روزنامه کرانه شمال شماره 604 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 604

روزنامه کرانه شمال شماره 604

روزنامه کرانه شمال شماره 604

‫دردیدار نماینده منتخب ساری بامدیرکل ارشاد مازندران تاکید شد‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه زیر ساخت های فرهنگی‬ ‫اولویت مهم ساری و میاندرود‬ ‫سال سوم ‪ /‬سه شنبه ‪ 23 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 604‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫فیلـم هـای خـوب ببینیم‪،‬کتـاب های خـوب بخوانیم‪،‬بنویسـیم‪،‬خلق کنیـم‪ ،‬دنبـال یادگرفتن‬ ‫حرفـه ای برویـم و تحقیق کنیـم و‪...‬‬ ‫و بـه ایـن بیاندیشـیم زمانـی فـرا خواهد رسـید کـه دیگر این ایام نیسـت و تمام شـده اسـت‬ ‫پـس مـی توانیـم برای سـاختن دوران پسـا کرونـا برنامه بریزیم و نقشـه راه بکشـیم‪.‬‬ ‫فطریه کرونا بر گردنمان می افتد؟‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری خبر داد‪:‬‬ ‫ارزیابی پیشرفت اقدامات قطع زنجیره‬ ‫کرونا در جایگاه های سوخت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در راستای ارتقاء سطح ایمنی وهمسان سازی استاندارد جایگاههای‪:CNG‬‬ ‫‪ 100‬درصد جایگاه های ‪ CNG‬در‬ ‫غرب مازندران استانداردسازی شدند‬ ‫‪8‬‬ ‫استاندار می خواهد از اب خاویار بگیرد‬ ‫توسعه مرکز خاویاری قره برون موجب‬ ‫تحرک اقتصادی و خرسندی مردم می شود‬ ‫علیجـان شمشـیربند رئیـس‪ ،‬سـید علـی اقامیـری عضـو هیـات‬ ‫رئیسـه و فرامـرز نقیبـی رئیـس کمیسـیون توسـعه‪ ،‬عمـران و‬ ‫خدمـات شـهری شـورای اسلامی شـهر سـاری از ایسـتگاه هـای‬ ‫شـش گانه اتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری بازدید بعمل‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫انتصاب اعضای کمیته مشورتی‬ ‫علمی مبارزه با بیماریهای عفونی‬ ‫بخصوص ‪ ۱۹-COVID‬در قطب‬ ‫اموزشی منطقه یک‬ ‫پزشـکی مازندران را بعنوان اعضای کمیته مشـورتی علمی‬ ‫مبـارزه بـا بیماریهـای عفونی بخصـوص ‪ ۱۹-COVID‬در‬ ‫قطـب اموزشـی منطقه یک کشـور منصـوب کرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫؛ متـن ابالغ دکتر سـعید نمکی به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫جنـاب اقـای دکتـر محمدرضـا حـق شـناس‪ ،‬متخصـص‬ ‫محتـرم ویـروس شناسـی پزشـکی و اسـتاد دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی مازنـدران‬ ‫جنـاب اقـای دکتـر فرهنـگ بابامحمـودی‪ ،‬متخصـص‬ ‫محتـرم بیماریهای عفونی و اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫و خدمـات بهداشـتی درمانـی مازنـدران‬ ‫جنـاب اقـای دکتر مسـعود علیالی ‪ ،‬فـوق تخصص محترم‬ ‫بیماریهای ریه و دانشـیار دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات‬ ‫بهداشـتی درمانی مازندران‬ ‫جنـاب اقـای دکتر ابوالقاسـم عجمـی ‪ ،‬متخصـص محترم‬ ‫ایمنی شناسـی پزشـکی و اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی و‬ ‫خدمـات بهداشـتی درمانـی مازندران‬ ‫جنـاب اقـای دکتـر عبـاس علیپـور‪ ،‬متخصـص محتـرم‬ ‫اپیدمیولـوژی و دانشـیار دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات‬ ‫بهداشـتی درمانـی مازنـدران‬ ‫جنـاب اقـای دکتـر ابراهیـم صالحی فر‪ ،‬متخصـص محترم‬ ‫داروسـازی و اسـتاد دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات‬ ‫بهداشـتی درمانـی مازنـدران‬ ‫جنـاب اقـای دکتـر افشـین قلـی پـور بـرادری ‪ ،‬متخصص‬ ‫محترم بیهوشـی و اسـتاد دانشـگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشـتی درمانـی مازندران‬ ‫با سالم ؛‬ ‫باتوجـه بـه تجـارب علمـی جنابعالـی بعنـوان عضوکمیته‬ ‫مشـورتی علمـی مبـارزه بـا بیماریهـای عفونـی بخصوص‬ ‫‪ ۱۹-COVID‬در قطـب اموزشـی منطقـه یـک منصوب‬ ‫می شـوید‪.‬‬ ‫انتظـار مـی رود در کنـار دیگـر همـکاران و متخصصیـن‬ ‫منتخـب‪ ،‬بیماریهـای عفونـی منطقـه را از کلیـه جنبـه‬ ‫هـای مهم رصـد‪ ،‬تحلیل و گـزارش فرمائید‪ .‬نحـوه ارتباط‬ ‫کمیتـه هـای مذکـور در قطب هـای اموزشـی و همچنین‬ ‫رابطـه انهـا بـا کمیتـه مرکـزی کـه اعضـای ان نیـز از‬ ‫افـراد شـوراهای مشـورتی قطب هـا انتخاب خواهند شـد‬ ‫متعاقبـاً اعلام مـی گردد‪.‬‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬عمومی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه‬ ‫بازدید رئیس و اعضای شورای شهر از ایستگاه های‬ ‫اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـورای اسلامی شـهر سـاری‪ ،‬در‬ ‫ایـن بازدیـد‪ ،‬علـی دومیرکالئـی رئیـس سـازمان اتـش نشـانی و‬ ‫خدمـات ایمنـی شـهرداری گزارشـی از فعالیت های این سـازمان‬ ‫و همچنیـن چگونگـی امـوزش های اتش نشـانان به شمشـیربند‪،‬‬ ‫اقامیـری و نقیبـی ارائـه داد‪.‬‬ ‫خرب‬ ‫‪behinehpardaz.m.co@gmail.‬‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد پــروژه نصــب تیرهــای روشــنایی دکوراتیــو و ملزومــات را از طریــق‬ ‫مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماینــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج اگهــی بــا شــماره تلفــن ‪ 01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و‬ ‫بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت ‪www.Ghaemshahr.ir‬‬ ‫شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه نصب تیرهای روشنایی دکوراتیو و ملزومات در سطح قائم شهر‬ ‫‪-2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬قائم شهر‪-‬خیابان کارگر‪-‬عمارت شهرداری‬ ‫‪-3‬محل اعتبار‪ :‬از ردیف اعتباری (‪ )33100013‬سال ‪ 98‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬مدت انجام کار‪( 3 :‬سه ماه) می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬محل اخذ و تحویل اسناد‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99.2.23‬لغایت ‪ 99.3.10‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مبلغ کل براورد‪ 5.000.000.000 :‬ریال (پنج میلیارد ریال) می باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه‪5 :‬درصــد بهــای کل بــراورد بــه مبلــغ ‪ 250/000/000‬ریــال ( دویســت‬ ‫و پنجــاه میلیــون ریــال ) بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد خزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-9‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده بــا امضــاء مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در‬ ‫اســناد‪،‬چک شــخصی و نظایــر ان و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول شــود‬ ‫ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-10‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ‪ :‬تا ‪ 3‬ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬نوع سپرده‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه‪.‬‬ ‫‪ -12‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ‪ ،‬هــرگاه برنــده مناقصــه از انجــام معاملــه خــودداری‬ ‫کنــد یــا پــس از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا ‪ 7‬روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده بــه نفــع‬ ‫شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم‬ ‫نیــز ظــرف مهلــت ‪ 7‬روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع‬ ‫شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-13‬کلیــه شــرکت کننــدگان مــی بایســت دارای گواهینامــه صالحیــت و ایمنــی کار پیمانــکاری (موضــوع‬ ‫مناقصــه) در رشــته مربــوط از اداره کار و امــور اجتماعــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -14‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 99/3/13‬بعــد از‬ ‫ثبــت دبیرخانــه تحویــل دفتــر قراردادهــا گــردد‪.‬‬ ‫‪ -15‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز یک شنبه مورخ ‪ 99/3/18‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -16‬حضــور کلیــه پیشــنهاد دهنــدگان و یــا نماینــدگان ان بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه بالمانــع مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ -17‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-19‬پرداخــت بعــد از نصــب و تاییــد سرپرســت تاسیســات مناطــق و معاونــت عمرانــی ایــن شــهرداری مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ -20‬پیمان در مدت اولیه و مدت های تمدید شده اعم از مجاز یا غیرمجاز فاقد تعدیل می باشد‪.‬‬ ‫‪- 21‬چاپ اگهی نوبت اول از مورخ‪99/2/23 :‬‬ ‫‪-22‬چاپ اگهی نوبت دوم از مورخ‪99/2/30 :‬‬ ‫ ‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪604‬‬ ‫خرب‬ ‫نیازمند جامعه سالم و بانشاط‬ ‫هستیم‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی در نشسـت بـا‬ ‫مسـئوالن بیمـه سلامت اسـتان‪ ،‬تامیـن سلامت‬ ‫مـردم در جامعـه مهم عنوان کـرد و افـزود‪ :‬ما نیاز‬ ‫بـه جامعـه سـالم و سلامت داریـم‪.‬‬ ‫وی بـا ابـراز نگرانـی از پیرشـدن جامعـه ایرانـی و‬ ‫افزایـش بیماری هـا خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حـال‬ ‫حاضـر جمعیـت از ما جوان به میانسـال و پیری در‬ ‫حـال حرکت اسـت و ایـن یعنی افزایـش بیماری و‬ ‫افزایـش هزینـه درمـان را خواهیم داشـت‪.‬‬ ‫محمـدی الئینـی یـاداور شـد‪ :‬یکـی از مهمتریـن‬ ‫مسـائل در مـورد درمان‪ ،‬مسـئله بیمه اسـت‪ ،‬البته‬ ‫برخـی از افـراد بـه علـت نداشـتن پـول و هزینـه‬ ‫درمـان بـه موقـع درمـان را شـروع نمی کننـد و‬ ‫بیمـاری در وجودشـان پیشـرفت می کنـد کـه‬ ‫متاسـفانه در اخـر همـه چیـز از کار می گـذرد‪.‬‬ ‫نماینـده مقـام رهبـری در مازندران اظهار داشـت‪:‬‬ ‫بایـد کاری بکنیـم که مردم به خاطر نداشـتن پول‬ ‫بیماری شـان پیشـرفت نکند‪ ،‬گاهی مـا در برخورد‬ ‫بـا مسـائل اجرایـی خوب توصیـف کـردن را بلدیم‬ ‫و وقتـی وارد عمـل می شـود متفـاوت اسـت وبایـد‬ ‫توصیف هـا تبدیـل بـه کار عملی شـود‪.‬‬ ‫وی خطـاب بـه مسـئوالن عنـوان کرد‪ :‬بهتر اسـت‬ ‫خودتـان نظرسـنجی داشـته باشـید تـا میـزان‬ ‫رضایـت مـردم را متوجه شـوید زیرا همه انسـان ها‬ ‫دارای وجـدان و اعتقـادات مخصـوص بـه خـود‬ ‫هسـتند و مـا بایـد بـر اسـاس وجـدان کارمـان را‬ ‫بـه بهتریـن شـکل انجـام دهیـم و کاری کنیـم تـا‬ ‫سـنگینی بـار از دوش خانواده هـا کمتـر شـود‪.‬‬ ‫محمـدی الئینـی بـا اشـاره بـه عملکـرد بیمه هـا‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬اغلـب بیمه هـا در موقـع دریافـت هزینـه‬ ‫خیلـی خوب و سـریع عمـل می کنند امـا در موقع‬ ‫پرداخـت هزینه هـا بسـیار سـخت کار می کننـد‪،‬‬ ‫البتـه باید جلـوی برخی از سوءاسـتفاده ها گرفته و‬ ‫بـا سـو اسـتفاده ها بـه شـدت برخورد شـود‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران در پایـان اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬کار بایـد سـاده باشـد در عیـن حـال بایـد با‬ ‫سوءاسـتفاده کننـدگان بـه شـدت برخورد شـود و‬ ‫مسـئوالن بـا راحت کـردن کار مردم هـم در دنیا و‬ ‫هـم در اخرت سـعادتمند باشـند‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫دردیدار نماینده منتخب ساری بامدیرکل ارشاد مازندران تاکید شد‪:‬‬ ‫توسعه زیر ساخت های فرهنگی اولویت مهم‬ ‫ساری و میاندرود‬ ‫این بخش قشر بزرگی از جامعه به ویژه جوانان را‬ ‫دربر می گیرد و تاثیرگذاری ان در مسائل گوناگون‬ ‫اجتماعی برکسی پوشیده نیست و اگر به ان‬ ‫کم توجهی شود‪ ،‬جامعه دچار اسیب های جبران‬ ‫ناپذیری خواهد شد‪.‬‬ ‫منصـور علـی زارعـی‪ ،‬نماینـده منتخـب مـردم‬ ‫سـاری و میانـدورود در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫با عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران دیـدار کرد‪.‬‬ ‫در ایـن دیدار کـه در دفتر مدیرکل ارشـاد انجام‬ ‫شـد‪ ،‬عبـاس زارع ضمـن تبریـک بـه نماینـده‬ ‫منتخب شهرسـتان سـاری و میاندورود‪ ،‬گزارشی‬ ‫از عملکـرد و ماموریت هـای ایـن اداره کل بـه‬ ‫ویـژه در ایـان فراگیری ویـروس کرونا‪ ،‬همچنین‬ ‫برنامه هـا و پروژه هـای فرهنگـی و هنـری اینـده‬ ‫ارائـه کرد‪.‬‬ ‫زارع‪ ،‬مهم تریـن طـرح ایـن اداره کل را در‬ ‫شهرسـتان سـاری‪ ،‬اتمـام تـاالر مرکـزی سـاری‬ ‫عنـوان کرد و گفـت‪ :‬این پروژه بـه مراحل پایانی‬ ‫خود نزدیک شـده و امیدواریم با حمایت بیشـتر‬ ‫دولـت و پی گیری هـای این مرکز مهـم فرهنگی‬ ‫هنـری در مرکز اسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫زارع‪ ،‬همچنیـن درخصـوص مسـائل دیگـر‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬بـه ویـژه در بخـش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی بـا منصورعلـی زارعـی به تبـادل نظر‬ ‫خبر‬ ‫سـعدیه سـهرابی‪ ،‬سرپرسـت اداره کل امـور‬ ‫اجتماعی و فرهنگی اسـتانداری‪ ،‬افزود‪ :‬پس از‬ ‫بررسـی های متعدد و اسیب شناسی روشهای‬ ‫شناسـایی نیازمندان و توزیع کمکهای مردمی‬ ‫علـی الخصـوص در زمان بحران سـامانه سـخا‬ ‫جهـت سـاماندهی و یکپارچـه سـازی کمـک‬ ‫هـای مردمـی ‪ ،‬جلوگیـری از مـوازی کاری ‪،‬‬ ‫ایجـاد بانـک اطالعاتـی نیازمنـدان و اقشـار‬ ‫اسـیب پذیـر طراحی شـده اسـت‪.‬‬ ‫او اظهـار داشـت‪ :‬براسـاس دسـتور دکتـر‬ ‫جهانگیـری ‪ ،‬معـاون اول رئیس جمهور تمامی‬ ‫دسـتگاهها و نهادهای حمایتـی و خیریه های‬ ‫مـردم نهـاد مـی بایسـت در این سـامانه ثبت‬ ‫نـام و لیسـت مددجویانشـان را وارد نماینـد‬ ‫و منبعـد ارائـه هـر گونـه خدمـات در سـطح‬ ‫اسـتان ‪ ،‬تمدیـد مجوزهـا و برخـورداری از‬ ‫مزایـای مالیاتـی منـوط بـه ثبـت نـام در این‬ ‫سـامانه می باشـد‪.