روزنامه کرانه شمال شماره 531 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 531

روزنامه کرانه شمال شماره 531

روزنامه کرانه شمال شماره 531

‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شنبه ‪ 5 /‬بهمن ‪ / 98‬شماره ‪531‬‬ ‫دستیابی به توسعه شهری پایدار در سازمان ارامستان شهرداری ساری‬ ‫شهردار ساری‪ :‬مدیریتی خالقانه و نواورانه در ارامستان ها حاکم است‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫یادداشت‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال در مراسـمی بـا حضور‬ ‫مهنـدس عبـاس رجبی شـهردار سـاری‪ ،‬سـردار‬ ‫شمشـیر بنـد رئیـس و دکتر یوسـفی و نجاریان‪،‬‬ ‫اقامیـری اعضـای محترم شـورای شـهر سـاری‪،‬‬ ‫نیـک نقـش معـاون خدمـات شـهری‪ ،‬مهنـدس‬ ‫مهربانیـان رئیـس سـازمان ارامسـتان هـا و‬ ‫دیگـر مدیـران شـهرداری از خـودروی زائـر بـر‬ ‫خیـر خریـد در ارامسـتان عمومی شـهر سـاری‬ ‫از سـوی سـازمان ارامسـتان شـهرداری سـاری‬ ‫رونمایی شـد‪.‬‬ ‫تلاش در ایجـاد محیطی سـالم برای شـهروندان‬ ‫سـاروی و ارتقـاع شـاخص های توسـعه پایـدار‬ ‫شـهری را می تـوان در سـازمان ارامسـتان های‬ ‫شـهرداری سـاری بـر همـت واالی مدیریـت‬ ‫و پرسـنل ایـن سـازمان گـره زد کـه تحسـین‬ ‫شـهردار سـاری را در اییـن افتتـاح خودروهـای‬ ‫زائربـر خیـر خریـد ایـن سـازمان برانگیخـت‪.‬‬ ‫انچـه کـه شـهردار جـوان سـاری را به تحسـین‬ ‫برانگیخـت نـواوری و خلاق مدارانـه بـودن‬ ‫فعالیت هـای انجـام شـده در مدیریـت سـازمان‬ ‫ارامسـتان های شـهرداری اسـت که نواورانه بود‬ ‫و طـی چنـد ماهـه اخیـر با سـرعت و شـدت در‬ ‫حال انجام اسـت‪ .‬شهردار سـاری خواستار چنین‬ ‫نگاهـی در دیگـر سـازمان های شـهرداری شـد و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن مـوارد موجـب شـد تـا این سـازمان‬ ‫بـه سـازمانی فعـال و پویـا در بیـن سـازمان های‬ ‫شـهرداری سـاری نمـود پیـدا کند‪.‬‬ ‫جمـع شـدن عوامـل مختلـف اجتماعـی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬کالبدی‪ ،‬زیسـت محیطـی و‪ ...‬در کنار‬ ‫هـم بـه همـراه دیگـر اصـول و اسـتانداردهای‬ ‫طراحـی ارامسـتان هـا می تواند منجر بـه ایجاد‬ ‫فضایـی بـرای پاسـخگویی به نیازهـای روحی و‬ ‫روانـی منطبـق بر اعتقـادات مردم شـود‪ .‬همان‬ ‫چیـزی کـه امـروزه در مجموعـه مدیریـت این‬ ‫سـازمان شـهرداری سـاری شـاهد هسـتیم و‬ ‫در حـال تبدیـل شـدن ارامسـتان های سـاری‬ ‫بـه مکانـی فرهنگـی با تقویـت زیرسـاخت های‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی و مشـارکت دینـی اسـت‬ ‫کـه نمونه بـارز ان بهـره بـرداری از خودروهای‬ ‫زائربـری اسـت کـه توسـط ورثـه خیرسـاروی‬ ‫هاشـمی نسـب خریداری و طی ائینی همزمان‬ ‫بـا روز پنـج شـنبه گذشـته در اختیـار زائریـن‬ ‫اهـل قبـور قـرار گرفت‪.