روزنامه کرانه شمال شماره 614 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 614

روزنامه کرانه شمال شماره 614

روزنامه کرانه شمال شماره 614

‫در ستاد ساماندهی امور جوانان استان‪:‬‬ ‫برای ترویج ازدواج اسان و فرزنداوری مشوق‬ ‫در نظر گرفته شود‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال سوم ‪/‬سه شنبه ‪ 6 /‬خرداد‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 614‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫بالشک از نظر سیاست کلی کشور‪،‬کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو معقول و معتدل‬ ‫براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار استان مازندران قیمت انواع نان ها ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت و این افزایش قیمت نیز از امروز اول خرداد ماه در استان اجرایی شد‪.‬‬ ‫قیمت نان در مازندران گران شد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫​مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد‪:‬‬ ‫کسب رتبه اول مازندران‬ ‫دراجرای طرح کنترل و نظارت‬ ‫بر وسایل نقلیه عمومی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫زمینه های اجرای هرچه بهتر سند‬ ‫تحول بنیادین در مدارس‬ ‫فراهم شود‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫صالح زاده شهردارقائم شهر‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬اشتغال مستقیم‬ ‫در پارک تالر ایجاد شد‬ ‫نخستین وقف امسال گیالن‬ ‫با نیت قرانی‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران‪:‬‬ ‫برای تحقق جهش تولید‬ ‫برنامه عملیاتی داریم‬ ‫‪6‬‬ ‫ای‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.com‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.com‬‬ ‫شــهرداری چالــوس در نظــر دارد‪ ،‬اجــرای پــروژه عمرانــی شــرح ذیــل را‪ ،‬جهــت اجــراء در ســطح شــهر چالــوس‪ ،‬از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران و شــرکت هــای واجــد الشــرایط واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا از‬ ‫کلیــه متقاضیــان و عالقمنــدان شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل مــی اید‪،‬جهــت دریافــت اســناد مناقصــه‪ ،‬طبــق زمانبنــدی ذیــل‪ ،‬بــه امــور قرارادهــای شــهرداری‪،‬واقع در خیابــان ‪ 17‬شــهریور مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫تذکرات‪:‬‬ ‫‪-1‬شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-2‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪،‬در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی ماقصه و انعقاد قرارداد با نفر اول‪،‬مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ براورد(به‬ ‫ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫پیاده روسازی خیابان ‪ 17‬شهریور‬ ‫از سینما به سمت دانشکده‬ ‫فنی‪،‬مهندسی‬ ‫‪3.426.387.203‬‬ ‫نوع فهرست بهاء‬ ‫ابنیه ‪99‬‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫مدت پیمان‬ ‫منابع داخلی‬ ‫شهرداری‬ ‫سه ماه‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول اگهی مناقصه‪ :‬روز سه شنبه ‪1399.2.30‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی مناقصه‪ :‬روز سه شنبه ‪1399.3.6‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬ساعتهای اداری از ساعت ‪ 7.30‬الی ‪ 14‬از تاریخ ‪ 1399.3.6‬الی ‪1399.3.24‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪1399.3.24‬‬ ‫محل دریافت اسناد و تحویل اسناد‪ :‬چالوس‪ -‬خیابان ‪ 17‬شهریور‪ -‬ساختمان مرکزی شرداری‪ -‬امور قراردادها و دبیرخانه شهرداری‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز یکشنبه مورخ ‪1399.3.25‬‬ ‫تلفن تماس ‪ 011-52223044 :‬داخلی‪ 229‬واحد قراردادها‪ -‬داخلی ‪ 220‬واحد عمران‬ ‫میزان سپرده با ضمانت نامه‬ ‫شرکت در مناقصه (به ریال)‬ ‫‪172.000.000‬‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫مجاز‬ ‫‪5‬‬ ‫رشته مجاز به‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫راه و ابنیه‬ ‫جعفر ردایی‬ ‫شهردار چالوس‬ ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫خیرین در حوزه پیشگیری از‬ ‫اعتیاد نقش‪‎‬افرین باشند‬ ‫معـاون اسـتاندار گیلان بـا تاکیـد بـر ضـرورت‬ ‫ایجـاد اشـتغال پایـدار بـرای بهبودیافتـگان از‬ ‫اعتیـاد ‪ ،‬بـه نقـش خیریـن در این بخش اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬جـذب مشـارکت هـای مردمـی و‬ ‫خیریـن‪ ،‬نقـش موثـری در اجرای سیاسـت های‬ ‫پیشـگیری از اعتیـاد دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه بـه نقـل از پایـگاه اطلاع‬ ‫رسـانی اسـتانداری گیالن؛ محمود قاسم نژاد در‬ ‫اولین جلسـه کمیته تخصصی توسـعه مشـارکت‬ ‫هـای مردمـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد‬ ‫اسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت مشـارکت عمومی‬ ‫بـرای پیشـگیری از اسـیب هـای اجتماعـی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬مشـارکت دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫و تشـکل های مـردم نهـاد جهـت پیشـگیری از‬ ‫اعتیـاد بـه عنوان یکـی از مهمترین اسـیب های‬ ‫اجتماعی ‪ ،‬در کاهش ناهنجاری ها نقشـی بسـزا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اسـتفاده از ظرفیـت هـای مردمـی و نیـز‬ ‫شناسـایی خیریـن بـرای مشـارکت در امـر‬ ‫پیشـگیری از اعتیـاد را مـورد تاکیـد قـرار داد و‬ ‫افـزود‪ :‬بهبودیافتـگان اعتیـاد خود مـی توانند در‬ ‫اجرای سیاسـت های پیشـگیرانه کارامد باشـند‬ ‫زیرا نسـبت بـه نیاز روحـی و روانی ایـن بیماران‬ ‫ونیـزدامنـهروابـطاجتماعـیانـاناشـناییدارنـد‪.‬‬ ‫وی بـه موضـوع اجتماعـی شـدن مبـارزه بـا‬ ‫اعتیـاد اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬الزم اسـت تـا بـا‬ ‫تلاش دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبـط ‪ ،‬تشـکل‬ ‫هـای مـردم نهـاد‪ ،‬فعـاالن حـوزه هـای فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی و سـایر اقشـار تاثیرگـذار در جهـت‬ ‫جریان سـازی مبـارزه با اعتیـاد گام هایی جدی‬ ‫برداشـت‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار گیلان مسـئله پیشـگیری را‬ ‫موثرتریـن راهـکار بـرای مبـارزه با سـوء مصرف‬ ‫مـواد مخـدر دانسـت و گفـت‪ :‬اگاهـی بخشـی‬ ‫اجتماعـی درخصوص انواع مـواد مخدر ‪ ،‬تاثیرات‬ ‫ان بـر زندگـی فردی و مناسـبات اجتماعی و نیز‬ ‫راهکارهـای مقابلـه بـا پدیـده اعتیـاد بایـد بـه‬ ‫صـورت گسـترده در جامعـه انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بایـد بـه دنبـال راهکارهایـی‬ ‫علمـی و عملیاتـی بـرای کاهـش تقاضـای مـواد‬ ‫مخـدر باشـیم از ایـن رو هر یک از دسـتگاه های‬ ‫عضـو کمیتـه تخصصـی توسـعه مشـارکت های‬ ‫مردمـی و سـازمان هـای مـردم نهاد اسـتان باید‬ ‫نسـبت به ارائه پیشـنهادات موثر در جلسـه اتی‬ ‫اقـدام کنند‪.‬‬ ‫قاسـم نـژاد با اشـاره بـه مطالعات انجام شـده در‬ ‫حـوزه اعتیـاد در ادوار مختلـف ‪ ،‬بر لـزوم مطالعه‬ ‫نتایـج تحقیقات و بررسـی های صـورت گرفته از‬ ‫سـوی فعاالن حـوزه پیشـگیری از اعتیـاد تاکید‬ ‫کرد ‪.‬وی حساسـیت زدایـی از جامعه در مواجهه‬ ‫بـا بهبـود یافتـگان اعتیـاد و فراهم کـردن زمینه‬ ‫حضـور انـان در مناسـبات اجتماعـی را رویکری‬ ‫مهـم خوانـد که باید بـه ان توجه داشـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬الزم اسـت صیانـت و حفاظـت‬ ‫از بهبـود یافتـگان بـه عنـوان راهـکار عملـی‬ ‫مـورد توجـه فعـاالن حـوزه اعتیـاد قـرار گیـرد‬ ‫و بسـترهای الزم جهـت حضـور ایـن افـراد در‬ ‫جامعـه فراهـم شـود‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار‬ ‫گیلان بـا تاکید بر لـزوم مهـارت امـوزی بهبود‬ ‫یافتـگان اعتیاد‪ ،‬توجه ویژه دسـتگاه های متولی‬ ‫امـر امـوزش بـه این قشـر از جامـه را امری مهم‬ ‫خوانـد و افـزود‪ :‬به منظور ایجاد کسـب و کار بین‬ ‫افـراد بهبـود یافتـه ‪ ،‬امـوزش مهـارت هایـی که‬ ‫نیازمنـد سـرمایه انـدک اسـت ‪ ،‬در دسـتور کار‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بـه ظرفیت اماکـن دولتی بالاسـتفاده جهت‬ ‫امـوزش هـای مهارتـی بـرای بهبـود یافتـگان از‬ ‫اعتیـاد اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در جهـت حرفـه‬ ‫امـوزی و خودکفایـی ایـن افـراد بایـد از تمامـی‬ ‫ظرفیـت هـای ممکن اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫رییـس کمیته تخصصی توسـعه مشـارکت های‬ ‫مردمی و سـازمان های مردم نهـاد گیالن یاداور‬ ‫شـد‪ :‬در سـال جهش تولیـد باید بـرای دعوت از‬ ‫صاحبـان صنایـع و فعـاالن حـوزه کسـب و کار‬ ‫بـه مشـارکت و نیـز در امـر پیشـگیری از اعتیاد‬ ‫‪ ،‬تلاش کنیـم تـا از ایـن طریـق زمینه اشـتغال‬ ‫افـراد بهبودیافتـه از اعتیـاد نیـز فراهم اید‪.‬‬ ‫قاسـم نـژاد بـا تاکیـد بـر لـزوم ایجـاد اشـتغال‬ ‫پایـدار بـرای بهبودیافتـگان از اعتیـاد ‪ ،‬بـه نقش‬ ‫خیریـن در این بخش اشـاره و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫نقـش افرینـی خیریـن در ایـن بخـش و جـذب‬ ‫مشـارکت هـای مردمی در اجرای سیاسـت های‬ ‫پیشـگیری از اعتیـاد موثر اسـت‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار گیلان نقـش صـدا و سـیما و‬ ‫مطبوعـات در جـذب مشـارکت هـای مردمی در‬ ‫پیشـگیری از اعتیـاد را مهـم خوانـد و خواسـتار‬ ‫توجـه جدی بـه جریان سـازی فرهنگـی در این‬ ‫بخش شـد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪614‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران‪:‬‬ ‫برای تحقق جهش تولیدبرنامه عملیاتی داریم‬ ‫احمـد حسـین زادگان در جلسـه شـورای برنامه‬ ‫ریـزی و توسـعه اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬جهـش تولید با‬ ‫مشـارکت مردم محقـق می شـود و بحمداهلل در‬ ‫تمـام حوزه هـای برنامه ریزی شـده‪ ،‬ظرفیت ها‬ ‫و توانمنـدی هـای الزم برای تحقق شـعار سـال‬ ‫وجود دارد‪‎ .‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی اسـتانداری‪ ،‬احمـد حسـین زادگان‪،‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در جلسـه شـورای برنامـه‬ ‫ریزی و توسـعه اسـتان با اشـاره به اینکـه برنامه‬ ‫هـای عملیاتـی و زمـان بنـدی شـده پیرامـون‬ ‫جهـش تولیـد بـا افـق ‪ ۱۴۰۰‬در چهـار بخـش‬ ‫صنعـت و معـدن و تجارت‪ ،‬کشـاورزی (شـیالت‬ ‫و منابـع طبیعـی) و گردشـگری در مازنـدران‬ ‫اجرایـی مـی شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حـوزه‬ ‫گردشـگری اولویـت هـای اصلـی مـا بازگشـت‬ ‫بـه دوران قبـل از کرونـا اسـت و بـا توجـه بـه‬ ‫خسـارات فـراوان واردامده به حوزه گردشـگری‬ ‫مـی بایسـت با نگاه حفـظ وضع موجـود و ارتقاء‬ ‫بـه نقطـه مطلوب برسـیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ابـن کـه تحقـق برنامـه احیـا‬ ‫و بازگشـت گردشـگری بـه شـرایط مطلـوب در‬ ‫چنـد بخـش پیـش بینـی شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫بـرون سـپاری و واگـذاری اماکـن گردشـگری‬ ‫بـه بخـش خصوصـی بـرای اماکنـی کـه قابلیت‬ ‫واگـذاری دارنـد‪ ،‬از جملـه ایـن برنامـه هاسـت‪.‬‬ ‫مـکان هایـی بـه ایـن منظور پیـش بینی شـده‬ ‫اسـت لیکـن اعتقـاد داریـم کـه مـکان هـای‬ ‫بیشـتری برای واگـذاری در این حـوزه به بخش‬ ‫خصوصـی وجـود دارد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان تصریـح کـرد‪ :‬پروژه هـای نیمه‬ ‫تمـام دارای پیشـرفت فیزیکی بـاالی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫بـا رقـم ‪ ۱۵۰۰‬میلیـارد تومان تسـهیالت بانکی‬ ‫در حـوزه گردشـگری از دیگـر برنامـه هاسـت‬ ‫کـه هـم موجـب اشـتغال و هـم جـذب بیشـتر‬ ‫گردشـگر می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه این کـه صنایع دسـتی و ایجاد‬ ‫بـازار بـرای فـروش ایـن محصـول یکـی دیگر از‬ ‫ظرفیـت هـا و برنامـه هـای ماسـت کـه تلاش‬ ‫داریـم از ان بهـره گیـری کنیـم‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫در همیـن راسـتا ضـرورت دارد از ظرفیت هـای‬ ‫موجـود دسـتگاه هـای اجرایـی و شـهرداری ها‬ ‫جهـت اسـتقرار کیوسـک هـای صنایـع دسـتی‬ ‫در سـطح شـهر و پـارک ها و اماکن گردشـگری‬ ‫بصـورت بهینـه اسـتفاده شـود تـا شـاهد رونق‬ ‫مناسـب در خریـد و فـروش محصـوالت صنایع‬ ‫دسـتی و افزایـش بازار فروش باشـیم و اسـتفاده‬ ‫از سـامانه هـای فـروش در فضـای مجـازی و‬ ‫سـایبری نیـز امـکان دیگـری بـرای بـازار ایـن‬ ‫محصـوالت بشـمار مـی اید‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در حـوزه کشـاورزی؛ نظیـر زارعـت‪،‬‬ ‫باغبانـی‪ ،‬شـیالت و منابع طبیعی و ‪ ...‬شـرایطی‬ ‫تعیین شـده‪ ،‬هـدف گذاری کمی صـورت گرفته‬ ‫و تسـهیالت بـرای دسـت یابـی بـه ایـن اهداف‬ ‫تامین شـده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران اظهار کرد‪ :‬پیش بینی شـده‬ ‫میانگیـن رشـد ‪ ۶‬الی ‪ ۷‬درصـدی در محصوالت‬ ‫خبر‬ ‫مجموعـه بخـش کشـاورزی را شـاهد باشـیم و‬ ‫از دسـتگاه هـا بـرای ایـن که ایـن اهـداف قابل‬ ‫تحقق باشـد خواسـتیم تـا برنامـه عملیاتی خود‬ ‫را بیاورنـد کـه ارایـه نمودند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان ادامـه داد‪ :‬هدف اصلی‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت هـای بالقـوه موجـود در اسـتان‬ ‫از جملـه زمیـن هـای مرغـوب‪ ،‬دانـش کافـی‬ ‫دانشـگاهی و مردمـی اسـت کـه بنظر می رسـد‬ ‫قابـل تحقـق باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه بسـیاری از ایـن برنامه ها‬ ‫بـا مشـارکت مـردم قابـل تحقـق اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ ۵۰ :‬درصـد تولیدات صنایع سـلولزی در‬ ‫مازنـدران صـورت مـی گیـرد لـذا بـرای افزایش‬ ‫بهـره وری بایـد به سـمت زراعت چـوب و حفظ‬ ‫جنـگل هـا حرکت کنیـم و بحمداهلل هـم زمین‬ ‫هـا و دانـش فنـی و گونه های سـریع الرشـد که‬ ‫اسـیبی بـه محیـط زیسـت ما نزنـد موجود اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار‪ ،‬افـزود‪ :‬در بخـش صـادرات‪ ،‬صنعت و‬ ‫معـدن هدف گـذاری خوبی صورت گرفته اسـت‬ ‫کـه الزم اسـت تمامی دسـتگاه هـای اجرایی در‬ ‫راسـتای اجـرای برنامـه هـای عملیاتـی بـرای‬ ‫تحقـق جهش تولیـد پـای کار بیایند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اشـاره بـه ایـن کـه افزایـش‬ ‫بهـره وری و تولیـد بایـد مبنـای پـروژه هـای‬ ‫جهـش تولیـد قـرار گیرد‪ ،‬گفـت ‪ :‬این پـروژه ها‬ ‫بایـد مبتنـی بـر سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی‬ ‫باشـد‪ .