روزنامه کرانه شمال شماره 603 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 603

روزنامه کرانه شمال شماره 603

روزنامه کرانه شمال شماره 603

‫دادبود‪،‬شهردار گرگان‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫تحویل ‪ 382‬کارتن تفکیک زباله از مبدا‬ ‫به شهروندان در گرگان‬ ‫شمال‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬دو شنبه ‪ 22 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 603‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫وقتی بدنبال مقاوم سازی اقتصاد ملی هستیم عنصر تولید ملی بعنوان رکن اساسی در مرکز‬ ‫توجه هم سیاست گذاری ها قرار میگیرد و تمامی راهبردها ‪ ،‬سیاست ها ‪ ،‬برنامه ها و طرحها‬ ‫به گونه ای طراحی و تدوین می شود که منجر به تقویت و جهش تولید گردد‪.‬‬ ‫کیستیم ؟ چه کردیم ؟چه می کنیم ؟‬ ‫در دیدار استاندار گیالن با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح شد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اماده توسعه درختکاری و زراعت‬ ‫چوب در گیالن هستیم‬ ‫‪8‬‬ ‫حق شناس‪ ،‬استاندار گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬پروژه محوری طی سال جهش‬ ‫تولید در گلستان پیگیری می شود‬ ‫اسعدی‪ ،‬مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫اغاز عملیات احداث ساختمان‬ ‫اداری بنادر گلستان‬ ‫مشارکت کارکنان شرکت گاز مازندران در رزمایش‬ ‫همدلی و کمک مومنانه‬ ‫کارکنان شـرکت گاز اسـتان مازنـدران با مشـارکت در مرحله دوم‬ ‫رزمایـش همدلـی و کمـک مومنانـه نسـبت بـه تهیه حـدود ‪100‬‬ ‫بسـته مواد غذایـی برای نیازمنـدان اقـدام نمودند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‪ ،‬جعفر‬ ‫احمدپـور بـا اشـاره بـه مرحلـه دوم رزمایـش همدلـی و کمـک‬ ‫مومنانه کارکنان شـرکت گاز اسـتان‪ ،‬اظهارداشـت‪ :‬رزمایش کمک‬ ‫مومنانـه بـا تاسـی بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه‬ ‫العالـی) درخصـوص مسـاوات و کمـک مومنانه و با هـدف کمک و‬ ‫خدمات رسـانی بـه نیازمنـدان و اسـیب دیدگان از بیمـاری کرونا با‬ ‫توزیـع بسـته های معیشـتی در میـان انهـا انجام شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان مازنـدران بـا بیـان اینکـه کمک و‬ ‫همدلـی ریشـه در معنویت و خدابـاوری دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬کارکنان این‬ ‫شـرکت در ایـن رزمایـش بابرکـت و خیرخواهانـه با تمـام توان به‬ ‫صحنـه امـده تا در راسـتای کمـک و مسـاعدت به نیازمنـدان که‬ ‫بدلیـل شـیوع ویروس کرونـا‪ ،‬خانواده هـای انها در معرض اسـیب‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪ ،‬اقدام شایسـته انجـام دهد‪.‬‬ ‫احمدپـور اظهـار داشـت‪ :‬ویـروس کرونـا بـا همـه مشـکالت و‬ ‫گرفتاری هـای خـود‪ ،‬زمینـه ایجـاد روحیـه ایثـار و خدمـت به هم‬ ‫نـوع را در جامعـه ایجاد کـرده که مصداق این ایثارگـری‪ ،‬رزمایش‬ ‫کمـک مومنانـه بـود که الحمـدا‪ ...‬نـه تنهـا کارکنان این شـرکت‪،‬‬ ‫بلکـه همـه اقشـار جامعـه در ایـن اقـدام خداپسـندانه مشـارکت‬ ‫خوبـی داشـته اند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مـاه مبـارک رمضـان را بهتریـن فرصت بـرای انجـام کارهای‬ ‫خیـر و انسـان دوسـتانه دانسـت و گفـت‪ :‬امیدواریم بـه برکت این‬ ‫مـاه بابرکـت شـاهد برچیـده شـدن چهـره فقـر و تقویـت روحیه‬ ‫ایثـار و همدلـی در جامعه اسلامی باشـیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان مازنـدران خاطرنشـان کـرد‪ :‬مـوج‬ ‫خدمـت و مردم یـاری بـا شـکل گیری رزمایـش کمـک مومنانـه با‬ ‫قـوت دنبـال می شـود و امیـد اسـت که شـاهد حضـور حداکثری‬ ‫بـرای شـرکت در ایـن اقدام خداپسـندانه باشـیم‪.‬‬ ‫وی تصریح داشـت‪ :‬با اسـتقبال خوب کارکنان شـرکت گاز اسـتان‬ ‫در ایـن رزمایـش ‪ ،‬خوشـبختانه تاکنـون حـدود ‪ 100‬بسـته مـواد‬ ‫غذایـی هـر کـدام بـه مبلـغ ‪ 250‬هـزار تومـان تهیـه گردیـد کـه‬ ‫قرار اسـت با مشـارکت سـپاه کربال مازنـدران به دسـت نیازمندان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بـا توجـه به اسـتقبال گسـترده کارکنـان از این طرح‬ ‫‪ ،‬در تالشـیم کـه مقدمـات اهـداء مرحلـه دوم ایـن کمـک هـا را‬ ‫فراهـم نماییم‪.‬‬ ‫خرب‬ ‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫راهکاری برای حفظ تعادل‬ ‫در قیمت مرغ‬ ‫بـه کرانـه شـمال بـه‬ ‫نقـل از گـزارش روابط‬ ‫عمومـی اسـتانداری‪،‬‬ ‫احمد حسـین زادگان‪،‬‬ ‫در جلسـه سـتاد‬ ‫تنظیـم بـازار اسـتان‬ ‫کـه بـا محوریـت وضعیـت تولیـد و بـازار مـرغ‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬با اعلام این که مشـکل مرغداران‬ ‫بـا دخالـت دولـت و از طریـق خریـد تضمینـی‬ ‫و دیگـر راه هـای حمایتـی در حـال رفع اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬اگـر چـه بـازار و مصـرف مرغ زیر سـایه‬ ‫کرونـا دچـار رکود شـدید و سـبب ضـرر و زیان‬ ‫جـدی مرغـداران نیـز شـده اسـت‪ ،‬امـا دولـت‬ ‫خریـد تضمینی را مـورد توجه جدی قـرار داده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬روزانـه ‪ 2000‬تـن در سـطح کشـور‬ ‫و ‪ 200‬تـن مـرغ تولیـدی در اسـتان از سـوی‬ ‫شـرکت پشـتیبانی دام‪ ،‬خریـد تضمینی صورت‬ ‫مـی گیرد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬شـخص رئیـس‬ ‫جمهـوری بر لـزوم حمایت همه جانبـه از تولید‬ ‫کننـدگان مرغ تاکیـد کردند و صـادرات‪ ،‬تامین‬ ‫نهـاده هـا و خریـد تضمینی هم به عنـوان مهم‬ ‫تریـن راهکار ایجـاد تعادل بیـن تولید و مصرف‬ ‫ایـن مـواد پروتئینـی در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازندران بـا اعالم این‬ ‫کـه نهـاده های مورد نیـاز از جملـه ذرت‪ ،‬جو و‬ ‫کنجالـه سـویا بـه انـدازه کافی بـا قیمـت یارانه‬ ‫ای در بنـادر اسـتان وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬البتـه‬ ‫ترخیـص ایـن نهاده ها با مشـکل برخـورده بود‬ ‫که شـخص رئیس جمهوری دسـتور تسـریع در‬ ‫ترخیـص ایـن نهـاده هـا را داده و گمـرگ باید‬ ‫نسـبت به ایـن امر اقـدام عملـی کند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫دو شنبه ‪ 22/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪603‬‬ ‫خرب‬ ‫تقدیر مدیرکل روابط عمومی‬ ‫وزارت نیرو از مدیران و کارکنان‬ ‫صنعت برق‬ ‫شمال‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫استاندار مازندران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫توزیع گسترده نهاده ها و خرید تضمینی؛‬ ‫راهکاری برای حفظ تعادل در قیمت مرغ‬ ‫صدیقـه ببـران مدیـرکل روابـط عمومـی و‬ ‫اطلا ­ع رسـانی وزارت نیـرو طـی نامـه ­ا ی‬ ‫بـرای مدیـران عامـل شـرکت­های صنعـت برق‬ ‫از تالش­ـهای بـی دریـغ و ارزشـمند مدیـران‬ ‫و کارکنـان کوشـای صنعـت جهـت تولیدبرق‬ ‫پایـدار در شـرایط دشـوار درگیـری کشـور بـا‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا قدردانـی نمـود‪.‬‬ ‫در این نامه امده است‪:‬‬ ‫رشـد و بالندگـی و شـکوفایی صنعـت بـرق‬ ‫مدیـون تالش گسـترده جهادگرانی اسـت که‬ ‫عمـر گرانبهـای خـود را سـرمای ­ه هایـی بـرای‬ ‫سـربلندی و سـازندگی ایـران اسلامی قـرار‬ ‫داده­انـد‪.‬‬ ‫خـدای بـزرگ و مهربـان را شـاکریم بخاطـر‬ ‫وجـود همکارانـی کـه در کمـال صداقـت و‬ ‫درسـتکاری در شـرایطی کـه میهـن عزیزمان‬ ‫درگیـر مبـارزه بـا ویـروس کرونا می­باشـد‪ ،‬در‬ ‫سـنگر خدمـت و در جهـت تحقـق تولید برق‬ ‫پایـدار از هیـچ کوششـی دریـغ نورزیدنـد و با‬ ‫تـوکل بر ایزد منان صادقانـه در حال خدمت­‬ ‫رسـانی بـه مـردم و میهـن بـزرگ اسلامی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫کارکنـان کوشـای صنعـت بـرق کشـور‬ ‫بـا تشـکیل پویـش « ‪ #‬صنعـت_ بـرق_‬ ‫همیشـه_ بیـدار » نشـان دادنـد در زمینـه‬ ‫پیشـبرد صنعت بـرق از هیچ تالشـی فروگذار‬ ‫نخواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی مرگ‬ ‫ناشی ازسومصرف مواد مخدر‬ ‫در مازندران‬ ‫شخص رئیس جمهوری بر لزوم حمایت همه جانبه‬ ‫از تولید کنندگان مرغ تاکید کردند و صادرات‪،‬‬ ‫تامین نهاده ها و خرید تضمینی هم به عنوان مهم‬ ‫ترین راهکار ایجاد تعادل بین تولید و مصرف این‬ ‫مواد پروتئینی در حال انجام است‪.‬‬ ‫بـه کرانـه شـمال بـه نقـل از گـزارش روابـط‬ ‫عمومـی اسـتانداری‪ ،‬احمـد حسـین زادگان‪ ،‬در‬ ‫جلسـه سـتاد تنظیم بازار اسـتان که با محوریت‬ ‫وضعیـت تولیـد و بازار مـرغ برگزار شـد‪ ،‬با اعالم‬ ‫ایـن که مشـکل مرغداران بـا دخالت دولـت و از‬ ‫طریـق خرید تضمینـی و دیگر راه هـای حمایتی‬ ‫در حـال رفـع اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر چـه بـازار و‬ ‫مصـرف مـرغ زیر سـایه کرونا دچار رکود شـدید‬ ‫و سـبب ضـرر و زیان جـدی مرغداران نیز شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا دولت خریـد تضمینی را مـورد توجه‬ ‫جدی قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬پروژه محوری طی سال جهش تولید‬ ‫در گلستان پیگیری می شود‬ ‫هادی حق شـناس در نخسـتین جلسـه سـتاد فرماندهی‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی گلسـتان در سـال جـاری اظهارکـرد‪:‬‬ ‫پیگیـری اجـرای ‪ ۲۳‬پـروژه اصلـی اسـتان برای سـال ‪۹۹‬‬ ‫مدیـرکل پزشـکی قانونـی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫در سـال گذشـته ‪ ۸۰‬نفـر بـر اثـر عـوارض‬ ‫ناشـی مصـرف مـواد مخـدر در سـطح اسـتان‬ ‫جـان خـود را از دسـت دادنـد که ایـن رقم در‬ ‫مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رشـد یافت‪.‬‬ ‫علـی عباسـی با اشـاره بـه افزایـش مرگ های‬ ‫ناشـی از سـو مصرف مواد مخدر درسـال قبل‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬از کل فوتی هـای سـو مصـرف‬ ‫مـواد مخـدر ‪ ۶۸‬نفـر مـرد و مابقـی زن بودند‬ ‫و سـاری بـا ‪ ۱۷‬بیشـترین و گلـوگاه‪ ،‬عبـاس‬ ‫ابـاد‪ ،‬رامسـر‪ ،‬بابل و سـوادکوه هر کـدام با یک‬ ‫مـورد کمترین شـهر اعالم شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل پزشـکی قانونـی اسـتان مازنـدران‬ ‫افـزود‪ :‬مشـاغل ازاد بـا ‪ ۳۶‬و خانـه دار بـا‬ ‫شـش مـورد بیشـترین و کمتریـن فوتی مرگ‬ ‫ناشـی از سـو مصـرف مـواد مخـدر را بـه خود‬ ‫اختصـاص دادنـد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام اجرایـی اسـتان‪ ،‬افزایـش سـطح‬ ‫اگاهـی در مـورد عـوارض ویرانگـر اعتیـاد و‬ ‫اموزش صحیح پیشـگیری از بروز سـو مصرف‬ ‫مـواد را اساسـی ترین گام در مبـارزه بـا ایـن‬ ‫بلای خانمانسـوز دانسـت‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۹۷‬حـدود ‪ ۶۴‬نفـر براثر سـو مصرف‬ ‫مـواد مخـدر جان خـود را از دسـت دادند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬روزانـه ‪ 2000‬تـن در سـطح کشـور‬ ‫و ‪ 200‬تـن مـرغ تولیـدی در اسـتان از سـوی‬ ‫شـرکت پشـتیبانی دام‪ ،‬خریـد تضمینـی صورت‬ ‫مـی گیرد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬شـخص رئیـس‬ ‫جمهـوری بـر لزوم حمایـت همه جانبـه از تولید‬ ‫کننـدگان مـرغ تاکیـد کردند و صـادرات‪ ،‬تامین‬ ‫نهـاده هـا و خریـد تضمینـی هم به عنـوان مهم‬ ‫تریـن راهـکار ایجاد تعـادل بین تولیـد و مصرف‬ ‫ایـن مـواد پروتئینـی در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران با اعلام این‬ ‫در دیدار استاندار گیالن با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح شد؛‬ ‫اماده توسعه درختکاری و زراعت چوب در گیالن هستیم‬ ‫در بخـش هـای مختلـف کشـاورزی‪ ،‬صنعـت‪،‬‬ ‫گردشـگری و خدمـات در حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن پـروژه هـا در زمـان مقرر شـده‬ ‫موفـق به بهره برداری نشـده اند و تلاش داریم‬ ‫در سـال جـاری بـا همـکاری دسـتگاه اجرایـی‬ ‫ذیربـط‪ ،‬ضمـن بهـره بـرداری از انهـا زمینـه‬ ‫اشـتغال پایـدار را فراهـم اوریـم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلستان یاداور شـد‪ :‬تسریع در تکمیل‬ ‫پـروژه هـا موجـب کاهـش هزینـه هـا‪ ،‬رونـق‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬حفـظ اشـتغال موجود و پیشـگیری‬ ‫از بیـکاری می شـود‪.‬‬ ‫حـق شـناس گفت‪ :‬تلاش می کنیم تسـهیالت‬ ‫بانـک هـا را به سـمت واحدهای تولیـدی ببریم‬ ‫تـا بـا بهره بـرداری از انها زمینه رشـد و توسـعه‬ ‫گلسـتان را در سـال جهش تولید فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ :‬گلسـتان در اجـرای مصوبات این‬ ‫سـتاد جز ‪ ۱۰‬اسـتان برتر کشـور اسـت و تالش می کنیم‬ ‫این روند در سـال جهش تولید ادامه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫برگزاری مانور جهادی تعمیرات شبکه فشار‬ ‫متوسط در شهرستان کالردشت‬ ‫مهنـدس رامیـن بیگلریـان مدیـر امـور بـرق‬ ‫کالردشـت در ایـن بـاره گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫کـه نهـاده های مـورد نیـاز از جملـه ذرت‪ ،‬جو و‬ ‫کنجالـه سـویا بـه انـدازه کافـی بـا قیمـت یارانه‬ ‫ای در بنـادر اسـتان وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬البتـه‬ ‫ترخیـص ایـن نهـاده ها با مشـکل برخـورده بود‬ ‫کـه شـخص رئیس جمهوری دسـتور تسـریع در‬ ‫ترخیـص ایـن نهـاده هـا را داده و گمـرگ بایـد‬ ‫نسـبت بـه ایـن امر اقـدام عملـی کند‪.