روزنامه کرانه شمال شماره 684 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 684

روزنامه کرانه شمال شماره 684

روزنامه کرانه شمال شماره 684

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬دوشنبه ‪ 3 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 684‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫انحالل شورای شهر ساری مس ِکنی‬ ‫بر خیانت ارا و دست درازی به بیت المال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شورای پنجم با انتخابات‬ ‫پر حاشیه در اردیبهشت‬ ‫سال ‪ ۹۶‬در حالی شروع‬ ‫بکار نمود که صدای‬ ‫جنجال های پس از‬ ‫انتخابات به پایتخت هم‬ ‫رسیده بود بطوریکه‬ ‫هیئت نظارت بر انتخابات‬ ‫با اعالم بطالن انتخابات‬ ‫شورای پنجم شوک‬ ‫مهلکی به افکار عمومی‬ ‫مرکز وارد نمود‬ ‫‪3‬‬ ‫رجبی‪ ،‬شهردار ساری خبر داد‪:‬‬ ‫خبــر‬ ‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران ‪:‬‬ ‫انتقاد از عملکرد دولت باید‬ ‫متناسب با شرایط کشور باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫هدیه رئیس کمیته ملی المپیک‬ ‫به کتابخانه های عمومی‬ ‫مازندران در استانه هفته دولت‬ ‫اغاز پروژه مجتمع رفاهی‬ ‫گردشگری صفر اباد‬ ‫و بازگشایی مسیر شرقی ساری‬ ‫در هفته دولت‬ ‫‪6‬‬ ‫زارع‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫افتتاح ‪ ۶‬پروژۀ فرهنگی و هنری‬ ‫در مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫دکتر سیاوش شاکری در گفتگو با کرانه شمال؛‬ ‫رعایت پروتکل ها؛ الزم اما ناکافی!‬ ‫‪6‬‬ ‫پزشکی؛ امروز حکم تکنوازی در کنسرت را دارد!‬ ‫پیام تبریک محمد نیکنام‬ ‫شهردار شیرود بمناسبت‬ ‫اغاز هفته دولت‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫هفتـه دولت هر سـال یاد اور شـهادت مظلومانه‬ ‫جمعـی از یـاران با وفـای نظام و انقالب اسلامی‬ ‫و در راس انـان شـهدای گرانقـدر‪" ،‬رجایـی و‬ ‫باهنر" اسـت ‪.‬‬ ‫دولتمردانـی کـه بـا ایمـان‪ ،‬عقالنیـت‪ ،‬عشـق‪،‬‬ ‫سـاده زیسـتی و خدمـت صادقانـه ‪ ،‬خالصانـه و‬ ‫خاضعانـه بـرای همیشـه تاریخ‪ ،‬الگوی راسـتین‬ ‫و اسـوه خدمتگـزاری بـی منت به مـردم فهیم و‬ ‫ایثارگـر میهن اسلامی شـدند‪.‬‬ ‫هفتـه دولـت نمـادی اسـت از وحـدت مـردم و‬ ‫دولـت اسلامی کـه ایـن وحـدت‪ ،‬سـرافرازی‪،‬‬ ‫پیشـرفت و اقتـدار ایـران اسلامی عزیـز را به‬ ‫دنبـال خواهد داشـت و توفیـق دولـت در اداره‬ ‫هرچـه بهتـر امـور کشـور‪ ،‬تمامـا وابسـته بـه‬ ‫همراهـی‪ ،‬همدلـی‪ ،‬همزبانـی و مشـارکت احاد‬ ‫مردم اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره‬ ‫شـهدای واالمقـام شـهیدان رجایـی و باهنـر‪،‬‬ ‫هفتـه دولـت را بـه مـردم شـریف ‪ ،‬دولتمردان‬ ‫خـدوم و متعهـد ‪ ،‬کارمنـدان ارزنـده نظـام بـه‬ ‫ویـژه کارمنـدان شـهرداری شـیرود تبریـک‬ ‫عـرض نمـوده ‪ ،‬موفقیت همـگان را در راسـتای‬ ‫تحقق ارمانهـای بلند حضرت امـام خمینی (ره)‬ ‫و مقـام معظـم رهبری (مد ظلـه العالـی) از قادر‬ ‫متعـال مسـالت مـی نمایم‪.‬‬ ‫️محمد نیکنام‬ ‫شهردار شیرود‬ ‫«اگهی تجدید مناقصه‬ ‫عمومی» نوبت اول‬ ‫«اگهی مناقصه‬ ‫عمومی» نوبت اول‬ ‫شــهرداری نــکا در نظــر دارد براســاس قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت‬ ‫بــه اجــرای پــروژه بلــوار ‪ ،‬کانــال و میــدان امــام رضــا (ع) (ســه راه‬ ‫ســیمان) طبــق نقشــه ‪ ،‬دتایــل ‪ ،‬ریزمتــره و فهرســت بهــای پیوســتی‬ ‫رشــته راه ‪ ،‬راه اهــن و بانــد فــرودگاه ســال ‪ 1399‬بــا بــراورد هزینــه‬ ‫اولی��ه ب��ه مبلــغ کل بــه حــروف چهــار میلیــارد و ســیصد و بیســت و شــش‬ ‫میلیــون و هشــتصد و هفــت هــزار و هشــتصد و بیســت و نــه ریــال بــه‬ ‫عــدد ‪ 4/326/807/829‬ریــال از محــل منابــع داخلــی از طریــق پیمانــکاران و‬ ‫شــرکت هــای ذیصــاح و واجــد شــرایط و دارای رتبــه از ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی در رشــته راه ‪ ،‬راه اهــن و بانــد فــرودگاه ســال‪ 1399‬بــا شــرایط‬ ‫زیــر اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد در وقــت اداری جهــت‬ ‫دریافــت اســناد مناقصــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه یــا با شــماره‬ ‫تلفــن هــای ‪ 011-34723010 - 4‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫الف ) نحوه تنظیم اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫*تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ به حروف دویست و شانزده میلیون و‬ ‫سیصد و چهل و یک‬ ‫* هزار ریال به عدد ‪ 216/341/000‬ریال به صورت ضمانت نامه بانکی دارای‬ ‫اعتبار سه (‪ )3‬ماهه از تاریخ اگهی و یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری‬ ‫‪ 0106656666006‬سپرده شهرداری نکا در بانک ملی شعبه غدیر نکا در پاکت‬ ‫(الف) ‪.‬‬ ‫*قیمت اسناد مناقصه مبلغ به حروف پانصد هزار ریال به عدد ‪500/000‬ریال است‬ ‫که باید به حساب شماره ‪ 0108389881005‬شهرداری نکا نزد بانک ملی شعبه‬ ‫غدیر نکا واریز شده و رسید ان به فروشنده اسناد تحویل شود‪.‬‬ ‫*اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل ( اساسنامه ‪،‬اخرین تغییرات ‪ ،‬اگهی روز‬ ‫نامه ‪ ،‬شناسه ملی ‪ ،‬کد اقتصادی ‪ ،‬صالحیت) تمام ًا به مهر و امضاء مدیران شرکت‬ ‫رسیده باشد در پاکت (ب) ضمن ًا کلیه مدارک برابر اصل گردد‪.‬‬ ‫*پیشنهادات قیمت در پاکت (ج) ارائه و ارسال گردد‪.‬‬ ‫ـنهادها‪ :‬مازنــدران – نــکا – چهــارراه مرکــزی‪ -‬خیابــان‬ ‫ـل پیشـ‬ ‫ـل تحویـ‬ ‫ب) محـ‬ ‫شــهرداری ‪ -‬شــهرداری نــکا‪.‬‬ ‫ج) محل گشایش پیشنهادها ‪ :‬شهرداری نکا‪.‬‬ ‫د) سایر موارد‪:‬‬ ‫*تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه در ســاعت اداری ازمــورخ ‪ 1399/06/10‬الــی‬ ‫‪ 1399/06/16‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫ـه و‬ ‫ـی نامـ‬ ‫* جهــت دریافــت حضــوری اســناد مناقصــه ‪ ،‬همــراه داشــتن معرفـ‬ ‫ـرکت الزامــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫ـر شـ‬ ‫مهـ‬ ‫* پرداخــت هزینــه اگهــی نوبــت اول و دوم بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫*تاریــخ نشــر روزنامــه در نوبــت اول مــورخ ‪ 1399/06/03‬و در نوبــت دوم‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/10‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫*مهلــت قبــول پیشــنهادها تــا پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/20‬ســاعت ‪ 13:00‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫*تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه ســاعت ‪ 11:00‬صبــح روز شــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/22‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫* برنــده مناقصــه بایــد از تاریــخ ابــاغ ظــرف مــدت هفــت (‪ )7‬روز بــه امــور‬ ‫قراردادهــا شــهرداری مراجعــه نمایدچنانچــه برنــدگان اول ‪ ،‬دوم و ســوم حاضــر‬ ‫بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده هــای انهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫*شــرکت کننــدگان بایدجهــت شــرکت در مناقصــه رزومــه کاری مرتبــط و‬ ‫مشــابه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫*بــه پیشــنهادها و قیمــت هــای مشــروط ‪،‬مبهــم‪ ،‬مخــدوش و بــدون انالیــز‬ ‫قیمــت ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫*ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مناقصــه منــدرج مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــهرداری نــکا در نظــر دارد براســاس قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه اجــرای‬ ‫ســاختمان اتــش نشــانی در محوطــه ســاختمان اداری شــهرداری نــکا طبــق نقشــه‬ ‫‪ ،‬دتایــل ‪ ،‬ریزمتــره و فهرســت بهــای پیوســتی رشــته ابنیــه ســال ‪ 1399‬بــا بــراورد‬ ‫هزین��ه اولی��ه ب��ه مبلــغ کل بــه حــروف شــش میلیــارد و نهصــد و پنجــاه و یــک میلیــون‬ ‫و پانصــد و ده هــزار و چهارصــد و هشــتاد و دو ریــال بــه عــدد ‪ 6/951/510/482‬ریــال‬ ‫از محــل منابــع داخلــی از طریــق پیمانــکاران و شــرکت هــای ذیصــاح و واجــد شــرایط و دارای‬ ‫رتبــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی دررشــته ابنیــه ســال‪ 1399‬بــا شــرایط زیــر اقــدام‬ ‫نمایــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد در وقــت اداری جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه‬ ‫امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن هــای ‪ 011-34723010 - 4‬تمــاس‬ ‫حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫الف ) نحوه تنظیم اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫*تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ به حروف سیصد و چهل و هفت میلیون و پانصد و‬ ‫هفتاد و شش هزار ریال به عدد ‪ 347/576/000‬ریال به صورت ضمانت نامه بانکی دارای‬ ‫اعتبار سه (‪ )3‬ماهه از تاریخ اگهی و یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ‪0106656666006‬‬ ‫سپرده شهرداری نکا در بانک ملی شعبه غدیر نکا در پاکت (الف) ‪.‬‬ ‫*قیمت اسناد مناقصه مبلغ به حروف پانصد هزار ریال به عدد ‪500/000‬ریال است که باید‬ ‫به حساب شماره ‪ 0108389881005‬شهرداری نکا نزد بانک ملی شعبه غدیر نکا واریز شده و‬ ‫رسید ان به فروشنده اسناد تحویل شود‪.‬‬ ‫*اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل ( اساسنامه ‪،‬اخرین تغییرات ‪ ،‬اگهی روز نامه ‪ ،‬شناسه‬ ‫ملی ‪ ،‬کد اقتصادی ‪ ،‬صالحیت) تمام ًا به مهر و امضاء مدیران شرکت رسیده باشد در پاکت‬ ‫(ب) ضمن ًا کلیه مدارک برابر اصل گردد‪.‬‬ ‫*پیشنهادات قیمت در پاکت (ج) ارائه و ارسال گردد‪.‬‬ ‫ـنهادها‪ :‬مازنــدران – نــکا – چهــارراه مرکــزی‪ -‬خیابــان شــهرداری‬ ‫ـل پیشـ‬ ‫ـل تحویـ‬ ‫ب) محـ‬ ‫ شــهرداری نــکا‪.‬‬‫ج) محل گشایش پیشنهادها ‪ :‬شهرداری نکا‪.‬‬ ‫د) سایر موارد‪:‬‬ ‫*تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه در ســاعت اداری ازمــورخ ‪ 1399/06/10‬الــی ‪1399/06/16‬‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫ـرکت‬ ‫ـر شـ‬ ‫ـه و مهـ‬ ‫ـی نامـ‬ ‫* جهــت دریافــت حضــوری اســناد مناقصــه ‪ ،‬همــراه داشــتن معرفـ‬ ‫الزامــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫* پرداخت هزینه اگهی نوبت اول و دوم به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫*تاریــخ نشــر روزنامــه در نوبــت اول مــورخ ‪ 1399/06/03‬و در نوبــت دوم مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/10‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫*مهلــت قبــول پیشــنهادها تــا پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ ‪ 1399/06/20‬ســاعت‬ ‫‪ 13:00‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫*تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت ‪ 12:30‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/06/22‬می باشد‪.‬‬ ‫* برنــده مناقصــه بایــد از تاریــخ ابــاغ ظــرف مــدت هفــت (‪ )7‬روز بــه امــور قراردادهــا‬ ‫شــهرداری مراجعــه نمایدچنانچــه برنــدگان اول ‪ ،‬دوم و ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد‬ ‫نشــوند ســپرده هــای انهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫*شــرکت کننــدگان بایدجهــت شــرکت در مناقصــه رزومــه کاری مرتبــط و مشــابه داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫*بــه پیشــنهادها و قیمــت هــای مشــروط ‪،‬مبهــم‪ ،‬مخــدوش و بــدون انالیــز قیمــت ترتیــب‬ ‫اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫*سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪ .‬ش‪1/‬‬ ‫سید مهدی احمدی‬ ‫شهردار نکا‬ ‫سید مهدی احمدی‬ ‫شهردار نکا‬ ‫ش‪1/‬‬ ‫نوبت دوم‪1399/6/10 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1399/6/10 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪684‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران ‪:‬‬ ‫انتقاد از عملکرد دولت باید متناسب با شرایط کشور باشد‬ ‫لزوم تقویت اقتصاد و صنعت‬ ‫برای مبارزه با تحریم ها‬ ‫موقوفات میراث ماندگار‬ ‫جامعه است‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫دردیدار امام جمعه میاندورود با مدیرعامل‬ ‫شرکت نکاچوب تاکید شد؛‬ ‫امـام جمعـه شهرسـتان میانـدورود حجـت‬ ‫االسلام محمـد نسـب و رئیـس اداره حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت شهرسـتان میانـدورود سـید‬ ‫محمـود هادیـان بـا مهنـدس نـوری مدیرعامل‬ ‫شـرکت نـکا چـوب دیـدار کردنـد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام محمد نسـب ضمن تسـلیت به‬ ‫مناسـبت فرا رسـیدن ماه محرم بـر لزوم تقویت‬ ‫اقتصـاد کشـور و کمک بـه صنعت بـرای مقابله‬ ‫بـا تحریـم ها و فشـار دشـمنان تاکید کرد‪.‬‬ ‫سـید محمـود هادیـان رئیـس اداره محیـط‬ ‫زیسـت شهرسـتان میانـدورود بـا قدردانـی از‬ ‫عملکـرد شـرکت نکاچـوب در خصـوص طـرح‬ ‫هـای اینـده شـرکت بـا مدیرعامـل شـرکت‬ ‫نکاچـوب گفتگـو کردنـد‪.‬‬ ‫مهنـدس سـعید نـوری ضمـن تسـلیت بـه‬ ‫مناسـبت فـرا رسـیدن مـاه محـرم و ایـام‬ ‫سـوگواری حسـینی و تبریـک بـه مناسـبت‬ ‫هفته دولت گزارشـی از وضعیـت تولید ارائه داد‬ ‫و اظهـار داشـت‪ :‬مجموعـه مدیـران و کارکنـان‬ ‫شـرکت نـکا چـوب بـا تکیـه بـر تـوان داخلـی‬ ‫تلاش ویـژه ای در اسـتمرار تولیـد و پایـداری‬ ‫شـرکت نـکا چـوب دارنـد‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـر ضـرورت درک شـرایط حاکـم بر کشـور بـه خاطر‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه و اسـیب های ناشـی از شـیوع کرونـا تاکیـد کـرد و‬ ‫گفـت ‪ :‬انتقـاد از عملکـرد و دسـتاوردهای دولـت تدبیـر و امیـد هـم بایـد‬ ‫متناسـب بـا شـرایط هـای داخلـی و خارجـی حاکـم بر کشـور باشـد‪.‬‬ ‫به گزارش کرانه شـمال به نقل از ایرنا‪ ،‬احمد حسـین زادگان در نخسـتین‬ ‫روز از هفتـه دولـت در گفـت و گو با خبرنگاران ضمـن قدردانی از عملکرد‬ ‫دولـت هـای گذشـته‪ ،‬دسـتاوردهای دولت هـا را عملکرد نظـام جمهوری‬ ‫اسلامی توصیـف کـرد و افـزود ‪ :‬اگرچه تمام دولـت های پـس از پیروزی‬ ‫انقلاب اسلامی بـه نوعـی با وجـود تحریـم ها و شـرایط اقتصادی ناشـی‬ ‫از تحریـم بـه مـردم خدمـات رسـانی کردنـد‪ ،‬ولی دولـت تدبیـر و امید به‬ ‫خصـوص در دور دوم در بحرانـی تریـن شـرایط داخلـی و خارجـی پس از‬ ‫پیـروزی انقالب اسلامی کشـور را اداره کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ :‬در تمامـی دوران پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی و‬ ‫حتـی در هشـت سـال دفـاع مقدس ‪ ،‬کشـور در حالـی از سـوی دولت ها‬ ‫اداره مـی شـد کـه ما حداقل فضـا را برای صـادرات نفت و برگشـت منابع‬ ‫مالی ناشـی از ان داشـتیم ‪ ،‬ولی در دولت فعلی به خصوص در ‪ ۲.۵‬سـال‬ ‫اخیـر پـس از خـروج امریـکا از برجـام حتی شـرایط بـرای فـروش نفت و‬ ‫برگشـت منابـع مالـی نیز با محدودیـت هایی بیـش از دورات جنگ مواجه‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران اظهـار داشـت ‪ :‬بـا ایـن وجـود دولـت‬ ‫تدبیـر و امیـد در همیـن مـدت پروژه هـای بزرگی را در سـطح کشـور در‬ ‫حـوزه هـای مختلـف عمرانـی و زیرسـاختی بـه بهـره بـرداری رسـاند که‬ ‫متاسـفانه به درسـتی این دسـتاوردها که عملکرد نظام جمهوری اسلامی‬ ‫نیـز محسـوب مـی شـود‪ ،‬در داخل انعـکاس نیافته اسـت‪.