روزنامه کرانه شمال شماره 612 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 612

روزنامه کرانه شمال شماره 612

روزنامه کرانه شمال شماره 612

‫فرجی معاون فرهنگی اداره کل ارشاد‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال سوم ‪/‬پنج شنبه ‪ 1 /‬خرداد‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 612‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مازندران جزء ده استان برتر کشور‬ ‫در طرح بهارانه کتاب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫بالشک از نظر سیاست کلی کشور‪،‬کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو معقول و معتدل‬ ‫مسئله قدس را نمی توان متعلق به یک طیف خاص و یا عقیده ای خاص نسبت داد چون هرجا کسی مظلوم واقع شود ‪ ،‬هرجا‬ ‫ظالمی بر مظلومی ظلم روا دارد وظیفه تمام ازادمردان و سبکباران است که داد و عدالت خواهی را فریاد کشند‪.‬‬ ‫قــدس فـــراجناحــی‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مازندران‪:‬‬ ‫حمایت از اقتصاد خانواده‪،‬‬ ‫اولویت استان است‬ ‫‪ #‬ساری _ برای _همه‬ ‫پرواز ققنوس از دل خاکستر شهرداری ساری‬ ‫عباس رجبی بدنبال تمامیت خواهی و پروپاگاندی رسانه ای نیست‬ ‫نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در جلسه شورای اداری این اداره کل عنوان کرد ‪:‬‬ ‫طرح مسکن ملی اولویت نخست راه و شهرسازی مازندران‬ ‫مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان در جلسـه شـورای اداری طـرح‬ ‫مسـکن ملـی را اولویـت نخسـت راه و شهرسـازی مازنـدران دانسـت‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان مازندران در نشسـت خود با روسای‬ ‫ادارات تابعـه ایـن اداره کل خواسـتار تسـریع هر چه بیشـتر در اجرای‬ ‫فعالیـت هـای این اداره کل و تلاش برای اتمام پروژههـای نیمه تمام‬ ‫شـد و عنـوان نمـود ‪ :‬پیگیری پـروژه های طرح ملی در شهرسـتانهای‬ ‫اسـتان و همچنیـن طرحهـای نیمـه تمام در حـوزه راه ‪ ،‬مسـکن مهر‬ ‫و سـاختمانهای دولتـی و شهرسـازی را از اولویـت هـای اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی عنوان نمود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان مازنـدران مهنـدس سـید محمـد نظـری مدیـرکل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان مازنـدران بـا اشـاره به لـزوم تعامل روسـای ادارات‬ ‫در حـوزه کاری خـود یاداور شـد ‪ :‬روسـای ادارات باید ارتبـاط موثر با‬ ‫فرمانـداران ‪ ،‬شـهرداران و نماینـدگان داشـته و با درایـت و تیزبینی از‬ ‫ایـن ارتباطـات برای دسـتیابی به اهـداف راه و شهرسـازی بهره گیری‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان سـاخت ‪ :‬مهمتریـن عاملـی که مـی تواند در تسـریع‬ ‫و پیشـرفت هـر پـروژه ای موثر باشـد ‪ ،‬نظـارت دقیق و حضـور فعال و‬ ‫مسـتمر بـر سـر ان پروژه بـوده ‪ ،‬لذا از همـه مدیران و روسـات ادارات‬ ‫تابعـه و سـتادی خواسـته تا این مسـئله مهـم را در اولویـت اصلی کار‬ ‫خـود لحـاظ کند ‪.‬‬ ‫مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان بـا تاکید بـر اینکه مدیـران باید در‬ ‫مـدار و چارچـوب قانـون حرکـت نمایند یاداور شـد ‪:‬‬ ‫مدیـران مـی بایسـت توجـه خـاص و اهتمـام ویـژه بـه حفـظ حقوق‬ ‫بیـت المـال داشـته وهمـواره و در هر شـرایطی مدافع دولـت و حقوق‬ ‫دولتی باشـند ‪.‬‬ ‫مهندس سـید محمد نظـری گفت‪ :‬مدیران‬ ‫بایـد همچـون گذشـته بـا تلاش و جدیت‬ ‫بـرای اهداف و برنامه های ایـن اداره کل از‬ ‫هیچ کوششـی دریـغ نکرده و بـا تمام توان‬ ‫و امکانـات بـرای تسـریع در اجـرای پـروژه‬ ‫هـا و اتمـام پـروژه هـای نیمه تمـام با بهره‬ ‫گیـری از امکانات موجود بکوشـیم‪.‬‬ ‫مهنـدس نظری از روسـای ادارات خواسـت‬ ‫تـا در حـوزه نظـام مهندسـی وکیفیـت‬ ‫سـاخت و سـازها در شهرسـتانها نظـارت‬ ‫بیشـتری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن به حـوزه بازافرینی شـهری‬ ‫در شهرسـتان اشـاره و تسـریع نمـود‪:‬‬ ‫اعتبـارات خوبـی در این حـوزه پیش بینی‬ ‫شـده و در محـدوده سـکونتگاه هـای غیـر‬ ‫رسـمی مشـکالتی وجـود دارد کـه انشـااله بـا جـذب اعتبـارات الزم‬ ‫نسـبت بـه تعییـن محـدوده تاریخی در شهرسـتان و حل مشـکالت و‬ ‫معضلات در ایـن حـوزه تلاش نماییـم ‪.‬‬ ‫سـیدمحمد نظری در بخشـی دیگر از سـخنان خود پیگیری سیاسـت‬ ‫هـای وزارت راه و شهرسـازی در مجموعـه اسـتان و شهرسـتان ‪،‬‬ ‫پیگیـری اهـداف و تکالیفـی کـه در برنامه توسـعه بر عهـده وزارت راه‬ ‫و شهرسـازی مـی باشـد را از جملـه برنامه هایی برشـمرد که روسـای‬ ‫ادارات مـی بایسـت بـه جـد بدنبال ان باشـند ‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان با اشـاره بـه نقش تاثیرگـذار وزارت‬ ‫راه و شهرسـازی در اسـتان افـزود ‪ :‬وزارت راه و شهرسـازی بـا توجـه‬ ‫بـه گسـتردگی و تنـوع ارائـه خدمات در کشـور و اسـتان نقش بسـیار‬ ‫پررنـگ و تاثیرگـذاری دارد و این تاثیرگذاری و بهبـود ارائه خدمت در‬ ‫سـطوح مختلف بـه هموطنان عزیز میسـور نخواهد شـد مگر با تالش‬ ‫‪ ،‬پشـتکار و همـت بـاالی تمامی کارکنـان ‪ ،‬کارشناسـان و مدیران در‬ ‫تمامی سـطوح ‪.‬مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان در بخـش دیگری از‬ ‫سـخنان خود با اشـاره به محدودیت های مالی خاطرنشـان سـاخت ‪:‬‬ ‫مدیـران و روسـای ادارات با تدبیر و درایت الزم تمام تالش و کوشـش‬ ‫خـود را بـرای به سـرانجام رسـاندن پـروژه هـا و فعالیت هـای درحال‬ ‫انجـام بـه کار گیرند ‪.‬‬ ‫شناسـایی امـوال و اراضـی دولتـی و تالش بـرای صیانـت و حفاظت از‬ ‫انهـا – تلاش بـرای اتمام مسـکن مهر تا پایان سـال جـاری – تکریم‬ ‫اربـاب رجـوع و برخـورد همـراه بـا صبـوری ‪ ،‬متانـت و احتـرام و حل‬ ‫مشـکالت و موانـع بـا روی گشـاده از جملـه موضوعاتـی بودنـد که در‬ ‫ایـن نشسـت بر انجـام ان تاکیـد گردید ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ادامـه نشسـت معاونیـن ‪ ،‬روسـای ادارات تابعـه و‬ ‫مدیـران سـتادی گزارشـی از حـوزه فعالیـت خـود ارائـه نمودنـد ‪.‬‬ ‫راننده محترم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫خستگی و خواب الودگی حین رانندگی‬ ‫دلیل بسیاری از تصادف ناگوار و دلخراش‬ ‫اجـرای ًا خرید‬ ‫نسـبت به‬ ‫گـرگانازدر نظـر‬ ‫حالت جد‬ ‫دارددر این‬ ‫رانندگی‬ ‫شـهرداری است‬ ‫سـطح شـهر‬ ‫های‬ ‫‪ 15.000‬تـن بیـس جهت پروژه‬ ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫(‪ )35-es‬برابر مشخصات پیوست را با مبلغ براورد اولیه‬ ‫‪ 4.500.000.000‬ریـال بـر مبنای براورد اولیه و مشـخصات‬ ‫و شـرایط پیوسـت اگهی مناقصـه به اشـخاص حقیقی یا‬ ‫حقوقی واجد شـرایط واگـذار نماید‪.‬لذا اشـخاص حقیقی‬ ‫و یـا حقوقـی دارای رزومـه در زمینـه موضـوع اگهی می‬ ‫توانند از تاریـخ ‪ 99.02.31‬لغایت پایان وقـت اداری مورخ‬ ‫‪ 99.03.17‬بـه واحد امور قراردادهای شـهرداری به ادرس‬ ‫گـرگان‪ -‬میـدان شـهرداری‪ -‬شـهرداری گـرگان‪ -‬طبقه‬ ‫سـوم و یا به سـایت شـهرداری گرگان به ادرس اینترنتی‬ ‫‪ WWW.GORGAN.IR‬مراجعـه و ضمـن دریافت اسـناد‬ ‫مناقصه نسـبت بـه تکمیـل و ارائـه اسـناد در پاکت الف‬ ‫(تضمیـن شـرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسـنامه‪،‬اگهی‬ ‫تاسـیس و اخریـن تغییـرات بـرای اشـخاص حقوقـی‬ ‫و مـدارک شناسـایی (کارت ملـی و شناسـنامه) بـرای‬ ‫اشـخاص حقیقی متعهد و رزومه‪،‬اسـناد و مدارک شـرکت‬ ‫در مناقصـه) و پاکـت ج (پیشـنهاد قیمت) به شـرح ذیل‬ ‫در مـدت زمان تعیین شـده در متن اگهـی در پاکت الک‬ ‫و مهـر شـده بـه واحـد دبیرخانه شـهرداری بـه ادرس ‪:‬‬ ‫گـرگان‪ -‬میـدان شـهرداری‪ -‬شـهرداری گـرگان اقـدام‬ ‫نما یند ‪.‬‬ ‫تلفن تماس ‪01732240752 :‬‬ ‫عبدالرضا دادبود‬ ‫شهردارگرگان‬ ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫پنج شنبه ‪ 1/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪612‬‬ ‫توزیع ‪ ۳۰‬هزار بسته معیشتی در‬ ‫امل‬ ‫حجت االسلام سـیدجلیل مرتضـوی در حاشـیه‬ ‫توزیع بسـته های معیشـتی موکب شـهدای مدافعان‬ ‫حـرم شهرسـتان امـل در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬همسـو بـا اجـرای طـرح مواسـات‬ ‫و همدلـی و کمـک مومنانـه‪ ،‬بـه همـت خیـران‪،‬‬ ‫گروه هـای مردمـی وانجمـن هـای خیریـه سـطح‬ ‫شهرسـتان بسـته های کمک معیشـتی تامیـن و هر‬ ‫خانـوار طـی این مـدت بیش از سـه مرتبـه دریافت‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مواد غذایی توزیع شـده شـامل برنج‪،‬‬ ‫حبوبـات‪ ،‬روغـن‪ ،‬ماکارونـی‪ ،‬اقلام بهداشـتی‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫گوشـت و چنـد قلـم دیگـر از مایحتـاج شـهروندان‬ ‫بـوده کـه بـرای تامین هر بسـته از ‪ ۲۵۰‬تـا بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هـزار تومـان نیز هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫امـام جمعـه امل گفـت‪ :‬با توجـه به شـیوع بیماری‬ ‫کرونـا و دسـتور سـتاد مقابلـه بـا کرونـا مبنـی بـر‬ ‫تعطیلـی بازار بسـیاری از اقشـار کم درامـد جامعه از‬ ‫جملـه کارگران‪ ،‬دستفروشـان و افـراد روز مزد دچار‬ ‫مشـکل مالـی شـده اند کـه بـر ایـن اسـاس اقـدام‬ ‫خیرخواهانـه خیـران در ایـن روزهـا قابـل سـتایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجـت االسلام مرتضـوی‪ ،‬با بیـان اینکـه در توزیع‬ ‫بسـته های معیشـتی‪ ،‬کرامـت افـراد بـه طـور کامل‬ ‫حفـظ می شـود و بـی احترامـی و زیـر سـوال بردن‬ ‫شـخصیت افراد بـرای هر هدفی قابل قبول نیسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬خوشـبختانه افـرادی کـه بسـته های‬ ‫معیشـتی بـه انهـا داده شـده زیرپوشـش نهادهـای‬ ‫حمایتـی شهرسـتان نبودنـد وبـه علـت مشـکالت‬ ‫اقتصـادی ناشـی از بیمـاری کرونـا درتنگنـای مالی‬ ‫قرار داشـتند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ،‬باید برای حل مسـائل و مشـکالت‬ ‫مـردم مسـتمند همه مردم و مسـووالن بـا همکاری‬ ‫هـم وظایـف دینی و ملی خـود را در این مورد انجام‬ ‫دهنـد‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬کمک به اقشـار ضعیف جامعه‬ ‫در شـرایط بحرانـی کـه بـا شـیوع کرونـا ایجاد شـد‬ ‫بسـیار مهم و ضروری اسـت کـه تاکنـون اقدام های‬ ‫خوبـی هم صـورت گرفـت‪ ،‬باید با همدلـی و رعایت‬ ‫حـال مردم این رفتـار و همبسـتگی اجتماعی ادامه‬ ‫یابد‪.‬حجـت االسلام مرتضـوی افـزود‪ :‬اخلاص در‬ ‫عمـل اصـل اسـت و عملـی کـه اخلاص نداشـته‬ ‫باشـد مـورد پذیـرش خداونـد قـرار نمی گیـرد و هر‬ ‫عمـل کوچـک و بزرگـی اگـر بـه یـاد و نـام و بـرای‬ ‫رضـای خـدا باشـد ارزش واالیی دارد کـه هم ارزش‬ ‫و منزلـت انسـان را بـاال می بـرد و هـم قرب انسـان‬ ‫را پیـش خـدا افزایـش می دهـد‪.‬وی‪ ،‬در عیـن حـال‬ ‫از فعالیت هـای شـبانه روزی گروه هـای مردمـی در‬ ‫روزهـای کرونایـی قدردانـی کـرد و گفـت‪ :‬در ایـن‬ ‫مـدت انصافـاً گروه هـای جـوان مردمـی‪ ،‬مجموعـه‬ ‫سـپاه ونیـز خیـران ونهادهـای خیریه در حـد توان‬ ‫در تهیـه و تولیـد محلول هـای ضدعفونـی‪ ،‬کمـک‬ ‫بـه اسـیب دیده هـای کرونایی ونیـز اخیـرا ً در تهیه‬ ‫بسـته های معیشـتی در شهرسـتان پـای کار بودنـد‬ ‫و کارنامـه درخشـانی از شهرسـتان درایـن بخـش‬ ‫برجـای گذاشـتند‪.‬پخت غـذای گرم‪ ،‬تـداوم فعالیت‬ ‫گروه هـای مردمـی‬ ‫امـام جمعـه امـل همچنیـن بـه تهیـه وعده هـای‬ ‫افطـاری و سـحری هـر شـب توسـط گروه هـای‬ ‫مردمـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در کنـار توزیـع‬ ‫بسـته های معیشـتی کـه هـر روز توسـط خیـران‬ ‫درمسـاجد‪ ،‬گروه هـای جهـادی و نیـز نهادهـای‬ ‫خیریـه انجـام می شـود‪ ،‬پخـت افطـاری و سـحری‬ ‫نیـز توسـط جوانان عالقمنـد وبا غیریـت املی برای‬ ‫خدمـت و کمـک بـه خانواده هـای نیازمنـد تهیـه و‬ ‫توزیـع می شـود‪.‬‬ ‫حجـت االسلام مرتضـوی ابـراز امیدواری کـرد‪ ،‬که‬ ‫بـا روحیـه خوبی کـه در گروه های مردمـی در تهیه‬ ‫بسـته های معیشـتی و وعده هـای غذای گـرم میان‬ ‫انهـا هسـت‪ ،‬با رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی‪،‬‬ ‫انشـاله هرچـه زودتـر شـاهد کاهـش و ریشـه کـن‬ ‫شـدن بیماری کرونا باشـیم‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫محیط زیست مازندران نیازمند‬ ‫توجه ملی است‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی در نشسـت‬ ‫بـا مدیـرکل محیط زیسـت اسـتان با انتقـاد ازوجود‬ ‫موانع قانونی در مسـیر توسـعه محیط زیست استان‬ ‫بـر هم افزایـی در رفـع این مشـکالت قانونـی تاکید‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬موضـوع حفـظ محیـط زیسـت بایـد‬ ‫در اسـتان جدی گرفته شـود و در راسـتای توسـعه‬ ‫زیسـتی محیطـی اسـتان در همـه بخش هـا موانـع‬ ‫و مشـکالت قانونـی کـه بـا همـکاری دسـتگاه های‬ ‫مرتبـط اسـت‪ ،‬رفع شـود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوعات مختلف در زمره محیط زیسـت‬ ‫در برخـی مـوارد جنبـه امـر بـه معـروف و نهـی از‬ ‫منکـر را دارد و بهتـر اسـت در مجموعـه سـتاد امـر‬ ‫بـه معـروف و نهـی از منکـر مطرح و بررسـی شـود‪.‬‬ ‫نماینـده مقـام معظم رهبـری در اسـتان مازندران با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه اسـتان مازنـدران در بحـث محیط‬ ‫زیسـت نیازمنـد توجـه ملـی و اسـتانی اسـت بـر‬ ‫شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت موانـع زیسـت‬ ‫محیطـی در اسـتان تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬مازندران‬ ‫اسـتانی سرشـار از موهبـات الهی اسـت و بی شـک‬ ‫خدمـات ملی با امکانات اسـتانی کارسـاز نمی شـود‬ ‫لـذا در بخـش محیـط زیسـت نـگاه ملی و اسـتانی‬ ‫بیشـتر شود‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫الزام به رعایت پروتکل های بهداشتی برای ممانعت‬ ‫از شیوع بیماری کروناست‬ ‫با توجه به اینکه ‪ ۸۰۰‬مهدکودک فعال در استان داریم لذا‬ ‫هزینه های باالی اجاره مهدکودک ها در استان سبب تعطیل و‬ ‫نیمه تعطیل شدن این مراکز بدلیل شیوع ویروس کرونا شده‬ ‫است و در همین راستا با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫مهدهای کودک می بایست منبعد با پروتکل جدید و ظرفیت‬ ‫محدود فعالیت کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری‪ ،‬حسـین‬ ‫حسـن نژاد‪ ،‬معاون سیاسـی امنیتی و اجتماعی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران در جلسـه اسـتانی سـتاد‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا بـا اشـاره بـه اینکـه دسـتگاه‬ ‫هـای متولـی می بایسـت نظارت الزم را نسـبت‬ ‫بـه فعالیـت صنـوف مختلـف داشـته باشـند تا‬ ‫پروتـکل هـای مصـوب سـتاد ملـی کرونـا بـه‬ ‫درسـتی اجـرا گـردد‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬عدم‬ ‫رعایـت پروتـکل هـای سـتاد ملی کرونـا موجب‬ ‫شـیوع این ویروس منحـوس و افزایـش بیماران‬ ‫در اسـتان مـی گـردد‪.