روزنامه صمت شماره 1476 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1476

روزنامه صمت شماره 1476

روزنامه صمت شماره 1476

‫سالروز میالد مسعود حضرت امام محمد باقر علیه السالم خجسته باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‬ ‫تشکیل شود‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1476‬پیاپی ‪2794‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا کلیات بودجه ‪۹۹‬‬ ‫رای نیاورد؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫شاخص بورس نیم میلیونی شد‬ ‫چهره‬ ‫کمپین مقابله با کرونا‬ ‫با میانجی های اجتماعی‬ ‫به دستور رئیس جمهوری‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرگونه بودجه مورد نیاز برای‬ ‫مقابل��ه همه جانبه با ای��ن ویروس را تامین کند‪ .‬همچنین وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫همه تجهیزات و وس��ایل درمانی و مرتبط را در س��ریع ترین وقت تولید و تامین کند‪ .‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی نیز مکلف شد با همکاری شهرداری تهران همه تدابیر الزم در پایانه های کشور‪ ،‬مراکز‬ ‫بین جاده ای و نیز وسایل حمل ونقل عمومی و مترو را اتخاذ کند‪ .‬رئیس جمهوری به وزیر بهداشت‬ ‫دس��تور داد که ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شود و با ابالغ رئیس جمهوری نیز علی‬ ‫ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‪ ،‬مدیر کارگروه اطالع رسانی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا شد‪2 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری به شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬ضامن امنیت کارگری‬ ‫رکوردشکنی در بازارسهام‬ ‫ش��اخص بورس برای نخس��تین بار در تاریخ بازار س��هام با رشد‪ ۴۳۵۵‬واحدی از‬ ‫مرز ‪۵۰۰‬هزار واحد عبور کرد و رکوردشکنی دیگری را از خود برجای گذاشت‪ .‬این‬ ‫رکوردش��کنی در حالی اتفاق افتاده که طی هفته گذشته‪ ،‬نگرانی هایی از بابت ورود‬ ‫ایران به لیست سیاه ‪ FATF‬و ورود کرونا به کشور در بین سهامداران و معامله گران‬ ‫ایجاد ش��ده بود‪ .‬بورس ایران و سهامداران این بازار درحالی نخستین روز هفته را با‬ ‫دلهره و نگرانی اغاز کردند که این موج اس��ترس نخس��تین عالیم و نتایج خود را با‬ ‫افت ‪ ۱۲‬هزار واحدی ش��اخص و منفی ش��دن سهم ها نشان داد‪ .‬اما این روند خیلی‬ ‫ادامه نداش��ت و پس از چند ساعت‪ ،‬ش��اخص کل تغییر مسیر داد و با خروج از فاز‬ ‫منفی‪ ،‬دوباره صعودی شد‪ .‬نتیجه این روند هم این شد که شاخص کل بورس تهران‬ ‫روز گذشته با رشد شگفت انگیز ‪ ۸‬هزار واحدی‪ ،‬نیم میلیونی شد و رکورد جدیدی را‬ ‫به ثبت رساند‪ .‬دراین بین کارشناسان و فعاالن این بازار توصیه می کنند تازه واردان‬ ‫‪10‬‬ ‫از مسیر صندوق های سرمایه گذاری وارد این بازار شوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حمایت از استارت اپ ها‬ ‫برای توسعه معدن‬ ‫خوب و بد‬ ‫سوداگری مسکن‬ ‫گفت و گو‬ ‫صرفه جویی با تکیه بر‬ ‫توان مهندسی داخلی‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برای رسیدن به توسعه‬ ‫راهی جز کیفیت نیست‬ ‫پنجمی��ن همای��ش ملی کیفیت و مش��تری م��داری با‬ ‫رویکرد رقابت پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایتمندی‬ ‫مش��تری‪ ،‬با تجربه موفق در ‪ 4‬دوره گذش��ته و مش��ارکت‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰۰‬واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬خدماتی و بازرگانی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازار خودرو با واردات متعادل می شود یا مالیات؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دستور رئیس جمهوری به وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫سردبیر‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه علنی‬ ‫دی��روز‪ ،‬کلیات الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کل کش��ور را رد‬ ‫کردن��د‪ .‬رد کلیات بودجه در صحن علنی از اتفاق های نادر‬ ‫است که البته پیش از این نیز اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫هرچند بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند در‬ ‫ش��رایط کنون��ی بودجه ای بهتر از انچه ک��ه دولت تدوین‬ ‫کرده‪ ،‬نمی توان نوش��ت اما در مقابل بس��یاری نیز بر این‬ ‫باورند که با ش��رایط تحریم و کاه��ش فروش نفت‪ ،‬دولت‬ ‫راه��ی جز تامین منابع درام��دی از محل مالیات و فروش‬ ‫اوراق بده��ی ندارد؛ نکته ای که به یکی از دالیل رد کلیات‬ ‫الیحه بودجه بدل شده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود مخالفان الیحه بودجه ‪ ۹۹‬در نگاه کلی‪،‬‬ ‫رعایت نشدن اصالحات ساختاری‪ ،‬انطباق نداشتن الیحه با‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬غیرواقعی بودن منابع درامدی‪ ،‬لحاظ‬ ‫نش��دن شرایط خاص کش��ور و اینکه دولت از ابزار مالیات‬ ‫به خوبی برای جایگزینی درامدهای نفتی استفاده نکرده را‬ ‫از مهم ترین عوامل مخالفت با الیحه بودجه ‪ ۹۹‬می دانند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این گروه انتظار می رفت دولت بودجه ‪ ۹۹‬را به‬ ‫لحاظ س��اختاری‪ ،‬ش��کلی‪ ،‬هزینه کرد و منابع اصالح کند‬ ‫و اتفاق ه��ای جدی��دی همچون س��اماندهی معافیت های‬ ‫مالیات��ی و وضع پایه های جدید مالیاتی همچون مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه و کاهش مصارف دولت را شاهد باشیم‪ .‬در‬ ‫این صورت مولدسازی دارایی های دولت و برنامه مدیریت‬ ‫بدهی ها به طور منسجم تری در الیحه بودجه دیده می شد‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه الیحه بودجه ‪ ۹۹‬پیش از تصمیم اخیر گروه‬ ‫اقدام مالی علیه ایران در کمیس��یون تلفیق بررسی شده و‬ ‫به تصویب رس��یده که درحال حاضر با قرارگیری ایران در‬ ‫لیست سیاه ‪ FATF‬و پیش بینی کاهش درامدهای نفتی‪،‬‬ ‫بازبینی اعداد و ارقام درامدی و هزینه ای از محل دالرهای‬ ‫نفتی ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی دالیل دیگری ب��رای مخالفت با‬ ‫کلیات الیحه بودجه ‪ ۹۹‬دارن��د و معتقدند این موارد باید‬ ‫اصالح شود‪ .‬به عنوان نمونه ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان فروش‬ ‫اوراق و ‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومان فروش ام��وال در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬گنجانده ش��ده که درصورت تصویب دولت را با‬ ‫مش��کالتی روبه رو می کند‪ .‬در این صورت دولت مجبور به‬ ‫کاهش هزینه عمرانی خواهد شد‪ .‬شاخصی که عمده ترین‬ ‫بخش بودجه دولت است و خاصیت تحریک رشد و اشتغال‬ ‫را دارد و کارشناس��ان برای خروج از رکود چش��م به نحوه‬ ‫هزینه کرد ان دوخته اند‪.‬‬ ‫علی س��عدوندی از کارشناسانی اس��ت که معتقد است‬ ‫سیاس��ت بودجه ای دولت احتمال تعمیق رکود اقتصادی‬ ‫را باال می برد‪ .‬این کارشناس اقتصادی در توضیح این مدعا‬ ‫می گوی��د‪« :‬پیش بینی دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬مبنی بر‬ ‫فروش روزانه یک میلیون بش��که نفت واقعی نیست و اگر‬ ‫هم واقعی ب��ود‪ ،‬فرقی نمی کرد؛ زی��را درامد ارزی حاصل‬ ‫از ف��روش نفت را نمی توان بدون ایج��اد پایه پولی و تورم‬ ‫ب��ه ریال تبدیل کرد‪ .‬با بودجه ریاضتی در ش��رایط تحریم‬ ‫به جایی نمی رس��یم‪ .‬این نوع سیاس��ت ها‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫«همراه چرخه ای» اس��ت‪ ،‬یعنی سیاست هایی که رکود را‬ ‫تعمیق می بخشد‪».‬‬ ‫محمدهادی سبحانیان‪ ،‬کارشناس دیگر اقتصاد می گوید‪:‬‬ ‫«انتظار می رفت بودجه ای متناس��ب با ش��رایط تحریمی‬ ‫بنویسند اما در عمل این اتفاق نیفتاد‪ .‬کمترین انتظار این‬ ‫بود که الیحه بودجه س��ال اینده با اصالحات س��اختاری‬ ‫تقدیم مجلس شود که در ان وابستگی به درامدهای نفتی‬ ‫واقع بینانه باش��د‪ ،‬در حالی که خود دولت هم معتقد است‬ ‫این عدد محقق نمی ش��ود‪ .‬بررس��ی بودجه نشان می دهد‬ ‫اتف��اق متفاوتی برای دریافت مالیات رخ نداده و پرس��ش‬ ‫اصلی این اس��ت که افزایش درامدهای مالیاتی قرار است‬ ‫چگونه محقق شود؟»‬ ‫در مقابل کارشناسان و نمایندگانی هم به دفاع از الیحه‬ ‫تقدیمی دول��ت پرداخته و بر این نکته تاکید دارند که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬درامدهای نفتی به ش��دت کاهش می یابد و‬ ‫‪ ۱۵۳‬ه��زار میلیارد تومان س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۴۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می رسد‪ .‬این اعداد نشان از کاهش وابستگی بودجه‬ ‫به نفت دارد‪ .‬در بخش��ی دیگ��ر‪ ،‬درامدهای مالیاتی دولت‬ ‫از ‪ ۱۳۵‬ه��زار میلیارد تومان در بودج��ه ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۷۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در سال ‪ ۹۹‬افزایش پیدا کرده؛ بدون تغییر‬ ‫در نرخ مالیات‪ .‬این بدین معنا است که درامدهای مالیاتی‬ ‫از طریق گسترش پایه مالیاتی محقق خواهد شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این مقرر ش��ده افزون بر ‪ ۴۹‬ه��زار میلیارد تومان از اموال‬ ‫مازاد دولت فروخته و جایگزین درامدهای نفتی شود‪.‬‬ ‫باوجود تمام موارد یادش��ده همچنان برخی رد ش��دن‬ ‫کلی��ات الیحه بودج��ه را سیاس��ی و رویاروی��ی با دولت‬ ‫می دانن��د‪ .‬حاال به دالیل سیاس��ی یا غیرسیاس��ی‪ ،‬کلیات‬ ‫بودجه رد شده و براساس ایین نامه داخلی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬کمیس��یون تلفیق ‪ ۷۲‬س��اعت فرصت دارد که‬ ‫اصالحات را انجام داده و گزارش جدید را به هیات رئیس��ه‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫در این بین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫معتقدند احتمال موکول ش��دن بررسی بودجه به مجلس‬ ‫یازدهم وجود دارد و پیش��نهاد می دهن��د برای انجام امور‬ ‫کش��ور در ماه های ابتدایی س��ال از قانون چند دوازدهمی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شود‬ ‫در جلس��ه عصر یکش��نبه هیات وزیران‪ ،‬اعضای‬ ‫دولت به بحث و بررس��ی پیرامون عوامل بروز کرونا‪،‬‬ ‫پروتکل ه��ای درمان��ی‪ ،‬وظایف نهاد ه��ای همکار با‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی ازجمله‬ ‫وزارتخانه ه��ای راه و شهرس��ازی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬اموزش و پرورش‬ ‫و می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫پرداختن��د‪ .‬به دس��تور رئیس جمهوری‪ ،‬س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه مکلف است هرگونه بودجه مورد نیاز‬ ‫برای مقابله همه جانب��ه با این ویروس را تامین کند‪.‬‬ ‫همچنین وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید همه‬ ‫تجهیزات و وسایل درمانی و مرتبط را در سریع ترین‬ ‫وقت تولید و تامین کند‪ .‬وزارت راه و شهرس��ازی نیز‬ ‫مکلف شد با همکاری ش��هرداری تهران همه تدابیر‬ ‫الزم در پایانه های کش��ور‪ ،‬مراک��ز بین جاده ای و نیز‬ ‫وس��ایل حمل ونقل عموم��ی و مت��رو را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری به وزیر بهداشت دستور داد که ستاد‬ ‫ملی مدیریت بیماری کرونا تش��کیل ش��ود و با ابالغ‬ ‫رئیس جمهوری نیز علی ربیعی‪ ،‬س��خنگوی دولت‪،‬‬ ‫مدیر کارگروه اطالع رس��انی س��تاد مل��ی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا ش��د‪ .‬مجلس هم صبح دیروز با حضور‬ ‫وزیر بهداش��ت جلسه غیرعلنی تش��کیل داد تا وزیر‬ ‫بهداش��ت توضیحاتی دربار ه وضعیت شیوع ویروس‬ ‫کرونا ب��ه نماین��دگان ارائه کند‪ .‬همچنین س��ردار‬ ‫سرلشکر پاسدار حس��ین سالمی‪ ،‬فرمانده کل سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اس�لامی در تماس تلفنی با سعید‬ ‫نمک��ی‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‪،‬‬ ‫از امادگی س��پاه ب��رای هرگونه کمک ب��ه نهادها و‬ ‫س��ازمان های متول��ی‪ ،‬در مقابله با وی��روس کرونا و‬ ‫جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود امکانات بهداشتی نداریم‬ ‫س��خنگوی هی��ات رئیس��ه مجل��س در جم��ع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬گزارش��ی از جلس��ه غیرعلنی مجلس با‬ ‫حضور وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ارائه‬ ‫داد و گفت‪ :‬براس��اس گزارش وزیر بهداشت تاکنون‬ ‫محمدجواد ظریف در دیدار با وزیران خارجه‬ ‫اتری��ش و هلند بر اهمیت حفظ برجام از طریق‬ ‫پایبندی به تعهدات برجامی ازسوی اروپا تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در‬ ‫پیامی توییتری با انتشار عکسی از دیدار خود با‬ ‫استف بلوک‪ ،‬وزیر امور خارجه هلند و الکساندر‬ ‫ش��النبرگ‪ ،‬وزیر امور خارجه اتریش نوشت‪ :‬در‬ ‫حسن روحانی‬ ‫علی الریجانی‬ ‫‪ ۴۷‬نف��ر در کل کش��ور مبتال به «کرونا» ش��ده اند و‬ ‫با گرم ش��دن ه��وا این وی��روس از بین م��ی رود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬اس��داهلل عباس��ی اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫گزارش وزارت بهداشت ‪ 2‬نفر مبتال به ویروس کرونا‬ ‫در تهران شناس��ایی ش��دند که از قم به تهران امده‬ ‫بودند‪ .‬در اس��تان قم نیز به هر کدام از خانواده ها یک‬ ‫«بسته» شامل ماسک و مایع ضدعفونی کننده داده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عامل ابتال افرادی بودند که از پاکستان‪،‬‬ ‫افغانس��تان و چین وارد کش��ور شده بودند که برخی‬ ‫از ای��ن افراد از مبادی ورودی غیرقانونی وارد کش��ور‬ ‫ش��ده بودند‪ .‬عباس��ی با بیان اینکه براساس گزارش‬ ‫وزارت بهداش��ت از نظر امکانات بهداشتی و پزشکی‬ ‫کمبودی در کشور وجود ندارد و نباید شهروندان در‬ ‫این زمینه نگرانی داش��ته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬فقط توصیه‬ ‫این اس��ت که برای پیشگیری‪ ،‬افراد از ماسک و مایع‬ ‫ضدعفونی کننده استفاده و از دست دادن و روبوسی‬ ‫خودداری کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬براس��اس گزارش‬ ‫وزیر بهداش��ت با گرم ش��دن هوا این ویروس از بین‬ ‫خواهد رفت‪ .‬درباره تعطیلی مدرس��ه ها و دانشگاه ها‬ ‫نیز براساس شرایط موجود در کشور تصمیم گیری و‬ ‫از طریق رسانه های رسمی کشور اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با کرونا نیازمند عزم ملی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا نیازمند عزم ملی و‬ ‫همکاری همه نهاد ها و احاد جامعه است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫عزیز با رعایت نکات بهداشتی کمک کنند تا از انتشار‬ ‫و تکثی��ر این وی��روس جلوگیری کنی��م‪ .‬ب ه گزارش‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با کلیات‬ ‫الیح��ه بودج��ه س��ال ‪ ۹۹‬مخالف��ت کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬کلیات الیحه بودجه کل کشور‬ ‫سال ‪ ۹۹‬در دس��تور کار جلسه علنی صبح روز‬ ‫دوشنبه مجلس شورای اس�لامی قرار گرفت و‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی مع��اون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله‬ ‫با ویروس کرونا با اشاره به اینکه وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی به عنوان رئیس س��تاد پیشگیری‬ ‫و مقابل��ه با کرونا از اختیارات کامل برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬همه نهاده��ا و بخش خصوصی مکلف‬ ‫هس��تند همراهی و همکاری الزم را با این ستاد برای‬ ‫مقابله ب��ا ویروس کرونا انجام دهن��د‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫فعالیت کارگروه های مختلف ذیل س��تاد متناس��ب‬ ‫با وضعیت پیش رو‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تانداری ها و نهادهای‬ ‫مختل��ف نیز باید همگ��ی پای کار باش��ند و پیش از‬ ‫هرگون��ه تصمیم گی��ری درباره اقدام��ات خود برای‬ ‫مقابل��ه با ویروس کرونا‪ ،‬بای��د هماهنگی های الزم را‬ ‫با این ستاد انجام دهند‪.‬‬ ‫‏س��ازمان برنامه و بودجه در توییتی از اختصاص مبلغ‬ ‫‪ ۵۳۰‬میلی��ارد توم��ان به وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی برای پیشگیری و مقابله با کرونا خبر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬نوبخت در این توییت افزود‪ :‬بعد‬ ‫از هماهنگی با وزیر محترم بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی و تماس تلفنی با روسای دانشگاه های علوم‬ ‫پزش��کی قم‪ ،‬گیالن و شهید بهش��تی تهران و اعالم‬ ‫امادگی دولت برای هرگونه کمک از جمله پشتیبانی‬ ‫مال��ی برای پیش��گیری و مقابله با کرون��ا مبلغ ‪۵۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹خودداری از سفرهای غیرضروری‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با تاکید بر‬ ‫اینکه مردم فعال از س��فرهای غیرضروری خودداری‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ما تمامی ورودی های کش��ور را از همان‬ ‫اول ب��ا قط��ع پروازه��ا از چین بس��تیم و در ‪ ۳۶‬مبدا‬ ‫ورودی زمینی‪ ،‬هوایی و دریایی این کار را انجام دادیم‬ ‫و تمامی ورودی ها را چک و تمامی موارد مش��کوک را‬ ‫بررس��ی و ارزیابی کردیم و انهای��ی را که الزم بود به‬ ‫قرنطین��ه بردیم‪ .‬وزیر بهداش��ت اضافه کرد‪ :‬در زمان‬ ‫حاضر هم امادگی داریم که گواهی سالمت به تمامی‬ ‫افرادی که می خواهند از کش��ور خارج شوند‪ ،‬بدهیم‬ ‫که االن در فرودگاه این کار را انجام می دهیم اما برای‬ ‫اینک��ه مبادا ف��ردی خودش مش��کوک‪ ،‬خانواده اش‬ ‫س��الم یا بعلکس باش��ند و این موضوع مانع از س��فر‬ ‫جمعی ش��ان بشود‪ ،‬خواهش کردیم مردم ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫قب��ل از پرواز در محلی که ما اع�لام می کنیم حضور‬ ‫یابند و برای صدور گواهی سالمت اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت مصوبات ستاد ملی‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز گفت‪ :‬همه‬ ‫نهاد ها موظفند مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا را رعایت کنند‪ ،‬چراکه به س�لامت ش��هروندان‬ ‫مربوط اس��ت‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در‬ ‫جلس��ه علنی دیروز‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬از ملت عزیز تقاضا‬ ‫دارم در مبارزه با ویروس کرونا ش��یوه نامه های ستاد‬ ‫ملی مبارزه با ای��ن امر را به دقت رعایت کنند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از کمیس��یون بهداش��ت‬ ‫مجلس هم خواست به طور مستمر موضوع را زیر نظر‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص اعتبار برای وزارت بهداشت‬ ‫محمدباقر نوبخت‪،‬‏‏معاون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫برجام محور مذاکره با وزیران خارجه اتریش و هلند‬ ‫دو روز گذش��ته در تهران دیدار خوبی با وزیران‬ ‫خارجه کش��ورهای اروپایی داش��تم‪ .‬ظریف در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬در این گفت وگوها بر اهمیت حفظ‬ ‫برج��ام از طریق پایبندی ب��ه تعهدات برجامی‬ ‫ازس��وی اروپا تاکید شد‪ .‬شالنبرگ‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫اتریش که روز ش��نبه ب��ه تهران امد با ظریف و‬ ‫حس��ن روحانی دیدار و گفت وگ��و کرد‪ .‬وی به‬ ‫همه باید با مجلس همکاری کنند‬ ‫رئیس جمه��وری با قدردان��ی از حضور مردم در‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫مجلس از روز تشکیل در سال اینده‪ ،‬مجلس همه‬ ‫اس��ت و همگان نی��ز باید با ان هم��کاری کنند و‬ ‫البت��ه مجل��س هم موظف ب��ه هم��کاری با همه‬ ‫نهادهای نظام است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن روحانی در جلسه هیات‬ ‫دولت اظهار کرد‪ :‬در یکی از سخت ترین ایام حیات‬ ‫انقالب اس�لامی و در ش��رایط س��خت اقتصادی و‬ ‫اجتماعی و سیاس��ی ملت ای��ران برای تکریم نهاد‬ ‫انتخاب��ات و دفاع از «حق انتخ��ابِ » خویش‪ ،‬پای‬ ‫صندوق های رای رفتند و برای سرنوش��ت خویش‬ ‫تصمی��م گرفتند‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه «ما‬ ‫بای��د نه��اد انتخابات را در ایران زن��ده نگه داریم و‬ ‫اسداهلل عباسی‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫صرف نظر از نتیجه و گرایش سیاسی منتخبان‪ ،‬از‬ ‫نفس حضور مردم تش��کر می کنیم» ضمن تبریک‬ ‫ب��ه نماین��دگان منتخ��ب ملت گف��ت‪ :‬همان طور‬ ‫که رئیس جمه��وری نه تنها نماین��ده ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫رای دهن��ده به خویش بلکه نماین��ده ‪ ۴۱‬میلیون‬ ‫رای دهنده و همه ملت ایران است‪ ،‬از روز افتتاحیه‬ ‫مجل��س یازدهم‪ ،‬مجلس ه��م نماینده نه فقط ‪۴۲‬‬ ‫درص��د رای دهن��ده‪ ،‬بلکه وکیل هم��ه ملت ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬روحانی گفت‪ :‬مردم اکنون انتظار دارند که‬ ‫نماین��دگان محترم به عن��وان نماینده منافع ملی‪،‬‬ ‫مصال��ح ملی و حق��وق همه ملت ایران عمل کنند‪.‬‬ ‫براس��اس قانون اساس��ی هر نماینده مجلس نه در‬ ‫برابر مردم حوزه انتخابیه خود که در برابر کل ملت‬ ‫ایران مسئول است‪.‬‬ ‫خبرنگاران اتریش��ی گف��ت‪ :‬در این گفت وگوها‬ ‫فرصت ه��ای همکاری بی��ن ایران ب��ا اتریش و‬ ‫اتحادیه اروپا مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��النبرگ با بیان اینکه درباره «تمام مسائل»‬ ‫م��ورد نظر خ��ود با مقام��ات ای��ران گفت وگو‬ ‫کرده‪ ،‬برنامه هس��ته ای‪ ،‬نقش منطقه ای ایران و‬ ‫درگیری لفظی با رژیم صهیونیستی را از جمله‬ ‫درباره ‪ FATF‬نظر دولت و مجلس مش��خص بود‬ ‫و هم��ه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه‬ ‫از جمل��ه دو الیحه پالرم��و و ‪ CFT‬را نیز به تصویب‬ ‫رس��اند‪ .‬قصد دول��ت‪ ،‬اعالم تصمیم ج��دی نظام در‬ ‫مب��ارزه با پولش��ویی و جرائم س��ازمان یافته و تامین‬ ‫مالی تروریس��م بود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دول��ت‪ ،‬رئیس جمهوری ضمن بیان ای��ن مطلب در‬ ‫جلس��ه هیات دولت تاکید ک��رد‪ :‬تالش ما این بود که‬ ‫اجازه ندهیم باوجود اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی‬ ‫و مقابله با تروریس��م هستیم ازس��وی امریکا و رژیم‬ ‫صهیونیس��تی به عنوان ناقض ای��ن اقدامات معرفی‬ ‫بش��ویم‪ .‬روحان��ی گفت‪ :‬در هر ح��ال ‪ ،FATF‬نبود‬ ‫تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه‬ ‫ق��رار داده و مصوبه ای خالف مصالح ملت ایران صادر‬ ‫رای مخالف مجلس به کلی��ات بودجه گفت‪ :‬با‬ ‫این اوضاع بودج��ه ‪ ۹۹‬به مجلس دهم نخواهد‬ ‫رس��ید و به احتمال��ی ب��ه مجلس بع��د موکول‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر یوس��ف نژاد‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایرن�ا – ماهاتی��ر محمد‪ ،‬نخس��ت وزیر مالزی روز دوش��نبه در‬ ‫پ��ی اختالف های سیاس��ی در دولت ائتالفی این کش��ور‪ ،‬اس��تعفا‬ ‫ک��رد‪ .‬دولت ائتالف��ی ماهاتیر محم��د در ماه های گذش��ته درگیر‬ ‫اختالف های سیاس��ی درب��اره زمان انتقال قدرت ب��ه انور ابراهیم‪،‬‬ ‫جانشین مشخص شده ماهاتیر شده بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جلسه کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و اعضای‬ ‫دیگ��ر برجام یعنی فرانس��ه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬المان‪ ،‬روس��یه و چین در ‪7‬‬ ‫اسفند در وین تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سخنگوی کرملین انکارا را به عمل نکردن به تعهداتش‬ ‫در توافقنامه س��وچی درباره ادلب س��وریه متهم ک��رد‪ .‬دیمیتری‬ ‫پسکوف‪ ،‬اظهار کرد ترکیه به تعهداتش در توافقنامه سوچی درباره‬ ‫اس��تان ادلب سوریه عمل نکرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تروریست ها در‬ ‫ادلب در حال دستیابی به تجهیزات نظامی بسیار خطرناک هستند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬شمارش معکوس برای تش��کیل کابینه جدید عراق اغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬پیش تر قرار بود دوشنبه نمایندگان پارلمان عراق برای‬ ‫رس��یدگی به مس��ئله تش��کیل کابینه و اعطای رای اعتماد به ان‬ ‫تش��کیل جلس��ه دهند که این اتفاق رخ نداد‪ .‬درحالی که شمارش‬ ‫معکوس برای تشکیل کابینه جدید عراق به ریاست «محمد توفیق‬ ‫این مسائل عنوان کرد که پیش تر در دیدارهای‬ ‫خود با جوس��پ بورل‪ ،‬مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا و مای��ک پمپئو‪ ،‬وزی��ر خارجه‬ ‫امریکا مطرح شد ه اس��ت‪ .‬روز شنبه هم استف‬ ‫بل��وک‪ ،‬وزیر امور خارجه هلند با ظریف دیدار و‬ ‫درباره روابط دوجانبه‪ ،‬برجام و اخرین تحوالت‬ ‫منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫حق ایران نبودکه در لیست سیاه قرار گیرد‬ ‫مخالفت مجلس با کلیات بودجه ‪۹۹‬‬ ‫نماین��دگان با ‪ ۶۷‬رای موافق‪ ۱۱۴ ،‬رای مخالف‬ ‫و ‪ ۳‬رای ممتن��ع از مجموع ‪ ۱۹۱‬نماینده حاضر‬ ‫ب��ا کلیات الیح��ه بودج��ه س��ال ‪ ۹۹‬مخالفت‬ ‫کردند‪ .‬مس��عود پزش��کیان که اداره بخش��ی از‬ ‫جلس��ه مجلس را برعهده داش��ت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫سعید نمکی‬ ‫کرد که همانگونه که انتظار می رفت موجب خرسندی‬ ‫امریکا ش��د و توجیه گر تشدید تحریم های ظالمانه و‬ ‫غیرانسانی خواهد بود‪ .‬اینک وقت ان است که انها که‬ ‫بهانه به دست امریکا داده اند‪ ،‬پاسخگوی موضع گیری‬ ‫غیرکارشناس��انه خود باشند‪ .‬رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه بان��ک مرکزی و نهادهای اقتصادی و تجاری ما‬ ‫برنامه ریزی الزم برای تجارت در ش��رایط تحریمی را‬ ‫انجام داده اند و تالش می کنند اثار منفی این تصمیم‬ ‫ب��ر اقتصاد و مب��ادالت بین المللی م��ا را به کمترین‬ ‫میزان برس��انند‪ ،‬گفت‪ :‬البته محدودیت تحریم های‬ ‫امری��کا خیلی ش��دیدتر و بیش��تر از محدودیت های‬ ‫‪ FATF‬است‪ ،‬اما تالش دولت برای ان بود که مصوبه‬ ‫‪ ،FATF‬مجوزی به دولت امریکا برای فشار بیشتر به‬ ‫طرف های تجاری ما ندهد‪.‬‬ ‫مجل��س اظه��ار ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه رای مخالف‬ ‫مجلس شورای اسالمی به کلیات الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬دولت باید الیحه جدید به مجلس‬ ‫ارائ��ه کند و باتوجه به کمبود وقت احتمال نیاز‬ ‫به ارائه بودجه یک یا چند دوازدهمی است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عالوی» اغاز ش��ده‪ ،‬فش��ارهای سیاس��ی خارجی به ویژه از سوی‬ ‫سردمداران تروریست امریکایی نیز به چشم می خورد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬برنی س��ندرز‪ ،‬نامزد سوسیال دموکرات انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری امریکا در یک رش��ته پیام توییتری به تش��ریح سیاست‬ ‫خ��ود در قبال خاورمیان��ه پرداخت‪ .‬وی در نخس��تین توییت خود‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان رئیس جمهوری از حقوق اسرائیلی ها و فلسطینی ها‬ ‫حمای��ت کرده و هرچه در توان دارم برای برقراری صلح و امنیت در‬ ‫منطقه انجام می دهم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش روس��یا الیوم‪ ،‬عبداهلل دوم پادش��اه اردن و شیخ‬ ‫تمیم بن حمد ال ثان��ی‪ ،‬امیر قطر با یکدیگر دیدار کردند‪ .‬دو طرف‬ ‫درباره مهم ترین تحوالت منطقه و در راس انها مس��ئله فلس��طین‬ ‫و لزوم حمایت از حقوق فلس��طینی ها و تش��کیل کش��ور مستقل‬ ‫فلس��طین به مرکزیت قدس ش��رقی براس��اس راه��کار دو دولتی‬ ‫صحبت کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��یدابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه‬ ‫گف��ت‪ :‬پی��روز انتخابات مردم ب��زرگ ایران بودند‪ ،‬ن��ه یک جناح و‬ ‫ح��زب خاص‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز نوبت منتخبان مردم اس��ت که برای‬ ‫گره گشایی از معیشت مردم و امیدافرینی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ریزش ‪ ۸۰‬درصدی مجلس دهم‬ ‫مروری بر نتایج یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی نشان‬ ‫از تغییر ‪ ۸۰‬درصدی ترکیب مجلس اینده نسبت به مجلس فعلی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬مجلس دهم ش��ورای اس�لامی با ‪ ۲۹۰‬نماینده کار‬ ‫خود را اغاز کرد که از این تعداد ‪ 2‬نفر از انها درگذش��تند و ‪ 3‬نفر برای‬ ‫عضویت در شورای نگهبان‪ ،‬معاونت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سفیر‬ ‫ایران در روس��یه استعفا دادند‪ .‬در حال حاضر مجلس دهم ‪ ۲۸۵‬نماینده‬ ‫دارد ک��ه در ای��ام انتخابات حدود ‪ ۴۰‬نماینده ثبت نام نکردند‪ ،‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫نفر رد صالحیت ش��دند و تعدادی از تاییدصالحیت ش��دگان هم انصراف‬ ‫دادن��د؛ در نهایت ‪ ۱۶۷‬نماینده در رقابت های انتخاباتی ش��رکت کردند‪.‬‬ ‫از این ‪ ۱۶۷‬نماینده ‪ ۵۷‬نفر منتخب مردم در مجلس یازدهم ش��دند و ‪2‬‬ ‫نماینده باید در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند‪ .‬حتی با فرض پیروزی‬ ‫ای��ن دو نماینده در مرحله دوم‪ ۲۳۱ ،‬نماینده موفق به حضور در مجلس‬ ‫یازدهم نش��ده اند‪ .‬انتخابات مرحله دوم مجلس در تاریخ ‪ ۲۹‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۹‬برگ��زار می ش��ود‪ .‬در نگاهی دیگر مجلس ده��م ریزش ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫داشته و تنها حدود ‪ ۲۰‬درصد از نمایندگان فعلی مجوز ورود به مجلس‬ ‫بعدی را پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫عل�ی ربیع�ی‪-‬‬ ‫س�خنگوی دولت‪:‬‬ ‫از ابتدای مسئولیتم‬ ‫در س��مت دس��تیار‬ ‫ارتباط��ات اجتماعی‬ ‫ر ئیس جمه��و ر ی‬ ‫تالش��م معط��وف به‬ ‫راه ان��دازی گروه ه��ای اجتماع��ی میانجی در‬ ‫کش��ور ب��وده تا گفت وگ��و را به مت��ن جامعه‬ ‫منتق��ل و از انج��ا مطالب��ات را ب��ه متن نهاد‬ ‫سیاست گذاری منعکس کنیم‪.‬‬ ‫پیش تر هم گفت��ه ام که ما نیازمند نهادهای‬ ‫میانجی هس��تیم که فقط در سطح سیاسی و‬ ‫نخبگان محدود نش��ود بلکه در قالب شوراها‪،‬‬ ‫س��ندیکاها‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ه��ا و‪ ...‬فعالیت‬ ‫کن��د‪ .‬میانجی ه��ا زب��ان تل��خ و مطالبه گری‬ ‫دارن��د‪ ،‬دولت ه��ا را بازخواس��ت می کنن��د‬ ‫ام��ا وجودش��ان به جامع��ه ثبات می بخش��د‪.‬‬ ‫جامع��ه ای که میانجی ن��دارد‪ ،‬هرازگاهی باید‬ ‫منتظر ظهور ش��به قهرمانانی باشد که یک شبه‬ ‫ظهور می کنن��د تا نظم و ثب��ات موجود را به‬ ‫نف��ع طبقه ای یا عده ای تغیی��ر دهند‪ .‬به واقع‬ ‫در نب��ود میانج��ی‪ ،‬منجی ظه��ور می کند که‬ ‫ب��ا رفتاره��ای توده س��تایانه ب��ه ج��ای مردم‬ ‫می نش��یند‪ .‬این محصول عادت و سنت دیرین‬ ‫رابط��ه نهاد قدرت و مردم و فقدان گفت وگوی‬ ‫اجتماع��ی اس��ت؛ روابط��ی ت��وده وار و بدون‬ ‫میانج��ی ک��ه از انتخاب��ات تا فجای��ع طبیعی‬ ‫و مل��ی خود را نش��ان می دهد‪ .‬این اس��ت که‬ ‫م��دام غافلگیر می ش��ویم چون ه��ر ان امکان‬ ‫دارد این گفت وگوی بی واس��طه ثبات موجود‬ ‫را بره��م بزن��د و نتیجه ای غیر قاب��ل انتظار و‬ ‫پیش بینی و برخی مواقع رو به عقب رخ دهد‪.‬‬ ‫حت��ی در مواقع بحرانی هم چنین حرکت های‬ ‫ت��وده وار و جزیره ای ش��کل می گیرد و باوجود‬ ‫ش��کل گیری رگه های همبس��تگی اجتماعی‪،‬‬ ‫حرکت ه��ای مویرگ��ی بیش��تر از جنبش های‬ ‫س��رخرگی خودش را نش��ان می ده��د‪ .‬زلزله‬ ‫کرمانش��اه را ببینید؛ حرکت های خیرخواهانه‬ ‫عمومی جز در موارد معدودی‪ ،‬بیش��تر ش��کل‬ ‫مس��تقیم و انف��رادی داش��ت تا واس��طه ای و‬ ‫جمع��ی‪ .‬ای��ن میانجی ها نه تنها ب��ه حرکت ها‬ ‫جه��ت می دهند که از پراکندگی و هدررفتگی‬ ‫ان نی��ز جلوگی��ری می کنند؛ ع�لاوه بر اینکه‬ ‫مطالبه گرند‪ ،‬س��ازمانده نیز هستند‪ .‬انها برخی‬ ‫مواق��ع موتور حرکت دولت و نهادهای اجرایی‬ ‫نیز می شوند‪ ،‬در کنار اینکه خود نیز کارساز و‬ ‫کار راه اندازند‪ .‬نگاه ش��ان فق��ط به نهاد قدرت‬ ‫نیست که کاری کند بلکه خودشان هم دست‬ ‫به کار می ش��وند‪ .‬هم��ه چی��ز را از حاکمیت‬ ‫نمی خواهند بلکه سهم و نقش خود را هم ایفا‬ ‫و توان عمومی را برای اجرای پروژه ها و اهداف‬ ‫ملی بس��یج می کنند‪ .‬یکی از این میانجی های‬ ‫بزرگ و مهم رس��انه ها هس��تند؛ رسانه ها هم‬ ‫اب��داع کننده اند و ه��م منتقل کننده؛ هم پیام‬ ‫دارند و هم پیام بر‪ .‬نقش انها فقط در رس��اندن‬ ‫خبر نیس��ت که در ساخت افکار هم هست‪ .‬از‬ ‫این جه��ت اینکه بانی حرکت ه��ای اجتماعی‬ ‫در نق��ش میانجی های بزرگ باش��ند‪ ،‬یکی از‬ ‫کارکردهای ذاتی انهاس��ت‪ .‬به واقع نهاد رسانه‬ ‫به مثاب��ه میانجی اجتماعی خ��ود نیز در کنار‬ ‫سیاس��ت گذار‪ ،‬می توان��د وظیفه جهت دهی به‬ ‫افکار عمومی و تقویت س��رخرگی حرکت های‬ ‫اجتماعی را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫اینکه در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشور‪ ،‬عالوه بر نهاد سیاست گذار و مجری‪،‬‬ ‫رس��انه ها هم در نقش نهاد میانجی ظاهر شده‬ ‫و عالوه بر اطالع رس��انی درصدد اعتمادافزایی‬ ‫با ابزار ش��فافیت و صداقت برامده اند‪ ،‬یکی از‬ ‫حرکت های مفیدی است که می تواند عالوه بر‬ ‫انتقال مرجعیت اخبار به رس��انه های معتبر و‬ ‫رسمی‪ ،‬اموزش های اصولی و صحیح را نیز به‬ ‫مردم بدهد تا ش��هروندان در بمباران اطالعات‬ ‫و اموزه ه��ای مختلف و گاه��ی متناقض دچار‬ ‫رفتاره��ای متناقض نش��وند؛ بنابراین حرکت‬ ‫روزنامه «ای��ران» در ایجاد کمپین ملی مقابله‬ ‫ب��ا کرونا و با هدف جلوگیری از کروناهراس��ی‬ ‫با رعایت بهداش��ت فردی و توجه به تصمیم ها‬ ‫و راهنمایی های وزارت بهداشت به عنوان نهاد‬ ‫تخصصی مس��ئول ستاد ملی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا گامی مهم و شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫تقویت مرجعیت خبری و اموزشی رسانه ها‬ ‫و نهاده��ای معتبر داخلی در گذار از ش��رایط‬ ‫فعل��ی و ایجاد ارامش روان��ی جامعه با عنصر‬ ‫اگاه��ی ب��دون بزرگنمایی و دس��ت کم گیری‬ ‫ابعاد مس��ئله کرونا یکی از مهم ترین نیازهای‬ ‫ماست و باور به اینکه کرونا مسئله ای مشترک‪،‬‬ ‫ویروس��ی بی تفاوت و بیماری جهانی است که‬ ‫نه می توان خوانش��ی سیاسی از ان داشت و نه‬ ‫با روشی غیراصولی به جنگ ان رفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا کلیات بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬رای نیاورد؟‬ ‫کمپین مقابله با کرونا‬ ‫با میانجی های اجتماعی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫بکارگیری فناوری نوین‬ ‫در صنعت فرش‬ ‫فاینانس ‪ ۶۳۰‬واگن‬ ‫مترو محقق شد‬ ‫چابهار همچنان‬ ‫در انتظار سرمایه گذار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدتی اس��ت دوب��اره قیمت ها در ب��ازار خودرو ترم��ز بریده و نرخ‬ ‫ه اس��ت‪ .‬با وجود اینکه خودروسازان‬ ‫محصوالت روند صعودی گرفت ‬ ‫از افزایش تیراژ محصوالت شان می گویند به نظر می رسد دل نگرانی‬ ‫مردم سبب شده تا پول های بیکار خود را در این بازار سرمایه گذاری‬ ‫کنند و بازار دوباره دچار چالش و تب شود‬ ‫‹ ‹واردات بی تاثیر در قیمت بازار‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر واردکنندگان خودرو در واکنش به‬ ‫این خبر به‬ ‫گف��ت‪ :‬واردات خودرو چه بنزینی و‬ ‫چه هیبرید در بودجه دولت دیده نشده و منبع درامدی‬ ‫از ای��ن مح��ل برای دولت تعریف نش��ده اس��ت چراکه‬ ‫در ص��ورت تعرفه پایین یا صفر ب��ودن واردات این نوع‬ ‫خودروها‪ ،‬مالیات ارزش افزوده و هزینه های دیگری مانند‬ ‫پالک گذاری و‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هزینه ه��ای جانبی به جز تعرفه رقم زیادی‬ ‫است به ویژه اینکه ارز نیما از ‪ ۸۸۰۰‬قرار است به بیش از‬ ‫‪ ۹‬هزار تومان برسد؛ بنابراین بعید به نظر می رسد واردات‬ ‫خودرو هیبرید انجام شود‪.‬‬ ‫دادفر در پاس��خ به این پرس��ش که ایا واردات خودرو‬ ‫هیبرید تاثی��ری در بازار خودرو به لحاظ قیمتی خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر خودرو کمری هیبرید ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در ام��ارات ح��دود ‪ ۶۰۰‬میلیون توم��ان خریدوفروش‬ ‫می ش��ود اگر این خودرو وارد کش��ور شود قیمت بسیار‬ ‫باالی��ی خواهد داش��ت‪ .‬در نتیجه چگون��ه می تواند در‬ ‫کاهش نرخ خودروهای داخلی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬خودروه��ای هیبری��د در جهان قیمت‬ ‫باالت��ری نس��بت به بنزینی ه��ا دارند ح��ال قیمت این‬ ‫خودروها وقتی به ایران برس��د در حالت خوش��بینانه با‬ ‫ن��رخ ارز فعلی حداقل ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اگر برای س��ال اینده باش��د با تغییرات ارزی که داریم‬ ‫بسیار باالتر از این عدد می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو با بیان اینک��ه واردات خودرو‬ ‫هیبری��د برای مدیریت و کنت��رل قیمت در بازار خودرو‬ ‫راهکار مناس��بی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وعده و وعید نادرس��ت‬ ‫نتیج��ه ای ب��رای ب��ازار جز التهاب بیش��تر ن��دارد‪ .‬باید‬ ‫تصمی��م قاب��ل اج��را منطق��ی و علمی گرفت��ه و ابالغ‬ ‫شود‪ .‬دبیر واردکنندگان خودرو اضافه کرد‪ :‬راهکاری که‬ ‫مدتی اس��ت به لحاظ اقتصادی در حال بررسی هستیم‪،‬‬ ‫می گوید اگ��ر همین امروز تعرف��ه واردات به ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درص��د کاهش پیدا کند برای افزای��ش قیمت یک کاال‬ ‫که وابس��تگی ارزی دارد فقط ن��رخ ارز کفایت می کند‪.‬‬ ‫شاخص ارز در کش��ور خودش به تنهایی افزایش دهنده‬ ‫قیمت کاال است‪ .‬حتی اگر تعرفه هم پایین یا صفر شود‬ ‫نرخ ارز فاصله قیمتی زیادی به وجود می اورد‪.‬‬ ‫دادفر با بیان اینکه انحصار چه برای محصوالت داخلی‬ ‫و چه واردات باید شکس��ته شود‪ ،‬گفت‪ :‬با شکسته شدن‬ ‫انحصار خ��ود به خود ب��ازار رقابتی می ش��ود‪ .‬ان وقت‬ ‫مصرف کنن��ده خودش به معنای واقع��ی تصمیم گیرنده‬ ‫خواهد بود‪ .‬ممکن اس��ت کس��ی بپرس��د برای حمایت‬ ‫از محص��والت داخل��ی چ��ه باید کرد و چه کس��ی باید‬ ‫اس��یب وارد ش��ده از ای��ن ناحیه را جب��ران کند‪ ،‬برای‬ ‫این مس��ئله هم راهکار وجود دارد‪ .‬درحال حاضر عنوان‬ ‫می شود قیمت خودرو در کشور دستوری است ایا دولت‬ ‫نمی تواند برای حفظ اش��تغال و ادامه فرایند تولید و نیز‬ ‫ن��واوری‪ ،‬از محل کاهش مصرف س��وخت ب��ا جایگزین‬ ‫ش��دن خودروهای نوش��ماره به جای اسقاطی ها جبران‬ ‫خسارت کند؟‬ ‫این کارش��ناس بازار خودرو با اش��اره به فاصله بسیار‬ ‫نرخ خودرو از کارخانه تا بازار‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یا قیمت ها باید‬ ‫ازاد ش��ود و در کنارش تعرفه واردات خودرو هم کاهش‬ ‫پی��دا کند تا فضای رقابتی به وجود اید یا وضعیت فعلی‬ ‫ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر بازار رقابتی ش��ود تصمیم گیرنده‬ ‫متقاض��ی این بازار خواهد بود و باری هم از دوش دولت‬ ‫برداشته می شود در ادامه نرخ ها هم متعادل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاری برای جلب رضایت‬ ‫پیش ت��ر فعاالن حوزه صنعت خ��ودرو اعالم کرده بود‬ ‫واردات ازاد ش��ود اما به شرط اینکه مواد اولیه هم بدون‬ ‫تعرفه وارد ش��ود‪ .