روزنامه کرانه شمال شماره 607 - مگ لند
0

روزنامه کرانه شمال شماره 607

روزنامه کرانه شمال شماره 607

روزنامه کرانه شمال شماره 607

‫روابط عمومی ها؛‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫در توسعه مدیریت شهری‬ ‫شمال‬ ‫سال سوم ‪ /‬شنبه ‪ 27 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫یادداشتی از سید حمید حسینی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 607‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایـن کـه وزرای مختلفی برای مشـورت و تصویب لوایـح و امثال هم در دفتـر نماینده‬ ‫حاضـر شـوند تا بـا او مشـورت کنند نشـانگر قـدرت سیاسـی و توانمنـدی نماینده‬ ‫مرکز اسـتان است‪.‬‬ ‫یوسف نژاد بند پوتینش را برای سفر به وزارت اقتصاد محکم بست‬ ‫برند سیاسـی مازندران رهسپار وزارتخانه‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫در پویش‬ ‫ملی کتاب‬ ‫حائز رتبه نخست‬ ‫شد‬ ‫‪8‬‬ ‫پیام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران‬ ‫به مناسبت “روز ارتباطات و روابط عمومی”‬ ‫ارشاد کرونا نزده‬ ‫روابط عمومی ها؛‬ ‫مهم ترین بخش در فرایند‬ ‫نظام ارتباطات‬ ‫ارشاد مازندران از کرونا جان سالم بدر برد‬ ‫پروژه‬ ‫براورد اولیه(ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫احداث مجتمع تجاری‪،‬فرهنگی‬ ‫و پارکینگ طبقاتی استقالل‬ ‫‪380.000.000.000‬‬ ‫‪19.000.000.000‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-1‬براورد براساس نظر کارشناسی سه نفره می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬متقاضیان محترم می توانند از تاریخ ‪ 99.3.3‬تا تاریخ ‪ 99.3.12‬همراه با معرفی‬ ‫نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی‪،‬‬ ‫پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا‬ ‫فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ‪ 0105707039007‬نزد بانک ملی واریز و به‬ ‫همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪99.3.12‬می باشد‪.‬‬ ‫بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ ‪ 99.3.12‬روز دوشنبه راس ساعت ‪14:15‬می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ‪ 011-35156225‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ir.babolcity.www//:http‬‬ ‫سید مجتبی حکیم‬ ‫شهردار بابل‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در مازنـدران‪،‬‬ ‫‪ 27‬اردیبهشـت‪ ،‬روز جهانـی روابـط عمومـی و ارتباطـات‬ ‫را بـه اهالـی عرصـه روابط عمومـی و رسـانه تبریـک گفت‬ ‫و از تلاش هـای ایـن عزیـزان در مقابلـه بـا کروناویـروس‬ ‫قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫متن کامل این پیام به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫روابـط عمومـی را نمی تـوان در حصـار واژه هـا و تعبیرها‬ ‫و در قالـب یـک وظیفه صـرف اداری و سـازمانی معنا کرد‬ ‫چـرا کـه ایـن رسـالت نـه زمـان مـی شناسـد و نـه مکان‬ ‫و تنهـا در ظـرف عشـق‪ ،‬هنـر‪ ،‬خالقیـت و تلاش شـبانه‬ ‫روزی معنـا مـی شـود‪ ،‬لذا این رشـته با اهمیـت در جهان‬ ‫معاصـر بیـش از هرچیـز نیازمنـد هنـر عشـق ورزیـدن به‬ ‫رسـالت خویـش اسـت‪.‬روابط عمومـی در دنیـای امـروز‪،‬‬ ‫دروازه اصلـی ارتباطـات گسـترده و تعامالت ضـروری یک‬ ‫تشـکیالت و از الزامـات عصـر دانایـی و عنصـر و نهـادی‬ ‫اثرگـذار و تعییـن کننـده در چرخـش اطالعـات‪ ،‬تنویـر‬ ‫افـکار عمومـی و تسـهیل زمینـه بـرای روابـط چندسـویه‬ ‫ای اسـت کـه ادارات‪ ،‬دسـتگاه هـای اجرایـی‪ ،‬شـرکت هـا‬ ‫و موسسـات بـدان نیازمندنـد و بـا توجه به پیچیده شـدن‬ ‫روش هـای اطلاع رسـانی‪ ،‬مهـارت‪ ،‬خالقیـت و دانش روز‬ ‫و بازنگـری در عملکـرد و شـیوه هـای کار بـرای کسـانی‬ ‫کـه در ایـن حـوزه فعالیـت مـی کننـد‪ ،‬یـک ضـرورت‬ ‫بـرای نقـش افرینـی و تـداوم فعالیـت پویـا و اثرگـذار در‬ ‫ایـن رشـته اسـت‪.‬روابط عمومی بـه تناسـب قرارگرفتن در‬ ‫خـط مقدم اطلاع رسـانی؛ گاه در زمـان های فـوق العاده‬ ‫سـخت و پیچیـده بـه ادای وظیفـه مـی پـردازد کـه جلوه‬ ‫هـا و مصـداق هـای بارز ان را مـی توان در بحران سـیل و‬ ‫مقابلـه با شـیوع کرونـا بروشـنی مالحظه کرد کـه چگونه‬ ‫بـا حضـور در شـرایط ویـژه و گاه خطرناک‪ ،‬رسـالت اطالع‬ ‫رسـانی و اگاهـی بخشـی خود را رهـا نکردنـد و در کنار و‬ ‫همـراه بـا رسـانه هـا‪ ،‬اخبـار و اطالعات مـورد نیـاز جامعه‬ ‫را بـه شـیوه های گوناگـون بهنگام منتقـل کردند‪.‬اینجانب‬ ‫ضمـن تبریـک ‪ 27‬اردیبهشـت‪ ،‬روز جهانـی روابط عمومی‬ ‫و ارتباطـات بـه همـه فعـاالن و تالشـگران ایـن عرصـه و‬ ‫اصحاب رسـانه در سراسـر اسـتان‪ ،‬از تالش هـای صادقانه‬ ‫و خالصانـه روابـط عمومـی هـا و رسـانه های مازنـدران در‬ ‫مقابلـه بـا شـیوع کروناویـروس قدردانی می نمایـم و برای‬ ‫همـه این عزیـزان‪ ،‬از درگاه خداوند قادر متعال؛ سلامت و‬ ‫بهـروزی و توفیـق خدمت گـزاری مسـالت دارم‪.‬‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫(نوبت دوم)‪-‬چاپ اول‬ ‫مدت‬ ‫اجرا(ماه)‬ ‫پیام استاندار مازندران به مناسبت‬ ‫روز روابط عمومی و ارتباطات‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫مشارکت در ساخت‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ‪:‬‬ ‫خرب‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی طبــق‬ ‫جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه‬ ‫مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه‬ ‫گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫( ســتاد ) بــه ادرس ‪ www.setadiran. ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت‬ ‫مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ‪ ،‬مراحــل ثبــت نــام در ســایت‬ ‫مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راه جهــت شــرکت در مناقصــه‬ ‫محقــق ســازند‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫بهسازی و اسفالت سه راهی‬ ‫سوچلما‪-‬ارم شهرستان نکا‬ ‫‪2‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی پچت شهرستان نکا‬ ‫مبلغ براورد(به ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت‬ ‫نامه(به ریال)‬ ‫‪12,567,471,193‬‬ ‫‪629,000,000‬‬ ‫‪3,310,134,491‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫شماره فراخوان ستاد ایران‬ ‫‪2099003377000010‬‬ ‫‪2099003377000011‬‬ ‫دارا بـودن رتبـه ‪ 5‬از معاونـت برنامـه ریـزی ونظـارت راهبـردی رییـس جمهـور با‬ ‫رعایـت سـقف ارجـاع کار در راه و ترابـری (حمـل و نقـل) الزامی اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪99/02/23‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت‪ 14/00‬مورخه ‪99/02/31‬‬ ‫مورخه ‪99/03/17‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت‪14/00‬‬ ‫مورخه ‪99/03/18‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪08/00‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص‬ ‫اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الف‬ ‫ادرس ساری خیابان جام جم ‪-‬اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫تلفن ‪011- 33363904 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و‪021-85193768‬‬ ‫این اگهی همزمان در سایت‪ iets.mporg.ir‬نیز درج گردیده است‬ ‫م‪.‬الف‪845250:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫فریده یوسفی‬ ‫نویسنده و پژوهشگر‬ ‫«خردمندی» حلقه گم شده‬ ‫امروز ما در حوزه های سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی ‪...‬‬ ‫خردمنـد اگاه‪ ،‬حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی‪،‬‬ ‫نگارنـده هویـت ملـی و دینـی ایرانیـان اسـت‪.‬‬ ‫دانشـی مـردی کـه در سراسـر ابیـات شـاهنامه‬ ‫اش خـرد و خـردورزی مـوج مـی زنـد ‪...‬‬ ‫اگـر بـرای مـروری گـذرا بـر برخـی از ابیـات‬ ‫شـاهنامه‪ ،‬ایـن کتـاب سـترگ را بـاز کنیـم‪،‬‬ ‫بـا سـتایش خرد روبرو می شـویم که نخسـتین‬ ‫بیتش این اسـت ‪...‬‬ ‫به نام خداوند جان و خرد‬ ‫کزین برتر اندیشه بر نگذرد‬ ‫خداونـد‪ ،‬جـان را با خـرد به کالبد انسـان هدیه‬ ‫کـرده اسـت و این دو در کنار هـم باید به کمال‬ ‫برسـند وگرنـه جان ِ بـی خرد گرفتار خویشـتن‬ ‫خویش می شـود‪.‬‬ ‫گسسته خرد پای دارد به بند ‪( ...‬همان)‬ ‫و در ادامـه خـرد را بهتریـن داده ی خداونـد‬ ‫معرفـی مـی کنـد ‪...‬‬ ‫خرد بهتر از هر چه ایزد بداد‬ ‫ستایش خرد را‪ ،‬به از راه داد‬ ‫فزون ازخرد نیست اندر جهان‬ ‫فروزنده ی کهتران و مهان‬ ‫رهاند خرد مرد را از بال‬ ‫مبادا کسی در بال مبتال‬ ‫در ابیـات پایانـی صفحـه اول شـاهنامه ‪ /‬در‬ ‫سـتایش خـرد مـی سـراید‪:‬‬ ‫خرد چشم جانست چون بنگری‬ ‫تو بی چشم شادان جهان نسپری‬ ‫نخست افرینش‪ ،‬خرد را شناس‬ ‫ان سپاس‬ ‫نگهبان جان است و ِ‬ ‫سه پاس تو چشم است و گوش و زبان‬ ‫کزین سه رسد نیک و بد‪ ،‬بی گمان‬ ‫خرد را و جان را که یارد ستود؟‬ ‫وگر من ستایم که یارد شنود؟‬ ‫حکیما چو کس نیست گفتن چه سود؟‬ ‫ازین پس بگو کافرینش چه بود‬ ‫در ابیات زیر به صراحت می سراید‪:‬‬ ‫اگر می خواهی شهریاری کنی خردمند باش‬ ‫اگـر طالـب مال و خواسـته هسـتی‪ ،‬بایـد خرد‬ ‫بورزی ‪...‬‬ ‫اگـر هـوش و تدبیـر و سیاسـت مـی خواهـی‬ ‫دنبـال خـرد بـاش‬ ‫اگـر مـی خواهـی گـرد دروغ و ریا نـروی راهش‬ ‫خردمندی اسـت‬ ‫اگر نام نیک می خواهی باز هم خرد‬ ‫یعنـی خـرد‪ ،‬دهنـده ی نیکـی هاسـت و بـاز‬ ‫دارنـده از پلشـتی هـا برای همه طبقـات جامعه‬ ‫‪...‬‬ ‫خرد افسر شهریاران بود‬ ‫خرد زیور تاجداران بود‬ ‫دلی کز خرد گردد اراسته‬ ‫یکی گنج گردد پر از خواسته‬ ‫زدانش بود جان و دل را فروغ‬ ‫نگر تا نگردی به گرد دروغ‬ ‫ستوده تر انکس بود در جهان‬ ‫که نیکش بود اشکار و نهان‬ ‫همیـن چهار بیـت نماینده حوزه های سیاسـی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی اسـت‪.‬‬ ‫کوتاه سـخن اینکـه این ایرانی اگاه می دانسـت‬ ‫چـه مـی گوید و چرا مـی گوید و چرا باید سـی‬ ‫سـال رنـج ببـرد تا این گنـج را به فرجام رسـاند‬ ‫‪ ...‬چنانکه خود سـروده ‪...‬‬ ‫بناهای اباد گردد خراب‬ ‫ز باران و از تابش افتاب‬ ‫پی افکندم از نظم کاخی بلند‬ ‫که از باد و باران نیابد گزند‬ ‫نمیرم از این پس که من زنده ام‬ ‫چو تخم سخن را پراکنده ام‪.‬‬ ‫شـاهنامه در پنجـاه هزار بیت سـروده شـده که‬ ‫از همیـن چنـد بیـت یادشـده‪ ،‬می شـود کتاب‬ ‫ها نوشـت ‪...‬‬ ‫دریغـا کـه مـا اگـر اخلاف شایسـته ای بودیـم‬ ‫امـروز چنیـن پـای در بنـد نبودیـم ‪...‬‬ ‫مصـداق بـارز «گسسـته خـرد» ماهسـتیم و‬ ‫پریشـانی امـروز مـا حاصـل بـی خـردی ماسـت‪.‬‬ ‫گاه ان نرسـیده کـه پندنامـه بـزرگان مـان را‬ ‫بخوانیـم و بـکار بندیـم؟‬ ‫شنبه ‪ 27/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪607‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫ساحس‬ ‫ُ‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫یوسف نژاد بند پوتینش را برای سفر به وزارت اقتصاد محکم بست‬ ‫برند سیاسی مازندران رهسپار وزارتخانه‬ ‫طبق شنیده های منابع موثق و گمانه زنی های‬ ‫موجود‪،‬نماینده فعلی مردم ساری و میاندرود در‬ ‫مجلس شورای اسالمی پس از پایان دوران نمایندگی‬ ‫راهی وزارت اقتصاد خواهد شدتا در یکی از مناصب‬ ‫حساس این وزارت خانه مهم و استراتژیک دولت نقش‬ ‫افرینی نماید‪.‬‬ ‫منظـم تریـن نماینده مجلس شـورای اسلامی‬ ‫در پـی نظـم دادن به دولت اسـت‬ ‫علـی اصغر یوسـف نـژاد نماینـده مردم سـاری‬ ‫و میانـدرود در مجلـس که در کارنامه سیاسـی‬ ‫اش از شـهرداری سـاری تجربه کرده تا چندین‬ ‫دوره نمایندگـی مجلس و منصـب در وزارتخانه‬ ‫و‪ ...‬بسـیار کارنامه سـنگینی در سیاسـت دارد و‬ ‫اینبـار خبـر هـا حاکـی از ان اسـت کـه وزارت‬ ‫اقتصـاد او را در هـوا زد کـه ایـن قضیـه ادم را‬ ‫یـاد ضرب المثل «مـال خوب زمیـن نمیماند»‬ ‫می انـدازد‪.‬‬ ‫طبـق شـنیده های منابـع موثـق و گمانه زنی‬ ‫هـای موجود‪،‬نماینـده فعلـی مـردم سـاری و‬ ‫میانـدرود در مجلـس شـورای اسلامی پـس از‬ ‫پایـان دوران نمایندگـی راهـی وزارت اقتصـاد‬ ‫خواهـد شـدتا در یکـی از مناصب حسـاس این‬ ‫وزارت خانـه مهـم و اسـتراتژیک دولـت نقـش‬ ‫افرینـی نماید‪.‬‬ ‫نماینـده سـاری کـه در کارنامـه مجلسـی اش‬ ‫بسـیار مقتـدر و گـردن کلفـت عمـل کـرده و‬ ‫هرچـه عنـوان در مجلس بـود را درو کرده حاال‬ ‫بنـد پوتینـش را محکـم مـی بنـدد تا رهسـپار‬ ‫وزارت خانـه شـود‪.‬‬ ‫یوسـف نـژاد در دوران فعالیتـش در مجلـس‬ ‫از هیـات رئیسـه تـا سـخنگو و نایـب رئیـس‬ ‫کمیسـیون تلفیـق را تجربـه کـرده اسـت ‪،‬‬ ‫اگـر نخواهیـم بگوئیـم کـه در تاریـخ سیاسـی‬ ‫مازنـدران و در بیـن نمایندگان ایـن خطه "بی‬ ‫نظیـر" بـوده باالجبـار بایـد بگوییم که یوسـف‬ ‫نـژاد ‪ ،‬در بین نمایندگان مازنـدران "بی بدیل"‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫یوسـف نـژاد بـه معنـی واقعـی کلمـه معتدل ‪،‬‬ ‫توانـا و پاکدسـت بـوده و بـه امید خـدا خواهد‬ ‫بـود و بـا اینکـه مشـی سیاسـی و خـط فکری‬ ‫سیاسـی دارد هیـچ زمانـی سیاسـت زده عمل‬ ‫نکـرد و همیشـه بجـای اینکـه بگوینـد مثلا ‪:‬‬ ‫«یوسـف نـژاد نماینـده اصلاح طلـب» گفتند‪:‬‬ ‫«نماینـده ملی»‬ ‫نقـش نماینـده ملـی در تصویـب منطقـه ازاد‬ ‫مازنـدران و بحـث و درگیـری لفظـی اش بـا‬ ‫الریجانـی را نباید فراموش کنیـم (اقای رئیس‬ ‫خبر‬ ‫اگـر نمـی خواهیـد مطـرح شـود‪،...‬اقای رئیس‬ ‫اجـازه بدهید‪،...‬اقـای رئیـس‪)....‬‬ ‫یوسـف نـژاد کـه در سـال هـای اخیـر مشـق‬ ‫سیاسـت کـرده حـاال خـودش یـک صاحـب‬ ‫عقیـده و یـک صاحـب نظـر قدرتمنـد بـه نظر‬ ‫میرسـد ‪ ،‬جـرات فریـاد زدن ‪ ،‬تخصص دسـتور‬ ‫دادن و تجربـه و صبـوری تقاضـا کـردن از‬ ‫خصوصیـات یـک سیاسـتمدار بـا تجربـه و‬ ‫توانمنـد اسـت‪.‬‬ ‫ایـن کـه وزرای مختلفـی بـرای مشـورت و‬ ‫تصویـب لوایـح و امثـال هـم در دفتـر نماینـده‬ ‫حاضـر شـوند تـا بـا او مشـورت کننـد نشـانگر‬ ‫قـدرت سیاسـی و توانمنـدی نماینـده مرکـز‬ ‫اسـتان اسـت‪ .