روزنامه کرانه شمال شماره 611 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 611

روزنامه کرانه شمال شماره 611

روزنامه کرانه شمال شماره 611

‫مدیرکل دفتر فنی‪ ،‬حمل و نقل ترافیک و امور عمرانی استانداری خبر داد‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال سوم ‪/‬چهار شنبه ‪ 31 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 611‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اختصاص ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫به پروژه های نیمه تمام در مازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫بالشک از نظر سیاست کلی کشور‪،‬کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو معقول و معتدل‬ ‫طی مکاتباتی که با وزارتخانه انجام شد ‪ ۱۱‬تعاونی برای دریافت تسهیالت با نرخ سود پایین تر‬ ‫معرفی شدند و در حال شناسایی سایر تعاونی های هستیم که در ایام کرونا تولیدات داشتند که‬ ‫متقاضی تسهیالت بالعوض و کم بهره هستند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار کارگر مازندرانی مشمول دریافت‬ ‫بیمه بیکاری کرونا‬ ‫‪3‬‬ ‫خرب‬ ‫در بازدید شهردار قائم شهر از کارخانه نساجی‬ ‫شماره یک رقم خورد؛‬ ‫تشکیل کارگروه رشد تولید‬ ‫‪8‬‬ ‫نجفی‪ ،‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫مازندران‪:‬‬ ‫شتاب مضاعف در اجرای عملیات‬ ‫لکه گیری و روکش اسفالت‬ ‫راه های مازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫رازجویان معاون عمرانی استاندار مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس‪:‬‬ ‫‪ 70‬میلیون ریال دررزمایش‬ ‫همدلی کارکنان نفت منطقه‬ ‫چالوس جمع اوری شد‬ ‫واگذاری پروژه های‬ ‫نیمه کاره عمرانی مازندران‬ ‫به بسیج سازندگی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شهرداری ایزدشهر‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬خریـد و نصـب و تعویـض تیرهـای‬ ‫روشـنایی رفیوژ میانـی خیابان اصلی شـهر (‪ 85‬عدد)‬ ‫از گلسـتان ‪ 61‬تا انتهای شـرقی شـهر‬ ‫منابع تامین اعتبار‪ :‬منابع داخلی‬ ‫براورد اولی‪ 9/562/500/000 :‬ریال‬ ‫نـوع تضمین شـرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامـه بانکی در‬ ‫وجه شـهرداری ایزدشـهر به مبلـغ ‪ 480/000/000‬ریال‬ ‫اعتبـار سـه مـاه از تاریخ صـدور و یـا وجه نقـد واریز‬ ‫به حسـاب ‪ 77445‬به نام شـهرداری ایزدشـهر و بانک‬ ‫تجا ر ت‬ ‫مهلـت دریافـت اسـناد مناقصه در سـامانه سـتاد‪ :‬از‬ ‫تاریـخ ‪ 1399/02/31‬الـی ‪1399/03/12‬‬ ‫تاریخ ارسـال اسـناد مناقصه در سامانه سـتاد‪ :‬تا پایان‬ ‫وقت اداری روز پنجشـنبه مورخ ‪1399/03/22‬‬ ‫تاریـخ تشـکیل کمیسـیون معاملات (مناقصـه)‪ :‬روز‬ ‫شـنبه مـورخ ‪ 1399/03/24‬سـاعت ‪14:30‬‬ ‫تلفن‪44534068 -44536000 :‬‬ ‫نوبت دوم ‪1399/03/13 :‬‬ ‫اسحق تونی‬ ‫شهردار ایزدشهر‬ ‫شهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان ‪:‬‬ ‫راه اندازی مرکز جامع خدمات‬ ‫مشترکین تلفن ثابت مخابرات‬ ‫گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شـهرداری قائـم شـهر در نظـر دارد پـروژه تهیـه و حمل و پخـش اسـفالت را از طریق مناقصـه عمومی بـه پیمانکاران‬ ‫واجـد شـرایط واگـذار نمایـد‪ .‬متقاضیان می توانند به منظور کسـب اطالعات بیشـتر همـه روزه از تاریـخ درج اگهی با‬ ‫شـماره تلفـن ‪ 01142084056‬تمـاس حاصـل نمـوده و به منظـور دریافت اسـناد مناقصه به واحـد امورقراردادهـا و یا به‬ ‫سـایت ‪ www.Ghaemshahr.ir‬شـهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪-1‬موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه تهیه و حمل و پخش اسفالت باند کندرو کمربندی شمالی شهر قائم شهر‬ ‫‪-2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬قائم شهر‪-‬خیابان کارگر‪-‬عمارت شهرداری‬ ‫‪-3‬محـل اعتبـار‪ :‬از ردیـف اعتبـارات داخلی بـه شـماره ردیـف ‪ 402010022122‬و از ردیـف اعتبار دولتی اسـتانی طرح‬ ‫تملـک دارایـی های سـرمایه ای می باشـد‪.‬‬ ‫‪-4‬مدت انجام کار‪( 6 :‬شش ماه) می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬محل اخذ و تحویل اسناد‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99.2.31‬لغایت ‪ 99.3.20‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مبلغ کل براورد‪ :‬براورد هزینه اجرای کار براسـاس فهرسـت بهای راه و باند سـال ‪ 99‬با مبلغ براورد ‪9.518.375.497‬‬ ‫ریـال (نـه میلیارد و پانصد و هجده میلیون و سـیصد و هفتاد و پنـج هزار و چهارصد و نود و هفت ریال) می باشـد‪.‬‬ ‫‪-8‬میـزان سـپرده شـرکت در مناقصه‪5 :‬درصد بهـای کل براورد به مبلـغ ‪475.918.775‬ریال ( چهارصـد و هفتاد و پنج‬ ‫میلیـون و نهصـد و هجـده هزار و هفتصـد و هفتاد و پنج ریال ) می باشـد‪.‬‬ ‫‪-9‬بـه پیشـنهادات فاقـد سـپرده بـا امضـاء مشـروط و مخدوش و سـپرده هـای کمتـر از میزان مقـرر در اسـناد‪،‬چک‬ ‫شـخصی و نظایـر ان و یـا پیشـنهاداتی کـه پس از انقضـاء مدت مقـرر در اگهـی وصول شـود ترتیب اثـر داده نخواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫‪-10‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ‪ :‬تا ‪ 3‬ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬نوع سپرده‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه یا مطالبات قطعی نزد دستگاه مناقصه گزار‪.‬‬ ‫‪ -12‬مطابـق مـاده ‪ 8‬اییـن نامـه مالی شـهرداری ها ‪ ،‬هـرگاه برنـده مناقصه از انجـام معامله خـودداری کند یـا پس از‬ ‫ابلاغ قانونـی حداکثـر تـا هفت روز حاضـر به انعقاد قرارداد نشـود سـپرده او بـه نفع شـهرداری ضبط و قـرارداد با نفر‬ ‫بعـدی منعقـد خواهـد گردیـد و در صورتـی کـه برندگان دوم و سـوم نیـز ظرف مهلـت هفت روز پـس از ابلاغ قانونی‬ ‫حاضـر بـه عقد قـرارداد نشـوند سـپرده ان ها بـه نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪-13‬کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و ایمنی کار باشند‪.‬‬ ‫‪ -14‬حداقل رتبه پیمانکاری مورد نیاز ‪ 5‬راه و باند می باشد‪.‬‬ ‫‪-15‬زمـان تحویـل پیشـنهادات‪ :‬حداکثر تا پایان وقت اداری روز شـنبه مـورخ ‪ 99/3/24‬بعد از ثبـت دبیرخانه تحویل‬ ‫دفتـر قراردادها گردد‪.‬‬ ‫‪ -16‬حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان ان با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪ -17‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -19‬پیمان در مدت اولیه و مدت های تمدید شده ( مجاز یا غیرمجاز) فاقد تعدیل می باشد‬ ‫‪ 99/3/25‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-20‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز یک شنبه مورخ‬ ‫‪- 21‬چاپ اگهی نوبت اول از مورخ‪99.2.31 :‬‬ ‫‪-22‬چاپ اگهی نوبت دوم از مورخ‪99.3.10 :‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫چهار شنبه ‪ 31/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪611‬‬ ‫خرب‬ ‫گزارش‬ ‫بخشی بیانات در ارتباط‬ ‫تصویری با نمایندگان‬ ‫تشکل های دانشجویی‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بسم اهلل ّ‬ ‫السلام علـی‬ ‫رب العالمیـن و ّ‬ ‫و الحمـدهلل ّ‬ ‫الصلاه و ّ‬ ‫محمـد و الـه ّ‬ ‫الطاهرین و لعنه اهلل علـی اعدائهم‬ ‫سـیدنا ّ‬ ‫ّ‬ ‫اجمعیـن‪.‬‬ ‫خـدا را شـکر میکنـم و خرسـندم از اینکـه در شـرایط‬ ‫کنونـی هـم که شـرایط نامسـاعدی اسـت‪ ،‬این جلسـه‬ ‫بحمـداهلل تشـکیل شـد‪ ،‬ولـو به ایـن نحـو‪ .‬البتّـه دیدار‬ ‫حضـوری شـما جوانهـا بـرای بنـده شـوق افرین تر بـود‪،‬‬ ‫لکـن این شـکل هم یـک شـکلی اسـت و امیدواریم که‬ ‫ایـن جلسـه هم جلسـ ه ِی مفیدی باشـد بـرای جامعه ی‬ ‫جـوان‪ ،‬بـرای کشـور‪ ،‬و بـرای خود ایـن حقیر‪.‬‬ ‫طرح بحثهای سـنجیده و فکرشـده از سوی دانشجویان‬ ‫در این جلسـه‬ ‫خصوصیت‬ ‫چنـد‬ ‫دادند‪،‬‬ ‫انجـام‬ ‫دوسـتان‬ ‫کـه‬ ‫بحثهایـی‬ ‫ّ‬ ‫داشـت که مـن فی الجمله اشـاره کنـم‪ :‬ا ّوالً بحثها پخته‬ ‫و سـنجیده و خـوب بـود‪ .‬انصافاً سـطح بحثهای امسـال‬ ‫از انچـه قب ً‬ ‫ال در این جلسـات مطرح میشـد‪ ،‬به نظر من‬ ‫باالتـر بـود؛ فکـر شـده بـود‪ ،‬کار شـده بود و ایـن خیلی‬ ‫بـاارزش اسـت؛ از ایـن جهـت من متشـ ّکرم‪ .‬سـوالهایی‬ ‫کـه شـد‪ ،‬خـب سـوالهای فراوانـی اسـت؛ اگـر بخواهیم‬ ‫حتّـی بعضـی از ایـن سـوالها را جـواب بدهیـم‪ ،‬وقـت‬ ‫زیـادی را از مـا خواهـد گرفـت‪ .‬شـاید ایـن تو ّقـع مـن‬ ‫به جا باشـد کـه دوسـتان مـا ‪-‬نمایندگی در دانشـگاه ها‬ ‫و بعضی از بخشـهای مرتبط با دانشـجویان و دانشـگاه ها‬ ‫در دفتـر‪ -‬متع ّهـد بشـوند ایـن سـوالها را پاسـخ بدهند‪.‬‬ ‫ایـن سـوالها جوابهـای روشـنی دارد‪ ،‬کمـا اینکـه‬ ‫بعضـی از ابهامهـا و شـبهه هایی کـه مطـرح میشـود‪،‬‬ ‫توضیحهـای قابـل قبولـی دارد و میتوان اینهـا را مطرح‬ ‫کـرد و میتـوان [دربـاره ی انهـا] گفتگـو کـرد‪ .‬درباره ی‬ ‫پیشـنهادهایی که شـد‪ ،‬این پیشـنهادها‪ ،‬خب پیشـنهاد‬ ‫اسـت؛ ایـن جـور نیسـت کـه هـر پیشـنهادی حتمـاً‬ ‫عملیاتی بشـود‪ .‬بعضی از این پیشـنهادها ناشـی‬ ‫بتوانـد ّ‬ ‫از عـدم احاطـه ی بـه شـرایط موضـوع بحث اسـت؛ این‬ ‫را مـن دارم مشـاهده میکنـم و میبینـم و اگـر بخواهیم‬ ‫دربـاره ی ایـن پیشـنهادها تصمیم گیـری بکنیـم ‪-‬یـا‬ ‫بنـده تصمیم گیـری کنـم‪ ،‬یـا دسـتگاه ها تصمیم گیری‬ ‫کننـد‪ -‬احتیـاج بـه کار بیشـتری دارد و امیدواریـم کـه‬ ‫ایـن توفیـق را خـدای متعـال بـه مـا بدهد‪.‬‬ ‫البتّـه االن سـفارش مـن بـه دفتـر ایـن اسـت کـه این‬ ‫پیشـنهادها را بگیرنـد‪ ،‬بررسـی کننـد‪ ،‬روی جـزء جـزء‬ ‫ایـن پیشـنهادها کار کننـد‪ .‬و ایـن را هـم عـرض بکنـم‬ ‫کـه برخـی از اشـکاالتی کـه بـه دسـتگاه ها در بیانـات‬ ‫شـما عزیـزان وجـود داشـت‪ ،‬اشـکاالت واردی نیسـت؛‬ ‫بعضـی وارد اسـت لکـن بعضـی هـم وارد نیسـت‪ .‬وارد‬ ‫نبـودن اشـکال هـم بـه خاطـر این اسـت که از شـرایط‬ ‫موجـود ان موضـوع ّاطالع زیـادی نداریـد؛ از این جهت‬ ‫اسـت کـه ایـن اشـکال طبعـاً بـه ذهـن می ایـد؛ و هـر‬ ‫کسـی در ایـن وضـع باشـد‪ ،‬ایـن اشـکال را دارد‪ .‬به هر‬ ‫حـال میتواند این سـوالها‪ ،‬ایـن ابهامها‪ ،‬این اشـکالها در‬ ‫گفتگوهـای رو در رو برطرف بشـود‪ .‬در عین حال خیلی‬ ‫از مطالبـی کـه گفته شـد مطالب درسـتی بـود و گفتن‬ ‫اینهـا در ایـن عرصـه و در ایـن برنامـه طبعـاً بـه ایجـاد‬ ‫یـک گفتمـان در ایـن زمینه هـا کمـک خواهـد کـرد و‬ ‫مـن اسـتقبال میکنـم از اینکه در برخـی از این زمینه ها‬ ‫گفتارهـای عمومـی بـه وجود بیایـد و ذهنهـای عا ّمه ی‬ ‫مـردم در جامعـه و در کشـورمان بـه این َسـمت شـکل‬ ‫بگیرد‪.‬سـوال شـد کـه نظر این بنـده ِی حقیـر درباره ی‬ ‫جـزء جـزء حرفهایـی که زده میشـود یا پیشـنهادهایی‬ ‫کـه داده میشـود چیسـت‪ .‬خـب‪ ،‬برخـی از اینهـا البتّه‬ ‫در اظهـارات عمومـی بنـده قابل فهمیدن اسـت؛ فرض‬ ‫بفرماییـد کـه حـاال در زمینـه ی مسـائل عدالت خواهی‬ ‫گلـه میکنیـد کـه چـرا یـک گروهـی بـه تندروی های‬ ‫برخـی از کسـانی کـه در زمینـه ی عدالت خواهی بحث‬ ‫میکننـد‪ ،‬اعتـراض دارند؛ خب خود شـما هـم اعتراض‬ ‫داشـتید بـه بعضـی از تندروی هایـی که در ایـن زمینه‬ ‫انجـام میگیـرد‪ .‬نظـر مـن در مـورد مسـائل مربـوط به‬ ‫مفصـل در ایـن‬ ‫عدالت خواهـی نظـر روشـنی اسـت و ّ‬ ‫زمینه هـا صحبـت کـرده ام‪ ،‬بحـث کـرده ام‪ .‬در برخی از‬ ‫مسـائل دیگـر هم میتـوان اظهـار نظرهایـی را کرد که‬ ‫بـاز ان هـم بـه نظـر من بـه عهـده ی همین دوسـتانی‬ ‫اسـت کـه در دفتـر مـا یـا در نمایندگـی دانشـگاه ها‬ ‫مرتبـط بـا بخشـهای دانشـگاهی و دانشـجویی‬ ‫هسـتند‪ .‬مـن البتّـه دیگـر وارد بحـث نمیشـوم؛ چـون‬ ‫اگـر بخواهیـم در زمینـه ی ایـن مسـائلی کـه گفتـه‬ ‫شـد صحبـت کنیـم‪ ،‬بحثهـای طوالنـی ای را در پیـش‬ ‫خواهیم داشـت‪.‬‬ ‫علّـت اصـرار بر مخاطـب قـرار دادن جوانـان‪ )۱ :‬اینده‬ ‫متعلـق بـه جوانـان یـک مسـائلی را مـن یادداشـت‬ ‫کـرده ام کـه انهـا را عـرض میکنـم که بـه نظـرم قابل‬ ‫توجـه اسـت‪ .‬جلسـه البتّـه دانشـجویی اسـت لکـن‬ ‫ّ‬ ‫مخاطـب ایـن جلسـه صرفـاً دانشـجویان نیسـتند؛‬ ‫مـا البتّـه چهـار میلیـون دانشـجو داریـم کـه عـدد‬ ‫باالیـی اسـت لکـن تعـداد کسـانی کـه مخاطـب ایـن‬ ‫موضوعاتـی کـه عـرض میکنیـم خواهنـد بود‪ ،‬بیشـت ِر‬ ‫جوانـان هسـتند؛ جـوان دانشـجو‪ ،‬جـوان طلبـه‪ ،‬جوان‬ ‫فارغ التّحصیـل‪ ،‬جـوان شـاغل؛ مجموعـه ی جوانـان‬ ‫مخاطـب ایـن بحثهـا هسـتند‪ .‬اینکـه مـا اصـرار داریم‬ ‫کـه بـا جوانهـا حـرف بزنیـم و بحـث کنیـم و از انهـا‬ ‫بشـنویم و چیـزی بـه انها عـرض بکنیم‪ ،‬متاثّـر از یک‬ ‫پیش فـرض قطعـی اسـت و ان پیش فـرض ایـن اسـت‬ ‫کـه اینـده در اختیـار جوانهـا و متعلّـق به ایـن جوانها‬ ‫ مـدت‪ ،‬بعضاً‬ ‫اسـت‪ .‬شـ ّکی نیسـت که در اینـده ی میان ّ‬ ‫مسـئولیت بسـیاری از همین‬ ‫ مـدت‪،‬‬ ‫در اینـده ی کوتاه ّ‬ ‫ّ‬ ‫موضوعاتـی را کـه امـروز شـما داریـد مطـرح میکنید‪،‬‬ ‫متوجـه بـه شـما جوانهـا و مجموعـه ی جوانهایـی کـه‬ ‫ّ‬ ‫امـروز مخاطـب ایـن حرفهـا هسـتند خواهـد شـد و‬ ‫مدیریّتهـا در اختیـار انهـا قرار خواهد گرفـت و اداره ی‬ ‫کشـور بـه دسـت انهـا خواهـد افتـاد؛ در ایـن تردیدی‬ ‫نیسـت‪ .