روزنامه کرانه شمال شماره 613 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 613

روزنامه کرانه شمال شماره 613

روزنامه کرانه شمال شماره 613

‫به همت سازمان فرهنگی ‪،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری ‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال سوم ‪ /‬شنبه ‪ 3 /‬خرداد‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 613‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫اولین همایش استانی کتابت قران کریم‬ ‫برگزیدگانش را شناخت‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫بالشک از نظر سیاست کلی کشور‪،‬کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو معقول و معتدل‬ ‫‪6‬‬ ‫غول اسا‪ ،‬در بستر رود دراز کشیده و ارا م و اهسته‪،‬‬ ‫کمر کشان می خزید!!‪ ،‬پیشانی قایق خیز بر می داشت و‬ ‫با سینه بر روی اب می کوبید و صدای دل خراشی بلند‬ ‫می شد‪ ،‬گویی که االن از وسط نصف خواهد شد!‪ ،‬هر چه‬ ‫می رفت‪ ،‬تو گویی قایق و قایق ران مشغول پانتومیم‬ ‫هستند!!!‪،‬‬ ‫به بهانه بزرگداشت حامسه سوم خرداد؛‬ ‫کاروانی که بر نگشت !!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫طی حکمی از سوی استاندار مازندران؛‬ ‫مدیر کل جدید دفتر امور‬ ‫اجتماعی و فرهنگی استانداری‬ ‫مازندران منصوب شد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪991010050‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـرو برق اسـتان مازنـدران در نظـر دارد خدمات بیمه ای شـامل بیمه مسـئولیت مدنی بـا لحاظ خطرات ناشـی از بـرق گرفتگی و خسـارات وارده‬ ‫ناشـی از فعالیـت شـرکت و کارکنـان در قبـال اشـخاص ثالـث و نیروهای پیمانـکار تحـت مدیریت را از طریـق اگهی مناقصـه عمومی به شـرکتهای بیمـه ‪ ،‬واگذار‬ ‫نما ید ‪.‬‬ ‫تذکـر‪ :‬بـا توجـه بـه اهمیت موضـوع تنها سرپرسـتی های اسـتان و یا مرکز کشـور قادر به شـرکت در ایـن مناقصه می¬باشـند‪ .‬قابل ذکر اسـت کـه نمایندگی ها‬ ‫بـا معرفی سرپرسـتی قـادر به شـرکت در این مناقصه نمی باشـند‪.‬‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪-1‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 400.000.000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬زمان فروش اسناد ‪ :‬از روز پنجشنبه مورخه ‪ 99/03/01‬لغایت روز پنجشنبه مورخه ‪99/03/08‬‬ ‫‪ – 3‬محل دریافت اسناد ‪ :‬سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران‪ -http://www.maztozi.ir‬مناقصه و مزایده‬ ‫‪–4‬مبلغ فروش اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 545.000‬ریال بحساب جام شماره‪ ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲‬بانک ملت شعبه امیر مازندرانی ساری (پرداخت از طریق درگاه اینترنتی )‬ ‫‪ -5‬مهلـت تحویـل پیشـنهاد و بازگشـایی پـاکات مناقصـه‪ :‬زمان تحویـل اسـناد حداکثر تا سـاعت ‪ 10‬صبـح روز یکشـنبه مورخـه ‪ ۱۳۹9/03/18‬میباشـد و زمان‬ ‫بازگشـایی در سـاعت ‪ 12‬همیـن روز می باشـد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬محل تحویل اسناد مناقصه ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان امیر مازندرانی ‪ ،‬روبروی خیابان وصال شیرازی ‪ -‬شرکت توزیع برق مازندران – دبیرخانه مرکزی‬ ‫‪ -7‬محل بازگشایی اسناد مناقصه ‪ :‬ساری ‪ ،‬بلوار خزر ‪ ،‬بعد از خیابان حزب ا ‪ ...‬امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران‬ ‫‪ –9‬نشانی کسب اطالعات بیشتر ‪:‬‬ ‫الف‪ -‬سایت پایگاه ملی مناقصات به ادرس ‪ www.Iets.Mporg.ir‬ب‪ -‬سایت معامالت توانیر به ادرس ‪www.Tender.Tavanir.org.ir‬‬ ‫ج‪ -‬سایت شرکت توزیع برق مازندران به ادرس‪ .maztozi.ir www‬د‪ -‬شماره تلفن ‪ 011-33405121‬امور تدارکات ‪ -‬اداره مناقصات‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫اگر سیم کشی منزلتان فاقد کلید محافظت از جان است حتما نسبت‬ ‫به نصب ان بعد از کنتور اقدام نمایید‬ ‫“روابط عمومی‬ ‫دفتر ایمنی شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫شرکت گاز مازندران”‬ ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫ضرورت تقویت حلقه های‬ ‫همگرایی بین طیف های‬ ‫رسانه ای‬ ‫ایـت اهلل سـید رحیم توکل در دیـدار با اصحاب‬ ‫رسـانه شهرسـتان بابـل با بیـان اینکـه در دنیای‬ ‫امروز رسـانه ها مسـئولیت سـنگینی بـرای حفظ‬ ‫انقلاب برعهـده دارنـد و بایـد با بصیـرت افزایی‬ ‫م ـردم را اگاهـی بخشـند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬دشـمن‬ ‫در لبـاس دیـن بـه ارزشـهای دینـی ضربـه وارد‬ ‫می کنـد‪ ،‬پـس بایـد در ابتدا دشـمن را شـناخت‬ ‫زیـرا دشـمن هیـچ گاه بـا جنـگ نظامـی وارد‬ ‫میـدان نمی شـود و بـه جـای دشـمنی کـردن‬ ‫بـرای خود نیرو سـازی می کند و باید حواسـمان‬ ‫بـه نیرو سـازی دشـمنان باشـد‪.‬‬ ‫و ی ب ا ب یـان اینکـه رسـانه ملـی وظیفـه دارد‬ ‫دس ـ ت اوردهای نظـام اسلامی را بـرای مـردم‬ ‫تشـریح و تبییـن کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬رسـانه ها بایـد از‬ ‫همـه ظرفیت هـای موجـود در راسـتای تشـریح‬ ‫و ت ب ی ی ـ ن خ دمـات نظـام اسلامی در جامعـه‬ ‫اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬تقویـت حلقه هـای همگرایی‬ ‫طیف های رسـانه ای در اهداف مشـترک توسـعه‬ ‫گـرا و اعتمادسـازی عمومـی از سـوی رسـانه ها‬ ‫بایـد جـدی گرفته شـود چـرا که اعتماد سـازی‬ ‫گام جـدی در جلـب اعتمـاد عمومی اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم مازنـدران در مجلـس خبـرگان‬ ‫گفـت‪ :‬از مهمتریـن وظایـف رسـانه ها پیگیـری‬ ‫مطالبـات مـردم و اندیشـه های رهبـری اسـت‬ ‫و در ایـن راسـتا بایـد بـا توسـعه علمـی و تولید‬ ‫برنام ه هـای همـراه بـا پیوسـت پژوهشـی بـا‬ ‫گسـترش سـبک زندگـی ایرانـی و اسلامی‬ ‫خـوراک فکـری مـردم را مهیـا کننـد‪.‬‬ ‫ایـت اهلل تـوکل در بخشـی دیگری از سـخنانش‬ ‫عنـوان کرد‪ :‬منظور از انقالب رسـانه ای تحول در‬ ‫سـخت افزارها نیسـت بلکـه انقلاب در محتوای‬ ‫رسـانه ای و نـرم افزارهاسـت کـه شـامل افـکار و‬ ‫ارزش هـای دینـی و ایـده و ارمانـی می شـود و‬ ‫بـه این منظور رسـانه ها برای رسـیدن بـه اینده‬ ‫مطلـوب بایـد از حالت سسـتی خارج شـوند‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬مـردم بایـد اگاه باشـند تـا‬ ‫مشـکالتی کـه دشـمن بـرای مـا ایجـاد می کند‬ ‫را بـه نظـام و رهبـری نسـبت ندهنـد البتـه باید‬ ‫بـا مدیریـت درسـت افرادی بـر سـر کار ایند که‬ ‫الیـق پسـت شـان باشـند و افـرادی کـه الیـق‬ ‫پستشـان نیسـتند کنـار برونـد تـا فرصـت برای‬ ‫یـک فـرد الیـق فراهم شـود‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـر از سـخنانش بـه اعتمـاد‬ ‫و امیدبخشـی بـه جوانـان اشـاره کـرد وگفـت‪:‬‬ ‫میـدان داری جوانـان و ورود ان هـا بـه عرصـه‬ ‫مدیریـت در روزهـای اغازیـن انقالب اسلامی و‬ ‫دوران هشـت سـاله دفـاع مقـدس دقیقـاً همان‬ ‫نقطـه عطفـی بود کـه باعث شـد انقلاب نوپای‬ ‫ملـت ایـران بتوانـد در مقابـل انـواع مشـکالت و‬ ‫تهدیـدات داخلـی و خارجـی مقاومـت کنـد و‬ ‫امتحا ن هـای مختلـف را بـا سـربلندی پشـت‬ ‫سـر گـذارد و امـروز روز کار و حرکـت دولـت‪،‬‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬ملـت و بخصـوص جوانـان اسـت و‬ ‫بایـد ظرفیت هـای بالاسـتفاده فراوان و گسـترده‬ ‫کشـور را شناسـایی و بهـره بـرداری کننـد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 3/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪613‬‬ ‫شمال‬ ‫ساحس‬ ‫ُ‬ ‫گزارش‬ ‫«مجلسی ادم» دیروز «معمولی» امروز‬ ‫از "اقای رئیس" های یوسف نژاد تا "چماق را به‬ ‫سر مدیری بزنید که‪ "...‬دامادی را به یاد داریم و‬ ‫متشکریم ازشان که در این جرگه چندی پرچم دار‬ ‫شهر و استانمان بودند‪...‬‬ ‫مجلسـی دیگـر بـه پایـان رسـید و عـده ای‬ ‫رفتنـد و عـده ای امدنـد ‪ ،‬ایـن صندلـی ها‬ ‫بـه کسـی وفـا نکـرد و نمـی کند ‪.‬‬ ‫اگـر تـا امـروز جناح بـازی و سیاسـی کاری‬ ‫بـرای نمایندگان اسـبق در کار بـود امروز از‬ ‫این شـراب ناسـکر خالص شـده و به اغوش‬ ‫گـرم خانـواده بـر مـی گردنـد ‪ ،‬چه مـرد ها‬ ‫کـه در این سیاسـت نامـرد شـدند و زدند و‬ ‫بردنـد و خوردنـد‪ ،‬چه ازادگانـی در این بند‬ ‫اسـیر و اجیـر شـدند ‪ ،‬چـه جوانانـی پیـر و‬ ‫چه پیرانی طریقت شـیخ صنعان را مسـلک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫امـروز مجلـس بـرای خیلی ها خاطره شـده‬ ‫اسـت ‪ ،‬خیلـی از "مجلسـی ادم" هـا دیگر‬ ‫"معمولی" شـدند ‪ ،‬معمولـی معمولی‪....‬‬ ‫به رسـم ادب و در مسـلک و مرام پهلوانی و‬ ‫اخالق بایـد از نمایندگان شـهرم که چندی‬ ‫زحمتمـان را کشـیدند و در جلسـات یخـه‬ ‫شـان را بـرای مـا و امثـال مـا جـر دادنـد‬ ‫تشـکر کنم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از "اقـای رئیـس" هـای یوسـف نـژاد تـا‬ ‫"چمـاق را بـه سـر مدیـری بزنیـد کـه‪"...‬‬ ‫دامـادی را به یاد داریم و متشـکریم ازشـان‬ ‫کـه در ایـن جرگه چندی پرچم دار شـهر و‬ ‫اسـتانمان بودند‪...‬‬ ‫دیـروز اگـر منتقد بودیم نه مشـی سیاسـی‬ ‫داشـتیم نـه مـزدور کسـی بودیـم ‪ ،‬یـک‬ ‫شـهروند [درجـه چندم] زمانی کـه اعتراض‬ ‫مـی کند‪،‬اعتـراض مـی کنـد و زمانـی کـه‬ ‫از درد مـردم مـی گویـد‪ ،‬از درد مـردم مـی‬ ‫گویـد؛ یـک یادداشـت نویـس جـزء کـه از‬ ‫طبقـه متوسـط جامعه اسـت و نـه از حزبی‬ ‫بهـره برده و نـه جناحی برایـش نامه فدایت‬ ‫شـوم نوشته اسـت از درد می گوید و دردش‬ ‫درد اجتمـاع و مـردم اش اسـت‪.‬‬ ‫اقـای یوسـف نژاد ‪ ،‬جناب دامـادی تا دیروز‬ ‫اگر نقدی بود امروز متشـکر شـمائیم‪...‬‬ ‫در دفتـر خاطراتتـان ثبـت کنیـد مـردم‬ ‫سـاری ‪،‬بهتریـن مـردم جهاننـد!‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه ‪:‬‬ ‫در سالجاری پروژه جدید اغاز نمی کنیم‬ ‫اغاز توزیع نفت سفید با‬ ‫کارت بانکی در گلستان‬ ‫ییـس شـرکت پخـش فراورد ه هـای نفتـی ناحیـه‬ ‫گ ن ب ـ دک اووس اع ل ام ک ـ رد ک ـ ه تحویـل سـهمیه‬ ‫نفـت سـفید هشـت هـزار خانـوار شهرسـتان های‬ ‫گنبـدکاووس‪ ،‬ازادشـهر و رامیان در شـرق گلسـتان با‬ ‫اسـتفاده از کارت بانکـی اغـاز شـد‪.‬‬ ‫هـادی قـزل سـفلی روز پنجشـنبه اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫سـهمیه نفت سـفید این تعـداد خانوار پیـش از این از‬ ‫طریـق کاالبرگ هـای کاغـذی توزیـع می شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬شـهروندان تـا سـه مـاه فرصـت دارنـد‬ ‫نخسـتین سـهمیه نفت سـفید امسـال خود را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حـذف کاغـذ و جلوگیـری از سـوء اسـتفاده های‬ ‫احتمالـی را از مهمتریـن اهـداف طـرح توزیـع نفـت‬ ‫سـفید بـا کارت بانکـی دانسـت و افـزود‪ :‬اجـرای ایـن‬ ‫طـرح از دو سـال پیـش و از طریـق فرمانداری هـا‪،‬‬ ‫بخشـداری ها‪ ،‬شـوراها‪ ،‬دهیاران و عاملیـن توزیع نفت‬ ‫سـفید در ایـن شهرسـتان هـا اطلاع رسـانی شـده بـود‪.‬‬ ‫رییـس شـرکت پخـش فراورده هـای نفتـی ناحیـه‬ ‫گنبدکاووس اظهار داشـت‪ :‬بر اسـاس تصمیم شـرکت‬ ‫پخـش فراورده هـای نفتـی‪ ،‬بـا راه انـدازی زیرسـاخت‬ ‫بانکـی و بـا اسـتفاده از کارت بانکـی عضـو شـتاب‬ ‫سرپرسـت خانوار‪ ،‬سهمیه نفت سـفید در کارت بانکی‬ ‫ذخیـره می شـود‪.‬‬ ‫قزل سـفلی ادامه داد‪ :‬قیمت هرلیتر نفت سـفید ‪۱۵۰‬‬ ‫تومـان اسـت که مبلـغ ان از کارت بانکی عضو شـتاب‬ ‫سرپرسـت خانوار کسـر می شود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬توزیع سـهمیه نفـت گاز جامعه‬ ‫هـدف بویـژه کشـاورزان و ماشـین االت انهـا از طریق‬ ‫کارت بانکـی در دسـتور کار شـرکت ملی نفت کشـور‬ ‫قـرار دارد و بـه زودی در گلسـتان اجـرا خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـه شهرسـتان گنبـدکاووس‪ ،‬ازادشـهر و رامیـان‬ ‫درمجمـوع حـدود ‪ ۶۰۰‬هـزار نفـر جمعیـت دارنـد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره بـه منابع مالـی و اعتباری‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬در سـالجاری پـروژه جدیـدی را اغـاز‬ ‫نخواهیـم کـرد و تلاش مـی کنیـم پـروژه هـای نیمه‬ ‫کاره در نقـاط مختلـف اسـتان را تکمیـل کنیـم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در جلسـه شـورای برنامه‬ ‫ریـزی و توسـعه اسـتان تصریـح کـرد‪ :‬تلاش داریم با‬ ‫اسـتفاده از منابـع محـدود حداکثر بهـره وری را ایجاد‬ ‫کنیـم و در ایـن مسـیر بیشـتر بودجه عمرانی اسـتان‬ ‫را در جهـت تقویـت طـرح هـای کشـاورزی‪ ,‬ابـی‪,‬‬ ‫زیرسـاختی و گردشـگری کرده ایم تا بتوانیم در سـال‬ ‫جهـش تولیـد اقدامـات تاثیرگـذاری را بـه انجام رسـانیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬رشـد تولیـد محصوالت کشـاورزی اسـتان‬ ‫در سـالجاری مصـداق جهت تولید اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلستان یاداور شـد‪ :‬وجود مرکز‬ ‫تحقیقات کشـاورزی اسـتان نقـش باالیی‬ ‫در امنیـت غذایی کشـور دارد و این مرکز‬ ‫صددرصـد بـذر ‪ ۳۵۰‬هـزار هکتـار سـطح‬ ‫زیـر کشـت گنـدم در گلسـتان را تامیـن‬ ‫مـی کند‪.‬دکتـر حـق شـناس ادامـه داد‪:‬‬ ‫بخـش عمـده ای از درامـد هـای کشـور‬ ‫حاصـل از نفـت بـوده کـه بـا توجـه بـه‬ ‫تحریـم هـا ظالمانـه و غیرقانونـی تحـت‬ ‫الشـعاع قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬منابـع اسـتان در‬ ‫سـالجاری تفاوتـی بـا سـال قبـل نـدارد و‬ ‫بایـد بـا اولویت بنـدی دقیق‪ ,‬پـژوره های‬ ‫تاثیـر گـذار را سـریعتر تکمیل کرد‪.