‬صفر دقیقـه غیبـت در طول این‬ ‫سـالها نشـانگر نظم و دردمندی این چهره ملی‬ ‫اسـت و ارزشـی که بـرای یـکان یکان مـردم و‬ ‫یـک یـک رایشـان قائـل اسـت ‪ ،‬منظـم تریـن‬ ‫نماینـده مجلس ‪ ۴۰‬سـال صادقانه و مخلصانه‬ ‫کار کـرد ‪ ،‬تدبیـر کرد ‪ ،‬سـاخت ‪ ،‬اصلاح کرد و‬ ‫امـروز همچنـان امیدواریـم به این مسـیر ادامه‬ ‫دهـد تـا پرچمدار شـهر ‪ ،‬اسـتان و کشـور باشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اصالح نژاد ارقام کشاورزی موجب افزایش بازده‬ ‫محصول و جهش تولید می شود‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت تحقیقـات‬ ‫در زمینـه مزیـت هـای نسـبی اسـتان ‪ ,‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫اصلاح نـژاد ارقام کشـاورزی همچون گنـدم و ذرت‬ ‫موجـب افزایـش بازده محصـول و جهـش تولید می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در بازدیـد از مرکـز‬ ‫تحقیقات کشـاورزی اسـتان اظهار کـرد‪ :‬مزیت های‬ ‫هـر کشـور و اسـتان زمینـه رشـد و توسـعه را مهیـا‬ ‫مـی کنـد و بایـد بـا سـرمایه گـذاری تحقیقاتـی در‬ ‫زمینـه کشـاورزی زمینـه رشـد تولید محصـوالت را‬ ‫فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اختصـاص بودجـه در زمینـه اصلاح نژاد‬ ‫ارقـام محصوالت کشـاورزی در واقع سـرمایه گذاری‬ ‫اسـت کـه بـه افزایـش بـازده محصـوالت منجر می‬ ‫شـود و مـا از ایـن سـرمایه گـذاری اسـتقبال مـی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪ :‬باید به کشـاورزی به‬ ‫عنـوان مزیـت اسـتان و صنایـع تبدیلـی وابسـته به‬ ‫ان توجـه ویـژه ای داشـته باشـیم تـا بتوانیـم ارزش‬ ‫افـزوده ان را در اسـتان نگـه داریـم و درامـد حاصل‬ ‫از ان نصیب اسـتان شـود‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس گفـت‪ :‬تلاش داریـم بـا حضور‬ ‫وزیـر جهادکشـاورزی در اسـتان توجـه ویـژه ای بـه‬ ‫مرکـز تحقیقات کشـاورزی بشـود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در سـال گذشـته ‪ ۹۲‬محصـول‬ ‫زراعـی و باغـی در اسـتان گلسـتان بـا حجـم ‪۵‬‬ ‫میلیـون تـن تولیـد شـده و گلسـتان جایگاه ششـم‬ ‫را در تولیـد محصـوالت کشـاورزی کشـور داراسـت‪.‬‬ ‫شهرداری ها برای جذب سرمایه گذاران تالش کنند‬ ‫ارسلان زارع در نشسـت ویدئوکنفرانسـی شـهرداران‬ ‫گیلان بـا قدردانی از تالش شـهرداری های اسـتان در‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا و همـکاری بـا سـتاد مبـارزه بـا این‬ ‫ویـروس‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬امـروز بـا شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫شـاهد سـبک جدیدی از ارتباطات اجتماعـی و فردی‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه شـهرداری ها بـا امکانـات تبلیغاتی‬ ‫اعـم از محیطـی‪ ،‬تابلوهـا‪ ،‬تلویزیون هـای شـهری خود‬ ‫در زمینـه اطلاع رسـانی بـه شـهروندان در ‪ ۵۲‬شـهر‬ ‫نیـز نقش موثـری ایفا کرده انـد‪ ،‬گفت‪ :‬شـهرداری های‬ ‫همچنـان بایـد پروتکل هـای بهداشـتی را در‬ ‫مجموعه هـای خدماتـی خـود رعایـت کننـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان به وضعیت ویـروس کرونا در اسـتان‬ ‫و بـا بیـان اینکه با تلاش و همکاری و مشـارکت همه‬ ‫اعـم از مـردم و دسـتگاه های اجرایـی بـه موفقیـت‬ ‫نسـبی در زمینـه کنترل ایـن ویروس شـده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از هفتـه اینـده مـدارس با تصمیم سـتاد ملـی مبارزه‬ ‫بـا کرونا بازگشـایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ضدعفونی کـردن مـدارس باید در‬ ‫دسـتور کار قـرار گیـرد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬شـهرداری ها و‬ ‫دهیاری هـا بایـد در کنار امـوزش و پـرورش در زمینه‬ ‫گندزدایـی و ضدعفونـی کـردن مدارس اقـدام کنند‪.‬‬ ‫زارع بـا اشـاره به اسـیب های اقتصادی ناشـی از کرونا‬ ‫در بسـیاری از بخش هـا و حوزه هـا‪ ،‬افـزود‪ :‬شـهرداری‬ ‫نیـز یکـی از ایـن ارگان ها اسـت کـه درامدهـای ان با‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلی بسـیاری از فعالیت ها‬ ‫کاهش یافته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه حمایت هـای دولـت از شـهرداری های اشـاره‬ ‫و بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته سـازمان امـور‬ ‫مالیاتی اسـتان گیلان ‪ ۱۶۸‬میلیارد تومـان واریزی به‬ ‫شـهرداری ها داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪ ۱۵ :‬میلیـارد تومان‬ ‫بـرای تامیـن قیـر رایـگان‪ ۱۰۴ ،‬میلیـارد تومـان برای‬ ‫مدیریـت پسـماند‪ ،‬دو میلیـارد تومـان بـرای احـداث‬ ‫و تکمیـل ایسـتگاه اتـش نشـانی و گردشـگری‪ ،‬یکـی‬ ‫میلیـارد و ‪ ۱۰۰‬میلیـون تومـان هـم بـرای تجهیـز‬ ‫ماشـین االت شـهرهای بـاالی ‪ ۵۰‬هـزار نفـر از‬ ‫مهم تریـن اقدامـات حمایتـی دولـت از شـهرداری ها‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیالن با اشـاره به کمـک ‪ ۷۵‬میلیارد تومانی‬ ‫سـازمان شـهرداری ها و دهیـاری کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫میـزان کمـک در سـال ها قبل هشـت میلیـارد تومان‬ ‫بـوده اسـت کـه در سـال گذشـته بـا افزایـش چشـم‬ ‫گیـری همـراه بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا تاکیـد بر بهره گیری از مشـارکت های‬ ‫مردمـی و جـذب سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بایـد از ظرفیـت سـازمان همیـاری‬ ‫شـهرداری ها بیـش از گذشـته بهـره منـد شـویم‪.‬‬ ‫زارع بـا بیان اینکه مدیریت پسـماند یکـی از مهم ترین‬ ‫موضوعاتی اسـت که باید در دسـتور کار شـهرداری ها‬ ‫قـرار گیـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬دغدغه هـای در زمینه عـدم جذب‬ ‫اعتبـار ایـن بخـش در برخـی از شـهرداری های وجود‬ ‫دارد کـه پیگیری هـای الزم در سـطح وزارت کشـور و‬ ‫سـازمان برنامـه و بودجـه انجـام شـده لذا شـهرداران‬ ‫بایـد بـرای جـذب اعتبارات تلاش کنند‪.‬‬ ‫کمک های مومنانه کارکنان استانداری مازندران برای نیازمندان ارسال شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری‪ ،‬حسـن خیریانپـور‪،‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری در حاشـیه این‬ ‫مراسـم بـا اشـاره به فرمـان مقام معظـم رهبـری در خصوص‬ ‫اجـرای رزمایـش مواسـات‪ ،‬همدلـی و کمـک مومنانـه بـرای‬ ‫کمـک به اقشـار نیازمند و اسـیب دیده از کرونـا‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫اجـرای بهینـه ایـن طـرح؛ سـتادی بـا حضـور نماینـده رهبر‬ ‫معظـم انقلاب در اسـتان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در مازنـدران‬ ‫و دبیـری فرماندهـی سـپاه کربلای اسـتان تشـکیل و سـاز‬ ‫و کارهـا و تصمیمـات الزم بـرای مشـارکت اقشـار مختلـف‬ ‫جامعـه در کمـک بـه خانـواده هـای اسـیب دیـده از کرونـا‬ ‫اتخـاذ گردید‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتاندار مازنـدران بـر مشـارکت همه‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی در اجـرای هرچـه بهتر ایـن رزمایش‬ ‫تاکیـد کردنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬کارکنان دولـت نیز در راسـتای روحیه‬ ‫نوعدوسـتی و دگرخواهـی و منبعث از امـوزه های دین مبین‬ ‫اسلام همـواره در چنیـن مـواردی پـای کار بودنـد کـه جای‬ ‫قدردانی دارد‪.‬‬ ‫خیریانپـور بـا اشـاره بـه ایـن کـه کارکنـان اسـتانداری نیـز‬ ‫در کنـار دیگـر همـکاران خـود در دسـتگاه هـای اجرایـی بر‬ ‫اسـاس مصوبـه شـورای فرهنگی اسـتانداری به ایـن رزمایش‬ ‫پیوسـتند‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬در این راسـتا و در گام نخست؛ ‪200‬‬ ‫بسـته معیشـتی معـادل ‪ 200‬هـزار تومـان بـرای هـر خانوار‬ ‫نیازمنـد‪ ،‬تهیـه و بـرای توزیـع در اختیار سـپاه کربال اسـتان‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 27/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪607‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫روابط عمومی ها از پویایی و‬ ‫خالقیت فاصله گرفته اند‬ ‫غفاری‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫‪ 380‬کیلومتر شبکه فشار متوسط‬ ‫برق استان مقاوم سازی شد‬ ‫به منظور تسریع در امر تعمیرات با بازنگری مانورهای جهادی‬ ‫که با حضور امورهای معین به صورت همجواری و استانی‬ ‫برگزار می شود ‪ ،‬شاهد کاهش میزان اسیب پذیری فیدرهای‬ ‫فشار متوسط در شرایط نامساعد جوی می باشیم ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازنـدران از مقـاوم سـازی ‪ 380‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه فشـار متوسـط مازنـدران بـا اعتباری‬ ‫بالـغ بـر ‪ 25‬میلیـارد و ‪ 72‬میلیـون ریال در‬ ‫سـال گذشـته خبـر داد ‪.‬‬ ‫مهنـدس غفـاری گفـت ‪ :‬امـروزه بـا افزایـش‬ ‫تهدیـدات و وقـوع بحـران ها ‪ ،‬انجـام اقدامات‬ ‫پیشـگیرانه و مقاوم سـازی شبکه و تاسیسات‬ ‫توزیـع بـرق در راسـتای پدافنـد غیـر عامـل‬ ‫از جملـه اقدامـات مناسـب ایـن شـرکت می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بـه منظـور تسـریع در امـر‬ ‫تعمیـرات بـا بازنگـری مانورهـای جهـادی‬ ‫کـه بـا حضـور امورهـای معیـن بـه صـورت‬ ‫همجواری و اسـتانی برگزار می شـود ‪ ،‬شـاهد‬ ‫کاهـش میـزان اسـیب پذیـری فیدرهـای‬ ‫فشـار متوسـط در شرایط نامسـاعد جوی می‬ ‫باشـیم ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازندران خاطرنشـان کرد ‪ :‬بـه همین منظور‬ ‫در سـال گذشـته ‪ 99‬مانـور عملیاتی در ‪18‬‬ ‫شهرسـتان مازنـدران برگـزار شـد ‪.‬‬ ‫وی تمریـن و امادگـی مدیریتـی و عملیاتـی‬ ‫بـرای مدیران و پرسـنل عملیاتـی و اجرایی ‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫اکهی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫نظربـه دسـتورمواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصوب ‪ 1390.920‬امالک متقاضیانی‬ ‫کـه درهیـات موضوع مـاده یک قانـون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحد ثبتی نوشـهرمورد رسـیدگی‬ ‫وتصرفـات مالکانـه و بلا معـارض انـان محرز‬ ‫ورای الزم صـادر گردیـد ه جهـت اطالع عموم‬ ‫به شـرح ذیـل اگهـی میگردد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کهنه‬ ‫چلندر پالک ‪ 12‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫‪ 97‬فرعـی اقـا ‪ /‬خانـم جـواد طهماسـب زاده‬ ‫روشـن فرزنـد غریـب ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنای احداثـی به مسـاحت ‪ 312‬متر‬ ‫مربـع خریـداری بـدون واسـطه‪ /‬بـا واسـطه از‬ ‫عبدالوهـاب اسلامی چلنـدر لـذا بـه موجـب‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسمی وماده‬ ‫‪ 13‬ائیـن نامـه مربوطه این اگهـی در دونوبت‬ ‫بـه فاصله ‪ 15‬روز از طریـق این روزنامه محلی‬ ‫‪ /‬کثیراالنتشـار درشهرها منتشـرو در روستاها‬ ‫علاوه بـر انتشـار اگهـی ‪ ،‬رای هیـات الصـاق‬ ‫تـا درصورتیکه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم‬ ‫شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ‬ ‫افزایـش ارائه خدمـات عمومی به مشـترکین‬ ‫از طریـق تسـریع در فراینـد تعمیـرات‬ ‫شـبکه در کوتاهتریـن زمـان ممکـن کـه در‬ ‫واقـع موجـب کاهـش تعـداد و مـدت زمـان‬ ‫خاموشـی و رضایتمنـدی مشـترکین مـی‬ ‫گـردد ‪ ،‬اقدام الزم در جهـت افزایش پایداری‬ ‫و کاهـش اسـیب پذیری شـبکه هـای توزیع‬ ‫بـرق ‪ ،‬شـبیه سـازی تمریـن برنامـه ریـزی و‬ ‫اعمـال فرماندهـی واحدهـا در شـرایط کاری‬ ‫متفـاوت (مدیریـت بحـران ) صرفـه جویـی‬ ‫اقتصـادی بـا توجـه بـه عملیـات اجرایـی‬ ‫توسـط همـکاران شـرکت ( بـا هـدف اقتصاد‬ ‫مقاومتـی ) ‪ ،‬سـنجش میـزان عملکـرد‬ ‫همـکاران و پیمانـکاران بـرای اسـتفاده از‬ ‫شـرایط اضطـراری را از جملـه اهـداف انجـام‬ ‫ایـن عملیـات برشـمرد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد ‪ :‬مجمـوع فعالیـت هـا در‬ ‫مانورهـای مذکـور شـامل ‪ :‬سـرویس ترانس‬ ‫هـا ‪ ،‬تعویـض مقـره هـا ‪ ،‬اصلاح جمپرهـا ‪،‬‬ ‫تعویـض برقگیرهـا و کات اوت معیوب ‪ ،‬تغییر‬ ‫ارایـش شـبکه ‪ ،‬نصـب کابـل خـود نگهـدار ‪،‬‬ ‫نصـب اسپیسـر و جلوبـر ‪ ،‬تسـت و راه اندازی‬ ‫دیـزل ژنراتـور های مرکز در منطقـه و ‪ ....‬می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد ‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم‬ ‫داد خواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد که در این صـورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـتودر‬ ‫صورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونـی واصل‬ ‫نگـرد د یـا معتـرض گواهـی تـق دیـم دد‬ ‫خواسـت بـه دادگاه عمومـی محل ارائـه نکند‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهـی‬ ‫اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامه مذکـودر مورد‬ ‫قسـمتی از امالکـی کـه قبال اظهـار نامه ثبتی‬ ‫پزیرفتـه نشـده ‪،‬واحد ثبتی بـا رای هیات پس‬ ‫از تنظیـم اظهـار نامـه حـاوی تحدیـد حـدود‬ ‫‪،‬مراتـب را در اولیـن اگهی نوبتـی و تحدید به‬ ‫صـورت همزمـان باطلاع عمومـی می رسـاند‬ ‫و نسـبت بـه املاک در جریـان ثبـت و فاقـد‬ ‫سـابقه تحدیـد اگهـی تحدیـد حـدود را بـه‬ ‫صـورت اختصاصـی منتشـر مـی نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399.2.27:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399.3.10‬‬ ‫م الف‪19900851:‬‬ ‫فرامرز کلبادی نژاد‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظربـه دسـتور مـواد ‪1‬و ‪3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪،1390.9.20‬املاک متقاضیانی که‬ ‫در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحدثبتی قائم شـهر‬ ‫مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه وبال معـارض انان محـرز و رای الزم صادر‬ ‫گردیـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل اگهی میگـردد‪:‬‬ ‫ا مالک متقاضیان واقع در کفشگرکال پالک اصلی ‪25‬پخش ‪16‬‬ ‫‪17000‬فرعـی اقـای علـی مرادی نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعـه زمین که‬ ‫در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪216.53‬مترمربـع خریـداری مع‬ ‫الواسـطه از اقـای اکبـر پیربرنـاش مالک رسـمی ‪.‬لذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی وماده‬ ‫‪ 13‬ائیـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫ایـن روزنامـه محلـی ‪ /‬کثیر االنتشـار درشـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر‬ ‫انتشـار اگهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای‬ ‫اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی ودر‬ ‫روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دومـاه اعتـراض خـودرا بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل وقـوع ملک تسـلیم ورسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترض بایـد ظرف یک‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی‬ ‫عادی موسسه خانه مطبوعات و‬ ‫رسانه های برخط استان مازندران‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ ۳۶۲‬و شناسـه ملی‬ ‫‪۱۰۷۶۰۰۷۲۵۹۶‬‬ ‫بدینوسـیله از اعضـای خانـه مطبوعـات و‬ ‫رسـانه های برخط اسـتان مازنـدران دعوت‬ ‫بـه عمـل مـی ایـد تـا در جلسـه مجمـع‬ ‫عمومی ایـن خانه که به صـورت الکترونیک‬ ‫در مـورخ ‪ 27‬خرداد ماه ‪ 1399‬از سـاعت ‪9‬‬ ‫الـی ‪ 12‬برگـزار مـی شـود‪ ،‬شـرکت فرمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخـاب هیـات مدیـره بـرای مـدت ‪3‬‬ ‫سا ل‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسان برای مدت یک سال‬ ‫بـر ایـن اسـاس‪ ،‬اعضـای اصلـی خانـه‬ ‫مطبوعـات اسـتان که بـرای انتخـاب هیات‬ ‫مدیـره و بازرسـان کاندیـدا هسـتند تـا‬ ‫روز شـنبه ‪ 24‬خـرداد مـاه ‪1399‬مهلـت‬ ‫دارنـد بـا مراجعـه بـه سـایت ‪www.