روزنامه صمت شماره 1483 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1483

روزنامه صمت شماره 1483

روزنامه صمت شماره 1483

‫سالروز میالد امام متقیان‪ ،‬امیر مومنان ‪ ،‬مقتدای جوانمردان‬ ‫حضرت علی ابن ابیطالب علیه السالم‪ ،‬برهمگان مسعود و مبارک باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تغییر الگوی خرید مردم‬ ‫بو کارها س��خت می گذرد‪ .‬روزهایی که باید به‬ ‫این روزهای کرونایی برای همه مردم به ویژه صاحبان صنوف و کس�� ‬ ‫واس��طه نزدیکی به عید نوروز مانند هرس��ال پر از هیاهو و رونق باش��د‪ ،‬جز هیاهوی بیماری و مراقبت های بهداشتی‬ ‫عایدی ندارد‪ .‬در این ش��رایط دولت نیز به دنبال راه هایی اس��ت که اسیب های اقتصادی کسب وکارها را تا حد ممکن‬ ‫کاهش دهد؛ از بخشش های مالیاتی گرفته تا تعامل بانکی در پرداخت اقساط وام ها‪ .‬موضوع دیگری که در این میان‬ ‫حائز اهمیت اس��ت رونق خرید و فروش های اینترنتی اس��ت چرا که مردم ترجیح می دهند در خانه بمانند و محصول‬ ‫مورد نیاز خود را در منزل تحویل بگیرند‪ .‬در همین راستا سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیکی نیز از ابالغ شیوه نامه ای برای فروشگاه های مجازی خبر داد و گفت‪ :‬در حال مذاکره با وزارت‬ ‫بهداش��ت هس��تیم که برای کارکنان این فروش��گاه های اینترنتی تجهیزات الزم مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫‪8‬‬ ‫تامین کنیم تا در امن ترین شرایط محصول را به دست مشتریان برسانند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1483‬پیاپی ‪2801‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اب و درخت زندگی است‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سالی که گذشت‬ ‫و سالی که می اید‬ ‫‪4‬‬ ‫تنظیم گری بازار و‬ ‫اهمیت ان در حمایت‬ ‫از تولید داخلی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪7‬‬ ‫اقتصاد اب‪ ،‬بحران اب‬ ‫و چالش های پیش رو‬ ‫مسیر ناهموار‬ ‫صادرات‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دلنوشته ای‬ ‫برای «لبخند خدا»‬ ‫نقشه براب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چرم بسازیم و اب را هدر ندهیم‬ ‫چاه های عمیق و نیمه عمیق تامین کننده اصلی اب معادن سنگ اهن‬ ‫صادرات اب‪ ،‬فروش ثروت است نه درامد ارزی‬ ‫سایه ابرچالش اب بر اقتصاد‬ ‫تنش اب در جان گداخته فوالدسازی‬ ‫جنگ اینده جنگ «اب»‬ ‫تشنگی زمین به روایت سینما‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫قانون شیر اب را باز گذاشت‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اب و درخت زندگی است‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اب را گل نکنیم‬ ‫در فرودست انگار کفتری می خورد اب‬ ‫یا که در بیشه ای دور سیره ای پر می شوید‬ ‫یا در ابادی کوزه ای پر می گردد‬ ‫اب را گل نکنیم‬ ‫شاید این اب روان‬ ‫می رود پای سپیدار تا فرو شوید اندوه دلی‬ ‫دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در اب‬ ‫زن زیبایی امد لب رود‬ ‫اب را گل نکنیم‬ ‫روی زیبا دو برابر شده است‬ ‫چه گوارا این اب‬ ‫چه زالل این رود‬ ‫مردم باالدست چه صفایی دارند‬ ‫چشمه هاشان جوشان‬ ‫گاوهاشان شیرافشان باد‬ ‫من ندیدم ده شان‬ ‫بی گمان پای چپر هاشان جای پای خداست‬ ‫مهتاب انجا می کند روشن پهنای کالم‬ ‫بی گمان در ده باالدست‪ ،‬چینه ها کوتاه است‬ ‫مردمش می دانند که شقایق چه گلی است‬ ‫تاریخ می گوید هرجا که اب جریان داش��ت‪ ،‬درخت رویید و هر جا که س��بز ش��د‪،‬‬ ‫زندگی ش��کل گرفت‪ .‬درخت از پدیده هایی است که از دیرزمان نزد انسان ها گرامی و‬ ‫ارزش��مند بوده اس��ت‪ .‬درخت همواره در تمامی فرهنگ ها و تاریخ اساطیری‪ ،‬دین ها‪،‬‬ ‫هنرها‪ ،‬ادبیات و تمدن های گوناگون مورد احترام بوده اس��ت‪ .‬درخت همیش��ه سبز‪،‬‬ ‫مظهر زندگی اس��ت‪ ،‬مظهر تجدید حیات و زایش مداوم اس��ت‪ .‬خشک شدن درخت‬ ‫نشانه مرگ و سبز شدن نشانه تولد است‪.‬‬ ‫ایرانیان در طول تاریخ برای درخت اهمیت خاصی قائل بوده اند‪ .‬در ایران باس��تان‬ ‫درخت ارزش خاصی داش��ت‪ .‬درختان به دلیل سرس��بزی و سایه سار بودن و هر سال‬ ‫پوست انداختن دارای ارزش بسیاری در فرهنگ ایران زمین بود ه و هستند‪.‬‬ ‫کاخ های تخت جمش��ید و بس��یاری از بناهای تاریخی و باس��تانی ایران را به مثابه‬ ‫باغی زیبا یا یک بیش��ه تصور کرده اند‪ .‬در نقش برجسته های اماکن باستانی‪ ،‬به وضوح‬ ‫تصویر درخت دیده می ش��ود و حتی ستون های کاخ ها تداعی کننده درختان هستند‪.‬‬ ‫ایرانیان باس��تان در معنای پندار نیک‪ ،‬درخت��کاری را به عنوان یک کردار ماندگار در‬ ‫نظر داشته اند و در ادامه زندگی و با پذیرش دین اسالم و با گسترش الگوهای شایسته‬ ‫زندگی‪ ،‬همچنان درختکاری را در زمره کارهای نیک می دانستند‪.‬‬ ‫یکی از رس��وم زیبایی که در روزهای پایانی فصل زمس��تان به نشانه امدن بهار بین‬ ‫مردم ایران رایج اس��ت‪ ،‬درختکاری اس��ت‪ .‬نام گ��ذاری روز ‪ ۱۵‬اس��فند به عنوان روز‬ ‫درختکاری سبب شده مردم ایران که در این روزها خود را برای عید نوروز و بهار اماده‬ ‫می کنند با انگیزه بیشتری به کاشت نهال بپردازند‪.‬‬ ‫براساس ایات قران کریم یکی از نعمت های خداوند وجود درخت است‪ .‬روایت شده‬ ‫که پیامبر گرامی اس�لام‪ ،‬شکستن شاخه درختان را به شکستن بال فرشتگان تشبیه‬ ‫کرده اند‪ .‬ایش��ان حتی در جنگ با دشمنان و اشغال س��رزمین انها نیز به سربازان در‬ ‫زمینه حفاظت از درختان تاکید می فرمودند‪ .‬موال علی (ع) در مدینه باغ های خرمای‬ ‫فراوانی ایجاد کردند و بر درختکاری تاکید داشتند‪.‬‬ ‫از گذشته های دور تا امروز‪ ،‬درخت و جنگل‪ ،‬نقش اساسی در زندگی همه موجودات‬ ‫زنده داشته و دارند‪ .‬درختان با جذب مونوکسیدکربن و دی اکسیدکربن و تبدیل ان به‬ ‫ل حاضر حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫اکسیژن‪ ،‬بیشترین اهمیت را در زندگی انسان ها دارند‪ .‬در حا ‬ ‫اکس��یژن مورد نیاز ساکنان کره زمین را درختان تامین می کنند‪ .‬براساس پژوهش ها‬ ‫یک درخت حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬کیلوگرم اکسیژن در سال تولید می کند و فضایی به وسعت‬ ‫یک هکتار درخت می تواند س��االنه ‪ ۲.۵‬تن اکسیژن را وارد اتمسفر کند که این میزان‬ ‫تامین کننده اکسیژن مورد نیاز ‪ ۱۰‬نفر در طول سال است‪ .‬ارزش اقتصادی این مقدار‬ ‫اکسیژن قابل توجه است‪.‬‬ ‫براس��اس یافته های علمی‪ ،‬هر مترمربع برگ درخت در شبانه روز ‪ ۵‬واحد اکسیژن‬ ‫تولید می کند که یک دالر ارزش دارد‪ .‬براین اساس‪ ،‬یک درخت ‪۵‬ساله به طور تقریبی‬ ‫در ش��بانه روز ‪ ۱۴۰‬واحد اکس��یژن تولید می کند و در مجموع ارزش اکسیژن تولید‬ ‫ش��ده ان در یک سال ‪ ۱۰‬هزار دالر است‪ .‬یک درخت ‪۲۰‬ساله ساالنه ‪ ۱۲۰‬هزار دالر‬ ‫اکس��یژن و یک درخت ‪۵۰‬س��اله تنومند ‪ ۶‬میلیون دالر اکسیژن تولید می کند و این‬ ‫فقط یکی از ارزش های اکولوژیکی درختان است که برای اغلب مردم ناشناخته است‪.‬‬ ‫این نبود اگاهی س��بب شده در بس��یاری از نقاط دنیا نااگاهان و سودجویان اقدام به‬ ‫قطع درختان کنند؛ این در حالی اس��ت که کارشناسان منابع طبیعی همواره تاکید‬ ‫می کنند که نمی توان یک درخت ‪ ۱۵۰‬س��اله را قطع و با کاش��ت ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬درخت ان‬ ‫را جبران کرد‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی های درخت این اس��ت که خاک را حفظ می کند‪ .‬این موجود زنده و‬ ‫حیات بخش با ریشه دواندن در خاک و جذب رطوبت‪ ،‬مانع از فرسایش خاک در برابر‬ ‫عواملی همچون باد‪ ،‬گرما و س��رما می ش��ود و از سیل های ویرانگر جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫هر هکتار درخت می تواند ‪ ۷.۵‬تن ریزگرد را جذب کند‪ ،‬پدیده ای که امروزه گریبانگیر‬ ‫بس��یاری از شهرهای جهان به ویژه کشور ما شده است‪ .‬به نظر کارشناسان درختکاری‬ ‫راهکاری برای کاهش این نوع الودگی اس��ت‪ .‬کاش��ت درختان همچنین می تواند در‬ ‫کاهش الودگی صوتی نیز موثر باشد‪ .‬درختان می توانند مانند یک سپر محافظ‪ ،‬امواج‬ ‫صوتی را در مقیاس قابل توجهی کم کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر هم��ه اینها درخت موج��ود بی مانندی اس��ت که تمام اج��زای ان مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬انس��ان از دیرباز برای امرار معاش و همچنین س��اخت ابزار‬ ‫مورد نیاز خود به درخت وابسته بوده است‪ .‬حتی امروز نیز انسان‪ ،‬بسیاری از مایحتاج‬ ‫خود را از چوب درختان تامین می کند‪ .‬ماده اولیه کاغذ‪ ،‬درخت است؛ بنابراین می توان‬ ‫گفت در هر کجا که درخت باشد‪ ،‬اب‪ ،‬ابادانی و زندگی وجود دارد‪ .‬توجه به این موضوع‬ ‫سبب شده بسیاری از کشورهای جهان برای پاسداشت این نعمت خداوندی و تشویق‬ ‫مردم به کاشتن نهال و درخت‪ ،‬روزی را به درختکاری اختصاص دهند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اما انچه از کاش��ت درخت مهم تر اس��ت‪ ،‬تالش در مس��یر حفظ محیط زیس��ت و‬ ‫گس��ترش طبیعت و حفظ درختان و جنگل های موجود اس��ت‪ .‬متاس��فانه با کمبود‬ ‫بودجه و نداش��تن نیروهای محافظ و نبود اموزش‪ ،‬جنگل های کشور در معرض خطر‬ ‫نابودی قرار گرفته اند و س��ودجویان و صاحبان قدرت در هر شهرستان و کوی و برزن‪،‬‬ ‫درختان را قطع و ویالسازی و برج سازی را باب کردند‪.‬‬ ‫این درختان میراث گذش��تگان ماست که باید به دست ایندگان هم برسد و نیاز به‬ ‫عزمی جزم در جلوگیری از نابودی درختان و اب های سطحی و عمقی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ما و امروز و فردای بحران کرونا‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‪« :‬من مطمئنم تا پایان‬ ‫ماجرای تلخ کرونا‪ ،‬به زیس��ت جدیدی از حرکت جمعی‪،‬‬ ‫در سایه س��ار هم قرار گرفتن و پشت و پناه یکدیگر بودن‬ ‫می رسیم‪».‬‬ ‫به ط��ور معمول در نخس��تین جلس��ه درس مدیریت‬ ‫بح��ران اجتماع��ی‪ ،‬مفهوم بحران را تش��ریح می کردم‪.‬‬ ‫در زب��ان چینی‪ ،‬مفهوم بح��ران معنای فرصت و تهدید‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن روزها که بحران کرونا کش��ور ما را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده‪ ،‬در می��ان تلخی های ان‪ ،‬رفتارهایی که‬ ‫کام جانم��ان را نیز ش��یرین می کند زی��اد می بینم‪ .‬از‬ ‫فداکاری پرس��تاران گرفته تا گروهی از خیریه ها که به‬ ‫نگه��داری مبتالیان بیکس و نات��وان می پردازند‪ .‬از انها‬ ‫که به کودکان کار دس��تکش و ماس��ک هدیه می دهند‬ ‫ت��ا انان که به طور خودجوش دس��تگاه های عابربانک را‬ ‫ضدعفونی می کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬تعدادی از‬ ‫اعالمیه های مراس��م ختم برایم جالب توجه‬ ‫بود‪ .‬در یک م��ورد ‪ 50‬میلیون تومان هزینه‬ ‫مراسم چهلم یک پدر برای مقابله با کرونا به‬ ‫بیمارس��تانی اهدا شده بود‪ .‬برخی از سمن ها‬ ‫به افراد مبتال به این بیماری که حامی ندارند‬ ‫کمک رسانی می کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی نی��ز با تهی��ه و توزیع ماس��ک با‬ ‫نظ��ارت وزارت بهداش��ت ب��ه ی��اری هموطن��ان خود‬ ‫ش��تافته اند‪ .‬ش��اهد ب��ودم باتوج��ه به مش��کالت کادر‬ ‫خدمات��ی بیمارس��تان ها تعدادی از س��من ها در تهران‬ ‫اقدام ب��ه اماده کردن فضای اس��تراحت و پخت غذای‬ ‫تازه و بهداش��تی برای کادره��ای در صف مقدم درمان‬ ‫کرده اند‪ .‬معتقدم در دوران پس��ابحران کرونا‪ ،‬دست کم‬ ‫چند دستاورد روشن حاصل می شود؛ نخست‬ ‫اینکه ایرانیان سبک زندگی سالمت جدیدی‬ ‫را تجربه می کنند که می تواند نهادینه شود و‬ ‫ادامه یابد‪ .‬در واقع ما با رفتارهای بهداش��تی‬ ‫و س�لامت محور‪ ،‬زیس��ت نوین��ی را تجرب��ه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬دیگ��ری‪ ،‬ابعاد جدیدی از خیر‬ ‫جمعی اس��ت که در جامعه تسری پیدا کرده‬ ‫و امید ادامه ان می رود‪ .‬سمن ها بعد جدیدی‬ ‫از اقدامات را برای مردم روش��ن کرده اند و خود تجربه‬ ‫جدیدی اموخته اند‪ .‬پیش از این هم سمن ها تجربه های‬ ‫خوبی در زلزله‪ ،‬س��یل و بالیای طبیعی به دست اورده‬ ‫بودند و اکنون در زمینه مس��ائل مربوط به بیماری های‬ ‫فراگیر نیز تجربه های ارزش��مندی کس��ب می کنند‪ .‬ما‬ ‫در پسابحران س��من های توانمندتر و با دانش بیشتر و‬ ‫همیارتر خواهیم داش��ت‪ .‬س��وم و از همه مهم تر برخی‬ ‫شواهد علمی از شیوع فردگرایی منفی در جامعه ایران‪،‬‬ ‫به ویژه در ش��هرهای بزرگ مثل تهران خبر می داد‪ .‬من‬ ‫مطمئنم تا پایان ماجرای تلخ کرونا‪ ،‬به زیست جدیدی‬ ‫از حرکت جمعی‪ ،‬در سایه س��ار هم قرار گرفتن و پشت‬ ‫و پناه یکدیگر بودن می رس��یم‪ .‬اطمینان دارم بازگشت‬ ‫به ارزش های همیاری که از س��نت های ارزشمند قدیم‬ ‫ایرانی بوده‪ ،‬باز با قدرت بیش��تری متبلور خواهد ش��د‪.‬‬ ‫بحران ه��ا فراز و فرود دارند‪ .‬این بحران نیز از این قاعده‬ ‫مستثنا نیست‪ .‬به طور قطع با روح جمعی که در جامعه‬ ‫ایجاد شده و با خروج از شک اولیه مواجهه با کرونا همه‬ ‫به خود امده ایم‪ ،‬در کنار هم قرار گرفته ایم‪ ،‬زیست های‬ ‫نوین��ی را تجرب��ه می کنیم‪ .‬ما به امید خ��دا از تلخی ها‬ ‫عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬انتظار از دولت‬ ‫سعید اشتیاقی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪ :‬از چین بیاموزیم‪:‬‬ ‫درد گرفتیم اما درس نه؛ کرونا می گیریم اما درس نه‪ .‬چین‬ ‫تقریب��ا ‪ ۲۰‬درصد جمعیت جهان را در خ��ود جای داده‪،‬‬ ‫یعنی از هر ‪ ۵‬نفر در جهان یک نفر در انجا زندگی می کند‬ ‫و تقریب��اً ‪ ۲۰‬درص��د اقتصاد جهان را نی��ز در اختیار دارد‬ ‫یعنی یک پنجم از ‪ GDP‬دنیا در ان کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫چین که س��هم ‪ ۳۳‬درصدی در رش��د اقتصادی جهان‬ ‫نیز دارد‪ ،‬این روزها به خاطر ش��یوع ویروس��ی به نام کرونا‬ ‫در صدر اخبار جهان قرار گرفته اس��ت‪ .‬از روزهای ابتدایی‬ ‫تاثیرات این وی��روس بر اقتصاد جهان می گذرد و امروز ما‬ ‫باید از چین بیاموزیم که چطور در اوج بحران با س��اختن‬ ‫بیمارس��تانی فقط در مدت ‪ ۱۰‬روز قدرت توسعه اش را به‬ ‫رخ جهانیان می کشد؛ کاری که از کمتر کشوری برمی اید‬ ‫و این هفته با ورود این ویروس به کشور ما ایران‪ ،‬باعث شد‬ ‫که بیشتر به این مهم پی ببریم‪.‬‬ ‫خاطرم هس��ت که در نمایش��گاه عرب هلث بس��یاری از‬ ‫تاجران ایرانی به دلیل ورود برخی از چینی ها‪ ،‬س��فر را لغو‬ ‫کردند یا در نمایشگاه گلفود دوبی که خود اینجانب نیز در‬ ‫ان ش��رکت کردم به ندرت ش��اهد چینی ها بودم که نشان‬ ‫از رعای��ت و کنترل این موضوع از جانب دولت‬ ‫چین دارد‪.‬‬ ‫این شرح حال بس��یاری از تاجران و فعاالن‬ ‫اقتصادی اس��ت که برای محافظت از خودشان‬ ‫مجبور ش��ده اند از س��فرهای تجاری به مقاصد‬ ‫چی��ن یا کش��ورهای دیگر صرف نظ��ر کنند و‬ ‫به ط��ور قطع این موضوع در ص��ادرات ما تاثیر‬ ‫بس��زایی خواهد داشت و با نگاهی س��اده می توان فهمید‬ ‫که ای��ن ویروس تاثیر زیادی در رواب��ط تجاری ما خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬اگرچه برای تصمیم گیری و به طور قطع اظهارنظر‬ ‫کردن زود اس��ت اما نمی ش��ود از تاثیرات و خسارت های‬ ‫اقتصادی این ویروس چشم پوش��ی کرد‪ .‬سقوط نرخ نفت‪،‬‬ ‫بورس های اسیایی که موتور رش��د اقتصاد جهان به شمار‬ ‫می رود و افزایش ذخایر نفت امریکا که در روزهای ابتدایی‬ ‫شاهد ان بوده ایم‪ ،‬نشان از تاثیر اقتصادی این ویروس دارد‪.‬‬ ‫مرکز کنترل و پیش��گیری بیماری ه��ا در چین اعالم کرد‬ ‫در ح��ال حاضر هی��چ مدرکی دال بر انتق��ال این ویروس‬ ‫از طری��ق کاالها وجود ن��دارد و به طور معم��ول از طریق‬ ‫دستگاه تنفسی است‪ .‬خسارت های اقتصادی فراگیر شدن‬ ‫بیشتر این ویروس نه فقط برای چین بلکه برای‬ ‫کشورهای دیگر و در کل اقتصاد جهانی بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫ووهان در سال میالدی گذشته ‪ ۳۱۹‬میلیون‬ ‫گردش��گر داش��ته که درام��دی ‪ ۳۵۷‬میلیارد‬ ‫دالری را نصیب چین کرده است‪ .‬این امر تاثیر‬ ‫بسزایی در رشد اقتصادی چین و همچنین رشد‬ ‫اقتصادی جهان خواهد گذاش��ت و حال کل این ش��هر در‬ ‫قرنطینه به سر می برد‪ .‬لغو سفرهای مسافرتی‪ ،‬بسته شدن‬ ‫مراکز اقامتی مثل هتل ها و مراکز تفریحی تا سقوط ارزش‬ ‫س��هام در بورس‪ ،‬درامد بعضی کشورهای توریست پذیر از‬ ‫محل گردشگران را تحت الشعاع قرار داده است‪ .‬به گزارش‬ ‫بلومبرگ در ش��یوع ویروس کرونا دولت چین از بانک های‬ ‫این کش��ور درخواست کرد تا در زمینه وام های بدهکار‪ ،‬از‬ ‫سختگیری خود کاسته و اهداف سوداوری را کاهش دهند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش مجمع جهانی اقتصاد تاکنون حدود ‪۸۰‬‬ ‫هزار نفر به ویروس کرونا الوده شده اند و نزدیک ‪ ۲۶۳۰‬نفر‬ ‫جان خود را در اثر این بیماری از دست داده اند‪ .‬میلیون ها‬ ‫چینی برای نخستین بار از خانه کارهای مرتبط با ساکنان‬ ‫خود را انجام می دهند‪ .‬برخی شهرها تعطیل و برخی دیگر‬ ‫نیمه تعطیل هستند‪ .‬کارگران از شهرهای خود به محل کار‬ ‫بازنگش��ته اند و از انجا که چین بزرگ ترین شریک تجاری‬ ‫ما به شمار می رود به طور قطع در اقتصاد ما نیز تاثیر فراوان‬ ‫خواهد گذاشت و کاهش صادرات نفت‪ ،‬کاهش درامد ارزی‬ ‫‪ ۲۵۰-۵۰۰‬میلی��ون دالری در ماه برای ما خواهد داش��ت‬ ‫و در بخش داخلی نیز کس��ب وکارهای ما دچار کس��ادی‬ ‫خواهند شد؛ کسب وکارهایی که یک سال چشم خود را به‬ ‫ش��ب عید دوخته بودند و حال این اوضاع باعث رکود انها‬ ‫شده است‪ .‬بخش گردشگری‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬هتل ها‪ ،‬پوشاک‬ ‫و خیلی دیگر از اصناف تحت الشعاع قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫انتظارها از دولت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اقدام عاجل‪ ،‬جدی و س��ختگیرانه برای پیشگیری از‬ ‫شیوع بیشتر این ویروس‬ ‫ت اجناس ضروری مردم در این بحران‬ ‫‪ .۲‬کنترل قیم ‬ ‫‪ .۳‬اقدام برای تنفس مالیاتی برای صنوف تحت الش��عاع‬ ‫قرار گرفته‬ ‫‪ .۴‬اقدام حمایتی برای واحدهای بدهکار بانکی در کس��ر‬ ‫سودهای بانکی‬ ‫کرونا با صادرات غیرنفتی چه می کند؟‬ ‫مهدی کریمی تفرش�ی‪ -‬رئیس هیات مدیره خانه‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت جوانان تهران‪ :‬رس��یدن به‬ ‫نرخ رشد ساالنه ‪ ۲۲‬درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف‬ ‫اصلی صادراتی برنامه شش��م توسعه به ش��مار می رود‪ .‬از‬ ‫مهم تری��ن بازاره��ای منطقه برای ص��ادرات مواد غذایی‬ ‫ایران سه کش��ور روس��یه‪ ،‬عراق و عمان است‪ .‬نخستین‬ ‫و بزرگ تری��ن واردکننده محصوالت صنایع غذایی ایران‪،‬‬ ‫عراق اس��ت که در بسیاری از محصوالت غذایی صادراتی‬ ‫ایران جایگاه نخس��ت را داراس��ت‪ .‬تقاضای واردات عراق‬ ‫همواره چشمگیر بوده و پیوسته واردکننده خالص بزرگ‬ ‫مواد غذایی در منطقه بوده و ایران نیز توانسته سهم مهمی‬ ‫از موادغذایی این کشور را تامین کند و عراق جزو شرکای‬ ‫تجاری طبیعی ایران ش��ناخته می شود‪ .‬دومین جایگاه را‬ ‫افغانستان دارد‪ ،‬به طوری که همواره جزو ‪ ۴‬کشور نخست‬ ‫اواخر س��ال گذش��ته می�لادی ویروس کرونا ب��ا بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در شهر ووهان چین یک بحران بزرگ و غیر قابل‬ ‫ل حاضر‬ ‫انکار با اثاری در س��طح جهانی ایج��اد کرد‪ .‬در حا ‬ ‫بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬کشور جهان و نزدیک ‪ ۹۰‬هزار انسان درگیر‬ ‫این ویروس ش��ده اند و به نظر می رس��د یک کمپین جهانی‬ ‫برای مدیریت اثار فردی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی این بیماری‬ ‫جدید شکل گرفته است‪ .‬ویروس کرونا‪ ،‬جدا از گرفتن جان‬ ‫انسان ها‪ ،‬اقتصاد جهانی از اسیای جنوب شرقی‪ ،‬خاورمیانه‬ ‫تا قلب اروپا و این اواخر امریکا و اس��ترالیا و افریقا را درگیر‬ ‫برای صادرات یکایک محصوالت گروه مربوط‬ ‫به صنع��ت غذا قرار دارد‪ .‬س��ومین جایگاه از‬ ‫ان روسیه است‪ .‬درپی ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫در ایران‪ ،‬برخی کش��ورهای همسایه مرزها را‬ ‫بستند و صادرات غیرنفتی دچار مشکل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬واردات و صادرات محصوالت بستگی‬ ‫ب��ه طوالنی بودن حضور وی��روس کرونا دارد‪،‬‬ ‫ام��ا به طور قطع این موض��وع پیامدهایی در اقتصاد ایران‬ ‫خواهد داشت‪ .‬همانطور که در چین مالحظه شد اقتصاد‬ ‫چین در مدت یک ‪0‬ماه در اس��تانه فلج شدن قرار گرفت‬ ‫و مراودات تجاری این کش��ور قدرتمند اقتصادی متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬صادرات کاالهای روس��ی به چین باتوجه به شیوع‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬بیش از یک چه��ارم کاهش یافت و تنها‬ ‫ص��ادرات و واردات کااله��ای عمده ادام��ه دارد‪ .‬به گفته‬ ‫نایب رئی��س ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی مش��ترک ایران و چین‪ ،‬در حال‬ ‫ حاض��ر واردات هزار و ‪ ۴۰۰‬قل��م کاال از چین‬ ‫و دیگر کش��ورها ممنوع اس��ت و پیش از این‬ ‫ممنوعی��ت هم فقط ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد واردات‬ ‫کش��ور‪ ،‬مصرفی ب��وده و ب��االی ‪ ۸۰‬درصد را‬ ‫کاالهای واس��طه ای و مرتبط با خطوط تولید‬ ‫تش��کیل می دادند‪ .‬چین زمانی متوجه بحران کرونا ش��د‬ ‫که این ویروس به شدت شیوع پیدا کرده بود‪ .‬اینکه چقدر‬ ‫مدیریت و تدبیر مسئوالن در ایران در جلوگیری از شیوع‬ ‫این ویروس در کشور به موقع و اساسی باشد در جلوگیری‬ ‫از بروز یک بحران اقتصادی در کشور می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که در برنامه بودجه سال اینده اتکای اصلی‬ ‫به اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی شده‪ ،‬باید برنامه ریزی دقیق‬ ‫و حساب ش��ده ای ازس��وی دولت برای جلوگیری از ضربه‬ ‫به صادرات غیرنفتی در ش��رایط ب��روز بحران هایی مانند‬ ‫شیوع ویروس کرونا انجام ش��ود‪ .‬از طرف دیگر بازارهای‬ ‫نفت وابسته به تقاضای چین برای نفت هستند‪ .‬تقاضای‬ ‫نفت مهم ترین عامل تغییر نرخ در س��ال گذشته میالدی‬ ‫ب��ود‪ .‬کاهش تقاضا از طرف دومی��ن مصرف کننده بزرگ‬ ‫نفت در جهان نیز می تواند تاثیر ش��گرفی بر اقتصاد دنیا‬ ‫از جمله ایران بگذارد‪ .‬مقابله جدی با ش��یوع این بیماری‬ ‫و تدابیر ش��دید ایمنی که بر س��رعت روند جلوگیری از‬ ‫ش��یوع بیماری بیفزاید و اطالع رس��انی دقیق و شفاف به‬ ‫مردم از جمله الزاماتی اس��ت که در دس��تور کار دولت و‬ ‫مسئوالن نیز قرار گرفته است‪ .‬انچه مسلم است کمک به‬ ‫حفظ ارامش در جامعه و کنترل بحران در ش��رایط فعلی‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫هنگ کنگ و س��نگاپور هم همین سرنوشت را پیدا کرده اند‬ ‫و تولید ناخالص داخلی اندونزی و مالزی به پایین ترین حد‬ ‫در ‪ ۳‬سال گذشته رس��یده است‪ .‬المان‪ ،‬بزرگ ترین اقتصاد‬ ‫اروپ��ا هم درس��ت قبل از ش��یوع ویروس کرون��ا به خاطر‬ ‫کاه��ش فعالیت کارخانه های این کش��ور وارد رکود ش��ده‬ ‫بود‪ .‬عربستان هم متحمل خس��ارت های شدید شد ه است‪.‬‬ ‫گزارش های منتش��ر شده ازس��وی بانک جهانی و صندوق‬ ‫بین المللی پول نیز موید افت سنگین شاخص های اقتصادی‬ ‫است‪ .‬رئیس صندوق بین المللی پول‪ ،‬این پیش بینی را برای‬ ‫بانک ه��ای مرکزی و وزیران دارایی ‪ ۱۰‬اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫در ریاض فرس��تاد‪ ،‬اما گفت صندوق بین المللی پول اینده‬ ‫وحش��تناک تری را پیش بینی می کند‪ .‬پیش از این صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول هزینه ناش��ی از انتش��ار وی��روس کرونا بر‬ ‫اقتص��اد دنیا را برابر با ‪ ۱.۱‬هزار میلیارد دالر اعالم کرده بود‬ ‫اما باتوجه به افزایش شیوع این بیماری به ویژه در کشورهای‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬پیش بینی های تازه ای ارائه ش��ده است‪ .‬براساس‬ ‫براوردهای تازه در نتیجه انتش��ار ویروس کرونا‪ ،‬اقتصاد دنیا‬ ‫افزون بر ‪ ۱.۹‬هزار میلیارد دالر متضرر می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد دنیا در شوک کرونا‬ ‫خود کرده اس��ت‪ .‬ش��وک همه گیری این وی��روس در گام‬ ‫نخست غول اقتصاد جهانی یعنی چین را به زانو دراورد‪ .‬در‬ ‫ل حاضر بسیاری از کارخانه های چین به حالت تعطیل یا‬ ‫حا ‬ ‫نیمه تعطیل درامده اند‪ .‬گردش��گری که یک دهم کل اقتصاد‬ ‫چین را تش��کیل می دهد‪ ،‬با افت س��نگین روبه رو شده و با‬ ‫ت��داوم این روند به نظر می رس��د میلیارده��ا دالر به اقتصاد‬ ‫چین خس��ارت وارد ش��ود‪ .‬براوردهای اولیه نشان می دهد‪،‬‬ ‫تنه��ا در ‪ ۲‬ماه ابتدایی س��ال جاری می�لادی حدود ‪۱۸۵‬‬ ‫میلیارد دالر به اقتصاد چین خسارت وارد شده است‪ .‬ژاپن‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫چرا ما ایرانی ها این طوری شدیم؟‬ ‫دعای دفع بال در جلسه ستاد بحران کرونا در کاخ سفید‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫مهدی بذرافکن‪ ،‬کارش�ناس ارتباط�ات‪ :‬به ما برنخورد‪ .‬ناراحت نش��ویم‪ .‬موضع‬ ‫نگیریم‪ .‬تعصب به خرج ندهیم‪ .‬دلگیر نشویم‪ .‬تعارف که ندارد‪ .‬واقعیت را قبول کنیم و به‬ ‫این پرس��ش پاس��خ گوییم‪ :‬ما ایرانی ها چرا این طوری شدیم؟ بله‪ ،‬قبول دارم در ماجرای‬ ‫س��یل و زلزله و س��ایر بالیای طبیعی و نیمه طبیعی به همدیگر کمک کردیم و یاور هم‬ ‫بودیم‪ .‬ان به کنار؛ دستمان هم درد نکند‪ ،‬دستتان درد نکند‪ .‬نمی خواهم همه را یک جور‬ ‫ببینم‪ .‬نمی خواهم همه مان را یک طور نگاه کنم؛ این بی انصافی اس��ت‪ .‬اما‪ ...‬مگر ماجرای‬ ‫وضعیت اقتصادی مان مربوط به دیروز و امروز است‪ .‬بخشی از وضعیت بد اقتصادی مردم‬ ‫به تصمیم گیری مس��ئوالن برمی گردد که اصال نمی خواه��م انکارش کنم‪ ،‬اما برخی هم‬ ‫مربوط به خودمان است‪ .‬کرونا وارد کشورمان شده؛ بحث اینکه فالن شرکت هواپیمایی‬ ‫مقصر بوده یا افراد ناقل این ویروس از مبادی غیرقانونی وارد کش��ورمان ش��ده باش��ند‪،‬‬ ‫جداست و باید جای دیگری بررسی شود‪ .‬االن که کرونا امده چرا باید به ‪ ۱۰‬روز نکشیده‬ ‫«س��لطان ماس��ک» به سایر سلطان های مفس��د اقتصادی مان اضافه شود؟ اینکه دست‬ ‫خودمان است‪ .‬سلطان ماسک که مقام مسئول نیست‪ .‬یکی هست مثل من و شما؛ البته با‬ ‫س��رمایه خیلی بیشتر‪ .‬چرا ماسک کمیاب می شود‪ .‬چرا محلول ضدعفونی کننده کمیاب‬ ‫می شود‪ .‬چرا نرخ ماسک و محلول و سایر اقالم ضروری برای مقابله با این بیماری چندین‬ ‫برابر می ش��ود؟ تا می شنویم زنجبیل و لیموترش برای مبارزه با کرونا مفید و خوب است‪،‬‬ ‫نرخ زنجبیل از ‪ ۶۰‬هزار تومان در چشم برهم زدنی می شود ‪ ۱۱۰‬هزار تومان‪ ،‬اقای عطار؟!‬ ‫لیمو ترش می ش��ود ‪ ۵۰‬ه��زار تومان اقای میوه فروش!؟ از این چراها زیاد اس��ت‪ .‬راننده‬ ‫تاکس��ی یا ش��خصی فرقی نمی کند؛ کرایه می گیرد و بقیه اش را پس نمی دهد‪ .‬مغازه دار‬ ‫جنس را گران تر از حد معمول به خریدار عرضه می کند؛ «می خواهی بخواه‪ ،‬نمی خواهی‬ ‫به س�لامت‪ ».‬درد و درددل زیاد اس��ت؛ از پدران مان ش��نیده ایم ما ایرانی ها این طوری‬ ‫نبودیم‪ ،‬حاال چرا این طوری شدیم؟‬ ‫منبع‪ :‬خبرانالین‬ ‫ شنبه‬ ‫خودروسازان با‬ ‫پرسکاران دقیق تر‬ ‫قرارداد می بندند‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫جنگ اینده‬ ‫جنگ «اب»‬ ‫قانون شیر اب را باز‬ ‫گذاشت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫معافیت دانش بنیان ها از‬ ‫مالیات و سود بازرگانی‬ ‫چرم بسازیم و اب را هدر ندهیم‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹داخلی س�ازی درام ب�رای کاهش مصرف‬ ‫اب‬ ‫علی حسن زاده دلیر‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنایع‬ ‫چرم ای��ران درباره صرفه جوی��ی اب در صنعت چرم به‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورهای صنعتی ب��رای کاهش مصرف‬ ‫اب در ای��ن صنعت به لحاظ نرم افزاری و س��خت افزاری‬ ‫پیش��رفت های زیادی داش��تند‪ ،‬به عنوان مث��ال «درام‬ ‫میکس��چر» ابزاری است که این کش��ورها برای تبدیل‬ ‫پوس��ت به چرم و در مرحله دباغی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می دهن��د که تا ح��دود ‪ ۵۰‬درصد مصرف اب را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کش��ور تعداد مح��دودی از فعاالن این‬ ‫ی شده درام هستند‪.‬‬ ‫صنعت در حال استفاده از نوع فناور ‬ ‫هنوز این موضوع در بح��ث صرفه جویی اب بین برخی‬ ‫صنعتگران نهادینه نشده است‪ .‬از سوی دیگر این قطعه‬ ‫هزینه باالیی دارد و ش��اید بودجه و سرمایه صنعتگران‬ ‫این حوزه پاسخگوی ان نباشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این قطعه در ایران هم ساخته می شود اما‬ ‫ظرفیت ان از نوع خارجی پایین تر است؛ بنابراین کاهش‬ ‫مصرف اب در صنایع از جمله صنعت چرم شدنی است‬ ‫اما نیاز به سرمایه دارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران در ادامه‬ ‫درباره اقدامات انجام ش��ده از سوی انجمن برای این امر‬ ‫گفت‪ :‬حدود یک ماه قبل نمایش��گاه کفش ایتالیا برگزار‬ ‫ش��د که برخی از اعضای انجمن هم حضور داش��تند‪ .‬از‬ ‫درام های جدید بازدید ش��د که در صورت اس��تفاده می‬ ‫توان��د ب��ه مقدار زی��ادی مص��رف اب را در این صنعت‬ ‫کاهش دهد‪ .‬انجمن در تالش و مذاکره است که بتوانیم‬ ‫این درام ها را در داخل داخلی سازی کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬داخلی س��ازی درام ها نیازمند سرمایه باالیی‬ ‫اس��ت اما در حال حاضر از درام های خارجی اس��تفاده‬ ‫می شود که قیمت این دستگاه ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬هزار یورو است‬ ‫و با افزایش نرخ ارز واردات ان بسیار گران تمام می شود‪.‬‬ ‫حس��ن زاده در توضیح ای��ن قطعه خاص ب��ه دو نوع‬ ‫درام اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬یک نوع درام چوبی اس��ت و‬ ‫مدل دیگر با مواد پلی امین س��اخته می ش��ود که البته‬ ‫این نوع در داخل به تعداد محدود س��اخته ش��ده است‪.‬‬ ‫برای افزایش ظرفیت این نوع درام ها باید دید سازندگان‬ ‫داخل��ی توانایی س��اخت ورق های قطور ب��ا متراژ باال را‬ ‫دارند یا خیر؛ اما س��اخت نوع چوبی ان راحت تر اس��ت‬ ‫و از ی��ک چوب خاص افریقایی س��اخته می ش��ود‪ .‬این‬ ‫علی حسن زاده دلیر‬ ‫برای تبدیل پوس��ت به س��االمبور ب��ه اب زیادی نیاز اس��ت و در کنار‬ ‫ان به دلیل اس��تفاده از مواد ش��یمیایی اس��یب زیادی به محیط زیس��ت‬ ‫وارد می ش��ود؛ از همی��ن رو بس��یاری از کش��ورها فعالی��ت واحده��ای‬ ‫ساالمبورسازی را در کش��ور خود متوقف کرده اند و ان را از کشورهای‬ ‫جهان سوم وارد می کنند‬ ‫چوب ها به لحاظ اس��تحکام مانند اهن هس��تند و شاید‬ ‫نجار ایرانی با اس��تفاده از ابزار موجود قادر به برش ان‬ ‫نباشد‪ .‬چوب های مورد استفاده در درام سازی باید بسیار‬ ‫مقاوم باش��د و بتواند تحمل درجه های مختلف فشار را‬ ‫داش��ته باشد و همچنین در مقابل مواد شیمیایی از بین‬ ‫ن��رود‪ .‬این چوب ها به نوعی مانن��د فلز بوده که به عنوان‬ ‫الوار تا ‪ ۲‬سال در انبار نگه داری می شوند تا کامال خشک‬ ‫ش��ده و هر حالتی که می خواهند‪ ،‬بگیرند‪ .‬سپس برش‬ ‫می خورند که وقتی تبدیل به درام شد شکل ظاهری اش‬ ‫از بین نرود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬درام های چوبی نیاز به فناوری خاصی‬ ‫ندارند و می توان ان را داخلی سازی کرد و نیز با افزایش‬ ‫نرخ ارز توجیه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجمن صنایع چ��رم ایران گفت‪:‬‬ ‫انجمن با س��ازندگان داخلی مذاکراتی داشته و هنوز به‬ ‫نتیجه نهایی نرس��یده ایم‪ .‬درام س��ازان محدود در کشور‬ ‫فعالیت دارند عالوه بر اینکه تولید ان هم زمانبر اس��ت‪.‬‬ ‫بیشترین ظرفیت دباغی درام های داخلی ‪ ۸‬تن است در‬ ‫حالی که برای اروپا تا ‪ ۲۵‬تن پوس��ت را دباغی می کند‪.‬‬ ‫عمر مفید نوع داخل بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬س��ال اس��ت اما نوع‬ ‫پیشرفته ان تا ‪ ۴‬دهه هم کارایی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات چرم سازان و دولت‬ ‫حسن نصیریان‪ ،‬عضو دیگر هیات مدیره انجمن صنایع‬ ‫چرم ایران که در بخش پوشاک چرمی هم فعالیت دارد‬ ‫در ادامه به‬ ‫گفت‪ :‬روش های س��نتی چرم سازی‬ ‫مصرف اب باالیی دارن��د اما به تازگی روش های فعالیت‬ ‫در ای��ن صنع��ت در حال تغییر اس��ت‪ .‬در گذش��ته از‬ ‫حوضچ��ه ب��رای تبدیل پوس��ت و دباغی ان اس��تفاده‬ ‫می شد و به این ترتیب ش��یر اب در حوضچه باز می ماند‬ ‫و از ی��ک ط��رف اب می امد و از س��وی دیگر اب خارج‬ ‫می شد‪ .‬درحال حاضر استفاده از این حوضچه ها در حال‬ ‫منسوخ شدن بوده و به جای ان از درام استفاده می شود‪.‬‬ ‫درام ها در دارند و در ان بسته شده و پوست شست وشو‬ ‫می شود‪ .‬س��پس اب تخلیه می ش��ود که این امر سبب‬ ‫کاهش مصرف اب می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬پیش تر برای هر وزنی که در داخل درام‬ ‫ریخته می ش��د تا ‪ ۱۵۰‬درصد اب استفاده می شد اما با‬ ‫فناوری جدید تا ‪ ۸۰‬درصد اب هم پاس��خگو است‪ .‬این‬ ‫مورد از جمله اقداماتی اس��ت که چرم س��ازان در کشور‬ ‫برای صرفه جویی در اب انجام داده اند‪.‬‬ ‫نصیریان در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به بازیابی‬ ‫پس��اب ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی واحدهای تولیدی‬ ‫اب را بازیاب��ی کرده و برای بخش��ی دیگر از امور دباغی‬ ‫مانند اهک دانی اس��تفاده می کنند‪ .‬این اب بازیابی شده‬ ‫برای ابیاری فضای سبز داخل واحدها مورد استفاده قرار‬ ‫نمی گیرد زیرا درصد زیادی نمک دارد‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬بیش��ترین مصرف اب در تبدیل پوست‬ ‫به س��االمبور اس��ت و با اطمینان می توان گفت اگر این‬ ‫مرحله حذف شود صرفه جویی زیادی در اب انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۳۳۶۴‬میلیارد تومان تسهیالت برای تولید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ام��ار داد که از‬ ‫ابت��دای اس��فند ‪ ۹۷‬تا ‪ ۷‬اس��فند امس��ال بیش از ‪۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۶۴‬میلیارد تومان تس��هیالت برنامه تولید‬ ‫و اشتغال(تبصره ‪ )۱۸‬پرداخت شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬براس��اس امار مورد بررس��ی‪ ،‬منابع تخصیصی‬ ‫از محل تبص��ره ‪ ۱۸‬در ‪ ۳‬بخش تامین س��رمایه در‬ ‫گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی و کمک به نوسازی‬ ‫و جایگزینی ماشین االت و طرح های که بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی دارند‪ ،‬پرداخت می ش��ود‪.‬‬ ‫برپای��ه امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این‬ ‫میزان تسهیالت به ‪ ۵۷۵‬طرح پرداخت شد‪ .‬مجموع‬ ‫ثبت نام برای دریافت این تسهیالت در مدت یاد شده‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۹‬مورد بود که هزار و ‪ ۴۸۷‬مورد با مبلغ‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۶۲۵‬میلی��ارد تومان به بانک ها‬ ‫معرفی شده بودند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی چرم س��ازان به طور مس��تقیم پوست‬ ‫را دباغ��ی می کنند ک��ه برای مصارف داخلی اس��ت اما‬ ‫ساالمبورس��ازان ناچار هستند پوس��ت را تخلیه کرده و‬ ‫برای صادرات اماده کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که چرا در کش��ور ساالمبورسازی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن امر به دو دلیل اس��ت؛ نخس��ت‬ ‫اینکه پوس��ت های گوس��فندی مازاد نی��از داخل بوده و‬ ‫ساالمبورسازی حرفه ای سنتی در کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫پوست های مازاد به شکل ساالمبور صادر می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اب و نم��ک زی��ادی برای ای��ن امر مصرف‬ ‫می ش��ود عالوه ب��ر اینکه یک سلس��له مواد ش��یمیایی‬ ‫جذب نش��ده از جمله سولفور س��دیم‪ ،‬اهک و‪ ...‬هم در‬ ‫محیط زیست رها می شود‪.‬‬ ‫نصریان در پاس��خ به این پرسش که چرا خود پوست‬ ‫را ص��ادر نمی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬خریداری ندارد زیرا پوس��ت‬ ‫محصولی فاس��د شدنی اس��ت و اگر مدتی بماند خراب‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��االمبور حال��ت کنس��رو دارد و می توان تا‬ ‫ماه ها و ش��اید سال ها ان را نگه داش��ت؛ عالوه بر اینکه‬ ‫حمل ونقلش هم راحت تر اس��ت و مش��تری های ترجیح‬ ‫می دهند پوست را به شکل ساالمبور خریداری کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت چرم کش��ور یاداور شد‪ :‬دولت برنامه‬ ‫دارد به تدریج این مرحله و تولید س��االمبور را به سمت‬ ‫تولید چرم نیمه س��اخته س��وق دهد‪ .‬هنوز موفق به این‬ ‫امر نش��ده و عادت قدیمی وجود دارد اما تالش می شود‬ ‫با وضع عوارض صادرات ساالمبور تولید ان حذف شود‪.‬‬ ‫نصیریان در پاسخ به این پرسش که چقدر مواد اولیه‬ ‫مورد اس��تفاده در کاهش مص��رف اب تاثیر دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مواد اولیه مورد اس��تفاده تاثیری در کاهش مصرف اب‬ ‫ندارد اما در محیط زیس��ت و کاهش الودگی موثر است‪.‬‬ ‫فناوری و تکنیک جدید در راس��تای کاهش مصرف اب‬ ‫بیش��تر پاس��خ می دهد‪ .‬اینکه دور درام ها افزایش یایبد‬ ‫ت��ا حرکات مکانیکی نیز ب��اال رفته و مصرف اب کمتر و‬ ‫جذب مواد هم بیشتر محقق شود‪.‬‬ ‫درام های چوبی‬ ‫نیاز به فناوری‬ ‫خاصی ندارند و‬ ‫می توان ان را‬ ‫داخلی سازی کرد‬ ‫و نیز با افزایش‬ ‫نرخ ارز توجیه‬ ‫اقتصادی دارد‬ ‫حسن نصیریان‬ ‫بیشترین‬ ‫مصرف اب در‬ ‫تبدیل پوست به‬ ‫ساالمبور است‬ ‫و با اطمینان‬ ‫می توان گفت‬ ‫اگر این مرحله‬ ‫حذف شود‬ ‫صرفه جویی‬ ‫زیادی در‬ ‫مصرف اب‬ ‫انجام شده است‬ ‫افزایش ‪ ۳‬برابری تولید موادشوینده‬ ‫در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی تهران‬ ‫در برنام��ه گفت وگ��وی وی��ژه خب��ری‬ ‫ش��بکه دو س��یما با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫‪۲۰‬روز گذش��ته ظرفی��ت تولید کش��ور‬ ‫به ویژه در ش��هرک های صنعت��ی ‪ ۳‬برابر‬ ‫افزای��ش یافت��ه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تولید‬ ‫ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬مشکلی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬صابر‬ ‫پرنیان ب��ه ارائه توضیحات��ی درباره روند‬ ‫تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده در‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط ع��ادی ظرفیت کش��ور برای‬ ‫تولید مواد ش��وینده ‪ ۷‬براب��ر و در تولید‬ ‫الکل ‪ ۳‬برابر نیاز کشور است و در ‪ ۲۰‬روز‬ ‫گذش��ته ظرفیت تولید کش��ور به ویژه در‬ ‫شهرک های صنعتی ‪ ۳‬برابر افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران با تصری��ح این نکته که در‬ ‫تولی��د ماس��ک و م��واد ضدعفونی کننده‬ ‫مش��کلی نداری��م‪ ،‬اف��زود‪ :‬در تولی��د‬ ‫محلول های ضدعفونی دس��ت و پوس��ت‪،‬‬ ‫کمبودی در بازار احس��اس می ش��ود که‬ ‫واحده��ای صنعتی با تغییر خطوط تولید‬ ‫و افزایش ظرفیت تولید در حال حل این‬ ‫مشکل هستند‪.‬‬ ‫پرنیان با اش��اره به اینکه خطوط تولید‬ ‫با مش��کل تامین ال��کل به عن��وان مواد‬ ‫اولی��ه روب��ه رو هس��تند اب��راز امیدواری‬ ‫ک��رد که ب��ه زودی این مش��کل نیز حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫تمام��ی تولی��دات در بخش ش��وینده و‬ ‫مواد ضدعفونی کنن��ده در اختیار وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی قرار‬ ‫می گیرد بر لزوم نظارت بیشتر در سیستم‬ ‫توزیع تاکید ک��رد و گفت‪ :‬باید نظارت ها‬ ‫بیش��تر ش��ود تا این اقالم وارد بازار سیاه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫معافی��ت از حقوق گمرکی‪ ،‬عوارض و س��ود‬ ‫بازرگانی‪ ،‬نوع دیگری از معافیت هایی است که از‬ ‫سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬خدم��ات ارائ��ه ش��ده ب��ه‬ ‫شرکت های دانش بنیان حوزه های مختلفی را در‬ ‫برمی گی��رد‪ .‬ارائه انواع خدم��ات و معافیت ها در‬ ‫حوزه مالیات و حقوق و عوارض گمرکی یکی از‬ ‫بسته های حمایتی پیش بینی شده برای حمایت‬ ‫از این شرکت ها است‪.‬‬ ‫ان��واع معافیت های ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در موض��وع مالیات‪ ،‬حقوق و ع��وارض گمرکی‬ ‫و س��ود بازرگان��ی در حوزه ه��ای مختلف��ی‬ ‫تقس��یم شده اس��ت‪ .‬نوع خاصی از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان هر س��ال با تایی��د معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری به س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی معرفی می ش��وند ت��ا از معافیت های‬ ‫تعیین شده در قانون برخوردار شوند؛ همچنین‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در پارک های‬ ‫علم و فناوری نیز از برخی معافیت های مالیاتی‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬کارکنان فعال در شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان نیز ب��ا پیگیری معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری از معافی��ت مالیاتی‬ ‫بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫س��ود بازرگانی در واقع مالیات غیرمس��تقیم‬ ‫ی��ا وجهی اس��ت که براس��اس قان��ون تجارت‬ ‫خارجی طی تصویبنامه وزیران صادر می ش��ود‬ ‫و ج��دا از حقوق گمرکی اس��ت‪ .‬دولت می تواند‬ ‫س��ود بازرگانی هر یک از کااله��ا را با توجه به‬ ‫سیاست های خود هر زمان که الزم بداند اضافه‬ ‫ک��رده یا ک��م کند‪ .‬دول��ت با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬میزان تولید و عرضه و تقاضای کشور‬ ‫به صورت س��االنه می تواند مبلغ سود بازرگانی‬ ‫را تغییر دهد‪.