‫تحریـم توانسـتند به مـردم خدمـات ارائه‬ ‫د هند ‪.‬‬ ‫اسـتاندارمازندران بـه حمایـت مقام معظم‬ ‫رهبـری از جامعـه پزشـکی اشـاره کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬مقـام معظـم رهبـری نخسـتین‬ ‫فـردی هسـتند کـه بـه جامعـه پزشـکی‬ ‫توجـه ویـژه ای کردنـد و کار فرهنگـی‬ ‫بزرگـی انجـام دادند که خـود را موظف به‬ ‫رعایـت پروتـکل های بهداشـتی دانسـتند‬ ‫و بـر رعایـت مصوبـات سـتاد کرونـا تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا بیـان اینکـه محبوبیت‬ ‫جامعـه پزشـکی مهمتریـن عاملـی اسـت‬ ‫کـه در کنتـرل بیمـاری کمـک کـرد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬نبایـد اشـتباهات پزشـکی را بزرگ‬ ‫کنیـم کـه مجموعه عزیـزی در کشـور به‬ ‫محافظـه کاری کشـیده شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بایـد بسـتر پیوسـت‬ ‫سلامت را در جامعـه ایجاد کنیـم‪ ،‬در ماه‬ ‫هـای اخیـر شـاهد همراهـی خیریـن در‬ ‫خریـداری تجهیـزات هسـتیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـه همراهـی دسـتگاه‬ ‫هـای مختلف اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در ماه‬ ‫هـای اخیر ‪ ۵۰۰‬تخت بیمارسـتانی افزوده‬ ‫شـد و بیمارسـتان های تامین اجتماعی و‬ ‫سـپاه نیـز برای کمـک به حوزع بهداشـت‬ ‫وارد میدان شـدند‪.‬‬ ‫وی بـر رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی‬ ‫تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬بهتریـن تجلیـل از‬ ‫پزشـکان و کادر درمـان رعایـت پروتـکل‬ ‫هـای بهداشـتی مـی باشـد کـه سـبب‬ ‫کاهش فشـار بیشـتر بـه کادر بهداشـت و‬ ‫درمـان مـی شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـه برگـزاری مراسـم‬ ‫محـرم اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬مـردم بایـد‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی را در مراسـمات‬ ‫محـرم رعایـت کننـد تـا شـاهد افزایـش‬ ‫بیمـاری نداشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی در پایـان از خانواده شـهدای سلامت‬ ‫بـه دلیـل پـرورش و تربیـت فرزنـدان‬ ‫ایثارگـر تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمـود قاسـمی نژاد در تالش اظهـار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه شـرایط اسـتان از نظر شـیوع این ویروس‬ ‫در وضعیت هشـدار و بسـیار شکننده اسـت‪ ،‬افزود‬ ‫‪ :‬طـی یک مـاه گذشـته در نتیجه افزایش سـفرها‬ ‫و عـدم رعایـت مردم اسـتان در وضعیـت قرمز قرار‬ ‫گرفـت و امار مبتالیان و بسـتری هـا افزایش قابل‬ ‫توجهی یافت‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد ‪ :‬گیالن یکی از اسـتان های موفق‬ ‫در مبـارزه بـا کرونـا در ماههـای گذشـته بـود امـا‬ ‫در هفتـه هـای اول تیرمـاه بعد از رفـع محدودیت‬ ‫هـای کرونایـی بـه دلیل ضـرورت توجه به کسـب‬ ‫و کارهـا و بـه دنبـال ان سـهل انـگاری مـردم و‬ ‫افزایـش سـفرها و ترددهـا‪ ،‬شـاهد افزایش شـمار‬ ‫مبتالیـان بـه کرونـا بودیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اکنـون بـا توجـه بـه انگیـزه ای کـه در‬ ‫مـردم برای حفاظـت از خود و دیگران ایجاد شـده‬ ‫و تجربـه ای کـه کادر درمانـی به دسـت اورده اند‪،‬‬ ‫در وضعیـت هشـدار قـرار داریـم اما بایـد مصوبات‬ ‫سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا کـه رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب اسلامی نیـز خـود را بـه رعایـت ان مقید‬ ‫مـی داننـد‪ ،‬در هـر جایـی بخصـوص در ائین های‬ ‫عـزاداری محـرم جـدی گرفته شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬مـردم مومـن و ائمـه دوسـت اسـتان‬ ‫پروتکل های بهداشـتی پیشـگیری از بیماری کرونا‬ ‫را در عزاداری هـا خـوب رعایـت می کننـد و بایـد‬ ‫مراعـات موازیـن بهداشـتی با جدیت بیشـتر مورد‬ ‫توجـه قرار گیرد و از سـفر در تعطیلات ماه محرم‬ ‫خـودداری کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬کارشناسـان بهداشـت جهانـی و‬ ‫ایرانـی اعلام کـرده انـد تنهـا راه کاهـش انتقـال‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬حفاظت فـردی و رعایـت پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی نظیـر ماسـک زدن‪ ،‬ضدعفونـی و‬ ‫شستشـوی مکرر دسـت هـا و خـودداری از حضور‬ ‫در اجتماعـات اسـت‪.‬‬ ‫معاون سیاسـی و امنیتی اسـتاندار گیلان تصریح‬ ‫کـرد ‪ :‬مـا در اردیبهشـت و تیرمـاه ایـن تجربـه را‬ ‫کسـب کردیـم که بـه خاطر تـرس ناشـی از کرونا‬ ‫کـه در جامعـه ایجـاد شـد‪ ،‬مراقبـت هـا افزایـش‬ ‫و شـمار مبتایـان کاهـش یافـت و امـروز هـم بـه‬ ‫صـورت مضاعـف بـه شـهروندان توصیه مـی کنیم‬ ‫همچنـان در رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی‬ ‫جدیت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫بیمـاری کرونـا کـه بیش از ‪ ۲۰۰‬کشـور جهـان را‬ ‫درگیـر خـود کـرده‪ ،‬خسـارت هـای مالـی و جانی‬ ‫بسـیاری بـه همـه کشـورها وارد کـرده اسـت و‬ ‫مسـئوالن بـرای قطع زنجیره شـیوع ان بـر رعایت‬ ‫بهداشـت تاکیـد مـی کنند‪.‬‬ ‫اسـتان گیلان بـا ‪ ۱۶‬شهرسـتان در شـمال ایـران‬ ‫واقـع شـده و از نخسـتین اسـتان های کشـور بود‬ ‫کـه درگیـر ایـن ویروس شـد‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران مطرح کرد؛‬ ‫اقدامات مطلوبی برای تقویت تجهیزات‬ ‫بیمارستانی انجام شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیالن ؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در گفـت وگـوی ویـژه خبـری که‬ ‫در دفتـر کار ایشـان و بـه صـورت زنـده از شـبکه باران‬ ‫(سـیمای مرکز اسـتان) پخش می شـد؛ با تسـلیت ایام‬ ‫سـوگواری مـاه محرم و گرامیداشـت هفتـه دولت و یاد‬ ‫و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر اظهـار داشـت‪ :‬به‬ ‫همـت مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی ‪ ،‬فعـاالن حوزه‬ ‫عمرانـی و اقتصـادی و کارافرینـان اسـتان در هفتـه‬ ‫دولـت سـال جـاری یک هـزار و ‪ 44‬پـروژه بـا اعتباری‬ ‫بالـغ بـر دو هـزار و ‪ ۳۸۷‬میلیـارد تومـان افتتـاح مـی‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫وی ایـن پـروژه هـا را در حـوزه هـای راه و شهرسـازی‪،‬‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬بنـادر‪ ،‬اب و فاضلاب‪ ،‬جهـاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬امـوزش عالـی‪ ،‬بهزیسـتی ‪ ،‬هلال احمـر‪،‬‬ ‫گازرسـانی‪ ،‬حمـل و نقـل جـاده ای‪ ،‬راهداری‪ ،‬سلامت‬ ‫‪ ،‬نوسـازی مـدارس و طرح های دسـتگاه هـای خدمت‬ ‫رسـان از جملـه اب و فاضلاب و بـرق عنـوان و اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬میـزان اعتبـار اجـرای ایـن طـرح هـا نسـبت به‬ ‫سـال گذشـته‪ ،‬از رشـد ‪ ۵۵‬درصدی برخوردار بوده و از‬ ‫مجمـوع این اعتبـارات‪ ،‬یک هـزار و ‪ ۴۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫مربـوط بـه بخش خصوصی اسـت کـه بخشـی از ان از‬ ‫محـل تسـهیالت بانکـی تامین شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫بدینوسـیله به شـرکت تعاونی روسـتایی شـادمان‬ ‫به ادرس بابل‪-‬روسـتای بیشـه سـر و اقای مهدی‬ ‫بابائیان بیشه ف‪ :‬غالمعباس ش م ‪2062010028‬‬ ‫سـاکن ‪ :‬بابل‪-‬میدان شـهید بزاز‪-‬گلسـتان ‪ 5‬ابالغ‬ ‫مـی شـود کـه بانـک توسـعه تعـاون بـه اسـتناد‬ ‫قـرارداد بانکـی شـماره ‪3418.112.507971.1‬‬ ‫مـورخ ‪ 92.05.31‬جهـت وصـول مبلـغ‬ ‫‪ 1.444.000.000‬ریـال تـا تاریـخ ‪ 98.07.11‬بـه‬ ‫انضمـام خسـارت تاخیـر متعلقـه و از تاریخ مذکور‬ ‫تـا روز تسـویه کامـل بدهی طبق مقـررات علیه‬ ‫دکتـر زارع بـا اشـاره به نامگذاری سـال جاری از سـوی‬ ‫رهبـر معظـم انقالب با عنـوان جهش تولید بیـان کرد‪:‬‬ ‫دولت از ابتدای سـال در راسـتای اجرای سیاسـت های‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی و تبییـن شـعار جهش تولیـد‪ ،‬برنامه‬ ‫هـای مدونی را مشـخص کرد کـه یکی از انهـا؛ تعریف‬ ‫طـرح هایی متناسـب بـا ظرفیت هـر اسـتان در جهت‬ ‫توسـعه اقتصادی و اشـتغال بود و در این مسـیر گیالن‬ ‫اولیـن اسـتانی بـود که تفاهـم نامه اجـرای ایـن نوع از‬ ‫پـروژه هـا را بـا سـازمان برنامـه و بودجه کشـور منعقد‬ ‫کـرد‪.‬وی بـا بیـان اینکـه در جریـان اجـرای ایـن مهـم‬ ‫‪ 92‬پـروژه اقتصـادی تاثیرگـذار در بخش های اشـتغال‬ ‫و تولیـدی اسـتان نهایـی شـد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬طی پنج‬ ‫مـاه اخیـر اقدامـات خوبـی در جهـت اجـرای این طرح‬ ‫هـا صـورت گرفتـه که بخشـی از انها در هفتـه دولت و‬ ‫بخـش دیگری نیز در دهه فجر امسـال بـه بهره برداری‬ ‫مـی رسـد‪.‬دکتر زارع گفـت‪ :‬بـرای اجرای ایـن طرح ها‬ ‫افـزون بر یک هـزار و ‪ 200‬میلیارد تومان سـرمایه ثابت‬ ‫و در گـردش مـورد نیـاز اسـت کـه مقدمـات دریافـت‬ ‫تسـهیالت ان‪ ،‬فراهـم و اعتبـارات تعـدادی از طـرح ها‬ ‫هـم جـذب و پـروژه هـا در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان اجـرای پـروژه راه اهـن را از جملـه‬ ‫پـروژه هـای اساسـی کشـور در مسـیر توسـعه خواند و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬راه اهـن قزویـن ‪ -‬رشـت در تکمیل‬ ‫کریـدور جنـوب شـمال موثـر اسـت و از جملـه پروژه‬ ‫هـای مهمی سـت کـه در دولـت تدبیـر و امیـد در‬ ‫اسـفندماه سـال ‪ 97‬توسـط رییس جمهوری در رشـت‬ ‫افتتـاح شـد ‪.‬وی یـاداور شـد‪ :‬ایـن پـروژه ریلـی بـه‬ ‫بندرکاسـپین‪ ،‬منطقـه ازاد انزلـی‪ ،‬بندر انزلی و سـپس‬ ‫بنـدر اسـتارا اتصال می یابـد و برای تکمیـل ان تفاهم‬ ‫نامـه هایـی بـه امضـا رسـیده کـه از جملـه ان؛ تفاهم‬ ‫نامـه بـا قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیا بـرای تکمیل‬ ‫مسـیر رشت‪-‬اسـتارا بـا همـکاری دولت اسـت‪.‬‬ ‫شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی‬ ‫بـه کالسـه ‪ 9800840‬در ایـن اداره تشـکیل‬ ‫شـده و طبـق گـزارش مـورخ ‪ 98.07.15‬مامـور‪،‬‬ ‫محـل اقامـت شـما به شـرح متن سـند شـناخته‬ ‫نشـده‪ ،‬لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق ماده‬ ‫‪ 18‬ائیـن نامه اجـرا مفاد اجرائیه فقـط یک مرتبه‬ ‫در یکـی از روزنامه کثیراالنتشـار محلی اگهی می‬ ‫شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ این‬ ‫اگهـی کـه روز ابلاغ محسـوب می گردد‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمایید‪،‬عملیات‬ ‫اجرائـی جریـان خواهـد یافت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در ایین کلنگ زنی کارخانه ریسندگی و بافندگی در علی اباد کتول؛‬ ‫مشتاقانه از سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در استان استقبال می کنیم‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره ظرفیت هـای بالقوه‬ ‫موجـود در اسـتان اظهـار کـرد‪ :‬مشـتاقانه از‬ ‫سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی در اسـتان به‬ ‫دلیل تسـریع در اجـرای پروژه ها اسـتقبال می‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان‪ ,‬دکتـر هـادی حـق شـناس امـروز‬ ‫یکشـنبه ‪ ۲‬شـهریور در اییـن کلنـگ زنـی‬ ‫کارخانه ریسـندگی و بافندگی ماهوت شـمال با‬ ‫حضـور نـوروزی نماینـده مردم علی ابـاد کتول‬ ‫در مجلـس‪ ,‬روحانیـت معـزز و مدیران اسـتانی‬ ‫و شهرسـتانی ضمـن تقدیـر از همراهـی بخش‬ ‫خصوصـی در تمـام مقاطـع تصریـح کـرد‪ :‬باید‬ ‫اقتصـاد در اختیـار مـردم قـرار گیـرد و همواره‬ ‫حضـور بخش خصوصی در اجـرای پروژه زمینه‬ ‫تسـریع در تکمیـل و بهره بـرداری را فراهم می‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۲۰‬هـزار هکتـار‬ ‫اراضـی اسـتان زیـر کشـت پنبـه اسـت و در‬ ‫واقـع ایـن کارخانـه می توانـد حداقل مشـتری‬ ‫محصـول ‪ ۲‬هـزار هکتـار پنبـه اسـتان باشـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد‪ :‬بـا راه انـدازی‬ ‫چنین کارخانه هایی صنعت ریسـندگی اسـتان‬ ‫بـه زنجیـره ای کامـل تبدیـل می شـود چرا که‬ ‫ایـن کارخانـه حداقـل سـاالنه قابلیـت تولید ‪۵‬‬ ‫هـزار تـن نـخ خواهـد بود‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس یـاداور شـد ‪ :‬سـرمایه گذار‬ ‫ایـن کارخانـه بیـش از ‪ ۲۸۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫سـرمایه وارد ایـن صنعـت می کننـد و تقاضای‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیـارد تومان تسـهیالت دارند و با توجه‬ ‫بـه سـرمایه گـذاری هـای انـان و همچنیـن‬ ‫حجـم ‪ ۲۰‬هـزار میلیارد تومانی تسـهیالت اعطا‬ ‫شـده در سـال گذشـته همـکاری الزم بـا انـان‬ ‫صـورت مـی گیـرد‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬بایـد تلاش‬ ‫همـگان ارایه محصوالت فراوری شـده گلسـتان‬ ‫و پرهیز از خام فروشـی باشـد تا بتوانیم شـاهد‬ ‫ارزش افـزوده اقالم و اجناس تولیدی اسـتان در‬ ‫همیـن اسـتان باشـیم‪.