‬دادفر در این باره گفت‪ :‬با پیوس��تن به‬ ‫‪ WTO‬می توانیم تهدیدها را ب��ه فرصت تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫پیوستن به سازمان تجارت جهانی منجربه کاهش ردیف‬ ‫تعرفه ه��ا و کاهش مع��دل درصدی تعرفه ها می ش��ود‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که به این سازمان جهانی پیوسته اند معدل‬ ‫کل تعرفه هاشان بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬درصد است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫می توانیم فکر کنیم قرار است به این سازمان بپیوندیم و‬ ‫به این ترتیب تعرفه واردات مواد اولیه را به همین ش��یوه‬ ‫کاه��ش دهیم‪ .‬قطعه س��از هم می تواند ب��ا تعرفه پایین‬ ‫واردات محص��والت مورد نیازش را انجام دهد که به طور‬ ‫قطع قیمت تمام شده اش هم کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬بازار ازاد در نقطه ای به تعادل می رسد‬ ‫تردیدی در این باره نیس��ت‪ .‬در این ش��رایط من خریدار‬ ‫مخیر هس��تم کمری ‪ ۷۰۰‬میلی��ون تومانی بخرم یا دنا‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون تومانی خریداری کنم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬خودروه��ای داخل��ی به س��وی کیفیت و‬ ‫اپشن های بیشتر رفته اند‪ .‬شاید تولید به لحاظ تعداد زیاد‬ ‫نباشد اما تالش برای کیفیت مناسب در دوره تحریم در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫دادف��ر در بخش دیگری از س��خنان خ��ود به مالیات‬ ‫س��وختی برای خودروهای خارجی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫انگیزه دیگر برای خرید خودرو های داخلی مالیاتی است‬ ‫که می توان بابت انرژی های تجدیدناپذیر از خودروهای‬ ‫خارجی گرفت‪ .‬کس��ی که میتسوبیش��ی اوتلندر س��وار‬ ‫می شود با کسی که پراید دارد و از بنزین ‪ ۳‬هزار تومانی‬ ‫استفاده می کنند باید تفاوتی داشته باشند از این رو باید‬ ‫مقرر شود صاحبان خودروهای خارجی در پایان هر سال‬ ‫مث�لا ‪ ۱۰‬میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند بابت‬ ‫مابه التفاوت نرخ بنزینی که مصرف می کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر واردکنندگان خودرو عن��وان کرد‪ :‬پیش تر افراد‬ ‫پولدار برای استفاده از سوخت ارزان ‪ ۱۰‬وانت می خرید‬ ‫و کارت س��وخت انها را برای خودرو س��واری اس��تفاده‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫اگر مالیات بر انرژی تجدیدناپذیر تعیین ش��د افرادی‬ ‫ک��ه خودرو خارجی دارند و س��وار نمی ش��وند ناگزیر به‬ ‫پرداخت مالیات خواهند بود و معضالت گذش��ته دوباره‬ ‫تکرار نمی شود و سوداگری در بازار هم به پایان می رسد‪:‬‬ ‫البته تاکید می کنم عددها مثالی است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کس��ی که بنز اس ‪ ۵۰۰‬س��وار می شود نباید‬ ‫ب��ا صاحب یک پراید یکی باش��د و هر دو بنزین ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان��ی اس��تفاده کنن��د‪ .‬به این ترتیب عدال��ت رعایت‬ ‫می شود و رضایت مندی در بازار به وجود می اید‪.‬‬ ‫دادف��ر در پایان گفت‪ :‬راه ب��رای برون رفت از وضعیت‬ ‫موجود بازار خودرو زیاد اس��ت اما مطلب این اس��ت که‬ ‫باید بخواهیم مشکالت را حل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت ادامه دار‬ ‫به س��راغ یکی از اعضای کمیس��یون‬ ‫در ادامه‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی رفت و عبداله‬ ‫رضی��ان درب��اره واردات خودروه��ای هیبرید به‬ ‫گف��ت‪ :‬هنوز تصمیمی درباره واردات خودرو چه بنزینی‬ ‫و چ��ه هیبرید در دولت و مجلس گرفته نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درواقع ش��ورای اقتصادی س��ران قوا بای��د ممنوعیت را‬ ‫برطرف کنند که هنوز تصمیمی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫رضیان درب��اره واردات خودرو هیبرید و تغییر قیمتی‬ ‫در ب��ازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که تعادل در بازار حفظ‬ ‫نشود و عرضه و تقاضا همخوان نباشد نمی توان انتظاری‬ ‫از کاه��ش نرخ ها داش��ت‪ .‬خودرویی ک��ه قیمت پایین‬ ‫داش��ته و مردم قدرت خرید ان را داش��ته باش��ند برای‬ ‫تعادل بازار نیاز اس��ت‪ .‬به عنوان مثال اجازه داده ش��ود‬ ‫خودروه��ای ارزان قیمت چینی که پیش تر هم بود وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضیان در پاسخ به این پرسش که چقدر ممکن است‬ ‫واردات خودروه��ای ارزان قیمت زی��ر ‪ ۱۰‬هزار دالر ازاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بعید اس��ت زیرا مشکالت ارزی کشور رفع‬ ‫نش��ده است‪ .‬در واقع بانک مرکزی باید اجازه استفاده از‬ ‫ارز را بدهد که به راحتی محقق نمی شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجل��س دهم درباره واردات بدون انتقال‬ ‫ارز‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این ب��اره مذاکرات زیادی انجام ش��ده تا‬ ‫ایرانیان که خارج از کش��ور س��رمایه دارن��د با این پول‬ ‫خ��ودرو وارد کنند اما بحث این اس��ت ای��ن افراد برای‬ ‫برگرداندن س��رمایه خود ناگزیرند دوب��اره ان را تبدیل‬ ‫به ارز کنن��د؛ از این رو کارشناس��ان اقتصادی معتقدند‬ ‫تاثی��ری در فضای داخلی کش��ور و کمب��ود ارز نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رضی��ان در پایان گفت‪ :‬باید منتظر بود و دید دولت و‬ ‫مجلس در حوزه واردات خودرو به چه توافقی می رسند‬ ‫اما همه چیز به ذخیره ارزی کشور برمی گردد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫اگر بازار‬ ‫رقابتی شود‬ ‫تصمیم گیرنده‬ ‫متقاضی این‬ ‫بازار خواهد‬ ‫بود و در ادامه‬ ‫نرخ ها هم‬ ‫متعادل می شود‬ ‫عبداله رضیان‬ ‫باید دید دولت‬ ‫و مجلس در‬ ‫حوزه واردات‬ ‫خودرو به‬ ‫چه توافقی‬ ‫می رسند‬ ‫همه چیز‬ ‫به ذخیره‬ ‫ارزی کشور‬ ‫برمی گردد‬ ‫تولید بیش از ‪ ۳۸۴‬هزار خودرو تا پایان بهمن ‪۹۸‬‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا همچنان به عنوان خودروساز اول‬ ‫کش��ور‪ ،‬با تولید ‪ ۳۸۴‬هزار و ‪ ۳۰۹‬خودرو از ابتدای امس��ال تا‬ ‫ن از میزان تولید س��ال گذشته خود در مدت مشابه‬ ‫پایان بهم ‬ ‫عبور کرد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا که‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه سال گذشته‪ ،‬تعداد ‪ ۳۸۲‬هزار و ‪ ۳۰۳‬خودرو تولید‬ ‫کرده بود‪ ،‬با عبور از این میزان در مدت مشابه امسال توانست‬ ‫رکورد جدیدی را در زمینه تولید در ش��رایط تحریم و فش��ار‬ ‫حداکثری بر صنعت و اقتصاد ایران به ثبت برس��اند‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش گروه سایپا همچنین با عبور از تولید سال گذشته‬ ‫موفق ش��د کاهش ‪ ٣٢‬درصدی تولید در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‬ ‫را جبران کند‪ ،‬بنابراین بر مبنای این امار‪ ،‬کاهش ‪ ۱۹‬درصدی‬ ‫تولید در کل صنعت خودرو در گروه س��ایپا انجام نشده بلکه‬ ‫این خودروساز توانسته در این مدت تولید خود را تا حدودی‬ ‫نیز افزایش دهد‪ .‬با اجرای موفقیت امیز سیاس��ت تولید عبور‬ ‫مستقیم در ‪۳‬ماه دوم امسال‪ ،‬این گروه همچنین توانسته است‬ ‫در کنار تکمیل تمامی خودروهای دارای کس��ری قطعات در‬ ‫کف کارخانه و تحویل انها به مشتریان‪ ،‬همه محصوالت خود‬ ‫را پس از تولید از کارخانه بالفاصله به دس��ت مصرف کنندگان‬ ‫برساند و تعداد خودروهای تحویلی به مشتریان را از مرز ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار خودرو عبور دهد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۵۲‬درصدی تسهیالت برای توسعه صنایع پیشرفته‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪ :‬مبلغ‬ ‫تس��هیالت اعطایی ش��رکت مادر تخصصی صندوق‬ ‫حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته در‬ ‫‪ ۱۱‬ماهه امس��ال ‪ ۵۲‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذشته افزایش داشته است‪ .‬به گزارش وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماهه امس��ال ‪۵۸‬‬ ‫مورد تس��هیالت به ارزش ‪ ۴۹۱‬هزار و ‪ ۲۸۳‬میلیون‬ ‫ریال توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته عقد قرار داد شده‬ ‫است که این رقم در ‪ ۱۱‬ماهه سال گذشته ‪ ۵۲‬مورد‬ ‫و به ارزش ‪ ۳۲۳‬هزار و ‪ ۴۳۸‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۸‬مورد تس��هیالت عقد قرارداد شده در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫امس��ال شامل ‪ ۱۶‬مورد در حوزه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات به ارزش ‪ ۱۶۳‬ه��زار و ‪ ۷۵۰‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬در حوزه صنایع پایه‪ ،‬اتوماس��یون و ابزار دقیق به‬ ‫ارزش ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۴۵۹‬میلیون ریال‪ ۴ ،‬مورد به ارزش‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬میلی��ون ریال در حوزه پزش��کی و‬ ‫درمانی و همچنین ‪ ۴‬مورد به ارزش ‪ ۲۱‬هزار و ‪۴۶۴‬‬ ‫میلیون ریال در حوزه خودرو بوده است‪ .‬از این تعداد‬ ‫همچنی��ن ‪ ۶‬م��ورد به ارزش ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۶۷۰‬میلیون‬ ‫ری��ال در حوزه دفاعی و هوافضا‪ ۴ ،‬مورد به ارزش ‪۳۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال در زمینه صنایع مصرفی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬م��ورد ب��ه ارزش ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال در‬ ‫ح��وزه نف��ت و گاز و ‪ ۴‬مورد دیگر به ارزش ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۰‬میلیون ریال در حوزه نیرو بوده است‪.‬‬ ‫این شرکت مادر تخصصی تا پایان بهمن‪ ،‬همچنین‬ ‫از ‪ ۶۰‬شرکت و ‪ ۱۷۰‬طرح و پروژه از طریق ضمانتنامه‬ ‫حمای��ت کرده که ارزش ضمانتنامه های صادر ش��ده‬ ‫ب��رای این ‪ ۱۷۰‬طرح ه��ا و پروژه ها ‪ ۶۴۹‬هزار و ‪۲۴۰‬‬ ‫میلی��ون ریال ب��وده اس��ت‪ .‬مبل��غ ضمانتنامه های‬ ‫صادرش��ده صندوق در ‪ ۱۱‬ماهه امس��ال نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته افزایش ‪ ۲۵‬درصدی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۱‬ماهه امسال ‪ ۱۳۸‬ضمانتنامه به ارزش‬ ‫‪ ۷۸۴‬هزار و ‪ ۶۴‬میلیون ریال صادر شد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در مدت مشابه پارسال ‪ ۱۲۸‬ضمانتنامه به‬ ‫ارزش ‪ ۶۲۶‬هزار و ‪ ۶۳۴‬میلیون ریال صادر شده بود‪.‬‬ ‫ تولید شبانه روزی‬ ‫انواع ماسک بهداشتی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دس��تور داد تا‬ ‫تمام امکان��ات واحد های تولیدی انواع ماس��ک‬ ‫بهداش��تی(جراحی و پرس��تاری) فیلت��ردار و‬ ‫ضدعفونی کننده ها با بس��یج تمام امکانات خود‬ ‫تولی��د محصوالت مورد نیاز ب��رای مقابله با کرونا‬ ‫ویروس را به صورت ش��بانه روزی انجام دهند‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در حاشیه جلسه ستاد‬ ‫مقابله با کرونا در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تمهی��دات الزم برای تامین مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز واحد های تولیدی بهداشتی اندیشیده‬ ‫شده و کمبودی از این نظر وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این جلس��ه تصمیم گرفته ش��د ت��ا واحد های‬ ‫تولی��دی ان��واع ماس��ک بهداش��تی(جراحی و‬ ‫پرس��تاری) فیلت��ردار و ضدعفونی کننده ه��ا به‬ ‫صورت ش��بانه روزی فعالیت کنن��د و واحد هایی‬ ‫ک��ه به ه��ر دلیل در م��دار تولید نیس��تند با رفع‬ ‫مش��کالت در اس��رع وقت به مدار تولید برگشته‬ ‫و نیازمندی های کش��ور را تامین کنند‪ .‬رحمانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��رایط موجود کشور به گونه ای است‬ ‫که همه باید بدون در نظر گرفتن منافع ش��خصی‬ ‫به فکر سالمت خود و جامعه باشیم و به طور قطع‬ ‫تولیدکنندگان مانند دوره های مختلف این مهم‬ ‫را عملیاتی خواهند کرد‪.‬‬ ‫فراخوان ایدرو برای‬ ‫اجرای‪ ۳۰‬طرح صنعتی‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع‬ ‫ایران(ای��درو) در راس��تای تحقق سیاس��ت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫در مناط��ق کمتر برخوردار برای اجرای ‪ ۳۰‬طرح‬ ‫صنعتی در ‪ ۱۲‬اس��تان کمت��ر برخوردار فراخوان‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬برای اجرای این طرح ها‪،‬‬ ‫ارائه بسته حمایتی‪ ،‬تش��ویقی به سرمایه گذاران‬ ‫منتخب‪ ،‬پیش بینی ش��ده و س��ازکار تسهیالت‬ ‫مالی ان از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫به بانک های عامل ابالغ ش��ده اس��ت؛ همچنین‬ ‫س��رمایه گذاران داوطل��ب بای��د دارای مزیت و‬ ‫پیش��ینه اجرایی مفید و مرتب��ط درباره موضوع‬ ‫ط��رح و تمک��ن مالی الزم ب��رای تامی��ن منابع‬ ‫م��ورد نی��از و امکان تامین وثیقه های متناس��ب‬ ‫با تس��هیالت دریافتی از بانک ها باش��ند‪ .‬نخ پلی‬ ‫استر‪ ،‬سولفات پتاس��یم‪ ،‬متیل متاکریالت و پلی‬ ‫متیل متاکریالت‪ ،‬س��اخت واحد ریس��ندگی نخ‬ ‫پنبه ای‪ ،‬فیل��م ‪ BOPP‬و ‪ ،CPP‬چاپ و تکمیل‬ ‫و رنگرزی انواع پارچه ‪ ،‬اس��تیل کورد‪ ،‬ریسندگی‬ ‫نخ‪ ،‬بافندگ��ی انواع پارچه‪ ،‬پلی اس��تال‪ ،‬فراوری‬ ‫گیاه��ان داروی��ی‪ ،‬تولید چرخ و مح��ور واگن در‬ ‫مجتمع صنعتی اسفراین‪ ،‬تولید لوله های ‪CRA‬‬ ‫در شرکت لوله گستر اسفراین‪ ،‬توسعه ریسندگی‬ ‫ن��خ بافت بل��وچ‪ ،‬تکمیل حوض خش��ک‪ ،‬منومر‬ ‫وینیل استات‪ ،‬اتیلن ونیل استات‪ ،‬اتیلن پروپیلن‬ ‫دی ان مونومر‪ ،‬اتیلن اکس��اید و پایین دستی ان‪،‬‬ ‫کربن بل��ک‪ ،‬ایج��اد مجتمع تولی��د محصوالت‬ ‫زنجیره نشاس��ته‪ ،‬شیش��ه جار‪ ،‬چ��اپ‪ ،‬تکمیل و‬ ‫رنگرزی انواع پارچه تریکو‪ ،‬منس��وجات بی بافت‪،‬‬ ‫چادر مش��کی‪ ،‬فروکتوز‪ ،‬پودر میوه و سبزیجات‪،‬‬ ‫م��واد اولیه دارویی‪ ،‬کربن فع��ال‪ ،‬اوره فرمالدیید‬ ‫از جمل��ه ای��ن طرح ها اس��ت‪ .‬محل اج��رای این‬ ‫طرح ها استان های ایالم‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬اردبی��ل‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬گلستان‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫ خراسان ش��مالی‪ ،‬سیستان وبلوچس��تان و‬ ‫هرمزگان است‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه چالش‬ ‫تولیدکنندگان پوشاک‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬ظرفیت واحدهای تولیدی‬ ‫پوش��اک می تواند نیاز بازار داخل را تامین کند اما‬ ‫تحقق این مهم در گرو تامین مواد اولیه است‪ .‬ولی‬ ‫ملکی در گفت وگو با خانه ملت درباره مش��کالت‬ ‫بازار پوش��اک‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر مواد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫تولیدکنندگان پوش��اک تامین شود‪ ،‬می توان از‬ ‫ظرفی��ت واحدهای تولیدی موجود در کش��ور به‬ ‫درستی اس��تفاده کرده و تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بازار را به دست گیرند‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه ظرفیت‬ ‫واحدهای تولی��دی می تواند نیاز ب��ازار داخل را‬ ‫تامین کند‪ ،‬افزود‪ :‬پوش��اک تولید داخل می تواند‬ ‫ب��ا همتایان خارجی خ��ود رقابت ک��رده و مورد‬ ‫پس��ند مصرف کنن��دگان قرار گی��رد‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نزدیکی به ایام نوروز فرصت مناس��بی است‬ ‫ک��ه بتوان ب��ا تامین مواد اولیه م��ورد نیاز تولید و‬ ‫نقدینگ��ی واحدهای صنعتی‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫را تقویت کرده و زمینه تحقق ش��عار رونق تولید‬ ‫را فراهم کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار خودرو با واردات متعادل می شود یا مالیات؟‬ ‫مدتی است دوباره قیمت ها در بازار خودرو ترمز بریده‬ ‫و نرخ محص��والت روند صعودی گرفته اس��ت‪ .‬با وجود‬ ‫اینک��ه خودروس��ازان از افزایش تیراژ محصوالت ش��ان‬ ‫می گویند به نظر می رس��د دل نگرانی مردم سبب شده تا‬ ‫پول های بیکار خود را در این بازار س��رمایه گذاری کنند‬ ‫و بازار دوباره دچار چالش و تب شود‪.‬‬ ‫یکی از اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی معتقد است واردات خودروهای هیبرید‪،‬‬ ‫ترمز گرانی خودرو را می کشد‪.‬‬ ‫محسن کوهکن ریزی عنوان کرده‪ ،‬تصمیم کمیسیون‬ ‫تلفی��ق مبنی ب��ر واردات خودروهای هیبرید در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ترمز افزایش قیمت چهارچرخ ها را می کشد‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگ��و با خانه ملت گفته بود‪ ،‬در مرحله نخس��ت‬ ‫باید علت افزایش قیمت خودرو بررسی و مشخص شود؛‬ ‫ایا حجم تولید خودروس��ازان نسبت به گذشته کاهش‬ ‫داش��ته یا نه زیرا در صورتی که عرض��ه خودرو به بازار‬ ‫کاهش یابد قیمت ها افزایش می یابد که در این ش��رایط‬ ‫تولید کنن��ده مقصر ب��وده و باید برای رفع این مش��کل‬ ‫تدابیر ویژه اندیش��یده شود‪ .‬براساس تصمیم کمیسیون‬ ‫تلفیق الیحه بودج��ه‪ ،‬واردات خودروهای هیبرید با ارز‬ ‫منش��ا خارجی س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ازاد است حال این پرسش‬ ‫مطرح می شود که چرا با وجود این مصوبه قیمت خودرو‬ ‫در روزهای گذش��ته نه تنها کاهش نیافته‪ ،‬بلکه روزبه روز‬ ‫به ان افزوده شد‪.‬‬ ‫کوهکن ریزی معتقد اس��ت تصمیم کمیسیون تلفیق‬ ‫مبنی بر واردات خودروهای هیبرید‪ ،‬ترمز افزایش قیمت‬ ‫چهارچرخ ها را می کشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واگذاری به‬ ‫شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬ضامن‬ ‫امنیت کارگری‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد‬ ‫بکارگیری فناوری نوین در صنعت فرش‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫تولید روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ماسک در استان مرکزی‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مرکزی گفت‪ :‬روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار ماسک‬ ‫مع��ادل ‪ ۴۰‬درص��د نیاز کش��ور در یک واحد‬ ‫صنعتی در اس��تان تولید می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬جواد حسنی‪ ،‬سرپرست سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مرکزی درباره تامین‬ ‫ماس��ک و م��واد ضدعفونی کنن��ده در س��طح‬ ‫اس��تان با اش��اره به وجود واحده��ای تولیدی‬ ‫مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬الکل و ماسک در استان‬ ‫مرکزی‪ ،‬گفت‪ :‬یک واحد تولیدکننده ماس��ک‬ ‫ک��ه ‪ ۴۰‬درصد نی��از کش��ور را تامین می کند‬ ‫با تولید روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار ماس��ک در اس��تان‬ ‫فعال اس��ت‪ .‬حسنی افزود‪ :‬این تولیدات به طور‬ ‫انحصاری در اختیار وزارت بهداش��ت است که‬ ‫نحوه توزیع انرا مشخص می کند‪ ،‬البته از امروز‬ ‫دامنه توزیع ماسک و مواد ضدعفونی در سطح‬ ‫بازار با تشخیص دانشگاه علوم پزشکی افزایش‬ ‫می یابد و بخش��ی از ماس��ک هایی که دانشگاه‬ ‫تامی��ن می کند‪ ،‬رایگان در اختی��ار مردم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫«شاهین»‬ ‫جایگزین «رهام» شود‬ ‫یک پژوهشگر محیط زیست و حامی گونه های‬ ‫در مع��رض خط��ر انق��راض ش��اهین ایرانی‪ ،‬به‬ ‫مدیرعامل س��ایپا پیش��نهاد کرد ن��ام محصول‬ ‫جدید این گروه خودروس��ازی را به «ش��اهین»‬ ‫تغییر دهند‪ ،‬دلیل این پیش��نهاد نیز این اس��ت‬ ‫ک��ه س��ایپا در طراحی محصول جدی��د خود از‬ ‫ش��اهین ایرانی الهام گرفته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬غالمرضا کیامرزی که س��ال ها به عنوان‬ ‫دامپزشک و پژوهش��گر پرندگان شکاری درباره‬ ‫گونه های گوناگون شاهین از جمله شاهین ایرانی‬ ‫موسوم به «ش��اهین سرخ» فعالیت داشته است‬ ‫در نامه ای به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫پیش��نهاد کرد در راستای حفظ و حمایت از این‬ ‫پرنده باش��کوه ایرانی‪ ،‬نام محصول جدید سایپا را‬ ‫به ش��اهین تغییر دهند‪ .‬این فعال محیط زیست‬ ‫پیشنهاد خود را در نامه ای رسمی برای مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی سایپا ارسال کرده است‪ .‬نمونه‬ ‫اولیه محصول س��دان جدید گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا در سال ‪ ۱۳۹۷‬رونمایی شد که در ان زمان‬ ‫نام «رهام» برای ان انتخاب ش��د‪ .‬این خودرو به‬ ‫همراه یک محصول ک��راس اوور جدید دیگر که‬ ‫هر دو در قالب مگاپلتفرم ‪ SP ۱۰۰‬سایپا طراحی‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬چند روز پیش از سوی رئیس جمهوری‬ ‫و اعضای هیات دولت مورد بازدید قرار گرفتند‪.‬‬ ‫فرحناز رافع‬ ‫تمام خریداران‬ ‫می توانند فقط‬ ‫با پرداخت‬ ‫ماهانه ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان‬ ‫صاحب فرش‬ ‫دستباف شوند‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن‬ ‫اشاره به لزوم تعیین سهمیه بانک های عامل در ارائه تسهیالت‬ ‫‪ ۵‬هزار میلیاردی به قطعه سازان از افزایش قیمت مواد اولیه از‬ ‫ناحیه تولیدکنندگان داخلی انتقاد کرد‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و در گفت وگو ب��ا خبرخودرو درب��اره اخرین‬ ‫وضعی��ت اختص��اص تس��هیالت ‪ ۵‬ه��زار میلی��ارد تومان به‬ ‫قطعه سازان اظهارکرد‪ :‬درصد بسیاری پایینی از این تسهیالت‬ ‫که براس��اس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار تخصیص یافته به‬ ‫موجب تعامل خودروسازان با بانک های عامل پرداخت شده و‬ ‫بیشتر قریب به اتفاق ان هنوز کارپردازی نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬منتظ��ر هس��تیم بان��ک مرک��زی با تش��کیل‬ ‫کارگروهی‪ ،‬س��همیه هر بانک عام��ل را از محل پرداخت این‬ ‫تسهیالت مشخص کند که متاسفانه هنوز انجام نشده است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو‬ ‫همچنین ضمن اشاره به تاثیر روزهای پایانی سال و مشکالت‬ ‫سیاس��ی و بهداشتی کش��ور بر این وضعیت گفت‪ :‬این تاخیر‬ ‫موجب می شود تا پایان سال نتوانیم این مبلغ را دریافت کنیم‬ ‫که تامین نش��دن نقدینگی قطعه س��ازان را با مشکل روبه رو‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بیگل��و ادام��ه داد‪ :‬بانک مرک��زی باید هرچه س��ریع تر این‬ ‫کارگروه را تش��کیل دهد و س��همیه هر بان��ک عامل از محل‬ ‫خطوط اعتباری معین معلوم ش��ود ت��ا بانک های عامل اقدام‬ ‫به پرداخت کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کش��ور با بیان اینکه این اقدام باید‬ ‫در یک��ی دو روز اینده انجام ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در صورت‬ ‫گذش��ت زمان بیشتر‪ ،‬متاس��فانه خطر توقف خطوط تولید و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکی از چالش های پیش روی صنعت خودرو‬ ‫در مسیر خصوصی سازی‪ ،‬وجود نیروی مازادی‬ ‫اس��ت که به دالیل گوناگون از جمله رفتارهای‬ ‫پوپولیس��تی‪ ،‬سیاس��ی کاری‪ ،‬اس��تخدام های‬ ‫سفارش��ی و‪ ...‬در ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫مش��غول به کار ش��ده اند‪ .‬هرچن��د به طور قطع‬ ‫با افزایش و توس��عه تولی��د‪ ،‬ظرفیت الزم برای‬ ‫اس��تفاده از این نیروها فراهم می ش��ود‪ ،‬اما به‬ ‫ف��رض واگذاری در کوتاه م��دت این امر محقق‬ ‫نخواهد شد؛ بنابراین حفظ سطح اشتغالزایی در‬ ‫شرکت های خودروس��ازی منوط به یک برنامه‬ ‫میان مدت و بلندمدت پس از واگذاری اس��ت‪.‬‬ ‫با چنین فرضی این پرس��ش مطرح می ش��ود‬ ‫که ک��دام بخش خصوصی ق��ادر به حرکت در‬ ‫این مس��یر است‪ .‬به بیان دیگر این کدام بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که می تواند بعد از واگذاری با‬ ‫تحمل هزینه های سربار و بهره ور نبودن بخشی‬ ‫از نیروی کار‪ ،‬در میان م��دت با افزایش تولید‪،‬‬ ‫سطح اشتغالزایی را حفظ کند‪.‬‬ ‫پاسخ این پرسش روشن است؛ نه تنها در ایران‬ ‫بلکه در تمام کشورهای جهان‪ ،‬این شرکت های‬ ‫بزرگ هس��تند که به دلیل توان سرمایه گذاری‬ ‫باال‪ ،‬تامین هزینه ها و مدیریت ریسک می توانند‬ ‫در مقابل نوس��انات کوتاه مدت بعد از واگذاری‬ ‫مقاوم��ت کرده و ش��رایط ش��رکت های واگذار‬ ‫ش��ده را در یک مس��یر با ثبات مدیریت کنند‪.‬‬ ‫در اقتصادهای توسعه یافته‪ ،‬شرکت های بزرگ‬ ‫پیش��ران توسعه هس��تند و این ش��رکت های‬ ‫بزرگ هستند که در مقابل تکانه های داخلی و‬ ‫خارجی می توانند فضا را مدیریت کرده و رشد‬ ‫با ثباتی داش��ته باش��ند‪ .‬هر چه این شرکت ها‪،‬‬ ‫بزرگ تر باش��ند ریس��ک واگذاری شرکت های‬ ‫دولتی به انان کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هر کش��وری با توجه به ظرفیت ها و امکانات ملی که‬ ‫دارد در چند صنعت محدود سرامد سایر کشورها خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیریت در این بخش برای ارتقا و توس��عه کش��ور‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬تصمیم گیران داخلی باید بدون توجه‬ ‫به درامدزایی صنایع در جهان با توجه به امکانات درونی‬ ‫بوم��ی و ملی خود به تعدادی صنعت محدود بپردازند و‬ ‫بس��تر توس��عه و تعالی کشورش��ان را از این راه محقق‬ ‫کنند‪ .‬فرش دس��تباف در کشور دارای پیشینه طوالنی‬ ‫است و به لحاظ هنری یکی از دستاوردهای هنری کشور‬ ‫به شمار می رود اما تبدیل ان به صنعت و رقابت در بازار‬ ‫جهانی با رقیبانی همچون کش��ور چین و ترکیه سبب‬ ‫شده تا فرش ایرانی با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده‬ ‫عرضه شود‪ .‬این امر گالیه برخی اقتصاددانان را به دنبال‬ ‫داش��ته و ان را روندی ضدتوس��عه ای عنوان می کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا بهشتی‪ ،‬پژوهش��گر و مدرس دانشگاه تهران‬ ‫در نشستی بیان کرد‪ ،‬در موضوع تولید فرش و صادرات‬ ‫ان ک��ه در دوره ای موضوع بس��یار داغی ش��ده بود‪ ،‬در‬ ‫محاسبه کالن و دقیق کارشناسان‪ ،‬اگر ایران وارد رقابت‬ ‫بین المللی شود‪ ،‬باید ارزان فروشی کند‪ .‬مسابقه بین ما‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬چین‪ ،‬تبت‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در این راس��تا یک دفعه واحد ف��رش از تخته به تن‬ ‫تبدیل ش��د درحالی که اگر دس��تمال کاغذی هم صادر‬ ‫می شد‪ ،‬همین قدر ارزاوری داشت‪ .‬در هر مترمربع یک‬ ‫فرش ‪ ۶۰‬رج‪ ۷۶۰ ،‬هزار گره زده می ش��ود سپس باید با‬ ‫قیمتی عرضه شود که بتوانیم رقابت کنیم‪.‬‬ ‫برخ��ی با ای��ن بهانه که فرش ایران��ی در حال از بین‬ ‫رفتن اس��ت چنین هزینه ای را به کشور تحمیل کردند‪.‬‬ ‫البی که پش��ت ماجرای فرش بود مجال اینکه روش��ن‬ ‫کند کاالیی که کل گردش پولش در دنیا یک چهارم رب‬ ‫گوجه فرنگی است‪ ،‬میدانی برای رقابت نیست را از بین‬ ‫برد درحالی که یک فرش مینیاتور و هنری می توانس��ت‬ ‫ج��ای تمام ان فرش ه��ا را بگیرد و درام��د ارزی برای‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫در راس��تای داخلی س��ازی صنایع‪ ،‬فرش نیز از جمله‬ ‫صنایعی است که مدیران به دنبال داخلی سازی نیازهای‬ ‫ان هس��تند‪ .‬رئیس مرکز ملی فرش ایران با اش��اره به‬ ‫اینک��ه توجه ویژه به فرایند تامین‪ ،‬تولید و عرضه فرش‬ ‫دس��تباف جهت ارتقای این صنعت بسیار حائز اهمیت‬ ‫ل گذش��ته در فرایند تامی��ن‪ ،‬تولید و عرضه‬ ‫هر چند در چند س��ا ‬ ‫فرش با مش��کالت زیادی روبه رو ش��ده ایم‪ ،‬اما از انجایی که صنعت‬ ‫ف��رش دس��تباف برگرفت��ه از تم��دن و فرهنگ ایرانی اس��ت هیچ‬ ‫کشوری توان رقابت با ما در این حوزه را ندارد‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز ملی فرش برنامه ریزی جامعی در این‬ ‫زمین��ه انجام داده اس��ت و عالوه بر ای��ن در نظر دارد با‬ ‫بکارگیری هر چه بیشتر فناوری نوین در صنایع جانبی‬ ‫فرش‪ ،‬این بخش را نیز تقویت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری برای تامین مواد اولیه‬ ‫داخلی س��ازی و خودکفایی اراده ملی کشور را به این‬ ‫س��و راهبری می کند تا صنایع هرچه بیشتر بومی سازی‬ ‫شوند و وابستگی ارزی انها کمتر شده و به این ترتیب در‬ ‫شرایط بحران مانند تحریم کمتر اسیب ببینند‪ .‬فرحناز‬ ‫رافع‪ ،‬رئیس مرکز ملی فرش ایران در گفت وگو با ش��اتا‬ ‫گفت‪ :‬هر چند در چند س��ال گذشته در فرایند تامین‪،‬‬ ‫تولید و عرضه فرش با مشکالتی زیادی روبه رو شده ایم‪،‬‬ ‫اما از انجایی که صنعت فرش دستباف برگرفته از تمدن‬ ‫و فرهنگ ایرانی اس��ت هیچ کشوری توان رقابت با ان‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با بی��ان اینکه مرک��ز ملی فرش‬ ‫ای��ران از تج��ار و بازرگان های��ی که در بخ��ش تامین‬ ‫مواد اولیه از جمله پش��م‪ ،‬ابریشم سرمایه گذاری کنند‪،‬‬ ‫اس��تقبال می کند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر تع��داد کمی از‬ ‫س��رمایه گذاران ایران��ی در زمینه تامین م��واد اولیه در‬ ‫صنع��ت فرش دس��تباف فعالیت می کنن��د‪ ،‬بنابراین از‬ ‫اف��رادی که در ای��ن حوزه کار می کنن��د‪ ،‬حمایت ویژه‬ ‫ادامه فعالیت قطعه سازان در گرو تخصیص تسهیالت ‪ ۵‬هزار میلیاردی‬ ‫تامین نشدن مواد اولیه سال اینده بسیار حاد خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درباره‬ ‫تاثیر افزایش قیمت دالر بر قیمت مواد اولیه‪ ،‬گفت‪ :‬وابستگی‬ ‫مستقیم قطعه س��ازان به افزایش قیمت ارز با تمهیدات انجام‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ماه های‬ ‫گذشته کاهش یافته است و درحال حاضر کمتر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫قیمت تمام شده متاثر از قیمت دالر است‪.‬‬ ‫بیگلو با اش��اره به اینکه افزایش قیمت مواد اولیه از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی چش��م اس��فندیار تولید داخلی است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تولیدکنن��دگان مواد اولی��ه مانند م��س‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫پتروش��یمی ها و فوالدی ه��ا براس��اس افزایش ن��رخ دالر بر‬ ‫قیم��ت مواد اولیه افزوده اند که در نتیجه هر قدر ما در جهت‬ ‫حف��ظ اس��تقالل و کاهش وابس��تگی به ارز حرک��ت کنیم‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی بدون لحاظ شرایط تحریمی‬ ‫و سیاسی کشور هر اقدامی را در راستای افزایش قیمت انجام‬ ‫می دهند که نتیجه اقدامات انها افزایش بس��یار شدید قیمت‬ ‫مواد اولیه امروز است‪.‬‬ ‫بیگل��و همچنین ضمن انتقاد از تولیدکنن��دگان مواد اولیه‬ ‫درباره عرضه نش��دن این محصوالت به ب��ازار با همان قیمت‬ ‫افزایش��ی تصریح کرد‪ :‬این تولیدکنندگان تمایل به اختصاص‬ ‫تولیدات ش��ان به بخش صادرات و تامی��ن ارز دارند و از ورود‬ ‫کاال به بورس کاال نیز جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر در نظر داریم‬ ‫با ارائه تس��هیالت به خریداران فرش دستباف‪ ،‬از تولید‬ ‫داخل حمایت و به خریداران ان کمک کنیم‪.‬‬ ‫رافع با اش��اره به جزئیات ط��رح حمایت از خریداران‬ ‫فرش ایرانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام خریداران می توانند‬ ‫فقط با پرداخ��ت ماهانه ‪ ۲۰۰‬هزار تومان صاحب فرش‬ ‫دستباف شوند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران در ادامه به ضرورت رفع‬ ‫مشکالت تعاونی های فرش تاکید و بیان کرد‪ :‬همان طور‬ ‫که به خریداران فرش ایرانی تس��هیالت ارائه می ش��ود‬ ‫ضروری اس��ت تا به مش��کالت تولید کنن��دگان صنعت‬ ‫فرش نیز توجه ویژه ش��ود و تس��هیالت ویژه ای به انها‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬رافع در پایان از رس��انه ها و تمام افرادی که‬ ‫دغدغ��ه هنر و فرهن��گ ایرانی را دارن��د و برای ترویج‬ ‫فرهن��گ و هنر ایران تالش می کنند‪ ،‬درخواس��ت کرد‬ ‫با توجه به اینکه در س��ال رونق تولید هستیم به نهضت‬ ‫ساخت داخل اهمیت داده و برای اطالع رسانی در حوزه‬ ‫صنعت فرش دستباف اهتمام ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو با‬ ‫اظهار تاسف نسبت به مس��ئولیت پذیر نبودن تولیدکنندگان‬ ‫مواد اولی��ه داخلی در راس��تای هماهنگ��ی و کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر اگر فوالد‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬الومینیوم و محصوالت پتروش��یمی از خارج از کش��ور‬ ‫خریداری کنیم با قیمت تمام ش��ده این امر امکان پذیر است‬ ‫و ش��رایط به گونه ای خواهد بود که گویی فقط خودروسازان‪،‬‬ ‫قطعه سازان و سایر صنایع باید در خط مقدم جبهه اقتصادی‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امیدواریم قطعه سازان و خودروسازان در یک تا‬ ‫دو روز اینده در تعامل با تولیدکنندگان مواد اولیه به نتایجی‬ ‫برس��ند که در غیر این صورت موضوع را به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارجاع خواهیم داد‬ ‫و درخواست ورود و رسیدگی سازمان های نظارتی را خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این شرایط مردم به عنوان مصرف کننده‬ ‫نهایی ای��ن کاالها‪ ،‬متحمل خس��ارات ناش��ی از فش��ارهای‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه می ش��وند و جای تاسف دارد که با‬ ‫وجود تالش خودروسازان و قطعه سازان در جهت خودکفایی‬ ‫و کاه��ش ارزبری‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی در تامین مواد اولیه‬ ‫صنعتی‪ ،‬شدیدتر از تحریم کنندگان برخورد می کنند و موجب‬ ‫ورود فشار و اسیب به مردم می شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر اتفاقی که درب��اره افزایش قیمت‬ ‫خ��ودرو و قطع��ه رخ ده��د‪ ،‬فق��ط به دلیل تعامل نداش��تن‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی اس��ت که باید در این زمینه‬ ‫پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫سقوط ازاد بازار فروش خودرو چین‬ ‫ب��ازار فروش خ��ودرو در چین در نیمه نخس��ت ماه فوریه‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی(نیم��ه دوم ‪ ۱۳۹۸‬خورش��یدی) ب��ا کاهش‬ ‫خیره کننده ‪ ۹۲‬درصدی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬همزمان با ش��یوع گس��ترده ویروس‬ ‫خطرناک و کشنده کرونا در چین و اعالم وضعیت اضطراری‬ ‫از س��وی س��ازمان بهداشت جهانی‪ ،‬بس��یاری از شرکت های‬ ‫گوناگ��ون فع��ال در حوزه ه��ای فن��اوری و خ��ودرو دفاتر و‬ ‫کارخانه ه��ای خود در چین را تا اط�لاع ثانوی تعطیل کرده‬ ‫البته برخی از انها نی��ز بعد از مدتی اعالم کرده اند که تولید‬ ‫خود را با حداقل ظرفیت از سر خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ح��اال به نظر می رس��د همان طور که پیش تر کارشناس��ان‬ ‫و تحلیلگ��ران فع��ال در حوزه بازار خ��ودرو پیش بینی کرده‬ ‫بودن��د‪ ،‬ف��روش خودرو در چی��ن تحت تاثیر ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا به شدت س��قوط پیدا کرده است به گونه ای که اخبار و‬ ‫گزارش های منتشر شده در گاردین نشان می دهد که میزان‬ ‫فروش خودرو در بازار این کش��ور در نیمه نخست ماه فوریه‬ ‫امسال با کاهش ‪ ۹۲‬درصدی روبه رو بوده است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که امارهای منتشر ش��ده از نخستین ماه سال‪ ،‬ژانویه‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬از کاه��ش ‪ ۱۸‬درصدی حکایت می کرد‪ .‬ماه پیش در‬ ‫گزارش��ی که در ‪ CNN‬به نقل از انجمن خودروسازان چین‬ ‫امده بود‪ ،‬گفته ش��ده بود شیوع ویروس کرونا در چین ضربه‬ ‫مهلکی به صنعت خودرو این کش��ور وارد کرده به گونه ای که‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان بزرگ در چین در نخس��تین ماه‬ ‫امسال(میالدی) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 2‬میلیون‬ ‫خودرو کمتر فروخته اند‪.‬‬ ‫این تحلیلگ��ران همچنین در این گ��زارش براورد و اعالم‬ ‫ک��رده بودند که این روند نزولی و رو به کاهش در ماه فوریه‬ ‫بیشتر نیز خواهد ش��د‪ .‬انها در ادامه خاطرنشان کرده بودند‬ ‫که صدمات ویروس کرونا به صنعت و بازار خودرو در چین به‬ ‫مراتب سهمگین تر و بیشتر از پیامدهای منفی شیوع ویروس‬ ‫سارس سال ‪ )۱۳۸۲( ۲۰۰۳‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ح��اال به نظر می رس��د که بازار چین که بدون ش��ک یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن و مهم ترین بازارهای خری��د و فروش خودرو‬ ‫در جهان به ش��مار می رود‪ ،‬حال و وضع نامناس��ب و وخیمی‬ ‫را در نیمه نخس��ت دومین ماه از امس��ال میالدی پشت س��ر‬ ‫گذاشته به گونه ای که شاهد کاهش خیره کننده ‪ ۹۲‬درصدی‬ ‫در میزان فروش خودرو بوده است‪.‬‬ ‫به عبارتی دیگر‪ ،‬این وضعیت در نخس��تین هفته فوریه نیز‬ ‫بس��یار بدتر گزارش شده اس��ت به گونه ای که روزانه به طور‬ ‫متوسط فقط ‪ ۸۱۱‬خودرو در کل این کشور به فروش رسیده‬ ‫اس��ت؛ البته به گفته انجمن خودروس��ازان چین این سقوط‬ ‫چش��مگیر در میزان فروش خودرو در این کش��ور تحت تاثیر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا و هیجانات ناش��ی از ان اس��ت و بدین‬ ‫ترتیب انتظ��ار می رود که با فروکش کردن تب انتش��ار این‬ ‫ویروس و بازگش��ایی نمایندگی های فروش و فعالیت دفاتر و‬ ‫کارخانه های خودروس��ازی‪ ،‬بازار به حالت عادی و قبلی خود‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫دبی��ر کل این انجمن در تش��ریح این خب��ر می گوید‪ ،‬در‬ ‫نخس��تین هفته از فوریه به سختی می ش��د خریداری را در‬ ‫نمایندگی ه��ای ف��روش خودرو پیدا ک��رد چراکه همه مردم‬ ‫ترجی��ح می دادند در خانه های خود باقی بمانند و از ش��یوع‬ ‫و انتشار بیشتر این ویروس جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب ش��رکت جیلی‪ ،‬س��رویس ف��روش جدیدی‬ ‫را تحت عن��وان «فروش انالین و ب��دون تماس فیزیکی» را‬ ‫راه ان��دازی کرد تا خری��داران بتوانند بدون نی��از به مراجعه‬ ‫حض��وری و به صورت کامال انالین خ��ودرو موردنظر خود را‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که شرکت های دیگری همچون نیسان‬ ‫و هوندا نیز با انتشار بیانیه های جدید اعالم کردند که فعالیت‬ ‫کارخانه های تولیدی خود را دس��ت کم تا ‪ ۱۱‬مارس امس��ال‬ ‫میالدی به تعویق خواهند انداخت‪.