‬‬ ‫سود بازرگانی از سوی گمرک به صورت ریالی‬ ‫اخذ می ش��ود‪ ،‬س��ود بازرگانی فق��ط از واردات‬ ‫قطع��ی و کاالهایی که برای مصرف در کش��ور‬ ‫اظه��ار و از گمرک ترخیص می ش��وند‪ ،‬دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مردم نگران تعویض پالک‬ ‫خودرو نباشند‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از ازدح��ام در مراک��ز ش��ماره گذاری‪ ،‬رانندگان‬ ‫خودرو هایی که معاینه فنی شان به پایان رسیده‬ ‫یا اعتبار گواهینامه انها منقضی ش��ده است نیاز‬ ‫به تمدید تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت سال اینده ندارند و‬ ‫می توانند تردد کنند و جریمه نمی شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬س��ردار س��یدکمال‬ ‫هادیانف��ر گفت‪ :‬به منظ��ور جلوگیری از ازدحام‬ ‫در مراک��ز ش��ماره گذاری به منظ��ور جلوگیری‬ ‫از ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬انهایی که می خواهند‬ ‫نس��بت به خرید و فروش خ��ودرو اقدام کنند و‬ ‫انهای��ی که وکالت دارند‪ ،‬می توانند نقل و انتقال‬ ‫خودرو را به س��ال اینده موکول کنند‪ ،‬این کار‬ ‫را انج��ام دهند و اگر مدت اعتبار وکالتنامه انها‬ ‫محدود است‪ ،‬می توانند نسبت به افزایش مدت‬ ‫اعتبار ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس پلی��س راهور ناج��ا اف��زود‪ :‬رانندگان‬ ‫خودرو هایی که معاینه فنی شان به پایان رسیده‬ ‫یا اعتبار گواهینامه انها منقضی ش��ده است نیاز‬ ‫به تمدید تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت سال اینده ندارند و‬ ‫می توانند تردد کنند و جریمه هم نخواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا درباره اموزشگاه های‬ ‫رانندگی هم گف��ت‪ :‬کالس های اموزش تعطیل‬ ‫شده اند و ابالغ شده که ازمون ایین نامه در هیچ‬ ‫ج��ا برگزار نش��ود و فقط ازمون عمل��ی را اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫س��ردار هادیانفر افزود‪ :‬مش��کل بعدی ما در‬ ‫ستادهای ترخیص خودرو بود که تا اوایل هفته‬ ‫اینده با سیستم طرح گسترشی که ایجاد شده‪،‬‬ ‫از س��وی دفاتر پلیس‪ ۱۰+‬در سراس��ر کشور در‬ ‫مرحله اول ‪ ۱۳‬اس��تان و کالنشهر انجام خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬در واقع مردم از هفته اینده می توانند به‬ ‫دفات��ر پلیس‪ ۱۰+‬مراجعه و نس��بت به ترخیص‬ ‫خ��ودرو خود اق��دام کنند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تعطیلی‬ ‫مراکز ش��ماره گذاری در گ��رو تصمیم گیری از‬ ‫س��وی س��تاد ملی مبارزه با کرونای هر اس��تان‬ ‫اس��ت و اگر مراک��ز تعویض پالک هر اس��تانی‬ ‫تعطیل ش��د به مردم توصیه می ش��ود به مراکز‬ ‫استان های مجاور مراجعه نکنند‪ .‬سردار هادیانفر‬ ‫گفت‪ :‬البته فرماندهی نیروی انتظامی پیگیر این‬ ‫موضوع ب��وده و از هیات دولت درب��اره تعطیلی‬ ‫مراکز تعویض پالک خودرو پرسش کرده است و‬ ‫منتظر پاسخ هستیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در راستای کاهش مصرف اب در صنعت چرم ‬ ‫حیات بشر به اب بستگی دارد و صنعتی شدن زندگی‬ ‫مص��رف اب را باال برده اس��ت‪ .‬برخی صنایع برای تولید‬ ‫محصول اب زی��ادی مصرف می کنند ک��ه از ان جمله‬ ‫می توان به صنعت چرم اش��اره کرد‪ .‬برای تبدیل پوست‬ ‫به ساالمبور که یکی از مراحل تبدیل به چرم است‪ ،‬اب‬ ‫زیادی نیاز اس��ت و در کنار ان به دلیل اس��تفاده از مواد‬ ‫شیمیایی اسیب زیادی به محیط زیست وارد می شود از‬ ‫همین رو بسیاری از کشورها ساالمبورسازی را در کشور‬ ‫خود متوقف کرده اند و ان را از کش��ورهای جهان س��وم‬ ‫وارد می کنند‪.‬‬ ‫صنعتگران این حوزه برای صرفه جویی اب یا بازیافت‬ ‫اب مصرفی چه اقداماتی انجام داده اند؟ پیش��نهاد برای‬ ‫کاهش مصرف اب در این صنایع چیست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروسازان با پرسکاران دقیق تر قرارداد می بندند‬ ‫سالی که گذشت‬ ‫و سالی که می اید‬ ‫امیر حسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫صنعت خودرو س��ال ‪ ۹۸‬را در حالی پشت س��ر می گذارد که در رویارویی با‬ ‫سخت ترین تحریم های امریکای جهانخوار‪ ،‬تورم باالی نهادهای تولید و البته‬ ‫قیمت گذاری دس��توری‪ ،‬س��نگین ترین زیان های تاریخ خود را به چشم دیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که باوجود اصرار دولتمردان بر ثبات نرخ خودروها‬ ‫در خودروسازی ها که این ش��رکت ها را به مرزهای ورشکستگی نزدیک کرد‪،‬‬ ‫نرخ خ��ودرو در بازار نیز مرزهای تاریخ��ی را در نوردید و نرخ خودرویی مانند‬ ‫پراید به مرزهای ‪ ۷۰‬میلیون تومان رسید‪ .‬جالب است که بدانید تقریبا در کل‬ ‫امسال‪ ،‬خودروهای پرتیراژ تحویلی به مردم‪ ،‬به نرخ مصوب بهمن سال گذشته‬ ‫فروخته شد‪ .‬البته امسال اتفاق های جالب دیگری هم افتاد‪ .‬در ‪ 5‬ماه اول سال‬ ‫دولت اصرار داش��ت که تولید خودرو به هر قیمتی افزایش یابد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫تیراژ تولید خودرو به ظاهر باال رفت‪ ،‬اما از انجا که مشکالت تحریم کمتر مورد‬ ‫توج��ه ق��رار گرفته بود‪ ،‬این تولی��د به هر قیمت‪ ،‬تبدیل به بی��ش از ‪ 200‬هزار‬ ‫خودرو ناقص در پارکینگ های دو خودروساز بزرگ شد‪ .‬بعد که سیاستمداران‬ ‫به اشتباه خود پی بردند‪ ،‬بدون اینکه از کسی عذرخواهی کنند‪ ،‬سیاست خود‬ ‫را تغییر دادند و ش��روع به تغییر مس��یر و توجه جدی تر به موضوع رفع موانع‬ ‫تولید را در دستور کار قرار دادند و با موضوعی با نام نهضت داخلی تولید تجاری‬ ‫و واقعی را در دستور کار قرار دادند و امروز خوشبختانه ما در عمل با موضوعی‬ ‫به نام خودروهای ناقص در پارکینگ ها روبه رو نیستیم‪ .‬امروز رکوردهای تولید‬ ‫خودرو‪ ،‬مرزهای تولید خودرو در سال گذشته را شکسته است‪ .‬البته همچنان‬ ‫این عدد‪ ،‬کاهش ‪ ۴۰‬درصدی س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به ‪ ۹۶‬را جبران نخواهد کرد‪.‬‬ ‫در این س��ال قطعه سازان و دو خودروس��از اصلی در داخلی سازی سنگ تمام‬ ‫گذاشتند و درباره کاهش ارزبری و البته دور زدن تحریم ها موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫درب��اره کاهش ارزبری گزارش های گوناگونی وجود دارد‪ .‬خود خودروس��ازان‬ ‫حداکث��ر ‪ ۴۰‬میلی��ون دالر کاهش ارزبری را ادعا کرده اند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه در هدف گذاری های حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر مورد نظر بوده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫حرکت در مسیر داخلی س��ازی قطعات فناورانه باقی مانده خودروهای تولید‬ ‫داخل‪ ،‬کاری اس��ت که یک ش��به جواب نمی دهد و کار سنگینی در راه است و‬ ‫مس��یری که اغاز شده‪ ،‬اگر مش��کل قیمت گذاری در صنعت خودرو حل شود‪،‬‬ ‫می توان منتظر موفقیت های بیش��تر در س��ال اینده تا مرزهای ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر بود‪ .‬البته از س��وی دیگر‪ ،‬س��ال اینده از انجا که قرار اس��ت خودروها به‬ ‫سطح باالتری از اس��تانداردهای عملکردی و به ویژه مصرف سوخت و کاهش‬ ‫االیندگی برسند‪ ،‬باوجود کاهش ارزبری مورد ادعا در قطعات موجود‪ ،‬نیازمند‬ ‫م��واد اولیه و قطعات دیگری خواهند بود که ارزب��ری را دوباره باال می برد‪ .‬این‬ ‫حرکت شاید در مجموع برایند معنی داری از نظر ارزی نداشته باشد‪ ،‬اما همین‬ ‫که جلوی توقف تولید در ش��رایط سخت تحریمی امسال را گرفت‪ ،‬افتخارامیز‬ ‫است‪ .‬تحریم ها در سال جاری خیلی سخت تر از سال گذشته بود‪ .‬سال گذشته‬ ‫خودروسازان فرانسوی خیلی فوری ما را ترک گفتند و تامین کنندگان اروپایی‬ ‫قطعات نیز ما را گذاشتند و رفتند‪ .‬اما امسال چینی ها نیز ما را ترک گفتند‪ .‬البته‬ ‫هم خودروسازان بزرگ چینی و هم قطعه سازان بزرگ ما را ترک کردند و امروز‬ ‫ما با قطعه س��ازان جدیدی که کمتر امیدی به حضور در بازار امریکا دارند‪ ،‬با ما‬ ‫همکاری خود را ش��روع کرده اند‪ .‬جالب اینجاست که در امسال خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان ب��ه پیچیده ترین قطعات خودرو‪ ،‬یعنی ‪ ،ECU‬توربوش��ارژ‪ ،‬و‬ ‫رام اقدام کرده اند‪ .‬البته این کار را قطعا با همکاری قطعه س��ازان چینی انجام‬ ‫داده اند‪ .‬اما با یاداوری اینکه بیش��تر قطعه س��ازان اصلی چینی هم امسال با ما‬ ‫کار نکردن��د‪ ،‬متوجه عمق ریس��ک پذیری صنعت خ��ودرو و دانش باالی انها‬ ‫در مدیریت این مجموعه خواهیم ش��د‪ .‬جالب تر اینکه امسال خودروسازان با‬ ‫این همه مش��کالت طراحی چند خودرو جدید را در دس��تور کار قرار داد و اگر‬ ‫قیمت گذاری دس��توری در سال جاری متوقف ش��ود‪ ،‬می توان امیدوار بود که‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬با ورود ‪ ۲‬محصول کامال جدید و ‪ ۳‬محصول روزامدشده و تجهیز‬ ‫ش��ده با مواردی از قبیل توربوش��ارژ و گیربکس اتوماتیک‪ ،‬س��ال خوبی برای‬ ‫صنعت خودرو رقم بخورد‪ .‬جالب اینجاس��ت که خودروس��ازان پا را از این هم‬ ‫فراتر گذاشته و به ارزوی دیرینه صنعت‪ ،‬یعنی تولید گیربکس های اتوماتیک‬ ‫ی که امسال ان را اغاز‬ ‫در ایران ورود پیدا کرده است و امید است با سرمایه گذار ‬ ‫کرده اس��ت بتوان طی دو سال اینده خودروهای گیربکس اتوماتیک ایرانی را‬ ‫در خیابان های کشور مشاهده کرد‪ .‬جالب تر اینکه خودروسازان مدعی شده اند‬ ‫که باوجود تمام تحریم ها‪ ،‬می تواند س��ال اینده تمام خودروهای خود را با یورو‬ ‫‪ ۵‬و اس��تانداردهای هش��تاد وپنج گانه تولید کند و انها که دستی بر اتش دارند‬ ‫و با مش��کالت فنی این ارتقای اشنا هستند‪ ،‬می دانند که چه کارهای سخت و‬ ‫طاقت فرس��ایی در حال انجام است و باید امیدوارم بتوانند این مسیر سخت را‬ ‫در ابتدای س��ال اینده به انتها برسانند‪ .‬اما همه اینها به دو خودروساز اصلی ما‬ ‫که به اصطالح دولتی هس��تند‪ ،‬مربوط است‪ .‬متاسفانه ‪ ۲۸‬خودروساز دیگر که‬ ‫به طور مونتاژ کار بوده اند‪ ،‬به دلیل خروج کامل اروپایی ها و کره ای ها در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬و خروج چینی ها در س��ال ‪ ،۹۸‬تقریبا به تعطیلی کامل کش��یده شده اند و‬ ‫اینکه س��ال اینده چه اتفاقی برای انها می افتد در هاله ای از ابهام اس��ت‪ .‬اینکه‬ ‫همین امس��ال را هم با چ��ه ترفندهایی همچنان توانس��تند در کارخانه های‬ ‫خود را باز ن��ه دارند و کارگران خود را به کار گرفته اند‪ ،‬می توانند در کتاب های‬ ‫مدیریتی س��ال ها تدریس شود‪ .‬ما امسال در صنعت خودرو شاهد بکارگیری و‬ ‫کش��ف مرزهای جدیدی در مدیریت و به ویژه مدیریت در حالت بحران بودیم‬ ‫که البته کمتر کس��ی به دنبال مستند س��ازی و قدردانی از ان است‪ .‬بگذریم‪.‬‬ ‫امس��ال هر چه بود گذش��ت‪ ،‬اما من دو مسیر کامال متفاوت را برای سال اینده‬ ‫پیش بینی می کنم‪ .‬اگر سیاست گذاران بر قیمت گذاری غلط خود ادامه دهند‪،‬‬ ‫اوال بیش��تر قطعه سازان ورشکسته خواهند شد و بعد هم دو خودرو ساز بزرگ‬ ‫دوب��اره زیان دهی هزاران میلیاردی در ش��اهد خواهند ب��ود و بازار هم به طور‬ ‫وحش��تناکی به اوج گیری خود بدون توجه به دس��تورات دولت ادامه می دهد‪.‬‬ ‫و درس��ت برعکس‪ ،‬اگر قیمت گذاری به مسیر منطق اقتصادی خود بازگردد‪،‬‬ ‫با توجه به حرکت های دانش بنیان و فناورانه خودروس��ازان و قطعه س��ازنا به‬ ‫نتیجه می رس��د‪ .‬البته در این حالت نرخ ابتدای س��ال به افزایش خود با نرخی‬ ‫کمتر از س��ناریوی قبلی ادامه می دهد‪ ،‬اما ب��ا افزایش تیراژ و ورود خودروهای‬ ‫جدی��د به بازار‪ ،‬نرخ ان کند ش��ده و به تدریج قیمت ه��ا ثبات پیدا می کند‪ .‬اگر‬ ‫حرکت ها ادامه پیدا کند‪ ،‬در پایان س��ال ضمن ثبات نرخ به رکود در بازار روبه‬ ‫رو خواهیم ش��د؛ در نتیجه این رفتار درس��ت‪ ،‬سال ‪ ۱۴۰۰‬با اوج گیری صنعت‬ ‫خودرو از نظر فناوری روبه رو خواهیم ش��د و البته نیاز دولت به تحریک بازار و‬ ‫محتکران خودروها که در این دو س��ال حس��ابی جیب های خود را پرکرده اند‪،‬‬ ‫ناچار می ش��وند خودروها را از انبارها در اورده و به فروش برسانند‪ .‬مسیری که‬ ‫ظاهرش با ش��عارهای پوپولیستی سیاستمداران و البته پرکردن جیب دالالن‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عادل پیرمحمدی‬ ‫پرسکاران باید‬ ‫تمام قراضه‬ ‫حاصله را‬ ‫برگردانند‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت‬ ‫با جرایم سنگین‬ ‫روبه رو خواهند‬ ‫شد‬ ‫برچیده شدن قراضه فروش��ی از سوی پرسکاران‬ ‫طرف ق��رارداد خودروس��از در ب��ازار ازاد از جمله‬ ‫موضوعاتی مهمی اس��ت که س��ود هنگفتی را عاید‬ ‫برخی پرسکاران می کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ط ب��ازار‪ ،‬بررس��ی های اولی��ه‬ ‫نش��ان می دهد که براس��اس قرارداد بین ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی و پیمان��کاران پرس��کار‪ ،‬بخ��ش‬ ‫قابل توجه��ی قراض��ه حاص��ل از ب��رش ورق فوالد‬ ‫به وسیله پیمانکار به شرکت خودروساز برنمی گردد‬ ‫و بیشتر شرکت های پرسکار ان را در بازار به قیمت‬ ‫ازاد می فروش��ند‪ .‬این در حالی است که پرسکاری‬ ‫نوع��ی قطعه س��ازی اجرتی اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫مالکیت مواد اولی��ه یعنی ورق هم قطعه تولیدی و‬ ‫ه��م قراضه حاصله از ورق های یاد ش��ده متعلق به‬ ‫خودروسازی اس��ت چراکه در ابتدا نماینده شرکت‬ ‫خودروساز(س��اپکو و سازه گس��تر) ورق فوالد را از‬ ‫شرکت هایی چون ش��رکت فوالد مبارکه خریداری‬ ‫می کند و در اختیار پرسکاران به امانت می گذارد‪.‬‬ ‫از انج��ا که در سیس��تم حس��ابداری‪ ،‬واژه امانت‬ ‫مفه��وم ن��دارد‪ ،‬بنابراین به اجبار نماینده ش��رکت‬ ‫خودروس��از‪ ،‬حجم ورق داده ش��ده به پرسکاران را‬ ‫با قیمت پایه به صورت ریالی در حس��اب های مالی‬ ‫پرس��کاران درج می کند که ممکن اس��ت این ثبت‬ ‫حسابداری به مستمس��کی برای پرسکاران تبدیل‬ ‫شود‪ .‬با این تعبیر و تفسیر که چون ورق یاد شده به‬ ‫انان فروخته شده بنابراین حق فروش قراضه حاصل‬ ‫از ان را نیز دارند؛ چه بسا که حق فروش محصوالت‬ ‫تولیدی که بیش��تر در بازار «افت��ر افکت» خواهان‬ ‫دارن��د را نی��ز برای خود قایل ش��وند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که شرکت های پرس��کار فقط باید حق العمل‬ ‫تبدی��ل ورق فوالد به محص��ول را دریافت کنند نه‬ ‫اینک��ه به بهانه تامین س��رمایه در گردش و وصول‬ ‫مطالبات از بابت فروش قراضه امانی در بازار س��ود‬ ‫مضاعف دریافت کنند‪.‬‬ ‫این رویه چند س��الی است که با عنوان شناوری‬ ‫قیمت و قرارداد تهاتری به یک رویه مرسوم تبدیل‬ ‫شده و واژه امانت را کم رنگ کرده و منافع چند صد‬ ‫برچیده ش��دن قراضه فروش��ی از سوی پرس��کاران طرف‬ ‫قرارداد خودروس��از در ب��ازار ازاد از جمله موضوعات مهمی‬ ‫اس��ت که سود هنگفتی را عاید برخی پرسکاران می کند این‬ ‫در حالی است که این سود متعلق به خودروساز است‬ ‫میلیارد تومانی ان عاید چند شرکت محدود پرسکار‬ ‫کرده است درحالی که این سود به نوعی می تواند به‬ ‫حس��اب خود روساز منظور شده و با برگشت چنین‬ ‫نقدینگی ب��ه صنعت خودرو منجر ب��ه ابتکار عمل‬ ‫خودروساز در پرداخت به پرسکاران شود‪.‬‬ ‫در همی��ن باره ع��ادل پیرمحم��دی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��اپکو در واکنش به اینکه خودروسازان‬ ‫در بحث قراضه فروش��ی متضرر هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫درحال حاضر ب��ا تمام جدیت مقابل روند گذش��ته‬ ‫ایستاده ایم و پرس��کاران باید تمام قراضه حاصله را‬ ‫برگردانن��د و در غیر این صورت با جرایم س��نگین‬ ‫روبه رو خواهند شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در این مورد سازمان‬ ‫بازرس��ی موضوع را بررس��ی کرده و مشکل خاصی‬ ‫مربوط به رویکرد و عملکرد ساپکو وجود ندارد‪.‬‬ ‫پیرمحم��دی در ادامه اف��زود‪ :‬در روال کنونی بر‬ ‫عکس روال پیش��ین تمامی قراضه های��ی که مازاد‬ ‫بر تولید قطعه در اختیار پرس��کاران قرار داش��ت‪،‬‬ ‫از سوی خودروس��از دریافت می شود بنابراین دیگر‬ ‫بح��ث قراضه فروش��ی در بازار ازاد از س��وی برخی‬ ‫پرسکاران موضوعیت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن تتمه مواد ک��ه با عنوان‬ ‫قراضه مرس��وم اس��ت در صورت تحویل نش��دن با‬ ‫همان قیمت بازار در حساب های شان لحاظ می شود‬ ‫و بنابرای��ن دیگر فروش قراضه در ب��ازار ازاد وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫برچیده شدن قراضه فروش��ی از سوی پرسکاران‬ ‫طرف ق��رارداد خودروس��از در ب��ازار ازاد از جمله‬ ‫موضوعاتی مهمی اس��ت که س��ود هنگفتی را عاید‬ ‫برخ��ی پرس��کاران می کند این در حالی اس��ت که‬ ‫این سود متعلق به خودروساز است‪ .‬با وجود موضع‬ ‫ش��فاف و صریح مدیرعامل ساپکو در این باره انتظار‬ ‫می رود با حمایت س��ازمان بازرس��ی روابط کاری و‬ ‫مالی و خودروس��ازان با پرسکاران در مسیر درست‬ ‫قرار گرفته و امانت فروشی در این مقوله از بین برود‬ ‫تا خودروساز بتواند با حاصل درامد از قراضه فروشی‬ ‫در تامین نقدینگی مورد نیازش با مشکالت کمتری‬ ‫روبه رو باشد‪.‬‬ ‫تولید محصوالت ضدعفونیکننده ‪ ۷‬برابر شد‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬مشکل اصلی تولیدکنندگان محصوالت ضدعفونی‬ ‫را تامی��ن الکل عنوان کرد و از افزایش ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬برابری تولید‬ ‫محصوالت ضدعفونی بعد از شیوع ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی ش��اه مرادی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫محص��والت ضدعفونی با پایه الکل بی��ن ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫الکل استفاده می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ظرفیت تولید‪ ،‬بارگیری‬ ‫و انتقال الکل روزانه ‪ ۲۰۰‬و ‪ ۳۰۰‬هزار لیتر در کشور است؛‬ ‫بنابراین ظرفیت تولید محصوالت ضدعفونی با پایه الکل نیز‬ ‫روزانه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر در حجم ها و بسته بندی های‬ ‫گوناگون است‪.‬‬ ‫وی مشکل اصلی تولیدکنندگان محصوالت ضدعفونی را‬ ‫تامین الکل عنوان کرد و گفت‪ :‬تولید الکل مش��کلی ندارد‬ ‫اما با توجه به مش��کالت لجستیک الکل‪ ،‬فرایند تامین ان‬ ‫زمان بر اس��ت چراکه ب��رای مثال در فراین��د صدور حواله‬ ‫ال��کل‪ ،‬هم ش��رکت تولیدکننده و هم خری��دار باید حواله‬ ‫را در س��امانه وزارت بهداش��ت رویت کنند؛ همچنین این‬ ‫س��امانه مشکالتی داشت و به تازگی برای سرعت بخشیدن‬ ‫به کار بخش هایی از ان حذف ش��ده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در نوبت قرار گرفتن خرید از ش��رکت تولیدکننده و ارسال‬ ‫ال��کل بخش های دیگ��ری از فرایند تامین الکل اس��ت که‬ ‫باید طی ش��ود؛ بنابراین به گفته عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان تجهیزات پزش��کی فرایند ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫صدور حواله‪ ،‬انتقال به ش��رکت تولیدکننده‪ ،‬پرداخت وجه‪،‬‬ ‫به اعتقاد یک کارش��ناس صنعت خودرو‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه ش��اخص های اقتصادی در ش��رایط مناس��بی‬ ‫ق��رار ندارن��د و منتظر روال افزایش��ی قیمت خودرو‬ ‫در روزه��ای پایان��ی س��ال بودی��م‪ ،‬وی��روس کرونا‪،‬‬ ‫تامی��ن قطعات چینی و خطوط تولید خودروس��ازان‬ ‫را تا حدودی کاهش داد و س��بب ش��د خریداران به‬ ‫جهت حفظ س�لامتی خود خانه نشین شوند اما نباید‬ ‫فراموش کرد که پارامتره��ای افزایش قیمت خودرو‬ ‫از بی��ن نرفته ان��د‪ .‬در یک ماه اخیر ب��ازار خودرو باال‬ ‫و پایی��ن زی��ادی به خ��ود دید و پس از یک ش��یب‬ ‫تند صع��ودی‪ ،‬از دو هفته پیش مس��یر قیمتی خود‬ ‫را تغییر داد و کاهش��ی ش��د‪ .‬حال با توجه به اینکه‬ ‫روزهای پایانی س��ال را پشت س��ر می گذاریم‪ ،‬رفتار‬ ‫ب��ازار در روزه��ای اینده که هر س��ال در این روزها‬ ‫ش��اهد افزایش تقاضا و به تب��ع ان افزایش قیمت ها‬ ‫بودیم‪ ،‬مبهم است‪.‬‬ ‫در این زمینه حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنعت خ��ودرو در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫وج��ود انکه ش��کاف میان عرضه خ��ودرو و تقاضای‬ ‫بازار به بیش از یک میلیون خودرو رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫گویا ش��رکت­ های خودروساز برخالف روزهای پایانی‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬این روزها انگیزه و رمق کافی برای‬ ‫ق��رار گرفتن در فهرس��ت انتظار ارس��ال و حمل الکل یک‬ ‫فرایند زمان بر اس��ت؛ همچنین بعد مس��افت بین شرکت‬ ‫تولیدکنن��ده و خریدار هم به طوالنی تر ش��دن این فرایند‬ ‫دامن می زند‪.‬‬ ‫شاه مرادی با بیان اینکه می توان در شرایط فعلی راه های‬ ‫س��ریع تری برای طی این فرایند اتخاذ ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫مث��ال می ت��وان یک کمیت��ه مش��ترک در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت بهداش��ت تش��کیل داد که درباره‬ ‫توزیع حواله ها با توجه به شرایط تولید در مناطق گوناگون‬ ‫تصمیم گیری کنند؛ همچنی��ن به گفته وی تاکنون اتانول‬ ‫تولید داخل بوده و واردات نداش��ته اما با توجه به مشکالت‬ ‫کنون��ی تعرف��ه ان از ‪ ۵۵‬به ‪ ۵‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ایزوپروپانول نیز که نوع دیگری از الکلی اس��ت که می تواند‬ ‫در این بخش مصرف ش��ود‪ ،‬تولید داخل ندارد و به وس��یله‬ ‫کرونا‪ ،‬ترمز خودرو را کشید‬ ‫شکستن رکوردهای پیشین خود را ندارند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در واقع کمبود نقدینگی در ش��رکت های خودروساز‬ ‫از یک س��و و محدودیت ه��ای تامین قطعه از چین و‬ ‫به دنبال ان ترخیص کاالها از گمرک از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫خطوط تولید این ش��رکت ها را تا حدودی نسبت به‬ ‫روزهای مشابه سال های گذشته متوقف کرده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید کرد‪ :‬بیش��تر‬ ‫ش��اخص های اقتص��ادی از جمله تورم‪ ،‬ن��رخ برابری‬ ‫ارزش ری��ال در مقابل ارزهای خارج��ی و نیز میزان‬ ‫نقدینگی در کش��ور از ش��رایط مس��اعدی برخوردار‬ ‫نیستند؛ بنابراین با وجود این شرایط انتظار می رفت‬ ‫قیمت خودرو در روزهای پایانی س��ال افزایشی باشد‬ ‫تا کاهش��ی اما فقط یک دلیل و ان هم عقب نشینی‬ ‫خریداران خ��ودرو و کاهش تقاضای خ��ودرو‪ ،‬بی اثر‬ ‫ش��دن تمامی پارامتره��ای موث��ر در افزایش قیمت‬ ‫خودرو را در پی داشت‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری با بیان اینکه به هر حال ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا نیز بسیاری از برنامه ریزی های معمول‬ ‫اجتماعی مردم را تغییر داده است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی م��ردم ترجیح می د هند به جهت مصون ماندن‬ ‫از بیماری ناش��ی از ویروس‪ ،‬خ��ود و خانواده خود را‬ ‫قرنطینه کنند‪ .‬بر این اس��اس و برخالف س��ال های‬ ‫واردات تامی��ن می ش��ود‪ .‬ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی در ادامه از افزایش ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۸‬برابری تولید محصوالت ضدعفونی بعد از شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا خب��ر داد و اظهارکرد‪ :‬پیش از ش��یوع این ویروس‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬درصد از ظرفیت تولی��د محصوالت ضدعفونی‬ ‫فعال بود اما حاال ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد ظرفیت این بخش فعال‬ ‫ش��ده است و واحدهای جدیدی به این بخش ورود کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تقریبا ‪ ۱۰۰‬درص��د ظرفیت تولید الکل‬ ‫در کش��ور فعال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در بهترین حالت می توانیم‬ ‫روزان��ه ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر محص��والت ضدعفونی کننده تولید‬ ‫کنیم که به طور معمول تولیدمان به این میزان نمی رس��د‪.‬‬ ‫ش��اه مرادی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا با وجود افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬ش��هروندان همچنان برای تهی��ه این محصوالت با‬ ‫مش��کل روبه رو هس��تند؟ تصریح کرد‪ :‬با توجه به ش��یوع‬ ‫گذش��ته در خیابان های ش��هرها به ویژه کالنشهری‬ ‫مانن��د ته��ران‪ ،‬خب��ری از ترافیک معم��ول روزهای‬ ‫پایانی س��ال نیس��ت‪ .‬گوی��ی مردم در ی��ک تصمیم‬ ‫درس��ت و براس��اس پروتکل ه��ای وزارت بهداش��ت‬ ‫تصمیم گرفته اند تعطی�لات پیش روی نوروزی را در‬ ‫خانه بمانند و از تردد در شهرها و مسافرت خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به همی��ن دلیل بازار خ��ودرو نیز‬ ‫رونق روزهای ابتدایی اس��فند را از دست داده است‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه تا پیش از این تعادل منطقی بین عرضه‬ ‫و تقاض��ای خودرو به س��مت کفه تقاضا‪ ،‬س��نگینی‬ ‫می کرد‪ ،‬ویروس کرونا باعث شد سنگینی کفه تغییر‬ ‫کند و این بار این فروش��ندگان خودرو هس��تند که‬ ‫مجبورند به ساز خریداران برقصند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تصری��ح کرد‪ :‬باید‬ ‫بپذیری��م ش��رایط کش��ور در حالت اضط��راری قرار‬ ‫دارد‪ .‬در این ش��رایط هیچ یک از پارامترهای طبیعی‬ ‫اقتصاد درس��ت عم��ل نمی کنند اما نبای��د فراموش‬ ‫ک��رد که فاکتورهای موث��ر در افزایش قیمت خودرو‬ ‫از بین نرفته اند و فقط در شرایط فعلی بی اثر شده اند؛‬ ‫بنابراین بیم ان می رود که با عادی شدن وضعیت باز‬ ‫هم قیمت خودرو روندی صعودی پیدا کند‪.‬‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬کمبود محص��والت ضدعفونی درحال حاضر‬ ‫یک مشکل جهانی است‪ ،‬چون درحالی که تولید این بخش‬ ‫در مقی��اس میلیون بوده ح��اال در مقیاس میلیارد با تقاضا‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به برهم خ��وردن تعادل عرضه و‬ ‫تقاضا این محصول در پی شیوع ویروس کرونا‪ ،‬میزان تقاضا‬ ‫را در روزهای اخیر ‪ ۱۰‬برابر عرضه توصیف کرد و گفت که‬ ‫در روزهای نخست شیوع این ویروس میزان تقاضا به ‪۱۰۰‬‬ ‫برابر عرضه نیز رسیده بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان تجهیزات‬ ‫پزش��کی با بیان اینکه نگرانی مردم نیز باعث خرید بیش از‬ ‫نیاز و ایجاد تقاضای کاذب ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫بهترین فرصت برای فروش این محصوالت اس��ت و دلیلی‬ ‫برای احتکار وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت از ابتدا اس��فند مواردی از ابتال به ویروس‬ ‫کرون��ا در ایران اعالم ش��د و تا ‪ 14‬اس��فند ‪ ۲۳۳۶‬مبتال و‬ ‫‪ ۷۷‬فوتی بر اثر ابتال به این ویروس گزارش ش��ده است‪ .‬اما‬ ‫با وجود گذش��ت دو هفته از اغاز ای��ن بحران گزارش های‬ ‫میدان��ی نش��ان می ده��د که همچن��ان ش��هروندان برای‬ ‫تهیه محصوالت ضدعفونی و ماس��ک با مش��کالتی روبه رو‬ ‫هستند که مس��ئوالن دلیل ان را افزایش ناگهانی تقاضای‬ ‫این محصوالت عنوان می کنن��د؛ البته مواردی از احتکار و‬ ‫خودداری از عرضه این محصوالت نیز در روزهای گذش��ته‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫خودرو سال مشخص شد‬ ‫با وجود ممنوعیت برگزاری نمایش��گاه بین المللی ژنو س��وئیس‪ ،‬خودرو‬ ‫س��ال اروپا از نگاه بزرگ ترین وب س��ایت های خودرو‪ ،‬خبرنگاران و مجالت‬ ‫بزرگ مرتبط با حوزه خودرو معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬هر سال از س��وی وب سایت های خودرویی و‬ ‫مجالت بزرگ مرتبط با حوزه خودرو‪ ،‬ش��اهد نظرس��نجی و رای گیری های‬ ‫مختلفی برای انتخاب برترین خودرو س��ال هس��تیم‪ ،‬امسال هم گروهی از‬ ‫وب سایت ها و مجالت بین المللی ‪ ۴۰‬نامزد برای انتخاب برترین خودرو سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬تعیی��ن کردند و پس از ان‪ ۷ ،‬خودرو به عنوان فینالیس��ت معرفی‬ ‫کردند تا پس از نظرس��نجی و رای گیری نهایی‪ ۳ ،‬خودرو برتر سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در بازار اروپا انتخاب شوند‪.‬‬ ‫حال با وجود ممنوعیت برگزاری نمایشگاه بین المللی ژنو ‪ ۲۰۲۰‬به دلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور س��وئیس و ترس از گس��ترش بیشتر ان‪،‬‬ ‫براساس عادت هر سال در اوایل ماه مارس خودرو سال اروپا مشخص شد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت خودرو س��ال‪ ،‬از سد رقبای بسیار بزرگ و مورد انتظاری‬ ‫همچون تس�لا مدل ‪ ۳‬و یا خودرو پورشه تایکان عبور کرده است‪ .‬به ترتیب‬ ‫امتیازدهی پژو ‪ ،۲۰۸‬تس�لا مدل ‪ ،۳‬پورش��ه تایکان‪ ،‬رن��و کلیو‪ ،‬فورد پوما‪،‬‬ ‫تویوتا کروال و بی ام و سری‪ ۱‬حائز رتبه شدند‪.‬‬ ‫در پایان بد نیس��ت بدانید که سال گذش��ته از میان خودروهای انتخاب‬ ‫ش��ده‪ ،‬جگوار ‪ I-Pace‬عنوان برتری��ن خودرو ‪ ۲۰۱۹‬را دریافت کرد و یک‬ ‫س��ال قبل از ان‪ ،‬خودرو ولوو ‪ XC ۴۰‬عنوان برترین خودرو سال ‪ ۲۰۱۸‬را‬ ‫از ان خود کرد اما امس��ال‪ ،‬خودرو هاچ بک اقتصادی پژو ‪ ۲۰۸‬توانسته این‬ ‫عنوان را از ان خود کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫چاه های عمیق و نیمه عمیق‬ ‫تامین کننده اصلی اب‬ ‫معادن سنگ اهن‬ ‫تنش اب در جان‬ ‫گداخته فوالدسازی‬ ‫‹ ‹همگرایی ش�رکت های ب�زرگ معدنی و صنایع‬ ‫معدنی‬ ‫در این راس��تا خ��داداد غریب پ��ور رییس‬ ‫هیات عامل ایمی��درو‪ ،‬خبر داد‪ :‬ایمیدرو با‬ ‫هم��کاری ش��رکت های ب��زرگ معدنی و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬به کمک وزارت بهداش��ت‬ ‫برای تامین تجهیزات م��ورد نیاز مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا می اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬غریب پور در حاشیه‬ ‫جلسه با معاونان این سازمان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایمیدرو و شرکت های تابع‬ ‫از ابتدای ش��یوع این ویروس‪ ،‬اقدام به تامی��ن و توزیع اقالم مورد نیاز‬ ‫در معادن و صنایع معدنی کرده بود اما اینک پیرو دس��تور اکید دکتر‬ ‫رحمان��ی وزیر صنعت معدن و تجارت‪ ،‬این س��ازمان در گامی جدید‪،‬‬ ‫تمامی ش��رکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی را برای یاری رسانی‬ ‫به هموطنان گرامی فرا خوانده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت معدن و تج��ارت با اعالم اینک��ه فاز جدیدی‬ ‫از همگرای��ی ایمیدرو و ش��رکت های این بخش برای یاری رس��انی به‬ ‫هموطنان اغاز ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ه زودی اقدامات تازه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و به منظور‬ ‫‹ ‹تشکیل کمیته اقدامات پیشگیرانه در شرکت مس‬ ‫مش��اور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس گفت‪ :‬از‬ ‫اغاز ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬با دستور اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مس و تاکید وی بر انجام اقدامات پیشگیرانه در سطح ستاد و‬ ‫مجتمع ها‪ ،‬کمیته هماهنگی اقدامات پیش��گیرانه در مواجهه با کرونا‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫مس پرس نوش��ت‪ ،‬حیدر ضیغمی‪ ،‬مشاور‬ ‫مدیرعام��ل و مدی��ر گ��روه روابط عمومی‬ ‫ش��رکت مس با اعالم این خبر و با تاکید بر‬ ‫این ک��ه به گفت��ه مراجع نظام س�لامت و‬ ‫پزش��کی کش��ور حفظ بهداش��ت فردی و‬ ‫عموم��ی مهمترین اصل در پیش��گیری از‬ ‫ویروس کرونا اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا از‬ ‫ابتدا به طور مداوم بس��ته های بهداشتی شامل مواد ضد عفونی کننده‪،‬‬ ‫اس��پری‪ ،‬دستمال مرطوب‪ ،‬دستکش و ماس��ک میان کارکنان توزیع‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین برای حفظ س�لامت کارکنان عالوه ب��ر کاهش زمان‬ ‫اداری‪ ،‬ورود و خروج کارکنان نیز تنها از طریق سیستم تشخیص چهره‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم این که در کنار نصب وس��ایل بهداش��تی جهت کاهش‬ ‫تماس دس��ت با دس��تگیرها و دکمه ها در اسانس��ورها و محیط های‬ ‫پرت��ردد‪ ،‬ضدعفونی کردن محیط کار‪ ،‬اس��ترحت گاه های کارکنان و‬ ‫محیط ه��ای عمومی هم روزانه ‪۲‬بار انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‬ ‫برای نظارت بیش��تر بر تردد مخاطب��ان و مراجعان‪ ،‬ورود انها تا اطالع‬ ‫بعدی به داخل طبقات و بخش های ستاد ممنوع شد و پیگیری مسائل‬ ‫مراجعان از طریق تماس تلفنی و فضای مجازی انجام می ش��ود‪ .‬عالوه‬ ‫ایمیدرو و شرکت های تابع از ابتدای شیوع کرونا اقدام به تامین و توزیع اقالم‬ ‫م��ورد نی��از در معادن و صنایع معدنی کرده بود اما این س��ازمان در گامی جدید‪،‬‬ ‫تمامی شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی را برای یاری رسانی به هموطنان‬ ‫گرامی فرا خوانده است‬ ‫بر این در صورت نیاز به مراجعه حضوری دمای بدن مراجعان سنجش‬ ‫و پایش می شود‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل شرکت مس با اشاره به این که دمای بدن کارکنان‬ ‫نی��ز در ب��دو ورود به محل کار مورد س��نجش و پایش ق��رار می گیرد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا توجه به این که بخش��ی از مخاطب��ان و مراجعان به‬ ‫شرکت مس بازنشس��تگان صنعت مس هستند و در برخی موارد نیاز‬ ‫به تحویل مدارک و اس��ناد پزش��کی دارند مصوب شده است تا اطالع‬ ‫بعدی بررس��ی اسناد پزشکی به ش��کل تصویری و با استفاده از فضای‬ ‫مجازی و توس��ط واحد پزش��ک معتمد انجام ش��ود‪ .‬به گفته ضیغمی‬ ‫محدود یا لغو جلسات غیرضروری‪ ،‬ماموریت داخلی و خارجی از دیگر‬ ‫مصوبات کمیته هماهنگی اقدامات پیشگیرانه در مواجه با کرونا است‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل شرکت مس در ادامه به اقدامات انجام شده در سطح‬ ‫مجتمع های مس سرچش��مه‪ ،‬شهربابک و سونگون اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به این که تجمع نیروی انس��انی در س��طح مجتمع ها بیش��تر‬ ‫اس��ت و مجتمع ها در خط مقدم تولید ق��رار دارند اقدامات گندزدایی‬ ‫و ضدعفونی کردن محیط‪ ،‬ماش��ین االت و ابزار و تجهیزات در دفعات‬ ‫بیشتری انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ع�لاوه ب��ر ای��ن مدی��ران مجتمع ها با دس��تور‬ ‫س��عدمحمدی مدیرعامل ش��رکت مس با مدیران و مسئوالن استانی‬ ‫برای اقدامات اطالع رسانی و تهیه ملزومات بهداشتی در تعامل مستمر‬ ‫هستند تا از ظرفیت مجتمع ها برای مهار ویروس کرونا و افزایش سطح‬ ‫سالمت مردم منطقه بیشتر استفاده شود‪.‬‬ ‫ضیغمی با بیان اینکه اطالع رس��انی و اموزش مرتب از طریق فضای‬ ‫مجازی و متخصصان پزشکی برای ارتقای سطح اگاهی درباره ویروس‬ ‫کرونا و راه های پیشگیری از ان یکی دیگر از مصوبات این کمیته است‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این زمینه‪ ،‬اطالع رس��انی درباره ویروس کرونا از طریق‬ ‫نصب بنر و پوسترهای اموزشی‪ ،‬تهیه کلیپ ‪ ،‬ارسال محتوای اموزشی‬ ‫برای همکاران در سطح ستاد و مجتمع ها از طریق پیامک و شبکه های‬ ‫ن در سایت های اطالع رسانی شرکت‪ ،‬مجتمع ها و‬ ‫اجتماعی و همچنی ‬ ‫باشگاه های ورزشی انجام شده است‪.‬‬ ‫ضیغمی ادامه داد‪ :‬عالوه بر اقدامات فوق‪ ،‬با دس��تور س��عدمحمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت مس کارمندانی که به لحاظ سالمت جسمانی جزو‬ ‫گروه های اس��یب پذیرتر قرار می گیرند می توانند به صورت دورکاری‬ ‫وظایف اداری خود را انجام دهند‪ .‬مش��اور مدیرعامل ش��رکت مس در‬ ‫پایان گفت‪ :‬با افزایش س��طح ایمنی و بهداش��ت ف��ردی و عمومی در‬ ‫محیط کار تاکنون موردی از ابتال به ویروس کرونا در س��طح ش��رکت‬ ‫ملی صنایع مس و مجتمع های مس سرچش��مه‪ ،‬شهربابک و سونگون‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران اعالم کرد‪ :‬شورای عالی‬ ‫معادن با تایید وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت میزان‬ ‫حقوق دولتی معادن برای س��ال ‪ ۹۸‬را براس��اس‬ ‫قیم��ت پایه س��ال ‪ ۹۷‬مص��وب کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬محمدرض��ا بهرام��ن تصریح ک��رد‪ :‬میزان‬ ‫حقوق دولتی معادن با توجه به ش��رایط کش��ور از‬ ‫دغدغه های فعاالن بخش معدن بود که با تصویب‬ ‫این موضوع در نشس��ت یکصد و هشتاد و یکمین‬ ‫ش��ورای عالی معادن و تایی��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت‪ ،‬پرونده این امر برای س��ال ‪ ۹۸‬بسته شد‪.‬‬ ‫هدف دول��ت از دریاف��ت حقوق دولت��ی معادن‪،‬‬ ‫توس��عه مناطق محروم بوده و ن��گاه اصلی در کنار‬ ‫توس��عه مناطق‪ ،‬ایجاد اش��تغال و تامین نیازهای‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬رئیس خانه معدن خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ش��ورای عالی معادن با درنظر گرفتن کلیه شرایط‬ ‫حاک��م بر اقتصاد کش��ور به ویژه اقتص��اد معادن‬ ‫کوچک و متوسط اقدام کرد‪ .‬جعفر سرقینی معاون‬ ‫پیش��ین وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت اعالم کرده‬ ‫بود که پیش بینی می ش��ود در س��ال ‪ ۹۸‬موضوع‬ ‫اخذ یکس��ان حقوق دولت��ی از معادن تغییر کند و‬ ‫از هر معدن حقوق دولتی مربوط به خود اخذ شود؛‬ ‫برخالف رویه دریافت یکسان در سال های گذشته‬ ‫که پیاده ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شورای عالی معادن از‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواسته است‬ ‫تا چارچوبی در ارتباط با ش��یوه اخذ حقوق دولتی‬ ‫معادن مش��خص کند و س��ازمان یادش��ده کاری‬ ‫ج��دی در این ارتب��اط انجام داده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫سرقینی‪ ،‬بررس��ی های س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن در اختیار ش��ورای عالی معادن قرار گرفته‬ ‫و قرار اس��ت در قالب طرح و برنامه ای منس��جم و‬ ‫نرم افزار کاربردی مورد اس��تفاده ق��رار گیرد و هر‬ ‫معدن حقوق دولتی خ��ود را پرداخت کند‪ .‬جعفر‬ ‫س��رقینی مهر امسال در س��فر به شهرستان قروه‬ ‫(کردس��تان) و بازدید از معدن طالی س��اریگونی‬ ‫گفته بود‪ ،‬س��ال گذش��ته ( ‪ )۱۳۹۷‬ه��زار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان حقوق دولتی توس��ط معادن کشور‬ ‫به حساب خزانه واریز شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازهم پای بزرگان معدنی‬ ‫در میان است‬ ‫مسئولیت اجتماعی برای معادن امری پذیرفته شده در تمامی دنیا‬ ‫اس��ت که در جهت ارتباط هرچه بهتر معادن با مردم مناطق همجوار‬ ‫مورد توج��ه مدیران معادن قرار می گیرد و مصداق این بیت س��عدی‬ ‫علیه الرحمه اس��ت که «بنی ادم اعضای یکدیگرن��د که در افرینش‬ ‫زی��ک گوهرند»‪ .‬در س��ری اقدامات ش��رکت های ب��زرگ معدنی در‬ ‫راس��تای مقابله و مبارزه با شیوع کرونا‪ ،‬توجه مدیران معدنی عالوه بر‬ ‫کمک به معادن برای رسیدن به این هدف مهم به سوی کمک به مردم‬ ‫فراخوانده ش��دند‪ .‬در این میان شرکت ملی مس عالوه بر این بر انجام‬ ‫مس��ئولیت های ذاتی خود در قبال حفظ ایمنی و بهداش��ت کارکنان‬ ‫پرتعداد این ش��رکت که گام مهمی در س�لامت نگه داش��تن جامعه و‬ ‫کمک به جلوگیری از شیوع بیماری است نیز تاکید دارد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تصویب حقوق دولتی‬ ‫معادن بر پایه سال ‪۹۷‬‬ ‫اقدامات مثبت ایمیدرو و شرکت ملی مس در برابر کرونا‬ ‫مهار ویروس کرونا‪ ،‬اعالم می شود‪.‬‬ ‫غریب پور تصریح کرد‪ :‬مقرر شده شرکت های بزرگ معدنی و صنایع‬ ‫معدنی از طریق دانش��کده های علوم پزشکی استان ها‪ ،‬عالوه بر استان‬ ‫محل فعالیت‪ ،‬به سایر استان هایی که با کمبود تجهیزات بهداشتی در‬ ‫این زمینه مواجه هستند کمک کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫در اهمیت‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫پایدار اب‬ ‫منیر حضوری‬ ‫خبرنگار‬ ‫خبر‬ ‫اقدامات پیشگیرانه‬ ‫صندوق بیمه معادن‬ ‫در مقابله با کرونا‬ ‫صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی ضم��ن رعایت کامل اصول بهداش��تی‪،‬‬ ‫اقدام��ات کامل��ی را در جه��ت حفظ س�لامت‬ ‫کارکنان��ش انجام داد‪ .‬به گزارش‪ ‬روابط عمومی‬ ‫صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای‬ ‫معدنی‪ ،‬مدیر اداری و پش��تیبانی صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدن��ی ضمن‬ ‫تش��ریح اقدامات پیش��گیرانه این صن��دوق از‬ ‫توزی��ع بس��ته های بهداش��تی می��ان کارکنان‬ ‫صن��دوق بیمه خبر داد و گفت‪ :‬در این ایام ضمن‬ ‫ضدعفونی کردن کلیه قس��مت های ساختمان‬ ‫اداری‪ ،‬غربالگ��ری مراجعان ش��امل کارکنان و‬ ‫متقاضیان در درب نگهبانی از طریق س��نجش‬ ‫دم��ای بدن انجام می ش��ود‪ .‬راحله ن��وری افزد‪:‬‬ ‫در این مدت ورود کلی��ه افراد غیر از ابدارچی ها‬ ‫ب��ه ابدارخانه ها ممنوع ش��د و نح��وه چگونگی‬ ‫اقدام��ات پیش��گیرانه به ص��ورت اطالعیه های‬ ‫متعددی به اطالع همکاران رسیده است‪‎.‬نوری‬ ‫ضمن اب��راز امیدواری نس��بت به گ��ذر ایمن و‬ ‫س�لامت از این بحران عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تا کنون هیچ مورد مشکوکی در شرکت صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از ابتال‬ ‫به بیماری کر ونا دیده نش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫در صورت ابتالی کارکنان به س��رماخوردگی و‬ ‫انفلوانزا جهت استراحت در منزل و عدم مراجعه‬ ‫به صندوق ت��ا بهبودی کامل‪ ،‬کم��ال همکاری‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ .‬مدیر اداری و پش��تیبانی‬ ‫صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای‬ ‫معدنی با اش��اره به دیگر اقدامات پیشگیرانه در‬ ‫صندوق بیمه بیان کرد‪ :‬توزیع س��جاده و جانماز‬ ‫برای هریک از کارکن��ان به منظور رعایت نکات‬ ‫بهداشتی در انجام فریضه نماز و همچنین توزیع‬ ‫دس��تمال های یکبار مص��رف جهت پاک کردن‬ ‫و ضدعفون��ی ک��ردن میزها و تجهی��زات اداری‬ ‫به هری��ک از واحدها به طور جداگان��ه‪ ،‬از دیگر‬ ‫اقدامات بهداشتی این سازمان است‪.