‬‬ ‫‪ khanehmatbooat.ir‬و ورود بـا نـام‬ ‫کاربـری خود برای ثبت درخواسـت نامزدی‬ ‫اقـدام نمایند‪ .‬ثبـت ارای اعضا نیـز از طریق‬ ‫سـایت مذکور در تاریخ یاد شـده با اسـتفاده‬ ‫از نـام کاربـری و رمـز عبـور قابـل انجـام اسـت‪.‬‬ ‫ماده ‪ -44‬شـرایط اختصاصی برای بازرسـی‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایدو گواهـی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبـت محل تحویل‬ ‫دهـد کـه درایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت ودر صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل ارائـه نکنـد اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نماید وصـدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪.‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائیـن نامه‬ ‫مذکـور درمـورد قسـمتی از امالکی کـه قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیدحـدود‪،‬‬ ‫مراتـب رادر اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حدود بـه صورت همزمـان باطالع‬ ‫عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه املاک در جریان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬واحـد ثبتی اگهـی تحدید حدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر می‬ ‫تاریـخ انتشـارنوبت اول ‪1399.2.27:‬‬ ‫نمایـد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399.3.10:‬‬ ‫م الف ‪19900848:‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئئ‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫یـک کارشـناس ارشـد علـوم ارتباطـات‬ ‫اجتماعـی و مـدرس دانشـگاه در مازنـدران‬ ‫معتقـد اسـت نـگاه حمایتـی بـه روابـط‬ ‫عمومی هـا در دسـتگاه های اجرایـی ضعیـف‬ ‫و ایـن بخـش از پویایـی و خالقیـت فاصلـه‬ ‫گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫محمـد محتاطی بـا بیان اینکه نـگاه حمایتی‬ ‫بـه روابط عمومی هـا در دسـتگاه های اجرایی‬ ‫کشـور ضعیف اسـت‪ ،‬با تاسـی از فرمایشـات‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب در خصـوص اهمیـت‬ ‫اطلاع رسـانی دولتمـردان از اقدامـات خـود‬ ‫بـه مـردم و پویـا سـازی روابـط عمومی هـا‬ ‫در دسـتگاه های دولتـی و همچنیـن الهـام‬ ‫از اهمیـت جایـگاه روابـط عمومی‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫بایـد گفت نـگاه حمایتی به روابـط عمومی ها‬ ‫در دسـتگاه های اجرایی کشـور ضعیف اسـت‬ ‫و روابـط عمومی هـا در ان جایـگاه ارمانی که‬ ‫باید قرار داشـته باشـند نیسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن در حالـی اسـت کـه روابـط‬ ‫عمومـی مکمـل و عضـو الینفـک مدیریـت‬ ‫بـه شـمار رفتـه و هـر مدیـری بـرای نمایش‬ ‫توانمنـدی و خدماتـش در هـر سـازمانی‬ ‫نیازمنـد روابـط عمومـی توانمنـد و پویـا اسـت‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس علـوم ارتباطـات اجتماعـی‬ ‫گفـت‪ :‬عـدم تصویـب پسـت سـازمانی در‬ ‫ادارات شهرسـتان ها بـرای واحـد روابـط‬ ‫عمومـی و صدور احکام انشـایی برای مدیران‬ ‫روابـط عمومی از سـوی مدیـران‪ ،‬تغییر مدیر‬ ‫روابـط عمومـی در پـی جابجایـی هـر مدیـر‬ ‫و مقـام مسـئول سـازمان‪ ،‬همچنین سـپردن‬ ‫چندین مسـئولیت به مدیـران روابط عمومی‬ ‫در ادارات و سـازمان ها‪ ،‬عـدم بهـره منـدی‬ ‫از امکانـات و تجهیـزات روز در واحـد روابـط‬ ‫عمومـی و انتصاب افراد نا اشـنا بـا این حوزه‬ ‫و عـدم امـوزش متمرکز دانـش روز ارتباطات‬ ‫و روابـط عمومـی و فناوری هـای مرتبـط در‬ ‫ایـن حـوزه باعـث شـده اسـت تـا از پویایـی‬ ‫و خالقیـت روابـط عمومـی در کشـور فاصله‬ ‫بگیر یم ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسـعه و شـکوفایی روابط عمومی‬ ‫بسـتر سـاز توسـعه پایـدار بـوده و تحقـق‬ ‫ایـن مهـم مسـتلزم تخصـص محـوری و دور‬ ‫اندیشـی مبتنـی بـر برنامـه ریزی اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬خوشـبختانه در سـال های‬ ‫اخیـر شـاهد توسـعه و رونـق ایـن علـم بـه‬ ‫عنـوان رشـته دانشـگاهی بـوده و امید اسـت‬ ‫بـا تقویـت تخصـص محـوری شـاهد حضـور‬ ‫نیـروی انسـانی تحصیـل کـرده و خلاق‬ ‫بـرای پویـا سـازی روابـط عمومـی در ادارات‬ ‫و سـازمان ها باشیم‪/.‬ایسـنا‬ ‫عامل درگیری و تیراندازی‬ ‫در امل شناسایی شد‬ ‫و عضویـت در هیـات مدیـره نیـز بـه شـرح‬ ‫زیر اسـت‪:‬‬ ‫‪ -1‬عضویت در خانه مطبوعات‬ ‫‪ -2‬داشتن حداقل ‪ 25‬سال سن‬ ‫‪ - 3‬ارائه گواهی عدم سوء پیشینه‬ ‫‪ -4‬داشـتن پنـج سـال سـابقه فعالیـت‬ ‫مطبوعاتـی بـا تاییـد اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫اعضـای محتـرم همچنیـن مـی تواننـد‬ ‫اطالعـات دیگـر مربـوط اعـم از نحـوه‬ ‫برگـزاری‪ ،‬زمان انصـراف از نامزدی‪ ،‬اسـامی‬ ‫کاندیداهـای بازرسـی و ‪ ...‬را در سـایت خانه‬ ‫مطبوعـات بـه نشـانی ذکـر شـده دنبـال‬ ‫فرماینـد‪.‬‬ ‫هیات مدیره خانه مطبوعات استان‬ ‫مازندران‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن‬ ‫نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای شماره‬ ‫‪ 12000017‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای‬ ‫فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحدثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک نکاتصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی مرضیـه نوائـی اسـتانی فرزنـد رجبعلی‬ ‫به شـماره ملـی ‪ 2170013695‬ششـدانگ عرصه‬ ‫و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 202.40‬مترمربـع قسـمتی از پالک ‪57‬‬ ‫اصلـی بـه کالسـه ‪ 98.493‬واقـع در بخـش ‪18‬‬ ‫ثبـت نکا خریـداری شـده از ابراهیم اسـبوچین‬ ‫سـرهنگ نعمـت اهلل ازادی گفـت‪ :‬در پی‬ ‫وقـوع درگیـری افـرادی شـرور و اراذل و‬ ‫اوبـاش در یکی از خیابان های شهرسـتان‬ ‫امـل‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار پلیـس‬ ‫امنیـت عمومـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان امـل‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در ایـن درگیـری کـه منجـر بـه‬ ‫تیـر انـدازی از سـوی افـراد درگیر شـده‬ ‫بـود‪ ،‬یکـی از این افراد از ناحیه پشـت به‬ ‫ضـرب گلولـه مجـروح وبا حضـور عوامل‬ ‫امـدادی مصـدوم این حادثـه بالفاصله به‬ ‫بیمارسـتان منتقل شـد‪.‬‬ ‫وی از شناسـایی عامـل تیرانـدازی بـا‬ ‫سلاح شـکاری در ایـن درگیـری خبـر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬امنیـت‪ ،‬اسـایش و ارامـش‬ ‫مـردم خـط قرمـز پلیـس اسـت و نیروی‬ ‫انتظامـی بـا افـرادی کـه بخواهنـد بـا‬ ‫رفتارهـای ناشایسـت خود موجب سـلب‬ ‫امنیـت جامعه شـوند برابر قانـون برخورد‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫مالـک رسـمی محـرز گردیـده لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز اگهـی میشـود تـا درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ انتشـاراولین اگهـی بـه مـدت دوماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند‬ ‫بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99.2.27‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪99.3.10‬‬ ‫م الف‪19900870:‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 27/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪607‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری خبر داد‪:‬‬ ‫احداث پارک موالید و پارک‬ ‫مناسبت ها در گرگان پیگیری‬ ‫می شود‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومـی و‬ ‫امـور بین الملل شـهرداری گـرگان‪ ،‬عبدالرضا دادبود‬ ‫گفـت‪ :‬بـا هـدف حفـظ محیط زیسـت و مشـارکت‬ ‫شـهروندان در سـاخت المان هـای نـوروزی و ایجـاد‬ ‫شـادی و نشـاط بین افراد جامعه‪ ،‬مسـابقه سـاخت‬ ‫المـان نـوروزی با مـواد بازیافتی و ضایعـات طراحی‬ ‫و فراخـوان ان اعلام شـد‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه‬ ‫بـه اسـتقبال شـهروندان و درخواسـت عالقمنـدان‬ ‫مهلـت شـرکت در ایـن جشـنواره و ارسـال اثـار تـا‬ ‫‪ 10‬خردادمـاه سـال جـاری تمدید شـد‪.‬‬ ‫شـهردار گرگان تصریـح کرد‪ :‬عالقمنـدان می توانند‬ ‫اثـار خـود را بـه دفتـر خانه طبیعـت واقـع در بلوار‬ ‫ناهارخـوران تحویـل دهند‪.‬‬ ‫دادبـود بـا بیـان اینکه اثـار بایـد مرتبط بـا موضوع‬ ‫نـوروز و حداکثـر بـا ارتفـاع ‪ 1/8‬متـر باشـد‪ ،‬تاکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬اثـار ارائه شـده در اختیـار شـهرداری گرگان‬ ‫قـرار خواهـد گرفـت و بازگردانـده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫وی متذکـر شـد‪ :‬جایزه نفر اول از نـگاه داوران ‪100‬‬ ‫میلیـون ریـال‪ ،‬نفـر اول ز تگاه شـهروندان نیز ‪100‬‬ ‫میلیـون ریـال خواهد بود‪.‬‬ ‫دادبـود در پایـان گفـت‪ :‬نتایـج در تاریـخ ‪16‬‬ ‫خردادماه سـال جـاری از طریق پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫شـهرداری گرگان بـه نشـانی ‪www.gorgan.ir‬‬ ‫اطالع رسـان خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حفر و تجهیز یک حلقه چاه اب شرب‬ ‫سرپرسـت امـور اب و فاضلاب علـی ابـاد کتـول از‬ ‫حفر و تجهیز یک حلقه چاه اب شـرب در راسـتای‬ ‫تامیـن اب پایـدار در شـهر فاضل ابـاد خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت اب و فاضالب‬ ‫اسـتان گلسـتان ‪ " ،‬رضـا سـوخته سـرایی " اظهـار‬ ‫داشـت ‪ :‬حفـر و تجهیـز یـک حلقـه چاه بـا ابدهی‬ ‫‪20‬لیتـر بـر ثانیـه از فعالیـت هـای ایـن امـور در‬ ‫راسـتای تامیـن اب پایـدار بـوده کـه پس از سـالها‬ ‫مشـکل کمبود اب شـرب در فاضل اباد و خرید اب‬ ‫خـام از بخـش خصوصی این مشـکل رفـع گردید و‬ ‫از اقدامـات مهـم ایـن امـور در سـال ‪ 98‬بوده اسـت ‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد ‪644 :‬مـورد تعویـض کنتور‬ ‫خـراب و فرسـوده ‪ 67 ،‬مـورد اسـتاندارد سـازی‬ ‫انشـعابات قدیمـی ‪ ،‬ترمیـم و رفـع ‪486‬مـورد رفع‬ ‫اتفاقـات انشـعابات‪32،‬مورد جابـه جایـی کنتـور و‬ ‫‪59‬مـورد رفـع اتفاقـات شـبکه توزیـع اب و خـط‬ ‫انتقـال بـا هـدف کاهـش هـدر رفـت اب از دیگـر‬ ‫اقدامـات انجـام شـده مـی باشد‪.‬سرپرسـت امور اب‬ ‫و فاضلاب علی ابـاد کتول تصریح کـرد‪ 92 ، :‬مورد‬ ‫بازدیـد و تسـت کنتـور‪ 53 ،‬مـورد مرئـی سـازی‬ ‫شـیراالت شـبکه ابرسـانی‪1 ،‬مورد تعویض و تعمیر‬ ‫ترانـس بـرق چاها‪،‬اجـرای شـبکه بـرق رسـانی بـه‬ ‫طـول ‪400‬متـر جهـت چـاه شـماره ‪6‬فاضـل اباد و‬ ‫بیش از ‪1‬کیلومتر اصالح و توسـعه شـبکه ابرسـانی‬ ‫شـهرهای علـی ابـاد کتـول و فاضـل ابـاد جهـت‬ ‫کاهـش تلفـات اب در مـدت مذکـور بـوده اسـت‪.‬‬ ‫سـوخته سـرایی افـزود ‪8 :‬هـزار و ‪ 460‬مـورد کلـر‬ ‫سـنجی و بیش از ‪ 10‬کیلومتر شستشـوی شبکه و‬ ‫خـط انتقـال اب بـا هدف تامین اب شـرب سـالم و‬ ‫بهداشـتی از فعالیت های این امور در سـال گذشـته‬ ‫بـوده اسـت ‪.‬وی تصریح کـرد ‪ 359:‬مورد انشـعابات‬ ‫نصـب شـده‪ 602 ،‬مورد احـاد واگذار شـده ‪8 ،‬مورد‬ ‫تعمیـرات و نگهـداری چـاه هـا ‪1،‬بـاب محوطـه‬ ‫سـازی مخـازن‪ ،‬ویدئومتری ‪ 2‬حلقه چاه اب شـرب‬ ‫‪،‬الیروبـی ‪ 1‬حلقـه چاه ‪ 4،‬مـورد تعویض الکتروپمپ‬ ‫فرسـوده از دیگـر اقدامات این امـور در مدت مذکور‬ ‫بـوده اسـت ‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت تعـداد ‪ 24‬هـزار‬ ‫و ‪ 606‬مشـترک بـا ‪32‬هـزار و ‪ 392‬واحـد تحـت‬ ‫پوشـش امـور اب و فاضلاب امـور علی ابـاد کتول‬ ‫مـی باشـد ‪.‬احـداث پارک موالیـد و پارک مناسـبت‬ ‫هـا در گـرگان پیگیری می شـودرئیس کمیسـیون‬ ‫گردشـگری و بافت تاریخی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫از بحـث و تبـادل درخصـوص چگونگـی ایجـاد‬ ‫پـارک موالیـد و همچنیـن ایجاد پیـاده رو در جنب‬ ‫رودخانه غرب گرگان طی چهل و ششـمین جلسـه‬ ‫این کمیسـیون خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر گـرگان‪ ،‬مهنـدس حسـین ربیعـی بـا اعلام‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪ :‬ایجـاد پـارک مناسـبت هـا از‬ ‫جملـه ازدواج‪ ،‬نـذر‪ ،‬تولـد و یادبود عزیـزان در پارک‬ ‫جنگلی توسـط سـازمان پارک ها در حـال پیگیری‬ ‫اسـت و مقرر شـد برای پـارک موالید هـم در داخل‬ ‫شـهر گرگان بررسـی انجام گیـرد و درصورت امکان‬ ‫زمینـی را بـرای ان سـازمان پـارک هـا معرفـی نماید‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایجـاد پـارک موالیـد و یـا‬ ‫پـارک مناسـبت ها می توانـد یک کار بسـیار خوب‬ ‫و مانـدگار باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در پـارک موالید بـرای هر‬ ‫فرزنـدی کـه متولـد می شـود یـک درخت توسـط‬ ‫خانـواده انها کاشـت می شـود و در پارک مناسـبت‬ ‫هـا نیـز شـهروندان مـی تواننـد بـه مناسـبت های‬ ‫مختلـف از ازدواج گرفتـه تـا یادبـود عزیزانشـان‬ ‫درخـت بکارند‪.‬‬ ‫ربیعـی ادامـه داد‪ :‬دراین خصوص شـهرداری زمینی‬ ‫پیشـنهاد داده اسـت کـه مقـرر شـد مدیرعامـل‬ ‫سـازمان پـارک هـا مـکان مناسـبی را بـرای ایـن‬ ‫منظـور شناسـائی و معرفـی نمایـد‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون گردشـگری و بافـت تاریخـی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در ایـن‬ ‫جلسـه همچنیـن مقـرر شـد بـرای جلوگیـری از‬ ‫قطـع درختـان در معابـر بدلیـل ورودی پارکینـگ‬ ‫سـاختمانها‪ .