‬اسـتاندار گلسـتان‬ ‫در بخشـی از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اهمیـت‬ ‫روابـط عمومـی در دسـتگاه هـا گفـت‪ :‬روابـط عمومی‬ ‫ویتریـن اقدامـات دسـتگاه هاسـت و مدیران دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی بایـد با تهیـه امکانات مـورد نیـاز روابط‬ ‫عمومـی و امـوزش مناسـب‪ ,‬توجهی بیـش از پیش به‬ ‫انها داشـته باشـند‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسـه شـورای برنامه ریزی و توسعه‬ ‫اسـتان ‪ ,‬عابـدی رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه‬ ‫ریـزی اسـتان گزارشـی از وضعیـت بودجـه اسـتان در‬ ‫سـال گذشـته و سـالجاری ارایـه کرد و اعضـای حاضر‬ ‫پیرامـون ان بـه گفتگـو پرداختند‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در جلسه شورای راهبردی جمعیت ؛‬ ‫رشد جمعیت جوان ‪ ،‬سرمایه اصلی کشور است‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫د ک ت ـ ر ا ر س لان زارع در جلسـه شـورای راهبـردی‬ ‫جمعیـت و شـورای هماهنگـی ثبـت وقایـع حیاتـی‬ ‫اسـتان‪ ،‬با گرامیداشـت روز ملی جمعیت و قدردانی از‬ ‫تالشـگران ایـن عرصـه افـزود‪ :‬بایسـتی تالش شـود تا‬ ‫بـا بهره گیـری از داده هـای علمـی تهیـه شـده در این‬ ‫حـوزه‪ ،‬شـاهد برنامه ریـزی و تصمیم گیری بـر مبنای‬ ‫ان باشـیم‪.‬‬ ‫وی موضـوع رشـد معیـت جـوان‪ ،‬کارامـد و سـالم را‬ ‫بـه عنـوان سـرمایه اصلـی یـک کشـور و رکنـی موثـر‬ ‫در محـور توسـعه پایـدار دانسـت و اظهـار داشـت‪ :‬در‬ ‫حـال حاضـر افزایـش جمعیـت‪ ،‬نیـاز جامعه و توسـعه‬ ‫کشـورمان اسـت و بایـد در این مسـیر بـا فراهم کردن‬ ‫زیرسـاخت هـای الزم‪ ،‬جوانـان را مجـاب کنیـم تـا به‬ ‫ازدواج و افزایـش بـاروری ایمـان بیاورنـد‪.‬‬ ‫نماینـده عالی دولـت در گیالن خاطرنشـان کرد‪ :‬البته‬ ‫بایـد سلامت مـادر و کـودک را در مسـیر افزایـش‬ ‫بـاروری تضمیـن کنیـم و ایـن مهـم وظیفـه ای اسـت‬ ‫کـه باید بـا هماهنگـی دسـتگاه های مختلـف از جمله‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی به واسـطه وظیفـه ذاتی حفظ‬ ‫سلامت مـردم‪ ،‬محقق شـود‪.‬‬ ‫وی بـه سیاسـ ت های کلـی جمعیـت ابالغـی رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬ایـن سیاسـت ها‬ ‫بایسـتی به برنامه تبدیل شـود و براسـاس ان اقدامات‬ ‫صـورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا اشـاره بـه اینکه موضـوع سـالمند بودن‬ ‫اسـتان گیلان اگـر به خوبـی مدیریـت نشـود قابلیت‬ ‫تبدیـل شـدن بـه چالـش را دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬در راسـتای‬ ‫سیاسـ ت های راهبـردی نظـام و کشـور‪ ،‬موضوعـات‬ ‫ارزشـی همچـون تکریـم سـالمندان باید بیشـتر مورد‬ ‫توجـه باشـد‪.‬وی بـا بیـان اینکه مـردم و مسـئوالن در‬ ‫جریـان مقابلـه بـا کرونـا ثابـت کردنـد که بـه موضوع‬ ‫سلامت توجـه ویـژه دارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬مـردم باتوجـه به‬ ‫توصیه هـا بـه صـورت همـدل و همـراه در ایـن زمینه‬ ‫نجابـت‪ ،‬همراهـی و بینـش باالیی از خود نشـان دادند‬ ‫و در ایـن میـان توجـه بـه جمعیـت سـالمند بیشـتر بود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان ادامـه داد‪ :‬حفظ سلامت سـالمندان‬ ‫اولویـت جـدی مـا بوده و هسـت و در این ایـام یکی از‬ ‫تاکیدات همیشـگی ام به اداره کل بهزیسـتی‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی و شـبکه های بهداشـت شهرسـتان های‬ ‫اسـتان؛ موضوع مراقبت از سـالمندان و پایش مسـتمر‬ ‫انـان بـوده که انتظـار دارم همـواره مورد توجه باشـد‪.‬‬ ‫وی موضـوع افزایـش میزان ازدواج در جامعه را نیازمند‬ ‫تقویت کارهای فرهنگی دانسـت و اظهار داشـت‪ :‬سـن‬ ‫ازدواج در جامعـه بـه دالیل مختلف بـاال رفته و در این‬ ‫میـان تشـویق فعاالن اجتماعـی در جهت ثبـت تعداد‬ ‫سـمن های حـوزه جوانـان و ازدواج و فعال کـردن انها‬ ‫می توانـد در افزایـش میزان ازدواج اثرگذار باشـد‪.‬‬ ‫نشست مشترک مدیرکل زندان ها با معاون سیاسی‬ ‫و امنیتی استانداری مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل زندانهـای‬ ‫اسـتان مازندران‪ ،‬نشست مشـترک معاون سیاسی‬ ‫امنیتـی اسـتانداری و مدیرکل امنیتـی و انتظامی‬ ‫اسـتانداری بـا مدیـرکل زندانهـای مازنـدران‪،‬‬ ‫معاونیـن و رئیس اداره حفاظـت و اطالعات برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫“علـی اسـتادی” مدیـرکل زندانهـای مازنـدران در‬ ‫هفتـه گذشـته بـه منظور رفـع برخی از مشـکالت‬ ‫پیـش رو و اخـذ مسـاعدت در راسـتای تکمیـل‬ ‫پـروژه هـای نیمه تمـام و تهیه زمین یا سـاختمان‬ ‫بـرای اداره کل بـا اسـتاندار مازنـدران دیـدار نمـود‪.‬‬ ‫دیـدار “دکتـر حسـن نـژاد” معـاون سیاسـی و‬ ‫امنیتـی اسـتانداری مازنـدران بـه منظـور بررسـی‬ ‫و اشـنایی بیشـتر با مشـکالت کارکنـان اداره کل‬ ‫زندانهـای اسـتان و بازدیـد میدانـی از سـاختمان‬ ‫ف ع ل ـ ی ان ج ـ ام ش ـ د‪ .‬وی همچنیـن در نشسـت‬ ‫مشـترک بـا مدیرکل زندانهـای مازنـدران پیرامون‬ ‫راهکارهـای اجرایـی و موانـع احتمالـی بحـث و‬ ‫تبـادل نظـر کردند‪.‬علـی اسـتادی تهیـه زمیـن یا‬ ‫سـاختمان اداری بـرای اداره کل و کمبـود وسـایل‬ ‫نقلیـه را از مهمتریـن دغدغـه هـای ایـن مجموعه‬ ‫عنـوان کـرد و اظهارداشـت‪ ،‬کمبـود امکانـات و‬ ‫عـدم برخـورداری از فضای مطلـوب ضمن کاهش‬ ‫میـزان خدمـت رسـانی موجـب تضییـع حقـوق‬ ‫مراجعـه کننـدگان مـی شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ،‬هـدف مـا خدمـت بـه جامعـه و مـردم‬ ‫اسـت و همـکاران مـا بـا کمتریـن امکانـات و فضا‬ ‫هـم در حـال خدمت رسـانی هسـتند‪ ،‬ولیکن این‬ ‫مشـکالت در دراز مـدت موجـب اسـیب دیدگـی‬ ‫کارکنـان خواهد شـد ‪.‬‬ ‫ه م چ ن ی ـ ن پ ی ـ ش ب ی ن ـ ی م ن ا ب ـعمناسـببـرای‬ ‫پرداخـت حـق و حقـوق و اضافـه کار کارکنـان‬ ‫شـیفتی زندانها که در محیطی پراسـترس مشغول‬ ‫انجام وظیفه هسـتند‪،‬یکی از خواسـته های مطرح‬ ‫شـده از سـوی مدیـرکل زندانهـای اسـتان بـود‪.‬‬ ‫دکتـر حسـن نـژاد معـاون سیاسـی امنیتـی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران پـس از اسـتماع درخواسـت‬ ‫مدیـرکل زندانهـا قـول مسـاعدت داد تا با بررسـی‬ ‫تمـام جوانـب و تعامـل بـا شـهرداری سـاری و‬ ‫سـازمان جهاد کشـاورزی و یا دیگر نهادها نسـبت‬ ‫بـه رفع مشـکالت اداره کل زندانهای اسـتان اقدام‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫شنبه ‪ 3/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪613‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫منصورعلی زارعی‪ ،‬منتخب مجلس یازدهم تاکید کرد‪:‬‬ ‫کتابخانه های عمومی مازندران شایسته‬ ‫حمایت در سطح ملی‬ ‫مشکالت تقنینی بسیاری وجود دارد که در پیشبرد اهداف‬ ‫نهاد کتابخانه های عمومی‪ ،‬مانع ایجاد می کند و امیدواریم‬ ‫در مجلس جدید‪ ،‬بررسی های الزم جهت اصالح این قوانین و‬ ‫کمک به این نهاد فرهنگی صورت گیرد؛ مسلم ًا نهاد کتابخانه‬ ‫های عمومی قدرت تاثیرگذاری فراوانی در فرهنگ سازی در‬ ‫گام دوم انقالب خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش کرانه شـمال؛ منتخب شهرسـتان های‬ ‫سـاری و میانـدورود در مجلـس یازدهـم در دیدار‬ ‫بـا مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی مازنـدران‪،‬‬ ‫کتابخانه های عمومی اسـتان را شایسـته حمایت‬ ‫در سـطح ملی دانسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی مازنـدران‪ ،‬منصورعلـی زارعـی‪،‬‬ ‫منتخـب مـردم شـریف شهرسـتان هـای سـاری‬ ‫و میانـدورود در مجلـس یازدهـم بـا ارزو ولیپـور‪،‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه های عمومـی اسـتان دیدار و‬ ‫گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫زارعـی در ایـن نشسـت بـا تحسـین برنامـه های‬ ‫فرهنگـی اجرا شـده از سـوی نهـاد کتابخانه های‬ ‫عمومـی در اسـتان‪ ،‬ایـن اقدامـات را هدفمنـد‪،‬‬ ‫مطالعـه شـده و فرهنگ سـاز عنوان کـرد و اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬ارتباط مسـتقیم بـا مردم و بویـژه جوانان‬ ‫تحصیلکـرده‪ ،‬از فرصـت هایـی اسـت کـه نصیب‬ ‫هـر دسـتگاهی نمـی شـود و ایـن فرصـت کـه با‬ ‫موضـوع کتـاب و کتابخوانـی در ایـن نهـاد جمـع‬ ‫شـده‪ ،‬یـک امتیـاز ویـژه بـرای کارهـای فرهنگی‬ ‫اثربخـش فراهـم اورده که کتابخانـه های عمومی‬ ‫مازنـدران از ایـن شـرایط در حـال بهـره بـرداری‬ ‫فرشته عالی‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر منطقه چالوس خبرداد‪:‬‬ ‫امادگی منطقه چالوس در جهت سوخت رسانی مطلوب وپایدار‬ ‫به هموطنان در ایام تعطیالت عیدسعید فطر‬ ‫بـا نزدیک شـدن به ایـام عید سـعید فطر‪،‬‬ ‫منطقـه چالـوس امادگـی کامـل در جهـت‬ ‫سوخترسـانی بـه هموطنـان و مسـافران‬ ‫عزیـز را درایـن ایـام تعطیـل دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ملـی پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتی منطقـه چالوس‪ ،‬تـورج امانی‬ ‫مدیـر منطقـه چالوس در جلسـه ای کـه در صبح‬ ‫روز سـه شـنبه مورخ ‪ 99/2/30‬در سالن کنفرانس‬ ‫منطقـه بـا حضـور معاونیـن و روسـای واحدهـا‬ ‫برگزار شـدگفت ‪:‬‬ ‫بنـا بـه پیش بینـی های انجام شـده ایـن منطقه‬ ‫در ایـام عیـد سـعید فطـر ‪ ،‬باتدابیـری کـه اتخـاذ‬ ‫شـده تمامـی جایـگاه هـای تحت پوشـش منطقه‬ ‫مشـکلی در جهـت تامیـن و عرضـه سـوخت‬ ‫نخواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه جایـگاه هـا در ایـن ایـام‬ ‫بـه صـورت ‪ ۲۴‬سـاعت امـاده ارائـه خدمـات بـه‬ ‫هموطنـان عزیـز هسـتند‪ ،‬تصریـح کرد ‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه پایـان ماه مبـارک رمضـان و فرا رسـیدن عید‬ ‫سـعیدفطر‪ 57 ،‬جایـگاه عرضـه فـراورده هـای‬ ‫نفتـی و‪ 41‬بـاب عرضه سـی ان جی غرب اسـتان‬ ‫مازنـدران خـود را بـرای اسـتقبال از مسـافران از‬ ‫ایـن محـور امـاده کـرده اند‪.‬‬ ‫تـورج امانـی همچنیـن از دایـر بـودن کشـیکهای‬ ‫شـبانه روزی در انبار نفت منطقـه‪ ،‬ناحیه مرکزی‪،‬‬ ‫سـتاد و نواحـی و نـاوگان حمـل ونقـل شـرکت‬ ‫ملـی پخش فـراورده هـای نفتی منطقـه چالوس‬ ‫بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز جایگاهـداران در زمان‬ ‫تعطیالت خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مدیـر منطقـه چالـوس بـرای نظـارت و‬ ‫کنتـرل جایگاههـای عرضـه فـراورده هـای نفتی‬ ‫غـرب اسـتان مازنـدران ‪ ،‬اکیـپ هایـی (اکیـپ‬ ‫کنتـرل کمـی و اکیـپ کنتـرل پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی) برای سرکشـی بـه جایگاههای مسـیر‬ ‫پیش بینی شـده اسـت تا در صورت بروز مشـکل‬ ‫بـه مرتفـع کـردن ان اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫وهمچنیـن تاکیـدات الزم به جایـگاه ها در جهت‬ ‫خریـد بـه موقـع‪ ،‬نظافت کلـی و مسـتمر جایگاه‪،‬‬ ‫رعایـت اصـوب بهداشـتی ‪ ،‬برخـورد مناسـب‬ ‫کارکنـان جایـگاه بـا مراجعیـن‪ ،‬رعایـت اصـول‬ ‫ایمنـی و سـایر مـواردی که بـه نوعی در راسـتای‬ ‫ارائـه خدمـات مطلوب به مسـافرین دخیل اسـت‬ ‫ارائـه شـده و در خصوص تامین به موقع سـوخت‬ ‫جایگاههـا نیـز در ایـن ایـام و پیـک مسـافرتها‬ ‫همچـون طـول سـال مشـکل و مـورد خاصـی‬ ‫متصـور نمی باشـد‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه چالـوس در پایـان گفـت‪ :‬تامین و‬ ‫تقویـت موجودی انـواع فراورده نفتـی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫بـا دیگر مناطـق پخش‪ ،‬پیگیـری صدور و ارسـال‬ ‫بـه موقـع سـوخت‪ ،‬پیگیـری و هماهنگـی بـرای‬ ‫اعـزام بـه موقـع نفتکـش هـای جـاده پیمـا بـه‬ ‫مبـادی مصـرف‪ ،‬از دیگـر تمهیـدات پیـش بینـی‬ ‫شـده برای گـذر از تعطیالت پیـش رو( عید فطر)‬ ‫و سـفرهای تابسـتانی است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مطلـوب و بهینه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مسـئله فرهنـگ و بویـژه کتـاب و‬ ‫کتابخوانـی و مشـکالت نهـاد کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی بصـورت جدی در مجلـس یازدهم دنبال‬ ‫خواهـد شـد چـرا که ایـن موضوعـات بـه دغدغه‬ ‫جوانـان امـروز و فرهنـگ اینـده کشـور مربـوط‬ ‫اسـت‪.‬زارعی کتابخانـه هـای عمومی مازنـدران را‬ ‫شایسـته حمایت در سـطح ملی دانسـت و اذعان‬ ‫داشـت‪ :‬یکـی از مهمتریـن مسـائل فرهنگـی که‬ ‫بایـد حل شـود‪ ،‬مسـئله کتابخانه مرکزی اسـتان‬ ‫اسـت و ایـن موضـوع حتمـا مـورد پیگیـری قرار‬ ‫خواهـد گرفـت تا با تکمیـل این پـروژه که حدود‬ ‫‪ 10‬سـال از اغـاز احـداث ان گذشـته اسـت‪ ،‬یک‬ ‫فرصـت ارزشـمند دیگـر بـرای توسـعه فرهنـگ‬ ‫اسـتان ایجاد شـود‪.‬‬ ‫ارزو ولیپـور‪ ،‬مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫اسـتان هـم در ابتـدای ایـن دیـدار بـا قدردانی از‬ ‫توجـه اقـای زارعی نسـبت بـه مسـائل فرهنگ و‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی و پیگیـری های ایشـان‬ ‫در ایـن مـورد‪ ،‬بـا ارائـه گزارشـی از فعالیـت های‬ ‫کتابـداران در کتابخانـه هـای عمومـی‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مـا در راسـتای ترویـج فرهنـگ مطالعـه‬ ‫مفیـد‪ ،‬دائماً در حـال اجرای طرح هـای ابتکاری‪،‬‬ ‫نـو و جدیـد هسـتیم و شـیوه هایـی را بـر مـی‬ ‫گزینیـم و اجرا مـی کنیم که مورد پسـند جوانان‬ ‫و مـورد تقاضـای انها باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مشـکالت تقنینـی بسـیاری وجـود‬ ‫دارد کـه در پیشـبرد اهـداف نهـاد کتابخانه های‬ ‫عمومـی‪ ،‬مانـع ایجـاد مـی کنـد و امیدواریـم در‬ ‫مجلـس جدید‪ ،‬بررسـی هـای الزم جهـت اصالح‬ ‫ایـن قوانیـن و کمک به این نهـاد فرهنگی صورت‬ ‫گیرد؛ مسـلماً نهـاد کتابخانه هـای عمومی قدرت‬ ‫تاثیرگـذاری فراوانـی در فرهنـگ سـازی در گام‬ ‫دوم انقلاب خواهد داشـت‪.