روزنامه کرانه شمال شماره 605 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 605

روزنامه کرانه شمال شماره 605

روزنامه کرانه شمال شماره 605

‫با دستور عباس رجبی شهردار ساری و پیگیری های شورای اسالمی کار شهرداری‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫تقدیر از مدیران استخدام کارگری‬ ‫شهرداری ساری‬ ‫شمال‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬چهار شنبه ‪ 24 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 605‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫نبایـد اجـازه دهیـم هیـچ طـرح گردشـگری یـا تعطیلات مسـافر خیـزی اسـتان را به شـرایط پیک‬ ‫کرونایـی نزدیـک کند‪.‬‬ ‫وی بـه احتمـال شـمار پـر تعداد ورود مسـافران در ایـام تعطیالت عید فطـر به مازندران اشـاره کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬مازنـدران نسـبت بـه عید فطر باید با حساسـیت بیشـتری دیـده و مدیریت فاصله گذاری شـود‪.‬‬ ‫هشدار کرونایی برای تعطیالت عید فطر مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بازگشایی مدارس‬ ‫مازندران از ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشت با حضور‬ ‫داوطلبانه دانش اموزان‬ ‫‪6‬‬ ‫حاتم نژاد‪،‬مدیرکل تعاون روستایی مازندران ‪:‬‬ ‫همدلی‪،‬‬ ‫رمز موفقیت‬ ‫مدیران تعاون‬ ‫تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫شهادت همکار شریف مرکز‬ ‫اموزشی درمانی امام‬ ‫خمینی(ره) ساری‬ ‫‪1‬‬ ‫ناصحی مدیرکل اداری و مالی استانداری‬ ‫مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫راهکار یکپارچه و جامع‬ ‫سازمانی جهت اجرای‬ ‫سیستم های مالی‬ ‫حمزه ایی‪،‬مدیر کل امور مالیاتی استان مازندران ‪:‬‬ ‫طرح برون سپاری سامانه اخذ مالیات نقل‬ ‫و انتقال امالک مسکونی در مازندران اجرایی شد‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر روابـط عمومـی‪ ،‬حمـزه ای گفـت‪:‬‬ ‫در راسـتای توسـعه اهـداف دولـت الکترونیـک و بـه منظور‬ ‫تکریـم اربـاب رجـوع و کاهـش مراجعـات حضـوری مـردم‬ ‫و همچنیـن تسـهیل و تسـریع در فراینـد صـدور گواهـی‬ ‫الکترونیکـی مالیاتـی موضـوع تبصـره ‪ 4‬مـاده ‪ ،187‬پس از‬ ‫انجام نشسـت و برگزاری جلسـات هم اندیشـی و هماهنگی‬ ‫بـا اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان و همچنین کانون‬ ‫سـردفتران و دفتریـاران طـی دو هفته گذشـته در اداره کل‬ ‫امـور مالیاتـی اسـتان ‪ ،‬به گونـه ای برنامه ریزی شـد که این‬ ‫مهـم در همـان زمـان مقرر بـه اجـراء درامد‪.‬‬ ‫حمـزه ای افـزود‪ :‬انجـام ایـن فراینـد بـا تشـکیل جلسـات‬ ‫توجیهـی و اموزشـی الزم بـرای سـردفتران و توزیـع فایـل‬ ‫خرب‬ ‫راهنمـای دفاتر اسـناد رسـمی اغاز شـد‪ .‬در ادامه با سـعی‪،‬‬ ‫تلاش و پیگیـری مجدانـه همـکاران ایـن بخـش از واحـد‬ ‫مالیاتـی اسـتان بـه منظـور تسـریع در راه انـدازی‪ ،‬اجـرا و‬ ‫بهره بـرداری سـامانه یادشـده و بـا بهره گیـری از اطالعـات‬ ‫سـامانه ‪ GIS‬و بروزرسـانی اطالعـات دفترچـه ارزش‬ ‫معامالتـی بارگـزاری شـده در سـامانه نقل و انتقـال امالک‬ ‫اجراء شـد‪.‬وی اظهار داشـت‪ :‬با افزایش توان نیروی سـامانه‬ ‫ارتبـاط مردمـی (‪ )1526‬باعـث تقویـت در پاسـخگویی بـه‬ ‫سـواالت و ابهامـات دفاتـر اسـناد رسـمی شـده‪ ،‬در نتیجـه‬ ‫امـکان سـهولت در برقـراری ارتبـاط دفاتر با پشـتیبان ویژه‬ ‫افزایـش یافتـه و دلیلـی بـر سـرعت بخشـیدن در اجـراء‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫حمزه ایی‪،‬مدیر کل امور مالیاتی استان مازندران ‪:‬‬ ‫طرح برون سپاری سامانه‬ ‫اخذ مالیات نقل‬ ‫و انتقال امالک مسکونی‬ ‫در مازندران اجرایی شد‬ ‫متـن پیام دکتر سـید عباس موسـوی به شـرح‬ ‫زیر اسـت‪:‬‬ ‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫بـار دیگـر داغدار از دسـت دادن همکار شـریف‬ ‫و ایثارگـر ی شـدیم کـه در راه خدمـت بـه‬ ‫وطـن جـان خـود را تقدیـم نمـود و بـه لقـا اهلل‬ ‫پیوسـت‪ .‬داغ فقـدان همکارانـی چـون مرحـوم‬ ‫احمد ابراهیمی بشـلی ‪ ،‬در تاریخ این سـرزمین‬ ‫تـا همیشـه یـاداور از جان گذشـتگی و سـخت‬ ‫کوشـی هـای شـبانه روزی و بـی چشمداشـت‬ ‫شـهدای مدافـع سلامت جامعـه در روزگار‬ ‫تاخـت و تـاز ویروس منحوس کوویـد ‪۱۹‬خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بـا دلـی سرشـار از انـدوه‪ ،‬ایـن حادثـه ی حزن‬ ‫انگیـز را بـه خانـواده ی داغـدار ایشـان و نیز به‬ ‫جامعـه بزرگ دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫تسـلیت عـرض می کنـم و ضمن ارزوی شـادی‬ ‫روح ان مرحوم‪،‬بـرای بازمانـدگان صبـر و ارام‬ ‫ارزومندم‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫‪-1‬موضــوع مناقصــه‪ :‬خریــد ناهــار و شــام‬ ‫کارکنــان روزانــه حــدودا ً بــه تعــداد تقریبــی‬ ‫‪ 50‬نفــر‬ ‫‪-2‬تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬مبلــغ‬ ‫‪ 50.000.000‬ریــال بــه صــورت واریــزی بــه‬ ‫حســاب ســیبا ‪ 0106875787008‬یــا ضمانــت‬ ‫نامــه بانکــی متغییــر بــه سررســید حداقــل ‪3‬‬ ‫مــاه یــا گواهــی مطالبــات‬ ‫‪-3‬مهلــت تحویــل پیشــنهاد‪ :‬حداکثــر تــا‬ ‫ســاعت ‪ 15‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪99.2.31‬‬ ‫‪-4‬تاریــخ بازگشــایی‪ :‬ســاعت اداری روز‬ ‫پنجشــنبه مــورخ ‪99.3.1‬‬ ‫‪-5‬مــکان تحویل پیشــنهاد‪ :‬ســاری‪،‬کیلومتر‪12‬‬ ‫جــاده نکا‪،‬کیلومتــر‪ 2‬جــاده دشــت ناز‪،‬امــور‬ ‫بازرگانــی (قراردادهــا) بــه شــماره تمــاس‬ ‫‪01133722486‬‬ ‫شرکت سهامی نکا چوب‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫چهار شنبه ‪ 24/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪605‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫مدیریت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫بدون هیچ تنشی انجام شد‬ ‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫نگاه مردم محور الزمه اجرای کامل طرح پلیس هوشمند‬ ‫سـردار حسـین اشـتری در دیـدار بـا نماینـده ولـی‬ ‫فقیـه در اسـتان با اشـاره به شـیوع بیمـاری ویروس‬ ‫کرونـا در سـطح کشـور بـه اقدامـات و فعالیت هـای‬ ‫نیـروی انتظامـی از همـان روزهـای اول خبـر داد‬ ‫و افـزود‪ :‬نیـروی انتظامـی پـس از ماموریـت مهـم‬ ‫برقـراری نظـم و امنیـت انتخابات در حـوزه مقابله و‬ ‫پیشـگیری ویـروس کرونـا ورود و بـا محتکـران برابر‬ ‫قانـون برخـورد کرد‪.‬‬ ‫سـردار اشـتری با اشـاره به اینکه در روزهای اول که‬ ‫وضعیت کشـور بـرای مقابله و پیشـگیری از بیماری‬ ‫کرونـا مناسـب نبـود و اقلام بهداشـتی کـم بـود از‬ ‫شناسـایی انبارهـا و برخـورد بـا محتکـران در ایـن‬ ‫حـوزه خبـر داد و گفـت‪ :‬یکـی از موضوعـات مهـم‪،‬‬ ‫حـوزه فضـای مجـازی و اتفاقاتـی بـود کـه در ایـن‬ ‫حـوزه مـردم را نگـران کـرد و موجـب ایجـاد دلهره‬ ‫در انان شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده ناجـا بـه وابسـتگی بیشـتر مـردم در ایـام‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا بـه فضـای مجـازی اشـاره و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬متاسـفانه برخـی افـراد در ایـن فضـا‬ ‫خیلـی تاخـت و تـاز کردند و پلیس با شناسـایی این‬ ‫دسـته از افـراد کـه در داخل کشـور بودنـد‪ ،‬برخورد‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫اشـتری در بخشـی دیگر از سـخنان خود به اقدامات‬ ‫و فعالیت هـای پیشـگیرانه در حـوزه ضـد عفونـی و‬ ‫گنـد زدایـی کـردن معابـر عمومـی و خیابان هـا بـا‬ ‫اسـتفاده از تجهیـزات و امکانـات یگان ویـژه به ویژه‬ ‫اب پـاش هـا اشـاره و تصریح کرد‪ :‬نگاهـی که برخی‬ ‫نسـبت به ایـن ادوات و تجهیزات داشـته اند و مدعی‬ ‫بودنـد کـه علیه مردم اسـت‪ ،‬دیدند که ایـن امکانات‬ ‫بـرای مـردم اسـت و چنانچـه افـرادی در جایـی بـا‬ ‫اغتشاشـات بخواهنـد نظـم و امنیت جامعـه را دچار‬ ‫اخلال کننـد از این وسـایل برای کنتـرل اجتماعات‬ ‫اسـتفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانـده ناجـا همچنیـن بـه موضـوع بهداشـت و‬ ‫درمـان در نیروهـای مسـلح و فرمـان مقـام معظـم‬ ‫رهبـری (مدظلـه العالـی) مبنـی بـر ورود نیروهـای‬ ‫مسـلح در ایـن حـوزه اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬قـرارگاه‬ ‫امـام رضـا (ع) در نیروهـای مسـلح راه اندازی شـد و‬ ‫بـه کمک وزارت بهداشـت و درمان برای پیشـگیری‬ ‫و مقابلـه بـا ویـروس کرونـا وارد عمـل شـد‪.‬‬ ‫وی بـه راه انـدازی هـزار تخـت بیمارسـتانی در‬ ‫مراکـز درمانـی ناجـا و امادگـی نیـروی انتظامـی‬ ‫بـرای پذیـرش بیمـاران کرونایـی در همـان ایـام‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬تعـداد زیـادی از شـهروندانی‬ ‫کـه بـه مراکـز و بیمارسـتان های ناجا بـرای دریافت‬ ‫خدمـات درمانـی مراجعـه کردنـد از خدمـات ارائـه‬ ‫شـده نسـبت بـه دیگـر مراکـز اعلام رضایتمنـدی‬ ‫داشـتند‪.‬عالی ترین مقـام نیروی انتظامی با اشـاره به‬ ‫طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی و کنتـرل ترددها در‬ ‫اسـتان های مازنـدران و گیلان کـه در اوج بیمـاری‬ ‫کرونـا بودنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه بـه وجـود‬ ‫چندیـن هـزار مبـادی ورودی و خروجی در کشـور‪،‬‬ ‫بحمدالـه موفـق شـدیم‪ ،‬بـدون هیـچ گونـه تنشـی‬ ‫همـه راه هـای اصلـی و فرعـی را کنتـرل کنیـم‪.‬وی‬ ‫اضافـه کرد‪ :‬نیـروی انتظامی در طـرح فاصله گذاری‬ ‫اجتماعـی هـم بایـد قانـون را اجـرا و هـم بـا مـردم‬ ‫مـدارا می کـرد و ایـن یکـی از مهمتریـن موضوعاتی‬ ‫بـود کـه ناجـا در ایـن حـوزه سـربلند و موفـق عمل‬ ‫کرد‪.‬فرمانـده ناجـا با بیـان اینکه نیـروی انتظامی در‬ ‫موضـوع کنتـرل و نظـارت بـر فروشـگاه ها‪ ،‬مغازه هـا‬ ‫و اصنـاف در طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعـی خوب‬ ‫عمـل کـرد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬روز ‪ ۱۳‬فروردین ماه و حضور‬ ‫مـردم در طبیعـت از دیگـر موضوعـات و دغدغه های‬ ‫مهـم مـردم و مسـئوالن بـود کـه ناجـا در ایـن‬ ‫ماموریـت نیز بـا همکاری خوب مـردم و تاکید بر در‬ ‫خانـه بمانیم‪ ،‬خیلی خوب عمل کرد‪.‬سـردار اشـتری‬ ‫بـا بیـان اینکه نیـروی انتظامـی در کنار انجـام همه‬ ‫وظایـف ذاتـی در پیشـگیری از شـیوع کرونـا خوش‬ ‫درخشـید‪ ،‬افزود‪ :‬بخشـی از این اقدامات در نشسـت‬ ‫ویدئـو کنفرانسـی مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه‬ ‫العالـی) بـا دولت و سـتاد مقابلـه با ویـروس کرونا از‬ ‫سـوی سـتاد کل نیروهای مسـلح و بخشـی دیگر از‬ ‫سـوی وزارت کشـور ارائه شـد‪.‬عالی ترین مقام نیروی‬ ‫انتظامـی بـا اشـاره بـه اقدامـات نیـروی انتظامـی‬ ‫در اسـتان مازنـدران از افزایـش کشـف جرایـم و‬ ‫موفقیت هـای پلیـس در حـوزه پیشـگیری از وقـوع‬ ‫ان خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن موفقیت هـا مرهون همت‬ ‫سـردار « میرفیضـی « و تلاش همکارانـش در طول‬ ‫‪ ۴‬سـال گذشـته بـوده هر چند تا رسـیدن بـه نقطه‬ ‫مطلـوب فاصلـه داریـم‪.‬وی بـا بیـان اینکـه هـر چند‬ ‫برخـی افزایش سـرقت ها را از چشـم ناجـا می بینند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بیشـترین علـل و منشـا وقـوع سـرقت ها‬ ‫مشـکالت اقتصـادی و برخـی مسـائل اجتماعـی و‬ ‫فرهنگـی جامعـه اسـت کـه بایـد سـهم هـر یـک از‬ ‫سـازمان ها در حـوزه جرایـم مشـخص شـود‪.‬‬ ‫سـردار اشـتری با اشـاره به فرمایشـات مقـام معظم‬ ‫رهبـری (مدظلـه العالـی) کـه پلیـس بایـد در تـراز‬ ‫انقلاب باشـد‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬تمـام سـعی و تلاش ما‬ ‫خدمـات رسـانی بـه مـردم بـا اقتـدار تـوام بـا رافت‬ ‫اسلامی بـوده تـا در کنار مسـائل تخصصـی‪ ،‬حقوق‬ ‫مـردم رعایـت شـود و براسـاس مبانـی و موازیـن‬ ‫شـرعی و اسلامی کارهـا را بـه پیـش ببریـم‪.‬‬ ‫زیر ساخت های مازندران برای جمعیت ‪ ۳‬میلیونی این‬ ‫استان می باشد اما این زیر ساخت ها ظرفیت پذیرش‬ ‫و خدمات دهی به جمعیت ‪ 10‬تا ‪ 20‬میلیونی مضاعف را‬ ‫ندارد و در برخی از ایام سال در حوزه های زیرساختی‬ ‫همچون اب و برق دچار مشکالتی می شویم که‬ ‫نیازمند اعتبارات ملی است ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری‪ ،‬احمـد‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران در اییـن‬ ‫تکریـم و معارفه فرمانده نیروی انتظامی اسـتان‬ ‫کـه با حضور سـردار اشـتری‪ ،‬فرماندهـی نیروی‬ ‫انتظامـی جمهـوری اسلامی ایـران و ایـت اهلل‬ ‫محمـدی الیینی‪ ،‬نماینـده ولی فقیه در اسـتان‬ ‫مازنـدران و سـایر مسـئوالن اسـتانی برگـزار‬ ‫گردیـد‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬پلیـس هوشـمند‬ ‫یـک اقـدام مهـم نیـروی انتظامـی بـوده اسـت‬ ‫کـه الزمـه اجـرای ان نگاه مـردم محـور و بهره‬ ‫گیـری از ظرفیـت هـای اجتماعـی بـرای ایجاد‬ ‫ارامـش و امنیـت در جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫وی نیـروی انتظامـی را از ارکان مهم در مسـایل‬ ‫اجتماعـی دانسـت و یاداور شـد‪ :‬جلـوه هایی از‬ ‫ایـن رسـالت اجتماعـی و انتظامـی را مـی توان‬ ‫در مقابلـه بـا قاچـاق انـواع کاال‪ ،‬مبـارزه بـا مواد‬ ‫مخـدر و تخلفـات فضـای سـایبری و مجـازی و‬ ‫همچنیـن در برگـزاری مراسـم متعـدد از جمله‬ ‫شـب هـای احیـا‪ ،‬تاسـوعا‪ ،‬عاشـورا‪ ،‬مسـابقات‬ ‫ورزشـی و ‪ ...‬مالحظـه کـرد کـه همگـی از‬ ‫شـاخصه های توسـعه اقتصادی و توسـعه پایدار‬ ‫و ایجـاد ارامـش در جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اسـتاندار مازنـدران اظهار کرد‪ :‬مازنـدران بخاطر‬ ‫مختصـات جغرافیایـی و خدمـات ملی کـه ارایه‬ ‫مـی نمایـد مـی بایسـت جداگانـه دیده شـود و‬ ‫بـرای نقـش افرینـی درسـت و مطلـوب نیروی‬ ‫انتظامـی در ایـن اسـتان‪ ،‬اعتبـارات ملـی ویـژه‬ ‫تخصیـص یابد‪.