‬‬ ‫با سرپرست استخراج معدن سنگ اهن سنگان مطرح شد‬ ‫چاه های عمیق و نیمه عمیق تامین کننده اصلی اب معادن سنگ اهن‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی قرار است‬ ‫ساالنه‬ ‫‪ ۱۷ .۵‬میلیون‬ ‫تن کنسانتره‬ ‫تولید کنیم‬ ‫به طور حتم به‬ ‫اب بیشتری‬ ‫هم نیاز داریم‬ ‫دسترس��ی به اب یک��ی از مهم تری��ن متغیرها برای‬ ‫معادن کشور است‪ .‬ازانجایی که اغلب در تمامی مراحل‬ ‫کار معدن‪ ،‬به خصوص مرحله فراوری به اب نیاز است‪،‬‬ ‫در دس��ترس بودن‪ ،‬به��ره از بازچرخانی اب و مدیریت‬ ‫این فرایند مس��ئله مهمی اس��ت که بای��د مورد توجه‬ ‫معدنکاران کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درب��اره اهمی��ت اس��تفاده از اب‬ ‫در مع��ادن س��نگ اهن و نحوه مدیری��ت ان با محمد‬ ‫کوشش رودی‪ ،‬سرپرست اس��تخراج معدن سنگ اهن‬ ‫سنگان گفت وگو کرده است که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تاثیرمخرب فعالیت معادن بر محیط زیس�ت‬ ‫همواره یکی از دغدغه های فعاالن محیط زیس�ت‬ ‫بوده است‪ .‬به نظر شما این استدالل چقدر صحیح‬ ‫است و معادن کش�ور چه میزان به محیط زیست‬ ‫ضربه می زنند؟‬ ‫به طور دقیق نمی توان گف��ت اما به هرحال معدن در‬ ‫محیط زیس��ت تاثیرات منفی خود را می گذارد و باعث‬ ‫بروز مشکالتی می ش��ود‪ .‬به طور مثال گوگردزایی یکی‬ ‫از مباح��ث مهمی اس��ت که در کارخانه ه��ای فراوری‬ ‫انجام ش��ده و می تواند موجب الودگی هوا ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫هم که گوگرد از حد استاندارد بیشتر شود‪ ،‬دستگاه های‬ ‫سنجش هشدار داده و سازمان محیط زیست باید ورود‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر ورود اسید به همراه پسابی است که از‬ ‫کارخانه ها به س��مت س��دهای باطله سرازیر می شود و‬ ‫می تواند اب منطقه را الوده کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه برخ��ی از س��رمایه گذاران معدنی چندان‬ ‫استانداردها را رعایت نکرده و به ابی که همراه با اسید‬ ‫و مواد فراوری ش��ده در س��دهای باطله نفوذ می کند‪،‬‬ ‫اهمیتی نمی دهند‪.‬‬ ‫این در حالی است که معدنکاران باید کف سد باطله‬ ‫را ایزوله کنند تا اسیدهایی که وارد این محیط می شود‬ ‫به محیط زیس��ت اس��یب نزده و به اعم��اق زمین نفوذ‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫به طور مث��ال در مرحله ف��راوری‪ ،‬وقت��ی گوگرد از‬ ‫س��نگ اهن گرفته می ش��ود‪ ،‬اس��یدهایی با ان شسته‬ ‫می ش��ود که می تواند به راحتی ب��ه اب های زیرزمینی‬ ‫نفوذ کند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر وجود غبار یا سیلیس در کارخانه های‬ ‫فراوری مواد معدنی است که در کارخانه های خراسان‬ ‫رضوی به وضوح مشاهده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن غبارها ب��ا بادهای ‪ ۱۲۰‬روزه در س��ایر مناطق‬ ‫مس��کونی و کش��اورزی پخش ش��ده و الودگ��ی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬درنتیجه تمامی این مسائل می تواند مشکالت‬ ‫زیس��ت محیطی ایجاد کرده و ازنظ��ر اجتماعی هم در‬ ‫اینده مشکل ساز شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کمبود اب و شرایط جغرافیایی در تاریخ ایران‬ ‫نیاز به ساخت شبکه های ابیاری و سازمان دهی‬ ‫ان را از سوی یک قدرت متمرکز فراهم کرد‪.‬‬ ‫به دلیل کم ابی‪ ،‬ایرانیان باس��تان برای توسعه‬ ‫کش��اورزی اب های زیرزمینی را ب��ا حفر قنات‬ ‫اس��تخراج می کردند‪ .‬پدیده قنات چنان منافع‬ ‫اکوسیستم را در نظر می گرفت که اجازه نمی داد‬ ‫اب های زیرزمین��ی بیش از اندازه اس��تحصال‬ ‫ش��وند‪ .‬این روش ب��ه عن��وان پایدارترین روش‬ ‫بهره برداری از س��فره های اب زیر زمینی بود‪ ،‬به‬ ‫ای��ن خاطر که با میزان مش��خصی از ابخوان اب‬ ‫برداش��ت می کرد که سفره اب زیرزمینی بتواند‬ ‫تجدید شود و به حیات خود ادامه بدهد‪ .‬بنابراین‬ ‫هرچند اب از دیرباز با قدرت دولت ارتباط داشته‬ ‫اما مصرف ان هماهنگ با مفهوم توس��عه پایدار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به تدریج تفکر رشد اقتصادی و حداکثر سازی‬ ‫سود ما را به سمت توس��عه یک جانبه سوق داد‪.‬‬ ‫نگ��رش به طبیعت ب��ه عنوان س��رمایه ای برای‬ ‫ارتقای رفاه اقتصادی باعث ش��د مسئولیت ها و‬ ‫نقش هایی برای دولت در ایران تعریف شود و این‬ ‫نهاد با محوریت مدیریت توس��عه یکجانبه پیش‬ ‫برود‪ .‬با اینکه قن��ات نمود کاملی از تالش و هنر‬ ‫ایرانیان برای کمبود‪ ،‬ارزش��مند بودن و رسیدن‬ ‫به اب بوده است اما به تدریج ما از مدیریت پایدار‬ ‫اب دور ش��دیم‪ .‬با حفر چاه ه��ای عمیق و نیمه‬ ‫عمیق‪ ،‬رش��د کش��اورزی به روش ناپایدار در هر‬ ‫منطقه ای از کش��ور بدون توجه به موجودی اب‬ ‫ان منطقه‪ ،‬ضعف مدیریت در مصرف اب معادن‬ ‫ب��ه خصوص در مرحل��ه فراوری م��واد معدنی‪،‬‬ ‫کم توجه��ی به بازچرخوان��ی اب در کارخانه ها‬ ‫از توس��عه پایدار و حف��ظ پایدار منابع اب فاصله‬ ‫گرفتی��م‪ .‬در این ش��رایط مدیری��ت پایدار اب‬ ‫نیازمند دوری از نگرش صرف توسعه ای و نگاهی‬ ‫چندجانبه به محیط زیس��ت‪ ،‬اجتماع و فرهنگ‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��روز توجه به مفه��وم حکمرانی خوب‬ ‫می تواند برای رسیدن به این مهم کاربردی باشد‬ ‫چراکه این مهم مجموع��ه ای از اقدامات فردی‪،‬‬ ‫نهادی‪ ،‬عمومی و خصوصی برای اداره مش��ترک‬ ‫امور را در نظ��ر می گیرد‪ .‬این مفهوم فرایندی از‬ ‫ایجاد تفاهم بین منافع متضاد اس��ت که در قالب‬ ‫اقدامات مش��ارکتی و سازگار پیش رفته و شامل‬ ‫نهادهای رسمی‪ ،‬گروه های غیررسمی و سرمایه‬ ‫اجتماعی از جمله شهروندان می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متاسفانه س��رمایه گذاران معدنی چندان اس��تانداردها را رعایت‬ ‫نمی کنن��د و ب��ه ابی که هم��راه با اس��ید و مواد فراوری ش��ده در‬ ‫س��دهای باطله نفوذ می کند‪ ،‬اهمیتی نمی دهند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که معدنکاران باید کف س��د باطله را ایزوله کنند تا اس��یدهایی که‬ ‫وارد ان می شود به محیط زیست و اعماق زمین نفوذ نکند‬ ‫€ €با این توضیح‪ ،‬مجتمع سنگان برای جلوگیری‬ ‫از اسیب محیط زیستی معدن چه فعالیتی انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫ما در مجتمع س��نگان س��عی کرده ایم استانداردهای‬ ‫ایمن��ی و محیط زیس��ت را رعای��ت کنیم‪ .‬به ط��ور مثال‬ ‫اطراف معدن ابش��خور و چراگاه برای حیواناتی که قبال‬ ‫در این منطقه بوده و به واس��طه انفجار مجبور ش��ده اند‬ ‫انجا را ترک کنند‪ ،‬ایجاد شده است‪ .‬همچنین درختکاری‬ ‫گسترده در این منطقه از دیگر فعالیت ها و مسئولیت های‬ ‫اجتماعی انجام شده از سوی این مجتمع است تا بخشی‬ ‫از صدمه های وارده به محیط زیست را جبران کنیم‪.‬‬ ‫€ €مصرف اب در معادن سنگ اهن به چه میزان‬ ‫است؟‬ ‫درحال حاضر هر تن تولید کنس��انتره حداقل به ‪ ۷‬دهم‬ ‫مترمکع��ب اب نی��از دارد که مقدار قابل توجهی اس��ت‪.‬‬ ‫مجموعه ما ‪ ۵‬س��رمایه گذار دارد و قرار است ساالنه ‪۱۷.۵‬‬ ‫میلیون تن تولید کنس��انتره داشته باشد‪ .‬بنابراین به طور‬ ‫نسبی می توان گفت این فرایند ساالنه به حدود ‪ ۹‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب اب نی��از دارد‪ .‬با توجه به اینکه در خراس��ان‬ ‫رضوی متوس��ط بارندگی س��االنه کمتر از ‪ ۱۵۰‬میلی متر‬ ‫اس��ت درنتیجه تامین و مصرف این می��زان از اب حجم‬ ‫بسیار باالیی است و باید دولت برای حل ان چاره اندیشی‬ ‫کن��د‪ .‬البته طرح های��ی مثل تامی��ن اب از دریای عمان‬ ‫مطرح شده است که امیدواریم مفید واقع شود‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر بیش�ترین اب مصرف�ی‬ ‫مجموعه های س�نگ اهن کش�ور چگون�ه تامین‬ ‫می شود؟‬ ‫تا به امروز اب های زیرزمینی و چاه های عمیق و نیمه‬ ‫عمیق تامین کننده اب مجموعه های س��نگ اهن کشور‬ ‫بوده ان��د اما در ش��رایط امروز چاه ه��ای عمیق به تنهایی‬ ‫نمی توانند تامین کننده نیاز ما باش��ند چراکه وقتی قرار‬ ‫اس��ت ساالنه ‪ ۱۷ .۵‬میلیون تن کنس��انتره تولید کنیم‪،‬‬ ‫به ط��ور حتم به اب بیش��تری هم نی��از داریم‪ .‬همچنین‬ ‫ازانجایی که در هر ثانیه ‪ ۸۰۰‬لیتر اب نیاز اس��ت بااینکه‬ ‫ح��دود ‪ ۳۲‬حلقه چاه ‪ ۸‬اینچ زده ش��ده اس��ت همچنان‬ ‫ای��ن میزان از اب پاس��خگوی نیازهای ما نیس��ت‪ .‬البته‬ ‫تمهیداتی اندیش��یده ش��ده که بخش��ی از اب به چرخه‬ ‫تولی��د بازگردد ولی مقدار ان ناچی��ز و چیزی در حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه چاه ه�ا منبعی برای ابیاری‬ ‫زمین های کش�اورزی هم هس�تند‪ ،‬فکر می کنید‬ ‫درص�ورت اولوی�ت بن�دی‪ ،‬اولویت بای�د به چه‬ ‫بخشی داده شود؟‬ ‫بخش معدن بیشتر از بخش کش��اورزی از چاه برای‬ ‫تامی��ن اب به��ر ه می برد‪ .‬ب��ه این خاطر ک��ه در بخش‬ ‫کش��اورزی چاه بر اس��اس فصل و می��زان مصرف اب‪،‬‬ ‫مدتی از سال را در خواب یعنی کاهش مصرف اب به سر‬ ‫می برد‪ .‬یعنی ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬ماه در سال با توقف مصرف اب در‬ ‫این بخش روبه رو هستیم‪ .‬ولی در بخش معدن که باید‬ ‫به صورت ش��بانه روزی در کل ‪ ۳۶۵‬روز س��ال کار کند‪،‬‬ ‫زمان��ی برای کاهش یا توقف مص��رف اب از چاه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬با این همه هرچند که یکی از زیرساخت های الزم‬ ‫برای فعالیت معادن س��نگ اهن تامین اب است اما این‬ ‫مس��ئله نباید به بخش کشاورزی اولویت داده شود‪ .‬در‬ ‫کل ب��ه نظر من برای تداوم فعالیت معادن نباید از خود‬ ‫منطقه اب را تامین کنیم‪ .‬ش��غل بیش��تر مردم منطقه‬ ‫کشاورزی اس��ت و اگر صنعت و معدن جایگزین بخش‬ ‫کش��اورزی در مصرف اب شود‪ ،‬سیس��تم کشاورزی با‬ ‫مشکل روبه رو شده و رو به تعطیلی می رود و بر زندگی‬ ‫بسیاری از مردم این منطقه تاثیر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫مالرحمان در بازدید از پروژه هاى حذف غبار و ریکالیمر سنگ اهن کارخانه تغلیظ تاکید کرد‪:‬‬ ‫هدف از اجرای پروژه حذف غبار کارخانه تغلیظ گل گهر‪ ،‬سالمت نیروی انسانی است‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر تاکید کرد‪:‬‬ ‫پروژه های حذف غبار‪ ،‬در راس��تای ارتقای سالمت و صیانت از‬ ‫نیروی انسانی مجموعه گل گهر اجرا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‪،‬‬ ‫جمش��ید مالرحمان مدیرعامل این شرکت به همراه جمعى از‬ ‫معاونان و مدیران ش��رکت از پروژه هاى حذف غبار و ریکالیمر‬ ‫سنگ اهن کارخانه تغلیظ که به وسیله معاونت فنى و مهندسى‬ ‫مجتمع در حال انجام اس��ت‪ ،‬بازدی��د کرد و در جریان اخرین‬ ‫فعالیت هاى انجام شده انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫مالرحم��ان ضمن قدردان��ى از راه اندازى فاز نخس��ت پروژه‬ ‫ح��ذف غب��ار کارخان��ه تغلیظ تصریح ک��رد‪ :‬ای��ن واحد یکى‬ ‫از بزرگ تری��ن پروژه ه��ای ح��ذف غبار کارخانه ه��ای فراوری‬ ‫خش��ک س��نگ اهن کش��ور به ش��مار م��ى رود که از س��وی‬ ‫انجمن متخصصان محیط زیس��ت ایران نی��ز مورد تجلیل قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬مالرحمان ب��ا یاداوری اینکه پ��روژه فوق کامال‬ ‫زیس��ت محیطى و در راس��تاى ارتقای س�لامت نیروى انسانی‬ ‫اجرا شده است‪ ،‬بر اولویت دهی ویژه این شرکت درباره حفظ و‬ ‫ارتقاى س�لامت پرسنل تاکید کرد و خواستار تسریع در اتمام‬ ‫پروژه و بهره برداری تا پایان اردیبهشت ‪ ۹۹‬شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ام�اده ب�ه کار تجهی�زات؛ غب�اری که‬ ‫کنسانتره می شود‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گه��ر همچنین‬ ‫به ویژگی ه��ای فنی طرح حذف غبار اش��اره و اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫پروژه عالوه بر افزایش سالمت نیروى انسانى فعال در کارخانه‪،‬‬ ‫بر افزای��ش اماده به کارى تجهیزات و نیز بهبود ش��اخص هاى‬ ‫بزرگ ترین ریکالیمر سنگ اهن در گل گهر راه اندازی می شود‬ ‫مرتب��ط با نگهدارى و تعمیرات کارخانه تاثیر بس��زایى خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کنس��انتره موجود در غبار جمع اورى‬ ‫شده (توسط این مجموعه غبارگیر) بازیافت می شود که منفعت‬ ‫مادى شرکت را نیز در پى خواهد داشت‪.‬‬ ‫جمش��ید مالرحمان همچنین از روند انجام پروژه ریکالیمر‬ ‫سنگ اهن کارخانه تغلیظ تشکر کرد و یاداور شد‪ :‬این طرح در‬ ‫ابتدا به دلیل ش��رایط تحریمى و قطع همکارى شرکت سازنده‬ ‫در راه اندازى این تجهیز‪ ،‬با مش��کالت عدیده اى مواجه ش��ده‬ ‫بود اما به وسیله مدیریت اصالح خطوط تولید و نیز با همکارى‬ ‫ش��رکت هاى توانمند داخلى و در راستای حمایت از توان ملى‬ ‫و بومى سازى این نوع تجهیزات‪ ،‬در مراحل نهایى انجام پروژه‬ ‫و پیش راه اندازى قرار دارد‪.‬‬ ‫پ��روژه ریکالیمر مذکور که با هدف همگن س��ازى خوراک‬ ‫کارخانه تغلیظ و جلوگیرى از نوسانات کیفى و کمى محصوالت‬ ‫تولیدى این کارخانه تعریف ش��ده اس��ت‪ ،‬تاثیر مس��تقیمی بر‬ ‫ارتقاى کمى و کیفی��ت کل تولیدات زنجیره فوالد منطقه گل‬ ‫گهر شامل گندله سازى‪ ،‬احیا و فوالد سازى خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین ریکالمیر سنگ اهن کشور‬ ‫ای��ن ریکالیمر که با هزینه اى بالغ ب��ر ‪ ۱.۴۰۰‬میلیارد ریال تا‬ ‫خ��رداد ‪ ١٣٩٩‬در مدار تولید قرار خواهد گرفت‪ ،‬از نوع بریدجى‬ ‫یک جهت��ه و ب��ا دو باک��ت (‪ )Double Bucket Wheel‬با‬ ‫ظرفی��ت نامى ‪ ٣٢٥٠‬ت��ن خوراک دهى بر س��اعت‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫ریکالیمر س��نگ اهن موجود در کشور است و از این حیث نمونه‬ ‫مش��ابهى ندارد‪ .‬وجه تمایز این طرح نس��بت ب��ه ریکالیمرهاى‬ ‫موج��ود در کش��ور قابلیت چرخ��ش و تعویض جهت برداش��ت‬ ‫ریکالیمر به صورت کامال اتوماتیک به وس��یله یک میزگردان و با‬ ‫تکنولوژى بسیار خاص در مرکز پایل سنگ اهن است‪ .‬راه اندازی‬ ‫این طرح کاهش چشمگیر زمان توقفات انباشت و برداشت و رفع‬ ‫گلوگاه هاى موجود خوراک دهى را در پى خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدی�د از عملی�ات عمران�ی مجموعه ورزش�ی‬ ‫سردار شهید سلیمانی‬ ‫همچنین گفتنی اس��ت مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر به همراه معاونان و مدیران ارشد این شرکت از عملیات‬ ‫عمرانی مجموعه ورزشی س��ردار شهید سلیمانی دیدار کرد و‬ ‫در جریان روند پیش��رفت پروژه ه��ای در حال اجرای مدیریت‬ ‫عمرانی حوزه معاونت فنی و مهندسی مجتمع در این مجموعه‬ ‫ورزشی قرار گرفت‪.‬‬ ‫درحال حاضر پروژه توس��عه جایگاه تماش��اگران زمین چمن‬ ‫مجموعه به همراه فضاهای پش��تیبانی ش��امل س��رویس های‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬بوفه‪ ،‬س��الن بولینگ‪ ،‬فضاهای اداری و خدماتی در‬ ‫حال اجرا اس��ت‪ .‬پیشرفت اسکوپ س��کوها با افزایش ظرفیت‬ ‫به میزان ‪ ۲۵۲۵‬صندلی طبق برنامه زمان بندی و با پیش��رفت‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د در ح��ال انجام اس��ت و تا اواخر اردیبهش��ت قابل‬ ‫بهره برداری خواهد بود‪ .‬س��ایر بخش ها و فضاهای زیر س��کوها‬ ‫نیز طبق برنامه تا پایان مهر س��ال اتی به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ه طور کلی می توان پیش��رفت ای��ن پروژه را‬ ‫‪۴۵‬درصد دانست‪.‬‬ ‫در بازدید جمش��ید مالرحمان س��الن بدنس��ازی مجموعه‬ ‫ورزش��ی ک ه با جدیدترین تجهیزات بدنسازی دنیا تجهیز شده‬ ‫است افتتاح ش��د‪ .‬همچنین انجام و ساخت‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫اس��کوربورد زمین چم��ن نیز ب��ا تکمیل عملی��ات عمرانی و‬ ‫پیشرفت ‪ ۱۰۰‬درصدی اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت اس��کوربورد نصب ش��ده در ورزش��گاه با‬ ‫فناوری دات پیچ ‪ ۱۰‬درحال حاضر با کیفیت ترین اس��کوربورد‬ ‫ایران و در ابعاد سومین اسکوربورد بزرگ کشور است‪.‬‬ ‫اج��رای زمین چم��ن طبیعی فوق م��درن با کنت��رل تمام‬ ‫هوش��مند دما‪ ،‬رطوبت‪ ،‬گردش هوا و ابیاری زمین با پیشرفت‬ ‫‪ ۹۰‬درص��دی در حال اجرا اس��ت و طی روزهای اتی کاش��ت‬ ‫چمن اغاز و اوایل اردیبهشت قابل بهره برداری است‪ .‬همچنین‬ ‫احداث پارکینگ پرسنل و عوامل تیم های ورزشی نیز در حال‬ ‫انجام اس��ت‪.‬گفتنی است سایر بخش ها و زیر ساخت های الزم‬ ‫به منظور اخذ مجوز س��ازمان لیگ فوتبال و یگان ویژه استان‬ ‫کرم��ان طی رایزنی و پیگیری ها و جلس��ات ب��ا نمایندگان ان‬ ‫نهادها جمع بندی و مش��خص ش��ده اس��ت و مراحل تکمیل‬ ‫طراحی این فضاها ش��امل گیت های تردد و ورودی و خروجی‬ ‫تماش��اگران‪ ،‬میهمانان ویژه‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬عوامل تیم و بازیکنان‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اصالح سیس��تم صوتی و نظ��ارت تصویری و‬ ‫س��الن کنفرانس خب��ری‪ ،‬میکس زون و جای��گاه خبرنگاران و‬ ‫همچنین احداث سکوهای شمالی جهت هواداران تیم میهمان‬ ‫و سکوهای ضلع جنوبی جهت بانوان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫عملیات اب بندی سکوهای قدیم و نصب صندلی های جدید‬ ‫نیز در ضلع غربی ورزش��گاه در حال انجام است که پیش بینی‬ ‫می ش��ود با توسعه س��کوها در ضلع شرقی و احداث جایگاه در‬ ‫ش��مال و جنوب ورزش��گاه ظرفیت مجموعه به بیش از ‪۷۰۰۰‬‬ ‫نفر افزایش یابد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تغییر الگوی‬ ‫خرید مردم‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫سایه ابرچالش اب‬ ‫بر اقتصاد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫با محمدرضا مودودی مطرح شد‬ ‫در دنی��ا کس��ی نمی گوید ارزش ی��ک کیلو هندوان��ه یا خربزه‬ ‫چقدر است‪ ،‬بلکه همه می گویند ارزش اب مجازی این محصول‬ ‫چه میزان اس��ت‪ .‬چون ما اب را می فروش��یم و این اب سرمایه‬ ‫پنهانی اس��ت که متاسفانه انقدر در اختیار ما نیست که هرطور‬ ‫بخواهیم با ان رفتار کنیم‬ ‫در نتیجه این تهدید‪ ،‬قدمت ‪۱۰۰‬س��اله دارد و هنوز‬ ‫هم نتوانستیم برنامه ریزی خوبی برایش داشته باشیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که ‪۱.۲‬درصد جمعیت‪۱.۲ ،‬درصد از‬ ‫جغرافی��ای و ‪ ۱.۲‬درصد جی دی پی جهان را داریم اما‬ ‫س��هم اب ما از کل منابع اب شیرین دنیا کمتر از ‪۰.3‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬بنابراین در این بخش هم خیلی ضعیف‬ ‫هستیم و منابع سرش��اری نداریم که بتوانیم از اب به‬ ‫درستی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫قب��ل از بارش ه��ای یک��ی دوس��ال اخی��ر ح��دود‬ ‫‪۴۰۰‬میلیارد مترمکعب بارش س��االنه داش��تیم که از‬ ‫ای��ن میزان بیش از ‪۷۰‬درصد ان پیش از رس��یدن به‬ ‫رودخانه ها تبخیر می شدند؛ بنابراین کل منابع ابی که‬ ‫می توانست تجدیدپذیر باشد و به چرخه مصرف تولید‬ ‫برگردد تقریبا ‪ ۱۵۰‬میلیارد متر مکعب بود‪.‬‬ ‫€ €بخش کش�اورزی تا چه میزان در بحران اب‬ ‫ایران نقش دارد؟‬ ‫از می��زان ابی ک��ه در اختیار ایران اس��ت ‪۹۲‬درصد‬ ‫در بخش کش��اورزی‪۷ ،‬درصد در بخش شهری و یک‬ ‫درص��د ان هم در صنعت مصرف می ش��ود‪ .‬براس��اس‬ ‫ام��ار کل زمین ه��ای کش��اورزی که ای��ران ‪۹‬میلیون‬ ‫هکتار اس��ت‪ .‬حاال ب��ه این امارها توج��ه کنیم؛ افریقا‬ ‫‪ ۱۳.۵‬میلیون هکتار‪ ،‬امریکا ‪۴۵‬میلیون هکتار و اس��یا‬ ‫‪ ۱۷۵‬میلیون هکت��ار دارد و به طور کلی جهان دارای‬ ‫‪۳۱۰‬میلیون هکتار زمین کش��اورزی اس��ت که افریقا‬ ‫فق��ط ‪۱۸.۵‬درص��د و امریکا هم ‪۴۵‬درصد و اس��یا نیز‬ ‫‪۳۸.۵‬درص��د از اب زیرزمینی خود اس��تفاده می کنمد‬ ‫که س��هم جهانی نیز ‪۴۰‬درصد اس��ت‪ .‬اما نکته جالب‬ ‫اینجاست که ایران با ‪۹‬میلیون هکتار زمین کشاورزی‬ ‫‪۶۲‬درصد از سهم اب های زیرزمینی برداشت می کند‪.‬‬ ‫این امر نشان می دهد اوضاع خطرناک است و بهره وری‬ ‫نداریم‪ .‬ش��اخص بهره وری در کشورهای توسعه یافته‬ ‫اگر ‪۴۰‬است در ایران ‪ ۲.۷‬است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر برداش��ت ها از اب ش��یرین ما هم‬ ‫نامطلوب اس��ت‪ .‬متوس��ط جهان و درصد کل س��رانه‬ ‫بارش براس��اس مترمکعب بی��ش از ‪۶‬هزار متر مکعب‬ ‫اس��ت که ‪۹‬درصد برداشت اب ش��یرین دارند‪ .‬اما ما با‬ ‫‪۱۷۰۰‬متر مکعب ابی که داریم ‪۷۲.۳‬درصد برداش��ت‬ ‫می کنیم که متاسفانه نتیجه تناسبی با ذخایر و میزان‬ ‫ش ساالنه ما ندارد‪.‬‬ ‫بار ‬ ‫€ €دلیل این عملکردهای منفی چیست؟‬ ‫م��ا در حفر چاه ها دس��ت و دلبازانه عمل کردیم که‬ ‫بزرگ ترین اش��تباه اس��تراتژیک دولت ها در ‪۱۵۰‬سال‬ ‫اخیر بوده است‪ .‬براساس اماری که حدود‪۸‬سال پیش‬ ‫دیده بودم‪۴۵۰ ،‬هزار حلقه چاه مجاز در کش��ور داریم‬ ‫که امارهای غیررس��می خبر از رق��م ‪۶۰۰‬هزار حلقه‬ ‫چ��اه می دهد‪ .‬از ای��ن میزان ‪۴۵۰‬ه��زار حلقه چاه نیز‬ ‫‪۵۰‬میلیارد متر مکعب برداش��ت می کنیم که در واقع‬ ‫ب��ه لحاظ مدیریت منابع اب دچار از هم گس��یختگی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ما منابع ابی را صرف کشت هایی می کنیم که اساسا‬ ‫در دنیا از بین رفته اس��ت‪ .‬در دنیا مدیریت های پیگیر‬ ‫این هس��تند که چگونه می توان از زمین و اب حداکثر‬ ‫استفاده را کرد اما ما در این بخش عملکرد بسیار بدی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫اب در کش��اورزی تلفات وحشتناکی دارد که دلیل‬ ‫عم��ده ان ه��م به دلیل این اس��ت ک��ه از جوی هایی‬ ‫ک��ه روباز هس��تند و امکان تبخیر باال دارند اس��تفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬در واقع کانال های ابی ما استاندارد نیستند و‬ ‫زمین هایی که داریم غیراستاندارد و غیراصولی هستند‬ ‫و ابیاری انها هم مشکل افرین‪.‬‬ ‫عمده کش��اورزان ما دوره تخصصی را نمی گذرانند و‬ ‫در قالب مهندسی وارد نمی ش��وند که بخواهند بهینه‬ ‫کار کنن��د‪ .‬این ضع��ف در اگاهی و س��واد بزرگ ترین‬ ‫عامل از دس��ت رفتن فرصت نداش��تن کشت مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در تجارت خارجی و صادرات محصوالت چه‬ ‫مشکلی در بخش اب داریم؟‬ ‫از بعد تجارت خارجی هم امارها وحش��تناک است‬ ‫چون کش��اورزی غیراصولی و س��نتی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫محص��والت رقابت پذی��ر را باوجود اب ه��ای ارزان و‬ ‫باوج��ود انرژی ارزان تولی��د نمی کنیم‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫صیفی جات که با دست و دلبازی اب ها را در تولید انها‬ ‫هدر می دهیم اما ارزش چندانی برای ما ندارد‪.‬‬ ‫در دنیا کس��ی نمی گوید ارزش ی��ک کیلو هندوانه‬ ‫یا خربزه چقدر اس��ت؟ بلکه همه می گویند ارزش اب‬ ‫مج��ازی این محصول چه میزان اس��ت‪ .‬چون ما اب را‬ ‫می فروشیم و این اب سرمایه پنهانی است که متاسفانه‬ ‫انقدر در اختیار ما نیس��ت که هرط��ور بخواهیم با ان‬ ‫رفتار کنیم؛ بنابراین دو ضرر عمده می بینیم‪ .‬نخس��ت‬ ‫اینکه ما تولیداتی داریم که به جای اینکه ارزش افزوده‬ ‫داش��ته و رقابت پذیر باش��ند ب��ا به��ای ارزان انها را‬ ‫می فروش��یم‪ .‬دوم اینکه مهم ترین ماده حیاتی کش��ور‬ ‫را به ارزان ترین نرخ می فروشیم که بحران ساز است‪.‬‬ ‫ام��ار می گوید در ‪۱۰‬س��ال گذش��ته ت��راز تجاری‬ ‫محص��والت کش��اورزی به ج��ز صنعت غ��ذا به طور‬ ‫متوس��ط حدود‪۶‬میلیارد دالر منفی بوده یعنی نسبت‬ ‫واردات غالت و دانه های روغنی به صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی بسیار باالتر است‪ .‬این عدد یعنی اینکه منزله‬ ‫این اس��ت که حتی اصول کش��ت ما نیز باعث نش��ده‬ ‫خودمان تولیدکننده قابلی باش��یم و از اب به گونه ای‬ ‫اس��تفاده و کاالی��ی تولید کنیم که تا نی��از ارزی ما را‬ ‫کاه��ش دهد‪ .‬م��ورد مهم دیگر اینکه چ��را با توجه به‬ ‫اینکه بازارهای بالقوه خوبی مانند اوراس��یا و روسیه که‬ ‫حدود ‪۴۵‬میلیارد دالر محصوالت کشاورزی و غذایی از‬ ‫دنیا جذب می کند را در منطقه داریم‪ ،‬س��هم ما بسیار‬ ‫ناچیز اس��ت؟ در حالی که زمین های بسیاری داشتیم‬ ‫که می توانس��ت زیر کشت گلخانه ای برود و با مدیریت‬ ‫هوش��مندانه تولیدات رقابت پذیر داش��ته باش��یم؛ اما‬ ‫هیچ سیاس��تی در چند دهه اخیر اجرا نشد که بتوانیم‬ ‫گستره وس��یع جغرافیای کشور را به بزرگ ترین منبع‬ ‫درامد محصوالت کشاورزی تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫دردناک اس��ت ک��ه ببین��ی در چابهار که وس��عت‬ ‫عظیم��ی در این بخش دارد نیز خبری از هیچ برنامه و‬ ‫هدف گذاری از سوی دولت ها نیست‪.‬‬ ‫انچه اهمیت دارد این اس��ت که در بخش کشاورزی‬ ‫ه��م مگاپروژه ها در مقیاس صادراتی تعریف نش��ده اند‬ ‫که به عن��وان نمونه بگوییم هزار هکتار را زیر کش��ت‬ ‫ی استاندارد با اندازه قابل‬ ‫گلخانه ای ببریم و گوجه فرنگ ‬ ‫پذی��رش در بازارهای جهانی و با رنگ و طعم رقابتی و‬ ‫ب��ا ارزان ترین نرخ تولید کنیم‪ .‬در این صورت همچنان‬ ‫که می توانیم از اب اس��تفاده بهینه کنیم می توانیم به‬ ‫صورت حرفه ای بس��ته بندی و صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫ام��ا درحال حاضر این محصول با ارزان ترین نرخ عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در فیلمی دیدم که در مرزهای غربی کشور‬ ‫کامیون ه��ای گوج��ه فرنگ��ی خریدار عراق��ی ندارد و‬ ‫اج��ازه می دهند زیر افتاب کمی بماند تا وقتی نزدیک‬ ‫خراب ش��دن بود با نرخ اندک از ایرانی ها بخرند‪ .‬مثال‬ ‫اگر گوجه در داخ��ل ‪۵‬هزار تومان بود انها هزار تومان‬ ‫می خریدن��د و تازه من��ت هم می گذاش��تند که ما به‬ ‫ش��ما لطف کرده ایم‪ .‬این نش��ان می دهد که نه اصول‬ ‫تجارت بین الملل را بلد هس��تیم و نه تولید بین الملل‬ ‫را‪ .‬ضم��ن اینکه تجار توانمند را هم حمایت نکردیم تا‬ ‫بتوانند عملکرد خوبی در این زمینه داش��ته باشند‪ .‬در‬ ‫نتیجه اجازه می دهیم مهم ترین ماده حیاتی بش��ریت‬ ‫با ارزان ترین نرخ حیف و میل و از کشور خارج شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت از چند جنبه ضرر می کنی��م؛ هم اینکه‬ ‫توازن تجاری با همس��ایه ها را نداری��م‪ .‬دوم اینکه اب‬ ‫را ب��ه ارزان تری��ن نرخ ص��ادر می کنیم و س��وم اینکه‬ ‫نمی توانی��م از ظرفی��ت تولی��د همس��ایگان به خوبی‬ ‫اس��تفاده کنیم؛ همانطور که غالت و دانه های روغنی‬ ‫وارد می کنی��م چرا نباید ب��رای محصوالت اب بر نیز از‬ ‫این ظرفیت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ €بح�ران اب ج�دی اس�ت‪ ،‬چ�را هی�چ کاری‬ ‫نمی کنند؟‬ ‫این موضوع ناش��ی از نداش��تن صالحیت مدیریتی‬ ‫در کش��ور است‪ .‬متاس��فانه افرادی که سمت و جایگاه‬ ‫می گیرن��د فقط می خواهند ان می��ز را حفظ کنند‪ .‬ما‬ ‫هی��چ گاه ایران را به عنوان ش��رکت ب��زرگ اقتصادی‬ ‫نگاه نمی کنیم در حالی که دولت موظف اس��ت چنین‬ ‫نگاهی داش��ته باشد چون باید درامدزایی ارزی داشته‬ ‫باشد تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد‪.‬‬ ‫وقت��ی فرهن��گ نفتی بر ما غلبه ک��رده و ما خود را‬ ‫بی نیاز از کس��ب وکارهای غیرنفت��ی می بینیم طبیعتا‬ ‫دچ��ار روزمرگی می ش��ویم و ب��ا چنی��ن بحران هایی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬در دو دهه اخیر حدود ‪۱۴۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر درامد ارزی داش��تیم که می توانس��ت بنیان های‬ ‫اقتصادی کش��ور را ش��خم بزند و دوباره از نو بنا کند؛‬ ‫ام��ا نمی دانیم با این میزان ارز چه کردیم و چه ش��د‪.‬‬ ‫چندی پی��ش مطالعاتی انج��ام دادم و دریافتم حدود‬ ‫‪۲۰‬طرح برتر بزرگ دنیا مانند فرودگاه ترکیه و ارتباط‬ ‫تونلی زیردریایی بین دو کش��ور‪ ،‬براورد هزینه ای فقط‬ ‫‪۷۰۰‬میلیارد دالری داشتند‪ .‬در نتیجه ما با این درامد‬ ‫ارزی حداقل می توانس��تیم ‪۴۰‬مگاپروژه بزرگ تولیدی‬ ‫و صنعت��ی در کش��ور ایج��اد کنی��م که می توانس��ت‬ ‫درامدزایی و اش��تغالزایی داشته باش��د و رابطه دنیا با‬ ‫م��ا را نیز عمیق تر کند‪ .‬ام��ا در این دودهه چند پروژه‬ ‫ب��ه جز پتروش��یمی و فوالد که به نظر من به واس��طه‬ ‫اق��ای محمدرضا نعمت زاده ش��کل گرفت‪ ،‬داش��تیم؟‬ ‫حتی س��دهایی هم که س��اختیم بازدهی الزم را برای‬ ‫کش��اورزی و برق و‪ ...‬نداش��ته اس��ت‪ .‬ضمن اینکه ما‬ ‫امایش س��رزمین نداریم ک��ه براس��اس ان اقتصاد را‬ ‫پایه ریزی کنیم‪ .‬در نهایت اینکه انباش��ت بدهی ما به‬ ‫توسعه به قدری زیاد شده است که به مرز ورشکستگی‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫الهام اسمعیلی پور ماسوله‪ /‬عضو هیات علمی موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫در دو دهه‬ ‫اخیر حدود‬ ‫‪۱۴۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر درامد‬ ‫ارزی داشتیم‬ ‫که می توانست‬ ‫بنیان های‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫را شخم بزند و‬ ‫از نو بنا کند؛ اما‬ ‫نمی دانیم با این‬ ‫میزان ارز چه‬ ‫کردیم و چه شد‬ ‫انتقاد از تخصیص نیافتن ارز برای واردات برنج‬ ‫رئی��س انجم��ن واردکنندگان برنج با ارس��ال نامه ای به‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری از تخصیص نیافت��ن ارز به‬ ‫فهرس��ت های ارس��الی واردات برنج به بانک مرکزی و نبود‬ ‫پاسخگویی شفاف از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫بانک مرکزی انتقاد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬عباس توکل��ی در این نامه تخصیص‬ ‫نیافت��ن ارز ب��ه محموله های برنج وارد ش��ده در نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬و احتمال ب��روز بحران و تهدی��د امنیت غذایی‬ ‫کش��ور نوشت‪« :‬کارنامه درخش��ان واردات برنج در سنوات‬ ‫قب��ل و توزیع و عرض��ه ان با کمترین تن��ش در جامعه و‬ ‫رضایتمندی ‪ ۵‬دهک اقشار اسیب پذیر نمی تواند به راحتی‬ ‫در برنامه ری��زی تامین کاالی اس��تراتژیک به فراموش��ی‬ ‫سپرده ش��ود‪ .‬برنامه ریزی بخش خصوصی در شروع زمان‬ ‫واردات در نیمه دوم سال ‪ ۹۸‬با اعتبار واردکنندگان‪ ،‬منجر‬ ‫به ورود ‪ ۵۰۰‬هزار تن برنج به کش��ور ش��د‪ ،‬عرضه بخشی‬ ‫از ان به صورت ترخیص درص��دی‪ ،‬تاکنون ارامش بازار را‬ ‫حفظ کرده است‪.‬‬ ‫با تخصیص نیافتن ارز به فهرس��ت های ارس��الی به بانک‬ ‫مرکزی و عدم پاسخگویی ش��فاف از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بانک مرکزی‪ ،‬س��لب ش��دن امکان ادامه‬ ‫واردات با اعتبار جهانی واردکنندگان‪ ،‬بازار برنج را با التهاب‬ ‫و افزایش قیمت مواجه که با توجه به نزدیک شدن به پایان‬ ‫س��ال و ماه مبارک رمضان با بحران و تهدید جدی مواجه‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫هرگون��ه تصمیم با توجه ب��ه منابع ارزی کش��ور و رفع‬ ‫بالتکلیف��ی می تواند به حفظ منافع مل��ی و امنیت غذایی‬ ‫کشور کمک کند‪.‬‬ ‫انجمن واردکنندگان برنج طی س��الیان قبل با تعامل دو‬ ‫سویه و س��ازنده وظایف خطیر خود را به خوبی انجام داده‬ ‫و در ادامه این مس��یر تنها با تخصی��ص ارز به حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن برنج که به کشور وارد شده و در حال حمل است‪،‬‬ ‫تعامالت و همکاری ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬خواهشمند است‬ ‫ضم��ن تذکر جدی به مس��ئوالن ذی ربط اج��ازه و فرصت‬ ‫ایج��اد هرگونه بح��ران و تهدید را در نطف��ه خفه کرده و‬ ‫بار دیگر حمایت از اقش��ار اسیب پذیر‪ ،‬در پایان سال ‪ ۹۸‬و‬ ‫شروع سال ‪ 99‬را به اثبات رسانید‪».‬‬ ‫یک بن��گاه تولیدی و صنعتی اگر چه از جه��ت تامین مواد اولیه‬ ‫و واس��طه ای‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات مورد نی��از تولید و فروش‬ ‫محصول خود با بازار کاال و خدمات س��روکار دارد‪ ،‬اما فرایند تولید‬ ‫او به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از عملکرد دیگر بازارهای‬ ‫اقتصادی نظیر بازار کار (تامین نیروی کار کیفی و توانمند متناسب‬ ‫با نی��از صنعتگر)‪ ،‬بازار پ��ول (هزینه های مالی تامین س��رمایه در‬ ‫گردش و س��رمایه ثابت)‪ ،‬بازار ارز و‪...‬اس��ت‪ .‬از این روس��ت که اثار‬ ‫عملک��رد نهاده��ای مختل��ف تنظیم گری در حوزه ه��ای مختلف‬ ‫سیاس��ت گذاری در بازارهای حقیقی کاال و خدمات به خوبی قابل‬ ‫مشاهده است (مانند تاثیر افزایش نرخ بنزین بر افزایش نرخ برخی‬ ‫کاال و خدمات)‪.‬‬ ‫ب��ازار عالوه بر تولیدکنن��دگان دارای ذی نفعان مختلف دیگری‬ ‫متش��کل از م��ردم (مصرف کنندگان)‪ ،‬اقتص��اد خارجی (در حوزه‬ ‫ص��ادرات و واردات)‪ ،‬دول��ت (از منظ��ر تمام جوان��ب حاکمیتی و‬ ‫مواردی مانند مخارج دولتی و پرداخت انتقالی) و‪ ...‬است که هریک‬ ‫عملک��رد خاص خود را از این بازار انتظ��ار دارند و گاه منافع انها در‬ ‫تضاد با یکدیگر اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در شرایطی مانند شرایط حاکم بر‬ ‫اقتصاد ایران که شکس��ت بازار وجود دارد‪ ،‬بازارها رقابتی نیستند‪،‬‬ ‫ش��فافیت کماکان موضوع چالشی است‪ ،‬پاس��خگویی به نیازهای‬ ‫بخش حقیقی و مولد توس��ط نظام پولی و مالی کشور کفایت همه‬ ‫نیازهای مربوطه را نمی کن��د‪ ،‬تنظیم منافع متضاد ذی نفعان بازار‬ ‫به ویژه در حوزه تولید و مصرف بس��یار با اهمیت اس��ت‪ .‬نمونه ای از‬ ‫لزوم تنظیم گری را می توان در کاهش قدرت خرید خانوار در نتیجه‬ ‫باال رفتن نرخ تورم مش��اهده ک��رد که منافع دو گروه مصرف کننده‬ ‫و تولیدکننده در تعارض ش��دید با یکدیگر قرار می گیرد و در چنین‬ ‫ش��رایطی توجه نکردن به مناف��ع مصرف کنن��ده می تواند منافع‬ ‫تولیدکننده را نیز در میان مدت و حتی کوتاه مدت از طریق کوچک‬ ‫کردن تقاضای مقابل بنگاه ها تهدید کند‪ ،‬بنابراین تنظیم مناس��ب‬ ‫ب��ازار می تواند وضعیت تثبیت ش��ده تری را در ب��ازار ایجاد کرده و‬ ‫منافع نسبی را برای هر دو گروه حفظ کند‪ .‬نمونه دیگری از تعارض‬ ‫مناف��ع میان بازیگ��ران مختلف بازار در چند نرخ��ی بودن ارز قابل‬ ‫مشاهده است که می تواند زمینه ساز فساد و نیز عامل تهدید کننده‬ ‫کسب عملکرد مناسب بازار در بخش حقیقی باشد‪ .‬ایجاد رانت های‬ ‫صادرات��ی غیرمولد‪ ،‬دسترس��ی نداش��تن مصرف کنن��ده به اقالم‬ ‫ضروری و افزایش افس��ار گسیخته نرخ و نیز تهدید خطوط تولیدی‬ ‫از پیامدهای انتظاری مرتبط شناس��ایی می ش��ود که به موجب ان‬ ‫ش��وک وارد ش��ده از بخش مالی به بخش حقیق��ی اقتصاد به علل‬ ‫برشمرده تقویت شده و در ادامه می تواند شوک قوی تری را از حوزه‬ ‫مالی اقتصاد به بخش مالی بازنش��ر دهد ک��ه پیامدهای مارپیچی‬ ‫ت��ورم رک��ودی در تعامل بخش حقیقی و بخش مال��ی اقتصاد را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪ ،‬بر این اساس حضور تنظیم گر و ناظر بازار کاال‬ ‫و خدمات بس��یار با اهمیت ارزیابی شده و می تواند این چالش ها را‬ ‫تضعیف کند‪.‬‬ ‫حضور موثر مقام تنظیم گر قبل از اجرای سیاست های اقتصادی‬ ‫به ویژه در حوزه مالی (بانک مرکزی‪ ،‬بورس و‪ )....‬به منظور مشارکت‬ ‫در تصمیم س��ازی و ایج��اد بس��ترهای مناس��ب ب��رای امادگ��ی‬ ‫بخش های تولیدی کشور بسیار مهم ارزیابی می شود‪ .‬زیرا بسیاری‬ ‫از فعالیت ه��ای تنظی��م بازار کنون��ی پس از وقوع ش��وک و ایجاد‬ ‫نوسانات بازاری به وقوع می پیوندد و در راستای رسیدگی به تبعات‬ ‫بعد از ان است که در مواردی این تصمیم ها در مراحلی رخ می دهد‬ ‫که منافع گروهی از ذی نفعان تهدید شده‪ ،‬فرصت های سفته بازی‬ ‫برای گروهی فراهم شده یا زیان های واقعی به وقوع پیوسته است‪.‬‬ ‫عالوه بر موارد برش��مرده‪ ،‬تغیی��ر راهبردهای اقتصادی در کوتاه‬ ‫مدت و یا عملیاتی کردن راهبردهای تعیین شده قبلی که نیازمند‬ ‫تعدیل های بزرگ اقتصادی بوده و به صورت قوی عملیاتی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬حوزه دیگری است که حضور مقام تنظیم گر در حوزه تولید‬ ‫و نیز بازار کاالها را به منظور کاهش هزینه های تعدیل های س��ریع‬ ‫ضروری می کند‪ .‬دو موضوعی که در حوزه تنظیم گری باید مدنظر‬ ‫قرار گیرند عبارت است از‪:‬‬ ‫‪-1‬رصد تحوالت سیاسی تاثیرگذار بر متغیرهای کالن‬ ‫بررس��ی و پایش تحوالت سیاسی منطقه ای و جهان در راستای‬ ‫پیش بینی و شناس��ایی ش��وک های بیرونی اثرگذار بر متغیرهای‬ ‫کالن اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش اخالالت‬ ‫ناشی از این نوسانات بر اقتصاد کشور به ویژه بخش های مولد اقتصاد‬ ‫‪-2‬رص��د زنجیره ه��ای تولی��د و تامی��ن کااله��ا با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های فناورانه‬ ‫دیده بان��ی عملکرد تمام فعاالن در حلقه ه��ای زنجیره تولید در‬ ‫راس��تای جلوگیری از بروز مخاطرات اخالقی در بازار مانند احتکار‪،‬‬ ‫گرانفروش��ی و‪ ...‬در برخ��ی از حلقه های تولید و تس��ری اثر قیمتی‬ ‫ان ب��ه محصول نهای��ی مورد نی��از مصرف کننده نهای��ی (خانوار‪/‬‬ ‫تولیدکننده)‪ .‬در نهایت به منظور اجرایی س��ازی این موارد در بند‬ ‫قبل و سیاس��ت گذاری فعاالنه‪ ،‬پیشنهاد می ش��ود از ظرفیت های‬ ‫«معاون��ت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی»‪« ،‬معاونت‬ ‫امور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت» و «معاونت بازرگانی‬ ‫داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت» اس��تفاده ش��ود‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس الزم اس��ت «معاونت امور اقتص��ادی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی»متولی رصد تحوالت سیاس��ی تاثیرگ��ذار بر متغیرهای‬ ‫کالن و «معاون��ت ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت»‬ ‫متولی رصد زنجیره تولید کاالها و «معاونت بازرگانی داخلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت» متولی رصد زنجیره تامین کاالها ش��وند‪.‬‬ ‫در راستای ایجاد هماهنگی میان این معاونت ها با هدف پشتیبانی‬ ‫تصمیم سازی «ستاد تنظیم بازار کشور» الزم است از ظرفیت های‬ ‫فناوران��ه موجود ب��رای ایجاد پنج��ره واحد اطالعات��ی میان انها‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تنظیم گری بازار‬ ‫و اهمیت ان‬ ‫در حمایت از‬ ‫تولید داخلی‬ ‫صادرات اب‪ ،‬فروش ثروت است نه درامد ارزی‬ ‫بر اساس اخرین امار ارائه شده از سوی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬هندوانه‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬سیب زمینی و پیاز‬ ‫بیشترین و عمده ترین محصوالت صادراتی هستند که‬ ‫اتفاقاً از نظر ارزش��ی چندان ارزاوری هم برای کش��ور‬ ‫نداشته اند‪ ،‬چراکه به عنوان نمونه‪ ،‬هر کیلوگرم هندوانه‬ ‫صادراتی‪ ،‬کمتر از ‪ ۲۰‬س��نت ارزش دارد که اگر میزان‬ ‫مص��رف اب این محصوالت را در نظ��ر بگیریم‪ ،‬ارزش‬ ‫صادرات��ی ان منفی خواهد بود‪ .‬به این معنی که ایران‬ ‫س��االنه میلیون ها تن محصول کش��اورزی کم ارزش و‬ ‫اب بر را به کش��ورهای دیگر ص��ادر می کند که ارزش‬ ‫واقعی اب صرف ش��ده برای انها‪ ،‬بس��یار بیشتر از نرخ‬ ‫صادراتی این محصوالت اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بحران شدید اب در کشور به باالترین حد خود رسیده‬ ‫و اماره��ا بیانگر این اس��ت که بیش از ‪۹۰‬درصد منابع‬ ‫اب شیرین کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود‬ ‫که با مدیریت صحیح می توان ان را اصالح کرد‪.‬‬ ‫در همین زمینه گفت وگویی با «محمدرضا مودودی‪،‬‬ ‫رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاری های منطقه ای‬ ‫ح��وزه مع��اون اول رئیس جمهوری» داش��تیم که در‬ ‫ادامه می خوانید‪ .‬مودودی ک��ه از ابتدای بهمن به این‬ ‫س��مت منصوب شد‪ ،‬درباره بحران اب در ایران با بیان‬ ‫اینکه صادرات اب فروش ثروت اس��ت نه درامد ارزی‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬نمی ت��وان انکار کرد که ما ب��ا بحران جدی‬ ‫مواج��ه هس��تیم و تغیی��رات جوی که یکی دوس��ال‬ ‫گذش��ته با بارش ها ایجاد شده است به این معنا نیست‬ ‫که بتواند اب های زیرزمینی که ما هدر دادیم را خیلی‬ ‫زود جبران کند؛ بنابراین س��ایه خشکس��الی که نقش‬ ‫موثری در ایجاد ان داش��تیم س��ال های بر سر ما باقی‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫€ €ایا کش�ورهای دیگر جهان هم با بحران اب‬ ‫مواجه هستم؟‬ ‫از مجموع کل اب های جهان‪۹۷.۵ ،‬درصد اب ش��ور‬ ‫است که در اقیانوس ها و دریاهاست که مابقی شیرین‬ ‫و در س��طح کره زمین اس��ت و بسیاری از اینها هم یا‬ ‫به صورت یخ در قطب ها پخش ش��ده نند یا به صورت‬ ‫یخچال ه��ای طبیعی در کوه ها ی��ا اب های زیرزمینی‬ ‫هس��تند‪ .‬از مجموع��ه اب ه��ای کره زمی��ن نزدیک به‬ ‫‪ 0.014‬درصد ان قابل اس��تفاده و حیات ‪۸‬میلیارد نفر‬ ‫در جهان به ان وابسته است‪.‬؛در نتیجه گرمایش زمین‪،‬‬ ‫افزایش جمعیت و تاثیر بهداش��ت مصرف باالی اب و‬ ‫همچنین بخش کشاورزی و‪ ...‬عواملی هستند که باعث‬ ‫می شود نتوانیم این درصد را به خوبی مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫انچه امار می گوید این اس��ت که تا ‪30‬س��ال اینده‬ ‫بیش از ‪۴۰‬درصد از جمعی��ت جهان از تنش ابی رنج‬ ‫می برن��د و می توان گفت موض��وع اب در حال تبدیل‬ ‫ش��دن به موضوعی حاد در جهان اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫‪۱۰۰‬س��ال اخیر بیش از ‪۱۸۰۰‬مورد مناقشه بر سر اب‬ ‫در دنی��ا رخ داده که ‪ ۳۷‬م��ورد ان به جنگ و درگیری‬ ‫مستقیم ختم شده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ران از چه زمان�ی با مش�کالت ابی روبرو‬ ‫شد؟