روزنامه کرانه شمال شماره 606 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 606

روزنامه کرانه شمال شماره 606

روزنامه کرانه شمال شماره 606

‫گوران رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫در سال جهش تولید نیم نگاهی به فرهنگ‬ ‫ترافیک داشته باشیم‬ ‫شمال‬ ‫سال سوم ‪ /‬پنج شنبه ‪ 25 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 606‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪2‬‬ ‫نقدی بر پرسه قانونگذاری در ایران ‪،‬‬ ‫منطقه ازاد یادگار ماندگار استاندار مازندران‬ ‫از نگاه نماینده اصالح طلب مجلس‬ ‫مجلس بی خاصیت!‬ ‫و ازمونی سخت در انتظار مدیران و نمایندگان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هاشمی شهردارامل‪:‬‬ ‫ورودی مازندران‬ ‫از محور هراز ساماندهی‬ ‫و زیباسازی می شود‬ ‫جایگاه برتر در میان‬ ‫شرکت های گاز‬ ‫افتخار دیگری برای گاز مازندران؛‬ ‫درخشش گاز مازندران با کسب تندیس‬ ‫بلورین جایزه سرامدی سال ‪۹۸‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫گوران رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری‪:‬‬ ‫در سال جهش تولید نیم نگاهی به فرهنگ‬ ‫ترافیک داشته باشیم‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان مدیریت ومهندسـی شـبکه حمل‬ ‫ونقل شـهرداری ساری‬ ‫دکتـر گوران ؛نقش شـهروندان را بـرای ارتقاء فرهنـگ ترافیک‪ ،‬نقش‬ ‫اثرگـذاری دانسـت وبیـان کرد‪:‬بـا ارتقـاء فرهنـگ ترافیکـی یـا رفتار‬ ‫ترافیکـی مـی تـوان تـا حـد زیادـی دـر کاهـش تصادفـات وکاهـش‬ ‫ترافیـک قدـم برداریم‪.‬‬ ‫ترافیـک یکـی از موضوعـات مهـم دـر جامعه ماسـت که با هوشـمند‬ ‫سـازی معابـر شـهری وتوسـعه زیرسـاخت هـا مـی تـوان دـر کاهش‬ ‫تصادفـات وافزایـش ضریـب ایمنـی نقش ایفـا کرد‪.‬‬ ‫وی امـوزش وفرهنـگ سازی‪،‬توسـعه زیرسـاخت هـا ‪،‬اصلاح نقـاط‬ ‫حادثـه خیـز را عامـل تاثیـر گـذار دانسـت وگفـت اگر ما بـه صورت‬ ‫تعاملـی ومشـارکتی اقداماتـی را باهـم انجام ندهیم نمی تـوان به حل‬ ‫وکاهـش مسـئله ترافیک امیدـوار بود‪.‬‬ ‫گـوران افزود‪:‬حل مسـئله ترافیـک باید به یک مطالبـه عمومی تبدیل‬ ‫شـود چـرا که بدـون همـکاری شـهروندان حـل معظـل ترافیک حل‬ ‫شـدنی نیست‪.‬‬ ‫وی دـر ادامـه گفـت‪ :‬ارائـه امـوزش وفرهنـگ سـازی بـه کلیـه‬ ‫شـهروندان دـر تمام سـنین بـه باالبردن فرهنـگ شـهروندی ‪،‬تحقق‬ ‫امنیـت اجتماعی ‪،‬تضمین سلامت ‪،‬رفـاه شـهروندان وتقویت انظباط‬ ‫اجتماعـی میتوانـد دـر کاهـش ترافیـک تاثیـر گذار باشـد‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان مدیریت ومهندسـی شـبکه حمل ونقـل افزود‪:‬با توجه‬ ‫بـه اینکـه امـوزش فرهنـگ ترافیک شـامل کلیـه اسـتفاده کنندگان‬ ‫راه مـی باشـد‪ ،‬ضـرورت ایـن مهم بـرای کودکان به‬ ‫دلیـل ارتقـاء فرهنگ ترافیـک در بزرگسـالی امری‬ ‫اجتنـاب ناپذیـر اسـت و امـوزش هـای بنیادـی و‬ ‫اساسـی را دـر کلیه زمینـه ها از خانه تا مدرسـه (از‬ ‫کودکسـتان تـا دانشـگاه ) را مـی طلبـد‪ .‬هم چنین‬ ‫شـناخت رفتـار کودـک دـر ترافیـک از اهمیـت به‬ ‫سـزایی برخوردـار اسـت ‪ .‬چراکـه بـا برنامـه ریـزی‬ ‫اموزشـی دـر بدـو امـر بایـد ایـن رفتارها شـناخته‬ ‫شـود تـا بتـوان امـوزش هـای الزم را بـرای اصلاح‬ ‫و بهبـود رفتارهـا و نهادینه کردن انهـا تدارک دید‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬دـر بحـث امـوزش نیـز مشـخص شـده‬ ‫کـه دـر دسـترس بودـن اموزش دـر سـنین پایین‬ ‫اثـرات بیشـتری نسـبت به امـوزش در سـنین بلوغ‬ ‫دارد‪،‬بنابـر این هرچه روند اموزش سـریع تر شـروع‬ ‫شـود تاثیرات بیشـتری خواهد داشـت ‪،‬نوع اموزش‬ ‫هـم فاکتـور موثری اسـت ‪،‬هرچند اموختـن قوانین‬ ‫رانندگـی نشـان داد عواقـب رانندگـی پرخطر مانند‬ ‫سـاخت انیمیشـن هـای اموزشـی فرهنـگ ترافیک‬ ‫اقداماتـی موثـر ومفیـد اسـت‪،‬اما کافـی نبودـه وبـه‬ ‫امـوزش هـای بنیادی تـر نیازمندیم‪.‬‬ ‫امـوزش مهـارت کنتـرل خشـم مهـارت نه گفتن بـا افزایـش اعتماد‬ ‫بـه نفـس بـه رفتـار کنترل شـده تر دـر کاهش امـار تصادفـات نقش‬ ‫بسـزای دارد‪.‬‬ ‫وی گفت نباید فراموش کنیم خانواده اولین سـازمان اموزشـی اسـت‬ ‫کـه بایـد مورد توجـه متوایان امر اموزش وفرهنگ سـازی قـرار گیرد‪.‬‬ ‫پلیـس بـه تنها قادـر به ایحاد نظم ترافیکی نیسـت وبایـد همه تالش‬ ‫کنیـم تا با رعایت نظم شـاهد کاهـش تصادفات وترافیک باشـیم‪.‬چرا‬ ‫کـه مشـکل تصادـف ‪،‬بخشـی از فاجعـه عصرماسـت که هـرروز جان‬ ‫عدـه ای را میگیرد ‪.‬سـازمان بهداشـت جهانی در گزارشـی اعالم کرد‬ ‫کـه مـرگ ومیر ناشـی از تصادفات در کشـورهایی که تعدـاد اتومبیل‬ ‫زیاد اسـت ‪،‬از مرگ ومیر بیماری های مسـری بیشـتر اسـت ‪.‬‬ ‫میتـوان گفـت علـت اصلـی تمـام تصادفات ‪،‬سـرعت غیرمجـاز وعدم‬ ‫رعایـت قوانیـن ومقـررات ترافیک وبـی احتیاطی اسـت ‪.‬‬ ‫عامل انسـانی مهمترین عامل شـناخته شـده در تصادفات اسـت پس‬ ‫مـی تـوان با ارتقـاء فرهنگ صحیح رانندگی شـاهد کاهـش این امار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دکتـر گـوران دـر پایـان گفت ‪:‬بیاییـم در سـالی که از سـوی رهبری‬ ‫معظـم انقلاب به سـال جهـش تولید نامگذاری شـده نیـم نگاهی به‬ ‫فرهنـگ ترافیک داشـته باشـیم وتولیداتی ارائه دهیم کـه مفید فائده‬ ‫باشـد چـرا کـه نجات یک نفـر نجات جامعه اسـت‪.‬‬ ‫یادداشـتی تحـت عنوان «مجلس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫بـی خاصیت تریـن مجلس تاریخ ایـران» از مصطفی‬ ‫کواکبیـان سیاسـتمدار اصالح طلـب ‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫تهـران ‪ ،‬ری ‪ ،‬شـمیرانات ‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس‬ ‫خواندـم ایشـان کـه خـود اسـتاد دانشـگاه هسـتند‬ ‫و چنـد جلـد کتـاب هـم نوشـتند اعـم از ‏هفـت‬ ‫قطـره از جـارى زالل اندیشـۀ امـام خمینـى و موانع‬ ‫مردم سـاالرى دـر ایـران دـر ایـن نوشـته مدعـی‬ ‫شـدند مجلـس دهـم بـی خاصیـت تریـن مجلـس‬ ‫تاریـخ ایـران بودـه اسـت و از دالیلـش چنیـن مـی‬ ‫نویسـد‪ :‬وقتـی شـورای عالـی هماهنگـی اقتصادـی‬ ‫سـران قـوا ایجـاد شـد گفتنـد موقتـی و بـه خاطـر‬ ‫تحریم هـا ایجـاد شـده اسـت اما مشـخص اسـت که‬ ‫بـه ایـن زودـی تحریم هـا از بین نمـی رود پـس این‬ ‫شـورا هـم دائـم می شـود‪.‬‬ ‫اشـکال ایـن اسـت کـه مـا هـر تصمیمـی بگیریـم‬ ‫شـورای نگهبـان رد می کنـد بـه ایـن دلیـل کـه‬ ‫می گویـد شـورای هماهنگـی اقتصادـی بـا ابلاغ‬ ‫رهبـری ایجاد شـده اسـت و مجلس بـد کاری کرده‬ ‫اسـت که بعد از تصمیم ان هـا مصوبه دارد‪.‬همچنین‬ ‫مـا هر مصوبه ای که داشـته باشـیم توسـط شـورای‬ ‫نگهبـان به دلیـل مصوبه ای که شـورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگـی داشـته اسـت‪ ،‬رد می شـود حـال اینکـه‬ ‫اصلـی از قانـون اساسـی بـرای جایگاه شـورای عالی‬ ‫انقلاب فرهنگـی وجـود ندـارد‪ .‬امـام خمینـی ایـن‬ ‫شـورا را تاسـیس کردنـد و مـا هـم بـه ان احتـرام‬ ‫می گذاریـم امـا نـه اینکـه مصوبـات ان خـط قرمـز‬ ‫محسـوب شـود‪.‬همچنین ما هر مصوبه ای که داشـته‬ ‫باشـیم توسـط شـورای نگهبان بـه دلیـل مصوبه ای‬ ‫کـه شـورای عالی انقالب فرهنگی داشـته اسـت‪ ،‬رد‬ ‫می شـود حـال اینکـه اصلـی از قانـون اساسـی برای‬ ‫جایـگاه شـورای عالی انقلاب فرهنگی وجـود ندارد‪.‬‬ ‫امـام خمینـی این شـورا را تاسـیس کردنـد و ما هم‬ ‫بـه ان احتـرام می گذاریـم امـا نه اینکـه مصوبات ان‬ ‫خـط قرمـز محسـوب شـود‪ .‬ادامـه صفحه ‪2‬‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی طبــق‬ ‫جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه‬ ‫مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه‬ ‫گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫( ســتاد ) بــه ادرس ‪ www.setadiran. ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت‬ ‫مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ‪ ،‬مراحــل ثبــت نــام در ســایت‬ ‫مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راه جهــت شــرکت در مناقصــه‬ ‫محقــق ســازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫بهسازی و اسفالت سه راهی‬ ‫سوچلما‪-‬ارم شهرستان نکا‬ ‫‪2‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی پچت شهرستان نکا‬ ‫مبلغ براورد(به ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت‬ ‫نامه(به ریال)‬ ‫‪12,567,471,193‬‬ ‫‪629,000,000‬‬ ‫‪3,310,134,491‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫شماره فراخوان ستاد ایران‬ ‫‪2099003377000010‬‬ ‫‪2099003377000011‬‬ ‫دارا بـودن رتبـه ‪ 5‬از معاونـت برنامـه ریـزی ونظـارت راهبـردی رییـس جمهـور با‬ ‫رعایـت سـقف ارجـاع کار در راه و ترابـری (حمـل و نقـل) الزامی اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪99/02/23‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت‪ 14/00‬مورخه ‪99/02/31‬‬ ‫مورخه ‪99/03/17‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت‪14/00‬‬ ‫مورخه ‪99/03/18‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪08/00‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص‬ ‫اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الف‬ ‫ادرس ساری خیابان جام جم ‪-‬اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫تلفن ‪011- 33363904 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و‪021-85193768‬‬ ‫این اگهی همزمان در سایت‪ iets.mporg.ir‬نیز درج گردیده است‬ ‫تاریخ نوبت دوم‪99/2/27:‬‬ ‫م‪.‬الف‪845250:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت وارده‬ ‫پنج شنبه ‪ 25/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪606‬‬ ‫الف‪ .‬حسینی‬ ‫شمال‬ ‫عبداهلل (علی ) شهمیر شورمستی‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫نقدی بر پرسه قانونگذاری در ایران ‪،‬‬ ‫منطقه ازاد یادگار ماندگار استاندار مازندران‬ ‫و ازمونی سخت در انتظار مدیران و نمایندگان‬ ‫از نگاه نماینده اصالح طلب مجلس‬ ‫مجلس بی خاصیت!‬ ‫«مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بی خاصیت‬ ‫ترین مجلس تاریخ ایران»‬ ‫یادداشـتی تحـت عنـوان «مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬بـی‬ ‫خاصیـت تریـن مجلس تاریـخ ایران» از مصطفـی کواکبیان‬ ‫سیاسـتمدار اصلاح طلـب ‪ ،‬نمایندـه مردـم تهـران ‪ ،‬ری ‪،‬‬ ‫شـمیرانات ‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس خواندم ایشـان که خود‬ ‫اسـتاد دانشـگاه هسـتند و چنـد جلـد کتـاب هم نوشـتند‬ ‫اعـم از‏هفـت قطـره از جـارى زالل اندیشـۀ امـام خمینى و‬ ‫موانـع مردم سـاالرى در ایران در این نوشـته مدعی شـدند‬ ‫مجلـس دهـم بـی خاصیت ترین مجلـس تاریخ ایـران بوده‬ ‫اسـت و از دالیلـش چنیـن می نویسـد‪ :‬وقتی شـورای عالی‬ ‫هماهنگـی اقتصادـی سـران قوا ایجاد شـد گفتنـد موقتی و‬ ‫بـه خاطـر تحریم هـا ایجاد شـده اسـت اما مشـخص اسـت‬ ‫کـه بـه این زودـی تحریم ها از بیـن نمی رود پس این شـورا‬ ‫هـم دائم می شـود‪.‬‬ ‫اشـکال ایـن اسـت کـه مـا هـر تصمیمـی بگیریـم شـورای‬ ‫نگهبـان رد می کنـد بـه ایـن دلیـل کـه می گویـد شـورای‬ ‫هماهنگـی اقتصادـی بـا ابلاغ رهبری ایجاد شـده اسـت و‬ ‫مجلـس بـد کاری کردـه اسـت کـه بعـد از تصمیـم ان هـا‬ ‫مصوبه دـارد‪.‬‬ ‫همچنیـن مـا هـر مصوبـه ای کـه داشـته باشـیم توسـط‬ ‫شـورای نگهبـان بـه دلیـل مصوبـه ای کـه شـورای عالـی‬ ‫انقلاب فرهنگـی داشـته اسـت‪ ،‬رد می شـود حـال اینکـه‬ ‫اصلـی از قانـون اساسـی برای جایگاه شـورای عالـی انقالب‬ ‫فرهنگـی وجـود ندـارد‪ .‬امـام خمینی این شـورا را تاسـیس‬ ‫کردنـد و مـا هـم بـه ان احتـرام می گذاریـم امـا نـه اینکه‬ ‫مصوبـات ان خـط قرمـز محسـوب شـود‪.‬‬ ‫کواکبیـان کـه خـود را معترض ایـن وضعیت که[بـه اعتقاد‬ ‫او] بطـور رسـمی مجلـس از دـور خـارج شـده اسـت و‬ ‫گویـی بـه بهانـه این کـه فالن نهـاد توسـط رهبـری ایجاد‬ ‫شـده و بهمـان نهـاد را رهبـری ایجـاد کردـه مجلـس را‬ ‫فلـج کردـه انـد اعتراض دـارد ‪ ،‬تا اینجا را داشـته باشـید ‪،‬‬ ‫بـرش دیگـری از نوشـته کواکبیان را بخوانیـم و بر گردیم ‪،‬‬ ‫کواکبیـان دـر ادامـه نوشـته اش می نویسـد‪:‬‬ ‫اگـر شـورای عالـی فضـای مجـازی هـم مصوبـه ای داشـته‬ ‫باشـد شـورای نگهبـان بـه اسـتناد اینکه این شـورا توسـط‬ ‫رهبـری ایجـاد شـده اسـت بیـان می کنـد کـه مجلـس‬ ‫نمی توانـد خلاف مصوبـات ان حرفـی بزنـد‪.‬‬ ‫ایـن خیلـی عجیـب اسـت قبلا می گفتیـم دـو خـط قرمز‬ ‫داریـم یکـی شـریعت اسلام و یکی هـم قانون اساسـی بود‬ ‫امـا اکنـون ایـن موارد اضافه شـده اسـت‪.‬‬ ‫سیاسـت های کلـی نظـام نیـز خـط قرمـز شـده اسـت و‬ ‫شـورای نگهبـان می توانـد مصوبـات مجلـس را دـر ایـن‬ ‫خصـوص برگردانـد!‬ ‫باتوجـه بـه اظهـارات کواکبیـان اجـازه بدهیـد ضـرورت‬ ‫نظـارت شـورای نگهبـان را بررسـی کنیـم و ببیـن تـا چـه‬ ‫حـددخالـتایـننهـاداضافـهبـرسـازماناسـتطبـققانـون‪:‬‬ ‫فلسـفه نظـارت بـر قوانیـن و مصوبـات دـر دـو مسـئله‬ ‫پاسـداری از «شـریعت» و «قانون اساسـی» نهفته است‪ .‬در‬ ‫مـورد مسـئله نخسـت باید گفت‪ :‬اصـوالً نظام‏ های سیاسـی‬ ‫از یـک جهـت بـر دـو قسـم هسـتند؛ دـر بعضـی نظام‏هـا‬ ‫مشـروعیت فقـط از ارای عمومـی نشـات می‏گیـرد‪ ،‬کـه‬ ‫قانون­گـذاری دـر ایـن گونـه حکومت‏هـا بر اسـاس خواسـت‬ ‫مردـم صـورت می­ پذیـرد و هیـچ چیـز دیگـری بـه غیـر از‬ ‫ارای عمومـی مبنـای قانـون گـذاری نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫بعضـی دیگـر از نظام‏ هـا مکتبـی و عقیدتـی هسـتند کـه‬ ‫دـر ایـن جوامـع‪ ،‬مردـم بـا پذیـرش ازادانـه مکتـب‪ ،‬دـر‬ ‫حقیقـت اعلام می‏ کننـد کـه می‏ خواهنـد همـه چیـز خود‬ ‫را بـر اسـاس مکتـب پایه ریـزی نماینـد‪ .‬جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران نیـز یـک نظـام مکتبـی اسـت و مردـم ایـران دـر‬ ‫همه پرسـی دهـم و یازدهـم فروردیـن سـال ‪ ،۱۳۵۸‬شـکل‬ ‫حکومـت خـود را «جمهـوری اسلامی» اعلام کردـه‏انـد‪.‬‬ ‫جمهـوری اسلامی؛ یعنـی این‏کـه جمهـور مردم خواسـته‬ ‫‏انـد کـه قوانیـن اسلام بر انـان حکومـت نمایـد‪ .‬همچنین‬ ‫بدـان معناسـت کـه شـکل حکومـت بـه صـورت جمهوری‬ ‫و ماهیـت ان اسلامی باشـد‪ .‬بنابرایـن حکومتـی اسـت که‬ ‫دـر ان تقنیـن‪ ،‬اجـرا و قضـا بایـد بر اسـاس موازین اسلام‬ ‫باشـد‪ .‬بـه همیـن دلیـل دـر قانـون اساسـی تصریح شـده‬ ‫اسـت کـه دـر نظـام جمهـوری اسلامی‪ ،‬کلیـه قوانیـن و‬ ‫مقـررات بایـد بـر اسـاس موازیـن شـریعت باشـد (اصل ‪)۴‬‬ ‫و ایـن امـر مهـم نیـز در قانون اساسـی تصریح شـده اسـت‬ ‫کـه نهـاد قانون­گذار نمی‏توانـد قوانینی مغایر اصـول و احکام‬ ‫مذهـب رسـمی کشـور وضـع نمایـد (اصـل ‪ .)۷۲‬بنابرایـن‪،‬‬ ‫قانون­گـذاری دـر جمهوری اسلامی بایـد بر اسـاس موازین‬ ‫اسلامی صـورت گیرد‪.