روزنامه کرانه شمال شماره 608 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 608

روزنامه کرانه شمال شماره 608

روزنامه کرانه شمال شماره 608

‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران عنوان کرد ‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫اب بندان های مازندران در مسیر سرمایه‬ ‫گذاری نقش راهبردی اب بندان ها‬ ‫در اقتصاد روستایی‬ ‫شمال‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم ‪/‬یک شنبه ‪ 28 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 608‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫خرب‬ ‫️ایـن مسـوول با بیـان اینکه بحـث ضدعفونـی و مسـائل قرنطینه ای به صـورت جدی‬ ‫در دسـتور کار قـرار دارد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬همچنیـن موضـوع دیگر بحث انجام تسـت‬ ‫ت ب سـنجی از مسـافران است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫افتتاح باند جدید فرودگاه رامسر در هفته اینده‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بوستان بانوان‬ ‫در استانه‬ ‫افتتاح‬ ‫رجبی شهردار ساری‪:‬‬ ‫​مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 280‬سامانه حمل و نقل‬ ‫هوشمند در محورها‬ ‫مازندران فعال می باشند‬ ‫بوستان نتیجه همدلی و تالش مشترک‬ ‫شهرداری و شورا است‬ ‫با حضور مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران؛‬ ‫نشست نحوه مشارکت تعاونی ها در هلدینگ‬ ‫ثروت افرینی مازندران برگزار شد‬ ‫نشسـت نحـوه مشـارکت تعاونیهـا در هلدینـگ ثـروت‬ ‫افرینـی مازنـدران بـا حضـور مدیـر کل تعـاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬مدیر امور تعـاون اداره کل‪ ،‬رییس اتاق تعاون‪،‬‬ ‫روسـای سـتادی و کارشناسـان بخـش تعاون‪ ،‬موسسـین‬ ‫هلدینـگ ثـروت افرینـی و جمعـی از تعـدادی از مدیران‬ ‫اتحادیـه هـا و شـرکتهای تعاونی بـزرگ اسـتان در محل‬ ‫سـاختمان شـهید خالپـور ایـن اداره کل برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‪ ،‬کامـران اصغـری‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازنـدران با حضور‬ ‫در ایـن جلسـه ضمـن تشـکر از زحمـات تعاونیهـا‪ ،‬طـی‬ ‫سـخنانی اظهـار کـرد‪ :‬تاسـیس هلدینـگ ثـروت افرینی‬ ‫موجبات توسـعه و پیشـرفت اسـتان و تحقق شعار جهش‬ ‫تولیـد را فراهـم مـی نماید‪.‬‬ ‫وی در ادامه بر ضرورت مشـارکت و سـرمایه گذاری همه‬ ‫و بویـژه تعاونگـران در این امر مهـم تاکید نمود‪.‬‬ ‫گفتنیسـت اسـت در ادامـه اعضـای هیـات موسـس ایـن‬ ‫هلدینـگ نحوه فعالیـت هلدینگ ثروت افرینـی مازندران‬ ‫را بـرای حاضریـن در جلسـه تشـریح نمودند‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در پایـان اقایـان باقـری مدیـر امـور‬ ‫تعـاون اداره کل‪ ،‬ربیعـی رییـس اتـاق تعـاون و مدیـران‬ ‫شـرکت هـای تعاونی حاضر در جلسـه نیز نظـرات خود را‬ ‫پیرامـون ایـن اقـدام مهـم در اسـتان مطـرح نمودنـد‬ ‫راننده محترم‬ ‫خستگی و خواب الودگی حین رانندگی دلیل بسیاری از‬ ‫تصادف ناگوار و دلخراش است از رانندگی در این حالت جد ًا‬ ‫خودداری فرمائید‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان نور‬ ‫روابط عمومی ابزار مدیریتی‬ ‫در عصر حاضر‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در پیامـی فـرا‬ ‫رسـیدن ‪ ۲۷‬اردیبهشـت روز روابـط عمومـی و ارتباطـات‬ ‫را تبریـک گفـت ‪.‬‬ ‫متـن پیـام دکتـر سـید عبـاس موسـوی بدیـن شـرح می‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫همکاران محترم روابط عمومی‬ ‫با سالم و تحیات الهی‬ ‫امـروزه نقـش روابـط عمومـی در کمک بـه تصمیم گیری‬ ‫هـای مدیریتـی و اسـتراتژیک یـک سـازمان ‪،‬قابـل توجـه‬ ‫و تاثیـر گـذار اسـت‪ .‬اهمیـت جایـگاه روابـط عمومـی بـه‬ ‫عنـوان ابـزار مدیریتـی در عصـر ارتباطـات و در دورانی که‬ ‫اطالع رسـانی در همـه عرصه هـا پیشـتاز اسـت دوچنـدان‬ ‫شـده ‪ ،‬بـه گونـه ای کـه موفقیـت و دوام سـازمان ها ‪ ،‬بـه‬ ‫عملکـرد روابـط عمومی ها وابسـته اسـت‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی‪ ،‬هنـر ارزشـمندی اسـت که اسـاس ان بر‬ ‫سـرعت‪ ،‬دقـت و صحـت اسـتوار بـوده و رسـالتی فراتـر از‬ ‫توجیـه گـری صـرف ودفــــــــاع محـض از سیسـتم‬ ‫اداری وسـازمانی داشـته و بایـد درایجاد تعامل ســــازنده‬ ‫ومطلـوب بیـن سـازمان ها‪ ،‬رسـانه هـا ومردم ایفـای نقش‬ ‫نماید ‪.‬‬ ‫ضمـن تبریـک روز ارتباطـات و روابـط عمومـی ‪-‬بیسـت‬ ‫و هفتـم اردیبهشـت مـاه ‪ -‬از همـه عزیـزان و همـکاران‬ ‫روابـط عمومی کـه در تنویر افکار عمومی و اعتماد سـازی‬ ‫خصوصـا در مقابلـه بـا همـه گیـری ویـروس کوویـد ‪،۱۹‬‬ ‫صادقانـه فعالیـت مـی نماینـد تشـکر و قدردانـی می کنم‬ ‫و امیـد دارم تـا انشـاءاله بـا ارتقـا توانمنـدی هـا‪ ،‬تقویـت‬ ‫ارتباطـات سـازمانی و اطلاع رسـانی‪ ،‬در تحـول نظـام‬ ‫سلامت و گـذر از بحـران هـای سلامت جامعـه و جلـب‬ ‫رضایـت خاطـر مـردم عزیـز موفـق و سـربلند باشـید‪.‬‬ ‫دکتر سید عباس موسوی‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫ابوالقاسمی رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد‪:‬‬ ‫نصب بزرگترین تصفیه خانه شیرابه استان در مرکز استان‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری سـاری‪،‬‬ ‫سـید سـلمان ابوالقاسمی رییس سـازمان مدیریت پسماند شـهرداری‪ ،‬در‬ ‫گفتگویـی دفـن بهداشـتی زباله های مرکز اسـتان را در شـمار مهم ترین‬ ‫اقدامـات اخیـر این سـازمان برشـمرد و در این مورد توضیـح داد‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایـی ایـن طرح که مهم ترین پروژه زیسـت محیطی شـهرداری اسـت‬ ‫در چند ماه اخیر با تاکید عباس رجبی شـهردار سـاری توسـط سـازمان‬ ‫مدیریـت پسـماند در محـل دفـن زبالـه اغـاز و روزانه پسـماندها بصورت‬ ‫بهداشـتی دفن می شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬پیـش از ایـن مسـئولیت اجرایـی ایـن کار بـر عهـده ی‬ ‫پیمانـکار بـود کـه بـه دلیـل عدم رعایـت ضوابـط و قـرارداد فی مـا بین‪،‬‬ ‫بنا به دسـتور شـهردار مرکز اسـتان خلع ید و سـازمان مدیریت پسـماند‬ ‫مجری این پروژه شـد‪.‬رئیس سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری ساری‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکه در مرحله نخسـت بـا همکاری سـازمان سـیما‪ ،‬منظر‬ ‫و فضـای سـبز شـهری اطـراف محـل دفـن زبالـه درختـکاری سـپس بـا‬ ‫مدیریـت صحیـح مراحـل اهـک پاشـی و تصفیه زبالـه اغاز شـد‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬شـیرابه هـای تصفیه شـده برای ابیـاری فضای سـبز و محیط های‬ ‫درخـت کاری شـده در محـل دفـع زباله مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه نصـب بزرگتریـن دسـتگاه شـیرابه در محل دفـن زباله‬ ‫سـاری ادامـه داد‪ :‬تصفیـه شـیرابه هـا از نیمـه دوم سـال قبـل بـه طـور‬ ‫جـدی دنبـال شـده که این سـایت‪ ،‬ظرفیت تصفیـه روزانه ‪ 30‬هـزار لیتر‬ ‫در هشـت سـاعت را دارد‪.‬ابوالقاسـمی در بخـش دیگـر از ایـن گفتگـو از‬ ‫خریـد ‪ 22‬دسـتگاه ماشـین ‪ 6‬تنـی حمـل زبالـه خبـر داد و گفـت‪ :‬زباله‬ ‫های سـطح شـهر سـاری طـی مـاه اینده بـا ماشـین االت مذکـور جمع‬ ‫اوری مـی شـوند ‪ .‬بـی تردیـد ایـن امـر بار مالـی حاصـل از واگـذاری به‬ ‫پیمانـکار را از دوش شـهروندان سـاروی بـر میدارد‪.‬ابوالقاسـمی بـا بیـان‬ ‫اینکـه زبالـه گـردی یـا جـدا سـازی پسـماند خشـک قابـل بازیافـت از‬ ‫مخـازن و کیسـه هـای زبالـه امـری غیـر بهداشـتی اسـت از سـاماندهی‬ ‫زبالـه گردهـای سـاری در اینـده ای نزدیـک خبـر داد و گفـت‪ :‬از هـم‬ ‫پاشـیدن کیسـه ها توسـط زبالـه گردها در کنـار خیابان یا کوچـه و یا در‬ ‫کنـار درب منـازل عالوه بر اسـیب فردی برای محیط زیسـت و سـیمای‬ ‫شـهری مشـکالتی را ایجـاد مـی کند‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬شـیوه صحیـح مدیریت پسـماندها و بازیافت اسـتاندارد‬ ‫ضامـن سلامت شـهر و شـهروندان است‪.‬ابوالقاسـمی تعمیـر و بازسـازی‬ ‫مخازن پسـماند شـهری را از دیگر اقدامات مهم این سـازمان برشـمرد و‬ ‫گفـت‪ :‬بهسـازی و مرمـت ایـن مخازن علاوه بر کاهـش هزینـه در ارتقاء‬ ‫سـطح بهداشـت و زیبایـی بصـری در محیـط شـهری اثرگـذار اسـت‪.‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـا همـت و تلاش کارکنان این سـازمان نیمی از مخـازن زباله‬ ‫تعمیر‪ ،‬بازسـازی و به چرخه خدمات رسـانی برگشـته مابقی نیز در حال‬ ‫انجـام اسـت‪ .‬رئیـس سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری سـاری یاداور‬ ‫شـد کـه در شـرایط اقتصـادی کنونـی کشـور هزینـه بـر مـی شـد اما با‬ ‫تعمیـر‪ ،‬بازسـازی و رنـگ امیـزی ایـن هزینـه بـه حداقـل خـود رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬وی توزیـع رایـگان ‪ 40‬هزار لیتر محلول ضد عفونـی کننده‪ ،‬توزیع‬ ‫ماسـک و دسـتکش و ضـد عفونـی کـردن اماکـن و معابـر عمومـی را از‬ ‫اقدامـات سـازمان مدیریت پسـماند در زمان شـیوع ویـروس کرونا عنوان‬ ‫و شستشـوی شـبانه بلوارهـا و مخـازن زبالـه را از دیگـر فعالیت ها برشـمرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری سـاری بـا اعلام اینکه ‪54‬‬ ‫ایسـتگاه (تفکیک پسـماند شهر) زباله خشک شـهروندان ساروی را جمع‬ ‫اوری مـی کنند‪،‬گفـت‪ :‬طـرح تفکیک پسـماند با هـدف جداسـازی زباله‬ ‫هـای خشـک کـه قابلیـت بازیافت پذیـری و برگشـت به چرخـه تولید را‬ ‫دارنـد در سـه منطقـه شـهری در حال اجرا اسـت‪.‬‬ ‫ابوالقاسـمی بـا بیـان اینکـه تحقـق و اجـرای عمـده راهکارهـای حـل‬ ‫معضل پسـماند‪ ،‬منوط به تفکیک زباله از مبدا اسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سـازمان‬ ‫مدیریـت پسـماند عالوه بر امـوزش تفکیک در مـدارس و مهد کودک ها‬ ‫مشـوق هایـی را بـرای اجـرای این طـرح در نظر گرفته اسـت ‪.‬‬ ‫وی در ادامـه دربـاره طـرح تشـویقی تحویـل پسـماند خشـک از مبـداء‬ ‫گفـت‪ :‬شـهروندان زبالـه هـای خشـک را جداگانه بـه غرفه هـای بازیافت‬ ‫در ایسـتگاه هـای تفکیـک یـا وانـت هـای تلفنـی سـازمان تحویـل مـی‬ ‫دهنـد و در ازای ان شـهروندان از خدمـات رایگان اسـنپ و مواد شـوینده‬ ‫برخـوردار مـی شـوند‪ ،‬امـا از مـاه اینـده مشـوق هـا سـاماندهی شـده و‬ ‫شـهروندان در ازای تحویـل زبالـه خشـک کارت خریـد از فروشـگاه را‬ ‫دریافـت مـی کنند‪.‬‬ ‫ابوالقاسـمی در پایـان اموزش خانه به خانه شـهروندان در جهت تفکیک‬ ‫زبالـه از مبدا را از دیگر اقدامات این سـازمان برشـمرد کـه در حال حاضر‬ ‫شـهرک زعفرانیه پایلوت این اقدام فرهنگی اسـت‪.‬‬ ‫شهروندان گرامی‬ ‫شما می توانید از طریق تماس با تلفن ‪ 197‬و ارائه انتقاد ‪-‬‬ ‫پیشنهاد و تقدیر خود در خصوص عملکرد پلیس ما را در تامین‬ ‫منظم امنیت بهتر و اسایش بیشتر جامعه یاری نمائید‬ ‫فرماندهی نیروی انتظامی(بازرسی) شهرستان نور‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 28/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪608‬‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫نگرانی فرماندار محموداباد از‬ ‫شیوع کرونا در تعطیالت عید فطر‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫ساحس‬ ‫ُ‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫استاندار مازندران عنوان کرد ‪:‬‬ ‫اب بندان های مازندران در مسیر سرمایه گذاری‬ ‫نقش راهبردی اب بندان ها در اقتصاد روستایی‬ ‫فرمانـدار محمودابـاد بـا پیش بینـی‬ ‫مـوج گسـترده مسـافرت طـی‬ ‫تعطیلات عیـد فطـر بـه شـهرهای‬ ‫سـاحلی مازندران ‪ ،‬نسـبت به افزایشی‬ ‫شـدن شـیوع کرونا در صـورت رعایت‬ ‫نکـردن پروتکل های بهداشـتی در این‬ ‫شهرسـتان هشـدار داد‪.‬‬ ‫علیرضـا شـریعت در جلسـه شـورای‬ ‫اداری شهرسـتان بـا بیـان اینکـه از‬ ‫ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا تاکنون‬ ‫بـه مـرور نگـرش مـردم بـه ایـن‬ ‫ویـروس عـوض شـده اسـت و در حال‬ ‫حاضـر مـردم نسـبت بـه ایـن ویروس‬ ‫خونسـردانه برخـورد مـی کنند ‪ ،‬گفت‬ ‫‪ :‬اسـتان مازنـدران و بـه خصـوص‬ ‫شـهرهای گردشـگرپذیر ان ازجملـه‬ ‫محمودابـاد از مسـتعد تریـن مناطـق‬ ‫بـرای شـیوع ویـروس کرونـا اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه شهرسـتان های‬ ‫سـاحلی بـا توجـه به برداشـته شـدن‬ ‫محدودیـت هـای اسـتانی و فاصلـه‬ ‫گـذاری اجتماعـی در تعطیالت خرداد‬ ‫مـاه بـا خیـل عظیمـی از جمعیـت‬ ‫مواجـه خواهنـد شـد ‪ ،‬افـزود‪ :‬در ایـن‬ ‫شـرایط بـه مراقبـت بیشـتری نیـاز‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫فرمانـدار محمودابـاد گفـت‪ :‬در حـال‬ ‫حاضر در دوران پسـاکرونا به سـر نمی‬ ‫بریـم بلکـه در دوران کرونـا هسـتیم و‬ ‫الزم اسـت پروتـکل هـای بهداشـتی‬ ‫جـدی گرفتـه شـود تـا زحمـات کادر‬ ‫درمانـی هدر نـرود‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬در حـال حاضـر وضعیـت‬ ‫اسـتان مازنـدران زرد اسـت و اگـر‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی رعایـت‬ ‫نشـود بـا توجـه بـه تعطیلات پیـش‬ ‫رو و عـدم توجـه مـردم بـه پروتـکل‬ ‫هـای بهداشـتی امکان تغییـر وضعیت‬ ‫اسـتان بـه قرمـز وجـود دارد‪.‬‬ ‫شـریعت تعطیلات عیـد فطـر را برای‬ ‫شهرهای سـاحلی همچون محموداباد‬ ‫بسـیار نگـران کننـده توصیـف کـرد‬ ‫و گفـت ‪ :‬نـه تنهـا زیرسـاخت هـای‬ ‫سلامت و درمـان شـهرهای سـاحلی‬ ‫قدیمـی و نامناسـب اسـت ‪ ،‬بلکـه‬ ‫شـیوع دوبـاره ویروس کرونا خسـارات‬ ‫سـنگینی بـه بخـش گردشـگری‬ ‫محمودابـاد وارد خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫فرمانـدار محمودابـاد خواسـتار اتخـاذ‬ ‫تدابیـر جـدی دربـاره ورود مسـافران‬ ‫شـد و افـزود‪ :‬نبایـد اجـازه دهیـم‬ ‫مازنـدران و گردشـگری ان بـار دیگـر‬ ‫وارد پیـک کرونایـی شـود‪.‬‬ ‫شهرسـتان سـاحلی محمودابـاد بـا‬ ‫یکصـد هـزار نفـر جمعیـت بـه دلیـل‬ ‫قـرار گیـری در منتهـی علیـه محـور‬ ‫هـراز بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن‬ ‫شهرهای مسـافر پذیر استان مازندران‬ ‫محسـوب مـی شـود‪.