‬‬ ‫وی بـا عنوان اینکـه مازندران در ایـام تعطیالت‬ ‫نـوروز و تعطیلات تابسـتانی شـاهد حضـور‬ ‫میلیونـی مسـافران و گردشـگران اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫زیـر سـاخت هـای مازنـدران بـرای جمعیـت ‪۳‬‬ ‫میلیونـی ایـن اسـتان مـی باشـد امـا ایـن زیـر‬ ‫سـاخت ها ظرفیـت پذیرش و خدمـات دهی به‬ ‫جمعیـت ‪ 10‬تـا ‪ 20‬میلیونی مضاعـف را ندارد و‬ ‫در برخی از ایام سـال در حوزه های زیرسـاختی‬ ‫همچـون اب و بـرق دچار مشـکالتی می شـویم‬ ‫کـه نیازمنـد اعتبـارات ملی اسـت ‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا اشـاره بـه ایـن کـه ‪ ۳‬هـزار دوربین‬ ‫پایش تصویـری در کل مازندران عملیاتی شـده‬ ‫اسـت کـه در کاهـش برخـی جرایـم تاثیرگـذار‬ ‫بـوده اسـت و اقدامات مناسـب و موثـر در حوزه‬ ‫تامیـن امنیـت در سـایر بخـش هـا همچـون‬ ‫کشـاورزی و ‪ ...‬صورت گرفته اسـت‪ ،‬یاداور شـد‬ ‫‪ :‬امنیـت در حـوزه های مختلف اثرگـذاری قابل‬ ‫توجهـی دارد و مـی توان اذعـان کرد که همدلی‬ ‫و همراهـی در حوزه شـورای تامین اسـتان طی‬ ‫‪ ۲‬سـال اخیـر در اسـتان قابـل تقدیر می باشـد‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان اسـتاندار مازنـدران بـا‬ ‫عنـوان اینکه مطلوب شـدن شـاخص های مهم‬ ‫اجتماعـی در نیـروی انتظامـی‪ ،‬مطالبـه اصلـی‬ ‫از نیـروی انتظامـی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬نـگاه نـرم در‬ ‫مسـائل اجتماعـی بسـیار بااهمیـت و اثرگـذار‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬در ایـن مراسـم بـا حضـور‬ ‫فرماندهـی نیـروی انتظامـی جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران‪ ،‬نماینـده مقـام معظـم رهبری در اسـتان‬ ‫و اسـتاندار مازنـدران از تلاش هـای سـردار ‪-‬‬ ‫سـید محمود میرفیضی ‪ -‬در زمان مسـئولیتش‬ ‫قدردانـی و سـردار ‪ -‬مرتضـی میرزایـی ‪ -‬بـه‬ ‫عنـوان فرمانـده جدید انتظامی اسـتان مازندران‬ ‫معرفی شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل تعاون روستایی مازندران ‪:‬‬ ‫همدلی‪ ،‬رمز موفقیت مدیران تعاون‬ ‫مدیـرکل تعـاون روسـتایی مازندران‪:‬مـا باید تمـام تالش‬ ‫خـود را بـه کاببندیـم تـا بـه کشـاورزان سـود برسـانیم و‬ ‫دسـت دالالن را کوتـاه کنیـم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شمال‪،‬جلسـه هـم اندیشـی روسـای‬ ‫ادارات تعـاون روسـتایی منطقـه ‪ ۴‬بـا حضـور مدیـرکل‬ ‫تعـاون روسـتایی مازنـدران در رامسـر برگـزار شـد‪.‬‬ ‫جلسـه هـم اندیشـی منطقه ‪ ۴‬بـا حضور مهنـدس حاتم‬ ‫نـژاد مدیـر کل تعـاون روسـتایی مازنـدران ‪ ،‬مهنـدس‬ ‫نوائیـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی رامسـر ‪ ،‬مدیـران‬ ‫سـتادی اسـتان ‪ ،‬روسـای تعاون روسـتایی شهرسـتانهای‬ ‫رامسـر ‪ ،‬تنکابن ‪ ،‬نوشـهر در اداره تعاون روسـتایی رامسـر‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه ابتـدا مهندس عبـداهلل زاده رییـس اداره‬ ‫تعـاون روسـتایی رامسـر بـه عنـوان میزبـان جلسـه طی‬ ‫سـخنانی ضمـن خیر مقـدم گـزارش فعالیت هـا و میزان‬ ‫تولیـدات و‪ ....‬را ارایـه نمـود سـپس مهنـدس حاتـم نـژاد‬ ‫مدیـر کل تعاون روسـتایی مازندران به اهداف این جلسـه‬ ‫راتشـریح نمود‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـر از سـخنان خود همدلی و انسـجام را‬ ‫ازجملـه رمـز موفقیـت مدیـران تعاون روسـتایی دانسـت‬ ‫و افـزود‪:‬از جملـه اهـداف از تشـکیل تعاونی هـا روسـتایی‬ ‫تجمیـع سـرمایه ها‪ ،‬تامین نهاده های مشـترک کشـاورزی‬ ‫بـه صـورت عمـده و اسـتفاده از تخفیـف در خریـد ان و‬ ‫هماهنگـی و هـم افزایی در بازار یابـی و فروش محصوالت‬ ‫کشـاورزی می باشـد بـه طـوری کـه بیشـترین سـود بـه‬ ‫کشـاورزان کـه زحمت اصلـی تولیـد محصـول را برعهده‬ ‫دارنـد برسـند و خـدای ناکـرده حقی ضایع نشـود‪.‬‬ ‫و ادامـه داد‪ :‬مـا بایـد تمام تلاش خود را بـه کاببندیم تا‬ ‫به کشـاورزان سـود برسـانیم و دسـت داللی را و دالالن را‬ ‫کوتاه کنیم ‪ ،‬این درسـت نیسـت که هرچه زحمت اسـت‬ ‫کشـاورز بکشـد و برخـی با روش های ناشایسـت و ناسـزا‬ ‫بخواهنـد پولی به جیـب بزنند‪.‬‬ ‫حاتـم نـژاد تصریح کرد‪ :‬سـازمان تعاون روسـتایی‪ ،‬متولی‬ ‫بخـش خصوصـی تعاونی هـا روسـتایی کـه رسـالت اصلی‬ ‫تعامـل تعاونی هـای کشـاورزی و طبقـه کشـاورزان را بـا‬ ‫مسـئولین دولتـی بایـد بـر عهـده داشـته باشـد اتحادیـه‬ ‫مرکـزی تعاونی هـای روسـتایی و کشـاورزی ایـران‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـر ایـن جلسـه‪ ،‬مهنـدس نوائیـان مدیریت‬ ‫جهـاد کشـاورزی رامسـر‪ ،‬امیـر ارشـدی ‪،‬رضـوی زاده‬ ‫روسـای اداره تعـاون روستایی‪،‬شهرسـتانهای تنکابـن و‬ ‫نوشـهر بطـور جداگانـه مسـایل و مشـکالت پیـش رو را‬ ‫مطـرح وراهکارهـای موثـر را ارایـه دادنـد‪.‬‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‬ ‫‪1390.9.20‬ملـک متقاضـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی چالـوس مـورد‬ ‫رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل‬ ‫اگهـی میگردد‪:‬‬ ‫‪ 192‬فرعـی از‪50‬اصلـی واقـع درقریـه ذوات غرب بخش یک قشلاقی دهسـتان کالرسـتاق به نام صفرملکان نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین با سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 1027.14‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از حسـن سـام‬ ‫دلیـری مالـک رسـمی لـذا به موجـب ماده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلی ‪/‬‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تا دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند ‪ .‬معترضیـن باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫طرح تثبیت برای اهالی روستای اق امام مراوه‬ ‫تپه اجرایی می شود‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهار کرد‪ :‬طرح تثبیـت برای اهالی‬ ‫روسـتای اق امام شهرسـتان مـراوه تپه که دچـار رانش‬ ‫زمیـن شـده اسـت بـا همـکاری کامـل بنیـاد مسـکن‬ ‫اسـتان اجرایی می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در جلسـه ای بـا حضـور‬ ‫مدیـران دسـتگاه های اجرایـی مرتبط با موضـوع رانش‬ ‫زمین در روسـتای اق امام شهرسـتان مـراوه تپه تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬کسـانی کـه در سـایت جدید بـه انها زمیـن اعطا‬ ‫مـی شـود ‪ ,‬زمیـن فعلـی انهـا در اختیـار بنیاد مسـکن‬ ‫قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اسـاس تفاهم نامه بنیاد مسـکن و دهیاری‬ ‫روسـتا مبنـی بـر زهکشـی اراضـی روسـتا توسـط بنیاد‬ ‫مسـکن در راسـتای تثبیـت زمیـن ‪ ,‬بایـد ایـن عملیات‬ ‫اجرایـی هرچه سـریعتر اغاز شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪ :‬سـایت جدید با وسـعت‬ ‫‪ ۵.۵‬هکتـار بـر اسـاس توافـق مالـک و بنیاد مسـکن در‬ ‫اختیـار ایـن نهـاد قـرار گرفته تا سـاخت مسـکن اهالی‬ ‫روسـتا اق امـام در ان صـورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس گفـت‪ :‬بـا همـکاری بنیـاد مسـکن‬ ‫بـرای دامـداران در سـایت جدید مـکان هایی جهت نگه‬ ‫داری دام و دامـداری ایجـاد خواهـد شـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه مدیـران حاضـر در‬ ‫جلسـه‪ ,‬فرمانـدار شهرسـتان مـراوه تپـه نقطـه نظـرات‬ ‫خود را پیرامون طرح تثبیت روسـتای اق امام و سـایت‬ ‫جدیـد ارایـه کردند‪.‬‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در این صـورت اقدامـات ثبت موکول بـه ارائه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض ‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امالکـی کـه قبال‬ ‫اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتی با رای هیـات پس از تنظیـم اظهارنامه حاوی تحدید حـدود ‪ ،‬مراتب را‬ ‫در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املاک در جریان‬ ‫ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود ‪ ،‬واحـد ثبتی اگهـی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.02.24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.03.07 :‬‬ ‫م الف‪19900828:‬‬ ‫ابراهیم حسین زاده‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 24/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪605‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری‪:‬‬ ‫اولین جلسه کارگروه انرژی و مدیریت سبز سال ‪۹۹‬‬ ‫برگزارشد‬ ‫در تمامی زمینه ها از‬ ‫جمله مدیریت مصرف‬ ‫انرژی ( اب ‪ ،‬برق و‬ ‫گاز ) باید تدابیر و‬ ‫سیاست های دقیق و‬ ‫منطقی اتخاذ کرد ‪.‬‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده های‬ ‫نفتـی منطقـه سـاری گفـت ‪ :‬در جلسـه‬ ‫کارگـروه انـرژی و مدیریـت سـبز منطقـه‬ ‫سـاری بـر لزوم فرهنگ سـازی و اسـتفاده‬ ‫از منابـع تاکیـد شـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی ‪ ،‬سـبحان‬ ‫رجـب پـور مدیـر شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فـراورده هـای نفتـی منطقـه سـاری در‬ ‫جلسـه کارگـروه انـرژی و مدیریـت سـبز‬ ‫منطقـه سـاری کـه در سـالن جلسـات‬ ‫شـرکت برگـزار شـد بـر لـزوم فرهنـگ‬ ‫سـازی و اسـتفاده از منابـع تاکیـد کـرد‬ ‫و بیـان داشـت ‪ :‬مدیریـت سـبز در واقـع‬ ‫بکارگیـری موثـر و کار امـد تمامـی منابع‬ ‫مـادی و انسـانی بـرای هدایـت و نیـل بـه‬ ‫اهـداف زیسـت محیطـی بـا سـازماندهی‬ ‫و برنامـه ریـزی الزم اسـت ‪.‬وی افـزود ‪:‬‬ ‫در تمامـی زمینـه هـا از جملـه مدیریـت‬ ‫مصـرف انـرژی ( اب ‪ ،‬بـرق و گاز ) بایـد‬ ‫تدابیـر و سیاسـت هـای دقیـق و منطقـی‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫اتخـاذ کرد ‪.‬سـبحان رجب پور به اسـتفاده‬ ‫بهینـه و درسـت از امکانات و منابع اشـاره‬ ‫داشـته و تاکیـد کـرد‪ :‬در گام اول ‪ ،‬پایـش‬ ‫و شناسـایی مکانهـا و فضاهایـی مـورد‬ ‫رصـد قـرار میگیرد کـه بیشـترین مصرف‬ ‫انـرژی را دارنـد و بایـد کار با حساسـیت و‬ ‫کارشناسـی انجـام گـردد‬ ‫در ادامه جلسـه حسـین نصیـر ناتری دبیر‬ ‫کارگـروه انـرژی و مدیریـت سـبز نیـز بـه‬ ‫اقدامات انجام شـده در راسـتای شـاخصه‬ ‫هـا اشـاره کـرد و اذعـان داشـت ‪ :‬کاهـش‬ ‫هزینـه هـا و صرفـه جویـی در مصرف اب‬ ‫‪ ،‬بـرق و گاز از اتفاقـات خوبـی بـود که در‬ ‫سـال گذشـته به همت و تلاش واحدهای‬ ‫مربوطـه رقـم خـورد ‪.‬وی افـزود ‪ :‬بـا ادغام‬ ‫شـورای انرژی مناطـق و کارگروه مدیریت‬ ‫سـبز ‪ ،‬این کارگروه با نـام جدید (کارگروه‬ ‫انـرژی و مدیریـت سـبز منطقـه) فعالیـت‬ ‫کـرده و با بومی سـازی اطالعیـه ها به کار‬ ‫خـود ادامه خواهـد داد ‪.‬‬ ‫‪ ۳۵‬نفر پارسال بر اثر مصرف الکل‬ ‫در مازندران جان باختند‬ ‫پزشـکی قانونـی مازنـدران اعلام کـرد‬ ‫که سـال گذشـته ‪ ۳۵‬نفـر بر اثـر مصرف‬ ‫مشـروبات الکلـی تقلبـی در اسـتان‬ ‫جانشـان را از دسـت دادنـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫پزشـکی قانونـی مازندران ‪ ،‬مـرگ ‪ ۲۲‬نفر‬ ‫از ایـن افـراد اسـفند ماه پارسـال در زمان‬ ‫پیـک شـیوع بیمـاری ویـروس کرونـا رخ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش ‪ ،‬از مجمـوع‬ ‫قربانیـان الـکل در سـال گذشـته کـه‬ ‫تعـدادی بـه خاطـر مصـرف ان جهـت‬ ‫جلوگیـری از ابتلا به کرونا جـان باختند‬ ‫‪ ۳۰ ،‬مـرد و پنـج زن بودنـد‪.‬‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬هـم ‪ ۹‬نفـر در مازنـدران بـر اثر‬ ‫مصـرف الکل جـان باختـه بدند‪.‬‬ ‫طبـق اعلام پزشـکی قانونـی مازنـدران‬ ‫امـل با هشـت نفر بیشـترین و نوشـهر با‬ ‫یـک نفـر کمترین امـار قربانیـان الکل را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫پزشـک قانونـی مازنـدران بـا اعلام ایـن‬ ‫کـه در گـزارش هـای پزشـکی قانونـی‬ ‫شهرسـتان هـای اسـتان مـرگ چندیـن‬ ‫نفر بـر اثر مصرف مشـروبات الکلی پلمب‬ ‫شـده هـم وجـود دارد ‪ ،‬بـه خانـواده هـا‬ ‫هشـدار داد کـه هیـچ گونـه مشـروبات‬ ‫الکلی اسـتانداردی در کشـور وجود ندارد‬ ‫و حتـی مشـروبات الکلی پلمب شـده نیز‬ ‫در اغلـب مـوارد در کارگاه های زیرزمینی‬ ‫تهیـه و پلمـب می شـود‪.‬‬ ‫پزشـکی قانونـی مازنـدران به خانـواده ها‬ ‫هشـدار داده اسـت کـه مراقـب فرزندان‪،‬‬ ‫نوجوانـان و جوانـان خود باشـند و توصیه‬ ‫هـا و هشـدارهای الزم را بـه انـان ابلاغ‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫د‬ ‫عملیات اجرایی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب نوشهر و چالوس اغاز ش ‬ ‫کلنـگ اغـاز عملیـات اجرایـی احـداث مدول‬ ‫دوم و تکمیـل مدول اول تصفیه خانه فاضالب‬ ‫نوشـهر و چالـوس با بهره منـدی بیش از ‪۱۱۸‬‬ ‫هـزار نفـر به زمین زده شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش دفتـر روابـط عمومـی و امـوزش‬ ‫همگانـی شـرکت اب و فاضلاب مازنـدران؛‬ ‫در اییـن کلنـگ زنـی احـداث مـدول دوم و‬ ‫تکمیـل مـدول اول تصفیـه خانـه فاضلاب‬ ‫نوشـهر و چالـوس کـه بـا حضـور دکتـر‬ ‫عبدالصمـد صفرنـژاد فرمانـدار نوشـهر‪ ،‬حمید‬ ‫محمـدی معـاون فرمانـدار چالـوس و جمعـی‬ ‫از مسـئوالن و مـردم منطقـه برگـزار شـد‪،‬‬ ‫مهنـدس مجیـد عبدالهی مدیر عامل شـرکت‬ ‫ضمـن گرامیداشـت سـال جهـش تولیـد ‪،‬‬ ‫اجـرای طرحهـای فاضلاب را در راسـتای‬ ‫ارتقـای بهداشـت عمومـی و حفـظ محیـط‬ ‫زیسـت عنـوان کـرد و اظهار داشـت‪ :‬شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب طـرح هـای گسـترده ای را در‬ ‫سـال جاری برای بهبود وضعیـت اب و ارتقای‬ ‫بهداشـتی فاضلاب بـه منظـور حفـظ محیط‬ ‫زسـیت پـاک و عـاری از الودگـی بـه ویـژه در‬ ‫منابـع اب زیرزمینـی در نظر گرفته اسـت که‬ ‫بـا تعامـل مثبـت مسـئوالن و مدیران بـه اجرا‬ ‫در خواهـد امـد ‪.