‬لذاسـت کـه بحـث بـا جوانهـا و صحبـت بـا‬ ‫جوانهـا و شـنیدن از انهـا و گفتـن با انها بـرای ما مهم‬ ‫اسـت‪ .‬هر کسـی بـه اینـده ِی کشـور عالقه مند اسـت‪،‬‬ ‫ناگزیـر بایسـتی بـه جوانهـا کمـک کنـد بـرای اینکـه‬ ‫بتواننـد ایـن اینـده را بـه بهتریـن وجهـی ان شـاءاهلل‬ ‫بسازند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور؛‬ ‫استاندار به عنوان عضو هیات امنای ستاد بازسازی عتبات‬ ‫عالیات مازندران انتخاب شد‬ ‫اعضای این ستاد با بیان گزارش عملکرد خود‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬مشکالت ستاد را مطرح کردند‬ ‫و استاندار نیز در جهت رفع مسائل انان ضمن‬ ‫هماهنگی دستورات الزم صادر نمود‪.‬‬ ‫حسین زادگان در این نشست ضمن تقدیر از‬ ‫خدمات ستاد عتبات عالیات استان ‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ستاد در زمان کرونا نیز بسیار موثر وارد عرصه‬ ‫خدمت رسانی شد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان ضمـن تقدیـر از خدمـات‬ ‫سـتاد عتبـات عالیـات اسـتان ‪ ،‬گفـت‪ :‬این‬ ‫سـتاد در زمـان کرونا نیز بسـیار موثـر وارد‬ ‫عرصـه خدمت رسـانی شـد‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری‪،‬‬ ‫اعضـای سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات‬ ‫اسـتان با احمـد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران دیـدار داشـتند‪.‬‬ ‫اعضای این سـتاد بـا بیان گـزارش عملکرد‬ ‫خود در سـال گذشـته‪ ،‬مشـکالت سـتاد را‬ ‫مطـرح کردند و اسـتاندار نیـز در جهت رفع‬ ‫مسـائل انـان ضمـن هماهنگـی دسـتورات‬ ‫خبر‬ ‫الزم صـادر نمود‪.‬‬ ‫حسـین زادگان در ایـن نشسـت ضمـن‬ ‫تقدیـر از خدمـات سـتاد عتبـات عالیـات‬ ‫اسـتان ‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن سـتاد در زمـان کرونا‬ ‫نیز بسـیار موثـر وارد عرصه خدمت رسـانی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫گفتنـی سـت‪ ،‬در پایـان این نشسـت‪ ،‬حکم‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـه عنوان عضـو و نایب‬ ‫رییس هیات امنای سـتاد بازسـازی عتبات‬ ‫عالیـات اسـتان کـه از سـوی رییس سـتاد‬ ‫بازسـازی عتبات عالیات کشـور صادر شـد‪،‬‬ ‫بـه وی تقدیـم گردید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس خبر داد‪:‬‬ ‫کمک مومنانه کارکنان منطقه چالوس درراستای کمک به اقشار اسیب دیده ویروس کرونا‬ ‫افزایش کمک های مردمی و فعالیت های جهادی و اقدامات انسان‬ ‫ دوستانه مردم نسبت به یکدیگر و افراد بی بضاعت در فضای کرونایی‬ ‫در ماه مبارک رمضان باعث خرسندی همه مردم می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ ‪ 70‬میلیـون ریال دررزمایـش همدلی در‬ ‫ماه مبـارک رمضـان توسـط کارکنـان منطقه‬ ‫چالوس جمع اوری شـد‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط عمومی‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی منطقـه‬ ‫چالـوس ‪ ،‬تـورج امانـی مدیـر منطقـه چالـوس بیان‬ ‫کـرد ‪ :‬در راسـتای فرمایـش رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫اسلامی مبنـی بـر اغـاز رزمایـش بـزرگ همدلـی و‬ ‫کمـک مومنانـه ‪ ،‬در ایـن روزهـا کـه شـیوع بیماری‬ ‫کرونـا مـوج همدلـی هـا و کمـک بـه نیازمنـدان‬ ‫توسـط عمـوم مـردم و گـروه هـای جهـادی رنـگ و‬ ‫بـوی دیگـری دراغـاز مـاه رمضـان بـه فضای کشـور‬ ‫بخشـیده اسـت ‪ ،‬کارکنان این شـرکت با جمع اوری‬ ‫کمکهـا در رزمایـش همدلـی شـرکت نمودنـد ‪.‬‬ ‫تـورج امانـی اظهـار کـرد ‪ :‬مبلـغ حـدود‪ 70‬میلیون‬ ‫ریـال بـه منظـور کمـک بـه معیشـت نیازمنـدان در‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان بـا مشـارکت مالکیـن مجاری‬ ‫عرضـه تحـت پوشـش درحرکتـی خودجـوش جمع‬ ‫اوری و بـه کمیتـه امداد شهرسـتان ‪ ،‬مجمع خیرین‬ ‫شهرسـتان وهمچنیـن سـپاه اسـتان تحویـل شـدتا‬ ‫بیـن نیازمندان تقسـیم شـد ‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه چالـوس در پایـان گفـت افزایـش‬ ‫کمک هـای مردمـی و فعالیت هـای جهـادی و‬ ‫اقدامات انسـان دوسـتانه مردم نسـبت بـه یکدیگر و‬ ‫افـراد بـی بضاعت در فضـای کرونایی در مـاه مبارک‬ ‫رمضـان باعـث خرسـندی همـه مـردم مـی باشـد‪.‬‬ ‫دردیدار فرمانده جدید نیروی انتظامی با رئیس کل دادگستری مازندران‪:‬‬ ‫حضور نیروی انتظامی در جامعه مایه ارامش‪ ،‬امنیت و نظم عمومی جامعه است‬ ‫سـردار میرزایـی فرمانـده جدیـد انتظامـی اسـتان با‬ ‫حضـور در دادگسـتری مازنـدران بـا حجـت االسلام‬ ‫والمسـلمین اکبـری دیـدار و گفتگـو کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬رئیـس کل دادگسـتری اسـتان در ایـن‬ ‫دیـدار صمیمی که در دادگسـتری اسـتان برگزار شـد‬ ‫بـا تاکیـد برحفـظ شـانیت‪ ،‬سلامت و اقتـدار نیـروی‬ ‫انتظامـی گفـت‪ :‬حضـور نیـروی انتظامـی در سـطح‬ ‫جامعـه مایـه ارامـش‪ ،‬امنیـت و نظـم عمومـی جامعه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری اسـتان مازندران بـا بیان اینکه‬ ‫همکاری دسـتگاه قضائی و نیـروی انتظامی در کاهش‬ ‫جرایـم بسـیار موثـر خواهد بود اظهـار داشـت ‪ :‬باید با‬ ‫افـرادی کـه نظـم عمومی را بر هـم می زننـد برخورد‬ ‫قانونـی‪ ،‬بازدارنـده و عبرت اموز صـورت گیرد و حضور‬ ‫بـه موقع و سـرعت بخشـی نیروی انتظامـی در صحنه‬ ‫هـا و تحویـل بـه موقع افـراد هنجـار شـکن و مخالن‬ ‫نظـم و امنیـت جامعه برای اعمال قانـون در مجموعه‬ ‫قضایـی مـی تواند مثمر ثمر باشـد‪.‬‬ ‫ایـن مقام عالی قضایی اسـتان‪ ،‬تعامل دسـتگاه قضایی‬ ‫و انتظامـی را ضامـن امنیت اجتماعی دانسـت وگفت‪:‬‬ ‫تعامـل دو جانبه نیـروی انتظامی و دادگسـتری امری‬ ‫اجتنـاب ناپذیـر بـوده و زمینـه سـاز تحقـق امنیـت‬ ‫پایـدار در جامعـه در کاهش بسـیاری از جرایم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین اکبـری گفـت‪ :‬نیـروی‬ ‫انتظامـی در بخـش اجـرای احکام و جلـب محکومین‬ ‫همیـار و کمـک دسـتگاه قضایـی اسـت و در صورتی‬ ‫کـه قـوی و محکـم در کنـار دسـتگاه قضایـی باشـد‬ ‫شـاهد احقـاق حـق مـردم و برقـراری نظـم‪ ،‬ارامش و‬ ‫اسـایش در جامعـه خواهیـم بود‪.‬‬ ‫رییس دسـتگاه قضایی اسـتان با اشـاره بـه امار باالی‬ ‫بعضـی از جرایـم در اسـتان افـزود‪ :‬اسـیب شناسـی و‬ ‫علـت یابی در این موضوع مهم در جلسـات مشـترک‬ ‫بیـن دو مجموعـه امـری ضروری اسـت که مـی توان‬ ‫بـا جلسـات‪ ،‬همفکـری و همیـاری در ایـن خصـوص‬ ‫گامهـای مثبت و موثری در اسـتان داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در ایـن دیـدار حجـت االسلام‬ ‫والمسـلمین اکبـری ضمـن تقدیـر از زحمـات و‬ ‫تالشـهای سـردارمیر فیضـی فرمانده سـابق انتظامی‪،‬‬ ‫انتصـاب سـردار میرزایـی بـه عنـوان فرماندهی جدید‬ ‫نیـروی انتظامـی اسـتان مازنـدران را تبریـک گفـت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫چهار شنبه ‪ 31/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪611‬‬ ‫ساحس‬ ‫ُ‬ ‫رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫پروژه های نیمه کاره عمرانی مازندران‬ ‫به بسیج سازندگی واگذار می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ریزش کوه باعث انسداد جاده‬ ‫کندوان شد‬ ‫رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫چالـوس اعلام کـرد ‪ :‬بخشـی از کـوه در جـاده‬ ‫کنـدوان بـه خاطـر ترانشـه برداری ماشـین االت‬ ‫سـنگین ریزش کـرد و باعث انسـداد این مسـیر‬ ‫ارتباطی شـد‪.‬‬ ‫مهـدی صفایـی عصر دوشـنبه بـه خبرنـگار ایرنا‬ ‫گفـت ‪ :‬ایـن حادثـه حـدود یکسـاعت پیـش در‬ ‫منطقـه مـکارود جـاده چالوس در بخـش مرزن‬ ‫ابـاد بـه وقوع پیوسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ریـزش کـوه در ایـن منطقـه باعـث‬ ‫ترافیـک شـده اسـت ‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد نیروهـای راهـداری در‬ ‫حـال پاکسـازی منطقـه هسـتند و امیـدوارم هر‬ ‫چـه زودتـر بـا پاکسـازی مسـیر تـردد بـه حالت‬ ‫عـادی برگـردد‪.‬‬ ‫بخشـی از جـاده چالـوس از مرزن ابـاد تا منطقه‬ ‫دزدبـن در حال تعریض اسـت چرا کـه به هنگام‬ ‫یـک طرفـه شـدن محـور کنـدوان سـاکنان این‬ ‫منطقـه دچار مشـکل می شـوند‪.‬‬ ‫نیمـی از مسـیر ‪ ۱۸۰‬کیلومتـری جـاده کندوان‬ ‫در حـوزه اسـتحفاظی مازنـدران قـرار دارد‪.‬‬ ‫مازندران پابه سن پیری‬ ‫گذاشته است‪ /‬سالمندی ‪۱۲‬‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه تـوان بـاالی بسـیج‬ ‫سـازندگی اسـتان در اجـرای پروژه های بزرگ‬ ‫عمرانـی در اسـتان گفـت‪ :‬پروژه هـای نیمـه‬ ‫کاره عمرانـی مازنـدران بـه بسـیج سـازندگی‬ ‫واگـذار می شـود‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان بعـد از ظهـر امـروز در‬ ‫حاشـیه بازدیـد از مراحل بازسـازی اسـتادیوم‬ ‫شـهید متقـی سـاری در جمـع خبرنـگاران‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـازمان بسـیج سـازندگی‬ ‫در سـال های اخیـر تالش هـای موثـری را‬ ‫در حـوزه محرومیت زدایـی و کمـک بـه‬ ‫مسـتمندان جامعـه صـورت داده و ایـن رونـد‬ ‫تـداوم دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اقدامـات قرارگاه هـای جهـادی‬ ‫بسـیج سـازندگی سـپاه در ماه هـای اخیـر‬ ‫در بسـیج ملـی مقابلـه بـا کرونـا ویـروس و‬ ‫رزمایـش کمـک مومنانه بسـیار وصـف ناپذیر‬ ‫بـوده و لبیـک گویـی واقعـی بـه نـدای معمار‬ ‫کبیـر انقلاب اسلامی ایـران بـوده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامات بسـیج‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫ارائه تسهیالت اموزشی به دانشجویان مشمول ازمون‬ ‫جامع داروسازی ابالغ شد‬ ‫بـا توجه به عدم برگـزاری ازمون جامع داروسـازی‬ ‫(‪ ۱۸۰‬واحـدی) در اسـفندماه سـال ‪ ۹۸‬بعلـت‬ ‫اپیدمـی بیمـاری کرونـا و برگـزاری ایـن ازمون در‬ ‫شـهریور و اسفند ماه سـال ‪ ،۹۹‬تسهیالت اموزشی‬ ‫سـازندگی اسـتان در حـوزه عمران روسـتایی‬ ‫نظیـر پروژه هـای بیـن مـزارع‪ ،‬پـل سـازی‪،‬‬ ‫احـداث ورزشـگاه‪ ،‬دیـواره سـازی حفاظتـی‬ ‫نهرهـا‪ ،‬الیروبـی انهـار موفقیـت امیـز بـوده‬ ‫اسـت تصریـح کـرد‪ :‬اکنـون بسـیاری از‬ ‫پروژه‪‎‬هـای عمرانـی نیمـه کاره ادارات اسـتان‬ ‫در باالدسـت به بسـیج سـازندگی واگذار شده‬ ‫و ایـن رونـد ادامـه دارد‪.‬‬ ‫رازجویـان بـا بیـان اینکـه سـال ‪ 99‬شـاهد‬ ‫افتتـاح پروژه هـای عمرانی بسـیاری از سـوی‬ ‫بسـیج سـازندگی سـپاه کربالی مازنـدران در‬ ‫اسـتان هسـتیم افـزود‪ :‬بـا نوسـازی تجهیزات‬ ‫راهـداری و سـاختمانی بسـیج سـازندگی‪،‬‬ ‫بسـیاری از پروژه هـای نیمـه کاره عمرانـی‬ ‫ادارات و شـهرداری های اسـتان قابل واگذاری‬ ‫بـه ایـن نهـاد جهـت بهره بـرداری اسـت چـرا‬ ‫کـه پروژه هـای ایـن سـازمان بـا اسـتفاده از‬ ‫تفکـر جهـادی و بـا کیفیـت بهتـر نیـروی‬ ‫انسـانی موثرتـر انجـام می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس بسـیج سـازندگی کشـور در کـرج‪:‬‬ ‫جامعـه قـدردان و مرهون زحمـات جهادگران‬ ‫بسـیجی اسـت‬ ‫امسال برنامه ریزی شده تا از سد گلورد ‪ ۱۸‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب در اختیار ‪ ۴۳‬روستای شرق مازندران قرار گیرد‬ ‫بـرای کمک به مشـمولین ازمون جامع داروسـازی‬ ‫توسـط دبیرخانـه شـورای امـوزش داروسـازی و‬ ‫تخصصـی بـه دانشـگاههای علوم پزشـکی ابالغ شـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اعلام دبیرخانـه شـورای امـوزش‬ ‫داروسـازی و تخصصی‪ ،‬به این گروه از دانشـجویان‬ ‫اجـازه داده می شـود واحدهـای درسـی پـس‬ ‫از ازمـون جامـع منـدرج در برنامـه اموزشـی‬ ‫داروسـازی را اخـذ و تحصیلات خـود را تـا قبـل‬ ‫از پایـان نامـه بـه انجام رسـانند‪ .‬همچنیـن به این‬ ‫گـروه دانشـجویان فرصت داده می شـود تـا قبل از‬ ‫برگـزاری جلسـه دفاع پایـان نامـه در ازمون جامع‬ ‫داروسـازی شـرکت و نمـره قبولـی اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫اعطـای سـایر مزایـا و تسـهیالت بـرای ایـن گروه‬ ‫از دانشـجویان همانند سایر دانشـجویان داروسازی‬ ‫براسـاس مقـررات مربوطه بالمانع اسـت‪.‬‬ ‫رفع ضعف فشار اب شرب ‪ 4‬روستای‬ ‫شهرستان های رشت و رودبار‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب گیلان؛ بـا نصـب و راه انـدازی‬ ‫‪ 2‬دسـتگاه پمـپ در تاسیسـات ابرسـانی‬ ‫روسـتاهای نصـراهلل ابـاد رشـت و شـهران‬ ‫رودبـار‪ ،‬اُفـت فشـار اب شـرب ‪460‬‬ ‫مشـترک در ‪ 4‬روسـتا مرتفـع شـد‪.‬‬ ‫بـرای تقویت فشـار اب این روسـتاها بیش‬ ‫از ‪ 250‬میلیـون ریال هزینه شـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن گـزارش؛ مجتمـع ابرسـانی‬ ‫نصـراهلل ابـاد رشـت تامیـن کننـده اب‬ ‫اشـامیدنی‪ 360‬مشـترک روسـتاهای‬ ‫نصـراهلل ابـاد‪ ،‬شـیخ علـی بسـت و بازقلعه‬ ‫دژ اسـت‪.‬‬ ‫تاسیسـات روسـتای شـهران نیز به یکصد‬ ‫خانـوار این روسـتا ابرسـانی می کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای مازنـدران‬ ‫مهنـدس منصـور رضایـی کالنتـری مدیـر تاسیسـات‬ ‫ابـی و برق ابـی شـرکت اب منطقـه ای مازنـدران‬ ‫بـا اشـاره بـه اهمیـت سـد گلـورد و شـبکه ابیـاری و‬ ‫زهکشـی ان گفت ‪ :‬در این حـوزه حدود ‪ ۱۹۰‬میلیون‬ ‫متـر مکعـب پتانسـیل ابـی داریـم کـه ‪ ۱۲۰‬میلیـون‬ ‫متـر مکعـب ان بدون برنامـه ریزی وارد دریا می شـد‬ ‫امـا بـا احـداث سـد گلـورد بـا ظرفیـت ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫متـر مکعـب ایـن امکان فراهم شـده تـا برنامـه ریزی‬ ‫مناسـبی از منابـع اب موجـود داشـته باشـیم ‪ .