روزنامه کرانه شمال شماره 517 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 517

روزنامه کرانه شمال شماره 517

روزنامه کرانه شمال شماره 517

‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫دوشنبه ‪16 /‬دی ‪ / 98‬شماره ‪517‬‬ ‫دکتر باقــری سرپرست بهزیستی مـازندران‪:‬‬ ‫هـزاران حاشیه نـشین‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی مازنـدران از‬ ‫شناسـایی وسـکونت ‪ ۱۴۰‬هزار نفر در‬ ‫‪ ۳۳‬منطقـه حاشـیه در اسـتان خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬این افـراد در ‪ ۳۳‬منطقه‬ ‫حاشـیه نشـین سـکونت دارند‪.‬‬ ‫جمـال باقری درکمیته تخصصی بررسـی‬ ‫مسـائل و مشـکالت مربـوط بـه حاشـیه‬ ‫نشـینی ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره‬ ‫سـردار سپهبد شهید قاسم سـلیمانی‪ ،‬انزوا‬ ‫را مقدمـه بروز اسـیب های متعـدد فردی و‬ ‫اجتماعی دانسـت و افـزود‪ :‬چنین وضعیتی‬ ‫در سـطح جامعه به شـکل حاشـیه نشینی‬ ‫خـود را نشـان می دهـد کـه بـه دلیـل‬ ‫جدایـی و دوری از بطن جامعه‪ ،‬بسـتر بروز‬ ‫اسـیب های فراوانی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ ۱۸‬میلیون نفر سـاکن‬ ‫در مناطـق حاشـیه در کشـور وجـود دارد‪،‬‬ ‫سـهم اسـتان مازنـدران را از ایـن تعـداد‬ ‫حـدود ‪ ۱۴۰‬هـزار نفـر در ‪ ۳۳‬منطقـه‬ ‫حاشـیه عنوان کرد و افزود‪ :‬حاشیه نشینی‬ ‫نتیجـه انواع تنش های اجتماعی‪ ،‬سیاسـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و فرهنگـی اسـت کـه منجـر به‬ ‫مهاجرت ها و شـکل گیری سـکونتگاه های‬ ‫غیـر رسـمی می شـود‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیسـتی مازندران بابیان اینکه‬ ‫سـاکنین ایـن مناطـق میـزان تحصیالت‪،‬‬ ‫سـطح فرهنـگ‪ ،‬اقتصـاد و رفتارهـای‬ ‫متفـاوت از نـرم جامعه دارنـد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسـفانه انـواع بزه هـا و اسـیب ها کـه در‬ ‫مناطـق حاشـیه شـیوع پیـدا می کنـد بـه‬ ‫صـورت مسـری بـه مناطـق سـالم جامعه‬ ‫نیـز منتقـل می شـود‪.‬‬ ‫وی تعـداد جمعیـت و وضعیـت زندگی در‬ ‫مناطـق حاشـیه را شایسـته نظام اسلامی‬ ‫ندانسـت و خاطرنشـان کـرد‪ :‬مسـئولیت‬ ‫تصمیـم گیـری بـرای ایـن شـهروندان در‬ ‫اسـتان بامااسـت و به همین جهـت‪ ،‬برنامه‬ ‫ریـزی در جهـت سـاماندهی ایـن مناطق‪،‬‬ ‫دقـت نظـر‪ ،‬تعصـب و دوراندیشـی ویژه ای‬ ‫را می طلبـد‪.‬‬ ‫متاسـفانه انـواع بزه هـا و‬ ‫اسـیب ها که در مناطق حاشـیه‬ ‫شـیوع پیـدا می کند بـه صورت‬ ‫مسـری بـه مناطق سـالم جامعه‬ ‫نیـز منتقل می شـود‬ ‫باقـری با تاکیـد بـر اقدامات بهزیسـتی در‬ ‫ایـن مناطـق بـه تاسـیس پایـگاه خدمات‬ ‫اجتماعـی در ‪ ۱۴‬منطقـه از این ‪ ۳۳‬منطقه‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪ ۶۰ :‬هـزار نفـر در این‬ ‫مناطق تحت پوشـش بهزیستی هستند اما‬ ‫حضور بهزیسـتی بـه تنهایی کافی نیسـت‬ ‫هرچنـد سـپاه‪ ،‬نیـروی انتظامـی‪ ،‬تربیـت‬ ‫بدنـی و امـوزش و پـرورش هـم پـای کار‬ ‫هسـتند امـا بـا توجه بـه وضعیـت موجود‪،‬‬ ‫بـه حضـور موثرتـری نیاز اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی مازنـدران بـا تاکیـد‬ ‫بـر تاثیـر مـراودات کنتـرل شـده و تبـادل‬ ‫فرهنگـی شـهروندان مناطـق عـادی بـا‬ ‫سـاکنین ایـن مناطـق گفت‪ :‬حضـور موثر‬ ‫و توجـه ویـژه نهادهـای دولتـی در ایـن‬ ‫مناطـق در اصلاح رفتاری‪ ،‬سـبک زندگی‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و‬ ‫خاطره سردار سپهبد شهید سلیمانی‬ ‫در علی اباد کتول‬ ‫و فرهنگسـازی کـودکان و نسـل جدید در‬ ‫مناطـق حاشـیه تاثیرگـذار خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وی در پایـان خواسـتار تهیـه امـار جامعی‬ ‫از تعـداد افـراد‪ ،‬نوع بزه و نقشـه پراکندگی‬ ‫اسـیب های اجتماعـی در این مناطق شـد‬ ‫و بـر ارائـه گـزارش عملکـرد دسـتگاه های‬ ‫ذیربـط تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۵۴۰۰‬تن دانه روغنی سویا در مازندران خریداری شد‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫مازنـدران از خریـد تضمینـی پنج‬ ‫هـزار و ‪ ۴۴۰‬تن دانه روغنی سـویا‬ ‫فصل زراعـی جاری از کشـاورزان‬ ‫اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫محمد جعفری اظهار داشـت‪ :‬کشاورزان‬ ‫مازنـدران در سـال زراعی جـاری بیش‬ ‫از ‪ ۵‬هـزار و ‪ ۴۴۰‬تـن دانه روغنی سـویا‬ ‫بـه ارزش بیـش از ‪ ۱۵۴‬میلیارد ریال به‬ ‫مراکـز خریـد تضمینـی اداره کل غله و‬ ‫خدمات بازرگانی اسـتان تحویـل دادند‪.‬‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫اسـتان مازندران افزود‪ :‬بـا پیگیری های‬ ‫بـه عمـل امـده ‪ ۱۰۰‬درصـد مطالبـات‬ ‫سـویاکاران مازنـدران بـه ارزش ‪۱۵۴‬‬ ‫میلیـارد و ‪ ۷۲‬میلیـون ریال به حسـاب‬ ‫انهـا واریز شـد‪.‬‬ ‫جعفـری بـا اشـاره بـه تعـداد مراکـز‬ ‫خرید در اسـتان مازندران بیان داشـت‪:‬‬ ‫عملیـات خریـد تضمینـی دانه هـای‬ ‫روغنـی در سـال جاری توسـط ‪ ۸‬مرکز‬ ‫در سـطح اسـتان صـورت گرفـت کـه‬ ‫شهرسـتان های بهشـهر و گلـوگاه بـه‬ ‫ترتیـب بـا ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۴‬درصـد بیشـترین‬ ‫امـار تحویلـی ایـن دانـه روغنـی را بـه‬ ‫خـود اختصـاص دادنـد‪.‬‬ ‫دکتـر جعفـری در پایـان تصریـح کرد‪:‬‬ ‫هـر کیلو دانه روغنی سـویا بـا دو درصد‬ ‫ناخالصی و ‪ ۱۲‬درصـد رطوبت ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۳۳‬ریـال خریداری شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط کار‬ ‫مدیـرکل تعاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی مازندران‬ ‫با اشـاره بـه راهکارهای ایجاد ایمنـی بر ارتقای‬ ‫فرهنـگ ایمنی در محیـط کار تاکید کرد‪.