‬‬ ‫وی عـادی سـازی فعالیـت صنـوف را از اهـداف‬ ‫مهـم سـتاد کرونـ ا برشـمرد و افـزود‪ :‬الـزام و‬ ‫تاکیـد بیـش از پیـش بـه رعایت پروتـکل های‬ ‫مربـوط بـه پیشـگیری از ویـروس کرونـا در‬ ‫راسـتای عادی سـازی فعالیت صنـوف مختلف و‬ ‫روابـط اجتماعـی اسـان می باشـد لذا بـا رعایت‬ ‫فاصلـه گذاری اجتماعی ضمن ممانعت از شـیوع‬ ‫ویـروس در اسـتان بـه تحقق این اهـداف کمک‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد اظهار داشـت‪ :‬بـا توجه بـه در پیش‬ ‫بـودن تعطیلات عیـد سـعید فطـر و افزایـش‬ ‫حضـور احتمالـی گردشـگران و مسـافران در‬ ‫اسـتان و وجـود تمایـل بـه سـفر بـه مازنـدران‬ ‫ضـرورت اعمـال تصمیمـات سـخت گیرانـه در‬ ‫ایـن بخـش الزامـی اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران بـا عنـوان اینکـه‬ ‫بـا توجـه بـه تصمیماتـی کـه کمیتـه هـای‬ ‫ذیـل سـتاد ملـی کرونـا پیرامـون اجـرای طـرح‬ ‫سـاماندهی دریـا اتخـاذ نمودنـد‪ ،‬فرمانـداران‬ ‫شـهرهای سـاحلی مـی بایسـت تمهیـدات و‬ ‫مقـررات مربوطه را در این راسـتا اعمال نمایند‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه حضـور گردشـگران‬ ‫در سـواحل و بـا هماهنگـی هـای بعمـل امـده‬ ‫ورودی هـای پرخطر سـواحل مسـدود شـوند تا‬ ‫بـه نوعـی با تامیـن امنیـت و جلوگیـری از ورود‬ ‫بـه دریـا شـاهد اتفاقـات ناگـواری در تابسـتان‬ ‫پیـش رو نباشـیم‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه ‪۸۰۰‬‬ ‫مهدکـودک فعـال در اسـتان داریـم لـذا هزینـه‬ ‫هـای بـاالی اجـاره مهدکـودک هـا در اسـتان‬ ‫سـبب تعطیـل و نیمه تعطیل شـدن ایـن مراکز‬ ‫بدلیـل شـیوع ویـروس کرونـا شـده اسـت و در‬ ‫همیـن راسـتا بـا توجـه به طـرح فاصلـه گذاری‬ ‫اجتماعـی مهدهـای کـودک می بایسـت منبعد‬ ‫بـا پروتـکل جدیـد و ظرفیـت محـدود فعالیـت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد یـاداور شـد‪ :‬بـا توجـه بـه دسـتور‬ ‫العمـل هـای سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا تنها‬ ‫رسـتوران هـای بیـن راهـی مجـاز بـه فعالیـت‬ ‫کامـل مـی باشـند و مابقـی واحدهـا بصـورت‬ ‫بیـرون بـر در حـال فعالیـت مـی باشـند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری ‪:‬‬ ‫توزیع الکترونیکی نفت سفید با زیرساخت بانکی اجرایی می شود‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه سـاری گفـت ‪ :‬از اول خـرداد ‪ ۱۳۹۹‬توزیـع‬ ‫فـراورده هـای نفتـی از طریـق زیر سـاخت بانکی به‬ ‫صـورت الکترونیکـی انجـام مـی شـود ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی ‪ ،‬سـبحان رجـب پور مدیر‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی منطقـه‬ ‫سـاری از اجـرای طرح عرضه سـوخت بـه خانوارهای‬ ‫نفـت سـفید سـوز کـه از طریـق زیـر سـاخت بانکی‬ ‫صـورت میگیـرد گفـت و بیـان کـرد ‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫اجرایـی شـدن طـرح عرضـه سـوخت از طریـق زیـر‬ ‫سـاخت بانکی ‪ ،‬توزیع سـوخت بیـن خانوارهای نفت‬ ‫سـفید سـوز از اول خـرداد بـه صـورت الکترونیکـی‬ ‫انجـام می شـود ‪.‬‬ ‫سـبحان رجـب پـور اظهـار کـرد ‪ :‬ایـن طـرح در دو‬ ‫فـاز عملیاتـی اجـرا می شـود کـه در فـاز اول مصرف‬ ‫کننـدگان نفـت سـفید اعم از خانـوار و کشـاورزی از‬ ‫اول خـرداد ‪ ۱۳۹۹‬سـهمیه خـود را از طریـق کارت‬ ‫بانکـی و بـه صـورت الکترونیکـی دریافـت مـی کنند ‪.‬‬ ‫رجـب پور افـزود ‪ :‬در فاز دوم ایـن طرح کلیه مصرف‬ ‫کننـدگان جـزء و ادوات کشـاورزی کـه از سـوخت‬ ‫نفتـگاز اسـتفاده مـی نماینـد بر اسـاس زیر سـاخت‬ ‫کارت بانکـی بـه صـورت الکترونیکی سـهمیه خود را‬ ‫دریافـت خواهنـد کرد ‪.‬‬ ‫مدیـر منطقه سـاری کاهـش مراجعات اربـاب رجوع‬ ‫بـه نواحـی تابعـه را از مزایـای ایـن طـرح دانسـت و‬ ‫اضافـه کرد ‪ :‬صرفـه جویی در مصـرف کاغذ ‪ ،‬کاهش‬ ‫تخلـف در مقایسـه بـا کاالبـرگ ‪ ،‬جلوگیـری از اخـذ‬ ‫وجـه اضافـی از خانوارهـا ‪ ،‬ارسـال پیامـک کوتـاه به‬ ‫متقاضـی در زمـان برداشـت سـهمیه ‪ ،‬امـکان اضافه‬ ‫نمـودن سـهمیه جدیـد و ‪ ..‬از دیگـر مزایـای طـرح‬ ‫الکترونیکـی کـردن توزیـع فـراورده هـای نفتی می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫همدلی کارکنان فرودگاه رامسربا اسیب دیدگان‬ ‫کرونایی در شب های قدر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی فـرودگاه رامسـر‪:‬‬ ‫مـاه رمضـان همزمـان بـا ایـام قـدر کارکنـان‬ ‫فـرودگاه رامسـر بـه صورت خود جـوش با جمع‬ ‫اوری مبلـغ ‪ 000/000/16‬ریـال و تهیـه بسـته‬ ‫معیشـتی مواد غذایی وبهداشـتی (برنـج‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫خرما‪،‬قند‪،‬شکر‪،‬رب‪،‬دسـتمال کاغـذی و غیـره)‬ ‫بـه اسـیب دیـدگان کرونایـی خدمـت نمـوده‬ ‫وباحضـور فرماندار و رئیس فرودگاه رامسربسـته‬ ‫هـا را تحویـل دفتـر مرکـزی توزیـع نمودند‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 1/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪612‬‬ ‫ساحس‬ ‫ُ‬ ‫مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مازندران‪:‬‬ ‫حمایت از اقتصاد خانواده‪ ،‬اولویت استان است‬ ‫اپلیکیشن و همچنین سامانه‬ ‫هایی در دوران شیوع کرونا‬ ‫در استان راه اندازی شد‬ ‫و سطح دسترسی زنان‬ ‫سرپرست خانوار‪ ،‬فعاالن‬ ‫مشاغل خانوادگی و همچنین‬ ‫بانوان کارافرین را به این‬ ‫سامانه میسر کردیم تا‬ ‫شهروندان بدون اینکه نیازی‬ ‫به تردد در سطح شهر داشته‬ ‫باشند‪ ،‬سفارش های مورد نیاز‬ ‫خود را از این دو مسیر تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور زنان و خانواده اسـتانداری مازندران‬ ‫در ایـن جلسـه کـه بـه صـورت ویدئوکنفرانسـی‬ ‫برگزار شـد‪ ،‬ضمـن تشـریح اقدامات انجام شـده‬ ‫گفـت‪ :‬اپلیکیشـن و همچنیـن سـامانه هایـی در‬ ‫دوران شـیوع کرونـا در اسـتان راه انـدازی شـد و‬ ‫سـطح دسترسـی زنان سرپرسـت خانوار‪ ،‬فعاالن‬ ‫مشـاغل خانوادگـی و همچنین بانـوان کارافرین‬ ‫را بـه ایـن سـامانه میسـر کردیـم تـا شـهروندان‬ ‫بـدون اینکـه نیـازی بـه تـردد در سـطح شـهر‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬سـفارش های مـورد نیاز خـود را‬ ‫از ایـن دو مسـیر تهیـه کنند‪.‬‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسـی در ادامـه افـزود‪ :‬دفتـر‬ ‫امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازنـدران‬ ‫همچنیـن با هماهنگی جهاد دانشـگاهی اسـتان‬ ‫در خصـوص امـوزش مجـازی جامعـه هـدف‬ ‫خـود در بخـش تجـارت الکترونیـک‪ ،‬دوره هـای‬ ‫اموزشـی را طراحـی کـرد و اولویـت شـرکت در‬ ‫ایـن دوره هـای رایـگان نیز بـا موسسـات خیریه‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫متخصصـان جهاد دانشـگاهی در سـال جدید در‬ ‫ِ‬ ‫دسـت اجراسـت و ما امیدواریم سـایر دستگا ه ها‬ ‫نیـز در ایـن بخش مـا را یاری کنند تا بخشـی از‬ ‫فشـاری که به کسـب و کارهـای زنان وارد شـد‪،‬‬ ‫جبران شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه ویدئوکنفرانسـی‪،‬‬ ‫دکتـر باجلان‪ ،‬معـاون اداری مالی کمیتـه امداد‬ ‫کشـور و مهنـدس ثابـت مشـاور وی نیـز حضور‬ ‫داشـتند و بـه تشـریح سـامانه سـخا پرداختند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت دادستانی جهت کاهش سرقت‬ ‫تاسیسات برقی گلستان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق گلسـتان‬ ‫گفـت ‪ :‬اقداماتـی که مجموعه دادسـتانی در‬ ‫جهت حمایـت از توزیـع برق اسـتان جهت‬ ‫کاهـش سـرقت تاسیسـات برقـی و وصول‬ ‫مطالبـات مـی دهد قابـل تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی‬ ‫بـرق گلسـتان ‪ ،‬علـی اکبـر نصیـری در دیـدار بـا‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫همـکاری دادسـتانی در نهادینـه کـردن مصـرف‬ ‫بهینـه بـرق و رعایـت الگـوی مصـرف و همچنین‬ ‫پیشـگیری از سـرقت تاسیسـات برقـی‪ ،‬بسـیار اثر‬ ‫گذار اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره بـه اینکه سـاعات کار ادارات در زمان‬ ‫پیـک مصـرف بـرق اسـت و بـار مصـرف را بـاال‬ ‫می بـرد گفـت ‪ :‬بایسـتی تدابیری اندیشـیده شـود‬ ‫تـا بتوانیـم پیـک مصـرف بـرق اسـتان را کاهـش‬ ‫دهیـم ‪.‬‬ ‫نصیـری ادامـه داد ‪ :‬بـا توجـه ضـرورت مدیریـت‬ ‫مصـرف انـرژی در ادارات و ارگانهـا ‪ ،‬رصـد و پایش‬ ‫ایـن مهـم توسـط مرکـز پایـش فهـام و همـکاران‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان انجـام مـی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫نصیـری افـزود ‪ :‬دادگسـتری کل گلسـتان رتبـه‬ ‫اول در بیـن ادارات سـطح اسـتان در امـر مدیریت‬ ‫مصـرف بهینـه انـرژی بـرق در تابسـتان ‪ ۹۷‬را‬ ‫کسـب نمـود کـه ایـن مهـم باعـث مـی شـود تـا‬ ‫زمینـه افزایـش پایـداری شـبکه هـای توزیـع و‬ ‫تامین مناسـب برق مشـترکان در اسـتان گلستان‬ ‫نهادهـای حمایتـی‪ ،‬افـراد و سـمن هایی کـه در‬ ‫طرح هـای ملـی مشـارکت داشـتند و موسسـات‬ ‫زیـر نظـر شـهرداری ها اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬هـدف مـا از برگـزاری این‬ ‫دوره هـا‪ ،‬ایـن اسـت کـه افـراد جامعـه هـدف به‬ ‫سـطحی از توانمنـدی در تجـارت الکترونیـک‬ ‫برسـند کـه مکانیسـمی دائمـی برای دسترسـی‬ ‫بـه بازارهـای فـروش محصـوالت خـود تعییـن‬ ‫کننـد و ایـن دوره هـا با همـکاری کارشناسـان و‬ ‫را فراهـم مـی اورد‪.‬‬ ‫نصیـری از تعامـل بسـیار مناسـب عوامـل و‬ ‫همـکاران دسـتگاه هـای قضائی و انتظامی اسـتان‬ ‫بـا صنعـت توزیـع بـرق قدردانـی کـرد و اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬همکاری مجموعه هـای قضائی و انتظامی‬ ‫با این شـرکت موجب شـده تا در زمینه شناسـائی‬ ‫و دسـتگیری سـارقان تاسیسـات و شـبکه هـای‬ ‫توزیـع بـرق اقدامات شایسـته ای صـورت پذیرفته‬ ‫و فعالیـت هائی نیـز در زمینه اقدامات پیشـگیرانه‬ ‫بـرای جلوگیـری از سـوء اسـتفاده از بـرق هـم به‬ ‫اجـرا درامده اسـت‪.‬‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان ضمـن‬ ‫ابـراز خرسـندی از وجـود تعامـل شایسـته بیـن‬ ‫مجموعـه قضائـی و صنعـت توزیـع بـرق بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬هـر چـه امـور محولـه را درسـت تـر و‬ ‫شایسـته تـر انجـام دهیـم‪ ،‬بیشـتر مـورد عنایـت‬ ‫پـروردگار متعـال قرار گرفتـه و مردم هـم رضایت‬ ‫بیشـتری خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام حسـینی تصریـح کرد‪ :‬هـر جا که‬ ‫بـه وظائـف درسـت عمـل شـده و قاطـع کار کرده‬ ‫ایـم‪ ،‬سـودمندی بیشـتری در برداشـته و بـا ارائـه‬ ‫خدمـات شایسـته بـه مـردم‪ ،‬مـی توانیـم در ایـن‬ ‫توفیـق الهـی‪ ،‬بیـش از پیـش نقـش افرینـی کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مشـکالت و چالش هائی که‬ ‫در زمینـه اسـتفاده هـای غیرمجـاز از بـرق وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬قطعـاً مورد توجه دسـتگاه قضائی قرار دارد و‬ ‫بـا بهره گیـری از اهرم هـای الزم و قانونـی به انها‬ ‫پرداخته خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫مسدود کردن شیر های گاز با در پوش پس از جمع اوری‬ ‫وسایل گاز سوز‬ ‫سـید جلال ابوالقاسـمی در ایـن رابطه گفـت‪ :‬رعایت‬ ‫نـکات ایمنـی ضامـن سلامتی و اسـایش مشـترکین‬ ‫می باشـد بنابـر این مشـترکین عزیز نیاز اسـت نکات‬ ‫ایمنـی و مباحـث مطـرح شـده از سـوی واحـد های‬ ‫متولـی را همـواره مورد توجـه قرار داده تا اسـایش و‬ ‫اطمینـان خاطـر را بـرای خـود و خانواده فراهـم کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه گرمشـدن هـوا بسـیاری از‬ ‫مشـترکین گاز طبیعـی وسـایل گرمایشـی خـود را‬ ‫جمـع اوری کردنـد که در این رابطه نیاز اسـت نکات‬ ‫مهمـی مـورد توجـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـمی خطـاب بـه مشـترکین شـرکت تصریـح‬ ‫کـرد ‪ :‬دقـت شـود پـس از جمـع اوری وسـایل گاز‬ ‫سـوز شـیرهای مصرف گاز بسـته شـده و بـا در پوش‬ ‫مناسـب محل خـروج گاز مسـدود گردد تا انشـاء ا‪...‬‬ ‫شـاهد بـروز حادثـه بعلت نشـت گاز از محل شـیرها‬ ‫نباشید ‪.‬‬ ‫وی در ادامـه گفـت‪ :‬از مـواد دیگری کـه در این فصل‬ ‫سـال مـورد توجـه مـی باشـد مسـافرت و یـا تـرک‬ ‫منـزل هموطنـان برای مدت طوالنی اسـت که در این‬ ‫زمینـه باید وسـایل گازسـوز منـازل خـود را خاموش‬ ‫نمـوده و شـیرهای مصـرف انها بویژه شـیر اصلی گاز‬ ‫بعـد از کنتـور را ببندنـد کـه ایـن اقـدام موجـب مـی‬ ‫شـود مشـترکین عزیـز باارامش خاطـر مسـافرت نماید‪.‬‬ ‫رئیـس روابـط عمومـی گاز گلسـتان در خاتمـه‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۲‬جوان شهریاری در رودخانه‬ ‫چالوس ناپدید شدند‬ ‫امیرحسـین عسـگرزاده گفـت کـه حادثه سـقوط‬ ‫ایـن ‪ ۲‬جـوان که یکی دختـر ‪ ۱۸‬سـاله و دیگری‬ ‫پسـر ‪ ۱۹‬سـاله بود حوالی سـاعت ‪ ۱۹‬سـه شـنبه‬ ‫شـب بـه پایـگاه امـداد و نجـات جمعیـت هلال‬ ‫احمـر منطقه الرک گزارش شـد و نیروهای امداد‬ ‫و نجـات ایـن پایـگاه بـا همراهـی دیگـر نیروهای‬ ‫مردمـی ‪ ،‬امنیتـی و انتظامـی هـم بالفاصلـه بـه‬ ‫محـل وقـوع حادثـه رفتند‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن کـه جسـت و جـو تـا پاسـی از‬ ‫شـب بـه علـت تاریکـی هـوا ‪ ،‬حجـم زیـاد اب و‬ ‫گل الـود بـودن ان نتیجـه ای نداشـت ‪ ،‬افـزود‬ ‫کـه امدادگـران ایـن نهـاد از صبـح امـروز نیـز به‬ ‫همـراه دیگـر نیروهـای مردمـی و انتظامـی بـرای‬ ‫یافتـن این ‪ ۲‬جوان ناپدید شـده مشـغول فعالیت‬ ‫هسـتند و تـا ایـن لحظـه نیـز نشـانه ای از انهـا‬ ‫یافت نشـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس جمعیـت هلال احمـر چالـوس در بـاره‬ ‫چگونگـی سـقوط ‪ ۲‬جـوان به داخـل رودخانه هم‬ ‫از قـول همراهانشـان توضیـح داد ‪ :‬همراهـان این‬ ‫‪ ۲‬جـوان بـه نیروهـای امدادگـر و انتظامی منطقه‬ ‫اعلام کردنـد کـه از سـه روز پیـش بـا خـودروی‬ ‫زانتیـا بـه مازنـدران سـفر کردنـد و دیـروز هـم‬ ‫در حـال بازگشـت بـه شهرشـان بودنـد کـه برای‬ ‫اسـتراحت حاشـیه رودخانـه چالـوس متوقـف‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬طبـق گفتـه همراهـان ‪ ،‬یکـی از‬ ‫دختـران بـه قصـد شسـتن دسـت کنـار رودخانه‬ ‫رفـت کـه پـس از سـر خـوردن از روی سـنگ به‬ ‫داخـل رودخانـه سـقوط کـرد و در ایـن هنـگام‬ ‫جـوان دیگـری کـه قصـد نجـات او را داشـت ‪ ،‬به‬ ‫داخـل رودخـاه رفـت کـه اب هـر دو نفـر را برد و‬ ‫با گذشـت سـاعت ها هنـوز هیچ اثـاری از انها در‬ ‫دسـت نیست‪.‬‬ ‫رودخانـه حفاظـت شـده چالـوس در غـرب‬ ‫مازنـدران از دامنـهٔ شـمالی ارتفاعـات کنـدوان و‬ ‫طالقـان سرچشـمه می گیرد و پـس از طی حدود‬ ‫‪ ۷۲‬کیلومتـر در کنـار چالـوس بـه دریـای خـزر‬ ‫می ریـزد‪.‬‬ ‫همه سـاله تعداد زیادی از مسـافران و گردشگران‬ ‫بـه دلیـل رعایـت نکـردن احتیـاط هـای الزم در‬ ‫حاشـیه رودخانـه خروشـان چالوس بـه داخل ان‬ ‫سـقوط مـی کننـد و جـان خودشـان را از دسـت‬ ‫مـی دهند‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت دژ سازه‬ ‫پیمان رسکت با مسئولیت محدود‬ ‫ضمـن تقدیـر از مشـترکین گاز اسـتان اظهار داشـت‪:‬‬ ‫خوشـبختانه تـا کنـون مشـترکین عزیـز نهایـت‬ ‫همـکاری را بـا این شـرکت داشـته انـد وامیـد واریم‬ ‫همچنـان رعایت نـکات ایمنی مورد توجه مشـترکین‬ ‫عزیـز باشـد و بتواننـد بخوبـی از ایـن سـوخت پـاک‬ ‫اسـتفاده نماینـد‬ ‫کلمـات کلیـدی‪ :‬مسـدود کردن شـیر هـای گاز با در‬ ‫پـوش پـس از جمع اوری وسـایل گاز سـوز‬ ‫نگرانی از تعطیالت عید فطر و طغیان مجدد کرونا‬ ‫سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمان رامسـر در جلسه‬ ‫سـتاد عملیاتـی پیشـگیری از کرونا این شهرسـتان با‬ ‫اشـاره بـه تعطیلات طوالنـی عیـد فطـر در روزهـای‬ ‫پیـش رو از حضـور مسـافران در اسـتانهای شـمالی‬ ‫ابـراز نگرانـی و اظهـار کـرد‪ :‬اغـاز بـه کار مجـدد‬ ‫صنـوف مختلف و فعالیت زیرسـاختهای گردشـگری و‬ ‫همچنیـن شـرایط ویژه توریسـتی شـهرهای مازندران‬ ‫در ایـن ایـام احتماال موجب سـفر گسـترده هموطنان‬ ‫بـه ایـن منطقـه می شـود‪.