روزنامه صمت شماره 1478 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1478

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1478

روزنامه صمت شماره 1478

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1478‬پیاپی ‪2796‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مصرف کننده در کجای‬ ‫تفکر دولت قرار دارد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‬ ‫تعطیلی مدرسه ها به معنای‬ ‫سفر کردن نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گفت و گو ها‬ ‫توسعه فعالیت بخش‬ ‫خصوصی در اکتشاف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تولید طال با خلوص‬ ‫‪ 99 .99‬درصد در ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫حقوق مصرف کننده‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫کیفیت‪ ،‬مهم ترین عامل‬ ‫رعایت حقوق مصرف کننده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایا «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» رعایت می شود؟‬ ‫مشتری نداری‬ ‫انحصار‪ ،‬اجحاف در حق مصرف کننده‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت در «شرایط حساس»‬ ‫کسب و کار بانک ها بر پایه رضایتمندی مشتریان استوار است‬ ‫رضایت مشتری‪ ،‬کاالی داخلی را جایگزین خارجی می کند‬ ‫مشتری شناسی در صحنه نمایش‬ ‫اطالعیه شماره ‪ 2‬معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره ویروس کرونا‬ ‫معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رس�انی وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی با انتش�ار اطالعیه ای ضمن تشکر از‬ ‫فعالیت مس�تمر و ‪۲۴‬س�اعته رس�انه ها در ماجرای ملی مبارزه با ش�یوع کرونا و با توجه به گزارش های ارائه شده‬ ‫نهادهای متخصص و رسمی‪ ،‬اطالعیه ای منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬در این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫ضمن قدردانی از فعالیت شبانه روزی اصحاب رسانه در یک هفته‬ ‫گذش��ته به ویژه در ابعادی چون «اموزش همگانی و واقعی س��ازی‬ ‫مس��اله‪ ،‬ایجاد مفاهمه عمومی برای یک موضوع تخصصی‪ ،‬افزایش‬ ‫مشارکت جمعی و همبستگی ملی در جهت تقویت همکاری میان‬ ‫مردم و متولیان‪ ،‬همچنین تکریم و تقدیر از جامعه دلسوز پزشکی‬ ‫و پرس��تاری که در خط مقدم مبارزه با این مساله حضور دارند» از‬ ‫تالش مس��ئوالنه تمامی دست اندرکاران رسانه‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬فعاالن‬ ‫شبکه های اجتماعی و کنش��گران مدنی که در این روزها همراه با‬ ‫مردم‪ ،‬دغدغه همکاری با خدمتگزاران در کشور را دارند‪ ،‬صمیمانه‬ ‫تشکر می شود‪.‬‬ ‫بی تردی��د انعکاس جلوه ه��ای حضور داوطلبانه م��ردم در امداد‬ ‫عمومی و نکوهش رفتارهای فرصت طلبانه همچنین حضور میدانی‬ ‫خبرنگاران برای اطالع رس��انی دقیق و منطبق با واقعیت از شرایط‬ ‫جاری کش��ور ب��رای ایجاد اجماع مل��ی ایرانی��ان در مقابله با این‬ ‫بیماری‪ ،‬در تاریخ و تقویم اگاهی بخشی عمومی ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لذا برای کمک به مهار این بیماری از منظر اطالع رسانی‪،‬‬ ‫توصیه می شود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬توصیه ه��ای اموزش��ی و بهداش��تی در زمین��ه پیش��گیری‪،‬‬ ‫درمان ه��ای اولیه و مراجعات تخصصی همچنان به عنوان نیاز اولیه‬ ‫مردم در دستور کار رسانه ها قرار گیرد که همچون روزهای گذشته‬ ‫تاکید بر توجه‪ ،‬اس��تناد و اعتماد به اطالعات دقیق منتشره توسط‬ ‫وزارت بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به عن��وان ابتدایی تری��ن عنص��ر فعالی��ت حرف��ه ای «اصالت‬ ‫اطالع��ات» منوط ب��ه اعالم هوی��ت و منبع خب��ر و اطمینان باز‬ ‫نش��ردهنده از محتوی صحیح است؛ در این صورت مانع از هرگونه‬ ‫سوءاستفاده و سوءبرداشت و انتشار اخبار جعلی با هویت نامعلوم و‬ ‫بعضا محتوای ارسال شده از بیرون کشور خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فراموش نکنیم انتش��ار و یا بازنشر یک خبر که از صحت ان‬ ‫اطمینان نداریم‪ ،‬خسارت بیشتری از عدم انتشار ان دارد زیرا قطعا‬ ‫خسارت انتش��ار چنین اخباری در موضوعاتی که با سالمت مردم‬ ‫ارتباط مستقیم دارد‪ ،‬غیرقابل جبران و بعضا فاجعه بار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نظرات ف��ردی با توجه به تخصصی ب��ودن موضوع «ویروس‬ ‫کرونا» که ب��ا امنیت روانی و جان هموطنان م��ان گره خورده‪ ،‬در‬ ‫کنار انتش��ار گمانه ها‪ ،‬احساسات و برداشت های فردی که بسیاری‬ ‫از سر دلسوزی است نباید جایگزین تصمیمات تخصصی و عمومی‬ ‫دستگاه های مسئول در مواجهه با این شرایط شود‪.‬‬ ‫‪« .۵‬اطالع رس��انی دقیق و ش��فاف» و ممانعت از هرگونه پنهان‬ ‫کاری ب��ه هر دلیل و نیتی‪ ،‬دس��تور صری��ح رئیس جمهور محترم‬ ‫به همه دس��تگاه ها است‪ ،‬و انتظار این اس��ت با مرجعیت دادن به‬ ‫اطالعات دقیق و مبتنی بر واقعیت و مس��تند به وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬این مهم را ممکن کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تصمیم در مورد وضعیت عادی ش��دن هرگوشه از جغرافیای‬ ‫ای��ران بر عهده متخصصان متولی در هر منطقه اس��ت و به صورت‬ ‫طبیعی متولیان از هرگونه پیش��نهاد س��ازنده اس��تقبال می کنند‬ ‫ام��ا انتظار نمی رود نظرات و دیدگاه ه��ای افراد مختلف غیرمتولی‬ ‫و غیرمتخص��ص و در بس��یاری از م��وارد با هدف دلس��وزی قابل‬ ‫تقدیر‪ ،‬جایگزین تصمیم متخصصان و متولیان دس��تگاه ها ش��ود‪.‬‬ ‫هم��ه وظیفه داریم مانع از ایجاد ش��بهه و تردید نزد افکار عمومی‬ ‫درموضوعات ملی شویم بی ش��ک نهادهای متولی هرگونه تصمیم‬ ‫مبتن��ی بر صیانت حداکثری از م��ردم در برابر این بحران را اتخاذ‬ ‫کرده و برهمین مبنا ش��رایط هفته اتی را بر اساس براوردهای هر‬ ‫منطقه ارزیابی و اجرا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬غلب��ه بر بح��ران‪ ،‬اقتدار در تصمیم بهن��گام و عبور از بحران‬ ‫نیازمن��د اجماع مل��ی و حمای��ت همه جانبه از تصمی��م متولیان‬ ‫متخصص و فداکار حاضر در میدان بحران است؛ و این مهم‪ ،‬اهتمام‬ ‫مل��ی و حمایت رس��انه ای را برای تبیین و تش��ریح برای همکاری‬ ‫همبستگی و مشارکت ملی را می طلبد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۱۳‬اسفند‪ ،‬انتخابات‬ ‫اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ائتالف فراگیر رونق تولید و تجارت‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ارمان ما‪ ،‬تامین امنیت شغلی‪ ،‬رفاه‪ ،‬ارامش و اسایش‪ ،‬تسهیل‬ ‫خدمات برای خانواده بزرگ اصناف شهرستان ری‬ ‫تقی الهی دهقی‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان کاالی صوتی‬ ‫و تصویری و دبیر فعلی اتاق اصناف‬ ‫عباس اربابی نژاد‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫کتاب و لوازم التحریر‬ ‫لیست کاندیداهای ائتالف فراگیر رونق تولید و‬ ‫تجارت هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫تغییر‪ ،‬اصالح و ارتقای منزلت‬ ‫رئیس اتحادیه مشاورین امالک‬ ‫اصالح ساختار اصناف همگام‬ ‫خانواده بزرگ اصناف همراه‬ ‫با برنامه سند چشم انداز توسعه‬ ‫صداقت در رفتار و شفافیت در‬ ‫عملکرد‬ ‫احد پیریایی‬ ‫کشور‪ ،‬زیرساخت تحقق عدالت‬ ‫احمد محبعلی‬ ‫رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان‬ ‫مصنوعات فلزی و خزانه دار فعلی اتاق اصناف‬ ‫بهرام کارخانه‬ ‫رئیس اتحادیه اهنکاران و‬ ‫اهن سازان ساختمانی‬ ‫بهره گیری از جوانان ‪ ،‬بانوان و نخبگان و استفاده از ‪ IT‬برای تسهیل‬ ‫و توسعه خدمات و گسترش بازار و تکریم ارباب رجوع‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اگر در ترافیک ماندید‪ ،‬حق شکایت دارید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫مصرف کننده کیست؟‬ ‫به نظ��ر می رس��د واژه مصرف کننده برای اقایان مس��ئول و یکی دو خانم دولت‬ ‫و حتی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ش��رکت های بزرگ‬ ‫دولت و تولیدکنندگان دولتی و دس��ت اندرکاران صنای��ع‪ ،‬معادن‪ ،‬تجارت‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬مخابرات و انچه که به نوعی به دولت محترم یا شهرداری ها مربوط می شود‪،‬‬ ‫تعریف ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫در ظاهر به نظر مسئوالن‪ ،‬مصرف کنندگان کسانی هستند که از یکی از ستارگان‬ ‫اس��مانی یا کرات دیگ��ر در این خاک یک میلیون و ‪ 648‬ه��زار کیلومتری به ارث‬ ‫رس��یده نزول اجالل کرده اند و باید به هر ش��کلی که ش��ده از انها مثل «برره» پول‬ ‫زور گرف��ت و مصرف کنن��دگان ربطی به همین ملت و مردمی که در هر انتخابات و‬ ‫راهپیمایی عزیز می شوند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫در ظاه��ر مس��ئوالن‪ ،‬اقایان و چند خان��م‪ ،‬هرگز خودش��ان را در هیچ موردی‬ ‫مصرف کننده نمی پندارند و براساس نوع زندگی و رفت وامد و بگیروببند و فرهنگ‬ ‫دورش��و کورش��و‪ ،‬خود را جزئ��ی از بازار می��وه و تره بار زندگ��ی اجتماعی مردم و‬ ‫مصرف کنندگان واقعی نمی دانند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫زندگ��ی در اکواریوم مدیران دولتی و حتی گاهی بخش خصوصی باعث ش��ده‬ ‫مس��ئوالن خود را تافته جدابافته از ملت تصور کنند و پاسخگوی هیچ سوالی برای‬ ‫افکار عمومی نباشند؛ مسئوالنی که یک روز قرار بود خدمتگزار مردم باشند‪.‬‬ ‫من و بسیاری از مردم‪ ،‬معنای امنیتی و محافظت از چند مسئول تراز اول کشور‬ ‫و رئیس��ان قوای مجریه و مقننه و قضایی را می فهمیم و بر ان تاکید داریم‪ ،‬اما این‬ ‫بگیروببندهای وزیران و معاونان وزیر و مدیران عامل ش��رکت ها و هیات مدیره ها‬ ‫و اس��تانداران و ش��هرداران و بخش��داران و دهداران و نماین��دگان و مدیرکل ها و‬ ‫هیات مدیره ها و رئیس��ان اداره ها و مس��ئول دوایر را نمی فهمیم و نمی دانیم با انها‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫مالق��ات با مدیرعام��ل یک بانک و ش��هردار یک ناحیه و معاون ی��ک وزیر‪ ،‬اگر‬ ‫سخت تر از دیدار رئیس جمهوری فالن کشور نباشد‪ ،‬اسان تر هم نیست‪.