‬‬ ‫وی جلوگیـری از الودگـی ابهـای زیرزمینـی‪،‬‬ ‫ارتقـای بهداشـت و اسـتفاده دوبـاره از اب در‬ ‫صنعـت را از جملـه مزایـای طـرح فاضلاب‬ ‫شـهری خوانـد و تاکیـد کـرد‪ :‬ایـن طـرح از‬ ‫لحـاظ بهداشـتی‪ ،‬زیسـت محیطـی و ایجـاد‬ ‫منابـع جدید ابی حائز اهمیت بسـیاری اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل شـرکت اب و فاضلاب مازندران‬ ‫طول شـبکه اصلی و فرعی فاضالب شـهرهای‬ ‫نوشـهر و چالـوس را ‪ ۲۸۰‬کیلومتـر بـا طـول‬ ‫خـط انتقـال ‪۱۵/۳‬کیلومتر و ‪ ۹‬ایسـتگاه پمپاژ‬ ‫برشـمرد و افـزود‪ :‬این تصفیه خانـه با ‪ ۴‬مدول‬ ‫ظرفیـت تصفیـه ‪۴۸‬هـزار متـر مکعـب را دارد‬ ‫کـه امروز عملیـات اجرایی احداث مـدول دوم‬ ‫و تکمیـل مـدول اول بـا اعتبـاری بالـغ بر ‪۶۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان و بهـره منـدی بیـش از ‪۱۱۸‬‬ ‫هـزار نفر اغاز شـد‪.‬‬ ‫هشدار کرونایی برای تعطیالت عید فطر مازندران‬ ‫معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران نسـبت‬ ‫بـه احتمـال افزایـش مبتالیان به ویـروس کرونـا در صورت‬ ‫عـدم رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی در تعطیلات عیـد‬ ‫فطـر هشـدار داد‪.‬‬ ‫دکتـر حامـد روحانـی زاده در جلسـه سـتاد سـاماندهی‬ ‫سـواحل اسـتان مازنـدران گفت‪ :‬بـرای ایام عیـد فطر پیش‬ ‫رو بـه دلیـل طوالنـی بـودن تعطیلـی و همچنیـن بـا توجه‬ ‫بـه شـرایط دورکاری برخـی ادارات اسـتان هـای همسـایه‬ ‫بـا مـوج قـوی از مسـافرت هـا بـه اسـتان مازنـدران روبـرو‬ ‫خواهیـم بود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مازنـدران نزدیک ترین اسـتان سـاحلی‬ ‫و گردشـگرپذیر بـه حدود یک سـوم جمعیت کشـور اسـت‬ ‫افـزود‪ :‬افزایـش تعداد گردشـگران و تجمع انان در سـواحل‬ ‫یـا هـر محیـط دیگـری بـه شـیوع ویـروس کرونـا کمـک‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫معـاون درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران بـر تقویت‬ ‫اجـرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی تاکید کـرد و گفت‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر بـه خصـوص در روزهـای اخیر رفتـار مردم‬ ‫اسـتان در مناطـق شـهری و سـواحل دریـای خـزر نگـران‬ ‫کننـده اسـت‪.‬روحانی زاده با بیـان اینکه مازندارن توانسـته‬ ‫بـه خوبـی بیماری کرونـا را حتی با کاهـش محدودیت های‬ ‫طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعی مدیریـت کند‪ ،‬افـزود‪ :‬نباید‬ ‫اجـازه دهیـم هیـچ طـرح گردشـگری یـا تعطیالت مسـافر‬ ‫خیـزی اسـتان را بـه شـرایط پیـک کرونایی نزدیـک کند‪.‬‬ ‫وی بـه احتمـال شـمار پـر تعـداد ورود مسـافران در ایـام‬ ‫تعطیلات عیـد فطـر بـه مازنـدران اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫مازنـدران نسـبت بـه عیـد فطر باید با حساسـیت بیشـتری‬ ‫دیـده و مدیریـت فاصلـه گـذاری شـود‪.‬‬ ‫شـیوع ویروس کرونا در کشـور از اوایل اسـفند شـروع شـد‬ ‫و بر اسـاس اخرین گزارش وزارت بهداشـت تا روز یکشـنبه‬ ‫‪ ۱۰۷‬هـزار و ‪ ۶۰۳‬نفـر در کشـور بـه طـور قطعـی بـه ایـن‬ ‫بیمـاری مبتلا شـده و تعداد جـان باختگان کرونـا هم به ‪۶‬‬ ‫هـزار و ‪ ۶۴۰‬نفر رسـید‪.‬‬ ‫مازنـدران نیـز به دلیل گردشـگر پذیـری از همـان روزهای‬ ‫نخسـتین شـیوع کرونـا به عنـوان کانون اصلـی مبتالیان به‬ ‫ویـروس کرونا تبدیل شـد‪.‬‬ ‫عالئم گوارشی کرونا در بابل رو‬ ‫به افزایش است‬ ‫فـوق تخصص گوارش دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫بابـل نسـبت بـه تغییـر عالیـم کرونـا در این‬ ‫شهرسـتان ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت کـه‬ ‫در روزهـای اخیـر عالئـم گوارشـی بیمـاران‬ ‫کرونایـی در بابـل در حـال افزایـش اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر حـن عابـدی در گفت و گو بـا خبرنگار‬ ‫ایرنـا افـزود‪ :‬در حـال حاضر مراجعـه بیماران‬ ‫کرونایـی بـا عالئـم تنفسـی کمتـر شـد ‪ ،‬امـا‬ ‫در مقابـل عالئـم گوارشـی این بیمـاری رو به‬ ‫افزایش اسـت ‪.‬‬ ‫وی اسـهال ابکـی روزی پنـج مرتبـه ‪ ،‬دل‬ ‫پیچـه ‪ ،‬کاهش اشـتها ‪ ،‬تب خفیـف و کاهش‬ ‫حـس بویایـی و چشـایی را از جملـه عالئـم‬ ‫گوارشـی بیمـاران کرونایـی برشـمرد و تاکید‬ ‫کـرد ایـن عالیم در بابـل طی روزهـای اخیر‬ ‫رو بـه افزایش گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر عابـدی گفـت ‪ :‬هـر چنـد تعـداد‬ ‫افـراد بسـتری افـراد مشـکوک بـه کرونـا در‬ ‫بیمارسـتان هـای بابـل کاهـش یافـت اما این‬ ‫امر دلیل بر شکسـت این ویروس نیسـت و در‬ ‫صـورت عدم رعایت پروتکل های بهداشـتی و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی از سـوی مردم شـاهد‬ ‫مـوج دوم ویـروس کرونـا خواهیـم بـود ‪.‬وی‬ ‫افـزود ‪ :‬بیماری خفیف کرونـا همانند بیماری‬ ‫شـدید قابـل درمـان نیسـت و می توانـد برای‬ ‫افراد کشـنده باشـد که این امر بـرای بیماران‬ ‫زمینـه ای خطرنـاک تر اسـت ‪.‬‬ ‫ایـن فوق تخصص گـوارش گفت ‪ :‬متاسـفانه‬ ‫در روزهـای اخیـر مـردم فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی را رعایـت نمی کننـد و فکـر‬ ‫می کننـد کرونـا بـه روزهـای پایانـی خـود‬ ‫رسـیده اسـت در حالـی کـه احسـاس کاذب‬ ‫شکسـت ویروس کرونـا می توانـد خطرافرین‬ ‫باشـد و زمینـه ایجاد موج دوم ایـن ویروس را‬ ‫در جامعـه فراهـم کنـد ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬تـا زمانی که واکسـن این ویروس‬ ‫تولیـد نشـود یا درمـان قطعی برای شکسـت‬ ‫ایـن ویـروس فراهم نشـود مـردم بایـد نکات‬ ‫بهداشـتی و فاصلـه گـذاری اجتماعـی را‬ ‫رعایـت کنند‪.‬‬ ‫ویـروس کرونـا کـه در دو هفتـه گذشـته در‬ ‫بابـل رونـد کاهشـی به خـود گرفتـه و رکورد‬ ‫تـک رقمی بسـتری بیمـاران کرونایـی را هم‬ ‫ثبـت کـرده بـود ‪ ،‬روز گذشـته بـار دیگـر بـه‬ ‫کانال افزایشـی برگشـت‪.‬‬ ‫روزهـای افتابـی پنـج روز گذشـته کـه‬ ‫زمینـه شـلوغی پـارک هـا و مراکـز تفریحـی‬ ‫و گردشـگری جنـوب بابـل را فراهـم کـرد و‬ ‫بسـیاری از شـهروندان فاصله گذاری فیزیکی‬ ‫و نکات بهداشـتی را رعایت نکرده سـبب شـد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪605‬‬ ‫خرب‬ ‫تجلیل از احمدی رئیس سازمان‬ ‫سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫شهرداری ساری‬ ‫از سـوی عبـاس رجبـی‪ ،‬شـهردار سـاری و‬ ‫محمـد کیادهـی‪ ،‬رئیس شـورای اسلامی کار به‬ ‫مناسـبت روز جهانـی کار و کارگـر بـه احمـدی‪،‬‬ ‫رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز‬ ‫شـهری لـوح تقدیـر اهـدا شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان سـیما‪ ،‬منظر‬ ‫و فضـای سـبز شـهری شـهرداری سـاری لـوح‬ ‫تقدیـری از سـوی عباس رجبی‪ ،‬شـهردار سـاری‬ ‫و محمدحسـن کیادهی‪ ،‬رئیس شـورای اسلامی‬ ‫کار‪ ،‬بـه مناسـبت روز جهانـی کار و کارگـر بـه‬ ‫پـاس قدردانـی از تلاش بـی وقفـه عیـن الـه‬ ‫احمـدی رئیـس سـازمان اهدا شـد‪.‬‬ ‫عیـن الـه احمدی رئیس سـازمان ایـن موفقیعت‬ ‫را مرهـون تلاش شـبانه روزی و خالصانـه‬ ‫کارگـران زحمتکش این سـازمان دانسـته و بیان‬ ‫کـرد بـدون کمـک تک تـک ایـن عزیـزان هرگز‬ ‫ایـن سـازمان این گونه بسـوی جلـو حرکت نمی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با حضور شهردار رشت برگزار‬ ‫شد‪ :‬نخستین مسابقه جام رمضان‬ ‫شهر و روستا‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫دادبود‪ ،‬شهردار گرگان‪:‬‬ ‫مرکز فوریت های خدمات شهری شهرداری گرگان راه اندازی شد‬ ‫این نرم افزار برای سیستم عامل های اندروید و «‪»IOS‬‬ ‫قابل استفاده خواهد بود و شهروندان می توانند از طریق‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪ www.gorgan.ir‬نیز این نرم افزار را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط‬ ‫عمومـی و امور بین الملل شـهرداری گرگان‪،‬‬ ‫عبدالرضـا دادبـود اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه به‬ ‫نیازسـنجی انجام شـده و در راسـتای تکریم‬ ‫شـهروندان و ارائه خدمـت باکیفیت به مردم‬ ‫عزیـز در گـرگان‪ ،‬مرکـز فوریت های خدمات‬ ‫شـهری شـهرداری گـرگان راه اندازی شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬پیـش از ایـن سـامانه تلفنـی‬ ‫بـا شـماره ‪ 137‬در شـهرداری گـرگان فعال‬ ‫بـود امـا بـه دلیـل لـزوم پیگیـری مـداوم و‬ ‫شـبانه روزی و نظـارت بـر حسـن انجـام کار‬ ‫و دریافـت بـا کیفیت و چندجانبـه مطالبات‬ ‫شـهروندان در راسـتای ارائه خدمات شهری‪،‬‬ ‫ایـن مرکـز راه اندازی شـد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بیـان کـرد‪ :‬شـهروندان‬ ‫می تواننـد علاوه بر سـامانه تلفنـی ‪ ،137‬از‬ ‫طریـق نرم افزار تلفـن همراه «شـهریار» نیز‬ ‫مشـکالت و مطالبـات خـود را مطـرح تا در‬ ‫خبر‬ ‫سـریعترین زمـان ممکن رسـیدگی شـود‪.‬‬ ‫دادبـود بیـان کـرد‪ :‬ایـن نرم افـزار بـرای‬ ‫سیسـتم عامل هـای اندرویـد و «‪»IOS‬‬ ‫قابـل اسـتفاده خواهـد بـود و شـهروندان‬ ‫می تواننـد از طریق پایـگاه اینترنتی ‪www.‬‬ ‫‪ gorgan.ir‬نیـز ایـن نـرم افـزار را دریافت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بالفاصلـه پـس از حـل‬ ‫مشـکل‪ ،‬نتیجه نیز به شـهروند گزارش داده‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪ :‬امیدواریـم بـا ایـن‬ ‫اقـدام‪ ،‬درخواسـت های محلـه ای و خدماتی‬ ‫مـردم به سـرعت رسـیدگی و اجرایی شـود‬ ‫تـا بتوانیـم در کنـار پروژه هـای بـزرگ‪،‬‬ ‫خوسـته های روزمـره و محله ای شـهروندان‬ ‫عزیـز را بـا مشـارکت مناطـق شـهرداری و‬ ‫سـازمان های مربوطـه بـه سـرعت اجرایـی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با دستور عباس رجبی شهردار ساری و پیگیری های شورای اسالمی کار شهرداری‪:‬‬ ‫تقدیر از مدیران استخدام کارگری‬ ‫شهرداری ساری‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطات‬ ‫و امـور بیـن الملـل شـهرداری رشـت‪ ،‬در‬ ‫نخسـتین مسـابقه جـام رمضـان کـه عصـر‬ ‫دوشـنبه در دفتـر شـهردار برگـزار شـد‪،‬‬ ‫شـهردار ایـن کالنشـهر بـه صـورت نمادین‬ ‫بـا امیـر رضـا پـور رمضانعلـی اسـتاد بزرگ‬ ‫شـطرنج ایـران بـه رقابـت پرداخـت‪.‬‬ ‫ناصـر حـاج محمـدی سـپس در گفتگـو بـا‬ ‫طراحـان این مسـابقه ضمن اسـتقبال از این‬ ‫طراحـی‪ ،‬بـر لـزوم برنامـه ریزی بـرای تداوم‬ ‫چنیـن مسـابقاتی بـه ویـژه در ایـام کرونـا‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شـهرداری باید در زمینه ورزشـی‬ ‫فعـال تـر از گذشـته عمـل کنـد و این نهـاد‬ ‫نیـز بـا برگـزاری هرگونـه مسـابقه ورزشـی‬ ‫موافقـت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت تـداوم ایـن برنامـه هـا و‬ ‫نهادینـه شـدن ورزش میـان شـهروندان‬ ‫بـرای شـهرداری را بسـیار بـا اهمیـت خواند‬ ‫ن مقولـه مـی تواند‬ ‫و خاطـر نشـان کـرد‪ :‬ایـ ‬ ‫موجـب نزدیکـی و ارتبـاط بیشـتر میـان‬ ‫شـهروندان و شـهرداری مـی شـود‪.‬‬ ‫حـاج محمـدی افـزود‪ :‬سـازمان فرهنگـی‬ ‫ورزشـی و اجتماعـی شـهرداری رشـت باید‬ ‫از تجربـه سـایر کالنشـهر هـا در زمینه های‬ ‫مختلـف فرهنگی و ورزشـی اسـتفاده و ایده‬ ‫هـای جدیـدی ارائـه کند‪.‬‬ ‫زمـان ایـن مسـابقه مجـازی کـه بـه همـت‬ ‫سـازمان فرهنگـی ورزشـی و اجتماعـی‬ ‫شـهرداری رشـت برگـزار شـد‪ ،‬دو سـاعت و‬ ‫هـر بـازی سـه دقیقـه بـود‪.‬‬ ‫علاوه بـر رقابـت شـهردار رشـت بـا اسـتاد‬ ‫بـزرگ شـطرنج کشـور‪ ۴۱۳ ،‬بازیکـن دیگـر‬ ‫نیـز از سراسـر کشـور بـه طور همزمـان و به‬ ‫صـورت رایـگان بـا هـم بـه رقابـت مجـازی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫در پایـان بـه نفرات اول تا ششـم مسـابقه به‬ ‫رسـم یادبـود جوایز نقدی اهدا شـد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت‬ ‫ارامسـتان هـای شـهرداری سـاری؛ بمناسـبت‬ ‫هفتـه جهانـی کار و کارگـر بـه دسـتور عبـاس‬ ‫رجبـی شـهردار مرکـز اسـتان و پیگیـری هـای‬ ‫کیادهـی ریاسـت و اعضـای شـورای اسلامی کار‬ ‫شـهرداری سـاری از زحمـات مصطفـی مهربانیان‬ ‫ریاسـت سـازمان بـا اهـدا لـوح سـپاس ‪ ،‬تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫مصطفـی مهربانیـان ریاسـت سـازمان بـا بیـان‬ ‫اینکه سـازمان مدیریت ارامسـتان های شهرداری‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصوب‪1390.9.20‬ملـک متقاضـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی چالـوس مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل اگهی میگـردد‪:‬‬ ‫‪ 851‬فرعـی از‪14‬اصلـی واقـع درقریـه هچیـرود‬ ‫بخـش یـک قشلاقی دهسـتان کالرسـتاق بـه نـام‬ ‫محمدفروتـن نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫سـاری در خـط مقـدم مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا‬ ‫حضـور دارد از تلاش هـای کارگـران و پرسـنل‬ ‫زحمتکـش سـازمان ارامسـتان هـا که بر حسـب‬ ‫موقعیـت شـغلی خـود از صفـات ویـژه ای چـون‪،‬‬ ‫برخـورد مناسـب بـا شـهروندان ‪ ،‬مهـارت‪ ،‬صبـر‬ ‫و سـخت کوشـی برخـوردار هسـتند افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫تقدیـر مرهـون تلاش و ازخود گذشـتگی شـبانه‬ ‫روزی پرسـنل جـان بـر کـف ایـن سـازمان مـی‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫زمیـن بـا بنا احدائی بـه مسـاحت ‪ 747.06‬مترمربع‬ ‫خریـداری مـع الواسـطه از فتحعلـی شـعبانی و‬ ‫بـرادران مالکیـن رسـمی لـذا بـه موجـب مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن‬ ‫نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریـق این روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصاق تا‬ ‫در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تا دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را به اداره ثبت محـل وقوع ملک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند ‪ .