روزنامه صمت شماره 1472 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1472

روزنامه صمت شماره 1472

روزنامه صمت شماره 1472

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1472‬پیاپی ‪2790‬‬ ‫چهره ها‬ ‫نهضت خانه سازی‬ ‫باید دنبال شود‬ ‫باید میز مخاطب‬ ‫در رسانه ها ایجاد شود‬ ‫سرمقاله‬ ‫چالش های پیش روی‬ ‫مدیریت دولتی ایران‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ادینه ای‬ ‫سرنوشت ساز‬ ‫نقش نظام مهندسی‬ ‫در اجرای مسکن ملی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫واکنش تند دالر به نشست ‪FATF‬‬ ‫بانک مرکزی‪ :‬نرخ دالر کاهش می یابد‬ ‫‪15‬‬ ‫نرخ دالر جدی ترین جهش خود از ‪ ۱۵‬دی را تجربه کرده و با رشد ‪ ۲۰۰‬تومانی به سطح ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان در بازار ازاد رسید‪ .‬این باالترین نرخ دالر از اواخر اردیبهشت امسال تاکنون‬ ‫محسوب می شود‪ .‬قیمت دالر درحالی در چند روز گذشته کانال ‪ ۱۴‬هزارتومان را شکسته و به‬ ‫سمت مرزهای باالتر در حرکت است که وضعیت بازار همسایه یعنی طال وسکه نیز دست کمی‬ ‫از ای��ن بازار ندارد و همگام با رش��د دالر در حرکت اس��ت‪ .‬دالر ب��االی ‪ ۱۴‬هزارتومانی و اونس‬ ‫‪۱۵۸۸‬دالری سبب شده سکه بهار ازادی با قدرت از سد ‪ ۵‬میلیون تومان عبور کند و وارد کانال‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان ش��ود و هرگرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز باالی مرز ‪۵۰۰‬هزارتومان قرار‬ ‫گیرد‪ .‬کارشناس��ان و فعاالن این بازار معتقدند پررنگ ترین و مهم ترین عامل اثرگذار بر رش��د‬ ‫نرخ این روزهای ارز و سکه‪ ،‬موضوع ‪ FATF‬است‪ .‬تصویب نشدن دو الیحه مرتبط با ‪،FATF‬‬ ‫نگرانی ها از اقدام تقابلی این نهاد علیه ایران و گسترش ابعاد منفی تحریم ها را باال برده و منجر‬ ‫به افزایش نرخ ارز شده است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این نوسان‪ ،‬تاکید کرده که‬ ‫این روند ادامه دار نخواهد بود و نرخ دالر در بازار ازاد به زیر ‪ ۱۴‬هزارتومان برمی گردد‪10 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫از مس تا طال؛ از زغال سنگ تا منیزیت و نیکل در خراسان جنوبی‬ ‫یک استان مسی دیگر در راه است‬ ‫‪5‬‬ ‫رشد اخیر بورس و‬ ‫داللت هایی برای سیاست گذار‬ ‫‪10‬‬ ‫نگاهی به شرایط کارگران‬ ‫در تاریخ معاصر‬ ‫‪4‬‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یک شغل پایدار به ازای‬ ‫تولید هر تن مقاطع برنجی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫حسن خسروی‬ ‫تحلیلگر مسائل مدیریت دولتی‬ ‫در کش��ور ما مطابق اس��ناد باالدس��تی‪ ۳ ،‬نوع س��اختار‬ ‫اقتصادی دولتی‪ ،‬خصوصی و تعاونی وجود دارد‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی و تعاون��ی‪ ،‬از بخش دولتی بس��یار تاثیر‬ ‫می گیرن��د و حیات و بقای انان ب��ه اقدامات مدیریت دولتی‬ ‫وابس��ته است‪ .‬اگر س��از مدیریت دولتی کوک باشد‪ ،‬شرایط‬ ‫بخش خصوص��ی و تعاونی هم خوب اس��ت و خ��دا ان روز را‬ ‫نی��اورد که مدیری��ت دولتی در ایران ناکارامد باش��د در این‬ ‫شرایط بخش خصوصی و تعاونی در وضعیت نامساعد و نبود‬ ‫اطمینان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫بودجه نظام مدیریت دولتی برای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به گونه ای‬ ‫تهیه و تصویب ش��د که دولتمردان با مشکالت ریز و درشت‬ ‫در ح��ال دس��ت و پنجه ن��رم کردن بوده و هس��تند‪ .‬از قضا‬ ‫بداقبالی گریبان مدیریت دولتی را گرفت و در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫انواع بالیای طبیعی از جمله س��یل گسترده و‪ ،...‬بر مشکالت‬ ‫و نابس��امانی های مدیری��ت دولتی افزود و س��ردرگمی ها را‬ ‫دوچن��دان کرد؛ بنابراین مدیریت دولتی ایران در س��الی که‬ ‫گذش��ت با چالش های اساسی روبه رو شد که به برخی از انها‬ ‫اش��اره و تحلیل مختصری ارائه می شود‪ .‬امید است منصفانه‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد و کار درس��ت انجام ش��ود تا ش��اهد‬ ‫اثربخشی مدیریت دولتی برای سال ‪ ۱۳۹۹‬باشیم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬س��اختار مدیریت دولتی ایران باید به سرعت و با دقت‬ ‫و براس��اس مطالعات تطبیقی بازتعریف و مهندس��ی دوباره‬ ‫شود‪ .‬جالب است که برخی فکر می کنند هر روز باید مشغول‬ ‫تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها و س��ازمان ها باشند تا کارامدی‬ ‫حاصل شود؛ غافل از انکه همین افراد ناکارامد بوده و هستند‬ ‫که نظام مدیریت دولتی را فشل و زیان ده کرده اند‪ .‬سازمان ها‬ ‫به خودی خود چیزی بیش از یک مشت اهن و اجر و مصالح‬ ‫نیس��تند و انچه که به این س��ازه ها و ساختارها شخصیت و‬ ‫هوی��ت و ارزش می دهد همانا افراد متخصص دانا و دلس��وز‬ ‫و س��الم حاضر در ان هستند که باعث می شوند یک سازمان‬ ‫بش��ود شرکت اپل و یک سازمان بشود شرکت بنز و یک تیم‬ ‫فوتبال بشود بارسلونا و یک کشور بشود سوئیس‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مدیری��ت دولت��ی باید در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تکلیف خود را‬ ‫با «یارانه ها» و «خصوصی س��ازی» مش��خص و یکسره کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه نه خصوصی س��ازی باعث رفاه عمومی ش��د و نه‬ ‫یارانه ها موجب ایجاد و توزیع متناس��ب ثروت و بسط عدالت‬ ‫اجتماعی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مدیریت دولتی در ایران با سازمان های عریض و طویل‬ ‫موازی و با کار مش��ابه دس��ت و پنجه نرم می کند و در طول‬ ‫‪ ۴۰‬سال گذشته توان ادغام یا یکپارچه سازی ماموریت ها و‪...‬‬ ‫را به هر دلیل نداشته و از این منظر فشار شدیدی بر بودجه‬ ‫عمومی کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬گسترش افسارگسیخته دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی‬ ‫به ش��دت دست و پای مدیریت دولتی را در حنا گذاشته که‬ ‫ن��ه راه پ��س دارد و نه راه پیش‪ .‬از این حیث باید نقش��ه راه‬ ‫جدیدی در نحوه برخورد با اموزش عالی ترسیم و پیاد ه شود‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬یک چالش بس��یار عذاب اور مدیریت دولتی وضعیت‬ ‫خودروسازان و خودروس��ازی در این مملکت است‪ ،‬به حدی‬ ‫که باوجود تمامی حمایت های بی چون و چرا از خودروسازان‪،‬‬ ‫ما نتوانس��ته ایم بعد از ‪ ۴۰‬س��ال حتی یک خودرو باکیفیت‬ ‫رقابتی به طور مثال به اروپای غربی و به طور مش��خص المان‬ ‫صادر کنیم که این باعث شده نه مصرف کننده داخلی راضی‬ ‫باش��د و نه توان رقابت��ی قابل دفاعی در این عرصه داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬سیاس��ت خارجی مدیری��ت دولتی به وی��ژه در تعامل‬ ‫اقتص��ادی موف��ق و جایگزی��ن به دلی��ل ش��رایط تحمیلی‬ ‫تحریم ها موضوع مهمی اس��ت که باید راه خروج متناس��ب‬ ‫و دوراندیش��انه ای را برای ان اتخاذ کرد‪ .‬از هم گس��یختگی‬ ‫راهبردها و جزیره ای عمل کردن برخی س��اختارها و نهادها‬ ‫در سیاس��ت خارج��ی بای��د مورد دق��ت نظر ق��رار گیرد و‬ ‫رس��یدگی به ان جزو کارهای بنیادین مدیریت دولتی ایران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬چالش مس��کن برای مدیری��ت دولتی به یک موضوع‬ ‫حساس و ش��کننده تبدیل شده که سیاس��ت های مدیریت‬ ‫دولتی نتوانس��ته در حل و فصل ان موفق باشد‪ .‬امروزه بحث‬ ‫مس��کن مهر به یک معضل اساس��ی مدیریت دولتی تبدیل‬ ‫ش��ده که انرژی و منابع بسیاری از مدیریت دولتی را به خود‬ ‫اختصاص داده اما پاسخگوی نیازها و خواسته های شهروندان‬ ‫و متقاضیان نبوده اس��ت‪ .‬جانمایی‪ ،‬معماری‪ ،‬دکوراس��یون‪،‬‬ ‫مقاوم��ت مصالح‪ ،‬ن��رخ تمام ش��ده‪ ،‬نحوه واگ��ذاری‪ ،‬توزیع‬ ‫جمعیت‪ ،‬اینده شهرهای جدید‪ ،‬فقدان امکانات الزم و کافی‬ ‫برای یک زیس��ت ش��رافتمندانه و‪ ...‬مسائلی است که مسکن‬ ‫مدیریت دولتی با ان درگیر است‪ .‬یک راه حل اساسی در این‬ ‫زمینه ان اس��ت که مدیریت دولت��ی تا تعیین تکلیف نهایی‬ ‫انچه که انجام ش��ده‪ ،‬دست به کار هیچ کار تعهداور جدیدی‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬چال��ش سیاس��ت های جمعیتی کش��ور موضوع مهم‬ ‫دیگری اس��ت که مشخص نشد باالخره جمعیت خوب است‬ ‫یا بد‪ .‬امروزه بس��یاری از خانواده های ایرانی در دست کم یک‬ ‫دهه گذش��ته یا بچه دار نش��ده یا به داش��تن یک بچه اکتفا‬ ‫کرده اند که صد البته ناش��ی از سیاست های غلط اقتصادی و‬ ‫اجتماعی و فرهنگی مدیریت دولتی است‪.‬‬ ‫هرچن��د که مطالب ریز و درش��ت قابل بی��ان دیگری نیز‬ ‫می توانس��ت مطرح ش��ود اما در این مجال ب��ه همین اندازه‬ ‫اکتفا می ش��ود‪ .‬باش��د که مورد عنایت مدیران و قانونگذاران‬ ‫محترم قرار گیرد‪.‬‬ ‫هزاران نفر از مردم اذربایجان شرقی با رهبر معظم انقالب دیدار کردند‬ ‫انتخابات وظیفه شرعی و مایه تقویت کشور است‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تاکید کردند‪:‬‬ ‫انتخابات ی��ک جهاد عموم��ی‪ ،‬مایه تقویت‬ ‫کشور و ابروی نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر‬ ‫مق��ام معظم رهب��ری ‪ ،‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اس�لامی صبح سه ش��نبه در دی��دار هزاران‬ ‫نف��ر از م��ردم اذربایجان ش��رقی‪ ،‬حضور در‬ ‫انتخاب��ات مجل��س را وظیفه ش��رعی‪ ،‬ملی‪،‬‬ ‫انقالبی و حق مدنی احاد مردم برش��مردند‬ ‫و با اشاره به دو رکن مهم «حضور پرشور» و‬ ‫«انتخاب خوب» گفتند‪ :‬انتخابات یک جهاد‬ ‫عموم��ی و نعمت و امتحان الهی اس��ت که‬ ‫اگ��ر با حضور حداکثری مردم همراه ش��ود‪،‬‬ ‫مایه ابروی نظام اس�لامی و تقویت کشور و‬ ‫مصونیت بخش در برابر توطئه ها و زمینه ساز‬ ‫ایران قوی خواهد بود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب در این دی��دار که‬ ‫به مناسبت چهل ودومین سالروز قیام تاریخی‬ ‫مردم تبریز در ‪ ۲۹‬بهمن سال ‪ ۱۳۵۶‬برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مهم ترین ویژگی م��ردم اذربایجان را‬ ‫تبل��ور عزت ملی‪ ،‬دین��ی و انقالبی و حضور‬ ‫در صحن��ه ب��ه وقت نیاز و دفاع از کش��ور و‬ ‫انق�لاب و هویت دینی برش��مردند و گفتند‪:‬‬ ‫حضور بهن��گام مردم تبری��ز در چهلم قیام‬ ‫‪ ۱۹‬دی م��ردم قم مایه برکت خداوند متعال‬ ‫شد و این حرکت به صورت سلسله وار تا اغاز‬ ‫حرکت عمومی ملت و سقوط رژیم طاغوت و‬ ‫استقرار حکومت اسالمی ادامه یافت‪.‬‬ ‫ایش��ان انتخابات بس��یار مهم روز جمعه‪،‬‬ ‫‪ 2‬اس��فند را از مصادی��ق میدان های نیاز به‬ ‫حضور بهنگام دانس��تند و افزودند‪ :‬انتخابات‬ ‫جه��اد عمومی‪ ،‬مایه تقویت کش��ور و ابروی‬ ‫نظ��ام اس�لامی اس��ت و حضور گس��ترده و‬ ‫پرشور مردم پای صندوق های رای‪ ،‬به توفیق‬ ‫الهی مایه برکت و تاثی��رات تحول افرین در‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با اش��اره به‬ ‫تبلیغات و تالش های گس��ترده امریکایی ها‬ ‫ب��رای تاثیرگذاری بر اف��کار عمومی ایران و‬ ‫همه کسانی که دوستدار اسالم‪ ،‬انقالب‪ ،‬نظام اسالمی‬ ‫و ایران هستند باید در انتخابات شرکت کنند و انتخاب‬ ‫خوب و درست انجام دهند‬ ‫جدا کردن مردم و جوانان از نظام اس�لامی‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬باوجود همه این تالش ها‪،‬‬ ‫انها به نتیجه نرس��یده اند که نمونه بارز ان‪،‬‬ ‫تش��ییع پیکر شهید س��لیمانی و راهپیمایی‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن ب��ود و انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز بار دیگر نش��ان خواهد داد که‬ ‫مردم در کنار نظام اس�لامی و پشتیبان ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه‬ ‫چش��م دوستان و دش��منان به انتخابات روز‬ ‫جمعه اس��ت‪ ،‬افزودند‪ :‬دشمنان می خواهند‬ ‫ببینن��د نتیج��ه فش��ار حداکث��ری امریکا و‬ ‫بدعهدی های اروپایی ها و مشکالت اقتصادی‬ ‫که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬چه بوده اس��ت و‬ ‫دوس��تان هم با نگرانی منتظ��ر نحوه حضور‬ ‫مردم در انتخابات هستند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب اس�لامی‪ ،‬انتخابات‬ ‫را خنثی کننده بس��یاری از نیت های ش��وم‬ ‫امریکایی ه��ا و صهیونیس��ت ها دانس��تند و‬ ‫خاطرنش��ان کردند‪ :‬تنها راه مایوس ش��دن‬ ‫دش��منان‪ ،‬قوی ش��دن ایران است و یکی از‬ ‫مجلس قوی اس��ت‪،‬‬ ‫ایران ق��وی‪،‬‬ ‫مصادی��ق‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مجلس��ی که بتواند با تصوی��ب قوانین الزم‬ ‫و ب��ا هدای��ت دولت ها ب��ه مس��یر مطلوب‪،‬‬ ‫کش��ور را مصونیت ببخشد‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای ی��ک رکن قوی ب��ودن مجلس را‬ ‫حضور بیش��تر مردم پ��ای صندوق های رای‬ ‫برش��مردند و افزودند‪ :‬تاثیرات مجلس فقط‬ ‫محدود به ‪ 4‬س��ال نیست بلکه مجلس قوی‬ ‫یا مجلس ضعی��ف و خودباخته با تصمیمات‬ ‫خود می توانند تاثیرات بلندمدتی بر کش��ور‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪ :‬انتخاب��ات و رای دادن‪،‬‬ ‫وظیفه ش��رعی‪ ،‬ملی و انقالبی‪ ،‬جش��ن ملی‬ ‫و احق��اق حق احاد مردم ب��رای دخالت در‬ ‫سرنوشت کشورشان است‪.‬‬ ‫رکن دوم یک‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪ِ ،‬‬ ‫مجلس قوی را کیفیت انتخاب دانستند و در‬ ‫تبیین ویژگی های نمایندگان شایس��ته ملت‬ ‫ب��زرگ ایران تاکید کردند‪ :‬باید برای مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬افراد «باایمان»‪« ،‬شجاع»‪،‬‬ ‫«کارام��د»‪« ،‬وظیفه ش��ناس»‪« ،‬پرانگیزه»‪،‬‬ ‫«وفادار به اس�لام‪ ،‬مردم‪ ،‬انقالب و کش��ور»‪،‬‬ ‫«سرسخت در مقابل دشمنان» و «دل نبسته‬ ‫ب��ه دنی��ا و مطامع مال��ی» برگزیده ش��وند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫مردم بای��د در انتخ��اب نمایندگان بس��یار‬ ‫مراقبت کنند زیرا ما در همین دوره انقالب‪،‬‬ ‫نمایندگان��ی در مجلس داش��تیم که اکنون‬ ‫نوکر و ُکلفَت امریکا و دشمنان ایران هستند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای همچنی��ن‬ ‫اهمیت باالی انتخابات میان دوره ای مجلس‬ ‫خب��رگان را یاداور ش��دند و افزودند‪ :‬وظیفه‬ ‫مجلس خبرگان بس��یار مهم اس��ت و نباید‬ ‫انتخابات می��ان دوره ای مجلس خبرگان در‬ ‫برخی شهرها به حاشیه برود‪.‬‬ ‫ایش��ان تاکید کردن��د‪ :‬همه کس��انی که‬ ‫دوس��تدار اس�لام‪ ،‬انقالب‪ ،‬نظام اس�لامی و‬ ‫ایران هستند باید در انتخابات شرکت کنند‬ ‫و انتخاب خوب و درست انجام دهند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه جمهوری اسالمی با هیچ ملت و نژادی‬ ‫مخالف نیست بلکه با استکبار‪ ،‬ظلم و طغیان‬ ‫علیه ارزش های انسانی مخالف است‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫امروز قله طغیان و اس��تکبار‪ ،‬امریکایی است‬ ‫که در دس��ت ثروتمن��دان و کمپانی دارهای‬ ‫صهیونیس��ت می چرخد و در دنیا نیز منفور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪ :‬امری��کا در کش��ورهای‬ ‫اطراف م��ا ده ها پایگاه نظام��ی دارد اما اگر‬ ‫روزی مسئله ای پیش بیاید‪ ،‬این پایگاه ها نه‬ ‫ب��ه درد امریکا خواهد خورد و نه به درد انها‬ ‫که پول ش��ان را به امریکا می دهند و چش��م‬ ‫امید به ان دارند‪ ،‬چراکه اس��تکبار امریکایی‬ ‫در حال فرو ریختن است‪.‬‬ ‫اگر بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی می خوریم‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬از عموم مردم با‬ ‫هر فکر و س��لیقه و هر گرایش سیاسی دعوت‬ ‫می کنم که اگاهانه در انتخابات شرکت کنند‬ ‫و در این مسیر هیچ عذری پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬غالمحس��ین اسماعیلی در‬ ‫نشست خبری گفت‪ :‬در گام دوم انقالب بنا به‬ ‫رهنمود رهبر معظم انقالب و فرمایشات بلند‬ ‫ایشان به دنبال س��اختن ایرانی قوی هستیم‪.‬‬ ‫ای��ران قوی با حاکمیت ق��وی و مردمی قوی‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬برای این منظور باید دولت و‬ ‫مجلس و قوه قضاییه ای قوی و نیروهای مسلح‬ ‫قوی و دانشگاه قوی و فرهنگ قوی‬ ‫و اقتصاد قوی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انچ��ه ک��ه به ط��ور‬ ‫مس��تقیم بر عهده من و همکارانم‬ ‫در ق��وه قضاییه اس��ت این اس��ت‬ ‫که در ای��ن برهه حس��اس زمانی‬ ‫قوه قضایی��ه ای قوی بس��ازیم که‬ ‫ش��اخص های ان عبارت است از تامین عدالت‬ ‫و امنیت برای جامعه و حفظ حرمت و کرامت‬ ‫انس��ان و برخوردار از اعتماد و حمایت مردم؛‬ ‫بنابرای��ن قوه قضاییه ق��وی یعنی قوه قضاییه‬ ‫مردمی‪ .‬س��خنگوی قوه قضاییه با‬ ‫اشاره به برگزاری انتخابات مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬از عموم م��ردم با هر فکر و‬ ‫سلیقه و هر گرایش سیاسی دعوت‬ ‫می کن��م که اگاهان��ه در انتخابات‬ ‫ش��رکت کنند و در این مسیر هیچ‬ ‫عذری پذیرفته نیس��ت‪ .‬مشکالت‬ ‫و گالیه ه��ا به ج��ای خود اما فرهن��گ ایرانی‬ ‫و تعالیم اس�لامی ما به هیچ عن��وان با انزوا و‬ ‫بی تفاوتی سازگاری ندارد‪ .‬اگر بی تفاوت شدیم‬ ‫از دشمن س��یلی می خوریم؛ حال انکه ما در‬ ‫حال نواختن سیلی های سخت بر چهره کریه‬ ‫دش��من هس��تیم‪ .‬ایران ق��وی‪ ،‬مجلس قوی‬ ‫می خواهد و مجلس قوی مجلس��ی اس��ت که‬ ‫دارای نمایندگان متدین و انقالبی و ش��جاع و‬ ‫عدالت محور و برخوردار از پش��توانه قوی رای‬ ‫مردم است‪ .‬وی با اشاره به شیوه نامه مشارکت‬ ‫و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه گفت‪:‬‬ ‫اقدام ت��ازه قوه قضایی��ه در ابالغ ش��یوه نامه‬ ‫مش��ارکت و همکاری نهادهای مردمی با قوه‬ ‫قضاییه که روز گذش��ته رونمایی شد‪ ،‬نیازمند‬ ‫تبیین و اطال ع رسانی مناسب است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایلنا‪ -‬اشتفان شولتز‪ ،‬سفیر اتریش در ایران در اینستاگرام‬ ‫خود درباره هش��دار برای س��فر به ایران نوشت‪ :‬اتریش پس از‬ ‫ارزیابی دوباره و اساسی شرایط امنیتی‪ ،‬تذکرهای سفر به ایران‬ ‫را کاهش داده و هش��دارهای عمومی برای اجتناب از سفرهای‬ ‫کم اهمیت به ایران را لغو کرده اس��ت‪ .‬این تصمیم همچنین در‬ ‫ارتباطات و تجارت بین جامعه مدنی دو طرف موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وزارت خارجه ژاپن نیز هشدار «خطر سفر به ایران» را حذف و‬ ‫نقشه امنیتی ایران را از حالت اخطارامیز خارج کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬محمود عب��اس‪ ،‬رئی��س تش��کیالت خودگردان‬ ‫فلسطین با انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان تلفنی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫م��رکل در این گفت وگو تاکید کرد ک��ه موضع المان در قبال‬ ‫مسئله فلسطین و موضوع اشغالگری اسرائیل کامال اشکار است‬ ‫و دی��دگاه خود مبتنی بر راهکار دو دولت را تغییر نخواهد داد‪.‬‬ ‫مرکل در ادامه توضیح داد که المان به نقش خود برای تحقق‬ ‫صلح عادالنه براساس راهکار دو دولت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وندی ش��رمن‪ ،‬نماینده ارش��د امریکا در مذاکرات‬ ‫هس��ته ای درب��اره ترور س��ردار س��لیمانی گفت‪ :‬ترور س��ردار‬ ‫س��لیمانی اقدامی خطرناک ازسوی دونالد ترامپ بود که ایران‬ ‫و امری��کا را ت��ا نزدیکی جنگ برد‪ .‬کاخ س��فید با ترور س��ردار‬ ‫سلیمانی اقدام پرخطری انجام داده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مختار الموس��وی‪ ،‬نماینده ائتالف فتح در پارلمان‬ ‫عراق اع�لام کرد محم��د توفیق عالوی‪ ،‬نخس��ت وزیر مکلف‪،‬‬ ‫اسامی کابینه وزارتی را در نهایت تا چهارشنبه به پارلمان ارائه‬ ‫می کن��د‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد نخس��ت وزیر مکلف برای هر‬ ‫وزارتخانه ‪ ۳‬نامزد معرفی می کند تا پارلمان به انتخاب خود به‬ ‫یکی از انه��ا رای دهد‪ .‬پیش از این منبعی در پارلمان عراق از‬ ‫پایان نشست عالوی با رئیس��ان تشکل های سیاسی خبر داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬انا لیند‪ ،‬وزیر خارجه س��وئد س��خنانی را در انتقاد‬ ‫از طرح معامله قرن مطرح کرد‪ .‬وزیر خارجه س��وئد از «معامله‬ ‫قرن» به عنوان طرحی که به فلسطینیان تحمیل شده‪ ،‬یاد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما خواس��تار نقش افرینی بیش��تر اتحادیه اروپا‬ ‫برای حل مسئله فلسطین هستیم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬رئیس جمهوری تونس از احتمال انحالل پارلمان و‬ ‫دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت دست نیافتن‬ ‫دولت جدید این کش��ور به رای اعتماد پارلمان خبر داد‪ .‬قیس‬ ‫سعید گفت‪ :‬قانون اساسی مرجع ماست و در صورتی که دولت‬ ‫پیشنهادی به پارلمان رای اعتماد کسب نکند پارلمان منحل و‬ ‫به مردم به عنوان صاحبان حاکمیت رجوع خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر حمل ونقل س��وریه از س��رگیری فعالیت‬ ‫فرودگاه بین المللی حلب را اعالم کرد و گفت‪ :‬روز چهارش��نبه‬ ‫نخس��تین پرواز از دمش��ق به حلب انجام خواهد ش��د‪ .‬باس��م‬ ‫منصور‪ ،‬مدیر ش��رکت هواپیمایی س��وریه نیز به سانا گفت به‬ ‫لطف فداکاری های ارتش سوریه و تامین امنیت اطراف فرودگاه‬ ‫حلب و تامین امنیت کامل اطراف شهر امکان فرود و برخاستن‬ ‫هواپیماها در فرودگاه بین المللی حلب فراهم شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به دنبال توقف گش��ت زنی مشترک نظامیان ترکیه‬ ‫و روس��یه در مناطق شمالی سوریه‪ ،‬مسکو از گشت زنی دوباره‬ ‫نیروه��ای خود و انکارا در این منطقه خبر داد‪ .‬براس��اس اعالم‬ ‫وزارت دفاع روس��یه‪ ،‬نشست مقامات روسیه و ترکیه در مسکو‬ ‫برای دستیابی به یک توافق در استان ادلب همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل درب��اره اجرای‬ ‫توافق های مینسک‪ ۵ ،‬سال پس از امضای انها‪ ،‬گفت وگو خواهد‬ ‫کرد؛ این نشست به درخواست روسیه برگزار می شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��فیر کش��ورمان در چی��ن در توییتی نوش��ت‪:‬‬ ‫قرنطین��ه ایرانیان بازگش��ته از چین بدون گزارش��ی از ابتال به‬ ‫کرون��ا پایان یافت‪ .‬محمد کش��اورززاده تاکید کرد‪ :‬وزارت امور‬ ‫خارجه و س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در چین‪ ،‬حمایت‬ ‫از هموطن��ان عزیز مقیم چین را همچنان تا پایان بحران کرونا‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عل��ی الریجانی با مثبت ارزیابی کردن س��فر‬ ‫دوروزه خ��ود به س��وریه و لبنان اف��زود‪ :‬ایران و‬ ‫سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری های‬ ‫تنگاتنگ��ی دارن��د و خوش��بختانه در نتیج��ه‬ ‫مجاهدت های��ی ک��ه انجام ش��د‪ ،‬ضربه جدی به‬ ‫تروریس��م در منطقه وارد ام��د‪ .‬البته بقایایی در‬ ‫گوشه و کنار سوریه به احتمالی با مداخله برخی‬ ‫کشورها وجود دارد‪ ،‬اما پیشرفت های خوبی برای‬ ‫دستاوردهای سفر به سوریه و لبنان‬ ‫دف��ع این غائله در حال انجام اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫مذاک��رات انجام ش��ده در زمین��ه همکاری های‬ ‫اقتصادی بین س��وریه‪ ،‬ایران و لبنان گفت‪ :‬یکی‬ ‫از محورهای گفت وگو در این سفر‪ ،‬همکاری های‬ ‫پارلمانی ب��ود ‪ .‬همچنین باتوجه به ظرفیت هایی‬ ‫ک��ه در ای��ران وجود دارد و ام��کان همکاری در‬ ‫حوزه ه��ای تج��اری‪ ،‬کش��اورزی و صنعت��ی‪،‬‬ ‫بحث هایی با مسئوالن دو کشور انجام شد که در‬ ‫این زمینه اظهار عالقه برای س��رمایه گذاری در‬ ‫س��وریه وجود داشت‪ .‬همچنین در دیدار با سید‬ ‫حس��ن نصراهلل‪ ،‬دبیرکل ح��زب اهلل لبنان درباره‬ ‫اخرین تحوالت در منطقه غرب اس��یا گفت وگو‬ ‫شد‪ .‬بررسی راه های مقابله با چالش های امنیتی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و اقتص��ادی در منطقه و کش��ورهای‬ ‫مختل��ف ان از دیگر محورهای دیدار الریجانی با‬ ‫سید حسن نصراهلل بود‪ .‬در جریان دیدار یک روزه‬ ‫از سوریه دیدار با بشار اسد‪ ،‬رئیس جمهوری این‬ ‫کشور و حموده صباغ‪ ،‬رئیس مجلس سوریه و در‬ ‫جریان سفر به بیروت عالوه بر دیدار با سید حسن‬ ‫نصراهلل دیدار با میشل عون رئیس جمهوری‪ ،‬نبیه‬ ‫بری رئیس مجلس و حس��ان دیاب‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫لبنان و نخبگان لبنانی از دیگر برنامه های س��فر‬ ‫الریجانی بود‪.‬‬ ‫پیام شورای نگهبان‬ ‫ایت اهلل احمد جنتی در اس��تانه برگ��زاری انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی و نخس��تین‬ ‫می��ان دوره ای پنجمین دوره مجل��س خبرگان رهبری‬ ‫خطاب به ناظران شورای نگهبان در سراسر کشور پیامی‬ ‫صادر کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬دبیر ش��ورای نگهبان در این‬ ‫پیام گفت‪ :‬شورای نگهبان به عنوان داور ملی و بی طرف‬ ‫در انتخابات‪ ،‬از پیروزی و شکس��ت هیچ جناحی منتفع‬ ‫یا متضرر نمی شود‪.‬‬ ‫ارائه گزارش افتتاح حساب‬ ‫نامزدها به مردم‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر کش��ور گفت‪ :‬باتوجه به مواد ‪ ۷‬و‬ ‫‪ ۸‬قانون ش��فافیت مالی انتخابات‪ ،‬گزارش افتتاح حساب‬ ‫نامزده��ا چهارش��نبه‪ ۳۰ ،‬بهمن ارائه و م��وارد پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جمال عرف در حاش��یه جلسه‬ ‫س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره جلس��ه ستاد اظهار کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫گزارش��ی درباره چگونگی فراهم کردن تسهیالت حضور‬ ‫مردم در انتخابات ارائه ش��د‪ .‬نهاد ه��ای ذی ربط هم قول‬ ‫مس��اعد دادند که کار خود را به درستی انجام دهند‪ .‬عرف‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باید ه��م نامزدها و هم ه��واداران دقت کنند‬ ‫تخلفات��ی انجام نش��ود که م��ا و ناظر مجب��ور به برخورد‬ ‫براساس ضوابط قانونی شویم‪.‬‬ ‫اصالح طلبان موافق تحریم‬ ‫انتخابات نیستند‬ ‫محم��ود صادقی‪ ،‬عض��و فراکس��یون امید مجلس‬ ‫ب��ا بیان اینکه تنها راه اثرگذاری م��ردم بر روند امور‪،‬‬ ‫انتخابات اس��ت‪ ،‬انتخاب��ات را مج��رای دخالت اراده‬ ‫مردم عنوان کرد و گف��ت‪ :‬به نظر من برای اثرگذاری‬ ‫در رون��د ام��ور راهی جز ش��رکت در انتخابات وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬وی افزود‪ :‬در چارچوب‬ ‫تصمیم ه��ای اصالح طلبان و به عنوان یک عضو از این‬ ‫مجموعه می گویم که هی��چ گاه اصالح طلبان به دنبال‬ ‫تحریم انتخابات نبوده اند و همیش��ه برای حمایت از‬ ‫نامزدها و ارائه فهرست‪ ،‬راهبردی معقول داشته اند‪.‬‬ ‫ناظر‪ -‬مردم‬ ‫عباس��علی کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی شورای نگهبان در‬ ‫صفحه ش��خصی خود در توییتر گفت‪ :‬در سامانه مردم‪-‬‬ ‫ناظ��ر گزارش های مردمی از تخلف��ات در امر انتخابات‬ ‫دریافت کرده ایم‪ .‬مواردی که قابلیت پیگیری داش��ته و‬ ‫همراه با مستندات متقنی ازسوی گزارشگران ارائه شده‪،‬‬ ‫برای بررس��ی و اقدامات قانونی الزم ارجاع ش��ده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نتایج بررسی به اطالع مردم می رسد‪.‬‬ ‫اعالم محل هزینه کردها‬ ‫محس��ن کوهکن‪ ،‬ی��ک نماینده اصولگ��رای مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه «قانون‪ ،‬کف و س��قفی‬ ‫برای هزینه تبلیغات نامزدهای مجلس روش��ن نکرده»‪،‬‬ ‫در عین حال گفت‪ :‬براساس قانون جدید مصوب مجلس‬ ‫شورای اسالمی محل هزینه های انتخاباتی نامزدها باید‬ ‫اعالم ش��ود‪ .‬محسن کوهکن در گفت وگو با ایسنا گفت‪:‬‬ ‫قانون��ی ک��ه به تازگی مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫شفافیت هزینه های تبلیغاتی نامزدها تصویب کرد کف‬ ‫و س��قفی را برای این هزینه ها مشخص نکرده و دلیلش‬ ‫این است که ممکن است کسی از حوزه ای نامزد شود که‬ ‫جمعیت ان حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر است یا در مقابل ممکن‬ ‫اس��ت کسی از تهران نامزد شود که چندین میلیون نفر‬ ‫جمعیت دارد‪.‬‬ ‫انصراف ‪ ۲۳۸‬داوطلب‬ ‫در استان تهران‬ ‫رئیس س��تاد انتخابات استان تهران از انصراف ‪۲۳۸‬‬ ‫داوطل��ب انتخابات مجلس در اس��تان تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��کراهلل حسن بیگی اظهار کرد‪۲۳۸ :‬‬ ‫نامزد در سطح استان تهران تا شب گذشته (دوشنبه)‬ ‫از ادامه رقابت انتخاباتی برای مجلس یازدهم انصراف‬ ‫داده اند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه از روز پنجش��نبه‪۲۴ ،‬‬ ‫بهمن مهل��ت قانونی تبلیغ��ات انتخاباتی همزمان در‬ ‫سراس��ر کش��ور اغاز ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬از همه نامزدهای‬ ‫انتخاب��ات می خواهیم از فرصت تبلیغات تا س��اعت ‪۸‬‬ ‫صبح پنجشنبه‪ ،‬اول اسفند برای معرفی خود و افزایش‬ ‫شور و نشاط انتخاباتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫محور مسدودی نداریم‬ ‫معاون راه روس��تایی س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای اعالم ک��رد‪ :‬باوجود بارش ب��اران و برف و وجود‬ ‫ک��والک در جاده های مختلف‪ ،‬هیچ محوری در کش��ور‬ ‫مس��دود نش��ده و برای باز نگه داش��تن راه های روستایی‬ ‫در روز انتخاب��ات تمهی��دات وی��ژه اندیش��یده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رضا اکبری‪ ،‬جانشین قرارگاه زمستانی‬ ‫ی و حمل ونق��ل ج��اده ای همه تالش‬ ‫س��ازمان راه��دار ‬ ‫خودمان را می کنیم تا هیچ راه روس��تایی در روز انتخابات‬ ‫بسته نشود و دس��ت اندرکاران برگزاری انتخابات بتوانند‬ ‫نس��بت به اخذ رای و جمع اوری و انتقال ارای مردم اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انتخابات‬ ‫چالش های پیش‬ ‫روی مدیریت دولتی‬ ‫ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫لزوم بهره گیری از‬ ‫تکنسین به جای کارمند‬ ‫خطر بیخ گوش‬ ‫پل های فرسوده شهر‬ ‫نهضت خانه سازی‬ ‫باید دنبال شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در هفدهمین جشنواره تولید ملی‪ -‬افتخار ملی مطرح شد‪:‬‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬هفدهمین دوره جش�نواره «تولیدملی افتخارملی» با حضور رض�ا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س�یدعبدالوهاب‬ ‫س�هل ابادی رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪ ،‬امیدعلی پارس�ا معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی‪ ،‬سعید عمرانی معاون قضایی‬ ‫دادستان کل کشور‪ ،‬علی اقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی برگزار شد‪.‬‬ ‫تفویض اختیار برای تسهیل تولید‬ ‫رضا رحمان�ی‪ ،‬وزیر صنعت معدن و‬ ‫تجارت‪ :‬در این شرایط کار تولیدکنندگان‬ ‫جهادی است و تجلیل از انها معنی متفاوت‬ ‫از گذشته دارد‪ .‬توانمندی های بسیاری در‬ ‫کش��ور وجود دارد که منجربه حفظ تولید‬ ‫ش��ده امری ک��ه تحریم کنن��دگان انتظار‬ ‫نداش��تند نه تنها تولید متوقف نشده بلکه‬ ‫در بیشتر رشته ها رشد محقق شده است‪.‬‬ ‫نخس��تین گام این ب��ود که به رزمن��دگان صنعتی‬ ‫خود اعتماد کنیم‪ ،‬البته تس��هیل امور هم الزم اس��ت‪.‬‬ ‫مخاط��ب این موض��وع اول خ��ودم و مجموعه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��ت‪ .‬در بحث تس��هیل روند تولید‪،‬‬ ‫بخشی از وظایف تفویض شد‪ .‬نخستین بخش در حوزه‬ ‫ثبت س��فارش بود‪ .‬کار س��ختی بود اما با تمام چالش ها‬ ‫انجام شد‪ .‬مشکالت در این زمینه به حداقل رسید‪.‬‬ ‫در جلس��ه هفته گذش��ته ب��ا صنعتگران‪ ،‬قرار ش��د‬ ‫بخش��ی دیگر از کارها به نهادهای اس��تانی واگذار شود‬ ‫اما با قبول مسئولیت‪ .‬معتقدم نباید برای هرکاری مردم‬ ‫و صنعتگ��ران به زحمت بیفتن��د و مجبور‬ ‫به س��فر و امدن به تهران و وزارتخانه شوند‬ ‫بلکه باید با راه اندازی س��امانه الکترونیکی‬ ‫کارها از منزل انجام ش��ود‪ .‬در همین راستا‬ ‫برگ��زاری روز صنعت و نی��ز روز صادرات به‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اتاق ایران‬ ‫تفویض شد که خود پیگیر موضوع باشند‪.‬‬ ‫یکی از راه ه��ای مقابله با تحریم و پیروزی‪ ،‬تفویض و‬ ‫تسهیل در امور است‪ .‬این یک انتخاب نیست و الزام است‪.‬‬ ‫تعمیق س��اخت داخل موضوع دیگری ب��ود که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با جدیت دنبال می کند حمایت‬ ‫از تولید داخل منجربه تحصیل بهینه منافع می ش��ود‪.‬‬ ‫رعای��ت ای��ن موارد در کن��ار هم محصول��ش موفقیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪۶۲‬درصد مالیات وصول��ی از خانواده‬ ‫صنعت و معدن اس��ت‪ .‬رونق تولید س��تون امور است و‬ ‫معتقدم هر تصمیم گیری پیش از هر اقدامی باید براورد‬ ‫کن��د تصمیمی که می گیرد چه تاثی��ری بر تولید دارد‪.‬‬ ‫اگر تولید خوب باش��د بازار تنظیم می ش��ود و صادرات‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬با صادرات ارز وارد کش��ور می ش��ود و‬ ‫ب��ا افزایش عرضه روند تورم کاهنده خواهدبود و فش��ار‬ ‫کمتری به مردم می اید‪ .‬این تعریف ساده از تولید است‪.‬‬ ‫در صنع��ت خودرو با اغاز تحریم قطعه س��ازان ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار نیرو خود را تعدیل و تعلیق کردند‪ .‬در جلس��ه اخیر‬ ‫عنوان ش��د با رونق تولید این تعداد به سرکار برگشتند‬ ‫عالوه بر اینکه ‪۴۰‬هزار نفر دیگر هم جذب شدند‪.‬‬ ‫تا زمانی که یک قطعه نیاز باشد نمایشگاه های دائمی‬ ‫در خودروس��ازی ها برقرار خواهد بود و در کنار این امر‬ ‫مدیریت صادرات هم خواهیم داشتیم‪ .‬اگر محصولی در‬ ‫داخل تولید ش��ود اجازه واردات ندارد مگر اینکه تولید‬ ‫داخل نیاز بازار را پوش��ش ندهد عالوه بر اینکه کیفیت‬ ‫ه��م باید درنظر گرفته ش��ود‪ .‬به عنوان مث��ال پارچه از‬ ‫جمله اقالمی است که بخش��ی به وسیله واردات تامین‬ ‫می ش��ود درحالی که در بخش پوشاک خودکفا هستیم‬ ‫در زمینه صنعت نساجی هم برنامه هایی تدوین شده تا‬ ‫به خودکفایی الزم دست یابیم‪.‬‬ ‫تولید ملی‪ ،‬افتخار ملی‬ ‫خودکرده را تدبیر نیست‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۸۱‬در دیدار اعضای خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت بار رهبر معظم انقالب‬ ‫تاکید داشتند کاری کنید که تولیدملی‪،‬‬ ‫افتخارملی باش��د‪ .‬این شد که جشنواره‬ ‫تولید ملی راه اندازی ش��د‪ .‬برنامه ریزی‬ ‫ش��د تا خواسته تولیدکنندگان بخش خصوصی دسته بندی شود و‬ ‫تریبونی برای بیان ان داش��ته باشند‪ .‬تریبونی ایجاد شد تا به واسطه‬ ‫این نهاد خواسته صنعتگران به گوش مدیران و مجلسیان برسد‪.‬‬ ‫در ادامه کار به ش��کل تخصص��ی ادامه یافت و ب��رای قدردانی از‬ ‫منتخبان هر س��ال فراخوان داده می شود و میزان رشد این واحدها‬ ‫نس��بت به سال گذشته شان مورد بررس��ی قرار گرفته و امتیازدهی‬ ‫می ش��ود‪ .‬امس��ال از ‪ ۵۲‬واحد برتر در حوزه ه��ای گوناگون صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬صنایع پالستیک‪ ،‬الکترونیک‪،‬‬ ‫دارویی بهداشتی‪ ،‬کانی های فلزی و غیرفلزی و‪ ....‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫بی�ژن پناه�ی زاده‪ ،‬بازرس خان�ه صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت‪ :‬یکی از‬ ‫دغدغه های کش��ور‪ ،‬درامدزایی ارزی است اینکه معدن جایگزین نفت شود‪.‬‬ ‫ایا به این ش��عار زیبا در چند س��ال گذشته رسیدیم؟ خیر‪ ،‬حتی خود جایگاه‬ ‫معدن را هم از دس��ت دادیم‪ .‬تصمیمات یک ش��به س��بب ش��د تا معدنکاران‬ ‫سردرگم شوند‪ .‬بخشنامه های خلق الساعه که هریک دیگری را نقض می کند‪،‬‬ ‫کسی پرسید کدام مش��کل را رفع کرده است؟ حکایت بخشنامه شده اعمال‬ ‫س��لیقه درحالی که کارکرد بخشنامه این است که در زمان ضرورت و فوریت‪،‬‬ ‫کمیته ای از کارشناس��ان ان حوزه تش��کیل ش��ود و بخش��نامه ای را برای رفع ان معضل تصویب کنند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذار با چنین فضایی ترجیح می دهد به این حوزه دیگر وارد نش��ود‪ .‬جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫هم ش��عار خوبی بود اما به چه قیمتی؟ فضا برای واردات ماش��ین االت تس��هیل ش��د؟ به فناوری جهان‬ ‫دسترس��ی پیدا کردیم؟ تامین قطعات یدکی ماش��ین االت معدنی با نرخ چندبرابری مشکالت بسیاری‬ ‫برای معدنکاران به وجود اورده تدبیری اندیشیده شده است؟ درحالی که این افزایش‪ ،‬قیمت تمام شده را‬ ‫باال برده و قدرت رقابت را از بین برده اس��ت‪ .‬صنایع معدنی می توانست با تحریم مقابله کند و برای کشور‬ ‫ارزاور باشد اما برخی تصمیمات داخلی اثرگذارتر از تحریم های خارجی بود؛ اگر امریکا می خواست مانع‬ ‫ارزاوری صنایع معدنی ایران ش��ود‪ ،‬نمی توانس��ت به این خوبی عمل کند درحالی که می توانست موتور‬ ‫محرک اشتغال و ارزاوری کشور باشد‪.‬‬ ‫چرا نهادهای ثروتمند معافیت مالیاتی دارند؟‬ ‫حسن حسینی‪ ،‬نایب رئیس خانه‬ ‫صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت؛ یکی از‬ ‫مشکالتی که تولید کشور را رنج می دهد‬ ‫وابستگی ما به پایتخت است‪ .‬همه قوانین‬ ‫در ته��ران تصمیم گی��ری می ش��ود که‬ ‫انتظار است حداقل‪ ،‬بخشی از اختیارات‬ ‫خود را به استان ها تفویض کنند‪ .‬پرسش‬ ‫این اس��ت که چرا این جش��نواره همیشه در تهران‬ ‫برگزار می شود؟ چرا امسال در سیستان وبلوچستان‬ ‫برگزار نش��د ت��ا از نزدی��ک مش��کالت صنعتگران‬ ‫اس��تان های محروم دیده ش��ود و مس��ئوالن بدانند‬ ‫تولیدکننده سیس��تانی با چه مش��قت هایی در حال‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫از تولیدکنن��ده قدردانی می ش��ود اما تولید بدون‬ ‫حمایت دولتی محقق نمی شود اتفاق ها باید در عمل‬ ‫دیده شود؛ البته ورود قوه قضا به حوزه صنعت در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬برخی مشکالت را رفع کرد‪ .‬دراین باره برخی‬ ‫نهاده��ا قوانین جاری کش��ور را رعای��ت نمی کردند‬ ‫و قوانی��ن داخل��ی خ��ود را داش��تند و‬ ‫به این ترتیب به تولیدکننده فشار زیادی‬ ‫وارد می شد‪ .‬تحریم توجه به ظرفیت های‬ ‫داخل را بیشتر کرد اگر نتوانسته ایم قطع‬ ‫وابس��تگی ‪۱۰۰‬درصدی از اقتصاد نفتی‬ ‫داش��ته باش��یم درحال تالش هس��تیم‬ ‫نفت محور نباشیم‪.‬‬ ‫در بخ��ش مالی��ات صنعتگ��ران اعتق��اد راس��خ‬ ‫به پرداخت مالیات دارند زیرا با قطع شدن پول کالن‬ ‫نفت‪ ،‬درامد دولت وابس��ته به مالیات است اما چالش‬ ‫در این بخش برخی معافیت های مالیاتی به نهادهای‬ ‫دولتی است که بی رویه انجام می شود‪.‬‬ ‫چه معنی دارد نه��ادی دارای ثروت مالیات ندهد‪.‬‬ ‫با این امر رقابت س��الم را خدشه دار کرده ایم‪ .