‬‬ ‫کار به جایی رس��یده که ملت برای صحبت با رفتگر کوچه و خیابان شان هم باید‬ ‫از قبل هماهنگ و اگر در دسترس بود صحبت کنند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در ظاهر روز ‪ ۹‬اس��فند در تقویم روز حمای��ت از حقوق مصرف کننده نام گذاری‬ ‫شده است‪ .‬حاال باید اول بتوانیم مسئول برگزاری این روز را پیدا و بعد سوال کنیم‬ ‫که در سالی که گذشت برای این مصرف کننده مظلوم تاریخ چه کرده اید؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫می خواهید از ظلم بر مصرف کننده اگاه شوید؟‬ ‫کاف��ی اس��ت به همین ماجرای ماس��ک و ال��کل و کمبودهای ان توجه ش��ود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان که مش��خص هس��تند‪ ،‬بیش��تر فروش��ندگان در‬ ‫ظاهر تحصیلکرده اند‪ ،‬دکتر داروس��از هستند‪ ،‬دانشگاهی هستند و دیگر نمی توان‬ ‫مثل فالن صنف‪ ،‬انها را به س��نتی یا کم س��واد بودن متهم کرد‪ .‬حاال پرس��ش این‬ ‫اس��ت که چگونه احتکار و کمبود پیدا می ش��ود؟ چگونه کنترل می ش��ود؟ حقوق‬ ‫مصرف کننده در کجای این موضوع قرار می گیرد؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ظلم بر مصرف کننده را بارها در تصمیم های کالن کشور دیده ایم؛ تصمیم هایی‬ ‫که هرگز با توضیحات الزم همراه نبوده‪ ،‬تصمیم هایی که حتی اگر الزامی هم است‪،‬‬ ‫وجه الزام ان هرگز برای مردم روشن نشده و به اجبار بر ان گردن نهاده اند‪.‬‬ ‫تصمیم ه��ای کالن از گ��ران کردن بنزی��ن تا ارز جهانگیری و رس��اندن نرخ ارز‬ ‫ازاد ب��ه حد انفجار امروز‪ ،‬از گران ش��دن اتومبیل تا مواد مصرف��ی یک خانواده‪ ،‬از‬ ‫نان و پنیر س��فره مردم تا پیاز و س��یب زمینی داخلی‪ ،‬از نرخ هایی که در فیش اب و‬ ‫برق و گاز و تلفن و موبایل هر ماه صادر می ش��ود و مردم پرداخت می کنند تا انواع‬ ‫ع��وارض و مالیات هایی که بابهانه و بی بهانه‪ ،‬ب��ا تصویب و بی تصویب گریبان ملت‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫قوانینی که در تضاد با یکدیگر به جای کمک به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫گاهی انها را در مقابل یکدیگر قرار می دهد؛ بیمه و مالیات که باید با عشق پرداخت‬ ‫شود تبدیل به مچ گیری و یک بیماری بروکراسی شده است‪.‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی به جای انکه یار تولیدکننده و مردم باش��د با ‪ 4‬قانون‬ ‫خودس��اخته‪ ،‬تبدی��ل به ب��ار گران ملت ش��ده و خدماتش هم که بر ش��ما و مردم‬ ‫پوشیده نیست‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ش��عار «حق با مش��تری است» نخس��تین درس حمایت از مصرف کننده است‪،‬‬ ‫گارانتی و وارانتی و امثالهم دومین خدمت به مش��تری است و شناسنامه دار بودن‬ ‫هر جنس و درج نرخ روی ان و دارا بودن ارم اس��تاندارد س��ومین خدمتی است که‬ ‫می توان به مشتریان و مصرف کنندگان ارائه کرد‪.‬‬ ‫پاس��خگویی و ارائه توضی��ح و پس گرفتن جن��س بد فروخته ش��ده‪ ،‬می تواند‬ ‫اعتم��اد عمومی را به رابط��ه منطقی تولیدکنندگان‪ ،‬فروش��ندگان و خریداران یا‬ ‫مصرف کنندگان برگرداند‪.‬‬ ‫مگر س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان یا تعزیرات حکومتی‬ ‫ی��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چند ناظر و بازرس و کارمن��د دارد یا می تواند‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫باور کنید که گسترش این سازمان ها و وزارتخانه ها دوای درد نیست‪.‬‬ ‫باورکنی��د ک��ه داروی درد فقط و فقط ام��وزش همگانی اس��ت‪ .‬تولیدکننده و‬ ‫فروشنده و مصرف کننده باید به حقوق خود اگاه شوند و سازمان های دولتی دست‬ ‫از گرانفروشی و تجاوز به حقوق مردم بردارند‪.‬‬ ‫راه اصالح بودج ه یک س��رزمین‪ ،‬دس��ت در جیب مردم کردن نیس��ت‪ .‬نباید به‬ ‫ه��ر بهانه ای همه چیز را گ��ران کنیم و برای هر چیزی عوارض ببندیم‪ .‬تغییر نام ها‬ ‫کمکی به ما نمی کند؛ عوارض خروج از کش��ور ی��ا مالیات بر بلیت‪ ،‬چه فرقی با هم‬ ‫خواهند داش��ت؟ هر روز به بهانه تحریم و برجام دو ش��رکت هوایی انحصاری یا دو‬ ‫ش��رکت موبایل انحصاری ی��ا اب و برقی که قرار بود رایگان باش��ند‪ ،‬هر کاری که‬ ‫بخواهند بر سر قیمت های خود درمی اورند و در برابر هر سوالی سکوت می کنند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مصرف کننده فقط یک روز حمایت نمی خواهد‪ ،‬او همه روزهای س��ال مشتری‬ ‫اس��ت‪ .‬مصرف کننده‪ ،‬جنابعالی و همه هیات دولت و نمایندگان مردم هس��تید که‬ ‫امروز نیازی به خرید و پرداخت ندارید‪ ،‬اما دیری نخواهد پایید که همه مس��ئوالن‬ ‫بعد از ترک میز و مقام‪ ،‬دست به جیب شوند و هزینه های زندگی را بپردازند‪ .‬تا کی‬ ‫می توان از ‪ vip‬عبور کرد؟‬ ‫روحانی‪ :‬مردم به شایعه ها توجه نکنند‬ ‫ویروس ترس و بی اعتمادی بدتر از کرونا‬ ‫هرگونه تصمیم گیری درباره تعطیلی با ستاد ملی مبارزه با کرونا است‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬هی��چ تصمیمی‬ ‫برای قرنطینه محل یا شهری مطرح نیست‪.‬‬ ‫تصمیم گی��ری درب��اره تعطیلی ی��ا ایجاد‬ ‫هرگونه محدودیت به خاطر کرونا با س��تاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬حسن روحانی با تاکید بر اینکه‬ ‫هی��چ تصمیمی ب��رای قرنطین��ه محل یا‬ ‫ش��هری مطرح نیس��ت و مردم به شایعه ها‬ ‫توج��ه نکنند‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬تصمیم گیری‬ ‫درباره تعطیلی یا ایجاد هرگونه محدودیت‬ ‫به خاطر کرونا با س��تاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫است‪ .‬تشخیص تعطیلی هر مرکز یا اداره و‬ ‫نهادی برعهده این ستاد است؛ نه استاندار‪،‬‬ ‫نه فرمان��دار و نه وزارتخان��ه ای مرجع این‬ ‫تشخیص نیست‪.‬‬ ‫روحانی تاکی��د کرد‪ :‬همانطور که توصیه‬ ‫ش��ده‪ ،‬حض��ور در اجتماعات��ی ک��ه نیاز و‬ ‫ضروری نیس��ت باید کاه��ش یابد یا قطع‬ ‫ش��ود‪ .‬وزارتخانه ها و نهادهای تولیدی برای‬ ‫تامین اقالم موردنیاز باید همه توان را به کار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مس��ئله مهم تر از مس��ئله‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬وی��روس ترس و اضطراب و‬ ‫تردید و بی اعتمادی در میان مردم اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن ویروس بدت��ر از ان ویروس اس��ت و‬ ‫نباید در مردم تردید و وحش��ت و اضطراب‬ ‫غالمعلی رموی‪ -‬کارشناس اقتصاد‪ :‬در‬ ‫تقویم رسمی کشورمان‪ ،‬روز ‪ ۹‬اسفند باعنوان‬ ‫«روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان»‬ ‫نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬چرخه تولید نیز از ‪۳‬‬ ‫بخش تولید‪ ،‬توزیع و مصرف تش��کیل ش��ده و‬ ‫مصرف کنن��دگان اصلی ترین عامل تاثیرگذار‬ ‫بر نظام عرضه و تقاضا به شمار می روند‪ .‬در این‬ ‫میان کیفی��ت‪ ،‬نرخ کاال و خدم��ات و رضایت‬ ‫مصرف کنن��دگان از مهم تری��ن عوامل رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده اس��ت‪ .‬توسعه کیفیت به‬ ‫خودی خود اتفاق نمی افتد‪ ،‬بلکه برای توس��عه‬ ‫کیف��ی کاالها و خدمات باید زیرس��اخت های‬ ‫الزم در س��طح بنگاه های تولی��دی و خدماتی‬ ‫و همچنین س��طح کالن ایجاد شود‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه نهاده��ای نظارت��ی و کنترل��ی در تالش‬ ‫برای رصد مس��تمر ب��ازار و فعالیت بنگاه های‬ ‫اقتصادی هستند‪ ،‬توجه به کیفیت محصوالت‬ ‫و کاالهای تولیدی دغدغه ای اس��ت که امروز‬ ‫بیش از گذش��ته ذه��ن مردم و کارشناس��ان‬ ‫را به خ��ود معطوف کرده اس��ت‪ .‬رصد اخبار و‬ ‫گزارش های موجود در رسانه ها نشان می دهد‪،‬‬ ‫کیفیت برخی محص��والت و کاالهای تولیدی‬ ‫ب��ا تغییراتی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬اخباری که‬ ‫هرازگاهی روی خروجی خبرگزاری ها و برای‬ ‫مدتی در صدر خبره��ا قرار می گیرد‪ ،‬می تواند‬ ‫اعتماد جامعه مصرف کننده را نسبت به کیفیت‬ ‫کاال متزل��زل کند؛ به ویژه اگر این اخبار مربوط‬ ‫ایج��اد کنیم؛ این هم ویروس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬روحان��ی با بی��ان اینکه‬ ‫تلفات کرونا بیش��تر از انفلوانزا‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬البته براساس نظر‬ ‫پزش��کان و متخصص��ان ممکن‬ ‫اس��ت نوع انتش��ار و س��رایتش‬ ‫متفاوت باشد؛ اینها همه درست‬ ‫است‪ .‬متخصصان باید بیایند و واقعیت را به‬ ‫مردم بگویند و برای مردم توضیح دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کیت تشخیص کرونا‬ ‫رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬ام��روز هم‬ ‫گزارش��ی دریاف��ت ک��ردم ک��ه کیت های‬ ‫تش��خیص را ک��ه از خ��ارج و از طری��ق‬ ‫سازمان بهداش��ت جهانی (‪ )WHO‬وارد‬ ‫می کردیم –ک��ه البته همچنان به روند ان‬ ‫ادامه می دهیم– ازسوی متخصصان داخلی‬ ‫ما هم تولید شده و درحال ازمایش است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬خوش��بختانه در یک تا‬ ‫دو هفته اخیر‪ ،‬تالش های بس��یار خوبی در‬ ‫کش��ور هم در بخش پیش��گیری و هم در‬ ‫بخش تش��خیص و ه��م در بخش قرنطینه‬ ‫افراد و ه��م در بخش درمان‪ ،‬انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬نیازمند یک‬ ‫برخورد عالمانه با این مسئله هستیم و باید‬ ‫رفتار تخصصی و جدی داش��ته باش��یم‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل هم مس��ئولیت امر به ستادی‬ ‫واگذار شده که رئیس این ستاد‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹قرنطین�ه ش�هر و محل�ه‬ ‫نداریم‬ ‫رئیس جمه��وری در بخ��ش‬ ‫دیگ��ری از س��خنانش گف��ت‪:‬‬ ‫نکته دیگ��ری که می خواهم ب��ر ان تاکید‬ ‫کن��م درب��اره ش��ایعه هایی اس��ت ک��ه در‬ ‫می��ان م��ردم وجود دارد که فالن ش��هر را‬ ‫می خواهند قرنطینه کنند‪ .‬چنین چیزهایی‬ ‫در تصمیم های کشور وجود ندارد‪ .‬قرنطینه‬ ‫محله و ش��هر نداریم‪ .