‬‬ ‫دکتـر حمیدرضا مبشـری هشـدار داد‪ :‬افزایـش تعداد‬ ‫گردشـگران و مسـافران و عـدم رعایـت دسـتورالعمل‬ ‫های بهداشـتی در اماکـن عمومی و تفریحی بخصوص‬ ‫سـواحل و پارکهـای جنگلی بـه طغیان مجدد شـیوع‬ ‫ویـروس کرونا مـی انجامد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫به شـماره ثبـت ‪ 14686‬و شناسـه ملی‬ ‫‪ 14007443139‬به اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 12/02/1399‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‬ ‫‪ 1- :‬تعـداد اعضـای هیئـت مدیـره بـه‬ ‫پنج نفـر تغییـر یافـت و مـاده مربوطه‬ ‫در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اسـناد و املاک اسـتان مازندران‬ ‫اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات‬ ‫غیرتجاری سـاری‬ ‫م الف ‪854509 :‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت زرین‬ ‫اکسیژن شمال سهامی خاص‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 3279‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10760284027‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫هیئـت مدیـره مـورخ ‪01/02/1399‬‬ ‫تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد ‪ 1- :‬سـمت اعضاء‬ ‫هیئـت مدیـره تاتاریـخ ‪ 01/09/1399‬به قرار‬ ‫ذیـل تعییـن گردیدنـد‪ :‬خانـم سـیده فاطمه‬ ‫کاظمیـان بشـماره ملـی ‪2063078645‬‬ ‫بسـمت مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره‬ ‫و اقـای محمدعلـی خانـی بشـماره ملـی‬ ‫‪ 2130555721‬بـه سـمت نایـب رییـس‬ ‫هیـات مدیـره و اقـای پیمـان خانی بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 2141970725‬بـه سـمت عضـو هیات‬ ‫مدیـره ‪2-‬کلیـه اوراق بهـادار و اسـناد تعهـد‬ ‫اور بانکـی از قبیـل چـک و سـفته و بـرات و‬ ‫غیـره و عقـود و قراردادهـا و اوراق عـادی بـا‬ ‫امضـا مدیرعامـل همراه با مهر شـرکت معتبر‬ ‫میباشـد اداره کل ثبت اسـناد و امالک استان‬ ‫مازنـدران مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات‬ ‫غیرتجـاری امـل‬ ‫م الف ‪854508 :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 1/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪612‬‬ ‫خرب‬ ‫اقدام عجیب شهرداری و‬ ‫شورای شهر رشت برای تغییر‬ ‫کاربری اراضی باغ رضوان‬ ‫ارامستان رشت؟!‬ ‫بـه گـزارش گیالنسـتان احـداث ارامسـتان و‬ ‫غسـالخانه ازجملـه ملزومـات مدیریـت شـهری‬ ‫بـه شـمار مـی رود کـه در اسـناد طرح هـای‬ ‫جامـع شـهری نیز ایجاد و توسـعه گورسـتان ها‬ ‫به عنـوان تجهیـزات شـهری پیش بینـی شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ارامسـتان ها بخشـی از تجهیـزات شـهری‬ ‫محسـوب می شـوند کـه افزایـش بهینـه ان‬ ‫به عنـوان بخشـی از مکمـل زیرسـاخت های‬ ‫شـهری‪ ،‬منجـر بـه ارتقـای رفـاه اجتماعـی‬ ‫می شـو د ‪.‬‬ ‫مکان سـنجی ارامسـتان ها از بعـد شـرعی بایـد‬ ‫مکانـی باشـد کـه باعـث شکسـته شـدن نماز و‬ ‫ابطـال روزه مسـلمانان نشـود و همچنین از بعد‬ ‫موقعیـت مکانـی‪ ،‬فاصله ارامسـتان تـا محدوده‬ ‫شـهر کم تـر از ‪ ۱۰‬کیلومتـر نباشـد و طراحی و‬ ‫جانمایـی صحیـح ارامسـتان ها می توانـد منجر‬ ‫بـه ایجـاد فضایی برای پاسـخ گویی بـه نیازهای‬ ‫روحـی و روانـی منطبـق بـر اعتقـادات مـردم‬ ‫شود‪.‬شـهر رشـت دارای دو ارامسـتان تازه اباد و‬ ‫بـاغ رضـوان که یک از ان هـا در داخل و دیگری‬ ‫در بیـرون از شـهر قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫بـاغ رضـوان تنهـا ارامسـتان قابـل اسـتفاده در‬ ‫سـال های اتـی‬ ‫ارامسـتان تازه ابـاد درگذشـته ایـن قبرسـتان‬ ‫بخشـی از یـک بـاغ وسـیع چـای بـود کـه در‬ ‫کنـار محلـه کیـژده (کیـش ده) قرار داشـت‪ .‬با‬ ‫احـداث جـاده اسـفالته رشـت بـه الهیجـان‪ ،‬از‬ ‫وسـعت این قبرسـتان کاسـته و در حـال حاضر‬ ‫ً‬ ‫عملا از چرخـه دفن‬ ‫بـه علـت تکمیـل ظرفیت‬ ‫امـوات خارج شـده و بـه همین دلیل ارامسـتان‬ ‫بـاغ رضوان تبدیل به مکانی تبدیل شـده اسـت‬ ‫کـه امـروز می تـوان به راحتـی امـوات را در ان‬ ‫دفـن کرد‪.‬‬ ‫در یک صـد و هفدهمین جلسـه شـورای چهارم‬ ‫شـهر رشـت بـا دو فوریت پـروژه اجـرای پارک‬ ‫ابـی در زمینـی نزدیـک بـه بیمارسـتان اریـا‬ ‫تصویـب شـد اما ظاهـرا ً مـکان این طـرح مورد‬ ‫تاییـد سـرمایه گذار قـرار نگرفـت و بـا تصویـب‬ ‫شـورای پنجـم قرار شـد در زمینی به مسـاحت‬ ‫‪ ۱۰‬هکتـار در جـوار بـاغ رضـوان احداث شـود‪.‬‬ ‫‪ ۴۶‬هکتـار اراضـی بـاغ رضـوان بـرای تدفیـن‬ ‫امـوات عضـو هیئت مدیـره سـازمان ارامسـتان‬ ‫رشـت و عضـو هیـات امنـای گلـزار شـهدای‬ ‫رشـت بـا اشـاره بـه اغـاز بـه کار سـازمان بـاغ‬ ‫رضـوان یـا دولت ابـاد در سـال ‪ ۱۳۷۲‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬در سـال ‪ ۶۰‬هیـات امنـای تازه ابـاد بـه‬ ‫سرپرسـتی مرحـوم ایـت اهلل الکانی ایـن اراضی‬ ‫را با کاربری قبرسـتان تحویل شـهرداری رشـت‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫عبـاس مویـد با اشـاره به مسـاحت ‪ ۴۶‬هکتاری‬ ‫زمیـن بـاغ رضـوان رشـت گفـت‪ ۱۱ :‬هکتـار از‬ ‫اراضـی بـاغ رضـوان رشـت در زمـان ایـت اهلل‬ ‫الکانـی از اشـخاص حقیقـی خریـداری و ‪۳۵‬‬ ‫هکتـار از منابـع طبیعـی دریافـت شـد کـه‬ ‫تاکنـون چهـارده قطعـه ان تکمیـل و تعـدادی‬ ‫هـم بـه خانواده هـا پیش فـروش شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه دلیـل بی توجهـی مدیریتـی صـورت گرفته‬ ‫قریـب پنـج هکتار از ایـن اراضی تغییـر کاربری‬ ‫داده شـد و در حـال حاضـر بـا تصویب شـورای‬ ‫شـهر رشـت نیـز قـرار اسـت ‪ ۱۵‬هکتـار ان بـا‬ ‫تغییـر کاربـری بـه شـرکت گیل لنـد بـرای‬ ‫احـداث پـارک ابـی و سـالن های چندمنظـوره‬ ‫ازجملـه سـالن های ورزشـی و کنسـرت احداث‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫احداث پارک ابی در کنار اموات‬ ‫گفتنـی اسـت پرونـده ایـن زمیـن بـرای تغییر‬ ‫کاربـری در کمسـیون مـاده پنـج در مسـکن‬ ‫شهرسـازی در حـال رسـیدگی بـوده و پـروژه‬ ‫پـارک ابـی دقیقـاً در وسـط ارامسـتان بـاغ‬ ‫رضـوان در جوار قطعه بهشـت که فوت شـدگان‬ ‫کرونایـی در ان مدفوننـد در نظـر گرفتـه شـده‬ ‫اسـت‪.‬با توجـه بـه تکمیـل احتمالـی ظرفیـت‬ ‫ارامسـتان تازه ابـاد و نیـز رویـه در پیش گرفتـه‬ ‫شـده بـدون اینده نگـری حتـی در محـدوده‬ ‫کمتـر از ‪ ۱۰‬سـال معلـوم نیسـت بر سـر اموات‬ ‫سـال های اتی به خواهد امد و اص ً‬ ‫ال شهرسـتان‬ ‫رشـت ظرفیـت احـداث ارامسـتان در مـکان‬ ‫دیگـر دارد و یـا اگـر حوادثـی همچـون شـیوع‬ ‫کرونـا در گیلان رخ دهد‪ ،‬شهرسـتان رشـت با‬ ‫کمبـود فضـای ارامسـتان چه خواهـد کرد‪ .‬خال‬ ‫اینده نگـری در مدیریـت شـهری بـدون درنظـر‬ ‫گرفتـن پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫جـدای تمامـی موارد گفته شـده احـداث پارک‬ ‫ابـی در جـوار امـوات و سـرریزی در اب هـای‬ ‫زیرزمیـن چـه میـزان بـا در نظـر گرفتـن‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی صـورت گرفتـه و چـه‬ ‫کسـانی پاسـخگوی مشـکالت احتمالـی ان‬ ‫خواهنـد بود‪.‬عـدم اینده نگـری شـورای شـهر و‬ ‫شـهرداری و اصـرار انان برای اقـدام به واگذاری‬ ‫اراضـی بـاغ رضـوان شـائبه های بسـیاری را در‬ ‫اذهان مردم شـهر رشـت متبادر کـرده تا جایی‬ ‫کـه در سـایه سـکوت نهادهـای مسـوول اقـدام‬ ‫بـه امضـای طومـار و دادخواهـی از رئیـس قـوه‬ ‫قضائیـه کرده اند‪.‬بدیهـی اسـت توسـعه شـهری‬ ‫قطعـاً بـدون جـذب سـرمایه گذار محقـق‬ ‫نمی شـود‪ ،‬امـا مشـخص نیسـت دلیـل این همه‬ ‫سـهل انگاری سـریالی در اقدامـات مدیریتـی‬ ‫ازاین دسـت بـرای چیسـت‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫رئیس سازمان ارامستان شهرداری امل‪:‬‬ ‫راه اندازی سامانه ‪ 1530‬در سازمان ارامستان شهرداری امل‬ ‫گردشگری دریایی و احداث اسکله های دریایی فرصت خوبی‬ ‫برای سرمایه گذاران در شهرهای ساحلی بوده که اضافه کردن‬ ‫کارکرد گردشگری عالوه بر کشاورزی و ماهیان دریایی به‬ ‫اب بندان ها می تواند نوید بخش اتفاقات خوبی در حوزه‬ ‫گردشگری باشد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان ارامسـتان شـهرداری امـل در‬ ‫برنامـه هـای اجرایـی سـال ‪ 99‬از راه انـدازی‬ ‫سـامانه ‪ 1530‬در سـازمان ارامسـتان خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی شـهرداری‬ ‫امـل ‪ ،‬بهـزاد نعمتی گفت ‪ :‬سـازمان ارامسـتان‬ ‫شـهرداری جهـت تسـهیل در ارایـه خدمـات‬ ‫شـبانه روزی بـه شـهروندان و پاسـخگوی بـه‬ ‫بیمارسـتانها راه انـدازی سـامانه ‪ 1530‬را در‬ ‫الولیـت برنامـه های اجرایی سـال ‪ 99‬قـرار داده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی دربـاره وضعیـت شهرسـتان در شـرایط‬ ‫کرونایـی؛ پایـان سـال ‪ 1398‬گفـت ‪ :‬فشـار‬ ‫سـنگینی در ان روزهـا بـه مجموعـه پرسـنل‬ ‫ارامسـتان وارد شـد و کشـور روزهـای سـختی‬ ‫را تجربـه کـرد کـه سـازمان ارامسـتان بـرای‬ ‫اولیـن بـار در کشـور اقداماتـی جهـت همدلی و‬ ‫همراهـی بـا خانـواده هـای متوفیـان کرونایی از‬ ‫قبیـل خدمات رایگان تغسـیل‪ ،‬تکفین و تدفین‬ ‫بـه شـهروندان ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان ارامسـتان شـهرداری امـل در‬ ‫برنامـه هـای اجرایـی سـال ‪ 1399‬بـه نوسـازی‬ ‫ناوگان امبوالنس اشـاره و بیان کرد ‪ :‬با توجه به‬ ‫شـرایط جغرافیایی موجود در شهرسـتان امل و‬ ‫تحت پوشـش قـرار دادن تمام بیمارسـتان های‬ ‫شـهر توسـط ایـن سـازمان و طبـق اساسـنامه‬ ‫اتحادیه ارامسـتانها ‪ ،‬خرید ‪ 3‬دسـتگاه خودروی‬ ‫بـا کیفیت و مجهـز به تجهیزات پیشـرفته برای‬ ‫حمـل متوفـی با هـدف رعایت اصول بهداشـتی‬ ‫و احتـرام بـه متوفیان در دسـتور کار قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی از دیگـر برنامـه هـای اجرایـی سـازمان‬ ‫ارامسـتان در سـال ‪1399‬را احـداث قبـور‬ ‫خانوادگـی( االچیـق) و احـداث قطعـه فاخـر‬ ‫هنرمنـدان شهرسـتان امـل در بهشـت امـام‬ ‫زاده عبـداهلل (ع) اشـاره کـرد و اظهـار داشـت ‪:‬‬ ‫در زمینـی بـه مسـاحت ‪ 500‬متـر سـاخت ‪10‬‬ ‫قطعـه ارامگاه (خانوادگی ) بـا ظرفیت ‪ 6‬قبر دو‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫مدیران شهرداری ساری پاسخگوی مطالبات شهروندان‬ ‫در حوزه مدیریت شهری‬ ‫بـا هـدف حفـظ سلامت شـهروندان و‬ ‫جلوگیـری از انتشـار ویـروس کرونـا و نیـز‬ ‫پیگیری مطالبات شـهروندی برای ششمین‬ ‫مرتبـه‪ ،‬مالقـات عمومـی غیرحضـوری‬ ‫مدیـران شـهرداری سـاری از طریق سـامانه‬ ‫‪ 137‬برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه تاکید عبـاس رجبی شـهردار‬ ‫سـاری‪ ،‬معاونـان و شـهرداران مناطـق سـه‬ ‫گانه و رییس سـازمان مدیریت و مهندسـی‬ ‫طبقـه پیـش بینـی شـده اسـت ‪.‬‬ ‫بهـزاد نعمتی گفت ‪ :‬تکمیل و توسـعه قطعه ‪29‬‬ ‫و ‪ 30‬جهـت افزایـش ظرفیـت قبـور و تسـطیح‬ ‫بیـن قبـور هـم از برنامه هـای اجرایی سـازمان‬ ‫در سـال پیش رو اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان ارامسـتان با اشـاره بـه ظرفیت‬ ‫دنیـای مجـازی در زندگـی روزانـه افـراد از راه‬ ‫انـدازی سیسـتم جسـتجوی متوفی خبـر داد و‬ ‫اظهـار داشـت ‪ :‬در ایـن سیسـتم جهـت تامین‬ ‫رفـاه شـهروندان بـا وارد نمـودن نـام متوفـی‬ ‫تمامـی اطالعـات متوفـی از قبیـل ‪ :‬سـال فوت‬ ‫‪ ،‬نـام پـدر ‪ ،‬ادرس دفـن ‪ ،‬نـام قطعـه و ردیـف‬ ‫را بـه سـهولت بدسـت مـی اورنـد ‪ .‬مـی تـوان‬ ‫نسـخه ای از سیسـتم جسـت وجوی متوفـی از‬ ‫طریـق اپلیکیـش موبایـل در قالـب اندرویـد در‬ ‫اختیار شـهروندان قـرار داد تا بـه راحتی ادرس‬ ‫مربـوط بـه قبـور عزیزان خـود را بیابنـد ‪ .‬نصب‬ ‫و راه انـدازی ایـن سیسـتم می توانـد علاوه بـر‬ ‫افزایـش راحتی بـرای خانواده واشـنایان متوفی‬ ‫‪ ،‬شناسـنامه کاملـی از فـرد فـوت شـده باشـد‪.‬‬ ‫بهـزاد نعمتـی بـا اشـاره بـه اینکـه حـوادث و‬ ‫بالیـای طبیعی بخشـی از حقیقـت زندگی بوده‬ ‫و امـکان بـروز هرگونـه حادثه و قـرار گرفتن در‬ ‫شـرایط بحرانـی وجـود دارد ‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬بـه‬ ‫منظـور امادگی در مواقـع بحرانی طرح طاهرین‬ ‫بـا توجه بـه درخواسـت هـای مکرر شـهروندان‬ ‫جهـت کمـک رسـانی افتخـاری و داوطلبانه در‬ ‫امر تغسـیل و تطهیر اموات در بهشـت امام زاده‬ ‫عبدالـه (ع) با رویکرد اموزشـی ‪ ،‬معادشناسـی و‬ ‫معـاد بـاوری ‪ ،‬اجرا می شـود‪.‬‬ ‫شـبکه حمـل و نقـل‪ ،‬بـا حضـور در مرکـز‬ ‫سـامانه ارتبـاط مردمـی ‪ 137‬پاسـخگوی‬ ‫مطالبات‪ ،‬نظرات و مشـکالت شـهروندان در‬ ‫حـوزه مدیریـت شـهری بـوده اند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬پیـش از شـیوع و انتشـار‬ ‫ویـروس کرونـا سـه شـنبه هـای هـر هفته‬ ‫در عمـارت شـهرداری این مالقـات عمومی‬ ‫مدیـران بـا شـهروندان برگـزار مـی شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اغاز طرح پاکسازی زمین های بایر و مخروبه در گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی‬ ‫و روابـط عمومـی شـهرداری‬ ‫گـرگان‪ ،‬موسـی الرضا صفـری‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬اراضـی بـاز و بایـر‬ ‫در محـدوده شـهری بـه سـبب‬ ‫بارش هـای بهـاری پوشـیده از‬ ‫علف هـای هـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا گـرم شـدن‬ ‫هـوا و پایـان فصـل بهـار بـرای‬ ‫جلوگیـری از حریـق‪ ،‬اتش زدن‬ ‫احتمالـی و جلوگیـری از فراهم‬ ‫شـدن زیسـتگاه مناسـب بـرای‬ ‫فعالیـت حشـرات و جونـدگان‬ ‫مـوذی‪ ،‬ایـن معاونت پاکسـازی‬ ‫زمین هـای مخروبه و بایر سـطح‬ ‫مناطق سـه گانه را با استفاده از‬ ‫ادوات و ماشـین االت شهرداری‬ ‫و همچنیـن بـا اسـتفاده از ظرفیـت بخـش‬ ‫خصوصـی در دسـتور کار قـرار داده اسـت‪.‬معاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری گرگان‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن اقـدام بـا بکارگیـری یکدسـتگاه لودر‬ ‫اسـتیجاری در حـال اجـرا اسـت و ایـن طـرح به‬ ‫طـور مسـتمر بـا هـدف رفـع مشـکالت زیسـت‬ ‫محیطـی و اراسـتن چهره منظر شـهری در حال‬ ‫انجام اسـت‪.‬‬ ‫صفـری بیـان کـرد‪ :‬تاکنـون چهـار شـهرک در‬ ‫گـرگان پاکسـازی شـده و ایـن اقـدام همچنـان‬ ‫ادامـه دارد‪.‬‬ ‫وی از عمـوم شـهروندان خواسـت در صورتی که‬ ‫در زمینـه موضوعـات شـهری سـوال یا مشـکلی‬ ‫دارنـد بـا توجه به تشـکیل مدیریـت فوریت های‬ ‫خدمـات شـهری در شـهرداری گرگان با شـماره‬ ‫تلفـن ‪ ۱۳۷‬تمـاس بگیرند‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست سازمان میادین و تره بار و فراورده های‬ ‫کشاورزی شهرداری رشت‬ ‫بـه گـزارش واحد خبـر مدیریـت ارتباطات و امـور بین‬ ‫الملل شـهرداری رشـت‪ ،‬معـاون برنامه ریزی و توسـعه‬ ‫سـرمایه انسـانی شـهرداری رشـت‪ ،‬پیـش از ظهـر سـه‬ ‫شـنبه در اییـن معارفـه سرپرسـت سـازمان میادیـن و‬ ‫تـره بـار و فـراورده هـای کشـاورزی شـهرداری رشـت‬ ‫ضمـن برشـمردن پسـت هـای مدیریتـی مرتضـی‬ ‫عاطفـی بعنـوان رئیـس جدیـد ایـن سـازمان‪ ،‬وی را از‬ ‫نیروهـای زبـده و باسـابقه شـهرداری برشـمرد و اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬اثربخشـی ایـن مدیـر باتجربـه در پسـت جدیـد‬ ‫انتظاریسـت کـه از وی مـی رود‪.