‬نهادها‬ ‫با پول عمومی س��اخته می ش��وند چرا نباید با ثروت‬ ‫و درام��دی که دارن��د مالیات بدهند‪ .‬مس��ئله دیگر‬ ‫که مانع رش��د و توس��عه صنعتی ش��ده نحوه وصول‬ ‫مالیات اس��ت‪ .‬عدالت مالیاتی باید رعایت شود و چرا‬ ‫برخی فرار مالیاتی دارند درحالی که بخش خصوصی‬ ‫حاضر اس��ت بعضی از افرادی ک��ه درامد میلیاردی‬ ‫هس��تند و مالی��ات نمی پردازند را معرف��ی کند‪ .‬در‬ ‫قوانی��ن برای این گون��ه افراد بای��د محدودیت های‬ ‫اجتماعی درنظر گرفته ش��ود‪ .‬موضوع س��وم مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده اس��ت؛ تولیدکنن��ده در پن��اه قانون‬ ‫فعالیت دارد‪ ۹ .‬س��ال اس��ت که مشکالت این بخش‬ ‫صنعتگر را درگیر کرده اما هنوز در ان بازنگری نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئله چه��ارم در ح��وزه تولی��د‪ ،‬بیم��ه تامین‬ ‫اجتماعی اس��ت که همراه با سازمان مالیات به نوعی‬ ‫تخلف پروری می کنند‪ .‬درخواست بخش خصوصی‬ ‫این است که اگر قرار است بخشودگی جرائم مالیاتی‬ ‫داش��ته باشیم در کمیته ای با حضور این بخش باشد‬ ‫و چنین امری عمومی نش��ود که افراد مالیات ندهند‬ ‫به امید اینکه مش��مول بخشودگی شوند زیرا انهایی‬ ‫که براس��اس قانون مالیات خود را می پردازند متضرر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چرا جشنواره امسال‬ ‫در سیستان و بلوچستان برگزار نشد؟‬ ‫جرم مالیاتی گناهی نابخشودنی‬ ‫امیدعلی پارسا‪ ،‬رئیس کل سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور‪ :‬بیش از انکه مالیات چی باشم خود را توسعه چی‬ ‫می دانم‪ .‬معتقدم توس��عه فعالیت ازاد در فضای عادالنه و‬ ‫رقابتی تحت قواعد مناسب که اینده هم قابل پیش بینی‬ ‫باشد حق تولیدکننده اس��ت‪ .‬ما در این سازمان به دنبال‬ ‫تحوالت بنیادی��ن در نظام مالیاتی ب��رای تحقق عدالت‬ ‫هس��تیم‪ .‬چالش هایی مطرح شد اینکه پایه های مالیاتی‬ ‫کش��ور گس��ترده نبوده یا اینکه معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫قاعده مند نیس��ت‪ .‬فراموش نکنی��م در صنعت و تولید‪،‬‬ ‫مالیات بر سود مدنظر است‪ .‬درصد مالیات در بودجه کشور‬ ‫‪۳۵‬درص��د بوده درحالی که در جه��ان بیش از ‪۸۵‬درصد‬ ‫است‪ .‬فش��ار اخذ مالیات بر برندهای شناسنامه دار است‬ ‫و این هنر نیس��ت و برای رف��ع این چالش ها‬ ‫تالش هایی درحال انجام اس��ت‪ .‬دراین راستا‬ ‫‪ ۳‬برنامه داریم؛ گس��ترش پایه ها‪ ،‬ساماندهی‬ ‫معافیت ه��ا و افزایش درامد مالیاتی کش��ور‬ ‫با کمترین فش��ار به تولیدکنن��ده بنابراین از‬ ‫پیشنهادها استقبال می ش��ود‪ .‬انچه باید در‬ ‫نظام مالیاتی رخ دهد س��ال ها در کشورهای‬ ‫صنعتی محقق شده که مالیات هوشمند است‪ .‬باید تمام‬ ‫امور الکترونیکی ش��ده و اخذ مالیات مبتنی بر داده های‬ ‫واقعی مودی باشد تا فرار مالیاتی حداقل شود‪ .‬الزمه این‬ ‫امر هم این اس��ت که تمام ریزداده های اقتصادی کشور و‬ ‫تمام معامالت تولیدی خدماتی در س��امانه امور مالیاتی‬ ‫بنش��یند‪ .‬در تمام کشورها همین گونه است‬ ‫و تراکنش ها در اختیار سازمان امور مالیاتی‬ ‫قرار می گی��رد این یعنی هوشمندس��ازی‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه پلیس راه��ور امار خودروها‬ ‫و حمل ونقل انه��ا را به طورکامل در اختیار‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی قرار داد و امید اس��ت‬ ‫از س��وی س��ایر نهادها ادامه پی��دا کند‪ .‬اگر‬ ‫درامدهای پاک متناسب بر ثروت نباشد و هزینه بودجه‬ ‫کش��ور را تامین نکند چاره ای جز چاپ اسکناس نداریم و‬ ‫این یعنی تورم و فشار بر اقشار ضعیف جامعه درحالی که‬ ‫جرم در حوزه مالیات‪ ،‬خارج از کشور گناهی نابخشودنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خرجی دولت چقدر است؟‬ ‫س�یدعبدالوهاب س�هل ابادی‪ ،‬رئی�س خان�ه صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ۱۷ :‬س��ال است که براس��اس فرمایش��ات رهبر معظم انقالب که‬ ‫تولیدمل��ی را افتخارملی کنیم منتخبان��ی از ‪۸۰‬هزار واحد صنعتی انتخاب‬ ‫و از انها قدردانی می ش��ود‪ .‬صنعتگران که برای کش��ور ابرو ایجاد می کنند‬ ‫ی از انها یک درخواس��ت از وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دارم‪،‬‬ ‫به نمایندگ�� ‬ ‫اجازه دهند در سال بدون واسطه وزیر را ببینند‪ .‬برای کارخانه داری که ‪۵۰۰‬‬ ‫نیرو کار دارد‪ ،‬این درخواس��ت بزرگی نیس��ت‪ .‬تفویض بخشی از اختیارات‬ ‫انجام ش��د و باید در بعضی دیگر هم ادامه پیدا کند تا انجام برخی کارها که زمانبر بوده و‬ ‫هنگام انجام نوش��دارو بعداز مرگ سهراب اس��ت دیگر رخ ندهد‪ .‬در حوزه مالیات انتظار‬ ‫داریم وزرا در بخش اقتصادی تعریف کنند خرج دولت چقدر است؟ و سهم ما را نسبت به‬ ‫تمامی اقش��ار مش��خص کنند‪ .‬در حوزه بیمه و مالیات هم مس��ئوالن دولتی باید توجه‬ ‫بیش��تری به صنعتگران به ویژه کارگران داشته باشند‪ ۷ .‬ماه در بیمارستان بستری بودم‬ ‫و مش��کالت این حوزه را با گوشت وپوست حس کردم و می دانم بدون پول و‬ ‫پارتی کار ش��ما در بیمارستان پیش نمی رود‪ .‬قیمت یک امپول ‪۴.۵‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬یک کارگر در صورت نیاز چه باید کند؟ مشکالت برای صنعت‬ ‫و صنعتگر بسیار است‪.‬‬ ‫یک��ی از تولیدکنندگان به دلیل بدهی بانکی به زن��دان می افتد و به نوعی‬ ‫خانه اش هم از س��وی بانک مصادره می ش��ود‪ .‬این س��رباز اقتصادی ‪ ۱۰‬روز‬ ‫مرخصی خواست برای مهربران دخترش‪ .‬از بانک درخواست کرد کمی به او‬ ‫فرصت دهد تا مراسم عقد دخترش در خانه اش انجام شود‪ .‬وصیت نامه دختر وی در خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موجود اس��ت که پیش از خودکش��ی به پدر نوشته‪ ،‬نمی خواهم‬ ‫به خاطر من به هرکس��ی رو بزنی‪ .‬پس از تدفین دختر‪ ،‬پدر هم از همان طبقه س��وم که‬ ‫دختر خود را به پایین پرت کرده بود‪ ،‬خود را به پایین پرت می کند‪ .‬تولیدکننده صبوری‬ ‫کرده و می کند چون عاشق است اما انتظار همراهی و حمایت دارد‪.‬‬ ‫زنجیره ای حرکت کنیم‬ ‫علی اقامحمدی‪ ،‬رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫امسال باوجود فشار اقتصادی به دلیل تحریم رشد اقتصادی محقق شد زیرا‬ ‫اراده ملی ش��کل گرفت‪ .‬از مجموع ‪۸۰‬هزار شرکت که فقط ‪۸۶۰‬هزار کارگر‬ ‫بیمه ش��ده در صنایع کوچک مشغول به کار هستند عدد کوچکی نیست؛ اما‬ ‫برای توس��عه باید چه کرد؟ نخس��ت تقاضامحور(داخلی و خارجی) حرکت‬ ‫کنیم عالوه بر پوش��ش نی��از داخل برای درامد ارزی ص��ادرات هم ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬امکانات وسیعی در کشور فراهم بوده که ظرفیت فعالیت تا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫ب��ا نرخ رش��د را داریم‪ .‬گام دوم زنجی��ره ای کار کردن اس��ت‪ .‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ۳۵‬زنجیره تشکیل شده و در حال تکمیل هستند‪ .‬همین طور در معاونت علمی‬ ‫ریاس��ت جمهوری هرنیاز علمی در زنجیره تامین می ش��ود که نرخ را بسیار‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬به عنوان مثال ش��رکت س��ایپا و ایران خودرو برای طراحی‬ ‫پلتفرم مش��ترک تفاهمنامه امضا کردند که قرار اس��ت ‪ ۸‬محصول روی این‬ ‫پلتفرم تولید ش��ود‪ .‬در اصناف هم باید همین گونه باشد‪ ۷۰۰ .‬تن بدلیجات‬ ‫در کشور مصرف می شود که وارداتی است‪ .‬چرا خودمان نسازیم با پیشینه ای‬ ‫که در طالوجواهرات داریم‪ .‬نکته پایانی اینکه فرصت های بس��یاری در نفت‬ ‫و پتروشیمی داریم‪ ۱۷ .‬مجموعه مجوز گرفتند و تشکیل کنسرسیوم دادند‬ ‫و این یعنی یک فرصت‪ .‬بانک ها هم وارد فعالیت زنجیره ای ش��ده اند در کنار شوینده ها و‬ ‫لوازم بهداشتی و مسکن‪ .‬همه این طرح ها برای سال اینده اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫حقوق می گیریم که برای مردم کار کنیم‬ ‫س�عید عمرانی‪ ،‬معاون قضایی دادستان کل کشور‪ :‬صدای تولید در واحد صنعتی‬ ‫بهترین موسیقی است و متاسفم برای کسانی که چوب الی چرخ تولید می گذارند‪ .‬امروز‬ ‫تولیدکننده نیاز به کمک دارد ش��اید فردا دیگر نیازی به این حمایت نداش��ته باش��د اگر‬ ‫نتوانیم دس��تگیر کنی��م کمک ما فردا فایده ای ندارد‪ .‬ق��وه قضاییه کمک به تولیدکننده‬ ‫را وظیفه خود می داند‪ .‬حقوق می گیریم که برای مردم کار کنیم‪ .‬بس��یاری از مش��کالت‬ ‫حوزه تولید با یک کارگروه چندنفره قابل رفع اس��ت‪ .‬سال هاس��ت که رهبر معظم انقالب‬ ‫س��فارش تولیدکنندگان را به مسئوالن می کند‪ .‬بارها تاکید شده قوانین مزاحم را حذف‬ ‫کنیم‪ .‬درحال حاضر تولیدکننده که اش��تغال را برای فرزندان کش��ور ایجاد کرد ه نیاز به‬ ‫کمک داشته و انتظار دارد شرایط شان را درک کنیم‪ .‬بانک‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات عواملی هستند‬ ‫ک��ه می توانند ب��ه رونق تولی��د برکت دهند‪ .‬وقت��ی می گوییم‬ ‫تولیدکننده یعنی کس��ی که تمام س��رمایه زندگی اش را برای‬ ‫س��رزمین خود هزینه می کند‪ .‬وقت��ی می توانیم مانع تعطیلی‬ ‫کارخانه شویم با کمی تالش چرا نکنیم‪ .‬مدیرعامل کارخانه ای به مشکل برخورد و قرار بود‬ ‫ان را بفروش��د و بدهی بانکی اش را بپردازد و با باقی پول به کانادا مهاجرت کند‪ .‬خواهش‬ ‫کردیم کمی صبر کند‪ .‬کارخانه ای که به دلیل مشکالت النه پرندگان شده بود با همکاری‬ ‫بانک امروز تا سقف محصول دارد‪ .‬در تولید به یک سردار سلیمانی نیاز داریم‪ .‬به طورقطع‬ ‫اگر سیس��تم مالیات گیری اصالح ش��ود و به جای اینکه بازرس که یک انس��ان با سالیق‬ ‫متفاوت است یک سیستم کار را جلو ببرد بخشی از مشکالت رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به‬ ‫شرایط‬ ‫کارگران در‬ ‫تاریخ معاصر‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تا قبل از نهضت مش��روطه کارگران و کشاورزان‬ ‫زیر نظر مالکان فعالیت می کردند و استقالل شغلی‬ ‫نداش��تند؛ البته قبل از این دوران‪ ،‬یک بار در زمان‬ ‫امیرکبی��ر اقداماتی برای معرفی و تثبیت کارگران‬ ‫و کش��اورزان انجام ش��د اما با م��رگ او این تالش‬ ‫بی نتیج��ه باقی ماند‪ .‬تا اینکه بعد از مش��روطیت و‬ ‫در نخس��تین دوره مجلس شورای ملی‪ ۲۷ ،‬کرسی‬ ‫از ‪ ۵۷‬کرس��ی نماین��دگان به اصن��اف کارگری و‬ ‫کش��اورزان اختص��اص یافت‪ .‬این اق��دام به عنوان‬ ‫نخس��تین زمینه های به رسمیت شناختن حقوق‬ ‫کارگ��ران و متخصصان و اهل فن به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫پس از ان س��ال ‪ ۱۳۰۷‬نخس��تین قانون حمایت از‬ ‫حقوق کارگران(اگرچه به صورت غیرمس��تقیم) با‬ ‫عن��وان قانون «تعرفه قیمت��ی» از تصویب مجلس‬ ‫گذش��ت‪ .‬هدف از ای��ن قانون حمای��ت از تولیدات‬ ‫داخل��ی و فراه��م اوردن امکان��ات ب��رای بهب��ود‬ ‫زندگ��ی کارگران کارخانه ها ب��ود‪ .‬در همین دوران‬ ‫به تدری��ج کارگاه های فعال در زمینه ریس��ندگی‪،‬‬ ‫بافندگی‪ ،‬چرم س��ازی‪ ،‬کبریت سازی‪ ،‬تریکوبافی‪،‬‬ ‫واکس س��ازی‪ ،‬روغن سازی‪ ،‬شیش��ه و بلور سازی و‬ ‫نیز برنج کوبی به وجود امد؛ همچنین با شکل گیری‬ ‫تاسیسات نفت در جنوب و شیالت در شمال بر تعداد‬ ‫کارگران ایرانی نیز افزوده شد‪ .‬اقدامات دیگری نیز‬ ‫موجب ش��د تعداد کارگران افزایش یافته و جامعه‬ ‫برای انها اهمیت بیش��تری قائل شود و زمینه های‬ ‫فعالیت کارگران فنی هم بیش��تر شود‪ ،‬مانند ایجاد‬ ‫راه اهن سراس��ری کشور و تاسیسات وابسته به ان‪.‬‬ ‫ایجاد راه های شوس��ه و س��اختمان های دولتی که‬ ‫همه این اقدامات موجب افزایش به کارگیری تعداد‬ ‫بیش��تر کارگران و در نتیجه ضرورت س��ازماندهی‬ ‫انها شد‪ .‬سال ‪ ۱۳۱۵‬به دنبال این اقدامات نخستین‬ ‫تصویب نام��ه برای کارگ��ران کارخانجات صنعتی‬ ‫کش��ور در ش��هریور همین س��ال تهی��ه و تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬تا پیش از این تاریخ‪ ،‬قوانین و مقررات مدون‬ ‫که صرف��ا به منظور ش��رایط کار و زندگی کارگران‬ ‫سراس��ر کشور تهیه شده باشد‪ ،‬وجود نداشت‪ .‬فقط‬ ‫چند ایین نامه و تصویب نامه برای صنوف معینی از‬ ‫کارگران تصویب ش��ده بود‪ .‬کارگران و کارفرمایان‬ ‫مس��ئولیتی در قبال یکدیگر احساس نمی کردند و‬ ‫ضوابط مشخص و معینی نداش��تند‪ .‬کارگر هرگاه‬ ‫که می خواست‪ ،‬می توانست محل کار خود را ترک‬ ‫کن��د یا کارفرما هر زمان می خواس��ت‪ ،‬کارگر خود‬ ‫را اخراج می کرد‪ .‬برای نخس��تین بار سال ‪ ۱۳۱۰‬از‬ ‫س��وی وزارت راه برای رفاه حال کارگران راه سازی‬ ‫کش��ور مقرراتی ب��ه تصویب هیات دولت رس��ید‪.‬‬ ‫بر اس��اس ان صندوق��ی به نام «صن��دوق احتیاط‬ ‫کارگران» طرق و ش��وارع ایجاد ش��د‪ .‬این صندوق‬ ‫وظیفه داش��ت اقداماتی از قبی��ل پرداخت هزینه‬ ‫معالجه کارگرانی که هنگام خدمت بیمار یا مصدوم‬ ‫ش��دند‪ ،‬پرداخت مقرری به مصدومان کار‪ ،‬تعیین‬ ‫و پرداخ��ت مقرری به خان��واده کارگرانی که بر اثر‬ ‫حادث��ه و هنگام انجام وظیفه ف��وت می کردند را بر‬ ‫عهده داشت‪ .‬سال ‪ ۱۳۱۲‬این تصویب نامه کامل تر‬ ‫ش��ده و وزارت دارایی موظف ش��د ب��ه بازماندگان‬ ‫فوت ش��دگان هنگام کار هم مس��تمری پرداخت‬ ‫کن��د‪ .‬یکی دیگر از اقدامات برای کارگران صنعتی‪،‬‬ ‫فراهم اوردن ش��رایط بیمه انان بود‪ .‬س��ال ‪۱۳۲۲‬‬ ‫نخس��تین قان��ون بیمه اجباری به تصویب رس��ید‬ ‫و ش��رکت س��هامی بیمه ایران با دریافت ‪ ۲‬درصد‬ ‫حق بیم��ه‪ ،‬کارگ��ران را بیمه می کرد‪ .‬پیش��رفت‬ ‫فعالیت ه��ای صنعتی ل��زوم ایجاد واح��دی برای‬ ‫رس��یدگی به امور کارگران ایجاب می کرد بنابراین‬ ‫سال ‪ ۱۳۲۳‬اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه‬ ‫و هنر تاسیس شد‪ .‬به دنبال این اقدام دولت طرحی‬ ‫تهی��ه کرد که در ش��ورای عالی کار و اقتصاد مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬این طرح در اردیبهشت سال ‪ ۱۳۲۵‬تصویب‬ ‫ش��ده و به مرحله اجرا در امد‪ ،‬اما مسائل و مشکالت‬ ‫و کارگری روزب��ه روز افزایش می یاف��ت؛ بنابراین‬ ‫اقداماتی در جهت تاس��یس وزارت کار انجام ش��د‪.‬‬ ‫عامل اجرایی نظارت بر فعالیت های کاری‪ ،‬اداره کل‬ ‫کار بود اما از انجا که س��ازمان و هدف های این اداره‬ ‫با قانون تناس��ب نداش��ت به همین جهت در مرداد‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۲۵‬اداره کل کار از وزارت پیشه و هنر جدا‬ ‫شد و به صورت وزارت کار و تبلیغات به طور مستقل‬ ‫ب��ه کار پرداخت‪ .‬به دنبال ض��رورت تدوین مقررات‬ ‫جدید‪ ،‬به دلیل گس��ترش فعالیت ه��ای صنعتی‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۲۸‬قانون جدید تنظی��م و به تصویب‬ ‫مجلس ش��ورای ملی رسید‪ .‬در واقع می توان گفت‬ ‫ک��ه تنها از این تاریخ‪ ،‬قانون کار به معنای واقعی ان‬ ‫به مرحله اجرا درامد‪ .‬دوباره س��ال ‪ ۱۳۳۶‬اقداماتی‬ ‫برای تکمیل قانون کار انجام ش��د و طرح قانون کار‬ ‫در ابتدای س��ال ‪ ۱۳۳۷‬به مجلس شورای ملی ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬این قانون در ‪ ۲۶‬اسفند ‪ ۱۳۳۷‬به مرحله اجرا‬ ‫گذاش��ته شد‪ .‬از این پس فعالیت های صنعتی و نیز‬ ‫حقوق کارگران به ش��کل س��ازماندهی شده مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫لزوم بهره گیری از تکنسین‬ ‫به جای کارمند‬ ‫یک مش�کل ب�زرگ جامعه صنعتی کش�ور را در س�ال ‪ ۱۳۴۵‬گرفتار‬ ‫کرده بود‪ .‬این مش�کل از این قرار بود که در س�ال های قبل از ‪ ۱۳۴۵‬با‬ ‫توس�عه فعالیت های کش�اورزی و عمرانی و نیز اموزشی و بهداشتی در‬ ‫بخش خصوصی عده زیادی از متخصصان و کارشناسان و کارکنان فنی‬ ‫خدمت دولت را ترک گفته و در خدمت موسس�ات خصوصی مش�غول‬ ‫به کار ش�ده بودند‪ .‬کارشناس�ان در این زمان می گفتند‪ ،‬پرواضح است‬ ‫ک�ه با اجرای طرح های مربوط به صنعت�ی کردن مملکت و به کار افتادن‬ ‫واحدهای بزرگ صنعتی ذوب اهن پتروش�یمی این رقابت شدت خواهد‬ ‫یافت‪ .‬در حقیقت مملکت ما اکنون با دو مش�کل روبه رو اس�ت؛ کمبود‬ ‫افراد ماهر و اس�تادکار از یک سو و تورم عناصر نااشنا به فنون و حرف‬ ‫اعم از تحصیلکرده و عامی؛ البته نکته مهم ناشی از وجود طبقه ای است‬ ‫که با در دست داشتن مدرک تحصیلی نه در امری تخصص دارد که او را‬ ‫ب�ه ان کار بگمارند و نمی تواند مثل یک فرد عادی تن به کارهای عادی‬ ‫بدهد و از ش�اگرد بنایی ش�روع کند تا چند صباح دیگر استاد بنا شود‪.‬‬ ‫از س�و دیگر امروز ‪ ۸۰‬درصد متخصص در کش�ور ما از کسانی تشکیل‬ ‫می ش�ود که تحصیالت عالیه خود را در کش�ورهای خارجی گذراندند و‬ ‫تازه مش�کل اساسی تر این است که فاصله میان متخصصان عالی مقام و‬ ‫کارگران فنی به کلی خالی اس�ت و نسبت به طبقه اخیر یعنی تکنسین‬ ‫نیز نیاز مبرم احس�اس می ش�ود‪ .‬به همین جهت اقداماتی برای تربیت‬ ‫کارگر فنی و حرفه ای طراحی و برنامه ریزی شد‪.‬‬ ‫معدن صاحب اموزشگاه شد‬ ‫راه اندازی کارخانه «پر»‬ ‫تولید قطعات صنعتی‬ ‫دی ‪ ۱۳۴۷‬اعالم ش��د که اموزشگاه معدن تاسیس می ش��ود‪ .‬دانشجویان این اموزشگاه در‬ ‫رش��ته های گوناگون از ‪ ۶‬ماه تا ‪ ۲‬س��ال باید به فراگرفتن مس��ائل علمی و تجربی و همچنین‬ ‫حرفه های مختلف بپردازند‪ .‬در این اموزشگاه رشته های حفاری‪ ،‬اتشباری‪ ،‬رانندگی و حمل ونقل‬ ‫داخل معدن‪ ،‬تعمیرات برقی وس��ایل معدن��ی‪ ،‬کار کردن چکش های حف��اری‪ ،‬رانندگی های‬ ‫مکانیکی داخل معدن‪ ،‬مهندسی مواد معدنی‪ ،‬نقشه کشی داخل معدن‪ ،‬چوب بست و نگهداری‬ ‫تونل های معدنی‪ ،‬حفاظت نجات و ایمنی‪ ،‬تخصص در امر اسانسور معدن و حفاری های عمیق‬ ‫برای چاه های معدنی‪ ،‬اموزش داده می ش��د‪ .‬داوطلبان اموزش��گاه های حرفه ای معدن از میان‬ ‫جوانانی که دارای مدرک س��یکل متوس��ط به باال بودند‪ ،‬انتخاب می شدند و در اموزشگاه یاد‬ ‫ش��ده حتی مهندسان رش��ته های معدنی با گذرانیدن دوره های الزم در امور مربوط تخصص‬ ‫می گرفتند‪ .‬اموزشگاه حرفه ای عالوه بر تهیه کادر مورد نیاز این صنعت مهم به تدریج کارکنان‬ ‫ماهر را برای بخش دولتی و بخش خصوصی اماده می کردند؛ به این ترتیب در اجرای یکی از‬ ‫هدف های برنامه چهارم این اقدام‪ ،‬نقش اساس��ی پیدا می کرد؛ همچنین پیش بینی می شد که‬ ‫اموزش��گاه حرفه ای معدنی کرمان کار خود را از مهر سال ‪ ۱۳۴۸‬اغاز کند عالوه بر اینکه قرار‬ ‫بود در معادن وابسته به ذوب اهن بین ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار نفر به کار بپردازد‪.‬‬ ‫در دی ‪ ۱۳۴۱‬اع�لام ش��د که نخس��تین کارخانه تهی��ه و بهره برداری از‬ ‫«پر» به زودی در تهران تاس��یس خواهد ش��د‪ .‬این کارخانه با س��رمایه ‪۱۰‬‬ ‫میلیون ریال شروع به کار خواهد کرد و به وسیله چند تن از صاحبان صنایع‬ ‫با س��ابقه‪ ،‬مهندس��ان تحصیلکرده اداره می ش��د‪ .‬قرار بود کارخانه مذبور با‬ ‫اس��تفاده از پرهای به دس��ت امده در کشور براس��اس اصول ممالک مترقی‬ ‫جهان شست وش��و و ضدعفونی ش��ده و از ان وسایل خواب‪ ،‬تشک‪ ،‬مبل و‪...‬‬ ‫بسازند‪ .‬یکی از مدیران شرکت مذبور گفته بود‪ ،‬باید توجه داشت که قسمتی‬ ‫از بیماری ه��ای موج��ود بر اثر همین بالش��ت ها متکا به وج��ود می اید زیرا‬ ‫شست وشوی پر نمی تواند انواع میکروب ها را که ممکن است در طیور وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬از بین ببرد‪ .‬در گذشته نیز چون مرغداری های بزرگ در ایران‬ ‫وجود نداش��ت امکان ایجاد چنین کارخانه ای هم میسر نبود اما اکنون اغلب‬ ‫مرغداری ها و فروش��گاه ها پرنده را پوست کنده به فروش می رسانند؛ بنابراین‬ ‫این کارخانه از نظر تامین احتیاجات مردم موفقیت به دست خواهد اورد‪ .‬در‬ ‫این کارخانه انواع لوازم و وسایل اتاق خواب با پرهای سالم تولید می شود‪.‬‬ ‫مرکز بررس��ی های وزارت بازرگانی در اذر ‪ ۱۳۴۰‬چند طرح در زمینه س��اخت پاره ای از لوازم و‬ ‫قطعات صنایع ماشین سازی اماده شده بود‪ .‬طرح ساخت «فنر»‪ ‬از جمله طرح های مذبور بود که با‬ ‫توجه به تاسیس کارخانه های ماشین سازی‪ ،‬موتورسیکلت سازی و اتومبیل سازی مورد استفاده قرار‬ ‫می گرفت‪ .‬کارخانه های مذبور بزرگ ترین مصرف کننده ان بودند؛ از جمله برای ساخت یک تراکتور‬ ‫تعداد ‪ ۱۱۶‬قطعه و برای یک موتورسیکلت ‪ ۱۶‬قطعه فنر مورد نیاز بود‪ .‬طرح دیگر مربوط به ساخت‬ ‫انواع پیچ ومهره های دقیق برای اس��تفاده در صنعت اتومبیل س��ازی بود‪ .‬در ان زمان انواع گوناگون‬ ‫این پیچ ومهره ها در داخل کش��ور س��اخته نمی شد و براساس پیش بینی کارشناسان تا ‪ ۳‬سال بعد‬ ‫مصرف س��االنه کش��ور به حدود ‪ ۵۰۰‬تن از این نوع پیچ ومهره می رسد‪ .‬برای تولید پیچ ومهره های‬ ‫مذبور ‪ ۲‬طرح در کش��ور تهیه ش��د که یکی از ظرفیت ‪ ۵۰‬و دیگری به ظرفیت ‪ ۱۲۵‬تن در س��ال‬ ‫بود‪ .‬ش��هرهای قزوین‪ ،‬زنجان و تبریز برای احداث این کارخانه ها توصیه ش��ده بودند‪ .‬در ان زمان‬ ‫برای ساخت انواع شیشه اتومبیل‪ ،‬وزارت اقتصاد پروانه تازه یک کارخانه شیشه سازی را صادر کرد‪.‬‬ ‫در این زمان در زمینه س��اخت قطعات و لوازم مورد نیاز صنعت اتومبیل س��ازی نیز در دست تهیه‬ ‫بود‪ .‬بعضی از این طرح ها شامل ساخت جعبه دنده برف پاک کن و موتور ان‪ ،‬جک اتومبیل‪ ،‬فرمان‪،‬‬ ‫دستگیره‪ ،‬قفل پمپ بنزین و گازوئیل‪ ،‬کالچ‪ ،‬المپ های جلو و عقب و دینام مورد نیاز بود‪ .‬‬ ‫تلفن سازی در کارخانه‬ ‫کارخانه تولید فلفل و زردچوبه تقلبی‬ ‫کارخانه های تقلبی در سال های قبل هم یکی از مشکالت قابل توجه بود‪ .‬در اذر ‪ ۱۳۴۵‬یک‬ ‫کارخانه مجهز تهیه فلفل و زردچوبه تقلبی در زیرزمین یک کاروانس��را که در ان گاو داری هم‬ ‫می کردند کشف شد‪ .‬تولید این کارخانه روزی دو کیسه ‪ ۱۰۰‬کیلویی فلفل و زردچوبه بود که به‬ ‫شهرستان ها صادر می شد که البته گاهی نیز در تهران مصرف داشت‪ .‬فلفل محصول این کارخانه‬ ‫تندی نداشت و فقط شبیه فلفل بود‪.‬‬ ‫زردچوبه اش نیز فقط رنگ پس می داد بنابر گزارش ماموران مخفی بهداری شهرستان تهران‬ ‫ی��ک گاوداری در ابت��دای منطقه خزانه تح��ت کنترل ماموران بهداری ق��رار گرفت و با حضور‬ ‫نماینده دادستان از محل بازرسی به عمل امد‪ .‬صاحب محل می گفت اینجا فقط گاوداری است‬ ‫ام��ا رن��گ زرد در چند تکه کهنه در زیرزمین‪ ،‬توجه مام��وران را جلب کرد‪ .‬بعد از بازکردن در‪،‬‬ ‫ماموران با یک کارخانه مجهز به کلیه وسایل اسیاب و تهیه گرد فلفل و زردچوبه روبه رو شدند‪.‬‬ ‫در این محل ‪ ۲۴‬کیسه اماده صدور بود که توقیف شد‪.‬‬ ‫در اذر ‪ ۱۳۴۵‬ش��رکت سهامی کارخانه تلفن سازی‬ ‫ایران تشکیل شد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد س��هام ش��رکت متعلق به وزارت پست‬ ‫و تلگ��راف‪ ،‬بانک توس��عه و ‪ ۴۰‬درصد ان را ش��رکت‬ ‫زیمنس خریداری کرده بود‪.‬‬ ‫ق��رارداد خرید کارخانه از کش��ور الم��ان از طرف‬ ‫وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن به دولت فرستاده شد‬ ‫و پس از تصویب دولت‪ ،‬مس��ئوالن در نصب کارخانه‬ ‫اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫در این کارخانه تلفن‪ ،‬زنگ اخبار‪ ،‬سلکتور‪ ،‬بلندگو‪،‬‬ ‫میکروفون‪ ،‬بند گوشی‪ ،‬گوشی و سایر قطعات تلفن و‬ ‫مراکز خودکار ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫مرغداری مدرن می شود‬ ‫نخستین کشتارگاه ماشینی با قدرت ‪ ۳۰‬هزار کشتار‬ ‫در روز در ته��ران اذر ‪ ۱۳۴۵‬به کار افتاد و مس��ئوالن‬ ‫کشتارها و مقامات شهرداری برای انتقال امر کشتار در‬ ‫گوشه کنار شهر و گوشه پیاده روها و لب جوب‪ ،‬به این‬ ‫کشتارگاه وارد مذاکره شدند‪ .‬شهرداری در نظر دارد از‬ ‫هر مرغ و خروس که در کش��تارگاه کشتار می شود ‪۵‬‬ ‫ش��اهی عوارض دریافت کند چون در تهران روزانه ‪۶۰‬‬ ‫هزار مرغ و حدود ‪ ۴۰‬تن گوشت مرغ مصرف می شود‪،‬‬ ‫در نظ��ر دارند که به افراد و ش��رکت های تعاونی اجازه‬ ‫نصب یک کشتارگاه دیگر که ظرفیت بیشتری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬بدهند‪ .‬پس از دائمی ش��دن این کش��تارگاه‪،‬‬ ‫کشتار در سراسر شهر ممنوع خواهد شد‪ .‬‬ ‫هنرستان صنعتی شبانه تاسیس شد‬ ‫بسته بندی در حلبی زنگ زده‬ ‫چاقو سازی صنعت فراموش شده در «کرند»‬ ‫ع��ده زیادی از جوانان قادر نبودند در کالس های روزانه هنرس��تان صنعتی تبریز‬ ‫ش��رکت کنند‪ .‬به همین جهت برای این گروه از جوانان برای نخس��تین بار در اذر‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬در تبریز کالس های ش��بانه دائمی تاسیس ش��د‪ .‬در این کالس ها رشته های‬ ‫مکانیک‪ ،‬فلزکاری و برق تدریس می شد و ‪ ۷۵‬نفر پذیرفته شدگان کالس های شبانه‬ ‫هنرس��تان صنعتی در این رش��ته های سه گانه و هر رش��ته‪ ۲۵ ،‬نفر سرگرم اموزش‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫ساعات درس در این کالس ها از ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۹‬شب بود‪ .‬داوطلبان که از بین دارندگان‬ ‫گواهینامه س��وم متوس��ط بودند بعد از ‪ ۳‬س��ال ب��ه دریافت دیپلم کام��ل به عنوان‬ ‫تکنسین در کارخانجات صنعتی تبریز شروع به کار می کردند‪.‬‬ ‫‪ ‬مردم ش��هر جهرم از اینکه هنوز درباره ایجاد کارخانه بس��ته بندی خرما در‬ ‫جهرم در اذر ‪ ۱۳۴۷‬اقدامی نشده ناراضی بودند‪ .‬به همین جهت باغداران خرما‬ ‫به ناچار خرم��ا را در ظروف گیاهی و جعبه های حلبی که پس از مدت کوتاهی‬ ‫زن��گ می زد نگهداری می کردن��د در حالی که س��ال ‪ ۱۳۴۷‬محصول خرما در‬ ‫تهران زیاد بود اما به جهت اینکه خرما ها در ظروف حلبی نگهداری می ش��دند‪،‬‬ ‫خریدار نداش��تند‪ .‬در بازرسی های انجام گرفته از سوی مسئول بهداشت حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬حلبی خالی زنگ زده که برای بسته بندی خرما اماده شده بود کشف شد‪.‬‬ ‫به همین جهت باغداران خرما در جهرم از اولیای امور تقاضا می کردند تا سریعا‬ ‫برای ایجاد کارخانه بسته بندی خرما در جهرم اقدام کنند‪.‬‬ ‫شهر کوچک کرند در غرب کشور و نزدیک کرمانشاه در سال ‪ ۱۳۴۵‬یکی از مراکز تولید چاقو‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��هر چاقوهایی که ساخته می شود بر حسب شکل ظاهری به سه دسته تقسیم‬ ‫می شوند‪ :‬چاقو های ساطوری‪ ،‬برگ بیدی و الکل‪ .‬برگ بیدی به چاقوهایی اطالق می شود شکل‬ ‫ظاهری تیغه ان شبیه برگ بید است‪ .‬چاقوهای دولبه نیز الکل نام دارد بیشتر چاقو که در این‬ ‫زمان می س��ازند ضامن دار بودند و بعضی از انها دارای ضامن هایی اس��ت که جز با به کار بردن‬ ‫رمز های معین باز نمی شوند‪ .‬حتی اگر ان را زیر پتک خرد کنند‪ ،‬باز نمی شود‪ .‬بنا به گفته یکی‬ ‫از چاقو سازان کرند‪ ،‬سابق بر این دشنه ها و چاقوها‪ ،‬قندشکن های بسیار کوچکی به اندازه یک‬ ‫بند انگش��ت به وسیله استادان معروف ساخته می ش��د و جنبه تزئینی داشت اما به دلیل نبودن‬ ‫خریدار از این نوع وسایل تزیینی دیگر ساخته نمی شود‪.‬‬ ‫کاال را به جای فروش اتش می زدند‬ ‫مدیر یک ش��رکت بیمه در شهریور ‪ ۱۳۴۰‬ضمن اشاره به وجود مشکالت اقتصادی‬ ‫می گویند‪ ،‬برخی از کارخانه ها برای دریافت خسارت بیمه ایران‪ ،‬کاالهای شان را اتش‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ ،‬با مطالعاتی که اصوال در مورد حریق انجام می ش��ود‪ ،‬می توان نتیجه‬ ‫گرف��ت که در حدود ‪ ۵۰‬درصد حریق های امس��ال(‪ )۱۳۴۰‬عمدی بوده اس��ت‪ .‬افراد‬ ‫به دلی��ل رکود معامالت تجاری که از فروش کاالی خ��ود عاجز می مانند‪ ،‬یگانه راه را‬ ‫از بین بردن کاال و دریافت خس��ارت تشخیص می دهند و چون شرکت های بیمه نیز‬ ‫دس��تگاه کنترل و تشخیص صحیحی در اختیار ندارند و بدین جهت باید ناچار بهای‬ ‫این خسارت های عمدی را تحمل کنند‪ .‬علت اکثر حریق های عادی اتصالی های سیم‬ ‫برق است‪.‬‬ ‫وجود سیم های فرسوده و قدیمی در منازل‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬موسسات‪ ،‬انبارها و استفاده‬ ‫از وسایل الکتریکی غیرمدرن است که حریق های زیادی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در صورت��ی که اتش س��وزی هایی که بر اث��ر اتش های معمولی‪ ،‬کبریت‪ ،‬س��یگار‬ ‫و س��ایر موارد پیش می اید‪ ،‬اندک اس��ت اما اس��تفاده کنندگان از بیمه حریق اصرار‬ ‫دارند که به ش��رکت های بیمه بقبوالنند که کبریت های نیم سوخته و ته سیگار موحب‬ ‫اتش س��وزی های بزرگ شده اند؛ به همین جهت ایجاد مرکزی برای رسیدگی به امور‬ ‫خس��ارت به ویژه این خسارات حریق و اس��تفاده از متخصصان و کارشناسان خسارات‬ ‫بیمه ضروری بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫گل گهر‪ ،‬پیشرو در‬ ‫تولید سنگ اهن‬ ‫و فوالد‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫یک شغل پایدار‬ ‫به ازای تولید هر تن‬ ‫مقاطع برنجی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از مس تا طال؛ از زغال سنگ تا منیزیت و نیکل در خراسان جنوبی‬ ‫یک استان مسی دیگر در راه است‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬س��الها ست تحقیقات و اطالعات اکتشافی پایه‬ ‫نشان داده‪ ،‬خراسان جنوبی مستعد کانی سازی مس است و با ادامه‬ ‫فعالیت های اکتش��افی در اینده می توان استان خراسان جنوبی را‬ ‫به عنوان یکی از مناطق مس خیز کشور شناخت‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۵‬اکتش��اف معدن��ی ب��ر پایه مس در این اس��تان‬ ‫جدی تر ش��د و در س��ال های اخی��ر‪ ،‬به ویژه در س��ال ‪ ،1394‬یک‬ ‫ذخیره ‪810‬هزار تنی کانس��ار مس با عی��ار ‪۰.۷۵‬درصد در منطقه‬ ‫«سربیش��ه» و در منطقه «ماهراباد» ‪۱.۵‬میلیون تنی مس با عیار‬ ‫حدود ‪۰.۵‬درصد کشف ش��د‪ .‬در مجموع میزان ذخایر کشف شده‬ ‫از ای��ن کانی رقمی حدود ‪2‬میلیون تن کانس��ار مس ذخیره قطعی‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه پیش تر از ان بر اس��اس مطالعات پراکنده از س��وی‬ ‫سازمان های ذی ربط از جمله سازمان زمین شناسی روی زون های‬ ‫مختلف در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت و معدن‬ ‫مس قلعه زری‪ ،‬به عنوان گنجینه ای ناش��ناخته در دل کویر لوت و‬ ‫در فاصله ‪180‬کیلومتری جنوب بیرجند و حاش��یه ش��مالی کویر‬ ‫ل��وت اثار م��س و کوره های ذوب از صدها س��ال پی��ش را در خود‬ ‫جای داده است‪.‬‬ ‫کانس��ار مس رگه ای قلعه زری از ذخایر قابل توجه مس در ایران‬ ‫اس��ت که به علت عیار باالی مس از اهمیت خاصی برخوردار است‬ ‫و اهالی روس��تای قلعه زری که اغلب از روستاهای اطراف کانسار به‬ ‫این منطقه کوچ کرده اند از کارکنان معدن هستند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د به زودی نام این اس��تان در کنار دو استان مسی‬ ‫دیگر کشور یعنی کرمان و اذربایجان شرقی خواهیم دید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 10‬میلیون تن ذخیره شناخته شده‬ ‫کش��ور ایران از این حی��ث‪ ،‬در جایگاه هش��تم جهانی با ذخایر‬ ‫ثبت ش��ده ‪۲۰‬میلیون تن و س��هم ‪۳‬درصدی قرار دارد‪ .‬جایگاهی‬ ‫که با توجه به عظمت تجارت جهانی مس می تواند نقشی اساسی و‬ ‫تعیین کننده برای کشور ایران به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫داوود ش��هرکی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن هش��تم تجارت‬ ‫اس��تان خراسان جنوبی درباره اکتشافات و شناسایی ذخایر جدید‬ ‫مس در این اس��تان به‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تان خراسان جنوبی تا‬ ‫کنون ‪۱۰‬میلیون تن ذخایر ش��ناخته ش��ده مس وج��ود دارد و ‪۵‬‬ ‫معدن مس شناس��ایی ش��ده که به مرحله اخذ پروانه بهره برداری‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش بینی می شود ذخیره زمین شناسی‬ ‫در این مناطق بیش از چندین برابر میزان مس کش��ف شده باشد‪.‬‬ ‫هم اکنون ب��ا توجه به تکمیل اطالعات به دس��ت امده از مطالعات‬ ‫ژئوفیزیک‪ ،‬ژئوشیمی و زمین شناسی انتظار می رود بخش عمده ای‬ ‫از اس��تان خراس��ان جنوبی قابلیت تشکیل کانس��ار مس و عناصر‬ ‫هم��راه همچون طال و مولیبدن را داش��ته باش��د که پ��س از انجام‬ ‫مطالعات تکمیلی میزان ان مشخص خواهد شد‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در این استان ‪۵۰‬منطقه اکتشافی نیز با‬ ‫محوریت مس در دست اقدام است‪ .‬محدوده ای در حوزه شهرستان‬ ‫خوسف و نهبندان دارای مس و عناصر همراه از جمله طال در اختیار‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی اس��ت که در حال اکتشاف قرار‬ ‫دارد و امیدواریم به ذخایر خوبی در این مناطق دس��ت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫همچنین ذخایر طالی خوبی در این منطقه پیدا شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بهره برداری از این ذخایر در دست اقدام است چنان که ‪۲‬معدن‬ ‫در ح��ال بهره برداری و دارای پروانه و ‪ ۲‬معدن نیز در حال تجهیز یا‬ ‫اماده واگذاری است‪.‬‬ ‫ش��هرکی در ادامه تاکید کرد ‪ :‬بخشی از‬ ‫خاک های اس��تخراج شده در استان در‬ ‫حال فراوری است و تبدیل به کنسانتره‬ ‫شده و سپس به شهرهای دیگر می رود‪.‬‬ ‫ی��ک واحد فراوری در محل معدن قلعه‬ ‫زری در خوسف و یکی در نهبندان قرار‬ ‫دارد که کنس��انتره مس را تولید کرده و‬ ‫سپس به استان های دیگر فرستاده می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که رگه مس دار خراس��ان جنوبی تا‬ ‫سیستان و بلوچستان و افغانستان پیش می رود‪ ،‬گفت‪ :‬این مناطق‬ ‫دارای ذخایر مس هس��تند اما به این معنا نیس��ت که رگه ای از یک‬ ‫منطقه تا منطقه دیگر کشیده شده باشد‪ .‬از نظر زمین شناسی الزاما‬ ‫همه ذخایر به صورت رگه ای نیس��ت بلکه به ساختار زمین شناسی‬ ‫منطقه بستگی دارد‪.‬‬ ‫ش��هرکی در ادامه درباره نوع ذخایر مس خراسان جنوبی از کدام‬ ‫نوع اس��ت؟ نیز اظهار ک��رد‪ :‬این ذخایر عمدت��ا پورفیری‪ ،‬رگه ای‪،‬‬ ‫اکسیدی و سولفیدی است که کانی های اکسیدی با روش فراوری‬ ‫لیچینگ‪ ،‬پرعیارس��ازی می ش��وند و دیگر ان��واع کانی های مس با‬ ‫روش فلوتاسیون‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره عناصر همراه مس‬ ‫در این منطقه بیشتر توضیح داد و افزود‪ :‬هر کدام از این معادن باهم‬ ‫متفاوتن��د‪ .‬تمام ذخایر مس الزاما دارای طال و نقره نیس��ت اگرچه‬ ‫می تواند به همراه داش��ته باش��د‪ .‬به طور مثال بخشی از معدن قلعه‬ ‫زری به عنوان ماده ثانویه‪ ،‬طال با عیار کمتر از یک پی پی ام دارد که‬ ‫در کنار پرعیارس��ازی مس دارای ارزش خواهد ش��د‪ .‬البته یکی دو‬ ‫معدن این استان‪ ،‬طال دارد که عیار ان کمتر از یک پی پی ام است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی درباره‬ ‫برنامه های دولت برای شناس��ایی ذخایر باارزش معدنی این استان‬ ‫در دس��ت گفت‪ :‬دولت توس��ط ایمیدرو و س��ازمان زمین شناسی‪،‬‬ ‫برنام ه اکتشاف ژئوفیزیک هوایی را در این استان به وسعت ‪۸۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع انجام داده که بیشترین وسعت را در بین استان های‬ ‫کش��ور دار اس��ت و متعاقب ان مطالعات زمینی و میدانی را توسط‬ ‫کارشناس��ان این دو سازمان در دست اقدام دارد‪ .‬در ادامه بخشی از‬ ‫مناطق مستعد از سوی دولت و بخشی که در اولویت نباشد از طریق‬ ‫فراخوان به بخش خصوصی واگذار می شود‪.‬‬ ‫ش��هرکی با بیان اینکه استقبال بخش خصوصی هم خوب است‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سال قبل ثبت محدوده های معدنی در این استان‪ ،‬رشد‬ ‫قابل توجهی داش��ته و در دو‪ ،‬س��ه سال اخیر در زمینه صدور پروانه‬ ‫بهره برداری‪ ،‬گواهی کش��ف و حتی پروانه اکتشاف جزو استان های‬ ‫اول تا سوم بودیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خراس��ان جنوبی می تواند بعد از استان کرمان‬ ‫این اس��تان به قطب دوم مس تبدیل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬استان خراسان‬ ‫جنوبی در حال حاضر نیز جزو ‪۵‬اس��تان برتر معدنی کشور به شمار‬ ‫می رود؛ ‪ ۷۰‬درصد زغال س��نگ کشور در این استان تولید می شود‬ ‫و بیش��ترین ذخایر منیزیت کش��ور در این استان قرار دارد‪ ،‬بخشی‬ ‫از ای��ن مواد که ذخایر قابل توجهی دارد و در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان نیز واقع شده‪ ،‬خاک های صنعتی مانند بنتونیت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬همچنین در حوزه طال ‪۲۰‬تن طالی شناس��ایی‬ ‫ش��ده در استان وجود دارد و در سایر مواد معدنی مانند سنگ اهن‬ ‫ذخایر خوبی در دس��ت اکتشاف است و حتی در نیکل که در ایران‬ ‫کمتر یافت می شود‪ ،‬ذخیره خوبی در استان شناسایی شده است‪.‬‬ ‫ش��هرکی در ادامه با بیان اینکه با انجام مطالعات سیس��تماتیک‬ ‫و میدانی در این اس��تان‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع معدنی در استان‬ ‫هدف ما اس��ت عنوان کرد‪ :‬بخش��ی از این هدف نیز به ثمر رس��یده‬ ‫ک��ه در برخ��ی بخش ها مانند ف��راوری مس س��نگ های تزئینی‪،‬‬ ‫خاک ه��ای صنعت��ی و واحدهای چدن و فوالد ش��کل گرفته و این‬ ‫امر نش��ان می دهد گرایش به سمت این بخش هدایت شده است و‬ ‫زمینه توسعه استان در اینده بخش معدن و صنایع معدنی فراهم تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی به‬ ‫بیان برخی صنایع معدنی این اس��تان اشاره کرد و گفت‪ :‬در استان‬ ‫خراس��ان جنوبی حدود ‪ ۵‬معدن طال داریم ک��ه یکی از انها معدن‬ ‫هیرد است که نس��بت به معادن دیگر دارای ذخیره بیشتری است‬ ‫چند معدن دیگر مانن��د معدن خونیک‪ ،‬طالی محدوده کودکان و‬ ‫چند محدوده دیگر نیز در دس��ت اکتشاف است‪ .‬در زغال سنگ نیز‬ ‫‪ ۳‬میلیارد تن ذخیره اعم از کک شو و حرارتی شناسایی شده است و‬ ‫یک کارخانه تولید کک نیز با سرمایه گذاری افزون بر ‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��ه بهره برداری رس��یده اس��ت‪ .‬واحدهای تولی��د زغال و‬ ‫زغالش��ویی به خوبی در حال ش��کل گرفتن هس��تند و ظرفیتهای‬ ‫فراوری زغال ما مازاد بر اس��تخراج است به همین دلیل طرح های‬ ‫توسعه زغال را با کمک ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫اغاز کردیم که در قالب طرح های توسعه معادن مناطق پروده و ‪ ....‬به‬ ‫خوبی دنبال می شود تا استخراج ساالنه زغال سنگ را به ‪۵‬میلیون‬ ‫تن در سال برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف کمربند مس و طال در خراسان جنوبی‬ ‫عض��و هیات مدیره ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی‪ ،‬نیز در‬ ‫ای��ن ب��اره به‬ ‫از کمربن��د مس و طال با ذخی��ره ‪۲۰‬تن طال‬ ‫و ‪۱۰۰‬میلی��ون ت��ن مس در خراس��ان جنوبی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪۱۰‬محدوده امیدبخش ش��امل ذخایری از طال‪ ،‬مس‪ ،‬نیکل‪ ،‬اهن‪،‬‬ ‫قلع و تنگس��تن کشف ش��ده که باعث ورود دولت به فاز اکتشافات‬ ‫تفضیلی شده است‪.