‬‬ ‫مازنـدران از اوایـل اسـفندماه سـال‬ ‫گذشـته بـه یکـی از مناطـق شـیوع‬ ‫ویـروس کوویـد ‪ ۱۹‬تبدیـل شـد و هم‬ ‫اکنون نیز با گذشـت سـه ماه سـرعت‬ ‫انتقـال ان در مناطـق مختلـف بـا اوج‬ ‫و فرودهایـی همـراه اسـت ‪ ،‬بـه گونـه‬ ‫ای کـه در هفتـه ی گذشـته نیز چهار‬ ‫شهرسـتان ان از جملـه محمودابـاد‬ ‫سـفید اعالم شـد‪ ،‬ولی بعد از گذشـت‬ ‫‪ ۲۴‬سـاعت گفتـه شـد هیـچ یـک از‬ ‫شهرسـتان های اسـتان با وجـود روند‬ ‫نزولـی بیماران مبتال به کرونا شـرایط‬ ‫وضعیـت سـفید و کـم خطـر را ندارند‪.‬‬ ‫براسـاس اخرین گـزارش دو دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران و بابـل کـه‬ ‫روز گذشـته منتشـر شـد حـدود ‪۹۰‬‬ ‫بیمـار جدیـد کرونایی در بیمارسـتان‬ ‫های این دو دانشـگاه بسـتری شدند و‬ ‫هـم اکنون در بیمارسـتان های این دو‬ ‫دانشـگاه در مجموع ‪ ۳۸۱‬بیمار مبتال‬ ‫بـه کرونـا تحت درمـان قـرار دارند‪..‬‬ ‫‪ ۵۵‬اب بندان اماده سرمایه گذاری در استان است‪،‬‬ ‫لذا افزودن کاربری گردشگری به مجموعه اب بندان‬ ‫ها نقش تاثیرگذاری در توسعه و ساماندهی اب بندان‬ ‫ها دارد و کشاورزی‪ ،‬شیالت‪ ،‬گردشگری و محیط‬ ‫زیست ارکان بهره برداری اب بندان ها می باشند و‬ ‫باید با تعامل‪ ،‬همه این دستگاه ها در راستای تحقق‬ ‫این مهم همراهی نمایند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری‪ ،‬احمد‬ ‫حسـین زادگان در جلسـه بررسـی وضعیـت‬ ‫اماکـن گردشـگری و اب بنـدان ها با اشـاره به‬ ‫اینکـه تهیـه ضوابط معمـاری پیرامون سـاخت‬ ‫اب بنـدان هـا می بایسـت برای لحـاظ نمودن‬ ‫شـاخص هـای گردشـگری مـورد توجـه قـرار‬ ‫گیـرد و اب بنـدان ها مانند هتـل ها باید درجه‬ ‫بندی شـوند‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬فرمانـداران می‬ ‫بایسـت شـرایط اجتماعـی الزم جهـت جذب و‬ ‫حضور سـرمایه گذاران برای احـداث اب بندان‬ ‫هـا را تسـهیل کنند‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـر تهیه بسـته‪ ،‬مـدل و برنامـه یی با‬ ‫همـه مختصات‪ ،‬سـاز و کارها اعـم از تعداد‪ ،‬نوع‬ ‫فعالیت‪ ،‬نیازمندی های زیرسـاختی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫مـورد نیـاز ارزان قیمـت‪ ،‬صـدور مجوزهـا و ‪...‬‬ ‫در فـاز نخسـت بـرای فعالیـت هـای اقتصادی‬ ‫و سـرمایه گـذاری در بخـش هـای مختلـف در‬ ‫اب بنـدان ها تاکیـد کرد و گفت‪ :‬بـرای اجرای‬ ‫ایـن طـرح هـا بـا اولویـت روسـتاها‪ ،‬دهیـاران‬ ‫و شـوراها پـای کار بیاینـد‪ ،‬بنیـاد مسـکن‪،‬‬ ‫شـیالت‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬ورزش و دیگـر دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی نیـز بهمیـن ترتیب بـرای تامین‬ ‫خدمـات زیربنایـی و زیرسـاختی ورود کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن که امـکان سـنجی الزم برای‬ ‫سـاخت اب بنـدان ها می بایسـت بـا همکاری‬ ‫دسـتگاه هـا عملیاتـی گـردد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫بیـش از ‪ ۸۰۰‬اب بنـدان در اسـتان مازنـدران‬ ‫وجـود دارد کـه تعـدادی از ان هـا شـرایط‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫دیدارمدیرکل زندانهای استان مازندران با استاندار‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل زندانهای اسـتان‬ ‫مازنـدران‪“ ،‬علـی اسـتادی” مدیرکل زندانهای اسـتان‬ ‫بـا هدف ارائه گزارشـی از اقدامـات و فعالیتهای زندان‬ ‫و رفـع پاره ای از مشـکالت عمرانی و توسـعه اقدامات‬ ‫اشـتغال و حرفـه امـوزی بـا “احمـد حسـین زادگان”‬ ‫اسـتاندار مازنـدران دیـدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫“اسـتادی” در ایـن دیـدار کاهـش جمعیـت کیفـری‬ ‫زندانهـا را یکـی از دغدغـه هـای اصلـی سـازمان‬ ‫زندانهـا برشـمرد و بیـان کـرد‪ ،‬بـا مسـاعدت مراجـع‬ ‫قضایـی اقدامـات خوبـی در ایـن زمینـه انجـام شـده‬ ‫و در صـورت اسـتمرار ایـن برنامـه هـا شـاهد کاهش‬ ‫تدریجـی جمعیـت کیفـری در اسـتان خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان با اشـاره به بافت فرسـوده‬ ‫بعضـی از زندانهـا و نیـاز بـه تخصیـص اعتبـار جهـت‬ ‫تکمیـل پـروژه هـای عمرانـی در دسـت اقـدام گفت‪:‬‬ ‫پـروژه هـای تنکابن‪ ،‬بهشـهر و کانون اصلاح و تربیت‬ ‫از جملـه پـروژه هـای نیمه تمـام در زندانهای اسـتان‬ ‫سـرمایه گـذاری را دارا مـی باشـند و تغییـر‬ ‫کاربـری بـه هیچ وجـه در اب بنـدان ها مطرح‬ ‫نمی باشـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اشـاره به ضـرروت اقتصادی‬ ‫شـدن فعالیـت دهیـاری هـا و نقـش موثـر اب‬ ‫بنـدان ها در اقتصاد روسـتایی‪ ،‬افـزود‪ :‬نگاه بوم‬ ‫گـردی در اب بنـدان هـای مازنـدران ضرورتی‬ ‫انکارناپذیـر اسـت چـرا که مـی توانـد در ایجاد‬ ‫زمینـه برای سـرمایه گـذاری در ان ها و تحول‬ ‫اقتصـاد روسـتایی نقش ایفـا کند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا عنـوان اینکه شـاخص های‬ ‫انتخـاب و احـداث اب بنـدان هـا مـی بایسـت‬ ‫مشـخص و تعییـن گـردد و اهلیـت سـرمایه‬ ‫گـذاران بـرای احـداث اب بنـدان هـا مـی باید‬ ‫مـورد بررسـی و واکاوی دقیـق قـرار بگیـرد‪،‬‬ ‫افـزود‪ ۹۷ :‬درصد اب بنـدان ها در اختیار مردم‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬لـذا راه های دسترسـی‪ ،‬فراهم بودن‬ ‫زیـر سـاخت هـای الزم و نزدیکی به شـهرها و‬ ‫روسـتاها از جملـه شـرایط الزم جهـت احداث‬ ‫اب بنـدان هـا می باشـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬افزایـش درامد روسـتاها می‬ ‫بایسـت از اولویت های سـرمایه گـذاری در اب‬ ‫بندان ها باشـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬یـاداور شـد‪ ۵۵ :‬اب بندان‬ ‫امـاده سـرمایه گـذاری در اسـتان اسـت‪ ،‬لـذا‬ ‫افـزودن کاربـری گردشـگری بـه مجموعـه‬ ‫اب بنـدان هـا نقـش تاثیرگـذاری در توسـعه‬ ‫و سـاماندهی اب بنـدان هـا دارد و کشـاورزی‪،‬‬ ‫شـیالت‪ ،‬گردشـگری و محیـط زیسـت ارکان‬ ‫بهـره بـرداری اب بنـدان هـا می باشـند و باید‬ ‫بـا تعامـل‪ ،‬همـه ایـن دسـتگاه هـا در راسـتای‬ ‫تحقـق ایـن مهـم همراهـی نماینـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان با اشـاره بـه اینکه مـردم نباید‬ ‫در پیـچ خم بوروکراسـی هـای اداری دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایی معطل شـوند لذا باید زیرسـاخت‬ ‫هـا را فراهـم کنیـم تـا سـرمایه گـذاران بـرای‬ ‫احـداث اب بنـدان هـا اعلام امادگـی کننـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬افزایـش تولیـد ماهـی بـا‬ ‫فعالیـت هـای تخصصـی شـیالت در اب بندان‬ ‫هـا مـی توانـد منجـر بـه تولیـدات فـراوان در‬ ‫سـال جهـش تولیـد گـردد و فراهـم بـودن‬ ‫زیرسـاخت هـا در روسـتاها منجـر بـه حضـور‬ ‫چشـم گیر سـرمایه گـذاران جهت احـداث اب‬ ‫بنـدان هـا می گـردد و تسـریع در احـداث اب‬ ‫بنـدان هـا می بایسـت اولویـت اصلی دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایی باشـد‪.‬‬ ‫محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در ایـن دیـدار به تهیه زمین و سـاخت‬ ‫اداره کل زندانهـای اسـتان و مشـکالت و موانـع پیش‬ ‫رو و ضـرورت توجـه بـه موضـوع توسـعه فعالیتهـای‬ ‫فرهنگـی و تربیتی‪ ،‬بهداشـت و درمـان‪ ،‬حرفه اموزی‪،‬‬ ‫اشـتغال‪ ،‬اصلاح رفتـار زندانیـان در محیـط مناسـب‬ ‫اشـاره داشت‪.‬‬ ‫علـی اسـتادی تصریح کـرد‪ ،‬بـرای تکمیل ایـن پروژه‬ ‫هـا و تحقـق اهـداف اصالحـی و تربیتـی نیازمنـد‬ ‫حمایـت و نـگاه ویـژه اسـتانداری مازنـدران دارد ‪.‬‬ ‫“حسـین زادگان” اسـتاندار مازنـدران ضمـن اشـنایی‬ ‫بـا وضعیـت زندانهـا و اقدامـات اصالحـی و تربیتی بر‬ ‫ضـرورت توجـه بـه زندانیـان بـه ویـژه خانـواده هـای‬ ‫انـان تاکیـد نمود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در خصـوص کمـک بـه اداره کل‬ ‫زندانهای اسـتان در جهت رفع مشـکالت مطرح شـده‬ ‫و پیگیـری ان قـول مسـاعدت و همـکاری داد‪/ .‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی باید منجر به کاهش خسارات شود‬ ‫مهـدی رازجویـان‪ ،‬معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانـی اسـتاندار مازندران در جلسـه شـورای‬ ‫هماهنگـی ترافیـک اسـتان مازنـدران‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مـردم انتطـار دارنـد احـداث راه هـا و‬ ‫جاده هـا در نهایـت منجـر به کاهش خسـارات‬ ‫شـود و از اسـیب بـه بیت المـال بکاهـد‪.‬‬ ‫رازجویـان بـا تاکیـد بـر اینکـه شـهرداران در‬ ‫راسـتای کاهـش نقـاط حادثه خیـز همـکاری‬ ‫بیشـتر و بهتـری بـا دسـتگاه های مربوطـه‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬افزود‪ :‬حـذف نقـاط حادثه خیز‬ ‫باعـث کاهش امـار تصادفات و برقـراری امنیت‬ ‫بـرای مـردم می شـود‪.‬‬ ‫ش دسـتگاه ها باید‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬نهایت تال ‬ ‫اجـرای دقیق پروژه های عمرانی باشـد‪.‬‬ ‫جلسـه شـورای ترافیـک اسـتان مازنـدران‬ ‫بـا دسـتور کار بررسـی احـداث راه دسترسـی‬ ‫اختصاصـی بندرنوشـهر بـه کمربنـدی و‬ ‫همچنین بررسـی نقـاط حادثه خیز شهرسـتان‬ ‫سـاری بـه ریاسـت مهـدی رازجویـان برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫نشست مدیر مخابرات منطقه گلستان با کارکنان روابط عمومی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫درجلسـه ای کـه بـا حضور کارکنـان روابـط عمومی‬ ‫و مدیرمخابـرات منطقـه گلسـتان برگـزار شـد ابتـدا‬ ‫مهندس شـهمرادی با تسـلیت فرا رسـیدن شـهادت‬ ‫مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) و گرامیداشـت‬ ‫لیالـی قـدر ‪ ،‬ابـراز امیـدواری کرد از فیوضات شـبهای‬ ‫پربرکـت قـدر بهره منـدی الزم صـورت گیرد ‪.‬‬ ‫مدیـر مخابرات منطقه گلسـتان همچنین با اشـاره به‬ ‫نزدیـک شـدن ‪ 27‬اردیبهشـت روز جهانـی ارتباطات‬ ‫و روابـط عمومـی ‪ ،‬از تمامـی کارکنـان روابط عمومی‬ ‫و رابطیـن ادارات مخابـرات سـطح اسـتان تقدیـر کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬روابط عمومی جایگاه اسـتراتژی در سـازمان‬ ‫داشـته و نقـش بسـزایی در نیل به اهداف سـازمانی و‬ ‫موفقیت هـای ان دارد ‪.‬‬ ‫وی با اشـاره بـه اقدمات انجام شـده در روابط عمومی‬ ‫مخابـرات منطقـه گلسـتان ‪ ،‬از اطالع رسـانی دقیق و‬ ‫بـه موقـع را به عنـوان یکی از تکالیـف روابط عمومی‬ ‫نـام بـرد و افـزود‪ :‬اطلاع رسـانی درسـت و بـه موقـع‬ ‫یکـی از وظایفـی اسـت کـه موجـب اگاهـی بخشـی‬ ‫مخاطبـان شـده ومشـتریان مـا د ر دو بخـش برون و‬ ‫درون سـازمان از ان بهـره منـد میگردند‪.‬‬ ‫وی گفـت اگاهـی حـق مـردم و مشـتریان اسـت کـه‬ ‫اطالعـات مـورد نیـاز مخابراتـی را درسـت و بـه موقع‬ ‫دریافـت نماینـد و روابـط عمومـی مکلـف به ایـن امر‬ ‫مهم میباشـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه کـه رابطین روابـط عمومـی در ادارات‬ ‫مخابـرات شهرسـتانها نیـز بصـورت ویدئو کنفرانسـی‬ ‫حضـور داشـتند مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان‬ ‫همچنین پاسـخگویی به انتفادات و مطالب مندرج در‬ ‫فضای رسـانه ای را الزم دانسـت و گفت ‪ :‬پاسـخ های‬ ‫قانـع کننـده بایـد انتشـار یابـد وابهامـات مخاطبـان‬ ‫و مشـتریان در اسـرع وقـت بـا اطلاع رسـانی هـای‬ ‫مطلـوب و مناسـب رفـع گردد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 28/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪608‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی بندرامیراباد‪:‬‬ ‫تعامل رسانه ای؛ رمز موفقیت روابط عمومی موثر‬ ‫تعامل رسانه ای کلید واژه دیگری است که رمز موفقیت‬ ‫یک روابط عمومی موثر می باشد ‪ .‬رسانه های تصویری و‬ ‫نوشتاری در واقع عابران عرشه این پل رسانه ای هستند که‬ ‫روابط عمومی حلقه وصل ان ها با سازمانها می باشند‪.‬‬ ‫متـن پیـام مدیـرکل منطقـه ویـژه اقتصادی‬ ‫بندرامیرابـاد بـه این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بیسـت و هفتـم اردیبهشـت مـاه روز جهانـی‬ ‫"روابـط عمومـی و ارتباطـات" صرفـاً یـک‬ ‫نـام در یـک بـرگ از تقویـم روزگار نیسـت‪،‬‬ ‫بلکـه یـک سـرفصل از اخلاق ‪ ،‬علـم و هنـر‬ ‫هسـت ‪ ،‬روابـط عمومـی هـا بـه عنـوان اتاق‬ ‫فکـر مدیـران و مدیریـت افـکار عمومـی ‪،‬‬ ‫هنـر‪ ،‬مهارت‪ ،‬تدبیـر و دانش حرفـه ای ان ها‬ ‫‪ ،‬فضایـی سـالم را بـرای تعامـل و ارتباطـات‬ ‫اثربخـش بیـن مـردم و سـازمان ها فراهم می‬ ‫اورنـد تـ ا با تعاملی مثبت و سـازنده با رسـانه‬ ‫هـا از عملکرد مدیران ‪ ،‬پشـتیبانی و از هویت‬ ‫سـازمانی خویـش صیانـت کنند‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی هـا در عصـر حاضـر بـر لـوح‬ ‫فشـرده ای از علـوم مختلـف اسـتوار اسـت‬ ‫ارتباطـات کـه جـزء الینفـک روابـط عمومی‬ ‫هـا در گـذاردن پیشـوندها و پسـوندها مـی‬ ‫باشـند بـه راسـتی در معنـای عامیانـه مـی‬ ‫توانـد مکمـل معنـای واقعـی روابـط عمومی‬ ‫باشـد کـه بیـش از هـر چیـز فـارغ از دغدغه‬ ‫هـای مـادی و کاری ‪ ،‬رابطـه های مناسـب و‬ ‫در خور انسـانیت انسـان ‪ ،‬سـرتیتر عرصه اش‬ ‫بـه شـمار مـی اید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روابـط عمومـی به عنـوان رکن اساسـی نظـام ارتباطی‬ ‫نقشـی تعییـن کننده در رشـد اگاهی مـردم ‪ ،‬فرهنگ‬ ‫سـازی ‪ ،‬بهبـود فرایندهـا و تنویـر افـکار عمومـی دارد‬ ‫و می توانـد در تصمیـم سـازی و تصمیـم گیـری های‬ ‫اسـتراتژیک یـک سـازمان نقشـی بسـزا ایفـاء نمایـد و‬ ‫بـه صـورت نظـام منـد‪ ،‬برنامه ریزی شـده و سـنجیده‬ ‫در جهـت تقویـت‪ ،‬تعامـل و تفاهـم بیـن بخـش های‬ ‫متفـاوت درون و بـرون سـازمان عمـل کنـد ‪ .‬از این رو‬ ‫هـر مجموعـه ای‪ ،‬هماهنگـی و یکپارچگـی خـود در‬ ‫دسـتیابی بـه اهـداف سـازمانی را تـا انـدازه ی زیادی‪،‬‬ ‫مرهـون روابـط عمومـی خود اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامـی داشـت روز ارتباطـات و روابط‬ ‫عمومـی ‪ ،‬از تمامـی همکارانـم در واحدهـای متفـاوت‬ ‫دانشـگاه کـه در بحـران هم گیری ویـروس کووید ‪۱۹‬‬ ‫‪ ،‬شـبانه روزی‪ ،‬بی چشمداشـت و همپای دیگر عزیزان‬ ‫مدافـع سلامت بویـژه اصحـاب رسـانه‪ ،‬در اگاهـی‬ ‫بخشـی‪ ،‬اطالع رسـانی و امـوزش مـردم در مقابلـه بـا‬ ‫بیمـاری کرونـا خـوش درخشـیدند‪ ،‬صمیمانـه تشـکر‬ ‫مـی نمایـم و امیـدوارم در اینـده ای نـه چنـدان دور ‪،‬‬ ‫شـاهد توسـعه همـه جانبه جایـگاه روابـط عمومی در‬ ‫دانشـگاه باشیم ‪.