‬اشـتغال زایی و محرومیـت زدایی مبتنی‬ ‫بـر جهـش تولیـد بعنـوان اولویت مهـم و اصلی‬ ‫در اجـرای پـروژه هـای سـال ‪ ۹۹‬باشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در ستاد ساماندهی امور جوانان استان‪:‬‬ ‫برای ترویج ازدواج اسان و فرزنداوری مشوق در نظر گرفته شود‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با بیـان اینکه‪ ،‬نرخ رشـد جمعیت‬ ‫در ایـران روبـه کاهش اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬بایـد برای‬ ‫ترغیـب جوانـان بـه ازدواج و ترویـج ازدواج اسـان و‬ ‫فرزنـداوری‪ ،‬مشـوق هایـی درنظر گرفته شـود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‪،‬‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در اولیـن جلسـه سـتاد‬ ‫سـاماندهی امـور جوانان بـا موضـوع ازدواج و خانواده‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬هریـک از دسـتگاه ها به صـورت مجزا‬ ‫اقداماتـی در راسـتای تسـهیل ازدواج انجـام میدهند‬ ‫امـا ایـن اقدامـات باید احصـا و متمرکز شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه قانون تسـهیل ازدواج که در مجلس‬ ‫هفتـم تصویـب و اییـن نامـه هـای ان نیـز تدوین و‬ ‫ابلاغ شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬عـده کمـی از مدیران‬ ‫و مـردم از ایـن قانـون بسـیار خـوب مطلـع هسـتند‬ ‫و امـروز اداره کل ورزش و جوانـان مکلـف شـد کـه‬ ‫برنامـه ریـزی های الزم جهـت اجرای ایـن قوانین را‬ ‫انجـام داده و در سـطح گسـترده اطلاع رسـانی نماید‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس نقـش اموزش در انتخاب درسـت‬ ‫هنـگام ازدواج و مهـارت هـای همسـرداری را بسـیار‬ ‫مهـم دانسـت و افـزود‪ :‬امـوزش و پرورش و دانشـگاه‬ ‫هـا مکلـف شـدند تـا طـرح هـای فـوق برنامـه برای‬ ‫دانـش اموزان و دانشـجویان با موضـوع ازدواج برنامه‬ ‫ریـزی نمایند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان تاکید کرد‪ :‬اطالع رسـانی درسـت‬ ‫و دادن اطالعـات کافـی بـه مخاطبـان‪ ،‬در اجـرای‬ ‫دقیـق قوانیـن موثر اسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت‪ ،‬در ایـن جلسـه ضمـن بررسـی‬ ‫مصوبـات جلسـات گذشـته‪ ،‬طـرح ازدواج موفـق و‬ ‫پایـدار بـا محوریـت ضـرورت امـوزش هـای پیش از‬ ‫ازدواج توسـط مرتضـی فرهنگـی تشـریح شـد‪.‬‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی مولفه مهم خدمتگذاری به مردم است‬ ‫رییـس کل دادگسـتری اسـتان مازنـدران گفت‪:‬‬ ‫دسـتگاه قضایـی اسـتان بـا جدیـت بـه مسـاله‬ ‫مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی ورود کـرده و موفق‬ ‫شـده اقدامـات مطلوبـی در ابعـاد مختلـف انجام‬ ‫بدهـد چرا کـه یکـی از مولفه هـای خدمتگذاری‬ ‫بـه مـردم و ایجاد رضایتمنـدی در ان ها برقراری‬ ‫عدالـت اقتصـادی و مبـارزه بـا فسـاد در ابعـاد‬ ‫مختلـف بویـژه مفاسـد اقتصادی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری‬ ‫مازندران؛حجـت االسلام والمسـلمین اکبـری ‪،‬‬ ‫بـا تاکیـد برشفاف سـازی‪ ،‬نظارت درون سـازمانی‬ ‫و برون سـازمانی‪ ،‬مقابلـه و برخـورد بـا متخلفـان‬ ‫گفت‪ :‬درکنار مبارزه با مفاسـد مختلف‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫قضایی اسـتان مازندران در سـال جهـش تولید‪،‬‬ ‫بنـا بـر امر اکید مقـام معظم رهبری در راسـتای‬ ‫کمـک بـه رونـق تولیـد و حمایـت از حوزه هـای‬ ‫اقتصـادی و سـرمایه گـذاری کشـور و عنایـت‬ ‫بـه سیاسـت های ابالغـی رییـس قـوه قضاییـه‪،‬‬ ‫مشـکالت سـرمایه گذاران را در حـدود قوانین و‬ ‫مقـررات مرتفع و در جهت حل مسـائل سـرمایه‬ ‫گـذاران گام بـر مـی دارد‪.‬‬ ‫رییس کل دادگسـتری اسـتان مازنـدران با بیان‬ ‫اینکه از همه سـرمایه گذاران قانونمند در استان‬ ‫مازنـدران حمایـت قانونـی و قضایـی می شـود‪،‬‬ ‫بـا اشـاره بـر نقـش نظـارت توسـط مدیـران‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬مدیران در تمامی سـطوح باید‬ ‫نظـارت جـدی بـر امـور داشـته باشـند تـا هیچ‬ ‫کـس فرصت سـوء اسـتفاده را پیدا نکنـد و همه‬ ‫اقدامـات بـه بهتریـن نحو انجام شـود‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین اکبـری تصریـح‬ ‫کرد‪ :‬با کسـانی که سـرمایه گذاری را در اسـتان‬ ‫مختـل کـرده و بـه جـای سـرمایه گـذاری بـه‬ ‫فسـاد اقتصـادی رو مـی اورنـد تعـارف نـدارد و‬ ‫قطعـاً برخـورد قانونی با مفسـدان انجـام خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫ایـن مقـام قضایـی در اسـتان مازندران بـا تاکید‬ ‫برنقـش نخبگان در شناسـایی علل بروز مفاسـد‬ ‫و اسـتفاده ازدیدگاه هـای انـان درامـور مختلف‪،‬‬ ‫مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی را جـزو اولویت های‬ ‫دادگسـتری اسـتان درسال ‪ ۹۹‬برشـمرد و اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬یکـی از اولویت هـای محـوری و اصلـی‬ ‫قـوه قضاییـه مبـارزه بـا مفاسـد اقتصادی اسـت‬ ‫و بایـد روسـای دادگسـتری ها و دادسـتان های‬ ‫سراسـر اسـتان‪ ،‬مبـارزه با قاچـاق‪ ،‬فسـاد اداری‪،‬‬ ‫رشـوه خـواری و مفاسـد اقتصـادی را در اولویت‬ ‫برنامه هـای خـود قـرار دهنـد و بـا جدیـت بـا‬ ‫اینگونـه مفاسـد برخـورد سـریع و قاطع داشـته‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫سه شنبه ‪ 6/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪614‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گل گاوزبان طالی سبز رامسر نیازمند حمایت مسووالن‬ ‫دهستان جنت رودبار در شهرستان‬ ‫رامسر و در دورترین نقطه از غرب‬ ‫مازندران دیر زمانیست که به دلیل‬ ‫شرایط اقلیمی مطلوب برای تولید‬ ‫گیاهان دارویی به عنوان قطب تولید‬ ‫گیاهان دارویی به ویژه گل گاوزبان در‬ ‫این خطه گردشگر پذیر تبدیل شده‬ ‫است به طوریکه با برخورداری از دست‬ ‫کم ‪ ۷۰۰‬بهره بردار‪،‬حدود ‪ ۱۴۰‬هکتار‬ ‫سطح زیر کشت گل گاوزبان و تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۴۰‬تن از این گیاه توانست عنوان‬ ‫پایتخت گل گاو زبان ایران را به نام خود‬ ‫ثبت کند‪.‬‬ ‫ایرنـا ‪ -‬دهسـتان جنـت رودبـار رامسـر بـه عنوان‬ ‫پایتخـت گل گاوزبـان ایـران این روزهـا در حالـی‬ ‫بـه اسـتقبال فصـل برداشـت ایـن گیـاه پرطرفدار‬ ‫مـی رود کـه بهره بـرداران ایـن منطقه‪،‬نبـود‬ ‫حمایت هـای تسـهیالتی و صنایـع تبدیلـی را سـد‬ ‫راهـی بـرای بهره وری اقتصادی از این طالی سـبز‬ ‫می داننـد‪.‬‬ ‫گیاهـان دارویـی در سـال هـای اخیـر بیـش از هر‬ ‫زمـان دیگـری بـه عنـوان نسـخه هـای ارام بخش‬ ‫و شـفابخش در زندگـی مـردم مـورد توجـه قـرار‬ ‫گرفتـه انـد‪ ،‬بـه انـدازه ای کـه مـی تـوان رد نفـوذ‬ ‫انهـا را در دورهمـی هـای خانوادگـی و حتـی کافه‬ ‫نشـینی هـای امـروزی هـم جسـت و جـو کـرد‪.‬‬ ‫گیاهانـی سـوداور و سـودمند در طـب سـنتی که‬ ‫گفتـه مـی شـود علاوه بـر اقبـال داخلـی‪ ،‬میزان‬ ‫تجـارت بیـن المللـی سـاالنه زیـادی دارد‪ .‬ایـن‬ ‫درحالیسـت کـه ایـران بـا وجـود پیشـینه کهـن‬ ‫در طـب سـنتی و داشـتن گیاهـان دارویـی متنوع‬ ‫انچنـان که باید نتوانسـته از ظرفیت های شـگفت‬ ‫انگیـز و تاثیرگـذار ایـن محصـوالت بهـره هـای‬ ‫اقتصـادی الزم را ببـرد‪.‬‬ ‫دهسـتان جنـت رودبار در شهرسـتان رامسـر و در‬ ‫دورتریـن نقطـه از غـرب مازنـدران دیر زمانیسـت‬ ‫کـه بـه دلیل شـرایط اقلیمـی مطلوب بـرای تولید‬ ‫گیاهـان دارویـی بـه عنـوان قطـب تولیـد گیاهان‬ ‫دارویـی بـه ویـژه گل گاوزبـان در ایـن خطـه‬ ‫گردشـگر پذیـر تبدیـل شـده اسـت بـه طوریکه با‬ ‫برخـورداری از دسـت کـم ‪ ۷۰۰‬بهـره بردار‪،‬حدود‬ ‫‪ ۱۴۰‬هکتـار سـطح زیـر کشـت گل گاوزبـان و‬ ‫تولیـد سـاالنه ‪ ۴۰‬تـن از این گیاه توانسـت عنوان‬ ‫پایتخـت گل گاو زبـان ایـران را بـه نام خـود ثبت‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫درعیـن حـال ثبـت جنـت رودبـار بـه عنـوان‬ ‫پایتخـت گل گاو زبـان ایـران در حالی بر سـر زبان‬ ‫هـا اسـت کـه فـارغ از نام گـذاری هـا و برگـزاری‬ ‫جشـنواره های همه سـاله برای برداشـت محصول‪،‬‬ ‫بهره برداران این گیاه دارویی از سـایه مشـکالت و‬ ‫نبـود حمایت هـای کافی از سـوی نهادهای متولی‬ ‫ایـن حـوزه ناراضـی هسـتند‪ .‬بـه بـاور انـان تولید‬ ‫محصـول مرغـوب و بـا کیفیت نیازمند تسـهیالت‬ ‫حمایتـی بـه بهـره بـرداران و در عیـن حال کمک‬ ‫هایـی برای ایجـاد صنایع تبدیلی اسـت‪ .‬نبود این‬ ‫مـوارد در کنـار هـم مجموعه از نارضایتـی را ایجاد‬ ‫کـرده اسـت کـه به زعـم انـان ادامه ان بـه کاهش‬ ‫انگیـزه هـای تولیـد و دلسـردی بـرای تولیـد این‬ ‫محصـول مـی انجامد‪.‬‬ ‫برداشـت گیاه دارویی گل و گاوزبان همه سـاله در‬ ‫روزهـای اغازین خرداد در دهسـتان جنـت رودبار‬ ‫شهرسـتان رامسـر اغاز می شود‪.‬‬ ‫خشـک کردن سـنتی‪ ،‬عاملی بـرای کاهش‬ ‫مر غو بیت‬ ‫یـک بهـره بـردار گل گاوزبـان در دهسـتان جنـت‬ ‫رودبـار در خصـوص مشـکالت برداشـت ایـن‬ ‫گیاهـان دارویـی به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬از سـالهای‬ ‫گذشـته تـا بـه امـروز نبـود یک دسـتگاه خشـک‬ ‫کـن بـرای ایـن گیـاه دارویـی بزرگتریـن چالـش‬ ‫پیـش روی بهـره بـرداران برای یـک تولید مرغوب‬ ‫به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫محمـود برکـی بـا اشـاره بـه اینکـه ییلاق جنـت‬ ‫رودبـار اغلـب دارای اب و هـوای بارانـی و مـه الود‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬برداشـت گل در هـوای مـه‬ ‫الـود بـرای بهـره برداران مشـکلی ایجـاد نمی کند‬ ‫امـا خشـک کـردن ان بعـد از برداشـت بـه صورت‬ ‫سـنتی و در پشـت بـام خانـه هـا باعـث می شـود‬ ‫کـه کیفیـت و مرغوبیـت گل هـا به شـدت کاهش‬ ‫یابـد و همیـن امر موجب می شـود کـه دالالن که‬ ‫ان سـوی دیگـر مشـکالت هم به شـمار مـی روند‬ ‫ان را در حـد و انـدازه گیاهـی درجـه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬از مـا‬ ‫خریـداری کنند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه او ‪ ،‬محصولی کـه قیمت اصلـی ان ‪۲۵۰‬‬ ‫هـزار تومان اسـت از سـوی دالالن درجـه بندی و‬ ‫قیمـت گـذاری مـی شـود و ان را کیلویـی ‪ ۱۲۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰‬هـزار تومـان خریداری مـی کنند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی اخیـرا هـر چنـد شـنیده شـده ایـن‬ ‫میـزان بـه ‪ ۱۸۰‬هـزار تومان هم رسـید از هر سـو‬ ‫بـه ایـن معادلـه نـگاه کنیـم کشـاورز متضـرر می‬ ‫شـود ‪ ،‬شـاید اگر از سـوی جهاد کشـاورزی نرخی‬ ‫بـرای ایـن محصول تعییـن کنند و یـا ان را بخرند‬ ‫تـا این انـدازه کشـاورز متضرر نشـود‪.‬‬ ‫برکـی کـه ‪ ۴‬هـزار متـر سـطح زیـر کشـت گل‬ ‫گاوزبـان در اختیـار دارد نبـود حمایـت هـای‬ ‫کارشناسـی را نیـز از مشـکالت کشـاورزان بـرای‬ ‫تولیـد محصـول بـا کیفیـت عنـوان کـرد و افزود‪:‬‬ ‫علاوه بـر این بـرای حفاظـت از این میزان سـطح‬ ‫زیـر کشـت نیازمند تسـهیالتی برای فنس کشـی‬ ‫اطـراف مزرعه هسـتیم تا بدین وسـیله محصول را‬ ‫از گزنـد حیوانات وحشـی حفظ کنیـم‪ .‬اما تاکنون‬ ‫هیـچ گونه تسـهیالتی از سـوی اداره کشـاورزی به‬ ‫مـا تعلـق نگرفـت‪ .‬از سـوی دیگـر محصـور کردن‬ ‫‪ ۴‬هـزار متـر زمیـن نیـز بـرای مـا دشـوار اسـت و‬ ‫در صـورت نبـود حصـار بـه راحتـی مزارع توسـط‬ ‫حیوانـات وحشـی از بیـن مـی رود‪.‬‬ ‫ذخیـره اب های سـطحی بـرای روزهای کم‬ ‫ا بی‬ ‫وی کـه عضو شـورای اسلامی روسـتای نمک دره‬ ‫نیـز اسـت مـی گویـد‪ :‬هدایـت اب هـای سـطحی‬ ‫منبـع مناسـبی بـرای ابیـاری ایـن گیـاه اسـت‪ ،‬از‬ ‫همیـن رو پیشـنهاد شـده تـا ایـن اب هـا پـس از‬ ‫ذخیـره در مکانهـای نظیـر ابنـدان و ‪ ...‬در زمـان‬ ‫خشکسـالی و کمبود اب بتوان از این منبع ذخیره‬ ‫بـرای افزایـش تولیـد اسـتفاده کـرد کـه تاکنـون‬ ‫مـورد توجـه قـرار نگرفـت‪ .‬ایـن در حالیسـت که‬ ‫عمـر گل گاو زبـان ‪ ۲۰‬روز تـا یـک ماه اسـت و در‬ ‫صـورت تامیـن منابـع اب مـی تـوان نه تنهـا دوره‬ ‫برداشـت را افزایـش داد بلکه محصوالت بیشـتری‬ ‫اسـتحصال کـرد‪ .‬از سـوی دیگـر ایـن گیاهـان‬ ‫دارویـی در مقابـل برخـی مگس ها و افات اسـیب‬ ‫پذیـر هسـتند کـه در ایـن مـورد هـم انتظـار می‬ ‫رفـت این سـازمان بـرای دفع افـات به کشـاورزان‬ ‫کمـک کنـد کـه در ایـن مـورد هـم حمایتـی از‬ ‫جانـب انهـا صـورت نگرفت‪.‬‬ ‫از صـادر کننـده گل و گاوزبـان حمایت نمی‬ ‫شو د‬ ‫یـک فعـال دیگـر حـوزه گیاهـان دارویـی کـه از‬ ‫خریـداران و بهره بـرداران گل گاوزبـان منطقه نیز‬ ‫به شـمار مـی رود در خصوص چرایـی نارضایتی از‬ ‫نهـاد هـای متولی ایـن بخش به خبرنـگار ایرنا می‬ ‫گویـد‪ :‬جهادکشـاورزی شهرسـتان رامسـر که باید‬ ‫حامـی پایتخـت گل گاوزبان ایـران که قطب تولید‬ ‫و صـادرات ایـن محصـول در کشـور به شـمار می‬ ‫رود باشـد‪ ،‬تاکنـون بـرای تامین تجهیزات خشـک‬ ‫کننـده حامی بهـره برداران نبـوده اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫بـا وجود انکـه این منطقـه از ظرفیـت باالیی برای‬ ‫تولیـد برخـوردار اسـت بـه خاطـر خشـک کـردن‬ ‫‪3‬‬ ‫سـنتی محصـول بـا کیفیـت پائیـن و نبـود بـازار‬ ‫مناسـب ‪ ،‬تولیدکننـدگان را دلسـرد کرده اسـت‪.‬‬ ‫میثـم علـی پـور تنهـا عامـل کاهـش کیفیـت‪،‬‬ ‫مرغوبیت و قیمت تمام شـده گل گاو زبان در بازار‬ ‫بـه ویـژه در بخـش صادرات را خشـک کـردن غیر‬ ‫اسـتاندارد و سـنتی این محصول در پشت بام خانه‬ ‫هـا مـی دانـد و گفـت‪ :‬به همیـن دلیل اخیـرا یک‬ ‫دسـتگاه خشـک کن با ظرفیت مناسـب خریداری‬ ‫کـردم کـه مـی بایسـت بـرای دریافت مجـوز بهره‬ ‫بـرداری از ان بـه جهـاد کشـاورزی مراجعـه کنـم‬ ‫و تصـور مـی کنـم بـرای دریافـت همین مجـوز با‬ ‫لیسـتی بلند بـاال‪ ،‬هزینـه سـنگین و در عین حال‬ ‫گذشـتن از هفـت خـوان دولت مواجه شـوم‪.‬‬ ‫وی که صادر کننده گان گل گاوزبان در شهرستان‬ ‫رامسـر به شـمار می رود مدعی شـد طی دو سـال‬ ‫گذشـته بـرای صـادرات ایـن محصول به خـارج از‬ ‫کشـور تنهـا نامـه نـگاری هـای اشـتباه از سـوی‬ ‫ایـن نهاد موجب شـد دو بار با برگشـت بـار و ضرر‬ ‫مالی مواجه شـوم‪.‬‬ ‫علـی پـور در خصوص نامـه نگاری اشـتباه توضیح‬ ‫داد‪ :‬بـر اسـاس قانـون کشـور در حـوزه مراتـع و‬ ‫جنـگل هـا هیـچ کـس حـق برداشـت و صـادرات‬ ‫گیاهـان دارویـی خـودرو بـه خـارج از کشـور را‬ ‫نـدارد؛ یعنـی حـق اینکـه گیاهـی خودرو خشـک‬ ‫کنـد و ان را صـادر کنـد را ندارنـد‪ .‬ایـن در حالـی‬ ‫اسـت کـه گل گاوزیـان محصول گیاهـی و دارویی‬ ‫زراعـی اسـت‪ ،‬و مـی بایسـت در نامه نـگاری تحت‬ ‫عنـوان گیـاه دارویـی زراعـی کشـت شهرسـتان‬ ‫رامسـر قیـد می شـد کـه عـدم درج کلمـات گفته‬ ‫شـده و در مقابـل درج گیـاه خـود رو طـی دوبـار‬ ‫موجب شـد در صـادرات محصول به کشـور ویتنام‬ ‫بـا مشـکل مواجه شـوم‪ .