روزنامه کرانه شمال شماره 601 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 601

روزنامه کرانه شمال شماره 601

روزنامه کرانه شمال شماره 601

‫پسا کرونا در شهرداری ساری‬ ‫رجبی‬ ‫عباس‬ ‫ِ‬ ‫بعد از کرونا مصمم تر‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شنبه ‪ 20 /‬اردیبهشت‪99 /‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 601‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫معصومـه فرجی معاون فرهنگی و رسـانه ای اداره کل ارشـاد مازندران گفت‪ :‬کتاب فروشـان‬ ‫و ناشـران ایرانی در فهرسـت مشـاغل اسـیب دیده از کرونا قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ناشران در فهرست مشاغل اسیب دیده از کرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫به نام هرکه هست به کام‬ ‫مردم باشد‬ ‫‍ گام های بزرگ برای احیاء‬ ‫نکاچوب‬ ‫هاشمی‪ ،‬شهردار امل ؛‬ ‫مهم نیست پروژه های شهری به نام‬ ‫چه کسی باشد‪ ،‬بایستی به کام مردم باشد‬ ‫سومین خط تولید شرکت نکاچوب افتتاح شد‬ ‫معامله‬ ‫برد برد؛‬ ‫برجام؛ (بـ)ـصیرت (جـ)ـالب‬ ‫(ا)ستاندار (مـ)ـازندران‬ ‫پسا کرونا در شهرداری ساری‬ ‫رجبی بعد از کرونا مصمم تر‬ ‫عباس‬ ‫ِ‬ ‫رجبی در پی حفظ و نگهداری‬ ‫بوستان های ساری‬ ‫رجبـی شـهردار مرکـز اسـتان‬ ‫بعـد از گذرانـدن دوران سـخت‬ ‫بیمـاری کرونـا امـروز مصمم تر‬ ‫از همیشـه به بازدید از بوسـتان‬ ‫هـای پایتخـت بهـار نارنـج رفت‪.‬‬ ‫اردیبهشـت باشـد و شـهردار از‬ ‫کرونا جان سـالم بدر کند و برود‬ ‫تا بوسـتان هـا را گلسـتان کند‪،‬‬ ‫عباس رجبی شـهردار سـاری به‬ ‫همـراه باقریان و قبـادی معاونان‬ ‫مالـی اداری و شهرسـازی و امور‬ ‫مناطـق شـهرداری و احمـدی‬ ‫رییـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضای سبز شهری شـهرداری از‬ ‫بوسـتان ملل بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد عبـاس رجبـی‬ ‫شـهردار سـاری بـر حفـظ و‬ ‫نگهـداری بوسـتان های سـطح‬ ‫شـهر و اتخـاذ تمهیـدات الزم‬ ‫جهـت رفـاه شـهروندان در‬ ‫بوسـتان ملـل تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـرای شـهردار جـوان و تیمـش‬ ‫ارزوی سلامتی و بهـروزی‬ ‫داریـم‪.‬‬ ‫اگر سیم کشی منزلتان فاقد کلید محافظت از جان است حتما نسبت‬ ‫به نصب ان بعد از کنتور اقدام نمایید‬ ‫دفتر ایمنی شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫پیام مهربانیان به کوالئیان‬ ‫ریاست هیات سوارکاری‬ ‫مازندران‬ ‫مصطفـی مهربانیـان ریاسـت سـازمان مدیریـت‬ ‫ارامسـتان های شـهرداری سـاری؛به رامتین کوالئیان‬ ‫بابـت انتصـاب ریاسـت هیـات سـوارکاری اسـتان‬ ‫مازنـدران تبریـک گفـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی سـازمان مدیریت ارامسـتان‬ ‫هـای شـهرداری سـاری؛ متـن پیـام تبریـک ریاسـت‬ ‫سـازمان به شـرح ذیل اسـت‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫جناب اقای رامتین کوالئیان‬ ‫رئیس محترم هیات سوارکاری استان مازندران‬ ‫انتصـاب جنابعالـی بـا اکثریـت ارا بـه سـمت رئیـس‬ ‫هیات سـوارکاری اسـتان مازندران را صمیمانه تبریک‬ ‫عـرض نمـوده‪ ،‬امیـدوارم با توجـه به تجارب و سـوابق‬ ‫درخشـان فعالیت های شـما در زمینه رشـد و توسـعه‬ ‫ورزش ‪ ،‬شـاهد رشـد و پیشـرفت و تحول سـوارکاری‬ ‫در اسـتان باشیم‪.‬‬ ‫سلامتی و توفیـق روز افـزون شـما را از درگاه خداوند‬ ‫منان خواسـتارم‪.‬‬ ‫مصطفی مهربانیان‬ ‫ریاست سازمان مدیریت ارامستان های‬ ‫شهرداری ساری‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شنبه ‪ 20/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪601‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫معامله برد برد؛‬ ‫با طبیعت مهربان باشیم‬ ‫برجام؛ (بـ)ـصیرت (جـ)ـالب‬ ‫(ا)ستاندار (مـ)ـازندران‬ ‫اتش به جان طبیعت نیاندازیم‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری اسـتان گیلان‪ ،‬مدیـرکل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیزداری اسـتان ضمن اشـاره به پیش‬ ‫بینـی اداره کل هواشناسـی مبنی بـر وزش باد گرم‬ ‫در اسـتان‪ ،‬طـی امـروز و فردا تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫گردشـگران‪ ،‬دامداران و حاشـیه نشـینان جنگل ها‬ ‫و مراتـع از روشـن کـردن اتـش و یـا رهـا کـردن‬ ‫اتـش افروختـه در عرصـه هـای طبیعی اسـتان به‬ ‫جـد بپرهیزند‪.‬‬ ‫دکتر محسـن یوسـف پور افـزود‪ :‬کاهـش رطوبت‪،‬‬ ‫افزایـش دمـا و وزش بـاد گـرم زمینـه وقـوع اتش‬ ‫سـوزی هـای احتمالـی در جنـگل هـا و مراتـع‬ ‫اسـتان را فراهـم مـی کنـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه پیـش بینـی اداره‬ ‫کل هواشناسـی مبنـی بـر وزش بـاد گـرم و ظهور‬ ‫و بـروز پدیـده «فـون»‪ ،‬بـه روسـای ادارات منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری شهرسـتانها ابلاغ شـده‬ ‫تـا تمهیـدات الزم را بـرای مقابلـه بـا هـر حادثـه‬ ‫احتمالـی در ایـن زمینـه فراهـم کننـد‪.‬‬ ‫ایشـان یـاداور شـد‪ :‬سـامانه ‪ 1504‬یـگان حفاظت‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫گیلان بطـور شـبانه روزی امـاده پاسـخگویی و‬ ‫دریافـت گـزارش مـردم عزیـز مـی باشـد‪.‬‬ ‫اعتبار ‪۵‬میلیارد تومانی موزه‬ ‫روستایی قرق‪ /‬عملیات‬ ‫اجرایی اغازمی شود‬ ‫محمـد حمیـدی در نشسـت بـا شـهردار و اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قـرق‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬یکـی از‬ ‫مسـائل اصلی شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫حل ریشـه ای مشـکالت مردم اسـت کـه با کمک‬ ‫همـه جانبـه ارگان هـای مختلـف رفـاه مـردم را‬ ‫درپـی خواهد داشـت‪.‬‬ ‫فرمانـدار گـرگان در خصـوص پـارک جنگلی ‪۶۵۰‬‬ ‫هکتـار ی قـرق گفـت‪ :‬برای ایـن پارک ملـی که با‬ ‫مـرال هـای نگهـداری شـده در ان معـروف شـده‪،‬‬ ‫نیـاز اسـت به منظـور بهره بـرداری بهتر مـردم در‬ ‫اسـرع وقـت طـرح جامـع پـارک تهیـه و تصویـب‬ ‫شـود تـا فرصـت بـرای سـرمایه گـذاران بخـش‬ ‫خصوصـی فراهم شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بایـد طـرح جامـع پـارک در کارگـروه‬ ‫زیربنایـی مصوب شـده و در قالب همـان چارچوب‬ ‫قانونـی ‪ ۶۰۰‬هکتـار ان بـه شـهرداری و ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫ان هـم بـه پارک مـوزه روسـتایی واگذار شـود‪.‬‬ ‫طبـق گفتـه حمیدی پنـج میلیـارد تومـان در فاز‬ ‫اول بـه موزه روسـتایی قرق‪ ،‬اعتبـار تخصیص داده‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫حمیـدی همچنیـن در خصـوص اخریـن وضعیت‬ ‫ابرسـانی بـه پـارک گفـت‪ :‬تـا اواخـر مـاه جـاری‬ ‫مشـکل ابرسـانی بـه پـارک از سـوی اداره اب و‬ ‫فاضلاب حـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بابل از وضعیت قرمز کرونا‬ ‫خارج شده است‬ ‫قربانعلـی ولـی زاده در مراسـم تقدیـر از فعـاالن‬ ‫اصنـاف در حـوزه مقابلـه بـا کرونـا در سـالن‬ ‫اجتماعـات فرمانـداری ضمـن تشـکر از همدلـی‬ ‫و همراهـی اصنـاف گفـت‪ :‬پدیـده ویـروس کرونـا‬ ‫همزمـان بـا روزهـای پایـان سـال که اصنـاف امید‬ ‫بـه افزایـش حجم فـروش و تجارت داشـتند‪ ،‬رکود‬ ‫حاکـم بر بـازار را در شهرسـتان تشـدید کـرد امابا‬ ‫همراهـی و همدلـی خـوب اصنـاف‪ ،‬شـاهد خروج‬ ‫شهرسـتان از وضعیـت قرمـز بودیـم‪.‬‬ ‫ولـی زاده اظهار داشـت‪ :‬نگرانی بعدی درباره تبعات‬ ‫اقتصـادی بـروز بحران کرونـا بعد از بازگشـایی بود‬ ‫و بـا تعامـل اصنـاف و فعـاالن اقتصـادی و مجمـع‬ ‫خیریـن بسـته های معیشـتی امـاده و در قالـب‬ ‫کمک هـای مومنانـه در اختیـار افـراد نیازمنـد قرار‬ ‫گرفـت و حـال امیـد داریـم که بـا مدیریت صحیح‬ ‫در سـال جهـش تولیـد بحران هـای اقتصـادی بـه‬ ‫وجـود امـده نیز رفع شـود‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬ایـن شهرسـتان بـه عنـوان اولیـن‬ ‫شهرسـتان در اسـتان مازنـدران توانسـت بـا راه‬ ‫انـدازی سـتاد مردمـی مبـارزه بـا کرونـا بـا حضور‬ ‫خیریـن فعـال اقتصـادی و کادر درمانـی مبلغ ‪۵.۵‬‬ ‫میلیـارد تومـان کمک هـای مردمـی را در اختیـار‬ ‫کادر درمانـی بـرای مقابلـه بـا کرونـا قـرار دهـد‪.‬‬ ‫ولـی زاده در بخشـی دیگـر از سـخنانش عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬خـروج ایـن شهرسـتان از وضعیـت قرمـز‬ ‫مرهـون زحمت هـای کادر درمـان و خیریـن و‬ ‫همـکاری تمـام مـردم اسـت اما بـا توجه بـه تغییر‬ ‫امـار روزانـه‪ ،‬هنـوز ایـن شهرسـتان از وضعیـت‬ ‫کرونـا خارج نشـده اسـت و کاهـش امار بـه منزله‬ ‫شکسـت کامـل کرونـا نیسـت‪.‬‬ ‫خبری امد فتاح به مازندران التجا اورده است تا هم بهره‬ ‫ببرد و هم بهره بدهد و بنیاد مستضعفین می خواهد در‬ ‫مازندران سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫الف‪ .‬حسینی‬ ‫رئیـس بنیـاد مسـتضعفان بـرای رفـاه عمومـی‬ ‫مـردم اسـتان مازنـدران در قالـب پـروژه هـا و‬ ‫فعالیـت هـای بنیـاد اعلام امادگـی کـرد‪.‬‬ ‫خبـری امد فتـاح به مازنـدران التجا اورده اسـت‬ ‫تـا هـم بهـره ببـرد و هـم بهـره بدهـد و بنیـاد‬ ‫مسـتضعفین مـی خواهـد در مازنـدران سـرمایه‬ ‫گـذاری کند‪.‬‬ ‫توسـعه گردشـگری بـا توجه بـه حضور گسـترده‬ ‫مجموعـه هـای گردشـگری بنیـاد مسـتضعفان‬ ‫انقلاب اسلامی در مازنـدران‪ ،‬پروژه های کشـت‬ ‫گلخانـه ای و زراعـی و تعامـل و همـکاری بـرای‬ ‫توسـعه فـرودگاه سـاری بـا توجـه به واقع شـدن‬ ‫اراضـی بنیـاد در اطراف فـرودگاه؛ محور گفتگوی‬ ‫احمـد حسـین زادگان و پرویـز فتـاح بوده اسـت‬ ‫ظاهـرا ً هـم دو طـرف بـه تعامـل خوبـی رسـیده‬ ‫اند‪.‬همیشـه خـدا مازنـدران در بیـن اسـتان های‬ ‫دیگـر مظلـوم واقع می شـود‪ ،‬می اینـد اینجا می‬ ‫خورنـد و مـی زننـد و می برند اما نمـی دانم چرا‬ ‫هیچوقـت توجـه نمـی کننـد کـه در این اسـتان‬ ‫اگر سـرمایه گذاری شـود می توانـد بترکاند‪ ،‬مگر‬ ‫چـه از هلنـد کمتر داریـم که نتوانیـم مثل ان ها‬ ‫پیشـرفته و مدرن باشـیم؟‬ ‫اگر اخبار و اطالعات مربوط به کشورهای مختلف‬ ‫را کمـی بـا دقت دنبـال کنیـد‪ ،‬خواهیـد دید که‬ ‫همـه کشـورهای جهـان در سیاسـت گذاری های‬ ‫خبر‬ ‫خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه صنعـت‬ ‫توریسـم را در کشـور خود تقویت کنند‪ .‬تسـهیل‬ ‫فراینـد خریـد بلیـط هواپیمـا‪ ،‬افزایـش کیفیـت‬ ‫هتل هـا‪ ،‬زیباسـازی فضـای شـهرها و بسـیاری از‬ ‫کارهـای دیگر‪ ،‬سیاسـت هایی هسـتند که نشـان‬ ‫از اهمیـت گردشـگری در شـهرها و کشـورهای‬ ‫مختلـف دارنـد‪ .‬بـا ایـن حـال‪ ،‬شـاید اهمیـت‬ ‫گردشـگری برای خیلی هـا هنوز چنـدان واضح و‬ ‫شـفاف نباشـد و ندانید مازندران چه گنجی است‬ ‫کـه اغایـان قـدر نمـی دانند‪.‬امـروزه بـا توجـه به‬ ‫شـرایط جهان‪ ،‬نـگاه اقتصادی به مسـائل مختلف‬ ‫در صـدر اولویت هـا قـرار می گیـرد‪ .‬صنعـت‬ ‫گردشـگری هـم نه تنهـا از ایـن قاعده مسـتثنی‬ ‫نیسـت بلکـه با توجـه به تاثیراتی کـه این صنعت‬ ‫می توانـد بـر روی اقتصـاد یک کشـور بگـذارد‪ ،‬به‬ ‫موضوعـی بسـیار مهـم و حسـاس تبدیـل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـه بیـان بسـیاری از کارشناسـان‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشـگری منبـع مسـتقیم افزایـش درامدهـای‬ ‫ارزی می توانـد باشـد‪ .‬چراکـه بـا سـفر اتبـاع‬ ‫خارجـی به یک کشـور‪ ،‬انهـا ارز خارجـی با خود‬ ‫اورده و بـه راحتـی باعـث افزایـش منابـع مالـی‬ ‫در کشـور مقصـد می شوند‪.‬اسـتان مازنـدران بـه‬ ‫لحـاظ موقعیـت طبیعـی و جغرافیایـی در بخش‬ ‫طبیعـت گـردی جـزء اسـتانهای برتـر و قطـب‬ ‫گردشـگری کشـور محسـوب مـی گـردد‪ .‬نزدیک‬ ‫بـه ‪ ۱۲‬میلیون نفر گردشـگر داخلـی و دهها هزار‬ ‫توریسـت خارجـی هر سـاله بـه منظـور گذراندن‬ ‫اوقـات فراغـت از ایـن اسـتان دیـدن مـی کننـد‪.‬‬ ‫وجـود دریـای مازنـدران (کاسـپین ) بـا سـاحل‬ ‫زیبـا و مناسـب بهمـراه برخـورداری از دامنـه ها‬ ‫(و پارکهـای) جنگلـی و کوهسـتانی ‪ ،‬وجـود قلـه‬ ‫دماونـد با ‪ ۵۶۷۰‬متـر ارتفاع معروف بـه بام ایران‬ ‫‪ ،‬غارهـا‪ ،‬ابشـارها ‪ ،‬رودخانـه هـا ‪ ،‬ابهـای متعـدد‬ ‫سـرد و گـرم معدنـی‪ ،‬چشـمه هـا‪ ،‬تـاالب هـا به‬ ‫ویـژه شـبه جزیـره میانکالـه در بهشـهر بیـش از‬ ‫‪ ۸۰۰‬اثار تاریخی شناسـایی شـده نظیر مجموعه‬ ‫تاریخـی شـهرهای امـل‪ ،‬چالـوس و سـاری‪ ،‬این‬ ‫اسـتان را بـه مجموعـه ای متنـوع برای اسـتفاده‬ ‫گردشـگران بـا انگیـزه مختلـف بـدل نموده اسـت‪.‬‬ ‫بازهـم نمـی دانـم چـرا برخـی بـه ایـن اهمیـت‬ ‫پـی نمـی برنـد و پولشـان را دور مـی ریزند‪،‬خب‬ ‫بنـده هـای خـدا بیاییـد اینجـا سـرمایه گـذاری‬ ‫کنید‪،‬پولـدار تـر شـوید نـوش جانتـان‪....‬‬ ‫بنیاد مسـتضعفین کـه ظاهرا از مسـتضعف بودن‬ ‫خسـته شـده اسـت چند تـکان ریـزی امـد‪ ،‬باید‬ ‫ببینیم از سـرمایه گذاری اش پشـیمان می شـود‬ ‫یـا پـول در مـی اورد و غنـی می شـد و حالش را‬ ‫مـی برد!‬ ‫خبر‬ ‫هشدار اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان‪:‬‬ ‫وزش بادهای گرم در این روزها می تواند اغازگر فاجعه‬ ‫حریق در جنگلها و مراتع گردد‬ ‫همه سـاله با شـروع فصل گرما‪ ،‬شـاهد بروز اتش سـوزی‬ ‫هـای متعـدد درعرصـه هـای منابـع طبیعی هسـتیم که‬ ‫ایـن حریـق هـا باعث بـروز خسـارات جبـران ناپذیری به‬ ‫اکوسیسـتم طبیعـی مناطـق و از بیـن رفتـن گونـه های‬ ‫گیاهـی و جانـوری می شـود‪.‬به منظور کنتـرل و ممانعت‬ ‫از حـوادث احتمالـی همچـون حریق الزم اسـت به نکات‬ ‫ایمنـی در این مورد توجه بیشـتری داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫گردشـگران‪ ،‬دامـداران و حاشـیه نشـینان جنگل هـا‬ ‫و مراتـع از روشـن کـردن اتـش و یـا رهـا کـردن اتـش‬ ‫افروختـه در عرصه هـای طبیعـی جـدا پرهیـز نماییـد‪.‬‬ ‫شـهروندان از انداختـن چـوب کبریت نیمه سـوخته و ته‬ ‫سـیگار روشـن در جنـگل هـا‪ ،‬مراتع و بیشـه زار هـا جدا‬ ‫خـودداری کـرده و در هنـگام تـرک اماکـن از خامـوش‬ ‫بـودن منابـع حرارتـی مطمئن شـوند‪.‬‬ ‫یادمـان باشـد یـک بـی احتیاطـی‪ ،‬یـک حریـق کوچک‬ ‫مـی توانـد تهدیـد جـدی و نابودکننده بـرای عرصه های‬ ‫مختلـف منابع طبیعی محسـوب شـود‪ .‬مراقـب رفتارمان‬ ‫در طبیعت باشـیم‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار گیالن تاکید کرد؛‬ ‫پیگیری های مستمر برای ترمیم پل های اسیب دیده‬ ‫املش صورت گیرد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع‬ ‫رسـانی اسـتانداری گیالن‪،‬‬ ‫علـی اوسـط اکبـری مقدم‬ ‫روز چهارشـنبه در جلسـه‬ ‫ای کـه بـا حضـور مدیران‬ ‫کل اسـتانی در فرمانـداری‬ ‫املـش برگـزار شـد؛ اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬پـل هایـی کـه در‬ ‫املـش وجـود دارد اغلـب‬ ‫بـا پایـه هـا و سـتون‬ ‫هـای سـطحی احـداث شـده انـد و بـا توجـه بـه دخـل‬ ‫و تصرفاتـی کـه در رودخانه هـای این شهرسـتان انجام‬ ‫گرفتـه‪ ،‬در معـرض خطـر قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اختصاص منابـع مالی بـرای نگهداری‬ ‫از ایـن بناهـا گفـت‪ :‬بـر ایـن اسـاس از تخریـب پـل ها‬ ‫در مقطـع زمانـی کوتـاه مـدت و میان مـدت جلوگیری‬ ‫خواهـد کـرد و بایـد بـا جـذب منابـع اعتبـاری الزم در‬ ‫زمینـه سـاخت پـل هایی دیگـر اقـدام کنیم‪.