‬وی با‬ ‫تشـریح سـاختمان سـد گلورد گفت ‪:‬گرچه سـد هنوز‬ ‫تکمیـل و امـکان بهـره بـرداری کامل ان فراهم نشـد‬ ‫ولی بااسـتفاده از اب ذخیره شـده و همچنین اب های‬ ‫میان حوضـه امسـال کشـاورزان مشـکالت کمتری در‬ ‫مقایسـه با سـال های گذشـته در این دشـت خواهند‬ ‫داشـت‪ .‬کالنتری اراضی محدوده دشـت نکا و بهشـهر‬ ‫را ‪۴۴‬هـزار هکتـار اعلام کـرد و گفـت‪ :‬بخشـی از این‬ ‫اب از سـد گلـورد و بخشـی دیگـر از طریـق اب هـای‬ ‫ب زیرزمینـی تامیـن‬ ‫میان حوضـه‪ ،‬اب بنـدان هـا و ا ‬ ‫مـی شـود‪ .‬مدیـر تاسیسـات ابـی شـرکت بـا بیـان‬ ‫اینکـه هم اکنون در این دشـت بیـش از ‪ ۳۵۰‬کیلومتر‬ ‫کانـال هـای ابیاری و زهکشـی مدرن اجرا شـده و در‬ ‫دسـت بهره بـرداری اسـت گفت‪ :‬ان شـااهلل بـا تکمیل‬ ‫شـبکه ابیـاری و زهکشـی طـول شـبکه هـای ابیاری‬ ‫و زهکشـی مـدرن مـا به بیـش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتـر و در‬ ‫سـطح ‪ ۲۵۰۰۰‬هکتـار خواهـد رسـید و بیـش از ‪۵۱‬‬ ‫روسـتا از ان برخوردار خواهند شـد‪ ،‬ضمن انکه از این‬ ‫اب در بخـش پـرورش ابزیـان و نیز رونق گردشـگری‬ ‫اسـتفاده خواهد شـد‪ .‬کالنتری از کشـاورزان خواسـت‬ ‫در حفـظ و نگهـداری ایـن تاسیسـات مشـارکت و‬ ‫همراهـی بیشـتری نمـوده و مراقـب غرق شـدگی و یا‬ ‫سـقوط در ایـن تاسیسـات که خسـارت مالـی و جانی‬ ‫را بـه همراه دارد‪ ،‬باشـند‪.‬‬ ‫تجلیل فرماندار شهرستان استانه اشرفیه‬ ‫از روابط عمومی تامین اجتماعی‬ ‫یـنادردق ناتـسرهش نـیا نیلوئـسم زا یـعمج و‬ ‫‪ .‬دـیدرگ‬ ‫هرادا یـمومع طباور شرازـگ هـب‬ ‫نالیگ یـعامتجا نـیمات لک‬ ‫طـباور طـبار روـپیلع یـلع ‪،‬‬ ‫هبعـش یعامتجا نـیمات یـمومع‬ ‫زا یـکی ناوـنعب هیفرـشا هناتـسا‬ ‫رترب و لاـعف یاه یمومع طـباور‬ ‫طسوت ناتـسرهش تارادا نیب رد‬ ‫دروـم ناتـسرهش نـیا رادـنامرف‬ ‫‪ .‬تـفرگ رارـق لـیلجت‬ ‫نامزمه ‪ ،‬شرازـگ نـیا ساـسارب‬ ‫طـباور هـتفه تـشادیمارگ اـب‬ ‫هرـهچ و نـیبختنم زا یـمومع‬ ‫یاهنامزاـس و تارادا یـمومع طـباور رـترب یاـه‬ ‫رادنامرف روـضح اـب یمـسارم یط هیفرـشا هناتـسا‬ ‫سـمانه پورهـادی از افزایش رشـد سـالمندی در‬ ‫اسـتان مازنـدران خبـر داد و گفـت‪ :‬تا سـه ده ‏ه‬ ‫دیگـر ایـران سـالمندترین کشـور منطقـه و از‬ ‫سـالمندترین کشـورهای جهـان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه رشـد جمعیت سـالمندی‬ ‫در دنیـا یـک درصـد امـا در کشـور ما ایـن رقم‪،‬‬ ‫حدود دو برابر شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬پیش بینی ها‬ ‫نشـان می دهنـد کـه ادامـه ایـن رونـد صعـودی‬ ‫جمعیـت سـالمندان در کشـور می تـوان منجـر‬ ‫بـه ایـن شـود کـه تا ‪ ۳۰‬سـال اینـده از هر سـه‬ ‫نفـر‪ ،‬یـک نفـر سـالمند باشـد‪ ،‬یعنـی جمعیـت‬ ‫سـالمندان در سـال ‪ ۱۴۳۰‬به حـدود ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫خواهد رسـید‪.‬‬ ‫دکتـرای تخصصـی سالمندشناسـی افـزود‪ :‬در‬ ‫حـال حاضـر حدود هشـت میلیـون حـدود ‪‬۹.۲‬‬ ‫درصـد جمعیـت کشـور سـالمند داریـم‪ ،‬کـه تا‬ ‫‪ ۳۰‬سـال دیگـر حدود ‪ ۲۴‬میلیون خواهند شـد‪،‬‬ ‫یعنـی سـه برابـر و ایـن وضعیـت در مقایسـه با‬ ‫دیگر کشـورهای دنیا رشـد چشـمگیری را نشان‬ ‫می دهـد بـه طـوری که تا سـه ده ‏ه دیگـر‪ ،‬ایران‬ ‫سـالمندترین کشـور منطقـه و از سـالمندترین‬ ‫کشـورهای جهـان خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امارهـای رسـمی نشـان می دهـد‬ ‫مازنـدران پـا بـه سـن پیـری گذاشـته و بعـد از‬ ‫اسـتان گیلان جایـگاه دوم کشـور را بـه خـود‬ ‫اختصـاص داد‪.‬‬ ‫دکترای تخصصی سالمندشناسـی دانشگاه علوم‬ ‫پزشـکی بابـل گفت‪ :‬بر اسـاس امارهای رسـمی‬ ‫‪ ۱۲‬درصـد از جمعیـت حـدود سـه میلیـون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هـزار نفـری مازنـدران یعنـی حـدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هـزار نفـر‪ ،‬سـالمندان هسـتند و نشـان می دهد‬ ‫رشـد جمعیـت به سـمت سـالمندی در اسـتان‬ ‫مازنـدران بیـش از دیگـر اسـتان ها اسـت کـه‬ ‫ایـن موضـوع‪ ،‬فرصت هـا و تهدیدهایـی را در پی‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫پورهـادی گفـت‪ :‬بـا ورود به دوران بازنشسـتگی‬ ‫و کنـاره گیـری از شـغل‪ ،‬ازدواج فرزندان و ترک‬ ‫منزل‪ ،‬و از دسـت دادن دوسـتان و اقوام‪ ،‬و احیاناً‬ ‫همسـر‪ ،‬بایـد فعالیت هایـی بـرای پیشـگیری از‬ ‫افسـردگی افـراد سـالمند برنامه ریـزی کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکـه معموالً فعالیـت فیزیکی‬ ‫افـراد بـا افزایـش سـن کاهـش می یابـد کـه بـر‬ ‫تعـادل سـالمندان تاثیـر منفـی دارد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫انجـام فعالیت هـای ورزشـی نـه تنهـا می توانـد‬ ‫موجـب افزایـش روحیه و نشـاطتان شـود‪ ،‬بلکه‬ ‫می توانـد بـه حفـظ سلامت جسـمیتان هـم‬ ‫کمـک فراوانـی کند‪.‬‬ ‫پورهـادی بیـان داشـت‪ :‬پیـاده روی یکـی از‬ ‫مناسـب ترین فعالیت هـای بدنـی اسـت کـه‬ ‫می تـوان انجـام داد‪ ،‬البتـه انجـام تمرینـات گرم‬ ‫کننـده‪ ،‬قبـل و تمرینات سـرد کننـده (حرکات‬ ‫کششـی)‪ ،‬بعـد از هـر فعالیـت بدنـی الزم اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه پوشـیدن کفش ها و‬ ‫لباس های مناسـب اهمیت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بسـیاری‬ ‫از افـراد سـالمندی کـه دارای درد زانو هسـتند‪،‬‬ ‫بهتـر اسـت در سراشـیبی و سـربلندی راه نروند‬ ‫و همچنیـن اگـر در حین پیاده روی درد قفسـه‬ ‫سـینه‪ ،‬تنگـی نفـس و یـا پـا درد شـدید عارض‬ ‫شـد‪ ،‬اسـتراحت فـوری و مشـورت با پزشـک در‬ ‫اسـرع وقت ضروری اسـت‪.‬‬ ‫عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫بابـل اذعـان داشـت‪ :‬حضـور مسـتمر در فضـای‬ ‫خانـه موجـب می شـود ایـن فضـا احسـاس بـی‬ ‫حوصلگـی‪ ،‬کسـالت و خسـتگی مفـرط را ایجاد‬ ‫کنـد بنابرایـن در ایـن دوران حضـور در پارک ها‬ ‫توصیـه می شـود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫چهار شنبه ‪ 31/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪611‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫نیک نقش معاون خدمات شهری شهرداری‬ ‫مرکز مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مدیرکل دفتر فنی‪ ،‬حمل و نقل ترافیک و امور عمرانی استانداری خبر داد‪:‬‬ ‫اختصاص ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان اعتبار به پروژه های‬ ‫نیمه تمام در مازندران‬ ‫خرید ‪ 22‬دستگاه ماشین‬ ‫مکانیزه زباله‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و مدیریت‬ ‫ارتباطـات بیـن الملـل شـهرداری‬ ‫سـاری‪،‬مصطفی نیـک نقـش معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری مرکـز‬ ‫مازنـدران از خریـداری ‪ 22‬دسـتگاه‬ ‫ماشـین مکانیزه جمـع اوری زباله خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬طـرح مکانیزه شـدن جمع‬ ‫اوری زبالـه از هفتـه اینـده در سـاری‬ ‫کلیـد می خـورد‪.‬‬ ‫وی کاهش اثار زیسـت محیطی‪ ،‬اسـان‬ ‫نمـودن کار بـرای کارگـران جمع اوری‬ ‫پسـماندها‪ ،‬حفـظ سلامتی و کاهـش‬ ‫اسـیب ها و صدمـات وارده بـه نیـروی‬ ‫کار‪ ،‬کاهش هزینـه و ارتقای کیفی را از‬ ‫جملـه مزیت هـای ایـن طرح برشـمرد‪.‬‬ ‫مصطفی نیـک نقش افـزود‪ :‬روش های‬ ‫سـنتی جمـع اوری زبالـه جوابگـوی‬ ‫مناسـبی جهـت ارائه خدمات بـه مردم‬ ‫نیسـت لـذا شـهرداری بـا خریـداری‬ ‫ایـن تعـداد ماشـین طـرح جمـع اوری‬ ‫بـه روش مکانیـزه را در دسـتورکار قرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫وی از نصـب و راه انـدازی بزرگتریـن‬ ‫تصفیـه خانـه شـیرابه شـمال کشـور‬ ‫بـا ظرفیـت روزانـه ‪ 120‬هـزار لیتـر در‬ ‫محـل دفـن زباله مرکـز مازنـدران خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬تصفیـه خانـه موجـود در‬ ‫مرکـز دفـن بـه طـور فعـال بـه تصفیه‬ ‫شـیرابه های موجـود در این مـکان می‬ ‫پردازد‪.‬‬ ‫نیـک نقـش بـا بیـان اینکـه بـا تاکیـد‬ ‫مدیریـت جدید شـهرداری سـاری‪،‬این‬ ‫شـهرداری در ماههـای اخیـر بـا انجـام‬ ‫مطالعـات علمـی و کارشناسـی موفـق‬ ‫بـه احـداث تصفیـه خانـه شـیرابه های‬ ‫سـاری شـد‪،‬گفت‪ :‬بـا تکمیـل نیـروگاه‬ ‫زبالـه سـوز سـاری بـه زودی مشـکل‬ ‫زبالـه این شـهر بـه طور کامـل برطرف‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫سـاری ‪،‬افزود‪ :‬شـیرابه های تصفیه شده‬ ‫بـرای ابیـاری فضـای سـبز و محیـط‬ ‫هـای درختـکاری شـده در محـل دفن‬ ‫زبالـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا اجرایـی شـدن ایـن‬ ‫پـروژه بزرگ زیسـت محیطـی عالوه بر‬ ‫کاهـش اثـرات منفـی زیسـت محیطی‬ ‫دفـن زبالـه از نفـوذ شـیرابه ها در‬ ‫اب هـای زیرزمینی نیز جلوگیری شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫نیـک نقـش از بهره بـرداری نخسـتین‬ ‫بوسـتان بانـوان مرکـز مازنـدران در‬ ‫زمینـی بـه مسـاحت ‪ 10‬هکتـار در‬ ‫منطقـه یـک شـهری تـا پایـان هفتـه‬ ‫جـاری خبـر داد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه پـروژه سـاخت و‬ ‫احداث بوسـتان بانوان توسط شهرداری‬ ‫سـاری در راسـتای ارتقـای سلامت‬ ‫و ورزش بانـوان و خانـواده هـا انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬این بوستان‬ ‫امکاناتـی نظیـر زمین چمـن مصنوعی‪،‬‬ ‫زمیـن تنیس‪،‬پیسـت اسکیت‪،‬پیسـت‬ ‫دوچرخـه سـواری‪ ،‬نمازخانـه‪ ،‬بازارچـه‬ ‫سـنتی‪ ،‬رسـتوران‪ ،‬چایخانه‪ ،‬کتابخانه و‬ ‫شـمار زیادی از گونـ ه گیاهی در فضایی‬ ‫به وسـعت سـه متـر مربـع را دارد‪.‬‬ ‫گردشگری دریایی و احداث اسکله های دریایی فرصت خوبی‬ ‫برای سرمایه گذاران در شهرهای ساحلی بوده که اضافه کردن‬ ‫کارکرد گردشگری عالوه بر کشاورزی و ماهیان دریایی به‬ ‫اب بندان ها می تواند نوید بخش اتفاقات خوبی در حوزه‬ ‫گردشگری باشد‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر فنـی‪ ،‬حمـل و نقـل ترافیـک و‬ ‫امـور عمرانـی اسـتانداری مازنـدران از پیش بینی‬ ‫اختصـاص ‪ ۵۸۰‬میلیـارد تومانـی اعتبـار بـه‬ ‫پروژه هـای نیمـه تمـام در ایـن اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبار نهایـی هزینه شـده در‬ ‫پروژه هـای بهره برداری شـده بخش عمرانی سـال‬ ‫‪ ۹۹‬بیـش از ‪ ۲۴۱۵‬میلیـارد تومـان اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬تاکنـون ‪ ۳۴۶۵‬میلیارد تومان در سـال ‪۹۹‬‬ ‫بـرای پروژه هـای عمرانـی حوزه هـای گوناگـون‬ ‫اعم از اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬فناوری اطالعات و بهداشـت‬ ‫درمـان هزینه شـده اسـت و پیش بینی می شـود‬ ‫‪ ۵۸۰‬میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای پروژه هـای‬ ‫نیمـه تمام اسـتان اختصـاص یابد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬سـاالنه ‪ ۸۰۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫اعتبـارات عمرانـی شـهرداری ها اسـت بنابرایـن‬ ‫تصویـب و ابلاغ طرح جامع کاهش تلفات ناشـی‬ ‫از تصادفـات رانندگـی در سـال ‪ ۹۸‬محقـق شـده‬ ‫اسـت کـه بـا اجـرای برنامه هـای کوتـاه مـدت و‬ ‫بلنـد مدت ‪ ۲۰۰‬نقطه حادثـه خیز در نقاط درون‬ ‫شـهری و بـرون شـهری بهسـازی خواهد شـد تا‬ ‫شـاهد کاهـش تصافات و مـرگ میر ناشـی از ان‬ ‫باشـیم‪.