‬‬ ‫علـی بهارمسـت گفـت‪ :‬سـازمان میادیـن و تـره بـار و‬ ‫فراورده های کشـاورزی شـهرداری رشـت مـی تواند از‬ ‫سـازمان هـای درامدزا برای شـهرداری باشـد و با توجه‬ ‫بـه تامیـن هزینـه هـای خـود‪ ،‬تاکنـون نیـز بـار مالـی‬ ‫مضاعفـی بر دوش شـهرداری نگذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬انتطـار مـی رود با بهرمنـدی از ظرفیت های‬ ‫موجود در این سـازمان برای سـاماندهی مشـاغل و دکه‬ ‫های سـطح شـهر و صنوف مزاحم اسـتفاده شود‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول گفـت‪ :‬سـاماندهی اصناف موجـب درامد‬ ‫خوبی بـرای شـهرداری می شـود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسانی شهرداری‬ ‫رشـت خاطر نشـان کرد‪ :‬بی شـک اسـتفاده از تجربیات‬ ‫شـهرهای دیگـر در ایـن زمینـه بسـیار موثر اسـت و در‬ ‫شـهرهای بزرگـی همچـون تهـران‪ ،‬شـیراز و اصفهـان‪،‬‬ ‫سـازمان میادین و تـره بـار در بحث تامین درامد بسـیار‬ ‫خـوب عمل کـرد بنابراین باید از تجربیات این سـازمان‬ ‫گ نیز اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫در شـهرهای بـزر ‬ ‫بهارمسـت بـر لزوم پابنـد بـودن بـر تعهـدات سـازمانی‬ ‫تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬بـا انجـام تعهـدات‪ ،‬مـی تـوان به‬ ‫کمـک شـهرداری رشـت رفـت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسانی شهرداری‬ ‫رشـت در ادامـه‪ ،‬ضمـن قدردانـی از تلاش هـای مدیر‬ ‫پیشـین سـازمان میادیـن و تـره بـار و فـراورده هـای‬ ‫کشـاورزی شـهرداری رشـت‪ ،‬بـرای مرتضـی عاطفـی‬ ‫مدیـر جدیـد ایـن سـازمان نیـز ارزوی موفقیـت کرد‪.‬‬ ‫ناصـر عطایـی سرپرسـت معاونـت مالـی و اقتصـادی‪،‬‬ ‫اسـماعیل رحمتـی مدیر اداره بازرسـی‪ ،‬بابـک رمضانی‬ ‫معاونـت خدمـات شـهر شـهرداری رشـت‪ ،‬علیرضـا‬ ‫حسـنی سرپرسـت مدیریـت حـوزه شـهردار و امـور‬ ‫شـورای اسلامی شـهر رشـت و همچنین علیرضـا قانع‬ ‫مدیـر ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری رشـت نیز‬ ‫در ایـن مراسـم حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 1/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪612‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫سعیدی پور مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامیراباد ‪:‬‬ ‫تنوع مراودات کاال در بندرامیراباد با ورود کاالهای‬ ‫کانتینری افزایش می یابد‬ ‫مدیر بندرامیراباد اظهار‬ ‫داشت این کشتی که‬ ‫حامل ‪ TEU ۶۴‬کانتینر‬ ‫حاوی تایر کامیون و‬ ‫وانت به تناژ یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۷‬تن جهت مصرف‬ ‫در بازارهای داخلی می‬ ‫باشد از بندر اکتائو‬ ‫به مقصد بندرامیراباد‬ ‫بارگیری شده است‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرامیرابـاد بـا‬ ‫بیـان اینکـه یکـی از مزیـت هـای بندرامیرابـاد‬ ‫در اختیـار داشـتن تجهیزات تخلیـه و بارگیری‬ ‫کاالهـای کانتینـری علاوه بـر دارا بـودن‬ ‫تجهیـزات تخلیـه و بارگیـری کاالهـای فلـه ای‬ ‫مـی باشـد گفـت ورود کاالهـای کانتینـری در‬ ‫ماههـای گذشـته علاوه بـر تنـوع کاال ‪ ،‬موجب‬ ‫افزایـش نـوع مـراودات کاال در ایـن بنـدر شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بندرامیرابـاد؛‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور بـا بیـان‬ ‫اینکـه اغلـب کاالهـای ورودی و خروجـی در‬ ‫بندرامیرابـاد بـا توجـه بـه پایلـوت بـودن در‬ ‫غلات و همچنیـن زیرسـاخت های موجـود ‪،‬‬ ‫فلـه ای مـی باشـد از پهلوگیـری کشـتی حامل‬ ‫کاالهـای کانتینـری در یکی از اسـکله های این‬ ‫خبر‬ ‫بنـدر خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیر بندرامیراباد اظهار داشـت این کشـتی که‬ ‫حامـل ‪ TEU ۶۴‬کانتینـر حاوی تایـر کامیون و‬ ‫وانـت به تناژ یـک هزار و ‪ ۵۷‬تـن جهت مصرف‬ ‫در بازارهـای داخلی می باشـد از بنـدر اکتائو به‬ ‫مقصد بندرامیراباد بارگیری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن تعـداد کانتینرهـای ورودی در‬ ‫سـال گذشته را سـه هزار و ‪ TEU ۳۱۹‬برشمرد‬ ‫سرپرست معاونت فنی و نظارت راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‪:‬‬ ‫بازدید میدانی مدیر کل شیالت مازندران از بندر صیادی‬ ‫و اداره شیالت شهرستان بابلسر‬ ‫مدیر کل شـیالت اسـتان به همراه معاون صید و‬ ‫بنادر ماهیگیری ‪ ،‬رئیس اداره شـیالت شهرستان‬ ‫بابلسـر و مدیر عامل اتحادیـه کیلکاگیران از بندر‬ ‫و اداره شـیالت شهرسـتان بابلسـر بازدیـد بعمـل‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـیالت مازنـدران ‪،‬‬ ‫حسـن اسـحاقی در حاشـیه ایـن بازدید با اشـاره‬ ‫بـه جایـگاه بنـدر صیـادی در ارتقـاء و تسـهیل‬ ‫خدمـات صیـد و صیادی گفت‪ :‬یکـی از مهمترین‬ ‫بندرهـای صیـادی کشـور ‪،‬بنـدر صیادی بابلسـر‬ ‫اسـت کـه دارای ویژگی هـای خـاص خـود علـی‬ ‫کـه پیـش بینی می شـود با توجه بـه ورود یک‬ ‫هـزار و ‪ TEU ۱۵۸‬کانتینـر از اغـاز سـال ‪۹۹‬‬ ‫تاکنـون ‪ ،‬ایـن تعداد تا پایان سـال جاری رشـد‬ ‫چشـمگیری داشـته باشد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت تایـر ‪ ،‬کاتیتنرهـای خالـی‬ ‫‪ ،‬پنبـه و ‪ ...‬عمـده کاالهـای کانتینـری هسـتند‬ ‫کـه در سـال جـاری در بندرامیرابـاد تخلیـه و‬ ‫بارگیـری شـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رغـم صید کیلـکا ‪ ،‬به عنوان بزرگترین پسـکرانه‬ ‫پـرورش ماهـی در دریـا می باشـد ‪ .‬و بـا توجـه‬ ‫بـه ظرفیت هـا و توانمندی هـای شـیالتی ایـن‬ ‫شهرسـتان رونـد تکمیـل ان سـرعت بیشـتری‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت ‪:‬پیشـرفت فیزیکی بنـدر ‪ ،‬وضعیت‬ ‫صیـد کیلـکا و وضعیت ابـزی پروری شهرسـتان‬ ‫بابلسـر از مهمتریـن مباحث و موضوعـات مطرح‬ ‫شـده در ایـن بازدید بـوده که مدیر کل شـیالت‬ ‫مازندران دسـتورات الزم را در جهت رفع مسـائل‬ ‫و مشـکالت موجود صـادر کرد‪.‬‬ ‫عملیات تعریض و اسفالت محور‬ ‫« شهید داداش نیا «در دست اجراست‬ ‫سرپرسـت معاونـت فنـی و نظـارت اداره کل راهداری‬ ‫و حمـل و نقـل جاده ایمازنـدران از عملیـات تعریض و‬ ‫اسـفالت محـور فرعـی شـهید داداش نیا خشـرودپی‬ ‫شهرسـتان بابل بطول شـش و نیم کیلومتـر به عرض‬ ‫چهـار و نیـم متربا اعتبار بالغ بر بیسـت وسـه میلیارد‬ ‫ریـال خبرداد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل‬ ‫و نقـل جاده ای اسـتان مازندران ‪ ،‬محسـن محمدنژاد‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬محـور مذکـور بـه طـول ‪ ۱۴‬کیلومتـر‬ ‫بـوده کـه عملیـات تعریض یـک الین محور بـه طول‬ ‫‪10‬کیلومتـر و بـه عرض ‪ ۵‬متر طی سـالهای گذشـته‬ ‫در دسـتور کار قـرار گرفت‪ .‬این عملیـات در ‪ 3‬قرارداد‬ ‫انجـام شـد کـه قـرارداد اول شـامل عملیـات تعریض‬ ‫دو طرفـه بـه طـول ‪2‬و نیـم کیلومتر به عـرض ‪ ۵‬متر‬ ‫و قـرارداد دوم شـامل عملیـات تعریـض دو طرفـه بـه‬ ‫طـول ‪ ۱/۱‬کیلومتـر بـه عـرض ‪ ۵‬متر و قرارداد سـوم‬ ‫بـه طـول ‪ 6‬و نیـم کیلومتـر و عرض ‪ 4‬و نیـم متر می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن اداره کل عملیـات تعریـض و ارتقـای‬ ‫محـور را بـا شـتاب مضاعف در دسـتور کار خـود قرار‬ ‫داد کـه تـا به امـروز بر مبنـای قـرارداد اول ‪5‬کیلومتر‬ ‫از محـور‪ ،‬تعریـض و اسـفالت شـده و ‪1‬و نیـم کیومتر‬ ‫نیز در مرحله اسـفالت اسـت که این مرحله پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی ‪ 85‬درصـد دارد‪ .‬از قـرارداد دوم نیزاسـفالت‬ ‫‪1‬و نیـم کیلومتـر اجـرا شـده و ‪ ۷۰۰‬متـر در مرحلـه‬ ‫روسـازی بتنیقـرار دارد که پیشـرفت فیزیکـی ان ‪40‬‬ ‫بازدیدبخشدارشهرستان گلوگاه ازاجرای طرح دیواره‬ ‫و کانال سنگی در روستاهای این شهرستان‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان‬ ‫سـید رضـا هاشـمی مدیـر بنیاد مسـکن انقالب اسلامی‬ ‫مازنـدران‪ّ ،‬‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه از بازدیـد محمود جانلو بخشـداربخش مرکزی از‬ ‫اجـرای طـرح دیـواره و کانـال سـنگی درروسـتاهای اغـوزدره ونیاال‬ ‫درشهرسـتان گلوگاه خبـر داد ‪.‬‬ ‫هاشـمی مدیر بنیاد مسـکن شهرسـتان گلوگاه ضمن ارائه گزارشـی‬ ‫از فعالیتهـا و عملکـرد این بنیاد‪ ،‬به مشـخصات پروژه اجـرای دیواره‬ ‫سـنگی درروسـتای اغـوزدره اشـاره وبیـان داشـت‪ :‬در روسـتای‬ ‫اغـوزدره در راسـتای سـیل ابـان سـال ‪ 98‬در داخل بافـت مناطقی‬ ‫دچـار حادثـه رانـش زمین شـد کـه این نقاط توسـط بنیاد مسـکن‬ ‫شناسـایی و عملیـات اجـرای دیوارسـنگی بطول ‪ 150‬متروبـا اعتبار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 4‬هـزار میلیـون ریال جهت تثبیـت زمین وجلوگیـری از رانش اغاز‬ ‫ودرحـال اجرا می باشـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه اجـرای کانال سـنگی در روسـتای نیاال نیز اشـاره‬ ‫وافـزود‪ :‬رونـد اجـرای کانال سـنگی در روسـتای نیاال جهـت هدایت‬ ‫ابهـای باالدسـت و همچنیـن ابهـای سـطحی روسـتا کـه بـا بارش‬ ‫نـزوالت جـوی همـراه بوده بطـول حـدودا ً ‪ 100‬متربا اعتبـار ‪ 4‬هزار‬ ‫میلیـون ریـال هـم اکنـون با سـرعت ونظارت دقیـق ادامـه دارد‪.‬‬ ‫درادامـه این بازدید محمود جانلو بخشـدار بخش مرکزی شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه بـا اشـاره بـه فعالیتهای خـوب بنیاد مسـکن که در توسـعه‬ ‫روسـتاها و محرومیـت زدایی نقـش اساسـی دارد از عملکردمدیریت‬ ‫وپرسـنل این نهاد در شهرسـتان گلـوگاه تقدیرنمود‪.‬‬ ‫درصـد می باشـد‪ .‬همچنین در ادامـه عملیات تعریض‬ ‫ایـن محـور در قـرارداد سـوم ‪ ۱/۱‬کیلومتـر از محـور‬ ‫اسـفالت شـده اسـت و ادامه ان با پیشـرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۷۰‬درصـددر دسـت اجرا اسـت‪.‬‬ ‫محمدنـژاد در خصـوص ایمـن سـازی محـور مذکـور‬ ‫گفـت‪ :‬اقداماتـی از قبیـل نصـب نیوجرسـی ‪ ،‬نصـب‬ ‫چـراغ چشـمک زن‪ ،‬خـط کشـی‪ ،‬روکـش اسـفالت‪،‬‬ ‫اجـرای شـیار های لرزاننده و ‪ ....‬توسـط ایـن اداره کل‬ ‫انجام شـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت فنـی و نظـارت راهـداری و حمل‬ ‫و نقـل جاده ایمازنـدران در ادامـه افزود‪ :‬بـرای تعریض‬ ‫مابقـی مسـیر ( بیـش از ‪ ۲‬کیلومتر ) پیـش بینی می‬ ‫شـود بـا توجـه بـه شـرایط موجـود اتمـام عملیـات‬ ‫تعریـض نهایـی محـور نیـاز بـه اعتبـاری بالـغ بـر ‪۹‬‬ ‫میلیـارد تومان داشـته باشـد که انشـاهلل بـا تخصیص‬ ‫اعتبـار و نهایـی شـدن عملیـات تعریـض‪ ،‬اقدامـات‬ ‫ایمـن سـازی و نگهـداری محـور در دسـتور کار قـرار‬ ‫مـی گیرد‪.‬‬ ‫راهکارهای مدیریت مگس‬ ‫میوه مدیترانه ای در باغات‪/‬‬ ‫همه میوه های رسیده سریعا‬ ‫برداشت شوند‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬مجیـد‬ ‫بهـادری بـا اشـاره اینکـه مگـس میـوه‬ ‫مدیترانـه ای یکـی از افـات مهـم درختـان‬ ‫میوه اسـت که بیـش از همه به انـواع میوه‬ ‫هـای هلو‪ ،‬شـلیل‪ ،‬انـواع مرکبـات‪ ،‬خرمالو‪،‬‬ ‫انجیر‪ ،‬سـیب‪ ،‬گالبی و ازگیـل ژاپنی حمله‬ ‫و خسـارت مـی زنـد‪ ،‬راهکارهـای مدیریت‬ ‫مگس میـوه مدیترانه ای در باغات مرکبات‬ ‫و سـیاه ریشـه را اعلام کـرد و گفـت‪ :‬بـه‬ ‫منظـور کاهـش جمعیـت و جلوگیـری‬ ‫از خسـارت ایـن افـت در مـاه هـای اتـی‬ ‫روی میزبـان هـای هلو‪ ،‬شـلیل و مرکبات‪،‬‬ ‫باغداران نسـبت به برداشـت سـریع تمامی‬ ‫میـوه هـای رسـیده بـه ویـژه میـوه هـای‬ ‫نارنـج و پرتقـال والنسـیا باقیمانده از سـال‬ ‫قبـل‪ ،‬هلـوی پیـش رس‪ ،‬الوچـه و ازگیـل‬ ‫ژاپنی سـالجاری موجـود در باغـات و خانه‬ ‫سـراها‪ ،‬جمـع اوری و مدفون نمـودن میوه‬ ‫هـای ریـزش یافتـه پـای درختان بـه ویژه‬ ‫میـوه هـای نارنـج در عمـق بیـش از ‪50‬‬ ‫سـانتیمتری خـاک اقـدام کنند‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازنـدران هماهنگـی و‬ ‫مشـاوره بـا کارشناسـان حفـظ نباتـات و‬ ‫کلینیـک هـای گیاهپزشـکی بـرای نصـب‬ ‫تلـه هـای جلـب کننـده بـه تعـداد حداقل‬ ‫‪ 30‬تـا ‪ 40‬عـدد در هکتـار در باغـات بـا‬ ‫سـابقه الودگـی به ِویـژه در باغـات مختلط‬ ‫مرکبـات و سـیاه ریشـه بـه منظـور شـکار‬ ‫انبـوه و از بیـن بـردن جمعیـت اول فصـل‬ ‫مگـس میـوه را ضـروری دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫رعایـت بهداشـت عمومی کف بـاغ از قبیل‬ ‫حـذف و از بیـن بـردن علـف هـای هـرز‬ ‫داخـل و حاشـیه باغات در کاهـش الودگی‬ ‫بسـیار موثـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی در پایـان مراقبـت ویـژه از تک درختان‬ ‫میزبـان نظیـر ازگیـل ژاپنی‪ ،‬الوچـه‪ ،‬هلو و‬ ‫شـلیل در باغـات و خانـه سـراها از طریـق‬ ‫نصـب تلـه هـای جلـب کننـده یـا کانـون‬ ‫کوبـی بـا طعمـه مسـموم شـامل پروتئین‬ ‫هیدرولیـزات ‪ +‬حشـره کش را مـورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫‪ 54‬حکم تخریب بنای غیرمجاز‬ ‫در بابل اجرا شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬سـید‬ ‫احمـد طاهری گفـت‪ :‬برای اجـرای ماده ‪3‬‬ ‫و تبصـره ‪ 2‬مـاده ‪ 10‬قانـون حفـظ کاربری‬ ‫اراضی زراعی و باغی‪ ،‬نیمه اول اردیبهشـت‬ ‫امسـال بـا اجـرای ‪ 54‬حکـم قضایـی قلع و‬ ‫قمـع تغییـر کاربـری غیرمجـاز در زمیـن‬ ‫های کشـاورزی روسـتاهای تحت پوشـش‬ ‫مرکـز جهـاد کشـاورزی بابلکنـار و بیشـه‬ ‫شـمالی شهرسـتان بابل‪ ،‬سـه هـزار و ‪800‬‬ ‫مترمربـع زمین کشـاورزی این شهرسـتان‬ ‫بـه چرخـه تولید بازگشـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬به منظور حفـظ و صیانت‬ ‫از عرصه های کشـاورزی و اسـتمرار تولید‪،‬‬ ‫ایـن احـکام با همـکاری و هماهنگـی موثر‬ ‫دسـتگاه قضایی و نیروی انتظامی‪ ،‬مسـوول‬ ‫وکارشناسـان امـور اراضـی ایـن مدیریـت‬ ‫اجرا شـد‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بابـل‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬گشـت حفاظـت از اراضـی‬ ‫کشـاورزی بـه طـور مسـتمر در حـال‬ ‫رصـد فعالیـت های بخـش کشـاورزی این‬ ‫شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫طاهـری گفـت‪ :‬مالکیـن اراضـی زراعـی و‬ ‫باغی قبل از سـاخت و سـاز در اراضی خود‬ ‫بـرای دریافت مشـاوره و مجـوز به مدیریت‬ ‫و مراکـز جهاد کشـاورزی مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 1/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪612‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫گفت وگو‬ ‫«قدس» نماد مقاومت و‬ ‫پایداری جهان اسالم است‪/‬‬ ‫شکست معامله قرن‬ ‫حجـت االسلام ناصرشـکریان امیـری در گفتگـو بـا‬ ‫خبرنـگاران بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن اخریـن جمعه‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان و روز قـدس‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬روز‬ ‫قـدس روز حمایـت از مـردم مظلوم فلسـطین و اعالم‬ ‫انزجـار از دولـت غاصـب‪ ،‬ادم کـش و کـودک کـش‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی اسـت و در برابر این ملـت مظلوم‬ ‫و سـتمدیده همـه ملت هـای مسـلمان‪ ،‬ازادی خـواه و‬ ‫جهان اسلام مسئول هسـتند و ازادی قدس شریف با‬ ‫اتحاد و همبسـتگی دنیای اسلام و مقاومت و پایداری‬ ‫ملـت مقـاوم و مظلـوم فلسـطین محقق خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مقاومـت و پایـداری بیـش‬ ‫از پنـج دهـه یـک ملـت مظلـوم و سـتمدیده در برابر‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی و اسـتکبار جهانـی‪ ،‬افـزود‪ :‬طـرح‬ ‫ضـد فلسـطینی معاملـه قـرن در نطفـه محکـوم بـه‬ ‫شکسـت اسـت زیرا ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی‬ ‫و ملت هـای مسـلمان و غیر مسـلمان حامـی جریان و‬ ‫جبهـه مقاومـت و حامی فلسـطین نخواهند گذاشـت‬ ‫ایـن طـرح اجرایـی شـود و قطعـاً محکوم به شکسـت‬ ‫اسـت و افتضـاح شکسـت ان سـران مسـتکبر عالم به‬ ‫ویـژه ایـاالت متحـده امریـکا و رژیـم کـودک کـش‬ ‫صهیونیسـتی بیـش از پیـش بـی ابـرو خواهند شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تبلیغـات اسلامی مازنـدران‪ ،‬قدس شـریف‬ ‫و سـرزمین های اشـغالی را خـط قرمـز دنیـای اسلام‬ ‫و ملت هـای مسـلمان جهـان دانسـت و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫علـی رغم هزینه هـای هنگفت سـران تروریسـت پرور‬ ‫ایـاالت متحـده امریـکا و رژیـم صهیونیسـتی‪ ،‬قطعـاً‬ ‫پیـروزی بـا جریان های مقاومت در فلسـطین اشـغالی‬ ‫اسـت و ایـن وعـده و نصـرت الهـی اسـت بـه شـرط‬ ‫انکـه مقاومـت مـردم مظلـوم فلسـطین اسـتمرار یابد‬ ‫و انتفاضـه بـا قـدرت و قـوت بیشـتری ادامـه پیـدا کند‪.