روزنامه کرانه شمال شماره 518 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 518

روزنامه کرانه شمال شماره 518

روزنامه کرانه شمال شماره 518

‫یارعلی نیازی‪ ،‬کارشناس مسائل اجتماعی‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫خشونت‬ ‫مزارع مازندران خرد و کوچک‬ ‫تهدیدکننده ی حیات اجتماعی‬ ‫شده است‬ ‫خیرانپور‪00 ،‬معاون استاندار مازندران‪:‬‬ ‫شمال‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫امریـکا ببیـن ‪ ،‬بـا ایـن جماعتی‬ ‫کـه همچون پیـاده نظـام در رکاب ‬ ‫سردارشـان جمـع شـده اند چـه‬ ‫خواهی کـرد ‪...‬‬ ‫مـزدوران و رسـانه هـای معانـد‬ ‫ببینیـد؛ خیـل جمعیـت میلیونی‬ ‫ایـران برای بدرقه سـردار خوبی ها‬ ‫را چگونـه مـی خواهیـد تحریـف‬ ‫کنیـد‪ ،‬بدانیـد کـه تروکاژهـای‬ ‫سـینمائی تـان هم قـادر به حذف‬ ‫ایـن جمعیت نیسـت‪...‬‬ ‫ترامـپ احمـق ببیـن ؛ دسـت بر‬ ‫روی سـرداری گذاشـتی کـه از‬ ‫مریـدان واقعـی والیـت بـود‪ ،‬یار‬ ‫والیـت بـود و بـدان هر کـس ذره‬ ‫ای بـی احترامـی به منزلـت یاران‬ ‫والیـت کنـد مصائبش یکـی پس‬ ‫از دیگـری مسـبب و بانـی ان و‬ ‫دودمانـش را بـه بـاد خواهـد داد ‪....‬‬ ‫دنیـا ببینیـد؛ امـروز رسـتاخیز‬ ‫ایـران اسـت‪.‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬سه شنبه ‪ 17 /‬دی‪98 /‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪ 8 /518‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫رستاخیز ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‍ پیام مدیر بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گلستان در پی اسمانی شدن سردار‬ ‫سپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫‍ پیام مدیر مدیر کل استاندارد‬ ‫در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫پیام تسلیت شهردار جویبار به‬ ‫مناسبت شهادت سردار سلیمانی‬ ‫درپی پیامی شـهادت سردارپرافتخارسـپاه اسلام حاج قاسـم سلیمانی فرمانده‬ ‫سـپاه قدس ‪ ،‬ابو مهدی المهندس معاون الحشدالشـعبی عراق ودیگر شـهدای‬ ‫همـراه او ‪ ،‬مدیربنادرودریانوردی اسـتان گلسـتان پیامی صـادر کرد‪.‬به گزارش‬ ‫روابـط عمومـی بنـادر ودریانـوردی اسـتان گلسـتان‪ ،‬در متـن پیـام الـه یـار‬ ‫اسـعدی مدیر بنـادر ودریانوردی اسـتان گلسـتان چنین امده اسـت‪:‬‬ ‫«بسم رب الشهداء والصدیقین‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِنیـن ِر ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫الل‬ ‫وا‬ ‫ـد‬ ‫ه‬ ‫عا‬ ‫مـا‬ ‫قـوا‬ ‫جـال َص َد‬ ‫َحبـ ُه‬ ‫ن‬ ‫ضـى‬ ‫ق‬ ‫ـن‬ ‫م‬ ‫ـم‬ ‫ه‬ ‫ِن‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫یـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫الموم َ‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِـن ُ‬ ‫َ‬ ‫ـر َومـا ب َ َّدلـوا ت ً‬ ‫ظِ‬ ‫َبدیل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ـن‬ ‫م‬ ‫ـم‬ ‫ه‬ ‫َومِن ُ َ َ َ ُ‬ ‫شـهادت مظلومانـه سـردار سـرافراز اسلام و سـرباز والیـت و یـاور امـت‪ ،‬حاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی موجـب تاسـف و حسـرت عمیق شـد‪.