‬‬ ‫بـرای حصـول اطمینـان از این‏کـه دـر جمهـوری اسلامی‬ ‫قانونـی مغایـر بـا شـرع وضـع نمی شـود‪ ،‬ضروری اسـت که‬ ‫یـک مرجـع ذی­صلاح بـر ایـن کار نظـارت داشـته باشـد؛‬ ‫مرجعـی کـه مصوبـات نهـاد قانون­گـذار را کنترل نمایـد و از‬ ‫تصویـب قوانیـن یـا مقـررات مغایر بـا شـرع پیشـگیری نماید‪.‬‬ ‫تـا اینجـا را نیـز داشـته باشـید تـا ادامـه صحبـت هـای‬ ‫کواکبیـان را بخوانیـم ‪ ،‬او ادامـه مـی دهـد‪ :‬مـا دـر ایـن‬ ‫خصـوص حرفی نداریم که شـورای نگهبـان مصوبه مجلس‬ ‫را برگردانـد و بعدـا ما اصرار می کنیم و به مجمع تشـخیص‬ ‫مصلحـت نظام مـی رود و دـر ان جا تعیین تکلیف می شـود‬ ‫امـا اکنـون هـر مصوبـه ای داشـته باشـیم اول بـه مجمـع‬ ‫تشـخیص مصلحت نظـام می رود و در ان جا شـورایی وجود‬ ‫دـارد تـا بررسـی کنـد تا ایـن مصوبه بـا سیاسـت های کلی‬ ‫نظـام منافـات نداشـته باشـد کـه اگـر منافـات وجـود دارد‬ ‫شـورای نگهبـان اصلا ورود پیدـا نکنـد‪ .‬مجمـع تشـخیص‬ ‫مجلـس دوم شـده اسـت‪.‬‬ ‫در حقیقت اعتراض‬ ‫کواکبیـان ایـن اسـت کـه مجمع تشـخیص مصلحـت االن‬ ‫شـده اسـت مجلـس دـوم و اگـر ان هـا تشـخیص بدهنـد‬ ‫کـه قانون باید بررسـی شـود بررسـی می شـود وگـر نه که‬ ‫دـر نطفـه خفـه می شـود و کان لـم یکن تلقی خواهد شـد‬ ‫‪ ،‬بـه اعتقـاد او کـه طبـق قانـون وظیفـه مجمـع تشـخیص‬ ‫مصلحـت نظام چیز دیگریسـت ‪،‬مجمع تشـخیص مصلحت‬ ‫از نهادهـای نظـام اسـت کـه مهم تریـن مسـئولیتش‪ ،‬حل‬ ‫اختلاف میـان مجلس شـورای اسلامی و شـورای نگهبان‬ ‫اسـت‪ .‬و نبایـد دـر قانـون گـذاری دخالت داشـته باشـد و‬ ‫دـر کار مجلس شـورای اسلامی و مجلس شـورای نگهبان‬ ‫دخالـت کند‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سالهاسـت بحـث منطقـه ازاد تجـاری و صنعتـی تبدیـل‬ ‫بـه دعواهـای سیاسـی دـر مازندران بـود اما هنر حسـین‬ ‫زادـگان دـر کاسـتن پارادوکس هـا و ایجاد وحدـت رویه‬ ‫بـر شـاخه هـای درخت خشـکیده صادـرات جوانـه های‬ ‫امید را نشـاند‪.‬‬ ‫هیـچ احدـی نمـی تواند ادعـا کند کـه بحث منطقـه ازاد‬ ‫مربـوط به این سـال و پارسـال اسـت بلکه سالهاسـت که‬ ‫ایـن موضـوع مطرح هسـت ولـی محـور‪ ،‬رهبـر و مدیری‬ ‫کـه بتوانـد وحدت رویـه اجرا کنـد و اختالفـات و تعارض‬ ‫هـا را بـه حداقل برسـاند و اقدام و عمل را بـه مرحله اجرا‬ ‫رسـاند وجـود نداشـت‪ ،‬خصوصا انکـه منطقـه ازاد تبدیل‬ ‫بـه سـوژه انتخاباتـی مجلـس و شـورا در ماه هـای منتهی‬ ‫به انتخابـات بود‬ ‫امـا مجیـد حسـین زادـگان اسـتاندار مازندـران بعـد از‬ ‫انتصـاب چنـد کار را دـر رئـوس برنامه هـای خویش قرار‬ ‫دـاد از جمله بحث به سـرانجام رسـیدن منطقـه ازاد‪ ،‬هر‬ ‫چنـد نگارندـه بارها شـاهد بـود بسـیاری از مدعیان حتی‬ ‫فـرق منطقه ویژه اقتصادی و منطقـه ازاد همچنین پیش‬ ‫نیازهـا و نقـاط قـوت و ضعـف را نمـی داننـد و فریاد می‬ ‫ز نند‬ ‫درسـت در همین جاسـت کـه اگر مدیـران دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط هوشـمندانه و جهادـی بـه میدـان نیاینـد فقط‬ ‫مصوبـه مجلـس و دولـت را خواهیم داشـت‬ ‫اسـتاندار مازندـران بـا رایزنـی هـای سـنگین‪ ،‬ادلـه های‬ ‫محکـم‪ ،‬ترددهـای زیـاد بـه مجلـس‪ ،‬هیات دولـت‪ ،‬دفتر‬ ‫معـاون اول‪ ،‬دفتـر مدیـر مناطـق ازاد و‪ ...‬توانسـت بـرگ‬ ‫زرینـی از خـود دـر تاریـخ توسـعه تبرسـتان بـه یادـگار‬ ‫بگـذارد بخصـوص انکـه با هنـر منحصر بفردـش ‪ 3‬نقطه‬ ‫را بـه ثبت رسـاند تا نمایندـگان مازندـران ممانعت نکنند‬ ‫و دـر مجلـس جانانـه دفـاع کنندلـذا ایـن اقدام حسـین‬ ‫زادـگان تحسـین برانگیـز و یادـگاری ماندـگار بـرای‬ ‫مازندـران محسـوب می شـود‪ ،‬انتظـار داشـتم بخاطر این‬ ‫خدمـت فرماندـاران‪ ،‬ائمه جمعه‪ ،‬شـهرداران و شـوراهای‬ ‫شـهرهای سـاحلی دیـار علویـان تقدیـری شایسـته از‬ ‫سـکان دـار اسـتانداری مازندـران بعمـل اورند‪.‬‬ ‫امـا دـر ایـن پاراگراف روی صحبتم با شـخص اسـتاندار و‬ ‫نمایندگانـی هسـت کـه به زودـی وارد مجلس می شـوند‪،‬‬ ‫اقـای اسـتاندار اقدـام شـما درخـور مدـال لیاقـت دـر‬ ‫مدیریـت هسـت‪ ،‬امـا بـی هیـچ تعارفـی بعنـوان یـک‬ ‫تحلیلگـر مبتدـی حـوزه مدیریـت مـی گویم اگـر مدیران‬ ‫ذی ربـط‪ ،‬پیوسـتی شایسـته بـرای اقدـام نتیجـه بخـش‬ ‫شـما نباشـند ایـن کار عظیـم شـما‪ ،‬ابتـر خواهـد مانـد‬ ‫لـذا پیشـنهاد مـی کنـم دـر اولیـن فرصـت‪ ،‬نمایندگـی‬ ‫وزارت خارجـه مسـتقر دـر مازندران‪،‬سـفرای ایـران دـر‬ ‫کشـورهای هدـف‪ ،‬مدیـران عامـل بانـک هـا‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫صنعـت‪ ،‬معدن و تجـارت‪ ،‬مدیرکل اقتصادی اسـتانداری‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫گسترش صنایع تبدیلی و افزایش تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی اولویت ما در سال جهش تولید است‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره به تولیـد بیـش از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تـن انـواع محصوالت کشـاورزی در اسـتان‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫گسـترش صنایـع تبدیلـی و افزایـش تولیـد محصـوالت‬ ‫کشـاورزی اولویـت مـا دـر سـال جهـش تولید اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‪،‬‬ ‫دکتـر هادـی حـق شـناس عصـر امـروز سـه شـنبه ‪۲۳‬‬ ‫اردیبهشـت در بازدید از شـرکت بسـته بندی محصوالت‬ ‫کشـاورزی بهـاران پیمـان کردکـوی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫بایـد تلاش کنیـم تـا ارزش افزودـه و اشـتغال تولیدـات‬ ‫کشـاورزی اسـتان دـر همیـن اسـتان ایجاد شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تولیـد محصـوالت کشـاورزی یکـی از مزیـت‬ ‫هـای مهـم اسـتان اسـت و مـا از نظـر ظرفیـت توایـد‬ ‫محصـوالت کشـاورزی جـزو شـش اسـتان برتـر کشـور‬ ‫هسـتیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهار کرد‪ :‬بازگشـایی مرز اینچه برون‬ ‫و موافقـت نامـه اوراسـیا و صادرات محصوالت کشـاورزی‬ ‫اتفاقـات مهمی اسـت کـه به رونق کشـاورزی اسـتان می‬ ‫انجامد‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس از قسـمتهای مختلـف ایـن واحـد‬ ‫تولیدـی بازدیـد و بـا مسـئوالن واحدهـا گفتگـو کـرد‪.‬‬ ‫فرهنگ زکات را در جامعه نهادینه کنیم‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمدـی الئینی در شـورای زکات‬ ‫اسـتان با بیان اینکـه پرداخت زکات یک واجب شـرعی‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬پرداخـت داوطلبانـه زکات بدون‬ ‫مطالبـه گری امـری مهم و ضـروری اسـت و باید ترویج‬ ‫داده شـود‪.‬‬ ‫وی خواسـتار فعـال شـدن شـوراهای زکات روسـتایی‬ ‫شـد و گفـت‪ :‬برای پرداخـت زکات باید تشـویق و تبلیغ‬ ‫مدیـرکل جهـاد و کشـاورزی‪ ،‬مدیـرکل صنایـع دسـتی‪،‬‬ ‫گردشـگری و میـراث فرهنگـی‪ ،‬مدیـرکل گمـرک‪،‬‬ ‫مدیـرکل اقتصـاد و دارایـی‪ ،‬مدیـران ‪ 3‬اسـکله ذی ربـط‪،‬‬ ‫مدیـران عامـل اتـاق بازرگانی‪ ،‬خانه کشـاورز‪ ،‬معدـن و‪،....‬‬ ‫سـرمایه گـذاران و تولیـد گـران‪ ،‬متصدیـان شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان را احضـار و از هـر یـک پکیـج کامـل تولیـد‬ ‫بـا کیفیت داخلی‪ ،‬نیازسـنجی بـازار منطقـه ای‪ ،‬بازاریابی‬ ‫انسـوی اب هـای کاسـپین‪ ،‬صادـرات را تقدیـم شـما‬ ‫نماینـد‪ ،‬جنـاب اقـای مجیـد حسـین زادـگان اسـتاندار‬ ‫تحولگـرا و نوگـرای مازندـران‪ ،‬زمانی شـکوفه هـا و امیدی‬ ‫کـه بـا همـت خویـش بـرای مـا مازنـی هـا ایجـاد کرده‬ ‫ایـد و دـر ایـن راه دعـای مردـم شـمال کشـور و تـوکل‬ ‫بخدـا یـار شـما بـود‪ ،‬بـه بـار خواهـد نشسـت و میـوه ان‬ ‫قابـل برداشـت خواهد بـود که مدیـران اسـتانی ذی ربط‬ ‫شـما‪ ،‬صنعت فرسـوده نسـاجی‪ ،‬محصـوالت کشـاورزی‪،‬‬ ‫تولیدـات صنعتی‪،‬کارخانجـات بـه گل نشسـته‪ ،‬گل خانه‬ ‫هـا‪ ،‬مـا حصل هنرهای صنایـع دسـتی‪ ،‬و‪ ...‬و‪ ....‬را از رکود‬ ‫و از توهـم رنگین پشـت تریبون اتاقهای شـیک کنفرانس‬ ‫و میکروفـن هـای تزئینی بعضی از مدیران کت شـلواری‬ ‫اتـو کشـیده خـوش زبـان‪ ،‬خارج کننـد و بـه مرحله عمل‬ ‫برسـانند‪ ،‬کـه به بعضـی از مدیـران باید گفت نیـم کردار‬ ‫بـه از صد گفتار‪ ،‬شـما بعنوان اسـتاندار مازندران رسـالت‬ ‫خـود را بـه نیکـی انجـام داده ایـد و قابل تقدیر هسـتید‪،‬‬ ‫اما رسـالت اکبر و خطیر شـما از این پس مطالبه گری از‬ ‫مدیـران ذی ربط بـرای ایجاد زیر سـاخت جهت صادرات‬ ‫اسـت‪ ،‬امـروز انتظـارات و امیدهایـی ایجـاد شـده کـه اگر‬ ‫دـر کنـار عزم شـما و تلاش خسـتگی ناپذیـر جنابعالی‪،‬‬ ‫مدیـران ذی ربـط اسـتانی و کشـوری یاریگـر نباشـند و‬ ‫پیوسـت کار ارزندـه حضرتعالی نباشـند‪،‬‬ ‫اولیـن افـت ان فقـط باراندـاز واردـات شـدن و گـران‬ ‫شـدن زمیـن و مسـکن بـرای بومـی هـای خـط سـاحلی‬ ‫همجـوار بـا مناطـق ازاد خواهـد بـود‪ ،‬امـا اگر مدیـران با‬ ‫تقدیـم برنامه همـه جانبه نگر غیر شـعاری امـا کاربردی‪،‬‬ ‫بـا تعییـن اسـتراتژی بازاریابـی و صادـرات‪ ،‬برنامـه ایجاد‬ ‫زیرسـاخت های محصـوالت بـا کیفیـت داخلـی‪ ،‬ایجـاد‬ ‫تحـول دـر بنادـر و‪ ....‬اقدامـی انقالبـی انجـام دهنـد‬ ‫بخصـوص انکـه مـا با روسـیه و کشـورهای اسـیای میانه‬ ‫همسـایگان شـمالی رابطه حسـنه ای داریم‪ ،‬مـع الوصف‬ ‫فراینـد سـخت و پیچیدـه ای را طـی نمودـه ایـد که تیم‬ ‫کاری شـما نیـز یاریگر بوده اند و نمایندـگان و دولت هم‬ ‫همـراه و مشـوق‪ ،‬دـل مردـم را شـاد کردیـد دـر بخـش‬ ‫منطقـه ازاد‪ ،‬حـال گام دـوم را محکـم برداریـد کـه اگـر‬ ‫مدیـران ذی ربـط سسـتی نماینـد بـی هیـچ اغماضـی‬ ‫جـای ایشـان را بـه مدیـری تحولگـرا دهید و ایمـان دارم‬ ‫کـه تسـلیم هیـچ توصیـه و خـط و نشـانی احتمالـی دـر‬ ‫جابجایـی مدیـران احتمالی ناکارامـد نخواهید و با خدای‬ ‫خویـش و مردـم بـرای توسـعه عهـد کردـه اید نـه باند و‬ ‫جنـاح و توصیـه ایـن و ان‪ ،‬کـه تاکنـون بـر عهـد خـود‬ ‫اسـتوار بودـه اید‪.‬‬ ‫سـخنی بـا نمایندگان منتخـب مجلس یازدهـم که مردم‬ ‫عزیـز بـه ایـن خوبـان اعتمـاد کردنـد و بزودـی شـروع‬ ‫بـکار خواهنـد کـرد‪ ،‬بسـیار دیدـه ایـم و شـنیده ایـم که‬ ‫دـر کـوران و دـوران انتخابـات طرفدـاران نمایندـگان در‬ ‫محافـل و مجالـس مـی گوینـد نماینده مطلـوب ما فالن‬ ‫امتیـاز را بـرای منطقـه گرفـت‪ ،‬از امروز بدانیـد طرفداران‬ ‫نمایندـگان مجلـس دهم(فعلـی) از ‪ 3‬سـال دیگـر کـه‬ ‫رونمایـی غیررسـمی تبلیغـات مجلـس هسـت خواهنـد‬ ‫گفـت بـا همـت مجیـد حسـین زادـگان اسـتاندار وقـت‬ ‫دـر دولـت حسـن روحانـی‪ ،‬دـر دـوره نمایندـه مجلـس‬ ‫مـورد حمایـت مـا منطقـه ازاد در مجلس دهـم و دولت‬ ‫روحانـی تاییـد و تصویـب شـد و این برگ برندـه ای برای‬ ‫الترناتیوهـای انتخاباتـی شـما در دـوره بعد خواهـد بود‪،‬‬ ‫حـال اگـر شـما دـر عمـر باقیمانده ایـن دولـت جانانه به‬ ‫کمـک اسـتاندار بیاییـد و زیرسـاخت ها را بـرای تولیـد‬ ‫داخلـی جهـت صادـرات مهیـا کنیـد و دـر دولـت بعدی‬ ‫بـا جدیـت ادامـه دهید انـگاه ضمن اینکـه بـه مازندران‪،‬‬ ‫ایـران‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬صادـرات و جوانـان خدمـت کردـه ایـد‪،‬‬ ‫بـرگ برندـه ای بـرای پیـروزی انتخاباتـی خویـش‪،‬‬ ‫طرفدـاران شـما رو خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫پـس اولیـن گام را اسـتاندار حسـین زادـگان و یاریگـران‬ ‫ایشـان گرفتنـد و بـه ثبـت رسـاندند‪ ،‬گام بلنـد را بـرای‬ ‫صادـرات بـا کمـک اسـتاندار‪ ،‬دولـت‪ ،‬مدیـران ذی ربـط‪،‬‬ ‫سـرمایه گـذاران‪ ،‬وزارت خارجـه‪ ،‬وزرای مربوطـه و‪...‬‬ ‫برداریـد‪ .‬نفـت را دیگـر فرامـوش کنیـد و بـه مشـتقات‬ ‫نفتـی فکـر کنیـد‪ ،‬بـه افـق جدیـد بـرای صادـرات و‬ ‫خودکفایـی و تعامـل بیـش از پیـش بـا دنیـا بنگریـد‪.‬‬ ‫دـر کنـار مـوارد پیش گفته احیـا و توجه به اثار باسـتانی‬ ‫فاخـر کهـن‪ ،‬ابنیـه هـای تاریخـی‪ ،‬معمـاری ایرانـی و‬ ‫اسلامی‪ ،‬اماکـن مذهبـی و تاریخـی را جهـت جـذب‬ ‫توریسـت بـرای واردـات ارز و صادـرات فرهنـگ غنـی‬ ‫ایرانـی و اسلامی را از طریـق توریسـت نیـز دـر برنامـه‬ ‫قـرار دهید‬ ‫صـورت گیـرد تـا مردـم نسـبت بـه اعمـال ایـن فریضه‬ ‫واجـب اقدـام کننـد‪.‬وی بـا بیـان اینکـه میـزان زکات‬ ‫واجـب در اسـتان کم اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬بایـد با زبان‬ ‫تشـویق مردـم را بـرای پرداخت زکات ترغیـب کنیم تا‬ ‫فرهنـگ زکات بیشـتر نهادینه شـود‪.‬‬ ‫پارسـال بیـش از ‪ ۲۱‬میلیـارد تومان زکات دـر مازندران‬ ‫پرداخت شـده است‪.‬‬ ‫ضرورت جلب مشارکت فعاالنه مردم و بخش خصوصی‬ ‫برای توسعه اشتغال و رونق کارافرینی‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫اسـتانداری گیالن؛ دکتر ارسلان‬ ‫زارع در نشسـت کارگروه توسـعه‬ ‫شهرسـتان شـفت ‪ ،‬جبـران عقب‬ ‫ماندگـی هـا را بـا حرکـت هایـی‬ ‫عادـی قابـل حصـول ندانسـت‬ ‫و اظهـار داشـت‪ :‬نامگـذاری‬ ‫سـالجاری بـه عنـوان جهـش‬ ‫تولیـد‪ ،‬مـی توانـد عقـب ماندگی‬ ‫تاریخـی برخـی شهرسـتان ها را‬ ‫جبـران کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت جلـب‬ ‫مشـارکت فعاالنـه مردـم و بخش‬ ‫خصوصـی برای توسـعه اشـتغال‪،‬‬ ‫بهبـود اقتصاد و رونـق کارافرینی‬ ‫ادامـه دـاد‪ :‬بـا مطالعـات خوبـی‬ ‫کـه صـورت گرفتـه؛ ظرفیت هـای شهرسـتان شـفت‬ ‫شناسـایی شـده و اکنـون زمـان شـروع و اجـرای‬ ‫اقدامـات اسـت‪.‬‬ ‫نمایندـه عالـی دولـت در گیالن بـه ادـاره کل میراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان تاکید‬ ‫کـرد کـه برنامه هـای کوتاه مدـت‪ ،‬میان مدـت و بلند‬ ‫مدـت بـرای توسـعه شـفت در سـه حـوزه ایـن اداره‬ ‫کل را تدویـن کنـد و رسـیدگی سـازمان صمـت برای‬ ‫حـل مشـکالت واحدهای صنفـی‪ ،‬صنعتـی و تجاری و‬ ‫نیـز ایجـاد کلینیـک رسـیدگی بـه واحد های مشـکل‬ ‫دـار را مـورد تاکید قـرار داد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه فعالیـت ‪ 52‬واحـد تولیدـی از ‪۱۵۲‬‬ ‫واحدـی که بـرای فعالیت در شـهرک صنعتی خرطوم‬ ‫موافقـت اصولـی دارنـد و یا زمیـن دریافـت کرده اند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬الزم اسـت دـر مدـت زمـان ‪ 2‬ماه‪ ،‬دـر صورت‬ ‫عدـم فعالیـت واحدهـا بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات‪،‬‬ ‫نسـبت بـه فسـخ قرادـاد و خلـع یـد اقدامـات الزم‬ ‫صـورت گیـرد ضمـن انکـه بایـد بـرای احیـای مجدد‬ ‫واحدهـای صنعتـی و تولیدـی راکـد و رفـع مشـکالت‬ ‫انهـا برای بازگرداندن شـان به چرخه تولید و اشـتغال‪،‬‬ ‫بررسـی هـای الزم انجام شـود‪.‬‬ ‫وی شـفت را شهرسـتانی خوانـد کـه مهـد پـرورش‬ ‫بسـیاری از فعـاالن حـوزه هـای اقتصادـی و تولیدـی‬ ‫اسـت و گفت‪ :‬باید از مشـارکت موثر انان برای توسـعه‬ ‫ایـن شهرسـتان اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بهـره گیـری از صنایـع تبدیلـی را امـری‬ ‫مهـم و اثرگـذار در حوزه توسـعه صنعت و کشـاورزی‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬با توجـه به ظرفیت هـای موجود در‬ ‫شهرسـتان شـفت باید نسـبت بـه اجرای ایـن رویکرد‬ ‫توسـعه محـور‪ ،‬توجهی ویژه شـود‪.