‬شهرسـازی قبل از صدور پروانه نسـبت‬ ‫بـه چگونگـی حفظ درختان بررسـی الزم را انجام و‬ ‫سـپس پروانـه سـاختمانی داده شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بحـث درختکاری در مسـیر جاده گرگان‬ ‫بـه اق قلا در مسـیر فـرودگاه نیـز مـورد بحـث و‬ ‫بررسـی قرار گرفت و قرار شـد که مشـکالت مسـیر‬ ‫جهـت درخت کاری توسـط س‬ ‫ازمـان پارکهـا مشـخص و راهـکار کاشـت درخـت‬ ‫در مسـیر ارائـه گـردد و همچنیـن بـرای حفـظ‬ ‫درختـان در محـل سـاخت مسـکن جدیـد‪ ،‬مقـرر‬ ‫شـد راهکارهای تشـویقی برای شـهروندان پیشنهاد‬ ‫گـردد تا همکاری بیشـتری برای حفـظ درختان در‬ ‫شـهر انجـام گیرد‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫نصب کارت خوان بر روی تاکسی های شهری؛‬ ‫پرداخت انالین کرایه‬ ‫یکی از مشکالت استفاده از این سیستم را انالین نبودن دریافت وجوه برای‬ ‫رانندگان اعالم کرد و افزود‪ :‬پس از پرداخت کرایه توسط مسافر بوسیله این‬ ‫دستگاه‪ ،‬بعد از گذشت ‪ 24‬ساعت وجه به حساب رانندگان واریز می شد و به‬ ‫این دلیل خود رانندگان نیز تمایلی به استفاده از این دستگاه نشان نمی دادند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬سید سعید حسـینی رئیس سازمان‬ ‫حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری مرکـز مازندران‬ ‫بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونـا بـه اقدامـات ایـن‬ ‫سـازمان در ایـن بُرهـه از زمـان پرداخـت و گفـت‪ :‬بـه‬ ‫منظـور مقابله با شـیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی‬ ‫راننـدگان نـاوگان و مسـافران‪ ،‬اقالم بهداشـتی شـامل‬ ‫ماسـک‪ ،‬دسـتکش و محلـول ضدعفونـی کننـده بیـن‬ ‫تاکسـیرانان شـهر سـاری توزیع شـد‪.‬‬ ‫وی از تهیـه و توزیـع ‪ 12‬هـزار ماسـک‪ 10،‬هـزار‬ ‫دسـتکش و بالـغ بر ‪ 20‬هزار بطـری محلول ضد عفونی‬ ‫در بیـن رانندگان درون شـهری خبر داد و یاداور شـد‪:‬‬ ‫از اغاز شـیوع ایـن بیماری تمامی نـاوگان حمل و نقل‬ ‫درون شـهری در ایـن شـهر روزانـه ضدعفونی می شـود‪.‬‬ ‫اجـرای دقیـق طـرح فاصله گـذاری اجتماعی از سـوی‬ ‫تاکسـیرانی ساری‬ ‫وی بـه طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی اشـاره کـرد و‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ایـن طـرح کـه از فروردیـن مـاه سـالجاری‬ ‫اغاز شـده بـه منظـور مواجهه با شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫و قطـع زنجیـره این ویروس همزمان با سراسـر کشـور‬ ‫در شـهر سـاری نیـز اجرایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی افزود‪ :‬براسـاس مصوبه سـتاد بحران اسـتان‪،‬‬ ‫ظرفیـت پذیـرش مسـافر در تاکسـی ها سـه نفـر (یک‬ ‫نفـر جلـو و دو نفـر در صندلـی عقـب) اعالم شـده که‬ ‫نیروهـای گشـت و بازرسـان این سـازمان بـا حضور در‬ ‫ایسـتگاه ها و سـایر خطـوط تاکسـیرانی شـهر به دقت‬ ‫بـر اجـرای ایـن مصوبـه نظـارت داشـته و بـا متخلفان‬ ‫برخـورد قانونـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ تاکسی‬ ‫رئیـس سـازمان حمـل و نقـل بار و مسـافر شـهرداری‬ ‫سـاری درباره افزایش نرخ کرایه تاکسـی در سـالجاری‬ ‫توضیـح داد‪ :‬در سـه سـال اخیر هیچگونـه افزایش نرخ‬ ‫کرایـه تاکسـی در سـاری صـورت نگرفـت بـا اینکه بر‬ ‫اسـاس مصـوب هـر سـاله ‪ 15‬تـا ‪ 20‬درصـد بـر نـرخ‬ ‫کرایـه افزوده می شـود امـا این افزایش قیمت در شـهر‬ ‫سـاری اعمال نشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه نرخ هـای جدیـد کرایـه تاکسـی‬ ‫در ایـن شـهر بـا افزایـش اعلام و بـه راننـدگان ابلاغ‬ ‫می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ایـن افزایـش کرایه هـا بـه‬ ‫منظـور اگاهـی مـردم از نـرخ هـای جدیـد‪ ،‬کرایه های‬ ‫مصـوب در مسـیرهای مختلف شـهر با نصب برچسـب‬ ‫بـر شیشـه تاکسـی های خطـی اطلاع رسـانی می شـود‪.‬‬ ‫راه انـدازی دسـتگاه صـدور انالیـن مرخصـی‬ ‫راننـدگان تاکسـی‬ ‫حسـینی افـزود‪ :‬یکـی از برنامه هـای در دسـت اجـرای‬ ‫مـا طی سـال جاری‪ ،‬جمـع اوری دفترچه هـای کاغذی‬ ‫و صـدور کارت هـای الکترونیکـی اسـت تـا امـار و‬ ‫ارقـام درسـتی و دقیقـی از تعـداد خودروهـای فعـال و‬ ‫راننـدگان در اختیـار داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی از نصـب دسـتگاه خودپـرداز صـدور انالیـن‬ ‫مرخصـی‪ ،‬ویـژه راننـدگان تاکسـی درون شـهری‬ ‫توسـط ایـن سـازمان خبـر داد و گفت‪ :‬اسـتفاده از این‬ ‫خبر‬ ‫دسـتگاه باعـث افزایـش سـرعت در خدمات رسـانی به‬ ‫تاکسـیرانان می شـود و همـه راننـدگان تاکسـی در هر‬ ‫سـاعت از شـبانه روز بـا مراجعـه به دسـتگاه خودپرداز‬ ‫می تواننـد نسـبت بـه دریافـت مرخصی و برگـه خروج‬ ‫اقـدام کنند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان حمـل و نقـل بار و مسـافر شـهرداری‬ ‫سـاری بـه تمایل شـهروندان بـرای تبـادل الکترونیکی‬ ‫وجـه در ناوگان هـای شـهری اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫سـازمان حمـل و نقـل عمومـی در سـال های گذشـته‬ ‫اقـدام بـه راه انـدازی کارت شـهروندی و دریافـت وجه‬ ‫بـه صـورت الکترونیکی کـرده اسـت ؛ اما این اقـدام به‬ ‫خوبـی اجرایی نشـد‪.‬‬ ‫وی دلیـل عـدم موفقیـت ایـن طـرح را اینگونـه بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬دسـتگاه تبـادل وجـه الکترونیکـی روی تمامـی‬ ‫تاکسـی های درون شـهری مرکـز اسـتان نصـب شـده‬ ‫بـود امـا شـرکتی که اقدام بـه نصب این دسـتگاه کرده‬ ‫اسـت بنا بود مشـکالت اسـتفاده از این دسـتگاه را که‬ ‫از سـوی راننـدگان مطـرح شـده بـود‪ ،‬مرتفـع کند که‬ ‫بـا عدم رفـع مشـکل‪ ،‬اسـتفاده از ان نیز متوقف شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسـینی یکـی از مشـکالت اسـتفاده از ایـن سیسـتم‬ ‫را انالیـن نبـودن دریافـت وجوه بـرای راننـدگان اعالم‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬پـس از پرداخـت کرایـه توسـط مسـافر‬ ‫بوسـیله این دسـتگاه‪ ،‬بعد از گذشـت ‪ 24‬سـاعت وجه‬ ‫بـه حسـاب راننـدگان واریـز مـی شـد و بـه ایـن دلیل‬ ‫خـود راننـدگان نیز تمایلی به اسـتفاده از این دسـتگاه‬ ‫نشـان نمـی دادند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان حمـل و نقـل بار و مسـافر شـهرداری‬ ‫سـاری ادامـه داد‪ :‬از سـویی دیگـر‪ ،‬دلیـل دیگـری کـه‬ ‫کارت شـهروندی موفـق نبـود‪ ،‬ایـن بـود کـه دسـتگاه‬ ‫نصـب شـده تنها بـرای یکـی از بانک ها طراحی شـده‬ ‫بـود و پاسـخگوی سـایر کارت هـای بانکـی نبود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬پـس از احصـای مشـکالت نـرم‬ ‫افـزار جدیـد روی تاکسـی ها نصـب شـد کـه قابلیـت‬ ‫بـه روزرسـانی هـم دارد کـه بـا نصـب ان ‪ ،‬مشـکل‬ ‫محدودیـت خوانـدن کارت بانکـی حـل و هـم وجوه به‬ ‫صـورت انالیـن بـه حسـاب راننـدگان واریـز می شـود‪.‬‬ ‫لباس رانندگان تاکسـی درسـاری متحدالشکل‬ ‫می شـود‬ ‫وی در بخـش دیگـر از سـخنانش بـا بیـان اینکه لباس‬ ‫راننـدگان تاکسـی درسـاری متحدالشـکل می شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن طـرح بـه منظـور زیبایـی فضـای عمومی‬ ‫حمـل و نقـل شـهری ‪ ،‬ایجـاد نظـم و یکپارچـه کردن‬ ‫لبـاس تاکسـیرانان اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫ساماندهی وانت بارهای شهری‬ ‫رئیس سـازمان حمل و نقل و مسـافر شـهرداری ساری‬ ‫بـا اشـاره بـه سـاماندهی وانـت بارهای سـطح شـهردر‬ ‫توضیـح ایـن خبـر گفـت‪ :‬حضـور مـداوم ایـن وانـت‬ ‫بارهـا در مناطـق گوناگون شـهر از جمله نقـاط پرتردد‬ ‫و حادثـه خیـز و مراکـز شـهر موجـب بـروز مشـکالت‬ ‫فراوانـی ماننـد ایجـاد تراکـم ترافیکـی می شـود‪.‬از‬ ‫اینـرو در جهـت کاهـش ترافیـک و برقـراری امنیـت و‬ ‫ایجـاد درامـد پایدار بـرای شـهرداری ایـن خودروها را‬ ‫سـاماندهی کـرده و ارم سـازمان را بـر روی ان نصـب‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫وی در توضیـح دیگـر اقدامـات ایـن سـازمان بـه راه‬ ‫انـدازی تعمیـرگاه موتـوری شـهرداری در کـوی ا ِرم‬ ‫سـاری اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬کارواش‪ ،‬تعویـض روغن ‪،‬‬ ‫اپاراتـی و فروشـگاه السـتیک در ایـن مجموعـه وجود‬ ‫دارد کـه راننـدگان و حتـی عمـوم مردم بـا مراجعه به‬ ‫ایـن تعمیـرگاه از تخفیف ‪ 15‬تـا ‪ 40‬درصدی برخوردار‬ ‫شـوند‪ .‬همجنیـن در نظـر داریـم در اینـده مکانیکی و‬ ‫باطـری سـازی را هـم بـه ان اضافـه کنیم‪.‬‬ ‫اموزش امداد و مراقبت های اولیه پزشکی‬ ‫رئیـس سـازمان حمـل و نقـل و مسـافر شـهرداری‬ ‫سـاری گفـت‪ :‬علاوه بر اقدامـات یاد شـده‪ ،‬کالس های‬ ‫اموزشـی در جهت ارتقای سـطح اگاهـی فعاالن حمل‬ ‫و نقـل عمومـی به ویـژه رانندگان تاکسـی گامی ارزنده‬ ‫در جهـت بسـتر سـازی و سـاختار کارامـد در رونـد‬ ‫امـوزش اخالق حرفه ای اسـت کـه در دسـتور کار این‬ ‫سـازمان قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی گفـت‪ :‬بـا توافـق نامـه بیـن تاکسـیرانی و‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران دوره هـای احیـا‬ ‫قلبـی ریـوی (‪ )CPR‬و کمـک های اولیه بـرای تمامی‬ ‫راننـدگان تاکسـی در سـاری برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫درحـال حاضر ‪ 3006‬تاکسـی و تاکسـی ون در چرخه‬ ‫نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی درون شـهری سـاری‬ ‫فعالیـت دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طالبی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران‪:‬‬ ‫امام علی(ع) جهان شمول و برای همیشه تاریخ‬ ‫و حال و اینده است‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫گفـت و گفتنـد؛ «بـرای خـدا و دین‪ ،‬فـرق موال را‬ ‫شـکافت»‪ ،‬ان شـب‪ ،‬فرق عدالت شـکافته شـد اما‬ ‫علـی (ع) نـه بـرای تحمـل درد و نه بـرای تالفی‪،‬‬ ‫هیـچ فریادی سـر نـداد جز؛ «فـزت بـرب الکعبه»‪.‬‬ ‫علـی ابـن ابی طالـب‪ ،‬عصـاره و خالصـه چندیـن‬ ‫قـرن مجاهـدت و انسـانیت و عدالـت و رشـادت و‬ ‫اخلاق اسـت‪ .‬بـا او حتـی امـروز می تـوان ارمیـد‬ ‫زیـر سـایه گسـترده اش کـه زمـان و مـکان را و‬ ‫مذاهـب و مکاتـب را و غنـی و فقیر را پشـت سـر‬ ‫می گـذارد‪ .‬نـگاه کنیـم بـه مجالـس عـزاداری اش‬ ‫کـه جنسـیت و سـلیقه و کیـش و مـرام خاصـی‬ ‫را دربرنمی گیـرد؛ علـی (ع) جهان شـمول و بـرای‬ ‫همیشـه تاریـخ و حـال و اینـده اسـت‪.‬پس بیخود‬ ‫نیسـت کـه خطـاب بـه فرزنـدش؛ حسـین (ع)‬ ‫وصیـت می کنـد‪ « :‬هیـچ گناهـکاری را ناامیـد‬ ‫مکـن کـه چـه بسـیار گناهـکاری کـه عاقبـت به‬ ‫خیـر گشـته و چـه بسـیار خوش کـرداری کـه در‬ ‫پایـان عمـر‪ ،‬تبـاه شـده و جهنمـی گشـته اسـت‪.»...‬‬ ‫حـال بـر ماسـت که «لعـن اشـقی االشـقیا» را در‬ ‫صفـات قاتـل ادامـه دهیم‪ ،‬مبـادا کـه ویژگی های‬ ‫حق کشـی و توجیـه ظلـم و مبلّـغ رسـانه ظالـم‬ ‫شـدن و تحریـف‪ ،‬تبدیـل بـه عـادت مـا شـود‪ .‬در‬ ‫ایـن شـب های محتـرم و عزیـز «قـدر»‪ ،‬از خدای‬ ‫موالی مـان‪ ،‬فهـم و بصیـرت عاقالنـه و مدبرانـه‬ ‫بخواهیـم کـه اگـر علـی (ع) امـروز در میان مـان‬ ‫بـود‪ ،‬جـز ایـن برای مـان نمی خواسـت؛ یـا علـی»‪.‬‬ ‫یادداشتی از جواد طالبی مدیر عامل سازمان‬ ‫همیاری شهرداری های مازندران‬ ‫پیام تبریک شهردار قائم شهر به مهندس سید جعفر حسینی‬ ‫در پی انتخاب وی به عنوان شهردار مهدیشهر‬ ‫مهنـدس عباس صالح زاده انتخاب مهندس سـید‬ ‫جعفر حسـینی را به عنوان شـهردار مهدیشـهر را‬ ‫تبریک گفت‪.‬‬ ‫پیام تبریک شـهردار قائم شـهر به مهندس سـید‬ ‫جعفـر حسـینی در پـی انتخـاب وی بـه عنـوان‬ ‫شـهردار مهدیشهر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری قائـم شـهر متـن پیـام بـه شـرح زیـر‬ ‫میباشـد‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫همـکار ارزشـمند جنـاب اقـای مهنـدس سـید‬ ‫جعفـر حسـینی‪،‬‬ ‫انتخـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالـی بـه عنـوان‬ ‫شـهردار مهدیشـهر کـه بیانگر توانایـی و تخصص‬ ‫جنابعالـی مـی باشـد مایـه مسـرت و خشـنودی‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫تجربـه سـال ها مدیریـت در حوزه هـای مختلف‬ ‫کـه در کارنامـه پربـار شـما مـی درخشـد مویـد‬ ‫ایـن مطلـب اسـت کـه ایـن تجربیـات مـی تواند‬ ‫در ایـن شـهر منشـا خدمـات مانـدگاری گـردد‪.‬‬ ‫بدینوسـیله این انتخاب مسـرت بخـش را تبریک‬ ‫و تهنیـت عـرض نمـوده و از خداوند متعـال دوام‬ ‫توفیقـات حضرتعالـی را در خدمـت بـه نظـام‬ ‫اسلامی مسـئلت مـی نمایم‪.‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 27/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪607‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫روابط عمومی ها؛‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه مدیریت شهری‬ ‫در این بین انچه به تعبیری دارای اهمیت و قطعی به‬ ‫نظر می رسد بکارگیری فناوری های جدید اطالعاتی‬ ‫و ارتباطی به عنوان یک نیاز اساسی در راستای ارتقاء‬ ‫نقش و وظایف روابط عمومی ها می باشد‬ ‫مدیریـت شـهری متـرادف اسـت بـا همـه‬ ‫فعـاالن عرصـه شـهر‪ ،‬یعنـی همـه بخش ها‬ ‫و نهادهای مسـئول اداره امور مختلف شـهر‪،‬‬ ‫تحـت پوشـش ایـن سیسـتم قـرار مـی گیرند‪.‬‬ ‫در ایـن میـان روابـط عمومـی هـا بـا توجه‬ ‫بـه ابعـاد‪ ،‬شـرایط و ویژگـی هـای منحصـر‬ ‫بـه فـرد‪ ،‬همزمـان و همـگام بـا پیشـرفت‬ ‫جامعـه کـه انتظـارات و سـطح توقعـات از‬ ‫ارائـه خدمـات شـهری از نهادهـا و متولیـان‬ ‫شـهری بیشـتر مـی شـود‪ ،‬تلاش دارد بـا‬ ‫تنظیـم سـاختار مناسـب و بـا اسـتفاده از‬ ‫برنامـه ریـزی هـای از قبـل طراحـی شـده‪،‬‬ ‫پیشـاپیش امـور و فرایندهـا حرکـت نموده‬ ‫و در تعییـن سیاسـت هـا و خـط مشـی هـا‬ ‫ی مدیریـت شـهری مشـارکت جـدی‪ ،‬فعال‬ ‫و تاثیرگـذاری داشـته باشـد و بـا تاکیـد بـر‬ ‫فعالیـت هـای مربـوط بـه افکارسـنجی و‬ ‫ارتباطـات مردمـی‪ ،‬جریان مبادلـه پیام بین‬ ‫سـازمان و مخاطبـان را دوسـویه و عکـس‬ ‫العمـل و بازتـاب موردنیـاز را در جریـان‬ ‫ارتباطـی خود با شـهروندان توسـعه دهد‪.‬در‬ ‫ایـن بیـن انچه بـه تعبیـری دارای اهمیت و‬ ‫قطعـی به نظر می رسـد بکارگیـری فناوری‬ ‫هـای جدیـد اطالعاتـی و ارتباطی بـه عنوان‬ ‫یـک نیـاز اساسـی در راسـتای ارتقـاء نقش‬ ‫و وظایـف روابـط عمومـی هـا مـی باشـد‪.‬‬ ‫ایـن تاکیـد فناورانه‪ ،‬بـه مفاهیمـی همچون‬ ‫مشـارکت جویـی‪ ،‬مـردم مـداری‪ ،‬شـفاف‬ ‫سـازی‪ ،‬پاسـخگویی و تعاملـی بـودن‪ ،‬بـه‬ ‫فلسـفه وجـودی روابـط عمومـی هـا وزن‬ ‫و اعتبـار بیشـتری خواهنـد بخشـید و ایـن‬ ‫موضـوع منجـر بـه توسـعه چشـمگیری در‬ ‫فراینـد اطالع یابی و اطالع رسـانی در قالب‬ ‫سـامانه هـای ارتباطات مردمی شـده اسـت‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت یکـی از مهمترین مـواردی که‬ ‫توسـعه نظـام ارتباطات مردمـی در مدیریت‬ ‫شـهری را تسـریع نموده اسـت تا حد زیادی‬ ‫مرهـون حضـور پرتـال هـای اطلاع یـاب و‬ ‫اطلاع رسـان می باشـد‪ .‬ایـن پرتـال ها می‬ ‫تواننـد گفـت و گوی دوسـویه‪ ،‬برابـرو مردم‬ ‫خبر‬ ‫طـی مراسـمی از سـوی سـیدعلی اصغرمحمودی‬ ‫‪،‬مدیـرکل تامین اجتماعی مازندران ‪،‬سیدسـبحان‬ ‫موسـوی ‪،‬رئیـس سـابق شـعبه دو قائمشـهر بـه‬ ‫سـمت سرپرسـت شـعبه یـک سـاری منصـوب‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫بـا حضـور سـیدعلی اصغرمحمـودی ‪،‬مدیـرکل‬ ‫تامیـن اجتماعـی و جمعـی از کارشناسـان اداره‬ ‫کل دردفتـر فرمانداری شهرسـتان سـاری مراسـم‬ ‫معارفه سـید سبحان موسـوی به سمت سرپرست‬ ‫شـعبه یـک سـاری صـورت پذیرفت‪.