‬‬ ‫بحران کرونا در چین نه تنها بازار خودرو بلکه زنجیره تامین‬ ‫قطعات را نیز در جهان با مش��کل و اختالالت فراوانی روبه رو‬ ‫کرده اس��ت چراکه بس��یاری از قطعه س��ازان در چین فعال‬ ‫بوده ان��د و با تعطیلی و فعالیت نداش��تن انها به دلیل ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا در این کشور‪ ،‬بسیاری از خودروسازان در سایر‬ ‫کش��ورها نیز قطعات الزم و مورد نیاز ب��رای تولید خودرو را‬ ‫در اختیار ندارند‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون یورو صرفه جویی‬ ‫با تکیه بر توان‬ ‫مهندسی داخلی‬ ‫فوالد مبارکه نیازمند‬ ‫تامین اضطراری‬ ‫سنگ اهن است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در حاشیه شکل گیری یک منطقه گردشگری در معدن سرب و روی انگوران مطرح شد‬ ‫کارگران بازنشسته انگوران برای گردشگران قصه می گویند‬ ‫‹ ‹تورهای گردشگری در یک معدن قدیمی‬ ‫معدن انگوران با س��ابقه ‪۹۸‬س��اله و به عنوان بزرگترین معدن‬ ‫فع��ال س��رب و روی خاورمیان��ه‪ ،‬پذیرای تورهای گردش��گری‬ ‫می ش��ود‪ .‬امیر ارجمند مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی استان زنجان خبر داد‪ :‬معدن انگوران جزو معدود‬ ‫معادن فعال کش��ور (از س��ال ‪ )۱۳۰۱‬است که به تازگی‪ ،‬صنعت‬ ‫گردش��گری را در برنام��ه های خود قرار داده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این معدن در نمایش��گاه بین المللی گردش��گری معرفی ش��د و‬ ‫برنامه گردش��گری ان نیز مورد اس��تقبال وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی استان‬ ‫زنجان با بیان اینکه معدن انگوران می تواند برای گردش��گران با‬ ‫س�لایق خاص جذاب باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طبق برنامه ریزی انجام‬ ‫ش��ده بازدید از پیت معدنی‪ ،‬تون��ل زیرزمینی‪ ،‬معدن تراورتن و‬ ‫ورودی یی�لاق‪ ،‬از جاذبه های گردش��گری این معدن محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گردشگران در اینده نزدیک می توانند از طریق‬ ‫دفاتر خدمات گردشگری اقدام به تهیه تور معدن انگوران کنند‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه این گ��زارش‪ ،‬معدن س��رب و روی انگ��وران اقدام به‬ ‫اماده س��ازی واحدهای اقامتی داخل این مجموعه در راس��تای‬ ‫اسکان تورهای گردشگری معدنی کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬خبر گردش��گرپذیر ش��دن مع��دن انگوران با‬ ‫س��ابقه ‪ ۹۸‬س��اله‪ ،‬ش��اید اغاز راهی باش��د که بیش از یک دهه‬ ‫در س��ازمان های مختلف که دس��تی در بخش مع��دن دارند در‬ ‫حال پیگیری است اما اقدامات موازی نهاد های مختلف و مدعی‬ ‫ب��ودن تعداد زیادی از انها ب��رای متولی گری این حرکت جدید‬ ‫نتیجه عکس داده و شکل گرفتن گردشگری معدنی را به تعویق‬ ‫انداخته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ایران ب��ه عنوان یکی از‬ ‫کش��ورهایی که از معادن بزرگ و در س��طح کالس جهانی بهره‬ ‫می ب��رد ظرفیت گردش��گری باالیی در این بخ��ش دارد‪ .‬در این‬ ‫باره و درمورد ظرفیت های گردش��گری این معدن پای س��خنان‬ ‫مجری طرح گردش��گری معدنی دفتر اکتشافات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و همچنین مدیر پیش��ین مجتمع س��رب و روی‬ ‫انگوران نشستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹یک ظرفیت بی نظیر‬ ‫منصور ش��بانی که سرپرس��ت پیش��ین مجتمع سرب و روی‬ ‫انگ��وران ب��ود در این باره در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اگر‬ ‫انگ��وران را ی��ک مجتمع بدانیم که می توان ای��ن عنوان را به ان‬ ‫اط�لاق ک��رد چون در عین حالی که معدن روباز دارد‪ ،‬برداش��ت‬ ‫زیرزمینی هم دارد می تواند در زمره معادن کم تعدادی باشد که‬ ‫ظرفیت پذیرش گردشگر را دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه نخستین‬ ‫بار وی پیشنهاد گردشگری در معادن را مطرح کرده است گفت‪:‬‬ ‫در معدن پتاس خور و بیابانک و نخلک این موضوع مطرح شد و‬ ‫بعد از ان از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬معدن انگوران را به عنوان یک ظرفیت‬ ‫خوب گردش��گری مطرح کرده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در نزدیکی این‬ ‫مع��دن بزرگترین مع��دن تراورتن قرار گرفته و همچنین راه های‬ ‫دسترس��ی به این معدن به س��مت ماه نش��ان و اذربایجان بسیار‬ ‫زیباس��ت‪ .‬ضمن اینکه منطقه ای که این معدن در ان واقع ش��ده‬ ‫از طبیعت بس��یار زیبایی برخوردار اس��ت و اگر گردش��گری در‬ ‫ای��ن منطقه را ب��ه عنوان یک پکیج ببینیم می توان روی جذب و‬ ‫استقبال گردشگران از این منطقه حساب کرد و مطمئن بود رونق‬ ‫گردشگری با معدن انگوران شکل می گیرد‪ .‬شبانی که اکنون در‬ ‫حوزه مس‪ ،‬سنگ اهن و ید فعال است در ادامه افزود‪ :‬تنها برای‬ ‫حصول به این نتیجه باید برنامه ریزی دقیق و مدون و یک دستی‬ ‫داش��ت با ش��کل گیری تورهای گردش��گری و ارائه یک پکیج از‬ ‫مع��دن و طبیعت زیبا می ت��وان گفت ارزش بازدید از منطقه چه‬ ‫برای کس��انی که به معدن و فعالیت ه��ای معدنی عالقه مندند و‬ ‫چه کس��انی که دوس��ت دارند طبیعت زیبا و منحصر به فردی را‬ ‫مشاهده کنند بسیار بیشتر خواهد بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به طور قطع‬ ‫تورهای تلفیقی موفق تر خواهد بود چه اینکه تخت س��لیمان در‬ ‫مجاورت و ‪ ۲۵‬کیلومتری این معدن قرار دارد و گردشگر می توان‬ ‫ی��ک روز از وقت��ش را ب��ه دیدنی های تاریخ��ی اختصاص دهد و‬ ‫روزهای دیگر به دیدنی های طبیعی و روزهای دیگر نیز به معدن‬ ‫یا تپه های ش��نی یا پوس��ته های نمکی و کانال های نمکی خورو‬ ‫بیابانک و حتی مردان نمکی که در این منطقه یافت شده اند سر‬ ‫بزند‪ .‬مدیر پیشین مجتمع سرب و روی انگوران همچنین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در بین معادن جهان و ایران‪ ،‬معدن انگوران جایگاه بس��یار‬ ‫خاصی دارد و عالقه مندان به بازدید از این معدن بسیارند؛ زمانی‬ ‫در کانادا گردش��گری معدن چنان پردرامد و پررونق است که به سراغ‬ ‫بازنشستگان و پیشکسوتان معدن رفته و برای اینکه انها در این سال ها‬ ‫احس��اس افسردگی نکنند از انها می خواهند در بخشی برای گردشگران‬ ‫خاطرات کاری خود را بازگو کرده و قصه گویی کنند‬ ‫که در این معدن حضور داشتم از دانشگاه های مختلف درخواست‬ ‫بازدید داش��تیم و معموال هم از تورهای دانش��جویی این معدن‬ ‫اس��تقبال زیادی می شد چه اینکه این معدن به دلیل جنبه های‬ ‫علمی و بکارگیری به روزترین تکنولوژی های دنیا‪ ،‬جایگاه خاصی‬ ‫دارد؛ انه��ا مایلند از این معدن بازدید و در اینده انتخاب رش��ته‬ ‫مطمئن تری داشته باشند و ما نیز در جذب نیروهای اینده برای‬ ‫این معدن و انتقال علم و تجربه به نسل جوان موفق تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫ش��بانی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در این راستا اگر به مشاوره و نظرات‬ ‫من نیازی بود با کمال میل حاضرم در اختیار دس��ت اندرکاران و‬ ‫مجریان تورهای گردشگری این معدن بگذارم‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفی بزرگ تر از گردشگری در میان است‬ ‫ایدی��ن زینال زاده‪ ،‬مجری طرح گردش��گری معدنی در دفتر‬ ‫اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهره ای اشنا در زمینه‬ ‫گردشگری معدنی است و مقاالت زیادی را در این زمینه تهیه و‬ ‫ارائه داده و در حال حاضر دست اندرکار چندین برنامه رادیویی و‬ ‫تلویزیونی در این زمینه اس��ت‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫در باره‬ ‫گردشگری در معدن انگوران گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۸۹‬اقای وجیه اله‬ ‫جعف��ری که معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود و‬ ‫اکنون مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است‪ ،‬طرحی‬ ‫را که من در مورد گردشگری معدنی تهیه کرده بودم به تصویب‬ ‫رس��اند که در نهایت با مطالعات انجام ش��ده به ‪۲۰‬معدن رسید‬ ‫و این معادن به عنوان معادن دارای ظرفیت گردش��گری معرفی‬ ‫ش��دند؛ یکی از این معادن معدن انگوران بود که ش��اخصه هایی‬ ‫داشت که این معدن را مناسب گردشگری می کرد از جمله پیت‬ ‫بزرگ و اس��تخراج روباز و زیرزمینی به ط��ور توامان‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫معادن چادرملو‪ ،‬چغارت و پتاس خور و بیابانک که نسبت به سایر‬ ‫معادن پیش��رفت بسیار بیشتری در گردشگری معدنی داشت و‬ ‫اقای ش��بانی در مطرح کردن این منطقه پیشرو بودند‪ ،‬و معدن‬ ‫بایچه باغ در زنجان از دیگر معادنی هستند که برای گردشگری‬ ‫معدنی معرفی شدند‪ .‬زینال زاده ادامه داد‪ :‬با این حال باید دقت‬ ‫ک��رد که در مقوله گردش��گری معدن��ی در دنیا چند هدف مهم‬ ‫مد نظر اس��ت‪ :‬نخس��تین هدف کم ک��ردن پیامد ها و معضالت‬ ‫زیس��ت محیطی یک معدن بعد از اتمام ذخایر ان اس��ت‪ .‬معدن‬ ‫س��رب و روی انگوران بع��د از اتمام ذخایر معدنی که پیش بینی‬ ‫می شود ‪۱۰‬سال دیگر باشد به یک منطقه متروکه تبدیل و برای‬ ‫محیط زیست معضل خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دلیل دیگری که‬ ‫بسیار مهم است و می تواند همه دالیل دیگر را تحت الشعاع قرار‬ ‫دهد این است که در حاشیه این معدن بعد از یک قرن فعالیت ‪،‬‬ ‫یک س��اختار اجتماعی و منطقه ای شکل می گیرد و مردمی که‬ ‫کارشان فعالیت در این معدن بوده و بعد از اتمام ذخیره به ناگاه‬ ‫بیکار می شوند؛ این نوع بیکاری به مراتب بدتر از بیکاری است که‬ ‫از ابتدا وجود دارد و جمعیت ش��هری که در جوار معدن تشکیل‬ ‫ش��ده بیکار می ش��وند و اقتصاد منطقه به هم می ریزد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل با تبدیل معدن به یک منطقه گردشگری از همان ظرفیت‬ ‫نیروی انس��انی استفاده می شود‪ .‬زینال زاده در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهای معدنی دنیا طیف وسیعی از مشاغل‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم با گردش��گری معدنی ایجاد می شود و‬ ‫از چنان درامد سرش��اری برخوردار می ش��وند که شانه به شانه‬ ‫درامدهای معدنی می زند‪.‬‬ ‫ت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫مج��ری ط��رح گردش��گری معدن��ی وزار ‬ ‫وتج��ارت افزود‪ :‬در کانادا گردش��گری معدن چن��ان پردرامد و‬ ‫پررونق اس��ت که به س��راغ بازنشس��تگان و پیشکسوتان معدن‬ ‫رفته و برای اینکه انها در این س��ال ها احساس افسردگی نکنند‬ ‫از انها می خواهند در بخش��ی برای گردش��گران خاطرات کاری‬ ‫خ��ود را بازگ��و کرده و قصه گویی کنن��د و اتفاقا این بخش یکی‬ ‫از پرمخاطب ترین بخش های بازدید از معدن به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫مجری طرح گردش��گری معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬انگوران نیز چنین ظرفیت��ی دارد‪ .‬ضمن اینکه این‬ ‫معدن از امکانات و زیرس��اخت هایی مانند مهمانس��را که در حد‬ ‫یک هتل چهارستاره است‪ ،‬راه های دسترسی و ‪ ...‬برخوردار است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مدیر بومی سازی شرکت سنگ اهن گهر زمین مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫برای توسعه‬ ‫معدن‬ ‫فرید دهقانی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬با توجه به جایگزینی معدن به جای نفت و‬ ‫موضوع تحریم ها رسیدن به دانش فنی‪ ،‬تخصص و بومی سازی‬ ‫یکی از اولویت های کش��ور اس��ت‪ .‬تمرکز بر توس��عه س��اخت‬ ‫قطعات مورد نیاز داخلی نشان می دهد که جایگاه دانش فنی و‬ ‫بومی سازی در رسیدن به توسعه در کشور بسیار حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬روزنامه‬ ‫با علی زهرودی‪ ،‬مدیر بومی سازی شرکت‬ ‫سنگ اهن گهر زمین درباره اهمیت بومی سازی در بخش معدن‬ ‫و فعالیت های این شرکت در این حوزه گفت وگو کرده است که‬ ‫در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بومی س�ازی در ح�وزه مع�دن چق�در در کش�ور‬ ‫موردتوجه قرارگرفته است؟‬ ‫مجموعه های معدنی از مجموعه های صنعتی بزرگ کش��ور‬ ‫هستند و می توان گفت که بعد از نفت در نقطه مرکزی اقتصاد‬ ‫کش��ور قرار دارند‪ .‬ب��ه خاطر اینکه در بخ��ش معدن درامدها‬ ‫قابل توجه و بازگشت سرمایه باال بوده است بنابراین بازار معدن‬ ‫رونق مناس��بی داش��ته اس��ت‪ .‬دراین بین باوجود تحریم ها که‬ ‫می ت��وان از ان به عنوان جنگ اقتصادی یادکرد ش��اهد بودیم‬ ‫در برخی از مجموعه ها بازگش��ت س��رمایه باال رفت و ریسک‬ ‫مدیران کش��ور برای توس��عه طراحی‪ ،‬دانش و فناوری معدنی‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬شرکت های خارجی حتی یک برگ اطالعات‬ ‫ب��رای تعمیرات و قطعات تیراژی به م��ا ندادند و کوچک ترین‬ ‫فرمول مهندس��ی و روش های تعمیرات��ی را از ما دریغ کردند‪.‬‬ ‫البته تاکید بر اقتصاد مقاومتی و پیگیری مس��تمر رهبر معظم‬ ‫انقالب باعث شد که بتوانیم مباحث بومی سازی را به طورجدی‬ ‫در کش��ور دنبال کنیم‪ .‬درنتیجه این روند شرکت های معدنی‬ ‫مجاب ش��دند به س��اخت داخ��ل روی اورده و ب��ر توان خود‬ ‫متمرکز شوند‪.‬‬ ‫€ €چه تعریفی از بومی س�ازی دارید و مجموعه شما تا‬ ‫امروز چه اقداماتی را برای رش�د بومی س�ازی در کشور‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫بومی سازی روش و مکانیسم دستیابی به محصول و فناوری‬ ‫اس��ت که برای رشد ان باید از توان سخت افزاری و نرم افزاری‬ ‫کش��ور بهره برد‪ .‬از روش های رس��یدن به بومی سازی می توان‬ ‫به مهندس��ی معکوس‪ ،‬تحقیق و توسعه و انتقال فناوری اشاره‬ ‫کرد‪ .‬مهندسی معکوس به عنوان کوتاه ترین راه برای رسیدن به‬ ‫محصول و فناوری اس��ت که بسیاری از کشورها ازجمله کره و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه به این مهم که توسعه بخش معدن‬ ‫ی می گ��ذرد بنابراین اگر در‬ ‫از توس��عه فناور ‬ ‫مس��یر رش��د دانش و بهره از فناوری روز گام‬ ‫برنداریم شاهد رکود بخش معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری اقدامات موثری‬ ‫انجام داده اس��ت تا معدنکاری در ایران نسبت‬ ‫به کش��ورهای معدن خیز توسعه یافته تقویت‬ ‫شود‪ .‬با توجه به اینکه فناوری در بخش معدن‬ ‫بسیار کمرنگ اس��ت و معدنکاران ایران اغلب‬ ‫س��نتی کار می کنند درنتیج��ه صندوق بیمه‬ ‫به دنبال ان اس��ت که به استارت اپ ها توجه‬ ‫بیشتری کند تا مسیر معدن را به سمت مدرن‬ ‫ش��دن تغییر دهد‪ .‬صندوق بیمه فرمولی برای‬ ‫رش��د اس��تارت اپ ها طراحی کرده ت��ا بتواند‬ ‫معدنکاران و اس��تارت اپ ها را با یکدیگر اشنا‬ ‫کن��د‪ .‬بنابرای��ن ما قص��د داریم ب��ا همکاری‬ ‫شرکت های اس��تارت اپی ریسک های موجود‬ ‫در بخ��ش مع��دن را کاه��ش دهی��م‪ .‬در این‬ ‫روند معدنکار مشکالت خود در زمینه کاهش‬ ‫به��ره وری را با صندوق بیمه مطرح کرده و در‬ ‫ادامه ما این مهم را با شرکت های دانش بنیان‬ ‫در می��ان می گذاریم‪ .‬به ای��ن ترتیب صندوق‬ ‫بیم��ه از یک ط��رف از خل��ق ایده های جدید‬ ‫حمایت می کند و از طرف دیگر به تغییر جهت‬ ‫معدنکاری سنتی کمک می کند‪.‬‬ ‫م��ا برای اینکه با معدن��کاری در دنیا رقابت‬ ‫کنی��م عمال بای��د از اس��تارت اپ های داخلی‬ ‫حمای��ت کنی��م و ب��رای ای��ن مه��م مجبور‬ ‫هس��تیم ب��رای فن��اوری روز در بخش معدن‬ ‫به وی��ژه فناوری های��ی ک��ه در ح��وز ه ای تی‬ ‫وج��ود دارد و منج��ر به افزای��ش بهره وری و‬ ‫کاهش هزینه های تولید می ش��ود‪ ،‬ارزش قائل‬ ‫شویم‪ .‬بنابراین حمایت از استارت اپ ها نوعی‬ ‫حمای��ت از توس��عه بخش معدن در ش��رایط‬ ‫حاضر است‪.‬‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون یورو صرفه جویی با تکیه بر توان مهندسی داخلی‬ ‫قطع��ه غلتک های اس��یاب ‪ HPGR‬که در تولید کنس��انتره س��نگ اهن کارایی‬ ‫دارند از نمونه های س��اخت ش��رکت س��نگ اهن گهرزمین اس��ت‪ ،‬اگر در کش��ور‬ ‫تمامی ش��رکت های معدنی از این قطعه استفاده کنند ساالنه حداقل ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫یورو صرفه جویی ارزی ایجاد می ش��ود‪.‬افزایش کارافرینی و اشتغال نیز از دیگر‬ ‫دستاوردهای بومی سازی در این حوزه است‬ ‫چین از ان روش استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت س��نگ اهن گهر زمی��ن از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به صورت‬ ‫ج��دی بومی س��ازی را اغاز کرده اس��ت‪ .‬از ویژگی متمایز این‬ ‫ش��رکت برای رشد بومی س��ازی می توان به مدیریت جهادی‪،‬‬ ‫ریس��ک پذیری باال‪ ،‬توجه به مهندس��ین جوان و نخبه اش��اره‬ ‫کرد که درنتیجه ان توانسته ایم این مهم را رونق دهیم‪ .‬ما در‬ ‫مجموعه خود تقس��یم کار کرده ایم به این صورت که مهندسی‬ ‫معک��وس را مهندس��ین ش��رکت انجام می دهن��د و تحقیق و‬ ‫توسعه را ش��رکت های دانش بنیان برعهده می گیرند‪ .‬درنتیجه‬ ‫در شرکت گهرزمین از روش همسا استفاده کرده ایم که در ان‬ ‫از نخبگان مجرب بهره برده و به دنبال ان هس��تیم در ساخت‬ ‫داخل به نتایج مناس��بی دست پیدا کنیم‪ .‬این روش همکاری‬ ‫و همی��اری مش��ترک کارفرما و پیمانکار در امور مهندس��ی و‬ ‫س��اخت را در برمی گیرد‪ .‬پیمانکار توانمن��د را انتخاب کرده و‬ ‫ک تی��م در نظر گرفته ایم تا در‬ ‫خ��ود را با پیمانکار به صورت ی ‬ ‫ریس��ک کار با او سهیم شویم‪ .‬ازانجایی که پیمانکار توان مالی‬ ‫زیادی ندارد بنابرای��ن گهر زمین به عنوان کارفرما مطرح کرده‬ ‫که در مهندس��ی و س��اخت همکاری کرده و تمام ریسک ها را‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫€ €چه قطعاتی را بومی سازی و در این راستا چه میزان‬ ‫به صرفه جویی ارزی کمک کرده اید؟‬ ‫م��ا در کنار ش��رکت های گل گهر و ف��والد ایرانیان در حال‬ ‫حرکت به سمت بومی سازی هستیم و سعی کرده ایم به سراغ‬ ‫قطعات ایران��ی برویم‪ .‬به طور مثال قطعه غلتک های اس��یاب‬ ‫‪ HPGR‬ک��ه در تولید کنس��انتره س��نگ اهن کارایی دارند‬ ‫از نمونه های کار ما اس��ت‪ .‬از این اس��یاب ها تقریبا در تمامی‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدنی استفاده می ش��ود و ما توانستیم با‬ ‫کم��ک فوالد اس��فراین و مجموعه هایی در کرم��ان و اصفهان‬ ‫موف��ق به س��اخت ان ش��ویم‪ .‬هرکدام از ای��ن قطعه ها حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار یورو قیمت دارند که با س��اخت داخل توانس��ته ایم‬ ‫ارزاوری باالیی برای کش��ور داش��ته باش��یم و از هزینه ها کم‬ ‫کنیم‪ .‬ازانجایی که ما در شرکت گهر زمین ساالنه به ‪ ۶‬مورد از‬ ‫این قطعه ها نیاز داریم بنابراین توانسته ایم حدود ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫یورو صرفه جویی ارزی داشته باشیم‪ .‬طوری که قیمت قطعات‬ ‫ساخت داخل تقریبا ‪ ۴۰‬درصد نسبت به مشابه خارجی کمتر‬ ‫است‪ .‬اگر در کش��ور تمامی شرکت های معدنی از این قطعات‬ ‫اس��تفاده کنند حداقل س��الی ‪ ۲۰‬میلیون ی��ورو صرفه جویی‬ ‫ارزی ایجاد می ش��ود‪ .‬افزایش کارافرینی و اشتغال نیز از دیگر‬ ‫دستاوردهای بومی سازی در این حوزه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت گهر زمی��ن موف��ق به س��اخت قطعات‬ ‫پرمص��رف دیگری مثل قطعات کاربید تنگس��تن ش��ده که با‬ ‫کمک ان س��االنه حداقل حدود ‪ ۲‬میلیون یورو برای ش��رکت‬ ‫ما و درمجموع س��الی ‪ ۲۰‬میلیون یورو برای کل ش��رکت های‬ ‫معدن��ی صرفه جوی��ی ارزی دارد‪ .‬از اقدامات دیگر مجموعه ما‬ ‫برای رشد بومی سازی می توان به ساخت لوله های ضد سایش‬ ‫اشاره کرد که چند وقتی است جایگزین مشابه خارجی شده و‬ ‫توانسته اند عمر عملکرد ‪ ۴‬برابری از خود نشان دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫باید مهندسین کشور بپذیرند و خود را باور کنند که می توانیم‬ ‫بهتر از قطعاتی که در دنیا ساخته ش��ده و روی دس��تگاه های‬ ‫اروپایی نصب شده را بسازیم‪.‬‬ ‫€ €برگ�زاری نمایش�گاه چق�در می توان�د ب�ه رش�د‬ ‫بومی سازی کمک کند؟‬ ‫وقت��ی کاره��ای خ��ود را در نمایش��گاه عرض��ه می کنی��م‬ ‫ش��رکت های هم تراز می توانند ما را ببینند و تعامل بیشتری با‬ ‫یکدیگر داشته باشیم‪ .‬اما ما به نمایشگاه بسنده نکرده و خارج‬ ‫از نمایش��گاه هم فعال هس��تیم و به عبارتی منتظر نمی شویم‬ ‫ک��ه قطعه ای را عرضه کنیم تا س��ازنده ای پیدا ش��ود‪ .‬ما توان‬ ‫کش��ور را ازلحاظ س��خت افزاری و نرم افزاری شناسایی کرده و‬ ‫خ��ود دنبال مجموعه ها می رویم و منتظر نمی مانیم که انها به‬ ‫دنبال ما بیایند‪.‬‬ ‫در مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ‪ 930‬ریال سود به ازای هر سهم تصویب گردید‬ ‫عملکرد مثبت هیات مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت‬ ‫عملکرد رویایی شیر دلیر بازار سرمایه‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با حضور بیش از ‪85‬درصد‬ ‫از س��هامداران شرکت درمحل تهران‪ -‬بزرگراه چمران‪ -‬تقاطع‬ ‫ی��ادگار امام‪ -‬هتل پارس��یان ازادی‪ -‬س��الن زرین‪ -‬طبقه ‪،M‬‬ ‫برگزار شد‪ .‬این جلسه به ریاست اقای علی موحدنژاد و نظارت‬ ‫اقایان عباس��علی ارجمندی و رضا رفیعا و دبیری اقای مهدی‬ ‫علی دوس��تی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای دکتر‬ ‫امیر رحیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضم��ن ارائه گزارش عملکرد‬ ‫هیات مدیره به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 1398/09/30‬به تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در‬ ‫این جلسه پس از تصویب صورت های مالی از سوی سهامداران‬ ‫تقس��یم مبلغ ‪ 930‬ریال س��ود به ازای هر س��هم م��ورد تایید‬ ‫حاضران ق��رار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه ه��ای اطالعات و دنیای‬ ‫اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتش��ار ش��رکت و سازمان‬ ‫حسابرس��ی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‬ ‫برای س��ال مالی منتهی به ‪ 1399/09/30‬از دیگر مصوبات این‬ ‫مجمع بود‪.‬‬ ‫یکش��نبه ‪ 4‬اس��فند مجم��ع عادی‬ ‫س��الیانه ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع ش��یمیایی ایران ک��ه با نماد‬ ‫ش��یران در بازار س��رمایه ش��ناخته‬ ‫می شود برگزار گردید‪ .‬در این مجمع‬ ‫ش��اهد یکی از گزارش ه��ای رویایی‬ ‫عملکرد ش��یر دلیر بازار سرمایه طی‬ ‫س��ال های حضورش در بازار سرمایه‬ ‫بودیم‪ .‬ش��یران با بازدهی باالی ‪600‬درصد در قیمت روی تابلو‬ ‫برای مدت یکسال و دستیابی به بالغ بر ‪ 10.000‬میلیارد ریال‬ ‫س��ود خال��ص‪ ،‬افزایش حدود ‪ 200‬درص��دی فروش و افزایش‬ ‫حدود ‪ 600‬درصدی درامد غیرعملیاتی کارنامه ای درخشان از‬ ‫خود را در معرض دید سهامداران‪ ،‬فعاالن و ناظرین بازار سرمایه‬ ‫قرارداد تا نش��ان دهد این شیر دلیر بازار سرمایه که چند سالی‬ ‫در رک��ود ب��ود با تغییر تیم راهب��ری و مدیریتی به یکباره جان‬ ‫تازه ای پیدا کرده و در بازار سرمایه حرف های زیادی برای گفتن‬ ‫دارد‪ .‬بررس��ی اجمالی عملکرد عملیاتی این ش��رکت حاکی از‬ ‫افزایش فروش محصوالت ‪ LAB، NP‬و ‪ HAB‬در بازار داخلی‬ ‫و همچنی��ن افزایش ‪29‬درصدی ص��ادرات محصوالت مذکور‬ ‫می باش��د‪ .‬ش��یران در س��ال مالی منتهی به اذر ‪ 1398‬بالغ بر‬ ‫‪80‬میلیون دالر از محل صادرات برای کشور در شرایط تحریمی‬ ‫ارزاوری کرده اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ‪29‬‬ ‫از افزایش هزینه های صادرات محصوالت طی س��ال مالی مورد‬ ‫گزارش بوده است‪.‬‬ ‫س�ایر اقالم عملیاتی در پایان س��ال مال��ی ‪ 1398‬به مبلغ‬ ‫‪ 969.812‬میلیون ریال بوده که کاهش ان نسبت به سال مالی‬ ‫قبل عمدتا ناش��ی از کاهش س��ود حاصل از تس��عیر دارایی ها و‬ ‫بدهی های ارزی می باشد‪.‬‬ ‫س�ایر درامده�ا و هزینه ه�ای غیرعملیات�ی ب��ه مبلغ‬ ‫درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬این ش��یر دلیر بازار س��رمایه در‬ ‫ف��روش کل نی��ز یک جهش ‪92‬درص��دی را از خود به نمایش‬ ‫گذاش��ته اس��ت و از فروش ‪ 9.600‬میلیارد ریال در سال مالی‬ ‫گذشته به رکورد تازه ‪ 18.400‬میلیارد ریال دست یافته است‬ ‫و یک گام ‪ 22.000‬میلیارد ریالی نیز برای سال اتی خود ترسیم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ام��ا طالئی ترین بخش عملکرد ش��یران‪ ،‬با حدود‬ ‫‪ %600‬رش��د مربوط به بخش درامدهای غیرعملیاتی است‪ .‬تا‬ ‫جائ��ی که توانس��ته اس��ت رق��م ‪ 4.876‬میلیارد ری��ال درامد‬ ‫غیرعملیاتی در س��ال مالی مورد گزارش به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫در حالی که در س��ال قبل این رقم تنها ‪725‬میلیارد ریال بوده‬ ‫است‪ .‬شیران در مجموع نیز با ورود به باشگاه شرکت های با سود‬ ‫باالتر از ‪ 10.000‬میلیارد ریال رکورد تاریخی ‪ 10.105‬میلیارد‬ ‫ریال برای س��ود خالص ‪ 1398‬برای خود ثبت کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حالی که در سال قبل این رقم ‪ 3.398‬میلیارد ریال بوده است‪،‬‬ ‫یعنی یک جهش ‪ %197‬در سود خالص‪ .‬کاری که تنها از عهده‬ ‫شیر دلیر بازار سرمایه برمی اید‪.‬‬ ‫اما ش�یران چند خبر خوش نیز برای س�هامداران خود‬ ‫در مجمع داشت‪:‬‬ ‫اولی��ن خب��ر‪ ،‬خب��ر ارای اخذ ش��ده ب��ود در م��ورد عوارض‬ ‫ارزش اف��زوده خوراک نفت س��فید که پیش ت��ر روی کدال نیز‬ ‫چند روزی باعث بسته شدن نماد شیران گردیده بود‪ ،‬در مجمع‬ ‫ابعاد ‪ 3.600‬میلیارد ریالی به خود گرفت و اعالم شد در صورت‬ ‫اخ��ذ کامل س��ایر ارای مربوط به دوره های مالیاتی س��ال های‬ ‫‪ 1390‬تا ‪ 1398‬یک س��ود رویائی در انتظار سهامداران شیران‬ ‫در دوره های اتی فقط از محل همین موضوع خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر خوش دیگر شیران فروش ‪ 4.000‬میلیارد ریالی ماه های‬ ‫دی و بهمن س��ال مالی جدید (منته��ی به اذر ‪ )1399‬بود که‬ ‫نش��انگر شروع طوفانی ش��یران برای سال مالی جدید است که‬ ‫منج��ر ب��ه تحقق ‪ EPS‬باالی ‪ 350‬ریال برای هر س��هم در دو‬ ‫ماه مذکور گردیده اس��ت‪ .‬همچنی��ن پیگیری وصول مطالبات‬ ‫خارجی که روندهای جدیدی برای پیگیری ان اغاز شده است‬ ‫روزهای خوبی برای اینده شیران ترسیم می کند‪ .‬البته شیران‬ ‫از مش��کالت موج��ود در تکمیل طرح توس��عه و توقف ان نیز‬ ‫س��خن گفت و س��ختی های ناش��ی از تحریم ها را نیز برشمرد‬ ‫اما مدیرعامل به این نکته اش��اره کرد که ش��یران مصمم است‬ ‫س��ال مالی ‪ 1399‬را با گام های استوارتر و عملکرد درخشان تر‬ ‫طی کند‪.‬‬ ‫در پایان یک توزیع س��ود عادالنه‪ ،‬سهم سهامداران وفاداری بود‬ ‫که یکسال با شیران ‪ %600‬بازدهی روی تابلو را تجربه کرده بودند‬ ‫و در مجمع نیز برای هر سهم ‪930‬ریال سود دریافت کردند‪.‬‬ ‫‪ 4.876.799‬میلیون ریال می باش��د که به میزان ‪ %572‬نسبت‬ ‫به س��ال مالی قبل افزایش داش��ته اس��ت و عمدتا ناشی از سود‬ ‫حاصل از فروش س��رمایه گذاری ها و نیز سود سپرده های بانکی‬ ‫در سال مالی ‪ 1398‬بوده است‪.‬‬ ‫س�ود خالص ش�رکت در س��ال ‪ 1398‬باتوجه ب��ه تغییرات‬ ‫درام��دی (هزینه ای) نهایتا ‪ 10.105.854‬میلیون ریال محقق‬ ‫گردیده که ‪ %197‬نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1398/9/30‬‬ ‫‹‹بررسی صورت سود و زیان‬ ‫درامدهای عملیاتی در س��ال مال��ی ‪ 1398‬در حدود ‪%92‬‬ ‫نس��بت به س��ال مالی ‪ 1397‬افزایش و از ‪ 9.614.065‬میلیون‬ ‫ریال به ‪ 18.430.522‬میلیون ریال ارتقاء یافته است‪.‬‬ ‫بهای تمام ش�ده درامدهای عملیاتی در سال مالی ‪1398‬‬ ‫ب��ه مبل��غ ‪ 13.008.511‬میلیون ریال ب��وده و در حدود ‪%106‬‬ ‫نسبت به سال مالی ‪ 1397‬افزایش داشته است که عمدتا ناشی‬ ‫از افزایش بهای مواد اولیه (هیدروکربورهای بدون شاخه و بنزن)‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫هزینه ه�ای ف�روش‪ ،‬اداری و عمومی ب��ه مبلغ ‪642.413‬‬ ‫میلیون ریال بوده اس��ت که ‪ 221.540‬میلیون ریال نس��بت به‬ ‫س��ال مالی ‪ 1397‬افزایش دارد‪(.‬معادل ‪ )%53‬که عمدتا ناش��ی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫(‪)642.413‬‬ ‫هزینه مطالبات مشکوک الوصول (هزینه استثنائی)‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪969.812‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫(‪)520.355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‪ -‬ریال‬ ‫غیرعملیاتی – ریال‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪18.430.522‬‬ ‫(‪)13.008.511‬‬ ‫‪5.422.011‬‬ ‫‪327.399‬‬ ‫‪5.749.410‬‬ ‫‪4.876.799‬‬ ‫‪10.626.209‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/9/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪9.614.065‬‬ ‫(‪)6.316.979‬‬ ‫‪3.297.086‬‬ ‫(‪)420.873‬‬ ‫(‪)1.275.768‬‬ ‫‪1.366.836‬‬ ‫(‪)329.805‬‬ ‫‪2.967.281‬‬ ‫‪725.803‬‬ ‫‪3.693.084‬‬ ‫(‪)520.355‬‬ ‫‪10.105.854‬‬ ‫(‪)286.803‬‬ ‫(‪)8.229‬‬ ‫(‪)295.032‬‬ ‫‪3.398.052‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪1.253‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪421‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫کیت تشخیص بیماری‬ ‫کرونا بومی سازی‬ ‫می شود‬ ‫مدیریت مدرن به سبک‬ ‫نابغه کارافرین‬ ‫رکوردشکنی‬ ‫در بازارسهام‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫در پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری تاکید شد‪:‬‬ ‫‹ ‹حق مشتریان را به رسمیت بشناسیم‬ ‫عل��ی حکیم عطار موس��س انجمن حامیان اس��تاندارد‬ ‫و رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری همایش ملی کیفیت و‬ ‫مشتری مداری در این همایش با بیان اینکه امروزه کیفیت‬ ‫به عنوان یک عنصر راهبردی در رش��د و توس��عه و عامل‬ ‫جلب رضایت مش��تری مداری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کیفیت‬ ‫مفهوم عامی دارد و به روش های مختلف استفاده می شود؛‬ ‫برخی مواقع اشاره به خود محصول دارد و برخی دیگر نیز‬ ‫به جنبه های محصول مرتبط اس��ت‪ .‬وی با تاکید براینکه‬ ‫کیفیت‪ ،‬از سوی مشتری تعریف می شود ادامه داد‪ :‬زمانی‬ ‫که مشتری کاالیی را می خرد یا خدماتی دریافت می کند‪،‬‬ ‫اگ��ر فکر کند ب��ه ارزش افزوده ای دس��ت یافته ترغیب به‬ ‫استفاده از ان می شود یا اینکه تبلیغ ان را به دیگران کند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری همایش ملی کیفیت و‬ ‫مشتری مداری ادامه داد‪ :‬تولید برای موجودی به نام انسان‬ ‫انجام می ش��ود و وقتی این انس��ان ب��ه ارائه دهنده کاال و‬ ‫خدمات مراجعه می کند‪ ،‬می شود مشتری‪ .‬من با اطمینان‬ ‫به شما می گویم که اگر می خواهید در مسیر توسعه باشید‬ ‫بای��د به این انس��ان احترام بگذارید‪ .‬در کش��ورهای دیگر‬ ‫احترام بسیاری برای مشتری قائل هستند چون می دانند‬ ‫بدون او هیچ نیس��تند‪ .‬حکیم عطار با بیان اینکه باید حق‬ ‫مش��تریان را به رسمیت بشناسیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای ارائه‬ ‫کاال یا خدمتی باید بدانیم برای کسی که دارای کرامت و‬ ‫بزرگ است این کار را انجام می دهیم‪ .‬در این صورت است‬ ‫که در مسیر توسعه قرار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فراگیری اموزش و داش��تن دانش به روز و‬ ‫کسب مهارت در این مسیر کمک خواهد کرد تا پیشرفت‬ ‫بیش��تری در رس��یدن به توس��عه و ارائه کاال و خدمت با‬ ‫کیفیت داشته باش��یم‪ .‬ما وقتی ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫همایش را ایج��اد کردیم‪ ،‬مواردی مورد تاکید قرار گرفت‬ ‫که انجمن حامیان اس��تاندارد و کیفیت باید انها را رعایت‬ ‫کن��د که در واقع موضوعات کیفی��ت با محوریت حمایت‬ ‫از تولی��د ملی و ب��ا هدف ارتق��ای کاال و خدمات داخلی‪،‬‬ ‫ارتقای بهره وری عوامل تولید در توسعه فرهنگ و مصرف‬ ‫تولی��دات داخلی و تقویت اعتماد مل��ی به کاال و خدمات‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪۱۰‬ماهه امس��ال بی��ش از ‪۳۵‬میلیارد دالر ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫داش��ته ایم که اف��زون ب��ر ‪۷۵‬درص��د ارز این صادرات به کش��ور‬ ‫بازگشته است‬ ‫داخلی مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۶‬سال برای یک مصوبه جنگیدیم‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولی��د ملی مجلس دهم با بیان اینک��ه در این چند دوره‬ ‫که مجلس بودیم و برخی امور را با برنامه مش��خصی جلو‬ ‫بردیم اظهار کرد‪ :‬در بخش تولید تمرکز بیشتری داشتیم‬ ‫که در مباحث مرتبط به رونق تولید به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که چند موضوع را باید با هم جلو ببریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای اینکه بتوانیم مانند کش��ورهایی‬ ‫که رونق تولید دارند ش��ویم جز از راه پیاده سازی درست‬ ‫سیاس��ت های اص��ل ‪ ۴۴‬امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫رقابت پذیری نیز الزمه این امر اس��ت به نحوی که عمده‬ ‫مواد قانون اساس��ی به موض��وع انحص��ار و رقابت اعم از‬ ‫رقابت پذیری در اقتصاد‪ ،‬مقابله با انحصار‪ ،‬تشکیل شورای‬ ‫رقابت و مرکز ملی رقابت‪ ،‬پرداخته شده است‪.‬‬ ‫فوالدگر با تاکید براینکه از س��ال ‪ ۹۰‬به این س��و اصل‬ ‫تولید رقابت پذیر در فرهنگ ما مطرح ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در کنار اینها بهبود فضای کس��ب و کار نیز مورد پیگیری‬ ‫و بررسی قرار داشت‪.‬‬ ‫ما معتقد بوده و هس��تیم که امکان ندارد در این کشور‬ ‫از تولید حمایت شود مگر اینکه بخش خصوصی و اقتصاد‬ ‫مردمی به درستی حمایت شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه مردمی کردن اقتصاد ش��عار نیست‬ ‫بلکه باید به درستی اجرا شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما فقط حرف‬ ‫نزدیم بلکه به عنوان نمونه اتاق بازرگانی را تقویت کردیم‬ ‫و ات��اق تعاون را هم راس��تا با اتاق بازرگان��ی قرار دادیم و‬ ‫جایگاه اتاق اصنا را نیز باال بردیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی مجلس‬ ‫گفت‪ :‬برای اینکه از تولید حمایت کنیم و سیاس��ت اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی نیز به درستی اجرا شود راهی جز بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب و کار نداریم‪ .‬اینک��ه در واگذری ها بخش‬ ‫خصوصی واقعی نمی توانست وارد عمل شود به دلیل این‬ ‫بود که توانمند و قوی نبودند‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر با اش��اره به م��ورد بعدی که در دس��تور کار‬ ‫مجلس قرار داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید نظام استانداردسازی‬ ‫را قوی می کردیم و جایگاه ان را باال می بردیم‪ .‬متخصصان‬ ‫اقتص��ادی نیز به ما می گفتند در کش��وری مانند ژاپن که‬ ‫کیفیت درانجا نهادینه ش��ده‪ ،‬دیگر نیازی نیست سازمان‬ ‫استاندارد را باال برد‪.‬‬ ‫در نتیجه موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی که‬ ‫س��ال ها زیرمجموع��ه وزارت صنایع ب��ود و فقط کاالهای‬ ‫صنعت��ی را در حیطه وظایف خود داش��ت را به س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد و نظام استاندارد را به نظام ملی استاندارد‬ ‫ارتقا دادیم؛ ضمن اینکه همه کاالها و خدمات را پوش��ش‬ ‫دهد‪ .‬این کار ‪۶‬سال زمان برد و برای این مصوبه جنگیدیم‬ ‫تا به نتیجه رس��ید چراکه ما ب��رای تولید رقابت پذیر ابزار‬ ‫می خواستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ما یک قانون حمایت از مصرف کننده‬ ‫داریم اظهار کرد‪ :‬حتی به طور خاص برای خودرو هم این‬ ‫قانون را داریم که بخشی از ان اجرا می شود و بخش دیگر‬ ‫خیر که اگر به طور کامل اجرا می ش��د ما درحال حاضر با‬ ‫مشکالت کیفی در خودرو مواجه نبودیم‪ .‬امروز برای اینکه‬ ‫به مشتری مداری قوی برس��یم راهی جز رعایت کیفیت‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫به گفته فوالدگر‪ ،‬تدوین و اجرای س��ند جامع و نقش��ه‬ ‫راه تحول نظام استاندارد درحال حاضر در دستور کار قرار‬ ‫دارد و بررسی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توانای�ی ‪۱۰۰‬میلی�ارد دالری ص�ادرات ب�ه‬ ‫همسایه ها‬ ‫در پایان این همایش نیز احس��ان قمری مدیر کل دفتر‬ ‫توسعه خدمات بازرگانی س��ازمان توسعه تجارت با اشاره‬ ‫به کیفیت صادراتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۸۶‬مصوبه ای در‬ ‫شورای عالی صادرات غیرنفتی تصویب شد که براساس ان‬ ‫کارگروه کیفیت و اس��تاندارد در س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫با حضور وزرا و مس��ئوالن متولی صادرات کشور تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بنا به دالیل��ی برگزاری این کارگروه بعد‬ ‫از چندین جلس��ه متوقف ش��د تا همین چن��د ماه پیش‬ ‫ک��ه با حضور اقای زادبوم دوباره این کارگروه فعال ش��د‪.‬‬ ‫جایگاه این کارگروه این اس��ت که سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران ب��ه عنوان متولی ص��ادرات غیرنفتی کش��ور تلقی‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین باتوجه به تحریم ها تنها درامد ارز کشور‬ ‫صادرات غیرنفتی اس��ت که در ‪۱۰‬ماهه امس��ال بیش از‬ ‫‪۳۵‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی را داشته ایم که افزون بر‬ ‫‪۷۵‬درصد ارز این صادرات به کشور بازگشته است‪ .‬قمری‬ ‫گفت‪ :‬در کارگروه کیفیت مش��کالت صادرکنندگان را از‬ ‫لحاظ اس��تانداردی بررسی می کنیم‪ .‬درحال حاضر اولویت‬ ‫صادرات کش��ور ما‪ ،‬کشورهای همسایه هستند و براساس‬ ‫برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬مقرر شد صادرات به این کشورها‬ ‫دارای ش��اخص های استاندارد باش��د که نه تنها اجباری‬ ‫بلکه مورد تاکید ما یا کش��ور همس��ایه است‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫میزان صادرات به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه در سال ‪ ۹۷‬فقط‬ ‫‪ ۲۴‬میلیارد دالر بوده است که واردات این کشورها از دنیا‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد دالر بوده است که سهم اندکی از این‬ ‫میزان داریم‪ .‬ما ادع��ا نداریم که می توتنیم تمام این بازار‬ ‫را بگیریم اما براس��اس بررسی انجام شده دریافتیم که از‬ ‫این میزان توانایی صادرات ‪۱۰۰‬میلیارد دالری را داریم که‬ ‫الزمه تحقق ان امضای تفاهمنامه ها با این کشورهاس��ت‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت تاکید کرد‪ :‬براس��اس اعالم س��ازمان استاندارد‪ ،‬با‬ ‫‪۵۰‬کش��ور تفاهمنامه داریم؛ اما بسیاری از این تفاهمنامه‬ ‫تاریخ گذش��ته اس��ت‪ .‬ما از ابان ‪ ۹۸‬تفاهمنامه با اتحادیه‬ ‫اوراس��یا منعقد کردیم که باید به سرعت تفاهم استاندارد‬ ‫با این کش��ورها امضا کنیم وگرنه دچ��ار چالش خواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬قمری ادامه داد‪ :‬در شرایطی هستیم که می توانیم‬ ‫تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنیم‪ .‬ش��اید االن زمان ان‬ ‫باش��د که در چاه ه��ای نفت را ببندیم و کش��ور برمبنای‬ ‫اقتصاد غیرنفتی حرکت کند‪.‬‬ ‫علی حکیم عطار‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‬ ‫احسان قمری‬ ‫امیر باقریان‬ ‫سیگار به عنوان نخستین محصول مشمول کد رهگیری می شود‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در مراس��م رونمایی از طرح رهگیری س��یگار در شرکت دخانیات‬ ‫گفت‪ :‬سیگار نخستین محصولی است که کد رهگیری ان عملیاتی‬ ‫می شو د و اجرای این برنامه در جلوگیری از قاچاق بسیار تاثیرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی افزود‪ :‬اجرای این طرح به‬ ‫لحاظ کنترل واردات غیرقانونی و قاچاق س��یگار به کشور اهمیت‬ ‫باالیی دارد و روند اجرایی ان با حمایت کامل دستگاه های مرتبط‬ ‫با موضوع مبارزه با قاچاق کاال همراه است‪ .