‬‬ ‫حجـت االسلام ناصرشـکریان امیـری با گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره امام خمینـی (ره) معمار بـزرگ و کبیر‬ ‫انقلاب اسلامی و خالـق روز جهانـی قـدس‪ ،‬خاطـر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬قـدس‪ ،‬روز حیات اسلام و ارمـان بزرگ‬ ‫ملت هـای ازادی خـواه جهـان اسـت و مسـتضعفین‬ ‫عالـم و امـت اسلامی همـواره در کنـار ملـت مظلـوم‬ ‫فلسـطین و جریان هـای مقاومـت خواهنـد ایسـتاد‪.‬‬ ‫اسـتاد حوزه هـای علمیه و دانشـگاه های مازنـدران در‬ ‫بخـش پایانی سـخنان خـود با توجه به شـیوع ویروس‬ ‫منحوس (کووید ‪ )۱۹‬در جهان‪ ،‬و کشـورهای اسلامی‬ ‫و ایـران بـزرگ و سـرافراز‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬برابـر ابالغیـه‬ ‫شـورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور روز جهانی‬ ‫قدس در هیچ نقطه ای از کشـور برگزار نخواهد شـد و‬ ‫همه مسـلمانان جهان و ملت های مظلوم و سـتمدیده‬ ‫و گروه هـای مقاومـت در فلسـطین اشـغالی و سراسـر‬ ‫منطقـه به رهنمودهای ارزشـمند مقـام معظم رهبری‬ ‫در ایـن روز بپردازنـد و بـه ان عمل کنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل تبلیغـات اسلامی مازنـدران در پایـان جای‬ ‫جای سـرزمین های اشـغالی و فلسـطین را حقوق حقه‬ ‫مردم مقاوم و مظلوم فلسـطین دانسـت و بیان داشـت‪:‬‬ ‫انتفاضـه و مقاومـت تـا پیـروزی نهایـی فلسـطین و‬ ‫ازادی قـدس شـریف و اخراج اشـغالگران ادامه خواهد‬ ‫داشـت و طراحـان معاملـه قـرن‪ ،‬شکسـت قـرن را بـا‬ ‫چشـم خـود خواهند دیـد و ارزوی تحقـق این طرح را‬ ‫بـا خـود به گـور خواهنـد برد‪.‬‬ ‫‪ ۳۵۰‬پایگاه زکات فطره را‬ ‫در مازندران جمع اوری‬ ‫می کند‬ ‫مهـدی بریمانـی بـا اشـاره بـه ایجـاد ‪ ۳۵۰‬پایگاه‬ ‫جمـع اوری زکات فطریـه در مازنـدران‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مـردم نیکـوکار اسـتان می تواننـد زکات‬ ‫فطریـه خـود را از طریـق دفاتر دبیرخانه شـورای‬ ‫زکات شهرسـتان ها؛ پایگاه هـای مسـتقر در‬ ‫میادین شـهرها؛ مراکز نیکوکاری و شـورای زکات‬ ‫روسـتاها پرداخـت کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مازندرانی هـای نوعدوسـت همچنیـن‬ ‫می تواننـد از طریـق شـماره کارت اعلام شـده‬ ‫مختـص همـان شـهر و بـا شـماره گیـری‬ ‫‪ *۸۸۷۷*۰۱۱*۵‬نسـبت بـه پرداخـت زکات‬ ‫فطریـه اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫رئیـس اداره زکات کمیتـه امـداد مازنـدران بـا‬ ‫تقدیـر از همراهـی و مشـارکت مردم نوعدوسـت‬ ‫و خیریـن اسـتان در راسـتای خدمـت رسـانی‬ ‫مطلـوب بـه نیازمندان در ایام مـاه مبارک رمضان‬ ‫گفت‪ :‬خوشـبختانه با کمک خیریـن و نیکوکاران‬ ‫شـاهد ارائـه خدمـات شایسـته بـه نیازمنـدان‬ ‫بوده ایـم وقطعـا ایـن رونـد را در عیـد فطـر هـم‬ ‫شـاهد خواهیـم بود‪.‬‬ ‫بریمانـی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬مازندرانی هـای‬ ‫نوعدوسـت سـال گذشـته پنـج میلیـارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیـون تومـان زکات فطریـه پرداخـت کردنـد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫هویت فردی؛‬ ‫حلقه گمشده نوجوان در‬ ‫دنیای امروز‬ ‫نوجوانـی دوره ای اسـت کـه در ان شـخصیت اجتماعـی فـرد‬ ‫شـکل می گیـرد و اغلـب بـا چالش هـای گوناگونـی از جملـه‬ ‫هویـت یابـی مواجـه می شـود‪ ،‬افـراد در ایـن دوران بـه تدریج‬ ‫مسـتقل می شـوند و از نظـر جسـمانی و روانـی تغییراتـی‬ ‫می کننـد‪ ،‬نحـوه برخـورد والدیـن با فرزنـدان و شـیو ه تربیتی‬ ‫کـه بـرای ان ها بـه کار می گیرند در رشـد شـخصیت و اعتماد‬ ‫بـه نفـس ان ها تاثیر بسـیار زیـادی دارد‪ ،‬به همیـن دلیل الزم‬ ‫اسـت تـا والدیـن اطالعـات خـود را از ایـن دوران بـاال ببرند و‬ ‫بـا درک عواطـف و احساسـات نوجوانـان‪ ،‬ان هـا را در مسـیر‬ ‫موفقیـت و پیشـرفت یـاری دهند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ طالبعلـی پورشـریعه روانشـناس‬ ‫بالینـی در گفت وگـو بـا ایسـنا با اشـاره بـه اینکـه ویژگی های‬ ‫شـخصیتی افـراد متفاوت اسـت و نوجوانان نیز شـخصیت های‬ ‫منحصـر بـه فـرد خـود را دارا هسـتند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بایـد‬ ‫ویژگی هـای فرزنـد خـود را بشناسـید و از مقایسـه کـردن بـا‬ ‫همسـاالن بپرهیزیـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه برخی از نوجوانان در برخی از موارد بیشـتر‬ ‫عاطفـی و احساسـی عمـل می کنند تـا منطقی‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫بـه همیـن دلیـل نیـاز اسـت تـا والدیـن روی رفتـار و اعمـال‬ ‫ان هـا نظارت داشـته باشـند‪ ،‬در مراقبـت و توجه بـه نوجوانان‬ ‫زیـاده روی نکنیـد و متناسـب بـا شـناختی کـه از فرزند خود‬ ‫داریـد بـه او ازادی عمـل بدهید‪.‬‬ ‫این روانشـناس بالینی خاطرنشـان کرد‪ :‬الزم اسـت تا دوستان‬ ‫فرزنـد نوجوانتـان را بیشـتر بشناسـید چراکـه در ایـن دوران‬ ‫افـراد بیشـترین الگوبرداری را از همسـاالن و دوسـتان نزدیک‬ ‫خـود دارنـد‪ ،‬گاهـی دوسـتان نابـاب اسـیب های فراوانـی را‬ ‫بـرای نوجـوان بـه وجـود می اورنـد‪ ،‬دختـران حـدودا در سـن‬ ‫‪ ۱۰‬سـالگی بـه بلـوغ می رسـند و در ایـن دوره رشـد موهـای‬ ‫زائـد‪ ،‬تغییـر تن صدا‪ ،‬رشـد جسـمی و اینگونه مـوارد از جمله‬ ‫ن را تجربه می کنند‬ ‫تغییراتـی هسـتند که در دوران نوجوانـی ا ‬ ‫و در پسـران نیز دوران بلوغ معموال از سـن ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬سـالگی‬ ‫شـروع می شـود و ایـن دوران همـراه با بم شـدن صـدا‪ ،‬جهش‬ ‫قد‪ ،‬رشـد جسـمی و جنسـی‪ ،‬اسـتقالل طلبی و غیره اسـت‪.‬‬ ‫پورشـریعه ادامه داد‪ :‬بهتر اسـت والدین در ایـن دوران با توجه‬ ‫بـه تغییـرات جسـمانی نوجوانـان‪ ،‬فرزنـد خـود را درک کننـد‬ ‫و ان هـا را حمایـت کننـد‪ ،‬تغذیـه مناسـبی بـرای فرزنـد خود‬ ‫فراهـم کنند و فضایی ارام و بدون تشـنج بـرای نوجوانان مهیا‬ ‫کننـد؛ از تغییـرات جسـمانی نوجـوان اگاه باشـند و در مـورد‬ ‫ان اطالعـات کسـب کـرد ه تـا بـه راحتـی بتواننـد ایـن دوره‬ ‫را بگذراننـد و بـا ایـن تغییـرات کنـار بیاینـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫مسـئولیت والدین اسـت تـا اگاهی هـای الزم و علت های رفتار‬ ‫را بـرای نوجـوان خـود توضیـح دهنـد‪ ،‬در صورتی کـه والدین‬ ‫و فرزنـدان از تغییـرات ایـن دوران اگاهـی نداشـته باشـند‪،‬‬ ‫نمی تواننـد بـه راه حـل مناسـب در مواجهـه بـا بحران هـای‬ ‫نوجوانی برسـند‪.‬‬ ‫نقش والدین در رابطه با نوجوانان‬ ‫ایـن روانشـناس بالینـی افـزود‪ :‬کیفیـت حضـور والدیـن در‬ ‫زندگـی نوجوانـان بـر تمـام جنبه هـای زندگـی ان هـا تاثیـر‬ ‫می گـذارد‪ ،‬نوجوانـی دوران حساسـی اسـت کـه انتخاب هـای‬ ‫مهـم زندگی از جمله انتخاب رشـته تحصیلی و مسـیر زندگی‬ ‫در ایـن دوران شـکل می گیـرد‪ .‬پورشـریعه بـا تاکید بـر اینکه‬ ‫والدین نقش اساسـی در هدایت فرزندان و شـکل گیری هویت‬ ‫ان هـا دارنـد‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬بنابرایـن اهمیت بـه کارگیری اصول‬ ‫تربیتـی در ایـن دوران بیـش از پیـش حس می شـود‪ ،‬نوجوان‬ ‫کـه از کودکـی خـود خارج شـده به دنبال کسـب اسـتقالل و‬ ‫کشـف جایـگاه و هویـت خود می گـردد‪ ،‬در این میـان به دلیل‬ ‫بحران هایـی کـه تجربـه می کنـد ممکـن اسـت در ارتبـاط بـا‬ ‫والدیـن خـود که سـعی بـر کنتـرل و مراقبـت از او دارند دچار‬ ‫مشـکل شـود‪ ،‬والدیـن می تواننـد بـا رفتارهـا و واکنش هـای‬ ‫صحیـح از بـروز مشـکالت و یـا حل ان هـا جلوگیـری کنند‪.‬‬ ‫انچه که در مورد نوجوان و نوجوانی باید بدانیم‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬دور ه نوجوانـی از اهمیت باالیی برخوردار اسـت‬ ‫و درصورتـی کـه والدیـن فرزنـدان خـود را بـه خوبـی تربیـت‬ ‫نکننـد‪ ،‬موجـب می شـود تا اثرات ان تا بزرگسـالی بـر فرزندان‬ ‫باقـی بمانـد و زندگـی ان هـا را بـا چالش هـای زیـادی روبه رو‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫ایـن روانشـناس بالینـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬نوجوانـان در ایـن‬ ‫سـن تمایـل دارنـد تـا مطرح شـوند‪ ،‬به ان هـا توجه شـود و به‬ ‫اسـتقالل برسـند بنابراین اگـر والدین دائما خواسـته های انان‬ ‫را سـرکوب کننـد و بـه ان هـا توجهـی نکننـد‪ ،‬باعث می شـود‬ ‫تـا فرزنـدان بـه تدریج بـه این باور برسـند که دوست داشـتنی‬ ‫نیسـتند و ویژگی های منفی در شـخصیت ان ها شـکل بگیرد؛‬ ‫البتـه توجـه بیـش از انـدازه هـم خـوب نیسـت و والدینـی‬ ‫کـه بیـش از حـد بـه فرزنـد خـود توجـه می کننـد و تمـام‬ ‫درخواسـت های فرزندشـان را فـورا بـراورده می کننـد‪ ،‬تدریـج‬ ‫بـا خواسـته های غیـر منطقی ان هـا مواجه می شـوند و ممکن‬ ‫اسـت در صـورت بـراورده نشـدن نیازهـا پرخاشـگری کنند‪.‬‬ ‫ارتباط صمیمانه با نوجوان‬ ‫پورشـریعه گفـت‪ :‬در صورتـی کـه والدیـن بتواننـد ارتبـاط‬ ‫عمیقـی بـا فرزنـدان خـود برقـرار کننـد و بـه عبـارت دیگر با‬ ‫ان هـا دوسـت شـوند‪ ،‬بسـیاری از چالش هـای بیـن ان ها حل‬ ‫می شـود و می تواننـد بـا صحبـت کـردن مسائلشـان را حـل‬ ‫کننـد‪ ،‬ارتبـاط موثـر و صمیمانـه باعـث می شـود نوجـوان در‬ ‫صـورت بـروز تعارضـات و مشـکالت بـه محیـط خانـواده پناه‬ ‫ببـرد و از اسـیب های اجتماعـی دور بمانـد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه نوجوانان در این سـن به بلوغ می رسـند‬ ‫و از نظـر جنسـی دچار تغییراتی می شـوند‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬توصیه‬ ‫می شـود والدیـن بـا روانشناسـان متخصـص در ایـن زمینـه‬ ‫صحبـت کـرده تـا بتواننـد فرزنـد خـود را از نظـر جنسـی بـه‬ ‫درسـتی اگاه کننـد‪ ،‬البتـه روش های مناسـب تربیت جنسـی‬ ‫بایـد از کودکـی اعمال شـوند‪.‬‬ ‫چالش های دوران نوجوانی‬ ‫ایـن روانشـناس بالینـی تصریح کـرد‪ :‬نوجوانان در ایـن دوره از‬ ‫نظـر جسـمانی و روانـی تغییراتـی می کننـد و می تـوان گفـت‬ ‫ایـن دوره یکـی از مهم تریـن مراحل زندگی هر انسـانی اسـت‪،‬‬ ‫اگـر نوجـوان بتوانـد به خوبـی ایـن دوره را بگذرانـد‪ ،‬در اینده‬ ‫از شـخصیت و روحیـ ه قـوی برخـوردار خواهـد شـد‪ ،‬در ایـن‬ ‫دوران نوجوانـان ممکـن اسـت بـا چالش هایی مثل کشـمکش‬ ‫میـان اسـتقالل و وابسـتگی‪ ،‬تعـارض بـا والدیـن در جنبه های‬ ‫مختلـف‪ ،‬بحـران هویـت‪ ،‬نیازهـای جنسـی و چگونگـی ان‬ ‫مواجه شـوند‪.‬‬ ‫پورشـریعه اظهـار کـرد‪ :‬بسـیاری از والدیـن بـا وجـود رعایـت‬ ‫تمامـی نـکات فررزند پـروری‪ ،‬موفق بـه برقراری ارتبـاط موثر‬ ‫بـا نوجـوان خـود و حل تعارضـات موجـود نمی شـوند؛ در این‬ ‫شـرایط لـزوم مراجعـه به مشـاوره روانشناسـی نوجـوان حس‬ ‫می شـود‪ .‬روانشـناس با ریشـه یابی و ارائـه راهکارهـای موثر به‬ ‫شـما کمـک می کند‪.‬‬ ‫بـه فرزند خـود فرصت جبـران بدهیـد و او را به خاطر‬ ‫اشتباهاتش سـرزنش نکنید‬ ‫وی بـا بیـان اینکه معمـوال نوجوانـان در دوران نوجوانی ممکن‬ ‫اسـت خطاهایـی داشـته باشـند امـا از ایـن طریـق به کسـب‬ ‫تجربـه و یادگیـری می پردازنـد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬اگـر والدیـن‬ ‫نوجوانـان اجـازه دهنـد که ان هـا مسـئولیت کار اشـتباه خود‬ ‫را بـر عهـده بگیرنـد‪ ،‬موجـب می شـود تـا بتواننـد خطایی که‬ ‫مرتکـب شـده اند را جبـران کننـد و در زندگـی مهـارت حـل‬ ‫مسـئله را بیاموزنـد اما اگـر والدین نظارت بیـش از اندازه روی‬ ‫نوجـوان خـود داشـته باشـند و بـه ان هـا فرصـت ندهنـد کـه‬ ‫خطـای خـود را جبـران کنند‪ ،‬باعث می شـود تا فرزندشـان در‬ ‫اینـده نتوانـد به خوبی از عهده ی اشـتباهات خـود بربیاید و به‬ ‫چالـش کشـیده می شـود بنابرایـن بـه والدین توصیه می شـود‬ ‫کـه اشـتباهات فرزند خـود را بپذیرند‪ ،‬ان هـا را تحقیر نکنند و‬ ‫بـرای جبـران ان بـه فرزنـدان خود کمـک کنند‪.‬‬ ‫ایـن رواشـناس بالینـی مرکـز مشـاوره در سـاری ادامـه داد‪:‬‬ ‫خصوصیـات عاطفـی کـودک با ورود به سـن بلـوغ و نوجوانی‪،‬‬ ‫روح و روانـش در کنـار تغییـرات زیسـتی و هورمونـی‪ ،‬دچـار‬ ‫تالطـم گشـته‪ ،‬روحیـات و عواطـف او ویژگی های تـازه ای پیدا‬ ‫می کنـد کـه بعضی از ان ویژگی ها حساسـیت اسـت‪ ،‬بطوریکه‬ ‫نوجـوان بـه دلیـل ایـن کـه در دوران بحـران بـه سـر می برد‪،‬‬ ‫از حساسـیت خاصـی برخـوردار اسـت‪ ،‬در برابـر هـر برخـورد‬ ‫مـا بـا او‪ ،‬عکـس العمـل نشـان می دهـد‪ ،‬گاهـی در مقابـل‬ ‫انتقادهـا‪ ،‬داد و فریـاد می کنـد‪ ،‬درهـا را بـه هـم می زنـد و یـا‬ ‫اشـیاء را پرتـاب می کند‪.‬پورشـریعه به مورد سـرگردانی در این‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫مازندران جزء ده استان برتر کشور‬ ‫در طرح بهارانه کتاب‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازندران‪ ،‬معصومه فرجـی معاون فرهنگی‬ ‫و رسـانه ایـن اداره کل بـا اشـاره بـه طـرح بهارانـه‬ ‫کتـاب گفـت‪ :‬اسـتان مازندران تا ایـن لحظه از نظر‬ ‫میـزان فـروش‪ ،‬جـزء ده اسـتان برتر کشـور با مبلغ‬ ‫‪۴۲۶‬میلیـون تومان فروش قـرار دارد و از نظر تعداد‬ ‫فـروش نیـز جز ده اسـتان برتر کشـور بـا ‪۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱۸‬جلـد کتاب اسـت‪.‬‬ ‫فرجـی افـزود‪ :‬معاونـت فرهنگـی وزارت فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی کشـور‪ ،‬در راسـتای رونق بخشیدن‬ ‫بـه بـازار کتـاب و ترویـج کتابخوانـی‪ ،‬تسـهیالتی را‬ ‫در قالـب یارانـه خریـد کتـاب از طریق کتابفروشـی‬ ‫های سراسـر اسـتان‪ ،‬مسـتقیماً به خریـداران کتاب‬ ‫پرداخـت می کنـد‪.