‬معترضیـن باید ظرف‬ ‫یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫تقدیر از بانوان فعال محیط زیست‬ ‫قائم شهری‬ ‫طـی مراسـمی در محل شـهرداری قائم شـهر‬ ‫از دو بانـوی فعال محیط زیسـت قائم شـهری‬ ‫کـه بـا شـعار فرهنـگ یـاران زمیـن پـاک‪ ،‬به‬ ‫صـورت خودجـوش اقـدام بـه جمـع اوری‬ ‫زبالـه هـای سـطح شـهر کـرده و در جهـت‬ ‫فرهنگ سـازی ایـن موضـوع مهم اقـدام نموده‬ ‫انـد‪ ،‬توسـط مهنـدس صالـح زاده شـهردار‪،‬‬ ‫مهنـدس فضلی رئیس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫و مهنـدس متانی رئیس کمیسـیون فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫تقدیر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری قائـم شـهر‪،،‬صبح امـروز مـورخ‬ ‫دوشـنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشـت ‪ ۹۹‬طـی مراسـمی‬ ‫در محـل شـهرداری قائـم شـهر از دو بانـوی‬ ‫فعـال محیـط زیسـت قائـم شـهری کـه بـا‬ ‫شـعار فرهنـگ یـاران زمیـن پاک‪ ،‬بـه صورت‬ ‫خودجـوش اقـدام بـه جمـع اوری زبالـه های‬ ‫سـطح شـهر کـرده و در جهت فرهنگ سـازی‬ ‫ایـن موضـوع مهـم اقـدام نمـوده انـد‪ ،‬توسـط‬ ‫مهنـدس صالـح زاده شـهردار‪ ،‬مهندس فضلی‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر و مهنـدس‬ ‫متانـی رئیس کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی شـورای اسلامی شـهر تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل‬ ‫دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبت موکـول به‬ ‫ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه‬ ‫اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگـردد یا معترض‬ ‫‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل ارائـه نکنـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت مـی نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫برابـر مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مذکور در مورد قسـمتی‬ ‫از امالکـی کـه قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده ‪،‬‬ ‫واحـد ثبتی بـا رای هیات پـس از تنظیـم اظهارنامه‬ ‫حـاوی تحدیـد حـدود ‪ ،‬مراتـب را در اولیـن اگهـی‬ ‫نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه‬ ‫اطلاع عموم می رسـاند و نسـبت بـه امالک در‬ ‫جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید حـدود ‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی اگهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت‬ ‫اختصاصـی منتشـر مـی نمایـد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.02.24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.03.07 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19900818:‬‬ ‫ابراهیم حسین زاده‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 24/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪605‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫دیدارمدیران بندرامیراباد با نماینده ولی فقیه درمازندران‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بندرامیراباد یکی از نقاط‬ ‫قوت اقتصاد مازندران است که با توجه به گزارش‬ ‫ارائه شده و سهم نخست این بندر در بخش‬ ‫صادرات ‪ ،‬واردات و میزان تخلیه و بارگیری کاال در‬ ‫میان بنادر شمالی ‪ ،‬پتانسیل و توانمندی باالی این‬ ‫بندر را نمایان می سازد ‪ ،‬که باید از این ظرفیت با‬ ‫توجه به کارنامه درخشان شما در حوزه مدیریت‬ ‫بنادر ‪ ،‬در جهت محرومیت زدایی بخش های‬ ‫صنعتی اقتصادی مازندران بهره برد‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور مدیـر و جمعـی‬ ‫از اعضـای شـورای ادری منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫بندرامیرابـاد بـا نماینده ولـی فقیـه در مازندران و‬ ‫امامـت جمعـه سـاری دیـدار کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بندرامیرابـاد ؛‬ ‫محمدعلـی اصل سـعیدی پـور مدیر منطقـه ویژه‬ ‫اقتصـادی بندرامیراباد به همـراه جمعی از اعضای‬ ‫شـورای اداری ایـن بنـدر با حضـور در دفتر حجت‬ ‫االسلام والمسـلمین محمدی الئینی بـا وی دیدار‬ ‫و دربـاره مسـائل اقتصـادی منطقـه گفتگـو کردند‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران در ایـن دیـدار‬ ‫ضمـن تبریـک انتصـاب محمدعلی اصل سـعیدی‬ ‫پـور به عنوان مدیـر جدید بندرامیرابـاد خطاب به‬ ‫وی گفـت منطقه ویژه اقتصـادی بندرامیراباد یکی‬ ‫از نقـاط قـوت اقتصـاد مازندران اسـت کـه با توجه‬ ‫به گزارش ارائه شـده و سـهم نخسـت این بندر در‬ ‫بخـش صـادرات ‪ ،‬واردات و میزان تخلیه و بارگیری‬ ‫کاال در میان بنادر شـمالی ‪ ،‬پتانسـیل و توانمندی‬ ‫بـاالی ایـن بنـدر را نمایـان می سـازد ‪ ،‬کـه باید از‬ ‫ایـن ظرفیـت بـا توجه بـه کارنامه درخشـان شـما‬ ‫در حـوزه مدیریـت بنـادر ‪ ،‬در جهـت محرومیـت‬ ‫زدایـی بخش های صنعتـی – اقتصـادی مازندران‬ ‫بهـره برد‪.‬‬ ‫امـام جمعـه مرکـز اسـتان بـا اشـاره بـه اقـدام‬ ‫حکیمانـه مقـام معظم رهبـری در نامگذاری سـال‬ ‫‪ ۹۹‬بـه سـال "جهـش تولیـد" ‪ ،‬حـل مشـکالت‬ ‫اقتصـادی کشـور را رونـق و توسـعه تولیـد داخـل‬ ‫در راسـتای سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتـی ابالغ‬ ‫شـده از سـوی معظـم لـه دانسـت و بـر اهتمـام‬ ‫مدیران اسـتان در اجرایی شـدن شـعار سال تاکید‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین محمـدی الئینـی‬ ‫همچنیـن بـا اشـاره بـه تصویـب منطقـه ازاد در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی بـر صـادرات کاالهـای‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـیالت مازنـدران‪،‬‬ ‫دکترحسـن اسـحاقی مدیـرکل شـیالت اسـتان بـا‬ ‫صدورپیامـی از تمامـی کسـانی که نسـبت بـه انتصاب‬ ‫ایشـان ابـراز لطـف نمـوده انـد‪ ،‬تقدیـر و تشـکر نمـود‪.‬‬ ‫متن پیام بدین شرح است‪.‬‬ ‫به نام ذات پاک افرینش‬ ‫خدمت به خلق از بهترین عبادات است‪.‬‬ ‫باسالم و تحیت‬ ‫از اینکـه بـا کرامت طبع بی بدیل و لطف واحسـان بی‬ ‫نظیـر‪ ،‬مراتـب مـودت و محبت خـود را با ارسـال پیام‬ ‫تبریـک نسـبت بـه انتصـاب اینجانـب صمیمانـه بیان‬ ‫داشـته ایـد‪ ،‬بـه رسـم ادب و ارادت متقابـل ازاصحـاب‬ ‫محتـرم رسـانه‪ ،‬کانال هـای مختلـف‪ ،‬هیئت هـای‬ ‫محتـرم ‪ ،‬گروه هـای مختلـف و همـه اشـخاص بزرگوار‬ ‫تشـکر می نمایـم‪.‬‬ ‫بـه امید بـه اینکه درپرتـو عنایت خاصـه حضرت حق‪،‬‬ ‫درظـل توجهات ولـی عصر(عج) ‪ ،‬منویـات مقام معظم‬ ‫رهبـری و اهـداف دولـت تدبیـر و امیـد بـا تاسـی از‬ ‫ارمان های حضرت امام(ره) و شـهدای گرانقدردرسـال‬ ‫جهـش تولید موفق باشـیم‪.‬‬ ‫التماس دعای خیر از همه بزرگواران‬ ‫هرانچه خدا خواهد‪.‬‬ ‫حضور پرشور کارکنان راهداری و حمل و نقل جاده‬ ‫ای مازندران در پویش کمک های مومنانه‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اهـداری و حمل‬ ‫و نقـل جـاده ای مازنـدران‪ ،‬اصغـر میرایـی محمـدی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ایـن پویـش در راسـتای تامیـن بسـته‬ ‫هـای غذایی و معیشـتی همچنین سـایر نیازهای افراد‬ ‫کـم در امـد و نیازمند با تاسـی از منـش و جوانمردی‬ ‫مـوالی متقیـان حضرت علـی ابن ابیطالـب(ع) در این‬ ‫اداره کل اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه بیانـات و رهنمودهـای رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب مبنی بـر کمک هـای مومنانه به افـراد نیازمند‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬امسـال بـه علـت شـیوع ویـروس کووید‬ ‫تولیـد کشـور به خصوص اسـتان مازنـدران ‪ ،‬جلب‬ ‫اعتمـاد صاحبان کاال و سـرمایه ‪ ،‬تعیین بازار هدف‬ ‫و نظـارت صحیـح گمـرک به عنـوان نکاتـی مهم ‪،‬‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین محمـدی الئینـی در‬ ‫بخش پایانی سـخنان خـود ضمن تقدیر از عملکرد‬ ‫بسـیار مطلوب بندرامیرابـاد در بخش های مختلف‬ ‫بـا بیان اینکـه بندرامیرابـاد از امکانات لجسـتیکی‬ ‫‪ ،‬بنـدری ‪ ،‬دریایـی و سـرمایه گذاری ‪ ،‬زیرسـاخت‬ ‫هـای ریلـی و جـاده ای مطلوبـی برخـوردار اسـت‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد فعالیت هـای صنایع کوچک‬ ‫‪ ،‬بـزرگ و همچنیـن صنایـع تبدیلـی در بخـش‬ ‫هـای کشـاورزی و تولیدی و اشـتغال در اسـتان با‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت هـای کـم نظیـر بندرامیراباد‬ ‫ارتقـاء و بـه ثبـات الزم دسـت پیـدا کنند‪.‬‬ ‫مدیـر بندرامیرابـاد نیـز در ایـن دیدار ضمـن ارائه‬ ‫گزارشـی از عملکـرد ‪ ،‬موفقیـت های کسـب شـده‬ ‫در سـال گذشـته و تبییـن برنامـه هـای اقتصادی‬ ‫بندرامیرابـاد در سـال جـاری اظهـار داشـت " این‬ ‫بنـدر بـه عنـوان مولـود انقلاب اسلامی ‪ ،‬بندری‬ ‫جـوان و رو بـه رشـد اسـت کـه توانسـت نقـش‬ ‫مهمـی را در اقتصـاد کشـور ایفـاء نمایـد کـه ان‬ ‫شـاء اهلل بـا حمایـت هـا و همگرایـی همـه جانبـه‬ ‫مسـئوالن اسـتان و همـت مدیـران ایـن بنـدر این‬ ‫رونـد را حفـظ و بـر ارتقاء بیش از پیـش ان تالش‬ ‫خواهیـم کرد‪".‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور بـا بیـان اینکـه‬ ‫کشـور در معـرض اپیدمـی ویـروس کرونـا قـرار‬ ‫گرفتـه و اقتصـاد کشـور برهـه حساسـی را در این‬ ‫دوره زمانـی سـپری مـی کنـد گفـت بندرامیراباد‬ ‫بـا فعالیـت شـبانه روزی کارکنان خـود در تکمیل‬ ‫زنجیـره تامیـن کاالی وارداتـی و صادراتـی و‬ ‫همچنیـن تامین کاالهای اساسـی ‪ ،‬پویایی اقتصاد‬ ‫کشـور را در حـوزه دریـای خـزر حفـظ کـرده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پاسخ مدیرکل شیالت مازندران به پیام های‬ ‫تبریک انتصاب‬ ‫‪ ۱۹‬و اسـیب دیدگـی بیشـتر اقشـار ضعیـف و دوری‬ ‫از تجمعـات‪ ،‬پویـش همدلـی مومنانـه راه اندازی شـده‬ ‫تـا خیـران و نیکـوکاران سـفره های خـود را در قالـب‬ ‫سـبدهای غذایـی بـه سـفره نیازمنـدان متصـل کنند‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع راهـداری و حمل و‬ ‫نقـل جـاده ای مازندران خاطر نشـان سـاخت ‪ :‬از این‬ ‫رو همزمـان بـا میلاد کریـم اهـل بیـت بیـش از ‪40‬‬ ‫بسـته های معیشـتی با اقلام برنج‪ ،‬مـرغ‪ ،‬روغن‪،‬خرما‬ ‫‪ ،‬شـکر و پنیـر توسـط کارکنـان ایـن اداره کل تهیه و‬ ‫میـان خانواده هـای اسـیب پذیـر تهیـه و توزیـع گردید‪.‬‬ ‫میرایـی یـاداور شـد‪ :‬گذشـت و ایثـار از معنویات این‬ ‫مـاه بـه شـمار رفتـه و در امـوزه هـای دیـن مبیـن‬ ‫اسلام نیـز بـه موضـوع نوع دوسـتی‪ ،‬دسـت گیری و‬ ‫کمـک بـه افـراد تاکید شـده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت پویـش مذکـور بـا همـکاری پایـگاه‬ ‫مقاومـت بسـیج و اداره روابـط عمومـی ایـن اداره کل‬ ‫بـه اجـرا درامـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقدیر از همکار بازنشسته شرکت شهرکهای‬ ‫صنعتی مازندران‬ ‫بـا حضـور معاونیـن و مدیـران شـرکت شـهرکهای‬ ‫صنعتـی مازنـدران‪ ،‬از همکار بازنشسـته طی مراسـمی‬ ‫تقدیـر و تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی مازنـدران‪ ،‬سـید مصطفـی موسـوی در ایین‬ ‫نکوداشـت و تجلیـل از همـکار بازنشسـته شـرکت‪،‬‬ ‫ضمـن قدردانـی از زحمـات و خدمـات صادقانـه‬ ‫همـکاران بازنشسـته اظهـار داشـت‪ :‬بازنشسـتگان‬ ‫بهتریـن دوران عمـر خـود را در راه خدمـت به مردم و‬ ‫نظـام سـپری کردنـد و نباید ارتباط بازنشسـتگان بعد‬ ‫از اتمـام دوران خدمـت بـا سیسـتم اداری قطـع شـود‬ ‫بلکـه بایـد زمینه ای را برای اسـتفاده جوانـان و انتقال‬ ‫تجربیـات بـه نسـلهای اینـده فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازندران افزود‪:‬‬ ‫عامـل اصلـی پیشـرفت و توسـعه هـر نهـادی نیـروی‬ ‫انسـانی با تجربـه و کارامد اسـت‪.‬‬ ‫موسـوی تصریح کرد‪ :‬همکار بازنشسـته جناب بازوگیر‬ ‫از منضبـط تریـن و منظم ترین کارکنان شـرکت بوده‬ ‫کـه در خدمـت تعالـی سـازمان و رفـع نیازهـا و ارائه‬ ‫خدمـات بـه ارباب رجـوع‪ ،‬خدمات ارزشـمندی را ارائه‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه بازنشسـتگی مرحلـه ای از‬ ‫زندگـی اسـت کـه فـرد بعـد از سـالهای متمـادی و‬ ‫طوالنـی خدمـات در یـک سـازمان بـه ایـن مرحلـه پا‬ ‫مـی گـذارد خاطرنشـان کـرد‪ :‬بازنشسـتگی بـه معنی‬ ‫جدایـی از خانواده کاری نیسـت بلکه تغییر شـکل کار‬ ‫اسـت و ما مـی توانیم از دانش و تجربـه های همکاران‬ ‫بـه بهتریـن شـکل ممکـن اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازندران گفت‪:‬‬ ‫اعتقـاد دارم بازنشسـته اینـه یـک سـازمان اسـت و‬ ‫تکریـم و تجلیـل از همکاران بازنشسـته در واقع تکریم‬ ‫خوبـی هـا و انگیـزه بخشـی بـه نیروهای جوان اسـت‬ ‫کـه بداننـد ارزشـها و شایسـتگی هـای انـان همـواره‬ ‫توسـط مدیریـت مشـاهده و در مواقـع مناسـب لحاظ‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫در پایان این مراسـم‪ ،‬از زحمـات جناب بازوگیر همکار‬ ‫بازنشسـته شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران بـا‬ ‫اهـداء لـوح تقدیـر و هدایایی تجلیل شـد‪.