‬‬ ‫حسـین زادگان افـزود ‪ :‬بایـد عملکـرد دولـت کـه دسـتاوردهای نظـام‬ ‫جمهـوری اسلامی محسـوب مـی شـود بـدون نـگاه هـای سیاسـی برای‬ ‫مـردم در راسـتای امیـد افرینـی و ایجـاد نشـاط در جامعـه بیان شـود و‬ ‫ایـن گونـه برخـورد در واقـع تبلیغـی بـرای کارامـدی نظام محسـوب می‬ ‫شـود‪.‬وی ادامـه داد ‪ :‬امـروز دشـمنان بـا بـه راه انداختن عملیـات روانی به‬ ‫دنبـال ناکارامد نشـان دادن جمهوری اسلامی هسـتند و مـی خواهند به‬ ‫نوعـی امیـد زدایـی در جامعه داشـته باشـند و پـس از جنـگ اقتصادی و‬ ‫تروریسـتی کـه تا حد زیادی به شکسـت نیز منجر شـده اسـت‪ ،‬بـه دنبال‬ ‫ضعیـف نشـان دادن عملکـرد هـای بـزرگ دولت هسـتند‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـا اشـاره بـه برنامـه حـذف فیزیکـی دولت هـای پس‬ ‫از پیـروزی انقلاب اسلامی از سـوی دشـمنان در راسـتای امیـد زدایی از‬ ‫مـردم ‪ ،‬گفـت ‪ :‬در شـرایط فعلـی دشـمنان عملیـات روانـی و برنامه ریزی‬ ‫خـود را از حـذف فیزیکـی بر امیـد زدایی و از بین بردن شـور و نشـاط در‬ ‫جامعـه متمرکـز کردند‪.‬‬ ‫اطالع رسانی عملکرد دولت‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران بـا اشـاره به قـرار گرفتن دولـت تدبیر‬ ‫و امیـد در اخریـن سـال فعالیت هشـت سـاله ‪ ،‬گفت ‪ :‬تمام دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی در اسـتان بایـد در راسـتای امیـد افرینـی موظفنـد تـا عملکرد و‬ ‫دسـتاوردهای دولـت را کـه دسـتاوردهای نظام محسـوب می شـود ‪ ،‬برای‬ ‫مردم بیـان کنند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان افـزود ‪ :‬بایـد بـه گونـه ای از سـوی شـورای اطالع رسـانی‬ ‫برنامـه ریـزی شـود تـا مـردم در جریـان کامـل دسـتاوردهای دولـت در‬ ‫اسـتان قـرار گیرنـد و ایـن دسـتاوردها عملکـرد نظـام جمهوری اسلامی‬ ‫اسـت‪.‬وی ادامـه داد ‪ :‬دولـت در شـرایط سـخت تحریـم و مشـکالتی چون‬ ‫کرونـا خدمـات رسـانی مـی کند و با وجـود دشـواری ها دولت تمـام توان‬ ‫خـود را بـرای خدمـات رسـانی بـه کار بـرد و در همیـن مـدت نیـز پروژه‬ ‫های بزرگ زیادی در سـطح اسـتانی و ملی به بهره برداری رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫حسـین زادگان در مورد تشـکیل منطقه ازاد در مازندران هم توضیح داد ‪:‬‬ ‫انچـه کـه در حیطـه وظایـف دولت بوده در داخل اسـتان و در سـطح ملی‬ ‫انجـام شـد و در قالـب الیحـه منطقه ازاد مازندران به سـه لکـه به مجلس‬ ‫شـورای اسلامی رفـت و بـه تصویب رسـید و سـپس بـه شـورای نگهبان‬ ‫ارسـال شـده کـه این شـورا اشـکاالت سـاختاری را بـه کل منطقـه ازاد از‬ ‫جایـگاه وظایـف ایـن مناطـق وارد کرد‪.‬نماینـده عالـی دولـت در مازندران‬ ‫اظهـار داشـت ‪ :‬بـه هر حـال این مصوبه در بحش مشـاوره شـورای نگهبان‬ ‫در دسـت بررسـی اسـت و سـفری نیـز مشـاوران شـورا در ایـن ارتباط به‬ ‫اسـتان مازنـدران داشـتند ‪ .‬در مجمـوع مـا امیدواریـم کـه منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی بـرای اسـتان مازنـدران به تصویب برسـد‪.‬‬ ‫وی بـه سـرانجام رسـیدن منطقـه ازاد را پـس از سـال ها مسـکوت ماندن‬ ‫ناشـی از تعامـل بـا نماینـدگان دانسـت و اضافـه کـرد ‪ :‬در شـرایط فعلـی‬ ‫نیـز تعامـل خوبـی بـه مدیریت ارشـد اسـتانی و نماینـدگان وجـود دارد و‬ ‫کارهـای توسـعه ای نیـز بـا همـکاری دو جانبـه در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران خاطرنشـان کـرد ‪ :‬بـه هـر حـال اختلاف نظـر امـری‬ ‫طبیعـی اسـت‪ ،‬ولـی بـرای فعالیـت های توسـعه ای اسـتان تعامـل خوبی‬ ‫بیـن نماینـدگان فعلی مردم در مجلس شـورای اسلامی و مدیریت ارشـد‬ ‫وجـود دارد و تمـام کارهـای توسـعه ای نیـز بـا همـکاری هـم در حـال‬ ‫پیگیری اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬اگـر حتـی ایـن مصوبـه تشـکیل منطقـه ازاد بـا تمـام‬ ‫پیگیـری هـا ‪ ،‬از سـوی شـورای نگهبان به تصویب نرسـید ‪ ،‬بایـد بار دیگر‬ ‫ایـن مسـاله با راهکارهـای دیگر قانونی پیگیری شـود تا به نتیجه برسـد و‬ ‫منافع اسـتانی از سـوی هر کسـی مورد پیگیری قرار گیرد‪ ،‬قابل سـتایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۱۲۹‬طرح بزرگ‬ ‫حسـین زادگان در مـورد طـرح پتروشـیمی و برخی مخالفت های زیسـت‬ ‫محیطـی هـم توضیـح داد ‪ :‬قطعـا پـروژه هـای بـزرگ صنعتـی چـون‬ ‫پتروشـیمی بـا پیوسـت زیسـت محیطـی عملیاتـی مـی شـود و پـروژه‬ ‫پتروشـیمی مطـرح بـرای اسـتان پلـی اتیلـن بـوده کـه پسـاب نداشـته و‬ ‫مشـکالت زیسـت محیطـی ان چنانـی کـه بیان می شـود‪ ،‬وجـود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد ‪ :‬نبایـد اجـازه بدهیـم در راسـتای توسـعه اسـتان‬ ‫مازنـدران طـرح هایـی کـه مطـرح شـود در نطفـه خفه شـود‪ ،‬بایـد اجازه‬ ‫بدهیـم کـه مراحـل قانونـی پـروژه هـا طـی و پـس از ان اظهارنظرهـای‬ ‫کارشناسـی داشـته باشـیم ‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬ایـن پـروژه در حالـی از سـوی دولت و مسـووالن ارشـد‬ ‫اسـتانی در حـال پیگیـری اسـت کـه بـرای حـدود سـه هـزار نفـر ایجـاد‬ ‫اشـتغال مـی شـود و در حالـی ایـن پروژه بـزرگ در صـورت اجرا بـه بهره‬ ‫بـرداری مـی رسـد کـه هیـچ یـک از مدیـران دولـت دوازدهـم در جایگاه‬ ‫مسـوولیتی خود نیسـتند‪.‬نماینده عالی دولـت در مازنـدران در مورد احیاء‬ ‫پروژه های بزرگ صنعتی در دو سـال اخیر هم گفت ‪ :‬در‪ ۲‬سـال گذشـته‬ ‫حـدود ‪ ۱۲۹‬طـرح بـزرگ تولیـدی و صنعتـی در این اسـتان کـه چندین‬ ‫سـال متوقـف بـوده و یـا بـا ظرفیـت پایین فعـال بودند‪ ،‬احیاء شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی صنایـع چـوب و کاغـذ و نسـاجی قائمشـهر را از جمله مهـم ترین انها‬ ‫معرفـی کـرد و گفـت که ایـن دو کارخانه در ایـن مدت احیاء شـده و یا با‬ ‫ظرفیـت تولیـدی انها افزایش یافته اسـت‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اشـاره بـه مشـکالت پسـماند در اسـتان مازنـدران هم‬ ‫گفـت ‪ :‬در ایـن مـدت بـه خصـوص دو سـال اخیـر در حـوزه پسـماند در‬ ‫اسـتان مازنـدران گام هـای بزرگی برداشـته شـد بـه گونه ای کـه نیروگاه‬ ‫زبالـه سـوز نوشـهر بـه بهـره برداری رسـید و نیـروگاه سـاری نیز تـا پایان‬ ‫سـال به بهـره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫وی افتتاح کمپوسـت شهرسـتان تنکابن و احیاء کمپوسـت بهشهر را مهم‬ ‫تریـن اقـدام برشـمرد و اظهـار داشـت ‪ :‬برای کمپوسـت شهرسـتان بابل و‬ ‫برخـی شهرسـتان هـای دیگـر نیز در حـال پیگیری بـرای دریافـت اعتبار‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت ‪ :‬برای سـاماندهی پسـماند در این خطه شـمال‬ ‫کشـور ‪ ،‬پس از سـال ها سـازمان پسـماند که در سـایر اسـتان های کشور‬ ‫دارای چارت اداری بوده‪ ،‬در اسـتان مازندران نیز تشـکیل شـد و می تواند‬ ‫از ایـن پـس مشـکالت این حـوزه را به طور مسـتقل پیگیـری کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان در نشست هم اندیشی انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی؛‬ ‫استاندار گیالن در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد؛‬ ‫گیالنیان خارج از استان‪ ،‬سفر به زادگاه خود را‬ ‫تعویق بیاندازند‬ ‫سـردار مرتضـی میرزایـی در نشسـت بـا اوقاف‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکـه موقوفـات مازنـدران‬ ‫مایـه خیـر و برکـت اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬موقوفـات‬ ‫سـرمایه های معنـوی و میـراث مانـدگار جامعـه‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی مازنـدران بـا بیـان اینکـه‬ ‫دیـار علویـان دارای شـاخصه های مذهبـی و‬ ‫اعتقـادی بسـیار باالیـی اسـت کـه نشـانه ان‬ ‫وجـود موقوفـات متعدد اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اسـاس‬ ‫گزارش هـا مازنـدران از نظـر تعـداد موقوفـات‬ ‫دارای رتبه های برتر کشـور اسـت و این مسـئله‬ ‫می توانـد مایـه خیـر و برکـت بـرای اسـتان باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حراسـت و احیـای موقوفات‬ ‫یـک توفیـق بـزرگ اسـت و امیدواریـم خداونـد‬ ‫بـه مـا عنایـت فرمایـد تـا امانتـدار خوبـی برای‬ ‫موقوفـات اهل بیـت (ع) باشـیم‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫موقوفـات سـرمایه های معنوی و میـراث ماندگار‬ ‫جامعـه هسـتند و در این راسـتا امـاده همکاری‬ ‫بـا اوقـاف در راسـتای احیـای موقوفات هسـتیم‪.‬‬ ‫حجت االسلام ابراهیـم حیدری جناسـمی‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه مازندرانـاز تامین‬ ‫نظـم و امنیـت در برگـزاری مجالـس عـزاداری‬ ‫حضرت سیدالشـهدا (ع) توسـط نیروی انتظامی‬ ‫اسـتان قدردانی کـرد و گفت‪ :‬همه سـاله نیروی‬ ‫انتظامـی در برگزاری عـزاداری محرم نقش مهم‬ ‫ایفـا می کنـد و امسـال نیـز بـا توجه به شـرایط‬ ‫کرونـا و محـدود در برگـزاری مجالس عـزاداری‬ ‫شـاهد همـکاری و تعامـل مناسـب هیات هـای‬ ‫عـزاداری بـا نیروهـای انتظامی هسـتیم‪.‬‬ ‫حجت االسلام حیـدری بـا بیـان اینکـه امنیـت‬ ‫موجـود در اسـتان را مدیـون نیروهـای نظامی و‬ ‫امنیتی هسـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬نیـروی انتظامی متعلق‬ ‫بـه همـه مـردم اسـت و مـردم هـم بـا وجـود‬ ‫نیروی هـای انتظامـی در شـهر احسـاس امنیـت‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫دکتر ارسلان زارع در جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریت‬ ‫بیمـاری کرونـا‪ ،‬با گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهیدان‬ ‫مانـدگار در تاریـخ ایـران‪ ،‬شـهیدان رجایـی و باهنـر‬ ‫اسـوه های خدمـت خالصانـه بـه مـردم و تبریـک‬ ‫فرارسـیدن هفتـه دولـت بـه خدمتگـزاران مـردم در‬ ‫دولـت‪ ،‬مناسـبت مـاه محـرم را تسـلیت گفـت‪.‬وی‬ ‫همچنیـن بـه اول شـهریورماه روز بزرگداشـت ابوعلـی‬ ‫سـینا اشـاره و بـا تبریـک روز پزشـک بـه تالشـگران‬ ‫ایـن عرصـه گفـت‪ :‬امسـال در شـرایطی این مناسـبت‬ ‫را گرامـی مـی داریـم که در شـش ماه گذشـته شـاهد‬ ‫تلاش هـای بی وقفـه و ایثـار جامعـه پزشـکی و البته‬ ‫دیگـر فـداکاران کادر درمـان بـرای حفـظ سلامت‬ ‫جامعـه بـوده ایـم و در ایـن راه؛ شـماری از انـان‪ ،‬بـه‬ ‫خیـل شـهدا پیوسـته انـد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولت در گیالن تلاش و خدمت جامعه‬ ‫پزشـکی در جریـان مقابلـه بـا کرونا را گامـی در جهت‬ ‫افزایـش امیـد مـردم عنـوان و خاطرنشـان کـرد‪ :‬اینکه‬ ‫در دوران اوج شـیوع کرونـا بخـش اعظمـی از مـردم‬ ‫بـه توصیـه هـای پزشـکان‪ ،‬کادر درمانی و کارشناسـان‬ ‫بهداشـتی مبنـی بـر مانـدن در خانـه عمـل کردنـد؛‬ ‫نشـان از اعتمـاد عمومـی به این قشـر اسـت‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫همه امکانات برای تامین سالمت انتخابات و‬ ‫سالمت مردم مهیاست‬ ‫بـرای قدردانـی از جامعـه پزشـکی و کادر درمانی هیچ‬ ‫اقدامـی بهتـر از رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی‪،‬‬ ‫کاهـش مـراودات اجتماعـی‪ ،‬پرهیـز از اجتماعـات‪،‬‬ ‫تو شـوی مرتـب دسـت ها و‬ ‫اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬شس ‬ ‫پیشـگیری از رفـت و امدهـای غیـر ضـرور نیسـت‪.‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـه طـور قطع عـزاداران حسـینی‪ ،‬در برپایی‬ ‫مراسـم سـوگواری برای سرور و ساالر شـهیدان؛ مالک‬ ‫عمـل خویـش را توصیه های بهداشـتی قـرار داده اند و‬ ‫گزارش هـای واصلـه از مرکز اسـتان و شهرسـتان ها در‬ ‫دو شـب گذشـته نشـان از رعایـت شایسـته و مطلـوب‬ ‫عـزاداران‪ ،‬متولیـان هیات هـای مذهبـی‪ ،‬وعـاظ و‬ ‫مداحـان دارد کـه بخـش اعظمـی از ایـن مراقبت هـا‬ ‫در راسـتای پیـروی از منویـات رهبری سـت کـه بـه‬ ‫صراحـت اعلام کردنـد مبنـا و معیـار در ایـن حـوزه‬ ‫تصمیمـات سـتاد ملـی مقابلـه بـا کروناست‪.‬اسـتاندار‬ ‫گیلان بـه تبیین هـای صـورت گرفته توسـط مدیرکل‬ ‫و رئیسـان شهرسـتانی تبلیغات اسلامی‪ ،‬فرمانـداران و‬ ‫بخشـداران بـرای متولیان امـر برگزاری عزاداری سـرور‬ ‫و سـاالر شـهیدان در راستای رعایت دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬انتظـار مـی رود‬ ‫در ایـن خصـوص نیـز گیلان کـه در بسـیاری از امـور‬ ‫پیشـتاز بـوده‪ ،‬خـوش بدرخشـد و بسـیار امیدواریم که‬ ‫برگـزاری ایـن اییـن مذهبـی در سـایه اعتمـاد به نظر‬ ‫کادر پزشـکی و درمـان ‪ ،‬جلـوه ای دیگـر از انسـجام‬ ‫ملـی باشـد چراکـه تصمیمـات اسـتانی نبایـد مغایر با‬ ‫تصمیمـات سـتاد ملـی باشـد‪.‬وی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫طبـق مصوبـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا برگـزاری‬ ‫مراسـم در فضـای بسـته کـه منجـر بـه شـکل گیـری‬ ‫اجتماعـات فشـرده انسـانی شـود در ماه محـرم ممنوع‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬طبـق تصمیـم ابلاغ شـده سـتاد ملـی‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬برگـزاری مراسـم صرفـاً در محیـط و‬ ‫فضـای بـاز مجاز اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از همـه‬ ‫امکانـات و ظرفیـت هـا بـرای برگـزاری انتخاباتـی‬ ‫پرشـور‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬همـه امکانـات بـرای تامیـن‬ ‫سلامت انتخابـات و سلامت مـردم فراهـم شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتلنداری گلستان‪،‬‬ ‫دکتـر هـادی حق شـناس در نشسـت هم اندیشـی‬ ‫انتخابـات مرحلـه دوم یازدهمیـن دوره مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫و شـبکه بهداشـت اسـتان در تمام ‪ ۲۴۴‬شـعبه اخذ‬ ‫رای در ایـن حـوزه انتخابیه‪ ،‬همه امکانات بهداشـتی‬ ‫را فراهـم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬حتمـا در همـه شـعبه ها‪ ،‬تب سـنجی و‬ ‫اسـتفاده از مـواد ضـد عفونـی کننـده انجـام خواهد‬ ‫شـد و به میـزان کافی خودکار‪ ،‬ماسـک و دسـتکش‬ ‫در اختیـار مـردم قـرار خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس بـا بیـان اینکـه مـردم بـه هیچ‬ ‫عنـوان نبایـد نگرانی از بابت بیماری داشـته باشـند‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬وزارت کشـور بـه عنـوان مجـری‬ ‫امتخابـات‪ ،‬همـه امکانـات جهـت تامیـن سلامت‬ ‫مـردم را فراهـم خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه گونـه ای برنامـه ریـزی شـده تـا‬ ‫کمترین تجمع را در شـعب اخذ رای داشـته باشـیم‬ ‫و شـعب نیـز در فضـای بـاز برپـا خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره بـه دسـتورالعمل ابالغی‬ ‫بـرای تبلبغـات کاندیداهـا گفـت‪ :‬در ایـن مرحلـه‪،‬‬ ‫تبلیغـات فقـط در فضـای مجـازی انجـام می شـود‬ ‫و بـه همیـن علـت طبق هماهنگـی با صدا و سـیما‪،‬‬ ‫بـه هـر کاندیـدا یـک سـاعت در بخـش صـدا و یک‬ ‫سـاعت در بخش سـیما‪ ،‬زمـان برای اعلام برنامه ها‬ ‫داده مـی شـود‪.‬دکتر حـق شـناس اظهار امیـدواری‬ ‫کـرد‪ :‬با همراهی مـردم و مجریان‪ ،‬انتخاباتی پرشـور‬ ‫در سلامت کامـل برگزار شـود‪.‬‬ ‫مرحلـه دوم انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی در حـوزه انتخابیـه کردکـوی در ‪۴‬‬ ‫شهرسـتان کردکوی‪ ،‬گمیشـان‪ ،‬ترکمن و بندرگز در‬ ‫تاریـخ ‪ ۲۱‬شـهریور برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بیست و یکمین جلسه کمیته نظارت بر پرداخت تسهیالت برگزار شد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری مازندران گفت‪:‬‬ ‫در چهـار مرحلـه تسـهیالت ابالغـی قبلی ‪ ,‬مجموعـا ‪1544‬‬ ‫طـرح توانسـتند از بالـغ بـر ‪ 317‬میلیـارد تومان تسـهیالت‬ ‫بهـره منـد شـوند کـه تعهـد اشـتغال ایـن طـرح هـا حدود‬ ‫‪ 4934‬نفـر بـوده کـه الزم اسـت مدیـران کل تعـاون ‪ ,‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی و تامین اجتماعـی و فرمانداران شهرسـتانها‬ ‫در ایـن خصـوص نظـارت و مراقبـت کامـل مصـروف دارند‪‎.