‬‬ ‫سـنین اشـاره کرد و گفـت‪ :‬یکی دیگـر از ویژگی هـای عاطفی‬ ‫ایـن دوران ایـن اسـت کـه فـرد دچـار سـرگردانی می شـود‬ ‫چـون بیـن ارزش هـای حاکـم در مدرسـه‪ ،‬خانـواده و اجتمـاع‬ ‫هماهنگـی نمی یابـد و مشـاهده می کنـد کـه هر یـک از انان‪،‬‬ ‫ارزش هـای متفاوتـی ارائـه می دهنـد بنابراین در ایـن که کدام‬ ‫ارزش را بپذیـرد‪ ،‬دچـار سـرگردانی می شـود‪.‬وی هیجان هـای‬ ‫درونـی را از ویژگی هـای دیگـر در سـنین نوجوانی برشـمرد و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬نوجوان گاه نسـبت به بزرگسـاالن‪ ،‬بـی اعتماد و‬ ‫بـی اعتناسـت و گاه بـا اعتمـاد که ایـن نوسـانات‪ ،‬از هیجانات‬ ‫درونـی او سرچشـمه می گیـرد‪ ،‬تنـ ّوع خصلت هـای رفتـاری‬ ‫اعمـال نوجـوان و جـوان دارای پختگی نبـوده و در حال تغییر‬ ‫و دگرگونـی اسـت و دائمـاً رنـگ عـوض می کنـد‪ ،‬بـرای مثال‬ ‫گاهـی زرنـگ اسـت و گاهـی تنبلـی می کند‪.‬‬ ‫عدم اطمینان به بزرگترها‬ ‫ایـن رواشـناس بالینـی مرکـز مشـاوره در سـاری افـزود‪ :‬در‬ ‫مطـرح کردن مشـکالت عاطفی و رفتاری خود‪ ،‬بنوعی نسـبت‬ ‫بـه بزرگترها‪ ،‬احسـاس بی اعتمـادی می کند چراکه می ترسـد‬ ‫انچـه را او بـا ان هـا در میـان می گذارد با دیگـران مطرح کنند‬ ‫و رازش را بـر مال سـازند‪.‬‬ ‫پورشـریعه بـه احسـاس نگرانـی در برخـورد بـا واقعیـات‬ ‫فرزنـدان در ایـن سـنین اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬او در برخـورد‬ ‫بـا مسـائل می کوشـد از رویارویـی بـا واقعیـات بگریـزد و ایـن‬ ‫بـه ان سـبب اسـت کـه دلیـل و منطـق در او ضعیف اسـت و‬ ‫عقـل و برهـان‪ ،‬در او تحـت الشـعاع دیگـر خصوصیـات (مانند‬ ‫غـرور‪ ،‬احساسـات و عواطـف) وی اسـت‪ ،‬البتـه ایـن ویژگی در‬ ‫پسـرها بیشـتر به چشـم می خورد‪ ،‬همچنین احسـاس ناکامی‬ ‫و ناتوانـی گاهـی نوجـوان احسـاس می کنـد انچـه را کـه از او‬ ‫می خواهنـد‪ ،‬نمی توانـد انجـام دهـد؛ ایـن ویژگـی در دخترهـا‬ ‫بیشـتر دیـده می شـود چراکـه انـان زودتـر از پسـرها بـه بلوغ‬ ‫عقلـی می رسـند‪.‬‬ ‫تالش برای استقالل خود در زمینه های عاطفی‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬کـودک در دوران دبسـتان‪ ،‬هـر چـه اولیـاء‬ ‫مدرسـه بگوینـد می پذیـرد و ان هـا را انجـام می دهـد ا ّمـا در‬ ‫دوران راهنمایـی و متوسـطه از دسـتورات مدرسـه‪ ،‬احسـاس‬ ‫کـدورت و تنفّـر می کنـد و گاهی عملی خالف مقـررات انجام‬ ‫می دهـد؛ چـون می خواهـد ثابت کند که به اسـتقالل رسـیده‬ ‫اسـت؛ عالقـه به دوسـتی بـا همسـاالن بشـر در تمـام مراحل‬ ‫زندگـی خویـش همـواره نیازمنـد دوسـتی بـا دیگـران اسـت؛‬ ‫نوجوانـان و جوانـان نیز در این سـن به گروه همسـاالن‪ ،‬عالقه‬ ‫بیشـتری پیـدا می کننـد‪ ،‬با انـان روابطی دوسـتانه و صمیمانه‬ ‫برقـرار مـی سـازند و دوسـت دارند بیشـتر اوقاتشـان را با انان‬ ‫بگذرانند‪.‬روانشـناس بالینـی مرکـز مشـاوره در سـاری تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬گاه‪ ،‬ایـن عالقـه و دوسـتی تـا مرحلـه عشـق ورزیـدن‬ ‫پیـش مـی رود‪ ،‬ان هـا بـه همسـاالن خود پنـاه می برنـد‪ ،‬چون‬ ‫مشـکالتی مشـابه دارنـد‪ ،‬بـا یکدیگـر انـس می گیرنـد و بلکـه‬ ‫رفتارشـان نیـز در یکدیگـر تاثیر می گـذارد‪.‬‬ ‫پورشـریعه اظهـار کـرد‪ :‬توصیـه ای که می تـوان در ایـن باره به‬ ‫والدیـن کـرد‪ ،‬این اسـت کـه نبایـد احساسـات فـرد را در این‬ ‫سـنین‪ ،‬نسـبت بـه دوسـتانش لکـه دار کـرد‪ ،‬این که اسـتفاده‬ ‫مثبـت از دوسـتان او در حـل مشـکالت‪ ،‬کمـک بسـیار خوبی‬ ‫نیـز می تواند باشـد‪ ،‬امـام علی (ع) از چنین روشـی برای نجات‬ ‫کودکـی کـه می خواسـت خـودش را از پشـت بـام پـرت کند‪،‬‬ ‫اسـتفاده کرد و فرمود‪ :‬بروید یکی از همسـاالن و همبازی های‬ ‫او را بیاوریـد تـا بسـوی او بـاز ایـد و از پرت شـدن نجـات یابد‪.‬‬ ‫عـدم کنتـرل رفتـار‪ ،‬هنـگام خشـم وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫حساسـیت نوجـوان و جـوان نسـبت بـه مسـائل ناخوشـایند‬ ‫روح و روانـش‪ ،‬باعـث خشـمگین شـدن وی می شـود‪ ،‬خشـم‬ ‫او به گونـه ای اسـت کـه قـادر بـه کنتـرل ان نیسـت‪ ،‬بنابر این‬ ‫اطرافیـان بایـد بـا ارامـش خویـش‪ ،‬از خشـم او بکاهنـد تـا او‬ ‫بتوانـد از ایـن بحـران خـارج شـود و ایـن دوران را پشـت سـر‬ ‫گذارد‪.‬‬ ‫عالقه به محیط مساعد برای رشد ذهنی‬ ‫روانشـناس بالینـی مرکـز مشـاوره در سـاری گفـت‪ :‬نوجوان و‬ ‫جـوان بـه دنبـال محیطـی می گـردد تـا در ان محیـط رشـد‬ ‫ذهنـی یابـد و خالقیت خویش را نشـان دهد و رفتـارش مورد‬ ‫تاییـد قرار گیـرد‪ ،‬خصوصیات اجتماعـی ویژگی های اجتماعی‬ ‫این مقام مسـئول گفت‪ :‬در این طرح‪ ،‬کتابفروشـی‬ ‫هایـی کـه شـرایط الزم را دارا باشـند‪ ،‬پـس از ثبت‬ ‫نـام‪ ،‬مـی تواننـد کتاب هـای خـود را که با شـرایط‬ ‫تعییـن شـده مطابقـت داشـته باشـد به خریـداران‬ ‫بفروشـند و موسسـه خانـه کتـاب بـه نمایندگـی از‬ ‫طـرف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬معاونـت‬ ‫امـور فرهنگـی؛ مبلـغ یارانـه خریـد کتـاب را بـه‬ ‫کتابفـروش هـا پرداخـت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫وی مبلـغ کل فـروش کتاب در اسـتان را ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫و ‪۲۶۷‬میلیـون و ‪ ۵۲۸‬هـزار و ‪۱۰۱‬ریـال عنـوان‬ ‫کـرد و خاطرنشـان سـاخت‪ :‬مـا در سـطح اسـتان‬ ‫‪ ۲۵‬کتابفروشـی عضـو ایـن طـرح را داریـم کـه ‪۴‬‬ ‫کتابفروشـی در سـاری و ‪ ۲۱‬کتابفروشـی در سـایر‬ ‫شـهرهای اسـتان مسـتقر هسـتند‪.‬‬ ‫نیـز ماننـد خصوصیات عاطفـی در نوجوان و جوان رشـد کرده‬ ‫و مراحـل تـازه ای را ایجـاد می کنـد مانند مرحلـه الگو پذیری‬ ‫و تقلیـد کـه غریـزه تقلیـد‪ ،‬یـک غریـزه نیرومنـد اسـت که از‬ ‫اغـاز دوره کودکـی شـروع می شـود و در سـنین پنج تا شـش‬ ‫سـالگی بـه اوج خود می رسـد‪.‬‬ ‫پورشـریعه ادامـه داد‪ :‬کـودک در ایـن سـن علاوه بـر تقلیـد‬ ‫خـوردن و لبـاس پوشـیدن حـاالت روانی را نیـز تقلید می کند‬ ‫بـرای مثـال ترسـو بـودن یـا شـجاعت مادر (یـا هر کسـی که‬ ‫مـورد تقلیـد اوسـت) در او اثـر می گذارد‪ ،‬بـه پـدران و مادران‬ ‫بایـد سـفارش کـرد کـه در برابـر کـودکان مواظـب اعمـال و‬ ‫حـرکات خـود باشـند‪ ،‬یـک اینـه تـا هنگامـی کـه کسـی در‬ ‫مقابلـش ایسـتاده اسـت‪ ،‬تصویـر را نشـان می دهـد ا ّمـا ذهـن‬ ‫انسـان قویتـر از اینـه اسـت و بـا از بیـن رفتـن فـرد‪ ،‬بـاز هـم‬ ‫تصویـر او باقی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه مربیـان و والدیـن در ایـن امـر تاثیـر‬ ‫بسـزائی دارنـد چراکـه ایـن غریـزه در دوران نوجوانـی نیـز به‬ ‫فعالیـت خـود ادامه می دهـد‪ ،‬گفت‪ :‬نوجـوان عالوه بـر مربیان‬ ‫حـد زیادی بـه تقلید از همسـاالن خویش‬ ‫و والدیـن خـود‪ ،‬بـه ّ‬ ‫متمایل اسـت‪ ،‬مرحله تقلید در نوجوان از سـن دوازده سـالگی‬ ‫اغـاز می شـود‪ ،‬او از همکالسـی های ویـژه (از نظـر درسـی و‬ ‫اخالقـی ماننـد شـلوغ کردن یـا منظم بـودن) تقلیـد می کند‪،‬‬ ‫ایـن ویژگـی بیشـتر در پسـران بـه چشـم می خورد‪.‬‬ ‫روانشـناس بالینـی مرکـز مشـاوره در سـاری بیان کـرد‪ :‬انچه‬ ‫توجـه کـرد‪ ،‬انـواع تقلیـد‬ ‫کـه در ایـن مرحلـه بایـد بـه ان ّ‬ ‫اسـت کـه گاهـی کورکورانه و گاهـی اگاهانـه بـوده‪ ،‬در تقلید‬ ‫مضر بطـور نااگاهانه‬ ‫مضر یا غیر ّ‬ ‫کورکورانـه‪ ،‬مقلّـد از هـر عمل ّ‬ ‫پیـروی می کنـد ا ّمـا در تقلیـد اگاهانـه شـخص مقلّـد‪ ،‬نـکات‬ ‫مثبـت اعمـال مقلّـد را انتخـاب کـرده و از ان پیـروی می کند‬ ‫و اعمـال ناشایسـت را تشـخیص داده‪ ،‬کنـار گـذارده و تقلیـد‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬از ایـن جهـت والدیـن بایـد نوجوانـان و جوانـان را‬ ‫اگاه سـازند کـه در مسـائل زندگی بدون تحقیـق تقلید نکنند‬ ‫چراکـه چنیـن تقلیـدی باعـث نابودی می شـود‪.‬‬ ‫افتخار به شخصیت‬ ‫پورشـریعه گفـت‪ :‬یکـی از تمایلات غریزی بشـر که در نسـل‬ ‫جـوان بسـیار قـوی و نیرومنـد اسـت ایـن بـوده کـه نوجـوان‬ ‫بـه نـوع لبـاس‪ ،‬نـوع ارایـش مـو و نـوع واکنش هایـش در‬ ‫برخوردهـا افتخـار می کنـد و بـه اصطلاح در جمع همسـاالن‬ ‫خـود «قیافـه» می گیـرد‪ ،‬او بـه ابـراز شـخصیت و خودنمایـی‬ ‫می پـردازد؛ او می خواهـد بفهمانـد کـه مـن هم بزرگ شـده ام‪.‬‬ ‫در ایـن راسـتا‪ ،‬والدیـن بـا برخـورد مناسـب و هدایـت او در‬ ‫انتخـاب لباس های مناسـب و نوع برخوردهایـش ضمن احترام‬ ‫بـه شـخصیت وی‪ ،‬می تواننـد او را در مسـیر صحیـح هدایـت‬ ‫کننـد‪.‬وی بـه ازادی به عنوان یکی از تمایلات و خصیصه هایی‬ ‫شـدت می یابـد‪ ،‬اشـاره و تاکیـد کـرد‪ :‬این‬ ‫کـه در ایـن دوران ّ‬ ‫حـد و حصـر و بـی قیـد و شـرط‬ ‫میـل بـه صـورت ازادی بـی ّ‬ ‫اسـت‪ ،‬به طوریکـه مقـررات اجتماعی را سـد راه ارضاء تمایالت‬ ‫خویـش به حسـاب مـی اورد‪ ،‬از ان جـا که ازادی هـای بی قید‬ ‫و شـرط موجـب انحـراف و بروز مشـکالت خواهد شـد‪ ،‬باید با‬ ‫روش هـای صحیـح و بـا صحبت هـای دوسـتانه کنترل شـود‪.‬‬ ‫روانشـناس بالینـی مرکـز مشـاوره در سـاری مرحلـه اطاعـت‬ ‫را از دیگـر مسـائل در حـوزه فرزنـدان در حـال رشـد دانسـت‬ ‫و اظهـار کـرد‪ :‬ایـن مرحلـه از ا ّول راهنمایـی اغـاز می شـود‪،‬‬ ‫ایـن صفـت در این سـنین بیشـتر در میـان دختران به چشـم‬ ‫می خـورد‪ ،‬انـان بگونـه ای مطیع می شـوند کـه دیگـران تص ّور‬ ‫می کننـد خجالتـی هسـتند‪ ،‬البتّـه در ایـن مواقع بایـد مراقب‬ ‫بودکـه ایـن اطاعـت در غیـاب مـا چگونه اسـت‪ ،‬در این راسـتا‬ ‫مشـاور ه نوجـوان اهمیت زیـادی داشـته و مهارت هایـی مانند‬ ‫نحـوه ی برقـراری ارتبـاط و شـناخت عالئـق نوجـوان را بـه‬ ‫والدیـن می اموزنـد و همچنیـن مشـاوره کمـک می کنـد تـا‬ ‫والدیـن فرزنـدان خـود را قضـاوت نادرسـت نکننـد و از دیـد‬ ‫ان هـا بـه قضایـا نـگاه کنند‪.‬‬ ‫پورشـریعه یـاداور شـد‪ :‬طبیعتـا انسـان ها در ایـن دوران دچار‬ ‫اشـتباهات و ازمـون و خطـا می شـوند و در ایـن شـرایط‬ ‫مشـاوران بـه خود نوجوانـان نیز کمـک می کنند تـا راه های از‬ ‫بیـن بـردن تنش هـای روانـی و سـازگاری بـا محیـط را بیاموزنـد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 1/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪612‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫بازسازی و بهسازی مرکز معلولین نوشیروانی بابل‬ ‫با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان‬ ‫خبرنگار کرانه شمال ‪ :‬فاطمه حسن زاده‬ ‫مدیرعامـل مرکـز معلولیـن نوشـیروانی بابـل گفـت‪:‬‬ ‫بازسـازی و بهسـازی مرکزمعلولیـن نوشـیروانی بابل با‬ ‫اعتبـاری بالـغ بر یک میلیـارد تومان توسـط خیرنیک‬ ‫اندیـش مرکـز مهنـدس سـعید سـیامکی در حـال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫‪ ،‬مرتضـی بزرگـی در نشسـت خبـری بـا اعضـا‬ ‫انجمـن خبرنـگاران شهرسـتان بابـل بـا بیـان اینکـه ‪:‬‬ ‫گرامیداشـت یـاد و خاطـره مرحـوم نوشـیروانی که از‬ ‫افتخارات کشـور اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬انچه مرکز نوشـیروانی‬ ‫را از دیگـر مراکـز متمایـز کـرده بـه سـبب جنسـیت‬ ‫یعنـی نگهـداری خانم هـا و اقایان و همچنیـن ناتوانی‬ ‫جسـمی و ذهنـی معلولین اسـت‪.‬وی گفـت خدمت به‬ ‫معلـوالن ایـن مرکـز کـه متعلق به همه اسـتان اسـت‬ ‫لطفـی بودکـه شـامل حال ما شـد کـه خداونـد به ما‬ ‫عنایـت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل مرکـز معلولیـن نوشـیروانی بابـل با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه در ایـن مرکز ‪ 100‬پرسـنل بـه ‪ 120‬معلول‬ ‫خدمـات ارائـه می دهند‪ ،‬خاطر نشـان کـرد ‪ :‬همچنین‬ ‫‪ 400‬معلـول در منـازل نیـز از خدمـات توانبخشـی‪،‬‬ ‫رفاهـی و اجتماعـی ایـن مرکـز برخوردار هسـتند‪.‬‬ ‫بزرگـی بـا بیـان اینکـه هزینـه هـر معلـول ماهانـه دو‬ ‫میلیـون و ‪ 700‬هـزار تومـان اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫تنهـا یک سـوم هزینه هـای ایـن مرکز از سـوی دولت‬ ‫و بقیـه بـه کمـک خیـران پرداخت می شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـئوول یـاداور شـد‪ :‬نیازمنـد حضور گـرم همه‬ ‫احـاد مـردم چـه بـرای کمـک مالـی و چـه حمایـت‬ ‫معنـوی هسـتیم زیـرا انسـان در دوحالـت اوج غـرور‬ ‫و زمـان ناامیـدی بـا مراجعـه بـه ایـن مرکـز چگونـه‬ ‫زیسـتن و چگونـه بـودن را می امـوزد‪.‬‬ ‫بزرگـی شـفافیت مالـی را بهترین رهـاورد برای جذب‬ ‫کمـک مـردم بـه این مرکـز برشـمرد و ادامـه داد‪ :‬این‬ ‫حـق مـردم اسـت کـه بداننـد هدایـای انهـا چگونـه‬ ‫هزینـه می شـود لـذا در ایـن راسـتا بیلان هزینه هـا‬ ‫و درامـد سـاالنه مرکـز در سـطح شـهر اطالع رسـانی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل مرکز معلولین نوشـیروانی بابل از بازسـازی‬ ‫و بهسـازی ایـن مرکـز با اعتبـاری بالغ بر یـک میلیارد‬ ‫تومـان توسـط خیرنیـک اندیش سـیامکی خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن خیـر بـه مناسـبت مـاه مبـارک رمضـان‬ ‫دو هـزار بسـته معیشـتی نیـز هـر بسـته بـه مبلغ ‪10‬‬ ‫میلیـون ریـال بـه نـام مرکـز معلولیـن نوشـیروانی به‬ ‫نیازمنـدان اهـدا کـرد‪.‬وی بیـان کـرد ‪ :‬ایـن خیـر اهل‬ ‫نیشـابور و سـاکن تهـران بـوده کـه قـرار اسـت بـا‬ ‫کمک هـای میلیـاردی خـود بـزودی دارالیتـام را در‬ ‫بابـل راه انـدازی کنـد‪.‬‬ ‫بزرگـی از اسـقرار ‪ 19‬چـادر جمـع اوری کمک هـای‬ ‫مردمـی بـه مناسـبت عیـد فطـر خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫شـهروندان می تواننـد ذکات فطریـه و هدایای نقدی و‬ ‫غیرنقـدی خـود را بـه مرکز هدیه دهند تـا در کارهای‬ ‫عـام المنفعـه هزینه شـود‪.‬‬ ‫شـماره کارت ‪ 5894637000004405‬بانـک رفـاه‬ ‫مرکـز خیریه معلولین نوشـیروانی بابل امـاده پذیرش‬ ‫کمک هـای شـهروندان اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس سـعید سـیامکی در تماس تلفنی در جلسـه‬ ‫نشسـت اعضـا انجمـن خبرنـگاران بابـل در مرکـز‬ ‫معلولیـن نوشـیروانی بابـل اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫در مرکز نوشیروانی بابل داراالیتام تاسیس می کنم‬ ‫وی گفـت بـرای مـن مبلغ میلیـارد‪ ،‬همان ریال اسـت‬ ‫چـون مخاطـب معامله مـن‪ ،‬خداوند مهربان اسـت‪.‬‬ ‫ایـن خیـر نیـک اندیـش خطـاب بـه خیـران گفـت‪:‬‬ ‫اجـازه ندهیـد چـراغ نوشـیروانی بزرگ خاموش شـود‬ ‫بایـد ایـن چراغ بـرای همیشـه نورانی باقـی بماند‪ ،‬ای‬ ‫کاش فرصـت اجـازه میـداد تـا مـن نیـز در ایـن مرکز‬ ‫خدمـت می کـردم‪.‬‬ ‫مهنـدس سـیامکی بـا اشـاره بـه اینکـه قصـد دارم در‬ ‫مرکـز نوشـیروانی داراالیتام تاسـیس کنم خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬مـی خواهـم چـراغ نوشـیروانی بـزرگ در ایـن‬ ‫مرکز باشـم‪.‬‬ ‫مشـاورعالی مرکـز معلولیـن نوشـیروانی بابل افـزود‪ :‬با‬ ‫الهـام الهـی در حال سـاخت روسـتایی در سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان به نام شـکر بازار هسـتم روسـتایی محروم‬ ‫فاقـد کـم تریـن امکانـات زندگـی و حتـی اب شـرب‬ ‫مـورد نیـاز کـه حتـی مردمـش شناسـنامه ندارنـد‪،‬‬ ‫روسـتایی کـه در ایـن کشـور پهنـاور فرامـوش شـده‬ ‫بودنـد‪ ،‬قـرار اسـت در انجـا ‪ 25‬واحـد مسـکونی برای‬ ‫‪ 25‬خانـوار محـروم ان روسـتا بسـازم ‪.