‬الزم بـه ذکر اسـت ایین‬ ‫کلنـگ زنـی شـرکت ریسـندگی و بافندگـی‬ ‫ماهـوت شـمال واحـد ریسـندگی نـخ پنبـه بـا‬ ‫اشـتغال مسـتقیم ‪ ۲۵۰‬نفـر و در زمینـی بـه‬ ‫وسـعت پنـج هکتـار و بـا سـرمایه ثبتـی ‪۲۸۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان بـا حضـور اسـتاندار گلسـتان ‪,‬‬ ‫نماینـده مـردم علی ابـاد کتول و دیگـر مدیران‬ ‫حاضـر در شـهرک صنعتـی ایـن شهرسـتان‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫گزارشگزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪686‬‬ ‫اخبار‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫حال ناخوش مازندران برای میزبانی از مسافران‬ ‫در حالـی مازنـدران هفتمیـن مـاه همه گیـری‬ ‫ویـروس کرونـا و دومیـن ماه مـوج دوم این ویروس‬ ‫را سـپری می کنـد کـه همچنـان بـه دلیـل امـار‬ ‫بـاالی بیمـاران درگیـر بـا کوویـد‪ ۱۹ -‬در وضعیت‬ ‫قرمـز کرونایـی قـرار دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از ایرنـا ‪ ،‬بـا‬ ‫وجود کاهشـی شـدن سـرعت انتقال ویروس کرونا‬ ‫در مـوج دوم همـه گیـری ان در اسـتان مازنـدران‬ ‫از حـدود ‪ ۲‬هفتـه پیـش تاکنون ‪ ،‬همچنـان حدود‬ ‫یکهـزار بیمـار مبتال بـه کووید‪ ۱۹-‬در بیمارسـتان‬ ‫هـای دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و بابـل‬ ‫بسـتری هسـتند‪ .‬همچنین حدود ‪ ۲۰‬درصد از این‬ ‫بیمـاران با عالئـم حاد تنفسـی و در بخش مراقبت‬ ‫هـای ویـژه تحـت درمان قـرار دارند که حـدود ‪۱۰‬‬ ‫درصـد از مجمـوع بیمـاران بـا ایـن وضعیـت حـاد‬ ‫کشـور را تشـکیل مـی دهند‪.‬‬ ‫بـا وجود بـاال بودن امـار بیمـاران کرونایـی در این‬ ‫خطـه شـمال کشـور و قرارگیـری در وضعیت قرمز‬ ‫از حـدود یـک پیـش تاکنـون ‪ ،‬اکنـون در اسـتانه‬ ‫تعطیلات اواخـر دهـه اول محـرم ایـن نگرانـی در‬ ‫مـردم و مسـئوالن ایجـاد شـده اسـت کـه ممکـن‬ ‫اسـت سـفر غیربومیـان بـه اسـتان طـی روزهـای‬ ‫تعطیـل پیش رو وضعیت کاهشـی را یـک بار دیگر‬ ‫تحـت تاثیـر قـرار داده و افزایشـی کند‪.‬‬ ‫تجربـه تعطیلات گذشـته نشـان مـی دهـد کـه‬ ‫سـفر غیربومیـان در افزایشـی شـدن امـار بیماران‬ ‫کرونایی در اسـتان بـی تاثیر نیسـت‪ .‬نگرانی عمده‬ ‫ایـن اسـت کـه در تعطیلات پیـش رو بـا توجه به‬ ‫ایـن کـه سـال تحصیلی جدیـد هم از ‪ ۱۵‬شـهریور‬ ‫مـاه جـاری اغـاز مـی شـود ‪ ،‬مسـافران بیشـتری‬ ‫نسـبت بـه دفعـات قبل بـه اسـتان سـفر کنند‪.‬‬ ‫بـاال رفتـن تـب احتمـال افزایـش سـفر به اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا وجـود قرار داشـتن در وضعیـت قرمز‬ ‫کرونایـی ‪ ،‬هشـدارهای مکـرر را نـه تنهـا از سـوی‬ ‫مسـئوالن و کادر درمانـی از جملـه دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران و بابـل ‪ ،‬بلکـه از سـوی وزارت‬ ‫بهداشـت هـم در پی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫هموطنان به مازندران سفر نکنند‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در ایـن‬ ‫بـاره بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت ‪ :‬تجربـه نشـان می‬ ‫دهـد که امـکان تمام و کمال رعایـت پروتکل های‬ ‫بهداشـتی در مسـافرت ها به خصوص در وضعیت‬ ‫کرونایـی دشـوار اسـت و بـی توجهـی و حتـی بی‬ ‫مهـری نسـبت به رعایـت این پروتکل هـا می تواند‬ ‫سـرعت انتقـال را افزایـش دهد‪.‬‬ ‫دکتـر سـید عباس موسـوی افـزود ‪ :‬با ایـن رویکرد‬ ‫درخواسـت مـا از تمام مـردم اقصی نقـاط ایران که‬ ‫کـم و بیـش با ویـروس کرونا درگیـری دارند ‪ ،‬عدم‬ ‫سـفر بـه اسـتان مازنـدران به دلیـل قرارگیـری در‬ ‫وضعیـت قرمـز و بـاال بودن امـار بیمـاران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬افزایـش سـفر بـه اسـتان مازنـدران ان‬ ‫هـم در شـرایطی کـه در وضعیـت قرمـز کرونایـی‬ ‫قـرار دارد و نیمـی از تخـت هـای بیمارسـتانی را‬ ‫بـرای بسـتری این بیمـاران اختصاص مـی دهد در‬ ‫کنار افزایش سـوانح رانندگی ناشـی از رشـد باالی‬ ‫تـردد هـا‪ ،‬درمانگـران مـا را در دو جبهـه درمانـی‬ ‫کرونـا و سـوانح گرفتـار مـی کنـد و بـه نوعـی این‬ ‫کادر نیـز در معرض خطر بیشـتری قـرار می گیرند‬ ‫و تـوان خـود را از دسـت خواهنـد داد‪.‬‬ ‫موسـوی افـزود ‪ :‬مـا در شـرایطی نیسـتیم کـه‬ ‫بتوانیـم از مسـافران در اسـتان بـا وضعیـت قرمـز‬ ‫کرونایـی پذیرایـی کنیـم ‪ ،‬ضمـن ایـن که هشـدار‬ ‫در بـاره خطرات سـفر بـه مازندران در سـطوح ملی‬ ‫و اسـتانی بارها مطرح شـده اسـت‪ .‬انتظـار ما توجه‬ ‫تمامـی هموطنـان بـه ایـن هشـدارها بـرای حفظ‬ ‫سلامتی خودشـان در درجه اول و حفظ سلامتی‬ ‫میزبانانشـان در مازندران بویژه کادر درمانی خسـته‬ ‫اسـتان است‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـه امار‬ ‫بیماران کرونایی اسـتان اشاره کرد و گفت ‪ :‬در ‪۲۴‬‬ ‫سـاعت گذشـته ‪ ۱۰۶‬بیمار مشـکوک بـه کرونا بر‬ ‫اسـاس تشـخیص بالینی در بیمارسـتان های تحت‬ ‫پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران بستری و‬ ‫در همیـن همیـن مـدت ‪ ۱۴۶‬ترخیص شـدند ولی‬ ‫بـا ایـن وصف هنـوز ‪ ۷۱۵‬نفـر در بیمارسـتان های‬ ‫زیـر پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران به‬ ‫خاطـر ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬بسـتری هسـتند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪ ۱۹۵‬نفر در بخـش مراقبت های‬ ‫ویـژه تحـت درمان قـرار دارند‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بابل نیـز گفت که‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۲۳۱‬بیمار مبتال بـه کووید‪ ۱۹-‬در‬ ‫بیمارسـتان های زیر پوشـش این دانشـگاه بسـتری‬ ‫هسـتند کـه از ایـن تعـداد ‪ ۴۵‬نفـر تنهـا طـی ‪۲۴‬‬ ‫سـاعت گذشـته بستری شـدند و در مقابل تنها ‪۳۳‬‬ ‫نفر ترخیص شـدند‪.‬‬ ‫دکتـر فرزاد جاللی افـزود ‪ :‬هم اکنـون ‪ ۵۴‬بیماران‬ ‫مبتلا به کووید‪ ۱۹-‬به دلیل شـرایط حاد تنفسـی‬ ‫در بخـش مراقبـت هـای ویژه بیمارسـتان های زیر‬ ‫پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی بابل تحـت درمان‬ ‫قـرار دارند‪.‬‬ ‫پیشنهاد ممنوعیت سفر به ستاد ملی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران به عنوان رییس سـتاد مقابله با‬ ‫کرونای اسـتان هـم گفت ‪ :‬با وجود همگانی شـدن‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی از جمله اسـتفاده‬ ‫از ماسـک در اسـتان کـه بـه بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫رسـید و کاهشـی شـدن امار ابتال به کوویـد‪، ۱۹-‬‬ ‫مازنـدران همچنـان در وضعیت قرمـز کرونایی قرار‬ ‫دارد و امـار بیماران بسـتری روزانه باالسـت‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان افـزود ‪ :‬بـا ایـن شـرایط‬ ‫قرمـز کرونایـی ‪ ،‬مـا از مدت هـا قبل اعلام کردیم‬ ‫کـه امادگـی بـرای پذیـرش مسـافران بـا وجـود‬ ‫لغـو محدودیـت هـای سـفر در کشـور را نداریـم‬ ‫و درخواسـت مـا از مسـافران نیـز عـدم سـفر غیـر‬ ‫ضـروری بـه ایـن اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬میـزان الودگی به ویـروس کرونا در‬ ‫این اسـتان بر اسـاس اعالم دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران و بابـل بـاال اسـت و ورود مسـافران مـی‬ ‫توانـد ایـن رونـد را تشـدید کنـد و سـرعت انتقال‬ ‫را افزایـش دهد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران گفـت ‪ :‬مـا بـا‬ ‫بررسـی تمامـی جوانـب کرونایـی حاکم بر اسـتان‬ ‫بـه مسـافران اعلام مـی کنیـم کـه نمـی توانیـم‬ ‫پذیرایـی خوبـی از انهـا در صـورت سـفر داشـته‬ ‫باشـیم و بهتـر اسـت کـه از سـفر غیـر ضـروری به‬ ‫اسـتان خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازندران اظهار داشـت ‪ :‬مـا با پیش بینی‬ ‫احتمـال افزایـش سـفر بـه اسـتان در تعطیلات‬ ‫اخـر هفتـه جـاری که با ایـام تاسـوعا و عاشـورای‬ ‫حسـینی در نخسـتین روزهـای هفتـه اینـده‬ ‫همزمـان می شـود ‪ ،‬درخواسـت تصویب ممنوعیت‬ ‫سـفر بـه اسـتان را بـه سـتاد ملـی کرونـا ارائـه کردیم‪.‬‬ ‫حسـین زادگان اضافـه کـرد ‪ :‬درخواسـت اسـتان‬ ‫مازنـدران بـرای تصویـب ممنوعیـت سـفر در‬ ‫کمیتـه ذیـل سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا بررسـی‬ ‫خواهـد شـد و در صورتی کـه در این کارگـروه این‬ ‫درخواسـت بـه تصویـب برسـد‪ ،‬پیشـنهاد به سـتاد‬ ‫ملـی بـرده خواهـد شـد و تصمیـم نهایـی در مورد‬ ‫ایـن پیشـنهاد نیـز بـا سـتاد ملـی مقابله اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬هـر تصمیمـی که سـتاد ملـی مقابله با‬ ‫کرونـا اتخـاذ کنـد ‪ ،‬مـا در داخـل اسـتان مازندران‬ ‫نیـز ان را اجـرا خواهیـم کـرد ‪ ،‬ولـی حتـی در‬ ‫صـورت عـدم تصویـب ایـن پیشـنهاد در سـتاد‬ ‫ملـی نیـز ما امادگـی بـرای پذیرایی از مسـافران را‬ ‫همانند گذشـته یعنی قبل از شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫نخواهیم داشـت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان مازنـدران افـزود ‪:‬‬ ‫البتـه در تمامـی کشـورها محدودیـت هـای وضـع‬ ‫شـده پـس از پشـت سـر گذاشـتن اپیدمـی اولیـه‬ ‫ویـروس کرونا بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی از‬ ‫جمله اسـتفاده از ماسـک و فاصله گـذاری فیزیکی‬ ‫برداشـته شـده اسـت ولی نوسـان شـدید امار ابتال‬ ‫بـه کوویـد‪ ۱۹-‬در مازنـدران طی ماه های گذشـته‬ ‫نشـان مـی دهـد کـه متاسـفانه پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی بدرسـتی رعایت نمی شـود و سـفرهای‬ ‫پیـش رو مـی توانـد وضعیـت را تشـدید کند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان اظهارداشـت ‪ :‬امـروز انچـه بیـش‬ ‫از ادامـه محدودیـت هـا بایـد از سـوی مـردم مورد‬ ‫توجـه قـرار گیـرد‪ ،‬رعایـت پروتکل های بهداشـتی‬ ‫و فاصلـه گـذاری اجتماعـی بـا اسـتفاده از ماسـک‬ ‫و شسـتن دسـت هاسـت و اگر این مسـایل رعایت‬ ‫شـود تـا حـد زیـادی مـی توانـد از انتقـال ویروس‬ ‫کرونـا جلوگیـری کند‪.‬‬ ‫ویـروس کرونـا سـی ام بهمـن مـاه سـال گذشـته‬ ‫بـا شناسـایی ‪ ۲‬بیمـار در بابـل در اسـتان مازندران‬ ‫شـیوع یافـت و پس از حـدود ‪ ۲‬ماه رونـد صعودی‬ ‫بـه دلیـل اعمـال برخـی محدودیـت هـا از جملـه‬ ‫ممنوعیـت سـفر و تعطیلـی واحدهـای کسـب و‬ ‫کار و بـازار از اردیبهشـت مـاه امسـال وارد کانـال‬ ‫کاهشـی شد‪.‬‬ ‫بـا این و صف عـدم رعایت پروتکل های بهداشـتی‬ ‫و تداوم سـفر به مازندران طی اردیبهشـت و خرداد‬ ‫و برگـزاری مراسـم جشـن و عـزا توسـط بومیـان ‪،‬‬ ‫امـار ابتلا بـه کوویـد‪ ۱۹-‬در اسـتان از هفتـه دوم‬ ‫تیـر مـاه افزایشـی و اسـتان رسـما وارد مـوج دوم‬ ‫شـیوع کرونا شـد که همچنـان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫اگـر چـه طـی ‪ ۲‬هفته گذشـته یـک بار دیگـر امار‬ ‫بیمـاران کرونایـی در مازندران کاهشـی شـد ‪ ،‬ولی‬ ‫همچنان طبق گزارش دانشـگاه های علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران و بابـل ‪ ،‬بـه طور میانگیـن روزانه بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬بیمـار جدیـد در بیمارسـتان هـا بسـتری می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امکان ثبت نام رانندگان تحت پوشش بیمه‬ ‫روستاییان و عشایر در سامانه کارا فراهم شد‬ ‫محمدابراهیمـی مدیـر بیمـه اجتماعـی‬ ‫روسـتائیان و عشـایر مازنـدران گفـت‪ :‬شـرایط‬ ‫ثبت نام رانندگان تحت پوشـش بیمه روسـتایی‬ ‫و عشـایری برای دریافت تسـهیالت کرونایی در‬ ‫سـامانه کارا فراهـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تاکنون در سـامانه کارا مشـاغلی که‬ ‫بیمـه تامیـن اجتماعـی بودنـد می توانسـتند با‬ ‫شـماره کارگاه در ایـن سـامانه ثبـت نامه کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫و از تسـهیالت کرونایـی برخـوردار شـوند اما با‬ ‫پیگیری هایـی کـه انجـام شـده اسـت موافقـت‬ ‫بـرای بیمه شـدگان بیمه روسـتایی اخذ شـده‬ ‫تـا راننـدگان حمـل و نقـل بـار و مسـافر بیـن‬ ‫شـهری که بیمه شـدگان این صندوق هسـتند‬ ‫بتواننـد در سـامانه کارا بـا کـد ملـی ثبـت نـام‬ ‫کننـد و از ایـن تسـهیالت کرونایـی بهـره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫راهکار های افزایش سطح‬ ‫ایمنی بدن‪/‬مصرف دمنوش‬ ‫برای کودکان توصیه نمی شود‬ ‫فاضلـه حیدریان‪ ،‬متخصص طـب ایرانی‪-:‬در‬ ‫ابتـدای شـیوع کرونـا مصـرف دم نوش هایی‬ ‫ماننـد زنجبیـل‪ ،‬بابونـه‪ ،‬اسـطوخودوس‬ ‫و ‪ -‬توصیـه می شـد کـه ایـن دم نوش هـا‬ ‫در زمسـتان بـه خاطـر سـردی هـوا عارضـه‬ ‫کمتـری داشـتند‪ ،‬امـا در فصـل تابسـتان با‬ ‫توجـه بـه ماهیـت گـرم بـودن همـه انهـا‪،‬‬ ‫عـوارض خوبـی ندارنـد بـه همیـن دلیل در‬ ‫ایـن فصـل مصـرف ان هـا توصیـه نمی شـود‪.