‬‬ ‫در بیسـت و یکمیـن جلسـه کمیتـه نظـارت بـر پرداخـت‬ ‫تسـهیالت بـه طـرح هـای روسـتایی و عشـایری به ریاسـت‬ ‫حسـن خیریانپـور معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی‬ ‫اسـتانداری عنوان شـد ‪ :‬در پرداخت تسـهیالت مرحله پنجم‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 144‬میلیـارد تومـان ‪ ,‬بـرش و سـهم شهرسـتانی‬ ‫مـورد توجـه قـرار گیـرد و در پرداخـت طـرح ها بـه اولویت‬ ‫هـای اسـتان به خصـوص برنامه هـای جهش تولیـد و طرح‬ ‫هـای دانش بنیان و توسـعه کشـت گلخانـه ای و طرح های‬ ‫بومگـردی توجـه ویژه شـود ‪.‬‬ ‫سرعت در جذب تسهیالت‬ ‫در ایـن جلسـه حسـن خیریانپـور ضمـن تاکید بـر دقت در‬ ‫انجـام کار ‪ ,‬سـرعت در جذب تسـهیالت را مـورد تاکید قرار‬ ‫داده و تصریـح نمود‪ :‬حتما در پرداخت تسـهیالت روسـتایی‬ ‫تحقـق اشـتغال تعهـد شـده باید مـد نظر قـرار گرفتـه و در‬ ‫صـورت بـروز هر گونـه انحـراف قاطعانـه با مصادیـق تخلف‬ ‫برخـورد گردد‪.‬معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران افـزود ‪ :‬در چهـار مرحلـه تسـهیالت ابالغـی قبلی‬ ‫از ایـن محـل ‪ ,‬مجموعـا ‪ 1544‬طـرح توانسـتند از بالـغ بـر‬ ‫‪ 317‬میلیـارد تومـان تسـهیالت بهـره مند شـوند کـه تعهد‬ ‫اشـتغال این طـرح ها حـدود ‪ 4934‬نفر بوده که الزم اسـت‬ ‫مدیـران کل تعـاون ‪ ,‬کار و رفاه اجتماعـی و تامین اجتماعی‬ ‫و فرمانـداران شهرسـتانها در این خصوص نظـارت و مراقبت‬ ‫کامـل مصـروف دارند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫سه رقمی شدن بستری‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫در مازندران‬ ‫هـم اکنـون ‪ ۷۶۴‬نفـر بیمـار مشـکوک به ویـروس کرونا بـا عالئم‬ ‫تنفسـی مشـکوک بـه کرونـا بـر اسـاس تشـخیص بالینـی در این‬ ‫مراکز بسـتری هسـتند‬ ‫پـس از حـدود ‪ ۳‬مـاه از طغیـان ویـروس کرونـا در مازنـدران‪،‬‬ ‫تعـداد بسـتری بیمـاران کرونایـی در این اسـتان‪ ،‬سـه رقمی شـد‬ ‫بـه گونـه ای کـه در حـال حاضـر ‪ ۷۶۴‬بیمـار مبتال بـه کووید ‪۱۹‬‬ ‫در مراکـز درمانـی تحت پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫بسـتری هستند‪.‬‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران ‪:‬‬ ‫ظـرف ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته تعـداد ‪ ۸۲‬بیمـار مشـکوک بـه کرونا‬ ‫بـر اسـاس تشـخیص بالینـی در بیمارسـتان هـای تحت پوشـش‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران در سـطح اسـتان بسـتری شدند‬ ‫ظـرف همیـن مدت تعداد ‪ ۹۳‬نفر از افراد مشـکوک بسـتری شـده‬ ‫‪ ،‬از بیمارسـتان هـا مرخص شـدند و تکمیل رونـد درمانی خود را‬ ‫در منـزل ادامـه خواهند داد‪.‬‬ ‫هـم اکنـون ‪ ۷۶۴‬نفـر بیمـار مشـکوک به ویـروس کرونا بـا عالئم‬ ‫تنفسـی مشـکوک بـه کرونـا بـر اسـاس تشـخیص بالینـی در این‬ ‫مراکـز بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد ‪ ۲۰۲‬نفر بـا عالئم حاد‬ ‫تنفسـی در بخـش های ویژه بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪684‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫اخبار‬ ‫دکتر سیاوش شاکری در گفتگو با کرانه شمال؛‬ ‫رعایت پروتکل ها الزم اما ناکافی!‬ ‫پزشکی؛ امروز حکم تکنوازی در کنسرت را دارد!‬ ‫دکتر سـیاوش شـاکری پزشـک خانـواده و رئیس‬ ‫مرکـز بهداشـت فـرح ابـاد سـاری در گفتگـوی‬ ‫اختصاصـی بـا کرانه شـمال بـه بهانه روز پزشـک؛‬ ‫ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت شـغل پزشـکی تصریح‬ ‫داشـت‪ :‬گاهـی یـک نوازنده سـنتور یا ویالـون در‬ ‫کنسـرت همـراه بـا سـایر نوازنـدگان و خواننـده‬ ‫مـی نـوازد؛ هرچنـد کار و وظیفه او بسـیار خطیر‬ ‫و تاثیرگـذار اسـت ولـی توجهـات تنها بـر روی او‬ ‫نیسـت‪ .‬اما گاهـی همـان نوازنده بطـور انفرادی و‬ ‫تکنـوازی شـروع بـه نواختـن سـاز مـی کند؛انگاه‬ ‫نـگاه هـا تنهـا بـر روی او متمرکـز مـی شـود و‬ ‫کوچـک تریـن خطایی به چشـم مـی ایـد‪ .‬امروز‬ ‫جامعـه پزشـکی و پزشـکان حکـم همـان تکنـواز‬ ‫کنسـرت را دارنـد که نور هـا بر رویشـان می تابد‬ ‫و مـردم چشمشـان بـه دسـتان این قشـر زحمت‬ ‫کش اسـت‪.‬‬ ‫دکتر شـاکری افـزود‪ :‬الجرم در این برهـه از زمان‬ ‫خانـواده هـای کادر درمانـی و پزشـکان در گیر با‬ ‫اسـترس و خطرات ابتلا به بیماری هسـتند‪ .‬یک‬ ‫پزشـک موفـق قطعـاً باید پشـت محکمی داشـته‬ ‫باشـد تـا در تنگناهـا از پس مشـکالت بـر اید‪.‬وی‬ ‫ضمـن تقدیـر از همسـرکارمندش کـه در نبـود او‬ ‫جـای خالـی پـدر را بـرای فرزنـدان پـر مـی کند‬ ‫وی را همـان تکنواز پرده موسـیقی بر زندگی اش‬ ‫فـرض مـی کند و قـدردان تالش های همیشـگی‬ ‫اش می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکز بهداشـت فـرح اباد در خصـوص ایام‬ ‫محـرم گفـت‪ :‬رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی‬ ‫هرچنـد خطـر ابتال بـه ویـروس را تا درصـد قابل‬ ‫مشـاهده ای کاهـش مـی دهد امـا مانـع از انتقال‬ ‫ویـروس نمـی شـود و درصـد انتقـال را بـه صفـر‬ ‫نمی رسـاند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬توصیـه مـن بـه همـه ایـن اسـت‬ ‫کـه همچنـان در خانه هاشـان بماننـد و از طریق‬ ‫تکیـه هـا و روضـه هـای برخـط عـزاداری کنند‪.‬‬ ‫سـیاوش شـاکری اضافـه کـرد‪ :‬ایـن روزهـا بـه‬ ‫دلیـل وجـود ویـروس کرونـا و ضـرورت در خانـه‬ ‫مانـدن و کمتـر شـدن روابـط اجتماعـی‪ ،‬یـاس‪،‬‬ ‫اضطـراب‪ ،‬خسـتگی بـر فضـای خانواده هـا سـایه‬ ‫انداختـه و افـراد از طوالنـی شـدن دوران شـیوع‬ ‫کرونا احسـاس خسـتگی می کننـد و از ناراحتی ها‬ ‫و بگـو مگوهای ناشـی از در کنار هم بـودن مداوم‬ ‫گالیه منـد هسـتند و حتـی گاهـی فضـای خانـه‬ ‫بـه فضایـی ارام و کسـل کننده تبدیـل می شـود و‬ ‫مـردم از اینکه پایان شـیوع کرونـا قابل پیش بینی‬ ‫نیسـت‪ ،‬دچـار سـرخوردگی شـده اند‪.‬‬ ‫ایشـان خاطـر نشـان کردنـد‪ :‬الزم اسـت بـرای‬ ‫کاهـش اضطـراب از طریـق فناوری هـای مجـازی‬ ‫ارتبـاط خود را با دوسـتان حفـظ کنیم‪ ،‬همچنین‬ ‫تمرین هـای ورزشـی در منـزل بـه حفظ سلامت‬ ‫روان در ایـن روزهـا کمـک می کنـد‪ .‬در دوران‬ ‫کرونـا بایـد نظـم زندگـی را ماننـد قبـل حفـظ‬ ‫کـرد و فعالیت هـای متداولـی را در خانـه ادامـه‬ ‫داد‪ .‬همچنیـن بایـد از افکار و احساسـات خود در‬ ‫برابـر مسـائل روزمـره مراقبـت کنیم و بـرای خود‬ ‫و دوسـتانمان اضطـراب و ناامیدی ایجـاد نکنیم و‬ ‫همچنـان اخبـار را از منابـع موثق پیگیـری کنیم‬ ‫و بدانیـم ایـن بحـران بـه هـر حـال مقطعی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن پزشـک سـاروی گفـت‪ :‬علیرغـم اینکـه مـا‬ ‫مـی گوییـم مـردم بایـد ماسـک بزننـد و یـا از‬ ‫خانـه بیـرون نیایند؛مشـکالت معیشـتی را نمـی‬ ‫تـوان نادیـده گرفت‪ .‬بارهـا در جواب سـوال «چرا‬ ‫ماسـک نمی زنید؟» شـنیدیم که «پـول نداریم!»‬ ‫و ایـن موضـوع باعـث تاثـر خاطـر مـا مـی شـد و‬ ‫سـعی کردیـم بـا کمـک خیرین تـا حـدودی این‬ ‫مسـئله را مرتفـع کنیـم و به مراجعـه کنندگان و‬ ‫مـردم ماسـک بدهیـم‪.‬وی ضمن تقدیـر از خیرین‬ ‫در مشـارکت بـا مرکز بهداشـت فرح ابـاد از تهیه‬ ‫‪ 2‬هـزار ماسـک خیـر خریـد و توزیـع ان از تالش‬ ‫مسـیولینی کـه هم پـای پزشـکان پـای کاربودند‬ ‫تقدیـر و بـرای همـکاران خـود ارزوی سلامتی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همسـر دکتـر شـاکری هم که بـه بهانـه تقدیر از‬ ‫زحمـات جامعـه پزشـکی با حضـور در ایـن مرکز‬ ‫از همسـر خـود بـا لبخندی پر از نشـاط و شـاخه‬ ‫هـای گل تشـکر کـرد در این گفت وگو؛ پزشـکان‬ ‫و کادر درمـان را سـربازان خـط مقـدم مبـارزه بـا‬ ‫کرونـا دانسـت و ضمـن اینکه از مردم خواسـت تا‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشـتی همراه مسـئولین‬ ‫در مدیریـت ویـروس کرونا باشـند گفـت‪ :‬خانواده‬ ‫هـای پزشـکان و کادر درمان هم بـه همین اندازه‬ ‫در خـط مقـدم جنگیدند و با صبوری سـعی کرده‬ ‫انـد تـا نقـش خـود را بـه درسـتی ایفا کننـد‪ .‬وی‬ ‫بـا اظهـار گالیـه از شـیفت هـای طوالنـی مـدت‬ ‫کادر پزشـکی از مردم خواسـت تا بـا رعایت نکات‬ ‫بهداشـتی چرخـه ابتلا را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران بمناسبت روز پزشک‬ ‫حضورتان اشارتی ست پیامبرانه‬ ‫شـاید دردمنـدی به دسـتان شـما دخیل بسـته‬ ‫با شد‬ ‫حضـور پزشـکان جهادگـر در نبـرد ویـروس‬ ‫کرونـا نمـود بـارزی از ایثارگـری ایـن خادمـان‬ ‫ملـت ایـران اسـت*‬ ‫«فرا رسـیدن یکم شـهریورماه‪ ،‬سـالروز دانشمند‬ ‫بـزرگ و طبیـب برجسـته نامـدار ایرانـی‪،‬‬ ‫شـیخ الرئیس ابـو علـی سـینا کـه به شایسـتگی‬ ‫روز پزشـک نامگـذاری شـده اسـت را بـه تمامی‬ ‫پزشـکان محتـرم کـه ضامـن سلامت جامعـه‪،‬‬ ‫امنیت روحی بیماران و فرشـتگان نجاتی هستند‬ ‫که درد جسـم را با روح بلندشـان در سـایه لطف‬ ‫الهـی التیـام می بخشـند تبریک عـرض نموده و‬ ‫بـر شـما پزشـکان ارجمنـد اعتلای مقـام و علو‬ ‫منزلـت ارزو می نمایـم‪.‬‬ ‫دکتر حامد روحانی زاده‬ ‫معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان‬ ‫پیام تبریک مدیرکل بهزیستی گیالن به مناسبت‬ ‫هفته دولت و روز کارمند‬ ‫دکتـر حسـین نحـوی نـژاد مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫گیلان طـی پیامی فـرا رسـیدن هفته دولـت و روز‬ ‫کارمنـد را تبریـک گفـت‪:‬‬ ‫متن پیام بدین شرح است ‪:‬‬ ‫ماهیـت کارمنـد خدمـت و تلاش‬ ‫و صداقـت در عمـل اسـت‪.‬همکاران‬ ‫ارجمنـدم ‪ ،‬تلاش خالصانـه و‬ ‫صادقانه شـما نشـان وظیفه شناسی‬ ‫و دانایـی و تعهـدو انسـان دوسـتی‬ ‫شـما اسـت‪ .‬نتیجه تالش و کوشش‬ ‫شـما‪ ،‬امیـدی اسـت کـه در دل‬ ‫محرومـان می نشـیند و نوید بخش‬ ‫اینـده ای پرنشـاط و زیبـا برایشـان‬ ‫اسـت‪ .‬همت بلندتـان در راه خدمت‬ ‫رسـانی خالصانـه بـه همنوعـان را‬ ‫سـتوده و بدینوسـیله ضمن تبریک‬ ‫روز کارمنـد از زحمات و تالشـهای بیدریغ شـما در‬ ‫بهزیسـتی گیلان ‪ ،‬صمیمانه تقدیر و تشـکر نموده‪،‬‬ ‫توفیـق و سلامتی شـما را از درگاه ایـزد منـان‬ ‫مسـالت می نماییـم‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن؛‬ ‫تقارن فرا رسیدن هفته دولت با ایام سوگواری ساالر‬ ‫شهیدان‪ ،‬فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ عاشورایی‬ ‫و شعور حسینی است‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان؛ متن پیام دکتر ارسلان سـاالری‪-‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن‪ ،‬به شـرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫روزهـای اغازیـن شـهریور ‪ ،۱۳۶۰‬یـاد اور عـروج‬ ‫ملکوتـی‪ ،‬دو شـهید پـاک نهـاد‪ ،‬شـهیدان رجایـی و‬ ‫باهنـر اسـت‪ ،‬که خالصانه جـان خود را فـدای ارمان‬ ‫هـای نظام مقـدس جمهوری اسلامی ایـران کردند‬ ‫و بـه همیـن مناسـبت هفتـه اول شـهریورماه به نام‬ ‫هفتـه دولـت نامگذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫تقـارن فـرا رسـیدن هفتـه دولـت امسـال بـا‬ ‫ایـام شـهادت سـرور و سـاالر شـهیدان اباعبدالـه‬ ‫الحسـین(ع)؛ فرصـت مناسـبی برای ترویـج فرهنگ‬ ‫عاشـورایی و شـعور حسـینی یعنـی ازادگـی و ظلم‬ ‫سـتیزی اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب هـم زمان بـا اغاز مـاه محرم‪ ،‬ماه شـهادت‬ ‫و ایثـار‪ ،‬ضمـن ارج نهـادن بـه مقام شـامخ شـهدای‬ ‫معظـم دولـت بـه ویـژه شـهیدان رجایـی و باهنـر و‬ ‫شـهدای کارمنـد‪ ،‬هفتـه دولـت را بـه پـاس خدمات‬ ‫شایسـته دولتمردان‪ ،‬به ویژه مسـووالن و کارمندان‬ ‫پرتلاش دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان گرامـی‬ ‫داشـته و توفیـق روزافـزون همـگان را در سـایه‬ ‫توجهـات حضرت ولی عصـر (عـج) و نظـام پربرکـت‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در خدمتگـزاری به مردم‬ ‫شـریف ایران با تاسـی از ارمانهای شـهدای گرانقدر‬ ‫اسلام‪ ،‬از خداونـد متعـال مسـالت دارم‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫اعالم پروژه های افتتاحی اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری در هفته دولت‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی و‬ ‫ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬پـروژه های شـاخص‬ ‫قابـل افتتـاح در هفتـه دولـت سـال ‪(۱۳۹۹‬پـروژه‬ ‫هـای دولتـی یـا تسـهیالتی بخـش خصوص) اسـتان‬ ‫مازنـدران بـه شـرح ذیـل می باشـد‪.‬‬ ‫پـروژه ی اجـرای عملیـات مکانیکـی ابخیـزداری از‬ ‫نـوع بنـد اصالحـی سـنگ و ملات و حجـم عملیات‬ ‫‪۷۴۹‬متـر مکعب در حوزه ی رودبار گلورد شهرسـتان‬ ‫بهشـهر بـا تعـداد ‪ ۵۰۰‬نفـر روز اشـتغال ایجاد شـده‪.‬‬ ‫اجـرای عملیـات تثبیـت زمیـن لغـزش از نـوع دیوار‬ ‫حائـل بتن مسـلح و حجم عملیـات ‪ ۲۹۶‬متر مکعب‬ ‫در حـوزه ی تـاکام شهرسـتان سـاری بـا تعـداد ‪۵۹۲‬‬ ‫نفـر روز اشـتغال ایجاد شـده‪.‬‬ ‫اجـرای عملیـات مکانیکـی ابخیـزداری از نـوع بنـد‬ ‫اصالحـی سـنگ و ملات و حجـم عملیـات ‪۲۵۰۰‬‬ ‫متر مکعب در حوزه ی ابکسـر شهرسـتان سـاری و با‬ ‫تعـداد ‪ ۱۶۵۸‬نفـر روز اشـتغال ایجـاد شـده‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اجـرای عملیـات مکانیکـی ابخیـزداری از نـوع بنـد‬ ‫اصالحـی سـنگ و ملات و حجـم عملیـات ‪۲۱۰۰‬‬ ‫متـر مکعـب در حوزه ی واز شهرسـتان نـور و با تعداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نفـر روز اشـتغال ایجـاد شـده‪.‬‬ ‫اجـرای عملیـات مکانیکـی ابخیـزداری از نـوع بنـد‬ ‫اصالحـی سـنگ و ملات ‪۲۶۰۰‬و حجـم عملیات متر‬ ‫مکعـب در حـوزه ی بهرسـتاق شهرسـتان امـل و بـا‬ ‫تعـداد ‪ ۱۶۰۰‬نفـر روز اشـتغال ایجـاد شـده‪.‬‬ ‫اجـرای عملیـات مکانیکـی بنـد مشـبک تنـه و‬ ‫سرشـاخه گیـر از نـوع بنـد مشـبک بتـن مسـلح و‬ ‫سـنگ و ملات و حجـم عملیـات ‪ ۱۳۸۷‬متـر مکعب‬ ‫بتـن و ‪ ۱۵۵۶‬متر مکعب سـنگ و ملات در حوزه ی‬ ‫سـیاهرود شهرسـتان قائمشـهر و با تعـداد ‪ ۳۸۱۱‬نفر‬ ‫روز اشـتغال ایجـاد شـده‪.‬‬ ‫اجـرای عملیـات مکانیکـی ابخیـزداری از نـوع بنـد‬ ‫اصالحـی سـنگ و مالت و با حجـم عملیات ‪ ۸۰۰‬متر‬ ‫مکعـب و بـا تعـداد ‪ ۵۳۳‬نفـر روز اشـتغال ایجاد شـده‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای تقویت‬ ‫دستگاه تنفسی در برابر کرونا‬ ‫سـه تمریـن سـاده و مهم بـرای تقویت ریه‬ ‫و دسـتگاه تنفسـی وجـود دارد کـه در ادامه‬ ‫بـه انها مـی پردازیم‬ ‫تمرین اول‬ ‫بـرای تقویـت ریـه و دسـتگاه تنفسـی‬ ‫می توانیـد در ابتدا دسـت تـان را روی ناحیه‬ ‫شـکم قـرار داده و بـه مـدت ‪ ۲‬ثانیـه دم از‬ ‫بینـی انجـام دهیـد و سـپس چهـار ثانیـه‬ ‫بـازدم از دهـان انجـام دهیـد همچنین الزم‬ ‫اسـت ایـن کار را چنـد بـار در روز تکـرار‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫بایـد تمرکزتـان بـر این باشـد کـه حتماً به‬ ‫هنـگام دم دسـت روی شـکمان بـه سـمت‬ ‫بیـرون حرکـت کنـد و انجام ایـن تمرین به‬ ‫شـما کمـک می کنـد تا الگـوی تنفـس تان‬ ‫درسـت شـود‪ ،‬زیـرا داشـتن الگوی تنفسـی‬ ‫نادرسـت می توانـد عوارض زیـادی را برایتان‬ ‫به همراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫تمرین دوم‬ ‫تمریـن حبـس نفس‪ ،‬انجـام ایـن تمرین به‬ ‫ایـن گونه اسـت کـه بیمـار بعـد از دم نفس‬ ‫خـود را نگـه مـی دارد و چـون در حالـت‬ ‫عـادی دم و بـازدم پشـت سـر هـم و بـدون‬ ‫وقفـه انجام می شـود حبس نفس سـبب باز‬ ‫شـدن بیشـتر کیسـه های تنفسـی می شـود‬ ‫ایـن تمریـن را می توانید ‪ ۲‬تـا ‪ ۱۰‬بار در روز‬ ‫انجـام دهید‪.