‬‬ ‫ما زنده به انیم که ارام نگیریم‬ ‫موجیم که اسودگی ما عدم ماست‬ ‫دکتر سیمین بابایی‬ ‫مشـاور رئیـس و سرپرسـت مدیریـت روابـط عمومـی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫تعیین جنگلهای هیرکانی شمال به عنوان مناطق‬ ‫ممنوعه شکار‬ ‫در اطالعیـه محیـط زیسـت مازنـدران امـده‬ ‫اسـت‪ :‬نظـر بـه اهمیـت و ارزشـهای اکولوژیک‬ ‫ج ن گ ل ه ـای هیرکانـی شـمال و کارکردهـا و‬ ‫خدمـات زیسـت محیطـی جنـگل در سلامت‬ ‫محیـط زیسـت و بهبـود کیفیـت زندگـی بـه‬ ‫ع ن ـ و ا ن م ا م ن ـی بـرای حفـظ و حراسـت از‬ ‫گونه هـای متنـوع حیـات وحـش و همسـو بـا‬ ‫سیاسـت های کالن دولـت جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران و در راسـتای اجـرای برنامه هـای تنفـس‬ ‫ج ن گ ل ه ـ ا ی ه ی ر ک ا ن ـ ی شـمال‪ ،‬بـه اسـتناد‬ ‫بنـد"و" مـاده ‪ ۶‬قانـون حفاظـت و بهسـازی‬ ‫محیـط زیسـت‪ ،‬هرگونـه تیراندازی و شـکار در‬ ‫تعامـل و ارتبـاط دوسـویه بـا مخاطبـان ‪،‬‬ ‫تنویـر افـکار عمومی و اطالع رسـانی شـفاف‬ ‫‪ ،‬توسـعه ارتباطـات اجتماعـی ‪ ،‬تسـریع در‬ ‫اطلاع رسـانی دقیـق و صریـح درون و برون‬ ‫سـازمانی موجب شـد تـا روابـط عمومی ها به‬ ‫عنـوان ایینـه تمـام نمـای سـازمان ها نقـش‬ ‫بـی بدیلـی را در مناسـبات گوناگـون فراخور‬ ‫حـوزه کاریشـان رقـم بزنند‪.‬‬ ‫تعامـل رسـانه ای کلید واژه دیگری اسـت که‬ ‫رمـز موفقیـت یـک روابـط عمومـی موثر می‬ ‫باشـد ‪ .‬رسـانه هـای تصویری و نوشـتاری در‬ ‫واقع عابران عرشـه این پل رسـانه ای هستند‬ ‫کـه روابـط عمومـی حلقـه وصـل ان هـا بـا‬ ‫سـازمانها می باشـند‪.‬‬ ‫اینجانـب بـه مناسـبت فرارسـیدن روز روابط‬ ‫عمومـی و ارتباطـات فرصـت را مغتنـم‬ ‫ش ـ م رده‪ ،‬ض م ـ ن گ رام ی داش ـ ت ای ـ ن روز‬ ‫خجسـته ‪ ،‬بـه تمامـی فعـاالن ایـن عرصه به‬ ‫خصوص همـکاران خـودم در روابـط عمومی‬ ‫منطقـه ویژه اقتصادی بندرامیراباد و سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی کـه مجموعه را با تشـریک‬ ‫مسـاعی خالصانـه خـود ‪ ،‬در پیشـبرد اهداف‬ ‫عالیه سـازمان بنادرودریانـوردی همراهی می‬ ‫کننـد تبریـک عـرض مـی نمایم‪.‬‬ ‫الواح ثبتی تاریخی و طبیعی‬ ‫مازندران رونمایی می شود‬ ‫س ـیف اهلل فرزانـه در نشسـت برنامـه ریـزی‬ ‫برنامه هـای هفتـه میـراث فرهنگی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫همزمـان بـا روز جهانـی مـوزه و هفتـه میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬فعالیـت مرمتی کاخ صفی اباد بهشـهر‬ ‫اغـاز می شـود و ایـن برنامـه بـه صـورت مجازی‬ ‫نیـز به سـمع و نظـر عالقمنـدان به اثـار تاریخی‬ ‫و فرهنگـی کشـور می رسـد‪».‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه برنامـه متنـوع هفتـه میراث‬ ‫فرهنگـی از ‪ ۲۸‬اردیبهشـت مـاه بـه مـدت یـک‬ ‫هفتـه طبـق سـنت هـر سـاله برگـزار می شـود‬ ‫افـزود‪ :‬امسـال به دلیل سلامت اجتماعـی مردم‬ ‫ت م ام ـ ی ب رنامه هـا بـه صـورت مجـازی برگـزار‬ ‫م ی شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن نشسـت هم اندیشـی تشـکل های‬ ‫م ـ ر د م ن ه ـ ا د ‪ ،‬برگـزاری مسـابقات نقاشـی و‬ ‫عکاسـی بـا موضـوع میـراث فرهنگـی و رونمایی‬ ‫از الـواح ثبتـی تاریخـی‪ ،‬معنـوی و طبیعـی ثبت‬ ‫شـده در سـال ‪ ۹۸‬را از جملـه برنامه هـای ایـن‬ ‫هفتـه برشـمرد و یـاداور شـد‪ :‬بـا فراهـم شـدن‬ ‫ا م ـ ک ا ن ب ا ز د ی ـ د م ج ـ ا ز ی ت مامـیموزه هـای‬ ‫اسـتان محدودیـت زمانـی و مکانـی بازدیـد از‬ ‫ایـن جاذبه هـای قابـل اعتنـای اسـتان مازنـدران‬ ‫برداشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل میـراث فرهنگـی مازنـدران بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه بازدیـد از رونـد پـروژه مرمـت حمـام‬ ‫فـرح ابـاد سـاری و نشسـت تخصصـی در پایگاه‬ ‫فـرح ابـاد به صـورت زنـده از طریق سـایت اداره‬ ‫کل و شـبک ه های مجـازی برگـزار خواهدشـد‪،‬‬ ‫ا ف ـ ز و د ‪:‬ن ش س ـ تت خ ص ص ـ یم ر م ـ تب ن ا ه ـ ا ی‬ ‫تاریخـی بـا موضـوع مرمـت در چهـار دهـه اخیر‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬نشسـت تخصصـی راهنمایـان‬ ‫گردشـگری بـا موضـوع هفتـه میـراث فرهنگی و‬ ‫روز جهانـی مـوزه و همچنیـن برگـزاری مراسـم‬ ‫ائینـی در خانـه نیمـا یوشـیج و انتشـار ان در‬ ‫فضـای مجـازی از دیگـر برنامه هایـی اسـت کـه‬ ‫بـه مناسـبت گرامیداشـت ایـن هفتـه برگـزار‬ ‫م ی شـود‪».‬‬ ‫فرزانـه بـا اشـاره بـه اینکـه شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫وفاصلـه گـذاری اجتماعـی در ایـن اداره کل‬ ‫تبدیـل به فرصت شـده اسـت افـزود‪ :‬عالقمندان‬ ‫بـه اثـار تاریخـی و فرهنگـی اسـتان می توانند از‬ ‫اثـار تاریخـی و فرهنگـی مازنـدران را در قالـب‬ ‫کلی پ هایـی بـا عنـوان مازنـدران را بایـد دیـد‬ ‫مشـاهد کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫مشـاور رییس دانشـگاه و مدیر روابط عمومی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران در پیامـی روز جهانـی روابط‬ ‫عمومـی و ارتباطـات را تبریـک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام دکتر سیمین بابایی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫نامگـذاری ‪ ۲۷‬اردیبهشـت مـاه بـه عنـوان روز «روابط‬ ‫عمومـی و ارتباطـات» اشـاره ای اسـت گویا بـه جایگاه‬ ‫مهـم روابـط عمومی در سـازمانها ‪ ،‬نهادها و موسسـات‬ ‫دولتـی و خصوصی‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سـطح کلیـه عرصه های جنگلی شـمال کشـور‬ ‫واقع در اسـتان های گیالن‪ ،‬مازندران و گلسـتان‬ ‫ممنـوع بـوده و از تاریـخ ‪ ۳/۲/۹۹‬بـه مدت پنج‬ ‫سـال به عنـوان مناطق شـکار ممنـوع تعیین و‬ ‫معرفـی می شـود‪.‬‬ ‫لـذا بـا عنایـت بـه تمدیـد ممنوعیت شـکار در‬ ‫عرصه هـای جنگلی شـمال‪ ،‬مبـادرت به هرگونه‬ ‫شـکار و صیـد در مناطـق و عرصه هـای جنگلی‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬جـرم محسـوب شـده و بـا‬ ‫متخلفیـن مطابـق قانـون برخـورد می شـود‪.‬‬ ‫جنگل هـای مازندران زیسـتگاه گونه های نادر و‬ ‫منحصربـه فـرد حیات وحش به شـمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پیامی درگذشت‬ ‫برادر وزیر امور اقتصادی و دارایی را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫یک تصادف در جاده امل ‪-‬‬ ‫بابل ‪ ۶‬مصدوم برجای گذاشت‬ ‫ب ر ا س ـ ا س ا ع لا م مرکـز فوریت هـای پیـش‬ ‫بیمارسـتانی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‪،‬‬ ‫براثـر برخـورد خودروهـای نیسـان و پرایـد صبح‬ ‫شـنبه در جـاده امـل ‪ -‬بابـل شـش نفـر مصدوم‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫در ایـن حادثـه که اثر برخورد خودروهای نیسـان‬ ‫و پرایـد درجـاده امـل بـه بابـل ابتدای روسـتای‬ ‫رشـکال‪ ،‬اتفـاق افتـاد‪ .‬امبوالنس هـای پایگاه هـای‬ ‫اورژانـس امـل و کلـوده بـه محـل حادثـه اعـزام‬ ‫شـدند‪ .‬در ایـن حادثـه شـش نفـر شـامل دختـر‬ ‫چهـار سـاله‪ ،‬زن ‪ ۲۶‬سـاله و چهـار مـردم بیـن‬ ‫‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۳‬سـاله مصـدوم بعـد از انجـام اقدامـات‬ ‫درمانـی اولیـه بـه بیمارسـتان ‪ ۱۷‬شـهریور امـل‬ ‫منتقل شـدند‪.‬‬ ‫مرد همسرکش در بابلسر‬ ‫دستگیر شد‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در‬ ‫پیامـی درگذشـت بـرادر وزیـر امـور اقتصـادی و‬ ‫دارایـی را تسـلیت گفـت‪.‬‬ ‫متـن پیـام دکتـر سـید عباس موسـوی به شـرح‬ ‫زیر اسـت‪:‬‬ ‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫جناب اقای دکتر فرهاد دژ پسند‬ ‫وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی‬ ‫بـا نهایـت تاسـف و تاثر غم از دسـت دادن برادر‬ ‫بزرگوارتـان را به جنابعالی و خانواده ی داغدارتان‬ ‫تسـلیت گفتـه و از خداوند متعال رحمت واسـعه‬ ‫الهـی و علو درجـات برای ان عزیز از دسـت رفته‬ ‫و صبـر و اجـر بـرای بازمانـدگان داغـدار مسـالت‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫گیالن در ثبت خاطرات مدافعان سالمت پیشتاز شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان (وب دا) ؛ فیـروز نصیـر زاده مدیـر روابـط عمومی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن با اشـاره به تالش مضاعف‬ ‫قهرمانـان سلامت خـط مقدم مبـارزه با کرونا در سـه ماه‬ ‫اخیـر بـرای پیشـگیری از کرونـا‪ ،‬افزود‪ :‬مدافعان سلامت‬ ‫در مراکـز بهداشـتی‪ ،‬درمانـی و فوریـت هـای پزشـکی در‬ ‫طـی سـه مـاه اخیـر در جریان مبـارزه بـا کرونـا ویروس‪،‬‬ ‫قهرمانانـه و ایثارگرانـه از جـان خـود مایـه گذاشـته و در‬ ‫راسـتای حفظ سلامت مـردم ایـن دیار از هیچ کوششـی‬ ‫دریـغ نکـرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضرورت پاسداشـت ارزشـهای جامعه اسلامی و‬ ‫گرامیداشـت روحیـه ایثار و تالش‪ ،‬متولیان حوزه سلامت‬ ‫را بـران داشـت تا با تاسـی از منویات مقـام معظم رهبری‬ ‫و پیـام قدردانـی معظـم لـه از قهرمانـان عرصـه سلامت‪،‬‬ ‫نسـبت بـه وظیفـه خطیر ثبـت و معرفی الگوهـای مثبت‬ ‫و تاثیـر گـذار ایـن حوزه اقـدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در پـی تاکیـد ریاسـت دانشـگاه‪ ،‬جمـع‬ ‫اوری خاطـرات مکتـوب قهرمانـان مدافع سلامت گیالن‬ ‫در خـط مقـدم مبـارزه با بیمـاری کووید ‪ ۱۹‬اغـاز و طی‬ ‫یکمـاه اخیر‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬خاطره که بیشـترین انها از سـوی‬ ‫پرسـتاران بـوده‪ ،‬به دبیرخانه سـتاد جمـع اوری خاطرات‬ ‫مدافعـان سلامت دانشـگاه ارسـال شـد‪ .‬جمـع اوری‬ ‫تصاویـری از تالشـگران حـوزه بهداشـت و درمـان نیـز از‬ ‫دیگـر اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن مـدت بوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر روابـط عمومـی دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان یاد‬ ‫اور شـد‪ :‬علاوه بر تهیـه و تولید کتاب خاطـرات مدافعان‬ ‫سلامت ‪ ،‬بـه صاحبان سـه اثر برتـر که از لحـاظ محتوا‪،‬‬ ‫نـگارش و نـوع نگـرش نگارنده به موضوع مـورد تایید تیم‬ ‫داوری باشـد‪ ،‬جوایز نفیسـی به رسـم یادبـود اهدا خواهد‬ ‫شـد و در فضـای مجـازی نیـز در اختیـار عالقمنـدان قرار‬ ‫خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫وی در پایـان یـاداور شـد کـه پـس از ماه مبـارک رمضان‬ ‫کار مسـتند شـهدای سلامت اسـتان گیالن با مشـارکت‬ ‫نهادهـای فرهنگـی کشـور و اسـتان کلید خواهـد خورد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی بابلسـر از شناسـایی و‬ ‫دسـتگیری قاتلـی خبـر داد کـه همسـر و‬ ‫مادرزنـش را بـا شـلیک گلولـه کشـته و‬ ‫متـواری شـده بـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی فرمانـده انتظامی‬ ‫بابلسـر‪ ،‬سـرهنگ حسـین اسـدی گفـت که‬ ‫قتـل حوالی سـاعت هشـت امـروز در یکی از‬ ‫روسـتاهای بهنمیر رخ داد‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد کـه در ایـن حادثـه مـرد‬ ‫‪ ۵۲‬سـاله بـا حضـور در منـزل مـادر همسـر‬ ‫خـود در روسـتا بـا اسـلحه بـه سـمت وی و‬ ‫همچنین همسـرش شـلیک کرد و انها را به‬ ‫قتـل رساند‪.‬سـرهنگ اسـدی گفـت کـه این‬ ‫پـدر قاتـل بالفاصلـه بـا مراجعـه منزلش در‬ ‫یکـی از روسـتاهای دیگر بابلسـر ‪ ،‬به سـمت‬ ‫‪ ۲‬دختـر ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۴‬سـاله اش هـم شـلیک و‬ ‫انـان را مجـروح کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬متهـم پـس از ایـن جنایـت از‬ ‫محـل متـواری شـد ولی بـا همـکاری عوامل‬ ‫پلیـس اگاهـی در کمتر ‪ ۳۰‬دقیقه دسـتگیر‬ ‫گردید‪.‬اسـدی در خاتمـه از تشـکیل پرونـده‬ ‫قضائـی بـرای متهم به قتل خبـر داد و افزود‪:‬‬ ‫بـا حضـور بازپـرس ویـژه قتـل و کاراگاهـان‬ ‫اداره مبـارزه بـا جرائـم جنایی پلیـس اگاهی‬ ‫بابلسـر موضوع در دسـت بررسـی اسـت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫یک شنبه ‪ 28/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪608‬‬ ‫خرب‬ ‫روابط عمومی اینه شفافی برای‬ ‫انعکاس دستاوردهای مدیریت‬ ‫شهری و بیان دغدغه ها و‬ ‫مطالبات شهروندان‬ ‫ب ـه گـزارش مدیریـت ازتباطـات و امـور‬ ‫ب ی ـن الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬حسـین‬ ‫مرتضـوی مدیـر ارتباطـات و امـور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری مرکزمازنـدران در گفـت و گویـی‬ ‫ضمـن گرامیداشـت ‪ 27‬اردیبهشـت مـاه روز‬ ‫روابـط عمومـی ‪ ،‬بـه جایـگاه مهـم و موثـر‬ ‫روابـط عمومـی در توسـعه و پیشـرفت شـهر‬ ‫اشـاره کـرده و اظهـار داشـت‪ :‬روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری همـواره فعالیـت هـا و عملکـرد‬ ‫مجموعـه مدیریت شـهری را بصـورت دقیق و‬ ‫منظـم برای شـهروندان اطالع رسـانی نموده و‬ ‫مطالبـات انـان را نیـز در ایـن حوزه بررسـی و‬ ‫بـه مدیـران واحدهـای مربوطه منتقـل خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بـر لـزوم تحکیـم ارتبـاط شـهروندان و‬ ‫روابـط عمومی تاکید کـرده و ادامه داد‪ :‬ارتباط‬ ‫مسـتمر و دوسـویه‪ ،‬ارتقـاء سـطح مشـارکت‬ ‫شـهروندان بـا مدیریت شـهری و ارائه خدمات‬ ‫مطلـوب تـر را در پـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫مدیـر ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری‬ ‫سـاری بـا قدردانـی از حمایـت و نـگاه ویـژه‬ ‫عبـاس رجبـی شـهردار سـاری بـه روابـط‬ ‫عمومی‪ ،‬گفت‪ :‬اگاهی بخشـی و اطالع رسـانی‬ ‫دقیـق و بهنـگام از اقدامـات مدیریـت شـهری‬ ‫در بخـش هـای مختلف همواره در دسـتور کار‬ ‫مجموعـه مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل‬ ‫شـهرداری قـرار دارد‪.