روزنامه کرانه شمال شماره 610 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 610

روزنامه کرانه شمال شماره 610

روزنامه کرانه شمال شماره 610

‫استاندار گیالن در جلسه شورای گفت وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوصی تاکید کرد؛‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫سال سوم ‪/‬سه شنبه ‪ 30 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 610‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫بالشک از نظر سیاست کلی کشور‪،‬کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو معقول و معتدل‬ ‫«مالک گرانی جیب مردم است نه امار و ارقام نهادهای دولتی» و بعدها نیز دوباره تاکید کرد که «معیار سنجش تورم باز هم‬ ‫جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی‪ ،‬ارزانی و زندگی مالک جیب مردم است‪ (».‬به نقل از جراید)‬ ‫مالحظه فرمودید اوضاع از چه قرار است‪ .‬در واقع رییس جمهور با وجود نظر سنجی از روی چهره افراد‪ ،‬نیم نگاهی هم به جیب‬ ‫مردم دارد‪ ،‬اما چه کنیم این وعده ها و امارهایی که دوستان در خصوص کاهش نرخ تورم و سایر موارد عنوان می کنند چندان با‬ ‫مذاق جیب ملت سازگار نیست و به قولی « جیب اگر جیب من و وعده اگر وعده توست انچه البته به جایی نرسد امار است!»‬ ‫نقش جیب در اقتصاد!‬ ‫خرب‬ ‫در استانه عید سعید فطر‪:‬‬ ‫افتتاح پروژه های شهری؛ عیدی‬ ‫شهردار ساری به شهروندان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غفاری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫خبر داد ‪:‬‬ ‫بگذارید خزر دوباره خزر شود!‬ ‫پیش بینی افزایش مصرف ‪1300‬‬ ‫مگاواتی برق در تابستان‬ ‫‪7‬‬ ‫بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود‬ ‫خوش قلب شهرداردر بازدید از طرح سالمسازی ساحل‬ ‫طالیی پایلوت طرح سواحل رامسر‪:‬‬ ‫سواحل؛‬ ‫بستر توسعه گردشگری‬ ‫دیگر امروز از شنیدن نام خزر باید‬ ‫ترسید [گویی اخرالزمان است]‬ ‫هیچکس برای جان دیگری ارزشی‬ ‫قائل نمی شود‪ .‬جان دیگری که هیچ‬ ‫برای جان خود نیز اهمیتی قائل‬ ‫نیستند؛ جان همسایگانمان برای‬ ‫ما ‪ ،‬جان ما برای ان ها ‪ ،‬جان ما‬ ‫برای ما و جان ان ها برای خودشان‬ ‫بی ارزش شده است و این موجود‬ ‫دوپا امروز همه چیز را فدای منفعت‬ ‫طلبی و زیاده خواهی خود می کند‪.‬‬ ‫شیرزاد مدیر کل نوسازی مازندران‪:‬‬ ‫نوسازی مدارس‬ ‫«خانه ی دوم» ماست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪610‬‬ ‫خرب‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران‪:‬‬ ‫تکمیل موزه دفاع مقدس‬ ‫مازندران نیازمند اعتبار کالن‬ ‫است‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی در بازدید از‬ ‫مرکـز فرهنگـی و موزه دفاع مقـدس از ان به عنوان‬ ‫محلـی بـرای برگـزاری راهیان نور اسـتانی یـاد کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬ایـن مکان‪ ،‬نمـای کوچکـی از دفاع مقدس‬ ‫بـوده کـه تکمیل ان نیازمنـد اعتبارات زیاد اسـت‪.‬‬ ‫وی ایـن مـکان را نمـاد مقاومـت‪ ،‬ایثـار و حماسـه‬ ‫مـردم دیـار علویـان در هشـت سـال دفـاع مقـدس‬ ‫بیـان کـرد و هـدف از بازدیـد را مشـاهده اقدامـات‬ ‫صـورت گرفتـه و حـل مشـکالت پیـش رو برشـمرد‬ ‫و بـا اشـاره بـه برگـزاری اولیـن جلسـه شـورای‬ ‫هماهنگـی حفـظ اثار دفـاع مقدس در سـال جاری‬ ‫گفـت‪ :‬برای پیشـرفت بیشـتر این مرکز بایـد برنامه‬ ‫ریزی هـای منسـجم تری صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫محمـدی الئینـی از مرکـز فرهنگـی و مـوزه دفـاع‬ ‫مقـدس بـه عنـوان محلـی بـرای برگـزاری راهیـان‬ ‫نـور اسـتانی یـاد کـرد و افـزود‪ :‬ایـن مـکان‪ ،‬نمـای‬ ‫کوچکـی از دفاع مقدس اسـت و تکمیل ان نیازمند‬ ‫اعتبـارات زیاد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه همچنیـن بخشـی از زمین های‬ ‫اطـراف نیـز باید ازادسـازی شـود‪ ،‬گفت‪ :‬بـا تکمیل‬ ‫اینجـا‪ ،‬شـاهد حضـور خیـل عظیمی از گردشـگران‬ ‫اسـتانی خواهیـم بود‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت؛‬ ‫لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی‬ ‫برای استفاده بهینه از ظرفیت خوب جغرافیایی گیالن‪ ،‬برنامه ریزی شود‬ ‫بهترین مسیر این است که بخش خصوصی با استفاده‬ ‫از کارشناسان حقوقی ‪ ،‬موانع یا تعارضات احتمالی‬ ‫در امر تولید یا اشتغال و سرمایه گذاری را احصا و به‬ ‫دبیرخانه شورای گفت وگو ارائه دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫رفتارهای لیبرالی برخی عناصر‬ ‫زیبنده نظام جمهوری اسالمی‬ ‫نیست‬ ‫حجـت االسلام ناصـر شـکریان امیـری در گفتگـو بـا‬ ‫خبرنـگار مهـر با انتقاد از انتشـار عکسـی از یـک نماد ضد‬ ‫دینـی و ضد ارزش های اسلامی و خانوادگـی از یک مقام‬ ‫مسـئول در جمهـوری اسلامی به مناسـبت گرامیداشـت‬ ‫روز خانـواده کـه برگرفتـه از سـبک زندگـی منحط غربی‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬رفتارهای لیبرالی و به اصطالح روشـنفکرانه‬ ‫در برخـی عناصـر‪ ،‬زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫وی با انتقاد شـدید از انتشـار عکسـی از یک مقام مسئول‬ ‫بـه عنـوان گرامیداشـت روز خانواده که برگرفته از سـبک‬ ‫زندگی منحط غربی و زیرپا گذاشـتن ارزش های اسلامی‬ ‫و انسـانی اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬متاسـفانه برخـی عناصر‬ ‫در کشـور بـا نـگاه لیبرالـی و غـرب گرایانـه می خواهنـد‬ ‫ذائقـه و باورهـای دینـی و ارزش های اسلامی را در مردم‬ ‫تغییـر داده و خـود را بـه اصطالح روشـنفکر معرفی کنند‬ ‫و بـا اسـتفاده از نمادهـای بی بنـد و باری و ضـد ارزش از‬ ‫جامعـه غربـی ان را ترویـج می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا محکـوم کـردن ایـن گونـه رفتارهـا در‬ ‫جامعـه اسلامی و ترویـج ان در کشـور‪ ،‬افـزود‪ :‬دشـمنان‬ ‫قسـم خـورده بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی بـا‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬صـرف هزینه های هنگفـت و نفوذ برخی‬ ‫عناصـر درصـدد ترویـج فرهنـگ منحـط غربـی و تغییـر‬ ‫ذائقـه ملت مسـلمان ایران اسلامی هسـتند کـه قطعاً در‬ ‫ایـن تهاجـم هـم شکسـت خواهند خـورد‪.‬‬ ‫حجت االسلام شـکریان امیری در ادامه سـخنان خود به‬ ‫بحران هـای امـروز غـرب در جهـان اشـاره کـرد و تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬خانـواده مومن و متدیـن در جامعه اسلامی و ملت‬ ‫بـزرگ ایـران اسلامی در تمامـی بحران هـا بـا اتـکاء بـه‬ ‫ظرفیت هـای تمدنـی خـود و باورهـای اسلامی در مقابل‬ ‫ایـن بحران هـا ایسـتادگی کـرده اسـت کـه نمونـه ان را‬ ‫در مبـارزه بـا ویـروس کرونـا و موفقیت هـای جمهـوری‬ ‫اسلامی در مقابـل ایـن و ویـروس منحـوس می تـوان به‬ ‫چشـم دیـد امـا جـای تعجـب اسـت کـه برخـی شـرایط‬ ‫امـروز جوامـع غـرب و باتلاق گرفتـار شـده ایـن جوامـع‬ ‫را در پـی ایـن بحـران در کشـورهای مدعـی تکنولوژی و‬ ‫پیشـرفته نمی بیننـد‪.‬‬ ‫عضـو شـورای فرهنـگ عمومـی در بخـش دیگـری از‬ ‫سـخنان خـود بـه ویژگی هـای خانواده مسـلمان اشـاره و‬ ‫تاکیـد کرد‪ :‬رهبر معظـم انقالب (مدظله العالـی) بارها در‬ ‫فرمایشـات خود نسـبت به اهمیت سـبک زندگی اسالمی‬ ‫و قرانی اشـاره فرمودند ولی جای تاسـف اسـت برخی در‬ ‫نظـام مدیریتـی کشـور با انتشـار عکس بـا مضامین غربی‬ ‫و ترویـج اینگونه رفتارهای ضد اسلامی و انسـانی بدنبال‬ ‫جایگزیـن کـردن سـبک زندگـی غربـی و ترویـج اینگونه‬ ‫رفتارهـا بـا الگو گیـری از تمـدن منحط غربی هسـتند‪.‬‬ ‫اسـتاد حوزه هـای علمیـه و دانشـگاه های مازنـدران در‬ ‫ادامـه سـخنان خـود بـا تقدیـر از حضـور مـردم مومـن‬ ‫و دینـدار ایـران اسلامی در مسـاجد و محافـل مذهبـی‬ ‫بـا رعایـت بسـیار دقیـق پروتکل هـای وزارت بهداشـت و‬ ‫درمـان‪ ،‬در مراسـم پرفضلیت شـب های قدر‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬همانگونـه کـه رهبـر معظـم انقلاب فرمودنـد‬ ‫مسـجدی ها و هیئـات مذهبـی و فعـاالن فرهنـگ دینـی‬ ‫و اسلامی در ایـن شـب ها نشـان دادنـد کـه در اجـرای‬ ‫قوانیـن و رعایـت مـوارد بهداشـتی و درمانـی نسـبت بـه‬ ‫دیگـران دغدغـه منـد تـر و دقیق تـر هسـتند و برگـزاری‬ ‫موفقیـت امیـز این مراسـم ائینی در شـب های قدر بدون‬ ‫هیـچ مشـکل و خللـی نشـان از اهمیت این موضـوع برای‬ ‫مجموعـه فعـاالن حوزه دین و فرهنگ اسلامی اسـت که‬ ‫جـای تقدیـر و تشـکر دارد‪.‬مدیـرکل تبلیغات اسلامی در‬ ‫پایـان بـه هجمه هـای فرهنگی اسـتکبار جهانـی و برنامه‬ ‫ریـزی انـان بـرای تغییـر باورهـای دینـی و اسلامی در‬ ‫جوامـع اسلامی اشـاره و بیان داشـت‪ :‬امـروز جهان غرب‬ ‫در حـال فروپاشـی و نابـودی اسـت و خلاء امـروز ایـن‬ ‫جوامـع وجـود معنویـت و ارزش هـای اسلامی و انسـانی‬ ‫اسـت و جمهوری اسلامی با تاسـی از فرهنگ اسالم ناب‬ ‫و سـبک زندگـی اهـل بیـت (ع) در تمامـی ایـن بحران ها‬ ‫بـا موفقیـت عبور کرده اسـت و رهبرعظیم الشـان انقالب‬ ‫حضـرت ایـت اهلل العظمی االمـام خامنـه ای (حفظه اهلل)‬ ‫بـا تدبیـر و درایـت هوشـمندانه خـود و بـا پشـتوانه ملت‬ ‫فهیـم ایـران اسلامی در مقابل ایـن هجمه ها ایسـتادگی‬ ‫می کنـد و بـه لطـف و مـدد الهـی از همـه ایـن بحران هـا‬ ‫سـربلند بیـرون خواهـد امد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان؛ دکتـر ارسلان زارع پیـش از ظهـر‬ ‫امـروز (یکشـنبه) در جلسـه شـورای گفـت‬ ‫و گـوی دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـر اسـاس توصیـه هـای موکد‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب ‪ ،‬حمایـت از تولیـد ملی‬ ‫و تولیـد کننـده هـای داخلـی بهتریـن راهکار‬ ‫بـرون رفت از مشـکالت اسـت کـه البته دولت‬ ‫و رئیـس جمهـوری نیـز نسـبت به ایـن مهم‪،‬‬ ‫توجـه و تاکیـد دارنـد‪.‬‬ ‫وی حمایـت هـای حقوقـی و قضایـی را یکـی‬ ‫از ابعـاد حمایـت از تولیـد ملـی خوانـد کـه‬ ‫هـم عاملـی در کاهـش نـا امنی های سـرمایه‬ ‫گـذاری و ارتقاء شـاخص های امنیت سـرمایه‬ ‫گذاری در فضای تولید و کسـب و کار اسـت و‬ ‫هـم زمینـه امیدافرینی بـرای سـرمایه گذاران‬ ‫را فراهـم می سـازد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان ادامه داد‪ :‬تالش بـرای تامین‬ ‫امنیـت ذهنـی و فکـری کارافرینان و سـرمایه‬ ‫گـذاران و نظـارت بـر حسـن اجرای سیاسـت‬ ‫هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی کـه از حمایـت‬ ‫هـای قاطـع قانونی نیز برخوردار اسـت؛ عاملی‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫ساالنه یک میلیون تن کاال از مازندران‬ ‫عبـداهلل مهاجر در شـورای گفتگوی بخـش دولتی و‬ ‫خصوصـی در اسـتانداری‪ ،‬فعـال نبودن شـرکت های‬ ‫بین المللی حمل و نقل را از مشـکالت فراروی برای‬ ‫صـادرات کاال در اسـتان برشـمرد و گفـت‪ :‬تاکنـون‬ ‫پنـج شـرکت ترانزیتـی از وزارت راه و شهرسـازی در‬ ‫اسـتان مجـوز گرفتنـد که هیـچ یک فعال نیسـتند‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬شـرکت های ثبت شـده نـه تنها در‬ ‫اسـتان فعالیـت ندارند بلکـه خودرو ملکـی نیز برای‬ ‫ترانزیـت کاال در اختیـار ندارنـد و پیگیری هـای ‪۱۰‬‬ ‫سـاله بـرای حل ایـن مشـکل تاکنـون نتیجه بخش‬ ‫نبوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه میـزان صـادرات کاال از اسـتان‬ ‫سـاالنه بـه مـرز یـک میلیـون تن می رسـد‪ ،‬یـاداور‬ ‫تاثیرگـذار بـرای تحقق شـعار راهبردی جهش‬ ‫تولیـد به شـمار مـی اید‪.‬‬ ‫وی بـا قدردانـی از همراهـی و همـکاری نهاد‬ ‫قضایـی در ایجـاد فضـای امن سـرمایه گذاری‬ ‫در اسـتان‪ ،‬بـر ضـرورت اسـتمرار تلاش و‬ ‫همـکاری همـه دسـتگاه هـای اجرایـی‪ ،‬بانک‬ ‫هـا و بخـش هـای تعاونـی و خصوصـی از این‬ ‫نـگاه حمایتی در خصوص فضای کسـب و کار‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬دکتـر زارع گفـت‪ :‬انتظـار دارم در‬ ‫امـر توسـعه سـرمایه گـذاری‪ ،‬از ظرفیت هـای‬ ‫قانونـی باالدسـتی بـه بهترین شـکل اسـتفاده‬ ‫شـود‪.‬وی همچنیـن بـا اشـاره به طـرح برخی‬ ‫درخواسـت هـا در ارتبـاط بـا بخشـنامه هـای‬ ‫صـادره و تعـارض هـای انهـا‪ ،‬تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫بهترین مسـیر این اسـت که بخـش خصوصی‬ ‫بـا اسـتفاده از کارشناسـان حقوقـی ‪ ،‬موانع یا‬ ‫تعارضـات احتمالـی در امـر تولیـد یا اشـتغال‬ ‫و سـرمایه گـذاری را احصـا و بـه دبیرخانـه‬ ‫شـورای گفـت وگـو ارائـه دهد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه دکتـر زارع؛ حصول وحـدت رویه در‬ ‫بخشـنامه هـا زمینـه سـاز فعالیت بهتـر برای‬ ‫واحدهـای تولیدی اسـت‪.‬‬ ‫وی برگـزاری همایـش سراسـری اسـتانداران‬ ‫طـی نیمـه اردیبهشـت مـاه امسـال و حضـور‬ ‫خـود در کمیته تخصصـی اقتصـادی را یاداور‬ ‫شـد و گفـت‪ :‬معتقـدم امـروز مهمتریـن کار‬ ‫در کنـار اهتمـام بـه دیگـر بخـش هـا ‪ ،‬بایـد‬ ‫در عرصـه هـای اقتصـادی‪ ،‬تولیـدی‪ ،‬سـرمایه‬ ‫گـذاری و اشـتغال صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان همچنیـن‬ ‫بـر لـزوم اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت خـوب‬ ‫موقعیـت جغرافیایـی و سیاسـی اسـتان ‪ ،‬بهره‬ ‫منـدی از مـرز و نیـز کشـورهای همسـایه‬ ‫شـمالی همچـون روسـیه و اتحادیـه اقتصادی‬ ‫اوراسـیا تاکیـد کـرد و گفت‪ :‬الزم اسـت بهبود‬ ‫مدیریـت مـرز و دیپلماسـی اقتصـادی جـزو‬ ‫برنامـه ها باشـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اقداماتـی کـه بایـد بـا‬ ‫اسـتفاده از حمایـت هـای تعهـدی بانـک هـا‬ ‫صـورت گیـرد‪ ،‬در دسـتور کار کارگـروه هـای‬ ‫شـورای گفت وگوی دولـت و بخش خصوصی‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫شـد‪ :‬اکنـون کامیون هـای ترانزیتـی بـرای صـادرات‬ ‫کاال را از اسـتان های مجـاور تهیـه و تامین می کنیم‬ ‫و بایـد بـرای حـل ایـن مشـکل برنامه ریزی شـود‪.‬‬ ‫مهـدی گلچوب مدیـرکل دفتر اقتصادی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران نیـز میـزان صـادرات پرتقال را طی سـال‬ ‫گذشـته در اسـتان ‪ ۱۸۴‬هـزار تن و صـادرات کیوی‬ ‫را ‪ ۱۵۸‬هـزار تـن اعلام کـرد و گفـت‪ :‬ارزش ایـن‬ ‫میـزان صـادرات مرکبات بیـش از ‪ ۲۸۹‬میلیون دالر‬ ‫بـوده اسـت‪.