‬‬ ‫تمرین سوم‬ ‫برخـی از بیمارانـی کـه دچـار عفونت هـای‬ ‫تنفسـی از جملـه ویـروس کرونـا یـا سـایر‬ ‫عفونت های تنفسـی می شـوند ممکن اسـت‬ ‫در ناحیـه ریـه دچـار ترشـحاتی شـوند کـه‬ ‫بایـد ایـن ترشـحات تخلیه شـود؛ بـر همین‬ ‫اسـاس ابتدا دسـتتان را روی شـکمتان قرار‬ ‫دادیـد و ‪ ۳‬تـا ‪ ۵‬بـار تنفـس شـکمی انجـام‬ ‫دهیـد ماننـد تنفـس دیافراگمـی‪ ،‬بعـد از‬ ‫ایـن کار دسـت هایتـان را روی ناحیـه دنده‬ ‫هایتـان قـرار داده و حرکـت باز کـردن دنده‬ ‫را انجـام دهیـد؛ ایـن تمریـن را بیـن ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫مرتبـه انجـام دهید‪.‬‬ ‫در مرحلـه بعـد دسـتتان را جلـوی دهـان‬ ‫تـان گرفتـه و عمـل بـازدم را انجـام دهیـد؛‬ ‫ایـن امـر سـبب تحریـک شـما برای سـرفه‬ ‫می شـود و کمـک می کنـد تـا ترشـحات‬ ‫تخلیـه و در نهایـت ریـه شـما پاکسـازی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان‬ ‫ساری‬ ‫شـماره‬ ‫رای‬ ‫برابـر‬ ‫مـورخ‬ ‫‪139960310456005090‬‬ ‫‪ 07/04/1399‬کـه در هیـات موضوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفات‬ ‫مالکانـه حمیـد رضـا اتحاد فرزنـد غالمرضا‬ ‫بشـماره ملـی ‪ 2091796441‬نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای‬ ‫احداثی بمسـاحت ‪ 316‬متر مربع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪ 557‬فرعـی از ‪ 10‬اصلـی واقع در‬ ‫قریـه ماهفروزمحلـه بخـش ‪ 5‬ثبت سـاری‬ ‫خریـداری مـع الواسـطه از علـی شـهرهم‬ ‫مالک رسـمی لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫میشـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫اگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم پس از اخذ رسـید ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‬ ‫دادخواسـت خـود را مرجـع قضایـی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪20/05/1399‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪03/06/1399‬‬ ‫م الف‪19903795:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو ساری‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪684‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انحالل شورای شهر ساری‬ ‫ُم َسکِ نی بر خیانت ارا و‬ ‫دست درازی به بیت المال‬ ‫شـورای پنجـم بـا انتخابـات پـر حاشـیه‬ ‫در اردیبهشـت سـال ‪ ۹۶‬در حالـی شـروع‬ ‫بـکار نمـود کـه صـدای جنجـال هـای پس‬ ‫از انتخابـات بـه پایتخـت هـم رسـیده بـود‬ ‫بطوریکـه هیئت نظارت بـر انتخابات با اعالم‬ ‫بطلان انتخابـات شـورای پنجـم شـوک‬ ‫مهلکـی بـه افـکار عمومـی مرکـز وارد نمود‬ ‫بطوریکه فضای دو قطبی در سـاری روزهای‬ ‫پرچالشـی را پشـت سر می گذاشـت اما بهر‬ ‫صورتـی کـه بـود انتخابـات شـورای پنجـم‬ ‫تاییـد شـد و ‪ ۹‬عضـو شـورای شـهر شـروع‬ ‫بـکار نمودنـد بـا ‪ ۸‬رای از پیـش تعییـن‬ ‫شـده مجددا عبوری شـهردار سـاری شد اما‬ ‫اتـش انتقادات نسـبت بـه عملکـرد حامیان‬ ‫مدیریت شـهری در شـورای پنجم و مهدی‬ ‫عبوری روز به روز شـعله ور تر شـد تا جایی‬ ‫کـه اسـناد تخلفـات مالـی فراوانـی از ایـن‬ ‫مجموعه در رسـانه ها منعکس شـد که سـر‬ ‫انجـام پـس از سـه سـال از عمـر شـورا ایـن‬ ‫اسـناد دامن مدیران ارشـد و اعضای شـورای‬ ‫شـهر را گرفت و در روزهای اخر سـال سـوم‬ ‫شـورا پنجـم سـاری شـاهد بازداشـت بیش‬ ‫از ده هـا تـن در ایـن راسـتا بودیـم کـه بـه‬ ‫گفته مدیرکل دادگسـتری اسـتان مازندران‬ ‫ایـن افـراد به بـه ارتـکاب جرائمـی همچون‬ ‫اخذ رشـوه اختالس تضییـع حقوق عمومی‬ ‫مرتکـب شـدند و بـزودی دادگاه ایـن افـراد‬ ‫تشـکیل خواهـد شـد امـا بـا ایـن تفاسـیر‬ ‫شـاید انچـه سـبب مـی شـود مسـکنی بـر‬ ‫خیانـت بـه مـردم چـه در خریـد فـروش ارا‬ ‫در انتخابات سـال ‪ ۹۶‬و چه در دسـت درازی‬ ‫بـه بیـت المال گـردد انحالل شـورای شـهر‬ ‫سـاری مـی باشـد تـا درس عبرتـی شـود‬ ‫بـرای انهایـی کـه قصـد کاندیـدا شـدن در‬ ‫انتخابـات هـای اتـی را دارنـد بـه خودشـان‬ ‫اجـازه خیانت بـه بیت المال و دسـت درازی‬ ‫بـه حـق النـاس را ندهند‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫‍ توافق مهم شهرداری بابل و خانواده مرحوم شفیع زاده‬ ‫برای ادامه احداث فاز پنجم جاده ساحلی‬ ‫در خصوص واگذاری زمین‬ ‫های مرحوم شفیع زاده‬ ‫پیگیری و تالش بسیاری‬ ‫صورت گرفته و در نهایت‬ ‫با بذل توجه خانواده‬ ‫مرحوم شفیع زاده خصوصا‬ ‫حاج اقا رضا شفیع زاده‬ ‫در این امر خیر و حمایت‬ ‫ارزنده ‪ ،‬قاطعانه و موثر رئیس‬ ‫محترم دادگستری و دادستان‬ ‫محترم که در این امر حامی‬ ‫و پشتیبان بزرگ بوده اند‪،‬‬ ‫خوشبختانه توانستیم این‬ ‫هماهنگی مهم را انجام دهیم‬ ‫تا به خواست خداوند متعال‬ ‫در ادامه اجرای این پروژه‬ ‫گام اصولی و اساسی برداشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابط عمومی شـهرداری‬ ‫بابـل‪ ،‬در راسـتای ادامـه بازگشـایی فـاز‬ ‫پنجـم جاده سـاحلی‪ ،‬بعـد از پیگیری های‬ ‫مسـتمر سـید مجتبـی حکیـم شـهردار‬ ‫بابـل در خصـوص تخصیـص بخشـی از‬ ‫زمیـن های مرحـوم شـفیع زاده و تعامالت‬ ‫صـورت گرفتـه بـا خانـواده ایـن مرحـوم‪،‬‬ ‫یکـی از مهمتریـن توافقـات سـالهای اخیر‬ ‫شـهرداری بابـل رقم خورد تـا اقدامی دیگر‬ ‫از شـهردار پرتـوان شـهر بابل در این شـهر‬ ‫ماندگار شـود‪.‬‬ ‫سـیدمجتبی حکیـم شـهردار بابـل ‪ :‬پروژه‬ ‫بـزرگ فـاز پنجـم جاده سـاحلی بـه لحاظ‬ ‫عمرانـی و ترافیکـی و اهمیتـی کـه دارد‬ ‫از اقدامـات بسـیار مهـم بـرای شـهر بابـل‬ ‫محسـوب مـی شـود و نهایـت تلاش خود‬ ‫را جهـت بهـره بـرداری از این پـروژه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیـاردی در غـرب بابـل بـکار گرفتـه ایم‪.‬‬ ‫ایـن پـروژه بدلیـل کاهـش بـار ترافیکـی‬ ‫چشـمگیر در غـرب بابل و تسـهیل عبور و ‬ ‫مـرور مـی توانـد در بازگشـایی گـره کوری‬ ‫کـه سـالها در بابـل بـدون راه حـل مانـده‬ ‫بـود بسـیار موثر باشـد و از همیـن رو برای‬ ‫شـهرداری و شـهر بابل بسـیارحائز اهمیت‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫در خصـوص واگـذاری زمیـن هـای مرحوم‬ ‫شـفیع زاده پیگیـری و تلاش بسـیاری‬ ‫صـورت گرفتـه و در نهایـت بـا بـذل توجه‬ ‫خانـواده مرحوم شـفیع زاده خصوصـا حـاج‬ ‫اقـا رضـا شـفیع زاده در ایـن امـر خیـر و‬ ‫حمایـت ارزنـده ‪ ،‬قاطعانـه و موثـر رئیـس‬ ‫محترم دادگسـتری و دادسـتان محترم که‬ ‫در ایـن امـر حامی و پشـتیبان بـزرگ بوده‬ ‫اند‪ ،‬خوشـبختانه توانسـتیم ایـن هماهنگی‬ ‫مهـم را انجـام دهیم تا به خواسـت خداوند‬ ‫متعـال در ادامـه اجـرای ایـن پـروژه گام‬ ‫اصولی و اساسـی برداشـته شـود‪.‬‬ ‫امیدواریـم ایـن اقـدام ارزشـمند خانـواده‬ ‫خیـر شـفیع زاده که سـابقه درخشـانی در‬ ‫امـور خیریـه دارنـد در راسـتای توسـعه و ‬ ‫رونـق شـهر بابـل راهگشـایی باشـد بـرای‬ ‫سـایر خیریـن کـه حضـور و مسـاعدت‬ ‫انهـا در چنیـن امـور ارزشـمندی در کنـار‬ ‫شـهرداری مـی توانـد نقـش موثـری در‬ ‫توسـعه و رونـق شـهر بابـل داشـته باشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات و‬ ‫امـور بیـن الملـل شـهرداری رشـت‪ ،‬محمدباقر‬ ‫بشـردانش گفـت‪ :‬ایـن دسـتگاه کمپکتـور پس‬ ‫از تعمیـر در سیسـتم دفـع زبالـه های سـراوان‬ ‫مجـددا ً بـه کارگیری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تشـریح کاربـرد دسـتگاه کمپکتور(زباله‬ ‫کـوب) و مزیـت هـای ان گفـت‪ :‬دسـتگاه زباله‬ ‫کـوب بـا کاهش حجم پسـماندها در محل دفن‬ ‫موجـب مدیریـت کیفـی زباله شـامل اسـتفاده‬ ‫کمتـر از مصالـح در جهـت پوشـش و دیـر پـر‬ ‫شـدن دفنـگاه‪ ،‬افزایش زمان بهره بـرداری و در‬ ‫نهایـت اشـغال کمتـر محـل دفن خواهد شـد‪.‬‬ ‫بشـردانش افـزود‪ :‬کارایـی ایـن دسـتگاه زیـاد‬ ‫اسـت و مـی تواند عالوه بر فشـرده سـازی کار‪،‬‬ ‫تسـطیح و دفـن را نیـز انجـام دهد‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬حـدود سـه مـاه پیـش‬ ‫ایـن کمپکتـور در بخـش هیدرولیـک دچـار‬ ‫اسیب شـده بود و متاسـفانه تعمیرکاران داخل‬ ‫اسـتان نیـز قادر به راه انـدازی مجدد ان نبودند‬ ‫و مـا در مکاتبه ای با شـرکت واردکننده در این‬ ‫زمینه خواسـتار ارسـال کارشـناس شدیم که به‬ ‫حمـداهلل کمپکتور پس از حدود سـه ماه تعمیر‬ ‫و مجـددا ً وارد چرخه فعالیت شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان مدیریت پسـماندهای شهرداری‬ ‫رشـت سـپس یـاداور شـد‪ :‬ایـن دسـتگاه در‬ ‫سـال ‪ ۹۶‬بـا اعتبـارات دولتـی از کشـور المـان‬ ‫و شـرکت بومـارک خریـداری گردیـد و پـس از‬ ‫انجـام مراحـل انتقال و گمرکی در شـهریور ماه‬ ‫‪ ۹۸‬در مرکـز دفـن زباله های سـراوان وارد مدار‬ ‫فعالیـت شـده بود‪.‬‬ ‫تبریک احمدی شهردار نکا ضمن‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان‬ ‫رجایی و باهنر و هفته دولت‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی شـهرداری نکا دکتر سـید‬ ‫مهـدی احمدی شـهردار نکا در پیامی ضمن گرامیداشـت یاد‬ ‫و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر هفتـه دولـت را تبریـک‬ ‫گفت‪:‬متـن پیـام به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫هفته اول شـهریور ماه ‪ ،‬مصادف با سـالروز شـهادت شـهیدان‬ ‫رجایـی و باهنـر و هفتـه دولت نامگذاری شـده اسـت ‪ ،‬تاریخ‬ ‫انقلاب شـکوهمند اسلامی یاداور مانـدگاری بـزرگ مردانی‬ ‫اسـت کـه خدمتگـزاری بی ادعا ‪ ،‬سـیره ‪ ،‬منـش و روش انان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شـهیدان رجایـی و باهنـر نیـز تجلـی راسـتینی از روحیـه‬ ‫خدمتگـزاری بـه مـردم انـد ‪ ،‬بـی شـک زندگـی و دولـت این‬ ‫دو شـهید ‪ ،‬مـی توانـد الگوی خدمتگـزاران مردم باشـد تا در‬ ‫زندگـی فـردی و سیاسـی خـود بـه انـان تاسـی نمایند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یاد و خاطـره شـهیدان رجایی‬ ‫و باهنـر ‪ ،‬هفتـه دولـت رابـه همـه خدمـت گـزاران بـه نظام‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی مخصوصـا کارمنـدان و کارگران‬ ‫شـهرداری نـکا تبریک عرض نمـوده و موفقیت همـگان را در‬ ‫راسـتای تحقـق ارمانهـای بلند حضـرت امام خمینـی (ره) و‬ ‫مقـام معظـم رهبـری ‪ ،‬از درگاه خداونـد متعـال مسـئلت می‬ ‫نمایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری‪:‬‬ ‫دستگاه زباله کوب به مدار‬ ‫فعالیت در دفنگاه سراوان‬ ‫بازگشت‬ ‫خبر‬ ‫یارانه کمک معیشتی به رانندگان اتوبوس های درون‬ ‫شهری پرداخت شد‬ ‫بـه گـزارش مدیریت ارتباطات و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬سـید سعید حسـینی رییس‬ ‫سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری‬ ‫مرکـز مازنـدران بـه پرداخـت تسـهیالت کمک‬ ‫معیشـتی بـه راننـدگان اتوبـوس هـای حمـل و‬ ‫نقـل عمومی درون شـهری اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫بـه دنبـال شـیوع ویـروس کرونـا و ممنوعیـت‬ ‫فعالیـت اتوبوس هـای عمومی درون شـهری در‬ ‫شـهرهای بـا وضعیت قرمـز ‪ ،‬راننـدگان اتوبوس‬ ‫های درون شـهری شـهر سـاری نیز متاثر از این‬ ‫موضـوع بـا مشـکالت مالـی و معیشـتی روبـرو‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا تصمیمـات اتخـاذ شـده رانندگان‬ ‫ایـن نـاوگان در اولویـت کمک هـای یارانـه‬ ‫حمایتـی و معیشـتی قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫حسـینی ادامـه داد‪ :‬اعتبـار الزم جهـت پرداخت‬ ‫یارانـه کمـک معیشـتی از سـازمان همیـاری‬ ‫شـهرداریهـاودهیـاریهـایکشـورتامیـنشـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر‬ ‫شـهرداری تصریـح کـرد‪ :‬ایـن تسـهیالت کمک‬ ‫معیشـتی در دو نوبـت و هـر مرحلـه بـه مبلـغ‬ ‫یـک میلیـون و ‪ 350‬هـزار تومان بـه رانندگانی‬ ‫کـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا متضـرر شـده اند‬ ‫پرداخت شـد‪.‬‬ ‫اهتزاز پرچم «یاحسین(ع)» در ارتفاعات پارک بانوان‬ ‫به مناسبت ایام محرم‬ ‫بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی روابـط عمومی‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬بـه مناسـبت اغـاز ایـام‬ ‫سـوگواری سـرور و سـاالر شـهیدان حضرت ابا‬ ‫عبـداهلل الحسـین(ع)‪ ،‬پرچـم «یا حسـین(ع)»‬ ‫در ارتفاعـات پـارک بانـوان گـرگان بـه اهتـزاز‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫ایـن مراسـم بـا مشـارکت سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری گـرگان و‬ ‫همراهـی خادم یـاران رضوی اسـتان قدس در‬ ‫اسـتان گلسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫پویش مردمی هر خانه‪ ،‬یک حسینیه‬ ‫حسـنعلی متـان‪ ،‬رییـس سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشـی شـهرداری امل بـا بیان اینکه‬ ‫شـیوع کرونا بر بسـیاری از مراسـم ها بویـژه ایین‬ ‫عـزاداری مـاه محـرم تاثیـر گذاشـته و جلسـات‬ ‫مذهبـی از فضـای حقیقـی بـه مجـازی تبدیـل‬ ‫شـده‪،‬از راه انـدازی پویـش مردمـی "هرخانـه یک‬ ‫حسـینیه امـل خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومی شـهرداری امل‪،‬‬ ‫سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫امـل‪ ،‬بـه منظورمشـارکت عـزاداران حسـینی و‬ ‫بـه اشـترک گذاشـتن شـور وشـعور حسـینی بـه‬ ‫برگـزاری مسـابقه عکاسـی بـا عنـوان قاب عشـق‬ ‫ویـژه عمـوم شـهروندان اقـدام مـی کند‪.‬‬ ‫عالقمندان به شـرکت در مسـابقه ضمـن مطالعه‬ ‫دقیق فراخوان مسـابقه‪ ،‬با ذکر نام و نام خانوادگی‬ ‫اثـار ارسـالی خود را بـه ادرس هـای ( ‪sazfsh -‬‬ ‫‪) @RE0AM@ - sazman.f.e.v.shardariamol‬‬ ‫ارسـال نمایند‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪684‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫بررسی وتصویب طرح تفصیلی شهر های اسالم‬ ‫‪،‬گوراب زرمیخ و لوشان در هفتمین جلسه‬ ‫کمیسیون ماده ‪ 5‬وکارگروه تخصصی امور‬ ‫زیر بنایی گیالن در سال جاری‬ ‫سید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران ‪:‬‬ ‫هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات نظام اسالمی‬ ‫به احاد مردم است‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات واطلاع رسـانی راه وشهرسـازی‬ ‫گیالن‪ ،‬هفتمین جلسـه کمیسـیون مـاده ‪ 5‬وکارگروه تخصصی‬ ‫امـور زیـر بنایـی اسـتان در سـالجاری بـا حضـور دسـتگاه های‬ ‫عضـو برگـزار و طرح تفصیلی شـهر های اسـالم ‪ ،‬گـوراب زرمیخ‬ ‫و لوشـان بررسـی و تصویـب گردید‪.‬‬ ‫مهنـدس خدیجـه انشـاء مدیرشهرسـازی ومعمـاری راه‬ ‫وشهرسـازی گیلان بـا بیـان ایـن مطلب گفـت‪ :‬براسـاس بند‪7‬‬ ‫قانـون شـورایعالی‪ ،‬تغییرات در طرح های تفصیلی شـهری پس‬ ‫از بررسـی وتصویـب درکمیسـیون مـاده ‪ 5‬مالک صـدور پروانه‬ ‫بـرای شـهرداریها خواهـد بـود‪ ،‬لـذا جلسـه کمیسـیون مـاده ‪5‬‬ ‫براسـاس زمانبنـدی مـورخ ‪ 30/05/99‬برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫ایـن کمیسـیون بـه ریاسـت معاونـت محتـرم هماهنگـی‬ ‫امورعمرانـی وبـه دبیـری اداره کل راه وشهرسـازی‬ ‫وسایردسـتگاههای عضوکمیسـیون برای شـهر لنگرود در محل‬ ‫ایـن اداره کل برگـزار و منجر به صدور اراء کمیسـیون (مجموعا‬ ‫‪48‬پرونـده )گردیـد‪.‬‬ ‫مدیرشهرسـازی ومعمـاری درادامـه ازتصویب‪34‬پرونده کارگروه‬ ‫تخصصـی امورزیربنایی وشهرسـازی خبرداد وگفت‪ :‬طی جلسـه‬ ‫کارگـروه تخصصـی امـور زیربنایـی وشهرسـازی که به ریاسـت‬ ‫معاونـت هماهنگـی امورعمرانـی وسایردسـتگاههای عضوایـن‬ ‫کارگروه برگزارگردید‪34‬مورد پرونده های سـاخت وسـازدرخارج‬ ‫ازمحدوده وحریم شـهرها که عمدتا سـاخت وسـازهای وابسـته‬ ‫بـه صنایـع کشـاورزی بـوده مطـرح ودر نهایـت پس از بررسـی‬ ‫منجـر به تصویـب پرونده هـای مذکـور گردید‪.