‬‬ ‫وی خریـد تضمینـی را یکـی از راهکارهـای‬ ‫اصلـی حمایـت از مرغـداران برشـمرد و افـزود‪:‬‬ ‫اگـر مشـکل سـردخانه بـرای ذخیره مـرغ خرید‬ ‫تضمینـی وجـود دارد باید با همکاری پشـتیبانی‬ ‫امـور دام و سـازمان جهـاد کشـاورزی هـر چـه‬ ‫زودتـر حـل و فصـل شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران صـادرات را هـم راهـکار‬ ‫همیشـگی بـرای پویایـی صنعـت مرغـداری‬ ‫اسـتان معرفـی کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه‬ ‫بـه اهمیـت مرغ اسـتاندارد بـا وزن کمتـر از یک‬ ‫و نیـم کیلوگـرم بـرای صـادرات‪ ،‬در حـال حاضر‬ ‫مـرغ تولیدی مازندران به کشـورهای افغانسـتان‬ ‫و عـراق صادر می شـود و باید میـزان صادرات با‬ ‫رعایـت تولیـد اسـتاندارد افزایـش یابد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬شـیوع ویـروس کرونـا بـه صنعـت‬ ‫مـرغ اسـتان بـه عنـوان قطـب تولیـد ایـن مواد‬ ‫پروتئینـی در ایـران ضربـه سـنگینی زده اسـت‪،‬‬ ‫امـا دولت در صـدد ایجاد تعـادل تولید و مصرف‬ ‫بـا حفـظ قیمت مناسـب بـرای تولیـد کنندگان‬ ‫و مصـرف کننـدگان اسـت و در حـال حاضـر‬ ‫هـم علاوه بر حمایـت از تولیـد کننـدگان‪ ،‬باید‬ ‫مراقـب ادامـه تولید و تنظیم بازار مـرغ در اینده‬ ‫باشیم‪.‬حسـین زادگان تاکیـد کـرد‪ :‬بـرای حفظ‬ ‫تعـادل بازار در اینـده باید عالوه بـر تداوم خرید‬ ‫تضمینـی و صـادرات‪ ،‬فراینـد جوجـه ریـزی هم‬ ‫بدرسـتی برنامـه ریـزی و مدیریـت و گلـه هـای‬ ‫مـرغ مـادر نیـز حفظ شـود‪.‬‬ ‫اهمیـت پایـداری شـبکه و لـزوم انجـام‬ ‫تعمیـرات‪ ،‬پـس از شناسـایی نقـاط عیب‬ ‫فیـدر پیمبـور‪ ،‬مانـور جهـادی تعمیـرات‬ ‫شـبکه فشـار متوسـط در راسـتای‬ ‫رفـع خاموشـی هـای احتمالـی و نقـاط‬ ‫خطرافریـن طـی دو مرحله بـه طول یک‬ ‫کیلومتر در حد فاصل روسـتای پیشـنبور‬ ‫تـا بعـد از روسـتای بازارسـر برگزار شـد‪.‬‬ ‫وی هـدف از اجـرای ایـن مانـور دو روزه‬ ‫را کاهش خاموشـی های احتمالی شـبکه‬ ‫فشـار متوسط در شـرایط نامساعد جوی‪،‬‬ ‫افزایـش رضایتمنـدی مشـترکین مناطق‬ ‫روسـتایی فیـدر پیمبـور‪ ،‬ایسـتگاه گاز‪،‬‬ ‫دکل مخابـرات پیمبـور و شـرکت اب‬ ‫معدنـی ریتـون‪ ،‬رفـع عیـب احتمالـی‬ ‫اسـانتر‪ ،‬محـدود شـدن خاموشـی فیـدر‪،‬‬ ‫اصلاح اتصـاالت سسـت در شـبکه کـه‬ ‫منجـر بـه افزایـش پایداری شـبکه فشـار‬ ‫متوسـط خواهـد شـد‪ ،‬اعلام کـرد‪.‬‬ ‫بیگلریـان افـزود‪ :‬در ایـن مانـور دو روزه ‪،‬‬ ‫‪ 48‬نفـر از پرسـنل اجرایـی بـا بهـره گیـری از‪4‬‬ ‫دسـتگاه باالبر و ‪ 14‬دسـتگاه خـودروی عملیاتی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از پایـگاه اطلاع‬ ‫رسـانی اسـتانداری گیالن؛ دکتر ارسلان زارع در دیدار‬ ‫حجت االسلام والمسـلمین سـید مهـدی خاموشـی‬ ‫رئیـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه‪ ،‬سـنت حسـنه‬ ‫وقـف را صدقـه جاریـه ای خوانـد کـه سـابقه تاریخـی‬ ‫کهنـی دارد و در عیـن حـال که اقدامی دینی محسـوب‬ ‫می شـود؛ رویکردهایـی فرهنگی‪ ،‬اقتصـادی و اجتماعی‬ ‫نیـز دارد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر لـزوم تعمیم وقـف از حوزه های محدود‬ ‫و خـاص بـه حوزه هـای کامـل و جامـع امـور فرهنگی و‬ ‫اجتماعـی جامعه و نیز فراگیرتر شـدن گسـتره ان ادامه‬ ‫داد‪ :‬معتقـدم اطلاع رسـانی از کارکردهـای وقـف بایـد‬ ‫بیشـتر و متناسـب با نیازهای روز باشـد تا فرهنگ وقف‬ ‫بـه یک فرهنـگ عمومی تبدیل شـود‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا اشـاره به منویـات رهبر معظـم انقالب در‬ ‫خصـوص وقف بیان داشـت‪ :‬ایشـان تاکید کـرده اند که‬ ‫وقـف علـم و فنـاوری ضـرورت امـروز جامعه اسـت زیرا‬ ‫یکـی از راه هـای رفـع مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی‪،‬‬ ‫تولید علـم و فناوری اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه شـیوع ویروس کرونـا و اهتمام جوانـان غیرتمند‬ ‫ایـران اسلامی و گیلان سـرافراز بـرای تولیـد اقلام‬ ‫بهداشـتی جامعـه اشـاره و اضافـه کرد‪ :‬در همین راسـتا‬ ‫خیـران بسـیاری نیـز در ایـن مسـیر پیش قـدم شـده‬ ‫و نیـک اندیشـانه و خیرخواهانـه‪ ،‬بـا بـر عهـده گرفتـن‬ ‫بخشـی از هزینه های تولید اقالم بهداشـتی‪ ،‬کوشـیدند‬ ‫االمـی از جامعـه را کاهـش دهنـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان اوقاف و امـور خیریه نیز در ایـن دیدار‪،‬‬ ‫از امادگـی ایـن سـازمان بـرای توسـعه درختـکاری و‬ ‫زارعـت چـوب در گیلان خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن امـر‬ ‫علاوه بـر رفـع بخشـی از نیازهـای کشـور بـه چـوب‪،‬‬ ‫اسـتحصال منابـع خوبـی هم در اسـتان و هـم در حوزه‬ ‫وقـف خواهـد بود‪.‬‬ ‫حجت االسلام سـید مهـدی خاموشـی بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه حفـظ موقوفات‪ ،‬نظارت بـر نیات واقفـان و ارتقاء‬ ‫بهره وری سـه وظیفه مهم موقوفات اسـت‪ ،‬بیان داشـت‪:‬‬ ‫نیـت واقفان را به شـاخه های خـاص و اثربخش محدود‬ ‫کـرده ایـم تـا عالوه بـر افزایش منافـع حاصـل از وقف ‪،‬‬ ‫امکان توسـعه وقـف را فراهم سـازیم‪.‬‬ ‫وی نـگاه ویـژه بـه دانشـگاه هـا در حـوزه وقـف را مورد‬ ‫تاکیـد قـرار داد و افزود‪ :‬اسـتفاده از روش های مناسـب‬ ‫بـرای بهـره منـدی هرچـه بیشـتر از موقوفـات از دیگـر‬ ‫برنامـه هـای ایـن سـازمان اسـت ضمـن انکـه بـا توجه‬ ‫بـه گسـتردگی مقوله وقـف ‪ ،‬در زمینه توسـعه نهادهای‬ ‫دانـش بنیـان نیـز گام هـای خوبی برداشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫خاموشـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬همچنیـن در وقف هـای‬ ‫جدیـد بـه شـرکت هـای دانـش بنیـان و اسـتارتاپ ها‬ ‫توجهـی ویـژه شـده و هـدف ان سـوق دادن وقفیات در‬ ‫جهـت توسـعه اقتصـادی اسـت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 22/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪603‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫اتش سوزی یک انبار در امل‬ ‫‪ ۳‬مصدوم برجای گذاشت‬ ‫سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران مطرح کرد‪:‬‬ ‫خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در مازندران اغاز شد‬ ‫با توجه به اینکه دشمنان نظام و ملت کشور را در شرایط تحریم قرار دادند‬ ‫برای افزایش استراتژیک گندم‪،‬شرکت بازرگانی دولتی ایران برنامه ریزی‬ ‫برای واردات انجام داد که از اواخر سال گذشته تاکنون ‪ ۳‬فروند کشتی در‬ ‫سال گذشته و ‪ ۹‬فروند کشتی در سال جاری تخلیه گندم از بندر امیراباد و‬ ‫بندر نوشهر داشتیم‪.‬‬ ‫عملیـات خریـد تضمینـی دانـه روغنـی کلـزا از کشـاورزان‬ ‫مازنـدران توسـط اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران اغـاز شـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان مازندران با‬ ‫بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت ‪ :‬بر اسـاس پیش بینـی جهاد‬ ‫کشـاورزی انتظـار مـی رود حـدود ‪ 18‬هـزار و ‪ 857‬تـن کلزا از‬ ‫کشـاورزان اسـتان مازندران خریداری شـود ‪.‬‬ ‫بهـرام نجفـی در گفت و گـوی اختصاصی با ما به تعـداد مراکز خرید‬ ‫در سـطح اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـا تمهیدات اتخاذ شـده‬ ‫عملیـات خریـد تضمینی دانه روغنی کلزا در سـالجاری توسـط‬ ‫‪ 19‬مرکز در سـطح اسـتان صـورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬قیمـت خریـد تضمینـی هـر کیلوگـرم دانـه روغنی‬ ‫کلـزا بـا ‪ 2‬درصـد ناخالصـی و ‪ 10‬درصـد رطوبـت ‪ 46‬هـزار و‬ ‫‪ 602‬ریـال مـی باشـد‪.‬‬ ‫نجفـی تاکیـد کـرد‪ :‬در مراکـز خریـد تضمینـی اداره کل غلـه‪،‬‬ ‫دانـه کلـزا تـا ‪ 10‬درصـد ناخالصـی و ‪ 20‬درصـد رطوبـت قابـل‬ ‫خریـداری می باشـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬بـه ازای هـر درصـد افـت رطوبتـی بـاالی ده درصـد و‬ ‫افـت ناخالـص بـاالی دو درصد به نسـبت از وزن محصـول کلزا‬ ‫تحویلـی کسـر و بهـای ان محاسـبه و پرداخـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بهـرام نجفـی با اشـاره به اینکه خریـد دانه روغنی کلزا در سـال‬ ‫زراعـی جـاری تنهـا از طریـق سـامانه انجـام خواهد شـد اظهار‬ ‫داشـت ‪ :‬کشـاورزانی که در سـامانه جامـع پهنه بندی سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی ثبت نـام نکردنـد هرچـه زودتر بـا مراجعه به‬ ‫جهاد کشـاورزی شهرسـتانها نسـبت به ثبت سـطح زیر کشـت‬ ‫کلـزای خود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در پایـان گفـت‪ :‬کشـاورزان در زمـان تحویـل‬ ‫محصـول‪ ،‬کپـی کارت ملـی و شـماره حسـاب بانک کشـاورزی‬ ‫خـود را بـه همـراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران از‬ ‫کشـاورزان خواسـتار شـد‪ :‬بـرای حمایـت از کشـاورز و خریـد‬ ‫محصـول انهـا سـازمان جهـاد کشـاورزی برنامـه ریـزی در‬ ‫خصـوص ثبـت اطالعـات تمامـی کشـاورزان در سـامانه جامـع‬ ‫پهنـه بنـدی انجـام داد‪.‬وی با بیـان اینکه کلزا در سـال جاری از‬ ‫کشـاورزان بـا قیمـت ‪ ۴‬و ‪ ۶۶۰‬تومـان و ‪ ۲‬ریـال خریـداری می‬ ‫شـود‪ ،‬قیمـت سـال گذشـته شـورای اقتصـاد را ‪ ۳‬هـزار و ‪۴۳۹‬‬ ‫تومـان و ‪ ۸‬ریـال اعلام کـه در سـال جاری بیـش از ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫قیمـت کلـزا افزایـش یافت‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران از‬ ‫کشـاورزان خواسـتار ثبت اطالعات تمامی کشـاورزان در سامانه‬ ‫جامـع پهنـه بندی شـد تـا کشـاورزان بتوانند محصـوالت خود‬ ‫را تحویـل دهنـد‪.‬وی بـا بیـان اینکـه در تمامـی مراکـز خریـد‪،‬‬ ‫کارکنـان بانـک کشـاورزی حضـور دارند‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن اطالعات‬ ‫خبر‬ ‫وارد سـامانه و پایـان هـر روز ایـن اطالعـات تحویـل بانـک‬ ‫بـرای پرداخـت قـرار مـی گیـرد‪.‬وی بـا اشـاره بـه شـیوع کرونا‬ ‫در کشـور‪،‬تصریح کـرد‪ :‬بـرای حفـظ سلامت کشـاورز و عوامل‬ ‫در مراکـز خریـد تمـام اطالعـات کشـاورزان در سـامانه ثبـت تا‬ ‫موجـب تجمـع نشـود و بصـورت خـودکار انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی در خصـوص پرداخـت بهـای محصـول به کشـاورزان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امسـال در تلاش هسـتیم اعتبـار الزم را واریـز و کشـاورزان‬ ‫بموقـع بهـای خـود را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانی مازنـدران در ادامه‬ ‫در خصـوص خریـد تضمینـی گنـدم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در سـال جاری‬ ‫‪ ۲۳‬مرکـز بـرای خریـد تضمینـی کـه از نیمـه دوم خـرداد مـاه‬ ‫برنامه ریزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی قیمـت تضمینـی گندم را امسـال از ‪ ۱۷۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬تومان‬ ‫با افزایش‪ ۴۷‬درصدی نسـبت به سـال گذشـته اعالم کرد‪.‬نجفی‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه امسـال شـرایط جوی کشـور مناسـب بود‪،‬‬ ‫پیـش بینـی تولیـد گندم در کشـور را حـدود ‪ ۱۴‬میلیـون تن و‬ ‫مازنـدران را حـدود ‪ ۱۵۵‬هـزار تـن اعلام کـرد و افـزود‪ :‬پیـش‬ ‫بینـی شـده در کشـور چیزی حـدود ‪ ۱۰.۵‬تا ‪ ۱۱‬میلیـون تن و‬ ‫در اسـتان حـدود ‪ ۱۰۵‬تـا ‪ ۱۱۰‬هـزار تـن خریـد گنـدم صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫نجفی قیمت پایه گندم را ‪ ۲۵۰۰‬تومان عنوا کرد‪.‬‬ ‫نجفـی بـرای حفـظ ذخائـر اسـتراتژیک کشـور‪ ،‬گفت‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه اینکـه دشـمنان نظـام و ملـت کشـور را در شـرایط تحریـم‬ ‫قـرار دادنـد بـرای افزایـش اسـتراتژیک گندم‪،‬شـرکت بازرگانی‬ ‫دولتـی ایـران برنامـه ریـزی بـرای واردات انجام داد کـه از اواخر‬ ‫سـال گذشـته تاکنـون ‪ ۳‬فرونـد کشـتی در سـال گذشـته و ‪۹‬‬ ‫فرونـد کشـتی در سـال جـاری تخلیه گنـدم از بنـدر امیراباد و‬ ‫بندر نوشـهر داشتیم‪.‬سرپرسـت اداره کل غله و خدمات بازرگانی‬ ‫مازنـدران ادامـه داد‪ :‬در حـال حاضـر یـک محمولـه کشـتی در‬ ‫بنـدر امیرابـاد منتظـر تخلیه گندم اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن گنـدم هـا از روسـیه وارد شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بـا واردات گنـدم هـم افزایـش کیفیـت ارد و نـان و هـم‬ ‫ذخائـر اسـتراتژیک کشـور تامیـن می شـود‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران در‬ ‫خصـوص تامیـن روغـن‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای تامیـن روغـن مـورد نیاز‬ ‫مـردم شـرکت بازرگانـی دولتـی ایران نسـبت بـه واردات روغن‬ ‫افتابگـردان اقـدام کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در سـال جـاری تاکنـون ‪ ۲‬فرونـد کشـتی روغن‬ ‫در بنـدر امیرابـاد پهلـو و تخلیه شـد کـه در مجمـوع ‪ ۱۸‬فروند‬ ‫کشـتی در ایـن بنـدر از اواخر ‪ ۹۷‬تاکنـون روغن خـام را تخلیه‬ ‫و بـه کارخانـه های اسـتان و اسـتان های دیگر جهـت تبدیل و‬ ‫تصفیه ارسـال شد‪.‬‬ ‫نجفـی در خصـوص تحقـق شـعار مقـام معظـم رهبـری جهش‬ ‫تولیـد گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه قیمـت تضمینـی مطلـوب توسـط‬ ‫شـورای اقتصـاد در فصـل پاییـز‪ ،‬کشـاورز تمـام سـعی خـود را‬ ‫بـرای تولیـد بیشـتر مـی کنـد و همیـن موجـب مقـدار کشـت‬ ‫گنـدم بیشـتر و زمـان پرداخت بهای کشـاورزی کمتـر و به روز‬ ‫تـر شـود‪.