‬وی بـا اشـاره به رشـد صـادرات کیوی و‬ ‫مرکبـات طـی سـال قبـل در اسـتان افـزود‪ :‬بیشـتر‬ ‫محصـوالت بـه دلیل نبود شـرکت های حمـل و نقل‬ ‫بیـن المللی از طریق گمرکات سـایر اسـتان ها صادر‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی مطالعات راه اهن اینچه برون_گنبدکاووس_‬ ‫شاهرود را انجام می دهد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫بخـش خصوصـی مطالعـات خـط‬ ‫اهـن اینچـه بـرون گنبدازادشـهر‬ ‫شـاهرود را بـا اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫مشـاوران شـرکت زیـر سـاخت‪,‬‬ ‫انجـام خواهـد داد و پـس از ان‬ ‫پـروژه اغـاز مـی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫اسـتانداری گلسـتان دکتـر هادی‬ ‫حـق شـناس در سـی و یکمیـن‬ ‫جلسـه شـورای گفتگـو دولـت و‬ ‫بخـش خصوصـی اسـتان تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬ایجـاد این خط اهن مسـیر‬ ‫ترانزیـت را حداقـل ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫نزدیـک تـر مـی کند و این بـرای تبـادل کاال در داخل‬ ‫و خـارج از کشـور مفیـد اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬توافقـات صـورت گرفتـه بیـن جمهـوری‬ ‫اسلامی و ترکمنسـتان بگونـه اسـت کـه طـی هفتـه‬ ‫هـای اتـی امـکان تبـادل کاال از مـرز اینچـه بـرون با‬ ‫رعایـت تمـام پروتـکل هـای بهداشـتی وجـود خواهد‬ ‫داشـت و بازگانـان مـی توانـد فعالیـت هـای تجـاری‬ ‫خـود را پـس از شـیوع ویـروط کرونـا از سـر گیـری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان ادامـه داد‪ :‬در سـال گذشـته ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیـون دالر صـادر و ‪ ۷۰‬میلیـون دالر واردات از مـرز‬ ‫اینچـه بـرون انجـام شـده کـه بایـد تلاش کنیـم بـا‬ ‫توجـه بـه مزیت های اسـتان تبـادالت بازرگانـی را در‬ ‫سـال جـاری افزایـش دهیم‪.‬‬ ‫بـا اشـاره بـه وجـود کارخانـه هـای شـالیکوبی در‬ ‫اسـتان یاداور شد‪ :‬بهسـازی و مدرن سـازی واحدهای‬ ‫مزارع ‪ ۵۱‬روستای شرق مازندران با سد گلورد ابیاری می شود‬ ‫منصـور رضایـی کالنتـری بـا اشـاره بـه اهمیت سـد گلـورد و شـبکه ابیـاری و‬ ‫زهکشـی ان گفـت‪ :‬در ایـن حوزه حـدود ‪ ۱۹۰‬میلیون متر مکعب پتانسـیل ابی‬ ‫داریـم کـه ‪ ۱۲۰‬میلیـون متـر مکعـب ان بـدون برنامه ریـزی وارد دریا می شـد‬ ‫امـا بـا احداث سـد گلورد بـا ظرفیت ‪ ۱۱۵‬میلیـون متر مکعب این امـکان فراهم‬ ‫شـده تـا برنامـه ریزی مناسـبی از منابع اب موجود داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا تشـریح سـاختمان سـد گلـورد گفت‪ :‬گرچه سـد هنـوز تکمیـل و امکان‬ ‫بهـره بـرداری کامـل ان فراهـم نشـد ولـی بااسـتفاده از اب ذخیـره شـده و‬ ‫همچنین اب های میان حوضه امسـال کشـاورزان مشـکالت کمتری در مقایسـه‬ ‫بـا سـال های گذشـته در ایـن دشـت خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫کالنتـری اراضـی محـدوده دشـت نـکا و بهشـهر را ‪ ۴۴‬هـزار هکتـار اعلام کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬بخشـی از ایـن اب از سـد گلـورد و بخشـی دیگـر از طریـق اب هـای‬ ‫میان حوضـه‪ ،‬اب بنـدان هـا و اب زیرزمینـی تامیـن می شـود‪.‬‬ ‫مدیـر تاسیسـات ابـی شـرکت بـا بیـان اینکـه هم اکنـون در ایـن دشـت بیـش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬کیلومتـر کانال هـای ابیـاری و زهکشـی مـدرن اجـرا شـده و در دسـت‬ ‫بهـره بـرداری اسـت گفـت‪ :‬ان شـااهلل با تکمیل شـبکه ابیـاری و زهکشـی طول‬ ‫شـبکه های ابیـاری و زهکشـی مـدرن ما بـه بیـش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتر و در سـطح‬ ‫‪ ۲۵‬هـزار هکتـار خواهـد رسـید و بیـش از ‪ ۵۱‬روسـتا از ان برخـوردار خواهنـد‬ ‫شـد‪ ،‬ضمـن انکـه از ایـن اب در بخـش پـرورش ابزیـان و نیز رونق گردشـگری‬ ‫اسـتفاده خواهد شـد‪.‬‬ ‫کالنتری از کشـاورزان خواسـت در حفظ و نگهداری این تاسیسـات مشـارکت و‬ ‫همراهـی بیشـتری نمـوده و مراقب غرق شـدگی و یا سـقوط در این تاسیسـات‬ ‫کـه خسـارت مالی و جانـی را به همراه دارد‪ ،‬باشـند‪.‬‬ ‫شـالیکوبی بالمانـع اسـت و واحدها یکسـال بـرای این‬ ‫اقـدام فرصـت دارند‪.‬دکتـر حـق شـناس گفـت‪ :‬تالش‬ ‫داریـم بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای بخـش خصوصی و‬ ‫بخـش کشـاورزی صنایع تبدیلی را در اسـتان توسـعه‬ ‫دهیـم تـا کاالهـا بصـورت فـراوری شـده از اسـتان‬ ‫صـادر شـوند و ارزش افـزوده محصـوالت در اسـتان‬ ‫باقـی بمانـد‪.‬وی هـدف شـورای گفتگـو را افزایـش‬ ‫نقـش بخـش خصوصی و کاهـش نقش بخـش دولتی‬ ‫دانسـت و خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬در ارایـه پـروژه هـای‬ ‫عمرانـی نیمـه کاره بـه بخـش خصوصـی محدودیتـی‬ ‫وجـود نـدارد و چنانچـه متقاضـی وجود داشـته باشـد‬ ‫همـکاری الزم صـورت مـی گیـرد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت در این جلسـه پیرامـون موضوعات‬ ‫توسـعه اسـتان تبـادل نظـر و گفتگـو بیـن نمایندگان‬ ‫بخـش خصوصیـزو مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی‬ ‫صـورت گرفت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫سه شنبه ‪ 30/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪610‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ساحس‬ ‫ُ‬ ‫بگذارید خزر دوباره خزر شود!‬ ‫بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود‬ ‫بارهـا و بارهـا ایـن جملـه را شـنیدیم و نشـنیدیم کـه‬ ‫«فاجعـه زیسـت محیطی دریـای خزر را جـدی بگیریم»‬ ‫‪ ،‬خـزر سـرمایه ای اسـت کـه شـاید در حـال حاضـر قدر‬ ‫و بهـای ان را ندانیـم ‪ ،‬بلـی! نبایـد بگذاریـم از ان بهـره‬ ‫بـرداری غیـر اصولـی بکننـد و لولـه کشـی کننـد و در‬ ‫حرکتـی غیـر اصولـی و شـاید فاشیسـتی انرا بـه اینور و‬ ‫انـور ببرنـد و نمـی گذاریـم امـا بایـد مراقـب باشـیم که‬ ‫امـروز بـه گونـه دیگـری بـه ان اسـیب وارد نکننـد و نکنیـم‪.‬‬ ‫اب خـزر امـروز بـه حدی الوده شـده اسـت که حتّا شـنا‬ ‫کـردن در ان توصیـه نمـی شـود‪ .‬بنابرایـن تفـاوت میان‬ ‫انسـان بـا ابزیان چیسـت؟ ایا انهـا از الودگـی ها مصون‬ ‫هسـتند یا اسـیب پذیرانـد و ناگزیر این اسـیب به ما هم‬ ‫مـی رسـد و فاجعه ای در راه اسـت؟‬ ‫دریـای خـزر بزرگتریـن حوضـه ابی محصور در خشـکی‬ ‫ی اسـت کـه بـه دلیـل‬ ‫مـی باشـد‪" .‬خـزر" دریاچـه ا ‬ ‫گسـتردگی بـه عنـوان "دریـا" نامیـده می شـود‪ .‬البتـه‬ ‫ایـن دریاچـه در گذشـته زمین شـناختی از طریق دریای‬ ‫سـیاه بـه دریاهـای ازاد متصـل می شـد‪.‬در حـال حاضـر‬ ‫اتصـال ابـی دریـای خـزر بـا دریاهـای ازاد از طریـق دو‬ ‫کانـال کشـتیرانی رودخانـه "ولـگا" بـه دریـای "ازوف"‬ ‫و دریـای "بالتیـک" برقـرار شـده اسـت‪،‬دریای خـزر بـه‬ ‫طـول حـدود ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتـر و عمـق متوسـط حـدود‬ ‫‪ ۲۰۸‬متـر کشـیده شـده اسـت و حوضـه ابریـز ان نیـز‬ ‫در کشـورهای سـاحلی شـامل ایران‪ ،‬روسـیه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ترکمنسـتان و جمهـوری اذربایجـان و بخـش کمـی نیز‬ ‫در ترکیه‪ ،‬ارمنسـتان و گرجسـتان قـرار دارد‪.‬حدود ‪۱۳۰‬‬ ‫رودخانـه بـه دریـای خـزر سـرازیر می شـود‪.‬‬ ‫همـواره دپـو زبالـه در شـهرهای شـمالی ایـران‪ ،‬بـا‬ ‫مشـکالتی همـراه بـوده و هیچـگاه بـه صورت اسـتاندارد‬ ‫انجـام نشده اسـت‪ .‬ولـی حـاال در شـهر محمودابـاد‬ ‫مازنـدران‪ ،‬دپـو زبالـه درسـت در ‪ ۲۰‬متـری دریـا انجـام‬ ‫می شـود و هـر روز مقـدار زیـادی شـیرابه سـمی وارد‬ ‫اب هـای دریـای خـزر می شـود‪.‬‬ ‫این شـیرابه ها انقدر سـمی هسـتند که می تواننـد ابزیان‬ ‫دریـا را مسـموم کننـد‪ .‬ابزیانـی کـه خیلـی از ان ها صید‬ ‫می شـوند و روی سـفره ایرانی هـا می اینـد‪.‬‬ ‫از طرفـی قـرار گرفتـن ایـن سـایت دپـو زبالـه در کنـار‬ ‫ن را بـه‬ ‫سـاحل‪ ،‬جـان گردشـگران بـه خصـوص کـودکا ‬ ‫شـدت تهدیـد می کنـد و می توانـد انـواع مسـمومیت ها‬ ‫را بـه همـراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بسـیاری از فعاالن محیط زیسـت‪ ،‬کارشناسـان و مدیران‬ ‫شـهری و حتـی نماینـده مـردم محمودابـاد در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬دربـاره ایـن اقـدام خطرنـاک اخطـار‬ ‫داده انـد امـا بـه نظـر می رسـد شـنیده نمی شـود‪.‬‬ ‫سـاحل‪ ،‬جابه جـا پـر شـده از ماهی هـای مـرده ای کـه‬ ‫گویـی ایـن روزهـا از میهمانـان دریـا اسـتقبال می کنند‪.‬‬ ‫بـوی تعفـن الشـه ایـن ماهی هـا حتـی بـه وسـعت ایـن‬ ‫سـاحل عریـض هم رحم نکـرده و خیلی هـا را از رفتن به‬ ‫دریـا منصـرف می کنـد‪.‬‬ ‫قبال تابسـتان یکـی از سـرگرمی هایمان شـنا در دریا بود‬ ‫امـا از خیلی ها شـنیدم که به دلیل شـنا بیماری پوسـتی‬ ‫پیـدا کرده انـد و بـه همیـن دلیـل ترجیـح می دهـم پول‬ ‫اسـتخر بدهـم و اسـتخر بـروم چـون اب انقـدر کثیـف‬ ‫اسـت کـه بـه ماهی هـا هـم رحـم نمی کند‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی بابل‬ ‫نظـر به دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیـف وضعیت اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪، ۲۰/۹/۱۳۹۰‬امالک‬ ‫متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتی بابل مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و‬ ‫بلا معـارض انان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهت اطالع‬ ‫عمـوم بـه شـرح ذیـل اگهی می گـردد ‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در علمدارکتی پالک اصلی ‪۲۸۱۵‬‬ ‫بخش ‪۱‬‬ ‫‪ ۹۵۴۹‬فرعی مرتضی صلحدار شـفیعی نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ ۱۱۶.۱۰‬متـر مربع‬ ‫خریـداری بـدون واسـطه از طیب عسـگری مالک ‪.‬‬ ‫‪ ۹۵۶۵‬فرعـی محمـد صادقـی عالمـی نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫بـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ ۱۱۵.۵۸‬متر مربع خریـداری بدون‬ ‫واسـطه از حمید شـاه بابائـی مالک ‪.‬‬ ‫‪ ۹۵۶۶‬فرعـی سـجاد احمـدی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنای احداثی به مسـاحت ‪ ۱۵۶.۶۷‬متـر مربع خریداری‬ ‫بدون واسـطه از سـید احمـد رمضانی کریمـی مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در درزیکال نصیرایی پالک اصلی‬ ‫‪ ۲۸۱۹‬بخش ‪۱‬‬ ‫‪ ۶۶۱/۲۳۶‬فرعی ابراهیم رسـول زاده درزی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ ۲۹۵.۸۷‬متر‬ ‫مربـع خریـداری بـدون واسـطه از غالمحسـن رسـول زاده مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی ‪۲۸۲۰‬‬ ‫بخش ‪۱‬‬ ‫‪ ۲۹۵۸/۲‬فرعی موسـی علی زاده نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی که‪۵.۵‬دانگ مشـاع از‪۶‬دانـگ عرصه ان‬ ‫وقف میباشـد بـه مسـاحت ‪ ۲۱۳.۱۴‬متـر مربع خریـداری بدون‬ ‫واسـطه از علـی فغانـی زاده مالک ‪.‬‬ ‫‪ ۲۹۵۷‬فرعـی شـهربانو مهـدی پـور جاللی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمین با بنـای احداثی کـه ‪۵.۵‬دانگ مشـاع از‪۶‬دانگ‬ ‫عرصـه ان وقـف میباشـد بـه مسـاحت ‪ ۱۰۵.۹۰‬متـر مربـع‬ ‫خریـداری بـدون واسـطه از سـید هـادی مصطفـوی مالـک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی ‪۲۲۴۰‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۸۲‬فرعی دانشـگاه صنعتی نوشـیروانی بابل نسـبت به ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمین با بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ ۹۵۳۵۵.۷۶‬متر‬ ‫مربـع خریداری بدون واسـطه از شـهرداری مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی ‪۲۳۲۶‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۱۱۷۰۲/۲۶۵‬فرعـی مهـدی رضاپور کامی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ ۱۳۹.۱۲‬متر‬ ‫الودگـی دریـای خـزر ایـن روزهـا به قـدری محسـوس‬ ‫اسـت که از معضلی در ذهن مسـئوالن به مشـکلی برای‬ ‫عمـوم مـردم سـاحلی خزر تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫خـزر کـه بزرگ تریـن دریاچه جهان محسـوب می شـود‪،‬‬ ‫چیـزی حدود ‪380‬هـزار کیلومتر مربـع‪ ،‬یعنی کمی بیش‬ ‫از کشـور المان وسعت دارد‪.‬‬ ‫الودگـی ایـن دریاچـه ‪ 27‬سـال پیـش‪ ،‬کمـی پـس از‬ ‫حادثـ ه چرنوبیـل مـورد توجـه قـرار گرفـت‪ .‬رخـدادی‬ ‫کـه بدتریـن حادثـه اتمـی غیرنظامـی جهـان قلمـداد‬ ‫می شـود‪ .‬مـواد رادیواکتیو منتشـره از این راکتـور نه تنها‬ ‫بـر سـاکنان شـهر چرنوبیل اثـر داشـت‪ ،‬بلکه بـه صورت‬ ‫ابـر بـه دیگـر مناطـق نیـز راه یافـت و بـا بـارش بـر ان‬ ‫مناطـق ازجملـه دریاچـه خـزر اثـرات غیرقابـل جبرانـی‬ ‫داشـت‪ .‬امـا مـواد رادیواکتیـو موجـود در خـزر تنهـا بـه‬ ‫خاطـر حادثـه چرنوبیـل نیسـت‪ .‬براسـاس گـزارش بانک‬ ‫جهانـی عمده ترین دلیـل الودگی اتمی دریاچـه‪ ،‬نیروگاه‬ ‫هسـته ای قزاقسـتان اسـت که در نزدیکی خزر قـرار دارد‬ ‫و روی ایـن دریاچـه تاثیرگـذار اسـت‪.‬‬ ‫الودگـی هسـته ای خزر هنوز در حد یک شـایعه اسـت و‬ ‫تـا بـه حال چیـزی در مـورد الودگـی اتمی ان بـه اثبات‬ ‫نرسـیده است‪.‬‬ ‫امـا زینـب موقـر از فعـاالن محیط زیسـت رودسـر در‬ ‫ایـن بـاره تاکیـد می کنـد‪ :‬شـنیده ها حاکـی از ان اسـت‬ ‫کـه روسـیه ضایعـات اتمـی خـود را در دریـا و در جایـی‬ ‫دور از سـاحل کشـور خـود دفـن می کنـد‪ .‬بـا اسـتفاده‬ ‫از روش هـای دفنـی کـه وجـود دارد ایـن کار معمـوال‬ ‫مشکل سـاز نمی شـود امـا احتمـال نشـت ایـن ضایعـات‬ ‫از مخـازن بتنـی و شیشـه ای ان بـه دلیـل حجـم بـاالی‬ ‫مـواد وجـود دارد‪.‬‬ ‫بـه هرحـال ضایعـات هسـته ای و مـواد رادیواکتیـو تنهـا‬ ‫منابـع الوده کننـده خزر نیسـتند‪ .‬این دریاچـه ‪ 26‬تا ‪28‬‬ ‫متـر پایین تـر از سـطح دریاهـای ازاد اسـت بنابراین اب‬ ‫از ایـن دریاچـه خـارج نمی شـود و این خـود باعث هرچه‬ ‫بیشـتر الوده شـدن خزر اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن االینده هـای نفتـی در راس منابـع الوده کننده‬ ‫دریاچـه قـرار دارند‪ .‬بانک جهانی در سـال ‪ 2000‬روسـیه‬ ‫را به عنـوان تولید کننـده ‪ 80‬درصـد الودگـی ابی دریاچه‬ ‫خـزر معرفـی کـرد‪ .‬حفاری هـای نفتـی در بسـتر دریـای‬ ‫خـزر الودگی اب را دوچندان کـرده‪ ،‬عمق اب در مناطق‬ ‫شـمالی دریاچ‬ ‫ه کـم اسـت و حتـی گاهـی بـه پنـج متـر می رسـد‪ ،‬امـا‬ ‫هرچـه بـه سـمت جنـوب پیـش می رویـم عمـق ان‬ ‫افزایـش می یابـد و در برخـی مناطـق جنوبـی بـه بیـش‬ ‫مربـع خریـداری بـدون واسـطه از علـی اکبـر اکبـری و رحیـم‬ ‫اکبـری مالک ‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۷۰۳/۲۷۰‬فرعـی علیرضـا قاسـمیان عزیـزی نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ ۱۷۸.۴۳‬متـر مربـع خریـداری بـدون واسـطه از بیگم اسـدالهی‬ ‫مالـک‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی ‪۲۵۰۸‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۵۵۲/۹‬فرعـی محمـد روحـی حمزه کالئی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعه زمیـن با بنای احداثـی به مسـاحت ‪ ۹۲.۲۸‬متر مربع‬ ‫خریداری بدون واسـطه از سـکینه عباسـیان مالک ‪.‬‬ ‫‪ ۵۵۱/۲۰‬فرعی فرشـته رضایی داودی نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی کـه عرصـه ان وقف میباشـد به‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۷۶.۷۵‬متر مربـع خریداری بدون واسـطه از رجبعلی‬ ‫بزرگـی مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بنه کال(بندارکال کوچه) پالک‬ ‫اصلی ‪ ۳۶۲۳‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۴۷۱۶/۴۰۰۶/۳۴‬فرعـی فهیمـه محمدجـان پـور احمدچالـی‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۰۷.۷۰‬متـر مربـع خریداری بدون واسـطه از حسـن‬ ‫چیتگـر مالـک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اوشیب پالک اصلی ‪۳۶۲۴‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۳۰۰۲/۹‬فرعـی جمشـید اقاجانیـان میری نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ ۲۰۶.