‬ ‫در ای��ران به هی��چ وجه مدیری��ت اب موفق و موثر‬ ‫نداشته ایم؛ چرا که کشاورزان جامعه ضعیفی هستند و‬ ‫ما نیز بعد از انقالب نگاهمان به مستضعفان جدی تر از‬ ‫دیگر بخش ها بود؛ بنابراین هر زمان مدیران باالدستی‬ ‫خواس��تند نس��بت به کنت��رل منابع ابی اق��دام کنند‬ ‫هم��واره به این موضوع محکوم ش��دند ک��ه به طبقه‬ ‫کش��اورز اس��یب می زنند؛ از روحانیت محلی گرفته تا‬ ‫مس��ئوالن حامی مس��تضعفان و در وزرای کشاورزی‬ ‫دوره ه��ای مختلف هم نتوانس��تند به ص��ورت جدی‬ ‫مدیریت مناسبی در این بخش داشته باشند‪.‬‬ ‫ایران از جمله کش��ورهایی بود که خشکس��الی های‬ ‫طوالنی مدت داشت و این بحران اب مربوط به امسال‬ ‫و پارسال نیست بلکه با نگاهی به تاریخ می بینیم که در‬ ‫‪۵۰‬سال پیش و ان زمانی که خیلی هم صنعتی نشده‬ ‫بودی��م و تحوالت نرخ نفت هم در کار نبود با مش��کل‬ ‫اب مواجه بودیم‪ .‬در جایی می خواندم مستش��اری نزد‬ ‫اعلم امده بود و از او پرسیده بودند که ما چه صنایعی و‬ ‫چه فعالیت هایی می توانیم داشته باشیم که در منطقه‬ ‫قطب شویم؟مستش��ار هم گفته بود شما کشور کم ابی‬ ‫داری��د و در نهایت این موضوع باعث افس��ردگی اعلم‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫ایجاد ظرفیت راه اندازی فروشگاه های بهاره مجازی در دستور کار است‬ ‫نظرگاه‬ ‫چالش کرونا و‬ ‫صادرات‬ ‫تغییر الگوی خرید مردم‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫ام��روز با توجه به اینکه کش��ور‪ ،‬مایحتاج ارزی‬ ‫خ��ود را از مناب��ع ارز حاص��ل از ص��ادرات تامین‬ ‫می کند‪ ،‬اهمیت صادرات و تسهیل در روند صدور‬ ‫کاال‪ ،‬یکی از موضوعات مهم در سیاس��ت گذاری و‬ ‫مدیریت ش��رایط کنونی کش��ور به شمار می رود؛‬ ‫به نحوی ک��ه وقتی صحبت از وقفه در صادرات به‬ ‫می��ان می اید‪ ،‬معنای ضرر یک تعداد صادرکننده‬ ‫یا یک بخش��ی از ح��وزه فعالیت اقتص��ادی ایران‬ ‫نیس��ت؛ بلکه عمال وقفه در ص��ادرات‪ ،‬به معنای‬ ‫کند ش��دن ارزاوری کشور است‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫ه��ر گونه خللی در حوزه ص��ادرات می تواند باعث‬ ‫کاهش عرضه ارز شده و در مقابل واردات و نرخ ارز‬ ‫را نیز مورد تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین در ش��رایط‬ ‫کنون��ی اقتصاد ای��ران‪ ،‬موضوع ص��ادرات باید به‬ ‫عن��وان یک اولویت در حاکمیت مدنظر قرار گیرد‬ ‫ک��ه البته این اولویت نی��ز‪ ،‬از درجه اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫با توجه به اتفاقات اخیر که در کش��ور رخ داده و‬ ‫ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫است‪ ،‬بیش��ترین لطمه ای که متوجه بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی ش��ده‪ ،‬مرتبط با حوزه صادرات‬ ‫اس��ت؛ چراکه به ه��ر حال کش��ورهای پیرامونی‬ ‫ایران‪ ،‬به دلیل نگرانی از سالمت شهروندان خود‪،‬‬ ‫مجموع��ه تدابیری را ب��ه کار می بندند که جلوی‬ ‫واردات کاالهای ایرانی را س��د می کند که این امر‪،‬‬ ‫به ویژه در حوزه کاالهای فس��ادپذیر‪ ،‬مشکل را دو‬ ‫چندان می کند؛ چراکه بیش��ترین حجم صادرات‬ ‫مواد غذایی و کاالهای فس��ادپذیر صادراتی ایران‪،‬‬ ‫راهی کشورهای پیرامونی مثل افغانستان‪ ،‬عراق و‬ ‫کشورهای حوزه ‪ CIS‬می شود‪.‬‬ ‫از روزی که این اتفاق رخ داده‪ ،‬مش��کل در حوزه‬ ‫صادرات به ویژه در مرزهای مشترک با کشورهای‬ ‫هدف صادراتی‪ ،‬به س��رعت در حال تغییر اس��ت‬ ‫و ب��ر این اس��اس‪ ،‬به صراحت نمی ت��وان گفت که‬ ‫مسیر صادرات ایران‪ ،‬مطلقا بسته بوده یا کامال باز‬ ‫است؛ چراکه برخی از کشورها‪ ،‬در مقاطعی از روز‬ ‫مرزهای خود را باز می کنند و در س��اعاتی پس از‬ ‫ان‪ ،‬می بندند‪ ،‬پس صادرات روان نیست‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬س��ه عامل مح��وری باید‬ ‫مدنظ��ر همه تصمیم گیران ق��رار گیرد؛ به نحوی‬ ‫که نخس��تین موضوع ان است که دولت به عنوان‬ ‫حاکمیت‪ ،‬باید یک س��تاد اطالع رسانی برخط به‬ ‫منظور ارائه اطالعات ب��ه صادرکنندگان در مورد‬ ‫مرزهای کشور‪ ،‬تشکیل داده و برای ان‪ ،‬سامانه ای‬ ‫را در نظ��ر بگیرد که بالفاصله ب��ه صورت انالین‪،‬‬ ‫ورود و خ��روج کاال از مرزهای مختلف را به صورت‬ ‫شفاف نشان دهد تا صادرکنندگان بدانند کاالیی‬ ‫که صادر می کنند‪ ،‬با چه ش��رایطی در مرز مواجه‬ ‫بوده و یا با چه ش��رایطی روبه رو خواهد ش��د؛ این‬ ‫گونه او می تواند ش��رایط ص��دور کاال را مدیریت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دومین نکته ان است که دولت‪ ،‬اطمینان الزم را‬ ‫به کشورهای همسایه بدهد که نظارت و دقت الزم‬ ‫را در سالمت کاالهای صادراتی به خرج می دهد و‬ ‫این اطمینان را به واردکننده کشور هدف صادراتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬می دهد که به مرور‪ ،‬ش��رایط صدور کاال را‬ ‫با خواس��ت بازاره��ای مختلف به لحاظ س�لامت‬ ‫ب��االی کاال‪ ،‬تطبی��ق می دهد‪ .‬به هر ح��ال اکنون‬ ‫صادرکنندگان توانس��ته اند که باوجود مشکالت‬ ‫ارزی کش��ور‪ ،‬روند ص��ادرات را حفظ کنند و نباید‬ ‫اجازه داد که این روند تحت الشعاع قرار گیرد‪.‬‬ ‫نکته س��وم که مرتبط با خ��ود صادرکنندگان‬ ‫است‪ ،‬درک شرایط از سوی جامعه صادراتی کشور‬ ‫اس��ت؛ به این معنا که همه ما باید شرایط را درک‬ ‫کرده و به این فکر باش��یم که اولویت اول کش��ور‪،‬‬ ‫باید تنظیم بازار داخلی باش��د؛ پس کاالهایی که‬ ‫قرار است صادر کنیم‪ ،‬بر اساس شرایط موجود در‬ ‫لب مرزها‪ ،‬باید روانه ش��ده و از ازدحام بیش از حد‬ ‫کاال لب مرز خودداری کنیم‪.‬‬ ‫ام��روز صادرکنندگان نباید به این فکر کنند که‬ ‫اگ��ر کاال صادر کنند؛ حتی اگر کامیون را پش��ت‬ ‫صف مرز قرار داده و ازدحام ایجاد کنند؛ این رفتار‬ ‫باعث می ش��ود که کاالهایش��ان صادر شود؛ بلکه‬ ‫سیاست گذار و تصمیم گیر را مجبور خواهند کرد‬ ‫که به صورت ناخواس��ته‪ ،‬با ش��تاب زدگی تصمیم‬ ‫بگیرند و ضرر و زیان این امر‪ ،‬برای صادرکنندگان‬ ‫بیش��تر است؛ پس الزم است که ارامش خود را در‬ ‫جامعه حفظ کرده و مدیریت رفتارهای ش��خصی‬ ‫را در تصمیم گیری ه��ای مرتبط با حوزه اقتصادی‬ ‫صورت دهیم‪.‬‬ ‫نکته بعدی ض��رورت حمایت از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط و جبران خسارت صادرکنندگان است‬ ‫ک��ه به نظر‪ ،‬یک��ی از وظایف اصل��ی دولت در این‬ ‫شرایط اس��ت؛ پس باید همراهی الزم را در بحث‬ ‫بازپرداخت مالیات و بیمه تامین اجتماعی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهنام امیری‬ ‫مرکز توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫در حال حاضر‬ ‫‪60‬هزار‬ ‫کسب وکار‬ ‫دارای نماد‬ ‫اعتماد‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫خود دارد؛‬ ‫بنابراین ظرفیت‬ ‫الزم وجود‬ ‫دارد که مردم‬ ‫به خریدهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫ترغیب شوند‬ ‫مدرس خیابانی‬ ‫تغییر الگوی‬ ‫خرید نیز با‬ ‫تقویت خرید‬ ‫اینترنتی و‬ ‫استفاده از‬ ‫فروشگاه های‬ ‫مجازی و تحویل‬ ‫کاال در خانه‬ ‫امکان پذیر‬ ‫است‬ ‫این روزهای کرونایی برای همه مردم و به ویژه صاحبان‬ ‫بو کارها سخت می گذرد‪ .‬روزهایی که باید‬ ‫صنوف و کس ‬ ‫به واسطه نزدیکی به عید نوروز مانند هرسال پر از هیاهو‬ ‫و رونق باش��د اما ج��ز هیاهوی بیم��اری و مراقبت های‬ ‫بهداشتی عایدی ندارد‪ .‬در این شرایط دولت نیز به دنبال‬ ‫راه هایی است که اسیب های اقتصادی کسب وکارها را تا‬ ‫حد ممکن کاهش دهد؛ از بخشش های مالیاتی گرفته تا‬ ‫تعامل بانکی در پرداخت اقساط وام ها‪ .‬موضوع دیگری که‬ ‫در این میان حائز اهمیت است رونق خرید و فروش های‬ ‫اینترنتی اس��ت چرا که مردم ترجی��ح می دهند در خانه‬ ‫بمانن��د و محصول م��ورد نیاز خ��ود را در منزل تحویل‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا سرپرس��ت معاونت تسهیل تجاری و‬ ‫توس��عه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز‬ ‫از ابالغ ش��یوه نامه ای برای فروشگاه های مجازی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در حال مذاکره با وزارت بهداش��ت هس��تیم که‬ ‫برای کارکنان این فروشگاه های اینترنتی تجهیزات الزم‬ ‫مانند ماسک و و مواد ضدعفونی کننده تامین کنیم تا در‬ ‫امن ترین شرایط محصول را به دست مشتریان برسانند‪.‬‬ ‫بهن��ام امی��ری در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی توصیه می ش��ود که مردم در مکان هایی‬ ‫که تجمع می شود و تردد باالست حداقل حضور را داشته‬ ‫باشند که یکی از این مراکز فروشگاه هایی است که مردم‬ ‫ب��رای خرید مایحتاج خود به انها مراجعه می کنند که به‬ ‫همین دلیل تاکید می شود که مردم خریدهای خود را به‬ ‫صورت اینترنتی انجام دهند تا با این روش حداقل حضور‬ ‫را در سطح شهر داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای تحقق این امر و ترغیب بیشتر مردم‬ ‫پیش��نهاد شده است که هزینه اینترنت مردم برای خرید‬ ‫اینترنتی تخفیف دار شود و برای ترغیب کسب وکارها نیز‬ ‫هزین��ه پهنای بان��د را کاهش دهند یا اگر هاس��ت هایی‬ ‫دچار مش��کل ش��ده اس��ت با هزینه کمتری انجام شود‬ ‫تا کس��ب وکارهایی هم که با مش��کالت عدیده ای مواجه‬ ‫شده اند بتوانند از رکود خارج شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه های بهاره مجازی‬ ‫سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این‬ ‫بس��یاری از صنوف که ممکن اس��ت در فضای مجازی و‬ ‫فروش اینترنتی هم خیلی فعال نباشند نیز دچار مشکل‬ ‫هستند که ش��امل کیف و کفش و لباس و دیگر صنوف‬ ‫مختلف خدماتی‪ ...‬می شود‪ .‬بنابراین باید ظرفیت تجارت‬ ‫الکترونیک به گونه ای باشد که کسب وکارها بتوانند هرچه‬ ‫س��ریع تر از پلتفرم های ای کامرس (‪ )e-commerce‬یا‬ ‫همان فروش��گاه های اینترنتی اس��تفاده کنند و بتوانیم‬ ‫نمایش��گاه های بهاره ای که هرس��ال به ص��ورت فیزیکی‬ ‫داش��تیم را به صورت اینترنتی داش��ته باشیم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه کس��ب وکار برتر که شناخته ش��ده است اقدام به‬ ‫برگزاری نمایشگاه بهاره مجازی کند تا مردم نیز با خرید‬ ‫تخفیف دار نیازهای خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫امی��ری افزود‪ :‬این ظرفیت در حال حاضر وجود دارد و‬ ‫در حال پیگیری هستیم که اگر بشود ظرفیت راه اندازی‬ ‫فروشگاه های بهاره به صورت مجازی را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری جلسه مشترکی با قائم مقام‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنتی اظهار کرد‪ :‬مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی‬ ‫در ح��ال حاضر ‪60‬ه��زار کس��ب وکار دارای نماد اعتماد‬ ‫زیرمجموع��ه خود دارد؛ بنابراین ظرفیت الزم وجود دارد‬ ‫که مردم به سمت خریدهای اینترنتی ترغیب شوند‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت تس��هیل تجاری و توسعه کاربردها‬ ‫در مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی تصری��ح کرد‪ :‬ما‬ ‫ش��یوه نامه ای را با همکاری و تعامل با وزارت بهداش��ت‬ ‫تهی��ه کردیم که براین اس��اس توصیه هایی به خریدار و‬ ‫فروش��نده برای انجام سفارش ها ارائه ش��ده است که با‬ ‫این ش��رایط فک��ر می کنیم خرید های م��ردم نیز امن تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمون��ه به مردم توصیه می ش��ود به‬ ‫محض دریافت س��فارش خود محصول را در حمام ببرند‬ ‫و بعد از ضدعفونی کردن و شست وش��وی الزم اس��تفاده‬ ‫کنند و به محیط خانه بیاورند‪ .‬همچنین به کسب وکارها‬ ‫هم تاکید کردیم که پرسنل شبکه توزیع هرروز از لحاظ‬ ‫س�لامتی چک شوند و حتما ماس��ک و دستکش داشته‬ ‫نامه ای برای وزیر ارتباطات‬ ‫در همین باره قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارس��ال نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫نیز خواستار فراهم شدن زیرساخت های الزم برای تغییر الگوی خرید از حضور به اینترنت شد‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫در نامه ای به اذری جهرمی با موضوع تغییر الگوی خرید مردم برای مبارزه با بیماری کرونا نوشت‪:‬‬ ‫با شیوع ویروس کرونا بخش های مختلفی از شبکه تجاری کشور شامل تجار (وارد کنندگان و صادر کنندگان‪،‬‬ ‫واحدهای صنفی) شبکه لجستیکی و مصرف کنندگان متاثر شده اند‪ .‬بنابراین این وزارتخانه راهکارهایی را برای‬ ‫حمای��ت از گروه ه��ای مختلف برنامه ریزی و در حال اجرا دارد‪ .‬برخی از اهداف حمایتی مرتبط ش��امل موارد‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪-۱‬حمایت از کسب وکارها برای کاهش فشار هزینه ای در شرایطی که کاهش فروش و درامد دارند‪.‬‬ ‫‪-۲‬بهبود زیرساخت های مرتبط با فروش و توزیع کاال و خدمات‬ ‫‪-۳‬کمک به مصرف کنندگان جهت تامین پایدار موارد مصرفی به صورت ایمن (ایمن از حیث ریسک ویروس‬ ‫کرونا)‬ ‫براس��اس این اهداف‪ ،‬یکی از برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ترویج اس��تفاده از زیرس��اخت های‬ ‫تجارت الکترونیکی‪ ،‬جهت خرید و فروش کاال و خدمات است‪ .‬درحال حاضر این زیرساخت تا حد مطلوبی در‬ ‫کشور ایجاد گردیده است‪.‬‬ ‫با ش��رایط پیش امده لزوم بهره گیری هر چه بیش��تر از این زیرساخت و حمایت از کسب و کارهای فعال در‬ ‫این حوزه و ترغیب مصرف کنندگان برای خرید اینترنتی حائز اهمیت ویژه است‪.‬‬ ‫براین اساس مواردی پیشنهاد شده است‪:‬‬ ‫‪-۱‬بهبود و افزایش پهنای باند کش��ور‪ ،‬به ویژه در حوزه کس��ب وکارهای اینترنتی (به ویژه در شهرهای بزرگ‬ ‫درگیر با ویروس)‬ ‫‪-۲‬کمک به کاهش هزینه های مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی در پیامک ارسالی به عموم مردم‬ ‫‪-۳‬ترویج استفاده از خرید اینترنتی در پیامک های ارسالی به عموم مردم‬ ‫‪-۴‬اس��تفاده رای��گان یا با تخفیف ویژه از خدم��ات اینترنت مصرف کنندگان برای تعامل با کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫با توجه به ارتباط موضوعی موارد پیشنهادی با فعالیت های ان وزارتخانه محترم و همچنین رویکرد جنابعالی‬ ‫در حمای��ت از عم��وم مردم و کس��ب و کارها موارد فوق جهت ارائه رهنمود و دس��تور هر گونه اقدام مقتضی‬ ‫ایفاد می شود‪.‬‬ ‫باشند یا اینکه بس��ته بندی ها به نوعی باشد که کمترین‬ ‫نفوذ ویروس را داشته باشد‪.‬‬ ‫امی��ری ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د تمهیداتی ه��م برای‬ ‫کسب وکارها داش��ته باش��یم اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تهیه و تامین ژل ضدعفونی و ماس��ک و ‪ ...‬برای پرس��نل‬ ‫ش��بکه توزیع کس��ب وکارهای اینترنتی ب��ه یک بحران‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت که تصمیم داریم این خدمات را به‬ ‫صورت ویژه در اختیار انها قرار دهیم که به تایید وزارت‬ ‫بهداشت نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد کاهش تعرفه اینترنت‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به تازگی از بس��ته تش��ویقی برای صنوفی که به واسطه‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور اس��یب دیده و بی رونق‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬خبر داد‪ .‬حس��ین مدرس خیابانی در حاش��یه‬ ‫جلس��ه س��تاد رونق تولید اظهار کرد‪ :‬ب��رای صنوفی که‬ ‫به واس��طه ش��یوع ویروس کرونا در کشور اسیب دیده و‬ ‫بی رونق شده اند‪ ،‬بسته تش��ویقی در نظر گرفته می شود‬ ‫که این بسته تشویقی شامل بخشودگی مالیاتی‪ ،‬معافیت‬ ‫و تخفیف بیمه اجتماعی و س��هولت در پرداخت وام های‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین با توجه به اینکه امسال تصمیم گیری‬ ‫در حوزه تنظیم ب��ازار‪ ،‬به صورت متمرکز صورت گرفته و‬ ‫نقش اصلی با اصناف و واحدهای صنفی‪ -‬تولیدی اس��ت‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت بخش دیگ��ر بازار به لح��اظ ارائه خدمات و‬ ‫فروش کاالهای��ی خارج از حوزه کاالهای اساس��ی‪ ،‬دچار‬ ‫اسیب شده باش��ند که بر این اساس‪ ،‬مهم ترین کار برای‬ ‫رونق دادن به بخش اسیب پذیر این روزهای کسب وکارها‪،‬‬ ‫تغییر الگوی خرید مردم است‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا‬ ‫و س��یما‪ ،‬مدرس خیابانی تصریح کرد‪ :‬تغییر الگوی خرید‬ ‫نیز با تقویت خرید اینترنتی و اس��تفاده از فروش��گاه های‬ ‫مج��ازی و تحویل کاال در خانه ها امکان پذیر اس��ت و اگر‬ ‫الگ��وی خرید مردم با این تغییرات‪ ،‬متناس��ب با ش��رایط‬ ‫کنونی کش��ور ش��ود؛ به ط��ور قطع رکود کنون��ی که در‬ ‫برخ��ی صنوف وجود دارد‪ ،‬از بین می رود؛ ضمن اینکه هم‬ ‫م��ردم مایحتاج خود را تامین می کنند و هم اصناف رکود‬ ‫روزهای گذشته را جبران خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این میان‪ ،‬پیش��نهاد کاهش هزینه‬ ‫اینترن��ت ب��ه وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات ارائه‬ ‫داده ش��ده تا بتوان مردم را تش��ویق ب��ه خرید اینترنتی‬ ‫ک��رد؛ چراکه این امر‪ ،‬هم در کاهش ترافیک و هم تقلیل‬ ‫الودگی هوا موثر اس��ت؛ ضمن اینکه توصیه های پزشکی‬ ‫ب��رای کاهش تردد در ش��رایط کنونی نیز محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫تامین کاالی اساس��ی م��ورد نیاز مردم برای ش��ب عید‬ ‫افزود‪ :‬هیچ کمبود کاالی��ی در بازار وجود ندارد و تامین‬ ‫کاال بی��ش از نیاز انجام پذیرفته اس��ت؛ ضمن اینکه نرخ‬ ‫برخی کاالها نیز که به واسطه شرایط کنونی افزایش پیدا‬ ‫کرده بود‪ ،‬اکنون در حال بازگشت به شرایط عادی است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬در چند کاال که جزو توصیه های‬ ‫پزش��کی برای پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا بود‪،‬‬ ‫قیمت ها هنوز باالس��ت و برخی سودجویی هایی صورت‬ ‫گرفته که قطعا با پیگیری های انجام گرفته‪ ،‬نرخ انها نیز‬ ‫به حالت عادی باز می گردد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کمبود ماسک در کشور اظهارکرد‪ :‬تولید‬ ‫ماسک به میزانی که پاسخگوی همه جمعیت کشور باشد‬ ‫در کش��ور ص��ورت نمی گیرد؛ بنابراین ب��ه طور طبیعی‪،‬‬ ‫تولید به انداز تقاضای معمول زمس��تان صورت پذیرفته‬ ‫و پس از ش��یوع ویروس ه��م‪ ،‬با توجه به می��زان تولید‬ ‫کنونی‪ ،‬ماسک ها به س��مت مراکز درمانی و بیمارستانی‬ ‫روانه شدند‪ ،‬اما درحال حاضر‪ ،‬به تناسب افزایش تولیدی‬ ‫که صورت گرفته و با تصمیم وزارت بهداشت‪ ،‬قرار است‬ ‫ماسک در داروخانه ها هم توزیع شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬تمام‬ ‫ظرفیت تولید داخل برای افزایش تولید ماس��ک باید به‬ ‫کار گرفت��ه ش��ده و با تغییر کاربری های��ی که اکنون در‬ ‫برخی واحدهای تولیدی صنعت نس��اجی صورت گرفته‪،‬‬ ‫ه��م اکنون بس��یاری از کارگاه های پوش��اک و تولیدات‬ ‫صنعت��ی در حال تولید ماس��ک خانگی هس��تند؛ ضمن‬ ‫اینکه تعرفه واردات هم صفر ش��ده تا برای تامین بخشی‬ ‫از نیازهای ماسک ‪ n۹۵‬و ‪ ،n۹۹‬واردات صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای فروش اینترنتی ماسک‬ ‫مدرس خیابان��ی با بیان اینکه​ت�لاش می کنیم درباره‬ ‫ماس��ک هم‪ ،‬فروش اینترنتی و تحویل به در خانه صورت‬ ‫پذی��رد‪ .‬افزود‪ :‬ش��بکه توزیع ماس��ک در اختی��ار وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی است و اگرچه تاکنون‬ ‫تمرکز روی بخش های درمانی بوده‪ ،‬اما ماس��ک هایی که‬ ‫خارج از مراکز درمانی توزیع شده اند‪ ،‬ممکن است احتکار‬ ‫شده و از مسیر توزیع قانونی وزارت بهداشت خارج شده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی درباره تامین مواد شوینده نیز گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ظرفیت تولید ش��وینده در کشور‪ ،‬س��ه برابر تولید فعلی‬ ‫اس��ت و برای تولید شوینده هیچ مش��کلی وجود ندارد؛‬ ‫ضمن اینکه تدارکات الزم برای تامین نیاز کش��ور دیده‬ ‫ش��ده؛ به طوری که حتی صادرات نی��ز داریم‪ .‬قائم مقام‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به نقش رسانه ملی‬ ‫در حوزه رونق تولید و بازرگانی نیز اظهار کرد‪ :‬رس��انه ملی‬ ‫همواره همراهی کاملی در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی‬ ‫داش��ته و قدرت رس��انه به گونه ای است که ابزار مدیریتی‬ ‫را تح��ت تاثیر قرار می دهد و رس��انه ملی نقش مرجعیت‬ ‫دارد و هر جا که وارد میدان ش��ده بازار را به حالت عادی‬ ‫بازگردانده و اساس جنگ نرم رسانه است‪.‬‬ ‫تمدید غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫معاون زیرس��اخت کلید عمومی و امنی��ت اطالعات تجاری‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی از راه اندازی س��امانه تمدید‬ ‫غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی در مرکز دولتی میانی‬ ‫ع��ام خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی مرکز‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیکی‪ ،‬رضا جوادی نیا افزود‪ :‬متقاضیانی‬ ‫که دارای گواهی الکترونیکی معتبر هس��تند‪ ،‬یک هفته قبل از‬ ‫انقضای گواهی خود می توانن��د از طریق پورتال صدور گواهی‬ ‫مرکز میانی عام‪ ،‬اقدام به دریافت گواهی جدید کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬تمدید گواهی برای کسانی است که قبال یک‬ ‫بار گواهی امضای خود را به صورت حضوری دریافت کرده اند و‬ ‫یا به عبارتی قب ً‬ ‫ال یکبار احراز هویت انها در دفاتر ثبت نام مرکز‬ ‫دولتی میانی عام (فهرس��ت دفاتر ثبت نام در وب سایت مرکز‬ ‫میانی عام منتش��ر ش��ده است)‪ ،‬ش��امل دفاتر اسناد رسمی یا‬ ‫دفاتر پیشخوان دولت به صورت حضوری انجام شده است‪ .‬این‬ ‫دس��ته از متقاضیان می توانند با امضای معتبر خود‪ ،‬یک هفته‬ ‫قب��ل از انقضای گواهی‪ ،‬از طریق پورت��ال صدور گواهی مرکز‬ ‫میانی عام‪ ،‬اقدام به دریافت گواهی جدید کنند‪.‬‬ ‫معاون زیرس��اخت کلید عمومی و امنی��ت اطالعات تجاری‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی گفت‪ :‬در این طرح صاحبان‬ ‫امضا یک هفته قبل از اتمام اعتبار گواهی‪ ،‬یک پیامک یاداوری‬ ‫ب��رای تمدید گواهی خود دریافت می کنند و یک هفته فرصت‬ ‫دارن��د به جای مراجعه حضوری به دفاتر ثب��ت نام‪ ،‬به پورتال‬ ‫صدور گواهی مرکز میانی ع��ام مراجعه کرده و در مدت زمان‬ ‫کوتاه��ی و با چهار گام س��اده‪ ،‬از منوی تمدید گواهی اقدام به‬ ‫تمدید گواهی امضای الکترونیکی خود کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در این حالت تنها تعرفه مصوب گواهی‬ ‫اخذ خواهد شد و متقاضیان الزم نیست تا توکن جدید خریداری‬ ‫کنند و می توانند از همان توکن قبلی خود اس��تفاده کنند افزود‪،‬‬ ‫به هنگام تمدید گواهی کلیه استعالمات الزم به صورت سیستمی‬ ‫از مراجع ذی صالح از قبیل سرویس استعالم هویت ثبت احوال‪،‬‬ ‫سرویس اس��تعالم اشخاص حقوقی از س��ازمان ثبت شرکت ها‪،‬‬ ‫پست جمهوری اسالمی دوباره صورت می پذیرد و در صورتی که‬ ‫مشکلی وجود نداشته باشد‪ ،‬تمدید گواهی انجام می شود‪.‬‬ ‫جوادی نیا پیش بینی کرد‪ :‬در سال اول ارائه این خدمت‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬هزار مراجعه حضوری برای اخذ گواهی امضا حذف شود‬ ‫و این تعداد در سال های اتی نیز افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون زیرس��اخت کلید عمومی و امنی��ت اطالعات تجاری‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه با راه اندازی‬ ‫این سیستم یک گام مثبت در راستای تحقق دولت الکترونیک‬ ‫برداشته ش��ده اس��ت افزود از مزایای تمدید گواهی به صورت‬ ‫سیستمی و غیر حضوری می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪ -‬حذف کاغذ به منظور تکمیل فرم های درخواست گواهی و‬ ‫انجام کلیه امور به صورت الکترونیکی‬ ‫ افزایش س�لامت اداری و کاهش فس��اد اداری و همچنین‬‫افزایش شفافیت در امور‬ ‫ الزام نبودن ارائه اصل مدارک هویتی‬‫ حذف کپی مدارک هویتی‬‫ پرداخ��ت تعرف��ه گواهی به صورت انالی��ن از طریق درگاه‬‫پرداخت‬ ‫ نی��از نداش��تن به حضور در س��طح ش��هر و کاهش تعداد‬‫سفرهای شهری‬ ‫ کاهش ترافیک و کاهش الودگی هوا‬‫ افزایش س��رعت و دقت رس��یدگی به ام��ور مردم و جلب‬‫رضایت ارباب رجوع‬ ‫ دسترس��ی مردم به خدمات مورد نیاز اداری در تمامی ایام‬‫هفته به صورت ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫با اغاز مهرماه نمایشگاه های کتاب استانی در سراسر‬ ‫کش��ور برگزار ش��د‪ .‬بیش��ترین میزان فروش کتاب در‬ ‫نمایش��گاه های کتاب تبریز‪ ،‬خراسان رضوی و اصفهان‬ ‫بود‪ .‬نمایش��گاه های کتاب قزوین و ارومیه هم به منظور‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار نشدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬نخس��تین‬ ‫نمایشگاه کتاب در اس��تان خراسان شمالی بود که ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬مه��ر ماه در مصالی بجنورد و مس��احت ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مترمرب��ع برگزار ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه ‪ ۲۵۱‬ناش��ر‬ ‫‪ ۵۴۷۵۳‬عنوان کتاب عرضه کردند‪ ۵۵۰ .‬میلیون تومان‬ ‫بن به این نمایش��گاه اختصاص یافت و همین میزان بن‬ ‫کتاب هم در نمایش��گاه استان خراس��ان شمالی برای‬ ‫خرید کتاب اس��تفاده ش��د‪ ۱ .‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان میزان کل فروش ناشران در این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب کردس��تان هم همزمان با نمایشگاه‬ ‫کت��اب اس��تان خراس��ان ش��مالی در مح��ل دائم��ی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی سنندج و مساحت ‪ ۳۶۰۰‬متر‬ ‫مربع برگزار ش��د‪ .‬در این نمایشگاه ‪ ۳۷۳‬ناشر ‪۷۱۴۶۵‬‬ ‫عنوان کتاب را در بخش ناشران داخلی و ‪ ۹۳۷۲‬عنوان‬ ‫کتاب را در بخش بین الملل عرضه کردند‪ ۶۰۰ .‬میلیون‬ ‫تومان بن اختصاص یافته به این نمایش��گاه برای خرید‬ ‫کتاب استفاده شد‪ ۲.‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان کل‬ ‫فروش ناشران در این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫لو بختی��اری ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫نمایش��گاه کت��اب چهارمحا ‬ ‫مهرم��اه در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫شهرکرد و مس��احت ‪ ۵۰۰۰‬متر برگزار شد‪ ۳۳۲ .‬ناشر‬ ‫‪ ۶۹۸۲۹‬عنوان کتاب را در این نمایشگاه عرضه کردند‪.‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ون تومان بن به این نمایش��گاه اختصاص‬ ‫یافت و می��زان کل فروش ناش��ران در ان ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۸۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫همزمان با این نمایش��گاه‪ ،‬نمایشگاه لرستان در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی خرم اباد و مس��احت‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬متر مربع برگزار شد‪.‬‬ ‫از می��ان ‪ ۴۵۰‬میلیون توم��ان بن اختصاص یافته به‬ ‫این نمایشگاه ‪ ۳۹۳‬میلیون تومان بن برای خرید کتاب‬ ‫استفاده شد‪ ۹۸۲.‬میلیون تومان میزان فروش کتاب در‬ ‫نمایشگاه کتاب استان لرستان بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه اذربایجان شرقی ‪ ۲۹‬مهر تا ‪ ۴‬ابان در محل‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه کتاب استان خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی مشهد مقدس و مساحت ‪ ۲۵۰۰‬متر مربع برگزار شد‪ .‬یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بن اختصاص یافته به این نمایشگاه و‬ ‫‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان میزان کل فروش ناشران‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی تبریز و مس��احت ‪۲۲‬‬ ‫هزار متر مربع برگزار ش��د‪ ۶۹۷ .‬ناشر ‪ ۱۱۳۴۱۸‬عنوان‬ ‫کت��اب در بخش ناش��ران داخل��ی و ‪ ۲۰۹۰۰‬عنوان در‬ ‫بخش بین الملل عرضه کردند‪ ۱.‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان بن به این نمایش��گاه اختص��اص یافت و میزان‬ ‫فروش در ان ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اس��تان خراس��ان رضوی ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬ابان در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی مشهد مقدس و‬ ‫مس��احت ‪ ۲۵۰۰‬متر مربع برگزار ش��د‪ .‬یک میلیارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بن اختصاص یافته به این نمایشگاه‬ ‫بود و ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان میزان کل فروش‬ ‫ناشران‪.‬‬ ‫نمایشگاه استان مرکزی ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬ابان در مصالی بیت‬ ‫المقدس اراک و مس��احت ‪ ۲۷۰۰‬متر مربع برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۸‬ناش��ر ‪ ۵۹۵۰۰‬عنوان در نمایشگاه عرضه کردند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان ب��ن به این نمایش��گاه اختصاص‬ ‫یافت و می��زان کل فروش ناش��ران در ان ‪ ۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلی��ون تومان بود‪ .‬نمایش��گاه منطقه ازاد کیش‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬ابان در‪ :‬تاالر ش��هر کیش و مساحت ‪۲۵۰۰‬‬ ‫متر مربع برگزار ش��د‪ ۲۸۱.‬ناش��ر ‪ ۱۳۸۰۰‬عنوان کتاب‬ ‫در این نمایش��گاه عرضه کردند ‪ ۱‬میلیارد تومان بن به‬ ‫نمایش��گاه اختصاص یافت و میزان کل فروش ناش��ران‬ ‫در ان ‪ ۱‬میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان بود‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬ابان در مصالی‬ ‫بزرگ ام��ام خمینی (ره) و مس��احت ‪ ۲۱۰۰‬متر مربع‬ ‫برگزار شد‪ ۱۶۴ .‬ناشر ‪ ۶۵۵۷۹‬عنوان کتاب در نمایشگاه‬ ‫عرضه کردند‪ ۳۵۰ .‬میلیون تومان بن به این نمایش��گاه‬ ‫اختص��اص یافت و می��زان کل فروش ناش��ران در این‬ ‫نمایشگاه ‪ ۸۹۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه استان اصفهان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬ابان ماه در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های استان اصفهان و مساحت ‪۸۷۰۰‬‬ ‫متر مربع برگزار ش��د‪ ۳۸۴ .‬ناشر ‪ ۹۷۱۵۲‬عنوان کتاب‬ ‫در نمایش��گاه عرضه کردند‪ ۱.‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان بن به این نمایش��گاه اختصاص یافت و ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلی��ون توم��ان میزان کل فروش ناش��ران در‬ ‫نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه های کتاب استانی در استان های مازندران‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬گیالن‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬زنجان‪ ،‬گلستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬قم‪ ،‬همدان‪ ،‬خوزستان‬ ‫و هرمزگان برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫کتاب استانی‬ ‫در استان های‬ ‫مازندران‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‪،‬‬ ‫گیالن‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫خوزستان و‬ ‫هرمزگان برگزار‬ ‫شد‬ ‫خودروسازان بزرگ اچمز شدند‬ ‫قرار ب��ود نودمین دوره نمایش��گاه خ��ودرو ژنو‬ ‫به عن��وان یکی از مهم تری��ن رویدادهای خودرویی‬ ‫دنیا از امروز ش��روع به کار کند اما ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا همه چیز را تغییر داد‪.‬‬ ‫دولت س��وئیس به خاطر پیشگیری از شیوع این‬ ‫بیماری اقدام به منع برگزاری هرگونه تجمع بیش‬ ‫از ‪ 1000‬نفر کرد که نمایش��گاه ژنو نیز شامل این‬ ‫قانون ش��د‪ .‬این کار نه تنها ضرر هنگفتی به ش��هر‬ ‫ژن��و زد بلکه برخی خودروس��ازان هم که به دنبال‬ ‫معرفی محص��والت جدید خود در این نمایش��گاه‬ ‫بودند‪ ،‬متضرر شدند‪.‬‬ ‫کونی��گ زگ‪ ،‬پاگانی و ریماک ج��زو نمونه های‬ ‫بارز از خودروس��ازان کوچکی هس��تند که ش��اید‬ ‫مناب��ع جایگزین دیگری ب��رای معرفی محصوالت‬ ‫جدید خود نداشته باشند‪ .‬هرچند که خودروسازان‬ ‫بزرگ ت��ر می توانند خود را با این ش��رایط تطبیق‬ ‫دهن��د‪ .‬به عن��وان نمونه ش��رکت هایی همچون ب‬ ‫ام و‪ ،‬ائودی‪ ،‬مرس��دس بنز‪ ،‬پورشه و مک الرن در‬ ‫ح��ال برنامه ریزی برای رونمایی زنده از محصوالت‬ ‫خود هس��تند‪ .‬اما بدون شک خودروسازان کوچک‬ ‫از شرایط پیش امده متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان براین باورند که چنین برنامه هایی‬ ‫شاید نشان دهنده افول هرچه بیشتر نمایشگاه های‬ ‫خودرویی س��نتی باشند‪ .‬برای مثال فورد‪ ،‬مازراتی‪،‬‬ ‫المبورگین��ی‪ ،‬ولوو‪ ،‬نیس��ان و اینفینیتی با انصراف‬ ‫از حض��ور در نمایش��گاه و به ج��ای ان برگ��زاری‬ ‫رویدادهای خصوصی برای معرفی محصوالتش��ان‬ ‫را انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن برنده��ا ب��ه زودی مراس��م جایگزینی در‬ ‫نظ��ر خواهن��د گرفت و در ش��رایط جدی��د ایجاد‬ ‫ش��ده می توانن��د بازخ��ورد روش حض��ور در بازار‬ ‫را هم بس��نجند‪ .‬اگر برای مث��ال رونمایی زنده ب‬ ‫ام و از کانس��پت ‪ i۴‬ب��ه خوب��ی پیش برود ش��اید‬ ‫«باواریایی» ه��ا دیگر در نمایش��گاه های هزینه بری‬ ‫همچون ژنو ش��رکت نکنند‪ .‬هرچه باشد مردم این‬ ‫روزه��ا بخش اعظم خبرها را از طریق ش��بکه های‬ ‫اجتماعی و در گوش��ی های هوشمند خود دریافت‬ ‫می کنن��د‪ .‬رونمایی خصوص��ی و زنده محصوالت با‬ ‫این روش کام ً‬ ‫ال همخوانی دارد زیرا خودروس��ازان‬ ‫می توانن��د در ی��ک ب��ازه زمانی مش��خص با افراد‬ ‫بیشتری ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت ماه این��ده نمایش��گاه نیویورک هم‬ ‫ش��روع به کار بکن��د اما ویروس کرون��ا فع ً‬ ‫ال جایی‬ ‫نرفته اس��ت‪ .‬ش��اید این رویداد نیز به خاطر حفظ‬ ‫س�لامت عموم مردم لغو ش��ود‪ .‬ف��ورد برانکو یکی‬ ‫از محصوالت ش��اخصی است که ش��نیده شده در‬ ‫نیویورک رونمایی خواهد ش��د هرچن��د فورد قب ً‬ ‫ال‬ ‫برنامه رونمای��ی زنده از این خودرو را نیز داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین خودروس��ازان‪ ،‬میلیون ها دالر را صرف‬ ‫بس��ترهای الزم مانند غرفه ارایی‪ ،‬حمل ونقل و…‬ ‫برای حضور در نمایش��گاه می کنند‪ .‬گفته می شود‬ ‫در نمایش��گاه ژنو‪ ،‬غرفه داران پ��ول خود را بازپس‬ ‫نخواهند گرفت زیرا این مقامات س�لامت سوئیس‬ ‫بوده اند که نمایش��گاه را لغ��و کرده اند نه متصدیان‬ ‫نمایشگاه! به این ترتیب خودروسازان شرکت کننده‬ ‫ض��رر هنگفت��ی را متحمل ش��ده اند‪ .‬ب��روز چنین‬ ‫واکنش هایی خودروس��ازان ب��زرگ را برای برپایی‬ ‫مراس��م های خصوصی مصمم ت��ر می کند چرا که‬ ‫برگزاری مراس��م زنده و خصوصی ن��ه تنها هزینه ‬ ‫کمت��ری دارن��د بلکه لغ��و احتمالی انه��ا راحت تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫لغو نمایشگاه پدافند دریایی دوحه‬ ‫قط��ر نمایش��گاه بین الملل��ی پدافن��د دریایی دوحه‬ ‫موس��وم به «دیمدک��س ‪ »۲۰۲۰‬را به دنب��ال نگرانی از‬ ‫ش��یوع ویروس جدید کرونا موس��وم ب��ه «کووید‪»۱۹-‬‬ ‫لغو کرد‪ .‬قرار بود هفتمین نمایش��گاه دیمدکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫(‪ )۲۰۲۰ Dimdex‬در تاری��خ ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۱۸‬مارس(‪ 26‬تا‬ ‫‪ 28‬اس��فند) و با حضور ‪ ۸۰‬کشور برگزار شود‪ .‬نخستین‬ ‫دور از این نمایش��گاه ‪12‬س��ال پیش اغاز ش��ده بود‪ .‬به‬ ‫گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬ش��مار زیادی از کشور های‬ ‫سراسر جهان نشست ها و نمایشگاه های خود را به خاطر‬ ‫نگرانی ها از ش��یوع ویروس کرونا تا کنون لغو کرده اند که‬ ‫از جمله تازه ترین این موارد‪ ،‬اقدام دولت فدرال المان در‬ ‫لغو بورس برلین‪ ،‬بزرگترین بورس گردشگری در جهان‬ ‫اس��ت که قرار بود هفت��ه اینده برگزار ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫برگزار کنن��دگان نمایش��گاه گردش��گری در پاری��س‪،‬‬ ‫پایتخت فرانسه از لغو برگزاری این مراسم به سبب شیوع‬ ‫ویروس جدید کرونا خبر داده اند‪ .‬خبرگزاری فرانسه روز‬ ‫گذشته به نقل از طرف برگزار کننده این نمایشگاه اعالم‬ ‫کرد تصمیم دارد بیس��ت و پنجمین نمایش��گاه جهانی‬ ‫گردشگری این کشور را به دس��تور مقامات فرانسه لغو‬ ‫کرد‪ .‬همچنین اتحادیه ناش��ران فرانس��وی در بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد نمایش��گاه س��االنه کتاب پاریس که قرار بود‬ ‫در ماه جاری میالدی برگزار ش��ود‪ ،‬به سبب اقداماتی که‬ ‫دولت فرانسه برای مهار شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬ان را لغو کرد‪ .‬چندی پیش نیز نیز برگزار کنندگان‬ ‫نشس��ت جهانی موبایل که یک گردهمایی س��االنه در‬ ‫زمینه صنعت ارتباطات به ش��مار می رود و بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار بازدید کننده را به بارس��لون می کش��اند‪ ،‬به سبب‬ ‫نگرانی ها از ویروس کرونا‪ ،‬این گردهمایی را لغو کردند‪.‬‬ ‫الیور زیل‪ ،‬مدیر نمایشگاه کتاب الیپزیگ‬ ‫در پیامی از لغو نمایش��گاه کتاب الیپزیگ‬ ‫برای نخس��تین بار در تاریخ ‪ ۷۰‬س��اله این‬ ‫نمایشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫در این پی��ام امده اس��ت‪« :‬غرفه داران‪،‬‬ ‫ش��رکا و بازدید کنن��دگان عزی��ز‪ ،‬ب��ا قلب‬ ‫اندوهگین و حسرت بسیار امروز باید اعالم‬ ‫کنیم نمایش��گاه امس��ال کت��اب الیپزیگ‬ ‫که ب��رای تاری��خ ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬م��ارس(‪ 22‬تا‬ ‫‪ 25‬اس��فند) پیش بینی ش��ده بود برگزار‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این تصمیم توس��ط نمایشگاه الیپزیگ‬ ‫پس از مشورت دقیق و پیروی از بخشنامه‬ ‫وزارت بهداش��ت ف��درال و وزارت اقتص��اد‬ ‫فدرال گرفته شده است‪».‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عص��ر نمایش��گاه‪ ،‬ای��ن‬ ‫بخش��نامه تصری��ح می کند‪ « :‬ک��ه هر یک‬ ‫از ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه باید‬ ‫اثب��ات کنند که اهل هیچ یک از مکان های‬ ‫شناسایی شده پر خطر نیستند و با افرادی‬ ‫از چنین مکان هایی ارتباطی نداشته اند‪.‬‬ ‫با توجه به حدود ‪ ۲۵۰۰‬غرفه دار و ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار بازدید کنن��ده چنین انتظاری منطقی‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫ما هرگز در تاریخ ‪ 70‬س��اله نمایش��گاه‬ ‫کت��اب الیپزی��گ مجبور نش��ده ایم چنین‬ ‫تصمیم س��ختی بگیریم‪ .‬م��ا می خواهیم از‬ ‫تمام کسانی که به ما وفادار مانده اند تشکر‬ ‫کنیم و امیدواریم ش��ما را در دوره اتی این‬ ‫نمایش��گاه در س��ال اینده میالدی مالقات‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫الکامپ ‪۲۰۲۰‬‬ ‫برگزار می شود‬ ‫بیست و شش��مین نمایشگاه الکترونیک‪،‬‬ ‫کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونی��ک‪ ،‬الکامپ‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬با ش��عار اینده بهتر‪ ،‬تیرماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ازمان نظام صنفی‬ ‫رایان��ه ای اع�لام ک��رد نمایش��گاه الکامپ‬ ‫فرصت��ی یگانه ب��رای ارائه دس��تاوردها در‬ ‫عرصه طراحی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬تولید و پشتیبانی‬ ‫محصوالت‪ ،‬خدمات‪ ،‬محت��وا و راهکارهای‬ ‫صنایع الکترونیک��ی‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مخابرات و‬ ‫اقتصاد دیجیتال و بزرگترین رویداد فناوری‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه الکامپ‪ ،‬اوردگاهی است که‬ ‫س��االنه ذینفعان توس��عه و تح��ول اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال در بخش های خصوصی و دولتی‬ ‫با بررس��ی فرصت های بازار به جایگاه سازی‬ ‫محص��والت و خدم��ات خ��ود پرداخت��ه و‬ ‫تالش ه��ای یک س��ال خ��ود را در معرض‬ ‫دید و داوری مش��تریان و استفاده کنندگان‬ ‫ق��رار می دهند تا با تحری��ک تقاضای بازار‬ ‫به تعمیق و گس��ترش اقتصاد کش��ور یاری‬ ‫رسانند‪.‬‬ ‫دس��تیابی ب��ه اقتص��اد دانش بنی��ان و‬ ‫عمق بخش��ی به اقتصاد زیس��ت بوم فناوری‬ ‫کشور‪ ،‬جز با مشارکت فعال تمامی ذینفعان‬ ‫اقتص��اد و تح��ول دیجیت��ال در حوزه های‬ ‫مختل��ف و حض��ور مقتدران��ه بازیگ��ران‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و خدماتی کش��ور محقق ش��دنی نیس��ت‪.‬‬ ‫س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای کش��ور با‬ ‫انتخاب ش��عار راهبردی ایند بهتر امیدوار‬ ‫است تا با برگزاری هرچه باشکوه تر و حضور‬ ‫موث��ر تمامی فع��االن این ح��وزه موجبات‬ ‫پیش��رفت صنعت و سربلندی کشور فراهم‬ ‫اید‪.‬‬ ‫جهت برنامه ری��زی و جانمای��ی عادالنه‬ ‫فضای نمایش��گاهی‪ ،‬پیش ثبت نام الکامپ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬از اول اردیبهش��ت ماه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫اغاز و تا ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت م��اه ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬در این پیش ثبت نام همچون ادوار‬ ‫گذشته تقدم در پیش ثبت نام‪ ،‬در جانمایی‬ ‫و اختصاص فضای غرف��ه موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫در الکام��پ ‪ ،۲۶‬پیش ثبت نام برای تمامی‬ ‫ش��رکت کنندگان از بخش ه��ای خصوصی‪،‬‬ ‫دولتی و کس��بوکارهای نوپا الزامی است و‬ ‫سازمان به اصل ارائه فرصتهای برابر متعهد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیرخان��ه الکامپ ب��ا تدوی��ن برنامه ای‬ ‫نواوران��ه و بخش ه��ای جدید س��عی کرده‬ ‫ت��ا از تمام ظرفیت نمایش��گاه برای ارتقای‬ ‫جای��گاه حوزه فاوا و رون��ق کار فعاالن این‬ ‫حوزه اس��تفاده کن��د که جزیی��ات ان در‬ ‫اطالعیه های بعدی به اطالع می رسد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پردرامدترین نمایشگاه های استانی کتاب در سال ‪۹۸‬‬ ‫این رویداد‬ ‫پس از ‪ ۷۰‬سال لغو شد‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه ابرچالش اب بر اقتصاد‬ ‫اقتصاد اب‬ ‫بحران اب‬ ‫و چالش های پیش رو‬ ‫یاور دشتبانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ای��ده «اب به عن��وان یک کاالی اقتصادی» س��اده اس��ت‪.