‬‬ ‫بـا نگـرش نویـن و توجـه خاصـی کـه مدیـران‬ ‫سـازمان ارامسـتان هـای شـهرداری سـاری در‬ ‫پرداختـن بـه سـاماندهی و یکپارچه سـازی امور‬ ‫دارنـد بـه نظـر می رسـد خدمـات رسـانی در‬ ‫سـازمان ارامسـتان های شـهرداری خیلی زود از‬ ‫سـایر سـازمان متمایـز گردد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ انتقـال غسـال خانـه‪،‬‬ ‫نصب اسانسـور بـرای سـالن اجتماعـات ارامگاه‬ ‫عمومـی شـهر و اسـتقرار سـردخانه از جملـه‬ ‫برنامه هـای اتـی سـازمان ارامسـتان شـهرداری‬ ‫سـاری بـرای رفـاه بهتـر و ارائه خدمـات مطلوب‬ ‫تـر بـه شـهروندان سـاروی اسـت کـه انتظـار‬ ‫مـی رود شـهرداری و شـورا و خیریـن در ایـن‬ ‫بحـث هـم بـا سـازمان همیـاری خـوب چـون‬ ‫گذشـته داشـته باشـند‪.‬‬ ‫امـا سـردار شمشـیربند در ایـن ائیـن بـا تقدیر‬ ‫از زحمـات مدیریـت و پرسـنل و اعضـای هیات‬ ‫مدیـره سـازمان؛ فعالیت هـای انجـام شـده در‬ ‫سـازمان را اقدامـی در کاهـش الودگی زیسـت‬ ‫محیطـی برشـمرد و گفـت‪ :‬اقدامـات سـازمان‬ ‫در نوبـه خـود اگـر در کشـور نـو نباشـد در‬ ‫اسـتان اقدامـی نـو اسـت کـه بایـد سـرلوحه‬ ‫شـهرداری های دیگـر باشـد‪.‬‬ ‫وی اقدامات خیرین را باقیات و صالحات دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬کار خیر سرمنشـا کارهای بزرگ اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه در بحث قبور هم مشـکالتی‬ ‫وجـود دارد کـه بایـد مرتفـع شـود از زحمـات‬ ‫انجام شـده در سـازمان ارامسـتان تشـکر کرد‪.‬‬ ‫هاشـمی نسـب وارث خیر بزرگ هاشـمی نسـب‬ ‫کـه ادامـه دهنده راه پدر بزرگوارش اسـت در این‬ ‫مراسـم بـا اظهـار اینکـه پدرش دوسـت نداشـت‬ ‫کارهـای خیـری کـه انجام می شـود بازگـو گردد‬ ‫گفـت‪ :‬به رسـم ادب و زنـده نگه داشـتن نام پدر‬ ‫سـعی کردیم سـهی در کارخیر داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫مهنـدس عبـاس رجبـی شـهردار سـاری هـم‬ ‫بازدید مدیران شستا از بندرامیراباد‬ ‫مدیـران هلدینگ های زیرمجموعه شـرکت سـرمایه گـذاری تامین‬ ‫اجتماعـی از بندرامیرابـاد بازدیـد و بـا مدیـر ایـن بنـدر بـه گفتگو‬ ‫نشستند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بندرامیرابـاد؛ مدیـر منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی بندرامیراباد در جلسـه ای پیـش از بازدید میدانی مدیران‬ ‫شسـتا از ایـن بنـدر برگزار شـد بـه تبییـن قابلیت هـا و ظرفیتهای‬ ‫بنـدر امیرابـاد پرداخت‪.