‬انچه درباره قرنطینه‬ ‫اس��ت‪ ،‬قرنطینه فرد است؛ یعنی اگر فردی‬ ‫عالیم اولیه داش��ت این ف��رد باید قرنطینه‬ ‫ش��ود؛ بنابرای��ن مردم به این فکر نباش��ند‬ ‫که فروش��گاهی یا شهری بسته یا قرنطینه‬ ‫عمومی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به هیچ عنوان امار را کم و زیاد نمی کنیم‬ ‫رئیس جمه��وری خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬حتی شوینده ها هم‬ ‫که این روزها مقداری کم شده در روزهای‬ ‫اینده توزیع خواهد ش��د و ب��ه اندازه کافی‬ ‫موج��ودی در انباره��ا وج��ود دارد و مردم‬ ‫هیچ گونه نگرانی از این نظر نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬البته همه باید به طور فردی‬ ‫دستورهای بهداشتی را همانطور که توصیه‬ ‫کیفیت‪ ،‬مهم ترین عامل رعایت حقوق مصرف کننده‬ ‫ب��ه کااله��ای مرتبط با س�لامت‬ ‫و م��واد خوراک��ی باش��د‪ .‬مانن��د‬ ‫خبری ک��ه چندی پی��ش درباره‬ ‫اس��تفاده از دانه ه��ای ذرت دامی‬ ‫به ج��ای ذرت با مصرف انس��انی‬ ‫ازس��وی برخ��ی تولیدکنندگان‬ ‫م��واد غذایی و چیپس و اس��نک‬ ‫مطرح ش��د یا مواردی مانن��د کاهش کیفیت‬ ‫برخ��ی محصوالت غذای��ی و لبنی و همچنین‬ ‫کاهش کیفی��ت برخی محص��والت تولیدی‬ ‫و ظ��روف یکبار مص��رف‪ .‬تمام ای��ن نمونه ها‬ ‫حکای��ت از واقعیت دیگ��ری در اقتصاد ایران‬ ‫دارد و ان اینک��ه کیفیت کاال تا حدودی تحت‬ ‫تاثیر ش��رایط و نوسان های حاکم بر بازار و نرخ‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬این موضوع در ش��رایطی‬ ‫ناگوارتر می شود که بدانیم کاهش کیفیت این‬ ‫محص��والت به طور عموم همزم��ان با افزایش‬ ‫نرخ بوده است؛ مسئله ای که می تواند اجحاف‬ ‫اشکار در حق مردم و مصرف کننده تلقی شود‪.‬‬ ‫محافظ��ت و حراس��ت از کیفی��ت محصوالت‬ ‫تولیدی و مصرفی از رس��الت هایی اس��ت که‬ ‫باید ازس��وی نهادهای نظارتی متولی کیفیت‬ ‫و کمیت مانند س��ازمان ملی استاندارد ایران و‬ ‫معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی و مراجع نظارتی قیمت گذاری‬ ‫ذی ربط مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در کنار تمام این‬ ‫موارد باید به این نکته نیز توجه داش��ت که در‬ ‫هیاه��وی تنظیم بازار کاال و تالش‬ ‫برای جلوگیری از احساس کمبود‬ ‫در بازار‪ ،‬گاهی زمینه بروز تخلفات‬ ‫دیگری در جامعه ش��کل می گیرد‬ ‫که نوک پیکان ان متوجه کیفیت‬ ‫است؛ موضوعی که نباید از اذهان‬ ‫مس��ئوالن دور بمان��د‪ .‬برخ��ی‬ ‫کارشناس��ان و صاحب��ان بنگاه ه��ای تولیدی‬ ‫وقوع این تخلف را تا حد زیادی متاثر از شرایط‬ ‫قیمتی یا کمب��ود برخی مواد اولیه محصوالت‬ ‫می دانن��د‪ .‬این موضوع موج��ب برهم خوردن‬ ‫ت��وازن میان عرضه و تقاضا از یک س��و و از بین‬ ‫رفتن شرایط رقابتی بین محصوالت و کاالهای‬ ‫تولیدی داخلی با یکدیگر و با نمونه های مشابه‬ ‫خارج��ی از س��وی دیگ��ر می ش��ود‪ .‬امری که‬ ‫ممکن است زمینه ساز ایجاد رانت های قیمتی‬ ‫و کیفیتی ش��ود‪ .‬گرچه می توان مدعی شد که‬ ‫ظرفیت های اقتصادی کش��ور در حوزه تولید‬ ‫می توان��د زمین��ه عرضه محص��والت متنوع و‬ ‫رقابت��ی را فراهم کند اما ش��رایط مبتالبه بازار‬ ‫در استفاده نکردن مناسب و موثر از ظرفیت ها‬ ‫و وجود مش��کالت در زنجیره تولید تا مصرف‪،‬‬ ‫زمینه س��از ایج��اد فرصت برای س��ودجویان‬ ‫ش��ده و اجازه ایج��اد فضای س��الم رقابتی در‬ ‫جه��ت ارتقای کیفی��ت را نمی ده��د‪ .‬باتوجه‬ ‫به موضوع اش��اره ش��ده این پرس��ش مطرح‬ ‫اس��ت که چگونه می ت��وان از کیفیت و کمیت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬رعایت کنی��م‪ .‬صداوس��یما هم‬ ‫به عنوان مرجع بای��د اموزش ها و اطالعات‬ ‫الزم را به م��ردم بدهد‪ .‬روحان��ی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به هیچ عنوان اماری که وجود‬ ‫دارد را ن��ه کم و نه زیاد می کنیم و در ارائه‬ ‫ام��ار‪ ،‬ن��ه بزرگ نمایی و ن��ه کوچک نمایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬م��ردم باید کامال‬ ‫اعتماد داش��ته باش��ند که ام��ار و ارقام به‬ ‫دقت ب��رای انها بیان خواهد ش��د و از این‬ ‫نظر نگرانی نداشته باشند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بار دیگر از پزشکان و پرستاران و کادرهای‬ ‫بیمارستانی تشکرکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ کرون�ا نباید تبدیل به سلاح‬ ‫دشمنان شود‬ ‫رئیس دول��ت تدبیر و امید ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه کرونا نباید تبدیل به س�لاح و اسلحه‬ ‫دشمنان شود‪ ،‬گفت‪ :‬امریکایی ها و دشمنان‬ ‫ما در طول این مدت‪ ،‬با تحریم و تبلیغ شان‬ ‫همواره خواس��تند در این کش��ور‪ ،‬تولید و‬ ‫فعالی��ت اقتصادی بخوابد و م��ردم در رنج‬ ‫قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این مسئله ویروس یک‬ ‫بهانه جدید دست دشمنان نشود‪ ،‬به طوری‬ ‫که باعث توقف کار‪ ،‬فعالیت و تولید ش��ود‪.‬‬ ‫نباید بگذاریم امریکا ویروس جدیدی را بر‬ ‫ویروس کرونا س��وار کند‪ ،‬به ن��ام تعطیلی‬ ‫فعالیت های اجتماعی و ترس فوق العاده‪.‬‬ ‫محصوالت محافظت کرد؟ برای پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش می توان گفت نهادهای نظارتی باید‬ ‫ضمن ترمیم زنجی��ره تولید تا مصرف و حذف‬ ‫زواید واس��طه ای در هر بخش از زنجیره‪ ،‬مسیر‬ ‫کوتاه تری میان تولید ت��ا مصرف فراهم کنند‬ ‫ت��ا اخالل زنجی��ره تا حد زی��ادی کاهش یابد‪.‬‬ ‫همچنین توجه ب��ه ایجاد س��ازکار الزم برای‬ ‫تحقق فض��ای رقابتی از ضرورت هایی اس��ت‬ ‫که ب��ا مدیریت جری��ان واردات و ص��ادرات و‬ ‫بهره گیری از شرایط نوین نظارتی هم در حوزه‬ ‫نرخ و هم در حوزه کیفیت امکان پذیر است‪ .‬در‬ ‫کنار این اقدام ها جریان س��الم اطالعات و امار‬ ‫از تولید تا مصرف‪ ،‬برای برنامه ریزی مناس��ب‬ ‫در ای��ن حوزه می تواند به پیش بینی و مدیریت‬ ‫بح��ران نیز کمک کند‪ .‬از س��ویی دیگر اجماع‬ ‫میان مصرف کنن��دگان در خودداری از خرید‬ ‫محصوالت دارای ویژگی های متقلبانه باتوجه‬ ‫به ش��رایط رکود تورمی حاکم بر بازار می تواند‬ ‫تا ح��د زی��ادی زمینه ه��ای ب��روز رفتارهای‬ ‫غیراخالقی و غیراقتص��ادی را کاهش دهد‪ .‬به‬ ‫هرحال کاهش کیفیت برخی کاالهای تولیدی‬ ‫نگرانی است که عالوه بر تهدید اقتصاد خانواده‬ ‫موجب تهدید س�لامت جامعه نیز می ش��ود؛‬ ‫بنابراین الزم اس��ت همواره برای جلوگیری از‬ ‫اسیب های جدی به مصرف کنندگان و ارتقای‬ ‫س�لامت جامعه‪ ،‬اقدام های موثرتری ازسوی‬ ‫نهادهای متولی امر انجام شود‪.‬‬ ‫موضوع مشترک علم حقوق و اقتصاد‬ ‫سیامک تقی پور‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪۳ :‬‬ ‫نهاد اصلی و مرتبط با حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در کش��ور م��ا ش��امل س��ازمان تعزی��رات‬ ‫حکومتی‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران است‪ .‬یکی از راهکارهای عملی ایجاد‬ ‫انگی��زه در تولیدکنن��دگان ب��رای رعای��ت‬ ‫حقوق مصرف کننده حمایت های مس��تقیم‬ ‫و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫حق��وق مصرف کننده یک��ی از مهم ترین‬ ‫حقوق عمومی اس��ت که دایره ش��مول ان‬ ‫بسیار گسترده اس��ت و تمامی افراد و احاد‬ ‫یک جامعه باید از این حقوق بهره مند شوند‪.‬‬ ‫باوجود گسترش فناوری های نوین و نیاز به‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کنن��ده که طرف‬ ‫ضعیف تر رابطه به ش��مار می اید‪ ،‬در حقوق‬ ‫ایران به این موضوع کمتر اهمیت داده شده‬ ‫و این نوع از ادبیات حقوقی در کشور مهجور‬ ‫واقع شده است‪ .‬حقوق مصرف کننده و لزوم‬ ‫حمای��ت از ان‪ ،‬یک��ی از مباحث مش��ترک‬ ‫عل��وم حقوق و اقتصاد اس��ت‪ .‬اهمیت توجه‬ ‫ب��ه حقوق مصرف کنندگان به حدی اس��ت‬ ‫ک��ه در هر کش��وری یک روز خ��اص را به‬ ‫«روز حمایت از مص��رف کننده» اختصاص‬ ‫می دهند‪ .‬این روز در کش��ور ما «‪ ۹‬اسفند»‬ ‫اس��ت که مثل بس��یاری از دیگر کش��ورها‬ ‫باعن��وان «روز حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان» ش��ناخته‬ ‫می شود‪ .‬مصرف کننده به فردی‬ ‫اط�لاق می ش��ود ک��ه کاالها و‬ ‫خدمات را برای استفاده شخصی‬ ‫و نه برای فروش مجدد یا کاربرد‬ ‫ان در ساخت یک کاال خریداری‬ ‫می کن��د‪ .‬مصرف کننده از قدرت‬ ‫اتخ��اذ تصمیم برای خرید ی��ا نخریدن کاال‬ ‫(خدم��ت) برخ��وردار اس��ت و می ت��وان از‬ ‫طری��ق تبلیغات ی��ا بازاریاب��ی‪ ،‬او را تحت‬ ‫تاثی��ر قرار داد‪ .‬در قان��ون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان مصوب اردیبهش��ت ‪۱۳۸۸‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی مصرف کننده هر‬ ‫ش��خص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا‬ ‫خدمتی را خریداری می کند‪.‬‬ ‫از نظ��ر اتحادیه ه��ا ی��ا تش��کل های‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬ای��ن واژه (‪)Consumer‬‬ ‫مفه��وم گس��ترده ای دارد و نمی ت��وان مرز‬ ‫مشخص بین «مصرف کننده» و «مشتری»‬ ‫ترس��یم کرد‪ ،‬به همین دلیل تمامی افرادی‬ ‫که به عنوان نمونه در بانک‪ ،‬سپرده گذاری یا‬ ‫اقدام به خرید اوراق سهام می کنند یا تحت‬ ‫عم��ل جراحی قرار می گیرند یا خودرو خود‬ ‫را بیم��ه می کنند‪ ،‬مصرف کننده ش��ناخته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬زیرا از خدمات ارائه شده ازسوی‬ ‫بان��ک‪ ،‬ب��ورس اوراق به��ادار‪،‬‬ ‫شرکت بیمه یا یک پزشک جراح‬ ‫و بیمارستان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫برای حمایت از مصرف کننده‬ ‫نیز مانند دیگر مسائل اقتصادی‬ ‫باید روندی اصولی و س��ازکاری‬ ‫متناس��ب ب��ا اه��داف تعیی��ن‬ ‫ش��ده در نظ��ر گرفته ش��ود تا‬ ‫به ای��ن صورت نق��ش هدایتگ��ر و متقابل‬ ‫مصرف کنن��ده و تولیدکننده تعریف ش��ود‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینکه از سیاس��ت های غیراصولی‬ ‫ک��ه نه تنها وضع مصرف کنن��دگان را بهبود‬ ‫نمی دهد بلکه به شیوه های مختلف از جمله‬ ‫تولید کاالهای بی کیفیت و نامرغوب‪ ،‬ایجاد‬ ‫الگ��وی مصرف غلط‪ ،‬افزایش الودگی‪ ،‬ایجاد‬ ‫بی اعتمادی به بازار داخلی و‪ ...