‬مدیرکل دفتـر فنی‪ ،‬حمل و نقـل ترافیک‬ ‫و امـور عمرانـی اسـتانداری مازندران خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬هماهنگی بیـن دسـتگاه های اجرایی جهت‬ ‫جلوگیری از سـاخت سـاز غیرمجاز در دستور کار‬ ‫اداره کل دفتـر فنـی‪ ،‬حمل و نقل ترافیک عمرانی‬ ‫بـود بنابرایـن با توجـه به هجـوم سـرمایه گذاران‬ ‫بـه اسـتان مازنـدران تحـت عنـوان خانـه دوم‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫حفاظـت از اراضـی کشـاورزی در اولویت های این‬ ‫حـوزه اسـت کـه از دسـتگاه قضـا انتظـار می رود‬ ‫در تخریـب و برخـورد قانونی با سـاخت سـازهای‬ ‫غیرمجـاز و اجرای احکام کمیسـیون ماده ‪ ۱۰۰‬و‬ ‫‪ ۹۹‬همکاری الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫توکلـی گفـت‪ :‬گردشـگری دریایـی و احـداث‬ ‫اسـکله های دریایـی فرصـت خوبـی بـرای‬ ‫سـرمایه گذاران در شـهرهای سـاحلی بـوده کـه‬ ‫اضافـه کـردن کارکـرد گردشـگری علاوه بـر‬ ‫کشـاورزی و ماهیـان دریایـی بـه اب بندان هـا‬ ‫می توانـد نویـد بخـش اتفاقـات خوبـی در حـوزه‬ ‫گردشـگری باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه تهیـه طرح هـای هـادی و‬ ‫همچنیـن طـرح جامـع و تفصیلـی در شـهرهای‬ ‫بـاالی ‪ ۲۵‬هـزار نفر در دسـتور کار اداره کل دفتر‬ ‫فنـی حمـل نقـل و ترافیـک و عمرانی قـرار دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده تـا پایـان‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬تمامـی شـهرهای مازنـدران دارای‬ ‫طرح هـای کارامـد و بـروز می شـوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتر فنـی‪ ،‬حمل و نقل ترافیـک و امور‬ ‫عمرانی اسـتانداری مازنـدران یاداور شـد‪ :‬ارتقای‬ ‫کیفیت سـیما و منظر شـهری یک اقدام مناسـب‬ ‫در اسـتان مازنـدران اسـت کـه بـا تهیـه ظوابط و‬ ‫هـم اندیشـی مهندسـین و معمـاران بایـد دارای‬ ‫یـک سـبک معمـاری مبتنی بـر معمـاری ایرانی‬ ‫اسلامی شـویم‪ ،‬به همیـن منظور حفـظ فرهنگ‬ ‫و سـنت های اسـتان مازندران در دسـتور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به روایت تصویر‬ ‫بازدید شهردار ساری از سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ عبـاس‬ ‫رجبی شـهردار سـاری ضمـن حضور‬ ‫در سـازمان اتـش نشـانی و خدمـات‬ ‫ایمنـی شـهرداری‪ ،‬از تجهیـزات و‬ ‫ادوات خریـداری شـده ایـن سـازمان‬ ‫بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫دادبود شهردار گرگان خبر داد‪:‬‬ ‫انتخاب ‪ 130‬اثر برتر نخستین جشنواره مجازی‬ ‫« خانواده خالق»‬ ‫بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی‬ ‫و امـور بین الملـل روابط عمومی‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬عبدالرضـا‬ ‫دادبـود اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه بحران شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫در کشـور و ضـرورت شـرایط‬ ‫قرنطینـه خانگـی‪ ،‬جشـنواره‬ ‫خانـواده خلاق بـا هـدف‬ ‫سـرگرمی شـهروندان و معرفـی‬ ‫مهارت هـای انهـا در زمینه های‬ ‫گوناگـون‪ ،‬بـرای نخسـتین بـار‬ ‫از وی شـهرداری گـرگان و بـه‬ ‫صـورت مجـازی برگـزار شـد‬ ‫کـه بـه شـدت مـورد اسـتقبال‬ ‫شـهروندان گرگانـی و حتـی‬ ‫اسـتان ها و شـهرهای دیگر قرار‬ ‫گرفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن جشـنواره در بخش هـای‬ ‫کودکان‪ ،‬بزرگسـاالن‪ ،‬نوروزی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬ورزشـی‪،‬‬ ‫بازی هـای خانگـی و بومـی محلـی بـا ایتم هـای‬ ‫متفـات تـدارک دیـده شـد کـه شـهروندان بـر‬ ‫حسـب عالقـه منـدی در هـر یـک از زمینه‪‎‬های‬ ‫قیـد شـده بـه صـورت انفـرادی و یـا خانوادگـی‬ ‫بـه معرفـی و ارائـه مهـارت خـود بـه دیگـران‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بیـان داشـت‪ :‬در مرحلـه داوری‬ ‫اولیـه توسـط متخصصـان رشـته های مختلف‪ ،‬از‬ ‫بیـن بیـش از ‪ 800‬اثر ارسـالی ‪ 130‬اثر به عنوان‬ ‫منتخبـان جشـنواره خالق معرفی شـدند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـا توجه بـه عدم اتمام شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا در کشـور‪ ،‬برنـدگان نهایـی این جشـنواره‬ ‫از بیـن افـراد و اثـار منتخـب و پـس از راسـتی‬ ‫ازمایـی‪ ،‬معرفـی و در مراسـمی از انـان تجلیـل‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫شهردار رشت نشست با سرپرستان خبرگزاری های گیالن‪:‬‬ ‫ی ثباتی مدیریتی دیده است‬ ‫رشت خسارت های بسیاری از ب ‬ ‫گـزارش شـهردار بـه نماینـدگان رسـانه های گروهـی‬ ‫حاضـر در ایـن نشسـت شـامل اقدامـات انجـام شـده‬ ‫در لندفیـل سـراوان‪ ،‬اجـرای تصفیه خانـه زباله هـا‪،‬‬ ‫پروژه هـای توسـعه کارخانـه کـود الـی‪ ،‬پـروژ ه هـای‬ ‫سـرمایه گذاری از جملـه فیبرنـوری‪ ،‬پـارک ابـی گیـل‬ ‫لنـد کـه بزرگتریـن پـروژه سـرمایه گذاری تاریخ شـهر‬ ‫رشـت اسـت و هم اکنـون قـرارداد ان بـه امضـا رسـیده‬ ‫اسـت ‪ ،‬تنظیـم تفاهمنامـه بـا قـرارگاه سـازندگی خاتم‬ ‫االنبیـا ‪ ،‬پیگیری اجـرای طرح تراموای شـهری ‪ ،‬اصالح‬ ‫و توسـعه فضـای سـبز‪ ،‬پروژه هـای عمرانـی از جملـه‬ ‫نهضـت اسـفالت و‪...‬بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه پرسـش مهـم یکـی از سرپرسـتان‬ ‫خبرگـزاری هـای اسـتان گیلان مبنی بـر دخالت های‬ ‫موجـود در عـزل و نصـب و فشـار بـر شـهردار از طـرف‬ ‫شـورا گفت‪ :‬تقریبا این موضوع در شـهر رشـت مرسـوم‬ ‫بـوده و بـه عنـوان ابـزار قدرت از ان اسـتفاده می شـده‬ ‫و ایـن موضـوع باعث بـی ثباتی مدیریـت و از بین رفتن‬ ‫ابتـکار و نواوری در شـهرداری شـده و باعـث روزمرگی‬ ‫و بـی انگیزگـی در بیـن انگیزگـی مدیران گردیـده بود‬ ‫حاج محمـدی گفـت‪ :‬شـورای شـهر برانگیختـه شـده‬ ‫از متـن جامعـه و مـردم اسـت و اصلی تریـن کار انهـا‬ ‫هـم نظارت بر کار شـهرداری اسـت اما قانون مشـخص‬ ‫کـرده کـه شـورا در عزل و نصـب ها نبایـد دخالت کند‬ ‫شـاید نظر مشـورتی بدهد اما مسـتقیماً نمی تواند عزل‬ ‫و نصـب کند و دخالت شـورا در انتصابـات در هیچ جای‬ ‫قانون اشـاره نشـده است ‪.‬‬ ‫در ادامـه وی بـا پرسـش هـای تک تـک سرپرسـتان‬ ‫خبرگـزاریهـایاسـتانگیلانبـهترتیـبپاسـخگفـت‪.‬‬ ‫بـرای اثرگـذاری بیشـتر‪ ،‬بخـش هـای مختلـف ایـن‬ ‫مصاحبـه را می توانیـد بـه صـورت خبرهـای مجـزا در‬ ‫همیـن پایـگاه اطال ع رسـانی در روزهای اینـده مطالعه‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫گفتنـی اینکه پیش از سـخنان دکتر ناصر حاج محمدی‬ ‫در ایـن جلسـه علیرضـا قانـع مدیـر ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری رشـت بـا خیرمقـدم گویـی بـه‬ ‫حاضـران و تبریـک فـرا رسـیدن هفتـه روابـط عمومی‬ ‫و ارتباطـات ایـن روز را بـه همـه دسـت اندرکاران‬ ‫رسـانه های گروهـی تبریـک گفـت و خاطر نشـان کرد‪:‬‬ ‫هـر روز از هفتـه ارتباطـات‪ ،‬نامی مشـخص دارد و امروز‬ ‫بـه نـام «روابـط عمومـی و سـواد رسـانه ای» نامگذاری‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬شـهردار محتـرم همـواره بـر ارتباط با‬ ‫رسـانه های گروهـی تاکید دارنـد و ما در زمینـه ارتباط‬ ‫بـا رسـانه های گروهی برنامـه ریزی خوبی انجـام دادیم‬ ‫و در دیـدار اول در نشسـت بـا هیئـت مدیـره خانـه‬ ‫مطبوعـات اسـتان گیلان و جمعـی از پیشکسـوتان‬ ‫مدیـران روزنامه هـای اسـتان بـه بحـث و بررسـی و‬ ‫چگونگـی برقـراری ارتبـاط پرداختیـم و پـس از ان بـه‬ ‫دلیـل شـرایط کرونایـی قـدری فاصلـه برگـزاری ایـن‬ ‫جلسـات طوالنـی شـد تـا اینکـه امـروز دومین جلسـه‬ ‫را بـا سرپرسـتان خبرگـزاری های اسـتان ترتیب دادیم‬ ‫و پـس از ان در خدمـت پایگاه هـای اطالع رسـانی و‬ ‫مطبوعـات مکتـوب هسـتیم‪.‬‬ ‫مدیـر ارتباطـات و امـور بین الملـل همچنیـن گفـت‪ :‬ما‬ ‫بـر تـداوم ایـن جلسـات تاکیـد داریـم و امیدواریـم در‬ ‫اینـده هـم اسـتمرار یابند‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 31/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪611‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫همزمان با روز روابط عمومی صورت پذیرفت؛‬ ‫نشست صمیمی مدیرعامل گاز مازندران با کارکنان روابط عمومی‬ ‫فراهم اوردن بستر‬ ‫مناسب برای ارتباط‬ ‫موثر میان روابط‬ ‫عمومی و مشتریان‬ ‫را مهمترین گام برای‬ ‫خدمت رسانی بیشتر‬ ‫عنوان کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬وحدت و همدلی‬ ‫رمز موفقیت روابط‬ ‫عمومی هاست‪.‬‬ ‫همزمـان بـا روز روابـط عمومـی‪ ،‬نشسـت‬ ‫صمیمـی مدیرعامـل گاز مازنـدران بـا کارکنان‬ ‫روابـط عمومـی صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬جعفـر احمدپـور مدیرعامل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان بـا تبریـک هفتـه ارتباطـات و‬ ‫روابـط عمومـی کارشناسـان ایـن حـوزه را افراد‬ ‫خوش فکـر‪ ،‬کاردان و دلسـوز قلمداد کـرد که با‬ ‫بهـره گیـری از کار تیمـی در رسـیدن به اهداف‬ ‫سـازمان در ایـن حـوزه تلاش می کننـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬روابـط عمومـی گاز مازنـدران در‬ ‫سـالهای اخیر پایـه گذار فرهنگ پاسـخگویی و‬ ‫همچنیـن نگرشـی نویـن در سـازمان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫احمدپـور‪ ،‬فراهـم اوردن بسـتر مناسـب بـرای‬ ‫ارتبـاط موثـر میـان روابـط عمومی و مشـتریان‬ ‫را مهمتریـن گام بـرای خدمـت رسـانی بیشـتر‬ ‫عنـوان کـرد و ادامـه داد‪ :‬وحـدت و همدلی رمز‬ ‫موفقیـت روابـط عمومی هاسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وی اظهـار امیـدواری نمـود تـا بـا همیـاری‬ ‫سـایر مدیریتهـای شـرکت‪ ،‬ایـن واحـد بتوانـد‬ ‫بـه اهـداف مهـم خـود کـه بخشـی از ان اطالع‬ ‫رسـانی و انعـکاس اخبـار و اطالعات می باشـد‪،‬‬ ‫دسـت یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز مازنـدران افـزود‪ :‬درک‬ ‫متقابـل و ارتباطـات بـه منظـور دسـتیابی بـه‬ ‫اهـداف‪ ،‬بـه عنـوان یک اصـل اساسـی مدیریت‬ ‫در سـازمان ها پذیرفته شـده اسـت بدین جهت‬ ‫در دنیـای امـروز روابـط عمومـی هـا بـه عنوان‬ ‫عناصـر قـوی در ارزیابـی و تقویـت برنامـه ها و‬ ‫پیشـبرد اهـداف سـازمان هـا تلقـی می شـوند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬علـی اکبـر صحـی سرپرسـت‬ ‫روابـط عمومـی شـرکت گاز مازنـدران نیـز در‬ ‫ابتـدای ایـن نشسـت‪ ،‬بـه تشـریح برنامـه هـا و‬ ‫چشـم اندازهای تدوین شـده در سـال ‪ ۹9‬برای‬ ‫ارتقـاء جایـگاه روابـط عمومـی در شـرکت گاز‬ ‫اسـتان پرداخـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار مدیر کل تعزیرات به محتکران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی تعزیـرات حکومتـی‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬یدالـه ملکـی مدیـرکل تعزیـرات‬ ‫حکومتـی اسـتان مازنـدران گفت‪ :‬چنانچـه کاالیی‬ ‫کـه ضـرورت عرضـه ان بـه مصـرف کننده توسـط‬ ‫دولت اعالم شـده باشـد و توسـط افـرادی نگهداری‬ ‫و بـه قصـد گرانفروشـی از عرضـه ان بـه جامعـه‬ ‫خودداری شـود اقـدام مذکور احتکار تلقـی و قانون‬ ‫مجازاتـی اعـم از ضبط و فـروش کاال وجریمه پیش‬ ‫بینـی کردوی با هشـدار جدی به محتکـران خودرو‬ ‫افـزود ‪:‬گشـت های مشـترک تعزیـرات حکومتی در‬ ‫ایـن رابطه فعال شـده که بـا حضور نامحسـوس در‬ ‫ایـن واحدهـا‪ ،‬بـا تخلـف گرانفروشـی و عـدم عرضه‬ ‫برخـورد جـدی خواهد شـد‪.‬‬ ‫ملکـی بـا اشـاره بـه اقدامـات الزم در برخـورد بـا‬ ‫سـودجویان و محتکـران گفـت ‪ :‬طـی یکسـال‬ ‫گذشـته محتکـران علاوه بر ضبط کاال بـه بیش از‬ ‫یـک میلیارد ریـال جریمه در ایـن اداره کل محکوم‬ ‫شـدند و کاالهـای اساسـی و ضـروری احتکار شـده‬ ‫جهـت فـروش و عرضـه بـه مـردم بـا هماهنگـی‬ ‫مراجـع ذیصلاح تحویـل سـازمان هـای مربـوط شـد‬ ‫وی افزود ‪ :‬کاالهایی که از محتکران کشـف شـده از‬ ‫انـواع لوازم بهداشـتی ‪ ،‬مواد شـوینده ‪ ،‬مـواد غذایی‬ ‫‪ ،‬خـوراک دام ‪ ،‬لـوازم یدکـی و لـوازم خانگـی بوده‬ ‫اسـتمدیر کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان مازندران‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬تعزیـرات حکومتـی در برخـورد بـا‬ ‫سـودجویانی کـه بـرای منافع خودشـان اخلال در‬ ‫بـازار میکننـد هیـچ گونـه اغماضی نخواهـد کرد و‬ ‫از شـهروندان نیـز تقاضـا داریـم تا چنانچـه تخلفی‬ ‫در ایـن زمنیـه مشـاهده کردند مراتب را به سـامانه‬ ‫‪ 135‬تعزیـرات حکومتـی و یـا ‪124‬گـزارش کنند‪.‬‬ ‫درنشست مدیر کل شیالت با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران بررسی شد‪:‬‬ ‫راهکارهای تسهیل وتسریع در روند صدور مجوزها‬ ‫در راسـتای بهره برداری و توسـعه بهینـه از ظرفیت ها‬ ‫و پتانسـیل های ابـزی پـروری اسـتان ‪ ،‬نشسـت‬ ‫مشـترک رئیـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی‬ ‫اسـتان بـه همـراه مشـاورین ارشـد سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی کشـاورزی بـا مدیـر کل شـیالت مازندران‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـیالت مازنـدران‪ ،‬پس از‬ ‫ارائـه گزارش عملکرد توسـط اقای دکتر خورشـیدی‬ ‫پاکسازی و ایمن سازی حریم راه های مازندران‬ ‫با جدیت در حال اجراست‬ ‫معـاون راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان مازنـدران از پاکسـازی وایمن‬ ‫سـازی حریـم راه هـای ایـن اسـتان توسـط راهـداران ایـن اداره کل خبـر داد‬ ‫واظهار داشـت ‪ :‬پاکسـازی و زیباسـازی حریم راه های ارتباطی سـوادکوه و هراز‬ ‫با جدیـت در حال اجراسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬حسـن جهانیـان ضمـن اعلام ایـن خبـر ‪ ،‬بـه نقـش راه بـه عنوان‬ ‫محـور توسـعه اسـتان اشـاره و خاطـر نشـان سـاخت‪ :‬با توجـه به حجـم باالی‬ ‫ترافیـک و تـردد در محورهـای ارتباطـی مازنـدران ‪ ،‬بایـد حاشـیه و حریـم راه‬ ‫هـای این اسـتان سرسـبز ‪ ،‬همـواره پاک و زیبا باشـد‪ .‬وی اظهار داشـت‪ :‬تمامی‬ ‫مسـئولین ذیربـط بایـد بـا تمهیـدات الزم در خصـوص زیباسـازی و پاکسـازی‬ ‫منظـر حریـم راه ها کوشـا باشـند‪.‬‬ ‫معـاون راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای اسـتان مازندران به اهمیـت اجرایی‬ ‫شـدن طـرح اشـاره و افـزود‪ :‬زیباسـازی و پاکسـازی حریـم راه هـا مـی توانـد‬ ‫نقـش بسـیار مهمـی در امنیت جـاده ها و سـوانح رانندگی ایفـاء نماید تالش و‬ ‫همـکاری همـه کاربران جاده ای در حفظ و حراسـت از حریم راهها بسـیار مهم‬ ‫و حیاتـی اسـت‪.