‬‬ ‫ارتقاء سـطح خدمـات و بهبود اقدامات دسـتگاه های‬ ‫اجرایی متناسـب با ظرفیت و شـرایط شـفت‪ ،‬از دیگر‬ ‫انتظاراتـی بـود کـه اسـتاندار گیلان دـر ایـن جلسـه‬ ‫مطـرح و اضافـه کـرد‪ :‬هنـوز برخـی ادـاره ها دـر این‬ ‫شهرسـتان اسـتقرار ندارند و باید پیگیری های الزم از‬ ‫سـوی دسـتگاه های مربوطه برای ایجـاد نمایندگی یا‬ ‫ارتقـاء ان بـه اداره در شـفت صـورت گیرد‪.‬‬ ‫وی بـا یادـاوری اینکه جذب سـرمایه گذار بـا اقدامات‬ ‫معمولـی محقـق نمی شـود و بایـد روند اخـذ مجوزها‬ ‫کوتـاه شـود‪،‬گفت‪ :‬الزم اسـت جهش فعالیـت ها‪ ،‬روند‬ ‫اسـتعالمات و صدور مجوزها تسـهیل و تسـریع شود‪.‬‬ ‫دکتـر زارع اسـتفاده از پتانسـیل مدـارس متروکـه‬ ‫دـر بخـش اقدامـات اموزشـی و کارافرینـی و نیـز‬ ‫ترویـج فعالیـت هـای اشـتغال زا را از دیگـر فرصـت‬ ‫هایـی دانسـت کـه دـر شـفت وجـود دـارد و اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬بایـد ادـاره هـای خدمات رسـانی ازجملـه راه و‬ ‫شهرسـازی‪ ،‬حمـل و نقـل و راهدـاری‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب‬ ‫منطقـه ای‪ ،‬ابفـا و بنیـاد مسـکن برنامـه ریـزی بـرای‬ ‫رسـیدن شهرسـتان بـه حداقـل متوسـط اسـتان و در‬ ‫گام بعدی‪ ،‬متوسـط کشـوری را داشـته باشند و انتظار‬ ‫دـارم مدیران بازدیـد ماهانه خود از این شهرسـتان را‬ ‫بـه طـور مرتـب بـه دبیرخانـه گـزارش دهند‪.‬‬ ‫طبـق ابالغیـه وزارت کشـور دـر هـر اسـتان یـک‬ ‫شهرسـتان بـه عنـوان کمتـر توسـعه یافتـه انتخـاب‬ ‫شـده کـه دـر اسـتان گیلان شهرسـتان شـفت جزو‬ ‫شهرسـتان هـای کمتـر توسـعه یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫شـفت بـا دـو بخـش مرکـزی و احمدسـرگوراب‪ ،‬دـر‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتـری غـرب مرکز اسـتان گیالن واقع اسـت؛‬ ‫ایـن شهرسـتان از شـمال بـه رشـت و صومعـه سـرا ‪،‬‬ ‫از جنـوب بـه اسـتان زنجـان و رودبـار ‪ ،‬از شـرق بـه‬ ‫شهرسـتان رشـت و از غـرب بـه شهرسـتان فومـن‬ ‫محدـود می شـود‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 25/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪606‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درگفت وگو با وبدا تشریح کرد‪:‬‬ ‫برگزاری بیش از ‪ ۱۸۰۰‬جلسه کمیته کرونا در استان و شهرستان‬ ‫در زمینه تشکیل تیم های بسیج و به کارگیری‬ ‫نیروهای مردمی در طرح ملی مبارزه با کرونا یکی از‬ ‫دانشگاه های برتر هستیم‪.‬‬ ‫دکتـر حامد روحانی زاده معاون بهداشـتی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازندـران دـر مصاحبـه اختصاصـی با‬ ‫خبرنـگار وبدـا بـه برگـزاری بیـش از ‪ ۱۸۰۰‬جلسـه‬ ‫کمیته کرونا در اسـتان و شهرسـتان ها اشـاره کرد و‬ ‫گفـت‪ ۶۴:‬مرکز خدمات جامع سلامت بعنـوان مراکز‬ ‫منتخـب ‪ ۱۶‬سـاعته در اسـتان فعال هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دـر این مراکـز از افراد مراجعـه کننده که‬ ‫مشـکوک بـه ابتلا بـه کووید‪ ۱۹‬هسـتند بـه صورت‬ ‫سـرپایی تسـت کرونـا گرفته می شـود‪.‬‬ ‫دکتـر روحانـی زاده به اهمیـت مراقبـت و اموزش از‬ ‫ابتدـای شـیوع کرونا در اسـتان پرداخـت و بیان کرد‬ ‫‪ ۵۷۲۰ :‬تیـم مراقبـت دـر سراسـر اسـتان بـه بحـث‬ ‫امـوزش و مراقبـت در منـازل مشـغول بودند‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز بهداشـت اسـتان با بیـان اینکـه انجام‬ ‫غربالگـری دـر اسـتان مازندران در دـو مرحله صورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دـر فـاز نخسـت ‪ ۲۴/۹۶‬درصد‬ ‫غربالگـری و دـر فـاز دوم کـه از ‪ ۲۴‬فروردین شـروع‬ ‫شـده تاکنـون بیـش از یک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هـزار نفر‬ ‫از جمعیـت عمومی خصوصـا افراد پرخطـر غربالگری‬ ‫شـدند که پـس از غربالگری و شناسـایی افـراد مبتال‬ ‫و اطرافیـان بیمـار نسـبت بـه قرنطینـه و جداسـازی‬ ‫بیـش از ‪ ۱۴۰‬هـزار نفر اقدام شـد که این افـراد مورد‬ ‫حمایت معیشـتی و بهداشـتی الزم قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫دکتـر روحانـی زادـه از راه اندـازی ‪ ۳۱‬مرکـز‬ ‫دندانپزشـکی دـر مراکـز بهداشـتی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازندـران دـر سـطح اسـتان خبـر دـاد و‬ ‫افـزود ‪ :‬ایـن مراکـز که خدمـات ضروری و اورژانسـی‬ ‫دندانپزشـکی بـه مردـم ارائـه مـی کننـد بـه همـت‬ ‫گـروه بهداشـت دهـان و دندـان معاونـت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران و با همکاری اساتید‬ ‫دانشکده دندانپزشـکی و انجمن دندانپزشکی استان‬ ‫دـر همه شهرسـتان ها راه اندـازی و به مردم خدمات‬ ‫اورژانسـی و ضـروری دندانپزشـکی ارائـه مـی دهـد ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن امـوزش و اطلاع رسـانی از طریـق‬ ‫مختلـف از جملـه راه اندـازی چادـر هـای اطلاع‬ ‫رسـانی و امـوزش و فضاسـازی عمومـی و محیطـی‬ ‫را از دیگـر اقدامـات ایـن معاونـت برشـمرد و ادامـه‬ ‫دـاد‪ :‬تهیـه و تولیـد محتـوا های سـمعی و بصـری با‬ ‫موضوعات اموزشـی هشـداری و اطالع رسـانی جهت‬ ‫انتشـار دـر رسـانه های مختلـف شـنیداری و دیداری‬ ‫و فضـای مجـازی اسـتان و پیگیری وضعیـت بیماران‬ ‫پـس از ترخیـص از بیمارسـتان توسـط کارشناسـان‬ ‫حوزه سـتادی و مراقبین سلامت و پزشـکان خانواده‬ ‫از جملـه ایـن فعالیـت هـا بوده اسـت ‪.‬‬ ‫دکتـر روحانـی زادـه گـزارش عملکرد گروه سلامت‬ ‫محیـط دـر کنتـرل کرونـا ویـروس جدیـد از ابتدای‬ ‫شـیوع تاکنـون ارائـه کـرد و افـزود‪ :‬تعدـاد کل مراکز‬ ‫تهیـه و توزیـع و فـروش مـواد غذایـی بدـون تجمعی‬ ‫دـر سـطح اسـتان ‪ ۳۷‬هزار می باشـد که دـر این ایام‬ ‫از ‪ ۵‬هـزار مرکـز بازدیـد بعمـل امـد و امـوزش های‬ ‫خبر‬ ‫الزم دربـاره کرونـا داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز بهداشـت اسـتان تعدـاد مراکـز تعطیل‬ ‫شـده کرونـا را ‪ ۱۲۰۰‬مـورد دانسـت و ادامـه دـاد‪:‬‬ ‫تعدـاد اماکـن رعایـت کنندـه پروتـکل گندزدایـی‬ ‫‪ ۵۶۰۰۰‬مـورد بودـه اسـت ‪.‬‬ ‫وی به اقدامات معاونت بهداشـتی اشـاره و تاکید کرد‬ ‫‪ :‬دـر زمینـه تشـکیل تیم هـای بسـیج و بـه کارگیری‬ ‫نیروهـای مردمـی دـر طـرح ملـی مبـارزه بـا کرونـا‬ ‫یکـی از دانشـگاه های برتر هسـتیم‪.‬‬ ‫دکتـر روحانـی زاده در ارتبـاط با اقدامـات مربوط به‬ ‫نظـارت و نانوایـی هـا در ایـن مدت گفـت‪ :‬تعداد کل‬ ‫نانوایـی هـا ‪ ۳۸۰۰‬مـورد بودـه کـه از ‪ ۱۹‬هـزار مورد‬ ‫بازدیـد بعمل امده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر روحانـی زادـه دربـاره ی بازدیـد و نظـارت بر‬ ‫فعالیـت گـروه سلامت کار دـر زمینـه پیشـگیری از‬ ‫کرونـا ویـروس نیز گفـت‪ :‬کارگاه ها‪ ،‬مراکز بهداشـتی‬ ‫درمانـی‪ ،‬جایـگاه هـای عرضـه سـوخت‪ ،‬زندانهـا و‬ ‫ندامتـگاه ها‪ ،‬محـل تجمع کارگران‪ ،‬کمـپ ها‪ ،‬کارگاه‬ ‫هـای سـاخت و سـاز و مراکز پیشـخوان و عابـر بانک‬ ‫هـا از جملـه اماکنـی اسـت که دـر تمام شهرسـتانها‬ ‫بـه صـورت دـوره ای و دقیق مورد بازدید‪ ،‬بازرسـی و‬ ‫نظـارت قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندـران‬ ‫دـر ادامـه ضدعفونـی کردـن مسـتمر محیـط هـای‬ ‫بهداشـتی و درمانـی و بازدیـد بازرسـین بهداشـت‬ ‫محیـط از اماکـن مبلمان شـهری‪ ،‬تجمعات انسـانی و‬ ‫کارگاه هـای صنفـی در بسـیج ملی مبارزه بـا کرونا را‬ ‫از اقدامـات دیگـر ایـن معاونت برشـمرد و بیـان کرد‪:‬‬ ‫کسـب رتبـه های اول کشـوری در سـامانه سـیب ره‬ ‫اورد ایـن اقدامـات بوده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نام گذاری مرکز درمانی در حال ساخت ماهفروجک‬ ‫ساری به نام مرحوم حضرت ایت اهلل طبرسی‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندـران از‬ ‫نامگـذاری مرکـز درمانـی درحـال سـاخت‬ ‫ماهفروجـک سـاری به نـام حضـرت ایت اهلل‬ ‫طبرسـی خبردـاد‪.‬‬ ‫دکتر سـید عباس موسوی افزود ‪ :‬با عنایت به‬ ‫نقـش کلیدی حضرت ایت اهلل نوراهلل طبرسـی‬ ‫نمایندـه فقیـد حضـرت امـام خمینـی (ره) و‬ ‫مقـام معظـم رهبری در اسـتان مازندـران که‬ ‫در تاسـیس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان و‬ ‫احدـاث و توسـعه ایـن دانشـگاه و همچنیـن‬ ‫در تاسـیس و سـاخت مجتمـع درمانی ‪۳۲۰‬‬ ‫تخـت خوابـی ماهفروجـک سـاری نقـش‬ ‫موثـری ایفـا نمودنـد ‪ ،‬مقـرر شـد تـا ایـن‬ ‫مرکـز درمانـی بـه نـام ایشـان مزیـن گردد و‬ ‫بـا عنـوان مرکـز اموزشـی درمانـی ایـت اهلل‬ ‫نـوراهلل طبرسـی نامگذاری شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫کمک ‪ ۱.۶‬میلیاردی گیالنی ها به بهزیستی برای تهیه‬ ‫بسته های معیشتی‬ ‫حسـین نحوی نژا با اشـاره به مشـارکت اداره کل‬ ‫بهزیسـتی گیلان دـر اجـرای رزمایش مواسـات‪،‬‬ ‫همدلـی و کمـک مومنانـه‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬تاکنـون‬ ‫گیالنیـان یـک میلیـارد و ‪ ۶۰۰‬میلیـون تومـان به‬ ‫صـورت نقدـی بـه ادـاره کل بهزیسـتی دـر ایـن‬ ‫زمینـه کمـک کردـه اند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه از ابتدـای اغـاز رزمایـش‬ ‫تاکنـون ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬بسـته معیشـتی در میان‬ ‫مددجویـان بهزیسـتی توزیـع شـده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارزش ریالـی بسـته های توزیـع شـده ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۴۹‬میلیـون تومـان اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫جمـع اوری کمک هـای نقدـی و غیـر نقدـی‬ ‫نیکـوکاران ادامـه دـارد‪ ،‬افـزود‪ :‬این اقالم توسـط‬ ‫نیکـوکاران دـر موسسـات خیریـه‪ ،‬نهادهـا‪،‬‬ ‫انجمن هـای نیکـوکاری‪ ،‬تهیـه و دـر قالـب سـبد‬ ‫کاال بیـن مددجویـان دـر سـطح گیلان توزیـع‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه دـاد‪ :‬مردـم نیکـوکار و خیـر گیلان‬ ‫می تواننـد کمک هـای نقدـی خـود را بـه شـماره‬ ‫کارت ‪ ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۷۸۲۲۶۳۶‬و یـا شـماره‬ ‫حسـاب مشـارکت های مردمـی بهزیسـتی‬ ‫اسـتان ‪ ۴۱۵۲۰۳۴۵۴۱۵۲۹۹۴۴‬یـا شـماره شـبا‬ ‫‪ ir ۷۷۰۱۰۰۰۰۴۱۵۲۰۳۴۵۴۱۵۲۹۹۴۴‬نـزد‬ ‫بانـک مرکـزی واریـز کننـد‪.‬‬ ‫نحـوی نـژاد افـزود‪ :‬همچنیـن بـا شـماره گیـری‬ ‫کـد دسـتوری ‪ *۶۶۵۵*۵۰۰#‬از طریـق تلفـن‬ ‫همـراه شـهروندان می تواننـد کمک هـای خـود به‬ ‫نیازمندـان اهدـا کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫ایجاد فضای همدلی و همکاری برای مقابله باکرونا‬ ‫در گیالن ستودنی بود‬ ‫ارسلان سـاالری دـر دیدـار بـا فرماندـه‬ ‫مرزبانـی گیالن در دانشـگاه علوم پزشـکی با‬ ‫اشـاره به اینکه با شـیوع ویروس کرونا شـاهد‬ ‫مشـارکت های گروه هـای جهادـی‪ ،‬خیـران و‬ ‫نیروهـای مسـلح‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬حضـور همـه‬ ‫گروه هـا و دسـتگاه ها بـرای مقابلـه بـا ایـن‬ ‫ویـروس دـر کنـار دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان و کادـر درمـان قابـل تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه دـر ابتدای شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا گیلان یکـی از کانون هـای شـیوع این‬ ‫بیمـاری بـود‪ ،‬افـزود‪ :‬تعدـاد زیادـی از کادـر‬ ‫درمـان و پرسـتاران گیالن با شـیوع کرونا در‬ ‫مراکـز درمانی گیلان خدمات رسـانی کرده‬ ‫و خـود نیـز بـه این ویـروس مبتال شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان بـا‬ ‫اشـاره بـه شـهادت بیـش از ‪ ۲۰‬نفـر از کادـر‬ ‫درمـان و پرسـتاران گیالنـی دـر مبـارزه بـا‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬گفـت‪ :‬طـی روزهـا‬ ‫و ماه هـای گذشـته بـرای مقابلـه بـا ویـروس‬ ‫کرونـا فضـای همدلـی و مشـارکت بـه وجود‬ ‫امدـه بودـه اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه کمبـود تجهیـزات و عقـب ماندگـی‬ ‫اسـتان گیلان دـر حـوزه بهداشـت و درمان‬ ‫اسـتان اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬اگـر همراهـی‬ ‫و همدلـی نیروهـای پشـتیبانی و جهادـی‬ ‫نبـود‪ ،‬کنتـرل این ویـروس مهاجم در اسـتان‬ ‫دسـت نیافتنی بـود‪.‬‬ ‫سـاالری بـا تقدیـر از اقدامـات نهادهـای‬ ‫انتظامـی و نظامـی بـرای پایـش و کنتـرل‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬مجموعـه نیروی‬ ‫انتظامـی همچون خانواده بـزرگ مرزبانی در‬ ‫راسـتای تامیـن امنیـت‪ ،‬غربالگـری و پایـش‬ ‫بیمـاران کرونایی کمک شـایانی بـه مجموعه‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی داشـتند که دـر نوع‬ ‫خـود قابـل تقدیـر و تشـکر اسـت‪.‬‬ ‫کشف اقالم بهداشتی احتکار شده به ارزش ‪۳‬‬ ‫میلیارد ریال در رشت‬ ‫سـردار عزیـزاهلل ملکـی دـر جمـع خبرنـگاران بـا‬ ‫اشـاره به کشـف یک کارگاه تولید اقالم بهداشـتی‬ ‫غیـر مجـاز دـر رشـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بررسـی ایـن‬ ‫موضـوع دـر دسـتور کار پلیـس امنیـت عمومـی‬ ‫اسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه ماموران اداره نظـارت بر اماکن‬ ‫عمومـی بعـد از انجام اقدامـات اطالعاتی دریافتند‬ ‫مسـئول ایـن کارگاه ایـن اقلام را در شـرایط غیر‬ ‫مجـاز و غیـر بهداشـتی تهیـه می کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا‬ ‫هماهنگی هـای انجـام شـده بـا دسـتگاه قضائـی‬ ‫بـا نمایندـگان تعزیـرات‪ ،‬صمـت‪ ،‬علوم پزشـکی و‬ ‫اسـتاندارد دـر محل حاضر شـدند‪.‬‬ ‫فرماندـه انتظامـی گیلان بـا اشـاره بـه اینکـه در‬ ‫بررسـی از ایـن کارگاه سـه میلیـارد ریـال کاالی‬ ‫غیـر بهداشـتی کشـف و ضبـط شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫اقلام شـامل ‪ ۱۰۴۸‬ثـوب گان‪ ۱۱۱۲ ،‬عدـد کاله‬ ‫جراحـی‪ ۷۴۲ ،‬عدـد پاپـوش‪ ۸۳۷ ،‬عدـد لبـاس‬ ‫پرسـتاری‪ ۱۲ ،‬هـزار عدـد دسـتکش و ‪ ۳۸‬طاقـه‬ ‫پارچـه تولیـد شـده غیربهداشـتی بودـه اسـت‪.‬‬ ‫وی دـر ادامـه بـا بیـان اینکـه متهـم ‪ ۶۵‬سـاله با‬ ‫تشـکیل پروندـه بـه مراجـع قضائـی معرفی شـد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬پلیـس بـا اخلال گـران امنیـت و‬ ‫سلامت جامعه برخـورد قاطع می کنـد در همین‬ ‫راسـتا مـکان مـورد نیـز پلمب شـد‪.‬‬ ‫سـردار ملکی همچنین به کشف سـه هزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫عدـد ماسـک خارجی احتکار شـده در بازرسـی از‬ ‫یـک انبـار دـر شـهر رشـت اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫دـر ایـن رابطـه نیـز متهـم ‪ ۴۸‬سـاله دسـتگیر با‬ ‫تشـکیل پروندـه بـه مراجـع قضائی معرفی شـدند‪.