‬‬ ‫اکبـری مقـدم بـا قدردانـی از همراهـی هـای مراجـع‬ ‫قضایـی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬با عنایـت به در حـال تغییر‬ ‫بـودن رژیـم رودخانـه هـا الزم اسـت سـریعتر و تـا اغاز‬ ‫فصـل پاییـز ‪ ،‬نسـبت بـه تقویـت پایـه هـای پـل هـا ‪،‬‬ ‫دیوارهـای حفاظتـی و گوشـواره پـل هـا اقـدام شـود‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬سـه پـل در ایـن شهرسـتان بطـور‬ ‫اساسـی دچـار تخریـب شـده کـه هـر سـه اینهـا نقش‬ ‫کلیـدی و محـوری برای مـردم دارند بر این اسـاس باید‬ ‫نظـارت هـا و پیگیـری های کافـی برای رفع مشـکالت‬ ‫ایـن حـوزه صـورت گیرد‪.‬‬ ‫رسـیدگی به مسـائل مرتبط با پسـماند و نیز واحدهای‬ ‫مسـکونی اسـیب دیده بر اثـر رانش در روسـتای للیم از‬ ‫توابـع بخـش مرکزی املـش از دیگر موضوعاتـی بود که‬ ‫در این جلسـه مورد بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن‪:‬‬ ‫فضای اداری شرکت توزیع برق فومن مطلوب نیست‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق گیلان بـا اشـاره بـه فضای‬ ‫نامطلـوب اداره بـرق شهرسـتان فومـن‪ ،‬گفت‪ :‬تعویـض کابل‬ ‫هـای معمولـی بـه خودنگهـدار امسـال در اولویت قـرار دارد‪.‬‬ ‫اسـماعیل هنرمنـد در دیـدار بـا فرمانـدار فومـن با اشـاره به‬ ‫وضعیت نامناسـب سـاختمان اداری‪ ،‬اداره برق این شهرستان‬ ‫بـر لـزوم در نظـر گرفتن یک فضـای اداری مناسـب برای این‬ ‫اداره در نظـر گرفته شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اتمـام پروژه هـای نیمه تمام شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق در سـطح اسـتان از اولویت هـا مهم این شـرکت‬ ‫در امسـال اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬تعییـن تکلیـف وضعیـت اداره‬ ‫بـرق مالکـوان فومـن نیـز یکـی از پروژه هایـی اسـت کـه بـا‬ ‫کارشناسـان شـرکت بـرق رایزنـی و در نهایـت ایـن پـروژه‬ ‫اجرایـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل شـرکت توزیـع برق گیلان با اشـاره بـه اجرای‬ ‫پـروژه تعویـض کابل های معمولی بـا کابل های خـود نگهدار‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬یکـی از پروژه هـای در دسـت اجـرا تعویـض‬ ‫کابل هـای معمولـی بـه خـود نگهـدار اسـت تا شـاهد کاهش‬ ‫سـرقت کابل هـا باشـیم‪.‬‬ ‫لـزوم رفع مشـکل ضعـف بـرق در شهرسـتان فومن‬ ‫بـرای فصـل گرما‬ ‫فرمانـدار فومـن نیـز در ادامـه ایـن جلسـه حضـور مدیـران‬ ‫ادارات کل در شهرسـتان ها را سـبب بیـان مشـکالت و ارائـه‬ ‫راهـکار برای حل ان دانسـت و ادامـه داد‪ :‬امیدواریم با حضور‬ ‫مدیـران مشـکالت مـردم را با سـرعت بیشـتری رفع شـود‪.‬‬ ‫محمدرضـا محسـنی بـا بیان اینکه یکـی از انتظـارات ما عدم‬ ‫قطعـی بـرق در فصـل گرمـای امسـال در شهرسـتان فومـن‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا فـرا رسـیدن فصـل گرمـا مشـکل ضعـف‬ ‫شـدید ولتـاژ بـرق‪ ،‬نیازمند نصب ترانـس برق در روسـتاهای‬ ‫بخش هـای مرکـزی و سـردار جنـگل و روشـنایی برخـی از‬ ‫معابـر شـهر ماکلـوان هسـتیم کـه بایـد ایـن مشـکالت رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرمانـدار فومـن همچنیـن بـا بیـان اینکـه تامیـن روشـنایی‬ ‫معابـر نیـز از خدمـات الزم االجـرا اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬تامیـن‬ ‫روشـنایی روسـتایی در بخش هـای مرکـزی و سـردار جنگل‬ ‫نیـز ضـروری اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه اهمیت تعویـض و جابجایی تیرهـای چوبی با تیرهای‬ ‫بتنـی بـرق در روسـتای شهرسـتان فومن بـر اسـاس اولویت‬ ‫اشـاره کـرد و ادامـه داد‪ :‬بایـد اعتباراتـی در زمینـه تعویـض‬ ‫کابل هـای معمولـی بـا کابل هـای خـود نگهـدار بـرای رفـع‬ ‫مشـکل در بخـش تخصیـص یابد‪.‬‬ ‫محسـنی در ادامـه‪ ،‬بـه اهتمـام و تشـریک مسـاعی اداره برق‬ ‫شهرسـتان فومـن بـرای بـرق رسـانی به ایسـتگاه پمپـاژ اب‬ ‫کشـاورزی روسـتای االسـر و مالـوان اشـاره و اظهار کـرد‪ :‬بر‬ ‫اسـاس مصوبـات شـورای کشـاورزی مکاتبـات الزم در ایـن‬ ‫خصـوص بـه انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی از امادگـی شـهرداری ماکلـوان و بخشـداری سـردار‬ ‫جنـگل بـرای واگـذاری زمین یا سـاختمان به منظـور احداث‬ ‫سـاختمان اداره بـرق شـهر ماکلـوان خبر داد و تامیـن نیرو و‬ ‫تجهیـزات بـرای خدمات رسـانی هرچه بهتر به مـردم منطقه‬ ‫را خواسـتار شد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 20/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪601‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫پایتخت کشتی ایران در استانه‬ ‫پوست اندازی‬ ‫کناره گیـری رییـس هیات کشـتی مازنـدران پـس از حدود‬ ‫دو دهـه ان هـم بـا توجه بـه قانـون بازنشسـتگی ‪ ،‬پایتخت‬ ‫کشـتی ایـران و مـدال اورتریـن رشـته ورزشـی ایـن خطـه‬ ‫شـمال کشـور را در اسـتانه پوسـت اندازی قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگارایرنا‪ ،‬کشـتی مازنـدران در حالی درپس‬ ‫از دو دهـه اسـتانه پوسـت انـدازی قـرار گرفت که در سـال‬ ‫هـای اخیـر به دلیـل نبـود راهبرد مشـخص و اینـده نگری‬ ‫بـا چالـش هـای زیـادی در حـوزه باشـگاهداری ‪،‬تیـم داری‬ ‫در رقابـت هـای لیـگ برتـر مواجه شـد و یـک دوره طوالنی‬ ‫افـول در ایـن رشـته ورزشـی حداقـل در میادیـن داخلی را‬ ‫پشـت سـر گذاشـت و شـاهد ایـن افـول نیـز از چهـار تیـم‬ ‫مازنـی حاضـر در رقابـت هـای لیـگ برتـر کشـتی فرنگی و‬ ‫ازاد ایـران در سـال ‪ ۹۸‬صرفـا یـک تیـم مازنـی ان هـم در‬ ‫جایـگاه سـوم قـرار گرفـت و سـه تیم دیگـر حتـی موفق به‬ ‫رسـیدن بـه مرحلـه نهایی نیز نشـدند‪.‬‬ ‫ایـن در حالیسـت کـه کشـتی گیـران مازنی عضـو تیم ملی‬ ‫در سـال گذشـته بدور از حمایت های هیات کشـتی استان‬ ‫و صرفـا بـا اتـکاء به توان شـخصی و تمرین سـخت و طاقت‬ ‫فرسـای انفـرادی و زیر نظـر مربیان خصوصـی و تیم ملی از‬ ‫‪ ۲۸۰‬مدالـی کـه تیم ملی کشـتی ایـران در رقابت های بین‬ ‫المللـی کسـب کـرد حـدود ‪ ۱۲۰‬مـدال را بـه نام خودشـان‬ ‫ثبـت کننـد و کسـب حدود نیمـی از مدال رقابـت های بین‬ ‫المللـی تیـم ملـی کشـتی ایـران ان هـم از سـوی کشـتی‬ ‫گیـران مازنـی نشـان از ظرفیـت بـاالی این رشـته ورزشـی‬ ‫دارد کـه در داخـل چنـدان به حسـاب نیامد‪.‬‬ ‫مدیریت سنتی‬ ‫اگرچـه بخشـی از مشـکالت کشـتی مازنـدران هماننـد‬ ‫سـایر رشـته هـای ورزشـی بـه ویـژه در حـوزه تیمـداری و‬ ‫باشـگاهداری در نبـود حامـی مالـی در غیـاب شـرکت های‬ ‫بـزرگ صنعتـی در ایـن اسـتان نشـات مـی گیـرد ‪ ،‬ولـی‬ ‫مدیریت سـنتی حاکم بر کشـتی اسـتان در دو دهه گذشته‬ ‫و اختالفـات درون و بـرون سـازمانی باعـث شـد تـا انـدک‬ ‫حامیان مالی این رشـته ورزشـی چون پتروشـیمی بهشـهر‪،‬‬ ‫ارش زیـن بابـل نیـز قربانی همین اختالفات شـوند و عطای‬ ‫تیـم داری در ایـن رشـته ورزشـی را بـه لقایش بخشـیدند‪.‬‬ ‫علاوه بـر ان اکثر کشـتی گیـران مازنی صاحب نـام و مدال‬ ‫اور در تیـم ملـی نیز برای دور مانـدن از اتش این اختالفات‬ ‫درونـی حضـور در تیـم هـای بومـی اسـتانی را بـه تیم های‬ ‫بـرون اسـتانی ترجیح دادنـد و دوری انها از تیـم های بومی‬ ‫کـه مـی توانسـت کسـب تجربـه خوبـی بـرای جوانتـر هـا‬ ‫باشـد‪ ،‬ناکامـی این رشـته ورزشـی را در مازنـدران به عنوان‬ ‫ورزش اول دو چنـدان کـرد‪.‬‬ ‫روزنه امید‬ ‫حـال بـه نظـر می رسـد با کنـاره گیـری مدیـران سـابق از‬ ‫بدنـه پایتخـت کشـتی ایـران و انتصـاب سرپرسـت موقـت‬ ‫از بیـن یکـی از مدیـران ورزشـی اسـتان تـا زمـان برگزاری‬ ‫انتخابـات هیـات کشـتی اسـتان و نفراتـی کـه خـود را در‬ ‫معـرض انتخابـات هیـات یکـی از مهمترین رشـته ورزشـی‬ ‫قـرار دادنـد‪ ،‬روزنـه امیدی هر چند کم سـو بـرای اینده این‬ ‫رشـته ورزشـی ایجـاد شـد تا شـاید بتوانـد با جمـع کردن‬ ‫تمـام اجـزاء و پیکـره ایـن رشـته ورزشـی اعـم از مربیـان‪،‬‬ ‫پیشکسـوتان‪ ،‬ورزشـکاران و حامیـان مالی و قـراردادن همه‬ ‫انهـا در یـک سـبد‪ ،‬بـار دیگـر کشـتی مازنـدران را بـه‬ ‫جایگاهـی کـه انتظـارش مـی رود‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫محمـد ابراهیمـی یکـی از کارشناسـان کشـتی در مازندران‬ ‫گفت ‪ :‬اگرچه اسـتان مازندران در اکثر رشـته های ورزشـی‬ ‫دارای ظرفیـت هـا و پتانسـیل های خوبی بـرای مدال اوری‬ ‫و بازیکن پروری اسـت‪ ،‬ولی کشـتی ورزش اول و ریشـه دار‬ ‫در ایـن خطـه شـمال کشـور اسـت کـه در بین تمـام مردم‬ ‫دارای عالقـه مندان زیادی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزو د ‪ :‬بـا وجـود ایـن که این رشـته ورزشـی همچنان‬ ‫یکـی از پرمـدال اور تریـن رشـته هـای ورزشـی اسـتان در‬ ‫سـطح مسـابقات بیـن المللـی و حتـی رقابـت هـای معتبر‬ ‫داخلی محسـوب می شـود‪ ،‬ولی در چند سـال اخیر جایگاه‬ ‫گذشـته خـود را بـه دالیلـی از جملـه روزمرگـی حاکـم بـر‬ ‫مدیریـت ایـن رشـته ورزشـی و نگاههای سـنتی کـه اجازه‬ ‫ورود بـه جوانـان و تفکـر نـو را نمـی داد بـا افـول شـدید‬ ‫مواجـه شـد بـه طوری کـه دیگـر اشـتیاقی بـرای تیمداری‬ ‫و باشـگاهداری از سـوی بخـش خصوصـی در ایـن رشـته‬ ‫ورزشـی وجود نداشـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد ‪ :‬شـاید بخشـی از ایـن بـی رغبتی در‬ ‫تیمـداری ناشـی از نبـود حامـی مالـی معتبـر باشـد که در‬ ‫سـایر رشـته های ورزشـی اسـتان نیز سـایه افکند‪ ،‬ولی در‬ ‫رشـته کشـتی بیـش از سـایر رشـته هـا خـود را نشـان داد‬ ‫و همیـن ناکامـی در رقابـت هـای لیـگ برتـر کشـتی ایران‬ ‫در سـال گذشـته و کوچ دسـت جمعـی اکثر کشـتی گیران‬ ‫خبر‬ ‫جـوان مازنـی بـه سـایر تیـم هـای رقیـب نشـانه هـای یک‬ ‫افـول بلندمدتـی اسـت کـه خـود را نمایـان کرد‪.‬‬ ‫ابراهیمـی گفـت ‪ :‬کناره گیری رییس هیات کشـتی اسـتان‬ ‫ان هـم بیـش از دو دهـه فعالیـت در ایـن حـوزه ورزشـی با‬ ‫قانـون بازنشسـتگی و منـع قانونـی بـرای ثبت نـام در دوره‬ ‫جدیـد ‪ ،‬به نوعی زمینه برای پوسـت اندازی کشـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران را فراهـم کرد کـه امیدواریم این رویـه در انتخاب‬ ‫رییـس جدیـد نیز دنبال شـود‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس کشـتی مازنـدران بـر ایـن بـاور اسـت ایـن‬ ‫رشـته ورزشـی در دوران پوسـت انـدازی نیازمنـد همکاری‬ ‫همـه جانبـه دسـت انـدرکاران ایـن رشـته ورزشـی اعـم از‬ ‫مربیـان‪ ،‬پیشکسـوتان‪ ،‬ورزشـکاران ‪ ،‬باشـگاههای ورزشـی و‬ ‫مدیـران ورزشـی اسـتان دارد تـا بـا برنامـه ریـزی بتواند بار‬ ‫دیگـر کشـتی مازنـدران را بـه جایـگاه اصلـی خـود برگرداند‪.‬‬ ‫جوانگرایی پشـتوانه رشد کشـتی معاون توسعه ورزشی اداره‬ ‫کل ورزش و جوانـان مازنـدران کـه با حفظ سـمت از سـوی‬ ‫فدراسـیون کشـتی سرپرسـتی ایـن هیـات را در اسـتان نیز‬ ‫عهـده دار شـد گفـت ‪ :‬به نظر می رسـد که کشـتی اسـتان‬ ‫پـس از بیـش از دو دهـه مدیریت یکنواخت و گعـده ای ‪ ،‬با‬ ‫وجـود ایـن که به هر حـال موفقیت هایی نیـز در این دوران‬ ‫بـرای خـود ثبـت کـرد‪ ،‬از چنـد سـال قبـل نیـاز بـه تحول‬ ‫اساسـی و دمیدن نگاه جدید در ان احسـاس می شـد‪.‬عادل‬ ‫عالیشـان در گفـت و گـو بـا خبرنگارایرنا افزود ‪ :‬بـه هر حال‬ ‫بـه یمن ممنوعیـت قانونی‪ ،‬بسـتر برای تحـول مدیریتی در‬ ‫رشـته کشـتی به عنوان ورزش اول اسـتان مازنـدران که در‬ ‫بیـن اقشـار مختلـف جامعه نیـز ریشـه دوانده‪ ،‬ایجاد شـد و‬ ‫بایـد از ایـن فرصت به درسـتی برای حضور جوانان ورزشـی‬ ‫تحصیلکـرده اسـتفاده کـرد تـا این رشـته ورزشـی بتواند به‬ ‫جایگاهـی که در شـان کشـتی اسـتان مازنـدران بـه عنوان‬ ‫پایتخت کشـتی ایران اسـت‪ ،‬برسـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬اسـتارت جوانگرایـی در کشـتی در دوران‬ ‫سرپرسـتی که بیشـتر پیش زمینـه برای برگـزاری انتخابات‬ ‫هیـات و انتخـاب رییـس اسـت‪ ،‬بـا تغییـر در هیات رییسـه‬ ‫گذشـته فراهم شـد و تا زمان برگزاری انتخابـات این فرایند‬ ‫ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد ‪ :‬مـا بـرای ایجاد چاالکـی و چابکی در‬ ‫ورزش کشـتی نیـاز به تحرک در شهرسـتان هـا داریم و این‬ ‫برنامـه هـا نیـز بـه شـرطی مـی توانـد عملیاتی شـود که ما‬ ‫در راس هیـات هـای ورزشـی شهرسـتان هـا نیـز تغییراتی‬ ‫را ایجـاد کنیـم و افـرادی را پـای کار بیاوریـم کـه نـه تنها‬ ‫انگیـزه بـرای تحـول را کـه توانایـی ایـن کار را نیـز داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عالیشـان اظهارداشـت ‪ :‬ایـن درحالیسـت کـه در گذشـته‬ ‫تحـرک چندانـی در شهرسـتان های ما به دلیل نگاه سـنتی‬ ‫حاکـم بـر هیات هـا وجود نداشـت و یـا بسـیار کمرنگ بود‬ ‫کـه نتوانسـت تحولـی را ایجاد کند که کشـتی اسـتان را به‬ ‫جایـگاه اصلی خود برسـاند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬تمـام داشـته هـای کشـتی اسـتان از‬ ‫شهرسـتان هاسـت و برخـی از شهرسـتان های مـا از جمله‬ ‫جویبـار کـه پایتخـت کشـتی جهـان قلمـداد می شـود‪ ،‬به‬ ‫تنهایـی بـرای یـک اسـتان کفایـت می کنـد‪ ،‬ولی در سـال‬ ‫هـای اخیـر ایـن شـهر نیز نتوانسـت نقش گذشـته خـود را‬ ‫بـه درسـتی ایفاء کند و بـه روزمرگی دچار شـد و امیدواریم‬ ‫بـا تحـوالت اخیـر بتوانیم بـا بهره گیـری از نیروهـای جوان‬ ‫شهرسـتان هـا را پـای کار بیاوریم‪.‬‬ ‫وی در مـورد برخـی نارضایتـی ها نسـبت به شـتاب گرفتن‬ ‫تغییـر و تحول در هیات کشـتی در دوران سرپرسـتی گفت‬ ‫‪ :‬تمـام فعالیـت هـای مـا در دوران سرپرسـتی در چارچوب‬ ‫قانـون و بـا مطالعه و اشـنایی نسـبت به کشـتی اسـتان در‬ ‫حـال رقـم خـوردن اسـت و هـدف اصلـی مـا از ایـن تغییر‬ ‫و تحـول ضمـن بهـره گیـری از نیروهـای جـوان‪ ،‬بـه کار‬ ‫گمـاردن افـراد بیطرفـی اسـت که هر گـووه شـائبه دخالت‬ ‫در نتایـج انتخابـات را دور کنـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت هیات کشـتی اسـتان مازنـدران خاطرنشـان کرد‬ ‫‪ :‬برخـی نگرانـی هایـی کـه بـرای تغییـر و تحـول در هیات‬ ‫های شهرسـتانی و یا هیات رییسـه اسـتانی اعالم می شـود‬ ‫از ناحیه کسـانی اسـت که به دنبال تداوم مدیریت گذشـته‬ ‫بـر ایـن رشـته ورزشـی هسـتند و ایـن در حالیسـت کـه ما‬ ‫براسـاس برنامـه تدوینـی بـه دنبـال ایجـاد تحـرک در ایـن‬ ‫رشـته ورزشـی هستیم‪.‬‬ ‫عالیشـان در مـورد زمـان برگـزاری انتخابـات هیات کشـتی‬ ‫اسـتان مازنـدران گفـت ‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۱۱‬نفـر بـرای‬ ‫سـکانداری هیـات کشـتی اسـتان و شـرکت در انتخابـات‬ ‫نامنویسـی کردنـد و پـس از مشـخص شـدن بررسـی‬ ‫صالحیـت ایـن داوطلبـان و اعلام امادگـی فدراسـیون‪ ،‬مـا‬ ‫امادگـی کامل بـرای برگزاری انتخابـات را داریم و هر زمانی‬ ‫کـه فدراسـیون و اداره کل ورزش مازنـدران تعییـن کننـد؛‬ ‫ایـن انتخابـات در کمـال ارامش برگزار می شـود و هر فردی‬ ‫کـه مجمـع انتخـاب کنـد به طـور قانونی ریاسـت هیـات را‬ ‫بـرای یـک دوره چهارسـاله بـر عهـده مـی گیرد و مـا نیز به‬ ‫عنـوان مسـوول از ان حمایـت خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن اصغـر ثمربخش یکی از پیشکسـوتان کشـتی‬ ‫اسـتان مازنـدران چهـار دوره چهارسـاله متوالـی ریاسـت‬ ‫هیات کشـتی اسـتان را بر عهده داشـت که ‪ ۱۹‬اسـفندماه‬ ‫پـس از پایـان دوره چهـارم فعالیتش و به دلیـل منع قانونی‬ ‫بـرای حضـور در پنجمیـن انتخابـات هیـات ایـن رشـته‬ ‫ورزشـی به دلیل نایل شـدن به بازنشسـتگی از سـمت خود‬ ‫کنـاره گیـری کرد ‪.‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانـان مازنـدران پـس از رد چنـد گزینه‬ ‫پیشـنهادی اسـتان مازنـدران بـرای سرپرسـتی ایـن رشـته‬ ‫ورزشـی از سـوی فدراسـیون‪ ،‬طبـق قانون معاونت ورزشـی‬ ‫اداره کل را با حفظ سـمت به عنوان سرپرسـت این هیات‬ ‫تـا زمـان برگـزاری انتخابات عهده دار شـد‪.‬‬ ‫بـرای انتخابات هیات کشـتی اسـتان مازنـدران ‪ ۱۱‬نفر ثبت‬ ‫نـام کردنـد که پـس از طی مراحـل قانونی تاییـد صالحیت‬ ‫هـا‪ ،‬اسـامی نهایی بـرای شـرکت در انتخابات هیـات معرفی‬ ‫مـی شـود و احتمـال مـی رود انتخابـات یکـی از مهمتریـن‬ ‫رشـته هـای ورزشـی اسـتان نیـز در صـورت موافقـت‬ ‫فدراسـیون مربوطـه نیمـه اول سـال جـاری برگزار شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وعده حل مشکل برق بانوی کارافرین سوادکوهی‬ ‫مدیـر امـور توزیـع بـرق سـوادکوه از رفـع مشـکل‬ ‫روشـنایی محوطـه گلخانـه کنیـج کال کـه در‬ ‫خبرگـزاری فارس پوشـش داده شـد برای مـاه اینده‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫وعده حل مشکل برق بانوی کارافرین سوادکوهی‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از شهرسـتان سـوادکوه‪،‬‬ ‫روز گذشـته گزارشـی از یک بانوی بانـوی کارافرین‬ ‫سـوادکوهی در این رسـانه منتشـر شـد و این بانوی‬ ‫کارافریـن در بخشـی از گزارش به بیان مشـکل نبود‬ ‫روشـنایی‪ ٬‬در محوطه گل خانه کنیج کالی سـوادکوه‬ ‫اشاره کرد(بیشـتر اینجا بخوانید)‬ ‫در ایـن زمینـه محمدابراهیـم شـجاعی مدیـر امـور‬ ‫توزیـع بـرق سـوادکوه طـی واکنشـی نسـبت بـه‬ ‫مشـکالت مطـرح شـده در حـوزه بـرق اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫ایـن خاموشـی مربـوط بـه محوطـه داخلـی گلخانه‬ ‫ت کـه در اثـر سـیل هـم‬ ‫کار افریـن مـورد نظـر اسـ ‬ ‫مشـکالتی داشـتیم و ایشـان بـرای محوطـه داخلـی‬ ‫گلخانـه‪ ٬‬درخواسـت چـراغ روشـنایی داشـت و از‬ ‫طرفـیشـبکهمنطقـهدراثـرسـرقت‪٬‬قطـعشـدهبـود‪.‬‬ ‫مدیـر امـور توزیـع بـرق سـوادکوه بـا بیـان اینکـه‬ ‫تهیـه چـراغ روشـنایی محوطـه داخلی مشـترکان با‬ ‫مشـترک اسـت‪ ٬‬افـزود‪ :‬نمی تـوان داخـل محوطـه‬ ‫مشـترکان‪ ٬‬چـراغ روشـنایی نصب کرد و مسـوولیت‬ ‫تهیـه ان‪ ٬‬برعهده مشـترک اسـت و بـه همین علت‬ ‫از کارافریـن خواسـتیم تـا چـراغ را تهیـه کنـد تـا‬ ‫همـکاران مـا نصـب را انجـام دهند و ایشـان نسـبت‬ ‫بـه تهیـه چـراغ اقـدام کـرد و همـکاران مـا نصب را‬ ‫انجـام دادند ولی پس از سـرقت شـبکه‪ ٬‬سیم کشـی‬ ‫قطـع شـد و ایـن مشـکل به وجـود امـد‪.‬‬ ‫وی توجـه به رفع مسـائلی که فعالیـت کارافرینان را‬ ‫دچـار مشـکل می کنـد را با اهمیت توصیـف و خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬بـا وجـود اینکـه نصـب چـراغ محوطـه‬ ‫مشـترکان بـا مشـترکان اسـت امـا بـرای حمایت از‬ ‫ایـن کارافریـن و رفع مشـکل ان به همـراه همکاران‬ ‫بازدیدی از انجا داشـتیم و قرار شـد شـبکه سـرقتی‬ ‫را اصلاح کنیم‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه‬ ‫ثیتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪139960310456001940‬مـورخ ‪10/02/1399‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانه‬ ‫اقای حسـن رشـیدائی ابندانسـری فرزند سـید محمود به شـماره ملی ‪ 2091473642‬نسـبت به ششدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان به مسـاحت ‪592.32‬متـر مربع قسـمتی از پلاک ‪ -10‬اصلی بخـش ‪ 4‬ثبت‬ ‫سـاری باکسر سـهم وقف‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بمـدت دو ماه اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم پس از اخذ‬ ‫رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را مرجع قضایـی تقدیم نماینـد ‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد ‪.‬‬ ‫میم الف‪19900688:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/2/20‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/3/06‬‬ ‫حسن یوسفی‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ملک منطقه دو ساری‬ ‫‪3‬‬ ‫شـجاعی از اصالح شـبکه سرقت شـده و رفع مشکل‬ ‫گلخانـه در ماه اینده خبـر داد و گفت‪ :‬برنامه ای برای‬ ‫اصلاح شـبکه منطقه ای کـه گلخانه هـم در ان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬داریـم و بـراورد هزینـه برای سیم کشـی مجدد‬ ‫هـم انجـام شـد کـه تـا مـاه اینـده اجرایی می شـود‬ ‫و بـا توجـه بـه تهیـه چـراغ توسـط کارفرمـای مورد‬ ‫نظـر‪ ،‬پس از سیم کشـی جدیـد‪ ،‬روشـنایی بالفاصله‬ ‫برقرار می شـود‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثیتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪139960310456001946‬مـورخ ‪ 10/02/1399‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانه‬ ‫خانـم اسـیه حاجیـان اسـرمی فرزنـد احمدعلی به شـماره ملـی ‪2091464236‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت ‪104‬متر مربع قسـمتی از پالک ‪ -3‬اصلـی واقع در قریـه ازاد گله بخش‬ ‫‪ 4‬ثبـت ملکی منطقه ‪ 2‬سـاری‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بمـدت دو ماه اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم پس از اخذ‬ ‫رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را مرجع قضایـی تقدیم نماینـد ‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد ‪.‬‬ ‫میم الف‪19900674:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/2/20‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/3/06‬‬ ‫حسن یوسفی‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ملک منطقه دو ساری‬ ‫‪ ۲‬میلیارد ریال کاالی‬ ‫قاچاق در مازندران‬ ‫کشف شد‬ ‫سـرهنگ مسـعود تقدیسـی الریجانـی گفـت‪ :‬در‬ ‫اجـرای طرح تشـدید مقابله با قاچـاق کاال و ارز به‬ ‫خصـوص کاالهـای اساسـی و در راسـتای اقدامات‬ ‫پیشـگیرانه و نظـارت بر شـرکت های حمـل و نقل‬ ‫و باربری هـا‪ ،‬مامـوران اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال‬ ‫و ارز ایـن پلیـس‪ ،‬موفـق به کشـف مقادیـر زیادی‬ ‫کاالی قاچاق شـدند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مامـوران پلیـس اگاهـی بـا‬ ‫همـکاری نماینـدگان صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت در‬ ‫قالب تیم گشـت مشـترک از چند شـرکت حمل و‬ ‫نقـل و باربری هـا‪ ،‬بازدید کردنـد و در این بازدیدها‬ ‫‪ ۲۰‬حلقـه السـتیک خـودرو بـه همـراه ‪۱۲۰۰‬‬ ‫قوطـی الکل‪ ،‬هفت دسـتگاه گوشـی تلفـن همراه‪،‬‬ ‫چهـار دسـتگاه لوازم خانگـی فاقد مـدارک به ظن‬ ‫قاچاق کشـف شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ تقدیسـی‪ ،‬افزود‪ :‬برابر اعالم کارشناسـان‬ ‫ارزش ریالـی ایـن میـزان کاالی قاچـاق ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫ریـال بـراورد شـد که در ایـن خصوص سـه متهم‬ ‫به قاچاق کاال شناسـایی و دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬کلیـه اموال مکشـوفه به سـازمان جمع‬ ‫اوری و فـروش امـوال تملیکـی تحویـل و در ایـن‬ ‫خصوص پرونده تشـکیل شـد و در حال رسـیدگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۸‬خانه تاریحی در امل احیا‬ ‫می شود‪ /‬ایجاد االچیق کتاب‬ ‫هاشـم جمشـیدپناه در جلسـه هیئـت مدیـره‬ ‫سـازمان های وابسـته شـهرداری امـل گفـت‪ :‬چهار‬ ‫خانـه ازایـن تعـداد در منطقـه پایین بـازار ومنطقه‬ ‫یـک شـهرداری و چهـار واحـد دیگر نیـز در منطقه‬ ‫دو شـهرداری واقع شـده که با حمایت و پشـتیبانی‬ ‫شـهردار و همـکاری اداره میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع‬ ‫دسـتی و گردشـگری امـل مقدمـات واگـذاری انها‬ ‫انجـام و بـه تدریج برنامـه عملیاتی انهـا در ماه های‬ ‫اینـده انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا واگـذاری خانه هـای تاریخـی که گام‬ ‫مهمـی در راسـتای حفـظ‪ ،‬احیـا و معرفـی انهـا بـا‬ ‫شـهروندان ونیـز گردشـگران خواهد شـد‪ ،‬به مکانی‬ ‫دائمـی بـرای رونـق بخشـی امـوزش برخـی صنایع‬ ‫فرامـوش شـده بـه شـهروندان نیز خواهد شـد‪.‬‬ ‫ایجاد گرمخانه توسط شهرداری‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری امـل همچنیـن بـه فراهـم شـدن‬ ‫زیرسـاخت های الزم بـرای ایجـاد گرمخانـه توسـط‬ ‫ایـن سـازمان در سـال جاری خبـر داد و اضافه کرد‪،‬‬ ‫امیدواریـم بـا راه انـدازی ایـن گرمخانه سـاماندهی‬ ‫کارتـن خواب هـا ونیـز متکدیـان درایـن مـکان بـه‬ ‫صـورت مدیریـت شـده انجـام شـود‪.‬‬ ‫جمشـیدپناه با اشـاره بـه اینکـه سـازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری امـل وارد سـومین‬ ‫سـال فعالیت رسـمی خود شـده و درواقـع به دنبال‬ ‫تثبیـت اثرگـذاری وپیـاده سـازی رسـالت سـازمان‬ ‫خـود در سـطح شهراسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ ،‬ایجاد شـور‬ ‫و نشـاط اجتماعی بـا رویکرد فرهنگـی واجتماعی و‬ ‫همگانـی کـردن و فراهم کردن زیرسـاخت های الزم‬ ‫ورزش درخـور شـان برای شـهروندان از اهداف مهم‬ ‫وکالن ایـن سـازمان هسـت که بـا حمایت شـورای‬ ‫اسلامی شهر‪ ،‬شـهرداری وشـهروندان فهمیم املی‬ ‫درحـال اجرایی اسـت‪.‬‬ ‫ترسیم سیمای اجتماعی وفرهنگی امل‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری امـل همچنیـن بـه تدویـن برنامـه ویژه‬ ‫از سـوی ایـن سـازمان بـا عنـوان ترسـیم سـیمای‬ ‫اجتماعـی وفرهنگـی این شـهر خبـر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫ایـن برنامـه و در قالـب بانـک اطالعاتـی از نخبه ها‪،‬‬ ‫پژوهشـگران وفعـاالن رشـته های مختلـف ایده های‬ ‫خالقانـه انهـا دریافـت و در جهـت تولیـد و برنامـه‬ ‫سـازی طول سـال اسـتفاده و بـه کارگیـری خواهد‬ ‫شد‪.‬جمشـیدپناه ادامه داد‪ ،‬البته این سـازمان ازسال‬ ‫گذشـته برنامه افکارسـنجی از شـهروندان ومراجعه‬ ‫کننـدگان بـه سـازمان را در خصـوص ایده هـای‬ ‫مختلـف انهـا بـرای تولیـد و اجـرای برنامه هـای‬ ‫مختلـف و متناسـب بـا شهرسـتان دریافـت وحتـی‬ ‫تعـدادی از انهـا را نیـز اجرایـی کرده اسـت‪ ،‬درواقع‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫امـل اعتقـاد کامل به ایـن اصل دارد کـه بزرگترین‬ ‫ایـده مـا ایـن بـوده کـه از شـهروندان ایـده گرفتـه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ایجـاد پـارک ورزش واالچیـق کتـاب در پارک های‬ ‫شهر ی‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری امـل در بخـش دیگـری بـا بیـان اینکـه‬ ‫به پیشـنهاد این سـازمان وتعامل با سـازمان سـیما‪،‬‬ ‫منظـر وفضـای سـبز شـهری‪ ،‬یکـی از پارک هـای‬ ‫سـاخته شـده این شـهر بـه پـارک ورزش اختصاص‬ ‫داده خواهد شـد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنیـن با هماهنگی های‬ ‫انجام شـده با این سـازمان و موافقت شـهردار‪ ،‬مقرر‬ ‫شـد در سـال جـاری االچیق هـای کتـاب نیـز برای‬ ‫اسـتفاده شـهروندان در پارک هـای سـطح شـهر‬ ‫ایجاد شـود‪.‬‬ ‫جمشـیدپناه همچنین‪ ،‬برپایی جشـنواره موسـیقی‪،‬‬ ‫ایجـاد ‪ ۱۲‬کرسـی تلاوت رضـوی در محلات‪،‬‬ ‫سـاخت سـالن جدید ورزشـی در شـهر‪ ،‬ادامه نصب‬ ‫پلاک شـهدا درمنـازل شـهدا‪ ،‬ایجـاد اکروپلیس به‬ ‫همـراه برگـزاری برنامه هـای مختلـف در حوزه های‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی را از دیگر برنامه های‬ ‫مهـم سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری امـل درسـال ‪ ۹۹‬بیـان کـرد‪.‬‬ ‫شـهرامل دارای بیـش از ‪ ۳۰۰‬هـزار نفرجمعیـت‬ ‫شـهری اسـت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شنبه ‪ 20/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪601‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫حامد اخگر‪ ،‬دکترای شهرسازی‬ ‫تقدیر شهردار گرگان از کارگران نمونه‬ ‫نقش تاب اوری شهری‬ ‫در مقابله با کرونا‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا سـبب شـد کـه اهمیـت‬ ‫طرح هـای توسـعه شـهری و مکان یابی هـا و‬ ‫اصـول پدافنـد غیرعامـل و همچنین تـاب اوری‬ ‫شـهری در مدیریـت شـهری بیشـتر مشـخص‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫مدیریـت شـهری در ایـران بـه اسـتناد بندهای‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۱۹‬از مـاده ‪ ۵۵‬قانـون شـهرداری ها در‬ ‫خصـوص نقـش شـهرداری ها هنـگام شـیوع‬ ‫امـراض مسـری موظف بـه ارائه برخـی خدمات‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن در حالیسـت که امـروزه بـا افزایش‬ ‫اسـتفاده شـهروندان از مکان هـای عمومـی الزم‬ ‫اسـت کـه بـرای پاکسـازی ایـن مکان هـا و یـا‬ ‫وسـایل نقلیـه عمومی اقدام شـود‪ ،‬زیرا داشـتن‬ ‫شـهر سـالم در گرو شـهروندان سالم اسـت و از‬ ‫سـوی دیگر سالمت عمومی در نشاط شهروندی‬ ‫و افزایش بهره وری بهینه از توانمندی های شـهر‬ ‫و مکان ها و فضاهای ان تاثیر مسـتقیم دارد‪ .‬در‬ ‫عیـن حال مدیریت شـهری باید بـا وضع قوانین‬ ‫کارامـد بـرای اسـتفاده از مکان هایـی که جنبه‬ ‫عمومـی یـا همگانـی دارد و یا با اجـرای قوانین‬ ‫موجـود ماننـد قانـون منـع اسـتعمال دخانیات‬ ‫در مکان هـای عمومـی‪ ،‬مجموعـه ای از ضوابط و‬ ‫مقررات را برای حفظ سلامت شـهروندان ایجاد‬ ‫کنـد؛ البتـه اعضای شـوراهای شـهر نیـز باید بر‬ ‫اسـاس ماده ‪ ۸۱‬قانون شـوراهای اسلامی شـهر‬ ‫و روسـتا‪ ،‬وظایـف خـود را در ایـن زمینـه انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا بـر اسـاس اصـول‬ ‫تـاب اوری شـهری‬ ‫بر اسـاس انچه گفته شـد‪ ،‬مدیریت شـهری باید‬ ‫در مسـیر پیشـگیری از ایجـاد و شـیوع امـراض‬ ‫گام بـردارد؛ البتـه یکـی از مـواردی کـه امـروزه‬ ‫در قالـب نظریـات تخصصـی حـوزه شهرسـازی‬ ‫مطـرح شـده‪ ،‬افزایـش تاب اوری شـهری اسـت‬ ‫کـه اجـرای دقیـق اصـول ان‪ ،‬ضمن پیشـگیری‬ ‫از شـیوع امراض واگیـردار‪ ،‬راهبردهایی را جهت‬ ‫مهـار بحـران ارائـه می کند‪.‬‬ ‫در شـرایط فعلی مدیریت شهرها در ذیل مفهوم‬ ‫تـاب اوری‪ ،‬بـرای کاهـش اسـیب های ناشـی از‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا نیـز می تواننـد مجموعـه‬ ‫اقداماتی را انجام و شـهرها بـه محل هایی امن تر‬ ‫برای زندگی و سـکونت شـهروندان تبدیل کنند‪.‬‬ ‫در واقـع نگـرش تـاب اوری‪ ،‬نسـبی‪ ،‬دووجهی و‬ ‫قیاسـی میـان یـک سـامانه‪ ،‬سیسـتم‪ ،‬اجتمـاع‬ ‫محلـی‪ ،‬گروه و خانواده اسـت کـه دارای توانایی‬ ‫بازگشـت به گذشـته‪ ،‬بعد از مواجهه با مشکالت‬ ‫را دارنـد؛ بـه عبـارت دیگـر هـر زمانـی کـه یک‬ ‫سیسـتم‪ ،‬گـروه‪ ،‬خانـواده‪ ،‬اجتمـاع و یا شـهری‬ ‫دچـار اسـیب هایی از انـواع مختلـف کالبـدی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و زیسـت محیطـی شـود‬ ‫و ایـن امـکان نیـز وجـود داشـته باشـد کـه بـه‬ ‫شـرایط قبلـی خـود بازگـردد‪ ،‬زیرسـاخت ها نیز‬ ‫متحمـل کمترین اسـیب و خسـارت می شـود‪.