‬نجفی بـا اشـاره به شـعار سـال رهبـری‪ ،‬افـزود‪ :‬تمام‬ ‫دغدغـه مسـئولین این اسـت که بتوانند بـا تامین اعتبـار‪ ،‬بهای‬ ‫محصـول کشـاورزی را بموقـع پرداخـت کنند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به ‪ ۱۹‬کارخانه ارد در اسـتان‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر ظرفیـت ایـن تعـداد کارخانه در اسـتان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬شـده‬ ‫تـا بتواننـد بـرای واردات گنـدم‪ ،‬تبدیـل ان بـه ارد و صـادرات‬ ‫برنامـه ریـزی کننـد تـا اشـتغال و تولید بیشـتر و هم صـادرات‬ ‫داشـته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه استان مازندران از مدافعان سالمت مازندران‬ ‫رئیـس مرکـز وکالی قـوه قضائیـه اسـتان‬ ‫مازنـدران در نامـه ای بـه رئیـس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران ضمـن تقدیـر از‬ ‫دسـت انـدرکاران نظام سلامت اسـتان ‪ ،‬اعالم‬ ‫کـرد وکالی ایـن مرکـز‪ ،‬مشـاوره و وکالـت‬ ‫خدمتگـزاران عرصـه سلامت بـه مدت شـش‬ ‫مـاه بـه صـورت رایـگان بـر عهـده خواهنـد‬ ‫گرفـت‪.‬‬ ‫دکتـر یونـس ازرده رئیـس مرکـز وکالی قـوه‬ ‫قضائیـه اسـتان مازنـدران خطـاب بـه دکتـر‬ ‫سـید عباس موسـوی ضمن قدردانی از دسـت‬ ‫انـدرکاران نظـام سلامت بـه ویـژه پزشـکان‪،‬‬ ‫پرسـتاران و کارکنـان شـجاع ‪ ،‬صبـور و بـی‬ ‫ادعـا سـنگر مبارزه بـا کرونا ویروس در اسـتان‬ ‫مازنـدران کـه همچـون شـهیدان میهـن راه‬ ‫صعـب العبور وصـل را به عافیـت فصل ترجیح‬ ‫دادنـد افـزود ‪ :‬ایـن افتخار تا ابد بـر تارک ملت‬ ‫قهرمـان ایـران خواهد درخشـید‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز وکالی قـوه قضائیـه اسـتان‬ ‫مازنـدران در ایـن نامـه ضمن حمایـت از کادر‬ ‫بهداشـتی و درمانی اسـتان اورده اسـت‪ :‬مرکز‬ ‫وکالی قـوه قضائیه اسـتان مازندران بـا افتخار‬ ‫اعلام مـی دارد نسـبت بـه مشـاوره و وکالـت‬ ‫رایـگان ایـن عزیـزان بـا معرفـی نامه دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی مازندران از نیمه اول اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۹‬بـه مـدت شـش مـاه اقـدام خواهـد کرد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪ 9800043‬لـه بانـک ملـی علیـه شـرکت یلدای‬ ‫طبرسـتان اموالـی بـه شـرح زیر‪:‬‬ ‫متعلـق بـه مدیـون کـه برابـر نظریـه کارشـناس رسـمی به مبلـغ پنـج میلیـارد و ده‬ ‫میلیـون ریـال (‪5.010.000.000‬ریـال) ارزیابـی گردیـده از طریـق مزایـده به فروش‬ ‫مـی رسـد ‪.‬مزایـده از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز یکشـنبه مـورخ ‪ 18‬خـرداد سـال ‪1399‬‬ ‫در محـل وقـوع امـوال واقع در سـوادکوه شـمالی شـهرک صنعتی بشـل فاز ‪2‬شـرکت‬ ‫یلـدای طبرسـتان از مبلـغ ارزیابی اغـاز و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقـدا ً فروخته‬ ‫خواهـد شـد و چنانچـه روز مزایده مصادف با تعطیل رسـمی غیر مترقبـه گردد‪،‬مزایده‬ ‫روز اداری بعـد از تعطیـل در همـان محـل و سـاعت انجام می شـود و حقـوق دولتی و‬ ‫حـق مزایده طبـق مقـررات وصول خواهد شـد‪.‬‬ ‫شرح و قیمت پایه ارزیابی ‪:‬‬ ‫‪-1‬یـک دسـتگاه مخـزن ثابت بـا ورق گالوانیزه و باالبر دسـتگاه بوجـاری جهت انتقال‬ ‫مـواد روی دسـتگاه بوجـاری بـا تسـمه نقالـه پلـی وینل کلرایـد ‪ PVC‬و کاسـه های‬ ‫اسـتیل ‪ 304‬و دارای کنتـرل سـطح مـواد ارتفـاع دسـتگاه ‪ 2.8‬متـر سـاخت ایـران‬ ‫شـرکت صنعـت سـازان نـام اور با کلیـه تجهیزات جانبی سـال سـاخت ‪ 1387‬سـالم‬ ‫مجموعـاً بـه ارزش ‪70.000.000‬ریال‪.‬‬ ‫‪-2‬دسـتگاه بوجـاری حبوبـات بـا سیسـتم سـورت درجـه بندی و شـن گیـری جهت‬ ‫جداکـردن گـرد و غبار و اجسـام سـبک از حبوبات توسـط فن و جدا سـازی ناخالصی‬ ‫هـای درشـت توسـط سـرند فوقانـی و جداسـازی ناخالصی های ریزتر توسـط سـرند‬ ‫تحتانـی بـا تابلـو بـرق و تجهیـزات جانبـی مربـوط به سـاخت ایـران شـرکت صنعت‬ ‫سـازان نـام اور بـا کلیـه تجهیـزات جانبـی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعـاً بـه ارزش‬ ‫‪180.000.000‬ریـال ‪.‬‬ ‫‪-3‬یـک دسـتگاه مخـزن و باالبـر دسـتگاه دسـتچین جهـت انتقـال حبوبـات بوجاری‬ ‫بـه داخـل مخزن دسـتگاه دسـتچین با تسـمه نقالـه پلی وینیـل کلراید و کاسـه های‬ ‫اسـتیل ‪ 304‬و سیسـتم کنتـرل سـطح مـواد و مخـزن ثابـت سـاخت ایـران شـرکت‬ ‫صنعـت سـازان نـام اوربـا کلیـه تجهیـزات جانبـی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعاً به‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزش ‪70.000.000‬ریـال ‪.‬‬ ‫‪-4‬دسـتگاه دسـتچین مخصـوص دسـتچین انـواع حبوبـات با تابلـو برق سـاخت ایران‬ ‫شـرکت صنعت سـازان نـام اور با کلیـه تجهیزات جانبی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعاً‬ ‫بـه ارزش ‪ 120.000.000‬ریـال ‪.‬‬ ‫‪-5‬یـک دسـتگاه مخـزن و باالبـر دسـتگاه پولیـش حبوبات بوجـاری مخصـوص انتقال‬ ‫حبوبـات بوجـاری شـده بـه مخـزن پولیـش سـاخت ایـران شـرکت صنعت سـازان نام‬ ‫اوربـا کلیه تجهیزات جانبی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعاً بـه ارزش ‪ 70.000.00‬ریال ‪.‬‬ ‫‪-6‬یـک دسـتگاه پولیـش حبوبـات دارای مخـزن تحتانـی اسـتیل و همـزن و تابلو برق‬ ‫سـاخت ایـران شـرکت صنعـت سـازان نـام اور با کلیـه تجهیزات جانبی سـل سـاخت‬ ‫‪ 1387‬مجموعـاً بـه ارزش ‪ 120.000.00‬ریـال ‪.‬‬ ‫‪-7‬یـک دسـتگاه مخـزن باالبـر و دسـتگاه بسـته بنـدی دو توزیـن مـدل ‪ Z‬مخصـوص‬ ‫حمـل مـواد بـه روی دسـتگاه بسـته بنـدی دو توزیـن سـاخت ایـران شـرکت صنعـت‬ ‫سـازان نـام اور بـا کلیـه تجهیـزات جانبـی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعـاً بـه ارزش‬ ‫‪ 140.000.00‬ریـال ‪.‬‬ ‫‪-8‬یـک دسـتگاه بسـته بنـدی دو توزین (حبوبات و خشـکبار) بـا تابلو بـرق و ‪ PLC‬و‬ ‫تاریـخ زن و تجهیـزات تزریـق گاز ازت و نوار نقاله جلو دسـتگاه سـاخت ایران شـرکت‬ ‫صنعـت سـازان نام اور با کلیه تجهیزات جانبی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعـاً به ارزش‬ ‫‪ 900.000.00‬ریال ‪.‬‬ ‫‪-9‬یـک دسـتگاه اسـیاب ادویـه جـات بـا الکتروموتـور سـه فـاز ‪ 4‬کیلـو وات و قابلیت‬ ‫نصـب تـوری از ‪ 0.7‬الـی ‪ 16‬میلیمتـر سـاخت ایـران شـرکت صنعت سـازان نـام اور با‬ ‫کلیـه تجهیـزات جانبـی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعـاً بـه ارزش ‪ 250.000.00‬ریال ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬یک دستگاه باالبر اوگر دستگاه بسته بندی پودری به ارزش ‪50.000.000‬ریال‬ ‫‪-11‬یـک دسـتگاه بسـته بنـدی پودری تمـام اتوماتیـک ادویه جات جهت بسـته بندی‬ ‫مـواد پـودری با تابلو برق و ‪PLC‬و تعداد بیسـت بسـته دردقیقه بـا وزن ‪500‬الی‪1000‬‬ ‫گـرم دارای تاریـخ زن گشـت صنعـت و میـز خروجـی دسـتگاه سـاخت ایران شـرکت‬ ‫صنعـت سـازان نام اور با کلیه تجهیزات جانبی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعـاً به ارزش‬ ‫‪800.000.000‬ریال ‪.‬‬ ‫‪-12‬یـک دسـتگاه مخـزن و باالبر دسـتگاه بسـته بنـدی دو توزین مـدل ‪ Z‬مخصوص حمل‬ ‫مـواد بـه روی دسـتگاه بسـته بنـدی دو توزیـن سـاخت ایـران شـرکت صنعـت سـازان نام‬ ‫رئیـس مرکز فوریـت های پیش بیمارسـتان‬ ‫علوم پزشـکی مازنـدران گفت‪ :‬اتش سـوزی‬ ‫یـک انبار السـتیک و لـوازم تزئینـات خودرو‬ ‫در امل سـه مصـدوم برجای گذاشـت‪.‬‬ ‫یحیـی صالـح طبـری در گفتگـو بـا خبرنگار‬ ‫مهـر با اشـاره به وقـوع اتش سـوزی در انبار‬ ‫السـتیک و لـوازم تزئینـات خـودرو در امل‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬این حادثه که شـامگاه شـنبه‬ ‫بـه وقـوع پیوسـت منجـر به مصدومیت سـه‬ ‫نفر شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا اعلام این حادثـه به مرکز‬ ‫پیـام اورژانـس مازنـدران تیم هـای اورژانـس‬ ‫پایگاه هـای امـل ‪ ۳‬و امل ‪ ۱‬بـه محل حادثه‬ ‫اعـزام واقـع در منطقـه هـزار سـنگر روبروی‬ ‫روسـتای تـرک ک ً‬ ‫ال اعزام شـدند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در این حادثه سـه مـردم ‪۴۰ ،۳۷‬‬ ‫و ‪ ۳۸‬سـاله دچار مصدومیت و به بیمارسـتان‬ ‫‪ ۱۷‬شـهریور منتقل شدند‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬بسته معیشتی در نور‬ ‫توزیع می شود‬ ‫سـرهنگ نعمت اسدی در حاشـیه دومین مرحله‬ ‫رزمایـش همدلـی در شهرسـتان با تبریـک میالد‬ ‫مسـعود امـام حسـن مجتبـی (ع) اظهار کـرد‪ :‬دو‬ ‫هـزار و ‪ ۸۸۲‬بسـته معیشـتی تـا نیمـه شـعبان‬ ‫تقدیـم نیازمندان و قشـر اسـیب پذیر شهرسـتان‬ ‫نور شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ اسـدی در ادامه گفت‪ :‬بنابر دسـتور مقام‬ ‫معظـم رهبـری در اولین مرحلـه رزمایش همدلی‪،‬‬ ‫مواسـات و کمک مومنانه‪ ۲۲۰۰ ،‬بسـته معیشـتی‬ ‫بـه ارزش بسـته ای ‪ ۳۰۰‬هزارتومـان بـه نیازمندان‬ ‫اهـدا شـد و امروز نیـز در دومین مرحلـه رزمایش‬ ‫همدلی و مواسـات‪ ،‬دوهزار بسـته معیشـتی تقدیم‬ ‫مردم عزیز شهرسـتان خواهد شـد‪.‬‬ ‫این مسـئول در پایان خاطرنشـان کـرد‪ :‬برای عید‬ ‫سـعید فطـر نیـز دو هـزار بسـته معیشـتی هـدف‬ ‫گـذاری شـده کـه با یـاری خیریـن نیـک اندیش‬ ‫شهرسـتان بـه انجـام خواهد رسـید‪.‬‬ ‫حجـت االسلام قنبرعلـی احمـدی امـام جمعـه‬ ‫شهرسـتان نـور بـا تبریک میلاد باسـعادت کریم‬ ‫اهـل بیـت در نیمـه مـاه مبـارک رمضـان گفـت‪:‬‬ ‫مرحلـه دوم ایـن رزمایـش ملـی توسـط خیریـن‪،‬‬ ‫مـردم و مسـئوالن شهرسـتان نـور با الگـو گرفتن‬ ‫از سـیره اهـل بیت بویـژه امام حسـن مجتبی (ع)‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬خیرین‪ ،‬نهادها و دسـتگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫بسـیج ومـردم شهرسـتان نـور در مرحلـه اول این‬ ‫رزمایـش نیز گوش بـه فرمان رهبـر معظم انقالب‬ ‫داده و کمک هـای فراوانـی را در قالـب بسـته های‬ ‫معیشـتی بـه نیازمنـدان و افـرادی در ایام شـیوع‬ ‫ویـروس منحـوس کرونا کسـب و کارشـان تعطیل‬ ‫شـد‪ ،‬اهدا کردند‪.‬‬ ‫حجت االسلام احمـدی تصریح کـرد‪ :‬مرحله دوم‬ ‫رزمایـش نیـز در روز میلاد مبـارک امـام حسـن‬ ‫مجتبـی (ع) بـه منظـور دسـتگیری از نیازمنـدان‬ ‫بـا توزیع حـدود دوهزار بسـته معیشـتی حمایتی‬ ‫تقدیـم نیازمندان شهرسـتان می شـود‪.‬‬ ‫اور بـا کلیـه تجهیزات جانبی سـال سـاخت ‪ 1387‬مجموعاً بـه ارزش ‪140.000.000‬‬ ‫ریال ‪.‬‬ ‫‪ -13‬یـک دسـتگاه بسـته بندی دو توزین بـا تابلو برق و ‪ PLC‬و تاریـخ زن و تجهیزات‬ ‫مربـوط و نـوار نقالـه جلو دسـتگاه سـاخت ایـران شـرکت صنعت سـازان نـام اور با کلیه‬ ‫تجهیـزات جانبـی سـال سـاخت ‪(1387‬شـماره سـریال ‪ )4391075‬مجموعـاً بـه ارزش‬ ‫‪ 900.000.000‬ریـال ‪.‬‬ ‫‪-14‬یـک دسـتگاه تـی بـگ چای بـا توزیـن صحیـح و ابعـاد ‪62.5‬میلیمتربـا وزن ‪ 2‬گرم‬ ‫دارای نـخ و سـرعت ‪ 70‬عـدد در دقیقـه سـاخت ایران شـرکت صنعت سـازان نـام اور با‬ ‫کلیـه تجهیـزات جانبـی سـال سـاخت ‪ 1387‬بـه ارزش ‪ 300.000.000‬ریال ‪.‬‬ ‫‪-15‬دو عـدد مکنـده برقـی ‪(200‬غبارگیـر بـا فیلتـر پارچـه ای )مربوطـه سـاخت ایـران‬ ‫مجموعـاً بـه ارزش ‪ 50.000.000‬ریـال ‪.‬‬ ‫‪ - 16‬تاسیسـات بـرق رسـانی شـامل انشـعاب ‪ 50‬کیلـو وات بـا شـماره شناسـایی‬ ‫‪ 13.000.000197‬و ترانـس ‪ 100‬کیلـو ولـت امپـر بـا فیـوز کات اوت و تابلو سـنجش و‬ ‫تابلـو بـرق هـای داخلـی و کابـل کشـی و تجهیزات بـرق رسـانی و روشـنایی مجموعاً به‬ ‫ارزش ‪ 850.000.000‬ریـال ‪.‬‬ ‫ب‪-‬قیمت پایه ارزیابی ‪:‬‬ ‫با توجه به مراتب فوق قیمت کل دسـتگاهها و ماشـین االت و تاسیسـات شـرکت یلدای‬ ‫طبرسـتان بـا عنایـت بـه وضعیـت ظاهـری دسـتگاه هـا و بـا توجـه بـه مارک و کشـور‬ ‫سـازنده تجهیـزات و بـا در نظـر گرفتـن جمیـع جهـات موثـر در قیمـت گـذاری ‪16‬قلم‬ ‫مبلـغ کل ‪ 5.010.000.000‬ریال(پنـج میلیـارد و ده میلیون ریال) تعییـن و ارزیابی می‬ ‫گـردد ‪.‬و امـوال فـوق فاقـد بیمه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399.2.22:‬‬ ‫تاریخ مزایده‪1399.3.18:‬‬ ‫م‪.‬الف‪19900643:‬‬ ‫عین اله تیموری‬ ‫رئیس اجرای اسناد رسمی سوادکوه شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 22/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪603‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری تاکید کرد‪:‬‬ ‫شهردار سرخرود‪:‬‬ ‫اجرا و تکمیل سه پروژه‬ ‫همزمان و همگام با هم‬ ‫در ساری‬ ‫پـروژه هـای فـاز دوم بوسـتان ملـل‪ ،‬پـل تا پل(مسـیر‬ ‫انتهـای بلوار داراب تا پل های شـهید نـوری) و نیروگاه‬ ‫زبالـه سـوز همزمان و همـگام با هـم در مرحله تکمیل‬ ‫و اجـرا قـرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬لطـف اهلل کریمـی معـاون فنـی‬ ‫و عمرانـی شـهرداری سـاری در گفتگویـی اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬شـهرداری سـاری علاوه بر وظایـف ذاتی خود‬ ‫کـه خدمات رسـانی بـه شـهروندان اسـت در اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی با هدف توسـعه شـهر نیـز فعالیت‬ ‫دارد کـه یکـی از ایـن پروژه هـا‪ ،‬فـاز دوم بوسـتان ملل‬ ‫اسـت ‪.‬ایـن پـروژه در زمینی بـه مسـاحت ‪ 325‬هکتار‬ ‫در امتـداد پـروژه فاز یک بوسـتان ملل‪ ،‬حـد فاصل پل‬ ‫کابلـی داراب تـا پـل تنگ لتـه کـه ‪ 6.5‬کیلومتر مسـیر‬ ‫خطی‪،‬ضلـع غربی و شـرقی ایـن پروژه را پوشـش داده‬ ‫و بزرگتریـن مقصـد گردشـگری شـمال کشـور خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن پـروژه بـزرگ بـا بیـش از ‪ 70‬نـوع‬ ‫کاربری تعریف شـده اسـت که بخشـی از مسـیر پروژه‬ ‫ازاد سـازی و در حـال پیگیری ازاد سـازی دیگر بخش‬ ‫ایـن پروژه هسـتیم‪.‬‬ ‫معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری سـاری با اشـاره به‬ ‫ازاد سـازی بیـش از ‪ 2.5‬هکتـار از زمین هـای ایـن‬ ‫منطقـه‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬فـاز دوم بوسـتان ملـل می تواند‬ ‫یکـی از پایـدار تریـن منابـع درامدی و سـرمایه گذاری‬ ‫جهت گردشـگرپذیر شـدن شـهر سـاری می باشـد که‬ ‫علاوه بر تامین اهـداف اجتماعی منابع مناسـبی را در‬ ‫جهـت ارتقـای اقتصـادی ایجـاد کند‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬طـی چنـد سـال اینـده این‬ ‫محـور بـه بهتریـن و بزرگ تریـن محـور گردشـگری‬ ‫شـمال کشـور تبدیل و بهترین شـرایط را با اسـتاندارد‬ ‫کامـل بـرای سـرمایه گذاری هـای بیشـتر فراهـم کنـد‪.