روزنامه کرانه شمال شماره 602 - مگ لند
0

روزنامه کرانه شمال شماره 602

روزنامه کرانه شمال شماره 602

روزنامه کرانه شمال شماره 602

‫سبک سیردر مسیر «قائمشهر در مسیر توسعه»‬ ‫قائم شهر توسعه یافته حق مردم است‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬یک شنبه ‪ 21 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 602‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‬ ‫‪8‬‬ ‫ً‬ ‫اصلا خـدا را چه‬ ‫‪ 85‬درصـد کتابهـا تدریـس شـده اسـت و مشـکلی بـرای پایـان سـال تحصیلـی دیده نمی شـود!‬ ‫دیدیـد‪ ...‬ممکـن اسـت ایـن مـدل مدرسـه داری زیر زبـان عزیـزان وزارتخانـه مزه کنـد و از سـال بعد مـدارس را به‬ ‫صـورت مجـازی برگـزار کنند!‬ ‫در ایـن صورت مشـکل کمبود بودجه‪ ،‬سـونامی بازنشسـته شـدن معلمان در سـال هـای اتی کـه این وزارتخانـه را با‬ ‫کمبـود ‪ 300‬تـا ‪ 400‬هـزار نفـری مواجـه می کند و سـایر مشـکالت ریز و درشـت ایـن وزارتخانه حل خواهد شـد!‬ ‫مدارس مجازی و الیوهای شبانه!‬ ‫نظری در هفتاد و هشتمین جلسه شورای مسکن مازندران‪:‬‬ ‫اتمام مسکن مهر با تعامل و همدلی‬ ‫دستگاه های اجرایی در مازندران‬ ‫‪5‬‬ ‫پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیالن تاکید کرد‪:‬‬ ‫تسریع در صدور پروانه طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن از سوی شهرداری ها‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیریت متوازن‬ ‫شهری‬ ‫در چالوس‬ ‫مواسات برای مساوات‬ ‫عباس زارع‪ :‬نشریات نباید در توزیع‬ ‫اگهی های ثبتی ضرر کنند‬ ‫ردایی شهردار‪:‬‬ ‫سال ‪ 99‬استمرار مبلمان شهری در چالوس خواهد بود‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مقاوم سازی ‪ 200‬هزار خانه روستایی‬ ‫در مازندران‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی مازنـدران گفـت‪ :‬بـا اجـرای‬ ‫طرح بهسـازی مسـکن در روسـتاهای‬ ‫کشـور ‪ ۲۰۰ ،‬هـزار واحـد مسـکونی‬ ‫روسـتاییان مازنـدران در برابـر بالیای‬ ‫طبیعـی مقـاوم سـازی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال ‪ ،‬حسـین‬ ‫خانـی در جمـع خبرنـگاران اظهـار‬ ‫داشـت ‪ :‬حـدود ‪ ۱۷۰‬هـزار واحـد‬ ‫مسـکونی روسـتاییان ایـن اسـتان‬ ‫در دولـت تدبیـر و امیـد بـا پرداخـت‬ ‫تسـهیالت ارزان قیمـت بـا سـود پنج‬ ‫درصـد مقـاوم سـازی شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تعـداد واحدهـای‬ ‫مسـکونی غیـر مقـاوم در روسـتاها ی‬ ‫اسـتان طبـق پیـش بینـی سـال ‪۸۶‬‬ ‫زمـان اجـرای طرح بهسـازی مسـکن‬ ‫روسـتایی حدود ‪ ۳۶۰‬هـزار واحد بوده‬ ‫کـه تاکنـون حـدود ‪ ۶۰‬درصـد از این‬ ‫واحدهـای مسـکونی بـا نظـارت بنیاد‬ ‫مسـکن انقلاب اسلامی و مسـاعدت‬ ‫تسـهیالتی بانـک هـای عامـل مقـاوم‬ ‫سـازی در ان انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫خانـی بیان داشـت ‪ :‬براورد می شـود‬ ‫کـه حـدود ‪ ۱۴۰‬هزار واحد مسـکونی‬ ‫در روسـتاهای اسـتان بـا میانگیـن‬ ‫عمـر بـاالی ‪ ۲۵‬سـال وجـود دارد که‬ ‫نیـاز بـه بهسـازی و بازسـازی دارد و‬ ‫تسـهیالت مـورد نیـاز نیـز در اسـتان‬ ‫بـرای بهسـازی ایـن واحدهـا وجـود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی میانگین اسـتاندارد عمر واحدهای‬ ‫مسـکونی در ایـران را بیـن ‪ ۲۵‬تـا ‪۳۰‬‬ ‫سـال بسـته به نوع مصالح ساختمانی‬ ‫کاربـردی اعلام کـرد و بیـان داشـت‪:‬‬ ‫طـرح بهسـازی مسـکن روسـتایی‬ ‫مصـوب مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫فرصـت مناسـبی را بـرای نوسـازی‬ ‫واحدهـای فرسـوده در روسـتاها قـرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران مسکن شمال خبر داد‪:‬‬ ‫انتخاب شرکت عمران مسکن شمال بعنوان‬ ‫واحد نمونه حوزه کارگری در مازندران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمران و مسـکن شـمال‬ ‫گفـت‪ :‬شـرکت عمـران و مسـکن شـمال در‬ ‫بیـن کارافرینـان اسـتان مازنـدران در حـوزه‬ ‫کارگـری بـه عنـوان واحـد نمونـه اسـتانی‬ ‫انتخاب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال علیرضـا عبـاس‬ ‫زاده اظهار داشـت‪ :‬شـرکت عمران و مسـکن‬ ‫شـمال همـواره تلاش کـرده تـا در حـوزه‬ ‫کارگری بر اسـاس دسـتورالعمل های صادره‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تعـاون و رفـاه اجتماعی عمل کند‬ ‫و حـق و حقـوق کارگران در الویت باشـد‪.‬وی‬ ‫بیان داشـت‪ :‬شـرکت عمران و مسکن شمال‬ ‫که در اسـتان گیالن و شهرسـتانهای رامسـر‬ ‫‪ ،‬چالـوس و بابلسـر دارای دفتـر مـی باشـد‬ ‫همـواره تکریـم کارگر در اولویت این شـرکت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمران و مسـکن شـمال‬ ‫تاکیـد کـرد ‪ :‬یکـی از تاکیـدات بنـده در‬ ‫شـرکت عمـران مسـکن شـمال ایـن اسـت‬ ‫کـه نبایـد ذره ای از حقـوق کارگـران در این‬ ‫شـرکت نادیـده گرفتـه شـود‪.‬گفتنی اسـت‬ ‫اسـتاندار مازنـدران طـی لوحـی از تلاش‬ ‫مهنـدس علیرضـا عبـاس زاده مدیرعامـل‬ ‫شـرکت عمـران و مسـکن شـمال در حـوزه‬ ‫کارافرینـی تقدیـر و شـرکت عمران مسـکن‬ ‫شـمال بعنـوان واحـد نمونـه حـوزه کارگری‬ ‫اسـتان مازنـدران انتخـاب شد‪.‬جشـنواره‬ ‫امتنـان از گـروه هـای کار نمونـه‪ ،‬هـر سـاله‬ ‫بـا هـدف تجلیـل از بنـگاه هـای اقتصـادی‬ ‫نمونـه و بـه منظـور ترویج و تقویـت فرهنگ‬ ‫کار و تلاش برگـزار مـی گـردد‪.‬در راسـتای‬ ‫سیاسـت هـای اتخـاذ شـده وزارت کار مبنی‬ ‫بـر شناسـایی و تقدیر از واحدهـای کارافرین‬ ‫کـه در حـوزه فعالیـت خـود بـا اسـتفاده از‬ ‫خالقیـت و نـواوری نسـبت به خلـق ارزش و‬ ‫تحـول بنیادیـن در حـوزه کسـب و کار اقدام‬ ‫نمـوده و از سـایر رقبـا پیشـی می گیرنـد‪.‬‬ ‫هرسـاله واحدهـای نمونـه را انتخـاب مـی‬ ‫کننـد و طـی فراینـدی پـس از ارسـال‬ ‫اظهارنامـه و انتخـاب واحد های حائز شـرایط‬ ‫در مرحلـه بـدوی ‪ ،‬یـک گـروه از ارزیابـان‬ ‫سـه گانه شـامل سـازمان تامیـن اجتماعی ‪،‬‬ ‫سـازمان فنـی و حرفـه ای و وزارت کار از‬ ‫کارگاه بازدیـد و راسـتی ازمایی می نمایـد‬ ‫کـه شـرکت عمـران و مسـکن شـرکت پـس‬ ‫از طـی مراحـل موصـوف در سـال جهـش‬ ‫تولیـد موفـق به اخـذ گواهینامه واحـد نمونه‬ ‫اسـتانی و دریافـت لوح امتنـان و افتخار گروه‬ ‫کار نمونـه از دسـت اسـتاندار مازندران شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اگر سیم کشی منزلتان فاقد کلید محافظت از جان است حتما نسبت‬ ‫به نصب ان بعد از کنتور اقدام نمایید‬ ‫دفتر ایمنی شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫سهم استاندار مازندران‬ ‫از علم مدیریت‬ ‫بنـا داشـتم از‬ ‫یادگارمانـدگار مجیـد‬ ‫حسـین زادگان در‬ ‫تلاش بـرای نهایـی‬ ‫شـدن منطقـه ازاد‬ ‫و خروجـی دیـدار بـا‬ ‫فتـاح ریاسـت بنیـاد مسـتضعفان بنویسـم اما‬ ‫ترجیـح دادم پـردازش ایـن دو موضـوع را بـه‬ ‫شـماره بعـدی موکـول کنـم‪.‬‬ ‫لـذا الزم دانسـتم بـه زبـان بسـیار سـاده پیش‬ ‫مقدمـه ای از دسـته بنـدی مدیـران و ارتبـاط‬ ‫حسـین زادگان بـا علـم مدیریـت را ورق زنـم‪.‬‬ ‫هرچنـد در متنی کوتاه نمی شـود بـه واکاوی‬ ‫پرداخـت و به نظریـه های مدیریتـی ورود کرد‪،‬‬ ‫در علـم مدیریـت‪ ،‬مدیران به ‪ 3‬دسـته تقسـیم‬ ‫مـی شـوند‪،‬که ‪ 2‬دسـته را نیـز ملحـق بـه ان‬ ‫مـی کنیم‪،‬‬ ‫دسـته اول‪ :‬مدیـران سـنتی‪ ،‬محافظـه کار‪،‬‬ ‫کـه اهـل ریسـک‪ ،‬و عبـور از شـرائط موجـود‬ ‫و شکسـتن دیوار سـنت بـه مدرنیته نیسـتند‪،‬‬ ‫هنـر ایشـان در حفـظ شـرائط موجود هسـت‪،‬‬ ‫حاضـر بـه پرداخـت هزینه بـرای ایجـاد تحول‬ ‫نیسـتند‪،‬حتی بخاطـر بسـیاری از معذوریتهـا‬ ‫در معذوریـت قـرار مـی گیرند‪،‬با تاکیـد بر واژه‬ ‫شـاید‪ ،‬یونسـی معـاون سیاسـی اسـبق و فالح‬ ‫اسـتاندار اسـبق به لحـاظ مدیریتـی در همین‬ ‫طیف محافظه کار که هرچند دوسـتدار توسعه‬ ‫بودند اما بیشـتر حفظ شـرائط موجود و پرهیز‬ ‫از جابجایـی مدیرانـی که شـاید بعضا اثربخش‪،‬‬ ‫کارا‪ ،‬تحولگـرا نبودنـد ولی شـاید مصلحت می‬ ‫دانسـتند در مدیریـت حفـظ کنند البته شـاید‬ ‫تصـور نگارنـده اشـتباه باشـد و در حـد یـک‬ ‫نظریـه اثبات نشـده باشـد‪.‬صفحه ‪2‬‬ ‫شمارش معکوس راه اندازی خط تولید بتن ‪ Rcc‬سازمان عمران‪:‬‬ ‫خدمت متفاوت شهردار ساری به مردم‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط‬ ‫عمومـی سـازمان عمـران و بازافرینـی‬ ‫فضاهای شـهری شـهرداری مرکز مازندران‪،‬‬ ‫ماهیـت ایـن سـازمان‪ ،‬عملکردهـای اخیـر‬ ‫در اجـرای پـروژه هـای عمرانـی و تولیدات‬ ‫مصالـح گوناگون سـنگی و انـواع مصنوعات‬ ‫بتنـی نشـان از بـروز اسـتعداد هـای ناب و‬ ‫زمینه سـاز جلـوه های متفـاوت عمرانی در‬ ‫ایـن شـهر بـوده اسـت کـه از ایـن رو تبلور‬ ‫جهـش تولیـد‪ ،‬رخـداد راه انـدازی خـط‬ ‫تولیـد بتـن ‪ Rcc‬یـا غلطکـی را در ایـن‬ ‫مجموعـه بـه همـراه داشـت‪.‬‬ ‫بعـد از اغـاز به کار کارخانـه تولید موزائیک‬ ‫در ابتـدای سـال کـه شـهرداری سـاری را‬ ‫در بخـش پـروژه هـای پیـاده روسـازی بـه‬ ‫خـود کفایـی ‪ 100‬درصدی رسـانده‪ ،‬تولید‬ ‫بتـن ‪ Rcc‬بـا ویژگی های خاصـی که دارد‬ ‫مـی توانـد یکـی از جـذاب تریـن خبرهای‬ ‫عمرانـی شـهر سـاری در سـال جاری باشـد‪.‬‬ ‫بتـن ‪ Rcc‬یـا غلطکی شـکلی نویـن از بتن‬ ‫هـای اماده اسـت کـه در فراینـد تولید ان‬ ‫تـا ‪ 80‬درصـد مصـرف اب کاهـش یافتـه و‬ ‫نوعـاً بتنـی خشـک تولیـد مـی شـود؛ این‬ ‫بتـن در کشـور هـای غیر نفتـی جایگزینی‬ ‫ایـده ال بـرای اسـفالت به شـمار مـی رود؛‬ ‫در مقایسـه بـا ان دارای سـرعت اجرایـی‬ ‫باالتـر و در پـروژه هـای بـزرگ راهسـازی‬ ‫همچـون احـداث اتوبـان هـا‪ ،‬فرودگاههـا و‬ ‫بزرگراهـا کـه تـردد ماشـین االت سـنگین‬ ‫در ان جریـان دارد‪ ،‬مورد اسـتفاده قرار می‬ ‫گیرد ‪.‬‬ ‫کارگاه تولیـد بتن ‪ Rcc‬سـازمان عمران که‬ ‫جزو اولیـن واحد های تولیدی دسـتگاهای‬ ‫اجرایـی مازنـدران بـه شـمار مـی رود‪ ،‬قادر‬ ‫اسـت روزانـه حـدود ‪ 600‬متـر مکعـب در‬ ‫یـک شـیفت کاری بتـن تولیـد نمایـد و‬ ‫علاوه بـر مقاومـت بیشـتر به نسـبت مدل‬ ‫هـای مشـابه‪ ،‬بـه دلیـل همگـن بـودن بـا‬ ‫طبیعـت پیرامـون خـود‪ ،‬از االیندگـی های‬ ‫زیسـت محیطـی بـدور خواهد بـود؛ مضاف‬ ‫بـر ان بـر اسـاس ارزیابـی صـورت گرفتـه‬ ‫ایـن بتـن تـا ‪ 40‬درصـد هزینه کمتـری با‬ ‫مقایسـه بـا تولیـد اسـفالت در پـروژه های‬ ‫راهسـازی دارد‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم در فعالیـت ایـن دسـتگاه‪،‬‬ ‫قابلیـت تولیـد بتـن رنگـی اسـت کـه‬ ‫قطعـاً جذابیتـی کـم نظیـر بـرای ذینفعان‬ ‫عمومـی ایجـاد خواهـد کـرد و در پـروژه‬ ‫هـای پیـاده روسـازی بـه خوبـی مـی تواند‬ ‫اهـداف مجریـان امـر را محقّـق و علاوه بر‬ ‫کیفیـت باالی اجـرا‪ ،‬فضایـی دلپذیـر برای‬ ‫سـاماندهی مبلمـان شـهری ایجـاد نمایـد؛‬ ‫در سـویی دیگـر بتـن رنگی کمک شـایانی‬ ‫بـه محیـط زیسـت مـی کند زیـرا یکـی از‬ ‫ویژگـی هـای ایـن محصـول جلوگیـری از‬ ‫گـرد و غبـار و الودگـی اسـت و البتـه بـه‬ ‫دلیـل تنـوع رنـگ و پایـداری مطلـوب در‬ ‫برابـر تابـش نـور خورشـید‪ ،‬عالقـه منـدان‬ ‫بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرده و توانایی‬ ‫مقاومـت در برابر عوامل شـیمیایی و اشـعه‬ ‫مـاوراء بنفـش را نیـز دارد‪.‬‬ ‫بـه هـر سـو پاسـخ تالشـگران سـازمان‬ ‫عمـران بـه ُحسـن اعتمـاد و حمایـت‬ ‫دلسـوزانه عبـاس رجبـی شـهردار سـاری‪،‬‬ ‫علـی اکبـر زلیکانـی نماینـده ناظر شـورای‬ ‫شـهر در ایـن سـازمان و سـایر اعضـای‬ ‫پارلمان شـهری‪ ،‬فضایی دلپذیر برای شـهر‬ ‫و شـهروندان حاصـل کـرده و بعـد از اغـاز‬ ‫بـه کار کارخانـه تولیـد موزائیـک‪ ،‬دلگرمی‬ ‫بـه روزهـای پرامید ابادانی قطعـاً بزرگترین‬ ‫دسـتاورد معنوی سـازمان عمـران در برهه‬ ‫فعلـی از راه انـدازی خـط تولیـد بتن ‪Rcc‬‬ ‫در مجموعـه بـزرگ تولیـدات خـود خواهد‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫یک شنبه ‪ 21/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪602‬‬ ‫سیاسی‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫سهم استاندار مازندران از علم مدیریت‬ ‫کادر درمانی در مقابله با کرونا‬ ‫جهادی عمل کردند‬ ‫عبداهلل (علی) شهمیر شورمستی‬ ‫‪ ،‬ایـت اهلل محمدباقـر محمدی الئینی جمعه شـب‬ ‫در ائیـن تقدیـر ار کادر درمانی بیمارسـتان والیت‬ ‫با اشـاره کاهـش تلفات بیماران در این بیمارسـتان‬ ‫بـا تبریـک والیـت حضـرت امـام حسـن مجتبـی‬ ‫(ع) اظهـار داشـت‪ :‬یـک نهـاد بابرکت مانند سـپاه‬ ‫چندبعـدی اسـت و خدمـات خوبـی ارائه داده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بایـد از کسـانی کـه در حـوزه درمـان و‬ ‫مدافعـان حریـم امنیـت هسـتند تقدیـر و بـه این‬ ‫دو حـوزه کمـک کنیـم تـا بـا کمـک هـم مسـائل‬ ‫را حـل کنیـم و اگـر مردم بـه کمـک کادر درمانی‬ ‫نمی امدنـد‪ ،‬کادر درمانـی نمی توانسـتند وظیفـه‬ ‫خـود را بـه خوبـی انجـام دهند‪.‬‬ ‫امـام جمعـه سـاری تصریح کرد‪ :‬همچنین کسـانی‬ ‫کـه در ایـن دو حـوزه فعالیـت می کننـد بایـد کار‬ ‫خـود را جهادی و استشـهادی انجام دهند و بخش‬ ‫درمانـی وسلامت در درمان و مهـار کرونا‪ ،‬جهادی‬ ‫و استشـهادی عمل کردند‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬بایـد خادمـان سلامت و امنیـت‬ ‫کار خـود را بـه درسـتی انجـام دهنـد و الحمـداهلل‬ ‫ایـن دوحـوزه تاکنـون کارشـان را بـه نحو احسـن‬ ‫انجـام داده انـد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران برلـزوم تعامـل‬ ‫حـوزه امنیـت و سلامت شـد و گفـت‪ :‬مدافعـان‬ ‫حـوزه سلامت و امنیـت بایـد قـدردان مـردم‬ ‫باشـند زیـرا بدون همراهـی مردم به توفیق دسـت‬ ‫نمی یافتیـم‪.‬‬ ‫خودسازی‪ ،‬مواجهه با مردم‬ ‫و تربیت نیرو ماموریت مهم‬ ‫پلیس است‬ ‫بنـا داشـتم از یادگارمانـدگار مجیـد حسـین زادگان‬ ‫در تلاش بـرای نهایی شـدن منطقـه ازاد و خروجی‬ ‫دیـدار با فتاح ریاسـت بنیاد مسـتضعفان بنویسـم اما‬ ‫ترجیـح دادم پـردازش ایـن دو موضـوع را بـه شـماره‬ ‫بعـدی موکـول کنم‪.