‬‬ ‫سـیاوش رضوانی با بیـان اینکه بندرامیراباد به عنـوان بندر اولین ها‬ ‫در شـمال کشـور شـناخته می شـود گفت رشـد صـادرات‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫تخلیـه و بارگیـری کاال‪ ،‬ترانزیـت و حمـل و نقـل ریلـی در سـال‬ ‫جـاری نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل‪ ،‬جایـگاه بندرامیراباد در‬ ‫حاشـیه دریـای خزر را در تـراز باالیی قرار داده اسـت‪ .‬وی به امار و‬ ‫ارقـام احصایـی از فعالیت هـای مختلـف بندرامیرابـاد در بخش های‬ ‫بنـدری‪ ،‬دریایـی‪ ،‬سـرمایه گذاری و‪ ...‬اشـاره کرد و اظهار داشـت در‬ ‫سـال جـاری بـرای نخسـتین بار حـدود ‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۶۰۰‬تـن میله‬ ‫گـرد بـه بندر اسـتاراخان صادر شـد که مجمـوع صادرات در سـال‬ ‫جـاری را بـه میـزان ‪ ۶۲۹‬هزارو ‪ ۷۳۱‬تن رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر بنـدر امیراباد در بخش دیگری از سـخنان خـود ضمن تاکید‬ ‫بـر ایـن نکته که بنـدر امیرابـاد با نـگاه ترانزیتی طراحی و سـاخته‬ ‫شـده و از مزایـای حمـل و نقـل ریلی برخـوردار اسـت تصریح کرد‬ ‫" امیدواریـم بتوانیـم با تمام توان و ظرفیتهای لجسـتیکی و اراضی‬ ‫پسـکرانه بـی نظیـر ایـن بندر در شـمال کشـور‪ ،‬ترانزیـت کاال را از‬ ‫مسـیر کریدور شـمال – جنوب رونق بخشـیده و از سـرمایه گذاران‬ ‫داخلـی در ایـن بخش اسـتقبال می کنیم‪".‬‬ ‫رضوانـی بـا بیـان اینکـه بندرامیرابـاد محـور گردشـگری منطقـه‬ ‫محسـوب می شـود اظهـار داشـت مسـاحت بیـش از ‪ ۲۵‬هکتـاری‬ ‫گردشـگری که در منتهی الیه اراضی شـرقی پسـکرانه بندرامیراباد‬ ‫پیـش بینی شـده اسـت فرصت مغتنمـی را بـرای سـرمایه گذاران‬ ‫بخـش گردشـگری فراهـم می کنـد تـا بـا سـرمایه گـذاری در ایـن‬ ‫زمینـه‪ ،‬توریسـم دریایـی منطقـه را رونق بخشـند‪.‬‬ ‫سـلیمانی مدیرعامـل هلدینـگ شـرکت سـرمایه گـذاری صـدر‬ ‫تامیـن اجتماعـی نیـز در ایـن دیـدار بـا بیـان اینکـه شسـتا بایـد‬ ‫از ظرفیت هـای بـازار کشـورهای حـوزه ‪ CIS‬بهـره بـرداری کنـد‬ ‫بـر اسـتقرار پایـگاه صادراتـی شسـتا در منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫بندرامیرابـاد و ارتبـاط موثر با شـرکت های خارجی واقع در حاشـیه‬ ‫دریـای خیـزر تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫ضمـن تقدیـر از خیـر بزرگـوار در ایـن ائیـن‬ ‫بـا اظهـار اینکـه خدمـات خوبـی بایـد بـرای‬ ‫شـهروندان از سـوی شـهرداری سـاری و‬ ‫سـازمان های تابعـه ارائه گـردد از انتقال غسـال‬ ‫خانـه ارامـگاه به زودی به مکانـی دیگر خبر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬هم سـان سـازی قطعات هم بـه زودی‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه رئیـس سـازمان ارامسـتان‬ ‫شـهرداری سـاری از مدیـران جـوان و خوش فکر‬ ‫و اتیـه دارشـهرداری اسـت کـه تحـوالت زیادی‬ ‫را در همیـن