‬‬ ‫کریمـی افـزود‪ :‬مجموعـه شـهرداری سـاری بـا‬ ‫اجـرای پروژه هـای عمرانـی بـه دنبـال رفـاه حـال‬ ‫شـهروندان‪،‬رونق گردشـگری و ثروت افرینـی از راه‬ ‫گردشـگری هسـتیم ‪.‬‬ ‫معـاون فنی و عمرانی شـهرداری سـاری گفـت‪ :‬اجرای‬ ‫پـروژه ‪ 2‬هـزار و ‪ 600‬متری'پـل تـا پـل' در انتهـای‬ ‫بلـوار داراب از ابتـدای پـل کابلـی شـهید رنجبـر تـا‬ ‫پل هـای شـهید نـوری؛ مهم تریـن پـروژه ای اسـت که‬ ‫عملیـات اجرایـی ان اغـاز و در حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬پـروژه پل تا پل که هدف ان بازگشـایی‬ ‫از پـل کابلی انتهای بلوار داراب تا تقاطع غیر همسـطح‬ ‫معـروف بـه پل زغال چـال در بلوار امام رضا (ع) اسـت‬ ‫از پـروژه هـای عمرانـی مهـم در امتداد ریـل اهن این‬ ‫مرکز اسـتان اسـت کـه روان سـازی ترافیک و توسـعه‬ ‫متـوازن شـهری را با خـود به ارمغـان خواهد اورد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در راسـتای اجـرای 'مـاده ‪8‬‬ ‫قانـون نحـوه تملـک' نیمـی از این مسـیر بـا توافق با‬ ‫مالکیـن تملـک و ازاد شـد و مابقی نیز در دسـت اقدام‬ ‫اسـت‪،‬ادامه داد‪ :‬با بازگشـایی این پروژه ‪ 2.5‬کیلومتری‬ ‫راه دسترسـی بلـوار داراب در نقطـه جغرافیایـی جنوب‬ ‫شـرق سـاری بـه اتوبان سـاری‪ -‬نـکا متصل می شـود‪.‬‬ ‫کریمـی افـزود‪ :‬بـا اجـرای ایـن پـروژه عمرانـی مسـیر‬ ‫جدیـدی در محیـط شـهری سـاری فراهم شـده و بار‬ ‫ترافیکـی را نیـز بطـور چشـمگیری کاهـش مـی دهد‪.‬‬ ‫وی راه انـدازی نیـروگاه زبالـه سـوز ‪ 450‬تنـی سـاری‬ ‫را از ماموریت هـای نخسـت و اولویـت دار شـهرداری‬ ‫مرکـز مازنـدران اعلام کرد و گفت‪ :‬با حمایت شـورای‬ ‫اسلامی شـهر سـاری وتاکید شـهردار ‪،‬روند اجرای کار‬ ‫و سـایر فرایندهـای مـورد نیاز سـرعت خوبـی گرفت و‬ ‫پیگیری ها باعث شـده تا پیشـرفت فیزیکی در سـاخت‬ ‫ابنیـه و نصـب تجهیـزات در داخـل کارگاه نیز سـرعت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫کریمـی بـا یـاداوری اینکـه هم اکنـون حمـل زبالـه‬ ‫هزینه هـای فراوانـی بـرای شـهرداری دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا‬ ‫تولیـد بـرق و فـروش ان عالوه بر کاهـش هزینه حمل‬ ‫زبالـه بخـش زیـادی از هزینه هـای انجام شـده در این‬ ‫واحـد برگشـت داده خواهـد شـد و عالوه بر ایـن ‪ ،‬برق‬ ‫مـورد نیـاز واحدهـای فعـال در محـل اجرای نیـروگاه‬ ‫زبالـه سـوز نیـز تامین می شـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه پروژه ' ابن شهراشـوب سـاروی' در‬ ‫مرکز اسـتان اشـاره و این پـروژه را در ُزمـره پروژه های‬ ‫عمرانـی و بـا پیوسـت فرهنگـی برشـمرد کـه در چهار‬ ‫فـاز تعریف شـده اسـت که فـاز یـک و دو ان احداث و‬ ‫بـه بهـره برداری رسـید و هـم اکنون تکمیل فاز سـوم‬ ‫ایـن پـروژه بـا هـدف احیـاء بافـت فرسـوده بـا رویکرد‬ ‫معمـاری بومـی و اسلامی در ضلـع شـمال شـرقی در‬ ‫حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫کریمـی بـا بیان اینکه سـاخت این پروژه بـا بهره گیری‬ ‫از تـوان داخلی و با تالش سـازمان عمـران و بازافرینی‬ ‫شـهری در حـال انجـام اسـت‪،‬ادامه داد‪ :‬ایـن پـروژه‬ ‫کـه در تقاطـع خیابان هـای جمهوری اسلامی‪ ،‬شـیخ‬ ‫طبرسـی‪ ،‬رازی و فردوسـی واقـع شـده اسـت در ‪165‬‬ ‫بـاب واحد تجاری در مسـاحت حـدود ‪ 7200‬متر مربع‬ ‫در سـه طبقـه احداث می شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬سـرمایه گذاری در ایـن بخش فرایند‬ ‫گردشـگرپذیری را رونـق داده و علاوه بـر ان فضـای‬ ‫زیبـاو دلنشـینی را برای شـهروندان و مسـافران فراهم‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫کریمـی همچنیـن بـه هدایـت ابهـای سـطحی اشـاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬طراحی گسـترده ای در سـطح شـهر برای‬ ‫هدایـت روان اب هـا بـا اجـرای کانال اب های سـطحی‬ ‫انجام شـده اسـت؛ با مدیریت اب های سـطحی ساری‪،‬‬ ‫خطرپذیـری ایـن شـهر در برابـر سـیالب کاهـش می‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫المان مشترک در ورودی سرخرود و فریدونکنار‬ ‫احداث می شود‬ ‫با یاری خداوند متعال‪،‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم پروژه های‬ ‫مختلفی در نوار ساحلی‬ ‫مشترک اجرا و همچنین در‬ ‫رفع تناقضات مرزی بین دو‬ ‫حوزه از جمله نهر شیء را‬ ‫نهایت همراهی را سرلوحه‬ ‫عمل قرار دهیم‪.‬‬ ‫محسـن کبـود فیروزجایـی بـا اشـاره بـه‬ ‫ارائـه پیشـنهاد احـداث المـان مشـترک‬ ‫و اسـتقبال شـهردار فریدونکنـار‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫هماهنگی هـای الزم بیـن معاونـان و‬ ‫مسـئوالن فنی به منظور براورد و بررسـی‬ ‫ابعـاد مختلـف ان صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار سـرخ رود همـکاری شـهرهای‬ ‫همجـوار در حوزه هـای مختلـف را بـا‬ ‫اهمیـت دانسـت و ادامـه داد‪ :‬شـهرهای‬ ‫زیبـای سـرخ رود و فریدونکنـار که از نظر‬ ‫ً‬ ‫کاملا متصل و شـهروندان‬ ‫حـوزه شـهری‬ ‫ایـن دو شـهر نیـز مـراودات اقتصـادی‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫شهردار بابل با مدیریت خود توانسته پروژه ها و برنامه‬ ‫های خوبی را در سال ‪ ۹۸‬انجام دهد‬ ‫تحویل ‪ 382‬کارتن تفکیک زباله از مبدا‬ ‫به شهروندان در گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابط عمومـی و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬عبدالرضا دادبـود اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬با توجه به نیازسـنجی انجام شـده و در راسـتای‬ ‫تکریـم شـهروندان و ارائـه خدمـت باکیفیـت بـه مردم‬ ‫عزیـز در گـرگان‪ ،‬مرکـز فوریت هـای خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری گـرگان راه اندازی شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬پیـش از ایـن سـامانه تلفنـی با شـماره‬ ‫‪ 137‬در شـهرداری گـرگان فعـال بـود امـا بـه دلیـل‬ ‫لـزوم پیگیری مداوم و شـبانه روزی و نظارت بر حسـن‬ ‫انجـام کار و دریافـت بـا کیفیت و چندجانبـه مطالبات‬ ‫بسـیاری داشـته کـه ایـن نشـان از تعامل‬ ‫دیرینـه ای دارد‪.‬‬ ‫کبودفیروزجایـی اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرد پـروژه احـداث المـان ورودی ایـن‬ ‫شـهرها موجـب اغـاز همـکاری بیشـتر‬ ‫شـهرداری های سـرخ رود و فریدونکنـار‬ ‫را فراهـم کـرده و گفـت‪ :‬بـا یـاری خداوند‬ ‫متعـال‪ ،‬امیدواریـم بتوانیـم پروژه هـای‬ ‫مختلفـی در نـوار سـاحلی مشـترک اجـرا‬ ‫و همچنیـن در رفـع تناقضات مـرزی بین‬ ‫دو حـوزه از جملـه نهـر شـیء را نهایـت‬ ‫همراهـی را سـرلوحه عمـل قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫شـهروندان در راسـتای‬ ‫ارائـه خدمـات شـهری‪،‬‬ ‫ایـن مرکـز راه انـدازی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بیـان‬ ‫شـهروندان‬ ‫کـرد‪:‬‬ ‫می تواننـد علاوه بـر‬ ‫سـامانه تلفنـی ‪ ،137‬از‬ ‫طریـق نرم افـزار تلفـن‬ ‫همـراه «شـهریار» نیـز‬ ‫مشـکالت و مطالبـات‬ ‫خـود را مطـرح تـا در‬ ‫سـریعترین زمان ممکن‬ ‫رسـیدگی شـود‪.‬‬ ‫دادبـود بیـان کـرد‪ :‬این‬ ‫نرم افـزار بـرای سیسـتم‬ ‫عامل هـای اندرویـد و‬ ‫«‪ »IOS‬قابـل اسـتفاده‬ ‫خواهد بود و شـهروندان‬ ‫می توانند از طریـق پایگاه اینترنتی ‪www.gorgan.‬‬ ‫‪ ir‬نیـز ایـن نـرم افـزار را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بالفاصله پـس از حل مشـکل‪ ،‬نتیجه‬ ‫نیـز به شـهروند گـزارش داده خواهد شـد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪ :‬امیدواریـم بـا ایـن اقـدام‪،‬‬ ‫درخواسـت های محلـه ای و خدماتـی مردم به سـرعت‬ ‫رسـیدگی و اجرایی شـود تا بتوانیم در کنـار پروژه های‬ ‫بـزرگ‪ ،‬خوسـته های روزمـره و محلـه ای شـهروندان‬ ‫عزیـز را با مشـارکت مناطق شـهرداری و سـازمان های‬ ‫مربوطـه بـه سـرعت اجرایـی کنیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از اداره‬ ‫روابـط عمومـی شـهرداری بابـل‪ ،‬مراسـم‬ ‫افتتاحیـه بوسـتان رضوانـی بـا توجـه بـه‬ ‫شـرایط کرونایـی و رعایـت پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی ‪ ،‬بـدون هـر گونـه تجمـع و اطالع‬ ‫رسـانی عمومـی در شـب والدت کریـم اهـل‬ ‫بیـت امام حسـن مجتبی (ع) برگـزار گردید‪.‬‬ ‫فرامـرز ابوالحسـنی رییـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر بابـل از حمایـت همـه جانبـه اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر ‪،‬شـهردار نیروهـای‬ ‫شـهرداری کـه بـه طـور جهـادی و شـبانه‬ ‫روزی طـی یـک مـاه توانسـتند ایـن پـروژه‬ ‫را بـه سـرانجام برسـانند تقدیـر و تشـکر می‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫بوسـتان رضوانـی بـا هـدف افزایـش فضـای‬ ‫سـبز برای شـهروندان در زمینی به مسـاحت‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬مترمربـع و کمـک ‪ ۳‬میلیـارد ریالـی‬ ‫خانـواده مرحـوم دکتر رضوانـی در ضلع غربـی بلوار‬ ‫مـادر احـداث گردیـد و به عنـوان اولین پروژه سـال‬ ‫به بهـره برداری رسـید‪.‬‬ ‫بـا همـکاری شـهردار محتـرم و اعضـای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر چندپـارک دیگـر در دسـتور کار‬ ‫شـهرداری قرار دارد که انشـااهلل در سـال ‪ ۹۹‬به بهره‬ ‫بـرداری خواهـد رسـید کـه با ایـن روند ‪ ۱۰‬سـانتی‬ ‫متـر بـه سـرانه فضـای سـبز شـهری بابـل افـزوده‬ ‫خواهـد شـد ‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۹۸‬پـروژه های خوبی در شـهر انجام شـده‬ ‫و بـا یاری خدا و همکاری اعضای شـورا و شـهرداری‬ ‫یقینـا اتفاقـات خوبـی را در سـال ‪ ۹۹‬در بابل شـاهد‬ ‫خواهیـم بـود از جملـه کمربنـدی شـرقی و جـاده‬ ‫سـاحلی کـه با جدیـت در حال پیگیری اسـت و این‬ ‫نویـد را بـه شـهروندان بابلی میدهیـم جهت کاهش‬ ‫ترافیـک‪ ،‬جـاده سـاحلی تا ‪ ۵‬ماه اینـده و کمربندی‬ ‫شـرقی دوم در سـال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره بـرداری خواهد‬ ‫رسید ‪.‬‬ ‫شـهردار_محترم بـا مدیریـت خـود توانسـتند پروژه‬ ‫هـا و برنامـه های خوبـی را در سـال ‪ ۹۸‬انجام دهند‬ ‫کـه ایـن نشـان از مدیریت صحیـح و همچنین وفاق‬ ‫و همدلـی میان اعضای شـورا و شـهرداری اسـت‪.‬‬ ‫از شـهردار بابـل انتظـار داریـم کـه بـا تلاش و کار‬ ‫جهـادی در سـال ‪ ۹۹‬هـر دو مـاه شـاهد افتتـاح و‬ ‫بهره بـرداری از حداقـل یـک پـروژه ی شـهری باشـیم‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بابل از اسفالت قطعه اول محور بابل به بهنمیر خبر داد‬ ‫رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان بابـل از تعریـض و‬ ‫اسـفالت قطعـه اول محـور بابـل بـه بهنمیـر بـه طـول یک‬ ‫کیلومتـر بـا صـرف اعتبـاری معـادل ده میلیارد ریـال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره کل راه‬ ‫و شهرسـازی اسـتان مازنـدران‪ ،‬مهنـدس تقـی پـور رئیس‬ ‫اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان بابـل بـا اشـاره بـه ایـن‬ ‫نکتـه که پـروژه های متعدد راهسـازی در حوزه شهرسـتان‬ ‫بابـل بمنظـور تامیـن ایمنی تـردد در حال انجام می باشـد‬ ‫خاطـر نشـان سـاخت ‪ :‬عملیـات اجرایی تعریـض قطعه اول‬ ‫محـور بابـل بـه بهنمیر حـد فاصل میدان شـهید مـددی تا‬ ‫روسـتای اغوزبـن بـه طـول تقریبی یـک کیلومتر بـا اعتبار‬ ‫هزینـه شـده تقریبـی یـک میلیـارد تومـان بـا عـرض زیـر‬ ‫سـازی ‪ 5/5‬متـر و اسـفالت ‪ 60/3‬متـر در دو الیـه ‪ 5‬و ‪6‬‬ ‫سـانتی متـری انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس تقـی پور ابـراز امیـدواری کرد انشـاله با تخصیص‬ ‫اعتبـارات مناسـب و بـا تالش شـبانه روزی همـکاران حوزه‬ ‫راه و شهرسـازی ایـن پـروژه در کوتاهترین زمـان ممکن به‬ ‫بهره برداری رسـیده و مورد اسـتفاده همشـهریان عزیز قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت ایـن محـور بـه دلیـل تعـدد روسـتاها و‬ ‫کشـاورزی بـودن منطقـه از محورهـای پرترافیـک مـی باشـد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 22/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪603‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫کیستیم ؟ چه کردیم ؟چه می کنیم ؟‬ ‫با همکاری همه برنده هستند‬ ‫فریدون امیریان مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی‬ ‫به تعبیر زیبای دکتر کریمی مدیر کانون هماهنگی دانش ‪،‬‬ ‫صنعت و بازار زنجیره گندم ‪ ،‬ارد و نان که از بزرگان و مدیران‬ ‫شایسته این حوزه است افرادی برگزیده در جشنواره از امروز‬ ‫یک برند ملی هستند یعنی صاحب سبک میباشند شیوه و‬ ‫سبکی که کیفیت را بطور موازی با کمیت به پیش می برد تا‬ ‫اثر بخش باشد‪.