‬‬ ‫مرتضـوی‪ ،‬روابـط عمومـی را پـل ارتباطـی‬ ‫میـان شـهرداری و شـهروندان عنـوان کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬روابط عمومی اینه شـفافی اسـت برای‬ ‫انعکاس دسـتاوردهای مدیریت شـهری و بیان‬ ‫دغدغـه هـا و مطالبـات شـهروندان بـه همین‬ ‫خاطـر از ارائـه هرگونـه نظـرات و پیشـنهادات‬ ‫شـهروندان در حـوزه مدیریـت شـهری‪،‬جهت‬ ‫انعـکاس بـه مدیـران مجموعـه شـهرداری‬ ‫اسـتقبال خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫وی یاداورشـد‪ :‬شـهروندان مـی تواننـد بـا‬ ‫اسـتفاده از پورتال شـهرداری‪ ،‬فضـای مجازی‪،‬‬ ‫مراجعـه حضـوری و تمـاس تلفنـی بـه ارائـه‬ ‫نظـرات خـود بپردازنـد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول‪ ،‬ارتباط دوسـویه و موثـر اصحاب‬ ‫رسـانه بـا روابط عمومی را مـورد توجه قرار داد‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬همکاری و تعامل میـان روابط‬ ‫عمومـی و رسـانه هـا در زمینه اگاهی بخشـی‬ ‫و اطلاع رسـانی مسـتمر از عملکـرد مدیریت‬ ‫شـهری‪ ،‬مسـیر توسـعه را هموارتر و مشـارکت‬ ‫شـهروندان در فعالیـت هـای شـهرداری را‬ ‫افزایش داده اسـت‪.‬‬ ‫مرتضـوی خانـه خبرنگاران شـهرداری سـاری‬ ‫را ظرفیتـی مناسـب جهـت اسـتفاده اصحـاب‬ ‫رسـانه و نیـز رفـاه حـال انـان عنـوان کـرد و‬ ‫گفت‪ :‬در راسـتای برنامه ریـزی برای رفاه حال‬ ‫خبرنـگاران و اصحاب رسـانه‪ ،‬نشسـت هایی با‬ ‫نماینـده بانـک رسـالت جهت اتخـاذ تمهیدات‬ ‫مناسـب بـرای پرداخت تسـهیالت بـه اصحاب‬ ‫رسـانه عضو خانه خبرنگاران شـهرداری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیـر ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری‬ ‫سـاری افـزود‪ :‬جلسـاتی نیز با سـازمان بسـیج‬ ‫رسـانه اسـتان در خانـه خبرنگاران شـهرداری‬ ‫بـا هـدف همـکاری هـای دوجانبـه و هدفمند‬ ‫جهـت اطلاع رسـانی دقیـق تـر و بهتـر از‬ ‫خدمـت رسـانی بـه شـهروندان برگزار شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اسـتفاده از ظرفیـت هـای‬ ‫شـهرداری و سـازمان بسـیج رسانه اسـتان در‬ ‫حـوزه امـوزش فرهنـگ شـهروندی ‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره هـای اموزشـی در زمینـه رسـانه از دیگر‬ ‫مـوارد مطروحـه در ایـن نشسـت بـود‪.‬‬ ‫مدیرارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری‬ ‫سـاری در پایـان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬روابـط‬ ‫عمومـی شـهرداری سـاری از نظـرات و‬ ‫پیشـنهادات اصحـاب رسـانه و شـهروندان در‬ ‫حـوزه مدیریـت شـهری اسـتقبال مـی کنـد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫شهرداری گرگان دستگاه برتر سامانه «سامد» شد‬ ‫شهروندان عزیز می توانند از طریق سامانه تلفنی ‪ ،137‬نرم افزار تلفن همراه شهریار و یا مراجعه‬ ‫به مدیریت های مناطق شهرداری گرگان ضمن بیان مطالبه خود‪ ،‬شهرداری گرگان را در مسیر‬ ‫خدمت رسانی شایسته تر راهنمایی و هدایت کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط‬ ‫ع م وم ـ ی ش ـ ه رداری گـرگان‪ ،‬بـر اسـاس‬ ‫گ ـ ز ا ر ش ا د ا ر ه کل مدیریـت عملکـرد‪،‬‬ ‫ب ا ز ر س ـ ی و ا م ـور حقوقـی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان‪ ،‬شـهرداری گـرگان بـا عملکـرد‬ ‫‪ 94‬درصدی در زمینه بررسـی‪ ،‬رسـیدگی‬ ‫و ثبـت نتایـج مـوارد مطروحـه مردمی در‬ ‫سـامانه سـامد و میانگین زمان رسـیدگی‬ ‫‪ 18.5‬روز و کسـب نمـره ‪ 170‬از ‪200‬‬ ‫امتیـاز موفـق بـه کسـب عنـوان دسـتگاه‬ ‫شایسـته تقدیر بیـن دسـتگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان شـد‪.‬‬ ‫گ ف ت ن ـ ی ا س ـ ت ‪ ،‬شـهرداری گـرگان در‬ ‫ماه هـای اخیـر بـا رصـد نقدهـا و مطالبات‬ ‫مردمـی در فضـای مجـازی و ایجـاد پـل‬ ‫ارتباطـی در فضـای مجـازی و سـامانه‬ ‫تلفنـی ‪ 137‬و راه انـدازی مرکز فوریت های‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری گرگان سـعی‬ ‫کـرده بتوانـد بـه نحـو احسـن در کمترین‬ ‫زمـان ممکن بـه مطالبـات مردمی پاسـخ‬ ‫داده و مشـکالت را رفـع کنـد‪.‬‬ ‫روابـط عمومی و امور بین الملل شـهرداری‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پیام رئیس شورای اسالمی شهر ساری به مناسبت‬ ‫فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫سـاری متـن پیام رئیس شـورا بدین شـرح اسـت‪:‬‬ ‫روابـط عمومـی هنـر برقـراری ارتبـاط و ایجـاد‬ ‫تعامـل و تفاهـم میان سـازمان متبـوع و ذینفعان‬ ‫اسـت بگونـه ای کـه موجـب تقویـت اعتمـاد‬ ‫متقابـل شـود‪.‬‬ ‫ب ن اب رای ـ ن م ه ـ م تریـن نقـش روابـط عمومـی‪،‬‬ ‫همانطورکـه از نامـش پیداسـت‪ ،‬ارتباطـات درون‬ ‫و برون سـازمانی اسـت و در عصـر ارتباطات و در‬ ‫دوره ای کـه مقولـه اطالع رسـانی در همه عرصه‬ ‫هـا پیشـتاز مـی باشـد‪ ،‬روابـط‬ ‫تض ا ع ف ـ ی‬ ‫ع م و م ـ ایه م ی ـ م‬ ‫پیـدا کـرده اسـت تـا جائیکـه‬ ‫در موفقیـت سـازمانها و ادارات‬ ‫و موسسـات ایفـای نقـش مـی‬ ‫کنـد‪ .‬در پرتـو همیـن نقـش‬ ‫افرینـی بـوده که جامعـه روابط‬ ‫عمومی کشـور صاحب روز ملی‬ ‫در تقویـم رسـمی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ا ی ن ج ا ن ـ بب ـ هن م ا ی ن د گ ـ یا ز‬ ‫همـکاران عزیـزم در شـورای‬ ‫اسلامی شـهر فرارسـیدن ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشـت روز ارتباطـات و‬ ‫روابـط عمومـی را گرامـی مـی‬ ‫دارم و بـه همـه فعـاالن ایـن‬ ‫عرصـه خصوصـاً پرسـنل روابـط عمومـی هـای‬ ‫واحدهـای مختلـف نهـاد مدیریت شـهری که در‬ ‫امـر اطالع رسـانی از کارکردها و برقـراری ارتباط‬ ‫موثـر بیـن ایـن نهـاد و مرتبطیـن و شـهروندان‪،‬‬ ‫تلاش مسـتمر و موثری داشـته و دارنـد تبریک‬ ‫و خسـته نباشـید عـرض نمـوده از خـدای بزرگ‬ ‫بـرای ایـن عزیـزان توفیـق و سـربلندی مسـئلت‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫علیجان شمشیربند‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫تهیه و توزیع ‪ ۱۲۰۰‬وعده افطاری و سحری بین نیازمندان‬ ‫قائم شهری ‪،‬همزمان با لیالی قدر‬ ‫چ ه ا ر م یـن مرحلـه تهیـه و توزیـع بسـته هـای‬ ‫م ع ی ش ـ ت ی و اقلام غذایـی بیـن نیازمنـدان قائـم‬ ‫شـهری در شـب ضربت خـوردن حضـرت علی (ع)‬ ‫توسـط واحد اجتماعـی سـازمان فرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫گـرگان ضمـن تقدیـر از حسـن اعتمـاد‬ ‫مـردم شـریف گرگان بـه این شـهرداری و‬ ‫همراهـی و همکاری در اجـرای پروژه های‬ ‫کوچـک و بـزرگ و اطالع رسـانی صحیـح‬ ‫و دقیـق در خصـوص مشـکالت شـهری‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد‪ ،‬راه انـدازی مرکـز‬ ‫فورت هـای خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫گـرگان بتواند قدم رو به جلو در پیشـرفت‬ ‫شـهر در حـوزه خدمات شـهری باشـد‪.‬‬ ‫شـهروندان عزیـز م ی تواننـد از طریـق‬ ‫سـامانه تلفنـی ‪ ،137‬نرم افـزار تلفن همراه‬ ‫شـهریار و یـا مراجعـه بـه مدیریت هـای‬ ‫مناطـق شـهرداری گـرگان ضمـن بیـان‬ ‫مطالبـه خـود‪ ،‬شـهرداری گـرگان را در‬ ‫مسـیر خدمت رسانی شایسـته تر راهنمایی‬ ‫و هدایـت کننـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت نرم افـزار تلفـن همراه‬ ‫شـهریار بـرای سیسـتم عامل های اندرویـد‬ ‫و «‪ »IOS‬قابـل اسـتفاده بـوده و از طریق‬ ‫پایگاه اطالع رسـانی شـهرداری گـرگان به‬ ‫نشـانی ‪ www.gorgan.ir‬و کافـه بـازار‬ ‫قابـل دریافت خواهـد بود‪.‬‬ ‫و ورزشـی شـهرداری قائـم شـهر صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫تهیـه و توزیـع ‪ 1200‬وعـده افطاری و سـحری بین‬ ‫نیازمنـدان قائـم شـهری ‪،‬همزمان بـا لیالی قدر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری قائـم شهر؛سـازمان فرهنگـی ‪،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری قائـم شـهر بـه همـت مجمع‬ ‫خیریـن شـهرداری قائـم شـهر ‪ ،‬هیئـت مکتـب‬ ‫الشـهدا و هیئـت علقمـه اقـدام بـه تهیـه ‪۱۲۰۰‬‬ ‫وعـده افطـاری و سـحری و توزیع بین اقشـار کمتر‬ ‫برخـوردار قائم شـهری کـه از ویروس کرونا اسـیب‬ ‫دیـده انـد نمود‪.‬‬ ‫چ ه ارم ی ـ ن م رح ل ـ ه ت ه یـه و توزیـع بسـته هـای‬ ‫معیشـتی و اقلام غذایـی بیـن نیازمنـدان قائـم‬ ‫شـهری در شـب ضربت خـوردن حضـرت علی (ع)‬ ‫توسـط واحد اجتماعـی سـازمان فرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری قائـم شـهر صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫یادداشتی به مناسبت‬ ‫روز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫روز جهانـی ارتباطـات و روابـط عمومی فقط یک‬ ‫نـام در تقویـم نیسـت‪ ،‬بلکـه سـرفصلی اسـت از‬ ‫اگاهـی‪ ،‬تخصـص‪ ،‬تلاش و دانش‪.‬‬ ‫بـدون تردیـد روابط عمومی بعنوان یکـی از ارکان‬ ‫اصلـی دنیـای ارتباطـات و نظـام اطلاع رسـانی‬ ‫بـوده و نقـش بسـزایی در افزایـش اگاهی هـای‬ ‫مـردم و حتـی مسـولین دارد‪.‬‬ ‫اکنـون روابـط عمومی هـا از جایـگاه سـنتی خود‬ ‫در دهـه گذشـته کـوچ کـرده و در عصـر حاضـر‬ ‫بدلیـل تکنولـوژی و پیشـرفت فنـاوری اطالعات‪،‬‬ ‫بعنـوان «روابـط عمومـی نویـن» فعالیـت مـی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بـدون شـک نقـش ارتباطـات بـرای دوام و بقـای‬ ‫هـر سـازمانی حیاتی و ضروری اسـت و سـازمانی‬ ‫می توانـد موفق تر باشـد کـه روابط عمومـی ان با‬ ‫اسـتقالل کامـل و بـا در اختیـار گرفتـن تمامـی‬ ‫امکانـات‪ ،‬اهـداف مدیریت یکپارچه را با سـمت و‬ ‫سـوی درسـت هدایـت نماید‪.‬‬ ‫امـروزه بـدون داشـتن یـک روابط عمومـی فعال‪،‬‬ ‫پویـا و پیشـرفته‪ ،‬هیـچ ارگان یـا سـازمانی نمـی‬ ‫توانـد ان گونـه که بایـد اهداف خود را شناسـایی‬ ‫کـرده و یا در جهت رفع مشـکالت و پاسـخگویی‬ ‫بـه مطالبـات جامعه گام بـردارد‪.‬‬ ‫اهمیـت جایـگاه روابـط عمومـی بدلیـل نقـش‬ ‫پررنگـی کـه ایـن روزهـا ایفا مـی نمایـد تضمین‬ ‫کننـده سلامت و موفقیت یک سـازمان اسـت و‬ ‫عملکـرد خـوب روابـط عمومی بصورت مسـتقیم‬ ‫بـر عملکـرد کل ان سـازمان تاثیـر گـذار اسـت‪.‬‬ ‫در اینجـا بـر خـود الزم مـی دانـم ضمـن عـرض‬ ‫تسـلیت بـه مناسـبت شـهادت امام اول شـیعیان‬ ‫و ارزوی قبولـی طاعـات و عبـادات ‪ ،‬ایـن روز را‬ ‫گرامـی داشـته و به همه همـکاران‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬و‬ ‫فعاالن زحمتکـش حوزه روابـط عمومی خداقوت‬ ‫گفتـه و امیـدوارم در ایـن مسـیر پـر از چالـش‬ ‫موفـق و موید باشـند‪.‬‬ ‫جالل ذکریانتاج‬ ‫مدیر روابط عمومی شهرداری بابل‬ ‫‍ پیام شهردار پایتخت گردشگری مازندران به مناسبت‬ ‫فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫بنام انکه جان را فکرت اموخت‬ ‫بـا گرامـی داشـت بیسـت و هفتـم اردیبهشـت مـاه روز‬ ‫ارتباطـات و روابـط عمومی و تقدیر و تجلیـل از همه انهایی‬ ‫کـه در مراکـز مختلـف ایـن کهـن شـهر پـر اعتبار با سـعی‬ ‫و تالشـی سـنجیده ‪ ،‬مسـتمر و طراحـی شـده ارتباطـی‬ ‫تنگاتنـک ‪ ،‬صمیمانـه و صادقانـه میـان ارگان هـا ‪ ،‬نهادهـا و‬ ‫سـازمان هـا و مخاطبـان انهـا ایجاد مـی کننـد الزم میدانم‬ ‫بـر ایـن نکته بـس مهم و موثـر تاکید نمایـم روز ارتباطات و‬ ‫روابـط عمومـی فرصتـی اسـت برای بارور سـاختن ایـن باور‬ ‫کـه نمادهـای توسـعه اقتصـادی ‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگی یک‬ ‫جامعـه در گـرو تکثیر و توزیع سـریع اطالعات ‪ ،‬روشـنگری‬ ‫افـکار عمومـی ‪ ،‬مـردم مـداری و احتـرام بـه حقوق انسـانها‬ ‫جهـت مشـارکت مردمـی اسـت و اینهـا همان رسـالت بس‬ ‫مهـم روابـط عمومـی هـا می باشـد کـه امیـدوارم در سـایه‬ ‫اموزش و کوشـش فرد فرد همه کسـانی که این مسـئولیت‬ ‫را بـر عهـده دارنـد شـاهد تحقـق کامل انها باشـیم‬ ‫بـا گرامـی داشـت مجـدد روز ارتباطـات و روابـط عمومی و‬ ‫تبریـک ایـن روز بـه همکارانـم در روابط عمومی شـهرداری‬ ‫بابلسـر و تمامی دسـتگاه های این شـهر موفقیت روز افزون‬ ‫شـمایان را در انجـام وظایفـی کـه بـر عهـده داریـد ارزو‬ ‫میکنم‪.‬‬ ‫رضا رحیمی‬ ‫شهردار بابلسر‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 28/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪608‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫​مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 280‬سامانه حمل و نقل هوشمند در محورها‬ ‫مازندران فعال می باشند‬ ‫یکی از راهکارهای حل معضالت و مشکالت شبکه‬ ‫حمل و نقل جاده ای نظیر تراکم ترافیک و ایمنی‬ ‫استفاده از روش های نوین حمل و نقل هوشمند‬ ‫می باشدکه ابزار و سامانه های حمل و نقل هوشمند‬ ‫با افزایش بهره وری امکانات موجود و با جمع اوری‬ ‫اطالعات ترافیکی سعی در مدیریت بهینه ترافیک‬ ‫محورها و ارتقاء شرایط ایمنی تردد در انها دارد‪​.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده‬ ‫ای اسـتان مازنـدران گفـت‪ :‬بیـش از ‪280‬‬ ‫سـامانه حمل و نقل هوشمند در محورهای‬ ‫اسـتان مازنـدران فعال می باشـند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان‬ ‫مازندران‪،‬مهنـدس عباسـعلی نجفی ضمن‬ ‫اعلام ایـن خبـر افـزود ‪ :‬این سـامانه های‬ ‫هوشـمند شـامل تردد شـمار‪،‬دوربین های‬ ‫نظارتی‪،‬تابلـوی ترافیـک نما و پیـام متغیر‬ ‫‪،‬سـامانه هـای ثبـت تخلف‪ ،‬سـرعت زمان‬ ‫سـفر و ایسـتگاههای تکرار کننـده و ثابت‬ ‫بیسـیم و بیـش از ‪ 310‬سـامانه ردیـاب‬ ‫خودرویـی می باشـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه عملکـرد ایـن اداره کل‬ ‫در سـال گذشـته در خصـوص هوشـمند‬ ‫سـازی حمل و نقل جاده ای اسـتان اشـاره‬ ‫و اظهـار داشـت‪ :‬نصـب ‪ 48‬دکل سـامانه‬ ‫هـای ثبـت تخلـف سـرعت؛ نصـب بیـش‬ ‫از ‪100‬دسـتگاه ردیـاب بـر روی ماشـین‬ ‫خبر‬ ‫االت راهـداری ؛نصـب و بهـره بـرداری از‬ ‫‪ 6‬دسـتگاه تـردد شـمار جدید ؛بازسـازی و‬ ‫بهـره بـرداری از ‪ 4‬تابلوی پیـام متغیر؛ثبت‬ ‫حـدود ‪ 11/100‬مـورد در سـامانه جامـع‬ ‫مدیریـت سـوانح و حوادث جاده ای کشـور‬ ‫؛بـه روز رسـانی‪،‬بیش از ‪6000‬مرتبـه‬ ‫سـامانه گویای ‪ 141‬از جملـه اقدامات این‬ ‫اداره کل در حـوزه حمـل و نقل هوشـمند‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده‬ ‫ای اسـتان خاطرنشـان سـاخت‪:‬یکی از‬ ‫راهکارهـای حـل معضلات و مشـکالت‬ ‫شـبکه حمـل و نقل جـاده ای نظیـر تراکم‬ ‫ترافیـک و ایمنـی اسـتفاده از روش هـای‬ ‫نویـن حمـل و نقل هوشـمند می باشـدکه‬ ‫ابـزار و سـامانه های حمل و نقل هوشـمند‬ ‫بـا افزایـش بهـره وری امکانات موجـود و با‬ ‫جمـع اوری اطالعـات ترافیکـی سـعی در‬ ‫مدیریـت بهینـه ترافیـک محورهـا و ارتقاء‬ ‫شـرایط ایمنـی تـردد در انهـا دارد‪​.