‬‬ ‫هفته دولت‪ ،‬فرصتی است برای مرور داشت ه‬ ‫ن بهای دولت شهید رجایی و باهنر‬ ‫های گرا ‬ ‫و پویش و کوشش برای رسیدن به یک‬ ‫ت محور‪ ،‬متعهد و متدین با‬ ‫مجموع ه عدال ‬ ‫خدمت خالصانه به خلق‪ .‬شهیدان رجایی‬ ‫و باهنر توانستند عشق و ایمان را به مردم‬ ‫ارزانی کنند و خدمات شایانی به همه مردم‬ ‫به ویژه محرومان ارائه دهند‪.‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫ـدوا َّ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ـا‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ـال‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ِیـن‬ ‫اللَ َعلَی ِه َف ِم ْن ُهـم َّمن َقضَ ی‬ ‫َ َ َ َ َ ُ‬ ‫مـن ال ْ ُم ْو ِمن َ ِ َ‬ ‫ـر َو َما ب َ َّدلُـوا ت َْبدیالً‬ ‫ن َْح َبـ ُه َو ِم ْن ُهـم َّمن یَن َتظِ ُ‬ ‫سوره احزاب؛ ایه ‪۲۳‬‬ ‫از مومنـان مردانـی هسـتند کـه بـه پیمانی که بـا خدا بسـته بودند‬ ‫وفـا کردنـد‪ .‬بعضـی بـر سـر پیمـان خویـش جـان باختنـد و بعضی‬ ‫چشـم بـه راهنـد و هیـچ پیمـان خـود دگرگـون نکرده اند‪.‬‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫ن بهای‬ ‫هفتـه دولـت‪ ،‬فرصتـی اسـت بـرای مـرور داشـت ه هـای گـرا ‬ ‫دولـت شـهید رجایـی و باهنـر و پویش و کوشـش برای رسـیدن به‬ ‫ت محـور‪ ،‬متعهد و متدین با خدمـت خالصانه به‬ ‫یـک مجموعـ ه عدال ‬ ‫خلـق‪ .‬شـهیدان رجایی و باهنر توانسـتند عشـق و ایمـان را به مردم‬ ‫ارزانـی کننـد و خدمـات شـایانی بـه همـه مردم بـه ویـژه محرومان‬ ‫ارائـه دهند‪.‬‬ ‫درس بزرگـی کـه ایـن شـهیدان بزرگوار بـه تاریخ و ملـت دادند این‬ ‫چ گاه از ملت فاصله نداشـته‬ ‫ت مردان ایران اسلامی هی ‬ ‫بـود کـه دول ‬ ‫و همـواره در کنـار مـردم بودنـد‪ .‬بی شـک وحـدت مـردم و دولـت‬ ‫اسلامی‪ ،‬پیشـرفت و اقتدار ایران اسلامی را به دنبال خواهد داشـت‬ ‫ت مردان و خدمتگـزاران برای‬ ‫و در این راسـتا چه نیکوسـت کـه دول ‬ ‫ادامـه دادن راه شـهیدان واال مقـام بـرای سـاختن ایرانی ابـاد و ازاد‬ ‫ه م پیمان شـوند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تسـلیت به مناسـبت اغـاز ماه محـرم مـاه پیروزی‬ ‫خـون بـر شمشـیر‪ ،‬مـاه شـهادت سـاالر ازادگان جهـان و سـرور‬ ‫شـهیدان اسلام امام حسـین (علیه السلام) و هفتاد و دو یار وفادار‬ ‫و رهـروی بیـدارش ‪ ،‬گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان رجایی و‬ ‫باهنـر‪ ،‬هفتـه دولت را بـه همه دولتمـردان خدوم و متعهـد‪ ،‬تبریک‬ ‫عـرض نمـوده و موفقیت همگان در راسـتای ارمانهـای بلند حضرت‬ ‫امـام خمینـی(ره) و رهبر معظـم انقالب اسلامی را از درگاه خداوند‬ ‫متعال مسـئلت مـی نمایم‪.‬‬ ‫سید محمد نظری‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران‬ ‫خبر‬ ‫تمامی پروانه های مرتعداری تا پایان سال‬ ‫‪ 1400‬باید اجرایی شوند‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی وابخیـزداری اسـتان گیالن بـه نقل از‬ ‫پایگاه اطالع رسـانی سـازمان جنگلهـا‪ ،‬مراتع و‬ ‫ابخیـزداری کشـور ‪ ،‬معاون ابخیـزداری‪ ،‬مراتع‬ ‫و امـور بیابـان سـازمان جنـگل هـا در نامه ای‬ ‫بـه ادارات کل منابـع طبیعی اسـتان هـا اعالم‬ ‫کـرد‪ :‬کلیـه دامدارانـی کـه تـا سـال ‪ 98‬پروانه‬ ‫مرتعـداری بـرای انـان صـادر شـده تـا پایـان‬ ‫سـال ‪ 1400‬فرصـت دارنـد طـرح مرتعـداری‬ ‫تهیـه کـرده و ان را اجرایـی نماینـد‪ ،‬درغیـر‬ ‫اینصـورت پروانـه مرتعـداری انان فاقـد اعتبار‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی سـازمان‬ ‫جنـگل هـا‪ ،‬پرویـز گرشاسـبی بـا اشـاره بـه‬ ‫اهمیـت حفـظ پوشـش گیاهـی مراتـع و بهره‬ ‫بـرداری اصولـی از ان بـر فراهـم کـردن زمینه‬ ‫مناسـب جهـت تجدید حیات طبیعـی گیاهان‬ ‫مرتعـی در حفظ اب‪ ،‬خاک و توسـعه اقتصادی‬ ‫و اجتماعـی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫گرشاسـبی افـزود‪ :‬صاحبـان پروانه چـرای دام‬ ‫موظفنـد در بـازه زمانـی باقـی مانـده ضمـن‬ ‫مراجعه بـه ادارات منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫شهرسـتان هـا درخواسـت تهیـه طـرح‬ ‫مرتعـداری نماینـد‪.‬‬ ‫معـاون ابخیـزداری‪ ،‬مراتـع و امـور بیابـان‬ ‫سـازمان جنـگل ها در ادامـه از مدیـران منابع‬ ‫طبیعـی اسـتان هـا خواسـت مراتـب از طریق‬ ‫جرایـد محلـی و برنامه های رادیـو و تلویزیونی‬ ‫توسـط روابـط عمومـی بـه مخاطبیـن منابـع‬ ‫طبیعـی اطلاع رسـانی شـود‪.‬‬ ‫عدم کمبود کاالی اساسی در مازندران‬ ‫هیچگونـه کمبـود کاالی اساسـی و اقلام ضـروری در‬ ‫مازنـدران وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی‪ :‬مهنـدس حسـینقلی قوانلو‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت مازنـدران با‬ ‫اعلام ایـن خبـر گفت‪ :‬با هـدف تنظیم بـازار‪ ،‬هم اکنون‬ ‫انبارهـای اسـتان در شـرایط خوبـی بـه جهـت تامیـن‬ ‫کاالهـای اساسـی می باشـند‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬شـهروندان عزیـز میتواننـد جهـت تامیـن کاال‬ ‫هـای اساسـی خود از قبیل ‪ ،‬شـکر بصـورت فله با قیمت‬ ‫هـر کیلـو ‪ 7300‬تومان ‪ ،‬گوشـت قرمز منجمـد وارداتی‬ ‫هـر کیلـو ‪ 59000‬تومـان و مـرغ منجمـد را کیلوگـرم‬ ‫‪13500‬تومـان در فروشـگا ههـای زنجیرهـای ‪،‬شـرکت‬ ‫هـای تعاونـی مصـرف و صنوف منتخـب مراجعـه و انها‬ ‫را تهیـه نمایند‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬هیـات هـای مذهبـی نیـز در صورت‬ ‫نیـاز بـه اقلام مـورد اشـاره مـی توانند نسـبت بـه تهیه‬ ‫ایـن اقلام و بـا توصیـه عـدم پخـت غـذا و کمـک بـه‬ ‫نیازمنـدان بصـورت خشـک اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان صنعت‪،‬معـدن و تجـارت در پایان ضمن‬ ‫اقدام جهادی کارکنان نیروگاه نکا در دل شب‪:‬‬ ‫تقدیـر مجـدد از صنـوف و بازاریـان اسـتان بـه جهـت‬ ‫رعایـت پروتـکل های بهداشـتی تصریـح کرد‪ :‬بازرسـان‬ ‫ایـن سـازمان بصـورت تمـام وقـت در سـطح بـازار های‬ ‫اسـتان حضـور داشـته و در صـورت مشـاهده هرگونـه‬ ‫تخلـف‪ ،‬بـا متخلفیـن احتمالی برخـورد قانونـی الزم را‬ ‫خواهند داشـت‪.‬‬ ‫ثبت رکورد تعویض فیلترهای هوای ورودی کمپرسور واحد دو گازی‬ ‫نیروگاه نکا در نود دقیقه‬ ‫بـا همـت و توانمنـدی کارکنان نیـروگاه شهیدسـلیمی‬ ‫نـکا‪ ،‬زمـان خـروج واحـد دو گازی برای تعویـض ‪215‬‬ ‫عـدد فیلتـر هـوای ورودی کمپرسـور بـه نـود دقیقـه‬ ‫کاهـش یافت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت مدیریـت تولید برق‬ ‫نـکا‪ ،‬گرفتگـی شـدید کاتریج فیلترهـای هـوای ورودی‬ ‫کمپرسـور واحد ‪ 2‬گازی موجب بروز مشـکالتی در بهره‬ ‫بـرداری شـده بـود کـه بـا توجـه به نیاز شـدید شـبکه‪،‬‬ ‫بـا هماهنگـی مرکز راهبری شـبکه برق کشـور‪ ،‬موافقت‬ ‫خـروج واحـد پـس از پیـک بـار شـبانگاهی و از سـاعت‬ ‫صفـر اخذ و واحد در سـاعت ‪1:43‬دقیقه بامـداد از مدار‬ ‫خارج شـد‪.‬‬ ‫️ بـا توجـه بـه کثـرت تعـداد فیلترهـا و فضـای محـدود‬ ‫کاری‪ ،‬بـرای خـروج واحـد‪ ،‬تعویـض فیلترهـا و راه‬ ‫اندازی مجدد‪ 8 ،‬سـاعت زمان پیشـبینی شـده بود ولی‬ ‫کارکنان نیروگاه سـیکل ترکیبـی از واحدهای تعمیرات‪،‬‬ ‫بهـره بـرداری و خدمات با درک شـرایط خاص شـبکه و‬ ‫برنامـه ریزی مناسـب جهـت کاهش زمان توقـف واحد‪،‬‬ ‫توانسـتند در اقدامـی تحسـین برانگیـز و جهـادی ایـن‬ ‫مهـم را در کوتاهترین زمان ممکن به سـرانجام رسـانده‬ ‫و واحـد پـس از نـود دقیقـه مجـددا ً در مدار تولیـد قرار‬ ‫گرفـت و به شـبکه سراسـری برق کشـور پیوسـت‪.‬‬ ‫️ در اقدامـی مشـابه ‪ ،‬امـور تعمیـرات سـیکل ترکیبی در‬ ‫سـال گذشـته عملیـات خارج کـردن‪ ،‬شستشـو و نصب‬ ‫مجـدد فیلترهـای کوالسـر ایـن واحـد را بـدون خـروج‬ ‫واحـد در مـدت ‪ 20‬سـاعت انجـام داده بـود‪.‬‬ ‫ایـن اسـت ترجمان رسـالتی اسـت که کارکنـان بخش‬ ‫تولیـد بـرق بـه ان التزام دارند تـا بی وقفه و شـبانه روز‬ ‫بـرای اسـایش هموطنـان تالش کننـد و نگذارنـد چراغ‬ ‫خانـه ای خاموش شـود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازسازی محور سیل زده‬ ‫بلده نور اغاز شد‬ ‫رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫نـور گفـت کـه بازسـازی جـاده سـیل زده بلـده بـا‬ ‫اختصـاص حـدود یکصد میلیـارد ریال اعتبـار ملی‬ ‫اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـیلی کـه در اردیبهشـت مـاه امسـال در نـور بـه‬ ‫وقـوع پیوسـت ‪ ،‬بخشـی از مسـیر ‪ ۲۰‬کیلومتـری‬ ‫جـاده دواب ‪ -‬بلـده را تخریـب کـرد‪.‬‬ ‫سـلیمان ایـزدی درگفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا‬ ‫افـزود ‪ :‬پیمانـکار از روز گذشـته کار سـاخت دیواره‬ ‫هـای حفاظتی و ترمیم اسـفالت نقاط اسـیب دیده‬ ‫ایـن مسـیر را اغـاز کرد‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه کاربازسـازی و ایمـن‬ ‫سـازی مسـیر تـا پیـش از فرا رسـیدن فصل سـرما‬ ‫پایـان یابد‪.‬‬ ‫بخـش بَلَـده کـه ‪ ۴۵‬روسـتا را زیـر پوشـش دارد از‬ ‫طریـق سـه جـاده بـه شـهرهای شـمالی و تهـران‬ ‫متصـل اسـت‪ .‬فاصلـه بلـده بـا جـاده هـراز ‪۵۳‬‬ ‫کیلومتـر و جـاده چالـوس هـم ‪ ۵۵‬کیلومتـر اسـت‪.‬‬ ‫ایـن بخش حـدود هفت هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر جمعیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بیش از یکهزار و ‪ ۲۲۰‬نفر‬ ‫با طرح های هفته دولت‬ ‫در شهرستان نور شاغل‬ ‫می شوند‬ ‫فرمانـدار نـور از افتتـاح ‪ ۱۰۲‬طـرح طـی هفتـه‬ ‫دولـت در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت کـه با‬ ‫بهره بـرداری از ایـن طرح هـا بـرای یکهـزار و ‪۲۲۴‬‬ ‫نفـر بـه صـورت مسـتقیم شـغل ایجـاد می شـود‪.‬‬ ‫علـی شـادمان در گفت و گو با خبرنـگار ایرنا هزینه‬ ‫اجـرای ایـن طـرح هـا را بیـش از ‪ ۱۱۳‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۲۸۸‬میلیـون تومـان اعلام کرد‪.‬‬ ‫وی گفـت کـه ‪ ۳۲‬طـرح امـاده افتتـاح مربـوط به‬ ‫حـوزه بـرق ‪ ۱۷ ،‬طـرح در حوزه مخابراتـی‪ ۹ ،‬طرح‬ ‫هـادی‪ ،‬هفـت طرح مربـوط به حـوزه اب و فاضالب‬ ‫و بقیـه هـم در حـوزه شـهری‪ ،‬منابـع طبیعـی و‬ ‫کشـاورزی است‪.‬‬ ‫فرمانـدار نـور از خانه بچـه های اسـمان و موقوفات‬ ‫مربوطه در رسـتمرود ‪ ،‬اسـفالت معابر سـطح شـهر‬ ‫نـور بـه طـول ‪ ۵.۵‬کیلومتـر و اسـفالت ‪ ۹‬روسـتای‬ ‫بخـش مرکـزی در قالـب طـرح هـادی بـه عنـوان‬ ‫بخشـی از طـرح هـای امـاده افتتـاح یـاد کرد‪.‬‬ ‫وی طـرج ای جـی (‪ )AG‬مخابـرات در چمسـتان‪ ،‬‬ ‫سـایت مخابـرات در دشـت نور و همچنیـن روکش‬ ‫اسـفالت بخشـی از خیابانهـای شـهر نـور ‪ ،‬دیـوار‬ ‫بتنـی و کانال هدایت اب های سـطحی در رویان را‬ ‫هـم از دیگـر طـرح هـای امـاده افتتـاح معرفـی کرد‪.‬‬ ‫فرمانـدار نـور همچنیـن از اغاز عملیـات جرایی ‪۱۲‬‬ ‫طـرح با اعتبار بیـش از ‪ ۲۷‬میلیـارد تومان در هفته‬ ‫دولـت خبـر داد و گفت ‪ :‬سـاخت پنج سـایت تلفن‬ ‫همـراه ‪ ،‬زیـر سـازی و اسـفالت خیابان های شـهر‬ ‫چمسـتان بـه طـول هفـت کیلومتـر ‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫معابـر و انهـار شـهر رویـان و سـاخت مدرسـه ‪۶‬‬ ‫کالسـه بـا زیر بنـای یکهزار متـر مربع در شـهر نور‬ ‫از جملـه ایـن طرح هاسـت‪.‬‬ ‫هفتـه دولت پارسـال ‪ ۷۴‬طـرح عمرانی بـا اعتباری‬ ‫بالـغ بـر ‪ ۴۱‬میلیـارد و ‪ ۸۷۴‬میلیـون تومـان بـا‬ ‫اشـتغالزایی ‪ ۲۹۵‬نفر در شهرسـتان نور بهره برداری‬ ‫شـده بود‪.‬‬ ‫دوم تـا هشـتم شـهریور ماه بـه عنوان هفتـه دولت‬ ‫نام گذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫قاچاقچی مواد مخدر در‬ ‫شهرستان نور دستگیر شد‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نـور از کشـف ‪9‬‬ ‫کیلوگـرم تریـاک و دسـتگیری یک قاچاقچـی مواد‬ ‫مخـدر در ایـن شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گزارش خبرنـگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫محمدزمـان شـالیکار بـا اعالم ایـن خبر‪ ،‬گفـت‪ :‬در‬ ‫پـی کسـب خبـری مبنـی بـر فعالیـت فـردی در‬ ‫امـر تهیـه و توزیـع مـواد مخـدر در شهرسـتان نور‪،‬‬ ‫موضـوع در دسـتور کار مامـوران پلیـس مبـارزه بـا‬ ‫مـواد مخـدر قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نـور‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫مامـوران بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی و تحقیقـات‬ ‫پلیسـی‪ ،‬متهـم را شناسـایی کردنـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ شـالیکار‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬مامـوران در‬ ‫عملیاتـی ضربتـی متهـم را در حیـن انتقـال مـواد‬ ‫مخـدر بـه ایـن شهرسـتان بـا یـک خـودروی پـژو‬ ‫دسـتگیر کردنـد ‪.‬‬ ‫وی از کشـف ‪ 9‬کیلـو گـرم تریـاک در بازرسـی از‬ ‫خـودروی ایـن سـوداگر مـرگ خبـر داد و اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬متهـم پـس از تشـکیل پرونـده بـه مرجـع‬ ‫قضائـی معرفـی شـد ‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نـور در خاتمـه‪ ،‬از‬ ‫شـهروندان خواسـت‪ :‬بـرای مقابله با عاملان افیونی‬ ‫و بـر هـم زنندگان نظـم و امنیت عمومـی مراتب را‬ ‫در اسـرع وقـت بـه مرکـز فوریت های پلیسـی‪110‬‬ ‫اعلام کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪684‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫هدیه رئیس کمیته ملی المپیک به کتابخانه های‬ ‫عمومی مازندران در استانه هفته دولت‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش اموزش و پرورش مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت جذب حداکثری‬ ‫دانش اموزان در تشکیالت سازمان‬ ‫دانش اموزی‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران؛ علی رضـا سـعدی پور در جلسـه شـورای برنامه ریـزی سـازمان‬ ‫دانش امـوزی مازنـدران‪ ،‬دانش امـوزان عضـو تشـکیالت سـازمان‬ ‫دانش امـوزی را ظرفیتـی بـرای امـوزش و پـرورش خوانـد کـه بایـد بـا‬ ‫افزایـش تعـداد انـان از نظـر کمـی و نیـز از نظر تولیـد محتـوا و اموزش‬ ‫مهارت هـای مختلـف‪ ،‬از ایـن ظرفیـت بیشـترین بهـره را بـرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران بـا تاکیـد بـر جـذب حداکثـری‬ ‫دانش امـوزان و مربیـان در سـامانه مربـوط بـه عضویـت در تشـکیالت‬ ‫پیشـتازان‪ ،‬خواسـت کـه همـه بخش های مربوطـه همکاری کننـد تا این‬ ‫مهـم رخ دهد‪.‬‬ ‫سـعدی پور بـا تاکیـد بر لـزوم هم راهی معاونت های اموزشـی و پرورشـی‬ ‫و فرهنگـی بـا سـازمان دانش امـوزی‪ ،‬گفـت‪ :‬سـازمان دانش امـوزی بـه‬ ‫عنـوان یـک سـازمان مردم نهـاد بایـد در کنار سـایر تشـکل ها نمایان باشـد‪.‬‬ ‫او بـر تغییـر نگـرش و بینش نسـبت بـه سـازمان دانش اموزی نزد سـایر‬ ‫بخش هـا صحـه گذاشـت و تصریح کـرد‪ :‬این امر نیـاز به گفتمـان دارد و‬ ‫عملکـرد سـازمان دانش امـوزی در ایـن سـال ها باید نشـان داده شـود تا‬ ‫تغییـر در نـگاه و نگرش اتفـاق افتد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران با اشـاره بـه ‪ 40‬هـزار دانش اموز‬ ‫و ‪ 1700‬مربـی عضـو تشـکیالت پیشـتازان‪ ،‬یـاداوری کـرد که هـر زمان‬ ‫کاری بـه دانش امـوزان واگـذار کردیـم‪ ،‬بهتریـن نتیجـه را از ان دریافـت‬ ‫کردیـم و سـازمان دانش امـوزی نمونه ی بـه کارگیری ظرفیـت و توانایی‬ ‫دانش امـوزان و بـروز و ظهـور اسـتعدادهای نهفتـه دانش امـوزان طـی‬ ‫برنامه هـای مهارت محـوری ان اسـت‪.