‬درواقـع تمام مجـوز های‬ ‫بهداشـتی‪،‬قرنطینه‪،‬مجوز از جهـاد کشـاورزی و‬ ‫سـازمان غـذا و دارو صـادر شـد امـا در ادامـه بـه‬ ‫خاطـر درج اشـتباه دو کلمـه کـه مـی گفتنـد این‬ ‫محصـول خـودرو جنـگل هـا و مراتـع ایران اسـت‬ ‫نبایـد صادر شـود‪.‬‬ ‫بهـره بـرداران مشـکالت خـود را از طریـق‬ ‫دهیـار حـل کنند‬ ‫یـک کارشـناس کشـاورزی نیـز در خصـوص راه‬ ‫هـای اعطـای تسـهیالت بـه بهـره بـرداران مـی‬ ‫گویـد کشـاورزان مـی تواننـد تقاضای درخواسـت‬ ‫تسـهیالت خـود را بـه دهیاران ارسـال کننـد‪ ،‬این‬ ‫تقاضا از سـوی دهیـاری به فرماندار بـرای طرح در‬ ‫شـورای کشـاورزی مـورد بررسـی و تصویـب قرار‬ ‫مـی گیرد‪.‬‬ ‫هـادی پـادام رییـس سـابق اداره جهاد کشـاورزی‬ ‫رامسـر در ادامـه در خصـوص امکان تعییـن نرخ از‬ ‫سـوی جهاد کشـاورزی برای گیاه داروی نظیر گل‬ ‫گاوزبـان گفـت‪ :‬گل گاوزبـان گیاهی دارویی اسـت‬ ‫بـه گونـه ای کـه اگر مصرف نشـود مشـکلی پیش‬ ‫نخواهـد امـد و کاالیی ازاد محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫در حالیکـه در کاالهایـی ماننـد گنـدم و چـای بـه‬ ‫دلیـل انکـه ویژگـی اسـتراتژیک دارند ایـن کاال از‬ ‫سـوی دولـت بـه صـورت انحصـاری و بـا قیمـت‬ ‫رسـمی خریـداری مـی شـود‪.‬‬ ‫اعطـای تسـهیالت بـرای خریـد صنایـع‬ ‫تکمیلـی و تبدیلـی‬ ‫رییـس جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رامسـر در‬ ‫ایـن خصـوص مـی گویـد پرداخـت تسـهیالت‬ ‫بـه متقاضیـان بـا توجـه به نـوع منابـع و نـوع کار‬ ‫در تولیـدات کشـاورزی تعییـن مـی شـود و ایـن‬ ‫سـازمان بـرای اعطـای تسـهیالت مکانیـزه کردن‪،‬‬ ‫خریـد دسـتگاه هـا و ادوات کاشت‪،‬داشـت و‬ ‫برداشـت محدودیتـی نـدارد‪.‬‬ ‫فـرزاد نواییـان در خصوص ارایه تسـهیالت به بهره‬ ‫بـرداران گیاهـان دارویی در زمینه کاشـت داشـت‬ ‫و برداشـت می افزاید‪ :‬در سـال گذشـته تسـهیالت‬ ‫بـر اسـاس سـطح زیـر کشـت بـه متقاضیـان‬ ‫پرداخـت می شـد‪ ،‬به طوریکه متقاضی تسـهیالت‬ ‫میبایسـت در مناطـق جلگـه ای دارای ‪ ۵‬هزار متر‬ ‫مربـع و در مناطـق باالدسـت و در ارتفـاع هـزار‬ ‫متـر نیـز میـزان ‪ ۲‬هکتار بـه باال زمیـن در اختیار‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬بنابرایـن بـرای رفع ایـن محدودیت‬ ‫هـا نامه ای را به اداره کل جهاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫و از انجـا بـه وزارت خانه ارسـال کردیـم و توضیح‬ ‫دادیـم کـه سـطح مالکیـت زمیـن هـا در مناطـق‬ ‫گفتـه شـده بـه میزانـی نیسـت کـه متقاضیـان از‬ ‫تسـهیالت کاشت‪،‬داشـتو برداشـت اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫نواییـان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بنابرایـن بـرای انکـه‬ ‫بهـره بـرداران در ایـن مناطـق بتواننـد از ایـن‬ ‫تسـهیالت بهـره منـد شـوند تقاضـای اصلاح این‬ ‫قانـون را ارسـال کردیـم کـه ایـن مـورد در حـال‬ ‫پیگیـری اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـوول همچنیـن با اشـاره بـه امکان‬ ‫اعطـای تسـهیالت بـه متقاضیـان خریـد صنایـع‬ ‫تبدیلـی و تکمیلی نیز خاطر نشـان کرد ‪ :‬در سـال‬ ‫گذشـته یکـی از بهـره بـرداران‪ ،‬تسـهیالت بـرای‬ ‫خریـد دسـتگاه خشـک کـن را دریافـت کـرد کـه‬ ‫در مرحلـه افتتـاح نیز قـرار دارد ضمـن اینکه برای‬ ‫خریـد ماشـین االت و ادوات برای گیاهـان دارویی‬ ‫نیـز امکانـات و منابـع الزم برای اعطای تسـهیالت‬ ‫فراهم اسـت‪.‬‬ ‫به گفته او ‪ ،‬اعطای تسـهیالت بـرای صنایع تبدیلی‬ ‫منـوط بـه دریافت مجـوز از سـوی این سـازمان و‬ ‫طـی کـردن پروتـکل هـای قانونـی اسـت‪،‬ضمن‬ ‫اینکـه میـزان تسـهیالت بـر اسـاس میـزان طـرح‬ ‫تعییـن می شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در واکنـش بـه نامـه نـگاری هـا و‬ ‫سـطح همـکاری بـا صـادر کننـدگان داروهـای‬ ‫گیاهـی از سـوی ایـن نهـاد اعلام کـرد‪ :‬جهـاد‬ ‫کشـاورزی متولـی اعطـای مجـوز بـرای صـادرات‬ ‫گیـاه دارویـی نیسـت‪ ،‬بنابرایـن تنها نقـش معرفی‬ ‫تولیـد کننـده‪ ،‬میزان تولید و سـطح زیر کشـت را‬ ‫بـر عهـده دارد تـا مشـخص شـود کـه ایـن تولیـد‬ ‫مختص به شهرسـتان رامسـر و تولیـد کننده مورد‬ ‫نظـر اسـت‪ .‬بـه عبـارت دیگـر ایـن نهـاد گواهـی‬ ‫بـا عنـوان تولیـد کننـده شهرسـتان رامسـر و نـام‬ ‫تولیـد کننده را بـر عهده دارد و چنانچه اشـتباهی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت یقینا پرونـده هـای ان برای‬ ‫بررسـی موجـود اسـت‪.‬‬ ‫دهسـتان جنـت رودبـار در شهرسـتان رامسـر بـا‬ ‫‪ ۵۹‬پارچـه ابادی و روسـتا از توابـع بخش دالخانی‬ ‫رامسـر و یکی از مناطق ییالقی این شهرسـتان به‬ ‫شـمار می رود‪ .‬فاصله مرکز دهسـتان تـا مرکز این‬ ‫شهرسـتان ‪ ۴۵‬کیلومتر اسـت که از سمت شمال‬ ‫بـه جنـگل دالخانـی‪ ،‬بخش جلگـه ای و دهسـتان‬ ‫سـخت سـر و از سمت شـرقی به دهستان گلیجان‬ ‫و دو هـزار‪ ،‬از سـمت جنوب به اشـکور رامسـر و از‬ ‫سـوی غرب بـه مناطق جنگلـی و مراتع دهسـتان‬ ‫جواهـرده محدود می شـود‪.‬‬ ‫شهرسـتان ‪ ۸۰‬هزار نفری رامسـر در غرب اسـتان‬ ‫مازندران قـرار دارد‪.‬‬ ‫سالمندان در ایام کرونایی‬ ‫فراموش نشوند‬ ‫دکتـرای تخصصـی سالمندشناسـی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی بابل با بیـان اینکه سـالمندان در ایام کرونایی‬ ‫فرامـوش نشـوند؛ افـزود‪ :‬با توجـه به شـرایط موجود و‬ ‫وجـود ویـروس کرونا‪،‬خانواده ها از تماس هـای تلفنی و‬ ‫تصویـری بـرای برقـراری ارتبـاط با سـالمندان بیشـتر‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال بـه نقـل از ایرنادکتر سـمانه‬ ‫پورهـادی از افزایـش رشـد سـالمندی در اسـتان‬ ‫مازنـدران خبـر داد و افـزود‪ :‬بـا توجـه به افزایـش امار‬ ‫سـالمندان مازنـدران برنامـه ریـزی اوقـات فراغت این‬ ‫قشـر در اولویـت قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫عضـو هیـات علمـی انشـگاه علـوم پزشـکی بابـل بیان‬ ‫کـرد‪ :‬امارهای رسـمی نشـان مـی دهد مازنـدران پا به‬ ‫سـن پیری گذاشـته و بعد از اسـتان گیالن جایگاه دوم‬ ‫کشـور را به خود اختصـاص داد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بر اسـاس امارهـای رسـمی ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫از جمعیـت حـدود سـه میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هـزار نفـری‬ ‫مازنـدران یعنـی حـدود ‪ ۴۰۰‬هـزار نفـر ‪ ،‬سـالمندان‬ ‫هسـتند و نشـان مـی دهـد رشـد جمعیـت به سـمت‬ ‫سـالمندی در اسـتان مازندران بیش از دیگر اسـتان ها‬ ‫اسـت که ایـن موضوع‪ ،‬فرصت هـا و تهدیدهایـی را در‬ ‫پـی خواهد داشـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه تـا سـه دهـه‏ ی دیگـر ایـران‬ ‫سـالمندترین کشور منطقه و از سالمندترین کشورهای‬ ‫جهـان خواهد بود؛ گفت‪ :‬رشـد جمعیت سـالمندی در‬ ‫دنیـا یـک درصـد اسـت‪ ،‬امـا در کشـور مـا ایـن رقـم‪،‬‬ ‫حـدود دو برابر شـده و پیـش بینی ها نشـان می دهند‬ ‫کـه ادامـه ایـن روند صعـودی جمعیـت سـالمندان در‬ ‫کشـور مـی توانـد منجـر بـه این شـود که تا ‪ ۳۰‬سـال‬ ‫اینـده از هـر سـه نفـر‪ ،‬یـک نفر سـالمند باشـد‪ ،‬یعنی‬ ‫جمعیـت سـالمندان در سـال ‪ ۱۴۳۰‬بـه حـدود ‪۳۱‬‬ ‫درصـد خواهد رسـید‪.‬‬ ‫هشـت میلیون نفر از جمعیت کشـور را سالمند‬ ‫تشـکیل می دهد‬ ‫پورهـادی افـزود‪ :‬در حـال حاضر حدود هشـت میلیون‬ ‫نفـر سـالمند در کشـور وجـود دارد کـه ایـن رقـم تـا‬ ‫‪ ۳۰‬سـال دیگـر به حـدود ‪ ۲۴‬میلیـون خواهد رسـید‪،‬‬ ‫یعنـی سـه برابـر و ایـن وضعیـت در مقایسـه بـا دیگر‬ ‫کشـورهای دنیـا رشـد چشـمگیری را نشـان می دهـد‬ ‫بـه طوری که تا سـه دهـه‏ ی دیگر‪ ،‬ایران سـالمندترین‬ ‫کشـور منطقـه و از سـالمندترین کشـورهای جهـان‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـا ورود بـه دوران بازنشسـتگی و کنـاره‬ ‫گیـری از شـغل‪ ،‬ازدواج فرزنـدان و تـرک منـزل‪ ،‬و از‬ ‫دسـت دادن دوسـتان و اقـوام‪ ،‬و احیانـا همسـر‪ ،‬بایـد‬ ‫فعالیـت هایـی بـرای پیشـگیری از افسـردگی افـراد‬ ‫سـالمند برنامـه ریـزی کـرد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره بـه اینکه به طور معمـول فعالیت فیزیکی‬ ‫افـراد بـا افزایـش سـن کاهـش می یابـد که بـر تعادل‬ ‫سـالمندان تاثیـر منفـی دارد؛ ادامه داد‪ :‬انجـام فعالیت‬ ‫هـای ورزشـی نـه تنهـا مـی توانـد موجـب افزایـش‬ ‫روحیـه و نشـاط شـود‪ ،‬بلکـه مـی توانـد بـه حفـظ‬ ‫سلامت جسـمی انهـا هـم کمـک فراوانـی کند‪.‬‬ ‫پیـاده روی از مناسـب تریـن فعالیـت هـای بدنی برای‬ ‫سـالمندان می باشد‬ ‫دکتـر پورهـادی بیـان داشـت‪ :‬پیـاده روی یکـی از‬ ‫مناسـب تریـن فعالیت های بدنی هسـت کـه می توان‬ ‫انجـام داد البتـه انجـام تمرینـات گـرم کننـده‪ ،‬قبل و‬ ‫تمرینـات سـرد کننـده (حرکات کششـی)‪ ،‬بعـد از هر‬ ‫فعالیـت بدنـی ای الزم اسـت‪ .‬مـی توانیـد از ‪۱۰-۱۵‬‬ ‫دقیقـه فعالیـت فیزیکـی را اغـاز کننـد و کـم کـم بـه‬ ‫‪ ۳۰-۴۵‬دقیقـه‪ ،‬سـه بـار در هفتـه برسـانند‪،‬‬ ‫وی بـا ذکـر ایـن نکته که پوشـیدن کفش هـا و لباس‬ ‫هـای مناسـب اهمیـت دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بسـیاری از افـراد‬ ‫سـالمندی کـه دارای درد زانـو هسـتند‪ ،‬بهتر اسـت در‬ ‫سراشـیبی و سـربلندی راه نرونـد و همچنیـن اگـر در‬ ‫حین پیاده روی درد قفسـه سـینه‪ ،‬تنگـی نفس و یا پا‬ ‫درد شـدید عارض شـد‪ ،‬اسـتراحت فوری و مشـورت با‬ ‫پزشـک در اسـرع وقت ضروری اسـت‪.‬‬ ‫عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی بابـل بیان‬ ‫داشـت‪ :‬حضـور مسـتمر در فضـای خانـه موجـب مـی‬ ‫شـود ایـن فضـا احسـاس بـی حوصلگـی‪ ،‬کسـالت و‬ ‫خسـتگی مفـرط را ایجـاد کنـد بنابراین در ایـن دوران‬ ‫حضـور در پـارک هـا توصیـه می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه سـپری کـردن اوقـات فراغت در‬ ‫طبیعـت‪ ،‬نشـاط اور و سـرورانگیز اسـت؛ بیان داشـت‪:‬‬ ‫هـر چـه محیـط فـرد ‪ ،‬بـه محیـط طبیعـی نزدیک تر‬ ‫و شـبیه تـر باشـد‪ ،‬ارامـش و اسـایش خاطر بیشـتری‬ ‫را بـرای او بـه همـراه مـی اورد و بـر عکـس‪ ،‬هـر چـه‬ ‫تضادهـا بیشـتر باشـد‪ ،‬ناارامـی روانـی‪ ،‬بیشـتر رخ می‬ ‫نمایـد‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬اولین ثمـره اسـتفاده از طبیعت‪،‬‬ ‫کاسـتن از صدمات جسـمی و روانی اسـت و همچنین‬ ‫مـی توان در این فضا به مشـاعره‪ ،‬تشـکیل گـروه های‬ ‫ورزشـی‪ ،‬گـروه هـای خاطـره گویـی و دیگر مـوارد هم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫رسـیدگی بـه گل و گیاه مانـع از افسـردگی در‬ ‫دوران سـالمندی می شـود‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬گل و گیـاه شـادی افرین هسـتند و‬ ‫بـودن سـالمندان در کنـار گیاهان و رسـیدگی به انها‪،‬‬ ‫مانع از افسـردگی در دوران سـالمندی می شـود‪.‬‬ ‫دکتـرای تخصصـی سـالمند شناسـی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی بابـل گفـت‪ :‬برنامـه هـای جدیـد بـر حسـب‬ ‫عالیـق فـرد سـالمند‪ ،‬مثـل مطالعـه ادبیـات و شـعر ‪،‬‬ ‫گـوش دادن بـه رادیو‪ ،‬تماشـای تلویزیون‪ ،‬انجـام بازی‬ ‫هـای فکـری (جـدول حـل کـردن‪ ،‬سـودوکو)‪ ،‬گـوش‬ ‫دادن بـه موسـیقی‪ ،‬بـه خصـوص سـی دی موسـیقی‬ ‫هـای محلـی شـعر حفظ کـردن‪ ،‬حفـظ کـردن ضرب‬ ‫المثـل‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬خطاطـی‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬بافتنـی‪ ،‬قلاب‬ ‫بافـی مـی توانـد از فعالیت هایی باشـد که بر سلامت‬ ‫ذهـن فـرد و پیشـگیری از اختلاالت شـناختی انهـا‬ ‫تاثیـر می گـذارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪614‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش شهرداری ها در ترویج‬ ‫فرهنگ کتابخوانی‬ ‫زمـان رضایـی کارشـناس امـور فرهنگـی در‬ ‫یادداشـتی بـه نقـش شـهرداری هـا در ترویـج‬ ‫فرهنـگ کتابخوانـی پرداخـت کـه در ادامـه‬ ‫مشـروح ایـن یادداشـت را مـی خوانیـد‪:‬‬ ‫در عصـر حاضـر باتوجه بـه گسـترش روزافزون‬ ‫تکنولـوژی و فنـاوری هـای نویـن ارتباطـی و‬ ‫اطالعاتی‪،‬یکی از شـاخص های توسـعه فرهنگی‬ ‫جوامـع‪،‬در اهمیـت دادن بـه کتـاب و افزایـش‬ ‫سـرانه کتابخوانـی اسـت‪ .‬هـر جامعـه ای کـه‬ ‫در قلمـرو و سـاحت فرهنـگ توسـعه پیـدا می‬ ‫کند‪،‬بـدون شـک‪،‬کتاب در سـبد فرهنگـی ان‬ ‫جایـگاه خاصـی دارد‪ .‬بـرای رسـیدن به توسـعه‬ ‫فرهنگـی بایـد بـه موضـوع کتـاب و کتابخوانی‬ ‫و ترویـج و ارتقـای فرهنـگ مطالعـه درمیـان‬ ‫شـهروندان به خصوص کـودکان توجه و اهتمام‬ ‫ویـژه ای داشـت‪ .‬در همیـن حـوزه ‪ ،‬کتـاب در‬ ‫سـبد کاالی خانوارهـا امـری فرامـوش شـده و‬ ‫نامانـوس اسـت‪ .‬تـا جایـی کـه اگـر در جشـن‬ ‫تولـد کودکـی بـه او کتـاب هدیـه داده شـود‬ ‫بسـیار اکـراه اور و از وجهـه پائینـی برخـوردار‬ ‫اسـت‪.‬چرا کـه فرهنـگ و ارزش کتـاب در اکثـر‬ ‫خانـواده هـا نادیده انگاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه کتاب و کتـاب خوانـی تاثیر‬ ‫زیـادی در ارتقـای فرهنـگ عمومـی جامعـه‬ ‫دارد‪،‬افزایـش مطالعـه در خانـواده هـا از بـروز‬ ‫ناهنجـاری ها واسـیب هـای فـردی و اجتماعی‬ ‫در جامعـه جلوگیـری مـی کنـد‪ .‬در همیـن‬ ‫نظـرگاه ‪ ،‬شـهرداری هـا و مدیریـت شـهری ‪،‬‬ ‫نقـش و جایـگاه انکارناپذیـری در ایـن کارویـژه‬ ‫فرهنگـی دارنـد‪ .‬یکـی از کمبودهـا و نقصـان‬ ‫هایـی کـه در بـاب نشـر و توسـعه محیـط های‬ ‫فرهنگـی در سـطح شـهر بخصـوص محلات‬ ‫‪ ،‬شـاهدیم و عـدم ان بـه روشـنی قابـل لمـس‬ ‫اسـت‪ ،‬نبود بازارهای فرهنگی در سـطح شهرها‬ ‫مـی باشـد‪ .‬در جوامـع توسـعه یافتـه از مسـیر‬ ‫فرهنگـی ‪ ،‬یکـی از نهادهایـی که امـروزه از نگاه‬ ‫حـوزه تـک بعـدی و ارائـه تسـهیالت عمرانی و‬ ‫خدماتـی خارج شـده و توسـعه و ترویج فعالیت‬ ‫فرهنگـی و هنـری را پیـش فـرض وظایف خود‬ ‫قـرارداده ‪ ،‬شـهرداری ها هسـتند‪ .‬نفوذ فرهنگی‬ ‫یکـی از نقـش هـای اصلی شـهرداریها در شـهر‬ ‫اسـت‪ .‬بنابراین توسـعه همه جانبه شـهر در گرو‬ ‫رسـیدن بـه تعریف درسـت از نقش شـهروند به‬ ‫عنـوان یک عامل تاثیرگذار در مدیریت شـهری‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫شـهرداری هـا می توانند با بسـتر سـازی جهت‬ ‫توسـعه فرهنگی موثر باشـند‪ .‬هیچ عاملی بیش‬ ‫از گسـترش فعالیـت هـای فرهنگی نمـی تواند‬ ‫شـهروند خوب بسـازد و همین موضـوع اهمیت‬ ‫تمرکـز بیشـتر شـهرداری هـا را روی مسـائل‬ ‫فرهنگـی نشـان مـی دهـد ‪ .