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب استان مازندران‪:‬‬ ‫قدردان تالش حرفه ای و حساس روابط عمومی ها هستیم‬ ‫مدیرعامـل ابفـا اسـتان مازنـدران در پیامـی بـه‬ ‫مناسـبت روز جهانـی ارتباطـات و روابـط عمومی‪،‬‬ ‫بـا بیان اینکه روابط عمومی ها پیشـانی سـازمانها‪،‬‬ ‫شـرکتها و نهادهای مختلـف در انعکاس فعالیتهای‬ ‫صـورت گرفتـه هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬قـدردان تلاش‬ ‫حرفـه ای و حسـاس روابـط عمومـی هـا بـه ویژه‬ ‫در شـرایط کنونی هسـتیم‪.‬‬ ‫به گزارش شـرکت اب وفاضالب اسـتان مازندران‪،‬‬ ‫در متـن پیـام مهندس مجید عبدالهی امده اسـت‪:‬‬ ‫پایان ماه رمضان اتمام معافیت جرائم معاینه فنی خودرو است‬ ‫هموطنـان عزبـز جهـت جلوگیـری از اتلاف وقت‬ ‫و ترافیـک احتمالـی می تواننـد از هـم اکنـون بـه‬ ‫مراکز معاینه فنی مجاز در سراسـر کشـور مراجعه‬ ‫کننـد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬مالـکان و رانندگان محترم‬ ‫می تواننـد بـا مراجعه به سـامانه ‪www.symfa.‬‬ ‫‪ ir‬نسـبت بـه انتخاب مـر کز معاینه فنـی مجاز در‬ ‫هر یک از شـهرهای کشـور که در سـامانه سـیمفا‬ ‫ادرس و تلفـن انها درج شـده اسـت قبل از حضور‬ ‫از وضعیـت اعتبـار گواهـی معاینـه فنـی خـودرو‬ ‫خـود و همچنیـن بـا تمـاس بـه مرکـز مـورد نظر‬ ‫از وضعیـت شـلوغی و یـا نوبت دهی بـرای معاینه‬ ‫فنـی خـودرو های خـود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن صنفی مراکـز معاینه فنـی خودرو‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکـه معاینـه فنی خـودرو را‬ ‫جـدی بگیریـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬طبـق امـار‬ ‫پزشـکی قانونـی در ‪ ۱۰‬مـاه سـال ‪ ۹۸‬شـاهد فوت‬ ‫حـدود ‪ ۱۵‬هـزار نفـر در تصادفـات بودیـم و بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۷‬هـزار نفـر نیـز مصـدوم شـدند‪.‬‬ ‫دبیـر کانـون انجمن هـای صنفـی مراکـز معاینـه‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫اراضی شالیزاری مازندران نوسازی و تجهیز می شود‬ ‫به راسـتی که کارکنـان روابط عمومی ها پیشـانی‬ ‫سـازمانها‪ ،‬شـرکتها و نهـاد هـای مختلـف در‬ ‫انعـکاس فعالیتهـای صـورت گرفته هسـتند و این‬ ‫خدمـات ارزشـمند‪ ،‬تالش حرفه ای و حسـاس که‬ ‫بـه منظـور تنویـر افکار عمومی و تسـهیل خدمت‬ ‫رسـانی بـه مـردم صورت مـی گیـرد‪ ،‬قابـل تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫امسـال روز جهانـی ارتباطـات و روابـط عمومی به‬ ‫دلیـل همزمانـی بـا شـیوع ویـروس کرونـا اهمیت‬ ‫دوچندانـی یافتـه اسـت چـرا کـه انتشـار تمامـی‬ ‫اخبـار ‪ ،‬اطالعات و اموزشـهای پیشـگیرانه مربوط‬ ‫بـه ایـن بیمـاری از درگاه روابـط عمومـی و دنیای‬ ‫ارتباطـات به دسـت مخاطـب می رسـد و کوتاهی‬ ‫در اطلاع رسـانی ان‪ ،‬تاثیرات جبـران ناپذیری به‬ ‫بار خواهـد اورد‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تبریـک روز ارتباطـات و روابـط‬ ‫عمومـی به همه مدیـران و پرسـنل روابط عمومی‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و اصحـاب رسـانه اسـتان‪،‬‬ ‫توفیـق روزافـزون همـه ایـن عزیـزان را درجهـت‬ ‫تحقـق اهـداف متعالـی نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی از درگاه بـاری تعالـی مسـئلت مـی نمایـم‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی مراکز معاینه فنی کشور‪:‬‬ ‫فنـی کشـور گفـت‪ :‬خودروهایـی که بـدون معاینه‬ ‫فنـی تـردد کننـد روزانـه ‪ ۵۰‬هـزار تومان توسـط‬ ‫پلیـس راهـور و دوربیـن های مکانیـزه ثبت تخلف‬ ‫جریمـه خواهند شـد‪.‬جعفریان ادامه داد‪ :‬براسـاس‬ ‫قانـون هـوای پـاک مـدت معافیـت معاینـه فنـی‬ ‫بـرای خودروهـای شـخصی (اعـم از داخلـی و‬ ‫وارداتـی) ‪ ۴‬سـال اسـت از اینـرو خودروهای صفر‬ ‫کیلومتـر بـا پالک شـخصی بـه مدت ‪ ۴‬سـال بعد‬ ‫از سـال سـاخت ان از انجـام معاینـه فنـی معـاف‬ ‫هسـتند و خودروهـای با پالک عمومی تا یکسـال‬ ‫از سـال ساختشـان معاف بوده و بعـد از اتمام این‬ ‫مـدت‪ ،‬ملـزم بـه دریافـت گواهـی معاینـه فنـی از‬ ‫مراکـز مجاز هسـتند‪.‬‬ ‫وی در پایـان یاداور شـد‪ :‬دارا بـودن گواهی معاینه‬ ‫فنی برای فروشـندگان و خریـدارن محترم خودرو‬ ‫جهـت نقـل و انتقـاالت خـودرو الزامی سـت‬ ‫بنابرایـن بایـد قبـل از مراجعـه بـه مراکـز تعویض‬ ‫پلاک نسـبت بـه اخـذ گواهـی معاینه فنـی اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عزیزاله شـهیدی فر در جلسـه جهـش تولید در‬ ‫بخـش کشـاورزی بـا اشـاره بـه تهیـه ‪ ۲۲‬پروژه‬ ‫جهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی در اسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬انجام نشـاء مکانیزه‪ ،‬تولید گوشـت قرمز‪،‬‬ ‫پـرورش ماهیـان خاویاری‪ ،‬توسـعه ابخیزداری و‬ ‫الیروبـی اببندان هـا از موضوعات مهـم در حوزه‬ ‫کشـاورزی اسـت که باید در سـال جهـش تولید‬ ‫توجه بیشـتری نسـبت به ان داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬توسعه صادرات محصوالت‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬افزایش بهره وری مصرف اب‪ ،‬توسـعه‬ ‫و تکمیـل زنجیـره تولید محصوالت کشـاورزی و‬ ‫افزایـش کمی و کیفـی محصوالت کشـاورزی از‬ ‫موضوعاتی اسـت کـه باید در تدویـن برنامه های‬ ‫جهـش تولید مدنظر قـرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬زهکشـی اراضـی کشـاورزی‪،‬‬ ‫تجهیـز و نوسـازی اراضـی کشـاورزی‪ ،‬الیروبـی‬ ‫و بهسـازی اببندان هـا‪ ،‬اجـرای سـایت های‬ ‫اموزشـی مزرعـه ای‪ ،‬ابخیـزداری و حفاظـت از‬ ‫خـاک‪ ،‬ارتقـا بهـره وری مراکـز ابـزی پـروری از‬ ‫طریـق مکانیزاسـیون و احـداث پایانـه صادراتی‬ ‫محصـوالت شـیالتی از جملـه پروژه هـای‬ ‫زیرسـاختی بـرای رسـیدن بـه جهـش تولید در‬ ‫بخـش کشـاورزی اسـت‪.‬‬ ‫شـهیدی فر ادامـه داد‪ :‬توسـعه باغـات و گیاهـان‬ ‫دارویـی در اراضـی شـیبدار‪ ،‬اصلاح و بازسـازی‬ ‫باغـات مرکبـات‪ ،‬اصلاح و بازسـازی باغـات‬ ‫کیـوی‪ ،‬افزایـش تولیـد برنـج‪ ،‬افزایـش تولیـد‬ ‫گنـدم‪ ،‬افزایش تولیـد دانه های روغنی و توسـعه‬ ‫کشـت مکانیـزه برنـج از دیگـر پروژه هایی اسـت‬ ‫کـه در سـال جهـش تولیـد بایـد بـه ان دسـت‬ ‫پیـدا کنیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اصلاح نـژاد دام سـبک‪ ،‬احیـا و‬ ‫توسـعه نوغانـداری‪ ،‬احـداث پایانـه صادراتـی‬ ‫محصوالت شـیالتی‪ ،‬پـرورش ماهیـان خاویاری‪،‬‬ ‫صیـد ماهـی کیلکا از اعمـاق بیـش از ‪ ۲۰۰‬متر‪،‬‬ ‫ارتقـای بهـره وری مراکـز ابزی پـروری از طریق‬ ‫مکانیزاسـیون‪ ،‬توسـعه پرورش ماهـی در دریا از‬ ‫دیگـر پروژه هـای حوزه دام و طیور و شـیالت در‬ ‫سـال جهـش تولید اسـت‪.‬‬ ‫تعریف نادرست روابط عمومی‬ ‫در دستگاه های دولتی‬ ‫نگاهـی بـه فعالیـت واحدهـای روابـط عمومـی در‬ ‫دسـتگاه های اداری مازنـدران نشـان می دهـد کـه‬ ‫ایـن واحدهـا کمـاکان ماننـد گذشـته بـه عنـوان یک‬ ‫واحـد جزئـی اداری در ادارات دیـده می شـوند و در‬ ‫خوشـبینانه ترین حالـت عملکـردی جز انتشـار برخی‬ ‫خبرهـای مربـوط بـه ان اداره یـا تبریـک و تسـلیت‬ ‫گفتـن مناسـبت ها ندارنـد‪.‬‬ ‫امـروز در تقویم بین الملل به نـام روز جهانی ارتباطات‬ ‫و روابـط عمومـی نامگـذاری شـده اسـت‪ .‬روزی بـرای‬ ‫گرامیداشـت دانشـی کـه حتـی از ان بـه عنـوان هنر‬ ‫هشـتم یـاد می کنند تـا اهمیـت روابط عمومـی را در‬ ‫جهان امروز بیشـتر نشـان دهند‪ .‬بر همین اسـاس نیز‬ ‫دانش روابط عمومی امروز در کشـورهای توسـعه یافته‬ ‫نـه فقـط یـک واحـد و جزئـی اداری از یـک نهـاد یـا‬ ‫دسـتگاه‪ ،‬بلکـه یـک واحـد پژوهشـگر و بـا نفـوذ در‬ ‫جامعـه هدف اسـت کـه روی تصمیم گیری هـای کلی‬ ‫سـازمانی و نهـادی تاثیـر می گـذارد‪ .‬بـه عبـارت دیگر‬ ‫روابـط عمومی هـا بال هـای اصلی تمـام واحدهای یک‬ ‫مجموعه محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫در تعریـف کلـی دانـش روابـط عمومـی یـا ‪Public‬‬ ‫‪ Relations‬از ان بـه عنـوان دانـش مدیریت چرخه‬ ‫اطالعـات بیـن فرد یـا سـازمان در هر حـوزه ای مانند‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬دولتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬اجتماعی و حتی‬ ‫مردم نهـاد و خصوصـی یـاد شـده اسـت‪ .‬دانشـی کـه‬ ‫هـدف ان همانطـور کـه از نامـش بـر می ایـد‪ ،‬ایجـاد‬ ‫اتصـال مفیـد و اثربخش بیـن یک مجموعه بـا جامعه‬ ‫هـدف‪ ،‬بـر اسـاس انالیـز داده های گـرداوری شـده از‬ ‫یـک نهـاد و همچنیـن مخاطبان اسـت‪.‬‬ ‫بـه عبارتـی سـاده تر روابـط عمومی در عیـن حال که‬ ‫بایـد اطالعـات‪ ،‬تجـارب و دسـتاوردهای یک موسسـه‬ ‫یـا نهـاد را بـه جامعـه انتقال دهـد‪ ،‬نباید از شناسـایی‬ ‫خواسـته ها‪ ،‬سلایق و انتقادهـای جامعـه هـدف ان‬ ‫مجموعـه یـا نهـاد نیـز غافل شـود‪ .‬بـر همین اسـاس‬ ‫روابـط عمومی هـا در نقطـه ای بیـن جامعه و هـر نهاد‬ ‫قـرار دارنـد و بایـد در مسـیری قـدم پیـش برونـد که‬ ‫منافـع مشـترک هـر دو طـرف را تامیـن کند‪.‬‬ ‫روزمرگی های یک واحد اداری‬ ‫امـا ان چـه کـه در عملکـرد بسـیاری از واحدهـای‬ ‫ی دسـتگاه های اداری مازنـدران دیـده‬ ‫ط عمومـ ‬ ‫روابـ ‬ ‫می شـود‪ ،‬فرایندی صرفا اداری اسـت که سـبب شـده‬ ‫ایـن واحـد مهـم و اثرگـذار بـه واحـدی کم اثـر با یک‬ ‫سـری فعالیت هـای روتیـن و روزمـره تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫اگـر هـم اقدامـی در عمـده واحدهـای روابـط عمومی‬ ‫ادارات مازنـدران انجـام می شـود نهایتـاً بـه انتشـار‬ ‫اخبـار نشسـت ها و بازدیدهـا در پورتـال اطالع رسـانی‬ ‫ایـن نهادهاسـت که البتـه بسـیاری از روابط عمومی ها‬ ‫همیـن را هـم انجـام نمی دهنـد و فـارغ از ان چـه‬ ‫کـه دانـش روابـط عمومـی بـر ان تاکیـد دارد‪ ،‬بـه‬ ‫روزمرگی هـای اداری خـود مشـغول اند‪.‬‬ ‫روابـط عمومی هـا در نقطـه ای بیـن جامعه و هـر نهاد‬ ‫قـرار دارنـد و بایـد در مسـیری قـدم پیـش برونـد که‬ ‫منافـع مشـترک هـر دو طـرف را تامیـن کند‪.‬‬ ‫بخـش مهمـی از ارتباطـات واحدهـای روابـط عمومی‬ ‫در ادارات مازنـدران صرفـا محـدود بـه دایـره ارتباطی‬ ‫مدیـران و روابـط بیـن دسـتگاهی و همچنیـن ارتباط‬ ‫بـا رسانه هاسـت‪ .‬در حالـی کـه عمومـی بـودن روابـط‬ ‫در ایـن فعالیـت بـر توجـه ویـژه بـه جامعـه مخاطـب‬ ‫تاکیـد دارد‪ .‬بـه بیـان سـاده تر روابـط عمومی هـا در‬ ‫دسـتگاه ها و ادارات مازنـدران تبدیـل بـه واحدهـای‬ ‫روابـط اختصاصـی مدیـران و رسـانه هایی شـده اند که‬ ‫از قضـا بخـش زیـادی از جامعـه حتی با این رسـانه ها‬ ‫نیـز دیگـر ارتباط نـدارد‪.‬‬ ‫بیگانگی عمومی با روابط عمومی‬ ‫پـرس و جویـی سـاده از شـهروندان در شـهرهای‬ ‫مختلـف مازنـدران ایـن موضـوع را اثبـات می کنـد‬ ‫کـه واحدهـای روابـط عمومی چقـدر از عمـوم جامعه‬ ‫فاصلـه دارنـد و حتـی بسـیاری از مردم خبـر از وجود‬ ‫چنیـن واحـدی در ادارات ندارنـد‪« .‬بهـزاد صمـدی»‬ ‫یکـی از شـهروندان قائمشـهر اسـت کـه می گویـد بـا‬ ‫وجـود رفت وامـد زیـادش بـه ادارات و دسـتگاه های‬ ‫مختلـف طـی سـال های اخیـر هیـچ وقـت ارتباطی با‬ ‫روابـط عمومـی نداشـت و وجـود ایـن واحد به چشـم ‬ ‫او نیامـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن شـهروند معتقـد اسـت کـه روابـط عمومی هـا‬ ‫در ادارات مازنـدران صرفـا بـه تهیـه جـدول امـاری‬ ‫و عملکـردی و همچنیـن نصـب بنرهـای مناسـبتی‬ ‫مشـغول هسـتند و در فعالیت شـان عملکـردی کـه‬ ‫ارتبـاط مسـتقیم بـا عمـوم جامعه داشـته باشـد دیده‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫ایـن اظهـارات را می تـوان از شـهروندان سـایر نقـاط‬ ‫اسـتان هم شـنید‪« .‬رضا سـاالریان» شـهروند سـاکن‬ ‫نـور نیـز در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـه همیـن‬ ‫موضـوع اشـاره می کنـد و معتقـد اسـت کـه روابـط‬ ‫عمومی هـا در بیـن بسـیاری از مـردم حتـی شـناخته‬ ‫شـده هم نیسـتند و تالشـی هم برای دیده شـدن در‬ ‫جامعـه نمی کننـد‪.‬‬ ‫ان چـه کـه در عملکـرد بسـیاری از واحدهـای روابـط ‬ ‫ی دسـتگاه های اداری مازنـدران دیده می شـود‪،‬‬ ‫عمومـ ‬ ‫فراینـدی صرفـا اداری اسـت کـه سـبب شـده ایـن‬ ‫واحـد مهـم و اثرگـذار به واحـدی کم اثر با یک سـری‬ ‫فعالیت هـای روتیـن و روزمـره تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫یکـی دیگـر از شـهروندان مازندرانـی سـاکن نوشـهر‬ ‫نیـز بـر ایـن باور اسـت کـه واحدهـای روابـط عمومی‬ ‫ادارات بخش هایـی صرفـا تشـریفاتی هسـتند کـه بـا‬ ‫ایـن شـرایط کنونی شـان اگـر وجـود نداشـته باشـند‬ ‫هـم اتفاقـی نمی افتـد‪« .‬مریم خزایـی» می گویـد‪ :‬اگر‬ ‫تمـام کار روابـط عمومـی تولیـد خبـر از فعالیت هـای‬ ‫یـک اداره اسـت پـس چـرا نـام ان را روابـط عمومـی‬ ‫گذاشـته اند؟ ایـن کار واحـد رسـانه اسـت‪ .‬ضمـن این‬ ‫که عملکردی یکسـویه محسـوب می شـود و مشخص‬ ‫نیسـت کـه در ایـن رونـد جـای دیـدگاه مردمـی‬ ‫کجا ست ‪.‬‬ ‫اظهارنظرهـا دربـاره واحدهـای روابـط عمومـی‬ ‫دسـتگاه های دولتـی و ادارات و نهادهـا متعـدد‪ ،‬امـا‬ ‫مشـابه اسـت‪ .‬تقریبـا همـه افرادی کـه تا حـدودی با‬ ‫ادارات سـر و کار دارنـد‪ ،‬نگاه شـان بـه واحدهای روابط‬ ‫عمومی مشـابه و منتقدانه اسـت‪ .‬البته در بین عده ای‬ ‫از اقشـار عـادی و متوسـط جامعـه کـه شـاید کمتـر‬ ‫گذرشـان بـه ادارات بـرای امور اداری بیفتـد‪ ،‬حتی نام‬ ‫«روابـط عمومـی» هـم غریبـه اسـت‪.‬ایرنا ‪...