‬وی در ادامـه برنامـه های اجرایـی ایـن اداره کل را در خصوص‬ ‫ایمـن سـازی راه هـای مواصالتـی اسـتان اینگونـه عنوان نمـود‪ :‬احیـا و اجرای‬ ‫خـط کشـی ‪ ،‬اجـرا و نصـب نیوجرسـی بمنظـور جداسـازی و تفکیـک بانـد در‬ ‫نقـاط پرتصـادف اسـتان ‪ ،‬بازسـازی و نصب انواع عالئـم ‪ ،‬برنامه ریـزی و اجرای‬ ‫عملیـات روکـش اسـفالت و لکـه گیـری گسـترده رویه هـای اسـفالتی ‪ ،‬رگالژ‬ ‫و شـانه سـازی راه هـای اصلـی و فرعـی و روسـتایی بویژه در نقاط کوهسـتانی‬ ‫پـر تـردد از جملـه برنامـه هـای بـوده که به طور مسـتمر در دسـت اجراسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان و‬ ‫ارائـه نقطـه نظـرات اعضـاء حاضـر ‪ ،‬حسـن اسـحاقی‬ ‫ضمـن تقدیر و تشـکر بر همـکاری فیمابیـن اداره کل‬ ‫شـیالت اسـتان مازنـدران با سـازمان نظام مهندسـی‬ ‫کشـاورزی اسـتان ‪ ،‬تشـکیل کارگروه فنی متشکل از‬ ‫کارشناسـان شیالت استان و سـازمان نظام مهندسی‪،‬‬ ‫تسـهیل وتسـریع در رونـد صـدور مجوزهـا و اموزش‬ ‫بهـره بـرداران و بازاموزی کارشناسـان تاکیـد نمودند‪.‬‬ ‫انتقال درست اخبار‪ ،‬سرمایه‬ ‫اجتماعی را افزایش می دهد‬ ‫شـریعتمداری بـا بیـان اینکـه "تهدیدهراسـی"‬ ‫یکـی از نقـاط ضعـف روابـط عمومی هـا در ایران‬ ‫اسـت‪ ،‬بر ضرورت شـکل گیری روابـط عمومی دو‬ ‫طرفـه و گفتگـو محـور بـا نقش برجسـته شـبکه‬ ‫هـای اجتماعـی تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز روابـط عمومی و اطالع رسـانی‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی محمـد‬ ‫شـریعتمداری وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‪،‬‬ ‫در نشسـت مشـترک بـا مدیـران کل و مدیـران‬ ‫روابـط عمومی ادارات تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اسـتان هـا بر ضـرورت به روز رسـانی شـیوه های‬ ‫فعالیـت روابـط عمومی هـا تاکید کـرد و گفت‪ :‬به‬ ‫جـای روابـط عمومی یکطرفه‪ ،‬بایـد روابط عمومی‬ ‫دو طرفه و گفتگو محور غیررسـمی شـکل بگیرد؛‬ ‫در ایـن مـدل جایـگاه شـبکه هـای اجتماعـی‬ ‫برجسـته و از نقـش ارزشـمند فضـای مجـازی به‬ ‫خوبـی اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪" ،‬تهدیدهراسـی"‬ ‫را یکـی از نقـاط ضعف روابط عمومی هـا در ایران‬ ‫توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬در ایـن مـدل از رفتـار‪،‬‬ ‫روابـط عمومی هـا فقط زمانی بـه اتفاقات واکنش‬ ‫نشـان مـی دهنـد کـه سـازمان انهـا مـورد انتقاد‬ ‫قـرار بگیـرد؛ البتـه کـه بایـد بـه انتقـادات پاسـخ‬ ‫داده شـود امـا پایـه گـذاری اقدامـات بـر اسـاس‬ ‫"تهدیدهراسـی" به معنای مرگ جایـگاه "روابط‬ ‫عمومـی" خواهـد بود‪.‬‬ ‫انتقال درسـت اخبار‪ ،‬سـرمایه اجتماعی را افزایش‬ ‫می دهد‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫فعالیـت روابـط عمومـی هـا بایـد بـر اسـاس افق‬ ‫سـازی هوشـمندانه باشـد کـه ایـن قضیـه باعـث‬ ‫پویایـی فعالیـت ایـن جایـگاه خواهد شـد؛ انتقال‬ ‫درسـت اخبـار بـه مـرور زمـان باعـث افزایـش‬ ‫سـرمایه اجتماعـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی از افـت بـازار‬ ‫سـرمایه جلوگیـری کرده اسـت‬ ‫شـریعتمداری‪ ،‬بـا تاکیـد بـر اینکـه بازار سـرمایه‬ ‫ایـران از ابتـدای سـال بـه عرضـه سـهام شـرکت‬ ‫هـای زیرمجموعـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی متکـی بـوده‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬از ابتـدای‬ ‫سـال تـا قبـل از صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری‬ ‫قابـل معاملـه در بورس(‪ ،)EFT‬تنهـا عرضه کننده‬ ‫در بـازار بـورس ایـران‪ ،‬زیرمجموعـه هـای یـن‬ ‫وزارتخانـه بـوده اسـت‪ .‬وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی در ایـن بازه زمانی شـرکت هـای تامین‬ ‫سـرمایه‪ ،‬شسـتا‪ ،‬صبا تامین و پگاه را عرضه کرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر نقـش مهـم روابـط عمومـی در‬ ‫اطلاع رسـانی دسـتاوردهای وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی اظهار کـرد‪ :‬این وزارتخانـه از افت‬ ‫بازار سـرمایه جلوگیـری کرده که ایـن عملیات از‬ ‫طریـق ایجاد یک بـازار ‪ 140‬هزار میلیـارد تومانی‬ ‫در بازار سـرمایه کشـور انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫پرداخـت ‪ 200‬تـا ‪ 600‬هـزار تومـان وجـه نقد به‬ ‫سـه میلیـون خانوار‬ ‫شـریعتمداری با اشـاره به شـیوع کرونا و شـرایط‬ ‫خـاص حاکـم در کشـور‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬این مسـاله‬ ‫باعث لطمه به ‪ 13‬رسـته شـغلی در سـطح کشور‬ ‫شـده کـه حـدود یـک میلیـون واحـد صنفـی و‬ ‫صنعتـی را بـه طـور جـدی تهدید کرده اسـت‪ .‬به‬ ‫دلیـل همیـن شـرایط‪ ،‬حـدود ‪ 700‬هـزار نفـر در‬ ‫سـامانه بیمـه بیکاری ثبت نام شـده انـد‪ .‬مجموع‬ ‫ایـن مسـائل باعـث افزایـش فقر نسـبی در جامعه‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی با بیـان اینکه‬ ‫بـر اسـاس اطالعـات موجـود در سـامانه اطالعات‬ ‫رفـاه ایرانیـان‪ ،‬سـه میلیـون خانـوار کـه حداقـل‬ ‫هـای تمکـن مالـی را دارنـد‪ ،‬شناسـایی شـده اند‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬این افـراد در هیچ جایی بیمه نشـده‪،‬‬ ‫وامـی نگرفتـه یا ماشـینی نخریده اند‪ .‬به این سـه‬ ‫میلیـون خانـوار در طـول چهـار ماه بیـن ‪ 200‬تا‬ ‫‪ 600‬هـزار تومـان وجـه نقـد پرداخـت و در مـاه‬ ‫مبـارک رمضـان نیـز ایـن مبلغ دو برابرشـد‪.‬‬ ‫شـریعتمداری ادامـه داد‪ :‬علاوه بـر کسـانی که از‬ ‫طریق سـازمان بهزیسـتی و کمیته امـداد امام(ره)‬ ‫تحـت پوشـش قـرار دارند‪ ،‬کسـانی که بـه این دو‬ ‫نهـاد هـم مربوط نیسـتند امـا جزو فقرا محسـوب‬ ‫مـی شـوند نیـز مورد توجـه دولت قـرار گرفتـه اند‪.‬‬ ‫وام ‪ 12‬درصدی برای ‪ 13‬رسته شغلی‬ ‫وی بـا تاکیـد بر ضـرورت صیانت از مشـاغل ادامه‬ ‫داد‪ :‬جمـع زیـادی در واحدهـای صنفـی در ‪13‬‬ ‫رسـته شـغلی مشـغول بـه کار هسـتند کـه برای‬ ‫حفـظ ایـن مشـاغل یـک وام قـرض الحسـنه ‪12‬‬ ‫درصـد را در اختیـار ایـن بنگاه هـا قـرار داده ایم‪.‬‬ ‫همچنیـن بـه ازای هـر کارگـر از کارگاه هایـی که‬ ‫به صورت مسـتقیم تعطیل شـده انـد ‪ 16‬میلیون‬ ‫تومـان و کارگاه هایـی که به صورت غیرمسـتقیم‬ ‫تعطیل شـده اند نیز ‪ 12‬میلیون تومان تسـهیالت‬ ‫پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫در ادامـه این نشسـت حامد شـمس‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫روابـط عمومـی و اطالع رسـانی‪ ،‬گزارشـی از نحوه‬ ‫فعالیت های این مرکز در سـال گذشـته ارائه کرد‬ ‫و بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجه بـه ارتقای سـرمایه‬ ‫اجتماعـی در فعالیـت هـای ایـن مرکـز‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫بـدون کمترین تبلیغات در فضـای مجازی و صرفا‬ ‫از طریـق پاسـخگویی بـه مخاطبـان در ایـن فضا‬ ‫توانسـته ایـم مخاطبـان خـود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن نشسـت ویدئویـی در حضـور وزیـر‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی از مدیـران روابـط‬ ‫عمومی برتر اسـتانی‪ ،‬امیرافشـین اشـکانی (استان‬ ‫سیسـتان وبلوچسـتان) محبوبـه پزشـکی نیـا‬ ‫(مرکـزی) و مهیـن شـهابی (خراسـان شـمالی) با‬ ‫اهـدا لـوح تقدیـر و قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫چهار شنبه ‪ 31/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪611‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫نویسنده‪ :‬عبدالله (علی) شهمیر شورمستی‬ ‫کارشناس‪:‬محمد کشاورز دیو کالیی‬ ‫برج دُ لکینگه‪ ،‬سوادکوه‪،‬‬ ‫مازندران‬ ‫پلان احتمالـی بـرج ُدل کینگـه‪ ،‬ترسـیم محمد‬ ‫کشـاورز دیوکالیـی‪ ،‬سـال ‪1394‬‬ ‫منطقـه محـل احـداث و اسـتقرار بـرج دل کینگـه در‬ ‫فصـول سـرد پاییـز و زمسـتان مواجـه بـا بـاد و بـوران و‬ ‫یخبنـدان هسـت‪ ،‬زلزلـه هـا و سـیل هایـی بـه وقـوع‬ ‫پیوسـت چگونـه مـی شـود صدهـا سـال بعد بقایـای بنا‬ ‫همچنـان باقیسـت؟ ایـا مقاومـت ان بخاطر نـوع مصالح‬ ‫ا ست ؟‬ ‫سـئوال بـه جایـی کردیـد جنـاب شـهمیر‪ ،‬اولیـن اصل‪،‬‬ ‫رعایت تناسـبات معماری و تقسـیم فضاها و وزن دیوارها‬ ‫اسـت کـه در ایـن دوران‪ ،‬بـه زیباترین و حرفـه ای ترین‬ ‫شـکل در تمـام ابنیـه منطقـه دیـده مـی شـود‪ .‬مصالح و‬ ‫نـوع اسـتفاده ان نیـز مبحث مهندسـی اسـت کـه هنوز‬ ‫در بیشـتر ایـن ابنیـه اندودهایـی را می بینیـم که گویی‬ ‫دیـروز بـه بنـا افـزوده شـده اسـت‪ .‬و در سـوادکوه بیـش‬ ‫از ‪ 95‬درصـد ابنیـه کوهسـتانی از الشـه سـنگ و گـچ‬ ‫نیمکوب اسـت‪ .‬تنها مسـئله تغییرات شـدید اب و هوایی‬ ‫در سـوادکوه و سـرمای شدید در زمسـتان و شدت افتاب‬ ‫در طـول روز در فصلهـای گـرم اسـت‪ .‬دوام ایـن بناهـا‬ ‫بـدون هیـچ کاربـرد و حتـی حفاظـت از انها مسـئله ای‬ ‫اسـت کـه به راسـتی به مـرور زمـان‪ ،‬بنا با خاک یکسـان‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بلندتریـن دیـوار بـر جـای مانـده در دل کینگـه در بـرج‬ ‫جنوبـی و تخریـب و اسـیبهای وارده‬ ‫ایـا اطـراف بنـای یادشـده اثـاری از بنـای دیگـر یـا‬ ‫قبرسـتان یـا ابـادی وجـود دارد؟‬ ‫در پایین دسـت برج اثاری از سـفال در بررسـی سـطحی‬ ‫دیـده شـده‪ .‬بـا بررسـی های بیشـتر شـاید سـاختارهای‬ ‫دیگـری از جملـه گورسـتان و یـا مجتمـع زیسـتی پیـدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نمونه سـفالهای به دسـت امده در بررسـی های سـطحی‬ ‫دلکینگه‬ ‫چـه خطراتـی انـدک اثـار برجـا مانـده از ایـن‬ ‫میـراث را تهدیـد مـی کنـد؟‬ ‫جنـاب شـهمیر بنـای دل کینگـه نیـاز بـه حفاظـت‬ ‫مسـتمر دارد‪ .‬اولیـن خطـر مـورد بحث در مـورد این برج‬ ‫زیبـا رهـا شـدن و عـدم حفاظـت اسـت‪ .‬اقلیم سـخت و‬ ‫کوهسـتانی و همچنیـن بـی کاربـرد ماندن برج بـه مرور‬ ‫بقایـای دیوارهـای بـه جـای مانـده را بـه خـاک تبدیـل‬ ‫مـی کنـد‪ .‬بحـث دیگـر حفـاری هـای غیـر مجـاز اسـت‬ ‫کـه بایـد بگوییـم‪ ،‬این ابنیـه جواهراتی هسـتند کـه باید‬ ‫انهـا را دیـد‪ .‬اگر به خانه هـای امروزی خودمـان بنگریم‪،‬‬ ‫جمعیـت زیـادی از جامعه هیچ جواهـری در خانه ندارند‪.‬‬ ‫بایـد بدانیـم با این تفکر کـه در هر ابنیـه تاریخی صد در‬ ‫صـد گنـج یا جواهـر اسـت‪ ،‬خیالـی واهی که فقـط وقت‬ ‫گذرانـدن و مهمتـر از همـه نابـودی تاریخ کشـور اسـت‪.‬‬ ‫اینگونـه سـوراخ کـردن بناهـای تاریخـی توسـط حفاران‬ ‫غیـر مجـاز‪ ،‬تبدیـل کـردن سـوادکوه را بـه صحرایـی‬ ‫خشـک نویـد مـی دهـد‪ ،‬کـه گویـی هیچـگاه اصالتـی‬ ‫نداشـته‪ .‬نابـودی ایـن ابنیـه نابـودی هویـت فرهنگـی‬ ‫مردمـان یک سـرزمین اسـت‪.‬‬ ‫تشـابه سـازه ای بـا چـه بناهایـی بـرای ایـن بـرج دیده‬ ‫بانـی یـا دولت سـرا قابـل تصور هسـت؟‬ ‫ایـن بنـا تشـابهات سـازه ای بـا ابنیـه دیگـر منطقـه در‬ ‫سـاختار و در مصالـح دارد‪ .‬اولین مسـئله توجه به مصالح‬ ‫اسـت و بعـد ضخامـت اندودهـا و نـوع چیدمـان سـنگها‪.‬‬ ‫بـرای اولیـن بـار کـه طـرح پلان دل کینگـه را ترسـیم‬ ‫کـردم‪ ،‬مـرا یـاد بنـای کنگلـو انداخت کـه تشـابهاتی در‬ ‫سـاختار و فـرم معمـاری دارنـد‪ .‬ایـن بنا شـبیه به سـازه‬ ‫کنگلـو اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه ارگ مرکزی نـدارد‪ .‬دو‬ ‫بـرج و یـک راهـرو‪ ،‬امـا در کنگلـو دو بـرج دو بـازو و یک‬ ‫ارگ سـه طبقـه مـی بینیـم‪ .‬زمانی کـه از این بنـا و ابنیه‬ ‫دیگـر منطقـه دیـدن کـردم‪ ،‬اولین چیـزی که بـه ذهنم‬ ‫رسـید ایـن بـود کـه شـاید معمـار تمـام ایـن ابنیـه یک‬ ‫شـخص بـوده اسـت‪ .‬زیـرا توجه به پـی تا سـقف در تمام‬ ‫بناهـا بـا تمـام ابعادشـان نشـان از ایـده و یـا یـک تیـم‬ ‫مشـترک دارد‪.‬‬ ‫نمونـه بـه جـا مانـده از ملات انـدود در دل کینگـه کـه‬ ‫یکـی از مشـترکات دیگـر ابنیه منطقـه در ضخامت اندود‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخن پایانی حضرتعالی‬ ‫بـه امیـد روزی کـه بـا مطالعـات علمـی کـه دیـر هـم‬ ‫نخواهـد بـود‪ ،‬به بررسـی ایـن زیبایـی های بزرگ سـازه‬ ‫ای در شهرسـتان سـوادکوه بپردازیم که یکی از مهمترین‬ ‫دغدغـه هـای این سـالهای باسـتان شناسـان همین بوده‬ ‫کـه ایـا ایـن ابنیه بـه یـک دوره مربـوط هسـتند و یا در‬ ‫دوران مختلـف و بـر اسـاس نیـاز هـر دوره برپا شـده اند‪.‬‬ ‫ایـن مطالعـات نیازمنـد تیمـی در بیشـتر زمینـه هـای‬ ‫محیـط زیسـتی و طبیعـی اسـت کـه بـه همـراه گـروه‬ ‫باسـتان شناسـی و معماری و مرمت منطقه را شناسـایی‬ ‫کنند‪ .‬شـاید به خواسـت خدا بـه زودی ایـن اتفاق عملی‬ ‫شـود و بتوانیـم تیمـی باشـیم در کنـار هم و بـودن هیچ‬ ‫منیتـی‪ .‬جنـاب شـهمیر در جایـی بـه بنـده گفتیـد باید‬ ‫بناهـای سـوادکوه را از همـه لحـاظ بـا جنبـه تاریخـی و‬ ‫معمـاری بـه مردمان شهرسـتان و اسـتان معرفـی کنیم‪.‬‬ ‫شـاید از ُدل کینگـه اطاالعـات تاریخـی غنـی ای وجـود‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬امـا وظیفـه خود می دانسـتم کـه حداقل‬ ‫بـه تحلیـل معمـاری این بنـا بپردازم‪ .‬نمی شـود ایسـتاد‬ ‫و نابـودی ایـن ابنیـه را از دور دیـد‪ .‬همانقـدر در کتـاب‬ ‫اسـتاد سـتوده دو سـطر از این بنـا گفته شـد و در کتاب‬ ‫جنـاب باونـد نیـز بـه بررسـی ایـن بـرج پرداختـه شـد‪،‬‬ ‫کار کوچـک ام کـه ترسـیم نقشـه هـای ایـن بنـا بـوده‪،‬‬ ‫راهـی شـده بـرای ثبت ملـی در میـراث فرهنگی کشـور‬ ‫ایـران‪ .‬بـه امیـد روزی کـه این گزارشـها کار را بـه جایی‬ ‫بکشـاند که اشـخاصی بـرای حفاظـت ابنیـه ای همچون‬ ‫ُدل کینگـه دل بسـوزانند‪ .