روزنامه صمت شماره 1479 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1479

روزنامه صمت شماره 1479

روزنامه صمت شماره 1479

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫داللی در بازار فوالد ایران در روزهای شیوع کرونا‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1479‬پیاپی ‪2797‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫در اهمیت‬ ‫حمایت از معادن کوچک‬ ‫زور نقدینگی‬ ‫بیشتر از کروناست‬ ‫مزیت های فراموش شده‬ ‫یک مسیر ریلی‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫تمام نهادهای نظارتی را‬ ‫پای کار اورده ایم‬ ‫خدمتی در اجرای‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خودروهای جدید روانه بازار می شود‬ ‫روزگذش��ته‪ ۱۰ ،‬اسفند‪ ،‬نخستین نشس��ت خبری در دوره مدیریت جدید گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو‪ ،‬در حوزه طراحی و توس��عه محصوالت این برند خودروسازی‬ ‫در محل ساپکو برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده حدود ‪ ۹‬محصول در ‪ ۳‬سال اینده از سوی‬ ‫ایران خودرو عرضه می شود که ‪ ۵‬محصول ان در سال ‪ ۱۳۹۹‬وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند در پلتفرم بومی ایران خودرو تالش شده پوشش حداکثری‬ ‫شاخص های استانداردهای روز جهان همراه با قوانین داخلی لحاظ شود؛ همچنین‬ ‫ساخت داخل اجزای پلتفرم از دیگر اهداف ایران خودرو است تا تولید‪ ،‬با بومی سازی‬ ‫حداکثری ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کرونا پروازها را لغو می کند‪ ،‬مسافران جریمه می شوند‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ریزش ‪ 18000‬واحدی شاخص بورس در یک روز‬ ‫بورس از کرونا ترسید‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫براساس «نقشه راه» توسعه و ارتقای محصوالت ایران خودرو‬ ‫چهره‬ ‫عزم و همکاری ملی‬ ‫در هفته پیک کرونا‬ ‫در شرایطی که ظرف دو هفته گذشته ایران به شدت درگیر مصائب ناشی از شیوع ویروس «کرونا» است‪،‬‬ ‫در بازار اهن‪ ،‬افزایش مصنوعی نرخ محصوالتی مثل میلگرد و‪ ...‬س��ناریوی دیگری را به منصه ظهور رس��انده‬ ‫که خودبه خود شرایط را سوال انگیزتر می کند‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که به بهانه و جوس��ازی درباره ‪ FATF‬و قبل از ان ه��م تحریم صنایع فوالدی به ویژه‬ ‫تولیدکنندگان عمده شمش فوالد خام از سوی امریکا‪ ،‬در عمل شرایط سختی بر صادرات این نوع محصوالت‬ ‫حاکم ش��ده اس��ت‪ .‬در حالی که با مشکالت موجود بر سر راه صادرات و در پی ان کاهش نرخ شمش فوالدی‬ ‫در داخل‪ ،‬باید نرخ محصوالت نوردی هم کاهش یابد‪ ،‬با کمال تعجب مالحظه می ش��ود که نرخ محصوالتی‬ ‫مثل میلگرد و‪ ...‬جهت معکوس یافته و در حال افزایشی مصنوعی و بادکنکی است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قیمت اهن با حذف دالالن‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫جلس��ه ستاد ملی مبارزه با کرونا جمعه برگزار شد‪ .‬از انجایی‬ ‫که بنا به گزارش های رسیده از کارشناسان بیماری های عفونی‬ ‫و وزی��ر بهداش��ت در روزهای اینده به س��مت پی��ک بیماری‬ ‫خواهیم رفت‪ ،‬ضرورت بس��یج امکانات ملی و باال بردن دقت و‬ ‫اعمال برخی س��ختگیری ها‪ ،‬تصمیم هایی بود که در جلسه روز‬ ‫جمعه اتخاذ ش��د‪ .‬پیش از این رئیس جمهوری در جلسه هیات‬ ‫دول��ت گفته بود از روز ش��نبه کارها به روال ع��ادی بازخواهد‬ ‫گش��ت‪ .‬منظور رئیس جمهوری در افکار عمومی به گونه دیگری‬ ‫برداش��ت ش��د‪ ،‬در حالی که برای حاضران جلس��ه و مسئوالن‬ ‫امر این مس��ئله به معنای روان ش��دن تصمیم ها‪ ،‬پرهیز از اخذ‬ ‫تصمیم ها متفرقه و متناقض‪ ،‬اجتناب از بخش��ی نگری و حاکم‬ ‫ش��دن انس��جام و انضباط بیش��تر در امور بود تا تصمیم گیری‬ ‫متمرکز و فرماندهی در س��تاد ملی ق��وام یابد‪ .‬منظور از عادی‬ ‫بودن برگشت به مصوبه تصمیم گیری متمرکز بود‪.‬‬ ‫در جلس��ه س��تاد ملی مبارزه با کرونا اخرین امار مبتالیان و‬ ‫قربانیان کرونا بررسی و علت تناقضات اماری ارزیابی شد‪ .‬یکی‬ ‫از ای��ن موارد امار یک نماینده بود که مش��خص ش��د مجموع‬ ‫فوت شدگان شهر خود را مطرح کرده که به دالیلی غیر از کرونا‬ ‫درگذشته اند‪ .‬همچنین درباره نسبت بین افراد مبتال و فوت شده‬ ‫از کرونا در ایران دالیل علمی ارائه و معلوم ش��د این نس��بت با‬ ‫معیارهای مشابه هم مطابقت دارد و به دالیلی که توضیح داده‬ ‫ش��د مخرج کسر در ایران با احتساب افرادی که درگیر شدند و‬ ‫دچار تش��دید و ثبت نشده اند و‪ ،...‬نزدیک به شاخص نمونه های‬ ‫مشابه در جهان اس��ت‪ .‬ستاد تصمیم گرفت مدرسه های کشور‬ ‫تا روز دوشنبه تعطیل شود‪ .‬روز دوشنبه درباره تمدید تعطیلی‬ ‫مدرس��ه ها دوباره بررسی و تصمیم گیری خواهیم کرد‪ .‬قرار شد‬ ‫وزی��ران اموزش و پرورش و ارتباطات و صداوس��یما تمهیداتی‬ ‫بیندیشند که تعطیلی مدرسه ها به منزله تعطیلی اموزش نباشد‬ ‫و چند ایده برای تداوم اموزش هم مطرح شد‪ .‬در جلسه گزارش‬ ‫ش��د که برخی مراک��ز تجمع غیرضرور مثل برخی س��الن های‬ ‫ورزش��ی کوچک تعطیل ش��وند و برخی افراد ک��ه از این رویه‬ ‫پیروی نمی کنند براساس شیوه نامه ها با انها برخورد شود‪.‬‬ ‫درباره فعالیت و س��اعات کاری اداره ه��ای دولتی بحث های‬ ‫مفصلی انجام ش��د‪ .‬اعضای جلس��ه بر ضرورت اس��تمرار تولید‬ ‫و چرخش امور تاکید داش��تند؛ به ش��رطی که جامعه با مشکل‬ ‫روبه رو نش��ود و مسائل جاری زندگی مردم دچار کاستی نشود‪.‬‬ ‫مقرر ش��د در مرحله نخست افراد اس��یب پذیر دورکار شوند و‬ ‫در هر اس��تان نیز اس��تانداران به تناس��ب درباره کاهش یا کار‬ ‫منعط��ف تصمیم گیری کنن��د‪ .‬یکی از مباحث مهم گزارش��ی‬ ‫بود که وزیر ارتباطات به جلس��ه ارائه داد‪ .‬براس��اس یافته های‬ ‫مبتنی بر داده های الکترونیکی خط ش��یوع بیماری نش��ان داد‬ ‫ک��ه چگونه مراعات نک��ردن افراد مبتال یا مش��کوک به ابتال و‬ ‫س��فرهای غیرضرور انها موجب انتقال بیماری شده است‪ .‬این‬ ‫نقشه می تواند مبنای ش��یوع یابی پیش نگر هم باشد‪ .‬مقرر شد‬ ‫درب��اره ورود و خروج از ش��هرهای با ابت�لای باال‪ ،‬تصمیم هایی‬ ‫سختگیرانه اتخاذ شود‪ .‬در گام نخست تیم های بهداشتی همراه‬ ‫با نیروی انتظامی در مبادی ورودی و خروجی ش��هرها مستقر‬ ‫می شوند و افراد مشکوک به سرعت قرنطینه خواهند شد‪ .‬در این‬ ‫زمینه قرار شد در حمل ونقل عمومی الگوهای کنترلی بیشتری‬ ‫متناسب با شرایط مشخص و اعمال شود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه با تاکید معاون اول محت��رم رئیس جمهوری‬ ‫قرار ش��د س��ناریوهای حاد هم متصور و درب��اره ان تمهیداتی‬ ‫اندیش��یده شود‪ .‬نیروهای مسلح برای س��اخت بیمارستان های‬ ‫س��یار اعالم امادگ��ی کردن��د‪ .‬در یکی دو هفته گذش��ته هم‬ ‫اقدام��ات اولیه را انجام داده اند و در صورت درخواس��ت وزارت‬ ‫بهداش��ت در محل های پیش بینی شده مس��تقر خواهند شد و‬ ‫نگرانی بابت تخت بیمارس��تانی وجود نخواهد داشت‪ .‬در جلسه‬ ‫تمام کارشناسان و متخصصان همکاری مردم و رعایت بهداشت‬ ‫فردی را مهم ترین اقدام کنترلی می دانستند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه توصیه ه��ای بهداش��تی اج��را و مان��دن در خانه و‬ ‫پرهی��ز از ارتباط��ات غیرضرور مراعات ش��ود‪ ،‬ش��یوع بیماری‬ ‫به طور چش��مگیری کاهش خواهد یافت‪ .‬یک��ی از متخصصان‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬ارام��ش روانی مردم هم��راه با رعایت بهداش��ت را در‬ ‫فرایند پیش��گیری از بیماری بسیار حیاتی می دانست‪ .‬اقدامات‬ ‫ویران کننده ذهنی و اخبار جعلی به عنوان زمینه س��از گسترش‬ ‫ویروس عمل می کند‪ .‬امروز رس��الت رس��انه های با مس��ئولیت‬ ‫ن اس��ت که ضمن نقد دلس��وزانه اجازه ندهند که‬ ‫اجتماعی ای ‬ ‫ع��ده ای این بح��ران جهانی را که در ایران نیز گس��ترش یافته‬ ‫تبدی��ل به ب��ازی با امنیت روانی مردم کنند‪ .‬این روزها ش��اهد‬ ‫اظهارنظره��ای افراد با دان��ش اندک و رش��ته های غیرمرتبط‬ ‫هستیم‪ .‬همه باید برای کمک به مدیریت بحران نسبت به اشاعه‬ ‫ندادن اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبادرت کنند‪ .‬وظیفه فردی‬ ‫همه ما این است که از بازنشر این گونه اظهارنظرها و نوشته های‬ ‫مایوس کنن��ده و غیرواقعی اجتناب کنیم‪ .‬س��امانه های وزارت‬ ‫بهداش��ت و س��امانه جدیدی که ایجاد خواهد شد باید بهترین‬ ‫مرجع اطالع گیری برای مردم باش��د‪ .‬البته اقدام تعدادی سایت‬ ‫ی��ا برخی افراد برای اموزش و اطالع رس��انی درس��ت هم قابل‬ ‫مشاهده است‪ .‬در پایان اش��اره کنم که تا اواخر اسفند نیازمند‬ ‫مراعات و همراهی بیش��تر مردم هستیم‪ .‬خرید لوازم بهداشتی‬ ‫در حد الزم باشد‪ .‬ستاد ملی مبارزه با کرونا امادگی الزم را برای‬ ‫شرایط پیک ایجاد کرده است‪ .‬کمک مردم ضریب نفوذ اقدامات‬ ‫را به شدت افزایش خواهد داد‪ .‬اماده بودن به معنای نگران بودن‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه به معنی همکاری بیشتر و عمل به توصیه ها و کم‬ ‫کردن رفت وامد و کمک به ارامش روانی جامعه است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫حضرت ایت اهلل خامن��ه ای در دیدار رئیس‬ ‫فرهنگستان علوم پزش��کی با تشکر از وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬پزش��کان و پرستاران‪ ،‬در رویارویی‬ ‫و مب��ارزه با ویروس کرون��ا تاکید کردند‪ :‬این‬ ‫زحمات بسیار باارزش‪ ،‬جایگاه جامعه پزشکی‬ ‫و پرستاری را در جامعه باال می برد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ‬ ‫و نش��ر اثار حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند‪ :‬این‬ ‫زحمات بسیار باارزش‪ ،‬جایگاه جامعه پزشکی‬ ‫و پرس��تاری را در جامعه باال می برد که برده‬ ‫اس��ت و اجر و ثواب اله��ی را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایش��ان فرمودند‪ :‬بنده می خواهم صمیمانه‬ ‫تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه‬ ‫دست اندرکاران پزشکی در رویارویی و مبارزه‬ ‫ب��ا این بیم��اری که در کش��ور به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫در نام��ه ای به رهبر معظم انقالب از ایش��ان‬ ‫به دلیل «پیام امیدبخ��ش‪ ،‬پدرانه‪ ،‬مهربانانه و‬ ‫سرش��ار از صفا» تش��کر کرد و افزود‪ :‬وفاق و‬ ‫همدلی مردم و خدمتگزاران عرصه س�لامت‬ ‫با شعار «کرونا را شکست می دهیم» جهانیان‬ ‫را ش��گفت زده خواهد کرد‪ .‬س��عید نمکی در‬ ‫نام��ه به رهبر معظ��م انقالب نوش��ت‪« :‬پیام‬ ‫امیدبخش‪ ،‬پدرانه‪ ،‬مهربانانه و سرشار از صفای‬ ‫حضرتعالی‪ ،‬همکاران عزیزم را که در سراس��ر‬ ‫کشور‪ ،‬شبانه روز و بی هراس دل به دریای بال‬ ‫زده اند ت��ا هموطنان نازنین گرفتار در گرداب‬ ‫بیماری نوپدید را برهانند‪ ،‬سراپا شوق و امید‬ ‫و س��پاس کرد و خس��تگی روز و ش��ب های‬ ‫نفس گیر و جانکاه را از جسم و جان شان زدود‬ ‫و این فرزند کوچک و س��رباز خدمتگزارتان را‬ ‫بیش از پیش شرمسار محبت های بیکران تان‬ ‫نمود‪ .‬امس��ال س��ربازان و افسران ارشد نظام‬ ‫سالمت با دل زدن به موج سیالب های بهاری‬ ‫و جانفش��انی در انفلوانزای پاییزی‪ ،‬لحظه ای‬ ‫از کن��ار مردم و بیماران نیازمند دور نش��دند‬ ‫و با تالش��ی بی وقف��ه در کاهش مرگ و میره‬ ‫افتخاراتی بی بدیل افریدند که س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی را در اوج تحریم ه��ای ظالمان��ه‪،‬‬ ‫ش��گفت زده ک��رد و ای��ن بار نیز ش��یرزنان و‬ ‫بزرگ م��ردان عرصه بهداش��ت و درمان‪ ،‬جان‬ ‫برک��ف می روند تا با شکس��ت هرچ��ه زودتر‬ ‫بیماری‪ ،‬افتخاری نو در تاریخ کشور عزیزمان‬ ‫بیافرینن��د و پیام محبت امی��ز و دلگرم کننده‬ ‫حضرتعالی نفس تازه ش��ان بخش��ید تا اهنگ‬ ‫گام های شتابان شان تندتر و زمان سلطه شان‬ ‫بر عامل بیماری زا‪ ،‬کوتاه تر شود‪.‬‬ ‫باوج��ود رنج��ی ک��ه از رنج��وری م��ردم‬ ‫می کش��یم‪ ،‬وف��اق و همدلی مل��ی بین همه‬ ‫نهاد های اجرایی‪ ،‬رسانه ملی‪ ،‬نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫سازمان های مردم نهاد و مردم عزیز کشورمان‬ ‫در کنار خدمتگزاران عرصه س�لامت با شعار‬ ‫«کرون��ا را شکس��ت می دهی��م» جهانیان را‬ ‫شگفت زده خواهد کرد‪».‬‬ ‫همه ملت ها و دولت های جهان برای مقابله با کرونا در کنار هم باشند‬ ‫رئیس جمه��وری تاکید کرد‪ :‬ام��روز ویروس‬ ‫کرونا ب��ه یک مش��کل جهانی تبدیل ش��ده و‬ ‫هم��ه ملت ها و دولت های جه��ان باید در کنار‬ ‫ه��م بوده و ب��ا کمک به یکدیگ��ر هرچه زودتر‬ ‫از این مش��کل عب��ور کنند‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫روز ش��نبه در تم��اس تلفنی «ش��یخ تمیم بن‬ ‫حم��د ال ثانی» امی��ر قطر با وی گفت‪ :‬س��فر‬ ‫جنابعالی به تهران در راستای توسعه مناسبات‬ ‫و همکاری ها موفقیت امی��ز بوده و امیدوارم در‬ ‫دیدار س��ران دو کشور در اینده در دوحه برای‬ ‫توسعه روابط و همکاری های فی مابین گام های‬ ‫موثرتری برداشته شود‪ .‬رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه امروز ویروس کرونا به یک مشکل جهانی‬ ‫تبدیل ش��ده و همه ملت ها و دولت های جهان‬ ‫بای��د در کنار ه��م بوده و با کم��ک به یکدیگر‬ ‫هرچه زودتر از این مش��کل عب��ور کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬خوش��بختانه وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی ایران برنامه ریزی ویژه ای برای‬ ‫مدیریت و کنترل شیوع این ویروس انجام داده‬ ‫است‪ .‬روحانی با اشاره به ضرورت همکاری های‬ ‫دوجانب��ه و منطق��ه ای میان همه کش��ورهای‬ ‫منطق��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران در‬ ‫زمینه تب��ادالت تجاری و صادرات کاال در حال‬ ‫اجرای پروتکل های بهداش��تی خاصی اس��ت و‬ ‫بر این امر اهتم��ام دارد‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪:‬‬ ‫برای رفت وامد مس��افران دو کشور هم پروتکل‬ ‫بهداش��تی وی��ژه ای در نظر گرفته ش��ده که با‬ ‫رعایت ان می توانیم پروازها را بین دو کشور به‬ ‫حالت عادی برگردانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ تبادل تجربه ها و امکانات‬ ‫روحانی با اشاره به ضرورت همکاری دو کشور‬ ‫در تامی��ن نیازمندی های بهداش��تی و درمانی‬ ‫مورد نیاز برای مقابله با این ویروس‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬عالقه مند به توسعه همکاری های مشترک‬ ‫بهداشتی دوجانبه و منطقه ای با همه کشورهای‬ ‫منطقه هس��تیم؛ در ظاهر هیچ کشوری از این‬ ‫بیماری مص��ون نخواهد بود و هم��گان ناگزیر‬ ‫از تب��ادل تجربه ها و امکان��ات برای عبور از این‬ ‫مش��کل خواهیم ب��ود‪ .‬رئیس جمه��وری با ابراز‬ ‫امیدواری از گس��ترش همکاری های همه جانبه‬ ‫تهران‪-‬دوح��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬امیدوارم مس��ئوالن در‬ ‫کمیسیون مش��ترک همکاری های ایران و قطر‬ ‫که در ماه اینده تش��کیل می شود زمینه توسعه‬ ‫مناسبات را فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ از هرگون�ه کمک ب�ه ایران دریغ‬ ‫نخواهیم کرد‬ ‫ش��یخ تمیم بن حمد ال ثان��ی‪ ،‬امیر قطر نیز‬ ‫در ای��ن گفت وگوی تلفنی‪ ،‬با ابراز خرس��ندی‬ ‫از س��فر موفقیت امی��ز خ��ود به ای��ران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم بتوانیم در اینده ای نزدیک شاهد ادامه‬ ‫گفت وگوهای سران دو کشور در دوحه باشیم‪.‬‬ ‫امیر قطر با ارزوی س�لامتی برای همه مردم‬ ‫دولت در تامین داروهای مورد نیاز مردم هیچ مضایقه ای ندارد‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه دول��ت در تامی��ن داروهای مورد‬ ‫نی��از هیچ مضایقه ای ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت‬ ‫بهداشت با کمک همه واحدهای تولیدی‬ ‫ت�لاش کنند تا مش��کل تامین ماس��ک‬ ‫و تجهی��زات موردنیاز برطرف ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬جلسه ستاد پیشگیری‬ ‫و مقابل��ه با کرونا روز جمعه به ریاس��ت‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در مح��ل‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬جهانگیری در این جلس��ه با‬ ‫اشاره به پیام رهبر معظم انقالب خطاب به‬ ‫جامعه پزشکی و پرستاری کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همه ما باید قدردان نیروهای زحمتکش‬ ‫و خدوم بخش پزش��کی و درمانی کشور‬ ‫باشیم که در خط مقدم مقابله با بیماری‬ ‫کرون��ا قرار دارند‪ .‬جهانگی��ری ادامه داد‪:‬‬ ‫جامعه پزشکی با از خودگذشتگی تالش‬ ‫دارند تا این بیماری را در کشور ریشه کن‬ ‫کنن��د و به فضل الهی و با همکاری مردم‬ ‫از ای��ن بحران عب��ور خواهیم کرد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به وجود سناریوهای مختلف درباره‬ ‫ابعاد و ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬بر همکاری‬ ‫همه نهادها با یکدیگر به منظور پیش��برد‬ ‫طرح های س��تاد پیش��گیری و مقابله با‬ ‫وی��روس کرون��ا تاکید کرد و‬ ‫خواس��تار برنامه ری��زی برای‬ ‫ارائه اموزش های همگانی به‬ ‫عموم مردم و نیز اموزش های‬ ‫اولی��ه ب��ه بخش های��ی از‬ ‫نیروهای مس��لح و اس��تفاده‬ ‫از همه امکانات بیمارس��تانی‬ ‫کش��ور برای مقابله و ریشه کنی بیماری‬ ‫کرونا ش��د‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا بیان اینکه دول��ت در تامین داروهای‬ ‫م��ورد نیاز مردم هی��چ مضایقه ای ندارد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی با کمک همه واحدهای‬ ‫تولیدکننده تالش کنند هرچه س��ریع تر‬ ‫مشکل تامین ماس��ک و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز بخش پزشکی کشور برطرف شود‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با بیان اینکه دولت با تمام‬ ‫ظرفیت در کنار مردم و جامعه پزش��کی‬ ‫کش��ور است بر محافظت از کادر پزشکی‬ ‫و کس��انی ک��ه در خ��ط مق��دم مقابله با‬ ‫این بیماری هس��تند تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫موض��وع ویروس کرون��ا موضوع جدی و‬ ‫اصلی کش��ور اس��ت که باید با رویکردی‬ ‫تهاجم��ی و برنامه ری��زی دقی��ق هر روز‬ ‫از مبت�لا ش��دن م��ردم به ای��ن بیماری‬ ‫پیش��گیری کنیم و نیز از تعداد مبتالیان‬ ‫عکس روز‬ ‫ای��ران و اعالم همبس��تگی دولت و ملت قطر با‬ ‫دولت و ملت دوس��ت و برادر ای��ران در مقابله‬ ‫ب��ا این وی��روس و اب��راز همدردی ب��ا خانواده‬ ‫جان باختگان‪ ،‬گفت‪ :‬مطمئن هستیم جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران باتوج��ه به توانای��ی و تخصص‬ ‫پزش��کان و مدیران بخش سالمت خود قادر به‬ ‫کنترل و عبور از این شرایط خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اس��تقبال از پیش��نهاد رئیس جمهوری‬ ‫کش��ورمان در زمین��ه تواف��ق ب��ر پروتکل های‬ ‫مشترک بهداشتی و همکاری های وزارتخانه های‬ ‫بهداش��ت دو کشور در راس��تای انجام تبادالت‬ ‫تجاری و رفت وامد اتباع دو کشور‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫و مل��ت قطر خود را در کنار مردم و دولت ایران‬ ‫می بینن��د و از هرگون��ه کمک و هم��کاری در‬ ‫راس��تای مقابله با این بیم��اری دریغ نخواهیم‬ ‫کرد‪ .‬ش��یخ تمی��م بن حمد ال ثان��ی همچنین‬ ‫بر ضرورت گس��ترش تعام�لات و همکاری های‬ ‫همه جانبه تهران‪-‬دوحه در راس��تای تسریع در‬ ‫اجرای توافقات فی مابین در کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های ایران و قطر تاکید کرد‪.‬‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬نیازمند اراده جهانی است‬ ‫ب��ه ای��ن بیم��اری بکاهیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ادام��ه داد‪ :‬همه‬ ‫مدیران کشور مکلف هستند‬ ‫تصمیم های ستاد پیشگیری‬ ‫و مقابل��ه با بیم��اری کرونا را‬ ‫اج��را کنند و س��تاد نیز باید‬ ‫ب��ا پیش بین��ی و اس��تناد به‬ ‫نظرات کارشناسی‪ ،‬تصمیم های مقتضی‬ ‫را اتخ��اذ و در ارتب��اط کام��ل ب��ا مردم‬ ‫اطالع رس��انی و اطمینان بخش��ی کن��د‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫تش��کیل کارگروه های مختلف در س��تاد‬ ‫ب��رای تدوین نقش��ه راه مقابل��ه با کرونا‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬محوریت وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی در ارائه امار‬ ‫مربوط ب��ه مبتالیان و جان باختگان باید‬ ‫پذیرفته ش��ود‪ .‬وی ب��ر برنامه ریزی برای‬ ‫بکارگی��ری از توان نیروهای پرس��تاری‬ ‫غیرشاغل و حمایت و تشویق از کادرهای‬ ‫پزش��کی و درمانی تاکی��د کرد و از ایجاد‬ ‫‪ ۲۲‬ازمایش��گاه جدید‪ ،‬ارائه اموزش های‬ ‫عموم��ی‪ ،‬تهی��ه و تامین دارو‪ ،‬ماس��ک و‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬اماده سازی و افزایش‬ ‫تخت های بیمارس��تانی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش خواهیم کرد با مدیریت درس��ت‬ ‫به سرعت این بیماری را مهار کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه گفت‪ :‬مقابله با کرونا‬ ‫که اکنون به یک اپیدمی جهانی تبدیل ش��ده‬ ‫و کش��ورهای زیادی را در ب��ر گرفته‪ ،‬نیازمند‬ ‫یک اراده جهانی و همکاری بین المللی اس��ت‪،‬‬ ‫نه حرکات نمایش��ی‪ .‬به گزارش مهر سیدعباس‬ ‫موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در‬ ‫پاس��خ به ادعای وزیر امور خارجه امریکا برای‬ ‫کم��ک به ایران در زمینه ویروس کرونا که پی��ش از انکه به ایران اعالم‬ ‫ش��ود در رس��انه ها اعالم شده و روی ان تبلیغات وس��یع انجام شد‪ ،‬این‬ ‫ادعا را یک حرکت تبلیغاتی و ریاکارانه دانس��ت که با اغراض سیاس��ی و‬ ‫به منظور فریب افکار عمومی جهانیان انجام می شود‪ .‬سید عباس موسوی‬ ‫افزود‪ :‬ادعای کمک به ایران برای مقابله با کرونا ازس��وی کش��وری که با‬ ‫تروریس��م اقتصادی خود باعث فشارهای گس��ترده بر مردم ایران شده و‬ ‫حتی راه خرید دارو و تجهیزات پزشکی را مسدود کرده‪ ،‬ادعایی مضحک‬ ‫و یک بازی سیاس��ی‪-‬روانی است‪ .‬موسوی اضافه کرد‪ :‬وزارت امور خارجه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به منظور تامین نیازهای دارویی و بهداشتی کشور‬ ‫و مقابله با ویروس کرونا در تماس نزدیک با بس��یاری از کش��ورها است‬ ‫و تاکنون بخش قابل توجهی از نیازهای کلیدی کش��ور شامل ‪ 100‬هزار‬ ‫کیت تشخیص‪ ،‬ماس��ک های ویژه جراحی‪ ،‬دستگاه های تنفس مصنوعی‬ ‫و‪ ...‬از طریق کش��ورهای دوست تامین ش��ده و محموله های دیگری نیز‬ ‫در راه اس��ت که به موقع اطالع رس��انی خواهد شد‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه تاکی��د کرد‪ :‬مقابله ب��ا ویروس کرونا که اکن��ون به یک اپیدمی‬ ‫جهانی تبدیل ش��ده و کش��ورهای زیادی را در بر گرفت��ه‪ ،‬نیازمند یک‬ ‫اراده جهانی و همکاری وسیع بین المللی است‪ ،‬نه حرکات نمایشی که با‬ ‫اغراض سیاس��ی و با سوءاستفاده از رنج و عذاب بیماران و اسیب دیدگان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫کرونا؛ بالی جان اقتصاد جهانی‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫اقدام زیبای یکی از کاسبان در شهرستان امیدیه خوزستان‬ ‫بس��یاری از کشورها و سازمان های اقتصادی بین المللی انتظار داش��تند سال ‪ ۲۰۲۰‬بتواند زیان های‬ ‫سال قبل را جبران کند اما شیوع ویروس کرونا و گسترش ان در ده ها کشور جهان موجی از ناامیدی‬ ‫را ب��ه وجود اورد و همه پیش بینی های اقتصادی را به هم ریخ��ت‪ .‬این ویروس تنها در چین که دومین‬ ‫اقتصاد بزرگ جهان اس��ت چندصدمیلیارد دالر زیان را بر بخش های مهم بورس‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنعت و‬ ‫تجارت کاال تحمیل کرد‪.‬‬ ‫نکته مهم انکه این اتفاق اندکی پیش از تعطیالت سال نو این کشور رخ داد؛ دوره ای که می توانست‬ ‫پس از یک س��ال کم فروغ‪ ،‬رونق قابل توجهی را به اقتصاد این کش��ور تزریق کند‪ .‬در ایران نیز ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا درس��ت در دوره ای اتفاق افتاده که بس��یاری از صنایع و تاجران در تدارک تولید و عرضه‬ ‫کاال به مناسبت سال نو خورشیدی اند اما به دلیل هراس و کاهش مراودات شهروندان در عمل رونق مورد‬ ‫انتظار انها در کمتر از یک ماه تا نوروز حاصل نشده است‪ .‬اندیشکده امریکایی «بروکینگز» در گزارشی‬ ‫اورده اس��ت گسترش سریع ویروس کرونا ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی بوده است‪ .‬خالف تصورات در‬ ‫زمینه بازیابی نسبی اقتصاد پس از وضعیت ناخوشایند سال ‪ ،۲۰۱۹‬تحوالت به گونه دیگری رقم خورد‪.‬‬ ‫البته عمق این اس��یب ها به س��رعت مقابله با این بیماری و توانایی کنترل ان بستگی دارد‪ .‬شیوع این‬ ‫بیماری به طور قطع در همه کش��ورهای جهان پیامدهای اش��کاری برای اقتصاد خواهد داش��ت‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگران مس��ائل اقتصادی تصریح می کنند در ده ها کش��ور از جمله ایران پیامدهای رکودافرین این‬ ‫ویروس در اینده نه چندان دور بیش��تر اش��کار می شود‪ .‬زنجیره رکود در کش��ورها در نهایت بر اقتصاد‬ ‫جهانی هم تاثیر منفی خواهد داشت و از روند رشد می کاهد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تشکر رهبر معظم انقالب از دست اندرکاران پزشکی‬ ‫عزم و همکاری ملی‬ ‫در هفته پیک کرونا‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دفت�ر مق�ام‬ ‫معظ�م رهب�ری‪ -‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‬ ‫در پیام��ی درگذش��ت عال��م مجاه��د مرحوم‬ ‫س��یدهادی‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین‬ ‫خسروش��اهی را تس��لیت گفتن��د‪ .‬در متن پیام‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی امده است‪:‬‬ ‫«درگذش��ت عال��م مجاه��د مرح��وم‬ ‫حجت االسالم والمسلمین اقای حاج سیدهادی‬ ‫خسروشاهی رحمهاهلل علیه را به خاندان محترم‬ ‫و بازمان��دگان و ارادتمن��دان و عالقه من��دان به‬ ‫اثار قلمی ایش��ان تسلیت عرض می کنم‪ .‬ایشان‬ ‫عنص��ری خس��تگی ناپذیر در تبلی��غ مع��ارف‬ ‫اسالمی به وس��یله نگارش مقاالت و ترجمه ها و‬ ‫کتاب ه��ای متعدد در مدت ‪ ۶۰‬س��ال از زندگی‬ ‫خویش بودند و انگیزه و همتی کم نظیر در تالش‬ ‫برای تقریب مذاهب اس�لامی و اتحاد مسلمین‬ ‫به کار می بردند‪ .‬تالش های دیپلماسی در دوران‬ ‫جمهوری اس�لامی در واتیکان و قاهره نیز بخش‬ ‫دیگری از مجاهدت ای��ن رفیق دیرین اینجانب‬ ‫بود‪ .‬از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حش��ر با‬ ‫اجداد طاهرین را برای ایشان مسالت می کنم‪» .‬‬ ‫مهر‪ -‬علیرضا زالی‪ ،‬فرمانده عملیات مدیریت‬ ‫کرونا در کالنشهر تهران در نامه های جداگانه ای‬ ‫به مقامات مربوط در اس��تان تهران دس��توراتی‬ ‫ابالغ کرد‪ :‬س��اعت کاری تا اط�لاع ثانوی به ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬و کارکنان ‪ 6‬روز کار در هفته ساعت کاری به‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬تقلیل می یابد‪ .‬همچنین مقرر ش��د افراد‬ ‫اس��یب پذیر با تایید پزشک معتمد با استفاده از‬ ‫مرخصی اس��تعالجی کمترین حضور را در محل‬ ‫کار خود داشته باشند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فارت ایران در س��وئد با انتش��ار‬ ‫بیانی��ه ای امنی��ت بهداش��تی همه کش��ورها را‬ ‫وابس��ته به یکدیگر دانس��ت و بر لزوم همکاری‬ ‫جمعی و ع��زم بین المللی در مب��ارزه با ویروس‬ ‫کرون��ا تاکی��د کرد‪ .‬س��فارت س��وئد همچنین‬ ‫امادگی خود را ب��رای انجام هماهنگی های الزم‬ ‫در انتقال تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با‬ ‫کرونا ازسوی اشخاص‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬دولت سوئد و‬ ‫جامعه ایرانیان مقیم سوئد اعالم کرد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی ارت�ش‪ -‬مرک��ز‬ ‫تخصص��ی تش��خیص وی��روس کرونا ازس��وی‬ ‫دانش��گاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران راه اندازی ش��د‪ .‬این ازمایشگاه تخصصی با‬ ‫عنوان «ازمایشگاه اقدام کلی تشخیص ویروس‬ ‫کرونا» با هدف تشخیص و تداوم فرایند درمانی‬ ‫در ازمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی ارتش‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬این مرکز از شنبه‪ ۱۰ ،‬اسفند ‪ ۹۸‬در‬ ‫حال ارائه خدمات به بیماران است‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬ایزاب��ت وارن‪ ،‬س��ناتور دموکرات‬ ‫امریکای��ی و نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫امریکا با اشاره به صدور مجوزی از طرف واشنگتن‬ ‫برای تس��هیل تج��ارت کاالهای بشردوس��تانه‬ ‫ب��ا ای��ران باتوج��ه به ش��یوع کروناوی��روس در‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬در نامه ای به مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه و اس��تیون منوچین وزیر خزانه داری این‬ ‫کشور نوش��ت‪ :‬وزارت خزانه داری این هفته یک‬ ‫س��ازکار اجرایی تجارت کاالهای بشردوس��تانه‬ ‫را ارائ��ه کرد اما من نگرانم که ای��ن اقدام قادر به‬ ‫تغییر ج��و پابرجای نب��ود تمای��ل در بانک ها و‬ ‫کسب وکارهایی باش��د که نمی خواهند ریسک‬ ‫کرده و تامین مالی تبادالت بشردوستانه با ایران‬ ‫را انجام دهند یا ان را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬حس��ینعلی‬ ‫امیری‪ ،‬مع��اون پارلمانی رئیس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری در نامه ای از رهبر معظم انقالب‬ ‫موافقت ایش��ان برای ادامه سرپرس��تی کشاورز‬ ‫ت��ا زمان کس��ب رای اعتماد وزی��ر جدید جهاد‬ ‫کشاورزی را کسب کرده اند‪ .‬تا موعد قانونی برای‬ ‫کس��ب رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫عباس کشاورز سرپرس��ت قانونی این وزارتخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬واتیکان‬ ‫در بیانی��ه ای اعالم کرد پاپ فرانس��یس که روز‬ ‫چهارش��نبه دچ��ار س��رماخوردگی ش��ده بود‪،‬‬ ‫حض��ورش در ایین مذهبی را به دلیل کس��الت‬ ‫جزئی لغو کرده اس��ت‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫باوجود شیوع کرونا در ایتالیا‪ ،‬رهبر کاتولیک های‬ ‫جهان روز چهارش��نبه چندین ساعت در میدان‬ ‫س��ن پیتر واتیکان با مردم دیدار داشت و پس از‬ ‫ان دچار سرماخوردگی و سرفه شده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬هموطن��ان می توانند برای‬ ‫اط�لاع از اخری��ن تالش های انجام ش��ده برای‬ ‫حل مش��کالت ش��هروندان ایرانی که در پی لغو‬ ‫برخ��ی از پروازها در تعدادی از کش��ورها دچار‬ ‫مشکل شده اند با شماره ‪ ۹۱۰۰۰۲۳۵۰۱‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬محی الدی��ن یاس��ین به عن��وان‬ ‫نخست وزیر جدید مالزی منصوب شد‪ .‬این خبر‬ ‫را پادش��اه مالزی در بیانیه ای اعالم کرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که ماهاتیر محمد‪ ،‬نخست وزیر موقت‬ ‫مال��زی پیش تر اعالم کرده ب��ود که خود را برای‬ ‫تصدی دوباره این پست نامزد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫ازادسازی خودروهای‬ ‫دپو التهاب بازار را از‬ ‫بین می برد‬ ‫کرونا پروازها را لغو‬ ‫می کند‪ ،‬مسافران‬ ‫جریمه می شوند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫براساس «نقشه راه» توسعه و ارتقای محصوالت ایران خودرو‬ ‫دیروز ‪ ۱۰‬اس��فند‪ ،‬نخس��تین نشس��ت خب��ری در دوره‬ ‫مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬در حوزه طراحی‬ ‫و توس��عه محصوالت این برند خودروسازی در محل ساپکو‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت جدید‬ ‫‪ ،‬کیانوش پورمجیب‪ ،‬معاون مدیرعامل‬ ‫به گزارش‬ ‫ایران خودرو در تحقیقات‪ ،‬طراحی و تکوین محصول با اشاره‬ ‫ب��ه محصوالت جدید در بخش طراحی و توس��عه‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫پلتفرم بومی ایران خودرو تالش ش��ده پوش��ش حداکثری‬ ‫ش��اخص های اس��تانداردهای روز جهان همراه ب��ا قوانین‬ ‫داخلی لحاظ ش��ود؛ همچنین س��اخت داخ��ل اجزا پلتفرم‬ ‫از دیگ��ر اهداف ایران خودرو اس��ت تا تولید با بومی س��ازی‬ ‫حداکثری ادامه یابد‪ .‬در تعمیق س��اخت داخل سیستم برق‬ ‫و الکترونیک‪ ،‬ترمز و ایمنی فعال‪ ،‬سیستم سوخت رسانی و‪...‬‬ ‫از اهداف بومی س��ازی اجزای پلتفرم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫پلتفرم قابلیت پوشش س��گمنت های مختلف خودرویی از‬ ‫جمل��ه ‪ C-Sedan، B-HB‬و‪ ...‬دارد؛ از جمل��ه برنامه های‬ ‫تولی��د خودرویی ای��ن برند مل��ی‪ ،‬تولید س��دان روی این‬ ‫پلتفرم اس��ت که تا انتهای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬محقق می ش��ود‪.‬‬ ‫س��اخت کالس اوور ای��ن پلتف��رم بومی برای س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برنامه ریزی ش��ده و در نهایت س��ال ‪ ۱۴۰۱‬نیز هاچ بک این‬ ‫پلتفرم وارد بازار می ش��ود‪ .‬مع��اون مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫در تحقیق��ات‪ ،‬طراحی و تکوین محص��ول در توضیح مدل‬ ‫س��دان ایران خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است یک خودرو کالس ‪C‬‬ ‫س��واری روی ان ب��ه نام‪ K ۱۳۲‬تولید ش��ود‪ .‬این مدل تمام‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه را می گذراند؛ همچنین‬ ‫اس��تایل ان به روز بوده و نخستین پیش��رانه‪ EC ۵‬روی ان‬ ‫قرار می گیرد‪.‬او ادامه داد‪ :‬برای انطباق موتور‪ EF ۷‬برای این‬ ‫خودرو در تالش هستیم‪ .‬قدرت موتور این مدل معادل ‪۱۴۰‬‬ ‫اس��ب بخار اس��ت‪.‬پورمجیب در بخش دیگر از سخنان خود‬ ‫در توضیح مش��خصات مدل کالس اوور این پلتفرم بومی هم‬ ‫گفت‪ :‬محصول جدید دوم ما که قرار است سال ‪ ۱۴۰۰‬عرضه‬ ‫شود با استایل شکیل و روز بوده و در کالس ‪ B‬قرار دارد‪ .‬روی‬ ‫این مدل‪ ،‬موتور‪ EF ۷‬توربوشارژ با گیربکس دستی و اتومات‬ ‫نصب خواهد شد‪ .‬درحال حاضر این موتور ساخته شده فقط‬ ‫در تالش هس��تیم تا از ظرفیت های موجود س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ده برای این موضوع استفاده بهینه کنیم‪ .‬این کارشناس‬ ‫ایران خودرو در ادامه با اش��اره به س��ومین محصول پلتفرم‬ ‫ملی ای��ن برند‪ ،‬گفت‪ :‬مدل هاچ بک ایران خ��ودرو با موتور‪۵‬‬ ‫‪ EC‬و نیز با ظاهری مشتری پس��ند در س��ال ‪ ۱۴۰۱‬به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید خودرو برقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تحول مهندسی در راستای کاهش االیندگی‬ ‫در پلتف��رم بوم��ی ایران خ��ودرو ت�لاش ش��ده پوش��ش حداکثری‬ ‫ش��اخص های اس��تانداردهای روز جه��ان هم��راه با قوانی��ن داخلی‬ ‫لحاظ ش��ود؛ همچنین س��اخت داخل اجزای پلتف��رم از دیگر اهداف‬ ‫ایران خودرو است تا تولید با بومی سازی حداکثری ادامه یابد‬ ‫به خودروهای برقی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در ارتباط با قوای‬ ‫محرکه هیبریدی‪-‬برقی‪ ،‬پیش تر در این ش��رکت کار ش��ده‬ ‫بود و درحال حاضر ‪ ۲‬محصول هایبرید رانا و دنا در این حوزه‬ ‫نمونه س��ازی ش��ده و به نهادهای ذی ربط ارائه شده است‪ .‬او‬ ‫اف��زود‪ :‬رانا تمام برقی رونمایی ش��د‪ .‬درواقع ایران خودرو به‬ ‫نمونه سازی این نوع خودروها رسیده و برای تولید انبوه انها‬ ‫نیاز به حمایت مس��ئوالن کش��وری دارد‪ .‬در این راستا قرار‬ ‫اس��ت تمام اجزا مرتبط با سامانه مدل های هیبریدی‪-‬برقی‬ ‫اع��م از باتری‪ ،‬درایو‪ ،‬کابل‪ ،‬سیس��تم کنترل��ی و‪ ...‬در داخل‬ ‫تولید و تامین ش��ود‪ .‬برای این امر ایران خودرو ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان را م��ورد ارزیاب��ی ق��رار داده و به این ترتی��ب‬ ‫داخلی س��ازی اجزا پلتفرم برقی در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر بومی سازی این قطعات به طور جدی‬ ‫در دس��تور کار قرار نگیرد‪ ،‬انبوه س��ازی این خودروها میسر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه گیربکس‬ ‫پورمجیب در ادامه توس��عه گیربکس را از دیگر برنامه های‬ ‫س اعم‬ ‫نقش��ه راه ایران خودرو دانست و گفت‪ :‬توسعه گیربک ‬ ‫از دس��تی و اتومات در دس��تور کار این شرکت بوده و در این‬ ‫راس��تا یک گیربکس ‪ ۶‬دنده نمونه سازی ش��ده و به زودی از‬ ‫ان رونمایی می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬ویژگی های این گیربکس ها‬ ‫محسوس و ملموس برای صاحبان خودرو خواهد بود عالوه بر‬ ‫اینکه موجب صرفه جویی در مصرف سوخت هم می شود‪.‬‬ ‫پورمجی��ب با اش��اره به گیربکس ‪ EMT‬ادامه داد‪ :‬س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گیربکس اتومات به وس��یله ش��رکت ایپکو(ش��رکت‬ ‫تحقی��ق‪ ،‬طراحی و تولید موت��ور ایران خودرو) و نیرومحرکه‬ ‫ایران خودرو توسعه پیدا خواهد کرد و در شرکت نیرومحرکه‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای محصوالت فعلی‬ ‫پورمجیب در ادامه به ارتقای محصوالت فعلی ایران خودرو‬ ‫اش��اره و عنوان کرد‪ :‬از نخس��تین محصولی که در این راستا‬ ‫ارتقا پیدا کرده اس��ت‪ ،‬می توان به راناپالس اش��اره کرد‪ .‬این‬ ‫خودرو در اینده ای نزدیک به بازار عرضه خواهد شد‪.‬از جمله‬ ‫تغییرات��ی که در این مدل رخ داده مرب��وط به چراغ عقب و‬ ‫جلو خودرو است که مدرن ش��ده و بر اساس استانداردهای‬ ‫روز جهانی اس��ت‪ ،‬همچنی��ن در تریم داخل��ی این خودرو‬ ‫تغییراتی در داش��بورد و غربیلک فرمان خودرو رخ داده که‬ ‫قابل ملموس است‪ .‬از دیگر تغییرات مجهز بودن این خودرو‬ ‫به دوربین عقب اس��ت که ان را ب��ه محصولی جدید تبدیل‬ ‫می کند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬از دیگر محصوالت فعلی که ارتقا پیدا‬ ‫کرده است می توان به سورن پالس اشاره کرد که اوایل سال‬ ‫اینده به تولید انبوه رسیده و به بازار عرضه می شود‪ .‬این مدل‬ ‫هم به لحاظ ظاهری تغییراتی در داشبورد‪ ،‬رو دری ها دارد و‬ ‫صندلی های ان چرمی می ش��ود؛ همچنین غربیلک فرمان‬ ‫سورن پالس مجهز به ‪ MFC‬است‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل ایران خ��ودرو در تحقیقات‪ ،‬طراحی و‬ ‫تکوین محص��ول در ادامه محصوالت ارتقا یافته به س��مند‬ ‫بهینه اش��اره کرد و گفت‪ :‬طرح س��مند بهینه در دستور کار‬ ‫است و در ‪ ۳‬ماه نخست سال اینده پروژه نهایی شده و خودرو‬ ‫به تولید می رس��د‪ .‬پورمجیب با بیان اینکه پژو ‪ ۲۰۷‬پانوراما‬ ‫از دیگ��ر محصوالت ارتق��ا یافته فعلی ایران خودرو اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬دنا پالس اتومات هم اماده عرضه اس��ت و گیربکس‬ ‫پورمجیب تغییرات در راستای کاهش االیندگی خودروها‬ ‫به موتور‪ EF ۷‬پالس اشاره کرد و گفت‪ :‬با به سرانجام رسیدن‬ ‫این طرح و تولید انب��وه‪ EF ۷‬پالس حدود یک لیتر مصرف‬ ‫س��وخت کاهش خواهد یافت که عدد بزرگی اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫ب��ا تغییرات فناوری در حال انجام اس��ت‪ .‬این موتور در ‪ ۳‬ماه‬ ‫پایان��ی س��ال ‪ ۱۳۹۹‬رونمایی ش��ده و روی خودروها نصب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬پ��روژه بع��دی ق��وای محرک��ه‪EC ۵‬‬ ‫اس��ت ک��ه درحال حاض��ر تولی��د ان انج��ام می ش��ود اما‬ ‫به دنب��ال افزایش ظرفیت ان هس��تیم؛ همچنی��ن ارتقای‬ ‫ق��وای محرک��ه‪ XU ۷‬پ�لاس نی��ز از دیگ��ر پروژه ه��ای‬ ‫انج��ام ش��ده در گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو اس��ت که‬ ‫نیم��ه دوم وارد ب��ازار می ش��ود ک��ه کاه��ش مص��رف‬ ‫‪0. 8‬لیتر را در پی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از تولید فرمان برقی تا اصالح گازسوزها‬ ‫مع��اون مدیرعامل ایران خ��ودرو در تحقیقات‪ ،‬طراحی و‬ ‫تکوی��ن محصول تولید فرمان برق��ی را دیگر برنامه های این‬ ‫خودروس��از عنوان کرد و گفت‪ :‬دنا پالس با فرمان برقی سال‬ ‫اینده عرضه می شود؛ البته پژو ‪ ۲۰۷‬هم مجهز به فرمان برقی‬ ‫اس��ت و فرمان برقی برای باقی محصوالت هم در دستور کار‬ ‫است‪ .‬پورمجیب با اش��اره به گازسوز کردن خودروها عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از ایرادهایی که در محصوالت گازس��وز بود و رانندگان‬ ‫تاکسی همیشه نسبت به ان گالیه دارند مربوط به مخزن گاز‬ ‫اس��ت که فضای زیادی از صندوق خودرو را اشغال می کند؛‬ ‫ب��ا انتقال مخزن گاز به کف خودرو و باز کردن فضای داخلی‬ ‫صندوق این مش��کل رفع ش��ده اس��ت‪ .‬از نمونه این کار در‬ ‫همایش اخیر موتورهای ش��رکت ساپکو رونمایی شد‪ .‬تولید‬ ‫انبوه ان در دس��تور کار اس��ت و اواخر س��ال اینده این نوع‬ ‫خودروهای گازسوز به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫پورمجیب افزود‪ :‬این تغییرات کمی زمانبر اس��ت زیرا نیاز‬ ‫ب��ه ازمون های زی��ادی برای ایمنی دارن��د ‪ .‬این طرح پس از‬ ‫اجرا در س��مند ممکن است برای س��ایر خودروها مانند پژو‬ ‫پ��ارس هم انجام ش��ود‪ .‬به این ترتیب ‪ ۹‬محصول در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫اینده عرضه می ش��ود که ‪ ۵‬محصول ان در سال ‪ ۱۳۹۹‬وارد‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫قطعه سازان تاکنون ‪ ۱۵‬درصد مطالبات را دریافت کرده اند‬ ‫عض��و انجمن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫نکشور‪،‬گفت‪:‬تاکنونازمجموعمبلغاعتبارمصوب‬ ‫قطعه سازا ‬ ‫شده برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان‪۱۵ ،‬‬ ‫درصد پرداخت ش��ده و از این میزان نی��ز به اندازه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫به شکل غیرقانونی از سوی بانک های عامل به عنوان سپرده‪،‬‬ ‫بلوکه ش��ده است‪ .