‬‬ ‫سـهرابی گفـت‪ :‬بی شـک وجود سـامانه سـخا‬ ‫و شـفافیت در ارائـه خدمـات موجـب ارتقـاء‬ ‫شـاخص اعتمـاد در بیـن مـردم ‪ ،‬خیریـن و‬ ‫مسـئولین خواهـد شـد و و در یـک بازخـورد‬ ‫منطقـی ‪ ،‬افزایـش سـرمایه اجتماعـی موجب‬ ‫مشـارکت همـه اقشـار جامعـه و ایجـاد حس‬ ‫نوعدوسـتی در سـطح جامعـه مـی گـردد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در ایـن سـامانه فراینـد‬ ‫شناسـایی و حمایـت از افـراد بنحـوی اسـت‬ ‫کـه کرامـت انسـانی نیازمنـدان حفـظ خواهد‬ ‫گردیـد و اطالعـات شـخصی انهـا بصـورت‬ ‫محرمانـه درج خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تالش داریم واحدهای تولیدی با پیشرفت باالی ‪۵۰‬‬ ‫درصد را در سال جاری به بهره برداری رسانیم‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان دکتر‬ ‫هـادی حـق شـناس در دویسـت و هشـتاد و چهارمیـن‬ ‫جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانع تولید اسـتان ضمن‬ ‫تقدیـر از همراهی دسـتگاه هـای اجرایی و بانـک در زمینه‬ ‫حمایـت از تولیدکننـدگان تصریـح کـرد‪ :‬برخـی پـروژه ها‬ ‫‪ ۱۰‬یـا ‪ ۱۵‬سـال پیـش اغـاز شـده انـد و امـروز سـرمایه‬ ‫گـذاران بایـد بررسـی الزم را صـورت دهنـد کـه ایـا اتمام‬ ‫انهـا دارای صرفـه اقتصـادی الزم اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬نبایـد بـرای طرح هـای بدون توجیـه اقتصادی‬ ‫انتظـار پرداخـت تسـهیالت از جانـب بانـک هـا را داشـته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪ :‬کارخانه های اجر ماشـینی‬ ‫بایـد بـا همـکاری شـرکت گاز نسـبت بـه پرداخـت بدهی‬ ‫جـاری خـود اقـدام کننـد و در فرصـت مقتضـی معوقـات‬ ‫خـود را تقسـیط و پرداخـت نماینـد چرا که دسـتگاه های‬ ‫زیربنایـی نیـز از محـل پرداخت هزینه های مصرف توسـط‬ ‫مشـترکین امـکان خدمـت رسـانی را دارند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس یـاداور شـد‪ :‬اسـتان گلسـتان از تنـوع‬ ‫بـاالی محصـوالت کشـاورزی و باغـی برخـوردار اسـت و‬ ‫وجـود منطقـه ازاد به جهت صـادرات و صنایـع تبدیلی در‬ ‫راسـتای فراوری محصـوالت و ممانعت از خام فروشـی می‬ ‫توانـد در افزایـش درامدهـا و اشـتغال اسـتان موثـر باشـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن جلسـه مشـکالت ‪ ۵‬واحـد هـا در زمینه‬ ‫گردشـگری ‪ ,‬صنعـت و کشـاورزی بررسـی و تصمیـم الزم‬ ‫اتخـاذ شـد‪.‬همچنین در ایـن جلسـه طلوعیـان مدیـر کل‬ ‫صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان ضمـن بیـان گزارشـی از‬ ‫اقدامـات ایـن کار گـروه گفـت‪ :‬از محل اعتبارات سـال ‪۹۸‬‬ ‫تـا کنـون بیـش از ‪ ۴۷۳‬میلیـارد تومـان تسـهیالت رونـق‬ ‫تولیـد بـه واحد های تولیدی گلسـتان پرداخت شـده که از‬ ‫ایـن حیـث اسـتان گلسـتان در جایگاه هشـتم کشـور قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تلاش داریـم واحدهـای تولیـدی بـا پیشـرفت بـاالی ‪۵۰‬‬ ‫درصـد را در سـال جـاری بـه بهـره بـرداری رسـانیم‬ ‫اتمام پروژه های عمرانی موجب نشاط و امید‬ ‫در جامعه می شود‬ ‫مهـدی رازجویـان در جلسـه بررسـی اخریـن‬ ‫وضعیـت پروژه هـای عمرانـی و زیرسـاختی‬ ‫شهرسـتان بهشـهر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی باید بـا مسـتندات کافی بـا پیمانکاران‬ ‫پرداخـت‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬منصـور علـی زارعـی نماینده منتخب‬ ‫مـردم شهرسـتان سـاری و میانـدورود ضمـن‬ ‫سـپاس از عملکـرد اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران بـه ویـژه در ایـام فراگیـری‬ ‫ویـروس کرونـا و ارزوی توفیق بیشـتر در اجرای‬ ‫ماموریت هـای فرهنگی و هنـری‪ ،‬بخش فرهنگ‬ ‫و هنـر را از بخش هـای مهـم جامعـه برشـمرد‬ ‫و گفـت‪ :‬ایـن بخـش قشـر بزرگـی از جامعـه به‬ ‫ویـژه جوانـان را دربر می گیـرد و تاثیرگذاری ان‬ ‫در مسـائل گوناگون اجتماعی برکسـی پوشـیده‬ ‫نیسـت و اگـر بـه ان کـم توجهـی شـود‪ ،‬جامعه‬ ‫دچـار اسـیب های جبـران ناپذیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬وظیفـه همـه ما و مسـئولین‬ ‫اسـت کـه بـه مسـائل فرهنگـی جامعـه توجـه‬ ‫بیشـتر نمـوده و در این راسـتا هرگونه حمایت و‬ ‫پی گیـری کـه الزم باشـد انجـام می دهیـم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن قـول پی گیری امـور تکمیل تاالر‬ ‫مرکـزی سـاری را داد وابـراز امیـدواری کـرد که‬ ‫به زودی شـاهد گشـایش ان باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫راه اندازی سامانه سخا‬ ‫جهت ساماندهی کمک های‬ ‫مردمی و شناسایی نیازمندان‬ ‫شمال‬ ‫کـم کار برخورد قانونی داشـته‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حفـظ‬ ‫انجـام‬ ‫در‬ ‫بیت المـال‬ ‫پروژه هـای عمرانـی بایـد‬ ‫در اولویـت باشـد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫خواسـته های مردمـی را بـا‬ ‫جدیـت پیگیـری کننـد تـا‬ ‫مطالبـات مـردم تحقـق یابد‪.‬‬ ‫رازجویـان بـا اشـاره بـه‬ ‫ظرفیـت بسـیج سـازندگی در‬ ‫اجـرای پروژه هـای عمرانـی‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـرای اتمـام پروژه هـا‬ ‫بایـد از تمـام ظرفیت هـا‬ ‫اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران همچنیـن اظهـار داشـت‪ :‬دولـت بـا‬ ‫تمـام تـوان در حال اتمـام پروژه هـای زیربنایی‬ ‫نیمه تمـام اسـت‪.‬‬ ‫ارزش نیروی انسانی به توان یادگیری و ظرفیت‬ ‫تجربه اندوزی اوست‬ ‫هشـتمین جشـنواره نظـام پذیـرش و بررسـی‬ ‫پیشـنهادهای شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و‬ ‫گلسـتان بـا حضـور و سـخنرانی مدیـران اسـتانی‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬تعـدادی از مدیـران وزارت نیـرو و‬ ‫جمعـی از اسـاتید دانشـگاه های کشـور بـه صـورت‬ ‫ویدئوکنفرانسـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازندران‬ ‫نیـز بـه دعـوت رییـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان در‬ ‫ایـن همایـش بـا موضـوع «نظـام پیشـنهادها و نقش‬ ‫بانوان در دسـتیابی به اهداف توسـعه ای نظـام اداری»‬ ‫سـخنرانی کرد‪.‬‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسی در ابتدای سـخنان خود گفت‪:‬‬ ‫تمـام ارزش نیروی انسـانی که در نگاه توسـعه محور از‬ ‫ان بـا عنـوان سـرمایه یاد می شـود به تـوان یادگیری‬ ‫و ظرفیـت تجربه انـدوزی اوسـت‪ ،‬تـوان و ظرفیتی که‬ ‫مختص انسـان است‪.‬‬ ‫وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪ :‬انسـان در مسـیر‬ ‫زندگـی خـود اموخت تجربیـات خود را به نسـل های‬ ‫پـس از خـود بیامـوزد و این انتقـال تجربـه و اموزش‬ ‫بـه دیگـران‪ ،‬ارزشـی هم سـنگ و هم انـدازه بـا‬ ‫تجربه انـدوزی و یادگیـری دارد چـون همـواره بـه‬ ‫نـوع انسـان کمـک کـرد تـا رشـد فرهنگـی و تمدنی‬ ‫داشـته باشـد و انتقـال تجربه بـه انـدازه تجربه اندوزی‬ ‫مهم اسـت و اساسـاً یکی از امتیازات انسـان محسـوب‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازندران‬ ‫همچنیـن افـزود‪ :‬از دیگـر سـو مـا امـروزه در جهانـی‬ ‫زندگـی می کنیـم کـه فرصـت «تمریـن و تکـرار» یـا‬ ‫«ازمـون و خطـا» در همـه امـور بـه ویـژه امـوری که‬ ‫بـه سرنوشـت بخـش کثیـری از مـردم مربوط اسـت‪،‬‬ ‫نداریـم چـون ریتم زندگی تند اسـت و اگـر در چرخه‬ ‫ازمـون و خطـا گرفتـار شـویم‪ ،‬فرصت هـای شـگرفی‬ ‫را از دسـت خواهیـم داد و حتـی جـان انسـان های‬ ‫بی شـماری را نیـز بـه خطـر خواهیـم انداخـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬ضـرورت انتقـال تجربیـات و‬ ‫دانـش فنی در میان مدیران و کارمندان دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی نیـز اهمیـت باالیـی دارد و اگـر در مدیریـت‬ ‫دسـتگاه های اجرایی و انجام درسـت وظایف سـازمانی‬ ‫اسـیر ازمون و خطا شـویم و از انتقال تجربیات کاری‬ ‫و دانـش و مهـارت فنـی خواسـته یا ناخواسـته غفلت‬ ‫کنیـم یـا از تجربه دیگـر نیروهای سـازمانی اسـتفاده‬ ‫شایسـته نکنیم‪ ،‬نیـز دچار عقب ماندگی هـای غیرقابل‬ ‫جبـران خواهیم شـد‪.‬‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسـی در ادامه گفت‪ :‬سـامانه جامع‬ ‫نظـام بررسـی و پذیـرش پیشـنهادهای شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان دقیقـاً بـرای همیـن‬ ‫امـر ارزش و اهمیـت فراوانـی دارد چـون برنامـه ای‬ ‫بـرای ثبت و مسـتند کردن پیشـنهادهای همـکاران‪،‬‬ ‫کارشناسـان و مدیـران در امـور فنـی و کاری ایـن‬ ‫دسـتگاه اسـت و از تکـرار برخـی رویه هـای نادرسـت‬ ‫می کاهـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازندران‬ ‫ت نظام‬ ‫همچنیـن گفـت‪ :‬یکـی از اموری کـه بر ضـرور ‬ ‫جامع بررسـی و پذیرش پیشـنهادها تصریـح دارد این‬ ‫اسـت کـه بـا بازنشسـته شـدن ایـن نیروهـا و قطـع‬ ‫ارتبـاط سـازمانی‪ ،‬احتمـاال تجربـه و دانـش انـان نیز‬ ‫فرامـوش می شـود و چـه بسـا نیروهـای جدیدالـورود‬ ‫از ان دانـش و تخصـص محـروم بمانند و مسـیرهایی‬ ‫را برونـد کـه هزینه هـای سـنگینی بـه سـازمان و در‬ ‫نتیجـه مـردم تحمیـل کند‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از این اقدام شـرکت برق منطقه ای‬ ‫مازنـدران و گلسـتان گفـت‪ :‬توصیه من این اسـت که‬ ‫ایـن پیشـنهادها در جایـی در دسـترس همـگان قرار‬ ‫داشـته باشـد که شرکت چنین مکانیسـمی را طراحی‬ ‫کـرده امـا متاسـفانه بسـیاری از سـازمان های فنـی و‬ ‫تخصصـی از وجود چنیـن مکانیسـمی بی بهره اند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه موضـوع زنـان و حضـور بانـوان در‬ ‫دسـتگاه های اجرایی و واحدهای خصوصی و همچنین‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬بسـیاری ازیـن بانـوان دانش اموختـه‬ ‫دانشـگاه های معتبـر هسـتند و ایـن حضـور و سـابقه‬ ‫موثـر‪ ،‬به خالقیت و ارائه پیشـنهادهای فنی تخصصی‬ ‫منجـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازندران‬ ‫بـا اشـاره بـه این کـه منظـور مـن تبعیـض بـه نفـع‬ ‫زنـان نیسـت‪ ،‬گفت‪ :‬پیشـنهادهای ارائه شـده توسـط‬ ‫بانـوان نیـز بایـد بـا نـگاه کارشناسـی‪ ،‬بررسـی شـود‬ ‫چـون بانـوان عزیـز مـا هـم در حـوزه اتاق فکـر و هم‬ ‫در بخـش عملیـات‪ ،‬ظرفیـت بسـیار باالیـی دارنـد و‬ ‫اسـتفاده درسـت از ایـن ظرفیـت‪ ،‬حرکـت به سـمت‬ ‫توسـعه را تسـهیل می کنـد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گفتگویگزارش‬ ‫اختصاصی ‪ -‬سمیه کریمی‬ ‫سه شنبه ‪ 23/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪604‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ‪:‬‬ ‫صد درصد مرکبات بویژه تامسون سالم برداشت شد‬ ‫برای تحقق شعار رهبری بیش از هزار تن بذر اصالح‬ ‫شده توزیع کردیم‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار به کشت‬ ‫مکانیزه اختصاص دادیم و برگزاری کالس های‬ ‫اموزشی و ترویجی‪ ،‬در بحث تغذیه‪ ،‬کنترل افات و‬ ‫بیماری ها که بتوانیم افزایش چشمگیری در کیفیت و‬ ‫کمیت در سال ‪ ۹۹‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫عزیزالـه شـهیدی فـر در گفتگو بـا خبرنگار کرانه شـمال‬ ‫در خصـوص وضعیت برنج در اسـتان‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬با توجه‬ ‫بـه اینکـه برنـج در اسـتان از اهمیت بسـیاری برخـوردار‬ ‫اسـت بیـش از ‪ ۲۱۵‬هـزار هکتـار پیـش بینی مـی کنیم‬ ‫کـه امسـال زیر کشـت برود و خوشـبختانه بیـش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هـزار هکتـار در حـال حاضر امـاده ‪ ،‬خزانه گیری شـده و‬ ‫مابقـی ان کـه بخشـی از ان در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تاکنـون بیـش از ‪ ۲۵‬درصـد از اراضـی‬ ‫شـالیزاری اسـتان نشـاء شـده خوشـبختانه اراضی نشـاء‬ ‫شـده امسـال شاهد ان هسـتیم کشـت مکانیزه پیشرفت‬ ‫قابـل توجـه ای دارد که پیش بینی می شـود بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد نسـبت به سـال گذشـته نشـاء مکانیزه پیشرفت و‬ ‫افزایـش سـطح داشـته باشـیم کـه امیدواریم ایـن رقم به‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد برسـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازندران تصریـح کرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه به مناسـب بـودن هوا همـه کشـاورزان در حال‬ ‫کشـت هسـتند خوشـبختانه منابع ابـی ما اعم از سـدها‪،‬‬ ‫اببنـدان هـا و کانال هـای ابیاری رودخانه پر اب هسـتند‬ ‫و مشـکل کـم ابـی اصال وجود نـدارد که پیـش بینی می‬ ‫شـود امسـال تامین اب داشـته باشیم‪.‬‬ ‫وی بـا توجـه به شـعار سـال جاری مقـام معظـم رهبری‬ ‫جهـش تولیـد در خصـوص تحقـق ایـن شـعار‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫بـرای تحقـق شـعار رهبـری بیـش از هـزار تـن بـذر‬ ‫اصلاح شـده توزیـع کردیـم‪ ،‬حـدود ‪ ۱۰۰‬هـزار هکتـار‬ ‫بـه کشـت مکانیـزه اختصـاص دادیـم و برگـزاری کالس‬ ‫هـای اموزشـی و ترویجـی‪ ،‬در بحث تغذیـه‪ ،‬کنترل افات‬ ‫و بیمـاری هـا که بتوانیم افزایش چشـمگیری در کیفیت‬ ‫و کمیـت در سـال ‪ ۹۹‬داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫شـهیدی فـر در مـورد واردات برنـج‪ ،‬گفـت‪ :‬واردات بـه‬ ‫انـدازه مـورد نیـاز باید باشـد امـا بدنبال این هسـتیم که‬ ‫در فصـل برداشـت‪،‬واردات هـم جدیـدی شـود‪.‬‬ ‫وی در بحـث مرکبـات و مگـس میـوه‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی‬ ‫از محصـوالت اقتصـادی باغـی مـا مرکبـات اسـت کـه‬ ‫تامسـون‪ ،‬نارنگی که خوشـبختانه سـال گذشـته بیش از‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هـزار تـن تولید مرکبات را داشـتیم که‬ ‫متاسـفانه مگـس میوه در بهار شـروع بـه فعالیت کرد که‬ ‫سـنوات قبل بیشـتر بود و با پیگیری هـای صورت گرفته‬ ‫مدیریـت‪ ،‬مبـارزه و کنترل شـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن ادامه داد‪:‬‬ ‫صـد درصـد مرکبات بویژه تامسـون سـالم برداشـت شـد‬ ‫و در حـال حاضـر میـوه هـای تـازه تامسـون انبارهـا‪،‬‬ ‫سـورتینگ و سـردخانه موجـود و در حـال خرید و فروش‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران عنـوان کرد‪ :‬از‬ ‫بدو کار زمسـتان و شـروع اعالم کردیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬امیدواریـم کـه بـرای مبـارزه بـا‬ ‫ایـن افـت برنامـه هایـی داشـته باشـیم کـه مرکبـات و‬ ‫محصـوالت باغـی خوبـی در سـال ‪ ۹۹‬داشـته باشـیم و‬ ‫پیـش بینـی مـی شـود افزایـش خوبـی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫شـهیدی فـر ادامـه داد‪ :‬در بحـث برنـج پیـش بینـی می‬ ‫کنیـم یـک میلیـون و‪ ۵۰۰‬هـزار تولید داشـته باشـیم در‬ ‫سـال جهـش تولید‪..