‬مصرف کننده‬ ‫را در ش��رایطی ب��س ناگوارتر از س��ابق رها‬ ‫می کن��د‪ ،‬جلوگی��ری ش��ود‪ .‬فه��م دقیق‬ ‫حقوق مصرف کننده مس��تلزم این است که‬ ‫ابتدا از کاال و مصرف کننده تعریفی درس��ت‬ ‫و نزدیک به واقع داش��ته باش��یم و در کنار‬ ‫ان ضمن شناس��ایی دقی��ق و صریح حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬راهکارهای اصولی در جهت‬ ‫تحق��ق ان در پیش گرفته ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫ضرورت‪ ،‬حساس��یت و اولوی��ت این حقوق‬ ‫م��ورد ارزیابی ق��رار گیرد و ب��رای ان وزن‬ ‫مشخصی در مقایس��ه با سایر سیاست های‬ ‫کلی تعریف ش��ود‪ .‬در زنجیره تولید‪ ،‬تمامی‬ ‫تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده هستند‬ ‫و حمایتی که از مصرف کننده انجام می شود‪،‬‬ ‫حمایت از تولیدکننده اس��ت‪ .‬بدون شک‪،‬‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنن��دگان با پایبندی‬ ‫ب��ه قوانین و مقررات و تامین خواس��ته ها و‬ ‫نیازهای مش��تریان ازس��وی واحد تولیدی‬ ‫یا خدماتی میس��ر می ش��ود‪ .‬ای��ن اقدامات‬ ‫مستلزم نیروی انسانی زیاد‪ ،‬ماهر و با هزینه‬ ‫ب��اال بوده و هس��ت‪ .‬به ع�لاوه اینکه در هر‬ ‫جامعه‪ ،‬ظرفیت های قابل اس��تفاده ای وجود‬ ‫دارد‪ .‬یکی از این ظرفیت ه��ا‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫بس��تر اجتماعی و تش��کل های مردم نهاد و‬ ‫انجمن ها اس��ت‪ .‬بازار ش��رایط رقابتی خود‬ ‫را دارد‪ .‬قیمت‪ ،‬کیفیت‪ ،‬ش��بکه های توزیع و‬ ‫تبلیغ و اطالع رسانی از ملزومات فعالیت های‬ ‫اقتصادی و بازرگانی است‪ .‬اما از همه مهم تر‪،‬‬ ‫مشتری و مشتری مداری است که به حفظ‬ ‫و بقای ی��ک فعالیت اقتص��ادی و بازرگانی‬ ‫اس��تمرار و تداوم می بخشد‪ .‬امروزه‪ ،‬وظیفه‬ ‫تولیدکنندگان به ویژه ش��رکت های برگزیده‬ ‫در این عرصه تا حدودی دشوار است چراکه‪،‬‬ ‫انتظ��ار جامعه‪ ،‬تنها تولی��د کاال و عرضه ان‬ ‫در بازار نیس��ت‪ ،‬بلکه باید برای محصوالت‪،‬‬ ‫جایگاه فرهنگی تعریف شود‪.‬‬ ‫تعطیلی مدرسه ها به معنای‬ ‫سفر کردن نیست‬ ‫س��عید نمک��ی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه اطالع��ات ما در‬ ‫زمینه بیماری و بیماری یابی‬ ‫بس��یار به روزتر شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون نگرانی ب��رای تعداد‬ ‫تخت ه��ای بیمارس��تانی‬ ‫نداریم و از سوی دیگر مردم‬ ‫ما با اطالع رس��انی های بیش��تر همراه نظام س�لامت‬ ‫هس��تند‪ .‬وزیر بهداشت با اشاره به سخنان روز گذشته‬ ‫رئیس جمه��وری مبنی بر تحت کنت��رل درامدن این‬ ‫بیماری واگیردار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایشان تصمیم گیری درباره‬ ‫بازگش��ایی مدرسه ها و دانش��گاه ها را به ستاد مقابله با‬ ‫کرون��ا واگذار کردند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بارها عرض کردیم ما‬ ‫سیس��تم قرنطینه به گونه ای که در قرن های گذش��ته‬ ‫مط��رح بود را به عنوان ی��ک کار علمی نمی پذیریم اما‬ ‫قرنطینه خانگی به صورتی که مردم با اگاهی خودشان‬ ‫به گونه ای در قرنطینه باشند و به سفر نروند بسیار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬نمکی یک��ی از دالیل وجود اضطراب از‬ ‫تعطیلی مدرس��ه ها را افزایش س��فرها خواند و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬متاس��فانه در این هفته مش��اهده کردیم برخی‬ ‫بدون توجه به پیام های بهداش��تی و درخواس��ت های‬ ‫ما باز هم س��فر داش��تند یا در مواردی س��فر افزایش‬ ‫یافت‪ .‬اکنون اس��تان گیالن یکی از استان های الوده ما‬ ‫اس��ت که مردم با افزایش سفرها موجب سنگین شدن‬ ‫کار همکاران ما در نظام س�لامت می ش��وند‪ .‬تعطیلی‬ ‫مدرسه ها و دانشگاه در این شرایط به معنای سفر کردن‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی درباره شیوه اطالع رسانی وزارت بهداشت‬ ‫برای س��فر نکردن مردم و پایبندی به نکات بهداشتی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما از روزهای اول از طریق س��امانه اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشت اگاهی رسانی به مردم را اغاز کردیم و‬ ‫صداوسیما نیز با تاخیر به ما پیوست‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‬ ‫واردات ماسک‬ ‫براس��اس جدیدترین تصمیم های کارگ��روه تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬واردات ماس��ک اولوی��ت نخس��ت دریاف��ت ارز‬ ‫نیمایی اس��ت‪ .‬همچنین صادرات م��واد اولیه این کاال تا‬ ‫اط�لاع ثانوی ممنوع ش��ده و تعرف��ه واردات ان نیز ‪۵۰‬‬ ‫درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬براساس‬ ‫تصمیم های هش��تادمین جلس��ه کارگروه تنظیم بازار‬ ‫صادرات مواد اولیه تولید ماس��ک های پزشکی تا اطالع‬ ‫ثانوی ممنوع اعالم ش��د‪ .‬همچنین باتوجه به درخواست‬ ‫نماینده وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی تعرفه‬ ‫واردات انواع ماسک از ‪ ۵۵‬درصد به ‪ ۵‬درصد تعدیل شده‬ ‫و اولوی��ت ارزی ان از اولویت ‪ 7‬ب��ه یک در گروه ‪ 2‬یعنی‬ ‫برای دریافت ارز نیمایی تغییر کرده اس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫تمام کارخانه های تولیدکننده محصوالت بهداش��تی و‬ ‫س�لامت محور از جمل��ه در کارخانه ه��ای تولیدکننده‬ ‫محصوالت س��لولزی (دستمال کاغذی و‪ )...‬و شوینده ها‬ ‫مکل��ف به تولید ‪ ۳‬ش��یفت و عرضه حداکث��ری در بازار‬ ‫هستند و در صورت هرگونه کاهش عرضه یا تولید نکردن‬ ‫کاف��ی‪ ،‬عالوه بر اقدام��ات قانونی‪ ،‬اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫مدیری��ت تنظیم ب��ازار مانند رفع ممنوعی��ت واردات و‬ ‫کاهش تعرفه‪ ،‬بالفاصله در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به درخواس��ت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی مبنی بر ضرورت نظ��ارت بر چرخه‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و کاالهای بهداشتی از جمله ماسک‪ ،‬الکل‪،‬‬ ‫شوینده ها و ضدعفونی کننده ها‪ ،‬این کاالها در گروه یک‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری قرار گرفته و مشمول کنترل‬ ‫قیمت‪ ،‬مبارزه با احتکار‪ ،‬گرانفروش��ی‪ ،‬انبار و کم فروشی‬ ‫خواهن��د بود و همه نهاد های نظارتی مکلف هس��تند با‬ ‫تخلف های مربوط از جمله ثبت نشدن موجودی انبارها‬ ‫در سامانه جامع انبارها‪ ،‬همانند سایر کاالهای گروه یک‬ ‫مشمول دستور العمل مبارزه با احتکار برخورد کنند‪.‬‬ ‫تولید روزانه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ماسک فیلتردار‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزیر دفاع گفت‪ :‬پیرو دستور‬ ‫اکی��د وزیر دف��اع در جهت کمک به کنت��رل ویروس‬ ‫کرونا در س��طح کش��ور‪ ،‬تولید روزانه ح��دود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫لیتر مواد ضدعفونی کننده و ‪ ۲۰‬هزار ماس��ک فیلتردار‬ ‫در دس��تور کار س��ازمان صنایع دفاع وزارت دفاع قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی وزارت دفاع‪ ،‬امیر‬ ‫س��رتیپ ش��عبانیان صبح چهارش��نبه ب��ا حضور در‬ ‫صنای��ع وابس��ته وزارت دف��اع از خط��وط تولید مواد‬ ‫ضدعفونی و ماس��ک های بهداشتی بازدید کرد‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگ کنن��ده وزیر دفاع همچنین در بازدید از خط‬ ‫تولید ماسک های فیلتردار گفت‪ :‬این ماسک ها براساس‬ ‫ش��اخص اس��تاندارد با بهترین کیفیت الزم طراحی و‬ ‫تولید ش��ده که در پی دس��تور وزیر دف��اع همکاران ما‬ ‫در صنعت دفاعی از س��رریز فناوری های دفاعی نهایت‬ ‫استفاده و بهره را برده و قادرند بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار ماسک‬ ‫را ط��ی یک هفته تولی��د کنند و در اختی��ار مردم قرار‬ ‫دهند‪ .‬شعبانیان ماسک های تولیدی را در دو نوع ‪N۹۵‬‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬عن��وان و اظه��ار کرد‪ :‬این ماس��ک ها باتوجه به‬ ‫اجزای تش��کیل دهنده و بهبودهای ایجاد شده‪ ،‬قابلیت‬ ‫استفاده ازس��وی کادر درمانی اعم از پزشکان‪ ،‬بیماران‬ ‫و به طور کلی تمامی افرادی که در معرض الودگی های‬ ‫شدید ویروسی قرار دارند را داراست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مصرف کننده در کجای‬ ‫تفکر دولت قرار دارد؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ پنجشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫افت تولید و فروش‬ ‫خودرو در بهمن‬ ‫گزارش‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬نابس��امانی بازار خ��ودرو ادامه دارد‪.‬‬ ‫برخی فع��االن این حوزه دالیل این امر را قیمت دس��توری‬ ‫خ��ودرو می دانند که عالوه ب��ر زیان خودروس��ازان منجربه‬ ‫نارضایتی مشتریان نیز ش��ده است‪ .‬انها معتقدند پایین نگه‬ ‫داش��تن نرخ ارز به طور دستوری باعث شد وضعیت از دست‬ ‫مدیران خارج شود و قیمت ان حدود ‪ ۲‬سال گذشته جهشی‬ ‫حرکت کند به گونه ای که دولت هم به جای شعار تک نرخی‪،‬‬ ‫قیم��ت ارز مورد نیاز را با عنوان ارز دولتی‪ ،‬نیمایی‪ ،‬س��نایی‬ ‫و ازاد تعیین کند‪.‬‬ ‫فع��االن صنعت خودرو عنوان می کنن��د اگر قیمت ها ازاد‬ ‫ش��ود بازار راه خود را پیدا می کند و قیمت ها متعادل ش��ده‬ ‫و دیگر ش��اهد ش��کاف بس��یار نرخ کارخانه و بازار نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬انچه مس��لم اس��ت عملکردها باید به گونه ای باش��د که‬ ‫نه مصرف کننده و نه تولید کننده متضرر نش��وند و بر اساس‬ ‫ادعای زنجیره تامین‪ ‍،‬خودروس��ازان در ش��رایط زیان تولید‬ ‫دارند‪ .‬حال پرس��ش این اس��ت ک��ه ایا در ب��ازار انحصاری‬ ‫می توان انتظار احق��اق حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را‬ ‫داشت؟‬ ‫اگر در ترافیک ماندید‪،‬‬ ‫حق شکایت دارید‬ ‫انحصار‪ ،‬اجحاف در حق مصرف کننده‬ ‫زیرساخت های ان در کش��ور به وجود نیامده است؛ از این رو‬ ‫تالش برای کاهش قیمت ها نبوده و بیشتر این کیفیت بوده‬ ‫که تحت شعاع قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت بازار ازاد و رقابتی‬ ‫فعاالن صنع��ت خودرو عنوان می کنند اگر قیمت ها ازاد ش��ود بازار راه‬ ‫خود را پیدا می کند و نرخ ها متعادل می ش��ود و دیگر شاهد شکاف بسیار‬ ‫قیمت کارخانه و بازار نخواهیم بود؛ اما پرس��ش این است که ایا در بازار‬ ‫انحص��اری می توان انتظ��ار احقاق حق��وق مصرف کنن��ده و تولیدکننده را‬ ‫داشت؟