‬محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬روز به پایان س��ال باقیمانده و نبود نقدینگی‬ ‫الزم برای ادامه فعالیت قطعه سازان‪ ،‬این شرکت ها را با مشکل‬ ‫نقدینگ��ی به منظور تامین م��واد اولیه تولید خود و همچنین‬ ‫پرداخ��ت حق��وق معوقه کارکن��ان و تهیه اب��زار و ملزومات‬ ‫تولی��دی‪ ،‬روبه رو کرده به طوری ک��ه این کارگاه ها در معرض‬ ‫تعطیلی و رک��ودکاری کامل قرار دارن��د‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫مسئله نارضایتی بس��یاری از کارکنان این واحد ها را به دلیل‬ ‫تامین نش��دن مخارج خود و خانواده های شان را موجب شده‬ ‫و جو نامناس��بی در محیط کاری این تولیدکنندگان را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬این مس��ئول صنفی با بیان اینکه خواستار صدور‬ ‫دس��تور فوری برای پرداخت وجوه مربوط به خودروس��ازان‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه جلس��اتی که با حضور مسئوالن بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬خودروس��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان و اعضای کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪ ،‬تخصیص‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان به قطعه س��ازان‪ ،‬ک��ه نیازمند تایید‬ ‫شورای پول و اعتبار بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شورای پول و اعتبار این‬ ‫مبلغ را به ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان کاهش داد و مقرر شد‬ ‫‪ ۵‬هزار میلیارد تومان ان از س��وی بانک های عامل و ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان دیگر در قالب اجازه به خودروسازان برای‬ ‫توزیع اوراق مش��ارکت و فروش اموال انجام شود‪ .‬نجفی منش‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اکنون ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان از رقم ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یاد ش��ده(که با بلوکه شدن ‪ ۲۰‬درصد از سوی بانک ها‬ ‫در عمل به ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان تبدیل ش��ده) پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬این موضوع قطعه سازان را در روزهای پایانی‬ ‫س��ال با مش��کالت زیادی روبه رو کرده زی��را در عمل باید ‪۵‬‬ ‫ماه حقوق بهمن و اس��فند ماه‪ ،‬دو ماه عیدی و بازنشس��تگی‬ ‫و یک ماه بازخرید س��االنه را بپردازند‪ .‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چنانچه مبلغ یاد شده در روزهای اینده به دست‬ ‫قطعه سازان نرسد‪ ،‬تولید خودروسازان را با افت جدی روبه رو‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬نارضایتی قطعه س��ازان موجب شده تا‬ ‫نامه ای در این ارتباط از س��وی انجمن تهیه و مراتب اعتراض‬ ‫و مش��کالت موجود به بانک مرکزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و استانداری تهران اعالم شده است‪.‬‬ ‫کیانوش‬ ‫پورمجیب‪:‬‬ ‫‪ ۹‬محصول‬ ‫در ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده از سوی‬ ‫ایران خودرو‬ ‫عرضه می شود‬ ‫که ‪ ۵‬محصول ان‬ ‫در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫وارد بازار خواهد‬ ‫شد‬ ‫خیامی‪ ،‬بنیانگذار ایران خودرو درگذشت‬ ‫محم��ود خیامی موس��س ش��رکت ایران خودرو و‬ ‫ش��رکت ایران ناسیونال در سن ‪ ۹۰‬س��الگی در لندن‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برادران خیامی(احمد و محمود‬ ‫خیامی) پیش از انقالب اس�لامی خدمات برجسته و‬ ‫ماندگاری در حوزه کارافرینی و صنعت کشور به ثبت‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫ش��رکت های ای��ران ناس��یونال(ایران خودرو فعل��ی)‪ ،‬بانک صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫فروش��گاه زنجیره ای کوروش(قدس فعلی) و راه اندازی نخس��تین کارخانه مبل‬ ‫ایران(مبلیران)‪ ،‬کارخانه الستیک سازی بریجستون ایران‪ ،‬شرکت پیستون سازی‬ ‫ای��ران‪ ،‬کارخانه ایدم در تبریز برای تولید موت��ور‪ ،‬کارخانه پلی رنگ(تولیدکننده‬ ‫رنگ اتومبیل)‪ ،‬کارخانه فنرسازی در جاده کرج از جمله خدماتی است که خیامی‬ ‫در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫سایپا میز خدمت را به خانه مشتریان اورد‬ ‫گ��روه خودروس��ازی س��ایپا با هدف پاس��خگویی س��ریع تر به‬ ‫درخواست های مش��تریان و صرفه جویی در وقت و انرژی‪ ،‬کاهش‬ ‫ترددهای بی رویه ش��هری و پیش��گیری از ش��یوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫خدمات غیرحضوری خود را روی بس��ترهای اینترنتی گس��ترش‬ ‫داده تا مشتریان در سراسر کشور بتوانند از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬مش��تریان س��ایپا می توانن��د تمامی‬ ‫درخواس��ت های خدم��ات مربوط به فرایندهای ف��روش و تحویل‬ ‫خ��ودروی خود را در س��ایت اینترنتی س��ایپا به نش��انی ‪www.‬‬ ‫‪ saipacorp.com‬ثب��ت و پیگیری کنند؛ همچنین مش��تریان‬ ‫می توانند با مراجعه به نش��انی اینترنتی یادشده‪ ،‬عالوه بر دانلود و‬ ‫نصب نرم افزار موبایلی(اپلیکیش��ن) سایپا‪ ،‬درخواست های خدمات‬ ‫فروش خود را ثبت و از همین طریق پیگیری کنند‪.‬‬ ‫مرکز امور مش��تریان گروه سایپا نیز ساعات کار خود را افزایش‬ ‫داده و مش��تریان س��ایپا می توانند همه روزه از س��اعت ‪ ۸‬تا ‪ ۲۳‬با‬ ‫ش��ماره تماس ‪ ۰۹۶۵۵۰‬تماس گرفته و درخواس��ت های خدمات‬ ‫ف��روش و خدم��ات پس از فروش خود را مط��رح کنند؛ همچنین‬ ‫مشتریان سایپا می توانند در صورت دسترسی نداشتن به اینترنت‪،‬‬ ‫با مراجعه به نزدیک ترین نمایندگی گروه س��ایپا در سراسر کشور‪،‬‬ ‫یکبار درخواس��ت خدمات فروش خ��ود را ثبت و با پیامک از روند‬ ‫اقدامات انجام شده‪ ،‬مطلع شوند‪ .‬گروه خودروسازی سایپا در پایان‬ ‫از همه مش��تریان درخواس��ت می کند‪ ،‬خدمات مربوط به خودرو‬ ‫خود را از مس��یر های یاد شده پیگیری و برای حفظ سالمتی خود‬ ‫و دیگ��ران‪ ،‬در جهت تحقق کاهش ت��ردد در مکان های عمومی از‬ ‫مراجعه حضوری جدا خودداری کنند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فن��اوری نانو در حال فراگیری در تمام س��طوح‬ ‫زندگی بشری است و دستاوردهای صنعتی به این‬ ‫س��و حرکت کرده اس��ت‪ .‬در صنعت خودرو داخل‬ ‫به طور معمول هر قطعه س��ازی که فعالیت خود را‬ ‫به تازگی اغاز می کند یا قطعه س��ازان واقعی که در‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬تولید خود را ش��روع کرده ان��د با فناوری‬ ‫نان��و کار را پی��ش برده اند‪ .‬نانوفناوری رش��ته ای از‬ ‫دانش کاربردی اس��ت که جستارهای گسترده ای‬ ‫را پوش��ش می ده��د‪ .‬موضوع اصل��ی ان مهار ماده‬ ‫ی��ا دس��تگاه های در ابعاد کمتر از ی��ک میکرومتر‬ ‫بوده که وج��ه منحصربه فرد این فناوری داش��تن‬ ‫عناصری به نام نانومواد و نانوساختار است‪ .‬در واقع‬ ‫فن��اوری نانو پدیده ای ب��زرگ در عصر حاضر بوده‬ ‫و بخش��ی از موج چهارم انقالب صنعتی به ش��مار‬ ‫می رود ک��ه بر سبک س��ازی و کاهش س��وخت و‬ ‫درنتیجه االیندگی خودروها تاثیر بسزایی دارد‪ .‬در‬ ‫راستای تکمیل فرایند تجاری سازی این فناوری‪،‬‬ ‫در صنع��ت خودرو نی��ز محص��والت گوناگونی به‬ ‫چش��م می خورد که م��وادی با خ��واص نانویی در‬ ‫انها استفاده می شود‪ .‬رنگ های خود ترمیم شونده‪،‬‬ ‫شیش��ه های خود تمیزش��ونده‪ ،‬انواع کاتالیزورها‪،‬‬ ‫فیلترهای نانوحفره ای و بس��یاری از مواد س��بک و‬ ‫ک م حجم‪ ،‬تنها نمونه هایی از فناوری های کاربردی‬ ‫نان��و در صنعت خ��ودرو جه��ان اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه خودروس��ازی های تویوتا و مرس��دس بنز با‬ ‫اس��تفاده از رنگ های تمیزش��ونده‪ ،‬فناوری نانو را‬ ‫وارد خودروه��ای تولی��دی خود کرده ان��د و امروز‬ ‫بسیاری از شرکت های خودروسازی بزرگ جهان‪،‬‬ ‫از فن��اوری نان��و در بخش ه��ای مختل��ف خودرو‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬نانوفناوری در ایران به سرعت‬ ‫در حال گسترش در صنایع گوناگون است و اکنون‬ ‫قطعات و مواد نانویی بس��یاری از جمله در صنعت‬ ‫س��وخت ها‪ ،‬پوشش ها‪ ،‬کاتالیس��ت ها‪ ،‬حسگرها و‬ ‫نمایشگرها اس��تفاده می شود که گامی در راستای‬ ‫نوسازی صنایع نس��ل اول انقالب صنعتی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬فعالیت دانش بنیان ها نیز بخش��ی از این‬ ‫تحوالت اس��ت ک��ه منجربه بهینه س��ازی تولید و‬ ‫مصرف خواهد ش��د؛ به این ترتیب عالوه بر تحوالت‬ ‫نوین در زندگی بش��ر‪ ،‬دورریزها را کاهش داده و به‬ ‫حفظ محیط زیس��ت کمک بسیار می کند‪ .‬اگر این‬ ‫روند در کش��ور به خوبی پیش برود شاید با جهشی‬ ‫دانش��ی بتوان بر بخش��ی از عقب ماندگی گذشته‬ ‫غلبه کرد و با فناوری روز جهان همراه شد‪.‬‬ ‫اماواگرهای یک‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنع��ت و معدن ایران‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬در ص��ورت ورود ش��ورای رقابت به‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید ارائه دهنده فرمول قیمت گذاری باشد‬ ‫و ش��ورای رقابت عالوه بر دریافت نظر کارشناسی‬ ‫رس��می از نهاده��ای تخصص��ی و انجمن ه��ای‬ ‫تخصصی باید جایگاه حکم داش��ته باش��د‪ .‬ارمان‬ ‫خالق��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫با توجه به س��ابقه گذش��ته ش��ورای رقابت به نظر‬ ‫می رسد این ش��ورا برای تعیین قیمت ها از سازکار‬ ‫کارشناس��ی کافی برای ورود به تم��ام موضوعات‬ ‫برخوردار نیس��ت‪ .‬برای حوزه خودرو در گذش��ته‬ ‫همی��ن ایراد وارد ب��ود؛ به عبارتی نحوه محاس��به‬ ‫قیمت تمام ش��ده خودرو از س��وی شورای رقابت و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت دو رویه متفاوت‬ ‫بود که به محاس��بات و اعداد همانند نمی رسید که‬ ‫این مس��ئله موجب بروز اختالقی ش��ده بود‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره خان��ه صنعت و معدن ای��ران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنگامی ک��ه کل فرایند قیمت گذاری به وزارتخانه‬ ‫موکول ش��د انتقادی که به وجود ام��د این بود که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت همزمان در تعیین‬ ‫هیات مدیره خودروس��ازی ها موثر اس��ت‪ .‬خالقی‬ ‫اف��زود‪ :‬اگ��ر قرار باش��د موضوع قیمت گ��ذاری به‬ ‫شورای رقابت محول ش��ود با توجه به ضعف قبلی‬ ‫که همچنان پابرجا اس��ت‪ -‬به نظر می رس��د باید‬‫از نهاد تخصصی پرس��ش شود؛ بنابراین در صورت‬ ‫ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو‬ ‫باید نظر کارشناس��ی نه��اد تخصصی متولی یعنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت لحاظ ش��ود‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره خانه صنع��ت و معدن ای��ران افزود‪:‬‬ ‫وزارتخان��ه باید ارائه دهنده فرم��ول قیمت گذاری‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��ورای رقابت می تواند به استعالم از دیگر‬ ‫مراکز بپردازد‪ .‬در واقع ش��ورای رقابت باید جایگاه‬ ‫حکم را داش��ته باش��د‪ .‬ش��ورای رقابت ی��ک نهاد‬ ‫اجرایی نبوده و حاکمیتی است و موضوعاتی نظیر‬ ‫دامپین��گ‪ ،‬انحصار ی��ا سوء اس��تفاده و تبانی های‬ ‫احتمالی را بررسی می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پورمجی��ب در ادامه با بی��ان اینکه برنامه ه��ای تولید در‬ ‫پروژه «نقش��ه راه» با همکاری شرکت های ذی ربط تدوین‬ ‫و دنبال می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از اهداف نقش��ه راه موتور‪ ،‬تولید و‬ ‫توس��عه موتوری ‪ ۳‬سیلندر با فناوری روز جهان و بکارگیری‬ ‫‪(GDI‬پاشش مستقیم سوخت) در ان است‪ .‬این طرح وارد‬ ‫مرحله نمونه س��ازی شده و در زمان محدود و معقول توسعه‬ ‫پی��دا کرده و در محصوالت این��ده ایران خودرو به کار گرفته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬معاون مدیرعامل ایران خ��ودرو در تحقیقات‪،‬‬ ‫طراحی و تکوین محصول در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫فناوری نانو‬ ‫جهشی دانشی‬ ‫در صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروهای جدید در ‪ ۳‬سال اینده روانه بازار می شود‬ ‫‪ ۶‬دنده و تطبی��ق موتور‪EF ۷‬با این مدل از دیگر برنامه های‬ ‫ایران خودرو در راس��تای ارتقای محصوالت فعلی اش است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬برای اتومات ک��ردن دناپالس حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫قطعه تغییر کرد که رام یکی از این قطعات بود‪ .‬رام در تعلیق‬ ‫خ��ودرو نق��ش مهمی دارد و تغیی��ر ان نیاز به ت��وان باالی‬ ‫مهندس��ی داش��ت که این امر در گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫به س��رانجام رس��ید؛ به این ترتیب با تغییر رام معضل بخش‬ ‫تعلیق خودرو رفع شد؛ همچنین سیستم اگزوز در این مدل‬ ‫از زیر رام رد می شود که کمک زیادی به سبک سازی خودرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او درباره س��ایر تغییرات در دناپالس ادامه داد‪ :‬سیس��تم‬ ‫خنک کاری هم متناس��ب با تغییرات اعمال ش��ده به نوعی‬ ‫نوس��ازی ش��د‪ .‬در دس��ته موتور هم اصالحاتی داشتیم که‬ ‫می ت��وان گفت این مجموع تغییرات مهندس��ی‪ ،‬قابل توجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا خیابان های تهران‬ ‫ضدعفونی نمی شود؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫لزوم بومی سازی طراحی‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی اعالم ک��رد‪ :‬خودروس��ازان باید‬ ‫حرکت به س��مت بومی س��ازی طراحی خودروهای‬ ‫برق��ی را اغاز کنن��د و برخی از درامده��ای خود را‬ ‫ب��ه این امر تخصی��ص دهند تا به دان��ش روز جهان‬ ‫دس��ت یابی��م‪ .‬محمدرضا منص��وری در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر دالالن اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری در بازار خودرو می کنن��د و این امر‬ ‫موجب افزایش تقاضا می شود‪ .‬به عبارتی اگر موضوع‬ ‫داللی و سرمایه گذاری در بازار خودرو وجود نداشته‬ ‫باشد عرضه و تقاضای خودرو متناسب است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫با روش ه��ای جدیدی که قرار اس��ت درباره مالیات‬ ‫برای خرید خودرو لحاظ شود سودجویان به احتمال‬ ‫زیاد نخواهند توانس��ت س��ود چندانی کسب کنند و‬ ‫مابه التف��اوت قیمت خودرو به دول��ت – نه دالالن‪-‬‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬باید عرضه و تقاضا‬ ‫متناسب باش��د‪ .‬قیمت گذاری دستوری نیزپاسخگو‬ ‫نخواهد بود و الزم اس��ت خودرو دست دوم به کشور‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬منصوری درباره لزوم حرکت به س��مت‬ ‫پلتفرم ه��ای برقی در کش��ور اظهارکرد‪ :‬دس��تیابی‬ ‫ب��ه دانش خودروهای برقی و تولید انها مفید اس��ت‬ ‫اما ما کش��وری هس��تیم که بنزین و سوخت فراوانی‬ ‫در اختی��ار داری��م و می توانی��م در ش��رایط فعلی از‬ ‫خودروه��ای بنزینی دس��ت دوم خارجی اس��تفاده‬ ‫کنی��م ای��ن ام��ر زودبازده تری��ن روش خواهد بود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان باید حرکت به سمت‬ ‫بومی سازی طراحی خودروهای برقی را اغاز کنند و‬ ‫برخی از درامدهای خود را به این امر تخصیص دهند‬ ‫تا به دانش روز جهان دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اقبال ضعیف گروه های‬ ‫خودرویی‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر افزایش‬ ‫قیم��ت دالر بر بازار س��رمایه از انتظ��ار گروه های‬ ‫خودروی��ی ب��رای تعیین تکلیف افزایش س��رمایه‬ ‫ی خب��ر داد‪ .‬همایون دارابی‬ ‫از مح��ل تجدید ارزیاب ‬ ‫در گفت وگو ب��ا خبرخودرو درباره وضعیت صنعت‬ ‫خودرو در بازار سرمایه در هفته گذشته اظهارکرد‪:‬‬ ‫بازار س��رمایه هفته گذش��ته تحت تاثیر عواملی از‬ ‫جمله افزایش قیمت دالر قرار داشت که این افزایش‬ ‫در واقع برای صنعت خودرو گزینه مناسبی نیست و‬ ‫به همین دلیل شاهد اقبال کمتر به گروه خودرویی‬ ‫بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت خودرو باید در ‪ ۳‬هفته باقی‬ ‫مانده تا پایان سال ‪ ،۹۸‬تکلیف افزایش سرمایه ها از‬ ‫محل تجدید ارزیابی س��رمایه را مشخص کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫یک جو انتظار بر گروه خودرویی حاکم شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های عمده خودروسازی تا پایان سال‬ ‫باید افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی را یا‬ ‫س��ود حاصل از فروش دارایی را اعالم کنند‪ .‬دارابی‬ ‫ن درب��اره میزان فروش و‬ ‫ب��ا اش��اره به گزارش بهم ‬ ‫تولید گ��روه خودرویی‪ ،‬گفت‪ :‬این گزارش حکایت‬ ‫از اتف��اق خاصی ن��دارد و به همین دلیل جو حاکم‬ ‫حول عامل افزایش ارزش دالر و عامل مثبت یعنی‬ ‫تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه می چرخد بنابراین‬ ‫بای��د گروه خودرویی را در این دو فضا تحلیل کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان با تاکید بر‬ ‫رشد خوب بورس در هفته گذشته و این موضوع که‬ ‫افزایش دالر برای گروه های خودرویی خبر خوشی‬ ‫نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت های خودروساز به‬ ‫دلیل اینکه باید درباره زیان انباش��ته خود تا پایان‬ ‫س��ال تعیین تکلیف کنند بای��د منتظر ماند تا این‬ ‫موضوع که این شرکت ها چه زمانی افزایش سرمایه‬ ‫می دهند و همچنین ایا می توانند س��رمایه گذاری‬ ‫خود را به فروش برسانند‪ ،‬اعالم شود‪.‬‬ ‫تعطیلی‬ ‫مراکز فروش خودرو‬ ‫‪ 4‬مرکز خری��د و فروش خودرو در تهران برای‬ ‫حفظ س�لامت ش��هروندان و پیشگیری از شیوع‬ ‫بیم��اری کرونا تا اط�لاع بعدی تعطیل ش��دند‪.‬‬ ‫غالمحس��ین محم��دی‪ ،‬رئیس مرک��ز ارتباطات‬ ‫و ام��ور بین الملل ش��هرداری تهران ب��ا بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬گفت‪ :‬چهار مرکز خرید و فروش همگانی‬ ‫خودرو (مراکز ش��هید دوران‪ ،‬ایت اهلل س��عیدی‪،‬‬ ‫چیتگ��ر‪ ،‬خ��اوران) که روز های جمعه از سراس��ر‬ ‫کش��ور برای خرید و فروش خ��ودرو فعال بودند‬ ‫و همین ط��ور در زمینه معاینه فنی‪ ،‬بدنه‪ ،‬اصالت‬ ‫خودرو به ش��هروندان خدمت رسانی می کردند تا‬ ‫اطالع بعدی تعطیل ش��دند‪ .‬محم��دی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬ش��هرداری تهران تمام تالش خود را برای‬ ‫مهار ش��یوع وی��روس کرونا ب��ه کار گرفته و امید‬ ‫اس��ت ش��هروندان تهرانی در این راس��تا و برای‬ ‫حفظ سالمت خود همراه باشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ازادسازی خودروهای دپو التهاب بازار را از بین می برد‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تدبیر دولت‬ ‫در رهاسازی‬ ‫خودروها تاثیر‬ ‫چشمگیری‬ ‫بر التهابات‬ ‫بازار خودرو‬ ‫در استانه‬ ‫سال نو دارد‬ ‫و اب سردی‬ ‫براتش گرانی‬ ‫و سوداگری در‬ ‫بازار خودرو‬ ‫خواهد بود‬ ‫ن ب��ود ک��ه دبی��ر هیات دول��ت در پیامی از‬ ‫‪ ۲۹‬بهم�� ‬ ‫ازادسازی هزاران خودرو متوقف شده در گمرکات کشور‬ ‫خبر داد و این در حالی اس��ت که در اشفته بازار کنونی‪،‬‬ ‫ای��ن خودروها با قیمت هایی عجیب و س��لیقه ای به بازار‬ ‫عرضه می شوند‪.‬‬ ‫حسین س��یمایی صراف‪ ،‬دبیر هیات دولت در پیامی که‬ ‫‪ ۲۹‬بهمن امسال در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬براساس مصوبه دولت‪ ،‬هزاران خودرو که به دلیل‬ ‫مش��کالت اداری‪ ،‬چندین س��ال در گمرک متوقف مانده‬ ‫بود‪ ،‬باید ازاد ش��ود‪ .‬ای��ن مصوبه پس از امضا به نهاد های‬ ‫ذی ربط ابالغ شد تا به س��رعت اجرایی شود‪ .‬وی در این‬ ‫پیام تصری��ح کرد‪« :‬تدبیر دولت در رهاس��ازی خودروها‬ ‫تاثیر چش��مگیری بر التهابات بازار خودرو در استانه سال‬ ‫نو دارد و اب س��ردی براتش گرانی و س��وداگری در بازار‬ ‫خودرو خواهد بود‪ ».‬اما اینکه خودروهای ازاد ش��ده پس‬ ‫از ترخی��ص چه قیمتی خواهند داش��ت و چه تاثیری بر‬ ‫اش��فته بازار کنونی خودرو خواهد داش��ت در هاله ای از‬ ‫ابهام اس��ت و همین موضوع ما را بر ان داشت تا با برخی‬ ‫کارشناس��ان در این زمینه به گفت وگو بنشینیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬یک نمایش��گاه دار خودروهای خارجی در منطقه‬ ‫یوس��ف اباد تهران به ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین موضوعی که‬ ‫در م��ورد این خودروها جلب توجه می کند‪ ،‬تغییر در نرخ‬ ‫ارز در ‪ ۲‬س��ال گذشته اس��ت‪ .‬کوروش طواحن‪ ،‬افزود‪۲ :‬‬ ‫سال پیش قیمت خودروها با یورو ‪ ۵۲۰۰‬تومانی محاسبه‬ ‫می شد‪ ،‬اما درحال حاضر با ارز نیمایی محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬محاسبات کارشناسان حاکی است فقط‬ ‫در ای��ن مورد باید رش��د دس��ت کم ‪ ۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫خودروها را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫طواح��ن به طور نمونه از خودرو لکس��وس ‪ NX‬مثال‬ ‫زد که در اردیبهشت امس��ال ‪ ۷۸۰‬میلیون تومان قیمت‬ ‫داش��ت و با افزایش حداق��ل ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی‪ ،‬حدود‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۸۰‬میلیون تومان قیم��ت خواهد خورد‬ ‫درحالی که این خودروها هنوز ترخیص نش��ده و وارد بازار‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬مدل ‪ ۲۰۱۷‬لکسوس یاد ش��ده یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۷۰‬میلی��ون توم��ان قیمت خ��ورد و اکن��ون حدود ‪۲‬‬ ‫خودروهایی که تا ‪ ۱۶‬دی ‪ ،۱۳۹۷‬دارای قبض انبار بوده و با رویه‬ ‫بانکی تامین ارز ش��ده اند‪ ،‬با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی‬ ‫با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص‪ ،‬با همان ثبت سفارش بانکی قابل‬ ‫ترخیص هستند‬ ‫میلیارد تومان قیمت گذاری می شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه دار معتقد است افزایش نرخ ارز و کمبود‬ ‫خودروهای صفر کیلومتر در بازار سبب می شود تا بیش از‬ ‫انچه تصور می شود‪ ،‬قیمت این خودروها در بازار افزایش‬ ‫یابد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫در این زمینه معتقد اس��ت‪ :‬چگونگی محاس��به قیمت ها‬ ‫در اختیار س��ازمان حمایت از حق��وق مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان است‪ ،‬اما باید تغییر نرخ دالر از ارز رسمی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نرخ سنا(حدود ‪ ۱۳‬هزار تومان) و تغییر‬ ‫نرخ عوارض گمرکی را در قیمت گذاری ها در نظر داشت‪.‬‬ ‫مه��دی دادف��ر گفته با توج��ه به اینک��ه صاحبان این‬ ‫خودروها باید مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند‪ ،‬شاید‬ ‫به طور متوس��ط بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان اضافه‬ ‫پرداخت داش��ته باشند‪ ،‬به این ترتیب قیمت این خودروها‬ ‫ح��دود قیمت ه��ای بازاری تمام می ش��ود و ب��ا توجه به‬ ‫خواب سرمایه صاحبان خودرو و انتظار سودی که دارند‪،‬‬ ‫قیمت های��ی به مراتب بیش��تر از قیمت ه��ای کنونی بازار‬ ‫انتظار می رود‪.‬‬ ‫ن کرد‪ :‬در اش��فته ب��ازار کنونی‪،‬‬ ‫این مق��ام صنفی بیا ‬ ‫خودروی سانتافه حدود یک میلیارد و ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫قیمت دارد اما پیش بینی می ش��ود سانتافه های ازاد شده‬ ‫دس��ت کم بین ‪ ۱.۴‬تا ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان قیمت داش��ته‬ ‫تولید محصوالت بهداشتی و ضدعفونی کننده پایش می شود‬ ‫سرپرس��ت معاونت امورصنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از رصد و پایش مس��تمر وضعیت‬ ‫تولی��د محصوالت بهداش��تی و ضدعفونی کننده‬ ‫خب��رداد و گفت‪ :‬از س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تانی درخواس��ت کردیم به صورت‬ ‫مس��تمر وضعی��ت تولی��د واحدهای ش��وینده‪،‬‬ ‫بهداش��تی و ضدعفونی کننده را مورد پایش قرار‬ ‫داده و درباره رفع مش��کالت و مس��ائل مرتبط به‬ ‫ای��ن واحدها اقدامات س��ریع با هم��کاری وزارت‬ ‫بهداش��ت و درمان در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬مه��دی صادقی نیارکی افزود‪:‬‬ ‫تامین م��واد اولیه تولید محص��والت و ملزومات‬ ‫بهداش��تی با هم��کاری خ��ود واحدهای صنعتی‬ ‫در بخش ه��ای مختلف در ح��ال پیگیری جدی‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید کنندگان این حوزه هم‬ ‫اکن��ون به ص��ورت ظرفیت کامل در حال فعالیت‬ ‫ب��وده و همچنین ش��رایطی برای ص��دور مجوز‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعته برای تبدیل خط��وط تولید برخی از‬ ‫واحدها به تولید محصوالت ش��وینده ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬صادقی نیارکی تصریح کرد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫قول مس��اعد داده اند مصرف م��ورد نیاز مردم به‬ ‫محصوالت بهداشتی و ضدعفونی کننده را تامین‬ ‫کنند و در س��ریع ترین زمان ممکن کمبودها رفع‬ ‫ش��ود‪ .‬سرپرس��ت معاونت امور صنایع افزود‪ :‬در‬ ‫نشست مشترکی که با تعدادی از تولیدکنندگان‬ ‫و روس��ای انجمن ه��ای ش��وینده‪ ،‬بهداش��تی و‬ ‫ضدعفونی کنن��ده برگزار ش��د نظرات و مس��ائل‬ ‫مرتبط با این حوزه تولید مطرح ش��د و در همین‬ ‫راس��تا رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ش��وینده‬ ‫کش��ور به نمایندگی از تولیدکنندگان این حوزه‬ ‫اطمینان داد که در تامین ش��وینده ها در کش��ور‬ ‫مش��کلی نخواهیم داشت و مازاد بر مصرف کشور‬ ‫نیز تولید داریم و حتی ش��رایط برای صادرات نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬نماینده تولیدکنندگان‬ ‫کاالهای ضدعفون��ی نیز اعالم کرد در تامین این‬ ‫اق�لام هیچ محدودیتی وجود ن��دارد و واحدهای‬ ‫تولید کنن��ده نیاز مصرفی کش��ور را به طور کامل‬ ‫تامی��ن خواهند ک��رد و همچنین نماینده انجمن‬ ‫اتانول نیز با اش��اره به ذخایر کافی الکل در کشور‬ ‫گفت‪ ،‬هیچ گونه کمبودی برای تامین وجود ندارد‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی ادامه داد‪ :‬نماینده تولید کنندگان‬ ‫مواد اولیه ماسک و گان نیز اعالم کرده اند تولیدات‬ ‫این حوزه با اخرین فناوری های روز دنیا در سطح‬ ‫کشور انجام می شود و هیچ گونه مشکلی در تامین‬ ‫نیاز بخش بهداش��تی و درمانی و همچنین عموم‬ ‫مردم وجود ندارد‪.‬‬ ‫کرونا به داد بازارخودرو رسید‬ ‫کرون��ا اگرچه معامالت بازار خ��ودرو را نیز ان هم در‬ ‫اس��تانه نوروزکاهش داده‪ ،‬اما ب��ه هرحال هنوز هم این‬ ‫بازار طرفداران خاص خود را دارد و س��وداگران هنوز هم‬ ‫ان را ج��ذاب می دانن��د‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬کرونا اگرچه‬ ‫معام�لات بازار خ��ودرو را نیز ان هم در اس��تانه نوروز‬ ‫کاه��ش داده‪ ،‬اما به هر حال هنوز هم این بازار طرفداران‬ ‫خاص خود را دارد و س��وداگران هن��وز هم ان را جذاب‬ ‫می دانن��د؛ تا جایی که افرادی را اس��تخدام می کنند تا‬ ‫پای سایت های سفارش گذاری اگهی خودرو بنشینند‬ ‫و نرخ بس��ازند‪ .‬در ای��ن میان ظرف روزهای گذش��ته‪،‬‬ ‫عالوه بر اینک��ه معامالت خودرو در بازار باوجود نزدیک‬ ‫ش��دن به روزهای پایانی س��ال با افت روبه رو بوده است‪،‬‬ ‫بلکه خبره��ا حکایت از ان دارد ک��ه مراجعات به مرکز‬ ‫ش��ماره گذاری نیز با افت ش��دیدی مواجه بوده است‪ .‬تا‬ ‫قبل از وضعیت کنونی که ناش��ی از ش��یوع کرونا بر بازار‬ ‫خودرو نیز حاکم شده‪ ،‬قیمت ها به طور فزاینده ای رو به‬ ‫افزای��ش نهاده بود و بازار خودرو در ادامه روند چند ماهه‬ ‫گذشته‪ ،‬به رش��د نرخ غیرمنطقی خود ادامه می داد؛ اما‬ ‫اکنون افزون بر یک هفته است که معامالت با افت شدید‬ ‫مواجه شده است‪ .‬در این میان برخی دالالن هنوز تالش‬ ‫می کنند در این فضای کنونی نیز‪ ،‬از اب گل الوده ماهی‬ ‫گرفته و ب��ازار را تحریک به افزایش نرخ کنند؛ به نحوی‬ ‫که بررس��ی های مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی نیز‬ ‫نش��ان می دهد برخی از سایت ها‪ ،‬قیمت های غیرواقعی‬ ‫ارائ��ه می دهند و همین قیمت س��ازی هایی که صورت‬ ‫می دهند‪ ،‬باعث می ش��ود که جو بازار ب��ر هم بریزد؛ در‬ ‫غی��ر این صورت معامالت در فضای واقعی‪ ،‬جو بازار را به‬ ‫هم بریزند‪ .‬البته باید به همه اینها عملکرد خودروسازان‬ ‫را نیز اضافه کرد؛ خودروس��ازانی که هنوز نتوانس��ته اند‬ ‫پس از گذشت چند ماه از اشفتگی بازار خودرو‪ ،‬صنعت‬ ‫خ��ود را جمع و جور کرده و س��اماندهی کنند؛ به نحوی‬ ‫ک��ه نوع عملک��رد نمایندگی ه��ا و ادا ره ها ف��روش انها‬ ‫حکای��ت از ان دارد ک��ه در جمع و ج��ور کردن صنعت‬ ‫خود‪ ،‬تاکنون ناتوان بوده اند‪ .‬هم اکنون دو خودروسازی‬ ‫که در بازار خودرو نقش افرینی می کنند؛ به هیچ عنوان‬ ‫در س��اماندهی بازار محصوالت ش��ان موفق نبوده و این‬ ‫نش��انگر ان است که انها تولیدکنندگان خوبی هستند‪،‬‬ ‫اما به طور قطع فروش��ندگان خوبی به ش��مار نمی روند‪.‬‬ ‫بررس��ی ها حکایت از ان دارد که هیچ یک از مش��تریان‬ ‫واقعی و نه س��وداگران بازار خودرو‪ ،‬اکنون دسترس��ی‬ ‫راحتی ب��رای ثبت نام خودرو در قالب س��امانه طراحی‬ ‫ش��ده برای فروش های خودرو ندارن��د و به طور معمول‬ ‫این دالالن هستند که دست شان به خودروهای موجود‬ ‫در طرح ه��ای فروش فوری و اقس��اطی خودروس��ازان‬ ‫می رس��ند و باز هم مش��تریان واقعی دست خالی از این‬ ‫فروش ها خارج می شوند‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان بازار خودرو بر این باورند که‬ ‫روند قیمتی در بازار طی هفته های اینده کاهشی بوده و‬ ‫کرون��ا تاثیر خود را بر رکود این بازار هم به جای بگذارد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو‬ ‫در این رابطه می گوید‪ :‬برخی قیمت هایی در سایت های‬ ‫فروش خودرو اع�لام می کنند که هی��چ مبنای واقعی‬ ‫ندارد و بیش��تر به س��مت قیمت س��ازی پیش می روند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬به هر حال طی روزهای گذش��ته ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا توانس��ته بس��یاری از بازارها را تحت تاثیر‬ ‫خ��ود قرار دهد که بازار خودرو نیز از ان مس��تثنا نبوده‬ ‫است؛ بنابراین پیش بینی ما این است که ظرف روزهای‬ ‫اینده‪ ،‬این رکود همچنان با بازار خودرو همراه باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه موتمنی‪ ،‬دول��ت باید نظارت بیش��تری بر‬ ‫فضای مجازی داشته باش��د که به نظر هم می رسد این‬ ‫کار در ح��ال انجام اس��ت؛ اما به هر ح��ال هنوز هم باید‬ ‫مراقبت ه��ای الزم را ص��ورت داده ت��ا اعالم قیمت های‬ ‫جدید خودرو از س��وی عده ای در فضای مجازی‪ ،‬باعث‬ ‫تشویش بازار نشود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��ه هر حال تقاضا همچن��ان در بازار‬ ‫خودرو باال اس��ت و عرضه هم باید همپای ان پیش رود؛‬ ‫ام��ا از همه مهم تر ان اس��ت که نباید ب��ا اعالم نرخ های‬ ‫غیرواقع��ی‪ ،‬زمین��ه را برای بر هم زدن بازار در ش��رایط‬ ‫کنونی فراهم کند‪.‬‬ ‫بازدید از مراحل طراحی و تولید نخستین نمونه گیربکس ‪ ۶‬سرعته‬ ‫راه اندازی خط تولید گیربکس اتوماتیک در شهریور ‪۹۹‬‬ ‫خ��ط تولی��د گیربکس اتوماتی��ک با ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫گیربکس اتومات در شرکت نیرو محرکه به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکوپرس‪ ،‬داود اس��ماعیل پور‪ ،‬مدیرعامل شرکت نیرومحرکه در‬ ‫بازدید مدیرعامل ایران خودرو و هیات همراه از خطوط تولید این شرکت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با سرمایه گذاری انجام شده‪ ،‬این خط تولید شهریور سال اینده به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ .‬وی ظرفیت تولید شرکت نیرومحرکه را روزانه‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬انواع گیربکس عنوان کرد و خاطرنشان کرد‪ :‬تا پایان امسال‬ ‫تولید این شرکت به ‪ ۳۲۵‬هزار گیربکس می رسد‪ .‬اسماعیل پور تاکید کرد‪:‬‬ ‫تولید گیربکس های دس��تی و اتوماتیک ‪ ۶‬دنده در این شرکت با اخرین‬ ‫فناوری روز و با کیفیت باال انجام می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت نیرومحرکه‬ ‫از ‪ ۴‬پ��روژه جدی��د طراحی و تولید گیربکس در برنامه های راهبردی این‬ ‫ش��رکت خبر داد و اظهارکرد‪ :‬این ش��رکت در راس��تای نقشه راه توسعه‬ ‫باش��ند‪ .‬وی در عین ح��ال مصوبه دولت ب��رای ترخیص‬ ‫خودروهای یاد شده را خالی از اشکال ندانست و گفت‪ :‬به‬ ‫گفته مس��ئوالن‪ ،‬این خودروها برای ترخیص باید ضوابط‬ ‫فنی و استانداردهای ‪ ۲‬سال پیش را داشته و همچنین از‬ ‫ثبت سفارش برخوردار باشند‪.‬‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬اگر خودروها این دو ش��رط را داشتند‬ ‫در گمرک باقی نمی ماندند بنابراین پیش بینی می ش��ود‬ ‫با این مصوبه بس��یاری از همین خودروها شانس��ی برای‬ ‫ترخیص نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نبود هماهنگی الزم بین نهادها از جمله‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و‪ ...‬دلیل دیگری اس��ت ک��ه احتمال ترخیص‬ ‫بسیاری از این خودروها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است اگر دولت‬ ‫قصدی برای افزایش نیافتن قیمت ها داش��ت‪ ،‬از دریافت‬ ‫مابه التفاوت نرخ ارز این خودروها صرف نظر می کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر دول��ت اج��ازه ورود خودروهای صفر‬ ‫کیلومتر تا ‪ ۵‬س��ال عمر(یعنی ‪ ۵‬مدل پایین تر) را می داد‪،‬‬ ‫به ج��رات می توان گفت که قیمت ه��ای کنونی خودروها‬ ‫در بازار نصف می ش��د اما چنین اقدامی انجام نمی ش��ود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هیات وزیران در جلسه ‪ ۱۶‬بهمن به ریاست‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری عالوه بر بررسی وضعیت‬ ‫رس��وب کاال در بنادر کش��ور‪ ،‬در راس��تای رفع مشکالت‬ ‫خودروهای موجود در گمرکات اس��تان های خوزس��تان‪،‬‬ ‫بوش��هر و هرمزگان‪ ،‬مص��وب ک��رد‪ ،‬واردات خودروهای‬ ‫س��واری(بدون رعایت سال س��اخت) که تا تاریخ ‪ ۱۶‬دی‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬دارای ثبت س��فارش و قبض انبار اماکن گمرکی‪،‬‬ ‫مناط��ق ازاد تجاری–صنعتی یا مناط��ق ویژه اقتصادی‬ ‫هستند‪ ،‬به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی‬ ‫با اظهار منشا ارز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ‬ ‫ایران بالمانع اس��ت؛ همچنین خودروهایی که تا ‪ ۱۶‬دی‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬دارای قب��ض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ‬ ‫س��امانه سنا در روز ترخیص‪ ،‬با همان ثبت سفارش بانکی‬ ‫قابل ترخیص هستند‪.‬‬ ‫محصول و گیربکس ایران خودرو اماده هر نوع همکاری اس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از فعالیت های انجام‬ ‫شده در نیرومحرکه قدردانی کرد و افزود‪ :‬از کار های نو و خالقانه حمایت‬ ‫می کنیم‪ .‬وی درباره تامین گیربکس اتوماتیک و بومی سازی فناوری ان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مطالعات بازار نشان می دهد که حداقل ‪ ۵۰‬درصد نیاز بازار‬ ‫به گیربکس های اتوماتیک اس��ت و بر همین اس��اس بومی سازی فناوری‬ ‫تولی��د گیربکس اتوماتیک در نقش��ه راه توس��عه محص��ول ایران خودرو‬ ‫دیده ش��ده اس��ت‪ .‬مقیمی درباره گیربک��س نیمه اتوماتیک‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫طراحی و ساخت این نوع گیربکس برای خودروهای اقتصادی در شرکت‬ ‫نیرومحرکه انجام می ش��ود‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬اگر توان‬ ‫تولید هر قطعه ای که در کش��ور وجود دارد باید از واردات ان جلوگیری‬ ‫شود تا نهضت داخلی سازی قطعات تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو از مراحل طراح��ی و تولید‬ ‫نخس��تین نمونه گیربکس ‪ ۶‬سرعته با دانش فنی ایرانی‬ ‫در شرکت نیرومحرکه بازدید کرد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬براساس نقشه راه توسعه محصول‬ ‫و قوای محرکه ایران خودرو‪ ،‬بومی س��ازی فناوری تولید‬ ‫گیربکس های دستی و اتوماتیک ‪ ۶‬دنده با هدف کاهش‬ ‫وابس��تگی تولید ب��ه منابع خارج��ی و همچنین کاهش‬ ‫مصرف سوخت و پاسخگویی به نیاز روز مصرف کنندگان‬ ‫در دستور کار این خودروساز قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایران خودرو برمبن��ای الزامات قانونی جدید‪ ،‬نیاز بازار‬ ‫و رون��د توس��عه فناوری های جدید‪ ،‬طراحی و س��اخت‬ ‫گیربکس ه��ای اتوماتی��ک و بومی س��ازی ان را ضروری‬ ‫دانسته و گام نخست طراحی و ساخت گیربکس دستی‬ ‫‪ ۶‬سرعته را در دستور کار قرار داد ه است‪.‬‬ ‫درحال حاضر نخستین مدل نمونه سازی شده گیربکس‬ ‫دس��تی ‪ ۶‬دنده با دانش و توان فنی مهندس��ان ایرانی و‬ ‫با همکاری مرکز تحقیقات ایران خودرو‪ ،‬ش��رکت ساپکو‬ ‫و نیرو محرکه و در ش��رایط تحریم های بین المللی اماده‬ ‫رونمایی است‪.‬‬ ‫تولی��د این ن��وع گیربکس با باالترین درصد س��اخت‬ ‫داخل س��ال اینده اغاز می ش��ود و تجهی��ز محصوالت‬ ‫ایران خودرو به گیربکس ‪ ۶‬دنده نسبت به گیربکس های‬ ‫‪ ۵‬دنده فعلی ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬درصد کاهش مصرف س��وخت را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نگاهی به هیوندای‪ i ۳۰‬مدل ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ش��رکت کره ای هیوندای موت��ورز قبل از برگزاری نمایش��گاه‬ ‫خ��ودروی ژن��و ‪ ۲۰۲۰‬از نس��خه جدی��د و فیس لیف��ت یکی از‬ ‫خودروه��ای پرفروش خ��ود‪ ،‬هیوندای‪ ،i ۳۰‬باریک ت��ر با قابلیت‬ ‫سفارش فناوری ‪ MFR LED‬رونمایی کرد‪ .‬این محصول به لطف‬ ‫چراغ روش��نایی در روز ‪V‬شکل بس��یار جذاب تر و تهاجمی تر از‬ ‫نسخه های قبلی خود به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از نمای پشتی این خودرو نیز ایرودینامیک‬ ‫خودرو بهبودهای قابل توجهی یافته اس��ت همچنین‪ ،‬چراغ های‬ ‫عق��ب نیز همانن��د چراغ های جلویی به صورت ‪V‬ش��کل طراحی‬ ‫ش��ده اند تا هماهنگی و تناسب بس��یار بیشتری با یکدیگر داشته‬ ‫باش��ند؛ عالوه بر طراحی جدید چراغ ها‪ ،‬این خودرو به جلوپنجره‬ ‫بزرگ تر و سیس��تم فنربن��دی و فرمان به روزیافته ش��ده مجهز‬ ‫ش��ده اس��ت؛ البته تغییر و تحوالت هیون��دای‪ i ۳۰‬تنها به نمای‬ ‫خارج��ی و ظاهری خودرو محدود نمی ش��ود بلکه کابین داخلی‬ ‫ان نیز دس��تخوش تغییر شده است‪ .‬نخس��تین تغییر محسوس‬ ‫در م��دل ‪ ۲۰۲۰‬قرار گرفت��ن یک صفحه نمایش لمس��ی بزرگ‬ ‫به منظور بهره مندی سرنش��ینان از سیستم اطالعات و سرگرمی‬ ‫اس��ت؛ همچنین صفح ه کیلومترش��مار دیجیتال ان میزبان یک‬ ‫نمایش��گر دیجیتال ش��ده اس��ت‪ .‬از دیگر امکانات ان می توان به‬ ‫شارژر بی سیم‪ ،‬اندروید اوتو و اپل کار پلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ک لیتری‬ ‫م��دل پای ه و اس��تاندارد هیوندای‪ i ۳۰‬به پیش��ران ه ی ‬ ‫ت ‪ ۱۱۸‬اسب بخار قدرت‬ ‫‪ T-GDI‬مجهز ش��ده است که قادر اس ‬ ‫تولی��د کند‪ .‬مش��تریان ان همچنین می توانند ای��ن خودرو را در‬ ‫کنار گیربکس اتوماتیک ‪ ۷‬سرعت ه دوکالچه یا گیربکس دنده ای ‪۶‬‬ ‫سرعته خریداری و استفاده کنند‪.‬‬ ‫برای ان دسته از طرفداران محیط زیست‪ ،‬هیوندای ‪ i ۳۰‬جدید‬ ‫در نس��خ ه هیبرید نیز عرضه خواهد شد که به یک سیستم برقی‬ ‫‪ ۴۸‬ولتی مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬در واقع برای‪ i ۳۰‬مدل ‪ ۲۰۲۰‬دو‬ ‫پیش��ران ه دیزلی ‪ ۶.۱‬لیتری با ‪ ۱۳۴‬اس��ب بخار قدرت و دیگری‬ ‫پیش��ران ه ‪ ۵ .۱‬لیتری ‪ TGDI‬هیبرید با ‪ ۱۵۷‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫نیز در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از فناوری های ایمنی فیس لیفت‬ ‫هیون��دای‪ ۲۰۲۰ i ۳۰‬می توان به سیس��تم مان��دن بین خطوط‪،‬‬ ‫اخطار تصادف از پش��ت‪ ،‬هشدار خروج از بین خطوط‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تصادف از جلو با قابلیت تش��خیص عابر پیاده‪ ،‬سیس��تم اخطار‬ ‫خواب الودگی راننده‪ ،‬سیس��تم هوش��مند محدودیت س��رعت و‬ ‫سیستم نورباالی خودکار اشاره کرد‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫بیمارستان تخصصی‬ ‫گل گهر؛ خدمتی در اجرای‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫ت اهن با حذف‬ ‫قیم ‬ ‫دالالن کاهش می یابد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫موردی از ابتال به کرونا ویروس در معادن گزارش نشده است‬ ‫اماده باش« اچ اس ای» ها در معادن و صنایع معدنی‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬شیوه انتشار ویروس کرونا باعث شده برخی‬ ‫از مشاغل بیشتر در معرض تهدید قرار بگیرند؛ این روزها کادر‬ ‫درمانی بیمارستان ها در خط مقدم هستند اما مشاغل دیگری‬ ‫نی��ز در معرض تهدید جدی قرار دارند‪ .‬از جمله مش��اغلی که‬ ‫تعداد زیادی نیروی کار دارند یا این نیروها در فضاهای کوچک‬ ‫و ب��ا تراکم باال در حال کار هس��تند‪ .‬مع��ادن نیز از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نیستند و البته همزمان با ش��یوع کرونا پروتکل های‬ ‫پیشگیری و ایمنی را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫از انج��ا که کارگران معدن‪ ،‬بعضا به ش��هرها و روس��تاهای‬ ‫مختلف��ی رفت وامد دارن��د‪ ،‬رعایت موارد ایمن��ی نمود و لزوم‬ ‫بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫اچ اس ای مع��ادن با ارس��ال عکس هایی به دفت��ر روزنامه از‬ ‫اقدامات خود در مبارزه با کرونا خبر دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلس�ه س�تاد مقابله با کرون�ا در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫‹ ‹رعایت ایمنی و بهداشت در معادن‬ ‫اخیرا متنی در فضای مجازی دس��ت‬ ‫به دس��ت می شود که توصیه می کند‬ ‫چه معادنی باید نکات ایمنی را برای‬ ‫جلوگیری از شیوع کرونا رعایت کند‬ ‫که در برخی موارد محل سوال است‪.