‬‬ ‫رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی در خصوص شـیوع کرونا‬ ‫و ضرر و زیان به کشـاورزان‪ ،‬گفت‪ :‬شـروع کرونا مسـتقیم‬ ‫بـه کشـاورزان خسـارت وارد نکـرد چـون مدیریـت و کار‬ ‫شـد‪.‬وی یکـی از اقداماتی کـه انجام دادیم یـک صد هزار‬ ‫هکتار کشـت نشـاءمکانیزه یعنی یکصد هزار کشـاورز در‬ ‫خانـه بمانند‪ ،‬عنـوان کرد‪.‬‬ ‫شـهیدی فر در خصوص خسـارت به محصـوالت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در طیور خسـارا وارد شـد‪ ،‬کاهش مصرف‪ ،‬خریدار و‬ ‫قیمـت اینها عواملی شـدند که خسـارت ببیننـد‪ ،‬صنعت‬ ‫طیـور مـا ‪ ،‬گل و گیاه اما کمتر دچار خسـارت شـدند که‬ ‫مـورد پیگیری قـرار گرفت که امیدواریم تسـهیالت ارزان‬ ‫قیمـت در اختیار انها قـرار دهیم‪.‬‬ ‫شـهیدی فـر خاطرنشـان کـرد‪ :‬در خصوص فیلم کشـتار‬ ‫جوجه‪ ،‬خوشـبختانه در مازندران چنین موردی نداشـتیم‬ ‫و البتـه جوجـه داران مـازاد را در برخی شهرسـتان انها را‬ ‫بین روسـتاییان انجـام دادند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهسازی مجتمع اقامتی پالژ راه اهن برای رفاه حال کارکنان راه اهن و اعضای صندوق‬ ‫مجتمـع اقامتـی پلاژ راه اهن سـاری بـا قرار‬ ‫گرفتـن در یکـی از بهترین مناطق توریسـتی‬ ‫شـمال کشور‪ ،‬با بهسـازی و نوسـازی‪ ،‬مهیای‬ ‫پذیرایی از مسـافران خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ریل نیـوز بـه نقـل از صنـدوق‬ ‫پس انـداز کارکنـان راه اهن‪ ،‬ایـن مجموعه که‬ ‫در منطقـه توریسـتی خزرابـاد در شهرسـتان‬ ‫سـاری واقعـا شـده اسـت‪ ،‬از امکانـات ویـژه ‬ ‫و منحصـر به فـرد ماننـد رسـتوران‪ ،‬فسـت‬ ‫فـود و کافی شـاپ‪ ،‬سـینما سـاحلی‪ ،‬پیسـت‬ ‫دوچرخه سـواری و سـالن بازی برای کودکان‬ ‫برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫شـرکت راه پـرواز کـه از شـرکت هـای تابعـه‬ ‫موسسـه صنـدوق پـس انـداز کارکنـان راه‬ ‫اهـن اسـت‪ ،‬جهـت رفـاه حـال هرچه بیشـتر‬ ‫مهمانـان اقداماتـی از جملـه تعویـض مبلمان‬ ‫فرسـوده ویالها‪ ،‬نقاشـی درب و دیـوار ویالها‪،‬‬ ‫تعمیـر و تعویـض شکسـتگی ایرانیـت سـقف‬ ‫ویالهـای دوبلکـس‪ ،‬شستشـوی فـرش و پتـو‬ ‫و بالـش هـا‪ ،‬تعمیـر و تعویـض سـرویس و‬ ‫سیسـتم اب و گاز و بـرق مجتمـع‪ ،‬بندکشـی‬ ‫سـرویس بهداشـتی و حمـام ویالهـا‪ ،‬تعویض‬ ‫و سـرویس درایـور و المـپ هـای کل ویالهـا‬ ‫و محوطـه مجتمـع‪ ،‬اصلاح فضـای سـبز و‬ ‫هـرس درختان و گلـکاری را در این مجموعه‬ ‫انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن ‪:‬‬ ‫‪ 325‬هزار و ‪ 459‬متر مربع از حرائم دولتی در سال‬ ‫‪ 1398‬رفع تصرف شد‬ ‫مدیـر عامل شـرکت اب منطقـه ای گیالن از رفع‬ ‫تصـرف ‪ 325‬هـزار و ‪459‬متـر مربـع از حرایـم‬ ‫دولتـی در اسـتان گیالن خبـر داد‪.‬‬ ‫خرمـی رییس هیـات مدیره‬ ‫مهنـدس وحیـد ّ‬ ‫و مدیـر عامـل شـرکت اب منطقـه ای گیالن در‬ ‫گفتگـو بـا روابـط عمومـی ایـن شـرکت بـا اعالم‬ ‫ایـن خبـر افـزود‪ :‬ایـن میـزان رفـع تصـرف انجام‬ ‫شـده در نتیجـه بررسـی ‪ 212‬فقـره پرونـده از‬ ‫تعـداد ‪ 366‬پرونـده ارسـال شـده بـه دسـتگاه‬ ‫قضایی اسـت که بـا صدور حکم از سـوی مقامات‬ ‫قضایـی اسـتان منجـر به رفـع تصـرف ‪ 325‬هزار‬ ‫و ‪ 459‬متـر مربـع از حرائـم دولتـی شـده اسـت‬ ‫و اشـاره کـرد؛ مابقـی پرونـده هـا در حـال حاضر‬ ‫در محاکـم قضایی اسـتان در حال رسـیدگی می‬ ‫باشـد‪ .‬وی در ادامـه گفـت‪ :‬رفـع تصـرف هـای‬ ‫صـورت گرفتـه شـامل؛ بسـتر تـاالب هـا‪ ،‬حریـم‬ ‫‪3‬‬ ‫و بسـتر رودخانـه هـا‪ ،‬سـواحل دریـا و اراضـی‬ ‫اسـتمالکی اسـت کـه در راسـتای حفـظ حقـوق‬ ‫بیـت المـال و ازادسـازی اراضـی دولتـی انجـام‬ ‫پذیرفته اسـت‪.‬مدیر عامل شـرکت اب منطقه ای‬ ‫گیلان با اشـاره بـه این مهم کـه توفیقات حاصله‬ ‫ناشـی از تسـریع و دقـت در رسـیدگی هـای‬ ‫قضایـی بعمـل امـده در دسـتگاه قضایـی اسـتان‬ ‫و همـکاری عوامـل انتظامی بوده و مبرهن اسـت‬ ‫کـه بـدون هماهنگـی و همـکاری دسـتگاه هـای‬ ‫یـاد شـده ایـن مهـم امـکان پذیـر نبود‪.‬‬ ‫خرمـی تصریـح کـرد‪ :‬شـرکت اب‬ ‫مهنـدس ّ‬ ‫منطقـه ای گیلان در سـال گذشـته بـا دسـتور‬ ‫مقامـات قضایـی و هماهنگـی نیـروی انتظامـی‬ ‫اسـتان گیالن نسـبت به رفع تصرفـات و تخریب‬ ‫اعیانـات و حصارکشـی ها اقـدام نموده اسـت که‬ ‫ایـن فرایند با طـی مراحل قانونی در سـال جدید‬ ‫نیـز ادامـه خواهـد یافت‪.‬‬ ‫رییـس هیـات مدیـره و مدیـر عامل شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای گیلان در پایـان تاکیـد نمـود‪ :‬در‬ ‫راسـتای حفـظ حقـوق بیـت المـال این شـرکت‬ ‫از هیچگونـه تالشـی دریـغ نخواهـد نمـود و در‬ ‫سـال جاری نیـز با سـودجویانی که قصـد تصرف‬ ‫و سـودجویی نسـبت بـه انفـال و بیـت المـال را‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬از طریـق مراجـع قضایـی بـا‬ ‫قاطعیـت پیگیـری و مطابـق قانـون مجـازات‬ ‫خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫پیشتازی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در تحقق مطالبه‬ ‫و ارزوی رهبر معظم انقالب‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان‪ ،‬رهبـر معظـم انقلاب اسلامی امروز‬ ‫طـی نشسـت ویدیـو کنفرانـس بـا سـتاد هـای ملی و‬ ‫اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونا ضمن تقدیـر از برنامه‬ ‫ریـزی و مدیریت کادر سلامت در طـول دوران بحران‬ ‫کرونـا‪ ،‬از یـک مطالبـه جـدی و ارزوی خـود پـرده‬ ‫برداشـتند و مطـرح فرمودنـد کـه انتظـار دارنـد جهاد‬ ‫عظیـم و عمومـی کادر بهداشـت و درمـان بـا بیـان‬ ‫شـیرین‪ ،‬زیبـا و اثـر گـذار روایـت شـود‪.‬‬ ‫رهبـری معظـم انقلاب در ادامـه رهنمودهـای امـام‬ ‫گونـه خـود با اشـاره ضمنـی به تشـابه جهـاد مدافعان‬ ‫سلامت بـا رزمنـدگان دفـاع مقـدس فرمودنـد انتظار‬ ‫دارنـد جهـاد مدافعـان سلامت بـا روایـت راویـان در‬ ‫اَشـکال گفتـار‪ ،‬نوشـتار و سـایر شـیوه هـای هنـری‬ ‫همچـون شـهید سـید مرتضـی اوینـی کـه جزئیـات‬ ‫دوران دفـاع مقـدس را روایـت کـرد‪ ،‬روایت شـده و در‬ ‫تاریـخ ماندگار شـود‪.‬‬ ‫از انجـا کـه گیالن در تمامـی عرصه های جهـاد‪ ،‬ایثار‬ ‫و از خودگذشـتگی در تاریـخ سراسـر پرافتخـار کشـور‬ ‫می درخشـد و پیـش قـراول اسـت‪ ،‬در تقدیم شـهدای‬ ‫مدافـع سلامت عرصه خدمـت نیز در کشـور با تقدیم‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬شـهید پیشـتاز شد‪.‬‬ ‫تقدیـم بیـش از ‪ ۲۰‬شـهید مدافـع سلامت در گیالن‬ ‫ و درگیـری صدهـا نفـری کادر پرسـتاری و پزشـکی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی را وا داشـت تا در تهیه و تولید‬ ‫اثـار مسـتند از تلاش های بـی وقفه و بـی منت کادر‬ ‫سلامت در تمامـی بخـش هـا اقـدام کنـد و بـا روایت‬ ‫جهادگرایانـه و بـا جزییـات خدمـات سـربازان خـط‬ ‫مقـدم مقابلـه با ویـروس منحـوس و متقلب‪ ،‬رشـادت‬ ‫هایشـان را در تاریـخ مانـدگار کنند‪.‬‬ ‫تهیـه فیلـم مسـتند از رشـادت هـا و جان نثـاری‬ ‫هـای مدافعـان سلامت گیلان از مـدت هـا پیـش از‬ ‫سـوی‪ .‬دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان اغـاز شـده‬ ‫ و راویـان طـی هفتـه هـای اخیـر در تلاش انـد تـا با‬ ‫تو گـو با کادر سلامت اعم از پزشـکان‪ ،‬پرسـتاران‪،‬‬ ‫گف ‬ ‫کادر خدمـات و حفاظـت و سـایر فعـاالن ایـن حـوزه‪،‬‬ ‫جهـاد عظیمشـان را در مواجهـه با بیمـاری کووید ‪۱۹‬‬ ‫روایـت و در تاریـخ ماندگار سـازند‪.‬تاکنون فاز نخسـت‬ ‫تصویـر بـرداری از روایت مسـتند مدافعان سلامت در‬ ‫گیلان کـه بـه تصویر بـرداری از مدافعان سلامت در‬ ‫سـطح بیمارسـتان های رشـت اختصاص یافته در حال‬ ‫نهایی شـدن اسـت و پـروژه این مسـتند سـازی امروز‬ ‫در بیمارسـتان امیرالمومنیـن بـوده و به نظر می رسـد‬ ‫طـی روزهای اینده در بیمارسـتانهای دولتی رشـت به‬ ‫اتمـام برسـد‪.‬بنابر برنامه ریزی های صـورت گرفته قرار‬ ‫اسـت پروژه مسـتند سـازی روایت گونه از جان نثاری و‬ ‫رشـادت های مدافعـان سلامت در شهرسـتانها به ویژه‬ ‫در بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی کـه در دوران کرونا‬ ‫بـه مـردم خدمـات ارایـه میکردنـد نیز تهیه شـود‪.‬‬ ‫اقـدام بـه تهیه مسـتند خاطـرات مدافعان سلامت در‬ ‫گیلان از مـدت ها پیش همچون پیشـتازی گیالن در‬ ‫تقدیـم شـهدای مدافع سلامت نشـان از فرهیختگی‪،‬‬ ‫زمان شناسـی و اقـدام به هنـگام کادر سلامت اسـتان‬ ‫مـی دهـد و از اینکـه دغدغـه رهبـری نیز بـر این مهم‬ ‫صحـه گذاشـته‪ ،‬انگیـزه تولید کننـدگان ان را مضاعف‬ ‫و مسـیر را بـرای تهیـه فراوردهـای بیشـتر و کیفی تر‬ ‫اثـار در حـوزه مدافعـان سلامت را همـوار تـر کـرده‬ ‫است‪/.‬ای‪/‬د‬ ‫شمال‪-‬ساحس‬ ‫کرانه‬ ‫ُ‬ ‫نیمه پر لیوان کرونا‬ ‫فطریه کرونا بر گردنمان می افتد؟‬ ‫میهمـان ناخوانـده ایـن روزهایمـان‬ ‫کروناسـت ‪،‬ناخوانـده سـمجی هم هسـت‬ ‫چنـد ماهـی مانـده و هنـوز قصـد خروج‬ ‫نکـرده اسـت ‪ ،‬خـدا کنـد تـا فطـر بـرود‬ ‫فطریـه اش بـر گردنمـان نیوفتـد!‬ ‫از زمانـی کـه کرونـا بـه کشـورمان ایران‬ ‫وارد شـده است تعداد زیادی از هموطنان‬ ‫بـه ان مبتلا شـده انـد و جـان باختنـد‪،‬‬ ‫زندگـی در دوران کرونـا بسـیار سـخت و‬ ‫جانفرسـا اسـت‪ ،‬علی الخصـوص در ایران‬ ‫کـه از جامعـه اهـل معاشـرت و اجتماعی‬ ‫تشـکیل شـده اسـت این قضیه که دید و‬ ‫بازدید ها قطع شـود و در خانه بنشـینیم‬ ‫مشـکل اسـت‪ .‬اما به هـر حـال مجبور به‬ ‫تحمـل ایـن زندگی و این مـدل از زندگی‬ ‫هسـتیم و بایـد بـرای هرچـه سـریعتر‬ ‫بهبـود یافتـن وضـع جامعه تحمـل کنیم‪.‬‬ ‫اگـر بخواهیـم زوایه دیدمـان تغییر دهیم‬ ‫و نیمـه پـر لیوان را ببینیـم باید اینجوری‬ ‫بگوییـم کـه‪ :‬حـاال کـه ایـن مـرض‬ ‫منحـوس امـده و خـواه و ناخـواه چندی‬ ‫میهمـان بالدمـان هسـت مـی توانیـم در‬ ‫دوران کرونـا لذتـش را ببریـم ‪ ،‬به داشـته‬ ‫هایمـان فکر کنیم و خدا را شـاکر باشـیم‬ ‫برایشان‪...‬‬ ‫فیلـم هـای خـوب ببینیم‪،‬کتـاب هـای‬ ‫خـوب بخوانیم‪،‬بنویسـیم‪،‬خلق کنیـم‪،‬‬ ‫دنبـال یادگرفتـن حرفـه ای برویـم و‬ ‫تحقیـق کنیـم و‪...‬‬ ‫و بـه ایـن بیاندیشـیم زمانـی فـرا خواهد‬ ‫رسـید کـه دیگـر ایـن ایـام نیسـت و‬ ‫تمام شـده اسـت پـس مـی توانیـم برای‬ ‫سـاختن دوران پسـا کرونا برنامـه بریزیم‬ ‫و نقشـه راه بکشـیم‪.‬‬ ‫کرونـا نیمه پـرش هم خالی نبـوده! اینکه‬ ‫بفهمیـم و قـدر بدانیـم چـه چیزهایـی‬ ‫داشـته بودیـم و حـاال نداریم‪،‬بفهمیم چه‬ ‫نعمـت هـای بزرگـی برایمان عادی شـده‬ ‫بـود در حالـی کـه خیلـی بـزرگ و حائـز‬ ‫اهمیـت انـد ‪ ،‬بفهمیـم اغوش چـه نعمت‬ ‫بزرگیسـت‪،‬اجتماع چه نعمت بزرگیسـت‪،‬‬ ‫راه پلـه هـای ادارات چـه نعمـت‬ ‫بزرگیسـت‪،‬صف شـلوغ شـکر دولتـی ‪،‬‬ ‫سـبد کال و‪ ...‬و‪ ...‬و‪ ...‬چـه نعمـات بزرگـی‬ ‫هسـتند کـه مـا خردشـان مـی شـمریم‪.‬‬ ‫بغیـر اینهـا زیـاد هـم کـه بـد نشـده‪،‬می‬ ‫نشـینیم در منـزل بـه گذشـته ‪ ،‬حـال و‬ ‫اینـده فکـر مـی کنیـم ‪ ،‬یـک درنـگ در‬ ‫یـک ایسـتگاه تـا شـاید در ادامـه مسـیر‬ ‫ایـن اتوبوس سـریع السـیر زندگـی ادمی‬ ‫بـه مقصـد غایـی درسـت تـر و بهتـری‬ ‫برسـد ‪ ،‬زیـاد هـم بد نشـده امـار تصادف‬ ‫هـا ‪ ،‬الودگی هوا ‪ ،‬مطالعه ‪،‬تماشـای فیلم‬ ‫‪ ،‬تعامـل بـا خانـواده و بسـیاری از ایـن‬ ‫دسـت امارهـا نشـانگر ایـن قضیه اسـت‬ ‫کـه "زیـاد هـم بد نشـده"‬ ‫کرونـا باالخـره خواهـد رفـت اما تـا بحال‬ ‫بـه ایـن فکـر کـرده ایـد کـه ایـن دوران‬ ‫یـک دوران تاریخـی اسـت ‪ ،‬مثـل جنگ‬ ‫هـای جهانـی؟ و بعدهـا گذشـتگان در‬ ‫مـوردش صحبـت مـی کنند؟ کتـاب می‬ ‫نویسـند‪،‬فیلم مـی سازند‪،‬مسـتند تولیـد‬ ‫مـی کننـد و ایـن دوره بـرای اینـدگان‬ ‫جالـب بنظـر میرسـد و عجیـب‪ ...‬مـا در‬ ‫ایـن دوران زندگـی کردیـم مـا ‪۳‬مـاه در‬ ‫خانـه ماندیـم و علنـاً حبـس در خانـه را‬ ‫تجربـه کردیـم‪....‬‬ ‫اینـدگان از ایـن سـه مـاه سـوال مـی‬ ‫پرسـند کـه ایـا شـما در سـه مـاه کرونـا‬ ‫در خانـه ماندیـد؟ حاال کـه ماندید‪ ،‬کتاب‬ ‫خواندیـد؟ فیلم دیدید؟ چـه کردید؟ قرار‬ ‫اسـت قهرمان داسـتان باشـیم دیگر‪ ،‬پس‬ ‫بیایـد قهرمـان گونـه زندگـی کنیم!‬ ‫از دیگـر مزایـای کوویـد هـم میتـوان‬ ‫بـه ایـن اشـاره کـرد کـه امسـال در مـاه‬ ‫مبـارک رمضان از شـر افطار هـا انچنانی‬ ‫مرفهـان بـی درد راحـت شـدیم یعنـی از‬ ‫اینکـه اینهمه اختلاف را ببینیم و حرص‬ ‫بخوریـم خلاص شـدیم ‪ ،‬عوضـش کلـی‬ ‫افطـار به نیازمندان داده شـد و جامعه در‬ ‫جهـت مسـاوات مواسـات کرد‪.‬‬ ‫بیاییـد به نیمه پر لیـوان نگاهی بیاندازیم‬ ‫و کمـی دیگـر تحمـل کنیـم تـا بـرود و‬ ‫دیگـر بـر نگـردد تا بعـد از کرونا سـربلند‬ ‫باشـیم ‪ ،‬قهرمان باشیم‪،‬سـرافراز باشـیم‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪604‬‬ ‫خرب‬ ‫خدمت بی منت‪ ،‬سرلوحه‬ ‫عمل شهرداری ساری‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫سید مجتبی حکیم شهردار بابل‪:‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬دست فروش بابلی صاحب کد شناسایی می شوند‬ ‫خدمـت رسـانی شـهرداری به عنـوان نهادی‬ ‫خدماتـی اجتماعـی در حـوزه هـای مختلف‬ ‫مبلمان شـهری‪ ،‬بهسـازی و بازسازی عمرانی‬ ‫شـهر‪ ،‬حفظ و نگهـداری پروژه ها در دسـتور‬ ‫کار قـرار گرفته اسـت‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و اموربیـن‬ ‫الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬اسـتمرار خدمـات‬ ‫رسـانی در مناطق سه گانه شـهرداری ساری‬ ‫در جهـت حصـول رفـاه شـهروندی‪ ،‬نـگاه‬ ‫مدیریـت شـهری بـر تحقـق گـزاره خدمـت‬ ‫بـی منت را برقرار سـاخته اسـت‪ .