‬ایـن مسـئوول‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬مهـم ترین اصـل در خدمات دهـی بهینه‬ ‫بـه عزیـزان معلـول مرکـز نوشـیروانی‪ ،‬فراهـم کـردن‬ ‫ارامـش روحـی برای پرسـنل مرکز اسـت و من سـعی‬ ‫دارم ایـن بسـتر را فراهـم کنم‪.‬مهنـدس سـیامکی بـا‬ ‫اشـاره به اینکه خود را شـاگرد امـام زمان(عج)‪ ،‬بهجت‬ ‫و سـردار سـلیمانی میدانـم گفـت‪ :‬اموزه هـای انهـا را‬ ‫سـرلوحه کار خـود قـرار دادم‪.‬دکتـر گلـروخ روشـن‬ ‫خبر‬ ‫پزشـک متخصـص مرکزمعلولیـن نوشـیروانی بابل در‬ ‫نشسـت خبـری اعضـا انجمن خبرنـگاران شهرسـتان‬ ‫بابـل در مرکز معلولین نوشـیروانی بابل اظهار داشـت‪:‬‬ ‫در ایـن مرکـز از ‪ 120‬معلـول نگهـداری می شـود که‬ ‫‪ 13‬نفـر بی سرپرسـت و ‪ 6‬نفر مجهول الهویه هسـتند‬ ‫کـه بـه شـکل برابـر از خدمـات مرکـز بهـره منـد می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه خیـران عامـل پویایـی مرکـز‬ ‫هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬بـرای مـا مبلـغ اهدایـی خیـران مهم‬ ‫نیسـت مهـم نیـت پاکـی اسـت کـه خیـران دارند‪.‬‬ ‫پزشـک متخصـص مرکـز معلولیـن نوشـیروانی بابـل‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا شـیوع کرونـا اقدامـات فشـرده ای‬ ‫داشـتیم و پرسـنل مرکـز بـا جـان و دل کار کردنـد و‬ ‫حتـی بـرای یـک سـاعت مرخصـی نرفتنـد‪.‬‬ ‫دکتـر روشـن بـا اشـاره بـه اینکـه بـا شـیوع کرونـا‬ ‫معلولیـن مرکـز مشـکلی نداشـتند‪ ،‬افزود‪ :‬بـرای حفظ‬ ‫سلامت معلولیـن تمـام مالقات هـا بـا مرکـزرا ممنوع‬ ‫کردیـم و تمـام نـکات بهداشـتی در مرکـز بـه طـور‬ ‫دقیـق اجرا شـد‪.‬وی گفـت‪ :‬مـواد شـوینده‪ ،‬پروتئینی‪،‬‬ ‫غلات و حبوبـات‪ ،‬خواروبـار‪ ،‬میـوه‪ ،‬تـره بـار‪ ،‬لبنیات‪،‬‬ ‫لـوازم بهداشتی‪،‬پزشـکی والکتریکـی‪ ،‬منسـوجات و‬ ‫لـوازم سـاختمانی در حـال حاضر مهمتریـن نیاز مرکز‬ ‫معلولیـن اسـت که امیدواریـم همانند گذشـته خیران‬ ‫مـا را حمایـت کنند‪.‬‬ ‫معاون مرکز معلولین نوشیروانی بابل خبر داد‬ ‫اسـتقرار ‪ 19‬صنـدوق جمع اوری کمک هـای مردمی‬ ‫در عیـد فطر‬ ‫مهنـدس علیرضـا شـاه حسـینی در نشسـت خبری با‬ ‫اعضـا انجمـن صنفـی خبرنـگاران شهرسـتان بابل در‬ ‫مرکـز معلولیـن نوشـیروانی بابـل اظهار داشـت‪ :‬مرکز‬ ‫معلولیـن نوشـیروانی بابل اماده دریافـت ذکات فطریه‬ ‫وهدایـای نقـدی و غیر نقدی شـهروندان اسـت‪.‬‬ ‫وی از اسـتقرار ‪ 19‬صنـدوق جمـع اوری کمـک هـای‬ ‫مردمـی در عید فطـر خبر داد و افزود‪ :‬برای نخسـتین‬ ‫بـار پرسـنل مرکز معلولین نوشـیروانی بابل خودجوش‬ ‫و رایـگان بـرای جمـع اوری کمـک هـای مردمی سـر‬ ‫صندوقهـا مسـتقر مـی شـوند‪.‬معاون مرکـز معلولیـن‬ ‫نوشـیروانی بابـل تصریـح کـرد‪ :‬ایـن صندوقهـا جلوی‬ ‫مرکـز معلولیـن نوشـیروانی‪ ،‬میـدان والیـت‪ ،‬میـدان‬ ‫هلال احمـر و فرمانـداری‪ ،‬کنـار پـل زیرگـذر‪ ،‬میدان‬ ‫کشـوری‪ ،‬ارامـگاه گله محلـه و معتمدی‪ ،‬میـدان امام‬ ‫حسـین(ع)‪ ،‬میـدان ازادی‪،‬میـدان کیـاکال‪ ،‬میـدان‬ ‫بسـیج‪ ،‬موزیرج‪ ،‬امامزاده قاسـم‪ ،‬خیابان کشـاورز جنب‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی‪ ،‬سـه مـکان در امیـرکال‪ ،‬یک‬ ‫مـکان در گتاب و خشـرودپی مسـتقر هسـتند‪.‬‬ ‫شـماره کارت ‪ 5894637000004405‬بانـک رفـاه‬ ‫مرکـز خیریـه معلولین نوشـیروانی بابل امـاده دریافت‬ ‫هدایـای نقـدی و غیرنقـدی خیران اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امکانات روابط عمومی ها محدود و کم است‬ ‫عباس مهدوی در مراسم تجلیل از مسئوالن‬ ‫روابط عمومی ادارات شهرستان فریدونکنار‬ ‫ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی‬ ‫روابط عمومی و ارتباطات و همچنین تالش هایی‬ ‫بی شائبه روابط عمومی ها در اطالع رسانی مناسب‬ ‫در زمان مبارزه با ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬امکانات در‬ ‫روابط عمومی ادارات بسیار محدود و کم است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬کاستی ها در روابط عمومی‬ ‫باعث نشود که از روحیه امید بخشی روابط‬ ‫عمومی ها به شهروندان غافل شویم‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫استانداری بیان کرد‪ :‬روابط عمومی ها باید در دو‬ ‫مبحث اطالع رسانی وتوسعه محوری شهر فعالیت‬ ‫داشته باشند و یک روابط عمومی قوی باید از‬ ‫این موضوع در جهت توسعه شهر استفاده کند‬ ‫اما متاسفانه این موضوع نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬روابط عمومی ها باید تولید‬ ‫محتوا کنند زیرا تهیه عکس و چند مطلب ساده‬ ‫به تنهایی کافی نیست وخوشبختانه استاندار‬ ‫مازندران نگاه ویژه ای به این حوزه داشته و همین‬ ‫موضوع باعث تقویت این بخش شده است‬ ‫مهدوی با اشاره به نقش روابط عمومی ها در‬ ‫اگاهی مدیران ادارات گفت‪ :‬روابط عمومی ها‬ ‫می توانند با اگاهی از اتفاقات در فضای مجازی و‬ ‫واکنش به ان اتفاق و اگاهی بخشیدن به مدیران‬ ‫خود مشاوران خوبی برای انان باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای استحقاق سنجی الکترونیک در سرپایی‬ ‫از اول تیر ماه‬ ‫رسـول ظفرمنـد در گفت وگـو بـا خبرنـگار سـاری‬ ‫افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه اهمیـت توسـعه الکترونیکـی‬ ‫خدمـات بیمـه ای و مراجعـه بیـش از چهـار میلیـون‬ ‫بـار بیمه شـدگان سلامت در بخـش سـرپایی‪ ،‬لزوم‬ ‫اجـرای ایـن طـرح بیشـتر احسـاس می شـود‪ .‬بیمـار‬ ‫در ایـن طـرح بـا ارائـه کـد ملـی از خدمـات بیمه ای‬ ‫بهـره منـد می شـود‪ .‬تلاش می کنیـم ایـن طـرح‬ ‫در بخش هـای سـرپایی ماننـد داروخانه هـا‪ ،‬مراکـز‬ ‫فیزیوتراپـی‪ ،‬تصویربرداری و همه موسسـه های طرف‬ ‫قـرارداد بیمـه سلامت اجرایـی شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در طـرح اسـتحاق سـنجی بـه دنبـال‬ ‫کاهـش کاربـرد دفترچه بیمه هسـتیم‪ .‬بیمه شـده با‬ ‫مراجعـه بـه مطـب و موسسـه های طـرف قـرارداد با‬ ‫ارائـه کـد ملـی و دریافـت کـد رهگیـری می توانـد از‬ ‫خدمـات بیمـه ای اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫ظفرمنـد بیـان کـرد‪ :‬بـا اجـرای ایـن طـرح تلاش‬ ‫داریـم مردم کمتر دچار سـردرگمی و اسـیب شـوند‪.‬‬ ‫مهم تریـن مزیـت اجـرای طـرح اسـتحقاق سـنجی‬ ‫کمـک بـه مـردم اسـت‪ .‬بـا تکمیـل طرح هـای نوین‬ ‫سلامت‪ ،‬بـه تصمیـم گیـران بـرای برنامـه ریـزی‬ ‫بهداشـتی و درمانـی کمـک خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫اسـتحقاق سـنجی بیمـه ای در بخـش سـرپایی برای‬ ‫دریافـت خدمـات سـرپایی حـدود دو مـاه بـه صورت‬ ‫داوطلبانـه در حـال اجراسـت و ایـن طـرح از اول تیر‬ ‫مـاه در سراسـر اسـتان مازنـدران فراگیـر می شـود‪.‬‬ ‫ظفرمنـد همچنیـن بـه نـام نویسـی حـدود ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫مازندرانـی در ارزیابـی وسـع اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫تاکنـون وضعیـت درامدی ‪ ۲۵‬هزار نفر نیز مشـخص‬ ‫و اطلاع رسـانی شـده اسـت‪ .‬حـدود ‪۱۵‬هـزار نفـر از‬ ‫متقاضیـان پـس از دریافـت پیامـک بـرای دریافـت‬ ‫دفترچه هـا مراجعـه کردند‪ .‬مـردم اسـتان مازندران تا‬ ‫‪ 31‬اردیبهشـت مـاه جـاری بـرای نام نویسـی در این‬ ‫طـرح مهلـت دارند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اظهـار کرد‪ :‬بـا اجرای طرح هـای نوین‬ ‫در حـوزه بیمـه بـه دنبال کاهـش هزینه ها نیسـتیم‪،‬‬ ‫بلکـه منطقـی سـازی هزینه هـا مـورد توجـه اسـت‪.‬‬ ‫تلاش داریـم با توزیـع عادالنـه خدمات بیمـه ای‪ ،‬به‬ ‫عدالت در سلامت برسـیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی استان گیالن ‪:‬‬ ‫کمک به حفظ اشتغال موجود و طرح های توسعه در‬ ‫اولویت قرار دارد‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان گیالن‪ :‬دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫‪99‬علیزاده مدیرکل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن به‬ ‫همراه عباسی مدیرامور شعب بانک رفاه گیالن و هیات‬ ‫همراه از شرکت های تعاونی بیرنگ پالستیک‪ ،‬حریر‬ ‫باف بهاران و تن ماهی کاسپین واقع در شهرک صنعتی‬ ‫استانه اشرفیه بازدید کرد‪.‬‬ ‫علیزاده در اولین بازدید در شرکت تعاونی بیرنگ‬ ‫پالستیک در جمع حاضرین کمک به حفظ اشتغال‬ ‫موجود و طرح های توسعه را در اولویت دانست و افزود‬ ‫‪ :‬باید بازدید از واحدهای تولیدی به منظور شناسایی‬ ‫مشکالت و موانع موجود در امر تولید استمرار داشته‬ ‫باشد و با تعامل مشترک با دستگاه ها و نهادهای‬ ‫اجرایی مرتبط در راستای رفع مشکالت و افزایش‬ ‫تولید گام برداریم‪.‬در ادامه مدیرکل از زحمات مجموعه‬ ‫کارکنان شرکت تعاونی بیرنگ پالستیک تشکر کرد و‬ ‫با توجه به خسارت وارد شده به این شرکت از بارش‬ ‫برف سنگین اخیر استان گیالن از پیگیری و دریافت‬ ‫تسهیالت الزم جهت بازسازی بخش های اسیب دیده‬ ‫این شرکت تعاونی خبر داد‪.‬گفتنی است شرکت تعاونی‬ ‫بیرنگ پالستیک با ‪ 20‬نفر نیروی کار بیمه شده و ‪10‬‬ ‫نفر کارورز در تولید ظروف بادی و تزریقی فعالیت می‬ ‫کند‪.‬در ادامه علیزاده و هیات همراه از شرکت تعاونی‬ ‫تولیدی حریرباف بهاران بازدید کردند که در این بازدید‬ ‫نیز مقرر شد شرکت مذکور با ارایه طرح توسعه خود‬ ‫از تسهیالت الزم جهت رفع مشکالت موجود بهره مند‬ ‫شود‪.‬گفتنی است شرکت تعاونی تولیدی حریرباف‬ ‫بهاران با ‪ 20‬نفر نیروی کار بیمه شده در تولید انواع‬ ‫‪7‬‬ ‫پارچه مخمل فعالیت می کند که محصوالت این‬ ‫شرکت به صورت غیر مستقیم به کشورهای همسایه‬ ‫صادر می شود‪ .‬در اخرین بازدید علیزاده در شرکت‬ ‫تعاونی تن ماهی کاسپین حاضر شد و از نزدیک مراحل‬ ‫مختلف فرایند تولید در این کارخانه را مورد ارزیابی‬ ‫قرار داد‪.‬شرکت تعاونی کاسپین از سال ‪ 89‬تا کنون در‬ ‫تولید ‪ 5‬برند تن ماهی با حدود ‪ 40‬نفر نیروی کار بیمه‬ ‫شده مشغول به فعالیت است و محصوالت این شرکت‬ ‫به کشورهای همسایه صادر می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است بنا به اظهار مدیرعامل این شرکت در‬ ‫صورت اجرای طرح توسعه این شرکت قادر است میزان‬ ‫تولید روزانه خود را از ‪ 3‬به ‪ 20‬تن افزایش دهد‪.‬‬ ‫پیام مدیرکل اوقاف گیالن در‬ ‫تقدیر از حضور پرشور مردم در‬ ‫مراسم لیالی قدر‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل اوقـاف گیالن‪،‬‬ ‫متـن پیـام به شـرح زیر اسـت؛‬ ‫امسـال مـاه مبـارک رمضان اگـر چه مثل سـالهای‬ ‫قبـل همـراه با تجمعات در مسـاجد و بقـاع متبرکه‬ ‫اال در لیالـی قـدر نبـود و علتـش ورود ویـروس‬ ‫منحـوس کرونـا و رعایـت ایین نامه های بهداشـتی‬ ‫کـه خـودش دلیـل محکـم بـر عقالنیـت اسلام‬ ‫نـاب محمـدی(ص) و اهمیـت دادن بـه صحـت و‬ ‫سلامت بشـریت در فرهنـگ و دیـن مترقی اسلام‬ ‫و اموزههـای قرانـی اسـت‪.‬اما مردم به ویـژه جوانان‬ ‫در ایـن سـه شـب بسـیار مقـدس و ارزشـمند بـا‬ ‫حضورشـان در مسـاجد و بقـاع متبرکـه خالصانـه‪،‬‬ ‫عاشـقانه و اگاهانه و خاشـعانه با خـدای خویش راز‬ ‫و نیـازو به درگاه اهل بیت مراجعه وتوسـل جسـتند‬ ‫انهـم در کنـار اعمـال عبـادی ودینـی ایـن شـب‬ ‫هـا‪ ،‬رعایـت بـه تمامـه و کمالـه پروتـکل و قوانیـن‬ ‫بهداشـتی و رعایـت نظـم و انضبـاط مـردم مثـال‬ ‫زدنـی و سـتودنی بـود‪.‬‬ ‫لـذا ایـن جانب به عنـوان کمترین عضـو از خادمین‬ ‫مسـاجد و امـکان مذهبـی ضمـن تشـکر از زحمات‬ ‫همـکاران‪ ،‬هیئتهـای امنـا و خادمیـن رسـمی و‬ ‫افتخـاری‪ ،‬ائمـه جمعـه وجماعـات کـه بـا فعالیـت‬ ‫در فضـای مجـازی و برگـزاری مراسـم از همه مردم‬ ‫مومـن‪ ،‬انقالبـی‪ ،‬علـوی‪ ،‬دلسـوخته و اهـل راز و‬ ‫نیـاز الهـی بـه ویـژه جوانـان کـه در این سـه شـب‬ ‫نهایـت همـکاری را بـا هیئـت امنا و عوامـل اجرایی‬ ‫و نیروهـای نظامـی و انتظامـی و بهداشـتی داشـته‬ ‫انـد کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم و امیـدوارم‬ ‫خداونـد متعال طاعـات و عبادات همـکاران را قبول‬ ‫و توفیقـات بیشـتر در باقیمانـده ایـن مـاه مبـارک‬ ‫عنایـت فرماید‪.‬‬ ‫( سـتارعلیزاده‪ ،‬مدیـرکل اوقـاف وامـرو خیریـه‬ ‫گیلان)‬ ‫ضرورت تالش مضاعف برای تکمیل‬ ‫طرح های نیمه تمام در گیالن‬ ‫ارش فـرزام صفـت عصـر سـه شـنبه در کارگـروه‬ ‫اشـتغال و سـرمایه گـذاری گیلان در سـالن غدیـر‬ ‫اسـتانداری گیلان بـا اشـاره بـه وجـود طرح هـای‬ ‫نیمـه تمـام در اسـتان‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬امسـال بایـد‬ ‫تلاش شـود طرح هـای نیمـه تمـام بـا پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی بـاالی ‪ ۷۰‬درصـد بـه بهـره بـرداری برسـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بهـره بـرداری از طرح هـای نیمه‬ ‫تمـام مصـداق عینـی تحقق شـعار «جهـش تولید»‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بهـره بـرداری از ایـن طرح هـا زمینـه‬ ‫افزایـش فرصت هـای شـغلی در اسـتان گیلان را‬ ‫فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتاندار گیالن در‬ ‫ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه تسـریع در اجـرا و بهـره‬ ‫بـرداری از طرح هـای نیمه تمام بسـیار حائز اهمیت‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در این مسـیر همه دسـتگاه ها به ویژه‬ ‫بانک هـا بـرای پرداخـت تسـهیالت رفـع موانـع باید‬ ‫مشـارکت و همکاری داشـته باشند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دسـتگاه ها بـرای تعریـف و‬ ‫معرفـی طرح هـای بایـد دقـت الزم را انجـام دهنـد‬ ‫و بانک هـا نیـز بـرای در هـر طـرح بایـد دالیـل و‬ ‫مسـتندات محکمـی داشـته و ان دالیـل را اعلام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫فـرزام صفـت بـه حمایـت دولـت از اقشـار و کسـب‬ ‫و کارهـای اسـیب دیـده ناشـی از کرونـا نیـز اشـاره‬ ‫و بیـان کـرد‪ :‬تـا کنـون ‪ ۲۱‬هـزار گیالنـی مشـمول‬ ‫دریافـت بیمـه بیـکاری شـده اند‪.‬‬ ‫مهدی ولی پور سرپرست سازمان‬ ‫امداد و نجات می شود‬ ‫صبـح امـروز محمـد نصیـری سـخنگوی جمعیـت‬ ‫هلال احمـر کشـور از اسـتعفای مرتضـی سـلیمی‬ ‫رئیـس سـازمان امـداد و نجـات خبـر داد‪.‬‬ ‫کسـب اطلاع کـرد‪ ،‬مهـدی ولی پـور رئیـس فعلـی‬ ‫هالل احمر اسـتان گیالن سرپرسـت جدید سـازمان‬ ‫امـداد و نجات می شـود‪.‬‬ ‫بنابـر اعلام نصیـری‪ ،‬دلیـل اسـتعفای سـلیمی‬ ‫خسـتگی و فشـار کاری در سـازمان امـداد و نجـات‬ ‫بـوده و درخواسـت کنـاره گیـری وی نیـز از سـوی‬ ‫کریـم همتـی رئیس جمعیـت هالل احمـر پذیرفته‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫نصیـری پـس از اعلام خبـر اسـتعفای سـلیمی از‬ ‫اعلام جانشـین جدیـد سـازمان امـداد و نجـات‬ ‫تـا پایـان امـروز خبـر داده بـود امـا هنوز خبـری از‬ ‫تعییـن جانشـین رسـانه ای نشـده اسـت‪.‬‬ ‫مرتضـی سـلیمی از ‪ ۵‬سـال پیـش تاکنـون ریاسـت‬ ‫سـازمان امـداد و نجـات کشـور را برعهـده داشـته‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 1/‬خرداد ‪ / 99‬شماره ‪612‬‬ ‫‪#‬ساری_برای_همه‬ ‫پرواز ققنوس از دل خاکستر شهرداری ساری‬ ‫عباس رجبی بدنبال تمامیت خواهی و پروپاگاندی رسانه ای نیست‬ ‫رونمایـی از پـروژه هـای عمرانی شـهرداری‬ ‫سـاری بـا طعـم جوانگرایی‬ ‫شـهرداری سـاری کـه پـس از دوران عبـوری و‬ ‫سرپرسـتی فرزانـه حـال و هـوای خاصـی بـه خود‬ ‫گرفته اسـت و بـا تغییـرات مدیریتـی و جوانگرایی‬ ‫قابـل توجـه عباس رجبی شـهردار سـاری به نوعی‬ ‫پوسـت انـدازی نموده اسـت اکنون پـس از ‪ ۶‬ماه و‬ ‫خرده ای بصورت نسـبتا محسـوس شـاهد اقدامات‬ ‫عمرانـی قابـل توجـه ای می باشـیم‬ ‫در همیـن راسـتا از تلاش هـای شـبانه روزی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی شـهری گرفتـه تـا‬ ‫اقدامـات زیربنایـی سـازمان پسـماند و تجهیـز‬ ‫امکانـات و ابزارهـای نویـن روز در سـازمان اتـش‬ ‫واقـع جای‬ ‫عبـاس رجبـی تشـکر کرد و گفـت‪ :‬این‬ ‫ً‬ ‫تشـکر دارد کـه بـا توجـه به انبـوه بدهـی هایی که‬ ‫روی دسـت شـهرداری اسـت همچنان ایـن روحیه‬ ‫در تیـم شـهرداری وجـود دارد کـه پـروژه هایـی‬ ‫افتتـاح می شـود‪.