‬وی با اشاره به افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری برای تولیدات داخلی س��یگار در چند سال اخیر‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تداوم قاچاق کاال به ویژه س��یگار اثار متعددی از نظر‬ ‫اقتص��ادی و بهداش��تی دارد‪ .‬صادقی نیارکی ب��ا تاکید پیامدهای‬ ‫منف��ی محصوالت دخان��ی قاچاق به دلیل عدم نظ��ارت بر رعایت‬ ‫اس��تانداردها در مقایس��ه با محصوالت داخلی تصریح کرد‪ :‬پدیده‬ ‫شوم قاچاق عالوه بر مشکالت بهداشتی در اشتغال پایدار صنعتی‪،‬‬ ‫تولیدی و حتی تجاری کش��ور نیز تاثی��ری کامال منفی و مخرب‬ ‫دارد‪ .‬سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬در قاچاق انواع سیگار به کشور فارغ ازاسیب های که به‬ ‫زیرساخت های تولیدی کشور اسیب می رساند‪ ،‬بخش عمده ای از‬ ‫واردات غیرقانونی نیز به صورت جعلی و غیر اصلی است که تبعات‬ ‫فراوانی در حوزه س�لامت اف��راد دارد و حتما باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬صادقی نیارکی گفت‪ :‬ما در ش��رایطی هس��تیم که در حال‬ ‫عب��ور از اقتصاد نفتی به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده تولیدات‬ ‫صنعت��ی قرار داریم؛ بنابراین حمایت از تولید داخل و قطع قاچاق‬ ‫خرید فصلی خشکبار زودتر از موعد شروع شد‬ ‫رئیس اتحادیه خشکبار کشوری از وجود خشکبار کافی در بازار برای خرید‬ ‫ش��ب عید خب��ر داد‪ .‬علیرضا ارزانی در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫بازار خرید شب عید و عرضه خشکبار اظهارکرد‪ :‬با توجه به تایید پزشکان و‬ ‫مطالبی که درباره مقاوم س��ازی و تقویت عمومی بدن به دلیل وجود ویروس‬ ‫کرونا در این مدت منتشر شده است‪ ،‬میزان خرید خشکبار افزایش یافته و به‬ ‫نوعی واحد های صنفی عید را زودتر شروع کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تقاضای خرید خش��کبار از چند روز گذش��ته شروع شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جلس��اتی با واحد های بازرسی اتحادیه تا تقاضای ایجاد‬ ‫ش��ده برای خرید باعث افزایش قیمت نش��ود و با همان نرخ های گذش��ته و‬ ‫معق��ول در اختیار مردم قرار گی��رد‪ .‬امیدواریم با این کار و جلوگیری از عدم‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬مردم بتوانند در این ش��رایط از خشکبار و به خصوص اجیل‬ ‫در سبد خانوار خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه خش��کبار کش��وری ادامه داد‪ :‬هیچ مش��کلی در تامین کاال‬ ‫نداشته و کمبودی در اقالم وجود ندارد و تنها مشکل ما در کمبود مغز بادام‬ ‫درختی است که سال گذشته به دلیل سرما زدگی و افت این اتفاق رخ داد‪.‬‬ ‫ارزانی درباره تاثیر ارز بر روی قیمت ها نیز گفت‪ :‬در حال حاضر قیمت ارز‬ ‫تا حدی کنترل و ثابت شده ولی اگر وضعیت ارز متالطم و افزایشی باشد بر‬ ‫روی قیمت خشکبار نیز اثر می گذارد‪ .‬در حال حاضر قیمت ها نسبت به دو‬ ‫ماه گذش��ته کمی گران تر ش��ده ولی با توجه به اینکه ارز ثابت شده‪ ،‬قیمت‬ ‫خشکبار نیز افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫درکلیه کاالهای کشور‪ ،‬اهمیت دو چندانی پیدا می کند‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از روش های موثر در کنترل پدیده قاچاق مبارزه هوشمندانه‬ ‫با ان در ش��رایط موجود است که باید مبتنی بر یک نظام سامان‬ ‫یافته انجام گیرد‪ .‬صادقی نیارکی گفت طرح رهگیری سیگار یک‬ ‫س��امانه هوشمند اس��ت و نظارت بر اصالت کاال عالوه برنهادهای‬ ‫مس��ئول بر عهده مصرف کننده است که می تواند از طریق سامانه‬ ‫مرتبط‪ ،‬در کمترین زمان استعالم الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫پ��س از انک��ه گ��روه اق��دام وی��ژه مالی‬ ‫(‪ )FATF‬در نشست اخیر خود که به ریاست‬ ‫چین برگزار ش��د نام ایران را به لیس��ت سیاه‬ ‫خ��ود برگردان��د‪ ،‬بازار ها اع��م از ارز و طال در‬ ‫ای��ران به این تصمیم واکنش نش��ان دادند و‬ ‫حتی س��که در افزایشی کم س��ابقه‪ ،‬از مرز ‪6‬‬ ‫میلیون تومان نیز گذشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬با بی��ان اینکه اثار قرار‬ ‫گرفتن نام ایران در فهرس��ت سیاه از دو بُعد‬ ‫واقعی و روانی قابل تحلیل است‪ ،‬گفت‪ :‬پایان‬ ‫مهل��ت ‪ 4‬ماهه ای��ران برای الح��اق به لوایح‬ ‫اف ای تی اف و قرار گرفتن نام ایران در لیست‬ ‫س��یاه به هر حال‪ ،‬روی مراودات تجاری ایران‬ ‫اث��ر خواهد گذاش��ت؛ به همین س��بب اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران‪ ،‬بارها نظرات خ��ود در این‬ ‫مورد را اعالم کرد و البته در کمیس��یون های‬ ‫تخصصی اتاق نیز این موضوع مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬عب��اس ارگ��ون در گفت وگو با‬ ‫روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران گفت‪ :‬به‬ ‫ط��ور کلی‪ ،‬بخش خصوصی موافق پیوس��تن‬ ‫به لوایح اف ای ت��ی اف بود‪ .‬پذیرش این لوایح‪،‬‬ ‫اگرچه در ش��رایط فعلی‪ ،‬ش��اید وضع را بهتر‬ ‫نمی کرد اما حتماً از بدتر شدن ان جلوگیری‬ ‫ می ک��رد‪ .‬اجرای مق��ررات اف ای تی اف اگرچه‬ ‫اکن��ون در م��راودات بانکی گشایش��ی ایجاد‬ ‫نمی کرد اما به مثابه ایجاد زیرس��اختی بودکه‬ ‫پس از رفع تحریم ها‪ ،‬ای��ران بتواند ارتباطات‬ ‫بانکی خود را به صورت عادی در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬گفته می ش��ود‪ ،‬گ��روه ویژه‬ ‫اقدام مال��ی روزنه ای را برای بازگش��ت ایران‬ ‫بازگذاشته است در این صورت باید در انتظار‬ ‫تصمیم س��خت سیاس��تگذاران باش��یم‪ .‬اما‬ ‫مسئله این است که سیاستگذاران م ا تصمیم‬ ‫س��اده را اتخاذ نکردند و زمانی که راه باز بود‬ ‫از ان عب��ور نکردند؛ ح��اال هم کمتر انتظاری‬ ‫وج��ود دارد که بتوانن��د از روزنه های موجود‬ ‫ن به این مس��ئله چندان‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬م�� ‬ ‫خوشبین نیستم‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه قرار گرفتن ن��ام ایران در‬ ‫لیست سیاه‪ ،‬اثار روانی نیز در جامعه به دنبال‬ ‫داش��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رشد نرخ ارز ناشی جنبه‬ ‫روانی این مس��ئله اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز روی همه مولفه ه��ای پس از خود نیز اثر‬ ‫گذاش��ت؛ چنانک ه متعاقب افزای��ش نرخ ارز‪،‬‬ ‫بازار سرمایه و نیز نرخ جایگزینی دارایی ها نیز ‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفت‪ .‬از سوی دیگر نرخ طال‬ ‫در ایران تحت تاثی ر نرخ ارز نیز قرار دار د و ما‬ ‫شاهد افزایش ان بودیم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه تحوالت بازار س��رمایه نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بازار سرمایه نیز در ماه های‬ ‫گذشته‪ ،‬رشد مستمری داشته است‪ .‬ما شاهد‬ ‫این هس��تیم که نقدینگی در کشور نیز رشد‬ ‫قاب��ل مالحظه ای را تجربه کرده و از میانگین‬ ‫بلندمدت خود فراتر رفته است‪ .‬به طوری که‬ ‫رشد نقدینگی از اذر سال گذشته تاکنون ‪28‬‬ ‫درصد براورد ش��ده و به دلیل انکه در س��ایر‬ ‫بازارها امکان جذب نداشته‪ ،‬وارد بازار سرمایه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اما در صورت تداوم افزایش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬احتماال رش��د بازار س��رمایه نی��ز تداوم‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬ارگون با اشاره به اینک ه بازار‬ ‫طال از افزای��ش نرخ اونس جهان��ی نیز تاثیر‬ ‫پذیرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این مدت قیمت جهانی‬ ‫طال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا در چین‬ ‫و مخاطرات ان رش��د داشته و افزایش قیمت‬ ‫طال در ایران تا ح��دودی تحت تاثیر افزایش‬ ‫قیم��ت اونس نیز ب��وده اس��ت‪ .‬او در ادامه با‬ ‫اشاره به خسارت ‪ 185‬میلیارد دالری ویروس‬ ‫کرونا بر اقتصاد چین گفت‪ :‬با محدودیت های‬ ‫موج��ود از قبی��ل تحریم و مش��کالت انتقال‬ ‫پ��ول‪ ،‬واردات و ص��ادرات‪ ،‬مس��ئله کرونا نیز‬ ‫روی اقتص��اد ایران و مراودات تجاری با دیگر‬ ‫کشورها تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫تحلیل‬ ‫به اقدام برای خروج‬ ‫از لیست سیاه ‪FATF‬‬ ‫خوشبین نیستم‬ ‫برای رسیدن به توسعه راهی جز کیفیت نیست‬ ‫پنجمی��ن همای��ش ملی کیفی��ت و مش��تری مداری‬ ‫ب��ا رویک��رد رقابت پذی��ری و بهب��ود کیفی��ت در جل��ب‬ ‫رضایتمندی مش��تری‪ ،‬با تجربه موفق در ‪ 4‬دوره گذشته‬ ‫و مشارکت بیش از ‪ ۴۰۰‬واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬خدماتی‬ ‫و بازرگان��ی در صنای��ع داخل��ی و اس��تراتژیک ب��ا هدف‬ ‫هم اندیشی و ارائه راهکارهایی درباره فرهنگ سازی فراگیر‬ ‫ب��رای ارتقای س��طح اگاهی افراد جامع��ه از فراورده های‬ ‫با کیفیت و دارای نش��ان اس��تاندارد برگزار ش��د‪ .‬بررسی‬ ‫و تبیی��ن استانداردس��ازی نوین‪ ،‬روش های دس��تیابی به‬ ‫محصوالت و خدمات درجه یک بنگاه های اقتصادی‪ ،‬نقش‬ ‫کیفیت در ارتقای سطح بهره وری سازمان ها‪ ،‬تاثیر کیفیت‬ ‫در رقابت پذیری ش��رکت ها از جمل��ه رویکردهای مطرح‬ ‫ش��ده در ‪ 4‬دوره گذش��ته این همایش ب��وده که حمایت‬ ‫و مش��ایعت س��ازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را‬ ‫به همراه داش��ته است‪ .‬در این همایش یکی از اصلی ترین‬ ‫راه های رس��یدن به توس��عه را مش��تری مداری و رعایت‬ ‫کیفیت مطرح کردند‪.‬‬ ‫امیررض��ا باقری��ان دبی��ر اجرای��ی همای��ش کیفیت و‬ ‫مش��تری مداری نیز در حاش��یه این همای��ش اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪60‬شرکت فعال در حوزه تولید کاال و خدمت مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفتند که س��طوح زرین‪ ،‬سیمین‪ ،‬بلورین و تعهد به‬ ‫کیفیت نیز از انها قدردانی شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬برگزار کنن��ده این همایش انجمن‬ ‫حامی��ان اس��تاندارد و کیفی��ت و دبیرخان��ه دائم��ی ان‬ ‫«موسسه فرهنگی هنری مهستان» بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫در جلسه ستاد مقابله با‬ ‫کرونا چه گذشت؟‬ ‫خبر‬ ‫جلس��ه س��تاد مقابله ب��ا کرون��ا در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و با حض��ور رضا‬ ‫رحمانی برگزار ش��د که مصوباتی در راستای‬ ‫کاهش اثرات کرونا ویروس در پی داش��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬براس��اس مصوبات این جلسه‬ ‫مقرر شد‪ ،‬مبارزه با گران فروشی اقالم مرتبط‬ ‫مقابل��ه با کرونا تش��دید ش��ود‪ .‬کارخانه های‬ ‫تولید ملزومات بهداش��تی در راستای تامین‬ ‫نیاز مردم شبانه روزی و در ‪ ۳‬شیفت فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬همچنین در مصوبه ای‪ ،‬خرید تضمینی‬ ‫ماس��ک تولیدی ازس��وی هیات امنای ارزی‬ ‫وزارت بهداش��ت انجام خواهد شد‪ .‬این ستاد‬ ‫مقرر ک��رد؛ تامین قطع��ات و ملزومات مورد‬ ‫نیاز ماش��ین االت تولید ملزومات بهداش��تی‬ ‫واحدهای تعطیل بدون هیچ اتالف وقت انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬س��ازمان ها و ش��رکت های تابع دارای‬ ‫ارباب رج��وع باید تمهیدات الزم برای رعایت‬ ‫بهداش��ت عمومی را در اس��رع وقت به انجام‬ ‫برسانند‪ .‬شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه‬ ‫مختار هس��تند در راستای عمل به مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی خ��ود خری��د و توزی��ع ملزومات‬ ‫بهداشتی را به ویژه در محیط کاری و پرسنل‬ ‫در دس��تور کار قرار دهن��د‪ .‬همچنین در این‬ ‫جلسه به تصویب رس��ید تا فروشندگان مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬نانوایی ها و رستوران ها تمامی الزامات‬ ‫ش��یوه نامه های بهداش��تی وزارت بهداشت و‬ ‫درم��ان را به ط��ور کامل در دس��تور کار قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫امادگی برای همکاری‬ ‫با وزارت بهداشت‬ ‫اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین برای‬ ‫همکاری با وزرات بهداشت و انتقال تجربه های‬ ‫مقابل��ه با ویروس کرون��ا اعالم امادگی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬با توجه به اهمیت انتشار ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور و به منظور حمایت از اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی ش��رق چین نشس��ت فوق العاده‬ ‫پیش��گیری ویروس کوید‪( ۱۹‬کرونا) با حضور‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬کمیته راهبردی‪ ،‬اعضا و مقاماتی‬ ‫از وزرات خارجه و هواپیمایی ماهان و کشتیرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در تهران برگزار شد‪ .‬در‬ ‫ابتدای این نشس��ت حسین نژاد صفری‪ ،‬رئیس‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایرانیان مقیم چین (ش��رق)‬ ‫گزارش��ی از عملکرد ستاد همیاری شانگ های‬ ‫ک��ه ب��ا حمایت سرکنس��ولگری ش��انگ های‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬ارائه کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬فعالیت های‬ ‫این س��تاد در یک ماهه گذشته به پیشگیری از‬ ‫ابت�لا ایرانیان مقیم چی��ن به ویروس کوید‪۱۹‬‬ ‫(کرون��ا) و ایجاد ش��بکه توزی��ع مویرگی اقالم‬ ‫بهداش��تی به تمام مناطق الوده در چین منجر‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین‬ ‫همچنین گزارش��ی از ویروس کوید‪( ۱۹‬کرونا)‬ ‫و چگونگی انتش��ار ان در ووهان و سایر مناطق‬ ‫چی��ن ارائ��ه کرد و گفت‪ :‬با توج��ه به تجربیات‬ ‫ارزشمند س��تاد بحران و همیاری شانگ های‪،‬‬ ‫این س��تاد اماده همکاری با وزارت بهداش��ت‬ ‫ب��رای انتقال تجربیات در این زمینه اس��ت‪ .‬در‬ ‫پایان این جلس��ه نیز کمیته راهبردی این اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬گزارشی با عنوان فرصت های طالیی‬ ‫صادرات محصوالت��ی ایرانی به چین ارائه کرد‬ ‫که قرار اس��ت گزارش کامل به وزرات صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و اتاق بازرگان��ی تهران ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افزایش تعداد‬ ‫بازرسی ها‬ ‫از مراکز صنفی‬ ‫براس��اس گزارش ‪ ۱۰‬ماهه معاونت طرح و‬ ‫برنامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تعداد‬ ‫بازرسی های صنفی‪ ،‬تولیدی و خدماتی در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه سال ‪ 3 ،۹۸‬میلیون ‪ 380‬هزار مورد بوده‬ ‫که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫با رش��د ‪ 17 .3‬درصدی مواجه شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬در همین راستا برای ‪ ۲۲۹‬هزار‬ ‫متخل��ف صنفی‪ ،‬تولی��دی و خدماتی پرونده‬ ‫تخلف تش��کیل ش��ده که در مقایس��ه با ‪10‬‬ ‫ماهه س��ال ‪ 97‬رشد ‪ 27 .2‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬تعداد تخلفات کشف شده ‪ ۲۹۳‬هزار‬ ‫فقره اعالم ش��ده که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل از رش��د ‪ 24 .2‬درصدی برخوردار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬واردات رس��می انواع سیگار در‬ ‫طول س��ال ‪ 98‬همانند سال ‪ ،97‬صفر بوده و‬ ‫بر اساس براوردهای انجام شده حجم قاچاق‬ ‫این کاال نیز حدود ‪ ۴۵‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫است‪ .‬براساس این گزارش براورد مصرف انواع‬ ‫س��یگارت در کش��ور بیش از ‪ ۵۴‬میلیارد نخ‬ ‫است که بخش بزرگی از ان‪ ،‬از محل تولیدات‬ ‫داخلی تامین شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه زیست فناوری خبر داد‪:‬‬ ‫کیت تشخیص بیماری کرونا بومی سازی می شود‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با استفاده‬ ‫از توانمندی‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪،‬‬ ‫کیت های‬ ‫تشخیصی‬ ‫ویروس کرونا را‬ ‫در داخل کشور‬ ‫تولید می کنیم‬ ‫دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری با اشاره به همکاری‬ ‫مش��ترک س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری و اداره کل‬ ‫ازمایش��گاه های س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫ب��رای تولید کیت های تش��خیصی کرونا ویروس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس این همکاری مشترک قرار است با استفاده از‬ ‫توانمندی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬کیت های تشخیصی‬ ‫را در داخ��ل کش��ور تولی��د کنی��م‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫مصطف��ی قانعی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ه زودی فراخوان تولید‬ ‫ای��ن کیت ها برای مش��ارکت دانش بنیان ه��ای توانمند‬ ‫اعالم خواهد ش��د‪ .‬هر ش��رکتی که در بازه زمانی کوتاه‬ ‫مدت و با بهترین کیفیت‪ ،‬کیت های تشخیصی را تولید‬ ‫کند‪ ،‬در این طرح حمایت می ش��ود‪ .‬دبیر ستاد توسعه‬ ‫زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬سازمان غذا و دارو نیز استانداردسازی و ارائه‬ ‫تایی��دات این کیت ها را به عهده گرفته اس��ت و هیات‬ ‫امنای ارزی این س��ازمان‪ ،‬برای خری��د این کیت ها در‬ ‫دانش��گاه ها اقدام می کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ه��م متول��ی حمایت از‬ ‫دانش بنیان ها می ش��ود و هر شرکتی که بتواند بهترین‬ ‫کی��ت را تولید کند‪ ،‬مورد حمایت ق��رار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫قانعی تصریح کرد‪ :‬این کیت های تش��خیصی قرار است‬ ‫برای تشخیص انفلوانزاهای واگیردار هم مورد استفاده‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬نخس��تین نمون��ه از کی��ت ایرانی‬ ‫تش��خیص ویروس کرونا تولید شد‪ .‬به گزارش انا‪ ،‬اولین‬ ‫نمونه از کیت های تش��خیص کرونا توسط متخصصان و‬ ‫دانشمندان ایرانی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسلح ساخته شد‪ .‬این کیت ها‪ ،‬اصلی ترین دستگاه های‬ ‫تش��خیص ابتالی افراد به بیماری کرونا اس��ت که برای‬ ‫نخس��تین بار در داخل کش��ورمان توس��ط متخصصان‬ ‫وزارت دفاع ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کیت تشخیص به اندازه کافی داریم‬ ‫س��ه روز پیش نیز وزیر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش‬ ‫پزش��کی در ای��ن باره گف��ت‪ :‬کیت تش��خیص بیماری‬ ‫کرونا در کش��ور به تعداد الزم موجود اس��ت‪ .‬تاکنون از‬ ‫‪ ۲۸۵‬فرد مش��کوک تس��ت گرفته ش��ده و فقط نتیجه‬ ‫‪ ۱۸‬بیمار مثبت بوده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬سعید نمکی افزود‪ :‬بررسی همه موارد‬ ‫مش��کوک ادامه دارد و امار افراد مبتال بین س��اعت ‪۱۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳‬اعالم می ش��ود که مربوط به اف��راد مبتال تا روز‬ ‫گذشته و تا ظهر همان روز است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شایعاتی که درباره کمبود کیت تشخیصی‬ ‫کرون��ا وج��ود دارد کذب اس��ت‪ .‬کیت تش��خیص این‬ ‫ویروس به اندازه کافی در کش��ور موجود است‪ .‬به اندازه‬ ‫کافی کیت و کارشناس��ان برجس��ته در دانش��گاه های‬ ‫علوم پزش��کی برای تش��خیص بیماری داریم و از مردم‬ ‫می خواهیم به شایعات توجه نکنند و وزارت بهداشت هر‬ ‫موردی را به طور دقیق به مردم اطالع رس��انی می کند‪.‬‬ ‫ممکن است افرادی دچار عالیم بیماری شده باشند اما‬ ‫همه انها کرونا نیس��ت‪ .‬برای تشخیص این بیماری سه‬ ‫بار باید ازمایش انجام ش��ود مرحله اخر ازمایشی است‬ ‫که در انس��تیتو پاستور انجام می ش��ود و اگر این مرکز‬ ‫امضا کند به عنوان مبتال به کرونای جدید است‪.‬‬ ‫نمک��ی افزود‪ :‬تهاجم و کش��ندگی وی��روس کرونا از‬ ‫وی��روس ‪ H۱N۱‬که پاییز امس��ال کنت��رل کردیم به‬ ‫مراتب کمتر اس��ت و حتی مرگ اوری ان از سارس که‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬در چین شایع ش��د هم کمتر است و‬ ‫ویروس ضعیف تری اس��ت‪ .‬مش��کل فقط سرایت بیشتر‬ ‫این ویروس است که افراد بیشتری را درگیر می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس پروتکل های سازمان بهداشت‬ ‫جهانی افراد که عالیم بیماری را داش��ته باشند و چین‬ ‫یا کش��ورهای الوده س��فر کرده باش��ند به عنوان افراد‬ ‫مش��کوک با انها برخورد می کنی��م‪ .‬هیج یک از افرادی‬ ‫که در قم گزارش شد سفری به کشور خارجی نداشتند‬ ‫حتی براساس اعالم خودشان هیج تماسی با افراد الوده‬ ‫به ویروس کرونا نداشند به همین دلیل همکاران ما در‬ ‫قم براساس پروتکل این افراد را به عنوان افراد مشکوک‬ ‫تلقی نکردند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬همزمانی بروز مواردی از ویروس‬ ‫کرونا و ش��یوع ویروس انفلوانزا در کش��ور کار را سخت‬ ‫کرده اس��ت و اکنون با نگاه س��ختگیرانه در مرحله اول‬ ‫همه موارد مش��کوک را به نگاه به کرونا می سنجیم در‬ ‫حال��ی که خیلی از نقاط دنیا بر عکس این را می گویند‪.‬‬ ‫ه��ر موردی از ای��ن ویروس را پیدا کنیم و ثابت ش��ود‬ ‫صادقانه به مردم اعالم می کنیم و مردم مطمئن باشند‬ ‫که هیچ موردی را پنهان نمی کنیم‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به تخصیص ارز واردات برنج سرعت ببخشد‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنن��دگان برنج ایران گف��ت‪ :‬تعلل در‬ ‫تخصیص ارز برای واردات اقالم اساس��ی چون برنج‪ ،‬موجب‬ ‫اس��یب دیدن امنیت غذایی کشور و ایجاد اختالل در ثبات‬ ‫بازار می شود‪.‬‬ ‫مس��یح کش��اورز در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬انچه‬ ‫مس��لم است در ش��رایط کنونی که کشور تحت تحریم های‬ ‫خصمان��ه قرار دارد‪ ،‬باید از ذخای��ر ارزی مراقبت کنیم‪ ،‬اما‬ ‫این موضوع باید در خصوص اقالم غیرضروری اعمال شود و‬ ‫نباید اجازه دهیم ذخایر کاالی اساسی کشور اسیب ببیند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باره��ا رئیس کل بانک مرکزی و برخی‬ ‫دیگر از مدیران ارشد دولت از مناسب بودن وضعیت ذخایر‬ ‫ارزی کشور سخن گفته اند‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬با این وجود در زمان‬ ‫تامین ارز مورد نیاز واردات محصولی چون برنج که از سوی‬ ‫س��تاد تنظیم بازار تصویب شده اس��ت‪ ،‬شاهد تعلل و تاخیر‬ ‫بدون دلیل هستیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه به دلیل ش��رایط سختی که به دلیل‬ ‫وجود تحریم ها بر اقتصاد کش��ور تحمیل شده است وتجار با‬ ‫چالش هایی جدی روبه رو هس��تند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تجار برای‬ ‫حف��ظ ثبات بازار و تامین اقالم اساس��ی باید مورد حمایت‬ ‫قرار بگیرند‪ ،‬اینگونه بی توجهی از س��وی برخی نهاد ها‪ ،‬کم‬ ‫لطفی بزرگی به فعاالن اقتصادی و بازار کشور است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان برنج ایران با بی��ان اینکه با‬ ‫توجه به امار تولید و مصرف برنج کشور‪ ،‬باید بخشی از نیاز‬ ‫ب��ازار از محل واردات تامین ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫از س��وی متولی دولتی و همچنین س��تاد تنظیم بازار مورد‬ ‫تایید قرارگرفته اس��ت و با این وجود پرداخت قطره چکانی و‬ ‫با تاخیر ارز از سوی بانک مرکزی جای سوال دارد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه همچن��ان ‪ ۵۰‬هزارتن از برنجی که‬ ‫ماه ه��ای پی��ش وارد و در گمرکات متوقف ش��ده به دلیل‬ ‫تخصی��ص نیافتن ارز ترخیص نشده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مشکل مشمول برنج هایی که پس از ان وارد شده نیز صادق‬ ‫اس��ت و تامین ارز انها نیز با تاخیر و س��ختی زیادی انجام‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫کش��اورز با بیان اینکه توقف برنج ها هزینه زیادی به تجار‬ ‫ب��ه صورت دالری تحمیل می کند‪ ،‬که بخش قابل توجه ان‬ ‫سهم ش��رکت های کشتیرانی خارجی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معطل‬ ‫افزایش هزینه های نقل و انتقال مالی برای ایران‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اش��اره به قرارگیری دوباره ایران در فهرس��ت‬ ‫س��یاه گروه ویژه اقدام مالی(‪ )FATF‬معتقد اس��ت که‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬زمان و هزینه های تجارت خارجی برای‬ ‫فع��االن اقتصادی بخش خصوصی در ایران افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫علیرضا کالهی صمدی‪ ،‬در گفت وگو با روابط عمومی‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران افزود‪ :‬تا پیش از بازگش��ت دوباره‬ ‫کشورمان به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی‪ ،‬نقل و‬ ‫ انتقاالت پولی از مبدا یا به مقصد ایران مشکوک نبود و‬ ‫در برخی کش��ورها جابه جایی پول هرچند به سختی و‬ ‫با هزین ه بیش��تر‪ ،‬اما در نهایت قابل انجام بود‪ .‬با تصمیم‬ ‫اخی��ر این گروه‪ ،‬از این پ��س‪ ،‬هر نقل و انتقال پولی که‬ ‫یک سوی ان ایران باشد‪ ،‬در هر کشوری مورد تشکیک‬ ‫و بررسی های بیشتر و البته سنگ اندازی های متعدد قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تصمیم اخیر ‪ FATF‬مبنی بر بازگشت‬ ‫ایران به فهرس��ت س��یاه این نهاد بین المللی‪ ،‬همچنین‬ ‫تهدید جدی برای مس��دود شدن حساب بانکی ایرانیان‬ ‫در کش��ورهای دیگر اس��ت در حالی که تا پیش از این‬ ‫بخش عم��ده ای از جابه جایی های پول��ی به مقصد و از‬ ‫مب��دا ایران از ای��ن طریق صورت می گرف��ت‪ .‬حال این‬ ‫احتم��ال وجود دارد که این مس��یر مالی نی��ز به روی‬ ‫ایرانیان به ویژه فعاالن اقتصادی کشور مسدود شود‪.‬‬ ‫کالهی با این حال بر این باور اس��ت که سالم دوباره‬ ‫ایران به فهرس��ت س��یاه اف ای تی اف کش��ور را به طور‬ ‫ج��دی در مقابل نظام مالی دنیا ق��رار خواهد داد و این‬ ‫پیام را به دیگر کش��ورها می دهد که کش��ور ما خارج از‬ ‫دایره قواعد مرسوم جهانی است‪.‬‬ ‫کش��ور ما که از س��ه س��ال و نیم گذشته در فهرست‬ ‫خاکس��تری گروه اقدام ویژه مالی قرار داشت و اقدامات‬ ‫متقابل علیه ان به حالت تعلیق درامده بود بعد از چند‬ ‫بار تمدی��د مهلت این نه��اد بین المللی ب��رای تصویب‬ ‫پیمان ها و موافقتنامه های ذی��ل این گروه در ارتباط با‬ ‫تامین مالی تروریس��یم و پولش��ویی‪ ،‬مجدد ایران را به‬ ‫فهرست سیاه خود در کنار کره شمالی بازگرداند‪ .‬گرچه‬ ‫راه خروج از این فهرس��ت را با تصویب کنوانسیون های‬ ‫پالرمو و ‪ CFT‬باز گذاشت‪.‬‬ ‫مان��دن برنج های وارداتی در گمرکات ب��ه افزایش هزینه و‬ ‫در نهایت باالرفتن نرخ تمام ش��ده منتهی می شود و تبعات‬ ‫منفی ان متوجه مصرف کنندگان می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬ش��اید در ظاه��ر معطلی واردکنندگان‬ ‫در گمرک‪ ،‬به س��ود و زیان یک ش��رکت مرتبط باش��د‪ ،‬اما‬ ‫باید متوجه باش��یم که در حوزه کاالی اساسی ممکن است‬ ‫تاخی��ری چند هفته ای امنیت بازار را تحت تاثیر قراردهد و‬ ‫زنجیره ای از مشکالت را به وجود بیاورد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کمبود‬ ‫برن��ج وارداتی در بازار ب��ه افزایش نرخ ان و متعاقبا افزایش‬ ‫نرخ برنج داخلی منتهی می ش��ود و ادامه ان ممکن اس��ت‬ ‫بر بازار کاالی جانش��ین و موازی مانن��د ماکارونی و نان اثر‬ ‫منفی بگذارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اش��اره به اینکه در‬ ‫نگاهی به فهرس��ت تغییر نرخ کاالها در ب��ازار‪ ،‬تنها کاالیی‬ ‫که در دو س��ال گذشته متناس��ب تورم افزایش نرخ نداشته‬ ‫و بهای ان ثابت مانده برنج وارداتی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫ارز تخصیص داده ش��ده ب��ه واردات برن��ج‪ ۴۲۰۰ ،‬تومانی‬ ‫اس��ت و در ثبات نرخ ان اثرگذار‪ ،‬اما هزینه های دیگر چون‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬افزایش چش��مگیر داشته است‪ ،‬با این حال برنج‬ ‫وارداتی درصد اندکی افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫وی با یاداوری س��خنان مسوالن کش��ور از جمله رئیس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی درباره مراقبت از س��فره م��ردم به ویژه‬ ‫اقش��ار اس��یب پذیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از بانک مرکزی می خواهیم‬ ‫در جری��ان تخصیص ارز این مهم را لحاظ کرده و تخصیص‬ ‫ارز مورد نیاز واردکنندگان برنج را س��رعت ببخشد‪ ،‬تا مانع‬ ‫تحمیل هزینه اضافی بر واردکنندگان شود‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی در س��تاد تنظیم بازار نماین��ده دارد و اگر‬ ‫مش��کلی درباره تامین ارز هست باید در انجا مطرح شود تا‬ ‫برای ان راه حلی پیدا شود‪.‬‬ ‫کش��اورز با بیان اینک��ه وقتی اعضای س��تاد تنظیم بازار‬ ‫موضوع��ی را تایی��د تصویب می کنند‪ ،‬ب��ه معنی همراهی و‬ ‫حمایت ایش��ان از این مصوبه اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اما وقتی‬ ‫بان��ک مرکزی مصوبه س��تاد را نادیده گرفته و در تخصیص‬ ‫ارز تعلل می کند‪ ،‬مش��کالت زیادی متوجه تجار می شود که‬ ‫ممکن اس��ت هم به بازار و هم اعتبار کش��ور نزد طرف های‬ ‫تجاری اسیب بزند‪.‬‬ ‫مشکالت حمل ونقلی بر سر راه صادرات به اوراسیا‬ ‫رئیس فدراس��یون حمل ونقل و لجس��تیک ایران گفت‪ :‬بس��یاری‬ ‫از محصوالت صادراتی به اوراس��یا به دلیل نب��ود کامیون و کانتینر‬ ‫یخچالی معطل مانده است‪ .‬علی محمودی سرای در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای حمل کاالهای یخچالی که بتواند این محصوالت را‬ ‫از جیرف��ت بارگیری کرده و به مس��کو ببرد یا مقصد نهایی ببرد‪ ،‬به‬ ‫کامیون های سردخانه دار استاندارد نیاز داریم که متاسفانه تعداد این‬ ‫کامیون ها در ایران بسیار کم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون اتاق بازرگانی درصدد اس��ت کاالهای یخچال‬ ‫دار (ترموکراک) تهیه و ان را به منطقه ارس��ال کند تا کاالها بیش‬ ‫از این در بنادر معطل نش��وند و به کشورهای مقصد (عموما اسیای‬ ‫میانه) برس��ند‪ .‬به گفته رئیس فدراس��یون حمل ونقل و لجس��تیک‬ ‫ایران‪ ،‬معموال محصوالت کش��اورزی باید در ب��ازه زمانی ‪ 3‬یا ‪ 4‬ماه‬ ‫ارسال ش��ود اما برای محصوالت خشک بازه زمانی خاصی مشخص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫محمودی س��رای درب��اره مش��کالت ناش��ی از تاخیر در ارس��ال‬ ‫محموله های صادراتی گفت‪ :‬محصوالت کش��اورزی پشت مرز مانده‬ ‫در سردخانه نگهداری می شوند و مشکلی از نظر فاسد شدن ندارند‪،‬‬ ‫اما مشکل انجاست که این اقالم صادراتی به موقع به بازارهای هدف‬ ‫نمی رس��ند و اینگونه صادرات بدنام می شوند و در نهایت از صادرات‬ ‫عقب می مانیم‪.‬‬ ‫گردش مالی بیش از یک میلیارد دالری سیگار قاچاق در کشور‬ ‫رئی��س مرکز برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات کش��ور اعالم کرد‪:‬‬ ‫گردش مالی س��یگار قاچاق در کش��وربیش از یک میلیارد دالر است‪،‬‬ ‫در حال��ی که س��یگار قاچاق از هیچ اس��تانداردی برای مصرف کننده‬ ‫برخوردار نیس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬عطاءاهلل معروف خانی‬ ‫با اش��اره به گ��ردش مالی بیش از یک میلیارد دالری س��یگار قاچاق‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که س��یگار قاچاق از هیچ گونه‬ ‫اس��تانداردی برای مصرف کننده برخوردار نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۴۷‬میلیارد نخ و در سال ‪ ۹۶‬در مجموع ‪ ۴۹‬میلیارد نخ سیگار‬ ‫در کشور تولید شد‪ ،‬در حالی که مصرف ساالنه سیگار در کشور حدود‬ ‫‪ ۷۵‬میلیارد نخ اس��ت‪ .‬رئیس مرک��ز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ :‬براین اس��اس بخش قابل توجهی از نیاز کش��ور از‬ ‫طریق واردات سیگار قاچاق تامین می شود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 11‬ماهه به ‪ ۳۸.۵‬میلیارد دالر رسید‬ ‫رئیس کل گمرک ایران با تش��ریح وضعیت حجم تجارت‬ ‫خارج��ی گف��ت‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماهه امس��ال ‪ ۳۸.۵‬میلی��ارد دالر‬ ‫صادرات و ‪ ۱۴.۴‬میلیارد دالر واردات کاالی اساس��ی وجود‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫سیدمهدی میراشرفی در گفت وگو با خبرگزاری فارس‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به حجم تجارت خارجی ‪ ۱۱‬ماهه کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات در این م��دت ‪ ۳۸.۵‬میلیارد دالر بوده که وزن ان‬ ‫‪ ۱۲۵.۲‬میلیون تن اس��ت‪ .‬که به لحاظ ارزش دالری نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال قبل کاهش ‪ ۴.۴‬و به لحاظ وزن ‪۱۷.۶‬‬ ‫درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران با اش��اره به امار واردات کش��ور‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۳۲.۴‬میلیون تن واردات با رش��د‬ ‫‪ ۱۰.۸‬درصدی به لحاظ وزن وجود داشته که ارزش ان ‪۳۹.۹‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۲.۳‬‬ ‫درصد افزایش دارد‪ .‬میراش��رفی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫‪ ۱.۴‬میلی��ارد دالر صادرات کمتر از واردات اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که صادرات برق به کش��ورهای همس��ایه و‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی را به ان اضاف��ه کنیم به طور قطع‬ ‫تراز تجاری کش��ور مثبت خواهد بود‪ .‬وی درباره کشورهای‬ ‫عم��ده صادراتی و واردات��ی افزود‪ :‬به ترتی��ب چین‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬امارات و افغانستان عمده مقاصد صادراتی بوده و نیز‬ ‫چین‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و المان عمده کشورهای وارداتی‬ ‫محس��وب می ش��وند‪ .‬معاون وزیر اقتصاد در مورد کاالهای‬ ‫اساس��ی نیز عنوان کرد‪ :‬تا سوم اس��فند ماه امسال ‪ ۲۵‬قلم‬ ‫کاالی اساسی بیش از ‪۱۴.۴‬میلیارد دالر با رشد ‪۲۱‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل کاال به کشور امده که وزن‬ ‫ان ‪ ۲۳.۲‬میلیون تن با رش��د ‪ ۲۵‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫معرفی می کند‬ ‫مدیریت مدرن به سبک نابغه کارافرین‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران در نامه ای به روس��ای‬ ‫اتاق های اصناف مراکز اس��تان کش��ور اعالم کرد‬ ‫کلیه نمایشگاه های فصلی و بهاره لغو شده است‪.‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به‬ ‫روس��ای اتاق های اصناف مراکز استان کشوراعالم‬ ‫کرد کلیه نمایش��گاه های فصلی و بهاره لغو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در‬ ‫این نامه نوش��ته اس��ت‪ :‬با عنایت به ش��رایط ویژه‬ ‫کش��ور در مقابل��ه با بیماری کرون��ا و توصیه های‬ ‫مس��ئوالن بهداشتی کش��ور مبنی بر عدم تجمع‬ ‫انس��انی به منظور پیش��گیری از شیوع و گسترش‬ ‫این وی��روس‪ ،‬کلیه نمایش��گاه های فصلی و بهاره‬ ‫تعطیل است‪.‬‬ ‫اشباع بازار از مواد‬ ‫ضدعفونی کننده‬ ‫تا پایان هفته‬ ‫بسیاری از مردم بیل کمپل را نمی شناسند‪ .‬کمپل‬ ‫در م��دت زم��ان قاب��ل توجهی رئی��س هیات مدیره‬ ‫ش��رکت اپ��ل ب��ود‪ .‬در اهمی��ت او همی��ن بس که‬ ‫غول هایی مثل اس��تیو جابز و جف بزوس او را استاد‬ ‫و الهام بخش خود دانسته اند‪ .‬در اینجا سعی می کنیم‬ ‫چکی��ده ای از افکار و نظرات او درباره جوانب مختلف‬ ‫دنیای کس��ب وکار را بیان کنیم‪ .‬برای باخبر شدن از‬ ‫راز و رمزه��ای این مربی میلی��اردر باید حتما کتاب‬ ‫مش��هور او را بخوانید‪ .‬کتاب مرب��ی تریلیون دالری‬ ‫(راهنمای رهبری بیل کمپل از سیلیکون ولی) یکی‬ ‫از کتاب ه��ای تاثیرگذار تاریخ بوده اس��ت‪ .‬این مربی‬ ‫و مدیر افس��انه ای استاد کس��انی مثل استیو جابز و‬ ‫لری پیج‪ ،‬اریک اش��میت و جف ب��زوس بوده و الهام‬ ‫گرفتن از کمپل یکی از دالیل موفقیت ش��رکت های‬ ‫انها بوده است‪.‬‬ ‫کمپل در دنیای کس��ب وکار خوش درخش��ید اما‬ ‫ترجیح داد راه و رسم کار را به کارافرینان و مدیرانی‬ ‫که با انها کار می کرد نشان دهد‪ .‬سه تن از انها یعنی‬ ‫اریک اشمیت‪ ،‬جاناتان روزنبرگ و الن ایگل تصمیم‬ ‫گرفتن��د دیگ��ران را هم از اموزش ه��ای او بهره مند‬ ‫کنند پ��س چکیده ای از دنیا و خ��رد او را در کتابی‬ ‫ساده و دویست صفحه ای منتشر کردند‪.‬‬ ‫تا وقتی ای��ن کتاب را نخوانده بودم فکر نمی کردم‬ ‫ادم هایی مثل او وجود داشته باشند‪ .‬این کتاب پر از‬ ‫بمب های ارزشمند است و من در اینجا سعی می کنم‬ ‫گلچین��ی از مهم ترین اموزه ه��ای او را بیان کنم‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹خالق زرنگ‬ ‫نسل جدیدی از کارکنان که به انها خالقان زرنگ‬ ‫گفته می ش��ود سرعت و خالقیت را ترکیب می کنند‪.‬‬ ‫خالق زرنگ کس��ی اس��ت که عمق فنی را با زرنگی‬ ‫تجاری و ش��م اقتصادی در هم می امیزد‪ .‬ش��رکت ها‬ ‫اگر می خواهند موفق باشند باید به تولید محصوالت‬ ‫عالی ادامه دهند و ب��رای انجام این کار باید خالقان‬ ‫زرن��گ را جذب و فضایی برایش��ان ایج��اد کنند که‬ ‫فرصت پیشرفت را برای انها فراهم اورد‪.‬‬ ‫پاتریک پیچت از مدیران سابق گوگل می گوید یک‬ ‫اگر همه تصمیمات را مدیران بگیرند فضای کار پر از تنش و تضاد‬ ‫می ش��ود چون کارکنان به تق�لا می افتند که به مدیران خود نش��ان‬ ‫دهند که ایده انها بهترین است‬ ‫گروه جاه طل��ب‪ ،‬رقابت جو‪ ،‬خ��ودرای و زرنگ تنش‬ ‫بسیار زیادی در ماشین کس��ب وکار ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫این تنش چیز بدی نیس��ت‪ .‬اگر این تنش را نداشته‬ ‫باش��ید از گردونه رقابت حذف می ش��وید‪ .‬اما تنش‪،‬‬ ‫ایجاد همدلی میان کارکنان را سخت می کند و بدون‬ ‫همدلی نمی ت��وان به موفقیت رس��ید‪ .‬برای متعادل‬ ‫کردن تنش به یک مربی خوب نیاز دارید‪.‬‬ ‫هر تیم ورزش��ی ب��ه مربی نی��از دارد و مربی های‬ ‫خوب‪ ،‬تیم خ��وب را به بهترین تیم تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن قانون در دنیای کس��ب وکار هم صدق می کند‪.‬‬ ‫بهتری��ن راه ب��رای تبدیل افراد خوب ب��ه گروه های‬ ‫قدرتمند‪ ،‬استفاده از مربی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تنش بین خالقیت و کارایی‬ ‫مطالعه ای که در س��ال ‪۱۹۹۱‬میالدی انجام ش��د‬ ‫نشان داد شرکت ها برای اجرای خالقیت به مدیرانی‬ ‫نی��از دارند که منابع را هماهن��گ کنند و اختالفات‬ ‫را برطرف نمایند‪ .‬اما مطالعه ای که در س��ال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫میالدی انجام شد نشان داد که خالقیت در محیطی‬ ‫که ش��بکه ای از روابط متقابل وجود داش��ته باش��د‬ ‫شکوفا می ش��ود نه در فضایی که پر از سلسله مراتب‬ ‫باش��د‪ .‬بنابرای��ن بای��د پذیرفت که بی��ن خالقیت و‬ ‫کارایی همیشه تضاد وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرق مدیر و رهبر‬ ‫برای مدیر ش��دن به دس��ت اوردن پست مدیریت‬ ‫کافی اس��ت ول��ی فقط زمان��ی رهبر می ش��وید که‬ ‫مردم ش��ما را رهبر بدانند‪ .