‬اگـر شـهرداری ها‬ ‫از نقـش خدماتـی خـود فراتر بروند و در مسـیر‬ ‫فرهنگـی کارویژه هـای ان را پردازش کنند‪ ،‬ان‬ ‫وقت رشـد فرهنگی ‪ ،‬حس متقابل ‪ ،‬مشـارکت و‬ ‫همـکاری را برای مدیریت شـهری و شـهروندان‬ ‫بـه وجـود مـی اورد و در این تعامل و مشـارکت‬ ‫فرهنگـی ‪ ،‬طرفیـن ذی نفـع خواهند بود‪.‬‬ ‫متاسـفانه در اکثـر شـهرداری هـا در عمـل‪،‬‬ ‫حـوزه فرهنـگ و هنـر مغفـول تریـن بخش ها‬ ‫در مدیریـت شـهری اسـت و بـه لحـاظ اهمیت‬ ‫در زمینـه بسـیار پائین تری نسـبت به سـاخت‬ ‫و سـاز و خیابـان و اسـفالت معابـر قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت ‪ .‬از ایـن محـور زمانـی مـی تـوان مدعـی‬ ‫شـد کـه نـگاه کالن فرهنگـی در شـهر وجـود‬ ‫دارد کـه الزامـات ان پذیرفتـه شـده باشـد و‬ ‫اسـتفاده از اندیشـه و دیـدگاه های کارشناسـان‬ ‫سـرلوحه امور قرار داشـته باشـد ‪.‬از این رو یکی‬ ‫از فعالیـت هـای مهـم شـهرداری هـا در حـوزه‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬بـا توجـه بـه ایـن کـه کتاب بخشـی‬ ‫از زندگـی اسـت ‪ ،‬مـی توانـد ایـن باشـد کـه‬ ‫شـهرداری هـا تمهیداتـی را در نظـر بگیرند که‬ ‫کتـاب در سـبد خانـوار قـرار گیـرد‪ ،‬که شـامل‬ ‫اهـدای کتـاب بین کارکنـان و یا به شـهروندان‬ ‫باشـد تـا فرهنـگ کتابخوانـی در شـهروندان ‪،‬‬ ‫بخصـوص کـودکان نهادینـه شـود‪.‬‬ ‫حرکت شـهرداری ها به سـمت ترویـج فرهنگ‬ ‫و هنـر در شـهر و اکتفـا نکـردن بـه یـک نهـاد‬ ‫خدماتـی و عمرانـی محـور‪ ،‬گامـی مـی توانـد‬ ‫باشـد در جهـت ارزش گـذاردن بـه شـهروندان‬ ‫و ایجـاد فرصـت هـای مناسـب در چشـم انـداز‬ ‫زندگـی فرهنگـی شـهری‪،‬که وظیفـه خطیـر‬ ‫شـهرداری هـا مـی توانـد باشـد‪.‬‬ ‫اگـر شـهروندی تا ‪ ۵۰‬سـالگی هیچ وابسـتگی و‬ ‫عالقـه ای بـه کتاب خواندن نشـان نداده اسـت‬ ‫‪ ،‬دیگـر امیـدی به کتابخوانـی در او وجود ندارد‪.‬‬ ‫از ایـن رو شـهرداری هـا و هر نهـادی که داعیه‬ ‫دار رشـد فرهنـگ و ارتقـاء سـطح کتابخوانـی‬ ‫اسـت ‪ ،‬بایـد از سـنین پایـه شـروع کنـد و در‬ ‫ایـن میـان بدیهـی اسـت که بـا نهادینه شـدن‬ ‫فرهنـگ در یـک جامعـه ‪ ،‬شـهرداری هـا بـرای‬ ‫خدمـت رسـانی بـه مـردم در زمینـه رفاهـی و‬ ‫امـوری از ایـن دسـت نیز با مشـکالت به مراتب‬ ‫کمتـری روبـه رو خواهنـد بـود‪ .‬بـه طـور قطـع‬ ‫مدیریـت شـهری بـرای تعامـل بـا شـهروندی‬ ‫کـه تحـت تاثیر فضـای فرهنگی و هنری رشـد‬ ‫کـرده و به نوعی فرهیخته اسـت ‪ ،‬مشـکالت به‬ ‫مراتـب کمتـری پیـش رو دارد‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫نگاه متوازن در مدیریت شهری یک ضرورت است‬ ‫گردشگری دریایی و احداث اسکله های دریایی فرصت خوبی‬ ‫برای سرمایه گذاران در شهرهای ساحلی بوده که اضافه کردن‬ ‫کارکرد گردشگری عالوه بر کشاورزی و ماهیان دریایی به‬ ‫اب بندان ها می تواند نوید بخش اتفاقات خوبی در حوزه‬ ‫گردشگری باشد‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویان‪ ،‬در ایین افتتـاح و بهره برداری‬ ‫از پروژه هـای شـهرداری سـاری‪ ،‬گفـت‪ :‬از همـه‬ ‫افـرادی کـه بـرای اعتلای اسـتان مازنـدران‬ ‫قدم هـای اسـتواری برمی دارنـد قدردانـی‬ ‫می کنـم‪‎ .‬‬ ‫مهـدی رازجویان در ایین افتتـاح و بهره برداری‬ ‫از پروژه هـای شـهرداری سـاری تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫مدیـران و مسـئولین بایـد دو مقولـه فرهنـگ و‬ ‫هویـت را تقویـت کننـد تـا بـا توجـه بـه نتایـج‬ ‫مثبتـی کـه در پـی دارد امیـد در جامعه تقویت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی احـداث بوسـتان ها و مراکز تفریحی توسـط‬ ‫شـهرداری را توزیـع متـوازن خدمـات بـه نقاط‬ ‫مختلـف شـهر دانسـت و ادامـه داد‪ :‬شـورا و‬ ‫شـهرداری بایـد خدمـات شـهری را بـه صـورت‬ ‫مکانیـزه و یکپارچـه و بـا اسـتفاده از تمـام‬ ‫ظرفیت هـا ارائـه دهنـد ‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران تصریـح کـرد‪ :‬مدیریـت شـهری در‬ ‫مرکـز اسـتان نیازمنـد برنامـه و نـگاه ویـژه ای‬ ‫خبر‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫رازجویـان نـگاه متـوازن بـه تمـام نقـاط شـهر‬ ‫سـاری را ضـروری دانسـت و افـزود‪ :‬توجـه بـه‬ ‫ارامـش و اسـایش بانـوان بایـد در دسـتور کار‬ ‫شـوراها و شـهرداری ها باشـد‪.‬‬ ‫وی نهادینه شـدن گردشگری شـهری را اقدامی‬ ‫مطلـوب برشـمرد و افـزود‪ :‬احـداث پارک هـا و‬ ‫بوسـتان ها بخشـی از گردشـگری شـهری است‬ ‫کـه بایـد در شـهرهای سراسـر اسـتان نهادینـه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران اظهار داشـت‪ :‬مـردم اسـتان مازندران‬ ‫مردمانی فهیمی هسـتند که خدمات مسـئولین‬ ‫را به درسـتی می سـنجند و قضـاوت می کنند و‬ ‫در نهایـت در زمانـش قـدردان نیـز خواهنـد بود‪.‬‬ ‫رازجویـان بـا بیـان اینکـه هـر قدمـی کـه در‬ ‫مسـیر رفـاه مردم باشـد مـورد تمجیـد و تقدیر‬ ‫قـرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬بهتر اسـت خودمـان را در‬ ‫برابـر خـدا ‪ ،‬مـردم و وجدان مان قـرار دهیم و به‬ ‫انجـام وظایـف بپردازیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قدردانی رئیس سازمان فاوا‬ ‫از تالش گران روابط عمومی‬ ‫رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‬ ‫شـهرداری سـاری خاطرنشـان کرد‪ :‬سـازمان فناوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطات شـهرداری سـاری در این میان‬ ‫نمی تـوان از نقـش اثرگذار سـفیر ارتباطـات یا همان‬ ‫روابط عمومی هـا غافـل مانـد و فی الواقـع ایـن واحـد‪،‬‬ ‫نمـاد و ویترینـی از فعالیت های هـر مجموعه ای برای‬ ‫اگاه سـازی عمومی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط عمومی‬ ‫سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری‬ ‫سـاری‪ ،‬مهنـدس یاسـر قربانـی رئیـس ایـن‬ ‫سـازمان به مناسـبت روز ملـی ارتباطـات و هفتـه‬ ‫روابط عمومـی ضمـن تقدیـر از تالش هـای بی وقفـه‬ ‫ایـن قشـر در امـر اطالع رسـانی عمومـی اظهـار کرد‪:‬‬ ‫جهـان‪ ،‬عصـری را سـپری می کند کـه از ان به عنوان‬ ‫عصـر ارتباطـات یـاد می شـود‪ .‬طبیعتـاً ان چیزی که‬ ‫در ایـن مقطـع تاریخـی به دنبال توسـعه تکنولوژی و‬ ‫فنـاوری اطالعـات در فراینـد خطیـر ارتباطـات بروز‬ ‫می یابـد‪ ،‬تقابـل و سـرایت فرهنگ هـا و هنجارهـای‬ ‫دورتریـن نقـاط به یکدیگـر اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـازمان فـاوا بـه فراخـور ذات وجـودی‪،‬‬ ‫مهم تریـن مجـری ایجـاد فرایندهـای ارتباطـی بـر‬ ‫بسـترهای گوناگـون اسـت‪ .‬و به نوعـی موثرتریـن‬ ‫نقـش را در کانکت هـای امـروزی ایفـا می کنـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‬ ‫شـهرداری سـاری خاطرنشـان کرد‪ :‬سـازمان فناوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطات شـهرداری سـاری در این میان‬ ‫نمی تـوان از نقـش اثرگذار سـفیر ارتباطـات یا همان‬ ‫روابط عمومی هـا غافـل مانـد و فی الواقـع ایـن واحـد‪،‬‬ ‫نمـاد و ویترینـی از فعالیت های هـر مجموعه ای برای‬ ‫اگاه سـازی عمومـی اسـت‪.‬‬ ‫قربانـی در پایـان گفت‪ :‬جـا دارد روز ‪ ۲۷‬اردیبهشـت‬ ‫روز ملـی ارتباطـات و روابط عمومـی را بـر همـه‬ ‫زحمتکشـان ایـن عرصـه تبریـک عـرض نمایـم و‬ ‫قـدردان زحمات شـان باشـم‪.‬‬ ‫شهردار رشت در نشست با خانواده های اهدا کننده عضو‪:‬‬ ‫اهدای عضو یک کار انسانی و خدا پسندانه است‬ ‫به گـزارش امـور ارتباطات سـازمان فرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری رشـت‪ ،‬دکتر ناصر حاج محمدی‬ ‫در دیـدار با رئیس مرکز اموزشـی‪ ،‬درمانی و پژوهشـی‬ ‫رازی رشـت‪ ،‬کادر اهـدای عضـو ایـن بیمارسـتان و‬ ‫خانـواده هـای اهداکننـدگان عضـو‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن‬ ‫نـوع فعالیـت یعنـی حیـات بخشـیدن مجـدد بـه یک‬ ‫انسـان و بـه نوعی نجات انسـانهایی اسـت کـه اعضای‬ ‫قابـل اسـتفاده فـرد دچار مـرگ مغزی‪ ،‬به کسـانی که‬ ‫بیمـاری دارنـد پیونـد زده مـی شـود‪ .‬شـهردار رشـت‬ ‫سـپس گفت‪ :‬خانـواده هـای متوفی و خانواده کسـانی‬ ‫کـه اهـدای عضـو کرده انـد‪ ،‬همـواره احسـاس نزدیک‬ ‫بـودن مـی کننـد و نمونـه هایـی از این حـس عالقه و‬ ‫احسـاس نزدیکـی را خـودم بارها دیده ام‪ .‬وی با اشـاره‬ ‫بـه اینکه خیلی شـجاعت مـی خواهد که وقتی کسـی‬ ‫برایـش حادثـه ای پیـش امد و به مرگ مغزی رسـید‪،‬‬ ‫از اعضـای بـدن خود بگذرند‪ ،‬گفت‪ :‬چـون این کار روح‬ ‫بلنـد و از خود گذشـتگی مـی خواهد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا قدردانـی از رئیـس بیمارسـتان رازی‬ ‫رشـت‪ ،‬پزشـکان متخصص و ماهر و دسـت انـدرکاران‬ ‫بخـش اهـدای عضو ایـن بیمارسـتان گفـت‪ :‬همانطور‬ ‫کـه اهـدای عضـو اهـدای زندگـی اسـت‪ ،‬پزشـکان و‬ ‫متخصصـان ایـن بخـش هـم یـداهلل هسـتند یعنـی با‬ ‫دسـت هـای خـود بـه انسـان هـا جانـی دوبـاره مـی‬ ‫د هند ‪.‬‬ ‫در این نشسـت همچنیـن دکتر سـیامک ریماز رئیس‬ ‫مرکـز اموزشـی‪ ،‬پژوهشـی و درمانـی رازی رشـت بـا‬ ‫قدردانـی از حمایت های شـهردار رشـت‪ ،‬خانواده های‬ ‫اهـدا کننـده عضـو را مـورد سـتایش قـرار داد و از انها‬ ‫تشـکر کـرد‪ .‬گفتنی در پایـان هم با قدردانـی از تالش‬ ‫مجاهـدت گونـه خانـواده هـای اهـدا کننـده عضـو‪،‬‬ ‫شـهردار رشـت بـه انهـا لـوح سـپاس و لـوح شـهرند‬ ‫مسـئولیت پذیـر اهـدا کرد‪.‬‬ ‫کمیت و کیفیت پروژه های عمرانی‪:‬‬ ‫اثباتی دیگر از ّ‬ ‫ساماندهی ‪16‬ساعته عمرانی بلوار دریا‬ ‫بـا تلاش ‪16‬سـاعته تیـم هـای عملیاتـی سـازمان‬ ‫عمـران در گـروه هـای مختلـف فنـی و تخصصـی‪،‬‬ ‫عملیـات احـداث رفیـوژ وسـط بلـوار دریـا در حـد‬ ‫فاصـل کوی گلسـتان تـا محـدوده دانشـگاه روزبهان‬ ‫طـی عملیاتی فشـرده و با رعایت دقیـق موازین فنی‬ ‫اجـرا و امـاده بهـره بـرداری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫ساماندهی ‪16‬ساعته عمرانی بلوار دریا‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی فضاهای شـهری مرکز‬ ‫مازندران‪ ،‬مناسـب سـازی تـردد شـهروندان از جمله‬ ‫مـدون مدیریـت شـهری در توسـعه‬ ‫برنامـه هـای ّ‬ ‫خدمـات بهینـه به مردم سـاری محسـوب می شـود‪،‬‬ ‫بـر همیـن مبنـا ایـن نهـاد بـار دیگـر بـا اسـتفاده از‬ ‫کمیـت و کیفیت باالی‬ ‫تـوان اجرایی سـازمان فـوق‪ّ ،‬‬ ‫خدمـات عمومـی را بـه منصـه ظهـور گذاشـت‪.‬‬ ‫بـا تلاش ‪ 16‬سـاعته تیـم هـای عملیاتـی سـازمان‬ ‫عمـران در گـروه هـای مختلـف فنـی و تخصصـی‪،‬‬ ‫عملیـات احـداث رفیـوژ وسـط بلـوار دریـا در حـد‬ ‫فاصـل کوی گلسـتان تـا محـدوده دانشـگاه روزبهان‬ ‫طـی عملیاتی فشـرده و با رعایت دقیـق موازین فنی‬ ‫اجـرا و امـاده بهـره بـرداری قـرار گرفت‪.‬‬ ‫پیشـتر بهسـازی ایـن مسـیر بـا عملیـات پیـاده رو‬ ‫سـازی ضلـع غربـی ایـن بلـوار بـه مسـاحت حـدود‬ ‫‪ 2900‬متـر مربـع اجـرا شـده بـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در پـروژه احـداث رفیـوژ وسـط بلـوار‬ ‫دریـا کـه تمامـی ارکان اجرایـی ان توسـط سـازمان‬ ‫عمـران بـه کار گرفتـه شـد‪ ،‬بروزرسـانی اصلاح‬ ‫هندسـی‪ ،‬روان سـازی ترافیکی‪ ،‬ایمن سـازی مسـیر‬ ‫و ایجـاد جلـوه ای مناسـب بـرای ورودی و خروجـی‬ ‫شـهر به سـمت دریا از جملـه اهداف مت ّولیـان امر در‬ ‫مراحـل پـروژه تلقّـی می شـود‪.‬‬ ‫اخبـار جدیـد از پـروژه هـای این سـازمان به صورت‬ ‫انالیـن از طریق این رسـانه‪ ،‬کانـال تلگرامی و صفحه‬ ‫اینسـتاگرام به ادرس ‪@sazmanomran_sari‬‬ ‫اطالع رسـانی خواهد شـد‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه ‪ 6/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪614‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫تغییرنام منطقه ازاد انزلی؛‬ ‫ناخشنودی مردم و واکنش منفی مسئوالن‬ ‫انزلـی ایـن نام اشـنا‪ ،‬این شـهر کوچـک ارمیده در‬ ‫دامـان کاسـپین از دیربـاز بـه دلیـل داشـتن بندر‪،‬‬ ‫گمـرکات و مـراوده هـای تجـاری و فرهنگـی بـه‬ ‫دروازه اروپـا شـناخته مـی شـود‪.‬‬ ‫شـهری سـاحلی که قابلیتها و ظرفیتهـای ان چنان‬ ‫بـود کـه با تلاش و پیگیـری مـردم و مسـئوالن از‬ ‫سـال ‪ ۷۵‬بـه عنـوان منطقه ویـژه اقتصادی و سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬بعنـوان نخسـتین منطقـه ازاد حاشـیه خزر‬ ‫در ایـران مصـوب شـد و از اواخر سـال ‪ ۸۴‬سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد تجـاری – صنعتـی انزلـی فعالیتهـای‬ ‫خـود را براسـاس قانـون شـروع کرد‪.‬‬ ‫محـدوده سـازمان منطقـه ازاد در ابتـدای شـروع‬ ‫فعالیـت سـه هـزار و ‪ ۲۰۰‬هکتـار بـود کـه پـس از‬ ‫چنـدبـارتغییـربـههشـتهـزارو‪ ۶۰۰‬هکتـاررسـید‪.‬‬ ‫روز ‪ ۲۳‬اردیبهشـت و در اخریـن روزهـای فعالیـت‬ ‫مجلـس دهـم‪ ،‬الیحه الحـاق دو هزار هکتـار اراضی‬ ‫صنعتـی و فرودگاهـی گیلان بـه محـدوده ایـن‬ ‫منطقـه ازاد بـا اولویـت "انزلـی " توسـط مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی تصویـب شـد و محـدوده منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی بـه بیـش از ‪۱۰‬هـزار هکتـار رسـید‪.‬‬ ‫ایـن افزایـش دو هـزار هکتـاری محـدوده شـامل‬ ‫شـهرک صنعتی سـپیدرود رشـت‪ ،‬فرودگاه سـردار‬ ‫جنـگل رشـت‪ ،‬شـهرک صنعتـی صومعـه سـرا و‬ ‫شـهرک صنعتـی خمیـران شـد‪.‬‬ ‫امـا این افزایش محـدوده منجر به خشـنودی مردم‬ ‫نشـد و فعاالن اجتماعی و اقتصـادی انزلی معتقدند‬ ‫بـر خالف انچـه در این الیحه تحت عنـوان افزایش‬ ‫محـدوده بـا اولویـت انزلـی قیـد شـده بـود سـهم‬ ‫شهرسـتان بعنـوان مهد اصلی‪ ،‬عامل ایجـاد و موتور‬ ‫پیشـران فعالیتهـای تجـاری و اقتصـادی منطقـه از‬ ‫ایـن گسـترش محـدوده فقـط ‪ ۳۰‬هکتار می باشـد‪.‬‬ ‫علاوه بـر این‪ ،‬تلاش بـرای تبدیل نام منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی بـه منطقـه ازاد گیلان اسـباب ناخرسـندی‬ ‫مـردم منطقـه‪ ،‬مسـئوالن شهرسـتان و انجمـن‬ ‫سـرمایه گـذاران و کارافرینـان منطقـه ازاد انزلی را‬ ‫در پـی داشـت‪.‬‬ ‫ایـن نارضایتـی‪ ،‬واکنـش مسـئوالن‪ ،‬کنشـگران‬ ‫اجتماعـی شهرسـتان و نیـز واکنـش رسـانه هـای‬ ‫شهرسـتان در نهایـت ایجـاد کارزار مجـازی در‬ ‫اعتـراض بـه ایـن مسـاله و جمـع اوری امضـاء و‬ ‫ارتبـاط بـا شـورای نگهبـان بـرای مخالفـت بـا این‬ ‫امـر را بـه همـراه داشـت‪.