‬محمـد کشـاورز دیوکالیـی به‬ ‫همـراه باسـتان شـناس ایتالیایـی روبرتـو دان‪ ،‬در حـال‬ ‫انـدازه گیـری و مسـتند سـازی بنـای ُدل کینگـه بـرای‬ ‫طراحـی هـای معمـاری‪ ،‬سـال ‪.1394‬پایان‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان تمدید شد‬ ‫اخریـن مهلـت ارسـال اثـار بـه‬ ‫دبیرخانـۀ چهاردهمیـن جشـنوارۀ‬ ‫ملـی موسـیقی جوان تـا پایان روز‬ ‫شـنبه ‪ ۱۷‬خردادمـاه تمدیـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه روابـط عمومی‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬عبـاس زارع مدیـر این‬ ‫اداره کل بـا بیـان مطلـب فـوق‬ ‫افـزود‪ :‬مهلـت ارسـال اثـار جهـت‬ ‫شـرکت در چهاردهمین جشنوارۀ‬ ‫ملـی موسـیقی جـوان کـه در‬ ‫فراخـوان تـا ‪ ۳۱‬اردیبهشـت ذکـر‬ ‫شـده بـود‪ ،‬به دلیل تقاضـای مکرر‬ ‫متقاضیـان و همچنیـن پیشـنهاد‬ ‫داوران جشـنواره‪ ،‬بـا توجـه بـه‬ ‫شـرایط خـاص در ایـام کرونـا‪ ،‬تـا‬ ‫پایـان روز شـنبه ‪ ۱۷‬خردادمـاه‬ ‫تمدید شـد‪.‬‬ ‫وی هـدف ایـن جشـنواره را‬ ‫شناسـایی اسـتعدادهای نـو‬ ‫و خلاق در زمینـه موسـیقی‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬عالقمنـدان‬ ‫مـی تواننـد بـرای ثبت نـام بـه‬ ‫سـامانه بانـک اطالعات موسـیقی‬ ‫کشـور(بامک) به ادرس‪bamak.‬‬ ‫‪ nay.ir‬مراجعـه نموده‪ ،‬همچنین‬ ‫فراخـوان و اطالعـات تکمیلـی در‬ ‫سـایت انجمـن موسـیقی ایـران‬ ‫بـه نشـانی‪ www.nay.ir‬قابـل‬ ‫دسترسـی اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زارع گفـت‪ :‬پـس از دریافـت‬ ‫و طبقه بنـدی اثـار‪ ،‬بالفاصلـه‬ ‫کمیته هـای تخصصـی به بررسـی‬ ‫و ارزیابـی اثـار خواهنـد پرداخـت‬ ‫و اسـامی منتخبـان برای شـرکت‬ ‫در مرحلـۀ نهایـی متعاقبـاً اعلام‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫خواهـد‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬چهاردهمین‬ ‫جشـنوارۀ ملـی موسـیقی جـوان‬ ‫پس از دریافت و‬ ‫طبقه بندی اثار‪،‬‬ ‫بالفاصله کمیته های‬ ‫تخصصی به بررسی و‬ ‫ارزیابی اثار خواهند‬ ‫پرداخت و اسامی‬ ‫منتخبان برای‬ ‫شرکت در مرحلۀ‬ ‫نهایی متعاقب ًا اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بـا دبیـری هومـان اسـعدی و‬ ‫مشـارکت اسـتادان موسـیقی‬ ‫کشـور توسـط انجمـن موسـیقی‬ ‫ایـران و بـا حمایت دفتر موسـیقی‬ ‫و معاونـت امـور هنـری وزارت‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی برگـزار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته اولویت‬ ‫اموزش و پرورش مازندران است‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پرورش مازنـدران؛ «علیرضا سـعدی پور»‬ ‫در گردهمایـی همـکاران امـوزش و پـرورش منطقه‬ ‫چهاردانگـه بـا بیـان اینکـه نـگاه و اولویـت مـا توجه‬ ‫بـه مناطـق محـروم اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬وظیفه امـوزش و‬ ‫پـرورش ایـن اسـت کـه بـه چنیـن مناطقـی توجـه‬ ‫کـرده و رسـیدگی بـه نیازهـای دانش امـوزان ایـن‬ ‫مناطـق را در راس امـور قـرار دهـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه خدمـت بـه محرومیـن باالترین‬ ‫عبـادت اسـت‪ ،‬ابـراز کـرد‪ :‬معلمـان مناطـق محروم‬ ‫که با شـرایط دشـوار به اینده سـازان کشـور خدمات‬ ‫اموزشـی ارائـه می دهنـد قابـل تقدیرنـد‪ .‬فراهـم‬ ‫کردن زمینه برای بسـط و توسـعه همـه فرصت های‬ ‫اموزشـی بـرای تمامـی دانش امـوزان از جملـه‬ ‫مهم تریـن اولویت هـای مـا بـه شـمار می ایـد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا بیـان اینکه عدالـت اموزشـی بحث‬ ‫اسـتراتژیک براسـاس سـند تحول بنیادین اموزش و‬ ‫پـرورش اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬سـند تحـول توجه به‬ ‫عدالـت اموزشـی را بـرای تربیـت دانش اموزانـی در‬ ‫تـراز جمهوری اسلامی ضـرورت می داند‪ .‬این سـند‬ ‫براسـاس فرهنـگ اسلامی و ایرانـی تنظیـم شـده و‬ ‫معلمـان طالیـه داران اجـرای ان در مدارس هسـتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران امـوزش‬ ‫مجـازی را بسـتری بـرای ارتقـاء عدالـت اموزشـی‬ ‫ذکـر کـرده و گفـت‪ :‬بایـد نوعـی انقالب اموزشـی را‬ ‫در ایـن زمینـه تجربـه می کردیـم کـه این اتفـاق در‬ ‫فرصـت ‪ 3‬مـاه اخیـر بـا شـیوع ویـروس کرونـا رقـم‬ ‫خـورد‪ .‬درسـت اسـت کـه کرونـا تهدیـدی بـرای‬ ‫بخش هـای مختلف محسـوب شـد اما فرصتـی برای‬ ‫نهادینـه شـدن عدالـت اموزشـی شد‪.‬سـعدی پـور‬ ‫مال کریمی دادستان بابل‪:‬‬ ‫دستگاه قضایی در برخورد با محتکران تسامحی ندارد‬ ‫حجـت االسلام اسـماعیل ملا کریمـی در نشسـت‬ ‫هیئـت اندیشـه ورز بسـیج رسـانه ایـن شهرسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬در بحـث بحـران کرونـا بـا توجـه بـه قرمـز‬ ‫شـدن وضعیت ایـن شهرسـتان وقرار گرفتـن ان در‬ ‫وضعیـت بحرانـی‪ ،‬دسـتگاه قضائـی نیـز ماننـد دیگر‬ ‫نهادهـای مربوطـه نهایت همکاری را بـرای کمک به‬ ‫مـردم انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هرچنـد کـه بسـیاری از صنـوف از لحاظ‬ ‫اقتصـادی دچار بحران شـدند اما خرسـندیم که این‬ ‫سـازمان با تالش های شـبانه روزی خود توانسـت به‬ ‫کمـک بسـیج مردمی‪ ،‬ایـن شهرسـتان را از وضعیت‬ ‫بحرانـی قرمـز خـارج کند‪.‬دادسـتان بابل با اشـاره به‬ ‫کشـف احتـکار کاالی بهداشـتی بدون مجـوز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬خوشـبختانه امار احتکار کاالهـای مورد نیاز در‬ ‫ایـن شهرسـتان زیـاد نبوده ولی جای تاسـف اسـت‬ ‫در زمانـی کـه جـان مـردم در خطـر بـوده‪ ،‬عـده ای‬ ‫از افـراد سـودجو بـه فکر منافع شـخصی خـود بوده‬ ‫وبـا احتـکار کاالهای اساسـی باعث قحطـی ویا گران‬ ‫شـدن اقلام مورد نیـاز شـدند‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬در این‬ ‫راسـتا تعـداد اندکـی از پرونده هـای احتـکار افـرادی‬ ‫کـه بـدون مجـوز واردات اقـدام بـه احتـکار کاالهای‬ ‫اساسـی مـورد نیاز مـردم کردنـد در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکـن مورد بررسـی قرار گرفت و دیگـر پرونده های‬ ‫احتکار کاالهای بهداشـتی که جرمشـان احراز شـد‪،‬‬ ‫مـورد مجـازات قـرار خواهنـد گرفت‪.‬حجت االسلام‬ ‫مالکریمـی افـزود‪ :‬دسـتگاه قضائـی در برخـورد بـا‬ ‫محتکـران هیـچ تسـامحی نـدارد وبا برخـورد جدی‬ ‫بـا محتکران و تشـکیل چندین پرونده در دادسـراها‬ ‫دربـاره احتـکار ماسـک و مـواد ضـد عفونـی کننده‪،‬‬ ‫ایـن اطمینـان را به مـردم خواهد داد کـه در برخورد‬ ‫بـا محتکـران هیچ تسـامحی ندارد‪.‬‬ ‫سـامانه شـاد را از جملـه پروژه هـای بـزرگ امـوزش‬ ‫مجـازی دانسـته و خاطرنشـان کـرد‪ :‬بسـتر سـامانه‬ ‫شـاد جـذاب‪ ،‬امـن‪ ،‬سـالم و متناسـب بـا نیازهـای‬ ‫اموزشـی و اجتماعـی دانش امـوزان طراحی شـده و‬ ‫فضـای سـازنده ای میـان معلم و دانش امـوز به وجود‬ ‫مـی اورد کـه می توانـد تـا حد زیـادی خلاء اموزش‬ ‫حضـوری را جبـران کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران همچنیـن از‬ ‫پرداخـت مبلـغ ‪ 200‬میلیـون تومـان سـرانه بـه ‪6‬‬ ‫مدرسـه شـبانه روزی منطقـه چهاردانگـه خبـر داد‪.‬‬ ‫حمام قاجاری فرح اباد در دست مرمت است‬ ‫باقـر صلـح جـو بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات مرمت‬ ‫حمـام قاجـار فـرح ابـاد ادامـه دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬تاکنـون‬ ‫دیوارهـای الحاقـی‪ ،‬اندودهـا‪ ،‬نخالـه بـرداری و‬ ‫پاکسـازیحریـمپشـتحمـامبـهاتمـامرسـیدهاسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـار بـه ادامه عملیات مرمت حمـام قاجار در‬ ‫راسـتای پاکسـازی محوطه‪ ،‬الحاقات معمـاری و الیه‬ ‫بـرداری از اندودهـای اسـیب دیـده‪ ،‬مرمـت بدنـه و‬ ‫دوخـت و دوز گفت‪ :‬مرحله بعـدی در مرمت این بنا‪،‬‬ ‫سـبک سـازی گنبد اسـت که بایـد بـرای جلوگیری‬ ‫از اسـیب بنـا بار اضافه از روی ان برداشـته شـود‪.‬‬ ‫مدیـر پایـگاه تاریخـی فـرح ابـاد گفت‪ :‬عامـل اصلی‬ ‫َـرک هـا در ایـن بنـای تاریخـی‪ ،‬افزایش‬ ‫نشسـت و ت َ‬ ‫الیه هـای مـواد و مصالـح در طول زمـان در اثر دخل‬ ‫و تصرف هـای غیـر اصولی اسـت و بنابراین در مرحله‬ ‫اول بـا اجـرای اقدامـات حفاظتی اضطـراری و حذف‬ ‫کامـل بارهـای مرده بر روی پوشـش گنبـدی حمام‪،‬‬ ‫تنش هـای ناشـی از ایـن عامـل حذف می شـود‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 31/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪611‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫دردومین جلسه شورای اداری ثبت احوال مازندران بررسی شد؛‬ ‫مشکالت ثبت احوال استان و ایجاد راهکارها برای حل‬ ‫در پایان مهندس افسری سرپرست اداره کل ثبت احوال‬ ‫مازندران ضمن ارزوی قبولی طاعات و عبادات در لیالی‬ ‫قدر و همچنین تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت‬ ‫امیرالمومنین علی (ع) ‪ ،‬هدف از تشکیل این جلسات را‬ ‫بررسی مشکالت ثبت احوال استان و ایجاد راهکارهایی برای‬ ‫از بین بردن انها عنوان کرد ‪ ،‬مهندس افسری تاکید کرد ؛‬ ‫همفکری‪ ،‬نظارت و تعامل در کار باعث از بین بردن مشکالت‬ ‫موجود و همچنین ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم‬ ‫خواهد شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ثبـت‬ ‫احـوال مازنـدران ؛ ایـن جلسـه ابتـدا بـا‬ ‫تالوتـی چنـد از کالم ا‪ ..‬مجیـد اغـاز شـد‬ ‫پـس از ان مظاهـر قنبرپـور معاون توسـعه‬ ‫مدیریـت و پشـتیبانی ضمـن خیرمقـدم‬ ‫دسـتور کار و نیـز برنامـه جلسـه را تشـریح‬ ‫نمـود ‪ ،‬سـپس مهنـدس مهدوی ذیحسـاب‬ ‫اداره کل ثبـت احـوال مازنـدران مـوارد و‬ ‫نقطـه نظـرات خـود پیرامـون مسـائل مالی‬ ‫و اسـناد هزینـه را مطـرح کـرد‪ ،‬در ادامـه‬ ‫هریـک از معاونین و روسـای سـتادی موارد‬ ‫و نـکات تخصصـی مربـوط به حـوزه خود را‬ ‫تشـریح کردنـد ‪ .‬پـس از ان روسـای ادارات‬ ‫ثبـت احـوال اسـتان مازنـدران گـزارش‬ ‫عملکـرد و همچنیـن کمبودهـا ‪ ،‬مشـکالت‬ ‫و نیـز پیشـنهادات و نقطـه نظـرات خـود را‬ ‫پیرامـون ارائـه خدمـات مطرح نمودنـد‪ .‬در‬ ‫پایـان مهندس افسـری سرپرسـت اداره کل‬ ‫ثبـت احوال مازنـدران ضمـن ارزوی قبولی‬ ‫طاعـات و عبادات در لیالـی قدر و همچنین‬ ‫تسـلیت بـه مناسـبت فـرا رسـیدن ایـام‬ ‫شـهادت امیرالمومنیـن علـی (ع) ‪ ،‬هدف از‬ ‫تشـکیل این جلسـات را بررسـی مشـکالت‬ ‫ثبت احوال اسـتان و ایجاد راهکارهایی برای‬ ‫از بیـن بـردن انهـا عنـوان کـرد ‪ ،‬مهنـدس‬ ‫افسـری تاکیـد کـرد ؛ همفکـری‪ ،‬نظـارت و‬ ‫تعامـل در کار باعـث از بین بردن مشـکالت‬ ‫موجـود و همچنیـن ارائـه خدمـات مطلوب‬ ‫خبر‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان گیالن‪ ،‬حمیدرضا ابایی؛ مدیر‬ ‫کل بنادر و دریانوردی استان گیالن به مناسبت‬ ‫روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در جمع‬ ‫کارکنان روابط عمومی این اداره کل اظهار داشت‪:‬‬ ‫کار در روابط عمومی فراتر از وظیفه کاری بوده‬ ‫و به گونه ای عشق است زیرا اگر عاشق این کار‬ ‫نباشید‪ ،‬نمی توانید در این حوزه فعالیت کرده و‬ ‫تاثیر گذار باشید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه روابط عمومی‬ ‫سازمان های تخصصی نسبت به فعالیت در‬ ‫حوزه روابط عمومی سازمان های عمومی که‬ ‫احاد مردم اشنایی بیشتری با ان سازمان داشته‬ ‫دشوارتر بوده‪ ،‬افزود‪ :‬کارمند روابط عمومی باید با‬ ‫اصطالحات تخصصی‪ ،‬شاخه های مختلف فعالیت‬ ‫ها و تمام جوانب گوناگون کاری تخصصی اشنا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن تالش‬ ‫و فعالیت های روابط عمومی این اداره کل را‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬را راضی کننده دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫مبحث خبر نحوه پردازش ان بسیار تخصصی و‬ ‫مهم است زیرا باید به گونه ای نگارش گردد تا‬ ‫برای مخاطب عام و خاص قابل درک و ملموس‬ ‫باشد که در این حوزه نیز عملکرد خوبی را شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ابایی با بیان اینکه از رسالت های روابط عمومی‬ ‫ترویج امید در جامعه بوده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫از تمام پتانسیل های بنادر استان استفاده شود و‬ ‫فعالیت های انان به خوبی نشر داده شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر گام برداشتن در فضایی تعاملی‬ ‫و امیدبخش در جامعه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫رهنمودهای مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫باید از طرق مختلف همچون فضای مجازی با‬ ‫شبکه های اقتصادی‪ ،‬صاحبان کاال و تجار ارتباط‬ ‫گرفته شود که از همین رو پرتال اداره کل به‬ ‫دو زبان انگلیسی و روسی ترجمه شده است که‬ ‫انگلیسی ان هم اکنون در دسترس و در حال به‬ ‫روز رسانی بوده اما رونمایی از زبان روسی پرتال‬ ‫باید از اهداف سال جاری روابط عمومی باشد‪.‬‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن بار‬ ‫دیگر با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫اذعان داشت‪ :‬امیدوارم با برنامه ریزی مدیریت‬ ‫روابط عمومی و همت کارکنان ان بهره وری‬ ‫بیشتری را از روابط عمومی اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان گیالن شاهد باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش از این نشست‪ ،‬معاون وزیر و‬ ‫مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به صورت‬ ‫ویدیو کنفرانس با روابط عمومی های بنادر کشور‬ ‫دیدار و این روز را به انها تبریک گفت‪.