‬بدین روی‬ ‫خدمـت رسـانی شـهرداری به عنـوان نهادی‬ ‫خدماتـی اجتماعـی در حـوزه هـای مختلف‬ ‫مبلمـان شـهری‪ ،‬بهسـازی و بازسـازی‬ ‫عمرانی شـهر‪ ،‬حفظ و نگهـداری پروژه ها در‬ ‫دسـتور کار قرار گرفته اسـت و دوایر مختلف‬ ‫شـهرداری مناطـق بـه صورت ‪ 24‬سـاعته در‬ ‫حـال انجـام وظایف خود در سـطوح مختلف‬ ‫شـهری باشند‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی فرماندار‬ ‫و شهردار و اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر پیرامون‬ ‫پروژه های عمرانی‬ ‫از دیگر اهداف اجرای طرح‬ ‫ساماندهی دستفروشان‪،‬‬ ‫ازاد سازی معابر شهری‬ ‫است و اولویت کار‬ ‫شهرداری در اجرای این‬ ‫طرح مکان یابی و برپایی‬ ‫بازارهای موقت با محیطی‬ ‫مناسب برای دستفروشان و‬ ‫خریداران است‬ ‫سـامانه پیامکـی بـرای دسـت فروشـان راه‬ ‫انـدازی شـد و محـدوده مشـخص جهـت‬ ‫اسـتقرار ثابـت انـان تعییـن گردیـد‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی شـهرداری‬ ‫بابـل‪ ،‬در راسـتای طـرح سـاماندهی‬ ‫دستفروشـان و امنیـت خاطـر انـان‪ ،‬تمامـی‬ ‫دستفروشـان بابلـی صاحـب کدشناسـایی‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫ایـن امر بـا هدف زیباسـازی شـهری و ایجاد‬ ‫امنیـت و اطمینـان خاطـر به دستفروشـان و ‬ ‫شـهروندان انجام می شـود و شـهروندان می‬ ‫تواننـد با خیـال راحت تری نسـبت به خرید‬ ‫خود از دسـت فروشـان شناسـنامه دار خرید‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫از دیگـر اهـداف اجـرای طـرح سـاماندهی‬ ‫دستفروشـان‪ ،‬ازاد سـازی معابـر شـهری‬ ‫خبر‬ ‫بـا حضـور محمـد ازاد فرمانـدار‪ ،‬مهنـدس‬ ‫خـوش قلـب شـهردار رامسـر و اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر جلسـه هم اندیشـی‬ ‫در خصـوص برنامـه ریـزی و تصمیـم گیری‬ ‫پیرامـون اجـرای هـر چـه بهتـر پـروژه های‬ ‫عمرانـی شـهرداری رامسـر در دفتـر شـورا‬ ‫برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت بـه دو عامـل مهـم در حوزه‬ ‫مدیریت شـهری اشـاره شـد کـه اولین عامل‬ ‫مربـوط بـه اعتبـارات و بودجـه شـهرداری‬ ‫و دومیـن عامـل مدیریـت بـر امکانـات و‬ ‫نیروهاسـت کـه امیـد اسـت بـا بهـره وری‬ ‫مناسـب نهایـت اسـتفاده از امکانـات موجود‬ ‫در راسـتای خدمـت رسـانی هر چـه بهتر به‬ ‫شـهروندان بـرده شـود‪.‬‬ ‫مالقات عمومی مدیران‬ ‫مجموعه شهردار ساری با‬ ‫شهروندان غیرحضوری‬ ‫برگزار می شود‬ ‫بـا توجـه بـه شـرایط خـاص و در راسـتای‬ ‫پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬ایـن‬ ‫هفتـه سـه شـنبه ‪ 23‬اردیبهشـت ‪ 99‬نیـز‬ ‫بـرای پنجمیـن هفته پیاپـی‪ ،‬مالقـات عمومی‬ ‫مدیران مجموعه شـهردار سـاری با شـهروندان‬ ‫بصـورت غیرحضـوری برگزار می شـود‪.‬مالقات‬ ‫عمومـی مدیـران مجموعـه شـهردار سـاری بـا‬ ‫شـهروندان غیرحضـوری برگـزار مـی شـود‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن‬ ‫الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬بـا توجـه به شـرایط‬ ‫خاص و در راسـتای پیشگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬ایـن هفتـه سـه شـنبه ‪ 23‬اردیبهشـت‬ ‫‪ 99‬نیـز بـرای پنجمیـن هفتـه پیاپـی‪ ،‬مالقات‬ ‫عمومـی مدیـران مجموعـه شـهردار سـاری بـا‬ ‫شـهروندان بصـورت غیرحضـوری و از طریـق‬ ‫سـامانه ‪ 137‬برگزار می شـود‪.‬معاونان شـهردار‬ ‫سـاری‪ ،‬شـهرداران مناطق سـه گانه و روسـای‬ ‫سـازمان حمـل و نقـل بار و مسـافر و سـازمان‬ ‫عمـران و بازافرینـی فضاهـای شـهری در ایـن‬ ‫هفتـه‪ ،‬پاسـخگوی شـهروندان خواهنـد بود‪.‬‬ ‫اسـت و اولویت کار شـهرداری در اجرای این‬ ‫طـرح مکان یابـی و برپایـی بازارهـای موقت‬ ‫بـا محیطـی مناسـب بـرای دستفروشـان‬ ‫و خریـداران استدستفروشـانی کـه کـد‬ ‫شناسـایی خود را دریافـت نمودند می توانند‬ ‫در نقـاط تعییـن شـده بـه فعالیـت بپردازنـد‪.‬‬ ‫شـهرداری بابـل از طریـق سـامانه پیامکـی‬ ‫بـا دسـت فروشـان در ارتبـاط بـوده و انهـا‬ ‫خبر‬ ‫همراهی ستودنی معاون عمرانی استانداری مازندران با‬ ‫شهرداری قائم شهر در اجرای طرح های کمیسیون ماده ‪۵‬‬ ‫جلسـه کمیسـیون ماده ‪ ۵‬اسـتان مازندران به ریاست‬ ‫مهنـدس مهـدی رازجویـان معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانـی اسـتانداری مازنـدران و بـا حضـور مهنـدس‬ ‫صالح زاده شـهردار قائم شـهر ‪،‬مهنـدس فضلی رئیس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر و مهنـدس امینـی بـر معـاون‬ ‫شهرسـازی ومعمـاری شـهرداری قائـم شـهر در محل‬ ‫اسـتانداری مازنـدران برگزار شـد‪.‬‬ ‫همراهی سـتودنی معاون عمرانی اسـتانداری مازندران‬ ‫در اجـرای طـرح های کمیسـیون مـاده ‪ ۵‬شـهرداری‬ ‫را از اخریـن اخبـار مربـوط بـه برگـزاری یـا‬ ‫تعطیلـی بـازار اگاه مـی نمایـد‪.‬‬ ‫همچنیـن با اقـدام شایسـته شـهرداری بابل‬ ‫در اوضـاع نابسـامان اقتصـادی میتـوان نوید‬ ‫بخـش رشـد و رونـق بـازار ایـن دسـته از‬ ‫شـهروندان بود چـرا که احسـاس هدفمندی‬ ‫در کسـب و کار بـر میـزان رونـق بـازار تاثیر‬ ‫زیـادی دارد‪.‬‬ ‫قائـم شهرکمیسـیون مـاده ‪ ۵‬از جملـه کارگـروه های‬ ‫مهمـی اسـت کـه در توسـعه عمرانـی پـروژه هـای‬ ‫شـهری و نوسـازی بهسـازی فضاهـای شـهری نقـش‬ ‫عمـده ای ایفـا می کند لذا گفتنی اسـت در یک سـال‬ ‫گذشـته شـاهدهمراهی و تعامـل همراهـی معاونـت‬ ‫عمراتنـی اسـتانداری مازندران با شـهرداری قائمشـهر‬ ‫در اجـرای هرچـه بهتـر مصوبـات کمیسـیون مـاده ‪5‬‬ ‫شـهرداری قائمشـهر در مـاه هـای گذشـته بودیم‪.‬‬ ‫تقدیر رییس بیمارستان صیاد شیرازی‬ ‫گرگان از شهردار گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬دکتـر علیرضـا نـوروزی رئیـس‬ ‫مرکـز اموزشـی درمانـی شـهید صیـاد شـیرازی‬ ‫گـرگان بـا حضـور در دفتـر دکتـر دادبـود شـهردار‬ ‫گـرگان بخاطـر کمک های مـادی و معنوی شـهردار‬ ‫گـرگان از کادر درمانـی بیمارسـتان شـهید صیـاد‬ ‫شـیرازی کـه در خط مقـدم مبارزه با کرونـا به مردم‬ ‫خدمـت می کردنـد تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت‪ ،‬شـهرداری گـرگان با حمایت شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گرگان روزهای گذشـته با خرید یک‬ ‫دسـتگاه شست وشـوی لبـاس صنعتـی را بـا توجـه‬ ‫بـه اعلام نیاز ایـن بیمارسـتان‪ ،‬ان را به بیمارسـتان‬ ‫شـهید صیاد شـیرازی اهـداء کرد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـام ابتدایـی شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا و پـس از دریافـت محمولـه کمـک شـهر‬ ‫گوانکجـو چین(خواهرخوانده شـهرداری گرگان) نیز‬ ‫بخـش قابـل توجهی از کل محموله ماسـک دریافتی‬ ‫را بـرای کادر درمانـی بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گلسـتان اختصـاص داد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـام نوروز نیز به پـاس قدردانی از کادر‬ ‫درمانـی تعدادی گل هـای زینتی و تولیدی سـازمان‬ ‫سـیما‪ ،‬منظـر و فضای سـبر شـهرداری گـرگان را به‬ ‫کارکنـان ایـن بیمارسـتان و بیمارسـتان های دیگـر‬ ‫شـهر گرگان اهـدا کرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی پروژه بازار رشت در دفتر مدیر منطقه دو شهرداری رشت‬ ‫جلسـه هماهنگـی پـروژه بـازار رشـت با حضـور علیرضـا کامران‬ ‫راد مدیـر منطقـه دو‪ ،‬ابراهیـم خـوش فطـرت معـاون حمـل و‬ ‫نقـل و امـور زیربنایـی منطقـه‪ ،‬نماینـده اتـش نشـانی‪ ،‬پیمانکار‬ ‫و نمایندگانـی از نیـروی انتظامـی‪ ،‬ادارات گاز‪ ،‬اب و برق در دفتر‬ ‫مدیـر منطقـه دو شـهرداری رشـت برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری رشـت‪ ،‬جلسـه هماهنگی پـروژه بازار رشـت با حضور‬ ‫علیرضـا کامـران راد مدیـر منطقـه دو‪ ،‬ابراهیـم خـوش فطـرت‬ ‫معـاون حمـل و نقـل و امـور زیربنایـی منطقـه‪ ،‬نماینـده اتـش‬ ‫نشـانی‪ ،‬پیمانـکار و نمایندگانـی از نیـروی انتظامـی‪ ،‬ادارات گاز‪،‬‬ ‫اب و بـرق در دفتـر مدیـر منطقـه دو شـهرداری رشـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫علیرضـا کامـران راد در ایـن جلسـه بـازار رشـت را از لحـاظ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعی با اهمیت خواند و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫بـازار رشـت نقـش بارزی در اقتصاد شـهر رشـت و حتـی اقتصاد‬ ‫اسـتان گیالن دارد‪.‬‬ ‫کامـران راد حفـاری بـرای کابـل گـذاری‪ ،‬لولـه گـذاری ابهـای‬ ‫سـطحی‪ ،‬اجـرای سـنگفرش‪ ،‬ایمنی بافـت از طریق لولـه گذاری‬ ‫اب بـرای حریـق هـای احتمالـی را بخش های پروژه بازار رشـت‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬ایـن پـروژه برای کمـک به بازاریـان جهت‬ ‫ایجـاد امکانـات بهتـر و ایمـن کردن بازار تعریف شـده اسـت و با‬ ‫توجـه به وضعیـت موجود‪ ،‬در صـورت تعویق خسـارات زیادی را‬ ‫متحمل خواهیم شـد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه ‪ 23/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪604‬‬ ‫امیر دیلمی‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫موسوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران‪:‬‬ ‫شهرک صنعتی بزرگ در شرق مازندران احداث می شود‬ ‫قراردادهای راکد لغو می شود‬ ‫برنامه توسعه شهرکهای مزیت دار هم در دست احداث داریم‬ ‫مانند شهرک امامزاده عبداله امل و دیگر پروژه های جز که‬ ‫در برنامه داریم تا به مرحله احداث برسانیم و در بخش توسعه‬ ‫زیرساخت‪ ،‬همانند گذشته با قدرت‪ ،‬مسیر موردنظر را طی‬ ‫می کنیم تا به هدفهای خود برسیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی استان مازندران‬ ‫بـا بیان اینکه این اسـتان به شـهرکهای صنعتی بزرگ‬ ‫نیـاز داشـت گفـت‪ :‬بـا احداث شـهرک صنعتـی بزرگ‬ ‫در شـرق اسـتان‪ ،‬امیدواریم شـاهد تحـوالت خوبی در‬ ‫حوزه صنعت باشـیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت شـهرکهای صنعتی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬سـید مصطفـی موسـوی بـا بیـان اینکـه‬ ‫شـهرکهای صنعتـی اسـتان در ‪ 40‬واحـد صنعتـی بـا‬ ‫مسـاحت یکهـزار و ‪ 923‬هکتـار ایجـاد شـدند افـزود‪:‬‬ ‫بیـش از دو هزار و ‪ 600‬واحد در شـهرک های صنعتی‬ ‫سـطح اسـتان مسـتقر هسـتند کـه در سـال جهـش‬ ‫تولیـد‪ ،‬علیرغم شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلی برخی‬ ‫از کارخانه هـا‪ ،‬بـا مدیریـت مناسـب اسـتاندار‪ ،‬چرخـه‬ ‫اقتصـاد در سـطح اسـتان متوقف نشـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در‬ ‫زمینـه تولیـد ماسـک و محصـوالت ضدعفونـی کننده‬ ‫توسـط شـهرکهای صنعتـی‪ ،‬بـه مـردم مازنـدران در‬ ‫زمـان شـیوع ویـروس کرونـا کمک های شـایانی شـد‪.‬‬ ‫در گذشـته‪ ،‬تولیـد در بخـش مـواد بهداشـتی بصورت‬ ‫تخصصـی نداشـتیم امـا اکنـون ‪ 27‬واحـد تولیدکننده‬ ‫محصـوالت ضدعفونـی در سـطح اسـتان فعالیـت می‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫موسـوی با اشـاره به راه اندازی دسـتگاه تولید ماسـک‬ ‫بـرای اولیـن بـار در اسـتان مازنـدران در شـهرک‬ ‫جمشـیداباد بیـان داشـت‪ :‬محصـوالت تولیـدی عالوه‬ ‫بـر اسـتان مازنـدران‪ ،‬نیـاز بسـیاری از اسـتانهای دیگر‬ ‫را نیـز پوشـش داد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه واحدهایـی کـه در حـوزه تولیـد گاز‬ ‫و اکسـیژن فعالیـت می کننـد در زمـان شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا ابلاغ کردیم که تجهیز بیمارسـتان های سـطح‬ ‫اسـتان در الویـت هسـتند و بایـد انهـا در اسـتفاده از‬ ‫گازهـای اکسـیژن بـی نیـاز شـوند تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫صنعتگـران مازندرانـی در همان ابتدای شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا پـای کار امدنـد و بـا ارائـ ه خدمـات مناسـب به‬ ‫هموطنـان خـود کمـک کردنـد و همچنیـن واحدهای‬ ‫خبر‬ ‫تولیدی مسـتقر در شـهرک های صنعتی سـطح استان‬ ‫‪ 4‬میلیـارد تومـان به دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫کمـک کردند‪.‬‬ ‫موسـوی اظهار داشـت‪ :‬برنامـه جهش تولیـد در بخش‬ ‫صنعـت‪ ،‬معدن و تجـارت و برای واحدهای شـهرکهای‬ ‫صنعتـی امـاده شـده اسـت و سـه محـور بـرای برنامه‬ ‫جهـش تولیـد در نظـر گرفتـه شـد کـه شـامل ایجـاد‬ ‫توسـعه شـهرکها و نواحی صنعتی‪ ،‬توسـعه زیرساختها‬ ‫و برنامه توسـعه صنعتی اسـت که در این میان توسـعه‬ ‫شـهرکها و نواحـی صنعتی مزیـت دار در الویت اسـت‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬نیاز اسـتان مازنـدران‪ ،‬ایجاد شـهرک‬ ‫صنعتـی بزرگ و تامیـن زمین برای واحدهای مسـتقر‬ ‫در ان اسـت کـه در چنـد سـال گذشـته بـا پیگیـری‬ ‫شـرکت شـهرکهای صنعتـی و حمایـت اسـتاندار بـه‬ ‫فـاز نهایـی پـروژه ایجـاد شـهرک صنعتـی بـزرگ در‬ ‫شـهرهای بهشـهر و امیرابـاد نزدیـک شـده ایـم که به‬ ‫تنهایـی حدود ‪ 57‬درصد جمع کل شـهرکهای صنعتی‬ ‫موجـود را تشـکیل مـی دهـد ضمـن اینکـه بـا خبـر‬ ‫خـوش منطقـه ازاد در بندر امیرابـاد و ایجاد این پروژه‬ ‫بـزرگ‪ ،‬امیدواریم شـاهد تحـوالت اقتصـادی خوبی در‬ ‫چنـد سـال اینده باشـیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه ایجـاد شـهرک صنعتی بـزرگ از‬ ‫نیازهـای عمده اسـتان بـود خاطرنشـان کـرد‪ :‬تاکنون‬ ‫بدلیل شـرایط جغرافیایی اسـتان مازنـدران این امکان‬ ‫وجـود نداشـت کـه شـهرک صنعتـی بزرگـی در ایـن‬ ‫اسـتان دایـر شـود و اکنـون هـم زمینـی که در شـرق‬ ‫اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت بدلیـل شـوره زار‬ ‫بـودن‪ ،‬امـکان کشـاورزی در ان وجود نـدارد و بهترین‬ ‫منطقـه بـرای ایجـاد ایـن شـهرک صنعتی اسـت‪.‬‬ ‫موسـوی تاکید کـرد‪ :‬برنامه توسـعه شـهرکهای مزیت‬ ‫دار هـم در دسـت احداث داریم مانند شـهرک امامزاده‬ ‫عبدالـه امـل و دیگـر پـروژه هـای جـز کـه در برنامـه‬ ‫داریم تا به مرحله احداث برسـانیم و در بخش توسـعه‬ ‫زیرسـاخت‪ ،‬همانند گذشـته با قدرت‪ ،‬مسـیر موردنظر‬ ‫را طـی می کنیـم تـا بـه هدفهای خود برسـیم‪.