‬‬ ‫مانن��د هر کاالی دیگ��ری‪ ،‬اب برای کاربران ارزش��ی دارد که‬ ‫حاضرن��د ب��رای ان بهایی بپردازند‪ .‬مانند ه��ر کاالی دیگری‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان تا زمانی به اس��تفاده از اب مبادرت می ورزند‬ ‫ک��ه منافع حاصل از اس��تفاده یک متر مکعب اب بیش��تر‪ ،‬بر‬ ‫مخارج ناشی از ان‪ ،‬غلبه کند اما چه زمانی رفاه برای جامعه در‬ ‫این زمینه بیشینه می شود؟ تئوری های ساده اقتصاد خرد رفاه‬ ‫را تابعی از مصرف کاالها می داند‪ .‬اما ایا مصرف بیشتر و بی رویه‬ ‫اب با توجه به افزایش جمعیت و دیگر دالیل مشابه رفاه جامعه‬ ‫را بیشینه خواهد کرد؟ قطعا پاسخ منفی است‪ .‬واقعیت ان است‬ ‫که تامین مصارف اب به اسانی میسر نشده است‪ .‬از یکسو برای‬ ‫متناسب کردن توزیع زمانی و مکانی منابع اب با نیازها‪ ،‬حجم‬ ‫عظیم��ی از منابع مالی و نیروی انس��انی ملل دنیا برای ایجاد‪،‬‬ ‫بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب مصرف شده و از دیگر‬ ‫سو این افزایش رفاه اثار و تبعات منفی بسیاری را نیز به ارمغان‬ ‫اورده اس��ت ک��ه در راس ان تخریب‪ ،‬ضایع ش��دن و الودگی‬ ‫منابع اب و محیط زیست است که برخاسته از اقدام نسنجیده‬ ‫بشر برای ارتقای س��طح رفاه خود است‪ .‬این دو فرایند متضاد‬ ‫ش��رایطی را فراهم اورده اس��ت که منابع اب ش��یرین از یک‬ ‫منبع تجدید ش��ونده به یک منبع نیمه تجدید ش��ونده و میرا‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬تجلی این دیدگاه را می توان در روند مصارف اب‬ ‫از ابتدای قرن بیس��تم تاکنون و پیش بینی ان تا س��ال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬جایی که مطابق مقی��اس جهانی‪ ،‬زمان نقطه‬ ‫تالقی مصرف و مقدار اب قابل دس��ترس‪ ،‬حدود س��ال ‪۲۰۴۰‬‬ ‫میالدی پیش بینی می ش��ود و این تالقی در مقیاس منطقه ای‬ ‫و ملی در مورد برخی ملل‪ ،‬از س��ال های پیش اتفاق افتاده و در‬ ‫مورد بس��یاری دیگر در حال وقوع است‪ .‬بنابراین اگر به عنوان‬ ‫یک شاخص برای بیان وقوع بحران اب‪ ،‬نقطه تالقی بین میزان‬ ‫مصرف و میزان اب قابل دسترسی در نظر گرفته شود‪ ،‬می توان‬ ‫این گونه در نظر گرفت که هر اندازه به این مرز نزدیک ش��ویم‬ ‫ابعاد ان وس��یع تر و گسترده تر می شود‪ .‬لذا ضروری است بشر‬ ‫برای ایجاد تاخیر در رس��یدن به این نقطه تالش های عمده ای‬ ‫را از جه��ات علمی‪ ،‬فن��ی و تحقیقاتی س��ازمان دهد‪ .‬موضوع‬ ‫مهم دیگری که در س��ال های اخیر برای بیان مش��خصه های‬ ‫بحران اب مط��رح بوده‪ ،‬محدودیت در تجهیز منابع مالی الزم‬ ‫برای توسعه بهره برداری و مدیریت از منابع اب می باشد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب که ممکن اس��ت کشوری از نظر مقدار منابع اب تجدید‬ ‫ش��ونده در وضع نسبی مطلوبی باشد‪ .‬اما فاقد منابع مالی کافی‬ ‫برای توسعه منابع اب و ایجاد زیرساخت های الزم بدین منظور‬ ‫باش��د‪ .‬مطابق گزارشات کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل‬ ‫متحد با عنوان « ارزیابی جامع منابع اب جهان»‪ ،‬ملل مختلف‬ ‫جه��ان از نظر می��زان منابع اب تجدید ش��ونده و توانایی های‬ ‫انها برای تجهیز منابع مالی به ‪ 4‬دس��ته مش��خص زیر تقسیم‬ ‫می شود؛‬ ‫کشورهای با درامد سرانه باال و تنش ابی کم‪ ،‬کشورهای با‬‫درامد باال و تنش ابی زیاد‪ ،‬کشورهای با درامد کم و تنش ابی‬ ‫کم و کشورهای با درامد کم و تنش ابی زیاد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب کش��ورهایی که در دس��ته چهارم طبقه بندی‬ ‫مذکور قرار دارند و متاسفانه تعداد انها نیز قابل مالحظه است‪،‬‬ ‫نخس��تین قربانیان بحران اب در جهان محسوب خواهند شد‪.‬‬ ‫با عنایت به انچه ذکر شد می توان در یک جمع بندی کلی سه‬ ‫محور اصل��ی زیر را به عنوان مش��خصه های اصلی بروز بحران‬ ‫اب در نظر گرفت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬عب��ور نیاز یا تقاضای اب از مرز منابع اب تجدید ش��ونده‬ ‫قابل استحصال‬ ‫‪ .۲‬کاهش شدید سرانه منابع اب تجدید شونده‬ ‫‪ .۳‬تطابق نداش��تن درامد س��رانه با هزینه ه��ای مدیریت و‬ ‫بهره برداری از منابع اب‬ ‫از س��ویی مدیری��ت تولی��د‪ ،‬تامی��ن‪ ،‬اس��تحصال‪ ،‬توزیع و‬ ‫برنامه ری��زی و نظارت بر مص��ارف‪ ،‬هر کدام ابع��اد گوناگونی‬ ‫دارد ک��ه به بخش ها وزارتخانه های مختلف مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫لذا برنامه ریزی اساس��ی و اس��تراتژیک باید به گونه ای باش��د‬ ‫که مالحظات مدیریت عامل کش��ور در ان ملحوظ ش��ود‪ .‬این‬ ‫مالحظات یک مدیریت ملی بر اب را در سطح باال اجتناب ناپذیر‬ ‫می کند‪ .‬با توجه به اهداف استراتژیک مدیریت جامع و شرایط‬ ‫خاص ایران و ش��واهد موجود‪ ،‬مدیری��ت جامع منابع اب باید‬ ‫در س��طح ملی و به صورت جامع نگریس��ته و به جای دیدگاه‬ ‫بخش��ی‪ ،‬دیدگاه جامع لحاظ ش��ود‪ .‬به هر صورت برای کاهش‬ ‫و رفع نارس��ایی ها و موانع‪ ،‬در زمینه مدیریت اب و توسعه ابتدا‬ ‫باید موجبات تبیین و سنجش روابط اب و توسعه هر چه بیشتر‬ ‫فراهم شود و همراه ان و به تدریج ارتباط میان مدیریت ملی اب‬ ‫و فرایند توس��عه‪ ،‬بر اساس شرایط ویژگی های هر جامعه مورد‬ ‫بررس��ی و چاره جویی قرار گیرد‪ .‬انگاه با بررس��ی و پیش بینی‬ ‫پیامده��ای مثبت بهره برداری و کنت��رل منابع اب و کاهش و‬ ‫یا ممانعت از پیامدهای منفی ه��ر اقدام‪ ،‬می توان راه حل های‬ ‫مختلفی را مورد بررس��ی و مقایس��ه قرار داد‪ .‬در این صورت‪ ،‬از‬ ‫یک ط��رف‪ ،‬زمینه های هماهنگی و ارتب��اط میان برنامه های‬ ‫مدیریت منابع اب و برنامه های توسعه ملی فراهم می شود و از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬مدیریت ملی می تواند در اتخاذ تصمیم گیری های‬ ‫کالن مالحظ��ات و پیامدهای این تصمیم��ات بر بخش اب را‬ ‫مورد توجه قرار دهد‪ .‬مهم ترین چالش های اصلی مدیریت اب‬ ‫که نس��بت به ان باید چاره اندیشی ش��ود عبارتند از‪ :‬مدیریت‬ ‫رقابت ه��ا و حل و فصل تعارض��ات‪ -‬کنترل الودگی منابع اب‪،‬‬ ‫مقابله با بحران ه��ای طبیعی و اجتماع��ی‪ ،‬مدیریت اب های‬ ‫مرزی و مشترک‪ ،‬مشکالت تامین منابع مالی و الزام به افزایش‬ ‫بهره وری اب کشاورزی‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫شرایط ابی ایران نه تنها خوب نیست بلکه بحرانی و‬ ‫وخیم است‪ .‬این حقیقتی است که با بررسی وضعیت نه‬ ‫چندان مناسب منابع ابی کشور‪ ،‬کاهش منابع اب های‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬خشک شدن چش��مه ها و‪ ....‬می توان به ان‬ ‫پی برد‪.‬‬ ‫بحران کم ابی اگرچه از سال ها قبل در کشور جدی‬ ‫ش��ده است اما در پی هش��دارهای مدیران و مسئوالن‬ ‫کش��ور‪ ،‬این بحران چند سالی است وارد فاز جدی تری‬ ‫ش��ده و انطور که کارشناسان می گویند‪ ،‬اگر جلوی این‬ ‫بحران گرفته نشود‪ ،‬می تواند تامین اب مورد نیاز مردم‬ ‫و در مرحله بعد صنایع کشور را دچار مشکل جدی کند‬ ‫و این موضوعی اس��ت که در بلند مدت اقتصاد کشور را‬ ‫با بحران های مختلفی مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫مشکل کم ابی در حالی می تواند تاثیرات گسترده ای‬ ‫بر روند افزایش مهاجرت و تغییر مش��اغل داشته باشد‬ ‫که به عنوان یکی از ریس��ک های جدی‪ ،‬برای کس��ب‬ ‫و کاره��ای کش��ور در س��ال های اینده مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫باید بپذیریم توس��عه صنعت��ی از راه اندازی کارگاه های‬ ‫کوچک تا ایجاد ش��هرک های صنعت��ی و کارخانه های‬ ‫بزرگ مادرمانند پتروش��یمی وفوالد ب��دون منابع اب‬ ‫امکان پذیرنیس��ت و ازهمین رو به اعتقاد کارشناس��ان‬ ‫کش��ورهایی می توانند در اینده از نظر صنعتی به سوی‬ ‫توسعه گام بردارند که منابع ابی کافی دراختیار داشته‬ ‫باشند و سهم مناسبی از منابع خود را به توسعه صنعتی‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬موضوعی که کمبود ان‪ ،‬در کش��ور ما‬ ‫به یک ابر چالش تبدیل شده است و تداوم ان می تواند‬ ‫در بلند مدت مانعی بر س��ر راه توسعه اقتصادی کشور‬ ‫به شمار اید‪.‬‬ ‫کارشناس��ان تاکی��د دارند ب��رای برون رف��ت از این‬ ‫ش��رایط و ب��رای کاهش اث��رات منفی ای��ن بحران در‬ ‫اینده‪ ،‬باید اصالح��ات و تغییراتی در روش های ابیاری‬ ‫کش��اورزی و جانمایی صنایع و کش��ت محصوالت در‬ ‫مناطق مناس��ب براساس امایش سرزمین انجام شود و‬ ‫به موضوع صرفه جوی��ی در منابع اب در تمام بخش ها‬ ‫توجه جدی تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره سازی اب مهم است‬ ‫علی صادقین‬ ‫ابراهیم عباس��ی کارش��ناس اقتصاد درای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه کش��ور ما در شرایطی‬ ‫با بحران اب روبه رو اس��ت که می توان با اصالح برخی‬ ‫ساختارها و جلوگیری از اتالف منابع اب در زمینه های‬ ‫مختل��ف از جمله بخش کش��اورزی ی��ا مصرف خانگی‬ ‫جل��وی این بحران را گرفت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ایران با حرکت به‬ ‫سوی کش��اورزی مکانیزه و فاصله گرفتن از کشاورزی‬ ‫س��نتی و ابیاری س��نتی می تواند گام ه��ای مثبتی در‬ ‫کاهش استفاده از ذخایر اب کشور بردارد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫تش��ویق مردم به کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف‬ ‫اب اقدام دیگری است که باید در اولویت باشد‪.‬‬ ‫او در ادامه بر ذخیر سازی اب و ایجاد سد با جانمایی‬ ‫مناسب که بتواند اب های مازادی که در فصول پربارش‬ ‫ب��ر اثر ب��رف و باران جم��ع اوری می ش��وند را ذخیره‬ ‫کن��د تاکید ک��رد وگف��ت‪ :‬بی تردید در ش��رایط فعلی‬ ‫ذخیره س��ازی اب یک��ی از اقدام��ات مثبتی اس��ت که‬ ‫می تواند بخشی از کم ابی کشور را در ماه های کم بارش‬ ‫رفع کند‪ .‬دراین زمینه نیاز اس��ت س��رمایه گذاری های‬ ‫الزم در این زمینه انجام و سدهای بیشتری با جانمایی‬ ‫مناسب احداث شود‪.‬‬ ‫عباس��ی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از به وجود‬ ‫امدن بحران ناش��ی از کم ابی در کشور می تواند نتیجه‬ ‫س��اختار معیوب و نقص زیرس��اخت ها باشد که باعث‬ ‫ش��ده تا از اب ش��رب خانگی برای مص��ارف صنعتی و‬ ‫باید از نظر کارشناسانی که در زمینه امایش سرزمین متخصص‬ ‫هس��تند‪ ،‬بهر ه برد تا هر منطقه براس��اس پتانسیل و میزان ابی‬ ‫ک��ه در اختیار دارد به کش��اورزی بپردازد و نوع کش��ت ان نیز‬ ‫مشخص شود‬ ‫کشاورزی نیز استفاده ش��ود و همچنین بخشی از اب‬ ‫مصرف خانگی در شبکه تلف شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه هرچه بحران اب تش��دید ش��ود‬ ‫این موضوع می تواند مش��کالت اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫بیش��تری را ب��ا خود هم��راه کند یاداورش��د‪ :‬می توان‬ ‫ب��ا برخ��ی راهکارها‪ ،‬به اص�لاح این م��وارد پرداخت و‬ ‫مش��کالت را در ای��ن بخش کاهش داد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫رسیدگی به ش��بکه ابرسانی کشور یک موضوع مهمی‬ ‫اس��ت که باید به ان پرداخته و برای اصالح و بهسازی‬ ‫ان اق��دام ش��ود‪ .‬در عین حال باید مس��ئله محصوالت‬ ‫اب ب��ر کش��اورزی و صنایعی که ب��رای فعالیت به اب‬ ‫فراوانی نیاز دارند بررس��ی ش��ود و با برخی تغییرات و‬ ‫بهره گیری از تجربیات جهانی‪ ،‬مصرف اب را در کش��ور‬ ‫از این طریق کاهش داد‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬باید در‬ ‫رابطه با بخش هایی که دارای اب بری بیشتری هستند‬ ‫اصالحاتی انجام ش��ود و در حوزه کشاورزی‪ ،‬تغییراتی‬ ‫در روش های ابیاری کشاورزی از روش سنتی به مدرن‬ ‫به وجود اید‪ .‬این کارش��ناس در عین حال به منطقی‬ ‫کردن قیمت گذاری اب در کشور با توجه به پایین بودن‬ ‫نرخ ان تاکید کرد و گفت‪ :‬ارزان بودن اب باعث می شود‬ ‫مصرف ان افزایش یابد که الزم است اصالحات قیمتی‬ ‫دراین بخش انجام ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب در مواجهه با‬ ‫بح��ران اب‪ ،‬ابتدا باید بهای ان را به نرخ واقعی نزدیک‬ ‫کرد‪ .‬به نظرمی رسد باید از جایی رعایت استانداردها را‬ ‫ش��روع کرد چون اگر این اقدامات انجام شود در نهایت‬ ‫کم اب��ی می تواند اثار جبران ناپذیری را در فعالیت های‬ ‫اقتصادی بگذارد و مانعی بر سر راه توسعه کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه امایش س�رزمین در احداث‬ ‫صنایع اب بر‬ ‫عل��ی صادقین از دیگ��ر کارشناس��ان اقتصادی نیز‬ ‫دراین باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه کشورما‬ ‫در حالی با بحران اب روبه رو است که بسیاری از صنایع‬ ‫ما به اب وابست ه است و صنایع مادر مانند فوالد‪ ،‬بدون‬ ‫اب معنایی ندارند افزود‪ :‬البته این در ش��رایطی اس��ت‬ ‫که برخی از صنایع ما به دلیل ساختار سنتی و قدیمی‬ ‫ک��ه دارن��د‪ ،‬از کارای��ی و کارامدی نس��بتا پایینی هم‬ ‫برخوردارند که این موضوع نیز خود بر باال رفتن مصرف‬ ‫اب صنایع تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫او در عین حال به بی توجهی به بحث امایش سرزمین‬ ‫در احداث برخی از صنایع اب بر اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این س��ال ها متاسفانه اشتباهاتی را در استقرار برخی از‬ ‫صنایع داشته ایم که این خود به مشکالت کم ابی دامن‬ ‫زده است‪ .‬درحالی که بسیاری از کشورها صنایع فوالد‬ ‫یا برخ��ی صنایع اب بر را در کنار دریا یا مناطقی که با‬ ‫مشکل کم ابی روبه رو نیس��ت مستقر می کنند‪ ،‬اما در‬ ‫کشور ما این صنایع را در مناطق و مکان هایی تاسیس‬ ‫کرده اند که این مناطق خودشان حتی با مشکل کمبود‬ ‫اب ش��رب مواجه اند یا با مشکل کم ابی دست و پنجه‬ ‫نرم می کنند‪ .‬صادقین معتقد اس��ت اش��تباهاتی که در‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در زمینه جانمایی برخ��ی از صنایع ما اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت را نمی توان برط��رف کرد چون جابه جایی‬ ‫این صنای��ع هزینه های هنگفت��ی دارد؛ اما می توان در‬ ‫راس��تای احداث کارخانه های جدید‪ ،‬با کار کارشناسی‬ ‫بیشتر در جانمایی این کارخانه ها اقدام کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس همچنین به الگوی نامناسب در حوزه‬ ‫کشت کش��اورزی در اس��تان های مختلف اشاره کرد و‬ ‫یاداورش��د‪ :‬درحال حاضر بیش��ترین مصرف اب کشور‬ ‫در حوزه کش��اورزی است که این رویه باید تغییر کند‪،‬‬ ‫چون در عی��ن حال که این موضوع ب��ه بحران اب در‬ ‫کش��ور دامن میزند‪ ،‬بیشترین تاثیر مستقیم بحران اب‬ ‫هم بر بخش کش��اورزی خواهد بود‪ .‬ب��ه این ترتیب به‬ ‫تناسب سهمی که بخش کش��اورزی در رشد و توسعه‬ ‫بخ��ش اقتصاد دارد می تواند کش��ور ازای��ن بابت دچار‬ ‫اسیب شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او موضوعی که در توس��عه صنایع کش��ور‬ ‫خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد‪ ،‬درحاش��یه شهرهایی‬ ‫ک��ه وضعیت چندان مطلوب��ی از نظرمنابع ابی ندارند‪،‬‬ ‫صنایعی ایجاد می ش��ود که وابس��تگی بسیاری به اب‬ ‫دارند و ازس��وی دیگرهم س��همی مناسب از منابع ابی‬ ‫کشور را هم به صنایع اختصاص داده نمی شود‪.‬‬ ‫صادقی��ن با بی��ان اینکه یکی از راه های پیش��گیری‬ ‫مصرف بی رویه اب در کش��ور و تامین اب شرب مردم‬ ‫و س��ایر بخش ها که بتواند سند چشم انداز بلند مدت را‬ ‫دراین حوزه اصالح کند‪ ،‬اصالح الگوی کشت کشاورزی‬ ‫است‪ ،‬انهم برمبنای امایش سرزمین‪ ،‬یاداورشد‪ :‬دراین‬ ‫زمینه باید از نظر کارشناس��انی ک��ه در زمینه امایش‬ ‫س��رزمین متخصص هس��تند‪ ،‬بهر ه برد ت��ا هر منطقه‬ ‫براس��اس پتانس��یل و میزان ابی که در اختیار دارد به‬ ‫کشت کش��اورزی بپردازد و نوع کشت ان نیز مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬دراین زمینه الزم اس��ت که در راستای مکانیزه‬ ‫کردن سیس��تم های ابیاری و کشاورزی کشور اقداماتی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫این کارشناس در عین حال به واردات برخی از کاالها‬ ‫که تولید ان در داخل کش��ور به دلیل باال بودن هزینه‬ ‫ان‪ ،‬توجی��ه اقتصادی ندارد تاکید کرد و گفت‪ :‬کم ابی‬ ‫در کش��ور از انج��ا که هزینه تولی��د را در کارخانه ها و‬ ‫صنای��ع ما باال می ب��رد‪ ،‬درنهایت می توان��د باعث رکود‬ ‫دراین بخش ها ش��ود و مشکالت اقتصادی و بیکاری را‬ ‫تش��دید کند‪ .‬ازاین رو الزم اس��ت برای نجات برخی از‬ ‫صنایع م��ان‪ ،‬برخی دیگر از صنای��ع که توجیه ندارند را‬ ‫تعطیل یا کاهش داد و واردات را جایگزین ان کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه وابس��تگی صنایع و سایر بخش ها به‬ ‫اب می توان��د با وجود بحران کم ابی که کش��ور با ان‬ ‫مواجه اس��ت‪ ،‬در نهایت مش��کالت زیادی را در بخش‬ ‫اقتصاد کشور ایجاد کند یاداورشد‪ :‬این شرایط با وجود‬ ‫تحریم ه��ا می توان��د وضعیت را بدتر کن��د و در نهایت‬ ‫باع��ث تعطیلی و کاهش نیروی کار کارخانه ها ش��ود و‬ ‫این ها تبعات منفی اس��ت ک��ه از بابت بحران اب ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه صادقین‪ ،‬بح��ران کم ابی یک��ی از تبعات‬ ‫منفی ان روی رشد اقتصادی و توسعه صنایع در کشور‬ ‫اس��ت که در بلند مدت می توان��د بروز پیدا کند‪.‬در این‬ ‫راس��تا برای کاهش تبعات این ابرچالش در کشور‪ ،‬باید‬ ‫مدیریت یکپارچه منابع اب کشور مورد توجه قرار گیرد‬ ‫و چش��م انداز مناسبتری برای مدیریت اب در سال های‬ ‫اینده ترسیم شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تغییرات سامانه پرداخت با کارت‬ ‫رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مس��کن از تغییرات‬ ‫پیکربن��دی س��امانه پرداخت با کارت بر اس��اس دس��تورالعمل‬ ‫بان��ک مرکزی خبر داد‪ .‬به گ��زارش پایگاه خبری بانک مس��کن‬ ‫هیبنا‪ ،‬نیکوفر صفری با اش��اره به افزای��ش مبتالیان به ویروس‬‫کرونا در س��طح شهرهای کش��ور و همچنین اعالم هشدار وزارت‬ ‫بهداش��ت و سایر دستگاه های مربوطه و با توجه به شیوه نامه بانک‬ ‫مرکزی درباره ترغیب مش��تریان به استفاده از خدمات بانکداری‬ ‫الکترونی��ک و کاهش مراجعه مش��تریان به ش��عب بانک از تاریخ‬ ‫‪ ۹۸/۱۲/۱۰‬تا اطالع ثانوی تغییراتی در س��امانه پرداخت با کارت‬ ‫اعمال می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دراین راس��تا سقف روزانه انتقال‬ ‫وجه داخلی و ش��تابی از‪۳۰‬میلیون به ‪۵۰‬میلی��ون ریال افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬همچنین س��قف روزانه برداش��ت وج��ه کارت های‬ ‫مسکن و ش��تاب از خودپردازهای بانک مسکن به ‪۵‬میلیون ریال‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬او افزود‪ :‬در گذشته سقف روزانه تعداد رمز دوم‬ ‫اش��تباه ‪ ۳‬مرتبه بوده است که از تاریخ مذکور تا اطالع ثانوی به ‪۵‬‬ ‫مرتبه افزایش یافته اس��ت‪ .‬رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک‬ ‫بانک مس��کن گفت‪ :‬تمامی کارت هایی که تاریخ انقضاء انها بهمن‬ ‫‪ ۹۸‬تا فروردین ‪ ۹۹‬بوده است‪ ۳ ،‬ماه مهلت دارند تا نسبت به تمدید‬ ‫کارت خ��ود اقدام کنند و در مدت مذک��ور‪ ،‬در تمامی درگاه های‬ ‫بانک مسکن و شتاب قابل استفاده هستند‪ .‬به گفته وی دوره الزام‬ ‫تغییر رمز نخس��ت در درگاه های حضوری بانک مسکن از ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫به ‪ ۱۴‬ماه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر ساعت کاری سامانه های ساتنا و پایا در بانک‬ ‫کارافرین‬ ‫س��اعت کاری س��امانه های س��اتنا و پایا برای ارس��ال دستور‬ ‫پرداخت بین بانکی و بین مش��تری تغییر ک��رد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک کارافرین‪ ،‬براس��اس اعالم اداره نظام های پرداخت‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬همزمان با کاهش س��اعت کاری ش��عب بانک ها به‬ ‫علت ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬س��اعت کار سامانه های ساتنا و پایا در‬ ‫بانک کارافرین از روز دوش��نبه ‪ ۱۲‬اس��فند تا اطالع ثانوی به این‬ ‫ش��رح است‪ .‬س��اعت پایان پذیرش دس��تور پرداخت ساتنا (بین‬ ‫مش��تریان) در تمامی ش��عب بانک در روزه��ای کاری‪ ،‬حداکثر‬ ‫س��اعت ‪ 13 :00‬و در درگاه ه��ای غیرحض��وری (اینترنت بان��ک‬ ‫و همراه بانک) در روزهای کاری حداکثر س��اعت ‪ 12 :45‬اس��ت‪.‬‬ ‫براساس این گزارش در روزهای غیرکاری و تعطیل‪ ،‬سامانه ساتنا‬ ‫برای دس��تور پرداخت های بین بانکی و بین مش��تریان غیرفعال‬ ‫است‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬چرخه اول دستور پرداخت های‬ ‫پایا همانند روزهای عادی (س��اعت ‪ )3:45‬انجام می پذیرد‪ .‬زمان‬ ‫شروع پردازش چرخه دوم سامانه پایا ساعت‪10:45‬و چرخه سوم‬ ‫ساعت ‪12 :45‬تعیین شده است‪ .‬ساعت شروع پردازش چرخه پایا‬ ‫برای تسویه شاپرکی پایانه های فروش و درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫در روزهای تعطیل رسمی ساعت ‪ 12 :45‬و در روزهای غیر تعطیل‬ ‫فاقد تغییر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمهی�دات بان�ک دی ب�رای کاه�ش مراجع�ات‬ ‫حضوری به شعب‬ ‫بان��ک دی به منظور مدیریت‪ ،‬کنترل و پیش��گیری از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا اقدامات الزم برای تس��هیل اس��تفاده هم میهنان از‬ ‫درگاه ه��ای غیر حضوری را اجرایی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک دی‪ ،‬بر اساس ابالغ بانک مرکزی که با هدف کاهش مراجعه‬ ‫حضوری مردم به ش��عب و دستگاه های خودپرداز به شکل موقت‬ ‫اجرایی شده است‪ ،‬سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی‬ ‫و درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازهای بانک‬ ‫دی بدون تغییر کارمزد از مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون ریال در هر ش��بان ه روز‬ ‫از مبدا هر کارت به ‪ ۵۰‬میلیون ریال افزایش می یابد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت به وسیله پرداخت‬ ‫س��ازها از ‪ ۱۰‬میلیون ریال به ‪ ۳۰‬میلیون ریال با حصول اطمینان‬ ‫از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت‬ ‫انج��ام دهنده تراکنش قابل افزایش اس��ت که با توجه به خطرات‬ ‫ناشی از سوء استفاده های احتمالی در صورت اعمال نشدن کنترل‬ ‫مزبور‪ ،‬افزایش س��قف انتقال وجه مجاز نخواهد بود‪ .‬همچنین ان‬ ‫دس��ته از مش��تریان بانک دی که تاریخ کارت بانکی انها منقضی‬ ‫شده است‪ ،‬بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک می توانند‬ ‫از تاریخ انقضاء به مدت ‪ ۳‬ماه از کارت خود استفاده کنند‪ .‬بانک دی‬ ‫براساس روال سال های گذشته و به منظور کاهش مراجعه مردم به‬ ‫شعب و دستگاه های خودپرداز‪ ،‬سقف برداشت نقدی درون بانکی‬ ‫را از ‪ ۲‬میلیون ریال به ‪ ۵‬میلیون ریال افزایش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت عقوداسالمی دربانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امسال بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار فقره تس��هیالت در قالب عقود اس�لامی به متقاضیان‬ ‫پرداخت کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این‬ ‫تس��هیالت در یک میلیون و ‪ ۵۵۳‬هزار و ‪ ۵۹۲‬فقره به ارزش ‪۹۵۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۹‬میلیارد ریال و در قالب عقود مضاربه‪ ،‬مشارکت مدنی‪،‬‬ ‫فروش اقس��اطی‪ ،‬جعاله‪ ،‬خرید دین‪ ،‬قرض الحسنه و‪ ...‬تخصیص‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬بانک ملی ایران ‪ ۶۷‬ه��زار و ‪ ۱۷۷‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت در ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۱۶۲‬فقره در قالب عقد مضاربه پرداخت‬ ‫کرده است‪ .‬در بخش مشارکت مدنی نیز شعب این بانک ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۸‬فقره تس��هیالت به ارزش ‪ ۲۸۸‬ه��زار و ‪ ۳۵۵‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت اعطا کرده اند‪ .‬پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نیز در‬ ‫بانک ملی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت به طوری که در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه ابتدای امس��ال‪ ،‬این بانک ‪ ۳۵۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬فقره تسهیالت‬ ‫به ارزش بیش از ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۲‬میلیارد ریال در قالب قرض الحس��نه‬ ‫به متقاضیان پرداخته اس��ت‪ .‬از مجموع تسهیالت پرداختی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬س��هم فروش اقساطی ‪ ۷۸۸‬هزار و ‪ ۸۰‬فقره تسهیالت‬ ‫به ارزش ‪ ۳۲۹‬هزار و ‪ ۷۸۳‬میلیارد ریال و اجاره به ش��رط تملیک‬ ‫یک هزار و ‪ ۳۶۵‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬همچنین ش��عب بانک ملی‬ ‫ایران در مدت مذکور ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۴۳۵‬فقره تس��هیالت جعاله به‬ ‫ارزش ‪ ۶۲‬ه��زار و ‪ ۱۸۲‬میلیارد ری��ال پرداخت کرده اند‪ .‬در بخش‬ ‫خری��د دین نیز ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۶۶۳‬فقره تس��هیالت به ارزش ‪ ۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۱۳‬میلی��ارد ریال‪ ،‬مرابحه ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۴۲۳‬فقره تس��هیالت به‬ ‫ارزش ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۹۷۵‬میلیارد ریال و در بخش سلف ‪ ۴‬هزار و ‪۱۷۱‬‬ ‫فقره تس��هیالت به ارزش ‪ ۲۷‬ه��زار و ‪ ۷۶۷‬میلیارد ریال پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک س�ینا در کن�ار واحده�ای تولی�دی و‬ ‫کارخانجات صنعتی‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا در دیدار با مسئوالن گروه تراکتورسازی‬ ‫ایران گفت‪ :‬بانک س��ینا در کنار واحدهای تولیدی و کارخانجات‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬فعاالنه اماده اس��ت ت��ا از طریق ارائه خدم��ات به روز و‬ ‫نوی��ن‪ ،‬از انها حمایت کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪،‬‬ ‫ایمانی در ای��ن دیدار که با حضور ابوالفت��ح ابراهیمی مدیرعامل‬ ‫گ��روه تراکتورس��ازی ای��ران همراه ب��ود‪ ،‬این ش��رکت را قطب‬ ‫صنعت��ی و اقتصادی ش��مال غرب ایران خوان��د و گفت‪ :‬این بانک‬ ‫اماده اس��ت تا از طری��ق ایجاد خط اعتباری‪ ،‬گش��ایش اعتبارات‬ ‫اس��نادی داخلی‪ ،‬ص��دور ضمانت نامه ها و پرداخت تس��هیالت‪،‬‬ ‫زمینه همکاری ها و تعامل بیشتر طرفین را فراهم اورد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫بانک س��ینا با پیشینه ای بیش از ‪ ۳۰‬سال تجربه‪ ،‬دارای کارنامه ای‬ ‫مثبت و ش��ناخته ش��ده در نظام بانکی اس��ت که با برخوردای از‬ ‫کارکنان برجس��ته‪ ،‬مجرب‪ ،‬متخصص و متعه��د‪ ،‬اماده ارائه انواع‬ ‫خدمات بانکی به ش��رکت های بزرگ صنعتی کشور از جمله گروه‬ ‫تراکتورس��ازی ایران اس��ت تا از این طریق به رونق و ش��کوفایی‬ ‫اقتصاد کش��ور و نیز خودکفایی در عرصه صنعت ایران اس�لامی‬ ‫نقش افرین باشد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سهم فوالد در مصرف اب چه میزان است؟‬ ‫تنش اب در جان گداخته فوالدسازی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹از بازچرخانی اب تا استفاده از پساب‬ ‫بسیاری از واحدهای فوالدسازی در ایران در مناطق مرکزی‬ ‫احداث شده اند‪ ،‬از این رو راهکارهایی که بتواند انها را در جهت‬ ‫بهینه سازی مصرف اب به پیش ببرد‪ ،‬بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫براساس ش��اخص های جهانی برای تولید هر یک کیلوگرم‬ ‫ف��والد‪ ۸ ،‬لیتر اب مصرف می ش��ود که البته این ش��اخص در‬ ‫میان فوالدس��ازان ایرانی به دلیل فناوری ه��ای به کار گرفته‬ ‫شده مختلف‪ ،‬متغیر است‪.‬‬ ‫علیرضا زاهدی��ان‪ ،‬مدیرعامل فوالد نی ری��ز‪ ،‬درباره میزان‬ ‫مصرف اب در صنعت فوالد و راهکارهایی برای بهینه س��ازی‬ ‫مص��رف ان‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬صنعت جزو‬ ‫حوزه هایی در کش��ور به ش��مار م��ی رود ک��ه کمترین میزان‬ ‫اس��تفاده از اب را دارد و در مقابل با حوزه ای مانند کشاورزی‪،‬‬ ‫مصرفی بس��یار اندک و ناچیز دارد‪ ،‬زیرا بیش��ترین میزان اب‬ ‫مصرف شده که به باالی ‪ ۹۰‬درصد می رسد را حوزه کشاورزی‬ ‫فرهاد منفرد‪ :‬برخی واحدهای فوالدسازی ممکن است که نخواهند‬ ‫می��زان اب مورد مصرف خود را به صورت واقعی نش��ان دهند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که با ارائه امار دقیق‪ ،‬می توان به راهکارهای مناسب‬ ‫رس��ید؛ نباید واقعیت ها را پاک کرد‪ ،‬چراکه براساس ان می توان به‬ ‫راهکارهای منطقی دست یافت‬ ‫ب��ه خود اختصاص می دهد‪ .‬بنابراین در نگاه کالن کش��ور و از‬ ‫س��وی دست اندرکاران باید برای حوزه کشاورزی برنامه ریزی‬ ‫کالن و جامع در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫زاهدیان در ادامه با اشاره به میزان مصرف ابی که در زنجیره‬ ‫فوالد مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در زنجیره فوالد‬ ‫بیشترین میزان اب مصرف ش��ده را واحدهای فوالدسازی به‬ ‫خود اختصاص می دهند‪ ،‬بنابراین در سیاس��ت کالن کش��ور‬ ‫باید واحدهای فوالدس��ازی را به سمت سواحل دریا پیش برد‬ ‫که تامین اب انها با مشکل روبه رو نشود‪.‬از همین رو در برنامه‬ ‫جامع توس��عه کش��ور‪ ،‬ایجاد واحدهای جدید فوالدسازی در‬ ‫سواحل خلیج فارس در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه هم اکن��ون واحدهاس‬ ‫فوالدسازی بسیاری در سراسر کشور مشغول به تولید هستند‪،‬‬ ‫این واحدها در کاهش میزان اب مورد نیاز خود چه راهکارهایی‬ ‫را می توانند به کار گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام واحدهایی که در زنجیره‬ ‫فوالد مشغول به تولید هس��تند باید سیستم تامین اب واحد‬ ‫خود را به گونه ای طراحی کنند که از سیس��تم «چرخش اب»‬ ‫بهره بگیرند‪ .‬به عبارت دیگر بتوان اب استفاده ش��ده را دوباره‬ ‫در مدار اس��تفاده قرار داد‪ .‬هرچن��د که در حال حاضر طراحی‬ ‫بازچرخانی اب مورد استفاده در بیشتر واحدهای فوالدسازی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد نی ریز همچنین به اس��تفاده از پس��اب در‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از روش های‬ ‫دیگری ک��ه می تواند به کاهش مص��رف اب در صنعت فوالد‬ ‫کمک کند‪ ،‬اس��تفاده از پساب های شهری است که خود یکی‬ ‫از الزامات زیست محیطی به شمار می رود که بیشتر واحدهای‬ ‫فوالدسازی از این روش نیز بهره می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعیت مصرف اب را پنهان نکنیم‬ ‫برخ��ی معتقدند بیش��تر طرح های فوالدی کش��ور که در‬ ‫دهه های گذش��ته در مناط��ق مختلف ایران ایجاد ش��ده اند‪،‬‬ ‫مطالعات��ی در زمین��ه تامی��ن اب نداش��ته اند‪ .‬اما براس��اس‬ ‫برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در طرح جامع فوالد‬ ‫کش��ور و برای رسیدن به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن‪ ،‬از این به بعد‬ ‫ایجاد واحدهای فوالدسازی در حاشیه خلیج فارس و براساس‬ ‫اولویت تامین اب انجام گیرد‪.‬‬ ‫فرهاد منفرد‪ ،‬کارشناس فوالد‪ ،‬درباره میزان مصرف اب در‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه بهینه سازی مصرف اب‪ ،‬باید یاداور شد که تا هم اکنون‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان با بکارگیری تمام امکانات بهداش��تی‬ ‫و صدور ش��یوه نامه های ویژه بهداشتی و مراقبتی‪ ،‬تمهیدات‬ ‫ویژه ای به کار گرفت تا در ش��رایط تحریم‪ ،‬پیشرفت شرکت‬ ‫تحت الش��عاع قرار نگیرد و تولید در این قطب صنعتی کشور‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫مدی��ر تولی��دات کک و مواد ش��یمیایی ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان ضمن اش��اره به این موضوع که بای��د در برخورد با‬ ‫بحران ه��ای حاد و س��نگین این موانع را ب��ا درایت مدیریت‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ویروس کرونا بس��یار خطرناک و از‬ ‫سرایت بس��یار باالیی برخوردار است به همین منظور باید با‬ ‫رعایت تمام موارد بهداشتی با مقابله با این ویروس بپردازیم‪.‬‬ ‫علیرضا رضوانیان با اش��اره به اینکه پای��ان یک بحران نباید‬ ‫ش��روع بحران دیگر باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬افت تولید نمی تواند دلیل‬ ‫قانع کننده ای برای مقابله به این ویروس باش��د‪ ،‬زیرا کاهش‬ ‫تولید می تواند لطمه های بس��یاری به شرکت و کارکنان ان‬ ‫وارد کن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬نگه داش��تن تولید در ش��رایط نرمال‬ ‫وظیفه تک تک تالشگران شرکت در حوزه های مختلف است‪،‬‬ ‫همانگونه که پرستاران و پزشکان در خط اول مقابله با کرونا‬ ‫ویروس هستند تالشگران شرکت نیز سربازان حفظ تولید و‬ ‫صنعت کشور هستند و ما باید در هر دو جبهه فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫عباس فتاحیان سرپرس��ت روابط صنعتی مدیریت تولیدات‬ ‫کک و مواد ش��یمیایی نیز گفت‪ :‬در راستای سیاست شرکت‬ ‫علیرضا زاهدیان‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫مدیر مهندس��ی نت مکانیک گفت‪ :‬در راس��تای حفظ تولید‬ ‫کارخانه و با توجه به تصمیم های اتخاذشده در مدیریت عالی‬ ‫کارخانه در مورد تعطیلی کارکنان روزکار جهت جلوگیری از‬ ‫شیوع بیماری کرونا‪ ،‬مدیریت مهندسی نت مکانیک با اجرای‬ ‫تمهیداتی برای جلوگیری از توقف تجهیزات‪ ،‬امادگی و حفظ‬ ‫رون��د تولید اتخاذ کرده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه این‬ ‫تمهیدات در راستای تعمیرات تجهیزات کارخانه و همچنین‬ ‫س��اخت قطعات و مکانیس��م ها با فراخ��وان حداقل کارکنان‬ ‫روزکار در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مهندسی نت مکانیک با‬ ‫تاکید بر حفظ سالمتی تالشگران شرایطی در نظر گرفت تا با‬ ‫حداقل امکانات بتوان انتظارات بخش های تولیدی کارخانه را‬ ‫براورده کرد که این امر با همکاری و نظارت مستمر مدیریت‬ ‫‪ HSE‬کارخانه انجام ش��ده است‪ .‬رضوی گفت‪ :‬تهیه ماسک‪،‬‬ ‫عینک و مواد ضد عفونی کننده‪ ،‬تهیه تلمبه های سم پاش در‬ ‫حجم های مختلف جه��ت گندزدایی از محوطه های عمومی‬ ‫کارگاه ها و ساختمان های اداری‪ ،‬ضدعفونی کردن به صورت‬ ‫زمان بندی شده تمامی سطوح‪ ،‬کف اتاق ها‪ ،‬دفاتر‪ ،‬سالن های‬ ‫جلس��ات و ابدارخانه های س��تاد و کارگاه های مهندسی نت‬ ‫مکانیک‪ ،‬فرهنگ س��ازی و اموزش الزم به کارکنان تعمیرکار‬ ‫و کارگاه های ساخت‪ ،‬بسیج شدن تمامی مسئوالن کارگاه ها‬ ‫و کادر مدیریت تا پایان بحران جاری از جمله اقدام های این‬ ‫مدیریت در راستای از بین بردن کرونا ویروس است‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید مقاطع برنجی در کشور حدود‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن در سال است که کارخانه های این‬ ‫صنعت با یک سوم ظرفیت خود مشغول به کار‬ ‫هس��تند‪ .‬این کارخانه ها تمام نیاز کشور به فلز‬ ‫برن��ج را براورده می کنن��د و می توانند ظرفیت‬ ‫خالی مانده خود را به صادرات اختصاص دهند‪.‬‬ ‫با وج��ود این موض��وع که زمین��ه صادرات‬ ‫مناس��بی برای تولیدکنن��دگان مقاطع برنجی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا ب��ه دلی��ل قوانی��ن داخلی و‬ ‫همچنی��ن مش��کل بازگش��ت پول به کش��ور‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران ای��ن صن��ف تمایلی ب��ه صادرات‬ ‫ندارند‪ .‬البته در زمینه تحریم ها باید اذعان کرد‬ ‫که می توان ب��ه روش های مختلف تحریم ها را‬ ‫دور زد‪ ،‬زیرا همچنان کش��ورهایی هستند که‬ ‫تمایل به واردات و صادرات با ایران را دارند‪ ،‬اما‬ ‫در زمینه صادرات‪ ،‬این مس��ائل داخلی هستند‬ ‫که بیش از مس��ائل خارجی تولیدکنندگان را با‬ ‫مش��کل روبه رو کر ده اند‪ .‬یکی از این مشکالت‪،‬‬ ‫دو نرخی بودن قیمت ارز و دیگری بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات به سامانه نیما است‪.‬‬ ‫در نگاه کلی‪ ،‬قوانین کشور مشکالت بسیاری‬ ‫ب��رای صادرکنندگان ایجاد کرده‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که کیفیت تولیدات برخی صنایع در ایران‬ ‫قابل رقابت با رقبای خارجی اس��ت و می توانند‬ ‫جایگاه قابل توجهی در بازارهای جهانی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬اما همواره به دلیل موانع داخلی که بر‬ ‫س��ر راه صادرات وج��ود دارد‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫تمایلی به صادرات ندارند‪.‬‬ ‫اگ��ر دس��ت اندرکاران ب��ا قوانین س��اده این‬ ‫مش��کالت صادراتی را برط��رف کنند‪ ،‬صنعت‬ ‫مقاط��ع برنجی ایران‪ ،‬می توان��د عمده میلگرد‬ ‫برنج��ی ترکیه را تامین کند و ب��ازار صادراتی‬ ‫مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫زمان تجزیه کیسه های‬ ‫سیمان به ‪ ۲.۵‬سال رسید‬ ‫بخ��ش خصوصی یکی از بخش هایی اس��ت که می تواند در‬ ‫زمینه بهینه سازی مصرف اب در واحدهای فوالدی پیش قدم‬ ‫باشد؛ از این رو حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای‬ ‫جمع اوری پساب های شهری و صنعتی و تصفیه دوباره انها در‬ ‫صنعت‪ ،‬ارائه تس��هیالت برای شیرین کردن اب دریا و حمایت‬ ‫از فناوری های جدید از سوی شرکت های دانش بنیان بیش از‬ ‫پیش ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫تالشگران ذوب اهن اصفهان در مسیر حفظ تولید‬ ‫مبنی بر حفظ تولید در سال رونق تولید کارکنان این بخش‬ ‫با هماهنگی با مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست اقدام‬ ‫ب��ه ضد عفونی کردن محیط های کارگاهی و ادرای کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با تهیه ابپاش و مواد ضدعفونی کننده اتاق های فرمان‪،‬‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬محل تجمع کارکنان در واحد یک و دو و همچنین‬ ‫ساختمان اداری به دفعات ضد عفونی می شود تا سالمت هر‬ ‫چه بیشتر تالشگران ش��رکت حاصل شود‪ .‬محمود خاشعی‬ ‫مس��ئول ایمنی فنی شیفت نورد گروه‪ ۲‬نیز گفت‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان یکی از صنایع مادر در کشور است و نمی توان ان را‬ ‫تعطیل کرد یا تولید را کاهش داد و باید با رعایت توصیه های‬ ‫بهداش��تی تولید را حفظ کرد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه باید در‬ ‫این شرایط ماس��ک‪ ،‬محلول ضدعفونی کننده برای کارکنان‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به علت تعهدات تحویل محصول‬ ‫امکان توقف تولید در ش��رکت وجود ن��دارد و این وظیفه ما‬ ‫اس��ت تا در این ش��رایط همراه این مجموعه صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫احمدرضا مندک سرپرس��ت ش��یفت ‪ ۲‬نورد ‪ ۳۰۰‬نیز گفت‪:‬‬ ‫کار در این ش��رایط بس��یار سخت اس��ت و در صورت تامین‬ ‫ملزومات بهداشتی می توان شرایط را عادی کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه با تش��ویق کارکنان حاضر در شرکت می توان انگیزه‬ ‫بیش��تری ایجاد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬کرونا ویروس یک بیماری بسیار‬ ‫جدی است‪ ،‬ولی کارکنان شرکت با رعایت موازین بهداشتی‪،‬‬ ‫فعالیت خود را در جبهه صنعت ادامه می دهند‪ .‬وحید رضوی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی هوشمند ‪/‬رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان مقاطع برنجی‬ ‫قدردانی وزیرکار از کارکنان‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با صدور تقدیرنامه ای‪ ،‬از کوش��ش های‬ ‫کارس��از مدیرعامل و کارکنان خدوم فوالد خراس��ان در تحقق رونق تولید و‬ ‫ارتقای تولید‪ ،‬تامین مواد اولیه‪ ،‬فروش و صادرات این شرکت سپاسگذاری و‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در متن تقدیر محمد شریعتمداری خطاب‬ ‫به مدیرعامل فوالد خراس��ان‪ ،‬از کوشش های کارساز مدیرعامل و همکاران‬ ‫فوالد خراسان در ارتقای میزان تولید‪ ،‬فروش و صادرات‪ ،‬تمهید و تامین مواد‬ ‫اولیه و گام برداش��تن فوالد خراسان در مسیر توسعه ساخت داخل قدردانی‬ ‫ش��ده و این کوشش های کارس��از‪ ،‬گواهی بر اهتمام مجتمع فوالد خراسان‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت بر رونق تولید و تحقق منوی��ات رهبر انقالب و اهداف‬ ‫دولت عنوان شده اس��ت‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خطاب به کسری‬ ‫غفوری یاداور ش��ده است که دس��تاورد این مجاهدت و تدبیر و تالش های‬ ‫ارزنده‪ ،‬با وجود تحریم های ظالمانه‪ ،‬استقالل و پایداری اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در این پیام‪ ،‬نسبت به توفیق روزافزون مدیرعامل مجتمع‬ ‫فوالد خراس��ان و همکاران در تحقق چش��م انداز اقتصادی و صنعتی کشور‬ ‫ابراز امیدواری کرده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬فوالد خراس��ان عالوه بر تامی��ن میزان‬ ‫قاب��ل توجه��ی از مواد اولیه و تجهی��زات مورد نیاز تولی��دی‪ ،‬ضمن ارتقای‬ ‫رکورد تولید در نواحی مختلف از قبیل فوالدس��ازی‪ ،‬نورد‪ ،‬اهن اس��فنجی و‬ ‫گندله س��ازی‪ ،‬موفق به شکستن رکورد فروش و صادرات شده و در ‪۱۱‬ماهه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬شده و بیش از ‪ ۴۰‬درصد از باالترین نصاب قبلی صادرات خود‬ ‫پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره یک ش��رکت مادرتخصصی‬ ‫گفت‪ :‬تحول بزرگ در تولید و صادرات کیس��ه های‬ ‫نانوزیس��ت تخریب پذیر صنعت سیمان ایجاد شد‪،‬‬ ‫به نحوی که مدت زمان تجزیه کیس��ه های سیمان‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬س��ال ب��ه ‪ ۲.