‬ ‫است‪ .‬طبیعی اس��ت تولیدکننده به گونه ای مدیریت می کند‬ ‫که منفعتش تامین ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر به نظر می رسد در‬ ‫چنین فضایی مدیریت سوداگران قوی تر از مسئوالن صنعتی‬ ‫و اقتصادی کشور بوده است‪.‬‬ ‫بشیری با بیان اینکه ازادسازی قیمت خودرو قابل پذیرش‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ام��ر زمان��ی می تواند حق��وق دو طرف‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف کننده را تامین کند که فضای رقابتی‬ ‫س��المی وجود داش��ته باش��د‪ .‬صنعت خودرو که بازار را در‬ ‫اختیار دارد و در حال مدیریت عرضه است به راحتی می تواند‬ ‫ب��ا ایجاد کمبود کاذب به بهانه نرخ ارز‪ ،‬مش��کالت گمرکی‪،‬‬ ‫کمبود قطعه و‪ ...‬قیمت ها را به نفع خود کند‪ .‬ش��اهد بودیم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از ازادسازی قیمت خودرو و تاثیر ان بر بازار نشان داد‬ ‫‹ ‹عملکرد تولیدکننده برای نفع بیشتر‬ ‫صادق بش��یری یکی از کارشناسان‬ ‫ح��وزه خ��ودرو در پاس��خ ب��ه این‬ ‫پرس��ش ک��ه اگ��ر قیمت خ��ودرو‬ ‫همچون دهه ‪ ۷۰‬ازاد ش��ود مشکل‬ ‫ب��ازار خ��ودرو رفع ش��ده و حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده و تولیدکننده تامین‬ ‫خواهد ش��د؟ به‬ ‫گفت‪ :‬نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬واردات خودروه��ای ارزان قیم��ت و صفر ش��دن تعرفه‬ ‫واردات قطع��ات و م��واد اولیه مورد نیاز بی تاثیر نیس��ت اما‬ ‫مش��کل اصلی این است که درحال حاضر تناسبی بین عرضه‬ ‫و تقاضا وجود ندارد‪.‬‬ ‫بشیری در پاسخ به پرسش��ی دیگر مبنی بر اینکه منظور‬ ‫تقاضای واقعی اس��ت یا کاذب‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در اقتصاد کش��ور‬ ‫چون پول به عنوان سرمایه در دست مردم مدیریت نمی شود‬ ‫پول های سرگردان هر کجا احساس کنند افزایش قیمتی رخ‬ ‫خواهد داد و س��رمایه گذاری سوداوری دارد خود به خود به‬ ‫ان س��مت جهت گیری می کند ب��رای همین تقاضای کاذب‬ ‫به وجود می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��ویی عرضه کم ش��ده است‪ .‬سال ها تجربه‬ ‫نشان داده در ماه های پایانی سال تقاضا باال می رود بنابراین‬ ‫مدیریت این تقاضا از س��وی عرضه کننده بسیار قابل اهمیت‬ ‫پرداخت خسارت‬ ‫زلزله زدگان قطور‬ ‫تا پایان سال‬ ‫در سال گذش��ته و ماه های نخست سال حتی خودروسازان‬ ‫بزرگ کشور‪ ،‬با دپو خودروها نقش اساسی در افزایش قیمت‬ ‫محصوالت شان داش��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر هم به‬ ‫دلیل قیمت ارز و تحریم خودروس��از نتوانس��ته به تعهداتش‬ ‫عمل کند و نرخ خودروها افزایش یافته است‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫هاوال که ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان قیمت داش��ت در یک هفته به‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیون تومان رسید‪ .‬این امر نشان می دهد تا چه اندازه‬ ‫بازار بی ثبات است‪.‬‬ ‫بش��یری در پایان با بیان اینکه تا زمانی که بازار انحصاری‬ ‫باش��د ازادس��ازی قیمت نمی تواند راهگش��ا باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ازار رقابتی س��الم نیاز اجرای چنین امری اس��ت که هنوز‬ ‫در ادام��ه فرب��د زاوه از دیگ��ر‬ ‫کارشناس��ان صنع��ت خ��ودرو ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اینکه قیمت ها باید در‬ ‫ب��ازار تعیین ش��ود و هیچ س��ازکار‬ ‫دس��توری نمی توان��د قیمت ه��ا را‬ ‫تعیین کند‪ ،‬منطقی است‪ .‬وجود هر‬ ‫فرایند دستوری نه فقط بازار خودرو‬ ‫را بلکه تمام بازارها را به چالش می کش��د حتی تولیدکننده‬ ‫باید در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ازاد باشد که از‬ ‫هر منبعی که ارزان تر و قیمت رقابتی تری دارد محصوالتش‬ ‫را خریداری کند‪ .‬خودروس��از نمی تواند مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫خود را گران بخرد و ارزان بفروشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما باید با سیاس��ت گذاری درست اجازه انحصار‬ ‫ن��داد‪ .‬در کنار این موض��وع واردات هم باید ازاد باش��د؛ در‬ ‫نتیجه زمانی به س��مت ازادس��ازی قیمت خودروها حرکت‬ ‫کنیم که کل تولید و توزیع در کش��ور ازاد باشد و با کاهش‬ ‫تعرفه اجازه اجحاف در حق مردم نداد‪.‬‬ ‫در غی��ر ای��ن ص��ورت اتفاقی ک��ه می افتد این اس��ت که‬ ‫مردم دوباره ناچار هس��تند هزینه های صع��ودی تولید را به‬ ‫خودروس��از بپردازند زیرا وقتی بازار بس��ته باش��د و رقابتی‬ ‫نباش��د تولیدکنن��ده هر قیمت��ی اعالم کند مص��رف کننده‬ ‫ناگزیر به خرید است‪.‬‬ ‫زاوه در پاس��خ به این پرس��ش که ایا در شرایط فعلی در‬ ‫حق تولیدکننده اجحاف می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر این‬ ‫مردم هس��تند که با ت��ورم و مدل مدیریت��ی که در صنعت‬ ‫اجرا کشور می شود حق ش��ان ضایع می شود زیرا خودروساز‬ ‫با قیمت دستوری خودرو را واگذار می کند پس متضرر شده‬ ‫و این ضرر منجربه این می ش��ود که ت��وان مالی بازپرداخت‬ ‫وام های بانکی را نداش��ته باش��ند و بانک هایی که تسهیالت‬ ‫را به ش��کل دستوری به این ش��رکت های پرداخت کرده اند‪،‬‬ ‫نمی توانند پول خود را پس بگیرند‪ ،‬در نتیجه اجازه برداشت‬ ‫از س��ایر منابع را پیدا می کنند و این در کشور منجربه تورم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه صنع��ت گفت‪ :‬بزرگ تری��ن قربانی‬ ‫سیاس��ت دس��توری دولت‪ ،‬مردم و مصرف کنندگان هستند‬ ‫و قربانی بعدی هم س��هامداران شرکت ها خواهند بود که با‬ ‫تورم ارزش سهام شان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان صنعت خودرو معتقدند برای خروج‬ ‫ب��ازار داخ��ل از انحصار و ایج��اد رقابت س��الم حداقل باید‬ ‫خودروهای زیر ‪ ۱۰‬هزار دالری وارد کش��ور ش��ود‪ .‬زاوه در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که با توجه به ش��رایط ارزی کشور‬ ‫این امر چگونه شدنی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نخست اینکه حجم ارز‬ ‫مصرفی کش��ورهای خودروس��از عدد پایینی نیست در این‬ ‫راستا صنعت خودرو ایران هم در سال ‪ ۱۰.۵ ،۱۳۹۶‬میلیارد‬ ‫دالر ارز مصرف��ی برای تولید ح��دود ‪ ۱۶۰۰‬میلیون خودرو‬ ‫داش��ت‪ .‬این نش��ان می دهد که متوس��ط ارز ما برای تولید‬ ‫ه��ر خودرو حدود ‪ ۸‬هزار دالر بوده اس��ت که عدد کوچکی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر ای��ن رقم ممکن اس��ت با‬ ‫داخلی سازی نصف شده باشد و تولید هر خودرو ‪ ۴‬هزار دالر‬ ‫نیاز ارزی داشته باشد‪ .‬به هر حال صنعت خودرو هم عددی‬ ‫برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز هزینه می کند‪.‬‬ ‫در ح��وزه ن��رخ ارز همین مس��ئله بازار خ��ودرو رخ داد‪.‬‬ ‫تالش برای س��رکوب ن��رخ ارز به بهانه جلوگی��ری از ایجاد‬ ‫ت��ورم ب��رای س��ایر کااله��ا عی��ن قیمت گذاری دس��توری‬ ‫می مان��د به این ترتی��ب دول��ت ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬و نیمای��ی‬ ‫زی��ان ک��رده و ان را در قال��ب ت��ورم ب��ه جامع��ه منتق��ل‬ ‫می کن��د‪ .‬اینک��ه ما فکر کنی��م با کنترل ارز جل��وی تورم را‬ ‫گرفته ایم اش��تباه است و ما فقط تورم را سال ‪ ۱۳۹۸‬را مثال‬ ‫به ‪ ۱۴۰۰‬منتقل کرده ایم‪ .‬در واقع با تزریق نقدینگی به بازار‬ ‫یا قیمتی پایین تر از نرخ واقعی ارز‪ ،‬باعث شده ایم که تورم ‪۲‬‬ ‫یا ‪ ۳‬سال به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه خودرو اضافه کرد‪ :‬مش��کل ما این‬ ‫است که توزیع نقدینگی(ریال) با سرعت در حال انجام است‬ ‫درحالی ک��ه درامد ارزی زیادی نداریم عالوه بر رش��د منفی‬ ‫اقتصادی که داریم؛ در نتیجه گرانی گریزناپذیر اس��ت اینکه‬ ‫فکر کنیم موفق ش��دیم دالر را برای چند ماه سرکوب کنیم‬ ‫نتیجه نمی دهد‪.‬‬ ‫همان طور که ش��اهد بودیم ابتدای س��ال ادعا ش��د دالر‬ ‫به ‪ ۱۱‬هزار تومان نمی رس��د ام��ا درحال حاضر بانک مرکزی‬ ‫هشدار می دهد اگر دالر را باالی ‪ ۱۴‬هزار تومان بخرید ضرر‬ ‫کرده اید یعنی افزایش ‪ ۳۰‬درصدی را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫زاوه در پای��ان گفت‪ :‬باید س��رکوبی قیمت ه��ا و نرخ های‬ ‫دس��توری از بین برود و در یک بازار ازاد و رقابتی قیمت ها‬ ‫واقعی ش��وند و به این ترتیب نه در ح��ق تولیدکننده و نه در‬ ‫حق مصرف کننده اجحاف نخواهد شد‪.‬‬ ‫احیای واحدهای صنعتی راکد یک اولویت برای کشور است‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫این که احی��ا واحدهای صنعتی راکد یک اولویت‬ ‫برای کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد صنعی راکد در س��طح کشور‬ ‫احیا شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محسن صالحی نیا در نشست‬ ‫کارگ��روه تس��هیل و رف��ع موانع تولید اس��تان‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سیاس��ت اصلی ما حفظ‬ ‫وضعیت تولید و اش��تغال واحدهای فعال و احیا‬ ‫واحدهای راکد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موض��وع ش��هرک کامی��ون داران‬ ‫کرمانش��اه در دس��تور کار قرار خواهد گرفت تا‬ ‫بتوانیم برای ساماندهی ان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با اشاره به‬ ‫جذب ‪ ۲۰۵‬س��رمایه گذار در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان کرمانش��اه‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کرمانشاه‬ ‫‪ ۱.