‬‬ ‫محکومیت قاچاقچی طال در تعزیرات‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی تعزیـرات حکومتـی‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬یـداهلل ملکی مدیر کل تعزیـرات حکومتی‬ ‫اسـتان مازنـدران گفـت ‪ :‬در پـی دریافـت گـزارش از‬ ‫اداره صنعـت معـدن وتجـارت مبنـی بـر عرضه طالی‬ ‫قاچاق پرونده تشـکیل وجهت رسـیدگی بـه این اداره‬ ‫کل ارسـال شـد‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـعبه اول بـدوی ویـژه رسـیدگی بـه‬ ‫تخلفـات قاچـاق کاال وارز شهرسـتان نـکا بـا احضـار‬ ‫متهـم و بررسـی مـدارک ‪ ،‬تخلـف را محـرز اعلام و‬ ‫حکـم بـه ضبـط کاال ی مکشـوفه به نفـع دولت صادر‬ ‫کر د‬ ‫ملکـی تصریح کـرد ‪:‬متهم بـه پرداخـت ‪ 280‬میلیون‬ ‫ریـال در حـق صندوق دولت محکـوم ‪ ،‬که این رای در‬ ‫شـعبه تجدیـد نظر قطعی و الزم االجرا شـد‬ ‫‪ ۱۰‬هزار سبد کاال با طرح‬ ‫«سفره مهربانی» در مازندران‬ ‫توزیع می شود‬ ‫دفتـر نمایندگـی اسـتان قـدس رضـوی در‬ ‫مازنـدران از اغـاز توزیـع ‪ ۱۰‬هـزار سـبد کاال‬ ‫در قالـب طـرح سـفره مهربانـی امـام رئـوف بـه‬ ‫مددجویـان زیـر پوشـش ایـن نهـاد در سراسـر‬ ‫اسـتان خبـر داد‬ ‫محمـد اسـماعیل امامـزاده در حاشـیه توزیـع‬ ‫هـزار سـبد کاالیـی دفتر اسـتان قـدس رضوی‬ ‫شهرسـتان امـل گفـت‪ :‬اجـرای ایـن طـرح‬ ‫همزمـان بـا شـب والدت کریـم اهـل بیـت امام‬ ‫حسـن محتبـی (ع) با همـکاری حـدود دو هزار‬ ‫خادمیـار اغاز شـده و تـا پایان هفته جـاری نیز‬ ‫در شـهرهای مختلف اسـتان بیـن جامعه هدف‬ ‫توزیـع خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اجـرای طـرح سـفره مهربانـی در‬ ‫راسـتای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و‬ ‫همسـو بـا رزمایـش مواسـات همدلـی و کمـک‬ ‫مومنانـه در اسـتان اسـت کـه از مجمـوع ‪۲۱۰‬‬ ‫هـزار بسـته غذایـی که بـرای کل کشـور درنظر‬ ‫گرفتـه شـده‪ ،‬سـهم مازنـدران حـدود ‪ ۱۰‬هـزار‬ ‫سـبد غذایـی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر دفتـر نمایندگـی اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫در مازنـدران بـا بیـان اینکـه پیـش از شـروع‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان حـدود هشـت هزار سـبد‬ ‫معیشـتی بیـن خانواده های نیازمند توسـط این‬ ‫دفتر در اسـتان توزیع شـده بود‪ ،‬ابـراز امیدواری‬ ‫کـرد‪ ،‬کـه تـا پایـان امسـال نیـز ایـن دفتـر بـا‬ ‫کمـک خادمیـاران و کانون هـای محلات بتواند‬ ‫بـه همیـن تعداد سـبد غذایـی میـان نیازمندان‬ ‫زیرپوشـش توزیـع کند‪.‬‬ ‫توزیع هزار سبد کاال در امل‬ ‫مسـئول دفتـر اسـتان قـدس رضـوی در‬ ‫شهرسـتان امـل هـم از دومیـن مرحلـه توزیـع‬ ‫سـبد کاال در طـرح سـفره مهربانـی بـه تعـداد‬ ‫هزار بسـته بـه مددجویان زیرپوشـش این دفتر‬ ‫واسـیب دیده هـای ناشـی از بیمـاری کرونا خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫احمد کوهسـتانی افـزود‪ :‬درمرحله نخسـت این‬ ‫طـرح نیـز هـزار بسـته غذایی نیـز پیـش از ماه‬ ‫مبـارک رمضـان توزیـع شـد و مقدمـات هـزار‬ ‫بسـته غذایی دیگر توسـط خیـران و خادمیاران‬ ‫رضـوی درحـال اماده سـازی هسـت کـه پیش‬ ‫از عیدفطـر میـان مددجویان زیرپوشـش توزیع‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۱۵‬هـزار خادمیـار رضـوی در‬ ‫مازنـدران در بخش هـای مختلـف فرهنگـی و‬ ‫محرومیت زدایـی بـه محرومـان و نیازمنـدان‬ ‫خدمت رسـانی می کننـد‪.‬‬ ‫‪ 129‬هزار هکتار مزارع گندم‬ ‫مازندران مبارزه شیمیایی شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬عبدالرحمن‬ ‫زاغـی اظهـار کـرد‪ :‬تاکنـون مبـارزه شـیمیایی‬ ‫بـا افـات و بیمـاری هـا و علـف هـای هـرز در‬ ‫‪ 128‬هـزار و ‪ 942‬هکتـار مـزارع گندم اسـتان‬ ‫انجام شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه مبـارزه بـا افـات و‬ ‫بیمـاری ها در ‪ 53‬هـزار و ‪ 812‬هکتار از مزارع‬ ‫اسـتان صـورت گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬مبـارزه با بیماری‬ ‫هـا در ‪ 49‬هـزار و ‪ 274‬هکتـار از مـزارع گندم‬ ‫اسـتان بـا اسـتفاده از سـموم تیلـت و فولیکور‬ ‫انجام شـد‪.‬‬ ‫مدیـر حفظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران ادامه داد‪ :‬مبـارزه با بیماری زنگ زرد‬ ‫در ‪ 12‬هـزار و ‪ 168‬هکتار‪ ،‬سـپتوریوز برگی در‬ ‫‪ 6‬هـزار و ‪ 168‬هکتار‪ ،‬سـفیدک سـطحی در ‪5‬‬ ‫هـزار و ‪ 368‬هکتـار‪ ،‬لکه خرمایـی در ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 902‬هکتار‪ ،‬فوزاریوم خوشـه در ‪ 17‬هزار و ‪76‬‬ ‫هکتـار و لکه برگی ها و تـوام در ‪ 3‬هزار و ‪582‬‬ ‫هکتـار از مـزارع گندم مازنـدران صورت گرفت‪.‬‬ ‫زاغـی اضافـه کـرد‪ :‬مبـارزه شـیمیایی بـا افت‬ ‫حلـزون در ‪ 2‬هـزار و ‪ 995‬هکتـار‪ ،‬سوسـک‬ ‫زابـروس در ‪ 13‬هکتـار و سوسـک لمـا در یک‬ ‫هـزار و ‪ 420‬هکتار از مزارع اسـتان با اسـتفاده‬ ‫از سـموم متالدهایـد‪ ،‬دیازینـون گرانـول‪،‬‬ ‫ابامکتیـن‪ ،‬دیازینـون ‪ 60‬درصـد و کنفیـدور‬ ‫انجام شـد‪.‬‬ ‫مدیـر حفظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکـه مبـارزه شـیمیایی با‬ ‫علـف هـای هـرز در ‪ 75‬هـزار و ‪ 130‬هکتـار از‬ ‫مـزارع گندم اسـتان انجام شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬مبارزه‬ ‫بـا علـف های هـرز پهـن بـرگ در ‪ 32‬هـزار و‬ ‫‪ 51‬هکتـار‪ ،‬کشـیده بـرگ در ‪ 34‬هـزار و ‪232‬‬ ‫هکتـار و توام در ‪ 8‬هـزار و ‪ 847‬هکتار از مزارع‬ ‫گنـدم مازنـدران صـورت گرفت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای مبارزه شـیمیایی با علف های‬ ‫هـرز از سـموم گرانسـتار‪ ،‬توفـوردی‪ ،‬تاپیـک‪،‬‬ ‫اکسـیال‪ ،‬تیفیس‪ ،‬اتالنتیـس‪ ،‬اتللو و ویکیلیس‬ ‫اسـتفاده شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪605‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫احداث ‪ 8‬هزار مترمکعب‬ ‫مخزن ذخیره اب شرب‬ ‫در گرگان‬ ‫سرپرسـت امـور اب و فاضلاب گـرگان از احـداث‬ ‫‪8‬هـزار متـر مکعـب مخـزن ذخیـره اب شـرب در‬ ‫روسـتاهای تحـت پوشـش ایـن شهرسـتان خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـوزش همگانـی‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان گلسـتان ‪ ،‬قربـان‬ ‫غالمـی افـزود ‪ :‬طبـق برنامه ریـزی های انجام شـده‬ ‫و بـه منظـور تامیـن اب شـرب مشـترکین در پیـک‬ ‫مصـرف و قطـع اب و اتفاقـات و حـوادث پیش بینی‬ ‫نشـده‪ ،‬احـداث ‪ 8‬هـزار متر مکعب مخزن اب شـرب‬ ‫در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه از این میـزان ‪6‬هزار‬ ‫متـر مکعـب اماده بهره بـرداری و ‪2‬هـزار متر مکعب‬ ‫هـم در دسـت اجرا می باشـد کـه با وارد مدار شـدن‬ ‫این حجم اب به شـبکه ابرسـانی شهرسـتان گرگان‬ ‫در فصـل گرمـا بخشـی از مشـکل جهـت تامین اب‬ ‫مشـترکین فهیـم رفـع خواهـد گردید‪.‬‬ ‫سرپرسـت امـور اب و فاضلاب گـرگان ضمـن اظهار‬ ‫خرسـندی از یکپارچـه سـازی شـرکت هـای اب‬ ‫و فاضلاب در اسـتان تصریـح کـرد ‪ :‬بـا اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت هـا و برنامـه ریـزی هـای بوجـود امـده و‬ ‫برنامـه ریـزی هـای کوتـاه و بلنـد مدت پیـش بینی‬ ‫شـده انشـاهلل شـاخص برخـورداری از نعمـت اب‬ ‫شـرب پایـدار‪ ،‬سـالم و بهداشـتی را در شهرسـتان و‬ ‫روسـتاهای گـرگان افزایـش خواهیـم داد‬ ‫غالمـی در پایـان از دیگـر فعالیـت هـای ایـن امـور‬ ‫در امـر خدمـت رسـانی بـه مـردم فهیـم شهرسـتان‬ ‫گـرگان گفـت و تصریـح کـرد ‪ :‬یک هـزار و ‪ 500‬متر‬ ‫اصلاح و توسـعه شـبکه ‪ ،‬ابرسـانی و اجـرای شـبکه‬ ‫فاضلاب بـه هتـل ورزش گـرکان جهـت اسـتقرار‬ ‫بیمـاران کرونایـی در کمتـر از ‪24‬سـاعت ‪ ،‬عـدم‬ ‫قطـع اب در ایـام نـوروز بـا توجـه به مدیریـت بهینه‬ ‫ابرسـانی شـهر و روسـتاهای گرگان و بهره برداری از‬ ‫چـاه جایگزیـن شـماره ‪3‬سـیاهتلو با دبـی ‪17‬لیتر بر‬ ‫ثانیـه از مهمتریـن اقدامـات ایـن امـور بوده اسـت ‪.‬‬ ‫دیدار اعضای کمیسیون‬ ‫فرهنگی با ریاست و هیئت‬ ‫مدیره کانون بیماران‬ ‫سرطانی و صعب العالج مهر‬ ‫گلستان‬ ‫اعضـای کمیسـیون فرهنگـی ‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـورای اسلامی شـهر گرگان طی‬ ‫یکصـد و سـی و دومیـن جلسـه کمیسـیون‬ ‫فرهنگـی ‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان بـا ریاسـت و هیئـت‬ ‫مدیـره کانـون بیمـاران سـرطانی و صعـب‬ ‫العلاج مهـر گلسـتان دیـدار کردنـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان‪ ،‬ناصـر گرزیـن در‬ ‫ایـن دیـدار ضمـن قدردانـی از حسـن نیـت‬ ‫خیرخواهانـه دکتـر حزینی و تیـم همراه در‬ ‫ارائـه خدمـات درمانی بـه بیماران سـرطانی‬ ‫و صعـب العلاج اسـتان گلسـتان گفـت ‪:‬‬ ‫ایـن روز فرصـت مغتنمـی اسـت تا از سـالها‬ ‫زحمـات و خدمـات صادقانه و نـگاه و نگرش‬ ‫دلسـوزانه شـما عزیـزان در حوزه سلامت و‬ ‫درمـان ایـن اسـتان تشـکر کنیـم ‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـورای اسلامی شـهر گـرگان در‬ ‫ادامـه افـزود ‪ :‬کانـون بیمـاران سـرطانی و‬ ‫صعـب العالج مهر گلسـتان بـا هدف حمایت‬ ‫و تسـکین از بیمـاران مبتلا بـه سـرطان و‬ ‫خانـواده انان شـکل گرفـت و تاکنون ‪3500‬‬ ‫بیمـار سـرطانی و صعـب العلاج را تحـت‬ ‫پوشـش و حمایـت درمانـی قـرار داده اسـت‬ ‫کـه با تمـام تـوان‪ ،‬در راسـتای کاهـش االم‬ ‫بیمـاران و خانـواده هـای انـان گام بـر مـی‬ ‫دارنـد ‪.‬‬ ‫گرزیـن در ادامـه اظهـار داشـت ‪ :‬یکـی از‬ ‫مشـکالت اساسـی بیمـاران غیربومـی‪ ،‬کـه‬ ‫بـرای درمـان بـه مرکـز اسـتان مراجعـه می‬ ‫کننـد اقامـت و اسـکان همراهان انان اسـت‬ ‫کـه بایـد تدابیـر الزم بـرای ایـن موضـوع‬ ‫اندیشـیده شـود ‪.‬‬ ‫در ادامـه ریاسـت کانون بیماران سـرطانی و‬ ‫صعـب العلاج مهـر گلسـتان ضمن تشـریح‬ ‫اقدامـات و فعالیـت ایـن کانـون گفـت ‪ :‬نیاز‬ ‫اساسـی اسـتان گلسـتان‪ ،‬احداث بیمارستان‬ ‫تخصصی سـرطان اسـت و با توجـه به اینکه‬ ‫زمیـن مـورد نظر بـرای احـداث بیمارسـتان‬ ‫توسـط یکـی از خیرین اهدا گردیـده اما این‬ ‫زمیـن دارای مشـکل مـاده ‪ 101‬شـهرداری‬ ‫می باشـد کـه امیـدوارم با همراهی شـهردار‬ ‫و اعضای شـورای اسلامی شـهر گرگان این‬ ‫مشـکل مرتفـع تـا هر چه سـریعتر سـاخت‬ ‫این بیمارسـتان اغاز شـود‪.‬‬ ‫در پایـان مقـرر گردید مشـکل زمین اهدایی‬ ‫بـرای احـداث بیمارسـتان در هفتـه اتـی در‬ ‫جلسه شـورای شـهر مطرح و بررسی گردد ‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن دیدار با اهداء لوح سـپاس‬ ‫از زحمـات دکتـر حزینی تقدیر شـد ‪.‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫ناصحی مدیرکل اداری و مالی استانداری مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫راهکار یکپارچه و جامع سازمانی جهت اجرای سیستم های مالی‬ ‫همچنین پروژه یکپارچه سازی اتوماسیون اداری استانداری‬ ‫مازندران تا سطح فرمانداریها و بخشداریها با میزان‬ ‫پیشرفت ‪ ٪۸۰‬در حال بهره برداری و توسعه نیز می باشد‪.‬‬ ‫که تا پایان سال جاری تمامی خدمات مالی‪ ،‬منابع انسانی و‬ ‫پشتیبانی و نیز اجرای خدمات دولت الکترونیک در ستاد‬ ‫استانداری و واحدهای تابعه به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫ارائـه راهکارهـای جامـع نـرم افـزاری‬ ‫کشـور‪ ،‬در جهت یکپارچه سـازی و اجرای‬ ‫سیسـتم هـای جامـع و یکپارچـه مالی و‬ ‫منابع انسـانی و پشـتیبانی بعد از ‪ ۱۸‬سال‬ ‫در مازنـدران اجرایـی می شـود‪.‬‬ ‫ایـن اقـدام اداره کل امـور اداری و مالـی در‬ ‫اسـتانداری مازنـدران حـدود یکسـال اسـت کـه‬ ‫در راسـتای اجـرای «راهـکار یکپارچـه و جامـع‬ ‫سـازمانی» اغـاز شـده اسـت و معتقدیـم ایـن‬ ‫ابتـدای موفقیـت هـای بزرگیسـت کـه در ایـن‬ ‫مسـیربـرایاسـتانمازنـدرانکسـبخواهـدشـد‪.‬‬ ‫امروزه اسـتفاده از سـامانه های جامع نرم افزاری‬ ‫بـرای افزایش کارایـی و بهره وری سـازمان های‬ ‫متوسـط و بـزرگ بـر کسـی پوشـیده نیسـت‪.‬‬ ‫طـی سـال هـای اخیـر اسـتانداری مازنـدران‬ ‫بـه اسـتفاده از انـواع سـامانه هـای نـرم افـزاری‬ ‫مدیریـت و کنتـرل داده بـرای حـوزه هـای‬ ‫مختلف مالی‪ ،‬اداری‪ ،‬منابع انسـانی و لجسـتیک‬ ‫روی اورده اسـت‪ .‬کـه امـروز بـا گروه مهندسـی‬ ‫ای کـن ‪،‬راهـکار جامـع نـرم افـزاری را تنهـا راه‬ ‫حـل بهینـه شـده بـرای حـل ایـن چالـش های‬ ‫مـی دانیم‪.‬‬ ‫کاهـش هزینـه هـای خریـد نـرم افـزار هـای‬ ‫گوناگـون و ارائـه راهکارهـای یکپارچه سـازمانی‬ ‫موفـق در اسـتقرار و راه انـدازی انـواع سـامانه‬ ‫هـای اتوماسـیون اداری‪ ،‬فـرم سـاز‪ ،‬فرایند سـاز‪،‬‬ ‫گزارش سـاز‪ ،‬سـامانه هـای مالی‪ ،‬منابع انسـانی‪،‬‬ ‫لجسـتیک و ‪ -‬در اسـتانداری مازنـدران امـروز‬ ‫بـه عنوان یک بسـته کارامد در اختیـار کارکنان‬ ‫قـرار گرفتـه و مقدمـات یـک سـازمان چابک را‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫معصومه فرجی معاون فرهنگی و رسانه این اداره کل مازندران‪:‬‬ ‫اطالعیه درباره بیمه تکمیلی سال ‪۹۹‬‬ ‫مهلـت اسـتفاده از تسـهیالت بیمـه تکمیلـی‬ ‫صنـدوق اعتبـاری هنـر بـرای سـال جـاری تـا‬ ‫دوازدهـم خردادمـاه می باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬معصومـه فرجـی‬ ‫معـاون فرهنگـی و رسـانه ایـن اداره کل بـا بیان‬ ‫خبـر فـوق افـزود‪ :‬بـا توجه بـه نزدیک شـدن به‬ ‫زمـان ثبـت نام برای اسـتفاده از تسـهیالت بیمه‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫قانون تعیین تکلیف اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و‬ ‫ماده ‪13‬‬ ‫ائیـن نامـه اجرائـی ان برابـر ارای صـادره هیـات ‪،‬‬ ‫بدیـن وسـیله عملیات تحدیـد حدود پلاک ثبتی‬ ‫ذیـل در تاریـخ مقـرر در محـل وقوع ملـک بعمل‬ ‫خواهـد امـد لـذا مالکیـن مجـاور و اشـخاصی کـه‬ ‫دارای حقـوق ارتفاقـی نسـبت به ملک مـورد تقاضا‬ ‫هسـتند دعـوت مـی شـود در محـل وقـوع ملـک‬ ‫حضـور بـه هـم رسـانند در صـورت عـدم حضـور‬ ‫متقاضـی یـا نماینـده قانونی وی مـورد تقاضا طبق‬ ‫مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت و تبصـره ذیـل ان تحدیـد‬ ‫حـدود خواهـد شـد ضمنا دارنـدگان حـق اعتراض‬ ‫مـی تواننـد وفق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبت و مـاده ‪74‬‬ ‫و ‪ 86‬ائیـن نامـه اصالحـی ان ظرف مـدت ‪ 30‬روز‬ ‫از روز تحدیـد حـدود اعتـراض خـود را کتبـا بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم نماینـد و ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫بـرای مـا فراهـم مـی کند‪.