‬‬ ‫لـذا الزم دانسـتم به زبان بسـیار سـاده پیـش مقدمه‬ ‫ای از دسـته بنـدی مدیـران و ارتباط حسـین زادگان‬ ‫بـا علـم مدیریـت را ورق زنم‪.‬‬ ‫هرچنـد در متنـی کوتـاه نمـی شـود بـه واکاوی‬ ‫پرداخـت و بـه نظریـه هـای مدیریتـی ورود کـرد‪،‬‬ ‫در علـم مدیریـت‪ ،‬مدیـران بـه ‪ 3‬دسـته تقسـیم می‬ ‫شـوند‪،‬که ‪ 2‬دسـته را نیـز ملحـق بـه ان مـی کنیم‪،‬‬ ‫دسـته اول‪ :‬مدیـران سـنتی‪ ،‬محافظـه کار‪ ،‬کـه اهـل‬ ‫ریسـک‪ ،‬و عبـور از شـرائط موجـود و شکسـتن دیوار‬ ‫سـنت بـه مدرنیتـه نیسـتند‪ ،‬هنـر ایشـان در حفـظ‬ ‫شـرائط موجـود هسـت‪ ،‬حاضـر بـه پرداخـت هزینـه‬ ‫بـرای ایجـاد تحـول نیسـتند‪،‬حتی بخاطر بسـیاری از‬ ‫معذوریتهـا در معذوریـت قـرار مـی گیرند‪،‬بـا تاکیـد‬ ‫بر واژه شـاید‪ ،‬یونسـی معاون سیاسـی اسـبق و فالح‬ ‫اسـتاندار اسـبق بـه لحـاظ مدیریتـی در همین طیف‬ ‫محافظـه کار کـه هرچنـد دوسـتدار توسـعه بودند اما‬ ‫بیشـتر حفـظ شـرائط موجـود و پرهیـز از جابجایـی‬ ‫مدیرانـی کـه شـاید بعضـا اثربخـش‪ ،‬کارا‪ ،‬تحولگـرا‬ ‫نبودنـد ولی شـاید مصلحت می دانسـتند در مدیریت‬ ‫حفظ کنند البته شـاید تصور نگارنده اشـتباه باشـد و‬ ‫در حـد یـک نظریـه اثبات نشـده باشـد‬ ‫ دسـته دوم ‪ :‬مدیـران علمـی کـه اهـل تحـول‬‫نیسـتند‪( ،‬همانطوریکـه مدیـران علمـی اهـل تحـول‬ ‫و تغییـر داریـم) امـا مدیرانـی هم هسـتند کـه بهره‬ ‫منـد از علـم مدیریـت مـی باشـند ولـی هنـر تبدیل‬ ‫ایـده بـه خالقیت را کمتر دارا هسـتند این دسـته از‬ ‫مدیـران کـه بـی بهـره از دانـش روز نیسـتند‪ ،‬حاذق‬ ‫در علـوم تئوریـک مدیریـت هسـتند‪ ،‬حتـی مقـاالت‬ ‫علمـی در ژورنال هـای معتبـر‪ ،‬تالیـف کتـاب را دارا‬ ‫هسـتند‪ ،‬گاها حوزه مدیریت و جلسـه شـورای اداری‪،‬‬ ‫شـورای معاونین را با کالس درس نخسـتین ترمهای‬ ‫کارشناسـی اشـتباه مـی گیرنـد‪ ،‬در حـوزه صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت‪ ،‬مدیـران متد تئوری علمی‪ ،‬داشـته‬ ‫ایـم مثـال دکتر عمـران رئیس سـابق‪،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـارت بـه لحـاظ تئوری هـای علـم مدیریـت در‬ ‫سـطح بسـیار خوبـی بـوده اما وقتـی رجوع بـه نتایج‬ ‫مـی کردیـم انگونه کـه انتظار داشـتیم شـاهد تحول‬ ‫در حـوزه صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت نبودیـم هرچند‬ ‫دسـتاوردهایی هم داشـتیم‪ ،‬گویی هنر تبدیل تئوری‬ ‫و نظریـه هـای اکادمی بـه مرحله ظهـور و عملیات با‬ ‫مشـکلی روبرو بوده البته در سـازمانهای متعددچنین‬ ‫مدیرانـی کـه تسـلطی خـاص در کالم‪،‬ارائـه انـواع‬ ‫نمودارهـای گزارشـی‪ ،‬مباحـث نظـری و تئوریـک‬ ‫دارنـد و داشـتند‪ ،‬کـم نداشـتیم و نداریـم‪ ،‬ولی وقتی‬ ‫رجوع به نتایج کار ایشـان می شـود و سـازمان تحت‬ ‫االمـر ایشـان را با شـاخص های سـنجش بهـره وری‬ ‫بـه مرحلـه ارزیابـی در مـی اوریم‪ ،‬حتی مـردم عادی‬ ‫شهرسـتانها و اسـتان مـی گویند ما نتیجه دلچسـبی‬ ‫از تحـول ندیـده ایم‬ ‫دسـته سـوم ‪ :‬به اعتقـاد تنظیم کننده این یادداشـت‬ ‫سـاده مدیـران رانتـی‪ ،‬توصیـه ای و بانـدی‪ ،‬را کنـار‬ ‫خبر‬ ‫بگذاریم‪ ،‬اصال ورودی به حوزه و دسـته بندی ایشـان‬ ‫نداشـته باشـیم‪ ،‬دسـته ای دیگر از مدیران هسـتند‬ ‫کـه نـگاه سیاسـی غلیظ تـری و دخالت تفکـر حزبی‬ ‫تـر را در عـزل و نصـب داشـته انـد شـاید بشـود تـا‬ ‫حـدودی در مقاطعـی( تاکیـد بـر واژه گاهـا) هادی‬ ‫ابراهیمـی معـاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار در دولت‬ ‫قبـل تا حدی این نـگاه را دارا بود و برخی از مدیران‬ ‫حزب مشـارکت نیز چنیـن نگاهی داشـتند‪ ،‬که البته‬ ‫در دیگـر احزاب و دگر دوران این امر نگرش سیاسـی‬ ‫عمومیـت تقریبی دارد‪.‬راقم یادداشـت همگرایی تفکر‬ ‫مدیـران با تفکر سیاسـی حاکـم با دولـت را هرگز رد‬ ‫نمـی کنـد و امریسـت معمـول و معقـول‪ ،‬امـا اگر به‬ ‫قیمـت چیره شـدن نـگاه سیاسـی بر شـیوه مدیریت‬ ‫شـود هرگـز زیبنده نمـی داند چون هسـتند مدیرانی‬ ‫در هـر دوره بـا دولـت وقـت تضـاد فکری دارنـد ولی‬ ‫تضـاد فکـری را با توسـعه و کار و تلاش دخالت نمی‬ ‫دهنـد و گره نمـی زنند)‬ ‫امـا دسـته چهـارم ‪ :‬مدیرانـی هسـتند کـه مدیریـت‬ ‫تحـول گرایانـه در ذات ایشـان هسـت‪،‬که اسـتاندار‬ ‫مازنـدران را در ایـن چینـش مدیریتـی قـرار دارد‬ ‫شـاید دروس علـم مدیریـت نخوانـده انـد‪،‬و گرایـش‬ ‫تحصیالتـی دیگـری را دارا هسـتند ولـی بـا خـرد و‬ ‫دانـش مدیریـت مانـوس هسـتند و بی بهره از شـیوه‬ ‫و مطالعـات علـم مدیریـت نیسـتند‪ ،‬بصـورت ترکیب‬ ‫ذاتـی‪ ،‬اکتسـابی و تجربـی‪ ،‬داشـته هـای علمـی و‬ ‫باالخـص افـرودن نقـش رهبـری در علـم مدیریـت‪،‬‬ ‫بهـره گیـری از مدیریـت مشـارکتی‪ ،‬خردجمعـی‪،‬‬ ‫اینـده نگـری‪،‬درک صحیح از علم بهـره وری در علوم‬ ‫مدیریـت بـا چاشـنی مدیریـت اقتضایـی کـه مجیـد‬ ‫حسـین زادگان در ایـن دسـته از مدیـران اخیـر قرار‬ ‫مـی گیـرد او ذاتـا نوگـرا‪ ،‬تحولگـرا‪ ،‬و دارای هنـری‬ ‫هسـت‪ ،‬ایـده و فکـر را بـه خالقیـت مـی رسـاند و به‬ ‫اجـرا در مـی اورد‪ ،‬تفـاوت حسـین زادگان بـا دسـته‬ ‫پیشـین کـه علـم مدیریـت مـی دانسـتند ولـی هنر‬ ‫بـه ظهـور رسـاندن را نداشـتند در اینجـا اشـکار می‬ ‫شـود کـه او ایـن هنـر را ذاتـا داراسـت‪ ،‬از ارتباطاتش‬ ‫بـه نحـو عالی بـرای توسـعه اسـتان بهره مـی جوید‪،‬‬ ‫چـون درسـت یـا نادرسـت‪ ،‬ارتباطات جـزئ الینفک‬ ‫یـک مدیـر موفق هسـت حتـی در مـواردی باالخص‬ ‫در ایـران بـر سـایر عوامـل مـی چربـد مدیری‬ ‫کـه ارتباطـات بدانـد قطعا در جـذب منابع مالـی و‪...‬‬ ‫موفـق تـر هسـت‪ ،‬حـاج مجیـد حسـین زادگان هنر‬ ‫منحصـر بفـرد در کنـار خصیصـه اخالقی ثبـات قدم‬ ‫بـودن در منـش سیاسـی خـود را داراسـت‪ ،‬هنـر بـه‬ ‫حداقـل رسـاندن پارادوکـس و تضـاد بـا منتقدیـن‬ ‫خویـش را بـرای توسـعه اسـتان و بـه نفـع پیشـرفت‬ ‫ضرورت افتتاح پایانه صادراتی ابزیان شیالتی‬ ‫در مازندران‬ ‫معاون استاندار گیالن تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت توجه به نقش جوامع ملی در حفاظت از تاالب ها‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫علـی اوسـط اکبـری مقـدم در جلسـه بررسـی مباحث‬ ‫تـاالب انزلـی کـه در اسـتانداری گیلان برگـز ار شـد؛‬ ‫حفاظـت از تاالب هـا را تالشـی در جهـت حفـظ حیات‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬کاهـش عمـق تـاالب انزلی دسـتاورد‬ ‫ورود رسـوبات بـه این بسـتر اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬شـهروندان و جوامـع محلـی نقشـی مهم‬ ‫در حفاظـت از تاالب هـای محلـی دارند‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار گیلان همچنیـن الیروبـی تلـه هـای‬ ‫رسـوب گیـر را امـری ضـروری خوانـد و بـر ضـرورت‬ ‫احـداث ایـن تلـه هـا توسـط اداره کل محیـط زیسـت‬ ‫تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه پـس از گزارش دسـتگاه هـای اجرایی و‬ ‫اعلام اقدامـات انجـام شـده در خصـوص احیـای تاالب‬ ‫انزلـی‪ ،‬مقـرر شـد اداره کل منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫اسـتان در زمینـه ابخیـزداری حوضه های ابریـز تاالب‪،‬‬ ‫پروژه هـای مصـوب خـود را در سـالجاری اجرایـی کند‪.‬‬ ‫همچنیـن بـا توجـه بـه بررسـی هـای صـورت گرفتـه ؛‬ ‫مقـرر شـد اب منطقه اسـتان نسـبت به ارسـال مصوبه‬ ‫تعییـن حـد بسـتر تاالب بـه وزیـر نیـرو اقـدام نماید تا‬ ‫مشـکل ایـن بخش روسـتاهای واقـع در محـدوده فعلی‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع‬ ‫اسـتانداری مازنـدران گفت‪ :‬چهار پایانـه صادراتی صیفی‬ ‫جـات ‪ ،‬برنـج ‪ ،‬شـیالت و گل و گیاه برای اسـتان تعریف‬ ‫شـده اسـت و در سـال ‪ ۹۹‬تاکیـد مـا بـر افتتـاح و بهره‬ ‫بـرداری هرچه سـریعتر پایانـه صادراتی ابزیان شـیالتی‬ ‫و ماهیان اسـتان اسـت ‪.‬‬ ‫به گزارش کرانه شـمال ‪ ،‬حسـن خیریان پور در مراسـم‬ ‫معارفـه مدیرکل جدید شـیالت اسـتان مازنـدران اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬بخـش شـیالت یکـی از ظرفیـت هـای مهـم‬ ‫اسـتان مازنـدران اسـت و بـرای توسـعه همـه جانبـه‬ ‫اسـتان بایـد بـه ایـن بخـش توجه بیشـتری شـود ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه فعـال سـازی دیپلماسـی‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬ایـن پایانـه صادراتی محصوالت شـیالتی می‬ ‫توانـد تحـرک مناسـبی را در ایـن بخـش ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫معاون اسـتاندار مازندران اذعان داشـت‪ :‬پـرورش ماهیان‬ ‫خاویـاری‪ ،‬سـاخت پایانـه صادراتی خاویـار‪ ،‬افزایش توان‬ ‫تولیـد خوراک ابزیان‪ ،‬بسـته بندی و فـراوری محصوالت‬ ‫شـیالتی‪ ،‬پـرورش ماهـی در قفـس هـای دریایـی و اب‬ ‫بنـدان هـا و نیـز تولیـد محصـوالت صـادرات محـور از‬ ‫اسـتان ایـن هنر او را از حواشـی دعواهـای بی نتیجه‬ ‫بـا ایـن جریـان فکـری و ان تفکـر سیاسـی و فلان‬ ‫نماینـده و شـخصیت دور مـی کند و بـه اصطالح بی‬ ‫انکـه باج مثال معاملـه در انتصابات کنـد‪ ،‬افکار مقابل‬ ‫را نیـز بـه وحدت رویه بـرای انجام کار اسـتانی همراه‬ ‫مـی کند‪ ،‬دیگـر هنر او نقش رهبری اسـت بگونه ای‬ ‫رفتـار نموده که حداقل در میان دوسـتان و بسـیاری‬ ‫از همـکاران بـه مقبولیت و محبوبیت رسـیده و وقتی‬ ‫مـورد اقبـال باشـد از نـگاه علـم مدیریـت‪ ،‬رهبـری‬ ‫سـازمان بـر مدیریت چیره می شـود حال هـم از هنر‬ ‫رهبـری و هـم از مقـام مدیریت بهره مند باشـد دیگر‬ ‫نتایـج عالـی می شـود‪ ،‬دیگـر خصیصه اش رسـانه را‬ ‫پیوسـت مدیـران اعالم نمـوده و غالبا با اهالی رسـانه‬ ‫کـه بهتر از بسـیاری از اقشـار از ضعـف و قوتها مطلع‬ ‫هسـتند‪ ،‬بعنـوان یکـی از حلقـه هـای مشـورتی بهره‬ ‫مـی جویـد‪ ،‬باالنس و تعـادل خوبـی را در تولید فکر‪،‬‬ ‫اسـتقبال از فکـر نـو‪ ،‬اجـرا‪ ،‬حضـور میدانـی و نظارت‬ ‫ایجـاد مـی کند‪ ،‬حال با این تفاسـیر کـه از قابلیتهای‬ ‫مدیریتـی اسـتاندار مازنـدران ذکـر نمـوده ام‪ ،‬ایـا او‬ ‫تهـی از اشـتباه مدیریتـی و بـی همتـا در مدیریـت و‬ ‫صـد درصـد ممتـاز هسـت‪ ،‬خیر‪ ،‬بـه حسـین زادگان‬ ‫انتقاداتـی و سـواالتی نظیر فریاد سـکوت دژ اسـپهبد‬ ‫خورشـید سـوادکوه‪ ،‬کـم رونقـی شـهرک صنعتـی‬ ‫شورمسـت و بشـل و‪ ...‬وارد اسـت‪ .‬ایـا کسـی نمـی‬ ‫توانـد ایـن یادداشـت سـاده در خصـوص اسـتاندار را‬ ‫بـا ذکـر انتقاداتـی بـه چالش بکشـد‪ ،‬یقین مـی تواند‬ ‫چـون بدون اشـتباه فقط خداوند هسـت و ائمه اطهار‬ ‫و معصومیـن‪ ،‬والغیـر‪ ،‬امـا در ارزیابی داده و سـتاده‪،‬‬ ‫وضعیـت قبـل و حال‪ ،‬تنگناههـا و محدودیت ها را در‬ ‫نظـر می گیریـم‪ ،‬چون حسـین زادگان را میـراث دار‬ ‫رکـود و تعطیلـی صنایـع می دانیـم که بـه او به ارث‬ ‫رسـید‪ ،‬حسین زادگان را اسـتانداری می دانیم که در‬ ‫دوره نفـت ‪ 175‬دالر ‪ 13‬چهـارده سـال پیـش والـی‬ ‫استان نیسـت و‪....‬‬ ‫دسـته پنجـم ‪ :‬مدیرانی هسـتند که نقـش کاریزماو‬ ‫منحصـر بفـرد دارند که با حضور ایشـان شـاهد ایجاد‬ ‫تحوالتـی خواهیم بود‪،‬و تقریبا توسـعه قائم به ایشـان‬ ‫هسـت انچه کـه از مدیریـت کاریزما مهنـدس ارمان‬ ‫در معـادن البـرز مرکـزی در دهـه های قبـل نام خود‬ ‫را در صنعـت معـادن ایـران ماندگار کـرد و هنوز هیچ‬ ‫مدیرعامـل‪ ،‬مدیـرکل‪ ،‬معـاون وزیر‪ ،‬وزیـر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫معـدن و‪ ...‬نتوانسـته اسـت جایگزیـن مناسـبی برای‬ ‫مهنـدس ارمـان در معـادن البـرز مرکـزی شـود یـا‬ ‫جایگزینـی در تـراز او پیـدا کند‪.‬شـاید بهتریـن گـواه‬ ‫‪ 7000‬پرسـنل بازنشسـته معـادن البـرز مرکـزی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون استاندار مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫ایـت اهلل رسـول فالحتـی در دیـدار فرمانـده و‬ ‫معاونان انتظامی اسـتان گیالن در سـالن جلسـات‬ ‫دفتـر نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا اشـاره بـه‬ ‫نقش مهـم نیروی انتظامی در نگهبانـی از مرزهای‬ ‫کشـور‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬نیـروی انتظامـی دارای سـه‬ ‫ماموریـت راهبردی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه خودسـازی یکـی از مهم تریـن‬ ‫ماموریت هـای نیـروی انتظامـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬این‬ ‫خودسـازی سـبب می شـود تـا از ریزش هـا در این‬ ‫حـوزه جلوگیری شـود‪.‬‬ ‫امـام جمعـه رشـت در ادامـه بـا اشـاره بـه صلـح‬ ‫قهرمانانـه امـام حسـن مجتبـی (ع) و بـا بیـان‬ ‫اینکـه یکـی از عوامـل ایـن صلـح نبـود نیروهـای‬ ‫خودسـاخته در کنـار این امـام بزرگوار بوده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬تربیـت نیروهای درون سـازمانی اعم از کادر‬ ‫و سـرباز در اجـرای درسـت ماموریت هـا نقـش‬ ‫بسـیار تاثیرگـذاری دارد‪.‬‬ ‫وی خدمـات رسـانی و مواجهـه بـا مـردم را یکـی‬ ‫دیگـر از ماموریت هـای نیـروی انتظامـی عنـوان و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬عوامـل ایـن نهـاد بـرای انجـام ایـن‬ ‫ماموریت نیازمند انسـان شناسـی‪ ،‬جامعه شناسـی‬ ‫و موقعیت شناسـی هسـتند‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیه در گیالن با بیان اینکه داشـتن‬ ‫ایـن سـه اصـل پلیس را در رسـیدن بـه ارمان های‬ ‫خـود کمـک می کنـد‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬تربیـت نیروهای‬ ‫پـاک دسـت بـرای اینـده بسـیاری مهـم و حائـز‬ ‫اهمیـت اسـت که بایـد در دسـتور کار قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی لزوم داشـتن صبر و شـکیبایی نیروهای پلیس‬ ‫را بسـیار حائز اهمیت دانسـت و ادامه داد‪ :‬بسیاری‬ ‫از خدمـات پلیـس از چشـم مـردم پنهـان اسـت‬ ‫بـه همیـن واسـطه بایـد بـرای برخـورد بـا مـردم‬ ‫نیروهـای پلیـس صبور باشـند‪.