‬‬ ‫پـس از ان بـا حضـور مسـئولین واحدهای شـعبه‬ ‫یـک سـاری و دردفتـر ریاسـت شـعبه جلسـه‬ ‫معرفـی رئیس جدیـد و قدردانی از خدمات سـیف‬ ‫الـه ترچانـی ‪،‬رئیـس شـبه قبلـی کـه بـه شـرف‬ ‫بازنشسـتگی نائـل گردیـد برگزارشـد‪.‬‬ ‫پروژه های عمرانی بدون هماهنگی پلیس راه متوقف می شوند‬ ‫مدیـرکل دفتـر فنـی‪ ،‬امـور عمرانـی و حمل و نقـل و ترافیک‬ ‫اسـتانداری مازنـدران اعالم کرد‪ :‬از این پـس تمامی پروژه های‬ ‫عمرانـی فعـال در حاشـیه جاده هـا بایـد بـا هماهنگـی پلیس‬ ‫راهـور باشـد و در غیـر اینصـورت متوقـف خواهـد شـد‪.‬احمد‬ ‫توکلـی اظهـار داشـت‪ :‬متاسـفانه برخـی از پروژه هـای عمرانی‬ ‫بـدون هماهنگـی بـا پلیـس راه و راهنمایـی و رانندگـی انجام‬ ‫می شـود کـه عالوه بـر بی توجهی به مسـائل ترافیکـی ‪ ،‬منجر‬ ‫بـه ایجـاد حـوادث جانـی و مالی برای شـهروندان می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تمامـی پـروژه هـای عمرانـی در حاشـیه جـاده ها‬ ‫حتمـا بایـد پیـش از اغـاز فعالیـت از پلیـس راه و راهنمایی و‬ ‫رانندگـی مجـوز دریافـت کـرده و بر اسـاس توصیه هـای انان‬ ‫و بـا رعایـت هشـدارهای الزم در طـول مسـیر فعالیـت کنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر فنی اسـتانداری مازندران همچنیـن به احداث‬ ‫بـدون اجـازه سـرعت گیرهـا در سـطح شـهرها و محورهـای‬ ‫مواصالتـی اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـرای احداث سـرعت‬ ‫گیرهـا نیـز بایـد از پلیس راه مجـوز دریافـت کرد‪.‬‬ ‫توکلـی تاکید کرد‪ :‬هیچ دسـتگاه شـهری و اسـتانی حق ندارد‬ ‫بـدون اطلاع و اخـذ مجـوز از شـورای ترافیک و پلیـس راهور‬ ‫اقـدام بـه نصـب سـرعت گیـر کنـد و در غیـر انصـورت اقـدام‬ ‫مـدار را میان سـازمان و شـهروندان بیشـتر‬ ‫نمـوده و زمینـه سـاز مشـلرکت واقعـی و‬ ‫معنـادار شـهروندان در مسـایل مربـوط بـه‬ ‫شـهر شـوند‪ .‬البتـه مقدمه و شـرط اساسـی‬ ‫ایـن امـر‪ ،‬بـاور داشـتن بـه کارایی فنـاوری‬ ‫هـای نوین در راسـتای موارد ذکر شـده می‬ ‫باشـد‪.‬در واقع روابط عمومی بـا ارائه و اطالع‬ ‫رسـانی بـه موقع از عملکردهـا وفعالیت های‬ ‫سـازمان های مرتبط به خصوص شـهرداری‬ ‫هـا به عنـوان اصلی تریـن و مهمترین ارگان‬ ‫مسـئول درمسـائل شـهری‪ ،‬در بخـش های‬ ‫مختلـف همچون جذب سـرمایه گـذار برای‬ ‫اجـرای پـروژه هـای شـهری‪ ،‬توسـعه حمل‬ ‫و نقـل عمومـی‪ ،‬مدیریـت پسـماند‪ ،‬حفظ و‬ ‫گسـترش فضـای سـبز و‪ ..‬نقـش کلیـدی و‬ ‫حساسـی را برعهـده دارنـد بـه طـوری کـه‬ ‫بـدون شـک مـی تـوان گفـت تاثیـر روابـط‬ ‫عمومـی هـا در تحقـق و پیشـبرد برنامـه ها‬ ‫ی شـهری غیـر قابل انـکار بـوده وهمچنین‬ ‫چگونگـی برقـراری ارتبـاط بـا شـهروندان‬ ‫بـا هـدف جلـب رضایـت و ایجـاد حـس‬ ‫اعتمـاد‪ ،‬منجـر بـه رعایت حداکثـری حقوق‬ ‫شـهروندی خواهد شـد این موضـوع یکی از‬ ‫محـوری تریـن عوامـل موثـر در سرنوشـت‬ ‫شـهرها محسـوب مـی گـردد‪ .‬بـه تعبیـری‬ ‫دیگـر‪ ،‬اسـتفاده صحیـح از ظرفیـت هـا و‬ ‫ابزارهـای ارتباطـی‪ ،‬در توسـعه و پیشـرفت‬ ‫شـهرها و چـه بسـا بـرون رفت از مشـکالت‬ ‫و معضلات‪ ،‬نقـش بسـزایی دارد کـه ایـن‬ ‫موضـوع‪ ،‬روابـط عمومـی هـا را تبدیـل بـه‬ ‫یکـی از ارکان اصلی مدیریت شـهری نموده‬ ‫اسـت کـه حـذف و یـا کـم رنگ نمـودن ان‬ ‫منجربـه به انباشـت زیـان درازمـدت خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سید حمید حسینی سیاهدشی‬ ‫رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی‬ ‫کارشناس‬ ‫محمد علی نائیج ارشد برنامه ریزی‬ ‫شهری‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب سرپرست جدید تامین اجتماعی شعبه یک ساری‬ ‫خالف قانـون خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمایـل بـر برچیـدن تمامـی سـرعت‬ ‫گیرهـا از سـطح جاده ها و خیابان ها اسـت ‪ ،‬افزود‪ :‬متاسـفانه‬ ‫عـدم رعایـت نکات ایمنـی در رانندگی نصب سـرعت گیرها را‬ ‫اجتنـاب ناپذیر کرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری از ایجـاد غیر اصولی سـرعت‬ ‫گیرهـا در سـطح جـاده هـای بیـن شـهری اسـتان نیـز انتقاد‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬بارها شـیوه اسـتاندارد ایجاد سـرعت گیر تذکر‬ ‫داده شـد اما همچنان شـاهد عدم رعایت اسـتانداردها هستیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه توکلی بر اسـاس اسـتاندارد تعیین شـده سـرعتگیر‬ ‫هـا در سـطح محورهـای مواصالتی ‪ ،‬عرض سـرعت گیـر باید‬ ‫حداقـل ‪ ۱۵‬متـر و ارتفاع ان نیز حداکثر ‪ ۱۲‬سـانتیمتر باشـد‬ ‫که متاسـفانه کمتـر رعایت می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه او تمامـی ارام سـازها و سـرعت گیرها بایـد رنـگ‬ ‫امیـزی شـده و دارای عالئم شناسـایی باشـند که این مسـئله‬ ‫نیـز بعضـا رایـت نمی شـود‪.‬‬ ‫مازنـدارن دارای حـدود ‪ ۱۱‬هـزار کیلومتـر راه اصلـی و فرعـی‬ ‫اسـت کـه از ایـن تعداد حدود سـه هـزار کیلومتر جـاده اصلی‬ ‫است ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رضایی‪ ،‬فرماندار ساری تاکید کرد؛‬ ‫لزوم توسعه اشتغال در بخش کشاورزی روستاها‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬عباسـعلی رضایـی در جلسـه‬ ‫بررسـی مسـائل و مشـکالت شـرکت سـپیدان کوثـر‬ ‫پشـرت کـه در مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫سـاری برگزار شـد‪ ،‬گفت‪ :‬جذب سـرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی برای توسـعه شهرسـتان بسـیار اهمیت دارد‬ ‫و از ایـن رو دسـتگاه ها نباید به سـرمایه گذاران مرتبط‬ ‫بـا زندگی روسـتایی سـخت بگیرند‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان سـاری بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫مشـاغلی ماننـد دامداری و کشـاورزی از اشـتغال های‬ ‫روسـتایی محسـوب می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بایـد‬ ‫در جهـت توسـعه اشـتغال بـه ویـژه در روسـتاها و‬ ‫بخـش کشـاورزی حرکـت کـرد‪.‬وی بـر لـزوم حمایت‬ ‫همـه جانبـه از تولیدکننـدگان و سـرمایه گـذاران‬ ‫بخـش کشـاورزی تاکیـد و اظهـار کـرد‪ :‬بـرای بـه‬ ‫اتمـام رسـاندن پروژه هـای عمرانـی در حـال احـداث‬ ‫و نیمه تمـام بخـش کشـاورزی بـا توجـه بـه اهمیـت‬ ‫ایـن بخـش در رونـق اقتصـادی شهرسـتان و مناطـق‬ ‫باالدسـت نیازمنـد توجـه ویـژه مسـوولین اسـتانی‬ ‫هسـتیم‪.‬رضایی با اشـاره به مشـکالت پـروژه ‪ 10‬هزار‬ ‫راسـی دام پشـرت چهاردانگه‪ ،‬گفت‪ :‬تحقق این پروژه‬ ‫کـه با سـرمایه گذاری بخـش خصوصی در حـال انجام‬ ‫اسـت‪ ،‬موجـب توسـعه صنعـت دام پـروری در منطقه‬ ‫پشـت کوه بخـش چهاردانگـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫روابط عمومی یکی از ارکان‬ ‫مدیریت و بخشی از نظام‬ ‫رسانه ای‬ ‫نقـش‬ ‫امـروزه‬ ‫ارتباطـات و روابـط‬ ‫عمومـی دراسـتراتژی‬ ‫سـازمان‪ ،‬نقشـی موثر‬ ‫قلمـداد می شـود و‬ ‫جایـگاه روابط عمومی‬ ‫بعنوان ابـزار مدیریتی‬ ‫بـر مبنـای حرکت هـای علمـی و حرفه ای‪،‬‬ ‫از مشـخصه های جدیـد روابـط عمومـی‬ ‫درعصـر ارتباطـات قلمـداد مـی شـود‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی‪ ،‬بعنـوان حلقـه اصلـی‬ ‫ارتباطـات میـان مدیـران‪ ،‬کارکنـان و‬ ‫جامعـه‪ ،‬مسـئولیتی خطیـر بعهـده دارد‬ ‫و همیشـه ایـن هنـر روابـط عمومـی بوده‬ ‫کـه با توجـه بـه امکانـات‪ ،‬شـرایط محیط‬ ‫بیرونـی را تشـخیص داده و انـان را بـا‬ ‫امکانـات درونـی سـازمان پیونـد داده اسـت‪.‬‬ ‫از زمانـی کـه روابـط عمومی بعنـوان یکی‬ ‫از ارکان مدیریـت و بخشـی از نظام رسـانه‬ ‫ای مطـرح شـده‪ ،‬اهمیت ان در مسـئولیت‬ ‫ارتباطی سـازمان ها‪ ،‬بنگاههـای اقتصادی و‬ ‫نهادهـای فرهنگـی اجتماعی نمـود تازه ای‬ ‫پیدا کرده اسـت‪.‬‬ ‫نمادهـای توسـعه اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و فرهنگـی یـک جامعـه در گـرو سـاز و‬ ‫کارهایـی همچون توزیـع عادالنه اطالعات‪،‬‬ ‫روشـنگری افکارعمومـی‪ ،‬مـردم مـداری‬ ‫و احتـرام بـه حقـوق انسـانها بمنظـور‬ ‫افزایش سـطح مشـارکت مردمی اسـت که‬ ‫ماموریـت انجـام ان بعهـده مدیریت روابط‬ ‫عمومـی سـازمان ها اسـت‪.‬‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب نیـز دربـاره نقـش‬ ‫و جایـگاه ارتباطـات و روابـط عمومـی در‬ ‫کشـور مـی فرماینـد ‪ :‬روابـط عمومی هـا‬ ‫بایـد ببیننـد خالیـی کـه وجـود انهـا را‬ ‫ضـروری کـرده اسـت چیسـت‪.‬‬ ‫برخـی معتقدند کـه روابـط عمومی ها باید‬ ‫حقیقـت مطلـب در مـورد دسـتگاه ها را‬ ‫بیـان کنند زیـرا مردم انتظـار و توقع دارند‬ ‫کـه همه واقعیت هـا را بشـنوند‪ ،‬بعضی هم‬ ‫عقیـده دارند علاوه بر گفتـن این حقیقت‬ ‫بایـد نظـر مـردم نسـبت بـه ان سـازمان‬ ‫نیـز مشـخص و منعکـس شـود‪ ،‬عـده ای‬ ‫می گوینـد تنهـا چیزهـای امیدبخـش را‬ ‫بایـد بـه مردم گفـت و مطالـب یاس افرین‬ ‫را نبایـد ارائـه داد‪.‬‬ ‫روابـط عمومی هـا بایـد روش خـود را از‬ ‫بیـن ایـن سـلیقه ها انتخـاب کننـد‪ ،‬بایـد‬ ‫مشـخص کننـد انتظار مـردم و دسـتگاه ها‬ ‫از انهـا چیسـت‪ ،‬بایـد بـا مـردم صادقانـه‬ ‫رفتـار شـود‪.‬روابط عمومـی بایـد انتقـادات‬ ‫را بـه جـان بخـرد و بـرای بهبـود شـرایط‬ ‫و جلـب رضایـت منـدی گام بـردارد و اگـر‬ ‫عواملـی در سـد راه وجـود دارد با صداقت‪،‬‬ ‫با مخاطـب در میان گـذارد‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫مـی توانـد پلی واقعی بین مردم و دسـتگاه‬ ‫باشـد و مـی توانـد نقـش خـود را بعنـوان‬ ‫مدعـی العمـوم از سـوی مـردم در مواجهه‬ ‫بـا سـازمان بخوبـی ایفـا کـرده و از سـوی‬ ‫دیگـر‪ ،‬وکیـل مدافـع دسـتگاه در برابـر‬ ‫مخاطب باشـد‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس‪ ،‬فعـاالن حـوزه ارتباطـات‬ ‫و روابـط عمومـی بـا تبیین جایـگاه علمی‬ ‫و عملیاتـی خویـش میتواننـد گامهـای‬ ‫موثری در توسـعه پایـدار‪ ،‬معرفی ظرفیتها‬ ‫وتوانمندیهـا در مجموعـه ایـران اسلامی‬ ‫بردارنـد‪ 27.‬اردیبهشـت سـالروز ارتباطات‬ ‫و روابـط عمومـی بر فعـاالن عرصـه اطالع‬ ‫رسـانی کـه بـا صداقـت و امانتـداری در‬ ‫جهـت انجـام رسـالت خطیـر خـود گام بر‬ ‫مـی دارنـد تبریـک و تهنیـت عـرض مـی‬ ‫نما یم ‪.‬‬ ‫سید محمد عمادی‬ ‫مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‬ ‫عمومی‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی مازندران‬ ‫‪ ۲۰‬درصد صنوف مازندران بدون داشتن کد رهگیری فعالیت دارند‬ ‫عبـاس رمدانـی افـزود ‪ :‬از ‪ ۲۳‬فروردیـن امسـال و بنـا بـه مصوبه‬ ‫سـتاد ملـی مقابلـه با کرونا مشـاغل کم خطر پس از ثبـت نام در‬ ‫سـامانه و دریافـت کـد رهگیـری اجازه فعالیـت به انها داده شـد ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬امـا در ایـن میـان برخی صنوف بنا بـه دالیلی که‬ ‫یکـی از انهـا ابهام در پروتکل های لحاظ شـده اسـت بدون اینکه‬ ‫کـد رهگیری بگیرنـد فعالیت خود را از سـر گرفته اند‪.‬‬ ‫نایـب رییـس اتـاق اصنـاف مازنـدران گفـت‪ :‬در یکـی از بندهای‬ ‫تعهدنامـه دریافـت کـد رهگیـری عنـوان شـده اسـت در صورت‬ ‫ابتلا کارگـران واحد صنفی بـه بیماری کرونا ‪ ،‬مدیـر واحد مقصر‬ ‫شـناخته شـده و در صـورت فـوت فـرد دیـه ان بـر عهـده مدیر‬ ‫صنـف می باشـد ‪ .‬وی افـزود ‪ :‬این بخش از تعهدنامه باعث شـده‬ ‫اسـت تـا برخی واحدهای صنفـی از ثبت نام در سـامانه و گرفتن‬ ‫کـد رهگیـری امتنـاع بکننـد ‪ .‬بـه گفتـه رمدانی علاوه بـر ان ‪،‬‬ ‫عواملـی همچـون عـدم توجـه به ایـن مصوبه سـتاد ملـی مقابله‬ ‫بـا کرونـا از سـوی صنوف باعث شـده تـا این تعـداد واحد صنفی‬ ‫از گرفتـن کـد رهگیـری خـودداری بکننـد در حالیکـه نداشـتن‬ ‫ایـن کـد خلاف قانـون مـی باشـد ‪ .‬وی عنوان کـرد ‪ :‬ایـن گالیه‬ ‫واحدهـای صنفـی مازنـدران در خصـوص ایـن بنـد تعهدنامـه از‬ ‫طریق مراجع و مسـئوالن مربوطه همچـون اداره کل کار در حال‬ ‫پیگیـری اسـت تا مرتفع شـود ‪ .‬از حدود ‪ ۱۶۰‬هـزار واحد صنفی‬ ‫مازنـدران ‪ ۷۵‬درصـد کـم خطر به شـمار می روند که شـامل ‪۹۷‬‬ ‫هـزار واحـد صنفی می شـود ‪ .‬رمدانی از عدم پرداخت تسـهیالت‬ ‫جبـران خسـارت کرونا بـه واحدهای صنفـی مازندران بـه عنوان‬ ‫بخـش دیگـری از مطالبـات ایـن قشـر نـام بـرد و گفـت ‪ :‬پس از‬ ‫اعلام سـامانه کارا بـرای ثبـت نـام صنوف ‪،‬برغـم انجـام این کار‬ ‫امـا همچنان تسـهیالت وعده داده شـده به ایـن واحدها پرداخت‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬وی اضافـه کـرد ‪ :‬تـداوم ایـن روند باعث می شـود‬ ‫کـه مدیـران صنـوف بناچـار نیروهـای کار خـود را اخـراج بکنند‬ ‫تـا بتواننـد از ایـن طریـق خسـارت هـای وارده را جبـران بکنند‬ ‫‪ .‬رمدانـی همچنیـن گفـت ‪ :‬بدلیـل اسـتفاده نکـردن از نظـرات‬ ‫کارشناسـان در تخصیـص تسـهیالت بـه صنوف خسـارت دیده ‪،‬‬ ‫بسـیاری از صنـوف در لیسـت رسـته هـای خسـارت دیـده قرار‬ ‫نگرفتـه انـد در حالیکـه خسـارت هـا بـه ایـن بخـش وارد شـده‬ ‫اسـت ‪.‬وی از مسـئوالن تصمیم گیر کشـوری خواسـت تا در این‬ ‫زمینـه از نقطه نظرات و نگاه کارشناسـان بازار و اصناف اسـتفاده‬ ‫بکننـد تـا بخشـی از جامعـه از این مسـاله زیـان نبینند ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 27/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪607‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫مدارس صرف ًا برای رفع‬ ‫اشکال بازگشایی می شود‬ ‫احسـان گوهـری راد در گفتگـوی ویژه خبـری اظهارکرد‪:‬‬ ‫براسـاس مصوبـه شـورای پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا‪،‬‬ ‫مدارس گلسـتان از شـنبه (‪ ۲۷‬اردیبهشـت) بـه مدت یک‬ ‫مـاه‪ ،‬صرفـاً بـرای رفع اشـکال بازگشـایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬کالسـی بـرای تدریـس نخواهیـم داشـت لـذا‬ ‫فقـط دانـش اموزانـی که اشـکال درسـی دارند بـه مدارس‬ ‫مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫گوهـری راد بـا بیـان اینکـه ممکـن اسـت تجمـع دانـش‬ ‫امـوزان مشـکالتی را بـه جـود اورد‪ ،‬گفـت‪ :‬اگر مقرر شـد‬ ‫دانـش امـوزی بـرای رفع اشـکال در مدرسـه حاضر شـود‬ ‫الزم اسـت کـه تمهیدات برگشـت به منـزل در کوتاه ترین‬ ‫زمـان هم توسـط خانـواده ها اندیشـیده شـده تـا تجمعی‬ ‫در جلـوی درب مـدارس صـورت نگیرد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬در حـال حاضـر بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد دانش‬ ‫اموزان اسـتان از سـامانه شـاد اسـتفاده می کنند و بخش‬ ‫دیگـری هـم امـوزش هـا را از تلویزیـون و یـا درسـنامه و‬ ‫جـزوات پیگیـری مـی کنند‪.