۵‬درصد مس��احت شهرک های صنعتی کشور‬ ‫را در خ��ود جای داده که ‪ ۳‬درص��د امار جذب‬ ‫سرمایه گذاری کل کشور را دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نیازمند کمک های بیشتر برای‬ ‫توسعه زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در استان کرمانش��اه به منظور ایجاد رونق تولید‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کرمانشاه احیا واحدهای تولیدی‬ ‫راک��د را یکی از اولویت های این س��ازمان اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون ‪ ۴۸‬واحد‬ ‫صنعتی و معدنی راکد فعال شده است‪.‬‬ ‫محس��ن دارابی افزود‪ :‬به ص��ورت میانگین هر‬ ‫هفته دو نشس��ت کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید در استان کرمانشاه برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی جلوگیری از تعطیلی واحدها و فعال سازی‬ ‫واحدهای راکد را از اولویت های مدیریت اس��تان‬ ‫دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬به دنبال فعال س��ازی ‪۵۵‬‬ ‫واحد صنعتی و مدنی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بودیم که‬ ‫تاکنون ‪ ۴۸‬واحد این امار فعال شده اند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬به واسطه فعال شدن این واحدها ‪۳۸۹‬‬ ‫اشتغال جدید در این استان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫دارابی ادام��ه داد‪ :‬کرپ ناز یک��ی از واحدهای‬ ‫بزرگ صنعتی اس��تان کرمانش��اه است که بسته‬ ‫ش��دن ان به چالشی برای کرمانشاه تبدیل شده‬ ‫بود‪ .‬این کارخانه به زودی روند ساخت چادر زنانه‬ ‫را نیز اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫تقاضا در بازار خودرو چگونه مدیریت خواهد شد؟‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران اعالم کرد‪:‬‬ ‫نقدینگ��ی س��رگردان‪ ،‬افزای��ش قیم��ت ارز و‬ ‫دس��توری ب��ودن قیمت خ��ودرو از عوامل موثر‬ ‫ب��ر اختالف قیمت کارخانه و بازار و التهاب بازار‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخ��ش در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بارها اع�لام کرده ایم که دلیل اصلی‬ ‫اختالف قیمت بین قیمت کارخانه خودروسازی‬ ‫و ب��ازار‪ ،‬وج��ود ‪ 2 .3‬میلیارد توم��ان نقدینگی‬ ‫سرگردان در جامعه اس��ت؛ همچنین انتظارات‬ ‫تورم��ی‪ ،‬افزای��ش قیمت ارز و دس��توری بودن‬ ‫قیمت خودرو از عوام��ل موثر بر اختالف قیمت‬ ‫کارخانه و بازار و التهاب بازار خودرو است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫بهمن گذشته ایجاد اختالف بین قیمت کارخانه‬ ‫و ب��ازار موج��ب وضعیت فعل��ی ب��ازار خودرو‬ ‫ش��ده است‪ .‬در بهمن گذشته س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان قیمت تمام‬ ‫شده پراید را معادل با ‪ 39‬میلیون تومان براورد‬ ‫ک��رد که الزم اس��ت براس��اس با فرمول‪ ،‬س��ود‬ ‫کارخانه و ‪ 9‬درصد ارزش افزوده و ‪ 3‬درصد بابت‬ ‫ش��ماره گذاری و حدود ‪ 3‬درصد بیمه ش��خص‬ ‫ثال��ث به ان افزوده ش��ود‪ ،‬به ای��ن ترتیب پراید‬ ‫باید با قیمتی حدود ‪ 47‬میلیون تومان از سوی‬ ‫خودروس��از به فروش رس��د‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که به خودروس��از تکلیف شد خودرو پراید را با‬ ‫قیمت ‪ 37.5‬میلیون تومان به فروش رس��اند‪ .‬ما‬ ‫همان زمان به این ش��یوه قیمت گذاری از سوی‬ ‫س��تاد تنظیم ب��ازار و کمیته خ��ودرو اعتراض‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫نعمت بخش گفت‪ :‬این اختالف قیمت موجب‬ ‫هجوم نقدینگی به بازار خودرو ش��ده و از بهمن‬ ‫گذشته این شیوه ادامه داشته است‪ ،‬البته وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای کوتاه کردن دست‬ ‫دالالن تدابی��ری را در نظر گرفت اما صف خرید‬ ‫خودرو همچنان به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫ارائه غیرحضوری خدمات فروش ایران خودرو به مشتریان‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای ایفای وظیفه مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬رعایت حال مش��تریان و انجام وظیفه‬ ‫در کاهش خطر ش��یوع ابت�لای به ویروس کرونا‬ ‫در جامع��ه‪ ،‬تمهیداتی را فراهم اورده اس��ت که‬ ‫خدمات ف��روش و تحویل به صورت غیرحضوری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در ای��ن اطالعیه امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از انجایی که مبادی رس��می متولی امور‬ ‫بهداش��ت در ح��وزه عمومی‪ ،‬هم��واره بر کاهش‬ ‫مراجع��ات حض��وری و غیرض��روری به منظ��ور‬ ‫جلوگیری از خطر شیوع و همه گیر شدن ویروس‬ ‫کرونا تاکید دارند‪ ،‬ایران خ��ودرو با فراهم اوردن‬ ‫مقدمات ارائ��ه خدمات غیرحضوری‪ ،‬نس��بت به‬ ‫پاسخگویی به موقع مش��تریان خود اقدام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این اطالعیه از این پس مش��تریانی‬ ‫ک��ه قصد مراجع��ه حضوری به س��ازمان فروش‬ ‫ایران خودرو را دارند‪ ،‬با پرهیز از مراجعه حضوری‬ ‫می توانند خدمات خود را به صورت غیرحضوری‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام عالوه بر تس��ریع در ارائه خدمات به‬ ‫مش��تریان‪ ،‬به نوعی ایفای وظیف��ه اجتماعی در‬ ‫قبال سالمت انها به شمار رفته و در راستای عمل‬ ‫به توصیه مسئوالن بهداشتی کشور در کنترل و‬ ‫مقابله با ش��یوع این بیماری طراحی و به اجرا در‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افت تولید و فروش خودرو در بهمن‬ ‫حقوق‬ ‫مصرف کننده‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی ‪ -‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجموع تولیدات‬ ‫گروه صنعتى‬ ‫ایران خودرو در‬ ‫‪ ١١‬ماه امسال‬ ‫به بیش از ‪٣٥٧‬‬ ‫هزار خودرو‬ ‫رسید که نسبت‬ ‫به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‬ ‫‪١.٨‬درصد‬ ‫افزایش‬ ‫یافته است‬ ‫‹ ‹جزئیات تولید و فروش ‪ ١١‬ماهه ‪٩٨‬‬ ‫براس��اس این امار‪ ،‬از ابتدا امس��ال تا بهمن در‬ ‫مجموع ‪ ٢٥٣‬هزار و ‪ ١٣٣‬خودرو گروه پژو تولید و‬ ‫‪ ٢٦٣‬هزار و ‪ ٧٨٤‬خودرو از این خودروها به فروش‬ ‫رفته اس��ت؛ در همین مدت میزان تولید و فروش‬ ‫شرکت تولیدی مواد شیمیایی نانوشیمی نوین ایرانیان‬ ‫ب��ه منظور بهبود عملک��رد باتری خودرو‪ ،‬اکس��پندرهای‬ ‫باتری حاوی نانوذرات سولفات باریم تولید و به بازار عرضه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو‪ ،‬باتری خودرو‬ ‫برخالف بس��یاری از باتری های رایج‪ ،‬قابل شارژ بوده و در‬ ‫طول کارکرد خودرو‪ ،‬به صورت متناوب ش��ارژ می ش��ود‪،‬‬ ‫الکترود و الکترولیت دو بخش بسیار مهم در باتری ها است‬ ‫که تماس پیوس��ته واکنش گرها با الکت��رود و الکترولیت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سی سال است از کارگری برای صنعت خودرو شروع و تا رده های باالی‬ ‫صنعت و نظام سیاس��ت گذاری با صنعت همکاری کرده ام‪ .‬سال هاست‬ ‫در حال اموختن هس��تم و ‪ ۲۰‬س��ال اس��ت به دنبال این پرسش هستم‬ ‫که رضایت مردم از این صنعت چگونه حاصل می شود؛ البته شخصا در‬ ‫صنایع دیگر هم دستی بر اتش داشته ام؛ صنعت پتروشیمی‪ ،‬گاز‪ ،‬نیرو‬ ‫و اب‪ .‬با موسسه استاندارد هم خیلی کار کرده ام و به صنایع لوازم خانگی‬ ‫ورود پیدا کرده ام‪ .‬کمی هم در صنایع پزش��کی و صنایع نظامی تجربه‬ ‫ اندوخته ام‪ .‬تعجب نکنید مهندس مکانیک کارش همین اس��ت‪ .‬با این‬ ‫مقدمه با اگاهی نس��بی‪ ،‬صنعت خودرو را به عنوان معیار پیشرفت های‬ ‫مهندس��ی در ایران می دانم‪ .‬در این ‪ ۳‬دهه بیش��ترین پیش��رفت های‬ ‫مهندس��ی را در صنای��ع مرتبط با خودرو دی��ده ام‪ .‬این صنعت به دلیل‬ ‫ماهیت تولید انبوه ان و همچنین درگیر کردن گس��ترده دیگر صنایع‬ ‫در توسعه ان‪ ،‬به ناچار خدماتی در کشور انجام داده که از نظر پراکندگی‬ ‫جغرافیایی دارای گستردگی باالیی است‪ .‬به دلیل همین مسئله است که‬ ‫وکالی مجلس در هر دوره به دنبال ایجاد یک کارخانه خودروسازی در‬ ‫شهرستان خود بوده اند به گونه ای که ما امروز بیش از ‪ ۳۰‬خودروسازی‬ ‫در کشور داریم و اگر اشتباه نکنم‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬کارخانه خودروسازی در‬ ‫نقاط گوناگون کش��ور داریم‪ .‬این جدای از ‪ ۱۲۰۰‬کارخانه قطعه س��ازی‬ ‫است که در استان های گوناگون پراکنده هستند‪ .‬جالب تر اینکه حرکت‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور‪ ،‬باعث بیشترین اثر مهندسی در کشور بوده و‬ ‫مفاهیم پیش��رفته مدیریتی به بهانه این صنعت وارد کش��ور شده است؛‬ ‫البته از دید یک کارش��ناس حرفه ای ش��اید این حرف من زیر س��وال‬ ‫باش��د چراکه امار مدونی در این زمینه نیس��ت و هیچ گاه بهره وری این‬ ‫مسیر را بررسی نکرده ایم‪ .‬متاسفانه این نقد وارد است و متاسفم که در‬ ‫ی در این صنعت و صنایع مش��ابه مانند نفت‪،‬‬ ‫کش��ور ما چنین امارگیر ‬ ‫گاز‪ ،‬پتروش��یمی و نیرو انجام نش��ده است تا بدانیم کدام مسیر کشور را‬ ‫سریع تر و با بهره وری بیشتر به سمت پیشرفت و توسعه برده است؛ اما‬ ‫برای مبنای تجربیات شخصی این ادعا را بپذیرید‪ .‬این را هم بگویم که‬ ‫فکر نمی کنم این توسعه و پیشرفت به دلیل برنامه ریزی های کالن دقیق‬ ‫کش��وری و بر مبنای اگاهی کامل انجام ش��ده باشد‪ .‬این پیشرفت ها در‬ ‫ذات صنع��ت خودرو اس��ت که در جهان بارها تجربه ش��ده؛ اما هر چه‬ ‫هس��ت‪ ،‬صنعت خودرو بزرگ و پیش��رفته است و هر کشوری که در ان‬ ‫به طور جدی وارد شده نتایج خیلی خوبی داشته است‪ .‬اگرچه از نظر من‬ ‫این صنعت موفق ترین صنعت از نظر مهندسی در کشور است‪ ،‬متاسفانه‬ ‫هر قدر فکر می کنم نمی توانم از منظر رعایت حقوق مصرف کننده نمره‬ ‫خوبی به ان بدهم‪ .‬هرچند در این زمینه هم این صنعت از بس��یاری از‬ ‫صنایع دیگر خیلی بهتر عمل کرده است و با خدمات گسترده ای که در‬ ‫کش��ور ارائه می دهد‪ ،‬یک صنعت نمونه است‪ .‬کافی است مقایسه کنید‬ ‫با خدماتی که شرکت های لوازم خانگی یا دیگر صنایع به مشتریان خود‬ ‫ارائه می دهند اما اگر تمام نقاط مثبت این صنعت را کنار هم بگذاریم‪،‬‬ ‫واقعیت این است که از سه منظر قیمت‪ ،‬کیفیت و خدمات پس ازفروش‬ ‫نتوانس��ته انچ��ه را ادعا می کند یا حداقل ما از انه��ا انتظار داریم‪ ،‬ارائه‬ ‫دهد‪ .‬چرا؟ واقعیت این اس��ت که در این ‪ ۳۰‬سال‪ ،‬برنامه های مختلفی‬ ‫برای توس��عه صنعت وجود داش��ته است و شاهد حرکت های بزرگی در‬ ‫این صنعت بوده ایم اما مش��کل اساسی در کشورمان راهبری راهبردی‬ ‫این صنعت‪ ،‬ثبات نداش��تن مدیریتی و سیاس��ت گذاری بوده و هست؛‬ ‫همچنین کم توجهی به علم مدیریت‪ ،‬ما را در این دست اندازها انداخته‬ ‫است که اجازه نمی دهد برای مدتی کوتاه هم که شده از داشتن چنین‬ ‫صنعت��ی به خود ببالیم و از نتای��ج ان لذت ببریم‪ .‬روزی خودرو ملی را‬ ‫در برنام��ه ق��رار می دهیم و روزی هم موتور ملی‪ .‬یک روز می گوییم که‬ ‫گازسوز شود‪ ،‬خوب است و روز دیگر خودرو برقی می خواهیم‪ .‬یک روز‬ ‫بهترین خودروهای جهان را طلب می کنیم‪ ،‬یک روز هم ارزان ترین های‬ ‫جهان را‪ .‬از یک طرف می خواهیم خودروسازی رقابت پذیر داشته باشیم‬ ‫و از ان س��و با راه اندازی خودروس��ازی خود در ونزوئال‪ ،‬سنگال و سوریه‬ ‫می خواهی��م پز دهیم‪ .‬اینکه ما عل��وم جهانی را قبول نداریم و توجه به‬ ‫مبانی علم اقتصاد توجه نمی کنیم و نتیجه اش می شود صنعت و بازاری‬ ‫که می بینیم‪ ،‬به کنار؛ متاسفانه سیاستمداران ما‪ ،‬حتی به انچه خود در‬ ‫مقاطع مختلف می گویند‪ ،‬کمتر توجه کرده و بازخوردی از نتایج خود در‬ ‫دنیای واقعی اقتصاد و محصول نمی گیرند و در نتیجه دائم در حال تکرار‬ ‫تجربه های تلخ خود و دیگران در جهان هستیم‪ .‬نتیجه اش این می شود‬ ‫که باوجود اینکه ما از نظر ظاهری تقریبا تمام انچه در دنیا خودروسازی‬ ‫می نامند مانند مرکز تحقیقاتی‪ ،‬مرکز ازمون‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی‪،‬‬ ‫خدمات پس ازفروش گس��ترده‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و‪ ...‬داریم‪ ،‬اما‬ ‫همچنان حقوق برخی مصرف کنندگان ما پایمال می ش��ود و در نهایت‬ ‫یک جامعه ناراضی داریم‪ .‬چه کسی است که نمی داند که در همین دو‬ ‫سال چه بر سر مصرف کنندگان رفته است؟ از خرید خودرو از سایت که‬ ‫باید سرعتت از دو صد متر و مقاومت از دو ماراتن بیشتر باشد‪ ،‬بگیرید‬ ‫ت��ا قیمت ه��ای نجومی لوازم یدکی و خدم��ات نامطمئن پس از فروش‬ ‫همگی حکایت از رعایت نشدن حقوق مصرف کننده در عمل است؛ البته‬ ‫شنیده ها و دیده ها از تالش شبانه روزی خودروسازان برای رعایت حقوق‬ ‫مصرف کننده حکایت دارد‪ .‬تالش ها پیشرفت صنعت خودرو را به دنبال‬ ‫داشته است‪ ،‬اما واقعیت این است که اگر یک میلیون خودرو تولید شوند‬ ‫و ‪ ۹۹۰‬هزارتای ان عالی باش��ند و فقط هزارتا مشکل جدی پیدا کنند‪،‬‬ ‫از منظر خودروس��ازی‪۱۰ ،‬هزار در میلیون خرابی )‪ )ppm (۱۰۰۰‬به‬ ‫ب��ار اورده ان��د و این یعنی نارضایتی نه فقط ان هزار خانواده ای که از ان‬ ‫خودروها استفاده می کنند‪ ،‬بلکه عدم اطمینان ان یک میلیون خانواده‬ ‫دیگر‪ .‬این همان منشاء افتراق اساسی بین موشک سازی و خودروسازی‬ ‫باوجود تمام شباهت هاس��ت‪ .‬در خودروس��ازی باید ضمن ارائه کیفیت‬ ‫متناس��ب با قیمت‪ ،‬بتوان به همه اطمینان داد که در طول عمر خودرو‬ ‫طبق ش��رایط تعریف شده و صرف هزینه و زمان معقول برای مراجعه و‬ ‫مراقبت از ان‪ ،‬عملکرد خوب‪ ،‬معقول و قابل اطمینانی ارائه شود‪ .‬هر یک‬ ‫از این شرایط نقض شود‪ ،‬محصول خودروسازی دارای عدم اطمینان باال‬ ‫براورد می شود و مردم نسبت به ان با دیده تردید و البته نارضایتی نگاه‬ ‫خواهند کرد‪ .‬امید اس��ت سیاس��ت گذاران با تغییر دیدگاه ها و روش ها‬ ‫فکری برای بازگرداندن اعتماد و اطمینان مردم به این صنعت بنمایند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫​کارشناس��ان بازار عن��وان می کنند وقتی تعادل‬ ‫عرضه و تقاضا بهم بریزد بازار دچار التهاب ش��ده‬ ‫و تن��ش به وجود می اید؛ البته برخی هم به س��ایر‬ ‫عوام��ل مانند نرخ ارز‪ ،‬افزای��ش قیمت مواد اولیه‪،‬‬ ‫تورم و‪ ...‬اش��اره می کنند‪ .‬در چند هفته اخیر بازار‬ ‫خودرو شاهد سیر صعودی قیمت ها بود که حدود‬ ‫یک هفته است این روند نزولی شده است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا مجموع تولیدات گروه صنعتى ایران خودرو‬ ‫در ‪ ١١‬ماه امس��ال به بی��ش از ‪ ٣٥٧‬هزار خودرو‬ ‫رس��ید که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته‬ ‫‪١.٨‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬براس��اس امار منتشر‬ ‫شده در سامانه کدال‪ ،‬حجم تولیدات ایران خودرو‬ ‫از ابتداى سال تا بهمن به ‪ ٣٥٧‬هزار و ‪ ٨٥٩‬خودرو‬ ‫و می��زان فروش ان به ‪ ٣٧١‬ه��زار و ‪ ٨٦٥‬خودرو‬ ‫رس��ید که نسبت به سال گذشته به ترتیب ‪ ١.٨‬و‬ ‫‪١٣.٥‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬میزان تولیدات ش��رکت در‬ ‫بهمن م��اه به ‪ ٤٥‬ه��زار و ‪ ٤٠٢‬خ��ودرو و مقدار‬ ‫فروش ان به ‪ ٤٢‬هزار و ‪١٠٥‬خودرو رس��ید که در‬ ‫مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته مقدار تولید‬ ‫و فروش شرکت ‪١٢.٥‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫گروه سمند نیز به ترتیب به ‪ ٤٨‬هزار و ‪ ٧٠٤‬و ‪٤٨‬‬ ‫ه��زار و ‪ ٥٢‬خودرو رس��ید؛ همچنین میزان تولید‬ ‫سوزوکى ‪ ١٢٠‬خودرو و فروش ان ‪ ١٢٢‬عدد بوده‬ ‫اس��ت عالوه بر اینکه در ای��ن مدت ‪ ۷‬هزار و ‪۹۳۳‬‬ ‫خ��ودرو رانا تولید و ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬خودرو از ان‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫به همین ترتیب‪ ،‬در ‪ ١١‬ماهه امس��ال به میزان‬ ‫عملکرد بهتر باتری خودرو با نانوذرات ایرانی‬ ‫نقش مهمی در عملکرد باتری دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ایرانی‪ ،‬اکس��پندر حاوی نانوذرات به بازار‬ ‫عرضه می کند که می تواند مس��احت س��طحی الکترودها‬ ‫را افزای��ش داده و در نهایت موج��ب بهبود کارایی باتری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده همکاری نزدیکی با ش��رکت صبا باتری‬ ‫داشته و در سال های گذش��ته مواد مورد نیاز برای تولید‬ ‫باتری در اختیار این شرکت قرار داده است؛ همچنین این‬ ‫برند ایرانی س��ال گذش��ته قراردادی برای فروش ‪ ۲۰‬تن‬ ‫کاهش قیمت خودرو در بازار قطعی است‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو اع�لام کرد‪ :‬در اینده نزدیک قیمت خودرو‬ ‫در بازار کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نعمت اله کاشانی نسب در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه بازار خودرو ملتهب است اما‬ ‫هیچ گونه خرید و فروش��ی در بازار انجام نمی شود‬ ‫زیرا خرید خودرو در توان کسی نیست‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر مردم نگران هس��تند‬ ‫که اگر اقدام به خرید خودرو کنند قیمت ها نزولی‬ ‫ش��ود و به طور قطع این اتفاق خواهد افتاد و ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد قیمت خودرو نزولی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پ��س از افزایش ن��رخ دالر در مدت‬ ‫اخی��ر‪ ،‬ن��رخ دالر و دیگ��ر ارزها در یک��ی دو روز‬ ‫گذش��ته ش��اهد افت بود‪ ،‬همین موض��وع در کنار‬ ‫افزایش بیش از ح��د قیمت خودرو موجب خواهد‬ ‫ش��د که قیمت خودرو باالخره روند نزولی به خود‬ ‫گی��رد و امیدواری��م این اتفاق پیش از اغاز س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬محقق شود‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار خودرو ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ٢٩‬هزار و ‪ ٥٢‬خ��ودرو دنا تولید و ‪ ٣٢‬هزار و ‪٥٧‬‬ ‫عدد از این خودرو فروخته ش��ده است؛ همچنین‬ ‫میزان تولید و فروش خودرو تندر‪ ٩٠‬این ش��رکت‬ ‫ب��ه ترتیب به ه��زار و ‪ ۵۷۵‬و ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۳‬عدد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در ‪ ١١‬م��اه گذش��ته ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۱۶‬خ��ودرو‬ ‫هایما تولید و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۱۹‬عدد فروخته ش��ده و‬ ‫همچنین میزان تولید دانگ فنگ ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۲۷‬و‬ ‫فروش ان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۶۲‬عدد به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬به می��زان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۷۶‬وانت و‬ ‫سایر محصوالت جدید تولید شده و ‪ ۳‬هزار و ‪۲۷۳‬‬ ‫عدد از این خودروها فروخته ش��ده است‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه حجم تولید و فروش پژو ‪ ٢٠٠٨‬در این مدت‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۲۳‬خودرو بوده است‪.‬‬ ‫قیمت خودرو به ح��دی باال رفته که حتی دالالن‬ ‫نی��ز اقدام به خری��د نمی کنند زیرا نگ��ران ارزانی‬ ‫خودرو و زیان خود هس��تند و ای��ن رکود موجب‬ ‫شکستن قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫کاشانی نسب گفت‪ :‬تقریبا از یکی دو روز گذشته‬ ‫پس از انکه قیمت خودرو به اوج رسید روند نزولی‬ ‫قیمت خودرو به صورت جزیی اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر قیم��ت خ��ودرو در‬ ‫س��ایت های اینترنتی درج نمی ش��ود‪ .‬درج نشدن‬ ‫قیم��ت در س��ایت های اینترنت��ی موجب فروکش‬ ‫جنج��ال و تب وتاب ب��ازار خودرو می ش��ود‪ .‬درج‬ ‫قیمت در س��ایت ها موجب ابراز قیمت های متفات‬ ‫و متناق��ض و س��ردرگمی مصرف کننده می ش��ود‬ ‫ام��ا در صورت درج نش��دن قیمت در س��ایت های‬ ‫اینترنتی مردم برای استعالم قیمت و خرید خودرو‬ ‫به فروش��نده و مرجع اصل��ی مراجعه می کنند‪ .‬به‬ ‫عبارتی درج نش��دن قیمت خودرو در س��ایت های‬ ‫اینترنتی در بهبود جو روانی بازار موثر است‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب در پایان گف��ت‪ :‬امیدواریم ادامه‬ ‫رکود بازار موجب کاهش قیمت خودرو شود‪.‬‬ ‫اکس��پندر باتری حاوی نانوذرات سولفات باریم با شرکت‬ ‫صبا باتری منعقد کرده است‪.‬‬ ‫محم��ود زیارت��ی مدیرعام��ل این ش��رکت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اکس��پندرهای حاوی نانوذرات می توانند طول عمر باتری‬ ‫را ‪ ۱.