‬ادامـه دارد‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 28/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪608‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۱۵‬درصد دانش اموزان‬ ‫گلستانی برای رفع اشکال در‬ ‫مدارس حاضر شدند‬ ‫احسـان گوهـری راد اظهارکـرد‪ :‬مدارس گلسـتان‬ ‫از امـروز (شـنبه) بازگشـایی شـده و طبـق روال‬ ‫قبـل در دو شـیفت صبـح و عصـر برقـرار اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امـروز ‪ ۱۵‬درصـد دانش امـوزان برای‬ ‫رفع اشـکال در مـدارس حضور یافتـه که اکثریت‬ ‫انهـا را دانـش امـوزان دوره ابتدایـی تشـکیل می‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫گوهـری راد بیـان کـرد‪ :‬دانـش اموزان با ماسـک‬ ‫و دسـتکش وارد شـده و بیـش تـر انهـا مـواد‬ ‫ضدعفونـی کننـده دسـت هـم بـه همـراه داشـتند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مـواد ضدعفونـی کننـده در‬ ‫مـدارس هم وجـود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ضدعفونی مدارس‬ ‫هـم بـه طور کامل انجام شـده و برای ایـن کار دو‬ ‫میلیـارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان از اعتبارات وزارتی‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلیـون تومـان از اعتبارات اسـتانی هزینه‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫گوهـری راد بـا تاکیـد بـر اینکـه اگر مـدارس باز‬ ‫باشـند‪ ،‬ضدعفونـی هـم اسـتمرار دارد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫پروسـه یـک ماهـه بـرای بازگشـایی مـدارس در‬ ‫نظـر گرفتـه شـده و البتـه بعـد از گذشـت یـک‬ ‫هفتـه و بررسـی وضعیـت دانـش امـوزان و کتب‬ ‫درسـی ممکـن اسـت شـورای مدرسـه تصمیـم‬ ‫بگیـرد کـه اتمـام بازگشـایی را اعلام کنـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬امتحانـات دو پایـه دوازدهـم‬ ‫و نهـم بـه صـورت حضـوری و سـایر پایـه هـا بـه‬ ‫صـورت غیرحضـوری از طریق شـاد انجـام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گ و ه ـری راد تاکیـد کـرد کـه ایـن بازگشـایی‬ ‫صرفـاً بـرای رفع اشـکال بـوده و تدریسـی صورت‬ ‫نخواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫تحول گرگان با گردشگری‬ ‫هزارپیچ‪/‬سرعت اجرای‬ ‫پروژه های شهری ُکند است‬ ‫موضوعـات شـهری و تصمیـم گیـری هـا در این‬ ‫زمینـه بـه دلیـل اینکـه بـا منافـع شـهر و مـردم‬ ‫سـروکار دارنـد‪ ،‬یکـی خطیرترین مقوالتی اسـت‬ ‫کـه همـواره بایـد بـه ان توجـه کرد‪.‬‬ ‫بهـره گیـری از نیروهای متخصـص و جوان‪ ،‬دقت‬ ‫در اجـرای پروژه هـا و در نظـر گرفتـن اولویت هـا‬ ‫می تواند شـهر را در مسـیر پیشـرفت قـرار دهد‪.‬‬ ‫دقـت‪ ،‬سـرعت و کیفیـت سـه اصـل ضـروری در‬ ‫صیانـت از بیـت المـال در حین طراحـی و اجرای‬ ‫پروژه هـا اسـت‪.‬حدود سـه سـال از عمـر شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان می گـذرد و بررسـی ایـن‬ ‫مـوارد سـبب شـد‪ ،‬خبرگـزاری مهـر نشسـتی بـا‬ ‫رئیـس کمیسـیون عمـران حمـل و نقل شـهری‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گـرگان انجـام دهـد‪،‬‬ ‫سـیدمحمد مرتضـوی در خبرگـزاری مهـر حاضر‬ ‫و بـه سـواالت خبرنـگاران پاسـخ داد کـه در ایـن‬ ‫ذیـل خواهـد امد‪.‬‬ ‫* در اجـرای برخـی از پروژه های مصوب در شـورا‬ ‫تاخیر وجود دارد‪ ،‬علت ان چیسـت؟‬ ‫مصوبـات بـرای شـورا اهمیـت دارد‪ ،‬زمانـی کـه‬ ‫ایـده ای در انجـام یـک پـروژه (بـه صـورت طـرح‬ ‫یـا الیحـه) شـکل م ی گیـرد‪ ،‬زمـان و سـرعت‬ ‫رسـیدگی بـه ان هـم مهـم می شـود‪.‬‬ ‫براسـاس انچـه در بودجـه سـالیانه شـهرداری‬ ‫می ایـد غالباً شـهرداری اقدام به طـرح و برگزاری‬ ‫فراینـد مناقصـه می کنـد کـه ممکن اسـت زمان‬ ‫بـر شود‪.‬یکسـری موانع اداری برای سـرعت گیری‬ ‫در پیـش روی مـا قـرار دارد و بایـد سـعی کنیـم‬ ‫ایـن موانـع را در حد امـکان رفع کنیـم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثـال‪ ،‬قراردادهایـی کـه در مباحـث عمرانـی بـا‬ ‫پیمانـکاران بسـته می شـود‪ ،‬بـا قید جزئیـات و به‬ ‫صـورت توافقـی شـکل می گیـرد و ممکـن اسـت‬ ‫تغییراتـی در قراردادهـا بـه وجـود امـده و ایـن‬ ‫تغییـرات مانـع از ان شـود کـه انچـه کـه مصوب‬ ‫شـده بـه سـرعت در فراینـد اجرایـی قرارگیرد‪.‬‬ ‫از دیگـر موانـع‪ ،‬مبحـث مالـی و تامیـن منابـع‬ ‫اسـت؛ بخـش قابـل توجهـی از منابـع عمرانـی از‬ ‫ناحیـه تهاتر و اسـتفاده از امالک سـرمایه گذاری‬ ‫شـهرداری تامین می شـود ولی معمول این اسـت‬ ‫کـه در فراینـد مناقصـه‪ ،‬ملکی که تهاتر می شـود‪،‬‬ ‫را قیـد نمی کنیـم و ان را بعـد از انتخاب پیمانکار‬ ‫و تاییـد ان انجـام می دهیـم؛ حصـول ایـن توافق‬ ‫هـم بـه نوعـی کار را ُکنـد می کند‪.‬‬ ‫بودجـه کمیسـیون ها بـه انـدازه ای نیسـت کـه‬ ‫محاسـبات مشـاور پروژه را بررسـی کننـداز دیگر‬ ‫عواملـی کـه بـه صورت سـرعت گیر مطـرح بوده‪،‬‬ ‫مبحـث افزایـش قیمت هـا اسـت‪ .‬بعـد از انجـام‬ ‫مناقصـه و برنـده شـدن پیمانـکار‪ ،‬شـهرداری در‬ ‫رد و یـا قبـول برنـده‪ ،‬مجـاز بـوده و ممکن اسـت‬ ‫شـورای شـهر هم ان را نپذیرد‪.‬ایـن فرایند حداقل‬ ‫سـه مـاه طول می کشـد و تغییـرات و تـورم در بازار‬ ‫ایجـاد می شـود؛ در برخـی از موارد ایـن تغییرات به‬ ‫انـدازه ای ایجـاد می شـود کـه پیمانـکار از ادامه کار‬ ‫منصـرف می شـود‪.‬البته بخش هایـی از کار هـم در‬ ‫اختیـار ما اسـت و مـا باید پـروژه محور بـه موضوع‬ ‫نـگاه کـرده و بـرای فراینـد اجرایـی پروژه هایـی‬ ‫کـه حسـاس و کلیـدی هسـتند برنامه هـای خـاص‬ ‫داشـته باشـیم و انهـا را شـتاب و سـرعت دهیـم‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫شب قدر ‪ ،‬بهار تفکر‬ ‫پـای درس بـزرگان دیـن و شـریعت همـواره اموختیم شـب‬ ‫قـدر را بایـد قـدر دانسـت ‪ ،‬بهار توبه اسـت ‪« ،‬خیـر من الف‬ ‫شـهر» اسـت ‪ ،‬توفیـق در توبه اسـت کـه عبارت اسـت از به‬ ‫خـود امـدن و در پیـش خـود و خداونـد ‪ ،‬شـخصیت خود را‬ ‫عریـان نهادن و دفتر گذشـته ی خـود را ورق زدن و در برابر‬ ‫خـود عصیـان کـردن و از افـراط و تفریـط هـا ندامت حاصل‬ ‫کردن‪....‬‬ ‫بـزرگان و اندیشـمندان عالم تشـیع به نقل از ایـات و روایات‬ ‫سفارشـات زیـادی بـه طلـب مغفـرت از خـدا در شـب های‬ ‫قـدر کـرده انـد در کنـار ایـن‪ ،‬توصیه بـر زیارت سیدالشـهدا‬ ‫و توسـل بـه حضـرت صاحـب الزمان نیز وارد شـده اسـت‪.‬‬ ‫یکـی دیگـر از توصیـه هـای مهمـی کـه در ایـن شـب به ما‬ ‫شـده اسـت و مکتـب اسلام اهمیـت زیـادی بـرای ان قائل‬ ‫اسـت‪" ،‬تفکـر" اسـت ‪ ،‬تفکـر و تدبـر و تعلـق و اندیشـیدن‬ ‫و دوری از جهـل و نادانـی و خموشـی از غایـت هـای غایـی‬ ‫اسلام اسـت تا مسـلمان بازیچه و ملعبه دسـت یکسری سو‬ ‫اسـتفاده گر نشـود‪.‬‬ ‫در المراقبـات مرحـوم میرزا جواد ملکـی تبریزی می خوانیم‬ ‫در ایـن شـب انسـان وقـت مناسـبی کـه در ان خـواب الود‬ ‫نباشـد و سـیر و گرسـنه نباشـد و موانـع دیگـری نباشـد را‬ ‫برای تفکر در امر معاد و خداشناسـی و سرنوشـت اختصاص‬ ‫دهـد فلـذا بایـد برای تفکـر وقت مناسـبی را جـدا کند‪.‬‬ ‫دکتـر عبدالکریـم سـروش مـی گوید شـب قدر تـا حدودی‬ ‫شـخصی اسـت و بسـتگی بـه احـواالت روحـی دارد ‪ ،‬یعنـی‬ ‫بسـته بـه روحیـه و احـواالت معنـوی و روح ادمـی برایـش‬ ‫شـب قـدر رخ می دهد ‪ ،‬چه بسـا بـرای برخی پیـش از دهه‬ ‫سـوم رمضـان حاصـل شـود و چه بسـا بـرای برخـی حاصل‬ ‫نشـود به هیچ وجـه‪....‬‬ ‫در ادامـه بـه تفسـیر غزلـی از حضـرت جالل الدیـن محمـد‬ ‫بلخـی بـا نگاهی به سـخنرانی عبدالکریم سـروش در یکی از‬ ‫لیالـی قـدر مـی پردازیـم‪ ،‬تا لختی در اشـاعه و پاشـیدن بذر‬ ‫تفکر و تفکر در باب خداشناسـی و توحید سـهیم باشـیم‪ ،‬در‬ ‫غزلـی از جنـاب موالنـای امده اسـت‪ :‬حیلت رها کن عاشـقا‬ ‫دیوانـه شـو دیوانه شـو‪/‬و انـدر دل اتش درا پروانه شـو پروانه‬ ‫شـو(الی اخـر‪ )...‬موالنـا در ایـن غـزل هـم احوال عاشـقان را‬ ‫مـی گویـد و هـم مـواردی از سـلوک را بـا دیگـران در میان‬ ‫مـی گـذارد و دنیا را از چشـم دیگری به ادمی نشـان میدهد‬ ‫‪ ،‬مولـوی رهایـی را در عشـق بـه انسـان توصیـه مـی کند و‬ ‫رهایـی از تعلقـات دنیـوی‪ ...‬حیلـه در کلمات مولـوی گاهی‬ ‫بـه فرهنـگ تعبیر مـی شـود‪ .‬و در کالم حضـرت موالنا تنها‬ ‫راه رسـیدن ادمـی بـه خداونـد مردن اسـت و البتـه مقصود‬ ‫از مـردن مـرگ قبـل مرگ اسـت و نوعـی رسـتاخیز را بیان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حیلـت رها کـن عاشـقا ؛ کار تو حیله کردن نیسـت‬ ‫‪ ،‬رها کـردن حیله و فرهنگ کار توسـت‪.‬‬ ‫دیوانـه شـو دیوانـه شـو؛ دیوانگـی مقصـود حضـرت موالنـا‬ ‫دیوانگـی فراتـر از عقـل اسـت کـه البتـه بـاز نوعـی بـی‬ ‫عقلیسـت ولـی یـک بـی عقلـی متعالـی مقصـود اسـت‪.‬‬ ‫ونـدر دل اتـش درا ‪ ،‬پروانـه شـو پروانه شـو ؛ موالنا بر عکس‬ ‫حافظ ‪ ،‬معتقد اسـت در عشـق از ابتدا اتش اسـت اما خوب‬ ‫که تامل کنیم حاصل این ژرف اندیشـی گلسـتان اسـت‪.‬‬ ‫هـم خویـش را بیگانه کـن هم خانـه را ویرانـه کن‪/‬وانگه بیا‬ ‫بـا عاشـقان هم خانه شـو هم خانه شـو؛ خویـش را می توان‬ ‫"خـود" یـا "اقـوام" در نظـر گرفـت ‪ ،‬ویرانـی هـم مقصود‬ ‫خرابـی قبـل ابادیسـت و یـا ویرانـی به تعبیـر موالنـا تعبیر‬ ‫شتریسـت که وارد مرغی میشـود ‪ ،‬میهمان فربه ای که وارد‬ ‫خانـه کوچـک و تنگـی میشـود کـه در مراحل اخر سـلوک‬ ‫رخ میدهـد‪ .‬و انجاسـت کـه مولوی میگوید انگاه با عاشـقان‬ ‫هـم خانـه شـو‪...‬رو سـینه را چـون سـینه ها هفـت اب شـو‬ ‫از کینه ها‪/‬وانگـه شـراب عشـق را پیمانـه شـو پیمانـه شـو؛‬ ‫در قـران امـده اسـت وقتی بهشـتیان وارد بهشـت شـده اند‬ ‫سـینه شـان را از همـه کینـه هـا و پلیـدی هـا و زنـگار هـا‬ ‫و اعوجـاج هـا مـی شـوییم و اصلا ایـن خود بهشـت اسـت‪.‬‬ ‫موالنـا مـی گویـد وقتـی کـه خـوب سـینه ات را از کینـه‬ ‫شسـتی تـازه ایـن سـینه پیمانـه ای مـی شـود کـه میتوان‬ ‫شـراب عشـق را درش ریخت‪(.‬سـینه دوم هم احتماالً چیزی‬ ‫شـبیه به سـینی امـروزی باشـد)باید کـه جمله جان شـوی‬ ‫تـا الیـق جانـان شـوی‪/‬گر سـوی مسـتان مـی روی مسـتانه‬ ‫شـو مسـتانه شـو؛ بـرای فهـم یـک چیـز بایـد همجنـس و‬ ‫همدل با ان شـوی ‪ ،‬زمانی که رهسـپار مسـتان می شـوی ‪،‬‬ ‫مسـتانه برو‪...‬ان گوشـوار شـاهدان هم صحبت عارض شـده‪/‬‬ ‫ان گـوش و عـارض بایـدت دردانـه شـو دردانـه شـو؛ وقتـی‬ ‫گوشـواره زیبایـی هـم صحبـت چهره دلبـر می شـود تو هم‬ ‫اگـر ان را میخواهـی بایـد ُدر باشـی ‪ ،‬مثـل بیـت قبـل بـه‬ ‫همجنسـی و هـم نوعـی اشـاره دارد‪.‬چـون جـان تو شـد در‬ ‫هـوا ز افسـانه شـیرین ما‪/‬فانـی شـو و چون عاشـقان افسـانه‬ ‫شـو افسـانه شـو؛ وقتی از این افسـانه شـیرین ما احسـاس‬ ‫سـبکی و برکندگـی و پـرواز بـه تـو دسـت داد حاال افسـانه‬ ‫شـو(ذوب شـدن درکلمات‪،‬در سـخن)«کیف یاتـی النظم لی‬ ‫و القافیه؟‪/‬بعـد مـا ضعفت اصـول العافیه»تو لیلـه القبری برو‬ ‫تـا لیلـه القـدری شـوی‪/‬چون قـدر مـر ارواح را کاشـانه شـو‬ ‫کاشـانه شـو؛ شـبیه به شـب اول قبـر تاریک و وحشـتناکی‬ ‫بـرو تا شـبیه بـه لیله القدر سرشـار حیـات و معنویت و رفت‬ ‫امـد مالئـک شـوی ‪ ،‬مثل شـب قدر خانـه ارواح شـو ‪ ،‬اینجا‬ ‫مولـوی میگویـد نایسـت تا لیلـه القدر شـود تو خـودت باید‬ ‫شـب قـدر بشوی‪...‬اندیشـه ات جایـی رود وانگه تـو را ان جا‬ ‫کشـد‪/‬ز اندیشـه بگـذر چون قضا پیشـانه شـو پیشـانه شـو؛‬ ‫اندیشـه را مـی شـود فکـر یا غم تعبیـر کـرد (در فکر چیزی‬ ‫بـودن) ‪ ،‬تـو خودت بـر فکرت پیشـی نمیگیـری ‪ ،‬علی(علیه‬ ‫السلام) مـی فرماید‪ :‬مـردم از ترس خوارى به سـوى ذلّت و‬ ‫خـوارى مـى شـتابند و با این کار‪ ،‬پسـتى و حقـارت خویش‬ ‫را افزایـش مـی دهنـد‪ .‬موالنـا مـی گوید چـون قضا پیشـرو‬ ‫باش‪...‬‬ ‫قفلـی بـود میـل و هـوا بنهـاده بـر دل هـای ما‪/‬مفتـاح شـو‬ ‫مفتـاح را دندانـه شـو دندانـه شـو؛ گشـودن و گشـایش در‬ ‫بیـن عرفـای مـا جایـگاه ویـژه ای دارد و در تعابیر بسـیاری‬ ‫بـرای مثـال عشـق را چـون کلیدی بـرای باز کـردن قفل ها‬ ‫خواندنـد و یـا امثالهـم‪ ،‬در بیـت باال هم از گشـایش صحبت‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بنواخـت نـور مصطفـی ان اُسـتن حنانـه را‪/‬کمتـر ز چوبـی‬ ‫نیسـتی حنانـه شـو حنانـه شـو؛ اشـاره بـه داسـتانی دارد ‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫اُسـتن درختـی اسـت کـه پیامبـر اسلام (ص) بـه ان تکیه‬ ‫مـی داد و سـخنرانی مـی کـرد و بعـد از ان کـه مسـجدی‬ ‫و منبـری سـاخته شـد و پیغمبـر دیگـر بـر ان تکیـه نکـرد‬ ‫ایـن ستون(اسـتن) بـه تعبیر مولـوی به نالـه در امـد و‪ ....‬و‬ ‫در اینجـا اسـتن حنانـه منظـور همـان درخت ناله گر اسـت‬ ‫‪ ،‬اینجـا هـم موالنـا مـی گویـد ناله کـن تا مثـل اون درخت‬ ‫لطـف بـزرگان شـامل حال تـو نیز شـود‪.‬‬ ‫گوید سـلیمان مر تو را بشـنو لسـان الطیر را‪/‬دامـی و مرغ از‬ ‫تو رمد رو النه شـو رو النه شـو؛ زبان اشـارت (لسـان الطیر)‬ ‫زمانـی کاربـرد دارد کـه زبـان متعـارف ناتـوان اسـت ‪ ،‬زبانی‬ ‫کـه قابـل درک برای عموم مردم نیسـت‪ ...‬مولـوی می گوید‬ ‫وجـود تـو دام اسـت و اهـل منفعـت؛ تـا از این حالـت خارج‬ ‫نشـو ی مـرغ هـا از تو می رمنـد ‪ ،‬قران خواندنتـم برای رفع‬ ‫ملال اسـت ‪ ،‬در عالـم معنـا بایـد از منافـع و صیـد طلبـی‬ ‫فاصلـه بگیری‪...‬گـر چهـره بنمایـد صنـم پـر شـو از او چون‬ ‫اینه‪/‬ور زلف بگشـاید صنم رو شـانه شـو رو شـانه شو‪//‬تا کی‬ ‫دوشـاخه چـون رخـی تا کـی چو بیـذق کم تکی‪/‬تـا کی چو‬ ‫فرزیـن کژ روی فرزانه شـو فرزانه شـو؛ خدمتگـذار باش ‪ ،‬دانا‬ ‫شـو ‪ ،‬پر دان شـو ‪...‬‬ ‫شـکرانه دادی عشـق را از تحفه هـا و مال ها‪/‬هـل مـال را‬ ‫خـود را بـده شـکرانه شـو شـکرانه شـو؛ در مسـیر رسـیدن‬ ‫بـه محبـوب باید خیلـی چیزهـا را از دسـت داد ‪ ،‬چیزی که‬ ‫برایـت عزیـز تر اسـت را بایـد بدهـی ‪ ،‬اگر مال را مـی دادی‬ ‫و برایـت عزیـز نبـود حـاال بایـد جـان را بدهی‪...‬‬ ‫یـک مدتـی ارکان بـدی یک مدتـی حیـوان بدی‪/‬یک مدتی‬ ‫چون جان شـدی جانانه شـو جانانه شـو؛ ارکان به معنی اب‬ ‫و بـاد و خـاک و هـوا اسـت و اشـاره دارد به سـیر تکاملی به‬ ‫وجـود امـدن ادمـی که ابتـدا از جنـس خاک بـود و بعد به‬ ‫تـن گیاهـان رفـت و الی اخـر‪ ...‬یک مدتی چون جان شـدی‬ ‫اشـاره دارد بـه انسـان شـدن کـه بعـدش مـی گوید‪[:‬حـاال‬ ‫بـرو] جانانه شـو جانانه شـو یعنی جـان جان‪ ...‬چـون جنین‬ ‫بُـد ادمـی بُـد خـون غـذا‪/‬از نجـس پاکی بـرد مومن کـذا‪//‬از‬ ‫فطـام خون غذااش شـیر شـد‪/‬وز فطام شـیر لقمه گیر شـد‪//‬‬ ‫وز فطـام لقمه لقمانی شـود‪/‬طالب اشـکار پنهانی شـود‪.‬‬ ‫ای ناطقـه بـر بـام و در تا کـی روی در خانه پَر‪/‬نطـق زبان را‬ ‫تـرک کـن بی چانـه شـو بی چانـه شـو؛ ای موجود سـخنران‬ ‫انقـدر سـخنرانی نکـن ‪ ،‬انقـدر ایـن طـرف و انطـرف نـرو ‪،‬‬ ‫انقدر خودت رو عرضه نکن ‪ ،‬خاموشـی پیشـه کن ‪ ،‬درخانه‬ ‫پَر‪(.