۵۰‬متر‬ ‫مربـع خریـداری بـدون واسـطه از مرضیـه تیرانـداز مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی ‪۳۷۲۰‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۴۴‬فرعـی زهـرا شـریف تبـار عزیـزی نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ ۲۲۰.۴۲‬متـر مربع‬ ‫خریـداری بـدون واسـطه از سـید رحیـم رزاقیـان مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی ‪۳۷۲۳‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۳‬فرعـی محمداسـمعیل بابائـی رمـی نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی کـه عرصـه ان وقف میباشـد به‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۸۸.۳۰‬متـر مربـع خریـداری بـدون واسـطه از سـند‬ ‫اجـاره ازاداره اوقـاف مالـک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی ‪ ۴۸۶۱‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۳۵۱۱/۱۵۹‬فرعـی حرمـت الـه کاظمـی کانی ومحسـن علی نیا‬ ‫نوائـی و حسـن عابدیـن زاده سـنگرودی هریـک نسـبت بـه دو‬ ‫دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک قطعـه زمین بـا بنـای احداثی به‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۵۰.۸۵‬متـر مربـع خریـداری بـدون واسـطه از سـید‬ ‫امیـن درویـش نیـا مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک اصلی ‪ ۴۸۶۲‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۱۴۵۴/۸۸‬فرعـی الیـاس امینـی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنای احداثی به مسـاحت ‪ ۲۶۶.۶۰‬متـر مربع خریداری‬ ‫بدون واسـطه از سـیدعلی محمدی مالک ‪.‬‬ ‫از هـزار متـر می رسـد‪.‬‬ ‫همچنیـن جهـت جریان هـای دریایـی‪ ،‬از شـمال غربـی‬ ‫بـه جنـوب شـرقی اسـت‪ .‬ایـن عوامـل باعـث شـده کـه‬ ‫الودگی هـا و به خصـوص الودگی هـای نفتـی بـه ایـران‬ ‫نزدیک تـر شـود و سـواحل کشـورمان را الوده تـر از‬ ‫سـواحل کشـورهای همسـایه کند‪ .‬الودگی هـای نفتی به‬ ‫تخریـب سـواحل گیلان به خصـوص سـواحل بندرانزلی‬ ‫انجامیـده اسـت‪ .‬در واقـع ایـران چـوب برداشـت نفـت‬ ‫همسـایگان خـود را می خـورد‪.‬‬ ‫عالوه بـر عوامـل ذکـر شـده‪ ،‬رودخانه هـای منتهـی بـه‬ ‫دریاچـه خـزر دارای درصـد باالیـی از الودگـی هسـتند‪.‬‬ ‫از ولـگا در روسـیه کـه ‪ 81‬درصـد اب دریاچـه را تامیـن‬ ‫می کنـد تـا دیگـر رودخانه هـای منتهی بـه ایـن دریاچه‬ ‫منابـع مهـم الودگـی محسـوب می شـوند وجـود درصـد‬ ‫بـاالی مـواد نفتـی در اب دریاچـه باعـث رشـد روزافزون‬ ‫جلبک هاسـت کـه ایـن خـود باعـث کم شـدن اکسـیژن‬ ‫موجـود در اب و در نتیجـه از بیـن رفتـن ابزیـان اسـت‪.‬‬ ‫امـا همـه اینها خـود عاملی شـده برای ایجـاد دلهره برای‬ ‫عالقه منـدان بـه شـنا در دریـا‪ .‬وجـود مـواد رادیواکتیـو‬ ‫و همچنیـن الودگی هـای میکروبـی دریاچـه مـردم را از‬ ‫خـوردن ماهی هـای صید شـده از دریـا و همچنین ابتنی‬ ‫در ان برحذر داشـته اسـت‪ .‬ناراحتی پوستی ماهیگیران و‬ ‫خارش پوسـتی مداوم انها شـاهدی بر این مدعاسـت‪ .‬به‬ ‫گفتـه زینـب موقـر برخی صیـادان اذعـان داشـته اند که‬ ‫در میـان صیـد خـود ماهیانی عجیـب مشـاهده کرده اند‪.‬‬ ‫ماهیانـی بـا دو سـر‪ ،‬سـه بالـه و ظاهـری نامتعـارف کـه‬ ‫احتمـاال بـه خاطـر جهـش ژنتیکـی ماهیان اسـت که در‬ ‫اثـر الودگـی دریاچه ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫دیگـر امـروز از شـنیدن نـام خـزر بایـد ترسـید [گویـی‬ ‫اخرالزمـان اسـت] هیچکـس بـرای جان دیگری ارزشـی‬ ‫قائـل نمی شـود‪ .‬جـان دیگری کـه هیچ برای جـان خود‬ ‫نیـز اهمیتی قائل نیسـتند؛ جـان همسـایگانمان برای ما‬ ‫‪ ،‬جـان مـا بـرای ان هـا ‪ ،‬جـان ما بـرای ما و جـان ان ها‬ ‫برای خودشـان بی ارزش شـده اسـت و این موجـود دوپا‬ ‫امـروز همـه چیز را فـدای منفعت طلبی و زیـاده خواهی‬ ‫خود مـی کند‪.‬‬ ‫نفـس را فـرو مـی خوریـم‪ ،‬دیگـر حرفـی بـرای‬ ‫گفتـن نمانـده ‪ ،‬جـز حسـرت ‪ ،‬جـز دریـغ‪....‬‬ ‫و در اخـر بـه اختبـاس از شـعر معـروف «بگذاریـد وطن‬ ‫دوبـاره وطـن شـود» اثـر شـاعر سـیاه پوسـت امریکایی‬ ‫لنگسـتن هیوز که توسـط شـاملو به شـیوایی هرچه تمام‬ ‫تـر ترجمـه شـده اسـت‪ ،‬بایـد بگوییـم‪« :‬بگذاریـد خـزر‬ ‫دوبـاره خزر شـود»‬ ‫امالک متقاضیان واقع در ولیک دان پالک اصلی ‪۴۸۶۴‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۴۳۴‬فرعـی امیرحسـین کاظمـی ومجیـد توکلی زاده نسـبت به‬ ‫هریک سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ اعیانی یک بابخانه بانضمام‬ ‫‪۲۳‬سـیرو‪۱۳‬مثقال و‪۱۴‬نخودو‪۳۳/۱۰‬نخـود ششـدانگ عرصه که‬ ‫باقیمانـده عرصـه ان وقـف اوقـاف وهلال احمـر میباشـد بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۳۲.۰۵‬متـر مربـع خریـداری بـدون واسـطه از نبـی‬ ‫زاده مالـک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک اصلی ‪۴۸۶۵‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪7/3800‬فرعـی الیـاس صفـری تبار بیشـه نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ ۴۳.۴۵‬متـر مربـع خریداری‬ ‫بـدون واسـطه از فرامـرز قلـی پـور مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی ‪۴۸۶۹‬‬ ‫بخش ‪۲‬‬ ‫‪ ۲۰۳۷‬فرعـی عبدالعلـی شـکری حیـدری نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بـه مسـاحت ‪ ۱۶۴.۱۵‬متـر مربـع خریـداری بـدون‬ ‫واسـطه ازشـعبانعلی شـکری حیـدری ‪.‬‬ ‫‪ ۲۹۵۲‬فرعـی علی اصغر قاسـمی رمی نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ ۱۹۵.۱۹‬متـر مربع‬ ‫خریـداری بـدون واسـطه از حیدر قاسـمی مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در باال گتاب پالک اصلی ‪ ۹‬بخش ‪۶‬‬ ‫‪ ۴۶۹۱‬فرعـی ننـه خانم احمدی گتاب نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ ۳۴۳.۹۳‬متـر مربع‬ ‫خریـداری بدون واسـطه از حدیقه کفشـگر جلـودار مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در میرکال باال پالک اصلی ‪ ۱۵‬بخش ‪۶‬‬ ‫‪ ۱۴‬فرعـی هادی فرزادی نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی کـه نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصه ان‬ ‫وقف میباشـد بـه مسـاحت ‪ ۶۸۳۶.۴۰‬متر مربع خریـداری بدون‬ ‫واسـطه از ارثی مـادری مالک‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی ‪۳۱‬‬ ‫بخش ‪۶‬‬ ‫‪ ۲۰۶‬فرعـی رمضانعلـی صفـرزاده گنجـی نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ ۵۴۷.۶۱‬متر‬ ‫مربع خریداری بدون واسـطه از خریداری از حسـینعلی صفرزاده‬ ‫گنجـی مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در کاردرکال پالک اصلی ‪ ۵۷‬بخش ‪۸‬‬ ‫‪ ۵۶‬فرعـی غالمعلی حسـین پور نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی به مسـاحت ‪ ۷۵۲‬متـر مربـع خریداری‬ ‫بـدون واسـطه از بختیار حسـین پـور مالک ‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در حاجی کال خرابه پالک اصلی ‪۱‬‬ ‫بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬فرعـی ذات الـه دلجو نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ ۵۱۶‬متر مربـع خریـداری بدون‬ ‫واسـطه ازعلـی مردان خواجوند سـروی‬ ‫‪ ۱۳۱‬فرعـی مهـرزاد دلجـو نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ ۴۳.۱۰‬متـر مربـع خریـداری بـدون‬ ‫‪3‬‬ ‫عوامل تیراندازی در امل‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی نیـروی انتظامـی اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬سـردار مرتضـی میرزایـی گفـت‪ :‬اواخـر‬ ‫هفتـه گذشـته در پی کسـب خبـری از مرکـز فوریت‬ ‫هـای پلیسـی ‪ ۱۱۰‬اسـتان مبنـی بـر عربـده کشـی و‬ ‫اخلال در نظـم عمومـی در یکی از خیابان های شـهر‬ ‫امـل از سـوی تعـدادی اراذل و اوباش و انتشـار کلیپی‬ ‫از ایـن درگیـری در فضـای مجـازی‪ ،‬موضـوع سـریعاً‬ ‫در دسـتور کار مامـوران انتظامـی شهرسـتان و پلیس‬ ‫امنیـت عمومـی و پلیـس فتـا اسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا دریافت این گـزارش ماموران نیروی‬ ‫انتظامـی سـریعاً بـه محـل حادثـه حاضر شـدند و در‬ ‫بررسـی اولیـه و تحقیقـات میدانـی دریافتنـد کـه‬ ‫تعـدادی اراذل و اوبـاش بـه علت نامعلومـی با یکدیگر‬ ‫درگیـر شـده کـه در ایـن حادثـه بـه علـت وقـوع‬ ‫تیرانـدازی یکـی از طرفیـن از ناحیـه پشـت‪ ،‬هـدف‬ ‫گلولـه سـاچمه ای سلاح شـکاری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران بـه فـرار متهم به‬ ‫تیرانـدازی و اغـاز اقدامـات اطالعاتـی و تحقیقاتـی‬ ‫پلیـس بـرای شناسـایی مخفیـگاه ایـن فـرد اشـاره‬ ‫کـرد و و افـزود‪ :‬بـا تلاش مامـوران پلیـس امنیـت‬ ‫عمومـی اسـتان متهـم اصلـی ایـن پرونـده در یکی از‬ ‫شهرسـتان های غـرب اسـتان شناسـایی و در عملیاتی‬ ‫ضربتـی و غافلگیرانه به همراه ‪ ۲‬همدسـتش دسـتگیر‬ ‫شد‪.‬سـردار میرزایـی بـا اشـاره بـه برخـی اقدامـات‬ ‫مجرمانـه اراذل و اوبـاش در فضـای مجازی از اشـراف‬ ‫اطالعاتـی پلیـس فتـا در حـوزه فضـای مجـازی و‬ ‫شـبکه های اجتماعـی خبـر داد و گفـت‪ :‬پلیـس فتـا‬ ‫فعالیت هـای مجرمانـه هنجارشـکنان نظیـر قـدرت‬ ‫نمایـی این افـراد و تهدیدکنندگان امنیـت عمومی در‬ ‫فضـای مجـازی را رصـد و بـا هرگونه اعمـال مجرمانه‬ ‫در ایـن حـوزه برابـر قانـون رفتـار خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫وی خطـاب بـه هنجارشـکنان و مخالن نظـم و امنیت‬ ‫عمومـی نیـز هشـدار داد کـه هرگونه اعمـال مجرمانه‬ ‫اراذل و اوبـاش از قبیل عربده کشـی‪ ،‬قدرت نمایی ها و‬ ‫ایجـاد مزاحمت عمومـی مردم برای پلیـس پذیرفتنی‬ ‫نیسـت و در صـورت هرگونه اقدامی با واکنش سـخت‬ ‫و پشـیمان کننـده پلیس مواجه شـده و برابـر قانون با‬ ‫این افـراد برخورد خواهد شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی اسـتان مازنـدران با اشـاره به اجرای‬ ‫طـرح های ارتقا امنیت اجتماعی در سـطح اسـتان در‬ ‫راسـتای مقابلـه با جرایـم و ناهنجاری هـای اجتماعی‬ ‫از طـرح ضربتـی پلیـس در برخـورد بـا اراذل و اوباش‬ ‫طـی ‪ ۴۸‬سـاعت گذشـته خبـر داد و افـزود‪ :‬در ایـن‬ ‫طرح ‪ ۲۲‬اراذل و اوباش در سـطح اسـتان شناسـایی و‬ ‫دسـتگیر شـدند و از انـان چنـد قبضه شمشـیر‪ ،‬قمه‪،‬‬ ‫چاقـو و یـک قبضـه سلاح شـکاری غیر مجاز کشـف‬ ‫شد‪.‬سـردار میرزایـی از اسـتمرار طرح هـای ارتقـاء‬ ‫امنیـت اجتماعـی در حوزه های مختلف قاچـاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬تهیـه و توزیـع موادمخدر‪ ،‬سـارقان‪ ،‬اراذل و اوباش‬ ‫و خبـر داد و افـزود‪ :‬امنیـت جامعـه خـط قرمز پلیس‬ ‫اسـت و پلیـس درایـن خصـوص با کسـی تعارف نـدارد‪.‬‬ ‫واسـطه ازعلـی مـردان خواجونـد سـروی مالـک‬ ‫‪ ۱۳۲‬فرعـی مهرزاد دلجو نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثی به مسـاحت ‪ ۲۶۹.۵۰‬متر مربـع خریداری بدون‬ ‫واسـطه ازعلی مردان خواجوند سـروی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در درزیکال بزرگ پالک اصلی ‪۳۴‬‬ ‫بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ ۷۷‬فرعـی افسـانه فضلـی و سـید علـی اکبـر حسـنی هریـک‬ ‫نسـبت به سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی که‪۳‬دانگ و‪۳‬سـیرو‪۴‬مثقال مشـاع از ششدانگ عرصه ان‬ ‫وقـف میباشـد بـه مسـاحت ‪ ۷۰.۴۷‬متـر مربـع خریـداری بدون‬ ‫واسـطه ازسـید جعفر حسنی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در مرزون اباد پالک اصلی ‪۵۲‬‬ ‫بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ ۳۶۹۲/۳۹۳‬فرعـی امیـر حدادیـان نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ ۵۸.۱۲‬متـر مربع خریـداری بدون‬ ‫واسـطه ازجعفـر یـزدان پـور مرزونی‬ ‫لـذا به موجـب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه‬ ‫ایـن اگهـی در دو نوبـت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز از طریق ایـن روزنامه‬ ‫محلـی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار اگهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص‬ ‫ذینفـع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا‬ ‫دو مـاه اعتـراض خود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نمایند‪ .‬معترض بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت محـل تحویل‬ ‫دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول به ارائـه حکم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتراض در مهلـت قانونی‬ ‫واصـل نگـردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند‬ ‫مالکیـت می نماید و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابـر ماده ‪ ۱۳‬ائیـن نامه مذکور‬ ‫در مـورد قسـمتی از امالکـی که قبلا اظهار نامه ثبتـی پذیرفته‬ ‫نشـده‪ ،‬واحـد ثبتی بـا رای هیات پس از تنظیـم اظهارنامه حاوی‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولین اگهی نوبتـی و تحدید حدود‬ ‫بـه صـورت همزمان باطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امالک‬ ‫در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحـد ثبتی اگهی‬ ‫تحدیـد حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/02/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/02/30 :‬‬ ‫شهرام خسروی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 30/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪610‬‬ ‫نویسنده‪ :‬الف حسینی‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫طبیعت بارگی در‬ ‫ازدحام شهر شلوغ‬ ‫از منظـر جامعه شناسـی و روان شناسـی‬ ‫اجتماعـی‪« ،‬شـهر» پیچیـده ترین جایی‬ ‫اسـت کـه انسـان در ان سـکونت دارد‬ ‫و گسـترده تریـن پیوندهـای انسـان بـا‬ ‫محیـط در انجا شـکل مـی گیرد‪ .‬شـهر‪،‬‬ ‫ظـرف فعالیـت هـای انسـان و ترکیبی از‬ ‫عناصـر طبیعـی و سـاخته هـای دسـت‬ ‫انسـان اسـت‪ .‬شـهر‪ ،‬همـواره حـواس‬ ‫مختلـف انسـان را تحـت تاثیـر خـود‬ ‫قـرار مـی دهـد‪« .‬شـهر» تبلـور ارزوهـا‬ ‫و تفکـرات جامعـه اسـت‪ .‬اثـری انسـانی‬ ‫بـا عمـری نسـبتاً طوالنـی اسـت‪ .‬انسـان‬ ‫همـواره بـرای زیباتـر کـردن محیـط‬ ‫زندگـی خـود از خانـه و محـل کار گرفته‬ ‫تـا کوچـه‪ ،‬خیابـان و میـدان در سـعی و‬ ‫تلاش بـوده اسـت‪ .‬بنابرایـن «شـهر» به‬ ‫عنـوان بسـتر و محیـط زندگـی انسـان‪،‬‬ ‫بایـد علاوه بـر تامیـن نیازهای زیسـتی‬ ‫و مـادی مـردم بتوانـد هـر چه بیشـتر به‬ ‫نیازهـای اجتماعی‪ ،‬روانـی و عاطفی انان‬ ‫نیـز پاسـخ دهد‪.‬‬ ‫با افزایش تهدیـدت تغییرات اب وهوایی‪،‬‬ ‫الودگـی و تقلیـل منابـع طبیعـی و تنوع‬ ‫زیسـتی‪ ،‬تغییر در سـبک زندگـی و بهره‬ ‫گیـری از محیـط زیسـت ضـروری مـی‬ ‫نمایـد‪ .‬ایـده توسـعه شـهر بیوفیلیـک‬ ‫یـا شـهری بـا رشـد هماهنـگ زیسـتی‪،‬‬ ‫پیشـنهادی اسـت در مقابـل افزایـش‬ ‫روزافـزون ایـن فشـارها‪ ،‬طراحـی‬ ‫بیوفیلیـک می تواند در کاهش اسـترس‪،‬‬ ‫افزایـش خالقیـت و روشـنی بخشـی بـه‬ ‫افـکار ایجـاد سلامتی و تسـریع در روند‬ ‫بهبـود بیماریهـا‪ ،‬مفیـد باشـد از ایـن‬ ‫رو دنبـال کـردن ایـن مهـم بـرای همـه‬ ‫ی سـاکنین شـهرهای زمیـن ضـروری‬ ‫اسـت کـه هرچـه بیشـتر بـه سـمت رفع‬ ‫معضلات ناشـی از دوری از طبیعـت گام‬ ‫هـای اساسـی بردارنـد‪.