‬‬ ‫بعـد از قریـب به یک دهه از برگزاری نخسـتین جشـن‬ ‫ملـی نـان کـه در ‪ 24‬ابـان مـاه ‪ 1389‬توسـط وزارت‬ ‫بازرگانـی وقـت و بـه همـت شـرکت مـادر تخصصـی‬ ‫بازرگانـی دولتـی ایـران باهـدف تکریـم از خادمـان‬ ‫عرصـه تولیـد گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان در برج میلاد برگزار‬ ‫گردیـد‪ ،‬در ‪ 20‬بهمـن ماه سـال ‪ 1398‬دومیـن رویداد‬ ‫بـزرگ فرهنگـی ایـن حـوزه تحـت عنـوان جشـنواره‬ ‫ملـی زنجیـره گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان با هـدف ارتقا کیفیت‬ ‫و تقویـت مزیـت رقابـت پذیـری در زنجیـره تامیـن‬ ‫بـا تقدیـر از بیـش از صـد نفـر از برگزیـدگان زنجیـره‬ ‫گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان شـامل گنـدم کاران ‪ ،‬سـیلوداران ‪،‬‬ ‫تولیـد کننـدگان ارد و نـان ‪ ،‬تشـکلهای غیـر دولتـی ‪،‬‬ ‫تولیـد کننـدگان ماشـین االت ارد و نـان و خمیر مایه‬ ‫‪ ،‬بیسـکویت و شیرینی و شـکالت و قنادان و همچنین‬ ‫شـرکتهای دانـش بنیـان از سراسـر کشـور توسـط‬ ‫شـرکت مادر تخصصـی بازرگانی دولتی ایـران و کانون‬ ‫هماهنگـی دانش ‪ ،‬صنعت و بـازار زنجیره گندم ‪ ،‬ارد و‬ ‫نـان در مرکز دائمی نمایشـگاه های بیـن المللی تهران‬ ‫سـالن ایـران خلیـج فـارس برگـزار گردید‪.‬‬ ‫امـا هـدف از بـازاوری این رویـداد فرهنگـی در مقدمه‬ ‫بررسـی ایـن موضـوع از منظـر دیگـر و رویکـردی‬ ‫مدیریتـی در سـال جهـش تولیـد میباشـد‪.‬‬ ‫وقتـی بدنبال مقاوم سـازی اقتصاد ملی هسـتیم عنصر‬ ‫تولیـد ملـی بعنـوان رکـن اساسـی در مرکـز توجه هم‬ ‫سیاسـت گـذاری ها قرار میگیـرد و تمامـی راهبردها ‪،‬‬ ‫سیاسـت هـا ‪ ،‬برنامه هـا و طرحها به گونـه ای طراحی‬ ‫و تدویـن مـی شـود کـه منجـر بـه تقویـت و جهـش‬ ‫تولیـد گردد‪.‬‬ ‫بـا اشـاره بـه ایـن تفکـر اسـتراتژیک دوباره بـه مقدمه‬ ‫رجـوع میکنیـم جشـنواره یـک اوردگاهـی اسـت کـه‬ ‫عناصـر ان امـده انـد تـا بگوینـد کیسـتند؟ چـکاری‬ ‫انجـام دادنـد ؟ و چـه خواهنـد کـرد؟ به طـور مصداق‬ ‫در جشـنواره برگزیـدگان زنجیـره گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان‬ ‫کـه اجتماعـی از مدیـران دولتـی ‪ ،‬کشـاورز گنـدم کار‬ ‫‪ ،‬اسـیابان ‪ ،‬نانـوا ‪ ،‬تشـکلهای صنفـی و غیـر دولتـی و‬ ‫صنعتگـران مرتبـط بـا این زنجیـره حضور داشـتند هر‬ ‫یـک بـه عنـوان متخصـص بـه ارائـه خـود پرداختنـد‬ ‫همـان پرسـش اساسـی من کیسـتم ؟ و چـه می کنم‬ ‫؟ و جشـنواره اوردگاه ایـن دیـدگاه های مختلف اسـت‬ ‫کـه منجر بـه تبادل اطالعـات خواهد شـد در این فضا‬ ‫نقـاط ضعـف و قوت ‪ ،‬تهدیدهـا و فرصت ها الیه هایش‬ ‫اشـکارتر می شـود در ایـن بازاریابی هوشـمند هر یک‬ ‫از ذی نفعـان تنهـا معـرف یک محصـول از قبیل گندم‬ ‫‪ ،‬ارد و نـان و ماشـین االت مرتبـط نیسـتند بلکـه انها‬ ‫امدنـد اعلام کننـد کـه مـا فراتـر از انچه هسـتیم که‬ ‫فکـر مـی کنیـد من تنهـا گنـدم تولید نمی کنـم بلکه‬ ‫گندمـی دارم کـه فراتـر از دیگران اسـت انهـا امدند تا‬ ‫شـیوه و سـبک تولید محصـول و خدمات خـود را ارائه‬ ‫دهنـد ‪ .‬کشـاورز مـی گویـد مـن زمین را بـه مثل بچه‬ ‫ام پـرورش دادم یـک ارتباط حسـی و عاطفی بین انها‬ ‫بوجـود امـده همینطور یـک نانوا همیـن حس مقدس‬ ‫را بـا تولیـد خـود دارد‪ .‬برگزیدگان این جشـنواره فصل‬ ‫مشترکشـان اثـر بخشـی و کیفیـت اسـت یـک کلمـه‬ ‫کلیـدی و راهبـردی کـه شـعار اسـتراتژیک ژاپنـی ها‬ ‫اسـت ‪ ،‬انهـا معتقدنـد "بـا کیفیـت هیـچ کـس بیـکار‬ ‫نیست‪".‬‬ ‫ژاپنـی کـه پـس از شکسـت در جنـگ جهانـی دوم با‬ ‫منابـع طبیعـی بسـیار ناچیز و داشـتن یک لشـکر ‪13‬‬ ‫میلیونـی بیـکار بـا کمبود شـدید مـواد غذایـی و تورم‬ ‫بـاال و نابـودی بیـش از ‪ 41‬درصـد از ثـروت ملی دچار‬ ‫شـرایط بسـیار اسـف بـاری شـدند کـه حتـی حقـوق‬ ‫افـراد کفـاف پرکـردن شکمشـان را نمی داد امـا مردم‬ ‫و دولـت ژاپـن بـا کمـک هـم و توجـه ویژه بـه تقویت‬ ‫تولیـد ملـی بـه یکـی از پیشـگامان مهـم در صنعت و‬ ‫فنـاوری دنیا تبدیل شـدند بطوری که در سـال ‪2014‬‬ ‫تولیـد ناخالص داخلـی انها نزدیک بـه ‪ 5‬تریلیون دالر‬ ‫رسـید و پـس از چیـن و امریکا در جایگاه سـوم جهان‬ ‫قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫یکـی از مهـم تریـن عوامـل موفقیـت ژاپـن فرهنـگ‬ ‫بـاالی تولیـد در مـردم بـوده و تولیـد را امـری مقدس‬ ‫خبر‬ ‫و ارزشـمند مـی دانسـتند و بـرای ارتقـا و بهـره وری‬ ‫و کارایـی خـود تلاش میکردنـد و همـواره بـه دنبـال‬ ‫مهـارت هـا و روش هـای مناسـب تـری بـرای تولیـد‬ ‫خـود بودنـد بطـوری کـه ارزش قائل شـدن بـرای کار‬ ‫و تولیـد ‪ ،‬تلاش مضاعـف و تلاش برای ارتقـا دانش و‬ ‫مهارت سـه ویژگی مهـم و درون زای نیروی کار ژاپنی‬ ‫هـا گردید همـان چیزی کـه در جشـنواره برگزیدگان‬ ‫زنجیـره گنـدم‪ ،‬ارد و نـان هـم شـاخص بـود و نیـز در‬ ‫بیـان دالیـل موفقیـت برگزیـدگان مشـهود بود ‪.‬‬ ‫بـی تردیـد کیفیـت نتیجـه نیسـت بلکـه شـیوه و‬ ‫سـبک اسـت کیفیـت قابـل تزریق نیسـت بلکـه قابل‬ ‫طراحـی اسـت ماننـد نانوای سـاروی که فرمولـی برای‬ ‫تهیـه خمیـر مایـه نـان لـواش بمنظـور حـذف جوش‬ ‫شـیرین طراحـی کـرد‪ ،‬اینطور نیسـت که بـرای وزن و‬ ‫حجـم دهـی بـه مرغ و گوسـفند امـاده فروش بـه انها‬ ‫هورمـون تزریـق کـرده یـا اب نمـک بدهنـد‪ ،‬امتیاز و‬ ‫شـاخص در برگزیـدگان جشـنواره مذکـور بیانگـر این‬ ‫اسـت کـه فراینـد کار انهـا بهنـگام و بهینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه تعبیـر زیبای دکتـر کریمی مدیر کانـون هماهنگی‬ ‫دانـش ‪ ،‬صنعـت و بـازار زنجیـره گنـدم ‪ ،‬ارد و نان که‬ ‫از بـزرگان و مدیـران شایسـته این حوزه اسـت افرادی‬ ‫برگزیـده در جشـنواره از امـروز یک برند ملی هسـتند‬ ‫یعنـی صاحـب سـبک میباشـند شـیوه و سـبکی کـه‬ ‫کیفیـت را بطـور مـوازی بـا کمیـت بـه پیش مـی برد‬ ‫تا اثـر بخش باشـد‪.‬‬ ‫متولیـان جشـنواره ملـی گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان هـدف‬ ‫گـذاری خـوب و علمـی بـرای ایـن رویـداد بـزرگ‬ ‫فرهنگـی داشـتند دیـدن حلقـه هـای این زنجیـره در‬ ‫واقـع « تئـوری همـکاری » را در ایـن زنجیـره مهـم‬ ‫غذایـی جـاری کرد و این پیـام مهم را بـرای گندم کار‬ ‫‪ ،‬اسـیابان‪ ،‬نانـوا ‪ ،‬صاحبـان صنعـت و صنایـع مرتبـط‪،‬‬ ‫تشـکلهای صنفـی و شـرکت هـای دانـش بنیـان و ‪...‬‬ ‫بـه صراحـت تبییـن کـرد که "با همـکاری همـه برنده‬ ‫هستند ‪" .‬‬ ‫همانطـور کـه مهنـدس سـیف معـاون وزیـر صمـت‬ ‫در جشـنواره ملـی گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان بـا نـگاه اسـیب‬ ‫شناسـی مهمتریـن چالش چند دهه ایـن زنجیره را در‬ ‫عـدم هماهنگـی میـان حلقه هـای این زنجیـره عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نـگاه و رفتـار هوشـمندانه مهنـدس سـیف دراسـتقرار‬ ‫سیسـتم هـای تشـویقی کـه هـم بـه دنبـال کارایی و‬ ‫بهینـه سـازی بـرای کمیـت محصول اسـت و هـم اثر‬ ‫بخشـی و کیفیـت را به موازی کمیـت دنبال می نماید‬ ‫قابـل تقدیـر اسـت ‪ ،‬اشـاره معـاون وزیـر و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتـی ایـران بـر‬ ‫هماهنگـی و تعامـل میـان حلقه هـا که ارتقـاء و تعالی‬ ‫ایـن زنجیـره را بـه همـراه خواهـد داشـت منطبـق‬ ‫برهمـان « تئوری همکاری اسـت که بـا همکاری همه‬ ‫برنده هسـتند‪» .‬‬ ‫بخـش پایانـی ایـن یادداشـت بـه سیاسـت گـذاران و‬ ‫مدیـران اختصـاص دارد کـه برای ایـن مجموعه بزرگ‬ ‫هـدف گـذاری میکنند بـی تردید قبـل از تعیین هدف‬ ‫ابتـدا بایـد بـه شناسـایی نیازهـا پرداخت و مشـکالت‬ ‫حـال و اینـده را دیـد کـه بطـور کل همـان ‪swot‬‬ ‫میبا شد ‪.‬‬ ‫امـا تحقق هـدف بدون برنامـه ریزی درسـت ومنطقی‬ ‫کـه با منافع سـایر حلقـه ها درتعارض نباشـد یک ارزو‬ ‫اسـت‪ .‬جشـنواره ملـی زنجیـره گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان یک‬ ‫بانـک اطالعاتـی بسـیار خـوب برای سیاسـت گـذاران‬ ‫ایـن حـوزه مهـم و اسـتراتژیک اسـت هـر چنـد ایـن‬ ‫رویـداد بـزرگ فرهنگـی بـرای برگزیـدگان و حلقـه‬ ‫هـای ایـن زنجیـره فرصـت مناسـبی جهـت شـبکه‬ ‫سـازی ارتباطـی‪ ،‬توسـعه فـردی ‪ ،‬توسـعه مهارتـی‪،‬‬ ‫یادگیـری و اگاهـی سـازی ‪ ،‬هویـت بخـش و برنـد‬ ‫سـازی و شناسـایی اسـتعداد هـا و پتانسـیل و پرورش‬ ‫انهـا جهـت افزایـش کیفیـت و رسـیدن بـه موفقیـت‬ ‫اسـت ‪ ،‬امـا بایـد بـه ایـن نکته مهـم هم توجه داشـت‬ ‫کـه کیفیـت از کف کارخانـه ‪ ،‬کارگاه یـا واحد تولیدی‬ ‫بیـرون نمـی ایـد بلکـه از دل سیاسـت گـذاران خارج‬ ‫خواهد شـد کیفیـت حاصل فرایند فردی نیسـت بلکه‬ ‫یـک عملکرد سیسـتمی میباشـد‪.‬‬ ‫بـرای همیـن در سیاسـت گـذاری هـا و خط مشـی ها‬ ‫بایـد بررسـی جامـع و کاملی صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫برنامـه ریـزی هـای درسـت و منطقـی و واقـع گرایانه‬ ‫کوتـاه مـدت‪ ،‬میان مـدت و بلند مـدت را تدوین نمود‬ ‫و اسـتراتژی های الزم برای هر سـه سـطح را تهیه کرد‬ ‫و ابـزار و وسـایل و منابـع کالن ( اجتماعـی ‪ ،‬مالـی ‪،‬‬ ‫فیزیکـی و انسـانی ) جهـت رسـیدن به هـدف را اماده‬ ‫کـرد و یک سیسـتم نظـارت و ارزیابـی و کنترل جهت‬ ‫تشـخیص انحـراف در مسـیر هدف مسـتقر کـرد تا در‬ ‫بـازه زمانـی تعیین شـده به اهـداف عالی سـازمانی که‬ ‫رضایتمنـدی مـردم عزیز اسـت دسـت یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‬ ‫های زیر مجموعه وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان گیالن در سال ‪1399‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال بـه نقل از روابـط عمومی‬ ‫اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫گیلان‪ :‬اولین جلسـه شـورای هماهنگـی مدیران‬ ‫دسـتگاه هـای زیـر مجموعـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی اسـتان گیلان در سـال ‪ 1399‬بـا‬ ‫حضـور عبـاس علیزاده‪ ،‬مدیـرکل و رئیس شـورای‬ ‫هماهنگـی مدیـران و سـایر مدیـران دسـتگاه های‬ ‫تابـع وزارت و بـه میزبانـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعی اسـتان گیالن در سـالن تدبیر اداره‬ ‫کل برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه کـه کلیـه مدیـران دسـتگاه هـای‬ ‫شـورای هماهنگـی حضور داشـتند عبـاس علیزاده‬ ‫بـا تبریـک مـاه مبـارک رمضـان از مجموعه تالش‬ ‫هـا و زحمـات کلیه دسـتگاه هـای تابـع در بحران‬ ‫بـرف و کنتـرل بحـران کرونـا بـه ویـژه مدیریـت‬ ‫درمـان تامیـن اجتماعـی و بهزیسـتی کـه در خط‬ ‫مقـدم جنـگ بـا ایـن بیمـاری در اسـتان بودنـد‪،‬‬ ‫تقدیـر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای هماهنگی مدیران هـدف برگزاری‬ ‫جلسـه شـورای هماهنگـی را اسـتفاده از تمـام‬ ‫ظرفیـت های دسـتگاه های اجرایـی و یک وحدت‬ ‫رویـه بـرای خدمت رسـانی به جامعه هـدف وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان گیالن دانسـت‪.‬‬ ‫وی با تشـکر از زحمات موافق در زمان سرپرسـتی‬ ‫تامیـن اجتماعـی‪ ،‬انتصـاب حسـین نژاد بـه عنوان‬ ‫مدیـرکل تامین اجتماعی اسـتان گیلان را تبریک‬ ‫‪5‬‬ ‫گفـت و بـرای وی و مجموعـه تامیـن اجتماعـی‬ ‫اسـتان گیلان ارزوی موفقیـت کرد‪.‬‬ ‫در ادامـه شـهدی نـژاد مدیـر درمـان تامیـن‬ ‫اجتماعـی اسـتان گیلان و دانـا معاون بهزیسـتی‬ ‫اسـتان گیلان و همچنیـن پوررضـا دبیـر کمیتـه‬ ‫کرونـا بهزیسـتی هـر یـک از رویکـرد و اقدامـات‬ ‫سـازمان مذکـور در دوران بحـران کرونـا گزارشـی‬ ‫دادنـد‪.‬‬ ‫مدیـر صنـدوق کارافرینـی امیـد اسـتان نیـز بـا‬ ‫اشـاره به حمایـت های این دسـتگاه از کارگاه های‬ ‫اسـیب دیـده و تولید کننـدگان کاالهـای مقابله با‬ ‫ویـروس‪ ،‬افزود ‪ :‬تسـهیالت حمایتـی در این زمینه‬ ‫بـه صـورت قـرض الحسـنه بـا کارمـزد ‪ 4‬درصد به‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫مـی‬ ‫اعطـا‬ ‫هـدف‬ ‫جامعـه‬ ‫سـپس هریـک از مدیـران گزارشـی از عملکـرد‬ ‫خرید ‪ ۱۶۰‬تن برگ سبز چای‬ ‫درجه یک در رامسر‬ ‫اردالن باالبندیـان با اشـاره بـه پیش بینی‬ ‫افزایـش ‪ ۱۵‬درصـد خرید برگ سـبز چای‬ ‫نسـبت به سـال گذشـته در رامسـر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگـر شـرایط اب و هوایـی مسـاعد باشـد‬ ‫پیـش بینـی می شـود خریـد بـرگ سـبز‬ ‫چـای در رامسـر نسـبت به سـال گذشـته‬ ‫‪ ۱۵‬درصـد افزایـش یابد‪.‬‬ ‫باالبندیـان گفـت‪ :‬کارخانه هـای چـای‬ ‫رامسـر از ‪ ۱۳‬اردیبهشـت شـروع بـه خرید‬ ‫برگ سـبز چـای کردند که تـا کنون ‪۱۶۰‬‬ ‫تن برگ سـبز چـای درجه یـک خریداری‬ ‫شـد ومطالبـات نیمـه اول کشـاورزان‬ ‫حداکثـر تـا اخـر هفتـه پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـرگ سـبز چـای درجـه اول‬ ‫بـا افزایـش قیمـت ‪ ۲۸‬درصـدی بـا قیمت‬ ‫‪ ۴۶‬هـزار ریـال‪ ،‬بـرگ سـبز چـای درجـه‬ ‫دو بـا افزایـش ‪ ۵۰‬درصـد نسـبت به سـال‬ ‫گذشـته بـه قیمـت ‪ ۳۳‬هـزار ریـال بـه‬ ‫ازای هـر کیلوگـرم از چایـکاران خریـداری‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت رامسـر دارای سـه کارخانـه‬ ‫چـای فعـال فـردوس‪ ،‬کتالـم و ساداتشـهر‬ ‫اسـت کـه سـال گذشـته حـدود ‪ ۹۲۸‬تن‬ ‫بـرگ سـبز چـای از چایـکاران خریـداری‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫امادگی مازندران برای خرید‬ ‫تضمینی ‪ ۲۰‬هزار ُتن کلزا و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار تن گندم‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی‬ ‫جهاد کشـاورزی مازنـدران (مازندپاج)‪،‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران با بیـان اینکه ‪۱۲‬‬ ‫هـزار و ‪ ۲۷۰‬هکتـار اراضـی مازنـدران‬ ‫امسـال بـه زیـر کشـت کلـزا رفـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬پیـش بینـی می شـود امسـال‬ ‫‪ ۲۰‬هـزار تـن از ایـن محصـول تولید و‬ ‫خریـد داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫بهـادری بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ ۲۰‬مرکز‬ ‫خریـد در نقاط مختلف اسـتان نسـبت‬ ‫بـه خریـد تضمینـی محصـول کلـزای‬ ‫کشـاورزان اقـدام می کننـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫نـرخ خریـد تضمینی دانـه روغنی کلزا‬ ‫امسـال بـا ‪ ۳۵‬درصد افزایـش‪ ،‬کیلویی‬ ‫‪ ۴۶‬هـزار و ‪ ۶۰۲‬ریـال اعلام شـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از کلـزاکاران خواسـت‬ ‫برداشـت ایـن محصـول را در زمـان‬ ‫مناسـب کـه تمـام بـذور سـیاه رنـگ‬ ‫شـده اند و رطوبـت بذر به کمتـر از ‪۱۵‬‬ ‫درصـد رسـیده باشـد انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران گفت‪ :‬امسـال در‬ ‫حـدود ‪ ۵۵‬هـزار هکتـار اراضی اسـتان‬ ‫به کشـت گنـدم ابی و دیـم اختصاص‬ ‫یافتـه اسـت کـه براسـاس براورد هـای‬ ‫انجـام شـده حـدود ‪ ۱۵۵‬هـزار تـن‬ ‫گنـدم از مـزارع اسـتان برداشـت‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بهـادری افـزود‪ :‬پیش بینی می شـود در‬ ‫حـدود ‪ ۱۱۰‬هـزار تُـن محصـول گندم‬ ‫مـازاد بـر مصـرف گندمکاران از سـوی‬ ‫مراکـز خریـد دولتی خریداری شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن با اشـاره به لـزوم مبارزه‬ ‫بـا بیماری هـا در مـزارع گنـدم بـه‬ ‫کشـاورزان توصیـه کـرد‪ :‬بـرای مبارزه‬ ‫بـا بیمـاری فوزاریوم خوشـه در مرحله‬ ‫گلدهـی از سـموم قـارچ کـش فالکـن‬ ‫بـه نسـبت ‪ ۰.