‬‬ ‫اهمیت طرح های شهری در مهار بیماری ها‬ ‫یکـی دیگـر از موضوعـات مبتالبـه در حـوزه‬ ‫مدیریـت شـهری‪ ،‬اسـتفاده بهینـه از طرح هـای‬ ‫توسـعه و عمـران شـهری بـه ویـژه در امـر‬ ‫مکان یابـی و اسـتفاده بهینـه از عملکردهـا و‬ ‫توزیـع مناسـب خدمـات اسـت کـه می توانـد‬ ‫در کاهـش اسـیب پذیری ناشـی از بحران هایـی‬ ‫ماننـد شـیوع ویروس موثر باشـد و امـکان ابتالء‬ ‫و شـیوع ان را بـه صـورت چشـمگیری کاهـش‬ ‫د هد ‪.‬‬ ‫متاسـفانه پیشـگیری از شـیوع الودگی هـا و‬ ‫ویروس هـا در سـالیان اخیـر بـا غلبـه نگـرش‬ ‫اقتصـادی تـا حـدودی در طرح هـای جامـع‬ ‫و تفصیلـی مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫مکان یابـی فضاهـای قرنطینه و بیمارسـتان های‬ ‫مخصـوص بـا فاصلـه مشـخص از شـهرها کـه‬ ‫امکانـات دسترسـی به ان هـا از قبیـل بزرگراه ها‬ ‫و فرودگاه هـا وجـود داشـته و با بافت مسـکونی‬ ‫و خدماتـی نیـز فاصلـه مناسـبی داشـته باشـد‪،‬‬ ‫بایـد در طرح هـای شـهری مـورد نظـر باشـد‪.‬‬ ‫نکتـه دیگر کـه نباید مـورد غفلت قـرار بگیرید‪،‬‬ ‫امـوزش و توانمندسـازی مدیریـت شـهری در‬ ‫زمینـه مقابله با بیماری های ویروسـی اسـت که‬ ‫علاوه بر پیشـگیری از شـیوع در ارائـه خدمات‬ ‫مناسـب درمانـی نیـز موثر اسـت‪.‬‬ ‫بـه طـور کلـی می تـوان نتیجـه گرفـت‪ ،‬در‬ ‫مـورد معضـل شـیوع ویـروس کرونـا مدیریـت‬ ‫شـهری بـا اسـتفاده از راهبـرد کلـی تـاب اوری‬ ‫و افزایـش ان در شـهرها می توانـد ضمـن‬ ‫ایجـاد شـهری مناسـب بـرای زندگـی در حوزه‬ ‫پیشـگیری و ارتقـای خدمات درمانـی نیز نقش‬ ‫موثـری داشـته باشـد‪ .‬امـروزه بـا افزایـش روند‬ ‫شهرنشـینی‪ ،‬نقـش مدیریت شـهری بر اسـاس‬ ‫وظایـف منـدرج در قوانیـن و مطالبه گـری‬ ‫شـهروندان بیشـتر نمـود می کنـد‪ .‬شـیوع‬ ‫ویروس کرونا سـبب شـد که اهمیـت طرح های‬ ‫توسـعه شـهری و مکان یابی هـا و اصـول پدافند‬ ‫غیرعامـل و همچنین تاب اوری شـهری بیشـتر‬ ‫مشـخص شـود‪ .‬البتـه در شـرایط فعلـی نیز در‬ ‫زمینـه جلوگیـری از شـیوع ویروس‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫روش هایـی ماننـد تنظیـف فضاهـای و وسـایل‬ ‫نقلیـه عمومـی که در حـوزه اختیـارات مدیریت‬ ‫شـهری اسـت‪ ،‬می تواند مانع شـیوع بیشـتر این‬ ‫بیماری شـود‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گرچه تمام حقوق کارگران پرداخت می شود اما‬ ‫تالش ما بر این است نظم بهتری در تاریخ پرداخت‬ ‫شکل بگیرد که کارگران با مشکالت کمتری در رفع‬ ‫مشکالت معیشتی روبرو شوند‪.‬‬ ‫به گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومی‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫دادبـود در مراسـم تقدیـر از کارگـران نمونـه‬ ‫خدمـات شـهری مناطـق شـهرداری گـرگان و‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز کـه بـه‬ ‫مناسـبت هفتـه کار و کارگر برگزار شـد‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬بـدون شـک بـار اصلـی ارائـه خدمـت به‬ ‫شـهروندان توسـط کارگـران زحمت کـش و‬ ‫پرتلاش انجـام می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا ابـراز احترام بـه تمامی کارگـران به ویژه‬ ‫کارگـران شـاغل در شـهرداری گـرگان‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬تقدیـر اصلـی از همـه مـا‪ ،‬رضایـت مردم‬ ‫اسـت و امیـدوارم بتوانیـم بـا عملکـرد مناسـب‬ ‫شـاهد رضایـت مردمی باشـیم‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بـا ابـراز رضایـت از عملکـرد‬ ‫تمامـی کارگـران در شـهرداری گـرگان کـه در‬ ‫راسـتای نظافت و زیبایی شـهر تالش می کنند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بهتریـن تقدیر ما از شـما کارگـران عزیز‬ ‫دفـاع از حـق و حقوق شـما عزیـزان خواهـد بود‪.‬‬ ‫دادبـود گفت‪ :‬سـال گذشـته بـه دلیـل افزایش‬ ‫قیمت هـا و هزینه هـای شـرکت های خدماتـی‬ ‫بسـیاری از شـرکت ها در تـدارک تعدیـل قابـل‬ ‫توجـه نیـرو بـرای کاهـش هزینه هـا و تحقـق‬ ‫بخشـیدن بـه تعهـدات خـود در قـرار داد بودند‬ ‫کـه شـهرداری گـرگان بـا پذیرش سـختی های‬ ‫فـراوان از ایـن اقـدام جلوگیـری کرد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ 6 :‬مـاه در سـال ‪ 1398‬بـرای‬ ‫اصلاح رونـد کاری شـرکت های خدماتـی و‬ ‫فضـای سـبز تالش کردیـم تا هیچگونـه تعدیل‬ ‫نیـرو بـرای کارگـران ایجـاد نشـود و تمـام حق‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫رییس کمیسیون عمران شورای شهر گرگان مطرح کرد‪:‬‬ ‫ورودجدی تر دراحیا بافت تاریخی‪/‬شهیدبهشتی قابلیت‬ ‫پیاده راه شدن دارد‬ ‫سـیدمحمد مرتضـوی اظهارکـرد‪ :‬یکـی از مـواردی که‬ ‫بایـد در بودجـه امسـال ان را اصلاح کنیـم‪ ،‬گنجاندن‬ ‫بازافرینـی و احیـاء بافـت تاریخی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در بودجـه امسـال فقـط بازافرینـی خیابان‬ ‫امـام خمینـی (ره) در نظـر گرفته شـده که قرار اسـت‬ ‫تغییراتـی در مبلمـان شـهری‪ ،‬جـداره سـازی‪ ،‬کـف‬ ‫سـازی بـا اسـتفاده از مصالـح سـنتی و غیـره انجام شـود‪.‬‬ ‫مرتضـوی بیـان کرد‪ :‬امـا این مقـدار اقدامـات در بافت‬ ‫تاریخـی کافی نیسـت و ما حتمـاً باید امسـال اقدامات‬ ‫تکمیلـی دو سـال گذشـته را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـا توجه بـه اینکه ظرفیت توسـعه در‬ ‫بـاغ مزار اسـتاد لطفی وجـود دارد‪ ،‬می توان بخشـی از‬ ‫ایـن اقدامـات را بـه این مـکان اختصاص داد و بخشـی‬ ‫از بودجـه را در ان قسـمت هزینه کرد‪.‬‬ ‫و حقـوق کارگـران بـه صـورت کامـل پرداخت‬ ‫شود‪.‬شـهردار گـرگان بـا تاکیـد بـر برنامه ریزی‬ ‫الزم بـرای پرداخـت منظـم و بـه موقـع حقوق‬ ‫کارگـران خطرنشـان کـرد‪ :‬گرچه تمـام حقوق‬ ‫کارگـران پرداخـت می شـود امـا تلاش مـا بـر‬ ‫ایـن اسـت نظـم بهتـری در تاریـخ پرداخـت‬ ‫شـکل بگیرد کـه کارگران با مشـکالت کمتری‬ ‫در رفـع مشـکالت معیشـتی روبرو شـوند‪.‬‬ ‫دادبـود بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در‬ ‫روزهای ابتدایی شـیوع ویروس کرونا در کشـور‬ ‫بـه ویـژه در گـرگان‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬بـا رایزنی هـا‬ ‫و هماهنگی هـای انجـام شـده تلاش کردیـم‬ ‫وسـایل بهداشـتی همچون ماسـک و دستکش‬ ‫را در اختیـار کارگـران قـرار دهیم که مشـکلی‬ ‫بـرای کارگـران در ایـن بخـش ایجاد نشـود‪.‬‬ ‫وی بـا تقدیـر از همـه کارگـران کـه بـا وجـود‬ ‫نگرانی هـای بهداشـتی اجازه ندادنـد پاکیزگی و‬ ‫بهداشـت عمومـی بـه خطـر بیافتد‪ ،‬گفـت‪ :‬من‬ ‫دسـت تمامی شـما کارگـران عزیز را می بوسـم‬ ‫چـون معتقـدم شـما کار بزرگی انجـام دادید و‬ ‫در صـورت ایجـاد تعلـل و خلـل در پاکیزگـی و‬ ‫بهداشـت محیـط به طور قطع مشـکالت شـهر‬ ‫افزایـش پیـدا می کرد‪.‬‬ ‫دادبـود همچنیـن بـه تلاش کارگـران سـیما‪،‬‬ ‫منظـر و فضـای سـبز شـهرداری گرگان اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬ایجـاد فضایـی زیبـا‪ ،‬اراسـته بـه‬ ‫گل و گیـاه در ایـن ایـام پـر از نگرانـی بـه طور‬ ‫قطـع تاثیـر فراوانـی در ایجـاد ارامـش روانی و‬ ‫بصـری بـرای مـردم خواهـد داشـت کـه اقـدام‬ ‫ارزشـمندی اسـت‪.‬‬ ‫رییـس کمیسـیون عمـران‪ ،‬حمـل و نقـل شـهری‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گرگان گفت‪ :‬چهـار محور برای‬ ‫بازافرینـی در بافـت تعریـف شـده بـود که یـک محور‬ ‫کامـل و بخشـی از محـور دوم هـم شـروع شـده اسـت‪.‬‬ ‫مرتضـوی با بیـان اینکه حداقـل کاری که امسـال باید‬ ‫انجـام دهیـم‪ ،‬بـه پایـان رسـاندن اقدامـات بازافرینـی‬ ‫محـور دوم اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬پیشـنهاد بنده این اسـت‬ ‫کـه امسـال بیـش از انچـه کـه در بودجـه شـهرداری‬ ‫بـرای بافـت تاریخی پیـش بینی شـده‪ ،‬ورود کنیم زیرا‬ ‫بافـت تاریخـی ظرفیـت خوبی برای توسـعه اسـت‪.‬‬ ‫وی در مـورد پیـاده راه کـردن خیابـان امـام خمینـی‬ ‫(ره) توضیـح داد کـه ابتدا بایـد در خیابان های منتهی‬ ‫بـه این مسـیر‪ ،‬تغییـرات ترافیکـی ایجاد کرد تـا بتوان‬ ‫ان را بـه پیـاده راه تبدیـل کنیم‪.‬مرتضـوی افـزود‪ :‬در‬ ‫ً‬ ‫عملا ظرفیـت عبـور و مـرور مسـیر‬ ‫پیـاده راه کـردن‪،‬‬ ‫حـذف شـده‪ ،‬بنابراین بایـد مسـیرهای جایگزین پیش‬ ‫بینـی شـود‪.‬رییس کمیسـیون عمـران‪ ،‬حمـل و نقـل‬ ‫شـهری شورای اسلامی شـهر گرگان اضافه کرد‪ :‬البته‬ ‫ایـن عمـل ریسـک داشـته زیـرا ممکـن اسـت شـاهد‬ ‫اعتراضاتـی از کسـبه خیابـان امـام (ره) هم باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه محورهایـی در شـهر‪ ،‬قابلیـت‬ ‫تبدیـل بـه پیـاده راه شـدن را دارنـد‪ ،‬گفت‪ :‬بـه عنوان‬ ‫مثـال خیابـان شـهید بهشـتی که وسـعت گسـترده و‬ ‫عرصـه های دسـت نخورده زیادی داشـته و نسـبت به‬ ‫خیابـان امـام (ره) کم ترددتر اسـت می توانـد به پیاده‬ ‫راه تبدیل شـود‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫شهردار جدید کیاسر منصوب شد‬ ‫بـا حکـم احمـد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مسـلم کاظمی به سـمت شـهردار‬ ‫کیاسـر منصوب شـد ‪.‬‬ ‫شـهردار جدید کیاسـر‪ ،‬طی مراسـمی؛ حکم خود را‬ ‫از مهـدی رازجویـان‪ ،‬معاون هماهنگی امـور عمرانی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران دریافت نمود‪‎.‬‬ ‫در ایـن مراسـم که محمـدی تاکامی‪ ،‬مدیـرکل دفتر‬ ‫امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری نیـز حضـور‬ ‫داشـت‪ ،‬مهـدی رازجویـان ضمـن قدردانـی از تالش‬ ‫هـای شـبانه روزی شـهرداری هـا بویـژه در مقابله با‬ ‫کرونـا‪ ،‬بـر بهـره گیـری از ظرفیـت واالی مردمـی و‬ ‫نهـاد سـازی بـرای پیشـبرد مطلـوب امـور از سـوی‬ ‫شـهرداران تاکیـد کـرد و یـاداور شـد‪ :‬سـاماندهی‬ ‫و مدیریـت زبالـه و پسـماند‪ ،‬اجـرای برنامـه هـای‬ ‫فرهنگـی و امیـد افرین‪ ،‬توسـعه فضای سـبز‪ ،‬اجرای‬ ‫طـرح میـراث مانـدگار و ایجـاد درامدهای پایـدار از‬ ‫اهـم موضوعاتـی اسـت که بایـد در مدیریت شـهری‬ ‫بـا جدیـت دنبال شـود‪.‬‬ ‫واکنش شهردار جویبار به قطع درختان در شهر‪:‬‬ ‫تا دوسال اینده درختان شهر پالک دار می شوند‬ ‫پـس از قطـع چنـد درخـت دریکـی از خیابان های شـهر‬ ‫جویبـار کـه بـا حاشـیه هایی در فضـای مجازی همراه شـد‪.‬‬ ‫همـت محمدنـژاد شـهردار جویبـار در ایـن رابطـه طـی‬ ‫گفت وگویـی بـا خبرنـگار بلاغ گفـت‪ :‬در روزهـای اخیـر‬ ‫فـردی در عملـی غیرقانونی اقدام به قطع درختان سـطح‬ ‫شـهر کـرد کـه بالفاصلـه بعدازایـن حادثـه بـه مراجـع‬ ‫قضایـی و نظارتـی اطلاع داده شـد‪ .‬وی بابیـان اینکـه‬ ‫در مراجـع قضایـی پرونـده بـرای این اقدام تشـکیل شـد‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬پـس از قطـع درختـان بالفاصله دادسـتان و‬ ‫مراجـع نظارتـی در جریـان موضوع قرارگرفته و شـکایتی‬ ‫از سـمت شـهرداری به مرجـع قضایی ارسـال و پرونده ای‬ ‫تشکیل شـده کـه هم اکنون در حال بررسـی ایـن موضوع‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫شـهردار جویبـار بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ ۴‬اصلـه درخت در‬ ‫ایـن حرکـت ناپسـند قطـع شـد گفـت‪ :‬هفت اصلـه نهال‬ ‫توسـط شـهرداری به جـای درختـان قطع شـده کاشـته‬ ‫شـد‪ .‬محمدنـژاد در پاسـخ بـه میـزان مجـازات متخلفان‬ ‫ایـن اقدام اشـاره و تصریح کـرد‪ :‬مراجع قضایی بر اسـاس‬ ‫قانـون‪ ،‬مجـازات خاطیـان را مشـخص می کنـد ولـی اگر‬ ‫از شـهرداری در رابطـه بـا ایـن موضوع مشـورت بخواهند‬ ‫مـا جریمـه نقـدی و کاشـت ‪ ۵۰‬اصلـه نهـال در قبال هر‬ ‫درخـت توسـط خـود شـخص خاطـی را اعلام خواهیـم‬ ‫کـرد‪ .‬وی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار ما در‬ ‫رابطـه بـا قطع درخـت در مقابل پاسـاژ ورداسـبی جویبار‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن درخـت به دلیـل اینکـه در کنـار ترانس برق‬ ‫قـرار داشـت‪ ،‬سـه مرتبـه در کمیته اشـجار شـهر مصوبه‬ ‫قطـع ان تصویـب شـد کـه سـال گذشـته باالخـره انجام‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شـهردار جویبـار از پلاک دار شـدن درختـان سـطح‬ ‫شـهر تا دو سـال اینـده خبـر داد و افزود‪ :‬پـس از انجام و‬ ‫تکمیـل ممیزی امالک شـهر کـه تقریباً تا دو سـال دیگر‬ ‫انجام خواهد شـد تمام درختان سـطح شـهر دارای پالک‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫محمدنـژاد بابیـان اینکـه هیـچ شـهروندی حـق اصلاح‬ ‫خودسـرانه درختـان سـطح شـهر را نـدارد اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫مسـئول کاشـت حفـظ و نگهـداری درختان با شـهرداری‬ ‫اسـت و اگـر درختـی نیـاز بـه اصلاح داشـته باشـد‬ ‫شـهرداری ایـن کار را انجـام خواهـد داد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 20/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪601‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫در جلسه بررسی طرح جامع بندرامیراباد تاکید شد‪:‬‬ ‫مطالعه رویه توسعه و ساماندهی زیرساخت ها در بندرامیراباد‬ ‫در این جلسه همچنین‬ ‫همجواری بندرامیراباد‬ ‫با منطقه حفاظت شده‬ ‫میانکاله مطرح شد ‪،‬‬ ‫که بر این اساس ‪ ،‬طرح‬ ‫حفاظت از محیط زیست‬ ‫بندرامیراباد بررسی و بر‬ ‫اجرای ان تاکید شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بندرامیرابـاد؛ جلسـه‬ ‫بررسـی و اعلام نظر فاز ‪ ۲‬طـرح جامع بندرامیراباد‬ ‫کـه بـا حضـور مدیـرکل و معاونیـن منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی بندرامیرابـاد و مدیـرکل مهندسـی‬ ‫سـواحل و بنـادر و کارشناسـان حـوزه های مختلف‬ ‫سـازمان بنادرودریانـوردی و مهندسـین مشـاور در‬ ‫بندرامیرابـاد برگـزار شـد طـرح جامـع ایـن بنـدر‬ ‫حول ‪ ۵‬محور زیرسـاختی ‪ ،‬اراضی ‪ ،‬محیط زیسـت‬ ‫‪ ،‬برنامـه ریـزی و جـاده ای و ریلـی در زمینـه های‬ ‫طراحـی و جانمایـی مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور مدیر منطقـه ویژه‬ ‫اقتصـادی بندرامیرابـاد در اغـاز این نشسـت ضمن‬ ‫تشـکر از تالش هـای انجـام شـده ‪ ،‬بـر تسـریع در‬ ‫نهایـی سـازی طـرح بـا توجـه بـه تاکیـدات مدیـر‬ ‫ارشـد سـازمان و دقـت نظـر تمامـی کارشناسـان‬ ‫و صاحـب نظـران جهـت اسـتخراج بهتریـن طـرح‬ ‫تاکیـد کـرد‪.