‬‬ ‫طبیعت بارگـی یـا بیوفیلیـک اصطالحـی‬ ‫اسـت که به تازگی وارد حوزه زبان شـده‬ ‫کلمه بیوفیلیـک از بیوفیلیا(‪)Biophilia‬‬ ‫گرفته شـده در نتیجه بـرای درک مفهوم‬ ‫واژه بیوفیلیـک بـه لغت بیوفیلیـا مراجعه‬ ‫مـی کنیم‪:‬‬ ‫واژه بیوفیلیـا از دو جـزء ‪ Bio‬و ‪Philia‬‬ ‫تشـکیل شده اسـت‪ .‬واژه ‪ Bio‬فرمـی‬ ‫سـت کـه درابتـدای اسـم هـا‪ ،‬صفت هـا‬ ‫و قیدهایـی اسـتفاده می شـود کـه بـه‬ ‫چیزهـای زنـده یـا زندگـی انسـان ها‬ ‫مربـوط می شـود‪ .‬واژه ‪ Philia‬جذابیـت‬ ‫واحسـاس مثبتی اسـت که مردم نسـبت‬ ‫بـه عادت ها و فعالیت هـا و تمام چیزهایی‬ ‫کـه در طبیعت اطـراف ماسـت دارند‪ .‬در‬ ‫نتیجـه‪ Biophilia‬همـان احسـاس‬ ‫مثبت انسـانها نسـبت به موجـودات زنده‬ ‫و طبیعـت می باشـد‪.‬‬ ‫رشـد شهرنشـینی در کالنشـهرها بـه‬ ‫همـراه صنعتـی شـدن عاملـی شـد کـه‬ ‫انسـان بـر طبیعـت مسـلط شـده و در‬ ‫نهایـت باعـث از بیـن رفتـن محیـط هـا‬ ‫و فضاهـای طبیعـی گردیـد و بعـد از‬ ‫چنـد صدسـال به ایـن نتیجه رسـید که‬ ‫تخریـب محیط زیسـت و طبیعـت باعث‬ ‫زوال انسـان نیـز مـی گـردد بنابراین نیاز‬ ‫بـه طبیعـت و فضاهـای شـاد بـا المـان‬ ‫هـای طبیعـی یکـی از مسـایلی شـد که‬ ‫انسـان امـروز بـه ان توجـه کـرد‪.‬‬ ‫شـهر بیوفیلیـک نیـز از جملـه انهاسـت‪.‬‬ ‫شـهر بیوفیلیـک بـه رابطـه صمیمانـه‬ ‫انسـان و طبیعـت اشـاره مـی کنـد و‬ ‫نظریه پـردازان ان معتقدنـد که فضاهای‬ ‫شـهری می بایسـت بـا المانهـای طبیعی‬ ‫طراحـی شـود تـا از ایـن طریـق نیازهای‬ ‫فطـری انسـان نیـز برطـرف گـردد‪.‬‬ ‫شـهر بیوفیلیک باعث سلامت جسمی و‬ ‫روانـی‪ ،‬ارتبـاط بـا عناصر سـبز در محیط‬ ‫زندگـی‪ ،‬روابـط قـوی بـا حضـور نـور‬ ‫طبیعـی و هوای تازه سـبب شـادی افراد‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بیوفیلیـک را مـی تـوان الگویی مناسـب‬ ‫برای سلامت اجتماع و طبیعـت‪ ،‬ارتباط‬ ‫بصـری و کاهـش اسـترس و افزایـش‬ ‫حوصلـه‪ ،‬الویـت بخشـی بـه طبیعـت‬ ‫واقعـی بـر طبیعـت شـبیه سـازی شـده‬ ‫نـام برد‪.‬‬ ‫اهدافـی کـه ایـن طـرح پیروی مـی کند‬ ‫عبـارت اسـت از سلامت جسـمی و‬ ‫روحـی‪ ،‬رضایـت از محیـط اطـراف‪ ،‬بهره‬ ‫وری و خالقیـت در کار‪ ،‬ایجـاد ارامـش و‬ ‫اسـودگی خیـال‪...‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫قدردانی اعضای شورای اسالمی شهربابل از شهردار‬ ‫و مدیریت فرهنگی شهرداری در برگزاری مراسم لیالی قدر‬ ‫برگزاری برنامه معنوی لیالی قدر (مراسم قران به سر ) با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در‬ ‫محوطه باغ ملی (شهرداری مرکز) یکی از برنامه هاییست‬ ‫که در کشور سابقه نداشته است و این امر موجب گردید‬ ‫تا شهروندان در شرایط حساس کرونایی بتوانند در کنار‬ ‫یکدیگر در چنین شبهای بزرگی با خدای خویش راز و نیاز‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫در هفتمیـن جلسـه اصلـی شـورا اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر در پیامی از زحمات‬ ‫شـهردار و مجموعـه مدیریـت فرهنگـی‬ ‫شـهرداری در جهت برپایی برنامه شایسـته‬ ‫و معنـوی لیالـی قـدر تقدیـر و تشـکر نمودند‪.‬‬ ‫باتوجـه بـه وضعیـت پیـش امده ناشـی از‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا ‪ ،‬شـهرداری بابـل با‬ ‫تنـوع فعالیت ها و گسـتره خدمـات ‪ ،‬حضور‬ ‫موثـر و ارزشـمندی در شـهر بابـل داشـته‬ ‫اسـت کـه از برنامـه هـای قابـل تقدیـر و‬ ‫شایسـته قدردانـی برنامـه هـای برگـزار‬ ‫شـده لیالـی قدر توسـط مدیریـت فرهنگی‬ ‫شـهرداری در بـاغ ملـی اسـت‪.‬‬ ‫برگـزاری برنامـه معنوی لیالی قدر (مراسـم‬ ‫قـران بـه سـر ) بـا رعایـت پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعـی در‬ ‫محوطـه باغ ملـی (شـهرداری مرکـز) یکی‬ ‫از برنامـه هاییسـت کـه در کشـور سـابقه‬ ‫نداشـته اسـت و ایـن امـر موجـب گردیـد‬ ‫تـا شـهروندان در شـرایط حسـاس کرونایی‬ ‫بتواننـد در کنـار یکدیگر در چنین شـبهای‬ ‫بزرگـی بـا خـدای خویـش راز و نیـاز نماینـد‪.‬‬ ‫شـورای اسلامی شـهربابل همواره حمایت‬ ‫قاطـع از برنامـه فرهنگی شـهرداری خواهد‬ ‫داشـت و امید اسـت همانند سـال گذشـته‬ ‫در سـال جاری نیز شـاهد اسـتمرار محافل‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫خدمت بی منت‪ ،‬سرلوحه عمل شهرداری ساری‬ ‫خدمـت رسـانی شـهرداری بـه عنـوان نهـادی‬ ‫خدماتـی اجتماعـی در حوزه هـای مختلف مبلمان‬ ‫شـهری‪ ،‬بهسـازی و بازسـازی عمرانی شـهر‪ ،‬حفظ‬ ‫و نگهـداری پـروژه هـا در دسـتور کار قـرار گرفتـه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و اموربیـن الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬اسـتمرار خدمـات رسـانی در‬ ‫مناطـق سـه گانـه شـهرداری سـاری در جهـت‬ ‫حصـول رفـاه شـهروندی‪ ،‬نـگاه مدیریت شـهری بر‬ ‫تحقـق گـزاره خدمـت بـی منـت را برقرار سـاخته‬ ‫اسـت‪ .‬بدیـن روی خدمـت رسـانی شـهرداری بـه‬ ‫عنـوان نهـادی خدماتـی اجتماعـی در حـوزه های‬ ‫مختلـف مبلمـان شـهری‪ ،‬بهسـازی و بازسـازی‬ ‫عمرانـی شـهر‪ ،‬حفـظ و نگهـداری پـروژه هـا در‬ ‫دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و دوایـر مختلـف‬ ‫شـهرداری مناطـق بـه صـورت ‪ 24‬سـاعته در حال‬ ‫انجـام وظایـف خـود در سـطوح مختلـف شـهری‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫جلسه هیات مدیره ارامستان ساری برگزار شد‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی سـازمان مدیریت‬ ‫ارامسـتان هـای شـهرداری سـاری؛ جلسـه‬ ‫هیـات مدیـره سـازمان بـه ریاسـت مصطفی‬ ‫نیـک نقـش معاونـت خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬روحـی عضـو هیـات‬ ‫فرهنگـی فاخـر و ارزشـمند از سـوی‬ ‫شـهرداری بابل باشـیم چرا که قطعـا ایجاد‬ ‫فضـای معنـوی ‪ ،‬تعهد و سلامت خدمت را‬ ‫در پـی خواهد داشـت ‪.‬‬ ‫ضمـن ارزوی قبولـی طاعـات وعبـادات‬ ‫شـهروندان گرامی و دسـت اندرکاران برنامه‬ ‫جرعـه ای از اسـمان‪ ،‬از شـهردارمحترم‬ ‫و مدیریـت فرهنگـی شـهرداری کـه بـا‬ ‫برنامـه ریـزی هـای مدبرانـه چنیـن محفل‬ ‫ارزشـمندی را در جهـت توسـعه و ترویـج‬ ‫معنویـت برگـزار نمودنـد تقدیـر و تشـکر‬ ‫مـی گـردد‪.‬‬ ‫مدیره‪ ،‬مهربانیان ریاسـت سـازمان ‪ ،‬اکبریان‬ ‫مسـئول حراسـت و قلـی نـژاد سرپرسـت‬ ‫معاونـت اداری مالـی بـا رویکـرد افزایـش‬ ‫رضایـت منـدی شـهروندان در دفتر ریاسـت‬ ‫سـازمان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫سمپاشی درختان معابر سطح شهر گرگان با استفاده‬ ‫از سموم ارگانیک‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫روابـط عمومـی و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری گرگان‪ ،‬یحیی ستوده‬ ‫نیـا از شـروع طـرح سمپاشـی‬ ‫درختان معابر با سـموم ارگانیک‬ ‫خبـر داد و گفت‪ :‬با شـروع فصل‬ ‫بهار و رشـد گیاهـان و همچنین‬ ‫بـا توجـه بـه شـرایط مسـاعد‬ ‫محیطی جهـت زادوولد و تهاجم‬ ‫افـات گیاهی از جمله شپشـکها‪،‬‬ ‫در صـورت عـدم کنتـرل و‬ ‫رسـیدگی بـه موقـع‪ ،‬اسـیب‬ ‫جبـران ناپذیـری بـه درختـان وارد میشـود‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه نوپـا بـودن طـرح‬ ‫اسـتفاده از سـموم ارگانیـک در گـرگان‪ ،‬به منظور‬ ‫ارزیابـی میـزان تاثیر ایـن رویکرد‪ ،‬برای نخسـتین‬ ‫بـار‪ ،‬بـه صـورت پایلـوت بـر روی درختـان معابـر‬ ‫شـهری میزبـان از جملـه نارنج و زیتـون‪ ،‬در چند‬ ‫نقطـه از شـهر در حـال اجـرا می باشـد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز‬ ‫شـهرداری گـرگان در خصـوص زمـان عملیـات‬ ‫سمپاشـی درختـان تاکید کرد‪ :‬عملیات سمپاشـی‬ ‫در شـهر‪ ،‬بـه دلیـل کمتـر بـودن تردد در سـاعات‬ ‫شـبانه‪ ،‬در ایـن زمـان انجـام میگیـرد و حتما روز‬ ‫قبـل از شـروع عملیات سمپاشـی‪ ،‬با نصـب بنر در‬ ‫محـل عملیات بـه شـهروندان عزیز اطالع رسـانی‬ ‫می گـردد‪.‬‬ ‫سـتوده نیـا بـا ابـراز امیـدواری در خصـوص‬ ‫اثربخشـی سـموم ارگانیـک متذکـر شـد‪:‬‬ ‫میزان اثربخشـی این سـموم در مقایسـه با سـموم‬ ‫شـیمیایی در حـد قابـل قبـول مـی باشـد کمـا‬ ‫اینکـه مانع الودگی زیسـت محیطی نیز میشـوند‪.‬‬ ‫همچنیـن جهـت حفـظ سلامت شـهروندان و‬ ‫محیـط زیسـت‪ ،‬کنترل افات در سـایر نقاط شـهر‬ ‫نیز به توصیه کارشناسـان متخصص گیاهپزشـکی‬ ‫با سـموم کـم خطـر انجـام میگیرد‪.‬‬ ‫سـتوده نیا گفت ‪ :‬شـهروندان گرگانی میتوانند در‬ ‫صـورت نیاز با شـماره سـازمان تماس گرفتـه و از‬ ‫خدماتـی ماننـد سمپاشـی رایگان درختـان داخل‬ ‫منـزل خود برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫در منطقه سه شهرداری رشت در این هفته عملیات‬ ‫عمرانی وسیع و پرتعداد در حال اجرا است‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات‬ ‫و امـور بیـن الملـل شـهرداری رشـت ادامـه‬ ‫اجـرای کفپـوش بـه ادرس بلـوار مـدرس‪ ،‬نیروی‬ ‫دریایـی روبـروی درب بازداشـتگاه‪ ،‬لولـه گـذاری‬ ‫و همسـطح سـازی حوضچـه هـای فاضلاب بـه‬ ‫ادرس بلـوار مـدرس‪ ،‬روبـروی دادگسـتری‪ ،‬ادامه‬ ‫لولـه گـذاری و همسـطح سـازی حوضچـه هـای‬ ‫فاضلاب به ادرس بلوار شـهید احمـدزاده‪ ،‬انتهای‬ ‫کوچـه تربیـت معلـم (طالقانی)‪ ،‬اجـرای جدول و‬ ‫کفپـوش بـه ادرس بلوار شـهید انصـاری‪ ،‬خیابان‬ ‫پـارس‪ ،‬انتهـای خیابـان پـارس ‪ ، ۳‬میـدان بـاب‬ ‫الحوائـج بخـش وسـیعی از ایـن فعالیـت هـا را به‬ ‫خـود اختصـاص داده اسـت‪.‬‬ ‫از روز شـنبه بیسـت و هفتـم اردیبهشـت مـاه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬رنـگ امیـزی سـرعت کاه هـا در محدوده‬ ‫ناحیـه یـک و دو‪ ،‬لکه گیری و روکش اسـفالت در‬ ‫محـدوده ناحیـه دو‪ ،‬نـرده گـذاری و دیـواره طرح‬ ‫چـوب بـه ادرس میدان زرجـوب‪ ،‬خیابان مصباح‪،‬‬ ‫کنـار رودخانـه در ایـن منطقـه در همیـن هفتـه‬ ‫اجرایـی مـی گردد‪.‬‬ ‫گـزارش تصویری ایـن فعالیت هـای عمرانی برای‬ ‫اطلاع و اگاهـی شـهروندان گرامـی در پایـگاه‬ ‫اطلاع رسـانی شـهرداری رشـت درج شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه ‪ 30/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪610‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫پیام تبریک مهندس شیرزاد به مناسبت چهل وپنجمین سال تاسیس سازمان نوسازی مدارس کشور‪:‬‬ ‫نوسازی مدارس «خانه ی دوم» ماست‬ ‫سـالگرد تاسـیس سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه‬ ‫و تجهیـز مـدارس کشـور اسـت‪ .‬سـازمانی کـه‬ ‫امسـال ‪ 45‬سـاله می شـود‪ .‬سـازمانی که در ان‬ ‫مشـغول بـه کاریـم و همـه ما‪ ،‬دسـت در دسـت‬ ‫هـم تلاش مـی کنیـم تـا بتوانیـم بـرای دانـش‬ ‫انـدوزیِ فرزنـدان میهن مان‪ ،‬که نقشـی اساسـی‬ ‫روشن این سـرزمین دارند‪،‬‬ ‫در سـاختن فرداهایِ‬ ‫ِ‬ ‫فضائی شـاد‪ ،‬متناسـب‪ ،‬مسـتحکم و ایمن فراهم‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫نوسازی مدارس «خانه ی دوم» ماست‬ ‫ان روز کـه پـای بـه ایـن مجموعـه گذاشـتیم‪،‬‬ ‫شـاید تنهـا نامـی از ان شـنیده بودیـم‪ .‬شـاید‪،‬‬ ‫فقـط مـی دانسـتیم کـه قـرار اسـت مدرسـه‬ ‫بسـازیم و شـاید مثـل بسـیاری از انـان کـه از‬ ‫بیـرون بـه مـا مـی نگرند‪ ،‬حتّـی همین انـدک را‬ ‫هـم نمی دانسـتیم که‪ :‬عشـق اسـان نمـود ا ّول‪،‬‬ ‫ولـی افتـاد مشـکل هـا!‬ ‫چـه اندیشـه هائـی را بـا هم بـه عرصـه عمل در‬ ‫اوردیم؛‬ ‫چـه پـروژه هـای بـزرگ و کوچکـی را بـا هـم‬ ‫سـاختیم؛‬ ‫چـه راه هـای سـخت و ماموریـت هـای صعـب‬ ‫العبـوری را بـا هـم طـی کردیـم؛‬ ‫و چـه سـرودهائی در دل داشـتیم‪ ،‬انـگاه کـه در‬ ‫ایـن مسـیر سـبز‪ ،‬با هـم گام بـر می داشـتیم‪.‬‬ ‫در تمـام ایـن مسـیر‪ ،‬فضـای دوسـتانه ای که بر‬ ‫ایـن خانـه ی دوم حاکم بود‪ ،‬انگیزه مـان را برای‬ ‫خدمـت‪ ،‬مضاعف مـی کرد‪.‬‬ ‫در تمـام ایـن سـالها‪ ،‬بـه ایـن مـی بالیدیـم کـه‬ ‫مقـدس اسـت و در مجموعه‬ ‫شـغل مان‪ ،‬شـغلی ّ‬ ‫ای خدمـت می کنیم که هرچند دسـتمزد ما ّدی‬ ‫مـان انـدک اسـت‪ ،‬اما اجـر معنـوی عملکردمان‪،‬‬ ‫بعـد از رضـای خـدا‪ ،‬لبخند کودکانـی معصوم ا ّما‬ ‫شـادمانی پیرمـردان و پیرزنانی پشـت‬ ‫محـروم و‬ ‫ِ‬ ‫هر جا مدرسه ای ساختیم‪،‬‬ ‫به برکت نفس های این‬ ‫مردم‪ ،‬نیرو و انگیزه مضاعفی‬ ‫گرفتیم؛‬ ‫هر جا اجری بر اجر‬ ‫گذاشتیم‪ ،‬سیل خروشان‬ ‫محبت این مردم‪ ،‬ما را در‬ ‫خود غرق کرد؛‬ ‫هر جا کالسی را گرم کردیم‪،‬‬ ‫در گرمای ارامش روح نجیب‬ ‫این مردم‪ ،‬ارام شدیم‪.‬‬ ‫مگر می توان خنده های‬ ‫از ته دل دختران دبستانی‬ ‫روستاهای محروم کجور را‬ ‫بعد از گرم شدن کالس شان‬ ‫فراموش کرد؟!‬ ‫خمیده ا ّما سـربلند اسـت‪.‬‬ ‫هـر جـا مدرسـه ای سـاختیم‪ ،‬بـه برکـت نفـس‬ ‫هـایایـنمـردم‪،‬نیـرووانگیـزهمضاعفـیگرفتیـم؛‬ ‫هر جا اجری بر اجر گذاشـتیم‪ ،‬سـیل خروشـان‬ ‫محبـت این مـردم‪ ،‬ما را در خـود غرق کرد؛‬ ‫هـر جـا کالسـی را گـرم کردیـم‪ ،‬در گرمـای‬ ‫ارامـش روح نجیـب ایـن مـردم‪ ،‬ارام شـدیم‪.‬‬ ‫مگـر مـی تـوان خنـده هـای از تـه دل دختـران‬ ‫دبسـتانی روسـتاهای محروم کجور را بعد از گرم‬ ‫شـدن کالس شـان فرامـوش کرد؟!‬ ‫مگـر مـی تـوان لبخنـد شـرمگین بچـه هـای‬ ‫مدرسـه شـهید قـادری تازه ابـاد ثلاث باباجانی‬ ‫خبر‬ ‫کرمانشـاه را فرامـوش کـرد کـه چه عاشـقانه به‬ ‫مدرسـه جدیدشـان مـی نگریسـتند؟!‬ ‫مگـر می تـوان فراموش کرد بچه های اسـتثنائی‬ ‫و کـم توانـی که بـرای اولین بـار مدرسـه ای که‬ ‫بـه صـورت ویـژه برای انان سـاخته شـده اسـت‬ ‫را مـی بینند؟!‬ ‫مگـر مـی توانیـم فرامـوش کنیـم‪ ،‬که چقـدر به‬ ‫ایـن مـردم‪ ،‬بـه ایـن سـرزمین‪ ،‬بـه ایـران بزرگ‬ ‫بدهکاریم؟!‬ ‫مـا فرزنـدان غیرت منـد همین مـرز و بومیم که‬ ‫بـا دسـت هـای خالـی هـم از تالش دسـت نمی‬ ‫کشیم ‪.‬‬ ‫افتخار ما‪ ،‬مدال ما‪ ،‬ارمان ما‪،‬‬ ‫همـان لبخنـد خجالـت زده ی کـودکان معصو ِم‬ ‫دور دسـت ترین روسـتاهای این سـرزمین است‪،‬‬ ‫وقتی که به اغوش مدرسـه جدیدشـان رهسـپار‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫در کـوره راه هـا‪ ،‬در دشـت هـا‪ ،‬در بیابـان ها‪ ،‬در‬ ‫هـر گوشـه این سـرزمین عزیز‪ ،‬نشـانی از دسـت‬ ‫های ماسـت‪.‬‬ ‫مـا کالس مـی سـازیم تا کـودکان ایـران‪ ،‬در ان‬ ‫الفبـای زیسـتن را بیاموزند‪.‬‬ ‫ما مدرسه می سازیم‬ ‫ما «با افتخار» مدرسه می سازیم‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل شیالت مازندران‪:‬‬ ‫افق روشن در انتظار مرکز بازسازی‬ ‫و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شهید رجایی ساری‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی شـیالت مازندران‬ ‫‪ ،‬حسـن اسـحاقی مدیر کل به همـراه محمد‬ ‫مهـدی عبـاس زاده سرپرسـت معاونت ابزی‬ ‫پـروری شـیالت مازنـدران از مرکز بازسـازی‬ ‫و حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـی شـهید رجایی‬ ‫سـاری بازدیـد به عمـل اوردند‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد سـالن های تکثیـر و ماهیـان‬ ‫خاویـاری و سـفید و رونـد پـرورش بچـه‬ ‫ماهیـان حاصلـه بـه لحـاظ کیفیـت و کمیت‬ ‫مـورد توجـه و بررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫در پایـان مدیـر کل شـیالت مازنـدران طـی‬ ‫نشسـتی صمیمانـه بـا کارکنـان ایـن مرکـز‬ ‫ضمـن قدردانـی از تلاش و زحمـات شـبانه‬ ‫روزی انـان ‪،‬مـوارد مهمـی را در خصـوص‬ ‫توسـعه پایـدار فعالیتهای این مرکـز را یاداور‬ ‫شـدند و افق روشـنی را برای مرکز بازسـازی‬ ‫و حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـی شـهید رجایی‬ ‫سـاری سـاری پیـش بینـی کردند‪.