‬‬ ‫خرب‬ ‫جذب بیش از ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫ریال سرمایه گذاری در‬ ‫نواحی صنعتی گلستان‬ ‫حجـت اهلل خلیل زاده در گفت و گو بـا خبرنگار خبرگزاری‬ ‫جمهـوری اسلامی اظهار داشـت‪ :‬برای جذب ایـن میزان‬ ‫سـرمایه گـذاری‪ ۴۱ ،‬فقـره قـرارداد واگـذاری زمیـن بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۲۳‬هکتـار بـا متقاضیـان واجـد شـرایط بسـته‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬سـرمایه گـذاری متقاضیـان در شـهرک‬ ‫هـا و نواحـی صنعتـی اسـتان در حـوزه هـای مختلـف از‬ ‫جملـه کانـی غیرفلـزی‪ ،‬صنایـع غذایی‪ ،‬صنایع شـیمیایی‬ ‫و نسـاجی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی توسـعه شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی و‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی در راه انـدازی‬ ‫واحدهـای تولیـدی از مهم تریـن برنامـه هـای سـال های‬ ‫اخیـر شـرکت شـهرک هـای صنعتـی گلسـتان اسـت‪.‬‬ ‫خلیـل زاده همچنیـن از توسـعه ‪ ۲۵۰‬هکتـاری مسـاحت‬ ‫شـهرک ها و نواحی صنعتی اسـتان در سـال جـاری خبر‬ ‫داد و افـزود‪ :‬از سـال ‪ ۸۹‬تـا ‪ ،۹۵‬محـدوده شـهرک هـا و‬ ‫نواحـی صنعتـی گلسـتان بدون تغییـر باقی مانـده بود اما‬ ‫امسـال تاکنـون ‪ ۱۰۰‬هکتار به مسـاحت شـهرک صنعتی‬ ‫گنبـدکاووس افـزوده شـده و قـرار اسـت تـا پایـان سـال‬ ‫‪ ۸۰‬هکتـار بـه شـهرک صنعتـی گمیشـان و ‪ ۴۰‬هکتار به‬ ‫ناحیـه صنعتـی دهنـه در کالله اضافه شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی گلسـتان‪،‬‬ ‫پیگیـری ایجـاد ‪ ۲‬ناحیـه صنعتـی بـا مشـارکت بخـش‬ ‫خصوصـی را از دیگـر برنامـه هـای امسـال ایـن شـرکت‬ ‫برشـمرد و گفـت‪ :‬پارسـال نیـز مجـوز ایجـاد ‪ ۲‬ناحیـه‬ ‫صنعتـی بـا مشـارکت خصوصـی در چن سـولی اق قلا و‬ ‫دوزالـوم گنبـدکاووس اخـذ شـد کـه ناحیـه صنعتی چن‬ ‫سـولی در مرحله نقشـه برداری بـوده و دوزالـوم نیز اماده‬ ‫بهـره بـرداری بـرای جـذب سـرمایه گـذاران اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی گلسـتان ‪ ۱۰‬ناحیه صنعتی دولتـی دارد که‬ ‫ظرفیـت بیشـتر ان هـا برای جذب سـرمایه گـذار تکمیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫گلسـتان ‪ ۲۴‬شـهرک‪ ،‬ناحیـه صنعتی و یـک منطقه ویژه‬ ‫اقتصـادی (شـهرک هـزار هکتـاری اتـرک) با مسـاحت ‪۲‬‬ ‫هـزار و ‪ ۴۱‬هکتـار دارد کـه در ایـن شـهرک هـا و نواحی‬ ‫صنعتـی ‪ ۷۶۶‬واحـد بهـره بـردار بـا اشـتغال ‪ ۱۴‬هـزار و‬ ‫‪ ۳۲۵‬نفـر و سـرمایه گذاری ‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۱۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫مشـغول فعالیت هسـتند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫جذب اعتبار برای تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی استان و احداث نخستین کتابخانه سبز در استان‬ ‫مازندران گوشه ای از عملکر ولیپور در حوزه کتابخانه های عمومی استان تنها در چند ماه اخیر است ‪.‬‬ ‫ماههایی که بسیاری از مدیران از ترس ابتال به کرونا خانه نشین بودند‬ ‫صالحـی امیـری رئیـس کمیتـه ملـی‬ ‫المپیـک تعـداد ‪ ۱۰‬هـزار جلـد کتاب‬ ‫را در اسـتانه اغـاز هفتـه دولـت‬ ‫بـه کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان‬ ‫مازنـدران اهـدا کـرد ‪.‬‬ ‫ارزو ولیپـور مدیـرکل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی اسـتان دیرزمانـی اسـت بـا‬ ‫هـدف اشـاعه این باور میان مسـئولین‬ ‫کشـوری و اسـتانی بـه امیـد ایجـاد‬ ‫بسـتری بـرای ترویـج نـگاه ارزشـمند‬ ‫توسـعه فرهنگـی مـی کوشـد و بـی‬ ‫تردیـد ایـن اقـدام صالحی امیـری بی‬ ‫ربـط به درخشـش اقدامـات و عملکرد‬ ‫ارزو ولیپـور در جایـگاه مدیـرکل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان نبوده‬ ‫اسـت‪.‬عملکردی کـه گویایـی اغـاز‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۶۰‬برنامۀ متنوع فرهنگی هنری در هفتۀ دولت‬ ‫افتتاح ‪ ۶‬پروژۀ فرهنگی و هنری در مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران؛ عبـاس زارع بـا تبریک ایـام هفته‬ ‫دولـت‪ ،‬مهمتریـن عناویـن فرهنگی هنـری این هفته‬ ‫در اسـتان را اعلام کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران بـا‬ ‫برجسـته خوانـدن خدمـات فرهنگی هنـری دولت در‬ ‫اسـتان‪ ،‬گفت‪ :‬خرسـندیم کـه در این مدت توانسـتیم‬ ‫خدمتگـزار اصحـاب فرهنـگ و هنـر اسـتان باشـیم و‬ ‫دغدغـه منـد در ایـن حـوزه بـه تلاش پرداختیم‪.‬‬ ‫زارع بـا تاکیـد بـر اینکـه همزمـان بـا هفتـه دولـت‪،‬‬ ‫چندیـن طـرح برجسـته در اسـتان اجرا خواهد شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬افتتـاح نمایندگـی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان سـوادکوه شـمالی‪ ،‬افتتـاح سـه‬ ‫سـالن سینمایی در شهرسـتان محموداباد و همچنین‬ ‫افتتـاح گالـری مجتمع فرهنگی و هنـری در گلوگاه را‬ ‫نمونـه ای از ایـن برنامـه هـا عنـوان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در اسـتمرار خدمـات هنـری دولـت‬ ‫در مازنـدران‪ ،‬کلنـگ زنـی مجتمع فرهنگـی و هنری‬ ‫کالردشـت را در هفتـه دولـت نویـد داد و افـزود‪:‬‬ ‫بـه امیـد خـدا بـا اغـاز ایـن پـروژه در غـرب اسـتان‪،‬‬ ‫مشترکین گرامی ‪:‬‬ ‫تحـوالت شـگرف در حـوزه مطالعـه و‬ ‫ت‪.‬‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی در اسـتان اسـ ‬ ‫افتتاح طرح هـای عمرانی و فرهنگی ‪،‬‬ ‫جـذب سـرمایه گذار در حوزه سـاخت‬ ‫کتابخانـه ؛ همـکاری موثـر کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی اسـتان بـا پـارک علـم‬ ‫و فنـاوری و کمـک بـه توسـعه مراکـز‬ ‫رشـد اسـتان ؛ جـذب اعتبـار بـرای‬ ‫تکمیـل پـروژه کتابخانـه مرکـزی‬ ‫اسـتان و احـداث نخسـتین کتابخانـه‬ ‫سـبز در اسـتان مازنـدران گوشـه ای‬ ‫از عملکـر ولیپـور در حـوزه کتابخانـه‬ ‫های عمومی اسـتان تنهـا در چند ماه‬ ‫اخیـر اسـت ‪ .‬ماههایـی که بسـیاری از‬ ‫مدیـران از تـرس ابتلا به کرونـا خانه‬ ‫نشـین بودند‬ ‫هنرمنـدان نوشـهر نیـز شـاهد افتتـاح بلـک باکـس‬ ‫مجتمـع فرهنگـی و هنـری ایـن شهرسـتان خواهنـد‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران در ادامه‬ ‫اذعـان داشـت‪ :‬برگزاری مسـابقات فرهنگـی هنری در‬ ‫بسـتر فضـای مجـازی‪ ،‬افتتـاح موسسـات فرهنگـی و‬ ‫هنـری ‪ ،‬بازتـاب عملکـرد فرهنگی و هنـری دولت در‬ ‫شـبکه های مجـازی را از دیگـر برنامه هـای این هفته‬ ‫در اسـتان برشمرد‪.‬‬ ‫زارع همچنیـن تصریـح کـرد‪ :‬برگـزاری مسـابقات‬ ‫مشـاعره انالیـن‪ ،‬دیـدار بـا خانـواده شـهدا ‪ ،‬جانبازان‬ ‫و ایثارگـران‪ ،‬معرفـی کتـاب هـای فاخـر‪ ،‬برگـزاری‬ ‫نمایشـنامه خوانی مجازی‪ ،‬رونمایـی از چندین تابلوی‬ ‫هنـری در اسـتان را نیـز از دیگـر برنامه هـای هفتـه‬ ‫دولـت در عرصـه فرهنـگ و هنـر اسـتان عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول فرهنگـی و هنـری در پایان بیـان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریـم اهالـی فرهنـگ و هنـر و مـردم شـریف‬ ‫اسـتان‪ ،‬مـا را در ارائـه خدماتـی ارزشـمندتر در ایـن‬ ‫مسـیر یـاری نمـوده و از ارائـه پیشـنهادات و انتقادات‬ ‫خـود مـا را بـی بهـره نگذارند‪.‬‬ ‫مراقبـت و تعمیر وسـایل برقی‪ ،‬خامـوش کردن وسـایل برقی اضافی‬ ‫از روش هایـی اسـت کـه می توانـد موجب کاهـش هزینه بهـای برق‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫اجرای پویش «اجر به اجر» در یک روستای‬ ‫سرخ رود محموداباد‬ ‫تفاهم احداث مدرسه توسط اهالی‬ ‫مدیـرکل اداره نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس‬ ‫اسـتان مازنـدران از سـاخت مدرسـه ابتدایـی بـا زیـر‬ ‫بنـای ‪450‬متـر مربع توسـط اهالی روسـتای حاجیکال‬ ‫سـفلی شهرسـتان سـرخرود محمـود اباد خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬اهالـی ایـن روسـتا بـه پویـش «اجـر بـه اجر»‬ ‫پیو ستند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی ‪ ،‬مدیرکل نوسـازی مدارس‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه تفاهـم احـداث مدرسـه در‬ ‫روسـتای «حاجیـکال سـفلی» شهرسـتان محمـود‬ ‫ابـاد توسـط مـردم فرهنگ دوسـت ان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫در راسـتای اجـرای طـرح «اجـر بـه اجـر» و توسـعه‬ ‫مشـارکت های مردمـی‪ ،‬اهالـی ایـن روسـتا بـا اهـدای‬ ‫کمک هـای خـرد و بـه منظـور رفـع مشـکل فضـای‬ ‫اموزشـی روسـتا اقـدام بـه سـاخت مدرسـه کرده انـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل نوسـازی مـدارس مازنـدران همچنیـن‬ ‫ضمـن قدردانـی از اقای محمـد ایزدی نماینـده اهالی‬ ‫وخیریـن روسـتای حاجیـکال سـفلی در امـر مدرسـه‬ ‫سـازی گفـت‪ :‬در شـرایط اقتصـادی کنونـی و سـرانه‬ ‫محـدود امـوزش و پـرورش‪ ،‬پیونـد اولیـا و مربیـان و‬ ‫مـردم و مسـئولین مـی توانـد راه گشـای برنامـه های‬ ‫اتـی دولـت در امـر اموزش نسـل اینده کشـور باشـد‪.‬‬ ‫شـیرزاد مدرسـه را کانـون تحـول در کشـور دانسـت و‬ ‫افـزود‪ :‬بایـد مکان هـای مناسـبی بـرای این منظـور در‬ ‫نظـر گرفتـه شـود تـا در رشـد و تربیـت دانش‪‎‬امـوزان‬ ‫تاثیـر سـازنده ای داشـته باشـد‪.‬‬ ‫گفتـی اسـت‪ :‬احـداث مدرسـه ابتدایـی ‪7‬کالسـه در‬ ‫روسـتای «حاجیکالسـفلی » بـا کمک هـای خـرد‬ ‫اهالـی بصـورت اهـدا یـک کیسـه برنـج و خیریـن بـا‬ ‫مشـارکت صـد در صد بـا اعنباری بالغ بر یـک میلیارد‬ ‫و‪650‬میلیـون تومـان سـاخته خواهـد شـد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲۰‬خانه ورزش روستایی گلستان‬ ‫در هفته دولت‬ ‫قاسـمعلی برزمینـی در نشسـت خبری اظهار داشـت‪:‬‬ ‫اکنـون گلسـتان ‪ ۱۲۰‬خانـه ورزش روسـتایی دارد که‬ ‫تلاش مـی کنیم بـا اولویـت بنـدی روسـتاهای دارای‬ ‫اسـتعداد ورزشـی و سـاکنان زیاد‪ ،‬بر تعـداد این اماکن‬ ‫اضافـه کنیم‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬علاوه بـر ان‪ ،‬در هفتـه دولت امسـال‬ ‫‪ ۲‬پـروژه چمـن مصنوعـی شهرسـتان مـراوه تپـه و‬ ‫روشـنایی زمین چمن ورزشـی شـهر دلند افتتاح شده‬ ‫و در اختیـار عالقمنـدان بـه ورزش قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫وی تعویـق بهـره بـرداری از هتـل ورزش گـرگان بـه‬ ‫مهرمـاه اینـده را مـورد اشـاره قـرار داد و گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫هتـل بـا پنـج هـزار و ‪ ۲۰۰‬متر مربـع زیربنـا در چهار‬ ‫طبقـه سـاخته شـده و تاکنـون طبقات همکـف و اول‬ ‫ان به طـور کامـل تجهیز و طبقات دوم‪ ،‬سـوم و چهارم‬ ‫هـم در حـال تجهیز اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانان گلسـتان به ‪ ۱۳۰‬پروژه نیمه‬ ‫تمام ورزشـی اسـتان اشـاره کرد و گفت‪ :‬پیگیری برای‬ ‫جـذب اعتبـارات مورد نیـاز تکمیل و بهره بـرداری این‬ ‫طـرح هـا ادامـه دارد و امیدواریـم تـا پایـان سـال ‪۲۰‬‬ ‫پـروژه از مجمـوع این طـرح های نیمه تمـام به مرحله‬ ‫بهره برداری برسـد‪.‬‬ ‫برزمینـی بـه تالش برای جبران خسـارت باشـگاه های‬ ‫اسـیب دیده از شـیوع کرونا اشـاره کـرد و گفت‪۳۰۰ :‬‬ ‫باشـگاه خصوصـی کـه از زمـان شـیوع کرونـا تعطیـل‬ ‫شـده انـد امـکان دریافـت تسـهیالت ‪ ۱۶۰‬تـا ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیـون ریالـی را دارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪684‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران‪:‬‬ ‫فعالیت بیش از ‪ 600‬سرمایه گذار‬ ‫جدید در شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫برای احداث تصفیه خانه فاضالب‪ ،‬طبق مصوبه هیات دولت‪ ،‬سه‬ ‫شرط واگذاری ‪ 70‬درصد شهرک‪ ،‬بهره برداری ‪ 50‬درصد واحدها و‬ ‫حداقل ‪ 100‬مترمکعب پساب در شبانه روز لحاظ شده است و در غیر‬ ‫اینصورت‪ ،‬واحدها خود مسئول تصفیه پسابها در شهرکهای صنعتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران گفـت‪ :‬از‬ ‫ابتـدای سـال ‪ 93‬تاکنون‪ ،‬بیـش از ‪ 600‬سـرمایه گذار جدید‬ ‫در شـهرکهای صنعتـی مسـتقر شـده اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرکهای صنعتـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬سـید مصطفـی موسـوی بـا بیـان اینکـه یکـی از‬ ‫مهمتریـن چالشـهای ایـن اسـتان‪ ،‬کوچـک بـودن شـهرکها‬ ‫و تعـدد انهـا اسـت افـزود‪ 40 :‬شـهرک و ناحیـه صنعتـی‬ ‫بمسـاحت یکهـزار و ‪ 923‬هکتـار در مازندران وجـود دارد که‬ ‫از حیث متوسـط مسـاحت شـهرکهای صنعتی در کشور‪ ،‬این‬ ‫اسـتان جـزء کمتریـن هـا اسـت‪.‬‬ ‫وی یکـی از مشـکالت شـهرکهای صنعتـی را گـران بـودن‬ ‫زیرسـاختها اعلام کـرد و بیـان داشـت‪ :‬مشـکل دیگـر ایـن‬ ‫شـهرکها‪ ،‬تعـدد انهـا و قـرار گرفتـن در مناطـق مسـکونی یا‬ ‫روسـتایی اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران بـا اعلام‬ ‫اینکـه بـا وجود تمام این مسـائل و مشـکالت‪ ،‬ما در اسـتقرار‬ ‫واحدهـای صنعتـی در شـهرکها‪ ،‬در طـول سـالهای گذشـته‬ ‫رشـد خوبـی داشـته ایـم تصریـح کـرد‪ :‬در مقایسـه بـا سـال‬ ‫‪ 85‬تعـداد واحدهـا ‪ 2‬برابـر شـده اسـت و از ابتدای سـال ‪93‬‬ ‫تاکنـون بیـش از ‪ 600‬سـرمایه گـذار جدیـد در شـهرکهای‬ ‫صنعتی مسـتقر شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫موسـوی اعالم داشـت‪ 2 :‬هــزار و ‪ 650‬سـرمایه گذار واحــد‬ ‫صنعتـی داریـم کـه یکهــزار و ‪ 700‬واحـد بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـید و مابقـی این واحــدها‪ ،‬در مرحله سـاخت و سـاز قرار‬ ‫دارنـد‪ .‬از ایـن واحــدهای به بهره بـرداری رسـیده حدود ‪67‬‬ ‫درصـد واحدهـا در حـال کار و مابقـی راکد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در بخـش زیرسـاختها تلاش شـده‬ ‫پـروژه هـای عمــرانی شـهرکهای صنعتـی در اولویـت قـرار‬ ‫بگیرد خاطرنشـان کرد‪ :‬امسـال به ‪ 2‬شـهرک صنعتی کیاسـر‬ ‫چهاردانگـه و دودانگه گازرسـانی می شـود کـه هزینه اجرای‬ ‫ایـن پروژه ها در شـهرکهای صنعتی بسـیار باال اسـت و علت‬ ‫ان‪ ،‬پاییـن امـدن هزینـه در مصـرف گاز شـهرکها می باشـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازنـدران تاکید کرد‪:‬‬ ‫از سـال ‪ 93‬تاکنون ‪ 11‬شـهرک صنعتی در استان‪ ،‬گازرسانی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫موسـوی بـا تاکیـد بـر اینکـه فیبرنـوری جـزء ضرورتهـای‬ ‫شـهرکهای صنعتـی اسـت اذعـان داشـت‪ :‬ایـن ضـرورت در‬ ‫زمـان شـیوع کرونـا بیشـتر احسـاس شـد و علیرغـم گـران‬ ‫بـودن‪ ،‬در ‪ 11‬شـهرک صنعتـی شـبکه فیبرنـوری اجرا شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی یکـی دیگـر از طرحهـای مهـم در شـهرکهای صنعتـی‬ ‫را ایجـاد تصفیـه خانـه هـا بیـان کـرد و افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫چالـوس نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪20/9/1390‬ملـک متقاضـی کـه در هیـات موضـوع ماده یک قانـون مذکور مسـتقر در واحد ثبتـی چالوس‬ ‫مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهت اطالع عموم به شـرح‬ ‫ذیـل اگهـی میگـردد‪ 1051 :‬فرعـی از ‪ - 15‬اصلـی واقع درقریه نورسـربخش یک قشلاقی دهسـتان کالرسـتاق به‬ ‫نـام مهدیـه جوادنـژاد کوملـه و راضیـه رحمتـی بازرگانـی هریـک نسـبت به سـه دانگ ششـدانگ یک قطعـه زمین‬ ‫بـا سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 195.40‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از علـی اهلل محمـدی مالک رسـمی حقوق‬ ‫ارتفاقـی‪ :‬رعایـت حریـم نهـراب بـه مقـدار ‪ 2‬متر از حدنهایی بسـتر نهـراب الزامی اسـت ضمنا عقب نشـینی درحد‬ ‫غـرب بـه عمـق ‪ 1.4‬متردرکنـج حدشـمال غـرب وعمـق ‪ 1.49‬درکنج جنـوب غرب به مسـاحت ‪ 21‬مترمربـع برابر‬ ‫ضوابـط شـهرداری الزامـی مـی باشـد بنحـوی که مسـاحت کل ملـک موردتقاضـا بـه ‪ 173.90‬مترمربـع بایداصالح‬ ‫گـردد‪ .