‬توجـه موالنـا بـه خاموشـی کـه معمـوال در بیـت پایانی‬ ‫اشـعارش مسـتقیم و غیـر مسـتقیم به ان اشـاره مـی کند)‬ ‫التماس دعا و تفکر‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫مساجد مرکز امیدبخشی در دروان مقابله با کرونا بوده است‬ ‫حجت االسلام ناصرشـکریان امیری در گفتگو با‬ ‫خبرنگاران ضمن عرض تسـلیت به مناسـبت ایام‬ ‫شـهادت فخـر عالم امـکان یار و یاور مسـتضعفان‬ ‫امیـر مومنـان علـی (ع) بـا اشـاره بـه برگـزاری‬ ‫بسـیار مطلـوب و کـم نظیـر مراسـم شـب های‬ ‫ق ـ د ر در برخـی مسـاجد شـهرهای اسـتان و‬ ‫رعایـت کامل پروتکل های ابالغی از سـوی سـتاد‬ ‫ملـی مبـارزه بـا کرونـا و دیگـر دسـتورالعمل های‬ ‫اجرایـی در برگـزاری ایـن مراسـم‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫رهبـری معظـم انقلاب در خصـوص کارکردهای‬ ‫اجتماعـی و اثرگـذار مسـاجد در پـی شـیوع این‬ ‫ویـروس و ایجـاد مراکـز تولیـد مـواد بهداشـتی و‬ ‫دیگـر اقلام مـورد نیـاز در ایـن ایـام بارهـا به ان‬ ‫اشـاره فرمودنـد و مسـاجد مرکـز امیـد بخشـی و‬ ‫افتتاح باند جدید فرودگاه رامسر‬ ‫در هفته اینده‬ ‫مدیـرکل فرودگاه هـای مازنـدران گفـت‪ :‬بانـد‬ ‫جدیـد فـرودگاه رامسـر هفتـه اینـده افتتـاح‬ ‫م ی شـود کـه جهشـی در پروازهـای ایـن‬ ‫فـرودگاه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫و ی ب ـ ا ا ن ج ـ ا م ‪ ۱ ۰‬د ر ص ـ د ی پروازهـا در‬ ‫ف ر و د گ ا ه ه ـ ا ی ن و ش ـ ه ر و ر ا م س ـر‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۶۰‬درصـد پروازهـا در فـرودگاه‬ ‫دشـ ت ناز سـاری برقـرار اسـت‪.‬‬ ‫️ایـن مسـوول بـا بیان اینکـه بحـث ضدعفونی‬ ‫و مسـائل قرنطینـ ه ای ب ه صـورت جـدی در‬ ‫دسـتور کار قـرار دارد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬همچنین‬ ‫موضـوع دیگـر بحـث انجام تسـت تب سـنجی‬ ‫از مسـافران اسـت‪.‬‬ ‫️وطن خـواه بـا اعلام اینکـه هفتـه اینـده باند‬ ‫جدیـد فـرودگاه رامسـر افتتـاح شـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫در صـورت تحقـق ایـن مهـم شـاهد جهشـی‬ ‫در پروازهـا خواهیـم بـود کـه البتـه اعلام‬ ‫زمـان دقیـق افتتاح براسـاس تصمیم شـرکت‬ ‫هواپیمایـی کشـور اسـت‪.‬‬ ‫امیر دیلمی خبرنگار رامسر‬ ‫فرماندهـی فعالیت هـای جهـادی و مردمـی در‬ ‫دوران شـیوع ایـن ویـروس منحـوس بـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برگـزاری مراسـم‬ ‫پرفضیلـت شـ ب های قـدر در برخـی مسـاجد‬ ‫شـهرهای مازنـدران و کشـور بـا رعایـت بسـیار‬ ‫مطلـوب پروتکل هـای وزارت بهداشـت و درمـان‬ ‫و ابالغیه هـای سـتاد مرکـزی نظارت بـر برگزاری‬ ‫ایـن مراسـم ها‪ ،‬افـزود‪ :‬شـیوه برگـزاری مطلـوب‬ ‫و اقدامـات پیشـگیرانه و رعایـت فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی مردم فهیم اسـتان قابل تقدیر اسـت و‬ ‫برگزاری ائین شـب های احیا و مراسـم پرفضیلت‬ ‫شـب های قـدر ایـن نویـد را به دسـت انـدرکاران‬ ‫سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا می دهد که مسـاجد‬ ‫و محافـل دینـی و مذهبـی نسـبت بـه رعایـت‬ ‫مـوارد بهداشـتی و درمانـی بسـیار دغدغـه منـد‬ ‫و فعـال هسـتند و بازگشـایی مسـاجد در حالـت‬ ‫عـادی هم هیچ گونه خللی در مسـائل بهداشـتی‬ ‫و درمانـی ایجـاد نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫عضـو شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در بخش‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود بـه بیانـات ارزشـمند‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب و حمایت هـای ایشـان از‬ ‫بازگشـایی مسـاجد در شـب های پرفضیلت قدر با‬ ‫رعایـت پروتکل هـای وزارت و بهداشـت و درمـان‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬دشـمن در پی شـیوع این‬ ‫ویـروس منحـوس در کشـور به دنبـال ایجاد یک‬ ‫عملیـات روانـی علیـه مسـاجد‪ ،‬اماکـن مذهبی و‬ ‫محافـل دینـی بـود که بـا درایـت هوشـمندانه و‬ ‫تدبیـر بسـیار خردمندانـه رهبـری معظـم انقالب‬ ‫ایـن نقشـه انـان هـم با شکسـت مواجه شـد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام ناصرشـکریان امیـری در ادامـه‬ ‫سـخنان خـود بـه نقـش و جایـگاه رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب در بحران هـای اجتماعی و بروز مشـکالت‬ ‫اشـاره و تاکیـد کـرد‪ :‬در پـی شـیوع ایـن ویروس‬ ‫و تدابیـر هوشـمندانه رهبـر معظـم انقلاب در‬ ‫تعطیلـی مراکـز مذهبـی و مسـاجد‪ ،‬نمـاز جمعه‬ ‫و جماعـات‪ ،‬محافـل دینـی‪ ،‬حرم هـا و اماکـن‬ ‫متبرکـه نشـان از اهمیـت جان انسـان در سـیره‬ ‫و منـش رهبـر عظیـم الشـان انقلاب (حفظـه‬ ‫اهلل) دارد کـه بـا ایـن ابتـکار و اقـدام هوشـمندانه‬ ‫بسـیاری از توطئه هـا خنثـی شـد و کارکردهـای‬ ‫اثرگـذار و اجتماعـی ایـن اماکـن پـر رنـگ تـر و‬ ‫ضروری تـر دیـده شـد کـه بـا بازگشـایی ایـن‬ ‫مسـاجد در شـ ب های قـدر و رعایـت بسـیار‬ ‫مطلـوب پروتکل هـای وزارت بهداشـت و درمـان‬ ‫و رضایـت وزیـر بهداشـت و درمـان را بـه همـراه‬ ‫داشـت و می تـوان بـا برنامـه ریـزی دقیـق در‬ ‫طول سـال نسـبت به بازگشایی مسـاجد و اماکن‬ ‫مذهبـی و دینـی اقـدام کـرد‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 28/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪608‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫غفاری مدیرعامل توزیع برق مازندران‪:‬‬ ‫دنیای امروز دنیای ارتباطات است‬ ‫بـی شـک دنیـای امـروز دنیـای ارتباطـات‬ ‫اسـت و تنظیـم ارتباطـات سـازمانی یکـی‬ ‫از وظایـف تخصصـی در حـوزه کار گسـترده‬ ‫روابـط عمومـی اسـت که همـواره بایسـتی با‬ ‫ظرافـت بـر مبنای روشـهای علمـی و کامال"‬ ‫هنرمندانـه بـه سـرانجام برسـد ‪ .‬وظیفـه ای‬ ‫خطیـر که همواره بایسـتی در حـال بازنگری‬ ‫‪ ،‬بهسـازی و توسعه باشـد و جنس ارتباطات‬ ‫و کیفیـت ان همواره در سـطح فـرد‪ ،‬خانواده‬ ‫‪ ،‬جامعـه ‪ ،‬ملـت هـا و جهـان ‪ ،‬عاملـی اسـت‬ ‫تعییـن کننـده کـه فرداهـای روشـن مـا را‬ ‫رقـم مـی زننـد ‪ .‬فرداهایـی بـا روزهایـی کـه‬ ‫حاضریـن در هـر سـوی ارتبـاط خشـنود و‬ ‫راضـی هسـتند ‪.‬‬ ‫نامگـذاری روزی بـه نـام روز ارتباطـات و‬ ‫روابـط عمومـی کـه بـه مثابـه اینـده تمـام‬ ‫نمـای انتظـارات و مطالبات مردم از سـازمان‬ ‫هـا و نهادها عمـل می کننـد ‪ ،‬بیانگر اهمیت‬ ‫روز افـزون شـبکه هـای ارتباطـی در دنیـای‬ ‫پیچیـده ‪ ،‬امـروز اسـت ‪.‬‬ ‫بـدون تردیـد روابـط عمومی به عنـوان رکن‬ ‫اساسـی نظـام ارتباطـی و اطلاع رسـانی ‪،‬‬ ‫نقـش تعییـن کننـده ای در افزایـش اگاهـی‬ ‫هـای احـاد جامعـه ‪ ،‬فرهنگ سـازی و تنویر‬ ‫افـکار عمومـی بـر عهـده دارد و اکنـون کـه‬ ‫اهمیـت جایـگاه روابـط عمومـی در عصـر‬ ‫ارتباطـات و در دورانـی کـه اطالع رسـانی در‬ ‫همـه عرصـه هـا پیشـتاز اسـت نقـش ان در‬ ‫پیشـبرد و اهـداف سـازمان ‪ ،‬بهبـود کمـی و‬ ‫کیفـی فعالیت هـا و افزایش بهـره وری بیش‬ ‫از پیـش اشـکار اسـت ‪.‬‬ ‫ا ی ن ج ا ن ـ بض م ـ نت ب ر ی ـ کب ـ همناسـبت‬ ‫فرارسـیدن بیسـت و هفتـم اردیبهشـت مـاه‬ ‫روز ارتباطـات و روابـط عمومـی بـه مجموعه‬ ‫خبر‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامـل شـرکت تووزیع‬ ‫نیـروی بـرق غـرب مازنـدران بـا ارسـال پیامـی بـه‬ ‫م ن ا س ـ ب ت ‪ 27‬اردیبهشـت روز ارتباطـات و روابـط‬ ‫عمومـی ایـن روز را بـه همـکاران پرتلاش ایـن عرصه‬ ‫تبریـک گفـت‪ .‬در ایـن پیـام امـده اسـت‪:‬‬ ‫بـی شـک دنیـای امـروز دنیـای ارتباطـات اسـت و‬ ‫نقـش روابـط عمومی ها به عنوان مشـعلداران توسـعه‬ ‫اگاهـی و اطالع رسـانی شـفاف و اثربخـش انکارناپذیر‬ ‫اسـت‪..‬امروزه و در عصـر ارتباطـات موفقیـت سـازمان‬ ‫هـا و شـرکت ها بـه عملکـرد تخصصی و دقیـق روابط‬ ‫عمومـی هـا ارتبـاط نزدیکـی دارد وروابـط عمومـی ها‬ ‫در بحـث اطلاع رسـانی بـا رصـد سـر خط خبـر های‬ ‫روز مـی توانند بر اسـاس نیازهای جامعه و مشـترکین‬ ‫اطلاع رسـانی الزم را انجـام دهند‪ .‬بـا عملکرد مطلوب‬ ‫و برقـراری ارتباط دو سـویه بین مشـترکین و شـرکت‬ ‫مـی تواننـد کیفیـت خدمت رسـانی بـه مـردم را ارتقا‬ ‫دهند‪.‬امیداسـت ‪ ،‬در گذر از پیک تابسـتان امسـال نیز‬ ‫بـا بهـره گیـری از ظرفیت همکاران روابـط عمومی در‬ ‫جلب مشـارکت مشـترکین و فرهنگ سـازی مدیریت‬ ‫مصـرف بـرق همچون سـال هـای پیشـین موفق عمل‬ ‫نمائیم‪.‬‬ ‫شمار مشترکان گازطبیعی گلستان از مرز ‪ 586‬هزار‬ ‫گذشته است‬ ‫مهنـدس محمـد رحیـم رحیمـی درگفتگـو بـا پایـگاه‬ ‫خبـری گازگلسـتان درایـن خصـوص گفـت‪:‬در راسـتای‬ ‫فراینـد جـذب مشـترکین گاز طبیعـی ‪ ،‬روند اشـتراک‬ ‫پذیـری در بخشـهای مختلـف مصـرف بـه قـوت ادامـه‬ ‫داشـته تـا هموطنـان فاقـد گاز بتواننـد از ایـن نعمـت‬ ‫الهـی بهـره منـد شـوند‪.‬وی در ادامـه ازجـذب تعـداد ‪18‬‬ ‫هـزار و ‪ 420‬مشـترک جدیـد گاز در سـال ‪ 98‬خبـرداد‬ ‫که ازاین تعداد حدود ‪ 10320‬مشـترک شـهری و تعداد‬ ‫‪ 8100‬مشـترک نیز روسـتایی بودند که درسـال گذشته‬ ‫بـه جمـع مشـترکین گاز اضافـه شـدند ‪.‬‬ ‫مهنـدس رحیمـی تصریـح کـرد‪ :‬بـا همـت و تلاش‬ ‫مجموعـه کارکنـان گازگلسـتان درمجمـوع تاکنـون بالغ‬ ‫بـر ‪ 586‬هـزارو ‪ 836‬مشـترک در سـطح اسـتان مصـرف‬ ‫روابـط عمومـی هـای وزارت نیـرو و توانیـر و‬ ‫سـتاد توزیـع و امورهـای تابعـه کـه در جهت‬ ‫ایفـای رسـالت خطیـر و گـردش شـفاف و‬ ‫صحیـح اطالعات در سـازمانی کـه مهمترین‬ ‫و حیاتـی تریـن خدمـت را بـه مـردم عرضـه‬ ‫مـی دارد گام بـر مـی دارنـد ‪ ،‬امیـدوارم در‬ ‫سـایه عنایـات حضرت حق همـواره در جهت‬ ‫پیشـبرد اهـداف نظام مقدس اسلامی ایران‬ ‫و مردم عزیز و شـریف و فهیم کشـور موفق ‪،‬‬ ‫مویـد ‪ ،‬سـربلند و سـرافراز باشـند ‪.‬‬ ‫رضـا غفـاری‬ ‫رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب‬ ‫مازندران به مناسبت روز روابط عمومی‬ ‫کننـدگان گازطبیعـی می باشـند که تعـداد ‪ 357‬هزار و‬ ‫‪ 191‬مشـترک شـهری و ‪ 229‬هـزارو ‪ 645‬مشـترک نیز‬ ‫روسـتایی می باشـند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت گازاسـتان گلسـتان تصریـح کرد‪:‬در‬ ‫مجمـوع تاکنـون شهرسـتان گـرگان بـا جـذب بیـش از‬ ‫‪ 159‬هزار و گنبد با افزون ‪ 105‬هزارمشـترک بیشـترین‬ ‫حجم مشـترکین جذب شده اسـتان را دارند ‪.‬وی بااشاره‬ ‫بـه این کـه تاکنون ‪ 1792‬پروژه گازرسـانی دربخشـهای‬ ‫مختلـف شهری‪،‬روسـتایی‪ ،‬صنایع عمـده و جایگاه ‪CNG‬‬ ‫گازرسـانی شـده‪،‬اظهار داشـت‪ :‬ایـن پـروژه ها شـامل ‪33‬‬ ‫شـهر و ‪ 880‬روسـتا ‪ ،‬تعـداد ‪ 815‬واحـد صنعتی عمده‬ ‫و همچنیـن ‪ 64‬جایـگاه سـی ان جی می باشـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز استان گلسـتان در خاتمه با تاکید‬ ‫بـر جـدی گرفتـن نـکات ایمنـی خطـاب بـه مشـترکین‬ ‫شـرکت گفـت‪ :‬بـا توجه بـه گرم شـدن هـوا تدریجی هوا‬ ‫‪،‬دقـت شـود جهـت جمـع اوری وسـایل گاز سـوز حتماً‬ ‫شـیرهای مصرف گاز بسـته شـده و محل خروج گاز با در‬ ‫پـوش مناسـب مسـدود گردد تـا از بروز حـوادث مرتبط‬ ‫جلوگیری شـود‪.‬‬ ‫کلمـات کلیـدی‪ :‬باجذب ‪ 18‬هزارمشـترک در سـال ‪، 98‬‬ ‫شـمار مشـترکان گازطبیعی اسـتان گلسـتان از مرز ‪586‬‬ ‫هزار گذشـته است‬ ‫‪7‬‬ ‫بازدید سردار مهدی سعادتی به اتفاق مدیرکل نوسازی‬ ‫مدارس استان مازندران از پروژه های شهرستان بابل‬ ‫سـردار مهـدی سـعادتی نماینـده مـردم شـریف‬ ‫شهرسـتان بابـل در دوره یازدهـم مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی بـه اتفاق شـیرزاد مدیرکل نوسـازی مدارس‬ ‫اسـتان مازنـدران و ارم نـژاد معـاون اجرایـی ونظارت‬ ‫از پـروژه هـای در دسـت اجـرا بابـل بازدیـد نمودنـد ‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل نوسـازی مدارس‬ ‫اسـتان مازنـدران در ایـن بازدیـد کـه بـا دعـوت‬ ‫امـوزش وپـرورش شهرسـتان صـورت گرفـت از‬ ‫نزدیـک رونـد پیشـرفت پروژه های سـاخت کانون‬ ‫فرهنگی افرینش ‪ ،‬اسـتخر شـنا ‪ ،‬مدرسـه ‪12‬کالسه‬ ‫مرحـوم شـهیر ومدرسه‪12‬کالسـه نوشـیروانی مـورد‬ ‫بررسـی قـرار گرفـت و اظهـار امیـد واری شـد کـه‬ ‫انشـاء اهلل بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه توسـط‬ ‫نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی و دیگـر‬ ‫مسـئوالن ایـن پـروژه هـا در زمان مقـرر مـورد بهره‬ ‫بـرداری قـرار گیـرد‪. .‬‬ ‫پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات؛‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬امیخته ای از عشق‪ ،‬علم و هنر است‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی گیلان(وب دا)؛ متـن پیـام به شـرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫نقـش و جایـگاه روابـط عمومـی در عصـر کنونی‬ ‫کـه عصـر ارتباطـات نام گرفته اسـت به ویـژه در‬ ‫امـر اطلاع رسـانی و ایجـاد ارتباط دو سـویه بین‬ ‫مردم و مسـووالن‪ ،‬بر هیچکس پوشـیده نیسـت‪.‬‬ ‫حـوزه روابـط عمومـی کـه امیختـه ای از عشـق‪،‬‬ ‫علـم و هنـر اسـت‪ ،‬بـه عنـوان یکـی از مشـاغل‬ ‫پراسـترس جهـان شـناخته شـده اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫رسـالت خطیـر کارکنـان ایـن عرصه‪ ،‬مـا را بر ان‬ ‫مـی دارد تـا بـا شناسـایی چالـش های گسـترده‬ ‫ایـن حرفـه‪ ،‬بیـش از پیـش قـدردان زحمـات‬ ‫تالشـگران ایـن حـوزه کـه بـه مناسـبت هـای‬ ‫مختلـف به ویـژه در مواقع بحرانی بـرای انعکاس‬ ‫صحیـح اطالعات‪ ،‬شـفاف سـازی و اگاهی بخشـی از‬ ‫هیـچ کوششـی فروگذار نیسـتند‪ ،‬باشـیم‪.‬‬ ‫اینجانـب‪ ،‬فـرا رسـیدن ‪ 27‬اردیبهشـت مـاه کـه بـه‬ ‫عنـوان روز ملـی روابط عمومی و ارتباطـات نامگذاری‬ ‫شـده اسـت را به تالشـگران این حوزه‪ ،‬که در انعکاس‬ ‫عملکـرد دانشـگاه‪ ،‬اطلاع رسـانی بـه موقـع اخبـار‬ ‫حـوزه سلامت و بـه تصویر کشـیدن ایثارگـری های‬ ‫مدافعـان سلامت در بحـران کرونـا‪ ،‬تلاش مسـتمر‬ ‫دارنـد‪ ،‬تبریـک عرض نموده‪ ،‬از خداونـد منان‪ ،‬توفیق‬ ‫روزافـزون و بهـروزی بـرای همـگان ارزومندم‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‪ -‬رییس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالن‬ ‫ط عمومی در اثربخشی‬ ‫رواب ‬ ‫سازمان ها نقش بسزایی دارد‬ ‫حجت االسالم حامد فرجی در جمع خبرنگاران با‬ ‫اشاره به اینکه روابط عمومی باید بر محور تفکر‬ ‫مداری‪ ،‬مشارکت مداری و اطالع مداری باشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توجه به این سه اصل در راستای نقش‬ ‫مهم روابط عمومی ها در اثر بخشی سازمان ها موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت نو اندیشی‪ ،‬نوگرایی و ابتکار‬ ‫و خالقیت مستمر از سوی روابط عمومی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫روابط عمومی باید خود را با تحوالت و پاسخگویی‬ ‫مرتب به افکار عمومی منطبق و هماهنگ سازد‬ ‫زیرا این واحد ویترین و نماد هر سازمان‪ ،‬نهاد و‬ ‫تشکیالت است‪.