‬‬ ‫ایـت اهلل فالحتـی بـا اشـاره به اجـرای طـرح ناظر‬ ‫در سـطح کشـور و بـا بیـان اینکـه ایـن یکـی از‬ ‫طرح هـای موفـق در سـطح کشـور بـوده اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬ایـن طـرح باید بـا جدیـت و قاطعیت‬ ‫ادامـه یابد‪.‬‬ ‫وی بـر ضرورت تشـکیل اتاق اندیشـه ورز در انجام‬ ‫امـور در نیـروی انتظامی تاکیـد کرد و افـزود‪ :‬امام‬ ‫حسـن مجتبـی (ع) می فرمایـد کـه هیـچ گـروه‪،‬‬ ‫مجموعـه و تشـکیالتی با هم مشـورت نکردند مگر‬ ‫انکـه پس از مشـورت به رشـد و تعالی سـوق داده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫جملـه برنامه هـای کاری شـیالت مازندران اسـت‪.‬‬ ‫خیریـان پـور ظرفیـت تولید شـیالت مازندران در سـال‬ ‫‪ ۹۸‬را ‪ ۱۰۶،‬هـزار تـن اعلام کـرد و گفـت‪ :‬برنامه ی ما‬ ‫بـرای سـال جهـش تولید این اسـت کـه ایـن ظرفیت را‬ ‫بـه ‪ ۱۲۰‬هزارتن در سـال افزایـش دهیم‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری بـا بیـان‬ ‫اینکـه مـا بایـد از ظرفیـت هـای موجـود بـرای صنایـع‬ ‫تبدیلـی اسـتفاده کنیم گفـت‪ :‬فـراوری و صنایع تبدیلی‬ ‫مرتبـط بـه شـیالت از نیـاز هـای مهـم اسـتان اسـت تا‬ ‫ارزش افـزوده بیشـتری بـرای ایـن محصـوالت ایجـاد‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫خیریـان پـور تاکید کـرد ‪ :‬مازندران با داشـتن سـه هزار‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬واحـد پـرورش ابزیان‪ ،‬قطب ابزی پروری کشـور‬ ‫محسـوب می شود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬هـم اکنـون از مجمـوع واحدهـای پـرورش‬ ‫ابزیـان مازنـدران‪ ۲۷۶ ،‬واحـد مربوط به پـرورش ماهیان‬ ‫سـردابی و ‪ ۱۴‬واحـد هم ماهیان خاویاری اسـت و بیش‬ ‫از سـه هـزار واحـد دیگـر در زمینـه تولیـد ماهیـان گرم‬ ‫ابـی فعالیـت دارند‪.‬‬ ‫تـاالب رفع شـود‪.‬‬ ‫جلسـه بررسـی مباحث تاالب انزلی در راستای سیاست‬ ‫گـذاری در خصـوص مصوبـات وزیـر کشـور پیرامـون‬ ‫ضـرورت توجـه بـه این تـاالب ‪ ،‬اجـرای تمهیـدات الزم‬ ‫جهـت احیـای تاالب و سیاسـت گـذاری بـرای اقدامات‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان بـا رویکرد کاهـش اثار و‬ ‫تبعات منفی ناشـی از خشـک شـدن تاالب بیـن المللی‬ ‫انزلـی بـا حضـور نماینـده مـردم ایـن شهرسـتان در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی برگزار شـد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫گلستان جز ده استان برتر کشور در اجرای مصوبات ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی است‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا بیان عملکـرد سـتاد فرماندهـی اقتصاد‬ ‫مقاومتی اسـتان در سـال ‪ , ۹۸‬اظهار کرد‪ :‬گلسـتان در اجرای‬ ‫مصوبات این سـتاد جز ‪ ۱۰‬اسـتان برتر کشـور اسـت و تالش‬ ‫داریـم ایـن رونـد در سـال جهش تولید ادامه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکترهادی حق شـناس در نخسـنین جلسـه سـتاد فرماندهی‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی گلسـتان در سـال جـاری تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫پیگیـری اجـرای ‪ ۲۳‬پـروژه اصلـی اسـتان بـرای سـال ‪۹۹‬‬ ‫در بخـش هـای مختلـف کشـاورزی‪ ,‬صنعـت‪ ,‬گردشـگری و‬ ‫خدمـات در حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن پـروژه هـا در زمان مقرر شـده موفـق به بهره‬ ‫بـرداری نشـده اند و تلاش داریم در سـال جاری بـا همکاری‬ ‫دسـتگاه اجرایـی ذیربـط ‪ ,‬ضمـن بهره بـرداری از انهـا زمینه‬ ‫اشـتغال پایـدار را فراهم اوریم‪.‬اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪:‬‬ ‫تسـریع در تکمیـل پـروژه ها موجـب کاهش هزینه هـا‪ ,‬رونق‬ ‫اقتصـادی‪ ,‬حفظ اشـتغال موجـود و پیشـگیری از بیکاری می‬ ‫شـود ‪,‬دکتـر حق شـناس گفت‪ :‬تلاش داریم تسـهیالت بانک‬ ‫هـا را بـه سـمت واحد هـای تولیدی ببریم تـا با بهـره برداری‬ ‫از انها زمینه رشـد و توسـعه گلسـتان را در سـال جهش تولید‬ ‫فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه عابـدی رییـس سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامـه ریـزی گزارشـی از اخرین اقدامـات صورت‬ ‫گرفتـه در سـتاد فرماندهـی طـی سـال گذشـته ارایـه کرد‪.‬‬ ‫همچنیـن تعـدادی از مدیـران دسـتگاه هـای گزارشـی از‬ ‫فعالیـت هـا و برنامـه هـای خـود در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫ارایـه کردنـد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫احمد حسینی‬‫یادداشت‬ ‫یک شنبه ‪ 21/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪602‬‬ ‫ساحس‬ ‫نویسنده‪ُ :‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫دیگر به بال عادت کردیم!‬ ‫کسی که مثل هیچکس‬ ‫نیست‬ ‫بابا خجالت بکشید این‬ ‫ها که چیزی نیست‪،‬‬ ‫هوچی گری نکنید‬ ‫لطف ًا؛ ما ملتی هستیم‬ ‫که هر چه بال بوده و‬ ‫هست و خواهد بود را‬ ‫تجربه کرده و می کنیم‬ ‫و خواهیم کرد[نترسید‬ ‫نترسید ما همه باهم هم‬ ‫ح ّتا نبوده و نیستیم و‬ ‫نخواهیم بود‬ ‫دیگـر بـه بال عادت کـرده ایم‪،‬این مـی رود اگر‬ ‫ان نیایـد انـگار چیـزی کـم داریـم‪ .‬اگـر نیاید‬ ‫جـای تعحب اسـت‪.‬‬ ‫سـیل بیایـد و زلزله نیایـد ناراحت می شـویم‬ ‫و بـا خـود فکـر مـی کنیـم شـاید خصومـت‬ ‫شـخصی داشـته اسـت که نیامده‪ ...‬سیل بیاید‬ ‫‪ ،‬زلزلـه هـم بیایـد ‪،‬صانحه نیایـد ؟ مگر ممکن‬ ‫اسـت؟ سـیل بیاید‪،‬زلزلـه بیاید‪،‬صانحـه بیاید‪،‬‬ ‫گرانـی نیایـد؟ سـیل امـد‪ ،‬زلزله امـد‪ ،‬صانحه‬ ‫امـد‪ ،‬گرانی امـد‪ ،‬کرونا هم امـد ‪ ،‬زلزله ثانویه‬ ‫خبر‬ ‫همـه بلا را پشـت هـم تجربـه مـی کنـد از‬ ‫‪۵‬و‪۱‬ریشـتر ریختـه اسـت در خیابـان و فاصله‬ ‫اجتماعـی را حفـظ نمـی کنـد!‬ ‫بابـا خجالـت بکشـید ایـن هـا کـه چیـزی‬ ‫نیسـت‪ ،‬هوچـی گـری نکنیـد لطفاً؛ مـا ملتی‬ ‫هسـتیم کـه هـر چـه بلا بـوده و هسـت و‬ ‫خواهـد بـود را تجربـه کـرده و مـی کنیـم و‬ ‫خواهیـم کرد[نترسـید نترسـید ما همـه باهم‬ ‫هـم حتّـا نبوده و نیسـتیم و نخواهیـم بود] در‬ ‫این بلبشـو گفتم دسـتی بر دیـوان حافظ ببرم‬ ‫‪ ،‬یعنـی خـود حضرتش دوش بـه خوابم امد و‬ ‫گفـت اال یـا ایها االحمد بگیر این شـعر من رو‬ ‫اصلاح کن ابرویمان رفت ‪ ،‬یوسـف گمگشـده‬ ‫بـاز ایـد و دور گردون و یکسـان نباشـد و این‬ ‫خزعبالت چیسـت که نوشـتم؟ ‪ ...‬پاشـو پاشـو‬ ‫بـرو یه فکـری به حالـش کن‪،،‬من هـم دویدم‬ ‫دیـوان را بـاز کـردم و بـا خـود چنین گفتـم که‪:‬‬ ‫«دور گـردون گـر دو روزی بر مراد ما نگشـت‪/‬‬ ‫دائمـاً ایـن اسـت ‪-‬ایـن‪ -‬احـوال دوران غـم‬ ‫بخو ر »‬ ‫خبر‬ ‫سرهنگ خورشیدی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری خبر داد‪:‬‬ ‫پلمپ ‪ ۸‬واحد صنفی متخلف خرید و فروش چوب االت و دستگیری ‪ ۱۲‬نفر قاچاقچی چوب‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪،‬‬ ‫سـرهنگ حسـینعلی خورشـیدی فرمانده یگان‬ ‫حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫مازنـدران‪ -‬سـاری گفـت‪ :‬با اجرای طـرح توقف‬ ‫بهـره بـرداری از جنـگل هـای شـمال و افزایش‬ ‫قیمـت چـوب در بـازار و نیـز بـروز بسـیاری از‬ ‫مشـکالت اجتماعـی و بیکاریـف برخـی از افراد‬ ‫فرصـت طلـب را بـه سـوی کسـب درامـد و‬ ‫تحصیـل مـال بـا دسـت انـدازی به بیـت المال‬ ‫سـوق داد‪.‬وی افـزود‪ :‬لـذا بـا توجـه بـه شـرایط‬ ‫شهرسـتان امـل‪ ،‬اشـخاص فراوانی در راسـتای‬ ‫خریـد و فـروش محمـوالت جنگلـی مبـادرت‬ ‫داشـته کـه بـا همـکاری اداره پلیـس اگاهـی‬ ‫اسـتان مـورد شناسـائی قـرار گرفتنـد و بـا‬ ‫همـکاری فرمانـده محتـرم انتظامی شهرسـتان‬ ‫امـل در یـک اقـدام مشـترک و بـا تشـکیل‬ ‫شـش تیـم عملیاتـی و بکارگیـری ده دسـتگاه‬ ‫خـودرو سـازمانی و ‪ ۴۱‬نفـر نیـروی عملیاتـی و‬ ‫پشـتیبانی‪ ،‬تعداد چهـارده واحد صنفی متخلف‬ ‫خریـد و فـروش چـوب االت مـورد بازدیـد قرار‬ ‫گرفـت و تعـداد ‪ ۸‬واحـد حسـب دسـتور مقـام‬ ‫قضایـی‪ ،‬پلمـپ‪ ،‬دوازده نفـر دسـتگیر که چهار‬ ‫نفـر از افـراد شـرور نیـز بازداشـت گردیدنـد‪.‬‬ ‫فرمانده یـگان حفاظـت اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫در ایـن عملیـات بیـش از ‪ ۴۰‬تـن چـوب االت‬ ‫کشـف و ضبـط گردیده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن ‪:‬‬ ‫نیازمند حمایت تمامی مسئولین و مقامات‬ ‫و همراهی شرکای اجتماعی هستم‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی و امور فرهنگـی اداره کل‬ ‫تامیـن اجتماعی گیالن ‪ ،‬علی حسـین نـژاد مدیرکل‬ ‫تامیـن اجتماعی اسـتان در ایـن دیدار با بیـان اینکه‬ ‫امیـدوارم در ایـن عرصه مثمرثمر بوده و بتوانم منشـا‬ ‫خیـر و تحـوالت خـوب در حـوزه تامیـن اجتماعـی‬ ‫باشـم افـزود ‪ :‬در این مسـیر نیازمنـد حمایت تمامی‬ ‫مسـئولین و مقامـات و همراهـی شـرکای اجتماعـی‬ ‫هستم ‪.‬‬ ‫ایشـان بـا اشـاره بـه دلسـوزی و سـابقه طوالنـی‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان صومعـه سـرا در عرصـه‬ ‫هایـی همچـون مجلس شـورای اسلامی بـا تاکید بر‬ ‫ضـرورت حمایت و پشـتیبانی مسـئولین از سـازمان‬ ‫افـزود ‪ :‬پاسـخگوئی بـه نیازهـای مخاطبـان و الـزام‬ ‫توسـعه خدمات ماهیـت ذاتی تامین اجتماعی اسـت‬ ‫‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت پیرامـون موضوعـات مختلـف از‬ ‫جملـه سـاخت سـاختمان جدید شـعبه صومعه سـرا‬ ‫بمنظـور فراهـم نمـودن فضایـی مناسـب و در خـور‬ ‫شـان شـرکای اجتماعی و اخذ مجوز ایجـاد درمانگاه‬ ‫ملکـی در صومعـه سـرا بحـث و گفتگـو شـد ‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نوید پسا کووید؟!‬ ‫دائم ًا این است این احوال دوران‪....‬‬ ‫هـم امـد امـا هنـوز نیامـده داریـم‪ ،‬بگذاریـد‬ ‫کمـی فکر کنـم‪....‬‬ ‫زمیـن لـرزه ای در سـاعت ‪ 48‬دقیقـه بامـداد‬ ‫روز جمعـه [تَکـرار مـی کنـم جمعه کـه همه‬ ‫بیادرنـد بـه حمـدهلل و علـی برکـت اهلل] بـه‬ ‫بزرگـی ‪ 5.1‬در مقیـاس امـواج درونـی زمیـن‬ ‫(ریشـتر)‪ ،‬در عمـق ‪ 7‬کیلومتـری زمیـن در‬ ‫حوالـی دماوند به وقوع پیوسـت که شـدت ان‬ ‫در کالنشـهر تهـران کاملا احسـاس شـد‪.‬‬ ‫جـای بسـی تعجـب اسـت ملتـی کـه ایـن‬ ‫‪3‬‬ ‫در جهـان بعـد از کرونـا وضـع بهتـر که نمی‬ ‫شـود بدتـر هم می شـود!‬ ‫ویـروس کوویـد ‪ ۱۹‬یـا کرونا وقتی کـه برود‬ ‫تبعاتـش به شـدت نمایـان تر از حـال حاضر‬ ‫اسـت‪ .‬تبعات اقتصادی و سیاسـی این مرض‬ ‫منحـوس زمانی نمایان می شـود که شـرش‬ ‫کـم شـود‪،‬البته کم که نه شـرش افـزون می‬ ‫شـود! به هـر حال‪...‬‬ ‫قبل از شـیوع کووید‪ ۱۹‬شاهد تظاهرات های‬ ‫ضـد دولتی در کشـور هـای مختلفـی بودیم‬ ‫و مـردم علـی الخصوص در کشـورهایی نظیر‬ ‫لبنـان و عـراق از عملکـرد دولت هـا ناراضی‬ ‫بودنـد‪ .‬کـه با شـیوع ایـن بیماری بـه یکباره‬ ‫ایـن نـا ارامی ها کم تر شـدن و تمـام‪ ...‬حاال‬ ‫سـوال اینجاسـت که ایا این ارامـش ارامش‬ ‫قبـل از توفـان اسـت یـا بـه انتهای نـا ارامی‬ ‫هـا رسـیده ایـم و دیگـر مـردم ایـن کشـور‬ ‫هـا قصـد اعتـراض و اشـوب ندارنـد؟ بدیهی‬ ‫اسـت کـه ارامـش حاکـم در وضـع فعلی به‬ ‫معنـی ارامـش دائمـی و همیشـگی نیسـت‬ ‫کـه باشـد و بمانـد بلکـه کرونـا بـا امدنـش‬ ‫بسـی بـه مشـکالت معیشـتی مـردم افـزود‬ ‫و افـزون بـر ان یـک کرونـای روانـی را نیـز‬ ‫در احـاد جوامـع ایجـاد کرد‪ ،‬طبـق امارهای‬ ‫رسـمی از کشـورهایی که تقریبا به ارامشـی‬ ‫نسـبی و اصطالحـاً وضعیـت سـفید دسـت‬ ‫پیـدا کردنـد امـار طلاق در ان هـا افزایـش‬ ‫پیـدا کـرده است‪.‬کشـور هایـی که نـا ارامی‬ ‫هـا در ان شـکل جـدی تـری داشـته اند در‬ ‫خاورمیانـه و یـا افریقا منابـع الزم مالی برای‬ ‫حمایـت از مـردم و بطـور ویژه تـری جوانان‬ ‫در اختیـار ندارنـد فلـذا وضـع بعـد کووید با‬ ‫قبلـش هیـچ فرقـی نمیکنـد‪ .‬یعنی نـه تنها‬ ‫بهبـود نمـی یابـد بلکـه به عقـب مـی رود و‬ ‫سـیر صعـودی در مشـکالت عدیـده ملت ها‬ ‫را شـاهد خواهیـم بـود ‪-‬یـک وضـع خـراب‬ ‫تـر و یـک اعصـاب خـراب تـر‪-‬و از طرفـی‬ ‫کارشناسـان امـر و صاحبان نظر اعتقادشـان‬ ‫بـر ایـن اسـت کـه بعیـد بـه نظـر می رسـد‬ ‫حکومـت هـای خودکامه ایـن مناطق قدمی‬ ‫به سـمت مـردم بر دارنـد و بخواهند حمایت‬ ‫کننـد‪ ،‬پـس ایـن وضـع ادامه خواهد داشـت‬ ‫و بغایـت هم شـدت بیشـتری خواهـد گرفت‬ ‫مـردم مصمم جنـوب افریقـا و خاورمیانه که‬ ‫در تظاهـرات پیش از کووی ِد خشـمگین خود‬ ‫عزمشـان را جـزم کـرده بودند و از این فشـار‬ ‫هـا به تنگ امـده بودند در دوران پسـا کرونا‬ ‫بـه ایـن روند ادامه خواهند داد‪ ،‬بلکه با فشـار‬ ‫بیشـتر و خشـمگین تـر از گذشـته حـاال که‬ ‫فشـار ها از دیروزشـان بیشـتر شـده و دولت‬ ‫هـا هـم کاری نمـی کنند‪.‬مـا را چـه شـده‬ ‫اسـت؟ نسـل بشـر امروز دیگر مثل گذشـته‬ ‫خوشـحال نیسـت‪،‬دیگر امیـدش بـه زندگی‬ ‫کمتـر شـده اسـت‪،‬دیگر بـا افتـادن سـیب و‬ ‫برخوردش به سـرمان خوشـحال نمی شـویم‬ ‫کـه هیـچ‪ ،‬هفت جـدو ابادش را هـم جلوی‬ ‫چشـمش مـی اوریم‪،‬کسـی بایـد بیایـد و ما‬ ‫را نجـات دهد(کسـی کـه مثـل هیچکـس‬ ‫نیسـت‪/).‬پایگاه خبـری باران شـمال‬ ‫کشف ‪ 87‬درصدی جرایم اینترنتی در استان مازندران‬ ‫رئیـس پلیـس فضـای تولیـد وتبـادل‬ ‫اطالعـات مازنـدران از کشـف ‪ 87‬درصدی‬ ‫جرایـم اینترنتـی در اسـتان خبـر داد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ سـامع خورشـاد در گفـت وگوی‬ ‫اختصاصـی بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری‬ ‫پلیـس با اشـاره به اقدامـات و فعالیت های‬ ‫پلیـس فتا در راسـتای مقابله و پیشـگیری‬ ‫از ویروس کرونا در سـطح اسـتان‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونا بـه عنوان‬ ‫یـک رخـداد مهـم و تاثیرگـذار جهانـی‪،‬‬ ‫مهمتریـن موضـوع روزهـای کرونایـی‬ ‫در فضـای سـایبری‪ ،‬تشـویش اذهـان‬ ‫عمومی‪ ،‬نشـر اکاذیب و فـروش محصوالت‬ ‫بهداشـتی و پزشـکی به صورت غیر قانونی‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬پلیـس فتـا برابـر مـاده‬ ‫‪ 746‬از فصـل جرایـم رایانـه ای قانـون‬ ‫مجـازات اسلامی بـا هرگونه تولید و نشـر‬ ‫اخبـار جعلـی و شـایعات پراکنـی و ارائـه‬ ‫امارهـای غیـر واقعـی در فضـای مجـازی‬ ‫کـه باعث تشـویش اذهان عمومـی و ایجاد‬ ‫اضطـراب میان هموطنان شـود برابر قانون‬ ‫رفتـار خواهـد کرد‪.