‬در ادامـه جلسـه ‪ ،‬حاضریـن بـا توجـه‬ ‫خبر‬ ‫بـه پتانسـیل و وسـعت زیـاد اراضـی پسـکرانه‬ ‫بندرامیرابـاد بـر پهنه بنـدی کاربـردی اراضی این‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی تاکیـد کردنـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن گـزارش کارشناسـان بـا تاکیـد بـر اینکه‬ ‫بندرامیراباد جزء بندر نسـل سـوم کشـور به شـمار‬ ‫مـی ایـد ‪ ،‬شناسـایی ‪ ،‬تجزیـه ‪ ،‬تحلیـل و ترسـیم‬ ‫وضعیـت مطلوب اینـده این بندر را بـه عنوان یکی‬ ‫از اهـداف طـرح جامـع بندرامیرابـاد ‪ ،‬بررسـی کردند‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه همچنین همجـواری بندرامیراباد با‬ ‫منطقـه حفاظـت شـده میانکالـه مطـرح شـد ‪ ،‬که‬ ‫بـر ایـن اسـاس ‪ ،‬طـرح حفاظـت از محیط زیسـت‬ ‫بندرامیرابـاد بررسـی و بـر اجـرای ان تاکید شـد‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن جلسـه ‪ ،‬کارشناسـان و مشـاوران بـا‬ ‫بیـان اینکه منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرامیراباد از‬ ‫راه هـای دسترسـی مطلوبی اعم از جـاده ای ‪ ،‬هوایی‬ ‫و ریلی برخوردار اسـت ‪ ،‬بررسـی و ارتقاء ساماندهی‬ ‫ترافیـک جـاده ای و ریلـی بـه عنوان یکـی دیگر از‬ ‫اهـداف طـرح جامع بندرامیراباد را خواسـتار شـدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان مازندران‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ‪:‬‬ ‫نقاط حادثه خیز جاده های مازندران‬ ‫ایمن سازی می شود‬ ‫بـا صـدور حکمـی از سـوی مدیـر کل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان مازنـدران ‪ ،‬مهنـدس‬ ‫کامیـار اسـماعیلی بـه سـمت رئیـس اداره‬ ‫توسـعه مهندسـی و نظـارت بر مقـررات ملی‬ ‫و کیفیـت سـاختمان منصـوب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی‬ ‫راه و شهرسـازی مازنـدران بـا توجـه بـه‬ ‫تجـارب ارزنـده و بـر اسـاس حکم صـادره از‬ ‫سـوی مهنـدس سـیدمحمدنظری مدیـرکل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان‪ ،‬مهنـدس کامیـار‬ ‫اسـماعیلی بـه سـمت رئیـس اداره توسـعه‬ ‫مهندسـی و نظـارت بـر مقـررات ملـی و‬ ‫کیفیـت سـاختمان منصـوب شـد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫جبران عقب ماندگی های حوزه گردشگری نیازمند‬ ‫برنامه ریزی است‬ ‫ایـوب فلاح نـژاد در جلسـه کمیسـیون‬ ‫گردشـگری اتـاق بازرگانـی بـا بیـان اینکـه‬ ‫شـیوع کرونـا‪ ،‬پیامدهـای اقتصـادی بـرای حوزه‬ ‫گردشـگری داشـته است‪ ،‬خواسـتار برنامه ریزی‬ ‫بـرای جبـران عقـب ماندگی هـای ایـن بخـش‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی افزایـش میـزان تعطیلات پایـان هفتـه بـه‬ ‫دو روز را پیشـنهاد داد و گفـت‪ :‬تجربـه‬ ‫بسـیاری از کشـورها نشـان می دهد که‬ ‫تعطیلات پایانـی در اقامـت مسـافران‬ ‫تاثیرگـذار اسـت و مطالعـات در کشـور‬ ‫مـا نشـان می دهـد کـه اقامـت مـردم‬ ‫در تعطیلات دو تـا سـه روزه در مراکز‬ ‫اقامتـی افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر‬ ‫برخـی کشـورها برنامه هـای پـروازی و‬ ‫گردشـگری را بـا وجـود شـیوع کرونـا‬ ‫ازسـر گرفته انـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در برخـی‬ ‫کشـورها نظیر اسـترالیا گذرنامه کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بـرای مسـافران صـادر می شـود‪.‬‬ ‫فلاح نـژاد‪ ،‬افزایـش تعطیلات پایـان‬ ‫هفتـه را راهـکاری بـرای جبـران عقب‬ ‫ماندگـی اقتصـادی بخـش گردشـگری ناشـی از‬ ‫شـیوع کرونـا دانسـت و گفـت‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫بخش گردشـگری بـه دلیل مشـکالت اقتصادی‬ ‫مـردم دیگـر راندمـان سـابق را نـدارد و بایـد بـا‬ ‫طرح هـای نـو و ابتـکاری ایـن بخـش را رونـق‬ ‫بخشید ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران در جلسـه هـم اندیشـی کـه بـه منظـور‬ ‫بررسـی موضوعـات مربـوط به نقاط حادثـه خیز در‬ ‫سـطح محورهای اسـتان برگزار شـد ‪ ،‬عنوان نمود‪:‬‬ ‫بـا اشکارسـازی و رفـع نقـاط حادثه خیز مـی توان‬ ‫گامـی ارزنـده در جهـت ایمـن سـازی محورهـای‬ ‫مازندران برداشـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و‬ ‫حمـل و نقل جاده ای مازندران‪ ،‬مهندس عباسـعلی‬ ‫نجفـی در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور فرمانـده‬ ‫پلیـس راه مازنـدران ‪ ،‬مدیـر کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان تشـکیل شـد بـا اشـاره بـه کاهـش میـزان‬ ‫تصادفـات در جـاده های برون شـهری و روسـتایی‪،‬‬ ‫دسـتیابی به این هـدف را در نتیجـه اقدامات ایمن‬ ‫سـازی محورهـا بیـان کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اشکارسـازی نقـاط حادثه خیز‬ ‫بـا نصـب عالیـم و اقدامـات ایمنی انجام می شـود‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬اجـرای عملیـات لکه گیـری و روکش‬ ‫اسـفالت و اجـرای خط کشـی در سـطح محورهای‬ ‫اسـتان با جدیـت در حال اجراسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬جاده هـای ارتباطـی مازنـدران به‬ ‫دلیـل حجـم بـاالی ترافیک و تـردد وسـایل نقلیه‪،‬‬ ‫ن سـازی‬ ‫از جاده هـای حسـاس کشـور اسـت و ایم ‬ ‫و نیـز حـذف نقـاط حادثه خیـز به عنـوان دو برنامه‬ ‫اصلـی ایـن اداره کل در دسـتور کار قـرار دارد‪.‬‬ ‫مهندس نجفی با اشـاره به طرح اشکارسـازی نقطه‬ ‫حادثـه خیـز در جاده های اسـتان به عنـوان یکی از‬ ‫روش های کاهش سـوانح رانندگـی و افزایش ایمنی‬ ‫تـردد افـزود‪ :‬محورهای هـراز‪ ،‬سـوادکوه‪ ،‬کندوان و‬ ‫سـاری ‪ -‬کیاسـر ‪ -‬سـمنان و محور کناره از جمله‬ ‫ایـن جاده ها محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬از ابتـدای امسـال تاکنـون ایـن اداره‬ ‫کل نسـبت بـه اجـرای ریـزش بـرداری رانـش هـا‬ ‫‪ ،‬مرمـت لغـزش هـای جـاده ای کـه بـر اثـر بارش‬ ‫هـا در محورهـای کوهسـتانی خصوصـا محورهـای‬ ‫شـریانی اسـتان و محورهای فرعی و روستایی اتفاق‬ ‫افتـاده اسـت و همچنیـن شـانه سـازی محورهـا ‪،‬‬ ‫سـاماندهی تقاطعها‪ ،‬اصالح قوسـهای افقـی و قائم‪،‬‬ ‫اصلاح سـطوح راهها(انجـام روسـازی اسـفالت)‪،‬‬ ‫اصلاح شـانه راههـا‪ ،‬اصلاح‪ ،‬تعمیـرات ابنیـه فنی‬ ‫‪ ،‬سـاماندهی ورودی و خروجـی پاسـگاهها‪ ،‬ایسـت‬ ‫بازرسـی و مجتمـع های خدماتی‪-‬رفاهـی و هر نوع‬ ‫عملیـات اتفاقـی و اضطـراری در راههای شـریانی ‪،‬‬ ‫نصـب نیوجرسـی به عنوان جداکننـده‪ ،‬نصب عالئم‬ ‫اخطـاری‪ ،‬انتظامـی و اخبـاری‪ ،‬اجـرای روشـنایی‬ ‫نقطـه ای محور هـا و نقـاط پـر حادثـه ‪ ،‬اجـرای‬ ‫روشـنایی طولـی جـاده هـا‪ ،‬نگهـداری روشـنایی‬ ‫طولـی جاده هـای مازنـدران‪ ،‬تعمیـرات و نگهـداری‬ ‫گاردریـل در محور هـای مختلف اسـتان‪ ،‬پاکسـازی‬ ‫حریـم و نگهـداری فضای سـبز در طـول جاده های‬ ‫حـوزه اسـتحفاظی اقـدام نموده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت مازنـدران دارای ‪ ۱۰‬هـزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلومتـر راه ارتباطـی اسـت‪​.‬‬ ‫بی توجهی به طبیعت‬ ‫و تهدیدات رانش زمین‬ ‫در مازندران‬ ‫مازنـدران سـال جدیـد را بـا ریزش کـوه در روسـتای‬ ‫پیت سـرا از توابـع سـوادکوه اغـاز کـرد و تاکنـون نیـز‬ ‫چندیـن رانـش دیگـر در مناطـق مختلف این اسـتان‬ ‫ثبـت شـد تـا در ادامه رانش هـای متعدد سـال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫کمـاکان در ایـن اسـتان زمین لغزش هـا بـه بناهـا و‬ ‫همچنیـن زیرسـاخت های حوزه هـای مختلـف به ویژه‬ ‫راه خسـارت وارد کنـد‪.‬‬ ‫رانـش زمیـن فراینـدی طبیعـی اسـت کـه معمـوال‬ ‫بـر اثـر عواملـی ماننـد بارندگی هـای مـداوم و شـدید‪،‬‬ ‫زمین لرزه هـا و همچنیـن فعالیت هـای راه سـازی‬ ‫و ساخت وسـازهای پرتعـداد در مناطـق رانشـی رخ‬ ‫می دهـد‪ .‬در بـروز ایـن پدیـده زمین شـناختی جنـس‬ ‫خـاک نیـز از عوامل اثرگذار محسـوب می شـود‪ .‬اما در‬ ‫مجمـوع از بارندگی هـای شـدید به عنـوان اصلی ترین‬ ‫عامـل رانـش زمین یاد می شـود‪ .‬از نخسـتین روزهای‬ ‫سـال گذشـته که بارندگی های کم سـابقه در مازندران‬ ‫و بسـیاری از اسـتان های کشور سـبب بروز سیل شده‬ ‫بود‪ ،‬تعداد نقاط رانشـی اسـتان به شـکل چشـمگیری‬ ‫افزایـش یافت‪.‬‬ ‫مسـئوالن مازنـدران پـس از سـیل اسـفند ‪ ۱۳۹۷‬و‬ ‫فروردیـن ‪ ۱۳۹۸‬اعلام کـرده بودنـد کـه در بیـش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬نقطـه اسـتان رانـش زمیـن رخ داد‪ .‬همـان‬ ‫زمـان اعلام شـده بـود که بـا توجه به سسـت شـدن‬ ‫الیه هـای باالیـی زمیـن در مناطـق مسـتعد رانـش به‬ ‫دلیـل نفـوذ زیـاد اب در خـاک‪ ،‬احتمال اسـتمرار این‬ ‫رانش هـا وجـود دارد‪ .‬ایـن اتفـاق طـی سـال گذشـته‬ ‫در بسـیاری از نقـاط اسـتان رخ داد و سـال جدیـد‬ ‫هـم بـرای مازنـدران بـا اسـتمرار همین وضعیـت اغاز‬ ‫شـد‪ .‬رانـش زمیـن در سـوادکوه و قطـع راه ارتباطـی‬ ‫‪ ۲۰‬روسـتا و همچنیـن شکسـتگی خـط انتقـال اب‬ ‫سـوادکوه شـد‪ .‬اسـفند سـال گذشـته نیز رانش زمین‬ ‫در جـاده گلندرود شهرسـتان نـور راه ارتباطی چندین‬ ‫روسـتا را قطـع کرد‪/.‬ایرنـا‬ ‫مازندران برای موج دوم‬ ‫کرونا غافلگیر نمی شود‬ ‫دکتـر مجتبـی بلباسـی در جمـع خبرنـگاران‬ ‫افـزود ‪ :‬خوشـبختانه مـردم هـم در ایـن مدت‬ ‫بـرای حفاظـت از خودشـان در برابـر کرونـا‬ ‫اطالعـات خوبی کسـب کردنـد و در این بخش‬ ‫هـم در صـورت ورود مـوج دوم کرونـا مشـکل‬ ‫زیـادی نخواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت ‪ :‬غافلگیری در موج نخسـت‬ ‫شـیوع ویـروس کرونا نسـبتا بـزرگ بـود برای‬ ‫ایـن که هیچ شـناخت و امادگی بـرای برخورد‬ ‫بـا ایـن ویـروس نـه در مـردم و نـه در کادر‬ ‫درمانـی وجود نداشـت‪.‬‬ ‫بلباسـی افـزود ‪ :‬اسـتان مازنـدران بـا توجـه‬ ‫بـه حجـم و گسـتردگی شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫توانسـت بـا کمتریـن تلفـات از مـوج نخسـت‬ ‫کرونـا عبـور کنـد و در این زمینه نـه تنها کادر‬ ‫درمانـی و مـردم اگاهـی و اطالعـات بهتـری‬ ‫جهـت جلوگیری از شـیوع کرونا کسـب کردند‬ ‫‪ ،‬بلکه تجهیزات بهداشـتی اسـتان نیز با کمک‬ ‫خیریـن و دولـت قوی تـر از هر زمـان دیگر در‬ ‫امادگی قـرار دارد‪.‬‬ ‫رییـس بیمارسـتان والیـت وابسـته بـه سـپاه‬ ‫در سـاری وضعیـت کرونایـی اسـتان مازندران‬ ‫را رو بـه بهبـودی توصیـف کـرد و توضیـح‬ ‫داد ‪ :‬در حـال حاضـر بیمارسـتان والیـت بـه‬ ‫دلیـل کاهـش چشـمگیر شـیوع ویـروس از‬ ‫زیـر بـار بیمـاران کرونایی خارج شـده اسـت و‬ ‫امیدواریـم رونـد بـه همیـن شـکل پیـش بـرود‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬در ایـن مدت ‪ ۱۸۳‬بیمار مشـکوک‬ ‫مبتلا بـه ویـروس کرونـا در ایـن بیمارسـتان‬ ‫بسـتری و پـس از بهبـودی ترخیص شـدند‪.‬‬ ‫بلباسـی همچنیـن از اماده باش یکهـزار تخت‬ ‫بیمارسـتان صحرایـی سـپاه در مازنـدران خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬خوشـبختانه در حـال حاضـر بـه‬ ‫دلیـل کاهـش مبتالیان نیـازی به بیمارسـتان‬ ‫صحرایـی نیسـت امـا حالت امـاده بـاش تداوم‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫معاون سلامت و پدافند زیسـتی سپاه کربالی‬ ‫مازنـدران بـه برنامه بازگشـایی اماکـن مذهبی‬ ‫اسـتان نیـز واکنـش نشـان داد گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫مسـاله بایـد در سـطح سـتاد ملـی یـا اسـتانی‬ ‫مقابلـه بـا ویـروس کرونـا تصمیم گیـری شـود‬ ‫‪ ،‬امـا سلامت مـردم مهم تـر از انجـام فرایـض‬ ‫شـرعی جمعی اسـت‪.‬‬ ‫بلباسـی بـا بیـان اینکه مـردم به سـطح باالیی‬ ‫از اگاهـی و رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی‬ ‫رسـیدند ‪ ،‬افـزود‪ :‬امـا در زمینـه بازگشـایی‬ ‫مراکـز پـر تردد بایـد محتاط عمل کـرد و همه‬ ‫جوانـب را سـنجید زیرا اپیدمـی کرونا کامال به‬ ‫رفتـار شـخصی و جمعـی جامعه وابسـته اسـت ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از برگـزاری مراسـم تجلیـل از‬ ‫کادر درمانـی اسـتان خبـر داد و گفـت که این‬ ‫مراسـم روز جمعـه بـا حضور مسـئوالن ارشـد‬ ‫اسـتان به پاس خدمـات کادر درمانی مازندران‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 20/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪601‬‬ ‫اخبار گلستان‬ ‫محوطه سازی ارامگاه‬ ‫«مختومقلی فراغی» اغاز شد‬ ‫احمـد تجری اظهارکـرد‪ :‬عملیات اجرایی سـاماندهی‬ ‫و تکمیـل رواق ها و محوطه سـازی پیرامونی مجموعه‬ ‫منطقـه نمونـه گردشـگری مختومقلـی فراغـی بـا‬ ‫اعتبـار هفـت میلیارد ریـال از محل اعتبـارات تملک‬ ‫دارایـی سـرمایه های اسـتانی در سـایت گردشـگری‬ ‫مختومقلـی فراغـی اغاز شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه عملیـات پیش بینی شـده در ایـن‬ ‫فـاز خاطرنشـان‪ :‬در عملیـات اجرایی ایـن فاز تکمیل‬ ‫سـنگ فرش کـف رواق هـای پیرامونی و اجرای و سـر‬ ‫درب ورودی ضلـع شـمالی سـایت ارامـگاه اجرایـی‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تجـری یـاداور شـد‪ :‬تاکنـون مبلـغ حـدود ‪۲۲.۵‬‬ ‫میلیـارد ریـال بـرای طراحـی سـایت‪ ،‬احـداث سـازه‬ ‫خرپـای فضایـی‪ ،‬محوطه سـازی فضـای پیرامـون‬ ‫مقبـره مختومقلـی فراغـی به مسـاحت حـدود چهار‬ ‫هـزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربـع‪ ،‬احـداث سـرویس بهداشـتی‪،‬‬ ‫مرمـت المـان و اجـرای ایـزوگام المـان مقبـره‬ ‫مختومقلـی فراغـی‪ ،‬محوطه سـازی شـامل اجـرای‬ ‫رواق بـه مسـاحت حـدود ‪ ۵۰۰‬مترمربـع (اجـرای‬ ‫سـتون‪ ،‬سـقف و کـف سـازی داخل رواق هـا) تکمیل‬ ‫رواق هـای پیرامونـی مقبـره مختومقلی‪ ،‬احداث سـر‬ ‫درب ورودی شـرقی‪ ،‬تکمیـل سـاختمان نمازخانـه‬ ‫و اجـرای حـدود ‪ ۴۰۰‬مترمربـع سـنگ گرانیـت‬ ‫کـف رواق هـا از محـل اعتبـارات ایـن اداره کل هزینه‬ ‫شـده اسـت‪.‬وی بیـان کـرد‪ :‬ایـن اداره کل در سـال‬ ‫مالـی اینـده حـدود ‪ ۱۱‬میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای‬ ‫تکمیـل زیرسـاخت های گردشـگری منطقـه نمونـه‬ ‫گردشـگری مختومقلـی فراغـی پیش بینـی کـرده‬ ‫اسـت کـه در صـورت تخصیـص‪ ،‬نسـبت بـه تکمیل‬ ‫زیرسـاخت های گردشـگری الزم بـرای رفـاه حـال‬ ‫مسـافران و گردشـگران اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت کـه مختومقلی فراغی شـاعر مشـهور‬ ‫و بلنـداوازه ترکمـن یکـی از بزرگ ترین سـرایندگان‬ ‫و سـخنوران زبـان ترکمـن اسـت کـه در روسـتای‬ ‫حاجـی قوشـان گنبـد بـه دنیـا امـد و زبان هـای‬ ‫فارسـی و عربـی را نـزد پـدر خـود «دولـت محمـد‬ ‫ازادی» اموخـت‪ .‬فراغـی بعدهـا سـفرهای زیـادی به‬ ‫خـارج از ایـران ازجملـه بـه بخـارا‪ ،‬خیوه‪ ،‬افغانسـتان‬ ‫و هندوسـتان داشـت و همچنیـن دیوان سـروده های‬ ‫زیبـای او بـه فارسـی و انگلیسـی و چنـد زبـان دیگر‬ ‫هم ترجمه شـده اسـت‪.‬ارامگاه فراغی که در روسـتای‬ ‫«اق تقای» شهرسـتان مراوه تپه در اسـتان گلسـتان‬ ‫جـای دارد و همه سـاله در زادروز مختومقلـی فراغی‪،‬‬ ‫جمعیـت زیـادی از مـردم منطقه و مقامـات ایرانی و‬ ‫خارجی در ایین باشـکوهی که در ارامگاه این شـاعر‬ ‫نامـی برگـزار می شـود‪ ،‬حضـور می یابنـد‪.