‬‬ ‫در ای��ن باره امی��ر ولدخانی‪ ،‬مدیر‬ ‫اچ اس ای ایمی��درو در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ر این نکته تاکید کرده و گفت‪ :‬دفتر اچ اس ای وزارت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در نخستین جلسه س��تاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که ‪۴‬اس��فند برگزار شد‪ ،‬تصمیماتی به منظور‬ ‫کاه��ش اثرات کرونا ویروس اتخاذ و مقرر ش��د س��ازمان ها و‬ ‫ش��رکت های تابع دارای ارباب رجوع در اس��رع وقت تمهیدات‬ ‫الزم را برای رعایت بهداشت عمومی بیندیشند‪.‬‬ ‫همچنین تاکید ش��د شرکت ها و س��ازمان های زیرمجموعه‬ ‫مختار هس��تند در راس��تای عمل به مسئولیت اجتماعی خود‬ ‫خرید و توزیع ملزومات بهداش��تی را به ویژه در محیط کاری‬ ‫و پرسنل در دس��تور کار قرار دهند‪ .‬این جلسه بخشنامه های‬ ‫ایمنی به واحدهای مختلف تولیدی نیز ابالغ شده است‪.‬‬ ‫در بخشنامه ها بر استقرار پزشکان در واحدهای معدنی و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از ورود افراد مش��کوک به کرونا به ای��ن واحدها‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫خوابگاه ‪ ،‬رس��توران و س��ایر محل های تجمع کارگران و کارکنان واحدهای‬ ‫معدنی تاکید شده است‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و دفتر س�لامت محی��ط کار وزارت‬ ‫بهداش��ت در بخش��نامه ها و ش��یوه نامه هایی‪ ،‬م��وارد رعایت‬ ‫موازین بهداش��ت فردی و گروهی را تبیین کرد ه و ما نیز این‬ ‫ایین نامه ها را بین معادن توزیع کرده ایم و بر این اساس از انها‬ ‫گزارش عملکرد رعایت موارد ایمنی و بهداش��ت را خواس��تار‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬یکس��ری ش��یوه نامه ها نیز از‬ ‫س��وی ایمیدرو اعالم و خواس��تار رعـایت ان از سوی معادن‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اگر مع��ادن کوچکی هم بوده اند ک��ه بنیه کافی‬ ‫نداش��ته اند ایمیدرو به انها کمک کرد ه تا وس��ایل مورد نیاز‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫ولدخانی با بیان اینکه خوش��بختانه تا کنون موردی از کرونا‬ ‫در معادن زیرمجموعه ایمیدرو گزارش نشده است گفت‪ :‬اخیرا‬ ‫فهرس��تی از معادن پرخطر از باب شیوع کرونا دست به دست‬ ‫می ش��ود که درست نیس��ت و معیار انتخاب این معادن هیچ‬ ‫منطقی ندارد‪ .‬در این فهرس��ت ترکیب��ی از معادن کوچک و‬ ‫معادن صنایع معدنی بس��یار بزرگ امده است و مالک انتخاب‬ ‫این معادن به هیچ وجه مشخص نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مثال معادن ش��ن و ماسه که معموال تعداد‬ ‫کمی نیرو و بنیه مالی ضعیفی دارد امده و از سوی دیگر از‬ ‫فوالد مبارکه که فقط ‪۲۰‬هزار بس��ته بهداشتی بین خانواده‬ ‫کارکنان خود تقس��یم کرده حض��ور دارد اما نامی از معادن‬ ‫س��یرجان یا س��نگان که تعداد زیادی نیروی انسانی دارند‬ ‫ی��ا برخی معادن ک��ه وضعیت خطرناک ت��ری دارند‪ ،‬نیامده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل این فهرس��ت ناقص اس��ت و کامل و‬ ‫معتبر نیس��ت و بیشتر به نظر می رس��د بر اساس دیده ها و‬ ‫شنیده های یک خبرنگار است‪.‬‬ ‫مدی��ر اچ اس ای ایمیدرو با بیان اینکه مهم این اس��ت که‬ ‫وضعی��ت مادی معادن اجازه ضدعفونی کردن محیط کار را‬ ‫بدهد اظهار کرد‪ :‬نام ‪ ۳‬واحد فوالدی بزرگ و پولدار در کنار‬ ‫ی��ک معدن کوچک که حتی هزینه تهی��ه غذا از یک جای‬ ‫مناسب را ندارد در لیست امده است‪.‬‬ ‫ولدخان��ی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه به ح��دی اطالعات غلط‬ ‫در حد ش��ایعه وجود دارد که اولین خبر‪ ،‬برنده اس��ت و به‬ ‫نظر می رس��د مب��ارزه با ان کار بیهوده ای به نظر می رس��د‪.‬‬ ‫بهتر این اس��ت که مدیران معادن ی��ا مدیران اچ اس ای ان‪،‬‬ ‫ایین نامه ه��ای داخل��ی وزارتخانه را‪ ،‬س��رلوحه فعالیت های‬ ‫ایمنی پیشگیرانه خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این بخش��نامه ها بر اس��تقرار پزش��کان در‬ ‫واحده��ای معدن��ی و صنایع معدن��ی‪ ،‬جلوگی��ری از ورود‬ ‫افراد مش��کوک به کرونا به این واحدها‪ ،‬ضدعفونی خوابگاه ‪،‬‬ ‫رس��توران و س��ایر محل های تجم��ع کارگ��ران و کارکنان‬ ‫واحدهای معدنی تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در همه مجموعه های ما پزش��کان حضور‬ ‫یافته و اموزش های الزم را داده اند‪ .‬کارگران اموزش الزم را‬ ‫در این زمینه دیده اند اما ظاهرا برخی در فضای مجازی نیاز‬ ‫به یکسری اموزش ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهالی سنگان خواستار تعطیلی صنایع شدند‬ ‫ترس از اجتماع انسان ها و احتمال سرعت بخشی به شیوع‬ ‫کرونا ویروس‪ ،‬به جوامع حاش��یه معادن نیز کشیده شده و‬ ‫در می��ان اخبار کرونا و تاثیر ان بر معدن‪ ،‬برخی مناطق که‬ ‫تراکم معدن صنایع معدنی باالیی دارند خواس��تار توقف کار‬ ‫ش��دند‪ .‬به طور مثال خواس��ته اهالی منطقه سنگان خواف‬ ‫تعطیل��ی موقتی صنایع معدنی و کارخانجات وابس��ته یا به‬ ‫حداقل رس��اندن این فعالیت ها اس��ت‪ .‬ایلنا نوش��ت‪ ،‬وجود‬ ‫حدود ‪۱۰‬هزار پرس��نل صنایع معدنی در سنگان خواف این‬ ‫منطقه اس��تعداد باالیی در انتشار ویروس کرونا دارد‪ .‬روزانه‬ ‫صدها تریلی از سراس��ر کش��ور در این منطقه فراورده های‬ ‫معدن��ی را بارگیری کرده و به کارخانجات ذوب اهن انتقال‬ ‫می دهن��د و این موض��وع به تنهایی می توان��د باعث انتقال‬ ‫س��ریع این ویروس ش��ود‪ .‬وجود خوابگاه های غیراستاندارد‬ ‫و ش��لوغ در ش��رکت های معدنی و همچنین رعایت نکردن‬ ‫مس��ائل بهداش��تی و ایمنی دلیلی دیگر بر خطرافرینی این‬ ‫منطقه صنعتی اس��ت‪ .‬حضور هزاران کارگر و پرسنل بومی‬ ‫و غیر بومی و همچنین افراد خارجی بخصوص اتباع کش��ور‬ ‫چی��ن در صنایع س��نگان می طلبد که مس��ئوالن بلندپایه‬ ‫کش��وری به این موضوع ورود کرده و تدبیری اساسی برای‬ ‫ان اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به تغذیه کارگران‬ ‫رئی��س خان��ه معدن ای��ران نیز در‬ ‫گفت وگویی بر توجه ویژه به تغذیه‬ ‫کارگران تاکید کرد و گفت‪ :‬باید در‬ ‫مورد تغذیه محیط های کارگری در‬ ‫معادن دقت الزم صورت گیرد‪ .‬این‬ ‫موضوع یک��ی از فاکتورهای بخش‬ ‫معدن است و نمی توان رستوران ها‬ ‫و اش��پزخانه های معدنی را به دلیل ساعت های باالی کاری‬ ‫تعطیل کرد در غیراین صورت کارگران با مش��کالتی مواجه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن ادام��ه داد‪ :‬این ها مواردی اس��ت که‬ ‫جامع��ه عادی لم��س نمی کند ولی جامع��ه تخصصی ان را‬ ‫کامل درک کرده است‪ .‬از این رو از متولی این بخش انتظار‬ ‫م��ی رود همراه بخش معدن و محیط ه��ای کارگری در این‬ ‫دوره زمانی باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫در اهمیت‬ ‫حمایت از‬ ‫معادن کوچک‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫بین المللی حوزه معدن و فوالد‬ ‫احیای مع��ادن کوچک و متوس��ط در جهت‬ ‫کمک به رشد س��رمایه ملی کشور بسیار مفید‬ ‫است‪ .‬ازانجایی که تعداد معادن کوچک در کشور‬ ‫بس��یار بیش��تر از معادن بزرگ اس��ت درنتیجه‬ ‫هرگونه حمایت برای توسعه و احیای این معادن‬ ‫می تواند تاثیر مس��تقیمی برافزایش سهم معدن‬ ‫و تولید ناخالص داخلی کش��ور داشته باشد‪ .‬در‬ ‫اهمی��ت مع��ادن کوچک و متوس��ط همچنین‬ ‫می توان از نقش انها در رش��د اش��تغال یادکرد‬ ‫چراک��ه این دس��ته از معادن در اش��تغالزایی و‬ ‫ابادان��ی منطق��ه موردنظر به ش��دت تاثیرگذار‬ ‫هس��تند‪ .‬با توجه به اینکه سهم معدن در تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ور کمتر از یک درصد است‬ ‫به این ترتیب بای��د به فکر احیای معادن کوچک‬ ‫باشیم تا در رش��د توسعه فعالیت های اقتصادی‬ ‫و افزای��ش تولید ناخالص داخلی کش��ور نقش‬ ‫خود را ایف��ا کنند‪ .‬دراین بین یک��ی از راه هایی‬ ‫که می توانیم به رش��د معادن کوچک و متوسط‬ ‫کمک کنیم این اس��ت که پروان��ه بهره برداری‬ ‫معادن توس��ط بانک ها به عن��وان وثیقه پذیرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬درواقع صاحب��ان معادن به ج��ای اینکه‬ ‫ب��رای دریافت وام مجبور ش��وند س��ند ملکی‪،‬‬ ‫سپرده های بانکی و مواردی از این قبیل را وثیقه‬ ‫بگذارند باید به این س��مت برون��د که از پروانه‬ ‫بهره برداری معدن خ��ود بهره ببرند‪ .‬هرچند در‬ ‫س��ال های اخیر این مهم توس��ط بانک مرکزی‬ ‫تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده است چراکه‬ ‫تصور بانک ها این بود که ارزیابی یک سند ملکی‬ ‫بسیار اسان تر از ارزیابی ارزش یک معدن است‬ ‫بنابراین از اعمال درس��ت قوانین طفره می روند‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م مع��ادن کوچک مقی��اس در‬ ‫شرایطی رشد خواهند کرد که مشکل نقدینگی‬ ‫را بتوانند حل کنند‪ .‬در این روند حمایت بانک ها‬ ‫و قبول پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه تا حد‬ ‫زیادی می تواند مسیر انها را اسان کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جذب ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی معدنی ایران‬ ‫توسط ‪ 3‬کشور‬ ‫بررس��ی ام��ار تج��ارت خارج��ی در دوره‬ ‫هش��ت ماهه امس��ال نش��ان می دهد که سه‬ ‫کشور عراق‪ ،‬ترکیه و افغانستان درمجموع یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۸۱‬میلیون دالر کاالی بخش معدن‬ ‫وصنایع معدنی کش��ورمان را جذب کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬بر اساس جداول اماری مربوطه‪،‬‬ ‫در دوره موردبررس��ی درمجموع ‪ ۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تن کاالی تولیدی این بخش روانه‬ ‫این سه کشور شد‪ .‬سال ‪ ۱۳۹۷‬به ازای هرتن‬ ‫صادرات مواد معدنی ‪ ۱۶۰‬دالر ارزاوری فراهم‬ ‫ش��د و درمجم��وع بی��ش از ‪ ۹.۲‬میلیارد دالر‬ ‫ارزش ص��ادرات ثبت ش��د‪ .‬بررس��ی صادرات‬ ‫به کش��ور عراق در این گزارش نش��ان دهنده‬ ‫صدور ‪ ۵‬میلیون و ‪۷۱۳‬هزار تن کاالی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ب��ه ارزش ‪ ۷۹۸‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت که این رقم بیش از ‪ ۵۰‬درصد صادرات‬ ‫به این س��ه کشور را شامل می شود‪ .‬ترکیه نیز‬ ‫در این مدت ‪ ۵۱۲‬هزار تن کاال به ارزش ‪۳۹۳‬‬ ‫میلیون دالر را جذب کرد‪ .‬افغانس��تان هم در‬ ‫ای��ن مدت ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۲۷۵‬هزار تن کاالی‬ ‫معدن و صنایع معدنی ایران را به ارزش ‪۲۹۱‬‬ ‫میلی��ون دالر از ان خود ک��رد‪ .‬اکنون موضوع‬ ‫کرون��ا به عن��وان یکی از دغدغه ه��ای تجارت‬ ‫خارجی ایران محسوب می شود و قطع ارتباط‬ ‫یا عدم پذیرش محموله های تجاری به مقاصد‬ ‫کش��ورهای همس��ایه برنامه های این بخش را‬ ‫تح��ت تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬بررس��ی عملکرد‬ ‫تج��ارت خارجی در ح��وزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی گویای ان است که ماهانه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۳‬ه��زار تن کاالهای این بخش بین س��ه‬ ‫کش��ور عراق‪ ،‬ترکیه و افغانستان توزیع شده و‬ ‫ارزش ماهان��ه ان هم رق��م ‪ ۱۸۵‬میلیون دالر‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬واقعیت اینکه بس��ته شدن‬ ‫مرزهای زمینی کش��ورهای مزبور با جمهوری‬ ‫اس�لامی به منزل��ه مخاط��ره ای ب��رای تداوم‬ ‫صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است و‬ ‫می تواند به عنوان دغدغه و مانعی برای فروش‬ ‫شرکت ها باشد‪ .‬امارها نشان می دهد بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر در بخش صنایع معدنی مشغول‬ ‫به کارهس��تند و سهم معدن هم ‪ ۱۳۸‬هزار نفر‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬امروز ‪ ۷۰‬درص��د ظرفیت‬ ‫حمل ریلی هم اختصاص به بخش معدن دارد‬ ‫و براورد ش��ده در افق ‪ ۱۴۰۴‬سهم معدن در‬ ‫بخش حمل ریلی به رقم حدود ‪ ۱۰۱‬میلیون‬ ‫تن برسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مدیرهماهنگی و نظارت پروژه بیمارستان تخصصی گل گهر مطرح شد‬ ‫بیمارستان تخصصی گل گهر؛ خدمتی در اجرای مسئولیت اجتماعی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدعلی علوی نسب‬ ‫درحال حاضر‬ ‫میزان‬ ‫پیشرفت پروژه‬ ‫بیمارستان‬ ‫گل گهر‬ ‫‪ ۵۵‬درصد‬ ‫است‪ ،‬طبق‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫اولیه ‪ ۳۰‬ماه‬ ‫برای عملیات‬ ‫اجرایی و‬ ‫ساخت و ‪۱۲‬‬ ‫ماه برای تجهیز‪،‬‬ ‫تامین نیرو و‬ ‫راه اندازی در‬ ‫نظر گرفته شده‬ ‫است‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در راستای ایفای‬ ‫هرچه بهتر نقش خود در باب مسئولیت های اجتماعی‬ ‫بهبود در زیرس��اخت بخش س�لامت کش��ور‪ ،‬ساخت‬ ‫بیمارس��تان تخصصی را در دس��تور کار خود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این پروژه با توجه به طراح��ی صورت گرفته و‬ ‫برخورداری از بخش های��ی از قبیل قلب و انژیوگرافی‪،‬‬ ‫رادیوتراپی‪ ،‬رادیولوژی‪ ،‬فیزیوتراپی‪ ،‬ارتوپدی‪ ،‬کودکان‪،‬‬ ‫جراح��ی عمومی و داخلی نق��ش بی نظیری در خدمت‬ ‫به امر درمان شهرستان و برخی شهرهای اطراف دارد‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫دراین باره با سیدعلی علوی نسب‪ ،‬مدیر‬ ‫هماهنگی و نظارت پروژه بیمارستان تخصصی گل گهر‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر چ��ه میزان در‬ ‫راستای اجرای مسئولیت اجتماعی گام برداشته است؟‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در راستای اجرای‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود و با اهداف��ی از قبیل ارتقا و‬ ‫احساس مسئولیت در قبال سالمت و درمان شهروندان‪،‬‬ ‫ارتقای س��طح کیفیت خدمات در بخ��ش درمان‪ ،‬رفع‬ ‫نیازها و کمبودهای درمانی شهرس��تان س��یرجان و بر‬ ‫اس��اس مطالعه و نیازسنجی انجام ش��ده و با همکاری‬ ‫و مش��ورت متخصصان و مدیران بخ��ش درمان‪ ،‬اقدام‬ ‫به ساخت بیمارس��تان تخصصی کرده است‪ .‬در اجرای‬ ‫پروژه بیمارس��تان تخصصی گل گهر س��یرجان‪ ،‬چهار‬ ‫فاز اجرایی دیده ش��ده است که می توان از خرید زمین‪،‬‬ ‫تهیه نقشه ها و احداث س��اختمان و تاسیسات برقی و‬ ‫مکانیکی‪ ،‬بررس��ی‪ ،‬تهیه لیست‪ ،‬اخذ مجوزها‪ ،‬خرید و‬ ‫نصب تجهیزات پزشکی‪ ،‬جذب و تامین نیروی انسانی و‬ ‫درنهایت راه اندازی و بهره برداری نام برد‪.‬‬ ‫€ €پ�روژه احداث بیمارس�تان تخصصی گل گهر‬ ‫از چه س�الی اغازش�ده و چه روندی را طی کرده‬ ‫است؟‬ ‫پروژه ساخت بیمارستان تخصصی گل گهر با مطالعات‬ ‫گسترده در شهریور سال ‪ ۱۳۹۵‬اغاز و برای ساخت ان‬ ‫در اذر همان سال زمینی به مساحت ‪ ۱۵۰۰۰‬مترمربع‬ ‫در منطق��ه ویژه اقتصادی س��یرجان خریداری ش��د‪.‬‬ ‫طراح��ی این پروژه بزرگ درمانی در دی س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫با انتخاب مش��اوران زبده کلید خورد و پس از برگزاری‬ ‫مناقصه در مرداد سال ‪ ۱۳۹۶‬پیمانکار مربوطه انتخاب‬ ‫و از ابان همان س��ال عملیات اجرا و ساخت ان شروع‬ ‫شد‪ .‬برای توس��عه این پروژه امسال در بهمن ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫دستور و موافقت اقای مهندس مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫همچنین اعضای هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر ‪ ۲۵‬هزار مترمربع دیگر نیز در مجاورت پروژه‬ ‫و ب��ا نگاه توس��عه مدارانه خریداری ش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫درمجم��وع بیش از ‪ ۴‬هکتار زمین برای پروژه س��اخت‬ ‫بیمارستان تخصصی در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین‬ ‫با بهره برداری از بیمارستان تخصصی گل گهر حدود ‪ ۶۰۰‬فرصت‬ ‫شغلی مس��تقیم و بیش از ‪ ۱۰۰۰‬فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین در این بیمارس��تان تا جایی که ممکن اس��ت‬ ‫س��عی می شود از پزش��کان متخصص شهرستان س��یرجان و استان‬ ‫کرمان استفاده شود‬ ‫درحال حاضر و با بررس��ی و بازبینی نقشه ها به خصوص‬ ‫ارتق��ا و افزایش س��طح موتورخانه‪ ،‬زیربن��ای پروژه به‬ ‫ح��دود ‪۱۸۰۰۰‬مترمربع س��اختمان اصل��ی و بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مترمربع س��اختمان های جانب��ی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ساخت بیمارستان تخصصی در سیرجان چه‬ ‫میزان می تواند در رشد اشتغال موثر باشد؟‬ ‫با اج��را و بهره برداری این بیمارس��تان‪ ،‬حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫فرصت ش��غلی مستقیم و بیش از ‪ ۱۰۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫غیرمس��تقیم ایجاد خواهد ش��د‪ .‬در این بیمارس��تان‬ ‫تا جایی که ممکن اس��ت س��عی می ش��ود از پزشکان‬ ‫متخصص شهرستان و استان کرمان استفاده کنیم‪ .‬در‬ ‫ادامه اگر تخصص هایی که الزم اس��ت در استان نباشد‬ ‫به دیگر مناطق مراجعه می کنیم‪ .‬بدون شک همان طور‬ ‫که در بحث کیفیت س��اخت بیمارستان تالش می شود‬ ‫درزمینه تامین نیروی انس��انی مج��رب و امکانات روز‬ ‫بیمارس��تانی اعم از نرم افزار و س��خت افزار نیز باالترین‬ ‫کیفیت مدنظرمان اس��ت تا بر اساس تاکید مدیرعامل‬ ‫محترم ش��رکت گل گهر‪ ،‬بیمارس��تانی درخور و شان‬ ‫مردم شهرستان و استان احداث شود‪.‬‬ ‫€ €این بیمارس�تان شامل چه بخش هایی است و‬ ‫چه میزان مجهز است؟‬ ‫بیمارس��تان تخصص��ی گل گه��ر در ‪ ۶‬طبق��ه و ب��ا‬ ‫بخش ه��ای درمان��ی و کلینیکی‪ ،‬ویژه‪ ،‬تش��خیصی و‬ ‫پاراکلینیکی و بخش مدیریتی و اداری در حال احداث‬ ‫است‪ .‬بخش های تصویربرداری در زیرزمین‪ ،‬درمانگاه ها‬ ‫و اورژانس در طبقه همکف‪ ،‬اتاق های جراحی قلب‪ ،‬انژیو‬ ‫و جراح��ی عمومی و مراقبت های ویژه (ای س��ی یو و‬ ‫سی سی یو ) در طبقه اول و اتاق های بستری در طبقات‬ ‫دوم و س��وم قرار دارند‪ .‬اتاق ه��ای عمل مدوالر(ترکیب‬ ‫شیش��ه و استیل)‪ ،‬نمای خش��ک‪ ،‬طراحی داخلی زیبا‬ ‫و فضاه��ای متنوع از ویژگی های دیگ��ر قابل تامل این‬ ‫پروژه اس��ت‪ .‬قابل ذکر است از مرداد امسال و با دستور‬ ‫مدیرعامل محترم‪ ،‬هیات امنایی باهدف سیاست گذاری‬ ‫و نگاه کام�لا تخصصی به این پروژه تشکیل ش��ده که‬ ‫اعضای ان ش��امل فوق تخصص قل��ب و عروق (رئیس‬ ‫بیمارس��تان قلب جماران تهران و استاد دانشگاه)‪ ،‬فوق‬ ‫تخصص اورولوژی ( مشاور سابق وزیر بهداشت و استاد‬ ‫دانشگاه)‪ ،‬معاونت پشتیبانی مجتمع گل گهر‪ ،‬مدیریت‬ ‫حسابرس��ی و مدیری��ت پ��روژه بیمارس��تان تخصصی‬ ‫گل گهر است‪.‬‬ ‫€ €بیمارستان چه زمانی به بهره برداری می رسد؟‬ ‫درحال حاضر میزان پیش��رفت ای��ن پروژه ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬طب��ق برنامه ریزی اولیه ‪ ۳۰‬م��اه برای عملیات‬ ‫اجرایی و س��اخت و ‪ ۱۲‬ماه برای تجهیز‪ ،‬تامین نیرو و‬ ‫راه اندازی در نظر گرفته شده است‪ .‬امید است علی رغم‬ ‫افزای��ش زیربنا‪ ،‬ارتق��ای اتاق های عم��ل‪ ،‬جابه جایی و‬ ‫توس��عه ظرفی��ت موتورخانه‪ ،‬تغییرات ش��دید قیمتی‬ ‫و مش��کالتی از قبی��ل تحریم ها‪ ،‬پ��روژه در زمان مقرر‬ ‫خود یعنی اوایل س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به اتمام برسد‪ .‬بی تردید‬ ‫با حمایت های مدیرعام��ل و هیات مدیره و تالش های‬ ‫بی دری��غ کارگ��ران و کارکنان ش��رکت گل گهر و نیز‬ ‫همکاری مجموعه درمان شهرستان و استان‪ ،‬پروژه ای‬ ‫مان��دگار‪ ،‬باارزش و در ش��ان مردم س��یرجان احداث‬ ‫خواهد ش��د که شهرس��تان های همج��وار را هم تحت‬ ‫پوشش قرار خواهد داد‪ .‬در چشم انداز این پروژه بزرگ‪،‬‬ ‫ایجاد و تاسیس شهرک سالمت مدنظر است‪ .‬همچنین‬ ‫احداث هتل همراه بیمار‪ ،‬پارکینگ طبقاتی‪ ،‬رستوران‪،‬‬ ‫س��الن کنفرانس‪ ،‬درمانگاه های تخصصی‪ ،‬استراحتگاه‬ ‫برای پزشکان پروازی از ان جمله هستند‪.‬‬ ‫اولویت گل گهر و چادر ملو؛ تامین کنسانتره مصرفی کشور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی چادرمل��و اظهار کرد‪:‬‬ ‫با اتم��ام طرح اولیه تجهیز معدن و اح��داث کارخانه فراوری‬ ‫با س��ه خط تولید کنسانتره سنگ اهن و ش��روع راه اندازی و‬ ‫تولید محصول‪ ،‬شرکت اهداف خود را در سه برنامه کوتاه مدت‪،‬‬ ‫میان مدت و بلندمدت دنبال کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت چادرملو‪ ،‬محمود نوریان‬ ‫درب��اره اینکه تا چه میزان به س��مت تولید محصوالت نهایی‬ ‫(به جای نیمه نهایی) حرکت کرده اس��ت و چه چشم اندازی را‬ ‫برای این مهم پیش بین��ی می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه اول هدف‬ ‫رفع نواقص و مشکالت خطوط تولید و انجام اصالحات جهت‬ ‫حصول ظرفیت اسمی (‪ 4 .5‬میلیون تن) بود که پس از تحقق‬ ‫ان‪ ،‬بازنگ��ری در فناوری تولید و انجام تغییرات جهت افزایش‬ ‫ظرفیت تولید از طریق بهره وری اجرا شد‪ ،‬به نحوی که ظرفیت‬ ‫عملی س��ه خط تا ‪ 6 .3‬میلیون ت��ن افزایش یعنی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بیشتر از ظرفیت اسمی تحقق یافت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این برنامه تولید س��نگ اهن های دانه بندی را‬ ‫به عنوان محصول جانبی با ظرفیت تولید ‪ ۸۰۰‬هزارتن به ‪1 .5‬‬ ‫میلیون تن افزایش دادیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از اهداف تعیین ش��ده در برنامه میان مدت‪ ،‬طرح احداث‬ ‫خط چهارم تولید کنسانتره بود که با توجه به تجربه و تخصص‬ ‫نیروهای ش��رکت ک��ه از اجرای طرح اول کس��ب کرده بودند‬ ‫طی یک برنامه زمان بندی شده کمتر از پیش بینی کنسرسیوم‬ ‫طرف قرارداد‪ ،‬اجرای و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫او درب��اره این س��وال که ایا امکان جذب س��رمایه خارجی‬ ‫در ش��رایط تحریم وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت درگذشته امکان‬ ‫دریاف��ت فاینانس خارج��ی (ژاپن) ب��رای هزینه های احداث‬ ‫کارخانه گندله س��ازی جدید با ظرفیت ‪ ۴‬میلیون تن در سال‬ ‫و همچنین امکان اس��تفاده از تس��هیالت بانک ای��ران و اروپا‬ ‫برای تامین نقدینگی موردنیاز خرید ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫بخش خارجی احداث کارخانه نورد را دنبال کرده است‪ ،‬لیکن‬ ‫محدودیت های ناش��ی از اعمال تحریم های امریکا علیه ایران‬ ‫تالش های گذشته را فعال با وقفه مواجه کرده است‪.‬‬ ‫نوریان درباره اینکه موضوع عوارض صادراتی برای سنگ اهن‬ ‫نیازمند چ��ه اصالحاتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ازنظ��ر تولید کنندگان‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬خام فروش��ی یعنی ص��ادرات س��نگ اهن خام‬ ‫اس��تخراجی از معدن که در کل کش��ور تاکنون چنین کاری‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫سنگ اهن جهت مصرف در صنایع فوالد عمدتا به روش کوره‬ ‫بلند و احیای مس��تقیم به ترتیب به صورت دانه بندی شده در‬ ‫اندازه های ‪ ۰-۱۰‬میلی متر (‪ )Fine Ore‬و ‪ ۱۰-۲۵‬میلی متر‬ ‫(‪ ،) Lump Ore‬پرعیار س��ازی به ص��ورت پ��ودر کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن قابل تبدیل به گندله (‪ )Pellet Feed‬تولید و به‬ ‫بازار عرضه می ش��ود‪ .‬در ایران بیش از ‪ ۸۵‬درصد صنایع فوالد‬ ‫به روش احیای مستقیم مصرف کننده کنسانتره سنگ اهن با‬ ‫عیار (‪ )Fe‬بیش از ‪ ۶۷‬درصد هستند‪ .‬تولیدکنندگان کنسانتره‬ ‫س��نگ اهن حدود ‪ ۱۰‬ش��رکت بزرگ هس��تند که ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫تولیدات کشور توسط انها صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرمل��و ادامه داد‪:‬‬ ‫ناگفت��ه نماند مدتی اس��ت ک��ه صادرات��ی برای کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن به علت نیاز صنایع فوالد داخل کشور نداریم‪ .‬لیکن‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ اهن دانه بندی که معادن کوچک را در‬ ‫اختیاردارند طب��ق امارها از تعداد ‪ ۲۰۶‬معدن فعال در تیر به‬ ‫‪ ۱۲۳‬معدن در مهر کاهش یافته و تولیدات انها مازاد بر مصرف‬ ‫داخلی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنندگان دو راه پیش رو دارن��د یا باید محصول‬ ‫خود را صادر کنند تا قادر به ادامه تولید و اشتغال زایی باشند‬ ‫و ی��ا معادن را تعطیل کنند‪ .‬راه س��ومی هم وج��ود دارد که‬ ‫س��رمایه گذاران (دولت یا بخش خصوص��ی) کارخانه فراوری‬ ‫اح��داث و س��نگ اهن را از معادن خری��داری و محصوالت با‬ ‫عیار مناسب تولید و عرضه کنند که ان هم به علت پراکندگی‬ ‫این معادن در کل کش��ور و توجیه پذی��ر نبودن طرح از طرف‬ ‫سرمایه گذاران مورد استقبال قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫نوری��ان تاکید کرد‪ :‬م��ا موافق صادرات مواد اولیه نیس��تیم‬ ‫لیکن اگر موجودی مازاد بر مصرف داخلی داش��تیم بهتر است‬ ‫بدون وضع عوارض ان را صادر کنیم تا ضمن ارزاوری و اجرای‬ ‫طرح های توسعه از تعطیلی و توقف تولید معادن و بیکاری (با‬ ‫توجه به اینک��ه عمده معادن در مناطق دورافتاده می باش��د)‬ ‫جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫او درباره اینکه تا چ��ه میزان در حوزه تولید‪ ،‬عرضه‪ ،‬تقاضا‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه و مصرف داخلی و جهانی س��نگ اهن کشور‬ ‫اینده نگری صورت گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬براساس اطالعات و امارهای‬ ‫اعالم ش��ده در طرح جامع فوالد جهت تحقق ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫ف��والد در افق ‪ ۱۴۰۴‬نیاز به حدود ‪ ۸۰‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن داریم‪ .‬ظرفیت تولید تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬به مقدار‬ ‫‪ ۵۹‬میلیون تن بوده است‪.‬‬ ‫از طرفی براوردهای انجام ش��ده نش��ان می دهد که در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬باید ‪ ۱۶۲‬میلیون تن س��نگ اهن خام اس��تخراج شود‬ ‫درصورتی که درس��ال ‪ ۱۳۹۷‬مقدار اس��تخراج سنگ اهن ‪۸۷‬‬ ‫میلی��ون تن و در امس��ال حدود ‪ ۹۳‬میلیون تن بوده اس��ت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ذخایر زمین شناس��ی س��نگ اهن در ایران حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیارد تن محاس��به و ذخیره قطعی امارهای اعالم ش��ده‬ ‫متف��اوت و بین ‪ 2 .5‬ت��ا ‪ ۳ .۳‬میلیارد تن اس��ت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫ذخایر جدیدی کشف نشود‪ ،‬تامین سنگ اهن صنایع فوالد تا‬ ‫پس از ‪ ۱۴۰۴‬کمتر از ‪ ۲‬دهه خواهد بود‪.‬البته با فرض انکه ‪۸۰‬‬ ‫درصد ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تنی فوالد تولید کنیم‪ ،‬س��نگ اهن‬ ‫خام موردنیاز به مقدار ‪ ۱۳۰‬میلیون تن و با فرض رشد سالیانه‬ ‫‪ 1 .5‬درصد ذخایر قطعی کش��ور‪ ،‬طی س��ال های اتی مشکل‬ ‫تامین س��نگ اهن نداریم‪.‬درهرصورت توجه به امر اکتشافات‬ ‫و اس��تمرار ان ب��ا حمایت های دولت و بخ��ش خصوصی باید‬ ‫سرلوحه برنامه های کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫نوری��ان اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه مزی��ت اصلی زنجیره‬ ‫تولی��د فوالد در کش��ور‪ ،‬وجود ماده اولیه اصل��ی مصرفی انها‬ ‫یعن��ی س��نگ اهن اس��ت‪ .‬همچنین ب��ا توجه ب��ه پراکندگی‬ ‫کارخانه های فوالد در کش��ور و مسائل حمل ونقل ریلی نباید‬ ‫روی واردات س��نگ اهن تمرک��ز کنیم‪.‬البته احداث واحدهای‬ ‫فوالد س��ازی جدید در س��واحل جنوبی کشور که هدف اصلی‬ ‫از اج��رای انها صادرات محصوالت تولیدی اس��ت در دس��تور‬ ‫کار ش��رکت های بزرگ ازجمله چادرملو است که یکی از این‬ ‫طرح ها در بندر چابهار است و تامین سنگ اهن ان هم از کشور‬ ‫استرالیا در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و درباره‬ ‫پیش��نهاد تولیدکنن��دگان س��نگ اهن گفت‪ :‬انها خواس��تار‬ ‫ان هس��تند ک��ه دول��ت در مس��ائل مربوط به ش��رکت های‬ ‫خصوص��ی س��نگ اهن و تولید کنن��دگان مع��ادن کوچک از‬ ‫قبیل قیمت گذاری‪ ،‬س��همیه بندی‪ ،‬ع��وارض صادراتی دخالت‬ ‫نکند‪ .‬ما قادر هس��تیم با فوالدس��ازان توافق کنی��م نه اینکه‬ ‫دول��ت برای بخ��ش خصوصی مبن��ای قیمت تعیی��ن کند و‬ ‫قیمت ه��ا را ازاد کند بلکه ما خودمان بازار داخل و صادرات را‬ ‫درکنار هم حف��ظ می کنیم و نیازی به وضع عوارض صادراتی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫نوریان تاکی��د کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۲‬ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو و گل گهر حدود ‪ ۵۴‬درصد کنسانتره سنگ اهن کشور‬ ‫را تولید می کنند و اولویت اول انها تامین کنس��انتره مصرفی‬ ‫گندله س��ازی های کشوراست‪.‬این ‪ ۲‬شرکت که در دهه ‪۱۳۷۰‬‬ ‫خصوصی ش��دند بدون اتکاء به دول��ت و بودجه های عمرانی‬ ‫طرح های افزایش تولید و توسعه خود را اجراء کردند‪ ،‬لیکن در‬ ‫سال های اخیر با مسائل مربوط به قیمت گذاری و بهره مالکانه‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه درحال حاضر طبق امارهای مسئوالن‬ ‫کش��ور بخش معدن سهم ناچیزی از تولید ناخالص ملی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دلیل عمده این است که‬ ‫بخ��ش خصوصی واقعی و توانمند درحوزه فعالیت های معدنی‬ ‫شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫افزایش صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن‬ ‫طبق جدیدترین امار منتش��ر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در ‪۱۰‬‬ ‫ماه امس��ال تعداد گواهی کش��ف صادره در حوزه معدن افزایش ‪ ۲.۵‬درصدی و پروانه‬ ‫بهره برداری افزایش ‪ ۰.۳‬درصدی داشت ه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماهه سال ‪ ۲۸۲ ،۱۳۹۷‬فقره گواهی کشف و در مدت مشابه‬ ‫امس��ال (‪ ۲۸۹ )۱۳۹۸‬فقره گواهی کش��ف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته رشد ‪ ۲.۵‬درصدی داشته است‪ .‬همچنین در این مدت تعداد پروانه های‬ ‫بهره برداری صادر ش��ده نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ‪ ۰.۳‬درصد بیشتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۹‬ماهه امس��ال ‪ ۳۳۳‬فقره پروانه بهره برداری صادر شده است در حالی که‬ ‫میزان صدور این مجوز معدنی در مدت مش��ابه سال گذشته ‪ ۳۳۲‬فقره بوده است‪ .‬در‬ ‫مقابل در مدت ذکر شده امسال ‪ ۵۰۴‬فقره پروانه اکتشاف صادر شده است که نسبت‬ ‫به ‪ ۵۹۳‬فقره پروانه اکتشاف صادر شده در ‪ ۱۰‬ماهه سال گذشته‪ ،‬کاهش ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫تمام نهادهای نظارتی را‬ ‫پای کار اورده ایم‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫صادرکنندگان از لزوم تحقق و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی می گویند‬ ‫‹ ‹مانند چاشنی برای دینامیت‬ ‫رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی کش��ور نیز‬ ‫اصلی ترین بی توجهی دولت را در حوزه مش��وق های صادراتی می داند‬ ‫و معتقد اس��ت این مش��وق ها نقش موثری در رشد و توسعه صادرات‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫اگر دولت می خواهد مش��وق هایی را ب��رای صادرات در نظر بگیرد باید‬ ‫اموری را در نظر بگیرد که قابل لمس باش��د‪ .‬مشوقی‪ ،‬مشوق است که‬ ‫صراحت لهجه داش��ته باشد و شما در کار بازرگانی خود لمسش کنید‪.‬‬ ‫مشوقی که تابع ‪۱۰‬مصوبه و تبصره بعدی است که مشوق نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹به اسم صادرکنندگان به کام دیگران‬ ‫خدمات فنی مهندسی کشور دارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا انصاری در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بخش مش��وق های صادرات‬ ‫بای��د احیا ش��ود چ��را که این مه��م مانند‬ ‫چاش��نی ب��رای دینامیت اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫پرداخ��ت مش��وق های صادرات��ی ب��ه‬ ‫صادرکنندگان حمایت اساسی از انها برای‬ ‫رقابت ه��ای جهانی خواهد ب��ود اما مورد‬ ‫بی توجهی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬ت��ا ‪ ۱۳۹۰‬ص��ادرات خدم��ات فنی‬ ‫مهندس��ی رشد و توسعه خوبی داشت اما بعد از ان روند نزولی به خود‬ ‫گرفت‪ .‬صادرات خدمات فنی مهندس��ی که شروع ان در سال ‪۱۳۷۳‬‬ ‫بود تا س��ال ‪۱۳۸۱‬با رش��د ضعیف ‪۱۲‬درصد باال امد اما در سال ‪ ۸۱‬با‬ ‫تصویب اعطای مش��وق های صادراتی رشد جهشی باالی ‪۴۰‬درصد را‬ ‫تجربه و تا سال ‪ ۹۰‬روند خوبی را طی کرد‪ .‬متاسفانه از سال ‪ ۱۳۹۰‬شاید‬ ‫به دلیل کم توجهی ها و البته ش��روع اثر تحریم ها از سال ‪ ،۹۱‬صادرات‬ ‫این بخش کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی کش��ور با‬ ‫تاکی��د براینکه توج��ه دولت باید به صادرات خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫بیشتر ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مش��وق صادراتی که اثبات شد از سال ‪۸۱‬‬ ‫به این س��و‪ ،‬موجب جهش صادرات می شود‪ ،‬قطع شده و این در حالی‬ ‫اس��ت که اثر کم��ک به قدرت رقابت ش��رکت های صادراتی در عرصه‬ ‫جهانی را دارد‪ .‬این امر در س��ال های ‪ ۱۳۸۱‬به این س��و مش��هود بود‬ ‫یعنی شرکت های ایرانی در برابر رقبای ترک (بیشتر رقبای ایرانی ها از‬ ‫ترکی ه است) برنده بودند‪ .‬کیفیت کار ایرانی ها بهتر از ترکیه ای هاست‬ ‫اما ش��رکت های ترکیه ای از حمایت های دولت برخوردار هس��تند اما‬ ‫ش��رکت های ما خیر‪ .‬در نتیجه رقابت در صحنه جهانی نابرابر می شود‬ ‫ت��ا جایی که ترکیه درحال حاضر حدود ‪۲۵‬میلیارد تا ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندسی دارد که ان هم به چراکه دولت ترکیه‬ ‫به خوبی این موضوع را می شناس��د اما این بخش در کش��ور ما خیلی‬ ‫مظلوم واقع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق ها باید حقیقی باشد‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬یکی از صادرکننده ممتاز کش��ور ب��ا بیان اینکه‬ ‫متاس��فانه با مس��ائل به نوعی برخورد می کنیم که مربوط به دهه های‬ ‫قبل اس��ت و نه شرایط امروز کشور و تجارت دنیا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی در‬ ‫دهه ‪ ،۱۳۷۰‬مش��وق های صادراتی پرداخت می شد که برای ان زمان‬ ‫مبلغ خوبی می شد و تاثیرگذار بود اما در شرایط کنونی با توجه به نوع‬ ‫تصمیم گیری ها توجیه ندارد‪.‬‬ ‫محمدرضا فرش��چیان ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بس��ته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫غیرکارشناشی و غیرکاربردی است و فقط‬ ‫در حد ح��رف و اینکه فقط بگویند «ما هم‬ ‫کاری را انجا م داده ایم» تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ام��روزه که صادرکننده با‬ ‫مش��کالت بیمه و بانک و حمل نقل مواجه‬ ‫اس��ت و حتی ابزاری برای اعمال سیاس��ت بازرگانی خودش ندارد این‬ ‫بس��ته حمایتی هیچ تاثیرگذاری نخواهد داش��ت‪ .‬حداقل این بود که‬ ‫می گفتند هزینه های بیمه های صادراتی را پوش��ش می دهیم که این‬ ‫امر می توانست تاثیر خوبی برای صادرکنندگان داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکننده ممت��از تاکید ک��رد‪ :‬موضوعی که به مس��ئوالن‬ ‫می گویی��م این اس��ت ک��ه اگر دولت با م��ا صادرکنن��دگان همراهی‬ ‫و همفک��ری کن��د هیچ وجه��ی نمی خواهی��م‪ .‬در واقع فق��ط تعامل‬ ‫می خواهیم که ش��اید بهترین مشوق صادراتی برای ما باشد‪ .‬چون این‬ ‫مشوق های کنونی نه از لحاظ ارزشی موثر است و نه اینکه صادرکننده‬ ‫را از بح��ران خارج می کند و او را به صادرات ترغیب می کند‪ .‬بلکه برای‬ ‫خالی نبودن عریضه مطرح می شود‪.‬‬ ‫فرش��چیان گفت‪ :‬مش��وق های صادراتی خوب است به شرط اینکه‬ ‫مشوق های حقیقی باشد و با صادرکننده در ان همفکری کرده باشند‪.‬‬ ‫محمدامی��ن حاج کاظمیان یک��ی دیگر از‬ ‫صادرکنندگان ممتاز کشور نیز در این باره‬ ‫معتق��د اس��ت‪ :‬دول��ت ن��گاه حمایتی از‬ ‫صادرکنندگان ن��دارد که اگر اینطور بود از‬ ‫کارشناس��ان خبره صادرکننده اس��تفاده‬ ‫می ک��رد ام��ا متاس��فانه در هی��چ‬ ‫تصمیم س��ازی هایی از صادرکنن��دگان‬ ‫حرفه ای و کاربلد بهره نبرده است‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه مش��وق های صادراتی‬ ‫در ای��ن چند س��ال اخیر فقط به اس��م صادرکنندگان ب��وده و به کام‬ ‫صادرکنندگان واردات محور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت بیشتر در تالش است‬ ‫که از صادرکنندگان واردات محور حمایت و اس��تفاده کند‪ .‬این بخش‬ ‫از صادرکنندگان نیز همیش��ه وابس��ته دولت هستند و چشم به جیب‬ ‫دولت دارند‪.‬‬ ‫حاج کاظمی��ان افزود‪ :‬ای��ن گروه از صادرکنندگان با مش��اوره های‬ ‫نادرست به دولت در راستای تحقق توسعه صادرات فقط سنگ اندازی‬ ‫می کنن��د‪ .‬در نتیجه براین باور نیس��تم که دولت عالقه مند به حمایت‬ ‫از صادرات باش��د ان هم در ش��رایطی که از لحاظ مالی وضعیت خوبی‬ ‫ندارد؛ بنابراین فقط در حد شعار است‪.‬‬ ‫به گفته ای��ن صادرکننده ممتاز در حوزه خش��کبار‪ ،‬مش��وق های‬ ‫صادرات��ی به اس��م صادرکنندگان واقع��ی و ب��ه کام صادرکنندگان‬ ‫واردات محور است که به حساب های برخی شرکت ها که واردکننده اند‬ ‫و از یارانه صادرکننده اس��تفاده می کنند‪ ،‬واریز می شود‪ .‬این شرکت ها‬ ‫ش ان را نیز خودش��ان باال و‬ ‫کااله��ای اندکی صادر می کنن��د که ارز ‬ ‫پایین می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واقعا از دولت و سیاس��ت های دولتی بسیار دلخور‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��ما ببینید دالر افزایش نرخ یافت و دولت نیز‬ ‫دالرهای��ش را فروخت و حاال که نوبت بصادرکنندگان ش��د نرخ دالر‬ ‫را پایین اورد‪ .‬متاس��فانه دولت‪ ،‬اینگونه بازار را برهم می ریزد و به بدنه‬ ‫صادرات لطمه وارد می کند‪.‬‬ ‫حاج کاظمی��ان با تاکید براینکه پرداخت مش��وق های صادراتی نیز‬ ‫اگر به درس��تی اجرا شود می تواند تاثیرگذار باشد اما متاسفانه اینگونه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انچه من اعتقاد دارم این اس��ت ک��ه اگر دولت همین‬ ‫سیاس��ت های حمایتی از صادرکنندگان ب��رای حضور در رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی و به طور کلی انچه انجام داده یا در حال انجام اس��ت را‬ ‫محقق کند کافی اس��ت‪ .‬نباید در باب رویاها صحبت کنیم که چه باید‬ ‫بشود و چه کار می توانیم کنیم؛ بلکه دولت بیاید درصدی از هزینه انچه‬ ‫صادرکننده انجام داده اس��ت مانند هزینه ه��ای برندینگ و تبلیغات‬ ‫ملی در سراس��ر دنیا را بپردازد‪ .‬بیش��تر از این انتظ��ار دیگری واقعا از‬ ‫دولت نداریم‪.‬‬ ‫در ش��ماره های گذش��ته گفتیم که ب��ه بهانه‬ ‫برگزاری پنجمی��ن دوره از همایش ملی کیفیت‬ ‫و مش��تری مداری با رویکرد نق��ش رقابت پذیری‬ ‫و بهب��ود کیفی��ت در جل��ب رضایت من��دی‬ ‫مصرف کنندگان به س��راغ شرکت های مطرح در‬ ‫حوزه مش��تری مداری و متعهد به ارتقای کیفیت‬ ‫رفته ایم تا از تجربه های انها و موفقیت شان در این‬ ‫زمینه بیشتر بدانیم‪ .‬این همایش ‪ 4‬اسفند امسال‬ ‫برگزار و از ش��رکت های منتخب نیز قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این ش��ماره نیز گفت وگویی با دکترحس��ین‬ ‫مرادی‪ ،‬موس��س گروه مش��اورین جاویدسرمایه‬ ‫صدرا داشتیم تا دیدگاه او درباره کیفیت و ارتقای‬ ‫ای��ن مولفه مه��م در مجموع��ه او را بدانیم‪ .‬گروه‬ ‫مش��اورین جاوید س��رمایه صدرا با هدف تسهیل‬ ‫دسترس��ی فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل به‬ ‫منابع مالی مورد نیاز در سال ‪ ۱۳۸۹‬فعالیت خود‬ ‫را اغاز کرد‪ .‬موفقیت در ارائه مش��اوره تامین مالی‬ ‫صدها پروژه تجاری‪ ،‬تولیدی‪ ،‬صنعتی و صنفی به‬ ‫تب��ع ان رضایتمندی صاحبان انها موجب ش��ده‬ ‫تا امروز گروه مش��اورین جاوید س��رمایه صدرا به‬ ‫عن��وان نه��ادی توانمند و متعه��د در بین تمامی‬ ‫متقاضیان ش��ناخته ش��ود‪ .‬مش��روح گفت وگو با‬ ‫مدیرعامل این شرکت را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در ابتدا بفرمایید تعریف شما از کیفیت‬ ‫چیست؟‬ ‫برای کیفیت تعاریف متع��ددی در زمینه های‬ ‫مختلف وجود دارد‪ ،‬از جمله مطابقت با مشخصات‬ ‫و نیازمندی ها‪ ،‬رضایت مشتری‪ ،‬قابلیت اعتماد و‬ ‫دوام محصول و خدمت؛ اما شاید بتوان جامع ترین‬ ‫تعریف برای کیفیت را همان تعریفی که استاندارد‬ ‫ایزو ‪ ۹۰۰۱‬کیفیت ارائه کرد دانست‪ ،‬یعنی میزان‬ ‫و درجه ای از براورده ش��دن الزامات و خواسته ها‪.‬‬ ‫از نظ��ر ما در بحث کیفیت و مش��تری مداری این‬ ‫خواس��ته ها و الزمات می تواند از س��وی ذینفعان‬ ‫داخلی سازمان نیز باشد‪.‬‬ ‫€ €در س�ال رونق تولید ملی و در شرایطی‬ ‫ک�ه واردات برخ�ی کااله�ا ممنوع اس�ت‪،‬‬ ‫کیفیت چه نقشی می تواند در توسعه فروش‬ ‫کاالی ایرانی داشته باشد؟ با توجه به اینکه‬ ‫ای�ن فرهنگ در جامعه وجود دارد که کاالی‬ ‫خارجی کیفیت بهتری دارد‪.‬‬ ‫بدون شک رضایت مشتریان و متقاضیان یکی‬ ‫از مهم تری��ن ارکان رقاب��ت خدمات و محصوالت‬ ‫داخلی با نمونه های خارجی اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫رضایت ناشی از حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت‬ ‫و خدمات بسیار موثر و ماندگار است‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کننده چه اقداماتی انجام می دهید و‬ ‫از نگاه شما تحقق این امر مستلزم چیست؟‬ ‫ب�رای مش�تری مداری چ�ه جایگاهی قائل‬ ‫هستید؟‬ ‫ما بر این باور هس��تیم که پاس��خگویی به موقع‬ ‫به درخواست ها و نیازهای مشتریان و متقاضیان‬ ‫در قالب ارائه خدم��ات جدید و نو‪ ،‬زمینه رضایت‬ ‫مش��تریان را فراهم خواهد اورد‪ .