‬‬ ‫رئیـس پلیس فتـای مازنـدران‪ ،‬اظهار کرد‬ ‫‪ :‬در همیـن خصـوص طـی ایـن مـدت ‪6‬‬ ‫متهـم به خریـد و فروش مـواد ضد عفونی‬ ‫کننـده در فضـای مجـازی شناسـایی و‬ ‫دسـتگیر شـدند و اقلام بهداشـتی در‬ ‫انبارهایـی کـه به صورت غیـر قانونی و غیر‬ ‫بهداشـتی نگهـداری می شـد‪ ،‬کشـف شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ خورشـاد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬در‬ ‫حـوزه جرائـم سـایبری‪ ،‬مهمتریـن دالیـل‬ ‫کالهبـرداری هـای اینترنتـی عـدم اطلاع‬ ‫و اگاهـی کافـی کاربـران‪ ،‬سـهل انـگاری‬ ‫و اعتمـاد بـی دلیـل بـه افـراد ناشـناس و‬ ‫سـودجو اسـت کـه در همین راسـتا اغلب‬ ‫پرونـده در حـوزه فیشـینگ و سـرقت‬ ‫اطالعـات بانکـی افـراد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه طـور معمـول‬ ‫کالهبـرداران بـا ایجـاد صفحـه جعلـی‬ ‫بانـک در فضـای مجـازی و ترغیـب و‬ ‫هدایـت افـراد بـه سـمت این صفحـات‪ ،‬به‬ ‫اطالعات بانکی شـهروندان دسترسـی پیدا‬ ‫مـی کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬مجرمـان اینترنتـی بـا‬ ‫دسترسـی بـه این اطالعات بانکی‪ ،‬حسـاب‬ ‫کاربـران را بـه صورت برداشـت غیـر مجاز‬ ‫اینترنتـی‪ ،‬انتقال وجه و یـا خرید اینترنتی‬ ‫خالـی مـی کنند‪.‬‬ ‫سـرهنگ خورشـاد‪ ،‬افـزود‪ :‬از نـکات مهـم‬ ‫و قابـل توجـه در حـوزه کالهبـرداری‬ ‫اینترنتـی‪ ،‬سـن پایین جرم اسـت که غالبا‬ ‫بیـن سـنین ‪ 16‬تـا ‪ 20‬سـال هسـتند ‪.‬‬ ‫رئیـس پلیس فتـای مازنـدران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سـال گذشـته و طـی چنـد مـاه اخیـر‬ ‫بیـش از ‪ 87‬درصـد از جرائـم رایانـه ای‬ ‫کشـف شـد و در ایـن رابطـه ‪ 434‬نفـر از‬ ‫کالهبـرداران اینترنتـی دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ارزش ریالـی کالهبـرداری‬ ‫هـای اینترنتـی کشـف شـده ‪ 60‬میلیـارد‬ ‫ریـال بـوده کـه در ایـن خصوص بـا تالش‬ ‫کاراگاهـان و کارشناسـان پلیـس فتا بیش‬ ‫از ‪ 3600‬شـاکی در پرونـده هـا شناشـایی‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس فتـای مازنـدران بـا اشـاره‬ ‫بـه سـرانه ی بـاالی مصـرف اینترنـت و‬ ‫جمعیـت ثابـت و متغیـر اسـتان مازنـدران‬ ‫بـه دلیل شـرایط گردشـگر پذیری اسـتان‬ ‫‪ ،‬گفـت‪ :‬ضریـب نفـوذ اینترنـت در حـوزه‬ ‫سـایبری اسـتان باال بوده کـه جلوگیری از‬ ‫وقـوع این جرایم مسـتلزم افزایـش اگاهی‬ ‫شـهروندان‪ ،‬جـدی گرفتـن هشـدارهای‬ ‫پلیـس فتا و عـدم اعتماد به افراد سـودجو‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫سـرهنگ خورشـاد در پایـان خطـاب بـه‬ ‫شـهروندان و کاربـران فضـای مجـازی‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه سـایت هـای فـروش‬ ‫اینترنتـی مانند شـیپور و دیـوار هیچ گونه‬ ‫پیامکـی مبنـی بـر درج و یـا حـذف اگهی‬ ‫بـرای افـراد ارسـال نمـی کنند بـه کاربران‬ ‫فضـای مجازی هشـدار داد‪ :‬مراقب باشـند‬ ‫هـر لینکـی که برای انان ارسـال می شـود‬ ‫را بـدون اگاهـی فـورا ً بـاز نکنند ‪.‬‬ ‫وی با اشـاره بـه اینکه هر مطلـب و خبری‬ ‫کـه در فضـای مجـازی منتشـر می شـود‪،‬‬ ‫دلیلـی بـر صحـت ان نیسـت و حتمـا بـه‬ ‫منبـع اخبـار توجـه کننـد بـه شـهروندان‬ ‫توصیـه کـرد‪ :‬عضـو هـر کانـال و گروهـی‬ ‫نشـوند و پای صحبت هر فردی ننشـیند و‬ ‫مراقـب افـراد سـودجو و معاند باشـند‪.‬‬ ‫سـرهنگ خورشـاد همچنیـن به اسـتفاده‬ ‫کـودکان از فضـای مجـازی و بـازی هـای‬ ‫رایانـه ای اشـاره کـرد و از کلیـه خانـواده‬ ‫خواسـت‪ :‬کنتـرل و نظـارت بیشـتری بـر‬ ‫عملکـرد فرزنـدان خـود در فضـای مجازی‬ ‫و اسـتفاده از بـازی هـای رایانه ای داشـته‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪602‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شمال‬ ‫مصاحبه اختصاصی‬ ‫بهسازی و ایمن سازی‬ ‫باند کندرو کمربندی‬ ‫جنوبی ساری‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬عبـاس رئیسـی شـهردار منطقه‬ ‫سـه طـی گفتگویـی‪ ،‬کسـب رضایـت شـهروندان را‬ ‫سـرلوحه فعالیت های شـهرداری این منطقه عنوان‬ ‫کـرد و اظهار داشـت‪ :‬توزیـع متوازن خدمـات اصلی‬ ‫تریـن هـدف شـهرداری منطقه سـه می باشـد‪.‬‬ ‫وی بـه پـروژه هـای اجـرا شـده در نیمـه دوم سـال‬ ‫‪ ۹۸‬حـوزه شـهرداری منطقه ‪ ۳‬سـاری اشـاره کرد و‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬رفیـوژ میانی بلوار کشـاورز حـد فاصل‬ ‫(گنبـد تـا ورودی تنگه لتـه) به طـول تقریبی ‪۷۰۰‬‬ ‫متر توسـط سـازمان عمران شـهرداری اجرا شـد که‬ ‫بـا درایـت و پیگیـری عبـاس رجبـی شـهردار مرکز‬ ‫مازنـدران‪ ،‬روشـنایی مسـیر فـوق نیـز محقق شـده‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن پارک رسـالت بـا مسـاحت بالغ بر‬ ‫‪ ۵‬هـزار متـر مربـع احداث شـده و طرح توسـعه ان‬ ‫نیـز برای سـال جـاری در دسـتور کار قـرار دارد‪.‬‬ ‫شـهردار منطقـه ‪ ۳‬با اشـاره بـه پروژه احـداث کانال‬ ‫هدایـت ابهـای سـطحی گفـت کانـال قائـم ‪ ۲‬بـه‬ ‫سـمت کوچه بـراری از جمله مطالبـات جدی اهالی‬ ‫ایـن مناطـق محسـوب مـی شـدند کـه بـا پیگیری‬ ‫هـای انجـام شـده جهـت اجـرا بـه سـازمان عمران‬ ‫ابلاغ و تاکنـون قریـب بـه ‪ ۹۰‬درصـد ان توسـط‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینی شـهری انجـام گردیده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـر ایـن گفتگـو بـه پـروژه خیابان‬ ‫دخانیـات و خیابـان تقـوی درغـرب بلـوار کشـاورز‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬بـا مطالعات انجام شـده پروژه‬ ‫مذکـور نیـز حسـب تاکیـد عبـاس رجبـی شـهردار‬ ‫سـاری بـا رویکـرد اتـکا بـه تـوان درون سـازمانی و‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی به سـازمان عمران‬ ‫محول شـد که با اجرایی شـدن عملیات ان مشـکل‬ ‫اب هـای سـطحی این منطقه به طـور جدی مرتفع‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیسـی بهسـازی و ایمـن سـازی بانـد کنـدرو‬ ‫کمربنـدی جنوبـی را از پروژه هـای سـال ‪ 99‬عنوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬بخـش هایـی از ایـن پـروژه عملیاتی‬ ‫شـده و مقـرر شـد پـروژه بهسـازی بانـد سلامت‬ ‫(محیـط و بسـتر مناسـب جهـت ورزش و پیـاده‬ ‫روی بـا رعایـت اصـول ایمنـی شـهروندی) جهـت‬ ‫پیـاده روی در کمربنـدی حدفاصـل کوچـه خیبر تا‬ ‫فاطمیـه احـداث شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن کانـال کـوی اتحـاد‪ ،‬کوچـه مظلومی که‬ ‫پـس از سـالها انتظـار با بررسـی فنی به عمـل امده‬ ‫و نیـز تاکیـدات شـهردار محتـرم مبنـی بر تسـریع‬ ‫در حـل مشـکالت مربـوط بـه هدایـت اب هـای‬ ‫سـطحی اغـاز شـده اسـت‪ ،‬با سـرعت بیشـتری در‬ ‫حـال انجـام می باشـد وی افـزود مطالعـات احداث‬ ‫کانالهـای کوچه مهـدوی پایین دزا ‪ ،‬ازالیـا‪ ،‬فاز دوم‬ ‫مهدشـت‪ ،‬گلسـتان ‪ ۲۴‬اسـپیورد و جوادیـه نیـز به‬ ‫پایـان رسـیده و پـس از جـذب اعتبـارات الزم در‬ ‫سـال جـاری عملیاتـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راسـتای توسـعه متوازن شـهر سـاری‬ ‫پـروژه هـای احداث میدان پـل گـردن‪ ،‬دوربرگردان‬ ‫کمربنـدی جنوبـی نیز در دسـت بررسـی بـوده که‬ ‫ایـن امـر در روان سـازی ترافیـک و نیـز زیباسـازی‬ ‫شـهر نقش اساسـی خواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی در شـش ماهه سـال گذشـته بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬هـزار متـر مربـع از معابـر و خیابان های سـطح‬ ‫منطقـه اسـفالت شـده و در کشـاورز‪ ،۷۲‬فـردوس‬ ‫‪ ، ۱۷‬فرعـی هـای شـهرک پهلوانـان‪ ،‬فـردوس ‪۲۵‬‬ ‫‪ ،‬اسـپیورد گلسـتان ‪ ۲۳‬کوچـه هـای اهـی دشـت‬ ‫و مهدشـت زیرسـازی معابـر اجـرا و بـرای اسـفالت‬ ‫ریـزی اماده شـده اسـت‬ ‫شـهردار منطقـه ‪ ۳‬سـاری بـه لـزوم ایجـاد درامـد‬ ‫پایـدار بـرای ارائـه خدمات مطلوب تر به شـهروندان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬منبع درامـد پایدار بایـد ثابت‬ ‫و قابـل وصـول باشـد از ایـن رو بـا توجه بـه ویژگی‬ ‫هـای موجـود‪ ،‬با بررسـی و شناسـایی نقـاط قوت و‬ ‫ضعـف تلاش می شـود بـا تشـویق و فرهنگ سـازی‬ ‫مناسـب شـهروندان را مجاب به خودداری از ساخت‬ ‫و سـازهای بـدون مجـوز کـرده و بـه سـمت اخـذ‬ ‫پروانـه سـاختمانی سـوق دهیـم و همشـهریان نیـز‬ ‫بـا پرداخـت بـه موقع عـوارض نوسـازی و صنفی در‬ ‫ابادانی و توسـعه شـهر سـهیم باشـند‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکه میـزان درامد شـهرداری منطقه‬ ‫‪ ۳‬در سـال ‪ ۹۸‬نسـبت به مشـابه سـال قبل ان ‪۱۲‬‬ ‫درصد افزایش داشـته اسـت یاداور شـد‪ :‬درامدهای‬ ‫پایـدار نقـش بسـیار موثـری در کسـب رضایـت‬ ‫شـهروندان‪ ،‬سـرعت بخشـیدن بـه توسـعه و عمران‬ ‫شـهر و در نهایـت مدیریـت کارا داشـت‪.‬‬ ‫رئیسی مشـارکت شـهروندان در پرداخت عوارض را‬ ‫مطلـوب ارزیابی کرد و ادامه داد‪ :‬به واسـطه تالش و‬ ‫پیگیری های مسـتمر شـهرداری با فرهنگ سـازی و‬ ‫ارائـه خدمـات بهینه تـر‪ ،‬میزان مشـارکت مردم در‬ ‫پرداخـت عـوارض افزایش و به همـان ترتیب میزان‬ ‫درامـد افزون تـر شـده اسـت‪ .‬البته به نظر می رسـد‬ ‫بایـد بـرای ارائـه خدمـات بیشـتر و جلـب اعتمـاد‬ ‫مـردم تالش مضاعـف تری انجـام دهیم‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬علاوه بـر عمـران و خدمـات‪،‬‬ ‫توسـعه فضـای سـبز در جهـت افزایـش نشـاط و‬ ‫شـادابی شـهروندان یکـی دیگـر از اولویت هـای‬ ‫ایـن شـهرداری محسـوب می شـود کـه بـا همکاری‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شهری در نقاط‬ ‫مختلـف ایـن منطقـه اجـرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنانش در تشـریح‬ ‫مدیریـت بحـران ویـروس کرونـا محـدود نمـودن‬ ‫جلسـات اداری‪ ،‬تهیـه مـواد شـوینده و اسـتقرار در‬ ‫محـل های مناسـب‪ ،‬تقویـت تیم نظافتـی و افزایش‬ ‫تعـداد نفـرات و تجهیـز انـان بـه لـوازم رعایـت‬ ‫پروتـکل بهداشـتی‪ ،‬ممانعـت از ادامـه فعالیـت‬ ‫همـکاران بیمار و مشـکوک به بیماری های تنفسـی‬ ‫و ضدعفونی مسـتمر محیط کار کارکنان را از جمله‬ ‫ایـن اقدامـات ذکـر کرد‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ‪:‬‬ ‫مازندران؛ استانی پر خطر در بحران ها‬ ‫راه های دسترسی به روستاها از اهمیت فراوانی‬ ‫برخوردار است که باید نسبت به بازگشایی و تثبیت‬ ‫این راه ها اقدام مناسب صورت گیرد و به نوعی از‬ ‫مخاطره امیز بودن راه های روستایی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬ایـن اسـتان از جملـه‬ ‫اسـتان های پـر خطـر کشـور در بحران هـا‬ ‫محسـوب می شـود به طوریکه در ایام مختلف‬ ‫سـال شـاهد بارش شدید باران‪ ،‬سـیل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫طوفـان‪ ،‬رانـش و حتـی مگـس مدیترانـه ای‬ ‫هسـتیم‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان در گفت وگـو بـا ما بـا بیان‬ ‫اینکـه تهاتـر الیروبـی رودخانه هـا در بودجـه‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـا پیمانکاران مصوب شـده اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬خـارج نمـودن به موقـع مصالـح‬ ‫از رودخانه هـا و سـاماندهی الیروبـی بایـد در‬ ‫دسـتور کار قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬طـی یکـی دو سـال اخیـر‬ ‫بـا وقـوع سـیل در مازنـدران مواجـه بودیـم‬ ‫کـه متاسـفانه نتوانسـتیم ان طـور کـه‬ ‫می بایسـت درد مـردم را تسـکین ببخشـیم‬ ‫کـه عـدم تخصیـص بـه موقـع اعتبـارات و‬ ‫لزوم پیشـگیری بـه موقع از حـوادث از جمله‬ ‫دالیـل اصلـی در هنـگام بـروز حـوادث پـر‬ ‫خطـر اسـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران خاطرنشـان کـرد‪ :‬رانـش و‬ ‫لغزش هـای روزهـای اخیـر برخـی نقـاط و‬ ‫روسـتاهای اسـتان را بـا بحران مواجـه کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬جمعیت روسـتاهای اسـتان بسیار باال‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫تحویل ‪ 382‬کارتن تفکیک زباله از مبدا به شهروندان‬ ‫در گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابط عمومـی و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬موسـی الرضـا صفری با‬ ‫بیـان اینکـه طـرح تفکیـک زبالـه از مبـدا از بهمن ماه‬ ‫سـال ‪ 1398‬در سـطح منطقـه یک شـهرداری گرگان‬ ‫بـه صـورت پایلـوت اغـاز شـده و هـم اکنـون در حال‬ ‫انجـام اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬تفکیـک زبالـه از اهمیـت زیـادی‬ ‫برخـوردار اسـت زیـرا بـا انجـام ایـن کار زباله هـای‬ ‫خشـک مثـل شیشـه‪ ،‬کاغـذ و پالسـتیک کـه قابلیت‬ ‫بازیافـت دارنـد جداسـازی خواهنـد شـد کـه تاثیـر‬ ‫مسـتقیم در محیـط زیسـت دارنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در طـی ایـن مـدت تعـداد ‪ ۳۸۲‬کارتـن‬ ‫پالسـت ‪ ۱۲۰‬لیتـری به‬ ‫مجتمع هـای مسـکونی‬ ‫تحویـل و بـه تعـداد‬ ‫‪ ۷۸۰‬خانـوار امـوزش‬ ‫طـرح تفکیـک زبالـه از‬ ‫مبـدا داده شـد کـه بـا‬ ‫توجـه به شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا امـوزش چهره به‬ ‫چهـره بـه شـهروندان‬ ‫در راسـتای کنتـرل‬ ‫بیمـاری متوقـف شـده‬ ‫امـا در بحث جمع اوری‬ ‫پیمانـکار فعـال اسـت‪.