‬‬ ‫افـرادی کـه گـرم مـزاج هسـتند بـا مصرف‬ ‫دم نـوش زنجبیـل دچار سـرفه های خشـک‪،‬‬ ‫خـارش و گرفتگـی بینـی می شـوند و بـه‬ ‫همیـن دلیـل نبایـد ان را مصـرف کننـد‬ ‫و همچنیـن بیماری هـای زمینـه ای نیـز‬ ‫می توانـد بـا مصـرف غذا هـای گـرم و سـرد‬ ‫در افـراد با مـزاج مختلف عارضـه ایجاد کند‬ ‫کـه بایـد ایـن بیماری هـا را نیز مدنظـر قرار‬ ‫د هیم ‪.‬‬ ‫ایـن متخصـص طـب ایرانی بـه افـرادی که‬ ‫دارای بیماری هـای قلبـی هسـتند توصیـه‬ ‫کـرد قبـل از مصـرف هـر گونـه دم نـوش یا‬ ‫غذایـی‪ ،‬دارو هایـی را که مصـرف می کنند با‬ ‫پزشـک خـود مطـرح کنند‪ ،‬چرا کـه مصرف‬ ‫هـم زمان برخـی از غذا هـا با دارو هـا عارضه‬ ‫ایجـاد می کنـد و نـه تنهـا باعـث افزایـش‬ ‫ایمنـی بـدن نمی شـود‪ ،‬بلکـه مشـکالتی را‬ ‫نیـز بـه وجود مـی اورد‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که ایـا مصرف‬ ‫دم نـوش بـرای کودکان زیر ‪ ۱۲‬سـال توصیه‬ ‫می شـود یـا خیـر؟ گفـت‪ :‬در کـودکان زیـر‬ ‫‪ ۱۲‬سـال دم نوش هـا قابـل تجویـز نیسـتند‪،‬‬ ‫چـرا کـه باعـث بـروز عوارضـی بـرای ان هـا‬ ‫می شـوند و در مجمـوع دارو هـای گیاهـی‬ ‫بـرای سـنین پایین توصیـه نمی شـود‪ ،‬مگر‬ ‫اینکـه از شـربت ها و دارو هـای فرموله شـده‬ ‫بـرای اطفـال ماننـد شـربت های گیاهـی که‬ ‫در بـازار نیـز موجـود اسـت‪ ،‬اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫روزانـه نیـم سـاعت فعالیت بدنـی باعث باال‬ ‫رفتن سـطح ایمنی بدن می شـود و از سـوی‬ ‫دیگـر عدم اسـتفاده از غذا هـای غلیظ مانند‬ ‫کلـه پاچـه‪ ،‬حلیـم‪ ،‬کباب هـا‪ ،‬ماکارونـی و‬ ‫غذا هـای سـرخ کردنی کـه هضمشـان برای‬ ‫بدن سـخت اسـت نیـز ضروری اسـت‪.‬‬ ‫شستشـوی بینی و سـینوس یکی از راه های‬ ‫مفیـد برای جلوگیـری از تجمـع ویروس در‬ ‫مخـاط بینـی اسـت و روزانه دو بار شستشـو‬ ‫می توانـد دوز ویـروس را نیـز کم کنـد و اگر‬ ‫مخـاط الـوده باشـد‪ ،‬ان را پـاک خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمـک بهتریـن محلـول شستشـوی بینـی و‬ ‫سـینوس اسـت به طـوری کـه یـک چهارم‬ ‫قاشـق چای خـوری نمـک را در یـک لیـوان‬ ‫یـک بـار مصـرف ریختـه و بینـی را بـا ان‬ ‫شستشـو دهیـم کـه البتـه بایـد از اب‬ ‫جوشـیده ولـرم اسـتفاده شـود‪ .‬همچنیـن‬ ‫جوشـانده بابونـه نیـز بـا همیـن روش‬ ‫می توانـد بـرای شستشـو موثـر باشـد‪.‬‬ ‫یکـی از دارو هـای موثـر بـرای افزایـش‬ ‫سـطح ایمنـی بـدن‪ ،‬ژل رویـال اسـت کـه‬ ‫در داروخانه هـا موجـود اسـت و همـه افـراد‬ ‫می تواننـد از ایـن دارو هـا اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫عامالن قدرت نمایی در‬ ‫فضای مجازی دستگیر شدند‬ ‫سـرهنگ حسـن عنایتی گنجی با اشـاره به‬ ‫دسـتگیری عاملان قدرت نمایـی در فضای‬ ‫مجـازی افـزود‪ :‬بـه دنبـال انتشـار کلیـپ و‬ ‫تصاویری از خشـونت طلبـی و قدرت نمایی‬ ‫تعـدادی افراد در فضای مجـازی‪ ،‬موضوع در‬ ‫دسـتور کار پلیـس امنیت عمومـی و پلیس‬ ‫فتـا این شهرسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان بهشـهر تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬از انجایـی کـه این اقـدام موجب رعب‬ ‫و وحشـت شـهروندان شـده بـود‪ ،‬مامـوران‬ ‫اقدامـات اطالعاتـی را بـرای شناسـایی و‬ ‫دسـتگیری متهمـان اغـاز کردند‪.‬‬ ‫سـرهنگ عنایتی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬پس از‬ ‫بررسـی های فنـی ‪ ۳‬نفـر از ایـن افـراد کـه‬ ‫اقـدام به ترویج خشـونت و قـدرت نمایی در‬ ‫فضـای مجـازی می کردند شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫وی از دسـتگیری متهمـان در عملیاتـی‬ ‫ضربتـی و معرفـی انـان بـه مرجـع قضائـی‬ ‫خبـرداد با اشـاره بـه اینکـه هرگونـه قدرت‬ ‫نمایـی و ایجاد مزاحمت برای شـهروندان در‬ ‫فضای مجازی جرم اسـت از مردم خواسـت‪:‬‬ ‫در صورت مشـاهده صفحـات مربوطه مراتب‬ ‫را از طریـق تلفـن ‪ ۱۱۰‬بـه پلیـس اطلاع‬ ‫دهند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪686‬‬ ‫خرب‬ ‫مراسم تودیع و معارفه‬ ‫سرپرست معاونت حمل ونقل‬ ‫و امور زیربنایی شهرداری‬ ‫رشت برگزار شد‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بیـن الملـل شـهرداری رشـت‪ ،‬در ایـن برنامـه علی‬ ‫بهارمسـت معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه سـرمایه‬ ‫انسـانی شهرداری رشـت‪ ،‬علیرضا حسنی‪ ،‬سرپرست‬ ‫مدیریـت حـوزه شـهردار و امـور شـورای اسلامی‬ ‫شـهر‪ ،‬نعمـت پـور مدیر حراسـت شـهرداری رشـت‬ ‫و برخـی از مدیـران و کارکنـان شـهرداری حضـور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم ضمـن معارفـه غالمعلـی نیک فهم‬ ‫ خـوب روان بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد معاونـت‬ ‫حمـل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهرداری رشـت از‬ ‫زحمـات و تالش های سرپرسـت اسـبق این معاونت‬ ‫در طـول مـدت خدمـت تشـکر و قدردانی شـد‪.‬‬ ‫علـی بهارمسـت در ابتـدای ایـن جلسـه از زحمـات‬ ‫و تلاش هـای مهنـدس رسـولیان در طـول دوران‬ ‫خدمـت قدردانـی کرد‪ .‬سـپس بـه تجربیـات کاری‬ ‫و شـناخت مهنـدس غالمعلی نیک فهـم خوب روان‬ ‫از اجـزا کار در حـوزه پیمـان هـا‪ ،‬نظـارت و اجرایـی‬ ‫و ‪ ....‬اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه تنهـا‬ ‫دسـتگاه اجرایـی محل خدمـت مهنـدس نیک فهم‬ ‫عـوض شـده و نـوع کار ایشـان همچـون گذشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬امیدواریـم ایشـان در ادامـه فعالیـت خـود‬ ‫موفـق باشـند و بـا تفکرات‪ ،‬ایـده هـا و تجربیاتی که‬ ‫از گذشـته دارنـد مجموعـه شـهرداری را در حـوزه‬ ‫عمرانـی یـاری رسـانند تـا شـاهد روزهـای بهتـری‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫وی در ادامـه گفـت‪ :‬حـوزه عمرانـی حـوزه ایسـت‬ ‫کـه علیرغـم تلاش هـای بسـیار‪ ،‬گاهـی بـه دلیـل‬ ‫مشـکالت مالـی و نقدینگـی که در شـهرداری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اجـرای امـور در ان همان طـور که متولیان امر‬ ‫در حـوزه عمرانـی تمایـل دارنـد پیش نـرود ولی ان‬ ‫شـاهلل با توجـه به درایـت دکتر ناصر حـاج محمدی‬ ‫و تلاش هایی که حـوزه مالی و درامدی شـهرداری‬ ‫در جهـت تحقـق منابع مالی و تزریـق اعتبارات ملی‬ ‫در زمـان پیـش بینی شـده انجام میدهـد و با کمک‬ ‫همـکاران بـا تجربـه در ایـن حـوزه شـاهد اجـرای‬ ‫عملیـات و پـروژه هـای عمرانی و ترافیکی بیشـتری‬ ‫در سـطح شـهر باشیم‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه نعمـت پـور رییـس حراسـت‬ ‫شـهرداری رشـت ضمـن عـرض خـدا قـوت بـه‬ ‫رسـولیان‪ ،‬از زحمات ایشـان که فـردی پیگیر‪ ،‬مطلع‬ ‫و سـالم بـود‪ ،‬تقدیـر و تشـکر کرد و گفـت‪ :‬مهندس‬ ‫رسـولیان در بـازه زمانی سـی و چند سـاله‪ ،‬صادقانه‬ ‫و سلامت خدمـت کـرد و خـدا کمک کنـد همه ما‬ ‫زمانـی کـه صندلـی خدمـت را ترک می کنیـم از ما‬ ‫بـه نیکـی یـاد کننـد و امیدواریـم حضـور مهنـدس‬ ‫نیـک فهـم در ایـن جایـگاه که فـردی پیگیـر‪ ،‬پا به‬ ‫کار‪ ،‬مطلـع و بـا پیوسـت سـوابق خوب هسـتند نیز‬ ‫منشـا اتفاقـات خوب باشـد‪.‬‬ ‫علیرضـا حسـنی نیـز در ایـن جلسـه از زحمـات و‬ ‫خدمـات صادقانـه مهندس رسـولیان در طول دوران‬ ‫خدمـت تشـکر کـرد و بـرای مهنـدس نیـک فهـم‬ ‫خـوب روان ارزوی موفقیـت در جایـگاه جدیـد نمـود‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه مهنـدس رسـولیان با بیـان اینکه به‬ ‫دلیـل عشـق بـه کار ‪ ،‬هیچـگاه احسـاس خسـتگی‬ ‫نکـرد گفـت‪ :‬شـهرداری اولیـن جایـی بـود کـه بعد‬ ‫از فـارغ التحصیلـی بـرای کار بـه ان مراجعـه کردم‬ ‫و همیشـه بـدون هیـچ گونـه گرایـش سیاسـی کار‬ ‫نمـودم چـرا کـه فکـر مـی کـردم اگـر تمـام وقت و‬ ‫انـرژی خـود را صرف کار در شـهرداری کنـم باز هم‬ ‫وقـت کـم خواهـد بـود و دیگـر زمانی بـرای دخالت‬ ‫در امـور سیاسـی باقـی نخواهد مانـد‪ .‬وی لذت خود‬ ‫را در طـول دوران خدمـت در رضایـت و خدمـت به‬ ‫مـردم عنوان نمود و گفت شـهرداری رشـت نیازمند‬ ‫مدیرانـی اسـت کـه پروژه های پسـماند‪ ،‬زباله سـوز‪،‬‬ ‫پاکسـازی رودخانـه هـا و بسـیاری از پـروژه هـای‬ ‫دیگـر را کـه مـورد انتظـار مـردم این شـهر اسـت را‬ ‫پیگیـری و دنبـال نمایند‪.‬‬ ‫وی در پایـان از مدیریـت جدیـد توجـه و رسـیدگی‬ ‫بـه نیـروی انسـانی و کسـب رضایـت نسـبی انـان‬ ‫را خواسـتار شـد و گفـت‪ :‬بـا قدرشناسـی و کسـب‬ ‫رضایت نسـبی نیروی انسـانی‪ ،‬پیشـبرد و پیشـرفت‬ ‫امـور و پـروژه هـا را شـاهد خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫غالمعلـی نیـک فهـم خـوب روان در ایـن جلسـه به‬ ‫بیـان انتظارات خود از پرسـنل این حـوزه پرداخت و‬ ‫گفـت‪ :‬هرکـس باید در حوزه شـرح وظایـف خود در‬ ‫جهـت ارتقـاء سـطح خدمات‪ ،‬برنامه داشـته باشـد و‬ ‫جـدای از برنامـه هـای مرکز کـه ما مکلف بـه انجام‬ ‫ان هسـتیم‪ ،‬می بایسـت اکنون در مقام کارشـناس‪،‬‬ ‫مسـئول و معـاون بـا وجدان کاری هر انچـه در توان‬ ‫داریـم بـه انجـام برسـانیم و در جهت ارتقای سـطح‬ ‫کیفـی خدمات گام برمـی داریم‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری تـا در کنار سـایر همـکاران و با‬ ‫تجـارب یکدیگـر انتظارات به حـق مردم را بـراورده‬ ‫نماینـد و افـزود‪ :‬ان شـاهلل بتوانیـم از علـم‪ ،‬تجربـه و‬ ‫سـابقه درخشـان مهندس رسـولیان بهرمند شـویم‬ ‫و زیـر سـایه خداونـد و کمـک اقا امـام زمـان (عج)‬ ‫و اقـا امـام حسـین (ع) بتوانیـم با عنایـت خداوندی‬ ‫برنامـه هـا و پـروژه هـا را به پیـش ببریم‪.‬‬ ‫وی در پایـان پیمانـکاران را اهـرم اجرایـی این حوزه‬ ‫خوانـد و گفـت‪ :‬پیمانـکاران بـه نوعـی همـکار مـا‬ ‫هسـتند اما این همـکاری و تداوم ایـن همکاری و یا‬ ‫تعـدد پـروژه هایی کـه با مـا دارند نباید باعث شـود‬ ‫تـا بـه لحاظ کمـی و کیفی نسـبت بـه پـروژه هایی‬ ‫کـه اجـرا مـی شـوند‪ ،‬بـه دیـده اغمـاض بنگریـم و‬ ‫پرسـنل ناظر ما حتما باید اشـرافیت داشـته باشـند‬ ‫تـا پـروژه هـا در زمـان بنـدی خـود و بـا کیفیـت‬ ‫تعریـف شـده انجام شـوند‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫ث کانال جهت‬ ‫عملیات احدا ‬ ‫هدایت ابهای سطحی و رفع‬ ‫دغدغه چندین ساله اهالی منطقه‬ ‫اوشیب شهرک امید‬ ‫همت محمد نژاد شهردار جویبار با اشاره به اخرین اقدامات شهرداری در مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد‪:‬‬ ‫فعالیت واحد خدمات شهری در خصوص سالم سازی محیط‬ ‫اداری و اماکن عمومی در شرایط بیماری‬ ‫کرونا صورت گرفته است‬ ‫هزینه مواد ضدعفونی‬ ‫کننده یک میلیارد و‬ ‫‪ ۵۲۶‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫ریال بوده و هزینه تهیه‬ ‫ماسک ‪ ۲۸۵‬میلیون‬ ‫ریال ‪،‬دستکش ‪۲۸۴‬‬ ‫میلیون ریال و هزینه‬ ‫تهیه دستگاه ضدعفونی‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون ‪ ۴۰ .‬هزار‬ ‫ریال بوده که مجموع‬ ‫هزینه های انجام شده‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۲۳‬میلیون‬ ‫‪ ۳۰‬هزار ریال بوده است‪.‬‬ ‫سـم پاشـی و گنـد زدایـی کوچـه هـا و‬ ‫خیابـان هـای اصلـی و فرعـی شهرسـتان‬ ‫جویبار در سـه شـیفت به همـراه گندزدایی‬ ‫و سـم پاشـی عابر بانک ها ‪،‬ادارات ‪ ،‬مدارس‬ ‫جویبـار انجام شـد‪.