‬‬ ‫ولیپـور بـا بیان اینکـه مشـارکت مـردم در برنامه‬ ‫هـای کتابخوانـی در مازنـدران‪ ،‬امار چشـمگیری‬ ‫دارد‪ ،‬اذعـان داشـت‪ :‬اگـر برخـی حمایـت هـا در‬ ‫سـطح ملـی و اسـتانی افزایـش یابد‪ ،‬نتایـج گران‬ ‫بهائـی در عرصـه کتـاب و کتابخوانـی را در اینده‬ ‫ای نزدیـک شـاهد خواهیـم بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫انجام بیش از ‪ ۶۰۰‬عمل پیوند عضو در گیالن‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان‪( ،‬وب دا)؛ دکتـر ارسلان سـاالری‪ ،‬رئیس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان همزمـان بـا روز ملـی اهـدای‬ ‫عضو(‪31‬اردیبهشـت)؛ در گفت و گوی اختصاصی‪ ،‬با اشـاره‬ ‫بـه فرهنـگ بـاالی گیالنیـان در رفتارهـای انسان دوسـتانه‬ ‫گفت‪ :‬گیالنیان همواره در تمامی کارهای انسـان دوسـتانه‬ ‫ثابت قـدم بـوده و نمونـه ان‪ ،‬اهـدای اعضـای پیوندی برای‬ ‫ادامـه حیـات هم نوعانشـان اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه زیرسـاخت های الزم بـرای پیونـد اعضا‬ ‫اعـم از تجهیزات پزشـکی‪ ،‬نیـروی فوق تخصـص و ماهر در‬ ‫سـطح دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان وجـود دارد‪ ،‬ضرورت‬ ‫پرداختـن بـه ترویـج فرهنگ اهـدای عضو را مـورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن با اشـاره بـه فرایند‬ ‫‪ 10‬سـاله اهـدا و پیونـد عضـو در گیلان خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫اسـتان گیالن توانسـته در برخی از پیوندهـا همچون پیوند‬ ‫کبد جزو اسـتانهای برتر کشـور باشـد‪.‬‬ ‫دکتر سـاالری یاداور شـد‪ :‬فراهـم کردن شـرایط الزم برای‬ ‫انجـام عمل هـای پانکراس‪ ،‬قلب و سـایر اندام ها‪ ،‬در دسـتور‬ ‫کار دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان قـرار دارد و بایـد طی‬ ‫سـال های اتـی بـا به کارگیـری همـه ظرفیت هـا‪ ،‬بـه ان‬ ‫دسـت یابد‪.‬‬ ‫وی اذعـان داشـت‪ :‬خوشـبختانه بـا ترویج فرهنـگ اهدای‬ ‫عضـو‪ ،‬اهـدای قلـب نیـز از سـال گذشـته در گیلان اغاز‬ ‫شـد و گیالنیـان انسان دوسـت‪ ،‬چهـار قلـب بـه نیازمندان‬ ‫اهـدا کردنـد که بـرای پیونـد به تهران ارسـال شـد‪.‬‬ ‫دکتـر علـی منفـرد‪ -‬رئیـس شـورای عالـی پیونـد اعضای‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان نیز با بیـان اینکه گیالنیان‬ ‫بافرهنـگ باالی خـود پیوند عضـو را به عنـوان یک فرهنگ‬ ‫پذیرفته انـد و ان به عنـوان یـک وظیفـه انسـانی تلقـی‬ ‫می کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اهداکننـدگان اعضـا و نسـوج بـه افرادی‬ ‫کـه کبـد‪ ،‬قلـب‪ ،‬پانکـراس و سـایر اندام هـای حیاتـی خود‬ ‫را ازدسـت داده اند‪ ،‬حیاتـی دوبـاره می بخشـند و از ایـن‬ ‫طریـق علاوه بر اهـدای زندگـی بـه نیازمنـدان‪ ،‬از تحمیل‬ ‫هزینه هـای گـزاف درمـان بـه خانواده هـا و حتـی دولت نیز‬ ‫جلوگیـری می شـود‪.‬‬ ‫دکتـر منفـرد با اشـاره به این مطلـب که بسـیاری از افراد‬ ‫در طـول سـال در سـوانح و حـوادث گوناگـون دچـار مرگ‬ ‫مغـزی می شـوند‪ ،‬گفت‪ :‬این افـراد‪ ،‬حیات واقعـی و موثری‬ ‫ندارنـد‪ .‬درحالی کـه اعضـای بدنشـان ازجملـه کلیـه‪ ،‬کبد و‬ ‫قلـب فعـال اسـت و می توانـد در بـدن فـرد دیگـری ادامـه‬ ‫حیـات دهند‪.‬رئیـس شـورای عالـی پیونـد اعضای دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیالن خاطرنشـان کـرد‪ :‬با امکاناتـی که در‬ ‫گیلان وجـود دارد می تـوان همچـون پیوند کبـد‪ ،‬در عمل‬ ‫پیونـد قلـب و مغـز اسـتخوان نیـز فعـال بـود و راه انـدازی‬ ‫ایـن مراکـز نیـز چشـم اندازی اسـت کـه در اینـده نزدیـک‬ ‫قابـل دسـت یافتنی خواهـد بـود‪.‬وی با اشـاره به رشـد قابل‬ ‫توجـه ترویـج فرهنـگ اهدا و پیونـد عضو در گیلان‪ ،‬نقش‬ ‫رسـانه ها‪ ،‬تریبون هـای نمـاز جمعـه‪ ،‬دانشـگاه ها و حتـی‬ ‫شـبکه هـای بهداشـت و درمـان را در ترویـج ایـن فرهنگ‬ ‫موثـر دانسـت و رونـد اهـدای عضـو در اسـتان را رو بـه‬ ‫افزایـش عنـوان کرد‪.‬‬ ‫جسد جوان شهریاری در‬ ‫رودخانه چالوس پیدا شد‬ ‫رئیـس جمعیـت هلال احمـر چالـوس گفت‬ ‫کـه جسـد یکـی از ‪ ۲‬جوانـی کـه در رودخانه‬ ‫چالـوس منطقـه مجلار مـرزن ابـاد سـقوط‬ ‫کـرده بودنـد ‪ ،‬پیدا شـد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬جـوان پسـر و دختـر حـدود ‪ ۲۰‬سـاله اهل‬ ‫شـهریار اسـتان البـرز عصر دیروز سـه شـنبه‬ ‫حوالـی سـاعت ‪ ۱۹‬به داخـل رودخانه چالوس‬ ‫سـقوط کردند ‪.‬‬ ‫امیرحسـین عسـگرزاده چهارشـنبه شـب در‬ ‫گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود ‪ :‬جسـد‬ ‫ایـن جوان سـاعتی پیش در نقطـه ای عمیق‬ ‫رودخانـه در منطقـه مجالر یعنی درسـت پس‬ ‫از ‪ ۲‬کیلومتـر نقطـه سـقوط انهـا از سـوی‬ ‫امدادگـران ایـن نهـاد بـا دشـواری بـه بیـرون‬ ‫کشـیده شد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬هـم اکنـون جسـت و جو برای‬ ‫یافتن جسـد دختر ادامـه دارد و امیـدوارم هر‬ ‫چـه زودتـر وضعیـت ایـن جـوان مفقود شـده‬ ‫هم مشـخص شـود‪.‬‬ ‫رئیـس جمعیـت هلال احمـر چالـوس در‬ ‫بـاره چگونگـی سـقوط ‪ ۲‬جـوان بـه داخـل‬ ‫رودخانـه هـم از قول همراهانشـان توضیح داد‬ ‫‪ :‬همراهـان این ‪ ۲‬جـوان به نیروهـای امدادگر‬ ‫و انتظامـی منطقـه اعالم کردند که از سـه روز‬ ‫پیـش بـا خـودروی زانتیـا بـه مازندران سـفر‬ ‫کردنـد و دیـروز هـم در حـال بازگشـت بـه‬ ‫شهرشـان بودنـد کـه برای اسـتراحت حاشـیه‬ ‫رودخانـه چالـوس متوقـف شـدند‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬طبـق گفتـه همراهـان ‪ ،‬یکـی از‬ ‫دختران به قصد شسـتن دسـت کنار رودخانه‬ ‫رفت که پس از سـر خوردن از روی سـنگ به‬ ‫داخـل رودخانه سـقوط کـرد و در ایـن هنگام‬ ‫جـوان دیگـری کـه قصد نجـات او را داشـت ‪،‬‬ ‫بـه داخـل رودخـاه رفت کـه اب هـر دو نفر را‬ ‫بـرد و با گذشـت سـاعت ها هنوز هیـچ اثاری‬ ‫از انها در دسـت نیسـت‪.‬‬ ‫رودخانـه حفاظـت شـده چالـوس در غـرب‬ ‫مازنـدران از دامنهٔ شـمالی ارتفاعات کندوان‬ ‫و طالقـان سرچشـمه می گیـرد و پـس از طی‬ ‫حـدود ‪ ۷۲‬کیلومتـر در کنـار چالـوس بـه‬ ‫دریـای خـزر می ریـزد‪.‬‬ ‫همـه سـاله تعـداد زیـادی از مسـافران و‬ ‫گردشـگران بـه دلیـل رعایت نکـردن احتیاط‬ ‫هـای الزم در حاشـیه رودخانـه خروشـان‬ ‫چالـوس بـه داخـل ان سـقوط مـی کننـد و‬ ‫جـان خودشـان را از دسـت مـی دهنـد‪.‬‬ ‫مازندران ‪ ۲۰۰‬بسته معیشتی‬ ‫برای پیش مرگان کرد مریوان‬ ‫ارسال کرد‬ ‫مدیـرکل حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع‬ ‫مقدس مازندران از ارسـال ‪ ۲۰۰‬بسته معیشتی‬ ‫در قالـب رزمایـش کمـک مومنانـه بـرای پیش‬ ‫مـرگان کـرد مسـلمان مریوان خبـر داد‪.‬‬ ‫پـی نوشـت‪ :‬عمـل پیونـد اعضـای بـدن از یـک شـخص به‬ ‫دیگـری در یک کشـور بیانگـر توانایی های بـاالی تکنولوژی‬ ‫و سـطح علمی کادر پزشـکی ان اسـت و خوشـبختانه این‬ ‫فراینـد در اکثـر دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور نظیـر‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان کـه در حوزه هـای مختلف‬ ‫پیشـرو و پیشـگام اسـت‪ ،‬انجام می شـود‪.‬‬ ‫در فراینـد اهـدا و پیوند عضو‪ ،‬اعضا‪ ،‬جوارح و نسـوج افرادی‬ ‫کـه بـه هـر علت دچـار مـرگ مغـزی شـده اند بـا گذراندن‬ ‫فراینـدی بـه لحـاظ قانونـی و اخالقی بـه بیمـاران نیازمند‬ ‫اهـدا و پیوند زده می شـوند‪.‬‬ ‫اهـدای عضـو از سـال ‪ 1387‬در گیلان به صورت رسـمی با‬ ‫یـک پیونـد عضـو اغـاز و بنـا بر دالیلـی به مدت پنج سـال‬ ‫متوقـف شـد‪ .‬امـا مجددا ً در سـال ‪ 92‬با هشـت پیوند عضو‪،‬‬ ‫از سـر گرفتـه شـد و تاکنـون ‪ 605‬اهـدای عضو در اسـتان‬ ‫انجـا م شـده که بیشـترین اهدای عضـو نیز در سـال ‪ 95‬با‬ ‫‪ 185‬مـورد اهـدای عضو بوده اسـت‪.‬‬ ‫نکتـه حائـز اهمیـت اینکـه در سـال های نخسـت راه اندازی‬ ‫اهـدای عضـو در گیلان‪ ،‬پیونـد اعضایی همچـون کبد تنها‬ ‫در شـیراز انجـام می شـد‪ .‬اما در دوسـال اخیـر‪ ،‬عمل پیوند‬ ‫کبـد در گیلان نیـز انجام شـده و در وقت و هزینـه بیماران‬ ‫صرفه جویـی می شـود‪.‬‬ ‫عـدم پیونـد پانکراس(لوزالمعـده) در گیلان همچنان یکی‬ ‫از خالهـا در حوزه این دسـتاورد پزشـکی گیالن به حسـاب‬ ‫می ایـد و ایـن مسـئله به نظر می رسـد در اهـدای این عضو‬ ‫حیاتـی نیـز موثر بـوده به گونـه ای کـه تنهـا در گیالن طی‬ ‫سـال های متمادی سـه اهـدای پانکراس صـورت گرفته که‬ ‫ان هـم مربوط به سـال ‪ 95‬بوده اسـت‪.‬‬ ‫امارهـا نشـان می دهـد پـس از اهـدای اعضـا و نسـوج در‬ ‫گیلان‪ ،‬پیونـد کبـد باالتریـن فراوانـی را در بیـن اهـدای‬ ‫اعضـای بـدن بـه خـود اختصاص می دهـد‪ .‬پیونـد این عضو‬ ‫حیاتـی در سـال های اخیـر در گیلان افزایش یافتـه و ایـن‬ ‫اسـتان را در ردیـف اسـتان های بـا باالتریـن اهـدا و پیونـد‬ ‫کبد قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل حفـظ‬ ‫اثـار و نشـر ارزش هـای دفاع مقـدس مازندران‪،‬‬ ‫سـردار عبـداهلل ملکـی گفـت‪ :‬اداره کل حفـظ‬ ‫اثـار مازنـدران در ایـن طـرح مومنانه اقـدام به‬ ‫تهیـه و توزیـع بسـته های معیشـتی در بیـن‬ ‫نیازمنـدان کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن اداره کل بـا همـکاری‬ ‫هیئـت محبـان حضـرت زینـب (س) و خیرین‬ ‫اسـتان مبلـغ ‪ ۴۰‬میلیـون تومـان بـه معصرین‬ ‫پیـش مـرگان کـرد مسـلمان مریـوان کمـک‬ ‫کـرد‪ ،‬ارزش هـر بسـته معیشـتی را ‪ ۲۰۰‬هـزار‬ ‫تومـان اعلام کرد‪.‬‬ ‫سـردار ملکی افزود‪ :‬رزمندگان شـمال کشـور از‬ ‫اوایـل دهـه ‪ ۶۰‬تـا سـال ‪ ۷۵‬در مریـوان حضور‬ ‫داشـته و بـا پیش مـرگان کرد همسـنگر بودند‬ ‫و ایـن معاشـرت و ارتباطـات همچنـان تـداوم‬ ‫داشـته و روز بـه روز پیونـد قوی تـری برقـرار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع‬ ‫مقـدس مازنـدران به برگـزاری یادواره شـهدای‬ ‫شـمال کشـور و مریـوان اشـاره کـرد و ان را از‬ ‫جمله دسـتاوردهای ایـن پیونـد برادرانه عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬پیـش مـرگان کـرد مسـلمان‬ ‫مریـوان همسـنگران و مرزداران خوبـی بودند و‬ ‫در مقابلـه بـا ضـد انقلاب و رژیم بعث عـراق از‬ ‫جـان مایه گذاشـتند‪.‬‬ ‫وی تقدیـر و تجلیـل از مـردم مریـوان و‬ ‫خصوصـا پیـش مرگان کـرد مسـلمان را که در‬ ‫صحنه هـای دفـاع از کشـور و نامـوس این ملت‬ ‫عاشـقانه ایسـتادند و مقاومـت کردنـد وظیفـه‬ ‫انسـانی و اسلامی دانسـت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خرب‬ ‫شنبه ‪ 3/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪613‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫تخریب دو واحد تجاری غیر‬ ‫مجاز در امل‬ ‫طرح های فرهنگ ترافیک از نگاه ایات و روایات‪:‬‬ ‫کاری از روابط عمومی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل‬ ‫شهرداری ساری‬ ‫بـا رای کمیسـیون مـاده صـد قانـون‬ ‫شـهرداری دو واحـد تجاری غیـر مجاز در‬ ‫شـهر امـل تخریـب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابط عمومی شـهرداری‬ ‫امـل‪ ،‬محمـد طبـری مدیـر منطقـه یـک‬ ‫شـهرداری امل گفـت‪ :‬دو شـهروند که در‬ ‫محـدوده منطقه یـک شـهرداری در( بلوار‬ ‫مـدرس روبـروی افتـاب ‪ ) 74‬و ( بلـوار‬ ‫امیـن طبرسـی‪ ،‬بیـن امیـن ‪ 3‬و ‪ )5‬اقـدام‬ ‫بـه سـاخت بنای تجـاری غیر مجـاز کرده‬ ‫بودنـد؛ صبح امروز با رای کمیسـیون ماده‬ ‫صد قانـون شـهرداری تخریب شـد‪.‬‬ ‫طبـری افـزود‪ :‬مجموع مسـاحت بنـای دو‬ ‫واحـد تجـاری کـه حکـم قلـع بـرای انان‬ ‫اجـرا شـد ‪ 280‬متـر بوده اسـت‪.‬‬ ‫متخلفان قاچاق کاال در شرق‬ ‫گلستان ‪ ۱۴‬میلیارد ریال تعزیر‬ ‫شدند‬ ‫رییـس اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های‬ ‫گنبـدکاووس‪ ،‬ازادشـهر و رامیـان در شـرق گلسـتان‬ ‫اعلام کـرد کـه متخلفـان قاچـاق کاال در این شـهرها‬ ‫در ‪ ۱۴‬مـاه گذشـته بـه پرداخـت ‪ ۱۴‬میلیـارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیـون ریـال جـزای نقـدی تعزیـر شـدند‪.‬‬ ‫محمودرضـا دنکـوب روز چهارشـنبه در جلسـه‬ ‫کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز گنبـدکاووس‬ ‫گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال ‪ ۹۸‬تـا ‪ ۳۱‬اردیبهشـت امسـال‬ ‫‪ ۳۲۵‬فقـره پرونـده تخلـف بـا موضـوع قاچـاق کاال در‬ ‫ایـن سـه شهرسـتان تشـکیل شـد کـه تاکنـون برای‬ ‫‪ ۳۱۵‬پرونـده حکـم صـادر شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه از مجمـوع پرونده هـای تخلفاتـی‬ ‫حـوزه قاچـاق کاال ‪ ۲۸۸‬پرونـده پارسـال و ‪ ۳۷‬پرونده‬ ‫هـم در سـال جاری تشـکیل شـد افزود‪ :‬حمـل چوب‬ ‫قاچـاق‪ ،‬لـوازم خانگـی‪ ،‬سـیگار‪ ،‬انـواع دارو‪ ،‬لـوازم‬ ‫ارایشـی و بهداشـتی‪ ،‬فراورده های نفتـی‪ ،‬ارز دیجیتال‬ ‫و تلفـن همـراه از مهمتریـن موارد تخلـف قاچاق کاال‬ ‫در گنبـدکاووس‪ ،‬ازادشـهر و رامیـان بـود‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی فرمانـدار ویـژه‬ ‫گنبـدکاووس هـم در ایـن جلسـه گفـت‪ :‬مبـارزه بـا‬ ‫قاچـاق کاال از راهکارهـای اساسـی رسـیدن بـه رونـق‬ ‫تولیـد و حفـظ اشـتغال و تحقـق شـعار جهـش تولید‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫فرزانـه جعفـری همچنیـن راه انـدازی انبـار نگهـداری‬ ‫کاالهـای قاچـاق در شـرق گلسـتان بـه مرکزیـت‬ ‫گنبـدکاووس را از نیازهـای ایـن شهرسـتان مـرزی‬ ‫دانسـت و بـر تحقـق ان تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه رییـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫گنبـدکاووس تاکنـون اطالعـات ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۹۰۲‬بـاب‬ ‫انبـار متعلـق بـه کسـبه‪ ،‬بازاریـان و تولیدکننـدگان‬ ‫بخـش صنعـت و معـدن و دام و طیـور گنبـدکاووس‬ ‫در سـامانه مربـوط بـه وزارت صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫ثبـت شـده کـه مطابق بـا ان‪ ،‬نحوه حمـل کاال از مبدا‬ ‫تـا مقصـد و هنـگام توزیـع رصـد می شـود‪.‬‬ ‫اگهی سند مالکیت المثنی‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم زیبنـده حافظـی برابـر‬ ‫درخواسـت شـماره ‪139921710001000483‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399.2.1‬بـا ارائه استشـهادیه محلی مصدق‬ ‫دفتراسـناد ‪ 114‬قائمشـهر تقاضـای صـدور سـند‬ ‫مالکیت المثنی سـه دانگ مشـاع از ششدانگ عرصه‬ ‫یـک قطعه زمین به شـماره پالک ثبتـی ‪ 291‬فرعی‬ ‫از ‪ 3432‬اصلـی بخـش یک ثبتی شهرسـتان سـاری‬ ‫کـه سـه دانـگ عرصـه ان وقـف میباشـد را نمـوده‬ ‫اسـت بدیـن وسـیله در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحی‬ ‫اییـن نامـه قانون ثبـت مراتـب در یک نوبـت اگهی‬ ‫تـا چنانچـه اشـخاصی مدعی انجـام معامله یـا وجود‬ ‫سـند مالکیـت نزد خود می باشـند ظـرف ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار اگهـی اعتـراض خـود را همـراه اصـل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معامله بـه اداره ثبـت محل‬ ‫ارائـه و رسـید دریافـت نمایند‪.