‬‬ ‫معـاون خدمات شـهری‬ ‫شـهرداری گرگان خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬کـد اختصاصـی بـه مجتمع ها داده شـد و‬ ‫در گام بعدی ایسـتگاه جمع اوری در چهار راه توشـن‬ ‫جانمایـی شـده و شـروع بـه فعالیـت کـرده و تبلیغات‬ ‫محیطی انجام شـد ه اسـت‪.‬‬ ‫صفـری همچنیـن بـرای اجـرای بهتـر طـرح از عمـوم‬ ‫شـهروندان خواسـت زباله هـای خـود را راس سـاعت‬ ‫‪ ۱۹‬تـا ‪ ۲۱‬داخـل مخـازن سـطح شـهر قـرار دهنـد‬ ‫و بـا پیمانـکار طـرح تفکیـک زبالـه از مبـدا همـکاری‬ ‫نماینـد تـا حجـم تولیـد زبالـه در سـطح شـهر گرگان‬ ‫کاهـش یابد و در پی ان محیط زیسـت سـالمتر برای‬ ‫اینـدگان باقـی بماند‪.‬‬ ‫شهردار نوشهر خبر داد‪:‬‬ ‫بودجه ‪ 84‬میلیاردی شهرداری نوشهر برای سال ‪99‬‬ ‫شـهردار نوشـهر گفت‪ :‬از سوی شـهرداری نوشهر‬ ‫بـرای بودجـه سـال ‪ 1399‬ایـن شـهرداری مبلغ‬ ‫‪ 84‬میلیـارد و ‪ 300‬میلیـون تومـان بـه شـورای‬ ‫اسلامی این شـهر پیشـنهاد داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬علـی امانـی اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬بودجـه سـال ‪ 1398‬شـهرداری نوشـهر‬ ‫‪ 40‬میلیـارد تومـان بـوده کـه تحقـق پیـدا کرده‬ ‫و ‪ 45‬درصـد جـاری و ‪ 55‬درصـد عمرانـی بـوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بودجه سـال ‪ 99‬شـهرداری نوشهر‬ ‫‪ 2‬برابـر بودجـه سـال ‪ 1398‬بـوده کـه در هیـچ‬ ‫یـک از شـهرداری های غـرب اسـتان مازندران تا‬ ‫کنـون این اتفـاق رخ نداده اسـت‪.‬‬ ‫بـوده و بـا توجـه به اینکـه اقتصـاد مازندران‬ ‫مبتنـی بـر کشـاورزی و گردشگری سـت‪،‬‬ ‫بخـش فراوانـی از ایـن موارد به روسـتاها گره‬ ‫خـورده اسـت‪.‬‬ ‫رازجویـان ادامـه داد‪ :‬راه هـای دسترسـی بـه‬ ‫روسـتاها از اهمیـت فراوانـی برخوردار اسـت‬ ‫کـه باید نسـبت بـه بازگشـایی و تثبیـت این‬ ‫راه هـا اقدام مناسـب صورت گیـرد و به نوعی‬ ‫از مخاطـره امیـز بـودن راه هـای روسـتایی‬ ‫جلوگیری شـود‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکـه تمامی اقدامات عمرانی‬ ‫نیـاز بـه اعتبار نـدارد‪ ،‬گفـت‪ :‬برخـی اقدامات‬ ‫مدیریتـی نسـبت به حـل معضالت ناشـی از‬ ‫بـارش سـیل‪ ،‬رانش و مهار سـیل را می توانیم‬ ‫موفـق عمل کنیم بنابرایـن انجام مطالعات در‬ ‫مناطق رانشـی می تواند در اجـرای پروژه های‬ ‫عمرانی دسـتگاه های اجرایی اثر بخشـی الزم‬ ‫را داشـته باشـد کـه جهت حـل بحران ها در‬ ‫همیـن راسـتا هدایـت اب هـای سـطحی در‬ ‫اجـرای برخـی پروژه هـا بایـد در دسـتور کار‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران یـاداور شـد‪ :‬بـا توجـه بـه قطـره‬ ‫چکانـی بـودن اعتبـارات دولتی شـاهد عقب‬ ‫ماندگـی بیـش از پیـش پروژه هـا و توقـف‬ ‫حداقلـی فعالیت هـای عمرانـی نباشـیم‪.‬‬ ‫امانـی تاکیـد کـرد‪ :‬بودجه سـال ‪ 99‬پیشـنهادی‬ ‫شـهرداری نوشـهر ‪ 45‬درصد جـاری و ‪ 55‬درصد‬ ‫عمرانـی بـوده کـه محـل تامیـن ان از تبدیـل‬ ‫بـه احسـن کـردن املاک شـهرداری نوشـهر‬ ‫مـی باشد‪.‬شـهردار نوشـهر بیان داشـت‪ :‬توسـعه‬ ‫عمرانـی شـهر نوشـهر از اولویـت هـای اساسـی‬ ‫شـهرداری نوشـهر بـوده کـه طرح هـای مختلف‬ ‫عمرانـی بـرای سـال ‪ 99‬پیـش بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫امانـی تاکیـد کـرد‪ :‬فعالیـت هـای فرهنگـی در‬ ‫کنـار فعالیـت هـای عمرانـی نیـز از برنامـه های‬ ‫مهـم شـهرداری نوشـهر اسـت کـه بتوانیـم ارایه‬ ‫برنامـه هـای مطلـوب را برای شـهروندان داشـته‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫سید مجتبی حکیم‪ ،‬شهردار بابل‪:‬‬ ‫برای خدمت به مردم نیاز به تبلیغات و تشریفات نداریم‬ ‫بابل‪ -‬فاطمه حسن زاده‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬پـروژه پیـاده راه ایت اهلل‬ ‫کریمـی در شـب والدت بـا سـعادت امـام حسـن‬ ‫مجتبـی (ع) درحالـی بـه بهـره بـرداری رسـید کـه‬ ‫نـه تنها مـردم منطقه شـمال بابـل بلکه همـه مردم‬ ‫شـهر را پذیرا می باشـد‪ .‬تبدیل گوشـه ای از خیابان‬ ‫بـه پیـاده راه در واقـع یکـی از ابتـکارات شـهرداری‬ ‫بابـل بـرای بهسـازی خیابانهـای فرسـوده شـهری‬ ‫اسـت‪.‬از انجا کـه پیاده راه مقدمه ارامش شـهروندان‬ ‫اسـت ‪ ،‬ایـن پـروژه پـس از مـاه هـا کارشناسـی‪ ،‬بـا‬ ‫هزینـه بهینه و سـرعت بسـیار بـاال در مـدت دو ماه‬ ‫بـه بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫اجـرای پـروژه پیـاده راه ایـت اله کریمی بـا اعتباری‬ ‫بالـغ بـر سـی میلیاردریـال در نزدیکـی میـدان‬ ‫بسـیج(‪ ۳۵‬متـری فاطـری) در مسـاحتی بالـغ بـر ‪۵‬‬ ‫هـزار مترمربـع و همزمـان بـا نـوروز ‪ ۹۹‬اغـاز شـده‬ ‫بـود کـه اکنون با حضور مسـئولین شـهری بـه بهره‬ ‫برداری رسـید‪.‬‬ ‫از امشـب ایـن پیـاده راه مـی توانـد فضـای جدیدی‬ ‫بـرای ارامش و اسـایش شـهروندان باشـد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 21/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪602‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫نظری در هفتاد و هشتمین جلسه شورای مسکن مازندران‪:‬‬ ‫اتمام مسکن مهر با تعامل و همدلی دستگاه های اجرایی در مازندران‬ ‫همچنین در این نشست در خصوص برق رسانی به پروژه مسکن‬ ‫مهر سارویه ساری‪ ،‬مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی طی‬ ‫مکاتبه با سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬از محل ‪ 3/1‬اعتبارات‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن ‪ ،‬نسبت به تامین هزینه های انجام‬ ‫شده شرکت توزیع برق استان مبلغ سه میلیارد تومان هزینه های‬ ‫انجام شده بابت برق رسانی به پروژه مذکور ‪ ،‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫مقـرر گردید از توان شـرکت های انبوه سـاز و همچنین‬ ‫شـرکت های تعاونـی و پیمانـکاران توانمنـد در حـوزه‬ ‫مسـکن مهـر در صـورت صالحدیـد و تائیـد توسـط‬ ‫دسـتگاههای ذیصلاح‪ ،‬بـرای اجـرای طرح اقـدام ملی‬ ‫اسـتفاده گردد‪.‬‬ ‫مهنـدس نظـری اظهـار داشـت‪ :‬فرمانـداران محتـرم‬ ‫شهرسـتان در شـورای برنامه ریـزی شهرسـتان در‬ ‫خصـوص بودجـه سـال جـاری ‪ ،‬پیگیـری نماینـد تـا‬ ‫حداقـل ‪ 30‬درصـد اعتبـارات دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫و شـرکت را بـرای محـدوده بافـت فرسـوده شـهری‬ ‫هفتـاد و هشـتمین جلسـه شـورای مسـکن بـا حضور‬ ‫معاونـت امـور عمرانی اسـتانداری مازنـدران ‪ ،‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسـازی و سایر دسـتگاه های خدمات رسان با‬ ‫هـدف پیگیـری طـرح اقـدام ملی مسـکن برگزار شـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره کل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران‪ ،‬در ایـن جلسـه بـا‬ ‫توجـه بـه تاکید مقـام معظم رهبری و ریاسـت جمهور‬ ‫محتـرم مبنـی بـر اولویـت قـراردادن تولیـد مسـکن و‬ ‫بـا توجـه بـه کلنگ زنـی طـرح اقـدام ملـی مسـکن با‬ ‫حضـور مقام عالـی وزارت راه و شهرسـازی در اسـتان‪،‬‬ ‫اختصـاص دهنـد و تمامـی شـرکت ها و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی مکلـف بـه اجـرای ان می باشـند‪.‬‬ ‫مدیـر کل راه و شهرسـازی مازنـدران در ادامـه تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬مسـکن دغدغـه اصلـی و ابتدایـی بـرای هـر‬ ‫خانـواده ای محسـوب شـده ‪ ،‬از این رو بـر طرف کردن‬ ‫این مسـئله توسـط خدمتگـزاران مـردم در دولتها می‬ ‫توانـد عاملـی مهمی در جهت تعامـل‪ ،‬همدلی و اعتماد‬ ‫مـردم بـه ان دولت باشـد‪.‬‬ ‫سـید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسـازی مازندران‬ ‫نیـز در ایـن نشسـت در خصـوص همـکاری و تعامـل‬ ‫دسـتگاه های خدمات رسـان با دسـت اندرکاران طرح‬ ‫مسـکن مهـر گفـت‪ :‬طـی جلسـات منظـم و پیگیـری‬ ‫هـای مجدانـه مسـولین امـر بسـیاری از مشـکالت بـا‬ ‫همفکـری دسـتگاه ها مرتفع شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل راه و شهرسـازی مازنـدران با بیـان اینکه در‬ ‫شـورای تامیـن مسـکن اسـتان و کمیته هـای فنی ان‬ ‫بـه طور منظم تشـکیل و مشـکالت مربوط به مسـکن‬ ‫مهـر طـرح و پیگیـری می شـود تصریح نمود ‪ :‬انشـااله‬ ‫بـا تعامـل و همدلـی تمامـی دسـتگاههای مرتبـط بـا‬ ‫مسـکن مهـر بتوانیـم پـروژه مسـکن مهـر را هرچـه‬ ‫سـریعتر به سـرانجام برسـانیم ‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن نشسـت در خصـوص بـرق رسـانی‬ ‫بـه پـروژه مسـکن مهـر سـارویه سـاری‪ ،‬مقـرر گردید‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی طـی مکاتبه با سـازمان ملی‬ ‫زمیـن و مسـکن‪ ،‬از محـل ‪ 3/1‬اعتبارات سـازمان ملی‬ ‫زمیـن و مسـکن ‪ ،‬نسـبت بـه تامین هزینه هـای انجام‬ ‫خبر‬ ‫شـده شـرکت توزیـع بـرق اسـتان مبلـغ سـه میلیارد‬ ‫تومـان هزینـه هـای انجام شـده بابـت برق رسـانی به‬ ‫پـروژه مذکـور ‪ ،‬اقـدام نماید‪.‬‬ ‫در رابطـه بـا تامیـن اعتبـار هزینه هـای مربوطـه بـه‬ ‫برق رسـانی و ابرسـانی بـه پـروژه سـارویه سـاری‬ ‫خـارج از اعتبـارات اسـتانی‪ ،‬مقرر گردید دسـتگاه های‬ ‫ت رسـان (شـرکت توزیـع بـرق و شـرکت اب و‬ ‫خدمـا ‬ ‫فاضالب اسـتان) طـی مکاتبه ای با سـازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریـزی اسـتان موضـوع را پیگیـری نماینـد‪.‬‬ ‫در پایـان جلسـه در خصـوص کاهش نرخ سـود دوران‬ ‫مشـارکت بانـک تجـارت بـرای پروژه های مسـکن مهر‬ ‫سـارویه سـاری‪ ،‬مجـددا ً تاکید گردیـد مدیریت محترم‬ ‫شـعب بانـک تجـارت اسـتان حداکثـر ظـرف مـدت‬ ‫یـک هفتـه موضـوع را از طریـق بانـک تجـارت تهران‬ ‫پیگیـری و نتیجـه را در جلسـه اتـی گـزارش نمایـد‪.‬‬ ‫همچنیـن اداره کل راه و شهرسـازی نسـبت به تنظیم‬ ‫نامـه بـا امضاء اسـتاندار به بانـک تجارت کشـور مبنی‬ ‫بـر عدم اجرای مصوبات شـورای مسـکن اسـتان (عدم‬ ‫تمکیـن اعمـال نـرخ سـود ‪ 7‬درصـد ) ‪ ،‬اقـدام نماید‪.‬‬ ‫و ضمنـا بـا توجه به گـزارش بانک مسـکن در خصوص‬ ‫افزایـش مبلـغ وام مسـکن مهـر از ‪ 40‬بـه ‪ 45‬میلیون‬ ‫تومـان ‪ ،‬مجـددا تاکیـد گردیـد اداره کل تعـاون ‪،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی پیگیـری نماید تـا شـرکت های تعاونی‬ ‫مسـکن حداکثـر ظـرف مـدت یـک هفتـه نسـبت بـه‬ ‫مراجعـه بـه شـعب بانـک مسـکن و پیگیـری موضـوع‬ ‫اقـدام عاجـل بعمـل اورند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیالن تاکید کرد‪:‬‬ ‫تسریع در صدور پروانه طرح اقدام ملی مسکن از سوی شهرداری ها‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان گیلان ‪ ،‬ایـن جلسـه جهـت بحـث و تبـادل نظر در‬ ‫خصـوص تفاهـم نامه همکاری وزارت کشـور بـا وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی در مورد نحوه عملکرد شـهرداری های اسـتان و‬ ‫نمایندگان بنیاد مسـکن و اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان‬ ‫در پـروژه هـای طرح اقدام ملی تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫پـدرام مدیـرکل راه و شهرسـازی بعـد از ارائـه توضیحـات‬ ‫مربـوط بـه شـیوه نامـه اقـدام ملـی و تفاهـم نامـه همکاری‬ ‫و معرفـی اراضـی تخصیصـی در هـر شـهر‪ ،‬به بیـان اهمیت‬ ‫طـرح اقـدام ملـی پرداخت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه خواسـتار تسـریع در صـدور پروانـه توسـط‬ ‫شـهرداری ها شـد و از شـهرداری ها خواسـت تا نسـبت به‬ ‫اطلاع رسـانی شـهروندان جهـت ثبت نـام در طـرح مذکور‬ ‫و سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی جهـت مشـارکت در‬ ‫سـاخت مسـکن در طـرح فـوق اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در پایـان هـر یـک از شـهرداران بـه ارائـه‬ ‫توضیحاتـی در خصـوص اراضـی تخصیصـی اقـدام ملـی‬ ‫پرداختنـد و مقـرر شـد ‪ :‬شـهرداران تمهیـدات الزم جهـت‬ ‫تسـریع در خصـوص پروانـه گواهـی موقـت را بـه انجـام‬ ‫رسـانند‪.‬‬ ‫توسط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد‪:‬‬ ‫تحویل ‪ 8‬دستگاه مولد اضطراری برق‬ ‫به امورهای تحت پوشش‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق غـرب مازنـدران بـا اعلام‬ ‫ایـن مطلب گفـت‪ :‬درراسـتای اجرای سیاسـت‬ ‫هـای کمیتـه دائمـی پدافنـد غیرعامـل کشـور‬ ‫مبنـی بـر تامین بـرق اضطراری مراکـز حیاتی ‪،‬‬ ‫حسـاس‪ ،‬مهم و ضروری بـه مولدهای اضطراری‬ ‫بـرق و بـا هـدف پیشـگیری از هرگونـه وقفه در‬ ‫ارایـه خدمـات عمومـی در زمـان بحـران تعداد‬ ‫‪ 8‬دسـتگاه مولـد اضطـراری خریـداری و بـه‬ ‫امورهـای هشـتگانه تحویل شـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برداشت کلزا در مازندران‬ ‫اغاز شد‬ ‫بـر اسـاس اعالم سـازمان جهاد کشـاورزی مازنـدران ‪،‬‬ ‫همزمـان طبـق برنامه ریزی ‪ ۱۹‬مرکـز خرید تضمینی‬ ‫کلـزا نیـز از سـوی شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫اسـتان امـاده تحویـل گرفتـن محصـول کشـاورزان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫قیمـت خریـد تضمینی هـر کیلوگرم دانـه روغنی کلزا‬ ‫امسـال چهـار هـزار و ‪ ۶۶۰‬تومـان اسـت کـه نسـبت‬ ‫بـه سـال گذشـته کـه سـه هـزار و ‪ ۴۳۹‬تومان بـوده ‪،‬‬ ‫حـدود یکهـزارو ‪ ۲۴۰‬تومان بیشـتر شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی امـل کـه برداشـت کلـزای‬ ‫مازنـدران از زمیـن هـای ان شهرسـتان اغـاز شـد ‪،‬‬ ‫گفـت کـه امسـال در امل کشـت کلـزا در ‪ ۱۲۰‬هکتار‬ ‫اراضـی شـالیزاری و ‪ ۲۰‬هکتـار زمیـن هـای خشـکه‬ ‫زاری انجـام شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روز شـنبه روابط عمومی جهاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬حسـین اسلامی پیـش بینـی کـرد کـه‬ ‫امسـال ‪ ۳۰۰‬تـن دانـه روغنـی کلـزا بـه ارزش ‪۱۴‬‬ ‫میلیـارد ریـال در ایـن شهرسـتان تولیـد شـود‪.