‬‬ ‫وی برخـورد بـا واحدهای راکـد را یکی دیگـر از برنامه‬ ‫هـای عملیاتـی شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان‬ ‫مازندران دانسـت و ادامـه داد‪ :‬تمامی واحدهای راکد از‬ ‫سـال قبل از ‪ 94‬تعیین تکلیف شـده اند و درصورتیکه‬ ‫در مـدت قانونـی ‪ 6‬تا ‪ 9‬ماهـه نتوانند واحـد خود را به‬ ‫تولیـد برسـانند‪ ،‬قـرارداد فسـخ و باید زمین شـهرک را‬ ‫واگـذار نماینـد تـا در اختیار سـرمایه گـذار جدید قرار‬ ‫دهیـم و در این مسـیر هیچ مماشـاتی نخواهیم داشـت‪.‬‬ ‫سـید مصطفی موسـوی به همـکاری بانکهـای عامل با‬ ‫واحدهای تولیدی اشـاره کرد و اعالم داشـت‪ :‬در سـال‬ ‫گذشـته ‪ 14‬واحـد تملیکی به چرخه تولید بازگشـت و‬ ‫امسـال نیـز با جدیـت بدنبال این مورد هسـتیم‪.‬‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید با هرگونه حفاری غیر مجاز در حریم‬ ‫راه ها برخورد جدی گردد‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل‬ ‫و نقـل جاده ای اسـتان مازندران ‪،‬مهندس عباسـعلی‬ ‫نجفـی در جلسـه ای کـه با حضور معاونین و روسـای‬ ‫ادارات سـتادی و تابعـه و بـا هـدف برنامه ریـزی بـه‬ ‫منظـور ارزیابـی عملکـرد و بررسـی فعالیتهـای ادارات‬ ‫برگـزار گردیـد ‪ ،‬خاطـر نشـان سـاخت ‪ :‬بایـد همچون‬ ‫گذشـته بـا تالش و جدیـت برای اهـداف و برنامه های‬ ‫ایـن اداره کل از هیـچ کوششـی دریغ نکـرده و با تمام‬ ‫تـوان و امکانـات بـرای ایجاد یک راه ایمن و سـرپناهی‬ ‫مناسـب در این اسـتان والیتمدار بکوشـیم‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬مهـم تریـن عاملـی که مـی تواند‬ ‫در تسـریع و پیشـرفت هر پروژه ای موثر باشـد نظارت‬ ‫دقیـق و حضـور فعال و مسـتمر بر سـر ان پـروژه بوده‬ ‫‪ ،‬لذا از همه روسـای ادارات تابعه وسـتادی خواسـته تا‬ ‫ایـن مسـئله مهـم را در اولویـت اصلی کار خـود لحاظ‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫مهنـدس نجفـی برتعامـل و بـرادری در بیـن کارکنان‬ ‫تاکیـد و عنـوان کردند ‪ :‬همدلـی و هماهنگی و احترام‬ ‫متقابـل از جملـه فاکتورهـای مهـم در ارائـه یـک کار‬ ‫نمـود ‪ :‬علاوه بـر مسـولین محورهـا و جانشـین های‬ ‫انـان مـی بایسـت رئیـس اداره مربوطـه نیـز در زمـان‬ ‫بحران در محورها حضور شـبانه روزی و مداوم داشـته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه عنـوان نمـود ‪ :‬بایـد نظـارت دقیـق و‬ ‫مسـتمر بـر رونـد کاری مراکـز معانیـه فنـی خودروها‬ ‫‪ ،‬مجتمـع هـای خدمـات رفاهـی و پایانـه هـا توسـط‬ ‫مسـولین ذیربـط ایـن اداره کل و کارشناسـان این امر‬ ‫انجـام پذیرد‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای مازندران‬ ‫از روسـای ادارات خواسـت تا در نگهداری ماشین االت‬ ‫راهـداری نهایـت تالش رانمـوده تا اقدامـات بهنگام در‬ ‫راهداری مسـتمر و جـاری بدون کوچکتریـن وقفه ای‬ ‫انجـام گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۹‬دستگاه ماشین االت سنگین به ناوگان راهداری گیالن افزوده شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای ‪ ،‬شـعبانعلی خاوری سرپرسـت معاونـت راههای فرعی‬ ‫و روسـتایی این سـازمان ‪ ،‬در مراسـم الحاق ‪۹‬دسـتگاه ماشـین‬ ‫االت سـنگین بـه حـوزه راهـداری گیلان ‪ ،‬شـبکه راههـا و‬ ‫شـرایط جغرافیایـی گیلان را بـه گونه ای دانسـت کـه نیازمند‬ ‫توجه بیشـتر اسـت و افـزود‪ :‬اکنون بـه ازای هـر کیلومترمربع ؛‬ ‫‪ ۸۵۰‬متـر طـول راه هـای گیالن اسـت کـه این عدد در کشـور‬ ‫بـه ازای هـر کیلومترمربـع ‪ ۲۰۰‬متـر راه اسـت؛ یعنـی طـول‬ ‫شـبکه راه هـای گیالن چهار برابر متوسـط کشوریسـت بنابراین‬ ‫توجـه بیشـتری را بایـد بـه راههـای این اسـتان داشـته باشـیم ‪.‬‬ ‫وی بـر ضـرورت تقویـت ماشـین االت حـوزه راهـداری اسـتان‬ ‫گیلان بـه دلیـل طـول شـبکه راه و نیـاز بـه نگهـداری بیـان‬ ‫کـردو افـزود‪ :‬عمـر نـاوگان ماشـین االت راهـداری در گیلان‬ ‫بسـیار باالسـت از ایـن رو ؛ بـه دلیل شـرایط جوی و اسـتانی از‬ ‫منابـع سـال ‪ ۹۸‬اعتباراتـی از منابـع ملـی و اسـتانی بـه گیالن‬ ‫خریداری و اختصاص داده شـد و برهمین اسـاس؛ امروز شـاهد‬ ‫پیوسـتن ‪ ۹‬دسـتگاه ماشـین االت جدید به این ناوگان هسـتیم‬ ‫و به زودی ‪ 8‬دسـتگاه دیگر به ان افزوده می شـود و در مجموع‬ ‫‪ ۱۷‬دسـتگاه ماشـین االت سـنگین جدیـد بـه نـاوگان راهداری‬ ‫اسـتان افـزوده مـی شـود کـه اسـتان گیلان بـه لحـاظ تعـداد‬ ‫نـاوگان راهداری نوسـازی شـده در سـطح کشـور رتبه نخسـت‬ ‫را بـه خـود اختصـاص مـی دهد‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونت راههای فرعی و روسـتایی سـازمان راهداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای کشـور خاطـر نشـان کـرد‪ :‬به نسـبت‬ ‫سـهم اسـتان تالش می کنیم که تقویت نوسـازی ناوگان حمل‬ ‫و نقـل گیلان تـداوم بیابـد تـا بتوانیـم خدمـات بهتـری را به‬ ‫مـردم ارائـه کنیم‪.‬خـاوری در جمـع خبرنگاران اسـتان بـا بیان‬ ‫اینکـه مزیـت قیر رایـگان در قانون برنامه و بودجه در سـال های‬ ‫گذشـته بـود‪ ،‬افزود‪ :‬امسـال این مزیـت از قانـون بودجه حذف‬ ‫شـده و تمامی اعتبارات راههای روسـتایی؛ اسـتانی شـده اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت راههای فرعی و روسـتایی سـازمان راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای کشـور از هدفگذاری برای اسـفالت سـه‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر راه روسـتایی در کشـور خبر داد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای تحقـق هدفگـذاری ‪ ،‬بـه نظـر مـی رسـد که‬ ‫اسـتان هـا در مجمـوع بتواننـد یک هـزار میلیارد تومـان در این‬ ‫حـوزه اختصـاص دهند‪.‬‬ ‫خـاوری بـا بیـان ایـن کـه بـا سیاسـت گـذاری انجام شـده در‬ ‫اسـتان هـا قـرار شـد که ایـن منابع را بـه کمک شـورای برنامه‬ ‫ریـزی اسـتان هـا و بـه تبـع ان درشهرسـتانها فقط بابـت انجام‬ ‫کارهـای نهایـی کار قـرار دهنـد ‪،‬تصریح کرد‪ :‬تمامی زیرسـازی‬ ‫هـا را سـازمان راهـداری و حمل و نقل جاده ای بـا امکانات خود‬ ‫تقبل کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬برهمیـن اسـاس هـر قدر که اسـتان هـا اعتبار‬ ‫بـرای اسـفالت راههـای روسـتایی اختصـاص دهنـد بـه همـان‬ ‫انـدازه سـازمان راهـداری و حمل نقـل جاده ای کشـور برای ان‬ ‫راههـا زیـر سـازی انجام مـی دهد‪.‬‬ ‫ایشـان بـا بیـان اینکه همه زیر سـازی هـا را با امکانـات موجود‬ ‫خودمـان انجـام مـی دهیـم ‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ :‬بهره منـدی از‬ ‫ایـن مزیت بسـته بـه اعتباری دارد که هر اسـتان برای اسـفالت‬ ‫راههـای روسـتایی اختصـاص دهـد امـا در گیلان بایـد بدلیـل‬ ‫شـبکه بیشـتر راه کار بیشـتری صورت بگیرد که تامین مصالح‬ ‫مـورد نیـاز بایـد از طریـق اسـتان و دسـتگاههای ذیربـط بدون‬ ‫بروکراسـی اداری در اختیـار راهـداری اسـتان قـرار گرفتـه کـه‬ ‫در ایـن زمینـه معاونـت امـور عمرانـی اسـتانداری گیلان قـول‬ ‫همـکاری کامـل را دادند‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن گـزارش ‪ ،‬سـبحان الـه علیپـور سرپرسـت اداره‬ ‫کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای گیلان در حاشـیه ایـن‬ ‫مراسـم بـا حضـور در جمـع خبرنـگاران گفـت‪ :‬بـرای خریداری‬ ‫ایـن ماشـین االت ‪ ۱۳‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیـون تومـان از محل‬ ‫اعتبـارات اسـتانی و ملـی هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫علیپـور افـزود‪ :‬ایـن ‪ ۹‬دسـتگاه شـامل سـه دسـتگاه بیـل‬ ‫مکانیکـی چـرخ زنجیـری ‪ ،‬یـک دسـتگاه گریدر و پنج دسـتگاه‬ ‫لـودر می باشـد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دانستنی های چک‬ ‫چک تضمین شده‬ ‫چکـی اسـت کـه توسـط بانـک بـه عهده‬ ‫همـان بانـک صـادر مـی شـود و پرداخت‬ ‫وجـه ان توسـط بانـک تضمین می شـود‬ ‫‪ ،‬برخلاف چکهـای عـادی کـه توسـط‬ ‫صاحب حسـاب صـادر می شـود ‪ .‬بنابراین‬ ‫هـر فـردی مـی توانـد از بانـک تقاضـای‬ ‫چـک تضمیـن شـده بنمایـد ‪ .‬ایـن چکها‬ ‫کاملا مطمئـن و قابـل اطمینان هسـتند‬ ‫و بـا مراجعـه بـه هـر یـک از شـعب بانک‬ ‫صـادر کننـده در سراسـر کشـور قابـل‬ ‫وصـول هسـتند طبـق قانـون ‪ ،‬چکهـای‬ ‫تضمیـن شـده قابـل توقیـف و مسـدود‬ ‫شـدن نمی باشـند و فوت و ورشکسـتگی‬ ‫صـادر کننـده تضمیـن شـده و خللـی بـه‬ ‫حقـوق دارنـده این نوع چـک وارد نخواهد‬ ‫سا خت ‪.‬‬ ‫سرقفلی‬ ‫تعریف‪:‬‬ ‫سـرقفلی‪ ،‬مبلغـی اسـت کـه موجـر در‬ ‫ابتـدای مـدت اجـاره از مسـتاجر دریافت‬ ‫می کنـد‪ .‬موجـر طبـق قانـون در انتهـای‬ ‫مـدت‪ ،‬مبلـغ مزبور را متناسـب بـا قیمت‬ ‫روز محاسـبه و بـه مسـتاجر بر می گردانـد‪.‬‬ ‫نکتـه‪ :‬ایـن حـق مربـوط بـه اجـاره اماکن‬ ‫تجـاری اسـت و در خصـوص اماکـن‬ ‫مسـکونی مـورد نـدارد‪ .‬منظـور از اماکـن‬ ‫تجـاری اماکنی اسـت کـه اشـخاص برای‬ ‫فعالیت هـای تجاری‪ ،‬کسـب‪ ،‬کار و پیشـه‬ ‫مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر بـه افـرادی کـه ملکـی‬ ‫تجـاری اعـم از مغـازه یـا دکانـی را در‬ ‫اختیـار دارنـد و دنبـال اجـاره ان هسـتند‬ ‫توصیـه می شـود اگـر می خواهند قـرارداد‬ ‫اجـاره خود را طبـق قانون روابـط موجر و‬ ‫مسـتاجر سـال ‪ 76‬تنظیـم کننـد‪ ،‬به طور‬ ‫حتم به مسـاله سـرقفلی و شـرایط ان در‬ ‫قانـون جدیـد توجـه کنند‪.‬‬ ‫امادگی مازندران برای خرید‬ ‫تضمینی ‪ ۲۰‬هزار ُتن کلزا و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار تن گندم‬ ‫خبر‬ ‫موفـق در یـک مجموعـه بـوده و لـذا از همـه عزیـزان‬ ‫تالشـگر انتظـار ایجـاد چنین فضایـی را داشـته و دارم‪.‬‬ ‫وی فرهنـگ سـازی عمومـی بـرای پاکسـازی و‬ ‫زیباسـازی حریـم راههـا را برای ایجاد بسـتر مناسـب‬ ‫در محورهـای اسـتان بسـیار مثمرثمـر دانسـت و یـاد‬ ‫اور شـد ‪ :‬مازنـدران بـا توجـه بـه شـرایط جغرافیایـی‬ ‫خـود همـه سـاله پذیـرای هـزاران گردشـگر و مسـافر‬ ‫بـوده ‪ ،‬از ایـن رو نبایـد در چنیـن اسـتانی شـاهد بـی‬ ‫نظمـی و اختلال در سـطح محورها و حاشـیه راههای‬ ‫ان باشـیم‪ .‬مهنـدس نجفـی سـاماندهی فضای سـبز و‬ ‫حفـظ حریم را در سـطح محورهـا از ضروریات اجرایی‬ ‫در مازنـدران نـام بـرد و تصریـح کـرد‪ :‬مـا باید بـا تمام‬ ‫تـوان و بـا اسـتفاده از تجـارب متخصصیـن در این امر‬ ‫بکوشـیم تا جـاده هایی ایمن و زیبـا را برای هموطنان‬ ‫و مـردم والیتمـدار اسـتان ایجـاد نماییم‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل اسـتان مازندران در‬ ‫ایـن نشسـت بـر حضور مـداوم و مسـتمر اکیـپ های‬ ‫راهـداری و مسـولین محورهـا در شـرایط بحـران در‬ ‫سـطح محورهـای کوهسـتانی اسـتان تاکیـد و عنوان‬ ‫‪5‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ 8:‬دسـتگاه دیگر نیز در حال خریـداری بوده و در‬ ‫اینـده نزدیـک به مجموع ماشـین االت سـنگین اسـتان افزوده‬ ‫مـی شـود کـه در مجمـوع ‪ ۱۷‬دسـتگاه ماشـین االت سـنگین‬ ‫راهـداری جدیـد وارد چرخه راهداری اسـتان می شـود‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت راهداری گیالن دارای ‪ ۲۸۸‬دسـتگاه ماشـین‬ ‫االت سـبک‪ ،‬نیمه سـنگین و سـنگین بوده اسـت که ‪ 9‬دستگاه‬ ‫ماشـین االت دیگـر امروز افزوده شـد‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش حاکـی اسـت در ادامـه مراسـم امـروز ‪ ،‬نشسـت‬ ‫‪ ۴‬جانبـه بـا حضـور معـاون راههـای فرعی و روسـتایی سـازمان‬ ‫راهداری‪،‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی استانداری‪،‬سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامـه ریـزی‪ ،‬مدیر کل بحـران سرپرسـت اداره کل‬ ‫راهـداری اسـتان ‪ ،‬برگـزار شـد وچگونگـی مشـارکت اسـتان در‬ ‫خصـوص نحـوه نوسـازی ماشـین االت _ مشـارکت اسـتان در‬ ‫تکمیـل طرحهـای ابـرار سیاسـتهای سـازمان در طرح اسـفالت‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـا عنـوان طـرح جابر_ چگونگی مشـارکت اسـتان در‬ ‫نگهـداری شـبکه راههـای غیـر شـریانی با همـکاری سـازمان و‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت ‪ ۲۰۰۰‬میلیـارد تومانی قرارگاه سـازنگی در‬ ‫پـروژه هـای محرومیـت زدایـی در ایـن نشسـت مـورد بررسـی‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫بعـد از بحـث و ارایـه نقطـه نظـرات حاضریـن ‪ ،‬مقرر شـد موارد‬ ‫مطـرح شـده مـورد پیگیری اسـتان قـرار گیرد‪​.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران (مازندپاج)‪ ،‬معـاون بهبود‬ ‫تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫بـا بیـان اینکـه ‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۲۷۰‬هکتـار اراضی‬ ‫مازنـدران امسـال بـه زیـر کشـت کلـزا رفـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬پیـش بینـی می شـود امسـال ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تـن از ایـن محصـول تولیـد و خریـد داشـته‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫بهـادری بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ ۲۰‬مرکـز خریـد‬ ‫در نقـاط مختلـف اسـتان نسـبت بـه خریـد‬ ‫تضمینـی محصـول کلـزای کشـاورزان اقـدام‬ ‫می کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬نـرخ خریـد تضمینـی دانـه‬ ‫روغنـی کلـزا امسـال بـا ‪ ۳۵‬درصـد افزایـش‪،‬‬ ‫کیلویـی ‪ ۴۶‬هـزار و ‪ ۶۰۲‬ریـال اعلام شـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از کلـزاکاران خواسـت برداشـت‬ ‫ایـن محصـول را در زمـان مناسـب کـه تمـام‬ ‫بـذور سـیاه رنـگ شـده اند و رطوبـت بـذر بـه‬ ‫کمتـر از ‪ ۱۵‬درصـد رسـیده باشـد انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران گفـت‪ :‬امسـال در حـدود‬ ‫‪ ۵۵‬هـزار هکتار اراضی اسـتان به کشـت گندم‬ ‫ابـی و دیـم اختصاص یافته اسـت که براسـاس‬ ‫براورد هـای انجـام شـده حـدود ‪ ۱۵۵‬هـزار تن‬ ‫گنـدم از مـزارع اسـتان برداشـت می شـود‪.