‬‬ ‫گوهـری راد تاکیـد کرد که با بازگشـایی مـدارس‪ ،‬اموزش‬ ‫ها در شـاد و شـبکه هـای تلویزیونی متوقف نخواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش گلسـتان در بخـش دیگری از‬ ‫سـخنان خـود به نحوه برگـزاری امتحانات پایان ترم اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬امتحـان پایـه دوازدهم کـه نهایی اسـت‪ ،‬به‬ ‫صـورت حضـوری و از تاریـخ ‪ ۱۷‬خردادالـی ‪ ۱۶‬تیرمـاه بـا‬ ‫رعایـت مسـائل بهداشـتی برگزار می شـود‪.‬‬ ‫گوهـری راد اضافـه کـرد‪ :‬در پایـه نهـم هـم چـون هدایت‬ ‫تحصیلـی و انتخـاب رشـته مطرح اسـت ازمون بـه صورت‬ ‫حضوری برگزار خواهد شـد اما در سـایر رشـته ها تصمیم‬ ‫گیـری بـا خود شـورای مدرسـه اسـت کـه ارزیابـی به چه‬ ‫شـیوه ای انجام شـود‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد کـه بیـش از ‪ ۸۰‬درس محتـوای کتـاب به‬ ‫دانـش امـوزان تدریـس شـده و تلاش کردیـم بـا اموزش‬ ‫هـای غیرحضـوری همـه محتـوای کتـاب را بـه دانـش‬ ‫امـوزان ارائـه دهیم‪.‬‬ ‫نوبت دهی در مراکز‬ ‫خدمات خودرویی گلستان‬ ‫سـرهنگ عبـاس مهاجـر بسـطامی اظهارکـرد‪ :‬مراکـز‬ ‫تعویـض پلاک و دفاتـر خدمـات خودرویـی از شـنبه‬ ‫(‪ ۶‬اردیبهشـت) با رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی‬ ‫و براسـاس پلاک زوج و فـرد و بـا برخـی از مالحظات‬ ‫بازگشـایی شد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر ایـن اسـاس مالـکان خودروهایـی کـه‬ ‫رقم اخر سـمت راسـت پلاک انها زوج اسـت روزهای‬ ‫شـنبه‪ ،‬دوشـنبه و چهارشـنبه و مالـکان خودروهایـی‬ ‫کـه شـماره اخـر سـمت راسـت پلاک خـودرو انهـا‬ ‫فـرد اسـت‪ ،‬بایـد در روزهـای یکشـنبه‪ ،‬سـه شـنبه و‬ ‫پنجشـنبه بـرای بهـره منـدی از خدمـات بـه مراکـز‬ ‫مربوطـه مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫مهاجـر بسـطامی گفت‪ :‬بـه دلیـل ممانعـت از ازدحام‪،‬‬ ‫بـه فـرد مراجعـه کننـده نوبـت داده شـده و مقـرر می‬ ‫شـود کـه کـدام روز به مرکـز مراجعـه کند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بـه منظور جلوگیـری از تجمـع افراد‬ ‫در مقابـل غرفـه و اجـرای فاصله گـذاری‪ ،‬فضای مقابل‬ ‫باجـه هـا بـا فاصلـه یـک متـری خط کشـی شـده لذا‬ ‫مراجعـان این اصلـه را رعایـت کنند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬افـرادی کـه عجلـه و ضرورتـی بـرای‬ ‫تعویـض پلاک ندارنـد مـی تواننـد در هفته هـای بعد‬ ‫بـه ایـن مراکـز مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫طبـق گفتـه وی یـک مرکز در گـرگان و هشـت مرکز‬ ‫خدمـات خودرویـی در سـایر شهرسـتان ها وجـود دارد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫طرح بانویار در ‪ ۴۸‬روستای‬ ‫محروم گلستان اجرا شد‬ ‫الهـه غیناقی در جلسـه کارگروه اجتماعی و سلامت‬ ‫خانـواده‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬طرح بانویار با همـکاری مدیران‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایی و فرمانـداران و مدیـرکل امور‬ ‫روسـتایی اسـتان در ‪ ۴۸‬روسـتای محـروم جهـت‬ ‫حمایـت از اشـتغال بانـوان اجرا شـد‪.‬‬ ‫وی هـدف از اجـرای ایـن طـرح را مهـارت امـوزی‬ ‫اعلام کـرد و افـزود‪ :‬فـاز دوم این طرح را بـا تاکید بر‬ ‫ایجـاد صنـدوق های خرد زنان روسـتاها بـا همکاری‬ ‫جهادکشـاورزی در دسـت اقـدام داریم‪.‬‬ ‫غیناقـی ادامـه داد‪ :‬بـا حمایـت معاونت زنان ریاسـت‬ ‫جمهوری‪ ،‬طرح توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار‬ ‫بـا مشـارکت اداره کل تعـاون و جهـاد دانشـگاهی در‬ ‫راسـتای حمایـت از مشـاغل خانگـی اجـرا شـد و در‬ ‫ایـن طـرح ‪ ۲۰۰‬زن سرپرسـت خانـوار کـه در نوبـت‬ ‫تحت پوشـش قـرار گرفتن نهادهای حمایتـی بودند‪،‬‬ ‫دوره هـای مهـارت امـوزی را گذرانـده و اکنـون هم‬ ‫مشـغول فعالیت هسـتند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬فـاز دوم ایـن طـرح که بـا توانمندسـازی‬ ‫‪ ۲۸۰‬زن سرپرسـت خانـوار همـراه بـوده بـا همکاری‬ ‫امـور اجتماعـی اسـتانداری و اداره کل اموزش و فنی‬ ‫و حرفـه ای در دسـت اجرا اسـت‪.‬‬ ‫غیناقـی بیـان کـرد‪ :‬اولیـن اسـتارتاپ ویـژه بانـوان‬ ‫خلاق را در اسـتان برگـزار کردیم کـه ‪ ۹۵‬نفر در ان‬ ‫شـرکت کـرده و ‪ ۱۲‬ایـده برگزیـده شـد‪.‬‬ ‫طبـق گفتـه مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده‬ ‫اسـتانداری گلسـتان بـا هماهنگی بخـش خصوص و‬ ‫پـارک علم و فنـاوری این ایده هـا در حال زمانبندی‬ ‫بـرای حمایـت هسـتند‪.‬‬ ‫وی از برگـزری نمایشـگاه تولیـدات خانگـی زنـان‬ ‫سرپرسـت خانوار در اسـتان خبرداد و گفت‪ :‬مشـکل‬ ‫عمـده حـوزه اشـتغال بانـوان نبـود بازارچـه هـای‬ ‫محلـی و دائمـی در اسـتان جهـت فـروش و عرضـه‬ ‫محصـوالت اسـت کـه بایـد در ایـن زمینـه اقـدام‬ ‫عاجلـی اندیشـیده شـود‪.‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫در دیدار منتخب مردم ساری و میاندورود و مدیرکل اموزش وپرورش مازندران تاکید شد؛‬ ‫بهره گیری از ظرفیت دستگاه قانونگذاری برای پیشبرد‬ ‫اهداف تعلیم و تربیت‬ ‫اگر اساس تربیت در مدرسه شکل نگیرد در دانشگاه با‬ ‫مشکل مواجه خواهیم شد‪ .‬تربیت اینده سازان کشور در‬ ‫اختیار اموزش و پرورش است و نیازمند این هستیم که‬ ‫مدیریت در این دستگاه به دور از مناسبات و حواشی به‬ ‫دنبال حل مشکالت و ارتقاء کیفیت مباحث اموزشی و‬ ‫تربیتی باشد‪.‬‬ ‫در دیـدار منتخـب مـردم سـاری و میاندورود‬ ‫و مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران کـه‬ ‫صبـح امـروز در اداره کل امـوزش وپـرورش‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬تاکید بـر بهره گیـری از ظرفیت‬ ‫دسـتگاه قانونگـذاری بـرای پیشـبرد اهـداف‬ ‫تعلیـم و تربیـت مـورد بحـث قـرار گرفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ دکتر‬ ‫منصـور علـی زارعـی منتخـب مـردم سـاری‬ ‫و میانـدورود در انتخابـات مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی در ایـن دیـدار گفـت‪ :‬از ضروریـات‬ ‫امـوزش و پـرورش شـکوفا و سـازنده‪ ،‬نـگاه‬ ‫علمـی و غیـر سیاسـی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه امـوزش و پـرورش بایـد‬ ‫هرچـه بیشـتر به سـمت این رویکـرد حرکت‬ ‫کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬انتظـارات از امـوزش و پـرورش‬ ‫بـاال اسـت و جامعـه نـگاه ویـژه ای بـه ایـن‬ ‫دسـتگاه دارد‪ .‬امـوزش و پـرورش نهـاد‬ ‫فرهنگسـاز اسـت و بایـد شـاخصه هـای ویژه‬ ‫ای بـرای مدیریـت درنظـر گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫منتخـب مـردم سـاری و میانـدورود در‬ ‫انتخابـات دور یازدهـم مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی بـا بیـان اینکـه مدیریـت امـوزش و‬ ‫پـرورش کاری انفـرادی نیسـت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بایـد همه ظرفیت ها و دسـتگاه هـا به کمک‬ ‫امـوزش و پـرورش بیاینـد و مـا هـم بـر خود‬ ‫فـرض مـی دانیـم کـه از همـه توان خـود در‬ ‫مجلـس بـرای کمـک بـه ایـن دسـتگاه مهم‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫دکتـر زارعـی با بیان اینکـه مخاطبان اموزش‬ ‫و پـرورش بیـش از تمام دسـتگاه هـای دیگر‬ ‫اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬اگـر اسـاس تربیت‬ ‫در مدرسـه شـکل نگیـرد در دانشـگاه بـا‬ ‫مشـکل مواجـه خواهیـم شـد‪ .‬تربیـت اینده‬ ‫خبر‬ ‫سـازان کشـور در اختیـار امـوزش و پـرورش‬ ‫اسـت و نیازمند این هسـتیم کـه مدیریت در‬ ‫ایـن دسـتگاه بـه دور از مناسـبات و حواشـی‬ ‫بـه دنبـال حـل مشـکالت و ارتقـاء کیفیـت‬ ‫مباحـث اموزشـی و تربیتی باشـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران نیز در‬ ‫ایـن دیـدار صمیمانـه بـا تقدیـر از نـگاه ویژه‬ ‫دکتـر زارعـی بـه تعلیـم و تربیـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫امـوزش و پـرورش بسـتر توسـعه محسـوب‬ ‫می شـود و مـا نیازمنـد حمایـت تمـام‬ ‫دسـتگاه ها از جملـه دسـتگاه قانونگـذاری‬ ‫هسـتیم‪.‬‬ ‫علیرضا سـعدی پـور با اشـاره بـه برنامه های‬ ‫خـود بـرای حل مشـکالت امـوزش و پرورش‬ ‫افـزود‪ :‬اخلاق مـداری‪ ،‬مدرسـه محـوری و‬ ‫برنامـه محوری از جمله مهـم ترین رویکردها‬ ‫اسـت کـه در این راسـتا سـعی خواهیـم کرد‬ ‫جایـگاه امـوزش و پـرورش را در جامعـه و‬ ‫نـگاه عمومـی ارتقا بخشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه نـگاه غیرسیاسـی و علمی‬ ‫بـه تعلیـم و تربیـت مـورد توجه مقـام معظم‬ ‫رهبـری اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا ایـن نـگاه‬ ‫می شـود کارهـای بزرگـی صـورت داد‪ .‬ایـن‬ ‫نگاه به امـوزش و پرورش هماننـد خانواده ای‬ ‫بـزرگ می نگـرد کـه همـه سلایق بـه طـور‬ ‫یکسـان دیـده شـده و در زیـر یـک پرچم در‬ ‫کنـار هـم فعالیـت می کنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل اموزش وپرورش مازنـدران گفت‪ :‬از‬ ‫نـگاه بلنـد جنـاب اقـای زارعی که بـر تمامی‬ ‫حوزه هـا اشـراف دارنـد تقدیـر می کنیـم‪ .‬مـا‬ ‫نیازمنـد حمایتهـای ویژه نماینـدگان محترم‬ ‫اسـتان در پیگیـری مشـکالتی اعـم از تجهیز‬ ‫هنرسـتان هـا‪ ،‬مـدارس فرسـوده‪ ،‬دریافـت‬ ‫اعتبارات و ‪ ...‬هسـتیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۳‬پرستار بهبودیافته کرونایی در نور به برکت‬ ‫وقف راهی کربال می شوند‬ ‫رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریه مازنـدران از‬ ‫اهـدای حوالـه کمـک هزینـه عتبـات عالیـات‬ ‫از محـل اجـرای نیـت موقوفـه به سـه پرسـتار‬ ‫بهبودیافتـه از بیمـاری کرونـا خبـر داد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام توپـا حیـدری در گفتگـو بـا‬ ‫خبرنـگاران از اهـدای حوالـه کمـک هزینـه‬ ‫عتبـات عالیـات از محـل اجـرای نیـت موقوفه‬ ‫حـاج یحیـی خان نـوری به سـه پرسـتار بهبود‬ ‫یافتـه از بیمـاری کرونـا خبـر داد و گفـت‪ :‬این‬ ‫حواله هـا به سـه پرسـتار بخـش ویـژه بیماران‬ ‫کرونایـی بیمارسـتان امـام خمینـی (ره)‬ ‫شهرسـتان نـور کـه در راه‬ ‫مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬خـود به‬ ‫ایـن ویـروس مبتلا شـده‬ ‫بودنـد اهـدا شـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار کرد‪ :‬مرحله دوم‬ ‫رزمایـش ضیافـت همدلـی‬ ‫شهرسـتان نور با مشـارکت‬ ‫گروه هـای جهـادی و ناحیه‬ ‫مقاومت بسـیج شهرسـتان‬ ‫اجرا و بسـته های معیشـتی‬ ‫بیـن نیازمندان توزیع شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اجـرای‬ ‫طـرح ضیافـت الهـی ویـژه‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان در‬ ‫شهرسـتان نـور افـزود‪:‬‬ ‫همزمـان بـا نوزدهمین روز‬ ‫از مـاه مبـارک رمضـان محفـل انـس بـا قران‬ ‫کریـم بـرای کادر درمـان بیمارسـتان امـام‬ ‫خمینـی (ره) شهرسـتان نـور در محـل ایـن‬ ‫بیمارسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫توپاحیـدری بیـان کـرد‪ :‬برگـزاری محفل انس‬ ‫بـا قـران کریـم و اهـدای حوالـه کمـک هزینه‬ ‫عتبـات عالیـات بـه پرسـتاران نجـات یافتـه از‬ ‫بیمـاری کرونـا به پـاس قدردانـی از تالش های‬ ‫رزمنـدگان خـط مقـدم جبهـه مقابله بـا کرونا‬ ‫صـورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری دومین دور جلسات مجازی شورای اداری روسای ادارات؛‬ ‫تکاپوی کتابداران مازندران در برگزاری دهمین‬ ‫جشنواره کتابخوانی رضوی‬ ‫جلسـه ویـژه پیگیـری اجـرای دهمیـن جشـنواره‬ ‫کتابخوانـی رضـوی در مازندران که از سـوی کتابخانه‬ ‫هـای عمومـی در حـال برگـزاری اسـت‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫مدیـرکل در دفتـر مدیرکل و بصـورت ارتباط مجازی‬ ‫بـا روسـای ادارات شهرسـتان هـا برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی مازندران‪ ،‬صبـح امروز (دوشـنبه‪،)22/2/99 ،‬‬ ‫جلسـه ویـژه دهمین جشـنواره کتابخوانـی رضوی در‬ ‫مازنـدران کـه از سـوی کتابخانـه هـای عمومـی در‬ ‫حـال برگـزاری اسـت‪ ،‬بـا حضـور مدیـرکل و اعضـای‬ ‫سـتادی دبیرخانـه جشـنواره در اسـتان در دفتـر‬ ‫مدیـرکل و بصـورت ارتبـاط مجازی با روسـای ادارات‬ ‫شهرسـتان هـا برگزار شـد‪.‬‬ ‫در این جلسـه ضمن اسـتماع گزارش روسـای ادارات‬ ‫چند شهرسـتان‪ ،‬برنامه ها و راهبردهای ترویج سـیره‬ ‫رضـوی بـا بهـره منـدی از فرصـت ایـن جشـنواره از‬ ‫طرف مدیرکل تشـریح شـد و دسـتورالعمل های الزم‬ ‫ابلاغ گردید‪.‬‬ ‫این جلسـات تا پنجشـنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 99‬بصورت‬ ‫مجـازی ادامه خواد داشـت‬ ‫ارکستر ‪ ۱۰‬هزار شهید دفاع مقدس در مازندران نواخته می شود‬ ‫هـادی ابراهیمـی ظهـر چهارشـنبه در کمیتـه اطلاع رسـانی و فضـای‬ ‫مجـازی سـالگرد گرامیداشـت دفاع مقدس اسـتان از برگزاری ارکسـتر ‪۱۰‬‬ ‫هـزار شـهید اسـتان مازنـدران در سـال جـاری خبـر داد‪ ،‬افـزود‪ :‬چهلمین‬ ‫سـالگرد دفـاع مقدس می توانـد مانند چهلمین سـال انقالب دسـتاوردهای‬ ‫خوبی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫ابراهیمـی تصریـح کـرد‪ :‬دشـمن بـه دنبـال برانـدازی انقلاب در چهلمین‬ ‫سـال پیـروزی انقلاب بـود و اغتشاشـات و حوادثـی را در دی و اذر ‪۹۸‬‬ ‫بـه وجـود اورد کـه ترفندهـا و دسیسـه های دشـمنان خنثـی شـد و مهـر‬ ‫محکمـی بـر تاییـد نظام مقـدس جمهـوری اسلامی زده شـد و امریکا در‬ ‫یـک سراشـیبی عظیم فـرو رفت‪.‬‬ ‫این مسـئول با اشـاره به شـهادت سـردار حاج «قاسـم سـلیمانی» گفت‪ :‬با‬ ‫شـهادت این سـردار بزرگ جمهوری اسلامی دسـتاورد بزرگی را از دسـت‬ ‫داد امـا بـا شـهادتش یک سـرمایه اجتماعی و همبسـتگی ملی ایجاد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه امـروز هـر چـه داریـم از دفـاع مقـدس اسـت‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬کارگـروه فضـای مجـازی یکـی از تاثیرگذارتریـن گروه هـای سـتاد‬ ‫گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس اسـت‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه در دنیـای مجـازی قـرار داریـم و بـا توجـه بـه‬ ‫الیه هایـی کـه در اثـر گسـترش اطالعـات و شـبکه های اجتماعـی متاثـراز‬ ‫ایـن فضـا به وجـود امـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا هدایـت ایـن فضـا می توانیـم‬ ‫گفتمـان انقلاب اسلامی و دفاع مقـدس را تبیین و به نسـل جوان منتقل‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫مدیـرکل صـدا و سـیمای مازنـدران با بیـان اینکـه مازندران سـابقه عظیم‬ ‫و گسـترده ای در دفـاع مقـدس دارد‪ ،‬وجـود لشـکر ‪ ۲۵‬کربلا و تقدیـم‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬شـهید را از دسـتاوردهای عظیم اسـتان برشـمرد‬ ‫و گفـت‪ :‬پاسداشـت دفـاع مقـدس بیان ارزش هـای مردم اسـت و به زیبایی‬ ‫بایـد بـرای مـردم تبییـن شـود‪.