‬‬ ‫بـه اعتقـاد فعـاالن اجتماعـی و اصحاب رسـانه این‬ ‫منطقـه؛ در حالـی که این شهرسـتان از حدود سـه‬ ‫قـرن پیـش بـا تالشـهای صـورت گرفتـه و ایجـاد‬ ‫زیرسـاختهای تجـاری چـون گمـرکات و بنـدر بـه‬ ‫خبر‬ ‫دروازه اروپـا معـروف اسـت و از همیـن رو بهتریـن‬ ‫نقطـه بـرای ایجـاد منطقـه ازاد در حاشـیه دریـای‬ ‫خـزر شـناخته شـده نـه تنها طی سـالیان گذشـته‬ ‫از اشـتغال و منافـع ان بهـره وافی نبـرده اکنون نام‬ ‫بـر جـای مانـده از ان نیز در شـرف از دسـت رفتن‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن کارشناسـان اقتصـادی مـی گویند؛‬ ‫ایـن تغییـر نـام به برنـد ایـن منطقه به عنـوان یک‬ ‫بنـگاه اقتصـادی با کارکردهـا و ارتباطـات داخلی و‬ ‫خارجـی لطمـه زده و می تواند تبعـات نامطلوبی بر‬ ‫رونـد فعالیتهـای منطقـه و مزیتهـای ان در سـطح‬ ‫ملـی و بین المللی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫همچنیـن صاحـب نظـران اقتصـادی بـر ایـن‬ ‫باورنـد کـه مناطـق افـزوده شـده در مقـام قیـاس؛‬ ‫دسـتاوردهای ناشـی از اضافه شـدن محـدوده های‬ ‫فرودگاهـی و شـهرک صنعتـی منجـر بـه چالـش‬ ‫هایـی چـون امـکان بـورس بـازی زمیـن از طریـق‬ ‫رانـت هـای مختلـف‪ ،‬افزایـش هزینـه هـای مترتب‬ ‫بـر نظـارت نهادهـای ناظری چـون گمرک و سـتاد‬ ‫مقابله با قاچاق کاال و ارز را خواهد شـد و گسـترش‬ ‫ابعـاد نظارتـی می تواند فعاالن اقتصـادی موجود در‬ ‫شـهرک هـای فـوق را درگیـر مشـکالت جدیـد نماید‪.‬‬ ‫بـه گفتـه کارشناسـان ایـن افزایـش گسـتره اگـر‬ ‫شـامل حال بندراسـتارا بعنوان مرز زمینی و مسـیر‬ ‫اتصـال زمینـی بـه اوراسـیا می شـد بـر ظرفیتهای‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی می افـزود و می توانسـت منافع‬ ‫خوبـی بـرای کل گیالن داشـته باشـد‪.‬‬ ‫منطقه ازاد انزلی برند است‬ ‫رییس انجمن سـرمایه گـذاران و کارافرینان منطقه‬ ‫ازاد انزلـی بـا اشـاره بـه فعالیـت ‪ ۴‬هزار شـرکت در‬ ‫ایـن منطقـه معتقد اسـت هـر تغییر نامی مسـتلزم‬ ‫هزینـه و تبعـات زیـادی هسـت و نـه تنهـا بـه این‬ ‫شـرکتها بلکه به دولت و سـازمان منطقه ازاد انزلی‬ ‫خسـارت زیـادی وارد می کند‪.‬‬ ‫اصغـر امانی اظهار داشـت‪ :‬در بیسـت و چند سـالی‬ ‫کـه از عمـر منطقـه ویـژه و تغییـر ان بـه منطقـه‬ ‫ازاد مـی گـذرد هـزاران قـرارداد‪ ،‬پروتـکل داخلـی‬ ‫و خارجـی بـا ایـن نـام منعقـد شـده‪ ،‬کریدورهـای‬ ‫اقتصـادی تحـت ایـن عنـوان ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬کسـانی کـه این تغییـر نام را‬ ‫در نظـر گرفتـه اند بـه هزینه ها دقت نکـرده و روند‬ ‫قانونـی کـه بایـد طی شـود را نیز رعایت نکـرده اند‪.‬‬ ‫وی متذکـر شـد ‪ :‬در الیحـه پیشـنهادی دولـت‬ ‫نـام منطقـه ازاد تجـاری انزلـی امـده‪ ،‬در مذاکرات‬ ‫مجلـس هم بـه این نام اشـاره شـده‪ ،‬در رای گیری‬ ‫و در مذاکـرات مجلـس هم به نام منطقـه ازاد انزلی‬ ‫اشـاره شـده اما هنـگام قرائـت مصوبه به متـن ارائه‬ ‫شـده از سـوی برخـی نماینـدگان بـه کمیسـیون‬ ‫مربوطـه کـه در ان قیدشـده منطقـه ازاد گیلان‬ ‫(انزلـی) اسـتناد گردیـده در حالـی کـه ایـن خالف‬ ‫اسـت و اگـر قـرار بر تغییـر نـام منطقه بـود از ابتدا‬ ‫تحـت عنـوان منطقـه ازاد گیلان بایـد مطـرح می‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬انزلـی از سـده هـای پیشـین‬ ‫بعنـوان یک شـهر مهـم و تاثیرگـذار در اقتصاد ملی‬ ‫مطـرح بـوده و بـه خاطـر ظرفیت هـای منطقه صد‬ ‫درصـد سـرمایه گذاری هـا در محدوده هشـت هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هکتـاری انزلـی انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بایـد بـه ایـن قدمـت؛‬ ‫تلاش و ظرفیـت نماینـدگان بخـش خصوصـی‬ ‫فعـال در منطقـه ازاد انزلـی را افـزود‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬مکاتباتـی را بـا دبیـر شـورایعالی مناطـق‬ ‫ازاد و مدیرعامـل منطقـه ازاد انزلـی داشـتیم و‬ ‫درخواسـتمان را ارائـه دادیـم‪.‬‬ ‫امانـی با اشـاره بـه اینکه در الیحه‪ ،‬افزایـش دو هزار‬ ‫هکتـار در محـدوده منطقـه ازاد انزلـی و شـهرهای‬ ‫مجـاور قیـد شـده بـود‪ ،‬گفت ‪ :‬اگـر قرار بـر افزایش‬ ‫محـدوده بـه مناطـق دورتـر باشـد مـا مناطقـی را‬ ‫داریـم کـه می توانسـت بـرای اقتصاد گیلان اورده‬ ‫خوبـی داشـته باشـد توجیه اقتصـادی اسـتارا برای‬ ‫توسـعه اقتصادی اسـتان بیشـتر از سـایر نقاط بوده‬ ‫و هست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت نان در مازندران گران شد‬ ‫رییـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬مصوبه اسـتانی افزایش قیمـت نان از‬ ‫در مازنـدران اجرایـی شـد‪.‬‬ ‫حسـینقلی قوانلـو افـزود‪ :‬براسـاس مصوبه اخیر سـتاد‬ ‫تنظیـم بـازار اسـتان مازندران قیمـت انواع نـان ها ‪۲۵‬‬ ‫تـا ‪ ۳۰‬درصـد افزایـش یافـت و این افزایـش قیمت نیز‬ ‫از امـروز اول خـرداد ماه در اسـتان اجرایی شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬هـم اکنـون در مازنـدران‪ ،‬قیمـت نـان‬ ‫بربـری یارانـه ای و نیمـه یارانـه ای بـه قیمـت ‪ ۸‬و ‪۱۲‬‬ ‫هـزار و ‪ ۵۰۰‬ریـال‪ ،‬نـان سـنگک یارانـه ای و نیمـه‬ ‫یارانـه ای ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۵‬هـزار ریـال ‪ ،‬نان لـواش یارانه ای و‬ ‫نیمـه یارانـه ای ‪ ۳‬و ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬ریـال و نان تافتون‬ ‫‪ ۲‬عطاری عرضه کننده داروهای مخدری در امل تعطیل شد‬ ‫رئیـس شـبکه بهداشـت ودرمـان شهرسـتان امـل‪،‬‬ ‫ازپلمـپ دو واحـد عطـاری کـه متصدیـان انهـا بـه‬ ‫صـورت غیرقانونـی داروهـای موادمخدر به مشـتریان‬ ‫می فروختنـد‪ ،‬خبـر داد‪.‬‬ ‫فرامـر زاکبـری بـا اشـاره بـه پلمـب دو عطـاری‬ ‫متخلـف اظهـار داشـت‪ :‬ایـن واحدهـای متخلـف بـر‬ ‫اسـاس گزارش هـای مردمـی مـورد رصد قـرار گرفته‬ ‫و کارشناسـان بهداشـت محیـط شـبکه بهداشـت‬ ‫ودرمـان بـا همـکاری پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر و‬ ‫اداره اماکـن نیـروی انتظامی بـا این واحدهـا برخورد‬ ‫کرد ه اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬بـا انجـام تحقیقـات و بررسـی های‬ ‫کارشناسـی مشـخص شـد کـه ایـن عطاری هـا در‬ ‫زمینـه تهیـه داروی مخـدر وغیرمجـاز و توزیـع انواع‬ ‫سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران‪:‬‬ ‫خرید بیش از ‪ 1588‬تن کلزا در مازندران‬ ‫یارانـه ای و نیمـه یارانـه ای ‪ ۵‬و ‪ ۶‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬ریـال‬ ‫تعییـن شـده اسـت‪ .‬بـه گفته رییـس سـازمان صنعت‬ ‫مازنـدران ایـن افزایش قیمت نـان در روزهـای اخیر از‬ ‫طریـق اتحادیـه های خبازان شهرسـتان ها بـه نانوایی‬ ‫هـا ابلاغ شـد و از امـروز ایـن مصوبه اجرا شـده اسـت‬ ‫‪ .‬وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته مصوبـه ملـی‬ ‫افزایـش قیمـت نـان در اسـتان هـای دیگر اجرا شـده‬ ‫اسـت ‪ ،‬ادامـه داد ‪ :‬سـال گذشـته در ‪ ۲‬مرحلـه قـرار‬ ‫بـود ایـن افزایـش قیمـت در مازنـدران اجـرا شـود که‬ ‫موضـوع افزایـش قیمـت بنزین و بروز کرونا باعث شـد‬ ‫تـا این تصمیم در اسـتان بـه تعویق بیفتد‪.‬بنـا به اعالم‬ ‫اداره کل غلـه اسـتان مازندران حدود پنـج هزار نانوایی‬ ‫یارانـه ای و نیمـه یارانـه ای در این اسـتان فعالیت می‬ ‫کنند‪.‬سرپرسـت اداره کل غله مازنـدران نیز به خبرنگار‬ ‫ایرنـا گفـت ‪ :‬بـا توجه بـه اینکـه سالهاسـت قیمت نان‬ ‫تغییـر نکرده اسـت ایـن افزایش قیمت تـا حدودی می‬ ‫توانـد مشـکالت و دغدغـه هـای اقتصـادی نانوایـان را‬ ‫برطـرف بکنـد ‪.‬بهـرام نجفـی اضافه کـرد‪ :‬ایـن افزایش‬ ‫قیمـت از دیـد و منظـر نانوایـان منصفانـه اسـت مـی‬ ‫توانـد کمک حـال انها باشـد ‪.‬‬ ‫رئیس شبکه بهداشت و درمان امل‪:‬‬ ‫داروهای دسـت سـاز‪ ،‬تقلبی‪ ،‬قاچاق و تاریخ گذشـته‬ ‫فعالیـت می کنـد و پرونـده تخلـف ایـن دو عطـاری‬ ‫درامل تشـکیل و بـرای ادامه مراحـل قانونی وقضایی‬ ‫تحویـل دادگسـتری شـد‪.‬رئیس شـبکه بهداشـت‬ ‫ودرمـان امـل‪ ،‬عمده تخلـف عطاری هـا را تجویز انواع‬ ‫دارو بـه خصـوص داروهای مخـدر‪ ،‬روان گردان‪ ،‬کمک‬ ‫جنسـی‪ ،‬چاقـی و الغـری الـوده بـه مـواد مخـدر و‬ ‫روان گـردان بیـان کـرد وادامه داد‪ ،‬تنهـا مرجع عرضه‬ ‫داروهـای گیاهـی مجـاز‪ ،‬داروخانه هـا هسـتند و برای‬ ‫مصـرف داروهـای گیاهـی با پزشـک یا داروسـاز خود‬ ‫بایـد مشـورت کنند‪.‬اکبـری تاکیـد کـرد‪ :‬واحدهـای‬ ‫عطـاری حتمـاً بایـد دارای پروانـه کسـب از صنـف‬ ‫عطـاری باشـند و متصـدی عطـاری هـم بایـد کارت‬ ‫بهداشـت را از مراکـز مربوطـه دریافـت کنـد‪.‬‬ ‫وی یاداور شـد‪ :‬شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان‬ ‫امـل ضمـن هشـدار نسـبت بـه مصـرف هرگونـه‬ ‫محصـوالت و گیاهـان دارویـی و بـا ادعاهـای خـاص‬ ‫و بـدون مجـوز از سـازمان غـذا و دارو از شـهروندان‬ ‫خواسـت در صـورت مشـاهده ایـن قبیـل محصوالت‬ ‫در عطاری هـای و سـایر مراکـز عرضـه‪ ،‬مراتـب را بـه‬ ‫ایـن اداره اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بـا گذشـت ده روز از اغـاز فصل خریـد دانه روغنی‬ ‫کلـزا در مازندران بیـش از ‪ 1588‬تن کلزا به ارزش‬ ‫‪ 69‬میلیـارد و ‪ 563‬میلیـون ریـال تحویـل مراکـز‬ ‫خریـد تضمینـی اداره کل غله و خدمـات بازرگانی‬ ‫اسـتان مازندران شد‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫اسـتان مازنـدران با بیـان این مطلب اظهار داشـت‪:‬‬ ‫کشـاورزانی کـه کلزای خود را تحویـل مراکز خرید‬ ‫دادنـد بـا توجـه بـه ثبـت اطالعـات محمولـه های‬ ‫دریافتـی در سـامانه جامـع گسـترش فـن اوری‬ ‫نویـن خریـد تضمینـی در صـف انتظـار پرداخـت‬ ‫قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫بهـرام نجفـی افـزود‪ :‬تاکنـون ‪ 12‬میلیـارد و ‪103‬‬ ‫میلیـون ریـال از مطالبـات ایـن کشـاورزان بـه‬ ‫حسـاب انهـا واریـز شـد‪.‬‬ ‫وی بـه تعـداد مراکـز خریـد اشـاره کـرد و گفـت ‪:‬‬ ‫ایـن میزان خرید توسـط ‪ 11‬مرکـز از ‪ 19‬مرکز راه‬ ‫انـدازی شـده جهـت انجام مطلـوب فراینـد خرید‬ ‫تضمینـی دانـه روغنی کلـزا انجـام گرفت‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬بـا تمهیـدات اتخاذ شـده ‪ 19‬مرکـز خرید‬ ‫درشهرسـتان های گلوگاه‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬نـکا‪ ،‬میاندرود‪،‬‬ ‫سـاری‪ ،‬قائمشـهر‪ ،‬جویبار‪ ،‬سـیمرغ‪ ،‬بابلسـر‪ ،‬امل و‬ ‫نـور‪ ،‬تجهیـز شـده انـد تـا عملیـات خریدتضمینی‬ ‫کلـزا از کشـاورزان مازندرانی در ایـن مراکز صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫بهـرام نجفـی بـه قیمـت خریـد دانـه روغنـی کلزا‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬قیمـت خریـد تضمینـی هر‬ ‫کیلوگـرم دانـه روغنـی کلزا بـا ‪ 2‬درصـد ناخالصی‬ ‫و ‪ 10‬درصـد رطوبـت ‪ 46‬هـزار و ‪ 602‬ریـال مـی‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کرد‪ :‬در مراکـز خرید تضمینی اداره کل‬ ‫غلـه‪ ،‬دانه کلـزا تا ‪ 10‬درصد ناخالصـی و ‪ 20‬درصد‬ ‫رطوبـت قابـل خریـداری مـی باشـد‪ .‬نجفـی افزود‪:‬‬ ‫بـه ازای هـر درصـد افـت رطوبتی بـاالی ده درصد‬ ‫و افـت ناخالـص بـاالی دو درصد به نسـبت از وزن‬ ‫محصول کلزا تحویلی کسـر و بهای ان محاسـبه و‬ ‫پرداخت خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غله و خدمات بازرگانی اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه خریـد دانـه روغنی‬ ‫کلـزا در سـال زراعـی جـاری تنها از طریق سـامانه‬ ‫انجـام خواهـد شـد اظهـار داشـت ‪ :‬کشـاورزانی‬ ‫کـه در سـامانه جامـع پهنـه بنـدی سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی ثبـت نـام نکردنـد هرچـه زودتـر بـا‬ ‫مراجعه به جهاد کشـاورزی شهرسـتانها نسـبت به‬ ‫ثبـت سـطح زیـر کشـت کلـزای خـود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫بهـرام نجفـی تاکید کـرد‪ :‬در سـالجاری هیچ خرید‬ ‫تضمینـی کلزا از کشـاورزانی که در سـامانه مذکور‬ ‫ثبـت نـام نکرده انـد انجام نخواهد شـد‪.‬‬ ‫برداشت گیالس از باغ‪‎‬های‬ ‫مازندران اغاز شد‬ ‫اسـتقبال مازندرانی هـا از طـرح کشـت گل‬ ‫محمـدی در اراضـی شـیب دار کشـاورزان‬ ‫مازندرانـی طـی ‪ ۲‬سـال گذشـته با اسـتقبال از‬ ‫طـرح کشـت گل محمـدی در اراضی شـیب دار‬ ‫‪ ،‬ضمـن افزایـش بهـره وری مـزارع کم بـازده ‪،‬‬ ‫بـرای حـدود سـه هـزار نفـر شـغل ایجـاد کردنـد‪.‬‬ ‫کشـت گل محمـدی در اراضـی شـیب دار بـا‬ ‫نـام " گلسـتان محمـدی " و در زیرمجموعـه‬ ‫طـرح رونـق دادن به کسـب و کارهـای کوچک‬ ‫اردیبهشـت ماه سال ‪ ۹۷‬از سـاری شروع و قرار‬ ‫شـد ‪ ۵۰۰‬هکتـار از زمیـن هـای مرکـز اسـتان‬ ‫زیر کشـت ایـن گیـاه برود‪.‬‬ ‫رونـق دادن و گسـترش کسـب و کارهـای‬ ‫کوچـک بـا تمرکز بـر اشـتغالزایی در روسـتاها‬ ‫یکـی از برنامـه هـای دولـت تدبیر و امیـد بوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بر اسـاس تـازه ترین گـزارش جهاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران طی ‪ ۲‬سـال گذشـته طرح گلسـتان‬ ‫محمـدی در ‪ ۲۸۰‬هکتـار از اراضـی شـیب دار‬ ‫و باغـی منطقـه دودانگـه و چهاردانگـه سـاری‬ ‫احداث شـد‪.‬‬ ‫عزیزالـه شـهیدی فر رییـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران گفـت کـه بـا ایجـاد بـاغ‬ ‫گل محمدی سـه هـزار اشـتغال در این مناطق‬ ‫ایجاد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬اگـر قـرار بـود ایـن تعـداد نیـرو‬ ‫در جایـی مشـغول بـه کار شـوند‪ ،‬بـا صـرف‬ ‫هزینه هـای فـراوان و احـداث کارخانه هـای‬ ‫بزرگ شـاید می شـد این تعداد نیرو را مشـغول‬ ‫بـه کار کـرد در حالـی کـه بـا کمتریـن هزینـه‬ ‫توانسـتیم افـراد زیـادی را در روسـتاها در کار‬ ‫گالب گیـری و پـرورش گل محمـدی مشـغول‬ ‫بـه کار کنیـم‪.‬‬ ‫شـهیدی فـر بـا اعلام ایـن کـه تـا پایـان‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬قـرار اسـت ‪ ۵۰۰‬هکتـار بـاغ گل‬ ‫محمـدی در سـاری احـداث شـود ‪ ،‬گفـت ‪:‬‬ ‫بازاریابـی محصـوالت از نیازهای اساسـی تولید‬ ‫محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه الزم اسـت‬ ‫برندسـازی و اخـذ اسـتانداردهای الزم بـرای‬ ‫گالب دودانگـه صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران افزود‬ ‫‪ :‬شـرکت تعاونـی مسـتقر در دودانگـه اقدامات‬ ‫خوبـی برای توسـعه احـداث بـاغ و گالب گیری‬ ‫در ایـن منطقـه داشـته اسـت کـه بـا کمـک‬ ‫فرمانداری و دسـتگاه های وابسـته خواسته های‬ ‫این شـرکت تعاونی را در راسـتای توسعه تولید‬ ‫و اشـتغال روسـتاییان انجـام خواهیم داد‪.‬‬ ‫دودانگـه و چهاردانگـه ‪ ۲‬بخـش کوهسـتانی‬ ‫شهرسـتان سـاری بـا زمیـن هـای شـیب دار‬ ‫فـراوان هسـتند کـه کشـت و زرع در انهـا بـه‬ ‫خاطـر کم بازده بـودن محصوالتـی چون گندم‬ ‫و جـو برای کشـاورزان بـه صرفه نبـوده و اغلب‬ ‫بـا ضـرر و زیـان همراه اسـت‪.