۵‬س��ال کاه��ش می یابد‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم‪ ،‬رضا نقی پور اصل با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬با موافقت اعضای مجمع صندوق نخس��تین‬ ‫تس��هیالت ‪۵۰‬میلیارد ریالی این مجموعه به طرح‬ ‫تولید و صادرات کیسه های نانوزیست تخریب پذیر‬ ‫در صنعت س��یمان اختصاص یافت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به حج��م میزان تولید این واح��د صنعتی گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای این طرح س��االنه بیش از ‪ ۵۰‬میلیون تخته‬ ‫کیسه نانوزیس��ت برای استفاده در صنعت سیمان‬ ‫کش��ور تولید می ش��ود که در این��ده ای نزدیک از‬ ‫این محصول در بس��ته بندی ارد نیز مورد استفاده‬ ‫ق��رار خواهد گرفت و با این می��زان تولید از واردات‬ ‫کاغذ کراف��ت به ارزش ‪ ۱۵۰۰۰‬میلی��ارد ریال در‬ ‫سال جلوگیری می شود‪ .‬نقی پور همچنین با اشاره‬ ‫به فواید زیس��ت محیطی طرح یاد ش��ده گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای این طرح عمر تجزیه کیس��ه ها در طبیعت‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬س��ال به ‪ ۲.۵‬س��ال کاهش می یابد که این‬ ‫مسئله کامال منطبق با ابالغیه شورای عالی محیط‬ ‫زیست‪ ،‬دستور معاون محترم رئیس جمهور و قانون‬ ‫مدیریت پسماند و سند اسیب شناسی کالنشهرها‬ ‫در بخش محیط زیس��ت اس��ت که اس��تفاده از ان‬ ‫در صنعت س��یمان موجب ایج��اد تحول بزرگ در‬ ‫افزایش کیفیت بسته بندی با استفاده از محصوالت‬ ‫نان��و‪ ،‬جلوگیری از ضایع��ات و کاهش‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫هزینه بسته بندی س��یمان نسبت به کاغذ کرافت‬ ‫می ش��ود‪ .‬از دیگر ویژگی های این محصول ضداب‬ ‫بودن و ارزان تر بودن ان است‪.‬‬ ‫تغییر در ترکیب‬ ‫هیات مدیره فوالد مبارکه‬ ‫در جلس��ه هیات مدیره ش��رکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ضم��ن قدردان��ی از زحم��ات س��یدضیاء ایمانی‪،‬‬ ‫غالمحس��ن تقی نت��اج به عنوان عض��و غیرموظف‬ ‫هیات مدیره این ش��رکت تعیین ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬در جلسه هیات مدیره‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬ضم��ن قدردانی از زحمات‬ ‫س��یدضیاء ایمانی‪ ،‬غالمحس��ن تقی نتاج به عنوان‬ ‫عض��و غیرموظف هیات مدیره این ش��رکت تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬غالمحسن تقی نتاج مدیرعامل پیشین بانک‬ ‫قوامی��ن به عنوان عضو غیر موظ��ف فوالد مبارکه‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫وی جایگزین س��یدضیا ایمانی در ترکیب هیات‬ ‫مدیره فوالد مبارکه شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بح��ران اب به عنوان یک��ی از چالش های مه��م جغرافیای‬ ‫خاورمیانه در اینده نزدیک از س��وی سازمان های بین المللی‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬بحرانی که بدون ش��ک گریبان ایران را‬ ‫نیز خواهد گرفت‪ .‬براس��اس گزارش های جهانی‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا جزو کشورهایی به شمار می روند که‬ ‫موضوع تنش اب در میان انها در سطح باالیی قرار دارد که در‬ ‫صورت تغییر ندادن الگوی مصرف و میزان س��رانه مصرف اب‬ ‫در بخش های مختلف‪ ،‬خانگی‪ ،‬صنعت‪ ،‬کش��اورزی و خدمات‬ ‫این تنش بسیار شدیدتر نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس برخ��ی اماره��ا ت��ا س��ال ‪ ۲۰۴۰‬می�لادی‬ ‫(‪۱۴۱۸‬شمس��ی) ‪ ۳۳‬کش��ور در س��طح تنش اب بسیار باال‬ ‫(وخیم) خواهند بود که در میان این ‪ ۳۳‬کش��ور ‪۱۴‬کش��ور از‬ ‫منطق��ه خاورمیان��ه خواهد بود و ایران نیز جزو این فهرس��ت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫با توجه به تنش��ی که بحران اب می توان��د به همراه بیاورد‪،‬‬ ‫ضروری به نظر می رس��د که بخش های مختلف به هر میزانی‬ ‫که اب اس��تفاده می کنند به هم��ان میزان در پی راهکارهایی‬ ‫برای بهینه سازی مصرف ان باشند‪.‬‬ ‫در یک تقسیم بندی کلی و امارهای جهانی‪ ،‬میزان متوسط‬ ‫مصرف اب در دنیا در بخش های کشاورزی حدود ‪۷۵‬درصد و‬ ‫مابقی به ترتیب در بخش های صنعتی و سپس مصارف شهری‬ ‫و خانگ��ی و تجاری اس��ت‪ .‬در مقابل مص��رف اب بخش های‬ ‫خانگی ‪ ۶‬درصد براورده شده و مابقی یعنی ‪ ۴‬درصد به صنعت‬ ‫و تجارت اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در می��ان صنایع مختلف‪ ،‬صنعت فوالد ج��زو صنایع اب بر‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬از این رو در وهله نخست باید در سیاست های‬ ‫کالن کش��ور این واحدها را در مکان هایی قرارداد که با مشکل‬ ‫کمب��ود اب روبه رو نش��وند‪ .‬در وهله دوم نیز اگر این صنایع در‬ ‫مناطق کم اب اس��تقرار یافته اند‪ ،‬سیاست ها و سیتسم هایی را‬ ‫به کار رود که میزان مصرف ان را به حداقل برسد‪.‬‬ ‫ه��ر واحد فوالدی که ایج��اد کرده ایم‪ ،‬ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫اولویت مص��رف اب ب��وده و دیگر نمی ت��وان کاری برای این‬ ‫واحدها انجام داد یا انها را حذف کرد‪.‬‬ ‫منفرد در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واحدهایی که هم اکنون‬ ‫تولی��د دارند‪ ،‬به نحوی اب مورد نیاز خ��ود را تامین می کنند‪.‬‬ ‫البته باید یاداور شد که بخش های تحقیق و توسعه (‪)R&D‬‬ ‫برخ��ی مجموعه ها مانند فوالد مبارکه در جهت کاهش میزان‬ ‫کرده و مص��رف اب خود را در‬ ‫مص��رف اب بس��یار موفق عمل ‬ ‫سطح قابل توجهی کاهش داده اند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن یاداور ش��د‪ :‬ب��رای ایجاد س��ایر واحدهای‬ ‫فوالدسازی در کشور باید موضوع تامین اب در اولویت نخست‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬از ای��ن رو در طرح های متوازنی که از این پس قرار‬ ‫است ایجاد شود باید به سمت مناطقی پیش رفت که مشکلی‬ ‫برای تامین اب وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد ادامه داد‪ :‬در چش��م انداز طرح توسعه‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت ‪ .‬سرانه مصرف میانگین داخلی نیز مشخص شده است‪.‬‬ ‫هرچند برای رسیدن به چنین ظرفیتی اما و اگرهای بسیاری‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما در طرح های جدید مطالع��ات اب در اولویت‬ ‫نخست قرار گرفته است‪.‬‬ ‫منفرد ادامه داد‪ :‬در مطالعات جدید برای احداث واحدهای‬ ‫فوالدی‪ ،‬مناطق حاشیه خلیج فارس در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫زیرا هم اکنون به دلیل اجرای برخی طرح های مطالعه نش��ده‪،‬‬ ‫باید ب��رای تامین اب واحده��ای فوالدی ک��ه در مرکز ایران‬ ‫ایجاد ش��ده اند‪ ،‬ه��زاران میلیارد تومان بودجه صرف ش��ود تا‬ ‫طرح انتق��ال اب از خلیج فارس به اس��تان های کرمان‪ ،‬یزد و‬ ‫اصفهان اجرایی ش��ود‪ .‬این هزینه های بس��یار گزافی است که‬ ‫در نتیجه طرح های بدون مطالعه هم اکنون بر اقتصاد کش��ور‬ ‫تحمیل می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوع مهم این اس��ت که‬ ‫گاهی مش��اهده می ش��ود برخی از واحدهای��ی که هم اکنون‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬برای نش��ان دادن توجیه اقتصادی‬ ‫فعالیت واحد خود‪ ،‬امار درس��ت و واقعی از میزان اب مصرفی‬ ‫را عنوان نمی کنند‪ .‬این درحالی اس��ت که ب��ا ارائه امار دقیق‬ ‫می توان به راهکارهای مناسب رسید؛ نباید واقعیت ها را پاک‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه براساس ان می توان به راهکارهای منطقی دست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عراق‬ ‫واردکننده‬ ‫‪ ۳۳‬درصد‬ ‫سیمان سفید‬ ‫صادراتی‬ ‫ایران‬ ‫دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫گفت‪ :‬س��االنه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۳۰‬هزار تن سیمان سفید از‬ ‫کشور روی ریل صادرات قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش رادیو اقتصاد‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان افزود‪:‬‬ ‫س��رجمع ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۳‬درصد از حجم صادرات سیمان‬ ‫سفید ایران مربوط به کشور عراق است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬از مجم��وع ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۳۰‬هزار تن‬ ‫سیمان سفیدی که ساالنه از کشور صادرمی شود ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۳‬درصد فقط مختص عراقی هاست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ران از نظ��ر کیفی��ت و س��فیدی ج��زو‬ ‫تولید کنندگان خوب سیمان سفید در دنیاست‪.‬‬ ‫شیخان با اشاره به اینکه بازار داخلی سیمان سفید‬ ‫بازار خیلی بدی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بازار س��یمان سفید‬ ‫در کش��ور نسبت به سیمان خاکستری از‬ ‫وضعیت بهتری برخوردار است‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬قیمت س��یمان‬ ‫س��فید و خاکس��تری در کشور خیلی باال‬ ‫نیس��ت‪ ،‬برای مثال هم اکنون یک کیسه‬ ‫سیمان خاکس��تری ‪ ۵۰‬کیلوگرمی ‪۱۲،۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬هزار تومان و قیمت س��یمان سفید‬ ‫هم در همین دامنه است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان با‬ ‫اش��اره به اینکه ‪ ۱۱‬ش��رکت در ایران سیمان سفید‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��یمان س��فید ‪ ۲‬درصد‬ ‫مجموع س��یمان تولیدی کشور را به خود اختصاص‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫شیخان همچنین یاداور شد‪ :‬سیمان سفید از ‪۱۵‬‬ ‫اسفند امس��ال در رینگ صادراتی بورس‬ ‫کاال عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ورود س��یمان س��فید‬ ‫به بورس کاال اتف��اق مثبتی برای صنعت‬ ‫سیمان خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬کارگروه تنظیم‬ ‫بازار سیمان سفید را به منظور ساماندهی‬ ‫صادرات س��یمان وارد ب��ورس کاال کرده‬ ‫که از نیمه دوم اس��فند امسال صادرات این محصول‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬شفاف س��ازی در حوزه صادرات‬ ‫س��یمان از س��ال های قب��ل در کش��ور اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��یخان تصریح کرد‪ :‬س��یمان اعم از خاکستری‬ ‫و س��فید به رین��گ صادراتی بورس کاال وارد ش��ود‬ ‫می توان��د مثبت باش��د چ��ون از یک ط��رف رقابت‬ ‫کمتری را بین تولید کنندگان داخلی شاهد خواهیم‬ ‫ب��ود و از ط��رف دیگر تج��اری که از ایران س��یمان‬ ‫خریداری می کنند هم نظم پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬تقاضا کردیم س��یمان س��فید در‬ ‫رین��گ صادراتی بورس کاال ق��رار گیرد ان هم فعال‬ ‫به ص��ورت پایلوت در حوزه کش��ور ع��راق این اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در‬ ‫ادامه یاداورش��د‪ :‬کارخانه های تولید سیمان در ایران‬ ‫همه در نزدیکی مع��ادن قرار دارند‪ ،‬چون اگر غیر از‬ ‫این باش��د هزینه حمل مواد اولیه س��یمان برای این‬ ‫واحدها بسیار گران تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫مسیر ناهموار‬ ‫صادرات‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫توزیع ماسک و‬ ‫ضدعفونی کننده در اردبیل‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫اردبی��ل گف��ت‪ ۱۰ :‬هزار بطری م��واد ضدعفونی کننده‬ ‫در اردبیل بین داروخانه هایی که ازس��وی معاونت غذا و‬ ‫دارو دانشگاه علوم پزشکی استان تعیین شده بود توزیع‬ ‫ش��د تا داروخانه ه��ا بتوانند محل��ول ضدعفونی کننده‬ ‫را در اختی��ار مراجعه کنن��دگان قرار دهن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اذربایجان ش��رقی‪ ،‬رامین صادقی با اش��اره به‬ ‫هماهنگی های انجام شده با تولیدکنندگان و تامین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز انها اظهار کرد‪ :‬تا اشباع بازار‪ ،‬تولید و توزیع‬ ‫مناس��بی از این اقالم در س��طح استان انجام خواهد شد‬ ‫و نگرانی برای تامین وجود ندارد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬روزانه‬ ‫تعداد ‪ ۱۵‬هزار ماس��ک در استان اردبیل تولید می شود‬ ‫که از فردا برای تامین مصارف مورد نیاز هم استانی ها در‬ ‫سطح اس��تان توزیع خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان خاطرنش��ان کرد‪ :‬شهروندان در‬ ‫صورت مش��اهده تخلف اقتصادی اع��م از مخفی کردن‬ ‫و امتناع از عرضه کاال‪ ،‬گرانفروش��ی و‪ ...‬موارد را از طریق‬ ‫سامانه ارتباطی ‪ ۱۲۴‬اطالع رسانی کنند تا در اسرع وقت‬ ‫به ان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫اموزش ایمنی شناورهای‬ ‫غیرکنوانسیونی در بوشهر‬ ‫دوره اموزش��ی ایمنی ش��ناورهای غیرکنوانسیونی‬ ‫به میزبانی بندر بوش��هر برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی بندر بوش��هر‪ ،‬محمد قاس��می‪،‬‬ ‫معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ ‫درای��ن ب��اره گفت‪ :‬دوره اموزش��ی ایمنی ش��ناورهای‬ ‫غیرکنوانسیونی از ‪ ۲۸‬بهمن به مدت ‪ ۳‬روز و با همکاری‬ ‫اداره ثبت و بازرس��ی شناوران و بخش کنترل و بازرسی‬ ‫استان بوشهر برگزار شد‪ .‬قاسمی افزود‪ :‬هدف از برگزاری‬ ‫این دوره اموزش��ی ارائه و بررسی مفاد قانونی ایین نامه‬ ‫ایمنی شناورهای غیرکنوانسیونی بود که جهت اجرا در‬ ‫مرداد امس��ال ازسوی س��ازمان بنادر و دریانوردی ابالغ‬ ‫ش��د؛ گفتنی اس��ت این ایین نام��ه در ‪ 11‬فصل تدوین‬ ‫و نس��بت به قانون پیش��ین تغییرات عمده ای داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬در این همایش افس��ران کنترل‬ ‫و بازرس��ی و کارشناسان ثبت ش��ناورهای بندر بوشهر‪،‬‬ ‫افسران کنترل و بازرس��ی بنادر امام خمینی‪ ،‬خرمشهر‬ ‫و همچنین نمایندگان موسس��ه های رده بندی اس��یا و‬ ‫ایرانیان‪ ،‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫ذخیره ‪ ۱۶‬تن میوه شب عید‬ ‫برای قصرشیرین‬ ‫فرماندار قصرش��یرین گفت‪ ۱۶ :‬تن میوه ش��امل ‪۱۰‬‬ ‫ت��ن پرتقال و ‪ ۶‬تن س��یب برای تامین میوه ش��ب عید‬ ‫ش��هروندان ذخیره س��ازی شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‬ ‫از کرمانش��اه‪ ،‬مرادعلی تاتار‪ ،‬فرماندار قصر ش��یرین در‬ ‫جلسه ستاد تنظیم بازار قصرش��یرین‪ ،‬با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬ش��کر و گوش��ت قرمز و مرغ نیز به میزان مصرف‬ ‫شهروندان تامین شده و با نرخ مصوب ازسوی عامالن در‬ ‫روزهای اینده توزیع خواهد شد که این اقدام در راستای‬ ‫تامین اقالم اساس��ی و مایحتاج عمومی مردم است‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرح نظارتی ویژه نوروز در شهرس��تان اغاز‬ ‫ش��ده و تا ‪ 15‬فروردین کار نظ��ارت بر واحدهای صنفی‬ ‫س��طح ش��هر را انجام می دهد‪ .‬نماین��ده عالی دولت در‬ ‫قصرش��یرین گفت‪ :‬بدون هیچ گون��ه اغماضی با تمامی‬ ‫واحدهای متخل��ف برخورد می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬مردم‬ ‫می توانن��د هرگونه تخلف اقتص��ادی را از طریق تماس‬ ‫با ش��ماره تلفن گویای ‪ ۱۲۴‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اطالع دهند ت��ا در کمترین زمان مورد‬ ‫رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫تشکیل قرارگاه بهداشت‬ ‫زیستی ارتش‬ ‫در غرب کشور‬ ‫فرمانده قرارگاه عملیاتی نیروی زمینی ارتش در غرب‬ ‫کشور اعالم کرد‪ :‬قرارگاه جهادی بهداشت زیستی ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به منظور مقابله با بیماری کرونا‬ ‫در اس��تان های غربی تشکیل شده اس��ت‪ .‬امیر سرتیپ‬ ‫دوم اریانف��ر در گفت وگ��و ب��ا ایرنا اظهار ک��رد‪ :‬ارتش‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران پس از ش��یوع بیم��اری کرونا‬ ‫اقدام به تش��کیل قرارگاه جهادی بهداش��ت زیستی در‬ ‫س��طح یگان های تاب��ع کرد که پیرو ان ای��ن قرارگاه در‬ ‫غرب کش��ور نیز تشکیل شد‪ .‬وی با بیان اینکه یگان های‬ ‫جنگ های نوی��ن ارتش به منظور مقابله با بیماری کرونا‬ ‫در پای��گاه هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن یگان ها پس از ش��یوع‬ ‫بیم��اری کرون��ا در اماده باش صددرصد ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫فرمان��ده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کش��ور تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوجه به اینکه تعداد بس��یاری از نیروهای وارده‬ ‫در پادگان ها در حال خدمت رس��انی به مردم هس��تند‪،‬‬ ‫ضدعفونی این پادگان ها ازس��وی یگان های جنگ های‬ ‫نوین به طور مستمر در دستور کار است‪.‬‬ ‫اریانف��ر با بیان اینکه این یگان ه��ا به منظور کمک به‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی نیز امادگ��ی صددرصد دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که در هر منطقه ای نیاز به امدادرسانی‬ ‫و اقدام فوری برای مقابله با کرونا احساس شود یگان های‬ ‫جنگ های نوین به سرعت به منطقه اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۱۹‬مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی هرمزگان‬ ‫‪ 73‬پروانه بهره برداری صنعتی در هرمزگان صادر شد‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ۹۸‬در اس��تان هرمزگان ‪ ۷۳‬پروانه بهره برداری‬ ‫صنعتی صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت هرمزگان‪ ،‬خلیل قاس��می اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫ص��دور ‪ ۷۳‬پروانه بهره ب��رداری ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۷۳۲‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش انجام شد که زمینه اشتغال هزار‬ ‫و ‪ ۱۵۹‬نفر در استان مهیا شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بی��ن پروانه های صادر ش��ده در این مدت‬ ‫در اس��تان‪ ،‬بخش محص��والت کانی فلزی ب��ا اختصاص ‪۲۳‬‬ ‫هزارو ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال (‪ ۹۰‬درصد از کل س��رمایه گذاری)‪،‬‬ ‫بیشترین سهم را در بین صنایع داشته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان با اشاره‬ ‫ب��ه وضع موجود در بخش صنعت اس��تان هرم��زگان عنوان‬ ‫کرد‪ ۸۷۶ :‬واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در اس��تان‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این واحدها با س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۲۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۱۰‬میلی��ارد ریال‪ ،‬اش��تغالزایی بیش از ‪ ۲۸‬هزار نفر را به‬ ‫همراه داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان همچنین‬ ‫از امار بازرس��ی از واحدهای صنفی در این استان خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬بازرس��ان در ‪ ۱۲‬روز از طرح نظارت��ی ویژه نوروز ‪۹۹‬‬ ‫بی��ش از ‪ 7‬ه��زار و ‪ ۴۱۹‬مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی‬ ‫به عمل اوردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هرمزگان‪ ،‬خلیل قاس��می اظهار کرد‪ :‬این بازرسی ها در طرح‬ ‫نظارت��ی ویژه نوروز ‪ ۹۹‬به منظور پای��ش وضعیت بازار کاال و‬ ‫خدم��ات به ویژه کاالهای اولوی��ت دار و نظارت بر مراکز فعال‬ ‫تجاری و اقتصادی اس��تان و همچنی��ن جلوگیری از هرگونه‬ ‫افزای��ش بی رویه قیمت ها در قالب ط��رح نظارتی ویژه نوروز‬ ‫‪ ۹۹‬انجام شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬روز گذشته از طرح نظارتی ویژه نوروز‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۱۹‬مورد بازرس��ی از واحده��ای صنفی تولیدی‪،‬‬ ‫توزیعی و خدماتی انجام ش��ده که تعداد ‪ ۴۷۷‬پرونده تخلف‬ ‫ب��ه ارزش بیش از ‪ 4‬میلیارد و ‪ ۶۴۰‬میلیون ریال تش��کیل و‬ ‫پرونده های مربوط پس از تکمیل برگ گزارش بازرسی برای‬ ‫صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان هرمزگان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باتوجه به اطالع رس��انی انجام ش��ده در راستای‬ ‫دریافت و پاس��خگویی به هرگونه گزارش و ش��کایت واصله‬ ‫مردمی در بخش مش��ارکت های مردمی ستاد خبری نظارت‬ ‫و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تعداد ‪۳۵۰‬‬ ‫مورد گزارش ازسوی مردم به صورت تلفنی و از طریق سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬سطح استان دریافت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش��ترین تخلفات مربوط به گرانفروش��ی‪ ،‬درج‬ ‫نک��ردن نرخ و نصب نرخ نامه و ارائه نش��دن فاکتور بوده که‬ ‫برای بررس��ی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاسمی در پایان تاکید کرد‪ :‬شهروندان می توانند در صورت‬ ‫مشاهده هرگونه تخلف ازسوی واحدهای صنفی‪ ،‬مراتب را به‬ ‫ش��ماره تلفن گویا ‪ ۱۲۴‬سامانه ستاد خبری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان گزارش کنند‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد پیشگیری از کرونا در اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫اصفهان در راستای لزوم بسیج همگانی در پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا اقدام به تش��کیل کمیته مش��ترکی با دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در نشس��ت مش��ترک اتاق‬ ‫بازرگانی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬مسعود گلشیرازی‬ ‫با بیان اینکه در راستای بسیج همگانی برای پیشگیری از این‬ ‫وی��روس با فراخوانی از فعاالن اقتص��ادی در تامین تجهیزات‬ ‫پزش��کی مورد نیاز به منظ��ور تامین س��ریع تر و اقتصادی تر‬ ‫ملزوم��ات و همراهی ای��ن افراد دعوت به عم��ل خواهد امد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از ظرفیت تجاری اتاق بازرگانی برای تهیه دیگر اقالم از‬ ‫کشورهای دیگر و ورود ملزومات به ایران نیز می توان استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫طاهره چنگیز‪ ،‬رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان نیز‬ ‫در این نشس��ت ضمن تش��ریح اقدامات انجام ش��ده دانشگاه‬ ‫ب��رای مهار این بیماری گفت‪ :‬پیش��گیری و پیش بینی کردن‬ ‫امکانات درمانی مورد نیاز از مهم ترین اقدامات کنونی دانشگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه بهداش��ت و پیش��گیری نیازمند‬ ‫همراهی بیشتر سازمان های دولتی و بخش خصوصی هستیم‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬کمک های حمایتی در بخش های بهداش��ت و‬ ‫درمان ازس��وی نهادها نیز از دیگ��ر کمک های حمایتی مورد‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان اس��تراتژی نخست‬ ‫دانش��گاه علوم پزشکی را کاهش ابتالی افراد از طریق کاهش‬ ‫تم��اس و حفظ بهداش��ت بیان وتصریح ک��رد‪ :‬کاهش تماس‬ ‫مهم ترین عامل نیاز نداشتن به بستری است‪.‬‬ ‫چنگی��ز از راه ان��دازی تلفن ‪ ۳۱۱۳‬و فعال ش��دن ‪ ۱۴‬خط‬ ‫همزمان در دانشگاه برای ارائه مشاوره تلفنی به افراد خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬سایتی نیز در حال راه اندازی است‪.‬‬ ‫کمیته مش��ترک اتاق اصفهان با دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫اصفه��ان اقدام ب��ه راه اندازی س��تاد اطالع رس��انی به فعاالن‬ ‫اقتص��ادی در تامی��ن تجهی��زات و امکان��ات الزم در بنگاه ها‬ ‫به منظ��ور حمایت از کارکنان و خانواده ش��ان و حفظ فعالیت‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از واحدهای تولید مواد بهداشتی قزوین‪:‬‬ ‫میزان تولید و ذخایر مواد ضدعفونی کننده و الکل در کشور کافی است‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬میزان تولید و ذخایر الکل‪ ،‬ژل و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در کش��ور ب��ه حد کافی و‬ ‫جوابگوی نیازهاست و برای تامین ماسک با‬ ‫واردات مشکل را حل می کنیم‪ .‬عباس تابش‬ ‫در س��فر به قزوین از چند واحد تولید الکل‪،‬‬ ‫مواد و ژل ه��ای ضدعفونی کننده در ش��هر‬ ‫صنعتی البرز بازدید کرد و بر افزایش خط تولید و تامین‬ ‫نیازهای داخلی تاکید کرد‪ .‬عباس تابش در حاشیه این‬ ‫بازدید در گفت وگو با مهر درباره وضعیت تولید کاالهای‬ ‫بهداش��تی و ضدعفونی کننده اظه��ار کرد‪ :‬پس از ورود‬ ‫وی��روس کرون��ا به کش��ور تمامی اقدام��ات الزم برای‬ ‫پیش��گیری و تامین نیازها انجام شده تا از اسیب ها کم‬ ‫کنیم‪ .‬معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‬ ‫کنندگان و تولیدکنندگان کش��ور تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کام ً‬ ‫ال براس��اس سیاست های‬ ‫کش��وری و س��تاد فرماندهی کرونا حرک��ت می کند و‬ ‫براساس ابالغی که به وزارت شده تامین اقالم بهداشتی‬ ‫و ضدعفونی و عرضه در شبکه توزیع را که ازسوی وزارت‬ ‫بهداشت تعریف می ش��ود‪ ،‬برعهده دارد‪ .‬تابش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در تم��ام واحدهای تولیدی الکل‪ ،‬ماس��ک‪ ،‬مواد‬ ‫ش��وینده‪ ،‬ضدعفونی کننده و دس��تکش یکبار مصرف‬ ‫بازرسان ما مستقر ش��ده اند و به طور تمام وقت وظیفه‬ ‫داری��م از طریق وزارت بهداش��ت و قرارگاه‬ ‫کرونا و س��ازمان غذا و دارو اجازه خروج کاال‬ ‫را ب��ه واحدهای تولیدی بدهی��م تا کاالها‬ ‫تحویل شبکه پخش شود و در حداقل زمان‬ ‫ممکن به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹‬ماسک وارد می شود‬ ‫وی گفت‪ :‬در بازدید از واحدهای تولیدی‬ ‫در اس��تان های البرز و تهران و قزوین خوش��بختانه با‬ ‫درک ش��رایط موجود بیش��تر واحدها به سمت تولید‬ ‫سه ش��یفته رفته اند تا نیازها تامین شود‪ .‬تابش تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬چ��ون در تولید ماس��ک کمب��ود داری��م‪ ،‬برای‬ ‫واردات این محصول اقدام ش��ده و هماهنگ کرده ایم تا‬ ‫محصوالت وارد شده به سرعت وارد چرخه توزیع شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور ش��د‪ :‬البته‬ ‫برخی مواقع هم شاهد بوده ایم که کاالهایی دپو شده که‬ ‫به دلیل صدور دیرهنگام حواله ازسوی وزارت بهداشت‬ ‫ب��وده که در ای��ن زمینه هماهنگی الزم انجام ش��ده تا‬ ‫هرچه سریع تر حتی در واحدهای کوچک این تولیدات‬ ‫به س��طح بازار برس��د و مردم از این کاالها که با سختی‬ ‫تهیه می شود اس��تفاده کنند‪ .‬تابش این دوران را گذرا‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬از همه مردم درخواست می کنیم‬ ‫برای جلوگیری از التهاب جامعه فقط به اخبار رس��می‬ ‫توجه کنند و به چش��م خود بیش��تر از ش��بکه مجازی‬ ‫اعتماد داشته باش��ند و پیشگیری را بر معالجه اولویت‬ ‫دهند و مراقب باشند تا همدیگر را الوده نکنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ش��رایطی که ش��بکه بهداش��ت و‬ ‫درمان کش��ور ت�لاش می کند از بحران عب��ور کنیم و‬ ‫استرس را کاهش دهد نباید با رفتارهای غلط به نگرانی‬ ‫بیش��تر در جامعه دامن بزنیم و خدمات انجام ش��ده را‬ ‫زیر سوال ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیز خطوط تولید‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان بیان کرد‪ :‬در کش��ور ب��ه لحاظ تولید و‬ ‫ذخایر م��واد ضدعفونی کننده و ش��وینده و الکل هیچ‬ ‫مش��کلی نداریم اما در بخش ماس��ک نیازمند واردات‬ ‫هس��تیم؛ البت��ه هماهنگی های الزم انجام ش��ده و در‬ ‫حدی ک��ه بازرگان��ان بتوانند وارد کنن��د مجوز صادر‬ ‫می ش��ود و خرید تضمینی را متعهد ش��ده ایم و نرخ را‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم می کند و س��ود‬ ‫واردکنن��ده هم محاس��به می ش��ود؛ بنابرای��ن اعالم‬ ‫می کنیم هر کس��ی به عن��وان ب��ازرگان و تاجر امکان‬ ‫واردات دارد اق��دام کن��د و ما مجوز می دهی��م‪ .‬وی از‬ ‫تجهی��ز خطوط تولید برای افزای��ش میزان تولیدات و‬ ‫تغیی��ر خط خبر داد و اظهار ک��رد‪ :‬این کار بدون انتقال‬ ‫ارز انجام می ش��ود و به سرعت مجوز می دهیم تا نیازها‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ا و دفات��ر‪ ،‬کمک مالی بالعوض فع��االن اقتصادی‬ ‫با محوری��ت اتاق بازرگانی به منظور تامی��ن تجهیزات و مواد‬ ‫مصرفی مورد نیاز‪ ،‬کمک مالی به صورت قرض الحسنه ازسوی‬ ‫فعاالن اقتصادی و با محوریت اتاق به دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫وس��تاد پش��تیبانی برای بکارگیری ظرفیت اعضای اتاق برای‬ ‫خریدهای خارجی اقالم مورد نیاز کرد‪.‬‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۱۴.۸‬میلیون عدد ماسک در سمنان‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان سمنان از تولید س��االنه حدود ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار ع��دد انواع ماس��ک های محافظتی و‬ ‫لباس های بیمارس��تانی ازسوی واحدهای تولیدی‬ ‫این اس��تان خب��ر داد‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی و‬ ‫اطالع رس��انی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان سمنان علی تشنه دل گفت‪ 3 :‬واحد تولیدی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی سمنان و گرمسار‪ ،‬در حال‬ ‫ حاض��ر با ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۱۴‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫ه��زار عدد انوع ماس��ک و لباس های بیمارس��تانی‬ ‫فعالی��ت دارند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬یک واح��د تولیدی در‬ ‫س��منان با ظرفی��ت تولید س��االنه ‪ ۶‬میلیون انواع‬ ‫ماسک های محافظتی در برابر بیماری های تنفسی‬ ‫فعال اس��ت‪ ،‬همچنین دو واحد تولیدی نانوفناوران‬ ‫و پارس��یان در شهرس��تان گرمس��ار ب��ه ترتیب با‬ ‫ظرفی��ت تولید س��االنه ‪ 7‬میلیون و ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تن‪ ،‬انواع ماس��ک های محافظتی در برابر‬ ‫بیماری های تنفسی و لباس های بیمارستانی تولید‬ ‫می کنند‪ .‬سرپرس��ت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان س��منان همچنین از تولید ساالنه ‪۸‬‬ ‫میلیون بطری انواع مواد ضدعفونی کننده توس��ط‬ ‫واحده��ای تولیدی فعال در این اس��تان خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬واحد صنعت��ی فناور نقش جب��ه پارس در‬ ‫شهرک صنعتی سمنان ساالنه ‪ ۶‬هزار تن انواع مواد‬ ‫ضد عفونی کنن��ده بر پایه الکل تولی��د و روانه بازار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تش��نه دل اظهارکرد‪ :‬واح��د صنعتی هورام طب‬ ‫گرمس��ار نیز ب��ا ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار ع��دد انواع مواد ضد عفونی کننده بر پایه‬ ‫ال��کل وهمچنین واحد صنعتی کیمیا طیران زکریا‬ ‫در شهرستان ش��اهرود نیز با ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪ ۴۳۲‬هزار ع��دد بطری انواع مواد ضد عفونی کننده‬ ‫ل حاضر مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫بر پایه الکل در حا ‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬واح��د صنعتی پارس دارو‬ ‫طب در شهرس��تان گرمس��ار نیز ب��ا ظرفیت تولید‬ ‫س��االنه ‪ ۱۴۰‬ه��زار ع��دد بط��ری انواع م��واد ضد‬ ‫عفونی کنن��ده بر پایه هالوژن ه��ا‪ ،‬کلر هگزیدین و‬ ‫الدهیدها درحال حاضر فعال است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان س��منان اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر با توجه به‬ ‫شیوع ویروس کرونا در مناطق مختلف کشور و نیاز‬ ‫ضروری به انواع مواد ضد عفونی کننده دست‪ ،‬واحد‬ ‫صنعتی کندور‪ ،‬یکی از واحدهای تولید محصوالت‬ ‫بهداشتی و ضد عفونی کننده‪ ،‬خط تولید جدید خود‬ ‫را برای تولید انواع مواد ضدعفونی کننده دس��ت بر‬ ‫پایه الکل راه اندازی ک��رده و روزانه ‪ ۱۵‬هزار بطری‬ ‫انواع مواد ضدعفونی کننده دست تولید و روانه بازار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۷‬واحد تولیدی شوینده در کرمانشاه با حداکثر ظرفیت‬ ‫‪ ۷‬واحد تولیدی مواد ضدعفونی و ش��وینده در استان کرمانشاه‬ ‫وج��ود دارد که با حداکثر ظرفیت کار می کنند‪ .‬محس��ن دارابی‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در حاشیه بازدید‬ ‫از واحده��ای تولیدی مواد ضدعفونی کننده و ش��وینده گفت‪ :‬در‬ ‫جلس��ه ای که روز گذشته با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد‪،‬‬ ‫درب��اره مدیریت توزیع مواد ضدعفونی کننده دس��ت و س��طوح‬ ‫ازس��وی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بحث و مدیریت توزیع‬ ‫مواد ضد عفونی برعهده معاونت غذا و دارو گذاشته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان کرمانش��اه دارابی در ادامه تاکید کرد‪ :‬این سازمان ارتباط‬ ‫تنگاتنگ و نزدیکی با دانش��گاه علوم پزشکی در زمینه تامین مواد‬ ‫شوینده و ضدعفونی کننده دارد؛ بنابراین مردم نگران تامین اقالم‬ ‫مربوط به مواد ضدعفونی کننده نباشند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش دیگری از‬ ‫ل حاضر ‪ ۷‬واحد تولیدی در اس��تان در‬ ‫س��خنان خود افزود‪ :‬در حا ‬ ‫زمینه مواد ش��وینده و ضدعفونی کننده وج��ود دارد و تمهیدات‬ ‫الزم ب��رای تولید با حداکثر ظرفیت انها اندیش��یده ش��ده و این‬ ‫واحدهای تولیدی می توانند نیاز اس��تان را در زمینه مواد شوینده‬ ‫دست و سطوح فراهم کنند‪.‬‬ ‫داراب��ی در ادام��ه مهم ترین مش��کل و‬ ‫دغدغه این واحدهای تولیدی را تامین‬ ‫ال��کل مورد نی��از عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫بخش اعظم��ی از نیاز ای��ن واحدهای‬ ‫تولی��دی به الکل را معاون��ت غذا و دارو‬ ‫تامی��ن ک��رده و بقیه ان نی��ز به زودی‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان گفت‪ :‬مشکل‬ ‫تامین ماسک مورد نیاز مردم نیز با هماهنگی با چند واحد تولیدی‬ ‫به زودی مرتفع خواهد شد و این کاالها در اختیار شهروندان عزیز‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم جدی برای کنترل بیماری‬ ‫محم��د ابراهیم الهی تبار‪ ،‬معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار‬ ‫کرمانش��اه نیز در این بازدید بر عزم جدی مسئوالن برای کنترل‬ ‫بیماری کرونا تاکید کرد و افزود‪ :‬مجموعه اس��تان در بخش های‬ ‫مختلف برای مبارزه با ویروس کرونا وارد کار شده اند که محوریت‬ ‫و خط مقدم ان با دانشگاه علوم پزشکی است‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی و امنیتی استاندار کرمانش��اه در ادامه افزود‪ :‬با‬ ‫تالش های س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه در‬ ‫زمینه نظارت و کنترل بر تولید مواد ضد عفونی کننده و ماس��ک‪،‬‬ ‫اقالم مورد نیاز مردم در جهت مبارزه با این بیماری تامین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��رکت پخش البرز توزیع کننده انواع ماس��ک‪ ،‬س��رم و الکل؛‬ ‫ش��رکت س��اینا س�لامت تولیدکنن��ده م��واد ضدعفونی کننده‬ ‫دست با پایه الکل؛ ش��رکت پژوهان گستر تولیدکننده انواع مواد‬ ‫ضدعفونی کننده س��طوح؛ پرک شیمی کرمانش��اه تولیدکننده‬ ‫انواع مواد ضدعفونی کننده؛ کیمیا فرایند بیس��تون تولیدکننده‬ ‫انواع م��واد ضدعفونی کننده و ش��رکت دای��راک صنعت درمان‬ ‫تولیدکننده انواع البس��ه بیمارستانی و ماسک از عمده واحدهای‬ ‫تولیدی بودند که مورد بازدید مسئوالن قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد قاطع با متخلفان‬ ‫مسعود بیگلری‪ ،‬معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمانشاه نیز احتکار‪ ،‬گرانفروشی‪،‬‬ ‫کم فروشی و تقلب‪ ،‬عرضه خارج از شبکه و هرگونه تخلف دیگر در‬ ‫ی دانست و‬ ‫تولید و توزیع انواع اقالم بهداشتی را رفتاری غیرانسان ‬ ‫گفت‪ :‬قاطعانه می گوییم که در این زمینه هیچ تعارف و تسامحی‬ ‫نداریم و با متخلفان برخورد جدی و قانونی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بیگل��ری در ادام��ه باتوجه ب��ه حضور‬ ‫بازرس��ان در عرص��ه تقابل ب��ا تخلفات‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬در چن��د روز‬ ‫گذش��ته که ب��ازار اقالم بهداش��تی با‬ ‫کمبود و التهاب‪ ،‬روب��ه رو بوده‪ ،‬با رصد‬ ‫مس��تمر بازرس��ان ‪ ۳۱‬پرون��ده تخلف‬ ‫تشکیل و به تعزیرات حکومتی‪ ،‬ارسال‬ ‫شده است‪ .‬وی عمده این تخلفات را احتکار و گرانفروشی در عرضه‬ ‫اقالم بهداش��تی‪ ،‬ازجمله ماسک‪ ،‬ژل های ضدعفونی کننده‪ ،‬مواد‬ ‫ش��وینده‪ ،‬الکل و‪ ،...‬اعالم کرد و به داروخانه ها‪ ،‬انبارها‪ ،‬واسطه ها و‬ ‫سایر افرادی که در اندیش��ه سوءاستفاده از این وضعیت هستند‪،‬‬ ‫هشدار داد که قانون دیر یا زود یقه انها را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اصرار سازندگان بر استفاده از اب اشامیدنی در ساخت وسازها‬ ‫‹ ‹قانون چه می گوید؟‬ ‫‹ ‹افزایش هزینه اب برای سازندگان‬ ‫اس��تفاده از اب برای فرونش��اندن گرد و غبار ناش��ی از تخریب یا‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬از اش��ناترین تصاویر برای همه ماست‪ .‬البته مصرف‬ ‫یا بهتر اس��ت بگویم هدررفت اب تصفیه ش��ده در ساخت وسازها به‬ ‫این مس��ئله ختم نمی شود‪ .‬اب از الزامات بنایی است و درست کردن‬ ‫مالت س��یمان بدون ان امکان پذیر نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر اب دهی‬ ‫بتن ه��ای ریخته ش��ده در س��اختمان و به اصط�لاح غرقاب کردن‬ ‫انه��ا نیازمند اب فراوان اس��ت ک��ه برای این کار هم در بس��یاری از‬ ‫ساخت وسازها از اب اشامیدنی استفاده می شود‪.‬‬ ‫اگرچه در زمان صدور مجوز ساخت وسازها‪ ،‬انشعاب اب از خانگی‬ ‫به کارگاهی تغییر می کند و هزینه اس��تفاده از اب تصفیه شده چند‬ ‫براب��ر می ش��ود‪ ،‬اما باز هم بس��یاری از س��ازندگان و مالکان ترجیح‬ ‫می دهند به جای استفاده از اب چاه و حمل ان با تانکر‪ ،‬از همین اب‬ ‫لوله کشی که با باز کردن یک شیر در اختیارشان قرار می گیرد‪ ،‬برای‬ ‫ساخت وسازشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اب اشامیدنی‪ ،‬ارزان و دم دست‬ ‫یک کارش��ناس صنعت ساختمان می گوید اس��تفاده از اب های‬ ‫تصفیه نش��ده به دلیل وجود ناخالصی و دش��وار بودن تشخیص این‬ ‫ناخالصی ها با استقبال سازندگان روبه رو نمی شود‪.‬‬ ‫یون��س غفرانی ب��ا بیان اینکه در ساخت وس��ازها می توان به جای‬ ‫س��اده و در مقابل تهیه اب غیرش��رب یا اب چاه‪ ،‬دشوار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به عنوان مثال در تهران تهیه اب غیراش��امیدنی و حمل ان دش��وار‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین با توجه به اینکه منع قانون��ی در این زمینه نداریم و‬ ‫هزینه اب را هم چند برابر پرداخت می کنیم‪ ،‬ترجیح می دهیم از اب‬ ‫لوله کشی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت س��اختمان افزود‪ :‬ساخت وس��از از ابتدا تا انتها با‬ ‫اب س��روکار دارد و در بیشتر ساخت وسازها از اب لوله کشی استفاده‬ ‫می شود که متاسفانه شاهد هدررفت اب نیز در این روند هستیم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬تاچند سال پیش که اس��تفاده از بتن اماده مرسوم‬ ‫نبود‪ ،‬بخش زیادی از اب برای تولید بتن و مصالح مصرف می ش��د اما‬ ‫اکنون با مرس��وم ش��دن اس��تفاده از بتن اماده‪ ،‬میزان هدررفت اب‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اب اش��امیدنی از اب چاه و رودخانه به وسیله حمل با تانکر استفاده‬ ‫کرد‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬س��ازندگان و متولیان ساخت وس��از منعی‬ ‫برای اس��تفاده از اب شهری ندارند اما باید هزینه های بیشتری برای‬ ‫اس��تفاده از اب غیرش��رب پرداخت کنند درحالی که اب شهری دم‬ ‫دست انهاست و به سادگی می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت س��اختمان با بیان اینکه بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ساختمان های کش��ور با استفاده از اب اشامیدنی ساخته می شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اصرار س��ازندگان بر استفاده از اب شهری برای ساخت وسازها‬ ‫به دلیل اسانی دسترسی به ان است زیرا اگر بخواهند از اب غیرشرب‬ ‫و به اصطالح اب چاه اس��تفاده کنند باید دردس��رهای ازمایش اب‬ ‫و تش��خیص ناخالصی های ان را از س��ر بگذرانن��د و به همین دلیل‬ ‫بس��یاری از انها ترجیح می دهند هزینه بیشتری پرداخت کرده و از‬ ‫همان اب لوله کشی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته غفران��ی‪ ،‬با وجود افزای��ش تعرفه اب اش��امیدنی برای‬ ‫ساخت وس��ازها‪ ،‬استفاده از این اب باز هم برای سازندگان به صرفه تر‬ ‫اس��ت زیرا در صورت اس��تفاده از اب غیرش��رب‪ ،‬هزینه های حمل و‬ ‫ازمایش اب به انها تحمیل می ش��ود و این اب برای انها گران تر تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به هدررف��ت اب در ساخت وس��ازها تاکی��د کرد‪ :‬در‬ ‫ساخت وس��ازها می توان با لوله کشی های مناسب و مجزا در طبقات‪،‬‬ ‫هدررفت اب را به کمترین میزان ممکن رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هدررفت اب با بتن اماده‬ ‫عل��ت اص��رار س��ازندگان براس��تفاده از اب اش��امیدنی در‬ ‫ساخت وس��ازها با وجود بحران اب در کش��ور را از مس��ئول یکی از‬ ‫کارگاه های ساختمانی جویا شدم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه دسترس��ی به اب اش��امیدنی ب��ا وجود تعرفه باال‪،‬‬ ‫مدیرکل پیشین مقررات ملی س��اختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫می گوی��د من��ع قانونی در زمینه اس��تفاده از اب تصفیه ش��ده برای‬ ‫ساخت وساز وجود ندارد‪.‬‬ ‫حامد مانی ف��ر در گفت وگو با مهر با بیان اینک��ه وزارت نیرو برای‬ ‫اس��تفاده از اب اش��امیدنی در ساخت وس��از اقدام ب��ه تغییر تعرفه‬ ‫می کن��د اما هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫اب اشامیدنی برای ساخت وسازها به صرفه است‪.