‬‬ ‫بهروز برنا افزود‪ :‬خراسان جنوبی دارای‬ ‫برخی از مواد معدنی از جمله منیزیت‪،‬‬ ‫گل س��فید‪ ،‬نیکل‪ ،‬بازالت‪ ،‬س��نگ نما‬ ‫ب��وده ک��ه در اس��تان های دیگر وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ذخایر خوبی از مس در خراسان‬ ‫جنوبی و سیس��تان و بلوچستان کشف‬ ‫شده است که در اینده جزو استان های‬ ‫مس��ی کشور خواهند شد‪ .‬این دو استان از استان هایی هستند که‬ ‫اگر صنایع معدنی در راس��تای کشفیات س��ازمان زمین شناسی‬ ‫پیش برود در اینده شاهد شکوفایی اقتصادی انها خواهیم بود‪ .‬برنا‬ ‫در ادام��ه ب��ا بیان اینکه کمربند مس از کش��ور م��ا عبور می کند و‬ ‫حداقل ‪ ۸۵‬ذخیره مس پورفیری به ثبت رس��یده است اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این راس��تا شرکت ملی مس و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫اکتش��افات بس��یار خوبی را انج��ام داده و ذخایر خوب��ی از مس و‬ ‫مولیبدن را کشف کرده اند‪ .‬به غیر از ذخایر مس پورفیری‪ ،‬اسکارن‪،‬‬ ‫مس��یو س��ولفاید‪ ،‬رس��وبی و رگه ای وجود دارد که بسیاری از این‬ ‫ذخایر قابل بهره برداری و فراوری هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران در‬ ‫مس دارای رتبه تک رقمی اس��ت و با مجم��وع این ذخایر اتفاقات‬ ‫خوبی ب��رای ایران در این ماده معدنی افتاده و اینده بهتری نیز در‬ ‫انتظار اس��ت‪ .‬برنا با بی��ان اینکه ذخیره معدنی م��س ایران از ‪۲۲‬‬ ‫میلیون تن مس خال��ص به ‪ ۳۴.۵‬میلیون تن مس خالص افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش ذخیره معدنی کشور هم اکنون ‪۴.۱۵‬‬ ‫درصد کل ذخایر جهان در اختیار ایران است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫ادینه ای‬ ‫سرنوشت ساز‬ ‫گل گهر‪ ،‬پیشرو در تولید سنگ اهن و فوالد‬ ‫جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫تذکر به فعالیت معدن‬ ‫در ارتفاعات جنوبی توچال‬ ‫خبر‬ ‫عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫فعالیت معدن س��نگ س��بز در ک��وی فراز در‬ ‫منطقه ‪ ۲‬شهرداری‪ ،‬تخریب کوهستان را شدت‬ ‫بخش��یده و امکان خطر سیالب وجود دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید ارش حس��ینی میالنی‪ ،‬در‬ ‫یکصد و نود و نهمین جلسه علنی صحن شورای‬ ‫ش��هر تهران در تذکری به شهرداری منطقه ‪۲‬‬ ‫تهران گفت‪ :‬ارتفاعات توچال جنوبی به عنوان‬ ‫یک��ی از نمادهای مهم می��راث طبیعی تهران‬ ‫از گذش��ته تحت حفاظت ش��هرداری تهران به‬ ‫عنوان حریم شمالی پایتخت بوده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به فعالیت یک معدن در ارتفاعات توچال‬ ‫جنوبی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه معدن سنگ سبز‬ ‫واق��ع در کوی ف��راز در منطقه ‪ ۲‬ش��هرداری‪،‬‬ ‫اخیرا دوباره فعال ش��ده و بی��م ان می رود که‬ ‫فعالیت این معدن تخریب کوهس��تان را شدت‬ ‫بخش��یده و در ایام بارندگی‪ ،‬خطر س��یالب را‬ ‫برای مناطق کوهستانی پایین دست خود ایجاد‬ ‫ کند‪ .‬عضو شورای ش��هر ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫ماده ‪ ۶۰‬برنامه سوم‪ ،‬به شهرداری تهران تذکر‬ ‫می دهم در اس��رع وقت و در چارچوب ضوابط‬ ‫قانونی حفاظت از حریم و با همکاری اداره کل‬ ‫محیط زیست تهران‪ ،‬عملیات معدن کاری را در‬ ‫منطقه مذکور متوقف کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری مورد نیاز‬ ‫از انجا که حمل‬ ‫محصوالت یکی از‬ ‫چالش های منطقه‬ ‫گل گهر است‬ ‫شرکت گل گهر‬ ‫برای پیشبرد‬ ‫اهداف به حوزه‬ ‫حمل ونقل ورود‬ ‫کرده است‬ ‫س��بد پروژه های صنعتی و زیربنای��ی منطقه با ‪۵۹‬‬ ‫پروژه با س��رمایه گذاری ‪ ۶۲۰۸‬میلیارد تومانی‪ ،‬س��بد‬ ‫پروژه های صنعتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با‬ ‫‪ ۲۳‬پروژه با سرمایه گذاری ‪ ۱۳۹۷‬میلیارد تومان‪ ،‬سبد‬ ‫پروژه های صنعتی سایر ش��رکت های فعال در منطقه‬ ‫گل گهر ب��ا ‪ ۲۱‬پروژه به مبل��غ ‪ ۱۸۵۴‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫س��بد پروژه های زیربنایی ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گهر ب��ا ‪ ۴‬پروژه ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۱۶۳‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬سبد پروژه های زیربنایی سایر شرکت های فعال‬ ‫در منطقه گل گهر به تع��داد ‪ ۱۱‬پروژه با مبلغ ‪۲۷۹۴‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز منطقه گل گهر‬ ‫ماموری��ت ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر‬ ‫نقش افرین��ی فع��ال در اینده صنعت کش��ور و تامین‬ ‫س��نگ اهن و فوالد مورد نیاز در راستای توسعه پایدار‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر بر این باور‬ ‫است که توسعه اقتصادی پایدار کشور منوط به تامین‬ ‫و مصرف کاالی استراتژیکی چون فوالد است و شرکت‬ ‫گل گهر می تواند در این مس��یر نقش��ی فعال و اثرگذار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫چش��م انداز گل گهر در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به این صورت‬ ‫تعریف ش��ده اس��ت که در تولید سنگ اهن و فوالد با‬ ‫کسب بیشترین ارزش افزوده در زنجیره ارزش با ایجاد‬ ‫ظرفیت الزم برای تولید ‪ ۲۴‬میلیون تن کنسانتره‪۲۱ ،‬‬ ‫میلیون تن گندله و ‪ ۵‬میلیون تن فوالد پیشرو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش های بنیادین در سایه کیاست‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت معدن و صنعتی‬ ‫گل گهر‪،‬گل گهر در راس��تای تحقق چش��م انداز خود‪،‬‬ ‫رعای��ت ارزش های بنیادین زیر را س��رلوحه خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬جالب اس��ت حرف اول این ارزش ها کلمه‬ ‫کیاست را می سازد که به معنی دانایی و فراست است‬ ‫که به انها اشاره می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ار دیگر ای��ران عزیز در اس��تانه ادینه ای‬ ‫سرنوشت س��از قرار گرفته اس��ت‪ .‬این بار هم‬ ‫مل��ت ش��ریف‪ ،‬دلیر و دش��من س��تیز ایران‬ ‫ب��ا حضور پ��ر صالبت خ��ود در ص��دد خلق‬ ‫حماس��ه ای دیگر در تاریخ انق�لاب و تحقق‬ ‫اندیش��ه های بنیانگذار جمهوری اس�لامی و‬ ‫رهبر معظم انقالب در خصوص مردم ساالری‬ ‫دینی هستند‪.‬‬ ‫بی شک تبلیغات دشمنان داخلی و استکبار‬ ‫جهانی برای انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫ایران در دوم اس��فند سال ‪ ۱۳۹۸‬بی اثر بوده‬ ‫و احاد ملت یک بار دیگر با ش��رکت پر ش��ور‬ ‫خود در انتخابات مجلس شورای اسالمی برگ‬ ‫زرین دیگری بر افتخارات جمهوری اس�لامی‬ ‫خواهند افزود‪.‬‬ ‫مش��ارکت و حض��ور حداکث��ری در پ��ای‬ ‫صندوق ه��ای رای نق��ش بی بدیل م��ردم را‬ ‫در تعیین سرنوش��ت خوی��ش و ایندگان این‬ ‫م��رز و بوم به منصه ظهور می رس��اند و مردم‬ ‫شهید پرور ایران با حضور پر شور خود نشان‬ ‫خواهن��د داد که بیگانگان نمی توانند در ایران‬ ‫دخالت کنند‪ .‬اطمینان دارم ملت بزرگ ایران‬ ‫و همکاران عزیز و پر تالش��م در تمام سطوح‬ ‫و بخش های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫و مجموعه های وابس��ته همانند ادوار گذشته‬ ‫با حضور وح��دت افرین در پای صندوق های‬ ‫اخ��ذ رای‪ ،‬اگاهانه و ب��ا انتخاب افرادی صالح‬ ‫در می��ان نامزدهای محترم مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬عزت‪ ،‬ش��کوه‪ ،‬عظمت و سربلندی‬ ‫ای��ران همیش��ه س��رفراز اس�لامی را رق��م‬ ‫خواهند زد‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬روابط عمومی گل گهر‬ ‫منیر حضوری‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر به همراه س��ایر‬ ‫ش��رکت های وابس��ته به ان چش��م انداز خود در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را تدوین کرده اس��ت‪ .‬برای تحقق چش��م انداز‬ ‫م��د نظر این نیاز احس��اس می ش��ود ک��ه گل گهر در‬ ‫فکر ایجاد جهت گیری های جدید کس��ب و کار باش��د‬ ‫که دس��تیابی به ان نیاز به اجرای تعداد زیادی پروژه‬ ‫و اقدام اس��تراتژیک در سطح ش��رکت گل گهر و سایر‬ ‫ش��رکت های منطق��ه دارد‪ .‬ب��رای این ه��دف بیش از‬ ‫‪ ۵۹‬پروژه اصلی و مه��م تاکنون در ‪ ۲‬گروه پروژه های‬ ‫صنعتی و زیربنایی تعریف شده که تعدادی از انها اجرا‬ ‫ش��ده و به بهره برداری رسیده است و تعداد زیادی هم‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫چش��م انداز گل گهر در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به این صورت تعریف ش��ده‬ ‫که در تولید س��نگ اهن و فوالد با کسب بیش��ترین ارزش افزوده‬ ‫در زنجی��ره ارزش با ایج��اد ظرفیت الزم برای تولید ‪ ۲۴‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره‪۲۱ ،‬میلیون تن گندله و ‪۵‬میلیون تن فوالد پیشرو باشد‬ ‫‪-۱‬کارافرین��ی‪ :‬خل��ق فرصت های جدی��د و ترویج‬ ‫روحی��ه کارافرینی با هدف توس��عه کس��ب و کارهای‬ ‫جدید و خلق ارزش بیشتر‬ ‫‪-۲‬کیفیت زندگی کارکنان‪ :‬کسب اطمینان از وجود‬ ‫فضای ایم��ن کاری و توجه به بهب��ود کیفیت زندگی‬ ‫کارکن��ان با ه��دف مش��ارکت فعال انها در پیش��برد‬ ‫برنامه های کالن سازمان‬ ‫‪-۳‬یادگیری س��ازمانی‪ :‬ایجاد فضای��ی برای خلق و‬ ‫بهره گی��ری از ایده های جدید در انجام کارهای جاری‬ ‫و توس��عه کس��ب و کارهای اتی با ه��دف جمع اوری‬ ‫اطالعات و تسهیم تجارب و دانش سازمانی‬ ‫‪-۴‬انجام مسئولیت های اجتماعی‪ :‬مشارکت فعال در‬ ‫توسعه زیرس��اخت های اجتماعی و فرهنگی منطقه و‬ ‫انجام موثر مسئولیت های اجتماعی شرکت‬ ‫‪-۵‬س��رامدی‪ :‬پیشرو بودن در صنعت معدن و فوالد‬ ‫با انجام به موقع‪ ،‬کیفی و با هزینه مناسب فعالیت ها‬ ‫‪ -۶‬توس��عه پایدار‪ :‬توجه به محیط زیست و نسل های‬ ‫اینده در برداشت از معدن و فراوری محصول‬ ‫‹ ‹استراتژی یکپارچگی رو به جلو‬ ‫هدف این اس��تراتژی تکمیل خدم��ات‪ ،‬اطمینان از‬ ‫ارائه خدمات نهایی مناسب به مشتری‪ ،‬همراهی با انها‬ ‫تا پایان عمر محصول و یا ارائه ارزش بیشتر به مشتری‬ ‫با خدمات تکمیلی اس��ت‪ .‬این اهداف با توسعه کسب‬ ‫و کارهایی میس��ر است که در ادامه زنجیره ارزش قرار‬ ‫دارد و یکپارچگی خدمات قابل ارائه به مشتری پس از‬ ‫زنجیره ارزش را تضمین می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن رون��د از انجا ک��ه حمل محص��والت یکی از‬ ‫چالش های منطقه گل گهر اس��ت‪ ،‬از جهت گیری های‬ ‫ش��رکت گل گهر در تحقق این اس��تراتژی می توان به‬ ‫ورود به حوزه حمل اش��اره ک��رد‪ .‬حمل محصول های‬ ‫تولیدی یکی از مهم ترین مس��ائل این ش��رکت است‪،‬‬ ‫در نتیجه داش��تن زیرس��اخت های الزم در این زمینه‬ ‫به ویژه حم��ل ریلی و دریایی مهم تری��ن مزیت برای‬ ‫صادرات یا واردات محصول های تولیدی منطقه است‪.‬‬ ‫محدودیت ظرفیت حمل در اسکله های شهید رجایی و‬ ‫بارکو‪ ،‬در اختیار داشتن این زیرساخت ها را در اینده ای‬ ‫نزدیک به ی��ک مزیت رقابتی مهم برای این ش��رکت‬ ‫تبدیل می کند‪.‬‬ ‫همانطور که مش��خص است زیرس��اخت های حمل‪،‬‬ ‫م��ورد اس��تفاده تمام صنایع منطقه اس��ت و تنها یک‬ ‫ش��رکت نمی تواند نس��بت به توس��عه ان اقدام کند‪.‬‬ ‫تش��کیل یک ش��رکت حمل که به س��ایر شرکت های‬ ‫منطقه خدمات برس��اند‪ ،‬س��رمایه گذاری برای توسعه‬ ‫زیرساخت ها را در پی دارد‪.‬‬ ‫انتظ��ار دیگ��ر ش��رکت ها ب��رای اق��دام ب��ه تامین‬ ‫زیرساخت های حمل توس��ط دیگران نه تنها منفعتی‬ ‫ندارد بلکه در نهایت باعث ضعف توسعه زیرساخت های‬ ‫حم��ل می ش��ود‪ .‬از دیگر جهت گیری های اس��تراتژی‬ ‫یکپارچگ��ی رو به جلو ش��رکت گل گه��ر می توان به‬ ‫بازرگان��ی و س��رمایه گذاری در صنای��ع باالدس��تی و‬ ‫با ارزش افزوده اش��اره کرد‪ .‬همچنی��ن از خدمات ان‬ ‫می ت��وان به م��واردی مثل فروش مس��تقیم محصول‬ ‫صادرات��ی ب��ه مصرف کننده نهایی به ج��ای فروش به‬ ‫واس��طه ها‪ ،‬خرید س��نگ اهن و محص��والت معدنی‪،‬‬ ‫مع��ادن کوچک و ص��ادرات انه��ا‪ ،‬تامین م��واد اولیه‬ ‫ش��رکت های منطقه گل گهر‪ ،‬سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫تکمیلی و ایجاد ارزش افزود باالتر‪ ،‬س��رمایه گذاری در‬ ‫سهام ش��رکت های سود ده و ایجاد یا خرید یک اسکله‬ ‫برای حمل محصوالت معدنی نام برد‪.‬‬ ‫یک متخصص صنعتی‪ -‬معدنی مطرح کرد‪:‬‬ ‫بخش معدن‪ ،‬عرصه ای برای توسعه همکاری ایران و عمان‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و‬ ‫س��رمایه گذاری اتاق مشترک ایران و عمان معتقد است‪ :‬امروز‬ ‫بخش معدن به منزله عرصه نوینی برای توسعه همکاری میان‬ ‫تهران ‪ -‬مسقط محسوب می شود و زمینه ساز ارتقای مبادالت‬ ‫بین دو کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کاظم مرادی در نشست بررسی فرصت های‬ ‫معدن��ی عمان در خانه معدن ایران‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عمان با برخی‬ ‫کشورهای منطقه از لحاظ ذخایر معدنی غنی تفاوت دارد و این‬ ‫امر به گونه ای است که جایگاه پنجم درامدی این کشور به نام‬ ‫معدن شناخته می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بررس��ی در بین کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج فارس نش��ان می دهد که عمان از نظ��ر فروکروم جایگاه‬ ‫نخست را دارد و براس��اس برنامه ریزی ها انتظار می رود امسال‬ ‫(سال میالدی ‪ )۲۰۲۰‬عمان به مقام بزرگترین صادرکننده گچ‬ ‫دنیا دست یابد‪.‬‬ ‫مرادی افزود‪ :‬مطالعات انجام ش��ده نش��ان می دهد عمان از‬ ‫ذخایر اهکی غنی برخوردار اس��ت و اکتشاف های معادن فلزی‬ ‫هم از وجود مس‪ ،‬طال‪ ،‬نقره و‪...‬در این کشور خبر می دهد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن یاداوری وجود ‪ ۴۵۰‬معدن فعال در این کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬کرومیت س��هم ‪ ۱۱‬درصدی دارد‪ ،‬سنگ مرمر ‪ ۷‬درصد‬ ‫و بقیه بخش ها س��همی به خود اختصاص داده اند که این امار‬ ‫گویای سهم باالی کرومیت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مرادی خصوصی��ات زمین شناس��ی و فعالیت های‬ ‫معدنی کشور عمان تا حدود زیادی به شرایط استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان شباهت دارد و فعاالن معدنی کشور می توانند در‬ ‫قالب سرمایه گذاری مشترک با این کشور فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫امارهای اعالم شده نشان می دهد که حجم مبادالت تجاری‬ ‫ایران و عمان س��ال گذش��ته به بیش از ی��ک میلیارد و ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون دالر رسید که از این رقم بیش از ‪ ۶۰‬درصد سهم ایران‬ ‫و بقیه مربوط به عمان اس��ت‪ .‬نایب رئیس کمیسیون یاد شده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همکاری مشترک ایران و عمان فرصت خوبی‬ ‫برای راهیابی به سایر بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای است و‬ ‫جمعیت افزون بر ‪ ۴۰۰‬میلیون نفری منطقه یک شاخص مهم‬ ‫به حساب می اید‪ .‬جمهوری اسالمی ایران حدود ‪ 5‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫معدن فعال دارد که از انها سالیانه بطور متوسط ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تن مواد معدنی اس��تخراج می ش��ود و سهم مصالح ساختمانی‬ ‫بالغ بر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد است‪.‬‬ ‫ای��ران با برخورداری از ‪ ۶۸‬نوع م��اده معدنی از لحاظ تنوع‪،‬‬ ‫رتبه دهم جهان را دارد و با اکتش��اف و شناس��ایی حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تن ذخیره معدن��ی که حدود ‪ ۴۰‬میلیارد تن قطعی و‬ ‫بقیه احتمالی است‪ ،‬در جایگاه پانزدهم دنیا قرار دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫عرضه کاالهای اساسی‬ ‫با نرخ مصوب‬ ‫برای شب عید‬ ‫رویدادی به نفع‬ ‫خانه های مدرن‬ ‫بانک مرکزی‪:‬‬ ‫نرخ دالر کاهش می یابد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫چالش های کسب وکار فعاالن بخش خصوصی در گمرکات‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مستقیمی روی افزایش بهره وری دارد‪ .‬متاسفانه محیط‬ ‫کسب وکار ما با مساله فساد دست به گریبان است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2017‬رتبه کشور در شاخص فساد ‪ 130‬بود‬ ‫در س��ال ‪ 2019‬به ‪ 146‬رسید و ‪ 16‬پله تنزل جایگاه و‬ ‫رشد فساد را شاهد بودیم که حتماً یکی از عوامل موثر‬ ‫در کاهش یا عدم رش��د نرخ بهره وری اس��ت‪ .‬متاسفانه‬ ‫رتبه کش��ور در شاخص انجام کس��ب وکار هم در بین‬ ‫‪ 190‬کش��ور‪ 127 ،‬است‪ .‬یقیناً در ش��رایط کنونی که‬ ‫کش��ور با بحران ه��ای مختلف از جمل��ه تحریم روبه رو‬ ‫است هر قدر بتوان روی بهبود محیط کسب وکار تالش‬ ‫و ان را تس��هیل کرد‪ ،‬ش��اید بتوان تا حدودی به بهبود‬ ‫بهره وری و کاهش اثرات تحریم کمک کرد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه به رش��د هزینه های تولید اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تورمی که سال گذشته و امسال تجربه‬ ‫کردیم و درباره سال اینده هم نرخ تورم باال پیش بینی‬ ‫می شود؛ هزینه های تولید متاس��فانه روزبه روز افزایش‬ ‫پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1398‬نرخ ت��ورم تولیدکننده ‪ 59.9‬درصد‬ ‫ی که رش��د تس��هیالت ‪ 26‬درصد بوده‬ ‫ب��وده در صورت ‬ ‫اس��ت‪ .‬یعن��ی تولیدکنن��دگان ب��ا ‪ 24‬درص��د کاهش‬ ‫نقدینگی مواجه بوده اند‪ .‬این مساله در درازمدت ایجاد‬ ‫مشکل کرده و باعث کاهش تولید می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به ش��رایط موج��ود تنه��ا راه باقی مانده‬ ‫این اس��ت که اجازه ندهیم بیش از این ش��اخص های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬منفی ش��ود‪ .‬پس باید محیط کس��ب وکار را‬ ‫بهبود داد و مشکالت عدیده و مهم حوزه تولید‪ ،‬واردات‬ ‫و صادرات را رفع کرد‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران تعدد قوانین تجارت را یکی‬ ‫از معضالت گمرک دانست و گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰‬سازمان‬ ‫در امر تجارت دخیل هس��تند و برای تسلط بر قوانینی‬ ‫که این س��ازمان ها وضع می کنند باید پس��ت دکتری‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مهدی میر اش��رفی در این نشست خطاب به فعاالن‬ ‫اقتصادی اظهار ک��رد‪ :‬باید این مطالبه گری در پارلمان‬ ‫بخ��ش خصوصی ایجاد ش��ود که جز تولی��د‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫نقش��ه خوبی برای تجارت نداش��تیم تا از ان به خوبی‬ ‫بهره گیریم‪ .‬در س��ال گذش��ته میالدی امارات بیش از‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیارد دالر صادرات و صادرات مجدد داش��ته و‬ ‫رتبه اول محس��وب می شود‪ ،‬عربس��تان و ترکیه نیز در‬ ‫جایگاه های بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت های تجاری ایران گفت‪ :‬تنها‬ ‫کشوری که دو کریدور شمال‪-‬جنوب و شرق‪ -‬غرب در‬ ‫ان قطع می ش��وند ایران اس��ت اما هیچ گاه هیچ برنامه‬ ‫م��دون و علمی وکارشناس��ی برای تج��ارت و ترانزیت‬ ‫نداشتیم که از ان بهره ای عاید کشور شود‪.‬‬ ‫رئی��س کل گم��رک ایران ضمن انتق��اد از کم بودن‬ ‫اطالعات مربوط به کاالها در گمرک افزود‪ :‬گمرک باید‬ ‫بر مبنای اطالعات کار کند اما اطالعاتی موجود نیست‪.‬‬ ‫گمرک ایران نه اطالعات قبل از حمل را دارد‪ ،‬نه حین‬ ‫حمل را و نه زمانی که کاال وارد می شود البته سوئیفت‬ ‫در این زمینه می توانست به ما کمک کند‪.‬‬ ‫میراشرفی توضیح داد‪ :‬قبل از تحریم ها مبادله اسناد‬ ‫و انتق��ال ارز محموله هایی که به بندر می رس��ید ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬روز طول می کش��ید‪ ،‬اما اکنون بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬روز‬ ‫طول می کشد که کاال به مرحله اظهار برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۸۵‬درصد واردات کشور مواد اولیه و‬ ‫ماشین االت خط تولید است‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه ابتدای‬ ‫سال بیش از ‪ ۱۲۵‬میلیون تن صادرات داشتیم که باید‬ ‫در بخش دیگری از این نشست‪ ،‬رئیس کنفدراسیون‬ ‫ص��ادرات ای��ران از پرداخت مالیات ارزش افزوده س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬صادرکنن��دگان از دو روز گذش��ته خب��ر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ازمان های ام��ور مالیاتی اقدام ب��ه پرداخت‬ ‫کرده اند‪ .‬محمد الهوتی تصریح کرد‪ :‬اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده صادرکنن��دگان با پیگیری ات��اق ایران و‬ ‫تهران اغاز ش��ده اس��ت ام��ا وضعیت س��ال ‪ ۹۸‬هنوز‬ ‫تعیین تکلیف نش��ده و به نظر می رسد استرداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده که در قانون ‪ ۳۰‬روز تعیین ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اکنون به دلیل تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی بین‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ماه به طول می انجامد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که منابع ریال��ی واحدهای‬ ‫تولیدی ب��ه دلیل افزایش نرخ ارز به یک س��وم تقلیل‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بانک مرکزی واردات در‬ ‫برابر ص��ادرات را برای انتقال به غی��ر با موانعی مواجه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬فردی که می خواهد ارز صادراتی به‬ ‫واردکننده پرداخت یا واگذر کند‪ ،‬یا این امکان میس��ر‬ ‫نیس��ت یا یک ماه به طول می انجامد‪ .‬این مشکل باعث‬ ‫شده واردکنندگان با وجود به صرفه بودن ارز صادراتی‪،‬‬ ‫حاض��ر به خرید ان نباش��ند و ارز صادرکنندگان روی‬ ‫زمین بماند‪.‬‬ ‫الهوتی با اش��اره به ورود موقت کاال گفت‪ :‬از سه ماه‬ ‫گذش��ته در حال رایزینی با س��ازمان توسعه تجارت با‬ ‫گمرک و بانک مرکزی هس��تیم‪ ،‬اما متاسفانه منشا ارز‬ ‫و ثبت س��فارش ورود موقت هنوز ب��رای بانک مرکزی‬ ‫تعیین تکلیف نشده و صادرکنندگانی که حتی در سال‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬کاال موق��ت وارد و بع��د از س��ال ‪ ۹۷‬ان را‬ ‫صادر کرده اند‪ ،‬به عنوان کسانی که رفع تعهد نکرده اند‬ ‫ش��ناخته می شوند و مالیات برایشان تعیین شده است؛‬ ‫حتی تس��هیالت بس��یاری از این واحدها بس��ته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف کاالها در گمرک‬ ‫خوانس��اری در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود به‬ ‫چالش توقف و رس��وب کاال در گمرکات اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ 10‬ماه است که با حجم زیادی از کاال در‬ ‫گمرکات متوقف مان��ده و با عدم تصمیم گیری به موقع‬ ‫دچار مشکل رسوب شده است‪.‬‬ ‫چندین هزار دس��تگاه خودرو در گمرکات باقی مانده‬ ‫اس��ت و بعد از ماه ها زمان‪ ،‬دی��روز تصمیم گرفتند این‬ ‫خودروها ترخیص شود‪ .‬احتماالً این چند هزار دستگاه‬ ‫خودرو که ماه ها زیر افتاب بوده اند‪ ،‬کامال برنزه شده اند؛‬ ‫در حالی که مس��ئوالن می توانستند بسیار زودتر برای‬ ‫این مساله تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬محموله بزرگی از لوازم ارایش��ی و بهداشتی‬ ‫هم در گمرکات باقی ماند ه اس��ت‪ .‬در جلسات پیشین‬ ‫هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم این موضوع از‬ ‫سوی اعضا مطرح شد که بیش از ‪ 10‬ماه است که این‬ ‫‹ ‹یکی از معضالت گمرک‬ ‫‹ ‹اغاز پرداخت مالیات ارزش افزوده‬ ‫بیش از ‪۲۰‬‬ ‫سازمان در امر‬ ‫تجارت دخیل‬ ‫هستند و‬ ‫برای تسلط بر‬ ‫قوانینی که این‬ ‫سازمان ها وضع‬ ‫می کنند باید‬ ‫پست دکتری‬ ‫گرفت‬ ‫کمبود سوخت کم سولفور معضل اصلی کشتیرانی‬ ‫مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ای��ران از عرضه‬ ‫سوخت کم سولفور از سوی وزارت نفت در بورس انرژی انتقاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا مدرس خیابانی امروز دوش��نبه‬ ‫‪ ۲۸‬بهم��ن در همای��ش هماهنگی ارگان های دریایی کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬شرکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران ‪ ۷‬هزار نفر‬ ‫نیرو و ‪ ۱۳۰‬فروند ش��ناور دارد که ظرفیت ما نس��بت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۰‬درصد افزایش داشته اما میزان حمل کاال تنها یک‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این ‪ ۱۳۰‬فروند ظرفیت حمل ‪ ۱۷۵‬هزار‬ ‫‪ TEU‬کانتینر و ‪ ۵.۳‬میلیون تن فله را دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت‬ ‫کش��تیرانی در حوزه کانتینری‪ ،‬فل��ه‪ ،‬کاالی عمومی و دریای‬ ‫خزر فعال اس��ت و قرار اس��ت فعالیت ما در دریای‬ ‫خزر افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران ی��اداور ش��د‪ :‬توافقنامه واگ��ذاری تعمیرات‬ ‫شناورهای بزرگ کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را به ش��رکت ایزوایکو در سال جاری منوط به ارائه‬ ‫قیمت به صورت ریالی و رقابتی به امضا رسانده ایم‬ ‫همچنین با این شرکت توافقنامه ساخت دو کشتی تجاری ‪30‬‬ ‫هزار تنی را امضا رسانده ایم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬یکی از مش��کالت ما تولید س��وخت کم‬ ‫سولفور است که ماهانه ‪ 40‬هزار تن نیاز داریم ولی در دو ماه‬ ‫گذشته وزارت نفت به ما ‪ 30‬هزار تن از این نوع سوخت داد و‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن دیگر را از مبادی دیگر تهیه کرده ایم‪.‬‬ ‫به گفته مدرس خیابانی حمل سوخت کم سولفور‬ ‫از پاالیشگاه نفت شازند به بنادر جنوبی هزینه باالیی‬ ‫دارد هر چند شرکت راه اهن حمل بخشی از ان بر‬ ‫عهده گرفته و بخش��ی از ان را ب��ه صورت جاده ای‬ ‫حمل کرده ایم‪ .‬به تازگی وزارت نفت اعالم کرد قرار‬ ‫اس��ت سوخت کم س��ولفور را از سوی بورس انرژی‬ ‫واگذار کند که این اتفاق ما را دچار مش��کل می کند بنابراین‬ ‫از وزرای راه و نف��ت می خواهی��م در واگ��ذاری س��وخت کم‬ ‫سولفور به بورس انرژی‪ ،‬ناوگان کشتیرانی و نفتکش را مستثنا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به حمای��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از تولید مل��ی گفت‪ :‬این حمایت ب��ه بخش خدمات‬ ‫به ویژه خدمات حمل ونقل با مکانیس��م تعرفه ای و با محوریت‬ ‫ن��اوگان ملی تس��ری داده ش��ود و از وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫می خواهیم تعرفه های حمل و نقل کاال را کاهش دهد‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی ب��ا بیان اینکه بخش مس��افری ش��رکت‬ ‫کشتیرانی از اس��تانداردهای باالتری نس��بت به سایر ناوگان‬ ‫مس��افری برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال یارانه س��وخت‬ ‫ش��ناور مس��افری به ناوگان کش��تیرانی تعل��ق نمی گیرد و با‬ ‫توج��ه به اینکه مایل به قطع ارائه خدمات مس��افری به مردم‬ ‫اس��تان های جنوبی نیستیم بنابراین از وزیر راه می خواهیم تا‬ ‫سوخت بخش مسافری کشتیرانی که ساالنه ‪ 8‬هزار تن است‬ ‫مشمول سوخت یارانه ای کند‪.‬‬ ‫مهدی سلطان محمدی‬ ‫تحلیلگر بازار مسکن‬ ‫قیمت مسکن در دوسال گذشته به طرز چشمگیری‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬فاصله قیمت مسکن با توان خرید‬ ‫خانوار بیش��تر ش��ده‪ ،‬چه برای اجاره و چه برای خرید‪.‬‬ ‫همی��ن باعث ش��د حجم معامالت ب��ه کمترین میزان‬ ‫ممکن در تاریخ بازار مس��کن برس��د اما از اواسط سال‪،‬‬ ‫پس از تیر ‪ ،98‬رش��د س��ریع قیمت ها در بازار مسکن‬ ‫پایتخت متوقف ش��د‪ .‬تا امروز ب��ازار وضعیت ارامی را‬ ‫ط��ی کرده اس��ت و قیمت های امروز ب��ا تیرماه فاصله‬ ‫زیادی ندارد‪.‬‬ ‫اما حجم معامالت در چندماه گذش��ته افزایش یافت‬ ‫و رونق��ی را در ب��ازار بعضی محله ه��ای پایتخت ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬بس��یاری از خریدارانی که خود را جا مانده از بازار‬ ‫م��ی دیدند در ای��ن ماه ها تصمیم ب��ه خرید گرفتند و‬ ‫صاحبخانه های��ی که در طمع افزایش قیمت انتظار می‬ ‫کش��یدند‪ ،‬به این نتیجه رس��یدند که سود بیشتری در‬ ‫اینده نصیب انها نخواهد شد و بنابراین تصمیم به فروش‬ ‫گرفتند‪ .‬همی��ن زمینه حرکت ب��ازار را در بخش های‬ ‫پایین و متوس��ط تهران ایجاد کرد و بنابراین در شمال‬ ‫تهران نه رش��د معامالت و نه رش��د قیمت قابل توجهی‬ ‫را ش��اهد نبودیم اما در محله های جنوبی و متوس��ط‬ ‫معامله اپارتمان های قدیمی رونق گرفت‪ .‬حاشیه های‬ ‫تهران هم از این قاعده مستثنا نبود به ویژه که در بعضی‬ ‫از ش��هرک های حاش��یه تهران به دلیل تامین امکانات‬ ‫زیرس��اختی مثل راه اندازی ایستگاه مترو در هشتگرد‪،‬‬ ‫جذابیت خرید برای معامله گران بیش��تر ش��د‪ .‬همین‬ ‫زمینه رش��د تقاضا در حاشیه تهران و رشد قیمت ها را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬بعضی در مورد معامالت حواشی شهرها به‬ ‫نقش دالل ها اش��اره می کنند اما نمی توان این حرکات‬ ‫را به طور س��ازمان یافته یا یک توطئه دید‪ .‬بازار مسکن‬ ‫همیش��ه دو نوع خریدار داش��ته است‪ ،‬کسانی که برای‬ ‫مصرف خانه خریده اند و کس��انی که سرمایه شان را در‬ ‫بخش مس��کن حفظ می کنند‪ .‬باتوج��ه به کاهش نرخ‬ ‫بهره بانکی طبیعی است که بخشی از صاحبان سرمایه‬ ‫به سراغ بازارهای مختلف از جمله مسکن بیایند‪ .‬نکته‬ ‫مهم دیگر اینکه حجم بازار مس��کن در کشور ما بسیار‬ ‫کوچک است‪ .‬میزان تولید مسکن در سه سال گذشته‪،‬‬ ‫س��االنه از ‪ 400‬هزار دستگاه بیش��تر نشده درحالی که‬ ‫نیاز به ‪ 800‬ت��ا ‪ 900‬هزار واحد داریم‪ .‬میزان تولید در‬ ‫سال های ‪ 96‬و ‪ 97‬باوجود افزایش قیمت‪ ،‬بیشتر نشده‬ ‫و این عامل نگران کننده است‪ .‬تناسب نداشتن تولید با‬ ‫نیاز می تواند س��یر صعودی قیمت ها در بازار مسکن را‬ ‫حفظ کند هرچند انتظار داریم در دو سال اینده میزان‬ ‫افزایش قیمت مسکن کم شود‪.‬‬ ‫ارز دولتی انگیزه قاچاق‬ ‫راباال برد‬ ‫دبیر س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬اخیرا ش��اهد قاچاق شیرخش��ک‬ ‫صنعتی هس��تیم که ش��رکت ه��ا به جای ف��روش به‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬کاال را به صورت س��ازمان یافته‪ ،‬به‬ ‫ش��بکه قاچاق می دهند‪ .‬محمد محبی در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار مهر اظهار کرد‪ :‬به تازگی در استان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان شاهد قاچاق جدیدی با عنوان قاچاق شیر‬ ‫خشک صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬اف��زود‪ :‬اس��تان هایی مث��ل اراک‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫اصفهان و تهران در این حوزه دخیل هس��تند و نظارتی‬ ‫روی بحث توزیع شرکت های تولید شیر خشک صنعتی‬ ‫ندارند و این ش��رکت ها (نام ش��رکت ها نزد خبرگزاری‬ ‫مهر محفوظ است) نیز به جای تحویل کاال به واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬کاال را به ش��بکه قاچاق در بازار غیررس��می‬ ‫می فروش��ند و این شیرخش��ک به س��مت استان های‬ ‫ش��رقی و جنوب ش��رقی ورود پیدا می کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه ما به جد با این موض��وع برخورد می کنیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تاکنون در سیس��تان و بلوچس��تان چند محموله‬ ‫بزرگ را گرفته ایم که ب��ه عنوان نمونه رقم ارزش یکی‬ ‫از پرونده ه��ا‪ ۱۰ ،‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬ای��ن کاال از ارز‬ ‫حمایتی دولت بهره مند است و مواد اولیه با ارز حمایتی‬ ‫وارد کشور و شیرخشک صنعتی تولید می شود؛ به جای‬ ‫اینکه ب��ه واحدهای تولیدی فروخته ش��ود‪ ،‬به صورت‬ ‫س��ازمان یافته با بارنامه های صوری وارد شبکه قاچاق‬ ‫می شود‪ .‬در واقع نام شیرخشک را در بارنامه نمی بینید‬ ‫و ای��ن محصول به اس��م کاالهای دیگر وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫محبی گفت‪ :‬در سیس��تان و بلوچستان توانستیم این‬ ‫موضوع را کش��ف کنیم اما من مطمئنم احتمال قاچاق‬ ‫این شیرخش��ک در اس��تان های هرمزگان‪ ،‬خرس��ان‬ ‫جنوبی و رضوی وجود دارد‪ .‬شیرخشک صنعتی بازار و‬ ‫سود خوبی در کشورهای همسایه دارد‪ .‬قاچاقچیان این‬ ‫کاال را از سیستان و بلوچستان به پاکستان می فرستند‪.‬‬ ‫این محموله ها معموالً در کیسه های ‪ ۲۰‬کیلویی است‪،‬‬ ‫در حال��ی که مجوز صادرات برای حتی یک کیلوگرم از‬ ‫این محصول را از گمرکات نگرفته اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقالم در گمرکات باقی مانده و در معرض فاس��د شدن‬ ‫است اما هنوز تصمیمی در قبال انها گرفته نشده است‪.‬‬ ‫او ب��ه افزایش فش��ارهای دولتی در بح��ث مالیات و‬ ‫تامین اجتماعی بر بنگاه های دولتی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تنها عاملی که در حال حاضر می تواند به تغییر شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور کمک کند بهبود محیط کس��ب وکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقاض��ای م��ا از دول��ت ای��ن اس��ت که اگ��ر بحث‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی و داخل��ی به دلیل ش��رایط‬ ‫تحریم ها ممکن نیس��ت حداقل ش��رایط را برای بهبود‬ ‫محیط کسب وکار که دست خود ماست‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫قب��ل از تحریم ها مبادله اس��ناد و انتق��ال ارز محموله هایی که به‬ ‫بندر می رس��د ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬روز طول می کش��ید‪ ،‬اما اکنون بین ‪ ۳۵‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬روز طول می کشد که کاال به مرحله اظهار برسد‬ ‫‹ ‹هشدار کاهش نرخ سرمایه گذاری‬ ‫در اغاز این نشس��ت‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬به‬ ‫ش��اخص های اقتصادی ‪ 9‬ماهه کشور بنا بر انچه مرکز‬ ‫ملی امار ایران منتش��ر کرده است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫رش��د اقتصادی ‪ 9‬ماهه ابتدایی امسال با احتساب نفت‬ ‫منفی ‪ 7. 6‬و بدون ان صفر بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن بین بخ��ش کش��اورزی ‪ 3. 2‬درصد‪ ،‬بخش‬ ‫س��اختمان ‪ 9. 6‬درص��د و خدمات ‪ 0. 2‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته اند و در مقاب��ل بخش صنایع و معادن با رش��د‬ ‫منفی ‪ 16. 6‬درصد و استخراج نفت و گاز با رشد منفی‬ ‫‪ 37‬درصد مواجه بوده اند که روی ش��اخص کلی رش��د‬ ‫اثر گذاشته اند‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری ادامه داد‪ :‬میزان سرمایه گذاری در‬ ‫بین س��ال های ‪ 1375‬تا ‪ 1384‬به طور متوسط بیش از‬ ‫‪ 30‬درصد تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬بوده که این‬ ‫رقم در سال ‪ 1397‬به ‪ 18‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫خ داده‬ ‫همچنین مهم ترین اتفاقی که در س��ال ‪ 98‬ر ‬ ‫و در طول ‪ 50‬س��ال گذشته بی س��ابقه بوده‪ ،‬این است‬ ‫که میزان س��رمایه گذاری از میزان استهالک موجودی‬ ‫سرمایه کمتر شده اس��ت و این خطر بزرگی محسوب‬ ‫می ش��ود به خصوص برای سال اینده؛ هشدار و چالشی‬ ‫است که هم اشتغال و هم بخش عرضه را تهدید خواهد‬ ‫کرد و یکی از مس��ائلی اس��ت که با جدیت باید به ان‬ ‫پرداخته شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه پایه هایی ک��ه می تواند رش��د تولید‬ ‫ناخال��ص را در کش��ور به دنبال داش��ته باش��د‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��رمایه گذاری خارج��ی‪ ،‬س��رمایه گذاری داخلی‬ ‫و افزای��ش به��ره وری می تواند به رش��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی منجر شود اما سرمایه گذاری خارجی هم اکنون‬ ‫با توجه به وضعیت تحریم ها ش��دنی نیست و در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری داخلی هم با کاهش شدید سرمایه گذاری‬ ‫و استهالک باالی سرمایه مواجهیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تنه��ا راه موجود‪ ،‬افزایش بهره وری اس��ت‪.‬‬ ‫میانگین رش��د بهره وری در‪ 40‬سال گذشته در اقتصاد‬ ‫ایران صفر بوده است‪.‬‬ ‫اگرچه در بعضی سال ها این نرخ رشد مثبت را تجربه‬ ‫کرده اما میانگین ان به خاطر وجود س��ال هایی با نرخ‬ ‫منفی باال‪ ،‬تقریبا صفر اس��ت‪ .‬برای نمونه در س��ال ‪97‬‬ ‫بهره وری در بخش صنعت نرخ رشد منفی ‪ 8.9‬درصدی‬ ‫را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران در ادامه به عواملی که‬ ‫در رش��د بهره وری در کشور موثر هس��تند‪ ،‬اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ع�لاوه بر توس��عه فن��اوری و مدیریت که در‬ ‫رش��د بهره وری موثر هستند‪ ،‬محیط کسب وکار نیز اثر‬ ‫به بخش تولید کش��ور دس��ت مریزاد گفت‪ .‬همچنین‬ ‫می��زان واردات در ای��ن مدت ‪ ۳۱‬میلی��ون تن بوده و‬ ‫صادرات از نظر وزنی ‪ ۴‬برابر واردات است‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران با اش��اره به موضوع ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تن ذرت الوده تاکید کرد‪ :‬بارها از من س��وال ش��د که‬ ‫چرا باید این محموله ها در گمرکات وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در دنی��ا هر امر واح��د تنها یک مرجع واح��د دارد اما‬ ‫در کش��ور ما درباره ذرت های الوده بیش از ‪ 4‬سازمان‬ ‫اعمال مقررات می کنند و جالب انکه تصمیمات انها با‬ ‫یکدیگر متعارض است‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران با اش��اره ب��ه مصوبه اخیر‬ ‫دولت درباره ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات‬ ‫گف��ت‪ :‬گمرک چندین روز اس��ت که به دلیل ترخیص‬ ‫خودروهای وارداتی متهم ش��ده ک��ه به دنبال کاالهای‬ ‫لوکس اس��ت‪ .‬در حالیکه تالش ما این اس��ت رس��وب‬ ‫کاال کاهش یابد و واردکننده به دلیل تغییر تصمیمات‬ ‫متضرر نشود‪.‬‬ ‫رونق معامالت در‬ ‫محله های پایین‬ ‫و حاشیه های‬ ‫شهر‬ ‫نظرگاه‬ ‫برای تسلط بر قوانین تجارت باید «پست دکتری» گرفت‬ ‫نمایندگان بخ��ش خصوصی در نشس��ت بهمن ماه‬ ‫در اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬دس��تور اصلی جلس��ه خود را‬ ‫بر چالش ها و مش��کالت فعاالن اقتص��ادی در گمرک‬ ‫متمرک��ز کردند و با حضور رئی��س کل گمرک به بیان‬ ‫این چالش ه��ا و راهکارهای پیش��نهادی برای حل ان‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫در این نشست با حضور مهدی میراشرفی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫گمرک‪ ،‬که خود عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران اس��ت‪ ،‬گزارش��ی از عملک��رد این نه��اد ارائه و‬ ‫مش��کالت فعاالن اقتصادی بخ��ش خصوصی در حوزه‬ ‫گمرک مطرح و بررس��ی ش��د‪ .