‬چنانچـه پـس ازاتمام‬ ‫مـدت مقـرر اعتـراض ارائـه نگـردد و یـا در صـورت‬ ‫اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه ارائه‬ ‫نشـود ایـن اداره مطابـق مقـررات اقـدام بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام مالـک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪1399.03.03 :‬‬ ‫م الف ‪19901118:‬‬ ‫مهدی داودی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک‬ ‫ساری‬ ‫نگذاشتن کاله ایمنی برای راکبین موتور سیکلت نوعی‬ ‫خودکشی محسوب میشود‪ .‬مثال دوم ؛نبستن کمربند ایمنی‬ ‫ویا سرعت باال که سبب از بین رفتن جان ادمی شود نوعی‬ ‫خودکشی وحرام بوده‪ .‬احترام به سالمندان ‪،‬یا رعایت حقوق‬ ‫انان نوعی عبادت محسوب میشود‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی وامورفرهنگـی‬ ‫سـازمان مدیریـت ومهندسـی شـبکه حمـل‬ ‫ونقـل شـهرداری سـاری حسـب دسـتور‬ ‫دکترگـوران رئیـس سـازمان واحـد روابـط‬ ‫عمومـی اقدامـات وفعالیـت هـای خاصـی را‬ ‫در دسـت اقـدام قـرار داده‪ .‬ابتـکاری جالـب‬ ‫کـه مـی تـوان ان را در نـوع خـود بـی نظیر‬ ‫دیـد ‪ .‬طـرح هـای ترافیکـی برگرفتـه از‬ ‫ایـات وروایـات دینـی‪ .‬مثلا فعل خودکشـی‬ ‫در اسلام حـرام معرفـی شـده ‪،‬حـال مثـال؛‬ ‫نگذاشـتن کاله ایمنـی بـرای راکبیـن موتور‬ ‫سـیکلت نوعی خودکشـی محسـوب میشود‪.‬‬ ‫مثـال دوم ؛نبسـتن کمربنـد ایمنـی ویـا‬ ‫سـرعت بـاال کـه سـبب از بیـن رفتـن جـان‬ ‫ادمـی شـود نوعـی خودکشـی وحرام بـوده‪.‬‬ ‫احتـرام به سـالمندان ‪،‬یا رعایت حقـوق انان‬ ‫نوعـی عبادت محسـوب میشـود ‪،‬حـال عبور‬ ‫سـالمندان از عـرض خیابـان یـا وقتی سـوار‬ ‫اتوبـوس می شـوند وجای برای نشسـتن انان‬ ‫وجـود نـدارد جوانـی جـای خـود را بـه انان‬ ‫داده ونوعـی تکریـم از سـالمندان بحسـاب‬ ‫مـی اید‪.‬دیـن مبیـن اسلام وادیـان الهـی‬ ‫سلامتی را بزرگتریـن نعمـت پـروردگار می‬ ‫شـمارند حـال اگـر انسـان رعایـت قوانیـن‬ ‫خبر‬ ‫راهنمایـی ورانندگـی را جـدی نگیـرد وبـر‬ ‫اثـر سـرعت بـاال یـا نگذاشـتن کاله ایمنـی‬ ‫ونبسـتن کمربنـد ایمنـی سلامتی اش را‬ ‫از دسـت بدهـد بزرگتریـن نعمـت الهـی را‬ ‫از دسـت داده وایـن نوعـی کفـران نعمـت‬ ‫محسـوب مـی شـود‪.‬پیامبران الهـی خدمـت‬ ‫واحتـرام ونگاهداشـت خانـواده را یکـی از‬ ‫مهمتریـن عوامـل زندگـی بشـری میداننـد‬ ‫؛اگـر انسـان بسـبب بـی احتیاطـی فرصـت‬ ‫حیـات وزندگانـی را از دسـت بدهـد سـبب‬ ‫نابـودی خـود کـه مـی شـود هیـچ یـک یـا‬ ‫چندیـن خانـواده را از هـم جدا میکنـد ‪.‬امام‬ ‫المتقیـن امیرالمومنیـن علـی بن ابـی طالب‬ ‫علیـه السلام میفرمایـد ‪:‬فرصـت را دریـاب‬ ‫پیـش از اینکـه فرصـت اشـتباه بـا از دسـت‬ ‫رفتن سـبب اندوه شـود‪ .‬بی احتیاطی انسـان‬ ‫ورعایت نکـردن قوانین رهنمایـی ورانندگی‪،‬‬ ‫از دسـت دادن فرصتیسـت مهـم کـه غیـر‬ ‫قابـل جبـران مـی باشـد‪.‬‬ ‫رعایـت نکـردن قوانیـن و بـی احتیاطـی اگر‬ ‫عامـل مـرگ انسـان شـود نوعی خود کشـی‬ ‫محسـوب مـی شـود ‪ .‬حـال ایـن یـک طرف‬ ‫قضیه می باشـد وطـرف دیگر که اگر انسـان‬ ‫جان انسـان بـی گناهـی را بگیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مصطفی نیک نقش معاونت خدمات شهری شهرداری ساری‪:‬‬ ‫درب ارامگاه های سطح شهر ساری به مناسبت عید سعید‬ ‫فطر بازگشایی می شود‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریت‬ ‫ارامسـتان هـای شـهرداری سـاری؛ مصطفـی‬ ‫نیـک نقـش معاونـت خدمات شـهری و رئیس‬ ‫هیات مدیره سـازمان مدیریت ارامسـتان های‬ ‫شـهرداری سـاری از بازگشـایی درب ارامـگاه‬ ‫های سـطح شـهر به مناسـبت عید سعید فطر‬ ‫خبـر داد و افـزود هفته اینـده محدودیت های‬ ‫تـردد در ارامـگاه هـای سـطح شـهر برداشـته‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬همچنـان اجـازه برگـزاری‬ ‫مراسـم در ارامـگاه هـا داده نمـی شـود و‬ ‫شـهروندان مـی تواننـد بـرای قرائـت فاتحـه و‬ ‫زیـارت اهـل قبـور بـر سـر مـزار عزیـزان خود‬ ‫حضـور یابنـد‪.‬‬ ‫نیـک نقـش در خصـوص تصمیـم بازگشـایی‬ ‫درب ارامـگاه هـا نیـز توضیـح داد‪ :‬شـهروندان‬ ‫محتـرم سـاروی پروتـکل هـای بهداشـتی و‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی‪ -‬فیزیکـی را رعایت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫پاکسازی پارک المپیک توسط واحد خدمات شهری‬ ‫شهرداری جویبار‬ ‫اغاز طرح تشکیل گروه های داوطلب واکنش اضطراری‬ ‫محالت توسط شهرداری گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬عبدالرضا دادبـود اظهار کرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه کشـور و بخصـوص اسـتان‬ ‫گلسـتان بـا حـوادث و مخاطـرات طبیعـی و غیر‬ ‫طبیعـی زیـادی از قبیـل زلزلـه‪ ،‬سـیل‪ ،‬طوفان و‬ ‫‪ ...‬روبـرو اسـت‪ ،‬نیـاز اسـت امادگـی همـه جانبه‬ ‫مـردم و مسـووالن در مقابلـه بـا حـوادث وجـود‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در زمـان وقـوع بحران هـا‪،‬‬ ‫خدمت رسـانی سـریع و بـه موقع جـزء مهمترین‬ ‫مسـائلی اسـت کـه بـه طـور قطـع در لحظـات‬ ‫نخسـت وقـوع بحـران‪ ،‬مشـارکت مردمـی نقش‬ ‫موثـر و حیاتـی اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بیـان کـرد‪ :‬طبیعـی اسـت کـه‬ ‫در دقایـق نخسـت وقـوع بحـران نزدیکتریـن‬ ‫افـرادی کـه می تواننـد در محـل حاضر بـوده و با‬ ‫اشـنایی کامل نسـبت به موارد مدیریـت بحران‪،‬‬ ‫امدادرسـانی و حتـی اطالع رسـانی درسـت بـه‬ ‫دسـتگاه های امـدادی را اجرایـی کننـد‪ ،‬مـردم‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫دادبـود بـا اشـاره بـه اینکـه حتـی در مسـائل‬ ‫پیشـگیرانه‪ ،‬نقـش مـردم بسـیار پررنـگ و‬ ‫تاثیرگـذار اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در همیـن راسـتا ایجاد‬ ‫تشـکل های کوچـک‪ ،‬کارامـد و دانش محـور در‬ ‫سـطح محلات یکـی از ضروریـات در شـهرها به‬ ‫شـمار مـی اید کـه شـهرداری گرگان ایـن طرح‬ ‫را بـا جدیـت در دسـتور کار خـود قـرار داد‪.‬‬ ‫وی متذکـر شـد‪ :‬هـدف نهایـی از اجـرای ایـن‬ ‫طرح تقویت ظرفیت سـاکنان محلات در زمینه‬ ‫امادگـی‪ ،‬واکنـش سـریع و بازسـازی پـس از‬ ‫حـوادث بـه منظـور کاهـش مخاطـرات از طریق‬ ‫توانمنـد سـازی شـهروندان در محلات اسـت‪.‬‬ ‫دادبود بیان کرد‪ :‬جلسـات کارشناسی و تخصصی‬ ‫طـرح در حال انجام اسـت و بـه زودی نتیجه ان‬ ‫بـا بهره گیـری از تـوان دیگر دسـتگاه های همکار‬ ‫همچـون فرمانـداری‪ ،‬اداره کل مدیریـت بحـران‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬اورژانـس‪ ،‬هلال احمـر و نیـروی‬ ‫انتظامـی اعالم و طرح توسـط شـهرداری گرگان‬ ‫اجرایـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫کنترل دقیق برای رفع معایب کارخانه اسفالت سازمان‬ ‫عمران شهرداری رشت‬ ‫بـه دسـتور فـوری دکتـر همـت محمـد نـژاد‬ ‫شـهردار جویبـار برای پاکسـازی پـارک المپیک‬ ‫سـاعت ‪ ۲:۳۰‬دقیقـه بامداد دیـروز واحد خدمات‬ ‫شـهری دسـت به کار شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت که بـا شـیوع بیماری کرونـا پارک‬ ‫المپیـک تعطیـل بـود که هنوز هم تعطیل اسـت‬ ‫بعضی از افراد ناشـناس با شکسـتن در سـرویس‬ ‫های بهداشـتی و بردن وسـایل ان (شیراالت و )‬ ‫موجب ناراحتی شـهروندان شـده اند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت دکتـر همت محمـد نژاد مسـئول‬ ‫مربـوط را بـرای توضیحـات بـه دفتـر خـود‬ ‫خواسـتار شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بیـن الملـل شـهرداری رشـت و بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی سـازمان عمـران و بـاز افرینـی فضاهـای‬ ‫شـهری‪ ،‬نیروهـای ایـن سـازمان هـر روز نسـبت بـه‬ ‫کنتـرل دقیـق و رفـع معایـب دسـتگاه ها و ماشـین‬ ‫االت مجموعـه کارخانـه اسـفالت مبـادرت مـی ورزنـد‪.‬‬ ‫بـر پایه این گـزارش‪ ،‬کنترل و بررسـی دقیق مخازن‬ ‫قیـر و تغذیـه معـدن شـن و ماسـه روزانه انجـام می‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫اتـاق اپراتـور کارخانـه اسـفالت‪ ،‬فراینـد پخـت‬ ‫اتوماتیک اسـفالت و وضعیت کیفیت اسـفالت تولید‬ ‫شـده را بـه طـور مرتـب بررسـی و کنتـرل مـی نمایـد‪.‬‬ ‫بارگیـری کامیـون هـا بـا مصالـح دانـه بنـدی ‪ -‬کـه‬ ‫بـا دسـتگاه سـنگ شـکن صـورت گرفتـه اسـت ‪ -‬با‬ ‫نظـارت نیروهـای سـازمان صـورت گرفتـه و بـرای‬ ‫تولیـد فـراورده هـای بتنـی و بسـته بـه اعلام نیـاز‬ ‫مناطـق‪ ،‬ارسـال مـی شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬تعمیـر و اورهـال نمـودن ماشـین‬ ‫االت ایـن مجموعـه هـم روزانـه بـه وسـیله کارکنان‬ ‫کارخانـه اسـفالت صـورت مـی گیـرد و بـا مجموعه‬ ‫ایـن اقدامـات‪ ،‬فرایندهـای تولید اسـفالت بـا دقت و‬ ‫بـه طـور مـداوم صـورت مـی پذیرد‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 3/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪613‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد بیان کرد‪:‬‬ ‫راه اندازی دفاتر ‪ P.M.O‬و شناورهای داوطلب دیده بان‬ ‫‪ VOS‬در بنادر اصلی‬ ‫در اولین جلسه کمیته هواشناسی دریایی شمال کشور مقرر گردید از‬ ‫ظرفیت کارشناسان هواشناسی در استان های ساحلی جهت تحلیل‬ ‫داده های هواشناسی دریایی استفاده شود و جهت سهولت استفاده‬ ‫کاربران و ذینفعان دریایی‪ ،‬عملیاتی سازی اپلیکیشن های کاربردی‬ ‫مرتبط با هواشناسی دریایی در منطقه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫م د ی ر ب ن ـ ا د ر و د ر یانـوردی و منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی امیراباد با تاکید بـر اهمیت اطالعات‬ ‫هواشناسـی دریایی در تامین ایمنی دریانوردی‬ ‫و میـزان رضایـت دریانـوردان‪ ،‬از تعامل مطلوب‬ ‫س ـ ازم ان ب ن ـ ادر و دری انـوردی بـا سـازمان‬ ‫هواشناسـی کشـور جهـت ارتقـاء خدمـات‬ ‫هواشناسـی دریایـی در اسـتان هـای سـاحلی‬ ‫شـمال کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بندرامیرابـاد؛‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور بـا بیـان اینکه‬ ‫قوانیـن ملـی و بیـن المللـی ذیـل فصـل پنجم‬ ‫کنوانسـیون سـوالس ‪ ،‬بـا توجـه بـه سیاسـت‬ ‫هـای مـدون از سـوی سـازمان بنـادر و‬ ‫دریانـوردی مبنی بر ارتقاء خدمات هواشناسـی‬ ‫دریایـی با هـدف افزایش ایمنی دریانـوردی در‬ ‫منطقـه و میـزان رضایتمنـدی دریانـوردان از‬ ‫اطالعـات هواشناسـی دریایـی اجـرا مـی شـود‬ ‫گفـت بـر ایـن اسـاس اولیـن جلسـه کمیتـه‬ ‫هواشناسـی دریایـی شـمال کشـور بـا حضـور‬ ‫مدیـران سـازمان هـای بنـادر و دریانـوردی‬ ‫و هواشناسـی کشـور و همچنیـن مدیـران و‬ ‫کارشناسـان ادارات کل بنـادر امیرابـاد‪ ،‬نوشـهر‬ ‫و انزلـی و ادارات کل هواشناسـی اسـتان هـای‬ ‫گیلان‪ ،‬مازنـدران و گلسـتان به صـورت ویدئو‬ ‫کنفرانـس در بندرامیراباد برگزار شـد‪.‬وی هدف‬ ‫از ایـن نشسـت را ارتقـای خدمات هواشناسـی‬ ‫دریایی در اسـتان های سـاحلی شـمال کشـور‪،‬‬ ‫بـا اسـتفاده از پتانسـیل و ظرفیـت هـای دانش‬ ‫خبر‬ ‫بومـی و متخصصـان هـر دو سـازمان و نحـوه‬ ‫اسـتفاده از روش هـای نویـن و مکانیـزه عنوان‬ ‫کـرد و یـاداور شـد تهیـه و ارسـال پیـام هـای‬ ‫هواشناسـی دریایی و اخطاریه هـای دریانوردی‬ ‫بصـورت منطقـه ای‪،‬یکسـان سـازی فرمـت‬ ‫پیـام هـا و هشـدارهای دریانـوردی مطابـق‬ ‫بـا اسـتاندارد هـای بیـن المللـی و شناسـایی‬ ‫نیازهـای دریانـوردان در خصـوص اطالعـات‬ ‫کاربردی هواشناسـی دریایـی و تالش در جهت‬ ‫ارتقـای صحـت این پیام هـا از دیگر برنامه های‬ ‫ایـن کمیته جهـت ارتقای خدمات هواشناسـی‬ ‫دریایـی می باشـد‪.‬مدیر بندرامیرابـاد همچنین‬ ‫راه انـدازی دفاتـر ‪ P.M.O‬در بنـادر اصلـی‬ ‫شـمال کشـور و همـکاری در جهـت راه اندازی‬ ‫شـناورهای دیدبان (‪ )VOS‬و اسـتفاده بهینه از‬ ‫ظرفیت شـناورهای مذکور در ارسـال داده های‬ ‫هواشناسـی دریایی و جانمایی و شناسـایی نیاز‬ ‫ایسـتگاه های سـینوپتیک هواشناسـی دریایی‬ ‫توسـط ایـن کمیتـه در سـطح اسـتان هـای‬ ‫سـاحلی شمال کشـور را از دیگر راهکارها برای‬ ‫ارتقـای خدمـات هواشناسـی دریایـی برشـمرد‪.‬‬ ‫اصـل سـعیدی پـور در پایـان افـزود‪ :‬در اولیـن‬ ‫جلسـه کمیتـه هواشناسـی دریایـی شـمال‬ ‫کشـور مقـرر گردیـد از ظرفیـت کارشناسـان‬ ‫هواشناسـی در اسـتان هـای سـاحلی جهـت‬ ‫تحلیـل داده های هواشناسـی دریایی اسـتفاده‬ ‫شـود و جهـت سـهولت اسـتفاده کاربـران و‬ ‫ذینفعـان دریایـی‪ ،‬عملیاتی سـازی اپلیکیشـن‬ ‫هـای کاربـردی مرتبـط بـا هواشناسـی دریایی‬ ‫در منطقـه مـورد بررسـی قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیرکل شیالت مازندران از شیالت شهرستان های‬ ‫ساری و میاندرود‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـیالت مازنـدران‬ ‫حسـن اسـحاقی مدیـرکل شـیالت مازنـدران به‬ ‫همـراه رئیـس اداره روابـط عمومـی و هماهنگـی‬ ‫امور شهرسـتان ها از شـیالت شهرسـتان ساری و‬ ‫میانـدرود بازدیـد و بـا کارکنـان ایـن اداره دیدار‬ ‫ن م و د ن د‪.‬‬ ‫در ابتـدا اقـای میـرزا عبـاس صادقـی رئیـس‬ ‫ش ـ ی ال ت شهرسـتان ‪ ،‬خالصـه ای از گـزارش‬ ‫عملکرد شـیالت شهرستان را ارائه و کارشناسان‬ ‫و کارکنـان نیـز نقطـه نظـرات خـود را بیـان کردنـد‪.‬‬ ‫در ادامـه مدیـر کل شـیالت مازندران با اشـاره به‬ ‫اینکه‪ ،‬شهرسـتان های سـاری و میانـدرود جایگاه‬ ‫ویـژه ای را بـه لحـاظ تولیـد ابزیـان و صیـد در‬ ‫اسـتان دارا می باشـند‪ ،‬گفت‪ :‬باید سـعی شـود تا‬ ‫بـا ارائـه امار دقیق اهـداف مدون ّـی را برای تحقق‬ ‫سـالی کـه با نـام سـال جهـش تولید نامگـذاری‬ ‫شـده برنامه ریـزی کرد‪.