‬‬ ‫کام شیرین بازار میوه وتره بار‬ ‫ساری از وقفه کرونایی‬ ‫بـازار میـوه و تره بار سـاری مرکز اسـتان مازندران‬ ‫سالهاسـت که به یکی از دغدغه ها و دردسـرهای‬ ‫مردـم ایـن شـهر تبدیـل شـده اسـت‪ .‬ایـن بـازار‬ ‫قدیمـی کـه قدمتـی طوالنـی دـارد بـه دلیـل‬ ‫قرارگیـری دـر کمربندـی شـمالی شـهر علاوه بر‬ ‫مردـم سـاری‪ ،‬بـرای تردـد مسـافرانی کـه قصـد‬ ‫شـرق و غـرب مازندـران را نیـز دارنـد بـه یـک‬ ‫معضـل تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـازاری ‪ ۹۴‬غرفـه ای کـه چسـبیده بـه‬ ‫مسـیرکمربندی و بدـون پارکینـگ بودـه هـر روز‬ ‫ترافیـک سـنگینی را دـر مسـیر کمربندـی ایجاد‬ ‫مـی کند که نه تنهـا برای مردم ‪ ،‬برای مسـئوالن‬ ‫نیـز غیرقابـل تحمـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از طـرح هـای عمرانـی شـهری سـاری دـر‬ ‫زمـان بهـره بردـاری از کمربندـی شـمالی ‪ ،‬جابـه‬ ‫جایـی بـازار میـوه و تره بـار بـود کـه بیـش از یک‬ ‫دهـه پیـش اغاز شـد‪.‬‬ ‫دـر سـال ‪ ۱۳۸۶‬بـود کـه کلنـگ بـازار میـوه و‬ ‫تره بـار جدید شـهر سـاری در زمینی به مسـاحت‬ ‫‪ ۲۱‬هکتـار واقـع در پنـج کیلومتری جاده سـاری‬ ‫بـه قائمشـهر بـر زمیـن زدـه شـد کـه ‪ ۱۰‬برابـر‬ ‫بزرگتـر از بـازار کنونی اسـت‪.‬‬ ‫بـازار جدیـد میـوه سـاری کـه بنابـر پیـش بینـی‬ ‫دـارای ‪ ۱۵۵‬غرفـه خواهـد بـود هنـوز پـس از‬ ‫گذشـت ‪ ۱۳‬سـال به بهره برداری نرسـیده اسـت‬ ‫و گویـا رغبتـی نیـز بـرای ایـن مسـئله دـر میـان‬ ‫بازاریـان تـره بـار وجـود ندـارد‪.‬‬ ‫فرماندـار سـاری دـر اردیبهشـت سـال گذشـته‬ ‫اعلام کـرد کـه بـازار میـوه و تـره بـار سـاری تـا‬ ‫پایـان زمسـتان امسـال مهلـت دارنـد که نسـبت‬ ‫بـه اتمـام پـروژه بـازار جدیـد و جابه جایـی اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫عباسـعلی رضایی بار دیگر در شـهریور ماه نسبت‬ ‫بـه شـایعات ناشـی از وقفـه دـر جابـه جایـی بازار‬ ‫میـوه و تـره بـار واکنش نشـان دـاد و تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫مهلـت جابه جایـی بـازار میـوه و تره بـار سـاری‬ ‫تمدیـد نمی شـود‪.‬‬ ‫وی دـر جلسـه شـورای اداری شهرسـتان سـاری‬ ‫اعلام کـرد کـه بـازار میـوه و تـره بار سـاری پس‬ ‫از پایـان مهلـت و عدـم جابه جایی پلمـب خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫کرونـا بهانـه ای برای عـدم جابجایـی بازار‬ ‫تـره و بار سـاری‬ ‫اما شـیوع ویروس کرونا از ابتدای اسـفندماه سـال‬ ‫گذشـته که به سـرعت در مازندران نیز گسـترش‬ ‫یافـت بـا وجـود اینکـه خسـارات زیادی بـه بخش‬ ‫هـای اقتصادـی ‪ ،‬درمانـی ‪ ،‬اموزشـی و سلامت‬ ‫مردـم وارد کـرد گویا بـرای بازاریان میـوه و تره بار‬ ‫فرصـت مناسـبی را فراهم اورد‪.‬‬ ‫چـرا کـه مجموعه بازار تره بار سـاری با اسـتناد به‬ ‫تعطیـل شـدن پـروژه هـای عمرانی در پی شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬خواسـتار تعویـق دـر جابـه جایی‬ ‫بـازار و بـه عبارتی تدـاوم فعالیت بـازار قدیمی تره‬ ‫بار مرکز اسـتان شـد‪.‬‬ ‫بنابـر اطالعـات بدسـت امدـه خبرنـگار ایرنا حتی‬ ‫مسـئله وقفـه دـر جابـه جایـی بـازار دـر شـورای‬ ‫تامیـن اسـتان نیز مطرح شـد تـا بتوانند بـه بهانه‬ ‫تعطیلـی پروژه سـاخت بازار جدید‪ ،‬جابـه جایی را‬ ‫بـه تعویـق بیاندازند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئله دـر حالـی اسـت کـه طبـق مهلـت‬ ‫فرماندـاری سـاری ‪ ،‬بـازار میـوه و تـره بـار سـاری‬ ‫بایـد قبـل از پایـان سـال جابـه جـا مـی شـد‪.‬‬ ‫درهمیـن حـال دسـتور تعطیلـی پـروژه هـای‬ ‫عمرانـی از سـوی دولـت همزمـان با طـرح فاصله‬ ‫گـذاری اجتماعـی از هشـتم فروردیـن اغـاز شـد‪.‬‬ ‫علاوه بـر این بـه دلیل اینکـه کارفرمـا و پیمانکار‬ ‫سـاخت بازار جدید میوه سـاری‪ ،‬خـود غرفه داران‬ ‫بـازار سـابق هسـتند‪ ،‬تعطیلی هـای قبـل از طرح‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی به طور قطع شـامل این‬ ‫گروه نمی شـد‪.‬‬ ‫مهلـت جابـه جایی تا پایـان تیرمـاه تعیین‬ ‫شد‬ ‫فرماندـار سـاری بـار دیگـر دـر گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنـگار ایرنـا گفت‪ :‬بنابـر تصمیم نهایی شـورای‬ ‫تامیـن اسـتان مازندـران‪ ،‬مهلـت جابه جایـی بازار‬ ‫میـوه و تـره بـار سـاری تـا پایـان تیرمـاه امسـال‬ ‫تمدید شـد‪.‬‬ ‫عباسـعلی رضایـی گفـت‪ :‬پایـان تیرمـاه اخریـن‬ ‫مهلـت بـازار میـوه سـاری اسـت و هیـچ بهانه ای‬ ‫بـرای تعویـق ایـن مسـئله پذیرفتنـی نبودـه و‬ ‫مهلـت دادـه شـده مصوبـه شـورای تامیـن اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حتمـا و بدـون هیـچ مالحظه‬ ‫ای بـا پایـان مهلـت اعلام شـده درهـای بـازار‬ ‫میدـان تره بـار سـاری پلمـپ خواهد شـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمـی توان بـه بهانـه برخوردـاری ‪ ۱۰۰‬غرفـه دار‬ ‫هـر روز زندگـی ‪ ۳۰۰‬هـزار نفـر را مختـل کـرد‪.‬‬ ‫فرماندار سـاری با اشـاره به پیشـرفت فیزیکی ‪۸۰‬‬ ‫درصدـی بـازار جدیـد تره بـار مرکـز اسـتان گفت‪:‬‬ ‫بنابـر اخریـن گـزارش بخـش محوطـه سـازی و‬ ‫بهسـازی مسـیر دسترسـی از جملـه مهـم تریـن‬ ‫کارهـای باقـی ماندـه اسـت‪ .‬رضایـی نیز با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه پیمانـکار سـاخت بـازار جدیـد خـود‬ ‫غرفـه داران هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬نباید دولتـی نبودن‬ ‫بـازار به معنـای عدم دخالـت نهادهـای نظارتی و‬ ‫مدیریـت ارشـد شهرسـتان شـود و حتمـا پـس از‬ ‫مهلـت تعیین شـده مسـئله از راه قانونـی پیگیری‬ ‫مـی شـود‪ .‬بهانـه کرونایـی جابـه جا نشـدن بـازار‬ ‫میوه سـاری کامال مشـهود اسـت زیـرا طبق گفته‬ ‫هـای فرماندار پس از ‪ ۱۳‬سـال پیشـرفت سـاخت‬ ‫بـازار جدیـد فقـط ‪ ۸۰‬درصـد بوده دـر حالی که‬ ‫ویـروس کرونـا تقریبـا یـک مـاه پایانی سـال وارد‬ ‫مازندـران شـد‪.‬انطور کـه به نظر می رسـد ویروس‬ ‫کرونـا بـرای هرقشـری اسـیب و بحران بـه همراه‬ ‫داشـت‪ ،‬بـرای جابه جا شـدن بـازار میـوه و تره بار‬ ‫سـاری یـک فرصـت بود‪.‬‬ ‫دـر حـال حاضـر بـر اسـاس اخریـن گـزارش‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران و بابـل ‪ ۳۹۸‬نفر‬ ‫بیمـار مشـکوک بـه کرونـا بـا عاتئم تنفسـی حاد‬ ‫مشـکوک بـه کرومـا بـر اسـاس تشـخیص بالینی‬ ‫دـر مراکـز اسـتان بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪606‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت اسیب شناسی بافت های‬ ‫فرسوده شهری جهت نوسازی‬ ‫و بهسازی فضاهای شهری‬ ‫سـید رضا حسـینی سیاهدشـتی استاد‬ ‫دانشـگاه و کارشـناس ارشـد مکانیـک‬ ‫در گفـت و گـوی اختصاصـی بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکه اجـرای برنامه هـای مطلوب و‬ ‫انجام مداخالت مناسـب جهت نوسـازی‬ ‫و بهسـازی بافتهـای فرسـوده شـهری‬ ‫لزوم شـناخت اسـیب های ایجاد شـده‬ ‫در کالبـد و کارکـرد فضاهای شـهری را‬ ‫ضـروری مـی سـازد خاطرنشـان کرد ‪:‬‬ ‫مطالعـات اسـیب شناسـی بناهـا و‬ ‫فضاهـای شـهری از مراحل مهـم برنامه‬ ‫ریزی بهسـازی و نوسـازی شهری است‬ ‫و مطالعـات اسـیب شناسـی جامـع و‬ ‫سیسـتمی‪ ،‬تحلیل اسـیب های کالبدی‬ ‫یـا فیزیکـی‪ ،‬اسـیب هـای اجتماعـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬حقوقـی و مدیریتـی جهـت‬ ‫یافتـن الگوهـا و روشـهای مناسـب بـه‬ ‫منظـور انطبـاق فضاهای قدیمـی با نیاز‬ ‫امـروزی امـری بدیهـی و قابـل توجـه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر اسـاس همیـن نیـاز و‬ ‫ضـرورت بصـورت فشـرده اسـیبهای‬ ‫قابـل طـرح در ایـن حـوزه ارائـه مـی‬ ‫گـردد بطوریکـه در بخـش‬ ‫اسـب شناسـی کالبـدی و فیزیکـی‬ ‫بررسـیهای صـورت گرفتـه در خصوص‬ ‫وضعیـت کالبـدی بافتهـای فرسـوده‬ ‫مـا را بـه نتایـج ذیـل رهنمـون مـی‬ ‫سـازد‪:‬کیفیت ابنیـه موجـود در بافتهای‬ ‫فرسـوده بدلیـل نـوع مصالـح بـکار‬ ‫رفتـه و ایسـتایی پاییـن انهـا عمدتـاً‬ ‫از نظـر اسـتحکام و سـاختار کالبـدی‬ ‫فاقـد شـرایط مطلـوب جهـت سـکونت‬ ‫سـاکنین خـود مـی باشـد‪.‬‬ ‫سـکنی گزینـی بخشـی از فضـای‬ ‫سـکونتی بافت فرسـوده توسط ساکنین‬ ‫و مهاجریـن بافـت هـای حاشـیه ای‬ ‫مطلوبیـت های فضایـی و کالبدی بافت‬ ‫فرسـوده را کاسـته و کـم مقـدار کـرده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫شـتابزدگی مسـئوالن در برخـورد بـا‬ ‫پدیـده فرسـودگی بافـت‪ ،‬مـی توانـد‬ ‫باعـث ایجـاد فضاهـای ناهمگـون و‬ ‫دوگانه(ابنیه نوسـاز و فرسـوده) شـده و‬ ‫باعث ایجاد تضادهـای فضاهای کالبدی‬ ‫و مشـکالت اجرایـی در مواجهـه بـا این‬ ‫گونـه بافتهـا گـردد‪.‬‬ ‫حسـینی سیاهدشـتی تصریـح کـرد‬ ‫‪:‬الحـاق عناصـر نامطلـوب و نامناسـب‬ ‫کالبـدی نظیـر واحدهـای تجـاری‬ ‫و همجـواری بافتهـای فرسـوده بـا‬ ‫محـدوده هـا و بافتهـای حاشـیه ای‪،‬‬ ‫سـاختار کالبدی و عملکردی این بافتها‬ ‫را متاثـر از خـود سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫شـبکه معابـر موجـود بدلیـل پاییـن‬ ‫بـودن ضریـب نفوذپذیری و شـکل اندام‬ ‫واره انهـا و عـدم برخورداری از سلسـله‬ ‫مراتـب دسترسـی‪ ،‬کارایـی الزم ر نـدارد‪.‬‬ ‫وی اظهـار کرد ‪:‬سیسـتم دفـع فاضالب‬ ‫ایـن بافتهـا عمدتـا بصورت سـنتی(چاه‬ ‫یـا هدایـت بـه ابهای سـطحی) بـوده و‬ ‫بـه دلیـل ماهیـت شـیمیایی فاضلاب‪،‬‬ ‫مشـکالت کالبدی و زیسـت محیطی را‬ ‫در ایـن بافتهـا تشـدید مـی کند(نشـت‬ ‫بـه داخـل پـی و دیوارهـا)‬ ‫بدلیـل کـم عـرض بـودن معابـر اصلـی‬ ‫متصـل بـه ایـن بافتهـا تـردد وسـایط‬ ‫نقلیـه بـا مشـکالت عدیـده ای مواجـه‬ ‫بـوده و معضـل ترافیـک ناشـی از ان‬ ‫باعـث تشـدید الودگی هـوا و در نتیجه‬ ‫اثـرات نامطلـوب برکالبد ایـن بافتها می‬ ‫گـردد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با عنوان اینکه‬ ‫وجـود فضاهـای متروکـه و رهـا شـده‪،‬‬ ‫ارزشـهای محیطـی ایـن بافتهـا را تحت‬ ‫الشـعاع قـرار داده اسـت گفـت‪ :‬وجـود‬ ‫ایـن فضاها کـه عمدتـاً دارای پتانسـیل‬ ‫هـای تبدیـل بـه فضاهـای مثبـت برای‬ ‫ارتقـای کیفیت محیطی شـهر هسـتند‬ ‫در شـرایط فعلـی از جملـه اسـیب های‬ ‫منفـی بافـت محسـوب می شـوند و در‬ ‫محـدوده بافت های فرسـوده شـهری به‬ ‫دلیل شـدت فرسـودگی معابـر و ابنیه و‬ ‫فضاهای شـهری‪ ،‬ارزشـهای کالبدی‪ ،‬در‬ ‫زیـر غبـاری از بـی مهـری مسـئولین و‬ ‫مدیران شـهری مدفون شـده اسـت‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫پیام رییس شورای اسالمی شهر و شهردار ساری بمناسبت شب های‬ ‫قدر و شهادت حضرت علی(ع)‬ ‫علیجان شمشـیربند‪ ،‬رییس شورای اسالمی‬ ‫شـهر و عبـاس رجبـی شـهردار سـاری‪ ،‬در‬ ‫پیامـی فرارسـیدن لیالـی قـدر و سـالروز‬ ‫شـهادت مولـی الموحدین حضـرت علی(ع)‬ ‫را تسـلیت گفتنـد‪ .‬بـه گـزارش مدیریـت‬ ‫ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری‬ ‫سـاری متـن پیـام بـه این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫پیام رییس شـورای اسالمی شـهر و شهردار‬ ‫سـاری بمناسـبت شـب های قدر و شـهادت‬ ‫حضـرت علی(ع)‬ ‫هوالعادل‬ ‫یر مِن ا َ ِ‬ ‫لف شَ ه ٍر‪...‬‬ ‫لیله القد ِر خَ ٌ‬ ‫رمضـان مـاه عظیمـی اسـت؛ مـاه سـخن‬ ‫گفتـن بـا خـدا و شـنیدن صـدای وحـی؛‬ ‫بـارش نم نـم بـاران برکـت بـرای ضیافـت‬ ‫عاشـق و معشـوق؛ فرصـت لبیـک بـه ندای‬ ‫بـازای پـروردگار؛‬ ‫اینـک کـه در شـب های پـر برکـت قـدر بار‬ ‫دیگـر توفیق عبـادت و بندگـی و بهره گیری‬ ‫از معنویـات خـوان گسـترده الهـی نصیـب‬ ‫همه بندگان شـده‪ ،‬بـا یاد بزرگ مـرد تاریخ‪،‬‬ ‫حضـرت علـی (ع) زیـر بـاران رحمـت لیلـه‬ ‫القـدر می ایسـتیم تـا جان هایمـان تطهیـر‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫از ایـن مجـال‪ ،‬شـهادت امـام اول شـیعیان‪،‬‬ ‫حضـرت علـی(ع)‪ ،‬اول مـرد ازادی خـواه‬ ‫خبر‬ ‫جهـان‪ ،‬حقیقتـی برگونـه اسـاطیر کـه‬ ‫شـهید محـراب بـود و ترجمـان عدالـت؛ را‬ ‫عـرض تسـلیت داریـم‪ .‬امیدواریـم نهضـت‬ ‫عدالتخواهـی کـه با تشـیع علوی بر هسـتی‬ ‫جـاری گشـت بـه برقـراری نظـام جهانـی‬ ‫منجی عالم بشـریت حضـرت ولی عصر(عج)‬ ‫بیانجامـد‪.‬‬ ‫اینجانبـان ضمـن ارزوی قبولـی طاعـات و‬ ‫عبـادات همـه همشـهریان‪ ،‬توفیـق درک‬ ‫فیوضـات بیکـران شـب های قـدر را از‬ ‫خداونـد تبـارک و تعالـی مسـئلت داریـم‬ ‫و سـالروز شـهادت امـام اول شـیعیان و‬ ‫پیشـوای عدالت خواهـان جهـان حضـرت‬ ‫علـی(ع) را بـه محضـر امام عصر(عـج)‪ ،‬مقام‬ ‫رهبری(مدظلّه العالی) و همشـهریان‬ ‫معظـم‬ ‫ّ‬ ‫گرانقـدر سـاروی تسـلیت عـرض نمـوده و‬ ‫از خداونـد متعـال توفیـق رهـروی هرچـه‬ ‫بیشـتر از منویـات ان امـام همـام را طلـب‬ ‫می نماییـم‪.‬‬ ‫علیجان‬ ‫شمشیربند‬ ‫عباس رجبی‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫شهردار ساری‬ ‫خبر‬ ‫شهردار سرخ رود خبرداد‪:‬‬ ‫اعمال تخفیف عوارض شهرداری درپی شیوع‬ ‫کرونا در سرخرود‬ ‫محسـن کبودفیروزجایی ضمن گرامیداشت لیالی‬ ‫قـدر و ضربـت خـوردن جانسـوز مـوالی متقیـان‬ ‫امیرالمومنیـن امـام علـی (ع)‪ ،‬از اتمـام مهلـت‬ ‫تخفیـف پرداخـت عـوارض تـا پایـان اردیبهشـت‬ ‫مـاه سـال جـاری خبـر داد و بـا اشـاره بـه مصوبه‬ ‫شـورای اسلامی ایـن شـهر درخصـوص تخفیـف‬ ‫نقـدی عـوارض بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬شـورای اسلامی شـهر سـرخ رود‪ ،‬پیش از‬ ‫اغاز سـال جدید طـی مصوبه ای تخفیـف ویژه ای‬ ‫درخصـوص پرداخـت عـوارض شـهرداری تـا ‪۳۱‬‬ ‫اردیبهشـت ‪ ۹۹‬را بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫و حمایـت از شـهروندان مصـوب و بـه شـهرداری‬ ‫ابلاغ کرد‪.‬‬ ‫کبـود فیروزجایـی افـزود‪ :‬از شـهروندان بومـی و‬ ‫غیربومـی سـرخ رود دعـوت می کنیـم بـه منظـور‬ ‫اسـتفاده از ایـن فرصـت‪ ،‬تـا پیـش از زمـان مقرر‬ ‫بـا مراجعـه بـه واحدهـای ذیربـط در شـهرداری‬ ‫نسـبت به پرداخـت و بهره منـدی از تخفیف ویژه‬ ‫اقـدام کنند‪.‬‬ ‫کبـود فیروزجایـی شـهردار سـرخ رود یکـی از‬ ‫ارکان اصلـی درامـد و پیشـبرد اهـداف عمرانـی‬ ‫و ابادانـی شـهرها را دریافـت عـوارض شـهری‬ ‫دانسـت و ادامـه داد‪ :‬از شـهروندان خواهشـمندیم‬ ‫بـا پرداخـت عـوارض مـا را در امر توسـعه و ابادی‬ ‫شـهر زیبـای سـرخ رود یـاری کننـد زیـرا ایـن‬ ‫مهلـت قابـل تمدیـد نیسـت‪.‬‬ ‫دادبود شهردار گرگان‪:‬‬ ‫مهلت شرکت در مسابقه ساخت المان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬عبدالرضـا‬ ‫دادبـود گفـت‪ :‬بـا هـدف حفـظ محیـط زیسـت‬ ‫و مشـارکت شـهروندان در سـاخت المان هـای‬ ‫نـوروزی و ایجـاد شـادی و نشـاط بیـن افـراد‬ ‫جامعـه‪ ،‬مسـابقه سـاخت المـان نـوروزی بـا مواد‬ ‫بازیافتـی و ضایعـات طراحی و فراخـوان ان اعالم‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه اسـتقبال شـهروندان‬ ‫و درخواسـت عالقمنـدان مهلـت شـرکت در این‬ ‫جشـنواره و ارسـال اثـار تـا ‪ 10‬خردادمـاه سـال‬ ‫جـاری تمدید شـد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان تصریـح کـرد‪ :‬عالقمنـدان‬ ‫می تواننـد اثـار خـود را بـه دفتـر خانـه طبیعـت‬ ‫واقـع در بلـوار ناهارخـوران تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫دادبـود بـا بیـان اینکـه اثـار بایـد مرتبـط بـا‬ ‫موضـوع نـوروز و حداکثر با ارتفاع ‪ 1/8‬متر باشـد‪،‬‬ ‫تاکیـد کرد‪ :‬اثـار ارائه شـده در اختیار شـهرداری‬ ‫گـرگان قـرار خواهد گرفـت و بازگردانـده نخواهد‬ ‫شـد‪.