‬‬ ‫تبدیـل کشـتزارهای شهرسـتان سـاری بـه‬ ‫گلسـتان بـا اجـرای طـرح گلسـتان محمـدی ‪،‬‬ ‫تحـت حمایـت جهـاد کشـاورزی و بـا پرداخت‬ ‫تسـهیالت کـم بهـره در بخـش هـای مختلـف‬ ‫همـراه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫هـدف گیـری ایـن طـرح سـاالنه ایجـاد ‪۱۲۰‬‬ ‫هکتـار گلسـتان محمـدی بـوده اسـت ولـی‬ ‫اکنون مشـخص شـده اسـت به خاطر استقبال‬ ‫کشـاورزان در کمتـر از ‪ ۲‬سـال دسـتکم ‪۲۰‬‬ ‫درصـد از برنامـه جلـو افتـاده اسـت‪.‬‬ ‫طـرح گلسـتان محمدی در سـاری اردیبهشـت‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬بـا پرداخـت حـدود ‪۱۰‬میلیـارد ریال‬ ‫اعتبـار سـرمایه گـذاری دولتـی بـه ‪۱۸۷‬بهـره‬ ‫بـردار اغـاز شـده بود‪ .‬قـرار بود در کنار کاشـت‬ ‫گل محمـدی در مـزارع ‪ ۲ ،‬کارگاه گالبگیـری ‪،‬‬ ‫اسـانس گیری و مربا پـزی گل محمدی هم در‬ ‫بخـش دو دانگـه راه اندازی شـود‪.‬‬ ‫یکـی از ویژگـی هـای ایـن طـرح پرداخـت‬ ‫تسـهیالت بالعـوض ابیـاری تحـت فشـار بـه‬ ‫بهـره بـرداران اسـت و در سـال نخسـت ‪۳۰‬‬ ‫میلیـارد ریـال اعتبـار هـم بـرای ایـن منظـور‬ ‫تخصیـص یافته بود‪ .‬بر اسـاس اعالم مسـئوالن‬ ‫در زمـان اغـاز اجـرای طـرح ‪ ،‬کشـاورزانی کـه‬ ‫در زمینشـان گل محمـدی کشـت کننـد ‪ ،‬می‬ ‫تواننـد تـا ‪ ۸۵‬درصـد هزینـه انجـام شـده برای‬ ‫ابیـاری تحـت فشـار را در قالـب تسـهیالت‬ ‫بالعـوض دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫بر اسـاس اعالم کارشناسـان کشـاورزی ‪ ،‬کشت‬ ‫گل محمـدی در هـر هکتار ‪ ۴۵‬میلیـون تومان‬ ‫سـوددهی دارد در حالـی کـه در کشـت گنـدم‬ ‫حداکثـر ‪ ۲‬تـا سـه میلیـون تومان درامـد عاید‬ ‫کشـاورزان می شود‪.‬‬ ‫بـه اعتقـاد ایـن کارشناسـان ‪ ،‬یکـی از مزیـت‬ ‫های کشـت گل محمـدی در اراضی شـیب دار‬ ‫هـم این اسـت که مـی تواند از فرسـایش خاک‬ ‫در ایـن اراضـی جلوگیـری کند‪.‬‬ ‫مازنـدران حدود ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار اراضی شـیب‬ ‫دار دارد‪ .‬جهـاد کشـاورزی بـه دلیـل مشـکالت‬ ‫خشکسـالی ‪ ،‬سـرمازدگی و هزینه باالی کشـت‬ ‫محصوالتـی ماننـد گندم ‪ ،‬جـو و علوفه ‪ ،‬زراعت‬ ‫گیاهـان دارویـی از جمله پـرورش گل محمدی‬ ‫را در ایـن اراضـی به کشـاورزان توصیـه کرده و‬ ‫حمایت مـی کند‪/.‬ایرنا‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 6/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪614‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫گفت وگو‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن‪:‬‬ ‫پروژه جداسازی کاخ صفی اباد اغاز شد‬ ‫نخستین وقف امسال گیالن‬ ‫با نیت قرانی‬ ‫حجـت االسلام علیـزاده خبـر داد‪ :‬نخسـتین وقـف‬ ‫امسـال گیلان بـا نیـت قرانی‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گیلان از ثبـت‬ ‫نخسـتین وقف سـال جاری در این اسـتان خبـر داد و‬ ‫گفـت ‪ :‬ایـن وقـف یک منزل مسـکونی اسـت که نیت‬ ‫واقـف از ان توسـعه و ترویـج و انـس بـا قـران و اهـل‬ ‫بیـت (ع) اسـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام سـتار علیـزاده افـزود‪ :‬در ایـن وقف ‪،‬‬ ‫واقـف خیراندیـش بهـرام پـور احمـدی در تالـش یک‬ ‫واحـد منـزل مسـکونی ‪ ۲‬طبقه به مسـاحت ‪ ۲۴۲‬متر‬ ‫را وقـف کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ارزش ایـن ملـک وقفـی ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیـون تومـان بـراورد شـده‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬نیـت‬ ‫ایـن وقـف برگـزاری برنامه هـای قرانـی‪ ،‬اقامـه نمـاز و‬ ‫برگـزاری عـزاداری امـام حسـین (ع) اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف گیلان بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای‬ ‫مطلـوب اوقـاف گیلان در حـوزه قـران خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬موقوفـات قرانـی در ایـن اسـتان بایـد افزایـش‬ ‫یابـد تا زمینه ای برای پشـتیبانی فعالیـت های قرانی‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬وقـف بـا نیـات فعالیت هـای قرانی‪،‬‬ ‫تولیـدات دانـش بنیـان‪ ،‬محیـط زیسـت و کمـک بـه‬ ‫ازدواج و اشـتغال جوانـان از وقـف هـای مـورد نیاز در‬ ‫جامعـه اسـت و امیدواریـم مـردم بـه این خیـرات که‬ ‫منافـع زیـادی برای توسـعه و رشـد و سلامت جامعه‬ ‫دارد ‪،‬توجـه بیشـتری کنند‪.‬‬ ‫اسـتان گیلان دارای ‪ ۵‬هـزار موقوفه و ‪ ٢١‬هـزار رقبه‬ ‫و ‪ ٩٤١‬بقعـه متبرکه اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫میـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی مازنـدران از رونمایـی اغـاز پـروژه‬ ‫جداسـازی محوطـه کاخ صفی ابـاد بهشـهر خبـرداد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی مازنـدران‪ ،‬سـیف اهلل فرزانـه بـا‬ ‫اشـاره بـه مناسـبت هفتـه میراث فرهنگـی و روز‬ ‫جهانـی مـوزه و برگـزاری جلسـه ای بـه منظـور‬ ‫اغـاز پـروژه جداسـازی کاخ صفی ابـاد در محـل‬ ‫فرمانـداری بهشـهر‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن پـروژه بـه عنـوان‬ ‫یکـی از مهم تریـن فعالیـت وزارت میراث فرهنگـی‬ ‫در راسـتای پیگیری مطالبـات مردمی پس از چهار‬ ‫دهـه صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اهمیـت تاریخـی کاخ صفی ابـاد به‬ ‫عنـوان یکـی از عناصـر مهـم مجموعـه باغ شـهر‬ ‫بهشـهر و اسـتان مازنـدران‪ ،‬افزود‪:‬طـرح معمـاری‬ ‫فضـای جداکننـده از فرم هـای منطبق بـا معماری‬ ‫دوره صفویـه بـرای هماهنگی کالبـدی الگوبرداری‬ ‫شد ه اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرک میـراث فرهنگی مازنـدران گفت‪ :‬به جهت‬ ‫رعایـت مبانـی نظری مرمـت و تضاد بیـن الحاقات‬ ‫معاصـر با سـاختار تاریخی‪ ،‬این طرح بسـیار سـاده‬ ‫و بـا بهره گیـری از مصالـح نویـن و رنگ های خنثی‬ ‫پیش بینـی شده اسـت‪.‬‬ ‫فرزانـه بـا اشـاره بـه مشـخصات فنـی پـروژه‬ ‫جداسـازی مجموعـه تاریخـی از محوطـه اصلـی‬ ‫صنایع دستی گیالن ‪:‬‬ ‫تاسیسات اقامتی گیالن به‬ ‫روی گردشگران گشوده شد‬ ‫خبر‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن دیـوار در دو جبهـه شـرقی و جنوبـی‬ ‫بـه متـراژ تقریبـی ‪ ۱۵۰‬متـر و ارتفاع چهـار متر با‬ ‫مشـارکت شـهرداری بهشـهر اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫او همچنیـن افـزود‪ :‬بالفاصلـه پـس از ایـن مرحله‪،‬‬ ‫عملیـات مرمـت و بازسـازی و در نهایـت تغییـر‬ ‫کاربـری بـه فعالیـت مـوزه ای در دسـتور کار ویژه‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی مازنـدران بـا اشـاره بـه ظرفیت های‬ ‫تاریخـی و طبیعـی شـرق مازنـدران و همچنیـن‬ ‫شهرسـتان بهشـهر گفـت‪ :‬رونمایـی از اغـاز‬ ‫فعالیت هـای اجرایـی در مجموعـه کاخ صفی ابـاد‪،‬‬ ‫بـه طـور حتـم در اینـده نه چنـدان دور‪ ،‬مـی‬ ‫توانـد نویدبخـش رونـق گردشـگری و اقتصـاد این‬ ‫کهن شـهر مازنـدران باشـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت کـه طـرح جداسـازی محوطه‬ ‫کاخ صفـی ابـاد بـه منظور حفـظ حریـم مجموعه‬ ‫نظامـی مجـاور کاخ صـورت مـی گیرد و نخسـتین‬ ‫قـدم بـرای بازگشـایی این کاخ پس از حـدود چهار‬ ‫دهه اسـت‪.‬‬ ‫عمـارت صفـی ابـاد از بناهـای متعلـق بـه دوران‬ ‫صفویـه اسـت کـه پس از پیـروزی انقالب اسلامی‬ ‫بازدیـد از ان بـرای مـردم امـکان پذیـر بـود ‪ ،‬امـا‬ ‫بـه دلیـل مجـاورت بـا یـک منطقـه نظامـی پـس‬ ‫از مدتـی کوتـاه دیگـر حضـور مـردم در ان میسـر‬ ‫نشـد ‪.‬کاخ و بـاغ صفی ابـاد پیـش از انقلاب بـرای‬ ‫مـدت طوالنی در دسـت مستشـاران امریکایی قرار‬ ‫داشـت و به گونه ای پایگاه انها محسـوب می شـد‪،‬‬ ‫مدتـی پـس از انقلاب اسلامی در اختیـار وزارت‬ ‫اطالعـات قـرار گرفت‪.‬‬ ‫اگـر چـه موضـوع ازادسـازی کارخ صفی ابـاد برای‬ ‫بازدیـد عمـوم از سـال ‪ ۸۴‬جسـته گریختـه مطرح‬ ‫شـد ‪ ،‬ولی احمد حسین زادگان اسـتاندار مازندران‬ ‫از زمسـتان سـال ‪ ۹۷‬کـه سـکان اسـتانداری را در‬ ‫دسـت گرفت‪ ،‬ازادسـازی بـاغ و عمـارت صفی اباد‬ ‫را بـه عنـوان یکـی از جاذبه هـای مهم گردشـگری‬ ‫اسـتان در دسـتور کار خود قـرار داد و رایزنی برای‬ ‫بـاز شـدن درهای ایـن عمارت بـرای بازدیـد مردم‬ ‫را کلید زد‪.‬‬ ‫ایـن پیگیـری ها سـبب اعـزام چندین گـروه برای‬ ‫بررسـی شـرایط کاخ و چگونگـی تحویـل ان بـه‬ ‫میـراث فرهنگـی شـد و اخریـن بـار دی ماه سـال‬ ‫گذشـته مدیران اقتصادی هیات دولت شـامل وزیر‬ ‫اقتصـاد و دارایـی‪ ،‬وزیـر میراث فرهنگـی و وزیر راه‬ ‫و شهرسـازی از مجمـوع عمـارت صفی ابـاد بازدید‬ ‫کردنـد تـا اخریـن تحـوالت بـرای تحویل ایـن باغ‬ ‫بـه میـراث فرهنگـی را از نزدیک دنبـال کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫گیلان اعلام کـرد‪ :‬تاسیسـات اقامتـی اسـتان پـس‬ ‫از گـذران چندیـن مـاه تعطیلات کرونایـی از امـروز‬ ‫پذیـرای گردشـگران اسـت‪.‬‬ ‫مسـعود حلاج پـور بـا تاکیـد بـر اینکه حسـن اجرای‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی مـورد تاکیـد اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه در پیـش بـودن عید سـعید فطـر و افزایش‬ ‫حجم سـفرها پیش بینی هـای الزم بـرای ارائه خدمات‬ ‫اقامتی و گردشـگری با هماهنگی دسـتگاه های مرتبط‬ ‫و مدیریـت هوشـمند این سـفرها انجام شده اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشـت‪ :‬بر همین اسـاس نظارت‪ ،‬بازدیدهای‬ ‫میدانـی و کنتـرل مرتب بیش از همیشـه مورد اهتمام‬ ‫اسـت و همه تاسیسـات اقامتـی از اول خـرداد پذیرای‬ ‫گردشـگران داخلی و خارجی هستند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬واحدهـای پذیرایـی گردشـگری بـا‬ ‫رعایـت کامل دسـتورالعمل ها‪ ،‬پروتکل های بهداشـتی‬ ‫و فاصله گـذاری فیزیکـی هوشـمند پس از مـاه مبارک‬ ‫رمضـان مجـاز بـه بازگشـایی‪ ،‬ادامـه فعالیـت و ارائـه‬ ‫خدمـات بـه میهمانان و گردشـگران هسـتند‪.‬‬ ‫حلاج پـور بـا تاکید بـر اینکه ایجاد اشـتغال پایـدار از‬ ‫اولویـت هـای ایـن اداره کل اسـت و بخـش خصوصی‬ ‫بـازوی پـر تـوان دولت در ایـن بخش می باشـد‪ ،‬افزود‬ ‫‪ :‬یکـی از وظایـف ذاتـی ایـن اداره کل ایجـاد ارتبـاط‬ ‫سـازنده و اتصـال بخـش خصوصـی و دولتـی اسـت‬ ‫و توسـعه گردشـگری بـدون همـکاری تشـکل های‬ ‫گردشـگری امکان پذیـر نیسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری‬ ‫گیالن متذکر شـد‪ :‬کیفی سـازی خدمات این اداره کل‬ ‫مسـتلزم بهره گیـری از تجـارب ارزشـمند نیروهـای‬ ‫انسـانی کارازمـوده اسـت و روند مطلـوب فعالیت های‬ ‫ان در بهره بـرداری از پروژه هـای مرمتـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و ایجـاد بسـترهای سـرمایه گذاری فراهم خواهد شـد‪.‬‬ ‫حلاج پـور بـا بیـان اینکـه ‪ ۳۰۰‬طـرح گردشـگری‬ ‫در اسـتان در حـال اجراسـت‪ ،‬پیشـرفت طـرح هـای‬ ‫گردشـگری اسـتان را مناسـب ارزیابـی کـرد‪.‬‬ ‫اسـتان گیلان دارای ‪ ۱۰۷‬هتـل‪ ۳۳ ،‬هتـل اپارتمان‪،‬‬ ‫‪ ۸۱‬مجتمـع گردشـگری‪ ۴۹ ،‬مهمانپذیـر‪ ،‬یـک هزار و‬ ‫‪ ۶۸۸‬خانـه مسـافر‪ ۳۰ ،‬مجتمـع سـرگرمی تفریحـی‪،‬‬ ‫‪ ۷۴‬اقامتـگاه بومگـردی‪ ۳۶۰ ،‬بیـن راهی‪ ،‬یک اسـکله‬ ‫مسـافربری دریایـی و ‪ ۲۸‬اسـکله گردشـگری دریایـی‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمینه های اجرای هرچه بهتر سند تحول‬ ‫بنیادین در مدارس فراهم شود‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومی امـوزش و پرورش مازنـدران؛ «علیرضا‬ ‫سـعدی پور» در جلسـه سـند تحـول بنیادیـن‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران کـه صبـح امروز‬ ‫در سـالن کنفرانـس باشـگاه فرهنگیـان مرکـز‬ ‫اسـتان برگزار شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در اجـرای برنامه ها‬ ‫بایـد مطالبـی سـاده‪ ،‬روشـن و شـفاف تنظیـم‬ ‫شـود تـا قابـل فهم همـه گان باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر عملیاتـی شـدن برنامه هـا در‬ ‫مـدارس‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬مهـم ایـن اسـت که تا‬ ‫چـه اندازه برنامه های نوشـته شـده در مدرسـه‬ ‫احسـاس شـود‪ .‬باید براساس ‪ 6‬سـاحت تربیتی‬ ‫رشـد متوازن دانش امـوزان را برای رسـیدن به‬ ‫اهـداف فراهم کرده و در این راه توانمندسـازی‬ ‫مدیـران و معلمـان را در اولویـت قرار دهیم‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬برنامه هـا بایـد در اجـرا‬ ‫خودش را نشـان داده ومتناسـب با برنامه ها در‬ ‫عمـل شـاهد اجـرای ان باشـیم‪ .‬در این راسـتا‬ ‫بایـد افـرادی بـرای اجـرای برنامه هـا بـه کار‬ ‫گماشـته شـوند که خودشان اشـراف اطالعاتی‬ ‫کافـی بـه برنامه هـا داشـته باشـند‪.‬‬ ‫سـعدی پـور تعـدد برنامه هـا و بخشـنامه ها را‬ ‫از اسـیب های ایـن حـوزه عنـوان کـرده و بـر‬ ‫ضـرورت اولویت بنـدی برنامه هـا تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫اگهـی قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حـوزه ثیتی‬ ‫شهرسـتان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪139960310456001946‬مـورخ ‪ 1399.02.10‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری‬ ‫تصرفـات مالکانـه خانم اسـیه حاجیان اسـرمی فرزنـد احمدعلی به شـماره ملی ‪2091464236‬نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر سـاختمان بـه مسـاحت ‪104‬متر مربع قسـمتی از پلاک ‪ -3‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه ازاد گلـه بخـش ‪ 4‬ثبـت ملکی منطقه ‪ 2‬سـاری‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی بمدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض خود را بـه این اداره‬ ‫تسـلیم پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را مرجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد ‪ .‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد ‪ .‬میم الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1399.02.20‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399.03.06‬‬ ‫م الف ‪19900674:‬‬ ‫حسن یوسفی‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ملک منطقه دو ساری‬ ‫اگهـی قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حـوزه ثیتی‬ ‫شهرسـتان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪139960310456001940‬مـورخ ‪1399.02.10‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری‬ ‫تصرفـات مالکانـه اقای حسـن رشـیدائی ابندانسـری فرزند سـید محمود به شـماره ملـی ‪2091473642‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر سـاختمان بـه مسـاحت ‪592.32‬متـر مربع قسـمتی از‬ ‫پلاک ‪ -10‬اصلـی بخـش ‪ 4‬ثبت سـاری باکسـر سـهم وقف‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی بمدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض خود را بـه این اداره‬ ‫تسـلیم پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را مرجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد ‪ .‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد ‪ .‬میم الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1399.02.20‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399.03.06‬‬ ‫م الف ‪19900688 :‬‬ ‫حسن یوسفی‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ملک منطقه دو ساری‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه ‪ 6/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪614‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫جلسه مشترک با شهردار مرکز استان مهندس رجبی‬ ‫و معاونت شهرسازی مهندس قبادی‬ ‫درایـن جلسـه مهنـدس علـی نیـا‬ ‫ریاسـت سـازمان ضمـن تشـکر از‬ ‫رویکـرد جدیـد شـهرداری سـاری‬ ‫درراسـتای هدایـت پـروژه بـه‬ ‫سـازمان نظـام مهندسـی تاکیـد‬ ‫شـد با توجـه بـه ضـرورت رعایت‬ ‫ضوابـط فنـی و مهندسـی و حفـظ‬ ‫اصـول ایمنـی و دسـتورالعمل های‬ ‫ابالغـی و همچنیـن بـا عنایـت بـه‬ ‫وضعیـت اشـتغال مهندسـان از‬ ‫شـهرداران کـه خـود از خانـواده‬ ‫مهندسـان میباشـند انتظار حمایت‬ ‫جدی تـر از جامعـه مهندسـی و‬ ‫همکاری بیشـتر را کـه دران منافع‬ ‫خبر‬ ‫مـردم رقـم خواهد خورد خواسـتار‬ ‫شـد و شـهردار مرکـز اسـتان‬ ‫هـم بابیـان خدمـات شـهرداری‬ ‫درحـوزه خدمـت رسـانی بـه مردم‬ ‫و درحوزه سـاختمان اظهار داشـت‬ ‫کـه ما خودمـان را جـدا از مجموعه‬ ‫سـازمان نمیدانیـم و اعتقـاد داریم‬ ‫کـه همـکاری بیـن شـهرداری ها و‬ ‫سـازمان درنهایـت منجر بـه بهبود‬ ‫سـاخت و سـاز و حفـظ سـرمایه‬ ‫مـردم خواهـد شـد درایـن دیـدار‬ ‫جنـاب دکتـر فیروزیـان و مهندس‬ ‫قبـادی هـم برضـرورت تعامـل‬ ‫بیشـتر تاکیـد نمودنـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران عنوان کرد؛‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران‬ ‫در سومین جلسه مشترک شورای برنامه ریزی‬ ‫و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان عنوان‬ ‫کرد؛تصویب کلیات سند راهبردی بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب( مقام معظم رهبری) در استان مازندران‬ ‫در سومین جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و‬ ‫توسعه استان اجرایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه‬ ‫ریزی مازندران دبیر شورای برنامه ریزی استان‬ ‫گفت ‪:‬رهبر معظم انقالب موضوعات مهمی را برای‬ ‫برون رفت از مسائل موجود و هم راهبردهای ‪۴۰‬‬ ‫ساله دوم انقالب در را قالب ‪ ۷‬محور که شامل‬ ‫علم و پژوهش‪ ،‬معنویت و اخالق ‪،‬اقتصاد‪ ،‬عدالت‬ ‫و مبارزه با فساد‪،‬استقالل و ازادی‪ ،‬عزت ملی و‬ ‫روابط خارجی‪ ،‬سبک زندگی مطرح نمود که این‬ ‫ها باید سرلوحه برنامه توسعه و جزء سیاست های‬ ‫کلی نظام قرار گیرد‪.‬وی افزود‪ :‬به دلیل اهمیت‬ ‫این مباحث در سطح استان در قالب یک برنامه‬ ‫راهبردی مباحثی مطرح شد که این هفت‬ ‫موضوع‪ ،‬مسائل ‪ ،‬قوت ها و روش های تحقق‬ ‫این بند خصوصاً سه بند اقتصاد‪ ،‬پژوهش و سبک‬ ‫زندگی که چه چیزی می تواند باشد مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪.‬دکتر غالمی راد گفت‪ :‬این برنامه‬ ‫راهبردی با همکاری معاونت سیاسی استانداری‬ ‫و سازمان مدیریت تدوین شد و در جلسه شورای‬ ‫برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و کلیات ان با‬ ‫اکثریت اراء به تصویب رسید‪.‬‬ ‫فرماندار مرکز استان مازندران‪:‬‬ ‫شهدا و فرهنگشان را هنرمندانه به نسل جدید معرفی کنیم‬ ‫رضایـی با اعلام اینکـه برنامه های بزرگداشـت چهل‬ ‫سـالگی دفـاع مقـدس از سـوم خردادمـاه سـالروز‬ ‫ازادسـازی خرمشـهر اغـاز می شـود‪ ،‬خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬تلاش بـر این اسـت بـا بهـره گیـری از فضای‬ ‫مجـازی ایـن فضا تهدیـد کرونـا را به فرصـت تبدیل‬ ‫کنیـم تـا با بتوانیم شـهدا و فرهنگشـان را هنرمندانه‬ ‫بـه نسـل جدیـد معرفـی کنیم‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫ساری‪ ،‬عباسـعلی رضایی در جلسه ستاد گرامیداشت‬ ‫سـوم خـرداد و هفتـه دفـاع مقـدس بـا بیـان اینکـه‬ ‫سـاری مهـد ایثارگران و سـرداران زیادی بوده اسـت‬ ‫و در دفـاع از ارمـان هـای نظـام و انقلاب اسلامی‬ ‫حماسـه افرینـی کـرده انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬رفـاه‪ ،‬اسـایش و‬ ‫امنیـت امـروز مـا‪ ،‬حاصـل خون پـاک شـهدای عزیز‬ ‫اسـت که با گذشـت از تمام هسـتی خـود از حیثیت‬ ‫و نامـوس کشـور دفـاع و افتخـار افرینـی کردند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره حـوادث سـال های ابتدایـی انقلاب‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬روحیـه ایسـتادگی و‬ ‫مقاومـت‪ ،‬اسـتکبار سـتیزی و تبعیـت از رهبـری از‬ ‫دسـتاوردهای بجا مانـده از دوران دفاع مقدس اسـت‬ ‫و همـه مـا وظیفـه داریم فرهنـگ دفاع مقـدس را به‬ ‫نسـل هـای جدیـد انتقـال دهیم‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان سـاری بـا بیـان اینکـه بیمـاری‬ ‫کرونا برگزاری بسـیاری از محافل‪ ،‬نشسـت ها و تحت‬ ‫تاثیـر قـرار داده‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬بنا به مصوبـات محوریت‬ ‫برنامه هـای هفتـه دفـاع مقـدس تولیـد محتـوا در‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن؛‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۴‬هزار نفر متاثر از شیوع کرونا در استان بیکار شده اند‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان گیالن‪ :‬عباس علیزاده مدیرکل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان گیالن در جلسه کارگروه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری و شورای برنامه‬ ‫ریزی و توسعه استان با اشاره به تسهیالت حمایتی‬ ‫دولت برای کارگاه های اسیب دیده از بحران کرونا‬ ‫افزود‪ :‬امکان ثبت نام کارفرمایان اسیب دیده از بحران‬ ‫کرونا از تاریخ ‪ 24‬اردیبهشت در سامانه «کارا» به نشانی‬ ‫‪ kara.mcls.gov.ir‬اغاز شد‪.‬‬ ‫علیزاده با بیان اینکه بالغ بر ‪ ۲۴‬هزار نفر متاثر از شیوع‬ ‫کرونا در استان بیکار شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بالغ بر ‪۲۱‬‬ ‫هزار نفر از این تعداد مشمول دریافت بیمه بیکاری‬ ‫هستند که از طریق سامانه کارا ثبت نام کردند و دولت‬ ‫بیمه انان را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی این سامانه را به عنوان پل ارتباطی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬نظام بانکی‪ ،‬دستگاه های اجرایی‬ ‫و سایر نهادهای ذیربط دانست و افزود‪ :‬تمامی صاحبان‬ ‫واحدهای کسب و کار خصوصی و تعاونی‪ ،‬مشمول‬ ‫طرح کارفرمایی و خویش فرمایی در رسته های زیر‬ ‫مجموعه مرتبط با بهداشت و درمان‪ ،‬فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬ورزش و جوانان‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی‬ ‫که دارای کد بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی هستند‬ ‫و اقدام به حفظ اشتغال موجود داشته اند‪ ،‬مشمول این‬ ‫تسهیالت می شوند و پس از تایید اطالعات توسط‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬از سوی ستاد ملی کرونا برای پرداخت‬ ‫تسهیالت حمایتی انتخاب و معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن با بیان‬ ‫اینکه روند دریافت تسهیالت حمایتی در سه مرحله‬ ‫تکمیل می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مرحله اول‪ ،‬شامل‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصد شالیزارهای گیالن‬ ‫نشا شد‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی گیلان با اشـاره‬ ‫بـه ‪ ۸۵‬درصدی اراضی شـالیزاری اسـتان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مقایسـه با سـال گذشـته شـاهد رشـد ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫کشـت ارقام پـر محصول هسـتیم‪.‬‬ ‫علـی درجانـی در جلسـه شـورای اداری گیلان‬ ‫در سـالن غدیـر اسـتانداری بـا اشـاره بـه بـاال‬ ‫بـودن گـردش مالـی در بخـش کشـاورزی‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬امسـال وضعیـت کشـت بـا توجـه بـه تلاش‬ ‫کشـاورزان بـه رغـم شـیوع ویـروس کرونـا بسـیار‬ ‫بهتـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه گیلان دارای ‪ ۲۳۸‬هـزار هکتار‬ ‫اراضـی شـالیزاری اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در سـال گذشـته‬ ‫در ‪ ۲۱‬هـزار هکتـار از شـالیزارها ارقـام پرمحصـول‬ ‫کشـت شـده بـود که ایـن امار امسـال بـه ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫هکتـار افزایـش یافتـه کـه نشـان دهنده رشـد ‪۳۰‬‬ ‫درصدی اسـت‪.‬‬ ‫درجانـی با اشـاره به بروز مشـکالت در زمینه توزیع‬ ‫کود شـیمیایی در کشـور به واسـطه شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬افـزود‪ :‬تاکنـون ‪ ۵۹‬هـزار تن کود شـیمیایی‬ ‫در اسـتان گیالن توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه ‪ ۲۱۰‬هـزار هکتـار از‬ ‫اراضی شـالیزاری اسـتان گیالن نشـان شـده است‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـر اسـاس اخریـن گزارشـات ‪۸۵‬‬ ‫درصدی زمین های شـالیزاری گیالن نشـان شـده و‬ ‫تـا اوایـل خرداد مـاه نیز تمـام ‪ ۲۳۸‬هـزار هکتار به‬ ‫پایـان می رسـید‪.‬‬ ‫درجانـی بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه شـالیکاران بـه‬ ‫تجهیـز و نوسـازی اراضـی کشـاورزی در اسـتان‬ ‫گیلان‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬انجـام طـرح تجهیز و نوسـازی‬ ‫اراضی کشـاورزی بسـیار به رشـد کیفیـت محصول‬ ‫و همچنیـن افزایـش تولیـد کمک می کنـد‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۸۷‬هـزار هکتـار از اراضی کشـاورزی اسـتان تجهیز‬ ‫و نوسـازی شـده است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته ‪ ۱۴۷‬هـزار‬ ‫هکتـار از اراضـی شـالیزاری گیلان بـه صـورت‬ ‫مکانیـزه برداشـت شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬پیـش بینی‬ ‫می شـود امسـال ایـن میـزان بـا توجـه بـه وجـود‬ ‫تجهیـزات و ماشـین االت بـه ‪ ۱۷۰‬هـزار هکتـار‬ ‫برسـد‪.‬‬ ‫کشت گل محمدی تولیدی‬ ‫سوداور و کم هزینه‬ ‫خبر‬ ‫تصویب کلیات سند راهبردی بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫در مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫پیامک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی که از ‪24‬‬ ‫اردیبهشت ماه به تمام کارفرمایان مشمول ارسال شد‪،‬‬ ‫مرحله دوم‪ ،‬ثبت نام کارفرمایان در سامانه و مرحله اخر‬ ‫ارسال اطالعات به بانک عامل جهت پرداخت تسهیالت‬ ‫حمایتی است که امکان اعتراض برای متقاضیان در‬ ‫صورت عدم مشمولیت و بررسی موضوع نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬دستورالعمل این برنامه نیز‬ ‫به همه دستگاه ها ابالغ شده و سامانه کارا به عنوان‬ ‫مرجع ثبت نام و فرایند اعطای تسهیالت است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن همچنین‬ ‫نظارت دستگاه های اجرایی بر مصادیق ا ِعمال تسهیالت‬ ‫با حفظ اشتغال و بازپرداخت تسهیالت را ضروری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۵۹‬کارگاه در گیالن با چهار‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر اطالعات خود را برای دریافت تسهیالت‬ ‫به کارتابل دستگاه های اجرایی ارسال کردند‪.‬‬ ‫فضـای مجـازی و شـبکه های می باشـد‪.‬‬ ‫رضایـی با اعلام اینکـه برنامه های بزرگداشـت چهل‬ ‫سـالگی دفـاع مقـدس از سـوم خردادمـاه سـالروز‬ ‫ازادسـازی خرمشـهر اغـاز می شـود‪ ،‬خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬تلاش بـر این اسـت بـا بهـره گیـری از فضای‬ ‫مجـازی ایـن فضا تهدیـد کرونـا را به فرصـت تبدیل‬ ‫کنیـم تـا با بتوانیم شـهدا و فرهنگشـان را هنرمندانه‬ ‫بـه نسـل جدیـد معرفـی کنیم‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران گفت‪:‬با‬ ‫ایجـاد باغ گل محمدی سـه هزار اشـتغال در منطقه‬ ‫دودانگـه و چهاردانگه سـاری ایجاد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازندران(مازندپـاج) مازنـدران در‬ ‫حوزه هـای مختلـف کشـاورزی از ظرفیـت بالقـوه ای‬ ‫برخوردار اسـت و توانسـته در کشـور رتبه های خوبی‬ ‫در تولیـد محصـوالت کشـاورزی به خـود اختصاص‬ ‫دهـد امـا در برخی از بخش هـا هنوز نوپاسـت و نیاز‬ ‫بـه حمایت هـای بیشـتری دارد تـا تولیـد ان رونـق‬ ‫پیـدا کند‪.‬‬ ‫کشـت گل محمـدی یکـی از ایـن قابلیت هاسـت‬ ‫کـه بـه گفته کارشناسـان کشـاورزی می توانـد برای‬ ‫رونـق اشـتغال زایی و به ویـژه صـادرات فراورده های‬ ‫ان در اسـتان مـورد توجـه بیشـتری قـرار گیرد‪.‬‬ ‫کشـت گل محمـدی در مازندران و بویـژه در منطقه‬ ‫دودانگـه بـا توجـه بـه اینکـه از ظرفیت هـای جدید‬ ‫بشـمار مـی رود‪ ،‬می توانـد جزو محصوالتی باشـد که‬ ‫از صرفـه اقتصـادی باالیی برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بازاریابـی محصـوالت از نیازهـای‬ ‫اساسـی تولیـد محصوالت کشـاورزی اسـت که الزم‬ ‫اسـت برند سـازی و اخـذ اسـتانداردهای الزم بـرای‬ ‫گالب دودانگـه صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫شـهیدی فر افـزود‪ :‬تـا پایان سـال ‪ 1400‬قرار اسـت‬ ‫‪ 500‬هکتـار بـاغ گل محمـدی در سـاری احـداث‬ ‫شـود کـه تاکنـون ‪ 280‬هکتـار ان محقـق شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬شـرکت تعاونـی مسـتقر در دودانگـه اقدامات‬ ‫خوبـی بـرای توسـعه احـداث بـاغ و گالب گیـری در‬ ‫ایـن منطقه داشـته اسـت کـه بـا کمـک فرمانداری‬ ‫و دسـتگاه های وابسـته خواسـته های ایـن شـرکت‬ ‫تعاونـی را در راسـتای توسـعه تولیـد و اشـتغال‬ ‫روسـتاییان انجـام خواهیـم داد‪.‬‬ ‫فرماندار شهرسـتان سـاری در رابطه با اینکه سـاری‬ ‫در طـرح اقتصـاد مقاومتی بـه عنوان پایلوت کشـت‬ ‫گل محمـدی اسـت چـه برنامه هـا و حمایت هایـی‬ ‫بـرای تولیدکننـدگان ایـن محصـول دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫خوشـحالم کـه در منطقـه دودانگـه و چهاردانگـه از‬ ‫طـرح کشـت گل محمـدی اسـتقبال خوبـی شـد و‬ ‫کشـاورزان توانسـتند تاکنـون ‪ 280‬هکتـار از اراضی‬ ‫شـیبدار را به کشـت ایـن محصول اختصـاص دهند‬ ‫و بـا ایـن رویـه می توانیـم به اهـداف در نظـر گرفته‬ ‫شـده در برنامـه درسـت پیـدا کنیم‪.