روزنامه کرانه شمال شماره 522 - مگ لند
0

روزنامه کرانه شمال شماره 522

روزنامه کرانه شمال شماره 522

روزنامه کرانه شمال شماره 522

‫دکتر زیار الریمی مدیر مجمع عالی نخبگان مرکز مازندران‪:‬‬ ‫تکریم و ارج نهادن به مقام شامخ نخبگان جامعه‬ ‫امری اجتناب ناپذیر است‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫‪@karanehshomal‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬یکشنبه ‪ 22 /‬دی‪98 /‬‬ ‫شماره ‪ 4 / 522‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫تحلیل کرانه شمال از امار باالی عدم احراز صالحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس‪:‬‬ ‫قـلع و قـمع نــامداران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تقدیر امام جمعه ساری‬ ‫از پوشش رسانه ای مراسم‬ ‫شهادت سردار سلیمانی‬ ‫افزایش فضای سبز و جاذبه های گردشگری‬ ‫گامی بلند شهر ساری در سال ‪2022‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه ای‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫دانایی محوری یک‬ ‫جامعه‪ ،‬تضمین سالمت‬ ‫در اتیهٔ ان است‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫رشد چشمگیری‬ ‫احزاب در دولت‬ ‫تدبیر و امید‬ ‫پیام تسلیت مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان‬ ‫با خانواده قربانیان اتوبوس تهران‪-‬گنبد‬ ‫مدیـر بنـادر و دریانـوردی اسـتان گلسـتان در پیامـی ضمـن‬ ‫تسـلیت جـان باختـن تعـدادی از هموطنـان عزیـز در حادثه‬ ‫واژگونـی اتوبـوس تهران بـه گنبـد کاووس با خانـواده قربانیان‬ ‫ابـراز همـدردی کرد‪.‬‬ ‫الـه یـار اسـعدی ‪ ،‬مدیـر بنـادر ودریانوردی اسـتان گلسـتان‬ ‫در پیامـی ضمـن تسـلیت بـه خانـواده جـان باختـگان حادثه‬ ‫اتوبـوس تهـران بـه گنبـد کاووس گفت ‪ :‬سـانحه تلخ سـقوط‬ ‫اتوبوس مسـافربری در محور سـوادکوه اسـتان مازندران و جان‬ ‫باختـن و مصدومیـت جمعـی از هموطنـان عزیزمان در اسـتان‬ ‫گلسـتان شد‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن اظهـار همـدردی و عـرض تسـلیت بـه‬ ‫خانواده هـای جـان باختگان و ارزوی شـفای عاجـل مصدومان‪،‬‬ ‫از خداونـد متعـال برای درگذشـتگان رحمت و مغفرت مسـالت‬ ‫می نمایـم‪.‬‬ ‫روابط عمومی بنادر و دریانوردی‬ ‫استان گلستان‬ ‫فرماندار شهرستان ساری در پیامی‬ ‫درگذشت ایت اهلل محالتی را تسلیت گفت‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانداری شهرسـتان سـاری‪،‬‬ ‫رضایـی در پیامـی درگذشـت حضـرت ایـت اهلل حـاج‬ ‫سیدهاشـم رسـولی محالتـی را به بیـت شـریف ان بزرگوار‬ ‫تسـلیت گفت‪:‬‬ ‫حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج اقای شهیدی‬ ‫نماینـده محتـرم ولی فقیـه‪ ،‬معـاون رئیس جمهـور و رئیس‬ ‫بنیاد شـهید و امـور ایثارگران‬ ‫رحلت عالم پارسـا حضرت ایت اهلل حاج سیدهاشـم رسـولی محالتی‪،‬‬ ‫ابوالزوجـه جنابعالـی و از یـاران دیریـن امام راحـل (ره) و مقام معظم‬ ‫رهبـری (مدظلـه العالی) موجب تاثر و تاسـف فـراوان گردید‪.