‬ابراهیمی ادامـه داد‪ :‬بایـد تلاش کنیـم بـا‬ ‫بکارگیـری دسـتگاه های فرهنگـی و مراکـز متصـل و وابسـته بـه ایـن فضا‬ ‫فصـل نویـن و ارزشـمندی را در حـوزه دفـاع مقـدس ارائـه بدهیم‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه در برنامـه سـحر و افطـار بـه شـهدای دفـاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬مدافـع حرم و سلامت اسـتان پرداخته می شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬در صدد‬ ‫انجـام برنامـه ریزی هـای منسـجم تر بـرای چهـل سـالگی دفـاع مقـدس‬ ‫هسـتیم تـا بـه مثابـه چهل سـالگی انقلاب‪ ،‬دفـاع مقـدس را زنـده کنیم‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا اشـاره بـه تاثیرگـذاری کارهنـری در برنامه های دفـاع مقدس‬ ‫افـزود‪ :‬بایـد بـا تدبیـر و درایـت و تعامـل بیشـتر بـا مسـئولین و ادارات در‬ ‫اجـرای برنامه هـای چهـل سـالگی دفـاع مقـدس در شـبکه های مجـازی‬ ‫بدرخشیم‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 27/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪607‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫ارشاد کرونا نزده‬ ‫ارشاد مازندران از کرونا جان سالم بدر برد‬ ‫مازندران در پویش ملی کتاب حائز رتبه نخست شد‬ ‫هدف این پویش‪ ،‬استفاده از فراغت به وجود امده‬ ‫در خانه ها و استفاده از امکانات موجود در فضای‬ ‫مجازی در راستای ترویج اجتماعی کتاب خوانی‪،‬‬ ‫تشویق کودکان و نوجوانان به گفتگو پیرامون‬ ‫کتاب هایی است که خوانده اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬اداره کل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد مازنـدران کـه چنـدی پیـش مـورد‬ ‫تقدیر و تشـکر اسـتاندار مازندران قرار گرفت‬ ‫و حسـین زادگان از تولید اثار فاخر در جهت‬ ‫مبـارزه بـا کرونـا و فرهنگ سـازی راجب این‬ ‫مسـئله مهـم توسـط ان نهـاد تشـکر نمـود‬ ‫و قـول مسـاعد در جهـت حمایـت از قشـر‬ ‫فرهنگـی و هنری مازنـدران داد ‪ ،‬مصمم تر از‬ ‫دیـروز بـه فعالیـت هـای خـود ادامه مـی دهد‪.‬‬ ‫در پیـرو ایـن مشـی خـوب و قابـل تقدیـر ‪،‬‬ ‫مازنـدران در پویـش ملـی کتـاب حائـز رتبه‬ ‫نخسـت شد‪.‬‬ ‫عبـاس زارع مدیـر اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان گفت‪ :‬دفتـر مطالعات‬ ‫وبرنامه ریـزی فرهنگـی و کتاب خوانـی‬ ‫معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی با همـکاری اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران بـه منظـور پربار‬ ‫کـردن اوقـات فراغـت مـردم در ایام نـوروزی‬ ‫در راسـتای ارتقـاء روحیـه و افزایـش امیـد‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬گسـترش فرهنـگ کتابخوانـی و‬ ‫دعـوت از مـردم به پویـش اجتماعـی درخانه‬ ‫بمانیـم با هدف قطـع زنجیره انتقـال ویروس‬ ‫کرونـا اقـدام به برگـزاری مسـابقه کتابخوانی‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫زارع بـا اشـاره بـه اهمیـت اوقـات فراغت هم‬ ‫خبر‬ ‫اسـتانیان افزود‪ :‬هدف این پویش‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫فراغـت بـه وجود امـده در خانه ها و اسـتفاده‬ ‫از امکانـات موجـود در فضـای مجـازی در‬ ‫راسـتای ترویـج اجتماعـی کتاب خوانـی‪،‬‬ ‫تشـویق کـودکان و نوجوانـان بـه گفتگـو‬ ‫پیرامـون کتاب هایـی اسـت کـه خوانده انـد‪.‬‬ ‫و ادامـه داد‪ :‬ایـن پویـش بـه دنبـال ترویـج‬ ‫توجـه به امور بهداشـتی در فضاهـای فردی و‬ ‫اجتماعـی و پـر کـردن اوقـات فراغـت ایجاد‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫عبـاس زارع در مـورد نحـوه برگـزاری ایـن‬ ‫پویـش تصریـح داشـت ‪ :‬در ایـن پویـش از‬ ‫شـرکت کنندگان خواسـته شـد کتاب هایـی‬ ‫کـه خوانده انـد را در یـک کلیـپ ویدئویـی‬ ‫کوتـاه معرفـی کننـد‪ ،‬یـا نظرشـان را دربـاره‬ ‫ان بگوینـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خسارت ‪ ۳۹۱‬میلیارد تومانی حوادث طبیعی‬ ‫در مازندران‬ ‫علـی اصغـر احمـدی اظهـار داشـت‪ :‬بارندگی و سـرما‪،‬‬ ‫ریـزش و رانـش فروردین ماه تاکنون سـه هـزار و ‪۹۱۰‬‬ ‫میلیـون ریـال بـه بخش های مختلف اسـتان خسـارت‬ ‫زده اسـت‪.‬وی افـزود‪ :‬ایـن حـوادث شـامل بارندگـی و‬ ‫سـرمازدگی فروردیـن مـاه‪ ،‬رانش هـای مناطق مختلف‬ ‫از جملـه گلنـدرود نـور‪ ،‬سـوادکوه و غیـره بـوده کـه‬ ‫بخش هـای مختلـف از جملـه کشـاورزی‪ ،‬مسـکن و‬ ‫زیرسـاخت ها خسـارت زده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان رانـش در اسـتان زیاد‬ ‫شـده اسـت به جلسـه مدیریت بحران با موضوع رانش‬ ‫در اسـتان اشـاره کرد و گفت‪ :‬فراوانی حوادث از سـیل‬ ‫بـه سـمت رانـش در اسـتان سـوق پیـدا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫احمـدی بـا بیـان اینکـه رانـش حوزه هـای مختلـف از‬ ‫جملـه‪ ،‬راه ها‪ ،‬روسـتاها و شـهرهای را تهدیـد می کند‪،‬‬ ‫یاداور شـد‪ :‬بخشـی از شـهر االشـت در سـوادکوه نیز‬ ‫دچـار رانـش شـده کـه قطـع درخـت‪ ،‬برداشـت های‬ ‫خـاک‪ ،‬تخریـب طبیعـت ناشـی ازدخالـت غیراصولـی‬ ‫انسـان منجـر بـه این حوادث شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحـران مازنـدران ادامـه داد‪ :‬مقـرر‬ ‫شـد یک درصد اعتبارات پژوهشـی اسـتان برای انجام‬ ‫مطالعـات تحقیقاتی در حوزه مدیریـت بحران متمرکز‬ ‫شـود و مناطـق بحرانی اسـتان مـورد مطالعه اساسـی‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه نمی تـوان نسـخه واحـدی بـرای‬ ‫تمامـی مناطـق اسـتان پیچیـد‪ ،‬گفـت‪ :‬قطعـاً مسـئله‬ ‫رانـش را در تنکابـن بـا منطقـه ای نظیـر سـاری فـرق‬ ‫می کنـد و باید در این راسـتا مطالعـات میدانی دقیقی‬ ‫انجـام شـود‪.‬مدیرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری‬ ‫مازنـدران یـاداور شـد‪ :‬اینکـه نسـبت بـه دیوارکشـی‬ ‫درهمـه جـا بـرای پیشـگیری از رانـش اقـدام کنیـم‪،‬‬ ‫مشـکلی را حـل نخواهد نکـرد و امسـال از محل منابع‬ ‫پژوهشـی مقـرر شـد طـرح جامـع مدیریـت بحـران‬ ‫اسـتان را مـورد مطالعـه قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫احمـدی گفـت‪ :‬در سـال ‪ ۹۸‬در حـوزه عمرانـی حدود‬ ‫‪ ۱۵۸‬میلیـارد تومـان بیـن دسـتگاه های اجرایی توزیع‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫دومـاه اعتـراض خـودرا بـه اداره ثبت محـل وقوع‬ ‫ملـک تسـلیم ورسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد‬ ‫ظـرف یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایدو‬ ‫گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل‬ ‫دهـد کـه دراین صـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائه‬ ‫حکـم قطعی دادگاه اسـت ودر صورتـی که اعتراض در‬ ‫مهلـت قانونی واصـل نگردد یا معتـرض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل ارائه نکنـد اداره‬ ‫ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد‬ ‫وصـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نیسـت ‪.‬بدیهـی اسـت برابر مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مذکـور درمورد قسـمتی از امالکی که قبلا اظهارنامه‬ ‫ثبتـی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحـد ثبتی بـا رای هیات پس‬ ‫از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیدحـدود‪ ،‬مراتـب‬ ‫رادر اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صورت‬ ‫همزمـان باطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امالک‬ ‫در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی اگهـی تحدید حـدود را بـه صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫نظربـه دسـتور مـواد ‪1‬و ‪3‬قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪،1390.9.20‬املاک متقاضیانی که در هیات‬ ‫موضوع مـاده یک قانون مذکور مسـتقر در واحدثبتی‬ ‫قائـم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه وبال‬ ‫معـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیده جهت‬ ‫اطلاع عمـوم به شـرح ذیـل اگهـی میگردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع ابندانسر پالک اصلی ‪48‬‬ ‫پخش ‪16‬‬ ‫‪َ 4448‬فرعی خانم شـهربانو بالوئی پیر نعیمی نسبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعه زمین کـه در ان احـداث بنا‬ ‫شـده اسـت به مسـاحت ‪110.30‬مترمربـع خریداری‬ ‫مـع الواسـطه از اقـای مهـدی عابدیان وسـطی کالئی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫مالـک رسـمی ‪.‬‬ ‫تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی ومـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه این‬ ‫اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن‬ ‫روزنامه محلی ‪ /‬کثیر االنتشـار درشـهرها منتشـر و در‬ ‫روسـتاها علاوه بـر انتشـار اگهـی‪ ،‬رای هیـات الصاق‬ ‫تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫اگهـی ودر روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا‬ ‫‪7‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399.2.27:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399.3.10:‬‬ ‫م الف ‪19900943 :‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئئ‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫مدیرکل محیط زیست مازندران خبرداد‪:‬‬ ‫افزایش کیفیت اب دریای خزر در سواحل‬ ‫مدیـرکل محیـط زیسـت مازنـدران در ایـن زمینـه به‬ ‫ایرنـا گفـت‪ :‬نیـاز اسـت در پسـاکرونا‪ ،‬تبعـات کرونا از‬ ‫جهت هـای مختلـف مـورد بحث و بررسـی علمـی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫حسـینعلی ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه بـه جـز حـوزه‬ ‫پسـماند‪ ،‬کرونـا در دیگـر بخش هـای زیسـت محیطی‬ ‫تاثیـر مثبـت داشـته اسـت ‪ ،‬افـزود ‪ :‬گازهـا گلخانه ای‬ ‫کاهـش یافتـه و بـا کاهش رفـت و امدهـا الودگی هم‬ ‫کاهـش داشـته اسـت ‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار ایـن که تبعـات حضور گردشـگران فقط‬ ‫پسـماند نیسـت ‪ ،‬توضیـح داد ‪ :‬پسـاب ها ‪ ،‬از دیگـر‬ ‫تبعـات حضـور گردشـگران اسـت که توجـه خاصی به‬ ‫ایـن بخـش نشـده و در ایـن زمینـه ‪ ۲‬تـا چهـار برابـر‬ ‫میانگیـن کشـوری عقـب هسـتیم در حالـی کـه ایـن‬ ‫معضـل تـا سـر سـفره مصـرف کننـدگان محصـوالت‬ ‫دریایـی کشـیده مـی شـود‪ .‬یکـی از تبعات کرونـا این‬ ‫بـود که امسـال بـه خاطر تعطیلـی بخش گردشـگری‬ ‫ان هـم در اوج گردشـگرپذیری مازنـدران طی ماههای‬ ‫اسـفند و فروردیـن ‪ ،‬میـزان ریـزش پسـاب بـه دریـا‬ ‫بشـدت کاهـش یابـد و این یعنـی محیط زیسـت خزر‬ ‫تمیزتـر از سـال هـای گذشـته بود‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول با بیـان اینکه کرونـا باعث شـد که صید‬ ‫ماهیـان اسـتخوانی از دریـای خـزر هـم امسـال زودتر‬ ‫از دیگـر سـال ها بـه پایـان برسـد‪ ،‬گفـت ‪ :‬خوشـختانه‬ ‫امسـال ماهیـان بـرای زاداوری فرصـت بیشـتری بـه‬ ‫دسـت اوردنـد چـون علاوه بـر تعطیلـی زودهنـگام‬ ‫صیـد و صیـادی دریایی ‪ ،‬صید غیرمجـاز ماهیان بویژه‬ ‫در هنـگام مهاجـرت بـه رودخانـه ها برای تخـم ریزی‬ ‫توسـط افـراد هـم کاهـش یافت‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا اظهـار ایـن کـه رفتار انسـان هـا در یک‬ ‫اقلیـم خرد تاثیـر بسـزایی در اقلیـم کالن دارد ‪ ،‬افزود‬ ‫‪ :‬بـه همیـن سـبب نیـز مـا کاهـش رفـت و امدهـای‬ ‫ناشـی از کرونـا را در ارامـش دریا به صورت مشـهودی‬ ‫مشـاهده مـی کنیم ‪.‬وی بـا اعالم این کـه فعالیت های‬ ‫محیـط زیسـت در دوران کرونـا بایـد بدرسـتی مـورد‬ ‫توجـه قـرار گیرد ‪ ،‬توضیـح داد ‪ :‬در ایام کرونا بسـیاری‬ ‫از مشـاغل و دسـتگاه ها ماننـد پلیـس و دسـتگاه های‬ ‫خدمات رسـان تعطیل بردار نیسـتند و دسـتگاه محیط‬ ‫زیسـت هـم در ایـن ایام فعـال بود و شـاید کمتر مورد‬ ‫توجـه قـرار گرفـت در حالی کـه در این ایام گشـت ها‬ ‫و مراقبت هـای مـا بیشـتر بود تا غافلگیر نشـویم و عده‬ ‫ای از غافلگیـری مـا سواسـتفاده نکنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل محیـط زیسـت مازنـدران افـزود ‪ :‬مثال یکی‬ ‫از نگرانـی هـا ما ایـن بود که در شـرایط کرونـا عده ای‬ ‫شـغل خود را از دسـت دادند و ممکن اسـت به سـمت‬ ‫جبـران خسارتشـان از محل محیط زیسـت بـر بیایند‬ ‫ماننـد قاچـاق چوب و شـکار غیرمجاز و بـا همین نگاه‬ ‫هـم تالشـمان را در راسـتای کاهـش اثـرات مخرب بر‬ ‫محیط زیسـت افزایـش دادیم‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول با اشـاره به سـنجش و انالیـز اب دریای‬ ‫خـزر در ایـام شـیوع کرونـا ‪ ،‬اظهار داشـت ‪ :‬بر اسـاس‬ ‫سنجشـی کـه داشـتیم کیفیـت اب خـزر در سـواحل‬ ‫بسـیار بهتر شـده و این بـه دلیل کم تر شـدن فاضالب‬ ‫اسـتان‪ ،‬کم تـر شـدن فعالیت صیـادان و فعـاالن حوزه‬ ‫دریا اسـت‪.‬‬ ‫ابراهیمـی نتیجـه گیـری کـرد اگـر چـه مراکـز‬ ‫گردشـگری حـوزه جنوبـی دریای خزر به دلیل شـیوع‬ ‫کرونـا تعطیـل شـدند ‪ ،‬امـا ایـن ویـروس تاثیـر مثبت‬ ‫در تمامـی حوزه هـای زیسـت محیطـی و بویـژه دریـا‬ ‫داشـته اسـت‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت ‪ ۱۶۰‬کارخانه جدید‬ ‫در گیالن‬ ‫‪ ۲‬هزار نفر مشغول شدند‬ ‫فرهاد دلق پوش در جمع خبرنگاران با اشاره به‬ ‫اینکه در سال گذشته پروانه بهره برداری برای‬ ‫‪ ۱۶۰‬کارخانه صنعتی و تولیدی در استان گیالن‬ ‫صادر شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گفت‪ :‬میزان سرمایه‬ ‫گذاری انجام شده برای این کارخانه ها بیش از هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جذب این میزان سرمایه گذاری‬ ‫نشان دهنده رونق تولید در بخش صنعتی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با راه اندازی این تعداد کارخانه برای دو هزار‬ ‫و ‪ ۵۶‬نفر شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت گیالن با اشاره به جذب هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت تولید برای رفع‬ ‫مشکالت‪ ،‬چالش ها‪ ،‬تامین نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گردش شرکت های تولیدی با همه همه‬ ‫دستگاه های و نهادها‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان تسهیالت‬ ‫به بیش از هزار و ‪ ۵۸۷‬واحد پرداخت شد تا گیالن‬ ‫از این نظر در جایگاه سوم کشوری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال گذشته با بررسی‬ ‫مشکالت و موانع تولید در استان بیش از ‪۴۱۷‬‬ ‫واجد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مسئوالن دستگاه قضائی استان با برگزاری‬ ‫جلسات تحلیلی و تخصصی ویژه با رویکرد حمایت‬ ‫از تولید‪ ،‬اشتغال و استمرار چرخه تولید پارسال‬ ‫پای کار امدند و با تشکیل شعبه ویژه شورای حل‬ ‫اختالفات صنعتی از توان و ظرفیت قضائی برای‬ ‫رفع مشکالت بخش تولید استفاده کردند‪.