‬‬ ‫در پایـان دکتـر حسـن اسـحاقی از تالشـهای‬ ‫ک ا ر ک ن ـ ا ن ش ـ ی ال ت شهرسـتان های سـاری و‬ ‫میانـدرود قدردانـی نمـود‪.‬‬ ‫​طی حکمی از سوی مدیر کل ‪:‬‬ ‫سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫شهرستان نکا منصوب شد‬ ‫‪38‬فوتی ناشی از تصادفات‬ ‫رانندگی در فروردین ماه‬ ‫سالجاری‬ ‫مدیـر کل پزشـکی قانونـی اسـتان گفـت‪ :‬متوفیات‬ ‫ناشـی از تصادفـات رانندگـی ارجاعـی بـه پزشـکی‬ ‫قانونـی مازنـدران در فروردیـن مـاه امسـال ‪ 38‬نفـر‬ ‫( ‪37‬مـرد و یـک زن) هسـتند که این رقـم در مدت‬ ‫مشـابه سـال قبـل ‪ 5‬درصـد کاهش یافته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی پزشـکی قانونـی ‪ ،‬دکتر‬ ‫عباسـی تصریـح کـرد‪ :‬از کل متوفیـات حـوادث‬ ‫رانندگـی فروردیـن مـاه محـور درون شـهری ‪10‬‬ ‫‪ ،‬یـرون شـهری ‪ 26‬و راه روسـتایی ‪ 2‬نفـر را در‬ ‫برم ی گیـرد‪.‬‬ ‫بیشترین و کمترین شهر‬ ‫بـر اسـاس گزارش ارجاعـی از مراکز پزشـکی قانونی‬ ‫اسـتان شـهرهای سـاری ‪ ،‬میانـدرود بـا ‪ 9‬و امـل با‬ ‫‪ 6‬بیشـرین و گلـوگاه ‪ ،‬سـوادکوه ‪،‬نـور ‪،‬فریدونکنـار‬ ‫شهرسـتان های هسـتند که گزارشـی از فوتی ناشی‬ ‫از تصادفـات رانندگـی در ان ثبت نشـده اسـت‪.‬‬ ‫به تفکیک وضعیت متوفی‬ ‫از ایـن تعـداد راننـده ‪ ، 14‬موتـور سـوار ‪ ، 9‬عابـر و‬ ‫سرنشـین هـر کـدام بـا ‪ 7‬و دوچرخه سـوار یک نفر‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫کاهش مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی‬ ‫عباسـی مصدومیـن ناشـی از تصادفـات رانندگـی‬ ‫ارجاعـی بـه مراکـز پزشـکی اسـتان را در فروردیـن‬ ‫مـاه سـالجاری را ‪ 581‬نفـر اعلام کرد کـه این رقم‬ ‫نسـبت بـه مشـابه سـال قبـل ‪ 53‬درصـد کاهـش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام اجرایـی اسـتان در پایـان بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه بـا عمل بـه قوانین و مقـررات الگـوی رفتاری‬ ‫مناسـبی بـرای فرزندانمـان باشـیم ‪ ،‬از راننـدگان‬ ‫خواسـت‪ :‬بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات راهنمایی و‬ ‫رانندگـی‪ ،‬در کاهـش تصادفـات نقـش مهـم خود را‬ ‫ایفـا کنند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای جواد تقوایـی فرزند محمد صادق به شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 10048‬بـا وکالـت از منصـور فلکـی‬ ‫بـا ارائـه استشـهاد محلـی مصـدق دفتـر اسـناد‬ ‫رسـمی ‪ 204‬طی درخواسـت شـماره ‪ 1325‬مورخ‬ ‫‪ 22/2/1399‬سـاری تقاضـای صدور سـند مالکیت‬ ‫شـش دانگ یـک قطعه سـاختمان به پلاک ‪601‬‬ ‫فرعـی از ‪-3453‬اصلی بخش یک ثبتی شهرسـتان‬ ‫سـاری کـه در دفتـر ‪139620310001002999‬‬ ‫صفحـه بـه مالکیـت اقـای منصـور فلکـی ثبـت‬ ‫گردیـده‪.‬در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائیـن‬ ‫نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت اگهـی تا‬ ‫چنانچـه اشـخاصی مدعـی انجـام معامله یـا وجود‬ ‫سـند مالکیت نـزد خود می باشـند ظـرف ‪ 10‬روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار اگهی اعتراض خـود را همراه اصل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معاملـه بـه اداره ثبت محل‬ ‫ارائه و رسـید دریافـت نمایند‪.‬چنانچه پـس ازاتمام‬ ‫مـدت مقـرر اعتـراض ارائـه نگـردد و یـا در صورت‬ ‫اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه‬ ‫نشـود ایـن اداره مطابـق مقـررات اقـدام بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی بـه نام مالـک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪99.3.3 :‬‬ ‫م الف ‪19901204 :‬‬ ‫مهدی داودی‬ ‫رئیس داره ثبت اسناد و امالک منطقه یک‬ ‫ساری‬ ‫اگهی تبصره ‪3‬در اجرای ماده‬ ‫‪120‬ائئن نامه قانون ثبت‬ ‫در مراسـمی با حضـور فرماندار شهرسـتان نکا‪ ،‬معاون‬ ‫راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای‬ ‫مازنـدران و جمعـی از مسـولین‪،‬مصطفی قدمـی بـه‬ ‫عنـوان سرپرسـت اداره راهـداری و حمـل و نقل جاده‬ ‫ایشهرسـتان نکامعرفی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی راهـداری و حمـل و نقل‬ ‫جـاده ای مازنـدران در ایـن حکـم امـده اسـت نظـر‬ ‫بـه تجـارب و سـوابق ارزنـده جنابعالی بـه موجب این‬ ‫ابلاغ بـه عنـوان سرپرسـت اداره راهـداری و حمل و‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ‪:‬‬ ‫انعقاد ‪ 46‬قرارداد سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی مازندران‬ ‫م د ی ر ع ا م ـ لش ـ ر ک تش ـ ه ر کهای‬ ‫صنعتی مازنـدران گفـت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سـالجاری تاکنـون ‪ 46‬قـرارداد‬ ‫ج د ی ـ دب ـ ام ت ق ا ض ی ـ ا نس ـ ر م ا ی ه‬ ‫گـ ذاری در شـ هرکه ا و ن واحـی‬ ‫صنعتـیاسـتانمنعقـدشـدهاسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت‬ ‫شـهرکهای صنعتی مازندران‪ ،‬سید‬ ‫مصطفـی موسـوی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫واگـذاری زمیـن بـه متقاضیـان‬ ‫سـاخت واحدهـای تولیـدی در‬ ‫شـهرکهای صنعتـی در راسـتای‬ ‫حمایـت و مشـوقهای دولـت در‬ ‫‪5‬‬ ‫مسـاحت واگـذاری شـده زمیـن‬ ‫جهـت ایجـاد رونق تولیـد و اقتصاد‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬در ‪ 2‬ماه نخسـت‬ ‫و اشـتغال پایـدار انجـام مـی شـود‪.‬‬ ‫م د ی ر ع ا م ـ لش ـ ر ک تش ـ ه ر ک ه ا ی سـالجاری ‪ 84000‬مترمربـع از‬ ‫اراضـی شـهرکها و نواحـی صنعتی‬ ‫صنعتـی مازنـدران افزود‪ :‬در سـالی‬ ‫بـه متقاضیـان سـرمایه گـذاری‬ ‫کـه از سـوی مقـام معظـم رهبری‬ ‫واگـذار شـده اسـت‪.‬وی تصریـح‬ ‫بـه نـام جهـش تولیـد نامگـذاری‬ ‫کـرد‪ :‬متقاضیان سـرمایه گذاری در‬ ‫گردیـده و بمنظـور جذب سـرمایه‬ ‫شـهرکها و نواحـی صنعتی اسـتان‬ ‫گـذاری و ایجـاد اشـتغال پایـدار‪،‬‬ ‫ش ـ ر ک شتـ ه ر ک ه اصین ع ت ـ یمیتواننـد از مزایای مسـتثنی بودن‬ ‫قانـون شـهرداریها‪ ،‬صـدور رایـگان‬ ‫موفـق بـه جـذب ‪ 46‬متقاضـی‬ ‫پایـان کار و واگـذاری اقسـاطی‬ ‫سـرمایه گـذاری در شـهرکها و‬ ‫ن و ا ح ـ یص ن ع ت ـ یا س ـ ت ا نش ـ د ه حقـوق انتفـاع زمینهـای صنعتـی‬ ‫بهـره منـد شـوند‪.‬‬ ‫است‪.‬موسـوی بـا اشـاره بـه میـزان‬ ‫نقـل جـاده ای شهرسـتان نکامنصوب می شـوید امید‬ ‫اسـت بـا اسـتعانت از خداوند متعـال و بهـره گیری از‬ ‫مهـارت و دانـش کارکنان تحـت سرپرسـتی در انجام‬ ‫امـور محوله و پیشـبرد اهـداف و برنامه های سـازمان‬ ‫متبـوع و خدمـت بـه مـردم و نظام مقـدس جمهوری‬ ‫اسلامی موفـق و موید باشـید‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم از زحمـات شـهرام‬ ‫فرخـزاد رئیـس سـابق شهرسـتان نکاهـم تقدیـر و‬ ‫تشـکربعمل امـد‬ ‫سـند مالکیت ششـدانگ یک بابخانه بشـماره‬ ‫پلاک ‪ 80‬فرعـی از یـک اصـل بخـش ‪ 8‬ثبت‬ ‫قائمشـهر بنام یوسف سـوادکوهی لهرمی ذیل‬ ‫ثبـت ‪2514‬صفحـه ‪10‬دفتـر جلـد ‪23‬صادر و‬ ‫تسـلیم گردیـده و نامبـرده فـوت نمـوده کـه‬ ‫برخـی از وراث نامبـرده بـا ارائـه گواهی حصر‬ ‫وراثـت ومالیـات بـرارث درخواسـت صـدور‬ ‫سـند سـهم االرثـی را از پلاک فـوق نمـوده‬ ‫انـد واعالم داشـته انـد اصل سـند مالکیت نزد‬ ‫احدی از ورثه اقای صابر سـوادکوهی میباشـد‬ ‫مراتـب طی اخطاریـه شـماره ‪13362.98.05‬‬ ‫مـورخ ‪ 98.11.13‬د رمحـل ادرس ملـک‬ ‫االلصـاق گردیـده لکـن طبـق تبصـره ‪3‬مـاده‬ ‫‪120‬اییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک‬ ‫نوبـت اگهـی گـردد تـا هـر کـس نسـبت بـه‬ ‫ملـک مورد اگهـی معاملـه ای انجـام داده ویا‬ ‫مدعـی وجود سـند معاملـه نزد خود میباشـد‬ ‫بایدتـا ‪10‬روز پـس از انتشـار اگهـی بـه ثبـت‬ ‫قائمشـهرمراجعه واعتراض خـود را ضمن ارائه‬ ‫سـند معاملـه تسـلیم نماید واگر ظـرف مهلت‬ ‫مقـرر اعتـراض نرسـیده ودر صـورت اعتـراض‬ ‫سـند معاملـه ارائه نشـود اداره ثبت نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت سـهم االرث ورثـه برابر‬ ‫مقـررات اقـدام خواهـد نمود ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪99.03.03‬‬ ‫م الف ‪19901177 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک قائمشهر‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫شنبه ‪ 3/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪613‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫سید محمد مهدی موسوی‬ ‫به بهانه بزرگداشت حامسه سوم خرداد؛‬ ‫به بهانه سالروز ازادسازی خرمشهر قهرمان؛‬ ‫ِ‬ ‫مقاومت سوم خردادی؛ الزمه‬ ‫توفیق در گام دوم انقالب‬ ‫عبدالصمد زراعتی جویباری‬ ‫️به قلم‬ ‫ّ‬ ‫اینـک در گام دوم انقلاب نیز همچون سـوم‬ ‫خـرداد سـال ‪ ۶۱‬نیازمنـد تفکـر و روحیـه‬ ‫مقاومـت در برابر دشـمنی هسـتیم که بیش‬ ‫از هـر چیـز عـزت و اقتـدار و عظمـت مـا را‬ ‫نشـانه گرفتـه و مـا بایـد بدانیـم کـه بنـا بـر‬ ‫تاکید سـکاندار انقالب‪ ،‬همچنان خرمشهرها‬ ‫در پیـش داریـم‪...‬‬ ‫بـی شـک بیش از هـر زمان دیگـری نیازمند‬ ‫ِ‬ ‫مقاومـت‬ ‫عـزم و اراده و روحیـه ی برامـده از‬ ‫سـوم خردادی هسـتیم؛ مقاومتی که در پناه‬ ‫اخلاص و بندگـی خـدای متعـال‪ ،‬معادالت‬ ‫ناممکن ایـن دنیایی‬ ‫بـه ظاهـر سـخت و گاه‬ ‫ُ‬ ‫را بـر هـم می زنـد و رهـاورد ان‪ ،‬همانا عزت‬ ‫و اقتـدار و اسـتقالل بـرای یـک ملت رشـید‬ ‫و مقاوم اسـت‪.‬‬ ‫حـاال دیگـر سـال هاسـت کـه بـه مناسـبت‬ ‫سـوم خرداد و ازادسـازی خرمشـهر قهرمان‬ ‫بـا نـوای مانـدگار حـاج غلام کویتـی پـور‬ ‫اشـناییم؛ خاطـره ای بـه وسـعت چندیـن‬ ‫نسـل که بـه مـا یـاداوری می کند حماسـه‬ ‫فتـح خرمشـهر را نمـی توان در حصـار زمان‬ ‫و مـکان محـدود سـاخت چه ان کـه با خون‬ ‫مطهـر جمعـی از بهتریـن یـاران خمینـی‬ ‫کبیـر ممـزوج شـده و برکاتـش همچنـان‬ ‫بـرای مـردم و جامعـه انقالبـی ما ‪ ،‬سـاری و‬ ‫جاری اسـت‪.‬‬ ‫بـی جهـت نبـود کـه حضـرت روح اهلل(ره)‪،‬‬ ‫ح م ا س ـ ه ج ـ ا و د ا ن جهـان اراهـا و فتـح‬ ‫خرمشـهر را نـه فتـح خـاک کـه فتـح ارزش‬ ‫هـای اسلامی توصیـف نمـود و ان را نه یک‬ ‫مسـاله عادی که مسـاله ای ما فوق بشـریت‬ ‫می دانسـت‪.‬‬ ‫بـی گمـان چنین اندیشـه و رویکـردی از ان‬ ‫روسـت کـه ازاد سـازی خرمشـهر و اساسـاً‬ ‫همـه موفقیت هـای کوچک و بـزرگ دوران‬ ‫دفـاع مقـدس و انقالب اسلامی تاکنـون در‬ ‫طـول ایـن چهـل سـال‪ ،‬در ذیـل عنایـات‬ ‫حضـرت حـق و دعای خیر ولـی عصر(عج) و‬ ‫البتـه همـت و اراده پوالدین ایرانیـان غیور و‬ ‫مسـلمان بـه دسـت امده اسـت‪.‬‬ ‫عظمـت و ُعمـق ایمانـی کـه موجـب پدیدار‬ ‫شـدن بـزرگ تریـن و زیباتریـن تابلوهـای‬ ‫حماسـه و رشـادت در سـال هـای دفـاع‬ ‫مقـدس بـه ویـژه در عملیـات غـرور افریـن‬ ‫بیـت المقـدس شـد ‪ ،‬چیـزی نیسـت کـه‬ ‫کسـی بخواهـد ان را منکـر شـود اما بـا این‬ ‫وجـود جای تاسـف اسـت کـه چرا هنـوز نیز‬ ‫ان گونـه کـه باید و شـاید این حماسـ ه ها و‬ ‫دالوری هـا بـه خوبـی بـرای احـاد ملـت به‬ ‫ویـژه نسـل جـوان بـه درسـتی و بـه میـزان‬ ‫الزم تبییـن و تشـریح نشـده اسـت؛ بـه‬ ‫خصـوص ترسـیم و تاکیـد بـر ابعـاد و مولفه‬ ‫هـای ایـن روحیـه مقاومـت و نفوذناپذیر که‬ ‫اینـک مـا در گام دوم انقلاب نیـز به شـدت‬ ‫در برابـر خصـم نیازمنـد بـه ان هسـتیم‪.‬‬ ‫نبایـد هیـچ گاه از یـاد ببریـم کـه حقیقتـاً‬ ‫هویـت ملـی و اسلامی جامعـه مـا بـا تاریخ‬ ‫فـداکاری هـا و ایثارگریهـای مـردم در ایـام‬ ‫اهلل دفـاع مقـدس گـره خـورده و بـی تردید‬ ‫حماسـه جـاودان سـوم خـرداد در ایـن بین‪،‬‬ ‫بـر نقطه اوج چنیـن دوران افتخارامیزی قرار‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬ ‫مگـر راز و رمـز توفیـق در عملیـات بیـت‬ ‫المقـدس و دیگـر عملیات ها و بـه طور کلی‬ ‫اسـتقامتی عزتمندانه در برابر قطب اسـتکبار‬ ‫در طـول همـه ی این سـال ها‪ ،‬جـز با توکل‬ ‫بـر خالـق متعـال و نهراسـیدن از سلاح و‬ ‫تجهیـزات و نفرات دشـمن و تکیـه بر نیروی‬ ‫ایمانـی و درونـی به دسـت امده اسـت؟!‬ ‫اگـر ایـن گونه اسـت که هسـت‪ ،‬چـرا از این‬ ‫راز و رمزهـا بـه درسـتی الگـو نگیریـم؟؛ ان‬ ‫هـم وقتـی مـی دانیـم بـا تکیـه بـر ان هـا‬ ‫مـی توانیـم امـروز هـم در جـدال بـا دنیـای‬ ‫کفـر و عصیـان و نافرمانـی خـدای متعال‪ ،‬به‬ ‫فتـح ارزش هـا پرداختـه و بـا دسـت خالـی‬ ‫و کمتریـن امکانـات‪ ،‬بزرگتریـن و شـگفت‬ ‫انگیزتریـن حماسـه هـا را خلـق کنیـم‪.‬‬ ‫کاروانی که بر نگشت !!‪.‬‬ ‫( عالقـه منـدان بـه روایـت هـای جنـگ‪ ،‬ایـن‬ ‫خاطـره بـه لحـاظ طوالنـی بـودن ان‪،‬در چنـد‬ ‫قسـمت تقدیـم حضورتـان مـی گـردد‪.‬در صورت‬ ‫تمایـل مـی توانیـد‪ ،‬ان را دنبـال کنیـد‪ ،‬یـاد ان‬ ‫ن و مـردان بـی ادعـاء گرامـی بـاد‪) .‬‬ ‫دورا ‬ ‫ن ماه سـال ‪،۱۳۶۵‬‬ ‫یـک سـاعت به غـروب روز ‪ ۲۸‬فروردی ‬ ‫اتوبـوس هایـی کـه رنـگ و نـگار ان هـا از زیـر گِل مالی‬ ‫خاکـی پـر از‬ ‫هـا معلـوم بـود‪ ،‬بـا دشـواری جـاده هـای‬ ‫ِ‬ ‫چالـه هـای قـد و نیم قد لشـکر ‪ ۲۵‬کربالء را پشـت سـر‬ ‫گذاشـته و بـه مقـر ما رسـیدند!‪.‬‬ ‫همـه ی هشـت ‪ -‬ن ُـه راننـده‪ ،‬ناراحت و عصبـی بودند‪ ،‬اما‬ ‫مـی ترسـیدند چیزی بگوینـد! لذا دم بر نیاوردنـد!‪ ،‬این را‬ ‫در بیـن راه فهمیـده بـودم‪ ،‬کـه کنـار راننده نشسـتم و با‬ ‫هـم صحبـت می کردیم‪ ،‬زیـاد طول نکشـید که صمیمی‬ ‫شـدیم‪ ،‬اعتمـاد کـرد و گفت‪ :‬بـه خدا ظلمه‪ ،‬نه السـتیک‬ ‫میـدن و نـه یـه ریـال پـول‪ ،‬بعـد هم مـا رو می َکشـند و‬ ‫میـارن ایـن جـور جاهـا که اسـب تـو گل فر و میـره‪ ،‬چه‬ ‫َ‬ ‫برسه به ماشـین!!‪....‬‬ ‫تجهیـزات و کوله و پتو و لـوازم هم راه را تحویل تدارکات‬ ‫گروهان دادیم‪ ،‬تا درون اتوبوس دچار مشـکل نشـویم!‪.‬‬ ‫از راسـت شـهید علـى اکبـر احمدیـان شـهید منوچهـر طالبى شـهید‬ ‫موسـى عمویـى شـهید حـاج عبـاس طالبى شـهید اسـماعیل عباسـى‬ ‫نخلستان با شکوهی بود‪ ،‬که ده ها کیلو متر طول و عرض داشت‪ .‬نخل های‬ ‫بلند‪ ،‬باال و پر قدمت که اثار زحمت مردم این دیار از هر سوی ان پیدا بود‪،‬‬ ‫حرس های برگ و لیف خرما که تا نزدیک به سر نخل امتداد یافته بود!