‬وی متذکـر شـد‪ :‬جایـزه نفـر اول از نـگاه‬ ‫داوران ‪ 100‬میلیـون ریـال‪ ،‬نفـر اول ز تـگاه‬ ‫شـهروندان نیـز ‪ 100‬میلیـون ریـال خواهـد بـود‪.‬‬ ‫دادبـود در پایـان گفـت‪ :‬نتایـج در تاریـخ‬ ‫‪ 16‬خردادمـاه سـال جـاری از طریـق پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی شـهرداری گـرگان بـه نشـانی‬ ‫‪ www.gorgan.ir‬اطالع رسـان خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ب های قدر و شهادت امیرالمومنین علی (ع)‬ ‫پیام شهردار رشت در ش ‬ ‫بـه گـزارش واحد خبر مدیریـت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری رشـت‪،‬‬ ‫متـن کامـل این پیام به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫شـب های قدر از شـب هاى پر فضیلت و پر عظمت جهان هسـتی اسـت که‬ ‫متبـرک بـا نام مـوالی متقیان حضـرت علی (ع) گردیـده و مصـادف با ضربت ‬ ‫خوردن و شـهادت امیرالمومنین اسـت‪.‬‬ ‫در قـران کریـم و روایـات مـا امـده کـه اهمیـت شـب قـدر بـه بلندای سـال‬ ‫می رسـد و دلیـل فضیلـت و برتـری ایـن شـب ها بر دیگر شـب های سـال به‬ ‫ب هـا ثبت و ضبط شـده اسـت‪.‬‬ ‫خاطـر رخـداد هایـی اسـت در این شـ ‬ ‫شـب هـای قـدر را می تـوان نـوک قلـه عبـادات مـاه مبـارک رمضـان و اوج‬ ‫معنویـت مـاه میهمانـی خـدا دانسـت‪ ،‬شـب هایی کـه سرنوشـت و زندگـی‬ ‫ب هـای ماه‬ ‫ب هـای عزیـز بیـش از دیگـر شـ ‬ ‫مومنـان و مومنـات در ایـن شـ ‬ ‫مبـارک رنـگ و بـوی خدایـی می یابنـد و گسـتره ای عظیـم از معنویـت و‬ ‫دریچـه ای بـزرگ در جهـت پاکـی و طهـارت انسـان از الودگـی ها و پلشـتی ‬ ‫ی شـوند‪.‬‬ ‫هـا بـاز م ‬ ‫انسـان هـای مومن و خدا دوسـت این شـب هـای عزیز را فرامـوش نمی کنند‬ ‫و بـا دعـا‪ ،‬عبـادت و توسـل بـه ائمه اطهـار(ع) تلاش می کنند تـا روح و روان‬ ‫خـش خـورده خـود در طـول سـال را صفـا و صیقـل دهنـد و خـود را هر چه‬ ‫بیشـتر بـه خالـق هسـتی نزدیـک کرده و تلاش کنند بـه جز خـدا نبینند‪.‬‬ ‫ب شـده و دقیـق‬ ‫و ان خدایـی کـه زمیـن و زمـان را خلـق کـرده چـه حسـا ‬ ‫بیـن عظمـت این شـب ها و جایـگاه و اهمیـت والیـت و امامت پیونـد حاصل‬ ‫نمـوده اسـت چـون وجـود مبـارک خورشـید تابان والیـت حضرت امـام علی‬ ‫ب های قـدر پیوندی‬ ‫(ع) کـه نمونـه ای بـارز از انسـان خـدا گونه اسـت با شـ ‬ ‫ناگسسـتنی دارد‪.‬‬ ‫ان زمـان کـه اسـمان شـهر کوفـه بـه خاطر ضربـت شمشـیر انسـانی ناپاک‪،‬‬ ‫فـرق سـر بزرگ عدالت گسـتر جهـان را شـکافت‪ ،‬خون گریه کـرد‪ ،‬هیچکس‬ ‫گمـان نمی کـرد ایـن روز در تاریخ جهان ماندگار شـده و نشـانه ای از همدلی‬ ‫انسـان های پـاک و خدایـی گردد‪.‬‬ ‫اجازه می خواهم به سـهم خود با تسـلیت شـهادت خدا گونه امیرالمومنین(ع)‬ ‫از درگاه خداونـد بـرای همـه شـهروندان شـریف رشـت ارزوی قبولـی طاعات‬ ‫و عبـادات بـه ویـژه در ایـن شـب هـای عزیـز نمایـم و امیدوار باشـم تـا همه ‬ ‫شـهروندان شـهر بـاران در بهـره منـدی از فیوضـات خاصـه حضـرت حق در‬ ‫ب های قـدر بی بهره نشـوند‪.‬‬ ‫شـ ‬ ‫در پایـان هـم سـعادت دنیـا و اخـرت را بـرای همـه خدمتگـزاران صدیـق‬ ‫بـه ملـت ایـران‪ ،‬گیالنیـان و شـهروندان شـریف از خداونـد بـزرگ مسـئلت‬ ‫می نمایـم‪.‬‬ ‫ناصر حاج محمدی‬ ‫شهردار رشت‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 25/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪606‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل گمرک امیراباد مازندران ‪:‬‬ ‫گمرک امیراباد مجوز ترخیص کاالی اساسی را یک روزه صادر می کند‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بندرامیراباد یکی از نقاط قوت اقتصاد‬ ‫مازندران است که با توجه به گزارش ارائه شده و سهم نخست این‬ ‫بندر در بخش صادرات ‪ ،‬واردات و میزان تخلیه و بارگیری کاال در‬ ‫میان بنادر شمالی ‪ ،‬پتانسیل و توانمندی باالی این بندر را نمایان می‬ ‫سازد ‪ ،‬که باید از این ظرفیت با توجه به کارنامه درخشان شما در‬ ‫حوزه مدیریت بنادر ‪ ،‬در جهت محرومیت زدایی بخش های صنعتی‬ ‫اقتصادی مازندران بهره برد‪.‬‬ ‫مدیـرکل گمـرک امیرابـاد مازنـدران گفـت‪ :‬گمـرک‬ ‫امیرابـاد در شـرق این اسـتان مجوز ترخیـص کاالهای‬ ‫اساسـی را بـا تسـهیل امـور ‪ ،‬قوانین کشـور و مصوبات‬ ‫سـتاد تنظیـم بـازار‪ ،‬یـک روزه صـادر می کند‪.‬‬ ‫امیـر جمشـیدی در گفت و گـو بـا خبرنگارایرنا تاخیر‬ ‫در ترخیـص نهـاده هـای دامـی بـه عنـوان یکـی از‬ ‫کاالهـای اساسـی مـورد نیـاز مرغـداران و دامـداران‬ ‫اسـتان از ایـن گمـرک را بـه عنـوان یکـی از فعالترین‬ ‫گمـرکات اسـتان مازنـدران ناشـی از عـدم طی شـدن‬ ‫تشـریفات قانونـی از سـوی صاحبـان کاال بیـان کـرد‪.‬‬ ‫وی در مـورد اظهارنظـر مسـووالن اسـتانی مبنـی بـر‬ ‫دسـتور گمـرک ایران بـرای ترخیص بدون تشـریفات‬ ‫نهـاده هـای دامـی از گمرکات اسـتانی گفـت‪ :‬تاکنون‬ ‫چنیـن دسـتورالعملی به گمرک بندرامیراباد در شـرق‬ ‫اسـتان مازندران ارسـال نشـد و چنانچه چنین بحثی‬ ‫مطـرح شـود‪ ،‬قطعـا بـه بندرامیرابـاد نیز ابلاغ خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬احتمال مـی رود چنین بحثی از‬ ‫سـوی مسـووالن اجرایی کشـور به گمرک ایران مطرح‬ ‫شـده باشـد‪ ،‬ولـی زمانـی کـه دسـتورالعمل قانونی ان‬ ‫بـه گمـرکات در اسـتان هـا از جملـه بندرامیرابـاد بـه‬ ‫صـورت مکتـوب ابالغ نشـود‪ ،‬ما اجازه ترخیـص کاال از‬ ‫جملـه نهـاده ها را بـدون طـی مراحل قانونـی نداریم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشـت ‪ :‬براسـاس قانـون ترخیـص کاال از‬ ‫گمـرکات منـوط به طی تشـریفات قانونـی و پرداخت‬ ‫عـوارض گمرکـی اسـت و تـا زمانـی ایـن مراحـل از‬ ‫سـوی صاحبان کاال طی نشـود‪ ،‬اجـاره ترخیص کاالها‬ ‫داده نمـی شـود‪.‬پیش از ایـن مدیرکل پشـتیبانی امور‬ ‫دام اسـتان مازنـدران در نشسـت تنظیـم بـازار مـرغ‬ ‫اسـتان اعلام کـرد کـه حـدود ‪ ۱۷۰‬هـزار تـن ذرت و‬ ‫جـو بـا وجـود نیاز شـدید مرغـداران بـه این نهـاده ها‬ ‫در گمـرکات اسـتان دپـو شـده و اجازه ترخیـص داده‬ ‫نمـی شـود‪.‬جعفری مدعی شـد ایـن در حالیسـت که‬ ‫براسـاس دسـتور رییـس جمهـوری ‪ ،‬گمـرک ایـران‬ ‫بایـد بـا اخذ تعهـد از عالیتریـن مقام اجرایی شـرکت‬ ‫پشـتیبانی امـور دام ( مدیرعامل شـرکت ) نهاده های‬ ‫دامـی را بـرای جلوگیـری از کمبـود بیشـتر در بـازار‬ ‫اجـازه ترخیـص دهد کـه تاکنـون این دسـتور اجرایی‬ ‫نشـده اسـت‪.‬به گفتـه جعفـری حـدود ‪ ۶۰۰‬هـزار تـن‬ ‫نهـاده دامـی نیـز از کشـورهای منطقه خریـداری و در‬ ‫حـال انتقـال به بنـادر اسـتان مازندران اسـت‪.‬‬ ‫تایید دپو حدود ‪ ۵۰‬هزار تن نهاده دامی‬ ‫خبر‬ ‫مدیـرکل گمـرک امیرابـاد مازنـدران دپـو حـدود ‪۵۰‬‬ ‫هـزار تـن نهـاده هـای دامـی در انبارهای ایـن گمرک‬ ‫در داخـل بنـدر و یـا خـارج از ان را مـورد تاییـد قـرار‬ ‫داد و اظهارداشـت ‪ :‬اگرچـه امـار دقیقـی از میـزان دپو‬ ‫ایـن نهـاده ها گرفته نشـد‪ ،‬ولـی پیش بینی می شـود‬ ‫همیـن میـزان نهـاده هـای دامـی در انبار داخـل بندر‬ ‫و یـا خـارج کـه تحـت نظـارت گمـرک امیرابـاد دپـو‬ ‫باشـد و در صـورت طـی شـدن مراحـل قانونـی در‬ ‫کمتـر از ‪ ۲۴‬سـاعت اجـازه ترخیـص مـی گیرند‪.‬‬ ‫جمشـیدی اظهارداشـت ‪ :‬البته سـتاد تنظیم بـازار که‬ ‫به ریاسـت اسـتاندارمازندران تشـکیل شـد‪ ،‬پیشـنهاد‬ ‫ترخیـص بـدون تشـریفات گمرکی نهـاده هـای دامی‬ ‫دپـو شـده را ارایـه کردنـد کـه بـه دلیـل غیـر قانونـی‬ ‫بـودن ایـن کار مـا زیـر بـار نرفتیم‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬به هر حال برای ترخیـص کاال عالوه‬ ‫بـر ارایـه اظهارنامـه بـرای مشـخص شـدن مالـک کاال‬ ‫بایـد تمـام مراحـل قانونـی از جملـه پرداخـت عوارض‬ ‫گمرکـی طـی شـود و تا زمانی کـه این مراحـل قانونی‬ ‫انجـام نشـود‪ ،‬هیچ گمرکی نمـی تواند اجـازه ترخیص‬ ‫بـه کاال را ارایـه کنـد‪.‬وی خاطرنشـان کـرد ‪ :‬البتـه اگر‬ ‫قـرار باشـد کاالیی بدون تشـریفات قانونـی از گمرکات‬ ‫اسـتانی ترخیـص شـود‪ ،‬نیـاز بـه دسـتور رییـس کل‬ ‫گمـرکات کشـور دارد کـه تاکنـون چنین دسـتوری به‬ ‫ما ابالغ نشـده اسـت‪.‬مازندران سـه بندر فریدونکنار در‬ ‫مرکـز ‪ ،‬نوشـهر در غـرب و امیرابـاد در شـرق مازندران‬ ‫دارد کـه حـدود ‪ ۶۰‬درصـد از میزان تخلیـه و بارگیری‬ ‫کاالهـا در بیـن بنـادر ایـن اسـتان شـمالی کشـور در‬ ‫بندرامیرابـاد یکـی از بنـادر نسـل جدیـد انجـام مـی‬ ‫شـود‪.‬بندرامیراباد با داشـتن ‪ ۱۵‬اسـکله ظرفیت تخلیه‬ ‫و بارگیـری حـدود ‪ ۷‬میلیـون تـن بـار را در سـال دارد‬ ‫و بـا راه انـدازی اسـکله رو رو ریلـی که به شـبکه ریلی‬ ‫کشـور متصل می شـود‪ ،‬ظرفیت این تخلیه و بارگیری‬ ‫مـی توانـد تـا دو برابـر افزایـش یابد‪.‬براسـاس امـار در‬ ‫سـال گذشـته حدود ‪ ۷۶۷‬هـزار تن کاالهـای صادراتی‬ ‫بـه ارزش ‪ ۶۰‬میلیـون دالر از گمـرک بندرامیرابـاد‬ ‫بـه کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر صـادر شـد و در‬ ‫همیـن مـدت نیـز بیـش از سـه میلیـون و ‪ ۲۶۰‬هـزار‬ ‫تن کاال وارد شـد‪.‬‬ ‫طبـق ایـن امـار میـزان صـادرات کاال از گمـرک‬ ‫بندرامیراباد در سـال گذشـته نسـبت به مدت مشـابه‬ ‫سـال قبـل حـدود ‪ ۸۰‬درصد افزایـش یافـت و واردات‬ ‫نیـز تغییر محسوسـی نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون ابزی پروری شیالت مازندران‬ ‫معارفه شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی شـیالت مازندران‪ ،‬مراسـم‬ ‫تکریـم و معارفـه معـاون ابـزی پـروری شـیالت بـا‬ ‫حضـور معـاون برنامـه ریـزی ‪ ،‬رئیـس اداره روابـط‬ ‫عمومـی ‪ ،‬هماهنگـی و امورشهرسـتانها ‪ ،‬رئیـس اداره‬ ‫حراسـت و همـکاران ان معاونـت در سـالن اجتماعات‬ ‫سـردار شـهید سـلیمانی اداره کل برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫در متـن حکـم عبـاس زاده کـه از سـوی حسـن‬ ‫اسـحاقی سرپرسـت اداره کل شـیالت مازنـدران صادر‬ ‫گردیـد‪ ،‬امـده اسـت‪:‬‬ ‫جناب اقای محمد مهدی عباس زاده‬ ‫با سالم‬ ‫نظـر بـه تعهـد تخصـص ‪ ،‬تجـارب و سـوابق اجرایـی‬ ‫چندیـن سـاله ‪ ،‬بـه موجـب این حکـم جنابعالـی را با‬ ‫حفـظ سـمت سـازمانی بـه عنـوان سرپرسـت معاونت‬ ‫ابـزی پـروری ایـن اداره کل منصـوب می نمایـم‪.‬‬ ‫امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد متعـال و منویـات‬ ‫مقـام معظـم رهبری(مدظلـه) و بهـره گیـری از تـوان‬ ‫و همـکاری مدیـران و کارشناسـان ذیربـط درانجـام‬ ‫امورمحولـه پیـروز و سـربلند باشـید ‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در پایـان مراسـم از تالش هـا و‬ ‫زحمت هـای بـی شـائبه و شایسـته اقـای عسـکری‬ ‫منعمـی در طـی مـدت مسـئولیت تجلیـل بـه عمـل‬ ‫امـد ‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای بهشهر‪ ،‬نکاء و گلوگاه خبر داد ‪:‬‬ ‫عملیات بهسازی و اسفالت راههای روستایی شرق‬ ‫مازندران با سرعت در حال انجام است‬ ‫رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتانهای بهشـهر‪،‬‬ ‫نـکاء و گلـوگاه از تلاش مجموعـه همـکاران حـوزه راه‬ ‫و شهرسـازی در اجـرای عملیـات بهسـازی و اسـفالت‬ ‫راههـای روسـتایی شـرق اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره کل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران‪ ،‬مهنـدس ناصحـی‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتانهای بهشـهر‪ ،‬نکاء‬ ‫و گلـوگاه از اجـرای تکمیـل عملیـات بهسـازی راه امـام‬ ‫زاده یوسـف خلیـل شـهر در بخـش مرکـزی شهرسـتان‬ ‫بهشـهر خبـر داد و افـزود ‪ :‬احـداث دیـوار گابیونـی راه‬ ‫روسـتایی االرز و بهسـازی راه روسـتایی فتکش در بخش‬ ‫یانه سـر شهرسـتان بهشـهر و بهسـازی راه روستایی برما‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه توسـط اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫‪5‬‬ ‫اسـتان مازنـدران در حـال انجـام می باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬شهرسـتانهای بهشـهر‪ ،‬نـکاء و گلـوگاه‬ ‫بدلیـل موقعیـت و شـرایط جاذبـه هـای گردشـگری و‬ ‫منابـع طبیعـی و قطـب کشـاورزی در شـرق اسـتان از‬ ‫شهرسـتانهای پـر ترافیـک و پرتـردد محسـوب مـی گـردد‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتانهای بهشـهر‪ ،‬نکاء‬ ‫و گلـوگاه ضمـن اشـاره به تکمیـل عملیات بهسـازی راه‬ ‫روسـتایی امـام زاده یوسـف خلیـل شـهر بـه طـول ‪2/1‬‬ ‫کیلومتـر افـزود‪ :‬بهسـازی راه روسـتایی فتکـش به طول‬ ‫‪ 500‬متـر و احـداث دیـوار گابیونـی به طـول ‪ 50‬متر راه‬ ‫روسـتایی االرز در شهرسـتان بهشـهر و بهسازی و اجرای‬ ‫پریمکـت بـه طـول ‪ 1‬کیلومتـر در محـور روسـتایی برما‬ ‫شهرسـتان نـکاء هـم اکنـون در حـال اجرا می باشـند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت راه روسـتایی تیلـو نـو‪ -‬نظـام محلـه‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه عملیات اجرایی بهسـازی و اسـفالت‬ ‫انشـااهلل در چنـد روز اینـده در ایـن شهرسـتان انجـام‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از ‪ 7863‬کیلومتـر راه روسـتایی موجـود در مازنـدران‪،‬‬ ‫مقـدار ‪ 555‬کیلومتـر در شهرسـتان بهشـهر‪ ،‬نـکاء و‬ ‫گلـوگاه واقـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫هزینه ‪ 7500‬میلیون ریال برای اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی شهرک صنعتی بندپی بابل‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازندران گفت‪:‬‬ ‫‪ 7500‬میلیـون ریـال بـرای اجرا و تکمیل پـروژه های‬ ‫عمرانی شـهرک صنعتـی بندپی بابل هزینه شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی شـرکت شـهرکهای صنعتی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬سـید مصطفـی موسـوی اظهار داشـت‪ :‬این‬ ‫مبلـغ بـرای تکمیـل زیرسـاختهای شـهرک صنعتـی‬ ‫بندپـی بابل شـامل پـروژه هـای حفر چاه اب‪ ،‬شـبکه‬ ‫‪ 20‬کیلوولـت بـرق‪ ،‬مطالعـات مباحـث اب و اجـرای‬ ‫بخشـی از زیرسـازی و اسـفالت معابر فاز‪ 3‬هزینه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران‬ ‫بـا اشـاره بـه پیگیـری مصوبـات سـتاد تسـهیل و‬ ‫رفـع موانـع تولیـد اسـتان اظهـار داشـت‪ :‬ظرفیتهـای‬ ‫دسـتگاههای اجرایـی اسـتان بـرای پیگیـری و حـل‬ ‫مسـائل و مشـکالت مربـوط بـه واحدهـا اسـتفاده می‬ ‫شـود تـا ایـن واحدهـا بتواننـد بـا ظرفیت مناسـبی به‬ ‫تولیـد خـود ادامـه دهنـد‪.