مـدت انـدک رقـم زد از خیـر نیـک‬ ‫اندیـش ورثه مرحوم هاشـمی نسـب تشـکر کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬کار نیـک خیـران هرگز نزد خـدا و خلق‬ ‫خـدا گم نمی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه مازنـدران از اسـتان های‬ ‫محروم کشـور اسـت گفـت‪ :‬هنوز باید بسـیار کار‬ ‫کـرد تـا مازنـدران بـه جایـگاه واقعی خود برسـد‬ ‫وی از اتمام کار زباله سـوز سـاری بـه زودی خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬ملـل دو در دسـت اقـدام اسـت و‬ ‫قـرار اسـت هفتـه اینده تیم سـرمایه گـذاری در‬ ‫نشسـت شـورای شـهر برای مجموعه گردشگری‬ ‫بـی نظیـر و درشـان مـردم سـاری حضـور یابند‪.‬‬ ‫وی از اجـرای سیسـتم مکانیـزه جمـع اوری‬ ‫زبالـه در سـاری خبـر داد وگفـت‪ :‬طـی ‪ 2‬مـاه‬ ‫اینـده خبرهـای خوشـی از سـاری بـه گـوش‬ ‫خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫تاخیر مرگ ما فقرا‬ ‫بهر گور نیست!‬ ‫ملـودی بیتـی نویسـنده اروپایـی در کتـاب مشـهورش‬ ‫نوشـته‪ «:‬سپاسـگزاری زندگی را سرشـار می کند‪ .‬انچه‬ ‫داریـم را بـه حـد کفایت یا بیـش از ان می رسـاند‪ .‬انکار‬ ‫را بـه پذیـرش تبدیـل مـی کنـد‪ ،‬بـی نظمی را بـه نظم‬ ‫بـدل مـی سـازد و ابهـام و سـردرگمی را بـه وضـوح و‬ ‫روشـنی‪ .‬سپاسـگزاری مـی توانـد شـام را بـه ضیافـت و‬ ‫غریبـه را بـه دوسـت تبدیـل کند!‬ ‫حتمـاً از خـود مـی پرسـید کـه امـروز سـر صبحـی‬ ‫بایـد از چـه کسـی تشـکر کنیـم؟ درد سـرتان ندهـم و‬ ‫خیلـی چکشـی و سـریع بـروم سـر اصـل مطلـب‪ .‬از‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قـم بـه جهـت فراهـم سـاختن‬ ‫زیـر سـاخت هـای سـفر بـه دیـار باقـی و تخفیـف صد‬ ‫درصـدی کفـن و دفـن! نه پدر جان شـوخی کجـا بود؟!‬ ‫اصـل خبـر بـه روایت جرایـد‪ ....‬رئیس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر قـم از سـرمایه گـذاری ‪ 5‬میلیـارد تومانـی بـرای‬ ‫احداث زیرسـاخت‪ ،‬جدول‪ ،‬فضای سـبز و سـاختمان در‬ ‫ارامسـتان جدیـد شـهر قـم خبـر داد و گفت‪ :‬تـا دو ماه‬ ‫دفـن در ارامسـتان جدید شـهر قـم رایـگان خواهد بود‪.‬‬ ‫مالحظـه فرمودیـد ‪ .‬بـه قـول عباس فـرات رسـیده کار‬ ‫بـه جایـی کـه چه عـرض کنـم؟! یعنی اگـر ایـن دو ماه‬ ‫دیدیـد خلـق اهلل خودشـان دسـتی دسـتی خودشـان را‬ ‫به کشـتن مـی دهند و افالتوکسـین خالـص را به جای‬ ‫شـیر بـدون پالم سـر مـی کشـند‪ ،‬تعجـب نکنید‪.‬‬ ‫بـا ایـن وجـود تلاش هـای دوسـتان در سـاماندهی‬ ‫مقدمات سـفر اخرت قابل تقدیر اسـت و جای تشـکر و‬ ‫دسـت َم َملـی گفتـن دارد ولی بـه قول شـاعر «ای انکه‬ ‫فکـر گـور نمـودی بـرای مـا ‪ ....‬مـا مدتـی اسـت فاتحه‬ ‫خویـش خوانـده ایـم‪ /‬تاخیـر مـرگ مـا فقـرا بهـر گـور‬ ‫نیسـت ‪ . . .