‬در این راستا و در‬ ‫پاس��خ به درخواست مش��تریان از سال ‪ ۱۳۹۴‬با‬ ‫توسعه سرمایه های انس��انی خود در بخش انجام‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا روز پنجش��نبه با اعالم‬ ‫رسمی نهایی شدن سازکار بشردوستانه سوئیس با‬ ‫ِ‬ ‫ایران و ب��ا صدور مجوزی‪ ،‬به ش��رکت ها اجازه داد‬ ‫تا بدون خطر تحری م ش��دن اقالم��ی از جمله مواد‬ ‫غذای��ی‪ ،‬داروی��ی و کاالهای اساس��ی را ب��ه ایران‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬صدور این مجوز به ش��یوع کرونا در‬ ‫ایران ربطی نداشت‪ ،‬بلکه این مجوز قطعه ای دیگر‬ ‫از پازل سازکار بشردوس��تانه سوئیس با ایران بود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی ایران از س��وی ایاالت متحده امریکا‬ ‫تحریم ش��ده است و ش��رکت های سوئیسی برای‬ ‫همکاری از طریق س��ازکار بشردوس��تانه باید کاال‬ ‫را ب��ا دریاف��ت منابع ارزی صادر کنن��د که از بانک‬ ‫مرکزی ایران امده است‪ .‬تا زمانی که ایاالت متحده‬ ‫امریکا این مجوز را صادر نمی کرد‪ ،‬شرکت ها امکان‬ ‫همکاری مالی با بانک مرکزی ایران را نداش��تند اما‬ ‫اکنون ب��ا صدور این مجوز‪ ،‬تحریم های امریکا مانع‬ ‫فعالی��ت کانال نخواهد بود‪ .‬ای��ران می تواند در این‬ ‫سازکار با شرکت هایی با مرکزیت سوئیس همکاری‬ ‫کند اما نکته مهم قدیمی و ش��ناخته ش��دن بودن‬ ‫شرکت ها در صنف اس��ت و اینکه با طرح مرکزیت‬ ‫س��وئیس نه مالکیت س��وئیس امکان همکاری با‬ ‫ش��رکت های غالتی که در ژنو دفت��ر دارند‪ ،‬فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود صدور مج��وز وزارت خزانه‬ ‫داری امریکا‪ ،‬سازکار بشردوستانه سوئیس و ایران‬ ‫با ابهام تحقیق درباره خریدار رو به روس��ت و اینکه‬ ‫ای��ن فرایند چ��ه مدت طول می کش��د‪ ،‬چراکه در‬ ‫بحث کاالهای بشردوستانه زمان از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬زمانی که یک شخص می خواهد‬ ‫از این س��ازکار برای خرید استفاده کند‪ ،‬فروشنده‬ ‫مس��ئولیت دارد همه اطالعات خریدار را به دولت‬ ‫سوئیس بدهد و دولت سوئیس با هماهنگی وزارت‬ ‫خزان��ه داری امریکا‪ ،‬ب��رای هر م��ورد از معامالت‪،‬‬ ‫مجوز ص��ادر می کند‪ .‬زمانی که چ��راغ برای انجام‬ ‫معامله س��بز شود‪ ،‬باید پول را جابه جا کرد اما هنوز‬ ‫بانک مرک��زی ایران درباره چگونگی تخصیص ارز‪،‬‬ ‫راهکارهای ان و میزان سرمایه گذاری در این کانال‬ ‫اظهار نظری نکرده اس��ت قرار گرفتن نام ایران در‬ ‫فهرس��ت سیاه اف ای تی اف اثری بر فعالیت سازکار‬ ‫بشردوس��تانه س��وئیس و ایران ندارد‪ .‬این سازکار‬ ‫خ��ارج از معاهده های معمول بانک��ی کار می کند‬ ‫و ش��فافیتی فراتر از موارد م��ورد نظر اف ای تی اف‬ ‫در ان اعمال می ش��ود‪ .‬مش��خص است که خریدار‬ ‫و فروشنده کیس��ت‪ ،‬محصول چیست و منشا پول‬ ‫کجاست که به عبارت دیگر اطالعات معامله در این‬ ‫سازکار بسیار شفاف است‪.‬‬ ‫حوزه ه��ا‪ ،‬به ویژه حوزه های تولی��دی و صادراتی‬ ‫هستند که در مسیر تحقق اهداف تجاری و شغلی‬ ‫خود دیگر دغدغه نح��وه تامین منابع مالی مورد‬ ‫نی��از را ندارند و با تعه��د گروه جاوید مبنی بر ارائه‬ ‫خدم��ات متمایز و جامع‪ ،‬مش��تریان ما در تمامی‬ ‫حوزه ها با خیالی اس��وده با بهره گیری از خدمات‬ ‫گروه جاوید تنها به افق های پیش��رفت و توس��عه‬ ‫می اندیش��ند‪ .‬از طرفی گروه مش��اورین جاوید با‬ ‫تهیه مطالعات امکان س��نجی جامع و مس��تند از‬ ‫ه��در رفتن منابع مالی کش��ور در تمامی حوزه از‬ ‫جمله تولیدی و صادراتی جلوگیری کرده است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ارائ�ه کیفیت ب�اال تا چ�ه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ت ه و ب�ه تجهی�ز‬ ‫زیرساخت های مربوط پرداخته اید؟‬ ‫م��ا بر این باوریم که دس��تیابی ب��ه ارزش های‬ ‫بنیادی��ن و محق��ق ک��ردن اهداف هر س��ازمان‪،‬‬ ‫مس��تلزم تدوین برنامه های استراتژیک و اجرای‬ ‫کامل انهاس��ت‪ .‬سازمان ها برای حرکت به سمت‬ ‫تعال��ی‪ ،‬ناگزی��ر از اس��تقرار سیس��تم های نوین‬ ‫مـدیریتی هستند‪ .‬رهبری سازمان‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫استراتژیک‪ ،‬ارتقاء و رضایت کارکنـان‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫بهینه از منـابع و تدوی��ن و به کارگیری فرایند ها‬ ‫از جمله عواملی هس��تند که طراحی و اس��تقرار‬ ‫برنامه های بهبود مرتبط با انها می تواند سازمان ها‬ ‫را در راستای رش��د و تکامل به پیش ببرد‪ .‬در این‬ ‫راس��تا تالش برای ارزیابی های دوره ای و بازنگری‬ ‫در برنامه ه��ا را برای دس��تیابی به تعالی بس��یار‬ ‫ض��روری می دانی��م و این امر در س��ال های اخیر‬ ‫منج��ر به اس��تقرار تیم تعالی س��ازمانی در گروه‬ ‫مشاورین جاوید س��رمایه صدرا و زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز ان فراهم شده است‪.‬‬ ‫€ €حض�ور در فرایند ارزیابی همایش ملی‬ ‫کیفیت و مشتری مداری چه تاثیری بر روند‬ ‫کیفی سازی محصوالت و خدمات مجموعه‬ ‫شما خواهد داشت؟‬ ‫حضور و ش��رکت در ه��ر نوع فراین��د ارزیابی‪،‬‬ ‫به مجموعه های بزرگ کم��ک می کند تا نواقص‬ ‫عملک��رد و فراینده��ای درون س��ازمانی و برون‬ ‫س��ازمانی را شناس��ایی کرده و در صدد رفع انها‬ ‫باش��ند‪ .‬ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و حضور‬ ‫در فرایند ارزیابی همایش ملی کیفیت و مشتری‬ ‫م��داری را فرصتی مناس��ب دیده تا در راس��تای‬ ‫بازبینی و تقوی��ت عملکرد تمامی واحدها داخلی‬ ‫و در نهای��ت ارتقای س��طح کیف��ی خدمات برای‬ ‫مش��تریان و متقاضیان مجموعه گامی استوارتر‬ ‫از پیش برداریم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره ش��رکت بهداش��تی دکتر‬ ‫عبیدی و عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران از افزودن ژل های ضدعفونی کنند ه دس��ت‬ ‫به عن��وان محصولی جدید در خ��ط تولید کارخانه‬ ‫بهداش��تی دکتر عبیدی تا اواخر هفته جاری خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫عل��ی نقیب با اش��اره به ش��یوع وی��روس کرونا در‬ ‫کش��ور در هفته های اخیر گفت‪ :‬نگرانی مردم برای‬ ‫پیش��گیری از ابتال به این وی��روس و افزایش تقاضا‬ ‫برای خرید و تامین م��واد ضدعفونی کننده‪ ،‬باعث‬ ‫کمیاب ش��دن این موا ِد بهداشتی در سطح کشور‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اما با تس��هیالتی که وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی کش��ور در این باره اتخاذ‬ ‫کرده‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت های بهداشتی‪ ،‬زمینه ‬ ‫افزای��ش تولی��د ی��ا راه ان��دازی خط تولی��د را در‬ ‫کارخانه ه��ای خود ایجاد کرده ان��د‪ .‬او همچنین با‬ ‫اش��اره به سیاست جدیدی که ش��رکت بهداشتی‬ ‫دکتر عبیدی در راستای مسئولیت اجتماعی خود‬ ‫و پیشگیری از گسترده تر ش��دن ویروس کرونا در‬ ‫سطح کش��ور در پیش گرفته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مردم‬ ‫ب��ه زودی می توانند ای��ن ژل ه��ا را از داروخانه ها و‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای سراسر کش��ور دریافت‬ ‫تالش دیگر ش��رکت های‬ ‫کنن��د‪ .‬وی‪ ،‬با اش��اره به ِ‬ ‫بهداش��تی ب��رای افزای��ش تولید مواد ش��وینده و‬ ‫ضدعفونی کنن��ده تاکید کرد ک��ه ظرف مدت یک‬ ‫تا دو هفته اینده‪ ،‬مشکالت به وجود امده در تامین‬ ‫این مواد در س��طح کشور برطرف خواهد شد‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه نیاز بازار‪ ،‬ظرفی��ت تولید را تعیین‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ظرفیت تولید باالیی برای‬ ‫تامین مواد شوینده و ضد عفونی کننده وجود دارد‪،‬‬ ‫ام��ا با توجه به ج��و روانی موج��ود و التهابی که در‬ ‫جامعه ایجاد شده‪ ،‬شاید بسیاری از خانواده ها بیش‬ ‫از نی��از واقعی خود خرید کنن��د که با افزایش خط‬ ‫تولید صنایع بهداشتی این مشکل نیز طی دو هفته‬ ‫اینده برطرف می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشتریان ما دیگر دغدغه نحوه تامین منابع مالی ندارند‬ ‫مطالعات بازار‪ ،‬مطالعات امکان س��نجی‪ ،‬پوشش‬ ‫ریس��ک‪ ،‬مشاوره س��رمایه گذاری‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫طرح ه��ای توجیهی اقتص��ادی در زیر گروه های‬ ‫صنعت‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬صنایع کان��ی و غیرفلزی‪،‬‬ ‫معادن‪ ،‬خدمات‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬ساختمان و صنایع‬ ‫تبدیل��ی و… نی��ز خدمات منحصر ب��ه فرد خود‬ ‫را در عالی ترین س��طح ممکن و ب��ا بهره گیری از‬ ‫امکانات س��خت افزاری و نرم اف��زاری روز دنیا در‬ ‫اختیار متقاضیان گذاش��ته اس��ت‪ .‬ما همچنین‬ ‫مش��تری مداری درون س��ازمانی را ه��م یکی از‬ ‫ارکان الزم تحقق مش��تری مداری برون سازمانی‬ ‫می دانی��م‪ ،‬بنابراین در بخ��ش ذی نفعان داخلی‬ ‫س��ازمان‪ ،‬تعهد بی قید و شرط این گروه به بهبود‬ ‫مستمر عملکرد و توسعه دانش فنی سرمایه های‬ ‫انس��انی در کنار تاکید بر فراهم س��اختن محیط‬ ‫کاری شاداب و قانونمند و تالش همه جانبه برای‬ ‫ایجاد امنیت ش��غلی باعث تشکیل سازمانی پویا و‬ ‫پیشرو در زمینه حرفه ای فعالیت گروه مشاورین‬ ‫جاوید شده است‪.‬‬ ‫€ €اگر در حوزه صادرات نیز فعال هس�تید‬ ‫بفرمایید که چ�ه فاکتورهایی را برای رونق‬ ‫بیش�تر این بخش و تصاح�ب بازارها به کار‬ ‫می گیرید؟‬ ‫در واق��ع ام��روزه مش��تریان جاوی��د از تمامی‬ ‫شریف نظام مافی‪ /‬رییس اتاق‬ ‫مشترک ایران و سوئیس‬ ‫تامین مواد‬ ‫ضدعفونی کننده‬ ‫موسس گروه «مشاورین جاویدسرمایه صدرا» ‪:‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪ FATF‬و سازکار‬ ‫بشردوستانه‬ ‫سوئیس‬ ‫با ایران‬ ‫چشم به راه مشوق های صادراتی‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬بس��ته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ‪۹۸‬‬ ‫‪،‬دوماه مانده به پایان این سال‪ ،‬ابالغ شد که البته هنوز هم محقق نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬مانند بس��ته های دیگری که س��ال های پیش قرار بود به سود‬ ‫صادرکنندگان باش��د و عایدی خاصی برای انها نداش��ت‪ .‬اما ش��رایط‬ ‫امروز حس��اس تر از گذش��ته اس��ت چرا که درامدهای نفتی ناشی از‬ ‫تحریم ها در حال کاهش است و در این میان صادرات غیرنفتی یکی از‬ ‫راهکارهای برون رفت کشور از شرایط بد اقتصادی خواهد بود که ابتدا‬ ‫باید زمینه رشد و توسعه ان را فراهم کرد در این شرایط با وجود اینکه‬ ‫به روزهای پایانی سال ‪ ۹۸‬نزدیک می شویم‪ ،‬انتظار صادرکنندگان که‬ ‫پرداخت مش��وق های صادراتی و یارانه های نمایش��گاهی بود‪ ،‬عملی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪ 3‬بهمن امسال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیش��برد‬ ‫برون گرایی اقتصاد و همچنین به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬بس��ته حمایت از توس��عه صادرات غیرنفتی سال ‪ ۱۳۹۸‬را‬ ‫تصویب کرد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫در نشس��ت کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی‬ ‫تهران درباره بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان برای مشوق های صادراتی تعیین‬ ‫ش��د که این رقم امس��ال به ‪ ۷۸۰‬میلی��ارد تومان کاه��ش یافت و در‬ ‫مراحل بعد به ‪ ۶۸۰‬میلیارد تومان تعدیل ش��د‪ .‬به نظر می رس��د که از‬ ‫این رقم مقدار کمی قابل جذب باشد که شاید فقط در بخش برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها اثرگذار باش��د‪ .‬زادبوم اظهار کرد‪ :‬سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران برای برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور برای شرکت هایی که‬ ‫دارای مجوز از این سازمان هستند‪ ،‬می تواند منابعی را اختصاص دهد‬ ‫و پاویون اختصاصی ایرانیان در نمایشگاه های خارج از کشور مشمول‬ ‫این کم��ک خواهد بود‪ .‬همچنین مقرر ش��ده ‪ ۲‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫از مح��ل صندوق توس��عه ملی به بانک ها تخصیص یاب��د تا در اختیار‬ ‫صادرکنندگان قرار گیرد‪ .‬به نظر می رس��د دولت در شرایط اقتصادی‬ ‫کنون��ی باید هر چه س��ریعتر به فکر تحقق بس��ته حمایت از صادرات‬ ‫باش��د تا حداقل‪ ،‬صادرات غیر نفتی در شرایط رکود تورمی راهگشایی‬ ‫برای اقتصاد کش��ور باشد‪ .‬دراین باره‪ ،‬برخی فعاالن صادراتی و صنعت‬ ‫نمایش��گاهی می گویند در شرایط تحریم که با رکود در بازار و صادرات‬ ‫مواج��ه ش��ده ایم و با وجود اینکه به اواخر اس��فند نزدیک می ش��ویم‬ ‫صادرکنندگان هنوز مبلغی بابت یارانه های نمایشگاهی و مشوق های‬ ‫صادراتی دریافت نکرده اند و به گفته این افراد این در حالی است که در‬ ‫برخی از کشورهای همسایه از جمله ترکیه دولت به شرکت کنندگان‬ ‫در نمایش��گاه های خارجی حتی بابت غرفه ارایی مبالغی می پردازند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن یکی از درخواس��ت های فعاالن عرصه اقتصاد این اس��ت که‬ ‫مشوق های صادراتی هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بورس‬ ‫از کرونا ترسید‬ ‫‪8‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت وگو با‬ ‫خبر‬ ‫‪ 10‬میلیون ماسک‬ ‫خارجی در راه بازار‬ ‫رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو گف��ت‪ :‬ده ها‬ ‫میلیون ماس��ک خارجی از انواع مختلف طی‬ ‫امروز و روزهای اینده وارد کش��ور می ش��ود‬ ‫و ع�لاوه ب��ر مراک��ز بهداش��تی‪ -‬درمانی در‬ ‫داروخانه ها نیز توزیع می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬محمدرضا شانه س��از‬ ‫افزود‪ :‬چند ‪ 10‬میلیون ماس��ک خارجی طی‬ ‫امروز و یکی‪ ،‬دو روز اینده وارد کشور می شود‬ ‫و به سرعت با اولویت مراکز بهداشتی‪ -‬درمانی‬ ‫و بعد داروخانه ها در کشور توزیع و بعد از ان‬ ‫هم به بخش صنایع داده می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جلس��ه مفصل��ی نی��ز ب��ا‬ ‫تولیدکنندگان ماسک برگزار کردیم‪ .‬یکسری‬ ‫مطالب��ات و خواس��ته هایی داش��تند ک��ه با‬ ‫هم��کاری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مش��کالت انها بر طرف ش��د‪ .‬س��ازمان غذا و‬ ‫دارو نیز هر مش��کل و مانعی در مس��یر تولید‬ ‫ماس��ک باش��د را برمی دارد و ه��ر چقدر که‬ ‫تولیدکنندگان ماسک در کشور تولید داشته‬ ‫باش��ند به صورت تضمین شده از انها خریدار‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از ماس��ک های تولید ش��ده را هیات‬ ‫امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداش��ت به‬ ‫صورت متمرکز خریداری می کند تا در مراکز‬ ‫بهداش��تی و درمان��ی و بیمارس��تان ها توزیع‬ ‫کند و بقیه ماس��ک های تولیدی نیز از طریق‬ ‫ش��رکت های پخ��ش رس��می در داروخانه ها‬ ‫توزیع می شود تا همه مردم دسترسی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هفته گذشته در کشور بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد افزایش تولید ماس��ک داش��تیم‬ ‫اما این ماس��ک ها با اولویت مراکز بهداشتی‪-‬‬ ‫درمانی توزیع ش��د و خری��د و فروش ان در‬ ‫داروخانه ها ممنوع ش��ده بود چ��ون بیماران‬ ‫بس��تری در بیمارس��تان ها و کادر پزشکی و‬ ‫پرس��تاری بیش��تر به ماس��ک نیاز داشتند و‬ ‫گالیه هایی هم داشتند که این مشکل برطرف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شانه ساز افزود‪ :‬با افزایش تولید و نیز واردات‬ ‫ماس��ک به کش��ور‪ ،‬ممنوعیت خرید و فروش‬ ‫ماس��ک در داروخانه ها برداش��ته شد‪ .‬بعد از‬ ‫خرید متمرکز ماس��ک توس��ط هیات امنای‬ ‫ارزی‪ ،‬بقیه ماس��ک های تولی��دی و وارداتی‬ ‫به ش��رکت های پخ��ش داده می ش��ود تا در‬ ‫داروخانه ها توزیع ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان غذا‬ ‫و دارو گفت‪ :‬ع�لاوه بر تولیدات داخلی حجم‬ ‫قابل توج��ه چند ده میلیونی ماس��ک نیز از‬ ‫کش��ورها و منابع مختلف خریداری شده و به‬ ‫مرور وارد کشور می شود و برای توزیع عمومی‬ ‫از طریق شرکت های پخش رسمی در اختیار‬ ‫داروخانه ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اولویت توزیع ماس��ک در‬ ‫هفته گذشته مراکز بهداشتی‪-‬درمانی و توزیع‬ ‫رایگان در اس��تان هایی مثل قم و گیالن بود‬ ‫که بیشتر درگیر بیماری کووید ‪ ۱۹‬یا ویروس‬ ‫کرونای جدید بودند اما با اجازه وزیر بهداشت‬ ‫ماسک های تولیدی و وارداتی در هفته جاری‬ ‫وارد داروخانه ها می شود‪ .‬این ماسک ها از انواع‬ ‫مختلف است و ماسک های سه الیه و ‪ N۹۵‬را‬ ‫شامل می شود و با قیمتی که وزارت بهداشت‬ ‫تعیین می کند توزیع می شود‪ .‬شانه ساز گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه ماسک ها انواع مختلفی دارند‬ ‫و از منابع و کشورهای مختلفی تهیه می شوند‬ ‫ممکن است قیمت های متفاوتی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تمام نهادهای نظارتی را پای کاراورده ایم‬ ‫شاپورپشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس تابش‬ ‫به دنبال‬ ‫فعال سازی هر‬ ‫چه بیشتر و‬ ‫ورود چهره های‬ ‫توانمند به‬ ‫انجمن ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫می خواهیم‬ ‫تشکل ها در سه‬ ‫فرایند تولید‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف‬ ‫حضور جدی‬ ‫داشته باشند‬ ‫‪ ۹‬اس��فند به عن��وان روز مل��ی حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان ثبت شده است‪ .‬فرایند نظارت بر چرخه‬ ‫تولید تا مصرف از جمله وظایفی اس��ت که منجر به رصد‬ ‫کاال از ب��دو تولی��د یا ورود به کش��ور تا لحظه رس��یدن‬ ‫به دس��ت مصرف کننده می شود‪ .‬در همین راستا با رئیس‬ ‫س��ازمانی که نام ان به حمایت از مصرف کنندگان پیوند‬ ‫خورده اس��ت به گفت وگو نشستیم‪ .‬عباس تابش‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان از چالش های پیش رو‬ ‫در موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برنامه های‬ ‫نظارت��ی ان برای ایام منتهی به س��ال جدید می گوید و‬ ‫معتقد اس��ت حمایت از مصرف کنن��ده باید به عنوان یک‬ ‫اص��ل در زنجیره تولی��د تا مصرف تلقی ش��ود‪ .‬تابش در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ضم��ن تبریک روز مل��ی حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان گفت‪ :‬گرامیداش��ت این مناسبت‬ ‫به دلیل شیوع کرونا ویروس با تاخیر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان حمای�ت مصرف کنن�دگان و‬ ‫تولیدکنن�دگان متول�ی اصل�ی حمای�ت از حقوق‬ ‫مصرف کننده اس�ت‪ .‬برنامه های اصلی این سازمان‬ ‫برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان چیست؟‬ ‫پیش از هر موضوعی‪ ،‬حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫باید به عنوان یک اصل در زنجیره تولید تا مصرف مدنظر‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬این اصل می تواند فراین��د تولید تا مصرف را‬ ‫با تحول همراه کند‪ .‬در ش��رایط حاکم بر اقتصاد کش��ور‬ ‫الزم اس��ت مصرف کنن��ده و تولیدکننده ب��ه این موضوع‬ ‫توجه کنند که باید از تولید ملی و صنعت کشور حمایت‬ ‫کرده و به ان توجه الزم را داشته باشند‪ .‬درحقیقت بقای‬ ‫تولید در گرو توانمندی مصرف کنندگان اس��ت؛ بنابراین‬ ‫تولیدکنن��ده باید در ارائه کاال با نرخ مناس��ب و باکیفیت‬ ‫تالش مجدانه ای داش��ته باش��د‪ .‬در مجم��وع وجود یک‬ ‫مصرف کننده مطالبه گر می تواند نظام اقتصادی کش��ور را‬ ‫به بلوغ و تکامل برس��اند چراکه حرکت تولید در راستای‬ ‫نیاز و توقع مش��تری‪ ،‬بسترهای الزم را برای ارتقای کمی‬ ‫و کیفی محصوالت فراهم می کند‪.‬‬ ‫این سازمان براس��اس دستورکار خود‪ ،‬با ثبت روز ملی‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد فرایند ارزیابی‬ ‫و انتخ��اب بنگاه های حق��وق مصرف کنن��دگان درصدد‬ ‫اس��ت در یک فرایند دوطرفه‪ ،‬تولید مش��تری مدار را به‬ ‫سمت مصرف کننده و مصرف کننده را نیز به سوی تولید‬ ‫باکیفیت و مشتری مدار هدایت کند‪ .‬با این هدف گذاری‪ ،‬‬ ‫روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده روزی اس��ت که‬ ‫در ان جریان تولید می تواند عملکرد و دستاوردهای خود‬ ‫را در زمینه توجه به حقوق مصرف کنندگان ارائه و ارزیابی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای حمای�ت از تولیدکنن�ده واقع�ی چ�ه‬ ‫برنامه هایی اجرایی شده است و در دستور کار قرار‬ ‫دارد؟‬ ‫واقعیت ان اس��ت که فرایند تولید کش��ور به واس��طه‬ ‫تش��دید تحریم ها در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬با مش��کالتی‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬البته مصرف کننده هم از پیامدهای‬ ‫ای��ن تحریم ها بی نصیب نمانده اس��ت‪ .‬افزایش نرخ ارز و‬ ‫اجرا نش��دن تعه��دات برخی ش��ریکان خارج��ی بعضی‬ ‫بنگاه های داخلی را با مش��کالتی در فرایند تولید روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ام��ا با همت و تالش جریان تولید‪ ،‬ش��رایط‬ ‫به س��مت بهبود حرکت می کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬سازمان‬ ‫حمای��ت انج��ام چن��د کار اساس��ی را در پی��ش گرفت؛‬ ‫نخس��ت اینکه س��عی کرد از جریان تولید راستین کشور‬ ‫حمایت کن��د و در گام دوم مبارزه همه جانبه ای و جدی‬ ‫را با فرایند قاچاق هدف گذاری کرده و در سراس��ر کشور‬ ‫انج��ام داده تا از این طریق جل��و ورود و عرضه کاالهای‬ ‫قاچاق گرفته شود‪ .‬به طور حتم‪ ،‬بنگاه های موفق و حامی‬ ‫وجود ی��ک مصرف کننده مطالبه گر می تواند نظام اقتصادی کش��ور‬ ‫را به بلوغ و تکامل برس��اند چراکه حرکت تولید در راس��تای نیاز و‬ ‫توقع مشتری‪ ،‬بسترهای الزم را برای ارتقای کمی و کیفی محصوالت‬ ‫فراهم می کند‬ ‫حقوق مصرف کنندگان را هم شناسایی و به مردم معرفی‬ ‫می کنی��م‪ .‬در این میان‪ ،‬به م��ردم و مصرف کنندگان هم‬ ‫س��فارش می کنیم از کاالهای با کیفیت داخلی اس��تفاده‬ ‫کنند تا جریانی مولد در کش��ور ش��کل گرفته و به سمت‬ ‫موفقیت حرکت کند‪ .‬افزایش نرخ ارز و اجرای تحریم های‬ ‫ظالمانه اگرچه روند فعالیت ب��ازار را تا حدودی از حالت‬ ‫ع��ادی خارج کرد‪ ،‬اما با سیاس��ت های حمایتی و نظارتی‬ ‫تالش کردیم اس��یب های زنجی��ره تولید تا مصرف کمتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ن س�ازمان ب�رای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کنن�دگان چ�ه اقدامات�ی انج�ام داده و چه‬ ‫تدابیری اندیشیده است؟‬ ‫در مجموع س��ازمان حمایت س��عی دارد از چند زاویه‬ ‫ب��ه حقوق مصرف کنندگان توجه کن��د‪ .‬اول اینکه تالش‬ ‫کردی��م نقش افرین��ی انجمن ه��ای حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنن��دگان را به عن��وان یک نهاد برام��ده از بطن‬ ‫جامعه‪ ،‬بیش��تر کنیم‪ .‬اگر توانمندی انجمن ها به درجه ای‬ ‫برس��د که بتوانند در جریان اقتصادی کشور نقش افرینی‬ ‫کنن��د‪ ،‬به طورقط��ع‪ ،‬ت��وان ای��ن را دارند که بخش��ی از‬ ‫مش��کالت موجود در این حوزه را برطرف کنند؛ بنابراین‬ ‫به دنب��ال فعال س��ازی هر چه بیش��تر انجمن ه��ا و ورود‬ ‫چهره های توانمند به این تش��کل ها هستیم‪ .‬می خواهیم‬ ‫تشکل ها در ‪ ۳‬فرایند تولید‪ ،‬توزیع و مصرف حضور جدی‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬این تشکل ها در ش��رایط کنونی می توانند‬ ‫ضمن اطالع رسانی به مصرف کنندگان زمینه های افزایش‬ ‫اگاه��ی انها را نیز فراهم کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬تالش داریم‬ ‫از توان تش��کل ها برای تنظیم بازار هم استفاده کنیم و با‬ ‫ای��ن تفکر و با پیگیری این س��ازمان انها اکنون به عنوان‬ ‫یکی از اعضای س��تاد تنظیم بازار کش��ور در استان های‬ ‫گوناگون در حال فعالیت هستند‪ .‬انها می توانند در فرایند‬ ‫ارزیابی و انتخاب بنگاه های حامی حقوق مصرف کنندگان‬ ‫نیز حضور جدی داش��ته باش��ند و به عنوان ناظر بازار در‬ ‫فرایند نظارت هم همکاری کنند‪ .‬در ‪ ۲‬ماه گذشته پویش‬ ‫«ب��دون نرخ نخریم» با محوری��ت انجمن های حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان ش��کل گرفته و خوش��بختانه با‬ ‫همکاری بسیاری از نهادهای اجرایی و تشکل های صنفی‬ ‫و صنعتی‪ ،‬اثار و نتایج خوبی به همراه داشته است‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین اقدام های نظارتی این سازمان در ایام‬ ‫منتهی به سال جدید چیست؟‬ ‫یکی دیگر از اقدام های س��ازمان‪ ،‬بازرس��ی و نظارت بر‬ ‫وضعیت بازار است‪ .‬امس��ال از معدود سال هایی است که‬ ‫با تالش این س��ازمان و همکاری تم��ام نهادهای مرتبط‬ ‫ب��ا تنظیم ب��ازار‪ ،‬نظ��ارت و کنترل بازار را ب��رای ارامش‬ ‫مصرف کنندگان دردستور کار جدی داریم‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫س��ازمان تعزیرات و س��ازمان حمایت دو نهاد اصلی ناظر‬ ‫ب��ر فعالیت بازار هس��تند‪ ،‬اما انجمن ه��ای حمایت‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف و تش��کل های دیگر نیز در ای��ن فرایند همکاری‬ ‫بس��یار خوبی داش��ته اند‪ .‬طرح نظارت بر بازار ش��ب عید‬ ‫و ویژه م��اه مبارک رمضان‪ ،‬به طور ش��بانه روزی در حال‬ ‫اجراست‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در شهر تهران عالوه بر گروه های‬ ‫بازرس��ی معمول‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬تیم بازرس��ی‪ ،‬جریان بازار را‬ ‫رصد و کنترل می کنند و این طرح در سطح کشور به طور‬ ‫همزمان با همکاری و مساعدت تمام نهادهای نظارتی در‬ ‫حال اجراس��ت‪ .‬در اینجا برخورد ف��رض می دانیم از مقام‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دادگس��تری و همچنین‬ ‫دادس��تان کل کشور که همکاری بس��یار ارزشمندی در‬ ‫جریان اجرای این طرح با ما داش��تند‪ ،‬تش��کر و قدردانی‬ ‫کنی��م‪ .‬در نهایت اینکه هدف تمام��ی خدمتگزاران مردم‬ ‫در ش��رایط فعلی ارام نگه داش��تن بازار است‪ .‬امیدواریم‬ ‫با دعای مردم‪ ،‬همه خدمتگزاران کش��ور در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توفیق انجام وظایف و خدمت به مردم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €به عنوان رئیس س�ازمان متول�ی حمایت از دو‬ ‫گ�روه مصرف کننده و تولیدکننده‪ ،‬برای گس�ترش‬ ‫نظ�ارت و حکمران�ی قانون بر بازار چ�ه برنامه های‬ ‫مشخصی اجرایی شده است؟‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی حامی حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫خواهان ان هس��تند که فرایندی قانونمند بر بازار کشور‬ ‫حاکم شود تا از نابسامانی هایی که گاه شاهد انها هستیم‪،‬‬ ‫جلوگی��ری ش��ود‪ .‬برای تمام��ی ارکان نظارت��ی‪ ،‬وظایف‬ ‫خاصی در نظر گرفته ایم‪ .‬س��امانه های تلفنی شبانه روزی‬ ‫ام��کان دریاف��ت ش��کایت م��ردم را دارن��د‪ .‬اپراتورهای‬ ‫س��ازمان از طریق خط ‪ ۱۲۴‬اماده دریافت ش��کایت های‬ ‫مردم هس��تند‪ .‬مردم مطمئن باشند که سازمان حمایت‬ ‫بن��ا به وظایف ذاتی و قانونی خود در این ش��رایط خاص‬ ‫ک��ه جنگی تمام عیار علیه نظام اقتصادی کش��ور ش��کل‬ ‫گرفته‪ ،‬وظیفه نظارتی خود را به انجام می رس��اند‪ .‬در این‬ ‫مقط��ع که هم با تحریم ها و هم با وی��روس کرونا روبه رو‬ ‫ش��ده ایم‪ ،‬می خواهیم که مردم شاهد فضایی ارام در بازار‬ ‫باشند؛ بنابراین با گرانفروشان و محتکران مایحتاج مردم‪،‬‬ ‫براساس قانون و قاطعانه برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €برای رصد منظم بازار چه تمهیداتی اندیشیده‬ ‫شده است؟‬ ‫ب��رای رص��د منظ��م ب��ازار‪ ،‬س��امانه های گوناگونی را‬ ‫پیش بین��ی کرده ای��م‪ .‬این س��امانه ها بس��ته به ش��رایط‬ ‫اطالع��ات الزم را درباره وضعی��ت و نرخ کاالها و خدمات‬ ‫هم به مس��ئوالن و هم ب��ه مردم خواهن��د داد‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬در س��امانه ‪ 124‬عالوه بر ارائ��ه اطالعات قیمتی‬ ‫کاال‪ ،‬ام��کان ثبت و پیگیری ش��کایت نیز وج��ود دارد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬فرایند نظارت ب��ر چرخه تولید تا مصرف را‬ ‫دنب��ال می کنیم تا کاال از بدو تولید یا ورود به کش��ور تا‬ ‫لحظه رسیدن به دست مصرف کننده رصد شود‪ .‬درهرحال‬ ‫س��ازمان حمایت در راس��تای وظایف ذاتی و راهبردهای‬ ‫ابالغی رهبر معظم انقالب در ابالغیه اقتصادی مقاومتی‪،‬‬ ‫به تولیدکننده و مصرف کننده نگاه می کند‪.‬‬ ‫با این تدابیر می توان گفت به نظر این س��ازمان جریان‬ ‫تولید و مصرف مکمل یکدیگر است؛ یعنی حمایت از هر‬ ‫دو گروه انجام می شود‪.‬‬ ‫تف��اوت نگاه ما به بازار‪ ،‬به تفاوت نگاه اس�لام و نظام‬ ‫سرمایه داری به اقتصاد بر می گردد‪ .‬اقتصاد سرمایه گذاری‬ ‫می گوید تولید برای مصرف و مصرف برای تولید اس��ت‪.‬‬ ‫برعک��س‪ ،‬در اقتصاد اس�لامی جریان تولید متناس��ب با‬ ‫نیازه��ای مصرف کننده پیش بینی ش��ده اس��ت و تولید‬ ‫بی ضابط��ه برای مص��رف بی حد و حدود نهی می ش��ود‪.‬‬ ‫جریان تولید باید صرفه جویی در منابع را مدنظر داش��ته‬ ‫باش��د و به س��وی تولی��د هدفمند حرکت کن��د‪ .‬بخش‬ ‫مصرف کننده هم باید دو شاخص مهم یعنی صرفه جویی‬ ‫و تناسب خرید با نیاز را مالک قرار دهد؛ یعنی در اقتصاد‬ ‫اس�لامی اسراف و تبذیر نهی می ش��ود و جریان تولید و‬ ‫مصرف مکمل هم در یک زنجیره هس��تند و دوام هریک‬ ‫به توانمندی و بقای دیگری وابس��ته اس��ت‪ .‬در این نگاه‪،‬‬ ‫حمایت همزمان از جریان تولید و مصرف شکل می گیرد‬ ‫و تضادی میان ان دو متصور نیس��ت‪ .‬البته در این حوزه‬ ‫مباحث علمی و جدی مطرح اس��ت ک��ه در این فرصت‬ ‫مجالی برای بیان انها نیس��ت‪ .‬در مجموع می توان گفت‬ ‫نظام اقتصادی کش��ور زمانی به موفقیت می رسد که این‬ ‫دو رکن اساس��ی‪ ،‬به طور همزمان و در یک راس��تا دیده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما تحریم ها چه تاثیری بر بازار داشته‬ ‫یا خواهد داشت؟‬ ‫تحری��م یک فرصت اس��ت و می توان��د فرایند تولید را‬ ‫به سوی خوداتکایی سوق دهد‪ .‬در این شرایط با مشکالت‬ ‫و سختی های زیادی روبه رو هستیم‪ ،‬اما پیشینه اقتصادی‬ ‫کش��ور نش��ان داده که توانایی غلب��ه بر موان��ع را دارد‪.‬‬ ‫البته تحلیل های ارائه ش��ده در نش��ریات معتبر خارجی‬ ‫هم رون��د بهبود ش��اخص های اقتصادی ایران را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬این امر بیانگر ان است که اقتصاد ایران به سوی‬ ‫ترمیم اس��یب ها و بهبود ش��رایط در حرکت است و توان‬ ‫پشت سرگذاشتن مش��کالت را دارد‪ .‬در گذر سال ها این‬ ‫توانمندی را اثبات کرده ایم‪ .‬به هرحال ما تالش کردیم این‬ ‫واقعیت را نشان دهیم که براساس یک معادله قابل توجه‬ ‫رون��ق تولید و ارتقای حقوق مصرف کننده با بقای جریان‬ ‫تولید و مصرف پیوند خورده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪:‬‬ ‫به شدت با طرح اصالح قانون نظام صنفی مخالف هستیم‬ ‫در تقویم کش��ور‪ ۹ ،‬اس��فند به عن��وان «روز ملی حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان» نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬در ایران‬ ‫عالوه بر س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫یک انجمن هم متولی دفاع از حقوق مصرف کنندگان است؛‬ ‫انجمن مل��ی حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان‪ .‬مهم ترین‬ ‫موفقیت ه��ا و البت��ه ناکامی ه��ای این انجمن در یک س��ال‬ ‫چه بوده اس��ت؟ خبرنگار گس��ترش نیوز برای یافتن پاسخ‬ ‫پرس��ش های خود با مهدی نجف پور‪ ،‬نایب رئیس این انجمن‬ ‫به گفت وگو پرداخته است‪.‬‬ ‫مه��دی نجف پ��ور گفت‪ :‬انجم��ن ملی حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان در راس انجمن های اس��تانی و شهرستانی‬ ‫سراس��ر کش��ور قرار دارد و به عنوان یک تشکل غیردولتی و‬ ‫غیرانتفاعی باوجود بضاعت کم و محدودیت های زیرساختی‪،‬‬ ‫همواره در راس��تای س��اماندهی مش��ارکت مردمی و اجرای‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه های حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫گام برم��ی دارد‪ .‬ای��ن انجمن که از ابتدای امس��ال با مصوبه‬ ‫س��ران قوا به عضویت ستاد تنظیم بازار کشور درامده به طور‬ ‫مس��تمر عم��وم مصرف کنن��دگان را در تصمیم گیری ه��ای‬ ‫مرب��وط‪ ،‬نمایندگی کرده و به عن��وان اهرمی برای جلوگیری‬ ‫از افزایش افسارگسیخته قیمت ها در کارگروه های تخصصی‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫ق مصرف کنندگان‬ ‫نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقو ‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در سراس��ر کش��ور براس��اس قان��ون نظ��ام صنف��ی‪ ،‬در‬ ‫کمیسیون های نظارت برس��ازمان های صنفی عضویت فعال‬ ‫و موثر داشته اند؛ به طوری که براساس گزارش های موجود با‬ ‫بسیاری از افزایش قیمت ها در حوزه های صنفی مقابله کرده‬ ‫است و مانعی برای سودجویی برخی افراد بوده اند‪.‬‬ ‫نجف پ��ور در تش��ریح فعالیت ه��ای انجمن های اس��تانی‬ ‫گفت‪ :‬انجمن های اس��تانی و شهرس��تانی در راستای اجرای‬ ‫م��اده ‪ ۶‬قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان در زمینه‬ ‫ارزیابی نهادهای دولتی و عمومی در سطوح استانی و بیشتر‬ ‫اس��تان های کشور با محوریت ارزیابی های انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫نجف پور درباره مش��کالت و موانع پیش روی انجمن های‬ ‫حمای��ت اظهارک��رد‪ :‬از جمل��ه مهم تری��ن چالش هایی که‬ ‫انجمن ه��ای حمایت از حق��وق مصرف کنندگان در س��ال‬ ‫ج��اری با ان روبه رو بوده اند می توان به مواردی مانند تمایل‬ ‫نداش��تن به نقش افرینی انجمن حمایت برخی اس��تان ها و‬ ‫شهرس��تان ها در کارگروه ه��ای تنظیم بازار و س��ایر مراجع‬ ‫تصمیم گیر دولتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫دخیل کردن تش��کل های غیردولت��ی در تصمیم گیری ها‬ ‫همچن��ان از دید برخ��ی مدیران دولتی یک تاب��و یا تهدید‬ ‫به شمار می اید‪ .‬انتظار می رود بخش های دولتی با به رسمیت‬ ‫ش��ناختن جایگاه قانونی انجمن ه��ا از ظرفیت باالی مردمی‬ ‫انها کمال استفاده و بهره برداری الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چالش دیگری که انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان با ان روبه رو شده‪ ،‬طرح اصالح قانون نظام‬ ‫صنفی است‪ .‬متاسفانه این طرح باوجود ایرادها و ضعف های‬ ‫فراوان در هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول‬ ‫شده اس��ت‪ .‬انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫طی بیانیه ای اعتراض ش��دید خود به ای��ن طرح را اعالم و‬ ‫درخواس��ت جلوگی��ری از حذف انجمن حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان از ترکیب کمیس��یون های نظارت اس��تانی‬ ‫و شهرس��تانی‪ ،‬اضافه ش��دن انجمن ملی حمایت به ترکیب‬ ‫هی��ات عالی نظارت و احیای ماده ‪ ۹۶‬قانون نظام صنفی که‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۲‬بالاثر شده بود را کرده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم ترین اقدام هایی که انجمن‬ ‫ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال جاری انجام‬ ‫داد‪ ،‬راه اندازی سامانه جامع عضویت بود‪ .‬تاکنون حدود ‪100‬‬ ‫هزار نفر در سراسر کشور در این بستر داوطلبانه به عضویت‬ ‫انجمن ه��ای حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان ش��هرهای‬ ‫مح��ل اقامت خود درامده اند‪ .‬برگزاری انتخابات انجمن های‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان در س��طوح شهرستانی و‬ ‫اس��تانی از خرداد امسال اغاز ش��ده و تاکنون ادامه داشته‬ ‫است‪ .‬بر این اساس اعضای هیات مدیره و بازرس بسیاری از‬ ‫انجمن های شهرستان ها و استان های سراسر کشور انتخاب‬ ‫شده اند و درحال حاضر مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به تازگ��ی انجم��ن مل��ی حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اق��دام به راه ان��دازی پویش مردمی و همگان��ی «بدون نرخ‬ ‫نخری��م» کرده اس��ت‪ .‬این پویش به طور فراگیر در سراس��ر‬ ‫کش��ور به راه افتاده اس��ت‪ .‬اطالع رس��انی عمومی به مردم‬ ‫و ش��هروندان درب��اره پیامدهای درج نش��دن نرخ روی کاال‬ ‫می تواند ب��ه بروز تخلفات بعدی به ویژه گرانفروش��ی منجر‬ ‫ش��ود و مانع اعمال نظارت های مراج��ع ذی ربط و نیز بروز‬ ‫ه��رج و مرج در ب��ازار و ایجاد ناامنی روان��ی و از بین رفتن‬ ‫اعتماد عمومی به تولیدکنندگان‪ ،‬عرضه کنندگان و کس��به‬ ‫شریف جامعه بینجامد‪ .‬امیدواریم نتایج این اقدام ها در بازار‬ ‫شب عید بیش از پیش نمایان شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫برگردان‪ -‬ش�اپور پش�ابادی‪ :‬هنگام راه اندازی یک‬ ‫کس��ب وکار باید برای ‪ ۵‬س��وال مهم‪ ،‬جواب داش��ت‪.‬‬ ‫این س��واالت نقش پادزهر را بازی می کنند و احتمال‬ ‫شکس��ت تجارت را به حداقل می رسانند‪ .‬ک ً‬ ‫ال ما ادم ها‬ ‫در ح��رف زدن درب��اره موضوع��ات مختل��ف‪ ،‬معرکه‬ ‫هس��تیم‪ .‬به خصوص اگر پای کسب وکار در میان باشد‬ ‫می نش��ینیم و با اشتیاق‪ ،‬س��اعت ها صحبت می­ کنیم‪.‬‬ ‫بس��یاری از افراد سال های س��ال‪ ،‬رویای راه انداختن‬ ‫کسب وکار خودشان را دارند اما مدام به خود می گویند‪:‬‬ ‫هنوز اماده این کار نیس��تم‪ ،‬زم��ان خوبی برای عملی‬ ‫کردنش نیس��ت‪ ،‬هزین ­ه زیادی دارد ی��ا هنوز به اندازه‬ ‫کافی تجربه ندارم‪ .‬واقعیت ان است که هیچ زمانی برای‬ ‫ش��روع یک کسب وکار «ایده ­ال» نیست و به ناچار باید‬ ‫از یک جایی کار خود را شروع کنید‪ .‬بااین حال یک خبر‬ ‫خوب هم برای شما داریم‪ :‬اگر می خواهید دست به کار‬ ‫ش��وید فقط باید از ‪ ۵‬موضوع مهم اطالع داشته باشید‪.‬‬ ‫با گسترش نیوز همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده کسب وکار‬ ‫ایده بزرگتان چیست؟ باید بتوانید ایده تجاری خود‬ ‫را به زبان س��اده و روشن بیان کنید‪ .‬طرح و نقشه شما‬ ‫چیست؟ قصد دارید چه چیزی را بفروشید؟ و محصول‬ ‫یا خدمت ش��ما چه فرقی با محصول یا خدمت رقبای‬ ‫موجود در بازار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل درامدزایی‬ ‫دقیق��اً چطور پول در می­ اورید؟ ب��ه چیزی که قرار‬ ‫اس��ت بفروشید و نیز نحوه بس��ته­ بندی ان فکر کنید‪.‬‬ ‫محصول س��اده ­ای می ­فروش��ید که قیمتش هم ثابت‬ ‫اس��ت؟ یک نرم­افزار را می­ فروش��ید ی��ا همزمان چند‬ ‫کاال را به فروش می ­رسانید؟ ایا در درازمدت می­ توانید‬ ‫فروش داش��ته باشید؟ ببینید چقدر طول می­ کشد که‬ ‫نخس��تین محصول خود را اماده فروش کنید تا معلوم‬ ‫شود دقیقاً چه زمانی به درامد می­ رسید‪ .‬به این ترتیب‬ ‫می­ توانید برای پولی که به دست می اورید برنام ­ه ریزی‬ ‫کنید‪ .‬مناب��ع پولی به ویژه در مراح��ل اولیه راه اندازی‬ ‫کسب وکار حیاتی است‪ .‬یادتان باشد هیچ چیز به اندازه‬ ‫کمبود پول‪ ،‬کسب وکارهای نوپا را از پا درنمی اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشتری‬ ‫چه کس��انی ب��رای محص��ول یا خدمت ش��ما پول‬ ‫پرداخت خواهند کرد؟ جواب این سوال به هیچ عنوان‬ ‫نباید مبهم باشد‪ .‬اگر بازار هدفتان کام ً‬ ‫ال مشخص باشد‬ ‫احتمال موفقیت بازاریابی شما بیشتر می شود و به انها‬ ‫دسترسی پیدا می­ کنید‪ .‬مشخصات مشتریان ایده ­ال‬ ‫خود را مشخص کنید‪ .‬باید بدانید در کدام نقطه از شهر‬ ‫زندگ��ی می­ کنند‪ ،‬تقریباً چقدر س��ن دارند‪ ،‬میانگین‬ ‫درامدش��ان چقدر اس��ت‪ ،‬چه عالیق و سرگرمی­ هایی‬ ‫دارند و چه چیزهایی را دوست ندارند‪ .‬وقتی این تصویر‬ ‫ذهنی را داشته باشید یافتن مشتریان و بازاریابی اسان‬ ‫می ­ش��ود چون با یک سری ادم واقعی سروکار دارید و‬ ‫انها را می­ شناس��ید‪ .‬حاال می ­دانید با چه زبان و ادبیاتی‬ ‫ب��ا انها صحب��ت کنید‪ ،‬تن و لحن صدای ش��ما چگونه‬ ‫باشد و خالصه چطور به شکل قانع­ کننده با انها ارتباط‬ ‫برقرار کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش‬ ‫مش��خص کنید که شما دقیقاً چه ارزش و نتیجه ای‬ ‫را عاید مش��تریان خود می­ کنید‪ .‬ش��ما و انها در حال‬ ‫معامله هستید‪ .‬انها در ازای دریافت فالن کاال یا خدمت‬ ‫از وجود ش��ما بهره­ مند می­ ش��وند‪ .‬چگون��ه می توانید‬ ‫زمین��ه انجام هر چه بهتر و بی ­دردس��ر ای��ن معامله را‬ ‫فراه��م کنی��د؟ ایا برای عرضه کاال ی��ا خدمت خود به‬ ‫مکان فیزیکی خاصی نیاز دارید؟ کس��ب وکار ش��ما به‬ ‫اینترنت هم نیاز دارد؟ به اپ چطور؟‬ ‫‹ ‹اعتبارسنجی‬ ‫ابتدا نظریه خ��ود را ازمایش کنید‪ .‬مهم ترین کاری‬ ‫که قبل از راه­ اندازی کس��ب وکار خود باید انجام دهید‬ ‫همین است‪ .‬تا زمانی که مطمئن نشده ­اید که مشتریان‬ ‫در ازای دریافت محصول و خدمت‪ ،‬اماده پرداخت پول‬ ‫به شما هستند کسب وکارتان در حد نظریه باقی می ­‬ ‫ماند‪ .‬بسیاری از کسب وکارهای جدید بدون عبور از این‬ ‫مرحله‪ ،‬کار خود را ش��روع می­ کنند و پا به دنیای واقعی‬ ‫می ­گذارند‪ .‬وقتی مش��تریان خود را مش��خص کردید‬ ‫باید فرضیه خود را امتحان کنید‪ .‬توجه داش��ته باشید‬ ‫که نباید به دوس��تان خود بس��نده کنی��د‪ .‬اگر بتوانید‬ ‫غریبه­ ه��ا را راضی به پرداخت پول کنید در ان صورت‬ ‫می ­توان گفت که کسب وکار ش��ما ارزش راه­ اندازی را‬ ‫دارد‪ .‬شکست خوردن در مرحله ازمایش تاثیر مخربی‬ ‫روی شما خواهد گذاشت‪ .‬ممکن است احساس کنید‬ ‫که باید راه­ اندازی کس��ب وکار خود را به زمان دیگری‬ ‫موکول کنید‪ .‬نگذارید این احساس شما را از پا دراورد‪.‬‬ ‫ش��جاع باش��ید و روی این ‪ ۵‬مرحله اساسی کار کنید‬ ‫و همچن��ان که پیش می­ روید ایده خ��ود و نتایج ان را‬ ‫ثبت و ضبط کنید‪ .‬اگر بتوانید مس��یر پیش روی خود‬ ‫را روش��ن کنید بر اعتمادبه نفس شما افزوده می­ شود و‬ ‫با اطمینان بیشتری‪ ،‬دکمه شروع را فشار خواهید داد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬دیلی میل‬ ‫اشتباهاتی که شما را به کرونا مبتال می کند‬ ‫ارتکاب چند خطای س��اده‪ ،‬ام��کان ابتال به کرونا را‬ ‫به ش��دت افزایش می دهد‪ .