‬ادم های موفق‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خود را به خوبی اداره می کنند‪ .‬انها تحلیلگران خوبی‬ ‫هستند‪ ،‬کارکنان خود را مسئولیت پذیر بار می اورند‪،‬‬ ‫می دانن��د چط��ور افراد خوب��ی را اس��تخدام کنند‪،‬‬ ‫می دانند چطور انه��ا را ارزیابی کنند و به رفتارهای‬ ‫انها واکنش نشان دهند و راه و رسم حقوق و پاداش‬ ‫دادن را بلد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لطف ًا از من اطاعت کن!‬ ‫یادتان باش��د زیردس��تانی که واقعاً باهوش و نابغه‬ ‫باش��ند به ای��ن راحتی ها همه امرونهی های ش��ما را‬ ‫قب��ول نمی کنند‪ .‬در واقع ادم های بزرگ در محیطی‬ ‫شکوفا می ش��وند که توانمندی های ان را به فعالیت‬ ‫دراورد و انه��ا را توانمندتر کند‪ .‬مدیران باید حمایت‬ ‫کنند‪ ،‬احترام بگذارند و اعتماد نشان دهند‪.‬‬ ‫حمای��ت یعن��ی اطالعاتی که کارکن��ان نیاز دارند‬ ‫را برایش��ان فراهم کنید و انها را در مس��یر موفقیت‬ ‫هدایت کنید‪.‬‬ ‫احت��رام یعنی بدانید که اهداف ش��غلی مردم فرق‬ ‫دارد و ب��رای انتخاب های��ی ک��ه ب��رای زندگی خود‬ ‫می کنند ارزش قائل شوید‪ .‬اعتماد یعنی به کاری که‬ ‫افراد انجام می دهند ایمان داشته باشید و بدانید که‬ ‫خودشان می توانند تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اولویت مدیر‬ ‫مهم ترین اولویت هر مدیر رفاه و موفقیت کارکنانش‬ ‫اس��ت‪ .‬تحقیقات نش��ان داده اند که اگ��ر محیط کار‬ ‫لذت بخش باش��د و ادم ها بتوانند درب��اره خانواده و‬ ‫عالقه مندی های خود صحبت کنند عملکرد کارکنان‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬چیزی که دانشگاهیان ان را «روابط‬ ‫اجتماعی – عاطفی» می نامند راهی است اسان برای‬ ‫افزایش عملکرد افراد‪.‬‬ ‫فق��ط ‪ ۵۰‬درصد ش��رکت کنندگان ی��ک پژوهش‬ ‫دانشگاهی گفته اند که جلس��ات کاری به هیچ عنوان‬ ‫هدر دادن وقت انها نیست‪.‬‬ ‫یک قانون مهم در رابطه با کارمندان یک مجموعه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اینکه باید ب��رای تک تک کارکنان خود‬ ‫راهبرد مش��خص کنید و برای انه��ا وقت بگذارید تا‬ ‫برای رس��یدن به اهداف مشخص ش��ده‪ ،‬اماده شوند‪.‬‬ ‫بهترین راه برای به موفقیت رساندن کارکنان همین‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم گیری‬ ‫از دو کارمن��دی ک��ه باهم صمیمی هس��تند یک‬ ‫گروه بس��ازید تا به کمک ه��م اطالعات جمع کنند‬ ‫و با هم��کاری یکدیگر بهترین راه حل ممکن را برای‬ ‫مش��کل پیش رو پیدا کنند‪ .‬تجربه نشان می دهد که‬ ‫انها معم��وال یکی دو هفته بعد برمی گردند و ش��ما‬ ‫می بینید که واقعا تصمیم بس��یار خوب��ی گرفته اند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن وظای��ف مدیران این اس��ت که‬ ‫تصمیم گیری را اسان کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر همه تصمیمات را مدی��ران بگیرند فضای کار‬ ‫پر از تنش و تضاد می ش��ود چ��ون کارکنان به تقال‬ ‫می افتند که به مدیران خود نشان دهند که ایده انها‬ ‫بهترین اس��ت‪ .‬در اینجا دیگر بحث بر سر این نیست‬ ‫که کدام ایده بهترین اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی همه‬ ‫به دنبال یارگیری و البی کردن هستند تا نظر مثبت‬ ‫مدیران ارشد و حتی سیاستمداران را جلب کنند‪.‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫واقعی و‬ ‫صادقانه فقط‬ ‫زمانی اتفاق‬ ‫می افتد که شما‬ ‫کارکنان را وادار‬ ‫کنید انفعال را‬ ‫کنار بگذارند‬ ‫و در سرنوشت‬ ‫شرکت مشارکت‬ ‫داشته باشند‬ ‫‹ ‹ایده سازی‬ ‫گفت وگ��وی واقع��ی و صادقانه فق��ط زمانی اتفاق‬ ‫می افتد که ش��ما کارکن��ان را وادار کنی��د انفعال را‬ ‫کنار بگذارند و در سرنوشت شرکت مشارکت داشته‬ ‫باشند‪ .‬ایده های ناب و راستین در چنین فضایی است‬ ‫که خود را نش��ان می دهند‪ .‬استفاده از کلمه مناظره‬ ‫(به جای بحث) معجزه می کند‪ .‬مطالعات انجام ش��ده‬ ‫نش��ان می دهند اگر نام جلسات بحث و گفت وگو را‬ ‫مناظ��ره بگذاری��د تمایل کارکنان به ش��ریک کردن‬ ‫دیگ��ران در اطالعات��ی که دارند بیش��تر می ش��ود‪.‬‬ ‫دلیلش ان اس��ت که وقتی پای مناظره در بین باشد‬ ‫ت��رس کارکنان می ریزد و نظرات واقعی خود را بیان‬ ‫می کنند‪ .‬نکته مهم پایانی درباره نوابغ حاضر در گروه‬ ‫اس��ت‪ .‬انها باید بتوانند با دیگ��ران کار کنند‪ .‬اگر از‬ ‫عهده این کار برنیایند باید به انها کمک کنید‪ .‬نباید‬ ‫اجازه داد ک��ه نوابغ خود را برتر از گروه بدانند یا در‬ ‫موضع انفعال قرار بگیرند‪.‬‬ ‫کدام زنان به کم راضی هستند؟‬ ‫در فض��ای کار‪ ،‬بعض��ی از زنان «خواس��تن» را بر خود حرام‬ ‫می کنن��د چ��ون در بیش��تر کس��ب وکارها و اداره ه��ا‪ ،‬قانون‬ ‫نانوشته ای هست که می گوید «این مورد» برای زنان نیست‪.‬‬ ‫حتماً این جمله تکراری را شنیده اید که «قدم اول توانستن‪،‬‬ ‫خواستن اس��ت»‪ .‬بس��یاری از ما فکر می کنیم که معنای این‬ ‫جمله س��اده را می دانیم اما حقیقت ان است که از خواستن و‬ ‫ارزو کردن به ش��دت می ترسیم‪ .‬این ترس در مورد زنان بیشتر‬ ‫صدق می کند‪ .‬به اعتقاد نویس��نده مقاله پیش رو‪ ،‬زنان قبل از‬ ‫هر چی��ز باید بفهمند که دقیقاً از زندگ��ی چه می خواهند؟ با‬ ‫گسترش نیوز همراه باشید‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬اس��تفانی س��ارکیس روانشناس‬ ‫و درمانگر اس��ت‪ .‬او ‪۲۰‬س��ال تجرب��ه کار دارد و کتاب «اغوا؛‬ ‫فریبکاران��ی که از عواطف ش��ما سوءاس��تفاده می کنند» را به‬ ‫رش��ته تحریر دراورده اس��ت‪ .‬سارکیس درباره س��ندروم ارزو‬ ‫نکردن زنان نوشته است‪:‬‬ ‫بعضی از زن��ان ارزوهای بزرگ ندارن��د و در تمام عمر خود‬ ‫به کم‪ ،‬راضی هس��تند‪ .‬س��ریال ب��ازی تاج وتخ��ت در یکی از‬ ‫صحنه ه��ای خود از این خلق وخو س��خن می گوی��د‪ .‬تورموند‬ ‫غول کش از برین تارث که یک شمشیرزن ماهر است می پرسد‬ ‫چرا شوالیه نیس��تی؟ و برین جواب می دهد «زن ها نمی توانند‬ ‫ش��والیه ش��وند‪ ...‬البته هیچ وقت هم نخواسته ام شوالیه باشم»‪.‬‬ ‫بااین حال وقتی ش��والیه می ش��ود از ته قلب احساس رضایت‬ ‫می کند و تبسم عمیقی بر لبانش نقش می بندد‪.‬‬ ‫داستان زندگی بسیاری از زنان جهان مثل برین است؛ به ویژه‬ ‫وقت��ی بحث کار و محل کار در میان باش��د‪ .‬بس��یاری از زنان‬ ‫ب��ه زور به خود می قبوالنند که دنبال ترفیع گرفتن نیس��تند یا‬ ‫هیچ وقت دنبال فالن ش��غل یا فالن مقدار حق��وق نبوده اند و‬ ‫این نخواس��تن ها تا بی نهایت ادامه دارد‪ .‬حاال سری به زندگی‬ ‫مارگارت برانس��ون می زنی��م‪ .‬خانه او در االسکاس��ت‪ .‬عجیب‬ ‫نیس��ت که ش��خصیت سرس��ختی مثل مارگارت در االسکا و‬ ‫طبیعت خش��ن ان زندگی کند‪ .‬مارگارت کس��ب وکار خودش‬ ‫را داش��ت‪ ،‬یک رهبر اجتماعی و همچنی��ن مدافع هنرمندان‬ ‫بود‪ .‬او در مجلس االسکا کار کرد‪ .‬او زنان را تشویق کرد که در‬ ‫زمینه سیاس��ت هم فعال باش��ند‪ .‬به نظر می رسد که مارگارت‬ ‫در زندگی خود همه کار کرده اس��ت‪ .‬او در زندگی خود تقریباً‬ ‫به همه چیزهایی که می خواس��ته رسیده است و کارهایی که‬ ‫خواسته را انجام داده است‪ .‬او هیچ وقت ارزو نکرد که ای کاش‬ ‫مرد بود‪ .‬بس��یاری از زنان دقیقاً همان کاری را انجام می دهند‬ ‫ک��ه مردان انجام می دهند اما حقوق کمتری دریافت می کنند‪،‬‬ ‫به خاطر جنسیتشان ترفیع شغلی چندانی نمی گیرند‪ ،‬احساس‬ ‫می کنند که در مح��ل کار باید از عهده هر کاری برایند چون‬ ‫اگر این گونه نباش��ند همه انها را ضعیف خواهد دانس��ت‪ .‬انها‬ ‫خواس��تن را بر خود حرام کرده اند چون در بیشتر کسب وکارها‬ ‫و ادارات‪ ،‬قانون نانوش��ته ای هس��ت که می گوی��د «این مورد»‬ ‫برای زنان نیس��ت‪ .‬زنان چگونه می توانند از سرکوب خواسته ها‬ ‫و نیازه��ای خود دس��ت بردارند؟ قبل از هر چی��ز باید با خود‬ ‫صادق باش��ند و ببینید واقعاً چه چیزهایی را می خواهید؟ چه‬ ‫چیزی را می خواهید که دس��تتان به ان نمی رسد؟ ایا چیزی‬ ‫هست که به شما گفته باشند حق داشتن ان را ندارید؟ حاال به‬ ‫این فکر کنید که ایا پیش امده که تسلیم این نوع ممنوعیت ها‬ ‫ش��وید و به خود قبوالنده باش��ید که «البته خ��ودم هم ان را‬ ‫نمی خواس��تم! »‪ .‬چه کسی به شما گفته که فالن ارزوی شما‬ ‫واقع بینانه نیس��ت و نمی توانید به ان برس��ید؟ شخص خاصی‬ ‫بوده یا کل جامعه همین مطلب را به ش��ما تلقین کرده است؟‬ ‫البته ممکن اس��ت برخی از هم جنس��ان خودتان به شما گفته‬ ‫باش��ند که هرگز به این ارزوها نخواهی رس��ید‪ .‬بعضی از زنان‬ ‫ممکن اس��ت شما را از دنبال کردن ارزوهایتان باز دارند چون‬ ‫خودش��ان هم باور کرده اند که زنان برای موقعیت های تجاری‬ ‫باال ساخته نشده اند‪ .‬به این ترتیب زنان به جای انکه به همدیگر‬ ‫کمک کنند باهم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫البته ممکن است زن دیگری به شما گفته باشد توانایی انجام‬ ‫هر کاری که از مردان ساخته باشد را دارید بااین حال احساس‬ ‫کنید که توانایی رس��یدن به اهدافتان را در خود نمی بینید‪ .‬به‬ ‫ش��غل خود نگاهی بیندازید‪ .‬اگر این همه مانع‪ ،‬پیش روی شما‬ ‫نبود چه کاری را انجام می دادید؟ در س��بک درمانی که به ان‬ ‫«راه حل درمانی» گفته می ش��ود سوالی مطرح می شود که به‬ ‫ان سوال جادویی می گویند‪ .‬از شما سوال می کنند‪ :‬فرض کن‬ ‫خوابی��ده ای که معجزه ای رخ می دهد و تمام مش��کالتت حل‬ ‫می ش��ود و همه چیز دقیقاً همانی می شود که شما می خواهید‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت صبح که از خواب بیدار می ش��وی نخس��تین‬ ‫چیزی که با دیدنش متوجه می شوی چنین معجزه ای رخ داده‬ ‫است چیست؟‬ ‫این س��وال به دو دلیل بسیار نیرومند است‪ :‬اوالً بیشتر مردم‬ ‫هرگز با چنین س��والی روبه رو نش��ده اند‪ ،‬بنابراین جوابی برای‬ ‫ان ندارند و دوما زندگی ایده ال ش��ما دقیقاً از همین جا شروع‬ ‫می ش��ود‪ .‬چرا باید از اینجا ش��روع کنید؟ چ��ون به این ترتیب‬ ‫می توانید انواع مختلف زندگی کردن را تصور کنید‪ .‬کجا زندگی‬ ‫می کنید؟ برای فالن روز چه برنامه ای دارید؟ دلتان می خواهد‬ ‫چطور و با چه وسیله ای به سرکار بروید؟ فکر کردن به موانعی‬ ‫که جلوی رس��یدن شما به ارزوهایتان را س��د کرده اند بسیار‬ ‫دردناک است و بیشتر ادم ها ترجیح می دهند به این موانع فکر‬ ‫نکنن��د‪ .‬اگر می خواهید زندگی خ��ود را تغییر دهید قبل از هر‬ ‫چیز به این س��واالت فکر کنید تا خود واقعی خود و کسی که‬ ‫واقعاً می خواهید باشید را کشف کنید‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ش��وینده ارایش��ی و بهداش��تی گفت‪ :‬اگ��ر وزارت‬ ‫بهداشت زودتر به ما خبر می داد که ویروس در حال‬ ‫انتشار است ما تولید را افزایش می دادیم‪ ،‬اکنون نیز‬ ‫همکاران ما به دنبال تهیه بطری و ظرف هس��تند و‬ ‫نهایتا تا اخ��ر هفته بازار از این مواد اش��باع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بختیار علم بیگی با مه��ر در خصوص اخرین‬ ‫وضعی��ت تولید این محصوالت گفت‪ :‬در جلس��ه ای‬ ‫که ش��ب گذشته با مدیران وزارت بهداشت داشتیم‬ ‫مقرر ش��د که واحدهای تولید کننده مواد شوینده و‬ ‫بهداش��تی ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت تولید خود را افزایش‬ ‫دهن��د و با وجود باال رفتن نرخ ارز و تحریم ‪FATF‬‬ ‫اما تا پایان فروردین م��اه هیچ گونه افزایش قیمتی‬ ‫نخواهند داش��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬البته توان تولید ما‬ ‫ت��ا ‪ ۲‬برابر ظرفیت فعلی اس��ت که در صورت نیاز باز‬ ‫هم می توانیم افزایش تولید داش��ته باشیم سیاست‬ ‫وزارت بهداشت این است که این مواد به حد وفور در‬ ‫دس��ترس همگان باشد زیرا بهترین راه جلوگیری از‬ ‫انتقال ویروس شس��تن دست ها است و حتی از ضد‬ ‫عفونی کردن با ژل ها و مایع ضد عفونی بهتر اس��ت‪.‬‬ ‫وی در خصوص کمبود ژل و مایع ضدعفونی کننده‬ ‫گفت‪ :‬تولید ما برای ش��رایط عادی ب��ود اگر وزارت‬ ‫بهداشت زودتر به ما خبر می داد که مثال ویروس در‬ ‫حال انتشار است ما تولید را افزایش می دادیم اکنون‬ ‫نیز همکاران ما به دنبال تهیه بطری و ظرف هستند‬ ‫و نهایت��ا تا اخر هفته بازار از این مواد اش��باع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬علم بیگی تصری��ح کرد‪ :‬س��ازمان حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان به جهت جلوگیری از سو استفاده‬ ‫از ش��رایط موجود و افزای��ش قیمت ها نظارت خود‬ ‫را بر واحدهای تولید کننده و سیس��تم پخش بیشتر‬ ‫کرده است ما نیز اعالم کردیم که در هیچ موادی اعم‬ ‫از ژل و مواد ش��وینده و بهداش��تی تا پایان فروردین‬ ‫هیچ گونه افزایش نرخ نخواهیم داشت و واحدها باید‬ ‫با همان سود مجاز ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد محصوالت خود‬ ‫را عرضه کنن��د‪ .‬وی در خصوص م��واد اولیه گفت‪:‬‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد مواد اولیه ما وارداتی اس��ت که ان‬ ‫هم شامل رنگ و خوشبو کننده است یعنی بر فرض‬ ‫مح��ال اگر نتوانیم هیچ واردات��ی انجام دهیم بدون‬ ‫رنگ و خوش��بو کننده تولید خود را با همان کیفیت‬ ‫قبلی ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫مشکل در توزیع ماسک‬ ‫است؛ نه تولید‬ ‫مشاور عالی انجمن تولید کنندگان لوازم سلولزی‬ ‫و بهداش��تی گفت‪ :‬ما در بحث تولید مشکلی نداریم‬ ‫بلکه باید در بخش توزی��ع مدیریت صورت بگیرد و‬ ‫اگر دولت قصد مداخله دارد باید سیس��تم جدیدی‬ ‫برای توزیع پیدا کند‪ .‬فیصل مرداس��ی در گفت وگو‬ ‫با ایلنا درب��اره اخرین وضعیت تولیدات محصوالت‬ ‫مصرف بیمارستانی گفت‪ :‬عالوه بر شرکت هایی که‬ ‫به صورت رس��می ماسک تولید می کنند واحدهای‬ ‫تولید البسه بیمارستانی نیز در کنار خط تولید خود‬ ‫برخی از دس��تگاه ها را به تولید ماس��ک اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬ضم��ن اینکه عالوه ب��ر واحدهای تولیدی‬ ‫رس��می‪ ،‬واحدهای زیر پله ای نیز ب��ا تمام ظرفیت‬ ‫تولی��د ماس��ک می کنن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د ما در بحث تولید مشکلی نداریم بلکه باید‬ ‫در بخش توزی��ع مدیریت صورت بگیرد و اگر دولت‬ ‫قصد مداخله دارد باید سیستم جدیدی برای توزیع‬ ‫پیدا کند‪ .‬اکنون دول��ت به دنبال مدیریت قیمت ها‬ ‫است که این امر باید با حساسیت پیگیری شود چون‬ ‫ممکن اس��ت هرگونه بی دقتی به تولید ضربه بزند‪.‬‬ ‫زی��را برخی به لحاظ نگرانی ه��ای تعزیراتی ترجیح‬ ‫می دهند که اصال وارد فرایند تولید و توزیع ماسک‬ ‫نش��وند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از طرف دیگر عده ای مش��غول‬ ‫احتکار هس��تند و س��پس به ص��ورت قطره چکانی‬ ‫نی��از ب��ازار را تامین می کند‪ .‬این موض��وع را باید در‬ ‫نظر داش��ت که افزایش عرض��ه مهم ترین عامل در‬ ‫شرایط کنونی است‪ .‬بنابراین کمک به افزایش تولید‬ ‫و نظ��ارت بر فرایند توزیع از تولید تا مراکز رس��می‬ ‫توزیع و مبارزه با احتکار اولویت اول است‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫برپایی نمایشگاه های بهاره‬ ‫در سراسر کشور لغو شد‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاخص بورس نیم میلیونی شد‬ ‫یادداشت‬ ‫دو راهی‬ ‫انتخاب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در بورس یا طال‬ ‫رکوردشکنی در بازارسهام‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ورودهای پول های نترس به بورس‬ ‫حمیدرضا صفری‬ ‫محسن رحمتی‬ ‫محسن نظری‬ ‫محمد ماهیدشتی‬ ‫باجه خبر‬ ‫حمیدرض��ا صفری کارش��ناس بازار س��رمایه دراین‬ ‫ب��اره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید براین موضوع که‬ ‫بخش��ی از رشد بازار س��رمایه به دلیل رشد سهم های‬ ‫بنیادی بوده اس��ت که از بابت تغییر متغیرهای کالن‬ ‫اقتصادی همچون نرخ های جهانی‪ ،‬نرخ دالر‪ ،‬تورم و‪...‬‬ ‫برای س��هامداران ارزنده شده و توانسته سرمایه گذاری‬ ‫را دراین س��هم ها توجیه پذیر کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬دراین بین‬ ‫مهم ترین عاملی که باعث رش��د بازار س��هام در مدت‬ ‫اخیر شده اس��ت‪ ،‬ورود حجم باالی نقدینگی است که‬ ‫به سمت بازار سرمایه روانه و سبب شده برخی سهم ها‬ ‫بی دلیل و بدون توجیه به واس��طه جریان پولی که در‬ ‫ای��ن بازار اتفاق افتاده رش��د کنند و م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��خص نیس��ت این روند تا چه‬ ‫زمانی ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬موضوع قابل‬ ‫تامل در این بین این نکته اس��ت ک��ه نقدینگی که با‬ ‫حجم باال به سمت بازار سرمایه در حرکت است‪ ،‬بسیار‬ ‫نترس بوده و بی توجه به ریس��ک های موجود همچون‬ ‫ورود ای��ران به لیس��ت س��یاه ‪ ،FATF‬ورود کرونا به‬ ‫کش��ور و‪ ...‬همچنان در حال ورود به این بازار اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن تا زمانی که این پول ها روانه این بازار ش��ود‬ ‫انتظار برای رشد بازار همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته او رشد بازار سرمایه زمانی متوقف یا به ثبات‬ ‫خواهد رس��ید که س��رعت ورود نقدینگی به این بازار‬ ‫کم ش��ود که البته در این شرایط به نظر می رسد فقط‬ ‫سهم هایی که بی دلیل در این مدت رشد کرده اند ازاین‬ ‫مهم تاثیر خواهند گرفت و سهم های بنیادی همچنان‬ ‫به رشد خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای تورمی‪ ،‬باعث رشد بورس شد‬ ‫محسن رحمتی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز‬ ‫در گفت وگ��و با ایرنا با بیان اینکه اکنون فضای تورمی‪،‬‬ ‫بازار سرمایه را به س��مت رشد هدایت کرده است‪ ،‬اما‬ ‫فض��ای تورمی در یک نقطه ای توق��ف دارد و به ثبات‬ ‫می رس��د‪ ،‬افزود‪ :‬رشد بازار مربوط به چشم انداز تورمی‬ ‫است که برای س��ال اینده پیش بینی شده‪ ،‬همچنین‬ ‫‹ ‹صبور باشید‪ ،‬سود سهام عدالت واریز می شود‬ ‫برخی مش��موالن س��هام عدالت از واریز نشدن سود این سهام در‬ ‫چند روز گذش��ته گالیه مند هس��تند اما طبق اعالم مسئوالن‪ ،‬کار‬ ‫واریز س��ود س��هام عدالت که از ‪ 3‬اسفند اغاز ش��ده تا پایان اسفند‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪،‬کار واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ‪۹۷‬‬ ‫از ‪ 3‬اسفند سال جاری به حساب مشموالن اغاز شده است‪ .‬برای هر‬ ‫برگ سهام یک میلیون تومانی‪ ۲۰۵ ،‬هزار تومان سود واریز می شود‬ ‫و به این ترتیب هر مقدار که از ارزش سهام کاسته شود‪ ،‬سود واریزی‬ ‫نیز کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫از روز ش��نبه که کار واریز سود اغاز شده‪ ،‬برخی مشموالن نسبت‬ ‫به واریز نش��دن سود معترض هس��تند؛ این در حالی است که واریز‬ ‫س��ود سهام عدالت از ‪ 3‬اس��فند کلید خورده است و تا پایان اسفند‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت ان اس��ت که س��ود س��هام عدالت خالف یارانه‬ ‫نقدی که فقط به حس��اب سرپرست خانوار واریز می شود‪ ،‬به حساب‬ ‫بانکی تک تک مش��موالن واریز می شود؛ یعنی هر عضوی از خانوار‬ ‫که دارای برگه س��هام عدالت اس��ت باید شماره شبای بانکی خود را‬ ‫در س��امانه سازمان خصوصی س��ازی وارد کند تا سود به حساب وی‬ ‫واریز شود‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬هنوز حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیون مش��مول ش��ماره‬ ‫ش��بای بانکی خود را به سازمان خصوصی س��ازی اعالم نکرده اند و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ا درگی��ری بزرگتری��ن کارخانه جه��ان با‬ ‫ویروس کوچکی به نام کرونا که نبض اقتصادی‬ ‫کل دنیا را در دس��ت داش��ته‪ ،‬لرزه ای بر پیکره‬ ‫دومین اقتصاد دنیا وارد ش��ده اس��ت‪ .‬تا جایی‬ ‫که حتی با بس��تن مرزها هم پ��ای این مهمان‬ ‫ناخوانده به زندگی مردم دنیا باز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن ویروس کوچک و اجتن��اب ناپذیر‪ ،‬نه تنها‬ ‫فعالیت های اقتصادی چین را دچار تزلزل کرده‬ ‫بلکه این فش��ار اقتصادی به حدی است که این‬ ‫بازاره��ای انرژی به ویژه نفت را هم متاثر کرده‪،‬‬ ‫ت��ا جایی که ب��ه کاهش نرخ این طالی س��یاه‬ ‫منجر شده اس��ت‪ .‬از ان طرف مردم دنیا نیز به‬ ‫سمت س��رمایه گذاری در بازارهای طال که امن‬ ‫تر از س��رمایه گذاری در دیگر بازارهاست هجوم‬ ‫برده اند به همین س��بب نرخ طال رو به افزایش‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫به تبع همین تش��نج های حاکم بر دنیا‪ ،‬مردم‬ ‫ایران نیز در تب و تاب دست و پنجه نرم کردن‬ ‫ب��ا ویروس کرونا‪ ،‬نگران س��رمایه گذارهای خود‬ ‫در بازارهای اقتصادی هس��تند‪ .‬تا جایی که این‬ ‫روزها از هم سوال می کنند‪ ،‬ایا در بورس بمانند‬ ‫یا به سمت دیگر بازارها مثل طال بروند؟‬ ‫درحال حاضر بازار س��رمایه‪ ،‬درامد ثابت‪ ،‬طال‬ ‫و‪ ...‬در دس��ترس فع��االن بازاره��ای مالی برای‬ ‫مدیریت ریسک و ایجاد سود از ابزارهای مهمی‬ ‫در اقتصاد کش��ور است‪ .‬که اگر بخواهیم نگاهی‬ ‫دقیق به این مقوله بیندازیم با توجه به وضعیت‬ ‫بازار ارز در کش��ور می توانیم با اطمینان بگوییم‬ ‫ک��ه بازار طال یک��ی از ابزارهای قاب��ل اعتمادتر‬ ‫در بازارهای س��رمایه گذاری اس��ت که می تواند‬ ‫نوسان های ارزی را تقریبا به طور کامل پوشش‬ ‫ده��د‪ .‬ب��ازار طال به عن��وان یک��ی از مهم ترین‬ ‫دارایی های فیزیکی همواره برای سرمایه گذاری‬ ‫می��ان مردم ع��ام و خاص جذاب بوده اس��ت و‬ ‫مردم برای فرار از ریس��ک های بازارهای موازی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اف��ت ارزش ری��ال و جلوگیری از‬ ‫کاهش ارزش ثروتش��ان ب��ه ان روی اورده اند‪.‬‬ ‫که در این میان گزینه های طالی دس��ت دوم‪،‬‬ ‫شمش و سکه بهترین انهاست‪ .‬اما ریسک هایی‬ ‫هم برای سرمایه گذاری در بازار طال وجود دارد‬ ‫که بهتر است بیش��تر مطلع باشیم‪ .‬یکی از این‬ ‫ریس��ک ها نگهداری طال می باش��د زی��را امکان‬ ‫ایج��اد محدودیت��ی که در ب��ازار ارز وجود دارد‬ ‫در بازار طال نیس��ت چرا ک��ه حجم مصرف این‬ ‫محصوالت بس��تگی به میزان س��رمایه ای است‬ ‫ک��ه هر فرد دارد و از این رو احتمال محدودیت‬ ‫خرید ان توس��ط دولت بس��یار پایین است و از‬ ‫طرفی ریسک امکان سرقت و متعاقبا هزینه های‬ ‫نگه��داری در صندوق امانات را نی��ز در بردارد‪.‬‬ ‫ش��ایان نظر است که اگر بخواهیم این ریسک ها‬ ‫را از س��ر س��رمایه خود برداریم بهترین گزینه‬ ‫همی��ن بازار س��رمایه اس��ت‪ .‬ب��ورس همچنان‬ ‫بیش��ترین بازده را میان س��ایر ابزارهای مالی و‬ ‫ارزش دارایی ها از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬داش��ته که‬ ‫با توجه به وضعیت بنیادی ش��رکت ها از لحاظ‬ ‫فروش با احتمال افزایش نرخ ارز و تورم در ادامه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬و توان ش��رکت ها در صادرات باوجود‬ ‫تحریم ها و بهای تمام ش��ده مواد اولیه با هدف‬ ‫کنت��رل قیمت ها از س��وی دول��ت‪ ،‬حدود ‪۱۶۳‬‬ ‫درصد سود در سال ‪ ۹۸‬به سهامداران خود داده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی هم با وجود سیل نقدینگی که‬ ‫به این بازار سرازیر شده و معامالت این روزهای‬ ‫بازار س��رمایه ه��م حکایت از هیجانی تر ش��دن‬ ‫اینده ای��ن بازار س��رمایه را دارد‪ .‬پس این بازار‬ ‫همچنان برای سرمایه های کوچک قابل اعتماد‬ ‫اس��ت و می توان��د س��ود خوبی به س��هامداران‬ ‫البته هوش��یار و اگاه برس��اند‪ .‬بای��د بدانیم که‬ ‫بازار س��رمایه با وجود تم��ام جذابیت هایش از‬ ‫طرفی ه��م بس��یار غافلگیر کننده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫دچار نش��دن در بازی ها خطرن��اک که با خیل‬ ‫عظیمی از س��رمایه گذاران مبتدی روبه رو شده‬ ‫و وقوع نوس��انات هیجانی را به شدت باال برده‪،‬‬ ‫کارشناس��ان حرفه ای بازار سرمایه توصیه دارند‬ ‫که در این مقطع‪ ،‬زمان مناس��بی برای خروج از‬ ‫س��هام هایی است که بازده باالیی از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۸‬داش��ته اند و نسبت های نرخ به سود تحلیلی‬ ‫انه��ا در مقادی��ر باالی��ی ق��رار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫درحال حاضر با مدیریت ریس��ک و متنوع سازی‬ ‫سبد سهام‪ ،‬سرمایه گذاران باید با توجه به تعدد‬ ‫ریسک های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬تجاری و حتی‬ ‫بهداش��تی (کرونا) توجه ویژه داشته باشن د و در‬ ‫صورت ورود به بازار سهام با مولفه های بنیادین‬ ‫قوی شرکت ها انتظار بازده همگام با طال و ارز را‬ ‫در کوتاه مدت نداشته باشند بلکه ماندن در این‬ ‫بازار را با انتظار خود برای بازه زمانی میان مدت‬ ‫اما مطمئن تر در سال اینده تعدیل کند‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫ش��اخص بورس برای نخس��تین ب��ار در تاریخ بازار‬ ‫س��هام با رش��د‪ ۴۳۵۵‬واحدی از مرز ‪ ۵۰۰‬هزار واحد‬ ‫عب��ور کرد و رکوردش��کنی دیگ��ری را از خود برجای‬ ‫گذاش��ت‪ .‬این رکوردشکنی در حالی اتفاق افتاده است‬ ‫که طی هفته گذش��ته‪ ،‬نگرانی هایی از بابت ورود ایران‬ ‫به لیس��ت سیاه ‪ FATF‬و ورود کرونا به کشور در بین‬ ‫س��هامداران و معامله گران ایجاد شده بود‪ .‬بورس ایران‬ ‫و س��هامداران این بازار درحالی نخستین روز هفته را‬ ‫ب��ا دلهره و نگران��ی اغاز کردند که این موج اس��ترس‬ ‫نخستین عالئم و نتایج خود را در افت ‪ ۱۲‬هزار واحدی‬ ‫ش��اخص بورس و منفی شدن سهم ها نش��ان داد‪ .‬اما‬ ‫این روند خیلی ادامه نداش��ت و پس از چند س��اعت‪،‬‬ ‫ش��اخص کل تغییر مس��یر داد و با خروج از فاز منفی‪،‬‬ ‫دوباره مسیر صعودی در پیش گرفت‪ .‬نتیجه این روند‬ ‫هم این ش��د که شاخص کل بورس تهران روز گذشته‬ ‫با رشد شگفت انگیز‪ ،‬نیم میلیونی شد و رکورد جدیدی‬ ‫را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫بازار سهام درحالی همچنان با وجود قرار گرفتن ایران‬ ‫در لیست س��یاه ‪ FATF‬با رونق ورود سرمایه گذاران‬ ‫جدید روبه رو اس��ت ک��ه فعاالن این بازار‪ ،‬چش��م انداز‬ ‫تورمی س��ال اینده‪ ،‬رش��د نرخ دالر و حجم نقدینگی‬ ‫گسترده ای که در اقتصاد کشور وجود دارد و این روزها‬ ‫به ‪۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است را از عوامل‬ ‫اثر گذار بر رشد بازار سهام می دانند‪ .‬دراین بین توصیه‬ ‫کارشناسان و فعاالن این بازار این است که تازه واردها‬ ‫از مس��یر صندوق های سرمایه گذاری وارد شوند‪ ،‬چون‬ ‫این بازار مانند سایر بازارهای دیگر مکانیسم مختص به‬ ‫خود را دارد و باید اصول ان را بیاموزند‪.‬‬ ‫حجم باالی نقدینگی که به بازار س��رمایه روانه و سبب شده برخی‬ ‫س��هم ها بی دلیل و بدون توجیه به واس��طه جریان پولی که در این‬ ‫بازار اتفاق افتاده‪ ،‬رشد کنند‬ ‫محرک ان نرخ دالر و حجم نقدینگی گسترده ای است‬ ‫که در اقتصاد کش��ور دیده می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اسفند‬ ‫ماه‪ ،‬بانک مرکزی نرخ دالر را در همین محدوده حفظ‬ ‫می کند‪ ،‬اما به نظر می رسد سطح نقدینگی که در بازار‬ ‫در حال گردش اس��ت در اوایل سال ‪ ۹۹‬وارد بازار دالر‬ ‫شود؛ بنابراین بعید به نظر می رسد دالر در سال ‪ ۹۹‬در‬ ‫ی رش��د‬ ‫محدوده ‪ ۱۵‬هزار تومان باقی بماند و پیش بین ‬ ‫ان وجود دارد‪.‬‬ ‫رحمتی با اش��اره به اینکه مش��کل چندانی در رشد‬ ‫بازار س��رمایه وجود ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬شاخص‬ ‫ب��ورس با توجه به وضعی��ت کنونی تا کانال ‪ ۵۴۰‬هزار‬ ‫واحد رش��د می کند‪ ،‬اما بع��د از ان را باید تحلیل کرد‬ ‫و دید مس��یر بازار به کدام سمت است‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار س��رمایه افزود‪ :‬با توجه به فضای حاکم در اقتصاد‬ ‫کش��ور روند بازار سرمایه در کوتاه مدت افزایشی است‪،‬‬ ‫اما از دو ماه اینده این بازار به نقطه اشباع می رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چنانچه چش��م انداز تورم تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬افزایشی باشد‪ ،‬بازار سرمایه همسو با ان رشد‬ ‫می کند‪ ،‬در غیر اینصورت بورس از نیمه دوم سال ‪۹۹‬‬ ‫به ثبات می رسد‪.‬‬ ‫رحمتی در پاسخ به سوالی مبنی به اینکه با توجه به‬ ‫رشد پرش��تاب این روزهای بازار سرمایه امکان اصالح‬ ‫شاخص بورس وجو دارد یا خیر‪ ،‬افزود‪ :‬احتمال اصالح‬ ‫برای بازار س��رمایه همیش��ه وجود دارد‪ ،‬اما به ش��کل‬ ‫کوتاه مدت اس��ت و به نظر نمی رسد که تا پایان اسفند‬ ‫ش��اهد اصالح چشمگیری در بازار باشیم‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس بازار س��رمایه‪ ،‬ممکن است شاخص بورس‬ ‫از لحاظ زمان��ی درجا بزند‪ ،‬اما از نظر قیمتی اصالحی‬ ‫نخواهیم داشت‪ .‬رحمتی گفت‪ :‬ایجاد رکود در این بازار‬ ‫متاثر از کنترل انتظارات تورمی اس��ت‪ ،‬تا زمان کنترل‬ ‫انتظارات تورمی بازار به رش��د خود ادامه می دهد‪ ،‬اما‬ ‫پیش بینی می ش��ود از نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬شاهد وجود‬ ‫ارام��ش از نظر تورمی باش��یم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬رش��د‬ ‫روزهای گذشته بازار س��رمایه ناشی از ماهیت اقتصاد‬ ‫واقع��ی نبوده‪ ،‬بلکه به دلیل فض��ای تورمی بود که در‬ ‫کشور حاکم است‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس هنوز جای رشد دارد‬ ‫همچنین محس��ن نظری از دیگر کارشناسان بورس‬ ‫طبیعتا تا زمان اعالم ش��ماره شبا‪ ،‬واریز سود سهام عدالت برای این‬ ‫افراد امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه رمز اول پویا‪ ،‬خدمت جدید بانک کشاورزی‬ ‫بان��ک کش��اورزی به منظور صیان��ت از حقوق مش��تریان خود و‬ ‫کاه��ش مخاطرات مرتبط با رمزهای ثابت‪ ،‬عالوه بر عملیاتی کردن‬ ‫رمز دوم پویا‪ ،‬امکان دریافت رمز اول پویا را نیز فراهم کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کش��اورزی‪،‬‬ ‫این بان��ک عالوه بر عملیاتی کردن رمز پوی��ای دوم از طریق برنامه‬ ‫کارب��ردی بان��ک «ریما» و س��امانه پیامکی و همچنی��ن اتصال به‬ ‫س��امانه هریم بانک مرکزی‪ ،‬امکان استفاده از رمز یکبار مصرف اول‬ ‫را نیز برای مش��تریانی که از برنامه کاربردی بانک موسوم به «ریما»‬ ‫استفاده کنند فراهم کرده است ‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬بدین ترتیب‬ ‫مشتریان بانک می توانند در صورت تمایل به باال بردن سطح امنیت‬ ‫اطالعات حساب خود‪ ،‬هنگام خرید از دستگاه های کارتخوان از رمز‬ ‫اول پویا استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه تمام خدمات بانکی از سوی بانک گردشگری‬ ‫بانک گردش��گری به عنوان یک بان��ک خصوصی‪ ،‬تمام خدمات و‬ ‫محصوالت نظام بانکی کشور را به عموم مردم و سرمایه گذاران ارائه‬ ‫می کن��د‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬محصوالت و خدمات الکترونیک‬ ‫ای��ن بانک ش��امل خدم��ات اینترنت��ی‪ ،‬کارت ه��ای الکترونیک‪،‬‬ ‫تلف��ن و موبای��ل بان��ک و همچنین خدم��ات تج��ارت الکترونیک‬ ‫اس��ت‪ .‬محصوالت و خدمات عمومی بانک نیز حس��اب های بانکی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه یکی از‬ ‫درای��ن باره در گفت وگو با‬ ‫عوامل موثر بر رش��د بازار سرمایه با وجود قرار گرفتن‬ ‫ایران در لیس��ت سیاه ‪ ،FATF‬رش��د نرخ دالر است‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازار ارز درحالی مدتی اس��ت روند صعودی‬ ‫به خود گرفته و زمینه رشد سهام شرکت های بورسی‬ ‫رافراه��م کرده که با ورود ایران به لیس��ت س��یاه این‬ ‫کارگروه‪ ،‬به دلیل س��خت ش��دن نقل و انتقاالت پول‬ ‫و معام�لات ارزی‪ ،‬این موضوع تاثی��رش را بر بازار ارز‬ ‫گذاش��ت و زمینه رشد بیش��تر قیمت ها را دراین بازار‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫او رش��د نرخ ارز را از عوامل موثر بر رش��د ش��اخص‬ ‫بورس در مدت اخیر دانس��ت و در عین حال به وجود‬ ‫حجم باالی نقدینگی در کش��ور اشاره کرد و افزود‪ :‬از‬ ‫دیگر فاکتورهای موثر و مهم بر رشد بازار‪ ،‬وجود حجم‬ ‫باالی��ی از نقدینگی اس��ت که در کش��ور وجود دارد و‬ ‫درحال حاضر بازار س��رمایه را نش��انه گرفته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬به وجود امدن انتظارات تورمی س��بب شده‬ ‫تا پول های س��رگردان به دلیل ریس��ک باال و بازدهی‬ ‫پایینتری که سایر بازارها همچون خودرو‪ ،‬مسکن‪ ،‬ارز‬ ‫و‪ ...‬دارند به س��مت بورس روانه ش��ود و این بازار را با‬ ‫جذابیت بیشتری روبه رو کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه براس��اس پیش بینی ها‪ ،‬انتظار‬ ‫این اس��ت که بورس فعال به رش��د خودش ادامه دهد‬ ‫و جایگاه باالتری برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که رشد نرخ‬ ‫دالر بر وضعیت ش��رکت های بورس��ی تاثیرگذار است‪،‬‬ ‫بنابراین تا زمانی که نرخ دالر رش��د کند‪ ،‬ش��اهد رشد‬ ‫بازار س��رمایه خواهی��م بود‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪،‬‬ ‫بورس توانسته بیش از هر زمان دیگری نقدینگی های‬ ‫سرگردان در کش��ور را به سمت خودش جذب کند و‬ ‫این موضوعی است که می تواند بازهم زمینه رشد بازار‬ ‫سرمایه را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�ازه وارده�ا از‬ ‫سرمایه گذاری استفاده کنند‬ ‫صندوق ه�ای‬ ‫محمد ماهیدش��تی کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره ب��ه افزای��ش ورود افراد‬ ‫غیرحرف��ه ای به بازار بورس‪ ،‬ب��ه چنین افرادی توصیه‬ ‫کرد از صندوق های س��رمایه گذاری اس��تفاده کنند و‬ ‫دراین باره گف��ت‪ :‬مهم ترین نکته ای که در مورد ورود‬ ‫تس��هیالت ‪ ،‬ضمانتنامه و حس��اب و خدمات ارزی را شامل می شود‪.‬‬ ‫محصوالت و خدمات ویژه بانک گردش��گری نیز ش��امل بانکداری‬ ‫اختصاص��ی ( صندوق س��رمایه گذاری)‪ ،‬بس��ته های ویژه صنوف و‬ ‫همچنین اوراق بانکی است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از خدمات بانک گردش��گری به عنوان بانک تخصصی‬ ‫صنعت توریسم‪ ،‬گردش کارت اعتباری است‪ .‬گردش کارت اعتباری‬ ‫بانک گردش��گری؛ یک کارت اعتباری (‪ )Credit Card‬است که‬ ‫دارنده ان می تواند تا س��قف معینی نسبت به خرید خدمات سفر از‬ ‫مراک��ز طرف قرارداد بانک (اژانس‪ ،‬هتل و ‪ )...‬اقدام کند‪ .‬تس��هیالت‬ ‫پشتوانه این کارت در قالب عقد مرابحه‪ ،‬با نرخ مصوب بانک مرکزی‬ ‫از مبل��غ ‪ 100‬میلیون ریال تا ‪ 500‬میلیون ریال با بازپرداخت ‪ 12‬تا‬ ‫‪ 36‬ماه متناسب با توان مالی متقاضی و اعتبارسنجی بانک است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بیمه معلم به سیل زدگان‬ ‫ش��رکت بیمه معل��م در راس��تای ایف��اء تعه��دات اجتماعی‪ ،‬با‬ ‫تصمیم مدیرعامل و هیئت مدیره‪ ،‬امس��ال هزینه چاپ سررس��ید‬ ‫را به س��یل زدگان سیستان و بلوچس��تان اختصاص داد‪ .‬به گزارش‬ ‫دیوان اقتصاد‪ ،‬این ش��رکت بیمه ای امسال نیز بر عهد خود باقی ماند‬ ‫تا مانند س��ال های پی��ش گامی عملیاتی در زمینه توس��عه مناطق‬ ‫محروم کشور بردارد‪ .‬در این راستا هزینه چاپ سررسید را به مناطق‬ ‫س��یل زده استان سیستان و بلوچستان که دچار قهر طبیعت شدند‪،‬‬ ‫اختصاص داد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در سال های گذشته نیز شرکت بیمه‬ ‫معلم در راس��تای سیاس��ت های اس��تراتژیک خود در زمینه صرف‬ ‫افراد جدید به بازار بورس وجود دارد پایین بودن سواد‬ ‫مالی و تجربه فعالیت انها در بازارهای اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد اف��رادی که تازه‬ ‫وارد بازار بورس ش��ده اند تجربه قبلی فعالیت در بازار‬ ‫س��هام را ندارند که در این زمینه نیازمند اموزش های‬ ‫بیش��تر به ویژه از دوران مدرسه هس��تیم‪ .‬وی معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬چنین ورودی به ب��ازار ب��ورس اگرچه ممکن‬ ‫اس��ت گاهی با ازمون و خطا و کسب تجربه ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬اما اصول علمی و تجربه نش��ان می دهد بیش��تر‬ ‫افرادی که بدون داش��تن س��واد مالی وارد بازار بورس‬ ‫می ش��وند‪ ،‬حضورشان در بازار کوتاه مدت خواهد بود و‬ ‫گاهی شکس��ت می خورند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫مهم ترین پیامد ورود افراد غیرمجرب به بازار بورس را‬ ‫شکس��ت مالی خود انها برش��مرد و یاداوری کرد‪ :‬در‬ ‫تمام دنیا به این ش��کل اس��ت که زیان ع��وام در بازار‬ ‫س��رمایه به بازدهی بازار منجر خواهد شد‪ .‬ماهیدشتی‬ ‫پیام��د دیگر حضور افراد غیرحرفه ای در بازار بورس را‬ ‫مربوط به اقتصاد کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬وجود عوام‬ ‫در بازار سهام باعث می شود شرکت ها در قیمت گذاری‬ ‫دچار اش��تباه ش��وند و گاه نرخ گذاری ها حباب گونه‬ ‫و غیرواقع��ی باش��د‪ .‬با این روند دیگر ش��اخص بورس‬ ‫نمی تواند نش��انگر سایر ش��اخص های اقتصادی باشد‬ ‫و م��ا را دچار خط��ا خواهد کرد‪ .‬این کارش��ناس بازار‬ ‫ب��ورس اضافه کرد‪ :‬افراد باتجرب��ه بازار بورس می دانند‬ ‫که بازدهی بازار دائمی نیس��ت و همیشه امکان سقوط‬ ‫شاخص وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه هرچه به‬ ‫س��مت جلو برویم حض��ور افراد غیرحرف��ه ای در بازار‬ ‫بورس بیشتر و میزان غیرحرفه ای بودن انها نیز بیشتر‬ ‫می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شد بهتر است این افراد بیشتر به‬ ‫سمت صندوق های س��رمایه گذاری بروند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مزیت هایی که حضور در صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫دارد‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬بازدهی این صندوق ه��ا نه تنها از‬ ‫بانک ها‪ ،‬بلکه گاهی از بیش��تر ش��رکت های بورس نیز‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه هم اکنون بازار بورس در‬ ‫اوج قیمت ها قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بررسی سال های گذشته‬ ‫نشان می دهد طی ‪ ۲۰‬سال اخیر سه بار سقوط عظیم‬ ‫شاخص بورس در ایران را ش��اهد بوده ایم که احتمال‬ ‫ری��زش قابل توجه ان دوباره وجود دارد‪ .‬ماهیدش��تی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در چنین ش��رایطی ورود افراد تازه وارد‬ ‫به ب��ازار بورس با این قیمت های باال منطقی نیس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ورود به بورس زمانی که قیمت ها باال باشد‪،‬‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫هزینه سررسید‪ ،‬اقدامات عملیاتی را محقق کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک شهر پیشرو در حمایت از تولید و اشتغال‬ ‫مدیر امور ش��عب شهرس��تان بانک ش��هر با تاکی��د برتوجه همه‬ ‫جانب��ه ای��ن بانک به رون��ق تولید و گس��ترش اش��تغال در تمامی‬ ‫ش��هرها گفت‪:‬حمایت از اش��تغال جوانان وکمک ب��ه رفع نیازهای‬ ‫بانکی واحدهای تولیدی از اولویتهای بانک اس��ت‪ .