‬‬ ‫مانی فر با بیان اینکه س��ازندگان در انتخاب‪ ،‬مختار هستند و منع‬ ‫قانونی درزمینه استفاده از اب شهری در ساخت وسازها وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ویرایش هایی که از ضوابط و مقررات ملی س��اختمان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬من��ع اس��تفاده از اب ش��رب در بتن ریزی را نداری��م‪ ،‬البته در‬ ‫ویرایش جدید این بند را داشتیم که حذف شده است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬در مقررات ملی س��اختمان مباحثی کلی در زمینه‬ ‫هدررفت انرژی در س��اختمان ها مطرح شده است اما متن صریحی‬ ‫مبنی بر ممنوع بودن اس��تفاده از اب اش��امیدنی در ساخت وسازها‬ ‫نداریم‪ .‬وی با بیان اینکه نرخ اب ارزان اس��ت و به راحتی در دسترس‬ ‫مردم قرار می گیرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگرچه ش��رکت های اب و فاضالب و‬ ‫شهرداری ها تا پایان کار ساختمانی‪ ،‬بهای اب مصرفی را با تعرفه های‬ ‫بیش��تری محاس��به می کنند تا صاحب کار از مصرف زیاد اب پرهیز‬ ‫کند اما این تعرفه ها بازدارنده نیست‪.‬‬ ‫خانه تکانی امسال متفاوت باشد‬ ‫کرونا با کم ابی امد‬ ‫کرونا این روزها بسیاری از کار و کاسبی ها را به کسادی کشانده و‬ ‫بسیاری از مردم را خانه نشین کرده است‪ .‬این خانه نشینی ها اگرچه‬ ‫اقدامی مهم در زمینه پرهیز مردم از ابتال به بیماری بوده‪ ،‬اما تبعاتی‬ ‫نیز داش��ته‪ ،‬به عنوان مثال مصرف اب را در سراس��ر کشور ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس اعالم مع��اون اب و ابفای وزیر نیرو‪،‬‬ ‫مصرف اب اشامیدنی با توجه به شیوع بیماری کرونا در برخی نقاط‬ ‫کشور تا ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قاس��م تقی زاده خامسی در صفحه اینستاگرام‬ ‫خود نوش��ت‪« :‬هر س��ال در این روزهای سال س��رانه مصرف اب در‬ ‫کش��ور به دلیل خانه تکانی باال می رود اما امس��ال با اپیدمی ویروس‬ ‫جدید‪ ،‬در برخی نقاط مصرف اب اش��امیدنی افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت تصفیه خانه ها محدود اس��ت و برای جلوگیری از کمبود اب‬ ‫اش��امیدنی‪ ،‬ضمن تاکید بر رعایت اصول بهداشتی به ویژه شستن‬ ‫دس��ت ها‪ ،‬باید در مصرف اب در سنت خوب خانه تکانی دقت کرد تا‬ ‫همه ایرانیان بتوانند از اب شرب مطلوب بهره مند شوند‪».‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۴‬درصدی مصرف اب در تهران‬ ‫‹ ‹افزایش مصرف اب در دیگر شهرها‬ ‫افزایش مصرف اب در روزهای اخیر ویژه تهران نیس��ت‪ .‬خبرهای‬ ‫رسیده از ش��هرهای دیگر نیز نش��ان می دهد افزایش شست وشو و‬ ‫تش��دید تمهیدات بهداش��تی از س��وی اف��راد و خانواده ها‪ ،‬در همه‬ ‫شهرها به باال رفتن مصرف اب منجر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬غالمرضا زین الدین‪ ،‬مدیر‬ ‫امور اب و فاضالب شهرس��تان کرمان گفت‪ :‬از زمان مطرح ش��دن‬ ‫بحث ش��یوع ویروس کرونا ش��اهد افزایش مص��رف اب در کرمان‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تاکید باالی مردم بر رعایت نکات بهداش��تی‬ ‫و خودایمنی موجب ش��ده مصرف اب در شهر کرمان نسبت به یک‬ ‫ماه گذش��ته ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد افزایش پیدا کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫بهنام مریدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اهواز با بیان اینکه‬ ‫احتمال فروش انالین میادین میوه و تره بار‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و پیشگیری بحران شهر تهران از انجام‬ ‫پیگیری ها برای فراهم ش��دن امکان خرید انالین از میادین میوه و‬ ‫ت��ره بار خبر داد و گفت‪ :‬پیگیری های الزم را انجام دادیم که فروش‬ ‫انالین فعال ش��ود تا ش��هروندان بدون مراجعه اقدام به خرید کنند‬ ‫که امید می رود تا یک هفته دیگر محقق ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫رضا کرمی محمدی در جلس��ه اشتراک اطالعات سازمان بهداشت‬ ‫جهانی و کارشناسان سازمان مدیریت بحران اظهار کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫همه مدیران ش��هرداری تهران پنج کارگروه در س��ازمان مدیریت‬ ‫تش��کیل ش��د که این کارگروه ها از جمله بهداش��ت محیط و دفع‬ ‫پس��ماند‪ ،‬اموزش و اطالع رسانی‪ ،‬مشارکت مردمی‪ ،‬تامین و توزیع‬ ‫اقالم و ابزار و کارگروه بودجه و پش��تیبانی و منابع انس��انی هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدامات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی که‬ ‫ی کرونا ویروس هستند گفت‪:‬‬ ‫رانندگان انها بیشتر در معرض بیمار ‬ ‫در این راس��تا ماس��ک به میزان کافی در اختیار رانندگان قرار داده‬ ‫می ش��ود که البته االن کمی ضعف داریم؛ در این زمینه ماس��ک ها‬ ‫خریداری ش��ده که در اختیار این افراد قرار داده می شود‪ .‬ماشین ها‬ ‫را ه��م طوری ضد عفونی می کنیم که مس��افران اذیت نش��وند‪ .‬در‬ ‫پایانه های مس��افربری هم با توجه به اینکه در شهر قرنطینه نداریم‬ ‫و رفت و امد بر قرار اس��ت‪ ،‬بنابراین مهم اس��ت که نه از ش��هر به ما‬ ‫بیماری منتقل ش��ود و نه از ما به ش��هر دیگری منتقل ش��ود و در‬ ‫همین راستا تب سنجی و س��ایر اقدامات الزم انجام می شود و اتاق‬ ‫قرنطینه ای اختصاص داده ش��ده که اگر مورد خاصی وجود داشت‬ ‫به ان رسیدگی شود‪ .‬کرمی محمدی با بیان اینکه سازمان مدیریت‬ ‫می��وه و تره ب��ار نیز به صورت دایمی ضد عفونی خواهد ش��د گفت‪:‬‬ ‫مس��ائل بهداشتی به کارکنان انها اموزش داده شده ؛ پیگیری های‬ ‫الزم را انجام دادیم که فروش انالین هم فعال ش��ود تا ش��هروندان‬ ‫بدون مراجعه اقدام به خرید کنند که امید می رود تا یک هفته دیگر‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬در فروشگاه های شهروند هم عالوه بر انکه ضد عفونی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬ارزاق و اقالم به می��زان کافی موجود و خرید انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مصرف اب در این شهرستان با توجه به شیوع کرونا ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬پیک مصرف اب در شهرستان اهواز تغییر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با توجه به ش��رایطی که در زمینه کروناویروس وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ش��اهد افزایش مصرف هستیم و در این زمینه در شرایط پیک‬ ‫مصرف‪ ،‬ش��بکه دچار افت فشار می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مصرف اب در‬ ‫شهرس��تان اهواز از ساعت ‪ ۱۱‬ظهر روند افزایشی به خود می گیرد و‬ ‫در ساعت ‪ ۱۴‬و ساعت ‪ ۱۷‬بعدازظهر به اوج خود می رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬غالمرضا رضایی فر‪ ،‬مدیرعامل شرکت ابفای استان البرز بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به خانه نش��ینی مردم و شست و ش��وهای پایان س��ال‪،‬‬ ‫شاهد افزایش ‪ ۱۲‬درصدی مصرف اب استان نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این میزان مصرف اب با مرداد امس��ال برابری‬ ‫می کند و اگر مردم صرفه جویی نکنند‪ ،‬دچار مش��کل خواهیم شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬توصیه ما به مردم‪ ،‬مصرف بهینه اب برای رعایت بهداش��ت و‬ ‫نیازهای زندگی اس��ت اما از کارهایی مانند شس��تن خودرو و فرش‬ ‫با اس��تفاده از اب اش��امیدنی پرهیز کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ناصر‬ ‫اکبری‪ ،‬معاون بهره برداری ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان‬ ‫با پیش بینی افزایش ‪ ۴۰‬درصدی مصرف اب در ‪ ۲‬روز پایانی س��ال‬ ‫گفت‪ :‬در پی شیوع ویروس کرونا مصرف اب در اصفهان بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر شست وشوهای بهداشتی و خانه تکانی ها ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬در هفته پایانی سال شاهد افزایش ‪ ۳۵‬درصدی مصرف اب بوده‬ ‫و در ‪ ۲‬روز اخر س��ال با افزایش ‪ ۴۵‬درصدی مصرف اب در اصفهان‬ ‫روبه رو می ش��ویم‪ .‬به گفته اکبری‪ ،‬با ش��یوع وی��روس کرونا مصرف‬ ‫اب بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد در ش��هرهای مختلف اصفهان افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬علیرضا رضوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اذربایجان غربی گفت‪ :‬به دنبال شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫میزان مصرف اب مشترکان استان نسبت به سال گذشته ‪ ۳۰۶‬هزار‬ ‫مترمکعب افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬افش��ین مظاهری‪ ،‬مدیرعامل اب و فاضالب‬ ‫ش��هری استان ایالم گفت‪ :‬شیوع کرونا افزایش ‪ ۲۰‬درصدی مصرف‬ ‫اب ایالم را در پی داش��ته است‪ .‬او افزود‪ :‬افزایش مصرف‪ ،‬افت فشار‬ ‫اب در مناطق حاش��یه ای ایالم را در پی داشته و در صورت ادامه دار‬ ‫بودن‪ ،‬احتمال اعمال قطعی در ساعت هایی از شبانه روز وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و س��یما‪ ،‬رضا داوودی‪ ،‬معاون بهره برداری ش��رکت‬ ‫اب و فاضالب اس��تان کرمانش��اه از افزایش الگ��وی مصرف اب در‬ ‫این استان‪ ،‬در روزهای گذشته و همزمان با شیوع کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با ش��یوع کرونا و لزوم شست وشوی زیاد‪ ،‬مصرف‬ ‫اب در کرمانش��اه به روز های تابستان رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬مصرف اب به‬ ‫ان��دازه ای افزایش یافته که اب برخی مناطق ش��هر با افت ش��دید‬ ‫روبه رو ش��د و مجبور ش��دیم منابع جدیدی وارد مدار بهره برداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بازگشت هزینه کنسلی سفر به مردم‬ ‫مع��اون گردش��گری وزی��ر می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی درحالی که همچنان برخی از شرکت های هواپیمایی‪،‬‬ ‫اژانس های مس��افرتی و هتل ها از اجرای کامل بخش��نامه لغو س��فر‬ ‫خ��ودداری می کنند و از مردم جریمه می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬تا کنون بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬میلیارد تومان هزینه ناشی از لغو سفر توسط فعاالن گردشگری‬ ‫به مردم بازگردانده شده است‪.‬‬ ‫بهگزارشروابط عمومیمعاونتگردشگریوزارتمیراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی‪ ،‬ولی تیموری گفت‪ :‬همزمان با اجرای‬ ‫مصوبات س��تاد ملی مدیریت بیم��اری کرونا و با همکاری و همراهی‬ ‫مدیران و کارکنان تاسیسات گردشگری‪ ،‬تا کنون بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان از وجوه پرداختی توسط مردم و گردشگران‪ ،‬حسب درخواست‬ ‫انها برای لغو سفرهای خود‪ ،‬برگردانده شده است‪.‬‬ ‫وی از همکاری خانواده صنعت گردش��گری کشور تشکر و از مردم‬ ‫درخواس��ت کرد شرایط اقتصادی خاص فعاالن گردشگری را نیز در‬ ‫این مقطع مدنظر قرار داده و در صورت امکان به جای دریافت نقدی‬ ‫وجوه خود‪ ،‬س��فر را به زمان مناس��ب تری موکول کنند‪ .‬او همراهی‬ ‫الزم با مردم و مس��ئوالن کش��ور برای عبور از این مقطع حس��اس را‬ ‫الزم و ضروری دانس��ت و از تاسیس��ات گردش��گری درخواست کرد‬ ‫با رعایت اخالق حرفه ای‪ ،‬دس��تورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از‬ ‫س��وی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی را با دقت و‬ ‫جدیت رعایت کنند‪.‬‬ ‫تیموری‪ ،‬س��ازکار ملی اعالم ش��ده از جمله اس��تمهال تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬مالیات‪ ،‬حق بیم��ه کارفرمایی و همچنین قبوض حامل های‬ ‫ان��رژی فع��االن و تاسیس��ات گردش��گری را در حمای��ت از صنعت‬ ‫گردشگری موثر دانست و افزود‪ :‬به زودی با تکمیل این ساز کار‪ ،‬مسیر‬ ‫عبور از این بحران ترسیم می شود‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری وزیر می��راث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‬ ‫دستی‪ 6‬اسفندماه همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا در کشور با‬ ‫صدور بخشنامه ای از تاسیسات گردشگری خواست‪ ،‬هزینه سفرها را‬ ‫در صورت انصراف بدون کسر جریمه به مردم بازگردانند‪.‬‬ ‫خلیل اله معمارزاده‬ ‫کارشناس حمل ونقل هوایی‬ ‫به عن��وان یک ایران��ی با هر خط فکری که باش��ید‪،‬‬ ‫دل تان ب��رای وطن مان ایران عزیزت��ر از جان می تپد‪.‬‬ ‫هم��ه ما به عنوان اعضای یک خان��واده ملی با هم کنار‬ ‫هم هس��تیم و به هم عشق می ورزیم و البته گاهی هم‬ ‫ممکن است اختالف نظرهایی داشته باشیم‪ .‬امیدها و‬ ‫ارمان ه��ای زیادی در دل مان برای عزت و س��ربلندی‬ ‫کش��ورمان داریم و البته نگرانی هایی هم داریم‪ .‬برای‬ ‫به ثمر نشس��تن گام به گام این عزت یا حتی جهش به‬ ‫سوی ان نیاز به پشتکار و همبستگی و حرکت از سوی‬ ‫واقعیت هایمان به س��وی ارمان ه��ای الهام بخش مان‬ ‫داری��م که حمیت و غیرت تک تک م��ا را صرف نظر از‬ ‫وابستگی به حاکمیت والدمان می طلبد‪.‬‬ ‫طبع بلند ما اجازه نمی دهد چشم به دست حاکمیت‬ ‫والدمان باشیم و هر یک از ما مستقل و بدون وابستگی‬ ‫به والد حاکمیتی بر تالش و سعی خودش متکی است‬ ‫و البته منافع خودش را با منافع اعضای خانواده همسو‬ ‫و یکی می داند‪.‬‬ ‫با بروز مش��کل برای عضوی از خان��واده باید خیلی‬ ‫بی درد باش��یم که بی تفاوت بمانیم چون دل مان برای‬ ‫تک ت��ک اعضای خان��واده عزیزمان می تپ��د اما برای‬ ‫نگرانی های م��ان ب��ا والد حاکمیتی نی��از به گفت وگو‬ ‫داری��م تا بتوانی��م درک و تفاهم متقابل��ی از همدیگر‬ ‫داشته باشیم و همسو و همگرا با قدرت به سوی اهداف‬ ‫و منافع هریک از ما و خانواده ملی مان بشتابیم‪.‬‬ ‫ای��ن نگرانی های متقابل‪ ،‬انتظ��ارات متقابلی ایجاد‬ ‫می کند که با گفت وگو روشن تر می شود‪ .‬بدیهی است‬ ‫ه��ر یک از این نگرانی ها بر اس��اس میزان تاثیرش��ان‬ ‫اولویت بندی می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن اهداف و نگرانی های ملی نیاز به اجماع و تفاهم‬ ‫و همبستگی قوی بین اعضای خانواده و والد حاکمیتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫والد حاکمیتی چکیده و عصاره های اوج عقالنیت و‬ ‫نخبگی اعضای خانواده ملی هس��تند که با اجماع قوی‬ ‫بین خودش��ان و اعضای خانواده‪ ،‬همه هم وغم شان را‬ ‫برای تامین نیازه��ای اعضای خانواده می گذارند‪ .‬والد‬ ‫حاکمیتی از خودش برای خانواده می گذرد‪ ،‬خود را به‬ ‫اب و ات��ش می زند‪ ،‬به رنج و زحمت می اندازد و حاصل‬ ‫دس��ترنج خود را س��خاوتمندانه در اختی��ار خانواده‬ ‫می گذارد‪ .‬برای والد مش��کل هر یک از اعضای خانواده‬ ‫مایه س��رافکندگی و درد اس��ت و ارام و قرار نمی گیرد‬ ‫تا مش��کالت هر ی��ک از اعضای خان��واده را حل کند‪.‬‬ ‫حتی ش��اید والد حاکمیتی از س��وی اعضای خانواده‬ ‫قدرنشناسی هم ببیند که سخت مکدرش کند یا دلش‬ ‫را بش��کند اما خم به ابرو نمی اورد و گذشت می کند و‬ ‫امنیت‪ ،‬اس��ایش‪ ،‬ارامش و رفاه خانواده را با همه توان‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫اصلی تری��ن نگران��ی اعضای خانواده نیز والدش��ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اینکه اگر او را از دس��ت دادن��د چگونه بتوانند‬ ‫همبس��تگی خ��ود را همچن��ان حف��ظ کنن��د تا این‬ ‫خانواده از هم نپاش��د‪ .‬صبر نمی کنند اتفاقی بیفتد بعد‬ ‫با دس��تپاچگی امور را پیش ببرن��د‪ .‬از هم اکنون برای‬ ‫نگرانی هایش��ان با هم گفت وگو و برنامه ها و گزینه ها را‬ ‫بس��یار شفاف مشخص می کنند و چیزی را از همدیگر‬ ‫پنهان نمی کنند‪ .‬هرچند ش��اید والد تش��خیص دهد‬ ‫برخ��ی نگرانی ها برای حفظ ارام��ش خانواده نباید به‬ ‫ان منتقل ش��ود و خود‪ ،‬ان نگران��ی را زودتر و پیش از‬ ‫اینکه مشکل یا بحرانی برای خانواده پیش اید‪ ،‬با تدبیر‬ ‫حل و مدیریت کند چون می داند این دس��ت نگرانی ها‬ ‫که خاص والد است اگر بروز پیدا کند‪ ،‬خانواده متحمل‬ ‫اس��یب های جبران ناپذی��ری خواه��د ش��د‪ .‬وجدان‬ ‫خانوادگی والد بی امان بی قرار تک تک اعضای خانواده‬ ‫است‪ .‬اری‪ ،‬چقدر والد بودن سخت است‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۶٠‬درصدی‬ ‫مسافران مترو‬ ‫سرپرست معاونت حمل ونقل ش��هرداری تهران از‬ ‫کاهش‪ ۶٠‬درصدی مس��افران مترو در پی شیوع کرونا‬ ‫ویروس خبر داد‪ .‬یوس��ف حجت در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫با اش��اره به کاهش حدود ‪ ۶۰‬درصدی اس��تفاده مردم‬ ‫از مترو گفت‪ :‬با توجه به ش��یوع کرونا و هش��دارهایی‬ ‫در ع��دم حض��ور در محل ه��ای ش��لوغ و پرتراک��م‪،‬‬ ‫ش��اهد ان هس��تیم که مردم در راس��تای عدم ابتال به‬ ‫این ویروس مایل به اس��تفاده از حمل ونقل ش��خصی‬ ‫هس��تند‪ .‬سرپرس��ت معاونت حمل ونقل ش��هرداری‬ ‫ته��ران با بی��ان اینکه این روزها ش��اهد کاهش حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی مس��افران مترو هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به روزهای قبل از ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬تعداد‬ ‫مس��افران مترو ‪ ۴۰‬درصد شده است ‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫با وجود کاهش شدید تعداد مسافران مترو‪ ،‬سرفاصله‬ ‫حرکت قطارها کاهش نیافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی‬ ‫که بر اساس توصیه های بهداش��تی فاصله میان افراد‬ ‫باید بیش��تر از یک متر باشد‪ ،‬سرفاصله حرکت قطارها‬ ‫را تغیی��ری نداده ایم تا فاصله میان مس��افران کاهش‬ ‫پیدا نکند و افراد بتوانند در یک محیط ایمن تر با مترو‬ ‫سفر کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قائم مقام ش��رکت اب و فاضالب اس��تان تهران می گوید از زمان‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬میزان مصرف اب در تهران حدود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬او افزایش مصرف اب در کل کشور را ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا احمدنس��ب با تاکید بر اینکه ایران‬ ‫کشوری خشک و نیمه خش��ک است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بارندگی هایی که‬ ‫در کشور اتفاق می افتد‪ ،‬نس��بت به میانگین جهانی پایین تر است و‬ ‫با وجود بارندگی های امس��ال‪ ،‬همچنان ایران جزو کشورهای دارای‬ ‫بحران اب شناخته می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تان تهران همواره با کمبود منابع ابی روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬علت این است که در وسعتی کم‪ ،‬جمعیت زیادی قرار‬ ‫گرفته است و همین مسئله موجب شده است همواره دغدغه تامین‬ ‫منابع ابی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫احمد نس��ب با اش��اره به فرهنگ خانه تکانی و مصادف شدن ان‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور گفت‪ :‬اب به ابزاری برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مصرف اب در کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته است و توصیه ما به شهروندان این است که‬ ‫خانه تکانی و شستن فرش را در این مقطع‪ ،‬تعطیل کنند‪.‬‬ ‫احمدنسب تصریح کرد‪ :‬اگر مصرف افزایش یابد‪ ،‬مجبور می شویم‬ ‫از ذخیره تابس��تان اس��تفاده کنیم و در ان صورت ممکن اس��ت با‬ ‫چالش قطعی روبه رو شویم‪ .‬درحال حاضر مشکل کمبود اب نداریم‬ ‫اما الزم اس��ت مردم مدیریت مصرف داش��ته باشند‪ .‬وی درباره افت‬ ‫فش��ار در تهران گفت‪ :‬اگر مصرف اب در تهران افزایش یابد‪ ،‬باوجود‬ ‫اینکه ذخیره اب داریم‪ ،‬ش��بکه دیگر جوابگ��و نخواهد بود‪ .‬بنابراین‬ ‫تنها راه جلوگیری از این مس��ئله‪ ،‬صرفه جویی در مصرف اب است‪.‬‬ ‫قائم مقام شرکت اب و فاضالب استان تهران با تاکید بر اینکه منابع‬ ‫اب��ی به میزان کاف��ی در تهران وجود دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اگر مصرف‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬شبکه جوابگو نخواهد بود و افت فشار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اکرم امینی ‪ :‬وقتی شیر اب را باز می کنید و به جای اب‪ ،‬هوا خارج‬ ‫می شود‪ ،‬چه حسی به شما دست می دهد؟ حاال اگر تصور کنید برای‬ ‫روی هم گذاش��ته ش��دن خشت خشت س��اختمانی که در ان کار یا‬ ‫زندگی می کنید‪ ،‬هزاران لیتر اب تصفیه ش��ده و اشامیدنی استفاده‬ ‫شده است‪ ،‬به طور حتم ناراحتی تان چند برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬س��خن گفتن از بح��ران اب در ای��ران‪ ،‬چیز‬ ‫تازه ای نیس��ت‪ .‬ایران درحال حاضر کش��وری کم اب است و به گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬حتی بارندگی های سیل اسای فروردین ‪ ۹۸‬هم نتوانسته‬ ‫کمبودهای منابع ابی کشور را جبران کند‪ .‬برهمین اساس همچنان‬ ‫بر لزوم مدیریت اس��تفاده از اب در کش��ور تاکید و از مردم خواس��ته‬ ‫می شود از هدر دادن اب پرهیز کنند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬استفاده از‬ ‫اب اشامیدنی در صنعت س��اختمان و هدررفت بخشی از ان‪ ،‬امری‬ ‫قابل تامل است‪.‬‬ ‫قانون شیراب را باز گذاشت‬ ‫دل مان برای‬ ‫وطن می تپد‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫اب و انرژی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جنگ اینده‬ ‫جنگ «اب»‬ ‫برای انرژی به جز نفت جایگزین های نه چندان ارزان تر در دسترس است‪ ،‬اما جایگزینی‬ ‫برای اب فعال ً وجود ندارد و امروزه تاکید بر صرفه جویی در استفاده از منابع ابی است‬ ‫گرد اوری‪ :‬رعنا افشاری نسب‬ ‫اب یک سرمایه ملی است‪ .‬تا چند دهه پیش مهم ترین‬ ‫سرمایه ملی کشورها انرژی بود‪ ،‬اما در اینده ای نه چندان‬ ‫دور اب را ب��ا نفت معاوضه خواهند ک��رد‪ .‬برای انکه این‬ ‫تصور از اینده زیاد دور از ذهن نباش��د کافی است به این‬ ‫نکت��ه توجه کنیم که برای انرژی جز نفت جایگزین های‬ ‫نه چندان ارزان تر در دس��ترس است‪ .‬اما جایگزینی برای‬ ‫اب فع�ل ً‬ ‫ا وجود ندارد و ام��روزه تاکید بر صرفه جویی در‬ ‫مصرف منابع ابی است‪ 70 .2 .‬درصد حجم بدن انسان از‬ ‫اب تش��کیل شد ه و این خود نشان دهنده اهمیت اب در‬ ‫زندگی انسان است‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬بس��تر اولیه حیات به ش��کل شناخت امروزی ان‬ ‫اس��ت و جس��ت وجوی حیات در دیگر سیارات براساس‬ ‫وجود اب مایع اس��ت‪ .‬حدود ‪ 71‬درصد وزن یک انسان‬ ‫از اب تش��کیل ش��ده و نیز بیش از ‪ ۷۱‬درصد سطح کره‬ ‫زمی��ن یعنی نزدیک ‪ ۳۶۰‬میلیون کیلومتر مربع از ‪۵۱۰‬‬ ‫میلیون کیلومترمربع را اب پوشانده است‪.‬‬ ‫با این همه تنها ‪ ۳‬درصد از اب های کره زمین شیرین‬ ‫و قابل نوش��یدن اس��ت و باقی ان به عل��ت محلول بودن‬ ‫انواع نمک ها به ویژه نمک خوراکی برای نوشیدن مناسب‬ ‫نیس��ت‪ .‬از همین ‪ ۳‬درصد نیز ‪ ۲‬درصد ان منجمد در دو‬ ‫قطب شمال و جنوب و بیش از ‪ ۹۴‬درصد شور است‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬مهم تری��ن نقش را در اقتصاد جهان دارد‪ .‬نزدیک‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د اب ش��یرین مصرف��ی ازس��وی انس��ان در‬ ‫کشاورزی مصرف می شود‪.‬‬ ‫ماهیگیری در اب های ش��یرین و ش��ور یکی از منابع‬ ‫اصلی درامد در بس��یاری از کشورهای جهان محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬بسیاری از کاالهای مصرفی و اساسی از طریق‬ ‫مس��یرهای ابی و به وسیله کش��تی ها و قایق ها جابه جا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همچنین در تجهیزات سرمایشی و گرمایشی‬ ‫خانگ��ی و صنعتی از مقادیر زیادی اب و بخار اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اب حاللی عالی برای بس��یاری از م��واد معدنی و الی‬ ‫محس��وب می شود‪ ،‬به همین دلیل در مصارف صنعتی و‬ ‫خانگی مانند اشپزی و شست وشو به شدت کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬یخ و برف در بعضی ورزش ها و بازی های تفریحی‬ ‫مانند ش��نا‪ ،‬قایقرانی‪ ،‬اس��کی روی یخ و‪ ...‬نقش اساسی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اب در زبان های مختلف با نام های مختلفی ش��ناخته‬ ‫می شود؛ برای مثال در زبان کردی (او ‪ )Awe‬می گویند‬ ‫که شباهت بسیاری با واژه اب در فارسی و اکوا در التین‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن واژه اب در عل��وم مختل��ف کاربرده��ای‬ ‫متفاوتی دارد که براس��اس ان ب��ه نام های باران‪ ،‬تگرگ‪،‬‬ ‫برف‪ ،‬رگبار‪ ،‬مه‪ ،‬ابر‪ ،‬ش��بنم‪ ،‬بخار تقسیم بندی می شود‪.‬‬ ‫در علم محیط زیس��ت با کلماتی ازجمله اب اشامیدنی‪،‬‬ ‫فاضالب یا پس��اب‪ ،‬روان اب‪ ،‬اب جاری‪ ،‬مرداب‪ ،‬گنداب‪،‬‬ ‫تاالب‪ ،‬داالن اب از این ماده نام برده شده است‪.‬‬ ‫براساس منبعی که اب در ان قرار دارد یا از ان به دست‬ ‫می اید‪ ،‬ای��ن ماده با عناوینی چ��ون اب زیرزمینی‪ ،‬اب‬ ‫معدنی‪ ،‬اب سطحی‪ ،‬اب دریا‪ ،‬اب چشمه‪ ،‬اب قنات‪ ،‬اب‬ ‫چاه به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫براس��اس نوع مصرف نیز اب اشامیدنی (یا اب شیر یا‬ ‫اب ش��رب)‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬اب خال��ص‪ ،‬اب یونیزه قلیایی‬ ‫وجود دارد‪ .‬براساس کیفیت فیزیکی هم این مایه حیات‬ ‫به اب ش��ور‪ ،‬اب شیرین و براساس مشخصات شیمیایی‬ ‫ب��ه اب س��بک‪ ،‬اب س��نگین‪ ،‬اب س��خت‪ ،‬اب مقط��ر‬ ‫تقسیم بندی شده است‪.‬‬ ‫اب حتی براس��اس مس��ائل مذهبی در اسالم به انواع‬ ‫مختل��ف اب جاری‪ ،‬اب کر‪ ،‬اب قلی��ل‪ ،‬اب مضاف‪ ،‬اب‬ ‫مطلق نامیده ش��ده و در مسیحیت نیز اب مقدس وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫توجه کنیم که اب تقریباً سه چهارم مساحت زمین را‬ ‫پوش��انیده و تاثیر مهمی روی دمای هوا و ش��رایط جوی‬ ‫دارد‪ .‬اب خ��واص ویژه ای دارد ک��ه ان را از دیگر مایعات‬ ‫متمایز کرده است‪ .‬بی بو‪ ،‬بی رنگ و بی طعم است‪.‬‬ ‫اگر کس��ی از فضا به زمین نگاه کند‪ ،‬ان را یک س��یاره‬ ‫ابی رن��گ و پر از اب خواهد دید‪ .‬این حجم اب باتوجه به‬ ‫چرخ��ه اب به ط��ور دائم در بین مناب��ع مختلف در حال‬ ‫جابه جایی است‪.‬‬ ‫مهم ترین مناب��ع اب در کره زمین عبارتند از اب های‬ ‫زیرزمینی (چاه‪ ،‬چش��مه و قنات)‪ ،‬اب های جوی (باران‬ ‫و ب��رف)‪ ،‬اب های س��طحی (رودخانه‪ ،‬دریاچ��ه‪ ،‬دریا و‬ ‫اقیانوس)‪ ،‬همچنین بخش��ی از اب موجود در کره زمین‬ ‫به صورت بخار در اتمس��فر و بخش دیگری نیز به صورت‬ ‫جامد در یخچال های طبیعی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹میانگین جهانی توزیع‬ ‫میانگین جهان��ی میزان اس��تفاده اب در بخش های‬ ‫مختلف به طور تقریبی به این صورت است‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ :‬حدود ‪ ۶۹‬درصد‬ ‫صنعت‪ :‬حدود ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫مصارف خانگی‪ :‬حدود ‪ ۸‬درصد‬ ‫در بخ��ش کش��اورزی به دلیل ابی��اری محصوالت‪،‬‬ ‫میزان زیادی اب مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬از س��ال‬ ‫‪۱۹۶۰‬می�لادی (‪1338‬خورش��یدی) میانگین جهانی‬ ‫میزان برداشت اب از مناب ع ابی به منظور ابیاری زمین ها‬ ‫‪ ۶۰‬درصد افزایش یافته‪ ،‬این در حالی اس��ت که بین ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد ان تبخیر یا جاری می شود و هدر می رود‪.‬‬ ‫ل توسعه به علت‬ ‫میزان برداشت اب درکشورهای در حا ‬ ‫نداشتن ابزار مناسب ‪ 2‬برابر کشورهای توسعه یافته برای‬ ‫هر هکتار است‪ ،‬در حالی که میزان محصوالت کشاورزی‬ ‫تولی��دی ای��ن کش��ورها حدود یک س��وم کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته است‪ .‬به عالوه‪ ،‬در بیش��تر نقاط خشک و‬ ‫نیمه خشک‪ ،‬به علت کمبود بارش های جوی‪ ۹۰ ،‬درصد‬ ‫اب مورد نیاز برای ابیاری زمین ها از اب ش��یرین تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در حالی که کشورهای توسعه یافته این رقم را‬ ‫به ‪ ۴۰‬درصد رسانده اند‪.‬‬ ‫توزیع میزان اس��تفاده اب در مص��ارف خانگی نیز در‬ ‫نواحی گوناگون جهان متفاوت است؛ به طور مثال و طبق‬ ‫امار منتشر شده ازسوی س��ازمان ملل متحد‪ ،‬میانگین‬ ‫اب مصرف��ی در ایاالت متحده حدود ‪ ۵۷۵‬لیتر و در اروپا‬ ‫بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬لیتر در روز برای هر شخص براورد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این سرانه مصرف در کش��ور موزامبیک به حدود‬ ‫‪ ۱۰‬لیتر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود اب‬ ‫منابع اب ش��یرین در س��طح زمین به طور یکنواخت‬ ‫توزیع نشده اند‪ .‬در حال حاضر‪ ۹ ،‬کشور جهان حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد کل منابع اب شیرین را به خود اختصاص داده اند‬ ‫که شامل کانادا‪ ،‬چین‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬پرو‪ ،‬برزیل‪ ،‬روسیه‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده امریکا‪ ،‬اندونزی و هند می شود‪.‬‬ ‫در مقابل حدود ‪ ۸۰‬کشور با کمبود اب روبه رو هستند‬ ‫که برخی از انها به طور تقریبی به هیچ منبع اب ش��یرین‬ ‫قابل توجهی دسترس��ی ندارند؛ مانن��د کویت‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫مالت‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اردن و لیبی‪.‬‬ ‫باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت‪ ،‬توس��عه صنایع‬ ‫و افزایش الودگی منابع اب ش��یرین‪ ،‬دسترس��ی به اب‬ ‫کافی و مناسب در برخی از کشورها به یک بحران جدی‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫طبق ام��ار س��ازمان ملل متح��د در ده��ه اول قرن‬ ‫‪21‬میالدی‪ ۱.۱ ،‬میلیارد نفر به اب اشامیدنی دسترسی‬ ‫ندارن��د‪ ۲.۶.‬میلی��ارد نفر ب��ه اب کافی برای بهداش��ت‬ ‫دسترسی ندارند‪ ۷۰۰.‬میلیون نفر در ‪ ۴۳‬کشور با مشکل‬ ‫کمبود پیوسته اب مواجه هستند و ‪ ۱.۸‬میلیون کودک‬ ‫زیر ‪ ۵‬سال هر سال از ابتال به اسهال به علت اشامیدن اب‬ ‫ناسالم می میرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اب ناسالم یک معضل جهانی‬ ‫با پیش��رفت فن��اوری و بهره گیری انس��ان از صنایع‪،‬‬ ‫بس��یاری از االینده ها مانند نیترات‪ ،‬س��رب‪ ،‬زنگ اهن و‬ ‫حش��ره کش ها در اب حل ش��ده اند و جدا ک��ردن انها از‬ ‫اب نیازمند فناوری های پیچیده و گران قیمتی است که‬ ‫اس��تفاده از ان در مقیاس های بزرگ برای تصفیه حجم‬ ‫باالی اب برای هیچ دولتی به صرفه نیس��ت‪ .‬بررسی های‬ ‫اماری نشان می دهد حجم اعظمی از اب مصرفی روزانه‬ ‫بش��ر برای فعالیت هایی مانند استحمام‪ ،‬شست وشوی‬ ‫ظروف و البس��ه‪ ،‬شست وشوی دس��ت و صورت‪ ،‬ابیاری‬ ‫باغچه ه��ای کوچک و‪ ...‬مصرف می ش��ود و تنها ‪ ۲‬لیتر از‬ ‫ان برای مصرف خوراکی هر نفر اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که امروزه دولت ها فقط قادر به تامین اب‬ ‫بهداش��تی و عاری از میک��روب از طریق فرایند کلرزنی‬ ‫هس��تند‪ .‬با این همه معض��ل االینده های محلول در اب‬ ‫هنوز به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫اب بیش از دوس��وم سطح کره زمین را پوشانده است‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۷‬درصد اب ه��ای موجود در این س��یاره در‬ ‫اقیانوس ها و دریاها انباش��ته ش��ده اند و تنها حدود ‪۲.۸‬‬ ‫درصد از اب های موجود قابل شرب هستند‪.‬‬ ‫مقدار قابل توجهی از کل اب های سطح کره زمین نیز‬ ‫به صورت مناطق قطب��ی‪ ،‬یخچال های طبیعی‪ ،‬رطوبت‬ ‫هوا و خاک هس��تند که در عمل غیرقابل دسترس��ی اند‪.‬‬ ‫با این روند تنه��ا ‪ 62‬درصد این اب در رودخانه ها جاری‬ ‫بوده ی��ا به ص��ورت دریاچه ه��ای اب ش��یرین و منابع‬ ‫زیرزمینی درامده اند و انس��ان ها اب اش��امیدنی خود را‬ ‫از این منابع تامین می کنند‪.‬‬ ‫امروزه این منابع محدود اب ش��یرین قابل دس��ترس‬ ‫در معرض انواع الودگی های میکروبی و ش��یمیایی قرار‬ ‫گرفت��ه و االینده ه��ای فراوانی از طری��ق فاضالب های‬ ‫صنعتی و کودهای ش��یمیایی منابع حیاتی انس��ان ها را‬ ‫به طور جدی تهدید می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬متاس��فانه ب��ا توس��عه تم��دن جدی��د و صنعتی‬ ‫ش��دن جوام��ع‪ ،‬فاضالب ه��ای صنعتی‪ ،‬مواد س��می‪،‬‬ ‫فلزات س��نگین و الودگی های مضر که برای س�لامتی‬ ‫موجودات زنده تهدید به شمار می ایند از قبیل اسیدیته‬ ‫ازاد‪ ،‬م��واد قلیایی‪ ،‬گازهای س��می‪ ،‬م��واد رادیواکتیو‪،‬‬ ‫میکروارگانیسم های بیماری زا‪ ،‬چربی و روغن و‪ ...‬را وارد‬ ‫اب های شیرین قابل دسترس می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مواد ش��وینده که در عصر ما بس��یار توسعه یافته و‬ ‫حجم وس��یعی را تشکیل می دهد‪ ،‬هر روز و هر ساعت از‬ ‫طریق چاه های فاضالب وارد اب های زیرزمینی ش��ده و‬ ‫مولکول های کربن دار حلقوی (هیدروکربورها) موجود‬ ‫در انها که به اس��انی قابل استحاله و تغییر نیستند‪ ،‬وارد‬ ‫اب های زیرزمینی می ش��وند و الودگی شیمیایی ایجاد‬ ‫می کنند‪ .‬متاس��فانه با تمام تالش��ی که به عمل امده در‬ ‫ح��ال حاضر فقط ‪ ۲۵‬درصد پاک کننده ها (دترجنت ها)‬ ‫در ش��رایط معمول��ی تجزیه می ش��وند و ‪ ۷۵‬درصد انها‬ ‫استحاله نمی شوند و مولکول های حلقوی کربن دار انها‬ ‫شکسته نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تصفیه خانه ه��ای اب ش��رب ب��رای مب��ارزه ب��ا‬ ‫الودگی ها ب��ا اضافه کردن مقداری کل��ر که ارزان ترین‬ ‫و قابل دسترس ترین انتی اکس��یدان است‪ ،‬میکروب ها‬ ‫و ویروس ها را در ش��رایطی خاص (ن��ه به طور کامل) از‬ ‫بین می برند‪ .‬هنگامی که کل��ر به عنوان ماده ای گندزدا‬ ‫در تصفی��ه اب به کار می رود‪ ،‬در اث��ر ترکیب کلر با مواد‬ ‫الی مثل اس��ید هیومیک‪ ،‬تری هالومتان ها یا هالوفرم ها‬ ‫تولید می شوند‪ .‬شواهدی در دست است که این ترکیبات‬ ‫خاصی��ت س��رطان زا دارند و برای س�لامتی انس��ان ها‬ ‫زیان بخش تش��خیص داده شده اند‪ .‬در شکل تصفیه اب‬ ‫به طور رایج این گونه مواد همچنان در اب باقی می مانند‬ ‫و کلر اضافی باقیمانده نیز اثر زیان اور خود را بر سالمتی‬ ‫انسان ها نشان می دهد‪.‬‬ ‫در هر ح��ال تصفیه های اولیه تاثیر زی��ادی بر مقابله‬ ‫ب��ا الودگی ش��یمیایی و عناصر محل��ول در اب ندارند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه فلزات مضر و نمک های زی��ان اور همچنان از‬ ‫طریق اب اش��امیدنی وارد بدن انسان می شوند و اثرات‬ ‫تخریبی خود را به جای خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫ک و فلزات زی��ان اور که میزان ان با‬ ‫‪ -۴‬اب ح��اوی نم ‬ ‫رسانایی الکتریکی و مجموع جامدات محلول‪ ،‬مشخص‬ ‫می شود‪ ،‬متابولیسم س��لولی و سوخت وساز سلول های‬ ‫بدن را تحت تاثیر قرار داده و در رس��یدن غذا و اکسیژن‬ ‫کافی به نس��وج و بافت های بدن اختالل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫این اختالل به ش��کل خس��تگی مف��رط‪ ،‬ناراحتی های‬ ‫پوس��تی‪ ،‬ضع��ف در عضالت ب��دن‪ ،‬س��ردرد و‪ ...‬ظاهر‬ ‫ش خون به صورت‬ ‫می شود‪ .‬مواد زائد اب در سیستم گرد ‬ ‫رس��وباتی در جداره رگ ها باقی می ماند و موجب تصلب‬ ‫ش��رائن‪ ،‬فش��ار خون‪ ،‬کاهش کارای��ی کلیه ها و کاهش‬ ‫ترش��حات مفید غدد بدن و در نهایت سکته های قلبی‪،‬‬ ‫مغزی و سایر عوارض خطرناک می شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬می��زان اب موج��ود در بدن انس��ان بین ‪ ۶۶‬تا ‪۸۵‬‬ ‫درصد اس��ت که مقدار ان در خون ‪ ۷۹‬درصد اس��ت‪ .‬اب‬ ‫سالم و بهداشتی ابی است که قادر به انجام ماموریت های‬ ‫ضروری برای حیات پرنشاط و سالم باشد‪.‬‬ ‫سوخت وس��از س��لولی به طور عمده توسط اب انجام‬ ‫می ش��ود و اب به طور دائم س��لول ها و بافت ها را با حمل‬ ‫مواد غذایی تغذیه و س��پس مواد زائ��د انها را به خارج از‬ ‫بدن هدایت می کند‪ .‬در صورت اشباع بودن مولکول های‬ ‫اب از عناصر زائد ای��ن توانایی کاهش می یابد و عوارض‬ ‫ان به صورت های گوناگون در زندگی ما ظاهر می شود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بهداش��ت اب اش��امیدنی و مض��رات ناش��ی از‬ ‫الودگی های مختلف اب همیشه توجه گروه تصفیه اب‬ ‫را به خود جلب کرده اس��ت‪ .‬انان به منظور جلوگیری از‬ ‫امراض و ناراحتی های ناش��ی از این الودگی ها و توسعه‬ ‫اگاهی عمومی نس��بت به انها تالش های بسیاری کرده‬ ‫که اس��تفاده گسترده از سیستم های تصفیه از نتایج این‬ ‫فعالیت هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نماد زندگی و نماد پاالیش‬ ‫اب از دیرباز به س��بب حیاتی بودن مقدس ش��مرده‬ ‫می ش��ود‪ .‬اب از یک سو نماد زندگی و از سوی دیگر نماد‬ ‫پاالیش و طهارت است‪ .‬براس��اس باورهای اسالمی اب‬ ‫تنها مایع پاک کننده اس��ت‪ .‬البت��ه پاکی تنها به تمیزی‬ ‫اش��اره نمی کند و مفهومی گس��ترده تر را فرا می گیرد‪.‬‬ ‫براساس دس��تور اسالم‪ ،‬هر مسلمان در روز باید چند بار‬ ‫با اب وضو بگیرد‪ .‬همچنین در موارد بسیاری مسلمانان‬ ‫باید بدن خود را به طور کامل با اب شست وش��و دهند که‬ ‫به ان غس��ل می گویند‪ .‬برخی باوره��ای دینی برای این‬ ‫عنصر مادی به دلیل پاالیندگی جسم مرتبه پاالیندگی‬ ‫روح نیز قائل شده اند‪ .‬در بیان اسطوره ای از ایزدان مصری‬ ‫امده اس��ت که پیکر مرده ای در اب های نیل شناور بود و‬ ‫به زندگی برگشت؛ به این خاطر که در اب های نیل غسل‬ ‫داده شد‪ .‬ایزدبانوی ماه‪ ،‬در اساطیر قبایل نیوزیلند‪ ،‬به نام‬ ‫«مارم��ا» پس از اینکه به طور کامل از بین می رود‪ ،‬هرگاه‬ ‫در اب های زندگانی خود را شست وش��و می دهد دوباره‬ ‫ش��کوه گذش��ته خود را بازمی یابد‪ .‬نام وایورا‪ ،‬ایزدبانوی‬ ‫تندرس��تی در بخشی از جهان‪ ،‬به معنای «اب زندگانی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫اب مهم ترین منبع زندگی در کره زمین اس��ت‪ .‬باید از‬ ‫ان مراقبت کرد تا زندگی ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 7‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1483‬‬ ‫پیاپی ‪2801‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫علی نعیمی‪ :‬س��ینمای ایران همواره نسبت به موضوع های‬ ‫زیس��ت محیطی در طول س��الیان مختلف واکنش هایی را در‬ ‫قالب س��اخت اثاری از این دس��ت داش��ته اس��ت‪ .‬بحران اب‬ ‫در ‪ ۲‬دهه گذش��ته ایران را جزو کش��ورهای در معرض خطر‬ ‫زیس��ت محیطی قرار داده اس��ت و با وجود انکه هر سال این‬ ‫بحران جدی تر می ش��ود اما به نظر می رس��د نگاه دغدغه مند‬ ‫برای تصویر کردن این اتفاق تلخ در میان س��ینماگران ش��کل‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬یکی از دالیل نبود این نگاه ش��اید نبود‬ ‫دوراندیش��ی در سینمای ایران است‪ .‬س��ینمای ایران هیچ گاه‬ ‫در نقش پیش��گو یا رسانه ای هش��داردهنده ظاهر نشده است‬ ‫و هم��واره ب��ه عنوان یک هن��ر بازتاب دهنده‪ ،‬ب��ه مولفه هایی‬ ‫می پ��ردازد که تا پیش از ان جامعه انها را تجربه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر س��ینمای ای��ران موضوع های روز و قابل لمس‬ ‫را برای به تصویر کش��یدن بیش��تر دوست دارد و چون بحران‬ ‫اب هنوز تا پشت در خانه های شهروندان نرسیده است پس به‬ ‫عنوان دغدغه نمی تواند تلقی شود‪.‬‬ ‫در این میان اما هس��تند هنرمندانی که در قالب س��ینمای‬ ‫داس��تانی و س��ینمای مس��تند اثاری را پیرام��ون بحران اب‬ ‫ساختند‪.‬‬ ‫در گزارشی که به مناسبت پرونده بحران های محیط زیستی‬ ‫در تاری��خ ‪ ۳۰‬اذر منتش��ر کردیم به اثاری اش��اره کردیم که‬ ‫دغدغه های زیس��ت محیطی فیلمس��ازان را نشان می دهد‪ .‬اما‬ ‫ب��ا نگاهی به س��اخت فیلم هایی با موضوع بح��ران اب بخش‬ ‫دیگری از تالش س��ینمای ایران برای نشان دادن واقعیت های‬ ‫محیط زیست را مرور می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ «خواب اب» فرهاد مهرانفر‬ ‫خواب اب هفتمین و اخرین اثر س��ینمایی فرهاد مهران فر‬ ‫اس��ت که درامی استوار بر هویت بومی حوزه کویر با محوریت‬ ‫کمب��ود اب و ک��م توجهی به تقدس ان اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫گریبانگیر مناطق خشک فالت ایران شود‪.‬‬ ‫داس��تان فیلم پیرامون س��ه ش��خصیت مرکزی است که با‬ ‫خراب ش��دن ماش��ین زمین ش��ناس جوان در کویر‪ ،‬او که در‬ ‫حال شناسایی سفره های اب زیرزمینی است به ابادی متروکی‬ ‫می رس��د و به راهنمایی پیرمردی که تنها س��اکن انجاست و‬ ‫از تخص��ص مرد جوان اگاه ش��ده از دهانه ی��ک چاه به عمق‬ ‫زمی��ن می رود‪ .‬پیرمرد راه را بر او بس��ته و ش��رط خروج او را‬ ‫یافتن سرچش��مه ای می گذارد که به اعتقادش در عمق زمین‬ ‫پنهان شده است‪.‬‬ ‫س��رزمین م��ا در مس��یر کمربند خش��ک زمی��ن و منطقه‬ ‫خاورمیانه قرار گرفته اس��ت‪ .‬بس��یاری جنگ ها و چالش های‬ ‫منطق��ه از بلندی ه��ای ج��والن ت��ا مرزهای همس��ایگان ما‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬ترکی��ه و ع��راق‪ ،‬متاث��ر از تصمیمات سیاس��ی‬ ‫کشورهایی است که سرچش��مه رودخانه های راهبردی مرزی‬ ‫اب ش��یرین را در اختیار دارند؛ به رغ��م این جبر جغرافیایی‪،‬‬ ‫نی��اکان ما با حکمتی متاث��ر از تجربیات س��اکنان هزاره های‬ ‫گذش��ته این س��رزمین توانس��ته اند در پهنه فالت مرکزی و‬ ‫کویرهای ایران‪ ،‬تمدنی شایسته بنا کنند‪.‬‬ ‫اما ب��ه دلیل اش��تباه راهب��ردی حاکمیت مناب��ع اب طی‬ ‫چند دهه گذش��ته بیش��تر رشته های قنات خش��ک و هزاران‬ ‫روس��تای کویری محروم از اب ش��د و س��اکنان ان با خشک‬ ‫شدن ریشه پیوندش��ان با خاک به سیل مهاجرانی پیوسته اند‬ ‫که با ترک زادگاه‪ ،‬به زیس��تگاه های محدود پراب ایران هجوم‬ ‫اورده اند‪ .‬بدون شک این مهاجرت گسترده‪ ،‬صدمات اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی در مبدا و مقصد به دنبال خواهد داش��ت‬ ‫که اسیب شناسی ان مبحثی جداست‪« .