۷۵‬لیتـر یـا قـارچ کـش‬ ‫رکـس ‪ ۲‬به میـزان ‪۰.۵‬لیتـر در هکتار‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫بیمـاری بالیـت (فوزاریـوم) موجـب‬ ‫سـفید شـدن خوشـه پیش از رسـیدن‬ ‫دانـه‪ ،‬کاهش محصول و قـوه نامیه بذر‬ ‫و کاهـش کیفیـت ارد گنـدم می شـود‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران در پایـان بـا بیان‬ ‫اینکـه کاهـش ضایعـات محصـول‬ ‫بسـیار مهـم در برداشـت محصـول‬ ‫اسـت بـه کشـاورزان توصیـه کـرد از‬ ‫کمباین هایـی کـه معاینـه فنـی دارند‬ ‫در مـزارع خـود اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫دو شنبه ‪ 22/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪603‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫عملیات ساختمانی ‪ ۸۱‬درصد‬ ‫واحدهای سیل زده گلستان‬ ‫به پایان رسیده است‬ ‫سـیدمحمد حسـینی در گفتگـو بـا خبرنـگار‬ ‫بـا اشـاره بـه بازسـازی واحدهـای مسـکونی در‬ ‫مناطـق سـیل زده گلسـتان‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬در‬ ‫اثـر سـیل و رانـش ابتدای سـال ‪ ،۹۸‬حـدود ‪۲۲‬‬ ‫هـزار و ‪ ۳۵۲‬واحـد مسـکونی متحمل خسـارت‬ ‫شـدند کـه از این تعداد هفت هـزار و ‪ ۷۰۷‬واحد‬ ‫نیازمنـد احـداث مجـدد بودند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ ۱۴‬هـزار و ‪ ۶۴۵‬واحـد‬ ‫هـم نیـاز بـه تعمیـرات داشـت‪ ،‬افـزود‪ :‬عملیات‬ ‫تعمیـرات ‪ ۱۰۰‬درصـد واحدها به پایان رسـیده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫حسـینی ادامـه داد‪ :‬تاکنـون ‪ ۲۹‬هـزار و ‪۲۸۷‬‬ ‫پرونـده بـه بانـک هـای عامـل معرفی شـده و با‬ ‫مالـکان ‪ ۲۹‬هـزار و سـه نفر (معـادل ‪ ۹۹‬درصد)‬ ‫قـرارداد امضا شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬همچنیـن تاکنـون ‪ ۲۲۵‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۵۲‬میلیـون تومـان کمـک بالعـوض بـه مالکان‬ ‫واحدهای خسـارت دیده از سـیل پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسلامی گلسـتان‬ ‫با اشـاره به عملیـات عمرانی واحدهـا‪ ،‬بیان کرد‬ ‫کـرد که تاکنون هفت هـزار و ‪ ۶۶۱‬واحد معادل‬ ‫‪ ۹۹‬درصـد واحدها‪ ،‬پی کنی شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی اضافـه کـرد‪ :‬همچنیـن فونداسـیون‬ ‫هفـت هـزار و ‪ ۴۶۲‬واحـد‪ ،‬معـادل ‪ ۹۷‬درصـد‬ ‫واحدهـا اجـرا شـده و بـرای هفـت هـزار و ‪۳۶۰‬‬ ‫واحـد (‪ ۹۵‬درصـد) اسـکلت زده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ۶ :‬هـزار و ‪ ۹۹۲‬واحـد معـادل ‪۹۱‬‬ ‫درصـد واحدهـای مسـکونی در مرحلـه اجـرای‬ ‫سـقف بـوده و عملیـات سـاختمانی ‪ ۶‬هـزار و‬ ‫‪ ۲۶۱‬واحـد‪ ،‬معـادل ‪ ۸۱‬درصـد واحدهـا هـم به‬ ‫پایـان رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی همچنیـن از توزیـع ‪ ۵۸‬هـزار تـن‬ ‫سـیمان رایـگان اهدایـی رهبر معظـم انقالب در‬ ‫بیـن سـیل زدگان اسـتان خبـرداد‪.‬‬ ‫سانحه رانندگی در گالیکش‬ ‫‪ ۱۱‬مصدوم برجای گذاشت‬ ‫سـیدرحیم میرکریمی اظهارکرد‪ :‬سـاعت ‪۱۲‬‬ ‫و ‪ ۱۰‬دقیقـه‪ ،‬تصـادف دو دسـتگاه خـودروی‬ ‫پرایـد و پـژو در گالیکـش‪ ،‬روبـروی سـیلو‪،‬‬ ‫توسـط اورژانس به مرکز کنتـرل و هماهنگی‬ ‫عملیـات هلال احمر گلسـتان اعالم شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دو تیـم عملیاتی متشـکل از چهار‬ ‫نفر با یک دسـتگاه امبوالنس و یک دسـتگاه‬ ‫خـودروی نجـات از پایـگاه دوراهـی کاللـه به‬ ‫محـل حادثه اعزام شـدند‪.‬‬ ‫میرکریمـی گفـت کـه در ایـن حادثـه ‪۱۱‬‬ ‫نفـر مصـدوم شـدند کـه ‪ ۱۰‬مصدوم توسـط‬ ‫اورژانـس و یـک مصـدوم هـم توسـط هلال‬ ‫احمـر بـه مرکـز درمانـی منتقـل و عملیـات‬ ‫امـداد و نجات سـاعت یـک و ‪ ۱۰‬دقیقه پایان‬ ‫یا فت ‪.‬‬ ‫شبکه واگذاری اراضی‬ ‫دولتی در اداره شهرسازی‬ ‫گلستان شناسایی شد‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬هـادی هاشـمیان‬ ‫اظهارکـرد‪ :‬بررسـی های دسـتگاه قضایی نشـان‬ ‫داد اداره راه و شهرسازی استان در چندین نوبت‬ ‫اراضـی دولتـی در مناطقـی از گرگان کـه زمین‬ ‫هـا قیمت گزافـی دارد بـه برخـی از کارمندان و‬ ‫مدیـران ایـن اداره واگذار کرده اسـت‪.‬‬ ‫هاشـمیان افـزود‪ :‬بررسـی هـای کمیتـه مبـارزه‬ ‫بـا زمیـن خـواری دادگسـتری اسـتان نشـان‬ ‫مـی دهـد واگـذاری ایـن زمیـن هـا با اسـتفاده‬ ‫از مجوزهـا و بخشـنامه هـای داخلی انجام شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری گلسـتان گفت‪ :‬دادستانی‬ ‫گـرگان علیـه تعـدادی از مدیـران اسـتانی اعالم‬ ‫جـرم کرده و رسـیدگی بـه پرونده در دادسـرای‬ ‫گرگان اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬سـال گذشـته هـم بـا تلاش‬ ‫کمیتـه مبـارزه بـا زمیـن خـواری دادگسـتری‬ ‫اسـتان ‪ ۹۰‬هکتـار از اراضـی ملـی مناطـق گران‬ ‫قیمت گرگان شناسـایی و سـند ان به نام منابع‬ ‫طبیعـی صادر شـد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری چنـد روز پیـش هـم در‬ ‫سـخنان خـود از نظـارت کمرنـگ دسـتگاه های‬ ‫متولـی انفـال انتقاد کـرده بود‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گفت و گو‬ ‫برگزاری جشن میالد امام حسن(ع) همراه با ‪ ۱۵‬کاروان‬ ‫«نسیم کرامت» در مازندران‬ ‫جشن های کاروان‬ ‫«نسیم کرامت» بصورت‬ ‫الیو زنده از شبکه های‬ ‫اجتماعی پخش خواهد‬ ‫شد و همه شهروندان‬ ‫مازندرانی می توانند از‬ ‫ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران از‬ ‫راه انـدازی ‪ ۱۵‬کاروان «نسـیم کرامـت» در‬ ‫مازنـدران به مناسـبت جشـن میالد امام حسـن‬ ‫مجتبـی(ع) خبـر داد و فگـت‪ :‬در ایـن جشـن ها‬ ‫کاروان هـای شـادی امامـزادگان در محلات و‬ ‫مجتمـع هـای مسـکونی حضـور پیـدا خواهنـد‬ ‫کـرد و مردم از پشـت بام خانه ها و پشـت پنجره‬ ‫خانـه بـا کاروان «نسـیم کرامـت» همراهـی می‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و‬ ‫امـور خیریـه مازنـدران‪ ،‬حجت االسلام ابراهیـم‬ ‫حیدری جناسـمی بـا اشـاره بـه سـالروز والدت‬ ‫امـام حسـن مجتبـی(ع) اظهـار کـرد‪ :‬به علـت‬ ‫ممنوعیـت برگزاری هرگونه تجمع جشـن میالد‬ ‫امـام حسـن(ع) بصورت مجـازی و بـدون حضور‬ ‫مـردم برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫وی از راه انـدازی ‪ ۱۵‬کاروان «نسـیم کرامـت» در‬ ‫مازنـدران به مناسـبت جشـن میالد امام حسـن‬ ‫خبر‬ ‫مجتبـی(ع) خبـر داد و افـزود‪ :‬با توجـه به تجربه‬ ‫مطلـوب برگـزاری جشـن میالد امام زمـان (عج)‬ ‫در قالـب کاروان نسـیم انتظار‪ ،‬جشـن میالد امام‬ ‫حسـن(ع) نیز در قالـب کاروان «نسـیم کرامت»‬ ‫برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه مازنـدران تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن جشـن ها کاروان هـای شـادی‬ ‫اسـتان مقـدس امامـزادگان و بقـاع متبرکـه در‬ ‫قالـب مولـودی خوانی‪ ،‬گروه سـرود و نورافشـانی‬ ‫در محلات و مجتمـع هـای مسـکونی حضـور‬ ‫پیـدا خواهنـد کـرد و مردم از پشـت بـام خانه ها‬ ‫و پشـت پنجـره خانه بـا کاروان «نسـیم کرامت»‬ ‫همراهـی مـی کنند‪.‬‬ ‫حیـدری خاطرنشـان کـرد‪ :‬جشـن های کاروان‬ ‫«نسـیم کرامت» بصورت الیو زنده از شـبکه های‬ ‫اجتماعـی پخـش خواهد شـد و همه شـهروندان‬ ‫مازندرانـی می تواننـد از ان بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۶۴‬هزار محتوای الکترونیکی‬ ‫استاندارد در طی دوران تعطیلی مدارس‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال به نقـل از اداره اطالع رسـانی‬ ‫و روابـط عمومـی اموزش و پـرورش مازنـدران‪« ،‬علیرضا‬ ‫سـعدی پور» در ابتـدای ایـن برنامـه بـا تبریـک والدت‬ ‫امـام حسـن مجتبـی(ع) و هفتـه معلـم‪ ،‬ضمـن تقدیـر‬ ‫از تمامـی معلمـان و فرهنگیـان اسـتان‪ ،‬و گرامیداشـت‬ ‫شـهادت شـهید مطهـری‪ ،‬بـه تشـریح برنامه هـای‬ ‫بزرگداشـت مقـام معلـم امسـال پرداختـه‪ ،‬و افـزود‪ :‬در‬ ‫مازنـدران نیـز همانند سـایر اسـتان ها معلمـان منتخب‬ ‫براسـاس شـاخص هـای متعـدد مانند‪ ،‬مرجعیـت علمی‬ ‫و پژوهشـی‪ ،‬مقبولیـت اجتماعـی در بین دانـش اموزان‪،‬‬ ‫معلمـان و اولیـا و فـداکاری انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬در مجمـوع ‪ ۵۵۳‬معلـم منتخـب‬ ‫شهرسـتانی‪ ۵۱ ،‬معلـم منتخـب اسـتانی و یـک معلـم‬ ‫منتخـب کشـوری امسـال افتخـار کسـب مقـام معلـم‬ ‫منتخـب را کسـب کردنـد‪.‬‬ ‫سـعدی پور بـا اشـاره بـه ایـن کـه از ‪ ۴۰‬معلـم جهادگـر‬ ‫در رابطـه باتولیـد محتـوای اموزشـی تجلیل شـد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حـوزه مـدارس غیردولتـی نیـز ‪ ۷۰‬معلـم نمونـه‬ ‫شهرسـتانی و ‪ ۱۰‬معلـم نمونـه اسـتانی و یـک معلـم‬ ‫نمونه کشـوری انتخاب و تجلیل شـدند‪.‬مدیرکل اموزش‬ ‫وپـرورش مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن هفتـه‬ ‫بـه جهـت پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا مقـدور‬ ‫نشـد مراسـم تجلیـل از معلمـان نمونـه را بـه صـورت‬ ‫حضـوری برگـزار کنیم افـزود‪ :‬تا کنون سـه برنامه ویدئو‬ ‫کنفرانسـی برگـزار کردیـم‪ ،‬کـه در مراسـم اول با حضور‬ ‫مقـام عالی وزارت که تمام معلمان اسـتان هـا نیز در ان‬ ‫حضـور داشـتند و نماینـدگان معلمان اسـتان هـا نیز به‬ ‫بیـان درد دل هـای خـود بـا وزیـر پرداختند‪ ،‬در مراسـم‬ ‫ویدئـو کنفرانـس دوم نیـز کـه در اسـتانداری بـا حضـور‬ ‫رئیـس جمهور‪ ،‬وزیـر‪ ،‬اسـتاندار و منتخبین اسـتان های‬ ‫کشـور برگزار شـد و مراسم سـوم ویدئو کنفرانس که در‬ ‫اداره کل بـا حضـور مدیـرکل و معاونان بـود و از معلمان‬ ‫نمونه شهرسـتانی تجلیل شـد‪ ،‬همچنین در هفته اینده‬ ‫مراسـم ویدئـو کنفرانـس دیگـری با حضـور اسـتاندار به‬ ‫عنـوان رییس شـورای امـوزش و پرورش و رییس سـتاد‬ ‫بزرگداشـت مقـام معلـم و مدیـرکل بعنـوان دبیر سـتاد‬ ‫اسـتانی و فرمانـداران و رییـس شهرسـتان هـا بعنـوان‬ ‫رییس و دبیر سـتاد شهرسـتانی و تمام معلمان برگزیده‬ ‫برگـزار خواهـد شد‪.‬سـعدی پور در پاسـخ به سـوال یکی‬ ‫از بیننـدگان برنامـه در زمینـه شـهریه مـدارس غیـر‬ ‫دولتـی افـزود‪ :‬در ایـن مـدارس دو نـوع شـهریه داریـم‪،‬‬ ‫شـهریه مصـوب و شـهریه های فـوق برنامه‪ ،‬که شـهریه‬ ‫هـای فـوق برنامـه در مـدت تعطیلـی مـدارس بایـد بـه‬ ‫خانـواده هـا عـودت داده شود‪.‬سـوال بعـدی در مـورد‬ ‫زمـان بازگشـایی مـدارس بود کـه وی بیان کـرد‪ :‬مرجع‬ ‫تصمیـم گیـری سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا اسـت و ما‬ ‫تابـع ان می باشـیممدیرکل اموزش و پـرورش مازندران‬ ‫در پاسـخ به سـوال زمان برگـزاری ازمون پایـه دوازدهم‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬شـروع ازمـون از ‪ ۱۷‬خـرداد لغایـت ‪۱۶‬‬ ‫تیرمـاه اسـت‪ ،‬کـه ‪ ۸۰‬درصـد نمـره ازمـون از مطالبـی‬ ‫اسـت کـه در کالس اموختنـد و ‪ ۲۰‬درصـد باقـی مانده‬ ‫مطالـب امـوزش مجـازی هسـتند‪ ،‬کـه ایـن ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫بـه صـورت اختیاری اسـت کـه نظر دانـش امـوز در ان‬ ‫دخیل اسـت‪.‬وی ضمن پاسـخ به سـوالی در زمینه زمان‬ ‫ثبـت نـام مـدارس گفـت‪ :‬دربـاره ثبـت نـام پایـه هـای‬ ‫ورودی ماننـد اول ابتدایی‪ ،‬منتظر پایان مدارس هسـتیم‬ ‫امـا نیـاز بـه ثبـت نام میـان پایه نیسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول ضمـن تقدیـر از اولیا بیـان کـرد‪ :‬مازندران‬ ‫در زمینـه ثبـت نـام کتـب درسـی بـا مشـارکت ‪۷۱‬‬ ‫درصـدی رتبـه دوم کشـور را دارا اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول کل محتواهای الکترونیکی تولیدی اسـتان‬ ‫را ‪ ۶۴‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬محتـوا ذکر کـرده و گفت‪:‬‬ ‫از این میزان سـهم محتواهای اموزشـی ‪ ،۴۷۰۰‬محتوای‬ ‫پرورشـی ‪ ۲۵‬هـزار و ‪ ،۴۰۰‬محتواهـای ورزشـی ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫و محتواهـای پیشـگیری از کرونا ‪ ۴۰۰‬اثر بوده اسـت‪.‬‬ ‫سـعدی پـور ضمن اشـاره به اینکـه فرهنگیـان در طرح‬ ‫غربالگـری کرونا مشـارکت داشـتند‪ ،‬افزود‪ :‬همـکاران ما‬ ‫در اسـتان در طرح کمک های خیرخواهانه ‪ ۵۰۵‬میلیون‬ ‫تومـان کمـک کردنـد همچنیـن خیریـن و همـکاران با‬ ‫مشـارکت هم ‪ ۵۰‬دسـتگاه تلفن همراه هوشـمند و ‪۱۹۹‬‬ ‫گیرنـده دیجیتال بـرای کمک به امـوزش مجازی دانش‬ ‫امـوزان محروم اهـدا کردند‪.