‬‬ ‫بازدید از منطقه رانشی روستای اریم‬ ‫درشهرستان سوادکوه‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬امیـن ولیـزاده مدیـر بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫شهرسـتان سـوادکوه ازبازدیـد مهندس احمدی مدیـر کل مدیریت‬ ‫بحـران ‪ ،‬یزدانـی فرمانـدار سـوادکوه بهمراه مهنـدس خانی نوذری‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان‪ ، ،‬قنبـرزاده رییـس گـروه زمیـن‬ ‫شناسـی و الری بخشـدار مرکزی ازمنطقه رانشـی در روستای اریم‬ ‫از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان سـوادکوه خبرداد‪.‬‬ ‫ولیزاده مدیر بنیاد مسـکن شهرسـتان سـوادکوه دراینخصوص بیان‬ ‫داشـت‪ :‬رانـش زمین در روسـتای اریم دربخش مرکزی شهرسـتان‬ ‫سـوادکوه موجـب تخریـب و بـروز خسـارات بـه برخـی واحدهـای‬ ‫‪5‬‬ ‫صومعه سرا جایگاه دوم پرورش ماهی‬ ‫گیالن را دارد‬ ‫رضـا شـا بـا اشـاره بـه اینکـه ابزیـان در کشـورهای‬ ‫توسـعه یافتـه بـه عنوانـی یکـی از سـالم ترین منابـع‬ ‫غذایـی محسـوب می شـوند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬شهرسـتان‬ ‫صومعـه سـرا ظرفیت هـای بسـیاری در حـوزه ابـزی‬ ‫پـروری‪ ،‬صیـد و صیـادی دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه صومعـه سـرا دو هـزار و ‪ ۲۱‬هکتار‬ ‫مزرعـه منفرد گـرم ابی و ‪ ۱۱۳‬هکتـار اب بندان فعال‬ ‫و ‪ ۲۷‬مزرعه سـرد ابی و هشـت مزرعه مشـاغل خانگی‬ ‫بـا تولید ‪ ۱۶‬تن ماهی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬سـاالنه هشـت هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۰‬تـن انـواع ماهیـان گـرم ابـی و ‪ ۳۶۵‬تـن قـزل‬ ‫اال بخشـی از ظرفیت هـای شهرسـتان صومعه سـرا در‬ ‫حـوزه ابزی پروری اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره شـیالت صومعـه سـرا بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫ایـن شهرسـتان بـا تولیـد بیـش از ‪ ۹‬هـزار تـن ماهی‬ ‫رتبـه تولیـد ماهـی در اسـتان گیلان را دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫تولیـد شـش میلیـون قطعـه انـواع بچـه ماهیـان گرم‬ ‫ابـی‪ ،‬یـک میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هـزار قطعـه بچـه ماهـی‬ ‫سـرد ابـی و ‪ ۴۹۵‬هـزار قطعـه ماهیان زینتـی از دیگر‬ ‫ظرفیت هـای شهرسـتان صومعـه سـرا اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه برخـی از فعالیت هـای حـوزه ابـزی‬ ‫پروری شهرسـتان صومعه سـرا در سـال گذشته اشاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬افتتاح نخسـتین مزرعه کپـور متراکم‬ ‫بـا ظرفیـت تولیـد ‪ ۱۰‬تـن‪ ،‬اغـاز عملیـات احـداث‬ ‫نخسـتین مزرعـه زالـوی طبـی بـا ظرفیـت تولید ‪۵۰‬‬ ‫هـزار قطعـه ای‪ ،‬اجرای پـروژه ثبت اطالعـات تولید در‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتـار مزرعـه گـرم ابـی‪ ۵۰ ،‬هکتـار اب بنـدان‬ ‫و ‪ ۲۹‬مزرعـه تکثیـر و پـرورش سـرد ابـی شهرسـتان‬ ‫بـا هـدف دسـتیابی به میـزان تولیـد‪ ،‬هزینه ها و سـود‬ ‫مسـکونی وهمچنیـن راه های ارتباطی شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه منظـور بررسـی وضعییـت میـزان خسـارات‬ ‫واردشـده و همچنیـن تمهیـدات الزم جهـت بازسـازی بخشـهای‬ ‫مختلـف از جملـه راه ‪ ،‬واحدهای مسـکونی و ‪ ....‬با تشـکیل جلسـه‬ ‫شـورای هماهنگـی مدیریـت بحـران اسـتان در منطقـه همـراه بـا‬ ‫مصوبـات جهـت تسـریع در کار و اجـرای مصوبـات ان اقـدام گردیـد‪.‬‬ ‫ولیـزاده افـزود ‪ :‬درایـن جلسـات مقررشـد بنیاد مسـکن نسـبت به‬ ‫اعـزام مشـاوربه منطقـه و همچنیـن اعـزام کارشناسـان فنی جهت‬ ‫بازدیـد وارزیابـی میـزان خسـارات بـه منـازل اسـیب دیـده اقـدام‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫خالـص پـرورش ماهـی‪ ،‬رهاسـازی ‪ ۶‬میلیـون قطعـه‬ ‫بچـه ماهـی سـفید در رودخانه هـای سـیاه درویشـان‪،‬‬ ‫کلسـر‪ ،‬نوخاله‪ ،‬بهمبر و چمثقال برخـی اقدامات انجام‬ ‫شـده در سـال گذشـته بوده اسـت‪.‬‬ ‫شـاد بـا اشـاره بـه برخـی از مشـکالت ابـزی پـروری‬ ‫در شهرسـتان صومعـه سـرا گفت‪ :‬مشـکل اخـذ پروانه‬ ‫مـزارع حاشـیه تـاالب‪ ،‬تعـدد و بـاال رفتـن احـداث‬ ‫غیرمجـاز مـزارع پـرورش ماهـی گـرم ابی‪ ،‬بـاال بودن‬ ‫هزینـه تجهیـز و مکانیزاسـیون مـزارع پـرورش ماهی‪،‬‬ ‫بـاال رفتـن هزینـه نهاده های مـورد نیاز پـرورش ماهی‬ ‫از جملـه بچـه ماهـی‪ ،‬غـذا‪ ،‬کود‪ ،‬سـموم‪ ،‬عـدم صدور‬ ‫مجـوز چـاه و تخصیـص اب بـرای ایجـاد و تاسـیس‬ ‫مزرعه سـرد ابی برخی از چالش ها و مشـکالتی اسـت‬ ‫کـه بـا ان مواجه هسـتیم‪.‬‬ ‫تاکید جهاد کشاورزی‬ ‫مازندران بر مبارزه بموقع علیه‬ ‫کرم ساقه خوار برنج‬ ‫مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکه افـت کرم سـاقه خوار‬ ‫باعـث مـرگ جوانـه مرکـزی گیـاه برنـج و سـفید‬ ‫شـدن خوشـه می شـود‪ ،‬گفت‪ :‬این افـت در صورت‬ ‫عـدم مدیریت مناسـب می تواند خسـارت اقتصادی‬ ‫جـدی بـه محصـول وارد کند‪.‬‬ ‫کـرم سـاقه خوار مهـم ترین افت برنج اسـت که در‬ ‫فصـل زمسـتان به صورت کـرم (الرو) در علف های‬ ‫هرز خشـک حاشـیه مزارع مخفی اسـت و در اواخر‬ ‫فروردیـن و اوایل اردیبهشـت به شـفیره تبدیل می‬ ‫شـود و پـس از چند روز از شـفیره هـا پروانه خارج‬ ‫شـده و بـا تخـم گـذاری روی شـالی در خزانـه و‬ ‫یـا بوتـه هـای نشـا شـده در زمیـن اصلـی موجب‬ ‫الودگـی و منجـر به خسـارت هایـی در شـالیزارها‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫نخسـتین نشـا کاری رسـمی مازنـدران سـی ام‬ ‫فروردیـن امسـال در شهرسـتان امـل انجـام شـده‬ ‫اسـت و در حـال حاضـر طبق امـار سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار از زمین های‬ ‫شـالیزاری استان نشا کاری شـد و مبارزه علیه کرم‬ ‫سـاقه خوار برنـج در مناطقی از شـالیزارهای حوزه‬ ‫ابریـز هـراز واقـع در شهرسـتان های امـل ‪ ،‬بابل ‪،‬‬ ‫بابلسـر ‪ ،‬محمودابـاد و فریدونکنـار اغاز شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬عبدالرحمـان زاغـی برلـزوم مدیریـت‬ ‫تلفیقـی مبـارزه بـا افـت کـرم سـاقه خـوار برنـج‬ ‫تاکیـد کرد و افـزود‪ :‬با مدیریت تلفیقـی در مبارزه‬ ‫غیـر شـیمیایی مـی تواننـد بـدون افـت ‪،‬محصـول‬ ‫سـالم تولیـد و تهیـه کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه مبارزه زراعـی و مکانیکی یکی از‬ ‫روش هـای مبـارزه با ایـن افت اسـت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در شـرایط و موقعیـت فعلـی بـا مدیریـت تلفیقـی‬ ‫در مبـارزه بـا افـات برنجـکاری از جمله کرم سـاقه‬ ‫خـوار قابـل اجرا اسـت و می توان با شـخم و شـیار‬ ‫زمسـتانه‪ ،‬از بیـن بـردن علـف هـای هـرز حاشـیه‬ ‫مـزارع‪ ،‬جـدا کـردن بوتـه هـای نشـا مریـض و رها‬ ‫کـردن زنبـور به نتیجـه دلخواه رسـید‪.‬‬ ‫این کارشـناس کشـاورزی گفت ‪ :‬مبـارزه مکانیکی‬ ‫شـامل حـذف علـف هـای هـرز داخـل و حاشـیه‬ ‫مـزارع‪ ،‬اسـتفاده از ارقـام مقـاوم‪ ،‬تغذیه مناسـب و‬ ‫اسـتفاده از کودهای حاوی سـیلیس بـرای افزایش‬ ‫مقاومـت گیـاه برنـج‪ ،‬حذف بوتـه های الـوده (بوته‬ ‫هایـی کـه غلاف بـرگ انهـا بـه رنـگ قهـوه ای یا‬ ‫طالیـی شـده انـد) هنـگام وجیـن اول یـا دوم در‬ ‫کاهـش الودگـی های نسـل بعد بسـیار تاثیـر گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران بـه مبـارزه بیولوژیک با اسـتفاده از زنبور‬ ‫تریکوگرامـا علیـه تخم کرم سـاقه خوار اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬مبـارزه بیولوژیکـی یـا غیرشـیمیایی در‬ ‫شـالیزارها مازندران با اسـتفاده از حشرات مفید در‬ ‫راسـتای کاهـش مصرف سـموم شـیمیایی و تولید‬ ‫محصـوالت سـالم و ارگانیک از اولویـت های کاری‬ ‫جهاد کشـاورزی اسـت‪.‬‬ ‫زنبورهـای تریکوگرامـا یکـی از این حشـرات مفید‬ ‫در طبیعـت غنـی اسـتان مازنـدران بـوده و انـگل‬ ‫تخـم پروانه تعدادی از حشـرات از قبیل کرم سـاقه‬ ‫خـوار برنـج و کرم سـبز برگخـوار برنج قبـل از بروز‬ ‫خسـارت افـت روی گیـاه تخـم هـا را مـورد حمله‬ ‫قـرار مـی دهد‪.‬‬ ‫هشدار در باره مبارزه شیمیایی‬ ‫مدیر روابط عمومی جهاد‬ ‫کشاورزی مازندران‪ ،‬برتر‬ ‫وزارتخانه شد و مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫گردهمایـی سراسـری مدیـران روابـط‬ ‫عمومـی وزارت جهـاد کشـاورزی بـا حضـور‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در وزارت و رییس مرکز‬ ‫روابـط عمومـی و اطلاع رسـانی بـه صورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد‪.‬‬ ‫️در ایـن گردهمایـی ضمـن تاکیـد بـر توجه‬ ‫بـه جایگاه روابـط عمومی بعنـوان یک اصل‬ ‫در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ها‪ ،‬بـه‬ ‫حسـاس بـودن ایـن بخـش مهم هـم تاکید‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫️اسـتفاده از ظرفیـت روابط عمومی و رسـانه‬ ‫در پیشـبرد اهـداف و ارتقـاء سـازمانی جـزو‬ ‫مسـایلی بود که از سـوی نماینـده ولی فقیه‬ ‫در وزارت جهـاد کشـاورزی بـه ان تاکید شـد‪.‬‬ ‫️ایـن مراسـم فرصتـی بـود تـا از روابـط‬ ‫عمومی هـای برتر سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان ها تقدیـر شـود‪.‬‬ ‫️مدیـر روابـط عمومـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران در بخـش برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه ها و مناسـبت ها‪ ،‬ارتباطـات‬ ‫مردمـی و رسـانه ای بعنـوان مدیـر برتـر‬ ‫وزارتخانـه معرفـی شـد‪.‬‬ ‫️مهـدی خلیلـی از هشـت شـاخصی کـه در‬ ‫ارزیابـی عملکـرد مدیـران روابـط عمومـی‬ ‫صـورت گرفـت توانسـت در بیـن سـایر‬ ‫اسـتان ها در ایـن بخش هـا مـورد تقدیر قرار‬ ‫گیر د ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 30/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪610‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫نویسنده‪ :‬عبدالله (علی) شهمیر شورمستی‬ ‫کارشناس‪:‬محمد کشاورز دیو کالیی‬ ‫برج دُ لکینگه‪ ،‬سوادکوه‪،‬‬ ‫مازندران‬ ‫ادامه از قبل‪:‬‬ ‫امـا با توجـه به نام دلکینگـه که در کتـاب احمد باوند‬ ‫سـوادکوهی بـرای اولیـن بار دیـدم‪ ،‬کمی با ارزشـتر از‬ ‫نـام هـای دیگـر به نظر می رسـید‪ .‬زیرا نـام های دیگر‬ ‫را بـر ابنیـه دیگـر منطقه نهـاده بودند‪ .‬این مسـئله در‬ ‫راسـتای تاریـخ شـفاهی کمی بـرای تاریخ نـگاران کار‬ ‫را سـخت مـی کنـد‪ .‬در گفتگویـی کـه با جنـاب باوند‬ ‫داشـته ایـم‪ ،‬بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایم که سـعی بر‬ ‫تـک نام کـردن بناهـا داشـته باشـیم‪ .‬وقتی غـار قلعه‬ ‫اسـپهبد خورشـید را می شـود به همین صـورت بیان‬ ‫کـرد‪ ،‬نیـاز بـه بازی هـای ادبی نیسـت کـه بگوییم دژ‬ ‫اسـپهبد خورشـید‪ .‬زبان فارسـی‪ ،‬زبانی اسـت با درصد‬ ‫باالیـی از کلمـات عربـی‪ ،‬زمانـی هـم که نـگارش می‬ ‫کنیـم بـاز هـم این درصـد دیـده می شـود‪ .‬بـه اجبار‬ ‫نمـی توانیـم تیتـری را بـرای بنایـی بسـازیم که فقط‬ ‫دو کلمـه ان فارسـی باشـد و بقیه مطالـب عربی بیان‬ ‫شـود‪ُ .‬دل کینگـه را بـا همیـن نـام بـه ثبـت ملی می‬ ‫رسـانیم؛ شـاید کمکـی باشـد بـرای اینـدگان‪ ،‬زمانی‬ ‫کـه پرسـیده مـی شـود نام ایـن بنـا چیسـت‪ ،‬نگویند‬ ‫هلـی چشـمه‪ ،‬دیوکلـی‪ ،‬قلعـه اوالد دیـو و غیـره‪ .‬هـر‬ ‫شـخص‪ ،‬هـر مکانـی بـرای خـود نامـی دارد و نیـاز به‬ ‫اضافـه گویـی و القاب دیگر نیسـت‪.‬‬ ‫جنـاب اقـای کشـاورز جنابعالـی کارشـناس مرمـت‬ ‫ابنیـه باسـتانی‪ ،‬هسـتید‪ ،‬از نـگاه شـما ایـا پلان این‬ ‫مجموعـه قابـل بازسـازی هسـت؟‬ ‫صـد در صـد باز سـازی ایـن ابنیه امـکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫امـا واژه بازسـازی در ابنیـه تاریخـی کمـی تـرس اور‬ ‫اسـت‪ .‬بـه نوعـی مـردود شـده اسـت‪ .‬بـاز سـازی‬ ‫بنایـی باسـتانی‪ ،‬نیـاز بـه مطالعـات فـراوان سـازه ای‪،‬‬ ‫لـرزه سـنجی‪ ،‬مقاومـت مصالـح و همچنیـن رسـیدن‬ ‫بـه شـناخت کامـل عناصر تشـکیل دهنـده بنـا دارد‪.‬‬ ‫بـرای مثـال در بنـای کنگلـو تیـم مرمتی بـه نوعی به‬ ‫ارتفاعـات و همچنیـن پوشـش سـقف بنـا بـه نتیجـه‬ ‫قطعی رسـیده بودند‪ ،‬اما مسـئله اینجا بـود که افزودن‬ ‫بـار اضافـی بـر بنـا‪ ،‬پایه هـا و اسـاس و سـاختار وضع‬ ‫موجـود را مـی توانـد از بین ببـرد‪ .‬معماری سـنگی با‬ ‫مفهـوم کوهسـتانی ان سـختی هایـی برای بازسـازی‬ ‫دارد‪ .‬اشـتباهی کـه در بـرج شـروین باونـد رخ داد که‬ ‫در دوران پهلـوی بازسـازی خیالـی صـورت گرفـت و‬ ‫مطمئنـا ایـن بنا بـه این شـکل نبوده اسـت‪ .‬در دنیای‬ ‫مرمـت جهانـی‪ ،‬مدتهاسـت کـه بازسـازی رد شـده‬ ‫اسـت و هـدف از مرمـت بیشـتر بـا دیـدگاه حفاظتـی‬ ‫اسـت و جلوگیـری از اسـیب بیشـتر و حفـظ بنـا در‬ ‫وضـع موجـود‪ .‬امـا راهکارهایی وجـود دارد کـه به ان‬ ‫اقدامـات غیر مسـتقیم گفته می شـود کـه یکی از این‬ ‫اقدامـات ماکـت سـازی و ارائـه ان در کنار بنـا و یا در‬ ‫مـوزه ای در نزدیکـی بنا اسـت‪ .‬کمبود مـوزه را نیز در‬ ‫شهرسـتان سـوادکوه می بینیـم‪ .‬اگر فضایی باشـد که‬ ‫بازدیدکننـدگان بتواننـد بازسـازی و ماکـت های ابنیه‬ ‫که دسترسـی به انها دشـوار اسـت را ببینند‪ ،‬به تاریخ‬ ‫سـوادکوه کمکهـای فراوانـی می شـود‪.‬‬ ‫نمایـی از بـرج جنوبـی و راهـرو و برج شـمالی‬ ‫ُدل کینگه‬ ‫به نظر شـما که بسـیاری از ابنیه های باسـتانی مسـیر‬ ‫فیروزکوه به سـوادکوه را مطالعـه و پژوهش انجام داده‬ ‫ایـد‪ ،‬ایـا ارتباطی بین بناهای مسـیر بـا یکدیگر وجود‬ ‫داشته است؟‬ ‫ابنیـه مـورد بحث بـر روی رشـته کوههای البـرز قابل‬ ‫شناسـایی هسـتند که خـود این رشـته کوه پـی تمام‬ ‫ایـن دژهـا و ابنیـه مختلـف شـده اسـت‪ .‬وجـود ایـن‬ ‫بناهـا و نـوع چیدمانشـان بـه صـورت زیگزاگـی مـی‬ ‫توانـد تعریف کننـده طرحی بزرگ در کشـور ایران در‬ ‫مناطق کوهسـتانی شـمال باشـد‪ ،‬که اشـاره مسـتقیم‬ ‫بـه راهسـازی ان هـم از نـوع نظامـی دارد‪ .‬اگـر ایـن‬ ‫ابنیـه را بـه هـر دلیـل کاربردی سـاخته باشـند‪ ،‬یکی‬ ‫از کاربردهایشـان دیدبانـی و بـرج بـودن خواهـد بـود؛‬ ‫بـه نوعـی می تواننـد از گردنـه گدوک تا تنگـه دواب‪،‬‬ ‫ارتبـاط رسـانی کننـد‪ .‬منطقـه کوهسـتانی سـوادکوه‪،‬‬ ‫اسـتراتژی عجیـب و حیـرت اوری دارد کـه باید هنوز‬ ‫سـالهای سـال در ایـن قسـمت رفـت و امد داشـت تا‬ ‫بـه ناشـناخته هایش رسـید‪.‬اقای کشـاورز اگـر مقدور‬ ‫هسـت سـبک معمـاری و فضای بـرج مذکـور را بگونه‬ ‫ای بـرای مـا تشـریح‪ ،‬ترسـیم و تبییـن فرماییـد کـه‬ ‫نمایـی کلـی از سـیمای ان بـرای مـا قابـل تجسـم و‬ ‫تصـور باشـد‪.‬جناب شـهمیر عـرض کنـم خدمتتـون‪،‬‬ ‫بنـای ُدل کینگـه بـا طـول ‪ 22.5‬متـر و بزرگتریـن‬ ‫عـرض ‪ 7.30‬متـر در ُرخ شـمالی بـا مسـاحت حـدود‬ ‫‪ 164‬متـر مربـع بـر روی سـطح عـوارض طبیعـی که‬ ‫صخـره ای اسـت‪ ،‬سـاخته شـده‪ .