‬‬ ‫الیینـی تصریـح داشـت‪ :‬نقـش معمـاری سـنتی و‬ ‫مذهبـی را در زیبـا سـازی هـا دسـت کـم نگیریـد‬ ‫تا هم از اصالت اسلامی ایرانیمان اسـتفاده شـود و‬ ‫هـم از زیبایـی ان بهـره مند شـویم‪.‬‬ ‫پارکـی دیگـر ویـژه بانـوان بایـد در سـاری‬ ‫احداث شـود‬ ‫علیجان شمشـیربند رییس شـورای اسلامی شهر‬ ‫سـاری بـا تاکیـد بر ضـرورت نـگاه و توجـه ویژه به‬ ‫نشـانی از جملـه اقداماتـی مـی باشـد کـه توسـط‬ ‫مدیـران جـون سـازمان هـای تابعـه شـهرداری‬ ‫سـاری و بـا حمایـت هـای عبـاس رجبی شـهردار‬ ‫سـاری صـورت گرفتـه اسـت‬ ‫امـا امـروز در اخریـن روز از اردیبهشـت ماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫شـاهد افتتاح پروژه های عمرانی شـهرداری سـاری‬ ‫مـی باشـیم پـروژه هایـی کـه بیـش از همـه نقش‬ ‫عمده ای در افزایش امکانات و خدمات شهروندی‬ ‫ایفـا مـی کنـد امـا انچه مـی توانـد مهم باشـد این‬ ‫نکتـه اسـت کـه عبـاس رجبـی شـهردار سـاری‬ ‫برخلاف برخـی افـراد بدنبـال تمامیـت خواهـی و‬ ‫اثبـات خویـش نمی باشـد بلکه بـا توجه به سـابقه‬ ‫‪ ۱۸‬سـاله در شـهرداری سـاری و مدیریت در بخش‬ ‫هـای گوناگـون مدیریـت شـهری بیشـتر از انکـه‬ ‫بدنبـال کار و فعالیـت پوپولیسـتی و مـردم فریبانه‬ ‫باشـد برایـش اجـرای درسـت و فنـی پـروژه هـای‬ ‫مدیریت شـهری اهمیـت دارد و برای عملی شـدن‬ ‫ایـن مهم بدنبال پروپاگاندی رسـانه ای نمی باشـد‬ ‫به گزارش کرانه شـمال‪ ،‬شـهرداری سـاری در سی‬ ‫و یکـم اردی بهشـت چنـد پروژه شـهری را در این‬ ‫شـهر افتتـاح کـرد ‪ ،‬با توجـه به اهمیـت نقش زنان‬ ‫علـی الخصـوص باتوجـه بـه اهمیت نقش زنـان در‬ ‫جوامـع اسلامی بوسـتان بانـوان سـاری در عیـد‬ ‫سـعید فطـر افتتاح خواهد شـد ‪ ،‬بوسـتان رسـالت‬ ‫(افزایش سـرانه فضای سـبز شـهری) ‪ ،‬پروژه بزرگ‬ ‫سـاماندهی و بهسـازی بلوار کشـاورز ‪،‬سـاماندهی و‬ ‫بهسـازی بـازار مال مجـد الدین و چند پـروژه دیگر‬ ‫از دیگـر پـروژه هایـی هسـتند که افتتاح شـدند‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری بـا اشـاره بـه سـخنان رهبـری‬ ‫تاسـیس پـارک بانـوان را در این مکان یک اشـتباه‬ ‫بـزرگ خوانـد و گفت بـه ناچار اینجانـب این پارک‬ ‫را تاسـیس کردیـم ‪ ،‬اتهـدا مجـوز بـه بـرج هـای‬ ‫چندیـن طبقـه در اطـارف ایـن پارک محیـط امن‬ ‫بـرای ورزش بانـوان را تهدید می کند ‪،‬مردم سـاری‬ ‫ایـن پـارک را به عنـوان پـارک خانـواده از ما قبول‬ ‫کننـد تـا در فرصتـی مناسـب پـارک دیگـری را‬ ‫تاسـیس و بـه بانـوان محتـرم هدیـه کنیم‪.‬‬ ‫عبـاس رجبـی شـهردار مرکـز اسـتان بـا تاکیـد بر‬ ‫اهمیـت نقـش با نـوان در جمهوری اسلامی گفت‪:‬‬ ‫تربیـت نسـل مهـم ترین نقـش زنان اسـت‪ .‬جامعه‬ ‫در ایـن مسـیر حسـاس بایـد پشـتیبان و حمایـت‬ ‫کننـده زنـان در عرصـه اجتمـاع باشـد و حقوقـی‬ ‫مناسـب را در مقایسـه تکالیـف سـنگین شـان‬ ‫واگـذار کنـد و در این صورت زن هم به مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی فـارغ از اشـتغالش می رسـد‪.‬‬ ‫او در ادامـه از کمبـود بودجـه و ورشکسـتگی‬ ‫شـهرداری گالیـه کـرد و گفـت‪ :‬مـا در پرداخـت‬ ‫حقـوق کارکنانمـان ماندیـم امـا بـا همـت و تالش‬ ‫عزیزانمـان در شـهرداری و سـازمان میـوه و تره بار‬ ‫و‪ ....‬امـروز در خدمـت شـما هسـتیم تا افتتـاح این‬ ‫چنـد پروژه[هرچنـد انـدک] را داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫رجبـی با اشـاره به اهمیت سـازمان اتش نشـانی و‬ ‫توسـعه سـاری بعنوان مرکز اسـتان‪ ،‬از نماینده ولی‬ ‫فقیـه در مازنـدران خواسـت تـا بـه سـاری بعنـوان‬ ‫مرکـز اسـتان نـگاه اسـتانی و حتـی ملـی داشـته‬ ‫با شد‬ ‫علیجان شمشـیربند رئیس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫سـاری صبـح امـروز چهارشـنبه در اییـن افتتاح و‬ ‫بهـره بـرداری از پـروژه هـای شـاخص شـهرداری‬ ‫مرکـز اسـتان گفـت‪ :‬سـاری در مرکـز اسـتان‬ ‫پیـش از ایـن از جایـگاه مناسـبی بـرای حضـور‬ ‫گردشکران‪،‬مسـافران برخـوردار نبـود امـا در چنـد‬ ‫سـال اخیـر بـا تلاش و توانمندی هـای مدیریـت‬ ‫شـهری برخـی از نیازمندی هـای مرکـز اسـتان‬ ‫مرتفـع شـد امـا هنـوز بـه نقطـه مطلـوب نرسـید‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت نـگاه و توجـه ویـژه بـه‬ ‫توسـعه سـاری بعنوان مرکز اسـتان از نماینده ولی‬ ‫فقیـه در مازنـدران خواسـت تـا بـه سـاری بعنـوان‬ ‫مرکـز اسـتان نـگاه اسـتانی و حتـی ملـی داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬توسـعه سـاری به منزله ی توسـعه مازندران‬ ‫خواهـد بـود و ایـن مهـم توجه ویـژه نماینـده ولی‬ ‫فقیـه‪ ،‬اسـتاندار و نماینـدگان مجلـس را طلـب‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر سـاری یـاداوری‬ ‫کـرد کـه احداث پارک ویـژه بانـوان در دوره چهارم‬ ‫شـورای شـهر کلیـد خـورد و تصمیـم گیـری شـد‬ ‫تـا در جهـت رفاه حـال بانـوان ‪ ،‬بوسـتانی مجهز با‬ ‫امکانـات مختلـف احداث شـود اما مکانـی با چنین‬ ‫امکانـات محقـق نشـد‪ ،‬بـا قولـی که عبـاس رجبی‬ ‫شـهردار سـاری در ایـن اییـن دادنـد پارکـی دیگر‬ ‫ویـژه بانـوان در ایـن شـهر احـداث خواهد شـد‪.‬‬ ‫شمشـیربند اظهار کرد‪ :‬امروزه مطالبات شهروندان‬ ‫افزایـش یافتـه و مدیریت شـهری باید هم راسـتا با‬ ‫توقعـات و مطالبـات شـهروندان حرکـت کنـد اگـر‬ ‫چـه مدیریت شـهری نیـز از توانمندی هـای باالیی‬ ‫برخـوردار اسـت و انتظـارات مـردم را بـه خوبـی‬ ‫فراهـم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران اجرایی و اسـتانی و شهرسـتانی‬ ‫امـروز باید بـه دنبال تحقـق مطالبات بـزرگ مردم‬ ‫باشـند یکـی از ایـن مطالبـات نیـروگاه زباله سـوز‬ ‫اسـت کـه در صـدر فعالیت های شـهرداری سـاری‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی ضمـن قدردانـی از حمایت هـای اسـتاندار‬ ‫مازنـدران خواهـان توجـه بیشـتر به این پروژه شـد‬ ‫و از تالش هـای شـهردار سـاری و فرمانـدار بـرای‬ ‫انجـام عملیـات اجرایـی پـروژه زبالـه سـوز مرکـز‬ ‫اسـتان تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر سـاری همچنیـن‬ ‫از تالش هـای شـبانه روزی شـهردار سـاری بـرای‬ ‫افتتـاح و بهره بـرداری ایـن بوسـتان قدردانـی کرد‬ ‫و بـا اشـاره بـه پـروژه فـاز دوم بوسـتان ملـل از‬ ‫مسـئوالن اب منطقـه ای خواسـت در جهـت ازاد‬ ‫سـازی اراضـی ایـن منطقـه حمایـت و همـکاری‬ ‫مضاعف تـری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫تاکیـد بـر نقـش این سـازمان افزود ‪ :‬سـال هسـت‬ ‫کـه ایـن سـازمان از کمبـود امکانـات رنج مـی برد‬ ‫ولـی امـروز بـه حمدهلل بـا خریـد ‪5‬میلیـارد تومان‬ ‫تجهیـزات بـروز دنیا ؛ لباس های ضـد حریق و ‪ ...‬از‬ ‫جـان ایـن عزیزان دفـاع خواهیـم کرد ‪ ،‬سـال قبل‬ ‫یکـی از عزیزانمـان را در یکـی از پروژه ها از دسـت‬ ‫دادیـم امروز خـدا را شـاکرم که ایـن امکانات تهیه‬ ‫و در جهـت حفـظ جـان همکاران اش نشـانمان به‬ ‫کار بسـته می شـود‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری گفـت ‪ :‬بـا توجـه بـه خریـد ‪22‬‬ ‫دسـتگاه حمـل زبالـه امـروز نیمی از هزینـه ای که‬ ‫بـرای گرقتـن پیمانـکار خـرج مـی شـد بـه جیـب‬ ‫شـهرداری مـی رود و در ایـن هزینـه صرفـه جویی‬ ‫خواهـد شـد و بـرای مـردم شـهر اسـتفاده خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در پروژه بهسـازی بلوار کشـاورز‬ ‫از ظرفیـت درونی شـهرداری سـاری اسـتفاده شـد‬ ‫و از محـل سـازمان عمـران ایـن مهـم هـم صورت‬ ‫گرفت‪.‬عبـاس رجبی شـهردار شهرسـتان سـاری به‬ ‫مسـائل دیگـری پیرامـون زبالـه سـوز و مشـکالت‬ ‫مـردم چهاردانگـه و دو دانگـه اشـاره کـرد و گفـت‬ ‫‪ :‬بـه امیـد خـدا بـا حمایت هایـی که باید از سـوی‬ ‫نهـاد هـای ذیربط انجـام بگیرد می توانیـم کارهای‬ ‫بزرگـی را در ایـن مجموعـه انجام دهیـم و در ادامه‬ ‫بـا تاکیـد بر نقش پـارک ملل و احداث فـاز دوم ان‬ ‫در صنعت گردشـگری سـاری سـخنانش را اینگونه‬ ‫خاتمه بخشـید ‪ :‬خدایا جهان پادشـاهی تو راسـت‬ ‫‪ /‬ز مـا خدمـت ایـد خدایی تو راسـت‬ ‫رازجویـان معـاون عمرانـی اسـتانداری مازنـدران‪:‬‬ ‫احتمـال ایـن موضـوع وجـود دارد که پـارک بانوان‬ ‫بـه پـارک خانـواده تغییـر نـام پیـدا کنـد و پـارک‬ ‫بانـوان بـا رعایـت همـه جوانـب عرفـی و دینـی در‬ ‫مـکان دیگری تاسـیس گـردد و اسـتفاده بهینه ای‬ ‫ازش گـردد‪.‬‬ ‫رازجویـان تصریـح داشـت‪ :‬ما باید به شـهر سـاری‬ ‫کـه مرکـز اسـتان اسـت یـک اعتبـار ویـژه ای‬ ‫اختصـاص بدهیـم تـا ان شـاء اهلل شـاهد پیشـرفت‬ ‫و ترقـی ایـن شـهر و اسـتان عزیزمـان شـویم ‪ ،‬در‬ ‫خصـوص گردشـگری بایـد از خدمـات مهنـدس‬ ‫عبـوری شـهردار اسـبق تشـکر کنیـم بـه جهـت‬ ‫اینکـه ایشـون گردشـگری شـهری را در سـاری جا‬ ‫انداختنـد و نهادینـه کردنـد و ان شـاء اهلل در ادامه‬ ‫نیـز بـه ایـن مقولـه بیـش تـر بـه پردازیم‪.‬‬ ‫معـاون عمرانی اسـتانداری با بیـان اهمیت احداث‬ ‫بوسـتان هـا و پـارک هـا و تفـرج گاه هـای سـطح‬ ‫شـهر گفـت‪ :‬مـا بایـد بـه بوسـتان هـا و پـارک ها‬ ‫و تفـرج گاهـا و اماکـن تاریخـی و مذهبـی توجـه‬ ‫ویژه ای داشـته باشـیم تا سـاری مقصد گردشگران‬ ‫شـود چـرا که امروزه توریسـم و گردشـگری تبدیل‬ ‫بـه یـک صنعـت پول سـاز بـرای کشـورهای مدرن‬ ‫جهـان شـده اسـت و مـا نبایـد از ایـن مهـم قافـل‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ایشـان خطـاب بـه شـورای شـهر سـاری گفـت ‪:‬‬ ‫مطمئـن باشـید مـردم فهیـم و فرهیختـه سـاری‬ ‫نسـبت به خدمـت گـذاران خود بی توجه نیسـتند‬ ‫و همیشـه قـدر دان زحماتشـان خواهنـد بـود و به‬ ‫درسـتی در مواقع حسـاس و تنگناها پشـت و پناه‬ ‫خادمین خودشـان هسـتند‪ ،‬هـر قدمی کـه در این‬ ‫اسـتان بـر داشـته شـود و هـر قدمی کـه در جهت‬ ‫رشـد و ترقی مردم شـهر و اسـتان بر داشـته شـود‬ ‫مطمئنـاً مـورد تشـویق و تمجیـد و تقدیـر ایـن‬ ‫عزیـزان قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان در همیـن راسـتا از احـداث فـاز‬ ‫دوم پـارک ملـل خبـر داد و افـزود‪ :‬ایـن پـروژه‬ ‫جدیـت شـهر داری و شـورای شـهر را میطلبـد و‬ ‫مـا نیز در اسـتان هسـتیم تـا تمام توانمـان را به کا‬ ‫ببندیـم تـا ایـن پـروژه بـه وقـوع بـه پیوندد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیه در مازندران نیز در این مراسـم‬ ‫بـا تبریـک عیـد فطر و تاکیـد بر این کـه معنویات‬ ‫مـاه مبـار ک رمضان بایـد همراه و رهنمـود ماه در‬ ‫سـایر مـاه ها با شـد و انسـان بـا تقوا خدا ترسـی و‬ ‫معنویـت در مـاه هـا دیگـر ادامـه دهد از شـهردار ‪،‬‬ ‫اسـتانداره ‪ ،‬معاون استاندارسـی ‪ ،‬معاون امور بانوان‬ ‫و ‪ ...‬تشـکر کـرد و بـا بیـان اینکـه امـروز قـرار بـر‬ ‫افتتـاح پـارک بانوان اسـت گفـت ‪ :‬این پـارک قرار‬ ‫بـر این شـد به پارک خانـواده تبدیل شـود و پارک‬ ‫دیگـری درخـور شـان بانوان تاسـیس گردد‪.‬‬ ‫الیینـی امـام جمعـه سـاری تصریـح کـرد‪ :‬هزینـه‬ ‫کـم و خدمـت زیـاد باید رهنمـود هر مسـئولی در‬ ‫کشـور باشـد تا بازدهی زیاد شـود ‪ ،‬شـهر ساری به‬ ‫علـت ایـن کـه مرکز اسـتان اسـت و جنبه اسـتانی‬ ‫نیـز دارد بایـد کار بیشـتری انجـام شـود و کارهای‬ ‫زیـادی نیـز انجـام شـده اسـت چـه در زمـان اقای‬ ‫عبـوری و چـه در زمـان اقـای رجبـی شـهردار جدید‬ ‫حجـت االسلام و المسـلمین محمـدی الیینـی از‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫سید احمد حسینی‬ ‫*قدس فراجناحی*‬ ‫مسـئله قـدس را نمـی تـوان متعلـق به یـک طیف‬ ‫خـاص و یـا عقیده ای خاص نسـبت داد چون هرجا‬ ‫کسـی مظلوم واقع شـود ‪ ،‬هرجا ظالمی بر مظلومی‬ ‫ظلـم روا دارد وظیفـه تمـام ازادمردان و سـبکباران‬ ‫اسـت کـه داد و عدالـت خواهی را فریاد کشـند‪.‬‬ ‫شـریعتی (رحمـت اهلل) خطـاب بـه یکـی از روشـن‬ ‫فکـر نماهـا اینچنیـن میگویـد کـه‪ :‬اقـای داریوش‬ ‫خان!‬ ‫رژیمـی کـه با اسـلحه انگلیـس و امریکا و فرانسـه‪،‬‬ ‫سـرزمینی را اشـغال می کنـد و از سراسـر اروپـا‪،‬‬ ‫سـرمایه داران را بـه یـک کشـور فقیـر عربـی‬ ‫می کشـد و مـردم ان را بـه صحرای سـوزان سـینا و‬ ‫اردن و سراسـر افریقـا و خاورمیانـه پراکنده می کند‬ ‫و دهقـان مسـلمان را در دهـات خـود محبـوس‬ ‫می سـازد و هـر گاه یـک کشـور عربـی‪ ،‬قصـد‬ ‫نجـات از یـوغ اسـتعمار غربـی را دارد‪ ،‬با یک اشـاره‬ ‫امپریالیسـم بر ان می تازد‪ ،‬اسـرای رسـمی جنگ را‬ ‫وحشـیانه شـکنجه می کند‪ ،‬مـردم را از خانه هاشـان‬ ‫بیـرون می رانـد‪ ،‬و مبنـای سیاسـی و اجتماعـی‬ ‫رژیـم خـود را بـر یهـودی بـودن نـژاد و کلیمـی‬ ‫بـودن مذهـب اسـتوار می کند‪ ،‬فاشیسـت اسـت‪ ،‬یا‬ ‫کشـوری کـه گناه نابخشـودنی اش در چشـم شـما!‬ ‫ایـن اسـت کـه ملـک فاروق هـا و گلـوپ پاشـاها و‬ ‫ملـک فیصل هـا و ملـک عبداهلل ها و ژنرال سوسـتل‬ ‫و ارگوهـا را رانـده و اخرین پایگاههای امپریالیسـم‬ ‫را در سراسـر کشـورهای عربـی جمـع می کنـد و از‬ ‫نظـر داخلـی فقـط بـه پُـر چانگی هـای مشـکوک و‬ ‫الـودۀ روشـنفکران فروختـه شـده ای امثـال ایـت‬ ‫احمـد و عبدالمالـک و داریـوش اشـوری ‪ -‬که پُرند‬ ‫از ان «جوهـر روشـنفکری» که انـان را از تودۀ عوام‬ ‫النـاس جـدا می کنـد ‪ -‬مجـال نمی دهـد؟‬ ‫زیـرا ترحـم بـر یـک روشـنفکری کـه از همـۀ لوازم‬ ‫روشـنفکری فقـط یـک زبـان نیم بنـد را بلغـور‬ ‫می کنـد و طوطـی وار کلمـات رایجـی را از قبیـل‬ ‫ازادی و دموکراسـی و انسـانیت ‪ -‬که به قول سارتر‪،‬‬ ‫خودشـان در دهانشـان گذاشـته اند ‪ -‬در کشورهای‬ ‫اسـتعمارزده واگـو می کننـد‪ ،‬خیانـت به تـودۀ عوام‬ ‫النـاس اسـت کـه اصالـت دارد و مـا کردیـم و دیدیـم‪.‬‬ ‫شـاید شـریعتی را بـه عنوان یـک روشـنفکر یا یک‬ ‫ایدولـوگ قبـول نداشـته باشـید ‪ ،‬شـریعتی را هـم‬ ‫افراطیـون شـیعه و هم افراطیون روشـنفکر نفی می‬ ‫کننـد امـا بـه واقع باید او را سـمبل اعتدال دانسـت‬ ‫‪ ،‬ولـو اینکـه اشـتباهاتی هـم داشـته باشـد کـه اگر‬ ‫اینچنیـن نباشـد که نعـوذ باهلل خداسـت‪...‬‬ ‫از قـدس ‪ ،‬حقانیتـش همیـن چنـد کالم برایمـان‬ ‫کافیسـت ‪ ،‬هرکـه بخواهـد بفهمـد می فهمـد و من‬ ‫انچـه شـرط بالغ بـود گفتـم‪....‬‬ ‫عالی‪ .‬کرانه شمال‪]۰۸:۵۴ ۲۰.۰۵.۲۰[ ,‬‬ ‫دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک‬ ‫رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫وص ّی ْر‬ ‫اللهم ا ْر ُز ْقنی فیهِ َف ْض َل ل َ ْی َلهِ ال َق ْد ِر َ‬ ‫ّ‬ ‫اموری فیهِ من ال ُع ْس ِر الى ال ُی ْس ِر وا ْق َبلْ‬ ‫وح ّط عنّی ّ‬ ‫الذنب وال ِو ْز ِر یا رووف ًا‬ ‫َمعاذیری ُ‬ ‫الصال ِحین‪.‬‬ ‫ب ِعبا ِد ِه ّ‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!