‬‬ ‫ایشـان که از سـال ‪ ۱۳۴۰‬از سـوی امام خمینی (ره) مجاز به دریافت‬ ‫وجوه شـرعی و تصدی در امور حسـبیه و نیز مسـوول نگارش نامه ها‬ ‫و پیام هـا بودنـدو از روز نخسـت رهبـری حضـرت ایـت اهلل العظمـی‬ ‫خامنـه ای (مدظلـه العالی)‪،‬مسـئولیت بخـش وجوهـات و مسـایل‬ ‫شـرعی دفتـر رهبـر معظـم انقلاب اسلامی و نمایندگـی ولی فقیـه‬ ‫در بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی و ریاسـت شـورای سیاسـتگذاری‬ ‫ائمـه جمعـه را برعهـده داشـتند‪ ،‬از اسـاتید مسـلم تاریـخ اسلام‪،‬‬ ‫محقق‪،‬مترجم و پژوهشـگر برجسـته شـیعی به شـمار می رفتند که‬ ‫بـا تالیـف و ترجمـه اثاری غنی و ارزشـمند‪ ،‬منشـا خدمـات و برکات‬ ‫فراوانـی در حـوزه قرانـی و تاریخ تشـیع شـدند‬ ‫اینجانـب ضمـن عـرض تسـلیت بـه محضـر رهبـر فرزانـه انقلاب‬ ‫اسلامی ‪ ،‬حضرتعالـی و بیـت شـریف ان بزرگـوار‪ ،‬از درگاه خداونـد‬ ‫سـبحان بـرای ان مرحـوم غفـران و رحمـت الهـی و بـرای خانـواده‬ ‫محترمشـان صبـر و شـکیبایی مسـئلت مـی نمایـم‪.‬‬ ‫عباسعلی رضایی‬ ‫فرماندار شهرستان ساری‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر بندرامیراباد اعالم کرد‪:‬‬ ‫سهم ‪ 2/1‬درصدی ارزش‬ ‫افزوده فعالیت های بندر‬ ‫امیراباد از اقتصاد استان‬ ‫سـیاوش رضوانی مدیر‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصادی‬ ‫بندرامیرابـاد گفـت‬ ‫بـراورد ارزش افـزوده‬ ‫ایـن بنـدر بـر اسـاس‬ ‫مطالعـات پژوهشـی‬ ‫صـورت گرفتـه در‬ ‫دانشـگاه مازنـدران‬ ‫‪ ۸‬هـزار و ‪ ۶۸۵‬میلیـارد ریـال بـوده ‪ ،‬کـه سـهم ‪2/1‬‬ ‫درصـدری را از اقتصـاد اسـتان داراسـت‪.‬‬ ‫سـیاوش رضوانـی بـا بیـان اینکـه ارزش افـزوده‬ ‫فعالیت هـای منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرامیرابـاد در‬ ‫‪ ۳‬بخـش صنعتـی ‪ ،‬دولتـی و حمـل و نقـل ابـی ‪۸ ،‬‬ ‫هـزار و ‪ ۶۸۵‬میلیـارد ریـال بـراورد شـده اسـت گفت‬ ‫از ایـن میـزان ‪ ۸‬هـزارو ‪ ۸۷‬میلیـارد ریـال در بخـش‬ ‫صنعتـی ‪ ۵۱۳ ،‬میلیـارد ریـال در بخـش دولتی و ‪۸۵‬‬ ‫میلیـارد ریـال نیـز در حمـل و نقل ابی سـهم هر یک‬ ‫از ایـن بخـش هـا از کل براورد ریالـی ارزش افزوده در‬ ‫بندرامیرابـاد می باشـد‪ .‬وی به جایـگاه اجتماعی بندر‬ ‫امیرابـاد در ایجاد اشـتغال اسـتان اشـاره کـرد و اظهار‬ ‫داشـت کل فرصت شـغلی ایجاد شـده در پـروژه های‬ ‫بخـش خصوصی بنـدر امیراباد ‪ ۲‬هـزا رو ‪ ۴۱۹‬نفر می‬ ‫باشـد کـه هـزارو ‪ ۱۴۷‬فرصـت شـغلی در پـروژه های‬ ‫بـه بهـره بـرداری رسـیده ایجـاد شـده و هـزارو ‪۲۷۲‬‬ ‫فرصـت شـغلی نیز پـس از پایان پروژه هـای در حال‬ ‫سـاخت ایجاد مـی شـود‪ .‬مدیـر بندرامیراباد با اشـاره‬ ‫بـه اینکه بخـش تولید در ایـن بندر بیشـترین فراوانی‬ ‫را در ایجـاد فرصت های شـغلی در منطقـه دارد یاداور‬ ‫شـد با ایجـاد یک فرصـت شـغلی در بندرامیراباد ‪۷/۵‬‬ ‫شـغل غیرمسـتقیم در اسـتان بـه وجود مـی اید‪.‬‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرامیرابـاد بـا ‪ ۱۵‬پسـت‬ ‫اسـکله و ظرفیـت اسـمی ‪ ۵/۷‬میلیـون تن در سـال و‬ ‫هـزارو ‪ ۶۰‬هکتار اراضی پسـکرانه به عنـوان بزرگترین‬ ‫بنـدر حاشـیه دریـای خـزر بـه شـمار می اید‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!