‬‬ ‫فرهنگی ورزشی‬ ‫گفت و گو‬ ‫فرجی معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل ارشاد مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫کتاب فروشان و ناشران در فهرست مشاغل اسیب دیده از کرونا‬ ‫فهرست مشاغل اسیب‬ ‫دیده در ایران سیزده‬ ‫رسته شغلی از جمله‬ ‫رستورانها‪ ،‬گردشگری‬ ‫(شامل هتل ها)‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل شهری و مراکز‬ ‫تفریحی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و ورزشی را در بر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫بانـک مرکـزی ایـران در بـه روز‬ ‫رسـانی مشـاغل اسـیب دیده از‬ ‫شـیوع کرونـا‪ ،‬کتـاب فروشـان و‬ ‫ناشـران را به فهرسـت این مشاغل‬ ‫افـزوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬معصومه فرجـی معاون‬ ‫فرهنگـی و رسـانه ای ایـن اداره‬ ‫کل بـا اعلام خبـر فـوق گفـت‪:‬‬ ‫کتـاب فروشـان و ناشـران ایرانـی‬ ‫در فهرسـت مشـاغل اسـیب دیده‬ ‫از کرونـا قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫فرجـی با اشـاره بـه اینکـه بانک‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬خانواده گلستانی تحت‬ ‫حمایت موقت کمیته امداد‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫عیسـی بابایـی در تشـیریح اقدامـات انجـام شـده‬ ‫کمیتـه امـداد در مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬این‬ ‫نهـاد در روزهـای نخسـت شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫مبلـغ یک میلیارد تومـان برای ‪ ۱۰‬هـزار مددجوی‬ ‫گلسـتانی بـا اولویـت بیمـاران صعـب العلاج و‬ ‫سـالمند بـرای تهیـه بسـته هـای بهداشـتی واریـز‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫بابایـی با اشـاره به توزیع ‪ ۱۷‬هزار بسـته بهداشـتی‬ ‫بـه ارزش بیـش از یـک میلیـارد تومـان در دوران‬ ‫شـیوع کرونـا‪ ،‬افـزود‪ ۱۰ :‬هـزار بسـته بهداشـتی‬ ‫بـه ارزش ‪ ۳۴۳‬میلیـون تومـان اهدایـی همـکاران‬ ‫کمیتـه امـداد و خیـران‪ ،‬دو هـزار بسـته بهداشـتی‬ ‫اهدایـی سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره)‬ ‫بـه ارزش ‪ ۱۴۰‬میلیـون تومـان و پنـج هـزار مایـع‬ ‫ضدعفونـی کننـده اهدایـی شـرکت گلسـتانی بـه‬ ‫ارزش ‪ ۴۵‬میلیـون تومـان در مراحـل مختلـف بین‬ ‫مددجویـان و نیازمنـدان توزیـع شـد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬هشـت هزار سـبد غذایـی به ارزش‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیـون تومـان با مشـارکت قـرارگاه مدافعان‬ ‫سلامت اسـتان بـا اولویـت مددجویـان تحـت‬ ‫حمایـت ایـن نهـاد توزیع شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) اسـتان‬ ‫گلسـتان بـا توجه بـه اختصاص یک میلیـارد تومان‬ ‫مسـاعدت بـه سـه هـزار خانـوار نیازمنـد غیر تحت‬ ‫حمایت خسـارت دیده ناشـی از کرونـا‪ ،‬گفت‪ :‬هفت‬ ‫هـزار سـبد غذایـی بـه ارزش ‪ ۱۴۳‬میلیـون تومـان‬ ‫از محـل اعتبـارات کمیتـه امـداد‪ ،‬فرمانـداری هـا‪،‬‬ ‫شـهرداری هـا‪ ،‬سـمن هـا و مراکزنیکـوکاری بیـن‬ ‫خانـواده هـای نیازمنـد در دوران شـیوع بیمـاری‬ ‫کرونـا توزیع شـد‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬با هـدف اگاه سـازی جامعه هدف‬ ‫تحـت حمایـت کمیتـه امـداد‪ ۱۰ ،‬هـزار تراکـت‬ ‫امـوزش بهداشـت فـردی در بیـن مددجویـان و‬ ‫اربـاب رجوعـان ایـن نهـاد توزیـع شـد‪.‬‬ ‫بابایـی عنـوان کـرد‪ :‬کمیته امداد اسـتان گلسـتان‬ ‫هـم در شـرایط بحرانـی ناشـی از کرونـا‪ ،‬پـس از‬ ‫بررسـی های الزم بـرای جبـران اسـیب هـای مالی‬ ‫بخشـی از اقشـار اسـیب پذیـر و نیازمند‪ ،‬سـه هزار‬ ‫خانـواده نیازمند را در اسـفندماه از محل تبصره ‪۱۴‬‬ ‫تحـت حمایت ایـن نهـاد دراورد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از خیـران و نیکـوکاران خواسـت تـا‬ ‫در ایـن روزهـای سـخت‪ ،‬مددجویان کمیتـه امداد‬ ‫را از یـاد نبـرده و یاریگـر مسـتمندان و نیازمنـدان‬ ‫ایـن نهاد باشـند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬در حـال حاضـر ‪ ۷۸‬هـزار خانـوار‬ ‫گلسـتانی بـا جمعیـت ‪ ۱۴۵‬هـزار نفـری‪ ،‬تحـت‬ ‫حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان هسـتند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫مرکـزی در فهرسـت به روز شـده‬ ‫خـود علاوه بـر کتـاب فروشـان‬ ‫و ناشـران‪ ،‬موزعـان (کتـاب‪،‬‬ ‫کتاب هـای هنـری‪ ،‬پوسـتر) و‬ ‫کارت پسـتال فروشـان را بـا تایید‬ ‫وزارت ارشـاد مشـمول کسـب‬ ‫و کارهـای اسـیب دیـده کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬فهرسـت مشـاغل‬ ‫اسـیب دیـده در ایـران سـیزده‬ ‫رسته شـغلی از جمله رسـتورانها‪،‬‬ ‫گردشـگری (شـامل هتل ها)‪ ،‬حمل‬ ‫و نقـل شـهری و مراکـز تفریحـی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و ورزشـی را در بـر‬ ‫می گیـر د ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش در برنامه زنده تلویزیونی «انعکاس» شبکه تبرستان‪:‬‬ ‫اموزش تا پایان سال تحصیلی استمرار دارد‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابط عمومی اموزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران‪« ،‬علیرضـا سـعدی پور» در پاسـخ‬ ‫بـه سـوالی درخصـوص ادامـه کالس هـای مجـازی و‬ ‫همچنیـن کیفیـت برگـزاری امتحانـات خـرداد مـاه‬ ‫گفـت‪ :‬مرجع تصمیـم گیری درخصوص شـیوه اموزش‬ ‫و اینکه کالسـها تا پایان سـال تحصیلی جـاری مجازی‬ ‫ادامـه یابـد یـا خیـر و کیفیـت برگـزاری ازمونهـای‬ ‫خـرداد‪ ،‬سـتاد ملی مقابلـه با کرونا تصمیم گیر اسـت و‬ ‫مـا مجری تصمیم این سـتاد هسـتیم البتـه برنامه پایه‬ ‫دوازده کـه بـه صـورت نهایی اسـت اعالم شـد و از ‪۱۷‬‬ ‫خـرداد تـا ‪ ۱۶‬تیرماه خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن درخصـوص کیفیـت تدریـس و برگزاری‬ ‫دروس عملـی نیز گفـت‪ :‬این دروس هم البته سـازوکار‬ ‫مشـخصی خواهـد داشـت و تصمیمـات جدیـدی قرار‬ ‫اسـت گرفتـه شـود ازجملـه برخـی دروس کارگاهـی‬ ‫هنرسـتانها کـه طی هفته های اتی شـیوه اجـرای این‬ ‫برنامـه نیـز بـا دقـت و حساسـیت اعالم خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش همچنیـن بـه امـوزش‬ ‫مجـازی پرداخـت و گفـت‪ :‬امـوزش و پـرورش بـرای‬ ‫شـبکه امـوزش دانـش امـوزی کـه بـه اختصـار شـاد‬ ‫نامیـده مـی شـود تلاش زیـادی کرد تـا فضایـی امن‪،‬‬ ‫جـذاب‪ ،‬سـالم و متناسـب بـا نیازهـای اموزشـی و‬ ‫اجتماعـی دانـش امـوز طراحـی کنـد و در خصـوص‬ ‫نظارت نیز باید گفت گسـتردگی این شـبکه در اسـتان‬ ‫و همچنیـن در کشـور خود بـه خود چالـش هایی دارد‬ ‫ولـی مدیـران‪ ،‬معلمـان و دانـش امـوزان این نـرم افزار‬ ‫را نصـب کردنـد و حضـور و غیـاب مجـازی انجـام مـی‬ ‫شـود ضمـن اینکه اولیـای محترم هـم نظـارت دارند و‬ ‫مـن مـی توانـم بـا افتخـار بگویـم معلمـان عزیز مـا تا‬ ‫سـاعتی از شـب درگیـر امـوزش مجـازی هسـتند امـا‬ ‫بدیهی اسـت نارسـایی هایـی هم وجـود دارد که تالش‬ ‫مـا بـر کاهـش مشـکالت و بهـره وری حداکثـری اسـت‪.‬‬ ‫سـعدی پـور درخصـوص امـوزش در ایـام تعطیلـی‬ ‫مـدارس نیـز تاکیـد کـرد‪ :‬بخـش اعظمـی از امـوزش‬ ‫از طریـق شـبکه شـاد و امـوزش انالیـن بـود امـا در‬ ‫برخـی مناطـق محـروم کـه امکانـات و زیرسـاخت‬ ‫هـای الزم وجـود نداشـت اسـتفاده از ظرفیـت شـبکه‬ ‫امـوزش و شـبکه اسـتانی دیـده شـد ضمـن اینکـه از‬ ‫ظرفیـت معلمـان داوطلـب بـا عنـوان خیران اموزشـی‬ ‫بهـره بردیـم و همچنیـن از ظرفیـت راهبران اموزشـی‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیزات مدارس مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫احداث مدرسه ‪ 6‬کالسه در بندپی غربی با مشارکت‬ ‫خیر نیک اندیش‬ ‫ّ‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پرورش مازنـدران‪« ،‬قربان علی شـیرزاد» در‬ ‫ادامـه افـزود‪ :‬فرزنـدان این مرحـوم طی قـراردادی که‬ ‫بـا اداره کل نوسـازی به امضا رسـاندند ‪15‬میلیارد ریال‬ ‫مشـارکت کردنـد و خواسـتند کـه مدرسـه به نـام پدر‬ ‫فقیدشـان نام گـذاری شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪ :‬ایـن مدرسـه دخترانـه در محل‬ ‫سـاختمان مدرسـه قبلی که بیش از ‪ 50‬سـال سـابقه‬ ‫فعالیـت داشـت سـاخته خواهـد شـد و بـا توجـه بـه‬ ‫شا مـوزی منطقـه‪ ،‬از نظـر جانمایـی نیـز‬ ‫جمعیـت دان ‬ ‫به درسـتی انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل نوسـازی و تجهیـزات مـدارس همچنیـن‬ ‫گفـت‪ :‬با توجـه به این که مدارس سـبز اسـتانداردهای‬ ‫ویـژه ای دارنـد پیش بینـی می کنیـم سـهم نوسـازی و‬ ‫هزینه هـای تکمیـل ان بیـش از مـدارس معمولـی باشـد‪.‬‬ ‫شـیرزاد همچنیـن گفـت‪ :‬پـروژه در مرحلـه طراحـی‬ ‫محاسـبات اسـت و پـس از این مرحلـه‪ ،‬تصمیم بر این‬ ‫اسـت که مجوز تخریب سـاختمان پیشـین را گرفته و‬ ‫عملیـات اجرایی را کلیـد بزنیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل نوسـازی و تجهیـزات مـدارس مازنـدران‬ ‫در پایـان از مدرسه سـازی به عنـوان امـری خیـر و‬ ‫خداپسـندانه یـاد کـرد کـه در شـمار باقیـات صالحات‬ ‫اسـت و سـود و ثـواب ان تـا روزی کـه فرزنـدان مـا‬ ‫در ایـن مـدارس حاضـر می شـوند و در کالس های ان‬ ‫درس می گیرنـد بـه حسـاب بانـی منظـور می شـود و‬ ‫اسـتان مازنـدران نیـز از نظـر اقدامـات مشـارکتی در‬ ‫کشـور جایـگاه خوبـی دارد‪.‬‬ ‫اسـتفاده کردیم و با تکثیر سـی دی و جزوات درسـی و‬ ‫تدریـس توسـط معلمـان چند پایـه تالش کردیـم برابر‬ ‫رعایـت اصل عدالت اموزشـی هیچ دانـش اموزی دچار‬ ‫عقـب ماندگی درسـی نشـود‪.‬‬ ‫وی در خصوص زیرسـاخت های شـاد نیـز توضیح داد‪:‬‬ ‫زیرسـاخت هـای این برنامه اماده اسـت اما گسـتردگی‬ ‫جامعـه دانـش امـوزان کشـور و اینکـه بیـش از ‪۱۱‬‬ ‫میلیـون نفـر از این برنامه اسـتفاده میکننـد و میلیونها‬ ‫پیـام رد و بـدل مـی شـود ایـن موضـوع نیاز بـه پهنای‬ ‫بانـد وسـیعی و اینترنـت قوی دارد و بدیهی اسـت وقفه‬ ‫هایـی ایجـاد مـی شـود اما بـاور ما این اسـت کـه رفته‬ ‫رفته مشـکالت سـامانه شاد بهتر خواهد شـد همانگونه‬ ‫کـه امـروز در مقایسـه بـا روزهـای اول فعالیـت خـود‪،‬‬ ‫مشـکالت به حداقل رسـید‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران درخصـوص‬ ‫مشـکالتی کـه درخصـوص ثبـت نـام زود هنـگام در‬ ‫مـدارس غیردولتـی‪ ،‬دریافت مازاد شـهریه و یا پرداخت‬ ‫نکـردن حـق الزحمـه برخـی معلمـان در ایـن مدارس‬ ‫اگر موارد تخلفی مشـاهده شـد به شـماره ‪۳۳۳۱۴۱۲۶‬‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش واحـد بازرسـی و یـا روابط‬ ‫عمومـی اعلام کننـد و همـکاران مـا حتمـا پیگیری و‬ ‫برخـورد قانونـی خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫اجرای برنامه های فرهنگی اماکن مذهبی مازندران در‬ ‫فضای مجازی‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫مازنـدران‪ ،‬صاحب نجفی با اشـاره به بسـته بودن درب‬ ‫امامـزادگان و بقاع متبرکه اسـتان برای حفظ سلامت‬ ‫مـردم و جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬افـزود ‪:‬‬ ‫درب اسـتان مقـدس امامـزادگان بـرای زیـارت مـردم‬ ‫بسـته می باشـد امـا فعالیت هـای اجتماعـی و مذهبی‬ ‫ایـن اماکـن متبرکـه تعطیل نشـده و توسـط خادمین‬ ‫امامـزادگان در حال اجراسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬فعالیت هـای اجتماعـی ماننـد تهیـه‬ ‫و توزیـع بسـته های معیشـتی بیـن مددجویـان و‬ ‫فعالیت هـای مذهبـی ماننـد برگـزاری برنامه هـای‬ ‫مجـازی ضیافـت الهـی در جـوار امامـزادگان شـاخص‬ ‫مازنـدران اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫مسـئول روابـط عمومـی اداره کل اوقاف و امـور خیریه‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه اجـرای برنامه هـای مجـازی‬ ‫ضیافـت همدلـی ویـژه مـاه مبـارک رمضـان در بقـاع‬ ‫متبرکه شـاخص اسـتان‪ ،‬افزود‪ :‬اسـتودیو ضیافت الهی‬ ‫بـرای ضبـط برنامه هـای ویـژه مـاه مبارک رمضـان در‬ ‫امامزادگان شـاخص اسـتان راه اندازی شـده و برنامه ها‬ ‫روزانـه بـا حضـور روحانیـون و قاریـان شهرسـتانی‬ ‫و اسـتانی ضبـط و از شـبکه های اجتماعـی پخـش‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬ضبـط محفـل جزءخوانـی قـران کریم‬ ‫در امامـزاده عبـاس(ع) سـاری و پخـش از سـیمای‬ ‫مازنـدران‪ ،‬ضبـط برنامه هـای تفسـیر قـران کریـم در‬ ‫جـوار امامـزادگان اسـتان و پخـش زنـده محافـل انس‬ ‫بـا قـران کریـم در جـوار بقـاع متبرکـه از شـبکه های‬ ‫اجتماعـی از جملـه برنامه هـای مجـازی ضیافـت الهی‬ ‫به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬در صـورت تـداوم محدودیت هـا و بسـته‬ ‫بـودن درب اسـتان مقـدس امامـزادگان‪ ،‬برنامه هـای‬ ‫لیالـی قـدر به صـورت زنـده در جـوار اسـتان مقـدس‬ ‫امامـزادگان و بقـاع متبرکـه شـاخص مازنـدران از‬ ‫شـبکه های اجتماعـی پخـش می شـود‪.‬‬ ‫بیشـتر از یک هـزار و ‪ ۳۰۰‬بقعـه امامـزادگان در‬ ‫مازنـدران وجـود دارد کـه در ایـام خـاص مذهبـی‬ ‫همچـون ماههـای محـرم و رمضـان در ایـن اماکـن‬ ‫برنامـه هـای خـاص ایـن ایـام برگـزار مـی شـد ‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫و اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 20/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪601‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫منتخب مردم نکا‪ ،‬بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫تقویت بیمه سالمت حمایت از مردم نیازمند است‬ ‫طبق امار منابع رسمی ‪ ،‬رفع تصرف بیش از ‪ ۷۰۰‬هکتار از اراضی‬ ‫ملی از سال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۵‬در مازندران بویژه خطه سرسبز و‬ ‫گردشگرپذیر غرب این استان به عنوان مصداق روشنی از تعرض‬ ‫عوامل سودجوی به اراضی ملی در این منطقه است‪.‬‬ ‫غالمرضـا شـریعتی‪ ،‬منتخـب مـردم شـریف‬ ‫شهرسـتان هـای نـکا‪ ،‬بهشـهر و گلـوگاه در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی در دیـدار بـا دکتـر‬ ‫ظفرمنـد ‪ ،‬مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان‬ ‫مازنـدران ضمـن تقدیـر از مجموعـه خدمـات‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت بـه اقشـار مختلـف‬ ‫مـردم بیان داشـت ‪ :‬تقویت و حمایـت از بیمه‬ ‫سلامت‪ ،‬حمایـت از مـردم نیازمنـد اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت مازنـدران‪ ،‬شـریعتی‪ ،‬منتخـب مـردم‬ ‫شهرسـتان های نـکا‪ ،‬بهشـهر و گلـوگاه در‬ ‫یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫طـی سـخنانی در دیـدار بـا مدیـرکل بیمـه‬ ‫سلامت مازنـدران بیـان داشـت ‪ :‬اگـر دولـت‬ ‫و نظـام بودجـه ای کشـور سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت را به صـورت کامل پشـتیبانی کنند ‪،‬‬ ‫عمـده خدمـات گیرندگان این سـازمان اقشـار‬ ‫متوسـط و ضعیف جامعه هسـتند که سیاست‬ ‫کلـی نظـام نیـز توجـه بـه اقشـار محـروم و‬ ‫مسـتضعفین مـی باشـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬یکی از سـازمان هایی که‬ ‫بـه راحتـی خدمـات را از حاکمیـت به سـمت‬ ‫مردم منتقل می کند‪ ،‬سـازمان بیمه سلامت‬ ‫اسـت و ما در مجلس شـورای اسلامی همواره‬ ‫در جهـت کمـک و حمایـت از بیمـه سلامت‬ ‫بـه منظـور ایجـاد عدالـت در نظـام سلامت‬ ‫حرکـت خواهیـم نمـود زیـرا هـر کمکـی کـه‬ ‫بـه سـازمان بیمه سلامت شـود مسـتقیماً به‬ ‫دسـت خدمـت گیرنده خواهد رسـید تـا مردم‬ ‫دغدغـه کمتـری نسـبت بـه دریافـت خدمات‬ ‫درمانـی خود داشـته باشـند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت‪ ،‬دکتـر ظفرمنـد‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بیمـه سلامت مازنـدران نیـز طـی سـخنانی‬ ‫در ایـن دیـدار ضمن تشـریح اهداف ‪ ،‬رسـالت‬ ‫و دسـتاوردهای سـازمان بیمـه سلامت‬ ‫علی الخصـوص در بحـث خدمـات نویـن‬ ‫الکترونیکـی‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت ایـران بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن‬ ‫سـازمان های بیمه گـر پایـه در حوزه بهداشـت‬ ‫و درمـان کشـور بـا تحـت پوشـش قـرار دادن‬ ‫خبر‬ ‫مـردم در پنج صندوق بیمـه ای ‪ ،‬نیمی از مردم‬ ‫کشـور را تحـت پوشـش خـود قرار داده اسـت‬ ‫کـه نقـش بسـزایی در نظـام سلامت ایفا می‬ ‫نمایـد‪ .