‬‬ ‫یـک تجربـه نـرم افـزاری موفـق مـی توانـد دو‬ ‫عامـل بسـیار مهـم را ذخیـره سـازی کنـد کـه‬ ‫یکـی پـول و دیگـری زمـان اسـت‪.‬‬ ‫پـروژه یکپارچـه سـازی در قالـب ‪۸‬‬ ‫زیـر سیسـتم (مالـی‪ ،‬کارگزینی‪،‬حقـوق‬ ‫دسـتمزد‪،‬انبار‪،‬اموال‪،‬بودجه و اعتبارات‪،‬بازرگانـی‬ ‫و امـور قراردادهـا)و خدمـات الکترونیکی شـامل‬ ‫طراحـی تمامـی فـرم هـای اداری در جهـت‬ ‫اصلاح الگـوی مصـرف و کاهـش هزینـه هـای‬ ‫مربـوط بـه مصـرف کاغـذ و احصـاء فرایند های‬ ‫سـازمانی بـرای اسـتانداری تـا فرمانـداری هـای‬ ‫‪ ۲۲‬گانـه و بخشـداریهای ‪ ۵۷‬گانـه بـا میـزان‬ ‫پیشـرفت ‪ ۷۵‬درصـد در حـال پیـاده سـازی و‬ ‫بهـره بـرداری اسـت‪.‬‬ ‫ضمنـاً سـامانه ارزیابـی عملکرد یکـی از الزاماتی‬ ‫اسـت کـه در هـر سـازمان می توانـد بـر روی‬ ‫تصمیمـات مدیریتـی تاثیرگـذار باشـد و قطعـا‬ ‫بدون شـناخت کافـی از منابع انسـانی‪ ،‬مدیریت‬ ‫یک سـازمان نمی تواند بهـره وری را افزایش دهد‬ ‫و سـازمان را بـه نقطه مطلوب خود برسـاند‪ .‬این‬ ‫نقطـه مطلوب حتی بخش بسـیار مهـم حقوق و‬ ‫مزایـا و میزان رضایتمندی کارکنان را متناسـب‬ ‫بـا وظیفـه محول شـده هـم شـامل می گردد‪.‬‬ ‫با راه اندازی این سـامانه در اسـتانداری مازندران‬ ‫یکـی از عواملـی کـه می توانـد تاثیـر مسـتقیم و‬ ‫غیـر مسـتقیمی بـر روی داده هـای سـامانه های‬ ‫دیگـر بـه صورت همزمـان و غیرهمزمان داشـته‬ ‫باشـد کـه شـاخص هـای ان تهیـه و در اختیـار‬ ‫فرایند قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن پـروژه یکپارچـه سـازی اتوماسـیون‬ ‫اداری اسـتانداری مازنـدران تا سـطح فرمانداریها‬ ‫و بخشـداریها بـا میـزان پیشـرفت ‪ ٪۸۰‬در حال‬ ‫بهـره بـرداری و توسـعه نیـز مـی باشـد‪.‬که تـا‬ ‫پایـان سـال جاری تمامـی خدمات مالـی‪ ،‬منابع‬ ‫انسـانی و پشـتیبانی و نیز اجـرای خدمات دولت‬ ‫الکترونیـک در سـتاد اسـتانداری و واحدهـای‬ ‫تابعـه بـه اتمـام خواهد رسـید‪.‬‬ ‫تکمیلی سـال ‪ ۹۹‬از سـوی صندوق اعتباری هنر‬ ‫و بـا توجـه بـه توافـق صـورت گرفته بـا صندوق‬ ‫اعتبـاری هنـر‪ ،‬صرفـا متقاضیانـی کـه تـا پایـان‬ ‫روز ‪ ۱۲‬خـرداد مـاه در سـامانه جامع رسـانه های‬ ‫کشـور (‪ )e-rasaneh.ir‬ثبـت نام کـرده و از‬ ‫طریـق اداره کل مطبوعـات و خبرگـزاری هـای‬ ‫داخلی احراز هویت شـده باشـند‪ ،‬برای اسـتفاده‬ ‫از ایـن تسـهیالت بـه صنـدوق اعتبـاری هنـر‬ ‫معرفـی می شـوند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـر همیـن اسـاس طبـق سـنوات‬ ‫گذشـته متقاضیـان در صـورت دارا بـودن بیمـه‬ ‫پایـه فعـال (تاًمیـن اجتماعـی) می تواننـد‬ ‫درخواسـت خـود را از طریـق پنـل بخـش‬ ‫خبرنـگاران در سـامانه جامع رسـانه های کشـور‬ ‫بـه نشـانی ‪ e-rasaneh.ir‬تـا پایـان زمـان‬ ‫مقـرر ثبـت نماینـد‪.‬‬ ‫فرجـی اذعان داشـت‪ :‬پس از اتمـام مهلت فوق‪،‬‬ ‫امـکان اصلاح و یـا افزایش افـراد متقاضی وجود‬ ‫نـدارد و فهرسـت نهایـی در تاریـخ اول تیرماه در‬ ‫اختیـار صندوق اعتبـاری هنر قـرار می گیرد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬متقاضیـان بایـد در‬ ‫سـایت صنـدوق اعتبـاری هنـر بـه نشـانی‬ ‫‪ honarcredit.ir‬بـه عنـوان «روزنامه نـگار»‬ ‫ثبـت نـام نماینـد‪.‬‬ ‫دادخواسـت بـه مرجـع ذیصالح قضایـی نموده‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم نماینـد در غیر اینصـورت چنانچه متقاضی‬ ‫ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی گواهـی عـدم تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه صالحه ارائه نمایـد این اداره‬ ‫برابـر مقـررات نسـبت بـه ادامه‬ ‫عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫پالک ‪ 933‬فرعی قسـمتی از پلاک ‪ 60‬فرعی از ‪5‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه ایشـبن بخش یک قشلاقی‬ ‫دهسـتان کالرسـتاق بـه نـام وحیدپوالدی نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪420‬متـر مربع خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫مارال وحیدرودسـری مالک رسـمی (تاریخ تحدید‬ ‫حدود سـه شـنبه‪ 99.03.20‬سـاعت ‪ 9‬صبح)‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.02.24 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19900768:‬‬ ‫ابراهیم حسین زاده‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫چالوس‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بازگشایی مدارس مازندران از ‪ ۲۷‬اردیبهشت‬ ‫با حضور داوطلبانه دانش اموزان‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ «علیرضا‬ ‫سـعدی پور» امـروز دربـاره بازگشـایی مـدارس‬ ‫شـهرهای مازنـدران اظهـار کرد‪ :‬تمامـی مدارس‬ ‫ابتدایـی و متوسـطه بـه جـز مـدارس اسـتثنایی‬ ‫از ‪ ۲۷‬اردیبهشـت بـه مـدت یـک ماه بازگشـایی‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن مـدارس به منظور رفع اشـکال و‬ ‫ارائـه خدمـات اموزشـی بـرای دانش امـوزان دایر‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران بـا بیـان‬ ‫اینکـه‪ ،‬البتـه حضـور دانش امـوزان در مـدارس‬ ‫سـطح اسـتان به صـورت اختیـاری خواهـد‬ ‫بـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬حضـور دانش امـوزان‪ ،‬تنهـا‬ ‫بـرای رفـع اشـکال و سـواالت بـوده و حضـور‬ ‫دانش امـوزان به صـورت داوطلبانـه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت رعایـت پروتکل های‬ ‫بهداشـتی در مـدارس سـطح مازنـدران‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬مدیـران سـطح اسـتان بایـد‬ ‫تمهیـدات الزم را در ایـن زمینـه بیندیشـند‪.‬‬ ‫سـعدی پور با اعلام اینکـه این دسـتورالعمل در‬ ‫قالـب بخشـنامه از فردا به تمامی مدارس سـطح‬ ‫اسـتان ابلاغ می شـود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مـدارس برای‬ ‫دانش امـوزان پایـه دوازدهـم تـا ‪ ۱۰‬خـرداد دایر‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی چالوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪1390.9.20‬ملـک متقاضی‬ ‫کـه در هیـات موضـوع مـاده یک قانون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫چالـوس مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض وی محرز‬ ‫و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیـل اگهی‬ ‫میگردد‪:‬‬ ‫‪ 934‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در قریـه ایشـبن بخـش یـک قشلاقی‬ ‫دهسـتان کالرسـتاق بـه نـام فتانـه تقی پور نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن با سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 215.17‬مترمربـع خریداری‬ ‫مـع الواسـطه از علـی حسـین زاده گیـل کالیـه مالـک رسـمی لـذا‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مربوطه این‬ ‫اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق ایـن روزنامه و محلی ‪/‬‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در‬ ‫صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصاق در‬ ‫محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند ‪ .‬معترضیـن باید ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫خواهـد بـود و از ‪ ۱۷‬خـرداد مـاه امتحانـات اغاز‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی بـه ادامـه روش هـای غیرحضـوری به صـورت‬ ‫شـاد و امـوزش‪ ،‬گفـت‪ :‬سـنجش دانش امـوزان‬ ‫پایـه اول ابتدایـی از مـرداد مـاه خواهـد بود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران در پایان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬هنـوز دسـتورالعمل در ارتباط‬ ‫بـا ثبت نـام دانش امـوزان ابالغ نشـده اسـت‪.‬‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبت موکـول بـه ارائه حکم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی که اعتراض در مهلـت قانونی واصل‬ ‫نگـردد یـا معتـرض ‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می‬ ‫نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‬ ‫‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬اییـن نامه مذکـور در مورد قسـمتی از‬ ‫امالکـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا‬ ‫رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود ‪ ،‬مراتب‬ ‫را در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه‬ ‫اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املاک در جریان ثبـت و فاقد‬ ‫سـابقه تحدیـد حـدود ‪ ،‬واحد ثبتی اگهـی تحدید حـدود را به صورت‬ ‫اختصاصـی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.02.24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.03.07 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19900765:‬‬ ‫ابراهیم حسین زاده‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس‬ ‫اقتصادی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 24/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪605‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق مازندران عنوان شد‪:‬‬ ‫خسارت ‪ ۵۰۸‬میلیارد تومانی کرونا به اژانس های‬ ‫مسافرتی مازندران‬ ‫اگر وضعیت فعلی در مهر و ابان بود‪ ،‬اسیب کمتری اتفاق‬ ‫می افتاد‪ ،‬درست در اسفندماه که اژانس ها و تورها بلیط ها‬ ‫را فروختند و هتل ها نیز خریدها و رایزنی هایی را داشتند‬ ‫و به بیرون چک دادند‪ ،‬راهنمایان تورها را تعریف کردند‪ ،‬و‬ ‫رستوران ها نیز سردخانه های را پُر کردند‪ ،‬با بحران کرونا‬ ‫مواجه شدیم و اکنون خسارات جبران ناپذیری را داریم‪.‬‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا سـبب شـد تـا بخـش‬ ‫تاسیسـات گردشـگری مازنـدران دچار خسـارتهای‬ ‫جبـران ناپذیـری شـود‪ ،‬تنها بـه بخـش اژانس های‬ ‫مسـافرتی بـا لغو پروازهـا و قراردادهـا‪ ۵۰۸ ،‬میلیارد‬ ‫تومـان خسـارت وارد امـد و تاکنـون ‪ ۳‬اژانـس‬ ‫مسـافرتی درخواسـت انحلال داده انـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اتـاق بازرگانـی مازندران‪،‬‬ ‫چهارمین جلسـه کمیسـیون تخصصی گردشـگری‬ ‫و نمایشـگاهی اتـاق بازرگانـی اسـتان بـه ریاسـت‬ ‫ایـوب فلاح نـژاد بـا دسـتور کار ارائـه راه کارهایـی‬ ‫جهـت فعالیـت هـای گردشـگری در پسـاکرونا‬ ‫باتوجـه به شـرایط موجود و پروتکل های مشـخص‬ ‫شـده‪ ،‬بـا حضـور نمایندگانـی از اسـتانداری‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری‪ ،‬حـج و‬ ‫زیـارت‪ ،‬فرمانـداری و شـهرداری و همچنیـن اژانس‬ ‫هـای مرتبـط بـا گردشـگری داخلـی و خارجـی و‬ ‫تورلیدرهـا‪ ،‬برگزار شـد‪.‬‬ ‫ابتـدا رئیـس کمیسـیون تخصصـی گردشـگری و‬ ‫نمایشـگاهی اتـاق بازرگانـی مازندران با بیـان اینکه‬ ‫مازنـدران یکـی از اسـتان های گردشـگرپذیر اسـت‬ ‫و واحدهـای گردشـگری نیـز بـرای اسـفندماه ‪ ۹۸‬و‬ ‫نـوروز ‪ ۹۹‬برنامـه ریـزی هایـی داشـتند کـه تحـت‬ ‫الشـعاع ویـروس کرونـا دچـار بحـران هـای شـدید‬ ‫اقتصـادی متاثر از این اتفاق در سراسـر جهان شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬لـذا بایـد ببینیـم در ایـن شـرایط کـه طیف‬ ‫وسـیعی از زنجیـره گردشـگری به تعطیلی کشـیده‬ ‫شـده انـد‪ ،‬چـه اقدامـی بـا از سـرگیری فعالیـت ها‬ ‫مناسـبتر اسـت و راه کارهـای درسـت منطبـق بـا‬ ‫پروتـکل بهداشـتی را مـورد توجـه قـرار دهیم‪.‬‬ ‫ایـوب فلاح نژاد گفـت‪ :‬در مازندران شـرایط خاصی‬ ‫را داریـم برخـی از مناطـق و شهرسـتانها دارای‬ ‫وضعیـت سـفید‪ ،‬برخـی زرد و برخی دیگـر هنوز در‬ ‫وضعیـت قرمـز هسـتند‪ ،‬کـه بایـد منتظـر راهکارها‬ ‫و دسـتورالعمل هـای باالدسـتی باشـیم کـه بتوانیم‬ ‫برابـر ان در حـوزه های مختلف ازجمله گردشـگری‬ ‫اقداماتـی صـورت بدهیـم تـا هـم خطـر ابتلا بـه‬ ‫بیمـاری نادیـده گرفتـه نشـود و هم چرخـه صنعت‬ ‫گردشـگری فعال شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه بـرای کمک به بخـش خصوصی‬ ‫واحدهـای اقامتـی اعـم از مهمانسـرا و هتـل هـای‬ ‫دولتـی بایـد ایـن فرصـت را به خصوصی هـا بدهند‬ ‫تـا ابتـدا انهـا وارد فعالیـت شـوند‪ ،‬افزود‪ :‬مسـافران‬ ‫نیـز نباید اجازه چادرخوابی داشـته باشـند؛ این کار‬ ‫هـم بـه سلامت انهـا و هـم بـه اقتصـاد اقامتگاهها‬ ‫کمـک مـی کند‪.‬خسـارت ‪ ۵۷۰‬میلیـاردی بـه‬ ‫بخـش گردشـگری ناشـی از کنسل شـدن بلیط هـا‪،‬‬ ‫قراردادهـا و امـوزش‬ ‫معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫صنایـع دسـتی و گردشـگری مازنـدران نیـز در‬ ‫سـخنانی بـا اشـاره بـه اینکه به طـور مسـتقیم ‪۱۵‬‬ ‫هـزار و ‪ ۶۰۰‬پرسـنل در تاسیسـات گردشـگری‬ ‫اسـتان فعالیـت دارنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬سـه برابر ایـن تعداد‬ ‫نیـز بـه طـور مسـتقیم فعالنـد و بـه طـور کلی می‬ ‫توانیـم بگوییـم دو سـوم مـردم مازنـدران از زنجیره‬ ‫گردشـگردی بهـره منـد مـی شـوند‪.