‬خواب اب» با داشتن‬ ‫چنین دغدغه ای به س��راغ قصه ای اساطیری رفته است که از‬ ‫دریچ��ه دید مهرانفر تبدیل به یک فیلم س��ینمایی ش��ده که‬ ‫تابستان امسال در گروه هنر و تجربه روی پرده رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ «بندِ اب‪ ،‬بندِ خاک» فرهاد ورهرام‬ ‫پرداختن به مس��ائل اجتماعی و اقلیمی و دش��واری های‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬یک��ی از مهم ترین دغدغه های همیش��گی‬ ‫از نمایش فیلم هایی با موضوع بحران اب در سینمای ایران‬ ‫تشنگی زمین به روایت سینما‬ ‫صبوری فیلمساز در طول ‪ ۶‬سال که نشان می دهد با دغدغه‬ ‫به سراغ این موضوع رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مستند «تاالن» ساخته محمدصادق دهقانی‬ ‫مس��تند «تاالن» ب��ه کارگردانی محمدص��ادق دهقانی به‬ ‫موضوع اب های زیرزمینی می پردازد‪.‬‬ ‫تاالن بیش از هر چیز از اخالق سخن می گوید‪ ،‬اخالقی که‬ ‫اگر در طی این سال ها بیشتر بر ان تمرکز کرده بودیم اکنون‬ ‫شاهد فاجعه منابع اب زیرزمینی در کشور نبودیم‪.‬‬ ‫در ای��ن فیلم با روایت مس��تندی از اخب��ار و روزنامه های‬ ‫رسمی کش��ور‪ ،‬نتایج تصمیم گیری ها طی دهه های اخیر به‬ ‫تصویر کشیده شده است‪.‬‬ ‫دهقانی ب��ا بهره مندی از یک تیم حرف��ه ای در زمینه اب‬ ‫پژوهش ه��ای ای��ن مس��تند را انجام داده اس��ت‪ .‬در خالصه‬ ‫داس��تان این مستند امده است‪« :‬وقتی همه خوابیم و زمین‬ ‫زیر پایمان خالی می ش��ود؛ فاجعه یا بحران اب؟ مقصران چه‬ ‫کسانی هس��تند؟» «تاالن» جایزه بهترین مستند نیمه بلند‬ ‫دهمین جش��ن مستقل سینمای مستند ایران را کسب کرده‬ ‫و نامزد ‪5‬جایزه از جشن مستند خانه سینما بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫س��ینمای ای��ران موضوع های روز و قاب��ل لمس را ب��رای به تصویر‬ ‫کش��یدن بیش��تر دوس��ت دارد و چون بحران اب هنوز تا پش��ت در‬ ‫خانه های شهروندان نرسیده اس��ت پس نمی تواند به عنوان دغدغه‬ ‫تلقی شود‬ ‫مستندسازانی است که قالب فیلم مستند را برای مطرح کردن‬ ‫این گونه مش��کالت و ریشه یابی انها مناسب می دانند‪« .‬بن ِد‬ ‫اب‪ ،‬بن ِد خاک» تازه ترین فیلم مستندس��از نام اشنا‪« ،‬فرهاد‬ ‫ورهرام» اس��ت که موضوع خشک شدن «دریاچه هامون» و‬ ‫کوچ اجباری و مهاجرت ناخواس��ته ساکنان بومی کناره های‬ ‫هام��ون را دس��تمایه کار خود قرار داده اس��ت ت��ا به عواقب‬ ‫ش��رایط سیاسی تحمیل شده بر ایران از سوی افغانستان که‬ ‫س��ابقه ان به اوایل دهه ‪ ۴۰‬خورش��یدی برمی گردد‪ ،‬نگاهی‬ ‫منتقدانه داشته باشد و این پرسش بزرگ را به ذهن ما متبادر‬ ‫س��ازد که اگر چنین ش��رایطی در دیگر نقاط کش��ور که در‬ ‫حال‪ ،‬از رودخانه های مرزی و دیگر منابع ابی مش��ترک بهره‬ ‫می برند‪ ،‬حادث شود‪ ،‬ایا با کوچ های اجباری دیگری رو به رو‬ ‫نخواهیم شد؟‬ ‫مستند ‪ ۵۷‬دقیقه ای «بن ِد اب‪ ،‬بن ِد خاک»‪ ،‬با تصاویری زیبا‬ ‫به ویژه در نمایش فضاهای به ظاهر س��خت اما عادی ش��ده‬ ‫وزش بادهای ‪ ۱۲۰‬روزه‪ ،‬ضمن اش��اره به روزگار س��رزندگی‬ ‫هامون و سرس��بزی کناره های ان‪ ،‬در چند دهه گذشته‪ ،‬که‬ ‫برای کشاورزان‪ ،‬صیادان و دامداران و عشایر منطقه همچون‬ ‫بهش��تی کوچک‪ ،‬سرشار از نعمت و برکت بود‪ ،‬تصاویری تلخ‬ ‫از کوچ ناخواس��ته و اجباری بومیان منطقه به ش��رق استان‬ ‫گلس��تان و منطقه گرگان ب��ه مخاطب فیل��م ارائه می دهد‪،‬‬ ‫و ی��اداوری می کند که وج��ود هرگونه نارس��ایی یا بروز هر‬ ‫نابهنج��اری در وضعیت اقلیمی یک زیس��ت بوم‪ ،‬در زندگی‬ ‫همه جانداران ‪ -‬به ویژه در حیات انس��انی ‪ -‬بسیار تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ «بی گدار» علیرضا دهقان‬ ‫بی گدار‪ ،‬در ادامه فیلم هایی با موضوع مهم اب و بی ابی و‬ ‫خشکسالی است‪ .‬علیرضا دهقان در این مستند با نشان دادن‬ ‫س��یاهی و سفیدی نبود اب در کشور هشدارهایی را با امار و‬ ‫ارقام ارائه می دهد‪.‬‬ ‫پژوهش��گران معتقدند اگر برای بحران اب ایران تمهیدی‬ ‫اندیشیده نشود‪ ،‬ایران ‪ 7‬هزار ساله تا ‪ ۲۰‬سال دیگر از بی ابی‬ ‫و خشکس��الی نابود خواهد ش��د‪ .‬بی گدار به شهرهای کویری‬ ‫ای��ران از جمل��ه یزد و کرمان و اصفهان رفته اس��ت‪ .‬موضوع‬ ‫انقدر برای فیلمساز جدی اس��ت که فیلمساز حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫وقت صرف پژوهش کار کرده اس��ت‪« .‬بی گدار» فیلم مهمی‬ ‫برای مس��ئوالن و مردم اس��ت‪ .‬برای ان دسته از کشاورزان و‬ ‫صنعتگران که بیشتر با اب سر و کار دارند و هر یک وظیفه ای‬ ‫بر دوش دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ «کم جان» رضا خوشدل راد‬ ‫مستند «کم جان» ساخته رضا خوشدل راد دومین قسمت‬ ‫از یک مجموعه مستند به سفارش شبکه یک سیما است که‬ ‫به موضوع بحران اب می پردازد‪.‬‬ ‫در این مس��تند‪ ،‬تالش های س��یروس زارع‪ ،‬یکی از اهالی‬ ‫روستای کم جان در استان فارس‪ ،‬روایت می شود که با کمک‬ ‫سایر اهالی‪ ،‬به احیای تاالب بین المللی کم جان کمر بسته اند‪.‬‬ ‫مس��تند «کم جان»‪ ،‬داستان شهرها و روس��تاهای کشور را‬ ‫که با بحران کم ابی دس��ت و پنج��ه نرم می کنند‪ ،‬به تصویر‬ ‫می کش��د‪ .‬هر قسمت از این مستند‪ ،‬داستان یک فرد در یک‬ ‫منطقه از کش��ور را روایت می کن��د و راهکارهایی نیز در این‬ ‫راستا برای بحران اب ارائه داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ «هیوا» ابراهیم سعیدی‬ ‫ابراهیم س��عیدی مستندساز پیگیر س��ینمای ایران است‬ ‫که سال های بس��یاری را صرف ساخت مستندهایی پیرامون‬ ‫بحران اب کرده اس��ت‪ .‬او در مس��تند هیوا به بحران دریاچه‬ ‫ارومیه و تاثیرات محیط زیس��تی ان ب��ر مناطق پیرامون ان‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫سعیدی در «هیوا» به طور مفصل به موضوع بحران دریاچه‬ ‫ارومیه می پردازد‪ .‬او در این مس��تند ‪ ۸۰‬دقیقه ای به س��راغ‬ ‫اهال��ی منطقه رفته اس��ت و درباره تاثیرات بح��ران دریاچه‬ ‫ارومیه از انها پرس و جو کرده است‪.‬‬ ‫«هیوا» یک مس��تند هش��دارگرایانه است‪ .‬تلنگری که این‬ ‫مس��تند به مس��ئوالن و مردم می زند بس��یار اثرگذار است و‬ ‫نش��ان می دهد دوربین سینمای مستند تا چه اندازه می تواند‬ ‫هشداردهنده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ «ما زنده به ابیم» محمدسعید محصصی‬ ‫مس��تند «ما زنده به ابیم» س��اخته محمدسعید محصصی‬ ‫مستند س��از مطرح کشورمان است که به موضوع بحران اب‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫این مس��تند پنجاه و پنج دقیقه ای پژوهش��ی درباره اب و‬ ‫مناب��ع ابی و اهمی��ت ویژه ان در این��ده زندگی مردم ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫محصص��ی که خ��ودش اصالتا اهل الهیجان اس��ت توجه‬ ‫وی��ژه ای به صرف ک��ردن منابع اب��ی دارد و رفتارهای غلط‬ ‫کشاورزان شمالی در کشت برنج و بقیه محصوالت کشاورزی‬ ‫را در مستند «ما زنده به ابیم» نمایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ «رودنامه خوانی» فرشاد احمدی دستگردی‬ ‫فرشاد احمدی دستگردی با ساخت مستند «رودنامه خوانی»‬ ‫تالش کرده اس��ت تاثیر رودخانه زاین��ده رود بر زندگی مردم‬ ‫اصفهان را نشان دهد‪.‬‬ ‫ای��ن مس��تند ‪ ۵۰‬دقیق��ه ای که تولید ش��بکه مس��تند و‬ ‫ش��هرداری اصفهان اس��ت درباره ارتباط می��ان هنرمندان و‬ ‫رودخانه زنده رود اس��ت؛ رودخانه ای که در ‪ ۱۷‬سال گذشته‪،‬‬ ‫بیش��تر خش��ک بوده اس��ت تا جاری و جاری نبودنی که به‬ ‫شکل و شیوه ای بر همگان نشانه هایش را گذاشته است‪ .‬یکی‬ ‫کشاورز است و در نبود اب تاوان پس می دهد‪ ،‬یکی راهنمای‬ ‫تور اس��ت و در نبود گردش��گر‪ ،‬بیکار و به امید زنده ش��دن‬ ‫رود‪ ،‬در اط��راف میدان نقش جهان پرس��ه می زند و یکی هم‪،‬‬ ‫هنرمند است‪.‬‬ ‫«رود نامه خوانی» از زاویه ذهنی س��ه هنرمند به مس��ئله‬ ‫خشک شدن زنده رود می پردازد‪ .‬محمدعلی میاندار‪ ،‬بازیگر‪،‬‬ ‫علی خطایی‪ ،‬مجسمه س��از و سلمان حقوقی‪ ،‬شاعر‪ .‬بازیگری‬ ‫که همس��ایه پ��ل خواجو ب��وده و رود با او دوس��تی عمیقی‬ ‫داش��ته‪ ،‬مجسمه سازی که خشک شدن رود باعث جابه جایی‬ ‫مجسمه هایش شده و ش��اعری که فیزیولوژیست است و سر‬ ‫کالس برای ش��اگردانش با اعداد و ارقام ابعاد فاجعه خش��ک‬ ‫شدن ایران و به ویژه اصفهان را شرح می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ «تاالب جازموریان» فرهنگ خاتمی‬ ‫«ت��االب جازموریان» عنوان فیلمی مس��تند به کارگردانی‬ ‫«فرهن��گ خاتمی» اس��ت که ب��ه بح��ران اب در این تاالب‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫س��اخت این مستند ‪ ۳۳‬دقیقه ای ‪ ۶‬سال به طول انجامید‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰۰‬کیلومتری جنوب شهر کرمان و هم مرز با سیستان‪،‬‬ ‫تاالب جازموریان واقع شده است‪ .‬پس از احداث سد جیرفت‬ ‫در دهه ‪ ۷۰‬دریاچه جازموریان رفته رفته رو به خش��کی نهاد‬ ‫و تبدی��ل ب��ه کانون ریزگرد ش��د‪ .‬در پی ان اهال��ی اقدام به‬ ‫مهاجرت کردند اما برخی دیگر به امید ش��کوه گذشته باقی‬ ‫ماندند و با س��ختی ها کنار امدند تا اینکه در زمستان ‪ ۹۵‬به‬ ‫ارزوی خود رسیدند‪.‬‬ ‫«ت��االب جازموری��ان» فیل��م مهم��ی درباره ی��ک بحران‬ ‫منطقه ای اس��ت‪ .‬فیلمساز به خوبی تراژدی خشک شدن این‬ ‫تاالب را به تصویر می کشد‪ .‬فیلمی پر زحمت با نشانه هایی از‬ ‫همانط��ور که گفته ش��د هن��ر و به ویژه س��ینما می تواند‬ ‫تاثیرگ��ذاری مثبتی در همراه کردن مردم ب��ا مقوله هایی از‬ ‫این دست داشته باشد‪ .‬ازانجایی که سینما رسانه محبوب تری‬ ‫اس��ت و س��اختاری روایت گونه دارد می توان��د مخاطب را با‬ ‫داس��تان خود همراه کند و در راس��تای اگاه س��ازی تاثیرات‬ ‫عمیق تری داشته باشد‪ .‬البته در این میان استفاده از بازیگران‬ ‫و سوپراس��تارهای س��ینما در راه اندازی پویش ها و اس��تفاده‬ ‫تبلیغی برای همراه کردن مردم با یک حرکت فرهنگی بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫هم اکنون محیط زیس��ت و مس��ائل پیرام��ون ان در تمام‬ ‫دنی��ا یک دغدغه اس��ت بنابراین افراد بس��یاری برای کمک‬ ‫به رفع اس��یب های زیس��ت محیطی دس��ت به کار ش��ده اند؛‬ ‫از راه انـداخت��ن پویش ه��ای مختل��ف ت��ا اس��تفاده از هنر‬ ‫برای فرهنگ س��ازی و حس��اس کردن مردم به این موضوع‪.‬‬ ‫ازانجایی که کش��ور ما نیز در میان انواع مختلفی از معضالت‬ ‫زیس��ت محیطی از کم ابی گرفته تا خشک شدن دریاچه ها و‬ ‫تاالب ها‪ ،‬از بین رفتن جنگل ه��ا‪ ،‬انقراض گونه های گیاهی و‬ ‫حیوانی تا انباش��ت زباله های تجدید غیرقابل تجزیه گرفتار و‬ ‫مهم تر از همه با الودگی های خاک‪ ،‬اب وهوا روبه رو اس��ت به‬ ‫نظر می رسد که نیاز به استفاده از چنین ظرفیت هایی را دارد‪.‬‬ ‫بی شک برون رفت از این شرایط الزمه اش نیازمند عزم ملی و‬ ‫حرک��ت عمومی و همکاری و هم افزایی اقدامات همه نهادها‪،‬‬ ‫سازمان ها و سمن ها و تک تک مردم است‪.‬‬ ‫در س��ینمای ای��ران س��اخت فیلم های��ی ب��ا موضوع��ات‬ ‫محیط زیس��ت خیلی مورد توجه نبوده و تع��داد معدودی از‬ ‫چنین فیلم هایی ساخته و روی پرده رفته اند‪ .‬البته چند سالی‬ ‫است که جشنواره ای با نام جشنواره بین المللی فیلم سبز در‬ ‫کشور با موضوع محیط زیست برگزار می شود و در ان فیلم های‬ ‫کوتاه و بلند داستانی‪ ،‬کوتاه بلند و مستند و سینمای تجربی‬ ‫و پویانمایی به نمایش در می ایند‪ .‬هرچند تجربه نش��ان داده‬ ‫اس��ت که جش��نواره های موضوعی خیلی در جذب مخاطب‬ ‫موفق نیس��تند که اج��رای چند روزه انه��ا و عمومی نبودن‬ ‫اکرانشان یکی از این دالیل است‪ .‬از طرفی بیشتر جشنواره ها‬ ‫به خصوص جش��نواره هایی با متولیان دولتی هدف هایی چون‬ ‫بیالن کاری را دنبال می کنند تــا چشم اندازی مانند اگاه سازی‬ ‫جامعه‪.‬‬ ‫نکته بعدی درخصوص سینمای محیط زیست این است که‬ ‫عالقه فیلمسازان حوزه مستند به ساخت این فیلم ها بیشتر از‬ ‫فیلمسازان حوزه داستانی است‪ .‬در حوزه مستند حتی برخی‬ ‫از فیلم های زیست محیطی کشور در عرصه بین المللی مطرح‬ ‫بوده اند؛ اما همین فیلم ها به دلیل نبود سینماهای مخصوص‬ ‫اکران فیلم های مس��تند و همچنین بی میلی مخاطب به این‬ ‫تولیدات کمتر می تواند در اگاه سازی جامعه موثر باشد‪.‬‬ ‫اینده مبهم سینماها و اکران نوروزی‬ ‫ب��ه دنب��ال ابراز نگران��ی و س��ردرگمی جمعی از فیلمس��ازانی‬ ‫که اثارش��ان مدتی قب��ل روی پرده رفته بود و اینک��ه ادامه اکران‬ ‫فیلم هایش��ان با ش��یوع ویروس کرون��ا و تعطیلی س��ینماها و نیز‬ ‫پیش رو بودن اکران نوروزی‪ ،‬وضعیت نامشخصی پیدا کرده‪ ،‬محمد‬ ‫مهدی طباطبایی نژاد وعده داد که تمهیدات الزم برای جبران این‬ ‫تعطیلی ها لحاظ می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬او در پاسخ به اینکه ایا تصمیم گیری برای اکران‬ ‫فیلم هایی که روی پرده بودند شده است یا خیر؟ گفت‪ :‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که اگر قراردادهای بیمه ای را هم نگاه کنید‪ ،‬قیدی دارند که‬ ‫در ش��رایط فورس ماژور تصمیم ها به زمان خودش موکول می شود‬ ‫و االن هم شرایط جامعه ما یک شرایط فورس ماژو ِر متفاوت است‪.‬‬ ‫درحال حاضر من به عنوان یک مسئول این قول را می دهم که تمام‬ ‫حق��وق مترتب بر فیلم ها را مالحظه خواهیم کرد و کمک می کنیم‬ ‫تا اگر این شرایط فعلی به فیلمی لطمه زده‪ ،‬جبران شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز امی��دواری از اینکه جامعه بر این بلیه (ش��یوع کرونا‬ ‫وی��روس) غلبه کند و ش��ادی ب��ه جامعه برگردد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫فیلم های��ی که در این اوضاع خس��ارت دیدند یا ب��ه اکران طبیعی‬ ‫خود دس��ت پیدا نکردند‪ ،‬تمهیداتی از سوی سازمان سینمایی در‬ ‫نظر گرفته خواهد ش��د که ممکن است اکران مجدد باشد‪ ،‬یا اکران‬ ‫دوم ی��ا اکران ازاد‪ .‬در این باره دقیقا و فعال نمی توان راه حل نهایی را‬ ‫مشخص کرد ولی مسلم این است که شرایط جبران اکران را در نظر‬ ‫می گیریم‪ ،‬چون در این مدت فیلم هایی اکران شده بودند که در بدو‬ ‫ورود به سینماها تعطیل شدند و این ها به طور طبیعی حقی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکران نوروز به تعویق می افتد؟‬ ‫طباطبایی نژاد در پاس��خ به اینکه ایا احتم��ال به تعویق افتادن‬ ‫اکران نوروزی اس��ت یا خیر؟ هم بیان کرد‪ :‬همه امید ما این اس��ت‬ ‫که اکران نوروز به تعویق نیفتد و ش��رایط برای بازگشایی سینماها‬ ‫فراهم ش��ود ولی ممکن است ش��رایط بهداشتی و سالمتی جامعه‬ ‫ایجاب کند که تعطیلی ها بیش��تر ادامه داشته باشند‪ .‬در این باره ما‬ ‫ه��م با تصمیم جدید باید عمل کنیم چون خود ما هفته به هفته بر‬ ‫اس��اس ستاد ملی مبارزه با کرونا دس��تور می گیریم و هنوز به طور‬ ‫قطعی نمی شود‪ ،‬تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬همین االن در خود وزارت ارش��اد هم جلس��ه هایی که‬ ‫ضروری نبوده مثل ش��ورای پروانه ساخت و نمایش را فعال کنسل‬ ‫کردیم چون اضطرار نداش��ت ولی با این حال کسانی که فیلم دارند‬ ‫مطمئن باشند پس از گذراندن این روزهای سخت با شرایطی بهتر‬ ‫فیلم هایشان اکران می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا فیلم ه�ای اک�ران ن�وروزی اج�ازه انصراف‬ ‫دارند؟‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه اگر در این شرایط یکی از فیلم های اکران‬ ‫نوروزی انصراف دهد چه تصمیمی گرفته می شود و ایا اصال چنین‬ ‫امکانی هس��ت یا خیر؟ گفت‪ :‬در مورد این مس��ئله هنوز به تصمیم‬ ‫قطعی نرس��یده ایم که چ��ه کنیم‪ ،‬ولی در نظام نام��ه اکران بندی‬ ‫وجود دارد که اگر کسی از اکران انصراف داد تا ‪ ۶‬ماه نمی تواند نوبت‬ ‫اکران بگیرد‪ .‬با این حال با توجه به ش��رایط خاص فعلی باید ببینیم‬ ‫که چطور می خواهیم این بند را اجرا کنیم چون ش��اید الزم باش��د‬ ‫گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام نامه اکران به زودی ابالغ می شود‬ ‫طباطبایی نژاد در پاس��خ به اینکه نظام نامه اکران چه زمانی ابالغ‬ ‫می ش��ود و ایا مشکلی وجود داش��ته که برخالف خبرهای منتشر‬ ‫ش��ده قبلی‪ ،‬با تاخیر تصویب می ش��ود؟ توضیح داد‪ :‬این نظام نامه‬ ‫تقریبا نهایی شده و همین روزها ابالغ می شود‪ .‬برای تدوین و نهایی‬ ‫کردنش ده ها س��اعت جلس��ه با دس��ت اندکاران مختلف و مرتبط‬ ‫برگزار ش��ده و البته بنا داش��تیم زودتر ان را ابالغ کنیم ولی شرایط‬ ‫پیش امده باعث شد کار به تاخیر بیفتد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این نظام نامه یک نکته محل اش��کال برخی دوستان‬ ‫بود و قرعه کش��ی ان را عقبگ��رد به دهه ‪ ۶۰‬می دانس��تند که این‬ ‫هم ناشی از عدم اش��راف به موضوع های مختلف نظام نامه بود‪ .‬این‬ ‫کار در دهه ‪ ۶۰‬به ش��کلی دیگر اجرا می ش��د که مزایا و معایبی هم‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما انچه در قرعه کش��ی جدید لحاظ ش��ده با تجربه قبلی‬ ‫فرق دارد‪ ،‬چون هر س��بد قرعه ش��رایط خاص��ی دارد و به اصطالح‬ ‫اّال بختکی قرعه کش��ی انجام نمی ش��ود‪ .‬ما برای این کار چند نظام‬ ‫کنترلی داریم؛ یکی از انها در ش��ورای پروانه نمایش اس��ت و بر این‬ ‫اس��اس اگر فیلم هایی برای اکران عمومی و مخاطب حداکثری در‬ ‫سینماها مناسب نباشند‪ ،‬به عنوان اثر مربوط در گروه هنر و تجربه‬ ‫قید می ش��وند که این ها اصال به س��بد اکران برای قرعه کش��ی راه‬ ‫پی��دا نمی کنند‪ .‬یک نظام کنترلی دیگ��ر هم در حوزه پخش اتفاق‬ ‫می افت��د‪ ،‬یعنی در امتیازده��ی و اجازه ورود به قرعه کش��ی برای‬ ‫پخش کنندگان مشخصاتی در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬پخش کننده هایی ک��ه بیش از ‪ ۵‬درصد‬ ‫باک��س افیس (گیش��ه فروش) س��ال قب��ل س��ینما را در اختیار‬ ‫داش��تند‪ ،‬تا ‪ ۱۲‬فیلم را در قرعه س��ال ‪ ۹۹‬می توانند داشته باشند‪،‬‬ ‫ولی پخش کنندهای کمتر از این س��هم وضع دیگری دارند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب در رده بندی ای که تا خرداد ماه س��ال اینده اعالم می شود‪،‬‬ ‫پخش کننده های رده «الف» تا ‪ ۱۲‬فیلم‪ ،‬رده «ب» تا پنج فیلم و رده‬ ‫«ج» تا دو فیلم می توانند در اکران اثری داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین‬ ‫فیلم های��ی که بیش از ‪ ۲‬س��ال از عدم اکران انه��ا می گذرد باید در‬ ‫سبد نیمه دوم سال قرعه کشی شوند ضمن اینکه باید در گروه های‬ ‫ازاد به نمایش درایند که برای گروه ازاد هم ش��رایط خاصی لحاظ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طباطبایی ن��ژاد تاکید ک��رد‪ :‬با نظام نامه اک��ران تالش می کنیم‬ ‫نظم و مراقبت جدی برای حضور فیلم ها در اکران داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫به همین دلیل دس��ته بندی فیلم های عید در س��ه سبد فیلم های‬ ‫«کمدی»‪« ،‬عام» (با مخاطب زیاد) و «س��ایر» بوده به این معنا که‬ ‫یک مراقبت محتوایی و مخاطبی برای سینما در نظر گرفته شود تا‬ ‫همیشه چهار فیلم پرمخاطب که دو فیلم کمدی و دو فیلم جدی یا‬ ‫اجتماعی است و یک فیلم با رویکرد کمی خاص تر در اکران باشند‪.‬‬ ‫بنابراین جنس��ی از قرعه کشی در این نظام نامه وجود دارد که تمام‬ ‫وجوه ان مهندس��ی شده و این طور نیست که صرفا یکسری گلدان‬ ‫چیده ش��ود و یکس��ری اسم هم در ان ریخته ش��ود تا فیلم ها برای‬ ‫اکران انتخاب شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراف می کنم اکران سال ‪ ۹۸‬مهندسی نداشت‬ ‫او با اش��اره به وضعیت اکران در س��الی که گذشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‬ ‫عنوان رئیس ش��ورای عالی اکران اعتراف می کنم از انجایی که این‬ ‫مهندس��ی در سال ‪ ۹۸‬به معنای واقعی رخ نداد در روزهایی از چند‬ ‫ماه گذشته شاهد بودیم که پنج فیلم پرمخاطب با هم اکران شدند‬ ‫که باعث ش��د هم از س��بد همدیگر مخاطب بردارند و هم اینکه به‬ ‫بعضی از این فیلم ها لطمه وارد شد‪ .‬همچنین مواقعی بوده که بیش‬ ‫از دو فیلم کمدی اکران شده که به خودشان یا دیگر فیلم ها اسیب‬ ‫زدند یا مثال پاییز و اوایل زمستان امسال پنج فیلم کودک و نوجوان‬ ‫همزمان روی پرده بودند که دو تا از انها انیمیشن بودند‪ .‬اما االن در‬ ‫شرایطی هستیم که طبق نظام نامه اکران به هیچ عنوان سبد قرعه‬ ‫اجازه تکرار چنین اتفاقی را نمی دهد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪ 12 -1398‬رجب ‪ 7 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1483‬پیاپی‪2801‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪50 :‬درصد از دسترنج کشاورزان به جیب دالالن می رود‬ ‫یادداشت‬ ‫واکنش هنرمندان جهان به کرونا‬ ‫رویکردهای گوناگون زدند‪ .‬ش��وخی با ترس ناشی‬ ‫از احتم��ال ابتال به بیماری بخش��ی از این اثار را‬ ‫شکل داده است‪.‬‬ ‫در بعض��ی دیگ��ر از اث��ار می ت��وان تقدی��ر و‬ ‫س��پاس گزاری م��ردم از پزش��کان و پرس��تاران‬ ‫حاضر در بیمارس��تان ها را دی��د‪ .‬تعداد دیگری از‬ ‫هنرمن��دان قصد روحیه دادن به جامعه را دارند و‬ ‫عده ای دیگر توصیه های پزشکی و بهداشتی را در‬ ‫قالب تصویر دراورده اند‪.‬‬ ‫ل��ی ژونگ‪ ،‬نق��اش و رئیس انجم��ن هنرمندان‬ ‫منطق��ه ‪ Fengxian‬در ش��انگهای چین یکی از‬ ‫هنرمندانی اس��ت که اقدام به تولید نقاش��ی برای‬ ‫ادای احترام ب��ه افراد حاضر در خط مقدم نبرد با‬ ‫اپیدمی کروناویروس جدید کرده اس��ت‪ .‬او سنت‬ ‫نقاشی چینی و ابزار رایج در ان را وسیله ای برای‬ ‫به تصویر کش��یدن ش��رایط روز جامعه قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬او روزانه دو قطعه نقاش��ی در ادای احترام‬ ‫دلنوشته ای برای «لبخند خدا»‬ ‫به «سربازان س��فید» ایجاد می کند‪ .‬او درباره کار‬ ‫خود گفته اس��ت‪ :‬زمانی که من در خانه می مانم‪،‬‬ ‫نمی توان��م کاری کن��م جز اینکه نقاش��ی کنم تا‬ ‫احترامم را نسبت به انها نشان دهم‪.‬‬ ‫او ک��ه از اغ��از بهم��ن در ح��ال تولی��د دو اثر‬ ‫هن��ری در روز با موضوع «همبس��تگی در مبارزه‬ ‫با همه گیری» اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬من به استفاده از‬ ‫قلم خود برای نشان دادن تمام افرادی که خود را‬ ‫وقف مبارزه با ویروس کرده اند‪ ،‬ادامه خواهم داد‪.‬‬ ‫در ایران نیز مسعود شجاعی طباطبایی چند اثر‬ ‫را در این زمین��ه به وجود اورده‪ ،‬اما رویکرد او به‬ ‫این داستان متفاوت است‪ .‬در کارتون های شجاعی‬ ‫طباطبایی صحنه هایی از مبارزه با ویروس و نابود‬ ‫کردن ان دیده می شود و ان روحیه قوی که برای‬ ‫مبارزه با بیماری الزم اس��ت به نمایش گذاش��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬او در یک��ی از کارتون هایش به موضوع‬ ‫اس��یب پذیری ویروس کرونا در برابر گرما اش��اره‬ ‫کرده و با انداختن ان به میان اتش‪ ،‬اصطالح «برو‬ ‫به جهنم» را یاداوری می کند‪.‬‬ ‫ش��وخی با اثار هنری یا شخصیت های شناخته‬ ‫ش��ده نیز بخش دیگری از این اثار است‪ .‬مونالیزا‬ ‫به عن��وان یک��ی از شناخته ش��ده ترین اثار هنری‬ ‫جهان م��ورد توجه تعدادی از طراحان قرار گرفته‬ ‫و او را ب��ا ماس��کی بر دهان بازنمای��ی کرده اند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر رس��یدن کرونا به کشورهای مختلف‬ ‫ب��ا نمادهایی از ان کش��ورها‪ ،‬مانند پ��ول ملی و‬ ‫ش��خصیت های روی اس��کناس‪ ،‬مانن��د ابراه��ام‬ ‫لینکلن که ماس��ک بر دهان دارد نشان داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫پخش مسابقه «ایران» از شبکه یک‬ ‫روایت حمالت داعش در یک رمان‬ ‫نخس��تین قس��مت از مس��ابقه ب��زرگ‬ ‫«ایران» با اجرای س��ام درخشانی ساعت‬ ‫‪ ۱۹:۳۰‬از چهارش��نبه ‪ ۱۴‬اس��فند روی‬ ‫انتن شبکه اول سیما رفت‪ .‬این مسابقه که‬ ‫کارگردانی ان برعهده س��عید رضایت قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تا پایان اس��فند به صورت دو روز در هفته چهارش��نبه و پنجشنبه‬ ‫ش��ب ها و در ایام نوروز نیز به صورت هر شبی و با سبک و سیاقی کامال‬ ‫متف��اوت پخش خواهد ش��د‪ .‬عالقه مندان برای حضور در این مس��ابقه‬ ‫می توانند به سایت شبکه یک سیما مراجعه و اپلیکیشن «ایران» را دانلود‬ ‫کنند‪ .‬پس از دانلود اپلیکیش��ن‪ ،‬افراد با تش��کیل یک گروه پنج نفره که‬ ‫متش��کل از اعضای خانواده‪ ،‬دوستان و اشنایان خواهند بود می توانند در‬ ‫مس��ابقه شرکت کنند‪ .‬در این اپلیکیشن تمامی سواالت و پاسخ های ان‬ ‫وجود دارد و شرکت کنندگان در طول مرحله دانلود اپلیکیشن تا حضور‬ ‫در اس��تودیوی برنامه هیچگونه هزینه ای را پرداخت نمی کنند‪ .‬محوریت‬ ‫تمامی س��واالت این مس��ابقه نیز مربوط به کش��ور عزیزمان ایران است‪.‬‬ ‫هاشم رضایت تهیه کنندگی مسابقه «ایران» را برعهده دارد‪.‬‬ ‫رم��ان «گنجش��ک ها بی ص��دا می گریند»‬ ‫نوش��ته زین��ب بخش��ایش به تازگی توس��ط‬ ‫انتشارات س��روش منتش��ر و راهی بازار نشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫داس��تان این رمان درباره زندگی مردم یکی‬ ‫از ش��هرهای عراق اس��ت که با ورود نیروهای داعش دس��تخوش تغییرات‬ ‫نامبارک می شود‪ .‬یکی از محورهای داستان «گنجشک ها بی صدا می گریند»‬ ‫مدافعان حرم و همچنین چالش ها و دشواری هایی است که زنان در حمله ها‬ ‫و اشغالگری های داعش داشتند‪.‬‬ ‫زینب بخش��ایش‪ ،‬نویس��نده این کتاب پیش تر رمان عاشقانه «اردیبهشت‬ ‫نام دیگر تو» را درباره مدافعان حرم نوش��ته که خرداد امس��ال منتشر شد‪.‬‬ ‫«گنجش��ک ها بی صدا می گریند» هم یک��ی از خروجی های کارگاه مدافعان‬ ‫حرم با مدیریت مریم بصیری است‪.‬‬ ‫رمان پیش رو‪ ۴ ،‬فصل اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از‪ :‬اتش‪ ،‬باد‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫خاک‪.‬این کتاب با ‪ ۳۱۴‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار نسخه و قیمت ‪ ۳۷‬هزار تومان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫البوم «زیسته» منتشر شد‬ ‫چاپ مجموعه مقاله ای درباره قدرت و اخالق اسپینوزا‬ ‫الب��وم «زیس��ته» ب��ه اهنگس��ازی و‬ ‫خوانندگ��ی امیرحس��ین تفرش��ی پور با‬ ‫محوریت ساز تنبور و موسیقی «هورامی»‬ ‫در دسترس عالقه مندان قرار گرفت‪.‬‬ ‫«زیسته» دومین اثر تفرشی پور پس از‬ ‫«این همانی» اس��ت که ‪ ۴‬سال پیش منتشر ش��د‪ .‬این البوم بر اساس‬ ‫مقامات تنبور و موس��یقی هورامی اهنگس��ازی شده اس��ت ولی تمام‬ ‫ترانه ها به زبان فارسی است‪.‬‬ ‫تفرش��ی پور در دومین البومش خالف «این همانی» به س��راغ کالم‬ ‫فارسی رفته و بر اساس نغمه ها و موتیف های موسیقی تنبور اشعاری به‬ ‫زبان فارسی برای همراهی با «تنبو ِر تهران» سروده است‪.‬‬ ‫البوم ح��اوی ‪ ۹‬قطعه با نام ه��ای «روی»‪« ،‬از درون»‪« ،‬بی گاه»‪« ،‬تا‬ ‫ع��دم»‪« ،‬پُرس��ه»‪« ،‬واقع»‪« ،‬کش��ف»‪« ،‬ش��کافت» و «مرگی چنین»‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫کتاب «بازیابی مکرر‪ :‬قدرت اسپینوزا از کجا‬ ‫می اید؟» با گزین��ش و ترجمه فواد حبیبی و‬ ‫امین کرمی توسط انتشارات ققنوس منتشر و‬ ‫راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫کتاب «بازیابی مکرر‪ :‬قدرت اسپینوزا از کجا‬ ‫می اید؟» نوش��ته جمعی از نویس��ندگان به تازگی ب��ا گزینش و ترجمه فواد‬ ‫حبیبی و امین کرمی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کتاب ترجمه مقاالتی منتخب درباره اس��پینوزا اس��ت که توسط‬ ‫جمعی از فیلسوفان و متفکران معاصر نوشته شده اند‪.‬‬ ‫مترجمان کتاب در معرفی ان می گویند‪ ،‬این اثر‪ ،‬برگزیده جس��تارهایی از‬ ‫ش��اخص ترین و مهم ترین فیلسوفان س��هیم در رستاخیز اسپینوزیسم است‬ ‫و در واقع پاس��خی است که مترجمان س��عی کرده اند به سهم خودشان‪ ،‬به‬ ‫فراخوان اس��پینوزای جدید بدهند‪ .‬این کتاب با ‪ ۳۴۹‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬نسخه و قیمت ‪ ۴۲‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫مرضیه توکل – روزنامه نگار‪ :‬وقتی‬ ‫از پدرم می نویسم به یاد تمام پدران این‬ ‫سرزمین می نویس��م؛ پدرانی که باوجود‬ ‫تمام زحمت هایی که کشیده اند و به دور‬ ‫از ه��ر کلیش��ه ای باوجود دس��ت های‬ ‫پینه بسته شان‪ ،‬به زعم خودشان همیشه‬ ‫شرمسار خانواده خود هستند‪.‬‬ ‫گرچه معتقدم همه روزهای زمان از ان پدران اس��ت و گرچه‬ ‫تمام پدران س��رزمینم عنوان پدری برازنده وجودشان است اما‬ ‫می خواهم در این نوشته در استانه روزی که باعنوان مرد و پدر‬ ‫نامگذاری شده عش��ق و احترام ویژه ام را تقدیم پدرانی کنم که‬ ‫از صبح تا ظهرشان را پدرانه وقف اموزش فرزندانی می کنند که‬ ‫قرار اس��ت اینده کشورم را بس��ازند اما انگار چرخ زمان طوری‬ ‫برای ش��ان می چرخد که مجبورند بعد ازظهرش��ان را در قامت‬ ‫راننده تاکس��ی ی��ا البی من های برج های میلیاردی باالی ش��هر‬ ‫ظاهر شوند‪.‬‬ ‫می خواهم عش��قم را تقدیم پدرانی کنم که چه در س��رمای‬ ‫زمس��تان و چه در گرمای تابستان به دنبال لقمه ای نان کولبری‬ ‫می کنند و اه از ان روزی که دیگر شانه های شان یارای کشیدن‬ ‫بار را نداش��ته باش��د‪ .‬می خواهم احترام ویژه ام را تقدیم پدرانی‬ ‫کن��م که در دورترین نقطه این س��رزمین بذر در دل زمین خدا‬ ‫می پاش��ند و چش��م به اسمان می دوزند تا ش��اید امسال دست‬ ‫پروردگار س��فر ه فرزندانش را رنگین تر کن��د و پدرانی که نوای‬ ‫نی ش��ان در دل کوه و دش��ت گرچ��ه غم انگیز ام��ا امیدبخش‬ ‫فرزندانی است که چش��م بر پای خسته و دستان پینه بسته اش‬ ‫دارن��د‪ .‬می خواهم عش��قم را تقدیم پدرانی کن��م که اجر روی‬ ‫اج��ر برج های میلیاردرهای ش��هر می گذارند و در دل از غم نان‬ ‫ی روزی تالش‬ ‫رن��ج می برند اما باز هم ش��اکرانه و صبورانه در پ ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫می خواه��م احترام ویژه ام را تقدی��م پدرانی کنم که پا در دل‬ ‫س��یاهی معادن می گذارند و شاید روش��نایی بخش زندگی شان‬ ‫چش��مان فرزندانی اس��ت که از شادی اورده ش��ان برق می زند؛‬ ‫پدرانی که نه خود «اقا» هستند و نه فرزندان شان «اقازاده» که‬ ‫البته به اعتقاد من «اقا»ها نیز پدر هس��تند و الیق عنوان پدری‬ ‫که اگر این گونه نبود ش��اید متوس��ل به رانت و امتیاز و هزاران‬ ‫بگیر و ببند نمی شدند‪.‬‬ ‫می خواهم عش��ق ویژه ام را تقدیم پدرانی کنم که شاید حتی‬ ‫نتوانن��د پ��ای برگه هایی را امض��ا کنند اما از عرق جبین ش��ان‬ ‫فرزندان��ی پرورش یافته اند که امروز در بیمارس��تان ها و هزاران‬ ‫مراکز خدماتی دیگر به هموطنان شان با عشق خدمت می کنند و‬ ‫تمامی پدرانی که جان عزیز را بر کسب روزی حالل می گذارند‪.‬‬ ‫می دان��م این پدران حتی معنای «ژن خوب» را درک نمی کنند‬ ‫اما سرش��ار از مهر‪ ،‬ارامش‪ ،‬عش��ق و صبوری اند؛ اینها کلیش��ه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اینها حقیقت وجودی پدران س��رزمین من است‪ .‬امروز‬ ‫می خواهم از گلوی تمام فرزندان این اب و خاک فریاد بزنم شما‬ ‫پدران نه تنها نباید شرمسار ما باشید که تاجید بر سر ما و ما سر‬ ‫تعظیم در برابرتان فرود می اوریم و دستان تان را می بوسیم‪ .‬شما‬ ‫لبخند خدا و ایه های مهربانی هستید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اسکندر فیروز درگذشت‬ ‫اس��کندر فیروز‪ ،‬نخستین‬ ‫رئی��س س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت ایران‪ ،‬در ‪۹۳‬‬ ‫سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬اس��کندر‬ ‫فیروز‪ ،‬بنیانگذار و نخس��تین‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ایران‪ ،‬در ‪ ۹۳‬س��الگی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫پس از انکه کانون ش��کار در سال ‪ ۱۳۴۶‬به سازمان شکاربانی‬ ‫و نظارت بر صید تبدیل شد‪ ،‬فیروز ریاست ان را به عهده گرفت‪.‬‬ ‫با تالش های او این س��ازمان در سال ‪ ۱۳۵۰‬به سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست تغییر نام داد و دامنه فعالیت ان نیز گسترش یافت‪.‬‬ ‫سپس در س��ال ‪ ۱۳۵۳‬یکی از مهم ترین قوانین زیست محیطی‬ ‫ایران با عنوان قانون حفاظت و بهس��ازی محیط زیست تصویب‬ ‫شد که هنوز در ایران اعتبار حقوقی دارد‪.‬‬ ‫با کوش��ش او مناطق چهارگانه تحت حفاظت ایران با نام های‬ ‫پ��ارک ملی‪ ،‬اثر طبیع��ی ملی‪ ،‬پناهگاه حی��ات وحش و منطقه‬ ‫حفاظت شده‪ ،‬تعیین شد‪.‬‬ ‫ارامش روان در شرایط کرونایی‬ ‫محمد فاضلی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬فکر می کنم در این اوضاع کرونایی باید به اندازه‬ ‫مراقبت از بهداشت دست و صورت و جس م خود و دیگران‪ ،‬به‬ ‫س�لامت روان خود و دیگران هم فکر و برای حفظ ان تالش‬ ‫کنیم‪ .‬فک��ر کردم این چند روز چ��ه چیزهایی برای خودم‬ ‫دغدغه روانی درس��ت می کرده اس��ت و اگ��ر بخواهم برای‬ ‫رفع انها کاری کنم‪ ،‬چه خواهم کرد‪ .‬حاصل شد موارد زیر‪:‬‬ ‫اگر نانوا بودم‪ ،‬دس��تگاه پوز را جایی می گذاش��تم که مش��تری ها بتوانند خودشان‬ ‫کارت بکش��ند‪ ،‬فقط خرید با کارت را قبول می کردم‪ ،‬راه پول به داخل نانوایی را قطع‬ ‫می کردم و یک تابلو می زدم و برای مش��تری ها توضیح می دادم که کارکنان نانوایی‬ ‫هر روز کل نانوایی را ضدعفونی می کنند و در فواصل مش��خصی دست ش��ان را مرتب‬ ‫می شویند؛ هر روز عالئم بیماری را در خودشان بررسی می کنند‪ .‬در ضمن‪ ،‬یک طناب‬ ‫در فاصله ای مطمئن از پیش��خوان می کش��یدم تا هیچ مشتری از ان فاصله نزدیک تر‬ ‫نشود‪ .‬ورود افراد متفرقه را هم ک ً‬ ‫ال ممنوع می کردم‪ .‬برای اطمینان خاطر مشتری ها‪،‬‬ ‫همه کارکنان ماسک می زدند‪.‬‬ ‫اگر راننده تاکسی بودم‪ ،‬هر روز ماشین را با محلول اب و یک ماده ضدعفونی‪ ،‬پاک‬ ‫می کردم؛ تابلویی هم داخل ماش��ین می گذاش��تم که انجام این کار در ماش��ین را به‬ ‫مسافر اعالم می کرد‪ .‬اگر مقدور بود‪ ،‬داخل ماشین پوز می گذاشتم که پولی رد و بدل‬ ‫نشود‪( .‬بخشی از این کارها را راننده ای انجام داده بود‪).‬‬ ‫اگر س��وپر مارکت داشتم‪ ،‬ورود مشتری به مغازه را ممنوع می کردم‪ ،‬با اضافه کردن‬ ‫یک همکار بیش��تر (اگر مش��تری زیاد است)‪ ،‬جلوی در سفارش می گرفتم و کاالها را‬ ‫تحویل می دادم‪ .‬به مش��تری اطمینان می دادم که کارکنان س��وپرمارکت بهداشت‬ ‫فردی را رعایت می کنند و محوطه مغازه هر روز به تعداد مناسب ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫دریافت مبلغ را هم از طریق دستگاه پوز انجام می دادم‪ ،‬توسط خود مشتری بدون رد‬ ‫و بدل کردن پول یا جابه جا شدن کارت بین مشتری و کارکنان‪ .‬برای اطمینان خاطر‬ ‫مشتری ها‪ ،‬همه کارکنان ماسک می زدند‪.‬‬ ‫اگر میوه فروش یا قصاب بودم‪ ،‬همان کاری را می کردم که اگر س��وپرمارکت داشتم‬ ‫انجام می دادم‪ .‬برای اطمینان خاطر مشتری ها‪ ،‬همه کارکنان ماسک می زدند‪ .‬عمده‬ ‫دیگر مغازه ها هم می توانند همین کار را بکنند‪.‬‬ ‫اگر مدیر اداری ملزم به برگزاری جلس��ه بودم‪ ،‬حتماً تعداد افراد جلسه را به گونه ای‬ ‫دعوت می کردم که دور میز با فاصله حداقل یک متر بنش��ینند‪ .‬قبل از جلس��ه‪ ،‬میز‬ ‫جلسه را ضدعفونی می کردم‪ .‬یک تب سنج تهیه می کردم تا تب همه افراد را بسنجند‬ ‫و از ورود افراد دارای تب جلوگیری کنند‪ .‬زمان جلسه را به حداقل می رساندم‪ .‬اوردن‬ ‫چای و میوه در جلسه را ممنوع می کردم‪ .‬اگر موسیقیدان بزرگی بودم‪ ،‬برای این روزها‬ ‫یک اهنگ می س��اختم که نماد همبستگی‪ ،‬شادی‪ ،‬دلگرمی و ایستادگی باشد‪ .‬شاید‬ ‫اهنگی با شعری از شاهنامه می خواندم یا هر قطعه ای که حال مردم را خوب کند‪.‬‬ ‫اگر پزش��ک ب��ودم‪ ،‬هر روز محل انتظ��ار بیماران در مطلب را در فواصل مناس��ب‪،‬‬ ‫ضدعفونی می کردم‪ .‬تب س��نج را برای سنجش تب مراجعان به کار می گرفتم‪ .‬منشی‬ ‫مطب را برای مصاحبه با بیماران و ارزیابی نش��انه های کرونا‪ ،‬اموزش می دادم‪ .‬امکان‬ ‫دانلود کلیپ های اموزش��ی کرونا برای مراجع��ان از طریق بلوتوث را فراهم می کردم‬ ‫و ترکیبی از کلیپ های موس��یقی شاد و فیلم های اموزش��ی پیشگیری از کرونا را در‬ ‫تلویزیون مطب پخش می کردم‪ .‬اگر راننده اتوبوس بین شهری بودم‪ ،‬هر روز اتوبوس‬ ‫را ضدعفونی می کردم (به تعداد الزم‪ ،‬بعد از هر بار تخلیه مس��افران)‪ .‬تب س��نج های‬ ‫اتوماتیک را برای تس��ت مس��افران به کار می گرفتم‪ .‬یک فیلم اموزشی پیشگیری از‬ ‫کرونا همان اول از تلویزیون اتوبوس پخش می کردم‪ .‬به مس��افران اعالم می کردم که‬ ‫اتوبوس قبل از س��وار شدن انها ضدعفونی شده اس��ت و رعایت مالحظات بهداشتی‬ ‫را تقاضا می کردم‪ .‬تعدادی ماس��ک در اتوبوس نگه��داری می کردم تا به بیمارانی که‬ ‫نش��انه های بیماری را دارند داده ش��ود‪ .‬اگر رستوران داشتم‪ ،‬رستوران تکانی اساسی‬ ‫می ک��ردم‪ ،‬دو س��ه روز را ب��رای تمیز ک��ردن و ضدعفونی ک��ردن کل محیط صرف‬ ‫می کردم‪ ،‬هر روز کارکنان را تست می کردم (از طریق همکاری با یک پزشک یا مرکز‬ ‫درمانی)‪ ،‬با بهترین وسیله و پروتکل ممکن مشتریان را قبل از ورود بررسی می کردم‬ ‫و دس��تورالعمل بهداشتی حضور در رستوران و عملکرد کارکنان را برای شان توضیح‬ ‫می دادم‪ .‬وقت بازاندیش��ی در کار خودمان اس��ت‪ .‬فکر کنیم چگونه باید عمل کنیم‬ ‫که به دیگران اطمینان دهیم که بهداش��ت را رعایت می کنیم‪ .‬س��عی کنیم دیگران‬ ‫اسوده خاطر شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هنرمندان هنرهای تجسمی بار دیگر به اتفاقات‬ ‫پیرامون خود واکنش نشان داده و این بار ویروس‬ ‫کرونا را دستمایه کار خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش هنرانالین‪ ،‬این روزها ویروس کرونا‬ ‫و بیماری ناش��ی از ان به تیتر اخبار جهان تبدیل‬ ‫ش��ده و با درگیر ش��دن مردم کشورهای مختلف‬ ‫به این بیم��اری‪ ،‬افرادی از قش��رهای مختلف در‬ ‫تالش هستند تا با اگاهی دادن به مردم‪ ،‬از میزان‬ ‫سرایت بیماری بکاهند‪.‬‬ ‫درعین حال به دلیل هش��دارهای متعدد درباره‬ ‫پرهی��ز از تجمعات‪ ،‬بیش��تر رویدادهای هنری در‬ ‫کش��ورهای درگیر با کرونا به حالت تعلیق درامد‪.‬‬ ‫نمایشگاه «شاهکارهایی از گالری ملی لندن» که‬ ‫قرار ب��ود ‪ ۶۰‬اثر از برتری��ن تابلوهای گالری ملی‬ ‫لندن را که برای نخس��تین بار از اروپا خارج شده‬ ‫اس��ت در «م��وزه ملی هنرهای غرب��ی توکیو» به‬ ‫نمایش بگذارد‪ ،‬به دلی��ل تعطیلی موزه های ژاپن‬ ‫لغو شد‪ .‬موزه لوور پاریس نیز روز یکشنبه به دلیل‬ ‫نگرانی از شیوع ویروس کرونا تعطیل شد‪.‬‬ ‫دره��ای ل��وور زمانی ب��ه روی گردش��گران و‬ ‫عالقه مندان بس��ته ش��د که کارکنان ان از ترس‬ ‫ابتال به بیماری دست از کار کشیده و از ساختمان‬ ‫خارج ش��دند‪ .‬در ونیز هم به دلیل قرنطینه شدن‬ ‫این ش��هر برگزاری کارناوال مشهور پیش از موعد‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن می��ان هنرمندان تجس��می مانند‬ ‫بس��یاری دیگر از رویدادهای اجتماعی‪ ،‬نسبت به‬ ‫این بیماری و همه گیری ان واکنش نش��ان دادند‬ ‫و در کشورهای مختلف دست به خلق تصاویری با‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فیلس��وف ش��هیر و حکی��م فرزانه‪ ،‬عالمه ش��هید‬ ‫مطه��ری(ره) کتاب��ی دارد به ن��ام «جاذب��ه و دافعه‬ ‫علی(ع)» این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و دو‬ ‫بخش‪ ،‬در مقدمه‪ ،‬کلیاتی درباره جذب و دفع به طور‬ ‫عموم و جاذبه و دافعه انسان هابه طور خصوص بحث‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در بخش اول جاذبه علی(ع) که همواره‬ ‫دل هایی را به سوی خود کشیده و می کشد و فلسفه‬ ‫ان و فای��ده و اث��ر ان‪ ،‬موضوع بحث قرار گرفته اس��ت‪ .‬در بخش دوم‪ ،‬دافعه‬ ‫نیرومن��د ان حضرت که چگونه عناصری را به س��ختی طرد می کرد توضیح‬ ‫و تش��ریح شده است‪ .‬استاد ش��هید در این کتاب ثابت نموده که علی(ع) دو‬ ‫نیروی��ی بوده اس��ت و هرکس که بخواهد در مکتب او پ��رورش یابد باید دو‬ ‫نیرویی باشد‪ .‬با این مقدمه کوتاه اینک پاره ای از دیدگاه ان شهید بزرگوار را‬ ‫پیرامون شناخت وی از شخصیت ملکوتی حضرت علی(ع) به صورت اختصار‬ ‫خواهیم اورد‪:‬‬ ‫تاثیر علی(ع) بر انسان ها‪ :‬یکی ازجوانب و نواحی وجود این شخصیت عظیم‪،‬‬ ‫ناحیه تاثیر او بر انس��ان ها به ش��کل مثبت یا منفی اس��ت و به عبارت دیگر‬ ‫«جاذبه و دافعه» نیرومند اوست که هنوز هم نقش فعال خود را ایفا می نماید‪.‬‬ ‫امتیاز اساس��ی علی(ع)‪ :‬امتیاز اساسی علی(ع) و سایر مردانی که از پرتو حق‬ ‫روش��ن بوده اند این اس��ت که عالوه بر مشغول داش��تن خاطرها‪ ،‬به دل ها و‬ ‫روح ها نور و حرارت و عشق و نشاط و ایمان و استحکام می بخشند‪.‬‬ ‫جاودان��ه ماندن عل��ی(ع)‪ :‬عل��ی(ع) اگر رن��گ خدا نمی داش��ت و مردی‬ ‫الهی نمی بود فراموش ش��ده بود‪ .‬تاریخ بش��ر قهرمان های بس��یار سراغ دارد‬ ‫قهرمان های سخن‪ ،‬قهرمان های علم و فلسفه‪ ،‬قهرمان های قدرت و سلطنت‪،‬‬ ‫قهرمان میدان جنگ ولی همه را بش��ر از یاد برده یا اصال نش��ناخته اس��ت‬ ‫اما علی(ع) نه تنها با کش��ته ش��دنش نمرد بلکه زنده تر شد‪ .‬خود می گوید‪:‬‬ ‫گرداورن��دگان دارایی ه��ا در همان ح��ال که زنده اند مرده اند و دانش��مندان‬ ‫(علمای ربانی) پایدارند تا روزگار پایدار اس��ت جس��م های انها گمشده است‬ ‫ام��ا نقش ه��ای انها بر صفحه دل ها موجود اس��ت‪« .‬درباره ش��خص خودش‬ ‫می فرماید‪« :‬فردا روزهای مرا می بینید و خصایص شناخته نشده من برایتان‬ ‫اشکار می گردد و پس از تمام شدن جان من و ایستادن دیگری به جای من‬ ‫مرا خواهید شناخت»‬ ‫در حقیق��ت علی(ع) همچون قوانین فطرت اس��ت که جاودانه می مانند‪ .‬او‬ ‫منبع فیاضی اس��ت که تمام نمی گردد بلکه روز به روز زیادتر می ش��ود و به‬ ‫قول جبران خلیل جبران از ش��خصیت هایی است که در عصر پیش از عصر‬ ‫خود به دنیا امده اند‪.‬‬ ‫بعضی از مردم فقط در زمان خودش��ان رهبرند و بعضی اندکی بعد از زمان‬ ‫خویش نیز رهبرند و به تدریج رهبریش��ان رو به فراموشی می رود‪ .‬اما حضرت‬ ‫علی(ع) و معدودی از انسان ها با خصایص بیان شده همیشه هادی و رهبرند‪.‬‬ ‫معرفت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫جاذبه و دافعه‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!