‬‬ ‫موسـوی ادامـه داد‪ :‬هـم اکنـون واحدهـای تولیـدی‬ ‫و صنعتـی مسـتقر در شـهرک صنعتـی بندپـی بابـل‬ ‫‪ 1665‬میلیـارد ریـال در این شـهرک سـرمایه گذاری‬ ‫کـرده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تکمیـل زیرسـاخت شـهرکها‬ ‫موجـب کاهـش دغدغـه تولیدکنندگان خواهد شـد و‬ ‫زمینـه رشـد کمـی و کیفـی محصـوالت را نیـز فراهم‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ‪:‬‬ ‫تامین اب ‪ 1700‬هکتار از‬ ‫شالیزارهای سیمرغ از طریق‬ ‫اببندانها‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬رجـب فلاح‬ ‫زیلتـی بـا اشـاره بـه اینکـه اب بنـدان نمونـه‬ ‫ارزشـمندی از دانـش و فنـاوری بومـی مردمان‬ ‫این سـرزمین اسـت که غیر از ذخیره سازی اب‬ ‫بـرای کشـاورزی تغذیه چشـمه هـا و ابهای زیر‬ ‫زمینـی از دیدگاه بومی شـناختی نیـز به عنوان‬ ‫زیسـتگاه پرنـدگان و حیـات وحـش از اهمیـت‬ ‫زیـادی برخـودار هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬شهرسـتان‬ ‫سـیمرغ دارای ‪ 20‬قطعـه اببنـدان بـا مسـاحت‬ ‫‪ 458‬هکتـار در ‪ 12‬روسـتا اسـت کـه قسـمت‬ ‫اعظمـی از اب مـورد نیـاز شـالیزارهای ایـن‬ ‫شهرسـتان را تامیـن می کنـد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـیمرغ بیان‬ ‫کـرد‪ :‬حجـم اب اببنـدان هـای این شهرسـتان‬ ‫‪ 13‬میلیـون متر مکعب اسـت کـه اب مورد نیاز‬ ‫یـک هـزار و ‪ 700‬هکتـار از اراضی شـالیزاری را‬ ‫تامین مـی کند‪.‬‬ ‫فلاح در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه محیـط‬ ‫طبیعـی اب بنـدان هـا از مـواد غذایـی ماننـد‬ ‫فیتوپالنکتـون‪ ،‬زلوپالنکتـون و گیاهـان ابـزی‬ ‫مفیـد دیگـر کـه بـرای تغذیه انـواع ابزیـان نیاز‬ ‫اسـت‪ ،‬غنی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬حـدود ‪ 200‬هکتار از‬ ‫اببندان هـای ایـن شهرسـتان در امـر پـرورش‬ ‫گونـه هـای مختلـف ماهـی فعالیـت دارنـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬اببنـدان هـا بـا جـذب‬ ‫گردشـگران بـرای طبیعـت گـردی مـی تواننـد‬ ‫نقـش موثـری در حفـظ منابـع ارزشـمند‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬حفـظ محیـط زیسـت در باالبـردن‬ ‫سـطح درامـد روسـتاها‪ ،‬ایجـاد اشـتغال و رونق‬ ‫تولیـد و مشـارکت مـردم روسـتا داشـته باشـند‪.‬‬ ‫اولین واحد مکانیزه گلخانه‬ ‫ای بانک نشاء افتتاح شد‬ ‫ایـن بانـک نشـاء برنـج مکانیـزه در روسـتای‬ ‫مریـج محلـه شهرسـتان دارای یـک گلخانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۱۱۰۰‬متـر و سـوله حـدود ‪۳۰۰‬‬ ‫متـری عمل اوری بـذر قبل از انتقـال به محل‬ ‫گلخانـه بـا اعتبـار ‪ ۷۰۰‬میلیون تومانـی جوان‬ ‫کارافرینـی " ابراهیـم نعمتـی" افتتاح شـد‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان امـل در‬ ‫گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر اظهـار داشـت هـم‬ ‫اکنـون تعـداد بانک هـای نشـاء بـدون فضـای‬ ‫گلخانـه بـه ‪ ۱۰‬واحـد درشهرسـتان امـل‬ ‫افزایـش یافتـه و پرونـده متقاضیان زیـادی نیز‬ ‫در نوبـت رسـیدگی ودریافـت تسـهیالت برای‬ ‫راه انـدازی هسـتند‪.‬‬ ‫سیدحسـین اسلامی‪ ،‬افزایش درامـد‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینـه تولیـد و کارگری و کاهـش مصرف بذر‪،‬‬ ‫راندمـان تولید و سـموم و نهـاده را از مهمترین‬ ‫اهـداف کشـت مکانیـزه برنـج بیـان کـرد واز‬ ‫کشـاورزان خواسـت با گذر از کشـت سـنتی و‬ ‫پیوسـتن به کشـاورزی پایدار و مکانیـزه‪ ،‬نحوه‬ ‫کشـت و کار برنـج را اقتصـادی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در بخـش مکانیزاسـیون بخـش‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان امل تعداد ‪ ۷۳۰‬دستگاه‬ ‫نشـاء کار چهـار ردیفـه و دسـتگاه نشـاءکار‬ ‫شـش ردیفـه در حـال فعالیـت اسـت‪.‬‬ ‫مدیرجهادکشـاورزی امـل پیش بینـی کرد‪ ،‬از‬ ‫‪ ۳۷‬هزارهکتار شـالیزار این شهرسـتان امسـال‬ ‫حـدود ‪ ۲۰‬هـزار هکتـار بـه صـورت مکانیـزه‬ ‫کشـت شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۳‬برابری صادرات کاال از بندر نوشهر در سال جاری‬ ‫مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫اسـتان مازنـدران گفـت‪ :‬صـادرات‬ ‫کاال از منطقـه ویژه اقتصـادی بندر‬ ‫نوشـهر ‪ ،‬از اغاز سال جاری تاکنون‬ ‫نسـبت به مـدت مشـابه قبلی بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰۰‬درصـد افزایـش یافتـه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬محمـد تقـی انـزان پـور‬ ‫در حاشـیه بارگیـری محمولـه‬ ‫صادراتـی در بنـدر نوشـهر بـا بیـان‬ ‫ایـن مطلـب افـزود ‪ :‬ایـن محمولـه‬ ‫بـه وزن هـزار و هفتصـد و شـش‬ ‫تـن شـامل کنسـانتره سـیب و رب‬ ‫گوجـه فرنگـی اسـت که بـه مقصد‬ ‫اسـتراخان روسـیه صـادر خواهـد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬سـعی و تلاش مجموعـه‬ ‫اداره کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫اسـتان مازنـدران بـر این اسـت که‬ ‫بـا فراهـم نمـودن بسـتر مناسـب‬ ‫بـرای فعالیـت تجـار و صاحبان کاال‬ ‫و همچنیـن تامین تجهیـزات مورد‬ ‫نیـاز بـرای تخلیـه و بارگیـری انواع‬ ‫کاال رونـد تخلیـه و بارگیـری در‬ ‫منطقـه سـرعت بگیـرد و ایـن امـر‬ ‫بـرای سـرمایه گـذاران جذابیـت‬ ‫ایجـاد کند‪.‬‬ ‫انـزان پور با بیان اینکه از اغاز سـال‬ ‫جـاری تاکنـون بیـش از ‪ ۴‬هـزار و‬ ‫‪ ۷۲۷‬تـن کاال از بندر نوشـهر صادر‬ ‫شـده اظهـار داشـت‪ :‬محصـوالت‬ ‫کشـاورزی شـامل کنسـانتره و پوره‬ ‫سـیب‪ ،‬رب گوجـه فرنگـی و خرمـا‬ ‫از عمـده ترین کاالهـای صادراتی از‬ ‫بنـدر نوشـهر بـه مقصد کشـورهای‬ ‫حاشـیه دریـای خزر اسـت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪606‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫گلریزان مجازی برای‬ ‫ازادی ‪ ۲۳۳‬زندانی در‬ ‫گلستان‬ ‫بـه گزارش‪ ،‬هادی هاشـمیان اظهارکـرد‪ :‬برای رعایت‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی‪ ،‬گلریـزان ازادی زندانیان‪،‬‬ ‫امسـال مجـازی برگزار می شـود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ ۲۳۳ :‬زندانی جرایـم غیرعمد و مالی‬ ‫در زنـدان هـای اسـتان چشـم انتظـار کمـک خیران‬ ‫برای ازادی هسـتند‪.‬‬ ‫هاشـمیان از هـم اسـتانی هـا دعـوت کـرد‪ :‬بـا هـر‬ ‫مبلغـی کـه مـی تواننـد در ایـن کار خیـر مشـارکت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در نخسـتین روز ایـن گلریـزان مجـازی‪،‬‬ ‫رئیـس سـتاد دیه کشـور ‪ ۵۰‬میلیـون تومـان و ایت‬ ‫اهلل نورمفیـدی نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان پنـج‬ ‫میلیـون تومـان بـرای ازادی زندانیـان کمـک کردنـد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری گلسـتان گفت‪ :‬سـال گذشته‬ ‫بـا کمـک خیـران و سـتاد دیـه ‪ ۱۸۷‬زندانـی جرایم‬ ‫غیرعمـد و بدهـکاران مالی ازاد شـدند‪.‬‬ ‫هاشـمیان بیـان کـرد‪ :‬مجمـوع بدهـی ایـن زندانیان‬ ‫بیـش از ‪ ۵۷‬میلیـارد تومـان بـود کـه ‪ ۷۵‬درصد این‬ ‫مبلـغ را شـاکیان بزرگوارانـه بخشـیدند و مابقـی این‬ ‫بدهـی بـا کمـک هـای مـردم‪ ،‬خیـران و سـتاد دیـه‬ ‫تامین شـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬امسـال هـم تاکنـون ‪ ۲۰‬زندانـی‬ ‫دیـون مالـی‪ ،‬ازاد شـدند‪.‬‬ ‫هاشـمیان گفـت‪ :‬کمـک هـای مردمـی بـه سـتاد‬ ‫دیـه فقـط بـرای کمـک بـه مددجویـان دیـون مالی‬ ‫و جرایـم غیرعمـد هزینـه مـی شـود‪.‬‬ ‫پیش بینی برداشت ‪۷۰‬‬ ‫هزارتن گندم در گرگان‪۱۲/‬‬ ‫مرکز خرید پیش بینی شد‬ ‫ابراهیـم مالعلـی‪ ،‬در دومیـن جلسـه شـورای‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان گـرگان‪ ،‬اظهارکـرد‪:‬‬ ‫دسـتورالعمل هـای الزم بـرای عـدم اتـش زدن‬ ‫بقایـای گیاهـی و اطالعیـه هـای ترویجـی بـه‬ ‫بخشـداری هـا ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه فصـل برداشـت محصـول و‬ ‫ارائـه لیسـت مراکـز خریـد‪ ،‬افـزود‪ :‬امسـال در‬ ‫گـرگان برداشـت ‪ ۱۵۰‬هـزار تـن محصـول پیـش‬ ‫بینـی شـده کـه بـرای جابجایـی ایـن محصوالت‬ ‫چهـار هـزار کامیـون در طـول برداشـت (بـه طور‬ ‫میانگیـن روزانـه ‪ ۲۰۰‬کامیـون) نیـاز اسـت‪.‬‬ ‫مالعلـی ادامـه داد‪ :‬پیـش بینـی عملکـرد گنـدم‬ ‫از ‪ ۱۷‬هـزار هکتـار اراضـی زیرکشـت ‪ ۷۰‬هزار تن‬ ‫محصـول‪ ،‬عملکـرد کلـزا از ‪ ۶‬هـزار هکتـار سـطح‬ ‫زیرکشـت ‪ ۱۲‬هـزار تـن و در چغندر هـم ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫تـن محصـول برداشـت خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ ۱۲ :‬مرکـز خریـد بـرای گنـدم و هفت‬ ‫مرکـز خریـد بـرای کلـزا پیـش بینی شـده که در‬ ‫سـطح شهرسـتان پراکنده هستند‪.‬‬ ‫عبـداهلل اسـدی‪ ،‬رئیـس شـماره گـذاری راهـور‬ ‫اسـتان گلسـتان هـم گفت کـه از سـال ‪ ۹۴‬طرح‬ ‫شـماره گـذاری تراکتورهـا شـروع شـده و تاکنون‬ ‫‪ ۱۷‬هـزار پلاک منطقـه ای نصـب شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در سـال ‪ ،۹۸‬حـدود سـه هـزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تراکتور شـماره گذاری شـد‪.‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫گزارش‬ ‫شیرزاد مدیرکل نوسازی مدارس مازندران دربرنامه زنده افق روشن‪:‬‬ ‫‪ ۳۲‬پروژه اموزشی برای اغاز سال تحصیلی بهره برداری می شود‬ ‫خوشبختانه برای نخستین بار درسال ‪ ۹۹‬در قانون بودجه‬ ‫سه هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های‬ ‫نیمه کاره خیرین پیش بینی شد که این رقم ظرف دو سال‬ ‫گذشته اتفاق افتاد که باید تعامل با خیرین را افزایش داده تا‬ ‫سهم بری بیشتری از این بودجه داشته باشیم ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی ‪ ،‬قربانعلـی شـیرزاد درایـن برنامـه‬ ‫گفـت‪ :‬حدـود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬فضـا در اموزش‬ ‫وپـرورش اسـتان داریـم کـه از ایـن میـزان ‪۳‬‬ ‫هـزار و ‪ ۳۰۰‬فضـای اموزشـی و مابقـی فضای‬ ‫پرورشـی ‪ ،‬ورزشـی ‪ ،‬ادـاری ‪ ،‬اردوگاههـای‬ ‫دانـش اموزی ‪ ،‬مراکز پژوهشـی و ازمایشـگاه‬ ‫هسـتند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬کیفیـت فضاهـای اموزشـی دـر‬ ‫طبـق بررسـی ها سـال ‪ ۸۵‬حدـود ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫کالسـهای دـرس به نسـبت مقطـع تحصیلی‬ ‫اسـتحکام نسـبی خوبی برخوردـار بودند‪۳۵ ،‬‬ ‫درصـد تخریبـی بـود و مابقـی نیـاز بـه مقاوم‬ ‫سـازی داشـت که طی این سـالها بـا اعتبارات‬ ‫الزم مصوبـات مجلـس اتفاقـات خوبـی افتاد ‪.‬‬ ‫درسـال ‪ ۹۸‬تعدـاد کالسـها بیشـتر شـد و از‬ ‫‪ ۱۷‬هـزار کالس سـال ‪ ۸۵‬بـه ‪ ۲۲‬هزار کالس‬ ‫رسـید ‪ .‬و خوشبختانه اکنون ‪ ۶۷‬درصد کالس‬ ‫درس ما دارای اسـتحکام نسـبی هسـتند ‪۳۳‬‬ ‫درصـد یـا نیازمند بازسـازی مجدد هسـتند و‬ ‫یـا مقـاوم سـازی شـوندکه اعتبـار ایـن امر در‬ ‫ردیـف وبودجـه ملی و اعتبارات اسـتانی پیش‬ ‫بینـی شـدکه امیدواریـم فضـای اموزشـی را‬ ‫اسـتاندارد کنیم ‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسـازی مدارس اسـتان بـا عملکرد‬ ‫خـوب خیریـن مدرسـه سـاز اسـتان گفـت‬ ‫‪:‬خیران مدرسـه سـاز همراه و همـگام با دولت‬ ‫‪ ،‬خدمـات بسـیار ارزندـه ای را بـه امـوزش و‬ ‫پـرورش اسـتان ارائـه کردند ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬از سـال ‪ ۷۷‬تـا پایـان ‪ ۹۸‬بیسـت‬ ‫و یـک جشـنواره خیریـن مدرسـه سـاز برگزار‬ ‫شـد و دـر طـول ایـن سـالها حدـود ‪۴۱۸‬‬ ‫میلیـارد تومـان خیریـن اسـتان تعهـد ایجـاد‬ ‫کردنـد کـه ‪ ۸۰‬درصدایـن تعهدـات محقـق‬ ‫شـد ‪ .‬همچنیـن یـک میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار‬ ‫متـر مربـع زمیـن توسـط خیرین اهدا شـد و‬ ‫خبر‬ ‫شب قدر‪ ،‬شب نزول قران‪ ،‬شبی که به اندازه یک‬ ‫عمر ارزش دارد‬ ‫تقدیـری سراسـر خیر ‪ ،‬برکت ‪ ،‬خرسـندی ‪ ،‬سلامت‬ ‫‪ ،‬خوشـبختی و سـعادت دنیـا و اخـرت توشـه شـب‬ ‫قدرتـان باد‪.‬‬ ‫اینـک کـه در شـب هـای پـر برکـت قـدر‪ ،‬بـار دیگـر‬ ‫توفیـق عبادت و بندگی نصیب مان شـده اسـت همه‬ ‫را برسـر سـفره دعـای نمیـه شـب میهمـان کنیـم و‬ ‫بـرای همـگان سـعادت و سلامت و عاقبـت بخیـری‬ ‫طلـب نمائیم‪.‬‬ ‫ضمـن ارزوی قبولـی طاعـات و عبـادات در لیالـی‬ ‫پـر فیـض قـدر بـه درگاه احدیـت‪ ،‬شـهادت مولـی‬ ‫الموحدیـن حضـرت علی(ع) را تسـلیت عـرض نموده‬ ‫بـرای ‪ ۴‬هـزارو ‪ ۶۰۰‬کالس دـرس نیز خیرین‬ ‫شـارکت داشـتند ‪ .‬ایـن امار نشـان مـی دهد‬ ‫کـه خیـران بـه نظـام تعلیـم و تربیـت عالقـه‬ ‫مند هسـتند ‪ .‬شـیرزاد بـا بیان افزایـش اعتبار‬ ‫برای تکمیل پروژه های نیمه کاره مشـارکتی‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬خوشـبختانه برای نخسـتین بار‬ ‫درسـال ‪ ۹۹‬در قانون بودجه سـه هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان برای تکمیل پـروژه های نیمه‬ ‫کاره خیریـن پیـش بینـی شـد کـه ایـن رقم‬ ‫ظـرف دو سـال گذشـته اتفـاق افتاد کـه باید‬ ‫تعامـل بـا خیریـن را افزایـش دادـه تـا سـهم‬ ‫بـری بیشـتری از ایـن بودجه داشـته باشـیم ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اسـتاندار سـازی سیسـتم‬ ‫گرمایشـی دـر مدـارس اسـتان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫دـر سـند تحـول بنیادیـن پیـش بینـی شـد‬ ‫تـا مدـارس جدیـد بـا ایـن رویکـرد باشـد ‪.‬‬ ‫کالسـی کـه بـا بخـاری نفتـی و گازی گـرم‬ ‫شـود از نظرما غیرایمن وغیراسـتاندارد اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندارد سـازی سیسـتم گرمایشـی از سال‬ ‫‪ ۹۲‬اغـاز شـد و دـر ان زمـان ‪۱۳‬هـزار کالس‬ ‫غیـر ایمـن و غیـر اسـتاندارد بودنـد کـه تـا‬ ‫کنـون دـه هـزار و ‪ ۵۰۰‬کالس اسـتاندارد‬ ‫سـازی شـد و همچنیـن دـر سـال گذشـته‬ ‫دـر مناطقی که گازرسـانی شـد ‪ ۱۱۳‬مدرسـه‬ ‫شـامل ‪ ۳۰۰‬کالس دـرس در فـاز اول بخاری‬ ‫هـای هرمتیـک جایگزیـن بخاری هـای نفتی‬ ‫شـد و تـا یک مـاه دیگر نیز تمام مدارسـی که‬ ‫از بخـاری نفتـی اسـتفاده مـی کردنـد جمع‬ ‫اوری مـی شـود ‪.‬‬ ‫مدیـرکل نوسـازی مدـارس مازندـران خاطـر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬تلاش داریم بـا تعامـل همه ‪۳۲‬‬ ‫پـروژه اموزشـی را بـرای اغاز سـال تحصیلی‬ ‫بهـره بردـاری کنیـم البته ایـن روند تـا پایان‬ ‫سـال ادامـه دـارد و پیـش بینـی می شـود تا‬ ‫پایـان سـال ‪ ۶۵ ،‬پـروژه نیمـه تمـام امادـه‬ ‫بهـره بردـاری شـود ‪ .‬وهمچنیـن سـال ‪۹۹‬‬ ‫بحـث اسـتاندارد سـازی سـامانه گرمایشـی‬ ‫مدارسـی کـه دـارای بخـاری گازی هسـتند و‬ ‫تعمیـر مدـارس در دسـتور کار اسـت تا سـال‬ ‫تحصیلـی خوبـی را بـرای دانـش امـوزان رقم‬ ‫بزنیم ‪.