‬وی افـزود ‪ :‬حـدود ‪ ۸۵‬درصـد از بیمـه‬ ‫شـدگان سـازمان بیمـه سلامت بـه صـورت‬ ‫رایـگان تحـت پوشـش بیمه سلامت هسـتند‬ ‫و هزینـه ای بـرای حـق بیمـه خـود پرداخـت‬ ‫نمـی نمایند‪.‬‬ ‫دکتـر ظفرمنـد همچنیـن اعلام کـرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد از جمعیـت اسـتان نیـز تحـت‬ ‫پوشـش بیمه سلامت در ‪ ۵‬صنـدوق بیمه ای‬ ‫خدمـات مـورد نیـاز درمانـی را دریافـت مـی‬ ‫نما یند ‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان مازنـدران در‬ ‫ادامـه این دیدار که با حضور معاون پشـتیبانی‬ ‫و توسـعه منابـع و جمعی از مسـئولین در این‬ ‫اداره کل برگـزار شـد‪ ،‬بـا اشـاره بـه اجـرای‬ ‫طـرح پزشـک خانواده شـهری و روسـتایی در‬ ‫اسـتان مازنـدران افـزود‪ :‬یقینـاً حمایت جدی‬ ‫از حـوزه سلامت علـی الخصـوص سـازمان‬ ‫بیمه سلامت توسـط مجلس شـورای اسالمی‬ ‫‪ ،‬موجـب گسـترش و بـه روز رسـانی خدمـات‬ ‫علـی الخصوص خدمـات نویـن الکترونیکی به‬ ‫مـردم شـریف ایـران خواهد شـد‪.‬‬ ‫تشکیل جلسه بامسئولین دفاتر نظام فنی‬ ‫دربنیاد مسکن شهرستان نوشهر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی اسـتان مازندران ‪ ،‬بیژنی مدیر بنیادمسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی شهرسـتان نوشـهر از برگـزاری‬ ‫جلسـه بـا مسـئولین دفاتـر نظـام فنـی روسـتایی‬ ‫در ایـن شهرسـتان خبـر دادو گفـت ‪ :‬جلسـه ای‬ ‫بـا حضورمسـئولین دفاتـر نظـام فنـی روسـتایی ‪،‬‬ ‫کارشـناس فنـی بنیـاد مسـکن شهرسـتان بـا هـدف‬ ‫بررسـی و ارزیابـی عملکـرد دفاتـر در سـال ‪ ۹۸‬و‬ ‫زحمـات همکاران دفترمرکزی بنیاد مسـکن کشـور و‬ ‫مازندران می باشـد‪ ,‬می بایسـت رفت و امد و حضور‬ ‫روسـتاییان عزیزجهـت امـور اداری به حداقل برسـد‪.‬‬ ‫بیژنـی همچنیـن ضمـن اشـاره بـه مکاتبـه و تاکیـد‬ ‫مدیـرکل مسـکن روسـتایی بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی کشـور مبنـی برتکمیـل اطالعـات فـردی و‬ ‫حرفـه ای ناظـران و اعضـاء دفاتـر طراحـی روسـتایی‬ ‫در سـامانه نظام فنی ‪ ،‬تشـکیل گـروه کنترل مضاعف‬ ‫شهرسـتانی بـا حضـور نماینـده وزارت کشـور‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسـازی ‪ ،‬نظام مهندسـی و بنیاد مسـکن و کنترل‬ ‫عملکـرد ناظریـن از طریـق گـروه کنتـرل مضاعف را‬ ‫گامـی موثـر در ارتقـاء کیفیـت نظارت برشـمرد و در‬ ‫دسـتور کار دفاتـر قـرار داد ‪.‬وی ضـروری دانسـتن‬ ‫شناسـایی وضعیـت کیفـی خانـه هـای روسـتایی و‬ ‫همـکاری نظـام فنـی روسـتایی را بـا توجـه بـه زلزله‬ ‫خیـز بـودن کشـور و حـوادث غیرمترقبـه موردتاکید‬ ‫قـرارداد و بیـان کرد ‪ :‬ایـن پایش وشناسـایی بصورت‬ ‫پایلوت در ‪ ۵‬روسـتا در بخشـهای مختلف شهرسـتان‬ ‫برگـزار مـی شـود کـه در این طـرح ضمن شناسـایی‬ ‫واحدهـای کـم دوام و غیرمقـاوم روسـتایی ‪،‬اگاهی و‬ ‫ترغیـب متقاضیان جهـت بهره وری از تسـهیالت کم‬ ‫بهره سـاخت مسـکن به جهـت جلوگیـری از هرگونه‬ ‫خسـارات احتمالی مادی و معنوی که بر اثر اسـیب‬ ‫مخاطـرات طبیعـی از جملـه زلزله‪ ،‬سـیل ‪ ،‬طوفان در‬ ‫خانـه هـای فرسـوده ایجـاد مـی شـود را ضـروری‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫پروژه کنترل افات و بیماری های گیاهی جنگلها و مراتع حوزه اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری‪ ،‬انجام شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری مازندران‪ -‬سـاری‪ ،‬امین وطن دوسـت‬ ‫کارشـناس ارشـد گیاه پزشـکی ایـن اداره کل گفت‪:‬‬ ‫پـروژه کنتـرل افـات و بیماری هـای گیاهی جنگلها‬ ‫و مراتـع حـوزه اداره کل منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫مازندران‪ -‬سـاری‪ ،‬انجام شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن پـروزه شـامل زیـر پـروژه هـای‪،‬‬ ‫پیـش اگاهـی ‪ ،‬پیشـگیری و کنترل افـات و بیماری‬ ‫هـای گیاهـی مـی باشـد‪ .‬ایـن عملیات ها با گشـت‬ ‫و سرکشـی و بازدیدهـای مسـتمر در عرصـه هـای‬ ‫جنگلـی ‪ ،‬مرتعـی شناسـایی مناطـق الوده بـه افات‬ ‫و بیماریهـای گیاهـی ‪ ،‬کانـون یابـی افـات ‪ ،‬تهیـه‬ ‫نقشـه پراکنش افات و بیماری ها‪،‬تهیه لیسـت افات‬ ‫و بیمـاری هـا و مناطق انتشـار انها ‪ ،‬انجـام عملیات‬ ‫پیشـگیری با نصب تلـه های نوری‪ ،‬فرمونـی و انجام‬ ‫اقدامـات مکانیکی ‪ ،‬فیزیکی و ‪ ...‬در نهایت در سـطح‬ ‫محـدود کنترل افات به وسـیله شـیوه های سـازگار‬ ‫بـا طبیعـت ‪ .‬ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشـگاهی‬ ‫بـه منظـور اسـتفاده از علـوم نویـن گیـاه پزشـکی و‬ ‫تجربیـات اسـاتید مرتبـط درچنـد سـال گذشـته‬ ‫شـیوع و گسـترش بیمـاری بالیـت و افت شـب پره‬ ‫شمشـاد در رویشـگاه های شمشـاد شـمال کشور به‬ ‫شـدت بـه ایـن مناطـق خسـارت وارد نمـوده و در‬ ‫حـال حاضـر بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد رویشـگاه شمشـاد‬ ‫حـوزه ایـن اداره کل توسـط عوامـل مخـرب مذکور‬ ‫ً‬ ‫کاملا خشـک شـده انـد کـه بـا عنایـت بـه اهمیت‬ ‫موضـوع و حفـظ گونـه منحصـر بـه فـرد و همیشـه‬ ‫سـبز از تهدیـد انقـراض ‪ ،‬ایـن اداره کل بـا حداقـل‬ ‫اعتبـار تخصیـص یافتـه‪ ،‬کنتـرل افـات و بیمـاری‬ ‫هـای گیاهـی روی حفـظ گونـه شمشـاد متمرکـز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬از جملـه محلولپاشـی رویشـگاه سـبز‬ ‫الـوده در چنـد مرحلـه‪ ،‬جمـع اوری بـذر و قلمـه و‬ ‫تولیـد نهال و گسـترش محـدود جنگلـکاری با گونه‬ ‫شمشـاد می باشـد‪.‬‬ ‫لذا قابل ذکر اسـت مسـاحت رویشـگاه های شمشاد‬ ‫حـوزه اداره کل بیـش از ‪ ۷۵۰۰‬هکتـار می باشـد که‬ ‫تمـام مسـاحت رویشـگاه های شمشـاد حـوزه اداره‬ ‫کل الـوده بـه افـت شـب پـره شمشـاد و بیمـاری‬ ‫قارچـی بالیت شمشـاد می باشـند‪.‬‬ ‫مسـاحت حـدود ‪ ۳۵۰۰‬هکتـاران توسـط بیمـاری‬‫قارچـی بالیت شمشـادکام ً‬ ‫ال خشـکیده اسـت‪.‬‬ ‫مسـاحت حدود ‪ ۳۹۰۰‬هکتار ان به شـدت توسـط‬‫افت شـب پره شمشـاد دچار خسـارت شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه طـوری کـه بیـش از ‪۸۰‬درصدرویشـگاه بـه طور‬ ‫کلی خشـک شـده اند‪.‬‬ ‫مسـاحت حـدود ‪ ۱۰۰‬هکتار رویشـگاه سـبز الوده‬‫بـه افـت شـب پـره شمشـاد مـی باشـد‪ .‬کـه در‬ ‫بخـش دودانگـه منطقـه سـنگده شهرسـتان سـاری‬ ‫و هزارجریـب و منطقـه لوجنـده بهشـهر واقـع مـی‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیالن با اشاره‬ ‫به اغاز برداشت توت فرنگی از اراضی کشاورزی‬ ‫و گلخانه ای استان‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ‪ ۱۳۸۷‬تن توت‬ ‫فرنگی برداشت می شود‪.‬‬ ‫منوچهر پارسایی با اشاره به اغاز برداشت توت‬ ‫فرنگی از ‪ ۱۲۰‬هکتار از اراضی کشاورزی و ‪۱۴‬‬ ‫هکتار از گلخانه های استان گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫پیش بینی شده هزار و ‪ ۳۸۷‬تن توت فرنگی در‬ ‫استان گیالن برداشت شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ارزش ریالی این میزان از توت‬ ‫فرنگی ‪ ۳۴۷‬میلیارد ریال است‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای‬ ‫توسعه کشت گلخانه ای مدرن برای کشت توت‬ ‫فرنگی حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان و برای کشت‬ ‫هیدروپونیک این محصول حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫پارسافر شهرستان های صومعه سرا‪ ،‬رشت‪،‬‬ ‫رودبار‪ ،‬الهیجان‪ ،‬استانه اشرفیه‪ ،‬لنگرود و تالش‬ ‫مهمترین مناطق کشت توت فرنگی در گیالن‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬برداشت توت فرنگی در‬ ‫گیالن از اردیبهشت ماه اغاز و تا پایان خرداد‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار متر مربع از‬ ‫کوچه های معابر شهر رودسر‬ ‫اسفالت می شوند‬ ‫خبر‬ ‫همچنیـن تدوین برنامه های سـال‬ ‫‪ ، 99‬درسـالن جلسـات ایـن نهـاد‬ ‫خبرداد‪.‬مهـدی بیژنـی مدیـر بنیاد‬ ‫مسـکن انقالب اسلامی شهرستان‬ ‫نوشـهردراین جلسـه بـه اهمیـت و‬ ‫ضرورت برنامه ریزی سـاالنه توسـط مسـئولین دفاتر‬ ‫اشـاره نمـود وگفـت ‪ :‬قطعـاً چالشـهای سـال ‪۹۸‬می‬ ‫بایسـت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـا بکارگیـری‬ ‫ازتجـارب گذشـته و همچنیـن برنامـه ریـزی الزم و‬ ‫انضبـاط اداری درجهـت مرتفـع نمودن انها در سـال‬ ‫جـاری اهتمـام ویـژه شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬در راسـتای‬ ‫اهـداف دولـت الکترونیـک و بـا امکانـات ایجاد شـده‬ ‫در سـامانه های سـاخت و سـاز روسـتایی که حاصل‬ ‫اغاز برداشت توت فرنگی‬ ‫در گیالن‪ ۱۳۰۰ /‬تن‬ ‫برداشت می شود‬ ‫ایشـان تصریح کـرد‪ :‬اقدامات صورت گرفته در سـال‬ ‫‪، ۱۳۹۸‬انتخاب رویشـگاه سبزشمشـاد سنگده حوزه‬ ‫شهرسـتان سـاری به مسـاحت ‪ ۴۰‬هکتار بـه عنوان‬ ‫پایلـوت جهـت تهیـه بـذر ‪ ،‬قلمـه و تولید نهـال‪ ،‬که‬ ‫از محـل اعتبـار اسـتانی ‪ ،‬ملـی و صنـدوق توسـعه‬ ‫ملـی بـه مبلـغ ‪ ۶‬میلیـارد ریال بـا انتخـاب پیمانکار‬ ‫(شـرکت تخصصـی دانـش بنیـان تاک گیاه گسـتر)‬ ‫کلیـه مراحـل محلـول پاشـی و کنتـرل افـت حفظ‬ ‫و حراسـت رویشـگاه شمشـاد منطقـه را بـر عهـده‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬و در حـال حاضر سـه مرحلـه محلول‬ ‫پاشـی بـا ترکیب کم خطـر روی اگرو صـورت گرفته‬ ‫و نتایـج حاصله رضایت بخش بوده اسـت‪.‬که گزارش‬ ‫کامـل ان بـه صورت کتابچه به سـازمان متبوع و در‬ ‫قالـب سـخنرانی به همـکاران اداره کل ارائـه گردید‪.‬‬ ‫کـه انشـا ا‪ ...‬با تخصیـص اعتبار و اسـتمرار قـرارداد‪،‬‬ ‫بتوانیـم منطقـه مذکـور را بـه عنـوان پایلـوت و‬ ‫ذخیـرگاه تولیـد بـذر ‪،‬قلمـه و نهـال اسـتان حفظ و‬ ‫حراسـت نماییم ‪.‬‬ ‫اسماعیل صفری با اشاره به اجرای طرح زیر سازی و‬ ‫اسفالت ‪ ۴۰‬هزار متر مربع از کوچه ها و خیابان شهر‬ ‫رودسر در سال جاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اجرای این‬ ‫پروژه بیش از ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫از محل منابع داخلی شهرداری هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تالش می شود تا این پروژه در‬ ‫مدت زمان معین اجرا و بهره برداری شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫احداث سردهنه رودخانه کیارود و شیرارود و اتصال‬ ‫جاده ساحلی خیابان شهدا به گسکر محله با هدف‬ ‫حفظ و ساماندهی سواحل‪ ،‬توجه به اماکن تفریحی‬ ‫و پارک ها از دیگر پروژه های اولویت دار شهرداری‬ ‫رودسر برای امسال است‪.‬نایب رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهر رودسر همچنین به وضعیت کارخانه‬ ‫بازیافت زباله این شهر اشاره کرد و افزود‪ :‬برای‬ ‫تجهیز‪ ،‬تکمیل و ساماندهی این کارخانه با هدف‬ ‫دفع بهداشتی زباله امسال ‪ ۸‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬صفری با اشاره به اجرای طرح‬ ‫ارام راه میدان تا میدان از میدان شهرداری تا میدان‬ ‫طالقانی و خیابان های منشعب به خیابان اصلی در‬ ‫قالب سنگ فرش‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به اندازه این پروژه‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته باشد با استقبال مردم رو به‬ ‫رو خواهد شد و نگرانی ها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی ساماندهی و اصالح هندسی میادین‪ ،‬بازسازی‬ ‫نمای ساختمان ها و کف خیابان های اصلی و فرعی‪،‬‬ ‫تقویت روشنایی و نور پردازی‪ ،‬نصب و تعبیه میز و‬ ‫صندلی در حاشیه خیابان از اهداف اجرای طرح‬ ‫ارام راه میدان تا میدان عنوان کرد و گفت‪ :‬اجرای‬ ‫این طرح زمینه ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی‪،‬‬ ‫جاذبه گردشگری و رونق اقتصادی و تجاری‪ ،‬فعال‬ ‫شدن مشاغل‪ ،‬مبادالت داد و ستد‪ ،‬امنیت در رفت و‬ ‫امد و روان بودن ترافیک را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای اسالمی شهر رودسر ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرح ارام راه میدان تا میدان پس از مطالعه‬ ‫و بررسی برای حفظ اثار و میراث تاریخی با توجه‬ ‫به پیشینه و قدمت مدنیت شهر رودسر با نگاه به‬ ‫تغییر سیما و مبلمان شهری با اعتبار ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان نقطه عطف و تحول در تاریخ رودسر ایجاد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رمضان کارگاه بندگی و‬ ‫توانمندسازی انسان در‬ ‫تبعیت از امر الهی است‬ ‫حجت االسالم حسین علی رضازاده در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر با بیان اینکه ماه مبارک رمضان یکی‬ ‫از تمرینات بندگی برای خدا است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خداوند در ایام سال تمرینات و به قول امروزی ها‬ ‫کارگاه هایی برای خدا باوران قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر در حالت عادی به ما بگویند که از‬ ‫بسیاری تمایالت و خواهش ها همانند خوردن و‬ ‫خوابیدن و بسیاری از کارهای عادی روزانه دست‬ ‫بکشیم همه ما معتقدیم که این کار بسیار سخت‬ ‫است‪.‬معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی گیالن با بیان‬ ‫اینکه بسیاری از افراد تحمل ‪ ۱۸‬ساعت گرسنگی را‬ ‫سخت و طاقت فرسا می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه مبارک‬ ‫رمضان خداوند متعال با اینکه خوردن و خوابیدن‬ ‫برای افراد عادی است ان را تحریم و منع می کند و‬ ‫می فرمایند از ابتدای طلوع افتاب تا غروب افتاب از‬ ‫خوردن و اشامیدن خودداری کنید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رمضان و خودداری از خوردن و‬ ‫اشامیدن تمرین و ممارست بندگی خدا و کارگاه‬ ‫غلبه بر تمایالت است و معنای دیگر تقوا است‪.‬‬ ‫حجت االسالم رضازاده با بیان اینکه تقوا یعنی‬ ‫معیار و محور کارهایی که میل انسان نباشد بلکه‬ ‫دستورات بزرگی است که خیر و صالح همه در نزد‬ ‫او است‪ ،‬افزود‪ :‬ماه مبارک رمضان به عنوان یک‬ ‫کارگاه بندگی و توانمند سازی انسان برای حضور‬ ‫در همه عرصه ها در تبعیت از امر الهی است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شنبه ‪ 20/‬اردیبهشت‪ / 99‬شماره ‪601‬‬ ‫‍ گام های بزرگ برای احیاء نکاچوب‬ ‫سومین خط تولید شرکت نکاچوب افتتاح شد‬ ‫پس از افتتاح خط تولید نئوپان که در بهمن ماه سال گذشته‬ ‫با حضور دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار‬ ‫محترم روی داد‪ ،‬شاهد گام های موثر دیگر برای احیاء و رونق‬ ‫نکاچوب بوده ایم که این مهم را مرهون مساعدت های بانک‬ ‫ملی و هلدینگ اینده پویا هستیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از‬ ‫روابـط عمومـی شـرکت نکاچـوب‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور دکتـر جاللـی عضـو هیـات‬ ‫مدیـره هلدینـگ اینـده پویـا‪ ،‬خـط‬ ‫تولیـد مالمینه و سـمباده در این واحد‬ ‫تولیـدی راه انـدازی شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس نـوری مدیرعامـل نکاچـوب در‬ ‫این بـاره گفـت‪ :‬پـس از افتتـاح خـط تولیـد‬ ‫نئوپـان کـه در بهمـن مـاه سـال گذشـته با‬ ‫حضـور دکتـر واعظـی رئیـس دفتـر رئیـس‬ ‫جمهـور و اسـتاندار محتـرم روی داد‪ ،‬شـاهد‬ ‫گام هـای موثـر دیگـر بـرای احیـاء و رونـق‬ ‫نکاچـوب بـوده ایـم که ایـن مهـم را مرهون‬ ‫مسـاعدت هـای بانک ملـی و هلدینگ اینده‬ ‫پویا هسـتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل نکاچـوب افـزود؛ خـط تولیـد‬ ‫مالمینه و سـمباده که روز گذشـته با حضور‬ ‫دکتـر جاللـی بـه بهـره بـرداری رسـید توان‬ ‫تولیـد ‪ ۹۰۰‬ورق مالمینـه در هـر روز را دارد‬ ‫کـه گامـی مهـم در توسـعه نویـن شـرکت‬ ‫نکاچـوب خواهـد بـود‪ .