‬‬ ‫مهـران حسـنی بـا اشـاره بـه خسـارت های ناشـی‬ ‫از کنسـل شـدن بلیـط هـا و قراردادهـا بیـن اژانس‬ ‫هـای هواپیمایـی داخلـی و خارجـی و اقامـت و‬ ‫پذیرایـی اظهـار داشـت‪ :‬از اول اسـنفندماه ‪ ۹۸‬تـا‬ ‫‪ ۱۰‬اردیبهشـت مـاه ‪ ،۹۹‬بیـش از ‪ ۵۰۸‬میلیـارد‬ ‫تومـان هزینـه کنسـل شـدن مـوارد مذکور اسـت و‬ ‫موسسـات اموزشـی نیز ‪ ۱۱‬میلیارد تومان خسـارت‬ ‫دیدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن عـدد مـی توانـد بیـن ‪ ۴۰‬تا ‪۴۵‬‬ ‫درصـد افزایـش یابد‪ ،‬زیرا رقـم عنوان شـده تنها در‬ ‫بخـش کنسـلی اسـت‪ ،‬لذا عـدد بزرگی در خسـارت‬ ‫بـه گردشـگری اتفـاق افتاده اسـت‪ ،‬و اینکـه چگونه‬ ‫مـی توانیم این بحران را پشـت سـر بگذاریم؛ بخش‬ ‫دولت ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای تثبیت مالکیت اراضی‬ ‫ملی مازندران اختصاص داد‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ -‬نوشـهر اعلام کـرد ‪ :‬دولـت بـرای‬ ‫نخسـتین بـار ‪ ۲۰‬میلیـارد تومـان بـرای تثبیـت‬ ‫مالکیـت اراضـی ملـی سـاحلی غـرب ایـن اسـتان‬ ‫اختصـاص داد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا سـنگاری گفـت ‪ :‬ایـن میـزان اعتبـار‬ ‫بـا رایزنـی رئیـس سـازمان جنـگل هـا ‪ ،‬مراتـع و‬ ‫ابخیـزداری بـه تازگـی ابلاغ شـد و قرار اسـت در‬ ‫قالـب تثبیـت مالکیـت اراضـی ملی ‪ ،‬صـرف نصب‬ ‫بنـج مـارک و فرایند تشـریفات قانونی ثبت سـند‬ ‫حریـم ‪ ۶۰‬متـری محـدوده سـاحلی ایـن منطقه‬ ‫هزینه شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬از طـول حـدود ‪ ۱۳۷‬کیلومتـری‬ ‫محـدوده سـاحلی حـوزه منابـع طبیعـی ایـن‬ ‫منطقـه‪ ،‬تاکنـون حریـم ‪ ۶۰‬متـری حـدود ‪۱۰۵‬‬ ‫کیلومتـر ان ازادسـازی شـده و بقیـه اراضـی نیـز‬ ‫بیشـتر تحـت تصـرف سـازمان ها بـه ویـژه ارگان‬ ‫هـای امنیتـی ‪ ،‬نظامـی و انتظامـی اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت ‪ :‬بنا به تاکید اسـتاندار مازندران‬ ‫‪ ،‬بـه جز ان قسـمت از اراضی کـه در اختیار ارگان‬ ‫هـای امنیتـی و نظامی اسـت ‪ ،‬بقیـه اراضی حریم‬ ‫خصوصـی بسـیار کمک کننده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون گردشـگری اظهـار داشـت‪ :‬در خصـوص‬ ‫برگشـتی کنسـلی هـای خارجـی بویـژه ایرالین ها‪،‬‬ ‫مکاتبـه ای داشـتیم کـه از کانـال وزارت خارجـه‬ ‫پیگیـری شود‪.‬حسـنی بـا بیـان اینکه در بخـش راه‬ ‫انـدازی تاسیسـات گردشـگری‪ ،‬تنهـا یـک هتل در‬ ‫مازنـدران را اجـازه فعالیـت داده ایـم‪ ،‬افـزود‪ :‬هتـل‬ ‫بادلـه میانـدورود بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی‪،‬‬ ‫بـا پذیـرش میهمانـان اداری اجـازه کار یافـت و در‬ ‫یـک اتـاق تنهـا یـک نفـر بایـد حضور داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه تاکنـون سـه اژانس مسـافرتی‬ ‫درخواسـت انحلال دادنـد و برخـی از راهنمایـان‬ ‫تورهای گردشـگری اسـیب جدی دیدند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫وضعیـت فعلـی در مهر و ابـان بود‪ ،‬اسـیب کمتری‬ ‫اتفاق می افتاد‪ ،‬درسـت در اسـفندماه کـه اژانس ها‬ ‫و تورهـا بلیـط ها را فروختند و هتـل ها نیز خریدها‬ ‫و رایزنـی هایـی را داشـتند و به بیرون چـک دادند‪،‬‬ ‫راهنمایـان تورهـا را تعریـف کردنـد‪ ،‬و رسـتوران ها‬ ‫نیـز سـردخانه هـای را پُـر کردنـد‪ ،‬بـا بحـران کرونا‬ ‫مواجـه شـدیم و اکنـون خسـارات جبـران ناپذیری‬ ‫را داریم‪.‬‬ ‫زندگی مـردم غـرب مازندران با گردشـگری‬ ‫گره خورده اسـت‬ ‫مشـاور عالـی اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و‬ ‫گردشـگری مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه‪ ،‬جهـان‬ ‫درگیـر موضـوع کروناسـت و در بخـش گردشـگری‬ ‫مشـکالت زیـادی هماننـد سـایر بخش هـای ایجاد‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬امـا در همیـن شـرایط نیـز بـا‬ ‫رعایـت پروتـکل های بهداشـتی‪ ،‬برخی کشـورهای‬ ‫ایـده هـای خوبـی داشـتند‪.‬‬ ‫علـی احسـانی بیـان کـرد‪ :‬کمیتـه گردشـگری‬ ‫سـازمان جهانی گردشـگری سـه رویکرد را در کنار‬ ‫‪ ۲۳‬گام مهـم را بـرای ایـن منظـور در نظـر گرفتـه‬ ‫کـه شـامل “مدیریـت بحـران بـا کاهـش اثـرات”‪،‬‬ ‫“ایجـاد ابـزار تحـرک گردشـگری” و “برنامـه امـاده‬ ‫سـازی بـرای فـردا” اسـت‪.‬وی بـا بیـان اینکـه بـه‬ ‫طـور ویـژه در غـرب اسـتان مازندران گردشـگری با‬ ‫زندگـی و شـغل و درامده مـردم گره خورده اسـت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیشـنهاد می شـود که یـک کمیته تخصصی‬ ‫برگرفتـه از رویکردهـا و گام هـای مهـم در حـوزه‬ ‫گردشگری(شـامل بخـش هـای اقامتـی‪ ،‬پذیرایـی‪،‬‬ ‫دفاتـر و راهنمایـان راه انـدازی) اسـتان تشـکیل شـود‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت‪ ،‬نماینـدگان بخـش خصوصـی نیز‬ ‫نکتـه نظرات خـود را بیان کردند‪ ،‬بیشـترین نگرانی‬ ‫هـا در بخـش گردشـگری خارجـی بـود‪ ،‬توجـه بـه‬ ‫توان گردشـگران در پسـاکرونا‪ ،‬جلوگیری از افزایش‬ ‫قیمتهـا و عـدم رونـق قیمتهـای کاذب‪ ،‬تخصصـی‬ ‫کـردن تورهـای گردشـگری‪ ،‬تشـکیل یـک زنجیره‬ ‫مهـم و هماهنـگ بـا یکدیگـر بین هتل و رسـتوران‬ ‫و حمـل و نقـل کـه اژانـس هـای گردشـگری‬ ‫ضـرر نکننـد‪ ،‬در اختیـار قـرار دادن مهمانسـراهای‬ ‫جهانگـردی به بخش خصوصی حتـی به صورت نیم‬ ‫بهـا‪ ،‬و ارائه تسـهیالت کم بهره(‪ ۴‬تـا ‪ )۷‬درصدی به‬ ‫خسـارت دیـدگان تاسیسـات گردشـگری‪ ،‬از جمله‬ ‫ایـن پیشـنهادات بـرای کمـک به بخـش خصوصی‬ ‫در حـوزه گردشـگری بوده اسـت‪/ .‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه غیر تجاری اداره کننده شهرک دریاکنارغیرانتفاعی‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۶۰‬متری باید ازاد سـازی شـود و در اختیار عموم‬ ‫مردم قـرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ -‬نوشـهر گفـت ‪ :‬اکنـون حکـم قطعـی‬ ‫بـرای ان دسـته از اشـخاصی کـه از سـال هـای‬ ‫دور اقـدام بـه تصـرف اراضـی حریـم ‪ ۶۰‬متـری‬ ‫سـواحل کـرده اند صادر شـده اسـت منتهـی برای‬ ‫بـه سـرانجام رسـیدن کامل ایـن طـرح ‪ ،‬همکاری‬ ‫مسـئوالن دسـتگاه هـای تصـرف کننـده اراضـی‬ ‫ملـی در سـواحل ضـرورت دارد ‪.‬‬ ‫سـنگاری ضمـن تاکیـد برلـزوم زمـان تشـریفات‬ ‫قانونـی بـرای صـدور سـند مالکیـت اراضـی ملـی‬ ‫سـاحلی افـزود ‪ :‬هرچنـد بـر اثر پیشـروی اب دریا‬ ‫در دهـه ‪ ۶۰‬کار تشـخیص اراضـی نشـانه گـذاری‬ ‫شـده را برای کارشناسـان سـخت کـرده ولی برای‬ ‫دریافـت سـند بایـد بنچـاق ایـن اراضـی توسـط‬ ‫دسـتگاه صـادر کننـده ارائـه شـود منتهـی طـی‬ ‫نشسـتی کـه روز گذشـته بـا کارشناسـان ‪ ،‬نقشـه‬ ‫بـرداران حـوزه منابـع طبیعـی و نیـز مسـئوالن و‬ ‫کارشناسـان ثبـت اسـناد در ایـن اداره کل برگـزار‬ ‫شـد ایـن موضـوع مطـرح و تصمیمـات خوبی هم‬ ‫بـرای کاهش زمـان اخذسـند مالکیت ایـن اراضی‬ ‫اتخاذ شـده اسـت‪.‬‬ ‫حـوزه اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان مازندران ‪-‬‬ ‫نوشـهر از گسـتره حـدود ‪ ۳۱۵‬هزار هکتـار عرصه‬ ‫جنگلـی و ‪ ۱۹۷‬هـزار و ‪ ۱۵۲‬هکتار مرتع از رامسـر‬ ‫تـا ُرویـان را پوشـش می دهد‪.‬‬ ‫شهرسـتان هـای نـور ‪ ،‬نوشـهر ‪ ،‬چالـوس ‪ ،‬عبـاس‬ ‫ابـاد ‪ ،‬تنکابـن ‪ ،‬رامسـر و کالردشـت از نظـر حوزه‬ ‫منابـع طبیعـی زیر پوشـش حـوزه اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان مازنـدران ‪ -‬نوشـهر‬ ‫هستند‬ ‫‪7‬‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 2‬و شناسـه ملـی ‪ 10760000480‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫بطـور فـوق العـاده مـورخ ‪ 1399.02.07‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ 1- :‬اعضـاء هیئـت مدیـره تـا تاریخ‬ ‫‪ 1401.02.07‬بـه قـرار ذیـل انتخاب گردیدند‪ :‬اقای علی قلی تبار به شـماره ملـی ‪( 4988538125‬بعنوان‬ ‫عضـو اصلـی) و خانم مهرنیا کشـوری به شـماره ملـی ‪( 2050037449‬بعنـوان عضو اصلـی) و اقای مهدی‬ ‫فاطـری بـه شـماره ملـی ‪( 2062528655‬بعنـوان عضـو اصلـی) و اقـای سـیدصالح نورانی به شـماره ملی‬ ‫‪( 4980105521‬بعنـوان عضـو اصلـی) و خانـم نازنیـن مقیمـی بـه شـماره ملـی ‪( 2062757336‬بعنـوان‬ ‫عضـو اصلـی) و اقـای محمـد شـیردل به شـماره ملـی ‪( 0044756038‬بعنوان عضـو اصلی) و اقـای اویس‬ ‫نریمانـی کنـاری بـه شـماره ملـی ‪( 4989731883‬بعنـوان عضـو اصلـی) و اقـای سـعید براری به شـماره‬ ‫ملـی ‪( 2162428679‬بعنـوان عضـو علـی البدل) و اقـای علیرضا فرجیان به شـماره ملـی ‪2160108863‬‬ ‫(بعنـوان عضـو علـی البدل) و اقای عباسـعلی نریمانی کناری به شـماره ملـی ‪( 4989305159‬بعنوان عضو‬ ‫علـی البـدل) تـا تاریـخ ‪ .1401.02.07‬اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان مازندران مرجع ثبت شـرکت‬ ‫ها و موسسـات غیرتجاری بابلسـر‬ ‫م الف ‪843368:‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت دژ سازه پیمان رسکت با مسئولیت محدود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 14686‬و شناسـه ملی ‪ 14007443139‬به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره‬ ‫مـورخ ‪ 1398.09.26‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ 1- :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و بانکـی و‬ ‫تعهـداور از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات و عقـود اسلامی و قراردادهـا و نامـه های عـادی و اداری‬ ‫بـا امضـای منفـرد اقای سـید محمدعلی منـدوب هاشـمی (رئیس هیئـت مدیره) همـراه با مهر‬ ‫شـرکت معتبـر مـی باشـد‪ .‬اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان مازنـدران اداره ثبت شـرکت ها‬ ‫و موسسـات غیرتجاری سـاری‬ ‫م الف‪843369:‬‬ ‫اگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه امام حسین شهیداباد تروجن موسسه‬ ‫غیرتجاری‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 241‬و شناسـه ملـی ‪ 10760053360‬بموجـب نامـه شـماره ‪2499‬مـورخ‬ ‫‪1398.11.29‬سـازمان اقتصـاد اسلامی ایـران وبـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫مـورخ ‪ 1398.10.22‬تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد ‪ :‬پس از گـزارش بازرس قانونـی و هئیت مدیره‬ ‫تـراز و بیلان منتهـی بـه سـال مالـی ‪ 1397‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪ .‬بازرسـان افـراد ذیـل‬ ‫بسـمت بـازرس اصلـی و علـی البـدل بـه مـدت دوسـال انتخـاب گردیدنـد‪-1 :‬محمد صابـری به‬ ‫کدملـی ‪ 2180130309‬بسـمت بـازرس اصلی ‪-2‬سـیداقاجان نجفی به کدملـی‪2180134029‬‬ ‫بسـمت بـازرس علـی البـدل‪ .‬افـراد نامبـرده زیـر بـرای مـدت ‪ 2‬سـال بـه عنـوان اعضـای اصلی‬ ‫هئیـت مدیـره انتخـاب گردیدنـد‪ -1 :‬اقـای مهـدی هاشـمی بـه کـد ملـی‪-2 2180131542 :‬‬ ‫اقـای سیدحسـن قاسـمی بـه کـد ملـی‪ -3 218135912 :‬اقای سـیدجعفر قاسـمی تروجنی به‬ ‫کـد ملـی‪ -4 2180989067 :‬اقـای سیداسـمعیل نجفی تروجنـی به کد ملـی‪2180132352 :‬‬ ‫‪-5‬اقـای رمضـان عربـی بـه کـد ملـی‪-6 2181416036 :‬اقـای حبیـب تروجنـی بـه کـد ملـی‪:‬‬ ‫‪ -7 2181396256‬اقـای سیدمحمدسـجادی بـه کد ملی‪ 2180130872 :‬اشـخاص نامبرده زیر‬ ‫بـرای مـدت ‪ 2‬سـال بـه عنـوان اعضای علـی البـدل انتخـاب گردیدند ‪ -1‬علـی دانشـمند به کد‬ ‫ملـی‪-2 2180130147 :‬شـعبانعلی بیاتـی تروجنـی به کـد ملـی‪ 2181365067 :‬اداره کل ثبت‬ ‫اسـناد و املاک اسـتان مازنـدران مرجـع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری بهشـهر‬ ‫م الف‪843370:‬‬ ‫برگزاری مراسم شب های قدر‬ ‫در مساجد گیالن‬ ‫حجت االسالم سعید مهدوی با اشاره به شیوع‬ ‫ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت ها و اماکن‬ ‫به ویژه اماکن مذهبی‪ ،‬مساجد و مصالها و حسینه‬ ‫ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال در ماه های رجب و شعبان به‬ ‫واسطه تعطیلی مساجد مراسم و اعیاد به گونه ای‬ ‫دیگر برگزار شد‪.‬‬ ‫وی به پیگیری های صورت گرفته برای بازگشایی‬ ‫مساجد با شروع ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬با توجه به شرایط‪ ،‬ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا تصمیم گرفت مساجد و اماکن مذهبی تا ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت ماه تعطیل و برای بازگشایی ان بعد از این‬ ‫تاریخ جلسه ای برگزار و سپس تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی گیالن با اشاره به اینکه در‬ ‫ابتدای ماه مبارک رمضان و با اعالم اسامی شهرهای‬ ‫سفید برگزار نماز به ویژه نماز جمعه در این شهرها‬ ‫اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬در استان گیالن نیز شهرهای‬ ‫رضوانشهر‪ ،‬سیاهکل و پره سر وضعیت سفید داشته‬ ‫و طی روزهای گذشته شاهد اقامه نماز جماعت در‬ ‫این شهرها بودیم‪.‬‬ ‫وی به بیانات رهبر معظم انقالب در جلسه ویدئو‬ ‫کنفرانس با ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تاثیرات‬ ‫دعا و نیایش در شب های قدر اشاره و اظهار کرد‪ :‬ستاد‬ ‫ملی کرونا با تشکیل جلسه پروتکلی برای بازگشایی‬ ‫مساجد و مصالها در شب های قدر تهیه کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم مهدوی با بیان اینکه بر این اساس‬ ‫مساجد و مصالها تنها در سه شب قدر یعنی شب های‬ ‫‪ ۲۱ ،۱۹‬و ‪ ۲۳‬ماه مبارک رمضان برای برگزاری‬ ‫مراسم احیا باز خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬راهکارهای‬ ‫مختلفی برای برگزاری برنامه های شب های قدر‬ ‫همانند برگزاری مراسم در فضای باز و یا در فضای‬ ‫بسته با جمعیت محدود ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در همه این راهکارهای بر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی از سوی شهروندان تاکید شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ما نیز به فرموده رهبر معظم انقالب‬ ‫تابع نظر کارشناسان و متخصصان امر در این زمینه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی گیالن ادامه داد‪ :‬در صورت‬ ‫برگزاری مراسم شب های احیا در مساجد‪ ،‬مصالها و‬ ‫شبستان ها شهروندان باید فاصله حداقل یک متری‪،‬‬ ‫استفاده از ماسک و دستکش‪ ،‬سجاده‪ ،‬مهر‪ ،‬قران‪،‬‬ ‫مفاتیح و چادر نماز شخصی همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم مهدوی افزود‪ :‬مراسم شب های قدر به‬ ‫صورت متمرکز در مصالی امام خمینی (ره)‪ ،‬میدان‬ ‫شهدای ذهاب‪ ،‬مساجد شاخص شهرستان رشت‪،‬‬ ‫محوطه استان مقدس سید جالل الدین اشرف‬ ‫شهرستان استانه اشرفیه برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به فضیلت ماه مبارک رمضان به ویژه‬ ‫شب های قدر اشاره کرد و افزود‪ :‬برگزاری مراسم دعا‪،‬‬ ‫نیایش و مناجات در این شب ها یکی از نیازها مردم‬ ‫برای استغاثه به درگاه خداوند متعال است اما با توجه‬ ‫به شرایط موجود سالمت مردم در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫مهدوی با بیان اینکه در سه ماه رجب‪ ،‬شعبان‬ ‫و رمضان با توجه به شرایط جامعه و لزوم عدم‬ ‫ایجاد تجمع بسیاری از مراسم های مذهبی برگزار‬ ‫نشد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این شرایط تعداد زیادی از‬ ‫هیئت های مذهبی استان گیالن‪ ،‬روحانیون و مبلغان‬ ‫دینی با تولید محتوا تالش کردند با حضور در فضای‬ ‫مجازی ارتباط خود با مخاطبان را حفظ کنند‪.