‬‬ ‫پلمپ یک واحد غیرمجاز بسته بندی الکل در گیالن‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت گیلان‪ ،‬تیمـی متشـکل از‬ ‫نماینـدگان ادارات تعزیـرات ‪ ،‬مرکـز بهداشـت و‬ ‫دسـتگاه امنیتـی بـا محوریـت و دبیری حراسـت‬ ‫سـازمان صمـت گیلان اقـدام به رصـد‪ ،‬پیگیری‬ ‫و پلمـپ مراکـز غیرمجاز تولیدات فاقد اسـتاندارد‬ ‫و مجوزهـای الزم در سـطح اسـتان مـی نماینـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معدن و تجـارت گیالن‬ ‫گفـت‪ :‬در سـه ماه گذشـته برخـی از سـوداگران‬ ‫سلامت مـردم بـا سوءاسـتفاده از شـرایط‬ ‫بوجودامـده در ایـام کرونـا مشـابه ایـن شـرکت‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬دسـت بـه اقدامات غیرقانونـی زدند که‬ ‫بـا برخـورد شـدید مواجـه شـدند‪.‬‬ ‫فرهـاد دلـق پـوش؛ پلمـپ ایـن واحد غیـر مجاز‬ ‫را تشـریح و عنـوان کـرد‪ :‬ایـن واحـد نیـز اقـدام‬ ‫بـه دریافـت الـکل از اسـتانهای دیگـر مـی نمود‬ ‫و بـدون نظـارت علـوم پزشـکی‪ ،‬بـه صـورت‬ ‫زیرزمینـی مـواد ضدعفونـی تولیـد و در اسـتان‬ ‫و جلـب رضایـت مـردم خواهد شـد‪.‬علیرضا‬ ‫افسـری دقـت در انجـام کار ‪،‬امـاده سـازی‬ ‫نیروهـا بـرای انجـام کار و ماموریـت ‪،‬‬ ‫پیگیـری مصوبـات جلسـه ‪ ،‬نظـارت بـر‬ ‫کار پسـت و دفاتـر پیشـخوان ‪ ،‬دقـت در‬ ‫اسـناد مالـی و درامدها ‪ ،‬برگزاری جلسـات‬ ‫هفتگـی و توجیـه کارکنان توسـط روسـا و‬ ‫صرفـه جویـی را از جمله اهم وظایف روسـا‬ ‫و کارکنـان ثبت احـوال مازندران برشـمرد‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل ثبـت احـوال مازنـدران‬ ‫از تالشـهای صـورت گرفته توسـط روسـا و‬ ‫تمامـی کارکنـان در زمینـه هـای مختلـف‬ ‫بـه ویـژه اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـام‬ ‫تعطیلات بیماری کرونا تقدیر و تشـکرکرد‪.‬‬ ‫افسـری در خصوص تعامـل ادارات همجوار‬ ‫در ثبـت وقایع حیاتی بخصـوص ثبت وفات‬ ‫مـواردی را مطرح نمود‪.‬سرپرسـت اداره کل‬ ‫ثبـت احـوال اسـتان مازنـدران در ادامـه‬ ‫ضمـن رفـع شـبهات در امـور اداری و مالی‬ ‫و پاسـخ به سـواالت روسـای ادارات ‪ ،‬بعضی‬ ‫از شـیوه هـای مدیریت و همچنیـن اصالح‬ ‫الگـوی مصـرف و صرفـه جویـی در کلیـه‬ ‫امور را نیز تشـریح نمود‪.‬افسـری در پایان از‬ ‫زحمـات و خدمـات مدیران سـابق بـه ویژه‬ ‫جنـاب اقـای فـرج ا‪ ..‬ملکـی و علـی رجبی‬ ‫تقدیـر و تشـکر نمـود و تالشـهای صـورت‬ ‫گرفتـه توسـط ایـن عزیـزان را شایسـته‬ ‫تقدیـر عنـوان کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رضایت مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫از کیفیت اطالع رسانی روابط عمومی‬ ‫توزیـع مـی کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طبق براورد اولیه توسـط کارشناسـان‬ ‫معاونت غذا و دارو و باسـتناد فاکتورهای مکشوفه‬ ‫و اقـرار متهـم ارزش کاالهای توزیع شـده حدودا‬ ‫‪ 13‬میلیـارد تومان براورد شـده اسـت که نیاز به‬ ‫بررسی بیشـتر پرونده دارد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت گیلان‪ ،‬برخـورد قاطـع‬ ‫بـا چنیـن تخلفاتـی را الزم و ضـروری دانسـت‬ ‫و تاکیـد کـرد‪ :‬مـردم شـریف اسـتان در صـورت‬ ‫مشـاهده چنین مواردی‪ ،‬سـریعاً به سـامانه ‪124‬‬ ‫ایـن سـازمان و ‪ 135‬تعزیـرات گـزارش نماینـد‪.‬‬ ‫دکتـر دلـق پـوش میـزان بـراورد اولیـه الـکل‬ ‫مصـرف شـده را حدود ‪ 330‬هـزار لیتر اعالم کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬پـس از کشـف ایـن واحـد غیرمجـاز در‬ ‫طبقـه چهـارم یـک واحد تجاری در شـهر رشـت‬ ‫بـا دسـتور مقام قضایـی واحد فوق پلمـپ گردید‬ ‫و متهـم بازداشـت و پرونـده در اختیـار اداره کل‬ ‫تعزیـرات قـرار گرفتـه اسـت که طبق اسـت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاظم نژاد ‪ ،‬استاد دانشگاه و مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‪:‬‬ ‫روابط عمومی ها با ایفای درست نقش تزریق کننده امید‬ ‫در جامعه اند‬ ‫بیسـت و هفتـم اردیبهشـت روز جهانـی ارتباطـات‬ ‫و روابـط عمومـی نـام گرفتـه اسـت ‪ .‬امـروزه کمتـر‬ ‫سـازمان و موسسـه ای چـه دولتـی و چـه بخـش‬ ‫خصوصـی و صنایـع را مـی توان یافت کـه درانها یک‬ ‫واحـد سـازمانی بنـام روابـط عمومـی وجود نداشـته‬ ‫باشـد‪ .‬فلسـفه تشـکیل روابـط عمومـی را مـی تـوان‬ ‫" تحکیـم و تقویـت ارتباطـات و اطلاع رسـانی بـه‬ ‫شـرکای اسـتراتژیک " ‪" ،‬انتشـار امار و اطالعات‬ ‫معتبـر مبتنـی بـر اصول شـفافیت ‪ ،‬صداقـت و حرفه‬ ‫ای گـری " ‪" ،‬اسـتقرار نظـام مسـئولیت پذیـری‬ ‫اجتماعـی با رویکرد بسـط و توسـعه اخالق کسـب و‬ ‫کار" و " توسـعه و بهبود مسـتمر تعامل با ذینفعان‬ ‫و رسـانه هـا بـه منظـور همگرائـی و هـم افزائـی و‬ ‫انعـکاس فعالیتهـا و اقدامـات اجرائـی" نـام برد‪.‬‬ ‫انچـه کـه در ایـن نوشـته بیشـتر مـد نظـر نگارنـده‬ ‫بـوده توسـعه و بهبـود مسـتمر تعامـل بـا ذینفعان و‬ ‫رسـانه ها بـه منظور همگرائی و هـم افزائی و انعکاس‬ ‫فعالیتهـا و اقدامـات اجرائـی دسـتگاههای اداری و‬ ‫اجرائـی کشـور توسـط روابـط عمومـی ها می باشـد‪.‬‬ ‫بـدون شـک تصویـر سـازی حقیقـی از اقدامـات‪،‬‬ ‫تالشـهای موثر ‪ ،‬پیشـرفت ها و دسـتاوردهای بخش‬ ‫دولتـی و بـه مـوازات ان دسـتاوردها و موفقیت های‬ ‫بخـش خصوصی و صنایـع و بازتاب بهنگام و مطلوب‬ ‫ان امیـد در جامعـه را برای دسـتیابی بـه فردای بهتر‬ ‫زنـده میکند‪.‬‬ ‫در سـال هـای پایانی سـده بیسـتم امیـد و امیدواری‬ ‫بـه عنـوان یکـی از ضروریـات زندگـی انسـانها و‬ ‫همچنیـن یکـی از شـاخص های اصلی توسـعه‪ ،‬مورد‬ ‫توجـه جـدی دانشـمندان علـوم انسـانی و اجتماعی‬ ‫و سیاسـتگزاران قـرار گرفـت؛ بـه طوری کـه در این‬ ‫سـالها شـاهد رشـد چشـمگیر پژوهـش هـا در حوزه‬ ‫امیـد و امیـدواری و همچنیـن مفاهیـم مرتبـط با ان‬ ‫هسـتیم‪ .‬پژوهش¬هایـی کـه برخـی از انهـا حکایت‬ ‫از نسـبت دوسـویه امیـد و امیـدواری بـا مفاهیمی از‬ ‫قبیل اعتمـاد‪ ،‬حمایت اجتماعی‪ ،‬مشـارکت اجتماعی‬ ‫و رضایـت از زندگـی دارنـد کـه مفاهیـم بنیادیـن‬ ‫سـرمایه اجتماعـی را تشـکیل مـی دهنـد‪ ،‬و برخـی‬ ‫نیـز عوامـل افزایـش یـا کاهـش امیـد و امیـدواری و‬ ‫متغیرهـای تاثیرگـذار بر ان را مـورد واکاوی قرار می‬ ‫دهند ‪.‬‬ ‫امیـد معـادل فارسـی واژه رجـا در عربـی و ‪Hope‬‬ ‫در انگلیسـی بـوده و حالتـی نفسـانی اسـت کـه فرد‬ ‫امیـدوار را بـه تلاش جـدی وا مـی دارد و در ان‬ ‫انسـان بـه اموری کـه انتظـارش را دارد‪ ،‬دل بسـتگی‬ ‫پیـدا میکنـد ‪ .‬امیـد بـه اینـده در انتظـار تحوالتـی‬ ‫مثبـت بـودن اسـت بعبارتی در هـر امیـدواری‪ ،‬ارزو‬ ‫وجـود دارد ‪ .‬امیـد توانایی باور داشـتن به احساسـی‬ ‫بهتـر در اینـده اسـت و بـا نیـروی نافذ خـود موجب‬ ‫تحریـک فـرد در جهت کسـب تجـارب نو شـده‪ ،‬وی‬ ‫را بـه تلاش و کوشـش واداشـته و بـه سـطح باالیی‬ ‫از عملکردهـای روانـی و رفتـاری نزدیـک می‪-‬گردانـد‪.‬‬ ‫امیـد به زندگـی یا امید بقـا‪ ،‬از شـاخص¬های جدی‬ ‫در سـنجش توسـعه و پیشـرفت یـک کشـور اسـت‪.‬‬ ‫ایـن شـاخص همـواره در کنـار سـایر شـاخص¬های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬جمعیتی‪ ،‬فرهنگی و بهداشـتی‬ ‫و بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن انهـا در بررسـی‬ ‫وضعیـت کشـورها و مناطـق مختلـف دنیـا بـه کار‬ ‫مـی رود‪ .‬بنابـر ایـن روابـط عمومـی هـا بـه عنـوان‬ ‫پـل ارتباطـی سـازمانها ‪ ،‬مـردم و رسـانه هـا بایـد‬ ‫فعالیـت موثری داشـته باشـند تـا جامعه از دسـتاورد‬ ‫هـا و توفیقـات و عملکـرد ایـن نهادهـا اطلاع پیـدا‬ ‫کنـد‪ .‬روابـط عمومـی هـا درخلـق و تقویـت شـهرت‬ ‫و محبوبیـت ‪ Positive Image‬سـازمانها در افکار‬ ‫عمومـی نقـش راهبـردی دارنـد و با عهـده دار بودن‬ ‫مسـئولیت اجتماعی ‪ ،‬در واقع توسـعه پایدار سازمانها‬ ‫را تضمیـن میکننـد‪ .‬نگارنده معتقد اسـت اگر روابط‬ ‫عمومـی ها بجـای بکار گیـری نظریه اقنـاع از نظریه‬ ‫دوسـویه همسـنگ کـه همانـا برقـراری ارتبـاط‬ ‫دوسـویه و متـوازن و برابـر بیـن ذینفعـان و احـاد‬ ‫جامعـه بـا سـازمانها مـی باشـد بهـره گیـری کنند و‬ ‫بـا تلاش جهت ایجـاد امید صادق بجـای امید کاذب‬ ‫رسـالت خویـش را انجـام دهنـد امیـد را در جامعـه‬ ‫زنـده می کننـد و نوید بخـش فردائی بهتـر خواهند‬ ‫بـود فردائـی کـه همـه انتظـارش را دارنـد و ان فردا‬ ‫در ذهـن مـردم و ملت ها جامعه ای توسـعه یافته در‬ ‫همـه ابعـاد مذهبی ‪ ،‬سیاسـی ‪ ،‬اجتماعـی ‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ ،‬فرهنگـی ‪ ،‬بهداشـتی و ‪ ..‬بـوده خالصـه اینکـه‬ ‫انسـانها منتظـر شـکل گیـری یـک جامعـه ارمانـی‬ ‫هسـتند و روابـط عمومی های سـازمانها مـی توانند‬ ‫بـا ایفای نقـش و انجام رسـالت راهبـردی خویش در‬ ‫تحقـق ارزو و امیـد ملتهـا نقـش اصلـی را ایفـا نمایند‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ 1300‬پرونده تخلف صنفی‬ ‫در فروردین ماه سالجاری‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی؛ مهنـدس حسـینقلی‬ ‫قوانلـو رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا اعلام ایـن خبر گفـت‪ :‬در طی‬ ‫مـاه فروردین امسـال تعـداد ‪ 24948‬مورد بازرسـی‬ ‫از سـوی بازرسـان ایـن سـازمان در بخـش هـای‬ ‫مختلـف کاالیـی و خدماتی صـورت گرفته که باعث‬ ‫کشـف تعـداد ‪ 1529‬مـورد تخلـف اقتصـادی کـه‬ ‫منجـر بـه تشـکیل ‪ 1302‬پرونـده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی عمده تخلفات کشـف شـده را شـامل عدم درج‬ ‫قیمـت‪ ،‬گرانفروشـی‪ ،‬عدم صـدور فاکتـور و ‪ ...‬اعالم‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬ارزش ریالـی پرونـده های متشـکله‬ ‫بالـغ بر چهار میلیارد و هشـتصد میلیـون ریال بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفـت ‪ :‬در طـی همیـن بـازه زمانـی بیـش از‬ ‫‪ 3400‬مـورد از واحـد های خبازی اسـتان از سـوی‬ ‫بازرسـان سـازمان صمـت و بـا همـکاری برخـی از‬ ‫دسـتگاهای اجرایـی مـورد بازرسـی قـرار گرفته که‬ ‫باعـث شناسـایی ‪ 290‬واحـد متخلـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس قوانلـو اظهار داشـت‪ :‬ارزش ریالـی پرونده‬ ‫هـای تشـکیل شـده بـرای واحـد هـای خبـازی‬ ‫متخلـف بیـش از ‪ 670‬میلیـون ریـال بـوده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعت‪ ،‬معـدن و تجـارت مازندران‬ ‫در پایـان از شـهروندان مازندرانـی تقاضـا کـرد در‬ ‫صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف اقتصـادی اعم از‬ ‫احتـکار‪ ،‬گرانفروشـی‪ ،‬عـدم صـدور فاکتـور‪ ،‬تقلـب‪،‬‬ ‫امتنـاع از فـروش کاال مراتـب را به تلفـن ‪124‬اعالم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز جامع خدمات‬ ‫مشترکین تلفن ثابت مخابرات‬ ‫گرگان‬ ‫بـا حضـور مهنـدس غالمعلـی شـهمرادی‬ ‫مدیرمخابـرات منطقـه گلسـتان مرکـز جامـع‬ ‫خدمات مشـترکین تلفن ثابت مخابـرات گرگان‬ ‫راه انـدازی شـد‪.‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا اشـاره بـه‬ ‫اهمیـت خدمـت رسـانی و ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مشـتریان در اسـرع وقـت و در دسـترس بـودن‬ ‫مرکـز ارائـه خدمـات گفـت‪ :‬این مرکز کـه دران‬ ‫خدمـات تلفـن ثابـت اعـم از ثبـت نـام و تمدید‬ ‫سـرویس اینترنـت ‪ ،‬ثبت نام تلفـن ثابت ‪ ،‬تغییر‬ ‫نـام و مـکان تلفـن ثابت و سـایر امـورات مرتبط‬ ‫بـا ابونمـان انجـام میشـود در خدمت رسـانی به‬ ‫مشـتریان امـاده واگذاری شـده اسـت ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکـه خدمـات غیـر حضـوری‬ ‫مخابـرات منطقـه گلسـتان در اولویـت اسـت و‬ ‫توصیـه میشـود مشـتریان ترجیحـا از خدمـات‬ ‫غیـر حضـوری اسـتفاده نماینـد گفـت‪ :‬وجـود‬ ‫مرکـز خدمـات جامـع جهـت انجـام اموراتی که‬ ‫بـه صـورت غیـر حضـوری قابـل انجـام نیسـت‬ ‫ضـرورت داشـت کـه بـه لطـف خـدا در مرکـز‬ ‫شـهر و مـکان در دسـترس تمام مشـتریان ‪ ،‬راه‬ ‫انـدازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫تردد در محورهای هراز و کندوان‬ ‫پرحجم است‬ ‫سـید محسن هاشـمی در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهـر دربـاره وضعیـت تـردد و ترافیـک‬ ‫در راه هـای اسـتان اظهـار داشـت‪ :‬طبـق‬ ‫تصاویـر دریافتی از سـامانه های هوشـمند و‬ ‫گـزارش راهـداران‪ ،‬وضعیت تـردد و ترافیک‬ ‫در محدوده هـای ولـی ابـاد‪ ،‬هزارچـم‪،‬‬ ‫مجلار و ازارک مسـیر جنـوب بـه شـمار و‬ ‫محدوده هـای پیـچ پرنـد و محـدوده شـهر‬ ‫پلـور محـور هـراز پرحجـم و روان اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ترافیـک در دیگـر محورهـا‬ ‫ازجملـه سـوادکوه‪ ،‬کنـاره و کیاسـر عادی و‬ ‫روان اسـت‪.‬‬ ‫وی دربـاره شـرایط اب و هوایـی گفـت‪ :‬از‬ ‫نظـر شـرایط جـوی شـاهد بـارش پراکنـده‬ ‫بـاران در محـور هـراز و کناره‪ ،‬مـه گرفتگی‬ ‫در ارتفاعـات کنـدوان هسـتیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه هاشـمی‪ ،‬محـور دراسـله در‬ ‫سـوادکوه همچنـان بـه دلیـل ریـزش کـوه‬ ‫مسـدود اسـت‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 31/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪611‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫در بازدید شهردار قائم شهر از کارخانه نساجی شماره یک رقم خورد؛‬ ‫تشکیل کارگروه رشد تولید‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫شکاف طبقاتی‬ ‫و درخت پول عمو سیفی!