‬به گزارش مرکز‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬محس��ن امی��ری با بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬بانک ش��هر با تاس��ی از رس��الت خود که همان کمک‬ ‫به رش��د و پیشرفت کش��ور در تمامی حوزه هاس��ت؛ سرمایه های‬ ‫ش��هروندان را در قالب س��پرده‪ ،‬جذب و ان را برای افزایش تولیدات‬ ‫داخلی و گس��ترش اشتغال در قالب تسهیالت در اختیار متقاضیان‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امروز ش��بکه بانکی و بویژه بانک شهر بازوی‬ ‫توانمند فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬تولیدکنندگان و صاحبان مش��اغل در‬ ‫بازارهای کسب و کار است‪ ،‬ادامه داد‪:‬این بانک با استفاده از ظرفیت‬ ‫های خود و ارائه بس��ته های ریالی و ارزی توانسته در شرایط تحریم‬ ‫راهگشای بسیاری از مشکالت حوزه تولید باشد‪.‬‬ ‫مدیر امور ش��عب شهرس��تان بانک ش��هر حمایت از بخش های‬ ‫مختلف صنعتی و کمک به حفظ اش��تغال پای��دار در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته را از جمله اهداف این بانک برشمرد و افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫بانک ش��هر با هدف تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی‬ ‫کشور‪ ،‬نقش محوری در تحقق این مهم را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بزرگ ترین فوالدساز کشور در چالش تامین مواد اولیه‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه به عنوان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های فوالدساز کش��ور که در صدر تولید اهن‬ ‫اس��فنجی در دنیا قرار دارد‪ ،‬ای��ن روزها با کمبود مواد‬ ‫اولیه و سنگ اهن روبه رو است‪ .‬این واحد فوالدی تنها‬ ‫به دلیل کمبود س��نگ اهن در سال جاری ‪۱۵‬درصد از‬ ‫میزان تولید خود را کاهش داده اس��ت‪ .‬این فوالدس��از‬ ‫کشور س��االنه به ‪۷.۵‬میلیون تن سنگ اهن نیاز دارد‪.‬‬ ‫این درحالی است که سنگ اهن کشور به صورت خام‬ ‫و فراوری نش��ده صادر می ش��ود که اگر همین میزان‬ ‫صادرات‪ ،‬مورد اس��تفاده واحدهای فوالدس��ازی داخل‬ ‫کشور قرار گیرد‪ ،‬مشکالت این واحدها حل می شد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نیازمند تامین اضطراری مواد اولیه هستیم‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۵‬درصدی تولید‬ ‫کاهش تولید روبه رو بودیم‪ .‬واحدهای احیای مس��تقیم‬ ‫نی��ز به این دلیل ک��ه گندله در اختیار نداش��ته اند‪ ،‬با‬ ‫‪۲۰‬درصد کاه��ش تولید روب هر و ش��ده و کاهش تولید‬ ‫گندله روی فوالدسازی نیز تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تم��ام این روند س��بب کاهش تولید‬ ‫اسلب نیز ش��ده‪ ،‬به گونه ای که حتی ذخیره ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تنی تختال نیز به مصرف رس��یده اس��ت و سال اینده‬ ‫دیگر این میزان ذخیره تختال را هم نداریم‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که معدنکاران معتقد هس��تند که قیمت‬ ‫سنگ اهن داخلی پایین است ایا نمی شود با قیمت های‬ ‫باالتر سنگ اهن را خرید کنید تا معدنکاران تمایل به‬ ‫صادرات نداشته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گذاری را وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انجام می دهد‪ ،‬همان گونه که‬ ‫محصوالت ف��والد مبارکه نیز قیمت گذاری می ش��ود‪.‬‬ ‫در زمینه قیمت گ��ذاری محدودیت های��ی وجود دارد‬ ‫و قیم��ت فروش محص��والت ما نیز زیر نظر اس��ت‪ ،‬از‬ ‫این رو س��نگ و گندله ای که ما نیز خریداری می کنیم‪،‬‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫بخشیان ادامه داد‪ :‬برای نمونه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به م��ا اعالم می کند که قیمت س��نگ اهن‬ ‫‪۱۳‬درصد قیمت ش��مش ف��والد خوزس��تان یا قیمت‬ ‫گندله ‪۲۲‬درصد قیمت ش��مش فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫مبن��ای قیمت گذاری در زنجیره فوالد قیمت ش��مش‬ ‫فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫صحه گ��ذاری می کنند که س��ود معدن باالتر از س��ود‬ ‫فوالدسازان اس��ت و از س��وی دیگر هزینه های معدن‬ ‫نسبت به معدن در سطح پایینی قرار دارد‪ .‬معدنکار اگر‬ ‫‪ ۵‬درصد هزینه کند‪ ۷ ،‬درصد سود می برد و از انجا که‬ ‫حجم سرمایه گذاری باالست‪ ،‬سودهای کالنی می برد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که ایا می توان به جای س��نگ اهن از‬ ‫قراضه استفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند تولید قراضه در فوالد‬ ‫مبارکه به گونه ای نیست که بتوان درصد باالیی از اهن‬ ‫قراضه اس��تفاده کرد‪ ،‬عالوه بر اینک��ه قراضه باالیی در‬ ‫کشور ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫در کشورهای صنعتی خودرو بعد از ‪ ۵‬سال تبدیل به‬ ‫قراضه می شود‪ ،‬اما در ایران یک خودرو ممکن است که‬ ‫چندین سال کار کند‪.‬‬ ‫بخش��یان در پاسخ به این پرس��ش که اگر صادرات‬ ‫س��نگ اهن نباشد‪ ،‬مش��کالت واحدهای فوالد مبارکه‬ ‫و ذوب اهن حل خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬بله اگر صادرات‬ ‫س��نگ اهن نداشته باش��یم‪ ،‬مش��کالت فوالد مبارکه‬ ‫به ص��ورت موق��ت و کوتاه مدت حل خواهد ش��د‪ ،‬زیرا‬ ‫معدنکاران به تدریج به س��مت واحدهای پایین دس��تی‬ ‫پی��ش رفته اند و این موضوع در بلندمدت بدون ش��ک‬ ‫مشکل ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬ماموری��ت معادن این بود‬ ‫که هزینه ها و س��رمایه گذاری ها را به س��مت اکتشاف‬ ‫پیش ببرند‪ ،‬اما این کار را نکرده اند‪ .‬از س��وی دیگر نیز‬ ‫به تدریج ذخایر کش��ور در حال کاهش اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫سازمان ایمیدرو امس��ال اقدام های خوبی انجام داده و‬ ‫اجازه فعالیت در پایین دست را به معدنکاران نداده‪ ،‬اما‬ ‫نتایج ان نیازمند زمان است‪ .‬معادن جدید نیز به کشف‬ ‫و اس��تخراج نیاز به زم��ان دارد که فرایندی طوالنی را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که قیمت سنگ اهن را‬ ‫درحال حاضر تا چه اندازه مناس��ب می دانید‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زنجیره فوالد معدنکاران باالترین سود را دارند و حاشیه‬ ‫سود فوالدسازان بس��یار کمتر از معدنکاران است‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که فوالدسازان ایجاد ارزش افزوده دارند‪.‬‬ ‫حت��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بر این موضوع‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که چه راهکاری را برای تامین س��نگ‬ ‫اهن دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درگام نخس��ت و در کوتاه مدت‬ ‫راهکار این اس��ت که اولویت صادرات نداشته باشیم و‬ ‫خوراک فوالدس��ازان تامین و از س��وی دیگر براساس‬ ‫سیاس��ت های س��ازمان ایمی��درو در زمینه اکتش��اف‬ ‫سرمایه گذاری بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫مختار بخش��یان ‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه در س��ال جاری فقط به دلیل‬ ‫تامین نش��دن مواد اولیه ‪۱۵‬درصد از میزان تولید خود را از دست‬ ‫داده است‬ ‫سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬بخش��ی را نیز خود به مصرف‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که تا پیش از این شرکت‬ ‫فوالد مبارکه سنگ اهن خود را چگونه تامین می کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬معادن ی��زد و کرمان ت��ا زمانی که فوالدس��از‬ ‫نبودند‪ ،‬کل س��نگ اهنی که داشتند را به فوالدسازانی‬ ‫چ��ون فوالد خوزس��تان‪ ،‬ف��والد مبارک��ه و ذوب اهن‬ ‫می دادند‪ ،‬اما از زمانی که این معدنکاران تغییر سیاست‬ ‫داده اند‪ ،‬به س��مت راه اندازی صنایع پایین دستی خود‬ ‫مانند گندله س��ازی‪ ،‬احیای مس��تقیم و ب��ه تازگی نیز‬ ‫فوالدس��ازی پیش رفته اند و س��نگ اهن خود را مورد‬ ‫استفاده قرار می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سنگ اهن‪ ،‬بزرگ ترین مشکل‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارک��ه در ادامه‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر بزرگ ترین مش��کل فوالد‬ ‫مبارکه تامین س��نگ اهن اس��ت و از انجا که واردات‬ ‫سنگ اهن نیز برای ما مشکل شده‪ ،‬با مشکالت اساسی‬ ‫روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫معدنکاران در این شرایط به دلیل تفاوت قیمتی بین‬ ‫س��نگ اهن داخلی با صادراتی‪ ،‬ترجیح می دهند ان را‬ ‫صادر کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط طبیعی اس��ت که شرکت هایی چون‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان و ذوب اهن با مش��کل‬ ‫روبه رو شوند و فوالد مبارکه فقط به دلیل تامین نشدن‬ ‫م��واد اولیه ‪۱۵‬درصد از میزان تولید خود را از دس��ت‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز فوالد مبارکه به سنگ اهن‬ ‫بخش��یان در پاسخ به این پرس��ش که شرکت فوالد‬ ‫مبارکه ساالنه به چه میزان سنگ اهن نیاز دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه ساالنه به ‪ ۷.۵‬میلیون تن سنگ اهن و ‪۵‬‬ ‫میلیون تن گندله نیاز دارد‪ .‬امس��ال واحد گندله سازی‬ ‫ما به زحم��ت می تواند به تولی��د ‪۶‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬تن‬ ‫تا پایان س��ال برس��د یعنی حدود ‪ ۸۰۰‬تا ‪۹۰۰‬هزار با‬ ‫‹ ‹حاش�یه س�ود معدن�کاران باالت�ر از‬ ‫فوالدسازان‬ ‫‪333‬میلیارد تومان فروش الومینیوم ایران‬ ‫ش��رکت الومینی��وم ای��ران در ‪ ١١‬ماه��ه‬ ‫منتهی به بهم��ن ‪ ١٣٩٨‬از فروش محصوالت‬ ‫خود ‪ ٣۴۵٨‬میلیارد تومان درامد کس��ب کرد‬ ‫ک��ه حدود ‪ ٣٣٣‬میلیارد توم��ان ان مربوط به‬ ‫فروش بهمن اس��ت‪ .‬به گ��زارش بورس ‪،۲۴‬‬ ‫شرکت الومینیوم ایران در ‪ ١١‬ماهه منتهی به‬ ‫بهمن ‪ ١٣٩٨‬از فروش محصوالت خود ‪٣۴۵٨‬‬ ‫میلیارد تومان درامد کس��ب ک��رد که حدود‬ ‫‪ ٣٣٣‬میلیارد تومان ان مربوط به فروش بهمن‬ ‫است‪ .‬گفتنی اس��ت مبلغ فروش این شرکت‬ ‫در مدت ‪ ١١‬ماهه سال ‪ ٩٨‬در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۴۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مختار بخشیان‬ ‫‹ ‹راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫اهن باز هم گران شد‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اهن و فوالد تهران با‬ ‫بی��ان اینکه در حال حاضر هر کیل��و میلگرد ‪ ۷‬هزار‬ ‫تومان شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مسئوالن هیچ توجهی‬ ‫به بازار بی سامان اهن ندارند‪ ،‬مگر می شود ما با مازاد‬ ‫تولی��د ش��اهد افزایش قیمت ها در بازار باش��یم‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم‪ ،‬حمیدرضا رستگار‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫نظارت در بازار اهن باعث شده تا قیمت ها نسبت به‬ ‫هفته گذش��ته ‪ 10‬درصد گران شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جو‬ ‫روانی افزایش بیش��تر قیمت ها ب��ازار احتکار را رونق‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬به نحوی که خریدهای زیادی برای انبار‬ ‫اهن انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪ 7‬هزار تومان شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫اقایان هیچ توجهی به بازار بی سامان اهن ندارند مگر‬ ‫می ش��ود ما با مازاد تولید شاهد افزایش قیمت ها در‬ ‫بازار باشیم‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان اهن و فوالد‬ ‫تهران افزود‪ :‬پیشنهاد کرده ایم تمام مسئوالن مرتبط‬ ‫با حوزه فوالد این هفته با برگزاری یک جلس��ه ویژه‬ ‫وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫جدول نرخ شمش فوالد‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد (‪)mm‬‬ ‫طول (متر)‬ ‫شهر‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪۶۰۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۶۲۲۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۶۲۵۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪۶۱۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪۶۱۳۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۶۱۵۰۰‬‬ ‫سیدرضد شهرستانی عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫یک��ی از مش��کالت اساس��ی واحده��ای‬ ‫فوالدس��ازی تامین سنگ اهن است‪ .‬ظرفیت‬ ‫فوالدس��ازی داخل��ی به ح��دود ‪ ۳۳‬میلیون‬ ‫تن در س��ال رسیده اس��ت‪ ،‬البته با توجه به‬ ‫می��زان تولید کنون��ی نزدیک ب��ه ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن از ای��ن ظرفیت خالی باقی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫هم اکنون واحدهای تولید اهن اس��فنجی نیز‬ ‫با ظرفیت خالی مشغول به کار هستند و یکی‬ ‫از دالیل انها کمبود مواد اولیه و س��نگ اهن‬ ‫است‪ .‬البته اگر صادرات سنگ اهن کشور که‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ۸‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬متوقف‬ ‫شود‪ ،‬مشکل تامین س��نگ اهن این واحدها‬ ‫حداقل به صورت کوتاه مدت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچند که صادرات سنگ اهن با عوارض ‪۲۵‬‬ ‫درصد روبه رو است‪ ،‬اما با این وجود معدنی ها‬ ‫همچن��ان تمایل ب��ه صادرات دارن��د‪ ،‬چراکه‬ ‫در ازای ص��ادرات خ��ود دالر می گیرند و این‬ ‫موضوع می تواند برای انها به لحاظ اقتصادی‬ ‫به صرفه تر است‪.‬‬ ‫برای تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد که در افق‬ ‫چشم انداز سال ‪ ۱۴۰۴‬برنامه ریزی شده است‪،‬‬ ‫کشور به ‪۱۵۰‬میلیون تن سنگ اهن نیاز دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر نزدیک به ‪۸۵‬میلیون تن سنگ‬ ‫اهن در کش��ور استخراج می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫برای رسیدن به افق چشم انداز صنعت فوالد‪،‬‬ ‫به‪ ۷۰‬میلیون تن دیگر سنگ اهن جدید نیاز‬ ‫اس��ت تا بتوان به این چشم انداز دست یافت؛‬ ‫از همی��ن رو یکی اولویت ه��ای زنجیره فوالد‬ ‫باید اکتشافات جدید سنگ اهن باشد‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت برای رسیدن به تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫فوالد باید واردات س��نگ اهن داشته باشیم‪،‬‬ ‫چراک��ه در غیر ای��ن صورت این چش��م انداز‬ ‫محقق شدنی نخواهد بود‪.‬‬ ‫با تمام این شرایط‪ ،‬برنامه اکتشاف باید جزو‬ ‫برنامه های قرار گیرد‪ ،‬چراکه بر اساس اخرین‬ ‫براوردها اعالم شده است که ‪۲‬میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون تن دیگر ذخایر سنگ اهن در کشور‬ ‫موجود است که این میزان با ذخایر فعلی در‬ ‫کش��ور تا حدود ‪ ۲۰‬س��ال نیاز فوالدسازان را‬ ‫پاس��خگو خواهد بود‪ .‬اگر در نگاه بلندمدت تر‬ ‫از ای��ن‪ ،‬به س��نگ اهن نیاز داش��ته باش��یم‬ ‫بای��د اقدام به صادرات کنی��م که این امر نیاز‬ ‫به ایجاد زیرس��اخت هایی چون بن��ادر دارد‪.‬‬ ‫از همی��ن رو ایجاد کارخانه هایی در س��واحل‬ ‫جنوب کش��ور باید در اولویت دست اندرکاران‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫کرونا سمپوزیوم فوالد‬ ‫را به تعویق انداخت‬ ‫رئیس هیات انجمن اه��ن و فوالد ایران از‬ ‫تعویق برگزاری س��مپوزیوم فوالد امس��ال در‬ ‫کیش به ماه های ابتدایی سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬عباس نجفی زاده عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��مپوزیوم و نمایشگاه فوالد ‪ ۹۸‬با نظر‬ ‫ش��ورای تامین منطقه ازاد کی��ش به تعویق‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تمام تالش مان را کردیم که‬ ‫با برنامه ریزی مناسب‪ ،‬سمپوزیوم و نمایشگاه‬ ‫امسال را هم در اسفند برگزار کنیم اما بحران‬ ‫کرون��ا در قدرت پیش بین��ی و برنامه ریزی ما‬ ‫نب��ود‪ .‬در ضمن رایزنی بس��یاری با ش��ورای‬ ‫تامی��ن کیش داش��تیم ام��ا در نهایت و برای‬ ‫محافظت از س�لامت جامعه فوالد تصمیم به‬ ‫تعویق زمان برگزاری گرفتیم‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات انجمن اهن و ف��والد ایران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬همچنین از برگزاری س��مپوزیوم‬ ‫فوالد در اردیبهشت ‪ ۹۹‬در کیش خبر داد‪.‬‬ ‫فروش فوالد هرمزگان‬ ‫جنوب در ‪١١‬ماه سال ‪۹۸‬‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب در ‪ ١١‬ماهه‬ ‫س��ال جاری ح��دود ‪ ۵۴٧٩‬میلی��ارد تومان‬ ‫فروش داش��ته اس��ت که با رشد بسیار خوبی‬ ‫نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ب��ورس ‪ ،۲۴‬ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان جنوب در ‪ ١١‬ماهه منتهی به بهمن‬ ‫‪ ١٣٩٨‬ح��دود ‪ ۵۴٧٩‬میلی��ارد تومان فروش‬ ‫داش��ته است که با رش��د خوب ‪ ۶٨‬درصدی‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال قبل همراه است‪.‬‬ ‫فروش بهمن این ش��رکت فوالدساز نیز ‪۵٨٧‬‬ ‫میلیارد تومان بوده که از میانگین فروش ‪١٠‬‬ ‫ماهه بیشتر اعالم شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درب��اره تامین مواد اولیه (س��نگ اهن) در ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه‪ ،‬مختار بخش��یان مع��اون بهره برداری‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه درب��اره میزان تولید ش��رکت‬ ‫مبارک��ه در س��ال جاری در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امسال ش��رکت فوالد مبارکه با ‪۱۵‬درصد کاهش‬ ‫تولید روبه رو شده که به طور عمده به دلیل کمبود مواد‬ ‫اولیه بوده است‪ .‬هم اکنون نیز در تولید با مشکل کمبود‬ ‫سنگ اهن و گندله روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫بخش��یان در ادام��ه عن��وان کرد‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در زمینه تولید کمبود سنگ اهن‬ ‫است که امس��ال به صورت جدی با این مشکل روبه رو‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫معدن��کاران بخش��ی از س��نگ اهن خ��ود را صادر‬ ‫می کنن��د و از انجای��ی ک��ه در صنایع پایین دس��تی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه چن��دی پیش عنوان کرد‪:‬‬ ‫به منظور جلوگیری از دس��ت دادن بازار و توقف تولید‬ ‫در ‪ ١٠‬ماهه گذش��ته ذخیره سنگ اهن و اسلب خود‬ ‫را مصرف کردیم ‪ .‬اگر روند فعلی اصالح نش��ود‪ ،‬در سال‬ ‫اینده بحران قیمت به دلیل تولید نداشتن کافی فوالد‬ ‫مبارکه بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه ب��ا انتقاد به‬ ‫کمبود مواد اولیه فوالدسازان گفت‪ :‬یکی از دالیلی که‬ ‫س��نگ اهن نداریم‪ ،‬این اس��ت که معدنی ها فوالدساز‬ ‫شده اند و خود نیازمند سنگ اهن هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ف��والد مبارکه‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در تم��ام دنیا‬ ‫ارزش افزوده معدن بیش��تر از فوالد و قابل تامل اس��ت‬ ‫که چرا معدنی های ما فوالدساز شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا پرس��ش از مس��ئول ذی ربط در‬ ‫تامین مواد اولیه فوالدس��ازان درباره مسیرهای موجود‬ ‫در تامی��ن مواد اولیه ف��والد مبارکه‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی فوالد‬ ‫مبارکه ذخیره مواد اولیه خود را مصرف کرده‪ ،‬در سال‬ ‫اینده به دلیل کمب��ود مواد اولیه تولید کاهش می یابد‪.‬‬ ‫عظیمیان در ادامه اف��زود‪ :‬کاهش تولید‪ ،‬موجب تنزل‬ ‫ارزش افزوده در سال اینده برای کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ف��والد مبارکه هیچ وقت به کمبود‬ ‫قطعه یدکی و کاالهای اس��تراتژیک معترض نشده اما‬ ‫درباره مواد اولیه نیازمند تامین اضطراری هستیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کمبود مواد اولیه فوالد مبارکه‬ ‫چگون��ه تامی��ن خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کج��ای دنیا‬ ‫س��راغ نداریم که معدنی ها فوالدساز ش��ده باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫ارزش افزوده معدنی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬ما در شرایط صددرصد تحریمی‪،‬‬ ‫برای سه سال الکترود مورد نیاز را تامین کرده ایم‪ ،‬اما از‬ ‫نبود مواد اولیه داخلی (س��نگ اهن) به شدت در رنجیم‬ ‫و کسی نیست به این پرسش پاسخ دهد که ما به عنوان‬ ‫فوالد مبارکه باید از کجا مواد اولیه خود را تامین کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد مبارکه نیازمند تامین اضطراری سنگاهن است‬ ‫چشم انداز‬ ‫تامین‬ ‫سنگ اهن‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫افزایش تولید اقالم بهداشتی در گیالن‬ ‫خبر‬ ‫گرانفروشی را به سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬اطالع دهید‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گیالن گفت‪ :‬ب��رای جلوگیری از انتقال کرونا‬ ‫تمهی��دات ویژه ای برای افزای��ش تولید اقالم‬ ‫بهداشتی در برخی از واحدهای صنعتی رشت‬ ‫اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گی�لان‪ ،‬فرهاد دلق پوش در‬ ‫گفت وگ��و با ایس��نا گف��ت‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫به منظور پیش��گیری از بیماری کرونا تقاضای‬ ‫مردم برای خرید ماسک و تجهیزات بهداشتی‬ ‫افزای��ش یافت��ه و از انجای��ی ک��ه تولید این‬ ‫محصوالت نمی تواند جوابگوی تقاضای کنونی‬ ‫باش��د‪ ،‬تهمیدات ویژه برای افزایش تولید این‬ ‫محصوالت اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫وی به افزایش ظرفیت خط تولید یک واحد‬ ‫صنعتی در ش��هرک صنعتی سپیدرود رشت‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬به ط��ور میانگین روزانه‬ ‫بیش از ‪ ۳۵۰۰‬ماسک در رشت تولید می شد‬ ‫که قرار اس��ت میزان تولید این واحد صنعتی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬دلق پوش با اشاره به اینکه افزایش‬ ‫ظرفی��ت واحدهایی که ماده ضدعفونی کننده‬ ‫تولی��د می کنند‪ ،‬در حال برنامه ریزی اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬خوش��بختانه واحده��ای‬ ‫صنعت��ی که اقالم بهداش��تی تولید می کنند‪،‬‬ ‫کمبود مواد اولیه ندارند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گی�لان با بی��ان اینکه دو ط��رح صنعتی که‬ ‫مجوز ساخت ش��ان صادر ش��ده را نیز تشویق‬ ‫کرده ایم ب��رای تولید اقالم م��ورد نیاز هرچه‬ ‫س��ریع تر وارد م��دار تولی��د ش��وند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برنامه ری��زی کردیم عالوه بر ماس��ک‪،‬‬ ‫تولی��د موادی چون الکل س��فید و دیگر مواد‬ ‫ضدعفونی کننده م��ورد نیاز مردم نیز افزایش‬ ‫یابد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ش��هروندان گیالنی در‬ ‫صورت مش��اهده گرانفروشی این اقالم اعم از‬ ‫تجهیزات پزش��کی یا کاالهای دیگر با سامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تماس‬ ‫بگیرند و اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با حضور وزیر نیرو انجام شد‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴‬پروژه وزارت نیرو در خراسان شمالی‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد تجهیزات نیروگاهی‪ ،‬ساخت داخل است‬ ‫رضا اردکانیان در هجدهمین هفته از پویش الف‪-‬‬ ‫ب‪-‬ایران‪ ،‬برای بهره برداری از ‪ ۴‬پروژه به خراس��ان‬ ‫شمالی س��فر کرد و گفت‪ :‬برای این پروژه ها‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال س��رمایه صرف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزیر نیرو ش��صت وپنجمین تصفیه خانه‬ ‫فاض�لاب که در دولت تدبیر و امید اجرا ش��ده‪ ،‬در‬ ‫ش��هر اشخانه‪ ،‬مرکز شهرس��تان مانه و سملقان به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اردکانی��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دول��ت تدبیر و‬ ‫امید‪ ،‬به طور متوس��ط‪ ،‬هر ‪ ۵‬هفته یک تصفیه خانه‬ ‫فاضالب وارد مدار بهره برداری شده است‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫با بیان اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد تجهیزات نیروگاهی‬ ‫و نی��ز بخش بس��یار زیاد تجهی��زات صنعت برق و‬ ‫اب در داخل س��اخته می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صنعت‬ ‫برق‪ ،‬صادرکننده خدمات فنی مهندس��ی هس��تیم‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان در جم��ع خبرن��گاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با ارتقای توان داخل‪ ،‬سدهای کشور‬ ‫هم در داخل طراحی و ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬چرخ توس��عه و عمران در‬ ‫بخش اب و برق با س��رعت مناس��ب و مطلوب در‬ ‫حال حرکت است و امید می رود این مسیر همچنان‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی درباره مش��کالت ایجاد ش��ده در تولید برق‬ ‫زمستان امسال گفت‪ :‬در فصول سرد امسال مصرف‬ ‫گاز بخش خانگی افزایش قابل مالحظه ای داش��ت و‬ ‫باتوج��ه به اینکه س��وخت نیروگاه ها از گاز طبیعی‬ ‫تامین می شود‪ ،‬تولید تحت تاثیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو اظهار کرد‪ :‬البته مش��کل برطرف ش��د‬ ‫و وضعیت اکنون عادی اس��ت اما درخواس��ت این‬ ‫است که مش��ترکان‪ ،‬مصرف را مدیریت کنند‪ .‬وی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬با صرفه جوی��ی ‪ ۱۰‬درصدی مصرف‬ ‫گاز و رعایت نکات‪ ،‬مش��کلی در تامین برق نخواهم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۹۵‬میلیون دالر کاال از گم��رکات و بازارچه های‬ ‫م��رزی اس��تان سیستان وبلوچس��تان در ‪ ۱۰‬م��اه ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫افغانستان‪ ،‬صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬محمودرضارحمتیان‪ ،‬سرپرست سازمان‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰‬درصد ظرفیت نیروگاه های برق با‬ ‫سرمایه بخش خصوصی‬ ‫در همین حال مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی‬ ‫توانی��ر گفت‪ ۶۰ :‬درصد ظرفی��ت نیروگاه های برق‬ ‫در حال بهره برداری کشور‪ ،‬با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی ایجاد ش��ده و البته سرمایه گذاری جدید‬ ‫هم در این بخش انجام می شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ن متولی زاده در گفت وگ��و با ایرنا در‬ ‫بجن��ورد اظهار کرد‪ :‬امس��ال س��اخت نیروگاه های‬ ‫جدی��د با ظرفیت بی��ش از ‪ ۳‬هزار مگاوات پیگیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره همراهی م��ردم در مدیریت مصرف‬ ‫برق‪ ،‬گف��ت‪ :‬محدودیتی به لحاظ ظرفیت تولید در‬ ‫نیروگاه ها نداریم و در زمینه انتقال برق هم معضل‬ ‫خاصی در کش��ور وجود ندارد‪ ،‬به ویژه امسال حتی‬ ‫در تابستان‪ ،‬همکاری خوب مردم‪ ،‬سبب شد شاهد‬ ‫مدیریت مصرف برق باشیم‪.‬‬ ‫متولی زاده تصریح کرد‪ :‬تابس��تان امس��ال‪ ،‬از ‪۲۹‬‬ ‫میلیون مش��ترک خانگی‪ ۲۴ ،‬میلیون مشترک در‬ ‫حد الگوی تعیین شده برق مصرف کردند و حتی ‪8‬‬ ‫میلیون مشترک ما‪ ،‬میزان مصرف خود را نسبت به‬ ‫دوره مش��ابه سال گذشته کاهش دادند و این جای‬ ‫قدردانی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مشترکان مشمول پرداخت پاداش‬ ‫خوش مصرف��ی به میزان بیش از هزار و ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫ریال شدند و مش��ترکان بخش صنایع و کشاورزی‬ ‫هم همکاری خوبی داش��تند و ب��ا مدیریت مصرف‬ ‫برق‪ ،‬مش��مول دریافت ‪ 3‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫پاداش شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش میزان مصرف برق تابستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مادرتخصص��ی توانیر با بیان‬ ‫اینکه تابستان امس��ال شاهد کاهش میزان مصرف‬ ‫ب��رق به می��زان ‪ ۴‬ه��زار م��گاوات بودی��م‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه ه��ای مدیریت مصرف برای تابس��تان س��ال‬ ‫رشد صادرات سیستان و بلوچستان به افغانستان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع صادرات انجام‬ ‫ش��ده از گم��رگات و بازارچه ه��ای مرزی اس��تان به کش��ور‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال ‪ ۳۹۵‬میلی��ون و ‪ ۹۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۶۵‬دالر بوده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل ‪۷۲‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه امسال از‬ ‫مجموع صادرات اس��تان حدود ‪ ۴۵‬درصد به کشور افغانستان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رحمتیان خاطرنشان کرد‪ :‬میزان صادرات از طریق گمرکات‬ ‫اس��تان به کش��ور افغانستان در مدت اعالم ش��ده برابر با ‪۹۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۴۴‬هزار و ‪ ۶۰۴‬دالر و صادرات از طریق بازارچه ها‬ ‫این��ده هم ادام��ه دارد‪ ،‬زی��را نتایج ای��ن طرح در‬ ‫تابس��تان امسال بس��یار خوب بود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در زمس��تان امسال‪ ،‬سرمای شدید هوا‪ ،‬سبب‬ ‫ش��د مصرف گاز خانگی به ش��دت افزای��ش یابد و‬ ‫تامین س��وخت نیروگاه ها با محدودیت روبه رو شود‬ ‫اما خوشبختانه مشکل رفع شد‪ .‬متولی زاده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درخواس��ت ما از مردم‪ ،‬مدیریت مصرف برق و‬ ‫گاز و صرفه جویی در ان است و خوشبختانه اکنون‬ ‫وضعیت نرمال و طبیعی اس��ت‪ .‬وی درباره مصرف‬ ‫زی��اد ان��رژی در اداره ها‪ ،‬گفت‪ :‬درخواس��ت ما این‬ ‫است که رس��انه ها در این زمینه کمک کار باشند؛‬ ‫البته ما ه��م از اهرم قانونی و ابزارهای خود در این‬ ‫باره اس��تفاده می کنیم اما باید با اطالع رس��انی ها‪،‬‬ ‫مصرف در اداره ها مدیریت شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مادرتخصصی توانیر درباره حوادث حوزه برق کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه امار حوادثی که منجر به‬ ‫مشکل جدی شود‪ ،‬نگران کننده نیست‪.‬‬ ‫اس��تان نیز ‪ ۲۹۸‬میلیون و ‪ ۴۸۸‬هزار و ‪ ۳۶۱‬دالر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬در پایان‬ ‫بیان کرد‪ :‬مصالح س��اختمانی (سیمان)‪ ،‬سیب درختی‪ ،‬کاشی‬ ‫و س��رامیک از جمله اقالمی هستند که در زمان مدت ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫امسال به کشور افغانستان صادر شده اند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمانشاه خبر داد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال ‪ ۱۰۰۰‬تن پرتقال و ‪ ۶۰۰‬تن س��یب سهمیه به‬ ‫استان اختصاص داده شده که از این میزان ‪ ۷۲‬درصد پرتقال و‬ ‫‪ ۹۰‬درصد سیب در انبارها و سردخانه های استان ذخیره سازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ذخیره میوه شب عید در سردخانه های استان‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫محس��ن دارابی رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت‪ :‬با حمایت های صندوق‬ ‫توس��عه کشاورزی و از محل اعتبارات این صندوق ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫ریال برای خرید میوه ش��ب عید در اختیار مباش��ر توزیع قرار‬ ‫داده ش��ده و بقیه ان را از طری��ق بانک ملت در حال پیگیری‬ ‫هس��تیم ک��ه امیدواریم محقق ش��ود‪ .‬دارابی با بی��ان مطالب‬ ‫یادشده افزود‪ ۲ :‬سردخانه کرمانشاه و اسالم اباد غرب به عنوان‬ ‫محل ذخیره س��ازی میوه ش��ب عید تعیین شده اند که نسبت‬ ‫ذخیره س��ازی ان ‪ ۷۰‬درصد س��ردخانه کرمانشاه و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫سردخانه اس�لام اباد غرب است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان کرمانش��اه در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫از زم��ان توزیع و ش��بکه های توزیع در روزهای پایانی اس��فند‬ ‫خبر داد و تاکید کرد‪ :‬اس��تان کرمانشاه امسال در زمینه حمل‪،‬‬ ‫استقرار و کیفیت میوه شب عید وضعیت مناسب تر و پایدارتری‬ ‫نسبت به سایر استان های کشور دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫بدعهدی هندی ها با بندر ایرانی‬ ‫چابهار همچنان در انتظار سرمایه گذار‬ ‫از مزیت های چابهار زیاد گفته ایم و ش��نیده اید‪ ،‬به ویژه‬ ‫وقتی خبر رس��ید که هند می خواه��د ‪ 85‬میلیون دالر‬ ‫برای توس��عه بندر چابهار س��رمایه گذاری کرده و ‪150‬‬ ‫میلیون دالر نیز برای توس��عه ریلی این بندر به ایران وام‬ ‫دهد‪ ،‬با خوشحالی نوشتیم که تنها بندر اقیانوسی ایران‪،‬‬ ‫به زودی فعال خواهد ش��د و کلیدداری بخش بزرگی از‬ ‫بارهای ترانزیتی اروپا و اس��یا به کشورهای اسیای میانه‬ ‫و افغانس��تان را به دست خواهد گرفت‪ .‬حاال دبیر انجمن‬ ‫کشتیرانی و خدمات وابسته می گوید حتی یک سنت از‬ ‫س��رمایه هایی که قرار بوده از هند به ایران بیاید‪ ،‬محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��اخت بن��در ترانزیتی در چابهار‬ ‫ج��زو برنامه های کش��ور پیش از انقالب ب��وده و پس از‬ ‫انقالب نیز ضرورت ایجاد چنین بندری خارج از محدوده‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬با هدف توس��عه محور شرق کشور احساس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود نگاه وی��ژه به این بن��در در همه‬ ‫دولت ها‪ ،‬توس��عه این بندر با کن��دی و تاخیر پیش رفته‬ ‫و نخس��تین گام های این توس��عه در دهه اخیر برداشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تهیه طرح جامع توس��عه چابهار و اجرای فاز نخست‬ ‫توس��عه بندر چابهار از سال ‪ ۱۳۸۶‬اغاز شد و فاز نخست‬ ‫این بندر در سال ‪ ۹۶‬به بهره برداری رسید‪ .‬با بهره برداری‬ ‫از این فاز‪ ،‬ظرفیت بندر از ‪ ۲.۵‬به ‪ ۸.۵‬میلیون تن افزایش‬ ‫یافت و ‪ ۱۷۰۰‬متر اس��کله به اسکله های بندر اضافه شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن عمق ابخور کش��تی ها ب��ه ‪ ۱۶.۵‬متر افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫درحال حاضر فاز دوم توسعه بندر شهید بهشتی چابهار‬ ‫در دست اجرا بوده و فازهای سوم‪ ،‬چهارم و پنجم توسعه‬ ‫نیز در نوبت اجراس��ت‪ .‬قرار اس��ت با اج��رای فاز پنجم‬ ‫توس��عه‪ ،‬ظرفیت تخلیه و بارگیری س��االنه این بندر به‬ ‫‪ ۸۲‬میلیون تن کاال رسیده و تبدیل به یکی از مهم ترین‬ ‫بندرهای ترانزیتی منطقه شود‪.‬‬ ‫با توجه به مزیت های ترانزیتی بندر چابهار‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫هن��د و چی��ن در س��ال های گذش��ته ب��رای حض��ور و‬ ‫س��رمایه گذاری در این بندر اب��راز امادگی کردند و هند‬ ‫موفق ش��د در سال ‪ ۹۶‬قرارداد مشارکت در توسعه بندر‬ ‫چابهار را ب��ا ایران در قالب س��رمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫دالری و ی��ک خط اعتب��اری ‪ ۱۵۰‬میلی��ون دالری (در‬ ‫زمینه توس��عه ریلی منطقه) نهایی کند‪ .‬براساس قرارداد‬ ‫امضا شده میان ‪ ۲‬کشور‪ ،‬راهبری یک فاز از توسعه بندر‬ ‫ش��هید بهشتی چابهار از س��وی هندی ها انجام می شود‪.‬‬ ‫براساس این قرارداد هند می تواند ‪ ۱۰‬سال از بندر چابهار‬ ‫برای حمل ونقل کاال استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چابهار قربانی مدیریت ناکارامد‬ ‫دبی��ر انجمن کش��تیرانی و خدمات وابس��ته می گوید‬ ‫هند هنوز هی��چ گامی برای اجرای تعهد خود در چابهار‬ ‫برنداشته‪ ،‬این درحالی است که این بندر از تحریم‪ ،‬معاف‬ ‫ش��ده و هند گرفتاری های تحری��م را برای حضور و اغاز‬ ‫فعالیت در این بندر ندارد‪.‬‬ ‫مس��عود پل مه یکش��نبه در میزگرد بررس��ی وضعیت‬ ‫ترانزیت از کش��ور اظهار کرد‪ :‬با وج��ود تمهیدات دولت‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر در س��ال های گذشته‪ ،‬بخش مشخصی از منابع کشور در چابهار‬ ‫سرمایه گذاری ش��ده بود و منتظر سرمایه خارجی ها نمی شدیم‪ ،‬این‬ ‫بندر بسیار پیشرفته تر از شرایط فعلی بود‬ ‫برای احیای بندر چابهار‪ ،‬ما همچنان در این زمینه عقب‬ ‫هستیم و حتی یک سنت از سرمایه گذاری ‪ ۲۲۰‬میلیون‬ ‫دالری هندی ها که وعده داده بودند‪ ،‬وارد چابهار نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پل مه ادامه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۶‬ق��رار بود دولت هند یک‬ ‫میلیون تن گندم به افغانس��تان بدهد اما حداکثر میزان‬ ‫گندمی که از چابهار ترانزیت شد‪ ۱۸۰ ،‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ناکارام��دی مدیری��ت بندری در‬ ‫بخش خصوص��ی برای بندر چابهار مش��کل ایجاد کرده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬پیمانکاری محلی که ارتباطات خاص دارد‪،‬‬ ‫بدون توانمندی علمی و مالی‪ ،‬در حالی که هیچ ارتباطی‬ ‫با ش��رکت های مرتبط ندارد و پی��ش از این کار نظافت‬ ‫ساختمان را انجام می داده‪ ،‬پیمانکار ترانزیت بندر چابهار‬ ‫شده است‪ .‬همین موجب می شود زمان ترانزیت که باید‬ ‫‪ ۳‬روز باشد‪ ،‬به ‪ ۱۱۰‬روز افزایش یابد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن کش��تیرانی و خدمات وابس��ته گفت‪:‬‬ ‫ناکارام��دی مدیریت در ناوگان ج��اده ای نیز برای بندر‬ ‫چابه��ار قاب��ل تامل اس��ت‪ .‬ت��ا وقتی بار برگش��ت برای‬ ‫چابهار نداش��ته باش��یم‪ ،‬راننده بار رف��ت را نمی پذیرد و‬ ‫ضرورت دارد رفت و برگش��ت در مسیر بندر چابهار برای‬ ‫کامیون دار توجیه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫یکی از کارشناس��ان بندری و دریایی کشورمان معتقد‬ ‫اس��ت با توجه به مشکالت سرمایه ای و با توجه به تعلل‬ ‫هند در اجرای تعهدهای خود‪ ،‬باید موانع سرمایه گذاری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در ای��ن بن��در برط��رف و از ت��وان‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫محمود تهی دس��ت در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫قرار بود بخش��ی از توس��عه بن��در چابهار با اس��تفاده از‬ ‫منابع مالی کش��ور هند پیش رود اما این کشور تاکنون‬ ‫عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تکیه بر وعده های هند موجب ش��ده مسئوالن از فراهم‬ ‫کردن منابع مالی مناس��ب دیگر غفلت کنند و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬این بندر نتوانس��ته رشد مورد انتظار ما در زمینه‬ ‫فعالیت های بندری و تجاری را داشته باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بندر چابه��ار هنوز تا وضعیت ایده ال‬ ‫از نظ��ر ترانزیتی و عملیات بندری فاصل��ه زیادی دارد‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬باید در زمینه تامین مناب��ع مالی داخلی و‬ ‫حتی خارجی برای توس��عه این بندر برنامه ریزی کنیم و‬ ‫منتظر هندی ها نمانیم‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی زاه��دان با انتقاد از غفلت رخ داده‬ ‫از ظرفیت ه��ای چابهار و جذب س��رمایه برای رونق این‬ ‫بندر گفت‪ :‬اگر در س��ال های گذشته‪ ،‬بخش مشخصی از‬ ‫منابع کش��ور در چابهار سرمایه گذاری شده بود و منتظر‬ ‫سرمایه خارجی ها نمی شدیم‪ ،‬این بندر بسیار پیشرفته تر‬ ‫از شرایط فعلی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذار را فراری ندهیم‬ ‫یکی از کارشناسان حمل ونقل کشورمان می گوید اگر‬ ‫قرار اس��ت هند یا هر کش��ور دیگری‪ ،‬س��رمایه به بندر‬ ‫چابهار بیاورد و به سرعت گرفتن توسعه ان کمک کند‪،‬‬ ‫مسئوالن باید تمهیدات الزم را برای ماندگاری سرمایه ها‬ ‫اندیش��یده و از مانع تراش��ی ها و س��نگ اندازی هایی که‬ ‫موجب فرار سرمایه ها می شود‪ ،‬جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫سعید قصابیان در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه با توجه‬ ‫به مزیت های چابهار برای ایران‪ ،‬باید از سنگ اندازی در‬ ‫مسیر س��رمایه گذاری های خارجی و فراری دادن انها از‬ ‫کش��ور تمهیداتی اندیشیده شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫بهترین بهره برداری را از فرصت معافیت چابهار از تحریم‬ ‫داشته باشد و در زمینه جذب سرمایه های خارجی برای‬ ‫توسعه این بندر تالش کند‪.