‬با توجه به تنوع و حجم‬ ‫مس��ائل مطرح شده‪ ،‬مقرر ش��د در هفته اینده نشست‬ ‫صبحان��ه کاری‪ ،‬با حض��ور نمایندگان تش��کل ها برای‬ ‫بررس��ی فنی تر و دقیق تر چالش های کس��ب و کار در‬ ‫ح��وزه گمرک در اتاق بازرگانی تهران برگزار ش��ود‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت عالوه بر مش��کالت فع��االن اقتصادی در‬ ‫حوزه گمرک‪ ،‬رئیس کل گمرک ایران نیز تعدد قوانین‬ ‫تجارت را یکی از معضالت گمرک دانست و گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ازمان در ام��ر تجارت دخیل هس��تند و برای‬ ‫تس��لط بر قوانینی ک��ه این س��ازمان ها وضع می کنند‬ ‫باید پس��ت دکت��ری گرف��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬باید این‬ ‫مطالبه گری در پارلمان بخش خصوصی ایجاد شود که‬ ‫جز تولید‪ ،‬هیچ گاه نقشه خوبی برای تجارت نداشتیم تا‬ ‫از ان به خوبی بهره گیریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫دبیر کارگروه تنظیم بازار خبر داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ترغیب بازرگانان با‬ ‫تخفیف ویژه برای‬ ‫فعالیت در بندر چابهار‬ ‫عرضه کاالهای اساسی با نرخ مصوب برای شب عید‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رستوران ها در نوروز‬ ‫نمی توانند‬ ‫تا سحر باز باشند‬ ‫رئی��س اتحادی��ه رس��توران داران و س��لف‬ ‫س��رویس ته��ران گف��ت‪ :‬در ایام عی��د نوروز‬ ‫واحدهای صنفی همچون ماه مبارک رمضان‬ ‫امکان فعالیت تا سحر را ندارند‪.‬‬ ‫علی اصغر میرابراهیمی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس روال سال های گذشته در‬ ‫‪ 6‬ماه ابتدایی س��ال ساعت کار اصناف تا یک‬ ‫بامداد و در ‪ 6‬ماهه دوم سال ساعت کار انها تا‬ ‫‪ ۱۲‬شب خواهد بود و واحدها تنها در ایام عید‬ ‫نوروز می توانند در نهایت تا س��اعت ‪ ۲‬بامداد‬ ‫هم به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه رس��توران داران و س��لف‬ ‫س��رویس ته��ران تصری��ح ک��رد‪ :‬فعالی��ت‬ ‫اصن��اف بع��د از س��اعت ی��ک بام��داد ب��ه‬ ‫معن��ای ان نیس��ت ک��ه همچ��ون ای��ام ماه‬ ‫مب��ارک رمضان ام��کان فعالیت تا س��حر را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش مبنی براینکه‬ ‫ایا اتحادیه و واحدهای رس��تورانی برای ایام‬ ‫نوروز برنامه خاصی طراح��ی کرده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ابتدای س��الجاری اتحادیه با همراهی‬ ‫واحده��ای صنفی هفت��ه رس��تورانگردی را‬ ‫در ای��ام عید ن��وروز برپا کرد اما برای س��ال‬ ‫اینده برنامه ای هنوز طراحی نش��ده اس��ت و‬ ‫رس��توران ها ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی و‬ ‫برنامه های ف��روش و تبلیغاتی خود می توانند‬ ‫جش��نواره خاص��ی را طراح��ی و اجرای��ی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن شکر‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬گوشت و‬ ‫مرغ به بازرگانی‬ ‫استان ها‬ ‫تحویل داده و‬ ‫در شبکه های‬ ‫مطمئن‪ ،‬توزیع‬ ‫شده اند؛ قیمت‬ ‫نیز کام ًال مصوب‬ ‫بوده و جای‬ ‫نگرانی در این‬ ‫زمینه وجود‬ ‫ندارد‬ ‫دبیر کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه در تامین و‬ ‫توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬هیچ محدودیت��ی وجود ندارد‪،‬گف��ت‪ :‬عرضه‬ ‫کاالهای اساس��ی با نرخ مصوب در ش��ب عید انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عباس قبادی در حاش��یه نشس��ت تخصصی ایجاد‬ ‫راهکارهایی ب��رای مدیریت تقاض��ا و ایین رونمایی‬ ‫کتاب بازداریابی در موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬در ‪ ۷۰‬درصد کاالهای کش��ور‪ ،‬تولید‬ ‫داخل��ی کفایت الزم را برای تامی��ن نیاز مردم دارد؛‬ ‫به نحوی که در گوش��ت قرمز‪ ،‬مرغ‪ ،‬نهاده های دامی‬ ‫و گندم هیچ مش��کلی به لح��اظ تولید داخلی وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ولی در م��ورد برخی کاالها از جمله ش��کر‪،‬‬ ‫مصرف کش��ور بیش از نرم جهانی و اس��تانداردهای‬ ‫س�لامت محور اس��ت که باید این ش��رایط را اصالح‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دبی��ر کارگروه تنظیم ب��ازار افزود‪ :‬بای��د با اگاهی‬ ‫رس��انی به مردم مدیریت مص��رف را نیز صورت داد‪،‬‬ ‫چراک��ه عالوه بر اتالف منابع کش��ور‪ ،‬اس��راف نیز به‬ ‫ش��دت در برخ��ی از کاالها زیاد اس��ت؛ در حالی که‬ ‫با فرهنگ س��ازی می توان شرایطی را به وجود اورد‬ ‫که اس��راف کاهش یافته و مردم به تناسب نیاز خود‬ ‫خرید کنند‪.‬‬ ‫قب��ادی با بیان اینکه در موض��وع خودرو‪ ،‬انچه که‬ ‫در ب��ازار هم اکن��ون اتفاق می افتد‪ ،‬ب��ه هیچ عنوان‬ ‫منطبق بر نیاز واقعی مصرف کنندگان در بازار نیست‬ ‫و بیشتر تالش شده تا جنبه های مرتبط با تقاضاهای‬ ‫سفته بازانه در کشور‪ ،‬وضعیت را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و بازار را ملتهب کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه نظر می رس��د که باید ش��رایط و‬ ‫وضعی��ت کش��ور را درک نم��وده و بس��تری را مهیا‬ ‫نمود ت��ا مصرف کنن��دگان واقعی وارد ب��ازار خودرو‬ ‫ش��ده و نیاز خود را تامین نمایند‪ .‬در برخی از کاالها‬ ‫همچون لبنیات نیز باید شرایط را به نوعی پیش برد‬ ‫ک��ه مصرف باالتر رفته و ش��رایط را به نفع س�لامت‬ ‫بازار پیش ب��رد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از برگزاری نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در سراس��ر کشور ‪ ۱۹۹‬نمایشگاه عرضه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گدار دارمندرا‪ ،‬سفیر هند در ایران از نهایی‬ ‫شدن مذاکرات دوطرف برای ایجاد تعرفه های‬ ‫ترجیحی و تامین مالی س��فارش ماشین االت‬ ‫م��ورد نیاز در بن��در چابهار خب��ر داد که در‬ ‫یک تا دو س��ال اینده به ط��ور کامل در این‬ ‫بندر مستقر خواهند شد‪ .‬او همچنین از ارائه‬ ‫تخفیف ‪ 40‬درصدی برای کش��تی هایی که از‬ ‫این بندر استفاده کنند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق تهران‪ ،‬سفیر‬ ‫هند در ایران در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران از ض��رورت حف��ظ س��طح روابط دو‬ ‫کشور س��خن گفت و افزود‪ :‬به واسطه اعمال‬ ‫تحریم ها‪ ،‬خرید نفت از ایران دچار مشکالتی‬ ‫ش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که دو پاالیش��گاه‬ ‫هند به طور کامل متناس��ب با نوع نفت ایران‬ ‫س��اخته ش��ده و این دو پاالیش��گاه اکنون با‬ ‫حاشیه سود پایین فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کاالهایی چون الس��تیک و‬ ‫نخ ریسندگی از جمله کاالهای قابل صادرات‬ ‫هند به ایران است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سفارت ایران‬ ‫در هن��د نی��ز می تواند فهرس��تی از کاالهای‬ ‫ایرانی قابل عرضه در بازار هند را به بازرگانان‬ ‫هندی معرفی کند‪ .‬تا فهرس��ت کاالهای قابل‬ ‫مبادله دو طرف مشخص شوند‪.‬‬ ‫دارمندرا با اشاره به اینکه پروژه چابهار پس‬ ‫از مذاکرات وزیر خارجه هند با مقامات امریکا‬ ‫از تحریم ها مس��تثنا ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موضوع‬ ‫نقل و انتقاالت بانکی مانع پیشرفت این پروژه‬ ‫بود اما اکنون سفارشات مربوط به تجهزات و‬ ‫ماشین االت انجام ش��ده و امیدواریم تا یکی‬ ‫دو س��ال اینده‪ ،‬این ماش��ین االت در چابهار‬ ‫مستقر شود‪.‬‬ ‫س��فیر هند در ایران افزود‪ :‬س��ازمان بنادر‬ ‫ایران و طرف هندی‪ ،‬جلساتی را برای بررسی‬ ‫تس��هیالت قاب��ل ارائ��ه در این بن��در برگزار‬ ‫کرده ان��د و بدی��ن ترتیب ط��رف هندی ‪40‬‬ ‫درص��د تخفیف برای کش��تی هایی که به این‬ ‫بندر بیایند‪ ،‬قائل خواهد ش��د‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫س��ازمان بن��ادر ایران نیز تخفیفات��ی را برای‬ ‫خدمات بندری در چابهار نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی از رییس اتاق تهران درخواست کرد که‬ ‫پارلمان بخش خصوصی نس��بت به ترغیب و‬ ‫تش��ویق بازرگانان برای بهره گیری از ظرفیت‬ ‫بن��در چابهار اقدام کند‪ .‬او همچنین گفت که‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد حدود ‪ 6‬ماه پی��ش تاییدیه‬ ‫ایجاد ش��عبه در هن��د را دریافت کرده اما در‬ ‫تاس��یس این شعبه پیش��رفت زیادی حاصل‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬او از اتاق تهران خواست که این‬ ‫مساله را پیگیری کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایی��ن رونمای��ی از کتاب بازداریاب��ی دیروز در در‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با حضور‬ ‫عباس قبادی معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫دیانی رئیس این نشست‪ ،‬امیرعباس کائینی و سعید‬ ‫جاللیان مترجمان این کتاب برگزار ش��د‪ .‬قبادی در‬ ‫این نشس��ت با تاکید براینکه این کتاب بسیار خوب‬ ‫ترجمه شده است اظهار کرد‪ :‬به همه اعضای کارگروه‬ ‫تنظی��م ب��ازار تاکید می کنم که این کت��اب را حتما‬ ‫بخوانند‪.‬‬ ‫درب��اره کتاب‪« :‬ایران همواره در ‪4‬دهه گذش��ته با‬ ‫ان��واع تحریم ها روب��ه رو بوده اس��ت‪ ،‬بازداریابی یکی‬ ‫مس��تقیم کاال در ایام پایانی سال برگزار خواهد شد‬ ‫ک��ه در کن��ار ان‪ ،‬حراج ه��ای فوق العاده نی��ز برگزار‬ ‫خواهد ش��د؛ این در حالی اس��ت که به میزان کافی‬ ‫و م��ورد نیاز بازار‪ ،‬میوه ش��ب عید ش��امل س��یب و‬ ‫پرتقال تامین ش��ده اس��ت‪ .‬قبادی ادام��ه داد‪ :‬باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تن ش��کر‪ ،‬روغ��ن‪ ،‬برنج‪ ،‬گوش��ت و مرغ‬ ‫از زمینه ه��ای متعدد بازاریابی اس��ت ک��ه با قدرت‬ ‫تاثیرگ��ذار خ��ود می توان��د کش��ور را در مقابل این‬ ‫نامالیم��ات توانمند س��ازد‪ .‬این کتاب تالش��ی برای‬ ‫مط��رح کردن موض��وع و ایجاد بحث اس��ت‪ .‬مرحله‬ ‫بعدی برعهده دانش��گاهیان و فع��االن بازار در حوزه‬ ‫بازاریاب��ی اس��ت‪ .‬در س��الهای گذش��ته کت اب ه��ا و‬ ‫مق��االت متع��ددی درباره بازاریابی به چاپ رس��یده‬ ‫اس��ت و تمام��ی این تالش ه��ا یک هدف داش��تند‪:‬‬ ‫جذب حداکثری مش��تریان و ارائ��ه راهکارهای نوین‬ ‫در راس��تای رفع نیازهای بالقوه‪ ،‬تمایالت برانگیخته‬ ‫و تقاضای تش��دید ش��ده‪ .‬در واقع ش��عار همیشگی‬ ‫این گروه از افراد متخصص «فروش بیش��تر» اس��ت‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بازداریابی ب��ه دنبال راه هایی‬ ‫برای بازداش��تن بازاریابی برای مدیریت تقاضا است‪.‬‬ ‫چرا برخی ش��رکت ها تالش می کنند به طور اگاهانه‬ ‫تقاض��ای بازار محصوالت یا خدم��ات خود را کاهش‬ ‫دهند؟ دالیل متعددی از جمله توانانبودن شرکت در‬ ‫عرضه محصوالت در مقیاس وس��یع‪ ،‬تمایل به عرضه‬ ‫محدود محصوالت و خدمات به برخی نواحی بازار به‬ ‫دلیل حاشیه س��ود پایین و دلسرد کردن مشتریانی‬ ‫که ممکن است به شهرت برند اسیب بزنند یا ریسک‬ ‫باالیی داشته باشند‪».‬‬ ‫به بازرگانی اس��تان ها تحویل داده ش��ده است و در‬ ‫ش��بکه های مطمئن‪ ،‬توزیع شده اند؛ قیمت نیز کام ً‬ ‫ال‬ ‫مصوب بوده و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد؛‬ ‫ضم��ن اینکه از ابزارهای نظارتی نی��ز به میزان الزم‬ ‫به��ره خواهیم گرفت تا با گرانفروش��ی و تخلفات در‬ ‫بازار برخورد ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬توزیع کاالهای اساسی‬ ‫در میادی��ن میوه و ت��ره بار نیز در ایام پایانی س��ال‬ ‫س��رعت خواهد گرفت‪ ،‬ضمن اینکه برنامه شب عید‬ ‫تا پایان ماه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت و‬ ‫ب��رای کاالهای پرمصرف این ماه مبارک نیز تدارکات‬ ‫کافی دیده شده است و توزیع در شبکه های توزیعی‬ ‫مطمئن ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫برخی شرکت های چینی به کار برگشته اند‬ ‫درامد اپل به دلیل ویروس کرونا ضربه دیده اس��ت‪ .‬این ضربه هم‬ ‫ناش��ی از کمبود عرضه محصوالت به بازار بوده اس��ت‪ .‬سی ان ان در‬ ‫گزارشی به وضعیت بازارها پرداخته است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬اپل‬ ‫روز دوش��نبه به سرمایه گذاران هش��دار داد که تداوم شیوع ویروس‬ ‫کرونا بیش ازحد انتظار بوده به تجارت اس��یب رسانده است چراکه‬ ‫تولید و فروش چند قطعه در چین با محدودیت همراه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫با به روز شدن وضعیت درامدی اپل‪ ،‬این شرکت اعالم کرد که دیگر‬ ‫انتظ��ار ندارد درامدی که ماه گذش��ته به دس��ت اورده بود را برای‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در ش��ماره های گذش��ته گفتی��م ک��ه ب��ه بهانه‬ ‫برگ��زاری پنجمی��ن دوره از همایش ملی کیفیت و‬ ‫مشتری مداری با رویکرد نقش رقابت پذیری و بهبود‬ ‫کیفیت در جلب رضایت مندی مصرف کنندگان به‬ ‫سراغ شرکت های مطرح در حوزه مشتری مداری و‬ ‫متعه��د به ارتقای کیفی��ت رفته ایم تا از تجربه های‬ ‫انها و موفقیت ش��ان در این زمینه بیش��تر بدانیم‪.‬‬ ‫در این ش��ماره نیز گفت وگویی با مهرتاش ش��املی‬ ‫کازرونی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش داشتیم‬ ‫تا دیدگاه او درباره کیفیت و ارتقای این مولفه مهم‬ ‫در مجموعه خود را بدانیم‪ .‬ش��رکت گلرنگ پخش‬ ‫به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های پخش عضو‬ ‫گروه صنعتی گلرنگ‪ ،‬وظیفه فروش و پخش بخش‬ ‫عمده ای از محصوالت تولیدی این گروه را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬این شرکت ‪ 2‬مهر ‪ ۱۳۷۹‬به ثبت رسید و از بدو‬ ‫تاسیس تاکنون به انجام عملیات بازرگانی از قبیل‬ ‫خرید‪ ،‬فروش و پخش محصوالت مختلف‪ ،‬همچنین‬ ‫واردات و صادرات کاالهای مجاز و اخذ نمایندگی از‬ ‫ش��رکت های داخلی و خارجی در چارچوب موضوع‬ ‫شرکت مبادرت می ورزد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬این شرکت‬ ‫با ‪ ۳۱‬شعبه در تهران و مراکز استان ها و با در اختیار‬ ‫داش��تن انبارهای وس��یع و مجهز در این مراکز به‬ ‫انجام عملیات توزیع و فروش مشغول است‪ .‬مشروح‬ ‫گفت وگو با شمالی کازرونی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €کیفیت از نگاه شما چه تعریفی دارد؟‬ ‫کیفی��ت ی��ک ویژگ��ی ادراک��ی‪ ،‬ش��رطی و تا‬ ‫حدودی ذهنی اس��ت و ممکن اس��ت افراد مختلف‬ ‫ان را متف��اوت درک کنند‪ .‬مفه��وم رایج و قدیمی‬ ‫کیفی��ت(‪ )Quality‬از دی��دگاه اقتص��ادی فقط‬ ‫ب��ه نتای��ج فرایند تهیه محص��ول تکیه می کند که‬ ‫کرونا‪ ،‬درامد شرکت اپل را کاهش داد‬ ‫‪ 3‬ماه اینده براورده کند‪ .‬این ش��رکت اعالم کرد‪ :‬کار در سرتاس��ر‬ ‫چین از س��ر گرفته شده است‪ ،‬اما نسبت به انچه پیش بینی می شد‪،‬‬ ‫بازگشت به فعالیت کندتر از شرایط عادی بوده است‪ .‬بخش عمده ای‬ ‫از عملیات تولیدی اپل در چین انجام می ش��ود که به دلیل ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا ضربه س��ختی خورده اس��ت‪ .‬تقریبا نیمی از جمعیت‬ ‫این کش��ور تحت تاثیر محدودیت های سفر و جابه جایی قرار دارند‪.‬‬ ‫اپل اعالم کرد‪ :‬س�لامتی و رفاه هر ش��خصی که در تولید محصوالت‬ ‫اپ��ل کم��ک می کند‪ ،‬در اولویت اصلی ما قرار دارد‪ .‬با وجود ادامه این‬ ‫مش��کل‪ ،‬ما در حال مش��اوره نزدیک با تهیه کنندگان و کارشناسان‬ ‫بهداش��ت عمومی هستیم‪ .‬به این ترتیب به گفته این شرکت‪ ،‬کمبود‬ ‫عرض��ه ایفون به طور موقت بر درامد جهانی تاثیر خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫اپل به طور موقت همه فروشگاه های خود را در چین بسته است‪ .‬البته‬ ‫ش��رکت اعالم کرده که به تدریج در حال بازگشایی فروشگاه هاست‪.‬‬ ‫در این مکان رفت وامد بسیار کاهش یافته است‪ .‬اپل انتظار دارد که‬ ‫اخت�لال در تجارت موقت باش��د‪ .‬به طورکلی‪ ،‬فروش ایفون در حال‬ ‫افزایش اس��ت و در ‪ 3‬ماه اخر س��ال ‪ 2019‬تقریباً ‪ 8‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ 56‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬شرکت های بزرگ بین المللی در‬ ‫پاس��خ به این ویروس کشنده‪ ،‬دفاتر و کارخانه هایشان در این کشور‬ ‫را تعطی��ل کرده اند‪ .‬برخی در حال بازگش��ایی هس��تند اما هنوز به‬ ‫روال قبل برنگشته اند‪ .‬از طرفی هم به گفته یک منبع اگاه‪ ،‬هواوی‪،‬‬ ‫سازنده برتر گوشی های هوشمند این کشور‪ ،‬اخیرا ً دفتر مرکزی اش‬ ‫در ش��نزن را بازگش��ایی کرده و در ان حدود ‪ 40‬هزار نفر مشغول به‬ ‫کار هستند‪ .‬اما به نظر می رسد کارمندان به مکانی متفاوت از جایی‬ ‫که ژانویه ترکش کرده بودند‪ ،‬برگشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش‪:‬‬ ‫ضرورت افزایش رقابت سازنده و سالم بین تولیدکنندگان‬ ‫بر اس��اس ان درجه مرغوبیت محصوالت و خدمات‪،‬‬ ‫تعیی��ن می ش��ود؛ اما در نهایت کیفی��ت یعنی ان‬ ‫چیزی که ارزش محصول را نزد مشتری باال ببرد‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کننده چه اقدام هایی انجام می دهید‬ ‫و از ن�گاه ش�ما تحق�ق ای�ن امر مس�تلزم‬ ‫چیست؟‬ ‫خری��د کاالی با کیفیت داخلی منجر به توس��عه‬ ‫ب��ازار و در نتیجه فعال تر ش��دن واحدهای تولیدی‬ ‫از یک س��و و از س��وی دیگر موجب کاهش خروج‬ ‫ارز از کشور می شود‪ .‬این موضوع باعث کاهش امار‬ ‫بیکاری و در نتیجه موجب تعدیل اثار منفی ناشی‬ ‫از افزایش بیکاران و باال رفتن میزان ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی همچون اعتیاد‪ ،‬دزدی‪ ،‬طالق و‪ ...‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬ایجاد چنی��ن فرهنگی برای خرید محصوالت‬ ‫خارجی توس��ط مقایس��ه ها و بعض��ا واقعیت هایی‬ ‫اس��ت که در عرصه تولید و ارائه خدمات (برندینگ‬ ‫کاال) وجود دارد و چنانچه فرهنگ سازی صحیحی‬ ‫از کیفی��ت باالی محصوالت ایران��ی از طریق ابزار‬ ‫ارتباط جمع��ی‪ ،‬حمایت دولت ها از تولیدکنندگان‬ ‫و کارافرینان و بس��تر اعتماد س��ازی خوبی صورت‬ ‫پذی��رد‪ ،‬منجر به توس��عه بازار محص��والت ایرانی‬ ‫می ش��ود و به تبع ان رش��د و توس��عه اقتصادی را‬ ‫به همراه خواهد داش��ت و قطعا این رویکرد فکری‬ ‫نس��بت به خرید محصوالت داخلی تغییر مثبتی را‬ ‫برای خریدار محصول به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €راهکاره�ای موثر بر افزای�ش صادرات را‬ ‫چه می دانید؟‬ ‫درصورت��ی که ضرورت تولید کاالهای مصرفی با‬ ‫کیفی��ت و کمیت مطل��وب‪ ،‬خدمات مطابق با اصل‬ ‫مش��تری م��داری و رعایت حق��وق مصرف کننده‬ ‫قب��ل و بعد از فروش کاال یا ارائه خدمات از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صورت پذیرد این‬ ‫ام��ر موجبات حمای��ت از حقوق مصرف کننده را به‬ ‫هم��راه خواهد داش��ت‪ .‬حق��وق مصرف کننده یک‬ ‫قان��ون بین المللی و ضوابطی ب��رای رعایت حقوق‬ ‫مردم است که در صورت تحقق ان جامعه می تواند‬ ‫در مس��یر ارتقای تولید و موفقی��ت گام بردارد‪ ،‬به‬ ‫اهداف مورد نظر دس��ت پیدا کند و منش��وری که‬ ‫در س��طح بین المللی و در قان��ون حمایت از قانون‬ ‫مصرف کنندگان کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬مبین همین‬ ‫نکته مهم است‪ .‬در رعایت حقوق مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫افزایش اعتماد‪ ،‬انس��جام و ترغیب انان به استفاده‬ ‫از کاالی واحده��ای تولی��دی و خدمات��ی دارای‬ ‫گواهینامه مربوط و فرهنگ سازی و توسعه بستر ها‬ ‫ب��رای بهره مندی بیش��تر از محص��والت و خدمات‬ ‫مطلوب‪ ،‬یکی از مواردی اس��ت که باید مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬همچنین افزایش رقابت س��ازنده و سالم بین‬ ‫تولیدکنندگان ب��ه منظور ارتقای کیفیت و کمیت‬ ‫کاالها و س��طح خدمات به مصرف کنندگان‪ ،‬تالش‬ ‫برای برقراری یک عدالت مناس��ب در نرخ کاالها و‬ ‫خدمات و رعایت انصاف در کیفیت و نرخ را از جمله‬ ‫مواردی است که رعایت ان از سوی تولیدکنندگان‬ ‫و توزیع کنندگان ضروری است‪.‬‬ ‫€ €اگر در حوزه صادرات نیز فعال هس�تید‬ ‫بفرمایی�د که چه فاکتورهای�ی را برای رونق‬ ‫بیش�تر این بخش و تصاح�ب بازارها به کار‬ ‫می گیرید؟‬ ‫در بخ��ش ص��ادرات کاال در ح��وزه پخ��ش یک‬ ‫رویک��رد مه��م و اساس��ی این اس��ت ک��ه یکی از‬ ‫متمایزترین و بهترین پخش های برتر در کش��ور و‬ ‫بعد منطقه باشیم و در این راستا برای توسعه پخش‬ ‫کاالی مان اقداماتی درحال انجام است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ارائ�ه کیفی�ت ب�اال تا چ�ه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ت ه و ب�ه تجهی�ز‬ ‫زیرساخت های مربوط پرداخته اید؟‬ ‫اهم اقدامات اساس��ی و س��رمایه گذاری صورت‬ ‫پذیرفته در حوزه پخش تامین و تجهیز لجس��تیک‬ ‫ق��وی در ح��وزه تامین کیفیت ب��االی خودروهای‬ ‫پخ��ش‪ ،‬ارتقاء و توس��عه کیفیت و کمیت انبارهای‬ ‫تحت پوش��ش‪ ،‬ارتقاء ایمنی و بهداش��ت در توزیع‬ ‫محصوالت‪ ،‬ضرورت ارتق��اء و توجه به توانمندی و‬ ‫تخصص‪ ،‬دانش و مهارت های منابع انس��انی‪ ،‬توجه‬ ‫به فرایند جذب مطلوب و نگهداش��ت منابع انسانی‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫€ €حض�ور در فرایند ارزیاب�ی همایش ملی‬ ‫کیفیت و مش�تری مداری چه تاثیری بر روند‬ ‫کیفی س�ازی محص�والت و خدمات مجموعه‬ ‫شما خواهد داشت؟‬ ‫برگ��زاری چنین همایش ه��ای در حوزه کیفیت‬ ‫س��بب ایجاد بس��تری مناس��ب در جهت ضرورت‬ ‫شناخت و توجه بیشتر به مقوله کیفیت‪ ،‬استفاده از‬ ‫مدیریت دانش درباره باال بردن کیفیت محصوالت‬ ‫و ارائ��ه خدمات‪ ،‬انتقال تجارب مدیریتی کیفیت در‬ ‫شرکت های مرتبط با حوزه کاری‪ ،‬شناسایی مدیران‬ ‫توانمد و عالقه مند در حوزه مذکور خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از برگزاری نمایشگاه دکوراسیون گیالن گزارش می دهد‬ ‫رویدادی به نفع خانه های مدرن‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هجدهمین دوره از س��ری نمایشگاه های تخصصی‬ ‫خانه مدرن و دکوراس��یون داخل��ی در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی استان گیالن واقع در رشت در‬ ‫حال برگزاری اس��ت‪ .‬این رویداد با مش��ارکت تعداد‬ ‫زیادی از تولیدکنندگان داخلی و گروه های بازرگانی‬ ‫از اس��تان های مختلف کش��ور از روز سه شنبه (‪۲۹‬‬ ‫بهمن) به مدت ‪ ۵‬روز متوالی دایر ش��ده و نسبت به‬ ‫دوره قبل ح��دود ‪ ۲۰‬درصد افزایش فضای برگزاری‬ ‫را تجربه می کند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش س��تاد برگزاری کلیه سالن های‬ ‫نمایش��گاه بین المللی اس��تان گیالن واق��ع در جاده‬ ‫رش��ت به تهران در رابط��ه با برگزاری ای��ن رویداد‬ ‫مورد استفاده ‪ ۹۰‬شرکت تولیدکننده‪ ،‬توزیع کننده و‬ ‫صادرکننده محصوالت مرتبط با دکوراسیون داخلی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری این‬ ‫رویداد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫گیالن در رابطه با برگ��زاری این رویداد عنوان کرد‪:‬‬ ‫طب��ق برنامه ریزی های انجام ش��ده هجدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی‬ ‫استان گیالن به صورت رس��می از روز سه شنبه کار‬ ‫خود را اغاز کرده اس��ت و تا ‪ ۳‬اس��فند جهت بازدید‬ ‫عموم مردم و شهروندان دایر است‪.‬‬ ‫ایت کاظم زاده هریس تعداد استان ها و شرکت های‬ ‫مشارکت کننده در نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون‬ ‫داخل��ی گیالن را ‪ ۹۰‬واح��د اع�لام و ابرازکرد‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۵‬روزه ب��ه عن��وان یک��ی از قدیمی ترین‬ ‫رویداده��ای تخصص��ی و صنعتی در اس��تان گیالن‬ ‫برگزار ش��ده و غیر از شهرهای این استان‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی و بازرگانی از ‪ ۹‬اس��تان مختلف دیگر نیز در‬ ‫ان مشارکت فعال دارند‪.‬‬ ‫وی اس��امی اس��تان های و ش��رکت هایی ک��ه در‬ ‫هجدهمین دوره نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون‬ ‫داخل��ی حضور دارند را برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫در دوره های گذش��ته مردم و شهروندان استقبال بسیار خوبی‬ ‫از نمایشگاه دکوراسیون گیالن به عمل اورده بودند و امیدواریم‬ ‫این بار نیز ش��اهد حضور گسترده انان جهت بازدید از غرفه های‬ ‫نمایشگاه باشیم‬ ‫نمایشگاه امس��ال با حضور نمایندگانی از استان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬گیالن‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬البرز‪ ،‬مازن��دران‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬یزد و قزوین در رش��ت برپا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اغل��ب این ش��رکت ها ک��ه در دوره های گذش��ته‬ ‫نیز حضور و همکاری داش��تند‪ ،‬امس��ال با دست پر‬ ‫و اخرین محصوالت خود به استان ما سفر کردند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن نمایش��گاه های ایران در‬ ‫مورد نوع کاالهایی که در هجدهمین دوره از س��ری‬ ‫نمایشگاه های خانه مدرن و دکوراسیون داخلی رشت‬ ‫عرضه می ش��وند نیز تصریح کرد‪ :‬م��ا در این رویداد‬ ‫زنجی��ره تولید و خدمات را به طور کلی مد نظر قرار‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫مبلمان‪ ،‬صنایع چوبی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬دکوراس��یون‬ ‫داخل��ی‪ ،‬لوس��تر‪ ،‬ف��رش و کاالی خ��واب از جمل��ه‬ ‫محص��والت قاب��ل عرضه این نمایش��گاه محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ .‬در واق��ع ت�لاش کردی��م مرغوب ترین و‬ ‫جدیدتری��ن کااله��ا را در معرض دی��د مخاطبان و‬ ‫بازدیدکنندگان قرار بدهیم‪.‬‬ ‫وی اه��داف برگ��زاری نمایش��گاه خانه م��درن را‬ ‫شناس��ایی نیازهای جامعه‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تبادل اطالعات‬ ‫و افزایش کمیت و کیفیت کاال برشمرد و خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ایجاد ارتباط با س��ایر تولیدکنندگان کش��ور‪،‬‬ ‫کاه��ش قیمت ها‪ ،‬انتقال تجربی��ات و افزایش قدرت‬ ‫خرید و قدرت انتخاب مردم از دیگر اهداف برگزاری‬ ‫این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده هری��س ایج��اد ارتباط بدون واس��طه‬ ‫بی��ن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اش��نایی با‬ ‫سالیق و درخواست های انان را مورد تاکید قرار داد‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬با برپایی چنین نمایش��گاه هایی‬ ‫فض��ای رقابتی خوبی بی��ن تولیدکنندگان مبلمان و‬ ‫صنایع چوب ایجاد می ش��ود که مطمئناً این موضوع‬ ‫در ارتقای سطح تولیدات موثر است‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدی��ره انجمن نمایش��گاه های ایران‬ ‫افزایش ح��ق انتخ��اب مصرف کنن��دگان را از دیگر‬ ‫اهداف برگزاری نمایش��گاه تخصص��ی خانه مدرن و‬ ‫دکوراس��یون داخلی دانس��ت و عنوان ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫پر بازدیدترین رویدادهای تقویم نمایش��گاهی گیالن‬ ‫همین رویداد خانه مدرن است‪ .‬در دوره های گذشته‬ ‫مردم و ش��هروندان اس��تقبال بس��یار خوب��ی از این‬ ‫نمایشگاه به عمل اورده بودند و امیدواریم این بار نیز‬ ‫شاهد حضور گسترده انان جهت بازدید از غرفه های‬ ‫نمایشگاه باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫گیالن در پاس��خ به این پرس��ش که ایا در نمایشگاه‬ ‫تخصصی خانه مدرن و دکوراس��یون داخلی اس��تان‬ ‫گیالن ش��رکت های خارجی نیز حض��ور دارند بیان‬ ‫کرد‪ :‬صد درصد غرفه داران این نمایشگاه محصوالت‬ ‫تولی��د داخل را به معرض نمایش می گذارند بنابراین‬ ‫مشارکت کننده خارجی نداریم‪.‬‬ ‫کاظم زاده هری��س در ادامه با تاکی��د بر اینکه در‬ ‫نمایش��گاه خانه مدرن گیالن به صورت تقریبی ‪۴۵‬‬ ‫درص��د از فض��ای نمایش��گاه به واحده��ای تولیدی‬ ‫این اس��تان اختصاص یافته اس��ت افزود‪ :‬تعدادی از‬ ‫واحدهای مشارکت کننده در این نمایشگاه در زمینه‬ ‫مبلم��ان و صنای��ع چوبی فعال و تع��دادی دیگر نیز‬ ‫متخصص لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫گی�لان با تاکید بر اینکه زم��ان برگزاری هجدهمین‬ ‫دوره نمایش��گاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون‬ ‫داخلی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد عنوان کرد‪:‬‬ ‫عالقه مندان و ش��هروندان می توانند در ساعات ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۲‬از غرفه های این نمایشگاه بازدید به عمل اورده و‬ ‫از تخفیفات ویژه نیز بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده گری��زی ه��م ب��ه وضعی��ت صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی زد و اظهارکرد‪ :‬بای��د از برگزاری تمام‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی حمایت ش��ود‪ .‬سایت های‬ ‫نمایش��گاهی دوران خوبی را پش��ت سر نمی گذارند‪.‬‬ ‫این س��ایت ها این��ه تمام نمای توان فنی مهندس��ی‬ ‫و تولیدی کش��ور هس��تند‪ .‬اگر نتوانی��م رویدادهایی‬ ‫تخصص��ی را برگزار کنیم به معنای ضعف کش��ور ما‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬باید زمینه های نگاه درس��ت به صنایع‬ ‫و نمایش��گاه فراهم ش��ود‪ .‬ب��ه عبارت دیگ��ر فعاالن‬ ‫نمایش��گاهی باید از طریق شناسایی نیازهای بازار و‬ ‫جلب اعتماد مشتری‪ ،‬خود را تثبیت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در گذشته بسیاری از محصوالت در‬ ‫کش��ور ما تولید می شد اما به چین فرستاده و بعد از‬ ‫بسته بندی جدید دوباره به ایران وارد می شد‪.‬‬ ‫تحری��م فرصت��ی در اختیار گذاش��ته ک��ه تولید‬ ‫داخلی به مردم معرفی ش��ود‪ .‬م��ا این عرصه را برای‬ ‫تولیدکنندگان فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫اطالع رس��انی ه��م می کنیم اما ای��ن وظیفه خود‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت که از ای��ن فرصت بهره برداری‬ ‫کنند و مش��تریان بالقوه را جذب کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫که ش��رکت های خارجی حضور ندارند مش��تریان به‬ ‫ناچ��ار به تولیدکنندگان داخل��ی اعتماد می کنند اما‬ ‫می توان از این فرصت برای اعتمادس��ازی اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رونمایی از پاگانی‬ ‫جدید در نمایشگاه‬ ‫خودرو ژنو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ایت کاظم زاده‬ ‫زمان برگزاری نمایشگاه های بهاره اعالم شد‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران جزییات‬ ‫و زمان برگزاری نمایش��گاه های بهاره امس��ال را اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش گس��ترش نیوز یداله صادقی در نشست خبری درباره‬ ‫تامین و توزیع کاالهای مورد نیاز ایام پایان سال گفت‪ :‬در شهر‬ ‫تهران برگزاری هفت نمایشگاه عرضه مستقیم کاال پیش بینی‬ ‫شده است و در شهرستان ها نیز به تناسب جمعیت حداقل یک‬ ‫نمایشگاه برگزار می شود‪ .‬عالوه بر کاالهای متداول مانند کیف‬ ‫و کفش و پوش��اک‪ ،‬کاالهای اساس��ی همچون مواد پروتئینی‬ ‫(ش��امل مرغ‪ ،‬تخم مرغ و گوش��ت قرمز واردات��ی) و همچنین‬ ‫ش��کر‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن نباتی و محصوالت شوینده و بهداشتی در‬ ‫این نمایشگاه ها عرضه می شود‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان تهران ادامه داد‪ :‬شهر افتاب‪ ،‬مجتمع گوشت‪،‬‬ ‫فرهنگسرای خاوران‪ ،‬بوستان گفت وگو‪ ،‬مصالی امام خمینی‪،‬‬ ‫پارک ارم و بوستان والیت این نمایشگاه ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬با فروش های فوق العاده‬ ‫اقدام به عرضه کاال می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره میزان تخفیف محصوالت در نمایشگاه های بهاره‬ ‫که از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۳‬اسفند برقرار است‪ ،‬گفت‪ :‬کاالهای اساسی در‬ ‫این نمایش��گاه ها با قیمت مصوب عرضه می شوند؛ لبنیات نیز‬ ‫در صورت عرضه در نهایت ‪۵‬درصد تخفیف خواهد داشت‪ .‬اما‬ ‫تخفیف پوشاک و کیف و کفش حداقل ‪ ۱۵‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫صادقی با اش��اره ب��ه اینکه طرح نظارتی وی��ژه نوروز ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۹۹‬از اوایل اس��فند ‪ ۹۸‬اغاز می ش��ود‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬این‬ ‫طرح ت��ا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۹‬ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫تمامی مب��ادی تامین و نگهداری کاال و ش��بکه های توزیع را‬ ‫مورد بازرسی قرار می دهیم تا از تجمع و احتکار کاال جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران با بیان‬ ‫اینکه تمامی عمده فروشی ها در مدت طرح مورد بازرسی قرار‬ ‫خواهد گرفت تا در تحوی��ل کاال از نظر کمی وکیفی و رعایت‬ ‫قیمت تخلف��ی صورت نگی��رد‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬مصرف کنندگان‬ ‫می توانند ش��کایات خود را عالوه بر س��امانه ‪ ،۱۲۴‬در س��ایت‬ ‫‪ ۱۲۴.ir‬به عنوان درگاه دریافت شکایات مردمی که به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته مشغول به فعالیت است‪ ،‬نیز ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پوش��اک در این نمایش��گاه ها با تخفیف‬ ‫حداق��ل ‪۵‬درصدی عرضه می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مقرر ش��ده‬ ‫حدود ‪ 3‬هزار واحد صنفی در حوزه کیف‪ ،‬کفش و پوشاک نیز‬ ‫فروش فوق العاده داشته باشند‪.‬‬ ‫صادق��ی خاطر نش��ان کرد‪ :‬بر اس��اس قانون نظ��ام صنفی‪،‬‬ ‫واح��دی که مبادرت به حراج می کن��د باید قیمت های قبل و‬ ‫بعد را باید به صورت مقایس��ه ای در معرض دید مصرف کننده‬ ‫ق��رار دهد‪.‬همچنین ضریب خاصی برای کاهش قیمت در نظر‬ ‫گرفته نش��ده اما میزان تخفیف محص��والت قطعاً از ‪ ۵‬درصد‬ ‫کمتر نخواهد بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی پتروشیمی در کیش اغاز به کار کرد‬ ‫نمایش��گاه و همای��ش تخصص��ی حمایت از س��اخت داخل‬ ‫درصنعت پتروش��یمی ب��ا حضور ‪ ۱۱۲‬ش��رکت و تولید کننده‬ ‫داخلی در نمایشگاه بین المللی کیش اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از‬ ‫ساخت داخل در صنعت پتروش��یمی با حضور ‪ ۱۱۲‬شرکت و‬ ‫تولید کننده داخلی در نمایش��گاه بین المللی کیش اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬این نمایشگاه و همایش تخصصی که با حضور مدیرعامل‬ ‫منطق��ه ازاد کی��ش‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫و جمعی از مس��ئوالن کشوری و محلی گشایش یافت به مدت‬ ‫سه روز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد کیش‪ ،‬در این رویداد اظهارکرد‪ :‬حضور‬ ‫ش��رکت های پشتیبانی صنایع نفت کش��ور در جزیره کیش و‬ ‫وجود هتل های خوب و فضاهای اموزش مورد نیاز ش��رکت ها‬ ‫به ص��ورت همزمان در کنار مرکز ن��واوری کیش که با کمک‬ ‫و ت�لاش معاونت علمی ریاس��ت جمهوری و س��ازمان منطقه‬ ‫ازاد کیش یکی از بزرگ ترین و بهترین های کش��ور خواهد بود‬ ‫فرصتی را فراهم کرده که این جزیره نقش��ی موثری در توسعه‬ ‫ابادانی کشور به ویژه در حوزه های دانش بنیان ایفا کند‪.‬‬ ‫غالمحس��ین مظفری ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد ما به شرکت های‬ ‫دانش بنیان فعال در صنایع پتروش��یمی این است که از فرصت‬ ‫اس��تقرار در مرکز ن��واوری اس��تفاده کنند تا ش��اهد اتفاقات‬ ‫خوبی با کمک همه عزیزان دس��ت اندرکار صنایع پتروشیمی‬ ‫در جزیره باش��یم‪ .‬این رویداد اقتصادی ب��ا‏محوریت معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬شرکت صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج ف��ارس و انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران‬ ‫با هدف رونق تولی��د و حمایت و بهره گیری حداکثری از توان‬ ‫داخل به ویژه استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در‬ ‫حوزه پتروشیمی دایر شده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ت��وان داخلی در زمین ه مش��ـاوره‪ ،‬مهندس��ـی‪،‬‬ ‫مدیرامور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی کرمانش��اه گفت‪ :‬نمایشگاه چهار‬ ‫روزه خانه مدرن‪ ،‬مبلمان و لوستر کرمانشاه‬ ‫از دوشنبه در نمایشگاه بین المللی این شهر‬ ‫در بوس��تان شاهد شروع به کار کرد‪ .‬بنفشه‬ ‫امامی نی��ا مدیرامور نمایش��گاهی ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی کرمانش��اه گفت‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه تا دوم اسفند ماه در فضایی‬ ‫به وسعت ‪ ۲‬هزار متر مربع دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در این نمایش��گاه مجموعه ای از‬ ‫برترین ها و ب��ا کیفیت ترین صنایع چوبی با‬ ‫نازل ترین قیمت عرضه شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور نمایش��گاهی نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی کرمانش��اه س��اعت بازدی��د از‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ک��ه در مح��ل برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی بوس��تان ش��اهد‬ ‫است را ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫امام��ی نی��ا‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این نمایش��گاه‬ ‫ان��واع مبلم��ان‪ ،‬صنای��ع چوبی‪ ،‬س��رویس‬ ‫خواب‪ ،‬لوس��تر و چراغ ه��ای تزیینی عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در س��الی ک��ه ب��ه فرم��وده‬ ‫رهبرمعظ��م انق�لاب‪ ،‬س��ال رون��ق تولید‬ ‫نام گذاری ش��ده ب��ا تمام توان در راس��تای‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان گام برداش��ته و‬ ‫س��عی کرده ایم با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تخصص��ی به پیش��رفت و اعت�لای تولید و‬ ‫پویایی چرخه اقتصادی کمک کنیم‪.‬‬ ‫تولید محص��والت و خدم��ات‪ ،‬خریـد حداکث��ری محصوالت‬ ‫ایرانی‪ ،‬حمایت از تولیـدکنندگان داخلی‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و نواور‪ ،‬توجه به تقویت زنجیره تولید‬ ‫و پایین دستی صنعت پتروش��یمی و راه اندازی نهضت ساخت‬ ‫داخلی در صنعت پتروشـیمی و تعمیق ارتبـاط تنگاتنگ بین‬ ‫ارکان و مجتمع های پتروش��یمی ب��ا ارائـه دهندگان خدمات و‬ ‫تولیدکنن��دگان محصوالت مرتبط از دیگر اهداف برگزاری این‬ ‫همایش اس��ت‪ ۱۵۵ .