‬‬ ‫معافیت ‪۳۵‬هزار هنرمند از پرداخت حق بیمه‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسلامی مازندران‪ ،‬عباس زارع مدیر‬ ‫ایـن اداره کل بـا اعلام خبر فـوق گفت‪ :‬بعد‬ ‫از در جلسـه ای به ریاسـت دکتر جهانگیری‬ ‫معـاون اول ریاسـت جمهـوری و بـا حضـور‬ ‫سـیدعباس صالحـی وزیـر فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی کـه در نهـاد ریاسـت جمهـوری‬ ‫برگـزار شـد‪ ۳۵ ،‬هـزار هنرمنـد از پرداخـت‬ ‫حـق بیمه خـود در ایـام کرونا در سـه ماهه‬ ‫اول سـال معاف شـدند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن جلسـه کـه‬ ‫هیـات مدیـره و مشـاوران صنفـی صنـدوق‬ ‫اعتبـاری هنـر هـم حضـور داشـتند‪ ،‬مقـرر‬ ‫شـد هنرمنـدان در مـاه هـای فروردیـن‪،‬‬ ‫اردیبهشـت و خـرداد از پرداخت سـهم بیمه‬ ‫خـود معـاف شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـر اسـاس ایـن موافقت‪۳۵ ،‬‬ ‫هـزار نفـر هنرمنـد تحـت پوشـش صندوق‬ ‫اعتبـاری هنـر مشـمول این بخشـودگی می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫زارع اذعان داشـت‪ :‬مبلغ اعتباری تخصیص‬ ‫یافته بـه این بخشـودگی ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در عیـن حـال تصریـح کرد‪ :‬ایـن اقدام‬ ‫از ایـن مـاه (اردیبهشـت) اغـاز می شـود‬ ‫و نیـازی بـه مراجعـه حضـوری هنرمنـدان‬ ‫نیسـت و صنـدوق اعتبـاری هنـر تمامـی‬ ‫اقدامـات و مراحـل ایـن کار را انجـام می دهـد‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 22/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪603‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫​با صدور لوحی از سوی نماینده مردم شریف ساری و میاندورود ‪:‬‬ ‫از مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران تقدیر شد‬ ‫امیدوارم در سایه الطاف ایزدی و بهره گیری از دانش‬ ‫نوین و تجربیات ارزشمند در جهت ساختن راهی ایمن و‬ ‫استاندارد در این قطعه از ایران اسالمی در ظل توجهات‬ ‫حضرت ولی عصر (عج) موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ دامـادی نماینده‬ ‫م ـ ر دم سـاری و میانـدورود در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی با ارسـال لوح تقدیـری از‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای‬ ‫ایـن اسـتان به منظـور عملکـرد مطلوب در‬ ‫زمینـه حفـظ و نگهداری و ایمن سـازی راه‬ ‫هـای مواصالتی حـوزه انتخابی خـود تقدیر‬ ‫و قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس این گـزارش که به نقـل از روابط‬ ‫عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جاده ای اسـتان مازنـدران ‪ ،‬مهندس محمد‬ ‫دامـادی بـا ارسـال لـوح تقدیـری بـرای‬ ‫مهنـدس عباسـعلی نجفـی از زحمـات و‬ ‫خدمات شایسـته ایـن اداره کل در خصوص‬ ‫افزایـش ارتقـاء ایمنـی و تامین تـردد عبور‬ ‫و مـرور ایمـن در محورهـای تحت پوشـش‬ ‫خـود تقدیـر و قدردانـی نمود‪.‬‬ ‫دربخشـی از این لـوح امده اسـت ‪:‬امیدوارم‬ ‫در سـایه الطـاف ایـزدی و بهـره گیـری از‬ ‫دانـش نوین و تجربیات ارزشـمند در جهت‬ ‫سـاختن راهـی ایمـن و اسـتاندارد در ایـن‬ ‫قطعـه از ایـران اسلامی در ظـل توجهـات‬ ‫حضـرت ولـی عصـر (عـج) موفـق و مویـد‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫اعضای هیئت اجرایی بنیاد تعاون مازندران بر‬ ‫رونق تولید و اشتغال زندانیان تاکید کردند‬ ‫ت ل ا ش جـدی در رونـق تولیـد و بکارگیـری‬ ‫زندانیـان در کارگاههـای بیناد تعاون و اسـتفاده‬ ‫از دسـتاوردهای جدیـد کشـاورزی در کسـب‬ ‫درامـد بیشـتر و اجـرای طرح هـای کوتاه مدت‬ ‫و دراز مـدت از تاکیـدات اعضای هیـات اجرایی‬ ‫بینـاد تعـاون زندانیـان اسـتان مازنـدران بود‪.‬‬ ‫ب ـ ه گ ـزارش روابـط عمومـی اداره کل زنـدان‬ ‫هـای اسـتان مازنـدران‪ ،‬جلسـه هیئـت اجرایی‬ ‫بینـاد تعـاون اسـتان با حضـور مدیـرکل زندانها‬ ‫و اقدامـات تامینـی و تربیتـی‪ ،‬رئیـس سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی‪ ،‬رئیس هسـته گزینـش بنیاد‬ ‫مسـتضعفان کشـور و مدیرعامـل بنیـاد تعـاون‬ ‫زندانیـان در دفتـر کار مدیـرکل زنـدان هـای‬ ‫اسـتان مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫سـید جـواد هاشـمیان مدیـر نمایندگـی بنیـاد‬ ‫تعـاون اسـتان در اغـاز جلسـه گزارشـی از‬ ‫عملکـرد بنیـاد در سـال گذشـته و طرحهـای‬ ‫مـورد نظـر در سـال جـاری و برنامـه هـای دراز‬ ‫مـدت ایـن نمایندگـی سـخن گفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ،‬بـرای پیشـبرد اهداف تعیین شـده و‬ ‫بهبـود وضعیت اقتصادی بنیاد نیـاز به همکاری‬ ‫و مساعدت دسـتگاههای اجرایی استان و برخی‬ ‫تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز و ازادسازی هزار‬ ‫متر از اراضی مرغوب کشاورزی در کالردشت‬ ‫دادسـتان عمومی و انقالب کالردشـت‬ ‫ا ز ت خ ر ی ـ ب سـاخت و سـاز های‬ ‫غیرمجـاز در ایـن شهرسـتان خبر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬بـا انجـام ایـن عملیـات قلـع‬ ‫و قمـع‪ ،‬در منطقـه لشسـر هـزار متـر‬ ‫از اراضـی مرغـوب کشـاورزی منطقـه‬ ‫ازادسـازی شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی دادگسـتری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬سـید فـرزاد حسـینی‬ ‫دادسـتان عمومی و انقالب کالردشـت‬ ‫ا ز ت خ ر ی ـ ب س ـ ا خ ت و س ـ ا ز های‬ ‫غیرمجـاز در منطقـه لشسـر خبـرداد‬ ‫و اظهـار کـرد‪ :‬در راسـتای اجـرای‬ ‫تبصـره دو مـاده ‪ ۱۰‬قانـون حفـظ‬ ‫کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی‪ ،‬پنـج‬ ‫مـورد تغییـر کاربری غیرمجـاز اراضی‬ ‫کشـاورزی شـامل دیوارکشـی و بنـای‬ ‫نیمـه کاره بـا حضـور عوامـل انتظامی‬ ‫ایـن شهرسـتان تخریـب شـد‪.‬‬ ‫دادسـتان عمومی و انقالب کالردشـت‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا انجـام ایـن‬ ‫عملیـات قلع و قمع‪ ،‬در منطقه لشسـر‬ ‫هزار متـر از اراضی مرغوب کشـاورزی‬ ‫منطقه ازادسـازی شـد‪.‬‬ ‫حسـینی بـا بیـان اینکـه بایـد اراضی‬ ‫کشـاورزی را بـه عنوان یـک امانت در‬ ‫راسـتای تولیـد در بخـش کشـاورزی‬ ‫ح ف ـ ظوح ر ا س ـ تک ن ی ـ م ‪،‬ا ظ ه ـ ا ر‬ ‫کـرد‪ :‬برخـی از سـودجویان بـا هـدف‬ ‫کسـب درامد بیشـتر‪ ،‬اراضـی مرغوب‬ ‫کشـاورزی شهرستان را با دیوار کشی‪،‬‬ ‫بـه باغ ویلا تبدیـل می کنند کـه این‬ ‫عمـل غیرقانونـی اراضـی حاصـل خیر‬ ‫شهرسـتان را نابـود می کنـد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از مدیران کشـوری است ‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان و رئیـس هیـات‬ ‫اجرایـی نمایندگـی بنیـاد تعـاون زندانیـان بـر‬ ‫رونـق تولیـد و ارتقـاء میـزان اشـتغال بـه کار‬ ‫زندانیـان تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫علـی اسـتادی تحقـق اهـداف مهـم سـازمانی و‬ ‫اشـتغال بـه کار زندانیـان نیـاز بـه عـزم جدی و‬ ‫تلاش مضاعـف در اجـرای طرحهـای زودبـازده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام قضایـی تصریح کـرد‪ ،‬اشـتغال به کار‬ ‫زندانیـان و تامیـن بخشـی از مخـارج زندگـی‬ ‫خ ا ن ـ و ا د ه زندانیـان دغدغـه اصلـی سـازمان‬ ‫ز ن د ا ن ه ا س ـت و انتظـار مـی رود در اجـرای‬ ‫طرحهـای بنیـاد از ظرفیتهای زندانیـان رای باز‬ ‫اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫دکتر شـهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاوری‬ ‫اسـتان نیـز بر اصلاح رونـد تولید و اسـتفاده از‬ ‫فناوریهـا و نواوریهای جدید کشـاورزی در رونق‬ ‫تولید و کسـب درامد بیشـتر اشـاره نمود و ابراز‬ ‫امیـدواری کـرد تـا بـا اجـرای طرح هـای جدید‬ ‫زمینه اشـتغال بـکار زندانیـان فراهم گردد‪.‬‬ ‫سـید مصطفـی رسـولی رئیـس هسـته گزینش‬ ‫بنیـاد مسـتضعفان کشـور گفـت‪ :‬از ظرفیتهـا و‬ ‫امکانات بنیاد مسـتضعفان در راسـتای پیشـبرد‬ ‫اهـداف بنیـاد تعـاون زندانیـان اسـتان اسـتفاده‬ ‫خواهیـم کـرد و انشـاهلل با همکاری و مسـاعدت‬ ‫رئیـس بنیـاد مسـتضعفان کشـور شـاهد ایجاد‬ ‫تحـول و اجـرای طـرح هـای جدیـد در اسـتان‬ ‫خواهیـم بود‪.‬‬ ‫تخصیـص یـک غرفـه در نمایشـگاهها و بـازار‬ ‫روز بـرای فـروش صنایـع دسـتی زندانیـان‪،‬‬ ‫بازاریابـی بـرای فـروش اقلام تولیـدی کارگاه‬ ‫هـای بنیـاد‪ ،‬تولیـد کیسـه هـای نخـی بجـای‬ ‫نایلـون پالسـتیکی ‪ ،‬اسـتفاده بهینـه از بـاغ گل‬ ‫محمـدی و ایجـاد کارگاه هـای گالب گیـری‪،‬‬ ‫رونـق دامـداری و پـرورش ماهـی و طیـور دیگر‬ ‫مباحثـی بـود کـه در نشسـت اعضـای هیـات‬ ‫اجرایـی بنیـاد تعـاون مطـرح و تصمیمـات الزم‬ ‫در جهـت بهبـود وضعیت اقتصادی بنیـاد اتخاذ‬ ‫گردیـد‪/.‬‬ ‫ضرورت رفع موانع صادراتی‬ ‫در سال «جهش تولید»؛ تحقق‬ ‫شعار سال معضل اشتغال را‬ ‫برطرف می کند‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صمت گیالن‪،‬‬ ‫ه ا د ی ت یزهوش تابان ‪ ،‬افزایش صادرات را‬ ‫مهم ترین رکن تحقق شعار جهش تولید نامید‬ ‫و با تاکید بر اینکه معضل اشتغال با تحقق‬ ‫شعار سال برطرف می شود اظهار داشت‪ :‬رفع‬ ‫چالش ها و موانع صادراتی از جمله موضوعاتی‬ ‫است که انتظار داریم دولت و مسئوالن برای‬ ‫ان تدبیر ویژه تری بیاندیشند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه‬ ‫د ر ک ا ر گروه توسعه صادرات غیر نفتی که‬ ‫در استانداری گیالن برگزار گردید‪ ،‬افزایش‬ ‫ف ر ص ت ه ای شغلی و بهره وری را از جمله‬ ‫م ه م ت ر ین اثار مثبت عملیاتی شدن شعار‬ ‫ج ه ش ت و لید تلقی کرد و ابراز داشت‪ :‬در‬ ‫سال های اخیر تولید و اقتصاد به شدت مورد‬ ‫توجه مقام معظم رهبری بوده است که این‬ ‫موضوع از اهمیت بسیار باالی این بخش در‬ ‫نزد ایشان حکایت دارد‪.‬‬ ‫تیزهو ش تابان یکی از ارکان اثربخش تحقق‬ ‫شعار جهش تولید را بستر سازی برای افزایش‬ ‫س ه م ص ا دراتی کاالهای تولید شده ایرانی‬ ‫دانست و عنوان کرد‪ :‬زمانی که با عملیاتی‬ ‫کردن جهش تولید‪ ،‬میزان تولیدات داخلی‬ ‫افزایش پیدا کرده و بازار داخلی اشباع شود‬ ‫تنها راه برای استفاده بهینه از این کار صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫ر ئ ی س اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی گیالن در پاسخ به این پرسش که‬ ‫برای افزایش حجم مبادالت تجاری اوراسیا‬ ‫چه اقداماتی باید انجام شود تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر زیرساخت های ما به طور کامل‬ ‫فراهم نیست و این امکانات را در بخش حمل‬ ‫و ن ق ل زمینی‪ ،‬دریایی و ریلی یا به صورت‬ ‫کامل و مدرن نداریم یا ناقص است‪.‬‬ ‫وی توجه ویژه تر به بحث تکمیل خطوط ریلی‬ ‫گیالن با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه‬ ‫گمرکی اوراسیا در این استان را مورد تاکید‬ ‫قرار داد و اظهار داشت‪ :‬ظرفیت های حمل و‬ ‫نقل ما جهت صادرات کاالها در بخش زمینی‬ ‫تقریباً محدود است در حوزه دریایی نیز الزم‬ ‫ا س ت روند فراهم کردن امکانات این حوزه‬ ‫بیش از پیش تسریع شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه‬ ‫پایلوت شدن گیالن به عنوان استان معین در‬ ‫بحث اتحادیه گمرکی اوراسیا را مورد اشاره‬ ‫قرار داد و تصریح کرد‪ :‬ظرفیت های تجاری‬ ‫و ب ازرگانی ایران و روسیه باال است و دو‬ ‫کشور می توانند با تقویت بیشتر مناسبات و‬ ‫با انعقاد قراردادهای همکاری منطقه ای سطح‬ ‫ارتباطات خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ت ی ز هوش تابان ایجاد فضای واحد اقتصادی‬ ‫ر ا از جمله اهداف مهم تشکیل اتحادیه‬ ‫گ م ر کی اوراسیا اعالم کرد و اظهار داشت‪ :‬‬ ‫ت و س عه بازار مشترک و دستیابی به حرکت‬ ‫ازاد کاال‪ ،‬سرمایه‪ ،‬خدمات و مردم در بازار‬ ‫واحد کشورهای عضو و ترویج رقابت سالم در‬ ‫بازار مشترک از دیگر اهداف مهم ایجاد این‬ ‫پیمان نامه منطقه ای محسوب می شود‪.‬‬ ‫نخستین مرکز دارالقران در‬ ‫رشت راه اندازی می شود‬ ‫تاکید مدیر کل بنیاد مازندران بر پیگیری مراقبت های درمانی ایثارگران‬ ‫بـه گـزارش ایثـار واحـد مازندران‪ ،‬نخسـتین جلسـه تخصصـی مدیر‬ ‫کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران مازنـدران بـا حـوزه بهداشـت و‬ ‫درمـان بنیـاد صبح شـنبه ‪ ۲۰‬اردیبهشـت مـاه در محل ایـن معاونت‬ ‫برگـزار گردید‪.‬‬ ‫مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران مازنـدران ضمـن تبریـک‬ ‫والدت باسـعادت کریـم اهـل بیـت حضرت امـام حسـن مجتبی (ع)‬ ‫گفـت‪ :‬امـام حسـن(ع) مظهر صبـر‪ ،‬رافـت‪ ،‬رحمـت الهـی‪ ،‬مهربانی‪،‬‬ ‫مقتـدای اکرام و بخشـش اسـت‪.‬‬ ‫مظلومـی بـه وظائـف محـوری ایـن معاونـت در قبـال خانـدان مکرم‬ ‫شـهدا‪ ،‬جانبـازان و ازادگان اشـاره کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬مهمتریـن‬ ‫نـگاه مـا در حوزه بهداشـت و درمـان‪ ،‬مراقبت های درمانـی ایثارگران‬ ‫اسـت کـه مسـتلزم تامیـن اعتبـارات مناسـب در ایـن حوزه می باشـد‪.‬‬ ‫مظلومـی بـر ثبـت تمامـی خدمـات درمانـی در سـامانه‪ ،‬لـزوم دقت‬ ‫و جدیـت در مشـاوره هـای کمسـیون پزشـکی‪ ،‬نظـارت بـر اعتبارات‬ ‫و اسـناد هزینـه هـا‪ ،‬تعامـل بـا مراکـز خدمـات درمانـی‪ ،‬بررسـی و‬ ‫سـنجش نیروهـا بـه تناسـب تخصـص در کار‪ ،‬جدیـت و نظـارت بـر‬ ‫پایـش سلامت‪ ،‬پیگیـری مسـائل درمانـی ایثارگـران بـا توجـه بـه‬ ‫ویـروس کرونـا و ‪...‬تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران مازنـدران گفـت‪ :‬در سـیر‬ ‫فراینـد خدمـت رسـانی بـه جامعـه معـزز ایثارگـری بایـد بـا ظرافت‬ ‫و هوشـمندانه عمـل کنیـم تـا بسـتر پیشـرفت برنامه های سـازمانی‬ ‫محقق گـردد‪.‬‬ ‫دکتـر میـر صادقی معـاون بهداشـت و درمان بنیاد مازنـدران مطالبی‬ ‫در رابطـه بـا فعالیـت هـا‪ ،‬میـزان تحقـق برنامه ها در سـال گذشـته‪،‬‬ ‫برنامـه هـای پیـش رو‪ ،‬بحـث مطالبـات و دیـون‪ ،‬نیروهای پـروژه ای‬ ‫و ‪ ...