‬دیریسـت ز بـی کفنـی زنده ایم مـا!» و باقی‬ ‫داسـتان ‪...‬‬ ‫امـا از مسـئوالن و اعضـای شـورا پنهان نیسـت از شـما‬ ‫چـه پنهـان‪ ،‬در ایـن سـالها کـه مـا در خصـوص کالن‬ ‫مسـائل اسـتان و مملکـت بیشـمار راهکار عملـی افاضه‬ ‫کردیـم و مسـئولین چـراغ خامـوش راهـکار هـای ما را‬ ‫عملـی کردند‪ ،‬یک پیام تشـکر از کسـی دریافت نکردیم‬ ‫و دریـغ از یـک سـپاس یـا نصـب یـک متـر بنر! بـا این‬ ‫وجـود ایـن بـار هـم بـه شـیوه مالوف و رسـم معهـود از‬ ‫بقچـه پیشـنهادی مـان گـره بـاز مـی کنیم و بـی منت‬ ‫ان را در اختیـار دولتمـردان قـرار می دهیـم‪ .‬ببنید اگر‬ ‫چنـد سـال دیگر این طـرح در مملکت اجرا نشـد گردن‬ ‫شکسـته حقیـر ‪ ...‬البتـه اگـر زودتر در کشـورهای خارج‬ ‫هـم اجـرا شـد شـما شـهادت بدهیـد کـه مـا اولیـن بار‬ ‫روبـان ایـن طـرح را قیچـی زدیـم ؛ علـی برکـه اهلل‪ ...‬و‬ ‫امـا طـرح پیشـنهادی مـا «سـاخت اپارتمـان هـای قبر‬ ‫سـر خـود» اسـت! االن بسـیاری از اپارتمـان هـا دارای‬ ‫امکاناتـی هسـتند کـه مـا در والیـت خودمـان نداریـم‪.‬‬ ‫از البـی‪ ،‬کتابخانـه‪ ،‬کافـی شـاپ و سیسـتم ضـد حریق‬ ‫گرفتـه تا اسـتخر‪ ،‬سـونا‪ ،‬جکـوزی‪ ،‬پارکینـگ و ‪ ...‬یعنی‬ ‫بـرای خـودش شـهری اسـت و فقط یک شـورای شـهر‬ ‫کـم دارد‪ .‬پیشـنهاد مـی شـود بـه منظـور جلوگیـری از‬ ‫ازدحـام در مواقـع بحرانـی و به زحمت افتادن دوسـتان‬ ‫شـهرداری در کفـن و دفن خلق اهلل‪ ،‬سـاخت ارامسـتان‬ ‫جدیـد و ‪ ...‬پیمانـکاران موظـف شـوند در هـر اپارتمـان‬ ‫تعـدادی قبـر نیـز تعبیه کنند‪ .‬با این شـیوه هم مشـکل‬ ‫کمبـود قبـر در ارامسـتان هـای شـهر های بـزرگ حل‬ ‫مـی شـود و هـم در مواقـع بحرانی تابوت «چـه کنم چه‬ ‫کنـم؟» روی دوش مـان نمـی گذاریـم! در ضمن جلوی‬ ‫افزایـش قیمـت هـای نجومی قبر هـم گرفته می شـود‪.‬‬ ‫چـه ایـرادی دارد خلـق اهلل هـر هفتـه به جـای رفتن به‬ ‫قبرسـتان جهت قرائت فاتحه و ایجـاد ترافیک و الودگی‬ ‫هـوا و ‪ ...‬بـه زیـر زمیـن اپارتمان شـان برونـد و همانجا‬ ‫فاتحـه نثـار امـوات کننـد؟! البتـه ایـن فقط یـک طرف‬ ‫قضیـه اسـت و این طـرح مزایـای اجتماعـی دیگری هم‬ ‫دارد کـه جلـوی بسـیاری از بزهـکاری هـا و ناهنجـاری‬ ‫هـای اجتماعـی گرفتـه مـی شـود‪ .‬چـرا کـه اگـر قبـر‬ ‫جلـوی چشـم یـک عـده خـاص (!)از سـاکنان اپارتمان‬ ‫باشـد و یقیـن داشـته باشـند « اخراالمر تـه زیر زمینیم‬ ‫همـه» ممکـن اسـت هنـگام کاله گذاشـتن سـر ایـن و‬ ‫ان‪ ،‬مـال یتیـم خـوردن‪ ،‬اختلاس‪ ،‬دزدی از بیـت المال‬ ‫و سـایر پدرسـوخته بـازی هـای رایج کمی دسـت و دل‬ ‫شـان بلـرزد‪ .‬البتـه فقط ممکن اسـت!‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!