‬‬ ‫قصابی��ان ادامه داد‪ :‬بهره برداری از بندر چابهار و رونق‬ ‫ان‪ ،‬گامی مهم در زمینه افزایش ترانزیت ریلی‪ ،‬جاده ای‬ ‫و دریایی کشور اس��ت که ترانزیت ریلی باید در اولویت‬ ‫باش��د و در این زمینه‪ ،‬س��اخت و راه ان��دازی خط اهن‬ ‫چابهار دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫او اضافه ک��رد‪ :‬راه اندازی این خ��ط اهن همچنین از‬ ‫این نظر اهمیت دارد که به نظر می رس��د برنامه هند در‬ ‫زمینه اس��تفاده از بندر چابهار این است که کانتینرها را‬ ‫با کش��تی به ای��ن بندر منتقل ک��رده و از راه زمینی به‬ ‫افغانستان ارسال کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل با تاکید ب��ر اینکه ایران از‬ ‫تجارت با هند و افغانستان سود بیشتری می برد تا تجارت‬ ‫با پاکس��تان‪ ،‬افزود‪ :‬این احتمال وجود دارد که پاکستان‬ ‫اقداماتی برای به شکست کشاندن برنامه ریزی های هند‬ ‫در چابهار انجام دهد که باید برنامه ریزی های الزم برای‬ ‫رویارویی با این اقدامات وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تالش خبرنگار‬ ‫ب��رای پیگیری‬ ‫ادع��ای دبی��ر انجم��ن کش��تیرانی از س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی و نماینده چابهار به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫مسعود پل مه‬ ‫محمود تهی دست‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫که محموله ان بار صنایع کش��ور و کمک های بشردوس��تانه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به چین بابت کنترل بحران ویروس‬ ‫کرونا بوده اس��ت‪ .‬در این مدت بر اساس مصوبه هیات دولت‬ ‫و مجوز س��ازمان هواپیمایی کشوری ایران ‪ ۴‬پرواز مسافری‬ ‫از تاری��خ ‪ ۱۲‬بهمن تا ‪ ۱۶‬بهمن براب��ر با اول تا پنجم فوریه‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬به مقاصد پکن‪ ،‬ش��انگهای‪ ،‬گوانگجو و ش��نزن انجام‬ ‫ترکیه‪ ،‬گرجستان‪ ،‬عراق و کویت پروازهای ایران را لغو کردند‬ ‫در پی انتش��ار اخباری مبنی بر لغو برخی پروازهای‬ ‫خارجی با مبدا ایران از یکش��نبه ‪ ۴‬اس��فند‪ ،‬مدیرکل‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هر فرودگاهی امام خمینی‬ ‫(ره) گفت‪ :‬تاکنون ترکیه‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬عراق و کویت‬ ‫پروازه��ای ایران به کشورش��ان را تا اط�لاع ثانوی به‬ ‫حالت تعلیق دراورده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی کاشانی حیدری اظهار کرد‪:‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬ع��راق و کویت تا اط�لاع ثانوی‬ ‫پروازهای ایران به کشورش��ان را لغ��و کرده اند اما این‬ ‫اتفاق ادامه دار نبوده است و پروازها از سر گرفته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬مسئوالن این کشورها دلیل این اقدام‬ ‫را جلوگیری و پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا در‬ ‫کشورش��ان اعالم کرده اند و به همین دلیل پروازهای‬ ‫خارجی به این مقاصد انجام نمی شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل روابط عمومی ش��رکت ش��هر فرودگاهی‬ ‫امام خمینی (ره) گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴‬کش��ور بیان ش��ده‬ ‫پروازه��ای ای��ران را لغو کرده اند و اطالعیه رس��می از‬ ‫سوی کش��ور دیگری اعالم نشده است اما ایرالین ها و‬ ‫اژانس های مس��افرتی موظفند مس��افران را از هرگونه‬ ‫تغییر در برنامه پروازی شان مطلع کنند‪ .‬مردم نیز بهتر‬ ‫اس��ت پی��ش از مراجعه به ف��رودگاه‪ ،‬اطالعات الزم را‬ ‫درباره سفرشان کسب کنند‪.‬‬ ‫شده برای انتقال مسافران چینی این شرکت حاضر در ایران‬ ‫و سایر کشورها و ایرانی های حاضر در چین با نظارت وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و رعایت شیوه نامه های‬ ‫مرب��وط انجام ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین یک پ��رواز به مقصد‬ ‫ووهان در تاری��خ ‪ ۴‬فوریه برابر با ‪ ۱۵‬بهمن ‪ ۹۸‬برای انتقال‬ ‫دانش��جویان ایرانی بر اس��اس درخواس��ت دولت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران انجام شده اس��ت‪ .‬هواپیمایی ماهان توضیح‬ ‫داده اس��ت‪ :‬اکنون این ش��رکت پرواز برنامه ای مس��افربری‬ ‫ب��ه مقصد چین ندارد و برقراری احتمال��ی دوباره پروازهای‬ ‫بیان ش��ده مبتنی بر مجوز س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪،‬‬ ‫اطالع رسانی خواهد ش��د‪ .‬بنابراین در توقف پروازهای مورد‬ ‫بحث هیچ تاخیری رخ نداده اس��ت‪ .‬بر اس��اس توضیح این‬ ‫ایرالین داخلی‪ ،‬در این مدت پروازهای ترانزیت به دلیل منع‬ ‫سفر اتباع چین ازس��وی دولت چین از مبدا شهرهای چین‬ ‫نیز متوقف ش��ده است‪ ،‬مسافران ایرانی و چینی های منتقل‬ ‫ش��ده به ایران و چین تا ‪ ۵‬فوریه ‪ ۲۰۲۰‬پیش از بروز بحران‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا بلیت های ماهان را در اختیار داش��تند‬ ‫و بای��د به مقاصد خود انتق��ال پیدا می کردن��د که با توجه‬ ‫ب��ه مصوبه هیات دول��ت این کار انجام ش��د و خارج از این‬ ‫چارچوب انتقال مس��افری اتفاق نیفتاده است‪ .‬ماهان تاکید‬ ‫دارد همه ش��یوه نامه های س��ازمان بهداشت جهانی و وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در زمینه گندزدایی از بار‬ ‫و هواپیما و شیوه رفتار کارکنان پروازی‪ ،‬پیش و پس از پرواز‬ ‫و در زمان پرواز بر اساس باالترین استانداردهای ابالغی و با‬ ‫نظارت وزارت بهداشت انجام گرفته و می گیرد‪.‬‬ ‫اقدامات راه اهن برای مقابله با کرونا‬ ‫شرکت راه اهن اعالم کرد به طور جدی اقدامات احتیاطی برای مقابله‬ ‫ب��ا تکثیر و انتش��ار این وی��روس خطرناک را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده است‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی راه اهن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬ضدعفونی کردن مکان ها و ایستگاه های ریلی و برگزاری‬ ‫کارگاه ها و دوره های اموزشی مورد نیاز‪ ،‬از مهم ترین اقدامات این شرکت‬ ‫در مقابله با ویروس کرونا در چند روز گذشته در شبکه ریلی کشور بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ضدعفونی کردن دائمی مکان ها‪ ،‬ابنیه و تجهیزات ایس��تگاهی و‬ ‫ضدعفونی کردن پیوسته قطارهای مسافری و توزیع ژل ضدعفونی کننده‬ ‫در قطارها و اداره های کل مناطق ریلی و برگزاری کارگاه اموزشی مقابله‬ ‫با ویروس کرونا در ستاد مرکزی راه اهن جمهوری اسالمی ایران از دیگر‬ ‫اقدامات مهم این شرکت بوده است‪.‬‬ ‫توزی��ع بی��ش از ‪ ۲۵‬هزار ماس��ک به مس��افران‪ ،‬اس��تقرار گروه های‬ ‫اورژانسی در برخی ایستگاه ها‪ ،‬ابالغ شیوه نامه مراقبت تشخیص درمان‪،‬‬ ‫ارائه خدمات بالینی‪ ،‬انتقال بیماران مشکوک به مراکز درمانی و همکاری‬ ‫مس��ئوالن وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی از دیگر اقدامات‬ ‫شرکت راه اهن برای مقابله با این ویروس است‪ .‬ابالغ شیوه نامه ضرورت‬ ‫همکاری با واحدهای اورژانس مس��تقر در ایستگاه های راه اهن تهران‪،‬‬ ‫مشهد و تبریز و انجام هماهنگی الزم با سازمان های بین المللی از جمله‬ ‫اتحادیه بین المللی راه اهن ها) و یونسکاپ (از واحدهای وابسته به سازمان‬ ‫مل��ل متحد که وظیفه هماهنگی کاهش مخاطرات طبیعی در اس��یا را‬ ‫دارد) ب��رای بررس��ی راه های مقابله با ویروس کرونا در س��اختمان های‬ ‫اداری و مکان های مورد نظر‪ ،‬از دیگر این اقدامات در راه اهن است‪.‬‬ ‫به طور تقریبی همه بازارهای ایران به شدت‬ ‫تحت تاثیر رشد باالی نقدینگی و تورم شدید‬ ‫قرار دارند‪ .‬دولت هم به جای اینکه به ریش��ه‬ ‫اصلی بپردازد‪ ،‬پیوس��ته وارد نرخ گذاری های‬ ‫تصنع��ی و تثبی��ت ن��رخ می ش��ود‪ ،‬یعن��ی‬ ‫سیاست هایی مانند مالیات بر خانه های خالی‬ ‫که با هدف عرضه واحدهای بدون سکنه و در‬ ‫نتیج��ه تثبیت یا کاهش نرخ انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫یا تفکی��ک تقاضا به مصرفی و س��وداگرانه و‬ ‫روش های��ی مانند مالیات بر معامله ها که قرار‬ ‫است سوداگری را هدف قرار دهد!‬ ‫این اقدام ها ش��اید در کوتاه مدت موثر باشد‬ ‫اما در بلندمدت جهش های بسیار سنگین تری‬ ‫در نرخ ایجاد می کند‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که در بخش مس��کن‬ ‫دست کم می دانیم تقاضای بالقوه بسیار باالیی‬ ‫نهفته است و در این زمینه کمبود داریم‪ .‬حاال‬ ‫رکود شدید هم باعث شده ساخت وساز زیادی‬ ‫اتفاق نیفتد‪ .‬فقط کافی است شوکی رخ دهد‬ ‫و بخشی از تقاضاهای بالقوه به تقاضای بالفعل‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫در کمبود عرضه به دلیل ساخت وساز بسیار‬ ‫پایین‪ ،‬جهش قیمتی بس��یار باالیی را تجربه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬باید توجه کرد وقتی نرخ مسکن‬ ‫به متری ‪ ۳‬میلیون تومان رسید‪ ،‬دیگر امکان‬ ‫ندارد از این باالتر رود‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی تقاضای ب��ه اصطالح‬ ‫س��وداگری بد نیست‪ ،‬بلکه در شرایط رکودی‬ ‫فعلی بسیار هم خوب است‪ .‬این تقاضا‪ ،‬عرضه‬ ‫را مدیری��ت می کند‪ .‬وقت��ی تقاضای مصرفی‬ ‫ب��ه دلیل اف��ت توان خرید به ش��دت کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬تقاضای سوداگری می تواند مانع‬ ‫افت شدید تولید ش��ود‪ ،‬افتی که در اینده با‬ ‫شکل گیری دوباره تقاضای مصرفی‪ ،‬می تواند‬ ‫به جهش ش��دید نرخ منتهی ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫تقاض��ای س��فته بازی‪ ،‬جهش ش��دید نرخ را‬ ‫در ط��ول زمان به رش��د تدریجی نرخ تبدیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این مس��ئله هم برای عرضه بس��یار خوب‬ ‫اس��ت‪ ،‬هم برای تقاض��ا‪ .‬البت��ه موضوع حل‬ ‫ریش��ه ای تورم و موضوع نقدینگی باید مورد‬ ‫توجه ق��رار گیرد‪ .‬درواقع انچه م��ا به عنوان‬ ‫دالل��ی یا س��وداگری ب��د می دانی��م‪ ،‬همان‬ ‫‪ supply chain management‬است که‬ ‫اصالح زیباتری است!‬ ‫روحانی ازادراه تهران‪-‬‬ ‫شمال را افتتاح می کند‬ ‫منطقه ی��ک ازادراه تهران‪ -‬ش��مال امروز‪،‬‬ ‫سه شنبه ‪ ۶‬اس��فند با حضور رئیس جمهوری‬ ‫به بهره برداری رسمی می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ساخت منطقه یک ازادراه‬ ‫تهران‪ -‬ش��مال به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر از س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬س��رعت گرفت و بهمن امس��ال به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬بهم��ن امس��ال بن��ا ب��ه درخواس��ت‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬قطعه ی��ک ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال برای بهره برداری ازمایش��ی باز شد و‬ ‫مدت ‪ ۲‬س��اعت زیر بار عب��ور ترافیک رفت و‬ ‫پ��س از ان نی��ز روز ‪ ۲۴‬اس��فند بهره برداری‬ ‫ازمایشی از این مسیر انجام شد‪.‬‬ ‫پ��س از ان مق��رر ش��د در اس��فند ای��ن‬ ‫پروژه به طور رس��می به بهره برداری برس��د‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس قرار اس��ت امروز ‪ ۶‬اس��فند‬ ‫منطق��ه یک ازادراه تهران‪ -‬ش��مال با حضور‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬وزی��ر راه و شهرس��ازی و‬ ‫جمعی از مس��ئوالن نهادهای دس��ت اندرکار‬ ‫پروژه به بهره برداری رسمی برسد‪.‬‬ ‫منطقه یک ازادراه تهران‪ -‬شمال از بزرگراه‬ ‫همت پس از تقاطع ازادگان شروع می شود و‬ ‫تا شهرس��تانک در محور کندوان ادامه دارد‪.‬‬ ‫این مس��یر ‪ ۳۲‬کیلومتری موجب کاهش ‪۶۵‬‬ ‫کیلومتری فاصله تهران تا چالوس می ش��ود‪.‬‬ ‫خودروها پس از خروج از منطقه یک ازادراه‪،‬‬ ‫وارد محور قدیم کرج‪ -‬چالوس می شوند‪.‬‬ ‫این مس��یر ازادراهی جزو محورهای دارای‬ ‫اس��تاندارد و ایمنی باال اس��ت ک��ه نمونه ان‬ ‫در غرب اس��یا وجود ن��دارد‪ .‬وجود تونل های‬ ‫طویل با استاندارد باال‪ ،‬جت فن های پیشرفته‪،‬‬ ‫تونل های دسترس��ی‪ ،‬پل های خاص و روکش‬ ‫بتن��ی از ویژگی های قاب��ل توجه منطقه یک‬ ‫ازادراه ته��ران‪ -‬ش��مال اس��ت که به دس��ت‬ ‫طراحان و شرکت های ایرانی اجرا شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ماهان بعد از دستور توقف پروازها‪ ۹ ،‬پرواز به چین انجام داد‬ ‫هواپیمایی ماهان ضمن تایید انجام ‪ ۴‬پرواز باری به مقصد‬ ‫دو ش��هر ش��انگهای و پکن و ‪ ۵‬پرواز مسافری بعد از دستور‬ ‫توق��ف پروازها به چی��ن‪ ،‬اطالع داد که اکنون این ش��رکت‬ ‫پرواز برنامه ای مس��افربری به مقصد چی��ن ندارد و برقراری‬ ‫احتمالی پروازها به چین مبتنی بر مجوز سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هواپیمایی ماهان با توجه به‬ ‫مس��ائل مطرح ش��ده درباره پروازهای این شرکت به چین‪،‬‬ ‫در یک پس��ت اینس��تاگرامی که به تعبیر خود برای «تنویر‬ ‫افکار عمومی» است‪ ،‬اورده است‪ :‬پروازهای برنامه ای شرکت‬ ‫هواپیمایی ماهان که پیش از این ‪ ۱۲‬پرواز هفتگی بود از روز‬ ‫ش��نبه ‪ ۱۲‬بهمن برابر ب��ا اول فوریه ‪ ۲۰۲۰‬بنا بر نظر هیات‬ ‫دول��ت تا اطالع ثانوی متوقف ش��ده اس��ت و رزرو بلیت در‬ ‫مس��یرهای چین تا اخر ماه فوریه سال ‪ ۲۰۲۰‬متوقف است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این بیانیه امده اس��ت‪ :‬باتوجه به اینکه براس��اس‬ ‫مصوب��ه ‪ ۱۳‬بهمن ‪ ۹۸‬برابر ب��ا ‪ ۲‬فوریه ‪ ۲۰۲۰‬هیات دولت‪،‬‬ ‫این ش��رکت براساس مجوزهای صادرش��ده ازسوی سازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری ایران مجاز ب��ه انجام پروازهای باری به‬ ‫مقصد چین شده است‪ ،‬از ان تاریخ تاکنون ‪ ۲‬پرواز باری به‬ ‫مقص��د پکن و ‪ ۲‬پرواز باری به مقصد ش��انگهای انجام داده‬ ‫یادداشت‬ ‫خوب و بد‬ ‫سوداگری‬ ‫مسکن‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تمهیدات تاکسیرانى براى‬ ‫پیشگیرى از شیوع کرونا‬ ‫واریز مابه التفاوت‬ ‫سهمیه سوخت‬ ‫حمل ونقل عمومی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری‬ ‫کشور اعالم کرد‪ ۷۵۰ :‬هزار خودرو حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬مابه التفاوت ریالی س��همیه اعتباری‬ ‫س��وخت بهمن خ��ود را دریاف��ت کردند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫اتحادی��ه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور‪،‬‬ ‫مرتض��ی ضامن��ی اظهارک��رد‪ :‬مابه التف��اوت‬ ‫ریالی س��همیه اعتباری س��وخت ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫خودرو حمل ونقل عمومی به حسابشان واریز‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این اعتبار ش��امل رانندگان‬ ‫سرویس مدرسه ها‪ ،‬اژانس های تحت پوشش‬ ‫ش��هرداری و اصناف‪ ،‬تاکس��ی های اینترنتی‪،‬‬ ‫تاکس��ی های فرودگاهی و تاکسی هایی که در‬ ‫شهرهایشان جایگاه س��ی ان جی وجود ندارد‪،‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬ضامنی درباره نحوه استفاده از این‬ ‫اعتبار بی��ان کرد‪ :‬اعتبار بیان ش��ده در همه‬ ‫کارت های بانکی رانندگان ش��ارژ می ش��ود و‬ ‫در زم��ان س��وخت گیری می توانند از هر یک‬ ‫از کارت های بانکی خ��ود به منظور پرداخت‬ ‫هزینه س��وخت در جایگاه استفاده کنند‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬ب��رای ارائه خدم��ات مطلوب به‬ ‫رانن��دگان فعال‪ ،‬امکان تغیی��ر رمز و دریافت‬ ‫تاریخچه واریز و باقی مانده اعتبار با راه اندازی‬ ‫سامانه س��ماس فراهم شده است و رانندگان‬ ‫می توانند با مراجعه به این س��امانه به نشانی‬ ‫‪ www.samas.moi.ir‬از می��زان اعتب��ار‬ ‫تخصیص��ی و تاریخچه هزینه ک��رد ان مطلع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫افتتاح زیرگذر کوی نصر‬ ‫از امروز‬ ‫معاون فنی و عمرانی ش��هرداری تهران خبر‬ ‫داد‪ :‬سه ش��نبه ‪ 6‬اس��فند زیرگ��ذر ک��وی نصر‬ ‫م��ورد بهره ب��رداری قرار می گی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نق��ل از پایگاه خبری معاونت فنی و‬ ‫عمرانی ش��هرداری تهران‪ ،‬صفا صبوری دیلمی‬ ‫متعادل ش��دن خطوط ترافیکی که پیش��تر در‬ ‫نتیج��ه عرض ک��م پل فلزی ک��وی نصر دچار‬ ‫اختالل ش��ده ب��ود‪ ،‬یکسان س��ازی حرکت در‬ ‫بزرگ��راه جالل ال احم��د و انطباق ان با معابر‬ ‫مرتب��ط را از مهم ترین اه��داف اجرای زیرگذر‬ ‫کوی نصر دانس��ت و یاداور ش��د‪ :‬مسیر اصلی‬ ‫زیرگ��ذر ش��امل ‪ 3‬خط عب��وری در هر یک از‬ ‫باندهای ش��مالی و جنوبی ب��وده و طول ان با‬ ‫درنظر گرفتن مس��یرهای دسترس��ی به حدود‬ ‫‪ 1500‬متر می رس��د‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬اصالح‬ ‫هندسی مسیر ورودی به خیابان کارگر جنوبی‬ ‫و خیابان بیمارستان شریعتی‪ ،‬تامین دسترسی‬ ‫مسیر ش��مال به جنوب بزرگراه شهید چمران‬ ‫به مس��یر غرب به شرق بزرگراه گمنام به طور‬ ‫غیر همسطح و برقراری تعادل خطوط ترافیکی‬ ‫ورودی به خیابان گیش��ا از جمله کارکردهایی‬ ‫است که در کنار رفع گلوگاه ترافیکی پل فلزی‬ ‫گیش��ا محقق شده است‪ .‬به گفته معاون فنی و‬ ‫عمرانی شهرداری تهران‪ ،‬بهره برداری از زیرگذر‬ ‫کوی نصر‪ ،‬تاثیر بسزایی روی عملکرد ترافیکی‬ ‫تقاطع های مرتبط به ویژه تقاطع غیرهمس��طح‬ ‫بزرگراه ش��هید گمنام با خیابان کارگر داشته و‬ ‫با دلیل حذف پل قدیمی گیشا‪ ،‬سیمای شهری‬ ‫این نقطه از پایتخت را چشم نواز تر کرده است‪.‬‬ ‫فاینانس ‪ ۶۳۰‬واگن مترو محقق شد‬ ‫راه اهن شهری تهران و حومه (مترو) از قطعی شدن خط اعتباری‬ ‫فاینان��س ‪ ۶۳۰‬واگن برای مترو پایتخت خب��ر داد و گفت‪ :‬این امر‬ ‫پ��س از پیگیری های مع��اون اول رئیس جمه��وری و نیز جابه جایی‬ ‫مناب��ع محقق ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از رواب��ط عمومی و‬ ‫امور بین الملل ش��رکت راه اهن ش��هری تهران و حومه (مترو)‪ ،‬علی‬ ‫ام��ام با اعالم خبر قطعی ش��دن خط اعتب��اری فاینانس ‪ ۶۳۰‬واگن‬ ‫مترو پایتخت خاطرنش��ان کرد‪ :‬مقرر ب��ود دولت ‪ ۲‬هزار واگن برای‬ ‫کالنشهرهای کشور در نظر بگیرد که از این تعداد ‪ ۶۳۰‬واگن متعلق‬ ‫به تهران اس��ت‪ .‬او با اشاره به اینکه از ‪ ۳‬سال گذشته تاکنون وزارت‬ ‫کش��ور تالش های خود را برای تحقق این موضوع انجام داده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حتی در ماه های گذش��ته مع��اون اول رئیس جمهوری پیگیر‬ ‫این بود که با وجود تحریم ها فاینانس ‪ ۶۳۰‬واگن برای مترو پایتخت‬ ‫محقق شود‪ .‬امام با اشاره به اینکه مشخصات خاص و تعداد واگن ها‪،‬‬ ‫تهیه و مناقصه بین المللی ان برگزار شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫تفاهمنامه و قرارداد های مربوطه نیز مبادله ش��ده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مترو تهران با اش��اره ب��ه اینکه نهایی ش��دن خط اعتباری‬ ‫برای مترو پایتخت و جابه جایی منابع محقق ش��د‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر این خط اعتباری باید در مرحله پرداخت قرار گیرد تا‬ ‫امکان اجرایی شدن قرارداد وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫امام عنوان کرد‪ ۲ :‬سال پس از رفع همه گرفتاری های مالی‪ ،‬اداری‬ ‫و اجرایی ش��دن این قرارداد‪ ،‬روند تحوی��ل واگن ها اغاز و در مدت‬ ‫‪ ۳‬سال با ‪ ۵۵‬درصد سهم داخلی سازی ‪ ۳۶۰‬واگن تحویل می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سازمان تاکس��یرانی شهر تهران اعالم کرد‪:‬‬ ‫زیرس��اخت های پرداخ��ت الکترونیک کرایه‬ ‫تاکسی در بیش��تر خطوط و تاکسی ها فراهم‬ ‫اس��ت و ش��هروندان می توانند ای��ن روش را‬ ‫جایگزی��ن کرای��ه نق��دی کنند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬کارگروه ویژه س��ازمان تاکس��یرانی با‬ ‫هدف اگاهی بخش��ی رفتارهای پیشگیرانه به‬ ‫‪ ۲‬قش��ر تاکسیران و مس��افران‪ ،‬با هماهنگی‬ ‫اداره کل س�لامت شهرداری تهران و براساس‬ ‫سیاست های وزارت بهداشت شکل گرفته تا با‬ ‫استفاده از خرد جمعی مدیران‪ ،‬شیوه نامه های‬ ‫اموزش��ی و هشداری را با استفاده از فضاهای‬ ‫ارتباطی به بهترین شیوه اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام ای��ن کارگروه‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫نکردن از کرایه نقدى و جایگزینى روش های‬ ‫پرداخ��ت الکترونیک کرایه تاکس��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫روش های کلیدى و مهم پیش��گیری از انتقال‬ ‫س اس��ت‪ .‬زیرساخت های پرداخت‬ ‫انواع ویرو ‬ ‫الکترونیک کرایه تاکس��ی در بیشتر خطوط و‬ ‫تاکس��ی ها فراهم است و شهروندان به راحتی‬ ‫می توانند ای��ن روش بهینه را جایگزین کرایه‬ ‫نقدی کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیشنهاد شهردار تهران برای پیشگیری از شیوع کرونا‬ ‫ش��هردار تهران گفت‪ :‬با هدف رعایت بهداشت‬ ‫بای��د تراکم جمعی��ت در واگن های مترو را کم و‬ ‫جمعیت را متعادل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬پیروز حناچی درباره پرداخت‬ ‫نشدن درامد اوراق مشارکت ازسوی بانک اینده‬ ‫گفت‪ :‬اکنون بحث حقوقی بین شهرداری و بانک‬ ‫این��ده در زمینه اوراق مش��ارکت مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫اوراق مشارکت فروخته شده و بانک اینده پول را‬ ‫دریافت کرده که این پول ‪ ۶‬ماه است در حساب‬ ‫بانک اینده ق��رار دارد اما بان��ک وثیقه هایی که‬ ‫معرفی می کنیم‪ ،‬نمی پذیرد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه این اق��دام بانک اینده از‬ ‫نظر ش��هرداری تهران قابل قبول نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ممکن اس��ت بانک نخواهد وثیقه ها را یکجا‬ ‫قبول کند اما می تواند انها را تقس��یم کرده و در‬ ‫چند بخش برای مثال ‪ ۲۰۰‬میلیاردی بپذیرد‪ .‬با‬ ‫این ح��ال این کار را نمی کند و ما از این بابت از‬ ‫بانک اینده گله داریم چراکه مس��ئله حمل ونقل‬ ‫عمومی و رفاه مردم ش��هر تهران مطرح اس��ت و‬ ‫انتظار همکاری داریم‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران در پاس��خ به این پرسش که با‬ ‫توجه به شیوع ویروس کرونا در تهران و استفاده‬ ‫بیش��تر مردم از وس��ایل حمل ونقل عمومی بعد‬ ‫از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬ایا ش��هرداری نمی خواهد‬ ‫برای اضافه ش��دن ناوگان مترو و اتوبوس اقدامی‬ ‫کند؟ گفت‪ :‬در زمینه اضافه شدن واگن به ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی تهران کسی نمی تواند کمک‬ ‫کند‪ ،‬چرا که واگن یا باید وارد یا س��اخته ش��ود‪.‬‬ ‫‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان پول اوراقی که در گرو بانک‬ ‫است نیز مربوط به خرید واگن است‪.‬‬ ‫حناچی ادامه داد‪ :‬اگر با هدف بهداشت هم به‬ ‫این مس��ئله نگاه کنیم‪ ،‬باید تراکم جمعیت را در‬ ‫واگن ها کم و جمعیت را متعادل کنیم‪ .‬این پول‬ ‫قرار است‪ ،‬برای ساخت ‪ ۲۱۰‬واگن مترو و تکمیل‬ ‫ایستگاه های خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬هزینه شود‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بیان اینکه طرح جامع ریلی‬ ‫که در روزهای اخیر به تصویب رسید‪ ،‬تحقق پذیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون اقدام��ات مربوط به ‪ ۷‬خط‬ ‫مت��رو را اجرا کردیم که با این طرح ‪ ۴‬خط دیگر‬ ‫ب��ه مت��رو و ‪ ۲‬خط قطار اکس��پرس نی��ز اضافه‬ ‫ساکنان حاشیه کشکان لرستان به نقاط امن بروند‬ ‫بخش��دار معموالن گفت‪ :‬با توجه به پیش بینی بارش های‬ ‫سیل اس��ا‪ ،‬باید س��اکنان ضلع غربی ش��هر معموالن که در‬ ‫مجاورت حریم و بستر رودخانه قرار دارند‪ ،‬خانه های خود را‬ ‫تخلیه کرده و به مناطق امن بروند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سیدحبیب اهلل موسوی اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به پیش بینی و هش��دار هواشناسی مبنی بر بارندگی بسیار‬ ‫ش��دید همراه با باال امدن س��طح رودخانه وحشی کشکان‪،‬‬ ‫مادیان رود و چولهول از روز دوش��نبه تا چهارشنبه‪ ،‬توصیه‬ ‫می شود س��اکنان ضلع غربی شهر معموالن که در مجاورت‬ ‫حریم و بس��تر رودخانه قرار دارن��د خانه های خود را تخلیه‬ ‫کنند و به مناطق امن بروند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روس��تاییان ساکن حاش��یه رودخانه ها‪ ،‬ضمن‬ ‫تخلیه خانه ها از توقف در این نقاط خودداری کنند‪.‬‬ ‫بخشدار معموالن گفت‪ :‬با توجه به پیش بینی حجم باالی‬ ‫اب رودخانه کشکان‪ ،‬احتمال قطع جاده معموالن‪ -‬خرم اباد‬ ‫و پلدختر وجود دارد‪ ،‬بنابراین توصیه می شود مادران باردار‬ ‫و بیم��اران خاص که نیاز به مراقبت دارند‪ ،‬در روزهای وقوع‬ ‫س��یل در نزدیکی مراکز درمانی شهرس��تان یا مرکز استان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫موس��وی بر اماده باش دهیاران و اعضای شوراها در سطح‬ ‫فرسودگی بیش از ‪ ۳‬هزار اتوبوس پایتخت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ش��هر‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳‬ه��زار اتوبوس پایتخت‬ ‫فرسوده اس��ت و در این زمینه از استانداردهای‬ ‫جهانی فاصله داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گ��روه ف��ارس‪ ،‬محم��ود ترفع‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران‬ ‫درباره امار اتوبوس ها در پایتخت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه از استانداردهای جهانی فاصله داریم‬ ‫اما همکارانم‪ ،‬تمام توان خود را به کار گرفته اند‬ ‫و با حداکثر ظرفیت در حال خدمت رس��انی به‬ ‫شهروندان هستند‪ ،‬همچنین ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫تهران از معدود نهادهای خدمت رسان است که‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته و به طور شبانه روزی در حال فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه درحال حاضر ‪۵۸۶۲‬‬ ‫اتوبوس داریم ک��ه از این تعداد‪ ۲۶۸۹ ،‬اتوبوس‬ ‫یعنی فقط ‪ ۴۶‬درصد ناوگان به س��ن فرسودگی‬ ‫نرس��یده اند اما ‪ ۳۱۷۳‬اتوبوس یعنی ‪ ۵۴‬درصد‬ ‫ناوگان از سن فرس��ودگی عبور کرده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به ازای ‪ ۵‬اتوبوس سالم‪ ۶ ،‬اتوبوس فرسوده‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ترفع با بیان اینکه چاره ای نداریم به جز اینکه‬ ‫ش��اهد مراجعه روزان��ه بخش��ی از اتوبوس های‬ ‫فرس��وده ب��ه تعمیرگاه ب��رای انج��ام تعمیرات‬ ‫اساس��ی و جزئی باش��یم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته به‬ ‫مس��ئوالن ش��رکت های خصوصی تاکید ش��ده‬ ‫اس��ت که زمان توقف اتوبوس ها در تعمیرگاه ها‬ ‫را به حداقل ممکن کاهش دهند‪.‬‬ ‫تالش برای تدوین طرح ترافیک جدید‬ ‫معاون عمرانی استانداری تهران از کارشناسی‬ ‫و بررس��ی دقیق تر طرح کاه��ش الودگی هوا و‬ ‫تدوین ط��رح ترافیک جدید مبتن��ی بر منافع‬ ‫شهروندان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد تق��ی زاده گفت‪ :‬در‬ ‫پی نارضایتی شهروندان از طرح کاهش الودگی‬ ‫هوا در ش��هریور امسال مطالبه شهرداری تهران‬ ‫درب��اره نحوه و جایگزینی اجرای این طرح اجرا‬ ‫و در نهایت مقرر ش��د شهرداری طرح جایگزین‬ ‫را تقدیم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مق��رر بود ش��هرداری ته��ران با‬ ‫اسیب شناس��ی این ط��رح جایگزین مناس��بی‬ ‫تدوی��ن کند و در این زمینه فرصت چند ماه به‬ ‫شهرداری تهران داده شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ط��رح ترافی��ک جدی��د باید‬ ‫چندوجهی باشد و جنبه های مختلف اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬زیست محیطی و منافع شهروندان را‬ ‫در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬انچه م��ردم از طرح کاهش‬ ‫الودگ��ی هوا یا ط��رح ترافی��ک در ذهن دارند‬ ‫کس��ب درامد برای ش��هرداری تهران است‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که کاهش الودگی ه��وا باید اصلی ترین‬ ‫ه��دف در اج��رای چنی��ن طرح های��ی باش��د‪.‬‬ ‫بنابراین نحوه اخذ عوارض باید مبتنی بر منافع‬ ‫شهروندان باشد‪.‬‬ ‫معاون عمرانی اس��تانداری تهران با اشاره به‬ ‫اینکه ب��رای تدوین طرح ترافی��ک جدید مقرر‬ ‫ش��د نشس��ت های مش��ترک میان ش��هرداری‬ ‫ته��ران‪ ،‬محیط زیس��ت و پلیس راه��ور و اداره‬ ‫کل دفتر فنی اس��تانداری تهران برگزار ش��ود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در این نشس��ت ها ابع��اد مختلف طرح‬ ‫کاهش الودگی هوا مورد بررس��ی قرار می گیرد‬ ‫و کارشناس��ی دقیق تری روی ای��ن طرح انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بخش معموالن تاکید کرد و افزود‪ :‬ش��وراها و دهیاران برای‬ ‫وقوع س��یالب احتمالی ضمن اطالع رسانی به اهالی روستا‪،‬‬ ‫تمهیدات الزم را بیندیش��ند و هرچه زودتر قسمت هایی از‬ ‫رودخان��ه‪ ،‬کانال ها و زیر پل ها را که احتمال جاری ش��دن‬ ‫سیل و اب گرفتگی دارند‪ ،‬الیروبی کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��وراها و دهیاران موظف هستند برای مقابله‬ ‫با جاری شدن سیل‪ ،‬اب گرفتگی و هرگونه حوادث احتمالی‬ ‫به ویژه در حوزه روس��تایی با تجهیزات کامل تا چهارش��نبه‬ ‫هفته جاری در س��طح روس��تاها حضور یافت��ه و در حالت‬ ‫اماده باش قرار گیرند‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬روی کاغذ نوشتن برنامه‬ ‫به معنای اجرای ‪ ۵۰‬درصد کار اس��ت‪ .‬اکنون در‬ ‫نقطه ‪ ۵۰‬درصد هس��تیم و ب��رای باقی راه نیز با‬ ‫برنامه ب��رای اجرا کردن پی��ش می رویم‪ .‬چیزی‬ ‫که ما به تصویب رس��اندیم‪ ،‬کریدورهای اصلی و‬ ‫خطوط و نقاطی بود که ایستگاه های تبادلی باید‬ ‫ب��ا هم تالقی پیدا کنند و هم��ه درباره ان اتفاق‬ ‫نظر داش��تند‪ .‬این اقدام بزرگ��ی بود و مانند یک‬ ‫نقش��ه راه ‪ ۳۰‬ساله اس��ت که همه به ان پایبند‬ ‫می شوند و از اعمال سلیقه در ان پرهیز می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب‪1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1476‬‬ ‫پیاپی ‪2794‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از برگزاری جشنواره تجسمی فجر و توجه به فروش اثار هنری‬ ‫ایستگاه دوازدهم و رونق اقتصاد هنر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫«چارس��وی هنر» بخ��ش ویژه گالری ها در نمایش��گاه‬ ‫اثار دوازدهمین جش��نواره هنرهای تجسمی فجر است و‬ ‫برای دومین س��ال پیاپی در این جشنواره برگزار می شود و‬ ‫‪ ۳۸‬گالری تهرانی و شهرس��تانی اثار هنرمندان خود را در‬ ‫صورت تمایل برای فروش عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جش��نواره تجس��می فج��ر در حالی‬ ‫دوره دوازدهم خود را پش��ت سر می گذارد که تا دوره دهم‬ ‫تنها جنبه نمایش��ی اثار پررنگ بود‪ .‬جش��نواره تجسمی‬ ‫فج��ر از معدود جش��نواره های هنری دولت اس��ت که بر‬ ‫خالف باقی جش��نواره های هنری فجر هنوز به چارچوب‬ ‫مش��خصی نرس��یده است‪ .‬از س��ال گذش��ته و همزمان با‬ ‫برگ��زاری یازدهمی��ن دوره این رویداد هنری بخش��ی با‬ ‫عنوان «چارس��وی هنر» برگزار ش��د که با استقبال خوب‬ ‫گال��ری داران هم��راه بود‪ .‬این بخش ک��ه بخش اقتصادی‬ ‫جش��نواره تجس��می فجر اس��ت به گالری داران و فروش‬ ‫اثارشان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بسیاری از هنرمندان معتقدند تنها راه رونق اقتصاد هنر‬ ‫توج��ه به رویدادها و حراج هایی اس��ت که بتواند عرصه ای‬ ‫برای فروش اثار هنری فراهم کند‪.‬‬ ‫گالری ه��ای هنری با حضور خودش��ان در دومین دوره‬ ‫«چارس��وی هنر» ت�لاش کردند ای��ن بخش را ب��ا رونق‬ ‫بیشتری به پیش ببرند‪ .‬بخشی که به نظر می رسد می تواند‬ ‫در غیاب تکث��ر حراج های هن��ری کارکردهای اقتصادی‬ ‫هنرهای تجسمی را تقویت کند‪.‬‬ ‫البته در این میان گالری هایی هم هس��تند که تنها برای‬ ‫حضور و نمایش اثار امده اند مثل گالری تم که با ‪ ۵‬تابلوی‬ ‫عکس از مجموعه «همه قصه های طبیعت» متعلق به علی‬ ‫قلم س��یاه و ‪ ۴‬تابلوی عکس از پروژه «بوس��نی» محس��ن‬ ‫راس��تانی به «فجر» امده است‪ .‬گالری تم که برای معرفی‬ ‫خود در این نمایش��گاه حضور یافته‪ ،‬خودش را مختص به‬ ‫هنرهای تجس��می می دان��د و تمرکزش را بر هنر تجربی و‬ ‫معاصر گذاشته است و از اثار هنرمندان خالق بدون توجه‬ ‫به رزومه و سابقه شان استقبال می کند‪.‬‬ ‫یکی از اثاری که در بخش «چارس��وی هنر» توجه جلب‬ ‫می کند‪ ،‬مجس��مه بدون عنوان عارف رودباری شهمیری‬ ‫اس��ت که از طرف گالری باروک در نمایشگاه «فجر» با نرخ‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تومان عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬این مجسمه عارف‬ ‫رودباری س��ال گذشته در نمایشگاه انفرادی اش در گالری‬ ‫کاما به فروش رفت‪ .‬عالوه بر این مجس��مه که از مجموعه‬ ‫«ش��اخ بازی» این هنرمند است و نمادی از تقابل انسان و‬ ‫گاو اس��ت‪ ۱۱ ،‬تابلوی نقاشی و عکس از این گالری در فجر‬ ‫دوازدهم حاضر است‪.‬‬ ‫گران ترین اثری که از س��وی گالری باروک در نمایشگاه‬ ‫«فج��ر» عرضه ش��ده‪ ،‬اثر دو لتی میک��س مدیای علیرضا‬ ‫اس��انلو با عنوان جعبه سیاه اس��ت که با نرخ ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از گالری های شهرس��تانی که نمایش��گاه «فجر‬ ‫‪ »۱۲‬حضور دارد‪ ،‬گالری هونره از ش��هر اصفهان اس��ت که‬ ‫از فعالیتش تنها یک س��ال می گذرد و گلناز رامین فر مدیر‬ ‫ج��وان ان نیز اهل هنر و نقاش اس��ت‪ .‬ب��ه گفته رامین فر‪،‬‬ ‫تاکید گالری هون��ره بر حمایت از هنرمندان نقاش جوانی‬ ‫است که یا کمتر دیده می شوند یا اص ً‬ ‫ال دیده نشده اند و این‬ ‫گالری درصدد معرفی انها به جامعه هنری است‪.‬‬ ‫در ای��ن گال��ری‪ ۱۰ ،‬تابل��وی نقاش��ی از ‪ ۵‬هنرمند که‬ ‫گران ترین تابلوی این گالری تابلوی نقاش��ی «افرینش»‬ ‫اثر گلناز رامین فر است که ‪ ۱۰‬میلیون تومان قیمت گذاری‬ ‫ش��ده است‪ .‬تکنیک بیش��تر کارهای عرضه ش��ده در این‬ ‫گالری‪ ،‬رنگ و روغن است و نکته قابل توجه رنگ های شاد‬ ‫بسیاری است که در اثار دیده می شود‪.‬‬ ‫موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر‬ ‫نیز در بخش «چارس��وی هنر» با عنوان گالری صبا حضور‬ ‫دارد‪ .‬در فض��ای اختصاص داده ش��ده به این گالری ‪ ۲۲‬اثر‬ ‫برای نمایش و فروش عرضه ش��ده است‪ .‬همچنین شاهد‬ ‫اثاری متفاوت از بزرگان هنرهای تجس��می هس��تیم که‬ ‫ی‪‎‬توان به اثاری‬ ‫برای فروش عرضه ش��ده اند و از ان جمله م ‬ ‫از محم��د احصایی‪ ،‬صداقت جباری‪ ،‬نصراله افجه ای‪ ،‬ناصر‬ ‫اویسی‪ ،‬محمود زنده رودی‪ ،‬ناصر پلنگی‪ ،‬جالل شباهنگی‪،‬‬ ‫حس��ین محجوبی‪ ،‬منوچه��ر نیازی‪ ،‬رضا بانگی��ز و بهرام‬ ‫دبیری اشاره کرد‪ .‬در کنار این اثار‪ ۳ ،‬مجسمه نیز به چشم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫گران تری��ن اثری که در ای��ن گالری روی دی��وار رفته‪،‬‬ ‫بسیاری از هنرمندان معتقدند تنها راه رونق اقتصاد هنر توجه به‬ ‫رویدادها و حراج هایی اس��ت که بتوان��د عرصه ای برای فروش اثار‬ ‫هنری فراهم کند‬ ‫تابلوی نقاش��ی محمد احصایی اس��ت ک��ه ‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬این اثر با رنگ صورتی و‬ ‫اب��ی در ابتدای ورودی بخش «چارس��وی هنر» جانمایی‬ ‫شده و رنگ متفاوت ان از ویژگی های اثر است‪.‬‬ ‫یکی از نکات جالب در بخش «چارس��وی هنر»‪ ،‬حضور‬ ‫گالری نقش و خط اس��ت ک��ه در فض��ای ان‪ ۱۸ ،‬تابلوی‬ ‫خوشنویس��ی‪ ،‬نقاشی خط و نقاشی از جواد بختیاری برای‬ ‫فروش عرضه شده است‪ .‬پیشتر جواد بختیاری را به عنوان‬ ‫هنرمند خوشنویس می شناختیم اما در چند تابلوی نقاشی‬ ‫رنگ و روغن وی که در این بخش ارائه ش��ده اس��ت‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد او نقاش قابلی نیز هست‪ .‬تابلوی نقاشی «شجریان‬ ‫و همنوازان» او یکی از اثاری اس��ت که از دور مخاطبان را‬ ‫با توجه به ش��رایط جسمانی استاد شجریان در این روزها‪،‬‬ ‫جذب می کند‪ .‬این تابلو‪ ،‬گران ترین اثر گالری نقش و خط‬ ‫است که در نمایشگاه «فجر ‪ »۱۲‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫تابلوی خوشنویس��ی «کلک خیال انگیز» ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬تابلوی نقاش��ی با عنوان «صب��ور» ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬تابلوی خوشنویس��ی مزین ب��ه تذهیب گل و مرغ‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬تابلوی نقاش��ی خط «باد صبا» که با‬ ‫تکنیک رنگ روغن کار شده‪ ۱۲۰ ،‬میلیون تومان و تابلوی‬ ‫نقاشی رنگ و روغن با عنوان «شجریان و همنوازان» ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومان قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به بازار هنر‬ ‫ارش س��لطانعلی مدی��ر گالری ایده ک��ه در این دوره از‬ ‫جش��نواره تجس��می فجر در بخش چارسوی هنر با اثاری‬ ‫از بزرگان عرصه نقاش��ی حضور دارد در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به برگ��زاری بخش جنبی چارس��وی هنر گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با تدبیر خوب اداره کل هنرهای تجس��می‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و دبیرخانه جش��نواره‬ ‫تجس��می فجر بخش چارس��وی هنر راه اندازی شده است‬ ‫که بسیار می تواند به رونق اقتصاد هنر در این بخش کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬ت��ا همین چند س��ال پیش بخش‬ ‫چارس��وی هنر در جشنواره تجس��می فجر وجود نداشت‬ ‫و تنها جنبه نمایش��ی اثار مدنظر مدیران جشنواره بود که‬ ‫موجب دلسردی گالری داران و صاحبان اثار می شد‪.‬‬ ‫س��لطانعلی در ادامه گفت‪ :‬واقعیت این است که در عصر‬ ‫حاضر اقتصاد هنر به نبض مخاطب زنده است و باید راه های‬ ‫ارتباط متقابل و عرضه و تقاضا در این عرصه را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫هنر اگر قرار باش��د فقط برای مجموعه دارهاخلق ش��ود به‬ ‫زودی به دس��ت فراموشی سپرده خواهد ش��د‪ .