‬‬ ‫خریـد تضمینـی کلـزا بـه شـرط ثبت نـام در‬ ‫سـامانهجامـعپهنـهبنـدیکشـاورزیمازنـدران‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران هـم اعلام کرد که بـا تمهیدات اتخاذ شـده‬ ‫عملیـات خریـد تضمینـی دانـه روغنـی کلـزا در ‪۱۹‬‬ ‫مرکـز خریـد در سـطح اسـتان اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫بهـرام نجفـی بـه قیمت خرید دانـه روغنی کلزا اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت ‪ :‬قیمـت خریـد تضمینـی هـر کیلوگرم‬ ‫دانـه روغنـی کلـزا بـا ‪ ۲‬درصـد ناخالصـی و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رطوبـت ‪ ۴۶‬هـزار و ‪ ۶۰۲‬ریال اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬در مراکـز خریـد تضمینـی اداره کل‬ ‫غلـه‪ ،‬دانـه کلـزا تـا ‪ ۱۰‬درصـد ناخالصـی و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫رطوبـت قابـل خریداری اسـت‪.‬‬ ‫نجفـی افـزود‪ :‬بـه ازای هر درصـد افت رطوبتـی باالی‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد و افـت ناخالـص بـاالی ‪ ۲‬درصـد ‪ ،‬از وزن‬ ‫محصـول کلـزا تحویلـی کسـر و بهـای ان محاسـبه و‬ ‫پرداخـت خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره به اینکـه خریـد دانه روغنـی کلزا‬ ‫در سـال زراعـی جـاری تنهـا از طریـق سـامانه انجـام‬ ‫خواهد شـد ‪ ،‬اظهار داشـت ‪ :‬کشـاورزانی که در سامانه‬ ‫جامـع پهنه بندی سـازمان جهـاد کشـاورزی ثبت نام‬ ‫نکردنـد ‪ ،‬هرچـه زودتر بـا مراجعه به جهاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان هـا نسـبت بـه ثبـت سـطح زیـر کشـت‬ ‫کلـزای خـود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫نجفـی تاکیـد کـرد‪ :‬بـر اسـاس دسـتورالعمل ابالغی ‪،‬‬ ‫شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران در سـال جـاری هیچ‬ ‫خرید تضمینی کلزا از کشـاورزانی که در سـامانه ثبت‬ ‫نـام نکرده باشـند ‪ ،‬انجـام نخواهد داد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬کشـاورزان در زمـان تحویـل‬ ‫محصـول‪ ،‬کپـی کارت ملـی و شـماره حسـاب بانـک‬ ‫کشـاورزی خـود را بـه همـراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫حـدود ‪ ۸۵‬درصـد دانـه روغنـی کلـزا وارداتـی اسـت‬ ‫و وزارت جهـاد کشـاورزی دولـت تدبیـر و امیـد بـه‬ ‫تولیـد و بازرگانـی این محصوالت اهمیـت خاصی قائل‬ ‫شـده بـه طـوری کـه از پنج سـال پیـش تلاش برای‬ ‫برگردانـدن قطـار کشـت دانه هـای روغنـی از جملـه‬ ‫کلـزا بـه ریـل اصلـی در مازنـدران اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫کلـزا محصـول اسـتراتژیک و مـاده اولیه تولیـد روغن‬ ‫خوراکـی اسـت که بـه دلیل داشـتن اسـیدهای چرب‬ ‫اشـباع نشـده و نداشـتن کلسـترول ‪ ،‬کیفیـت باالیـی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن و‬ ‫رفع موانع موجود‬ ‫حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫گیالن در فرمانداری ماسال و دیدار با فرماندار‬ ‫نشسـت صمیمـی فرمانـدار ماسـال بـا مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توزیع برق اسـتان در دفتـر کار فرماندار این‬ ‫شهرسـتان صـورت گرفت‪.‬‬ ‫مهندس پورحضرت فرماندار ماسـال در این نشسـت‬ ‫بـا اشـاره به مشـکالت موجـود در حـوزه ضعف برق‬ ‫شهرسـتان‪،‬اصالح شـبکه هـای توزیـع بـرق و نصب‬ ‫ترانـس و تامیـن برق تک خانوارها را خواسـتار شـد‬ ‫‪.‬دکتـر محمد اسـماعیل هنرمند مدیرعامل شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان نیز در این نشسـت بیان داشـت‬ ‫‪ :‬بـا توجـه بـا ظرفیت هـای موجـود در شـاخصهای‬ ‫اعتبـاری ایـن شـرکت ‪ ،‬پروژهـای متعـددی در‬ ‫شهرسـتان ماسـال اجرایی شده اسـت که امیدواریم‬ ‫در اینـده نزدیـک ‪،‬معضـل ضعـف بـرق در ایـن‬ ‫شهرسـتان برطرف شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی اسـتان مازنـدران بـه منظـور‬ ‫بررسـی وضعییـت پـروژه اقـدام ملـی مسـکن‬ ‫و رفـع موانـع موجـود درایـن طرح‪ ،‬جلسـه ای‬ ‫بـا حضور محمـدی معـاون فرماندارشهرسـتان‬ ‫محمودابـاد ‪ ،‬مشـایخی مدیـر بنیـاد مسـکن‬ ‫شهرسـتان ‪ ،‬حق شـناس معـاون برنامـه ریزی‬ ‫عمرانـی فرمانـداری ‪ ،‬یوسـفی رئیـس اداره راه‬ ‫و شهرسـازی شهرسـتان در محـل فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان محمـود ابـاد برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫دراین جلسـه محمد علی مشـایخی مدیربنیاد‬ ‫مسـکن انقلاب اسلامی شهرسـتان ابتـدا‬ ‫مطالبـی را در خصـوص طـرح اقـدام ملـی‬ ‫مسـکن عنـوان نمـود و درادامـه هـر یـک از‬ ‫اعضای جلسـه ضمـن تاکید بر اجـرای هرچه‬ ‫سـریعتراین پـروژه درشهرسـتان تمهیـدات‬ ‫الزم مبنـی بـر واگـذاری زمیـن در شهرسـتان‬ ‫و همچنیـن اقدامـات الزم جهت تغییر کاربری‬ ‫و صـدور پروانـه بـرای اجـرای این پـروژه اتخاذ‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫یک شنبه ‪ 21/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪602‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫«اختالفات حادخانوادگی»‬ ‫بیشترین تماس اورژانس‬ ‫اجتماعی گرگان درکرونا‬ ‫گفت و گو‬ ‫مواسات برای مساوات‬ ‫محمـد شایسـته در جلسـه شـورای سلامت‬ ‫شهرسـتان گرگان اظهارکـرد‪ :‬در گـرگان ‪ ۳۴۵‬مرکز‬ ‫تحـت پوشـش بهزیسـتی بـود کـه ‪ ۵۱‬مرکز شـبانه‬ ‫روزی و ‪ ۲۹۴‬مرکـز روزانـه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـام شـیوع کرونـا‪ ،‬مراکـز روزانـه‬ ‫تعطیـل شـده ولـی ‪ ۵۱‬مرکز شـبانه روزی بـا رعایت‬ ‫پروتکل هـایبهداشـتیبـهفعالیـتخـودادامـهدادنـد‪.‬‬ ‫شایسـته ادامه داد‪ :‬هـزار و ‪ ۱۲۰‬مددجو در ‪ ۵۱‬مرکز‬ ‫شـبانه روزی نگهـداری می شـوند کـه اگـر درایـت و‬ ‫مدیریـت نمی شـد ممکـن بود دچـار بحران شـویم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬طی این مـدت ‪ ۴۷۰‬میلیـون تومان برای‬ ‫تهیـه اقالم بهداشـتی و ضدعفونی کننده به حسـاب‬ ‫ایـن مراکز واریز شـد‪.‬‬ ‫شایسـته بیـان کـرد‪ :‬هـم اکنـون مراکـز روزانـه بـا‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و بـا دو سـوم نیـرو‬ ‫و نوبـت دهـی بـه بیمـاران فعالیـت خـود را از سـر‬ ‫گرفتنـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ ۸۴ :‬مهـد کودک در گـرگان تحت‬ ‫پوشـش بهزیسـتی بـوده و هـم اکنـون بخـش اداری‬ ‫ایـن مراکز فعال اسـت ولـی نگهداری کـودک در ان‬ ‫ممنوع اعالم شـده اسـت‪.‬‬ ‫شایسـته از شـروع بـه کار مراکـز مشـاوره خبـرداد و‬ ‫گفـت‪ :‬طـی این مـدت ‪ ۱۲‬هزار ماسـک‪ ،‬هزار بسـته‬ ‫غذایی و بروشـور و غیره بین مددجویان توزیع شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت کـه طـی ایـن مـدت بیـش از‬ ‫سـه هـزار تمـاس با سـامانه ایـن مرکـز برقرار شـده‬ ‫کـه بیشـترین تمـاس با تعـداد ‪ ۲۷۵‬مـورد مربوط به‬ ‫اختلاف حـاد خانوادگـی بوده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصد حجم مخازن‬ ‫سدهای گلستان ابگیری شده‬ ‫است‬ ‫شـعبان رسـولی اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه به شـرایط‬ ‫مناسـب بارش های زمسـتان و بهار امسـال‪ ،‬مخازن‬ ‫سـدهای چهـارده گانـه اسـتان ابگیـری مطلوبـی‬ ‫شـده و ‪ ۷۹‬درصـد از حجـم ان هـا معـادل ‪۱۹۴‬‬ ‫میلیـون متـر مکعـب‪ ،‬پر اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اب موجـود در بزرگتریـن سـد در‬ ‫دسـت بهـره بـرداری اسـتان یعنـی گلسـتان‪۴۲ ،‬‬ ‫میلیـون متـر مکعـب معـادل ‪ ۸۶‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫رسـولی افـزود‪ :‬همچنیـن در سـد وشـمگیر هـم‬ ‫حجمـی معـادل ‪ ۲۸‬میلیون متر مکعـب معادل ‪۷۷‬‬ ‫درصـد و در سـد بوسـتان ‪ ۲۴‬میلیون متـر مکعب‪،‬‬ ‫معـادل ‪ ۷۸‬درصـد اب وجـود دارد‪.‬‬ ‫مدیـر بهـره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات ابـی‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای اسـتان گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫هم اکنـون وضعیـت ابگیـری تـاالب ‪ -‬سـدهای‬ ‫االگل و المـاگل هـم شـرایط مطلوبـی دارد‪.‬‬ ‫بسته جامع بازاریابی و‬ ‫تبلیغات حوزه گردشگری‬ ‫گلستان تدوین می شود‬ ‫احمـد تجـری اظهارکرد‪ :‬پس از حادثه سـیالب فروردین ماه‬ ‫‪ ،۹۸‬اداره کل میراث فرهنگـی گلسـتان بـا همراهـی و تعامل‬ ‫بخـش خصوصـی بـا تـوان مضاعف بـرای میزبانی شایسـته‬ ‫از مسـافران و گردشـگران در نـوروز ‪ ۹۹‬برنامه ریـزی کـرد‬ ‫و همچنیـن مقدمـات برگـزاری گردهمایـی راهنمایـان‬ ‫گردشـگری به عنـوان یکـی از معتبرتریـن رویدادهای حوزه‬ ‫گردشـگری کشـور بـه میزبانـی اسـتان گلسـتان صـورت‬ ‫گرفتـه بـود کـه بـا شـیوع کرونـا ویـروس در اواخـر سـال‬ ‫گذشـته ایـن اقدامـات تحـت شـعاع قرارگرفتـه و لغو شـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬شـیوع کرونـا ویـروس باعـث شـده تـا‬ ‫گردشـگری کشـور دوران سـختی را سـپری کنـد و عـادی‬ ‫شـدن شـرایط در حـوزه گردشـگری بـه دلیـل بـار روانی و‬ ‫مشـکالت اقتصـادی کـه در جامعه بـه وجود امـده و باعث‬ ‫کاهـش اهمیـت سـفرها شـده تـا مدت هـا ادامـه خواهـد‬ ‫داشـت‪.‬تجری از تهیـه و تدویـن بسـته کاملـی از بازاریابـی‬ ‫و تبلیغـات حـوزه گردشـگری گلسـتان خبـر داد و تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬بـا تهیه بسـته جامع و کاملـی از بازاریابـی و تبلیغات‬ ‫گردشـگری اسـتان و اجـرای دقیق ان می تـوان تهدیدهای‬ ‫شـیوع کرونـا در حوزه گردشـگری را به فرصتی برای رشـد‬ ‫و توسـعه گردشـگری اسـتان تبدیـل کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫گلسـتان با اشـاره بـه این کـه دولـت بسـته های حمایتی را‬ ‫برای مشـاغل متضـرر از کرونا ویروس در نظر گرفته اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬جلسـات متعددی بین جوامع گردشـگری‬ ‫اسـتان و مدیـران کل دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط برگزار‬ ‫شـد و حمایت هـای هـر دسـتگاه بـرای فعالیـن حـوزه‬ ‫گردشـگری اسـتان تبییـن و نحوه برخـورداری تاسیسـات‬ ‫گردشـگری از ایـن حمایت هـا بیـان شـد‪.‬‬ ‫تجـری بـا اشـاره بـه اینکـه اداره کل میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان در سـال جـاری‬ ‫برنامه هـا و اولویت هـای خـود را بـر مبنای «جهـش تولید»‬ ‫قرار داده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬حوزه صنایع دسـتی اسـتان با حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هـزار هنرمنـد یکـی از حوزه هایـی کـه می توانـد سـهم‬ ‫خـود را در جهـش تولیـد به خوبـی ایفا کند که بـا برنامه ای‬ ‫مـدون از سـوی معاونـت صنایع دسـتی اسـتان و همراهـی‬ ‫هنرمنـدان و صنعتگـران ایـن مهـم دسـت یافتنی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بر این که یکـی از اولویت های این اداره کل طی‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬در راسـتای جهـش تولید‪ ،‬ایجـاد مراکز تخصصی‬ ‫و بازارچه هـای دائمـی صنایع دسـتی اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫بایـد به سـمتی حرکـت کنیـم تـا در همه شهرسـتان های‬ ‫اسـتان مراکـز تخصصی و خلاق صنایع دسـتی و همچنین‬ ‫بازارچه هـای دائمـی صنایع دسـتی داشـته باشـیم‪ .‬ایـن‬ ‫بازارچه هـا مکانـی مناسـب بـرای عرضه محصـوالت و رونق‬ ‫فروش صنایع دسـتی اسـتان هسـتند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫عباس زارع‪ :‬نشریات نباید در توزیع اگهی های ثبتی ضرر کنند‬ ‫رسانه ها و نشریات‬ ‫پنجره ها و ریه های‬ ‫تنفسی جامعه اند و‬ ‫جامعه ای به پیشرفت و‬ ‫ترقی دست پیدا خواهد‬ ‫کرد که نشریات فعال‬ ‫و پویایی داشته باشد‬ ‫و قطع ًا ما نیز بر این‬ ‫موضوع واقفیم وقاعدت ًا‬ ‫تمام سعی و تالش خود‬ ‫را به کار می بندیم تا‬ ‫خدای نکرده نشریه ای‬ ‫در این قضیه ضرر نکند و‬ ‫به امید خدا این مساوات‬ ‫را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫عبـاس زارع مدیـر اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازندرانـدر بـا حضـور در سـامد و در گفتگـو بـا خبـر‬ ‫نـگار کرانـه شـمال ‪ ،‬در رابطـه بـا سـاماندهی اگهـی‬ ‫هـای ثبتـی در اسـتان گفت‪:‬هـدف از انجـام ایـن کار‬ ‫ایـن بـود کـه راه هر گونه تخلف در این مسـیر بسـته‬ ‫شـود و روش توزیع عادالنه در دسـتور کار قرار گیرد‪،‬‬ ‫و بـا توجـه بـه اینکـه ادارات شهرسـتان در ان دخیل‬ ‫نمـی شـوند و فقـط از طریـق اداره کل ما ایـن توزیع‬ ‫را انجـام مـی دهیـم امـکان دخـل و تصـرف از طریق‬ ‫کارشناسـان اداره ثبـت و ارشـاد وجـود ندارد‪.‬‬ ‫زارع ادامـه داد‪ :‬حـاال باید مدتی بگـذرد ببینیم که در‬ ‫ایـن امـر موفقیـت تا چه حـدی حاصل می شـود بعد‬ ‫ان شـاء اهلل بـا اهالی رسـانه نشسـتی برگـزار خواهیم‬ ‫کـرد و نظـرات و انتقـادات انـان را بـا جـان دل مـی‬ ‫شـنویم‪ ،‬هـدف از این پـروژه حماییت از انان اسـت و‬ ‫وال غیر‪،‬قطعـ ًا بـا تعامـل و تبادل نظر بـا اهالی محترم‬ ‫رسـانه تصمیمـات صحیـح تـر و کامـل تـر و درسـت‬ ‫تـری اتخاذ خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـر اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬متاسـفانه مـا نیـز نسـبت بـه توزیـع‬ ‫ناعادالنـه اگهـی هـای ثبتی در نشـریات اسـتانی گله‬ ‫منـد هسـتیم و دلمان نمـی خواهد که خـدای ناکرده‬ ‫نشـریه ای از ایـن موضوع ضرر کند و رسـانه ای را در‬ ‫جمـع رسـانه هـا از دسـت بدهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وی اظهـار کرد‪ :‬رسـانه ها و نشـریات پنجـره ها و ریه‬ ‫هـای تنفسـی جامعـه انـد و جامعه ای به پیشـرفت و‬ ‫ترقـی دسـت پیـدا خواهد کـرد کـه نشـریات فعال و‬ ‫پویایـی داشـته باشـد و قطعـاً مـا نیـز بر ایـن موضوع‬ ‫واقفیـم وقاعدتـاً تمـام سـعی و تلاش خـود را به کار‬ ‫مـی بندیـم تا خـدای نکـرده نشـریه ای در این قضیه‬ ‫ضـرر نکنـد و بـه امیـد خـدا ایـن مسـاوات را رعایـت‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫عبـاس زارع گفـت‪ :‬بایـد بـا همـکاری متولیـان امـر‬ ‫زمینـه توزیـع عادالنـه اگهـی هـای ثبتـی در اسـتان‬ ‫فراهـم شـود تـا حـق برخـی نشـریات در ان ضایـع‬ ‫نشـود مـا بـا الگو بـرداری از برخـی پروژه هـای موفق‬ ‫وزارت محترم فرهنگ و ارشـاد اسلامی سـعی کردیم‬ ‫تـا بـه هرچـه بهتـر انجـام گرفتـن این مسـئله کمک‬ ‫کنیـم وی بـا بیـان اینکه بحـث توزیع مناسـب اگهی‬ ‫هـای ثبتـی دغدغـه اصلـی مـا اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬تلاش‬ ‫می کنیـم بـا فراهـم کـردن یـک سـازوکار مشـخص‪,‬‬ ‫مشـکالت و موانـع موجـود در ایـن عرصـه را برطرف‬ ‫کنیـم‪.