‬طبق گزارشی که به تازگی‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز منتش��ر ک��رد یک فرد مبتال‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬نفر از کارکنان و پرس��نل یکی از بیمارس��تان های‬ ‫ووهان را مبتال کرده اس��ت‪ .‬این موضوع مقابله با کرونا‬ ‫را پیچیده ت��ر می کند‪ .‬ب��رای جلوگی��ری از ابتال باید‬ ‫تع��دادی از عادت های خود را کن��ار بگذاریم و عالوه‬ ‫بر ان ش��ناخت خ��ود از این بیماری را بیش��تر کنیم‪.‬‬ ‫در اینج��ا به تع��دادی از رفتارهایی ک��ه احتمال ابتال‬ ‫به وی��روس کرونا را افزایش می دهن��د و نیز بعضی از‬ ‫تصورات اش��تباهی که مردم در ارتباط با این بیماری‬ ‫دارند می پردازیم‪ .‬با گسترش نیوز همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹افراد سالم را بی خطر ندانید‬ ‫دوره نهفتگی کرونا ‪ ۱۴‬روز است؛ این به ان معناست‬ ‫که خیلی از مبتالیان توسط افراد به ظاهر سالم مبتال‬ ‫می ش��وند‪ .‬خطر ابتال به کرونا به ش��دت باالست چون‬ ‫مبتالیان در دوره نهفتگی هیچ نش��انه خاصی ندارند‪.‬‬ ‫برای همین اس��ت ک��ه باید از حض��ور در اجتماعات‪،‬‬ ‫اماک��ن ش��لوغ‪ ،‬مهمانی ها و‪ ...‬خ��ودداری کنید‪ .‬روی‬ ‫اس��تفاده از ماسک و شستن دس��ت ها حساب نکنید‬ ‫چون اتفاقاً شستن دست ها در اماکن شلوغ خطر ابتال‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬این روزها بهتر است به اندازه کافی‬ ‫از فروش��گاه ها خرید ک��رد تا به مراجع��ه زیاده از حد‬ ‫نیاز نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره کاالها و داروها‬ ‫با انتشار اخبار مربوط به کرونا‪ ،‬بسیاری برای خرید‬ ‫دارو‪ ،‬دستکش و مواد ضدعفونی کننده به داروخانه ها‬ ‫و فروش��گاه ها هجوم بردن��د‪ .‬به این ترتیب قیمت این‬ ‫اق�لام افزایش یاف��ت‪ .‬از احتکار تجهیزات پزش��کی‬ ‫خودداری کنید چون کمیابی باعث می ش��ود تعدادی‬ ‫از مبتالیان یا افراد مس��تعد از دسترس��ی به این اقالم‬ ‫مح��روم بمانند‪ .‬این موضوع دامن همه اعضای جامعه‬ ‫را می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده نادرست از ماسک‬ ‫ماس��ک های حرفه ای مثل ماسک ‪ N۹۵‬که توسط‬ ‫پزش��کان و پرس��تاران اس��تفاده می ش��ود خطر ابتال‬ ‫را به حد صفر می رس��انند اما ماس��ک هایی که توسط‬ ‫مردم اس��تفاده می شوند چنین نیس��تند‪ .‬درمجموع‬ ‫ماس��ک های استاندارد در پیش��گیری از ابتال به کرونا‬ ‫نق��ش دارند اما نبای��د دراین باره اغراق ک��رد‪ .‬این نوع‬ ‫ماسک ها در ارتباط با ذرات بزرگ موثر عمل می کنند‬ ‫اما در ارتباط با ذرات ریز (که ویروس کرونا از ان جمله‬ ‫اس��ت) چندان کارامد نیس��تند‪ .‬همان ط��ور که بارها‬ ‫گفته ش��ده است اس��تفاده از ماس��ک برای بیماران و‬ ‫مبتالیان ضروری اس��ت اما اس��تفاده از ان برای افراد‬ ‫سالم بیشتر یک اقدام احتیاطی است‪.‬‬ ‫ماس��ک های استاندارد در پیشگیری از ابتال به کرونا‬ ‫موثر هس��تند اما اس��تفاده نادرس��ت از انها خطر ابتال‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬ماس��ک باید تم��ام دهان و بینی را‬ ‫پوشش دهد و هیچ فاصله ای بین سطح ماسک و پوست‬ ‫صورت شما وجود نداشته باشد‪ .‬هنگام گذاشتن ماسک‬ ‫روی صورت خود (یا برداشتن) از بند ان استفاده کنید‬ ‫و قسمت جلویی را لمس نکنید‪ .‬ماسک را بالفاصله در‬ ‫یک محفظه سربسته قرار دهید و دستان خود را با مواد‬ ‫شوینده یا ضدعفونی کننده بشویید‪.‬‬ ‫‹ ‹مخفی کاری‬ ‫بعضی افراد‪ ،‬نشانه های نامعمول دارند اما موضوع را‬ ‫مخفی می کنند‪ .‬اگر به ش��کلی با یک فرد مبتال تماس‬ ‫داش��ته اید باید ‪ ۱۴‬روز در ش��رایط ایزوله کامل باشید‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د دوره نهفتگی و بروز نشانه ها‬ ‫حدود دو هفته طول می کشد و همین موضوع‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کس��انی ک��ه با بیم��اران تماس داش��ته اند را گمراه‬ ‫می کند‪ .‬انها سالمتی موقتی خود را نشانه ان می دانند‬ ‫که خطر برطرف شده است‪ .‬به خصوص در صورت بروز‬ ‫تب ش��دید‪ ،‬سرفه های بی س��ابقه و غیرمعمول‪ ،‬تنگی‬ ‫تنفس‪ ،‬س��ردرد‪ ،‬احس��اس خستگی ش��دید حتماً به‬ ‫مراکز درمانی مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ فع ً‬ ‫ال واکسن کرونا ساخته نشده است‬ ‫ب��ه نق��ل از منابع مختل��ف‪ ،‬از تولید واکس��ن کرونا‬ ‫ی کش��ورهای‬ ‫صحب��ت می ش��ود‪ .‬صنایع داروس��از ‬ ‫مختلف‪ ،‬دانشمندان و پژوهشگران دست به کار شده اند‬ ‫اما تا این لحظه از واکسن خبری نیست‪ .‬تولید واکسنی‬ ‫که به لحاظ قیمت‪ ،‬امکان تولید انبوه ان وجود داش��ته‬ ‫باشد ممکن است ماه ها به طول بینجامد‪.‬‬ ‫منبع‪modelnewtech :‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه گس��ترش س��ریع کروناویروس‬ ‫جدید (‪ ،)۱۹-COVID‬وزارت بهداشت فدرال‬ ‫و وزارت اقتص��اد فدرال‪ ،‬نظر خ��ود را مبنی بر‬ ‫لغو ‪ ITB‬برلین اعالم کردند‪ .‬دکتر کریس��تین‬ ‫گاکه‪ ،‬مدیرعام��ل ‪Messe Berlin GmbH‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با بیش از ‪ ۱۰‬هزار غرف��ه دار از بیش از‬ ‫‪ ۱۸۰‬کش��ور جهان ‪ ITB‬برلین ب��رای صنعت‬ ‫جهانگ��ردی جهان بس��یار مهم اس��ت ولی ما‬ ‫مس��ئولیت خود را در مورد س�لامتی و ایمنی‬ ‫بازدید کنن��دگان‪ ،‬غرف��ه داران و کارکنان خود‬ ‫بس��یار جدی می دانیم‪ .‬بس��یار سخت است که‬ ‫اکن��ون باید با لغو ‪ ITB‬برلی��ن ‪ ۲۰۲۰‬موافقت‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس هیات نظارت بر نمایش��گاه برلین‬ ‫گرگ ولف دیتر گفت‪ ITB :‬برلین و نمایش��گاه‬ ‫برلین حتی یک بار در تاریخ ‪ ۵۴‬ساله این رویداد‬ ‫وضعیت مشابهی را تجربه نکردند‪ .‬ما می خواهیم‬ ‫از همه غرفه داران و شرکای اقصی نقاط جهان‬ ‫تشکر کنیم که طی چند روز و هفته گذشته در‬ ‫کنار ‪ ITB‬برلین ایستاده اند‪ .‬ما مشتاقانه منتظر‬ ‫ادامه روابط قابل اعتماد با شرکای خود در بازار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۲‬انتصاب جدید‬ ‫در نمایشگاه تهران‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران به تازگی شاهد‬ ‫برخی تغیی��رات جدید بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬تغییرات مدیریتی جدید در نمایش��گاه‬ ‫تهران به بخش نمایش��گاه های داخلی و بخش‬ ‫غرفه س��ازی رس��ید‪ .‬بنابر گزارش های رسیده با‬ ‫حک��م مدیرعامل‪ ،‬مهرداد پناهی به عنوان مدیر‬ ‫طراحی و غرفه ارایی و عباس احسانی به عنوان‬ ‫مدیر نمایشگاه های داخلی منصوب شدند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ ۵‬پاد زهر برای بقای استارت اپ ها‬ ‫لغو برگزاری بزرگ ترین‬ ‫نمایشگاه گردشگری جهان‬ ‫‪10‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ریزش ‪ ۱۸0۰۰‬واحدی شاخص بورس در یک روز‬ ‫یادداشت‬ ‫زور نقدینگی‬ ‫بیشتر از‬ ‫کروناست‬ ‫بورس از کرونا ترسید‬ ‫احمد پویان فر‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ورود به «بورس» مشروط شد‬ ‫سعید فالح پور‬ ‫علیرضا مستقل‬ ‫‹ ‹دالیل تغییر شرایط دریافت کد بورسی‬ ‫خبر‬ ‫س��عید فالح پ��ور معاون نظ��ارت بر نهاده��ای مالی‬ ‫سازمان بورس درباره تغییر شرایط صدور کد معامالتی‬ ‫برای متقاضیان س��رمایه گذاری دربازار س��هام و شرط‬ ‫س��پری ش��دن یک ماه��ه و انجام ازم��ون که موجب‬ ‫انتقاداتی ش��ده به بورس پرس توضیح داد‪ :‬این تصمیم‬ ‫در راستای ادامه فرهنگ س��ازی‪ ،‬اطالع رسانی و برنامه‬ ‫س��ازمان بورس برای توسعه دانش س��رمایه گذاری در‬ ‫بازار س��رمایه بوده و در اینده هم با نتایج مثبتی همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رایط جدید‪ ،‬مربوط به افرادی است‬ ‫ک��ه هنوز وارد بازار نش��ده و تصمیمی ه��م برای ورود‬ ‫نگرفته ان��د‪ .‬بنابراین ج��ای نگرانی برای فع��االن بازار‬ ‫ندارد‪ .‬از س��وی دیگر امکان حضور در عرضه های اولیه‬ ‫ب��رای دریافت کنندگان کد جدید معامالت وجود دارد‪.‬‬ ‫این ش��یوه نامه مربوط به معامالت دیگر سهام است تا‬ ‫افراد تازه وارد با کس��ب اطالعات مقدماتی و مهم‪ ،‬وارد‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫بیش از ‪ ۵‬میلیارد تومان‬ ‫مشروط شد‬ ‫بان��ک مرکزی اع�لام کرد ک��ه پرداخت‬ ‫تس��هیالت بیش از پنج میلی��ارد تومان به‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوقی مشروط به ارائه‬ ‫صورت های مالی حسابرسی شده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها‬ ‫و موسس��ه های اعتباری اعالم کرد‪ :‬براساس‬ ‫مصوبه ‪ ۲۰‬دی س��ال ‪ ۱۳۹۰‬ش��ورای پول‬ ‫و اعتب��ار‪ ،‬ب��ا هدف تس��هیل تامی��ن مالی‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی به وی��ژه فعاالن عرصه‬ ‫تولید در کشور و در پاسخ به درخواست های‬ ‫فراوان در این رابطه‪ ،‬پیشنهاد اصالح تبصره‬ ‫(‪ )۳‬ذیل ماده (‪ )۱۷‬فصل چهارم ضوابط یاد‬ ‫شده به شورای پول و اعتبار تسلیم شد که‬ ‫در یک هزار و دویست و هشتاد و هشـتمین‬ ‫جلسـه این شورا در ‪ ۱۵‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬مورد‬ ‫تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬در اعطای تسهیالت و ایجاد‬ ‫تعهدات به اش��خاص حقوقی و حقیقی که‬ ‫حسب «قانون مالیات های مستقیم» مکلف‬ ‫به نگهداری دفاتر قانونی هس��تند‪ ،‬دریافت‬ ‫صورت های مالی الزامی است‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت و ایجاد تعهدات بیش‬ ‫از ‪ ٥٠‬میلیارد ریال به برای اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوق��ی در هر بانک و موسس��ه اعتباری‬ ‫غیربانکی و در هر س��ال شمس��ی منوط به‬ ‫ارائه صورت های مالی حسابرسی شده است‪.‬‬ ‫این مصوبه‪ ،‬نافی الزامات و تکالیف مربوط‬ ‫مقـ��رر در «ایین نامه راهکاره��ای افزایش‬ ‫ضمان��ت اجرای��ی و تقویت حسابرس��ی» و‬ ‫همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاست های‬ ‫دول��ت برای خ��روج غیرتورم��ی از رکـود»‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫براس��اس ابالغی��ه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫درحال��ی فرایند ص��دور کد معامالتی برای مش��تریان‬ ‫جدی��د در بازارس��رمایه تغییر ک��رده و در این ابالغیه‬ ‫امده است‪ :‬مش��تریان جدید یک ماه پس از صدور کد‬ ‫امکان معامله خواهند داش��ت‪ .‬در این راستا‪ ،‬قبولی در‬ ‫ازمون کانون کارگزاران یا س��ازمان بورس شرط صدور‬ ‫کد معامالتی اس��ت‪ .‬همچنین شخص متعهد می شود‬ ‫سیگنال فروشی و‪ ...‬نکند‪ ،‬زیرا کد مسدود می شود‪ .‬بنابر‬ ‫تصمیم گیری کان��ون کارگزاران‪ ،‬در راس��تای افزایش‬ ‫دانش اف��راد حقیقی که قصد معامل��ه در بورس دارند‬ ‫ازم��ون به صورت حضوری و مجازی برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫در صورت قبولی اشخاص در ازمون مذکور مشخصات‬ ‫مربوط به افراد حداکثر ظرف س��ه روز به سمات ارسال‬ ‫می ش��ود و پس از ط��ی فراینده��ای مربوطه کدهای‬ ‫معامالت��ی از قابلیت معامله برخوردار می ش��وند‪ .‬براین‬ ‫اس��اس و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش سهام ش��رکت های عرضه اولیه‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫تس��ه و اوراق با درامد ثابت و همچنین خرید و فروش‬ ‫واحدهای صندوق های سرمایه گذاری از قانون نامبرده‬ ‫مستثنا است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معامالت تاالر شیش��ه ای روز گذش��ته با‬ ‫ریزش بیش از ‪ ۱۸۰۰۰‬واحدی شاخص کل‬ ‫بورس و رس��یدن این متغیر به ‪ ۵۰۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۲۵‬واح��د به پایان رس��ید‪ .‬جزئیات داد و‬ ‫ستدهای بازار سهام براساس امارهای ثبت‬ ‫ش��ده نش��ان می دهد که همه شاخص های‬ ‫معامالتی در بازار س��هام دی��روز با کاهش‬ ‫مواجه شدند‪.‬‬ ‫انچه که به عنوان مهم ترین عامل ریزش‬ ‫بازارسهام مطرح است‪ ،‬موضوع شیوع کرونا‬ ‫است که بسیاری از کشورها از جمله ایران را‬ ‫درگیر کرده و تاثیر منفی بر بازارها گذاشته‬ ‫است‪ .‬شیوع کرونا از انجایی که رشد جهانی‬ ‫را متاث��ر و زمینه کاه��ش تقاضای کاالهای‬ ‫س��رمایه ای را فراهم کرده است‪ ،‬ازاین بابت‬ ‫فروش ش��رکت ها کاهش یافت��ه و بر پایین‬ ‫امدن حجم مبادالت تجاری بین کش��ورها‬ ‫و سوداوری ش��رکت های بورسی اثر منفی‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی ب��ه ط��ور طبیعی‬ ‫ش��رکت های بورس��ی و ص��ادرات محور در‬ ‫داخل کش��ور نیز متاثر ازاین شرایط با افت‬ ‫مواجه شدند و با تش��دید نگرانی ها از بابت‬ ‫ش��یوع بیش��تر کرونا بازدهی ش��ان کاهش‬ ‫یافت که نتیجه ان هم این ش��د که س��هام‬ ‫شرکت ها ریزش کرد‪.‬‬ ‫البته این ش��رایط در حال��ی بر بازاردیروز‬ ‫س��هام حاکم ش��د که به نظر می رسد این‬ ‫روند خیلی پایدار نباش��د و ب��ازار بار دیگر‬ ‫روند صعودی به خود بگیرید‪.‬‬ ‫دلیل این مدعا هم حجم باالی نقدینگی‬ ‫اس��ت که در ماه های اخیر باعث رش��د این‬ ‫بازار ش��ده و همچنان تمای��ل برای ورود به‬ ‫این بازار را دارد‪.‬‬ ‫انچ��ه از اینده این ب��ازار می توان متصور‬ ‫بود‪ ،‬این اس��ت که فش��ار نقدینگی بر ترس‬ ‫و نگرانی های ناش��ی از کرونا غلبه کند و با‬ ‫ورود این س��رمایه ها به بازار سرمایه‪ ،‬بورس‬ ‫بار دیگر صعودی شود‪.‬‬ ‫بی تردید انچه اینده بازار س��هام را تعیین‬ ‫می کند اثر متقابل کرونا و نقدینگی اس��ت‬ ‫که پیش بینی می ش��ود در این برهه زمانی‬ ‫کف��ه نقدینگی س��نگین تر از تاثیرات منفی‬ ‫کرون��ا باش��د و ب��ورس را به س��مت مثبت‬ ‫ش��دن دوباره پیش بب��رد‪ ،‬موضوعی که در‬ ‫روزهای اینده تحقق ان خیلی دور از انتظار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫بورس تهران درحالی مدتی اس��ت رشد شگفت انگیز‬ ‫و بی س��ابقه ای را تجربه می کند و میزبان نقدینگی های‬ ‫جدید اس��ت که ورود ایران به لیس��ت سیاه ‪ FATF‬و‬ ‫ش��یوع کرونا در کشور به عنوان دو اتفاق مهم در هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نتوانست بازار س��هام را متاثر کند و این بازار‬ ‫بدون نگرانی همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داد‪.‬‬ ‫نتیجه این روند هم این ش��د که در پایان هفته گذشته‬ ‫شاخص بورس نیم میلیونی شد و رکورد بی سابقه ای را‬ ‫به ثبت رساند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب با وجود انکه ح��دود ‪ ۱۰‬روز از اعالم‬ ‫شیوع کرونا در کشور به صورت رسمی می گذرد و بازار‬ ‫س��رمایه بی توجه به این موضوع روند صعودی خود را‬ ‫ادامه داده اس��ت‪ ،‬اما روز گذش��ته‪ ،‬ورق بورس برگشت‬ ‫و ش��اخص کل ک��ه دیروز کار خود را ب��ا صعود اغاز و‬ ‫به بیش از ‪۵۲۳‬هزار واحد رش��د ک��رد‪ ،‬در نهایت ترمز‬ ‫این صعود کش��یده ش��د و ش��اخص بیش از ‪ 18‬هزار‬ ‫واح��د ری��زش را تجربه کرد و به رق��م ‪۵۰۵‬هزار واحد‬ ‫رس��ید؛ ریزشی که کارشناسان دلیل اصلی ان را کرونا‬ ‫می دانن��د‪ .‬البته در کنار موضوع کرونا و تش��دید ترس‬ ‫و نگرانی ه��ا از ش��یوع بیش��تر این ویروس در کش��ور‪،‬‬ ‫موضوع دیگری که برخی‪ ،‬ان را عامل منفی شدن بازار‬ ‫عنوان می کنند‪ ،‬تغییر شرایط دریافت کد بورسی برای‬ ‫تازه واردان است‪.‬‬ ‫در چند روز گذش��ته با تش��دید نگرانی ها از بابت ش��یوع بیماری‬ ‫کرون��ا‪ ،‬بورس ه��ای جهانی با ری��زش زیادی روبه رو ش��دند که این‬ ‫موضوع اثرش را بر بازارسهام ایران نیز گذاشت‬ ‫بازارسرمایه شوند‪ .‬این مقام مسئول درباره انتقاد برخی‬ ‫فعاالن مبنی بر کند ش��دن جری��ان ورود نقدینگی به‬ ‫بازارس��رمایه و نب��ود چنین رویه های��ی در بورس های‬ ‫دیگر و عامل ریزش شاخص توضیح داد‪ :‬این شیوه نامه‬ ‫ش��امل فعاالن فعلی و قدیمی نمی شود‪ .‬بنابراین ورود‬ ‫نقدینگی با توجه به ثبت رکورد جدید معامالت ‪ ۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی سهامداران حقیقی ادامه دارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر رویه جدید‪ ،‬فقط یک بار و ط��ی دوره ‪ ۳۰‬روزه‬ ‫بوده و بعد از ان جریان ورود نقدینگی متقاضیان جدید‬ ‫حضور در بازار سرمایه‪ ،‬عادی خواهد شد‪.‬‬ ‫ف�لاح پور ادام��ه داد‪ :‬ورود س��رمایه گذاران جدید و‬ ‫نقدینگ��ی مانند شمش��یر دو لبه ب��وده و هرچند این‬ ‫جری��ان در دوران رونق بازار بس��یار خوش��ایند اس��ت‬ ‫ام��ا هنگام رکود هم می تواند ب��ا تبعات مخرب و زیان‬ ‫ب��اری همراه باش��د‪ .‬بنابراین واجب بوده و هس��ت که‬ ‫س��رمایه گذاران تازه وارد با اط�لاع از مختصات بورس‬ ‫و فرابورس و ابزارها‪ ،‬ریسک ها و فرصت ها و تهدیدهای‬ ‫بازار و‪ ...‬با چشمان باز فعالیت کنند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره س��ازمان ب��ورس در واکنش به‬ ‫اعالم برخی فعاالن مبنی بر اینکه انتش��ار بدون اطالع‬ ‫قبلی ش��یوه نامه جدید کد معامالتی ان هم در ساعت‬ ‫اولیه روز گذشته‪ ،‬یکی از عوامل اصلی ریزش بی سابقه‬ ‫ش��اخص اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬افت روز گذشته شاخص‪،‬‬ ‫ربطی به ش��رایط جدید کد بورس��ی ندارد و ناش��ی از‬ ‫عوامل��ی مانند کاهش قیمت ه��ای جهانی محصوالت‪،‬‬ ‫ریزش بورس های دنیا مخصوصا» افت حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۱‬‬ ‫درصدی شاخص های بورس امریکا ‪ ،‬اثر کرونا و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹ه�م کرون�ا تاثی�ر گذاش�ت‪ ،‬هم ش�رایط‬ ‫جدید بورس‬ ‫علیرضا مس��تقل کارش��ناس ب��ورس در گفت وگو با‬ ‫درب��اره وضعی��ت بازار س��رمایه و دالیل ریزش‬ ‫این بازار گفت‪ :‬درحالی ‪ ۱۰‬روزی است از اعالم رسمی‬ ‫ورود ویروس کرونا به کشور می گذرد که طی این مدت‬ ‫ب��ا وجود ت��رس و نگرانی هایی را از ای��ن بابت در بین‬ ‫معامله گران بازار وجود داش��ت‪ ،‬اما بازار سهام همچنان‬ ‫به رش��د خود ادامه داد و رکوردهای جدیدی را به نام‬ ‫خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چند روز گذشته با تشدید نگرانی ها‬ ‫از بابت ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬این ش��رایط سبب شد تا‬ ‫بورس های جهانی با ریزش زیادی روبه رو شوند که این‬ ‫موضوع اثرش را بر بازارسهام کشور نیز گذاشت و زمینه‬ ‫ریزش ش��دید ش��اخص بورس تهران را در روز گذشته‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬به گفته او فضای ت��رس و دلهره ای که از‬ ‫بابت تشدید شیوع کرونا در دنیا به وجود امده‪ ،‬درحالی‬ ‫به بازار س��هام کشور سرایت کرده است که این موضوع‬ ‫باعث ش��د ت��ا هیجانات منفی این بازار تخلیه ش��ود و‬ ‫درنهایت خودش را اماده رشد های اینده کند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار با تاکید براینکه درحالی کرونا باعث‬ ‫ریزش شاخص بورس ش��ده که در این میان تغییر در‬ ‫ش��رایط دریافت کد بورسی نیز این وضعیت را تشدید‬ ‫کرده و سبب شده تا بازار نسبت به این موضوع واکنش‬ ‫منفی نش��ان دهد‪ ،‬افزود‪ :‬از انجایی که بخشی از رشد‬ ‫روزان��ه بورس به دلیل ورود نقدینگی های جدید و تازه‬ ‫وارد ها به این بازار بوده است‪ ،‬بنابراین تغییر در دریافت‬ ‫کد بورس��ی تازه وارد ها‪ ،‬سیگنال منفی را به بازار داد و‬ ‫ب��ه یک عامل موثر بر کاهش ش��اخص بورس‪ ،‬در کنار‬ ‫عامل کرونا تبدیل شد‪.‬‬ ‫مستقل‪ ،‬این اقدام را تصمیمی اشتباه و غیر کارشناسی‬ ‫خواند و اظهار کرد‪ :‬اینکه مشتریان جدید یک ماه پس‬ ‫از صدور کد امکان معامله خواهند داش��ت و قبولی در‬ ‫ازمون کانون کارگزاران یا س��ازمان بورس شرط صدور‬ ‫کد معامالتی خواهد بود‪ ،‬موضوعی اس��ت که می تواند‬ ‫یک نوع محدودیت برای بازار س��رمایه محسوب شود و‬ ‫تاثیر منفی بر روند حرکتی بازار داش��ته باشد‪ .‬به گفته‬ ‫این کارش��ناس اعمال چنی��ن محدودیت هایی اصال به‬ ‫نفع بازار سرمایه نیست‪.‬‬ ‫او در عی��ن حال با تاکید برای��ن موضوع که به دلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا ش��اید اقتصاد کش��ور ازاین بابت‬ ‫م��وج منفی گرفته و در جابه جای��ی کاالها و صادرات‬ ‫محدودیت های��ی پیش ام��ده و تاثیرش را ب��ر بازارها‬ ‫گذاش��ته اس��ت گفت‪ :‬ام��ا بی تردید این رون��د پایدار‬ ‫نخواهد ب��ود و به مرور با کاه��ش نگرانی ها و رفع این‬ ‫محدودیت ها وضعیت بازارها ب��ه روال عادی بازخواهد‬ ‫گشت و بازار سرمایه هم بار دیگر صعودی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سهام ترسیده است‬ ‫یوسف هاشمی تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به ریزش ‪ 18‬هزار واحدی شاخص‬ ‫بورس اظهار کرد‪ :‬دلیل اصلی این ریزش شیوع بیماری‬ ‫کرونا و ترس��ی اس��ت که از ان به وجود امده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر بازاره��ای جهانی نیز از این بیماری تاثیر‬ ‫گرفته اند و بیش��تر بورس های جهان ریزش داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین شاهد افت نرخ جهانی فلز هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وضعی��ت اقتصادی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر شاید در اقتصاد کشور شاهد اتفاق خاصی‬ ‫نباشیم اما در روزهای اینده احتماال با مباحثی از جمله‬ ‫چالش هایی در جابه جایی کااله��ا‪ ،‬صادرات و‪ ...‬روبه رو‬ ‫خواهیم بود و ممکن اس��ت بازار از این موضوع ترسیده‬ ‫باشد‪ .‬هاش��می به این س��وال که چرا بازار سرمایه در‬ ‫روزهای گذش��ته به ش��یوع کرونا واکنش نشان نداده‬ ‫بود‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬به مرور زم��ان هر چه موضوع جدی تر‬ ‫شود ترس بازار هم بیشتر می شود‪ .‬از سوی دیگر شاهد‬ ‫این بودیم که عکس العمل کشورهای همسایه در ورود‬ ‫و خروج کاال و افراد بیش��تر ش��ده و موانع بیشتری را‬ ‫برای کش��ور در نظ��ر گرفتند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬هر چه‬ ‫ترس از بیماری و تبعات ان بیش��تر شود بازار واکنش‬ ‫بیشتری نشان خواهد داد‪ .‬از سوی دیگر مباحثی مبنی‬ ‫بر قرنطینه کردن تهران یا ش��هرهای دیگر و همچنین‬ ‫تعطیل��ی بانک ه��ا مطرح اس��ت‪ .‬بطور کل��ی در مورد‬ ‫وضعیت اینده ابهام وجود دارد‪.‬‬ ‫تحلیلگر بازار س��رمایه در م��ورد اینکه ریزش بازار تا‬ ‫چه زمان��ی ادامه خواهد یافت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر ویروس‬ ‫کنترل شود ریزش بازار توجیهی ندارد اما ممکن است‬ ‫اگر این ویروس همه گیر ش��ده و به س��مت تعطیلی و‬ ‫محدود ش��دن ساعات ادارات‪ ،‬ش��رکت ها و کارخانه ها‬ ‫برویم ممکن است ریزش بازار نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹موفقی�ت بانک صادرات در پیاده س�ازی طرح‬ ‫تولید رمزپویا‬ ‫معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران گفت‪ :‬این بانک به‬ ‫اس��تناد امار بانک مرکزی‪ ،‬در بخش اطالع رس��انی‪ ،‬اموزش و‬ ‫پیاده س��ازی سخت افزارها و نرم افزارهای تولید رمز پویا‪ ،‬موفق‬ ‫عمل کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪،‬‬ ‫س��یدکاظم مرتضوی اسکوئی با اشاره به لزوم عملیاتی کردن‬ ‫رم��ز دوم پوی��ا با توجه به برخی مش��کالت ب��ه وجود امده در‬ ‫سطح جامعه و فیشینگ های صورت گرفته در اپلیکیشن های‬ ‫غیربانکی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ضرورت تامین امنیت حساب مشتریان‬ ‫تصمیم پویاسازی‬ ‫در شبکه بانکی ایجاب کرد تا بانک مرکزی‬ ‫ِ‬ ‫رمز دوم کارت های بانکی را قطعی و به بانک ها ابالغ کند‪ .‬این‬ ‫روند در چرخه تکامل خود‪ ،‬درحال حاضر امکان فعال سازی از‬ ‫س��ه طریق اپلیکیشن ریما‪ ،‬س��امانه هریم و بستر ‪ USSD‬در‬ ‫بانک صادرات ایران را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تسهیل روند دریافت رمز در بانک صادرات ایران به‬ ‫اینجا ختم نشد و پس از بررسی ها و جلسات مختلف با معاونت‬ ‫فن��اوری بان��ک مرکزی اج��ازه اعمال معافیت در یک س��طح‬ ‫مشخص برای رمز دوم به بانک ها داده شد و بانک صادرات ایران‬ ‫جهت سهولت انجام تراکنش ها برای مشتریان خود تصمیم به‬ ‫اعم��ال این معافی��ت در تراکنش های با مجموع کمتر از ‪١٠٠‬‬ ‫هزار تومان در روز گرفت‪ .‬س��عی در انتقال بحث «احراز هویت‬ ‫مشتری» به خودپردازها و بدون مراجعه حضوری به شعب نیز‬ ‫دیگ��ر اقدام بانک صادرات ایران برای ایجاد س��هولت در روند‬ ‫دریافت رمز دوم پویا برای مشتریان بوده است‪.‬‬ ‫مرتض��وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر با وج��ود ‪ ٣‬درگاه جهت‬ ‫دریاف��ت رم��ز دوم پوی��ا برای مش��تریان‪ ،‬ایج��اد معافیت در‬ ‫تراکنش ه��ای زی��ر ‪ ١٠٠‬ه��زار تومان‪ ،‬تالش ه��ای همکاران‬ ‫در بخ��ش ‪ IT‬بانک و همکاری ش��رکت خدمات انفورماتیک‬ ‫و همکاران خوب ما در ش��عب در راس��تای اموزش و هدایت‬ ‫مش��تریان‪ ،‬خوش��بختانه بانک صادرات با کمترین شکایات از‬ ‫سوی مشتریان مواجه شده است‪ .‬این در حالی است که اجرای‬ ‫این طرح برای بانک ها هزینه بر بوده و تنها در راس��تای تامین‬ ‫امنیت حساب مشتریان اجرا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجم�ع عموم�ی ع�ادی فوق الع�اده بانک دی‬ ‫برگزار شد‬ ‫مجمع عموم��ی عادی به طور فوق العاده بانک دی با حضور‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد صاحبان سهام در هتل المپیک تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک دی‪ ،‬با برگزاری مجمع‬ ‫عموم��ی عادی به ط��ور فوق العاده بانک دی‪ ،‬صورت های مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬بانک به تصویب رس��ید‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه ک��ه در تاریخ ‪ ۸‬اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬با حض��ور بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد از س��هامداران و یا نمایندگان قانونی انها و نمایندگان‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی و به‬ ‫ریاس��ت نصرت اهلل ش��هبازی‪ ،‬رئیس هیات مدیره بانک برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬س��هامداران صورت های مالی منتهی به پایان اس��فند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬را تصوی��ب کردند‪ .‬ب��رات کریمی‪ ،‬مدیرعامل بانک دی‬ ‫در ای��ن مجمع ضمن ارائه گزارش��ی از اقدامات صورت گرفته‬ ‫در سال مالی ‪ ۱۳۹۷‬به تشریح اقدامات اساسی بانک پرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی با تش��ریح چش��م انداز بانک تا افق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫درب��اره اهم برنامه های در جریان بانک گفت‪ :‬وصول مطالبات‬ ‫غیرجاری و تعیین تکلیف مطالبات مش��کوک الوصول‪ ،‬فروش‬ ‫امالک و س��رمایه گذاری های م��ازاد بانک برای بهبود کیفیت‬ ‫دارایی ها و ارتقای س��اختار مالی و خدمت رس��انی به خانواده‬ ‫معزز ش��هداء و ایثارگران که بیشترین میزان سهام بانک را در‬ ‫اختیار دارند از مهم ترین برنامه های پیش روی بانک اس��ت که‬ ‫امی��دوارم ب��ا حمایت بیش از پیش و همدلی س��هامداران گام‬ ‫بلندی در مس��یر اهداف خ��ود برداریم‪ .‬کریمی با بیان این که‬ ‫دارایی ه��ای مازاد بانک ها یکی از چالش های مهم نظام بانکی‬ ‫اس��ت که بانک ه��ا را از کارکرد اصلی خود ب��از می دارد گفت‪:‬‬ ‫بان��ک دی ب��رای کمک به ایجاد تحرک در بازار پولی کش��ور‪،‬‬ ‫اقداماتی درباره فروش برخی از سرمایه گذاری ها و دارایی های‬ ‫مازاد از جمله نیروگاه دماوند را در دس��تور کار قرار داده اس��ت‬ ‫و در تالش هس��تیم با در نظر گرفتن منافع س��هامداران این‬ ‫موض��وع را در کوتاه تری��ن زمان ممکن تعیی��ن تکلیف کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین اصالح س��اختار بانک در راستای چابک سازی و‬ ‫افزایش بهره وری و نیز حرکت به س��مت بانکداری دیجیتال با‬ ‫هدف دستیابی به سودهای کارمزدی را از دیگر ماموریت های‬ ‫حائز اهمیت تیم مدیریتی جدید دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ساعت کاری شعب بانک سامان‬ ‫بانک س��امان به منظور حفظ سالمت شهروندان‪ ،‬ساعت کاری‬ ‫ش��عب خود را کاهش داد‪ .‬به گ��زارش دیوان اقتصاد‪ ،‬هم زمان با‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا و تاکید مراجع بهداش��تی و درمانی درباره‬ ‫کاهش تردد در سطح شهر‪ ،‬بانک سامان به منظور حفظ سالمت‬ ‫شهروندان ساعت کاری شعب خود را کاهش داد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫از روز شنبه ‪ 10‬اسفندماه سال ‪ 98‬تا تاریخ پنج شنبه ‪ 15‬اسفند‬ ‫‪ ،98‬تمامی شعب بانک سامان در استان ها تهران و البرز از ساعت‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 14:45‬به مش��تریان خدمات می دهند‪ .‬این ش��عب در روز‬ ‫پنج ش��نبه از س��اعت ‪ 8‬تا ‪ 12:15‬پذیرای مشتریان خواهند بود‪.‬‬ ‫همچنین شعبه هایپراستار از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪8‬‬ ‫تا ‪ 15‬و روز پنج شنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 13‬خدمات رسانی می کنند‪.‬‬ ‫در همین حال شعبه فرودگاه امام بانک سامان نیز به صورت ‪24‬‬ ‫ساعته به مشتریان خدمات ارائه می دهد‪ .‬شعب بانک سامان در‬ ‫اس��تان های فارس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اذربایجان شرقی و غربی‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کیش و قشم نیز در روزهای شنبه تا‬ ‫چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 14:30‬و روز پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪12‬‬ ‫خدمات رس��انی خواهند کرد‪ .‬سایر شعب بانک سامان در سراسر‬ ‫کش��ور نیز از روز ش��نبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 14:15‬و روز‬ ‫پنج ش��نبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 13:15‬به مشتریان خدمات می دهند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مشتریان بانک سامان در تمامی ساعات شبانه روز‬ ‫می توانند خدمات بانکی موردنیاز خود را از طریق سرویس های‬ ‫انالین بانک سامان نظیر موبایلت و نت بانک دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫داللی در بازار فوالد ایران در روزهای شیوع کرونا‬ ‫سازمان حمایت با محتکران و گرانفروشان محصوالت فوالدی برخورد می کند‬ ‫قیمت اهن با حذف دالالن کاهش می یابد‬ ‫قیمت های افسارگسیخته محصوالت فوالدی‪ ،‬بهترین‬ ‫فرص��ت را برای دالالن پی��ش اورده تا بازار را جوالنگاه‬ ‫خود کنند و با خرید و احتکار این محصوالت به افزایش‬ ‫قیمت ه��ا بیش از پیش دامن بزنن��د‪ .‬از این رو مجتبی‬ ‫جوهریان‪ ،‬مدیرکل نظ��ارت بر کاالهای فلزی و معدنی‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید‬ ‫کرد که با افزایش بی رویه قیمت‪ ،‬احتکار و کم فروش��ی‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اقدامات سوداگرانه برخی واسطه ها‬ ‫‹ ‹کمبود مواد اولیه‬ ‫مجی��د محم��ودی‪ :‬اگر دالالن در ب��ازار محصوالت فوالدی نباش��ند‪،‬‬ ‫قیمت ها شروع به افت خواهد کرد‬ ‫نیز رسیده است‪.‬‬ ‫رضاپور در ادامه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬موضوع این است‬ ‫ک��ه واحدهایی که باید به میزان کاف��ی در بورس کاال‬ ‫عرضه داشته باشند با کمبود مواد اولیه روبه رو شده اند‪،‬‬ ‫بنابراین نمی توانند به تعهدات خود عمل کرده و به تبع‬ ‫قیمت ها افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی بهانه تامین نش��دن سوخت گاز‬ ‫را عن��وان می کنند‪ ،‬در حالی ک��ه کارخانه های فوالدی‬ ‫امس��ال س��ر جمع ‪ ۱۵‬روز ب��ا قطع ش��دن گاز روبه رو‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد افزود‪ :‬واحدهای فوالدسازی با‬ ‫کمبود اهن اس��فنجی و گندله روبه رو بوده و در نتیجه‬ ‫سلسله وار این زنجیره با کمبود سنگ اهن مواجه است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع هم اکنون تاثیر خود را بر بازار نش��ان داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت س��وءمدیریتی در زنجیره فوالد رخ‬ ‫داده که امروز تبعات ان در بازار قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه به موض��وع تاثیر نرخ ارز بر‬ ‫ب��ازار نیز اش��اره کرد و گفت ‪ :‬افزای��ش قیمت ارز را نیز‬ ‫نباید نادی��ده گرفت و در موضوع افزای��ش نرخ ارز نیز‬ ‫نباید ورود ایران به لیس��ت سیاه کارگروه اقدام مالی را‬ ‫نادیده گرفت‪.‬‬ ‫با توجه به این شرایط شاهد کاهش ارزش پول ملی‬ ‫هس��تیم که در این میان برخی ب��رای حفظ پول خود‬ ‫روانه بازارهای مختلف ش��ده اند که بازار فوالد هم جزو‬ ‫این بازارهاست‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬درباره گران ش��دن‬ ‫قیم��ت میلگ��رد نی��ز بای��د ی��اداوری کنی��م که جو‬ ‫روان��ی در بازار وجود دارد که س��بب گران ش��دن این‬ ‫محصول ش��ده اس��ت‪ .‬به ای��ن معنا که ه��ر زمان که‬ ‫قیم��ت ورق گران می ش��ود‪ ،‬قیمت میلگرد نیز ش��روع‬ ‫به گران ش��دن می کند‪ ،‬در حال��ی که این دو محصول‪،‬‬ ‫مصرف ه��ای جداگان��ه ای دارن��د ام��ا این ج��و روانی‬ ‫در ب��ازار بی��ن بنک��داران‪ ،‬دالالن و مصرف کنن��دگان‬ ‫وج��ود دارد و س��بب افزای��ش قیم��ت میلگ��رد در‬ ‫بازار می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که از ابتدای سال با ثبات‬ ‫قیمت محصوالت فوالد روبه رو بوده ایم‪ ،‬اما در چند ماه‬ ‫اخیر ش��اهد افزایش غیرمنطقی در بازار فوالد هستیم‪،‬‬ ‫ایا به صورت مش��خص اتفاق خاص��ی در این بازار روی‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در نیمه نخست س��ال بازار در رکود‬ ‫بود و قیمت ها ثبات داشتند؛ هم اکنون نیز بازار در رکود‬ ‫به س��ر می برد‪ ،‬اما موضوع ان است که بیشتر واحدهای‬ ‫فوالدسازی از ابتدای امسال با کمبود مواد اولیه روبه رو‬ ‫بودند ک��ه نتیجه خود را با افزای��ش قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی در روزهای پایانی سال نشان می دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد تاکید ک��رد ‪ :‬اگر این روند ادامه‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬سال جدید ممکن اس��ت که قیمت ها با‬ ‫همین سیر در حال افزایش باشند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو اگر دس��ت اندرکاران فک��ری برای تامین‬ ‫مواد اولیه نداشته باشند‪ ،‬سال اینده حتی با وجود ثبات‬ ‫قیمت ها در ماه های ابتدای سال‪ ،‬درماه های تیر و مرداد‬ ‫با افزایش ش��دید قیمت ها روب��ه رو خواهیم بود که جو‬ ‫روانی بیشتری در بازار ایجاد می کند‪.‬‬ ‫رضاپور در پایان با اش��اره ب��ه موضوع صادرات عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه صادرات نیز اگر روند افزایش قیمت های‬ ‫داخل��ی ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬دیگر مش��تری خارجی‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ ارز‬ ‫مجی��د محمودی نیز درباره افزایش قیمت ها در بازار‬ ‫محصوالت ف��والدی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬‬ ‫قیمت ه��ا به صورت غیرمنطقی در حال افزایش اس��ت‬ ‫و مس��ائلی چون افزایش ن��رخ ارز بر ان تاثیرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دس��ت اندکاران باید این موضوع را بررسی کنند که‬ ‫چرا قیمت ورق و میلگرد بی رویه در حال افزایش است‪.‬‬ ‫البته مصوبه ‪ FATF‬و وارد شدن ایران در لیست سیاه‬ ‫سبب افزایش قیمت ارز و به تبع ان افزایش قیمت در‬ ‫بیشتر بازارها شد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این عامل تاثیرگذاری بیش��تری در‬ ‫بازار داش��ته است‪ ،‬زیرا در این هفته قیمت دالر از ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان به حدود ‪ ۱۶‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬با وجود تمام‬ ‫ای��ن عوامل و با وجود رکود در بازار‪ ،‬قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی نباید به این اندازه افزایش پیدا می کردند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که دالالن تا چه اندازه از‬ ‫این وضعیت بازار سوءاس��تفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دالالن‬ ‫ب��ه این ب��ازار ورود پی��دا کرده اند و برخ��ی واحدهای‬ ‫تولیدی محصولش��ان را به دست دالالن داده اند و انها‬ ‫نیز در حال احتکار هستند‪.‬‬ ‫این احت��کار در محصوالت نهای��ی مانند تیراهن و‬ ‫میلگرد بیش��تر خود را نش��ان داده است‪ .‬در حالی که‬ ‫این واحده��ا مجوز صادرات دارند اما با این قیمت های‬ ‫داخلی تمایل به عرضه در بازار پیدا کرده اند تا صادرات‪،‬‬ ‫زیرا تا پیش از این ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد صادرات برای انها‬ ‫س��ود داش��ت اما هم اکنون به همین میزان یا باالتر از‬ ‫بازار داخلی سود می برند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر دالالن‬ ‫در بازار محصوالت فوالدی نباش��ند‪ ،‬قیمت ها شروع به‬ ‫افت خواهند کرد‪.‬‬ ‫محم��ودی ادام��ه داد‪ :‬به تازگی نی��ز در بورس کاال‪،‬‬ ‫شمش فوالد قیمت گذاری شده است‪ ،‬از این رو میلگرد‬ ‫نباید ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد باالتر از قیمت ش��مش در بازار‬ ‫قیمت داش��ته باشد‪ .‬با توجه به این موضوع و همچنین‬ ‫شیوع بیماری کرونا این هفته ممکن است که با کاهش‬ ‫تدریجی قیمت ها روبه رو شویم‪.‬‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫مجید محمودی‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬برابری تولید فوالد ایران نسبت به جهان‬ ‫انجمن جهانی فوالد در گزارش ماه ژانویه ‪ ۱۱( ۲۰۲۰‬دی تا‬ ‫‪ ۱۱‬بهمن ‪ )1398‬خود از رشد تولید فوالد خام ایران نسبت به‬ ‫جهانی به میزان افزون بر ‪ ۲۰‬برابر خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا ب��ه نقل از انجمن جهانی فوالد‪ ،‬بررس��ی ها‬ ‫نش��ان می دهد در ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬میالدی تولید فوالد خام ایران‬ ‫شاهد رشد ‪ ۴۶.۷‬درصدی و تولید جهانی این فلز راهبردی ‪۲.۱‬‬ ‫درص��د افزایش یافت‪ .‬انجمن جهانی ف��والد (‪World Steel‬‬ ‫‪ )Association‬در ماه نخس��ت سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی گزارش‬ ‫داد‪ ،‬ایران ‪ 2‬میلی��ون و ‪ ۸۹۵‬هزارتن فوالد خام (میانی) تولید‬ ‫کرد که در مقایس��ه با تولید س��ال گذش��ته که یک میلیون و‬ ‫‪۹۷۱‬هزار تن بود‪ ۴۶.۷ ،‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫تولید ‪۶۴‬کش��ور فوالدس��از جهان در ژانویه امسال میالدی‬ ‫‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪۴۳۶‬هزارتن ثبت ش��د که گویای افزایش ‪۲.۱‬‬ ‫درصدی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته دارد‪ ،‬این رقم در‬ ‫ژانویه سال گذشته ‪۱۵۱‬میلیون و ‪ ۲۲۸‬هزار تن اعالم شد‪.‬‬ ‫ژانویه س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی به ترتیب چین ب��ا تولید ‪۸۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۶۹‬هزار تن‪ ،‬هند با ‪ ۹‬میلیون و‪ ۲۲۸‬هزار تن‪ ،‬ژاپن‬ ‫با ‪ ۸‬میلیون و ‪۲۲۴‬هزار تن‪ ،‬امریکا با ‪۷‬میلیون و ‪۷۰۷‬هزار تن‬ ‫و روسیه با ‪ ۶‬میلیون تن ‪ ۵‬کشور برتر فوالدساز جهان بودند‪.‬‬ ‫براب��ر جداول اماری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬تولید‬ ‫فوالد خام (میانی) در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال به رقم ‪ ۲۰‬میلیون و ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تن رسید که در مقایسه با ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۷۳۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد ‪۶.۸‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫تولی��دات ف��والدی نی��ز در دوره این گزارش اف��زون بر ‪۱۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۸۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن ثبت ش��د و نس��بت به دوره‬ ‫مش��ابه در س��ال گذش��ته که رق��م ‪ ۱۶‬میلی��ون و ‪ ۹۴‬هزار و‬ ‫‪ 100‬تن بود‪ ۹.۳ ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنین امارهای صادرات ش��مش و تولی��دات فوالدی در‬ ‫دوره ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال به بیش از ‪ ۸.۸‬میلیون تن رسید که از‬ ‫این میزان بیش از ‪ ۶۶‬درصد سهم شمش است‪.‬‬ ‫براس��اس جداول اماری انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران‪،‬‬ ‫در مدت ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۲۱‬هزار تن ش��مش‬ ‫ف��والدی و ‪۲‬میلی��ون و ‪ ۹۸۴‬هزار تن تولی��دات فوالدی صادر‬ ‫ش��ده است‪ .‬صادرات شمش فوالدی در دوره ‪ ۱۰‬ماهه (منتهی‬ ‫به دی) نسبت به مدت مشابه پارسال که رقم ‪ ۳‬میلیون و ‪۹۷۲‬‬ ‫هزار تن بود‪ ،‬رشد ‪ ۴۷‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫بازار داخلی فوالد را باید به لحاظ نحوه خرید‬ ‫انه��ا به دو بخش کلی خری��داران درجه یک از‬ ‫بورس کاال و خریداران درجه‪ 2‬و خارج از بورس‬ ‫کاال تقسیم کرد‪ .‬برخورد با این دو بازار و تحلیل‬ ‫رفتار انها متفاوت است‪.‬‬ ‫خری��داران درج��ه یک از بورس کاال ش��امل‬ ‫موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫الف ) خریداران ورق ‪ C‬و تیراهن ذوبی‬ ‫رد پای واس��طه ها و به طور کلی قدرت مانور‬ ‫خری��داران قدرتمند بورس��ی و نق��ش انها در‬ ‫کنترل بازار داخلی به صورت مشهود قابل درک‬ ‫است؛ یعنی اینها به سبب کانال توزیع انحصاری‬ ‫عرضه همیش��ه روی سود سرش��ار نشسته اند و‬ ‫می توان اذعان کرد که درحال حاضر بیش��ترین‬ ‫سود بازار داخلی متعلق به اینهاست‪.