‪،‬‬ ‫انگار هنوز هم می امدند و نخل داری می کردند!!‪ ،‬خانه های خالی و پر از‬ ‫ترکش‪ ،‬انبار ها و نهر ها و جوی های بی شمار در هر ردیف‪ ،‬نشان می داد‬ ‫که زنده گی گرم و با صفایی‪ ،‬داشتند‪ .‬در برخی از جا ها‪ ،‬تفه و غالف نخل‬ ‫نر‪ ،‬بر بلندای ان دیده می شد‪ ،‬اما بیش تر نخل ها پُر بود از پنک خرمای‬ ‫ماده‪ ،‬که مانند گردن اویز دخترکان‪ ،‬گردا گرد ان اویخته‪ ،‬زیبایی خاصی‬ ‫را به نمایش گذاشته بودند!‪.‬‬ ‫سـاعت دو و نیـم بعـد از ظهـر‪ ،‬اقـای علـی رضا بلباسـی‬ ‫« فرمانـده گـردان»‪ ،‬بـرای مـا صحبت کردند و نقشـه ی‬ ‫محـل اسـتقرار و ماموریت را توضیح دادنـد‪ ،‬نکات مهمی‬ ‫هـم از محـل ماموریت گفتند و نصیحـت و موعظه کردند‬ ‫بعـد هـم‪ ،‬روضـه و سـینه زنـی کردیـم‪ ،‬هوا خـوش بود و‬ ‫زمیـن سـبز و دل ربـا و خـوش صحبتـی اقـای بلباسـی‪،‬‬ ‫فضـا را طـوری سـاخته بود که‪ ،‬کسـی احسـاس ناراحتی‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫نمـی‬ ‫گـی‬ ‫خسـته‬ ‫و‬ ‫پـس از ان‪ ،‬در محوطـه ی گردان امام محمـد باقر ع‪ ،‬زیر‬ ‫بوتـه هـای قـد و نیـم قـد اقاقیا و یـا علف های پر پشـت‬ ‫و سـر سـبز ولو بودیم‪....‬‬ ‫پـس از نمـاز مغـرب و عشـاء‪ ،‬زیـارت عاشـوراء خواندیم‪،‬‬ ‫بیـش تـر راننده هـا حوصلـه ی کار هـای ما را نداشـتند‬ ‫و پـس از نمـاز رفتنـد بیـرون‪ ،‬کنـار نمـاز خانـه‪ ،‬دم بـه‬ ‫دم سـیگار مـی کشـیدند و بـوی نـا مطبـوع ان‪ ،‬بـه مـا‬ ‫مـی رسـید و یـا بـا صـدای بلنـد سـرفه مـی کردنـد و یا‬ ‫مـی خندیدنـد!‪ ،‬انـگار نـه انـگار کـه یـک عـده یـی مـی‬ ‫خواسـتند؛ حـس و حالـی پیـدا بکننـد؟!‪.‬‬ ‫شـام یـک دانه تخم مـرغ و یک عدد سـیب زمینی و یک‬ ‫قـرص نـان لـواش‪ ،‬یه قـدری هـم نمـک ریختنـد داخل‬ ‫مشـما فریـزر دادنـد‪ ،‬بیـش تـر بچـه هـا هم شـام شـان‬ ‫ّ‬ ‫را خوردند‪.‬‬ ‫راننـده هـا هـم سـهم غـذای شـان را گرفتـه بودنـد؛ امـا‬ ‫بسـاط خـود شـان را داشـتند‪ ،‬پیـک نیک و دم و دسـت‬ ‫گاه و المـپ سـیار‪ ،‬لوتـی وار دور هـم نشسـتند!! و شـام‬ ‫شـان را خوردند‪.‬سـاعت ده ‪ -‬یازده شـب‪ ،‬از زیـر قران رد‬ ‫و سـوار شـدیم و راه افتادیم‪ ،‬انـگاری از دِه پائین کارناوال‬ ‫راه انداختیـم و با دوسـت مـان‪ ،‬می رفتیـم دنبال عروس‬ ‫اش در روسـتای بـاال!‪ .‬البتـه به جای کف و صوت‪ ،‬سـینه‬ ‫مـی زدیم و صلـوات می فرسـتادیم!!‪.‬‬ ‫دسـت انـداز هـای هـول نـاک کـه یـک طـرف ماشـین‬ ‫را بـه سـمت چالـه‪ ،‬حائـل مـی کـرد‪ ،‬بچـه هـا دسـت‬ ‫جمعـی بـرای سلامتی راننـده و ماشـین اش صلوات می‬ ‫فرسـتادند‪ ،‬راننـده یـک بنـد ُغـر مـی زد و زیـر لـب چیز‬ ‫هایی مـی گفـت!!‪...‬‬ ‫دم دم هـای صبـح بـود کـه رسـیدیم نهر ابوفلفـل‪ ،‬وضوء‬ ‫گرفتـه‪ ،‬نماز مان را در نخلسـتان «اروند کنـار» خواندیم‪،‬‬ ‫تازه هوا می خواسـت روشـن بشـود که‪ ،‬صبحانـه اوردند‪،‬‬ ‫نـان و عسـل و َکره ی یـک نفره از برند شِ ـکل ِی!‪...‬‬ ‫پـس از صبحانـه‪ ،‬در امتـداد یـک طـرف جـاده جمـع‬ ‫شـدیم‪ ،‬دو بـاره اقای بلباسـی‪ ،‬در بـاره ی فـاوو‪ ،‬نکاتی را‬ ‫مطـرح کردنـد‪ ،‬کـه شـنیدن اش الزم بـود‪...‬‬ ‫نخلسـتان بـا شـکوهی بـود‪ ،‬کـه ده هـا کیلو متـر طول و‬ ‫عـرض داشـت‪ .‬نخـل هـای بلند‪ ،‬بـاال و پر قدمت کـه اثار‬ ‫زحمـت مـردم ایـن دیار از هر سـوی ان پیدا بـود‪ ،‬حرس‬ ‫هـای بـرگ و لیـف خرمـا کـه تـا نزدیـک بـه سـر نخـل‬ ‫امتـداد یافتـه بـود!‪ ،‬انـگار هنـوز هـم مـی امدنـد و نخل‬ ‫داری مـی کردنـد!!‪ ،‬خانـه هـای خالـی و پـر از ترکـش‪،‬‬ ‫انبـار هـا و نهـر ها و جـوی های بی شـمار در هـر ردیف‪،‬‬ ‫نشـان مـی داد کـه زنده گـی گرم و بـا صفایی‪ ،‬داشـتند‪.‬‬ ‫در برخـی از جـا هـا‪ ،‬تفه و غلاف نخل نر‪ ،‬بـر بلندای ان‬ ‫دیـده مـی شـد‪ ،‬امـا بیـش تـر نخـل هـا پُـر بـود از پنک‬ ‫خرمـای مـاده‪ ،‬کـه ماننـد گـردن اویـز دختـرکان‪ ،‬گـردا‬ ‫گـرد ان اویختـه‪ ،‬زیبایـی خاصـی را بـه نمایش گذاشـته‬ ‫بودند!‪.‬‬ ‫با جمعی از دوسـتان‪ ،‬زیر نخلی نشسـتیم و مشـغول گپ‬ ‫و گفـت بودیـم کـه‪ ،‬وسـایل مـا را اوردنـد و صـدا زدنـد‪،‬‬ ‫رفتیـم کولـه هـا کـه نـام مـا روی ان‪ ،‬بـا کاغذ نوشـته و‬ ‫چسـب زده بـود و اسـلحه هایی کـه با بند قنـداق‪ ،‬به بند‬ ‫کوله بسـته بودیـم‪ ،‬را تحویـل گرفتیم‪.‬‬ ‫در صـف مهمـات ایسـتاده بودیـم که‪ ،‬گروه مسـتند سـاز‬ ‫اوینـی امدنـد و مفصـل از کار هـای ما فیلـم گرفتند و تا‬ ‫زمان سـوار شـدن قایـق و حرکت به سـمت فـاوو‪ ،‬ان ها‬ ‫مشـغول فیلـم بـرداری بودنـد‪ ( .‬چند روز بعـد از تلوزیون‬ ‫پخش شـد!‪) .‬‬ ‫صـدای انفجـار از دور و گاهـی هـم از درون نخلسـتان‬ ‫ن نزدیکـی‬ ‫شـنیده مـی شـد‪ ،‬البتـه تـوپ خانـه یـی در ا ‬ ‫بـود کـه اول صبـح‪ ،‬صـدای گـوش خـراش شـلیک اش‪،‬‬ ‫همـه را ازار مـی داد!‪.‬‬ ‫علـت تاخیـر در رفتـن‪ ،‬فـرو نشسـتن اب نهـر ابـو فلفل‬ ‫مـد اروند و خلیج فـارس‪ ،‬این‬ ‫بـود کـه‪ ،‬در امتـداد جزر و ّ‬ ‫جـا هـم متاثر مـی شـد‪ ،‬سـاعت ده‪ ،‬اب باال امـد و قایق‬ ‫ه�ا بهـ نوب�ت امدن�د و گروه‪ ،‬گرـوه سوـار ش�دیم‪ .‬وقتی‬ ‫از پیـچ نهـر گذشـتیم و ارونـد در مقابـل مـا ظاهر شـد‪،‬‬ ‫صـدای «واییییـی‪ »...‬بچـه ها بلند شـد‪....‬‬ ‫وحشـی رام نـا شـدنی را بـرای‬ ‫ان هایـی کـه ایـن رود‬ ‫ِ‬ ‫ا ّولیـن بـار مـی دیدنـد!!‪ ،‬حیـرت زده شـده بودنـد!‪.‬‬ ‫اب ارونـد هـم چـون مـاری غـول اسـا‪ ،‬در بسـتر رود‬ ‫دراز کشـیده و ارام و اهسـته‪ ،‬کمـر کشـان مـی خزید!!‪،‬‬ ‫پیشـانی قایـق خیـز بـر مـی داشـت و با سـینه بـر روی‬ ‫اب مـی کوبیـد و صـدای دل خراشـی بلنـد مـی شـد‪،‬‬ ‫گویـی کـه االن از وسـط نصـف خواهـد شـد!‪ ،‬هـر چـه‬ ‫مـی رفت‪ ،‬تـو گویی قایـق و قایق ران مشـغول پانتومیم‬ ‫هسـتند!!!‪ ،‬کـه در جـا ایسـتاده و ادای رفتـن را در مـی‬ ‫اورنـد!‪ ،‬در حقیقـت قایـق هـا در پهـن اب ارونـد‪ ،‬مانند‬ ‫نقطـه ی نـا چیـزی‪ ،‬در تالطـم هـای بسـیار بـزرگ نـا‬ ‫چیـز مـی نمودند!‪.‬‬ ‫مـن پیـش تـر ایـن رود را می شـناختم و خاطـرات روز‬ ‫هـای نـه چندان دور و رفقای شـهید در ذهـن ام تداعی‬ ‫مـی شـدند و ایـن بـار‪ ،‬قسـمت شـده بـود که‪ ،‬بـا جمع‬ ‫دیگـری از ان بگذرم‪.‬‬ ‫همـه جـای سـاحل فـاوو‪ ،‬هنـوز مملو از سـی م خـار دار‬ ‫هـای تنیـده و در هـم و میلـه هـای خورشـیدی و مین‬ ‫بـود‪ ،‬گویـا فتـح ایـن شـهر خیـال همـه را راحـت کرده‬ ‫بـود کـه‪ ،‬کاری بـا ان همـه موانـع خطـر ناک نداشـتند‬ ‫و بـه معبـر هـا‪ ،‬کـه قـدری وسـیع تـرش کـرده بودنـد؛‬ ‫اکتفـاء نمودند!‪.‬‬ ‫جلـوی تلمبـه خانـه و مخـازن منهـدم شـده ی نفـت‬ ‫پیاده شـدیم‪ ،‬تک گل دسـته ی مسـجد فاوو‪ ،‬هم چنان‬ ‫در بلنـدای شـهر‪ ،‬زخمـی اما بـا قامتـی بر افراشـته‪ ،‬هر‬ ‫تـازه واردی را سلا م می کـرد!‪...‬‬ ‫اسـمان فـاوو افتابـی اما قـدری کـدر بود و دسـته های‬ ‫ابـر در دل ان مـی دویدنـد و رد می شـدند‪ ،‬بعضی وقت‬ ‫هـا جنگنـده یـی در ان بـاال کـه سـنگ ریزه یـی بیش‬ ‫نبـود‪ ،‬بـا امتـدادی از رد سـفید رنگی‪ ،‬می گذشـت!‪.‬‬ ‫هنـوز گرمـای جنـوب خـود را ان گونـه کـه بود‪ ،‬نشـان‬ ‫نـداد‪ ،‬شـاید ایـن روز هـا اوضـاع اب و هـوا‪ ،‬مالیـم تـر‬ ‫شـده بود‪.‬نیـم سـاعتی در ان اطـراف قـدم زدیـم‪ ،‬مـی‬ ‫ترسـیدم کـه نکنـد جنگنـده یـی برسـد و‪ ...‬همـه ی‬ ‫زحمـات فرماندهـان را دود کننـد‪ ،‬بچه هـا اما بی خیال‬ ‫از همـه چیـز‪ ،‬شـاد بودنـد‪ ،‬انگار قـرار نبود که بـه وادی‬ ‫خـون و مرگ قـدم بگذارند؟!‪ .‬سـر انجام وانـت تویوتایی‬ ‫امـد و نوبـت بـه مـا رسـید!!‪ ،‬سـوار شـدیم‪ ،‬شـهر پـر از‬ ‫خانـه هـای جـور وا جـوری بود و سـال ها مـردم اش‪ ،‬از‬ ‫ایـن دیـار‪ ،‬گریختـه و کوچیـده بودند‪.‬‬ ‫شـهر مملـو از تصاویـر صـدام و شـعار هـای حماسـی و‬ ‫جمالتـی از قائـد الرئیـس صـدام حسـین‪ ....‬بـود‪ ،‬گویـا‬ ‫شـهر هـا تنها بـا عکس هـا و سـخنان او بـوی زنده گی‬ ‫مـی دادنـد!! تصاویـری کـه‪ ،‬تـا چنـدی پیـش عراقی ها‬ ‫برایـش احتـرام نظامی می گذاشـتند‪ ،‬اکنـون اما ترکش‬ ‫هـا بـه جـان ان افتـاده بودنـد و فاتحـان ایرانی‪ ،‬سـردار‬ ‫قادسـیه را بـه ُسـخره گرفتـه بودند!‪.‬‬ ‫هنـوز جـاده‪ ،‬زیـر اتـش بـود و انبوهـی از ماشـین های‬ ‫متنـوع جنگـی‪ ،‬سـوخته و درب و داغـون در دو طـرف‬ ‫ان افتـاده‬ ‫ِ‬ ‫دشـت پـر از گِل و اب و نمـک زار‪ ،‬تـا جایـی‬ ‫و درون‬ ‫کـه چشـم یـارای دیدن داشـت‪ ،‬تانـک هـا و نفربر های‬ ‫سـوخته دیـده می شـد‪.‬‬ ‫جایـی از جـاده نبـود کـه‪ ،‬بـه واسـطه ی انفجـار هـا‪،‬‬ ‫نشکسـته و سـواره هـا را عـذاب نکنـد و بـاال و پائیـن‬ ‫نیانـدازد‪ ،‬گاهـی هـم گوشـه یـی از سـر و صورت هـا‪ ،‬با‬ ‫اسـلحه یـی تصـادم پیدا مـی کـرد و درد و خـون ریزی‬ ‫دور از انتظـار نبـود‪ ،‬راننـده بـه تندی می رانـد‪ ،‬تا هدف‬ ‫دیـد بـان های عراقـی قرار نگیـرد که‪ ،‬چنـد کیلو متری‬ ‫جلـو تـر‪ ،‬بـاالی دکل هـای بسـیار بلنـد‪ ،‬دنبـال اهداف‬ ‫چـرب و شـیرینی مـی گشـتند!!‪....‬به مقـر رسـیدیم که‪،‬‬ ‫دور تـا دور ان را خـاک دپـو کـرده بودنـد و سـنگر هـا‬ ‫نیز در دل ان سـاخته شـده بود‪ ،‬بدون امکانات و اسـف‬ ‫بـار‪ ،‬کـه علاوه بر بـوی لجن نمـک و گندابه و نـم ناکی‬ ‫شـدید‪ ،‬تاریکـی داخـل ان را معـذب تر می کـرد!!‪ ،‬ولی‬ ‫ایـن سـنگر ارزشـی به قیمـت جان هـا داشـت!!‪.....‬‬ ‫در ان مقـر غیـر از مـا هـم‪ ،‬یـگان های دیگری از لشـکر‬ ‫‪ ۲۵‬کربلاء مسـتقر بودنـد‪ ،‬امـا فضـا ارام و خلـوت مـی‬ ‫نمود!‪.‬‬ ‫دسـتور موکد بـود‪ ،‬که از سـنگر ها بیرون نرویم‪ ،‬سـنگر‬ ‫نـه! دخمـه ی خَ فَـن و تاریـک کـه بـو هـای بـد و ازار‬ ‫دهنـده یـی هـم داشـت‪ ،‬در ان شـرایط مجبـور بودیـم‪،‬‬ ‫مقـر پرسـه نزنیـم‪ ،‬تـا‬ ‫تمکیـن کنیـم و در محوطـه ی ّ‬ ‫شـکار سلاح هـای دور بـرد دشـمن نشـویم کـه‪ ،‬مرتب‬ ‫مناطـق فـاوو را مـی کوبیدند‪.‬‬ ‫دخمـه‪ ،‬انـگاری روی اب قـرار گرفتـه بـود‪ ،‬کـه بـا‬ ‫انفجـاری در نزدیکـی ان‪ ،‬بـه شـدت مـی لرزیـد!‪.‬‬ ‫امنیـت ماموریـت و حفـظ جـان هـا اقتضـاء مـی کـرد‬ ‫کـه در دخمه بمانیم‪ ،‬دو سـه سـاعتی که گذشـت‪ ،‬همه‬ ‫چیـز عـادی شـد!‪« .‬شـرایط»‪ ،‬انسـان را بـا طبیعـت هم‬ ‫راه مـی کند!‪.‬‬ ‫صبـح روز بعـد کـه‪ ،‬بـرای دقایقـی بیـرون رفتـه بـودم‪،‬‬ ‫زمیـن هـم چنـان نم نـاک‪ ،‬اسـمان امـا صـاف و افتابی‬ ‫بـود‪ .‬ان جـا بـه صـورت اتفاقـی سـید هاشـم رضایـی‬ ‫تالشـی و ابراهیـم افتخـاری‪ ،‬را دیـدم‪ ،‬هـر دو معلـم و‬ ‫هـم شـهری ام بودنـد‪ ،‬فکر کنـم عضو گردان «یا رسـول‬ ‫ص» بودنـد‪ .‬بعـد مدتـی هـم دیگـر را دیـده بودیـم‪،‬‬ ‫حـس خوبی‬ ‫دقایقـی بـا هم صحبـت کردیـم‪ ،‬این دیدار‬ ‫ّ‬ ‫داشـت!‪....‬اکنون در ایـن سـنگر که دو فانـوس نفتی قادر‬ ‫کردن اطراف شـان هـم نبودند‪ ،‬هـر کدام در‬ ‫بـه روشـن‬ ‫ِ‬ ‫دنیـای خـود سـیر مـی کردیم‪.‬‬ ‫تعـدادی از مـا اعزامـی قبـل از عیـد بودیـم‪ ،‬کـه گردان‬ ‫دوم امـام محمـد باقـر ع تشـکیل شـد و مـا را در ان جا‬ ‫بـه خدمـت گرفتند‪.‬امـا دو هفتـه قبـل‪ ،‬عده یـی از ما را‬ ‫بـه گردان اول‪ ،‬گروهـان اقای خرمی بهشـهری‪ ،‬فرمانده‬ ‫ی جـدی و امـاده منتقـل کردند‪ ،‬اکنون اگـر ذهن یاری‬ ‫ام کنـد هـم سـنگران ام‪ ،‬علی اصغر شـیراوژن سـراجی‪،‬‬ ‫عبـاس گنجـی‪ ،‬رمضان گـوران قراخیلـی‪ ،‬ابراهیم ترابی‪،‬‬ ‫علـی رضـا رنجبـر و سـید وحیـد امیـری انـدی کالیی‪،‬‬ ‫ابراهیمـی کارگـر نسـاجی قائـم شـهر و‪ ...‬بودنـد کـه‪ ،‬با‬ ‫بعضـی هـا مثل سـید وحید و عبـاس گنجـی جویباری‪،‬‬ ‫اُنـس بیـش تـری داشـتم‪ « .‬ایـن عزیـزان‪ ،‬بـه جـز یک‬ ‫نفـر‪ ،‬در همیـن فـا ْوو و یـا بعـد در شـلمچه «شـهید»‬ ‫شدند‪.» .‬‬ ‫سـقف سـنگر قـد نمـی داد!‪ ،‬لـذا نمـاز ظهـر و عصـر‪ ،‬را‬ ‫اب اروند هم چون ماری‬ ‫غول اسا‪ ،‬در بستر رود‬ ‫دراز کشیده و ارام و ‬ ‫اهسته‪ ،‬کمر کشان می‬ ‫خزید!!‪ ،‬پیشانی قایق خیز‬ ‫بر می داشت و با سینه‬ ‫بر روی اب می کوبید و‬ ‫صدای دل خراشی بلند‬ ‫می شد‪ ،‬گویی که االن از‬ ‫وسط نصف خواهد شد!‪،‬‬ ‫هر چه می رفت‪ ،‬تو گویی‬ ‫قایق و قایق ران مشغول‬ ‫پانتومیم هستند!!!‪ ،‬که در‬ ‫جا ایستاده و ادای رفتن را‬ ‫در می اورند!‪ ،‬در حقیقت‬ ‫قایق ها در پهن اب اروند‪،‬‬ ‫مانند نقطه ی نا چیزی‪ ،‬در‬ ‫تالطم های بسیار بزرگ نا‬ ‫چیز می نمودند!‪.‬‬ ‫نشسـته خواندیـم‪.‬‬ ‫وعـده ی غذایـی مـا کـه مـی گفتنـد‪ ،‬اسـتانبولی پُلـو!‪،‬‬ ‫ولـی گـرم بـود! خوردیـم‪ .‬پـس از ناهـار چنـد نفـر دراز‬ ‫کشـیدند‪ ،‬امـا بیـش تـر بچـه هـا نخوابیدند‪.‬‬ ‫دبیـر رنجبـر کالگـر محلـه یـی از کولـه پشـتی اش‪،‬‬ ‫چیـزی در اورد و یکـی از فانـوس هـا را اجـازه خواسـت‬ ‫کنـارش بگـذارد!‪ ،‬گویـا وصیـت نامـه اش بـود‪ ،‬شـاید!‪..‬‬ ‫چنـد روز پیـش مـی گفـت کـه وصیـت نامـه اش را‬ ‫تنظیـم مـی کنـد‪ ،‬حـاال که خـودکار دسـت اش بـود و‬ ‫بـا ان نوشـته را مـرور مـی کرد‪ ،‬حـدس ام این بـود که‪،‬‬ ‫وصیـت نامه اسـت!‪.‬‬ ‫مـا پیـش تـر وصیـت نامـه ی خـود را نوشـته بودیـم‪،‬‬ ‫چـون در پشـت جبهـه جـز پـدر و مـادر کسـی منتظـر‬ ‫مـا نبودنـد!‪ ،‬ان هـم قب ً‬ ‫ال حـرف های خود را برای شـان‬ ‫مکتـوب کـرده بودیم!‪.‬‬ ‫گـرم صحبت شـدیم و هـر کس چیزی مـی گفت‪ .‬علی‬ ‫اصغـر شـیروژن سـراجی‪ ،‬داسـتان تیـر انداختن «سـید‬ ‫وحیـد» را تعریـف کـرده بود!‪ ،‬همـه خندیدیـم‪ ،‬قضاوت‬ ‫هـم کردیم و سـیلی زننـده را مقصر دانسـتیم!‪.‬‬ ‫اتفاقـی کـه باعث اُنـس و دوسـتی من و اقا سـید وحید‬ ‫شـده بود!‪.‬‬ ‫فصـل بهـار و تابسـتان در هفت تپه‪ ،‬پر بود از سوسـمار‬ ‫هـای جـور وا جـور‪ ،‬به خصـوص بزمجـه کـه‪ ،‬در اطراف‬ ‫مقـر ما‪ ،‬النه داشـتند‪.‬‬ ‫عصـر یـک روز‪ ،‬مثـل همـه ی روز هـا بیـن بزمجـه هـا‬ ‫دعـوای شـدیدی رخ داده بـود!‪.‬‬ ‫گویـا یکـی از ان هـا خیلـی قلـدری مـی کرد و بـا همه‬ ‫َکل مـی انداخـت! و طـرف هـای دعـوای خـود را الی‬ ‫علـف هـا دنبـال می کـرد!