‬‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی کـه از یـادگاران دوران دفـاع مقـدس بـود‪ ،‬بـا اخالصی‬ ‫کـم نظیـر و مجاهـدت شـجاعانه در جبهـه هـای حـق علیـه باطـل بـه دفـاع‬ ‫از کیـان ایـن سـرزمین الهـی و امنیـت مـردم ایـران پرداخـت و پس از سـالها‬ ‫مبـارزه و حضـور در خـط مقـدم مبـارزه با داعـش و تروریسـت های منطقه‪ ،‬در‬ ‫پـی حملـه جنایتکارانه تروریسـم دولتی امریکایی به یاران شـهیدش پیوسـت‪.‬‬ ‫ذرات مطهـر خـون پـاک او جـان تـازه ای به انسـجام ملـی و مقاومت اسلامی‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اینجانـب شـهادت ایـن الگـوی مجسـم اخلاص‪ ،‬شـجاعت و انسـانیت را بـه‬ ‫محضـر حضـرت ولـی عصـر روحـی و ارواحنـا فـداه‪ ،‬رهبـر معظم انقلاب (مد‬ ‫ظلـه العالـی)‪ ،‬یاران و همرزمانش در سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی و جامعه‬ ‫دریایـی و بنـدری تبریـک و تسـلیت می گویـم‪ .‬از خداوند متعال برای سـردار‬ ‫محبوبمان شـهید سـلیمانی علو درجات و همنشینی با سـرور و ساالر شهیدان‬ ‫حضـرت اباعبـداهلل الحسـین(ع) و بـرای خانـواده معـزز و بازمانـدگان او صبر و‬ ‫اجر مسـالت دارم‪.‬‬ ‫متن این پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫ب ِْسم رب الشهداء و الصدیقین‬ ‫تاریـخ سراسـر حماسـی ایـران اسلامی سرشـار از جان فشـانی های شـهیدان و ایثارگرانی اسـت‬ ‫کـه جـان در گـروی دین‪ ،‬ایمان و والیـت نهادند‪ .‬امروز ملـت ایران و مـردم مظلومین منطقه چه‬ ‫مسـلمان و چه غیر مسـلمان‪ ،‬داغدار شـهادت یکی از شایسـته ترین فرزندان رشـید خود؛ سـردار‬ ‫سـپهبد قاسـم سـلیمانی به دسـت شـقی ترین احاد بشـریت‪ ،‬امریکای جنایتکار و تروریست می‬ ‫باشند‪.‬سـردار رشـیدی که به سـان مالک اشـتر و حبیب بن مظاهر‪ ،‬چهل سـال پشـتیبان و یار‬ ‫و یـاور مقتـدای فرزانـه خویـش رهبر انقالب در هدایت ایمن و حکیمانه کشـتی نظام اسلامی از‬ ‫میان امواج سـهمگین و طوفان های شـدید دشـمنان کین به سـمت سـاحل سـعادت و پیشرفت‬ ‫و عدالـت بـود‪ .‬ایـن مصیبـت هرچنـد سـنگین و طاقـت فرساسـت اما اسـتکبار و ایـادی مرتجع‬ ‫شـان بداننـد قاسـم سـلیمانی ها با حـذف فیزیکی هرگـز فراموش نخواهند شـد؛ همـان طور که‬ ‫شـهیدان جاویـد االثـر باکـری ها‪،‬کاظمی ها‪ ،‬باقـری ها‪ ،‬زین الدیـن ها‪ ،‬همت ها‪ ،‬صیاد شـیرازی‬ ‫هـا و دیگـر عزیـزان شـهید فرامـوش نشـده انـد‪ .‬اما تـو ای سـردار خوبی هـا‪ ،‬بزرگ مـردی که‬ ‫تدبیـر و روشـنگری های بـی بدیلـت در جبهه هـای دوران دفاع مقدس و پیـروزی جبهه مقاومت‬ ‫پایـان‬ ‫و محـو شـجره خبیثـه داعـش‪ ،‬چـراغ راه رزمنـدگان اسلام و مدافعـان حـرم بـودی و در‬ ‫ِ‬ ‫نامه هایـت‪ ،‬خـود را حقیـر و مخلـص می خوانـدی‪ ،‬امـا تـو بزرگ بـودی و وارسـته؛ انقـدر که در‬ ‫رسـیدن به معبو ِد جان‪ ،‬سـر دادی و در راه جاودانگی حق‪ ،‬بزرگی پیشـه کردی؛ مسـیرت اسـتوار‬ ‫و راهـت پـر رهـرو بـاد‪ .