‬‬ ‫کامـران اصغـری در کارگاه اموزشـی اصـول‬ ‫و فراینـد ارزیابـی ریسـک بـر اسـاس ‪ISO‬‬ ‫‪ 31000‬بـا اشـاره بـه اینکه در کل کشـور باید‬ ‫تعداد بازرسـان نسـبت بـه کارگاه هـای موجود‬ ‫افزایـش یابـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بازرسـان کار در‬ ‫اسـتان علیرغـم تعـداد کـم بـا تالش هـای بی‬ ‫وقفـه جوابگـوی نیازهـای ایمنی و بازرسـی از‬ ‫واحدهـای تولیـدی هسـتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬همیشـه در اعالم حوادث‬ ‫ناشـی از کار در کشـور مناقشـه ای امـاری بین‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و پزشـکی‬ ‫قانونـی وجود دارد‪.‬‬ ‫اصغـری ادامـه داد‪ :‬در برخـی از امارهایـی کـه‬ ‫پزشـکی قانونـی اعلام می کنـد شـاید بـا امار‬ ‫ایـن اداره کل تفـاوت داشـته باشـد امـا امـار‬ ‫حـوادث ناشـی از کار و حـوادث غیـر از ناشـی‬ ‫از کار بـا هـم متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی مازندران‬ ‫افـزود‪ :‬بارهـا در رسـانه های ملـی و اسـتانی‬ ‫اعلام کردیـم‪ ،‬کسـی که حادثـه ناشـی از کار‬ ‫بـا رابطـه بیـن کارگـری و کارفرمایـی باشـد با‬ ‫کسـی کـه خـودش مشـغول کاری می شـود و‬ ‫دچـار حادثـه می شـود‪ ،‬متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول اظهار کـرد‪ :‬هرچه سـطح اگاهی‬ ‫و اطالعات بازرسـان بیشتر شـود و از ان طرف‬ ‫امـوزش کارگـر و کارفرمـا افزایش یابد شـاهد‬ ‫کاهـش حـوادث ناشـی از کار خواهیم بود‪.‬‬ ‫اصغری با اشـاره به راهکارهـای افزایش ضریب‬ ‫ایمنـی بر ارتقـای فرهنگ ایمنی در محیط کار‬ ‫تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬ارتقای فرهنـگ و رعایت‬ ‫اصـول ایمنـی راهـکاری بـرای پاییـن اوردن‬ ‫حجـم خسـارات جانـی و مالـی در محیط های‬ ‫کارگاهی اسـت‪.‬‬ ‫سـمانه نـوری رئیـس اداره بازرسـی کار اداره‬ ‫کل نیـز در ایـن جلسـه اظهـار کـرد‪ :‬هـدف از‬ ‫برگـزاری این جلسـه‪ ،‬امـوزش اصـول و فرایند‬ ‫ارزیابـی ریسـک بـر اسـاس اسـتانداردهای‬ ‫جهانـی می باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬یکـی از ماموریت هـای سـازمانی‬ ‫بازرسـی کار‪ ،‬صیانـت از نیـروی انسـانی و ارتقا‬ ‫سـطح ایمنـی در کارگاه هاسـت کـه قطعـاً بـا‬ ‫شناسـایی خطرات و ارزیابی ریسـک می توانیم‬ ‫بهتـر بـه این مهـم دسـت پیـدا کنیم‪.‬‬ ‫نـوری بـا اشـاره بـه عملکـرد ‪ ۹‬ماهـه اداره‬ ‫بازرسـی کار در سـال ‪ ۹۸‬بیان کرد‪ :‬تا پایان اذر‬ ‫مـاه سـال جاری جهـت نظارت گفت‪ :‬تـا پایان‬ ‫اذر مـاه سـال جـاری جهـت نظارت بر حسـن‬ ‫اجـرای قانون کار ‪ ۱۳‬هزار فقـره بازدید ادواری‬ ‫و مـوردی توسـط بازرسـان کار مـا انجام شـده‬ ‫اسـت کـه نسـبت به سـال گذشـته پیشـرفت‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫مراسـم گرامیداشـت یاد و خاطره سـردار سـپهبد شـهید‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی در علـی ابـاد کتـول بـا حضـور‬ ‫مسـئوالن شهرسـتان و مـردم همیشـه در صحنـه برگزار‬ ‫گردیـد‪ .