‪ ،‬بعد بر می گشـت بـاالی تپه‬ ‫و َدم النـه اش سـینه را سـتبر مـی کـرد و بـه این طرف‬ ‫و ان طـرف َسـرک می کشـید!‪.‬‬ ‫وحیـد از کنـار چـادر ایالتـی!‪ ،‬بـا کالشـینکف بزمجه را‬ ‫هـدف گرفـت‪ ،‬بعضـی از بچه ها بـه او گفتـه بودند‪ :‬نمی‬ ‫تونـی اونـو بزنی؟!‪ .‬سـید وحیـد اما با همان شـلیک اول‪،‬‬ ‫به هـدف زد!‪.‬‬ ‫مـن در محوطـه نزدیـک چـادر شـان بـودم کـه صـدای‬ ‫تیـر را شـنیدم‪ ،‬یکـی از ارکان گـردان از چـادر خـود به‬ ‫سـمت شـان دویـد‪ .‬ان جـا با بچه هـا با تنـدی صحبتی‬ ‫کـرد‪ ،‬از جنبانـدن دسـت هایـش فهمیـده بـودم‪ ،‬بلا‬ ‫فاصلـه بـه سـمت نقطـه ی هدف «سـید وحیـد» رفت‪،‬‬ ‫ُدم بزمجـه ی مـرده را گرفـت و دو بـاره به همـان چادر‬ ‫بـر گشـت‪ ،‬مـن بـه سـمت شـان دویـدم!‪ ،‬می ترسـیدم‬ ‫بحـث و جدلی بشـود!‪.‬‬ ‫بزمجـه را جلـوی چـادر انداخـت و بـا وحیـد مرافعـه‬ ‫کـرد‪ ،‬نگذاشـت او حـرف بزنـد و بـدون مالحظه‪ ،‬سـیلی‬ ‫محکمـی بـه صـورت اش زد!‪.‬‬ ‫سـید وحیـد خجالـت زده و سـاکت‪ ،‬بـه زمیـن خیـره‬ ‫شـده بـود و صـورت اش مو نروئیـده بـود‪ ،‬ر ّد پنجه های‬ ‫سـیلی در ان مانـده بـود!‪ ،‬هیـچ وقـت فکـر نمـی کردم‬ ‫کـه چنیـن اتفاقـی بیافتـد‪ ،‬عصبانی شـدم و بـا او تندی‬ ‫کردم!‪«.‬بـا چـه جـرات و حقی دسـت روش بلند کردی!‪،‬‬ ‫بـی جـا کـردی کـه زدی‪ ،‬گـورت رو کـم کـن!‪ ،‬وظیفـه‬ ‫نداشـتی بزنی!»‪...‬‬ ‫توقـع چنیـن تنـدی یی را از من نداشـت!‪ ،‬می خواسـت‬ ‫خطـر ایـن کار را گـوش زد بکند‪،‬کـه در محوطـه ی‬ ‫گـردان پُـر از نیرو‪ ،‬چـرا تیـر انداخت!؟‪ ،‬حق داشـت‪ ،‬اما‬ ‫سـزایش سـیلی نبود‪ ...‬نگذاشـتم چیـزی بگویـد و ادامه‬ ‫دادم‪« :‬حـرف نـزن!‪ ،‬او اگه اشـتباه کرد‪ ،‬باهاش با مشـت‬ ‫و لگـد حـرف نمـی زنند!»‪...‬بچه ها وسـط افتادنـد و مرا‬ ‫بـه کنـاری کشـیدند و غائله ختـم شـد‪ ....‬ادامه دارد‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 3/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪613‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مازندران دارای بهترین محیط کسب و کار‬ ‫در بخش تعاون‬ ‫این مهم در حالی رخ داده است که در سال ‪ 97‬استان‬ ‫مازندران دارای شاخص ‪ 6.11‬بود ولی با تالش همکاران‬ ‫این بخش خوشبختانه بهبود خوبی را در این حوزه‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫گ فـت‪ :‬حسـب اعلام اتـاق تعـاون ایـران‪ ،‬نتایـج‬ ‫حاصلـه از پایـش محیط کسـب و کار بخـش تعاون‬ ‫در زمسـتان ‪ ،۹۸‬نشـان از ایـن دارد کـه اسـتان‬ ‫مازنـدران دارای رتبـه نخسـت و بهتریـن محیـط‬ ‫کسـب و کار در بخـش تعـاون کشـور مـی باشـد‪.‬‬ ‫ب ـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‪ ،‬کامـران‬ ‫اصغـری مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫مازنـدران طـی گفتگویـی اظهار کرد‪ :‬امـروزه‪ ،‬بهبود‬ ‫محیـط کسـب وکار یکـی از مهمتریـن راهبردهای‬ ‫توسـعه اقتصـادی هـر کشـور بـه شـمار مـی رود و‬ ‫علاوه بـر ان هرچه محیط کسـب وکار یک کشـور‬ ‫شـرایط بهتری داشـته باشـد‪ ،‬بهره برداری از فرصت‬ ‫هـای کارافرینـی بیشـتر و هـر چـه بهره بـرداری از‬ ‫فرصـت های کارافرینی در جامعه ای بیشـتر باشـد‪،‬‬ ‫عملکـرد اقتصاد ان کشـور و خلـق ارزش و ثروت در‬ ‫ان جامعـه نیـز بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا ایـن حـال بهبـود محیـط کسـب‬ ‫وکار‪ ،‬نیازمنـد برنامـه ریـزی و سیاسـت گـذاری‬ ‫مطلـوب اسـت‪ ،‬که دسـتیابی بـه این مهـم نیازمند‬ ‫وجـود فراینـدی مسـتمر بـرای پایـش و سـنجش‬ ‫وضعیـت محیـط کسـب وکار هـر کشـور اسـت که‬ ‫در بخـش تعـاون این مهم توسـط اتاق تعـاون ایران‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬اییـن نامـه قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد‬ ‫سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪139860310004013352‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی بابل‬ ‫تصرفـات مالکانـه بلا معارض سـید جعفـر خیـری راد فرزند‬ ‫سـید رحمن به شـماره شناسـنامه ‪ 30582‬صـادره از بابل با‬ ‫کدملـی ‪ 2060287189‬متقاضی کالسـه ‪ 1386‬ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمین با بنـای احداثی به مسـاحت ‪ 426.14‬متر‬ ‫مربـع قسـمتی از پالک ‪ 4693.9‬واقـع در بخش ‪ 6‬بابل ثبت‬ ‫بابـل واگـذاری از سـید رحمـن خیری گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردونوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪15‬روز ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار یـا محلـی اگهـی‬ ‫میگـردد درصورتـی کـه اشـخاص ذی نفـع بـه رای صـادره‬ ‫مدیر کل جدید دفتر امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫استانداری مازندران منصوب شد‬ ‫علـی رجبـی وندچالـی بـا حکـم اسـتاندار مازنـدران‬ ‫بـه عنـوان مدیـرکل جدیـد دفتـر امـور اجتماعـی و‬ ‫فرهنگـی اسـتانداری منصـوب و طـی مراسـمی بـا‬ ‫حضـور معاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی و برخی‬ ‫مدیـران سـتادی معارفـه شـد‪.‬‬ ‫در بخشـی از نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران‬ ‫امـده اسـت‪ :‬امیـد اسـت؛ با اتـکال به خداونـد متعال‬ ‫و رعایـت کامـل و دقیـق قوانیـن و مقـررات و بهـره‬ ‫گیـری از تجـارب علمـی و عملـی خویـش در ایفـای‬ ‫وظایـف محولـه و خدمـت بـه مـردم موفـق و مویـد‬ ‫فـوق اعتراض دارنـد میتوانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی‬ ‫ودر روسـتاها ازتاریـخ الصـاق بمـدت دو ماه اعتـراض خود را‬ ‫بـه اداره ثبـت اسـناد واملاک محل تسـلیم و رسـید دریافت‬ ‫نماینـد ومعتـرض باید ظـرف مدت یـک ماه ازتاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل نمایـد در ایـن صـورت اقدامات ثبـت‪ ،‬موکول‬ ‫بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت بدیهـی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر وخواهدشـد صدور سـند مانـع ازمراجعه‬ ‫متضرر بـه دادگاه نمیباشـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99. 03. 03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99. 03. 18 :‬‬ ‫م الف‪19901112 :‬‬ ‫شهرام خسروی‬ ‫رئیس ثبت اسناد امالک بابل‬ ‫حسـن رسـتم زاد گفـت‪ :‬ایـن شهرسـتان بـا جاذبـه های‬ ‫گردشـگری از جملـه ابشـار التـون بـه عنـوان بلندتریـن‬ ‫ابشـار ایـران‪ ،‬پـارک جنگلـی بـی بـی یانلـو بـه عنـوان‬ ‫بزرگتریـن پـارک جنگلی کشـور‪ ،‬تـاالب اسـتیل و گردنه‬ ‫زیبـا و منحصـر به فرد حیـران با گیاهان دارویـی‪ ،‬یکی از‬ ‫‪ ۲۰‬شـهر گردشـگرپذیر دایـران اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬احیـا و بهـره وری فرصـت هـا و ظرفیـت های‬ ‫گردشـگری بایـد در اولویـت اداره میـراث فرهنگـی و‬ ‫گردشـگری استارا باشـد و ایجاد اشـتغال پایدار و کاهش‬ ‫وابسـتگی اقتصـاد بـه صـادرات نفتـی را هدفگـذاری کنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬نظام اسلامی به اقتصـاد بدون نفت تمرکز‬ ‫و تاکیـد دارد و شهرسـتان مـرزی اسـتارا مـی توانـد در‬ ‫ایـن راسـتا در جـذب گردشـگران خارجی نیز سـهم قابل‬ ‫توجهی داشـته باشد‪.‬‬ ‫فرمانـدار اسـتارا بیـان کرد‪ :‬ایجـاد اشـتغال از مزیت های‬ ‫طـرح هـای بـوم گردی و گردشـگری اسـت و بـا توجه به‬ ‫نـام گـذاری سـال ‪ ۹۹‬بـه جهـش تولیـد از سـوی رهبـر‬ ‫معظـم انقالب اسلامی‪ ،‬باید تدابیـر الزم جهت جهش در‬ ‫حـوزه گردشـگری از سـوی متولیان امر به ویـژه کارکنان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان‬ ‫و اسـتان اندیشـیده شود‪.‬‬ ‫رسـتم زاد اظهـار کـرد‪ :‬ایـران از نظـر جاذبـه هـای‬ ‫گردشـگری از غنـی تریـن کشـورها و از حیـث قدمـت‪،‬‬ ‫تمـدن و میـراث فرهنگـی جـزو ‪ ۱۰‬کشـور اول در ایـن‬ ‫حـوزه به شـمار مـی اید و بخـش عظیم میـراث فرهنگی‬ ‫مـا را متـون و اثـار علمـی گذشـتگان تشـکیل مـی دهد‬ ‫و بـا انتقـال انهـا بـه نسـل هـای اینـده‪ ،‬می تـوان نقش‬ ‫عظیمی در تعلیم و رشـد فرهنگ مـادی و معنوی جامعه‬ ‫ایفـا کرد‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬میـراث فرهنگـی اداب و رسـوم گذشـتگان‬ ‫یـک منطقـه و کشـور را بازگـو مـی کنـد و انسـان بـا‬ ‫شـناخت اییـن هـا و رفتارهـای فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫جامعه با سـرمایه یک کشـور اشـنا می شـود و این ارزش‬ ‫هـای کهـن در گـذر زمـان دسـت بـه دسـت شـده و در‬ ‫اختیـار مـا قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر میراث فرهنگی ارزشـمند نبـود‪ ،‬به یقین‬ ‫طـی سـال هـا و قـرون متمـادی از بین مـی رفـت؛ بنابر‬ ‫این‪ ،‬این اثار برای همه نسـل ها ارزشـمند بوده و انسـان‬ ‫هـا ان را بـرای اینـدگان نگهداری کـرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬اردیبهشـت تـا سـوم خـرداد هفتـه میـراث فرهنگـی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرسـتان مـرزی بنـدر اسـتارا بـا ‪ ۹۱‬هزار نفـر جمعیت‬ ‫و جاذبـه هـای طبیعـی‪ ،‬تاریخـی‪ ،‬اقتصـادی و مذهبی در‬ ‫منتهـی الیه غرب اسـتان گیلان و همسـایگی جمهوری‬ ‫اذربایجـان واقـع شـده و سـاالنه پذیـرای میلیـون هـا‬ ‫گردشـگر داخلـی و خارجـی اسـت‪.‬‬ ‫خبر داد؛‬ ‫طی حکمی از سوی استاندار مازندران؛‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی مازنـدران گفـت‪ :‬به‬ ‫جهـت رعایت مبانـی نظری مرمـت و تضاد بین‬ ‫الحاقـات معاصـر بـا سـاختار تاریخـی‪ ،‬این طرح‬ ‫بسـیار سـاده و بـا بهره گیـری از مصالـح نوین و‬ ‫رنگ هـای خنثـی پیش بینـی شده اسـت‪.‬‬ ‫فرزانـه بـا اشـاره بـه مشـخصات فنـی پـروژه‬ ‫جداسـازی مجموعـه تاریخـی از محوطـه اصلی‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن دیـوار در دو جبهه شـرقی و جنوبی‬ ‫بـه متـراژ تقریبی ‪ ۱۵۰‬متـر و ارتفـاع چهار متر‬ ‫بـا مشـارکت شـهرداری بهشـهر اجـرا خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن افـزود‪ :‬بالفاصلـه پـس از ایـن‬ ‫مرحلـه‪ ،‬عملیات مرمـت و بازسـازی و در نهایت‬ ‫تغییـر کاربـری بـه فعالیـت مـوزه ای در دسـتور‬ ‫کار ویـژه وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایـع دسـتی خواهـد بود‪.‬‬ ‫م د ی ـ ر ک لم ی ر ا ث ف ر ه ن گ ـ ی ‪،‬گ ر د شـگریو‬ ‫صنایع دسـتی با اشـاره بـه ظرفیت هـای تاریخی‬ ‫و طبیعی شـرق مازندران و همچنین شهرسـتان‬ ‫بهشـهر گفـت‪ :‬رونمایـی از اغـاز فعالیت هـای‬ ‫اجرایـی در مجموعـه کاخ صفی ابـاد‪ ،‬بـه طـور‬ ‫حتـم در اینـده ن ه چنـدان دور‪ ،‬م ی توانـد‬ ‫نویدبخـش رونـق گردشـگری و اقتصـاد ایـن‬ ‫که ن شـهر مازنـدران باشـد‪.‬‬ ‫گردشگری مرزی استارا ظرفیتی‬ ‫در راستای اقتصاد بدون نفت است‬ ‫مدیرکل نوسازی‪،‬توسعه و تجهیز مدارس گیالن‬ ‫خبر‬ ‫پروژه جداسازی کاخ صفی اباد در بهشهر‬ ‫اجرا می شود‬ ‫سـیف اهلل فرزانـه صبـح پنجشـنبه در مراسـم‬ ‫رونمایـی از اغـاز پروژه جداسـازی کاخ صفی اباد‬ ‫در محـل فرمانـداری بهشـهر‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن پروژه‬ ‫بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن فعالیـت وزارت‬ ‫میراث فرهنگـی در راسـتای پیگیـری مطالبـات‬ ‫مردمـی پـس از چهـار دهـه صـورت پذیرفت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اهمیـت تاریخـی کاخ صفی اباد‬ ‫بـه عنوان یکـی از عناصر مهم مجموعه باغ شـهر‬ ‫بهشـهر‪ ،‬افـزود‪ :‬طرح معماری فضـای جداکننده‬ ‫از فرم هـای منطبـق بـا معمـاری دوره صفویـه‬ ‫بـرای هماهنگی کالبـدی الگوبرداری شده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬طـی اخریـن پایشـی کـه اتـاق‬ ‫تعـاون ایـران در زمسـتان سـال ‪ 98‬در زمینـه‬ ‫وضعیـت محیـط کسـب و کار در بخـش تعـاون‬ ‫اسـتان های کشـور بعمل اورده‪ ،‬اسـتان مازندران با‬ ‫شـاخص ‪ 4.03‬از ‪( 10‬نمره بدتریـن ارزیابی ‪ 10‬می‬ ‫باشـد) دارای بهترین محیط کسـب و کار در سـطح‬ ‫اسـتانهای کشـور ارزیابی شده و اسـتان هرمزگان با‬ ‫شـاخص ‪ 5.25‬پـس ان قـرار دارد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول ادامـه داد‪ :‬ایـن مهـم در حالـی رخ‬ ‫داده اسـت که در سـال ‪ 97‬اسـتان مازنـدران دارای‬ ‫شـاخص ‪ 6.11‬بـود ولـی بـا تلاش همـکاران ایـن‬ ‫بخـش خوشـبختانه بهبـود خوبـی را در ایـن حوزه‬ ‫شاهد هسـتیم‪.‬‬ ‫اصغـری با اشـاره به ظرفیـت باالی اسـتان در حوزه‬ ‫تعـاون تصریـح کـرد‪ :‬تعامل بسـیار خوبـی بین این‬ ‫اداره کل‪ ،‬اتـاق تعاون اسـتان و تعاونگران وجود دارد‬ ‫کـه موجب هـم افزایی مضاعفی در این بخش شـده‬ ‫اسـت و ایـن مهـم یکـی از دالیـل موفقیـت بخـش‬ ‫تعـاون در اسـتان مازندران می باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تاکیـدات ویـژه اسـتاندار مازندران‬ ‫مبنـی بـر ضـرورت توجـه بـه بخش تعـاون‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران همـواره بـر ضـرورت توسـعه‬ ‫بخـش تعـاون در اسـتان تاکیـد داشـته و ایـن مهم‬ ‫موجـب ایجـاد موجـی مثبـت در ایـن حـوزه شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬حـوزه تعـاون ایـن اداره کل در سـال‬ ‫گذشـته نیز در شـاخص های اختصاصـی نمره ‪100‬‬ ‫و عالـی را کسـب نمـوده اسـت که نشـان از زحمات‬ ‫بـی وقفـه کارکنـان این حـوزه در سـطح اسـتان دارد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اقداماتـی از قبیـل صـادرات تعاونیها‪،‬‬ ‫ایجـاد فرصـت شـغلی جدیـد توسـط تعاونـی هـا‪،‬‬ ‫تاسـیس شـرکت های تعاونی جدید در گرایشـهای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬خدماتـی و توزیعـی و‪ ،...‬تاسـیس تعاونـی‬ ‫های توسـعه و عمران شهرسـتانی‪ ،‬نظـارت و بازدید‬ ‫از تعاونیهـای تحت پوشـش و حمایت ویـژه از طرح‬ ‫هـای پژوهشـی و پایـان نامـه ها بـا موضـوع تعاون‪،‬‬ ‫ایجـاد و راه انـدازی کرسـی تعـاون و دانشـگاه بـا‬ ‫هـدف ترویـج فرهنـگ تعـاون در بیـن جوانـان‪ ،‬راه‬ ‫انـدازی مرکـز نـواوری توسـعه تعـاون‪ ،‬کمـک بلا‬ ‫عـوض بـه تعاونـی های سـه دهـک پاییـن درامدی‬ ‫جامعـه و‪ ...