‬‬ ‫شـهردار جویبـار خاطـر نشـان کـرد ‪:‬دادن‬ ‫محلـول ضـد عفونی کننده بـه صورت پکیج‬ ‫بـه تعـداد ‪ ۵‬هـزار عـدد نیز توزیع شـد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬همچنیـن ‪ ۳۲‬هـزار لیتـر محلـول‬ ‫ضدعفونـی کننـده بـه گـروه پدافنـد نیروی‬ ‫اگهی تغییرات شرکت خدماتی و‬ ‫نگهداری ساختمان مدرن ارامش بیدق‬ ‫شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 1894‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14007702994‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 02/02/1399‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪:‬‬ ‫الـف )مـورادی به ماده ‪ 2‬دو اساسـنامه شـرکت‬ ‫اضافـه والحـاق گردید‪ :‬پـروژه های تاسیسـاتی‬ ‫از قبیل اب رسـانی ‪ ،‬برق رسـانی ‪ ،‬گاز رسـانی‬ ‫و مخابراتـی لولـه کشـی و طراحـی ‪ ،‬نظـارت و‬ ‫اجـرای شـبکه مرکـزی کولـر گازی ‪ .‬واردات‬ ‫و صـادرات کاالهـای مجـاز ‪ ،‬فـروش لـوازم‬ ‫ارایشـی و بهداشـتی و خشـکبار و کاالهـای‬ ‫سـاختمانی و تاسیسـاتی و شرکت در مناقصات‬ ‫و مزائـدات نهادهـای دولتـی ‪ ،‬خصوصـی و‬ ‫تعاونـی و کلیـه امـور سـاختمانی از قبیـل‬ ‫احـداث سـاختمان‪،‬تخریب سـاختمان‪،‬اجرای‬ ‫نوسـازی و تعمیـرات سـاختمان سـاخت و‬ ‫مـدرن سـازی محیـط زیسـت طراحـی اجـرا‬ ‫نظـارت هـر نـوع پروژه سـاختمانی ‪ ،‬راهسـازی‬ ‫امور مهندسـی مشـاور ‪ ،‬انجام پـروژه های نظام‬ ‫مهندسـی ‪ ،‬پلان ‪ ،‬سـازه ‪ ،‬پیمانـکاری ‪ ،‬اجـرا‬ ‫‪ ،‬طراحـی معمـاری و عمرانـی مسـکونی و غیر‬ ‫مسـکونی ‪ ،‬تفکیـک اراضـی ‪ ،‬نقشـه بـرداری ‪،‬‬ ‫مدیریـت پروژه تسـطیح اراضی ‪ ،‬مقاوم سـازی‬ ‫سـاختمانهای مسـکونی و غیـر مسـکونی ‪ ،‬اخذ‬ ‫تائیدیـه نقشـه از نظـام مهندسـی ‪ ،‬شـهرداری‬ ‫و ارگانهـای مربوطـه اخـذ جـواز و پایـان‬ ‫اگهـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫ر سمی‬ ‫حـوزه شهرسـتان سـاری منطقـه سـه برابـر‬ ‫رای شـماره ‪139960310457004244‬‬ ‫مـورخ ‪ 12/05/1399‬کـه در هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی منطقه سـه سـاری تصرفـات مالکانه‬ ‫حسـینعلی دمساز فرزند قاسـمعلی بشماره ملی‬ ‫‪ 5789745954‬بشـماره پرونـده ‪1398-236‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعـه زمین بـا بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪( 143/61‬یکصد و چهل و‬ ‫سـه متر و شـصت و یـک )متر مربع قسـمتی از‬ ‫پلاک شـماره ‪ 4‬اصلـی واقع در بخـش ‪ 28‬ثبت‬ ‫سـاری خریـداری مع الواسـطه از مالک رسـمی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪.‬لذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫زمیـن سـپاه نیـز انجام شـد‪.‬‬ ‫شـهردار جویبـار بـا اشـاره بـه اینکـه اهک‬ ‫پاشـی جـوی هـای شـهری ‪،‬کالیبرهـا‬ ‫‪،‬باکسـهای زبالـه و زیـر باکسـها نیـز هر ‪۱۵‬‬ ‫روز یکبـار انجـام مـی شـود تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫شسـت و شوی باکسـها و زیرباکسـها نیز به‬ ‫صـورت هفتـه ای انجام می شـود‪.‬‬ ‫محمـد نـژاد در مـورد سـایر اقدامـات انجام‬ ‫شـده در جویبـار ادامـه داد‪:‬سـم پاشـی و‬ ‫گندزدایـی همـه روزه بـازار روز جویبـار‬ ‫انجام می شـود‪.‬وی با اشـاره بـه هزینه های‬ ‫انجـام شـده در جهـت انجـام پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی اظهار کرد‪:‬هزینه مـواد ضدعفونی‬ ‫کننـده یک میلیـارد و ‪ ۵۲۶‬میلیـون و ‪۷۵۰‬‬ ‫هـزار ریـال بـوده و هزینـه تهیـه ماسـک‬ ‫‪ ۲۸۵‬میلیـون ریال ‪،‬دسـتکش ‪ ۲۸۴‬میلیون‬ ‫ریـال و هزینـه تهیه دسـتگاه ضدعفونی ‪۲۷‬‬ ‫میلیـون ‪ ۴۰ .‬هـزار ریـال بـوده کـه مجموع‬ ‫هزینـه هـای انجام شـده ‪ ۲‬میلیـارد و ‪۱۲۳‬‬ ‫میلیـون ‪ ۳۰‬هـزار ریـال بوده اسـت‪.‬‬ ‫کار ‪ .‬انجـام پـروژه هـای مهندسـی ‪ ،‬راه و‬ ‫جـاده سـازی ‪ ،‬ابنیـه ‪ ،‬پـل ‪ ،‬تونـل و نصـب و‬ ‫تجهیـز و نگهـداری پـروژه هـای تاسیسـاتی ‪.‬‬ ‫معماری داخلی سـاختمانها ی مسـکونی و غیر‬ ‫مسـکونی ‪ .‬انجـام پـروژه هـای مقاطعـه کاری‬ ‫اعـم از اینکه شـرکت کارفرما باشـد یا پیمانکار‪.‬‬ ‫فـروش مصالـح سـاختمانی ‪ .‬تهیـه ‪ ،‬خریـد و‬ ‫فـروش زمیـن ‪ .‬نمایندگـی تجـاری محصوالت‬ ‫سـاختمانی ‪ ،‬واردات محصـوالت مرتبـط بـا‬ ‫سـاختمان داللـی و حـق العمل کاری مسـائل‬ ‫مرتبـط بـا بناهـای مسـکونی و تجـاری ‪، .‬پاک‬ ‫سـازی و نظافت پارکها و مراتع جنگلی ‪،‬احداث‬ ‫فضای سـبز در سـطح شـهر شـامل کاشت گل‬ ‫هـا ‪ ،‬درختـان ‪ .‬کلیـه خدمـات شـهری‪،‬کلیه‬ ‫خدمـات بیـن شـهری‪،‬کلیه خدملـت نظافتـی‬ ‫در سـطوح مختلـف شـامل نظافـت سـاختمان‬ ‫و نظافـت سـطح شـهر‪،‬طراحی و احـداث‬ ‫پارکهـای تفریحی‪،‬مبلمان شـهری و اجرا ‪،‬رنگ‬ ‫امیـزی سـطح شـهر‪،‬دیوارها‪،‬جداول خیابانها و‬ ‫خـط کشـی خیابانهـا ‪ ،‬شـرکت در مناقصات و‬ ‫مزائـدات دولتی و خصوصی ‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫محصـوالت مرتبـط طراحـی سـاخت و اجـرای‬ ‫وال پسـت ها در سـاختمانها و سـایر فعالیتهای‬ ‫مرتبـط بـا موضـوع شـرکت در صـورت اخـذ‬ ‫مجـوز از مراکـز ذیصلاح مـی باشـد ‪.‬‬ ‫م الف‪)962251( :‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری نور‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪22/05/1399 :‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 05/06/1399 :‬م‬ ‫الـف‪19903869 :‬‬ ‫فریبرز یوسفیان حمیدی رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه‪3‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابط عمومی شـهرداری بابل‪ ،‬مشـکل ابهای سـطحی‬ ‫و رفـع ان یکـی از مهمتریـن دغدغه های مهم شـهرداری بابل بـوده که با‬ ‫برنامـه ریزی و شناسـایی مناطق اسـیب پذیر از لحاظ ابگرفتگی نسـبت‬ ‫بـه رفع این مشـکل اقدام نموده اسـت‪.‬‬ ‫️منطقـه اوشـیب و زمینهـای اطـراف ان طـی سـالها بدلیل تراکـم باالی‬ ‫اب و جمـع اوری ابهـای سـطحی از جملـه مناطقـی بوده کـه اهالی ان‬ ‫بـه جهـت رفع ایـن مشـکل بارها بـه شـهرداری مراجعه و نسـبت به حل‬ ‫ایـن معضـل پیگیـر بـوده و علـی رغم پیگیـری بسـیار این امر بـه نتیجه‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا‪ ،‬بـا حضـور ‪#‬سـید_مجتبی_حکیم بعنوان ‪#‬شـهردار_‬ ‫بابـل‪ ،‬اهالـی ایـن منطقـه مجـددا مراجعه و نسـبت بـه رفع ان خواسـتار‬ ‫حـل مشـکل شـدند و ‪#‬شـهردار_بابل بعـد از پیگیـری و بررسـی هـای‬ ‫بعمـل امـده توسـط معاونـت عمرانی خواسـتار رسـیدگی سـریع به این‬ ‫امر شـدند‪.‬‬ ‫بـه همیـن منظـور ‪#‬شـهرداری_بابل بـا هدف هدایـت ابهای سـطحی و‬ ‫کاهـش خطـرات ناشـی از وقـوع سـیالب و جلوگیـری از ابگرفتگـی در‬ ‫ایـن منطقـه و رفـع دغدغـه چندیـن سـاله اهالـی ایـن منطقه اقـدام به‬ ‫احداث کانـال ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۸۰۰‬بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۱۰‬میلیـارد ریـال نمـود ‪.‬‬ ‫امیدواریـم بـا چنیـن اقدامـات زیـر بنایی جهـت هدایت ابهای سـطحی‬ ‫بتوانیـم چنیـن مشـکالنی را کـه شـهروندان را بطـور جـدی بـا مشـکل‬ ‫روبـرو کـرده رفـع نماییم و گامهای اساسـی در راسـتای عمران و توسـعه‬ ‫شـهر برداریم‪.‬‬ ‫بازدید ازسه بوستان شهر بابلسر‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی شـهرداری بابلسـر در‬ ‫راسـتای اجرای دسـتورالعمل مهندس رحیمی‬ ‫شـهردار پایتخـت گردشـگری مازنـدران مبنی‬ ‫بـر بازدیـد های میدانـی معاونت امـور خدمات‬ ‫شـهری جهـت بررسـی امکانـات و خدمـات‬ ‫شـهری و تلاش بـرای بهبـود شـرایط انهـا‬ ‫‪،‬امـروز مهنـدس مجیـد صیادیـان از بوسـتان‬ ‫هـای شـهرداری ‪ ،‬شـورا و شـیالت بازدیـد‬ ‫بـه عمـل اوردمعـاون امـور خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری بابلسـر طـی ایـن بازدیدها با اشـاره‬ ‫بـه تاکیـدات مهنـدس رحیمـی بـرای توسـعه‬ ‫فضـای سـبز و توجـه بیش از پیش بـه امکانات‬ ‫شـهری و اماکـن عمومـی دسـتورات الزم را در‬ ‫همیـن راسـتا ابلاغ کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‬ ‫به مناسبت روز کارمند ‪:‬‬ ‫محیط کارمندی‪ ،‬محیط شرافت‬ ‫و پاکدامنی و محیط کار برای اسالم‬ ‫و مسلمین است‬ ‫هفتـه دولـت یـاداوری اسـت بـرای خانـواده بـزرگ دولـت و‬ ‫معیـاری بـرای حرکـت در مسـیر نورانـی خدمت صادقانـه و روز‬ ‫کارمنـد بهانـه ای اسـت برای تجلیل از انسـان های شایسـته ای‬ ‫کـه همـه همت و تالششـان ‪ ،‬گشـایش امور خلق خـدای بزرگ‬ ‫‪ ،‬رفـع مشـکالت ‪ ،‬ایجـاد ارامـش در جامعـه و کسـب رضایـت‬ ‫الهی اسـت‪.‬‬ ‫بـی شـک بخـش اعظمـی از موفقیـت هـا و پیشـرفت هـای روز‬ ‫افـزون نظـام اسلامی مرهـون تجربـه ‪،‬تخصـص و توانمنـدی‬ ‫کارکنانـی اسـت کـه در بخـش هـای مختلـف‪ ،‬همـواره بـا تعهد‬ ‫و تلاش انجـام وظیفه نمـوده و موجب بالندگی و شـکوفایی ان‬ ‫شـده اند‪.‬‬ ‫تلاش خالصانـه و صادقانه همکاران تالشـگر مجموعـه راهداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان ‪ ،‬اینه وظیفه شناسـی و پژواک‬ ‫دانایـی و تعهـد اسـت و ثمـره تالش و کوشـش شـما عزیـزان ‪،‬‬ ‫درخـت امیدی اسـت که بـه بار می نشـیند و نوید بخـش اینده‬ ‫ای پرنشـاط و زیبـا بـرای ایـن اداره کل اسـت‪ .‬درود بـر همـت‬ ‫بلند تـان‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تبریـک و قدردانـی از زحمـات یکایـک شـما‬ ‫همـکاران گرامـی ‪ ،‬موفقیت و سـرافرازی روز افزون شـما عزیزان‬ ‫را از خداونـد متعـال در ظـل توجهـات حضـرت ولـی عصر عجل‬ ‫اهلل تعالـی فرجه الشـریف خواسـتارم‪.‬‬ ‫امیـد کـه همـواره بـا عنایـت معبـود بـی همتـا و پیـروی از‬ ‫رهنمودهـای مقـام عظمـای والیـت در جهـت تحقـق ارمانهای‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی موفـق و مویـد باشـید‪.‬‬ ‫عباسعلی نجفی‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪686‬‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫همزمان با هفته امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد ؛‬ ‫کارگاه اموزشی نقش حضرت زینب(س)‬ ‫در پیام رسانی عاشورا در شرکت گاز مازندران‬ ‫کارگاه اموزشـی نقـش امـر بـه معـروف و‬ ‫نهـی از منکـر در سـبک زندگـی موفـق و‬ ‫نقـش حضرت زینـب(س) در پیام رسـانی‬ ‫عاشـورا ویـژه بانـوان شـرکت گاز مازندران‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز‬ ‫اسـتان مازندران‪ ،‬جعفر احمدپورمدیرعامل‬ ‫شـرکت گاز مازنـدران در ایـن نشسـت‬ ‫گفـت‪ :‬برنامـه هـای فرهنگـی و مذهبی و‬ ‫‪ ...‬تلاش مـی کنـد تـا بـا اخلاق مـداری‬ ‫و ترغیـب همـکاران بـه پایبندی بـه اموزه‬ ‫هـای دیـن مبیـن اسلام ‪ ،‬فرهنـگ امـر‬ ‫بـه معـروف و نهـی از منکر را در سـازمان‬ ‫گسـترش دهد‪.‬‬ ‫وی بـر لـزوم اهمیت نقش زنـان در ترویج‬ ‫ایـن فرهنـگ تاکیـد کـرد و اظهارداشـت‪:‬‬ ‫اگـر هـر یـک از اعضـای جامعـه‪ ،‬بانـوان‬ ‫خـود را یـک امـر بـه معـروف و ناهـی از‬ ‫منکـر بدانـد حقـوق شـهروندی در جامعه‬ ‫رعایـت میشـود و هیچ کـس بـه حقـوق‬ ‫دیگـری تجـاوز نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫احمدپور بیـان کرد‪ :‬زیرسـاخت و زیربنای‬ ‫امـر بـه معـروف بایـد باالبـردن انگیـزه‬ ‫مسـوولیت پذیـری در افـراد و کارکنـان‬ ‫سـازمان باشـد و در صورت تحقـق این امر‬ ‫بـا کاهش معضلات و منکـرات در جامعه‬ ‫روبـرو خواهیم شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه حجـت االسلام و المسـلمین‬ ‫دکتـر عباسـعلی ابراهیمـی دبیـر سـتاد‬ ‫اقامـه نمـاز اسـتان در ایـن جلسـه گفـت‪:‬‬ ‫امـام حسـین(ع) یکی از بهتریـن انگیزه ها‬ ‫و عناصـر قیـام خونیـن عاشـورا را احیـای‬ ‫امـر به معـرف و نهـی از منکر عنـوان کرد‬ ‫و فرمودنـد‪ :‬مـن مـی خواهم سـیره عملی‬ ‫جـدم پیامبـر و پـدرم علـی را زنـده کنـم‪.‬‬ ‫وی تصریح داشـت‪ :‬سـیره امام حسین(ع)‬ ‫بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن عوامـل این‬ ‫قیام نهضت عاشـورا را ماندگار کرده اسـت‬ ‫ت که برای‬ ‫و ایـن درس هـای مانـدگار اسـ ‬ ‫بشـریت حاوی پیـام های بزرگی اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسلام دکتـر ابراهیمی افـزود‪ :‬در‬ ‫کنـار عفـاف پوشـش‪ ،‬عفـت زبـان‪ ،‬فکـر و‬ ‫رفتـار و همچنیـن حجـاب فکر و اندیشـه‬ ‫نیاز داریـم تا بتوانیـم چالش های فرهنگی‬ ‫را از بیـن ببریم‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بانـوان و مـادران گرامـی‬ ‫نسـبت بـه مسـائل دینـی اگاهی خـود را‬ ‫افزایـش دهنـد و بـه موضـوع نمـاز بسـیار‬ ‫اهمیـت دهنـد زیـرا نمـاز بزرگ ترین ذکر‬ ‫الهی اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد اقامـه نمـاز مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫اعتمادسـازی نقـش مهمـی دارد کـه ابتدا‬ ‫بایـد خودمـان عمـل کنیم سـپس سـبک‬ ‫زندگـی اسلامی را در مـراودات رعایـت و‬ ‫همچنیـن بـه لقمـه حلال توجـه کنیـم‪.