‬‬ ‫بهـادری افـزود‪ :‬پیش بینـی می شـود در حدود‬ ‫‪ ۱۱۰‬هـزار تُـن محصول گندم مـازاد بر مصرف‬ ‫گندمـکاران از سـوی مراکـز خریـد دولتـی‬ ‫خریداری شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـا اشـاره بـه لـزوم مبـارزه بـا‬ ‫بیماری هـا در مـزارع گنـدم بـه کشـاورزان‬ ‫توصیـه کـرد‪ :‬برای مبـارزه با بیمـاری فوزاریوم‬ ‫خوشـه در مرحلـه گلدهی از سـموم قارچ کش‬ ‫فالکـن بـه نسـبت ‪ ۰.۷۵‬لیتـر یـا قـارچ کـش‬ ‫رکـس ‪ ۲‬به میـزان ‪۰.۵‬لیتر در هکتار اسـتفاده‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫بیماری بالیت (فوزاریوم) موجب سـفید شـدن‬ ‫خوشـه پیش از رسـیدن دانـه‪ ،‬کاهش محصول‬ ‫و قـوه نامیـه بـذر و کاهـش کیفیـت ارد گندم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معـاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران در پایـان بـا بیـان اینکـه کاهـش‬ ‫ضایعـات محصـول بسـیار مهـم در برداشـت‬ ‫محصـول اسـت بـه کشـاورزان توصیـه کـرد از‬ ‫کمباین هایـی که معاینـه فنی دارنـد در مزارع‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪604‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫کمبود ‪ ۷۰۰‬معلم در گرگان‪/‬‬ ‫کالس کانکسی نداریم‬ ‫بهجـت تربتی نـژاد اظهارکـرد‪ :‬در سـال تحصیلی‬ ‫جـاری‪ ۶۰۰ ،‬نفـر از همـکاران بازنشسـته مـی‬ ‫شـدند کـه تلاش کـرده و از ‪ ۳۵۰‬نفـر از ان هـا‬ ‫اسـتمرار خدمـت گرفتیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬برخـی از کمبودهـا از طریـق نیروهای‬ ‫حـق التدریـس (‪ ۱۷۰‬نفـر)‪ ،‬دانشـگاه فرهنگیـان‪،‬‬ ‫انتقالـی هـا‪ ،‬طـرح معلـم تمام وقـت و اضافـه کار‬ ‫برطرف شـد‪.‬‬ ‫تربتـی نـژاد اضافـه کـرد‪ :‬در سـال تحصیلی پیش‬ ‫رو هـم حدود ‪ ۷۰۰‬نفر نیروی بازنشسـته خواهیم‬ ‫داشـت کـه تلاش مـی کنیـم برخـی از ان هـا را‬ ‫نگـه داریم‪.‬‬ ‫مدیـر امـوزش و پـرورش گـرگان بیـان کـرد‪ :‬در‬ ‫سـال تحصیلـی ‪ ۹۸-۹۷‬چهار هـزار و ‪ ۷۸۰‬نیروی‬ ‫انسـانی داشـتیم و ایـن رقـم در سـال تحصیلـی‬ ‫جـاری بـه پنـج هـزار و ‪ ۵۵۷‬نفر رسـید که رشـد‬ ‫‪ ۱۴‬درصـدی را شـاهد بودیـم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه رتبه بنـدی معلمـان گریزی زد‬ ‫و گفـت‪ :‬ایـن طرح در سـال ‪ ،۹۸‬یـک مرحله اجرا‬ ‫و مقـرر شـده مرحلـه ای بابـت ترمیـم ان اتفـاق‬ ‫بیفتـد کـه از فروردیـن مـاه امسـال اجرایـی مـی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تربتـی نـژاد ادامـه داد‪ :‬براسـاس تفاهمنامـه بـا‬ ‫مخابـرات تمام مدارس روسـتایی و شـهری مجهز‬ ‫بـه اینترنت پرسـرعت می شـوند که ایـن طرح در‬ ‫تمـام مدارس گـرگان اجرایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر امـوزش و پـرورش گـرگان بیـان کـرد‪ :‬در‬ ‫شهرسـتان گرگان هیچ مدرسـه و کالس کانکسی‬ ‫وجود نـدارد‪.‬‬ ‫عامل اتش سوزی عمدی‬ ‫‪ ۲‬خودرو در ازادشهر‬ ‫دستگیر شد‬ ‫سـرهنگ سـید داوود حسـینی اظهارکرد‪ :‬در پی‬ ‫وقـوع اتـش سـوزی دو دسـتگاه خـودرو در نگین‬ ‫شـهر‪ ،‬موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار‬ ‫مامـوران کالنتـری ‪ ۱۲‬شهرسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه طبـق نظریه کارشناسـان‬ ‫اتـش نشـانی‪ ،‬اتـش سـوزی خـودرو عمـدی‬ ‫بـوده‪ ،‬افـزود‪ :‬مامـوران انتظامـی با بررسـی صحنه‬ ‫حادثـه و بازبینـی دوربیـن هـای مـدار بسـته و‬ ‫یکسـری اقدامـات اطالعاتـی موفـق شـدند متهم‬ ‫را شناسـایی کننـد‪.‬‬ ‫حسـینی گفت‪ :‬با شناسـایی متهم‪ ،‬مامـوران پس‬ ‫از هماهنگـی بـا مرجـع قضائـی در یـک عملیـات‬ ‫غافلگیرانـه وی را در مخفیگاهـش دسـتگیر کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان ازادشـهر خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬متهـم در تحقیقـات اولیـه انگیـزه خـود را‬ ‫اختالفـات شـخصی بـا شـاکیان عنـوان کرد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫کرونا بر نحوه تصویب‬ ‫بودجه شهرداری گرگان‬ ‫تاثیر گذاشت‬ ‫سـیدمحمد مرتضـو بـا اشـاره بـه شـیوع کرونـا و‬ ‫ایراداتـی کـه بـه نحـوه تصویـب بودجـه شـهرداری‬ ‫گـرگان مطـرح اسـت‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬رویکـرد و نحـوی‬ ‫عمـل مـا در شـرایط کرونایـی بـا شـرایط عـادی‬ ‫متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه عنـوان مثـال در امـوزش و پـرورش‬ ‫مقولـه تحصیـل مجـازی مطـرح شـده و تحصیـل‬ ‫بسـیاری از دانش اموزان به دلیل نداشـتن تجهیزات‬ ‫و امکانـات و دالیـل دیگـر دچـار چالـش می شـود‪.‬‬ ‫مرتضـوی ادامـه داد‪ :‬ایـن امـر در اثـر شـرایط خاص‬ ‫بـه وجـود امـده و روی بسـیاری از مسـائل از جملـه‬ ‫فعالیـت شـورا و شـهرداری هـم تاثیر گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬اگر شـرایط عادی بـود همه مطالعات‬ ‫خـود را کامـل کـرده و جلسـات متعـددی را بـرای‬ ‫بررسـی بودجـه صـرف می کردیم‪.‬‬ ‫رییـس کمیسـیون عمـران‪ ،‬حمـل و نقـل شـهری‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گرگان گفت‪ :‬وقت ما محدود‬ ‫بـود و فرصتـی بـرای انجـام ایـن کار نداشـتیم و‬ ‫شـهرداری هـم نمی توانسـت بـدون بودجـه اداره شـود‪.‬‬ ‫مرتضـوی توضیـح داد کـه اگـر بودجـه تصویـب‬ ‫نمی شـد اقدامـات و پرداخـت هزینه هـای جـاری‬ ‫شـهرداری حکـم تخلف را داشـت و دسـتگاه قضایی‬ ‫می توانسـت در ایـن زمینـه ورود کنـد بنابرایـن‬ ‫ضـرورت بـود کـه بودجـه را مصـوب کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه امـروز هـم یک ضـرورت‬ ‫اسـت کـه به ان چیـزی که مصوب کردیـم بپردازیم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬امـکان اصلاح و تغییر در بودجه کـه حتماً به‬ ‫تغییرات نیازمند اسـت‪ ،‬وجـود دارد‪.‬‬ ‫مرتضـوی گفـت‪ :‬رقـم بودجـه ‪ ۶۰۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫بـوده و نسـبت به بودجـه ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی سـال‬ ‫قبـل‪ ،‬افزایـش ‪ ۱۰۰‬درصدی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت کـه در ‪ ۹‬فروردیـن ماه‪ ،‬اولین جلسـه‬ ‫شـورای شـهر گـرگان در سـال جدیـد تشـکیل و در‬ ‫ان بودجـه سـال ‪ ۹۹‬شـهرداری گـرگان تصویب شـد‪.‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫گرداوری ‪ ۱۰۰۰‬نسخه خطی و ‪ ۵‬کتاب چاپ سنگی‬ ‫در مازندران‬ ‫با ارشیو اسناد‪ ،‬تاکنون باالی هزار متر از فضای بایگانی‬ ‫دستگاه ها را ازاد کردیم و باالی ‪ ۱۰‬هزار کارتن اسناد‬ ‫سازمانی به این مرکز منتقل که ‪ ۱۳‬هزار پرونده فهرست‬ ‫نویسی شده است‪.‬‬ ‫امیـن ازادیـان بـا گرامیداشـت هفتـه اسـناد ملی‬ ‫کـه نامگـذاری شـده اسـت‪ ،‬بـا تاکیـد بر ضـرورت‬ ‫شـناخت اسـناد ملی گفـت‪ :‬کلیه دفاتـر‪ ،‬پرونده ها‪،‬‬ ‫مراسلات‪ ،‬نامه هـا‪ ،‬فیلـم و غیـره کـه در دسـتگاه‬ ‫دولتـی تولیـد و یـا بـه ان منتقـل می شـود‪ ،‬بـه‬ ‫عنوان سـند ملی محسـوب شـده و این اسناد پس‬ ‫از بایگانـی در دسـتگاه ها ازنظـر ارزش ارشـیوی و‬ ‫تاریخـی تعییـن تکلیف می شـود و شـورای اسـناد‬ ‫ملـی بـه عنـوان باالتریـن مرجـع در ایـن زمینـه‬ ‫تصمیـم گیـری می کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه شـورای اسـناد ملـی متشـکل‬ ‫از هفـت نفـر وزیـر خارجـه‪ ،‬علـوم‪ ،‬دادسـتان کل‬ ‫کشـور‪ ،‬دیـوان محاسـبات‪ ،‬معـاون رئیـس جمهور‬ ‫در امور اسـتخدامی و دو نفر از افراد متبحر نسـبت‬ ‫بـه تمـدن ایران اسـت افـزود‪ :‬این شـورا برحسـب‬ ‫محتـوای اسـناد تشـخیص می دهنـد کـه اسـناد‬ ‫بایگانـی شـده ارزش انتقالـی و یـا ارشـیو شـدن‬ ‫دارند واسـنادی کـه ارزش انتقال ندارنـد‪ ،‬امحاء اما‬ ‫اسـنادی کـه ارزش ارشـیوی دارند به مرکز اسـناد‬ ‫انتقـال خواهند شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل مرکز اسـتاد و کتابخانه ملـی در مازندران‬ ‫بـا عنـوان اینکـه بایگانی هـا در دسـتگاه ها دارای‬ ‫سـه مرحلـه جـاری‪ ،‬نیمـه و جـاری و راکد اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬متولـی بایگانـی راکـد دسـتگاه ها‪ ،‬سـازمان‬ ‫اسـناد و کتابخانـه ملـی اسـت و تمامی دسـتگاه ها‬ ‫مکلف هسـتند مرکز اسـناد را در جریـان پرونده ها‬ ‫و اسـناد بایگانـی راکد قـرار دهند‪.‬‬ ‫هـزار مترمربـع از فضـای بایگانـی ادارات‬ ‫خبر‬ ‫ازادسـازی شـد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ارشـیو اسـناد‪ ،‬تاکنـون باالی هزار‬ ‫متـر از فضـای بایگانـی دسـتگاه ها را ازاد کردیـم‬ ‫و بـاالی ‪ ۱۰‬هـزار کارتـن اسـناد سـازمانی بـه این‬ ‫مرکـز منتقل که ‪ ۱۳‬هزار پرونده فهرسـت نویسـی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫ازادیـان دربـاره قدیمـی تریـن نسـخ موجـود در‬ ‫مرکـز اسـناد مازندران با اشـاره بـه اینکـه از اواخر‬ ‫قاجـاری بـه بعـد دارای اسـناد دولتـی بودیـم‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬از سـال گذشـته طـی ارتبـاط ایجاد‬ ‫شـده بـا محققـان و با همـکاری مردم‪ ،‬بـاالی هزار‬ ‫نسـخه خطـی به مرکـز و پنج نسـخه کتاب خطی‬ ‫و چـاپ سـنگی هدیـه در اسـتان هدیه شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملـی مازندران‬ ‫دربـاره قدیمـی ترین سـند موجود در مرکز اسـناد‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬قدیمی ترین سـندی کـه تاکنون‬ ‫اهـدا شـد به زمـان صفویه بـر می گـردد و موضوع‬ ‫ان مبایعـه نامـه و خریـد و فـروش ملـک اسـت‪،‬‬ ‫هرچنـد ایـن اسـناد ارزش دولتی خود را از دسـت‬ ‫داده امـا از نظـر تاریخـی دارای ارزش هسـتند‪.‬‬ ‫بـزودی مجـوز فیپـا در مازنـدران داده‬ ‫می شـود ‪/‬‏‬ مشـکل نبـود فضـای مناسـب‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه زودی مجـوز فیپـا‪،‬‬ ‫فهرسـت نویسـی پیـش از انتشـار کتاب به اسـتان‬ ‫داده می شـود‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬بـا ارائـه ایـن مجـوز‪،‬‬ ‫دیگـر نیـازی نیسـت ناشـران بـرای مجـوز فیپـا‬ ‫بـه مرکـز اسـناد ملـی در تهـران مراجعـه کننـد و‬ ‫کارهـای مربـوط بـه ان در اسـتان انجـام خواهـد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫ازادیـان نبـودن فضـای مناسـب بـرای ارشـیو و‬ ‫نگهـداری اسـناد را از جملـه دغدغه هـا در اسـتان‬ ‫بیـان کـرد و گفـت‪ :‬در حـال حاضر به دلیـل نبود‬ ‫فضای مناسـب حجم باالیی از سـندهای ارشـیوی‬ ‫و تاریخـی در تهران نگهداری می شـود و سـه هزار‬ ‫کارت اسـناد انتقالـی نیـز در دسـتگاه های دیگـر‬ ‫وجـود دارد و امیدواریـم بـا حمایـت مسـئوالن به‬ ‫ویـژه اسـتاندار محتـرم‪ ،‬این خواسـته براورده شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل مرکز اسـناد و کتابخانه ملـی در مازندران‬ ‫همچنیـن از مرکـز خواسـت تـا اسـناد قدیمـی‬ ‫موجـود در منـزل را بـرای نگهـداری به ایـن مرکز‬ ‫تحویـل دهنـد و ادامه داد‪ :‬اسـناد موجود در منازل‬ ‫پـس از گذشـت زمـان‪ ،‬از بیـن خواهـد رفـت امـا‬ ‫باارائـه ان بـه مرکـز اسـناد‪ ،‬در مانـدگاری و حفظ‬ ‫ان کمـک می شـود‪.‬‬ ‫ازادیـان یـاداور شـد‪ :‬همچنیـن اسـناد به نـام فرد‬ ‫اهداکننـده در مرکـز اسـناد ثبـت می شـود و ایـن‬ ‫کار در حفـظ تاریخ و پیشـینه کهن تاثیر بسـزایی‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست مشترک تاکید شد‪:‬‬ ‫اهمیت مخاطب شناسی و شناخت ذائقه‬ ‫جامعه در تولید محتوا‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران‪ ،‬عبـاس زارع مدیـر ایـن اداره کل‬ ‫در نشسـت تعاملـی بـا معـاون اجتماعـی فرماندهـی‬ ‫انتظامی مازندران و کارشناسـان ایـن معاونت‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردانـی از دغدغه هـای فرهنگی و اجتماعی پلیس‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در حـوزه فرهنـگ سـازی و تهیـه برنامه های‬ ‫فرهنگـی و هنـری بایـد از کارشناسـان اهـل فـن‬ ‫اسـتفاده شود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر مخاطب شناسـی و شـناخت ذائقه‬ ‫جامعـه در تولیـد محتـوا‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه نفـوذ‬ ‫اینترنت و فعالیت گسـترده شـبکه هـای اجتماعی و‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬باید تالش کـرد تا نسـبت به جذب‬ ‫مخاطـب در ایـن حـوزه و فرهنـگ سـازی در بیـن‬ ‫خانـواده هـا و فرزنـدان اقـدام کرد‪.‬‬ ‫زارع وجـود اسـیب هـای اجتماعـی و مشـکالت‬ ‫فرهنگـی در جامعـه را در شـان نظـام اسلامی‬ ‫ندانسـت و افـزود‪ :‬یکـی از علـل مهم بـروز تهدیدات‬ ‫و اسـیب هـای اجتماعـی در حـوزه فضـای مجازی‪،‬‬ ‫غفلـت خانـواده هـا از فرزنـدان اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران از‬ ‫امادگـی ایـن اداره کل بـرای انجـام طـرح هـای‬ ‫مشـترک فرهنگـی و اجتماعـی با معاونـت اجتماعی‬ ‫فرماندهـی انتظامـی اسـتان در حـوزه طـرح سـالم‬ ‫سـازی سـواحل دریـا و اوقـات فراغـت نوجوانـان و‬ ‫جوانـان و همچنیـن اسـتفاده از ظرفیت های رسـانه‬ ‫ای و تبلیغاتـی ایـن اداره کل خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ سـاداتی معـاون اجتماعـی فرماندهـی‬ ‫انتظامـی اسـتان مازنـدران نیز در این نشسـت ضمن‬ ‫ارزوی قبولـی طاعات و عبـادات ‪ ،‬اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی را محـور اصلی برنامه هـای فرهنگی‬ ‫دانسـت‪ ،‬گفـت ‪ :‬بایـد بـا تعامـل و همـکاری سـایر‬ ‫دسـتگاه هـا و نهادهـای اجرایـی اسـتان بـه ویـژه‬ ‫نهادهـای فرهنگـی و اجتماعـی در مسـیر توسـعه‬ ‫فرهنگـی اسـتان گام برداریـم‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به برخی اقدامات فرهنگی غیرمنسـجم‬ ‫بر هم افزایی و انسـجام در امور فرهنگی در راسـتای‬ ‫افزایـش اثـر بخشـی و تاثیـر گـذاری در حـوزه های‬ ‫مختلـف تاکید کرد‪.