‬‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫چالوس‬ ‫نظـر به دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیـت اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب ‪1390.9.20‬ملک متقاضی‬ ‫کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی چالـوس مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫وی محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم به شـرح‬ ‫ذیـل اگهـی میگـردد‪ 3851 :‬فرعی قسـمتی از پلاک ‪ 1861‬فرعی‬ ‫از‪9‬اصلـی واقـع درقریـه پالوژده بخش یک قشلاقی دهسـتان کران‬ ‫بـه نـام نـازی منتظـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 282.06‬مترمربـع خریـداری مع الواسـطه‬ ‫از عقیـل حاتمی شـکنی مالک رسـمی لـذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی ‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل‬ ‫تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت‬ ‫قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض ‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل ارائه نکنـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت مـی نماید و صدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬اییـن نامه مذکور در‬ ‫مـورد قسـمتی از امالکـی که قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده ‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی بـا رای هیات پـس از تنظیـم اظهارنامه حـاوی تحدید‬ ‫حـدود ‪ ،‬مراتـب را در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه‬ ‫صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه امالک‬ ‫در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود ‪ ،‬واحد ثبتـی اگهی‬ ‫تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.02.24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.03.07 :‬‬ ‫م الف‪19900885:‬‬ ‫ابراهیم حسین زاده‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس‬ ‫شمال‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪605‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫عمرانی‪:‬‬ ‫‏‏‬ ‫شهردار امل در بازدید رئیس شورای اسالمی شهر از پروژه های‬ ‫بازگشایی و تعریض خیابان امیر ‪ ،۷‬منطقه را متحول می کند‬ ‫با تالش و کار شبانه روزی پرسنل شهرداری در واحد طراحی و نظارت‪ ،‬این‬ ‫پروژه در کمترین زمان ممکن بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کمپین «نه به دوغ!»‬ ‫سـید حمیـد هاشـمی گفـت‪:‬‬ ‫بازگشـایی و تعریـض خیابـان ‪۲۰‬‬ ‫متـری امیـر ‪ ،۷‬واقـع در بلوار شـهید‬ ‫منفـرد‪ ،‬منطقـه را متحـول مـی کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری امـل‪ ،‬در حاشـیه بازدیـد‬ ‫ابراهیـم زاده رئیس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر امـل از پـروژه بلـوار امیـر ‪،۷‬‬ ‫افـزود‪ :‬این پـروژه به طـول ‪ ۶۵۰‬متر‬ ‫و در دو مسـیر رفـت و برگشـت در‬ ‫حـال اجراسـت‪.‬‬ ‫وی از پیشـرفت پـروژه ابراز رضایت و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬با بهـره بـرداری از این‬ ‫پـروژه‪ ،‬بلوار شـهید منفـرد نیاکی به‬ ‫کمربندی هـزار سـنگر ‪ -‬محموداباد‬ ‫متصل می شـود‪.‬‬ ‫شـهردار امـل بـا اشـاره بـه اینکه در‬ ‫ایـن پـروژه احـداث ‪ ۶۵۰‬متـر کانال‬ ‫اب کشـاورزی‪ ،‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬متـر‬ ‫پیـاده راه سـازی و نصـب ‪ ۲۵‬اصلـه‬ ‫تیـر روشـنایی در حـال انجام اسـت‪،‬‬ ‫گفـت؛ بـا تلاش و کار شـبانه روزی‬ ‫پرسـنل شـهرداری در واحـد طراحی‬ ‫و نظـارت‪ ،‬ایـن پـروژه در کمتریـن‬ ‫زمـان ممکـن بهـره بـرداری خواهـد‬ ‫شد‪.‬هاشـمی اضافـه کـرد‪ :‬همچنیـن‬ ‫در ایـن پـروژه ‪ 5‬هـزار متـر مربـع‬ ‫اسـفالت‪۲ ،‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬متـر سـنگ‬ ‫جـدول‪ ۴ ،‬دهنـه پـل ماشـین رو‬ ‫و جابجایـی ‪ ۲۰‬اصلـه تیـر بـرق تـا‬ ‫تکمیـل و بهره بـرداری پـروژه انجام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫حیدری‪ ،‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ‪:‬‬ ‫ایین شب های قدر در ‪ ۱۲۰‬امامزاده‬ ‫مازندران برگزار می شود‬ ‫پیام تسلیت مدیر بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گلستان در پی شهادت تعدادی از دریادالن‬ ‫نیروی دریایی ارتش در حادثه ناو کنارک‬ ‫مدیـر بنـادر و دریانوردی اسـتان گلسـتان در پی شـهادت تعـدادی از دریـادالن نیروی‬ ‫دریایـی ارتـش پیامی را صـادر کرد‪.‬‬ ‫درمتن پیام اله یار اسعدی چنین امده است‪:‬‬ ‫بسم رب الشهداء و الصدیقین‬ ‫شـهادت تعدادی از دریادالن ارتش همیشـه قهرمان جمهوری اسلامی ایران و مجروع‬ ‫شـدن تعـداد دیگری از ایـن عزیزان در ابهای دریای عمان موجب تاسـف فراوان شـد‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن عـرض تسـلیت ایـن واقعـه تلـخ بـه پیشـگاه مقـام معظـم رهبـری ‪،‬‬ ‫مـردم همیشـه در صحنه ایران اسلامی ‪ ،‬احـاد فرماندهان و کارکنـان ارتش جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬بازماندگان و خانواده داغدار‪ ،‬در اسـتانه لیالی متبرک قـدراز درگاه ایزد‬ ‫منـان رحمت واسـعه و همنشـینی با سـاالر شـهیدان بـرای عزیزان جـان باخته و صبر‬ ‫و شـکیبایی بـرای بازماندگان مکرم مسـئلت مـی نمایم‪.‬‬ ‫️روابط عمومی بنادرودریانوردی‬ ‫استان گلستان‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه مازنـدران گفت‬ ‫کـه ایین هـای شـب قـدر امسـال بـا رعایـت‬ ‫تمامـی پروتکل های بهداشـتی در ‪ ۱۲۰‬امامزاده‬ ‫شـاخص اسـتان برگـزار می شـود ‪.‬‬ ‫حجـت االسلام ابراهیـم حیدری جناسـمی روز‬ ‫سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا از‬ ‫ابلاغ پروتـکل هـای بهداشـتی به متولیـان این‬ ‫اماکـن خبـر داد و ا فـزود ‪ :‬در انتخـاب بقـاع‬ ‫امامـزادگان بـرای برگـزاری شـب قـدر تلاش‬ ‫شـده هـم سـابقه حضـور مـردم در شـب هـای‬ ‫سـال هـای گذشـته مـد نظـر قـرار گیـرد و هم‬ ‫امـکان رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی وجـود‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫وی از امامـزاده قاسـم بابـل ‪ ،‬امامـزاده عبـاس‬ ‫سـاری ‪ ،‬امامـزاده عبـداهلل امـل به عنـوان نمونه‬ ‫ای از بقـاع انتخـاب شـده برای برگزاری مراسـم‬ ‫شـب های قـدر یاد کرد و توضیـح داد ‪ :‬مومنانی‬ ‫که قصد انجام اعمال شـب قـدر را در این اماکن‬ ‫دارنـد باید تمامی دسـتورالعمل های بهداشـتی‬ ‫شـامل حفـظ فاصلـه یـک متـری بـا یکدیگـر ‪،‬‬ ‫اسـتفاده از تسـبیح و مهر شخصی ‪ ،‬زدن ماسک‬ ‫و پوشـیدن دسـتکش را رعایـت کنند‪.‬حیـدری‬ ‫افـزود ‪ :‬البتـه اوقـاف هـم در انتخاب بقاع سـعی‬ ‫کـرد تـا انهایـی را از میـان بیـش از یکهـزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬بقعـه انتخـاب کنـد کـه دارای شبسـتان و‬ ‫فضـای کافی بـرای اجرای فاصله گذاری باشـند‪.‬‬ ‫مدیـر کل اوقاف مازندران زمان برگزاری مراسـم‬ ‫شـب قـدر در این بقـاع متبرکـه را برابر تصمیم‬ ‫گیری وزارت بهداشـت از سـاعت ‪ ۱۲‬شـب تا ‪۲‬‬ ‫بامـداد اعلام کـرد و گفـت ‪ :‬در هماهنگـی کـه‬ ‫بـا هیـات امنـای بقاع امامـزدگان و خـدام انجام‬ ‫شـده اسـت از انهـا خواسـته شـده تـا رعایـت‬ ‫پروتـکل های بهداشـتی را در مراسـم این شـب‬ ‫هـا جـدی بگیرند ‪.‬‬ ‫وزارت بهداشـت روز گذشـته دسـتورالعمل‬ ‫برگـزاری مراسـم شـب هـای قـدر را ابلاغ کرد‬ ‫کـه در ان امـده اسـت ‪ :‬بـا توجه به فرارسـیدن‬ ‫شـبهای معنـوی قـدر‪ ،‬اهمیـت برگـزاری دعا و‬ ‫نیایـش در این شـبها و فرمایشـات مقـام معظم‬ ‫رهبـری در سـتاد ملی مبارزه بـا کرونا همچنین‬ ‫بر اسـاس جلسـه ‪ ۲۱‬اردیبهشـت ‪ ۹۹‬مقرر شـد‬ ‫که مراسـم معنوی شـبهای قدر بـا رعایت کامل‬ ‫و دقیـق راهنماهـای بهداشـتی و فاصلـه گذاری‬ ‫در مسـاجد برگـزار شـود وامـکان برگـزاری بـا‬ ‫رعایـت مـواردی کـه در این ابالغیه امده اسـت‪،‬‬ ‫مـی تواننـد صرفـا در این شـب هـا این مراسـم‬ ‫را برگـزار کنند‪.‬‬ ‫بر اسـاس این بخشـنامه‪،‬اولویت برگزاری مراسم‬ ‫در فضـای باز مسـاجد بـا رعایت فاصلـه حداقل‬ ‫یـک متـر بیـن افـراد اسـت‪ .‬در صـورت نبـود‬ ‫فضـای بـاز برگزاری مراسـم در داخل شبسـتان‬ ‫مسـاجد بـا ‪ ۲۵‬درصـد ظرفیـت بـه حالت صف‬ ‫نمـاز بـا رعایـت فاصلـه حداقـل یـک متـر مـی‬ ‫توانـد انجام شـود‪.‬‬ ‫رعایت تهویه مناسـب در محل های بسـته مانند‬ ‫شبسـتان الزامی اسـت و اطالع رسـانی از سـوی‬ ‫هیـات امنـای مسـاجد و بسـیج محـل مبنی بر‬ ‫حضـور نیافتـن بیمـاران خـاص و بیمـاری های‬ ‫زمینـه ای بـا خطـر بـاال و همچنین کـودکان و‬ ‫سـالمندان در مراسـم انجام شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن از هرگونـه پذیرایـی و توزیـع نذورات‬ ‫جـدا خـودداری شـود و مـدت زمـان برگـزاری‬ ‫مراسـم حداکثـر باید ‪ ۲‬سـاعت باشـد‪.‬‬ ‫از سـازمان حمایـت از حقـوق مصرف کننده و تولیـد کننده پنهان‬ ‫نیسـت از شـما چه پنهـان‪ ،‬در همه جای دنیا انجمـن های صنفی‬ ‫یـا سـازمان حقـوق حمایـت از مصـرف کننـده یـک نهاد مسـتقل‬ ‫هسـتند کـه به حقـوق تولید کننده کاری ندارد و فقط در راسـتای‬ ‫حمایـت از مصـرف کننـدگان با شـلوار مناسـب‪ ،‬گام های اساسـی‬ ‫بـر مـی دارند و هر شـرکتی را کـه بخواهد ملت را سرکیسـه کند‪،‬‬ ‫کـم فروشـی کنـد‪ ،‬گـران فروشـی کنـد‪ ،‬از عرضـه کاال خـودداری‬ ‫کنـد‪ ،‬قیمـت ها سـاعتی باال ببـرد‪ ،‬اب و هـوا قاطـی محصوالتش‬ ‫کنـد‪ ،‬ارابـه و فرغـون را بـه جای خـودرو به مردم قالـب کند‪ ،‬چند‬ ‫هـزار خـودرو را بـه بهانه کمبـود قطعه احتـکار کنـد و ‪ ...‬نقره داغ‬ ‫مـی کننـد و چنـان بالیی سـرش می اورنـد که طـرف مجبور می‬ ‫شـود دم و دسـتگاهش را جمـع کنـد و شـاگرد مغـازه صافـکاری‬ ‫شـود یـا در متـرو رژ لب و سـوزن نـخ کن چینی بفروشـد!‬ ‫امـا در بلاد مـا مافیـای اقتصـادی در همـه سـوراخ سـمبه هـای‬ ‫اقتصـاد رخنـه کـرده انـد تـا جایـی سـازمان حمایـت از حقـوق‬ ‫مصـرف کننـده در وهلـه اول از حقـوق تولیـد کننـده حمایت می‬ ‫کنـد بعـد اگـر جـا داشـت یـک قمپـزی هـم در راسـتای حقـوق‬ ‫مصـرف کننـده در مـی کنـد!‬ ‫ایـن روزهـا هـم کـه درجریـان هسـتید بـا وجـود اینکه « شـیر تا‬ ‫بخوای مفیده ‪ . . .‬مانند برف سـفیده» سـرانه مصرف شـیر حسابی‬ ‫پائین امده اسـت و اوضاع لبنیات کام ً‬ ‫ال شـیر تو شـیر شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـوگمندانه بـا وجـود جریمه هـای میلیاردی رونـد افزایش قیمت‬ ‫هـا کمـاکان ادامـه دارنـد و اگـر یـک روز قیمت هـا افزایـش پیدا‬ ‫نکنـد جای تعجب اسـت‪.‬‬ ‫هر چند دوسـتان تعزیرات و سـایر عزیزان نظارتی همیشـه جواب‬ ‫هـای پیش فروش شـده در بسـاط شـان دارنـد و افزایش نـرخ ارز‪،‬‬ ‫جنـون گاوی‪ ،‬افزایـش قیمت کاغذ و پالسـتیک و شیشـه و صنایع‬ ‫بسـته بنـدی‪ ،‬صـادرات گاو و گوسـفند‪ ،‬تعطیلـی کشـتارگاه هـای‬ ‫سـنتی‪ ،‬افزایـش قیمت زنگولـه گاوی‪ ،‬حرص و جـوش خوردن گاو‬ ‫هـا‪ ،‬افـرود در مرتع هـا و روی چمن ها‪ ،‬گردن کلفتی سـلطان گاو‬ ‫و علوفـه‪ ،‬گـردن کشـی و زبان نفهمی گاو هـا و ‪ ...‬را از جمله دالیل‬ ‫کاهـش شـیر و گران شـدن لبنیات اعلام می کنند‪ .‬البتـه در این‬ ‫البلا اقدامات عملی هم دارند و یک شـرکت متخلـف را ‪ 7‬میلیارد‬ ‫جریمـه مـی کنند و پولش هم یواشـکی بـه خرانه مـی رود! یعنی‬ ‫مـا جنـس را گـران مـی خریـم بعـد پـول ما بـه جیـب دولت می‬ ‫رود! دسـت اخـر اقـای نوبخت هـم اعالم می کند درامد کشـور به‬ ‫یـک سـوم کاهـش پیدا کرده اسـت و ما هـم فقط شـرمنده دولت‬ ‫مـی شـویم که چرا ایـن قدر کـم تحمل شـده ایم!‬ ‫علـی ای حـال از انجایـی کـه دوسـتان سـلبریتی در همـه امـور‬ ‫افاضـات مـی کننـد و بـرای خلـق اهلل واقعـاً نسـخه مـی پیچند و‬ ‫خودشـان را پنیـر هـر پیتزایـی مـی کننـد‪ ،‬مـا هـم این بـار قصد‬ ‫داریـم جـا پای سـلبریتی ها بگذاریـم و کمپین یک ماهـه « نه به‬ ‫دوغ» راه انـدازی کنیـم! هـر چنـد زور مـا بـه مافیـای گاو و علوفه‬ ‫و لبنیـات نمـی رسـد ولـی مـی توانیم دسـت کـم سـلطان دوغ را‬ ‫سـر جایش بنشـانیم و تا بقیه سلاطین شـیر فهم شـوند و ماست‬ ‫هـا را کیسـه کننـد! در ضمـن بیشـتر از یک مـاه هم فایـده ندارد‬ ‫چـون از قدیـم گفتـه انـد« مسـت گاهـی از مـی و گاهـی ز دوغ‪. .‬‬ ‫‪ .‬ورنـه هـر گبـری به پیـری می شـود پرهیـزکار!» ما شـخصاً دوغ‬ ‫را ترجیـح مـی دهیـم و «می» باشـد بـرای همان جنـاب مولوی و‬ ‫اذناب مشـارالیه‪...‬‬ ‫دعاى روز نوزدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫وس ّه ْل‬ ‫اللهم و ّف ْر فیهِ َح ّظی من ب َ َرکاتِهِ َ‬ ‫ّ‬ ‫َسبیلی الى َخ ْیراتِهِ وال ت َْح ِر ْمنی َق َ‬ ‫بول‬ ‫الح ّق ال ُمبین‪.‬‬ ‫َح َسناتِهِ یا هادی ًا الى َ‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!