‬‬ ‫ابراهیمـی تصریح کـرد‪ :‬در اجـرای فریضه‬ ‫مهـم امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر‪،‬‬ ‫مخاطب شناسـی را سـرلوحه فعالیت خود‬ ‫قـرار دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمزه ایی‪ ،‬مدیر کل امور مالیاتی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بخشودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی در انتظار مودیان‬ ‫مالیاتی خوش حساب‬ ‫مودیـان مالیاتـی مازندرانـی بـا پرداخـت بدهـی در‬ ‫زمـان تعییـن شـده از بخشـودگی صـد درصـدی‬ ‫جرایـم مالیاتـی بهـر منـد می شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬مدیـر کل امـور مالیاتـی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬مودیـان مالیاتـی کـه از اول تیرماه‬ ‫امسـال بـه بعـد اوراق قطعی شـان را دریافـت کرده‬ ‫انـد یکمـاه مهلـت دارنـد تـا بدهـی مالیاتی خـود را‬ ‫پرداخـت کننـد و از بخـش صـد در صـدی جرایـم‬ ‫مالیاتـی بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫حمـزه ای افـزود‪ :‬مودیـان بـه ازای هرمـاه تاخیـر در‬ ‫پرداخـت بدهـی مالیاتی خـود تا پایان سـال به ازای‬ ‫هـر مـاه ‪ ۲‬درصـد جریمه می شـوند‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬مودیـان مالیاتـی کـه برگه هـای قطعـی‬ ‫شـان را تـا پایان مهـر ‪ ۹۸‬گرفتند بـا پرداخت بدهی‬ ‫مالیاتـی در زمـان تعییـن شـده از بخشـودگی صـد‬ ‫درصـدی جرایـم مالیاتـی بهـر منـد می شـوند‪.‬‬ ‫مدیـر کل امـور مالیاتـی مازنـدران افـزود‪ :‬مودیـان‬ ‫بخش هـای غیـر تولیـدی بـه ازای هرمـاه تاخیـر در‬ ‫پرداخـت بدهـی مالیاتی خـود تا پایان سـال به ازای‬ ‫هـر مـاه ‪ ۴‬درصد و مودیـان بخش تولیـدی ‪۲‬درصد‬ ‫جریمـه می شـوند‪.‬‬ ‫حمـزه ای گفـت‪ :‬کل درامـد وصـول شـده مالیاتـی‬ ‫اسـتان از اغاز امسـال تاکنـون ‪ ۷۹۱‬میلیـارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیـون تومان اسـت که در مقایسـه با مدت مشـابه‬ ‫پارسـال ‪۲۸‬درصـد افزایش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬در ایـن مـدت بیـش از ‪ ۹۰‬میلیـارد تومان‬ ‫عـوارض ارزش افـزوده بـه حسـاب شـهرداری و‬ ‫دهیاری هـای اسـتان پرداخـت شـد‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن قدرت نمایی در فضای مجازی‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بهشـهر از دسـتگیری‬ ‫‪ 3‬نفـر از عاملان قـدرت نمایـی در فضـای مجـازی‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـن عنایتـی گنجـی در گفـت و گـو با‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه دنبـال‬ ‫انتشـار کلیپ و تصاویری از خشـونت طلبی و قدرت‬ ‫نمایـی تعـدادی افـراد در فضای مجـازی‪ ،‬موضوع در‬ ‫دسـتور کار پلیـس امنیـت عمومی و پلیـس فتا این‬ ‫شهرسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بهشـهر تصریـح کرد‪:‬‬ ‫از انجایـی کـه ایـن اقـدام موجـب رعـب و وحشـت‬ ‫شـهروندان شـده بود‪ ،‬مامـوران اقدامـات اطالعاتی را‬ ‫‪5‬‬ ‫بـرای شناسـایی و دسـتگیری متهمـان اغـاز کردند‪.‬‬ ‫سـرهنگ عنایتـی‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬پس از بررسـی‬ ‫هـای فنـی ‪ 3‬نفـر از ایـن افـراد که اقـدام بـه ترویج‬ ‫خشـونت و قـدرت نمایـی در فضـای مجـازی مـی‬ ‫کردند شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫وی از دسـتگیری متهمـان در عملیاتـی ضربتـی و‬ ‫معرفـی انـان بـه مرجـع قضائی خبـرداد با اشـاره به‬ ‫ایـن کـه هرگونـه قـدرت نمایـی و ایجـاد مزاحمـت‬ ‫بـرای شـهروندان در فضـای مجـازی جـرم اسـت‬ ‫از مـردم خواسـت‪ :‬در صـورت مشـاهده صفحـات‬ ‫مربوطـه مراتـب را از طریـق تلفـن ‪ 110‬بـه پلیـس‬ ‫اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل شیالت مازندران‬ ‫به مناسبت روزکارمند‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫محیـط کارمنـدی‪ ،‬محیـط شـرافت و پاکدامنـی و‬ ‫محیـط کار بـرای اسلام و مسـلمین اسـت‬ ‫در نظـام اسلامی کارمنـدان و کارگـزاران اجرایـی در‬ ‫مسـیر خدمـت رسـانی بـه مـردم از جایـگاه ویـژه ای‬ ‫برخوردارنـد ‪.‬حضـور پررونـق ومتعهدانـه کارمنـدان‬ ‫سـاعی و پرتلاش منشـاء خدمـات سـازنده ای اسـت‬ ‫کـه ثمـرات ان را همـگان شـاهد و ناظـر خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫هفتـه دولـت به ویژه چهارم شـهریور که بـه عنوان روز‬ ‫کارمنـد نامگـذاری شـده فرصت بسـیار مطلوبـی برای‬ ‫تقدیر و تشـکر از کارکنان تالشـگر‪ ،‬صادق و گرانقدری‬ ‫اسـت کـه همواره برای ارتقای شـاخص های توسـعه ای‬ ‫کشـور در بخش هـای مختلف فعالیـت دارند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تبریـک ویـژه روز کارمنـد بـه تمامی‬ ‫کارمنـدان و ارزوی سلامت و سـعادت بـرای انـان‪،‬‬ ‫تالش مسـئوالنه در خدمت رسـانی صادقانه و خالصانه‬ ‫بـه مـردم شـریف و والیـت مـدار اسـتان مازنـدران در‬ ‫سـالی کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه‬ ‫العالـی) بـه نـام «جهـش تولیـد» نامگـذاری گردید را‬ ‫خواسـتارم‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل ثبت احوال استان مازندران به‬ ‫مناسبت هفته دولت و روز کارمند‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫خدمت به خلق‪ ،‬خدمت به خداست‪ .‬امام خمینی‬ ‫هفتـه دولـت‪ ،‬فرصتی اسـت بـرای مـرور داشـت ه های‬ ‫ن بهـای دولـت شـهید رجایـی و باهنـر و پویـش‬ ‫گـرا ‬ ‫و کوشـش بـرای رسـیدن بـه یـک مجموعـ ه عدالـت ‬ ‫محـور‪ ،‬متعهـد و متدیـن با خدمـت خالصانـه به خلق‪.‬‬ ‫شـهیدان رجایی و باهنر توانسـتند عشـق و ایمان را به‬ ‫مـردم ارزانـی کننـد و خدمـات شـایانی به همـه مردم‬ ‫بـه ویـژه محرومـان ارائـه دهند‪.‬‬ ‫درس بزرگـی کـه ایـن شـهیدان بزرگـوار بـه تاریـخ و‬ ‫ت مـردان ایران اسلامی‬ ‫ملـت دادنـد ایـن بود کـه دول ‬ ‫چ گاه از ملـت فاصلـه نداشـته و همـواره در کنـار‬ ‫هیـ ‬ ‫مـردم بودند‪ .‬بی شـک وحدت مـردم و دولت اسلامی‪،‬‬ ‫پیشـرفت و اقتـدار ایـران اسلامی را به دنبـال خواهد‬ ‫ت مردان‬ ‫داشـت و در این راسـتا چه نیکوسـت که دول ‬ ‫و خدمتگـزاران بـرای ادامه دادن راه شـهیدان واال مقام‬ ‫بـرای سـاختن ایرانـی ابـاد و ازاد ه م پیمان شـوند‪.‬‬ ‫ن های شایسـته ای اسـت‬ ‫روز کارمنـد‪ ،‬تجلیل از انسـا ‬ ‫ف شـان خدمـت بـه مـردم و کسـب رضـای‬ ‫کـه هـد ‬ ‫پـروردگار اسـت‪ .‬انـان کـه همـه همـت و تالششـان‪،‬‬ ‫ن ها‪ ،‬رفع مشـکالت و‬ ‫گشـایش گر ه های زندگی انسـا ‬ ‫ن جـا که کارگزاران‬ ‫ایجـاد ارامش در جامعه اسـت‪ .‬از ا ‬ ‫و کارمندان هر کشـور نقشـی اساسـی در شـکوفایی و‬ ‫پیشـرفت ان کشـور دارنـد‪ ،‬از ایـن رو‪ ،‬شایسـته اسـت‬ ‫انـان هـ م گام با توسـع ه روزافزون جهان ‪ ،‬بـه بالندگی‬ ‫برسـند‪ .‬همـان گونـه کـه امـام علـی (ع) می فرمایـد‪:‬‬ ‫"کارهـا بـا اگاهی پیش می رود" و "عمـل پاکیزه‪ ،‬هرگز‬ ‫بـدون دانـش صحیح بـه دسـت نمی اید"‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامی داشـت یـاد و خاطر ه شـهیدان‬ ‫رجایـی و باهنـر هفتـه دولـت و روز کارمنـد را به همه‬ ‫خدمتگـزاران کشـور بـه ویژه همـکاران پرتلاش خود‬ ‫درثبـت احـوال کشـور و ثبت احـوال اسـتان مازندران‬ ‫تبریـک می گویم‪.‬‬ ‫مجتبی فاطمی‬ ‫مدیرکل ثبت احوال استان مازندران‬ ‫گلخانه های مقیاس‬ ‫کوچک فرصت اشتغال‬ ‫و درامد در روستاهای‬ ‫مازندران‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی دولـت تدبیـر و امید توسـعه‬ ‫محصـوالت باغبانـی را گامـی مهمـی بـرای تامیـن‬ ‫امنیـت غذایـی‪ ،‬کشـاورزی پایـدار‪ ،‬تثبیـت اشـتغال‬ ‫روسـتائیان و جلوگیری از مهاجرت به شـهرها‪ ،‬توسعه‬ ‫صـادرات و ارزاوری برنامـه ریـزی کـرد و همسـوبا‬ ‫ایـن رویکرد سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران هم‬ ‫توسـعه گلخانه ای و گیاهان دارویی ‪،‬اسـتفاده از اراضی‬ ‫شـیبدار‪ ،‬بازسـازی ‪ ،‬توسـعه و اصلاح بـاغ ها‪،‬واگذاری‬ ‫زمیـن و پرداخـت تسـهیالت مـورد توجـه جـدی قرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫همسـو بـا ایـن رویکـرد وزارت جهـاد کشـاورزی ‪ ،‬از‬ ‫سـال گذشـته احـداث و توسـعه گلخانه هـای کوچک‬ ‫مقیـاس بـا متراژ حداقـل ‪ ۵۰‬متر و حداکثـر ‪ ۲۹۹‬متر‬ ‫در محـدوده بافت روسـتاها از سـوی جهاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران در دسـتور کار قـرار گرفت و طبـق امار این‬ ‫سـازمان تـا کنـون مجـوز ‪ ۵۰۰‬واحد گلخانـه مقیاس‬ ‫کوچـک در این اسـتان صادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫از ان جایـی کـه طبـق صـدور ابلاغ دسـتورالعمل‬ ‫سـاماندهی و صـدور مجـوز گلخانه هـای کوچـک ‬ ‫مقیـاس‪ ،‬واحدهـای گلخانـه ای بـا مسـاحت کمتـر از‬ ‫‪ ۳۰۰‬مترمربـع در داخل بافت روسـتا اجازه تاسـیس و‬ ‫فعالیـت دریافـت می کنند ‪،‬شـرایط اب و هـوا و زمین‬ ‫هـای مازنـدران در زمینه کشـت گل و گیـاه بویژه گل‬ ‫هـای زینتـی در داخـل بافت های روسـتاهای اسـتان‬ ‫کـه از خدمـات زیـر سـاختی اب ‪ ،‬بـرق و گاز نیـز‬ ‫برخوردارنـد ‪ ،‬فرصـت مناسـبی بـرای سـرمایه گذاری‬ ‫بـا حجـم اندک همـراه با دریافت تسـهیالت کـم بهره‬ ‫در اشـتغالزایی و درامد روسـتاییان مازنـدران به وجود‬ ‫اورده اسـت‪.‬‬ ‫طبـق امـار رسـمی اسـتان مازنـدران سـه میلیـون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هـزار نفـر جمیعـت دارد که حدود نیمـی از انان‬ ‫در بیـش از سـه هزار و ‪ ۵۰۰‬روسـتا زندگـی می کنند‬ ‫‪ ،‬روسـتاهایی کـه تـا ‪۹۵‬درصـد انهـا از خدمـات زیـر‬ ‫سـاختی اسـفالت‪ ،‬اب ‪ ،‬بـرق ‪ ،‬گاز و تلفـن برخوردارنـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امار رسـمی معاونت باغبانی سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی مازندران سـطح زیرکشت گل و گیاه زینتی‬ ‫اسـتان طی سـال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۸‬تا ‪ ۸۰‬درصد بیشـتر‬ ‫شـده و از ‪۷۶۱‬هکتار سـال ‪ ۹۲‬به یکهـزارو ‪۱۴۵‬هکتار‬ ‫تا سـال گذشـته رسـید‪ .‬بـه همیـن ترتیب هـم تولید‬ ‫گل و گیـاه زینتـی از ‪۳۱۱‬میلیـون اصلـه در سـال ‪۹۲‬‬ ‫بـه ‪ ۵۱۲‬میلیون اصلـه در سـال ‪ ۱۳۹۸‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫اسـتان مازنـدران مقـام نخسـت را در تولیـد درخت و‬ ‫درختچـه هـای زینتـی و اپارتمانـی و مقـام سـوم در‬ ‫تولید گل های شـاخه بریده کشـور بـه خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫هـم اکنون اسـتان مازندران با تولیـد ‪ ۷۲‬نوع محصول‬ ‫زراعـی و باغـی سـاالنه حـدود هفـت میلیـون تـن‬ ‫محصـول کشـاورزی تولیـد مـی کند‪.‬‬ ‫ایـن اسـتان بـا برخـورداری از تنهـا ‪ ۲‬و نیـم درصد از‬ ‫سـطح زراعی کشـور ‪ ،‬سـاالنه هفت درصد از تولیدات‬ ‫کشـاورزی و ‪ ۱۱‬درصـد از ارزش اقتصـادی محصوالت‬ ‫کشـاورزی کشـور را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۵۰۰‬فقره مجوز گلخانه‬ ‫یکـی از اولویـت هـای وزارت جهـاد کشـاورزی دولت‬ ‫تدبیـر و امیـد که در اسـتان مازندران نیز بـه ان توجه‬ ‫شـده اسـت توسـعه کشـت گلخانـه ای اسـت کـه بـر‬ ‫اسـاس ان بـرای پرداخت تسـهیالت بـه متقاضیان در‬ ‫راسـتای حمایـت از سـرمایه گـذاران در ایـن بخـش‬ ‫هیـچ محدودیتـی وجود نـدارد‪.‬‬ ‫مدیـر باغبانـی سـازمان جهادکشـاورزی مازنـدران در‬ ‫گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـه اقبـال روسـتائیان‬ ‫بـرای گرفتـن مجـوز گلخانـه مقیـاس کوچـک از یک‬ ‫سـال پیـش تاکنـون اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬بـا توجـه‬ ‫بـه مزایـای احـداث گلخانـه هـای کوچـک مقیـاس‪،‬‬ ‫تقاضـا بـرای راه اندازی چنین گلخانه هایی در اسـتان‬ ‫افزایـش یافتـه و تـا کنـون ‪ ۵۰۰‬فقـره مجـوز صـادر شـد‪.