‬‬ ‫ب ) صنایع میانی و خرید ورق‪B‬‬ ‫خری��د ورق‪ B‬از بورس کاال محدود به صنایع‬ ‫میانی تعریف شده‪ ،‬بنابراین خروجی این کاال یا‬ ‫محصول تولید ش��ده از این کاال به بازار داخلی‬ ‫ماحص��ل خروجی ای��ن صنایع میان��ی در بازار‬ ‫است؛ بگومگوها و انچه در معامالت ورق کالف‬ ‫گرم ‪ B‬در بورس کال رخ می دهد‪ ،‬مدتی اس��ت‬ ‫ش��دت پیدا کرده ول��ی در کل خروجی نهایی‬ ‫بازار این دو در راس��تای مناف��ع مصرف کننده‬ ‫نهایی نیست؛ سیاست های فروش سلف ‪ ۳‬ماهه‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده انحصاری ورق در بورس‬ ‫کاال درحال حاض��ر مهم ترین چالش پیش روی‬ ‫این بازار اس��ت که نقاط مبهم بس��یاری را در‬ ‫سیستم رانت خیز کانال توزیع این محصول به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫ج) عرضه شمش و صنایع میانی نورد‬ ‫ب��ازار داخل��ی خرید ش��مش از ب��ورس کاال‬ ‫ب هٌص��ورت عمده در اختی��ار نوردی های بخش‬ ‫خصوصی اس��ت؛ اینها هم اگر چه در سقف باز‬ ‫در بورس کاال رقابت می کنن��د؛ ولی ناظر بازار‬ ‫به تازگی با ابطال معامالت باالی ‪ ۵۱۰۰‬تومان‬ ‫بازار را ارام کرد؛ اینها در ضرر و زیان نیس��تند‪،‬‬ ‫چراکه ش��مش ب��االی ‪ ۵۱۰۰‬تومانی در بورس‬ ‫کاال تا حاال معامله نش��ده یا اگر شده هم باطل‬ ‫ش��ده؛ بنابراین فروش میلگرد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫باالتر از این نرخ در بازار داخلی برای اینها عمال‬ ‫توام با مارجین اغواکننده همراه بوده است‪.‬‬ ‫د ) گروهی ه��م از بورس کاال میلگرد اجدار‬ ‫خریدند یا می خرند؛ اینها نس��بت به سه دسته‬ ‫الف‪ ،‬ب یا ج از س��ود کمتری برخوردار هستند‬ ‫و بازار انها به نس��بت ش��فاف تر دیده می ش��ود‬ ‫ولی در کلی��ات روند بازار و در جریان این موج‬ ‫افزایش��ی نه تنها از قافله تورم جا نماندند‪ ،‬بلکه‬ ‫به طور کلی خرید انها از بورس کاال در کف نرخ‬ ‫حمایت شده بازار توام بوده است‪.‬‬ ‫‪ )۲‬خریداران درجه‪ 2‬در بازار خارج از بورس‬ ‫کاال‬ ‫در م��ورد گزینه بازار خارج از بورس کاال باید‬ ‫اذعان کرد که تمامی خریداران زیرمجموعه این‬ ‫دسته از خُ رد و کالن شامل همه تجار و اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی یا حتی صنایع کوچکی که به‬ ‫ه��ر دلیل دسترس��ی به ب��ورس کاال ندارند‪ ،‬از‬ ‫ترس کاهش س��رمایه و جا نماندن از این قافله‬ ‫روند افزایش��ی بازار‪ ،‬عمدت��ا به صورت هیجانی‬ ‫خریدهای پرریسکی را در قله قیمت های بازار و‬ ‫از طریق یکی از کانال هایی که پیش تر از بورس‬ ‫خرید کرده اند یا به طورمستقیم انجام داده اند‪.‬‬ ‫تولیدات ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫بررسی امارهای منتش��ر شده از سوی سامانه‬ ‫ک��دال حاک��ی از تولید ‪ 4‬میلی��ون و ‪۱۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۷‬تن انواع محصوالت مجتمع فوالد خراس��ان‬ ‫از ابتدای امس��ال تا پایان بهمن است‪ .‬به گزارش‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه��ه امس��ال ی��ک میلی��ون و‬ ‫‪۲۳۵‬هزار و ‪ ۷۶۰‬تن اهن اسفنجی و یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۳۴‬هزار و ‪ ۷۱۳‬تن گندله در این مجتمع تولید‬ ‫ش��د‪ .‬در مدت یاد ش��ده همچنین فوالد خراسان‬ ‫موفق به تولی��د ‪ ۵۵۵‬هزار و ‪ ۲۰۹‬تن محصوالت‬ ‫س��بک ساختمانی داخلی و ‪ ۹۸۰‬هزار و ‪ ۵۴۵‬تن‬ ‫ش��مش داخلی شد‪ .‬بررسی امارهای منتشر شده‬ ‫از سوی سامانه کدال حاکی است در بهمن امسال‬ ‫مجتمع فوالد خراسان موفق به تولید ‪ ۲۶۲‬هزار و‬ ‫‪۲۹۹‬تن انواع محصول شد که مشتمل بر ‪۵۷‬هزار‬ ‫و ‪۱۱۰‬تن اهن اس��فنجی‪۱۱۶ ،‬ه��زار و ‪۹۹۷‬تن‬ ‫گندل��ه‪۳۹ ،‬ه��زار و ‪۶۷۶‬تن محصوالت س��بک‬ ‫س��اختمانی داخلی و ‪۴۸‬هزار و ‪۵۱۶‬تن ش��مش‬ ‫داخلی بوده اس��ت‪ .‬مجموع فروش ‪۱۱‬ماهه فوالد‬ ‫خراسان ‪ ۴۱۳۸۶‬میلیارد و ‪ ۳۹۱‬میلیون ریال بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجید رضاپور‪ ،‬کارش��ناس فوالد درباره وضعیت بازار‬ ‫ف��والد و افزای��ش غیرمنطقی قیمت ه��ا در چند هفته‬ ‫اخیر در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬در بازار همیشه‬ ‫دالالنی وجود دارند ‪ ،‬اما موضوع ان است که ماه گذشته‬ ‫ی عرضه ش��ده در ب��ورس کاال کمت��ر از میزان‬ ‫ورق ه��ا ‬ ‫تعیین شده بوده است‪.‬‬ ‫این موضوع س��بب ش��ده ورق فوالد افزایش قیمت‬ ‫داشته و به باالی هر کیلو ‪ ۱۴‬هزار تومان برسد‪ .‬یا حتی‬ ‫ق روغن��ی به ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬هزار تومان درهرکیلو‬ ‫قیمت ور ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مجتب��ی جوهری��ان‪ ،‬مدی��رکل نظارت ب��ر کاالهای‬ ‫فل��زی و معدن��ی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان‪ ،‬با بی��ان اینکه محص��والت فوالدی‬ ‫براس��اس عرضه و تقاضا در ب��ورس کاالی ایران مبادله‬ ‫می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ماه های اخیر به دلیل افزایش‬ ‫قیمت های جهانی و همچنی��ن افزایش نرخ ارز‪ ،‬قیمت‬ ‫معامالت��ی در بورس کاال افزایش یافته اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫رش��د قیمت ها در بازار ازاد عالوه بر موارد گفته ش��ده‪،‬‬ ‫متاثر از افزایش حجم تقاضا به واس��طه انتظارات تورمی‬ ‫موجود و نقدینگی سرگردان‪ ،‬اقدامات سوداگرانه برخی‬ ‫واس��طه ها در خرید و رعایت نکردن کف عرضه ابالغی‬ ‫محصوالت فوالدی توس��ط برخی واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫رشد بیشتری نسبت به قیمت های بورس داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬جوهریان با بی��ان اینکه هیچ گونه‬ ‫کوتاهی در برخورد با متخلفان بازار محصوالت فوالدی‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این سازمان براساس ابالغیه ها‬ ‫و شیوه نامه های صادره ش��ده از طریق کارگروه تنظیم‬ ‫ب��ازار و با همکاری س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ها با هرگونه تخل��ف اعم از افزای��ش بی رویه و‬ ‫نامتعارف قیمت‪ ،‬احتکار‪ ،‬کم فروش��ی و عرضه نش��دن‬ ‫مناسب این محصوالت برخورد می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره ب��ه اقدام��ات تعزیری برای‬ ‫کنت��رل بازار فوالد گفت‪ :‬اقدام ه��ای تعزیری الزم برای‬ ‫ان دسته از واحدهای تولیدی محصوالت فلزی (فوالد‪،‬‬ ‫م��س‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬لوله و پروفیل و‪ )...‬که باوجود تکلیف‬ ‫به عرضه محص��والت در ب��ورس کاال‪ ،‬اقدامات مرتبط‬ ‫ب��ا رعایت کف عرضه را انجام نداده ونس��بت به فروش‬ ‫محصوالت در بازار ازاد اقدام کرده اند‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ش��یوه نامه تنظیم بازار محص��والت فوالدی‬ ‫پرونده برخی از انها تکمیل و به تعزیرات ارس��ال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر اقدامات تعزیری‪ ،‬اس��امی ش��رکت های‬ ‫متخلف جهت رس��یدگی های قضایی به دادستانی کل‬ ‫کشور نیز منعکس شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در شرایطی که ظرف دو هفته گذشته کشور ایران به شدت‬ ‫درگیر مصائب ناش��ی از ش��یوع ویروس «کرونا» است اما در‬ ‫هم��ان حال در بازار اه��ن‪ ،‬افزایش مصنوعی نرخ محصوالتی‬ ‫مثل میلگرد و‪ ...‬س��ناریوی دیگری را به منصه ظهور رسانده‬ ‫که خودبخود شرایط را سوال انگیزتر می کند‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که به بهانه و جوس��ازی درباره ‪FATF‬‬ ‫و قب��ل از ان هم تحریم صنایع فوالدی به ویژه تولیدکنندگان‬ ‫عمده ش��مش فوالد خام از س��وی امریکا‪ ،‬در عمل ش��رایط‬ ‫مش��کل افرینی بر ص��ادرات این نوع محصوالت حاکم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه با مش��کالت موجود بر س��ر راه صادرات و در‬ ‫پ��ی ان هم کاهش نرخ ش��مش ف��والدی در داخل‪ ،‬باید نرخ‬ ‫محص��والت نوردی ه��م کاهش یابن��د‪ ،‬اما با کم��ال تعجب‬ ‫مالحظه می ش��ود که نرخ محصوالتی مثل میلگرد و‪ ...‬جهت‬ ‫معکوس یافته و در حال افزایشی مصنوعی و بادکنکی است‪.‬‬ ‫افزایش��ی که به نظر می رسد در پشت ان دالالن قرار دارند‬ ‫ک��ه این محصوالت را برای حفظ ارزش نقدینگی س��رگردان‬ ‫خویش فعال انتخاب کرده و ب��ا تحریک بازار به اندوخته های‬ ‫خویش‪ ،‬خروار خروار می افزایند‪.‬‬ ‫وضعیت موجود در ش��رایطی اتفاق می افتد که بازار بورس‬ ‫کاال ب��ه عنوان یک وظیفه ذات��ی و ملی متعادل کننده عرضه‬ ‫و تقاض��ا در اقتصاد وارد عمل بش��ود اما به نظر می رس��د که‬ ‫در انج��ا ه��م دیدگاه��ی وج��ود دارد که نتیج��ه اش به نفع‬ ‫مصرف کننده نهایی داخلی نیست و ماحصل این مسائل بازار‬ ‫به کاسه دالالن بازار میلگرد و‪ ...‬سرازیر شده است‪.‬‬ ‫اینک��ه چرا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت حاال که معاون‬ ‫«کثیرالبخشنامه» خویش را پس از انتقادات بی شمار سرانجام‬ ‫ب��ه کناری نهاده از کنترل افزایش مصنوعی نرخ اهن در بازار‬ ‫نهایی عاجز اس��ت خودبه خود برای ناظران بی طرف پرس��ش‬ ‫دیگری را در پی دارد که امید است این بار بازرسان و ناظران‬ ‫قانونی که حافظ منافع مصرف کنندگان جزء در داخل کشور‬ ‫هستند وضعیت فعلی را رصد کنند تا با حباب موجود‪ ،‬قیمت‬ ‫بازار به نفع دالالن مصادره نشود‪.‬‬ ‫ش��ایان ذک��ر اس��ت که ب��ا وجود مش��کالت موج��ود در‬ ‫صادرات ف��والد خام درحال حاضر نس��بت عرض��ه داخلی از‬ ‫س��وی کارخانه های کش��ور به ش��دت باال رفته و اگر تقاضا را‬ ‫ثابت فرض کنی��م‪ ،‬طبیعی ترین نتیج��ه اش باید کاهش نرخ‬ ‫محصوالت نهائی باش��د زیرا سهم ارزش این محصول در نرخ‬ ‫نهایی محصوالت نوردی به شدت در حال افول است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر و در کمال تعج��ب از مجموع انچه در بازار‬ ‫بورس کاال تحت عنوان ش��مش فوالدی به کارخانه های نورد‬ ‫کش��ور فروخته می ش��ود فقط ‪ ۲۵‬درص��د ان در بازار بورس‬ ‫کاالی کش��ور برای عرضه به مصرف کنن��دگان داخلی و جزء‬ ‫(و در حقیقت مردم )عرضه می ش��ود بنابراین کمترین سوال‬ ‫این است که این شکاف ‪ ۷۵‬درصدی سر از جیب چه کسانی‬ ‫در می اورد؟‬ ‫مس��ئله دیگر این است که مابه التفاوت نرخ شمش فوالدی‬ ‫و محصوالت نوردی درحال حاضر ‪ ۲۳‬درصد است‪ ،‬این شکاف‬ ‫نیز مبین چه معادله ای اس��ت و بانیان این ش��کاف در کجا و‬ ‫با چه هدفی مصرف کننده داخلی را با مش��کالت رو به رو کرده‬ ‫است ؟‬ ‫و س��رانجام نکته بسیار عجیب تر در بازار اهن و فوالد این‬ ‫اس��ت که ارز حاصل از صادرات میلگ��رد در صرافی ها به نرخ‬ ‫ازاد فروخته می ش��ود‪ ،‬ولی ارز حاصل از صادرات ش��مش در‬ ‫سامانه نیمایی و در کنترل بانک مرکزی!‬ ‫بنابراین اختالف نرخ ارز نیمایی و صرافی عامل تقاضای باال‬ ‫برای شمش فوالدی شده است‪ .‬از این حیث رانت یاد شده و‬ ‫جذاب در همین ویروس خوابیده است‪.‬‬ ‫عجیب اینکه در طول دو س��ال اخیر با وجود بخشنامه های‬ ‫متعدد در خصوص مدیریت فروش شمش فوالد خام در داخل‬ ‫کش��ور حتی یک بار برخورد با کارخانه های نورد میلگرد که‬ ‫ش��مش را به نرخ مدیریت شده در بازار بورس خریده اند ولی‬ ‫میلگرد رادر بازار ازاد به نرخ گزاف می فروشند‪ ،‬صورت نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایا به راس��تی این داللت بر نفوذ س��ردمداران بازار میلگرد‬ ‫و دالالن ش��ناخته ش��ده‪ ،‬در برخی تصمیمات ندارد؟! بیابید‬ ‫پرتقال فروش را!‬ ‫منبع‪ :‬اقتصاد بومی‬ ‫نقش‬ ‫خریداران در‬ ‫بازار داخلی‬ ‫فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید ماسک و‬ ‫مواد ضدعفونی کننده‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گلس��تان گفت‪ :‬یک��ی از واحدهای تولیدی‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی اق قال ب��ا تغییر خط‬ ‫ماش��ین االت خود‪ ،‬روزانه ‪ ۴۰‬هزار ماس��ک‬ ‫سه الیه تولید می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین طلوعیان در‬ ‫جمع خبرن��گاران اظهار ک��رد‪ :‬از چند روز‬ ‫پیش‪ ،‬تمامی ماسک های تولیدی این واحد‬ ‫برای توزیع در س��طح داروخانه های استان‪،‬‬ ‫به ش��رکت های دارویی زیر نظارت دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گلستان تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫ل حاض��ر ای��ن واحد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ا ‬ ‫دوش��یفته کار می کن��د و در صورت تامین‬ ‫مال��ی و م��واد اولیه‪ ،‬یک ش��یفت دیگر هم‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫استاندار در بازدید از این واحد دستورات‬ ‫الزم را به منظور برطرف شدن این مشکالت‬ ‫دادند و انشااهلل هرچه زودتر این امر محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گلس��تان خاطرنشان کرد‪ :‬واحد دیگری نیز‬ ‫در حال انتقال و مونتاژ ماش��ین االت مورد‬ ‫نیاز برای تولید ماس��ک است که پیش بینی‬ ‫می کنی��م خ��ط اول ان تا قب��ل از عید به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ظرفیت تولی��د خط اول این طرح روزانه‬ ‫اف��زون بر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار ماس��ک اس��ت و‬ ‫می تواند نیاز اس��تان را به طور کامل برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫طلوعی��ان در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬یک��ی‬ ‫از بزرگ تری��ن واحده��ای تولیدکنن��ده‬ ‫ضدعفونی کنن��ده دس��ت و س��طوح را در‬ ‫استان داریم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این در یکی دو روز قبل پیگیر‬ ‫راه اندازی واحد دیگری در زمینه تولید مواد‬ ‫ضدعفونی کننده دس��ت و سطوح شدیم که‬ ‫مش��کلی در زمینه اخذ مجوزهای بهداشتی‬ ‫داش��ت که اس��تاندار دس��تور الزم را برای‬ ‫پیگی��ری این موضوع ص��ادر کردند‪ .‬بعد از‬ ‫رفع مش��کل‪ ،‬تولیدات این واحد هم عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دو واحد دیگ��ر نیز که در این‬ ‫زمین��ه در ح��ال فعالیتند‪ ،‬دارای مش��کل‬ ‫تامین الکل هستند که با هماهنگی استاندار‬ ‫گلستان با س��ایر استانداران‪ ،‬این مشکل در‬ ‫حال برطرف شدن است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد‬ ‫کشف ‪ ۲‬میلیون ماسک و دستکش احتکار شده در اصفهان‬ ‫بهم�ن راعی‪ :‬فرمانده نی��روی انتظامی اس��تان اصفهان از‬ ‫کش��ف نزدیک ‪ ۲‬میلیون ماس��ک و دس��تکش و ‪ ۱۰‬تن مواد‬ ‫اولیه تولید ماسک بهداشتی در عملیات ضربتی ماموران پلیس‬ ‫امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��ردار مهدی معصوم بیگی‬ ‫گفت‪ :‬ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫اصفهان با اش��راف اطالعاتی خود موفق ش��دند ‪ ۲‬انبار احتکار‬ ‫کاال را در شهرس��تان های اصفهان و خمینی ش��هر شناس��ایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پس از انجام تحقیقات گس��ترده و کسب‬ ‫اطالع��ات الزم در هماهنگی با مقام قضای��ی در یک عملیات‬ ‫ضربت��ی از هر ‪ ۲‬انبار بازدی��د کردند که در نتیجه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار عدد ماس��ک و ‪ ۳۰۰‬هزار عدد دستکش بهداشتی‬ ‫که ارزش انان برابر اعالم کارشناس��ان مربوط ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫عنوان شده‪ ،‬کشف شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف ‪ ۱۰‬تن مواد اولیه‬ ‫تولید ماسک های بهداش��تی خبر داد و گفت‪ :‬در این عملیات‬ ‫‪ ۱۰‬نفر دس��تگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی‬ ‫تحویل مراجع قضایی شدند‪.‬‬ ‫س��ردار معصوم بیگ��ی احت��کار کاالهای ض��روری مردم در‬ ‫ش��رایط حساس کنونی را جرمی بس��یار سنگین عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نیروی انتظامی برابر قانون با افرادی که با سوءاس��تفاده‬ ‫از ش��رایط خ��اص جامعه دس��ت ب��ه س��ودجویی می زنند و‬ ‫امنیت و س�لامت م��ردم را به مخاط��ره می اندازن��د‪ ،‬برخورد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت‪ :‬از مردم اصفهان که به‬ ‫خیرخواهی مش��هورند انتظار می رود در شرایط امروز به کمک‬ ‫یکدیگر بش��تابند و با همکاری و مشارکت هم برای پیشگیری‬ ‫از شیوع بیماری کرونا ویروس اقدام کنند و در صورت مشاهده‬ ‫هر نوع س��ودجویی‪ ،‬گرانفروش��ی و احتکار ماسک‪ ،‬دستکش و‬ ‫مواد ضدعفونی کننده موضوع را از طریق ش��ماره تلفن ‪ ۱۱۰‬به‬ ‫اطالع پلیس برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹خط تولید لباس ایزوله ویژه کرونا‬ ‫همچنین ی��ک تولیدکننده لباس بیمارس��تانی بن��ا به نیاز‬ ‫اورژان��س ‪ ۱۱۵‬اصفه��ان و بیمارس��تان های درگی��ر کرونا به‬ ‫لباس های وی��ژه‪ ،‬خط تولید کارگاه خود را به تولید لباس های‬ ‫ایزوله و گان بیمار و روپوش تغییر داد‪.‬‬ ‫محس��ن شفیعی در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬ما کارگاه تولیدی‬ ‫لباس بیمارس��تانی برای بیماران داریم که در موقعیت فعلی و‬ ‫نیاز شدید و اضطراری بیمارستان ها و اورژانس پیش بیمارستانی‬ ‫به لباس ه��ای ایزوله و ویژه برای انتقال بیماران مش��کوک به‬ ‫کرونا‪ ،‬اقدام به تغییر تولیدات خود در این زمینه کردیم‪.‬‬ ‫وی ک��ه خ��ود از نیروهای عملیاتی اورژان��س ‪ ۱۱۵‬اصفهان‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬ما در نخس��تین روز فعالیت تولیدی خود در این‬ ‫زمینه‪ ،‬روزانه ‪ ۵۰۰‬دس��ت گان بیمار‪ ۳۰۰ ،‬دس��ت گان جراح‬ ‫و روپوش بلند و ‪ ۳۰۰‬دس��ت کاوره��ای ایزوله ویژه اورژانس و‬ ‫بیمارستان تولید می کنیم‪.‬‬ ‫شفیعی تصریح کرد‪ :‬باتوجه به در پیش بودن روزهای سخت‬ ‫و پرکار در زمینه کرونا در کش��ور و اس��تان اصفهان‪ ،‬تولیدات‬ ‫خود را در روزهای اینده به ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی نیروه��ای اورژانس ‪ ۱۱۵‬را نیروه��ای خط مقدم مقابله‬ ‫با کرونا دانس��ت و گف��ت‪ :‬امیدواریم با تولی��دات خود بتوانیم‬ ‫نی��از کادر درمان��ی بیمارس��تان های درگیر با کرون��ا‪ ،‬بیماران‬ ‫انها و نیروه��ای اورژانس پیش بیمارس��تانی اصفهان را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نجیمی با بیان اینکه با کمبود نیروی انسانی در بیمارستان ها‬ ‫و مراکز درمانی برای کنترل و مقابله با این بیماری در اس��تان‬ ‫اصفهان روبه رو نیستیم‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬امبوالنس فوریت های پزشکی‬ ‫در اصفه��ان به طور ویژه برای انتقال افراد مش��کوک و بیماران‬ ‫کرونا تخصیص یافت‪.‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در چین و بسیاری دیگر از کشورهای‬ ‫جهان در چند هفته اخیر‪ ،‬اقتصاد انها را تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫فعالیت سفره خانه ها در لرستان ممنوع شد‬ ‫تشدید بازرسی ها از میدان های میوه و تره بار‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ازنا از تش��کیل پرونده برای‬ ‫‪ ۹‬متخلف اقالم بهداش��تی در ازنا خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫لرستان‪ ،‬علیرضا استرکی اظهار کرد‪ :‬در راستای مقابله با محتکران‬ ‫و گرانفروشان لوازم و مایحتاج بهداشتی مردم و همچنین اقدامات‬ ‫پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتالی همشهریان ازنایی با همکاری‬ ‫اتاق اصناف شهرس��تان اقداماتی انجام ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بازرسی از‬ ‫واحدهای صنفی ارایش��ی بهداشتی و داروخانه ها با حضور قاضی‬ ‫تعزیرات‪ ،‬بازرس��ان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اتاق اصناف انجام‬ ‫ش��د که در این بازرسی ها اقالم غیربهداشتی از قبیل الکل و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در بس��ته بندی های غیرمعمول و فاقد استاندارد‬ ‫جمع اوری ش��د‪ .‬محمدحسن لک‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ازنا نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬جلسه توجیهی با متصدیان سفره خانه ها و قهوه خانه ها برگزار‬ ‫و فعالیت واحدهای یادشده تا اطالع بعدی ممنوع شد‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر ش��د هیچ ایینی در تاالرها برگزار نش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ممنوع بودن س��رو غذا در رس��توران ها از دیگ��ر تصمیم های اخذ‬ ‫ ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تذکر و توجیه صنف لباس فروش��ان مبنی بر‬ ‫اس��تفاده نکردن از اتاق پرو به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری‬ ‫و تشدید بازرسی از خبازی ها برای رعایت بهداشت در پخت وپز و‬ ‫راه اندازی ازمایشگاه تشخیص کرونا در کردستان‬ ‫مشکالت طرح ملی‬ ‫پوشاک برطرف می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اردبیل گفت‪ :‬مش��کالت طرح ملی‬ ‫پوش��اک در این اس��تان برطرف می شود تا‬ ‫مراحل اجرایی ان اغاز شود‪.‬‬ ‫محمد اهل��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫براساس تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫اس��تانداری ها‪ ،‬س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‬ ‫کش��ور‪ ،‬بانک کش��اورزی و انجمن پوشاک‬ ‫کش��ور طرح ملی پوشاک روس��تایی در ‪۵‬‬ ‫اس��تان از جمله اس��تان اردبیل از سال ‪۹۶‬‬ ‫اغاز ش��ده که با پیگیری ها و اقدامات انجام‬ ‫ش��ده ازسوی شرکت شهرک های صنعتی و‬ ‫اس��تانداری اردبیل‪ ،‬این طرح ملی در شرف‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬باید تالش ش��ود با رفع‬ ‫مش��کالت اجرای این طرح ملی‪ ،‬این طرح‬ ‫هرچه س��ریع تر به س��رانجام برسد چراکه‬ ‫در ص��ورت تحقق این هدف‪ ،‬ش��اهد ایجاد‬ ‫اشتغال و رونق تولید و توسعه و رشد صنعت‬ ‫استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫اهلی از فراهم س��ازی مقدمات اجرای این‬ ‫طرح ملی در اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬برای‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬زمین مورد نیاز در اختیار‬ ‫سرمایه گذاران و شرکت پشتیبان قرار داده‬ ‫شده که با پرداخت تسهیالت بانکی ازسوی‬ ‫بانک کش��اورزی‪ ،‬عملیات اجرایی این طرح‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫اهل��ی ه��دف اصلی از اج��رای طرح ملی‬ ‫تولی��د پوش��اک را ایج��اد اش��تغال و رونق‬ ‫تولی��د در مناط��ق کم برخ��وردار و محروم‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این طرح مل��ی با اورده و‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریالی ازسوی‬ ‫بخش خصوصی و پرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫کم بهره ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬درصدی با اعتبار بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال با محوریت بانک کش��اورزی‬ ‫اج��را خواه��د ش��د ک��ه یارانه تس��هیالت‬ ‫پرداخت��ی در ح��دود ‪ ۱۱۲‬میلی��ارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان‬ ‫از راه اندازی ازمایش��گاه تشخیص کرونا ویروس‬ ‫برای نخس��تین بار در این اس��تان در اینده ای‬ ‫نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫هوم��ن قص��ری در گفت وگ��و با مه��ر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با تالش های انجام ش��ده ازس��وی دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی کردس��تان در یکی دو روز اینده‬ ‫ازمایشگاه تش��خیص کرونا ویروس در سنندج‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تامین تجهیزات و فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای راه اندازی ازمایشگاه‬ ‫ل حاضر‬ ‫تش��خیص کروناویروس‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حا ‬ ‫تمامی ظرفیت های اس��تان بکار گرفته ش��ده و‬ ‫انتظار می رود که طی امروز و فردا این ازمایشگاه‬ ‫به طور رسمی فعالیت خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان‬ ‫گفت‪ :‬زیرساخت های الزم را در این زمینه فراهم‬ ‫کرده و منتظر تایید ان ازسوی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی هس��تیم و در صورت‬ ‫تایید این مهم تمامی ازمایش های مرتبط با این‬ ‫ویروس در خود س��نندج با سرعت بهتری انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره‬ ‫به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با کرونا‬ ‫ویروس در استان کردستان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از زمان‬ ‫اغاز شایع ش��دن این ویروس استان کردستان‬ ‫اقدام��ات و برنامه های مختلفی را در راس��تای‬ ‫مقابله با پیش��گیری و درمان احتمالی بیماران‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫قص��ری ب��ا اش��اره ب��ه بکارگی��ری تمام��ی‬ ‫ظرفیت ه��ای بهداش��ت و درم��ان اس��تان‬ ‫کردس��تان برای پیشگیری از شایع شدن بیشتر‬ ‫کروناوی��روس‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی مراکز بهداش��تی و‬ ‫درمانی از جمله بیمارس��تان ها در سراسر استان‬ ‫امادگی کامل در راستای بستری کردن بیماران‬ ‫احتمال��ی کرون��ا وی��روس را دارن��د‪ .‬راه اندازی‬ ‫ازمایشگاه تشخیص کرونا در کردستان‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان‬ ‫از راه اندازی ازمایش��گاه تشخیص کرونا ویروس‬ ‫برای نخس��تین بار در این اس��تان در اینده ای‬ ‫نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫هوم��ن قص��ری در گفت وگ��و با مه��ر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با تالش های انجام ش��ده ازس��وی دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی کردس��تان در یکی دو روز اینده‬ ‫ازمایشگاه تش��خیص کرونا ویروس در سنندج‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تامین تجهیزات و فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای راه اندازی ازمایشگاه‬ ‫ل حاضر‬ ‫تش��خیص کروناویروس‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حا ‬ ‫تمامی ظرفیت های اس��تان بکار گرفته ش��ده و‬ ‫انتظار می رود که طی امروز و فردا این ازمایشگاه‬ ‫به طور رسمی فعالیت خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان‬ ‫گفت‪ :‬زیرساخت های الزم را در این زمینه فراهم‬ ‫کرده و منتظر تایید ان ازسوی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی هس��تیم و در صورت‬ ‫تایید این مهم تمامی ازمایش های مرتبط با این‬ ‫ویروس در خود س��نندج با سرعت بهتری انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره‬ ‫به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با کرونا‬ ‫ویروس در استان کردستان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از زمان‬ ‫اغاز شایع ش��دن این ویروس استان کردستان‬ ‫اقدام��ات و برنامه های مختلفی را در راس��تای‬ ‫مقابله با پیش��گیری و درمان احتمالی بیماران‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫قص��ری ب��ا اش��اره ب��ه بکارگی��ری تمام��ی‬ ‫ظرفیت ه��ای بهداش��ت و درم��ان اس��تان‬ ‫کردس��تان برای پیشگیری از شایع شدن بیشتر‬ ‫کروناوی��روس‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمامی مراکز بهداش��تی‬ ‫و درمان��ی از جمله بیمارس��تان ها در سراس��ر‬ ‫اس��تان امادگ��ی کام��ل در راس��تای بس��تری‬ ‫ک��ردن بیم��اران احتمال��ی کرون��ا وی��روس را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫عرضه نان و اخذ کارت سالمت از دیگر اقدامات بوده است‪ .‬رئیس‬ ‫ات��اق اصناف ازنا با اعالم ش��ماره تلفن ه��ای ‪ ۱۲۴‬و ‪۴۳۴۲۸۸۸۹‬‬ ‫از مردم خواس��ت هرگونه گرانفروش��ی‪ ،‬کم فروشی و اختفای کاال‬ ‫را اطالع دهند‪ .‬فریبرز حس��امی‪ ،‬معاون بازرس��ی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت لرس��تان گفت‪ :‬باتوجه افزایش نرخ افسارگسیخته‬ ‫برخ��ی از اق�لام میوه و س��بزیجاتی که ب��رای مقابله ب��ا بیماری‬ ‫کرونا پیش��نهاد می ش��ود‪ ،‬این موارد در کنار افزایش نرخ ماسک‬ ‫و محلول های ضدعفونی کننده س��بب گالیه مردم شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬درهمین راس��تا به منظور پیش��گیری از تخلفات‪ ،‬صبح‬ ‫‪ ۸‬اس��فند س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری س��ازمان‬ ‫تعزی��رات حکومتی و نیروی انتظامی با گش��ت های بازرس��ی بر‬ ‫میوه فروش��ی ها و می��دان میوه و تره ب��ار نظارت کردن��د‪ .‬معاون‬ ‫بازرس��ی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر تیمی از بازرس��ان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر‬ ‫میوه فروشی ها و میدان میوه و تره بار نظارت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬مردم‬ ‫نگرانی بابت اقالم و میوه نداشته باشند و نظارت نیز به طور مستمر‬ ‫انجام می شود‪ .‬حسامی بیان کرد‪ :‬هم استانی ها در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه تخلف اقتصادی با شماره تلفن ‪ ۱۲۴‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با وجود دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم ابطال بلیت ها بدون کسر هزینه‬ ‫ع��راق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬روس��یه و لبن��ان‪ ،‬از جمله‬ ‫کشورهایی هستند که تا امروز پروازهای خود از ایران و‬ ‫به ایران را به حالت تعلیق دراورده اند و برخی کش��ورها‬ ‫مانند المان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬هلند و انگلستان نیز‬ ‫پذیرش مسافران ایرانی را منوط به داشتن فرم سالمت‬ ‫کرده اند‪ .‬کرونا نه تنها برنامه پروازهای خارجی ایرانی ها‬ ‫را با مش��کل روبه رو کرده بلکه بر بازار پروازهای داخلی‬ ‫نیز تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫اگرچه پروازهای داخلی بین شهرهای مختلف کشور‬ ‫برقرار است اما محدودیت های اعالم شده از سوی برخی‬ ‫ش��هرهای گردش��گرپذیر در زمینه ورود مسافران و نیز‬ ‫توصیه های وزارت بهداشت و پرشکان به مردم مبنی بر‬ ‫اینکه با قرنطینه خانگی و کاهش رفت و امدها‪ ،‬از شیوع‬ ‫بیشتر ویروس کرونا در کشور جلوگیری کنند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مردم ترجیح می دهند تور یا بلیت های هواپیمایی را‬ ‫که پیش تر برای روزهای اینده خریده بودند‪ ،‬لغو کرده‬ ‫و در خانه بمانند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بر اساس اخرین امار رسمی اعالم‬ ‫ش��ده از سوی وزارت بهداشت‪ ،‬تعداد مبتالیان در ایران‬ ‫ظهر شنبه به ‪ ۵۹۳‬و تعداد جان باختگان این ویروس به‬ ‫‪ 43‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ا صعودی ش��دن روند ابتالی ایرانیان ب��ه کرونا در‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬وزارت بهداش��ت تاکید فراوانی بر لزوم‬ ‫کاهش تجمعات انس��انی و در خان��ه ماندن افراد کرد و‬ ‫برخی نهادها نیز اقداماتی برای همراهی در این شرایط‬ ‫با مردم انجام دادند‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال وزیر راه و شهرس��ازی به ایرالین ها و‬ ‫اژانس های گردش��گری اعالم کرد اگر مردم خواس��تار‬ ‫لغو پرواز یا س��فرهای خود هستند‪ ،‬این کار بدون کسر‬ ‫هزینه و جریمه برای انان انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد اس�لامی‬ ‫دوشنبه هفته گذشته با اشاره به شیوع ویروس کرونا در‬ ‫کش��ور و درخواست مردم برای استرداد پول بلیت قطار‬ ‫و هواپیما اظه��ار کرد‪ :‬به نهادهای متولی یعنی راه اهن‬ ‫و س��ازمان هواپیمایی ابالغ شده است برای بازگرداندن‬ ‫هزینه بلیت مردم‪ ،‬هزینه ای بابت لغو دریافت نشود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خیال مردم راحت باش��د و جای نگرانی‬ ‫نیست‪ ،‬حتی مس��افران هواپیما می توانند بلیت خود را‬ ‫به حالت ‪ open‬تبدیل کنند تا در زمان دلخواه دیگری‬ ‫اقدام به سفر کنند‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه به همه شرکت های هواپیمایی‬ ‫و اژانس ها ابالغ شده است در صورت تقاضای مسافران‬ ‫باید نس��بت به لغو بلی��ت و اس��ترداد کل وجه‪ ،‬بدون‬ ‫دریافت جریمه اقدام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع از س��وی‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری به شرکت های هواپیمایی‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که برخی م��ردم به‬ ‫اژانس ه��ا مراجعه کرده اما ش��نیده اند لغ��و بلیت فقط‬ ‫با جریمه انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا به همه اژانس ها و‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دستور دریافت نشدن جریمه لغو پرواز‪ ،‬هم پروازهای داخلی‪ ،‬هم‬ ‫خارجی و هم چارتری را شامل می شود و قانون غیرقابل استرداد در‬ ‫این شرایط معنی ندارد‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی از س��وی س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری ای��ن ابالغیه را ص��ادر کرده ای��م و هر اژانس‬ ‫مسافرتی یا شرکت هواپیمایی که این مسئله را رعایت‬ ‫نکند‪ ،‬مسافر باید به سازمان هواپیمایی کشوری شکایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حتی چارتری ها مشمول جریمه نمی شوند‬ ‫براساس انچه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫می گوید‪ ،‬بخش��نامه اس��ترداد بلی��ت پروازهای داخلی‬ ‫و خارج��ی بدون دریاف��ت جریمه که به ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی و اژانس ه��ا ابالغ ش��ده اس��ت‪ ،‬مش��مول‬ ‫بلیت های چارتری نیز می شود‪.‬‬ ‫رض��ا جعفرزاده در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫دستور دریافت نش��دن جریمه لغو پرواز‪ ،‬هم پروازهای‬ ‫داخلی‪ ،‬هم خارجی و هم چارتری را ش��امل می ش��ود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬همه بلیت های هواپیما مشمول ابطال و تغییر‬ ‫هس��تند و قانون غیرقابل استرداد در این شرایط معنی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬بلیت های چارتری و سیستمی تفاوتی‬ ‫با هم ن��دارد و باید ش��رکت های هواپیمایی براس��اس‬ ‫بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری عمل کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی س��ازمان هواپیمایی توضیح داد‪ :‬مسافرانی‬ ‫که تا پیش از ‪ 5‬اسفند برای هر تاریخی بلیت خریداری‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬می توانن��د بلیت خ��ود را لغو کنن��د و هیچ‬ ‫جریمه ای مش��مول انها نمی شود اما مسافرانی که پس‬ ‫از ‪ 5‬اس��فند و با وجود ش��یوع کرونا در کشور نسبت به‬ ‫دریاف��ت بلیت اقدام کردند و قصد ابط��ال ان را دارند‪،‬‬ ‫مشمول شرایط استرداد می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر مس��افرانی در این زمینه با مشکل‬ ‫روبه رو شدند ابتدا به ش��رکت هواپیمایی طرف قرارداد‬ ‫خود ش��کایت کنند و در صورتی که مش��کل انها حل‬ ‫نش��د‪ ،‬ش��کایت خود را در سایت س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری درج کنند و مطمئن باشند که به این موضوع‬ ‫رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به الزام‬ ‫ایرالین ها به کسر نکردن هزینه لغو از مسافران‪ ،‬ایا برای‬ ‫جبران خس��ارت انها از این محل‪ ،‬تدبیری اندیش��یده‬ ‫شده اس��ت؟ گفت‪ :‬اکنون زمان این سخنان نیست‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط فعلی همه اقدام ها باید مبتنی بر نگاه انس��انی‬ ‫باشد‪ ،‬نه اقتصادی‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هم��ه ش��رکت های هواپیمایی باید‬ ‫در ای��ن زمین��ه به ش��یوه ای واحد عمل ک��رده و نباید‬ ‫بخشنامه های متفاوتی صادر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرپیچی شرکت ها از دستور وزیر‬ ‫با وجود دس��تور وزیر راه و شهرس��ازی ب��ر لزوم لغو‬ ‫لغو سفر خارجی جریمه دارد‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫رضا جعفرزاده‬ ‫ثبت نام مسکن ملی از خانه امکان پذیر می شود‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینک��ه کل فرایند‬ ‫نام نویس��ی جامان��دگان ط��رح اق��دام مل��ی از درون خان��ه‬ ‫امکان پذی��ر می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ش��رایط فعلی ب��رای حفظ‬ ‫س�لامت ش��هروندان‪ ،‬روند تکمیل پرونده مسکن ملی افرادی‬ ‫که پرونده ش��ان تکمیل نشده اس��ت‪ ،‬به زمان دیگری موکول‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬فرایند‬ ‫ثبت نام متقاضیانی که باید به طور حضوری مدارک خود را به‬ ‫اداره های کل راه و شهرس��ازی‪ ،‬بنیاد مسکن یا شرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید ارائه کنند‪ ،‬به تعویق افتاد و مرحله نهایی ثبت‬ ‫نام به زمان مقتضی یعنی پس از مهار ویروس کرونا موکول شد‬ ‫که در اینده اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینک��ه ازمون نظام‬ ‫مهندس��ی که نیمه اس��فند قرار بود برگزار شود‪ ،‬لغو و به زمان‬ ‫دیگری موکول شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فعالیت های عمرانی و پروژه های‬ ‫اجرایی به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این س��وال که ثب��ت نام مجدد‬ ‫ظرفیت خالی ایجاد ش��ده از پایش مرحله نخس��ت طرح اقدام‬ ‫ملی مس��کن چه زمانی انجام می ش��ود؟ گفت‪ :‬به دنبال ایجاد‬ ‫س��ازکاری هستیم تا متقاضیان بدون مراجعه حضوری ثبت نام‬ ‫را از داخل خانه انجام دهند‪ .‬تا دو سه روز اینده در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری و اطالع رسانی می کنیم‪.‬‬ ‫الزام رانندگان اتوبوس به یک روز استراحت در هفته‬ ‫مدی��رکل دفتر امار‪ ،‬ایمن��ی و ترافیک س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای با بیان اینک��ه رانندگان ناوگان عمومی در‬ ‫جاده ها موظفند بین س��اعت های ‪ ۱۰‬ش��ب تا ‪ ۷‬صبح‪ ،‬سرعت‬ ‫خود را در پاس��گاه های پلیس راه ثبت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬راننده باید‬ ‫یک روز در هفته استراحت کامل داشته باشد‪.‬‬ ‫فرهاد صالحیان در گفت وگو با فارس‪ ،‬با بیان اینکه س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای ب��ر عملکرد ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل و رانندگان ناوگان عمومی نظارت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تالش می کنیم با اس��تفاده از س��امانه سپهتن سرعت راننده و‬ ‫ساعت کاری او پایش شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اگ��ر اتوبوس��ی دچار نقص فنی باش��د‪،‬‬ ‫اطالع رسانی می شود تا از تردد ان جلوگیری شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تخلفات ش��رکت های حمل ونقل به دق��ت احصاء و به تخلفات‬ ‫راننده و ش��رکت به ترتیب در کمیس��یون های ماده ‪ ۱۱‬و ماده‬ ‫‪ ۱۲‬رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در ‪ ۱۸‬اس��تان هماهنگی های الزم انجام‬ ‫ش��ده تا ‪ ۸۵‬درصد س��فرها کنت��رل مضاعف ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫رانندگان از نظر سالمتی ارزیابی می شوند و اگر مشکلی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬کارت هوش��مند انها غیرفعال می شود‪ ،‬ضمن اینکه به‬ ‫اداره های کل اس��تان ها ابالغ کرده ایم که همه راهداران وظیفه‬ ‫دارند کنترل نظارت بر ناوگان عمومی را به طور مضاعف انجام‬ ‫دهند‪ .‬مدیرکل دفتر امار‪ ،‬ایمنی و ترافیک س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای گفت‪ :‬مقرر ش��د ناوگان عمومی از س��اعت‬ ‫‪ ۱۰‬ش��ب تا ‪ ۷‬صبح روز بعد‪ ،‬اگر در جاده ها تردد می کنند‪ ،‬در‬ ‫پاسگاه های پلیس راه در جاده ها ثبت سرعت داشته باشند‪ ،‬این‬ ‫موجب می ش��ود راننده برای دقایقی از خودرو پیاده و تغییری‬ ‫در روحیه راننده ایجاد شود‪.‬‬ ‫صالحیان بیان کرد‪ :‬تخلف راننده را در سامانه سپهتن پایش‬ ‫می کنیم‪ ،‬ضمن اینکه در مصوبه کمیس��یون ایمنی راه ها مقرر‬ ‫ش��د راننده یک روز در هفته اس��تراحت کامل داش��ته باشد و‬ ‫روزانه فقط ‪ ۹‬ساعت رانندگی کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬از س��وی دیگر س��رعت های منطق��ه ای را در‬ ‫سامانه س��پهتن ارس��ال کرده ایم و تخطی راننده اتوبوس‬ ‫از س��رعت را بررسی می کنیم‪ ،‬به این ترتیب اگر راننده ای‬ ‫تخلف داش��ته باش��د‪ ،‬کارت هوش��مند او تا ‪ ۲‬س��ال هم‬ ‫غیرفعال می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امار‪ ،‬ایمن��ی و ترافیک س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای با بی��ان اینکه صددرص��د عملکرد راننده‬ ‫در جاده ها پایش می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با استفاده از سامانه سپهتن‬ ‫راننده های پرریسک را شناسایی می کنیم‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬برنامه ریزی شده است سامانه سپهتن در ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار کامیون فعال در کشور نصب شود‪.‬‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫با گذشت حدود ‪ ۳‬ماه از اغاز به کار راه اهن‬ ‫میانه‪ -‬بستان اباد‪ ،‬همچنان انتقادهایی نسبت‬ ‫ب��ه چرایی بهره ب��رداری از این پ��روژه مطرح‬ ‫ش��ده و گفته می شود با توجه به اینکه همین‬ ‫حاال این مس��یر‪ ،‬دارای خط ریلی بوده و تنها‬ ‫مزیت خط ریل��ی جدید‪ ،‬کوتاه ت��ر بودن ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��اخت و راه اندازی این پروژه توجیه‬ ‫اقتصادی ن��دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که این‬ ‫پ��روژه (که با تکمیل قطع��ه دوم‪ ،‬میانه را به‬ ‫تبریز متصل می کند) فقط با هدف جابه جایی‬ ‫مس��افر ساخته نشده و از نظر باری نیز دارای‬ ‫ارزش است‪.‬‬ ‫خط اهن میانه‪ -‬تبریز در یکی از مسیرهای‬ ‫اصل��ی ترانزیت ای��ران به اروپا ق��رار دارد که‬ ‫خط اهن جدید‪ ،‬مس��یر را ‪ ۵.۵‬ساعت کوتاه تر‬ ‫کرده و سرعت سیر را افزایش داده است‪ .