‬‬ ‫شـیرزاد بـا اشـاره بـه کاهـش مصـرف انـرژی‬ ‫دـر مدـارس گفـت ‪ :‬رویکـرد سـازمان مـا در‬ ‫ایـن مدـارس به کاهـش مصرف انـرژی‪ ،‬انرژی‬ ‫هـای تجدیـد پذیـر اسـت کـه دـر اسـتان در‬ ‫حال اجراسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تیم تخصصی برداشت‬ ‫محصول در گرگان شکل‬ ‫می گیرد‬ ‫محمـد حمیـدی در دومیـن جلسـه شـورای‬ ‫کشـاورزی گـرگان اظهارکـرد‪ :‬بخـش اعظمـی‬ ‫از اشـتغال و معیشـت مـردم گـرگان وابسـته بـه‬ ‫کشـاورزی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در فصـل برداشـت محصـول همـواره‬ ‫مـواردی مبتلا بـه ایـن بخـش بـوده کـه مـی‬ ‫تـوان بـه هزینه حمـل‪ ،‬کمبـود ادوات کشـاورزی‬ ‫و کمبایـن و کامیـون‪ ،‬دوریـز محصـول‪ ،‬دوری تـا‬ ‫مرکـز خریـد و غیـره اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫حمیـدی ادامـه داد‪ :‬بخشـی از مشـکالت حمـل‬ ‫و نقـل بـا جانمایـی مراکـز خریـد کـم مـی شـود‬ ‫و هرچـه کشـاورز مسـیر کوتـاه تـری را بپیمایـد‬ ‫علاوه بـر کاهـش هزینـه‪ ،‬در کاهـش ترافیـک‬ ‫هـم موثـر خواهـد بـود‪.‬وی گفـت‪ :‬مالحظاتی هم‬ ‫بایـد توسـط پلیـس راه و راهـور در نظـر گرفتـه‬ ‫شـده تـا مشـکالت بـه حداقـل برسـد‪.‬حمیدی با‬ ‫تاکیـد بـر کنتـرل کمبایـن هـا و معاینـه فنی ان‬ ‫هـا‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬تداخـل برداشـت سـیب زمینی‪،‬‬ ‫کلـزا و گنـدم در گـرگان همـواره سـبب مشـکل‬ ‫در تامیـن کامیـون شـده و بایـد بـه شـرکت هـا‬ ‫حمـل و نقـل توصیـه هـای الزم انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـه ایـن منظـور تیـم تخصصی‬ ‫برداشـت محصـول بـا حضـور جهـاد کشـاورزی‪،‬‬ ‫دهیاران‪ ،‬بخشـداران‪ ،‬غله‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬بهداشـت‬ ‫و غیـره شـکل مـی گیـرد کـه دایـره اختیـارات‬ ‫باالیـی در ایـن زمینـه خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫در ادامـه علـی گلبینـی‪ ،‬رئیـس اداره راهـداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای گـرگان گفـت کـه ‪۱۹‬‬ ‫شـرکت در گـرگان فعـال بوده کـه امـر جابجایی‬ ‫محصـوالت کشـاورزی را بـر عهـده دارنـد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫و از خداونـد متعـال توفیـق پیـروی هر چه بیشـتر از‬ ‫سـیره و روش ان امـام همـام را طلـب مـی نماییـم‪.‬‬ ‫تقدیری سراسـر خیر ‪ ،‬برکت ‪ ،‬خرسـندی ‪ ،‬سلامت‬ ‫‪ ،‬خوشـبختی و سـعادت دنیـا و اخـرت توشـه شـب‬ ‫قدرتـان باد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮﺍﺏ! ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ! ﺩﻋﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺯ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﺟﺮﻣﺶ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺧﻀﺎﺏ ﺷﺪ؟‬ ‫عباس زارع‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫مدیرکل اوقاف گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫برگزاری مراسم شب های قدر در بقاع متبرکه گیالن‬ ‫حجت االسالم سـتار علیزاده‬ ‫دـر جمـع خبرنـگاران‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬بر اسـاس تصمیم سـتاد‬ ‫ملـی مقابلـه بـا کرونـا تمـام‬ ‫مسـاجد و اماکـن متبرکـه‪،‬‬ ‫اعـم از حسـینیه ها و بقـاع‬ ‫متبرکـه مجاز هسـتند مراسـم‬ ‫شـب های قدـر را بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی دـر‬ ‫زمـان محدـود دـر حدـود دـو‬ ‫سـاعت برگـزار کننـد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫جلوگیـری از انتقـال ویـروس‬ ‫کرونـا تمامـی افـراد شـرکت‬ ‫کنندـه دـر ایـن مراسـم بایـد‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشـتی را دـر ایـن شـب ها‬ ‫رعایـت کننـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه گیلان با بیـان اینکه‬ ‫اولویـت برگـزاری مراسـم دـر فضـای بـاز مسـاجد با‬ ‫رعایـت فاصلـه حداقـل یـک متـر اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬دـر‬ ‫صـورت عدـم وجـود فضـای باز‪ ،‬برگـزاری مراسـم در‬ ‫داخـل شبسـتان مسـاجد بـا ‪ ۲۵‬درصـد ظرفیـت به‬ ‫حالـت صـف نمـاز بـا رعایت فاصلـه حداقل یـک متر‬ ‫می توانـد انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬به ادارات اوقـاف و بقاع متبرکه‬ ‫اعلام شـده کـه رعایت تهویه مناسـب دـر محل های‬ ‫بسـته مانند شبسـتان الزامی است‪.‬‬ ‫علیزادـه یادـاور شـد‪ :‬اطلاع رسـانی از سـوی هیئت‬ ‫امنـا بقـاع متبرکـه و بسـیج محـل مبنـی بـر عدـم‬ ‫حضـور بیمـاران خـاص و بیماری هـای زمینـه ای بـا‬ ‫ریسـک بـاال و همچنیـن کودـکان و سـالمندان دـر‬ ‫مراسـم شـب قدـر صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه هرگونـه پذیرایـی و توزیـع‬ ‫نـذورات دـر مراسـم شـب قدـر دـر بقـاع متبرکـه‬ ‫ممنـوع اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مدـت زمـان برگـزاری مراسـم‬ ‫حداکثـر دـو سـاعت باشـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه گیلان با بیـان اینکه‬ ‫حضـور تمـام افراد دـر محل برگـزاری مراسـم باید با‬ ‫ماسـک و دسـتکش باشـد‪ ،‬گفت‪ :‬افراد شرکت کننده‬ ‫الزم اسـت سـجاده‪ ،‬مهر‪ ،‬قران و مفاتیح و چادر نماز‬ ‫شـخصی (مخصوص بانـوان) خود را همـراه بیاورند‪.‬‬ ‫علیزادـه ادامـه دـاد‪ :‬انجام سـایر برنامه هـای مذهبی‬ ‫از قبیـل برگـزاری نمـاز جماعـت بـه صورت رسـمی‬ ‫اعالم نشـده اسـت‪.‬‬ ‫شب های قدر فرصتی برای درک عمیق مفاهیم قرانی است‬ ‫حجـت االسلام ناصرشـکریان امیـری بـا توجه بـه فرا رسـیدن ایـام لیالی‬ ‫قدـر‪ ،‬گفـت؛ مراسـم احیـای شـب های قدر در مسـاجد محوری شـهرهای‬ ‫مازندـران برگـزار می شـود و از ظرفیـت دعـا و توسـل دـر شـب های قدـر‬ ‫بـرای رفـع شـدائد‪ ،‬بالیا و شـفای بیمـاران بهـره گرفت‪.‬‬ ‫وی ضمـن عـرض تسـلیت فـرا رسـیدن ایـام لیالـی قدـر و شـهادت مولی‬ ‫الموحدیـن امیرمومنـان علـی (ع) و با اشـاره به ابالغیه سـتاد ملـی مبارزه‬ ‫بـا کرونـا در بازگشـایی مسـاجد بـرای برگـزاری مراسـم شـب های احیا و‬ ‫قدـر‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬شـب های قدـر فرصت ارزشـمندی برای دـرک عمیق‬ ‫از مفاهیـم قـران و کالم الهـی اسـت و فضیلت هـای ایـن مـاه قابـل وصف‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫وی دـر ادامـه بـا اشـاره بـه بازگشـایی مسـاجد دـر این شـب ها از سـوی‬ ‫سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا و اسـتفاده از ظرفیـت شـب های لیالـی قدر‬ ‫بـرای توسـل و دعـای مومنین و رفـع این بیماری از کشـور‪ ،‬افـزود‪ :‬باید از‬ ‫تمامـی لحظـات‪ ،‬سـاعات و دقایـق ایـن شـب ها بهره بـرد و مومنیـن باید‬ ‫ایـن شـب ها را قدـر بدانند و بـرای رفع این بیمـاری و ویـروس منحوس از‬ ‫کشـور و جوامـع اسلامی و جهـان دسـت به دعـا بردارند‪.‬‬ ‫عضـو شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان دـر بخـش دیگـری از سـخنان‬ ‫خـود ارزش شـب های قدـر را دـر نـزول قـران و بهـره مندـی انسـان از‬ ‫ظرفیت هـای معنـوی ان دانسـت و تصریـح کـرد‪ :‬لطف و رحمـت خداوند‬ ‫متعـال دـر شـب های قدر شـامل همه بندـگان می شـود و با انجـام اعمال‬ ‫ایـن شـب می تـوان از بـرکات و اثـار ان دـر تمامـی ابعـاد زندگـی بهـره‬ ‫کافـی برد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تبلیغـات اسلامی مازندـران دـر ادامه سـخنان خود با اشـاره به‬ ‫اهمیـت دعـا و توسـل درایـن شـب های مـاه مبـارک بـه ویـژه شـب های‬ ‫قدـر‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بایـد از تمامـی ظرفیت هـای مسـاجد بـا ایجـاد‬ ‫برنامه هـای متنـوع و بـا رعایـت تمامـی دسـتورالعمل ها و پروتکل هـای‬ ‫وزارت بهداشـت و درمـان از ایـن فرصـت کـم نظیـر بهـره گرفـت و بـرای‬ ‫سلامتی امـام عصـر (عج) و تعجیـل در فرج ایشـان و سلامتی نایب امام‬ ‫زمـان (عـج) رهبـر عظیـم الشـان انقلاب و همـه خدمتگـزاران صدیق به‬ ‫نظـام مقدـس جمهـوری اسلامی دعـا کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسلام شـکریان امیری در بخش پایانی سـخنان خود با اشـاره به‬ ‫شـهادت مولـی الموحدیـن امیـر مومنان علـی (ع) در شـب های قدر‪ ،‬بیان‬ ‫داشـت‪ :‬ملـت بـزرگ و مسـلمان ایران اسلامی با تاسـی از سـیره و منش‬ ‫اهـل بیـت (ع) بـه ویـژه سـیره زندگانـی حضـرت علـی (ع) دـر رزمایـش‬ ‫کمـک مومنانـه و همدلـی و مواسـات خـوب درخشـیدند و امیدواریم این‬ ‫رزمایـش در شـب های قدر تجلی بیشـتری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 25/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪606‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‪:‬‬ ‫همراهی ادارات شهرستان نور برای گذر از پیک‬ ‫تابستان ‪98‬‬ ‫اگر وضعیت فعلی در مهر و ابان بود‪ ،‬اسیب کمتری اتفاق‬ ‫می افتاد‪ ،‬درست در اسفندماه که اژانس ها و تورها بلیط ها‬ ‫را فروختند و هتل ها نیز خریدها و رایزنی هایی را داشتند‬ ‫و به بیرون چک دادند‪ ،‬راهنمایان تورها را تعریف کردند‪ ،‬و‬ ‫رستوران ها نیز سردخانه های را پُر کردند‪ ،‬با بحران کرونا‬ ‫مواجه شدیم و اکنون خسارات جبران ناپذیری را داریم‪.‬‬ ‫کیـوان فـرح زاد مدیرعامـل شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق غـرب مازنـدران در نشسـتی بـا‬ ‫دکتـر شـادمان فرمانـدار شهرسـتان نورضمـن‬ ‫قدردانـی از همـکاری وی در پیشـبرد اهـداف‬ ‫و فعالیـت هـای شـرکت در ایـن شهرسـتان و‬ ‫بخـش هـای تابعـه اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجه به‬ ‫در پیـش رو بـودن پیـک تابسـتان همراهـی و‬ ‫همـکاری ادارات غـرب اسـتان مازنـدران در‬ ‫مدیریـت مصرف بـرق نقش ارزنـده ای در گذر‬ ‫از تابسـتانی بـدون خاموشـی را دارد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن در راسـتای جمـع‬ ‫اوری بـرق هـای غیرمجاز ‪،‬تشـکیل کارگروهی‬ ‫خبر‬ ‫در شهرسـتان بـا همراهـی فرمانـداری ‪،‬‬ ‫دادسـتانی و نیـروی انتظامـی نقـش ارزنـده‬ ‫ای در اجـرای ایـن مهـم خواهـد داشـت کـه‬ ‫امیدواریـم در کوتـاه ترین زمـان ممکن محقق‬ ‫گـردد‪.‬‬ ‫دکتـر شـادمان نیـز در سـخنانی ضمـن‬ ‫قدردانـی از تلاش هـای همـکاران‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬امادگـی الزم بـرای هر گونـه همکاری‬ ‫در خصـوص همراهـی ادارات شهرسـتان در‬ ‫کاهـش پیک تابسـتان و همچنین جمع اوری‬ ‫بـرق هـای غیـر مجـاز در سـطح شهرسـتان‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران و بابل‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت حـج وزیارت‬ ‫اسـتان مازندران حجت االسالم والمسلمین خانی‬ ‫مسـئول دفتـر بعثـه مقام معظـم رهبری و سـید‬ ‫حبیـب الـه سـاداتی مدیـر حـج وزیـارت اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا اهـداء لـوح تقدیـر و حضـور در دفتر‬ ‫روسـای دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و بابل‬ ‫از تلاش همـه عزیـزان در سـنگر بهداشـت و‬ ‫درمـان اسـتان مازنـدران تقدیـر و تشـکر نمودنـد‬ ‫و همچنیـن با گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای‬ ‫جبهـه سلامت از درگاه حضرت حـق علو درجات‬ ‫بـرای عزیـزان از دسـت رفتـه و بـرای بازمانـدگان‬ ‫صبـر جمیـل مسـئلت نمودنـد ‪،‬در ایـن دیـدار ها‬ ‫نیـز تعدادی از کارگـزاران و مدیران کاروان ن حج‬ ‫یـز حضور داشـتند ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا خبر داد‪:‬‬ ‫تولید ‪ ۶۳۷‬میلیون و ‪ ۷۷۲‬هزار کیلو وات‬ ‫ساعت انرژی در نیروگا ه نکا‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق نکا‬ ‫از تولیـد ‪ ۶۳۷‬میلیـون و ‪ ۷۷۲‬هـزار کیلو وات‬ ‫سـاعت انـرژی در فروردیـن مـاه سـال جاری‬ ‫در نیـروگاه شهیدسـلیمی خبـر داد‪.‬‬ ‫محسـن نعمتـی اظهـار کـرد‪ :‬از ایـن میـزان‬ ‫تولیـد ‪ ۶۰۹‬میلیـون و ‪ ۶۷۹‬هـزار کیلـو وات‬ ‫سـاعت انرژی خالص به شـبکه سراسـری برق‬ ‫کشـور تزریق شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در اردیبهشـت مـاه ‪۷۴.۲‬‬ ‫درصـد انـرژی تولیـد شـده در واحدهـای‬ ‫بخـاری و ‪ ۲۵.۸‬درصـد در بلـوک سـیکل‬ ‫ترکیبـی بدسـت امـد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۳۰‬هزار مازندرانی در ازمون وسع‬ ‫اجرای استحقاق سنجی بیمه‬ ‫مدیـرکل بیمه سلامت مازنـدران گفـت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۳۰‬هـزار بیمه شـده سلامت در اسـتان در ازمون‬ ‫وسـع بـرای تعییـن شـدن وضعیت بیمـه ای ثبت‬ ‫نـام کردند‪.‬‬ ‫رسـول ظفرمند در نشسـت بـا خبرنـگاران درباره‬ ‫طرح هـای نویـن الکترونیکـی بیمـه ای دربـاره‬ ‫ازمـون وسـع در اسـتان گفـت‪ :‬تاکنـون حـدود‬ ‫‪ ۳۰‬هـزار نفـر در ایـن ازمـون ثبـت نـام شـدند‬ ‫و وضعیـت درامـدی ‪ ۲۵‬هـزار نفـر نیـز اعلام و‬ ‫مشـخص شـده اسـت‪.‬‬ ‫ظفرمنـد یاداور شـد‪ :‬حـدود ‪ ۱۵‬نفـر از متقاضیان‬ ‫پـس از دریافـت پیامک بـرای دریافـت دفترچه ها‬ ‫مراجعـه کردند‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمه سلامت مازندران بـه خدمات دهی‬ ‫در شـیوع کرونا اشـاره و اضافه کرد‪ :‬تعیین تکلیف‬ ‫سـطح درامدی بیمـاران کرونایی برای تسـریع در‬ ‫خدمـات دهـی از یکماه بـه یـک روز کاهش یافت‬ ‫و کلیـه هزینه هـای درمـان بیمـاران را نیـز تقبـل‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬حـدود ‪ ۱۰۰‬درصـد هزینه هـای‬ ‫بیمـاران کرونایـی بسـتری شـده توسـط بیمـه‬ ‫سلامت پرداخـت و تامیـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران بـا بیـان اینکه‬ ‫طـرح اسـتحقاق سـنجی بیمـه ای بـرای دریافـت‬ ‫خدمـات سـرپایی در موسسـات درمانـی طـرف‬ ‫قـرارداد بیمـه سلامت در اسـتان از تیرمـاه اغـاز‬ ‫می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬طـرح اسـتحقاق سـنجی بیمه ای‬ ‫در بیمارسـتان ها بـرای دریافـت خدمـات بسـتری‬ ‫از سـال قبـل اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی شـمار مراجعـه بیمـاران تحـت پوشـش بـرای‬ ‫دریافـت خدمـات سـرپایی را طـی سـال قبـل در‬ ‫اسـتان بیـش از چهـار میلیـون بـار اعلام کـرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگـر زیرسـاخت های الکترونیکـی مجهز بود‬ ‫و طرح هایـی نظیـر نسـخه نویسـی و اسـتحقاق‬ ‫سـنجی کامـل بـود‪ ،‬از مراجعـه بیمـاران کاسـته‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫ظفرمنـد یـاداور شـد‪ :‬بـا اجـرای طـرح اسـتحقاق‬ ‫سـنجی بیمـه ای در موسسـات درمانـی‪ ،‬بیمـار‬ ‫بـا ارائـه کـد ملـی و دریافـت کـد رهگیـری و در‬ ‫صـورت داشـتن اسـتحقاق از خدمـات بهـره منـد‬ ‫خواهـد شـد و فراگیـر شـدن ایـن طـرح بـه مردم‬ ‫و تصمیـم گیرنـدگان و متولیـان بهداشـتی کمک‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫فراخوان ثبت نام حج تمتع‪/‬‬ ‫زائران غیرحضوری اقدام کنند‬ ‫مدیر حج و زیارت گیالن با اشاره به فراخوان‬ ‫برای ثبت نام از زائران حج تمتع برای تکمیل‬ ‫ظرفیت های خالی‪ ،‬گفت‪ :‬زائران از روش غیر‬ ‫حضوری برای ثبت نام استفاده کنند‪.