‬‬ ‫هـادی ایـزدی بـا اظهـار ایـن که بـرای صـدور مجوز‬ ‫پروانـه تاسـیس گلخانـه کوچـک مقیـاس بایـد امکان‬ ‫سـاخت در حـوزه منطقـه سـکونت متقاضیـان مقدور‬ ‫و متقاضـی بـه اب و گاز نیز دسترسـی داشـته باشـد‪،‬‬ ‫افـزود ‪ :‬گلخانـه هـای کوچـک مقیاس‪ ،‬ضمـن اصالح‬ ‫الگـوی کشـت‪ ،‬فرصتـی مناسـب بـرای اشـتغالزایی‬ ‫روسـتائیان و زمینـه خوبـی برای تولیـدات محصوالت‬ ‫کشـاورزی است‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه متقاضیـان بـدون تشـریفات و‬ ‫پرداخـت هزینـه فقـط بـا معرفی متـراژ زیـر ‪۳۰۰‬متر‬ ‫زمیـن در داخـل بافـت روسـتایی مجـوز دریافـت می‬ ‫کننـد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تسـهیالت کم بهره نیـز از ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیـون تومـان برحسـب نوع گشـت گل و گیاه‬ ‫پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ایـزدی در هر گلخانـه مقیاس کوچـک ‪ ۲‬تا‬ ‫سـه نفر به صورت مسـتقیم مشـغول به کار می شوند‪.‬‬ ‫مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران با‬ ‫اظهـار ایـن کـه تـا کنـون ‪ ۶۰‬درصـد مجـوز گلخانـه‬ ‫مقیـاس کوچک صادر شـده در اسـتان فعالیت کشـت‬ ‫و کار را شـروع کـرده انـد‪ ،‬بیان داشـت‪ :‬عمده فعالیت‬ ‫در گلخانـه هـای مقیـاس کوچـک اسـتان کشـت و‬ ‫پـرورش گل هـای زینتـی اسـت کـه بـازار خوبـی در‬ ‫داخـل و خـارج از کشـور دارد‪.‬‬ ‫طبـق برنامـه ‪ ۱۰‬سـاله توسـعه گلخانـه هـای کشـور‪،‬‬ ‫وسـعت ایـن اماکـن تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۴‬بایـد بـه‬ ‫‪ ۴۸‬هـزار و ‪ ۳۵۵‬هکتـار برسـد‪ .‬در حـال حاضر سـطح‬ ‫گلخانـه های کشـور بیـش از ‪۱۵‬هزار هکتار اسـت که‬ ‫حـدود ‪ ۸۰‬درصـد زیرکشـت محصـوالت گلخانـه ای‬ ‫شـامل سـبزی و صیفـی و ‪ ۲۰‬درصـد نیـز در بخـش‬ ‫گیاهـان زینتـی و سـایر محصـوالت میـوه ای اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪686‬‬ ‫شمال‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله برگ‪.‬برگهــای تشــخیص مالیــات بــا مشــخصات برگهــای زیــر بــه مودی‪.‬مویــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف ســی روز از تاریــخ درج ایــن اگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی‬ ‫مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه حــل و فصــل پرونــده و تســویه حســاب مالیاتــی اقــدام نماینــد‪ .‬در غیــر ایــن طبــق موازیــن قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی شناسنامه ‪ .‬ثبت‬ ‫شماره برگ‬ ‫تشخیص مالیات‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫تشخیص مالیات‬ ‫عملکرد سال‬ ‫منبع‬ ‫مالیاتی‬ ‫درامد یا ماخذ مشمول‬ ‫مالیات (به ریال)‬ ‫اصل مالیات به‬ ‫ریال‬ ‫شماره واحد‬ ‫مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫غالمعلی صادق نزاد‬ ‫‪2259509940‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪99.05.31‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪69.588.360‬‬ ‫‪12.473.338‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫محمد متین جنت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪99.05.31‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪32.325.971‬‬ ‫‪4.991.056‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫جواد تقوایی‬ ‫‪575‬‬ ‫‪99.05.31‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪53.702.682‬‬ ‫‪9.283.503‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫نورالدین رضا زاده‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪99.05.30‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪248.626.911‬‬ ‫‪55.843.197‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫یاسر اسماعیلی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪05.29.99‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪321.080.121‬‬ ‫‪77.548.790‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1798‬‬ ‫سمیرا رحیمی‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪99.05.29‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪42.319.492‬‬ ‫‪6.997.749‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫محمد درخشنده‬ ‫‪319‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪99.05.29‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪197.320.125‬‬ ‫‪42.978.020‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫اسحق درزی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪99.05.29‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪127.253.786‬‬ ‫‪25.408.884‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫کسمراد سبزی پیری‬ ‫‪336‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪99.05.29‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪21.555.981.982‬‬ ‫‪7.489.605.000‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪290‬‬ ‫فرشید رضا زاده‬ ‫‪5779688974‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪99.05.26‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪81.632.864‬‬ ‫‪14.891.883‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سواد کوه شمالی شیرگاه‬ ‫مهرداد مدانلو جویباری رئیس اداره حسابرسی مالیاتی شهرستان سوادکوه شمالی‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫ـخصات زیــر بــه مودی‪.‬مودیــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله رای‪.‬ارای هیات‪.‬هیاتهــای حــل اختــاف مالیــات بــا مشـ‬ ‫ظــرف مهلــت مقرر(بیســت روز) در قانــون مالیاتهــای مســتقیم مودیــان از تاریــخ درج ایــن اگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و اقدامــات قانونــی بعــدی را در جهــت تســویه حســاب مالیــات بعمــل‬ ‫اورنــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه طبــق موازیــن قانونــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی شناسه‪/‬‬ ‫ثبت‬ ‫شماره برگ‬ ‫رای‬ ‫‪1‬‬ ‫‪228‬‬ ‫مسعود امینی‬ ‫‪2162281112‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪374‬‬ ‫بختیار عسکری‬ ‫‪2259535577‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2437‬‬ ‫محمد علی اکبری‬ ‫‪5779784914‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪511‬‬ ‫ارش محمدپور‬ ‫کلیجی‬ ‫‪5779969485‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪622‬‬ ‫محمد صالح احمدی‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5779825491‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫سید جواد میر‬ ‫حیدری‬ ‫‪5779958548‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪370‬‬ ‫فروغ عالیشاه‬ ‫‪5770000341‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪419‬‬ ‫سعید ملک پور‬ ‫‪2259615317‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪419‬‬ ‫سعید ملک پور‬ ‫‪2259615317‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2532‬‬ ‫راضیه جباری‬ ‫‪2062129327‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫کامران تقانه‬ ‫‪2909070654‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫مهدی کریمی نژاد‬ ‫‪2161796615‬‬ ‫‪74‬‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫رای‬ ‫‪99.4.23‬‬ ‫‪99.4.23‬‬ ‫‪99.4.25‬‬ ‫‪99.4.23‬‬ ‫‪99.4.23‬‬ ‫‪99.4.23‬‬ ‫‪99.4.25‬‬ ‫‪99.4.25‬‬ ‫‪99.4.25‬‬ ‫‪99.4.25‬‬ ‫‪99.4.25‬‬ ‫مرجع صدور‬ ‫رای‬ ‫عملکرد‬ ‫سال‬ ‫منع‬ ‫مالیاتی‬ ‫درامد ماخذ مشمول‬ ‫مالیات‬ ‫شماره واحد‬ ‫مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫بدوی‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪11440000‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫بدوی‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪4080000‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫بدوی‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪333009700‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫بدوی‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪5040000‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫بدوی‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1186500‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫مشاغل‬ ‫‪31824000‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫مشاغل‬ ‫‪3960000‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫مشاغل‬ ‫‪903285567‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪735900096‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪10373514‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪15000000‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫‪67068190‬‬ ‫‪123153‬‬ ‫سوادکوه شمالی شیرگاه‬ ‫بدوی‬ ‫بدوی‬ ‫بدوی‬ ‫بدوی‬ ‫بدوی‬ ‫بدوی‬ ‫بدوی‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫مهردادمدانلو جویباری رئیس اداره حسابرسی مالیاتی شهرستان سوادکوه شمالی‬ ‫مشترکین گرامی ‪:‬‬ ‫مناسـب تریـن زمان اسـتفاده از لوازم برقی پـر مصرف ‪ ،‬ایام تعطیل ‪ ،‬سـاعات اولیه روز و پایان شـب‬ ‫است ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪686‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫‪:‬‬ ‫فعالیت های عمرانی در روستاها شتاب گیرد‬ ‫باقرزاده نماینده بابلسردر نشست با مدیر کل بنیادمسکن انقالب اسالمی مازندران‬ ‫بنیاد مسـکن بعنوان دسـتگاه متولـی عمران و‬ ‫ابادانـی در روسـتاها بـا فعالیت در حـوزه های‬ ‫مختلـف از جمله اجرای طرح هادی روسـتایی‬ ‫‪ ،‬بهسـازی مسـکن روسـتایی و‪ ....‬زمینه سـاز‬ ‫اسـتقرار منابع وامکانات رفاهی ‪ ،‬معیشـتی و‪....‬‬ ‫توسـعه وابادانی روسـتاها‪ ،‬مهاجـرت معکوس‬ ‫جمعیـت و‪ ...‬را بـه دنبال داشـته اسـت که هم‬ ‫اکنـون نیـز ایـن رونـد بـا مشـارکت‪ ،‬تعامل و‬ ‫همـکاری مـردم و همچنیـن شـورای اسلامی‬ ‫ودهیـاری ها ادامـه دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی‬ ‫اسـتان مازندران‪ ،‬علی اصغرمحمودی مدیر بنیاد مسـکن‬ ‫انقالب اسلامی شهرستانهای بابلسـرو فریدونکنار ازجلسه‬ ‫مهنـدس خانـی نـوذری مدیرکل بنیـاد مسـکن مازندران‬ ‫بـا دکتـر باقـرزاده نماینـده مـردم شهرسـتانهای بابلسـر‬ ‫وفریدونکنار در مجلس شـورای اسلامی درمحل اداره کل‬ ‫بنیاد مسـکن اسـتان خبرداد‪.‬‬ ‫محمـودی مدیـر بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫شهرسـتانهای بابلسـر وفریدنکنـار درخصـوص ایـن‬ ‫جلسـه اظهارداشـت ‪ :‬در ابتـدای ایـن جلسـه مهنـدس‬ ‫خانـی مدیـرکل بنیادمسـکن اسـتان گزارشـی از رونـد‬ ‫فعالیتهای بنیاد مسـکن درسـطح اسـتان علـی الخصوص‬ ‫در شهرسـتانهای بابلسـر و فریدونکنـار ارائـه و عنوان کرد‪:‬‬ ‫بنیـاد مسـکن بعنـوان دسـتگاه متولـی عمـران و ابادانـی‬ ‫در روسـتاها بـا فعالیـت در حـوزه هـای مختلـف از جمله‬ ‫اجرای طرح هادی روسـتایی ‪ ،‬بهسـازی مسـکن روستایی‬ ‫و‪ ....‬زمینه سـاز اسـتقرار منابع وامکانات رفاهی ‪ ،‬معیشـتی‬ ‫و‪ ....‬توسـعه وابادانی روسـتاها‪ ،‬مهاجرت معکوس جمعیت‬ ‫و‪ ...‬را بـه دنبال داشـته اسـت کـه هم اکنون نیـز این روند‬ ‫بـا مشـارکت‪ ،‬تعامـل و همکاری مردم و همچنین شـورای‬ ‫اسلامی ودهیـاری هـا ادامـه دارد‪.‬‬ ‫درادامـه دکتـر باقـرزاده نماینده مجلس شـورای اسلامی‬ ‫ضمـن تقدیـر از عملکـرد و رونـد فعالیتهـای عمرانـی‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی درروسـتاها ازیـک سـو‬ ‫خواسـتار پیگیـری مطالبـات مردمـی مبنـی برعمـران و‬ ‫ابادانـی روسـتاها در بخشـهای مختلـف از جملـه اجـرای‬ ‫خبر‬ ‫طـرح هـادی ‪ ،‬بازنگـری طـرح هـادی ‪ ،‬بهسـازی مسـکن‬ ‫روسـتایی و ‪ ....‬توسـط مسـئولین این نهاد وازسـوی دیگر‬ ‫تعامـل وهمـکاری مـردم و دسـتگاه هـای اجرایـی ذیربط‬ ‫‪ ،‬دهیاریهـا وشـورای اسلامی روسـتاها بـا بنیـاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی جهـت گسـترش و سـرعت بخشـیدن‬ ‫فعالیتهـای عمرانی در روسـتاها درراسـتای رفـع نیازهای‬ ‫مردم شـد ‪.‬‬ ‫همچنیـن درایـن جلسـه علـی اصغرمحمـودی مدیـر‬ ‫بنیـاد مسـکن شهرسـتانهای بابلسـر وفریدونکنـار نیـز از‬ ‫فعالیتهـای انجـام شـده و دردسـت اقـدام ایـن بنیـاد در‬ ‫بخشـهای مختلف از جملـه اجرای طرح هـادی ‪ ،‬بازنگری‬ ‫طـرح هادی و طرح هـا وپروژه های عمرانـی دیگر ازقبیل‬ ‫طـرح اقـدام ملـی مسـکن ‪....