‬‬ ‫سـرهنگ سـاداتی بـا اشـاره بـه رویکـرد جامعـه‬ ‫محـوری پلیـس در ماموریـت هـا یکـی از وظایـف‬ ‫معاونـت اجتماعـی در بدنـه ناجـا را انجـام اقدامـات‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی در حوزه پیشـگیری از جرایم و‬ ‫کاهـش اسـیب هـای اجتماعـی برشـمرد‪.‬‬ ‫معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان‬ ‫مازنـدران در پایـان بـر تهیـه و تنظیـم تفاهـم نامـه‬ ‫همـکاری در حـوزه هـای مختلـف فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی بیـن پلیـس و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫ادامه فعالیت های فرهنگی و اموزشی کتابخانه های‬ ‫عمومی تا ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه در فضای مجازی‬ ‫بـا توجه به تـداوم طـرح فاصله گـذاری اجتماعی و‬ ‫عمـل بـه توصیه های بهداشـتی سـتاد ملـی کرونا‪،‬‬ ‫کتابخانه هـای عمومی کشـور تا ‪ ۲۶‬اردیبهشـت ماه‬ ‫نیـز دایـر نخواهنـد بـود و فعالیـت هـای فرهنگی و‬ ‫اموزشـی کتابخانـه ها همچنـان در فضـای مجازی‬ ‫ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی نهـاد کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی کشـور‪ ،‬بـا توجـه بـه تـداوم طـرح فاصلـه‬ ‫گـذاری اجتماعـی و عمل به توصیه های بهداشـتی‬ ‫سـتاد ملـی کرونـا‪ ،‬کتابخانه هـای عمومـی کشـور‬ ‫همچنـان تـا ‪ ۲۶‬اردیبهشـت مـاه دایـر نبـوده و‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی و اموزشـی کتابخانه هـا در‬ ‫بسـتر فضـای مجـازی ادامـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫در چندهفتـه اخیـر مسـئوالن نهـاد کتابخانـه های‬ ‫عمومـی کشـور بـا پیش بینـی راهکارهـای مختلف‬ ‫و در نظـر گرفتـن پروتکل هـای بهداشـتی و پـس‬ ‫از اطمینـان از حفـظ سلامتی اعضـا و کتابـداران‪،‬‬ ‫پـی گیر بازگشـایی کتابخانـه های عمومی سراسـر‬ ‫کشـور هسـتند تا مطابـق مقـررات و ضوابط سـتاد‬ ‫ملـی کرونـا‪ ،‬خدمـات حضوری بـه مراجعان از سـر‬ ‫گرفته شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت از اسـفندماه سـال گذشـته و بـا‬ ‫توجـه بـه هشـدارهای وزارت بهداشـت ‪ ،‬درمـان و‬ ‫امـوزش پزشـکی و سـتاد ملـی کرونـا‪ ،‬همزمـان با‬ ‫تعطیلـی مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها و مراکـز فرهنگـی‪،‬‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی نیـز ارائـه خدمـات فیزیکی‬ ‫بـه اعضـاء را تعطیـل و فعالیـت هـای فرهنگـی و‬ ‫اموزشـی را در بسـتر فضـای مجـازی ادامـه داده انـد‪.‬‬ ‫سرقت کابل مانع ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان است‬ ‫درجلسـه ای بـا حضـور مهنـدس شـهمرادی مدیـر‬ ‫مخابـرات منطقه گلسـتان و صحرایی معـاون مدیرکل‬ ‫بازرسـی اسـتان ‪،‬در خصـوص راهکارهـای رفـع موانع‬ ‫ارتقـاء سـطح ارتباطـات مخابراتـی بحث وتبـادل نظر‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫درایـن جلسـه ابتـدا مهنـدس غالمعلی شـهمرادی با‬ ‫اشـاره بـه رشـد و بهبود وضعیـت ارتباطـات مخابراتی‬ ‫اسـتان گفت‪ :‬بـه لطف خدا و تالش همکاران توانسـته‬ ‫ایـم درجایـگاه خوبـی از لحـاظ ارائـه خدمـات به هم‬ ‫اسـتانی هـا قـرار بگیریـم بطوریکـه در ارائـه خدمـات‬ ‫و سـرویس اینترنـت توانسـتیم جـزء سـه اسـتان برتر‬ ‫کشـور باشیم ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر وجـود چالشـهای فـراوان در راه‬ ‫رسـیدن بـه وضعیت ایده ال ارتباطی گفت‪ :‬متاسـفانه‬ ‫سـرقت کابـل یکی از معضالتی اسـت که بـا ان روبرو‬ ‫بـوده ایـم و درنقـاط مختلـف اسـتان موجـب ایجـاد‬ ‫اختلاالت فـراوان در راه تامیـن ارتباطـات مناسـب و‬ ‫بـا کیفیت شـده اسـت کـه با نشسـت های متعـدد با‬ ‫نیـروی انتظامـی و همـکاری دراین زمینـه امیدواریم‬ ‫ایـن مشـکل برطـرف شـده و الزم بـه ذکـر اسـت که‬ ‫ایـن معضـل موجـب اجـرای پـروژه هـای غیـر قابـل‬ ‫پیـش بینی بـا صرف هزینه هـای زیاد بـرای مخابرات‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی وضعیـت نیروی انسـانی مخابرات منطقه گلسـتان‬ ‫را نیـز تشـریح نمـود و گفـت ‪ :‬رسـیدگی بـه امـور‬ ‫رفاهـی کارکنـان برایمـان از اولویت زیـادی برخوردار‬ ‫و پیگیـری و رفع مشـکل انـان از ضروریات محسـوب‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان بااشـاره بـه اینکه از‬ ‫لحـاظ علمـی مضـرات انتن هـای تلفن همـراه اثبات‬ ‫نشـده اسـت گفـت ‪ :‬جهت پوشـش دهی مناسـب در‬ ‫جـای جای اسـتان نیـاز به نصـب انتن و ایجادسـایت‬ ‫تلفـن همـراه میباشـد و همـکاری هـم اسـتانی هـا را‬ ‫درایـن زمینـه میطلبد‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه ‪ 23/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪604‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری خبر داد‪:‬‬ ‫ارزیابی پیشرفت اقدامات قطع زنجیره کرونا‬ ‫در جایگاه های سوخت‬ ‫مقرر شد شرکتهای صاحب برند و انجمن‬ ‫صنفی جایگاهداران گزارش تهیه و توزیع‬ ‫اقالم بهداشتی مصرفی کاربران تلمبه و‬ ‫مشتریان را به صورت روتین به قرارگاه‬ ‫زیستی منطقه ساری ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫مدیر شـرکت ملی پخش فـراورده های نفتی‬ ‫منطقه سـاری گفت ‪ :‬قرارگاه زیسـتی شرکت‬ ‫ملـی پخش فراورده های نفتی منطقه سـاری‬ ‫بـه منظور هم اندیشـی بررسـی اقدامات برند‬ ‫و انجمـن صنفـی جایگاههای عرضه سـوخت‬ ‫در مقابله با کرونا جلسـه تشـکیل داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی ‪ ،‬سـبحان رجب‬ ‫پـور مدیر شـرکت ملـی پخش فـراورده های‬ ‫نفتـی منطقـه سـاری بیـان کـرد ‪ :‬در تاریـخ‬ ‫‪ ۱۴/۲/۹۹‬جلسـه ای بـا عنـوان هـم اندیشـی‬ ‫بررسـی اقدامـات برنـد و انجمـن صنفـی‬ ‫جایگاهـداران اسـتان در مقابل ویـروس کرونا‬ ‫توسـط قـرارگاه زیسـتی نفـت منطقه سـاری‬ ‫در سـتاد ایـن شـرکت برگـزار شـد ‪.‬‬ ‫سـبحان رجـب پـور اظهـار کـرد ‪ :‬در ایـن‬ ‫جلسـه بـر عـدم تبـادل پـول نقـد ‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از کارت بانکـی ‪ ،‬حضـور فـرد پاسـخگو در‬ ‫مجـاری عرضـه سـوخت و رعایـت پروتـکل‬ ‫خبر‬ ‫‪7‬‬ ‫هـای بهداشـتی هنـگام سـوختگیری تاکیـد‬ ‫شـد ‪.‬وی افـزود ‪ :‬پرداخـت حقوق و دسـتمزد‬ ‫کارگـران بطـور منصفانـه و بـر اسـاس قانون‬ ‫کار از مـواردی بـود کـه در این جلسـه به ان‬ ‫پرداختـه شـد ‪.‬‬ ‫رجـب پـور اذعان کرد ‪ :‬مقرر شـد شـرکتهای‬ ‫صاحـب برنـد و انجمـن صنفـی جایگاهداران‬ ‫گـزارش تهیـه و توزیـع اقلام بهداشـتی‬ ‫مصرفـی کاربـران تلمبـه و مشـتریان را بـه‬ ‫صـورت روتیـن بـه قـرارگاه زیسـتی منطقـه‬ ‫سـاری ارائـه نماینـد ‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه سـاری در جمع بندی جلسـه‬ ‫تاکیـد کـرد ‪ :‬تیمهـای مراقبتـی بهداشـتی و‬ ‫کنتـرل و نظارتـی ایـن شـرکت بـه صـورت‬ ‫مسـتمر و در دو شـیفت کاری در حـال رصد‬ ‫کلیـه جایگاههـا هسـتند و مدیـران مجـاری‬ ‫عرضـه سـوخت موظـف بـه همـکاری بـا انها‬ ‫می باشـند ‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن از پروژه‬ ‫ابرسانی به شفت‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن‪ ،‬در بازدید‬ ‫مدیرعامل این شرکت از پروژه ابرسانی به شفت‬ ‫در راستای اجرای طرح ابرسانی به صومعه سرا‪،‬‬ ‫فومن و شفت از چاههای ماسوله رودخان‪ ،‬ضمن‬ ‫بررسی مشکالت اجرای پروژه‪ ،‬بر تسریع در روند‬ ‫اجرا تاکید شد‪.‬‬ ‫سید محسن حسینی رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان گیالن با‬ ‫اشاره به اینکه پروژه ابرسانی به شفت در راستای‬ ‫اجرای طرح ابرسانی به صومعه سرا‪ ،‬فومن و شفت‬ ‫از چاههای ماسوله رودخان در حال اجراست افزود‪:‬‬ ‫این پروژه جهت تامین اب مناسب و بهداشتی‬ ‫‪ 5000‬مشترک شهرستان شفت در حوزه شهری‬ ‫و روستاهای در مسیر خط انتقال اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬این پروژه شامل اجرای خط‬ ‫انتقال به طول ‪ 16‬کیلومتر می باشد که ‪12‬‬ ‫کیلومتر ان با لوله ‪ 400‬میلیمتری چدن داکتیل‬ ‫و ‪ 4‬کیلومتر با لوله ‪300‬میلیمتری چدن داکتیل‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان گیالن در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬هم اکنون ‪ 3800‬متر لوله گذاری با‬ ‫لوله ‪ 300‬میلیمتری چدن داکتیل و ‪ 750‬متر‬ ‫با لوله ‪ 400‬میلیمتری چدن داکتیل اجرا شد‬ ‫که با توجه به محل تامین اعتبار این پروژه از‬ ‫اعتبارات ملی ‪ ،‬در صورت تامین و تخصیص به‬ ‫موقع اعتبارات مورد نیاز‪ ،‬روند اجرای پروژه سرعت‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد پرونده های ارجاعی‬ ‫به مراکز مشاوره انتظامی گیالن‬ ‫سازش شد‬ ‫خبر‬ ‫موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری‪:‬‬ ‫‪15000‬میلیون ریال به اعتبار مصوب صندوق در بخش‬ ‫معاونت ابخیزداری اضافه شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪،‬‬ ‫مهنـدس سـید محسـن موسـوی تاکامـی‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعی و ابخیـزداری مازندران‪-‬‬ ‫سـاری‪ ،‬خالصـه گزارش عملکـرد معاونت فنی و‬ ‫ابخیـزداری ایـن اداره کل را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫موسـوی تاکامـی در ادامـه گفـت‪ :‬در بخـش‬ ‫مرتـع‪ ،‬تـا پایان فروردین مـاه‪ ۱۲ ،‬فقـره قرارداد‬ ‫بـا مبلغ ‪ ۸۶۰۸‬میلیون ریـال معادل ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫اعتبـار مصـوب منعقـد گردید که به شـرح ذیل‬ ‫می باشـد‪.‬احداث ابشخور شـامل ‪ ۱‬فقره قرارداد‬ ‫نجات پلنگ جوان از تله مرگ در مازندران‬ ‫محیـط زیسـت مازنـدران از نجـات یـک قالده‬ ‫پلنـگ مـاده جـوان کـه در تله مچ گیـر چوپانان‬ ‫منطقـه دوهـزار تنکابـن در غرب اسـتان گرفتار‬ ‫شـده بود‪ ،‬نجـات یافت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط ایـن اداره کل ‪ ،‬ماموران یگان‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت تنکابن پـس از اطالع‬ ‫از گرفتـار شـدن ایـن پلنگ ماده سـه سـاله در‬ ‫تلـه بالفاصلـه بـه همـراه دامپزشـک معتمد به‬ ‫منطقـه مورد نظر اعـزام و پلنگ گرفتـار در تله‬ ‫را بـا اسـتفاده از تزریـق مـواد بی هـوش کننده‬ ‫از تلـه ازاد و در منطقـه رهـا کردند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش ‪ ،‬محـل تلـه گـذاری ‪،‬‬ ‫زیسـتگاه جنگلـی با تراکم نسـبتا بـاالی چرای‬ ‫سـنتی دام و دامدارهـا بـوده کـه دام هـا بـدون‬ ‫چوپـان در جنـگل و زیسـتگاه رهـا مـی شـوند‬ ‫و بـه همیـن خاطـر هـم برخـی از دامـداران به‬ ‫بهانـه جلوگیـری از خسـارت پلنـگ بـه دام ‪،‬‬ ‫اقـدام بـه نصـب تلـه مـی کنند‪.‬‬ ‫محیـط زیسـت مازنـدران اعالم کـرد که تالش‬ ‫بـرای شناسـایی متخلـف و یـا متخلفیـن ادامه‬ ‫دارد و اقـدام و برخـورد قانونـی الزم نیـز با انان‬ ‫صـورت خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫مناطـق دوهـزار و سـه هـزار تنکابـن از مناطق‬ ‫تیرانـدازی و شـکار ممنـوع در غـرب مازنـدران‬ ‫اسـت و زیسـتگاه غنی بـرای گونه هـای مهم و‬ ‫شـاخصی چون مرال‪ ،‬شـوکا‪ ،‬خرس قهـوه ای و‬ ‫پلنـگ در بخـش جنگلـی و کل و بـز در نواحی‬ ‫صخـره ای به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫براسـاس امـار رسـمی بیـش از یکصـد قلاده‬ ‫پلنـگ در جنـگل هـای هیرکانـی مازنـدران‬ ‫زیسـت مـی کنند‪ .‬حفاظـت از این گربه سـانان‬ ‫در سـال هـای اخیـر بـه خصوص پوشـش بیمه‬ ‫ای بـرای جبـران خسـارت هـا باعث شـد تا این‬ ‫حیـوان از خـط قرمـز انقـراض خارج شـود‪.‬‬ ‫بـه مبلـغ ‪ ۲۱۱۰‬میلیـون ریال با اعتبـار مصوب‬ ‫‪ ۲۴۰۵‬میلیـون ریـال و پیشـرفت فیزیکی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصـد‪ ،‬کپـه کاری ‪ ۶‬فقـره قـرارداد بـه مبلـغ‬ ‫‪ ۲۹۹۶‬میلیـون ریـال بـا اعتبـار مصـوب ‪۵۰۴۰‬‬ ‫میلیـون ریـال و پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۹۱‬درصـد‪،‬‬ ‫مرمـت چشـمه بـا لولـه کشـی و احـداث منبع‬ ‫ذخیـره اب ‪ ۲‬فقـره قـرارداد بـه مبلـغ ‪۱۲۳۷/۵‬‬ ‫میلیـون ریـال بـا اعتبـار مصـوب ‪۱۳۷۹/۵‬‬ ‫میلیـون ریـال و پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۷۰‬درصـد‪،‬‬ ‫کـود پاشـی ‪ ۲‬فقـره قـراداد بـه مبلـغ ‪۴۳۲/۱۶‬‬ ‫میلیـون ریـال با اعتبـار مصـوب ‪ ۴۳۳/۵‬میلیون‬ ‫ریال و پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۱۰۰‬درصد‪ ،‬حفاظت‬ ‫و قـرق ‪ ۱‬فقـره قرارداد به مبلـغ ‪ ۹۲۹/۵‬میلیون‬ ‫ریـال بـا اعتبـار مصـوب ‪ ۱۸۴۰‬میلیـون ریال و‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬تبدیـل دیمزار ‪۱‬‬ ‫فقـره قـرارداد بـه مبلـغ ‪ ۹۰۳/۱‬میلیـون ریال با‬ ‫اعتبـار مصـوب ‪ ۹۰۲‬میلیـون ریـال و پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی ‪ ۸۲‬درصـد منعقد گردیـد و نیز ‪ ۲‬فقره‬ ‫قـرارداد بـا مبلـغ ‪ ۷۰۰‬میلیـون ریـال هـم در‬ ‫حـال تهیـه مقدمات و اسـناد مناقصه و پروسـه‬ ‫فراینـد انعقـاد قرارداد می باشـد کـه در صورت‬ ‫تخصیـص اعتبـار به مرحلـه قـرارداد و اجرا می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن عنـوان کـرد‪ :‬مبلـغ ‪۱۵۰۰۰‬‬ ‫میلیـون ریـال بـه اعتبـار مصـوب صنـدوق در‬ ‫بخـش معاونـت ابخیـزداری در فروردیـن ‪۹۹‬‬ ‫اضافـه گردیـد کـه در حـال کارسـازی جهـت‬ ‫اجـرای پـروژه هـا مـی باشـیم‪.‬‬ ‫وجود ‪ 142‬معدن فعال در مازندران‬ ‫‪ 142‬واحـد معدنـی فعال و در حـال تجهیز در‬ ‫اسـتان مازنـدران وجود دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی؛ مهندس حسـینقلی‬ ‫قوانلـو رئیس سـازمان صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫مازنـدران بـا اعالم این خبرگفـت؛ از جمع ‪257‬‬ ‫معـدن دارای پروانـه در اسـتان مازنـدران تعداد‬ ‫‪ 115‬واحـد غیـر فعـال‪ ،‬و مـا بقـی فعـال و در‬ ‫حـال تجهیز می باشـند‪.‬‬ ‫او عنـوان داشـت‪ :‬اشـتغال ایجاد شـده در حوزه‬ ‫معادن اسـتان مازنـدران بالغ بـر ‪ 3896‬نفر می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬ذخیره معادن اسـتان بالغ بر‬ ‫‪ 985‬میلیـون تن می باشـد‪.