‬را ارائـه نمود‪.‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی باید صبغه فرهنگی داشته باشد‬ ‫مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران مازنـدران امـروز در دومین‬ ‫جلسـه تخصصـی خود بـا حـوزه ادارات معاونت فرهنگـی بنیاد گفت‪:‬‬ ‫فعالیـت هـای فرهنگـی باید صبغه فرهنگی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ترویـج و توسـعه فرهنگ ایثار و شـهادت بعنوان یک اصل‬ ‫مهـم در ایـن حـوزه بایـد مـورد توجه خاص قـرار گیرد و شـیوه های‬ ‫ترویجـی فرهنـگ ایثار و شـهادت به درسـتی تبیین گردد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران مازنـدران جدیـت در امـر‬ ‫تاریـخ شـفاهی والدیـن شـهدا‪ ،‬نظـارت بـر تابلـوی شـهدا در سـطح‬ ‫اسـتان‪ ،‬موضـوع کانونهـا‪ ،‬ارتبـاط و تعامـل بـا دانشـگاهها‪ ،‬ارتباطات‬ ‫سـتاد مرکـز‪ ،‬اشـرافیت بر دسـتورالعمل هـا و بخش نامه هـا‪ ،‬پر رنگ‬ ‫گـردن برنامـه هـای فرهنگـی و اموزشـی ‪ ...‬را مـورد تاکیـد قـرار داد‪.‬‬ ‫دکتـر نصرالهـی معـاون فرهنگی بنیـاد مازنـدران گـزارش اجمالی از‬ ‫برنامـه هـای فرهنگی در سـال جـاری‪ ،‬وضعیت اعتبـارات فرهنگی و‬ ‫چالـش هـای موجـود در زمبنه شـهریه هـای دانشـجویی و ‪ ...‬را بیان‬ ‫کرد‪.‬گفتنی اسـت روسـای ادارات امـوزش‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اردویی ورزشـی‬ ‫و هنـری مباحـث خـود را در حوزه های تخصصی و برنامه های سـال‬ ‫جـاری را بیـان کردند‪.‬‬ ‫فاطمه شیرزاد با اشاره به ضرورت راه اندازی‬ ‫د ا ر القران در رشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دشمن با‬ ‫شبیخون فرهنگی به دنبال اسیب رساندن به‬ ‫جوانان و بنیان خانواده ها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انس با قران بهترین روش‬ ‫برای جلوگیری از اسیب های اجتماعی است‬ ‫که باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به زودی‬ ‫نخستین مرکز دارالقران در رشت راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش ی ر زاد به برنامه های موفق کار گروه قران‬ ‫و ع ترت سازمان فرهنگی شهرداری رشت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬برنامه های قرانی سازمان‬ ‫ف ره نگی در ماه مبارک رمضان امسال قابل‬ ‫تقدیر است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫دو شنبه ‪ 22/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪603‬‬ ‫اسعدی‪ ،‬مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان ‪:‬‬ ‫اغاز عملیات احداث ساختمان‬ ‫اداری بنادر گلستان‬ ‫این ساختمان پس از انتزاع بنادر گلستان از استان‬ ‫مازندران و با پیگیری هادی حق شناس استاندار‬ ‫گلستان و دستور مساعد‬ ‫و موافقت محمد راستاد ‪،‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی و پیگیری محمدرضا الهیار‪ ،‬معاون‬ ‫مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان در دست‬ ‫اجرا می باشد‬ ‫به گـزارش کرانه شـمال؛ اسـعدی‪،‬‬ ‫مدیـر بنـادر و دریانـوردی اسـتان‬ ‫گلسـتان از اغـاز عملیـات احداث‬ ‫سـاختمان اداری بنـدر گلسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬سـاختمان اداری‬ ‫بنـادر و دریانـوردی اسـتان گلسـتان‬ ‫در زمینی به مسـاحت ‪ ۸۰۰‬مترمربع‬ ‫در مرکـز اسـتان و در سـایت اداری‬ ‫سـعداباد گـرگان در دسـت احـداث‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن سـاختمان پـس‬ ‫از انتـزاع بنـادر گلسـتان از اسـتان‬ ‫مازنـدران و بـا پیگیـری هادی حق‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫شـناس اسـتاندار گلسـتان و دسـتور‬ ‫مسـاعد و موافقـت محمـد راسـتاد‬ ‫‪،‬معاون وزیر راه و شهرسـازی و مدیر‬ ‫عامل سـازمان بنـادر و دریانـوردی و‬ ‫پیگیـری محمدرضـا الهیـار‪ ،‬معـاون‬ ‫مهندسـی و توسـعه امـور زیربنایـی‬ ‫سـازمان در دسـت اجـرا مـی باشـد‬ ‫و اقدامـات مقدماتـی و عملیـات‬ ‫اجرایـی ان اغـاز شـده و مراحل اخذ‬ ‫مجوزهـای درون اسـتانی و از جمله‬ ‫اخـذ پروانـه سـاختمانی نیـز بطـور‬ ‫مـوازی انجـام و درحـال طـی نمودن‬ ‫مراحـل پایانـی ان مـی باشـد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫چالش با حقوق کارگران‬ ‫و رباط صلیبی!‬ ‫به میزبانی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران انجام شد؛‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی تعاون مازندران با تشکل ها‬ ‫برای تحقق جهش تولید‬ ‫بانک توسعه تعاون از ظرفیت های باالیی برخوردار است و باید‬ ‫با کمک اتاق تعاون و همه تعاونگران استان در راستای توسعه‬ ‫ظرفیت های این بانک با هدف توجه ویژه به تعاونی ها مانند‬ ‫ارائه انواع تسهیالت گامی بزرگ برداشته شود‪.‬‬ ‫ارائه انواع تسهیالت گامی بزرگ برداشته شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ بـا هـدف تحقـق‬ ‫جهـش تولیـد‪ ،‬جلسـه هـم اندیشـی و تعامـل‬ ‫بخـش تعـاون اداره کل بـا تشـکلها ونهادهـای‬ ‫وابسـته بـا حضور مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی و مدیـر امـور شـعب بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون ‪ ،‬مدیـر امـور تعـاون اداره کل ‪ ،‬دبیـر‬ ‫اتـاق تعـاون ‪ ،‬مدیـر بیمـه تعـاون و بیمـه دانا‬ ‫و مدیـران اتحادیـه هـای تعاون و کارشناسـان‬ ‫تعـاون در سـالن اجتماعات سـاختمان شـهید‬ ‫نـوری ایـن اداره کل برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‪ ،‬کامـران‬ ‫اصغـری مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مازنـدران صبـح امروز در جلسـه هم اندیشـی‬ ‫و تعامـل بخـش تعـاون اداره کل بـا تشـکلها‬ ‫ونهادهـای وابسـته که به منظـور تحقق جهش‬ ‫تولیـد‪ ،‬توسـعه و ارتقـاء تعاونـی هـا و اتحادیه‬ ‫هـای اسـتان و اسـیب شناسـی در بخـش‬ ‫تعـاون برگـزار شـد اظهـار داشـت‪ :‬توجـه بـه‬ ‫بخـش تعـاون را همـواره مـی تـوان از رمزهای‬ ‫نامگـذاری شـعار سـال در کالم منویـات مقـام‬ ‫معظـم رهبـری در سـالهای متمـادی دریافت‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫ک رد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعاونـی هـا در سـال‬ ‫جهـش تولیـد مـی توانند نقـش مهمـی را ایفا‬ ‫کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ارتقـای بیـش از پیـش بخـش‬ ‫تعـاون و تشـکیل تعاونـی های کیفـی و دانش‬ ‫بنیـان از ضروریـات ایـن بخـش اسـت‪.‬‬ ‫اصغـری بـا تاکید بـر اینکـه برگـزاری اینگونه‬ ‫جلسـات سـبب تعامل و همچنین حل اسـیب‬ ‫هـای موجـود در بخـش تعـاون مـی شـود‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬باید توجه شـود که جلسـات‬ ‫بایـد عملیاتی و دارای مصوبـات مهم و اجرایی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‬ ‫بـا اشـاره به ضـرورت تفویـض امـور این بخش‬ ‫بـه اتـاق تعـاون‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬بـا واگـذار کردن‬ ‫کارهـا بـه اتاق تعاون می تـوان از ظرفیت های‬ ‫موجـود در اتـاق تعاون و همچنیـن اتحادیه ها‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ ،‬البته امـور تعاون ایـن اداره کل‬ ‫و مجموعـه اتاق تعاون و تعاونگران اسـتان باید‬ ‫بـا ایجـاد هـم افزایـی جهت توسـعه ایـن مهم‬ ‫باید تلاش کنند‪.‬‬ ‫مدیر امور شـعب بانک توسـعه تعاون مازندران‬ ‫نیـز در ایـن جلسـه اظهار کـرد‪ :‬بانک توسـعه‬ ‫تعـاون از ظرفیت هـای باالیی برخوردار اسـت‬ ‫و بایـد بـا کمک اتاق تعـاون و همـه تعاونگران‬ ‫اسـتان در راسـتای توسـعه ظرفیـت هـای این‬ ‫بانـک بـا هدف توجه ویـژه به تعاونـی ها مانند‬ ‫ارائـه انـواع تسـهیالت گامـی بـزرگ برداشـته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئـوف احمـدی ادامـه داد‪ :‬بـرای حمایـت از‬ ‫ت ع اون ـی هـا قطعـا از اختیـارات ویـژه خـود‬ ‫اسـتفاده خواهـم کـرد زیـرا ایـن بانـک متعلق‬ ‫بـه بخـش تعـاون اسـت‪.‬‬ ‫ع ل ـ ی ب ا ق ـ ر ی مدیـر امـور تعـاون اداره کل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران نیـز‬ ‫در ایـن جلسـه بـا بیـان وظایـف اتاق تعـاون و‬ ‫اتحادیـه هـا بر ضـرورت تقویـت و توسـعه ان‬ ‫بـرای رسـیدن به جایـگاه واقعی خـود و تعامل‬ ‫بـا اتـاق تعـاون بـرای برنامـه هـای راهبـردی‬ ‫در بخـش تعـاون بخصـوص تعاونـی هـای که‬ ‫توانایـی صـادرات دارنـد تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعاونـی هـا انتظـار‬ ‫دریافـت تسـهیالت مناسـب را دارنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫بـا حمایـت کـردن از تعاونـی ها توسـط منابع‬ ‫بانـک توسـعه تعـاون و صنـدوق ضمانـت می‬ ‫تـوان شـاهد پیشـرفت و حـل اسـیب هـای‬ ‫موجـود در بخـش تعـاون بـود‪.‬‬ ‫باقری در پایان خواسـتار تفکیـک تعاونی های‬ ‫فعـال و غیـر فعـال بـرای شـناختن فضـا های‬ ‫خالـی موجـود در بخش تعاون شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ادامـه این جلسـه خیرالدین‬ ‫دبیـر اتاق تعاون‪ ،‬درویشـی مدیر بیمـه تعاون‪،‬‬ ‫توکلـی مدیـر سـهام عدالـت‪ ،‬اعضـای هیئـت‬ ‫مدیـره اتـاق تعـاون و برخی از مدیـران تعاونی‬ ‫هـا و اتحادیـه هـا اسـتان نقطـه نظـرات خـود‬ ‫خصـوص موضوعـات مطـرح شـده ارائـه کردند‪.‬‬ ‫باالخـره پـس از کـش و قوس هـای فراوان کـه حتی منجر بـه پاره‬ ‫شـدن ربـاط صلیبـی عـده ای از اعضای شـورای عالـی کار و کمیته‬ ‫دسـتمزد گردیـد‪ ،‬وزرات دسـت و دل بـاز کار و رفـاه اجتماعـی در‬ ‫چرخشـی حاتـم وارانه حداقل دسـتمزد کارگـران در سـال ‪ 99‬را با‬ ‫‪ ۲۱‬درصـد افزایـش نسـبت بـه سـال قبـل‪ ،‬به غیـر از سـایر مزایای‬ ‫مسـتمر‪ ،‬یـک میلیـون و ‪ 835‬هـزار و ‪ 426‬تومـان تعییـن کرد!‬ ‫در حقیقـت اگـر این مبلغ را با قیمت زنده دالر مسـتخرج از شـبکه‬ ‫اطالع رسـانی‪ ،‬طال‪ ،‬سـکه و ارز محاسـبه کنیم می شـود به عبارت‬ ‫‪ 120‬دالر ( معـادل دو روز کار در یـک کارخانـه تولید شـامپو فرش‬ ‫در باربـادوس!) بـاور بفرمائیـد شـما اگر به هر خارجـی بگوئید بابت‬ ‫یـک مـاه کار پای دسـتگاه پـرس یا کوره و یا دو سـه هـزار متر زیر‬ ‫زمیـن در معدن ذغال سـنگ فقـط ‪ 120‬دالر دریافت مـی کنم‪ ،‬دو‬ ‫تـا صـد دالری تـوی جیب تـان می گـذارد و در افق محو می شـود!‬ ‫ممکـن اسـت حتـی از افـق دوباره شـما را صـدا کند و بیسـت دالر‬ ‫دیگـر بـه عنـوان انعام یا عیـدی رئیس کارخانـه بدهد!‬ ‫در واقـع اگـر پـرواز هـای خارجی به خاطـر کرونا تعطیل نمی شـد‪،‬‬ ‫شـما مـی توانسـتید بـا چهـار روز کار در مـاه در باربادوس و سـفت‬ ‫کـردن درشـامپو‪ ،‬هزینـه بلیط رفت و برگشـت با هواپیمـا و مبلغی‬ ‫معـادل یـک مـاه کار را بـه دسـت بیاوریـد و مابقـی ایام خـود را در‬ ‫خانـه قرنطینـه کنیـد و به قطع شـدن زنجیـره شـیوع کرونا کمک‬ ‫کنید!‬ ‫تـازه ایـن یـک طرف داسـتان اسـت و برخـی کارخانه ها و شـرکت‬ ‫هـا همیـن حقوق مصوب را هـم پرداخت نمی کنند‪ .‬ایـن بزرگواران‬ ‫در یـک حرکـت سوفسـطایی و رو بـه جلو‪ ،‬حقوق مصوب و رسـمی‬ ‫کارگـران را بـه صـورت قانونـی در لیسـت و فیـش حقـوق بـا تمام‬ ‫مزایـا ثبـت مـی کننـد و به حسـاب نیز کارگـر واریز می کننـد‪ .‬اما‬ ‫قبـل از ان از کارگـر تعهـد گرفته می شـود تـا مبلغ مـورد توافق را‬ ‫از حسـابش برداشـت کنـد و مابقـی را به حسـاب شـرکت برگشـت‬ ‫دهـد‪ .‬در ایـن مـدل پرداخت حقوق حتی شـکایت بـه اداره کار هم‬ ‫بی فایده اسـت!‬ ‫البتـه پـا روی حـق نگذاریـم حقـوق کارگـران هـر چه قدر باشـد از‬ ‫حقـوق و دسـتمزد برخی مشـاغل مثل خبرنـگاران‪ ،‬روزنامـه نگاران‬ ‫و نویسـندگان بیشتر اسـت‪ .‬سال گذشـته از یکی از مدیران مسئول‬ ‫نشـریات کـه تقریبا هر روز برایشـان مطلب می نویسـم درخواسـت‬ ‫کـردم الاقـل حـق التالیف یکـی از مطالـب مـان را در ماه بپـردازد!‬ ‫از ان روز بـه بعـد شـماره تلفـن مـا را در بلـک لیسـت قـرار داد؛ در‬ ‫تلگـرام و واتـس و اپ و اینسـتاگرام و سـایر شـبکه هـای اجتماعی‬ ‫ضالـه مـا را بالک کـرد؛ به ایمیل هـا و تماس های بنده پاسـخ نمی‬ ‫دهـد؛ بعـد ها از یکی از دوسـتانم شـنیدم بنده خدا حتـی خانه اش‬ ‫را هـم فروختـه و از ان محله رفته اسـت!‬ ‫بگذریـم‪ ...‬امـا ایـن روزهـا کـه بـازار چالـش در فضـای داغ اسـت و‬ ‫رونالـدو چالش دراز نشسـت راه انداخته و بیرانوند چالش شـامورتی‬ ‫بـازی یـا همـان چالش ذهنـی راه انداختـه و اسـکناس از زیر بطری‬ ‫بیـرون مـی کشـد و قـس علـی هـذا‪ ، ...‬پیشـنهاد مـی شـود یـک‬ ‫چالـش بـا حقـوق کارگـری هـم راه بیاندازیـم‪ .‬در ایـن چالش مثل‬ ‫برنامـه خانـه مـا کارت هـای بانکی هـا اعضای شـورای عالـی کار و‬ ‫کمیتـه دسـتمزد را از انها گرفته شـود‪ .‬وسـایل و خـوار و بار موجود‬ ‫در یخچـال و کابینـت هـا هـم بـه انبـار منتقل شـوند‪ .‬بـاک بنزین‬ ‫خـودرو خالـی و هزینـه اب و بـرق و گاز و تلفـن و هـم صفر شـود‪.‬‬ ‫بعـد ببینیـم کـدام یـک از دوسـتان بـا این مبلـغ می تواننـد مدت‬ ‫زمـان بیشـتری زندگـی کننـد! البتـه چالـش اصلـی اینجاسـت که‬ ‫ً‬ ‫اصلا ببینیـم بـا ایـن مبلـغ مـی توانند زندگـی کننـد یا نه؟! شـاد‬ ‫و پیروز باشـید‪...‬‬ ‫دعاى روز هفدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ْ‬ ‫ـض‬ ‫اللهم ا ْهدِ نی فیهِ ل ِصال ِِح اال ْع ِ‬ ‫مال واق ِ‬ ‫ّ‬ ‫فیهِ‬ ‫تاج الى‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫یا‬ ‫واالمال‬ ‫ِج‬ ‫ئ‬ ‫وا‬ ‫الح‬ ‫لی‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫والسوال یا عال ِم ًا بما فی ُصدو ِر‬ ‫ال ّت ْفسیر‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العالَمین َصل على مح ّمدٍ والهِ الطاهِرین‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!