‬ایـن بنـا کشـیدگی‬ ‫شـمالی و جنوبـی دارد و ورودی ان بـا توجـه به بقای‬ ‫ورودی امـروز مـی بایسـت از غـرب بـوده باشـد‪ .‬حتی‬ ‫بقایـای بـه جـا مانده پنجـره در برج جنوبی نیز نشـان‬ ‫از بازشـوهایی در شـمال و جنوب دارد‪ .‬این بنا شـمال‬ ‫دو بـرج شـمالی و جنوبـی و یک راهرو مرکزی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن دو بـرج بـا انـدازه ای متفاوت سـاخته شـده اند و‬ ‫ایـن نیز دلیلی جز فضا سـازی بـرروی عوارض طبیعی‬ ‫نـدارد‪ .‬هـر جا که فضـا اجازه می داد سـاختمان را می‬ ‫سـاختند‪ .‬امـا نسـبتا عـدم قرینـه به چشـم نمـی اید‪.‬‬ ‫نکتـه قابـل توجه در این بنـا فضای الحاقی بـا اجر در‬ ‫جبهـه غربـی راهـروی مرکـزی اسـت‪ .‬این فضـا کامال‬ ‫مفهـوم نیسـت‪ ،‬اما مشـخص اسـت کـه بعدهـا افزوده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬اسـتفاده از اجر نیز مطمئنا در دوران بعد‬ ‫از ایـن قلعـه سـازی ها بوده اسـت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫صنایع چوب و کاغذ‪ ،‬حامی رسانه های مکتوب استان باشد‬ ‫کاغذ مورد نیاز رسانه های مکتوب مورد ارزیابی‬ ‫قرار می گیرد و طی یک ساز و کار رسمی به اتاق‬ ‫فکر این طرح ارائه خواهد شد تا سهمیه نهایی‬ ‫در شرایطی مناسب همراه با اقساط به رسانه ها‬ ‫تحویل شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬اسـماعیل محمـدی‬ ‫مدیـرکل حـوزه اسـتاندار‪ ،‬عبـاس‬ ‫زارع مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی و مصطفـی سـعیدی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت صنایـع چـوب‬ ‫و کاغـذ مازنـدران طـی نشسـت‬ ‫مشـترک‪ ،‬پیرامـون حمایـت از‬ ‫اصحاب رسـانه اسـتان با تخصیص‬ ‫سـهمیه کاغـذ ‪ ،‬به گفتگـو و تبادل‬ ‫نظـر نشسـتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫عضویت قائم مقام شرکت در کارگروه ارزیابی‬ ‫یکپارچه سازی شرکت های اب و فاضالب‬ ‫در حکمـی از سـوی حمیـد رضـا جانبـاز ِرئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت مهندسـی اب و فاضلاب‬ ‫کشـور‪ ،‬ابوالفضـل رحیمـی قائـم مقـام شـرکت بـه عنـوان‬ ‫عضـو کارگـروه ارزیابی یکپارچه سـازی شـرکت هـای اب و‬ ‫فاضلاب منصـوب شـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت اب و فاضالب اسـتان‬ ‫گلسـتان ‪ ،‬در بخشـی از ایـن حکـم امـده اسـت ‪:‬‬ ‫بـا عنایـت بـه اجـرای برنامـه یکپارچه سـازی شـرکت های‬ ‫اب و فاضلاب شـهری و روسـتایی ‪ ،‬بـه منظـور سـنجش‬ ‫میـزان تحقـق اهـداف مدنظـر در برنامه مذکـور و همچنین‬ ‫ارزیابـی کارایـی و اثـر بخشـی سـاختار جدید شـرکت های‬ ‫عبـاس زارع مدیـرکل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران نیـز‬ ‫گفـت‪ :‬در نخسـتین فرصـت‪،‬‬ ‫جلسـه ای کاربـردی در شـرکت‬ ‫صنایـع چـوب و کاغـذ اسـتان‬ ‫برگـزار خواهد شـد تـا در خصوص‬ ‫تامیـن کاغـذ موردنیاز رسـانه های‬ ‫مکتـوب اسـتان رایزنی هـای الزم‬ ‫صـورت پذیـرد‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی بـا حمایـت از‬ ‫ایـن طـرح افـزود‪ :‬کاغذ مـورد نیاز‬ ‫رسـانه های مکتـوب مـورد ارزیابی‬ ‫قـرار می گیـرد و طـی یـک سـاز و‬ ‫کار رسـمی بـه اتاق فکـر این طرح‬ ‫ارائـه خواهد شـد تا سـهمیه نهایی‬ ‫در شـرایطی مناسـب همـراه بـا‬ ‫اقسـاط بـه رسـانه ها تحویـل شـود‪.‬‬ ‫وی اذعـان داشـت‪ :‬ملاک ما برای‬ ‫تخصیص سـهمیه مداوم و مسـتمر‬ ‫کاغـذ ‪ ،‬اسـتفاده معقـول و واقعـی‬ ‫رسـانه ها می باشـد کـه بـا تصویب‬ ‫طـرح مذکـور در هیـات مدیـره‬ ‫شـرکت صنایـع چـوب و کاغـذ‬ ‫در قالـب یـک تفاهـم نامـه ‪ ،‬بـه‬ ‫رسـانه ها تحویـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت مدیـرکل حوزه‬ ‫اسـتاندار نیـز بـا ابلاغ تاکیـدات‬ ‫احمـد حسـین زادگان اسـتاندار‬ ‫مازنـدران بـر خصیص کاغـذ مورد‬ ‫نیـاز و مصرفی رسـانه های مکتوب‬ ‫اسـتان اعـم از هفته نامـه ‪ ،‬روزنامه‬ ‫و‪ ...‬گفـت‪ :‬ایـن دغدغـه در دسـتور‬ ‫کار شـرکت صنایـع چـوب و کاغذ‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫اب و فاضلاب اسـتانی و اثـرات ان بـر نحـوه‬ ‫ارایـه خدمـات بـه مشـترکین ‪ ،‬جنابعالـی بـه‬ ‫عنـوان عضو کارگـروه ارزیابی یکپارچه سـازی‬ ‫شـرکت های اب و فاضلاب تعیین و منصوب‬ ‫می شـوید ‪.‬‬ ‫امیـد اسـت تـا با هم فکری و مشـارکت سـایر‬ ‫اعضـای کارگـروه در انجـام وظایـف محولـه‬ ‫موفـق و مویـد باشـید ‪.‬‬ ‫نصب ‪ 15‬دسـتگاه کدورت سـنج و فشارسـنج‬ ‫انالین بر روی شـبکه ابرسـانی‬ ‫سرپرسـت امـور اب و فاضلاب گـرگان از‬ ‫نصب ‪15‬دسـتگاه کدورت سـنج و فشـار سنج‬ ‫انالیـن بـر روی شـبکه ابرسـانی خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی و امـوزش همگانی‬ ‫شـرکت اب و فاضالب اسـتان گلستان ‪ ،‬قربان‬ ‫غالمـی افـزود ‪ :‬نصـب ‪ 15‬دسـتگاه کـدورت‬ ‫سـنج و فشارسـنج انالیـن بـر روی شـبکه‬ ‫توزیـع اب شـرب گـرگان بـا هدف مدیریت فشـار شـبکه و‬ ‫ارتقـاء کنتـرل کیفـی اب شـرب انجام شـد ‪.‬‬ ‫غالمـی بیـان داشـت ‪ :‬از ایـن تعـداد ‪ 5‬دسـتگاه مربـوط بـه‬ ‫کدورت سـنج و ‪ 10‬دسـتگاه مربوط به فشارسـنج می باشـد‬ ‫کـه هزینـه خریـد و نصب این دسـتگاهها بالغ بـر ‪ 2‬میلیارد‬ ‫و پانصـد میلیـون ریال بوده اسـت ‪.‬‬ ‫وی در پایـان افـزود ‪ :‬ایـن دسـتگاه بطـور خـودکار و لحظـه‬ ‫بـه لحظـه میـزان کلـر و کـدورت باقیمانـده را در شـبکه‬ ‫توزیـع اب اندازه گیـری و بـه صـورت دیجیتـال نمایش داده‬ ‫و همزمـان قابلیـت ارسـال اطالعـات کیفی به مرکـز و تلفن‬ ‫همـراه را دارد‪.‬‬ ‫حمایت مجلس از سازمان بیمه سالمت ایران‬ ‫ارزشمند ترین پشتوانه سازمان بوده و خواهد بود‬ ‫دکتـر کمانگـری بـا مهنـدس غالمعلـی کوهسـاری ‪،‬‬ ‫نماینـده منتخـب مـردم شهرسـتان هـای ازاد شـهر ‪،‬‬ ‫رامیـان ‪ ،‬دلنـد و خـان ببیـن ‪ ،‬دیـدار و گفتگـو نمـود ‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار کـه در محـل اداره بیمـه سلامت‬ ‫شهرسـتان ازاد شـهر صـورت گرفت ‪ .‬مدیـر کل بیمه‬ ‫سلامت گلسـتان گزارشـی از عملکرد مجموعه استان‬ ‫و شهرسـتان هـای ازاد شـهر و رامیـان شـامل امـار‬ ‫بیمـه شـدگان ‪ ،‬تعداد بیمـاران خاص و صعـب العالج‬ ‫و هزینـه های پرداخت شـده به موسسـات طـرف قرار‬ ‫داد ارائـه نمـود ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه معرفـی طـرح هـای الکترونیـک در‬ ‫دسـت اجرای ایـن مجموعه پرداخته و گـت ‪ :‬عملکرد‬ ‫موفـق سـازمان بیمـه سلامت در چنـد سـال اخیـر‬ ‫مرهـون تدابیـر مدیـر عامـل محتـر م سـازمان و تیـم‬ ‫ایشـان و همچنیـن حمایت هـای نماینـدگان محترم‬ ‫مجلس شـورای اسلامی بـوده و خواسـتار تـداوم این‬ ‫جمایـت هـا در مجلـس اینـده گردید ‪.‬‬ ‫غالمعلـی کوهسـاری نیـز ضمـن ابـراز خرسـندی‬ ‫از اجـرای طـرح هـای االکترونیـک در سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت گفـت ‪ :‬سـازمان هایـی در اینـده موفـق‬ ‫خواهنـد بـود کـه بتواننـد خدمات خـود را بـه صورت‬ ‫الکترونیـک و در فضـای مجـازی بـه مشـتریان خـود‬ ‫ارائـه دهنـد ‪.‬‬ ‫اجـرای نسـخه نویسـی الکترونیـک از ابتـدای تیر ماه‬ ‫در مراکـز خصوصی‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بیمـه سلامت‬ ‫اسـتان گلسـتان مهـرداد کمانگـری ‪ ،‬مدیـر کل بیمه‬ ‫سلامت اسـتان گلسـتان بـا رحمـت اهلل نـوروزی ‪،‬‬ ‫منتخـب مـردم شهرسـتان علی اباد کتـول در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی دیـدار و گفتگـو کـرد‪.‬‬ ‫در ابتـدای این دیدار مدیر کل بیمه سلامت گلسـتان‬ ‫ضمـن ارائه گزارشـی از عملکرد ایـن ادااره کل ‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد ‪ :‬اداره کل بیمه سلامت اسـتان در حـال اجرای‬ ‫چندیـن طـرح الکترونیـک شـامل نسـخه نویسـی و‬ ‫نسـخه پیچـی الکترونیـک ‪ ،‬تبـادل اسـناد الکترونیک‬ ‫‪ ،‬اسـتحقاق سـنجی و نظـام ارجـاع الکترونیک اسـت ‪.‬‬ ‫مهـرداد کمانگـری بـا بیـان اینکـه نسـخه نویسـی و‬ ‫نسـخه پیچـی الکترونیـک که پیـش از ایـن در مراکز‬ ‫دولتـی در حـال اجـرا بـود‪ ،‬از ابتـدای تیـر در مراکـز‬ ‫درمانـی خصوصـی هـم اجـرا خواهـد شـد ‪ ،‬گفـت ‪:‬‬ ‫هـدف از اجـرای ایـن طـرح ها شـفاف سـازی در ارائه‬ ‫خدمـت بـه بیمـه شـدگان اسـت ‪.‬‬ ‫در ادامـه منتخـب مـردم گلسـتان در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی ضمن ابراز خوشـحالی از اجـرای چنین طرح‬ ‫هایـی در اسـتان و تشـکر از جناب مهنـدس موهبتی‬ ‫در ارتقـای فرایندهـای سـازمان به سـمت الکترونیکی‬ ‫شـدن ‪ ،‬گفـت ‪ :‬راه انـدازی پایـگاه اطالعـات برخـط‬ ‫بیمه شـدگان درمان کشـور در سـازمان بیمه سالمت‬ ‫بهـه منظور جلوگیری از همپوشـانی بیمـه قابل تقدیر‬ ‫است ‪.‬‬ ‫خانواده های شاهد و ایثارگر مایه مباهات انقالب هستند‬ ‫️مدیـرکل بنیاد شـهید گلسـتان گفـت‪ :‬خانواده های معظم‬ ‫شـاهد و ایثارگـر مایـه افتخار و سـرافرازی نظـام و انقالب‬ ‫هسـتند و تکریـم از انـان مایـه مباهات مردم و مسـئوالن‬ ‫است‪.‬‬ ‫️بـه گـزارش انسـجام ملی بهنقـل از ایثـار واحد گلسـتان‪،‬‬ ‫«اسـرافیل وزیـری» در روز پنجـم از دور اول سـفرهای‬ ‫شهرسـتانی در سـال ‪ 99‬بـه شهرسـتان های مینودشـت‬ ‫و گالیکـش رفـت و بـا خانـواده معظم شـهید مشـهد قلی‬ ‫وزیـری و ازاده و جانبـاز ‪ 25‬درصد علـی وزیری دیدار و از‬ ‫نزدیـک پیگیـر مشـکالت این عزیزان شـد‪.‬‬ ‫️مدیـرکل بنیـاد شـهید گلسـتان بـا گرامیداشـت یـاد و‬ ‫خاطـره شـهدا اظهـار داشـت‪ :‬امنیـت و ارامـش امـروز‬ ‫کشـور مرهـون ایثـار و ازجان گذشـتگی شـهدای واالمقام‬ ‫و صبـر و اسـتقامت خانواده هـای معظـم انـان اسـت‪ ،‬لـذا‬ ‫بایـد به گونـه ای عمـل شـود کـه نسـل جـوان بـا سـیره و‬ ‫ارمان هـای شـهدا اشـنا شـوند‪.‬‬ ‫️وی افـزود‪ :‬امیدواریـم لیاقـت خدمـت صادقانه بـه جامعه‬ ‫ایثارگـری را داشـته و در ایـن مسـیر پاسـدار ارمان هـا و‬ ‫خـون پـاک و بـر زمیـن ریختـه شـده ایـن مجاهـدان راه‬ ‫حق باشـم‪.‬‬ ‫️وی دیـدار بـا خانواده هـای معظـم شـهدا را از برنامه هـای‬ ‫مسـتمر خود دانسـت و افـزود‪ :‬یکی از بهترین جلسـات و‬ ‫دیدارهـای هفتگـی این جانب که سـبب افزایـش روحیه و‬ ‫انـرژی مضاعـف بـرای کار و تالش بیشـتر می شـود دیدار‬ ‫بـا خانواده هـای معظـم شـهدا و اسـتمداد دعـای خیـر از‬ ‫این پـدران و مادران اسـمانی اسـت‪.‬‬ ‫️وی ضمـن اشـاره بـه افتخـارات و ایثارگری هـای شـهدا‬ ‫و جانبـازان گفـت‪ :‬بازخوانـی زندگـی و مشـی شـهدا تنها‬ ‫راه تـداوم انقلاب اسلامی اسـت و ترویـج ایـن فرهنـگ‬ ‫گران قـدر بـه نسـل جـوان بـر تمامـی مسـئولین واجـب‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫️وی ادامـه داد‪ :‬ایـران اسلامی به داشـتن چنیـن فرزندان‬ ‫وارسـته ای بـه خـود می بالـد و ملـت شـریف ایـران‬ ‫ایثارگـران را الگوهـا و اسـطوره هایی می دانند کـه همواره‬ ‫بزرگـی ان هـا در تاریـخ این مرزوبوم زنـده و جاری خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شـهید مشـهد قلـی وزیـری فرزنـد محمـد رضا در سـال‬ ‫‪ 1347‬دیـده بـه جهـان گشـود و در تاریخ ‪ 7‬اردیبهشـت‬ ‫‪ 1366‬در عملیـات کربلای ‪ 5‬و در منطقه عملیاتی بانه به‬ ‫درجـه رفیع شـهادت نائل گشـت‪.‬‬ ‫️ازاده و جانبـاز ‪ 25‬درصـد علـی وزیـری در سـال ‪1346‬‬ ‫دیـده بـه جهـان گشـود و در تاریـخ ‪ 31‬تیرمـاه ‪ 1367‬در‬ ‫منطقـه قصـر شـیرین بـه اسـارت دشـمن بعثـی در امد‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه ‪ 30/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪610‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫غفاری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫پیش بینی افزایش مصرف ‪ 1300‬مگاواتی برق‬ ‫در تابستان مازندران‬ ‫مهنـدس رضـا غفـاری افـزود؛ رطوبـت نسـبی هوا‬ ‫و بـه طـور همزمـان افزایـش دما و کاهش سـرعت‬ ‫بـاد و تـداوم گرما ‪ ،‬حضور مسـافران در منطقه و به‬ ‫مـدار امـدن بارهـای فصلـی از جمله شـالیکوبی ها‬ ‫از عوامـل افزایـش مصرف در تابسـتان می باشـند‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد در مجمـوع پیـش بینـی‬ ‫مـی شـود بـا رشـد بـار خانگی بـا لحـاظ اسـتفاده‬ ‫از وسـایل سرمایشـی حـدود هـزار مـگاوات بـه بار‬ ‫شـبکه افـزوده شـود‪ ،‬همچنیـن ‪ ۲۰۰‬مـگاوات نیـز‬ ‫بـا حضـور مسـافران بـه بار شـبکه افزوده می شـود‬ ‫و ‪ ۱۱۰‬مـگاوات نیـز مصـرف بـرق شـالیکوبی هـا‬ ‫خواهـد بـود کـه امادگـی افزایـش مصـرف ‪۱۳۱۰‬‬ ‫مـگاوات را بایـد داشـته باشـیم کـه ایـن امـر جز با‬ ‫همدلـی و همراهـی مـردم و مسـئوالن و مصـرف‬ ‫بهینـه بـرق امـکان پذیـر نخواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران‬ ‫بـه سـهمیه ‪ ۱۶۰‬مگاواتـی مدیریت مصرف امسـال‬ ‫توانیـر بـه شـرکت بـرق مازنـدران بـرای گـذر از‬ ‫پیـک تابسـتان ‪ ۹۹‬اشـاره و یـاداور شـد؛ بر اسـاس‬ ‫سـهمیه اعالمـی توانیـر در مجمـوع بـرای گـذر از‬ ‫پیک تابسـتان سـال جـاری بـا همـکاری صمیمانه‬ ‫مشـترکان صنعتـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬عمومـی‪ ،‬اداری و‬ ‫سـایر مصـارف ‪ ۱۱۶‬مـگاوات و در بخـش خانگـی‬ ‫تجـاری و دیمانـدی نیـز ‪ ۴۴‬مگاوات بایـد مدیریت‬ ‫مصـرف صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫غفـاری خاطرنشـان کـرد؛ غفـاری ضمـن تقدیر و‬ ‫تشـکر از مردم و مسـئوالن در گذر از پیک تابستان‬ ‫سـال گذشـته خاطرنشـان کـرد؛ پیـک مصـرف در‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬در سـاعت ‪ ۱۵‬تاریـخ ‪ ۹‬مـرداد مـاه بـه‬ ‫میـزان ‪ ۱۸۴۰‬مـگاوات بوده و پیـک مصرف برق در‬ ‫تابسـتان سـال ‪ ۹۷‬در سـاعت ‪ ۱۵‬مـورخ ‪ ۱۱‬مرداد‬ ‫مـاه بـه میزان هـزار و ‪ ۹۵۴‬مـگاوات بـوده که پیک‬ ‫مصرف سـال ‪ ۹۸‬نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل‬ ‫بـه میـزان ‪ ۶‬درصد کاهش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت معـاون مهندسـی شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق مازنـدران نیز برنامـه هـای ‪ ۹۹‬و فعالیت های‬ ‫سـال گذشـته را تشـریح و هـر کـدام از مجموعـه‬ ‫هـای تحـت مدیریـت ایـن معاونـت نیـز اقدامات و‬ ‫برنامه هـای خـود را ارائـه نمودنـد‪.‬‬ ‫فرامـرز سـپهری گفـت؛ از ابتـدای شـروع بحـران‬ ‫بیمـاری کرونـا در مازنـدران و پـس از تشـکیل‬ ‫سـتاد مدیریـت بحـران در شـرکت کلیـه راهکارها‬ ‫و ابزارهـای حفـظ سلامتی همـکاران بـا حفـظ‬ ‫کیفیـت خدمـات رسـانی بـه مردم شـریف اسـتان‬ ‫در اولویـت قـرار گرفـت و در همیـن راسـتا حـوزه‬ ‫مهندسـی شـرکت بـا تکیـه بـر دانـش فنـی و‬ ‫سـامانه های برخـط و تحت وب در همـه حوزه های‬ ‫مرتبـط ضمن حفظ کیفیـت ارائه خدمات سـاختار‬ ‫دورکاری پرسـنل را در سـتاد و امـور هـای توزیـع‬ ‫تدویـن و اجـرا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ؛ در تدویـن ایـن فراینـد ضمـن حفـظ‬ ‫الزامـات ابالغـی از نهادهای باالدسـتی( وزارت نیرو‬ ‫و توانیـر و اسـتانداری ‪ )..