‬باید مردم‬ ‫از ای��ن هنر به��ره ببرند و ان را به عن��وان یکی از ملزومات‬ ‫فرهنگی و هنری در زندگی خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیر گالری ایده در پایان گفت‪ :‬ما در این دوره از جشنواره‬ ‫س��عی کردیم در کنار اثار مطرح هنرمندان پیشکسوت از‬ ‫حض��ور جوانان در غرفه گالری ای��ده بهره ببریم و اثار انها‬ ‫نیز در کانون دید مخاطبان قرار بگیرد‪ .‬تا امروز اس��تقبال‬ ‫خوبی از اثار ارائه شده از سوی گالری ایده انجام شده است‬ ‫و نشان می دهد اگر فضای تعامل میان مخاطبان اثار هنری‬ ‫و هنرمندان برقرار ش��ود ظرفیت های خوبی در این عرصه‬ ‫وجود دارد که می تواند خود بازیابی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انگیزه های فعالیت هنری زیر سایه اقتصاد‬ ‫نس��رین حمزه پور هنرمند نقاش در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه فروش اثار هن��ری ضامن بقای‬ ‫فعالیت های یک هنرمند است گفت‪ :‬واقعیت این است که‬ ‫نبض فعالیت های یک هنرمند در عرصه هنرهای تجسمی‬ ‫و به خصوص هنر نقاشی به حضور مخاطب و فروش اثارش‬ ‫می تپد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬بسیاری از هنرمندان ما تنها به‬ ‫این دلیل که نتوانستند اثارشان را به فروش برسانند دیگر‬ ‫انگیزه ای برای فعالیت نداشتند‪ .‬هنرمندان جوان امروز هم‬ ‫تنها با عشق به هنر نقاشی وارد این حوزه می شوند اما بعد از‬ ‫مدتی به دنبال این هستند که بتوانند اثارشان را بفروشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید از حضور و فروش اثار هنرمندان‬ ‫حمایت کند گفت‪ :‬به غیر از برگزاری دوس��االنه هایی برای‬ ‫فروش اثار هنری و برگزاری حراج های داخلی مانند حراج‬ ‫تهران و حراج باران دیگ��ر فضایی برای حضور هنرمندان‬ ‫جوان نیس��ت‪ .‬حمزه پور با اش��اره به برگزاری جش��نواره‬ ‫تجس��می فجر گفت‪ :‬با خبر ش�� ده ام که بخش��ی با عنوان‬ ‫«چارسوی هنر» در جشنواره تجسمی فجر برگزار می شود‬ ‫که به فروش اثار هنرمندان اختصاص دارد‪ .‬این اتفاق بسیار‬ ‫خوبی برای هنرهای تجس��می است‪ .‬انگیزه ای که این کار‬ ‫به هنرمندان می دهد ضامن بقای فعالیت هایش��ان است‪.‬‬ ‫امیدوارم دول��ت فضاها و امکانات بیش��تری را برای رونق‬ ‫اقتصاد هنر در اختیار هنرمن��دان و گالری داران قرار دهد‬ ‫تا بیش از گذش��ته ش��اهد حضور اثار هنری در خانه های‬ ‫شهروندان ایرانی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از چرخ�ه اقتص�ادی هن�ر در‬ ‫شهرستان ها‬ ‫مدی��ر گالری «هون��ره» اصفهان اظه��ار امیدواری کرد‬ ‫مس��ئوالن هن��ری کش��ور و برگزارکنندگان جش��نواره‬ ‫هنرهای تجس��می فجر نس��بت به حمایت از هنر و چرخه‬ ‫اقتصادی هنر در شهرستان ها هم حساس باشند‪.‬‬ ‫گلن��از رامین فر نقاش و مدیر گالری «هونره» در ش��هر‬ ‫اصفه��ان که در بخش «چهارس��وی هن��ر» دوازدهمین‬ ‫جش��نواره هنرهای تجس��می فجر حض��ور دارد‪ ،‬درباره‬ ‫جشنواره فجر به خبرنگار مهر گفت‪ :‬نخستین بار است که‬ ‫در جش��نواره تجسمی فجر حضور پیدا می کنم و ان چنان‬ ‫که باید و شاید استقبال از ان را شاهد نبودم‪ ،‬البته با توجه‬ ‫به ش��رایط اجتماعی و اتفاقاتی که در دو ماه گذشته اتفاق‬ ‫افتاد و البته بیماری کرونا‪ ،‬این اس��تقبال قابل پیش بینی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی که یک س��ال است گالری «هونره» را تاسیس کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬درباره برپایی نمایش��گاه هنری در ش��هر اصفهان‬ ‫توضیح داد‪ :‬یک س��ال اس��ت که گالری هونره را تاسیس‬ ‫کردم و خیلی با حساس��یت در گالری‪ ،‬نمایش��گاه برگزار‬ ‫می کنم به ای��ن دلیل که دلم می خواهد س��واد بصری در‬ ‫میان مخاطبان باال رود و کار خوب ببینند‪ .‬همچنین سعی‬ ‫می کنم از جوانان با اس��تعداد حمایت کنم و به دنبال این‬ ‫نقاشان جوان هستم تا نمایشگاه اثارشان را برگزار کنم‪.‬‬ ‫مدیر گال��ری «هونره» که خودش نیز نقاش اس��ت‪ ،‬در‬ ‫مورد دو اثری که در غرفه گالری هونره در بخش «چارسوی‬ ‫هنر» جش��نواره تجس��می فجر دارد‪ ،‬نیز گف��ت‪ :‬تابلوی‬ ‫«افرینش» و «نبرد رنگینه» را برای حضور در جش��نواره‬ ‫تجس��می فجر انتخاب کردم؛ تابلوی «افرینش» جزئی از‬ ‫مجموعه اثارم با عنوان «اس��طوره ها» اس��ت‪ .‬در این تابلو‬ ‫شاهد پرتره زنی هستیم که گل لوتوس در دست دارد و این‬ ‫گل نیز روی اب است‪ .‬گل لوتوس در اساطیر و ایران باستان‬ ‫گل مقدسی بوده و به معنای افرینش است‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪« :‬نبرد رنگینه» نیز نب��رد دو خروس که‬ ‫نش��ان از پویایی است‪ ،‬نشان می دهد‪ .‬این نبرد‪ ،‬نبرد بر سر‬ ‫زندگی اس��ت و به نظر من نبردی رنگین اس��ت؛ خروس را‬ ‫به ای��ن دلیل زیبایی و رنگش که جن��گ را انجام می دهد‬ ‫انتخاب کردم‪.‬‬ ‫رامین ف��ر در پای��ان با بی��ان اینکه برگزاری نمایش��گاه‬ ‫و فروش اثار هنری در شهرس��تان بس��یار س��خت است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدوارم مس��ئوالن هن��ری و فرهنگی کش��ور و‬ ‫برگزارکنندگان جش��نواره هنرهای تجسمی فجر نسبت‬ ‫به حمایت از هنر و چرخه اقتصادی هنر در شهرس��تان ها‬ ‫هم حس��اس باشند و در جش��نواره بزرگی چون «فجر» از‬ ‫هنرمند و هنر در تمام کشور حمایت کنند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارش سلطانعلی‬ ‫‹ ‹جشنواره تجسمی فجر یک تیغ دولبه است‬ ‫یک هنرمند عکاس با اعتقاد بر اینکه جشنواره تجسمی‬ ‫فجر همانند یک تیغ دولبه است‪ ،‬می گوید که این جشنواره‬ ‫بای��د از رویکرده��ای دولتی فاصله بگی��رد و خودش را به‬ ‫هنرمندان نزدیک کند‪.‬‬ ‫مس��عود زنده روح کرمان��ی هنرمند عکاس در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که چرا جشنواره تجس��می فجر برخالف‬ ‫سایر جش��نواره های فجر جریان ساز نیست‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫به طور کلی زمانی می توان یک جش��نواره را جریان س��از‬ ‫کرد که برای قبل و بع��د از برگزاری ان برنامه ریزی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬درحال حاضر بیش از یک دهه‬ ‫از عمر جش��نواره تجسمی فجر گذش��ته است و دیگر باید‬ ‫مانفیس��ت و ایده خود را بخش تجس��می مطرح و روشن‬ ‫کن��د که می خواهد با ک��دام رویکرد کار کن��د و برای این‬ ‫ام��ر باید یک دبیر ثابت و دبیرخانه فعال داش��ته باش��د تا‬ ‫در طول س��ال تمام اثار این ح��وزه را رصد کند‪ .‬نمی توان‬ ‫دوره به دوره داور و ش��ورای سیاست گذاری را عوض کرد و‬ ‫انتظار جریان سازی هم داشت؛ البته در چند سال گذشته‬ ‫مقداری تکلیف جشنواره روشن شده است‪.‬‬ ‫زن��ده روح کرمان��ی همچنین درب��اره ل��زوم همراهی‬ ‫جش��نواره های هنری با حال و هوای جامعه‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬فجر جش��نواره ای اس��ت که تفکر دول��ت را به یدک‬ ‫می کشد و طبیعتا این موضوع نیز به برگزارکننده جشنواره‬ ‫برمی گردد‪ .‬به هر حال گاهی برخی اتفاقاتی که در کش��ور‬ ‫رخ می دهد که می تواند در همه حوزه ها تاثیرگذار باش��د‪.‬‬ ‫در این میان جش��نواره های فجر هم که مبنای انها دولت‬ ‫است به نوعی تحت تاثیر این اتفاقات قرار گرفتند؛ که البته‬ ‫در جش��نواره فیلم بیشتر و در جش��نواره های موسیقی و‬ ‫تجسمی کمتر شاهد این تاثیرگذاری بودیم‪.‬‬ ‫این هنرمند عکاس یاداور شد‪ :‬من فکر می کنم جشنواره‬ ‫بای��د از رویکرده��ای دولتی فاصله بگی��رد و خودش را به‬ ‫هنرمن��دان نزدیک کن��د‪ .‬گاهی در برخ��ی از دوره ها این‬ ‫اتفاق می افتاد؛ به عنوان مثال در دوره سوم جشنواره کامال‬ ‫مردمی بود‪ ،‬اما در دوره چهارم کامال برعکس و جش��نواره‬ ‫ش��دیدا به س��مت دولتی ش��دن رفت‪ .‬زنده روح کرمانی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این میان هنوز جش��نواره تجسمی‬ ‫تکلیف خودش را روشن نکرده است‪ .‬برخی می گویند اگر‬ ‫این جش��نواره «فجر» اس��ت باید درباره انقالب باشد و از‬ ‫س��وی دیگر گروهی اعتقاد دارند که اگر این جشنواره یک‬ ‫رویداد هنری اس��ت باید فاصله خود را از دولت حفظ کند؛‬ ‫در واقع جشنواره همانند یک تیغ دو لبه است‪.‬‬ ‫نسرین حمزه پور‬ ‫گلناز رامین فر‬ ‫مسعود زنده روح کرمانی‬ ‫ش��هرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایش��ی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اشاره به‬ ‫تعطیلی پیش ام��ده برای فعالیت های هنری‬ ‫به دلیل شیوع ویروس کرونا اعالم کرد تالش‬ ‫می شود تا گروه های تئاتری متضرر نشوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ش��هرام کرم��ی مدیرکل‬ ‫هنره��ای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی درباره متضرر شدن گروه های تئاتری‬ ‫در پی تعطیل ش��دن فعالیت ه��ای هنری به‬ ‫مدت یک هفته به منظور پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا و تمهی��دات اداره کل هنرهای‬ ‫نمایش��ی ب��رای کاه��ش ای��ن ض��رر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه این بحرانی اس��ت که تمام جامعه‬ ‫گرفتارش شده و ویروس کرونا در کل جامعه‬ ‫ش��ایع شده است‪ .‬امیدوارم شرایط به گونه ای‬ ‫پیش برود ک��ه هر چه زودتر از ویروس کرونا‬ ‫خالص شویم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬با توجه به هماهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی با مراجع تخصصی و‬ ‫به منظور جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫کلیه فعالیت های هنری اعم از س��ینما‪ ،‬تئاتر‬ ‫و موس��یقی حتی فعالیت های جش��نواره ای‬ ‫تعطیل و به زمان دیگری موکول ش��ده است‪.‬‬ ‫نکت��ه ای که در ابتدا ب��ه ذهن خطور می کند‬ ‫این اس��ت که گروه های تئات��ری که فعالیتی‬ ‫گروه��ی دارن��د و چندی��ن ماه ت�لاش برای‬ ‫تمرین و اج��رای یک اثر نمایش��ی کرده اند‪،‬‬ ‫لطمه می خورند‪ .‬زیرا فعالیت های این گروه ها‬ ‫متکی به گیشه اس��ت و طبیعی است که در‬ ‫این شرایط امکان فروش بلیت نیست و تامین‬ ‫هزینه ها برای گروه های تئاتری بس��یار دشوار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کرم��ی درب��اره راه��کار اداره کل هنرهای‬ ‫نمایش��ی در این زمینه اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫برنامه ری��زی هس��تیم تا با مدیران س��الن ها‬ ‫اع��م از دولت��ی و خصوص��ی وارد گفت وگ��و‬ ‫ش��ویم تا در صورت امکان و میس��ر بودن در‬ ‫ج��دول اجراهای ش��ان‪ ،‬فرص��ت تمدید یک‬ ‫هفته ای گروه های نمایش��ی را فراهم کنند تا‬ ‫گروه ها لطمه کمتری ببینند‪ .‬تالش می کنیم‬ ‫مدت تعطیلی پیش ام��ده به تعداد اجراهای‬ ‫گروه های افزوده و گروه ها کمتر متضرر شوند‪.‬‬ ‫کرونا و یاداوری قدرت‬ ‫رسانه در بحران‬ ‫یک پژوهش��گر حوزه ارتباطات با اشاره به‬ ‫بحران کرونا به ژورنالیس��م رئالیستی اشاره و‬ ‫مط��رح کرد‪ :‬موضوع پیدای��ش کرونا ویروس‬ ‫در ایران و رعب و وحش��تی که در پی انتشار‬ ‫این خبر‪ ،‬جامعه را فرا گرفته اس��ت‪ ،‬بیش از‬ ‫هر چی��ز اذهان را معطوف قدرت رس��انه در‬ ‫بحران زایی یا بحران زدایی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پروانه پیشنمازی با اشاره‬ ‫به موضوع بحران کرونا‪ ،‬با تاکید بر ژورنالیسم‬ ‫رئالیستی‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬موضوع پیدایش کرونا‬ ‫وی��روس در ای��ران و رعب و وحش��تی که در‬ ‫پی انتش��ار این خب��ر‪ ،‬جامعه را ف��را گرفته؛‬ ‫بی��ش از هر چی��ز اذهان را معط��وف قدرت‬ ‫رس��انه در بحران زایی یا بحران زدایی می کند‪.‬‬ ‫به ای��ن معنا که واقعا رس��انه ها این قدرت را‬ ‫دارن��د ک��ه ب��ا برجسته س��ازی و بزرگنمایی‬ ‫یک پدی��ده‪ ،‬ان را تبدیل به بح��ران کنند و‬ ‫برعک��س با کوچک نمای��ی و بی اهمیت جلوه‬ ‫دادن پدیده ای دیگر‪ ،‬کامال موضوع را مغفول‬ ‫و محو کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مدرس دانش��گاه ب��ا تاکی��د بر نقش‬ ‫رس��انه ها در قبال انتش��ار اخبار حساسیت زا‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬هم��واره در انتش��ار اخب��ار‬ ‫حساس��یت زا و مه��م‪ ،‬تقابل و تض��ادی بین‬ ‫مس��ئولیت ذات��ی و اجتماع��ی رس��انه ها در‬ ‫اطالع رس��انی وقایع ی��ا بکارگی��ری رویکرد‬ ‫انکار و س��کوت به خاطر ایف��ای نقش ارام و‬ ‫عادی سازی رس��انه ها در جامعه وجود داشته‬ ‫و دارد ک��ه امیدوارم به زودی با ارتقای مهارت‬ ‫و تخصص روزنامه نگاری بحران در کشور‪ ،‬این‬ ‫نقیصه رفع شود‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر ح��وزه ارتباط��ات بحران‪،‬‬ ‫درب��اره ی اطالع رس��انی وی��روس کرون��ا به‬ ‫رس��انه ها هشدار داد‪ :‬رس��الت اصلی رسانه ها‬ ‫و اولی��ن وظیفه انها‪ ،‬اطالع رس��انی ش��فاف‬ ‫و واقع گرایان��ه در م��ورد ای��ن بیماری مهلک‬ ‫به گونه ای اس��ت که از ایج��اد هرگونه پانیک‬ ‫و اس��ترس فزاینده بر مردمی که بالقوه دچار‬ ‫افسردگی و واهمه هستند‪ ،‬پرهیز شود و این‬ ‫هنری است که عالوه بر مهارت ژورنالیستی‪،‬‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫نیازمند دانش‪ ،‬اگاهی و هوش رسانه ا ‬ ‫چیزی ک��ه رس��انه ها برای مدیری��ت بحران‬ ‫کرونا نیازمند انند‪ ،‬پیروی از ژانر ژورنالیس��م‬ ‫رئالیستی است‪.‬‬ ‫روی موج کرونا‬ ‫نمایش‬ ‫فیلم های فجر‬ ‫در ‪ ۶۸‬سالن‬ ‫با چند سانس‬ ‫تکرار!‬ ‫رئیس ش��ورای عالی تهیه کنندگان سینما از تشکیل‬ ‫کارگروه��ی ب��رای بررس��ی منطقی تع��داد اکران های‬ ‫فیلم ه��ای جش��نواره فج��ر در س��ینماهای مردمی و‬ ‫غیرمردمی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬غالمرضا موسوی درباره چگونگی‬ ‫نمایش فیلم های جش��نواره فجر که تا چند روز پیش و‬ ‫پس از گذشت بیش از ‪ ۱۰‬روز از جشنواره همچنان به‬ ‫صورت منتخب در مکان های مختلف انجام می ش��دند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬ابتدا بگویم که نمایش فیلم های جش��نواره‬ ‫در شهرس��تان ها ب��ا مجوز خود تهیه کنن��دگان صورت‬ ‫گرف��ت‪ ،‬یعنی تک ت��ک تهیه کنندگان به ش��ورای عالی‬ ‫تهیه کنن��دگان ط��ی نامه هایی کتبی مج��وز دادند که‬ ‫فیلم هایش��ان را می ت��وان در شهرس��تان ها نمای��ش‬ ‫داد‪ .‬برای��ن اس��اس در ‪ ۳۴‬مرک��ز‪ ۵۰ ،‬درصد فیلم های‬ ‫بخش مس��ابقه به نمایش درامد و حداکثر‬ ‫سانس هایی که وجود داشت سه سانس بود‬ ‫و این باعث شد کس��انی که سینمای ایران‬ ‫را خیل��ی جدی دنبال می کنند‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫فیلم های جشنواره را ببینند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در س��ه اس��تان اصفهان‪ ،‬شیراز‬ ‫و مش��هد تقریبا کلیه فیلم های جش��نواره‬ ‫نمای��ش داده ش��د و برخی فیلم ها در مراکز اس��تان ها‬ ‫س��انس فوق العاده هم داش��تند که این ه��م با دریافت‬ ‫هزینه اضافه بود‪ .‬در مجموع در شهرهای دیگر استقبال‬ ‫خوبی از فیلم ها شد و این نشان دهنده این بود که مردم‬ ‫عالقه مند به تماشای فیلم های جشنواره هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نمایش فیلم ها فارغ از جش��نواره به این‬ ‫ش��کل اس��ت که معموال مراکزی در زمان جشنواره با‬ ‫شورای عالی تهیه کنندگان تماس داشتند و‬ ‫با موافقت ش��ورا و تهیه کننده‪ ،‬فیلم نمایش‬ ‫داده می شد اما در هیچ شکلی بدون موافقت‬ ‫تهیه کننده فیلمی به نمایش درنیامده است‪.‬‬ ‫شورای عالی تهیه کنندگان روی این ماجرا به‬ ‫شدت حساس بود ولی بعد از جشنواره دیگر‬ ‫م��ا دخالتی نداش��تیم و نمایش های بعد از‬ ‫جشنواره بیشتر توسط پخش کننده ها صورت می گیرد‬ ‫که این ها هم قاعدتا باید از تهیه کنندگان مجوز بگیرند‪.‬‬ ‫ما تا پایان جش��نواره وضعیت نمایش فیلم ها را تعقیب‬ ‫کردیم و بعد از ان دخالتی نداشتیم‪ .‬موسوی ادامه داد‪:‬‬ ‫اما نکته اساسی این است که شورای عالی تهیه کنندگان‬ ‫باید برنامه های جش��نواره را به طور جدی بررسی کند‬ ‫چ��را که در تهران س��ینماهای مردم��ی و غیر مردمی‬ ‫شامل ‪ ۶۸‬س��الن می شد و این بسیار زیاد است‪ .‬اگرچه‬ ‫تمام این برنامه های نمایش با مجوز تهیه کننده فیلم ها‬ ‫است ولی شورای عالی تهیه کنندگان باید این موضوع را‬ ‫بررس��ی کند و بعد نتیجه را در اختیار تهیه کنندگان و‬ ‫دبیر جش��نواره فجر قرار دهد تا برای سال اینده بتوان‬ ‫با نگاه منطقی تری اقدام کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫‪ ۶۸‬س��الن نمایش دهنده فیلم های جشنواره‪ ،‬اثار را به‬ ‫شکل های مختلف نمایش می دادند و در بعضی سالن ها‬ ‫حتی دو یا س��ه بار یک فیلم تکرار شده است؛ بنابراین‬ ‫باید بررس��ی ش��ود اگر این نوع نمایش در این تعداد به‬ ‫نفع س��ینما نیس��ت تغییر کند و ما س��عی می کنیم از‬ ‫کانون کارگردان ها نیز نماینده ای در جلس��ه های خود‬ ‫داش��ته باشیم تا موضوع را دقیق بررسی و بعد نتیجه را‬ ‫برای رسانه ها نیز منتشر کنیم‪.‬‬ ‫تالش برای کاهش ضرر‬ ‫«کرونا» به تئاتری ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ -1398‬اول رجب ‪ 25 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1476‬پیاپی‪2794‬‬ ‫موضوع از این قرار است‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫وزیر بهداشت درباره منشاء ویروس کرونا گفت که طبق بررسی ها منبع ویروس را پیدا کرده که از ناقالن چینی بوده است‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بازار سرد کتاب فروشی ها در تب داغ کرونا‬ ‫‹ ‹رکود از اغاز هفته‬ ‫محمد علی ازموده‪ ،‬مدیر کتاب فروش��ی «حوض نقره» که‬ ‫در موزه س��ینما فعالیت می کند درباره وضعیت ‪ ۴۸‬س��اعت‬ ‫گذشته این کتاب فروشی به خبرنگار ایبنا می گوید‪ :‬از ساعت‬ ‫‪ ۹‬و ‪ ۴۵‬دقیقه یکشنبه(چهارم اسفند) که در فروشگاه باز شد‬ ‫تا ظهر حتی یک نفر هم مراجعه کننده نداش��تیم‪ .‬نمی گویم‬ ‫تو امد در‬ ‫روز های قبل فروش قابل توجه ب��ود؛ اما حداقل رف ‬ ‫فروشگاه جریان داشت‪.‬‬ ‫ازموده‪ ،‬تعطیلی موزه س��ینما را ب��ر کاهش مراجعه کننده‬ ‫موث��ر می داند و ادامه می ده��د‪ :‬فکر نمی کنم ت��ا اخر هفته‬ ‫وضعیت فروش تغییر کند و مشتری در کتاب فروشی ببینیم‪.‬‬ ‫نغمه حسینی‪ ،‬مدیر روابط عمومی فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫فرهنگان هم به گزارش مدیران این مجموعه اش��اره می کند‬ ‫و می گوید‪ :‬براس��اس اخرین گزارش هم��کاران از دو روز اول‬ ‫ت ش��ده اند که این نشانه تاثیر گذاری‬ ‫هفته‪ ،‬فروشگاه ها خلو ‬ ‫اخبار مربوط به شیوع کرونا است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سفارش های تلفنی‬ ‫وی درب��اره چند روز اینده با خوش بینی می گوید‪ :‬ش��اید‬ ‫ب��ا تداوم تعطیلی مدارس‪ ،‬دانش ام��وزان عالقه مند به کتاب‬ ‫بخواهند چند ساعت از روز خود را در کتاب فروشی ها سپری‬ ‫کنن��د؛ بنابراین می توانیم امیدوار باش��یم خلوتی دو روز اول‬ ‫هفته در چند روز اینده تا حدودی جبران شود‪.‬‬ ‫هرچند کرونا بر میزان حضور مش��تری در کتاب فروش��ی‬ ‫موثر بوده اما ظاهرا حریف کتاب دوستان مشتاق نشده است؛‬ ‫چراکه مدیر روابط عمومی فروشگاه های زنجیره ای فرهنگان‬ ‫از افزایش تماس مش��تری ها برای ارسال کتاب خبر می دهد‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬دو روز گذش��ته‪ ،‬س��فارش های تلفنی افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار تجریش شلوغ و بازار چهل کالغ سرد‬ ‫کتاب فروش��ی چهل کالغ که یک س��ال از تاس��یس ان در‬ ‫مجتمع تجاری ارگ تجریش می گذرد‪ ،‬دو روز ابتدایی هفته‬ ‫را خلوت و س��رد گذرانده اس��ت‪ .‬فرش��ته احمدی‪ ،‬از مدیران‬ ‫کتاب فروش��ی چه��ل کالغ‪ ،‬کاهش می��زان مراجعه مردم به‬ ‫فروش��گاه کتاب چهل کالغ را در ش��نبه و یکشنبه محسوس‬ ‫می داند و فکر می کند این روند در روز های اینده ش��دت پیدا‬ ‫خواهد کند‪.‬‬ ‫وی واکن��ش مردم به اخبار ش��یوع کرونا را عجیب می داند‬ ‫و براساس مش��اهدات میدانی ادامه می دهد‪ :‬در شرایطی که‬ ‫مردم از ابتال به کرونا نگرانند‪ ،‬جمعیت زیادی در بازار تجریش‬ ‫تو امد هس��تند! اما مثل همیشه‪ ،‬نخستین کاالیی که‬ ‫در رف ‬ ‫از س��ب د خانواده ها به دالیل مختلف و این بار به دلیل ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬حذف می شود‪ ،‬کتاب است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشمه و باغ خلوت اند‬ ‫ب��اغ کتاب تهران هم که عنوان یکی از بزرگ ترین فضا های‬ ‫فروش��گاهی کتاب جهان را یدک می کش��د‪ ،‬دو روز گذشته‬ ‫خلوت بود‪.‬‬ ‫امیر خراسانی‪ ،‬مس��ئول کتاب فروشی باغ کتاب می گوید‪:‬‬ ‫با توج��ه به اینکه باغ کتاب به عن��وان یک مجموعه خدماتی‬ ‫تو امد مردم است اما خبر‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬محل تجمع و رف ‬ ‫تایی��د ورود ویروس کرونا به ایران و مخصوصا ش��یوع ان در‬ ‫‹ ‹راسته سوت وکور کتاب‬ ‫کتاب فروشان راسته کتاب در خیابان انقالب که به روز های‬ ‫پایانی سال امید بسته بودند از کاهش مشتری خبر می دهند‬ ‫و به نظر می رس��د تعطیلی دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫امیر کبیر و شعب دانشگاه علمی و کاربردی بر شکل گیری این‬ ‫وضعیت به شدت تاثیر گذار بوده است‪.‬‬ ‫علی ُرکاب‪ ،‬مدیر داخلی کتاب فروشی نشر اسم در خیابان‬ ‫انقالب می گوید‪ :‬راس��ته کتاب فروش��ی های خیابان انقالب‬ ‫خلوت شده اس��ت؛ البته تعطیلی دانش��گاه ها در خلوتی این‬ ‫منطقه بی تاثیر نیس��ت‪ .‬کاهش مش��تری کتاب فروش��ی ها‪،‬‬ ‫یاداور رکود در دوره های قبل تر اس��ت‪ .‬فروش��گاه «اس��م»‬ ‫از جمله کتاب فروشی های مجهز به سیستم فروش اینترنتی‬ ‫اس��ت و ُرکاب از ثابت ماندن میزان مراجعه کتاب دوستان به‬ ‫کانال فروش کتاب نشراس��م می گوید که ش��اید تا حدودی‬ ‫مدیران این کتاب فروش��ی را برای روش��ن نگه داشتن چراغ‬ ‫بازار شب عید امید وار نگه می دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫سه گانه برادران گریم منتشر شد‬ ‫پخش «به سوی المپیک با جام» در نوروز ‪۹۹‬‬ ‫رم��ان «هانس��ل و گرتل ب��رادران گریم‪،‬‬ ‫تاریک تر و ترسناک تر» نوشته ادام گیدویتز‬ ‫به تازگی با ترجمه ش��هره نورصالحی توسط‬ ‫نشر پیدایش منتش��ر و راهی بازار نشر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کتاب در گروه ادبیات وحشت جا‬ ‫می گیرد و نسخه اصلی اش در سال ‪ ۱۳۸۹‬چاپ شده است‪« .‬هانسل و گرتل‬ ‫برادران گریم‪ ،‬تاریک تر و ترس��ناک تر» نخستین جلد سه گانه برادران گریم‬ ‫است‪ .‬گیدویتز در نوشتن کتاب های این مجموعه پایش را در کفش جاکوب‬ ‫و ویلهم گریم گرداورندگان مش��هور افسانه ها و حکایت های فولکلور قدیمی‬ ‫کرد و با تلفیق افس��انه ها‪ ،‬ش��خصیت ها و موج��ودات خیالی و توصیف های‬ ‫طنزال��ود‪ ،‬اثار متفاوتی خلق کرد‪ .‬این کتاب با ‪ ۲۲۴‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان هزار‬ ‫نسخه و نرخ ‪ ۴۴‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫پخش برنامه «به سوی المپیک با جام» از ابتدای‬ ‫نوروز سال ‪ ۹۹‬از شبکه جام اغاز می شود‪.‬‬ ‫پخ��ش ای��ن برنامه از ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬اغاز و در‬ ‫خرداد المپی��ک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو در ژاپن مس��ابقات‬ ‫فوتب��ال اروپا ی��ورو ‪ ۲۰۲۰‬را به طور زنده پوش��ش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫این برنامه با حضور پیشکس��وتان‪ ،‬مدال اوران‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬مجریان و گزارشگران‬ ‫حوزه ورزش پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫«به س��وی المپیک با جام» روزهای پنجش��نبه و دوش��نبه هر هفته به مدت ‪۱۲۰‬‬ ‫دقیقه از شبکه اینترنتی جام تلویزیون تعاملی پخش می شود‪.‬‬ ‫این برنامه کاری از اداره کل تامین و تولید تلویزیونی معاونت فضای مجازی رسانه‬ ‫ملی است که به تهیه کنندگی حسین ذکایی تهیه و تولید شده است‪.‬‬ ‫وحید تاج برای استاد شجریان خواند‬ ‫تصنیف «بخوان به نام عاشقی» که تقدیمی‬ ‫اس��ت به مقام اس��تاد محمدرضا شجریان‪ ،‬با‬ ‫صدای وحید تاج منتشر شد‪.‬‬ ‫تاج که از ش��اگردان اس��تاد ش��جریان در‬ ‫اواز ایرانی محس��وب می ش��ود‪ ،‬این قطعه را با‬ ‫اهنگسازی حمید اسماعیل زاده و شعری از علیرضا بهرامی‪ ،‬در دستگاه همایون‬ ‫اجرا کرده است‪ .‬کوروش بزرگ پور نیز نوازندگی تنبک این اثر را انجام داده است‪.‬‬ ‫سازندگان این اثر که ان را تقدیمی به استاد محمدرضا شجریان و عالقه مندان‬ ‫او منتش��ر کرده اند‪ ،‬با ارزوی سالمت و طول عمر برای صاحب داوودی ترین نوا و‬ ‫ُدردان ه موسیقی ایران‪ ،‬تاکید کرده اند که شعر و حال و هوای این اثر‪ ،‬متناسب با‬ ‫حال و هوای این روزهای عالقه مندان به استاد‪ ،‬برگ سبزی است پیشکش یک‬ ‫احس��اس جمعی‪ .‬این قطعه در خبرگزاری ها و س��ایت های رسمی موسیقی در‬ ‫دسترس عالقه مندان قرار دارد‪.‬‬ ‫«برگشتن» مسافراستانه در تماشاخانه سرو‬ ‫حسین مسافراس��تانه نمایش «برگشتن» را در‬ ‫تماشاخانه سرو روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫مسافراستانه نمایش «برگشتن» نوشته خیراهلل‬ ‫تقیانی پور را در تماشاخانه سرو انجمن تئاترانقالب‬ ‫و دف��اع مقدس اجرا می کند‪ .‬این نمایش با مضمون‬ ‫دفاع مقدس در ژانر اجتماعی از روز سه شنبه ‪ ۶‬اسفند ماه به مدت ‪ ۲۰‬شب از ساعت‬ ‫‪ ۱۹‬پذیرای عموم عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫«برگش��تن» پیش از این با حضور فرید قبادی‪ ،‬ش��یرین بینا‪ ،‬مجید رحمتی‪ ،‬علی‬ ‫غابش��ی‪ ،‬فاطمه رادمنش‪ ،‬ابتسام بغالنی‪ ،‬ماهان عابدی‪ ،‬طاها عابدی و پونه شاملو در‬ ‫تاالر چهارسوی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته بود‪.‬‬ ‫همچنین جواد نوری به عنوان تهیه کننده‪ ،‬منوچهر شجاع به عنوان طراح صحنه‪،‬‬ ‫پریدخت عابدین نژاد به عنوان طراح لباس‪ ،‬رضا خضرایی به عنوان طراح نور‪ ،‬س��عید‬ ‫شکرنیا به عنوان طراح پوستر و بروشور و سمیه میری به عنوان عکاس در «برگشتن»‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫نیکن��ام حس��ینی پور‪ ،‬از امادگی ش��هرداری تهران و مش��هد برای‬ ‫برگزاری طرح عیدانه خبر داد و نس��بت به مش��ارکت ش��هرداری سایر‬ ‫کالن شهرهای کشور نیز ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬نیکنام حس��ینی پور‪ ،‬مدیر عامل موسسه خانه کتاب‪،‬‬ ‫درباره برگزاری «عیدانه کتاب» بیان کرد‪ :‬در جلس��ه مشترک با معاون‬ ‫انجمن و نهاد‬ ‫ ‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری تهران و مس��ئوالن چند‬ ‫فرهنگ��ی و خان�� ه فرهنگ موض��وع برنامه ریزی برنامه ه��ای فرهنگی‬ ‫پایتخت‪ ،‬ویژه نوروز بررسی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خانه کتاب در این نشس��ت‪ ،‬با تشریح تجربه پاییزه کتاب با‬ ‫همکاری دو ش��هرداری مشهد و تهران‪ ،‬عیدانه کتاب را پیشنهاد داد که‬ ‫مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫حس��ینی پور افزود‪ :‬مع��اون فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری تهران‬ ‫برای مش��ارکت در اج��رای طرح عیدان��ه کتاب با همکاری موسس��ه‬ ‫خانه کتاب اعالم امادگی کرده اس��ت‪ .‬مدیر عامل موسس��ه خانه کتاب‬ ‫با اش��اره به اعالم ش��هرداری تهران برای تس��ریع در تس��ویه حساب با‬ ‫کتاب فروشی های مشارکت کننده در پاییزه کتاب ادامه داد‪ :‬شهرداری‬ ‫مش��هد نیز با توجه به تسویه حس��اب با کتاب فروشان مشارکت کننده‬ ‫در پاییزه کتاب‪ ،‬برای برگزاری عیدانه کتاب اعالم امادگی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫حس��ینی پور گفت‪ :‬موسس��ه خانه کتاب با دو شهرداری تهران و مشهد‬ ‫مکاتب��ه کرده و امادگی خود را برای برگزاری طرح عیدانه با مش��ارکت‬ ‫این دو ش��هرداری اعالم کرده است و منتظر پاسخ نهایی مسئوالن این‬ ‫دو شهرداری هستیم‪ .‬مدیر عامل موسسه خانه کتاب با بیان این مطلب‬ ‫که از س��ایر مسئوالن شهری سایر ش��هر ها کشور برای برگزاری عیدانه‬ ‫کتاب دعوت می کنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امادگی داریم عالوه بر تهران و مشهد‬ ‫ی سایر شهر ها؛ به ویژه کالن شهر های ش��یراز‪ ،‬قم‪ ،‬کرمان و‬ ‫با ش��هردار ‬ ‫حتی بندر عباس برای برگزاری عیدانه کتاب مش��ارکت داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با اشاره به احس��اس ضرورت بیشتر برگزاری طرح عیدانه‬ ‫ش��یراز‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه شیراز به عنوان ششمین پایتخت کتاب‬ ‫ایران معرفی ش��ده و نمایشگاه کتاب اس��تانی در این شهر برگزار نشد‪،‬‬ ‫ضرورت برگزاری طرح عیدانه در این ش��هر بیش��تر احساس می شود؛‬ ‫بنابراین اگر اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و شهرداری شیراز پای‬ ‫کار‪ ،‬باشند‪ ،‬موسسه خانه کتاب نیز برای برگزاری این طرح امادگی دارد‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی‪:‬‬ ‫پیرمرد هش��تاد س��اله و همسرش چند س��الی از او‬ ‫کوچک تر اس��ت‪ .‬کرونا که شایع ش��د از داروخانه شهر‬ ‫تعدادی ماس��ک و مقداری مایع ضدعفونی کننده تهیه‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫دختر پیرمرد س��اکن مرکز استان است‪ .‬او هم به این‬ ‫حس��اب که یافتن ماس��ک و مایع ضدغفونی کننده در این شرایط سخت است‪،‬‬ ‫ی پدر و مادرش فرستاده بود‪.‬‬ ‫مقداری از این وسایل تهیه کرده و با اتوبوس برا ‬ ‫پیرمرد بس��ته ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده را که از داروخانه شهر خریده‬ ‫بود‪ ،‬برداش��ت و رفت تا انها را پس بدهد‪ .‬به داروخانه که رسید قبل از ان که به‬ ‫پیشخوان برسد‪ ،‬مردم صف کشیده برای دریافت ماسک و مایع ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫بس��ته را از دس��تش گرفته بودند‪ .‬بسته ای به پیشخوان نرس��ید‪ .‬کارش را البته‬ ‫انجام داده بود‪.‬‬ ‫او را می شناسم‪ ،‬سال هاست مشکل ریوی هم دارد و هر روز از اسپری تنفسی‬ ‫استفاده می کند‪ .‬حتی یادم هست چندین سال قبل در منزل ما مشکل تنفسی‬ ‫پی��دا کرد و اورژانس را خبر کردیم‪ .‬باس��واد و اگاه اس��ت‪ ،‬می داند کرونا برای‬ ‫کهنساالن و بیماران ریوی بسیار خطرناک تر است؛ اما اخالق را ترجیح داد‪.‬‬ ‫ان چه نوشتم‪ ،‬داستان نیست‪ ،‬یک رخداد واقعی در شهری کوچک و قهرمانش‬ ‫یکی از همان ادم های عادی است‪ ،‬انها که هیچ داعیه ای برای شهروندی مدرن‬ ‫ندارند‪ ،‬اما اخالقی زندگی می کنند‪.‬‬ ‫پیرم��رد همی��ن امروز صب��ح نش��ان داد در اوج ت��رس عموم��ی از بیماری‬ ‫همه گی��ر کرون��ا می توان اخالقی بودن را انتخاب کرد‪ .‬می توان ماس��ک و مایع‬ ‫ضدعفونی کننده را احتکار نکرد‪ ،‬بیش��تر از نیاز نخرید‪ ،‬گرانفروشی نکرد و مثل‬ ‫گرگ در لحظه های حساس هم نوع خود را پاره نکرد و ندرید‪.‬‬ ‫وسط این همه نقطه سیاه این ماه ها‪ ،‬یک نقطه سفید بود این پیرمرد‪ ،‬از جنس‬ ‫دنیای ادم های خوب؛ انها که گرگ نمی شوند‪.‬‬ ‫این شاید همه رازِ زندگی باشد‬ ‫محمد درویش – فعال محیط زیس�ت‪ :‬پسرک در حضور همبازی هایش انگار‬ ‫کم اورده و پس از چندبار تالش‪ ،‬اش��ک مجالش نمی دهد و می خواهد تس��لیم شود؛‬ ‫اما تفاوت از همینجا اغاز می ش��ود‪ ...‬زیرا دیگر همبازی ها و ش��اید رقبایش به جای‬ ‫انکه از شکس��ت و فروپاش��ی اش لذت ببرند که یک نفر کم ش��د و یا به تمسخرش‬ ‫بپردازند؛ با هدایت مربی کاربل ِد خویش‪ ،‬همچنان او را حمایت می کنند تا او دست از‬ ‫مبارزه برندارد‪ ...‬و این رم ِز موفقیت و احس��اس رضایتمندی از زندگی است‪ .‬مواجهه ‬ ‫امروز بشر با هیوالیی به نام کروناویروس هم تنها از این طریق به فرجا ِم بایست ه خود‬ ‫می رسد‪ .‬اینکه یار یکدیگر باشیم؛ همدیگر را نترسانیم؛ به رفتارهای نژادپرستانه علیه‬ ‫هیچ ملیت و قومیتی دامن نزنیم و راوی خبرهای بد نباشیم‪ .‬به جای احتکا ِر ماسک‪،‬‬ ‫ال��کل و ژل های ضدعفونی کننده‪ ،‬مازا ِد نیازم��ان را رایگان در اختیار نیازمندان قرار‬ ‫دهیم‪ .‬به یکدیگر روحیه داده و بدون خش��م‪ ،‬ترس و اس��ترس با رعایت هنجارهای‬ ‫بهداشتی به اینده امیدوار بمانیم‪ .‬ما شاید در روز نخست چون همین کودک باشیم‪،‬‬ ‫اما ش��ک ندارم که به اتفاق جهان می توان گرفت‪ .‬گمش��د ه امرو ِز ما عش��ق است‪...‬‬ ‫دوست داش��تن و دوست داشته شدن است‪ ...‬ادم های عاشق‪ ،‬کینه به دل نمی گیرند‪،‬‬ ‫دیگ��ران را قضاوت نمی کنند‪ ،‬هوای اب‪ ،‬درخ��ت‪ ،‬پرنده و چرنده را دارند و پوم ِ‬ ‫ تاک‬ ‫نبض زمین هماهنگ است‪ ...‬به قول شمس لنگرودی عزیز‪« :‬کاش نبضت‬ ‫قلب شان با ِ‬ ‫را می گرفتم و منتش��ر می کردم تا دنیا به حال طبیعی اش بازگردد‪ ».‬بیاییم در این‬ ‫سرکردن زمستان‬ ‫زمستان تلخ و س��ر ِد نود و هشت‪ ،‬بهانه ای برای‬ ‫واپس��ین روزهای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ایران جان مان به حال طبیعی اش بازگردد‪...‬‬ ‫نبض مهربانی ها بمانیم تا ِ‬ ‫باشیم و ناش ِر ِ‬ ‫نکته‬ ‫چه اهنگی گوش کنیم؟‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫عیدانه کتاب برگزار می شود‬ ‫یک نقطه سفید در دل کرونا‬ ‫یادداشت‬ ‫تو امد مردم در‬ ‫ورود کرونا به ایران و ش��یوع س��ریع ان رف ‬ ‫شهر را به ش��کل محسوس کاهش داده و درحالی که بسیاری‬ ‫از کس��به ازجمله کتاب فروش��ان به فروش شب عید امید وار‬ ‫بودند‪ ،‬جز سردی بازار حاصلی نداشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪« ،‬کرونا» به ایران هم رس��ید‪ .‬انتشار رسمی‬ ‫این خبر در اخرین روز بهمن ماه‪ ،‬عالوه بر ایجاد موج نگرانی‪،‬‬ ‫تبعات مختلفی برای زندگ��ی روزمره ایرانی ها؛ به ویژه مردم‬ ‫ش��هر هایی که بیشتر درگیر ویروس ش��ده اند‪ ،‬داشته است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین راه های توصیه شده از سوی مسئوالن حوزه‬ ‫بهداش��ت و درمان کشور در دو روز گذشته که شیوع ویروس‬ ‫تردد در محیط های‬ ‫در کالن ش��هر تهران تایید شد‪ ،‬پرهیز از ‬ ‫شلوغ شهری است‪.‬‬ ‫تعطیل��ی مراکز فرهنگ��ی مانند س��الن ها و پردیس های‬ ‫سینمایی‪ ،‬سالن های تئاتر‪ ،‬کتابخانه های عمومی‪ ،‬قرائت خانه‬ ‫کتابخان��ه مل��ی و همچنین تعطیل��ی مراکز علم��ی به ویژه‬ ‫دانشگاه ها و مدارس نیز از دیگر سیاست های کنترلی در چند‬ ‫روز گذشته بوده است‪ .‬اعالم تعطیلی یک هفته ای دانشگاه ها‬ ‫و چند روزه مدارس موجب ش��ده تا بس��یاری از خیابان های‬ ‫ته��ران برای س��اعت های طوالن��ی‪ ،‬خلوت باش��ند؛ از جمله‬ ‫خیابان انقالب و راس��ته معروف کتاب فروشی های ان‪ .‬البته‬ ‫این وضعیت از دیگر کتاب فروشی های شهر نیز گزارش شده و‬ ‫می توان گفت‪ ،‬کرونا بازار کتاب فروشی ها را تخته کرده است‪.‬‬ ‫تهران موجب ش��ده از چند روز قبل کاهش جمعیت و کاهش‬ ‫فروش را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫خراس��انی‪ ،‬مدیریت افکار عمومی در این ش��رایط را مهم‬ ‫ارزیابی می کند و ادامه می دهد‪ :‬مسئوالن در حالی که مردم به‬ ‫شدت هراس دارند از عهده مدیریت افکار عمومی برنیامده اند؛‬ ‫در مجموعه باغ کتاب نیز این هراس بین کارکنان وجود دارد‬ ‫عالوه براین با توجه به کاهش فروش که فکر می کنم به زودی‬ ‫متوقف نشود‪ ،‬مس��ئوالن باغ کتاب را از بابت پرداخت حقوق‬ ‫کارکنان و تامین کاال نگران کرده است‪.‬‬ ‫مجید تیموری‪ ،‬مدیر کتاب فروشی های زنجیره ای چشمه‬ ‫هم که از وضعیت به وجود امده ش��وکه شده می گوید‪ :‬دشوار‬ ‫اس��ت که باور کنیم‪ ،‬جمعه شب ش��عبه کوروش نشر چشمه‬ ‫بس��یار خلوت بود در حالی که به فروش ش��ب عی��د امید وار‬ ‫بودی��م‪ .‬باید فکری کرد تا این کس��ب و کار در روز های پایانی‬ ‫سال ضربه نخورد و کتاب فروشان فروش شب عید را از دست‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫این روزها به طور مش��ترک در تمامی رسانه های دنیا‬ ‫یک خبر دیده و ش��نیده می ش��ود و ان انتشار جهانی‬ ‫یک ویروس جدید اس��ت‪ .‬این نخستین باری نیست که‬ ‫بش��ر در مقابل بیماری ها یا حوادث فراگیر قرار گرفته و‬ ‫اخرین بار هم نخواهد بود‪ .‬اما ان س��وی هر نگاه به این‬ ‫پدیده در این است که مرز میان «ترس» و «امادگی» در چنین شرایطی تقریبا‬ ‫برداش��ته می ش��ود‪ .‬واکنش های غیر منطقی به این فضا در افراد متفاوت است‪.‬‬ ‫برخی به انکار و مطرح کردن س��ناریوهای پیچیده توطئه می پردازند‪ ،‬برخی به‬ ‫خرافه ها یا موضوعات غیرعلمی روی می اورند‪ ،‬برخی به صورت افراطی ش��روع‬ ‫به محافظت های بهداش��تی نامربوط می کنند و غیره‪ .‬ان چه مهم است تاثیر این‬ ‫رفتارهای هیجانی بر روان ماست و ترسی که باعث می شود واقعیت های منطقی‬ ‫را کن��ار بگذاریم و در انواع هیجان ها غوطه ور ش��ویم؛ ت��رس‪ ،‬اضطراب و حتی‬ ‫بیمار شدن‪.‬‬ ‫یک��ی از واقعیت هایی که در این ایام فراموش می کنیم‪ ،‬در واقع یکی از اصول‬ ‫اساس��ی زنده بودن اس��ت! و ان چیزی نیس��ت جز عدم قطعیت و عدم امکان‬ ‫اجتناب از ناشناخته ها‪ .‬هیچ کس از اینده خبر ندارد و بسیاری از اتفاقات طبیعت‬ ‫ورای توان ماس��ت‪ ،‬ان چه در اختیار ماست‪ ،‬تصمیمات و انتخاب هایی است که‬ ‫می توانیم در مقابل این چالش ها داش��ته باش��یم و مهم تر از ان‪ ،‬نوع نگاه ما به‬ ‫اتفاقات‪ ،‬در تجربه احساس خطر و ترس بسیار تاثیرگذار است‪ .‬البته باور به این‬ ‫مطالب همان طور که امروز شاهد هستیم‪ ،‬در عمل چندان ساده نیست‪.‬‬ ‫تجرب ه ترس‪ ،‬همانند قرار گرفتن در یک اتاق تاریک اس��ت‪ .‬اتاقی که وس��ایل‪،‬‬ ‫امکان��ات و راه خ��روج ان را خودمان طراحی می کنیم و ب��ه کمک قو ه تخیل‪،‬‬ ‫هرچیزی را ممکن می س��ازیم‪ .‬در دنیای امروز ش��ایعات و رس��انه ها هم کمک‬ ‫زیادی به بدتر شدن اوضاع می کنند! در این اتاق تاریک می توان شروع به دست‬ ‫و پا زدن کرد‪ ،‬به وسایل برخورد کرد و حتی اسیب دید و تنها چیزی که به ان‬ ‫توجه نکرد‪ ،‬خود تاریکی اس��ت! اما اگر لحظه ای مکث کنیم‪ ،‬ش��رایط و امکانات‬ ‫واقعی را بس��نجیم و بپذیریم که در یک اتاق تاریک هس��تیم‪ ،‬ان وقت ش��مایل‬ ‫واقعی شرایط را خواهیم دید‪.‬‬ ‫ایا این تمثیل به این معنی اس��ت که خطر ابتال به ویروس وجود ندارد و ایا‬ ‫به این معنی اس��ت که نباید هیچ کاری کرد؟ به هیچ وجه‪ .‬موضوع این اس��ت‬ ‫ک��ه واکنش های هیجانی و افراطی‪ ،‬تنها ش��رایط را بدت��ر می کند‪ .‬هیچ ایرادی‬ ‫ندارد که تمام اخبار مربوط به ویروس را دنبال کنیم‪ ،‬موارد بهداش��تی را رعایت‬ ‫کنیم تا ش��اید بتوانیم از ابتال به این بیماری پیش��گیری کنیم؛ اما بعد از تمام‬ ‫این کارها‪ ،‬باید حواس��مان باش��د که به روان خود و اطرافیان و به ویژه کودکان‬ ‫اس��یب نزنیم‪ .‬پذیرفتن اصل عدم قطعیت برای همه یکس��ان اتفاق نمی افتد و‬ ‫براس��اس پیش��ینه های وراثتی و محیطی و تجربه زندگی‪ ،‬در هرکس ش��دت و‬ ‫ضعف متفاوتی دارد‪ .‬بنابراین بس��یار مهم اس��ت که حواس��مان در کنار فراگیر‬ ‫شدن بیماری‪ ،‬به فراگیری ترس ها و واکنش های خودمان هم باشد‪ .‬اگر خودمان‬ ‫ِ‬ ‫از عه��ده اش برنمی اییم‪ ،‬منابع علمی و متخصصی��ن حرفه ای می توانند ما را به‬ ‫پذیرش و تاب اوری مطلوبی برسانند که شاید یکی از زیبایی های زندگی در این‬ ‫کره خاکی باشد‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!