‬ایـن مدیـر جـوان بـا‬ ‫اشـاره بـه تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫درخصـوص توجـه به تولیـد داخلی و شـعار‬ ‫سـال افـزود؛ امیدواریـم بـا حمایـت هـای‬ ‫سـرمایه گـذاران که تاکنون پشـتیبان واقعی‬ ‫ایـن شـرکت بودنـد در اینده نزدیک شـاهد‬ ‫راه انـدازی خـط تولیـد روکـش چندالیه در‬ ‫نکاچوب باشـیم و معتقدم بـا همت نیروهای‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫دکتر محسن رنانی ‪ -‬اقتصاددان‬ ‫پرتلاش این شـرکت و الطاف الهـی‪ ،‬این امر‬ ‫نیـز محقـق خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی در پایـان اظهـار داشـت ‪ :‬بـا گام هـای‬ ‫عملـی کـه برداشـته شـد شـاهد همدلـی‬ ‫خوبـی در مسـئوالن و نیروهای بـرای احیای‬ ‫دوبـاره ایـن شـرکت خاطـره انگیـز و بسـیار‬ ‫مهـم در اسـتان هسـتیم و امیدواریـم بـا‬ ‫تدابیر سـرمایه گذاران و سـهام داران محترم‬ ‫و هماهنگـی مسـئوالن اسـتانی شـاهد رونق‬ ‫دوبـاره نکاچـوب باشـیم کـه شـاید ارزوی‬ ‫بسـیاری از شـهروندان در اسـتان مازنـدران‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫هاشمی‪ ،‬شهردار امل ؛‬ ‫مهم نیست پروژه های شهری به نام چه کسی باشد‪ ،‬بایستی به کام مردم باشد‬ ‫به نام هرکه هست به کام مردم باشد‬ ‫امل‪.‬سمانه قلی پور‬ ‫سـید حمید هاشـی گفت‪ :‬در سـالی که از‬ ‫نظـر درامدی سـال سـختی خواهـد بود‬ ‫مهـم نیسـت پـروژه های شـهری بـه نام‬ ‫چه کسـی اسـت‪ ،‬بایـد بـه کام مردم باشـد‪.‬‬ ‫بـا ابتکار معاونین شـهردار جلسـه هیـات مدیره‬ ‫سـازمانهای وابسـته شـهرداری بـا ارئـه عملکرد‬ ‫سـال ‪ 98‬و ارائـه برنامـه هـای اجرایـی سـال‬ ‫‪ 99‬در سـالن اجتماعـات شـهرداری بـا حضـور‬ ‫شـهردار و معاونیـن شـهردار برگـزار شـد‪.‬‬ ‫هاشـمی در این جلسـه پس از شـنیدن گزارش‬ ‫عملکـرد سـال ‪ 98‬و ارائـه برنامـه هـای اجرایی‬ ‫سـال ‪ 99‬از سـوی مدیران سـازمانهای وابسـته‬ ‫شـهرداری امل‪ ،‬ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره‬ ‫شـهدای خـان طومان بویژه شـهید حاجـی زاده‬ ‫افزود؛ خوشـبختانه بیشتر روسـای سازمان های‬ ‫وابسـته شـهرداری برنامـه هـای قـوی وقابـل‬ ‫دفاعـی درسـال ‪ 99‬ارائـه کردند‪ ،‬کـه امیدواریم‬ ‫بـا اجرایی شـدن تعـدادی از انها درسـال جاری‬ ‫و فراهـم شـدن زیرسـاخت های تعـدادی دیگر‪،‬‬ ‫خدمـات درخورتوجهـی بـه شـهروندان فهمیـم‬ ‫املـی ارائه شـود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد؛ به سـرانجام رسـیدن برخی پروژه‬ ‫هـا سـال ها طول خواهد کشـید مهم این اسـت‬ ‫کـه چشـم انداز و برنامـه خوبی برای سـال های‬ ‫اینـده بـرای امـل داشـته باشـیم ‪ .‬پـروژه هـای‬ ‫شـهری مهـم نیسـت بـه نـام چه کسـی اسـت‪،‬‬ ‫بایـد بـه کام مـردم باشـد و همـه مـردم از ان‬ ‫بهـره ببرند ‪.‬‬ ‫بحـران زبالـه امل و شـهر هـای مازندران‬ ‫یـک بحران ملی اسـت‬ ‫شـهردار امـل اظهـار داشـت؛ بحـران زبالـه امل‬ ‫و شـهر هـای مازنـدران یـک بحـران ملی اسـت‬ ‫و مازنـدران نبایـد هزینـه زباله کشـور را بپردازد‬ ‫‪.‬مـا میزبـان خوبـی برای کشـور هسـتیم و زباله‬ ‫انـان را تحمـل مـی کنیـم‪ .‬از کشـور بایسـتی‬ ‫توجـه جـدی و ملـی به موضـوع زباله ی شـمال‬ ‫کشـور شـود‪ .‬حـال عمـارت اصلا خوب نیسـت‬ ‫‪ .‬امیدواریـم بـا کمـک ملـی و کمـک مدیـران‬ ‫اسـتانی لکـه هـای زبالـه اسـتان بویـژه در امل‬ ‫برطرف شـود‪.‬‬ ‫حمید هاشـمی با اشـاره به اینکه سـازمان اتش‬ ‫نشـانی بایسـتی قـوی تر عمل کنـد‪ ،‬ادامـه داد؛‬ ‫بـا بـه کار گیری فیلـم های جذاب انیمیشـن در‬ ‫بخـش امـوزش می تـوان بـه کاهش حـوادث و‬ ‫کاهـش تلفـات و خسـارت ها امیـدوار بود‪.‬‬ ‫هاشـمی بـا بیان اینکه شـهرهای مازنـدران فاقد‬ ‫درختان جنگلی اسـت گفت؛ با کاشـت درختان‬ ‫جنگلی در شـهر انشـاهلل در اصالح ایـن گونه ها‬ ‫سازی ایسـتگاه های تاکسی وبازسـازی ایستگاه‬ ‫هـای قدیمی با همکاری شـرکت هـای تبلیغاتی‬ ‫وایجـاد تعمیـرگاه مرکـزی بـرای تاکسـی و‬ ‫الکترونیکـی کـردن پرونـده هـای راننـدگان‬ ‫تاکسـی توسـط سـازمان حمـل ونقـل‪ ،‬بـار‬ ‫ومسافرشـهرداری امل درسـال جاری اسـتقبال‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫هزینـه های رایـگان بـرای خانـواده های‬ ‫کر و نا یی‬ ‫شـهردارامل بـا اشـاره بـه اینکـه بـه منظـور‬ ‫همـدردی بـا خانـواده هـای متوفیـان کرونایـی‬ ‫همـه هزینـه های مربوط به غسـل‪ ،‬کفـن ودفن‬ ‫اموات توسـط سـازمان ارامسـتان این شهرداری‬ ‫رایـگان اعالم کـرد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشـبختانه این ایده‬ ‫اقـدام خواهیـم کرد ‪.‬با کاشـت درختـان جنگلی‬ ‫سـازگار با محیط شـهری می تـوان یک جنگل‬ ‫شـهری داشـت و به احیای درختـان جنگلی نیز‬ ‫کمـک کرد‪.‬‬ ‫انتظارات از حوزه فرهنگی باالست‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه فرهنـگ شـاخصه اصلـی‬ ‫توسـعه اجتماعی‪ ،‬اقتصـادی وفرهنگی هرجامعه‬ ‫اسـت و توقـع وانتظـارات از شـهرداری بـرای‬ ‫اجـرای برنامـه هـای فرهنگـی وهنـری نیـز‬ ‫باالسـت ‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ شـاخصه اصلی توسـعه‬ ‫اقتصـادی و اجتماعی اسـت‪ .‬با هزینـه در بخش‬ ‫فرهنگـی و تولید محتواهای اموزشـی‪ ،‬بسـیاری‬ ‫از هزینه های سـازمان ها و شـهرداری ها پایین‬ ‫خواهـد امد ‪.‬‬ ‫شـهردارامل گفت ؛ سازمان فرهنگی در گام دوم‬ ‫انقالب بایسـتی جوانان با اسـتعداد شهرستان را‬ ‫از هـر گـروه و جناهـی کـه مـورد قبـول انقالب‬ ‫است را شناسـایی کند ‪.‬‬ ‫نیازهـای خودرویـی اتش نشـانی برطرف‬ ‫می شـود‬ ‫هاشـمی همچنیـن‪ ،‬بـه ظرفیـت هـای بـاالی‬ ‫فنـی درسـازمان اتـش نشـانی وخدمـات ایمنی‬ ‫شـهرداری امـل اشـاره کـرد وگفـت‪ :‬نوسـازی‬ ‫نـاوگان اتـش نشـانی شـهرداری وبکارگیـری‬ ‫ماشـین االت جدید همسـو با بلندمرتبه سـازی‬ ‫شـهری پیشـرفتی نداشـته وبـه طـور حتـم در‬ ‫سـال جاری این اتفـاق مهم برای سـازمان اتش‬ ‫نشـانی امـل عملیاتـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی ‪ ،‬بـر انجـام امـوزش هـا وخالقیـت هـای‬ ‫هنـری در راسـتای ارتقـای فرهنـگ ایمینـی‬ ‫درمیـان شـهروندان تاکیـد کـرد وگفـت‪ :‬ارائـه‬ ‫ایـن امـوزش ها باعث افزایشـی ضریب سلامت‬ ‫وامنیـت جانـی شـهروندان شـود بایـد درسـال‬ ‫جـاری پیگیـری وحتمـا در حـوزه امـوزش این‬ ‫سـازمان قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫کمربندی های امل سبز می شود‬ ‫شـهردارامل همچنین از رویکرد سـازمان سیما‪،‬‬ ‫منظـر وفضـای سبزشـهرداری امـل بـه سـمت‬ ‫بومـی کـردن کاشـت درخـت در این شـهر ونیز‬ ‫بکارگیـری شـیوه های جدیـد ابیـاری در حوزه‬ ‫فضای سـبز شـهری را ارزشـمند خوانـد وگفت‪:‬‬ ‫سـندخوردن وپلاک کوبـی درختـان دربلوارها‪،‬‬ ‫اصلاح روش هـای سـنتی فضـای سـبز واجـرا‬ ‫کـردن برنامـه هـای جدیـد درایـن بخـش برای‬ ‫شـهروندان بـا توجـه بـه سلایق متفـاوت امری‬ ‫مهـم اسـت کـه بایـد مـورد توجـه جـدی قـرار‬ ‫گیرد ‪.‬‬ ‫هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه توجـه جـدی بـه‬ ‫پـارک هلومسـر وایجـاد تفرجـگاه وحضـور‬ ‫بیشترشـهروندان را دراین پـارک داریم وحتی با‬ ‫سـازمان جنگلهـا وارد مذاکره وخبرهـای خوبی‬ ‫بـرای ایـن پـارک درراه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬کمربندی‬ ‫هـای بـرون شـهری امل بـه لحاظ فضای سـبز‬ ‫انصافـا جلـوه هـای نازیبایـی دارد ودرتعامـل بـا‬ ‫اداره راه وشهرسـازی وپیشـنهادی که شهرداری‬ ‫ارائـه کرده‪ ،‬به دنبال ایجاد فضای سـبز مناسـب‬ ‫درکمربندی های امل هسـتیم وانشـاله امسـال‬ ‫اجرایـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫یکسان سازی ایستگاه های تاکسی‬ ‫شـهردارامل دربخـش دیگـری بـا بیـان اینکـه‬ ‫درسـال هـای گذشـته حجـم بـاال وبـدون‬ ‫کارشناسـی ونیـاز شـهرامل پروانه هـای فعالیت‬ ‫بـرای تاکسـی صادرشـده وایـن حجـم بیـش از‬ ‫نیـاز واقعـی شـهربوده اسـت‪ ،‬به رییس سـازمان‬ ‫حمـل ونقـل بـار ومسافرشـهرداری دسـتور داد‬ ‫تحت هیچ شـرایطی درسـال جاری وسـال های‬ ‫اینـده پروانـه هـای جدیـد بـرای ورود تاکسـی‬ ‫صادرنشـود چـرا کـه به اندازه سـال هـای اینده‬ ‫درامـل تاکسـی شـهری وجـود دارد‪.‬‬ ‫هاشـمی درعیـن حـال‪ ،‬از طـرح هـای یکسـان‬ ‫باعـث همراهـی دیگرسـازمان هـای ارامسـتان‬ ‫سراسرکشـور نیز شـده واعتقاد داریـم که دراین‬ ‫ایـام بایـد درکنـار مـردم بود‪.‬‬ ‫پیگیـری تعریض ‪ 40‬سـاله بلوارامـام رضا‬ ‫(ع) بـا کمـک منتخـب مجلـس شـورای‬ ‫ا سال می‬ ‫هاشـمی همچنین بـه تعریض نشـدن بلوارامام‬ ‫رضـا(ع) بعد حدود ‪ 40‬سـال اشـاره کرد وگفت‪:‬‬ ‫در نشسـت اعضـای شـورای اسلامی شـهر بـا‬ ‫منتخـب مـردم امل درمجلس شـورای اسلامی‬ ‫تصمیـم ها وقول هـای خوبی گرفته وداده شـد‪.‬‬ ‫امیـدوارم کـه درسـال جـاری اتفاق هـای خوبی‬ ‫بـرای این بلـوار بیافتد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه شـرایط اقتصادی‬ ‫کشـور بـا وجـود تحریـم هـای ضالمانه غـرب و‬ ‫شـروع سـال بـا بیمـاری کرونـا‪ ،‬اجـرای برخـی‬ ‫طـرح هـای کالن شـهری را بـا دشـواری مواجه‬ ‫میکنـد ‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا این وضـع‪ ،‬اعتقـاد داریم که‬ ‫بـا همـکاری و همدلـی شـورا و مجموعـه بزرگ‬ ‫شـهرداری و سـازمانهای وابسـته و اراده قـوی‪،‬‬ ‫طـرح هـای عمرانـی شـهرداری را رو بـه جلـو‬ ‫پیـش خواهیـم برد‪.‬شـهردارامل بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه پارسـال و به خصوص در سـه مـاه پایانی‬ ‫سـال‪ 98‬بیـش از ‪100‬هـزار مترمربـع اسـفالت‬ ‫جدیـد ونیـز روکش اسـفالت درمناطـق مختلف‬ ‫شـهرانجام شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ ،‬کـه امسـال بـا‬ ‫حمایت شـورای اسالمی شـهرحدود ‪ 14‬میلیارد‬ ‫تومـان برای خریـد قیر ونیز اسـفالت خیابان ها‬ ‫وکوچـه هـای جدید شـهر ونیز روکش اسـفالت‬ ‫اختصـاص داده شـده ودر مـاه هـای اینـده بـا‬ ‫انتخـاب پیمانـکار اجرایـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ در ایـن جلسـه مقـدس معـاون‬ ‫خدمات شـهری و کوهسـتانی معاون اداری مالی‬ ‫شـهرداری نیزحضور داشـتند‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬لطفا بمان و ماموریتت‬ ‫را تمام کن!‬ ‫کرونـا تـو بـه مـا نشـان دادی کـه روح انسـانی در هـر شـرایطی‬ ‫قـدرت معجـزه دارد‪ .‬تـو بـه مـا فرصـت دادی تـا صحنه هـای‬ ‫بی نظیـر مهربانـی و همـدردی و همراهـی پزشـکان و پرسـتارانی‬ ‫را کـه از جـان مایـه می گذارنـد ببینیـم و اشـک همدلـی بریزیـم‪.‬‬ ‫️ تـو سـواالت بزرگـی در برابر دسـتگاه فقاهـت و نهادهـای دینی‪،‬‬ ‫اندیشـمندان و روشنفکران مسلمان قرار دادی و جامعه مسلمانان‬ ‫شـخصی‬ ‫را وارد شـرایط بی نظیـری بـرای تجربـه دینداری هـای‬ ‫ِ‬ ‫فـارغ از مناسـک جمعـی کردی‪.‬‬ ‫️ کرونـا تـو ما را متوجه کردی که سـازمان مدیریت بحران کشـور‪،‬‬ ‫به جـای نوشـتن تفاهم نامـه با حـوزه علمیـه برای کاهـش بالیای‬ ‫طبیعـی از طریـق دعا‪ ،‬بهتر اسـت بـر تامین امکانـات و تجهیزات‬ ‫ایمنی بـرای شـهرها تمرکز کند‪.‬‬ ‫️ تـو هم چنیـن بـرای مـا روشـن کـردی کـه می شـود ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫از زندانیـان کشـور ازاد باشـند و می تـوان بـدون هیـچ اسـیبی به‬ ‫امنیـت جامعـه‪ ،‬به شـیوه هایی بهتری انـان را مراقبـت کنیم و به‬ ‫ایفـای حقـوق و انجـام وظایفـی که بـر عهـده دارند رهنمـون کنیم‪.‬‬ ‫️ کرونـا تـو بـه ما نشـان دادی که می تـوان عزیزانی را کـه دار فانی‬ ‫را وداع می گوینـد‪ ،‬در ارامـش و سـکوت بـه خاک سـپرد و از دور‬ ‫برای شـان طلـب مغفرت کرد و ایـات رحمتی نثار روح شـان کرد؛‬ ‫و هزینه هایـی کـه صـرف مراسـم های متعـدد می کردیـم را بـرای‬ ‫شـادی روح انـان صرف گره گشـایی از مشـکالت جامعه کنیم‪.‬‬ ‫️ کرونـا ایـن روزهـا که تو پیش ما هسـتی‪ ،‬ما داریم یـاد می گیریم‬ ‫که می شـود بـا هزینه ای انـدک‪ ،‬در ارامش و سـادگی‪ ،‬و بی هیاهو‬ ‫و بـدون رقابـت‪ ،‬ازدواج کـرد‪ .‬مـا هم داریـم می اموزیم کـه ازدواج‬ ‫جوانان مـان را اسـان بگیریم تا نسـل جـوان ما بتواند طعم عشـق‬ ‫وسـادگی را در زندگی بچشد‪.‬‬ ‫️ کرونـای مبـارک بـه مـا نشـان دادی کـه چقـدر مقامـات هـر‬ ‫کشـوری می تواننـد بـا برقـراری ارتبـاط موثـر و گفت وگـوی‬ ‫صمیمانـه و نزدیـک‪ ،‬روراسـت و صادقانـه با مردم‪ ،‬بـه جامعه خود‬ ‫اطمینـان و ارامـش بدهنـد‪ .‬همچنیـن بـه مقامات ما خاطر نشـان‬ ‫کـردی کـه می شـود بـدون خطابـه و سـخنرانی‪ ،‬در سـکوت‪ ،‬کار‬ ‫کـرد‪ ،‬عمـل کـرد و مدیریـت کرد‪.‬‬ ‫️ کرونـا نشـان دادی کـه می شـود همـه قـوای حکومـت همکارانه‬ ‫بـر فوری تریـن و اصلی تریـن نیازهـای جامعـه متمرکز شـوند و با‬ ‫مدیریتـی ارام و بـه دور از شـعار و هیجـان‪ ،‬فقـط رفـاه و سلامت‬ ‫جامعـه را مـد نظر قـرار دهند‪.‬‬ ‫️ کرونـا اگاه مـان کـردی که بـرای مدیریـت کارامد یـک موقعیت‬ ‫ویـژه‪ ،‬نه تنهـا کل نظـام سیاسـی باید قیـام کند‪ ،‬بلکـه کل جامعه‬ ‫نیـز بایـد بـه تصمیـم مدیـران‪ ،‬اعتمـاد و از ان پشـتیبانی و با ان‬ ‫همـکاری کند‪.‬‬ ‫️ تـو در ارامـش و بـدون شـتاب‪ ،‬کاری را خواهـی کـرد و سـاختار‬ ‫سیاسـی مـا را در برابـر انتخاب هـای مبارکی قرار خواهـی داد که‬ ‫در ایـن چهـل سـال نـه جنـگ تحمیلـی‪ ،‬نـه تالش هـای صدهـا‬ ‫نویسـنده و منتقد و اسـتاد و هنرمند و روشـنفکر‪ ،‬و نه انتخابات ها‬ ‫و اعتراضاتـی نظیـر ‪ ۸۸‬و ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۸‬نتوانسـتند بـه انجام برسـانند‪.‬‬ ‫️ تـو نشـان دادی کـه توزیـع قـدرت و تفویـض اختیار در سراسـر‬ ‫کشـور چقـدر مدیریـت حـوادث ناگهانـی را اسـان می کنـد و‬ ‫موجـب عملکـرد موثـر و فعـال مقامـات اسـتانی می شـود‪.‬‬ ‫️ کرونـا مـا را متوجـه کـردی کـه زمـان بازسـازی و شـفافیت‬ ‫نظـام تامیـن اجتماعـی کشـور فرارسـیده اسـت‪ ،‬به گونـه ای‬ ‫کـه بخش هـای مهـم جمعیـت کـه مشـاغل موقـت و روزمـزد و‬ ‫پاره وقـت دارنـد‪ ،‬تحـت پوشـش تامیـن اجتماعـی قـرار گیرند تا‬ ‫در ایـن موقعیت هـای ویـژ ه بتـوان قشـرهای کم درامـد را حمایت‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اصلا نگـران نبـاش‪ ،‬بمـان و ماموریـت خـودت‬ ‫کرونـای مبـارک‪،‬‬ ‫را تمـام کن‪.‬‬ ‫دعاى روز پانزدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اللهم ا ْر ُز ْقنی فیهِ طا َع َه الخاشِ عین ْ‬ ‫واش َر ْح‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫هِ‬ ‫امان‬ ‫یا‬ ‫ِک‬ ‫ن‬ ‫باما‬ ‫بتین‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫بانا‬ ‫ری‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫فیهِ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫الخائ ِفین‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!