‬‬ ‫حسن فعال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره‬ ‫به انتشار فراخوان برای ثبت نام از زائران حج‬ ‫تمتع‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ثبت نام امسال حج تمتع‬ ‫ثبت نام از تاریخ اردیبهشت ماه اغاز شده با‬ ‫توجه به وجود ظرفیت های خالی زائران‬ ‫خرداد‪ ،‬تیر فراخوان داده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زائران مرداد و شهریور و همچنین‬ ‫مهر و ابان ‪ ۹۸‬انهایی که دارای اسناد یک‬ ‫میلیون تومانی هستند می توانند به کاروان های‬ ‫حج و زیارت گیالن مراجعه و نسبت به ثبت‬ ‫نام خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیر حج و زیارت گیالن با اشاره به شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬برای رفاه حال زائران‬ ‫و همچنین پیشگیری از ایجاد تجمع با راه‬ ‫اندازی سایت ‪ reserve.haj.ir‬شرایط برای‬ ‫ثبت نام غیر حضوری فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬درصد اراضی شالیزاری استان‬ ‫گیالن نشا شد‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با اشاره‬ ‫به نشا ‪ ۴۲‬درصد اراضی شالیزاری استان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این میزان معادل ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار از‬ ‫‪ ۲۳۸‬هزار هکتار اراضی شالیزاری گیالن است‪.‬‬ ‫علی درجانی با اشاره شروع نشاکاری اراضی‬ ‫شالیزاری استان گیالنف گفت‪ :‬تاکنون ‪۴۲‬‬ ‫درصد معادل ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫شالیزاری گیالن نشا شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استان گیالن دارای ‪۲۳۸‬‬ ‫هزار هکتار اراضی شالیزاری است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت‬ ‫توصیه های بهداشتی از شالیکاران خواسته‬ ‫شده تا پروتکل های بهداشتی را در هنگام نشا‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با اشاره‬ ‫به خزانه گیری ‪ ۱۰۰‬درصدی اراضی شالیزاری‬ ‫استان‪ ،‬گفت‪ :‬کشت مکانیزه به شالیکاری‬ ‫توصیه شده و انتظار می رود ‪ ۶۵‬درصد در‬ ‫بخش کشت و ‪ ۷۰‬درصد برداشت محصول‬ ‫برنج در استان گیالن به صورت مکانیزه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توجه بیشتر به کشت مکانیزه‬ ‫برنج موجب کاهش هزینه تولید و عدم‬ ‫استفاده از کارگرهای نشاکار و افزایش ایمنی‬ ‫و سرعت در انجام کار و خروج هر چه سریع تر‬ ‫از مزرعه می شود‪.‬‬ ‫درجانی با بیان اینکه ‪ ۶۵۰۰‬دستگاه نشاکار‬ ‫برای کشت برنج در استان گیالن اماده شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۵۰۰‬دستگاه‬ ‫ماشین االت برداشت نیز اماده کار و فعالیت‬ ‫هستند و توجه به این موضوع عالوه بر‬ ‫افزایش بهره وری در حفظ سالمتی کشاورزان‬ ‫و رعایت نکات بهداشتی نیز تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارائه تسهیالت و حمایت های‬ ‫الزم در حوزه توزیع بذر و تسهیالت‬ ‫مکانیزاسیون به کشاورزان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۰۰‬بانک نشا در استان فعال است‬ ‫و بیش از ‪ ۳۰‬درصد از مزارع و شالیزارهای‬ ‫استان امکان استفاده از بانک نشا را دارند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با بیان‬ ‫اینکه یکی از توصیه های ما به کشاورزی‬ ‫با توجه به شیوع ویروس کرونا استفاده‬ ‫از ظرفیت ها محلی و خانوادگی برای نشا‬ ‫شالیزارها است‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های کارگران سایر روستاها باید‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی تعریف شده‪ ،‬رعایت شود‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪606‬‬ ‫افتخار دیگری برای گاز مازندران؛‬ ‫درخشش گاز مازندران با کسب تندیس بلورین جایزه سرامدی و بهبود مستمر‬ ‫صنعت گاز سال ‪ ۹۸‬و جایگاه برتر در میان شرکت های گاز‬ ‫برای گاز مازندران‪ ،‬تعالی‬ ‫راهیست بی پایان که همه ساله‬ ‫با اجرای برنامه های بهبود با تمام‬ ‫توان در این مسیر گام برمی دارد‪.‬‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران موفق به‬ ‫کسـب تندیـس بلوریـن در سـومین‬ ‫دوره ارزیابـی جایزه سـرامدی و بهبود‬ ‫مسـتمر صنعـت گاز بـا کسـب جایگاه‬ ‫برتـر در میـان شـرکتهای گاز اسـتانی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از‬ ‫روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازندران‪،‬جعفـر احمدپـور بـا اعلام‬ ‫خبـر کسـب تندیـس بلوریـن جایـزه‬ ‫سـرامدی و بهبـود مسـتمر صنعـت‬ ‫گاز گفـت‪ :‬ایـن موفقیـت ارزشـمند‬ ‫بـا تلاش و همدلـی همـه کارکنـان‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران حاصـل‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫احمدپـور اظهـار داشـت‪ :‬در راسـتای‬ ‫حفـظ ایـن جایـگاه ممتـاز‪ ،‬همراهـی‬ ‫همـه کارکنـان تالشـگر در اجـرای‬ ‫برنامـه هـای بهبود بـه منظـور تحقق‬ ‫اسـتراتژی های سـازمان و خلق ارزش‬ ‫پایـدار برای ذینفعان‪ ،‬ضـروری و مورد‬ ‫انتظـار می باشـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا تاکیـد بر ارتقای مسـتمر‬ ‫سـطح کیفـی خدمات و بهـره وری هر‬ ‫چه بیشـتر فرایندهای سـازمان‪ ،‬اظهار‬ ‫غفاری‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران‪:‬‬ ‫سامانه مکانیزه نظارت بر بهره برداری در شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق مازندران راه اندازی شد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازنـدران از راه انـدازی سـامانه مکانیـزه‬ ‫نظـارت بـر بهره بـرداری این شـرکت خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مهنـدس رضـا غفـاری امـکان نظـارت‬ ‫در بسـتر ‪ GIS‬امـکان بارگـذاری عکـس‬ ‫هـای عملیـات اجرایـی در هـر مرحلـه‪،‬‬ ‫پایـش عملکـرد و محـل حضـور ناظـر‬ ‫براسـاس فیلترهـای متفـاوت‪ ،‬فعال شـدن‬ ‫چـک لیسـت هـای توانیـر بـه جهـت ارائه‬ ‫پیشـنهادات اصالحـی در محـل هـر‬ ‫تجهیـز‪ ،‬تکمیـل دقیـق چـک لیسـت هـا‬ ‫در محـل هـر پایـه‪ ،‬طول مسـیر شـبکه به‬ ‫صـورت الکترونیکی‪ ،‬نظارت خـودکار نتایج‬ ‫نظـارت بر واحد تعمیرات و مسـئولین نت‪،‬‬ ‫امـکان ایجـاد ارشـیو مسـتندات‪ ،‬امـکان‬ ‫دسترسـی به سـامانه هـای اسـتقرار یافته‪،‬‬ ‫امکان تشـخیص مکانی محل اجـرا و نقاط‬ ‫اجرایـی پـروژه و امـکان بازگشـایی چـک‬ ‫لیسـت هـا صرفـا در فاصلـه مشـخصی از‬ ‫هـر تجهیز از قابلیت های اساسـی سـامانه‬ ‫مکانیـزه مـکان محـور نظـارت بـر بهـره‬ ‫بـرداری بـر شـمرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه منظـور ایجـاد فراینـد‬ ‫سیسـتماتیک‪،‬منظم و قابل انـدازه گیری و‬ ‫بکارگیـری اصول مهندسـی در پـروژه ها با‬ ‫هـدف مدیریـت پـروژه هـای بهره بـرداری‬ ‫بـا تمرکـز بـر نظـارت مکانیـزه فرایندها و‬ ‫مـکان محور بـودن پـروژه ها‪ ،‬با تالشـهای‬ ‫معاونـت بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ و‬ ‫دفتـر نظـارت بر بهـره برداری این شـرکت‬ ‫اقـدام بـه اسـتقرار ایـن سـامانه کرده اسـت‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫داشـت‪ :‬بـرای گاز مازنـدران‪ ،‬تعالـی‬ ‫راهیسـت بـی پایـان کـه همـه سـاله‬ ‫بـا اجـرای برنامـه هـای بهبود بـا تمام‬ ‫تـوان در ایـن مسـیر گام برمـی دارد‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن‪ ،‬شـرکت گاز مازنـدران‬ ‫از سـال ‪ ۱۳۸۸‬بـا حضـور در فراینـد‬ ‫ارزیابـی جایـزه ملـی تعالـی موفـق به‬ ‫دریافـت گواهینامـه تعهـد بـه تعالـی‬ ‫سـازمانی شـده و بـه دنبـال ان در‬ ‫سـالهای بعـدی تقدیرنامـه ‪۲‬سـتاره‪،‬‬ ‫تقدیرنامه ‪۳‬سـتاره‪ ،‬تقدیرنامه ‪۴‬سـتاره‬ ‫و تندیـس بلوریـن جایـزه مذکـور را‬ ‫اخـذ نمود‪.‬‬ ‫همچنیـن در سـال ‪ ۱۳۹۶‬موفـق‬ ‫بـه کسـب تندیـس بلوریـن جایـزه‬ ‫سـرامدی و بهبود مستمر صنعت نفت‬ ‫و تندیـس بلوریـن جایـزه سـرامدی و‬ ‫بهبـود مسـتمر صنعـت گاز گردیـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۹۸‬نیـز تیـم ارزیابـی ‪۶‬نفـره‬ ‫دبیرخانـه جایـزه از ‪ ۲۷‬لغایـت ‪۳۰‬‬ ‫بهمـن در محـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران حضور یافته و طی جلسـات‬ ‫فشـرد ه بـا مدیـران و کارشناسـان این‬ ‫شـرکت‪ ،‬نسـبت بـه بررسـی مطالـب‬ ‫ارایـه شـده اقـدام کـرده و از نزدیـک‬ ‫سـازمان را مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد‪.‬‬ ‫هاشمی شهردارامل‪:‬‬ ‫ورودی مازندران از محور هراز ساماندهی‬ ‫و زیباسازی می شود‬ ‫سـید حمیـد هاشـمی از اصالح هندسـی‬ ‫و سـاماندهی ورودی امـل اولیـن شـهر‬ ‫مازنـدران در محـور هـراز خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابط عمومی شـهرداری‬ ‫امـل‪ ،‬هاشـمی در جلسـه بررسـی نهایـی‬ ‫طرح اصالح هندسـی و ساماندهی ورودی‬ ‫امـل از محـور هـراز‪ ،‬بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫ورودی شـهرها بـه عنـوان یکـی از عناصر‬ ‫هویت بخش شـهر اسـت گفت‪ :‬شـهر امل‬ ‫بعنـوان اولین شـهر مازنـدران از تهران در‬ ‫محـور هراز اسـت و زمانی که مسـافران از‬ ‫ایـن ورودی وارد ایـن اسـتان می شـوند با‬ ‫پیشـانی اسـتان مواجهه شـده و نابسامانی‬ ‫و ناهنجـاری هـای ان می توانـد تصاویری‬ ‫ناخوشـایند در ذهـن هـا تداعـی کند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از ایـن رو ورودی شـهر‬ ‫بایـد از نظـر طراحی متناسـب به شـرایط‬ ‫و شـاخصه های فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫اقلیمـی بـوده و از اراسـتگی و زیبایـی‬ ‫مناسـب برخـوردار باشـد‪.‬‬ ‫شـهردار امـل اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از‬ ‫دغدغه هـای مهـم شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی شـهرامل ‪ ،‬سـاماندهی و زیبـا‬ ‫سـازی ورودی های شـهر اسـت که نقشـه‬ ‫هـای اجرایی طـرح تهیه شـده و به زودی‬ ‫عملیـات اجرایی ان بـا همـکاری اداره راه‬ ‫و شهرسـازی اغـاز مـی شـود‪.‬‬ ‫هاشـمی تاکیـد کـرد‪ :‬تلاش داریـم در‬ ‫شناسـاندن شهر به مسـافران با ساماندهی‬ ‫و زیباسـازی ورودی شـهر در توسـعه‪،‬‬ ‫ابادانـی و رونـق اقتصـادی شـهر اقـدام‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫پیشگویی «بابا وانگای» ایرانی‬ ‫و پراید ‪ 100‬میلیونی!‬ ‫«میـچ البـوم» نویسـنده و روزنامـه نـگار امریکایـی در کتاب اربـاب زمان‬ ‫نوشـته اسـت‪« :‬پرنده ها دیرشـان نمی شـود؛ هیچ سگی سـاعتش را نگاه‬ ‫نمـی کنـد؛ گـوزن هـا دلواپـس فرامـوش کـردن تولد هـا نیسـتند؛ فقط‬ ‫انسـان اسـت کـه زمـان را اندازه مـی گیرد و سـاعت را اعالم مـی کند؛ به‬ ‫همیـن دلیـل فقـط انسـان از ترسـی فلـج کننـده رنـج مـی برد کـه هیچ‬ ‫موجـود دیگـری تحمـل نمـی کند‪ .‬تـرس تمام شـدن وقت!»‬ ‫البتـه پیـش خودمـان بماند این تـرس از تمام شـدن وقت بیشـتر مربوط‬ ‫بـه مـا معمولـی ها اسـت و از ما بهتـرون هیچگاه بـا کمبود وقـت مواجه‬ ‫نمـی شـوند و شـاعر هـم در ایـن بـاب فرمـوده‪« :‬از ازل تـا به ابـد فرصت‬ ‫مسـئوالن اسـت!» فلـذا اگـر می بینیـد مسـئوالن در قبال گرانـی خودرو‬ ‫فقـط نظـارت مـی کننـد و اقـدام موثـری بـرای کاهـش قیمـت کاالها یا‬ ‫جلوگیـری از رونـد رو بـه رشـد قیمـت خـودرو انجام نمی شـود بـه دلیل‬ ‫همیـن اسـت! بـاور بفرمائیـد اگـر چنـد سـال پیش یـک نفر پیـش بینی‬ ‫مـی کـرد کـه سـکه بـزودی ‪ 6‬میلیـون و پرایـد نـود میلیـون تومـان می‬ ‫شـود‪ ،‬یـا بـا هزینـه خـودش جهـت درمان بـه تیمارسـتان اعزام می شـد‬ ‫یـا چهـار شـاخ گاردان پرایـد را از پهنـا تـوی حلقـش فـرو مـی کردند!‬ ‫واال اگـر صنعـت خـودروی مملکـت بـا پـاالم پولم پیلیـش هـم اداره می‬ ‫شـد ‪ ،‬االن نهایتـاً پرایـد بایـد ‪ 10‬الـی ‪ 15‬میلیلـون تومـان به فـروش می‬ ‫رفـت! بگذریم ‪...‬‬ ‫خـدا همـه امـوات را رحمـت کنـد‪ .‬صحبـت از پیشـگویی شـد یـاد خـدا‬ ‫بیامـرز « بابـا وانـگا» افتادیـم‪ .‬هـر چند اسـم این بنده خدا بیشـتر شـبیه‬ ‫مردهـا بـود ولـی این پیـرزن نابینـای بلغاری که در سـال ‪ 1996‬در سـن‬ ‫‪ 85‬سـالگی درگذشـت‪ ،‬توانایی هـای فوق طبیعـی شـگفت انگیزی داشـته‬ ‫اسـت کـه بـه او اجازه مـی داده بالیای طبیعی و سـایر رویدادهـای جهانی‬ ‫بـزرگ را پیش بینـی کنـد‪« .‬بابـا وانـگا» کـه حملات یـازده سـپتامبر و‬ ‫خـروج انگلیـس از اتحادیـه اروپـا را بـه درسـتی پیش بینـی کرده بـود ‪ ،‬از‬ ‫قـرار معلـوم پیـش از مـرگ دو پیش گویـی مهـم نیـز بـرای سـال ‪2018‬‬ ‫انجـام داده اسـت کـه یکـی از انهـا غلبه چین بـر امریکا و دیگری کشـف‬ ‫نـوع جدیـدی از انرژی در سـیاره زهـره (ونوس) اسـت‪ .‬بابا وانـگا عالوه بر‬ ‫ایـن پیش گویی هـا‪ ،‬پیـش از مـرگ خـود از پایـان گرسـنگی در جهـان تا‬ ‫سـال ‪ 2028‬خبـر داده اسـت‪ .‬او همچنیـن گفتـه اسـت که کـره زمین تا‬ ‫سـال ‪ 2341‬غیرقابل سـکونت خواهد شـد‪.‬‬ ‫البتـه ایـن کـه شـادروان «بابـا وانـگا» قبل از پیشـگویی چـی مصرف می‬ ‫کـرد مشـخص نیسـت و زندگـی خصوصـی مـردم هم بـه ما ربطـی ندارد‬ ‫چـرا کـه مـا هـم در مدرسـه یـک بابـا وانـگای ایرانـی داریـم کـه بـدون‬ ‫اینکـه چیـزی مصـرف کنـد‪ ،‬همین طـوری خشـک و خالی و بدون واشـر‬ ‫پیشـگویی مـی کنـد! اخریـن پیشـگویی عمـو سـیفی (سـرایدار مفخـم‬ ‫مدرسـه مـا) رسـیدن قیمـت پرایـد بـه مـرز ‪ 100‬میلیون اسـت‪ .‬ایشـان‬ ‫معتقـد اسـت همانطـوری کـه حـذف صفـر ها بـه زیبایـی اقتصـاد کمک‬ ‫مـی کنـد و ً‬ ‫مثلا ‪ 170‬هـزار ریـال مـی شـود ‪ 17‬تومـن ‪ ،‬حتـی اگر هیچ‬ ‫توجیـه علمـی هـم پیـدا نکنیم بـه منظـور حفـظ هارمونی و سـهولت در‬ ‫تلفـظ قیمـت پراید بـه ‪ 100‬میلیـون خواهد رسـد!‬ ‫عمـو سـیفی همچنیـن بـه ایـن نکتـه کلیـدی هـم اشـاره کـرد کـه االن‬ ‫مسـئوالن اعتقـاد دارنـد قیمت پرایـد ‪ 90‬میلیون نیسـت و بیشـتر از ‪70‬‬ ‫میلیـون کسـی خریـد و فـروش نمی کنـد! چند مـاه قبل هم مـی گفتند‬ ‫قیمـت پرایـد ‪ 70‬میلیـون نیسـت و کسـی بیشـتر از ‪ 50‬میلیـون خرید و‬ ‫فـروش نمـی کنـد! چنـد مـاه قبـل تر هـم مـی گفتنـد قیمت پرایـد ‪50‬‬ ‫میلیـون تومـان نیسـت و کسـی بیشـتر از ‪ 30‬میلیـون خریـد و فـروش‬ ‫نمـی کنـد! چنـد وقـت دیگـر هـم قطعـاً اعالم مـی کننـد‪ ،‬قیمـت پراید‬ ‫‪ 100‬میلیـون نیسـت و کسـی بیشـتر از ‪ 90‬میلیون خریـد و فروش نمی‬ ‫کنـد! از قدیـم هـم گفتـه انـد چـون کـه صد امـد نـود هم پیش ماسـت‬ ‫و باقی ماجـرا ‪...‬‬ ‫هـر چنـد مدیـر مدرسـه مـا پیشـگویی های عمـو سـیفی را مصـداق بارز‬ ‫اباطیـل و الطائلات خالـص و اصـل جنـس مـی دانـد ولـی ایـن بـار بـا‬ ‫شـنیدن دالیـل سـیف اهلل کمـی بـه فکـر فـرو رفـت و پشـت سـرش را‬ ‫خارانـد کـه ایـن نشـانه خوبـی نیسـت! خـدا به خیـر بگذارنـد‪...‬‬ ‫دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اللهم ا ْف َت ْح لی فیهِ‬ ‫ِق‬ ‫نان وا ْغل ْ‬ ‫ابواب الجِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّیران َو َو ّف ْقنی فیهِ‬ ‫فیهِ‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ابواب‬ ‫ّی‬ ‫َعن‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫لوب‬ ‫لِتِال َو ِه‬ ‫السکینهِ فی ُق ِ‬ ‫ِ‬ ‫القران یا ُم َن ّز ِل ّ‬ ‫المومِنین‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!