‬ ‫مهندس صالح زاده شـهردار قائم شهر‬ ‫بـا همراهـی مهنـدس کاظـم علیپـور‬ ‫ریاسـت هیات مدیره نسـاجی شـماره‬ ‫یـک ‪،‬مدیرعامـل و با حضـور کارکنان‬ ‫کارخانـه از کارخانـه نسـاجی شـماره‬ ‫یـک قائـم شـهر بازدیـد و تصمیمات‬ ‫مناسـبی برای رشـد تولید در کارخانه‬ ‫اتخـاذ کردند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال در حاشـیه ایـن‬ ‫بازدیـد؛ بـا برگـزاری جلسـه ای و تشـکیل‬ ‫کار گروهـی بـه نـام رشـد تولیـد حسـب‬ ‫فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری ‪ ،‬دسـتور‬ ‫نجفی‪ ،‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران‪:‬‬ ‫شتاب مضاعف در اجرای عملیات لکه گیری و روکش‬ ‫اسفالت راه های مازندران‬ ‫مدیـر کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای مازندران‬ ‫اظهـار داشـت ‪ :‬در راسـتای ایمن سـازی محورهای‬ ‫ارتباطـی اسـتان اجـرای عملیـات لکـه گیـری و‬ ‫روکـش اسـفالت بالـغ بـر‪ 40‬کیلومتـر از محور های‬ ‫مواصالتـی اسـتان بـا جدیت در دسـت اجراسـت و‬ ‫عملیـات لکـه گیـری و روکش اسـفالت در راه های‬ ‫اسـتان شـتاب مضاعفـی گرفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای مازندران ‪ ،‬مهندس عباسـعلی‬ ‫نجفـی خاطـر نشـان سـاخت‪ :‬در دو ماهـه نخسـت‬ ‫امسـال عملیـات لکـه گیـری و روکـش اسـفالت‬ ‫دربرخـی از محور هـای اصلـی‪ ،‬فرعـی و روسـتایی‬ ‫شهرسـتان های اسـتان و بـر اسـاس نیـاز سـنجی‬ ‫و اولویـت بنـدی اجـرا شـده اسـت و بـا توجـه بـه‬ ‫اعتبـارات ابالغـی ایمن سـازی و بهسـازی و روکش‬ ‫اسـفالت ‪40‬کیلومتراز محور های مواصالتی اسـتان‬ ‫انجـام کـه بـا اجـرای ایـن گونـه طرح هـا ‪،‬تحـول‬ ‫خوبی در توسـعه راههای اسـتان صـورت می گیرد‪.‬‬ ‫ایـن مقام مسـئول ادامه داد‪:‬موثرترین شـرایط برای‬ ‫حمـل و نقـل ارام و ایمن ‪ ،‬داشـتن یک رویه سـالم‬ ‫راه همـراه بـا نصب عالئـم ایمنی الزم بـوده تا بتوان‬ ‫بـا خیالـی اسـوده تردد کـرد و از جملـه اهدافی که‬ ‫ایـن اداره بـرای دسـتیابی بـه ان تلاش مـی کنـد‬ ‫مطالعـه و فراهـم نمودن طرح هـای الزم برای انجام‬ ‫و اجـرای رویـه هـای اسـفالتی مناسـب و اقتصادی‬ ‫بـودن ان اسـت‪.‬مدیر کل راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای مازندران اظهار داشـت‪ :‬به منظور تسـهیل‬ ‫در امـر تـردد و افزایـش ایمنـی محورهـا اجـرای‬ ‫عملیـات لکـه گیـری و روکـش اسـفالت کریـدور‬ ‫شـمال بـه جنـوب محورهـای سـوادکوه‪ ،‬هـراز و‬ ‫کیاسـر ‪،‬کریـدور غـرب بـه شـرق شـامل محورهای‬ ‫بهشـهر تا قائمشـهر و محورهای توریسـتی سـاری‪-‬‬ ‫فـرح اباد ‪،‬رویان گلنـدرود بلده ‪،‬امل محمـود اباد و‬ ‫بابلسـر بـه فریدونکنـارو همچنین لکه گیـری کلیه‬ ‫محورهـای مواصالتـی اسـتان بـه صـورت روزانـه‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت و پیـش بینـی می شـود در‬ ‫صـورت تحقـق اعتبـارات ملـی و اسـتانی اصالحات‬ ‫بهتـری در سـطح روکش هـای اسـفالتی اتفـاق افتـد‪.‬‬ ‫وی از عملیـات اجـرای روکـش حفاظتـی راه هـای‬ ‫فرعـی و روسـتایی در سـطح اسـتان در نیمـه اول‬ ‫خردادمـاه خبـر داد و افزود‪:‬جـاده هـا از جمله اموال‬ ‫عمومـی اسـت کـه قانـون گـذار حفـظ ‪ ،‬حراسـت‬ ‫نگهـداری ‪ ،‬تعریـض و هرگونه فعالیتهـای مرتبط با‬ ‫ان را بـه ایـن اداره کل محول نموده ‪ ،‬بدیهی اسـت‬ ‫ایمـن نمـودن محورهـا برای سلامت عبـور و مرور‬ ‫و توسـعه اتـی راههـا از اهمیـت ویـژه ای برخوردار‬ ‫اسـت کـه در این مهم جهـت برقراری عبـور و مرور‬ ‫همـکاری مردم شـریف اسـتان را مـی طلبد ‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران خاطـر نشـان سـاخت ‪ :‬هـدف نگهـداری‬ ‫راه ‪ ،‬تقلیـل میـزان خرابـی راه و افزایـش عمـر ان‬ ‫‪ ،‬کاهـش هزینـه هـای اسـتهالک وسـایل نقلیـه با‬ ‫تامین سـطوح عبور مناسـب و مطلـوب و همچنین‬ ‫ایجـاد شـرایط مناسـب جهت رسـیدن بـه موقع به‬ ‫مقصـد بـا تامیـن ایمنی اسـت‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا تخصیـص اعتبـار و‬ ‫تامیـن قیـر الزم بـرای اجـرای پـروژه هـای سـطح‬ ‫اسـتان‪ ،‬سـرعت اجـرای پـروژه افزایـش یافتـه و‬ ‫موجبـات رضایتمنـدی و ارامـش مـردم را فراهـم‬ ‫اورد‪​.‬‬ ‫خریـد ‪ ۵‬دسـتگاه جدیـد ‪ RU۰۴‬جهـت‬ ‫افزایـش تولیـد بخـش ریسـندگی کارخانـه‬ ‫داده شـد و مبلـغ ‪20/000 /000/000‬ریـال‬ ‫بـرای بـروز رسـانی و امـاده سـازی خـط‬ ‫حالجـی کارخانـه در جهـت افزایش و رشـد‬ ‫مصـوب گردیـد‪.‬‬ ‫همچنیـن بـه اطلاع همشـهریان عزیـز می‬ ‫رسـاند تمامـی خطـوط تولیـد ریسـندگی و‬ ‫بافندگـی کارخانـه نسـاجی شـماره یک هم‬ ‫اکنـون در حـال تولیـد مـی باشـد و حقـوق‬ ‫کارگـران کارخانه نسـاجی نیز قبـل از پایان‬ ‫مـاه پرداخـت گردید ‪.‬‬ ‫اصغری مدیرکل تعاون مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار کارگر مازندرانی مشمول دریافت‬ ‫بیمه بیکاری کرونا شدند‬ ‫کامـران اصغری در جلسـه شـورای هماهنگی‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‪ ،‬بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه روابـط عمومـی بایـد حـال‬ ‫سـازمان را خـوب کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫فعالیـت رواب ـط عمومی هـا بایـد بـر اسـاس‬ ‫افـق سـازی هوشـمندانه باشـد که ایـن قضیه‬ ‫باعـث پویایـی فعالیت این جایگاه خواهد شـد‬ ‫و انتقـال درسـت اخبـار به مـرور زمـان باعث‬ ‫افزایـش سـرمایه اجتماعـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اصغـری دربـاره طرح های معیشـتی در دوران‬ ‫کرونـا گفـت‪ :‬بسـته معیشـتی کرونـا بـا مبلغ‬ ‫‪ ۲۰۰‬تـا ‪ ۶۰۰‬هـزار تومـان ویـژه افراد شـدیدا ً‬ ‫اسـیب پذیـر در اسـتان بـوده کـه بـرای ‪۳۵‬‬ ‫هـزار و ‪ ۷۹‬خانـوار مازندرانـی طـی چهـار‬ ‫مـاه انجـام شـده و ایـن مبلـغ در مـاه مبارک‬ ‫رمضـان دو برابـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی پرداخـت بیمـه بیـکاری بـه مشـموالن را‬ ‫از دیگـر اقدامـات در ایـام کرونـا اعلام کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬تـا کنـون بیـش از ‪ ۳۷‬هـزار نفـر در‬ ‫سـامانه اعلام شـده ثبـت نـام کردنـد که ‪۳۰‬‬ ‫هـزار و ‪ ۲۵۶‬نفر مشـمول شـناخته شـدند که‬ ‫بـه محـض تامیـن اعتبـار الزم اقـدام می شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‬ ‫گفـت‪ :‬در طـرح خریـد اعتبـاری اضطـراری‬ ‫(تسـهیالت تـا سـقف دو میلیـون تومـان)‬ ‫ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا ویـژه اقشـار‬ ‫اسـیب پذیـر فاقـد درامد ثابـت به سـه گروه‬ ‫کارگران سـاختمانی‪ ،‬رانندگان و دستفروشـان‬ ‫و کارگرانـی کـه اصنـاف ان ها به خاطـر کرونا‬ ‫تعطیـل شـده یا اسـیب دیده انـد وام حمایتی‬ ‫داده می شـود‪.‬‬ ‫وی از پرداخـت تسـهیالت یـک میلیـون‬ ‫تومانـی ویـژه یارانه بگیـران خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫پرداخـت وام ‪ ۱۲‬درصـدی به ‪ ۱۳‬کسـب و کار‬ ‫اسـیب دیده از کرونا به شـرط حفظ اشـتغال‬ ‫از خردادمـاه اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫باقـری معـاون تعـاون اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی مازنـدران نیـز در این جلسـه‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬تاکنـون ‪ ۱۸‬تعاونـی کـه در‬ ‫حـوزه تولیـد لـوازم بهداشـتی ماسـک‪ ،‬گان‬ ‫بیمارسـتانی و دسـتکش در ایام کرونا فعالیت‬ ‫داشـتند‪ ،‬شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طـی مکاتباتـی کـه بـا وزارتخانـه‬ ‫انجام شـد ‪ ۱۱‬تعاونی برای دریافت تسـهیالت‬ ‫بـا نرخ سـود پایین تر معرفی شـدند و در حال‬ ‫شناسـایی سـایر تعاونی هـای هسـتیم کـه در‬ ‫ایـام کرونـا تولیـدات داشـتند کـه متقاضـی‬ ‫تسـهیالت بالعـوض و کـم بهره هسـتند‪.‬‬ ‫ایـن روزهـا اوضـاع اقتصـادی مملکـت نـا فـرم کشمشـی شـده اسـت و‬ ‫قیمـت هـا از حالـت نجومـی و فضایـی هـم عبور کـرده اند و بسـیاری از‬ ‫ماشـین حسـاب هـای ده دوازده رقمـی قـادر به محاسـبه قیمـت برخی‬ ‫املاک و اجنـاس و خـودرو ها و ‪ ...‬نیسـتند‪ .‬در واقع ان داسـتان میل به‬ ‫بـی نهایـت که در ریاضی خوانـده بودیم در حال تحقق اسـت و در برخی‬ ‫معاملات از اعـدادی اسـتفاده می شـود که ً‬ ‫قبلا فقط برای انـدازه گیری‬ ‫اجـرام اسـمانی اسـتفاده مـی شـد! مـردم هـم به دو قسـمت نا مسـاوی‬ ‫تقسـیم شـده انـد‪ .‬عـده ای روز بـه روز به ثروت شـان افزوده می شـود و‬ ‫عـده ای کثیـری هـم روز بـه روز از خـط فقـر فاصله می گیرنـد تا جایی‬ ‫دیگر خرید خانه و ماشـین و سـفر و ‪ ..‬برایشـان به یک رویا تبدیل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه در سـایر کشـور هـا ایـن فاصله را با ملات مالیات شـفاف و‬ ‫اساسـی پـر مـی کننـد‪ ،‬ولـی در والیـت ما سـرنا را از سـر گشـادش می‬ ‫نوازنـد و حتـی بـا پرداخت یارانـه های پنهان و شـوخی گرفتـن مالیات‪،‬‬ ‫ایـن شـکاف در حال تبدیل شـدن به دره اسـت! دولـت و مجلس هم این‬ ‫البال بیشـتر تماشـاچی هسـتند! بـه هر حـال از نماینده ای کـه از قیمت‬ ‫گوشـت در بـازار خبـر نـدارد و دولتی که وزیـرش را در ایـن اوضاع برکنا‬ ‫ر مـی کنـد‪ ،‬انتظـاری بیشـتر از ایـن نیسـت‪ .‬بـه قولی مـا زیاران چشـم‬ ‫یـاری داشـتیم‪ ،‬یـاران هـم متقاب ًال از ما چشـم یاری داشـتند‪ ،‬مـا منتظر‬ ‫انهـا و انهـا هـم منتظـر مـا‪ ،‬االن اوضاع اقتصـادی مملکت این اسـت که‬ ‫مشـاهده می فرمائید!‬ ‫امـا عمـو سـیفی ( سـرایدار مفخم مدرسـه ما) معتقد اسـت همه انسـان‬ ‫هـا در وجـود شـان از نبـوغ مالـی بهره مند هسـتند ولی راه بیـدار کردن‬ ‫ایـن نبـوغ فـردی را نمـی دانند‪ .‬چـرا که افراد عـادی روی کسـب درامد‬ ‫تمرکـز مـی کننـد و افـراد کار افریـن روی خـود کار تمرکز مـی کنند و‬ ‫ممکـن اسـت تـا چند سـال هم به سـود نرسـند ولـی در نهایـت درخت‬ ‫پولـی که کاشـته انـد‪ ،‬ثمر مـی دهد!‬ ‫شـما ممکـن اسـت رئیـس بزرگترین بانک کشـور باشـید ولـی تمام هم‬ ‫و غـم تـان کار و امـورات مربـوط بـه کارتـان باشـد و حتی ممکن اسـت‬ ‫طالهـای جاری همسـرتان که شـوهرش یـک کارمند دون پایه اسـت‪ ،‬از‬ ‫همسـر شـما بیشـتر و خانـه شـان هـم از خانـه شـما بزرگتر باشـد‪ ،‬چرا‬ ‫کـه شـما روی کار و مدیریـت تـان تمرکـز دارید‪ .‬ولی وقتـی موعدش که‬ ‫فـرا برسـد بـا یـک کلیـک ‪ 3000‬میلیـارد تومان از پـول بیـت المال در‬ ‫کسـری از ثانیه به حسـاب شـخصی شـما در کانادا واریز می شـود و شما‬ ‫مـی توانیـد بـا یـک پرواز فرسـت کلـس بـه انجـا رفتـه و در کازینوهای‬ ‫بلاد کفـر‪ ،‬با قمار و سـایر تفریحات سـالم به غنی سـازی اوقـات فراغت‬ ‫تـان بپردازید!‬ ‫عـده دیگـری هـم نهـال شـان را در بانـک سـرمایه و صنـدوق ذخیـره‬ ‫فرهنگیـان کاشـتند و بانـک سـرمایه را با صنـدوق خانوادگی عمه شـان‬ ‫اشـتباه گرفتنـد و چند هزار میلیـارد از پول فرهنگیـان را هاپولی کردند!‬ ‫جالـب ایـن کـه حاال هـم که عـده ای از انها دسـتگیر شـدند‪ ،‬یـک عده‬ ‫سـینما چـی کـه پول های بـاداورده و یـا مفت فرهنگیان به دهان شـان‬ ‫مـزه کـرده اسـت ‪ ،‬بـا نوشـتن نامـه خواسـتار ازادی مفسـدان اقتصادی‬ ‫ایـن ماجرا هسـتند!‬ ‫فقـط یادتـان باشـد نهال ایـن درختانی را که عمو سـیفی از انهـا یاد می‬ ‫کنـد‪ ،‬در هیـچ نهالسـتانی پیـدا نمـی فروشـند؛ ولـی شـما مـی توانید با‬ ‫کمـی زد و بنـد و وصـل شـدن بـه برخـی اقا زاده هـا و سلاطین ‪ ،‬قلمه‬ ‫هایـی از انهـا تهیـه کنیـد و بار تـان را ببندیـد و خرتان را دو سـره کرایه‬ ‫بدهیـد! ً‬ ‫مثلا بـا دالر ‪ 4200‬تومان نخـود و لوبیا و گوشـت و موبایل وارد‬ ‫کنیـد و ولـی بـا دالر ‪ 16000‬هـزار تومـان بفروشـید! بـا پرداخـت چنـد‬ ‫میلیـون تومانـی در سـایت های ایـران خودرو و سـایپا ثبت نـام کنید‪ ،‬با‬ ‫داشـتن درامـد میلیاردی مالیـات نپردازید‪ ،‬بازیکن درجه سـه وارد کنید‬ ‫و بـه اسـم بازیکـن همطـراز تیـم هـای درجـه یـک اروپایی به تیـم های‬ ‫لیـگ برتـری قالب کنیـد و قس علی هـذا ‪...‬‬ ‫هـر چنـد درختـان پولی زیـادی در مملکت کاشـته شـده اسـت ولی باز‬ ‫هـم خـدا پـدر رئیسـی را بیامرزد که ً‬ ‫فعلا تبر را بـرای باغبانـان این باغ‪،‬‬ ‫از رو بسـته وگرنـه چنـد سـال قبـل که فقـط با حـروف الفبا مبـارزه می‬ ‫کردیم!‬ ‫فقـط ایـن البلا ما متوجه نشـدیم ایـن درخـت پولی که خود سـیف اهلل‬ ‫کاشـته کـی ثمـر مـی دهـد و ایشـان روی چـه کاری تمرکـز کـرده انـد‬ ‫کـه بـا ‪ 50‬سـال سـن و دو شـیفت کار‪ ،‬هنـوز مسـتاجر هسـتند‪ ،‬حقوق‬ ‫شـان تـا نیمـه بـرج تمام می شـود و همیشـه خدا هشـت شـان گـرو نه‬ ‫شـان است؟!‬ ‫دعای روز بیست و ششم ماه مبارک‬ ‫رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اج َعل َس ْعیی فیهِ َم ْشکورا ً و َذن ْبی‬ ‫اللهم ْ‬ ‫ّ‬ ‫فیهِ َمغْفورا ً و َعملی فیهِ َم ْقبوالً و َع ْیبی فیهِ‬ ‫السامعین‪.‬‬ ‫َم ْستورا ً یا ْ‬ ‫اس َم ِع ّ‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!