‬لـذا بـه موجـب ماده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده‬ ‫‪ 13‬اییـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق ایـن روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند ‪ .‬معترضیـن باید ظرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت و در صورتـی که اعتراض‬ ‫در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض ‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکنـد اداره‬ ‫ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیـت می نماید و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت ‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امالکـی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده ‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پس از تنظیـم اظهارنامه حاوی تحدید حـدود ‪ ،‬مراتب را در اولین اگهـی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع عموم می رسـاند و نسـبت بـه امالک در جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید‬ ‫حـدود ‪ ،‬واحـد ثبتـی اگهـی تحدیـد حدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪20/05/1399 :‬‬ ‫نیکنام ازوجی رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫تاریخ انتشار ‪03/ 06/1399 :‬‬ ‫و امالک شهرستان چالوس‬ ‫م الف‪19903770:‬‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حـوزه ثبتـی چالـوس نظـر به دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪20/9/1390‬ملـک متقاضی که در هیات موضـوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی چالـوس مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صـادر گردیده جهت اطالع‬ ‫عمـوم بـه شـرح ذیـل اگهـی میگـردد‪ 861 :‬فرعـی از ‪ - 14‬اصلـی واقـع در قریـه هچیرود بخش یک قشلاقی‬ ‫دهسـتان کالرسـتاق بـه نـام نجیحه مالطفت نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین با سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 301‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از محمدباقر غالمی مالک رسـمی لذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن نامه مربوطه ایـن اگهی در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع‬ ‫ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معترضین باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت را به اداره ثبت محـل تحویل دهد که‬ ‫در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی که اعتـراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض ‪ ،‬گواهی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکنـد اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت مـی نماید و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت ‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬اییـن نامه مذکـور در مورد قسـمتی از امالکی که قبلا اظهارنامه ثبتـی پذیرفته‬ ‫نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامه حاوی تحدیـد حـدود ‪ ،‬مراتـب را در اولین اگهی‬ ‫نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع عموم می رسـاند و نسـبت به املاک در جریـان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود ‪ ،‬واحـد ثبتی اگهـی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪20/05/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪03/06/1399 :‬‬ ‫نیکنام ازوجی رئیس ثبت اسناد و‬ ‫م الف‪19903768 :‬‬ ‫امالک شهرستان چالوس‬ ‫نزدیکـی واحدهـای صنعتـی بـه مناطـق مسـکونی‪ ،‬محیـط‬ ‫زیسـت اسـتان نیـز در ایـن زمینـه حسـاس بـوده و بهمیـن‬ ‫منظـور مـی طلبـد که مـا نیـز بشـدت در مقابل تنـش های‬ ‫زیسـت محیطـی حسـاس باشـیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازنـدران ادامـه داد‪:‬‬ ‫برایـن اسـاس‪ ،‬در مناطقـی کـه حساسـیت ها در ان بیشـتر‬ ‫بـوده‪ ،‬اقـدام بـه احـداث تصفیـه خانه کـرده ایم‪.‬‬ ‫موسـوی بـا بیـان اینکـه درحـال حاضـر‪ 15‬تصفیـه خانـه و‬ ‫‪ 17‬مـدول تصفیه خانه در شـهرکهای صنعتی مسـتقر اسـت‬ ‫گفـت‪ :‬از سـال ‪ 93‬تاکنـون احداث و بازسـازی ‪ 6‬تصفیه خانه‬ ‫انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بـرای احـداث تصفیـه خانـه فاضلاب‪ ،‬طبق‬ ‫مصوبه هیات دولت‪ ،‬سـه شـرط واگذاری ‪ 70‬درصد شـهرک‪،‬‬ ‫بهـره بـرداری ‪ 50‬درصـد واحدهـا و حداقـل ‪ 100‬مترمکعب‬ ‫پسـاب در شـبانه روز لحاظ شـده اسـت و در غیـر اینصورت‪،‬‬ ‫واحدهـا خود مسـئول تصفیه پسـابها در شـهرکهای صنعتی‬ ‫هسـتند‪.‬مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازنـدران در‬ ‫پایان اظهار داشـت‪ :‬تا قبل از سـال ‪ 93‬در ‪ 2‬شـهرک صنعتی‬ ‫سـاری و امـل‪ ،‬اتـش نشـانی مسـتقر بـود امـا هم اکنـون به‬ ‫‪ 11‬شـهرک رسـیده اسـت و هزینه یک ماشـین اتش نشانی‬ ‫حـدود ‪ 2‬میلیارد تومان اسـت‪.‬‬ ‫شهیدان رجایی و باهنر‪ ،‬دو نماد‬ ‫ماندگار از وحدت ملت و دولت در‬ ‫مسیر پیشرفت و سرافرازی انقالب‬ ‫ایران اسالمی هستند‬ ‫شـهیدان رجایـی و باهنـر دو نمـاد مانـدگار از وحـدت ملت و دولت در مسـیر‬ ‫پیشـرفت و سـرافرازی در تاریـخ پرافتخـار انقالب شـکوهمند ایران اسلامی و‬ ‫تجلـی راسـتینی از روحیـه خدمتگـزاری به مردم هسـتند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل اسـتاندارد اسـتان مازنـدران‪ ،‬علی امینی‪،‬‬ ‫مدیـر کل اسـتاندارد مازنـدران بـه مناسـبت گرامـی داشـت هفته دولـت پیام‬ ‫صـادر کرد‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫هفتـه دولـت یاداور روزهای پرشـور خدمتگـزاری نیروهای مخلـص و متعهد‪،‬‬ ‫شـهیدان رجایـی و باهنـر مـی باشـد کـه بی شـک تمـام مسـئوالن و مدیران‬ ‫مـی بایسـت بـا تاسـی از ویژگـی هـای واالی اخالقـی و رفتاری این شـهیدان‬ ‫در راسـتای اعتلاء اهـداف و ارمـان هـای نظام و همچنین تحقق شـعار سـال‬ ‫کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری تحـت عنـوان ( جهـش تولیـد) نامگذاری‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬تلاش کـرده و زمینـه هـای رشـد و پیشـرفت روزافـزون نظـام‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران فراهم اورنـد‪ .‬شـهیدان رجایـی و باهنر دو‬ ‫نمـاد مانـدگار از وحـدت ملـت و دولـت در مسـیر پیشـرفت و سـرافرازی در‬ ‫تاریـخ پرافتخـار انقالب شـکوهمند ایران اسلامی و تجلی راسـتینی از روحیه‬ ‫خدمتگـزاری بـه مردم هسـتند‪.‬‬ ‫اینجانـب بـه عنـوان یکـی از خادمـان مـردم اسـتان ضمـن گرامیداشـت یـاد‬ ‫و خاطـره شـهدای واالمقـام دولـت و بویـژه شـهیدان رجایـی و باهنـر‪ ،‬هفتـه‬ ‫دولـت را بـه همـه دولت مـردان وکارمنـدان خـدوم ومتعهد وبویـژه کارمندان‬ ‫وکارگـزاران دولـت در اسـتان مازنـدران و اداره کل اسـتاندارد اسـتان تبریـک‬ ‫عـرض نمـوده و موفقیـت همـگان را در راسـتای تحقـق ارمـان هـای بلنـد‬ ‫حضـرت امـام خمینـی (ره) و مقـام معظـم رهبری(مد ظـل العالـی)‪ ،‬از درگاه‬ ‫خداونـد متعـال مسـئلت مـی نماید‪.‬‬ ‫علی امینی‬ ‫مدیر کل استاندارد استان مازندران‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حـوزه ثبتـی چالوس نظر به دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪20/9/1390‬ملـک متقاضی که در هیـات موضوع ماده یـک قانون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی چالـوس مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض وی محـرز و رای‬ ‫الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیـل اگهـی میگـردد‪ 861 :‬فرعـی از ‪ - 14‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه هچیـرود بخش یک قشلاقی دهسـتان کالرسـتاق به نـام نجیحه مالطفت نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا سـاختمان به مسـاحت ‪ 301‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫محمدباقـر غالمـی مالـک رسـمی لذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬اییـن نامه مربوطه ایـن اگهی در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‬ ‫تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت محل‬ ‫وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معترضیـن باید ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت را به اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در این صورت اقدامـات ثبت موکول بـه ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت‬ ‫و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصـل نگردد یا معتـرض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬اییـن نامه مذکور در‬ ‫مـورد قسـمتی از امالکـی کـه قبال اظهارنامه ثبتـی پذیرفته نشـده ‪ ،‬واحد ثبتی بـا رای هیات پس از‬ ‫تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدید حـدود ‪ ،‬مراتب را در اولیـن اگهی نوبتی و تحدید حـدود به صورت‬ ‫همزمـان بـه اطلاع عموم می رسـاند و نسـبت به امالک در جریـان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود‬ ‫‪ ،‬واحـد ثبتـی اگهـی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪20/05/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪03/06/1399 :‬‬ ‫نیکنام ازوجی رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫م الف‪19903768 :‬‬ ‫شهرستان چالوس‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫چالـوس نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪20/9/1390‬ملـک متقاضـی کـه در‬ ‫هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتی چالـوس مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صادر گردیده جهت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل اگهـی میگـردد‪4004 :‬‬ ‫فرعـی از ‪ - 2‬اصلـی واقـع درقریـه ابرنـگ بخـش یـک‬ ‫قشلاقی دهسـتان کالرسـتاق به نام علی اکبر احمدی‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 190‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه‬ ‫از حسـین کیادلیـری مالـک رسـمی لـذا بـه موجـب‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن‬ ‫نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی ‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تا در‬ ‫صورتیکه اشـخاص ذینفـع به ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی و در‬ ‫روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یـک‬ ‫پیام تبریک مدیر کل استاندارد مازندران‪:‬‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد‬ ‫کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض‬ ‫در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض ‪ ،‬گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکند‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت مـی نماید‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهـی اسـت برابر مـاده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫مذکـور در مـورد قسـمتی از امالکی که قبلا اظهارنامه‬ ‫ثبتـی پذیرفتـه نشـده ‪ ،‬واحد ثبتـی بـا رای هیات پس‬ ‫از تنظیـم اظهارنامه حاوی تحدید حـدود ‪ ،‬مراتب را در‬ ‫اولیـن اگهـی نوبتی و تحدید حدود بـه صورت همزمان‬ ‫بـه اطلاع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه املاک در‬ ‫جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید حـدود ‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫اگهـی تحدیـد حـدود را به صـورت اختصاصی منتشـر‬ ‫مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪20/05/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪03/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19903778:‬‬ ‫نیکنام ازوجی رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫چالوس‬ ‫اخبار‬ ‫پیام مدیر کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان گیالن به‬ ‫مناسبت اغاز هفته دولت‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بنـادر در هـر کشـوری بـه عنـوان پـل تجـاری‬ ‫ان کشـوری و دروازه ورود بـه تجـارت جهانـی‬ ‫محسـوب مـی شـوند و بـا توجـه بـه پیشـرفت روز‬ ‫افزون سـامانه های لجسـتیکی و توزیـع کاال‪ ،‬بنادر‬ ‫پیشـرفته نقـش مهمی در رشـد اقتصـادی و رقابت‬ ‫در بیـن کشـورهای منطقـه خـود دارنـد‪.‬‬ ‫بنـادر اسـتان گیلان بـا برنامـه ریـزی مناسـب و‬ ‫اینـده نگـری موجـب بهـر ه وری بیشـتر شـده و با‬ ‫اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای دریایـی تحولی در‬ ‫صنعـت حمل ونقـل و صنایـع وابسـته بـه ان ایجاد‬ ‫کـرده اسـت که ایـن امر موجب شـد که در سـالی‬ ‫کـه توسـط مقام معظـم رهبری سـال جهش تولید‬ ‫نام گذاری شـد‪ ،‬رشـد چشـمگیری نسـبت به زمان‬ ‫مشـابه سـال گذشته شـاهد باشیم‪.‬‬ ‫بندرانزلـی به عنـوان پرسـابقه ترین و شـاخص ترین‬ ‫بندر حاشـیه جنوبی دریای خزر همواره از گذشـته‬ ‫تـا به امـروز ب ه عنـوان برند در کشـورهای حاشـیه‬ ‫دریـای خـزر مطـرح بـوده و بـه عنـوان یـک بنـدر‬ ‫مهـم بـرای بازرگانـان‪ ،‬تجـار و خطـوط کشـتیرانی‬ ‫در شـمال ایـران مـورد توجه بوده اسـت کـه امروز‬ ‫بـا دارا بـودن کارکنـان بـا تجربـه و بـا دانـش و به‬ ‫روز اوری تجهیـزات بـه سـمت کارایـی باالتـر گام‬ ‫برداشـته شـد و ایـن درحالـی اسـت کـه بنـادر‬ ‫گیلان توانایـی پهلودهـی تمام کشـتی های حامل‬ ‫کاالهـای دریای خـزر را دارا بوده اسـت و می تواند‬ ‫در زمینـه تامیـن نیازهـای بـازار بـه ویـژه کاالهای‬ ‫اساسـی و غلات نقـش بسـزاتری را ایفـاد نماید‪.‬‬ ‫سـازمان بنـادر و دریانـوردی با توجه به درخواسـت‬ ‫و نیـاز فعـاالن اقتصـادی و سـرمایه گـذاران بـه‬ ‫سـمت توسـعه بنـادر حرکـت مـی کنـد کـه بـا‬ ‫بررسـی نیـاز بـازار و همچنیـن بهره گیـری از توان‬ ‫بخـش خصوصی به منظـور افزایش تـوان عملیاتی‬ ‫موضـوع سـاخت و تجهیـز زیرسـاخت هـای بنـادر‬ ‫اسـتان در دسـتور کار قـرار گرفـت که افتتـاح ‪۱۳‬‬ ‫پـروژه در بنـادر انزلـی و اسـتارا در هفتـه دولـت با‬ ‫اعتبـار ‪ ۱۵۰‬میلیـارد تومان و اشـتغال زایی بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفـر از جوانـان ایـن مـرز و بـوم نشـان دهنده‬ ‫ایـن اتفاق اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن عـرض تسـلیت فـرا رسـیدن ایام‬ ‫سـوگواری سـید و سـاالر شـهیدان‪ ،‬یـاد و خاطـره‬ ‫شـهدای واال مقـام دولت بـه ویژه شـهیدان رجایی‬ ‫و باهنـر و همچنیـن اغـاز هفتـه دولـت را گرامـی‬ ‫داشـته و موفقیـت همـگان را در تحقـق ارمانهـای‬ ‫انقلاب اسلامی و ادامـه راه شـهیدان سـرافراز از‬ ‫درگاه خداونـد متعـال مسـئلت مـی نمایـم‪.