‬گزارشـی را ارائـه نمود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران‪:‬‬ ‫فسخ ‪ ۱۹‬پرونده قرارداد واگذاری‬ ‫راکد و ازادسازی ‪ ۲۱‬هکتار زمین‬ ‫در شهرکهای صنعتی مازندران‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی مازندران گفت‪ :‬در جلسـه داوری‬ ‫و حـل اختلاف ‪ ۱۹‬پرونـده واگـذاری حـق بهره بـرداری راکد در شـهرک‬ ‫ها و نواحی صنعتی اسـتان فسـخ شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت شـهرک هـای صنعتی مازندران‪ ،‬سـید‬ ‫مصطفـی موسـوی اظهـار داشـت‪ :‬در راسـتای فعـال سـازی قراردادهـای‬ ‫واگـذاری صنعتـی و حـق برخورداری زمین های را کـد غیرفعال‪ ،‬از ابتدای‬ ‫سـال جـاری تاکنـون ‪ 5‬جلسـه داوری بـا حضـور نماینده سـازمان صنایع‬ ‫کوچـک برگزار شـد‪.‬‬ ‫موسـوی افـزود‪ :‬زمینهـای ازاد شـده در راسـتای جـذب سـرمایه گذارانی‬ ‫کـه دارای اهلیـت صنعتی هسـتند‪ ،‬مجددا ً بـه متقاضیـان واجد صالحیت‬ ‫واگـذار می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی مازندران با اشـاره به اینکه فسـخ‬ ‫و خلـع یـد زمینهـای راکـد و غیرفعال در شـهرک های صنعتی اسـتان‪ ،‬از‬ ‫اولویـت برنامه های شـرکت شـهرک های صنعتی اسـت خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫در چهارمیـن و پنجمیـن جلسـه هـای داوری و حـل اختلاف‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۵۰‬پرونـده بررسـی شـد کـه ‪ ۱۹‬مورد به فسـخ قطعی منجـر و ‪ ۲۱‬هکتار‬ ‫از اراضـی راکـد شـهرک هـای صنعتی ازادسـازی و خلع یـد گردید و ‪۲۶‬‬ ‫مـورد اعطـای مهلـت مجـدد و ‪ 4‬مـورد تجدید وقـت رسـیدگی و ‪ 1‬مورد‬ ‫نیز از دسـتورکار خارج شـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل جلسه با مدیر کل جذب و حمایت‬ ‫از سرمایه گذاری استانداری مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد تعـاون زندانیـان‬ ‫اسـتان مازنـدران در خصـوص بهره بـرداری از ظرفیت‬ ‫هـای موجـود در واحـد کالردشـت و جـذب سـرمایه‬ ‫گـذار جهـت اجـرای پـروژه هـای مختلـف اقتصـادی‪،‬‬ ‫جلسـه ایـی با حضـور مدیـر نمایندگـی بنیـاد و اقای‬ ‫بخشـی مدیر کل جـذب و حمایت از سـرمایه گذاری و‬ ‫اقـای علیپور مشـاور شـرکت ارین سـینا و اقای کریم‬ ‫تبـار کارشـناس اشـتغال و تولیـد دفتر اسـتانداری در‬ ‫محـل دفتـر اقای بخشـی برگزار و در خصـوص زراعت‬ ‫چـوب در اراضی کالردشـت و ندامتگاه محکومین مواد‬ ‫مخـدر اسـتان‪ ،‬مقـرر گردیـد در جلسـه اتی بـا حضور‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی غـرب مازنـدران و اقایـان‬ ‫علیپـور و بخشـی‪ ،‬با تنظیـم تفاهم نامـه اتخاذ تصمیم‬ ‫گـردد‪ .‬همچنیـن جهت بهـره بـرداری از ظرفیت های‬ ‫موجـود در واحـد کالردشـت و اجرای پـروژه های بوم‬ ‫گـردی و گردشـگری و اقتصـادی از قبیل احداث پمپ‬ ‫بنزیـن و مراکـز خدماتـی و رفاهـی و ‪ ...‬موضـوع طـی‬ ‫گزارشـی مفصـل بـه اقـای بخشـی اعلام تـا ایشـان‬ ‫زمینـه جـذب سـرمایه گـذار را فراهـم نمایند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫افتتاح دفتر نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫سوادکوه شمالی‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران‪ ،‬در دومیـن روز از هفتـه دولـت‬ ‫بـا حضـور انصارالحسـینی فرماندارسـوادکوه شـمالی‪،‬‬ ‫زارع مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان ‪،‬‬ ‫حجت االسلام والمسـلمین ابراهیمی امـام جمعه ان‬ ‫شهرسـتان و جمعـی از مسـئولین ‪ ،‬دفتـر نمایندگـی‬ ‫اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان سـوادکوه‬ ‫شـمالی افتتاح شـد‪.‬‬ ‫عبـاس زارع مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در‬ ‫ایـن مراسـم گفـت‪ :‬خوشـحالیم کـه توانسـتیم بـرای‬ ‫خدمـت رسـانی بـه اصحـاب فرهنـگ و هنـر بـه ویژه‬ ‫در شهرسـتان سـوادکوه شـمالی‪ ،‬گامـی دیگـر برداریـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا افتتـاح نمایندگـی فرهنگ و ارشـاد در‬ ‫سـوادکوه شـمالی ‪ ،‬فعالیت هـای فرهنگی هنـری این‬ ‫شهرسـتان بـا قـوت و انگیـزه بیشـتری ادامـه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫انصارالحسـینی فرماندار سـوادکوه شـمالی نیز در این‬ ‫مراسـم اذعان داشـت‪ :‬با اسـتقرار نماینـدگان فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی در این شهرسـتان ‪ ،‬فضای فرهنگی‬ ‫هنـری شهرسـتان دگرگـون خواهـد شـد و مـا نیز از‬ ‫حمایت هـای همـه جانبـه نسـبت بـه ترویـج فرهنگ‬ ‫و هنـر بـه ویـژه هنرهـای بومـی و منطقـه ای دریـغ‬ ‫نخواهیـم کرد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین ابراهیمـی امـام جمعـه‬ ‫شهرسـتان سوادکوه شـمالی نیز با تقدیر از تالش های‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬نقش‬ ‫فرهنـگ و هنـر را در پیشـبرد اهـداف نظام ارزشـمند‬ ‫توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬بـا تعامـل سـازنده مدیـران‬ ‫شهرسـتان و اسـتان‪ ،‬در کنـار هـم مسـیر پیـش رو را‬ ‫اکنـده از روحیه مشـارکت کـرده و بـه مقوله فرهنگ‬ ‫و هنـر توجـه بنیادیـن خواهیم داشـت‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬مهـدی یزدانـی رییـس اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان سـوادکوه‪ ،‬بـا‬ ‫حفـظ سـمت ریاسـت اداره تـازه تاسـیس فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی سـوادکوه شـمالی را نیـز بـر عهـده دارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ‪:‬‬ ‫رسیدگی بیش از ‪ 10‬هزار پرونده در تعزیرات مازندران‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ :‬یـداهلل ملکی مدیـرکل تعزیرات حکومتی‬ ‫مازندران با تسـلیت ایام شـهادت امام حسـین (ع) و‬ ‫گرامیداشـت یاد وخاطـره شـهیدان واال مقام رجایی‬ ‫و باهنـر و ارزوی علـو درجـات بـرای شـهدای هفته‬ ‫دولـت از تعزیر متخلفین در مازنـدران خبر داد ‪ .‬وی‬ ‫در خصـوص عملکـرد پنج مـاه اداره متبوعش خاطر‬ ‫نشـان کـرد ‪ :‬تعـداد ‪ 10‬هـزار و ‪ 348‬فقـره پرونـده‬ ‫اعـم از کاال و خدمـات ‪ ،‬بهداشـت و درمـان و قاچاق‬ ‫کاال بـه تعزیرات حکومتی اسـتان ارسـال شـد که از‬ ‫ایـن تعـداد ‪ 10‬هـزار و ‪ 236‬فقـره پرونده رسـیدگی‬ ‫و رای قانونـی مبنـی بـر محکومیت ‪ ،‬الـزام به عرضه‬ ‫کاال و جریمـه معـادل ‪ 139‬میلیـارد و‪924‬میلیـون‬ ‫ریـال صادر شـد ‪.‬‬ ‫ملکـی افـزود‪ :‬تعـداد یک هـزار و ‪ 700‬فقـره پرونده‬ ‫بـا تخلف عـدم رعایـت دسـتوالعمل های بهداشـتی‬ ‫در تعزیـرات حکومتی مازندران رسـیدگی شـد‬ ‫مدیـر کل تعزیـرات حکومتی مازنـدران در خصوص‬ ‫بیشـترین و کمتریـن تخلـف در ایـن مـدت گفـت ‪:‬‬ ‫عـدم درج قیمـت با ‪2‬هزار و ‪ 907‬فقره ‪،‬گرانفروشـی‬ ‫بـا ‪ 2‬هـزار و ‪843‬فقـره ‪ ،‬عـدم رعایت دسـتور العمل‬ ‫بهداشـتی بـا یـک هزار‪700‬فقـره ‪ ،‬قاچـاق بـا ‪611‬‬ ‫فقـره و تقلـب بـا ‪ 293‬فقره اسـت‬ ‫پوشش ‪ ۱۳‬هزار زن سرپرست خانوار توسط‬ ‫بهزیستی در گیالن‬ ‫دکتر حسـین نحوی نـژاد افزود‪ :‬از ایـن تعداد حدود‬ ‫هشـت هـزار نفر زن مطلقـه‪ ،‬حدود ‪ ۲‬هـزار نفر زنان‬ ‫بیـوه و یـک هـزار و ‪ ۶۰۰‬نفـر زنانـی کـه وضعیـت‬ ‫جدایـی انـان از همسـران شـان نامشـخص اسـت و‬ ‫بقیـه مربـوط بـه سـایر گروه ها اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه اجتماعـی بهزیسـتی‬ ‫بـا هـدف گـذاری هـای انجام شـده زنان سرپرسـت‬ ‫خانـوار‪ ،‬افـراد سرپرسـت خانوارهـای از کارافتـاده و‬ ‫گـروه های خـاص اجتماعی‪ ،‬زنان و دختران اسـیب‬ ‫دیـده تحـت حمایت قـرار می گیـرد‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫در ایـن حـوزه حـدود ‪ ۱۷‬هـزار پرونـده داریم‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫حـوزه اجتماعـی بـه جز اسـیب دیـدگان اجتماعی‪،‬‬ ‫حـدود ‪ ۴۵۰‬مهدکودک نیز تحت پوشـش این حوزه‬ ‫اسـت ضمن اینکـه حدود ‪ ۸۵۰‬مـورد چندقلویی نیز‬ ‫تحت حمایت بهزیسـتی اسـتان قـرار دارند‪.‬‬ ‫وی بـا تشـریح سـایر اقدامـات در حـوزه اجتماعـی‬ ‫بهزیسـتی گیلان بیـان داشـت‪ :‬هـم اکنـون ‪۱۵‬‬ ‫شهرسـتان اسـتان بـه جـز شهرسـتان سـیاهکل از‬ ‫اورژانـس اجتماعـی برخوردارنـد و طـی ان خدمات‬ ‫اضطـراری الزم بـه مـردم داده مـی شـود‪.‬‬ ‫نحـوی نـژاد اظهار داشـت‪ :‬خط تلفـن ‪ ۱۲۳‬اورژانس‬ ‫اجتماعـی در مـواردی از جملـه اقدام به خودکشـی‪،‬‬ ‫کـودک ازاری‪ ،‬زنـان و دختـران در معـرض اسـیب‬ ‫جـدی‪ ،‬همسـر ازاری‪ ،‬معلـول ازاری و غیره خدمات‬ ‫رسـانی می کنـد‪.‬وی اضافـه کرد‪ :‬مداخلـه تخصصی‬ ‫موثـر بـه منظـور کاهـش جرایـم و جلوگیـری از‬ ‫تشـدید بحـران و اسـیب هـای اجتماعـی و کاهـش‬ ‫صدمات بر اقشـار در معرض اسـیب و توانمندسـازی‬ ‫انـان و ارائـه راهنمایی هـای الزم در زمینـه فعالیت‬ ‫هـای سـازمان بهزیسـتی از جملـه اهـداف فعالیـت‬ ‫اورژانـس اجتماعی اسـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اخرین امـار ‪ ۶۵‬هزار خانـوار در گیالن به‬ ‫طور مسـتقیم از خدمات بهزیسـتی بهره می برند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن‪:‬‬ ‫تاالر مرکزی رشت پس از‬ ‫تجهیز بهره برداری می شود‬ ‫فیـروز فاضلـی بمناسـبت هفتـه دولـت افـزود‪ :‬این‬ ‫پـروژه تکمیل شـده و موضوع تجهیز تـاالر‪ ،‬مطالبه‬ ‫هنرمنـدان اسـتان اسـت از ایـن رو از انـان مـی‬ ‫خواهیـم در ایـن زمینـه یاریگـر و کمـک باشـند تا‬ ‫ایـن پروسـه مطابـق مـاده ‪ ۲۷‬تبصـره ‪ ۱۹‬تجهیز و‬ ‫بـه بهـره برداری برسـد‪.‬‬ ‫پـروژه ملـی تاالر مرکزی رشـت از سـال ‪ ۸۶‬کلنگ‬ ‫ان بـه زمیـن زده شـد و اسـفند ماه ‪ ۹۷‬بـه صورت‬ ‫ویدئـو کنفرانـس و بـا دسـتور رئیـس جمهـوری‬ ‫افتتاح شـد‪.‬‬ ‫پـروژه تـاالر مرکـزی رشـت یکـی از هشـت تـاالر‬ ‫زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـت که‬ ‫در فضایـی بـه مسـاحت ‪ ١۹‬هـزار مترمربـع درچله‬ ‫انقلاب بـا اعتباری بالغ بـر ‪۷۰۰‬میلیـارد ریال بهره‬ ‫بـرداری شـد‪.‬فاضلی‪ ،‬با اشـاره به هفتـه دولت بیان‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن هفته بایـد پیگیر موضوعاتـی بود که‬ ‫دغدغـه فعاالن عرصه فرهنگ‪ ،‬هنر و رسـانه اسـت؛‬ ‫لـذا بـر همیـن اسـاس تلاش شـده تـا موضوعاتی‬ ‫پیگیـری شـود کـه التیـام بخـش االم مخاطبـان‬ ‫باشـد‪.‬وی بـا بیـان اینکـه کرونـا بـه همـه ضربه زد‬ ‫و از ایـن لحـاظ تهدیـد بـود‪ ،‬افـزود ‪ :‬بـه همیـن‬ ‫سـبب‪ ۹۳۳‬پرونده بـا یک هزار و ‪ ۵۰۲‬نفر اشـتغال‬ ‫بـرای دریافـت تسـهیالت کرونـا از اسـتان ارسـال‬ ‫شـد کـه ایـن تعـداد بـرای دریافـت ‪ ۱۹‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیـون ریـال تسـهیالت به بانک هـا معرفی‬ ‫شـده انـد و پرداخـت ان از سـوی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی‪ ،‬اداره کل و سیسـتم کارا پیگیـری‬ ‫مـی شـود و فرصت ثبت نـام همچنان باقی اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گیلان بهـره‬ ‫گیـری از فضـای مجـازی را فرصـت کرونـا تلقی و‬ ‫بیـان کرد‪:‬هنرمنـدان و اهالی فرهنگ و رسـانه باید‬ ‫در راسـتای تقویـت و بهـره گیری از ایـن فضا برای‬ ‫جبران اسـیب هـای کرونـا بهـره بگیرند‪.‬فاضلی در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه رشـد فعالیت‬ ‫هـای تحـت پوشـش ایـن اداره کل طی سـال های‬ ‫‪ ۹۲‬تـا ‪ ۹۸‬اشـاره کـرد و افزود ‪ :‬پایـگاه های خبری‬ ‫اسـتان‪ ،‬پرسشـگران انالین محسـوب می شـوند و‬ ‫طـی مـدت یـاد شـده از پنج پایـگاه فعال بـه ‪۱۸۰‬‬ ‫پایـگاه اطلاع رسـانی افزایـش یافتـه اسـت‪.