‬‬ ‫مهنـدس قوانلـو در پایـان گفـت‪ :‬انـواع مـواد‬ ‫معدنـی در معادن اسـتان شـامل ذغال سـنگ ‪،‬‬ ‫سـنگ اهک‪ ،‬فلوریـن‪ ،‬پوکه معدنـی‪ ،‬گچ‪ ،‬روی‬ ‫و سـرب‪ ،‬گرانیـت‪ ،‬مرمریت‪ ،‬تراورتن‪ ،‬سلیسـس‬ ‫‪ ،‬پـوزوالن ‪ ،‬باریـت ‪ ،‬پیروتیـت و ‪ ...‬مـی باشـد‪.‬‬ ‫‪ ،‬سردار عزیزاهلل ملکی شامگاه یکشنبه در گفتگویی‬ ‫با اشاره به اینکه مشاوره کمک می کند تا افراد‬ ‫تصمیم گیری مناسبی در زمینه مسائل شخصی‪،‬‬ ‫خانوادگی‪ ،‬اجتماعی و تحصیلی داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراکز مشاوره و مددکاری برای کمک به شهروندان‬ ‫در کالنترهای استان دایر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این مراکز در حوزه های‬ ‫خانوادگی‪ ،‬فردی‪ ،‬تربیتی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬روانی‪ ،‬شغلی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ازدواج‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬حقوقی و روان سنجی‬ ‫مشاوره داده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬هدف از تاسیس مراکز‬ ‫مشاوره‪ ،‬ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی همراه با‬ ‫اعتماد بین مردم و پلیس‪ ،‬شناسایی ریشه ها و‬ ‫زمینه های بروز رفتارهای ناهنجار و بزهکارانه‪،‬‬ ‫کاهش بار انتظامی و قضائی پلیس و کاهش‬ ‫مشکالت اجتماعی مردم است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گیالن با اشاره به اینکه از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۸۴۴‬نفر به مرکز و دوایر مشاوره‬ ‫و مددکاری کالنتری های استان مراجعه کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد‪ ۸۲ ،‬نفر به مرکز مشاوره و ‪۷۶۲‬‬ ‫نفر نیز به دوایر مشاوره کالنتری ها مراجعه کرده و‬ ‫از خدمات مشاوره بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫سردار ملکی تصریح کرد‪ :‬از بین مراجعان‪۳۷۵ ،‬‬ ‫نفر به عنوان شاکی و یا پرونده ارجاعی از دستگاه‬ ‫قضائی یا یگان های انتظامی و ‪ ۳۸۷‬نفر نیز به‬ ‫صورت خود معرف و بدون شکایت از فردی خاص‬ ‫و برای دریافت خدمات مشاوره ای به این دوایر‬ ‫مراجعه کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با تالش کارشناسان مشاوره و‬ ‫مددکاری انتظامی استان از ‪ ۳۷۵‬پرونده ارجاعی‪،‬‬ ‫‪ ۲۶۶‬پرونده معادل ‪ ۷۰‬درصد پرونده ها به صلح و‬ ‫سازش منجر شده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گیالن افزود‪ :‬مشکالت خانوادگی‬ ‫با ‪ ۴۶‬درصد‪ ،‬مشاوره پیش از ازدواج با ‪ ۱۴‬درصد‪،‬‬ ‫مشکالت روانی با ‪ ۱۱‬درصد و مشاوره فردی با ‪۷‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیشترین میزان مراجعان به مرکز مشاوره‬ ‫و مشکالت خانوادگی با ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬مشکالت‬ ‫حقوقی با ‪ ۲۴‬درصد و نزاع و درگیری با ‪۱۹‬‬ ‫درصد بیشترین میزان مراجعان به دوایر مشاوره‬ ‫کالنتری ها را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات مرکز مشاوره پلیس گیالن‬ ‫در ایام شیوع بیماری کرونا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مرکز‬ ‫مشاوره پلیس گیالن به منظور کاهش اسیب های‬ ‫روحی و روانی ناشی از این بیماری و افزایش‬ ‫احساس ارامش در جامعه‪ ،‬نسبت به ارائه خدمات‬ ‫مشاوره تلفنی و حضوری به خانواده ها و افراد‬ ‫اسیب دیده اقدام و با ارسال پیامک های اموزشی به‬ ‫شهروندان‪ ،‬درج مطالب اموزشی در فضای مجازی‪،‬‬ ‫تهیه بروشور و فصلنامه در زمینه روانشناسی و‬ ‫مقابله با استرس ناشی از کرونا‪ ،‬گام های موثری در‬ ‫بهداشت روانی شهروندان برداشته است‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪604‬‬ ‫استاندار می خواهد از اب خاویار بگیرد‬ ‫توسعه مرکز خاویاری قره برون موجب‬ ‫تحرک اقتصادی و خرسندی مردم می شود‬ ‫تولیدات این مرکز به تنهایی ذخایر دریای‬ ‫خزر را حفظ می کند و به نوعی توسعه این‬ ‫مرکز موجب تحرک اقتصادی و خرسندی همه‬ ‫مردم استان می شود‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫وکیل مدافع ثروتمندان‬ ‫و حساسیت مردم!‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران‬ ‫از پایانـه صادراتـی ماهیـان خاویـاری قـره بـرون‬ ‫بزرگتریـن پایانـه صـادرات ماهیان خاویاری کشـور‬ ‫کـه مـی توانـد به رشـد و پویایـی اقتصادی اسـتان‬ ‫کمـک شـایانی کنـد بازدید کـرد و بر رفـع موانع و‬ ‫تسـریع در بهـره بـرداری ایـن مجموعـه تاکیـد نمـود‪.‬‬ ‫مزرعه قره برون که در سـاحل چپکرود شهرسـتان‬ ‫جویبار و در روسـتای گلدشـت واقع شـده اسـت ‪،‬‬ ‫مـرداد مـاه امسـال بـا حضـور معـاون اول رئیـس‬ ‫جمهـوری به بهـره برداری رسـید‪.‬‬ ‫ایـن مزرعـه بـا پنـج هکتـار وسـعت ‪ ۹۶ ،‬اسـتخر‬ ‫پـرورش ماهـی دارد‪ .‬قـرار اسـت در ایـن مزرعـه‬ ‫سـاالنه ‪ ۳۰‬تـن خاویار و دو هزار تن گوشـت ماهی‬ ‫تولید شـود‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان در بازدیـد از پایانه صادراتی‬ ‫ماهیان خاویاری‪ ،‬شـیالتی و مرکز پـرورش ماهیان‬ ‫خاویـاری قـره بـرون جویبار‪ ،‬گفـت‪ :‬فعالیـت پایانه‬ ‫هـای صادراتـی یـک اولویـت در جریـان پویایـی‬ ‫صـادرات و اقتصـاد مازندران اسـت‪.‎‬‬ ‫اسـتاندار تاکیـد کـرد‪ :‬بایـد موانـع بهـره بـرداری و‬ ‫توسـعه ایـن مجموعـه مهـم و تاثیرگـذار بـا نقـش‬ ‫افرینـی بیـش از پیش دسـتگاه های مسـئول‪ ،‬رفع‬ ‫و رونـد بهـره بـرداری ان تسـریع شـود‪ ،‬چـرا کـه‬ ‫تلاش بـر ان اسـت تـا بخـش اصلـی ان در سـال‬ ‫‪ 99‬افتتـاح شـود‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا عنـوان اینکـه بانـک مرکـزی‬ ‫تسـهیالت کـم بهـره را بـرای واحدهـای تولیـدی‬ ‫مصـوب نموده اسـت‪،‬ادامه داد‪ :‬جهـت اجرا و افتتاح‬ ‫هرچـه زودتـر بخـش هـای مهم ایـن پـروژه انتظار‬ ‫مـی رود بانـک های عامل اسـتان‪ ،‬تسـهیالت ویژه‬ ‫ای در اختیـار ایـن مجموعـه صادراتـی قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجه به اینکه پروژه پـرورش ماهیان‬ ‫خاویـاری پـروژه زمـان بری اسـت و ایـن مجموعه‬ ‫در شـمار بزرگتریـن مراکز در اسـیا و جهان اسـت‬ ‫و بـا عالقـه و اهلیـت کار ان در حـال انجـام اسـت‬ ‫لـذا بایـد کمـک کرد تـا این اقـدام اساسـی و دیگر‬ ‫پایانـه هـای صادراتی در اسـتان به سـرانجام برسـد‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان تصریـح کـرد‪ :‬تولیـدات این‬ ‫مرکـز بـه تنهایـی ذخایر دریـای خـزر را حفظ می‬ ‫کنـد و بـه نوعی توسـعه ایـن مرکز موجـب تحرک‬ ‫اقتصـادی و خرسـندی همـه مردم اسـتان می شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ :‬احـداث سـردخانه پایانـه صادراتـی‬ ‫ایـن مجموعه به مسـاحت قریب ‪ 49‬هـزار مترمربع‬ ‫در دسـت اجرا می باشـد‪ .‬در این بازدید؛ دادسـتان‬ ‫مرکـز اسـتان‪ ،‬معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران و برخـی مدیـران سـتادی‬ ‫اسـتانداری و دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان‪ ،‬مقام‬ ‫عالـی دولـت در اسـتان را همراهـی کردنـد‪.‬‬ ‫در راستای ارتقاء سطح ایمنی وهمسان سازی استاندارد جایگاههای‪:CNG‬‬ ‫‪ 100‬درصد جایگاه های ‪ CNG‬در غرب استان مازندران‬ ‫استانداردسازی شدند‬ ‫این مهم در نتیجه همراهی مالکان ‪،‬متصدیان و بهره برداران‬ ‫مجاری عرضه ‪ CNG‬استان با هدف هر چه خدمت رسانی‬ ‫مطلوب به شهروندان محقق شده است‬ ‫درصـدی‬ ‫‪100‬‬ ‫استانداردسـازی‬ ‫جایگاه هـای ‪ CNG‬در منطقـه چالـوس‬ ‫بـا تاییدیـه اداره اسـتاندارد‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی شـرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه چالـوس‪ ،‬تـورج‬ ‫امانـی مدیر منطقه ‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬با هدف ارتقاء‬ ‫سـطح ایمنـی و همسان سـازی اسـتانداردهای‬ ‫صنعـت ‪ CNG‬در غـرب اسـتان مازنـدران‬ ‫بـا اسـتانداردهای ملـی و بین المللی‪،‬طـی‬ ‫پیگیـری هـای صـورت گرفته جایـگاه ‪CNG‬‬ ‫شـهرداری محمـود اباد بعنـوان اخرین جایگاه‬ ‫اسـتاندارد شـده وبا این احتسـاب ‪ 100‬درصد‬ ‫جایگاه هـای عرضـه کننده گاز طبیعی فشـرده‬ ‫سـی ان جـی تحـت پوشـش شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فـراورده‪ ‎‬هـای نفتـی منطقـه چالوس‬ ‫در سـال ‪98‬استانداردسـازی شـدند ‪.‬‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای‬ ‫نفتـی منطقـه چالـوس گفـت ‪ :‬در راسـتای‬ ‫ارتقـاء سـطح ایمنـی و پایش اسـتمرار کیفیت‬ ‫جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشـرده ‪CNG‬‬ ‫فراینـد اجرایـی همسان سـازی اسـتاندارد‬ ‫مجـاری عرضه سـوخت ‪ CNG‬منطقه مطابق‬ ‫با چک لیسـت سـازمان ملـی اسـتاندارد ایران‬ ‫در ‪ 41‬بـاب جایـگاه ‪ CNG‬و دارا بودن ‪230‬‬ ‫نـازل فعال ‪CNG‬تحت پوشـش این شـرکت‬ ‫بـه صـورت کامـل و صـد درصـد اجـرا و کلیه‬ ‫جایگاه هـای ‪ CNG‬غـرب اسـتان موفـق بـه‬ ‫اخـذ گواهینامـه از اداره اسـتاندارد شـدند‪.‬‬ ‫امانـی همچنیـن گفـت‪ :‬ایـن مهـم در نتیجـه‬ ‫همراهـی مالـکان ‪،‬متصدیـان و بهره بـرداران‬ ‫مجـاری عرضـه ‪ CNG‬اسـتان بـا هـدف هـر‬ ‫چـه خدمت رسـانی مطلـوب بـه شـهروندان‬ ‫محقـق شـده اسـت‬ ‫‪.‬مدیـر منطقـه چالـوس در پایـان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬عملکـرد جایگاه هـای سـی ان جـی در‬ ‫جهـت امادگـی هرچـه بیشـتر سوخت رسـانی‬ ‫مطلـوب بـه مشـتریان ‪ ،‬بـه صـورت ادواری‬ ‫بازبینـی ونظـارت خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫در اوضـاع اسـف بـار اقتصادی سـال هـا و روزهای اخیر که صـدای خرد‬ ‫شـدن اسـتخوان اقشـار ضعیـف و اسـیب پذیر گـوش فلک را کـر کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬عده ای از مسـئوالن دانسـته یا نا دانسـته در قامت وکیل مدافع‬ ‫ثروتمنـدان‪ ،‬نمـک بـر زخـم مـردم دردمنـدی می پاشـند کـه هویت و‬ ‫شناسـنامه نظام و حکومت بر دوش های زخمی انها اسـتوار اسـت!اینکه‬ ‫یـک مقـام بلند پایه از حساسـیت نادرسـت مردم در خصـوص ثروتمند‬ ‫شـدن عـده ای سـخن برانـد و ان را ماحصـل تفکـرات سوسیالیسـتی‬ ‫بدانـد‪ ،‬زیبنـده این نظام نیسـت و جز پاشـیدن بذر نا امیـدی در جامعه‬ ‫‪ ،‬عایـدی دیگری نخواهد داشـت! ثروتمندانی که عـده ای کثیری از انها‬ ‫بـا زد و بنـد و فـرار مالیاتـی و اختلاس و ارتشـاء و ‪ ....‬کاخ هـای ثروت‬ ‫خـود را بـر گوشـت و پوسـت و اسـتخوان هـای کارگرانـی بنا کـرده اند‬ ‫کـه قـرار اسـت امسـال بـا یک میلیـون و هشـتصد هـزار تومـان حقوق‬ ‫مصـوب‪ ،‬بـه مصـاف غـول گرانـی‪ ،‬تـورم‪ ،‬اجـاره بها‪ ،‬و سـایر امـار هایی‬ ‫برونـد کـه اکثـر انها با توجه بـا توجه بـه مقتضیات و صالحدیـد دولتی‬ ‫هـا به صـورت دسـتوری کـم و زیاد می شـوند!‬ ‫شـکاف یـا به عبارتـی دره اختالف طبقاتـی بین فقیر و غنـی این روزها‬ ‫چنان عمیق و وحشـتناک شـده اسـت که کسـی را یارای چاره اندیشـی‬ ‫بـرای ان نیسـت‪ .‬ارزش پـول ملـی تا حدی ناچیز شـده اسـت کـه برای‬ ‫خریـد خودرویـی که اسـتحکام ان کمتر از یک فرغون بنایی اسـت باید‬ ‫‪ 70‬میلیـون تومـان پرداخت و همانطور که تیراژ و سـرانه مطالعه روز به‬ ‫روز در جامعـه پائیـن تـر مـی ایند‪ ،‬متـراژ خانه ها نیز به فرمـوده معاون‬ ‫شـهردار تهـران به ‪ 25‬متر تقلیل پیدا کرده اسـت و گـور خوابی و کانال‬ ‫خوابی و ماشـین خوابی در حال گسـترش اسـت!‬ ‫امـا در ایـن بیـن انچـه هضمش بـرای مردم ناگوار اسـت و مـی خواهند‬ ‫بداننـد ایـن اسـت کـه در ایـن دوران طاقت فرسـا که عـده ای در خرج‬ ‫یومیـه در مانـده انـد و برای سـیر کردن شـکم خـود و اطرافیـان تا کمر‬ ‫در سـطل هـای زباله خم می شـوند و حتی اقشـار دارای حقـوق ثابت با‬ ‫سـیلی صـورت خود را سـرخ نگه داشـته انـد‪ ،‬چگونه عـده ای به راحتی‬ ‫ثـروت انـدوزی کرده و یک شـبه میلیـادر به دالر می شـوند؟!‬ ‫ایـا بـه جـز زد و بنـد و اختلاس و نپرداختـن مالیـات و واردات کاال بـه‬ ‫دالر ‪ 4200‬و ارائـه بـا دالر ازاد و قاچـاق و کاال و ‪ ...‬راه قانونـی دیگـری‬ ‫هسـت؟! ایـا بـه جـز وصل شـدن بـه باند هـای ثـروت و قدرت‪ ،‬مسـیر‬ ‫قانونـی دیگـری یافـت می شـود؟! اگر هسـت بفرمائید تا مـردم عادی از‬ ‫ایـن خوان گسـترده بهـره ببرند! و اگر نیسـت لطفا نمک بـه زخم مردم‬ ‫نپاشـید و ایـن یـک مقدار حساسـیت مـردم را تحمـل و درک بفرمائید!‬ ‫هـر چنـد جنـاب اقای جهانگیـری باید بداند که حساسـیت مـردم بابت‬ ‫دسـتگیری متعدد مسـئوالن فاسـد و نزدیکان انها در این دوران اسـت‪...‬‬ ‫حساسـیت مـردم بایـت دالرهایـی اسـت کـه گـم شـده انـد ولـی عده‬ ‫ای اعتقـاد دارنـد گـم نشـده ولـی تخلف شـده اسـت! حساسـیت مردم‬ ‫بابت مسـئوالنی اسـت که در عوض چاره اندیشـی برای اوضاع معیشـت‬ ‫مـردم‪ ،‬در فکـر تطهیـر و کاهش میزان وثایق عـده ای از مجرمین و اخذ‬ ‫مرخصـی بـرای انان هسـتند! حساسـیت مـردم بابت وعده هایی اسـت‬ ‫کـه در بـاب اشـتغال و یارانـه و اوضاع معیشـت مـردم داده شـد و به باد‬ ‫فراموشـی سـپرده شـد! حساسـیت مردم بایـت نامه نگاری سـینما چی‬ ‫هـا به منظـور ازادی یک مفسـد اقتصادی اسـت!‬ ‫و چـه نیکـو فرمـود ایـت اهلل جوادی املـی‪ :‬بدانیـم کـه اگر با وجـود این‬ ‫مشـکالت ملـت قیـام کند همـه ما را بـه دریـا خواهد ریخت بـه همین‬ ‫جهـت حواس تـان باشـد‪ .‬البتـه بسـیاری از کشـور فـرار کردند یـا جای‬ ‫فـرار خـود را فراهـم اوردنـد اما ما جـای فرار نداریـم‪ .‬ایـن بی عدالتی ها‬ ‫و بی عرضگی هـای برخـی مسـووالن قابـل تحمـل نیسـت‪ .‬کشـوری که‬ ‫ایـن همـه منابـع و اب و خـاک دارد چـرا باید این همه گرسـنه داشـته‬ ‫باشـد؟! راسـتی چرا ؟!‬ ‫دعاى روز هجدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اسحا ِر ِه ون ّو ْر فیهِ‬ ‫اللهم ن َ ّب ْهنی فیهِ ل ِ َب َر ِ‬ ‫کات ْ‬ ‫ّ‬ ‫قلبی ب ِ ِضیا ِء ان ْوا ِر ِه ُ‬ ‫وخ ْذ ب ِ ُک ّل ا ْعضائی الى‬ ‫ّباع اثا ِر ِه بِنو ِر َ‬ ‫لوب العارفین‪.‬‬ ‫ک یا ُم َن ّو َر ُق ِ‬ ‫ات ِ‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!