‬سلامت کلیـه همـکاران‬ ‫مـا و در باالتریـن سـطح مـورد توجـه قـرار گرفـت‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای مازنـدران‬ ‫مهنـدس مصطفی رضایـی مدیر منابع اب شهرسـتا ‬ ‫ن‬ ‫نـور بـا اعالم این مطلـب گفت‪ :‬با تالش همـکاران امور‬ ‫منابع اب شهرسـتان نـور و حمایت مراجـع قضایی در‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۱۶‬هزار متر مربع از بسـتر رودخانه که‬ ‫در تصـرف غیرقانونـی افراد بود ازاد شـد‪.‬‬ ‫ایشـان افـزود‪ :‬علاوه بـر ازادسـازی بسـتر رودخانه ها‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتـر از رودخانـه هـای شهرسـتان الیروبـی و‬ ‫سـاماندهی گردیـد و حـدود ‪ ۱.۵‬کیلومتـر ان دیـواره‬ ‫سـازی انجام شـد‪.‬‬ ‫و پـس از ابلاغ سیاسـت هـای کلـی پیشـگیری از‬ ‫کرونـا در سـه سـطح کاری بـرای تیـم مدیریـت‬ ‫سـتاد و امـور هـا و همـکاران سـتادی و همـکاران‬ ‫عملیاتـی حـوزه مهندسـی تعیین گردیـد و وظایف‬ ‫هـر بخـش بـا توجه به شـرایط سلامتی جسـمانی‬ ‫انهـا تدویـن شـد‪ .‬خلـوت کـردن محیـط کاری‪،‬‬ ‫گردشـی نمـودن حضـور کارشناسـان و اسـتفاده‬ ‫حداکثـری از سـامانه های تحـت وب از مهمتریـن‬ ‫اقدامـات صـورت گرفته در این زمینه اسـت‪ .‬معاون‬ ‫مهندسـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران‬ ‫همچنین توسـعه سـامانه های تحـت وب را در یک‬ ‫سـال اخیـر از مهم تریـن ابـزار معاونـت مهندسـی‬ ‫در حفـظ سلامت پرسـنل و در عیـن حـال حفـظ‬ ‫س دهـی برشـمرد و گفـت حمایت‬ ‫کیفیـت سـروی ‬ ‫هـای مدیـر عامـل محتـرم در یـک سـال گذشـته‬ ‫بـا تلاش هـای همـکاران معاونـت مهندسـی در‬ ‫اسـتقرار سـامانه هـای تحـت وب در حـوزه هـای‬ ‫طراحـی نظارت پیمانـکاران و جـی ای اس موجب‬ ‫عملکـرد در خـور توجهـی در ایـن بخـش از نظـر‬ ‫حفـظ کیفیـت سـرویس دهـی در شـرایط بحـران‬ ‫گردیده اسـت‪.‬و کلیـه همکاران مـی توانند در همه‬ ‫حوزه هـای معاونـت مهندسـی بـه صـورت برخط و‬ ‫غیـر حضـوری وظایـف محولـه را بـه اتمام برسـاند‪.‬‬ ‫وی ضمـن تقدیـر و تشـکر از تعهـد مدیـران و‬ ‫کارشناسـان حـوزه مهندسـی در سـتاد و امـور‬ ‫هـای توزیـع‪ ،‬حضـور پیوسـته مدیران ایـن معاونت‬ ‫بـا حفـظ کلیـه مسـائل بهداشـتی و پیگیـری و راه‬ ‫انـدازی سیسـتم هـای برخـط حـوزه مهندسـی‬ ‫را یکـی از مهمتریـن عوامـل در ایجـاد سـاختار‬ ‫دورکاری در معاونـت مهندسـی دانسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۶‬هزار متر مربع از بستر رودخانه های نور‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬ازاد شد‬ ‫رضایـی بـا بیان اینکه عمده سـردهنه های شهرسـتان‬ ‫در اثـر وقـوع سـیالب در فروردیـن مـاه ‪ ۹۸‬تخریـب‬ ‫شـده بودنـد گفـت‪ :‬ایـن امـور در راسـتای خدمـت‬ ‫رسـانی بـه مـردم بخصـوص کشـاورزان زحمتکـش‬ ‫‪ ۶۰‬سـردهنه سـنتی را بازسـازی و مرمـت کـرده و‬ ‫حـدود ده فقـره برداشـت های غیرمجـاز از رودخانـه‬ ‫را شناسـایی و جلوگیـری نمـود کـه ایـن امـر نیـز در‬ ‫حفـظ و نگهـداری رودخانـه ها و سـازه هـای تقاطعی‬ ‫و تاسیسـات ابـی ان از جملـه سـردهنه هـا از اهمیت‬ ‫ویـژه ای برخـوردار اسـت‬ ‫مدیـر منابـع اب شهرسـتان نـور از اقدامـات برجسـته‬ ‫سـال گذشـته امور در بخش رودخانه را پاسـخگویی به‬ ‫مـردم در زمینه اسـتعالم حریم ذکر کـرد و گفت‪ :‬طی‬ ‫یک سـال گذشـته همکاران بخش مهندسـی رودخانه‬ ‫موفـق شـدند بـه درخواسـت ‪ ۱۳۰۰‬نفـر از متقاضیان‬ ‫پاسـخ دهنـد کـه نتایـج ایـن تلاش تعیین حریـم به‬ ‫میـزان ‪ ۲۶‬کیلومتـر از منابع و مجاری ابی شهرسـتان‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫رضایـی در پایـان گفـت‪ :‬بـا اعتباراتـی کـه در اختیـار‬ ‫طرح هـای عمرانـی ایـن شهرسـتان در بخـش اب قرار‬ ‫گرفـت در سـال ‪ ۹۸‬شـاهد اتمـام و بهـره بـرداری دو‬ ‫بنـد انحرافـی مـدرن و کانال هـای انتقـال اب بودیـم‬ ‫کـه احـداث این سـازه ها ضمن تسـهیل و تسـریع در‬ ‫مدیریـت تامیـن و انتقال اب‪ ،‬مشـکالت چندین سـاله‬ ‫بهـره بـرداران را مرتفـع مـی کند‪.‬‬ ‫موسوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران‪:‬‬ ‫روابط عمومی پویا و فعال‪ ،‬عامل موفقیت هر سازمان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬نقـش روابـط عمومـی هـا بعنـوان نهـادی که‬ ‫میتواننـد بصـورت نظـام منـد‪ ،‬برنامـه ریزی شـده و‬ ‫سـنجیده در جهـت ایجـاد‪ ،‬حفظ و گسـترش تعامل‬ ‫و تفاهـم جامعـه بـا مجموعـه سـازمانی اقـدام کنند‪،‬‬ ‫بسـیار حائـز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرکهای‬ ‫صنعتـی مازنـدران‪ ،‬سـید مصطفـی موسـوی بـا بیان‬ ‫اینکـه نقـش روابـط عمومـی در شـرکت شـهرک‬ ‫هـای صنعتـی بـا توجـه بـه حجـم وسـیع فعالیـت‬ ‫هـا و گسـتردگی دامنـه پـروژه هـا فـراوان می باشـد‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬روابـط عمومـی بعنـوان حلقـه موثـر‬ ‫بیـن سـازمان و جامعـه‪ ،‬نقـش افرینـی مـی کنـد و‬ ‫زمینـه تبـادل افکار‪ ،‬اطالع رسـانی و ارتباط دوسـویه‬ ‫سـازمانی را بـا بهره برداری از شـیوه هـا و تکنیکهای‬ ‫ارتباطـی کارامـد و موثـر‪ ،‬فراهـم و مسـیر موفقیت و‬ ‫تحقـق اهـداف سـازمانی را تسـریع مـی سـازد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران‬ ‫افـزود‪ :‬در دنیـای امـروز که سـرعت اطالعـات و داده‬ ‫هـای خبـری بیش از هـر زمان دیگری به چشـم می‬ ‫خـورد و عصـر دانایـی و اگاهی لقب گرفتـه‪ ،‬غفلت از‬ ‫اهمیـت و جایـگاه روابـط عمومـی‪ ،‬مـا را از این عصر‬ ‫دور خواهـد کرد‪.‬‬ ‫موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه روابـط عمومـی اینـه‬ ‫عملکـرد هـر مجموعه در جامعه محسـوب می شـود‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬روابـط عمومی پـل ارتباطی مسـئوالن‬ ‫بـا مـردم بـوده و موفقیـت این قشـر‪ ،‬ارتقاء سـازمان‬ ‫را نیـز بهمـراه دارد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اسـت‪ ،‬مدیرعامل شـرکت شـهرکهای‬ ‫صنعتـی مازنـدران بمناسـبت روز ارتباطـات و روابط‬ ‫عمومـی از روابـط عمومـی شـرکت تقدیـر و تجلیـل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پیام مدیرکل ‪ ICT‬استان مازندران بمناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫مهنـدس کبیـری مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات اسـتان در پیامی بمناسـبت روز جهانی‬ ‫ارتباطـات و روابـط عمومـی بـر نقش بـی بدیل و‬ ‫حیاتـی ارتباطـات تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫به نام خالق یکتا‬ ‫نامگـذاری بـه نـام « روز ارتباطـات و روابـط‬ ‫عمومـی»‪ ،‬بهانـه ای اسـت تـا نقـش و جایـگاه‬ ‫ایـن هنـر را بـه عنـوان هنرهشـتم یاداورشـویم‬ ‫و دسـت اوردهای تالشـگران خانـواده بـزرگ‬ ‫ارتباطـات را ارج نهیـم‪.‬‬ ‫امـروزه ارتباطـات و روابـط عمومـی بـه مثابـه‬ ‫بـازوی فکـری سـازمان هـا‪ ،‬نقشـی حیاتـی و بی‬ ‫بدیـل در اجـرای راهبردهـا و پیشـبرد اهـداف و‬ ‫برنامـه هـای کالن دارد و بـا اطلاع یابـی و اطالع‬ ‫رسـانی از مجرای رسـانه‪ ،‬ارتباط دوسویه سازمان‬ ‫هـا را بـا افـکار عمومـی و مخاطبان خـاص و عام‬ ‫برقـرار مـی کنـد و تعالـی می بخشـد‪.‬‬ ‫از سـوی دیگر نامگذاری سـالجاری بـه نام جهش‬ ‫تولیـد ازسـوی مقـام معظـم رهبری(مدظلـه‬ ‫العالـی) ایـن وظیفـه را بر دوش تالشـگران عرصه‬ ‫ارتباطـات و روابـط عمومـی مـی نهد تا بـه عنوان‬ ‫یکـی از مهـم تریـن هدایـت کننـدگان فضـای‬ ‫فکـری جامعـه بـرای تحقـق این مهـم نـزد افکار‬ ‫عمومـی تالشـی دوچنـدان نمایند‪.‬‬ ‫اینجانـب به نوبه خود فرارسـیدن ‪ 27‬اردیبهشـت‬ ‫‪7‬‬ ‫مـاه؛ روز جهانـی ارتباطـات و روابـط عمومـی را‬ ‫بـه جامعـه خـدوم و پرتلاش و فعـاالن عرصـه‬ ‫ارتباطـات تبریـک عـرض نمـوده و توفیـق روز‬ ‫افـزون ایـن عزیـزان را از درگاه ایـزد متعـال‬ ‫مسـئلت مـی نمایـم و امیـدوارم تـا بـا تعامـل و‬ ‫اگاهـی همـه جانبـه بتوانیـم در راه تحقـق ارمان‬ ‫هـای واالی انقلاب گام بـر داریـم‪.‬‬ ‫مرتضی کبیری‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان‬ ‫مازندران‬ ‫حضور مستمر و منظم پزشکان‬ ‫متخصص و فوق تخصص در‬ ‫بیمارستان شهدای رضوانشهر‬ ‫الزامی است‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالن(وب دا) شورای سالمت و‬ ‫بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر با حضور‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالن تشکیل جلسه داد و ضمن بررسی‬ ‫وضعیت سالمت‪ ،‬چالش های حوزه بهداشت و‬ ‫درمان و نیازسنجی های حوزه های مربوط به‬ ‫ان‪،‬تصمیمات مقتضی جهت رفع کمبودهای‬ ‫ان ها گرفته شد‪.‬‬ ‫حضور مستمر و منظم پزشکان متخصص و فوق‬ ‫تخصص در بیمارستان شهدای رضوانشهر الزامی‬ ‫است‬ ‫دکتر ساالری‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن در این نشست با بررسی چالش های‬ ‫و مسائل مربوط به حوزه سالمت ازجمله‬ ‫بیمارستان شهدای سالمت رضوانشهر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخشی از مشکالت موجود در بیمارستان‬ ‫شهدای رضوانشهر شهرستانی‪ ،‬بخشی در سطح‬ ‫دانشگاه و مابقی باید با پیگیری های ملی حل و‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پایین بودن ضریب اشغال‬ ‫تخت در بیمارستان شهدای رضوانشهر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ضریب اشغال تخت در این بیمارستان از تمامی‬ ‫بیمارستان های استان پایین تر است و باید‬ ‫مسئوالن شهرستان در جهت هدایت بیماران به‬ ‫بیمارستان و ارائه خدمات مناسب به ان ها بیشتر‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تاکید بر‬ ‫حضور مستمر پزشکان متخصصی استخدامی‬ ‫دانشگاه در بیمارستان شهدای رضوانشهر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حضور مستمر و منظم پزشکان متخصص و فوق‬ ‫تخصص در بیمارستان شهدای رضوانشهر الزامی‬ ‫است و باید بیماران رضوانشهری‪ ،‬خدمات درمانی‬ ‫را حتی المقدرو از بیمارستان شهدا دریافت‬ ‫کنند‪.‬دکتر ساالری با اشاره به هزینه باالی‬ ‫نگه داری مراکز درمانی ازجمله بیمارستان ها‬ ‫با توجه به شرایط اقتصادی کنونی‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر تقریباً چندین برابر درامد‬ ‫بیمارستان شهدای رضوانشهر برای نگه داری و‬ ‫پرداخت حقوق و مزایا هزینه بر دانشگاه تحمیل‬ ‫می شود که با مدیریت صحیح و ارائه خدمات‬ ‫درمانی منظم و مستمر می توان بخش اعظمی از‬ ‫هزینه های بیمارستان را محقق کرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر تجهیز‬ ‫و توسعه بیمارستان شهدای رضوانشهر در‬ ‫جهت ارتقای شاخص های سالمت تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به زودی بخش ‪ CCU‬بیمارستان شهدای‬ ‫رضوانشهر راه اندازی و تجهیزات موردنیاز و‬ ‫نیروی متخصص بیهوشی بیمارستان تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش زیرساخت های بهداشت و درمان امید به‬ ‫زندگی را افزایش می دهد‬ ‫محمدمهدی مظفری‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫رضوانشهر نیز در این نشست با برشمردن‬ ‫نیازمندی های این شهرستان در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان اظهار کرد‪ :‬اختصاص یک دستگاه‬ ‫امبوالنس جدید به بیمارستان شهدای سالمت‬ ‫از نیازهای ضروری در حوزه بهداشت و درمان‬ ‫است‪.‬وی با بیان اینکه افزایش شاخص های‬ ‫سالمت امید به زندگی را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انتظار است با افزایش زیرساخت های‬ ‫حوزه بهداشت و درمان و همچنین تامین نیرو و‬ ‫تجهیز بیمارستان امید به زندگی در شهرستان از‬ ‫متوسط این شاخص در استان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫تقویت قطب های درمانی گیالن ضرورت دارد‬ ‫رئیس شورای بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫رضوانشهر با بیان اینکه تامین زیرساخت های‬ ‫حوزه سالمت بر عهده حاکمیت است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ 80‬هزار نفر جمعیت در رضوانشهر‬ ‫ساکن هستند که افزایش زیرساخت های حوزه‬ ‫سالمت از نیازمندی های اساسی ان ها محسوب‬ ‫می شود‪.‬دکتر سید حسن میری‪ ،‬معاون درمان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در این نشست با‬ ‫تاکید بر ارائه خدمات زیرساختی در حوزه درمان‬ ‫با در نظر گرفتن معیارهای کارشناسانه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیمارستان های ‪ ۳۰‬تختخوابی به دلیل‬ ‫افزایش هزینه ها و یا کمبود نیروی انسانی در‬ ‫شهرهایی که کمتر از ‪ ۱۰۰‬کیلومتر با مرکز‬ ‫درمانی دیگر فاصل ه دارند‪ ،‬احداث نمی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیمارستان های ‪ 32‬تخت خوابی‬ ‫بیشتر در حوزه ارجاع بیماران فعالیت می کنند‬ ‫و در بیشتر مواقع پزشکان متخصص به جهت‬ ‫کمبود به سختی در ان ها حاضر می شوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید قطب های درمانی را با تامین و تزریق نیروی‬ ‫متخصص و فوق تخصص تقویت کرد‪.‬‬ ‫کمبود متخصص بیهوشی و امبوالنس از‬ ‫نیازمندی های بیمارستان شهدای رضوانشهر‬ ‫دکتر هوشنگ عزیزی نژاد‪ ،‬رئیس شبکه‬ ‫بهداشت و درمان شهرستان و همچنین دکتر‬ ‫مهستی رحیمی‪ ،‬سرپرست بیمارستان شهدای‬ ‫رضوانشهر نیز در این نشست به بررسی امکانات و‬ ‫استعدادهای شبکه بهداشت و درمان و همچنین‬ ‫بیمارستان پرداختند و کمبود پزشک متخصص‬ ‫بیهوشی و لزوم تجهیز و نوسازی ساختمان اداری‬ ‫و ناوگان خودرویی حوزه درمان این شهرستان را‬ ‫از مهم ترین نیازهای حوزه سالمت رضوانشهر‬ ‫عنوان کردند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫سواحل؛ بستر توسعه گردشگری‬ ‫سه شنبه ‪ 30/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪610‬‬ ‫گـذاری در پالژهـا و بـا اسـتفاده از‬ ‫سـرمایه گـذاران و همـت شـهرداری‬ ‫جهـت رونـق سـواحل کـه سـبب جذب‬ ‫گردشـگران‪ ،‬اشـتغال زایـی و ایجـاد‬ ‫درامـد پایدار برای شـهرداری می شـود‬ ‫اقدامـات خوبـی انجام شـد کـه نیازمند‬ ‫تحوالت بیشـتری در این بخش هسـتیم‬ ‫و امیـد ان داریـم کـه بـا بازدیـد امـروز‬ ‫و همراهـی همـه متولیـان امـر در بحث‬ ‫سالمسـازی سـواحل اقدامـات خوبـی به‬ ‫یـادگار بمانـد‪.‬‬ ‫در استانه عید سعید فطر‪:‬‬ ‫افتتاح پروژه های شهری؛ عیدی شهردار‬ ‫ساری به شهروندان‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬عبـاس رجبـی شـهردار مرکـز‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکـه بهـره بـرداری از ایـن پـروژه‬ ‫هـای شـهری عیـدی شـهرداری بـه شـهروندان مرکز‬ ‫مازنـدران اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬شـهروندان سـاروی تغییـرات‬ ‫بسـیار چشـمگیری را در حـوزه فرهنـگ‪ ،‬عمـران و‬ ‫خدمـات در شـهر سـاری شـاهد خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن پروژه هـا بـا عـزم جـدی کارکنـان‬ ‫شـهرداری طـی چنـد ماه اخیـر و بـرای تحقـق گزاره‬ ‫خدمـت بـی منـت بـه پایـان رسـید و ایـن بـاور در‬ ‫شـهرداری وجـود دارد کـه بـا روحیه جهـادی می توان‬ ‫بـر مشـکالت فائـق امد‪.‬‬ ‫عبـاس رجبـی ادامـه داد‪ :‬از ماه های گذشـته با تالش‬ ‫شـبانه روزی و نظارت هـای مسـتمر‪ ،‬بهـره بـرداری از‬ ‫پـروژه هـای مناطـق سـه گانـه شـهرداری را دنبـال‬ ‫کردیـم و اکنـون بسـیار مفتخریـم کـه قـرار اسـت تـا‬ ‫قبـل از عیـد سـعید فطـر این عیـد فرح بخش شـادی‬ ‫را بـه شـهروندان سـاروی هدیـه کنیم‪.