‬این‬ ‫مس��ئله‪ ،‬صرفه جویی در سوخت و استهالک‬ ‫واگن های مورد استفاده در مسیر را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا توجه به اینکه س��رعت قطار در این‬ ‫مس��یر را ‪ ۱۲۰‬کیلومت��ر بر س��اعت در نظر‬ ‫گرفته اند‪ ،‬قطار باری که درحال حاضر ‪ ۳‬روزه‬ ‫از بندرعباس به تبریز می رود‪ ،‬با اس��تفاده از‬ ‫این خط (پس از بهره برداری کامل) می تواند‬ ‫در ‪ ۲۴‬ساعت مس��یر را طی کند که افزایش‬ ‫ظرفی��ت حمل هم ب��رای باره��ای داخلی و‬ ‫ه��م باره��ای ترانزیت��ی را به دنب��ال خواهد‬ ‫داشت‪ .‬این مس��ئله همچنین موجب کاهش‬ ‫صرفه جوی��ی س��وخت و افزای��ش عمر مفید‬ ‫ناوگان خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن مس��یر همچنین از نظر مس��افری‪ ،‬با‬ ‫اس��تقبال بیش��تری روبه رو خواهد شد‪ .‬طی‬ ‫کردن مس��یر ریلی فعلی میان تهران‪ -‬تبریز‬ ‫ک��ه از دریاچه ارومی��ه و مراغه عبور می کند‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬س��اعت طول می کش��د‪ ،‬زیرا این مس��یر‬ ‫یک خط��ه و قدیمی اس��ت‪ .‬در مس��یر جدید‬ ‫که درحال حاضر قطعه میانه‪ -‬بس��تان اباد در‬ ‫ان راه ان��دازی ش��ده و اع�لام کرده اند قطعه‬ ‫بس��تان اباد‪ -‬تبریز هم یک س��ال دیگر اماده‬ ‫ش��ود‪ ،‬قطار مس��یر تهران‪ -‬تبریز را ‪ ۸‬ساعته‬ ‫ط��ی کرده و می تواند این مس��یر را یک روزه‬ ‫ب��رود و برگردد که موج��ب افزایش ظرفیت‬ ‫خواهد شد‪ .‬این مسئله می تواند موجب جذب‬ ‫مسافر از حمل ونقل جاده ای به ریلی شود‪.‬‬ ‫توجه به این نکته مهم اس��ت که در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬راه اهن را بر اساس مسافر نمی سازند‪،‬‬ ‫مگر اینکه بحث پروژه پرس��رعت مانند قطار‬ ‫پرسرعت اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران در میان باشد‪.‬‬ ‫قطار برای حمل بار ساخته می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫هرچه بتوان زمان سیر را کاهش داد‪ ،‬به معنی‬ ‫سود و صرفه اقتصادی بیشتر است‪.‬‬ ‫ضعف اقدامات پزشکی‬ ‫در مرزها‬ ‫دبیر کان��ون انجمن های صنف��ی کامیون داران‬ ‫کش��ور با بیان اینکه تجمع و توق��ف کامیون ها در‬ ‫مرزها باعث احتمال شیوع بیماری کرونا می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در م��رز مقابل‪ ،‬گروه های پزش��کی حضور‬ ‫دارن��د اما در مرز ای��ران حضور نماین��دگان مرکز‬ ‫بهداش��ت و پزش��ک برای انجام تست و چک های‬ ‫مورد نظر بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫احم��د کریم��ی در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا درباره‬ ‫اخری��ن وضعیت ناوگان ب��اری در مرزهای زمینی‬ ‫کشور افزود‪ :‬از هفته گذش��ته مسئوالن برای حل‬ ‫ای��ن موضوع و مذاکره با طرف ه��ای خارجی برای‬ ‫برگش��ت کامیون های ایران��ی از مرزهای خارجی‬ ‫در ت�لاش هس��تند و در همه مرزه��ا کامیون های‬ ‫ایرانی توانسته اند وارد خاک کشور شوند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بیش��ترین صف در میرج��اوه (مرز‬ ‫پاکس��تان) اس��ت و برای این وضعیت بالتکلیفی‬ ‫ناوگان ب��اری و رانندگان کامیون باید هرچه زودتر‬ ‫تصمیمی گرفته شود‪ .‬کریمی با بیان اینکه تجمع و‬ ‫توقف کامیون ها باعث احتمال شیوع بیماری کرونا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تاکنون هیچ گزارشی مبنی‬ ‫بر ابت�لای رانندگان کامی��ون بالتکلیف در مرزها‬ ‫نداش��تیم اما برای پیشگیری از این مسئله‪ ،‬هرچه‬ ‫زودت��ر باید صف و تجمع کامیون های بالتکلیف در‬ ‫برخ��ی مرزها تعیین تکلیف ش��وند‪ .‬کریمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به احتمال زیاد به رانندگان کامیون دس��تور‬ ‫داده ش��ود با بار‪ ،‬به مقاصد بارگیری برگردند‪ .‬وی با‬ ‫انتقاد از وضعیت تجهیزات اولیه برای پیشگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا در مرزها اظهارکرد‪ :‬رانندگان‬ ‫در نقاط مرزی به ماس��ک و محلول های ضدعفونی‬ ‫دسترس��ی ندارند و همین می توان��د عامل انتقال‬ ‫ویروس کرونا از فردی به فرد دیگر باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران‬ ‫در نام��ه ای به وزی��ر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‬ ‫دس��تی اعالم کرد‪ :‬لغو سفرهای خارجی بدون کسر جریمه‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ع��راق‪ ،‬کویت‪ ،‬گرجس��تان‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬هندوستان‪ ،‬عمان و‬ ‫بحرین‪ ،‬کشورهایی هستند که پس از سرایت ویروس کرونا‪،‬‬ ‫مرزهای زمینی و هوایی ش��ان را بستند و پروازها را متوقف‬ ‫کردند‪ .‬این وضعیت سرگردانی مسافران ایرانی و خارجی در‬ ‫ان سوی مرزها را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫هنوز معلوم نیس��ت ای��ن روند تا تعطیالت ن��وروز تداوم‬ ‫داشته باشد‪ ،‬با این حال اژانس داران می گویند تعداد کنسلی‬ ‫تورهای خارجی برای تعطیالت نوروز ‪ ۹۹‬رو به افزایش رفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی با صدور بخش��نامه ای کلی درباره ساز و کار‬ ‫لغو سفر‪ ،‬پیش بینی برای این وضعیت نداشته و بدون این که‬ ‫تاسیسات گردشگری را مورد حمایت قرار دهد‪ ،‬فقط با اعالم‬ ‫وضعیت فوق العاده از مسئولیت شانه خالی کرده است‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری ‪ ۶‬اسفند بخش��نامه ای صادر کرد و با‬ ‫اعالم وضعیت «فوق العاده» از تاسیسات گردشگری خواست‬ ‫«اگر مسافری از اول اسفند امسال تا اطالع ثانوی درخواست‬ ‫انصراف داش��ت‪ ،‬بدون دریافت جریمه‪ ،‬نس��بت به استرداد‬ ‫وجوه دریافتی اقدام کنند‪».‬‬ ‫ح��اال برخ��ی از اژانس ها و هتل ه��ا با این بخش��نامه به‬ ‫مخالفت برخاس��ته اند‪ .‬مدیر یکی از دفاتر خدمات مسافرتی‬ ‫گف��ت‪ :‬عمل ب��ه بخش��نامه معاون��ت محترم گردش��گری‬ ‫مبن��ی بر بازگش��ت همه مبالغ پرداخت��ی تورهای خروجی‬ ‫بدون کس��ر جریمه لغ��و‪ ،‬ب��رای دفاتر خدمات مس��افرتی‬ ‫ب��ه دلیل وس��عت ض��رر و زی��ان وارده امکان پذیر نیس��ت‬ ‫و ای��ن دس��تور منجر ب��ه درگیری وس��یع هزاران مس��افر‬ ‫توره��ای خروجی با دفاتر خدمات مس��افرتی ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه در نهایت امکان ادامه فعالیت را از دفاتر س��لب خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او هزینه پرداخت ش��ده به کارگ��زاران خارجی را از جمله‬ ‫هزینه های غیرقابل برگش��ت در توره��ای خروجی نوروزی‬ ‫برش��مرد و اف��زود‪ :‬در ن��وروز تورهای گروه��ی مختلفی به‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬برزیل‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ژاپن و‪...‬‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در این مقاصد هرگ��ز به طور مجزا خدمات‬ ‫خریداری نشده و مجموع اجزای سفر شامل هتل‪ ،‬پروازهای‬ ‫داخلی در مقصد‪ ،‬خدمات گشت‪ ،‬غذا و‪ ...‬در قالب یک بسته‬ ‫از سوی کارگزاران مقصد ارائه شده و تورگردانان ایرانی پس‬ ‫از توافق بر س��ر قیمت‪ ،‬ان بس��ته را خری��داری می کنند و‬ ‫از چن��د ماه پیش از ن��وروز به تدریج مبالغی را به کارگزاران‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫پکیج کارگزاران دارای ش��رایط کنس��لی است و براساس‬ ‫عرف جهانی گردشگری‪ ،‬از یک ماه پیش از سفر‪ ،‬همه مبالغ‬ ‫پرداخت شده غیرقابل برگشت خواهد بود‪.‬‬ ‫به طور مثال در ماه گذشته که همزمان با تعطیالت سال‬ ‫نوی چینی‪ ،‬به علت ش��یوع بیماری کرون��ا تور بیش از ‪۳۵‬‬ ‫میلیون مس��افر چینی در سراسر جهان لغو شد‪ ،‬هزینه ای از‬ ‫سوی کارگزاران مقاصد به چینی ها بازگشت داده نشد‪ ،‬البته‬ ‫در برخی موارد توافق شد جریمه کنسلی اندکی به چینی ها‬ ‫مترتب ش��ده اما پولی به ایشان بازگشت داده نشود و مبالغ‬ ‫پرداختی در قالب بیعانه نزد کارگزاران مقاصد بماند و مسافران‬ ‫چینی تا یک سال فرصت داشته باشند از ان سفرها استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر برخی ایرالین های خارج��ی به طور موقت‬ ‫پروازهای خود را لغو کرده و پرواز برخی دیگر برقرار اس��ت‪.‬‬ ‫ایرالین ها درباره نوروز هن��وز اطالعیه ای نداده اند و بعید به‬ ‫نظر می رسد تا ‪ ۱۰‬روز پیش از حرکت خبری دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که از هم اکنون مسافران درخواست‬ ‫کنس��لی دارن��د و ای��ن امر منجر به کس��ر جریم��ه لغو در‬ ‫پروازهای عادی و س��وخت کامل پروازهای چارتر و صندلی‬ ‫چارتر می ش��ود‪ .‬همچنین هزینه وی��زا‪ ،‬پس از ورود مدارک‬ ‫مسافر به سفارتخانه غیرقابل برگشت است‪.‬‬ ‫او پیش��نهاد ک��رد به دفاتر خدمات مس��افرتی اجازه داده‬ ‫شود با کارگزاران مقاصد مذاکره کرده تا بتوانند جریمه های‬ ‫کنسلی را به حداقل برسانند و مانند تجربه اخیر تورگردانان‬ ‫چین��ی‪ ،‬زمان توره��ای خود را با هماهنگی با مس��افران به‬ ‫تاریخی در اینده موکول کنند‪.‬‬ ‫س��فرهای هوایی بدون کس��ر جریمه و تاکید سازمان‬ ‫هواپیمایی ب��ر نبود تفاوت می��ان پروازهای چارتری و‬ ‫برنامه ای‪ ،‬برخی ش��هروندان در تماس با‬ ‫از کسر‬ ‫جریمه بابت لغو پرواز چارتری خود خبر می دهند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با وج��ود تاکید س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری ب��ر اعمال رویه واحد از س��وی ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬ایرالین های مختلف ش��یوه های متفاوتی‬ ‫در پیش گرفته اند و در اطالعیه هایی جداگانه‪ ،‬ش��رایط‬ ‫اس��تراداد بلیت مس��افران را با ضوابطی متفاوت اعالم‬ ‫کرده ان��د ک��ه ای��ن تفاوت ه��ا در اجرای یک دس��تور‪،‬‬ ‫مسافران را سردرگم کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال برخی ایرالین ها اس��ترداد بلیت را به‬ ‫تاریخ مشخصی محدود کرده اند؛ در اطالعیه یکی از این‬ ‫ش��رکت ها امده است‪« :‬شرایط استرداد بلیت پروازهای‬ ‫داخلی و خارجی تا ‪ ۲۵‬اس��فند برقرار است و مسافرانی‬ ‫ه��م که بدون اط�لاع قبلی و ابطال بلیت ب��ه فرودگاه‬ ‫مراجعه کنند‪ ،‬مشمول استرداد بدون جریمه نمی شوند‬ ‫و براساس مقررات با استرداد در پروازهای داخلی اقدام‬ ‫می شود»‪ .‬ایرالین دیگری هم این قانون را تعیین کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬بلیت هایی که تا پیش از ‪ ۶‬اس��فند صادر شده‬ ‫و تاریخ پرواز انها در بازه زمانی ‪ ۶‬تا ‪ ۲۶‬اس��فند اس��ت‪،‬‬ ‫بدون جریمه مسترد می شوند و کنسلی بلیت هایی هم‬ ‫که از ‪ ۶‬اسفند خریداری شوند با توجه به اینکه مردم از‬ ‫خطرات کرونا مطلعند‪ ،‬مشمول جریمه می شود‪».‬‬ ‫این رویه های مختلف درحالی اعمال می شود که وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی به روش��نی اعالم کرده است استرداد‬ ‫بلیت پروازهای داخلی و خارجی بدون دریافت جریمه‬ ‫از تاریخ ‪ ۵‬اسفند تا اطالع ثانوی باید انجام شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کرونا پروازها را لغو می کند‪ ،‬مسافران جریمه می شوند‬ ‫مزیت های‬ ‫فراموش شده‬ ‫یک مسیر‬ ‫ریلی‬ ‫‪14‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چرا خیابان های تهران ضدعفونی نمی شود؟‬ ‫زمان طرح ترافیک‬ ‫کاهش یافت‬ ‫مدی��ر واح��د س��اماندهی محدوده ه��ا و‬ ‫طرح ه��ای ترافیکی ش��هرداری تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بنابر تصمیم شورای ترافیک تهران و در‬ ‫پی شیوع کرونا در پایتخت‪ ،‬اجرای طرح های‬ ‫ترافیکی تهران به میزان ‪ 2.5‬س��اعت در هر‬ ‫روز کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عمار س��عیدیان فر با اشاره‬ ‫به مصوبه های نشست ترافیک تهران در روز‬ ‫چهارش��نبه اف��زود‪ :‬این اقدام ب��رای کنترل‬ ‫ش��یوع کرونا و با توجه به درخواست عمومی‬ ‫برای اس��تفاده از وس��ایل نقلیه ش��خصی و‬ ‫پرهیز از حضور در محل های پرتجمع گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس طرح ترافیک‬ ‫و کنترل الودگی هوای از شنبه ‪ 11‬اسفند تا‬ ‫اخر هفته از ساعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۱۷‬بعدازظهر‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫س��عیدیان فر یاداور شد‪ :‬پیش از این زمان‬ ‫اجرای ط��رح ترافیک و الودگ��ی هوا ‪6:30‬‬ ‫دقیق��ه ت��ا ‪ ۱۸‬در نیمه دوم س��ال بود که با‬ ‫تصویب شورای عالی ترافیک زمان پایان‪ ،‬یک‬ ‫س��اعت زودتر و زمان اغاز نیز ‪ 1.5‬س��اعت‬ ‫دیرتر خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان اج��رای طرح های ترافیکی تهران در‬ ‫نیمه دوم سال از ساعت ‪ 6:30‬تا ‪ ۱۸‬شنبه تا‬ ‫چهارشنبه است‪ ،‬ضمن اینکه روزهای جمعه‬ ‫و تعطیل نی��ز این طرح ه��ای ترافیکی اجرا‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬همچنین طرح کنت��رل الودگی‬ ‫هوا عالوه بر روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه‪،‬‬ ‫روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ 6:30‬تا ‪ ۱۳‬اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سهمیه سی ان جی چه‬ ‫کسانی حذف می شود؟‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه س��ازمان حمل ونقل‬ ‫همگانی کش��ور از توقف عرضه سی ان جی به‬ ‫‪ ۲‬میلیون خودرویی که غیرمجاز دوگانه سوز‬ ‫شده اند در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��عید قیصر در تشریح‬ ‫توق��ف عرضه این س��وخت گف��ت‪ :‬به زودی‬ ‫خودروهایی که به طور غیرمجاز دوگانه س��وز‬ ‫ش��ده اند و تعداد انها در کل کش��ور حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون خودرو اس��ت‪ ،‬عرضه س��ی ان جی به‬ ‫انها در جایگاه ها متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت پخش فراورده های نفتی‬ ‫در تالش است جایگاه های عرضه سی ان جی‬ ‫ب��ه طور انالین به س��امانه مدیریت یکپارچه‬ ‫معاین��ه فن��ی (س��یمفا) متصل ش��وند تا به‬ ‫ای��ن ترتی��ب خودروهای دوگانه س��وزی که‬ ‫معاینه فنی ندارند‪ ،‬از ارائه سی ان جی به انها‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫قیص��ر ادام��ه داد‪ :‬رانندگان��ی ک��ه قص��د‬ ‫دوگانه س��وز کردن خودروهای خود را دارند‪،‬‬ ‫بای��د در مراکز مجاز اقدام ب��ه این کار کنند‬ ‫ت��ا در مرحله بعد موفق ب��ه دریافت تاییدیه‬ ‫معاین��ه فنی ش��وند‪ .‬در حقیقت خودروهایی‬ ‫که گواهی سالمت ندارند‪ ،‬نمی توانند تاییدیه‬ ‫معاینه فنی دریاف��ت کنند و عالوه بر اعمال‬ ‫قانون ازس��وی پلیس در اینده نزدیک عرضه‬ ‫سی ان جی نیز به انها انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫بسیج امکانات تهران برای‬ ‫مقابله با ویروس کرونا‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران گف��ت‪ :‬برای‬ ‫ه��ر بخش مدیریت ش��هری وظیف��ه ای در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و همه امکان��ات مدیریت‬ ‫ش��هری برای مقابله با ویروس کرونا بس��یج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محس��ن هاشمی درباره‬ ‫مصوبه های نشس��ت ستاد مبارزه با کرونا در‬ ‫اس��تان ته��ران گفت‪ :‬این بیم��اری در حال‬ ‫اپیدمی ش��دن اس��ت‪ .‬حضور ای��ن ویروس‬ ‫را نمی ت��وان پنهان ک��رد‪ ،‬بای��د واقعیت ها‬ ‫را ب��ه م��ردم گفت البت��ه نه به ش��کلی که‬ ‫بحران افرینی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته بعدی این است که قدرت‬ ‫انتش��ار ای��ن ویروس باالتر اس��ت و ش��اید‬ ‫خط��رش کمتر باش��د اما بخ��ش بزرگی از‬ ‫جامع��ه را درگیر می کن��د و باید به اقدامات‬ ‫ستاد توجه کرد‪.‬‬ ‫هاشمی گفت‪ :‬امکانات ش��هرداری تهران‬ ‫زیاد اس��ت و مقرر ش��د همه به دس��تورات‬ ‫ستاد عمل کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای هر ی��ک از ما و هر‬ ‫بخ��ش از ش��هرداری ته��ران‪ ،‬کاری در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬ما همچون گذشته که‬ ‫فعالیتم��ان را با وزارت بهداش��ت اغاز کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬فعالیت را چندین برابر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکنون بهترین‬ ‫توصیه این است‬ ‫که شهروندان از‬ ‫مترو و اتوبوس‬ ‫استفاده نکنند‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری‬ ‫تهران با اش��اره به برگزاری نخستین نشست مشترک‬ ‫مدیران شهرداری تهران با وزارت بهداشت درباره مقابله‬ ‫با کرونا‪ ،‬مطالبات شهرداری از وزارت بهداشت را در این‬ ‫زمینه تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬رض��ا کرمی محمدی در نشس��ت‬ ‫خب��ری اینترنتی که درباره اقدامات ش��هرداری تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره به برگزاری نخس��تین نشس��ت‬ ‫وزارت بهداش��ت ب��ا ش��هردار‪ ،‬معاون��ان و مدی��ران‬ ‫ش��هرداری تهران گفت‪ :‬از وزارت بهداشت خواسته ایم‬ ‫ش��یوه نامه س��طح بندی ش��یوع ویروس کرونا را اماده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین خواستار تشدید نظارت بر امحای زباله های‬ ‫بیمارستانی با استفاده از نظارت بر ارادکوه شده ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران افزود‪:‬‬ ‫همچنین مقرر شد درباره معضالت نگهداری معتادان و‬ ‫بی خانمان ها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه زیرمجموعه های ش��هرداری باید‬ ‫همه ظرفیت خود را برای اموزش و اطالع رسانی به کار‬ ‫گیرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیچ یک از سازمان ها در شهرداری‬ ‫نباید رفتارهای سلیقه ای انجام دهند‪.‬‬ ‫کرمی محمدی درباره ضرورت سم پاشی خیابان های‬ ‫تهران در ش��رایط فعلی گف��ت‪ :‬متخصصان مربوطه اثر‬ ‫این کار را بس��یار اندک می دانن��د‪ ،‬ضمن اینکه حجم‬ ‫مواد ضدعفونی کننده الزم برای ان بس��یار زیاد خواهد‬ ‫بود و ب��ا کمبود فعلی این مواد‪ ،‬ای��ن اقدام امکان پذیر‬ ‫هم نیست‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان مدیریت بحران ش��هرداری تهران‬ ‫درب��اره ضدعفونی نش��دن همه اتوبوس ه��ای پایتخت‬ ‫گف��ت‪ :‬حدود ‪ ۶‬هزار اتوبوس عمومی و خصوصی داریم‬ ‫که حجم زی��ادی از مواد ضدعفونی ب��رای این منظور‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬در دو س��ه روز نخست ش��یوع کرونا مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در دسترس بود اما چند روزی است با‬ ‫کمبود این مواد روبه رو ش��دیم‪ ،‬بنابراین اکنون بهترین‬ ‫توصی��ه این اس��ت که ش��هروندان از مت��رو و اتوبوس‬ ‫استفاده نکنند و اگر هم اجباری برای استفاده از ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی دارند‪ ،‬از تماس با سطوح و تردد در‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مت��رو ته��ران از روند انتخاب مش��اور‬ ‫برنامه «عارضه س��نجی خطوط برای کاهش سرفاصله حرکتی‬ ‫قطاره��ا»در مترو پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬این مس��ئله منجر‬ ‫به س��رعت یافتن اقدامات ش��رکت مترو در کاهش س��رفاصله‬ ‫حرکت��ی قطاره��ا ش��ده و از ات�لاف بودجه و خواب س��رمایه‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرکت راه اهن شهری تهران و حومه (مترو)‪ ،‬علی امام با اشاره‬ ‫بای��د ‪ ۳‬اق��دام اصلی را در س��طح ش��هر انجام دهیم که ش��امل‬ ‫اموزش ه��ای عموم��ی‪ ،‬تعه��د م��ردم ب��ه انج��ام اموزش ه��ا مانند‬ ‫شست وش��وی دست و جلوگیری از تماس با سطوح مختلف‪ ،‬همچنین‬ ‫کاهش تردد در سطح شهر است‬ ‫مکان های شلوغ خودداری شود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسش��ی درباره رسیدگی به وضعیت‬ ‫اتوبوس ه��ای خصوصی گفت‪ :‬ش��یوه نامه اتوبوس های‬ ‫خصوصی نیز همان ضدعفونی روزی ‪ 2‬بار اس��ت اما به‬ ‫احتمال زیاد به دلیل ارجحیت بخش عمومی ابتدا کار‬ ‫از انجا اغاز شده است‪.‬‬ ‫کرمی محمدی تاکید کرد‪ :‬نظارت بر عهده س��ازمان‬ ‫بازرس��ی ش��هرداری تهران اس��ت و به ط��ور قطع این‬ ‫موضوع بار دیگر تذکر داده خواهد شد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که ایا پیش بینی ها حاکی‬ ‫عارضه سنجی خطوط مترو برای کاهش سرفاصله حرکت قطارها‬ ‫به روند انتخاب مش��اور «عارضه س��نجی خطوط برای کاهش‬ ‫س��رفاصله حرکتی قطارها در مترو» عنوان کرد‪ :‬خطوط مترو‬ ‫تهران برای س��رفاصله حرکتی ‪ ۲‬دقیقه طراحی ش��ده و با این‬ ‫مطالعه به دنبال شناسایی و اولویت بندی گلوگاه هایی هستیم‬ ‫که مانع رسیدن س��رفاصله حرکت قطارها به میزان استاندارد‬ ‫اس��ت‪ .‬او با اش��اره به اینکه کاهش س��رفاصله حرکتی نتیجه‬ ‫عوامل مختل��ف از جمله تامین ناوگان‪ ،‬پارکینگ ها‪ ،‬پایانه های‬ ‫تعمیراتی‪ ،‬روس��ازی خطوط مترو‪ ،‬س��یگنالینگ‪ ،‬سامانه های‬ ‫خوزستان گرفتار ‪ ۳‬بحران‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان خوزس��تان گفت‪:‬‬ ‫براس��اس اعالم هواشناس��ی در پایان اس��فند امسال و‬ ‫فروردین س��ال اینده سیالب سنگینی در پیش خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کیامرث حاجی زاده ش��امگاه جمعه در‬ ‫نشست ستاد پیشگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات‬ ‫پاس��خ به بحران اس��تان خوزس��تان اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫شرایط استان خاص است و ما هم زمان با ‪ ۳‬بحران کرونا‪،‬‬ ‫سیالب و هجوم ملخ ها روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در جریان س��یالب اخیر به دلیل کارهایی‬ ‫که روی سدها انجام شد‪ ،‬با وجود بارش سنگینی که در‬ ‫باالدست سدهای استان به ویژه سد دز و کرخه داشتیم‪،‬‬ ‫با مدیریت رهاس��ازی اب پش��ت سدها که در این مدت‬ ‫در ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران استان انجام شد‪،‬‬ ‫اخطارها‪ ،‬هش��دارها و برنامه ریزی هایی که صادر ش��د‪،‬‬ ‫کنترل این سیالب را در بر داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید به س��رعت قدرت تاب اوری س��دها را‬ ‫از ان است که کرونا به بحرانی برای شهر تهران تبدیل‬ ‫می ش��ود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر نیز ما ش��رایط را‬ ‫بحران��ی ارزیاب��ی می کنی��م و بر اس��اس پیش بینی ها‬ ‫ممک��ن اس��ت تا یک��ی دو هفته اینده‪ ،‬ب��ا وجود همه‬ ‫تالش ها گس��ترش ویروس بیشتر ش��ود ولی بر اساس‬ ‫نظر پزش��کان متخص��ص و مس��ئوالن مربوطه فقط با‬ ‫انج��ام ‪ ۳‬اقدام ام��کان مهار این بح��ران وجود خواهد‬ ‫داش��ت که شامل اموزش های عمومی‪ ،‬کاهش تردد در‬ ‫س��طح ش��هر و کاهش تجمع حتی تجمع های کوچک‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهوی��ه‪ ،‬برق و ایمنی اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با اج��رای این برنامه‬ ‫قصد بررس��ی الزامات کاهش سرفاصله حرکتی قطارها در اجرا‬ ‫و اولویت بندی اقدامات مورد نیاز برای این موضوع را داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو با اشاره به اینکه در طراحی و اجرای‬ ‫خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬و نیز توس��عه خطوط این موض��وع مورد توجه‬ ‫ق��رار گرفته و پ��س از بهره برداری کامل باید به س��رفاصله ‪۲‬‬ ‫دقیقه برس��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این برنامه برای بخش های در حال‬ ‫بهره ب��رداری خطوط یک تا ‪ ۴‬مترو تهران انجام می ش��ود‪ .‬او با‬ ‫کرمی محم��دی درباره ابتالی کارکنان ش��هرداری‬ ‫ته��ران در مناط��ق ‪ ۱۵ ،۱۳‬و ‪ ۱۷‬ش��هرداری تهران و‬ ‫دورکار نشدن کارکنان اظهارکرد‪ :‬تفاوتی بین کارکنان‬ ‫ش��هرداری و سایر اقش��ار مردم وجود ندارد و همه در‬ ‫معرض ابتال هستیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از نظر پیدا کردن بیماران‪ ،‬شهرداری از تب سنج ها‬ ‫هنگام ورود و خروج کارکنان استفاده می کند و بیشتر‬ ‫سازمان های تابعه ش��هرداری تهران این اقدام را انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬البته هنوز امار دقیقی درباره ابتالی کارکنان‬ ‫شهرداری تهران به ویروس کرونا نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درب��اره دورکاری کارکنان ایین نامه ای از‬ ‫س��وی معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران تهیه شده‬ ‫و در اختیار ش��هردار تهران قرار گرفته است و به زودی‬ ‫ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫کرم��ی محمدی در پاس��خ به این پرس��ش که برای‬ ‫رفع مشکل کمبود مواد ضدعفونی کننده چه برنامه ای‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟ اظهارکرد‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫از وزارت کش��ور‪ ،‬وزارت بهداش��ت و دانشگاه های علوم‬ ‫پزش��کی پیگی��ری کرده ای��م‪ ،‬اقدامات دیگ��ری انجام‬ ‫داده ای��م تا این م��واد را از ارگان های دولتی دیگر تهیه‬ ‫کنیم که در این زمینه اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در نشس��ت ها اعالم می شود ویروس‬ ‫در حال گس��ترش بیشتری است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود‬ ‫همه اقدامات بیان شده‪ ،‬باید ‪ ۳‬اقدام اصلی را در سطح‬ ‫ش��هر انجام دهیم که شامل اموزش های عمومی‪ ،‬تعهد‬ ‫مردم به انجام اموزش ها مانند شس��ت وشوی دست و‬ ‫جلوگیری از تماس با سطوح مختلف‪ ،‬همچنین کاهش‬ ‫تردد در سطح شهر است‪.‬‬ ‫مردم تا جایی که می توانند وارد ش��هر نش��وند و از‬ ‫مترو و اتوبوس اس��تفاده نکنند تا برخورد با سطوح رخ‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫کرمی محمدی با تاکید بر لزوم کاهش تجمع ها حتی‬ ‫تجمع های کوچک گفت‪ :‬هرچه فعالیت فروش��گاه ها و‬ ‫نمایش��گاه ها و نیز دید و بازدیدها بیش��تر کاهش یابد‪،‬‬ ‫در جلوگیری از ش��یوع ویروس موفق تر هستیم که این‬ ‫مسئله نیازمند کمک همه مردم و رسانه ها است‪.‬‬ ‫اشاره به اینکه یکی از مهم ترین محورهای این طرح مطالعاتی‪،‬‬ ‫اولویت بن��دی اقدام��ات الزم برای کاهش س��رفاصله حرکتی‬ ‫قطارها اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن امر نه تنها منجر به س��رعت یافتن‬ ‫اجرای اقدامات مورد نیاز برای کاهش سرفاصله حرکتی قطارها‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بلکه از اتالف بودجه و نیز خواب سرمایه جلوگیری‬ ‫می کن��د‪ ،‬زیرا در این صورت ما می دانیم چه اقدامی را باید در‬ ‫اولوی��ت قرار دهیم‪ ،‬بنابراین هزینه کرد برای ان به موقع انجام‬ ‫شده و مشمول مرور زمان نمی شود‪.‬‬ ‫ثبت نام تاکسی های اینترنتی در سامانه سماس‬ ‫ب��ا انجام الیروبی و س��یل بندها افزای��ش دهیم چرا که‬ ‫براس��اس اعالم هواشناس��ی در پایان اس��فند امسال و‬ ‫فروردی��ن س��ال اینده‪ ،‬س��یالب س��نگین تری خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬حاجی زاده عنوان کرد‪ :‬کرونا بحثی «ملی» است‬ ‫و کشور مانند بحث سیل فروردین ‪ ۹۸‬با همه توان پای‬ ‫کار ام��ده و هر انچه که الزم اس��ت در همه ارکان نظام‬ ‫کمک و مساعدت می شود‪ .‬در استان نیز با همه توان در‬ ‫حالت اماده باش هستیم و هر کاری که الزم باشد‪ ،‬برای‬ ‫پیشگیری و کنترل اشاعه این بیماری انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به برنامه ریزی ها توانس��تیم تا‬ ‫اندازه ای ذخیزه کاالهای اس��تراتژیک را با افزایش تولید‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اس��تان خوزستان بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به بارندگی ها‪ ،‬برنامه ریزی ها در این زمینه ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬برخی محصوالت اماده بهره برداری هستند که اگر‬ ‫از حمله ملخ ها مصون نمانند‪ ،‬با مش��کل روبه رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور گفت‪ :‬همه‬ ‫فعاالن حوزه ه��ای اینترنتی در بخش حمل ونق��ل باید پیمایش های‬ ‫خود را در س��امانه س��ماس ثب��ت کنند‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬مرتضی‬ ‫ضامنی درباره س��همیه سوخت تاکسی های اینترنتی اظهارکرد‪ :‬همه‬ ‫فعاالن حوزه های اینترنت��ی در حمل ونقل عمومی‪ ،‬چه خودرو و چه‬ ‫موتورس��یکلت موظف هس��تند اطالعات خود را در سامانه اطالعات‬ ‫سفر «سماس» وارد کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بر اساس این شیوه نامه‪ ،‬همه‬ ‫فعاالن حوزه ه��ای اینترنتی در بخش حمل ونق��ل باید پیمایش های‬ ‫خود را در این سامانه ثبت کنند و متناسب با پیمایش خود‪ ،‬می توانند‬ ‫نسبت به دریافت سهمیه سوخت اقدام کنند‪.‬‬ ‫ضامنی افزود‪ :‬با راه اندازی این س��امانه اقدامات به طور سیس��تمی‬ ‫انجام می ش��ود و دیگ��ر زمان بر نخواه��د بود و با ثب��ت پیمایش ها‪،‬‬ ‫اس��تعالم های مورد نظر‪ ،‬سیستمی انجام می ش��ود و افراد می توانند‬ ‫سهمیه سوخت خود را در این حوزه دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور اظهارکرد‪ :‬بر‬ ‫اساس این سامانه خودروهای دوگانه سوز و تک سوز استعالم های الزم‬ ‫را دریافت می کنند و هر ماه سهمیه سوخت انها اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اجرای طرح س��همیه بندی س��وخت‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫الگ��وی جدیدی ارائه کرد که ان هم پرداخ��ت اعتباری مابه التفاوت‬ ‫نرخ پایه س��وخت نس��بت به ازاد بود و این اقدام برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور انجام می ش��ود‪ .‬ضامنی بیان کرد‪ :‬تاکس��ی های اینترنتی‬ ‫س��رویس مدارس و اژانس ها به این ش��کل س��وخت خود را دریافت‬ ‫می کنند و بر اس��اس پیمایشی که داش��تند‪ ،‬سهمیه سوخت به انها‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬تاکسی های اینترنتی می توانند بر اساس پیمایشی‬ ‫که داش��تند تا س��قف ‪ ۳۰۰‬لیتر س��وخت دریافت کنند‪ .‬اژانس ها و‬ ‫تاکس��ی های تلفنی هم ماهانه تا س��قف ‪ ۲۰۰‬لیت��ر می توانند از این‬ ‫سهمیه سوخت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬س��رویس های مدرسه هم بر اس��اس انچه اعالم‬ ‫ش��ده بود ‪ ۱۲۰‬لیتر سهمیه سوخت در هر ماه دارند و اگر خودرویی‬ ‫دوگانه سوز باشد‪ ۶۰ ،‬درصد این سهمیه اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کش��ور اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی پیمایش انها متناس��ب با نرم افزارها مشخص‬ ‫است و بر اساس همان پیمایش سهمیه سوخت انها اختصاص خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫جزئیات دفع پسماندها در تهران‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره‬ ‫به اینکه تا این لحظه انتقال پس��ماند در ش��هر تهران براساس‬ ‫پروتکل های معمولی در حال انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای دفن‬ ‫پسماندها نیازمند پروتکل های جدید وزارت بهداشت هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلن��ا‪ ،‬صدرالدین علیپور درب��اره وضعیت نظافت‬ ‫ش��هر تهران با توجه به ش��یوع کرونا گفت‪ :‬جارو کردن شهر بر‬ ‫عهده شهردارهای مناطق است و انها باید نسبت به این مسئله‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬سازمان مدیریت پسماند از ‪ ۱۱‬ایستگاه‪ ،‬پسماند را‬ ‫دریاف��ت کرده و تا کهریزک حمل ونقل می کند‪ ،‬اما ش��یوه نامه‬ ‫جدی��د به مناطق ‪ ۲۲‬گانه ابالغ ش��ده اس��ت و از ش��هروندان‬ ‫می خواهیم اگر درباره نظافت ش��هر موردی را مش��اهده کردند‬ ‫به ما اطالع دهند تا پیگیری شود‪.‬‬ ‫او درباره رعایت نکات ایمنی ازسوی نیروهای خدمات شهری‬ ‫گف��ت‪ :‬کارگران و نیروهای خدماتی براس��اس ش��یوه نامه های‬ ‫مصوب از ماس��ک و دس��تکش اس��تفاده می کنند و براس��اس‬ ‫شیوه نامه ابالغی‪ ،‬سامانه اسکان کارگری روزی ‪ ۲‬بار ضدعفونی‬ ‫می شود که اجرای ان ازسوی ناظران بررسی می شود‪.‬‬ ‫علیپور تصریح کرد‪ :‬نامه نگاری با وزارت بهداشت داشته ایم که‬ ‫اگر الزم اس��ت‪ ،‬اعالم کند تفکیک زباله های تر و خشک منتفی‬ ‫ش��ود اما تا این لحظه هنوز دس��توری به ما اعالم نشده است‪.‬‬ ‫او درباره ش��یوه نامه جدید مقابله با کرونا که ازس��وی سازمان‬ ‫مدیریت پسماند انجام می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬زمان ماندن پسماند‬ ‫در مخازن کمتر و تعداد دفعات جمع اوری بیش��تر شده است‪.‬‬ ‫گش��ت های ما به طور س��یار در حال گش��ت زنی هستند و در‬ ‫ه��ر نقطه ای که احس��اس کنند‪ ،‬باید مخزنی تخلیه ش��ود این‬ ‫اق��دام را انجام می دهن��د‪ ،‬اما روزانه ‪ ۳‬بار تخلی��ه مخازن زباله‬ ‫سطح ش��هر اتفاق می افتد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند‬ ‫درباره ضرورت افزایش تعداد مخازن زباله و همچنین شیوه نامه‬ ‫جمع اوری دس��تکش ها و ماس��ک هایی که در سطح شهر دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در س��طح ش��هر نزدیک به ‪ ۶۰‬ه��زار مخزن‬ ‫داری��م و براس��اس برنامه ریزی های درازمدت ای��ن مخازن باید‬ ‫جمع اوری ش��ود و زباله ها در داخل خانه ها تا زمان جمع اوری‬ ‫باش��د‪ .‬حتی در شرایط خاص هم قرنطینه پسماند وجود دارد و‬ ‫پس��ماندهای خاص را در منزل نگه می دارند و پس از ‪ ۲‬هفته‬ ‫در بسته بندی تحویل می دهند و قراردادن این نوع پسماند بین‬ ‫پس��ماندهای عادی براساس پروتکل های بهداشتی‪ ،‬نوعی نقض‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما از انجایی ک��ه ما زیرس��اخت های الزم را نداریم که‬ ‫مخازن در داخل س��اختمان ها باش��ند تالش می کنیم مخازن‬ ‫فعل��ی را با س��رفاصله کمتری جمع اوری کنی��م‪ .‬علیپور ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ش��هروندان می خواهیم در حد امکان اگر بیماری دارند و‬ ‫دچار سرماخوردگی هستند‪ ،‬دستکش و ماسک های خود را در‬ ‫کیسه های پالستیکی جداگانه ای بگذارند و در ان را ببندند تا از‬ ‫پسماندهای عادی جدا باشد‪ .‬در کشورهای دیگر حتی پسماند‬ ‫بیمارس��تانی بیمارس��تان های ایزوله را نگه می دارند و به مراکز‬ ‫دف��ن منتقل نمی کنند تا مانع انتقال بیماری در هنگام انتقال‪،‬‬ ‫نگهداری یا دفن پسماندها شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه منتظر پروتکل های وزارت بهداش��ت هستیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر وزارت بهداش��ت ش��رایط ویژه تری اعالم کند‪،‬‬ ‫فراین��د تفکی��ک را حذف می کنیم و هر پس��ماندی را به طور‬ ‫مس��تقیم به محل دفن انتق��ال داده و دفن می کنیم‪ ،‬اما تا این‬ ‫لحظ��ه به ما چیزی اعالم نش��ده و براس��اس پروتکل معمولی‬ ‫انتق��ال پس��ماند انجام می ش��ود‪ .‬علیپور تاکید کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫پروتکل های خودمان سعی می کنیم‪ ،‬زباله ها را زودتر جمع اوری‬ ‫کنیم و از سویی کارگرانی که با زباله ها درگیر هستند‪ ،‬از سامانه‬ ‫حفاظتی مناسب برخوردار باشند‪ .‬او درباره فعالیت کودکان کار‬ ‫با توجه به ش��یوع کرونا و اس��تفاده نکردن انها از دس��تکش و‬ ‫ماسک گفت‪ :‬استفاده نکردن کودکان کار از دستکش و ماسک‬ ‫را ابالغ کرده ایم و اگر موردی باشد‪ ،‬با ان برخورد می کنیم‪ .‬این‬ ‫در ش��رایط خاص فقط نباید لحاظ شود و در شرایط عادی نیز‬ ‫باید روی کارکرد کارگران نظارت شود و به مسائل مراقبتی انها‬ ‫بیشتر شود‪ .‬او با بیان اینکه درباره دفن پسماند نیازمند پروتکل‬ ‫جدیدی از س��وی وزارت بهداشت هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬نهاد متولی و‬ ‫سیاستگذار‪ ،‬انها هستند و باید به ما ابالغ شود که دفن پسماند‬ ‫براس��اس چه ش��یوه نامه ای انجام شود‪ .‬ما براس��اس بررسی ها‬ ‫شرایط را سختگیرانه تر و با مراقبت بیشتری انجام می دهیم‪.‬‬ ‫علیپور همچنین درباره دفن زباله های بیمارستانی نیز گفت‪:‬‬ ‫س��ایت جداگانه ای را ب��رای این منظور پیش بین��ی کرده ایم و‬ ‫تالش ما این اس��ت که ناوگان حم��ل را افزایش دهیم تا زمان‬ ‫مان��دن زباله کمتر ش��ود‪ ،‬ام��ا پروتکل جهانی کش��ورهایی که‬ ‫درگیر ویروس کرونا هستند‪ ،‬مبنی بر این است که یا زباله ها را‬ ‫نگهداری می کنند یا می س��وزانند تا انتقال و جابه جایی زباله ها‬ ‫کمتر انجام شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬رجب‪1441‬‬ ‫اول مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1479‬‬ ‫پیاپی ‪2797‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از افزایش نرخ بلیت سینماها برای سال ‪۹۹‬‬ ‫سینمای ایران در جست وجوی مخاطب‬ ‫‹ ‹نرخ بلیت سینماها شناور شود‬ ‫غالمرضا موس��وی از تهیه کنندگان با س��ابقه سینمای‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به گرانی بلیت سینما در‬ ‫س��ال اینده گفت‪ :‬برخی از همکاران ما معتقد هستند باید‬ ‫قیمت ها در زمینه س��ینما ازاد سازی شود و با توجه به نرخ‬ ‫تورم که منجر به گرانی سینماداری می شود نرخ بلیت های‬ ‫س��ینما ه��م مانند تئاتر گران ش��ود‪ .‬اما دولت ب��ا توجه به‬ ‫اینکه باید س��رانه مصرف فرهنگی در کشور را باال ببرد باید‬ ‫س��ازکاری را در نظر بگیرد که بتواند امکان دسترسی همه‬ ‫مردم به سینما را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت سینما باید گران شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ه��ر س��اله با رس��یدن به روزه��ای پایانی س��ال یکی از‬ ‫تصمیم های بحث برانگیز شورای صنفی نمایش که منجر به‬ ‫اظهارات متعدد از سوی سینماداران و سینماگران می شود‬ ‫اعالم افزایش نرخ بلیت سینماهاست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نگرانی به وجود می اید که با توجه‬ ‫به گرانی بلیت سینماها امار حضور تماشاگران کاهش پیدا‬ ‫کند و س��ینما با توجه به اینکه در س��ال گذش��ته با کاهش‬ ‫نس��بی مخاط��ب روبه رو بوده اس��ت نتوان��د از این بحران‬ ‫مخاطب بیرون بیاید‪.‬‬ ‫امارهای رس��می ارائه ش��ده از س��وی مرکز امار نشان‬ ‫می دهد بر اس��اس طرح فرهنگ رفتاری خانوار مرکز امار‬ ‫ایران فقط حدود ‪ ۱۹‬درصد از افراد ‪ ۱۵‬س��اله و بیش��تر به‬ ‫سینما رفتند و از افرادی که به سینما رفته اند‪ ۲۹.۹ ،‬درصد‬ ‫یک بار‪ ۲۸.۳ ،‬درصد دوبار و ‪ ۴۱.۸‬درصد‪ ،‬بیش��تر از دوبار به‬ ‫سینما رفته اند‪.‬‬ ‫این مس��ئله نیز به خ��ودی خود نگران کننده اس��ت که‬ ‫جایگزی��ن تفریحات فرهنگی ‪ ۸۱‬درصد از افراد ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫ب��ه باال ک��دام حوزه فرهنگی بوده اس��ت؟ و اگ��ر امار ‪۵.۱‬‬ ‫درصدی تئاتر و ‪ ۴.۵‬درصدی کنسرت را نیز برای رده سنی‬ ‫پیش گفت��ه لحاظ کنیم باز هم به این نکته مهم می رس��یم‬ ‫که حدود ‪ ۷۰‬درصد از افراد سنین ‪ ۱۵‬سال به باال در اوقات‬ ‫فراغت خود از سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا ان در استانه سال نو و شروع اکران‬ ‫فیلم های نوروزی نیز باعث ش��ده اس��ت س��ینمای ایران‬ ‫از لح��اظ ج��ذب مخاطب در بدترین ش��رایط خود در یک‬ ‫دهه گذش��ته قرار گیرد‪ .‬راهکاره��ای مختلفی برای جذب‬ ‫مخاط��ب وجود دارد که هرکدام از این راهکارها را می توان‬ ‫با مطالعه و کارشناس��ی به مرحله اج��را دراورد‪ .‬باال بردن‬ ‫ت افزاری و سالن سازی‬ ‫کیفیت فیلم ها و گس��ترش س��خ ‬ ‫مناس��ب در تمامی شهرهای کشور س��ینما را به یک ابزار‬ ‫مهم فرهنگی تبدیل خواهد کرد که می تواند در رشد سرانه‬ ‫مصرف فرهنگی هر ایرانی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫به تازگی شورای عالی تهیه کنندگان پیشنهادهایی برای‬ ‫ش��ناور بودن نرخ بلیت سینماها ارائه کرده است‪ .‬بر اساس‬ ‫این پیشنهاد در س��انس ابتدایی صبح بهای بلیت ‪۱۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬از س��اعت ‪ 2‬تا ‪ 5‬عصر‪ ،‬بهای بلیت ‪ ۲۰‬هزار تومان و‬ ‫بعد از س��اعت ‪ 5‬بعدازظهر نرخ بلیت سینما ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه نرخی ش��دن نرخ س��ینماها می تواند یک پیشنهاد‬ ‫متف��اوت باش��د‪ .‬ضمن اینک��ه باید بهای بلیت نس��بت به‬ ‫امکانات سینماها و شرایط رفاهی ان متفاوت باشد‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان مثال به��ای بلی��ت ‪۲۰ ،۱۰‬و ‪ ۳۰‬تومانی که‬ ‫ش��ورای عالی تهیه کنن��دگان ان را مط��رح ک��رده ب��رای‬ ‫سینماهای مدرن کشور همچون ایران ایران مال‪ ،‬کوروش‬ ‫یا ازادی اس��ت‪ .‬س��ینماهای ممتاز بهای بلیت شان کمتر‬ ‫اس��ت و تماشاگر می تواند با انتخاب س��الن و ساعت بلیت‬ ‫سینما حتی بلیت ‪ ۸‬هزار تومانی خریداری کنند‪.‬‬ ‫افرادی که مس��تقیم و غیر مس��تقیم از این راه امرار معاش‬ ‫می کنند بتوانند ب��ه زندگی خود در این حرفه ادامه دهند‪.‬‬ ‫ورشکستگی سینمای ایران به نفع هیچ کس نیست‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی ش��ورای عالی تهیه کنندگان پیش��نهادهایی برای ش��ناور‬ ‫بودن نرخ بلیت س��ینماها ارائه کرده است‪ .‬بر اساس این پیشنهاد‬ ‫در سانس ابتدایی صبح بهای بلیت ‪۱۰‬هزار تومان‪ ،‬از ساعت ‪ 2‬تا ‪5‬‬ ‫عصر‪ ۲۰ ،‬هزار تومان و بعد از س��اعت ‪ 5‬بعدازظهر ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫است‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬نرخ گ��ذاری برای به��ای بلیت تابع‬ ‫شرایط مختلفی است‪ .‬توجه به مولفه های بومی و منطقه ای‬ ‫و نیازس��نجی بازار هدف و توجه به میزان توانمندی جامعه‬ ‫برای استفاده از محصوالت فرهنگی و هنری سه عاملی است‬ ‫که می تواند در نرخ گذاری بهای بلیت سینماها موثر باشد‪.‬‬ ‫موس��وی در ادامه گفت‪ :‬اگر دولت با توجه به نظر برخی‬ ‫از فعاالن بخش خصوصی تصمیم به ازادس��ازی نرخ بلیت‬ ‫بر اس��اس نرخ تورم ساالنه بکند انوقت خطر بحران گیشه‬ ‫به مراتب از گذشته بیشتر خواهد شد‪ .‬نمی توان در شرایط‬ ‫فعلی تصمیم های هیجانی درباره این مسئله گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت معموال دس��ت در جیب تهیه کننده و‬ ‫س��ینمادار می کند اما خودش در جهت کاهش بهای بلیت‬ ‫اقدامی نمی کند‪ .‬به این نکته توجه کنید که ‪ ۹‬درصد بهای‬ ‫هر بلیت مالیات ارزش افزوده است که اگر دولت عالقه مند‬ ‫باشد می تواند با برداشتن این مالیات بر ارزش افزوده بهای‬ ‫بلی��ت را ارزان کند و به��ای بلیت ‪ ۹‬درصد ارزان تر ش��ود‪.