‬‬ ‫حمیدرضا ابایی‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪684‬‬ ‫رجبی‪ ،‬شهردار ساری خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز پروژه مجتمع رفاهی گردشگری صفر اباد و بازگشایی‬ ‫مسیر شرقی ساری در هفته دولت‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫عبـاس رجبـی شـهردار سـاری‬ ‫از کلنـگ زنـی پـروژه مجتمـع‬ ‫رفاهـی گردشـگری صفرابـاد و‬ ‫اییـن بازگشـایی مسـیر شـرقی‬ ‫سـاری در هفتـه دولـت خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شـهرداری سـاری‬ ‫عبـاس رجبـی شـهردار سـاری‬ ‫بابیـان اینکـه هم زمـان بـا هفتـه‬ ‫دولـت پـروژه مجتمـع رفاهـی‬ ‫صفرابـاد در مرکـز مازنـدران‬ ‫کلنگ زنی می شـود‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫ایـن پـروژه کـه یکـی از مطالبات‬ ‫دیرینـه شـهروندان سـاری بـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬سـال ها بـدون تکلیـف‬ ‫رهاشـده بـود و اینک بـا پیگیری‬ ‫شهرداری سـاری فعالیت اجرایی‬ ‫ان اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫وی اجـرای این پـروژه را با توجه‬ ‫بـه اینکـه شهرسـتان سـاری از‬ ‫وجـود چنیـن پـروژه رفاهـی‬ ‫گردشـگری مطلوبـی محـروم‬ ‫بـوده‪ ،‬مهـم و حیاتـی خوانـد و‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ایـن پـروژه در زمینی‬ ‫به مسـاحت حـدود ‪ 10‬هکتار که‬ ‫در پنـج کیلومتری شـهر سـاری‬ ‫واقع شـده اسـت در هفتـه دولـت‬ ‫بـا حضـور اسـتاندار مازنـدران‬ ‫و دیگـر مدیـران اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانیکلنـگزنـیمی شـود‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری گفـت‪ :‬احـداث‬ ‫هتـل‪ ،‬شـهربازی‪ ،‬رسـتوران‪،‬‬ ‫دریاچـه ابـی‪ ،‬سـالن ورزشـی‪،‬‬ ‫پارکینـگ‪ ،‬فروشـگاه‪ ،‬فضـای‬ ‫سبز‪ ،‬سـالن همایش و اقامتگاه از‬ ‫کاربری هـای پیش بینی شـده در‬ ‫ایـن پارک تفریحی و گردشـگری‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫رجبـی افـزود‪ :‬بـرای احـداث این‬ ‫پـروژه‪ ،‬اقدامـات الزم جهـت‬ ‫تملـک و نیـز تامیـن اعتبـارات‬ ‫موردنیـاز انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اییـن بازگشـایی‬ ‫مسـیر شـرقی سـاری از انتهـای‬ ‫بلـوار داراب (پـل کابلـی) تـا‬ ‫پـل شـهید نـوری نیـز از دیگـر‬ ‫برنامه هـای شـهرداری در هفتـه‬ ‫دولـت خواهـد بـود‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫ایـن پـروژه بـه طـول ‪ 2600‬متر‬ ‫و عـرض ‪ ۵/۲۶‬متـر حلقـه وصـل‬ ‫شـرق بـه غـرب مرکـز مازنـدران‬ ‫اسـت و از پروژه هـای مهـم‬ ‫عمرانـی بـا چشـم انداز توسـعه‬ ‫متـوازن اسـت کـه بـه همـت‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی‬ ‫فضاهـای شـهری شـهرداری‬ ‫بـا اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت‬ ‫درون سـازمانی در دسـت اجـرا‬ ‫اسـت پـروژه ای کـه علاوه بـر‬ ‫ایجـاد کمربند گردشـگری و رفع‬ ‫گره هـای ترافیکـی در سـهولت‬ ‫دسترسـی بـه نقـاط ورودی و‬ ‫خروجـی شـهر تاثیـر مسـتقیم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬مجموعـه‬ ‫شـهرداری سـاری باهدف کسـب‬ ‫رضایتمنـدی شـهروندان و ارائـه‬ ‫خدمـت صادقانـه‪ ،‬پروژه هـای‬ ‫مذکـور را بـا تلاش شـبانه روزی‬ ‫در بازه هـای زمانـی تعریف شـده‬ ‫بـه سـرانجام خواهـد رسـاند‪.‬‬ ‫این پروژه در زمینی‬ ‫به مساحت حدود‬ ‫‪ 10‬هکتار که در پنج‬ ‫کیلومتری شهر‬ ‫ساری واقع شده‬ ‫است در هفته دولت‬ ‫با حضور استاندار‬ ‫مازندران و دیگر‬ ‫مدیران استانی و‬ ‫شهرستانی کلنگ‬ ‫زنی می شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی منطقه چالوس خبرداد‪:‬‬ ‫استمرار اجرای پروتکل های بهداشتی در کنترل مجدد‬ ‫شیوع ویروس کرونا در منطقه چالوس‬ ‫منطقـه چالـوس در راسـتای پیشـگیری و کنتـرل‬ ‫مـوج دوم شـیوع بیمـاری کرونا همچنان بـر رعایت‬ ‫و اجرای الزامات بهداشـتی در ساختمان های اداری‪،‬‬ ‫تاسیسـات نفتـی و جایگاه هـای عرضـه سـوخت‪،‬‬ ‫تاکیـد و نظـارت دارند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه چالـوس بـا توجـه بـه‬ ‫افزایـش شـیوع بیمـاری کرونـا در برخی اسـتان ها‪،‬‬ ‫خصوصـا مناطـق شـمالی عالوه بـر اسـتمرار اجرای‬ ‫الزامـات بهداشـتی مکان هـای پرتردد و سرپوشـیده‬ ‫همچـون سـاختمان های اداری‪ ،‬تاسیسـات نفتـی و‬ ‫‪ ...‬بـه منظـور حفظ سلامتی کارکنـان و هم وطنان‬ ‫عزیـز رعایـت ایـن پروتکل هـا در سـطح منطقـه و‬ ‫نواحـی بـه طـور مـداوم مـورد پایـش قـرار می گیرد‪.‬‬ ‫تـورج امانـی مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده‬ ‫هـای نفتـی منطقـه چالـوس در ایـن زمینـه گفت‪:‬‬ ‫ارسـال روزانـه اطالعیه هـای بهداشـتی و اموزشـی‬ ‫از طریـق سیسـتم داخلـی اتوماسـیون اداری‪ ،‬لغـو‬ ‫ماموریت هـای غیرضـروری‪ ،‬نظـارت مسـتمر بـر‬ ‫وضعیـت سلامت کارکنـان‪ ،‬برنامه ریـزی جهـت‬ ‫شـیفت های کاری کشـیک منطقـه به منظـور عدم‬ ‫اختلال در سوخت رسـانی غرب اسـتان مازندران از‬ ‫اقدامـات اولیـه بهداشـت‪ ،‬ایمنـی و محیـط زیسـت‬ ‫منطقـه در مقابلـه بـا کرونـا ویـروس به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه تهیـه مـواد ضدعفونـی (الـکل‬ ‫و محلـول کلـر) جهـت ضدعفونـی روزانـه لـوازم‬ ‫شـخصی نظیـر میـزکار‪ ،‬کامپیوتـر و ‪ ، ...‬ضدعفونـی‬ ‫روزانـه کلیـه اماکـن عمومـی نظیـر اتاق هـا‪ ،‬راهرو‪،‬‬ ‫دسـتگیره های در‪ ،‬راه پلـه و ورودی خروجـی‬ ‫سـاختمان ها‪ ،‬سـرویس های بهداشـتی ‪ ...‬توسـط‬ ‫خدمـات اداری و سم پاشـی هفتگـی کلیـه اماکـن‬ ‫واجـرایتـبسـنجیهمـهروزهکارکنـاناشـارهکـرد‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه چالـوس همچنیـن در خصـوص‬ ‫رعایـت طـرح فاصله گـذاری اجتماعی و پیشـگیری‬ ‫از بیمـاری کوویـد ‪ ۱۹‬در کلیـه جایگاه هـای عرضـه‬ ‫سـوخت نیز گفـت‪ :‬ابالغ اطالعیه الزام سـوختگیری‬ ‫توسـط اپراتورهـا بـه کلیـه جایـگاه داران‪ ،‬صـدور‬ ‫اخطاریـه بـه جایگاه های متخلف در راسـتای اجرای‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی بـه طـور مسـتمر انجـام و‬ ‫پایـش می شـود‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران ‪:‬‬ ‫ردیف اعتباری پوشش بیمه ای باید‬ ‫محکم تر بسته شود‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران گفـت‪ :‬از انجایـی‬ ‫کـه ‪ ۹۰‬درصـد اعتباراتمـان وابسـته بـه دولـت اسـت‬ ‫بیمـه شـدگان هم رایـگان خدمـات می گیرنـد‪ ،‬ردیف‬ ‫اعتبـاری پوشـش بیمه ای مـان را بایـد محکم تـر و‬ ‫پایدارتـر ببینیـم چـون وابسـته بـه درامـد نیسـتیم‪.‬‬ ‫بیمه سلامت توانسـته در جهت کاهش االم نیازمندان‬ ‫گام هـای مهمـی برداشـته و موجبـات اسـتفاده عموم‬ ‫مـردم از نعمـت دفترچه بیمـه سلامت را فراهم کند‪.‬‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت مازنـدران در راسـتای افزایش‬ ‫سـطح کیفـی خدمـات بیمـه ای به مـردم و همچنین‬ ‫گسـترش دامنـه خدمـات خـود اقدامات مطلوبـی را تا‬ ‫کنـون انجام داده اسـت‪.‬‬ ‫*پزشـک خانـواده تـا چـه انـدازه در بحـث‬ ‫بیمـاران کرونایـی موثـر بـوده اسـت؟‬ ‫شـالوده و سـاختار کاری پزشـک خانواده طوری اسـت‬ ‫کـه می توانـد قبـل از بـروز هرگونـه بحـران در زمینـه‬ ‫سلامت با شـناختی که از جمعیت تحت پوشـش دارد‬ ‫بـه دفـاع مقابله تشـخیص و درمـان بپردازد‪.‬شـناختی‬ ‫کـه مجموعـه پزشـک خانـواده از پرونـده سلامت‬ ‫داشـت پـس از شـیوع کرونـا بهتر از سـایر پزشـکان با‬ ‫سـرعت باالتـر و دقـت بیشـتری انجـام شـد‪.‬در بحران‬ ‫کرونـای سـال گذشـته همـکاران مـا ارتبـاط باالیـی‬ ‫بـا مـردم داشـتند و توانسـتند توسـط پـل ارتباطـی با‬ ‫مـردم بـه اگاه سـازی کمک کننـد هر چند کـه برخی‬ ‫بسـیار فعال بودنـد و فرااسـتانی عمل کردند‪.‬پزشـکان‬ ‫توانسـتند بـا ارتبـاط تلفنی بـا جمعیت تحت پوشـش‬ ‫بـا مشـاوره و به صـورت مجـازی بـه بیمه شـده ارتباط‬ ‫برقـرار کننـد‪ ،‬در مازنـدران و اسـتان فارس ایـن اتفاق‬ ‫رخ داد امیدواریـم ایـن تجربـه موفـق در شـرایط کرونا‬ ‫بـه تقویت مسـیر پزشـک خانـواده کمـک کند‪.‬‬ ‫مداخلـه مـردم بـه خانـواده در ایـن شـرایط سـخت و‬ ‫وجـود اپیدمـی کرونـا می توانـد موثـر باشـد تلفـات و‬ ‫هزینه هـا را کمتـر می کنـد‪ ،‬بـا پایـش مسـتمر پرونده‬ ‫سلامت افـراد می تـوان اقدامـات بهتـری انجـام داد‪.‬‬ ‫در اسـتان مازنـدران پیشـگیری و پایـش مسـتمر در‬ ‫قالـب طـرح پزشـک خانـواده اوضـاع خوبـی دارد‪ ،‬بـه‬ ‫راحتـی می توانیـم مقولـه سلامت مـردم را هدایـت‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫*وضعیـت پرداختی هـا بـه موسسـات درمانـی‬ ‫چگونه اسـت؟‬ ‫یکـی از دالیـل تاخیـر جبـری بـه مـدت یـه مـاه و‬ ‫همچنیـن اعتبـارات نامنظم موجب شـد ‪ 5‬و الی ‪ 6‬ماه‬ ‫برسـد در پزشـکی خانواده شـهری در سـال گذشته و‬ ‫امسـال بـا حداقـل تاخیـر پرداخـت داشـتیم در برخی‬ ‫از حوزه هـا پزشـکان شـهرهای زیر ‪ ۲۰‬هـزار نفرکه در‬ ‫عرصـه نسخه نویسـی الکترونیک فعال هسـتند ‪ ۱۰‬الی‬ ‫‪ ۲۰‬روزه پرداخـت داشـتیم‪.‬‬ ‫ی مـا بـه روز اسـت‪،‬‬ ‫در سـال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬پرداختی هـا ‬ ‫غیـر از بحـث سـنتی بـودن برخـی موسسـات و اجبار‬ ‫تاخیـری نداشـتیم تالشـمان این اسـت که بـا اجرایی‬ ‫شـدن کامـل نسخ نویسـی پرداخـت را به روزرسـانی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫در حـال حاضر با روش نوین نسخه نویسـی الکترونیکی‬ ‫حـدود ‪ ۷۰۰‬پزشـک در طـرح ورود پیدا کردند اسـناد‬ ‫و پـول امـده اسـت تـا بـازه زمانـی را حـذف شـود‪ ،‬در‬ ‫سـه ماهه چهـارم ‪ ۹۸‬بـه پرداختی ها سـرعت دادیم تا‬ ‫دغدغه تامین اعتبار نداشـته باشـیم ‪.‬‬ ‫*اسـتقبال پزشـکان از نسـخه الکترونیکـی به‬ ‫چـه صورت اسـت؟‬ ‫بیـش از ‪ ۹۵‬درصـد همـکاران پزشـک و ‪ ۶۰‬الـی ‪۷۰‬‬ ‫داروخانـه از نسخه نویسـی الکترونیک اسـتقبال کردند‬ ‫بقیـه تـا بحـث جاافتـادن نـرم افـزار واحـد منتظـر‬ ‫خواهنـد ماند‪.‬‬ ‫مـا نـرم افـزار رایـگان سلامت هـم ارائـه کردیـم کـه‬ ‫برخـی عالقمنـد نبودنـد و بسـتر کامـل بـرای اجـرای‬ ‫پـروژه الکترونیـک امـاده اسـت‪ ،‬تا با شـفافیت بیشـتر‬ ‫کار و پرداخت هـا انجـام شـد‪.‬‬ ‫*حذف دفترچه های کاغذی به کجا رسید؟‬ ‫از دو سـال گذشـته در بخـش بسـتری مـا بـدون نیـاز‬ ‫بـه دفترچـه بـا ارئـه کـد ملی بیمـه شـده تاییدیـه را‬ ‫می گیریـم‪ ،‬در عرصه سـرپایی اگر دفترچـه فاقد اعتبار‬ ‫باشـد بـه دفترچـه و برگـه نـگاه نمی کنند بـا کد ملی‬ ‫تاییدیـه و کد نسـخه را دریافـت می کنند بخاطر حفظ‬ ‫اطمینـان همزمـان بحث کاغـذ و الکترونیـک را داریم‬ ‫کـه نگرانی و خطایی نباشـد‪.‬‬ ‫بیمه شـدگان بـا شـماره گیری ‪ *۱۶۶۶#‬از طریق تلفن‬ ‫همـراه حتـی اگـر اینترنـت قطـع بـود می تواننـد کـد‬ ‫استحقاق سـنجی را بـا ورود کـد ملـی دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت بـه ایـن سـمت رفته کـه نیاز‬ ‫بـه سـاخت دفترچـه بـه نصـف برسـد‪ ،‬از انجایـی کـه‬ ‫زیرسـاخت ضریـب نفـوذ موبایل در کشـور بسـیار باال‬ ‫اسـت پیچیدگـی خاصـی نـدارد چـون روش نوعـی‬ ‫اسـت ولـی مقاومت وجود دارد اما با سـرعت پزشـکان‬ ‫متخصـص بیمارسـتان دولتـی و خصوصـی مشـارکت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ریل گـذاری در مقولـه سلامت بـه سـمت الکترونیکی‬ ‫شـدن اسـت و بدون اسـتفاده از این سیستم به راحتی‬ ‫نمی تـوان کار کرد‪.‬‬ ‫در ازمون وسـع اسـتان مـا ‪ 49‬هزار نفر ثبـت نام کرده‬ ‫بودند و برای ‪ 31‬هزار مورد دهک شـان مشـخص شـد‬ ‫کـه نصـف ایـن تعـداد در دهـک یـک و دو سـه قـرار‬ ‫گرفتنـد و مابقـی در دهک هـای بعـدی قـرار گرفتند ‪،‬‬ ‫بـر پایه کد ملی فرد گردش مالی تشـخیص داده شـد‪.‬‬ ‫قانـون گـذار یارانه سلامت را به قشـر نیازمنـد جامعه‬ ‫می دهد ‪.‬اگـر درامـد مالـی افـراد از ‪ ۴۰‬درصـد حقـوق‬ ‫ماهیانـه مصـوب قانـون کار در هـر سـال کمتـر باشـد‬ ‫رایـگان بیمـه می شـوند اگـر بیـن ‪ ۴۰‬تـا ‪ ۱۰۰‬درصـد‬ ‫حقـوق اعالمـی ماهیانـه اداره کار باشـد نصـف مبلغ و‬ ‫بیـش از ایـن نزدیـک بـه ‪ ۷۰۰‬هزار تومان در هر سـال‬ ‫پرداخـت خواهنـد کرد که مبلغ سـنگینی نیسـت‪۱۰ ،‬‬ ‫هـزار نفر در مازنـدران بی بضاعت از این طرح اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫مهم ترین چالش که با ان روبرو هستید؟‬ ‫از انجایـی کـه ‪ ۹۰‬درصد اعتباراتمان وابسـته به دولت‬ ‫اسـت بیمـه شـدگان هـم رایـگان خدمـات می گیرند‪،‬‬ ‫ردیـف اعتباری پوشـش بیمـه ای مان را بایـد محکم تر‬ ‫و پایدارتـر ببینیـم چون وابسـته به درامد نیسـتیم‪ ،‬در‬ ‫مازنـدران یـک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هـزار نفـر بیمـه شـده‬ ‫سلامت داریم کـه ‪ ۲۸۰‬هزار نفر کارمنـد ‪ ۸۰‬هزار نفر‬ ‫سـایر اقشـار هسـتند که ‪ ۷‬درصد حقوق مبنایشـان را‬ ‫به عنـوان حـق بیمـه پرداخـت می کنند‪.‬‬ ‫قلب سالم و رابطه ان‬ ‫با پیچاندن گوش!‬ ‫قلب سالم و رابطه ان با پیچاندن گوش!‬ ‫مـا هـر از گاهـی کـه بـا خودمان خلـوت مـی کنیم و‬ ‫در خاطـر خطیـر و افـکار منیرمـان (بارعایـت اصـول‬ ‫زیسـت محیطی )غوطه ور می شـویم و به گذشـتگان‬ ‫و درگذشـتگان می اندیشـیم‪ (،‬خدا اموات شـما را هم‬ ‫بیامـرزد) مـی بینیـم ایـن بنـدگان خـدا بـدون رایانه‬ ‫و تکنولـوژی و کتابخانـه و تحصیلات اکادمیـک چه‬ ‫خدماتـی به بشـریت ارائـه کردند‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا امـروز قصـد داریـم از یـک رویکـرد‬ ‫قدیمـی و مشـترک بین دانشـمندان قدیمـی و جدید‬ ‫و دالیـل علمـی ان رونمایی کنیـم‪ « :‬رابطه پیچاندن‬ ‫گـوش و سلامت قلب!» حتمـاً با خودتـان می گوئید‬ ‫ایـن دو چـه ارتباطـی بـا هـم دارنـد؟ االن عـرض می‬ ‫کنـم‪ .‬اگـر خاطـر مبارکتـان باشـد در گذشـته مـردم‬ ‫قلـب هـای سـالم تـری داشـتند کـه صـد البتـه این‬ ‫سلامت قلـب بـه تحـرک بیشـتر‪ ،‬نبـود روغـن پالـم‬ ‫در لبنیـات‪ ،‬وجـود سـرب در بنزیـن‪ ،‬نیتـرات در اب ‪،‬‬ ‫ارسـنیک در برنج و ‪ ...‬ربطی نداشـت‪ .‬پیچاندن گوش‬ ‫بچـه ها توسـط معلمـان و مکتبخانـه داران بزرگوار و‬ ‫والدین شـان‪ ،‬راز سلامت قلب در نسـل گذشـته بود!‬ ‫بلـه پیچانـدن گـوش‪ ...‬در تائیـد و اثبـات مطلب فوق‬ ‫هـم دانشـمندان اخیـر زحمـت کشـیده انـد و نتایـج‬ ‫تحقیقـات شـان را نیـز منتشـر کـرده انـد‪ .‬قـرارداد‬ ‫ویلموتـس که نیسـت محرمانـه بمانـد؛ تحقیق علمی‬ ‫است!‬ ‫اصـل نتایـج بـدون کـم و کاسـت‪« :‬بنابـر تحقیقـات‬ ‫جدیـد دانشـمندان‪ ،‬تحریک الکتریکـی یکی از عصب‬ ‫هـای موجـود در گـوش مـی توانـد سلامتی قلـب را‬ ‫افزایـش دهـد‪ .‬نتایـج ایـن تحقیقـان نشـان داد ‪tens‬‬ ‫یـا همـان تحریـکات الکتریکـی عصـب از راه پوسـت‪،‬‬ ‫پتانسـیل الزم بـرای بـرای ارتقـای سلامتی قلـب را‬ ‫دارد و حتـی مـی توانـد به درمـان نارسـایی قلبی نیز‬ ‫کمـک کنـد‪ (».‬روزنامـه جوان)‬ ‫مالحظـه فرمودیـد‪ .‬از تجزیـه و تحلیـل مطالـب فوق‬ ‫چنیـن بـر مـی ایـد کـه گـوش فقـط ابـزار شـنیدن‬ ‫نیسـت و کاربـرد های دیگـری هم دارد‪ .‬اما متاسـفانه‬ ‫در عصـر حاضـر بـه دالیـل مختلـف معلمیـن گرامی‬ ‫از کارکردهـای تربیتـی گـوش غافلنـد و حتـی در‬ ‫زمینـه اشـاره بـه بـاالی چشـم و جایـگاه ابـرو هـم با‬ ‫محدودیـت هـای همراه هسـتند چه برسـد بـه اینکه‬ ‫بخواهنـد گـوش کسـی را بپیچاننـد!‬ ‫علـی ای حـال بـا عنایت بـه اینکه در سـال های اخیر‬ ‫نارسـایی هـای قلبـی و برخـی بیمـاری هـای دیگـر‬ ‫رو بـه افزایـش اسـت و روش هـای سـنتی درمـان‬ ‫هـم مهجـور مانـده انـد‪ ،‬چنـد راهـکار عملـی در این‬ ‫خصـوص افاضـه می گـردد‪:‬‬ ‫الـف) نواختن زنگ سلامت قلب در مـدارس‪ :‬با توجه‬ ‫بـه افـت شـدید تحصیلـی در جامعـه پیشـنهاد مـی‬ ‫شـود امسـال در مـدارس در کنـار زنگ هـای مختلف‬ ‫مسـواک‪ ،‬شـیر‪ ،‬سـر شـیر‪ ،‬حوله‪ ،‬زلزله‪ ،‬اتش سوزی‪،‬‬ ‫سـونامی و ‪« ...‬زنـگ سلامت قلب» هم نواخته شـود‬ ‫تـا در کنـار توجـه به سلامت قلـب دانش امـوزان‪ ،‬از‬ ‫سـایر کارکـرد هـای جانبی گوش هم اسـتفاده شـود‬ ‫تـا ایـن البلا راندمان درسـی بچـه ها هم یـک تکانی‬ ‫بخورد!‬ ‫ب) تحقیق در خصوص سـایر موارد مشـابه‪ :‬به منظور‬ ‫اسـتفاده بهینـه از تجـارب گذشـتگان‪ ،‬دانشـمندان‬ ‫عزیـز وطنـی دسـت بجنباننـد و راجـع بـه سـایر‬ ‫پروسـیجر هـای تربیتـی نسـل گذشـته مثـل چشـم‬ ‫غـره‪ ،‬نیشـگون‪ ،‬پـس گردنـی‪ ،‬اردنگی‪ ،‬کـف گرگی و‬ ‫‪ ...‬هـم یـک مختصـر تحقیقاتـی انجام بدهند؛ شـاید‬ ‫در خصـوص افزایش سلامت کلیه ‪ ،‬کبد‪ ،‬اثنی عشـر‪،‬‬ ‫معـده و سـایر اعضـا و جـوارح هـم مطالـب جدیـدی‬ ‫کشـف شـد! پدرام و تندرسـت باشـید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!