‬وی بـا‬ ‫بیـان اینکـه مدیـری کـه ادعا کنـد در همـه زمینه‬ ‫هـا موفق بـوده بیراه رفته اسـت‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬عرصه‬ ‫فعالیـت فرهنـگ‪ ،‬هنر و رسـانه به قدری گسـترده‬ ‫اسـت که ممکن اسـت نقاط کمرنـگ و پررنگی در‬ ‫کارنامـه وجـود داشـته باشـد لـذا بـا نقـد لحظه به‬ ‫لحظـه ایـن زمـان‪ ،‬پیشـرفت حاصـل می شـود به‬ ‫همیـن دلیـل تیـم کاری ام پذیـرای نقدها هسـتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪686‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب مازندران‪:‬‬ ‫پیام تبریک امانی مدیر شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی غرب مازندران‬ ‫( منطقه چالوس ) به مناسبت هفته دولت‬ ‫‪ ۱۱‬پروژه ابرسانی در مازندران‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی می شود‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مجیـد عبدالهـی ضمن گرامیداشـت هفته دولت و‬ ‫یـاد و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر‪ ،‬با اشـاره‬ ‫بـه پروژه هـای قابـل افتتـاح در اسـتان طـی هفته‬ ‫دولـت اظهـار داشـت‪ :‬هر سـاله به مناسـبت هفته‬ ‫دولـت و ارائه خدمـات بهینه به مـردم‪ ،‬دولتمردان‬ ‫پروژه هـای بسـیاری را برای مردم به بهـره برداری‬ ‫می رسـانند تـا انهـا از بـرکات و خدمـات نظـام و‬ ‫دولـت برخـوردار شـوند‪ ،‬در همین راسـتا شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب مازنـدران ‪ ۴‬طرح ابرسـانی شـامل‬ ‫ابرسـانی روسـتای گوهـرکال شهرسـتان چالـوس‪،‬‬ ‫مجتمـع ابرسـانی معلـم ک ً‬ ‫ال و کمـدره شهرسـتان‬ ‫امـل‪ ،‬ابرسـانی بـه شـهر کوهـی خیل شهرسـتان‬ ‫جویبـار و ابرسـانی بـه مسـکن مهـر سـارویه‬ ‫شهرسـتان سـاری را بـا صـرف اعتبـاری بالـغ‬ ‫بـر ‪ ۲۴۹‬میلیـارد و ‪ ۲۶۷‬میلیـون ریـال بـه بهـره‬ ‫بـرداری می رسـاند کـه ‪ ۸۶۰۰‬خانـوار از مزایـای‬ ‫ایـن طرح هـا بهـره منـد می شـوند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای بهـره بـرداری از ایـن پروژه هـا‬ ‫حفـر و تجهیـز دو حلقـه چـاه بـا ابدهـی ‪ ۷۵‬لیتر‬ ‫در ثانیـه‪ ،‬احـداث سـه بـاب مخزن بتنـی به حجم‬ ‫چهـار هـزار متـر مکعـب‪ ،‬اجـرای خط انتقـال اب‬ ‫بـه طـول ‪ ۳۵‬هـزار و ‪ ۸۰۰‬متـر همچنیـن اجرای‬ ‫شـبکه توزیـع اب بـه طـول ‪ ۲۴‬هزار متـر‪ ،‬احداث‬ ‫چهـار واحـد ایسـتگاه پمپـاژ و نصـب و راه اندازی‬ ‫یـک دسـتگاه دیـزل ژنراتـور اجرا شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس عبدالهی از اغاز عملیـات اجرایی ‪ ۷‬طرح‬ ‫ابرسـانی در شهرسـتان های نکاء‪ ،‬سـاری‪ ،‬سیمرغ‪،‬‬ ‫سـوادکوه‪ ،‬چالـوس و کالردشـت نیـز طـی هفتـه‬ ‫دولـت خبـر داد و گفـت‪ :‬اعتبـار الزم بـرای اجرای‬ ‫ایـن طرح هـا ‪ ۳۴۷‬میلیـارد ریـال براورد شـده که‬ ‫پـس از بهـره بـرداری ‪ ۳۸‬هـزار و ‪ ۱۷۰‬خانـوار از‬ ‫نعمت اب اشـامیدنی سـالم و بهداشـتی بهره مند‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای اجـرای ‪ ۷‬طـرح ابرسـانی مذکور‬ ‫عملیاتـی شـامل احـداث ‪ ۱۱‬باب مخـزن بتنی به‬ ‫حجـم دو هـزار و ‪ ۸۰‬متـر مکعـب‪ ،‬حفـر و تجهیز‬ ‫دو حلقـه چاه بـا ابدهی ‪ ۲۵‬لیتـر در ثانیه‪ ،‬احداث‬ ‫و اصلاح خـط انتقال و شـبکه توزیع بـه طول ‪۴۵‬‬ ‫هـزار و ‪ ۱۰۰‬متـر‪ ،‬سـاخت ‪ ۸‬واحد ایسـتگاه پمپاژ‬ ‫همچنیـن احداث ‪ ۲‬دهنه ابگیر‪ ،‬بهسـازی چشـمه‬ ‫و رودخانـه بـا ابدهـی ‪ ۳۸‬لیتـر در ثانیـه در نظـر‬ ‫گرفته شـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال امانـی مدیر شـرکت‬ ‫ملـی پخش فـراورده های نفتی غـرب مازندران(‬ ‫منطقـه چالـوس ) به مناسـبت هفتـه دولت در‬ ‫پیـام هایـی جداگانـه این هفتـه را بـه همکاران‬ ‫و مدیـران محتـرم جایـگاه های عرضه فـراورده‬ ‫هـای نفتـی منطقـه چالـوس نیز تبریـک گفت‬ ‫کـه متـن پیـام به شـرح زیر اسـت‪.‬‬ ‫هفتـه دولـت یـاد اور یـاد و خاطـره شـهیدان‬ ‫رجایـی و باهنـر اسـت کـه الگوهـای جاودانـه‬ ‫خدمـت صادقانـه بـه مـردم در نظـام مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران مـی باشـد‪.‬‬ ‫شـهیدان رجایـی و باهنـر‪ ،‬نمـادی مانـدگار‬ ‫از وحـدت ملـت و دولـت در مسـیر پیشـرفت‬ ‫و سـرافرازی در تاریـخ پـر افتخـار انقلاب‬ ‫شـکوهمند ایـران اسلامی و نیز تجلی راسـتین‬ ‫از روحیـه خدمتگـزاری بـی منـت و خالصانه به‬ ‫مردم هسـتند‪.‬هفته دولت فرصت مغتنمی است‬ ‫تـا نیـروی خدوم دولـت در تجدید پیمـان با راه‬ ‫و مـرام شـهیدان رجایـی و باهنر افق هـای تازه‬ ‫ای از پیشـرفت و توسـعه را هدفگـذاری کـرده و‬ ‫اکنـون که نظـام جمهوری اسلامی ایـران اماج‬ ‫شـدیدترین و بـی رحمانـه تریـن تحریـم هـای‬ ‫اسـتکبار جهانـی قرار دارد‪ ،‬بایسـتی بـا وحدت‪،‬‬ ‫همدلـی و تدبیـر زمینـه های رشـد و پیشـرفت‬ ‫روز افـزون و حمایـت از تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫عرصـه کار و سـرمایه و حمایـت از تولید داخلی‬ ‫و رونـق تولید و همچنین گسـترش روحیه امید‬ ‫و نشـاط را در جامعـه فراهـم نمایـم‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامـی داشـت یـاد و خاطـره‬ ‫شـهدای واال مقـام دولت بویژه شـهیدان رجایی‬ ‫و باهنـر ‪ ،‬هفتـه دولـت را بـه همـه دولتمـردان‬ ‫و کارمنـدان خـدوم دولـت وهمچنیـن روز‬ ‫کارمنـد را بـه شـما کارمنـدان شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فـراورده هـای نفتـی منطقـه چالـوس‬ ‫تبریـک عـرض مـی نمایـم و موفقیـت همـگان‬ ‫را در تحقـق ارمانهـای انقلاب اسلامی و ادامه‬ ‫راه شـهیدان سـرافراز از درگاه خداونـد متعـال‬ ‫مسـئلت مـی نمایم‪.‬‬ ‫«اگهی مزایده عمومی»‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد براســاس مصوبــه شــورای محتــرم اســامی شــهر قائــم شــهر نســبت بــه فــروش مالکیــت واحــد تجــاری مطابــق‬ ‫نقشــه هــای معمــاری بــه شــماره ‪( 403‬برابــر نقشــه ‪ UTM‬بــه شــماره ‪ )148‬بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص واجــد‬ ‫شــرایط اقــدام نمایــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطالعــات بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج اگهــی بــا شــماره تلفــن ‪01142084056‬‬ ‫تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت ‪ www.Ghaemshahr.ir‬شــهرداری مراجعــه‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح و ادرس ملک‬ ‫مشخصات‬ ‫مساحت‬ ‫(متر‬ ‫مربع)‬ ‫‪1‬‬ ‫فروش مالکیت واحد تجاری مطابق نقشه های‬ ‫معماری به شماره ‪( 403‬برابر نقشه ‪ UTM‬به‬ ‫شماره ‪ )148‬واقع در قائمشهر‪-‬خیابان ساری‪-‬‬ ‫روبروی مهمانسرا‪-‬مجتمع تجاری امین‪-‬طبقه ‪2‬‬ ‫(تراز ‪)+10/10‬‬ ‫پوشش کف واحد تجاری سرامیک‪ ،‬دارای سقف کاذب و‬ ‫دارای یک درب شیشه ای سکوریتی به سمت مشاعات‬ ‫درونی مجتمع تجاری ویک درب به سمت حیاط مشاعی‬ ‫طبقه مربوطه می باشد‪ .‬دارای پروانه ساختمانی به شماره‬ ‫‪ 17525.7‬مورخ ‪83.02.14‬صادره از شهرداری قائمشهر‪ ،‬در‬ ‫پالک ثبتی ‪ 549‬فرعی از ‪ 26‬اصلی بخش ‪ 16‬ثبت قائمشهر‬ ‫(پالک مادر) و کدپستی ‪ 47647-69613‬و بر اساس‬ ‫شماره پالک نصب شده بر روی درب واحد تجاری با شماره‬ ‫‪ 150‬می باشد‪.‬‬ ‫‪27.93‬‬ ‫مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫(ریال)‬ ‫‪5.000.000.000‬‬ ‫مبلغ ‪ 5‬درصد سپرده‬ ‫شرکت در مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫‪250.000.000‬‬ ‫‪-1‬نوع کار‪ :‬فروش مالکیت واحد تجاری مطابق نقشه های معماری به شماره ‪( 403‬برابر نقشه ‪ UTM‬به شماره ‪ )148‬به شرح جدول فوق‬ ‫‪-2‬محل دریافت اسناد مزایده‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬میــزان ســپرده شــرکت در مزایــده‪ 5 :‬درصــد مبلــغ پایــه ‪ ،‬بــه شــرح جــداول فــوق بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد‬ ‫خزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬براساس ماده ‪5‬ایین نامه مالی شهرداری ها‪ ،‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ‪ ،‬هــرگاه برنــده مزایــده از انجــام معاملــه خــودداری کنــد یــا پــس از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا‬ ‫هفــت روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه‬ ‫برنــدگان دوم و ســوم نیــز ظــرف مهلــت هفــت روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399.06.05‬لغایت ‪ 1399.06.23‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1399.06.26‬بعــد از ثبــت دبیرخانــه تحویــل دفتــر قراردادهــا‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫‪-8‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در اســناد ‪ ،‬چــک شــخصی و نظایــر ان و یــا‬ ‫پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت‪ 11‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1399.06.30‬در دفتر شهردار قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان ان با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 11‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪- 12‬چاپ اگهی نوبت اول مورخ ‪1399.06.05‬‬ ‫‪-13‬چاپ اگهی نوبت دوم مورخ ‪1399.06.15‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ ‫بنگاه معامالت قبور!‬ ‫ایـن روزهـا که دور گـردون بر مراد خیلـی ها نمی‬ ‫رود‪ ،‬در عـوض دور گردون دالل ها و مافیا حسـابی‬ ‫بـر وفق مراد اسـت‪ .‬تپه ای هم نیسـت کـه عزیزان‬ ‫مافیـا گلکاری نکرده باشـند تا جایی که گورسـتان‬ ‫ها و قبرسـتان ها هم از دسـت انها در امان نمانده‬ ‫انـد! یعنـی اگـر تـا همیـن چنـد سـال ملـت برای‬ ‫پنـد و عبـرت بـه قبرسـتان مـی رفتند و بـه قولی‬ ‫« بـر قبـر گذشـتگان گذشـتن ‪ /‬کافی بـود ار برای‬ ‫پنـد اسـت» امـروز داسـتان تومنی هشـت صنار با‬ ‫گذشـته فـرق کـرده اسـت و اگـر مـی بینیـد عده‬ ‫ای در قبرسـتان بـاال و پائیـن مـی روند و انگشـت‬ ‫حیـرت بـه دهـان گرفتـه اند‪ ،‬بابـت عمر از دسـت‬ ‫رفتـه نیسـت‪ ،‬بلکـه حسـرت مـی خورنـد کـه چرا‬ ‫زود تـر وارد معاملـه گـری قبور نشـده اند!‬ ‫در جریـان هسـتید کـه ایـن روزهـا قیمـت قبـر‬ ‫حسـابی باال کشـیده اسـت و در برخی استان ها به‬ ‫بـورس بازی رسـیده اسـت‪ .‬معـاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی اسـتاندار قم گفت‪ :‬قبر فروشـی در اسـتان‬ ‫قـم به بـورس بـازی و فرصتی بـرای کسـب و بازار‬ ‫بـرای برخی نهادها تبدیل شـده اسـت‪ .‬قیمت یک‬ ‫قبر سـه طبقـه در امام زاده موسـی مبرقـع‪ ،‬قریب‬ ‫بـه ‪ 900‬میلیـون تومان اسـت‪ (.‬خبرگـزاری مهر)‬ ‫یعنـی جـوری قیمـت قبـور در ایـن سـال هـا بـاال‬ ‫رفتـه کـه بـه قـول وحشـی «همچـو لوحم به سـر‬ ‫قبـر تـو پـا در گل مانـد!» و باقـی ماجـرا ‪...‬‬ ‫البتـه خـدا را شـکر افزایـش قیمـت قبـور ربطـی‬ ‫بـه برجـام و تحریـم و افزایـش قیمـت نهـاده های‬ ‫دامی‪ ،‬سـیل اول سـال‪ ،‬گرانـی مواد اولیـه‪ ،‬افزایش‬ ‫دسـتمزد حفر قبـر‪ ،‬گرانی صدر و کافـور و ‪ ...‬ندارد‬ ‫و ایـن ابتـکار مافیای قبر اسـت!‬ ‫البتـه ایـن مسـئولینی کـه مـا داریم بعید نیسـت‬ ‫دو روز دیگـر ایـن گرانـی را بـه افزایـش روز افزون‬ ‫تقاضـای مـردم برای مـردن در قالب لعـن و نفرین‬ ‫و شـعر و فحـش و ‪ ...‬ربـط دهند! خدایـا منو بکش‬ ‫از دسـت ایـن مرد( یـا زن)‪ ،‬الهی زیر ماشـین بری‪،‬‬ ‫الهـی نعشـتو بیارن‪ ،‬ای مـرگ بیا که زندگـی ما را‬ ‫کشـت‪ ،‬مردن اندر کوی عشـق از زندگانی خوشـتر‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا مـرگ صلـح کردیـم‪ ،‬از ننـگ زندگانی و‬ ‫قـس علی هـذا ‪...‬‬ ‫هـر چنـد حقیـر در خصوص سـاماندهی بـازار قبر‬ ‫بـه کـرات پیشـنهادات مدبرانه و فلک فرسـا افاضه‬ ‫نمـوده ایـم‪ ،‬ولی بـا عنایت بـه اینکه دولـت برنامه‬ ‫یـا به عبارتـی اراده ای برای مبارزه با واسـطه گری‬ ‫در هیـچ زمینـه ای ندارد‪ ،‬چند راهبـرد جدید برای‬ ‫مقابلـه بـا افزایـش بـی سـر سـامان قبـور ارائه می‬ ‫کنیم علـی برکت اهلل‪:‬‬ ‫الـف) تاسـیس بنـگاه معاملات قبـور‪ :‬بـا عنایـت‬ ‫بـه اینکـه در بسـیاری از معاملات قبـور پـول نقد‬ ‫جابجـا مـی شـود تـا دالالن اثـری از خـود بـه جـا‬ ‫نگذارنـد‪ ،‬پیشـنهاد مـی شـود‪ ،‬دولـت نسـبت بـه‬ ‫اعطـای مجـوز بنـگاه معاملات ملکـی قبـور اقدام‬ ‫کنـد‪ ،‬تـا زین پـس خرید و فـروش قبر در سـامانه‬ ‫ثبت شـود و کد رهگیـری صادر شـود‪ .‬البته صدور‬ ‫سـند تـک بـرگ هـم بد نیسـت و مـی تـوان برای‬ ‫جبـران بخشـی از کسـری بودجـه دولت هـم روی‬ ‫مبالـغ دریافتـی بابـت سـند حسـاب کرد!‬ ‫ب) سـاخت مجتمـع هـای مدفونـی‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫اینکـه سـاخت قبـر مثـل سـاخت مسـکن دنگ و‬ ‫فنـگ چندانـی نـدارد‪ ،‬پیشـنهاد مـی شـود دولت‬ ‫دسـتکم بـرای سـاخت قبـر دسـت و دلبـازی کند‬ ‫و بـا احـداث قبرهـای چند طبقـه در مقیـاس باال‪،‬‬ ‫قیمـت قبـور را بشـکند تـا ملتـی کـه بـرای تهیـه‬ ‫مسـکن در ایـن سـال هـا خون بـه جگر شـده اند‪،‬‬ ‫الاقـل بـرای مـردن دغدغه نداشـته باشـند!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!