‬‬ ‫وی بوسـتان بانـوان‪ ،‬بوسـتان رسـالت و تعریـض و‬ ‫بهسـازی بلوار کشـاورز‪ ،‬را از جمله پـروژه هایی نام برد‬ ‫کـه تـا پایان هفتـه جاری بـه بهره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫رجبـی افـزود‪ :‬رونمایـی و بهـره برداری از ‪ 22‬دسـتگاه‬ ‫ماشـین مکانیـزه حمـل زبالـه‪ ،‬تجهیـز و خریـد ادوات‬ ‫اتش نشـانی‪ ،‬توسـعه و سـاماندهی بازار مالمجدالدین‬ ‫از دیگـر اقدامـات شـهرداری سـاری در جهـت ارتقای‬ ‫خدمـات به شـهروندان اسـت که طـی روزهـای اینده‬ ‫وارد چرخـه خدمات رسـانی شـهری می شـود‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری ادامـه داد‪ :‬بـاز گشـایی مسـیر ‪ ،‬تقویت‬ ‫برنامه هـای زیسـت محیطی‪ ،‬توسـعه پارک هـای‬ ‫محلـه ای و سـاماندهی و بهسـازی معابـر‪ ،‬توسـعه‬ ‫گردشـگری شـهری و ایجـاد اشـتغال رویکـرد کلـی‬ ‫شـهرداری سـاری در اجـرای پروژه هـای عمرانـی و‬ ‫خدماتـی و فرهنگـی بـود ه اسـت‪.‬‬ ‫رجبـی بـا تاکید بـر اینکه با تلاش بی وقفـه کارکنان‬ ‫شـهرداری قطار توسعه شـهری در حال سرعت گرفتن‬ ‫اسـت بـه پـروژه «پل تا پـل» بـه طـول ‪ 2600‬متر در‬ ‫مرکـز مازنـدران اشـاره کـرد و افزود‪ :‬انچـه در عملکرد‬ ‫ایـن پـروژه عمرانی بی نظیر بوده تملـک ‪ 1300‬متر از‬ ‫مسـیر پـل کابلـی تا پـل های شـهید نوری کـه حدود‬ ‫نیمـی از املاک ایـن منطقه محسـوب می شـود طی‬ ‫‪ 6‬ماه گذشـته بوده اسـت‪.‬وی پروژه ملی نیـروگاه زباله‬ ‫سـوز سـاری‪ ،‬فـاز سـوم ابـن شـهر اشـوب و فـاز دوم‬ ‫بوسـتان ملـل را شـمار پروژه هـای شـاخص در حـال‬ ‫اجـرای شـهرداری سـاری اعلام کـرد و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫ایـن پـروژه هـا بـا هـدف تامیـن زیرسـاخت هـا‪ ،‬ارتقا‬ ‫کیفـی خدمات به شـهروندان و توسـعه پایدار شـهری‬ ‫صـورت مـی گیرد‪.‬رجبـی بـا بیـان اینکـه شـهرداری‬ ‫سـاری خیـز خوبـی بـرای اتمـام پروژه هـای عمرانـی‬ ‫برداشـته اسـت افـزود‪ :‬خدمت بـی منت سـرلوحه کار‬ ‫مجموعـه شـهرداری قـرار گرفتـه اسـت تـا پـروژه هـا‬ ‫یکـی پـس از دیگـری به بهـره برداری برسـد‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری تاکید کرد‪ :‬مجموعه شـهرداری ساری‬ ‫بـا همیـن روحیـه و بـاور در زمینـه تحقـق اهـداف‬ ‫مدیریـت شـهری حرکـت می کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تلاش بـی وقفـه مجموعـه همکارانـم در‬ ‫خانـواده بـزرگ شـهرداری سـاری اسـتمرار خواهـد‬ ‫داشـت تـا بـا یکپارچـه سـازی و یکسـان سـازی ارائه‬ ‫خدمـات و توسـعه متـوازن شـهر‪ ،‬سـاری بـرای همـه‬ ‫شـهروندان سـاروی باشـد‪.‬‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شــهرداری چالــوس در نظــر دارد‪ ،‬اجــرای پــروژه عمرانــی شــرح ذیــل را‪ ،‬جهــت اجــراء در ســطح‬ ‫شــهر چالــوس‪ ،‬از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران و شــرکت هــای واجــد الشــرایط‬ ‫واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا از کلیــه متقاضیــان و عالقمنــدان شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل مــی‬ ‫اید‪،‬جهــت دریافــت اســناد مناقصــه‪ ،‬طبــق زمانبنــدی ذیل‪ ،‬بــه امــور قرارادهــای شــهرداری‪،‬واقع‬ ‫در خیابــان ‪ 17‬شــهریور مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫تذکرات‪:‬‬ ‫‪-1‬شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-2‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪،‬در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬ســپرده نفــرات اول تــا ســوم تــا انجــام تشــریفات قانونــی ماقصــه و انعقــاد قــرارداد بــا نفــر‬ ‫اول‪،‬مســترد نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ براورد(به‬ ‫ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫پیاده روسازی‬ ‫خیابان ‪ 17‬شهریور‬ ‫از سینما به‬ ‫سمت دانشکده‬ ‫فنی‪،‬مهندسی‬ ‫‪3.426.387.203‬‬ ‫نوع‬ ‫فهرست‬ ‫بهاء‬ ‫ابنیه ‪99‬‬ ‫محل تامین مدت‬ ‫پیمان‬ ‫اعتبار‬ ‫منابع‬ ‫داخلی‬ ‫شهرداری‬ ‫سه‬ ‫ماه‬ ‫‪172.000.000‬‬ ‫امـروزه واژه هـا در دنیـای اقتصـاد نقشـی بسـیار حیاتـی و کلیـدی ایفا مـی کنند و‬ ‫بسـیاری از مناسـبت هـای اقتصـادی را تحت تاثیـر خود قـرار داده انـد‪ .‬قدیم تر ها‬ ‫کـه اوضـاع مملکـت هنوز کشمشـی نبـوده و هر چیزی سـر جـای خودش بـود‪ ،‬در‬ ‫حـوزه اقتصـاد فقـط گرانـی بـود و احتـکار و ‪ ...‬اخر داسـتان هم چهارنفـر را در مالء‬ ‫عـام شلاق مـی زدنـد بقیه ماسـت ها را کیسـه می کردنـد و تمـام‪ .‬اما امـروزه علم‬ ‫اقتصـاد ان هـم در ایـن دوره پسـابرجامی بـا گذشـته تومنـی ‪ 8‬صنار تفـاوت دارد و‬ ‫واژه هـا بـرای خودشـان امپراتـوری بـاز کـرده انـد‪ ،‬دالالن و قاچاقچیان و مفسـدان‬ ‫اقتصـادی کـه جـای خود دارنـد! واژه هایـی نظیر تـورم نقطه به نقطه‪ ،‬تورم شـهری‬ ‫و روسـتایی‪ ،‬تـورم مصنوعـی‪ ،‬تـورم مطلق و شـبه تورم‪ ،‬تـورم حاد و خزنـده‪ ،‬ضریب‬ ‫جینـی‪ ،‬فقـر مطلـق‪ ،‬خـط فقر‪ ،‬خـط بقـاء‪ ،‬ضریب فالکـت‪ ،‬گرانـی منطقـی‪ ،‬گرانی‬ ‫حبابـی و ‪...‬هـر چنـد در طـول این سـال ها مردم با ایـن عبارت و اثـرات و مختصات‬ ‫شـان اشـنایی کامـل پیـدا کـرده انـد و خودشـان را با انهـا وقـف داده انـد ولی این‬ ‫البلا مشـکلی کـه کماکان الینحـل باقی مانده اسـت « عدم هماهنگـی جیب مردم‬ ‫بـا برخـی امارهـای اقتصادی منتشـره »اسـت! یعنـی اگر در گذشـته ملاک اوضاع‬ ‫اقتصـادی سـرخی صـورت افـراد بـود و خلق اهلل با سـیلی صـورت خـود و زن و بچه‬ ‫را سـرخ نگه می داشـتند االن شـرایط پشـت رو شـده اسـت و صورت جای خود را‬ ‫بـه جیـب داده اسـت‪ .‬البته ایـن تحلیل تنها نظر حقیر سـراپا تقصیر نیسـت و حتی‬ ‫بـزرگان مملکـت نیـز چنین نظری دارد‪ .‬جناب اقای حسـن روحانـی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫در اغـاز بـه کار در دولـت خـود جملـه ای گفـت کـه تـا بـه امـروز یکـی از جمالت‬ ‫معـروف رئیـس جمهـور به شـمار مـی رود که البتـه گاهی اوقـات درد سـر هایی را‬ ‫نیـز بـرای دولـت نیز فراهـم کرده اسـت‪ .‬روحانی در ایـن جمله معروف بیان داشـته‬ ‫بـود‪« :‬ملاک گرانـی جیـب مردم اسـت نه امـار و ارقـام نهادهـای دولتـی» و بعدها‬ ‫نیـز دوبـاره تاکیـد کـرد که «معیار سـنجش تـورم باز هم جیـب مردم اسـت و بنده‬ ‫همچنـان قبـول دارم کـه در زمینـه گرانـی‪ ،‬ارزانـی و زندگـی ملاک جیـب مـردم‬ ‫اسـت‪ (».‬بـه نقل از جراید)مالحظه فرمودیـد اوضاع از چه قرار اسـت‪ .‬در واقع رییس‬ ‫جمهـور بـا وجـود نظـر سـنجی از روی چهره افـراد‪ ،‬نیـم نگاهی هم به جیـب مردم‬ ‫دارد‪ ،‬امـا چـه کنیـم ایـن وعده هـا و امارهایی که دوسـتان در خصـوص کاهش نرخ‬ ‫تـورم و سـایر مـوارد عنـوان می کنند چنـدان با مذاق جیب ملت سـازگار نیسـت و‬ ‫بـه قولـی « جیـب اگـر جیب مـن و وعـده اگر وعده توسـت… انچـه البته بـه جایی‬ ‫نرسـد امـار اسـت!» و باقـی داسـتان‪....‬علی ای حـال از انجایی حقیـر در ارائه راهکار‬ ‫هایـی سوفسـطایی و کشـیدن نقشـه راه یـد طوالئـی دارد‪ ،‬به شـیوه مالوف و رسـم‬ ‫معهـود چنـد رهنمـود ارزنـده و مدبرانه در این خصـوص ارائه می کنیـم علی برکت‬ ‫اهلل‪:‬الـف) طراحـی جیـب واحـد‪ :‬پیشـنهاد مـی گـردد بـا هماهنگـی صنـف محترم‬ ‫خیاطـان و دوسـتان اداره اسـتاندارد یک جیـب واحد به اندازه مکفـی‪ ،‬دارای قابلیت‬ ‫سـازگاری بـا امـار هـای دولتـی و غیـر دولتـی طراحـی شـود تـا منبعـد در صورت‬ ‫کاهـش تـورم یا رشـد امار های مثبـت دولت مردم هـم اثـرات ان را درک کنند‪ .‬در‬ ‫حقیقـت بـا اجـرای ایـن طرح مردم تکلیف خودشـان را با جیب شـان مشـخص می‬ ‫کننـد و دولـت نیـز مـی تواند بر اسـاس جیب مـردم برنامـه ریزی اقتصادی داشـته‬ ‫باشـد‪.‬ب) درز گرفتـن برخـی جیب ها‪ :‬ظاهرا ً جیـب برخی از افراد خـاص در جامعه‬ ‫و بـه عبارتـی « از مـا بهتـرون» بـا چـاه ویل یـک قرابـت و خویشـاندی دارد که هر‬ ‫قـدر هـم اختلاس می کننـد باز هم اشـتهای مالی دارنـد و به صندوق و موسسـه و‬ ‫‪....‬رحـم نمـی کننـد تـا جایی که طـرف از کانادا پیام داده اسـت‪ :‬جل الخالـق! من از‬ ‫بزرگتریـن بانـک مملکت فقط سـه هـزار میلیارد اختالس کردم شـما چطـور از یک‬ ‫صنـدوق ‪ ۸‬هـزار میلیـارد باال کشـیدید؟! فلذا پیشـنهاد می شـود طـرح درز گرفتن‬ ‫جیـب هـا نیز در دسـتور کار قـرار گیرد‪ .‬خدا را چه دیدید‪ .‬شـاید بـا درز گرفتن این‬ ‫جیـب هـا‪ ،‬بتوانیـم برخی چالـه چوله هـای مملکت را پـر کنیم‪.‬‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬عمومی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫مرحله ای‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک‬ ‫میزان سپرده‬ ‫با ضمانت نامه‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه (به‬ ‫ریال)‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫نقش جیب در اقتصاد!‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫خوش قلب شهرداردر بازدید از طرح سالمسازی ساحل طالیی پایلوت طرح سواحل رامسر‪:‬‬ ‫بازدیـد میدانـی فرماندار‪،‬شـهردار و‬ ‫اعضای سـتاد طرح سالمسـازی سـواحل‬ ‫از پلاژ سـاحل طالیـی بعنـوان پایلـوت‬ ‫طرح سـواحل در شـهر رامسـر با هدف‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت سـواحل در راسـتای‬ ‫توسـعه گردشـگری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش کرانه شمال؛شـهردار رامسـر‬ ‫در حاشـیه ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه سـواحل دارای ظرفیت مناسـبی‬ ‫جهـت رونـق گردشـگری بـوده تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬در گذشـته در قالـب سـرمایه‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫یادداشت‬ ‫حداقل‬ ‫رتبه‬ ‫مجاز‬ ‫‪5‬‬ ‫رشته مجاز‬ ‫به شرکت‬ ‫در مناقصه‬ ‫راه و ابنیه‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول اگهی مناقصه‪ :‬روز سه شنبه ‪1399.2.30‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی مناقصه‪ :‬روز سه شنبه ‪1399.3.6‬‬ ‫مهلــت دریافــت اســناد‪ :‬ســاعتهای اداری از ســاعت ‪ 7.30‬الــی ‪ 14‬از تاریــخ ‪ 1399.3.6‬الــی‬ ‫‪1399.3.24‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪1399.3.24‬‬ ‫محــل دریافــت اســناد و تحویــل اســناد‪ :‬چالــوس‪ -‬خیابــان ‪ 17‬ش��هریور‪ -‬ســاختمان مرکــزی‬ ‫شــرداری‪ -‬امــور قراردادهــا و دبیرخانــه شــهرداری‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز یکشنبه مورخ ‪1399.3.25‬‬ ‫تلفن تماس ‪ 011-52223044 :‬داخلی‪ 229‬واحد قراردادها‪ -‬داخلی ‪ 220‬واحد عمران‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد پــروژه نصــب تیرهــای روشــنایی دکوراتیــو و ملزومــات را از طریــق‬ ‫مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماینــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج اگهــی بــا شــماره تلفــن ‪ 01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و‬ ‫بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت ‪www.Ghaemshahr.ir‬‬ ‫شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه نصب تیرهای روشنایی دکوراتیو و ملزومات در سطح قائم شهر‬ ‫‪-2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬قائم شهر‪-‬خیابان کارگر‪-‬عمارت شهرداری‬ ‫‪-3‬محل اعتبار‪ :‬از ردیف اعتباری (‪ )33100013‬سال ‪ 98‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬مدت انجام کار‪( 3 :‬سه ماه) می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬محل اخذ و تحویل اسناد‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99.2.23‬لغایت ‪ 99.3.10‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مبلغ کل براورد‪ 5.000.000.000 :‬ریال (پنج میلیارد ریال) می باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه‪5 :‬درصــد بهــای کل بــراورد بــه مبلــغ ‪ 250/000/000‬ریــال ( دویســت‬ ‫و پنجــاه میلیــون ریــال ) بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد خزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-9‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده بــا امضــاء مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در‬ ‫اســناد‪،‬چک شــخصی و نظایــر ان و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول شــود‬ ‫ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-10‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ‪ :‬تا ‪ 3‬ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬نوع سپرده‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه‪.‬‬ ‫‪ -12‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ‪ ،‬هــرگاه برنــده مناقصــه از انجــام معاملــه خــودداری‬ ‫کنــد یــا پــس از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا ‪ 7‬روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده بــه نفــع‬ ‫شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم‬ ‫نیــز ظــرف مهلــت ‪ 7‬روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع‬ ‫شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-13‬کلیــه شــرکت کننــدگان مــی بایســت دارای گواهینامــه صالحیــت و ایمنــی کار پیمانــکاری (موضــوع‬ ‫مناقصــه) در رشــته مربــوط از اداره کار و امــور اجتماعــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -14‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 99/3/13‬بعــد از‬ ‫ثبــت دبیرخانــه تحویــل دفتــر قراردادهــا گــردد‪.‬‬ ‫‪ -15‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز یک شنبه مورخ ‪ 99/3/18‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -16‬حضــور کلیــه پیشــنهاد دهنــدگان و یــا نماینــدگان ان بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه بالمانــع مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ -17‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-19‬پرداخــت بعــد از نصــب و تاییــد سرپرســت تاسیســات مناطــق و معاونــت عمرانــی ایــن شــهرداری مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ -20‬پیمان در مدت اولیه و مدت های تمدید شده اعم از مجاز یا غیرمجاز فاقد تعدیل می باشد‪.‬‬ ‫‪- 21‬چاپ اگهی نوبت اول از مورخ‪99/2/23 :‬‬ ‫‪-22‬چاپ اگهی نوبت دوم از مورخ‪99/2/30 :‬‬ ‫جعفر ردایی‬ ‫ ‬ ‫شهردار چالوس‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ ‫دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک‬ ‫رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اج َع ْلنی فیهِ مح ّب ًا ال ْولیائ َ‬ ‫ِک و ُمعادی ًا‬ ‫اللهم ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِک ُم ْس َت ّن ًا ب ِ ُسنّهِ خات َِم ان ْبیائ َ‬ ‫ال ْعدائ َ‬ ‫ِک یا‬ ‫لوب النّبی ّین‪.‬‬ ‫عاصِ َم ُق ِ‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!