‬‬ ‫دلق پوش همچنین به احیای دو برند ملی صاحب‬ ‫نام تعطیل شده گیالنی در سال گذشته اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در سال گذشته ‪ ۱۶‬واحد صنعتی‬ ‫متوسط و کوچک گیالن بیش از ‪ ۴۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود مناسب‬ ‫دارای یارانه پرداخت شد که موجب رفع مشکالت‬ ‫پروژه های صنعتی نیمه تمام استان شد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ استان گیالن دارای ‪ ۲‬هزار و ‪۹۴۸‬‬ ‫واحد صنعتی است‪.‬‬ ‫تمام ظرفیت های رشت برای‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران بسیج‬ ‫می شود‬ ‫میر شمس مومنی زاده عصر چهارشنبه در‬ ‫نشست با تعدادی از سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی در فرمانداری شهرستان رشت یکی‬ ‫از اولویت های مهم دولت را تولید‪ ،‬اشتغال و‬ ‫رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود‪ :‬برای رسیدن‬ ‫به رونق تولید و اشتغالزایی نیازمند حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم‪.‬‬ ‫وی به نامگذاری سال ‪ ۹۹‬از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب اشاره و با تاکید بر لزوم تالش برای تحقق‬ ‫شعار «جهش تولید»‪ ،‬افزود‪ :‬همه ظرفیت های‬ ‫شهرستان رشت در راستای حمایت از سرمایه‬ ‫گذاران بسیج می شوند‪.‬‬ ‫فرماندار رشت با بیان اینکه باید روند سرمایه‬ ‫گذاری در شهرستان تسهیل و تسریع شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید در راستای برطرف کردن مشکالت‬ ‫و موانع مسیر سرمایه گذاری و کارافرینی در‬ ‫شهرستان رشت پیگیری و در رفع ان تالش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مومنی زاده حمایت از سرمایه گذاران از طریق‬ ‫تخصیص و جذب تسهیالت را از دیگر راه های‬ ‫توسعه صنعت و تولید عنوان کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫این راستا نیز از همه توانمندی های موجود‪،‬‬ ‫در راستای تامین نقدینگی و ارائه تسهیالت به‬ ‫سرمایه گذاران استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫نجات جان جوان ‪ ۳۰‬ساله رشتی‬ ‫توسط اورژانس‬ ‫پیمان اسدی با اشاره به اینکه طی تماسی‬ ‫حادثه برق گرفتگی و ایست قلبی جوان ‪۳۰‬‬ ‫ساله ای در خمام به مرکز فوریت های پزشکی‬ ‫گیالن اطالع رسانی شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به محض‬ ‫دریافت گزارش تکنسین های اورژانس به‬ ‫محل اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این جوان در حین کار‬ ‫ساختمانی دچار حادثه برق گرفتگی شده بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قبل از رسیدن تیم فوریت های پزشکی‪،‬‬ ‫یکی از همکاران که منزل مسکونی وی در‬ ‫مجاورت محل حادثه بود‪ ،‬بالفاصله خود را به‬ ‫محل حادثه رساند و اقدامات اولیه را اغاز کرد‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس گیالن با اشاره به اینکه تیم‬ ‫فوریت های پزشکی در طول مسیر عملیات‬ ‫احیای قلبی ریوی ادامه یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه با تالش تکنسین ها اورژانس‬ ‫نبض و تنفس وی بازگشت و با موفقیت به‬ ‫بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شنبه ‪ 27/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪607‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهرکهای صنعتی موجب توسعه پایدار‪ ،‬تولید و اشتغال‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬ظرفیت عمده اسـتقرار‬ ‫در شـهرکهای صنعتـی عالوه بـر تامین‬ ‫امکانـات زیربنایـی‪ ،‬این زمینـه را فراهم‬ ‫مـی سـازد تـا بـا تجمیـع واحدهـای‬ ‫تولیـدی در کنـار یکدیگر‪ ،‬زمینـه ایجاد‬ ‫همـکاری جدیـد میسـر و هـم افزایی را‬ ‫بیـن واحدهـای تولیـدی بیشـتر کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی مازنـدران‪ ،‬سـید‬ ‫مصطفی موسـوی اظهار داشـت‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتـی منصورکنده بابل از زیرسـاخت‬ ‫هـای مناسـب برخوردار اسـت و با وجود‬ ‫فعالیت تعــداد زیـادی واحد تولیدی که‬ ‫اقـدام به تولیــد محصـوالت دارنـد باید‬ ‫بـا اسـتفاده از ظرفیتهـا‪ ،‬شـرایط را برای‬ ‫فعالیـت مناسـب تـر واحدهـای تولیدی‬ ‫فراهـم نمائیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتی‬ ‫مازنـدران افـزود‪ :‬شـهرکهای صنعتی در‬ ‫ایجـاد اشـتغال و افزایـش درامـد‪ ،‬بطور‬ ‫مسـتقیم تاثیـر دارنـد و موجب توسـعه‬ ‫پایـدار‪ ،‬تولیـد و اشـتغال در منطقـه می‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫موسـوی بیان داشـت‪ :‬تولیدکننـدگان و‬ ‫صنعتگـران بـا تمـام تـوان‪ ،‬بـا توجـه به‬ ‫شـرایط کرونایـی در جامعـه‪ ،‬در مرحلـه‬ ‫تولیـد قـدم برداشـته انـد و بایـد از ایـن‬ ‫قشـر حمایت شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬شـهرک صنعتـی‬ ‫منصـور کنـده بابـل دارای ‪ 38‬هکتـار‬ ‫وسـعت بـوده کـه ‪ 104‬واحـد تولیـدی‬ ‫در این شـهرک صنعتی درحـال فعالیت‬ ‫مـی باشـند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتی‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره به مزایای اسـتقرار‬ ‫واحدهـای تولیـدی در درون شـهرکها‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬واحدهـای تولیدی از‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫گـذاری و همچنیـن تامیـن منابـع مالی‬ ‫و سـرمایه گـذاری مـورد نیـاز واحدها از‬ ‫طریق صنـدوق ضمانت سـرمایه گذاری‬ ‫صنایـع کوچـک بهـره مند می شـوند‪.‬‬ ‫مسـتثنی بودن قانون شـهرداریها و عدم‬ ‫نیـاز به کسـب مجوز جداگانـه از ادارات‪،‬‬ ‫صـدور رایگان مجـوز احداث سـاختمان‬ ‫و پایـان کار‪ ،‬کاهش هزینه های سـرمایه‬ ‫پیام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به مناسبت “روز ارتباطات و روابط عمومی”‬ ‫روابط عمومی ها؛ مهم ترین بخش در فرایند نظام ارتباطات‬ ‫امروزه دیگر نمی توان روابط عمومی را تنها به عنوان چشم‪،‬‬ ‫گوش و زبان یک مجموعه دانست بلکه به عنوان مغز متفکر‬ ‫سازمان ‪،‬نقش بی بدیلی در پیشبرد اهداف و برنامه ها دارد‪.‬‬ ‫توسـعه و گسـترش ارتباطـات اجتماعـی‪،‬‬ ‫عامل اساسـی در پیشـرفت کشـورها بوده و‬ ‫“روابـط عمومـی هـا” مهـم تریـن بخش در‬ ‫فراینـد نظـام ارتباطـات جهـت پیونـد میان‬ ‫مـردم و نهادهـا هسـتند‪.‬‬ ‫امـروزه دیگـر نمـی تـوان روابـط عمومـی‬ ‫را تنهـا بـه عنـوان چشـم‪ ،‬گـوش و زبـان‬ ‫یـک مجموعـه دانسـت بلکـه بـه عنـوان‬ ‫مغـز متفکـر سـازمان ‪،‬نقـش بـی بدیلـی در‬ ‫پیشـبرد اهـداف و برنامـه هـا دارد‪.‬‬ ‫در عصـر کنونـی بـه واسـطه فراگیـر شـدن‬ ‫اینترنـت و ابزارهـا و تکنولـوژی هـای‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬رسـانه هـای نویـن جایـگاه ویژه‬ ‫ای در میـان مخاطبـان دارنـد و از ایـن روی‬ ‫اطلاع رسـانی مطلـوب‪ ،‬اخلاق مدارانـه و‬ ‫فـارغ از منفعـت طلبـی شـخصی از مهـم‬ ‫تریـن مولفـه های رسـانه های مـردم محور‬ ‫و مخاطـب مـدار اسـت‪.‬‬ ‫لـذا برقـراری ارتبـاط دوسـویه و تعامـل‬ ‫سـازنده میـان روابـط عمومـی و رسـانه‬ ‫در اطلاع رسـانی دقیـق و کارشناسـانه بـه‬ ‫منظـور حفظ منافـع عمومی ‪،‬مصالـح مردم‬ ‫و هدایـت افکار جامعه و در نتیجه دسـتیابی‬ ‫بـه امیـد و نشـاط و تفاهـم اجتماعـی از‬ ‫اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان بـه‬ ‫عنـوان بزرگتریـن سـازمان مـردم نهـاد در‬ ‫کشـور شـناخته مـی شـود و بـی تردیـد‬ ‫پیشـبرد اهداف عالیه این سـازمان منوط به‬ ‫موفقیـت در اجـرای برنامه های اگاه سـازی و‬ ‫اطالع رسـانی اسـت کـه منتـج بـه تنویـر‬ ‫افـکار عمومـی و جلـب اعتمـاد مردمـی‬ ‫خواهـد شـد‪.‬روابط عمومـی به عنـوان حلقه‬ ‫ارتباطـی سـازمان بـا مـردم نقـش مهمـی‬ ‫در انعـکاس فعالیتهـای سـازمان و همـراه‬ ‫سـاختن و جلب اعتماد و مشـارکت عمومی‬ ‫افـراد دراهداف و برنامه های درون سـازمانی‬ ‫و بـرون سـازمانی دارد کـه خوشـبختانه ما‬ ‫شـاهد تعامـل خـوب سـازمان و ذی نفعـان‬ ‫و همچنیـن بیـن سـازمان و سـایر دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی اسـتان و کشـور در راسـتای‬ ‫تحقـق حقـوق شـهروندی و پاسـخ بـه‬ ‫مطالبـات عمومـی هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ 27‬اردیبهشـت روز ارتباطـات و روابـط‬ ‫عمومـی فرصتـی اسـت تـا ایـن روز را بـه‬ ‫خانـواده فرهیختـه و سـختکوش ارتباطات‪،‬‬ ‫روابـط عمومـی و رسـانه‪ ،‬صمیمانه تبریک و‬ ‫تهنیـت عرض نمـوده و توفیقـات روزافزون‬ ‫شـان را ایـزد متعـال ارزومنـدم‪.‬‬ ‫سیف اله علی نیا‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫استان مازندران‬ ‫رجبی‪ ،‬شهردار ساری ‪:‬‬ ‫شفافیت اداری و نظم سازمانی سرلوحه فعالیت های مدیران مجموعه شهرداری قرار گیرد‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن‬ ‫الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬عبـاس رجبـی‬ ‫شـهردار مرکـز مازنـدران در جلسـه ای‬ ‫بـا حضـور معاونـان ‪ ،‬شـهرداران مناطـق و‬ ‫روسـای سـازمان هـای تابعـه برگـزار شـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـطح مطالبـات و انتظـارات‬ ‫شـهروندان جهت خدمت رسـانی از مجموعه‬ ‫شـهرداری ارتقـاء یافتـه و همـه مـا موظفیـم‬ ‫بـا داشـتن نظـم و انضبـاط اداری و شـفافیت‬ ‫سـازمانی در راسـتای پاسـخگویی بـه ایـن‬ ‫مطالبـات گام برداریـم‪.‬‬ ‫وی داشـتن شـفافیت اداری را لـزوم خدمـت‬ ‫رسـانی بهتـر بـه شـهر و شـهروندان عنـوان‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬کلیـه کارکنـان مجموعـه‬ ‫شـهرداری بایـد بـا شـفافیت اداری و برخورد‬ ‫مناسـب و تکریـم پیگیر امـورات ارباب رجوع‬ ‫بـا شـهرداری و سـازمان هـای تابعـه ان باشـند‪.‬‬ ‫رجبی اسـتمرار فعالیت هـای عمرانی را مورد‬ ‫اشـاره قـرار داد و گفـت‪ :‬پـروژه هـای بزرگی‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫ماننـد فـاز دوم ملـل‪ ،‬پـل تـا پل(بازگشـایی‬ ‫مسـیر پـل کابلی تـا پل هـای شـهید نوری)‬ ‫و پـروژه ملـی نیـروگاه زبالـه سـوز در سـال‬ ‫جـاری بـا جدیت بیشـتری پیگیـری خواهند‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری ادامـه داد‪ :‬بـرای پـروژه های‬ ‫عمرانـی پیوسـت هـای فرهنگی نیـز با هدف‬ ‫توسـعه متـوازن شـهر تعریـف شـده و تحقق‬ ‫گـزاره سـاری بـرای همـه را سـرلوحه اقـدام‬ ‫قـرار دهیـم‪.‬وی افـزود‪ :‬هـم افزایی سـازمانی‬ ‫و ارتقـاء انگیـزه سـازمانی بـرای کارکنـان بـا‬ ‫درایـت مدیران مجموعه شـهرداری به دسـت‬ ‫خواهـد امـد و همـه شـما باید در ایـن زمینه‬ ‫برنامـه ریـزی و تلاش نمایید‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری در پایـان تاکید کرد‪ :‬داشـتن‬ ‫برنامه مناسـب در فصل بودجه ریزی و سـال‬ ‫مالـی جدید مـی تواند ضمن ایجاد شـفافیت‬ ‫مالـی و اداری‪ ،‬چاالکـی و چابکـی مجموعـه‬ ‫شـهرداری را در پی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫حذف صفر پول ملی و تورم‬ ‫غنچه ای!‬ ‫حتمـاً امـروز اول صبحـی بـا خودتـان مـی گوئیـد تـورم‬ ‫غنچـه ای دیگر چـه صیغه ای اسـت؟! واال این حذف صفر‬ ‫از پـول مملکـت هم برای خودش داسـتانی شـده اسـت و‬ ‫تـا قـورچ اقتصـاد را در نیـاورد ول کـن ماجرا نیسـت! حاال‬ ‫اگـر در دوره مـردی کـه مـی خواسـت همـه کارهـا را یک‬ ‫تنـه انجام بدهـد ‪ ،‬اتفاق می افتاد شـاید قبـول می کردیم‬ ‫ولـی در ایـن یک سـال و نیـم باقیمانده ممکن اسـت صفر‬ ‫بـه رقـم قیمت پراید یـا خط فقـر اضافه شـود‪ ،‬ولی حذف‬ ‫از پـول ملـی را بعید مـی دانم!‬ ‫علـی ای حـال از انجـا حـدود و ثغـور وظایـف مـا حـد و‬ ‫مـرزی نـدارد و در بـاب مسـائل مختلـف اجتماعـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬فرهنگـی و ‪ ...‬افاضـات مـی‬ ‫کنیـم امـروز هم به خاطـر گل روی دوسـتان مقوله حذف‬ ‫صفـر را اچـار کشـی مـی کنیـم علـی برکـت اهلل!‬ ‫حقیقـت امـر این مـدل حذف صفـر از پول ملی در رسـانه‬ ‫هـا و مجلـس و فضـای مجـازی مـا را یـاد رتبـه بنـدی‬ ‫فرهنگیـان‪ ،‬تعرفـه گـذاری خدمـات پرسـتاری‪ ،‬واگـذاری‬ ‫اسـتقالل ‪ -‬پرسـپولیس بـه بخـش خصوصـی و ‪ ...‬مـی‬ ‫انـدازد کـه سـالی یک بـار دوسـتان زونکن مربوط بـه انها‬ ‫را بیـرون مـی اورنـد و گرد خاکـش را می گیرنـد؛ چهار تا‬ ‫مصاحبـه و گـزارش هـم در رسـانه ملـی و رسـانه و فضای‬ ‫مجـازی پخش می شـود؛ بعد هم زونکن را سـرجایش می‬ ‫گذارنـد تـا رئیـس بعـدی سـال اینده موقـع تمیـز کردن‬ ‫کشـو دوبـاره ان را پیـدا کنـد و ادامـه سـریال را پیگیـری‬ ‫کند !‬ ‫در حقیقـت هـر وقـت پرایـد و سـکه تخت گاز مـی روند و‬ ‫خـط فقـر هم بـا پول شـارژ ماهانـه تعـدادی از بـرج های‬ ‫اقـا زاده هـا و از مـا بهتـرون نزدیـک مـی شـود‪ ،‬پرونـده‬ ‫حـذف صفـر از پـول ملـی دوبـاره بـه جریـان مـی افتـد و‬ ‫سـایت هـا بـا انتشـار کاریکاتورهـای تکـراری و انتشـار‬ ‫نظـرات کارشناسـان موافـق و مخالـف‪ ،‬بـه زیبـا سـازی‬ ‫اقتصاد و روانی و سـهولت در تلفظ اعداد و حسـاب کتاب‪،‬‬ ‫کمـک مـی کنند!‬ ‫هـر چنـد همیـن بحـث سـهولت در تلفـظ اعـداد و ارقـام‬ ‫بهتریـن دلیـل حـذف صفـر محسـوب مـی شـود و دالیل‬ ‫علمی دیگری نیاز نیسـت ولی دوسـتان ایـن البال دو نکته‬ ‫را در مـد نظـر قرار دهند که اوالً سـال هاسـت حذف صفر‬ ‫به واسـطه سـهولت در تلفظ در کف بازار رقم خوده اسـت!‬ ‫عزیـزان بـازاری چنـد سـال پیـش به یـک میلیـون تومان‬ ‫مـی گفتنـد «یه تومـن» و در حال حاضر نیـز یک میلیارد‬ ‫تومـان بـه « یـه تومـن» تغییـر سـاختار داده اسـت! در‬ ‫ضمـن دوسـتانی که معتقدنـد حذف صفر روی تـورم تاثیر‬ ‫نـدارد یادشـان باشـد همیـن سـهولت در تلفـظ و کمرنگ‬ ‫شـدن بـار مالـی از روی اعـداد و ارقام خـودش باعث ایجاد‬ ‫ً‬ ‫مثلا طرف تا دیـروز پرایدش را‬ ‫تـورم غنچه ای می شـود‪.‬‬ ‫ده میلیـون ده میلیـون بـاال می برد ولی وقتی پراید بشـود‬ ‫صـد هـزار تومـان یک دفعـه به خاطـر همین سـهولت در‬ ‫تلفـظ دهانـش را غنچه مـی کند‪ ،‬هـوا را در حلقش مچاله‬ ‫کـرده و پنجـاه هـزار تومـن ناقابل بـه قیمتـش اضافه می‬ ‫کند! گفتـم در جریان باشـید‪....‬‬ ‫دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ابواب َف ْض َل َ‬ ‫اللهم ا ْف َت ْح لی فیهِ‬ ‫وانـ ِزل‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ک ْ‬ ‫علی فیهِ ب َ َرکات َ‬ ‫ِک َو َو ّف ْقنی فیهِ لِموجِ ِ‬ ‫بات‬ ‫ّ‬ ‫بوحات َجنّات َ‬ ‫َم ْرضات َ‬ ‫ِ‬ ‫ِک‬ ‫واسکِ نّی فیهِ ب ُ ْح‬ ‫ِک ْ‬ ‫جیب َد ْع َو ِه ال ُم ْض َط ّرین‪.‬‬ ‫یا ُم‬ ‫َ‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!