‬ش��رکت فعال در ح��وزه نفت و گاز در‬ ‫کیش فعالی��ت می کنند که موجب اش��تغالزایی برای بیش از‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر نیرو شده اند‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ ۶۷ ،‬ش��رکت در زمینه ف��روش خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی‪ ۲۳ ،‬شرکت در زمینه تولید و مونتاژ تجهیزات و ‪۶۵‬‬ ‫شرکت نیز در حوزه ستادی مشغول هستند‪.‬‬ ‫پاگانی م��اه اینده در نمایش��گاه خودرو‬ ‫ژنو به طور رسمی از ابرخودرو هوایرا ایموال‬ ‫رونمایی خواهد کرد که قیمتی حدود ‪ ۵‬و‬ ‫نیم میلیون دالر خواهد داشت‪.‬‬ ‫به دنبال نس��خه های مختلفی که پاگانی‬ ‫ب��رای ابرخودرو هوایرا عرض��ه کرد‪ ،‬ایموال‬ ‫(‪ )Imola‬ابتدا در س��پتامبر س��ال جاری‬ ‫میالدی معرفی و به نخستین مالک قانونی‬ ‫خود تحویل داده شد‪.‬‬ ‫ن��ام ایموال برای یادبود پیس��ت معروف‬ ‫‪Autodromo‬‬ ‫‪Internazionale‬‬ ‫‪ Enzo e Dino Ferrari‬واقع در ش��هر‬ ‫ایموال ایتالیا انتخاب شده است و تیراژ این‬ ‫مدل فوق العاده محدود به تنها ‪ 5‬دس��تگاه‬ ‫خواه��د بود ک��ه همه ی انه��ا پیش فروش‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مش��خصات فنی هن��وز در هال��ه ای از‬ ‫ابهام ق��رار دارد‪ ،‬اما پاگانی اکنون برخی از‬ ‫جزییات جالب این ابرخودرو به همراه چند‬ ‫تصویر رسمی منتشر کرده است‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ ۶‬لیت��ری ‪ V۱۲‬مجه��ز ب��ه‬ ‫توربوش��ارژر که توس��ط مرسدس ‪AMG‬‬ ‫و به صورت اختصاصی برای پاگانی ساخته‬ ‫شده است‪ ۸۲۷ ،‬اس��ب بخار قدرت و ‪100‬‬ ‫نیوتن مت��ر گش��تاور را از طریق جعبه دنده‬ ‫خودکار هفت س��رعته ب��ه چرخ ها منتقل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ایم��وال دارای ‪ ۳۶‬اس��ب بخار‬ ‫ق��درت و ‪ ۵۰‬نیوتن متر گش��تاور بیش��تر‬ ‫نس��بت ب��ه پاگان��ی هوایرا ‪ BC‬رودس��تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫هوای��را ایم��وال ع�لاوه ب��ر بهره گی��ری‬ ‫از پیش��ران ه پیش��رفته مرس��دس بن��ز‪ ،‬از‬ ‫قطع��ات ایرودینامیک��ی بهت��ری بهره مند‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه یک بال بس��یار ب��زرگ در عقب این‬ ‫خودرو و دیفیوزر حتی تهاجمی تر از نمونه‬ ‫نصب ش��ده در پاگانی هوای��را ‪ BC‬به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫نمای جانبی این کوپه نیز مورد بازبینی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬زیرا متوجه ورودی های‬ ‫هوای بیشتری نسبت به گذشته می شویم؛‬ ‫ورودی هوای سقفی به نمون ه مورد استفاده‬ ‫در مدل زوندا ش��باهت دارد‪ .‬گفتنی است‬ ‫که پاگانی هوایرا ایموال تنها دارای ‪۲۴۶ ،۱‬‬ ‫کیلوگرم وزن است‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه پاگانی هوایرا ‪ BC‬دارای‬ ‫قیمت ‪ 2 .5‬میلیون دالر بود‪ ،‬می توان تصور‬ ‫کرد که ایموال از ان گران قیمت تر است‪.‬‬ ‫پاگان��ی تاکن��ون حدود ‪ ۴۰‬دس��تگاه از‬ ‫ابرخودرو هوایرا ‪ BC‬رودس��تر تولید کرده‪،‬‬ ‫ولی مدل جدید ایموال منحصربفردتر است‬ ‫و قدرت بیشتری نیز دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با قیمت ‪ 5 .41‬میلیون دالر به‬ ‫فروش خواهد رس��ید‪ .‬پاگانی هوایرا ایموال‬ ‫به صورت رسمی در نمایش��گاه خودرو ژنو‬ ‫رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شروع به کار نمایشگاه‬ ‫خانه مدرن کرمانشاه‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واکنش تند دالر به نشست ‪FATF‬‬ ‫تحلیل‬ ‫رشد اخیر‬ ‫بورس و‬ ‫داللت هایی برای‬ ‫سیاست گذار‬ ‫بانک مرکزی‪ :‬نرخ دالر کاهش می یابد‬ ‫مهدی کرامتفر‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫‹ ‹ریسک های احتمالی را بپذیرید‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫مهدی صادقی‬ ‫میثم رادپور‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که در حاشیه‬ ‫ششمین همایش س��االنه اقتصاد مقاومتی با موضوع نظام‬ ‫بانکی در خدمت تولید س��خنرانی می کرد با تاکید بر اینکه‬ ‫نوس��انات بازار ارز ادامه نخواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشی‬ ‫از این التهاب و نوس��ان به موض��وع ‪ FATF‬برمی گردد اما‬ ‫همانط��ور که قبال گفتم تصمیم��ات مربوط به این اجالس‬ ‫تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داش��ت‪ .‬نوسانات کنونی‬ ‫بازار ارز از س��وی گروهی انجام ش��ده که س��عی می کنند‬ ‫موضوع اجالس ات��ی ‪ FATF‬را بهانه ق��رار دهند‪ .‬رئیس‬ ‫بانک مرکزی با بیان اینکه نباید بحث های مطرح ش��ده در‬ ‫مورد شکسته شدن سد مقاومت دالر ‪ ۱۴‬هزار تومانی اعتنا‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در یک س��ال گذشته س��ه بار این سد شکسته‬ ‫ش��ده که با مدیریت بانک مرکزی بار دیگ��ر تعادل به بازار‬ ‫بازگشته اس��ت‪ .‬همتی اضافه کرد‪ :‬از مردم می خواهیم که‬ ‫اگر قصد ورود به بازار ارز را دارند‪ ،‬ریس��ک های احتمالی ان‬ ‫را نیز بپذیرند‪.‬‬ ‫وی درب��اره احتمال تاثیر تصمیمات اجالس ‪ FATF‬در‬ ‫روابط تج��اری ایران اظهار کرد‪ :‬اینک��ه طرف های تجاری‬ ‫ما چه واکنش��ی نس��بت به این موضوع نش��ان دهند هنوز‬ ‫مش��خص نیس��ت البته احتماالت��ی مانن��د ورود ایران به‬ ‫لیست سیاه وجود دارد که قوی تر از این احتمال خودداری‬ ‫کشورها از ورود به این مسیر است‪.‬‬ ‫رئیس بان��ک مرکزی ادامه داد‪ :‬پیش ت��ر نیز گفته ام که‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ‪ ۹۰‬درص��د معامالت ما به دلیل تحریم ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازار سهام در ماه های اخیر عملکرد چشمگیری‬ ‫داشته است‪ .‬در دوره ‪۱۰‬ماهه ابتدای سال‪ ،‬ارزش‬ ‫بورس تهران رش��دی بیش از ‪ ۱۱۸‬درصد را ثبت‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬در همی��ن دوره ارز ‪ ۲‬درصد‪ ،‬طال‬ ‫‪ ۴.۵‬درصد و مس��کن ‪ ۲۵‬درصد افزایش را تجربه‬ ‫کرده اند و ای��ن ارقام به خوبی‪ ،‬بیانگر طالیه داری‬ ‫سهام در بین انواع دارایی های مالی است‪.‬‬ ‫در مورد دالیل رشد بورس در یک سال گذشته‪،‬‬ ‫به نظر می رسد که بخش اصلی رشد بورس ناشی‬ ‫از جبران عقب ماندگی این بازار نس��بت به س��ایر‬ ‫بازارها به ویژه بازار ارز بوده است‪.‬‬ ‫تغیی��رات کوتاه م��دت بازار س��هام در یک ماه‬ ‫گذش��ته نیز به شکلی بوده که بازار سرمایه پس از‬ ‫عبور از روزهای بحرانی و به شدت پرنوسان میانه‬ ‫دی م��اه در ‪ ۵‬هفته اخیر‪ ،‬رش��د قابل مالحظه ای‬ ‫داش��ته به ش��کلی که از مجم��وع ‪ ۲۳‬روز کاری‬ ‫سپری شده‪ ،‬شاخص کل تنها در ‪ ۴‬روز منفی بوده‬ ‫و در این ‪ ۲۳‬روز به طور متوسط روزانه ‪ ۱.۲‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬در مورد این رش��د سریع و‬ ‫یکباره‪ ،‬با توجه به نبود بهبود محسوس در فضای‬ ‫اقتصاد کالن کشور و همچنین متغیرهای درونی‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬به نظر می رس��د ک��ه تنها دو علت اصلی‬ ‫وج��ود دارد؛ نخس��تین علت احتمالی‪ ،‬مس��ئله‬ ‫انتظ��ارات احاد اقتص��ادی در رابطه با نرخ تورم و‬ ‫نرخ ارز در س��ال اینده اس��ت و احتم��ال دوم در‬ ‫مورد رش��د اخیر بورس‪ ،‬بیش ارزش گذاری سهام‬ ‫یا ایجاد حباب قیمتی در بخش هایی از بازار است‪.‬‬ ‫محاس��بات نش��ان می ده��د که ن��رخ برخی‬ ‫ش��رکت ها در ماه ه��ای اخیر متاث��ر از هیجانات‬ ‫سهامداران رشد زیادی داشته و حتی نمونه هایی‬ ‫از رشدهای حبابی بیش از ‪ ۵۰۰‬درصد نیز در بازار‬ ‫س��هام وجود دارد‪ .‬البته این موارد بسیار معدود و‬ ‫بیش��تر در شرکت های کوچک هستند اما به نظر‬ ‫می رس��د که علت اصلی این اتفاق‪ ،‬ورود سرمایه‬ ‫قابل مالحظه از سوی افراد حقیقی و سهامداران‬ ‫خ��رد به بازار بوده اس��ت‪ .‬بررس��ی خالص خرید‬ ‫(خرید منهای فروش) سهام توسط افراد حقیقی‬ ‫نش��ان می دهد که در ‪ 5‬هفت��ه اخیر‪ ،‬میزان ورود‬ ‫پ��ول از جانب این افراد به بازار س��هام به ش��دت‬ ‫افزایش یافته و هر هفت��ه حداقل ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان پول جدید توس��ط این افراد ب��ه بازار وارد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به انکه دانش تحلیلی کم‪،‬‬ ‫رفت��ار هیجانی و توده وار و افق زمانی کوتاه مدت‪،‬‬ ‫از ویژگی ه��ای رفتاری این گروه از س��هامداران‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزایش حضور انها می تواند نوسانات بازار‬ ‫در هر دو جهت را تش��دید کن��د‪ .‬در مورد دالیل‬ ‫گس��ترش حضور س��هامداران حقیقی و افزایش‬ ‫میزان س��رمایه انها در بازار‪ ،‬به نظر می رس��د که‬ ‫بازدهی قابل مالحظه سهام نسبت به سایر بازارها‬ ‫یکی از اصلی ترین دالیل جذب س��رمایه ها به این‬ ‫ب��ازار بوده اس��ت‪ .‬در کنار این موض��وع‪ ،‬افزایش‬ ‫تعداد س��هامداران حقیقی و ورود افراد جدید به‬ ‫دنبال عرضه های اولی��ه نیز می تواند یکی از علل‬ ‫رش��د سرمایه افراد حقیقی در بازار سهام باشد‪ .‬به‬ ‫عنوان جمع بندی می توان گفت که رش��د بورس‬ ‫در یک سال اخیر‪ ،‬فقط تعدیل ارزش شرکت ها با‬ ‫نرخ های جدید تورم و ارز بوده است‪ .‬رشد بورس ‪۴‬‬ ‫هفته اخیر نیز از یکسو تعدیل با انتظارات تورمی‬ ‫و ارزی جدید برای ماه های پیش رو بوده و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ش��کل گیری حباب قیمتی در بخش هایی‬ ‫از بازار ب��ه دنبال ورود س��رمایه های جدید بوده‬ ‫است‪ .‬دانش کم و رفتار هیجانی این سرمایه های‬ ‫جدید‪ ،‬می تواند ابعاد شکل گیری و ریزش حباب‬ ‫قیمت��ی را افزای��ش دهد‪ .‬هرچند ک��ه ورود افراد‬ ‫جدید به بازار س��رمایه می تواند منجر به افزایش‬ ‫عمق بازار س��رمایه ش��ده و در بلندمدت توسعه‬ ‫بخش مالی را به دنبال داش��ته باشد اما باید توجه‬ ‫داشت که از یکسو افق س��رمایه گذاری این افراد‬ ‫بس��یار کوتاه مدت (گرایش به س��فته بازی) بوده‬ ‫و همچنین براس��اس تج��ارب تاریخی‪ ،‬متحمل‬ ‫ش��دن ضرر قابل مالحظه ازسوی افراد حقیقی به‬ ‫دلیل نااشنایی با مفهوم ریسک‪ ،‬بیشتر به خروج‬ ‫دائمی س��رمایه انها از بازار س��هام منجر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ورود گس��ترده و بی محابای س��هامداران‬ ‫جدید به بازار س��رمایه با جذابیت های مصنوعی‬ ‫عرضه های اولیه‪ ،‬عدم توس��عه ابزارهای پوشش‬ ‫ریسک و ابزارهای مشتقه نظیر فروش تعهدی‪ ،‬از‬ ‫چالش های بزرگ توسعه بازار سرمایه در شرایط‬ ‫کنونی اس��ت‪ .‬به این ترتیب به نظر می رس��د که‬ ‫در کن��ار توس��عه ابزارهای جدی��د نظیر فروش‬ ‫تعه��دی جهت دوطرفه کردن بازار‪ ،‬اعمال برخی‬ ‫اصالحات در فرایندهای عرضه اولیه (نظیر نحوه‬ ‫قیمت گذاری) توس��ط ارکان س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق به��ادار جه��ت جلوگیری از ش��کل گیری‬ ‫حباب قیمتی و متضرر شدن سهامداران تازه وارد‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫روند نرخ ها در بازار ارز و س��که این روزها بس��یار عجیب‬ ‫ش��ده است‪ .‬دالر جدی ترین جهش خود را از ‪ ۱۵‬دی تجربه‬ ‫کرده و با رشد بیش از ‪ ۲۰۰‬تومان‪ ،‬به سطح ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان در بازار ازاد رس��یده اس��ت‪ .‬این باالترین نرخ دالر از‬ ‫اواخر اردیبهشت امسال تاکنون محسوب می شود‪.‬‬ ‫قیم��ت دالر درحال��ی در چن��د روز گذش��ته کانال ‪۱۴‬‬ ‫هزارتومان را شکس��ته و به مرزهای باالتر در حرکت اس��ت‬ ‫که بازار همسایه یعنی طال وسکه نیز دست کمی از وضعیت‬ ‫این بازار ندارد و همگام با رش��د دالر در حرکت اس��ت‪ .‬دالر‬ ‫باالی ‪ ۱۴‬هزارتومانی و اونس ‪۱۵۸۸‬دالری س��بب شده تا‬ ‫سکه بهار ازادی با قدرت از سد ‪ ۵‬میلیون تومان عبور کند و‬ ‫وارد کانال ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان شود و هرگرم طالی‬ ‫‪ ۱۸‬عیار نیز باالی مرز ‪۵۰۰‬هزارتومان قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن بازار این افزایش از ان جهت اهمیت دارد‬ ‫ک��ه بازار تقریب��ا در تمام طول زمس��تان در کانال ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومانی نوس��ان کرد و اواخر هفته گذش��ته نیز تالش برای‬ ‫شکستن مرز ‪ ۱۴‬هزار تومانی با شکست مواجه شد‪ .‬اخرین‬ ‫بار در اواخر اردیبهش��ت ماه دالر نرخ باالتری را ثبت کرده‬ ‫بود‪ .‬اما چه عواملی دس��ت به دست هم دادند که نرخ دالر به‬ ‫باالترین سطح زمستان ‪ ۹۸‬برسد؟‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن این بازار‪ ،‬معتقدند پررنگ ترین و‬ ‫مهم ترین عامل اثرگذار بر رش��د نرخ ای��ن روزهای بازار ارز‬ ‫و سکه‪ ،‬موضوع ‪ FATF‬اس��ت‪ .‬از انجایی که اقدام نکردن‬ ‫ایجاب��ی درب��اره دو الیحه مرتبط ب��ا ‪ ،FATF‬نگرانی ها از‬ ‫اق��دام تقابلی ای��ن نهاد علیه ایران و گس��ترش ابعاد منفی‬ ‫تحریم ه��ا را باال برده‪ ،‬همزمان با اغاز نشس��ت ‪ FATF‬از‬ ‫روز یکش��نبه‪ ،‬این نگرانی ها تشدید شد و باعث شده تا دالر‬ ‫واکنش تندی به این نشست نشان دهد و طی یک روز حتی‬ ‫رشد ‪۲۰۰‬تومانی را تجربه کند‪.‬‬ ‫واکنش بازار ارز به این موضوع درحالی باعث ش��د تا نرخ ‬ ‫دالر و س��ایر ارزها همچنان به صعود خ��ود ادامه دهند که‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی در واکنش به این نوس��ان‪ ،‬تاکید‬ ‫کرده اس��ت که این روند ادامه دار نخواهد بود و نرخ دالر در‬ ‫بازار ازاد به زیر ‪ ۱۴‬هزارتومان برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز رشد غیر منطقی نخواهد داشت‬ ‫نوس��انات کنونی بازار ارز از س��وی گروهی ایجاد ش��ده که سعی‬ ‫می کنند موضوع اجالس اتی ‪ FATF‬را بهانه قرار دهند‬ ‫خ��ارج از مس��یر تحریم پذیری انجام می ش��ود‪ ،‬در مقطع‬ ‫کنونی نمی تواند تاثیری بر بازار ارز و روابط تجاری ما داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همتی در پاس��خ به این پرس��ش که نحوه ادامه همکاری‬ ‫بانک ه��ای دنیا با ایران پس از اج�لاس چگونه خواهد بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تحریم های امریکا موجب ش��ده که بسیاری از‬ ‫بانک ها با ما همکاری نداشته باشند اما در همین شرایط ما‬ ‫توانس��تیم از ابتدای سال تاکنون ‪ ۳۵.۵‬میلیارد دالر تامین‬ ‫ارز برای واردات داش��ته باشیم و در اینده نیز همین مسیر‬ ‫را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬برخ�لاف انکه همه فک��ر می کنند‪،‬‬ ‫تصمیم��ات اج�لاس ‪ FATF‬تاثی��رات قاب��ل توجهی بر‬ ‫اقتصاد ما نخواهد داش��ت‪ .‬هر چند که من معتقد هس��تم‬ ‫این اجالس تصمیم اش��تباهی نخواهد گرفت‪ .‬رئیس بانک‬ ‫مرکزی با تاکید بر اینکه باید برای اینده صبور باشیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اظهارنظره��ا و تعجیل در نتیجه گیری باعث می ش��ود که‬ ‫برخی به سوءاستفاده از شرایط حاکم بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست‬ ‫اگرچ��ه فعاالن بازار‪ ،‬نقش متغیرهای سیاس��ی از جمله‬ ‫تصمیم اتی ‪ FATF‬را بر رش��د ن��رخ ارز د موثر می دانند و‬ ‫براین باورند که این موضوع سبب شده تا بازار ارز تحت تاثیر‬ ‫این ش��رایط با روند صعودی مواجه ش��ود‪ ،‬اما گروهی دیگر‬ ‫مداخله بازارس��از و دول��ت برای جمع ک��ردن نقدینگی و‬ ‫همچنی��ن جبران کس��ری بودجه و پرداخ��ت بدهی های‬ ‫خ��ود و حت��ی پرداخت حق��وق کارکنان دول��ت را عامل‬ ‫افزایش ن��رخ ارز می دانند و دراین راس��تا ب��ر نقش دولت‬ ‫تاکید می کنن��د‪ .‬موضوعی که وزیر ام��ور اقتصاد و دارایی‬ ‫ان را درس��ت نمی داند و معتقد اس��ت دول��ت منفعتی در‬ ‫افزایش نرخ ارز ندارد‪ .‬فرهاد دژپس��ند که در حاشیه جلسه‬ ‫هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬صحبت می کرد در‬ ‫پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه ایا افزایش نرخ ارز به دلیل‬ ‫پرداخت حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی دانم چ��را این موضوع را به حق��وق و مزایای کارکنان‬ ‫دولت نس��بت می دهند‪ .‬وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ‬ ‫به این س��وال که ایا با پرداخ��ت حقوق کارکنان دولت نرخ‬ ‫ارز کاه��ش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور که گفتم نمی دانم چرا‬ ‫این موضوع را ب��ه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت‬ ‫نس��بت می دهند اما اگر این مسئله عاملی برای کاهش نرخ‬ ‫ارز شود ما نگران نیستیم‪.‬‬ ‫دژپسند اظهار کرد‪ :‬واقعیت ان است که ما زیاد از نرخ ارز‬ ‫در خزانه بهره مند نیس��تیم و به فرض اگر ارز دولتی داشته‬ ‫باش��یم و بخواهیم ان را بفروشیم‪ ،‬ان را در بازار نیما عرضه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬بنابراین دولت هیچ منفعتی برای افزایش نرخ‬ ‫ارز ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بهترین شرایط برای ارز ثبات در دامنه‬ ‫قابل قبول اس��ت و به طور قطع می گوییم دولت از افزایش‬ ‫نرخ ارز نه منفعت دارد و نه به دنبال افزایش نرخ ارز است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال عقبگرد دالر وجود دارد‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به تمامی گمانه زنی ها در مورد دالیل رش��د‬ ‫نرخ ارز که از س��وی کارشناس��ان و فعاالن ب��ازار به گوش‬ ‫می رسد‪ ،‬اما به نظر من مهم ترین عامل رشد قیمت ها دراین‬ ‫بازار و به تبع ان سایر بازارها‪ ،‬همین موضوع ‪ FATF‬است‪.‬‬ ‫به گفته او بیانیه گروه اقدام مالی درحالی قرار اس��ت روز‬ ‫چهارشنبه اعالم شود که با توجه به نگرانی هایی که از بابت‬ ‫قرار گرفتن ایران در لیس��ت س��یاه وجود دارد‪ ،‬بازار ارز در‬ ‫واکن��ش به این نگرانی ها‪ ،‬رون��د صعودی به خود گرفته و با‬ ‫رشد روبرو شده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در بازار دی��روز نرخ دالر به عدد ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تومان رس��ید و یورو با نرخ ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان در‬ ‫بازار به فروش رس��ید گفت‪ :‬حرکت نوس��انی و روبه باالی‬ ‫نرخ دالر در حالی چند روزی اس��ت شروع شده و این روزها‬ ‫شدت بیشتری به خود گرفته است که این روند تا مشخص‬ ‫شدن نتیجه این نشست ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی پی��ش بین��ی می کند ک��ه با قرار گرفت��ن احتمالی‬ ‫ایران در لیس��ت سیاه‪ ،‬قیمت ها در بازار ارز با رشد بیشتری‬ ‫مواجه ش��ود اما در نهایت با ورود بانک مرکزی به این بازار و‬ ‫کنترل نرخ ها‪ ،‬نرخ دالر به عقب برگردد و در همان مدار ‪۱۴‬‬ ‫هزارتومان قرار گیرد‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بعید به نظر‬ ‫می رس��د که با قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه ‪FATF‬‬ ‫نرخ ارز براساس گمانه زنی ها‪ ،‬به باالی ‪ ۱۵‬هزارتومان برسد‪.‬‬ ‫به هرحال در ش��رایطی شمارش معکوس برای مشخص‬ ‫شدن نتیجه نشست ‪ FATF‬اغاز شده که همچنان گمانه‬ ‫زنی ها‪ ،‬درمورد اینکه سرنوش��ت ایران در نشست ‪FATF‬‬ ‫چه خواهد بود‪ ،‬از گوش��ه و کنار به گوش می رس��د‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند که بازگشت اقدام تقابلی و قرار گرفتن‬ ‫ایران در لیست سیاه‪ ،‬محتمل ترین نتیجه این نشست برای‬ ‫کشور خواهد بود‪ ،‬اما برخی حمایت چین و دیگر کشورهای‬ ‫همسو را امیدوارکننده می دانند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین کارشناس��ان معتقدند نتیجه این نشس��ت‬ ‫هرچه که باش��د‪ ،‬بعید به نظر می رسد نرخ دالر در روزهای‬ ‫اینده مرزهای روانی را ط��ی کند و به اعداد خیلی باالتری‬ ‫برس��د‪ .‬انتظار این است که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی‬ ‫ن��رخ دالر درنهایت در یک محدوده قیمت��ی منطقی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مهدی صادقی از کارشناس��ان و صاحبنظران حوزه بازار‬ ‫ارز درای��ن باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بازار ارز‬ ‫این روزها متاثر از نشس��ت ‪ FATF‬دچار نوسان شده است‬ ‫و روند صعودی به خود گرفته اس��ت که تا مش��خص شدن‬ ‫نتیجه نشست به نظر می رس��د که این روند ادامه دار باشد‬ ‫میثم رادپور از دیگر کارشناس��ان این ح��وزه نیز دراین‬ ‫ب��اره در گف��ت وگو با‬ ‫با تاکی��د براینکه تحریم های‬ ‫غرب علیه ای��ران و محدودیت هایی ک��ه دربخش اقتصاد‬ ‫کشور ایجاد شده اس��ت‪ ،‬در یکی دوسال گذشته اثر منفی‬ ‫خودش را بر بخش های مختلف گذاش��ته اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫به نظر نمی رس��د موضوعاتی همچ��ون‪ FATF‬بتواند اثر‬ ‫منفی زیادی بر اقتصاد بگذارد افزود‪ :‬در این مدت که اقتصاد‬ ‫ای��ران تحریم بوده و مب��ادی ورودی و خروجی ارز و نقل و‬ ‫انتقال پول با محدویت مواجه شده است‪ ،‬ما توانسته ایم راه‬ ‫ه��ای دور زدن تحریم ها را شناس��ایی کنیم و با بکارگیری‬ ‫روش های مختلف معامالت و مراوداتمان را با کش��ورها به‬ ‫سرانجام برسانیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در همین مدت ایران توانسته‬ ‫با دور زدن تحریم ها‪ ،‬از بخش��ی ارزهای ناشی از صادراتش‬ ‫را وارد کشور کند و این نشان می دهد که در شرایط تحریم‬ ‫و محدودیت ه��م این اقدامات در حال انجام اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در چنین ش��رایطی به نظر نمی رسد که موضوع‬ ‫‪ FATF‬خیلی بر ورودی ارز به کش��ور تاثیر بگذارد و اجازه‬ ‫رشد غیر منطقی نرخ را به ارز بدهد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬البته با‬ ‫توجه به نگرانی هایی که از بابت این موضوع یعنی ورود ایران‬ ‫به لیس��ت سیاه ‪ FATF‬در جامعه ایجاد شده است‪ ،‬بازارها‬ ‫تاحدی ازاین شرایط تاثیر گرفته اند و با رشد قیمت مواجه‬ ‫شده اند‪ ،‬اما به نظر من تنها این مسئله باعث رشد قیمت ارز‬ ‫نبوده و مس��ائل دیگری نیز دراین زمینه دخیل هستند که‬ ‫باید برای ثبات بخشی به بازار به انها توجه شود‪ .‬به گفته این‬ ‫کارشناس‪ ،‬برخی تصمیمات‪ ،‬شایعه ها و حتی گمانه زنی ها‬ ‫سبب می ش��ود بازار ها به دلیل ش��کنندگی که در شرایط‬ ‫تحریم دارند‪ ،‬متاثر ش��وند و نس��بت به هر خب��ر و اقدامی‬ ‫واکنش نشان دهند که بازار ارز از جمله این بازارهاست‪.‬‬ ‫رادپور معتقد است که اخبار و گمانه زنی هایی که در مورد‬ ‫موضوع مالیات‪ ،‬نقل و انتقال پول و ‪ ...‬هر از گاهی مطرح می‬ ‫شود‪ ،‬اینها موضوعاتی هستند که بر بازارها تاثیر می گذارند‬ ‫و به تدریج زمینه نوسانی شدن نرخ ها را به وجود می اورند‪.‬‬ ‫به نظر من در شرایط فعلی کشور نباید تصمیمات هیجانی‬ ‫گرفت و اجازه داد که بازارها ملتهب ش��ود ‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫اق��دام اصالحی در اقتصاد صورت گیرد ای��ن اقدامات باید‬ ‫یک شرایط باثبات و ارام تر رخ دهد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹فعالی�ت اس�تارت اپ های بیم�ه ای در قال�ب‬ ‫کارگزاری انالین‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬در راستای رفع موانع قانونی فعالیت‬ ‫استارتاپ ها مقرر شد این شرکت ها در قالب کارگزاری انالین فعالیت‬ ‫کنن��د‪ .‬به گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬غالمرضا سلیمانی در نشست با مدیران استارتاپ های فعال‬ ‫در صنعت بیمه‪ ،‬بر اهمیت و نقش اس��تارت اپ ها تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیمه مرک��زی از نواوری و فناوری های نوی��ن در زمینه فروش بیمه‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهره گیری از ظرفیت استارت اپ ها و فناوری های نوین‪،‬‬ ‫روش میانبری برای توس��عه صنعت بیمه محسوب می شود‪ .‬لذا بیمه‬ ‫مرکزی باوجود مخالفت هایی برای فعالیت استارتاپ ها حمایت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی خود از این ش��رکت ها را اعالم کرده و زیرساخت های حضور‬ ‫انان در صنعت بیمه را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫رئیسکلبیمهمرکزیدرادامهایننشستازمدیراناستارت اپ ها‬ ‫خواس��ت تا پایان امس��ال نس��بت به دریافت مج��وز فعالیت از بیمه‬ ‫مرکزی اقدام کنند‪ ،‬چرا که از س��ال ‪ ۹۹‬اس��تارت اپ ها بدون مجوز‬ ‫از بیمه مرکزی‪ ،‬امکان فعالیت در صنعت بیمه را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫س��لیمانی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش استارت اپ ها‬ ‫در توس��عه فرهن��گ بیمه و افزایش ضریب نف��وذ تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫استارت اپ ها با بهره گیری از فناوری های نوین باید میل خرید بیمه‬ ‫را در می��ان مردم به خصوص جوانان افزایش دهند و با همگرایی‪ ،‬هم‬ ‫افزایی و نیازسنجی به توسعه صنعت بیمه کمک کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��بکه فروش صنعت بیم��ه نیز باید ب��ا بهره گیری از‬ ‫بازاریاب��ی حرف��ه ای و مهارت های نوین فروش از روش های س��نتی‬ ‫فاصله بگیرد و به سمت فروش انالین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیل معامالت بازار س�رمایه برای مشتریان بانک‬ ‫ملی‬ ‫با فعال شدن سرویس معامالت برخط بورس اوراق بهادار (انالین‬ ‫تریدینگ) بانک ملی ایران به منظور استفاده حداکثری از فناوری در‬ ‫تس��هیل خدمات به مشتریان‪ ،‬معامالت بازار سرمایه برای مشتریان‬ ‫این بانک تسهیل ش��د‪ .‬روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬اکنون امکان‬ ‫برداش��ت مس��تقیم و اتوماتیک از محل حساب های بانک ملی ایران‬ ‫هنگام خرید س��هام در بازار س��رمایه فراهم شده اس��ت و دارندگان‬ ‫حس��اب نزد ش��عب این بانک می توانن��د پس از مراجع��ه به یکی از‬ ‫شرکت های کارگزاری و ارائه درخواست و تکمیل فرم ثبت نام‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه انجام معامالت و بهره مندی از این س��رویس اقدام کنند‪ .‬پیش از‬ ‫این مشتریان بازار سرمایه باید در زمان انجام معامالت ضمن افزایش‬ ‫اعتب��ار خود‪ ،‬وجه معامله را از طریق یک درگاه اینترنتی به حس��اب‬ ‫کارگزاری مورد نظر واریز می کردند که با س��رویس جدید بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬به محض انجام معامله‪ ،‬وجه مورد نظر از حساب بانکی مشتری‬ ‫نزد بانک ملی ایران کسر می شود‪.‬‬ ‫ت بانک شهر‬ ‫‹ ‹ارتقای شاخص های فرهنگی با حمای ‬ ‫ش��هردار یزد ب��ا بیان اینکه بانک ش��هر با مش��ارکت در برگزاری‬ ‫رویداده��ای فرهنگی توانس��ته به بهترین ش��کل ممک��ن از حوزه‬ ‫فرهنگ��ی حمایت کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این بان��ک بازوی توانمند توس��عه‬ ‫فرهنگی در شهرهاست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬جمال الدین عزیزی با‬ ‫اش��اره به برگزاری نمایشگاه کتاب استان یزد و حمایت بانک شهر از‬ ‫این رویداد بزرگ‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک با فعالیت های گس��ترده و موثر در‬ ‫حوزه فرهنگی توانس��ته زمینه گسترش‪ ،‬رشد و ارتقای شاخص های‬ ‫فرهنگ��ی در بخش های مختلف را فراه��م کند ‪ .‬عزیزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت تبدیل برنامه های فرهنگی بانک ش��هر ب��ه الگویی برای‬ ‫تمامی بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری کشور می توان با سرعت‬ ‫فزاینده ای در راس��تای توس��عه فرهنگی ایران اسالمی و رسیدن به‬ ‫مدارج باالتر در این حوزه اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه جایگاه فرهنگی ش��هرهای ایران مانند امروز به‬ ‫واسطه مشارکت بانک شهر با مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی‬ ‫حوزه فرهنگ ارتقای چشمگیری نسبت به سال های گذشته داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته این فعالیت ها برای ش��هروندان به طور کامل‬ ‫مش��هود و ملموس بوده و باعث بهب��ود رضایتمندی انان از عملکرد‬ ‫مسئوالن شده است‪.‬‬ ‫ش��هردار یزد عنوان کرد‪ :‬به نظر می رس��د مسئوالن دستگاه های‬ ‫اجرایی مرتبط با امور فرهنگ��ی می توانند در قالب اجرای طرح های‬ ‫مشارکتی با بانک شهر در توسعه فعالیت های فرهنگی بیش از پیش‬ ‫موفق باشند‪.‬‬ ‫عزیزی اظهار کرد‪ :‬بانک ش��هر با مشارکت در برگزاری رویدادهای‬ ‫فرهنگی مانند نمایش��گاه های کتاب اس��تانی توانس��ته به بهترین‬ ‫ش��کل ممکن از ح��وزه فرهنگی دفاع و حمایت کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫س��رعت عمل‪ ،‬جلوگی��ری از اتالف وقت‪ ،‬صرفه جوی��ی در هزینه ها‬ ‫و رفتار مناس��ب کارکنان از مهم ترین ش��اخص های بانک ش��هر در‬ ‫نمایشگاه های کتاب استانی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به جامعه کارگری اولویت بانک رفاه‬ ‫مدیرعام��ل بانک رفاه گفت‪ :‬حمایت هم��ه جانبه از جامعه معزز و‬ ‫زحمتک��ش کارگری و رونق بخش��یدن به بخ��ش تولید و حمایت از‬ ‫اش��تغالزایی در اولویت برنامه ریزی های بانک است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬اس��ماعیل هلل گانی مدیرعامل بانک رفاه‬ ‫در گفت وگو با رئیس هیات مدیره خانه کارگر و س��ایر مسئوالن این‬ ‫سندیکا‪ ،‬با بیان این مطلب تصریح کرد‪ :‬بانک رفاه کارگران به عنوان‬ ‫یک بانک اجتماعی و قدیمی کش��ور خود را متعلق به جامعه تالشگر‬ ‫کارگری می داند و در این مس��یر و برای ارائه خدمات مطلوب به این‬ ‫جامعه از تمامی ظرفیت ها و امکانات خود استفاده می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک رف��اه با تاکید بر اینکه رس��یدگی به مس��ائل و‬ ‫مش��کالت جامعه کارگری جزو برنامه ها و اولویت های بانک اس��ت‪،‬‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬بانک رفاه با حمایت و همراهی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و س��ازمان تامین اجتماعی به دنبال استقرار طرح ها و‬ ‫خدمات موثر و کارامد جهت ارائه به جامعه کارگری است‪.‬‬ ‫‹ ‹از بانک سامان حمایت کنید‬ ‫بانک س��امان با مش��ارکت در برگزاری ششمین جشنواره مردمی‬ ‫بانک محبوب من‪ ،‬خود را در معرض دیدگاه و نظرات مشتریان شبکه‬ ‫بانکی کشور قرار داد‪ .‬به گزارش سامان رسانه‪ ،‬ششمین دوره جشنواره‬ ‫«بانک محبوب من» به عنوان بزرگ ترین رویداد نظرسنجی عمومی‬ ‫در حوزه برترین بانک های ایرانی در حال برگزاری اس��ت و مشتریان‬ ‫ش��بک ه بانکی کشور با پاسخ دادن به سواالت این نظرسنجی دیدگاه‬ ‫خود را در خصوص خدمات شبکه بانکی کشور اعالم می کنند‪ .‬براین‬ ‫اساس بانک سامان نیز که در دوره قبل با نظر مشتریان شبکه بانکی‬ ‫کش��ور توانست محبوب ترین بانک ایران در سال ‪ 1397‬شود‪ ،‬در این‬ ‫دور از جش��نواره نیز خ��ود را در معرض دیدگاه و نظرات مش��تریان‬ ‫ق��رار داده و از این مس��یر می کوش��د تا عالوه بر بهب��ود فرایندهای‬ ‫خدمت رس��انی‪ ،‬زمینه افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم کند‪.‬‬ ‫لذا بانک س��امان از تمام مشتریان ش��بکه بانکی کشور می خواهد تا‬ ‫ضمن مش��ارکت در این جش��نواره‪ ،‬بانک س��امان را به عنوان بانک‬ ‫محب��وب خود انتخاب و نظرات خ��ود را در اختیار مدیران این بانک‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫صنعتی که با یک سوم ظرفیت تولید می کند‬ ‫یک شغل پایدار به ازای تولید هر تن مقاطع برنجی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تولید با یک سوم ظرفیت‬ ‫علی هوش��مند رئیس انجمن تولیدکنندگان مقاطع‬ ‫برنج��ی در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در کش��ور‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬کارخانه مقاطع برنجی مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند که حدود ‪۹۰‬درصد ای��ن کارخانه ها در اطراف‬ ‫ته��ران و مابقی نیز در اس��تان های مش��هد‪ ،‬اصفهان و‬ ‫کرمان واقع ش��ده اند‪ .‬ظرفیت مقاطع برنجی در کش��ور‬ ‫ح��دود ‪۳۰۰‬هزار تن اس��ت که ای��ن کارخانه ها با یک‬ ‫ سوم ظرفیت خود فعالند و حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن مقاطع‬ ‫برنجی تولید می کنند ؛ میزان تولید تمام نیاز کش��ور را‬ ‫براورده می کند و می توان حتی مازاد تولید نیز داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به این موض��وع که مواد اولیه‬ ‫مقاطع برنجی شامل ‪ ۶۰‬درصد مس و ‪ ۴۰‬درصد سرب‬ ‫و روی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مقاط��ع برنجی جزو‬ ‫صنایعی اس��ت که به صورت ‪۱۰۰‬درصد در داخل قابل‬ ‫تولید است و مواد اولیه ان نیز در داخل تامین می شود‪.‬‬ ‫وی با توضیح ای��ن موضوع که صنعت مقاطع برنجی‬ ‫جزو صنایع مادر در کشور به شمار می رود‪ ،‬گفت ‪ :‬مقاطع‬ ‫برنجی صنایع زیرش��اخه بس��یاری در پایین دست خود‬ ‫دارد که این صنایع شامل صنایع ساختمانی و شیراالت‪،‬‬ ‫اتصاالت‪ ،‬الکترونیکی و صنایع خودرو می شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان مقاطع برنجی با اش��اره‬ ‫به تامین مواد اولیه مقاطع برنجی عنوان کرد ‪ :‬مواد اولیه‬ ‫مقاطع برنجی تا پیش از این بیش��تر از طریق ضایعات‬ ‫مس��ی و بخش��ی نیز از طریق ب��ورس کاال ایران تامین‬ ‫می شد‪ .‬در برخی مواقع نیز تولیدکنندگان «روی» ان را‬ ‫به صورت مستقیم از کارخانه های شمش روی خریداری‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫هوش��مند در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬چند وقتی است‬ ‫ک��ه برای تامین مواد اولیه با مش��کل روبه رو ش��ده ایم‪،‬‬ ‫م��س بخش قاب��ل توجهی از م��واد اولی��ه این صنعت‬ ‫به ش��مار می رود و ش��رکت ملی مس به تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬ماده اولیه نمی ده��د و عنوان می کند که‬ ‫چون س��ال های گذش��ته از ما خرید نداشته اید‪ ،‬اکنون‬ ‫نمی توانیم به ش��ما مواد اولیه بدهی��م‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫با مش��کل تامین مس روبه رو ش��ده ایم؛ البته قرار شده‬ ‫مذاکراتی با ش��رکت صنایع ملی مس برای تامین مواد‬ ‫اولیه خود تا پایان سال داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که تا پی��ش از این‬ ‫م��واد اولیه خ��ود را از کجا تامی��ن می کردید‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫پیش از این بیش��تر م��واد اولیه خ��ود را از طریق بازار‬ ‫ضایع��ات تامین می کردیم‪ ،‬اما در ح��ال حاضر ترجیح‬ ‫می دهیم که از بازار رس��می خرید کنی��م‪ ،‬چراکه باید‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده را پرداخت کنی��م و بازار ضایعات‬ ‫فاکتور رس��می ن��دارد و ب��رای ما مش��کالتی را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان مقاطع برنجی در ادامه‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬یکی دیگر از مش��کالت ما این اس��ت که‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان ما در ش��هرک های صنعتی‬ ‫حضور نداش��ته یا پروان��ه بهره برداری ندارن��د و پروانه‬ ‫کسب دارند این در حالی است که برای تهیه مواد اولیه‬ ‫داشتن پروانه بهره برداری ضروری است‪.‬‬ ‫هوش��مند در زمینه صادرات مقاط��ع برنجی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه صادرات هم با مش��کالت قوانین داخلی‬ ‫از یک سو و بازگشت پول از سوی دیگر روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫وگرن��ه ظرفیت باالیی ب��رای ص��ادرات در این صنعت‬ ‫وجود دارد‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که در زمینه‬ ‫ص��ادرات با مش��کل تحریم روب��ه رو هس��تید‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد ‪ :‬در این زمینه مش��کل خاصی وجود ن��دارد و به‬ ‫روش ه��ای مختلف می توانیم تحریم ها را دور بزنیم‪ ،‬اما‬ ‫مش��کل ما در زمینه صادرات‪ ،‬مش��کل دو نرخی بودن‬ ‫ارز و بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به س��امانه نیما‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان مقاطع برنجی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در کل قوانین صادراتی در کشور برای تمام‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان معض��ل ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر امروز شیراالت بهداش��تی صادر می شود به‬ ‫این دلیل اس��ت که محصوالت ما دارای کیفیت است‪.‬‬ ‫از همی��ن رو نباید با قوانین داخلی دولت مانع صادرات‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر این مشکالت برطرف ش��ود‪ ،‬صنعت مقاطع‬ ‫برنج��ی ایران‪ ،‬می تواند عمده میلگ��رد برنجی ترکیه را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان مقاطع برنجی همچنین‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ب��ه ازای تولید هر ت��ن مقاطع برنجی یک‬ ‫ش��غل پایدار در کشور ایجاد می شود‪ .‬اگر ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار تن مقاطع برنج��ی را داریم باید برای ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر اشتغالزایی کنیم‪ ،‬از این رو باید با قوانین صحیح‬ ‫‹ ‹رکود در بازار‬ ‫همچنین علیرضا سوهانی‪ ،‬فعال حوزه مقاطع برنجی‬ ‫درب��اره وضعیت این ب��ازار در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬با توجه ب��ه رکود بازار‪ ،‬ما تولیدکننده های مقاطع‬ ‫برنجی با تمام ظرفیت خود مش��غول به کار نیس��تیم‪.‬‬ ‫ظرفیت کارخانه ما حدود ‪۳‬هزار تن در سال است که با‬ ‫یک سوم این ظرفیت در حال تولید هستیم‪.