‬‬ ‫نکته اصلی دیگر این اس��ت ک��ه در موضوع بهای بلیت رقم‬ ‫مالیاتی که در بلیت مس��تتر است معموال توسط منتقدان‬ ‫دیده نمی شود و همه می گویند امسال بلیت سینماها گران‬ ‫شد‪ .‬این در حالی است که از ‪ 20‬هزار تومان‪ 18 ،‬هزار تومان‬ ‫ان به سینما دار و تهیه کننده می رسد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬امیدوارم تصمیم های��ی که در این‬ ‫زمینه گرفته می شود به نفع س��ینمای ایران باشد‪ .‬سینما‬ ‫ب��ا وجود مخاطب معنا پیدا می کن��د و در این زمینه بخش‬ ‫خصوصی و دولت باید اهتمام بیش��تری در جهت تسهیل‬ ‫شرایط استفاده از ظرفیت سالن های سینما بکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مراقب مشاغل سینما باشیم‬ ‫با‬ ‫س��عید خانی تهیه کننده سینما در گفت وگو با‬ ‫اش��اره به افزایش نرخ بلیت س��ینماها در سال اینده گفت‪:‬‬ ‫عصر روز چهارش��نبه ‪ 7‬اسفند‪ ،‬س��ازمان سینمایی فهرستی را‬ ‫با عنوان «اطالعات ارزش��یابی هنرمندان س��ینما» منتشر و این‬ ‫اقدام را «در راستای سیاست شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات»‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬براس��اس توضیح ضمیمه این فهرست درجه های‬ ‫هنری اعطا ش��ده به سینماگران «شامل درجه یک معادل دکتری‪،‬‬ ‫درجه ‪ ۲‬معادل فوق لیس��انس‪ ،‬درجه ‪ 3‬معادل لیس��انس‪ ،‬درجه ‪4‬‬ ‫مع��ادل فوق دیپلم و درجه ‪ 5‬معادل دیپلم» می ش��ود و ارزش��یابی‬ ‫هنری س��ینماگران بر اساس رش��ته تخصصی ارزیابی و معادل ان‬ ‫درجه هنری یک تا ‪ 5‬به متقاضیان اعطا شده است‪.‬‬ ‫وج��ود برخی نام های ناش��ناس در این فهرس��ت در کنار غیبت‬ ‫برخی چهره های سرش��ناس‪ ،‬عدم انطب��اق اعتبار و تخصص برخی‬ ‫نام ه��ا که درجه هنری مش��ترک دریافت کرده اند‪ ،‬حضور نام برخی‬ ‫س��ینماگران فقید و جای خالی برخی چهره ه��ای جوان و نوظهور‬ ‫س��ینمای ایران و موارد متعدد دیگری از این دس��ت‪ ،‬فهرس��ت را با‬ ‫سواالت و ابهامات بسیاری مواجه کرد‪.‬‬ ‫مصطفی س��ماوات به عنوان «دبیر شورای اعطای درجه هنری به‬ ‫هنرمندان» به عنوان مرجع پاس��خگویی ب��ه این ابهامات درباره کم‬ ‫و کی��ف و چگونگی اعطای این درجه ها و س��ابقه فعالیت این ش��ورا‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫س��ماوات درباره س��ابقه فعالیت ش��ورای اعطای درجه هنری به‬ ‫هنرمندان در س��ازمان سینمایی توضیح داد‪ :‬این امار از سال ‪ ۸۴‬به‬ ‫ای��ن طرف در اختیار بوده و براس��اس ان درجه هنری به هنرمندان‬ ‫اعطا شده است‪.‬‬ ‫این مدیر س��ازمان سینمایی افزود‪ :‬در واقع این فهرست یک بانک‬ ‫اطالعاتی اس��ت‪ .‬در این مدت ش��اخه های مختلف هنری بر اساس‬ ‫ب��ا توجه به باال رفتن نرخ تورم که در طول س��ال گذش��ته‬ ‫چندین بار اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬افزایش نرخ بلیت سینماها‬ ‫ان هم یک بار در طول س��ال امری منطقی اس��ت‪ .‬چرا که‬ ‫بس��یاری از س��ینماداران و صاحبان سالن های سینما باید‬ ‫ش��رایط نگهداری و حقوق پرس��نل خ��ود را تامین کنند و‬ ‫اگر این اتفاق صورت نگیرد سالن های سینما با بحران های‬ ‫جدی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬س��ینما در س��ال گذش��ته حال و روز‬ ‫خوبی نداش��ته است‪ .‬بس��یاری از فیلم ها در گیشه شکست‬ ‫خوردن��د و به دلیل بحران هایی که به خصوص در نیمه دوم‬ ‫س��ال در کش��ور اتفاق افتاد با کاهش چش��مگیر مخاطب‬ ‫روبه رو بودیم‪ .‬این در حالی است که تولید در سینمای ایران‬ ‫هم روز به روز سخت تر می شود‪.‬‬ ‫دیگ��ر س��رمایه گذاران نمی توانند به بازار اش��فته اکران‬ ‫اعتم��اد کنند و ش��اهد هس��تیم بس��یاری از کس��انی که‬ ‫عالقه مند به س��رمایه گذاری در سینمای ایران بودند دیگر‬ ‫کمتر رغبت به تولید فیلم دارند‪.‬‬ ‫خانی با اش��اره به تنوع موضوعات س��ینمای ایران گفت‪:‬‬ ‫یکی از راهکارهای نجات گیشه سینماها تنوع تولیدات در‬ ‫ژانرهای مختلف است‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران از لحاظ سوژه ای دچار فقر شدید است و‬ ‫به غیر از چند ژانر تکراری دیگر به سراغ ساخت فیلم هایی با‬ ‫موضوع های ویژه نمی رود‪ .‬در چنین شرایطی که سینمای‬ ‫جهان خ��وراک بهتری در اختیار مخاطب می گذارد راضی‬ ‫کردن مخاطب��ان برای دیدن فیلم های ایرانی کار بس��یار‬ ‫سختی است‪.‬‬ ‫خان��ی در پایان اف��زود‪ :‬امیدوارم ش��رایط طوری فراهم‬ ‫باش��د که بتوان در سال پیش رو شاهد رشد اقتصاد سینما‬ ‫باشیم‪ .‬رش��د اقتصاد در س��ینما منجر می شود بسیاری از‬ ‫معمای سینماگران «درجه دار»‬ ‫مدارک‪ ،‬مس��تندات و اثار تولید ش��ده هنرمندان مورد ارزیابی قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬ما یک کمیته تخصصی داریم که این موارد در ان کمیته‬ ‫مورد بررس��ی اولیه قرار می گیرد و سپس به شورای اصلی ارزشیابی‬ ‫هنرمندان پیش��نهاد داده می ش��ود که این ش��ورا در وزارت ارشاد‬ ‫اس��ت‪ .‬سپس در انجا تصمیم گیری می ش��ود که چه درجه ای برای‬ ‫متقاضیان لحاظ شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��ازوکار ارزیابی هنرمن��دان در این ش��ورا توضیح‬ ‫داد‪ :‬بخش��ی از هنرمندان خودش��ان درخواست کسب این درجه را‬ ‫می دهند و بخش��ی از هنرمندان شناخته شده که اثارشان مشخص‬ ‫است به پیش��نهاد همان شورای اصلی درجه بندی هنرمندان مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار می گیرن��د و بعد از جمع بن��دی‪ ،‬درجه ب��ه انها اعطا‬ ‫می ش��ود‪ .‬این درجه به برخی از دوس��تان شناخته شده عرصه های‬ ‫مختلف به همین صورت اعطا می شود و مابقی بر اساس درخواستی‬ ‫که ارائه داده اند مورد بررسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫سماوات در ادامه تاکید کرد‪ :‬این درجه معادل مدرک دانشگاهی‬ ‫اس��ت و در ‪ 5‬سطح ارائه می شود که هم جنبه معنوی برای دوستان‬ ‫دارد و هم به نوعی ارزش��گذاری کار هنری ای است که انجام داده اند‪.‬‬ ‫اگر کسی در نهاد های دولتی کار کند و استخدام باشد این مدارک در‬ ‫ان دس��تگاه ها مورد پذیرش قرار می گیرد اما در فعالیت های هنری‬ ‫دوس��تان تاثیری ندارد و به واسطه این مدرک‪ ،‬تسهیالتی در اختیار‬ ‫انها قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه در این فهرس��ت در مقابل ن��ام برخی چهره ها‬ ‫«درجه افتخاری» درج ش��ده اما برای برخی این نکته لحاظ نشده‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬درجه افتخاری به این معناس��ت که ش��خص مورد نظر‬ ‫خودش متقاضی نبوده و اعضای کمیته و ش��ورای اصلی ارزش��یابی‬ ‫هنرمندان تصمی��م گرفته اند به صورت افتخ��اری این مدرک را به‬ ‫دوستان اعطا کنند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حس��ین فرح بخش‪ ،‬تهیه کننده س��ینما نیز پیش تر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به افزایش نرخ بلیت سینماها‬ ‫گفت‪ :‬به نظرم بلیت س��ینما باید گران باش د چرا که سینما‬ ‫ی��ک صنعت گران قیم��ت اس��ت و اگر قرار اس��ت بخش‬ ‫خصوص��ی در س��ینما روی پای خودش بایس��تد باید نرخ‬ ‫ازاد بلی��ت مدنظر قرار بگیرد و دولت ها نباید روی ان یارانه‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬حمایت از س��اخت زیرس��اخت ها از سوی‬ ‫دولت بیشتر می تواند به توسعه سینما در کشور کمک کند‬ ‫و اگر قرار اس��ت مبنای اقتصاد سینما وابسته نبودن به پول‬ ‫نفت باشد تنها راه ان ازاد کردن قیمت ها است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اکران سال اینده سینماها گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫برگزاری جشنواره فیلم فجر و نبود اثار شاخص و پرفروش‬ ‫به نظر می رس��د سینمای ایران نمی تواند با این اثار فروش‬ ‫قابل توجهی در گیشه داشته باشد‪ ،‬مگر انکه در طول سال‬ ‫اثار کمدی و پرفروش دیگری به صف اکران فیلم ها افزوده‬ ‫شود که این هم بیشتر شبیه به حدس و گمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۵‬هزارتومان افزایش در سینماهای خاص‬ ‫محم��د قاصداش��رفی رئی��س انجمن س��ینماداران در‬ ‫گفت وگو با صبا با اش��اره به پیش��نهاد انجمن سینماداران‬ ‫برای نرخ بلیت سینما در سال ‪ ۹۹‬عنوان کرد‪ ۲ :‬سال است‬ ‫که نرخ بلیت همان ‪ ۲۰‬هزار تومان مانده اس��ت‪ .‬پیش��نهاد‬ ‫انجمن س��ینماداران برای س��ال ‪ ۹۹‬این است که فقط در‬ ‫س��ینماهای مدرن‪ ،‬ممتاز و درجه یک برای پنجشنبه ها و‬ ‫جمعه ها ‪ ۵‬هزار تومان اضافه شود‪.‬‬ ‫قاصداش��رفی اضافه ک��رد‪ :‬رابطه من ب��ا صاحبان اثار بر‬ ‫اس��اس فروش فیلم و مسائل مالى نیست بلکه قصدم فقط‬ ‫کمک به فیلم ها است تا ضرر مالى نداشته باشند و از طرفى‬ ‫هم رابطه دوستى و تفاهمى است که در ‪ 40‬سال با همدیگر‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��ینماداران همچنین درباره تعطیلی دو‬ ‫هفته ای س��ینماها اظهار کرد‪ :‬در درجه اول‪ ،‬سالمتی مردم‬ ‫بسیارحایزاهمیتاستامابایدتوجهداشتهرسینمادارای‬ ‫چندین نفر پرسنل است و در ایام نزدیک نوروز باید حقوق‪،‬‬ ‫پاداش و عیدی انها را پرداخت کند‪ .‬با این وضعیت بیش��تر‬ ‫س��ینماها برای پرداخت هزینه ها دچار مش��کل خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬تقاضای ما از دولت این اس��ت که در این زمینه کمک‬ ‫کند تا بخش خصوصی بتواند س��رپا بایس��تد و روند کارش‬ ‫را ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان عنوان ک��رد‪ :‬امیدوارم هرچ��ه زودتر این‬ ‫بیم��اری را شکس��ت بدهیم‪ .‬همچنین از تم��ام کادرهای‬ ‫درمانی که خدمات رس��انی و تالش می کنند س�لامتی به‬ ‫جامعه برگردد‪ ،‬قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫کرونا شاهکار « ون گوگ»‬ ‫ را هم قرنطینه کرد‬ ‫غالمرضا موسوی‬ ‫سعید خانی‬ ‫س��ماوات درباره غیبت نام برخی از هنرمندان در این فهرس��ت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬همانط��ور که گفتم بخش��ی از این مدارک بر اس��اس‬ ‫تقاضای هنرمندان و بخش��ی بر اس��اس تصمیم و شناخت کمیته از‬ ‫افراد بوده اس��ت‪ .‬اما عمال اصل قضیه بر اس��اس تقاضای هنرمندان‬ ‫است و انها باید یک سری مدارک و مستندات در اختیار ما قرار دهند‬ ‫تا بر اس��اس ان ارزیابی اولیه را انجام دهی��م‪ .‬اما بوده اند چهره هایی‬ ‫مثال اقای اصغر فرهادی که تقاضایی برای این مدرک نداش��ته اند و‬ ‫شورا خودش به انها درجه هنری اعطا کرده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان اظهار ک��رد‪ :‬اعضای کمیته‬ ‫تخصص��ی معموالً از اف��راد دارای صالحیت صنف س��ینما انتخاب‬ ‫می شوند که شامل ‪ 5‬نفر هستند که ‪ 3‬نفر از انها به عنوان سینماگر و‬ ‫کسانی که در این حوزه خبره هستند‪ ،‬انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اعضای ش��ورای ارزش��یابی هنرمندان در س��ازمان‬ ‫س��ینمایی را اینگونه معرفی کرد‪ :‬در دوره حاضر مس��عود جعفری‬ ‫جوزان��ی‪ ،‬فره��اد توحی��دی‪ ،‬ابوالحس��ن داوودی‪ ،‬محمدمه��دی‬ ‫طباطبایی نژاد و من به عنوان دبیر در این کمیته تخصصی هستیم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬م��ن و اقای طباطبایی نژاد به تازگی به جمع این‬ ‫شورا اضافه شده ایم ولی ش��ورای فعلی از دوسال پیش مستقر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر این کمیت��ه مطرح کرد‪ :‬افراد هر ‪ 4‬س��ال یک بار در صورت‬ ‫داش��تن تولی��دات‪ ،‬فعالیت های س��ینمایی و کس��ب جوایز جدید‬ ‫می توانند تقاضای درجه هنری بدهند اما در فهرس��ت حاضر هر بار‬ ‫که کس��ی به فاصله کم تقاضایی داده ما سوابقش را ذکر کرده ایم اما‬ ‫در بررس��ی نهایی قرار نگرفت��ه و همانطور که دیدید درجه جدیدی‬ ‫دریاف��ت نکرده اند‪ .‬در واقع بررس��ی مجدد انجام نش��ده اما به دلیل‬ ‫اینکه س��وابق ثبت می ش��ود خود به خود نام انها در سیس��تم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫گالری ملی لندن اعالم کرده نمایش��گاهی را که‬ ‫قرار بود با امانت دادن اثار این گالری در ژاپن برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬به دلیل تعطیل شدن موسسات هنری ژاپن‬ ‫ب��ه تعویق می ان��دازد‪ .‬به گزارش ایس��نا و به نقل از‬ ‫ارت نیوزپیپ��ر‪ ،‬گالری ملی لن��دن برنامه برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه را پس از انکه مقامات ژاپن دستور‬ ‫تعطی��ل ش��دن تمامی موزه های هن��ری ملی این‬ ‫کش��ور را به مدت دو هفته ص��ادر کردند‪ ،‬به تعویق‬ ‫انداختن��د‪ .‬از جمله موزه ه��ای مهم ژاپن که در پی‬ ‫این دستور تعطیل ش��ده اند به «موزه ملی توکیو»‬ ‫و «موزه ملی کیوتو» می توان اش��اره کرد‪ .‬قرار بود‬ ‫نمایشگاه « ش��اهکارهایی از گالری ملی لندن » تا‬ ‫چهارم ژوئن در توکیو برگزار و سپس به «موزه ملی‬ ‫اوساکا» منتقل شود‪.‬‬ ‫خسارت «کرونا» ‬ ‫به گردشگری جهانی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می رسد سینمای ایران سال اینده شرایط سختی‬ ‫را پیش رو خواهد داشت‪ .‬بازگشت اعتماد مخاطب به گیشه‬ ‫سینماها و افزایش سطح رفاه عمومی برای استفاده از اوقات‬ ‫فراغت و بهره مندی از س��ینماها امری است که در شرایط‬ ‫فعلی با حمایت و نگاه دولت امکان پذیر اس��ت‪ .‬س��ینمای‬ ‫ایران با توجه به پشت سر گذاشتن بحران های اجتماعی که‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬با انها دست به گریبان بود شرایطی را نیاز دارد‬ ‫تا بتواند بازیابی خوبی در س��ال ‪ ۹۹‬داشته باشد‪ .‬موضوعی‬ ‫که اگر جدی گرفته نشود منجر به قهر ادامه دار مخاطب با‬ ‫سالن های سینما خواهد شد‪.‬‬ ‫با پیدا ش��دن نخس��تین مورد از وی��روس کرونا‬ ‫در ش��هر کن فرانس��ه‪ ،‬برگزاری یکی از مهم ترین‬ ‫جش��نواره های س��ینمایی جهان نیز در هاله ای از‬ ‫ابهام قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫ایندی وایر‪ ،‬با ادامه ش��یوع ویروس کرونا در سراسر‬ ‫اروپ��ا و پیدا ش��دن نخس��تین مورد ابت�لا به این‬ ‫ویروس در ش��هر کن‪ ،‬مسئوالن برگزاری جشنواره‬ ‫فیلم ک��ن در واکنش به خبرهای��ی درباره لغو این‬ ‫رویداد س��ینمایی در بیانیه ای اعالم کرد که هنوز‬ ‫ب��رای تصمیم گرفتن نهایی درباره برگزار نش��دن‬ ‫این جش��نواره که از ‪ ۲۳‬اردیبهش��ت اغاز می شود‬ ‫خیلی دور اس��ت و مس��ئوالن جش��نواره در حال‬ ‫نظارت بر چگونگی ش��یوع این بیماری و در تالش‬ ‫برای برگزاری جش��نواره در فضایی ایمن و سالمت‬ ‫هستند‪ .‬سخنگوی جش��نواره کن همچنین گفت‬ ‫که جش��نواره در ح��ال پیروی از ش��یوه نامه های‬ ‫محلی‪ ،‬مل��ی و بین المللی ب��رای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا اس��ت و ام��روز برای مطرح ک��ردن هرگونه‬ ‫فرضیه ای درباره برگزاری جشنواره کن ‪ ۲۰۲۰‬که‬ ‫برای دو م��اه و نیم دیگر برنامه ریزی ش��ده خیلی‬ ‫زود اس��ت‪ .‬درحال حاضر تیم جشنواره همچنان به‬ ‫اماده س��ازی برای برگزاری این رویداد س��ینمایی‬ ‫ادامه می دهند‪ .‬هفتاد و س��ومین جش��نواره فیلم‬ ‫کن از ‪ ۲۳‬اردیبهش��ت تا ‪ ۳‬خرداد در فرانسه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حسین فرح بخش‬ ‫محمد قاصداشرفی‬ ‫ب��ه گفت�� ه مدیرعامل ش��ورای جهانی س��فر و‬ ‫گردشگری‪ ،‬ش��یوع ویروس « کرونا» می تواند ‪۲۲‬‬ ‫میلیارد دالر خسارت برای گردشگری جهان به بار‬ ‫بیاورد‪ .‬به گزارش ایس��نا گلوریا گوئوارا مدیرعامل‬ ‫ش��ورای جهانی سفر و گردشگری بیان کرد‪ :‬با این‬ ‫ک��ه هنوز ب��رای اطالع پیدا ک��ردن از این موضوع‬ ‫زود اس��ت‪ ،‬اما شورای جهانی س��فر و گردشگری‬ ‫ب��ا هم��کاری موسس��ه تحقیقاتی «اکس��فورد‬ ‫اکانامیک» براورد اولیه ای انجام داده که به واسطه‬ ‫ان دس��ت ک��م ‪ ۲۲‬میلی��ارد دالر خس��ارت برای‬ ‫حوزه گردش��گری جهانی تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫اقتصادهای وابس��ته به گردشگری چین همچون‬ ‫«هنگ کن��گ»‪« ،‬تایلند»‪« ،‬ماکائو»‪ « ،‬فیلیپین»‬ ‫و « کامبوج» بیش از همه دچار خس��ارت خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ادامه تعطیلی تاالرهای‬ ‫مطالعه کتابخانه ملی‬ ‫س��ماوات در پاس��خ به این س��وال که به هر حال فهرست منتشر‬ ‫ش��ده یک فهرست بلند باالست و نشان می دهد همه این هنرمندان‬ ‫مدرکی دریافت کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مدارک از س��ال ‪ ۸۵‬به بعد‬ ‫اعطا ش��ده است ضمن اینکه تعداد کسانی که مدارکشان در مراحل‬ ‫اولیه رد ش��ده و اص ً‬ ‫ال به شورا نرسیده‪ ،‬خیلی بیشتر بوده است‪ .‬یعنی‬ ‫متقاضیان بیشتری داشتیم اما افرادی که نامشان منتشر شده است‬ ‫صالحیتش را داش��ته اند که این مدرک را دریافت کنند‪ .‬به هر حال‬ ‫این قانونی اس��ت که لحاظ کرده اند‪ ،‬برایش متقاضی هم وجود دارد‬ ‫و ت��ا وقتی متقاضی وجود دارد کارها بررس��ی و ای��ن درجه ها اعطا‬ ‫می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه اعطای این درجه ها تنها به س��ینما منحصر‬ ‫نمی شود و در شاخه های دیگر هم وجود دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر این کمیته در پایان درب��اره اینکه لزوما انج��ام یک کار در‬ ‫حوزه ای‪ ،‬ب��ه تک��رار ان در حوزه های دیگر مش��روعیت نمی دهد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این افت نیس��ت‪ ،‬ارزش��یابی یک کار قانونی اس��ت و بر‬ ‫اساس ایین نامه انجام می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه این مدارک «معادل»‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر حال ممکن است کسی به دنبال تحصیالت اکادمیک‬ ‫نرود ولی کارهای هنری او در س��طحی باش��د که ما را قانع کند که‬ ‫معادل ان مدرک را به او اعطا کنیم و این عیبی ندارد‪.‬‬ ‫تاالرهای مطالعه س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ت��ا پایان هفته بعد تعطیل ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی اعالم کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ادامه فراگیری «بیماری مس��ری کرونا» و برای‬ ‫حفظ س�لامت اعض��ا و کارکن��ان کتابخانه ملی‪،‬‬ ‫تعطیلی تاالرهای کتابخانه ملی تا پایان روز جمعه‬ ‫‪ ۱۶‬اس��فند ‪ ۹۸‬ادام��ه خواهد داش��ت‪ .‬در صورت‬ ‫مهیاشدن شرایط و در اطالعیه های بعدی‪ ،‬پذیرش‬ ‫اعض��ا در تاالره��ای کتابخانه ملی اطالع رس��انی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تعویق جشنواره فیلم‬ ‫در ایتالیا‬ ‫جشنواره فیلم شرق دور ایتالیا که اثار سینمایی‬ ‫محبوب اسیا را به اروپا می برد‪ ،‬مراسم ماه فروردین‬ ‫خ��ود را به دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا به تعویق‬ ‫انداخت‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر‪،‬‬ ‫بیست و دومین دوره از جشنواره فیلم «شرق دور»‬ ‫ک��ه قرار بود فروردین س��ال اینده برگزار ش��ود به‬ ‫خرداد موکول ش��د‪ .‬این جش��نواره ساالنه در شهر‬ ‫اودینه کش��ور ایتالیا برگزار می ش��ود‪ .‬این شهر در‬ ‫ش��رق منطقه لمباردی ایتالیا قرار دارد که تاکنون‬ ‫بیش��تر موارد ابتال به ویروس کرونا در این کشور در‬ ‫همین منطقه به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫روی موج کرونا‬ ‫گزارش‬ ‫احتمال لغو جشنواره کن‬ ‫‪۲۰۲۰‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪ 6 -1398‬رجب ‪ - 1441‬اول مارس‪-2020‬شماره‪-1479‬پیاپی‪2797‬‬ ‫حجت االسالم سید هادی خسروشاهی‬ ‫درگذشت‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کرونا‪ ،‬نمایشگاه مروری بر چهار دهه اثار سید محمد‬ ‫احصای��ی در گالری بوم را هم ب��ه حالت تعلیق دراورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی س��ت که تهران پس از س��ال های‬ ‫دراز ش��اهد نمایش��ی انف��رادی از این چه��ره ماندگار‬ ‫خوشنویسی ایران است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نمایش��گاه که از ‪ 20‬دی اغاز‬ ‫شد و با اس��تقبال مخاطبان قرار بود تا ‪ ۱۶‬اسفند برقرار‬ ‫باشد‪ ،‬چند روزی است به سبب جو اشاعه بیماری کرونا‬ ‫ب��ه حالت تعلیق درامده و اعالم ش��ده ت��ا اطالع ثانوی‬ ‫تعطیل است‪.‬‬ ‫در ای��ن مجموع��ه نمونه های��ی ش��اخص از اثار این‬ ‫هنرمند پیش��گام و پیشکسوت به نمایش در امده است‬ ‫که از سال ‪ ۱۳۵۴‬به بعد خلق شده اند و شامل نمونه هایی‬ ‫از مجموعه های ش��ناخته ش��ده ای مانند عش��ق‪ ،‬ان‪،‬‬ ‫محبت‪ ،‬الفبای ازلی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫اما در میان این مجموعه دو اثر خاص توجه بس��یاری‬ ‫از مخاطبان را به ش��کل متفاوتی به خود جلب می کند؛‬ ‫«مرثی��ه برای دریاچه ارومی��ه» و «مرثیه برای دریاچه‬ ‫هام��ون»‪ .‬ذات اعتراضی و کنش گر این دو اثر نقاش��ی‬ ‫خ��ط امر کمتر دیده ش��ده ای در وادی این گونه هنری‬ ‫است‪.‬‬ ‫احصایی درب��اره اثر «مرثیه برای دریاچه ارومیه» که‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬خلق شده است می گوید‪ :‬من نقاش هستم‬ ‫وقت��ی به اطراف ن��گاه می کنم خیلی چیزه��ا مرا متاثر‬ ‫می کند و ب��رای پرداختن به انها انگی��زه پیدا می کنم‪.‬‬ ‫خشک ش��دن دریاچ ه ارومیه نیز از جمله مسائلی است‬ ‫که مرا متاثر کرد‪ .‬چند س��ال پیش جنبش��ی توس��ط‬ ‫هنرمن��دان نق��اش به وجود امد که به خش��ک ش��دن‬ ‫دریاچه ارومیه عکس العمل نش��ان دهند‪ .‬من ان زمان‬ ‫ایران نبودم اما وقتی که از این موضوع مطلع شدم اثری‬ ‫را با موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود اوردم‬ ‫ک��ه عناصر نمادینی مانند رن��گ خاک‪ ،‬هجوم تلخی ها‬ ‫و فش��ارهایی که توس��ط علف های س��یاه ایجاد شده و‬ ‫بس��تر دریاچه را تنگ کرده و در فشار قرار داده اند دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫احصایی اف��زود‪ :‬دریاچه هامون نیز ماجرای مش��ابه‬ ‫و حت��ی مصیبت بارت��ری دارد‪ ،‬زیرا اط��راف ان زندگی‬ ‫جریان دارد اما خشک شدن دریاچه تاثیر خیلی بدی بر‬ ‫ان گذاشته است‪ .‬این مسئله سال های طوالنی است رخ‬ ‫داده و بیش��تر مرا متاثر می کند چون یک منطقه بزرگ‬ ‫و اباد در ایران تبدیل به منطقه ای خش��ک و فقیر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اثر دوم را با عنوان «مرثیه برای دریاچه‬ ‫هامون» سال ‪ ۱۳۹۳‬به صورت مستقل کار کردم‪.‬‬ ‫احصای��ی تاکید دارد‪ :‬ای��ن دو اث��ر عکس العملی به‬ ‫کس��انی اس��ت که متوجه نیستند حیات ش��ان ارتباط‬ ‫مس��تقیم با طبیعت اطراف ش��ان دارد‪ .‬اینکه ادم ها به‬ ‫طبیعتی که از ان به وجود امده اند توجه نمی کنند و قدر‬ ‫ان را نمی دانند بس��یار رنج اور است‪ .‬این مناطق سال ها‬ ‫اباد بوده اما حاال خش��ک اس��ت و من دیگر طاقت رفتن‬ ‫به انجا و دیدن ان مناظر را ندارم‪ .‬طبعاً کس��ی که کمی‬ ‫حساس باشد و اطراف را ببیند‪ ،‬از انچه اطراف دریاچه و‬ ‫مردم ان می گذرد گله مند می شود‪.‬‬ ‫احصایی درباره این نمایش��گاه گفت‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫دربردارن��ده مجموعه ای اس��ت که در طول ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫توس��ط اقای هاش م نیا مدیر گالری بوم گرداوری شده و‬ ‫اثاری که از من یا گالری ها و حراج ها خریداری کرده اند‬ ‫را به نمایش گذاش��تند‪ .‬ای��ن مجموعه به نوعی نماینده‬ ‫سال های مختلفی اس��ت که کار کردم و اثار کالسیک‪،‬‬ ‫مدرن و مینی مال در نمایش��گاه دیده می ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫تعدادی از کارها ان قدر متفاوت از س��ایر اثارم هس��تند‬ ‫که ممکن اس��ت برای بیننده قابل باور نباش��د همه این‬ ‫کارها را یک نفر به وجود اورده است‪.‬‬ ‫این دوازدهمین نمایش��گاه گالری بوم است؛ به روال‬ ‫همیشگی «بوم»‪ ،‬تمامى اثار به نمایش درامده در زمره‬ ‫گنجینه ای��ن گالرى و با هدف حمایت از هنر ایران ارائه‬ ‫می شود و جنبه فروش ندارد‪.‬البته چهار اثر از نمایشگاه‬ ‫سید محمد احصایی به گنجینه شخصی هنرمند تعلق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سید محمد احصایی متولد ‪ ۱۳۱۸‬در قزوین است‪ .‬او‬ ‫در زمینه خوشنویسی‪ ،‬گرافیک و نقاشی افزون بر داخل‬ ‫کشور‪ ،‬اوازه بین المللی دارد‪.‬‬ ‫احصای��ی را از بنیان گذاران نقاش��ی خط در ایران به ‬ ‫شمار می اورند؛ او با ش��خصیت ویژه ای که در افرینش‬ ‫حروف به کار می بندد راه خاصی برای خویش گزیده که‬ ‫به امضای اثار او بدل شده است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫مسابقه در قرنطینه‬ ‫چهارمی��ن چاپ نش��ر اخت��ران از کتاب‬ ‫«دکترین ش��وک» نوش��ته نائوم��ی کالین‬ ‫منتشر ش��د‪ .‬نویس��نده در این کتاب پروژه‬ ‫شوک درمانی در اقتصاد کشورهای مختلف‬ ‫را ک��ه منجر به حوادث دهش��تناکی ش��ده‪،‬‬ ‫کاویده اس��ت‪ .‬نخس��تین چاپ نش��ر اختران از این کتاب در سال ‪ ۱۳۹۵‬و‬ ‫نخستین چاپ نشر امه نیز در سال ‪ ۱۳۸۹‬در دسترس مخاطبان قرار گرفته‬ ‫بود‪« .‬دکترین ش��وک» کتابی چالش برانگی��ز در مقابل این ادعای نولیبرالی‬ ‫اس��ت که گویا دموکراس��ی و بازارهای ازا ِد رها از قید و ش��رط دوقلوهایی‬ ‫جدانش��دنی اند‪ .‬کت��اب هفت بخ��ش کل��ی و ‪ ۲۱‬فصل دارد‪ .‬نش��ر اختران‬ ‫چهارمین چاپ خود از کتاب «دکترین ش��وک؛ ظهور س��رمایه داری فاجعه‬ ‫محور» نوش��ته نائومی کالین و ترجمه مش��ترک مهرداد (خلیل) ش��هابی و‬ ‫میرمحمود نبوی را با ش��مارگان هزار نس��خه‪ ۷۵۲ ،‬صفحه و بهای ‪ ۹۸‬هزار‬ ‫تومان منتشر کرد‪ .‬پیش تر این کتاب پنج نوبت دیگر توسط انتشارات کتاب‬ ‫امه منتشر شده بود‪.‬‬ ‫نشر اموت اقدام به برگزاری مسابقه «کتابخوانی‬ ‫در قرنطینه» طی هفته جاری کرده است‪.‬‬ ‫همزم��ان با ش��یوع وی��روس کرون��ا در ایران و‬ ‫پیش��نهاد خارج نش��دن از منزل از سوی مسئوالن‬ ‫مربوط به پیشگیری و درمان این بیماری‪ ،‬بسیاری‬ ‫از اهالی قلم و ناش��ران به مخاطبان خود پیشنهاد مطالعه کتاب های ناخوانده خود را‬ ‫داده اند‪ .‬در این میان یکی از ناش��ران نیز اقدام به برگزاری یک مسابقه جالب با عنوان‬ ‫«کتابخوانی در قرنطینه» برای مخاطبان خود کرده اس��ت‪ .‬نشر و کتابفروشی اموت‬ ‫که مبدع این مس��ابقه فرهنگی است در فراخوان خود درباره این مسابقه اورده است‪:‬‬ ‫حاال که در قرنطینه هس��تیم بهترین زمان اس��ت در کتابخانه های مان را باز کنیم و‬ ‫به کتاب هایی که نخوانده ایم‪ ،‬س�لام کنیم‪ .‬این ناش��ر و کتابفروش از مخاطبان خود‬ ‫خواسته است تا پایان روز جمعه ‪ ۱۶‬اسفند پس از خواندن کتاب های خوانده نشده و‬ ‫در کتابخانه مانده شان‪ ،‬اقدام به نوشتن یادداشت کوتاهی درباره ان کتاب یا کتاب ها‬ ‫کرده و از کتابخانه هایش��ان با ان کتاب عکس بگیرند و در اینس��تاگرام به اش��تراک‬ ‫بگذارند و به این ناشر نیز ارسال کنند‪ .‬نشر اموت اعالم کرده که در پایان هفته جاری‬ ‫به ده اثر برگزیده که با این موضوع و با هشتگ کتابخوانی در قرنطینه منتشر شده اند‬ ‫هدایایی اهدا می کند‪.‬‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫ششمین «کتاب موسیقی» منتشر شد‬ ‫شش��مین دوره از «کتاب موس��یقی» به‬ ‫طراح��ی و پژوهش حمیدرض��ا عاطفی در‬ ‫قال��ب اطالعات به روز رس��انی ش��ده حوزه‬ ‫موسیقی کش��ورمان در دسترس مخاطبان‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬ای��ن کتاب پژوهش��ی حاوی‬ ‫اطالعات متنوع حوزه موسیقی شامل تاریخ تولد و درگذشت صدها هنرمند‬ ‫حوزه موسیقی وترانه‪ ،‬معرفی برگزیدگان دو جشنواره موسیقی جوان و نوای‬ ‫خرم‪ ،‬گزارش تصویری از وقایع مهم موس��یقایی دو س��ال اخیر است‪ .‬کتاب‬ ‫موس��یقی ‪ ۱۳۹۹‬با اخرین ویرایش و اصالحات دقیق به نرخ ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫از هفته اینده توس��ط نشر موسیقی عارف توزیع می شود‪ .‬سالنامه پژوهشی‬ ‫موس��یقی یا همان کتاب موسیقی با همان ویژگی هایی که قبال به ان اشاره‬ ‫ش��ده شامل تاریخ تولد و درگذش��ت هنرمندان‪ ،‬وقایع مهم موسیقایی یک‬ ‫س��ال اخیر‪ ،‬گزارش تصویری‪ ،‬درگذشتگان و مراسم مربوط‪ ،‬بزرگداشت ها و‬ ‫کنس��رت های مهم‪ ،‬معرفی برگزیدگان جشنواره موسیقی و جشنواره نوای‬ ‫خرم و‪ ...‬خواهد بود‪.‬‬ ‫چه برنامه هایی گوش کنیم؟‬ ‫زنگ کرونا در رادیو به صدا درامد‬ ‫ش��بکه های رادیویی این روزها در حال س��اخت‬ ‫برنامه های مختلفی درباره ویروس کرونا هستند‪.‬‬ ‫تغیی��ر کنداکت��ور برنامه ه��ا به ص��ورت ویژه و‬ ‫جای گذاری بخش های مختلف اطالع رس��انی در‬ ‫هر یک س��اعت در خصوص پیش��گیری‪ ،‬مراقبت و‬ ‫کنترل کرونا با حضور متخصصین حاذق‪ ،‬پخش پیام های کوتاه بهداش��تی به صورت‬ ‫مک��رر‪ ،‬طراحی «زنگ کرونا» راس س��اعت ‪ 7 :30‬صب��ح از تاریخ اول بهمن با حضور‬ ‫مقامات وزارت بهداش��ت و اس��اتید کمیته کش��وری پیش��گیری از عفونت هر روز از‬ ‫ش��نبه تا پنجش��نبه‪ ،‬طراحی «کمپین کرونا را شکست می دهیم» از تاریخ ‪ ۲۸‬بهمن‬ ‫با هدف اطالع رس��انی همراه با امید بخش��ی و ایجاد فضای مثبت روانی از جمله این‬ ‫اقدامات است‪.‬‬ ‫همچنین ش��بکه های ایران‪ ،‬ورزش‪ ،‬تهران‪ ،‬مع��ارف‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬جوان‪ ،‬پیام و نمایش‬ ‫برنامه های مختلفی را برای اگاهی شهروندان از این ویروس اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫کن��ت دوگوبینو‪ ،‬به عنوان دبیر اول س��فارت فرانس��ه از س��وی‬ ‫ناپلئون س��وم به دربار ایران در دوران ناصری اعزام ش��د و به تهران‬ ‫امد‪ .‬دوگوبینو کتابی با عنوان «سه سال در اسیا» نوشت که در ان به‬ ‫شرح سفر خود به تهران و شیوع بیماری وبا اشاره کرده و می نویسد‪:‬‬ ‫«در س��ال ‪ ۱۸۵۶‬میالدی (‪ 1235‬هجری خورش��یدی) در ایران و‬ ‫تهران‪ ،‬وبای س��ختی بروز کرد و هرکس��ی دو پا داشت و می توانست‬ ‫فرار کند برای حفظ جان خ��ود از پایتخت می گریخت‪ .‬مردم از این‬ ‫بیم��اری چن��ان به هالکت می رس��یدند که گویی ب��رگ از درخت‬ ‫می ری��زد‪ ،‬با اینکه در تهران اماری ب��رای تعیین بیماران به هالکت‬ ‫رس��یده از وبا وجود نداشت‪ ،‬مع ذلک من تصور می نمایم که بیش از‬ ‫در همان روزهای‬ ‫یک سوم سکنه شهر تهران بر اثر بیماری وبا مردند‪ .‬‬ ‫نخستین بروز بیماری‪ ،‬سفارت فرانسه برای جلوگیری از توسعه این‬ ‫مرض اقداماتی انجام داد از جمله انکه به مردم فهماند به هیچ عنوان‬ ‫اب خام ننوشند و حتما به مدت ‪ ۱۵‬دقیقه اب را بجوشانند اما کسی‬ ‫به این حرف ها گوش نمی داد و مردم مثل همیش��ه اب های جوی را‬ ‫می نوش��یدند‪ .‬حتی ما به وس��یله جارچی های دربار به عوام گوشزد‬ ‫کرده بودیم که البسه اموات را بسوزانند و تا انجا که ممکن است برای‬ ‫ننوش��یدن اب جوب ها‪ ،‬در چاه ها مرتبا اه��ک بریزند‪ ،‬مردم مطلقا‬ ‫س��بزی خام نخورند و در صورتی که می خواهند میوه بخورند انها را‬ ‫با شکر بجوشانند‪ ،‬اما مردم به اقدامات ما توجه نداشتند و می گفتند‬ ‫م��رض از طرف خدا می اید‪ ،‬اگر خداوند خواس��ت م��ا خواهیم مرد‬ ‫وگرنه زنده خواهیم ماند‪ .‬با همه این تفاصیل‪ ،‬چند تن از کاردان های‬ ‫فرانسوی از بیماری وبا مردند و من هم که وضع را چنین دیدم برای‬ ‫فرار از این مرض و به هالکت نرسیدن خانواده ام‪ ،‬تهران را ترک کردم‬ ‫و از راه روسیه به فرانسه رسیدم‪ .‬حتی جالب توجه ان است که اصول‬ ‫قرنطین��ه ک��ه حتی در اعصار قدیمه در همه ج��ا معمول بود در این‬ ‫کش��ور رایج نبود‪ ،‬به همین جهت این بیماری مسری به سرعت برق‬ ‫تمام ابادی و سایر کشور را فرا گرفته بود‪».‬‬ ‫از دیگر کس��انی که در مورد بیماری وبا‪ ،‬اطالعات قابل توجهی در‬ ‫خاطراتش اورده دکتر فووریه‪ ،‬پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بود‬ ‫که در کتاب خود به نام «س��ه س��ال در دربار ایران» وقایع مربوط به‬ ‫طغیان بیماری وبا را به صورت روزانه نوشته است‪ .‬در این کتاب امده‪:‬‬ ‫«وبا از ش��ش روز پیش در تهران ظاهر شد و شاه سخت از این قضیه‬ ‫اش��فته که خواستار ان شده اس��ت که زنان حرم را به صاحبقرانیه‬ ‫بفرستد‪.‬‬ ‫ام��ا با توج��ه به اخباری که مدام به ما می رس��د این اس��ت که وبا‬ ‫حتی به ش��میرانات و ییالقات از جمله تجریش‪ ،‬زرگنده‪ ،‬رستم اباد‪،‬‬ ‫دزاشیب و س��لطنت اباد سرایت کرده است‪ .‬از معجزات ان است که‬ ‫تاکنون این ناخوش��ی در میان ما راه نیفتاده و به کس��انی که برای ما‬ ‫خب��ر می اوردند‪ ،‬می گفتند که وبا ه��ر روز قریب به ‪ ۱۰۰‬نفر تلفات‬ ‫دارد‪ .‬ش��اه نیز با توجه به این خبر ها تصمیم گرفت به شهرس��تانک‬ ‫برود‪.‬‬ ‫من شبهه ندارم که علت سرایت وبا به اندرون دربار‪ ،‬غذاهایی بوده‬ ‫که اش��پزخانه به انجا می برده اس��ت‪ ،‬زیرا که چند روز پیش تر یکی‬ ‫از اش��پزان مبت�لا به وبا مرده بود‪ ...‬اگر مریض ه��ای مبتال به وبا را از‬ ‫دیگران جدا کنیم‪ ،‬سرایت این مرض محدود خواهد شد اما در تهران‬ ‫این مس��ئله عملی نش��د تا انجا که روزی نزدیک به ‪ ۸۰۰‬نفر از این‬ ‫بیماری‪ ،‬دار فان��ی را وداع می گفتند‪ ...‬بعد از پنج ماه دوری از تهران‬ ‫و چندی اقامت در س��رخه حصار زمانی که به دارالخالفه بازگشتیم‪،‬‬ ‫ته��ران به وضع عادی بازگش��ته بود و خدا می داند ک��ه چه تعداد از‬ ‫مردم به دس��ت داس مرگ درو ش��ده بودند‪ .‬از انجا که میرزا عیسی‬ ‫نایب الحکوم��ه تهران نیز از بیماری وبا مرده بود کس��ی نبود در این‬ ‫مدت نظم ش��هر را حفظ کند‪ ،‬در زندان ها باز شده و محبوسین ازاد‬ ‫ش��ده بودند و عده ای از انها به سمت خانه ما امده بودند و هر انچه را‬ ‫که قابل حمل بود با خود برده بودند‪».‬‬ ‫محمد فاضلی – عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهشتی‪:‬‬ ‫م��ا با انجام مس��ئولیت ف��ردی خود برای حفظ س�لامت‪،‬‬ ‫ممانع��ت از انتش��ار وی��روس در صورتی که مبتال هس��تیم یا‬ ‫نش��انه های ابتال داریم‪ ،‬نشستن در خانه اگر می توانیم‪ ،‬نرفتن‬ ‫به مس��افرت غیرضروری و هر اقدام پیش��گیرانه دیگر‪ ،‬نه فقط‬ ‫س�لامت و جان خود را حفظ می کنیم‪ ،‬بلکه کمک می کنیم تا‬ ‫یک یا چند ایرانی کار خود را از دس��ت ندهند‪ ،‬کس��ب وکاری تعطیل و نان خانه ای بریده‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫من در این نوش��تار می خواهم فقط به برخی ابعاد خسارت بار هر روز ادامه وضع موجود‬ ‫اش��اره کنم تا با دقت بیشتری به مس��ئولیت فردی برای غلبه بر کرونا و جلوگیری از بدتر‬ ‫شدن وضع اقتصادی‪ ،‬عمل کنیم‪.‬‬ ‫کرونا در اس��تانه نوروز میزان خرید مردم از بازارها را کاهش داده و بر ش��دت رکود در‬ ‫کسب وکارها می افزاید‪.‬‬ ‫کرونا از میزان حمل ونقل عمومی (قطارها‪ ،‬اتوبوس ها و هواپیماها) کاس��ته و صاحبان‬ ‫مشاغل و شرکت ها در این بخش را با مشکالت مالی مواجه می کند‪.‬‬ ‫بخش توریس��م – داخلی یا توریس��ت های ورودی به ایران – با رکود مواجه می ش��ود‪.‬‬ ‫زنجیره هتل ها‪ ،‬رستوران ها و‪ ...‬از این وضعیت متضرر می شوند‪.‬‬ ‫هزینه بهداشت و درمان افزایش می یابد‪ ،‬خسارات به اقتصاد خانواده ها‪ ،‬بیمه ها و بودجه‬ ‫عمومی دولت سنگین خواهد شد‪ .‬شرکت های بخش خصوصی‪ ،‬فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫و همه مراکز تولیدی و خدماتی به واسطه تعطیلی ها متضرر می شوند‪ .‬مصرف محصوالت‬ ‫صنایع غذایی احتماالً تحت تاثیر زنجیره تاثیرات اقتصادی کرونا قرار می گیرد و درامد و‬ ‫تامین مالی ش��رکت ها با مشکل مواجه خواهد شد‪ .‬زنجیره کاهش فروش‪ ،‬کاهش درامد‬ ‫و بحران مالی در ش��رکت ها‪ ،‬هتل ها‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬شرکت های حمل ونقل‪ ،‬هواپیمایی و‪...‬‬ ‫سبب بیکاری بیشتر می شود‪ .‬بسیاری از مشاغل نظیر کارگرانی که در ایام نوروز در خانه ها‬ ‫کار می کنند‪ ،‬دس��تفروش هایی که در مراکز تجمع جمعیت کسب وکاری به راه می اندازند‬ ‫و‪ ...‬به شدت از این وضعیت متضرر می شوند‪ .‬بسته تر شدن فضای ارتباط ایران و کشورهای‬ ‫خارجی بر اثر لغو پروازها و کاهش سطح ارتباطات‪ ،‬اقتصاد ایران را حتی نسبت به شرایط‬ ‫تحریمی اعمال ش��ده بر کش��ور‪ ،‬در وضعیت نامناس��ب تری قرار می دهد‪ .‬این فهرست را‬ ‫می توان با کمک متخصصان اقتصاد و کسب وکار مفصل تر کرد‪ ،‬اما همین مقدار نیز نشان‬ ‫می دهد ایرانیان تا چه اندازه ممکن اس��ت عواقب تلخ اقتصادی ناش��ی از کرونا را تحمل‬ ‫کنند‪ .‬ما همگی در این روزها بر حفظ سالمت و جان خود در مقابل ویروس کرونا متمرکز‬ ‫هستیم‪ .‬کار درستی می کنیم‪.‬‬ ‫اکثری��ت م��ا البته دل پُ��ری از ناکارامدی ها داریم و در کنار ت�لاش فردی برای حفظ‬ ‫سالمت‪ ،‬حکومت و دولت را هم سرزنش می کنیم‪ .‬بابت شمار زیادی از این سرزنش ها هم‬ ‫حق داریم‪ ،‬اما اکنون وقت همراهی‪ ،‬انسجام و عمل به وظیفه و مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫کرونا را باید هر چه زودتر متوقف کرد‪ ،‬با عقالنیت‪ ،‬شفافیت‪ ،‬قاطعیت و تصمیمات درست‬ ‫حکومت و ایفای مس��ئولیت اجتماعی دقیق هر فرد مطابق دستورالعمل های پیشگیری‪.‬‬ ‫نباید گذاشت زندگی برای بسیاری تلخ تر شود‪.‬‬ ‫ملکه رنجبر درگذشت‬ ‫ملک��ه رنجبر پ��س از مدت ها تحمل بیماری‪ ،‬در س��ن ‪۸۱‬‬ ‫س��الگی در بیمارستان کسری درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت‬ ‫خبر درگذش��ت این هنرمند پیشکسوت تلویزیون و سینما را‬ ‫تایی��د ک��رد‪ .‬ملکه رنجبر بعدازظهر پنجش��نبه ‪ ۸‬اس��فند در‬ ‫بیمارستان کسری به دلیل بیماری گوارشی درگذشت‪ .‬ملکه‬ ‫رنجبر زاده ‪ ۱۰‬ش��هریور ‪ ۱۳۱۷‬در رشت بود‪ .‬وی از سن شش‬ ‫س��الگی فعالی��ت هنری خ��ود را با نقش کوزت در بینوایان ش��روع ک��رد‪ .‬رنجبر بازی در‬ ‫س��ریال های تلویزیونی را از دهه ‪ ۷۰‬اغاز کرد و در طول فعالیت هنری خود در بس��یاری‬ ‫از فیلم ها و س��ریال ها س��ابقه بازی دارد که از ان جمله داس��تان یک شهر اصغر فرهادی و‬ ‫مجموعه سریال های زیر اسمان شهر مهران غفوریان است‪ .‬از جمله فیلم های این بازیگر‬ ‫نان عش��ق موتور ‪ ،۱۰۰۰‬پس��ر ادم دختر حوا‪ ،‬ازدواج در وقت اضافه و گناهکاران (اخرین‬ ‫فیلم) است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گروهی عامدانه سعی دارند هنرمندان را تخریب کنند‬ ‫بهن��وش بختی��اری می گوید‪ :‬هیچ‬ ‫تبلیغی ب��رای دارویی ک��ه از ابتال به‬ ‫وی��روس کرون��ا جلوگی��ری می کند‪،‬‬ ‫نک��رد ه اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬به‬ ‫دنب��ال تبلی��غ ی��ک ش��ربت گیاهی‬ ‫توس��ط بهنوش بختیاری‪ ،‬سیدیاس��ر‬ ‫رایگانی (س��خنگوی سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی) از اعالم حک��م تعقیب وی خبر داد‪.‬‬ ‫بهنوش بختیاری در واکنش به ویدئویی که از او‬ ‫در شبکه های اجتماعی منتشر شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر کسی که نسخه کامل این‬ ‫ویدئ��و را نگاه کند‪ ،‬متوجه می ش��ود‬ ‫ک��ه م��ن هی��چ صحبت��ی نمی کنم‬ ‫درب��اره اینکه داروی ویروس کرونا را‬ ‫تبلیغ می کنم و ی��ا دارویی را تبلیغ‬ ‫ک��رده ام که می تواند از ویروس کرونا‬ ‫پیشگیری کند‪ ،‬بلکه این ویدئو فقط تبلیغ یک‬ ‫داروی گیاهی اس��ت که خاصیت زیادی دارد و‬ ‫مختص کبدهای چرب است‪.‬‬ ‫بختیاری با ابراز تاس��ف از اینکه برخی افراد‬ ‫و نهاده��ا دچار سوءبرداش��ت ش��ده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه در ماه های اخیر گروهی عامدانه سعی‬ ‫دارند هنرمندان را تخری��ب کنند‪ .‬این عده در‬ ‫برابر مش��کالت موجود هیچ دی��واری کوتاه تر‬ ‫از دی��وار هنرمندان پیدا نمی کنن��د‪ ،‬اما برخی‬ ‫حرف ها که در مورد هنرمندان گفته می ش��ود‬ ‫قضاوت های نابجا و گاه تهمت است‪.‬‬ ‫تسلیت‬ ‫چگونگی ظهور سرمایه داری فاجعه محور‬ ‫برپایی مسابقه «کتابخوانی در قرنطینه»‬ ‫دوران قاجار و خاطرات فرنگیان‬ ‫از شیوع وبا در تهران‬ ‫جلوی تلخ ت ر شدن زندگی را‬ ‫باید زودتر گرفت‬ ‫یادداشت‬ ‫مرثیه احصایی برای دریاچه ارومیه‬ ‫برگی از تاریخ‬ ‫حجت االس�لام س��ید هادی خسروش��اهی در پی ابتال به‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬صبح پنج شنبه در بیمارستان مسیح دانشوری‬ ‫درگذش��ت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در‬ ‫پیامی درگذشت این عالم مجاهد را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حجت االس�لام سید هادی خسروشاهی که‬ ‫از چن��د روز پی��ش در قم گرفتار بیماری کرونا ش��ده بود‪ ،‬روز‬ ‫چهارش��نبه به بیمارس��تان منتقل ش��ده و پس از تایید تست‬ ‫کرونا بستری شد‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل کهولت سن‪ ،‬صبح پنجشنبه به رحمت حق واصل‬ ‫گردید‪ .‬مرحوم خسروشاهی بیش از ‪ ۸۰‬جلد کتاب به زبان فارسی و عربی (عالوه بر صدها‬ ‫مقاله در نش��ریات اسالمی ایران و جهان اسالم) تالیف کرده است که بیش از ‪ ۴۰‬جلد ان‪،‬‬ ‫تاکنون بارها در داخل و خارج منتش��ر ش��ده و بعضی از انها بی��ش از ‪ ۳۰‬بار تجدید چاپ‬ ‫شده اند‪ .‬عالوه بر تالیفات و ترجمه ها‪ ۱۲۰ ،‬جلد کتاب دیگر نیز با تحقیق‪ ،‬توضیح یا مقدمه‬ ‫و اشراف ایشان در ایران و ایتالیا و مصر و … چاپ و منتشر شده است‪ .‬وی در سال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫شمس��ی‪« ،‬مرکز بررسی های اسالمی قم» را به عنوان مرکزی وابسته به حوزه علمیه قم‪،‬‬ ‫تاس��یس و به ثبت رس��اند و سپس در سال ‪« ،۱۳۶۱‬مرکز فرهنگی اسالمی اروپا» را در رم‬ ‫تاس��یس نمود که هر کدام از این دو موسسه ده ها کتاب ارزشمند در زمینه های اسالمی‪،‬‬ ‫از جمله قران مجید و نهج البالغه را به زبان های عربی‪ ،‬انگلیس��ی‪ ،‬ایتالیایی‪ ،‬المانی و …‬ ‫ترجمه و منتش��ر کرده اند که این اقدام در نش��ر فرهنگ اس�لامی در سطح دنیا‪ ،‬از ارزش‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬رئیس مجلس‪ ،‬وزیر امور خارجه‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی و‬ ‫چهره های مطرح دینی و فرهنگی در پیام هایی درگذشت این عالم دینی را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫سوگواره‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!