‬با میلیـون ها چراغ روشـن‪ ،‬روح بلنـدت نظاره گـر اعتالی این سـرزمین‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬ما عاشـقان ایـران پرچمت را هرگـز زمین نخواهیم گذاشـت ‪.‬‬ ‫اداره کل اسـتاندارد اسـتان ضمـن محکـوم نمـودن ایـن اقـدام وقیحانـه ‪،‬شـهادت «احلـی مـن‬ ‫العسـل» این سـردار سـرافراز سـپاه اسلام را به محضـر نورانی حضـرت بقیه اهلل االعظـم ارواحنا‬ ‫لـه الفـداء‪ ،‬مقـام معظـم رهبری(مدظلـه العالی)‪ ،‬ملـت بزرگـوار و والیتمـدار مازنـدران‪ ،‬نیروهای‬ ‫مسـلح جمهـوری اسلامی ایران بـه ویژه سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی‪ ،‬همرزمان و بسـتگان‬ ‫ایـن شـهید دالور تبریـک و تسـلیت عـرض نمـوده و از خداونـد متعـال بـرای ان شـهید سـعید‬ ‫همنشـینی بـا سیدالشـهدا (ع) در بهشـت جنـان و بـرای بازمانـدگان معزز صبـر و اجر مسـئلت دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫جویبـار« دکتـر همـت محمد نـژاد شـهردار جویبـار و محمد فقیه‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر جویبار طی پیامی مشترک شهادت‬ ‫رسـیدن سـردار سرلشگر حاج سـلیمان را تسـلیت گفتند‪.‬متن این‬ ‫پیـام بـه شـرح ذیل می باشـد‪:‬‬ ‫بسـم رب الشـهدا و الصدیقیـن بـار دیگـر تجـاوز دولـت جنایتگـر‬ ‫امریـکا بـا نشـان دادن چهـره واقعـی خود فاجعـه افریـد و این بار‬ ‫مـردم غیـور ایران اسلامی را در سـوگ مالک اشـتر زمـان ‪،‬داغدار‬ ‫کـرد‪ .‬قطعـ ٌا شـهادت سـردار دلهـا ‪،‬سـردار سرلشـگرحاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی ‪ ،‬چهـره ننگیـن امریـکا را به عنـوان دشـمن اصلی ملت‬ ‫هـای منطقـه بیـش از پیـش افشـا خواهـد کرد‪.‬‬ ‫خاطـرات مجاهـدت هـا و دالوری هـای سـردار دلهـا حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی هیـچ وقـت از ذهن ملت رشـید ایـران پاک نخواهد شـد‬ ‫و راهـش نیـز ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت امروز سـردمداران دولـت خیانتکار امریکا مسـرور و‬ ‫خوشـحال از رسـیدن بـه ارزوی دیرینـه خود و شـهادت رسـاندن‬ ‫حـاج قاسـم هسـتند‪ ،‬امـا غافـل از انکـه هـر قطـه از خـون حـاج‬ ‫قاسـم‪ ،‬در رگ هـای هـزاران جوان مومـن و انقالبی این مـرز و بوم‬ ‫خواهـد جوشـید و عواقـب این جنایت اشـکار ‪ ،‬متوجـه عاملین ان‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫برخود الزم می بینیم شـهادت مالک اشـتر زمان ‪،‬سـردار سرلشـگر‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی را محضر مقـام معظم رهبری ‪ ،‬ملت شـریف‬ ‫ایـران بـه ویژه شـهروندان انقالبـی و والیتمدار جویبـاری تبریک و‬ ‫تسـلیت عرض نموده و همنشـینی ان سـردار مجاهد با موالیشـان‬ ‫سیدالشـهدا (ع) را از درگاه خداونـد متعال خواهانیم‪.‬‬ ‫اله یار اسعدی‬ ‫مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان‬ ‫علی امینی‬ ‫مدیر کل استاندارد مازندران‬ ‫همت محمد نژاد‬ ‫شهردار جویبار‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!