‬‬ ‫سوهانی در ادامه با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫مقاطع برنجی خاطرنشان کرد‪ :‬مواد اولیه مقاطع برنجی‬ ‫شامل ضایعات روی و مس و خود ضایعات برنجی است‬ ‫که امس��ال و چند وقتی است که با کمبود مواد اولیه و‬ ‫ن رو بیشتر تولیدکنندگان‬ ‫ضایعات روبه رو هستیم‪ ،‬از ای ‬ ‫ای��ن صن��ف نمی توانن��د ب��ا تم��ام ظرفیت خ��ود کار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی همچنان یاداور ش��د‪ :‬از سوی دیگر با نوسان نرخ‬ ‫ارز و افزایش هزینه های تولید روبه رو هس��تیم و از انجا‬ ‫که تقاضای مقاطع برنجی در س��طح پایینی قرار دارد‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان از پ��س هزینه های خ��ود برنمی ایند‪،‬‬ ‫زیرا هزینه ها چند برابر ش��ده و این درحالی اس��ت که‬ ‫تولیدکنن��دگان نمی توانند محصول خود را با چند برابر‬ ‫قیمت به فروش برسانند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان با اشاره به تحویل‬ ‫‪ ۸۰‬ه��زار تن ورق ب��رای پروژه خط انتقال نف��ت خام گوره به‬ ‫جاس��ک گفت‪ :‬هدف اصلی ما افزایش ظرفیت تولید اس��ت که‬ ‫با پیگیری و حمایت های وزیر نفت در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬امین ابراهیمی در حاشیه بازدید وزیر نفت از‬ ‫خط تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان و بهره برداری از فاز‬ ‫نهایی ازمایشگاه خوردگی اظهار کرد‪ :‬بخشی از تجهیزات مورد‬ ‫نیاز صنعت نفت و گاز در سال های گذشته از خارج وارد می شد‬ ‫که تحریم های ظالمانه اگرچه تا اندازه ای به صنایع کشور فشار‬ ‫وارد اورد اما به فرصتی برای رشد و خودکفایی تبدیل شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز‬ ‫تنها بخشی از پیشرفت هایی است که پس از تحریم ها در سایه‬ ‫اقتصاد مقاومتی محقق شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین خوزستان گفت‪:‬‬ ‫س��اخت و بومی س��ازی محصوالت مورد نیاز صنایع‬ ‫نفت و بکارگیری ان در پروژه هایی نظیر خط انتقال‬ ‫نف��ت خام گوره به جاس��ک‪ ،‬ضمن تحقق ش��عار ما‬ ‫می توانی��م‪ ،‬از خ��روج قابل توجهی ارز از کش��ور نیز‬ ‫جلوگیری کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعامل و همکاری شرکت های فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪ ،‬فوالد اکس��ین و لوله سازی اهواز در اجرای این پروژه‬ ‫ب��زرگ گام��ی موثر در راس��تای تحقق ش��عار س��ال و اجرای‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫ابراهیمی اظهار کرد‪ :‬همچنین ازمایشگاه خوردگی به عنوان‬ ‫بزرگ ترین ازمایش��گاه کش��ور یکی از الزامات ط��رح گوره به‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تولید مقاطع برنجی در ایران جزو صنایعی‬ ‫به ش��مار می رود ک��ه بعد از انقالب اس�لامی‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬این درحالی است که پیش‬ ‫از انقالب این صنعت بسیار محدود در صنایع‬ ‫نظامی کاربرد داش��ت‪ .‬از همی��ن رو می توان‬ ‫ادع��ا کرد ک��ه این صنعت یک��ی از صنایع نو‬ ‫پا در کشور به شمار می رود که پس از انقالب‬ ‫اس�لامی رش��د قابل توجهی داشته است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ 3‬دهه است که واحدهای‬ ‫مقاطع تولید برنجی ب��ا اهداف غیرنظامی در‬ ‫کش��ور راه اندازی ش��ده اند که می توانند نیاز‬ ‫داخل را برطرف کنند‪ .‬ظرفیت تولید س��االنه‬ ‫مقاط��ع برنج��ی در ای��ران به ح��دود ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن می رس��د که این واحدها با یک سوم‬ ‫ظرفیت خود مش��غول به کار هس��تند و این‬ ‫میزان ظرفیت تولید نیز کل مصرف داخل را‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون این صنعت توانس��ته که خود را‬ ‫بومی س��ازی کند و به مرحله رسیده است که‬ ‫مواد اولیه و ماش��ین االت م��ورد نیاز خود را‬ ‫تامین کند‪ .‬در حال حاضر ماش��ین االت مورد‬ ‫نیاز در تولید میلگرده��ای مقاطع برنجی در‬ ‫داخل کش��ور ساخته می ش��ود و این موضوع‬ ‫یکی از مزیت های تولید این مقاطع به ش��مار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫البت��ه یک��ی از مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫مقاط��ع برنجی در ای��ن روزه��ا‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه انها و کمبود قراضه اس��ت‪ ،‬چراکه یکی‬ ‫راه های تامی��ن مواد اولیه ای��ن فلز از طریق‬ ‫قراضه ه��ای مس‪ ،‬روی و س��رب انجام تامین‬ ‫می ش��ود که این روزها با کمبود این ضایعات‬ ‫ی��ا افزایش قمیت های انها در کش��ور روبه رو‬ ‫هستیم و از انجا که بازار ضایعات در کشور با‬ ‫سازوکار ساماند هی شده ای روبه رو نیست این‬ ‫تولیدکنندگان را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد تنظیم بازار‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫فوالدی مشروط شد‬ ‫علی هوشمند‬ ‫علیرضا سوهانی‬ ‫تولید ‪ ۸۰‬هزار تن ورق مخصوص خط انتقال نفت گوره به جاسک از سوی فوالد اکسین‬ ‫جاس��ک بود که به همت نیروهای متخصص و جوان‬ ‫داخلی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد اکسین خوزستان پیش‬ ‫از ای��ن گفته بود که این ش��رکت با صادرات بیش از‬ ‫‪۳۵‬هزار تن ورق فوالدی در اندازه های مختلف در ‪۸‬‬ ‫ماه نخست امس��ال به یک رکورد در زمینه صادرات‬ ‫دس��ت یافت‪ ،‬در حالی که باالترین رکورد صادرات از‬ ‫این شرکت در سال ‪ ۱۳۹۵‬با ‪ ۲۸‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫طرح گوره به جاس��ک انجام پروژه خ��ط انتقال نفت خام از‬ ‫جنوب غربی ایران به جنوب شرقی ( گوره به جاسک) به طول‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر با نیاز ‪ ۳۶۶‬هزار تن ورق است‪.‬‬ ‫ورق عریض فوالدی گرید (‪ )CK۴۵c‬از نوع ورق های وارداتی‬ ‫کشور بوده که برای نخستین بار در کشور توسط شرکت فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫اکسین خوزس��تان با هدف تامین نیاز مصرف کنندگان صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬ماش��ین االت و ابزارهای صنعتی‪ ،‬قطعات یدکی مورد‬ ‫اس��تفاده در موتور خودرو و سیستم های حمل ونقل تولید شد‬ ‫که باعث جلوگیری از خروج ارز قابل توجهی در کشور می شود‪.‬‬ ‫شرکت فوالد اکسین خوزستان با هدف تکمیل حلقه گمشده‬ ‫زنجیره تامین کننده صنایع نیازمند به ورق های عریض فوالدی‬ ‫و عملی��ات حرارتی همچ��ون نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی و صنایع‬ ‫دریایی و ماشین سازی و رفع نیاز محصوالت استراتژیک صنعت‬ ‫کشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬ب��ا بهره گی��ری از جدیدترین‬ ‫فناوری روز دنیا‪ ،‬تولید انبوه خود را در اهواز اغاز کرد و امروزه‬ ‫با تولید محصوالت خاص در زمینه ابعاد (ورق عریض) و خاص‬ ‫مورد نظر مشتریان‪ ،‬در مسیر رشد و تعالی قدم بر می دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد تنظی��م ب��ازار گف��ت‪:‬‬ ‫صادرات انواع محصوالت فوالدی از گمرک‪،‬‬ ‫پ��س از این با مج��وز معاونت ام��ور معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد رض��ا کالمی در‬ ‫حاش��یه نشس��ت تنظیم بازار گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه تولید بیش از ‪ ۲۵‬میلیون تن انواع فوالد‬ ‫در کش��ور و ضرورت های تامین نیاز داخل‪،‬‬ ‫در جلس��ه تنظیم بازار مقرر ش��د‪ ،‬صادرات‬ ‫انواع محصوالت فوالدی پس از این توس��ط‬ ‫گم��رگ‪ ،‬فقط با مجوز معاونت امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن ب��دان معناس��ت در‬ ‫صورتی ک��ه واحدهای تولیدی نیاز داخل را‬ ‫به ه��ر میزان که تقاضا وج��ود دارد‪ ،‬تامین‬ ‫کنند؛ معاون��ت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫ب��ا توجه به عملکرد واحدهای فوالدی اجازه‬ ‫صادرات را هم به انها خواهد داد‪.‬‬ ‫کالم��ی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا اگر کس��ی تعهد‬ ‫عرض��ه را رعایت نکند از ابزار صادراتی برای‬ ‫مدیریت بازار استفاده خواهد‪.‬‬ ‫ابالغ سهمیه‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫شرکت های ذوب القایی‬ ‫پ��س از ح��دود دو م��اه کار کارشناس��ی‬ ‫و تعام��ل رس��ته های ذوب القای��ی و اه��ن‬ ‫اس��فنجی در انجمن تولیدکنندگان فوالد و‬ ‫به دنبال جلسه اخیر اسماعیلی معاون جدید‬ ‫ام��ور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا تولیدکنن��دگان اهن‬ ‫اس��فنجی‪ 28 ،‬بهمن سهمیه اهن اسفنجی‬ ‫واحدهای ذوب القایی تا پایان س��ال ‪ ،98‬به‬ ‫‪ 7‬ش��رکت عرضه کننده اهن اسفنجی ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬در این نامه ها که برای‬ ‫ش��رکت های توس��عه اهن و فوالد گل گهر‪،‬‬ ‫فوالد بافت‪ ،‬فوالد سبزوار‪ ،‬فوالد غدیر نی ریز‪،‬‬ ‫ف��والد میانه‪ ،‬فوالد ش��ادگان و اهن و فوالد‬ ‫غدیر ایرانیان ارسال شده‪ ۹۲ ،‬شرکت ذوب‬ ‫القایی برای دریافت سهمیه اهن اسفنجی تا‬ ‫پایان سال جاری معرفی شده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برنج فلزی اس��ت که از اس��تحکام بیشتری نسبت به‬ ‫مس برخوردار اس��ت و از این رو در صنایع س��اختمانی‬ ‫چون شیراالت‪ ،‬اتصاالت‪ ،‬ابزاراالت‪ ،‬پیچ‪ ،‬رادیاتورسازی‪،‬‬ ‫صنع��ت خودروس��از‪ ،‬صنایع نظامی و االت موس��یقی‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫ظرفیت تولی��د مقاطع برنجی در ای��ران با ‪ ۶۰‬واحد‬ ‫تولیدی به ‪۳۰۰‬هزار تن در س��ال می رسد‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که واحدهای تولیدی با یک سوم ظرفیت مشغول‬ ‫تولید هس��تند‪ .‬بخشی از مش��کالت این صنف به رکود‬ ‫بازار و بخشی نیز به تامین کمبود مواد اولیه بازمی گردد‪.‬‬ ‫علی هوشمند‪ :‬به ازای تولید هر تن مقاطع برنجی یک شغل پایدار‬ ‫در کش��ور ایجاد می ش��ود‪ .‬اگر ظرفیت تولی��د ‪ ۳۰۰‬هزار تن مقاطع‬ ‫برنجی را داریم باید برای ‪ ۳۰۰‬هزار نفر اشتغالزایی کنیم‪ ،‬از این رو‬ ‫باید با قوانین صحیح از این صنعت حمایت به عمل اورد‬ ‫از این صنعت حمایت به عمل اورد‪.‬‬ ‫هوش��مند در پاسخ به این پرسش که ایا کمبود مواد‬ ‫اولیه ش��ما به بازار قراضه بازمی گ��ردد‪ ،‬گفت‪ :‬تا حدی‬ ‫ب��ه بازار ضایعات مربوط می ش��ود‪ .‬البته ب��ازار ضایعات‬ ‫یک بازار همیش��گی اس��ت و در زمینه مقاطع برنجی‪،‬‬ ‫قراض��ه را دو گ��روه خری��داری می کنند‪ ،‬کس��انی که‬ ‫میلگرد مس��ی تولید می کنند که جنس های مرغوب تر‬ ‫را خریداری کرده و کس��انی که در زمینه تولید مقاطع‬ ‫برنجی مش��غول به کار هستند که هر نوع جنسی با هر‬ ‫کیفیتی را خریداری می کنند‪ .‬در کل بازار ضایعات یک‬ ‫بازار غیررسمی بوده و با محدودیت ها و مشکالت فصلی‬ ‫روبه رو اس��ت ک��ه نمی تواند برای ما یک بازار مناس��ب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫ارز نیمایی‬ ‫عامل گرانی‬ ‫فوالد نیست‬ ‫محص��والت فوالدی در چند هفته اخیر به س��بب‬ ‫کمبود مواد اولیه افزایش قیمت داشته است‪ .‬نرخ ارز‬ ‫نیمایی افزایش داشته و دالر در سامانه نیما به باالی‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان رس��یده اس��ت‪ .‬این افزایش‬ ‫نرخ عالوه بر انکه درامد شرکت های صادرات محور را‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهد داد‪ ،‬احتماال قیمت محصوالت‬ ‫س کاال را نی��ز تحت تاثیر قرار خواهد داد که‬ ‫در بور ‬ ‫می تواند برای ش��رکت های مرتبط با این حوزه موثر‬ ‫باش��د؛ ای��ن در حالی اس��ت که قیم��ت محصوالت‬ ‫ف��والدی در بورس کاال روند صعودی دارد و در چند‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬محص��والت ف��والدی در بورس کاال‬ ‫تقریبا ‪ ۳۰‬درصد گران تر شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫درباره افزایش قیمت ف��والد در چند ماه‬ ‫گذش��ته عنوان کرد‪ :‬اگرچه نرخ ارز هم بر‬ ‫قیمت محصوالت اثرگذار بوده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫محص��والت فوالدی در چن��د هفته اخیر‬ ‫به سبب کمبود مواد اولیه افزایش قیمت‬ ‫داش��ته و افزایش قیمت ناش��ی از کمبود‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬به مراتب اثرگذاری بیش��تری‬ ‫نسبت به نرخ ارز نیمایی بر قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه کمب��ود م��واد اولیه‬ ‫فوالدسازان عنوان کرد‪ :‬شرکت های فوالدی در کشور‬ ‫با کمبود مواد اولیه س��نگ اهن و کنس��انتره روبه رو‬ ‫هستند؛ تعرفه ‪۲۵‬درصدی برای صادرات محصوالت‬ ‫س��نگ اهنی‪ ،‬بازدارندگی الزم را نداشته و صادرات‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی را دچار‬ ‫مشکل کرده است‪.‬‬ ‫شهرستانی با اش��اره به این موضوع که‬ ‫باید رفع مشکل مواد اولیه فوالدسازان در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مشکل‬ ‫کمبود مواد اولیه مرتفع ش��ود‪ ،‬حتی اگر‬ ‫ن��رخ ارز نیمایی هم کمی افزایش یابد‪ ،‬با‬ ‫افزایش عرضه م��واد اولیه قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫ارزان تر خواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬پیش��نهاد ما ازادس��ازی عرضه و‬ ‫تقاضای بازار اس��ت؛ این ازادسازی قیمت سنگ اهن‬ ‫را در ب��ازار داخل افزایش خواه��د داد؛ اما تعادل در‬ ‫عرض��ه و تقاضا ایجاد خواهد ش��د و تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت ف��والدی و صنایع پایین دس��تی‪ ،‬معضل‬ ‫کمب��ود مواد اولیه نخواهند داش��ت‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫ان صورت‪ ،‬امکان صادرات محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر هم فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت ک��ه درحال حاضر قیمت‬ ‫برخی محصوالت فوالدی در بازار داخل‪ ،‬از بازارهای‬ ‫صادراتی باالتر اس��ت؛ در صورت��ی که طبیعی تر ان‬ ‫اس��ت ک��ه قیمت های داخل��ی ‪ ۵‬درص��د ارزان تر از‬ ‫بازارهای صادراتی باش��د (به علت کاهش هزینه های‬ ‫حمل و نقل)‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با‬ ‫کاهش مداخله دولت در روند قیمت گذاری و عرضه‬ ‫و تقاضا و کاهش نقش واس��طه ها‪ ،‬تعادل به چرخه‬ ‫تولید فوالد بازگردد‪.‬‬ ‫رنج‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫مقاطع برنجی‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫گرامیداشت روز زن‬ ‫در شرکت اب و فاضالب‬ ‫اصفهان‬ ‫بهم�ن راع�ی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان در ایین گرامیداشت‬ ‫روز زن که با حضور بیش از ‪ ۳۲۵‬بانوی شاغل‬ ‫در ابفا اصفهان برگزار ش��د اعالم کرد‪ :‬فعاالن‬ ‫صنعت ابفا به منظور ارائه خدمات ماندگار باید‬ ‫منافع س��ازمان و مردم را بی��ش از هر امری‬ ‫مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬هاش��م‬ ‫امینی در جمع بانوان ش��اغل در شرکت اب‬ ‫و فاضالب اس��تان اصفهان با تاکید بر جایگاه‬ ‫رفی��ع زن در خان��واده و اجتماع گفت‪ :‬بانوان‬ ‫ش��اغل در ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان‬ ‫اصفهان باید ب��ا ارائه دس��تاوردهای ماندگار‬ ‫درزمینه خدمت رسانی مطلوب به مردم نهایت‬ ‫رضایت مشترکان را جلب کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان با اشاره به ابالغ قانون یکپارچه سازی‬ ‫شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬با اب�لاغ قانون یکپارچه س��ازی‬ ‫شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی‬ ‫از این پس حدود ‪ ۵‬میلیون نفر در استان زیر‬ ‫پوشش خدمات شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بانوان ش��اغل در ابفا‬ ‫اصفهان هم��واره با دقت و تعه��د مثال زدنی‬ ‫درص��دد انجام وظایف محول��ه بودند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از بانوان ش��اغل در ابفا اس��تان اصفهان‬ ‫انتظ��ار می رود که با ت�لاش‪ ،‬تعهد و تخصص‬ ‫کافی زمینه ه��ای الزم برای خدمات رس��انی‬ ‫گس��ترده به مشترکان در ش��هرها و روستاها‬ ‫را مهیا کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان خدمات ابفا را بس��یار اس��تراتژیک و‬ ‫حیاتی دانس��ت و افزود‪ :‬فعاالن صنعت اب و‬ ‫فاضالب باید همکاری و همدلی را س��رلوحه‬ ‫کارهای خود قرار دهند تا همچنان ش��رکت‬ ‫ابفا استان اصفهان به عنوان شرکتی پیشرو در‬ ‫امر خدمات رسانی باقی بماند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان خبر داد‬ ‫استقرار اورژانس ‪ ۱۱۵‬در «شهرک صنعتی زاهدان کارگاهی»‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬درمانگاه پیش بیمارس��تانی و‬ ‫اورژانس ‪ ۱۱۵‬در شهرک صنعتی زاهدان کارگاهی‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫علیرضا راشکی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫تفاهمنامه ای با اورژانس پیش بیمارس��تانی و مرکز‬ ‫حوادث و فوریت های پزشکی برای ارائه فوریت های‬ ‫پزشکی به مصدومان و بیماران واحدهای تولیدی‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی زاهدان میرجاوه‪،‬‬ ‫زاهدان کارگاهی و زاهدان کامبوزیا منعقد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬عالوه براین در زمینه ایمنی‬ ‫اقدام��ات متعددی از جمله ممی��زی ایمنی ‪۱۲۰‬‬ ‫واحد تولیدی در ش��هرک های صنعتی ایرانش��هر‪،‬‬ ‫زاب��ل و نواحی صنعت��ی زهک‪ ،‬ادیم��ی‪ ،‬بنجار و‬ ‫میانکنگ��ی انجام و ب��رای انها شناس��نامه ایمنی‬ ‫تدوین شده اس��ت‪ .‬سرپرست شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی سیس��تان و بلوچس��تان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انعقاد قرارداد با شرکت مشاور برای انجام خدمات‬ ‫در زمینه بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬انرژی و محیط زیست‬ ‫واحدهای تولیدی و طرح های صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی زاهدان کارگاه��ی به تعداد‬ ‫‪ ۱۴۰‬واحد‪ ،‬شامل شهرک صنعتی سراوان ‪ ۵‬واحد‬ ‫و شهرک صنعتی خاش به تعداد ‪ ۱۰‬واحد از دیگر‬ ‫اقدام های در این زمینه به شمار می رود‪.‬‬ ‫راشکی یاداور شد‪ :‬در این راستا برای شهرک های‬ ‫صنعتی خاص و س��روان نیز ‪ ۲‬شناس��نامه ایمنی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه نخست سال انجام شد‬ ‫بازرسی از ‪ ۱۳۹‬هزار واحد اقتصادی سیستان و بلوچستان‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت سال بیش از ‪ ۱۳۹‬هزار بازرسی از‬ ‫واحدهای اقتصادی استان انجام شد که منجر به تشکیل‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۲۰‬پرونده تخلف شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫محمودرضا رحمتیان‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬ضمن بیان این‬ ‫امار گفت‪ :‬تمامی پرونده های تخلف برای رس��یدگی به‬ ‫مرجع قانونی ارسال شده است‪ .‬رحمتیان در ادامه افزود‪:‬‬ ‫در بخش قاچاق کاال نی��ز در این مدت ‪ ۲۰‬هزار و ‪۹۴۱‬‬ ‫بازرس��ی انجام شده که منجر به تش��کیل ‪ ۶۵۰‬پرونده‬ ‫تخلف ش��ده اس��ت‪ .‬وی در ادامه بیان ک��رد‪ :‬در بخش‬ ‫نظارت بر انبارها و سردخانه ها در کل استان ‪ ۷۳۳‬مورد‬ ‫بازرسی انجام شده که از این تعداد ‪ ۷۰۳‬مورد مربوط به‬ ‫انبارها و ‪ ۳۰‬مورد نیز مربوط به سردخانه ها بوده است‪.‬‬ ‫رحمتی��ان ادامه داد‪ :‬در بخ��ش ارد و نان در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫امس��ال ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۹۲‬بازرسی در کل استان انجام شده‬ ‫که در همین ارتباط ‪ ۳۵۸‬پرونده تش��کیل شده که برای‬ ‫رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای س��ال تا پایان دی ‪ ۱۲‬طرح ویژه‬ ‫نظارتی ازجمله ویژه نوروز‪ ،‬محصوالت زراعی‪ ،‬ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬طرح نظارتی مصالح س��اختمانی‪ ،‬طرح نظارتی‬ ‫کاالهای پزش��کی‪ ،‬باش��گاه های ورزش��ی‪ ،‬قند و ش��کر‪،‬‬ ‫مدرس��ه های غیرانتفاعی‪ ،‬حمل ونقل مس��افر‪ ،‬بازگشایی‬ ‫مدرسه ها‪ ،‬شب یلدا و برچسب نرخ اجرا شده است‪.‬‬ ‫رحمتی��ان افزود‪ :‬از کل گزارش های دریافتی از طریق‬ ‫ستاد خبری سازمان‪ ،‬هزار و ‪ ۱۴۳‬مورد متخلف و هزار و‬ ‫‪ ۸۸۲‬مورد غیرمتخلف تشخیص داده شده و پرونده ‪۴۹۰‬‬ ‫مورد در دس��ت بررسی اس��ت و ‪ ۱۹۵‬مورد نیز منجر به‬ ‫رضایت شاکی شده است‪.‬‬ ‫اغاز طرح اب رسانی شهرک صنعتی خمینی شهر‬ ‫بهمن راعی‪ -‬مراس��م کلنگ زنی طرح اب رس��انی‬ ‫ش��هرک صنعت��ی ب��رق و الکترونی��ک خمینی ش��هر‬ ‫برگزارش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان ط��ول این پروژه را ح��دود ‪ ۶‬کیلومتر وهزینه‬ ‫اج��رای ان را ‪ ۲‬میلی��اردو ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان عنوان و‬ ‫ابراز امی��دواری کرد این طرح در م��دت زمان مقرر به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬هاشم امینی اماده سازی‬ ‫فضای مناسب برای سرمایه گذاری در کشور را از الزامات‬ ‫توس��عه و رفع معضل فقر و بیکاری در کشور دانست و‬ ‫طرح اب رس��انی به ش��هرک صنعتی برق و الکترونیک‬ ‫خمینی ش��هر را در راس��تای تحقق این رویکرد کالن‬ ‫برشمرد‪ .‬وی توسعه زیر ساخت های شهرک های صنعتی‬ ‫را عامل مهمی در افزایش تولید کشور دانست‪.‬‬ ‫تدوین ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره بحران س��یل در‬ ‫بلوچس��تان بیان کرد‪ :‬جلسه مدیریت بحران پیش‬ ‫از وقوع س��یل بلوچس��تان باتوجه ب��ه اخطارهای‬ ‫اعالمی ازس��وی اداره کل هواشناس��ی و مدیریت‬ ‫بح��ران اس��تانداری و اخذ تصمیم های مناس��ب‬ ‫عمل کرد‪ .‬برهمین اس��اس به دنبال اجرای دقیق‬ ‫ای��ن تصمیم ه��ا‪ ،‬کمترین اس��یب به ش��هرک ها‪،‬‬ ‫نواح��ی صنعت��ی و واحدهای تولی��دی در جریان‬ ‫س��یل وارد ش��د‪ .‬سرپرست ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی سیستان و بلوچستان در تشریح وضعیت‬ ‫تصفیه خانه ه��ای فاض�لاب صنعت��ی مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۵‬تصفیه خان��ه فاض�لاب صنعت��ی در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اس��تان بهره برداری ش��ده که‬ ‫روزانه بی��ش از ‪ ۵۰۰‬مترمکعب فاضالب را تصفیه‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین نظام استحصال دوباره فاضالب‬ ‫در شهرک صنعتی کنارک با پیشرفت فیزیکی ‪۹۵‬‬ ‫درصد در حال اجرا است‪.‬‬ ‫کشاورزی اذربایجان شرقی ‪ ۴۴۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت گرفت‬ ‫رئی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی‬ ‫اذربایجان ش��رقی گف��ت‪ ۴۴۰۰ :‬میلی��ارد‬ ‫تومان تسهیالت بانکی به زیربخش های دام‬ ‫و طیور‪ ،‬ش��یالت‪ ،‬گلخانه‪ ،‬زراعت‪ ،‬باغبانی و‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کش��اورزی‬ ‫استان پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اکبر فتحی ضمن بیان‬ ‫ش‬ ‫ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاری بخ ‬ ‫خصوصی در بخش کش��اورزی ب��ا توجه به‬ ‫جذابیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‬ ‫بدون انتظار نس��بت به دریافت تس��هیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬از محل اورده متقاضی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فتح��ی اظهار کرد‪ :‬توس��عه ش��بکه های‬ ‫ابیاری که به عنوان زیرساخت های کشاورزی‬ ‫تلقی می شوند در سال های گذشته بیش از‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار نبود که در حال حاضر از محل‬ ‫اعتبارات دولتی‪ ،‬ملی و اس��تانی به ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ ۶۷۰‬هکتار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایجاد و توس��عه شبکه های‬ ‫نوین ابیاری اعم از قطره ای‪ ،‬بارانی و کم فشار‬ ‫باتوجه به اینکه تقاضامحور هستند از ‪۲۲۰۰‬‬ ‫هکتار در سال های گذشته به ‪ ۳۸۰۰‬هکتار‬ ‫از محل اعتبارات دولتی ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی‬ ‫اذربایجان ش��رقی درب��اره کانال های ابیاری‬ ‫عموم��ی نیز‪ ،‬گف��ت‪ :‬در طول س��ال جاری‬ ‫کانال ه��ای عمومی در ح��دود ‪ ۵۶‬کیلومتر‬ ‫بهس��ازی و ‪ ۵۶‬قن��ات در راس��تای افزایش‬ ‫ابدهی و اس��تفاده بهینه کشاورزان الیروبی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اهمیت مکانیزاس��یون‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬با بی��ان اینکه تزری��ق تراکتور‪،‬‬ ‫کمباین‪ ،‬ادوات دنباله بند بخش کش��اورزی‬ ‫باعث ارتقای بهره وری کش��اورزی و کاهش‬ ‫می��زان ری��زش در دس��تگاه های کمبای��ن‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال جاری حدود ‪۸۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان تس��هیالت از مح��ل خط‬ ‫اعتباری مکانیزاس��یون برای افزایش ضریب‬ ‫مکانیزاسیون بخش کشاورزی پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فتحی با اش��اره به یکپارچه سازی اراضی‬ ‫زراعی گفت‪ :‬متاس��فانه در سال های گذشته‬ ‫یکپارچه س��ازی اراض��ی کش��اورزی از روند‬ ‫کن��دی برخ��وردار ب��ود‪ .‬باتوجه ب��ه نقش‬ ‫یکپارچه س��ازی زمین ه��ای کش��اورزی در‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده محصوالت زراعی و‬ ‫رشد اگاهی کشاورزان نسبت به اهمیت این‬ ‫امر‪ ،‬یکپارچه س��ازی اراضی زراعی به صورت‬ ‫داوطلبان��ه ازس��وی خود کش��اورزان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعداد مجوزهای صادرش��ده‬ ‫ب��رای واحدهای تولیدی کش��اورزی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬میزان صدور مجوزها در زیربخش های‬ ‫مختلف دام و طیور‪ ،‬شیالت‪ ،‬گلخانه‪ ،‬زراعت‪،‬‬ ‫باغبان��ی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی از رش��د‬ ‫قاب��ل قبولی برخوردار اس��ت‪ ،‬ب ه طوری که‬ ‫‪ ۱۴۸‬مجوز برای ایج��اد و راه اندازی گلخانه‬ ‫در سطح اس��تان صادر شده اس��ت؛ میزان‬ ‫گلخانه ها در سال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۱۵۷‬هکتار‬ ‫ل حاضر این رق��م به ‪۲۲۳‬‬ ‫ب��ود که در ح��ا ‬ ‫هکت��ار افزای��ش یافته و به مرحل��ه تولید و‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان‬ ‫ش��رقی اضافه کرد‪ :‬ح��دود ‪ ۳۰۰‬هکتار نیز‬ ‫متقاضی ایجاد گلخانه در استان وجود دارد‬ ‫که از این میزان ‪ ۱۶۳‬هکتار از پیشرفت ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬درصدی برخ��وردار بوده و پیش بینی‬ ‫می ش��ود بقیه ان در طول ‪ ۳‬م��اه اینده به‬ ‫مرحله بهره برداری برسد‪ .‬وی درباره صنایع‬ ‫تبدیلی گف��ت‪ :‬در صنایع تبدیلی و تکمیلی‬ ‫ب��رای ‪ ۱۲۲‬واح��د تولیدی پروانه تاس��یس‬ ‫صادر شده که از این تعداد‪ ۶۵ ،‬واحد منجر‬ ‫به بهره برداری شده و در مجموع ‪ ۶۷۹‬واحد‬ ‫پروانه تاسیس خود را تحویل گرفته اند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ایین رونمایی از سامانه امالک و اسکان‪:‬‬ ‫در حاش��یه همای��ش ط��رح اق��دام ملی مس��کن‬ ‫همچنین ‪ ۳‬تفاهم نامه میان وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫و نهادهای دیگر به امضا رسید‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه امضای تفاهم‬ ‫این وزارتخانه با س��ازمان نظام مهندس��ی گفت‪ :‬در‬ ‫تفاهم نامه ای که با نظام مهندس��ی منعقد شد‪ ،‬سعی‬ ‫کردیم تعرفه ها را ب��رای دهک های یک تا ‪ ۳‬رایگان‬ ‫سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹امضای ‪ ۳‬تفاهم نامه برای کاهش قیمت‬ ‫واحدها‬ ‫نهضت خانه سازی باید دنبال شود‬ ‫طاهره نصر‪-‬عضو شورای مرکزی‬ ‫س��امانه اسکان و امالک ش��روع به کار خواهد کرد تا بتوانیم بدون‬ ‫انکه کسب و کارهای حوزه مسکن را به خطر بیندازیم‪ ،‬ثروت اندوزی‬ ‫در حوزه مسکن را مهار کنیم‬ ‫کنیم و برای دهک ه��ای دیگر تخفیف هایی در نظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫اس�لامی اظهار کرد‪ :‬در تفاهم نامه ای که با وزارت‬ ‫کش��ور به امضا رس��ید‪ ،‬سعی ش��د برای دهک های‬ ‫یک تا ‪ ۳‬عوارض ش��هرداری ها رایگان و برای س��ایر‬ ‫دهک ها هم در پرداخت عوارض تخفیف هایی در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬تالش می کنیم با همکاری شهرداری ها‬ ‫بتوانیم امور را در حوزه طرح اقدام ملی مسکن برای‬ ‫متقاضیان تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ه انعق��اد تفاهم نامه با‬ ‫بازار تهاتر ایرانیان هم اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ومین‬ ‫تفاهم نامه مربوط به تهاتر مصالح س��اختمانی بود تا‬ ‫س��ازندگان در این طرح بتوانند مصالح را اقس��اطی‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫اسالمی یاداور شد‪ :‬براساس براورد معاونت مسکن‬ ‫و س��اختمان‪ ،‬با انعقاد این تفاهم نامه ها قیمت تمام‬ ‫ش��ده واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ارزان تر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح ملی مسکن تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش بینی ما‬ ‫برای پایان کار س��اخت واحدها تا سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال هم��ه اقدامات مربوط به زیرس��ازی‪،‬‬ ‫اماده س��ازی ها و طرح ریزی برای اجرای این واحدها‬ ‫را انجام داده ایم‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬زمینه برای پرداخت تس��هیالت‬ ‫واحدهای طرح اقدام ملی مسکن فراهم شده است‪.‬‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه س��ازمان ملی زمین و‬ ‫مس��کن‪ ،‬زمین ه��ا را برای طرح اقدام ملی مس��کن‬ ‫فراهم کرده و در برخی از شهرها ساخت این واحدها‬ ‫اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬زمین های مرغوبی برای طرح‬ ‫اق��دام ملی مس��کن فراهم کرده ایم و کار براس��اس‬ ‫برنامه ریزی انجام می ش��ود‪ .‬ما با توجه به وعده هایی‬ ‫ک��ه داده ایم‪ ،‬پ��روژه دوس��االنه ای اغ��از کرده ایم و‬ ‫پیشرفت قابل توجهی هم در این حوزه داشته ایم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬ابتدا زمین ها انتخاب‬ ‫می ش��ود و متناسب با تعداد انها ثبت نام ها را انجام‬ ‫می دهی��م‪ .‬برخ�لاف پروژه ه��ای دیگ��ر‪ ،‬زمین های‬ ‫برهوت را برای اجرای طرح انتخاب نکرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز به کار سامانه امالک‬ ‫در حاش��یه همایش اقدام ملی مس��کن از سامانه‬ ‫اسکان و امالک رونمایی شد‪.‬‬ ‫اس�لامی در ایین رونمایی از این س��امانه با بیان‬ ‫اینک��ه ب��رای اجرای قان��ون مالیات های مس��تقیم‪،‬‬ ‫تکلیف��ی برای ایجاد س��امانه ملی اس��کان و امالک‬ ‫برعه��ده وزارت راه و شهرس��ازی ق��رار گرف��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بای��د در مدت معینی این س��امانه اجرا‬ ‫می ش��د‪ .‬در دوره وزیر پیشین‪ ،‬هرچند پیگیری های‬ ‫زیادی انجام ش��ده بود اما گفته شد سهم وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی در بین بانک های اطالعاتی‪ ،‬کمترین‬ ‫است و این اطالعات در اختیار وزارتخانه نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دوره جدید متوجه ش��دیم راهی که‬ ‫وزیر وقت پیموده‪ ،‬به سرانجام نرسیده است و ما باید‬ ‫این س��امانه را تکمیل و از ان عبور کنیم‪ .‬با استفاده‬ ‫از روش دیتاماینینگ این بستر را فراهم کردیم و از‬ ‫امروز س��امانه اس��کان و امالک شروع به کار خواهد‬ ‫ک��رد تا بتوانی��م بدون انکه کس��ب و کارهای حوزه‬ ‫مس��کن را به خطر بیندازیم‪ ،‬ثروت اندوزی در حوزه‬ ‫مسکن را مهار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گردش مالی طرح ملی مسکن‬ ‫معاون مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گف��ت‪ :‬بدون در نظرگرفتن قیمت زمین‪ ،‬طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن بیش از ‪ ۱۰۰‬هزارمیلیاردتومان گردش‬ ‫مالی ایجاد می کند و در ایجاد اشتغال‪ ،‬رونق صنعت‬ ‫و رونق اقتصادی تاثیر باالیی خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در همایش اقدام ملی مس��کن‬ ‫اف��زود‪ :‬در مرحله نخس��ت ‪ ۲۴۰‬ه��زار نفر در طرح‬ ‫ثبت ن��ام کردند ک��ه ‪ ۵۸‬درصد انان دارای ش��رایط‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬استان های اردبیل و خراسان جنوبی‬ ‫بیشترین ثبت نامی ها و س��منان و خراسان شمالی‬ ‫کمترین ثبت نامی ها را در طرح اقدام ملی مس��کن‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهاجرت از تهران به حاشیه شهر‬ ‫رئیس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کشور از مهاجرت معکوس مردم تهران به شهرهای‬ ‫حاشیه ای استان تهران خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی جمالی نژاد در همایش اقدام ملی مسکن با‬ ‫بیان اینکه همواره یکی از چالش های کش��ور‪ ،‬نظام‬ ‫شهری بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه نظام شهری ما از‬ ‫س��ندروم کالنشهری رنج می برد که نتیجه مهاجرت‬ ‫گس��ترده مردم از روس��تاها به ش��هرها و سپس از‬ ‫ش��هرهای میانی به کالنش��هرها بوده و در دهه ‪۸۰‬‬ ‫این مهاجرت ها به اوج خود رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که مس��کن مهر اجرا می شد‬ ‫هم��واره یک��ی از دغدغه های نظام ش��هری این بود‬ ‫که اقداماتی انجام ش��ود تا در کنار س��اخت مسکن‪،‬‬ ‫نظام ش��هری دچار اسیب نش��ود‪ .‬این موضوع باید‬ ‫در زم��ان اجرای طرح ملی مس��کن نیز مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��ور با اش��اره به سرش��ماری سال‬ ‫‪ ۹۵‬گف��ت‪ :‬در این سرش��ماری برای نخس��تین بار‬ ‫از فناوری هایی برای تبادل جمعیت اس��تفاده ش��د‬ ‫ک��ه در نتیجه‪ ،‬امار دقیقی از مهاجرت ها به دس��ت‬ ‫امد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور یاداور شد‪ :‬بر اساس این امارها استان تهران‬ ‫دیگر جزو اس��تان های مهاجرپذیر نیس��ت و ش��هر‬ ‫تهران دارای مهاجرت منفی ش��ده است‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که مردم س��اکن در ش��هر تهران به شهرستان های‬ ‫استان مهاجرت کردند‪.‬‬ ‫جمالی نژاد افزود‪ ۴ :‬ش��هر کرج‪ ،‬رشت‪ ،‬شیراز و قم‬ ‫مهاجرپذیرترین شهرهای ایران به شمار می روند‪.‬‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫محمود محمودزاده‬ ‫مهدی جمالی نژاد‬ ‫‪ ۶۰‬درصد کامیون ها متعلق به زمان جنگ جهانی دوم هستند‬ ‫با گذش��ت ‪ ۲‬سال از وعده مسئوالن در مورد نوسازی ناوگان‬ ‫س��نگین‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تازگی اعالم‬ ‫کرده اس��ت ‪ ۶۰‬درص��د کامیون ه��ای کش��ور از زمان جنگ‬ ‫جهانی دوم هس��تند‪ .‬به گزارش تین نی��وز‪ ،‬بهمن ‪ ۹۶‬بود که‬ ‫رئیس جمهوری از جدیت دولت در نوس��ازی ناوگان س��نگین‬ ‫کش��ور خبر داد‪ .‬به دنبال ان مدیرعامل وقت سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز از نوسازی ‪ ۲۰۲‬هزار خودرو‬ ‫س��نگین در ‪ ۳‬س��ال خبر داد‪ .‬پس از ان مقامات وزارت راه و‬ ‫شهرسازی بر عزم دولت برای تحقق این وعده تاکید کردند‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲‬س��ال از ان زمان گذش��ته و این وعده محقق نشده‬ ‫و ش��رایط به گونه ای ش��ده است که رئیس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست کشور ‪ ۲‬روز پیش‪ ،‬از صنعت حمل ونقل به دلیل‬ ‫الودگ��ی ه��وا انتقاد کرده و با بیان اینکه س��االنه ‪ ۳۰‬هزار نفر‬ ‫ب��ه دلیل الودگ��ی هوا جان خود را از دس��ت می دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصادف های جاده ای ما در کش��ور موجب م��رگ ‪ ۱۶‬هزار نفر‬ ‫در سال می شود اما الودگی هوا تلفاتی دو برابر تلفات جاده ای‬ ‫ب��ه دنبال دارد‪ .‬عیس��ی کالنتری در همای��ش ملی واحدهای‬ ‫صنعت��ی و خدمات س��بز تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه درحال حاضر‬ ‫برخ��ی برنامه های زیس��ت محیطی ما به دلی��ل تحریم ناتمام‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬قرار بود ما هر س��ال ‪ ۷۰‬هزار کامیون نوس��ازی‬ ‫کنیم و همه مینی بوس ها و اتوبوس ها تا پایان دولت نوس��ازی‬ ‫شوند‪ .‬همچنین قرار بود موتورسیکلت های کاربراتوری در مدت‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال حذف ش��وند‪ .‬همه این اقدام ها به ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری نیاز دارد اما همه درام��د دولت صرف واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی می ش��ود و واردات کاالهای اساسی‪ ،‬اولویت‬ ‫نخس��ت دولت اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر م��ا از صنعت حمل ونقل به دلی��ل الودگی هوا گله‬ ‫داریم این الودگی از بابت س��وخت نیس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪۸۱‬‬ ‫درصد موتورس��یکلت های ما اسقاطی و ‪ ۶۰‬درصد کامیون ها از‬ ‫زمان جنگ جهانی دوم فعال هس��تند و با این وضعیت انتظار‬ ‫ه��وای پاک هم داری��م‪ .‬ذرات معلق کمت��ر از ‪ ۲.۵‬میکرون به‬ ‫طور مس��تقیم وارد خون کودکان زیر ‪ ۶‬ماه می ش��ود و مقصر‬ ‫‪ ۶۱‬درص��د ذرات معلق کمتراز ‪ ۲.۵‬میکرون خودروهای دیزلی‬ ‫هستند‪ .‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از اینکه‬ ‫عوارض االیندگی محیط زیس��ت به ش��هرداری ها و دهیاری ها‬ ‫پرداخت می شود و انها این مبلغ را صرف فعالیت های عمرانی‬ ‫و حق��وق و مزایا می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر براس��اس‬ ‫مصوبه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬قرار است یک س��وم این مبلغ صرف‬ ‫محیط زیست شود که امیدواریم این موضوع در مجلس شورای‬ ‫اسالمی به تصویب برسد‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۳‬درصد امالک تهران مشمول مالیات خانه های لوکس می شوند‬ ‫کارش��ناس برنامه ریزی مالیات های بخش مسکن با اشاره به‬ ‫برخی ایرادهای مالیات بر خانه های لوکس گفت‪ :‬دامنه شمول‬ ‫این مالیات کم بوده و فقط ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد مجموع امالک تهران‬ ‫شامل ان می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬نرگس رزبان با بیان اینکه این پایه مالیاتی‬ ‫درب��اره امالک لوکس و گران نرخ در دنیا تجربه ش��ده و پایه‬ ‫مالیاتی مناس��بی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجاکه در ایران مالیات بر‬ ‫درامد ب��ه طور کامل و ش��فاف وجود ندارد‪ ،‬ایج��اد این پایه‬ ‫مالیاتی می تواند ضعف های موجود در بخش مالیات بر مجموع‬ ‫درامد اشخاص را پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برخ��ی ایرادها به این پای��ه مالیاتی وارد‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از جمله ایرادها این اس��ت که دامنه شمول این‬ ‫مالیات کم بوده و فقط ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد کل امالک تهران ش��امل‬ ‫مالیات ب��ر خانه های گران نرخ (مالیات بر خانه های باالی ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان) می شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس اقتص��ادی‪ ،‬نح��وه قیمت گذاری‬ ‫امالک مش��مول این پایه مالیاتی نیز مش��خص نیست که چه‬ ‫نوع امالکی ش��امل ان ش��ده و چگونه قرار اس��ت این امالک‬ ‫قیمت گ��ذاری ش��وند‪ .‬ضمن اینکه دوره زمان��ی اجرای ان در‬ ‫صورت تصویب در مجلس‪ ،‬یک س��اله اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫طوالن��ی بودن زمان تهیه ایین نامه ان‪ ،‬ممکن اس��ت به اجرا‬ ‫در س��ال اینده نرسد‪ .