‬‬ ‫عباسـعلی رضایـی ادامـه داد‪ :‬کشـت گل محمـدی‬ ‫در هـر هکتـار ‪ 45‬میلیـون تومان سـوددهی دارد در‬ ‫حالیکـه در کشـت گنـدم حداکثر دو تا سـه میلیون‬ ‫تومـان درامـد عاید کشـاورزان می شـود‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬جهـاد کشـاورزی بایـد نسـبت بـه‬ ‫ترویـج ایـن طـرح اقدامـات الزم را داشـته باشـد تـا‬ ‫هـم شـاهد افزایـش تولید محصـوالت کشـاورزان و‬ ‫هـم ایجـاد اشـتغال در روسـتاها باشـیم‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان سـاری افـزود‪ :‬بـا حمایـت از‬ ‫کشـت گل محمـدی در اراضـی شـیبدار می تـوان از‬ ‫فرسـایش خـاک در ایـن اراضـی جلوگیـری کـرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪614‬‬ ‫صالح زاده شهردار در مراسم تجلیل از مسئولین روابط عمومی های شهرستان قائم شهر‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬اشتغال مستقیم در پارک تالر ایجاد شد‬ ‫بـه مناسـبت روز جهانـی ارتباطـات و روابـط‬ ‫عمومـی مراسـم تجلیـل از روابـط عمومـی هـای‬ ‫ادارات و نهادهـای شهرسـتان قائـم شـهر بـا‬ ‫حضـور شـهردار‪،‬رئیس و اعضای شـورای اسلامی‬ ‫دوره پنجـم شـهر قائـم شـهر‪،‬فرماندار شهرسـتان‬ ‫و مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل‬ ‫اسـتانداری مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی و امـور بیـن الملـل شـهرداری قائـم‬ ‫شـهر‪ ،‬بـه مناسـبت روز جهانـی ارتباطـات و‬ ‫روابـط عمومـی مراسـم تجلیـل از روابـط عمومی‬ ‫هـای ادارات و نهادهـای شهرسـتان قائـم شـهر با‬ ‫حضـور شـهردار‪،‬رئیس و اعضای شـورای اسلامی‬ ‫دوره پنجـم شـهر قائـم شـهر‪،‬فرماندار شهرسـتان‬ ‫و مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل‬ ‫اسـتانداری مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در این مراسـم مهندس عباس صالح زاده شـهردار‬ ‫قائـم شـهر ضمـن ارزوی قبولی طاعـات و عبادات‬ ‫مـردم و مدعویـن محتـرم در مـاه مبـارک رمضان‬ ‫و ابـراز امیـدواری ازبرگـزاری ایـن نشسـت ها در‬ ‫توسـعه شهرسـتان قائم شـهر گفت‪:‬روابط عمومی‬ ‫هـا پـل ارتباطـی بیـن مـردم و مسـئولین بـوده و‬ ‫در حـوزه مدیریـت شـهری ایـن موضـوع ویـژه تر‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه روابـط عمومـی ها مـی توانند‬ ‫در کنـار مدیـران برنامـه هـای توسـعه را عملیاتی‬ ‫نماینـد ابراز داشـت‪:‬فضای مجازی مانند بسـیاری‬ ‫پدیـده هـای دیگـر در کنـار همـه مزایـا ‪ ،‬معایبی‬ ‫دارد و از جملـه ان مـی تـوان بـه منفعـت طلبـی‬ ‫هـای برخی افـراد معلوم الحال در ایـن قالب برای‬ ‫نفـع شـخصی ولـو بـه قیمت به حاشـیه کشـیدن‬ ‫اصل موضـوع اشـاره نمود‪.‬‬ ‫شـهردار قائـم شـهر بـا اشـاره بـه اینکـه روزگاری‬ ‫قائـم شـهر را بـه عنوان شـهر خسـته خطـاب می‬ ‫کردنـد و ایـن موضـوع سـبب شـد تـا در اولیـن‬ ‫در این شرایط ما شیطنت‬ ‫هایی را از سوی برخی افراد‬ ‫منفعت طلب شاهد بودیم که‬ ‫با کار درست روابط عمومی‬ ‫و ایجاد جریان رسانه ای و‬ ‫کمک اصحاب رسانه این پارک‬ ‫به درستی به مردم معرفی‬ ‫شده و این امادگی وجود دارد‬ ‫تا تحت قالب برنامه ای شورای‬ ‫روابط عمومی شهرستان قائم‬ ‫شهر با حضور در این پارک‬ ‫و بازدید از خرده پروژه های‬ ‫اجرا شده در این پروژه بزرگ‬ ‫در حوزه توسعه گردشگری‬ ‫شهرستان قدم برداریم‪.‬‬ ‫اقـدام بـا بررسـی هایـی کـه بـا شـورای اسلامی‬ ‫شـهر‪ ،‬فرماندار و نمایندگان داشـتیم طرح احداث‬ ‫و توسـعه پـارک جنگلی تلار را شـروع کردیم که‬ ‫بـه عنـوان یـک نقطه گردشـگری منحصـر به فرد‬ ‫در شـمال کشـور بدل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در کنـار ایجـاد فضـای‬ ‫تفرجگاهـی در پـارک تلار بیش از ‪ ۲۰۰‬اشـتغال‬ ‫مسـتقیم در ایـن بخـش ایجاد می شـود‪ ،‬گفت‪:‬در‬ ‫طـول ‪ ۶‬مـاه کار عملیاتی برای سـاخت این پارک‬ ‫توسـط پرسـنل شـهرداری حـدود ‪ ۲۰۰۰‬نفـر‬ ‫زحمـت کشـیدند کـه جـای قدردانـی دارد‪.‬‬ ‫مهنـدس صالـح زاده با اشـاره بـه بازدید اسـتاندار‬ ‫مازنـدران از ایـن پروژه و اعلام افتتاح ان همزمان‬ ‫بـا سـفر هیئـت دولـت گفـت‪:‬در ایـن شـرایط مـا‬ ‫شـیطنت هایـی را از سـوی برخـی افـراد منفعـت‬ ‫طلـب شـاهد بودیـم کـه بـا کار درسـت روابـط‬ ‫عمومی و ایجاد جریان رسـانه ای و کمک اصحاب‬ ‫رسـانه ایـن پـارک بـه درسـتی بـه مـردم معرفی‬ ‫شـده و ایـن امادگـی وجـود دارد تـا تحـت قالـب‬ ‫برنامـه ای شـورای روابـط عمومی شهرسـتان قائم‬ ‫شـهر بـا حضـور در ایـن پـارک و بازدیـد از خرده‬ ‫پـروژه هـای اجـرا شـده در ایـن پـروژه بـزرگ در‬ ‫حـوزه توسـعه گردشـگری شهرسـتان قـدم برداریم‪.‬‬ ‫مهنـدس نصیر متانـی رئیس کمیسـیون فرهنگی‬ ‫‪،‬اجتماعـی و ورزشـی شـورای اسلامی شـهر قائم‬ ‫شـهر ضمـن خیـر مقـدم بـه مدعویـن حاضـر در‬ ‫جلسـه روز جهانـی ارتباطـات و روابـط عمومـی را‬ ‫تبریـک گفتـه و ابـراز داشـت‪:‬روابط عمومـی هـا‬ ‫بـه عنـوان قلـب تپنـده هـر سـازمانی مـی توانند‬ ‫عملکـرد مجموعـه را بـه درسـتی به سـمع و نظر‬ ‫مردم برسـانند‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم عبـاس مهـدوی مدیـرکل‬ ‫روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه تـا کنـون مشـابه‬ ‫چنیـن برنامـه ای را در شـهرهای دیگـر اسـتان‬ ‫شـاهد نبودیم بـه مظلومیت حـوزه روابط عمومی‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪:‬از شـهرداری و فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان قائـم شـهر بـه دلیـل برگـزاری چنین‬ ‫برنامـه ای تشـکر مـی کنـم‪.‬‬ ‫مهـدوی با بیـان اینکه روز قدس در پیش اسـت و‬ ‫روابـط عمومی هـا باید با برنامه مشـخص مردم را‬ ‫بـرای حضـور در این روز تشـویق نماینـد گفت‪:‬هر‬ ‫اتفاقـی کـه در مجموعـه روابـط عمومـی هـا رقم‬ ‫مـی خـورد بایـد نتیجـه اش توسـعه شهرسـتان‬ ‫شـود و ملاک ارزیابـی روابـط عمومـی هـا نیـز‬ ‫همیـن مسـئله می باشـد‪.‬‬ ‫ایشـان بـا بیـان اینکـه قائـم شـهر دارای ظرفیـت‬ ‫هـای منحصـر بـه فردیسـت که دیگـر شـهرها از‬ ‫ان بـی بهـره مـی باشـند گفت‪:‬قائم شـهر به جای‬ ‫اینکـه شـهر مقصـد گردشـگری باشـد بـه شـهر‬ ‫گـذری بـدل گردیده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه روابـط عمومـی هـا بایـد‬ ‫بازوی شـهرداری و فرمانداری باشند گفت‪:‬کارهای‬ ‫زیبـای مهنـدس صالـح زاده را دیـده و باید بگویم‬ ‫مسـئولین قائم شـهری به روز هسـتند‪.‬‬ ‫مهنـدس یوسـف پـور فرمانـدار قائـم شـهر ضمن‬ ‫قدردانی از شـهرداری و شـورای اسالمی شهر قائم‬ ‫شـهر بابت میزبانـی این برنامه اظهار داشـت‪:‬اینکه‬ ‫ذهنیـت مردم به سـمتی بـرود که قائم شـهر را با‬ ‫عنوان شـهر خسـته خطـاب کنند مطلـوب نبوده‬ ‫و بایـد ذهنیـت مـردم به سـمت اتفاقـات مثبت و‬ ‫نویـد بخش بـه سـمت امیدافزایی سـوق یابد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪:‬در بحـث پـارک جنگلـی بایـد گفـت‬ ‫شـهردار قائـم شـهر در ایـن بخـش بسـیار خـوب‬ ‫ورود نمودنـد و ایـن کار خـوب می توانـد در نقاط‬ ‫دیگـر قائم شـهر ماننـد پـارک جنگلـی قادیکال با‬ ‫مـرداب تاریخـی اش عملیاتـی شـود‪.‬‬ ‫در پایان مراسـم از مسـئولین روابـط عمومی های‬ ‫شهرسـتان تجلیـل به عمـل امد و احکام شـورای‬ ‫روابـط عمومـی شهرسـتان بـه اعضـای برگزیـده‬ ‫انتخابـات شـورای روابـط عمومی هـا ‪ ،‬اهـدا گردید‪.‬‬ ‫​مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد‪:‬‬ ‫کسب رتبه اول مازندران دراجرای طرح کنترل‬ ‫و نظارت بر وسایل نقلیه عمومی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران عنـوان نمـود ‪ :‬بـر اسـاس امار منتشـره‬ ‫از سـوی سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جاده‬ ‫ای کشـور‪ ،‬اسـتان مازنـدران حائـز رتبـه اول در‬ ‫اجـرای طـرح کنتـرل و نظـارت بـر تردد وسـایل‬ ‫نقلیـه عمومـی در بخـش تعـداد نـاوگان بازدیـد‬ ‫شـده میدانی و بیشـترین پرونده هـای ارجاعی به‬ ‫کمیسـیون رسـیدگی بـه تخلفـات گردید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران ‪،‬مهنـدس‬ ‫عباسـعلی نجفـی اظهـار داشـت‪ :‬در طـرح مذکور‬ ‫بیـش از ‪ 2650‬وسـیله نقلیه عمومـی در مازندران‬ ‫مـورد کنتـرل و نظـارت قـرار گرفـت کـه از ایـن‬ ‫تعـداد وسـایل نقلیـه عمومـی کنتـرل شـده ‪،‬‬ ‫تعـداد ‪ 310‬مـورد تخلـف احصـاء شـده کـه پس‬ ‫از بررسـی جهـت اعمـال قانون بـه دبیرخانه طرح‬ ‫در کمیسـیون هـای مـاده ‪ 11‬و ‪ 12‬ارسـال گردیـد‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان سـاخت‪:‬این طـرح بـه منظـور‬ ‫بازدارندگـی ‪ ،‬شناسـایی و اعمـال قانون با تخلفات‬ ‫رانندگـی در جهـت ارتقـای ایمنی تـردد و کاهش‬ ‫تصادفـات و فوتـی های جاده ای توسـط اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان مازندران‬ ‫و قـرار گاه پلیـس راه اسـتان انجـام گردیده اسـت ‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران ضمـن اعلام اسـتمرار طـرح کنترل و‬ ‫نظـارت در ایـام تعطیالت عید سـعید فطـر و ایام‬ ‫سـفرهای تابسـتانی پیـش رو افزودنـد ‪ :‬به منظور‬ ‫اثرگـذاری بیشـتر طـرح گشـت های نامحسـوس‬ ‫جـاده ای و برخـورد بـا تخلفـات رانندگـی در‬ ‫ارتقـای ایمنی تردد ‪ ،‬تشـدید کنتـرل و نظارت در‬ ‫جـاده هـای مواصالتـی و محورهـای بـا تصادفات‬ ‫بیشـتر به مـورد اجـرا در مـی اید‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن طـرح بـه صورت گشـت های‬ ‫مشـترک ادارات راهـداری و حمـل و نقل جاده ای‬ ‫شهرسـتان هـا و پلیـس راه بـوده کـه در تمامـی‬ ‫محورهـای مواصالتـی پرخطـر و پـر تـردد در‬ ‫جهت تشـدید کنترلهای میدانـی ناوگان عمومی‬ ‫حمل ونقـل و کنتـرل مـدارک و تجهیـزات ایمنی‬ ‫انهـا در طـول راههـا و محل هـای توقـف ( پایانـه‬ ‫هـای مسـافری ‪ ،‬مقابل پلیس راه ها ) انجام شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت طـرح مذکـور در قالـب ‪ 12‬اکیـپ‬ ‫مشـترک در طـول راه هـای مازنـدران بـه اجرا در‬ ‫امد‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫قبرستان غیر انتفاعی!‬ ‫وشـا بـه حـال گذشـتگان و درگذشـتگان‪ ...‬خـدا وکیلی‬ ‫شـاد زیسـتند و خوش جهانی داشـتند‪ ...‬صدای پای اب‬ ‫کـه را می شـنیدند‪ ،‬مالئک را هنـگام در زدن میخانه می‬ ‫دیدنـد‪ ،‬ایـن اواخـر هـم بـه جـای سـاغر و پیاله بـا کوزه‬ ‫مـی انگـوری سـر می کشـیدند و باقی ماجـرا ‪ ! ...‬حقیقتاً‬ ‫چیـزی کم نداشـتند‪ .‬فقط ‪ 4‬دالر یارانـه نمی گرفتند که‬ ‫در حـال حاضـر گرفتن یا نگرفتنش چنـدان توفیر ندارد!‬ ‫بعـد هـم به انـدازه کافی عمر مـی کردنـد و موعدش که‬ ‫فـرا مـی رسـید مثـل بچـه ادم ریـق رحمـت را بـا همه‬ ‫مخلفاتـش سـر مـی کشـیدند و خلاص! در واقـع با یک‬ ‫تـب و یـک مـرگ عاقبـت بـه خیـر می شـدند و سـینه‬ ‫قبرسـتان ارام مـی گرفتند‪.‬‬ ‫امـا االن سـینه قبرسـتان ارام گرفتـن هم نـا ارامی های‬ ‫خـاص خودش را دارد‪ .‬از مسـئوالن کفـن و دفن مملکت‬ ‫پنهـان نیسـت از شـما چه پنهـان این چنـد صباحی که‬ ‫خلـق اهلل دسـته جمعی گرفتـار کرونا و بـاال رفتن قیمت‬ ‫دالر و سـکه و پرایـد و مسـکن و سـایر مسـائل متفرقـه‬ ‫دنیـوی بودیم عده ای از دوسـتان هم از فرصت اسـتفاده‬ ‫کـرده و بـه مسـائل اخـرت پرداختنـد‪ .‬البتـه مسـائل‬ ‫مربـوط بـه خـود اخـرت کـه نـه ‪ ،‬حواشـی اخـرت و در‬ ‫ایـن رهگـذر مقـداری فتیلـه قیمت خانـه اخـرت را باال‬ ‫کشـیدند تـا جایـی کـه االن قبر هـای میلیـاردی هم در‬ ‫بـازار قبـر بعضـی شـهرها خریـد و فروش می شـود‪.‬‬ ‫اصل خبر به نقل از جراید‬ ‫قیمـت قبـر در برخـی شـهرهای کشـور نجومـی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـه عنـوان مثال قیمت هـر قبر در قسـمت صحن‬ ‫شـاه عبدالعظیـم‪ ۶۰۰ ،‬میلیون تومان اسـت؛ اما قیمت ها‬ ‫در برخـی شـهر هـا مثل قـم باالتر هم مـی رود و تا یک‬ ‫میلیـارد تومـان هم رسـیده اسـت‪ ( .‬به نقـل از جراید)‬ ‫البتـه چنـدی قبـل دو تـن از عزیـزان شـورای شـهر‬ ‫پیشـنهاد دفـن امـوات را در پـارک هـا و بوسـتان هـای‬ ‫تهـران داده بودنـد! پیش خودمان بماند ایـن روز ها بابت‬ ‫حضـور عزیـزان اراذل و اوبـاش‪ ،‬روز روشـن ادم جـرات‬ ‫نمـی کنـد بـه پـارک بـرود؛ حـاال اگر قرار باشـد شـیون‬ ‫و زاری هـم بـه ایـن ماجـرا اضافـه شـود که دیگر سـنگ‬ ‫روی سـنگ قبـر بنـد نمـی شـود‪ .‬عنایـت داریـد کـه ‪...‬‬ ‫یـک عده سـر قبور امـوات بالتشـبیه چنان جـو گیر می‬ ‫شـوند و ضجـه مویـه مـی کننـد کـه انـگار یارانـه شـان‬ ‫قطع شـده اسـت و بـه قول ملک الشـعرای بهـار « گفت‬ ‫بـر قبـرت چنـان شـیون کنـم ‪ . . .‬کز لحد جسـتن کنند‬ ‫اهـل قبـور!» اهالی غیـر قبور که جـای خـود دارند! علی‬ ‫ای حـال بـا عنایت بـه اینکه حقیـر همـواره از طرفداران‬ ‫دو اتشـه و دو رو خشخاشـی طـرح هـا و اقدامات مربوط‬ ‫بـه امـوات و دنیـای پـس از مـرگ بـوده و هسـتیم ‪ ،‬بـه‬ ‫منظـور جلوگیـری از ایجـاد هـرج و مـرج در بـازار قبر و‬ ‫داللـی در ایـن حوزه‪ ،‬چند پیشـنهاد سوفسـطایی و غنی‬ ‫سـازی شـده افاضـه می کنیـم علی برکـت اهلل‪:‬‬ ‫الـف) احداث قبرسـتان های غیـر انتفاعی‪ :‬پیشـنهاد می‬ ‫شـود دولـت بـه منظور حل دائمی مشـکل کفـن و دفن‪،‬‬ ‫مجـوز احـداث «قبرسـتان غیـر انتفاعـی» و الکچـری را‬ ‫صـادر کنـد‪ .‬یـک قبرسـتان شـیک و ُمشـجر دارای قبـر‬ ‫هـای اسـتاندارد و شـیک‪ ،‬لحـد سـاخته شـده بـا بتـن‬ ‫مسـلح و میلگـرد اجـدار گرید ‪ ، A‬سـنگ قبر بـا روکش‬ ‫طلا‪ ،‬قرنیـز گرانیـت ایتالیایـی سـوپر وایت‪ ،‬اپشـن های‬ ‫مالتـی مدیـا بـا امـکان دریافـت فاتحـه از راه دور و ‪ ...‬که‬ ‫بـه قـول کریم شـیره ای دلقـک ناصـر الدین شـاه‪ ،‬فقط‬ ‫وجـود مبـارک شـما الکچری بـاز عزیـز را کـم دارد! (ما‬ ‫کـه همـان قبرهای سـه طبقه شـهرداری از سـرمان هم‬ ‫زیاد اسـت!)‬ ‫ب) سـاخت اپارتمـان هـای قبـر سـر خـود‪ :‬بـه منظـور‬ ‫جلوگیـری از ازدحـام در مواقـع بحرانـی و حـل مشـکل‬ ‫کمبـود قبـر پیشـنهاد مـی شـود ‪ ،‬پیمانـکاران موظـف‬ ‫شـوند در زیـر زمین هـر اپارتمان تعدادی قبـر نیز تعبیه‬ ‫کنند‪ .‬با این شـیوه هم مشـکل کمبود قبر در ارامسـتان‬ ‫هـای شـهر هـای بـزرگ حل مـی شـود و هـم در مواقع‬ ‫بحرانـی تابـوت چـه کنم چه کنـم روی دوش مـان نمی‬ ‫گذاریـم! چـه ایـرادی دارد خلـق اهلل هـر هفتـه بـه جای‬ ‫رفتـن به قبرسـتان جهت قرائـت فاتحه و ایجـاد ترافیک‬ ‫و الودگـی هـوا و ‪ ...‬بـه زیـر زمیـن اپارتمـان شـان بروند‬ ‫و همانجـا فاتحـه نثـار امـوات کننـد؟! در ضمـن این این‬ ‫طـرح مزایـای اجتماعی و فرهنگی دیگری هـم دارد‪ .‬چرا‬ ‫کـه اگـر قبـر جلوی چشـم یک عده از شـهروندان باشـد‬ ‫و یقیـن داشـته باشـند « اخراالمر ته زیـر زمینیم همه»‬ ‫ممکـن اسـت هنـگام کاله گذاشـتن سـر ایـن و ان‪ ،‬مال‬ ‫یتیـم خـوردن‪ ،‬اختلاس‪ ،‬دزدی از بیـت المـال و سـایر‬ ‫پدرسـوخته بـازی هـای رایـج کمـی دسـت و دل شـان‬ ‫بلـرزد‪ .‬البتـه فقط ممکن اسـت!‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!