‬حجـه االسلام والمسـلمین مهـدی نـژاد امـام‬ ‫جمعـه شهرسـتان علـی ابـاد کتـول ضمن عـرض تبریک‬ ‫و تسـلیت شـهادت این سـرباز رشـید اسلام‪ ،‬از حضور پر‬ ‫شـکوه مـردم والیمتـدار شهرسـتان در ایـن مراسـم قـدر‬ ‫دانـی کـرد و گفـت‪ :‬راهپیمایـی هـای گسـترده در ایران‬ ‫و سـایر کشـور هـا در خصـوص اعتـراض بـه تـرور ایـن‬ ‫دالور ایرانـی بـه امریـکا و دسـت نشـانده هـا نشـان داد‬ ‫قطـره قطـره خـون شـهدایی مثـل حاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫دریایـی خواهـد شـد کـه طوفـان ان امریـکا‪ ،‬اسـرائیل و‬ ‫سـایر رژیـم های عربـی که اجازه سـخن گفتـن ندارند را‬ ‫در هـم خواهـد کوبید‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬انتقامـی سـختی کـه مقـام معظـم رهبـری از‬ ‫ان خبـر دادنـد امـروز لـرزه بـر همـه امریکایـی هـا در‬ ‫اقصـی نقـاط دنیـا انداخته اسـت و انها بـه زودی خواهند‬ ‫فهمیـد کـه بـا خون شـهدا درخـت مقاومت تنومنـد تر و‬ ‫راه مقاومـت همـوار تـر می شـود‪.‬‬ ‫ایشـان در ادامـه بـه قـوت گیـری حـزب اهلل‪ ،‬حمـاس‬ ‫و تشـکیل انـواع شـاخه هـای مقاومـت در کشـور هـای‬ ‫مختلـف اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در مقعطـی کسـی جـرات‬ ‫پرتـاب یـک سـنگ بـه اسـرائیل را نداشـت ولـی امـروز‬ ‫اسـرائیل در برابـر موشـک هـای دالوران مقاومـت بـه‬ ‫زانـو در امـده اسـت کـه ایـن همـان مفهوم و ثمـره خون‬ ‫شهدا است‪.‬‬ ‫حجـت االسلام شـاهرودی نماینـده ولی فقیه در اسـتان‬ ‫و عضـو مجلـس خبـرگان نیز درباره شـهادت این سـردار‬ ‫اسلام گفـت‪ :‬مسـئله قابـل توجـه در ایـن رویـداد قرین‬ ‫شـدن شـهادت سـردار بـا ابومهـدی مهنـدس فرمانـده‬ ‫نیروهای الحشـد الشـعبی اسـت کـه مخلوط شـدن خون‬ ‫ایـن دو عزیـز داللـت بـر وحـدت اسلامی دارد و طریـق‬ ‫اسلام هیـچ مـرزی را نمی شناسـد‪.‬‬ ‫حسـن هدایتـی فرمانـدار شـهر هـم بـه خصلـت الهـی‬ ‫ایشـان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬سـردار مجاهـد بـی نظیـر‬ ‫دوران بـود کـه حضـرت اقا حـق مطلب را دربـاره وی ادا‬ ‫کـرد و فرمـود‪ :‬روح ایشـان خدایـی شـد‬ ‫سـرهنگ الیـاس تازیکـه فرماندهـی نیـروی انتظامـی‬ ‫شهرسـتان نیـز در خصـوص صفـات بـارز سـردار گفـت‪::‬‬ ‫سـردار سـلیمانی سـردار دل ها بود و حکومت ایشـان بر‬ ‫قلـب هـا بـود ‪ .‬ایثـار‪ ،‬صالبـت‪ ،‬شـجاعت ‪ ،‬دیانـت و تمام‬ ‫صفـات نیکـو در وجـود ایشـان نهادینـه بـود‬ ‫سـرهنگ مجیـد زمانـی فرمانـده سـپاه پاسـداران انقالب‬ ‫اسلام علـی ابـاد کتـول نیز در خصـوص تبعات شـهادت‬ ‫سـردار گفت‪:‬ایشـان سـرباز مطیـع والیـت و در حقیقـت‬ ‫مالـک اشـتر مقـام عظمـی والیـت بود‪.‬‬ ‫امـا اگـر حـاج قاسـم رفـت حـاج هـای دیگـری ادامـه‬ ‫دهنـده راه هسـتند‪ .‬بـه فرمـوده معمـار کبیـر انقلاب‪:‬‬ ‫بکشـید مـا را ملـت مـا بیدار تر می شـود‪ .‬ان شـاهلل خون‬ ‫ایـن شـهید زمینـه سـاز افـول امریـکا و اسـرائیل‬ ‫کـودک کـش بـه دسـت مجاهـدان‬ ‫جهـان اسلام و ازاده هـای سراسـر جهـان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!