‬کارش��ناس اقتصاد مسکن تصریح کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین حس��ن این پایش��ه مالیاتی این اس��ت که در زمینه‬ ‫عدالت اجتماعی می تواند اتفاق مناس��بی باش��د‪ ،‬به ویژه این‬ ‫احتم��ال وج��ود دارد ک��ه در الیحه جامع و کامل��ی که برای‬ ‫اصالح قانون مالیات های مستقیم ازسوی سازمان امور مالیاتی‬ ‫و وزارت اقتصاد تهیه و به دولت ارائه ش��ده‪ ،‬این پایه مالیاتی‬ ‫نیز درج شده باشد و در کنار مالیات مجموع درامد‪ ،‬به شفاف‬ ‫و کارامدسازی مالیات ها کمک کند‪.‬‬ ‫ح��دود یک س��ال از مطرح ش��دن بحث‬ ‫ط��رح اقدام ملی مس��کن می گذرد‪ ،‬طرحی‬ ‫که ب��رای خان��ه دار کردن بخش��ی از مردم‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس اصل سی و‬ ‫یکم قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫داش��تن مس��کن مناس��ب‪ ،‬حق هر خانواده‬ ‫ایران��ی اس��ت‪ .‬همچنین با توجه ب��ه اینکه‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تشکیالت مهندسی ساخت وساز‬ ‫اس��ت‪ ،‬براس��اس بند دوم ماده س��وم قانون‬ ‫نظ��ام مهندس��ی و کنترل س��اختمان باید‬ ‫زمینه رش��د و اعتالی مهندسی در کشور را‬ ‫فراهم اورد‪ ،‬بنابراین این س��ازمان می تواند‬ ‫حضوری س��ازنده در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اگرچه س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫نمی توان��د خدمات اقتصادی ب��ه ذی نفعان‬ ‫پروژه ارائه دهد‪ ،‬اما به نظر می رسد در برخی‬ ‫موارد می توان از ظرفیت های س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان بهره گرفت‪.‬‬ ‫توجه به طرح معماری مناسب را می توان‬ ‫یکی از نیازهای جامعه مخاطب مس��کن از‬ ‫جمله مس��کن ملی دانست‪ .‬اگر بتوان به این‬ ‫باور رس��ید که مس��کن فضایی برای زندگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ن��ه اینکه فق��ط ن��گاه خوابگاهی به‬ ‫مسکن داش��ت‪ ،‬می توان به طراحی معماری‬ ‫مطل��وب دس��ت یاف��ت‪ .‬از س��وی دیگر در‬ ‫ش��هرهای س��نتی ایران‪ ،‬معماری بر اساس‬ ‫هوی��ت طبیعی و اقلیمی هر منطقه ش��کل‬ ‫گرفت��ه و در گ��ذر تاریخ به عن��وان عاملی‬ ‫هویت بخش در معماری ان بوم تجلی یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین امروزه هم ش��رایط موفقیت‬ ‫مجتمع های مس��کونی را باید در دس��تیابی‬ ‫به معماری و شهرس��ازی هماهنگ با اقلیم‪،‬‬ ‫فرهنگ و اقتصاد جامعه دانس��ت‪ .‬مسکن در‬ ‫براورده کردن بس��یاری از نیازهای انس��ان‬ ‫نقشی اساسی ایفا می کند‪.‬‬ ‫موفقی��ت پروژه های بزرگ مس��کونی در‬ ‫دس��تیابی به معماری و شهرسازی مناسب‬ ‫در گ��رو توجه ب��ه نقش و اهمیت مس��کن‬ ‫در زندگ��ی بش��ر اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر در‬ ‫بسیاری مصوبه های شورای عالی شهرسازی‬ ‫و معماری ایران ب��ر جلوگیری از هرج ومرج‬ ‫در معماری س��اختمان ها و ترویج فرهنگ و‬ ‫اصالت ایرانی در ساخت وس��ازها تاکید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن با توجه به ش��رایط جامعه‬ ‫می ت��وان در کارگروه ه��ای تصویب طرح از‬ ‫توان سازمان نظام مهندسی ساختمان برای‬ ‫توجه به طراحی بهین��ه و توجه به نیازهای‬ ‫جامعه و خانواده ایرانی بهره برد‪.‬‬ ‫توج��ه به کیفیت س��اخت نیز از مس��ائل‬ ‫قابل توجه در هر ساخت وس��از اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از ارکان ساخت را می توان سازنده ذی صالح‬ ‫دانست‪ .‬در زمینه اجرای کامل مقررات ملی‬ ‫س��اختمان به ویژه بند ‪ ۹‬ایین نامه ماده ‪۳۳‬‬ ‫مبنی ب��ر بکارگیری مجری��ان ذی صالح در‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬می توان با هماهنگی شورای‬ ‫مرکزی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‪،‬‬ ‫از توان س��ازندگان ذی ص�لاح بهره برد‪ .‬این‬ ‫کار می تواند عالوه بر ساماندهی سازندگان‪،‬‬ ‫در کنترل کیفی س��اخت نی��ز تاثیر فراوانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ص��دور شناس��نامه فن��ی و ملک��ی برای‬ ‫س��اختمان را نی��ز بای��د از وظای��ف قانونی‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان دانست‬ ‫ک��ه هم در کنت��رل طرح و ه��م در کنترل‬ ‫کیفی از نظ��ر توجه به حق��وق بهره بردار و‬ ‫حفاظت از منافع ملل و س��رمایه دهک های‬ ‫کم درام��د باید ب��ا برنامه وی��ژه مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬همچنی��ن در مباحث تاسیس��اتی با‬ ‫بکارگیری سرپرس��ت کارگاه‪ ،‬استقرار ناظر‬ ‫مقی��م یا پاره وق��ت با توجه به گس��تردگی‬ ‫پ��روژه از نظر متراژ می ت��وان عالوه بر توجه‬ ‫ب��ه حقوق بهره بردار‪ ،‬کیفیت س��اخت را نیز‬ ‫مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از توان س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫س��اختمان در ح��وزه انطب��اق طرح ه��ای‬ ‫معم��اری‪ ،‬س��ازه‪ ،‬تاسیس��ات و نی��ز تهیه‬ ‫نقش��ه های اجرایی فاز ‪ ۲‬می تواند تجربه ای‬ ‫برای س��ایر ساخت وس��ازهای کش��ور باشد‪.‬‬ ‫خدم��ات شایس��ته و مطلوبی ک��ه در حوزه‬ ‫تخصصی و فنی می تواند برای ساخت وس��از‬ ‫مناس��ب در مس��کن ملی ارائه شده و عالوه‬ ‫ب��ر ارتق��ای کیفی��ت س��اخت از هدررفت‬ ‫سرمایه های ملی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار خانه در سراسر کشور‪ ،‬طرحی‬ ‫اس��ت که امس��ال با عنوان «اقدام ملی مس��کن» از‬ ‫سوی وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور کلید‬ ‫خورده و انطور که وزیر راه و شهرسازی می گوید‪ ،‬تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۰‬واحدهای ساخته شده در این طرح به‬ ‫متقاضیان تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد اسالمی در همایش طرح‬ ‫اقدام ملی مس��کن که روز گذشته در باغ موزه دفاع‬ ‫مقدس تهران برگزار ش��د‪ ،‬با بیان اینکه بر اس��اس‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬خانه دار کردن م��ردم‪ ،‬وظیفه دولت‬ ‫است و دولت باید زمینه این امر را فراهم کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینکه برخی‪ ،‬تفس��یرهای غامض از قانون کرده یا با‬ ‫عنوان حمایت از بیت المال‪ ،‬مانع خانه دار شدن مردم‬ ‫می شوند‪ ،‬بحث دیگری است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬تولید مس��کن باید‬ ‫تبدیل به جریانی پایدار در کشور شود که نمونه ان‪،‬‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن است‪ .‬دولت ها تغییر می کنند‬ ‫و برچس��ب ها عوض می شود اما اصل‪ ،‬خدمت گزاری‬ ‫به مردم است‪.‬‬ ‫اسالمی یاداور شد‪ :‬در ابتدای ورود به وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی اعالم کردم ‪ ۵۵۰‬هزار واحد مسکن مهر‬ ‫باقی مانده به اس��تثنای انهایی که مشکل حقوقی و‬ ‫قضایی دارند‪ ،‬باید تکمیل شوند؛ از هر نوع قراردادی‬ ‫که هس��تند‪ ،‬مهم نیس��ت‪ .‬به هرحال برخی از مردم‬ ‫ف��رش و ط�لای خ��ود را فروخته اند و پول��ش را به‬ ‫تعاونی ه��ا داده اند‪ ،‬اینکه تعاونی ها س��الم نبودند یا‬ ‫عرضه ساخت وساز نداشتند‪ ،‬به مردم ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫وی درباره طرح ملی مس��کن خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫این طرح ‪ ۴۰۰‬هزار واحد س��اخته می شود که ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واحد را بنیاد مسکن‪ ۱۰۰ ،‬هزار واحد را شرکت‬ ‫بازافرینی شهری در بافت فرسوده و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد‬ ‫را شرکت عمران شهرهای جدید می سازد‪ .‬همچنین‬ ‫تامین زمین این واحدها بر عهده سازمان ملی زمین‬ ‫و مسکن است‪.‬‬ ‫اس�لامی ب��ا بیان اینک��ه نهضت خانه س��ازی باید‬ ‫دنبال شود‪ ،‬چه انبوه سازان به میدان بیایند‪ ،‬چه نه‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید به دنبال مش��ارکت ش��رکت های سازنده‬ ‫خوش��نام باشیم‪ .‬س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام‪،‬‬ ‫بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬شرکت س��رمایه گذاری مسکن‬ ‫بانک مسکن و شرکت های تابعه بنیاد مسکن با همه‬ ‫قدرت به طرح اقدام ملی مسکن ورود کرده اند و این‬ ‫پروژه اغاز شده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم اغاز دور دوم‬ ‫ثبت نام طرح اقدام ملی مس��کن ادامه داد‪ :‬این کار‬ ‫باید بعد از انتخابات انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحویل زمین از س��وی وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و نقشه از س��وی نظام مهندسی برای‬ ‫ط��رح اقدام مل��ی‪ ،‬باید هرچه زودت��ر انجام و تعرفه‬ ‫نظارت های مهندس��ی نیز حداقلی شود‪ ،‬افزود‪ :‬بازار‬ ‫تعه��دی مصالح از امروز راه اندازی می ش��ود و بانک‬ ‫مسکن باید تس��هیالت مربوط به این بازار را هرچه‬ ‫زودتر پرداخت کند‪.‬‬ ‫نقش نظام‬ ‫مهندسی‬ ‫در اجرای‬ ‫مسکن ملی‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خطر بیخ گوش پل های فرسوده شهر‬ ‫کرایه حمل ونقل عمومی در‬ ‫نوروز افزایش نمی یابد‬ ‫خبر‬ ‫معاون امور عمرانی استانداری تهران گفت‪:‬‬ ‫در نوروز کرایه هیچ یک از وس��ایل حمل ونقل‬ ‫عمومی افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد تقی زاده اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ا هماهنگی نهاده��ای ذی رب��ط‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫افزای��ش ن��رخ حمل ونقل عموم��ی در نوروز‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون امور عمرانی استانداری تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬کمیت��ه تنظیم ب��ازار و ارائه خدمات نیز‬ ‫تشکیل شده است و سازمان تعزیرات‪ ،‬نظارت‬ ‫کاملی درباره نرخ کاالها و محصوالت دارد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در ن��وروز خدم��ات‬ ‫بیمارس��تان ها و مراک��ز درمان��ی ب��ا حضور‬ ‫شیفت های مختلف ارائه می شود و مشکلی در‬ ‫این زمینه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با همکاری اداره میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری‪ ،‬ش��هرداری تهران خدمات الزم‬ ‫را به مس��افران نوروزی ارائه خواهد کرد چرا‬ ‫که ‪ ۷‬مقصد اسکان مسافران پیش بینی شده‬ ‫است که مکان انها اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور عمران��ی اس��تانداری تهران‬ ‫یاداور شد‪ :‬در روس��تاهای تهران که ظرفیت‬ ‫بومگردی و گردش��گری دارد‪ ،‬امادگی کامل‬ ‫برای ارائه خدمات به مسافران وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی می کنیم نوروز امسال‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش س��فر را نسبت‬ ‫به سال گذشته در استان تهران داشته باشیم‪.‬‬ ‫شارژ کارت بلی ‬ ‫ت‬ ‫خبرنگاران در ‪۱۱‬‬ ‫ایستگاه مترو‬ ‫معاون��ت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران اعالم کرد‪ :‬خبرنگارانی که ش��ارژ کارت‬ ‫بلیت یکساله رایگان مترو و اتوبوس انها پایان‬ ‫یافته اس��ت با مراجعه به ‪ ۱۱‬ایس��تگاه مترو‬ ‫نس��بت به ش��ارژ انها اقدام کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی معاونت‬ ‫حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری ته��ران‪،‬‬ ‫ب��ا هماهنگی انجام ش��ده با س��ازمان فاوای‬ ‫ش��هرداری تهران از ابتدای بهمن نس��بت به‬ ‫ش��ارژ کارت بلیت های خبرنگاری اقدام شده‬ ‫است‪ .‬خبرنگارانی که پیش از این کارت بلیت‬ ‫یک ساله دریافت کرده اند و شارژ اعتباریشان‬ ‫پایان یافته است‪ ،‬فقط برای تمدید می توانند‬ ‫به ایستگاه های همت‪ ،‬بخارایی‪ ،‬شهید باقری‪،‬‬ ‫میدان حر‪ ،‬زمزم‪ ،‬قدوس��ی‪ ،‬نبرد‪ ،‬توحید‪ ،‬ارم‬ ‫سبز‪ ،‬کرج و امام خمینی مراجعه و نسبت به‬ ‫شارژ دوباره کارت های خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بهسازی خانه های فرسوده‬ ‫با همکاری داوطلبان‬ ‫مدیرعامل سازمان نوس��ازی شهر تهران از‬ ‫بهس��ازی و مرمت بیش از ‪ ۳۵‬پالک فرسوده‬ ‫در تهران با اجرای طرح جهادی و س��ازندگی‬ ‫«همسایه» خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از اداره ارتباطات‬ ‫و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران‪،‬‬ ‫کاوه حاج��ی عل��ی اکبری با اش��اره به اینکه‬ ‫حرکت جهادی و س��ازندگی «همس��ایه» با‬ ‫مدیریت سازمان نوسازی شهر تهران از ابتدای‬ ‫شهریور امسال اجرا ش��ده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫با توجه به س��طح پایین توانمندی اقتصادی‬ ‫س��اکنان بافت های فرسوده و ضرورت ارتقای‬ ‫کیفیت زندگی و اجرای پروژه های بهس��ازی‬ ‫و زیباس��ازی کوچک مقیاس در این محله ها‪،‬‬ ‫حرکت جهادی و س��ازندگی «همس��ایه» با‬ ‫هدف با بهره گیری از ظرفیت بومی محله های‬ ‫هدف و همکاری و مشارکت نیروهای بسیج‪،‬‬ ‫مجموعه های مردم نهاد و عالقه مندان داوطلب‬ ‫وارد فاز اجرایی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۳۵‬پالک فرس��وده در‬ ‫محله های مختلف تهران از جمله مناطق ‪،۱۵‬‬ ‫‪۱۸ ،۱۶‬و ‪ ۱۹‬بهسازی و مرمت شده اند که این‬ ‫تعداد با فعالیت داوطلبان بومی در محله های‬ ‫مختلف ش��هر تهران و پشتیبانی این سازمان‬ ‫در حال افزایش است‪.‬‬ ‫عل��ی اکب��ری ی��اداور ش��د‪ :‬عالقه مندان‬ ‫می توانند برای شرکت در این حرکت ارمانی و‬ ‫خداپسندانه به تارنمای سازمان نوسازی شهر‬ ‫تهران به نشانی ‪http: //nosazi.tehran.ir‬‬ ‫یا سایت ‪ http: //g-hamsayeh.ir‬مراجعه‬ ‫کرده و نسبت به ثبت اطالعات و مهارت های‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬مدیرعامل سازمان نوسازی‬ ‫ش��هر تهران اظهارکرد‪ :‬داوطلبان پس از ثبت‬ ‫نام بر اس��اس مهارت ها و ب��ر مبنای نیازهای‬ ‫ساکنان بافت های فرس��وده به محله ها اعزام‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در برخی موارد‬ ‫هزینه های‬ ‫تعمیراتی‬ ‫ساالنه یا بازه‬ ‫مشخص دیگری‪،‬‬ ‫از هزینه های‬ ‫مربوط به ساخت‬ ‫یک پل جدید‬ ‫فراتر می رود‬ ‫یک عضو ش��ورای شهر تهران گفت‪ :‬گاهی هزینه های‬ ‫تعمیرات��ی پل ه��ا از هزینه س��اخت پل جدید بیش��تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران‪ ،‬افشین حبیب زاده در همایش نقش تعمیر‬ ‫و نگهداری در افزایش تاب اوری پل ش��هری که از سوی‬ ‫مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هر تهران برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بسیاری کشورها تعمیر و نگهداری سازه ها‬ ‫از اهمیت باالیی نس��بت به س��اخت س��ازه های جدید‬ ‫برخوردار است‪ .‬از انجاکه پل ها از مهم ترین شاهرگ های‬ ‫ترافیکی به ویژه در کالنش��هرهایی مانند تهران به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬مدیریت تعمیر و نگهداری پل ها امری بس��یار‬ ‫مهم در نظام مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫نائب رئیس کمیس��یون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شورای ش��هر تهران با بیان اینکه پل ها از پرهزینه ترین‬ ‫و راهبردی تری��ن عناصر راه به ش��مار می روند‪ ،‬بر لزوم‬ ‫توجه ویژه به موضوع ارزش پل ها و خس��ارت های ناشی‬ ‫از بی توجه��ی به نگه��داری از انها تاکی��د کرد و گفت‪:‬‬ ‫تخصیص اعتبار مناس��ب در زمان مناس��ب برای تعمیر‬ ‫ی��ک پل با بکارگیری روش��ی مناس��ب ب��رای تعمیر از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫حبیب زاده افزود‪ :‬مهم ترین فرایند این بخش‪ ،‬انتخاب‬ ‫پل مناس��ب برای انجام عملیات تعمیر است که نیاز به‬ ‫اولویت بندی پل های موجود در پایگاه داده یک س��امانه‬ ‫مدیری��ت پل را امری ضروری می کن��د‪ .‬هرچند تعریف‬ ‫اولیه ای برای اولویت بندی در سطح پل های شهر تهران‬ ‫با استفاده از س��امانه های روز دنیا شده است اما نیاز به‬ ‫مطالعات دقیق درباره س��ازکار چرخه اولویت بندی برای‬ ‫پل های شهر تهران به شدت احساس می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بین زیرساخت های بزرگراه ها‪ ،‬پل ها‬ ‫نق��ش مهم��ی در برقراری ارتباطات دارن��د از این رو به‬ ‫اس��انی می توان دریافت که مشکالت سازه ای یا تخریب‬ ‫یک پل به ویژه پل های بزرگراهی چه اثار زیان باری برای‬ ‫مدیریت کالنش��هری در پی خواهد داش��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫ترافیک کالنش��هرها‪ ،‬در صورت بروز چنین مش��کالتی‪،‬‬ ‫امکان انجام مناس��ب عملیات تعمیراتی بس��یار سخت‬ ‫و محدود می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر س��رمایه گذاری اولیه‬ ‫برای س��اختن انها بسیار س��نگین است اما اگر ظرفیت‬ ‫درحال حاضر مهندسان پل با پل هایی روبه رو هستند که به شدت‬ ‫فرس��وده ش��ده اند و اکن��ون باید نگه��داری‪ ،‬تعمیر‪ ،‬مقاوم س��ازی‪،‬‬ ‫تقویت یا جایگزین ش��وند یا محدودیت های بهره ب��رداری برای انها‬ ‫وضع شود‬ ‫تحمل بار انها کاهش یابد یا این پل ها فرو ریزند‪ ،‬هزینه‬ ‫بازسازی انها به مراتب بیش از هزینه ساخت خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیته عمران ش��ورای اس�لامی شهر تهران با‬ ‫بی��ان اینکه دالیل زی��ادی وجود دارد که ش��هرداران و‬ ‫ش��وراهای ش��هر تاب اوری را به عنوان بخشی از دستور‬ ‫کار توسعه پایدار خود در اولویت قرار دهند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای مدیران ش��هری‪ ،‬کاهش خطرپذیری بالیا می تواند‬ ‫فرصتی ماندگار باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مدیری��ت پل راه��کاری برای‬ ‫بهینه س��ازی اس��تفاده از منابع موجود جهت بازرس��ی‪،‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬تعمیر و تعویض پل ها اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫مدیریت پل ابزاری است که به وسیله ان از مجموعه پل‬ ‫از لحظه تصمیم گیری ت��ا انتهای عمر مفید ان مراقبت‬ ‫می ش��ود‪ .‬متاسفانه بسیاری از برنامه ریزان و مجریان پل‬ ‫در سراس��ر جهان درحالی که نیاز به بازرسی و نگهداری‬ ‫افزایش تخلف ساختمانی در قم‬ ‫نائب رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر قم گفت‪:‬‬ ‫افزایش تخلف های س��اختمانی‪ ،‬س��یمای شهری‬ ‫قم را اشفته کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن‬ ‫بختیاری با اش��اره به طرح اصالح ارزش معامالتی‬ ‫تبصره ‪ ۱۱‬ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شهرداری ها بیان کرد‪:‬‬ ‫در روند ساخت وس��ازهای قم‪ ،‬سود اصلی به جیب‬ ‫معماران می رود و در این میان حقوق شهرداری ها‬ ‫پایمال می شود‪ .‬نائب رئیس شورای شهر قم افزود‪:‬‬ ‫افزایش تخلفات ساختمانی‪ ،‬منظر و سیمای شهری‬ ‫قم را اشفته کرده است و باید با سازکارهای قانونی‬ ‫مانع این امر شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز دارای اثار منفی در مدیریت شهری است‬ ‫و موج��ب از می��ان رفتن فضای س��بز خانگی در‬ ‫قم می ش��ود‪ .‬بختیاری خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با اجرایی ش��دن این الیحه بتوانیم از س��ال اینده‬ ‫به ط��ور جدی تری مان��ع تخلفات س��اختمانی در‬ ‫ساخت و سازهای شهری ش��ویم که در این زمینه‬ ‫چاره ای جز افزایش هزینه تخلف نداشتیم‪.‬‬ ‫اتصال خط ‪ ۳‬مترو به راه اهن‬ ‫ش��هردار منطقه ‪ ۱۱‬تهران از افتتاح پیاده راه استاد‬ ‫شهریار و پروژه اتصال خط ‪ ۳‬مترو به راه اهن‪ ،‬پیش از‬ ‫سال جدید خبر داد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬نصراهلل ابادیان‬ ‫درب��اره برنامه ه��ای فرهنگی و عمرانی ش��هرداری با‬ ‫توجه به نزدیک شدن به سال جدید اظهارکرد‪ :‬نقشه‬ ‫گردش��گری نوروز از سوی ش��هرداری منطقه تهیه و‬ ‫‪ ۱۰۰‬نقطه دارای اهمیت در این زمینه شناسایی شده‬ ‫اس��ت که در نوروز در اختیار گردشگران و شهروندان‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نخس��تین موزه روانشناسی ایران نیز در‬ ‫بیمارستان روزب ه تهران راه اندازی می شود که به نوعی‬ ‫پنجمین موزه دنیا در این زمینه به شمار می رود و در‬ ‫نوروز پذیرای گردش��گران و شهروندان است‪ .‬شهردار‬ ‫منطقه ‪ ۱۱‬تهران از پایان مرمت مهمانسرای دانشکده‬ ‫ام��ام عل��ی(ع) با عمر بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این اثر هنری نیز در ن��وروز قابل بازدید برای‬ ‫گردش��گران بوده و در محور خیابان دانش��گاه جنگ‬ ‫واقع شده است‪ .‬ابادیان بیان کرد‪ ۵ :‬مسیر گردشگری‬ ‫ویژه خودروها و ‪ ۲‬مس��یر گردش��گری ویژه دوچرخه‬ ‫برای نوروز در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین تا پیش‬ ‫از پایان سال پیاده راه شهریار به بهره برداری می رسد‬ ‫و شاهد اتصال خط ‪ ۳‬مترو به راه اهن خواهیم بود‪.‬‬ ‫تصویب یک فوریت الزام شهرداری به مطالعات ترافیکی‬ ‫ی��ک فوری��ت ال��زام ش��هرداری ب��ه مطالع��ات‬ ‫ترافیک��ی پیش از صدور پروانه برای س��اختمان های‬ ‫بزرگ مقیاس تصویب ش��د‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬اعضای‬ ‫ش��ورای شهر تهران یک فوریت طرح الزام شهرداری‬ ‫تهران به اس��تفاده از نتایج مطالع��ات ترافیک پیش‬ ‫از ص��دور پروانه برای س��اختمان های بزرگ مقیاس‬ ‫را بررس��ی کردند‪ .‬محمد ساالری‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫شهرس��ازی در دف��اع از ی��ک فوری��ت ای��ن ط��رح‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در س��ال های اخیر س��اخت برخی‬ ‫س��اختمان های تجاری پرتردد‪ ،‬عارضه های ترافیکی‬ ‫برای ش��هر ایجاد کرده است درحالی که اگر پیش از‬ ‫صدور پروانه‪ ،‬عارضه سنجی ترافیکی انجام و گره های‬ ‫ترافیکی مشخص ش��ود‪ ،‬می توانیم برای ساخت یک‬ ‫ساختمان بزرگ تجاری پروانه ندهیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫قوانین باالدستی که در انها بر استفاده از پیوست های‬ ‫ترافیکی هنگام صدور پروانه تاکید شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش��تر نی��ز قبل از صدور پروان��ه از معاونت مربوطه‬ ‫اس��تعالم می شد و اگر پاسخ مثبت نبود‪ ،‬پروانه صادر‬ ‫نمی شد‪ .‬بر همین اساس می خواهیم با استناد به این‬ ‫طرح برای ساختمان های بزرگ و پر مراجعه استعالم‬ ‫ترافیکی بگیریم‪ .‬ساالری افزود‪ :‬البته برخی ها نگران‬ ‫طوالنی شدن فرایند صدور پروانه هستند که معاونت‬ ‫حمل ونقل می تواند این مسئله را به بخش خصوصی‬ ‫واگذار کند تا زمان ان کمتر شود‪.‬‬ ‫خودروهای الکچری شماره گذاری نشده اند‬ ‫مع��اون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬هیچ‬ ‫خودرو لوکس و الکچری از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون‬ ‫شماره گذاری نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��رهنگ عین اهلل جهانی‪ ،‬در‬ ‫واکنش به خبر منتش��ر ش��ده با عنوان «خودرو‬ ‫ف��راری ‪ ۲۰‬میلیارد تومانی در ایران» اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس بررسی ما خودرو فراری یاد شده با مجوز‬ ‫رس��می از مب��ادی قانونی در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬وارد‬ ‫کشور و با وجود تاییدیه های قانونی شماره گذاری‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این خودرو از سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫تاکن��ون ‪ 4‬نوبت تغییر مالکیت داش��ته و پالک‬ ‫من��درج در تصویر خبر مربوط به مالک پیش��ین‬ ‫خودرو اس��ت که این خودرو را از سال ‪ ۱۳۹۴‬در‬ ‫اختیار داش��ته اس��ت‪ .‬به گفته سرهنگ جهانی‪،‬‬ ‫هیچ خ��ودرو لوکس و الکچری از س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫شماره گذاری نشده است‪.‬‬ ‫منظم پل ها در طول عمر مفیدش��ان را تایید می کنند‪،‬‬ ‫نیاز ب��ه برنامه ری��زی اولیه در مراح��ل تصمیم گیری و‬ ‫طراح��ی برای کاربرد اصول اساس��ی که دوام و پایداری‬ ‫پل ه��ا را در بلندم��دت تضمین کند‪ ،‬م��ورد توجه قرار‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته عمران ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫در بس��یاری موارد مس��ئوالن نگهداری پل متاسفانه از‬ ‫موارد یاد شده چشم پوشی می کنند و سیاست نگهداری ‬ ‫واکنش��ی را در پی��ش می گیرن��د که فق��ط وقوع یک‬ ‫حادث��ه اجتناب ناپذیر را به تاخیر می ان��دازد‪ .‬در نتیجه‬ ‫درحال حاضر مهندسان پل با پل هایی روبه رو هستند که‬ ‫به شدت فرسوده شده اند و اکنون باید نگهداری‪ ،‬تعمیر‪،‬‬ ‫مقاوم سازی‪ ،‬تقویت یا جایگزین شوند یا محدودیت های‬ ‫بهره برداری برای انها وضع شود‪.‬‬ ‫حبی��ب زاده بر ض��رورت ارائه راهکاری ک��ه کدام پل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به نقطه ای رس��یده اس��ت ک��ه باید نگه��داری‪ ،‬تعمیر‪،‬‬ ‫مقاوم سازی‪ ،‬تقویت یا جایگزین شود‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫با استفاده از مدل های مناسب و بهینه‪ ،‬وضعیت پل ها از‬ ‫نظر نیاز به تعمیر یا بهسازی درجه بندی شده است و بر‬ ‫اساس درجه ای که برای هر پل به دست می اید‪ ،‬عملیات‬ ‫تعمیر و نگهداری انها اولویت بندی می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عوامل تاثیرگذار بر روند خرابی‬ ‫پل های شهری و برون ش��هری و در نتیجه اولویت بندی‬ ‫تعمی��ر و نگهداری انها با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه ترافیک ش��هری عامل بسیار مهم‬ ‫و حیاتی برای پل های شهری است‪ ،‬سیکل های متناوب‬ ‫بارگذاری زنده‪ ،‬ش��دت باالی بارهای م��رده و تاثیر انها‬ ‫در درازمدت‪ ،‬اختالف در میزان بارگذاری در ساعت های‬ ‫مختلف ش��بانه روز و‪ ...‬از جمله عواملی اس��ت که بحث‬ ‫ترافی��ک برای پل های ش��هر را به ام��ری تعیین کننده‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫نائب رئیس کمیس��یون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی‬ ‫ک��ه در مدیریت پل ه��ا باید مدنظر ق��رار گیرد‪ ،‬چرخه‬ ‫هزینه های تعمیراتی یک پل است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در برخی‬ ‫موارد هزینه های تعمیراتی س��االنه یا در بازه مش��خص‬ ‫دیگری‪ ،‬از هزینه های مربوط به س��اخت یک پل جدید‬ ‫فراتر می رود‪ .‬در چنین شرایطی ساخت پل جدید بسیار‬ ‫اقتصادی تر از اجرای عملیات تعمیراتی است‪ .‬هزینه های‬ ‫توقف عملی��ات‪ ،‬انحراف مس��یر‪ ،‬اخت�لال ترافیکی که‬ ‫ساخت یک پل جدید ایجاد می کند این گزینه را منتفی‬ ‫می کند‪ ،‬البته مسائلی از این نوع در شرایطی رخ می دهد‬ ‫که در یک بازه زمانی طوالن��ی‪ ،‬عملیات نگهداری روی‬ ‫یک یا چند پل مشخص متوقف شده یا به طور نامناسب‬ ‫اجرا شده باشد‪.‬‬ ‫حبیب زاده گفت‪ :‬یافتن عوامل تاثیرگذار در روند خرابی‬ ‫پل ها و مشخص کردن عوامل موثر بر اولویت بندی بهینه‬ ‫برای ترمیم و نگهداری پل های موجود با توجه به بودجه‬ ‫معین یکی از مسائل اساسی نظام مدیریت شهری است‬ ‫که موج��ب کاهش هزینه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی و فرهنگی ناشی از نابودی یا فرو ریختن پل های‬ ‫شهری می ش��ود و می تواند بر افزایش تاب اوری پل های‬ ‫شهری موثر واقع شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1472‬‬ ‫پیاپی ‪2790‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫ایین پایانی بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر برگزار شد‬ ‫درون‪ ،‬افش��ای دست های پشت پرده سوء استفاده کودکان به‬ ‫مجید مجیدی برای فیلم «خورشید» اهدا شد‪.‬‬ ‫جای��زه بعدی س��ازمان بهزیس��تی به خاط��ر پرداختن به‬ ‫توانمندی های فردی و اجتماعی ناش��نوایان‪ ،‬ترویج امر مهم‬ ‫غربالگری ش��نوایی و مقوله مهم اش��تغال معلوالن به بهرنگ‬ ‫دزفولی زاده برای فیلم سینمایی «بی صدا حلزون» اهدا شد‪.‬‬ ‫داوران س��ازمان بهزیس��تی نی��ز جای��زه خ��ود را به دلیل‬ ‫توانمندش��دن و نقش افرینی پر احساس و باورپذیر به روح اهلل‬ ‫زمانی‪ ،‬ش��میال ش��یرزاد‪ ،‬مانی غفوری‪ ،‬ابوالفضل ش��یرزاد و‬ ‫محمدمهدی موسوی فر گروه بازیگران کودک و نوجوان فیلم‬ ‫سینمایی «خورشید» اهدا کرد‪.‬‬ ‫در بخش بعدی ایین پایانی تجلی اراده ملی سی و هشتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬ایتم طنز امیرحس��ین غیاثی از حواشی‬ ‫روزهای برپایی جشنواره س��ی و هشتم برای حاضران پخش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایی��ن پایان��ی بخ��ش تجلی اراده ملی س��ی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر با اهدای جوایز به برگزیدگان برگزار شد‬ ‫و فیلم س��ینمایی «خورشید» ساخته مجید مجیدی توانست‬ ‫با دریافت ‪ ۸‬جایزه رکورددار دریافت بیش��ترین جایزه در این‬ ‫بخش شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین پایانی اهدای جوایز بخش‬ ‫تجلی اراده ملی دوش��نبه ش��ب در محل تاالر ایوان ش��مس‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬نکته جالب توجه این ایین حضور س��عید ملکان‬ ‫کارگردان و تهیه کنن��ده روز صفر بود که پیش از این در ایین‬ ‫پایانی جشنواره حضور پیدا نکرده بود‪ .‬همچنین بهروز شعیبی‬ ‫ب��ه دلیل اعتراض به نحوه داوری های جش��نواره جایزه بخش‬ ‫تجلی اراده ملی را به دبیرخانه جشنواره پس داد‪.‬‬ ‫در این ایین که با اجرای محمد س��لوکی برگزار ش��د پس از‬ ‫پخش سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت ایاتی از کالم اهلل‬ ‫مجی��د‪ ،‬مجری برنامه ضم��ن گرامیداش��ت روز زن و والدت‬ ‫حضرت زهرا (س) این ایین را اخرین دورهمی جشنواره سی‬ ‫و هشتم عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین مس��عود س��لطانی فر وزی��ر ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫محمد شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬حسین‬ ‫انتظامی رئیس سازمان س��ینمایی‪ ،‬علیرضا تابش مدیرعامل‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی‪ ،‬حجت االس�لام هادی صادقی معاون‬ ‫فرهنگ��ی قوه قضاییه و مدیران‪ ،‬دس��ت اندرکاران و گروهی از‬ ‫داوران سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز سازمان مدیریت پسماند‬ ‫ایین پایانی بخش تجلی اراده ملی س��ی و هشتمین جشنواره فیلم‬ ‫فج��ر با اه��دای جوایز به برگزیدگان برگزار ش��د و فیلم س��ینمایی‬ ‫«خورش��ید» س��اخته مجید مجیدی توانس��ت ب��ا دریاف��ت ‪ ۸‬جایزه‬ ‫رکورددار دریافت بیشترین جایزه در این بخش شود‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز قوه قضاییه‬ ‫در بخش نخس��ت اه��دای جوایز ق��وه قضاییه و س��ازمان‬ ‫زندان ها‪ ،‬هیات داوران قوه قضاییه متشکل از سیدمحمدرضا‬ ‫خوش��رو‪ ،‬مهدی افتخاری‪ ،‬علیرضا پاشایی‪ ،‬محمد شهریاری‪،‬‬ ‫امیر اکبرزاده‪ ،‬جواد طوس��ی و هیات داوران سازمان زندان ها و‬ ‫اقدامات تامینی و تربیتی کشور متشکل از احمد افروز‪ ،‬حسن‬ ‫ضیا اذری‪ ،‬فرهاد درودگر معرفی شدند‪.‬‬ ‫جای��زه اول هی��ات داوران ق��وه قضایی��ه ب��ه دلی��ل طرح‬ ‫دغدغه مندان��ه اس��یب های اجتماع��ی ناش��ی از بی توجهی‬ ‫به موض��وع کودکان کار و پیش��گیری از وقوع جرم و ضرورت‬ ‫مش��ارکت و همگرایی م��ردم و مس��ئوالن در حل معضالت‬ ‫اجتماعی به فیلم «خورش��ید» به کارگردانی مجید مجیدی‬ ‫و فیلمنامه مجید مجیدی و نیما جاویدی اهدا شد‪.‬‬ ‫جای��زه بعدی هی��ات داوران قوه قضاییه ب��ه دلیل توجه به‬ ‫موضوع اسیب های اجتماعی تهدید کننده نوجوانان و راهکار‬ ‫اص�لاح عالمانه مجرمان و بازپروری انان به منظور بازگش��ت‬ ‫موثر به جامعه‪ ،‬به فرزاد خوشدس��ت کارگردان مستند «خط‬ ‫باریک قرمز» اهدا ش��د‪ .‬خوشدس��ت از همکاری قوه قضاییه‬ ‫و س��ازمان زندان ها در ساخته ش��دن مستند خود تشکر کرد‬ ‫و اع�لام ک��رد کار بعدی خ��ود را نیز با همکاری این س��ازمان‬ ‫خواهد ساخت‪.‬‬ ‫هیات داوران قوه قضاییه‪ ،‬از روح اهلل زمانی‪ ،‬ش��میال شیرزاد‪،‬‬ ‫مانی غفوری‪ ،‬ابوالفضل ش��یرزاد و محمدمهدی موس��وی فر‬ ‫بازیگ��ران ک��ودک و نوجوان فیلم س��ینمایی «خورش��ید»‬ ‫قدردانی و جوایزی به انها اهدا کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان زندان ها جایزه خ��ود را به دلیل نگاهی‬ ‫انس��انی اخالقی به کودکان معارض قان��ون و لزوم تغییر نگاه‬ ‫جامعه نس��بت به ان��ان به فرزاد خوشدس��ت کارگردان فیلم‬ ‫مستند «خط باریک قرمز» اهدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز بنیاد شهید‬ ‫در بخ��ش بع��دی هی��ات داوران بنی��اد ش��هید و ام��ور‬ ‫ایثارگران متش��کل از فرزاد موالزاده‪ ،‬سیدمرتضی حسینی و‬ ‫محمدتق��ی فهی��م و هیات داوران وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬متش��کل از هارون یشایایی‪ ،‬مجید کریمی‪،‬‬ ‫سیدجمال ساداتیان‪ ،‬کیانوش جهانپور و خسرو نقیبی معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫داوران بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران‪ ،‬جایزه اول خود را به‬ ‫دلیل نمایش موفق مش��ارکت اقوام مختلف در دفاع مقدس به‬ ‫مهرداد خوش��بخت کارگردان فیلم س��ینمایی «ابادان یازده‬ ‫‪ »۶۰‬اهدا کرد‪.‬‬ ‫هیات داوران بنیاد شهید و امور ایثارگران جایزه بعدی خود‬ ‫را به دلیل پرداخت نفس گیر جانفشانی های محافظان امنیت‬ ‫کشور‪ ،‬به سعید ملکان برای «روز صفر» تقدیم کرد‪ .‬او با حضور‬ ‫روی سن جایزه خود را دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز وزارت بهداشت‬ ‫در ادام��ه جایزه داوران وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی ب��ه دلیل روای��ت ایثار مادران��ه و عش��ق پدرانه که‬ ‫ب��رای حفظ خانواده و تالش برای س�لامت ک��ودک و تجلی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ازخودگذشتی برای زندگی بخش��یدن به کودکانی که اینده‬ ‫این س��رزمین هس��تند‪ ،‬به حمیدرضا قربانی کارگردان فیلم‬ ‫سینمایی «مغز استخوان» اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه بعدی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی به‬ ‫دلیل تمرکز بر یک داستان در حوزه سالمت و طرح مسئله ای‬ ‫مهم با ارائه راهکارها و توانمندی ها در این بخش که نش��ان از‬ ‫دغدغه مندی برای ارائه تصویر درس��ت یک «خانواده سالمت‬ ‫ایرانی» دارد به بهرن��گ دزفولی زاده کارگردان فیلم «بی صدا‬ ‫حلزون» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنین جای��زه بعدی این وزارتخانه‪ ،‬ب��ه دلیل به تصویر‬ ‫اصول سپیدجامه گانی‬ ‫کشیدن ازخودگذشتگی و ماندن بر سر ِ‬ ‫که در س��خت ترین س��ال های جنگ تحمیلی پای سوگند و‬ ‫شرافت خود ایس��تادند‪ ،‬به محمدحسین مهدویان برای فیلم‬ ‫«درخت گردو» اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهاد ها جهت گیری های خود را اعالم کنند‬ ‫در ادام��ه ایی��ن پایانی تجلی اراده ملی س��ی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬نماهنگی از فیلم های حاضر در این دوره‬ ‫جشنواره پخش شد‪.‬‬ ‫در بخش بعدی ایین «حس��ین انتظامی» رئیس س��ازمان‬ ‫س��ینمایی روی س��ن حاضر ش��د و ب��ا خیرمقدم ب��ه حضار‪،‬‬ ‫مسئوالن عالی رتبه و سینماگران‪ ،‬از همت نهاد های مختلف و‬ ‫سمن ها در شکوه بخشی به بخش جنبی جشنواره سخن گفت‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬این بخش خود به جش��نواره ای مستقل و باشکوه‬ ‫بدل ش��ده اس��ت و امس��ال تعداد زیادی از نهاد های خواستار‬ ‫حضور در این بخش بودند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬جش��نواره فیلم فجر در کنار استعدادیابی که یکی‬ ‫از اهداف مهم ان اس��ت‪ ،‬می تواند با گزینش درست‪ ،‬اولویت ها‬ ‫را ب��ه مولدان هر حوزه معرفی کند ت��ا هدایت ها در این زمینه‬ ‫ص��ورت گیرد‪ .‬اس��تقبال از این بخش نش��ان داد که نهادها و‬ ‫سازمان ها از ظرفیت هنر سینما با خبر هستند و از ان استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان سینمایی از هیات های داوری بخش تجلی‬ ‫اراده ملی تش��کر ک��رد و از نهاد ها خواس��ت جهت گیری های‬ ‫خود را اعالم کنند تا با توجه به اینکه تولیدات س��ینمایی سال‬ ‫اینده شروع نشده‪ ،‬سینماگران فرصت الزم برای پرداختن به‬ ‫این اولویت ها را داش��ته باشند و طرح این جهت گیری ها برای‬ ‫تولیدات سال ‪ ۹۹‬سینمای ایران اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز وزارت کار‬ ‫در ادام��ه هیات داوران وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫متش��کل از نازنین فراهانی‪ ،‬ابراهی��م صادقی فر‪ ،‬فیاض زاهد‪،‬‬ ‫عباس رافعی و هیات داوران وزارت ورزش و جوانان متشکل از‬ ‫اعظم کریمی‪ ،‬شاهین مظفری و مجید توکلی معرفی شدند‪.‬‬ ‫جای��زه اول وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی به دلیل‬ ‫توج��ه به مولفه ه��ای فرهن��گ کار از قبیل وج��دان کاری و‬ ‫مسئولیت پذیری‪ ،‬رعایت اخالق و اصول حرفه ای به غالمرضا‬ ‫موس��وی تهیه کننده فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید» اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جای��زه دوم وزارت تع��اون‪ ،‬کار و راه اجتماع��ی نیز به دلیل‬ ‫توجه به مقوله اسیب های فرهنگی و اجتماعی در محیط کار و‬ ‫مولفه های فرهنگ کار از قبیل وجدان کاری به شهرام مسلخی‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی «پدران» اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه س��وم این بخش به دلیل توجه به مولفه های فرهنگ‬ ‫کار از قبیل وجدان کاری و مس��ئولیت پذیری‪ ،‬رعایت اخالق‬ ‫و اصول حرفه ای و اهمیت به س�لامت جس��م و روان به مجید‬ ‫برزگر برای فیلم سینمایی «ابر بارانش گرفته» اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز وزارت ورزش و جوانان‬ ‫در بخش بعدی ایین‪ ،‬جایزه وزارت ورزش و جوانان به دلیل‬ ‫پرداختن به اس��یب های اجتماعی جوانان به ویژه استفاده از‬ ‫داروهای روانگردان و رفتارهای هنجارشکنانه به سالم صلواتی‬ ‫برای فیلم س��ینمایی «پدران» اهدا شد‪ .