‬وی در ادامـه بـا توجه به شـیوع بیمـاری کرونا‬ ‫و ضـرر بـه بدنـه فرهنـگ و هنر بیـان داشـت‪ :‬ما کمر‬ ‫همـت را در حمایـت همـه جانبه از این قشـر محترم‬ ‫بسـتیم تـا ضـرر هـا را در حـد بضاعت جبـران کنیم‪،‬‬ ‫بـه امیـد خدا در سـال اتـی مازنـدران در ایـن زمینه‬ ‫سـر امـد خواهـد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش در مراسم استانی ویدئوکنفرانسی گرامیداشت مقام معلم‪:‬‬ ‫معلمان نمونه عضو اتاق فکر اموزش‬ ‫و پرورش مازندران هستند‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران‪ ،‬علیرضـا سـعدی پور‬ ‫در ابتـدای سـخنان خود ضمن عـرض تبریک هفته‬ ‫معلـم و گرامی داشـت یاد و نام شـهید بزرگوار ایت‬ ‫اهلل مرتضـی مطهـری و قدردانـی از سـتاد اسـتانی‬ ‫بزرگداشـت مقـام معلـم‪ ،‬بـه همـه حاضـران در این‬ ‫جلسـه ویدئوکنفرانسـی خیرمقـدم گفت‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشـاره به پیشـنهادها و مطالب طرح‬ ‫شـده توسـط منتخبان اسـتانی گفت‪ :‬نـکات خوبی‬ ‫را طـرح کردید و خوشـحالم ازینکه در خدمت شـما‬ ‫بودم و این نکات و پیشـنهادها را شـنیدم‪.‬‬ ‫مدیـر کل اموزش و پرورش مازندران در ادامه افزود‪:‬‬ ‫در موقعیـت حساسـی هسـتیم و از همه امـوزگاران‬ ‫و معلمـان تشـکر می کنـم که در ایـن مدت تالش‬ ‫کردیـد بسـتر امـوزش تعطیل نشـود و با اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت هـای مختلف چون شـبکه شـاد و فضای‬ ‫خیـران‬ ‫مجـازی‪ ،‬اسـتفاده از تـوان معلمـان مقیـم‪ّ ،‬‬ ‫اموزشـی ‪ ،‬راهبران اموزشـی و تکثیر جزوات و سـی‬ ‫دی اسـتفاده کردیـد تـا امـوزش اسـتمرار یابد‪.‬وی‬ ‫همچنیـن تاکیـد کـرد‪ :‬امـوزش و پـرورش ماهیتـا‬ ‫کاری جمعـی اسـت و انفـرادی نمـی شـود کار کرد‬ ‫و همـه بایـد در ایـن مسـیر بـا کمـک و همـکاری‬ ‫هـم پیـش برویـم تـا بـه دسـتاوردهای عظیـم تری‬ ‫برسـیم‪.‬مدیرکل امـوزش و پـرورش در ادامـه افزود‪:‬‬ ‫از پیشـنهاهای شـما قدردانـی مـی کنم و بـاور دارم‬ ‫همه شـما معلمـان نمونه درحقیقت عضـو اتاق فکر‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران هسـتید‪ ،‬در همیـن‬ ‫زمینـه نیـز از شـما مـی خواهـم درخصوص اسـیب‬ ‫شناسـی فراینـد انتخـاب و تجلیل از معلمـان نمونه‬ ‫طرحـی بنویسـید و مدلـی را معرفـی کنیـد که در‬ ‫تقدیر مقام عالی وزارت از‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان گیالن‬ ‫مقـام عالـی وزارت با اهـدای لوح‬ ‫از علیـزاده مدیرکل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعی اسـتان گیلان به‬ ‫جهـت تکمیـل پایـگاه اطالعـات‬ ‫رفـاه ایرانیـان تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه‬ ‫نقـل از روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫تعـاون ‪،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اسـتان گیالن ‪ :‬مقـام عالی وزارت‬ ‫بـا اهدای لـوح تقدیـر از مدیرکل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اسـتان گیلان بـه جهـت تکمیل‬ ‫پایـگاه اطالعـات رفـاه ایرانیـان‬ ‫تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫شـریعتمداری وزیـر تعـاون ‪،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعی در ایـن تقدیرنامه‬ ‫پایـگاه اطالعـات رفـاه ایرانیـان و‬ ‫اسـتفاده از ان در جهـت بهبـود‬ ‫و ارتقـای سیاسـت هـای اتخـاذ‬ ‫شـده در حـوزه رفـاه اجتماعـی‬ ‫بویـژه اجـرای برنامـه حمایـت‬ ‫معیشـتی خانـوار را از اهداف مهم‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد دانسـت و‬ ‫در همیـن راسـتا از تلاش هـای‬ ‫علیـزاده مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعی اسـتان گیلان به‬ ‫جهـت تکمیل این پایـگاه قدرانی‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫اینـده براسـاس ان مـدل عمل شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬در هفتـه بعـد جلسـه‬ ‫ویدئوکنفرانسـی خواهیـم داشـت بـا حضـور‬ ‫ویدئوکنفرانسـی اسـتاندار مازنـدران و همچنیـن‬ ‫بـا حضـور فرمانـداران بـه عنـوان روسـای شـورای‬ ‫امـوزش و پرورش شهرسـتان هـا و مدیران اموزش‬ ‫و پرورش شهرسـتانها و مناطق نیز حضور دارند و از‬ ‫شـما مـی خواهم در این جلسـه نیـز انتقادهایتان را‬ ‫بـه همـراه راهـکار ارائه کنید تا در حضور اسـتاندار‬ ‫محتـرم مازنـدران کـه رییـس شـورای امـوزش و‬ ‫پـرورش اسـتان هسـتند‪ ،‬مـورد بررسـی و پیگیـری‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 21/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪602‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫انزان پور‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران‪:‬‬ ‫صادرات کاال از بندر نوشهر ‪ ۲۰۰۰‬درصد رشد یافته است‬ ‫سعی و تالش مجموعه اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان مازندران بر این است‬ ‫که با فراهم کردن بستر مناسب برای‬ ‫فعالیت تجار و صاحبان کاال و همچنین‬ ‫تامین تجهیزات مورد نیاز برای تخلیه و‬ ‫بارگیری انواع کاال روند تخلیه و بارگیری‬ ‫در منطقه سرعت بگیرد و این امر برای‬ ‫سرمایه گذاران جذابیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی مازندران‬ ‫گفـت‪ :‬صـادرات کاال از بنـدر نوشـهر‬ ‫امسـال بیـش از دو هـزار درصـد رشـد‬ ‫داشـته و بـه چهـار هـزار و ‪ ۷۲۷‬تـن‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫محمدتقی انزان پور در حاشـیه بارگیری‬ ‫محمولـه صادراتـی در بنـدر نوشـهر بـا‬ ‫بیـان اینکـه صـادرات کاال از اغـاز سـال‬ ‫جـاری تاکنـون نسـبت به مدت مشـابه‬ ‫قبلـی بیـش از دو هـزار درصـد افزایـش‬ ‫یافتـه اسـت‪ ،‬یـک محموله بـه وزن هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۶‬تـن شـامل کنسـانتره سـیب و‬ ‫رب گوجـه فرنگـی به مقصد اسـتراخان‬ ‫روسـیه صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سـعی و تلاش مجموعه اداره‬ ‫کل بنـادر و دریانوردی اسـتان مازندران‬ ‫بـر ایـن اسـت که بـا فراهم کردن بسـتر‬ ‫مناسـب بـرای فعالیـت تجـار و صاحبان‬ ‫کاال و همچنیـن تامیـن تجهیـزات مورد‬ ‫نیـاز بـرای تخلیـه و بارگیری انـواع کاال‬ ‫رونـد تخلیـه و بارگیـری در منطقـه‬ ‫سـرعت بگیـرد و ایـن امر برای سـرمایه‬ ‫گـذاران جذابیـت ایجـاد کند‪.‬‬ ‫انـزان پـور بـا بیـان اینکـه از اغاز سـال‬ ‫خبر‬ ‫جـاری تاکنـون بیـش از ‪ ۴‬هـزار و ‪۷۲۷‬‬ ‫تـن کاال از بنـدر نوشـهر صـادر شـده‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬محصـوالت کشـاورزی‬ ‫شـامل کنسـانتره و پـوره سـیب‪ ،‬رب‬ ‫گوجـه فرنگـی و خرمـا از عمـده تریـن‬ ‫کاالهـای صادراتـی از بنـدر نوشـهر بـه‬ ‫مقصـد کشـورهای حاشـیه دریـای خزر‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫الگوگیری ملت ایران ازسیره عملی امام حسن (ع)‬ ‫در رزمایش کمک مومنانه‬ ‫حجت االسلام ناصرشکریان امیری‪ ،‬در دومین‬ ‫جلسـه پرسـنلی کارکنـان تبلیغـات اسلامی‬ ‫اسـتان بـا تبریـک فـرا رسـیدن والدت کریـم‬ ‫اهـل بیت امام حسـن مجتبی (ع) و بـا ارزوی‬ ‫قبولـی طاعـات و عبـادات همـه مسـلمانان به‬ ‫ویـژه ملـت نوعدوسـت و فهیم ایران اسلامی‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـیره و منش عملـی و رفتاری‬ ‫امـام حسـن مجتبـی (ع) بهتریـن شـاخص‬ ‫و زیباتریـن الگـو بـرای کمک هـای مومنانـه‪،‬‬ ‫مواسـات و همدلی اسـت و ملت بزرگ و فهیم‬ ‫ایـران اسلامی در ایـن رزمایـش بـزرگ و کم‬ ‫اگهی تحدید حدود حوزه ثبتی‬ ‫شهرستان گلوگاه‬ ‫پیـرو اگهی نوبتی منتشـره و به اسـتناد ماده ‪14‬‬ ‫و ‪ 15‬قانـون ثبـت تحدید حدود امالک مشـروحه‬ ‫ذیـل در سـاعت و تاریـخ هـای مقـرر در محـل‬ ‫وقـوع ملـک به شـرح ذیـل به عمـل خواهـد امد‪.‬‬ ‫امالک واقع در اراضی گلوگاه‪-‬عمرانلو پالک‬ ‫‪-5‬اصلی بخش ‪ 19‬ثبت گلوگاه‬ ‫‪.1‬پلاک ‪ 7767‬فرعـی بـه نـام اقـای یاسـین‬ ‫امیرخانلـو فرزنـد یعقـوب نسـبت به شـش دانگ‬ ‫عرصـه واعیـان یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 67.23‬مترمربـع بـه شـرط تجمیـع بـا‬ ‫پلاک ‪-5.2714‬اصلـی‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1399.03.11‬‬ ‫لـذا از متقاضیـان و مالکیـن املاک مجـاور و‬ ‫صاحبـان حقـوق ارتفاقـی دعـوت مـی شـود در‬ ‫وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور به هم‬ ‫رسـانند بدیهـی اسـت در صـورت عـدم حضور‬ ‫نظیـر خوش درخشـید‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشـاره به بیانات ارزشـمند رهبر‬ ‫معظـم انقلاب در نیمـه شـعبان و روز والدت‬ ‫امـام عصـر (عـج) و تاکیـدات معظـم لـه در‬ ‫شـرایط امروز جامعـه از این ویـروس منحوس‬ ‫(کوویـد ‪ ،)۱۹‬افـزود‪ :‬مدیریـت بـی بدیل رهبر‬ ‫معظـم انقلاب (مدظلـه العالی) در بسـیاری از‬ ‫بحران هـا و تدبیـر معظـم لـه در ایـن شـرایط‬ ‫حسـاس کشـور بر هیچ کس پوشـیده نیسـت‬ ‫و همـه بایـد قـدر دان ایـن نعمـت الهی باشـیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسلامی مازنـدران در بخش‬ ‫‪7‬‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود بـه دسـتاوردهای‬ ‫بسـیار ارزشـمند این همدلـی و اهمیت ترویج‬ ‫ان در جامعـه اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬رزمایش‬ ‫کمـک مومنانـه موجـب تقویت همبسـتگی و‬ ‫همدلـی در میان احاد جامعه شـد و باید برای‬ ‫اسـتمرار اینگونـه اقدامـات و ترویـج فرهنـگ‬ ‫فـداکاری و ایثـار در جامعـه اسلامی تلاش‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫حجـت االسلام ناصرشـکریان امیـری در‬ ‫ادامـه سـخنان خـود بـه کارکردهـای اثرگـذار‬ ‫کمک هـای مومنانـه در جامعـه اشـاره و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬کمـک مومنانـه برگرفتـه‬ ‫از سـیره و منـش اهـل بیـت (ع) اسـت و‬ ‫شـاخصه های کلیـدی ایـن اقـدام ارزشـمند را‬ ‫می تـوان در سـیره و منـش کریـم اهـل بیـت‬ ‫امـام حسـن مجتبـی (ع) بـه عنـوان اسـوه و‬ ‫الگـوی انفـاق و کرامـت مشـاهده کـرد‪.‬‬ ‫عضـو شـورای فرهنـگ عمومـی مازنـدران در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه برخـی‬ ‫ویژگی هـای جامعـه مهـدوی در عصـر غیبـت‬ ‫اشـاره و بیـان داشـت‪ :‬اقدامـات خیریـن‬ ‫و نیکـوکاران‪ ،‬مسـاجد‪ ،‬هیئـات مذهبـی‪،‬‬ ‫روحانیـون‪ ،‬فعاالن فرهنگـی و قرانی‪ ،‬جمعیت‬ ‫بانـوان فرهیختـه و دسـتگاه های اجرایـی‪،‬‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬نظامـی و انتظامـی در ایـن رزمایش‬ ‫بسـیار ارزشـمند بود و این همـکاری و همدلی‬ ‫در موفقیـت ایـن طـرح بسـیار اثرگـذار بـود‪.‬‬ ‫اسـتاد حوزه هـای علمیـه و دانشـگاه های‬ ‫مازنـدران در پایـان تبعیـت از فرامیـن و‬ ‫دسـتورات والیـت را عامـل رشـد و شـکوفایی‬ ‫جامعه اسلامی دانسـت و اظهار داشـت‪ :‬امروز‬ ‫تنهـا راه بـرون رفـت از همه مشـکالت تبعیت‬ ‫از ایـن نعمـت الهـی (والیـت) اسـت و عزت و‬ ‫اقتدار امـروز ایران اسلامی را مرهون مدیریت‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب (حفظـه اهلل) هسـتیم و‬ ‫بایـد قـدردان ایـن نعمـت بـزرگ الهی باشـیم‪.‬‬ ‫متقاضیـان و یـا نماینـده قانونـی انـان ملـک‬ ‫مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف‬ ‫مجاوریـن تحدیـد خواهـد شـد معترضیـن مـی‬ ‫تواننـد بـه اسـتناد مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت و مـواد‬ ‫‪ 74‬و ‪ 86‬ائیـن نامـه قانـون ثبـت ظـرف مـدت‬ ‫‪ 30‬روز از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدید‬ ‫حـدود اعتـراض خـود را کتباً به این اداره تسـلیم‬ ‫و ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫بـه واحـد ثبتـی مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه مرجـع قضائـی نماینـد در غیـر ایـن صـورت‬ ‫بـه ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط‬ ‫متقاضـی و یـا نماینده قانونـی وی و بدون توجه‬ ‫بـه اعتـراض واصلـه عملیـات ثبتـی بـا رعایـت‬ ‫مقـررات ادامـه مـی یابد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399.02.21:‬‬ ‫م الف‪98/10/12561 :‬‬ ‫خانم مروارید محتشـم امیری با ارائه استشـهاد محلی مصدق ‪،‬طی درخواسـت شـماره‬ ‫‪ 877‬مـورخ ‪ 1399.02.15‬تقاضـای صدور سـند مالکیت المثنی به مقدارششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن محصـور ب‪ 0538427.85.‬واقع در قریه میان هالـه بخش ‪ 5‬حوزه‬ ‫ثبتـی شهرسـتان رامسـر که در دفتر جلـد ‪ 217‬صفحه ‪ 382‬ذیل ثبـت ‪ 36547‬ثبت‬ ‫گردیـده و در اثـر جابجایی مفقود شـده را نموده اسـت‪ .‬در اجرای مـاده ‪ 120‬اصالحی‬ ‫ائیـن نامـه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبت اگهی تـا چنانچه اشـخاصی مدعی انجام‬ ‫معاملـه یـا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـند ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـاراگهی‬ ‫اعتـراض خـود را همـراه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله بـه اداره ثبت محـل ارائه‬ ‫ورسـید دریافـت نمایند‪.‬چنانچـه پـس از اتمـام مـدت مقرر اعتـراض ارائه نگـردد و یا‬ ‫در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یا سـندمعامله ارائه نشـود ایـن اداره مطابق‬ ‫مقـررات اقـدام بـه صدور سـند مالکیت المثنی بـه نام مالـک خواهد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399.02.21‬‬ ‫م‪.