‬‬ ‫م د ی ر ر و ابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫گیالن با بیان اینکه حیات یک سازمان به داشتن‬ ‫یک ارتباط دوسویه درون سازمانی و برون سازمانی‬ ‫و انجام تبلیغات و کسب اطالعات به روز و مفید‬ ‫بستگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این شرایط است که‬ ‫ضرورت وجود روابط عمومی واقعی در دستگاه ها‬ ‫نمایان می شود‪.‬‬ ‫و ی ت ص ر یح کرد‪ :‬در دنیای امروز که مرزهای‬ ‫ارتباطات شکسته شده و انسان به دنبال کشف‬ ‫راهکارهای مطلوب زیستن و نگرش جامع است‪،‬‬ ‫اموز ه های علمی‪ ،‬ما را به کنکاش و توجه درباره‬ ‫وضعیت چگونگی تعامل و برخورد با مسائل هدایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم فرجی خاطرنشان کرد‪ :‬بی شک یک‬ ‫سازمان و یا یک اداره نمی تواند خود را جزیره ای‬ ‫ب ی ارتباط فرض کرده و از تکنولوژی و اورده های‬ ‫ان بی نیاز و با ان بیگانه باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای ارتباطات‬ ‫ا س ت ‪ ،‬افزود‪ :‬در سازمان های دولتی داشتن‬ ‫اطالعات موثق‪ ،‬دقیق و به موقع با توجه به هدف‬ ‫و ساختار‪ ،‬بزرگ ترین سرمایه یک سازمان است‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام نواموزان پیش‬ ‫دبستانی و اول ابتدایی در مدارس‬ ‫گیالن‬ ‫نادر جهان ارای با اشاره به اغاز ثبت نام از‬ ‫نواموزان پیش دبستانی و دانش اموزان پایه‬ ‫اول ابتدایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬والدین می توانند‬ ‫برای ثبت نام از تاریخ اول تا ‪ ۱۷‬خرداد ماه‬ ‫امسال به مدارس محل زندگی خود مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا ثبت نام باید در فضای امن و ارام انجام‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬تالش شده با کاهش تمرکز و‬ ‫تفویض اختیار در این شرایط خاص ثبت‬ ‫نام ها در مدارس انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش با اشاره به اینکه‬ ‫داشتن ‪ ۴‬و ‪ ۵‬سال تمام برای نواموزان و‬ ‫ت م ام متولدان ‪ ۲‬مهر ‪ ۹۲‬و یکم مهر ‪۹۳‬‬ ‫و ا ج د شرایط ثبت نام در پیش دبستانی‬ ‫و پایه اول ابتدایی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران‬ ‫واحدهای اموزشی باید دقت الزم در ثبت‬ ‫نام دانش اموزان در سامانه سناد را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫و ی ا دامه داد‪ :‬ثبت مشخصات فردی‬ ‫والدین به تفکیک پدر و مادر شامل نام‪ ،‬نام‬ ‫خانوادگی‪ ،‬کد ملی‪ ،‬شماره تماس همراه در‬ ‫سامانه سناد جهت ثبت نام دانش اموزان‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫ج ه ا ن ارای با بیان اینکه تمام نواموزان‬ ‫د ر ب دو ورود به پایه اول ابتدایی باید در‬ ‫طرح سنجش سالمت جسمانی و امادگی‬ ‫تحصیلی شرکت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫نواموزان پیش دبستانی در برنامه سنجش‬ ‫م ط ا ب ق دستورالعمل سازمان اموزش و‬ ‫پرورش استثنایی و معاونت اموزش ابتدایی‬ ‫و ز ا ر ت اموزش و پرورش انجام شده و‬ ‫س ن ج ش بدو ورود دانش اموزان عشایری‬ ‫الزامی و رایگان است و با توجه به کوچ رو‬ ‫بودن عشایر سنجش بدو ورود انان تا پایان‬ ‫مهرماه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع بازگشایی مدارس‬ ‫بعد از حدود سه ماه تعطیلی به دلیل شیوع‬ ‫و ی ر و س کرونا نیز اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫م د ا ر س تنها برای رفع اشکال بازگشایی‬ ‫شده و حضور دانش اموزان اجباری نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گیالن با بیان‬ ‫ا ی ن ک ه مدیران باید قبل از حضور دانش‬ ‫ا م و ز ان تمام محیط کالس و مدرسه را‬ ‫ضدعفونی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از ماسک و‬ ‫دستکش برای حضور دانش اموزان‪ ،‬مدیران‬ ‫و معلمان الزامی است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ سال گذشته ‪ ۳۲‬هزار و‪۲۳۱‬‬ ‫نفر در پایه اول ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫یک شنبه ‪ 28/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪608‬‬ ‫بوستان بانوان در استانه افتتاح؛‬ ‫رجبی شهردار ساری‪:‬بوستان نتیجه همدلی و تالش مشترک شهرداری و شورا است‬ ‫این پروژه به همت همکاران خوبم در مجموعه شهرداری ساری و حمایت های اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر برای بهره برداری شهروندان اماده شده است‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کمپین «نه به دوغ!»‬ ‫عبـاس رجبـی شـهردار سـاری از پـروژه‬ ‫بوسـتان بانـوان در اسـتانه افتتـاح بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫عبـاس رجبی شـهردار سـاری به همـراه نیک‬ ‫نقـش معـاون خدمات شـهری‪ ،‬کریمی معاون‬ ‫فنـی وعمرانـی‪ ،‬احمـدی رئیـس سـازمان‬ ‫سـیما‪ ،‬منظـر و فضای سـبز شـهری‪ ،‬عطاریه‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی و بربسـته رئیـس‬ ‫سـازمان عمران و بازافرینی شـهری از پارک‬ ‫در حـال احـداث بانوان سـاری بازدیـد کرد و‬ ‫ضمـن تاکید بر تسـریع روند عملیـات اجرایی‬ ‫این بوسـتان گفـت‪ :‬نواقص و اشـکاالت پارک‬ ‫بـا جدیت احصـاء و پیگیری شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن‬ ‫الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬رجبـی افـزود‪ :‬این‬ ‫پـروژه به همت همـکاران خوبـم در مجموعه‬ ‫شـهرداری سـاری و حمایـت هـای اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر بـرای بهـره بـرداری‬ ‫شـهروندان امـاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر تقویـت زیر سـاخت های این‬ ‫مجموعـه تفریحـی و ورزشـی از افتتـاح ایـن‬ ‫بوسـتان تـا قبـل از عید سـعید فطر خبـر داد ‪.‬‬ ‫مصطفـی نیک نقـش معاون خدمات شـهری‬ ‫شـهرداری سـاری ایـن مـکان را ظرفیتـی‬ ‫مناسـب بـرای بهره منـدی بانـوان و خانواده ها‬ ‫در کنـار یکدیگر دانسـت‪.‬‬ ‫لطـف اهلل کریمـی معـاون خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری سـاری در ادامـه ایـن بازدید هدف‬ ‫از ایـن بازدیـد را نظـارت دقیـق بـر نحـوه‬ ‫کیفیـت و اجـرای ایـن طـرح عنـوان کـرد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تلاش داریم تا پیـش از بهـره برداری‬ ‫از ایـن پـارک نواقـص و اشـکاالت موجـود را‬ ‫بررسـی و مرتفـع کنیـم‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضای سـبز‬ ‫شـهرداری سـاری بـا بیـان اینکـه بـا تاکیـد‬ ‫شـهردار سـاری ‪ ،‬این سـازمان به طـور ویژه و‬ ‫بـا جدیـت درگیر اتمـام این پروژه شـد گفت‪:‬‬ ‫این مجموعـه فرهنگی‪،‬تفریحی و ورزشـی در‬ ‫زمینـی به مسـاحت ‪ 10‬هکتـاردر منطقه یک‬ ‫شـهری سـاری و در ابتـدای بلـوار فرح ابـاد‬ ‫واقـع شـده اسـت کـه محیطـی مناسـب را‬ ‫بـرای فعالیت هـای متنـوع نظیـر ورزش و‬ ‫دیگـر فعالیت هـای فرهنگـی واجتماعـی‬ ‫فراهـم می کند‪.‬احمـدی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن‬ ‫وجـود بیـش از‪ 30‬نـوع کاربـری همچـون‬ ‫ابنما‪،‬گلخانـه‪ ،‬اورژانـس‪ ،‬کتابخانـه دیجیتـال‪،‬‬ ‫بازارچه‪ ،‬رسـتوران و چایخانه سـنتی و شـمار‬ ‫زیـادی از گونـ ه گیاهـی جلـوه زیبایـی را بـه‬ ‫ایـن بوسـتان داده و فضای فرح بخـش را برای‬ ‫خانواده‪‎‬هـا رقـم می زنـد‪.‬‬ ‫احمـد عطاریـه رئیـس سـازمان فرهنگـی‬ ‫شـهرداری سـاری احداث ایـن پـارک را نوید‬ ‫خوبـی بـرای بانـوان و خانواد ‪‎‬ه هـای سـاروی‬ ‫دانسـت و یـاداوری کـرد کـه سـالن های‬ ‫ورزشـی سرپوشـیده ویـژه بانـوان در ایـن‬ ‫پـارک تعبیه شـده کـه بانوان می تواننـد از ان‬ ‫اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬زیـر بنـای اصلـی این بوسـتان‬ ‫بـا کاربـری هـای تفریحـی و ورزشـی تعبیـه‬ ‫شـده اسـت و می توانـد فضـای خوبـی بـرای‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی خانواده ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بوسـتان بانـوان ‪ ،‬بزرگتریـن و مجهزتریـن‬ ‫پـارک ویـژه خانواده ها در شـهر سـاری اسـت‬ ‫کـه از سـال ‪ 94‬احـداث ان توسـط مجموعه‬ ‫شـهرداری اغـاز شـده اسـت و هـم اینـک با‬ ‫اهتمـام و پشـتکار شـهرداری و حمایـت های‬ ‫شـورای اسلامی شـهر تا قبـل از عید سـعید‬ ‫فطـر به بهـره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫سعدی پور‪ ،‬مدیرکل اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫حضور ‪ ۱۴‬درصدی دانش اموزان استان در بازگشایی مجدد مدارس‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران از‬ ‫حضـور ‪ ۱۴‬درصدی دانش اموزان اسـتان‬ ‫در روز نخسـت بازگشـایی مجـدد مدارس‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛‬ ‫«علیرضـا سـعدی پور» بـا بیـان این خبر‬ ‫افزود‪ :‬طبق دسـتور‪ ،‬امروز ‪۲۷‬اردیبهشـت‬ ‫پـس از حـدود ‪۳‬مـاه تعطیلـی مـدارس‬ ‫اسـتان جهـت رفع اشـکال دانـش اموزان‬ ‫بازگشـایی شـده و دانش اموزان به صورت‬ ‫داوطلبانـه در مـدارس حضـور یافتنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حضـور دانـش اموزان‬ ‫بـه صـورت کاملا اختیـاری بـوده‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در اسـتان مازنـدران طبـق‬ ‫براوردهـای اولیـه حـدود ‪۱۴‬درصد دانش‬ ‫اموزان اسـتان در کالسـهای درس حضور‬ ‫یافتنـد کـه ایـن ارقـام بیشـتر مربـوط به‬ ‫مناطقـی اسـت که دسترسـی کمتـری به‬ ‫اینترنـت داشـته انـد‪.‬‬ ‫سـعدی پور بـا بیـان اینکه دانـش اموزان‬ ‫مناطق محروم و روسـتایی امروز بیشتر در‬ ‫مـدارس حضـور پیـدا کردند‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬در مجمـوع حـدود ‪۱۵‬هـزار دانـش‬ ‫امـوز اسـتان از دسترسـی بـه امـوزش‬ ‫مجـازی محـروم ماندند کـه ‪۵۷‬درصد انها‬ ‫امـروز در کالس هـای حضـوری شـرکت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این مسـئول میـزان حضور دانـش اموزان‬ ‫متوسـطه اول در مـدارس را حـدود‬ ‫‪۱۴‬درصـد بیـان کـرده و گفـت‪ :‬در مقطع‬ ‫ابتدایـی حضـور دانـش امـوزان بیشـتر‬ ‫جنبـه عاطفـی دارد‪.‬‬ ‫از سـازمان حمایـت از حقـوق مصـرف کننـده و تولید کننده‬ ‫پنهان نیسـت از شـما چه پنهـان‪ ،‬در همه جـای دنیا انجمن‬ ‫هـای صنفـی یـا سـازمان حقـوق حمایـت از مصـرف کننده‬ ‫یک نهاد مسـتقل هسـتند که بـه حقوق تولید کننـده کاری‬ ‫نـدارد و فقـط در راسـتای حمایـت از مصـرف کننـدگان بـا‬ ‫شـلوار مناسـب‪ ،‬گام های اساسـی بر می دارند و هر شـرکتی‬ ‫را کـه بخواهـد ملـت را سرکیسـه کنـد‪ ،‬کـم فروشـی کنـد‪،‬‬ ‫گـران فروشـی کنـد‪ ،‬از عرضـه کاال خـودداری کنـد‪ ،‬قیمـت‬ ‫هـا سـاعتی بـاال ببـرد‪ ،‬اب و هـوا قاطـی محصوالتـش کنـد‪،‬‬ ‫ارابـه و فرغـون را بـه جـای خودرو بـه مردم قالـب کند‪ ،‬چند‬ ‫هـزار خـودرو را بـه بهانه کمبـود قطعه احتکار کنـد و ‪ ...‬نقره‬ ‫داغ مـی کننـد و چنـان بالیـی سـرش مـی اورند کـه طرف‬ ‫مجبـور مـی شـود دم و دسـتگاهش را جمـع کنـد و شـاگرد‬ ‫مغـازه صافـکاری شـود یـا در متـرو رژ لـب و سـوزن نخ کن‬ ‫چینی بفروشـد!‬ ‫امـا در بلاد ما مافیای اقتصادی در همه سـوراخ سـمبه های‬ ‫اقتصـاد رخنـه کرده انـد تا جایی سـازمان حمایـت از حقوق‬ ‫مصـرف کننـده در وهلـه اول از حقوق تولید کننـده حمایت‬ ‫مـی کنـد بعـد اگـر جا داشـت یـک قمپزی هـم در راسـتای‬ ‫حقـوق مصـرف کننـده در می کند!‬ ‫ایـن روزهـا هم که درجریان هسـتید بـا وجود اینکه « شـیر‬ ‫تـا بخـوای مفیـده ‪ . . .‬ماننـد بـرف سـفیده» سـرانه مصـرف‬ ‫شـیر حسـابی پائین امـده اسـت و اوضاع لبنیات کام ً‬ ‫ال شـیر‬ ‫تـو شـیر شـده اسـت‪ .‬سـوگمندانه بـا وجـود جریمـه هـای‬ ‫میلیـاردی رونـد افزایـش قیمت ها کماکان ادامـه دارند و اگر‬ ‫یـک روز قیمـت هـا افزایـش پیدا نکنـد جای تعجب اسـت‪.‬‬ ‫هـر چنـد دوسـتان تعزیرات و سـایر عزیزان نظارتی همیشـه‬ ‫جـواب هـای پیـش فـروش شـده در بسـاط شـان دارنـد و‬ ‫افزایـش نـرخ ارز‪ ،‬جنـون گاوی‪ ،‬افزایـش قیمـت کاغـذ و‬ ‫پالسـتیک و شیشـه و صنایـع بسـته بنـدی‪ ،‬صـادرات گاو و‬ ‫گوسـفند‪ ،‬تعطیلـی کشـتارگاه هـای سـنتی‪ ،‬افزایـش قیمت‬ ‫زنگولـه گاوی‪ ،‬حـرص و جـوش خـوردن گاو هـا‪ ،‬افـرود در‬ ‫مرتـع هـا و روی چمـن هـا‪ ،‬گـردن کلفتـی سـلطان گاو و‬ ‫علوفـه‪ ،‬گـردن کشـی و زبـان نفهمـی گاو هـا و ‪ ...‬را از جمله‬ ‫دالیـل کاهـش شـیر و گران شـدن لبنیـات اعالم مـی کنند‪.‬‬ ‫البتـه در ایـن البلا اقدامـات عملی هـم دارند و یک شـرکت‬ ‫متخلـف را ‪ 7‬میلیـارد جریمه می کنند و پولش هم یواشـکی‬ ‫بـه خرانـه مـی رود! یعنی مـا جنـس را گران مـی خریم بعد‬ ‫پـول مـا بـه جیـب دولت مـی رود! دسـت اخر اقـای نوبخت‬ ‫هـم اعلام مـی کند درامد کشـور به یک سـوم کاهـش پیدا‬ ‫کـرده اسـت و مـا هـم فقـط شـرمنده دولـت می شـویم که‬ ‫چـرا ایـن قـدر کم تحمـل شـده ایم!‬ ‫علـی ای حـال از انجایی که دوسـتان سـلبریتی در همه امور‬ ‫افاضـات مـی کننـد و برای خلـق اهلل واقعاً نسـخه می پیچند‬ ‫و خودشـان را پنیـر هـر پیتزایـی مـی کننـد‪ ،‬ما هـم این بار‬ ‫قصـد داریـم جـا پـای سـلبریتی هـا بگذاریـم و کمپین یک‬ ‫ماهـه « نـه بـه دوغ» راه انـدازی کنیـم! هـر چنـد زور مـا به‬ ‫مافیـای گاو و علوفـه و لبنیـات نمـی رسـد ولـی مـی توانیم‬ ‫دسـت کـم سـلطان دوغ را سـر جایـش بنشـانیم و تـا بقیـه‬ ‫سلاطین شـیر فهم شـوند و ماسـت ها را کیسـه کنند! در‬ ‫ضمـن بیشـتر از یـک مـاه هـم فایـده نـدارد چـون از قدیـم‬ ‫گفتـه انـد« مسـت گاهـی از مـی و گاهـی ز دوغ‪ . . .‬ورنه هر‬ ‫گبـری بـه پیـری مـی شـود پرهیـزکار!» مـا شـخصاً دوغ را‬ ‫ترجیـح می دهیـم و «می» باشـد برای همان جنـاب مولوی‬ ‫و اذناب مشـارالیه‪...‬‬ ‫دعا روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫َ‬ ‫اغس ْلنی فیهِ من ُّ‬ ‫اللهم ِ‬ ‫نوب وط ِّه ْرنی‬ ‫الذ ِ‬ ‫ّ‬ ‫فیهِ‬ ‫یوب وا ْم َتحِ ْن َق ْلبی فیهِ ب ِ َت ْق َوى‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ُ ِ‬ ‫لوب یا ُم َ‬ ‫قیل َعث ِ‬ ‫َرات ال ُم ْذن ِبین‪.‬‬ ‫ال ُق ِ‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!