‬مسلخی تهیه کننده‬ ‫این فیلم از حمایت بنیاد س��ینمایی فارابی در تولید این فیلم‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫جایزه بعدی وزارت ورزش و جوانان به دلیل نگاه دغدغه مند‬ ‫به حوزه ازدواج و خان��واده به هادی حجازی فر برای فیلمنامه‬ ‫«اتابای» اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه س��وم وزارت ورزش و جوانان نیز ب��ه دلیل نگاه نو به‬ ‫ورزش بانوان و مس��ائل و مش��کالت انها برای نیل به قهرمانی‬ ‫به س��ام کالنتری برای فیلم مس��تند «جایی برای فرش��ته ها‬ ‫نیست» اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اه�دای جوای�ز فراکس�یون جوان�ان مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫در ادامه هیات داوران فراکس��یون جوانان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و هیات داوران سازمان بهزیستی متشکل از مسعود‬ ‫اسیما‪ ،‬س��عید بابایی‪ ،‬عباس حق ش��ناس‪ ،‬پوران درخشنده‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫جایزه فراکس��یون جوانان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به دلیل‬ ‫زنده نگه داش��تن راه جوانان غیور ابادان و خرمش��هر در دفاع‬ ‫از مرزهای کش��ور و به پاس رشادت های این جوانان‪ ،‬به حسن‬ ‫کالمی تهیه کننده فیلم سینمایی «ابادان یازده‪ »۶۰‬اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن جایزه این فراکس��یون به دلیل احت��رام و نگاه‬ ‫وی��ژه به فرهن��گ و اقوام ایرانی و دغدغ��ه جوانان و همچنین‬ ‫قدردان��ی از حضور زنان فیلمس��از در عرصه س��ینمای ایران‬ ‫ب��ه نیک��ی کریم��ی کارگ��ردان فیل��م س��ینمایی «اتابای»‬ ‫اهدا ش��د ک��ه او با حضور روی س��ن ای��ن جای��زه را دریافت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز سازمان بهزیستی‬ ‫جایزه س��ازمان بهزیستی کشور به دلیل ترویج نگاه انسانی‬ ‫به ک��ودکان کار و خیابان‪ ،‬نگاه امیدبخش و رس��یدن به گنج‬ ‫در ادامه هیات داوران س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫تهران متشکل از نرگس رجایی‪ ،‬سعید مرادی کیا‪ ،‬سیدحسین‬ ‫حقگو‪ ،‬هیات داوران شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران‬ ‫و حومه متش��کل از رضا میرزاخانی‪ ،‬میثم سلطانعلی‪ ،‬احسان‬ ‫س��الم‪ ،‬هیات داوران ش��رکت س��هامی بیمه ایران متشکل از‬ ‫س��یدعلیرضا س��ادات میر‪ ،‬منصور صالحی‪ ،‬حامد افشارزاده‪،‬‬ ‫هیات داوران انجمن ویرایش و درست نویسی متشکل از شراره‬ ‫خشکنابی‪ ،‬معین پایدار و احمد عبداله زاده معرفی شدند‪.‬‬ ‫جایزه اول س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری تهران‬ ‫به دلیل توجه ویژه به ش��رایط خاص کودکان کار و اش��اره به‬ ‫موضوع بازیافت پسماند تایرهای فرسوده به مجید مجیدی و‬ ‫امیربنان تهیه کنندگان فیلم سینمایی «خورشید» اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه دوم این س��ازمان به دلیل اس��تفاده از پس��ماندهای‬ ‫شیشه ای در شغل دوم بازیگر نقش اول فیلم و استفاده مجدد‬ ‫از ان پس��ماندها به منظ��ور تولید محص��والت تزئینی برای‬ ‫درامدزایی ب��ه بهتاش صناعی ها کارگردان فیلم س��ینمایی‬ ‫«قصیده گاو سفید» اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه س��وم سازمان مدیریت پس��ماند‪ ،‬به دلیل استفاده از‬ ‫کیس��ه های خرید پارچه ای و اهمیت اس��تفاده از ان به مجید‬ ‫برزگر تهیه کننده فیلم سینمایی «دشمنان» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن جایزه بعدی این س��ازمان‪ ،‬به دلیل اس��تفاده از‬ ‫پیام های زیس��ت محیطی و اش��اره صریح بازیگر نقش اول به‬ ‫فراگیری و وابستگی زندگی های امروزی به ظروف پالستیکی‬ ‫به ساسان سالور تهیه کننده فیلم سینمایی «سه کام حبس»‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اه�دای جوای�ز ش�رکت بهره ب�رداری‬ ‫راه اهن شهری تهران‬ ‫جایزه اول داوران شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران‬ ‫و حوم��ه‪ ،‬ب��ه دلیل توجه به معضل ک��ودکان کار و مهاجران و‬ ‫مش��کالت انها در کالنشهر تهران به مجید مجیدی برای فیلم‬ ‫سینمایی «خورشید» اهدا شد‪.‬‬ ‫جای��زه دوم این ش��رکت نیز جهت قدردان��ی و حمایت به‬ ‫روح اهلل زمانی‪ ،‬شمیال شیرزاد‪ ،‬مانی غفوری‪ ،‬ابوالفضل شیرزاد‬ ‫و محمدمهدی موس��وی فر بازیگران ک��ودکان و نوجوان فیلم‬ ‫سینمایی «خورشید» اهد اشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز شرکت سهامی بیمه ایران‬ ‫در ادامه جایزه اول شرکت سهامی بیمه ایران به دلیل توجه‬ ‫به مضامینی در خصوص دقت و هوشیاری در فرایندهای مالی‬ ‫و مدیریت ریسک‪ ،‬مبارزه و هوشیاری نسبت به فساد به بهروز‬ ‫شعیبی کارگردان فیلم سینمایی «روز بلوا» اهدا شد‪.‬‬ ‫بهروز ش��عیبی بعد از دریافت جایزه خ��ود بیان کرد‪ :‬لباس‬ ‫رس��می به تنم نیست چرا که نمی خواستم به این جشن بیایم‬ ‫و تنها به خاطر احترام ش��رکت بیمه که هنوز از سینما حمایت‬ ‫می کن��د‪ ،‬حضور پی��دا کردم‪ .‬من این تندی��س را به دبیرخانه‬ ‫برمی گردانم و لوح را با خود می برم‪.‬‬ ‫جایزه اول‬ ‫سازمان‬ ‫مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫به دلیل توجه‬ ‫ویژه به شرایط‬ ‫خاص کودکان‬ ‫کار و اشاره به‬ ‫موضوع بازیافت‬ ‫پسماند تایرهای‬ ‫فرسوده به‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫و امیربنان‬ ‫تهیه کنندگان‬ ‫فیلم سینمایی‬ ‫«خورشید»‬ ‫اهدا شد‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز انجمن ویرایش و درس�ت‬ ‫نویسی‬ ‫هی��ات داوران انجمن ویرایش و درست نویس��ی نیز در این‬ ‫زبانی شخصیت ها و به سبب‬ ‫ایین به دلیل توجه به ویژگی های ِ‬ ‫بهره گی��ری از ظرافت ها و ظرفیت های زبانی در تعامل با دیگر‬ ‫عناصر س��ینمایی‪ ،‬جایزه «فارس��ینما» را به مجید مجیدی و‬ ‫نیما جاویدی برای فیلمنامه فیلم سینمایی «خورشید» اهدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این ایین که با حدود نیم س��اعت تاخیر اغاز ش��د در ساعت‬ ‫‪ 2۰ :3۰‬به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫روایت نوروزی تلویزیون از معماری ایرانی‬ ‫سیدمحمد بهشتی در ایین رونمایی از مجموعه مستند «چهل‬ ‫گره» که قرار است نوروز ‪ ۹۹‬روی انتن تلویزیون برود‪ ،‬از خال نگاه‬ ‫انتقادی از مستندهای معماری گفت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مراسم رونمایی از مجموعه مستند «چهل گره»‬ ‫روز دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن با حضور سیدمحمد بهشتی‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫رحمت��ی رئیس بس��یج صداوس��یما و جمعی از دانش��جویان در‬ ‫دانشکده معماری دانشگاه هنر برگزار شد‪.‬‬ ‫وحی��د ایمانی اجرای این برنامه را بر عهده داش��ت و در ابتدای‬ ‫مراسم به ویژگی های این مستند اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمدمهدی رحمتی رئیس بس��یج صداوس��یما که مس��تند با‬ ‫همکاری انها س��اخته ش��ده اس��ت در توضیحاتی از ساخت این‬ ‫اثر عنوان کرد‪ :‬یک س��ال پیش بود که جرقه هایی برای س��اخت‬ ‫مس��تندی درباره هویت ش��هری و هویت در معماری ش��روع شد‬ ‫و گفت وگوهایی ب��ا برادران ارجمن��دی کارگردانان این مجموعه‬ ‫مستند داشتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��وال جدی ما این بود که ایا در این اش��فتگی‬ ‫موجود این هویت قابل درک است یا خیر؟ قرار شد یک دوره صد‬ ‫ساله در این حوزه مطالعه شود و عناصر مشترک را دربیاوریم‪.‬‬ ‫رحمتی در ادامه به دو کارگردان مس��تند اش��اره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫اس��ماعیل و ابراهیم ارجمندی ساخت این کار را بر عهده داشتند‬ ‫و ما از یک سال پیش با هم گفت وگو می کردیم و امروز تولید این‬ ‫مجموعه به ثمر رسیده است‪.‬‬ ‫در ادامه بخش هایی از مستند نمایش داده شد و ایمانی مجری‬ ‫مراس��م در این باره گفت‪ :‬این مجموعه ‪ ۶‬قس��متی قرار است در‬ ‫نوروز ‪ ۹۹‬روی انتن رس��انه ملی برود‪ .‬قس��مت اول این مس��تند‬ ‫به دوره رضاش��اه برمی گردد و بدون قض��اوت انچه را که رخ داده‬ ‫است بررس��ی می کند‪ .‬در قسمت دوم نیز به دوره محمدرضا شاه‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طی این سال ها اینقدر کارهای تخصصی در بسیج‬ ‫صداوس��یما انجام نشده و حمایت از س��اخت چنین مستندهایی‬ ‫جای تشکر دارد‪.‬‬ ‫س��پس سید محمد بهشتی مدرس دانشگاه روی سن رفت و در‬ ‫این باره گفت‪ :‬مس��تندها و فیلم هایی که درباره معماری کشور ما‬ ‫ساخته شده اس��ت معموال کمتر نگاه نقادانه یا تاریخی داشته اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬من بخش��ی از این مجموعه را دیده ام اما با توجه‬ ‫به همان بخش می توان گفت این مجموعه مس��تند نسبتا موضوع‬ ‫را پوش��ش می داد و گزینش��ی ب��ه موضوع نگاه نش��ده بود‪ ،‬بلکه‬ ‫تالش ش��ده بود پوشش جامع نس��بت به موضوع مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬بهش��تی تصریح کرد‪ :‬تمام کس��انی که ت�لاش می کردند‬ ‫تاثیری در معماری صد س��ال اخیر بگذارند می خواستند اتفاقات‬ ‫خوبی در معماری رخ دهد اما هر یک اتفاقاتی را از منظر خودشان‬ ‫رقم زدند‪ .‬اسکندر مختاری دیگر مدرس دانشگاه در این ایین نیز‬ ‫گفت‪ :‬نکته مهم این مجموعه س��ند اس��ت‪ .‬کاری که کارگردانان‬ ‫ای��ن مجموعه انجام دادند تولید س��ند اس��ت که ط��ی یک قرن‬ ‫گذشته صورت گرفته اس��ت‪ .‬همچنین ابراهیم ارجمندی یکی از‬ ‫کارگردانان این مس��تند در حاش��یه این مراسم در سخنانی بیان‬ ‫کرد‪ :‬من فوق لیس��انس معماری دارم و از سال ‪ ۸۰‬در این زمینه‬ ‫مطالعاتی دارم با این حال تقریبا از ابان ماه سال گذشته شروع به‬ ‫تحقیق کردیم تا بتوانیم وارد تولید این مس��تند شویم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ح��دود ‪ 3‬تا ‪ 4‬ماه طول کش��ید که فیلمنام�� ه این مجموعه‬ ‫مس��تند به نگارش دراید و به یک مجموعه ‪ ۶‬قسمتی تبدیل شد‬ ‫که قرار است نوروز ‪ ۹۹‬از چند شبکه به نمایش دراید‪.‬‬ ‫مع��اون مطبوعاتی‬ ‫وزی��ر فرهن��گ و‬ ‫ارشاد اسالمی جامعه‬ ‫رس��انه ای کش��ور را‬ ‫جامعه ای زنده و پویا‬ ‫توصی��ف ک��رد و در‬ ‫عی��ن حال با اش��اره‬ ‫به اهمیت مسئله مخاطب شناسی در رسانه ها‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید میز مخاطب در رسانه ها ایجاد شود‬ ‫و تیتر یک رسانه از این طریق انتخاب شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشست «بانوان خبرنگار‬ ‫و افق های پیش رو»‪ ،‬هم��راه با ایین تجلیل از‬ ‫بانوان خبرنگار فعال در رس��انه ها‪ ،‬دوشنبه ‪۲۸‬‬ ‫ن به مناسبت ایام با سعادت میالد حضرت‬ ‫بهم ‬ ‫فاطم��ه(س) با حضور محمد خ��دادی معاون‬ ‫مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫فرهنگسرای رسانه برگزار شد‪.‬‬ ‫محم��د خ��دادی مع��اون مطبوعات��ی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اش��اره به حضور‬ ‫فعال بانوان در رس��انه ها گفت‪ :‬حضور پررنگ‬ ‫بانوان در رس��انه ها که ش��انه به ش��انه مردان‬ ‫چ��ه در مباح��ث مدیریتی و چ��ه خبرنگاری‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬از برکات انقالب و توسعه فضای‬ ‫رسانه ای در کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز شما ِر خبرنگاران خوبِ خانم‬ ‫با اقایان برابری می کند؛ اما انچه امروز بیش از‬ ‫همه به ان نیاز داریم‪ ،‬خروج از فضای پوششی‬ ‫رویداده��ا و پرداخت به س��وژه ها و حلقه های‬ ‫پنهان رویدادهاست‪ .‬در این سوژه پردازی باید‬ ‫به مسائل اساسی و مورد نیاز جامعه بپردازیم‪.‬‬ ‫خدادی جامعه رس��انه ای کشور را جامعه ای‬ ‫زنده و پویا توصیف کرد و در عین حال با اشاره‬ ‫به اهمیت مسئله مخاطب شناسی در رسانه ها‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید میز مخاطب در رسانه ها ایجاد شود‬ ‫و تیتر یک رس��انه از این طریق انتخاب شود‪.‬‬ ‫دوران «فکر می کنم» تمام ش��ده و ما باید به‬ ‫س��فارش مردم و نه به سفارش خودمان‪ ،‬خبر‬ ‫تهیه کنیم‪.‬‬ ‫خدادی با بیان اینکه ارزش انسان به هویت‬ ‫است و ما باید این ارزش را پاس بداریم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خداوند قدرت بش��ر را این گونه قرار داده‬ ‫که نعمت را ب��ه برکت تبدیل کند‪ ،‬این برکت‬ ‫معنای��ی در قام��ت انس��انیت دارد و ما برای‬ ‫دستیابی به این برکت باید به این معنا برسیم‪.‬‬ ‫مع��اون مطبوعات��ی وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬در ش��ش پایتخت کشورهای‬ ‫مطرح دنیا اتاق خبرهایی وجود دارد که تولید‬ ‫خبر می کنن��د؛ قدرت انها در انعکاس اخباری‬ ‫اس��ت که موجب تضعیف و تحقیر مردم ایران‬ ‫ش��ود و اقتدار و همبس��تگی م��ردم را ضعیف‬ ‫نش��ان دهن��د و در مقابل‪ ،‬رس��انه های ما باید‬ ‫رهرو راه حاج قاس��م سلیمانی باشند که تمام‬ ‫ظرفیت خود را برای پاسداشت انسانیت به کار‬ ‫گرفت تا جان های کمتری به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫خدادی در بیان ش��خصیت واالی س��پهبد‬ ‫شهید قاسم سلیمانی گفت‪ :‬با انکه کمتر شاهد‬ ‫سخنرانی و حضور شهید سلیمانی در رسانه ها‬ ‫بوده ایم اما ایش��ان به خوبی توانس��ت منش��اء‬ ‫تاثیرات فراوانی باش��د؛ تجمع عظیمی هم که‬ ‫برای تش��ییع پیکر پاک این مظهر انس��انیت‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬بزرگ ترین رویداد سال ‪ ۹۸‬بود‬ ‫که نه به درخواست کسی که به خواست همه‬ ‫انسان هایی برگزار شد که فارغ از هر چیزی به‬ ‫پاسداشت انسانیت امده بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقام زن هم اگر واالست به دلیل‬ ‫معنا شدن انسانیت در این مقام است‪ .‬البته که‬ ‫مادر ش��دن مقام زن را باالتر می برد‪ .‬گذشت‪،‬‬ ‫مهربانی و نداش��تن چشم داشت در انجام امور‬ ‫مختلف از مهم تری��ن ویژگی های مقام مادران‬ ‫اس��ت‪ .‬این صفات مادران‪ ،‬نی��از امروز جامعه‬ ‫ماس��ت و باید بدانیم نگاه مادرانه به پیرامون‪،‬‬ ‫ما را به عاقبت درست می رساند‪.‬‬ ‫خ��دادی با بیان اینکه هر چه داریم از وجود‬ ‫مادران اس��ت و همه ما باید س��یره ایش��ان را‬ ‫ِ‬ ‫نهایت دوس��ت داشتن است را در همه‬ ‫که در‬ ‫جنبه های زندگی مان تجلی دهیم اظهار کرد‪:‬‬ ‫در تم��ام روزهایی که ش��هرت‪ ،‬ثروت و قدرت‬ ‫پی��دا می کنی��م نباید فراموش کنی��م از کدام‬ ‫مرجع رش��د و نمو پیدا کردیم‪ .‬مادر انسان را‬ ‫متولد می کند و متحمل رنج و س��ختی فراوان‬ ‫می ش��ود؛ لذا ای��ن مقام ارزش واالی��ی دارد و‬ ‫نعمتی اس��ت که خداوند به انسان از بدو تولد‬ ‫ارزانی می دارد‪ .‬در این مراسم همچنین مهری‬ ‫رفعتی‪ ،‬فعال مطبوعاتی و مدرس روزنامه نگاری‬ ‫طی س��خنانی ب��ه بی��ان برخی از مس��ائل و‬ ‫مشکالت فعالیت های رسانه ای بانوان خبرنگار‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬در پایان نیز ش��ماری از خبرنگاران‬ ‫زن فعال که اسامی انها به درخواست معاونت‬ ‫مطبوعاتی و از س��وی رسانه ها اعالم شده بود‪،‬‬ ‫تجلیل شدند‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫«خورشید» مجیدی‪ ،‬محبوب سازمان های دولتی و خصوصی‬ ‫باید میز مخاطب‬ ‫در رسانه ها ایجاد شود‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 24 -1398‬جمادی الثانی ‪ 19 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1472‬پیاپی‪2790‬‬ ‫ایا ما دیگران را در استخدام خوشبختی‬ ‫خود می خواهیم؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ساخت تماشاخانه سیار ‪ ۳۰۰‬میلیون اب می خورد‬ ‫را به صورت مستقل ساخته و فعال کردیم‪.‬‬ ‫این هنرمن��د تئاتر خیابانی با بی��ان اینکه تالش مان‬ ‫این اس��ت که از سازمان های دولتی و غیر دولتی بودجه‬ ‫بگیریم و خیلی منتظر اداره کل هنرهای نمایش��ی برای‬ ‫انجام کار نباش��یم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در کشور ما هر جا امور را‬ ‫به مردم س��پرده اند خیلی دقیق تر انجام شده و حمایت‬ ‫مردمی باعث شده ان امور به بهترین شکل ممکن انجام‬ ‫ش��وند‪ .‬به عنوان مثال وقتی تلویزی��ون طی برنامه هایی‬ ‫ازاد کردن زندانیان مسائل مالی را به مردم واگذار کرده‪،‬‬ ‫بسیار موفق عمل شده است‪.‬‬ ‫عباس زاده ادام��ه داد‪ :‬هدف ما «هنر برای همه و همه‬ ‫برای گسترش صلح جهانی» است و اینکه دیدن نمایش‬ ‫حق همه مردم ایران است‪.‬‬ ‫وی درباره هزینه های س��اخت و راه اندازی تماشاخانه‬ ‫س��یار «تئات��ر رول»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا به ح��ال برای خرید‬ ‫ماشین و تجهیز ان که البته هنوز کامل نشده ولی امکان‬ ‫اج��رای نمایش را دارد‪ ،‬به صورت ش��خصی حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫رمان «بی س��رزمین» کریس��تینا هنریکز‬ ‫به تازگی با ترجمه اذین فراهانی توسط نشر‬ ‫خزه منتشر و راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫این رم��ان‪ ،‬کت��اب س��ال ‪ ۱۳۹۳‬نیویورک‬ ‫تایم��ز و ج��زو ‪ ۱۰‬کتاب پرف��روش امازون‬ ‫در همان س��ال بوده اس��ت‪« .‬بی س��رزمین» همچنین بهترین رمان س��ال‬ ‫دیلی بیس��ت‪ ،‬بوک پیج و مجل ه اس��کول الیبرری و رمان برجس��ت ه واشنگتن‬ ‫پست در سال ‪ ۱۳۹۳‬بوده و نامزد دریافت جوایز بهترین داستان مدال اندرو‬ ‫کارنگی و دیتون لیترری پیس پرایز شده است‪.‬‬ ‫داس��تان این رمان‪ ،‬درباره زندگی چند خانواد ه امریکای التینی اس��ت که‬ ‫با مهاجرت به ایالت متحد ه امریکا غم غربت‪ ،‬اندوه‪ ،‬عش��ق و مرگ را تجربه‬ ‫می کنند‪ .‬منتقد واش��نگتن پس��ت درباره این کتاب نوش��ته اس��ت‪« :‬رمانی‬ ‫مالی��م و بی تکلف ک��ه ارام ارام تار و پودش را در هم گره می زند‪ ،‬س��رعت‬ ‫می گیرد و داس��تان درام خود را می بافد و مخاطب‪ ،‬ناگهان خود را در میان‬ ‫شخصیت های زنده و ذهن پرتوان نویسنده‪ ،‬غوطه ور می بیند‪».‬‬ ‫بن فونتین‪ ،‬نویس��ند ه برند ه جای��ز ه پن همینگوی هم «بی س��رزمین» را‬ ‫این گونه توصیف کرده است‪« :‬پرشور‪ ،‬قدرتمند‪ ...‬یک موفقیت‪».‬‬ ‫ترجمه فارس��ی این کتاب با ‪ ۲۷۲‬صفحه و نرخ ‪ ۴۰‬هزار تومان عرضه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«بی تو» اثری از امیرحسین رئوفی دانش اموخته‬ ‫موسیقی دانش��گاه هنر تهران‬ ‫و مدرس دانش��کده‬ ‫ِ‬ ‫نوازندگی‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬طرح اوازیِ «بی تو» ب��ه‬ ‫ِ‬ ‫س��نتو ِر امیرحس��ین رئوفی و اواز محمود صالحی‬ ‫منتشر ش��د و در دس��ترس مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫«بی تو» طرحی اوازی از امیرحسین رئوفی در گوشه «بیداد» است که برخالف شیوه‬ ‫کامل‬ ‫موسیقی ایرانی‪ ،‬بر پایه بداهه نوازیِ صرف نبوده و از‬ ‫معمول سازو اواز در‬ ‫طراحی ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پیش از اجرا و همچنین در لحظاتی‪ ،‬از همزمانی در اجرای ساز و اواز بهره برد ه است‪.‬‬ ‫خوشنویسی‬ ‫ابداعی «ایینه» به‬ ‫ش��عر «بی تو» از استاد سخن‪ ،‬سعدی است که با خط‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫احس��ان رونق و همچنین با تدوین و جلوه های بصریِ نرگس مظاهری (کارش��ناس‬ ‫سینما) مزیّن شده است‪ .‬این اثر به صورت زنده در کنسرت تاالر رودکی تهران در دی ‬ ‫رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬اجرا و ضبط شد ه است‪« .‬بی تو» را با مجوز‬ ‫ِ‬ ‫اسالمی می توانید از سایت دانشگاه هنر مشاهده و دانلود کنید‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫اجرای «الف کاف شین» در عمارت روبه رو‬ ‫نمای��ش «ال��ف کاف ش��ین» ب��ا طراحی‪،‬‬ ‫نویسندگی و کارگردانی روزبه حسینی از اول‬ ‫اس��فند ماه و ساعت ‪ 20 :30‬در پلتفرم عمارت‬ ‫روبه رو اجرا می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نمای��ش در م��ورد زنی اس��ت که در‬ ‫کنکاش زندگی ش��اعرانه اما پر چالش با همس��ر نویس��نده اش درگیر فضایی از‬ ‫توهم و واقعیت‪ ،‬مرگ و زندگی شده است‪.‬‬ ‫سیما ش��کری‪ ،‬مریم اس��ماعیلی‪ ،‬مریم پابرجا‪ ،‬نازنین زنگنه و ارزو گلشاهی‬ ‫بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫مخاطب��ان تئاتری ب��رای دیدن این نمایش از طریق س��ایت تیوال می توانند‬ ‫اقدام به خرید بلیت کنند‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫نمایشگاه نوروزی «رستاک هنر»‬ ‫نمایش��گا ِه گروهی ویژه نوروز با عنوان «رس��تاک هنر» از‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۲۳‬اس��فند ج��اری در گالری فرمانفرما برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫نمایشگاه «رس��تاک هنر» با اثاری انتخاب شده از هنرمندان‬ ‫جوان‪ ،‬پویا و تاثیرگذار برپا می ش��ود‪ .‬اثار ارائه شده متشکل از‬ ‫نقاشی با سبک های مختلف ان و مجسمه سازی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در این نمایش��گاه اثاری از مریم اقایی‪ ،‬االله امینی‪ ،‬محس��ن امینی‪،‬‬ ‫عباس بابایی‪ ،‬ارزو باغ ش��یخی‪ ،‬میترا بس��تانی‪ ،‬عذرا بیکدلو‪ ،‬مریم بنی اسدی‪ ،‬پارسا‬ ‫حس��ین پور‪ ،‬لیدا پولکی‪ ،‬فرنوش حیدری روحی‪ ،‬زهرا دهقان‪ ،‬مژگان رشوند‪ ،‬عطیه‬ ‫رمضانپور‪ ،‬ساناز سهرابی‪ ،‬کسری شریفی منفرد‪ ،‬شبنم شعبانی‪ ،‬ایمان صادقی‪ ،‬سحر‬ ‫نجفی‪ ،‬زهرا نویدی‪ ،‬بهنام ولدوند و س��مانه یوس��فی برای بازدی��د عموم قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه اخرین نمایش گالری فرمانفرما در سال ‪ ۹۸‬است و به منظور خرید‬ ‫سال نو دوستداران هنر‪ ،‬اثار کمتر از ارزش واقعی قیمت گذاری هر شده تا امکان خرید‬ ‫برای عالقه مندان از هر قشری مهیا شود‪.‬‬ ‫گالری فرمانفرما به نش��انی خیابان کریمخان زند‪ ،‬خیابان خردمند شمالی‪ ،‬کوچه‬ ‫اعرابی ‪ ۲‬همه روزه غیر از دوشنبه ها از ساعت ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۹‬و روزهای جمعه از ساعت ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬شما را به دیدن این نمایشگاه دعوت می کند‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم کن برای نخستین بار از هیات انتخاب‬ ‫اثار بخش های رسمی این رویداد سینمایی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬تیری فرمو» دبیر باس��ابقه جش��نواره کن به‬ ‫همراه «کریس��تین ژون» مدیر بخش فیلم و نایب رئیس جشنواره‬ ‫و «اس��تفانی الموم» مشاور هنری جش��نواره اقدام به معرفی هیات‬ ‫انتخ��اب اثار بخش رس��می هفتاد و س��ومین جش��نواره فیلم کن‬ ‫کردند‪ .‬بر این اس��اس «ویرجینی اپیو» روزنامه نگار و مستندساز‪،‬‬ ‫«پل گراندس��ارد» فیلمس��از کوتاه و عکاس‪« ،‬لورن ژاکوب» فرزند‬ ‫«ژی��ل ژاکوب» رئیس کهنه کار و پیش��ین کن‪« ،‬اس��تفانی الموم»‬ ‫روزنامه نگار و منتقد و سردبیر پیشین مجله پریمیر «اریک لیبیو»‬ ‫نویس��نده فرانس��وی‪« ،‬لوس��ین لوگت» نویس��نده و روزنامه نگار‪،‬‬ ‫«یوهانا ناهون» فیلمنامه نویس و تهیه کننده‪« ،‬گیومت اودیس��ینو»‬ ‫روزنامه ن��گار و منتق��د و «کارولین ووناک روزنامه نگار و نویس��نده‬ ‫و برنامه س��از تلویزیون��ی‪ ،‬ترکیب هیات انتخاب اثار جش��نواره کن‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬را تش��کیل می دهند‪ .‬هفتاد و سومین جشنواره فیلم کن از‬ ‫تاریخ ‪ ۲۳‬اردیبهش��ت تا ‪ ۳‬خرداد ‪ ۱۳۹۹‬در فرانسه برگزار می شود‬ ‫و امسال «اس��پایک لی» کارگردان هالیوودی ریاست هیات داوران‬ ‫بخش رقابتی را بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫اکران «جیمز باند» در چین لغو شد‬ ‫ب��ه س��بب ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا در چین‪ ،‬اکران اغازین‬ ‫ت از سری‬ ‫جدیدترین قس��م ‬ ‫فیلم ه��ای «جیم��ز باند» در‬ ‫پک��ن و همچین تور تبلیغاتی‬ ‫هنرمن��دان این فیل��م در ماه‬ ‫اوریل لغو ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از ورایتی‪ ،‬س��ینماهای‬ ‫چین به عنوان دومین بازار بزرگ س��ینمایی جهان از زمان ش��یوع‬ ‫ویرس کرونا از اغاز سال نو چینی درهای خود را به روی مخاطبان‬ ‫س��ینمایی بسته است و بنابر اعالم مس��ئوالن چینی اکران اغازین‬ ‫فیلم اکش��ن «جیمز باند‪ :‬زمانی برای مردن نیس��ت» که برای ماه‬ ‫اوریل در این کشور برنامه ریزی شده بود نیز لغو شده است‪ .‬چین‬ ‫یکی از مهم ترین بازارهای خارجی فیلم های «جیمز باند» اس��ت و‬ ‫پرفروش ترین بازار بین المللی فیلم «ش��بح» قسمت قبلی مجموعه‬ ‫«جیمز باند» نیز ب��ود که ‪ ۸۴‬میلیون دالر از مجموع ‪ ۸۸۱‬میلیون‬ ‫دالر فروش خارجی خود را از س��ینماهای چین کسب کرد‪ .‬سری‬ ‫فیلم ه��ای «جیمز باند» با فروش جهانی بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر در‬ ‫جایگاه دوم پرفروش ترین س��ری فیلم های ادامه دار بعد از مجموعه‬ ‫«هری پاتر» قرار دارد‪.‬‬ ‫ساخت یک کتابفروشی وسط شالیزار‬ ‫در چین‬ ‫ی��ک کتابفروش��ی زیب��ا و‬ ‫منحصر به فرد در وس��ط یک‬ ‫شالیزار در چین ساخته شده‬ ‫که موجب جذب افراد بسیاری‬ ‫به ان منطقه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬شاید تصور‬ ‫یک کتابفروشی زیبا و مدرن در محل یک اقامتگاه متروکه در میان‬ ‫یک ش��الیزار و در منطقه ای روس��تایی در چین کمی سخت و دور‬ ‫از انتظار به نظر برس��د‪ .‬این کتابفروش��ی که در شمال یک منطقه‬ ‫روستایی در استان فوجی ان چین واقع شده‪ ،‬شعبه ای از کتابفروشی‬ ‫مش��هور و مس��تقل اوانگارد در چین است که برای نخستین بار در‬ ‫سال ‪ 1375‬افتتاح شد و رفته رفته در سراسر چین گسترش یافت‪.‬‬ ‫طراحی و تبدیل این س��اختمان متروکه به کتابفروشی توسط دفتر‬ ‫معماری تائو که در پکن مس��تقر اس��ت و با مدیریت بنیانگذار ان‬ ‫هوالی ص��ورت گرفته اس��ت‪ .‬معماران در طراحی س��اختمان این‬ ‫کتابفروشی این نکته را مد نظر داشتند که شبیه یکی از عمارت های‬ ‫تاریخی ان روستا به نظر برسد تا ساختمان کتابفروشی با چشم انداز‬ ‫طبیعی کلی روس��تا ترکیب و هماهنگ شود‪ .‬این کتابفروشی که از‬ ‫بتن و فوالد س��اخته ش��ده از یک مخروبه با چند دیوار به جا مانده‬ ‫به یک س��اختمان سه طبقه خیره کننده و کامل با اتاق های مطالعه‬ ‫و فضاهایی برای گذراندن وقت با کتاب تبدیل ش��ده که ترکیبی از‬ ‫س��نت و مدرنیته را پیش چشم بازدیدکنندگان از ان قرار می دهد‪.‬‬ ‫در این کتابفروشی همچنین یک فضای کوچک تئاتری وجود دارد‬ ‫با صندلی های پلکانی چوبی که این صندلی ها در صورت اس��تفاده‬ ‫نشدن به عنوان قفسه های کتاب مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫این مملکت‪ ،‬مملکت همه ماست‬ ‫نمایش��گاه «ایراناهایر» که با همکاری س��فارت جمهوری‬ ‫ارمنس��تان در جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬ش��ورای خلیفه گری‬ ‫ارامن��ه تهران و موزه مانوکیان برگزار ش��ده اس��ت‪ ،‬با حضور‬ ‫جمعی از هنرمندان ارمنی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��یبوه سرکیسیان (اسقف اعظم شورای‬ ‫خلیفه گری ارامنه تهران و ش��مال)‪ ،‬ارتاشس تومانیان (سفیر‬ ‫فوق العاده و تام االختیار جمهوری ارمنستان‪ ) ،‬علی مرادخانی‬ ‫(مدیرعامل موزه موسیقی)‪ ،‬مهدی افضلی (مدیرعامل بنیاد رودکی)‪ ،‬مجید رجبی معمار‬ ‫(مدیرعامل خانه هنرمندان ایران)‪ ،‬حس��ین رفیعیان (مدیرعامل موسس��ه مهرس��ان) و‬ ‫هنرمندانی همچون لوریس چکناواریان‪ ،‬وارطان س��اهاکیان‪ ،‬رازمیک اوحانیان‪ ،‬واهیک‬ ‫هارتونیان‪ ،‬س��یمون ایوازیان‪ ،‬ارمان اس��تپانیان‪ ،‬رافی داوتیان‪ ،‬ادنا میرزاخانی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫نامی‪ ،‬احمد کامیابی مسک‪ ،‬مهران هوشیار‪ ،‬فرزانه اسعدی‪ ،‬پرویز معزز‪ ،‬حسین نوروزی و‬ ‫احسان الجوردی از جمله حاضران در این ایین بودند‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین حس��ین رفیعی��ان‪ ،‬مدیرعامل پردیس فرهنگی هنری مهرس��ان‬ ‫در س��خنانی اظهار کرد‪ :‬سومین نمایش��گاه نگارخانه مهرسان به هنرمندان ایرانی ارمنی‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬این نمایش��گاه تاکیدی بر اش��تراکات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫جمهوری ارمنستان است‪.‬‬ ‫س��پس لوریس چکناواریان‪ ،‬هنرمند اهنگس��از بیان کرد‪ :‬همیشه از به کار بردن کلمه‬ ‫اقلیت ناراحت بودم‪ .‬چون ارامنه خود صاحب این کش��ور هس��تند‪ .‬در گذشته پادشاهان‬ ‫ارامنه همراه با کوروش کبیر و ‪ ۲۸‬پادشاه دیگر ایران را تشکیل داده بودند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگرچه از زمان ساس��انیان و اش��کانیان به خاطر مذهب از هم جدا ش��دیم‪،‬‬ ‫ام��ا هیچوقت خود را جدا از هم نمی دانیم‪ .‬همه ما برادر و خواهر تنی هس��تیم‪ .‬ایرانی ها و‬ ‫ارامنه با هم دوس��ت هس��تند و در زمینه های مختلف همانند ساخت تاالر وحدت‪ ،‬وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬برخی خیابان ها و کاخ ها از جمله کاخ نیاوران و‪ ...‬با هم همکاری داشتند‪.‬‬ ‫چکناواری��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬این مملکت‪ ،‬مملکت همه ماس��ت‪ ۲۵۰۰ .‬س��ال باهم‬ ‫زندگی کردیم‪ ۲۵۰۰ ،‬س��ال دیگر هم همراه و دوس��ت هم خواهیم ماند‪ .‬در ادامه اس��قف‬ ‫اعظم‪ ،‬سیبوه سرکیسیان در جریان افتتاح این نمایشگاه گفت‪ :‬دوستان هنرمند و سروران‬ ‫عزیز در وهله اول تقدیر و ش��ادباش خود را باب��ت پیروزی ‪ ۲۲‬بهمن و همچنین برگزاری‬ ‫این نمایشگاه اعالم می کنم‪ .‬او با اعتقاد به اینکه برگزاری این نمایشگاه گواه چند واقعیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نخست هنر یک واقعیت انسانی و مرزهای ملیتی جمعیتی است‪ .‬زبان‬ ‫هنر زبان انسان است؛ برای همین هر مخاطبی با دیدن یک اثر هنری می تواند با ان ارتباط‬ ‫برقرار کند‪ .‬دوم اینکه برگزاری این نمایش��گاه گواه این اس��ت که ملت کهن ایران و ارمنی‬ ‫به عنوان دو ملت هم دل و دوس��ت سال هاس��ت که با هم روابط دوستانه داشتند‪ .‬از دیرباز‬ ‫ارمنی ها ایران را به عنوان وطن خود می دانس��تند و این احس��اس را نه تنها ارامنه ایرانی‬ ‫بلک��ه همه ارامنه در تم��ام نقاط جهان دارند‪ .‬گفت وگو فقط دور میز یا یک فضای بس��ته‬ ‫نیست‪ ،‬برگزاری این نمایشگاه خود گواه یک گفت وگو از طریق هنر است‪ .‬تومانیان‪ ،‬سفیر‬ ‫ارمنستان نیز در سخنانی برپایی این نمایشگاه را بیانگر رابطه عمیق دو ملت ایران و ارمنی‬ ‫دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬رابطه اقتصادی سیاس��ی این دو ملت بدون وجود روابط فرهنگی و‬ ‫هنری نمی توانست اینگونه پایدار بماند‪.‬‬ ‫حضور ایران در ‪ ۱۸‬نمایشگاه کتاب خارج‬ ‫از کشور در سال اینده‬ ‫مدیرعامل موسسه نمایش��گاه های فرهنگی ایران برنامه های این موسسه برای حضور‬ ‫در نمایشگاه های کتاب خارج از کشور در سال اینده را اعالم کرد‪ .‬بر این اساس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در سال اینده در ‪ ۱۸‬نمایشگاه کتاب خارج از کشور حضور خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬قادر اش��نا در خصوص برنامه ها و حضور موسس��ه نمایش��گاه های‬ ‫فرهنگ��ی ای��ران در نمایش��گاه های کت��اب خارج از کش��ور گفت‪ :‬ما به حض��ور فعال در‬ ‫نمایش��گاه های کت��اب خارجی و به خصوص در عرصه بین الملل ب��اور داریم و تمام همت‬ ‫و تالش خود را به کار بس��ته ایم تا در این نمایش��گاه ها هدفمند شرکت کنیم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط اقتصادی حاک��م بر جامعه تمام تالش م��ا نهایت صرفه جویی‬ ‫اس��ت و بر این باور هس��تیم که باید هزینه های حضورمان در نمایشگاه های کتاب خارج‬ ‫از کش��ور را نسبت به س��ال قبل کاهش دهیم‪ .‬بر اس��اس اهدافی که در نظر داریم حضور‬ ‫در ‪ ۱۸‬نمایش��گاه کتاب خارج از کش��ور را در سال اینده در برنامه کاری خود قرار داده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه نمایشگاه های فرهنگی ایران در ادامه با اشاره به سیاست های حضور‬ ‫در نمایش��گاه های کتاب خارج از کش��ور گفت‪ :‬برای حضور در نمایشگاه های کتاب خارج‬ ‫از کش��ور پنج سیاست و هدف را دنبال می کنیم‪ .‬حضور در نمایشگاه هایی که با نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران تفاهمنامه همکاری مش��ترک دارند‪ ،‬حضور در نمایشگاه هایی که‬ ‫از اهمیت جهانی برخوردار هس��تند‪ ،‬حضور در نمایش��گاه هایی که در حوزه تمدن ایران و‬ ‫اسالم و محور مقاومت قرار دارند‪ ،‬حضور در نمایشگاه هایی که با ما قرابت فرهنگی دارند و‬ ‫حضور در نمایشگاه هایی که زمینه مساعد برای گسترش نشر ایران در ان جا فراهم است‪،‬‬ ‫ازجمله اهداف و سیاس��ت هایی اس��ت که در جلسه هم اندیش��ی با فعاالن نشر بین الملل‬ ‫موردتوجه قرار گرفت و بر اساس ان جدول حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی خارج‬ ‫از کش��ور نهایی شد‪ .‬اشنا گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران در سال اینده در نمایشگاه های‬ ‫کتاب بلونیا‪ ،‬فرانکفورت‪ ،‬دهلی نو‪ ،‬س��ئول‪ ،‬پکن‪ ،‬مسکو‪ ،‬بلگراد‪ ،‬کودک شانگهای‪ ،‬دوحه‪،‬‬ ‫بغداد‪ ،‬مس��قط‪ ،‬کابل‪ ،‬دمشق‪ ،‬استانبول‪ ،‬بیروت‪ ،‬کواالالمپور‪ ،‬تونس و تاجیکستان حضور‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫چاپ «بی سرزمین» امریکایی در ایران‬ ‫انتشار البوم دانشجویی «بی تو»‬ ‫اقدام متفاوت‬ ‫جشنواره فیلم کن‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تماش��اخانه س��یار «تئات��ر رول» که در ایام س��ی و‬ ‫هش��تمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر گش��ایش‬ ‫ش��د‪ ،‬با هدف اجرای تئاتر در نق��اط مختلف ایران مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬در تئات��ر ای��ران تع��داد اندکی‬ ‫تماش��اخانه های س��یار وجود دارد که شاید مطرح ترین‬ ‫انها تریلی سیار و همچنین تماشاخانه های سیار کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین تماشاخانه‬ ‫س��یاری اس��ت که در دوره ای با حمایت معاونت هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ساخته و فعال شد‪.‬‬ ‫در ایام برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر‪ ،‬محمود عباس زاده عضو کانون نمایش��گران‬ ‫خیابانی خان��ه تئاتر اقدام به رونمای��ی و افتتاح فعالیت‬ ‫تماش��اخانه س��یار «تئاتر رول» کرد؛ تماشاخانه ای که‬ ‫به گفته عباس زاده با دغدغه و هزینه ش��خصی س��اخته‬ ‫شده و قرار اس��ت در نقاط مختلف کشور به اجرای تئاتر‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫عباس زاده درباره این تماش��اخانه س��یار و فعالیت ان‬ ‫به خبرنگار مهر گفت‪ :‬تماش��اخانه س��یار مستقل ایران‬ ‫ب��ا نام «تئاتر رول» قرار اس��ت به همه جای ایران س��فر‬ ‫کند‪ .‬با توجه به اینکه س��رانه ابنیه فرهنگی مان نسبت به‬ ‫جمعیت س��رانه کمی است‪ ،‬با توجه به گستردگی کشور‬ ‫و اینک��ه نقاط محروم زیادی داریم و همچنین با توجه به‬ ‫اینکه حتی اگر در برخی نقاط دولت بودجه بدهد باز هم‬ ‫به صرفه نیس��ت که س��الن تئاتر احداث شود‪ ،‬جایگاه و‬ ‫تاثیرگذاری تماشاخانه سیار مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬پی��ش از ای��ن س��اخت و فعالیت‬ ‫تماش��اخانه س��یار در انحصار دولت بوده که ما با کمک‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی‪ ،‬تماشاخانه سیار «تئاتر رول»‬ ‫میلیون تومان هزینه ش��ده است‪ .‬حدود ‪ ۳‬سال هم برای‬ ‫دریاف��ت مجوزهای الزم زم��ان صرف کردم و طی این ‪۳‬‬ ‫سال هم عمال نتوانستم در جایی شاغل باشم‪.‬‬ ‫این هنرمند عرصه تئاتر اظهار کرد‪ :‬برای اینکه بتوانم‬ ‫از اعمال س��لیقه های شخصی برای فعالیت «تئاتر رول»‬ ‫جلوگیری کنم شورایی مشورتی با حضور مجید امرایی‬ ‫و امیرحس��ین ش��فیعی و خودم ش��کل دادیم تا بتوانیم‬ ‫به بهترین ش��کل برای رقم زدن اتفاقی در س��طح ملی‪،‬‬ ‫فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫عب��اس زاده درباره برنامه فعالیت ه��ای «تئاتر رول»‬ ‫گف��ت‪ :‬به زودی راهی زاهدان می ش��ویم تا در انجا اجرا‬ ‫داش��ته باشیم که این اجراها توسط گروه خودمان انجام‬ ‫می شود‪ .‬با شکل گیری جدی تر برنامه ها‪ ،‬وارد هر استان‬ ‫که بش��ویم از گروه ها و هنرمندان ان استان ها برای اجرا‬ ‫در تماشاخانه سیار «تئاتر رول» بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه تئاتر با اشاره به اینکه اداره کل هنرهای‬ ‫نمایش��ی بودج ه کم��ی دارد و نمی توان��د از فعالیت ما‬ ‫حمایت کند‪ ،‬درباره برنامه ریزی برای جذب حمایت های‬ ‫مالی فعالیت های «تئاتر رول»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی هم که‬ ‫م��ن این کار را ش��روع کردم زیاد ب��ه بودجه های دولتی‬ ‫فکر نکردم‪ .‬ایده ال من این اس��ت که هزینه ها را از طریق‬ ‫حامی��ان مالی خصوصی تامین کنی��م ولی تئاتر رایگان‬ ‫به مردم ارائه دهیم‪ .‬دوس��ت دارم «تئاتر رول» س��مبلی‬ ‫باشد برای حضور شرکت های خصوصی در زمینه تبلیغ‬ ‫و حمایت از تئاتر که بسیار مظلوم است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان س��خنان خ��ود بیان ک��رد‪ :‬دلخوش به‬ ‫حمایت مردم از این سیس��تم هستم‪ .‬بسیاری از ارگان ها‬ ‫نیز می توانند برای پیش��برد اهداف خود از تئاتر حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫استاد مصطفی ملکیان‪:‬‬ ‫کان��ت می گفت فقط ضعف اخالقی ما انس��ان ها این اس��ت‬ ‫که هر انس��انی‪ ،‬غیر خود را «وس��یله» می انگارد‪ .‬گویا دیگران‬ ‫امده اند تا وس��یله اس��ایش و رفتار و تفریح خاطر و خوشایند‬ ‫و‪ ..‬من باش��ند‪ .‬او می گفت این دید را فقط باید نس��بت به غیر‬ ‫انسان ها یعنی‪ ،‬جماد و نبات و حیوان داشته باشیم‪ .‬حق نداریم‬ ‫انسان های دیگر را چونان وسیله ای برای خود تلقی کنیم‪ .‬باید‬ ‫انها را هدف برای خودشان بدانیم‪.‬‬ ‫اگر به این دیدی که کانت مذمت می کند دچار هس��تیم‪ ،‬برای این اس��ت که با دیگران‬ ‫رفتار غیر انسانی‪ ،‬رفتاری که با غیر انسان ها باید داشت‪ ،‬یعنی‪ ،‬رفتار استخدام گرانه داریم‪.‬‬ ‫ما می خواهیم همان حالت «اس��تخدام گری» را که با غیرانس��ان ها داریم با انس��ان ها هم‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫به تعبیر دقیق تر ما انس��ان ها چنان س��اخته ش��ده ایم که دوست داریم همه در خدمت‬ ‫ما باش��ند‪ .‬این همان چیزی است که حکمایی مثل عالمه طباطبایی می گویند که انسان‬ ‫«مس��تخدم بالطبع» است‪ .‬تا این جا هیچ اش��کالی ندارد‪ ،‬اشکال از وقتی اغاز می شود که‬ ‫م��ا همان ط��ور که در ازای خدمت جماد و نبات و حی��وان چیزی به انها نمی دهیم‪ ،‬گمان‬ ‫می کنیم در مورد انسان ها هم می توانیم این کار را بکنیم‪ .‬اشکال این جاست که با انسان ها‬ ‫معامله غیر انسان ها را می کنیم‪.‬‬ ‫به تعبیر دقیق کانت‪ ،‬ما همه اعم از انس��ان و غیرانس��ان را می توانیم به خدمت بگیریم؛‬ ‫اما بر خالف غیر انس��ان ها‪ ،‬در مورد انس��ان ها باید در ازای به خدمت گرفتن انها خودمان‬ ‫هم خادم انها باش��یم‪ .‬یعنی در مورد انس��ان ها هم مخدوم هس��تیم و هم خادم‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫خدمت طرفینی اس��ت‪ .‬پس نخستین مانع بر سر اعمال ان قاعدۀ زرین خودمداری است‬ ‫و این مانع‪ ،‬مانع عاطفی است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬درس گفتار رویکرد وجودی به نهج البالغه‬ ‫درنگ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!