‬الف‪19900733:‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫حسن صالحی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک رامسر‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫با تمام توان در صدد رفع‬ ‫موانع و حمایت همه جانبه‬ ‫از صنعت استان هستیم‬ ‫به گزارش کرانه شمال به نقل از روابط‬ ‫عمومی ‪ ،‬احمد علی شهیدی مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫طی نشستی با سید عیسی مهدوی فرماندار‬ ‫شهرستان تالش به بیان توانمندیها و تنگاهها‬ ‫و رفع دغدغه های شهرکهای صنعتی تالش به‬ ‫ویژه ناحیه صنعتی خاله سرا ‪ 57‬پرداختند ‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان تالش حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران داخلی به ویژه سرمایه گذاری‬ ‫در بخش صنایع کوچک را از وظایف‬ ‫مسئوالن برای کاهش بیکاری دانست و‬ ‫گفت‪ :‬سرمایه گذاری و تقویت صنایع کوچک‬ ‫زودبازده می تواند در کاهش بیکاری نقش‬ ‫به سزایی داشته باشد ‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود ‪ :‬برای رسیدن به خودکفایی‬ ‫باید از متخصصان داخلی حمایت کنیم و در‬ ‫عرصه های مختلف سازندگی می بایست دست‬ ‫در دست هم دهیم تا دست واسطه ها و اجانب‬ ‫بیگانه که قصد سوءاستفاده از اقتصاد کشور را‬ ‫دارند کوتاه شود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن ضمن تشکر از برگزاری این نشست‬ ‫و زحمات فرماندار محترم تالش گفت ‪ :‬با‬ ‫تمام توان در صدد رفع موانع و حمایت همه‬ ‫جانبه از صنعت استان و صاحبان صنایع این‬ ‫خادمین بی منت عرصه صنعت هستیم ‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان گیالن گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بیشتر در حوزه صنایع سلولزی‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫‪ ،‬کشاورزی و دارویی ‪ ،‬توسعه تنوع بیشتر این‬ ‫محصوالت را پیگیری می کنیم تا بتوانیم با‬ ‫توجه به قابلیت هایی که استان دارد ‪ ،‬این‬ ‫صنایع را در استان رشد دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بخش های مختلف‬ ‫صنعتی محصوالت متنوع بسیاری در استان‬ ‫تولید می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش های‬ ‫مختلف همچون صنایع غذایی ‪ ،‬دارو سازی‪،‬‬ ‫قطعه سازی‪ ،‬معدنی رشد خوبی را شاهد بوده‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به گستردگی‬ ‫که صنعت در کشورمان و در دنیا پیدا کرده‬ ‫نیاز است که بتوانیم در همه بخش ها ی‬ ‫صنعت این تنوع و گستردگی را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫اعالم ‪ 4‬کاال برگ نفت‬ ‫سفید برای دریافت سهمیه‬ ‫خرداد و تیر‬ ‫‪ 4‬کاال برگ های نفت سفید سهمیه خرداد و‬ ‫تیر ‪ 99‬خانوارهای بدون گاز اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش کرانه شمال از رشت‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی گیالن اعالم کرد‪:‬‬ ‫شماره کاال برگ های ‪ 338 ، 238 ،138‬و‬ ‫‪ 538‬نفت سفید برای دریافت سهمیه خرداد‬ ‫و تیر خانوارهای فاقد گاز شهری و مناطق‬ ‫سخت گذر اختصاص یافت ‪.‬‬ ‫این کاالبرگ ها تا ‪ 31‬تیر امسال معتبر است‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪602‬‬ ‫سبک سیردر مسیر «قائمشهر در مسیر توسعه»‬ ‫قائم شهر توسعه یافته حق مردم است‬ ‫نخستین مساله این است که توسعه یافتگی یک امر جهانشمول‬ ‫و دستاورد بشری است‪ .‬توسعه یافتگی تحت تاثیر کشورها‪،‬‬ ‫جغرافیای خاص و فرهنگ خاصی نیست و تحت تاثیر اصول‬ ‫خاصی هست‪ .‬توسعه یافتگی یک پدیده یی است که جنبه‬ ‫فرمولی و ریاضی پیدا کرده و مانند علوم پزشکی و مهندسی به‬ ‫یک چارچوب مشخصی رسیده است‪.‬‬ ‫مهنـدس عبـاس صالـح زاد شـهردار قائمشـهر‬ ‫بـه همـراه مهنـدس فضلـی رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی ایـن شهرسـتان ‪،‬مهنـدس یوسـف پـور‬ ‫فرماندار‪،‬دکتـر مفیـد غالمـی راد رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریـت برنامـه ریـزی اسـتان و هیئت همـراه از‬ ‫بازگشـایی و ادامه مسـیر کمربنـدی تقاطع الغدیر‬ ‫بـه بلـوار شـهیدان خنکـدار بازدیـد نمودنـد‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد بـا ابـراز امیـدواری از پیشـرفت‬ ‫پـروژه بـه ادامه همین سـیر و اتمام هرچه سـریع‬ ‫تـر پروژهـا مـورد تاکیـد موکـد شـهرداری قـرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫صالـح زاده بـا تاکید بر شـعار قائمشـهر در مسـیر‬ ‫توسـعه افـزود‪ :‬نخسـتین مسـاله ایـن اسـت کـه‬ ‫توسـعه یافتگـی یک امر جهانشـمول و دسـتاورد‬ ‫بشـری است‪ .‬توسـعه یافتگی تحت تاثیر کشورها‪،‬‬ ‫جغرافیـای خـاص و فرهنـگ خاصـی نیسـت و‬ ‫تحـت تاثیر اصول خاصی هسـت‪ .‬توسـعه یافتگی‬ ‫یـک پدیده یی اسـت که جنبه فرمولـی و ریاضی‬ ‫پیـدا کـرده و مانند علوم پزشـکی و مهندسـی به‬ ‫یک چارچوب مشـخصی رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار قائمشـهر بـا ابراز امیـد واری به رسـیدن‬ ‫به شـعار قائمشـهر در مشـیر توسـعه تصریح کرد‪:‬‬ ‫مـردم فهیم قائمشـهر کـه به واقع فرهنـگ واالی‬ ‫ان هـا زبـا زد خاص و عام اسـت حداقـل حق ان‬ ‫هـا یک شـهر توسـعه یافتـه و مدرن اسـت تا نظر‬ ‫هـا را به خـود و توانایی هایشـان جـذب کنند‪.‬‬ ‫در ادامـه مهنـدس صالـح زاده شـهردار بـه همراه‬ ‫مهنـدس فضلـی رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫‪،‬مهندس یوسـف پـور فرماندار‪،‬دکتـر مفید غالمی‬ ‫راد رئیـس سـازمان مدیریـت برنامه ریزی اسـتان‬ ‫و هیئـت همـراه از کارخانـه کمپوسـت و رونـد‬ ‫اجرایـی لندفیـل محـل دفـن زبالـه بازدیـد نمودند‪.‬‬ ‫مدیریت متوازن شهری در چالوس‬ ‫ردایی شهردار‪:‬سال ‪ 99‬استمرار مبلمان شهری در چالوس خواهد بود‬ ‫چالـوس بـه عنـوان یکـی از نقـاط‬ ‫سـاحلی اسـتان از جملـه شـهرهای‬ ‫مهـم و اسـتراتژیک مازنـدران‬ ‫محسـوب مـی شـود‪ .‬شـهرداری‬ ‫چالـوس بـا سـکانداری جعفـر ردایی‬ ‫توانسـت در دوره پنجـم شـورای‬ ‫شـهر سـاری اقدامـات قابـل توجهی‬ ‫را رقـم بزنـد کـه از منظـر اغلـب‬ ‫شـهروندان و افـکار عمومـی شـاهد‬ ‫اتفاقـات قابل توجه عمرانـی و رفاهی‬ ‫برای شـهروندان چالوسـی بـوده ایم‪.‬‬ ‫بطوریکـه اکنون بـا مدیریـت متوازن‬ ‫شـهری شـاهد قـرار گرفتـن چالوس‬ ‫در نقطه مناسـبی از توسـعه و ابادانی‬ ‫می باشـیم‪ .‬به همین منظـور در گفت‬ ‫و گویـی تلفنـی بـا مهنـدس جعفـر‬ ‫ردایـی شـهردار چالـوس بـه گوشـه‬ ‫هایـی از اولویـت هـا و برنامـه هـای‬ ‫اجـراشـدهدرایـنشـهرپرداختـهایـم‪.‬‬ ‫مهنـدس ردایـی در ایـن گفتگـو‬ ‫بـا بیـان اینکـه‪ :‬تـا سـه مـاه اینـده‬ ‫واحدهـای تجـاری بـرای تحویـل به‬ ‫‪ ۷‬نفـر از کسـبه خیابان ‪ ۱۷‬شـهریور‬ ‫در دسـت اقدام هسـت اظهار داشت‪:‬‬ ‫تلاش مـان این اسـت تـا پایـان این‬ ‫دوره شـهرداری ده واحـد اپارتمـان‬ ‫روبـرو شـهرداری را تملـک نماییـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه‪ :‬گام نهایی تملک‬ ‫کل ‪ ۳۰‬واحـد تجـاری اسـت کـه بـا‬ ‫توجـه بـه گرانـی املاک و بودجـه‬ ‫شـهرداری زمـان طوالنی تـری را می‬ ‫طلبد گفت‪:‬احـداث مجموعه فرهنگی‬ ‫و ورزشـی محلـه دارکال شامل‪:‬سـرای‬ ‫محلـه‪ ،‬پـارک کـودک‪ ،‬زمیـن چمـن‬ ‫مصنوعی‪ ،‬زمیـن والیبال فضای سـبز‬ ‫و پـارک محلـه و پارکینـگ تـا ‪ ۳‬ماه‬ ‫اینـده به بهـره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫وی یکی از مشـکالت چالوس را شـب‬ ‫هـای تاریـک دانسـت و گفـت‪ :‬در‬ ‫طـول سـال ‪ ۹۸‬بـا اقدامـات جهادی‬ ‫شـورای شـهر و شـهرداری چالـوس‬ ‫اقدامـات فراوانـی در ایـن نظیـر‪:‬‬ ‫نصـب روشـنایی‪ ،‬نورپـردازی‪ ،‬بـرج‬ ‫های نـوری میادین و‪ ...‬صـورت گرفته‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی از نامگـذاری و نصب بیـش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تابلـوی معابـر شـهر چالـوس در یک‬ ‫سـال گذشـته تا پایـان ایـن دوره به‬ ‫همیـن تعداد نصـب خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫نوشـهر و کالردشت‬ ‫در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی بـه پـاس‬ ‫همکاری در پیشبرد‬ ‫پـروژه های شـهری‬ ‫اشـاره کرد و گفت‪:‬از‬ ‫حضـور نماینـده‬ ‫محتـرم ولـی فقیـه‬ ‫در اسـتان مازندران‬ ‫پروژ سـاماندهی رودخانه چالوس(پل‬ ‫تـا پـل) بـا وجـود مشـکالت فـروان‬ ‫پیـش رو در فـاز اول با احـداث دیواره‬ ‫خاکـی در دو طـرف به طـول ‪ 400‬متر‬ ‫در ‪ 6‬ماهـه اول پیگیـری و در ‪ 6‬ماهـه‬ ‫دوم ‪ 98‬بـه علت شـرایط اب و هوایی‬ ‫و افزایـش دبی اب رودخانه پیشـرفت‬ ‫کاری خوبی نداشـت‪.‬‬ ‫وی بـه مراسـم تجلیـل از قاسـم‬ ‫احمـدی الشـکی نماینـده چالـوس‪،‬‬ ‫در چالـوس و برنامه ریـزی برای جمع‬ ‫اوری کمکهای مومنانه شـورای شـهر‬ ‫و فرمانده سـپاه شهرسـتان قدردانی‬ ‫مـی کنیم‪.‬‬ ‫مهنـدس ردایـی بـا اظهـار اینکـه‪:‬‬ ‫سـال ‪ 99‬بهبـود مبلمـان شـهری را‬ ‫اسـتمرار خواهیم داد گفـت‪ :‬در کمیته‬ ‫زیباسـازی و مبلمان شـهری اقدامات‬ ‫خوبـی چـون‪ :‬خریـد ایسـتگاه هـای‬ ‫تاکسـی جدیـد‪ ،‬نصـب المـان هـای‬ ‫جدیـد خریـد و نصب تابلوهـای معابر‬ ‫گرامجـان و ایـش بن‪،‬بازسـازی پارک‬ ‫کـودک و‪ ...‬در برنامـه قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی ضمـن تشـکر از حمایـت هـای‬ ‫دادسـتان محتـرم از اجرایی شـدن ‪5‬‬ ‫مسـاله مهم بهداشـتی شـهر چالوس‬ ‫شـامل‪ :‬زباله‪،‬فاضلاب‪ ،‬کشـتارگاه‪،‬‬ ‫سـگ هـای بالصاحـب و احشـام‬ ‫سـرگردان در سـال جدیـد خبـر داد‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مدارس مجازی‬ ‫و الیوهای شبانه!‬ ‫شـواهد و قرائـن حاکـی از ان اسـت کـه ویـروس کرونـا کـه نـه‬ ‫دموکـرات بودنـش ثابت شـده و نه جمهـوری خـواه بودنش‪ ،‬حاال‬ ‫حـاال هـا مهمـان ما اسـت و همین دیـروز خبر انتشـار مـوج دوم‬ ‫ویروس کرونا در پائیز منتشـر شـد و وزیر بهداشـت ایران از مردم‬ ‫خواسـت خـود را بـرای روزهای سـخت تر امـاده کنند! امـا ظاهرا ً‬ ‫ایـن البلا برخی از مسـئوالن گوششـان بـه این حرف هـا بدهکار‬ ‫نیسـت و بـرای برگشـت بـه دوران طالیـی معمولـی بـودن لحظه‬ ‫شـماری مـی کنند‪ .‬مثل همین بـر و بچه های فدراسـیون فوتبال‬ ‫کـه دلشـان بـرای برگـزاری حرفـه ای مسـابقات‪ ،‬بلیـط فروختن‬ ‫در سـطل‪ ،‬فـروش سـاندویچ کالبـاس در ورزشـگاه هـا‪ ،‬رای های‬ ‫میلیـاردی دادگاه ورزش بـه نفـع فوتبالیسـت هـای درجـه سـه و‬ ‫چهـار اروپایـی و امریـکای جنوبـی و ‪ ...‬تنـگ شـده اسـت و قـرار‬ ‫اسـت از تیـر ماه لیـگ فوتبـال را از سـر بگیرند!‬ ‫از سـویی بـا وجـود عجلـه ورزشـی هـا بـرای شـروع ورزش در‬ ‫مملکـت‪ ،‬دوسـتان در امـوزش و پـرورش عجلـه چندانـی بـرای‬ ‫بازگشـایی مـدارس ندارنـد و بـه قول عمـو خلیل تا قورچ کسـانی‬ ‫را کـه بـه معلـم هـا و تعطیلـی چند ماه شـان حسـادت می کنند‬ ‫درنیاورنـد ول کـن ماجـرا نیسـتند! تـا دیـروز خلبانـی و کار در‬ ‫معدن و خبرنگاری و ‪ ...‬جزو مشـاغل پر خطر و ریسـکی محسـوب‬ ‫مـی شـدند امـا االن معلمی شـکل پر خطر محسـوب می شـود و‬ ‫صاحبـان همـه مشـاغل سـر کار برگشـته انـد بـه جـز معلمـان و‬ ‫اسـاتید دانشـگاه! البتـه از وزیـر امـوزش و پرورش پنهان نیسـت‬ ‫از شـما چـه پنهـان‪ ،‬تعطیلی مدارس بـرای ایـن وزارتخانه چندان‬ ‫هـم بد نشـد و بسـیاری از مشـکالت الیتناهی امـوزش و پرورش‬ ‫خـود بـه حـل شـدند تـا جایـی کـه اعتـراض بـه ایـن وزارتخانـه‬ ‫بـه صفر رسـیده اسـت! مشـکالتی نظیر کمبـود دبیر‪ ،‬تعـداد زیاد‬ ‫دانـش امـوزان در کالس هـای درس‪ ،‬مـدارس کپـری‪ ،‬مـدارس‬ ‫خشـتی‪ ،‬مـدارس اسـتیجاری و ‪ ، ...‬مشـکل بخـاری هـای نفتـی‪،‬‬ ‫جمـع اوری کمـک هـای مردمـی‪ ،‬هزینـه هـای جاری مـدارس‪،‬‬ ‫ترافیـک صبـح و ظهـر بابـت ایاب و ذهـاب دانش اموزان‪ ،‬شـهریه‬ ‫هـای نجومـی مـدارس غیر انتفاعـی‪ ،‬اردو هـای انچنانـی و ‪...‬‬ ‫فقـط مـی مانـد امـوزش و تدریس به بچـه های مردم کـه ان هم‬ ‫خـدا بزرگ اسـت و به کمک دوسـتان رسـانه ملی‪ ،‬بـر و بچه های‬ ‫مخابـرات‪ ،‬اپراتـور هـای سـختکوش و عزیـزان موبایل فـروش در‬ ‫حال پیگیری و انجام اسـت‪ .‬حاال درسـت اسـت اپلیکیشن «شاد»‬ ‫مشـکالتی دارد و خیلـی از خانـواده ها به ویـژه در مناطق محروم‬ ‫بـه امکانـات سـخت افزاری الزم و گوشـی هوشـمند بـرای اتصال‬ ‫به این سـامانه دسترسـی ندارنـد‪ ،‬ولی باالخره این مشـکالت حل‬ ‫مـی شـوند‪ .‬در حقیقـت اگـر ان گوشـی هایـی کـه قـرار بـود بـا‬ ‫دالرهـای ‪ 4200‬تومانـی جهانگیـری‪ ،‬وارد بـازار شـوند به دسـت‬ ‫مـردم برسـند و عزیـزان الیـو بـاز اگـر یـک مقـدار از الیوهـای‬ ‫شـبانه بکاهنـد تا سـرعت اینترنت یک تـکان بخورد‪ ،‬پـازل کامل‬ ‫مـی شـود و امـوزش رسـماً اغـاز می شـود‪ .‬البتـه مسـئوالن این‬ ‫وزارتخانـه اعلام کـرده اند بـا همین امکانـات موجود تـا االن هم‬ ‫‪ 85‬درصد کتابها تدریس شـده اسـت و مشـکلی برای پایان سـال‬ ‫تحصیلـی دیده نمی شـود! اص ً‬ ‫ال خـدا را چه دیدید‪ ...‬ممکن اسـت‬ ‫ایـن مدل مدرسـه داری زیر زبـان عزیزان وزارتخانه مـزه کند و از‬ ‫سـال بعـد مـدارس را به صورت مجـازی برگـزار کنند!‬ ‫در ایـن صورت مشـکل کمبود بودجه‪ ،‬سـونامی بازنشسـته شـدن‬ ‫معلمـان در سـال های اتی کـه این وزارتخانه را بـا کمبود ‪ 300‬تا‬ ‫‪ 400‬هـزار نفـری مواجه می کند و سـایر مشـکالت ریز و درشـت‬ ‫ایـن وزارتخانه حل خواهد شـد!‬ ‫دعاى روز شانزدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫وج ّن ْبنی‬ ‫اللهم َو ّف ْقنی فیهِ ل ِموا َفقَهِ االبْرا ِر َ‬ ‫ّ‬ ‫االشرا ِر وا ِونی فیهِ ب ِ َر ْح َمت َ‬ ‫فیهِ ُمرا َفقَهِ ْ‬ ‫ِک‬ ‫الى دا ِر ال َقرا ِربال ِه ّی َت ِ‬ ‫ک یا ال َ َه العالَمین‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!