‬از مهمتریـن شـاخص هـا در ایـن حوزه‬ ‫مـی باشـد کـه کامال محقق شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرمانداربندر استارا‪:‬‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫علـی رجبـی وندچالـی؛ پیـش از ایـن بـه عنـوان‬ ‫فرمانـدار نـکا و مدیـر کل ثبـت احـوال مازنـدران‬ ‫مشـغول فعالیـت بـوده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ در ایـن جلسـه بـا حضـور معـاون‬ ‫سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار از تالش های‬ ‫سـعدیه سـهرابی‪ ،‬معاون تشـکل ها و مشـارکت های‬ ‫مردمـی دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری‬ ‫در زمـان مسـئولیش بـه عنـوان سرپرسـت ( با حفظ‬ ‫سـمت ) ایـن دفتـر قدردانی شـد‪.‬‬ ‫بـه فاصلـه ‪ ۱۴‬اگهـی می شـود در‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫سـند مالکیت متقاض اعتراضی داشـته‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ب ر ا ب ـ ر ا یش ـ م ا ر ه اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫‪ ۱۳۹۸۶۰۳۱۰۰۱۰۰۲۳۰۸۸‬هیـات‬ ‫رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ‬ ‫موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت‬ ‫تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد‪ ،‬بدیهی‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫ایسـت در صـورت انقضاء مـدت مذکور‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات‬ ‫مالکانـه بلا معـارض متقاضـی محمـد‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ا س ـ م ا ع ی لق ا س ـ م یف ر ز ن ـ دی ـ ز د ا ن‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹.۰۲.۲۰ :‬‬ ‫در ششـدانگ ی ک قطعـه زمیـن بـه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹.۰۳.۰۳ :‬‬ ‫مسـاحت ‪ ۴۸.۱۴‬مترمربـع بـه شـماره‬ ‫م الف‪19900715 :‬‬ ‫کالسـه ‪ ۹۸.۸۹۶‬از پلاک ‪ ۷۶۲‬فرعـی‬ ‫از ‪ - ۳۱‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫فراش محلـه بخـش ‪ ۱۷‬ثبـت بهشـهر‬ ‫بهشهر‬ ‫محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور‬ ‫علیمراد بابائی‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبتـی‬ ‫اتمام استانداردسازی گرمایشی‬ ‫مدارس گیالن‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس گیالن‬ ‫از اتمـام استانداردسـازی سیسـتم هـای گرمایشـی‬ ‫مـدارس گاز رسـانی نشـده تـا مهرمـاه سـالجاری‬ ‫خبـرداد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی‪ ،‬مهنـدس علـی دقیـق‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان‬ ‫گیلان در جلسـه ویدئـو کنفرانـس بـا دکتـر مهرالـه‬ ‫ر خ ش ـ ا ن ی م ه ـ ر م ع ـاون عمرانـی وزیـر امـوزش و‬ ‫پـرورش و رئیـس سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز‬ ‫مـدارس کشـور از اتمـام استانداردسـازی سیسـتم‬ ‫هـای گرمایشـی مدارس گاز رسـانی شـده تـا مهرماه‬ ‫سـالجاری خبـر داد‪.‬‬ ‫وی در ایـن جلسـه کـه در دو نوبـت صبـح و بعـد‬ ‫از ظهـر بـا حضـور دکتـر ورناصـری معـاون فنـی و‬ ‫نظـارت سـازمان و برخـی از مدیران ارشـد سـازمان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬ضمن تشـریح عملکـرد و اقدامـات اداره‬ ‫کل نوسـازی مـدارس اسـتان گیلان در حـوزه هـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬تلاش در مسـیر احـداث مراکـز تعلیـم و‬ ‫تربیـت بـرای اینـده سـازان ایـران اسلامی را مقدس‬ ‫دانسـت‪.‬‬ ‫م ه ن ـ د س د قیـق بـا بیـان اینکـه مـدارس میـراث‬ ‫مانـدگار در عرصـه فرهنـگ ایـن مـرز و بوم هسـتند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬همـه ما در تالشـیم مـدارس به عنـوان میراث‬ ‫فرهنگـی ماندگار براسـاس اسـتاندارد هـای روز دنیا و‬ ‫بـا معمـاری ایرانـی و اسلامی احـداث شـوند‪.‬‬ ‫و ی ب ـ ا پ ر د ا خ ت ـ ن بـه رعایـت اصـول و ضوابـط‬ ‫اسـتانداردهای مـکان یابـی بیان داشـت‪ :‬تفکـر مکان‬ ‫یابـی صحیح مـدارس نیازی اسـت که بصـورت جدی‬ ‫در برنامـه ایـن اداره کل بـه ان پرداختـه مـی شـود‪.‬‬ ‫مدیـر کل نوسـازی مـدارس اسـتان گیلان در ادامـه‬ ‫بـا تشـریح اقدامـات استانداردسـازی سیسـتم هـای‬ ‫گرمایشـی واحدهـای اموزشـی اسـتان‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا‬ ‫تاکیـد دکتر رخشـانی مهر ریاسـت محترم سـازمان‪،‬‬ ‫استانداردسـازی سیسـتم های گرمایشـی مدارس گاز‬ ‫رسـانی نشـده تا مهرماه سـالجاری با تـوکل به خدوند‬ ‫متعـال بـه اتمـام خواهد رسـید و ایـن اتفـاق مبارکی‬ ‫بـرای اسـتان عزیـز مـا می باشـد‪.‬‬ ‫وی یاداورشـد‪ :‬بـا تالش همکارن سختکوشـم در اداره‬ ‫کل و بـا حمایـت هـای سـازمان محتـرم و مسـئولین‬ ‫گرامـی توانسـتیم بخاریهـای نفتـی را از مـدارس‬ ‫گازرسـانی شـده نیـز جمـع اوری کنیـم‪.‬‬ ‫مهنـدس دقیـق در ادامه این ارتباط ویدئو کنفرانسـی‬ ‫ضـرورت بهـره گیری از فناوری های نوین سـاختمانی‬ ‫را یـاداور شـد و تصریـح نمود‪ :‬صنعتی سـازی مدارس‬ ‫در راسـتای برجیـدن مـدارس چوبـی‪ ،‬گلی و سـنگی‬ ‫اقدامـی مهـم و گامـی موثـر در تسـریع روند توسـعه‬ ‫فضاهـای اموزشـی در مناطـق خـاص و صعـب العبور‬ ‫مـی باشـد‪ .‬وی در پایـان بـا اشـاره بـه احـداث یکـی‬ ‫از بزرگتریـن پـروژه اموزشـی در شهرسـتان فومـن‬ ‫افـزود‪ :‬پـروژه حیـات طیبـه حضـرت ایت الـه بهجت‬ ‫فومنـی(ره) در ‪ ۳‬فـاز در حـال سـاخت اسـت به حول‬ ‫قـوه الهـی در مهرمـاه سـال جـاری شـاهد افتتـاح فاز‬ ‫اول ان خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شنبه ‪ 3/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪613‬‬ ‫به همت سازمان فرهنگی ‪،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری ‪:‬‬ ‫اولین همایش استانی کتابت قران کریم برگزیدگانش را شناخت‬ ‫سازمان فرهنگی ‪،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری مرکز استان با استفاده از ظرفیت‬ ‫هنرمندان خوشنویس ‪ ،‬در فرصت مغتنم ماه مبارک رمضان ‪ ،‬اولین همایش استانی‬ ‫کتابت قران سازمان فرهنگی ‪،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری مرکز استان با استفاده‬ ‫از ظرفیت هنرمندان خوشنویس ‪ ،‬در فرصت مغتنم ماه مبارک رمضان ‪ ،‬اولین همایش‬ ‫استانی کتابت قران کریم با عنوان « مشق نور » را برگزار کرد‬ ‫نخسـتین همایـش اسـتانی کتابـت قـران‬ ‫کریـم بـا عنـوان « مشـق نـور » بـه همت‬ ‫سـازمان فرهنگـی ‪،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری سـاری و همـکاری موسسـه‬ ‫فرهنگـی و هنـری ماهـور پارسـی و بـا‬ ‫حضـور هنرمنـدان برجسـته اسـتانی در‬ ‫خانـه تاریخـی کلبـادی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ب ـ ه گ ـ زارش روب ـ ط ع م وم ـ ی س ـ ازم ان‬ ‫احمـد عطاریـه رییـس سـازمان فرهنگی ‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری سـاری در‬ ‫حاشـیه ایـن همایـش ضمـن قدردانـی از‬ ‫حضـور هنرمنـدان اسـتانی و شهرسـتانی‬ ‫گ ف ـ ت ‪ :‬ه نـر خوشنویسـی موهبتـی‬ ‫خ د ا و ن ـ د ی و وسـیله خدمـت بـه کالم‬ ‫الهـی اسـت و بـرای ارائـه مفاهیـم دقیق و‬ ‫حقایـق عمیـق‪ ،‬ابزار دسـت بشـر گشـته و‬ ‫فرهنگـی ‪،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫سـاری ائیـن تجلیـل اهـدای جوایـز ‪40‬‬ ‫خوشـنویس برگزیـده اولیـن دوره مسـابقه‬ ‫اسـتانی مشـق نور شامگاه ‪4‬شـنبه مصادف‬ ‫بـا بیسـت و ششـم مـاه رمضـان بـا حضور‬ ‫معاونیـن شـهرداری سـاری ‪ ،‬شـهرداران‬ ‫مناطـق ‪ ،‬روسـای سـازمان هـای تابعـه و‬ ‫هنرمنـدان در خانـه کلبادی سـاری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بـا جایگاهی رفیع ‪ ،‬ارزشـمندترین وسـیله‬ ‫بـرای ارائـه مناسـب کالم وحـی اسـت‪.‬‬ ‫عطاریـه در ادامـه سـخنانش تصریـح کرد‪:‬‬ ‫قلـم ابـزاری مقـدس در دسـتان هنرمنـد‬ ‫خطاط اسـت تا به این وسـیله دسـتش در‬ ‫مقـام نیایش درگاه الهی خالی نباشـد‪.‬ازین‬ ‫روسـت که حضـرت امیرالمومنین علی (ع)‬ ‫فرمـوده اسـت‪ « :‬خط زبان دسـت اسـت »‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬سـازمان فرهنگی ‪،‬اجتماعی‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫دکرت احمد زیارالریمی‬ ‫مدیر مجمع عالی نخبگان مرکز مازندران‬ ‫تداوم حماسه سوم خرداد‬ ‫عقد تفاهم نامه همکاری بین ادارات‬ ‫کل دامپزشکی و استاندارد مازندران‬ ‫م د ی ر ا ن کل دامپزشکی و استاندارد‬ ‫مازندران به منظور تشکیل تیم مشترک‬ ‫ک ا ر ش ن اسی برای نمونه برداری و انجام‬ ‫ا ز م ا ی شات برای ترخیص نهاده های‬ ‫خوراک دامی از بنادر سه گانه مازندران‬ ‫تفاهم نامه همکاری امضاء کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دامپزشکی مازندران‬ ‫ت ف ا ه م نامه همکاری فی مابین ادارات کل‬ ‫دامپزشکی و استاندارد استان مازندران منعقد‬ ‫و به امضای مدیران کل این دو دستگاه اجرائی‬ ‫استان رسید‪.‬‬ ‫دکتر سید حسین رضوانی مدیر کل دامپزشکی‬ ‫استان مازندران هدف از عقد این تفاهم نامه را‬ ‫در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و‬ ‫تسریع در فرایند ترخیص نهاده های خوراک‬ ‫دامی از بنادر سه گانه استان مازندران عنوان‬ ‫ک ر د و افزود‪ ،‬با توجه به نامگذاری سال ‪99‬‬ ‫از سوی ولی امر مسلمین جهان به نام سال‬ ‫جهش تولید تالش می کنیم تا با تسریع در‬ ‫امور ترخیص کاال از بنادر تحت اختیار استان‬ ‫د ر ج ه ت افزایش تولیدات دامی گام موثری‬ ‫برداریم‪.‬وی در ادامه نمونه برداری توسط تیم‬ ‫مشترک و به صورت واحد و یکپارچه از محموله‬ ‫های خوراک دام وارداتی و حذف موازی کاری‬ ‫فیمابین این دو نهاد دولتی رابرای تسهیل در‬ ‫امورات مربوط از دیگر اهداف این تفاهم نامه‬ ‫برشمرد و تاکید داشت ‪ ،‬ارسال نمونه های اخذ‬ ‫شده به ازمایشگاه های همکار فعال که نتایج‬ ‫ازم ای شات انها مطابق با استاندارد های ملی‬ ‫ایران بوده و مورد تائید دو اداره کل می باشد‬ ‫ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫م ه ن د س علی امینی مدیر کل استاندارد‬ ‫م ازن دران نیز در حاشیه این مراسم با مثبت‬ ‫ارزیابی کردن این اقدام‪ ،‬نتایج حاصله از این‬ ‫مهم را به نفع تولیدکنندگان برشمرد و گفت‬ ‫‪ ،‬تسریع در امورات ترخیص کاال از بنادر می‬ ‫تواند به تولید داخل کمک قابل توجه ای نماید‪.‬‬ ‫وی اعتبار این تفاهم نامه را از ‪ 10‬خرداد ماه‬ ‫سال جاری لغایت ‪ 31‬شهریور ‪ 99‬اعالم کرد‬ ‫و خ ا ط رنشان ساخت‪ ،‬اعتبار این تفاهم نامه‬ ‫ب ا ت وافق طرفین قابل تمدید می باشد‪.‬امینی‬ ‫در پایان این جلسه که با حضور تنی چند از‬ ‫کارشناسان دو اداره کل تشکیل شد‪ ،‬از عقد‬ ‫ا ی ن ت فاهم نامه که اغاز همکاری جدید و‬ ‫نقطه عطفی برای این دو نهاد دولتی بوده ابراز‬ ‫خرسندی کرد‪.‬‬ ‫و ورزشـی شـهرداری مرکـز اسـتان بـا‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هنرمندان خوشـنویس‬ ‫‪ ،‬در فرصـت مغتنـم مـاه مبـارک رمضان ‪،‬‬ ‫اولیـن همایش اسـتانی کتابت قـران کریم‬ ‫بـا عنوان « مشـق نـور » را برگـزار کرد که‬ ‫امیـد داریـم بـا تلاش خالصانـه همـه ی‬ ‫دلسـوزان عرصـه ی فرهنگ و هنـر ‪ ،‬کهن‬ ‫شـهر سـاری به جایگاه درخشـان نامش در‬ ‫تاریـخ ایـران اسلامی دسـت یابد‪.‬‬ ‫در اولیـن همایـش اسـتانی کتابـت قـران‬ ‫کریـم بیـش از ‪ 135‬اثـر بـه دبیرخانـه‬ ‫همایـش ارسـال شـد ک ‪ 40‬اثـر برتـر از‬ ‫سـوی هیئـت داوران پذیرفتـه و معرفـی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خاطر نشـان می شود ؛ از شرکت کنندگان‬ ‫در ایـن همایـش بـا اهدای گواهی شـرکت‬ ‫در مسـابقه ‪ ،‬تندیـس همایـش ‪ ،‬جایـزه‬ ‫ن ق ـ د ی و هدایـای فرهنگـی تقدیـر شـد‬ ‫و همچنیـن نمایشـگاهی از اثـار شـرکت‬ ‫کننـدگان حاضـر دایـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کتـاب تاریـخ این سـرزمین سرشـار از صفحـات و برگ های‬ ‫زرینـی اسـت کـه بـه همـت فرزنـدان جـوان و نخبـگان‬ ‫همیشـگی ایـن مـرز و بوم نگاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫شـیرزنان‬ ‫یکـی از ایـن ورق هـا کـه به همـت دلیرمـردان و‬ ‫ِ‬ ‫همیشـه ی تاریـخ‪ ،‬بـه فصلـی از یـاد نرفتنـی در ایـن کتاب‬ ‫تبدیـل شـده اسـت‪ ،‬سـوم خـرداد ‪ 1361‬اسـت؛ روزی کـه‬ ‫مدافعـان اب و خـاک سـرزمین پهنـاور اسلامی با دسـتان‬ ‫خالـی و در مقابـل دشـمن تـا بن دندان مسـلح بـا توکل به‬ ‫خـدا و تکیـه بر پشـتوانه والیت و رهبری امـام خمینی (ره)‬ ‫بـرای ارمان هـا و ارزش هـای انقلاب اسلامی‪ ،‬پرچم هـای‬ ‫سـربلندی و افتخـار در دسـت‪ ،‬در برابر بعثی ها ایسـتادند و‬ ‫انـان را از «خونین شـه ِر» قهرمـان بـا خـواری و ذلت بیرون‬ ‫راندند‪.‬‬ ‫امـروز نیـز ملـت بـزرگ ایران بـرای ادامه ی حماسـه سـوم‬ ‫خـرداد و خلـق حماسـه هایی دیگـر بـا هدایت رهبـر فرزانه‬ ‫انقلاب و بـه تبعیـت از رزمنـدگان و مدافعان هشـت سـال‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬در شـرایط حاضـر کـه دنیـا بـا تحریم هـای‬ ‫ظالمانـه‪ ،‬دشـمنی خـود را علنـاً به ملـت ایران ثابـت کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا ایثـار و ازخودگذشـتگی‪ ،‬امیدوارانـه و بـه همـت‬ ‫جوانـان نخبـه ایرانی‪ ،‬اینده ای روشـن و بـرگ زرین دیگری‬ ‫در کتـاب تاریـخ ایـران زمین‪ ،‬رقـم بزنند‪.‬‬ ‫ارزوی همـه ملـت و دوسـتداران ایـران اسلامی اسـت کـه‬ ‫ماننـد روزهـای انقلاب و جنـگ تحمیلـی همـه مـردم در‬ ‫کنـار نیروهـای مسـلح اعـم از ارتش‪ ،‬سـپاه‪ ،‬بسـیج و ‪ ...‬که‬ ‫مدافعـان مرزهـای ایـن سـرزمینند‪ ،‬متحـد و دوشـادوش‬ ‫یکدیگـر بـرای ابادانی و سـاختن فردای بهتـر همه تالش و‬ ‫همـت عالـی را بـه کار بگیرند‪.‬‬ ‫دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫وفیق‬ ‫اللهم َغ ّشنی بال ّر ْح َمهِ وا ْر ُز ْقنی فیهِ ال ّت‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ِص َمهِ َ‬ ‫ِب ال ُّت ْه َمهِ یا‬ ‫وط ّه ْر ق ْلبی من َغیاه ِ‬ ‫والع ْ‬ ‫رحیم ًا بِعبا ِد ِه المومِنین‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!