۵‬برابر افزایش داده‪ ،‬چرخه شارژ ‪ -‬دشارژ باتری را از‬ ‫‪ ۱۰۰‬به ‪ ۱۵۰۰‬رسانده و در نهایت موجب کاهش مصرف‬ ‫مواد اولیه در تولید باتری شوند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نانوذرات به دلیل مس��احت سطحی باال و‬ ‫در نتیجه مساحت تماس باالتر الکترود‪/‬الکترولیت‪ ،‬میزان‬ ‫باالتری از ش��ارژ ‪ -‬دشارژ را نش��ان داده و مسیر کوتاهی‬ ‫برای انتقال سریع بار ایجاد می کنند‪ ،‬این محصول به طور‬ ‫قابل توجهی بهبود در پارامترهای کیفی را در مقایس��ه با‬ ‫اکسپندرهای مرسوم نشان می دهد‪.‬‬ ‫زیارت��ی گف��ت‪ :‬از نان��وذرات س��ولفات باری��م عالوه بر‬ ‫صنعت باتری می توان در صنایع دیگر نیز اس��تفاده کرد‪،‬‬ ‫نانوذرات سولفات باریم به عنوان پرکننده در پالستیک ها‬ ‫قابل اس��تفاده بوده و موجب تقویت ساختار پالستیک و‬ ‫شفافیت محصول نهایی می شود‪.‬‬ ‫جو روانی بازار خودرو فروکش کرد‬ ‫بررس��ی میدانی از بازار خ��ودرو پایتخت حاکی اس��ت جو روانی‬ ‫عجیبی که در پی باال رفتن نرخ دالر در روزهای گذش��ته با افزایش‬ ‫قیمت ه��ا ایجاد ش��ده بود‪ ،‬فروکش ک��رده و قیمت ه��ا روند نزولی‬ ‫گرفته اند‪ .‬با این حال کارشناس��ان ب��ازار می گویند مراجعات مردمی‬ ‫برای خرید و فروش در حداقل خود است و قیمت ها روی کاغذ است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند افراد نابلد که احس��اس‬ ‫می کنن��د با گران ش��دن دالر قیمت خ��ودرو نیز افزای��ش می یابد‪،‬‬ ‫ب��ه طمع رش��د قیمت ها به خری��د اقدام می کنن��د و هیچ وقت یک‬ ‫نمایشگاه دار برای خودرویی مثل سانتافه یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نمی پردازد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬هر کاالیی یک قیمت منطقی و یک قیمت کاذب دارد‪،‬‬ ‫خرید خودرو در این زمان موجب افزایش سوء اس��تفاده سودجویان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬افزای��ش قیمت دالر اثر روانی خ��ود را بر بازار خودرو‬ ‫گذاشته و به عنوان مثال شاهد بودیم در روزهای گذشته قیمت تیبا‬ ‫هاچ بک به بیش از ‪ ۸۰‬میلیون تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫موتمنی خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی قیمت ارز افزایش می یابد‪ ،‬انهایی‬ ‫ک��ه خودرو در اختیار دارند‪ ،‬نمی فروش��ند و وقتی عده ای به صورت‬ ‫هماهن��گ در فض��ای مجازی قیم��ت باالیی ب��رای خودروها اعالم‬ ‫می کنند‪ ،‬نظارتی بر انها نیس��ت و از طرفی عرضه و تقاضا هم با هم‬ ‫همخوانی ندارد‪ ،‬شاهد این وضعیت هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اخبار منفی بیش از اخبار مثبت بر مردم تاثیرگذار‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال خبری درباره افزایش ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز قطعه سازان منتشر شد که اثر منفی بر بازار و افزایش‬ ‫قیمت ها بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫موتمنی ادام ه داد‪ :‬تفاوت باالیی که بین قیمت کارخانه ای و قیمت‬ ‫ب��ازاری خودروها ایجاد ش��ده(به عنوان نمونه بی��ش از ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان در خودرو دنا) افرادی که پول مازاد دارند را تحریک به ثبت نام‬ ‫برای خرید خودرو می کند‪.‬‬ ‫گفتنی است کارشناسان معتقدند اگر سقف قیمتی برای خودروها‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬بازار سیاه کنونی را ش��اهد نخواهیم بود و بازار باید‬ ‫کنترل ش��ود‪ .‬به گفته انان‪ ،‬قیمت تمام ش��ده هر خودو مش��خص‬ ‫اس��ت و باید با در نظر گرفتن س��ودی مشخص‪ ،‬قیمت بازاری ان را‬ ‫تعیین کرد‪ .‬یک نمایشگاه دار خودرو در مرکز پایتخت عنوان می کند‬ ‫همین خودروهایی ک��ه به تازگی مجوز خروج از گمرکات را گرفته‪،‬‬ ‫ش��اید تا ‪ ۵‬برابر قیمت ش��ان خرید و فروش شوند زیرا هیچ نظارتی‬ ‫ب��ر قیمت ها وجود ندارد‪ .‬وی معتقد اس��ت اگر نظارت بر بازار وجود‬ ‫داشته و کنترل ش��ود به طور قطع سوءاستفاده کنندگان از این بازار‬ ‫خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین نمایشگاه بومی سازی صنایع پیشرفته‬ ‫در دی��دار ش��رکت مادرتخصصی صن��دوق حمایت از‬ ‫صنایع پیش��رفته با معاونت ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬در زمین��ه برگزاری‬ ‫نخستین نمایشگاه صنایع پیشرفته توافق شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته‬ ‫با معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار طرفی��ن در زمینه هم��کاری دوجانبه‬ ‫به منظ��ور تطبی��ق سیاس��ت گذاری ها در ح��وزه صنایع‬ ‫پیش��رفته با سیاس��ت های کل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و همچنی��ن برگ��زاری نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫بومی س��ازی صنایع پیشرفته و اس��تقرار دبیرخانه ان در‬ ‫معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری توافق کردند‪.‬‬ ‫رعایت استانداردهای کاهش االیندگی با مدیریت‬ ‫یازدهمی��ن همایش بین المللی موتورهای درون س��وز با قرائت‬ ‫بیانه ای ‪ ۱۳‬بندی و تش��کیل کارگروه مش��ترک با حضور مراکز‬ ‫تحقیقاتی موتور خودرو‪ ،‬دانش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ب��ا ه��دف تدوین و بازنگری اس��تانداردها و قوانی��ن حمایتی در‬ ‫راستای حفاظت از محیط زیست به کار خود پایان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درون س��وز‬ ‫و نف��ت با همکاری گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬س��ازمان حفاظت‬ ‫از محیط زیست‪ ،‬س��ازندگان قطعات و مجموعه مربوطه درحوزه‬ ‫موتور خودرو و سازمان های دانش بنیان با رویکرد تعامل صاحبان‬ ‫فناوری نوین در موتورهای مجهز به فناوری پاشش مستقیم‪ ،‬پایه‬ ‫گاز طبیعی‪ ،‬تمام برقی‪ ،‬دورگه و سوخت های جایگزین برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایین اختتامیه این همایش بیانیه ای در ‪ ۱۳‬بند قرائت شد که از‬ ‫نکات مهم این بیانیه می توان به اهداف راهبردی اقتصادی پایدار‪،‬‬ ‫ت مدیرعام��ل صندوق‬ ‫رض��ا نقی پوراصل‪ ،‬رئی��س هیا ‬ ‫حمایت از صنایع پیش��رفته در این دیدار با ارائه گزارشی‬ ‫به تشریح عملکرد ‪ ۱۱‬ماهه این صندوق پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن مدت با توجه به ش��رایط کلی حاکم بر کش��ور و‬ ‫مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها تمام تالش خود را در‬ ‫ارائه خدمات به متقاضیان‪ ،‬مطابق با سیاس��ت های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به کار بس��تیم که خوشبختانه در‬ ‫ رونق تولید‪ ،‬رعایت اس��تانداردهای کاهش االیندگی با مدیریت‬ ‫سبدی دی اکسیدکربن انجام ش��د‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬تدوین استاندارد‬ ‫االیندگ��ی خودروهای گازس��وز متناس��ب با اث��رات االیندگی‬ ‫متصاعد ش��ده مطابق با ویژگی های س��وخت پاک از دیگر نکات‬ ‫بیانیه اختتامیه همایش بین المللی موتورهای درون س��وز و نفت‬ ‫اس��ت؛ همچنین در این بیانیه عنوان ش��ده ب��ا تاکید مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬کارگروه مش��ترکی با حضور مراکز تحقیقاتی موتور‬ ‫خودرو‪ ،‬دانش��گاه ها‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و با محوریت انجمن‬ ‫علمی موتور ایران با هدف تدوین و بازنگری استانداردها و قوانین‬ ‫حمایتی در راس��تای حفظ محیط زیس��ت تش��کیل ش��ود‪ .‬این‬ ‫کارگروه مسئولیت همکاری مراکز صنعتی و دانشگاهی‪ ،‬پیگیری‬ ‫و اجرای طرح های علمی و پژوهش��ی را در راس��تای اجرای نقشه‬ ‫راه قوای محرکه براساس اسناد باالدستی را برعهده خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مقایسه با سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشتیم‪.‬‬ ‫ب��رات قبادیان معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با اشاره به ظرفیت های موجود‬ ‫ه��ر دو مجموعه‪ ،‬ب��ه تعامل بیش از پیش ش��رکت مادر‬ ‫تخصصی صندوق حمایت از صنایع پیش��رفته با معاونت‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫موافقت مدیرعامل سایپا با پیشنهاد تغییر نام «رهام» به «شاهین»‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا پس از ارجاع‬ ‫موضوع به کمیته نام گذاری محصوالت و بررس��ی های‬ ‫کارشناس��ی کمیت��ه یاد ش��ده‪ ،‬با پیش��نهاد جمعی از‬ ‫پژوهش��گران و فعاالن محیط زیس��ت موافق��ت کرد تا‬ ‫نام محصول جدید س��ایپا که پیش ت��ر با عنوان «رهام»‬ ‫معرفی ش��ده بود به «ش��اهین» تغییر کند‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬چندی پیش یک پژوهشگر محیط زیست و‬ ‫حامی گونه های در معرض خطر انقراض شاهین ایرانی‪،‬‬ ‫به مدیرعامل س��ایپا پیش��نهاد کرد در راستای حفظ و‬ ‫حراس��ت از این پرنده باش��کوه‪ ،‬نام محصول جدید این‬ ‫گروه خودروسازی را به «شاهین» تغییر دهند‪ ،‬در ادامه‬ ‫چند انجمن دیگر نیز این پیش��نهاد را به مدیران س��ایپا‬ ‫ارائه دادند‪ .‬س��یدجواد س��لیمانی‪ ،‬مدیرعامل سایپا نیز‬ ‫پس از ارج��اع موضوع به کمیته نام گذاری محصوالت و‬ ‫بررسی های کارشناسی کمیته یاد شده با این پیشنهاد‬ ‫موافقت کرد و به دلیل اینکه گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫در طراحی محصول جدید خود از ش��اهین ایرانی الهام‬ ‫گرفته است‪ ،‬دستور داد در راستای انجام مسئولیت های‬ ‫اجتماعی این گروه خودروسازی‪ ،‬محصول جدید سایپا‬ ‫«ش��اهین» نام گذاری ش��ود‪ .‬شاهین س��ایپا نخستین‬ ‫محص��ول از مگاپلتف��رم ملی این گروه خودروس��ازی‪،‬‬ ‫موس��وم به ‪ SP100‬به ش��مار می اید و قرار است تولید‬ ‫انبوه ان از س��ال اینده اغاز شود‪ .‬س��ایپا تولید ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫دستگاه از این محصول را برای سال ‪ ۱۳۹۹‬برنامه ریزی‬ ‫ک��رده و می خواهد تیراژ تولید ان را در س��ال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو برساند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫توسعه فعالیت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در حوزه اکتشاف‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفت و گو با‬ ‫رضایت مشتری‬ ‫کاالی داخلی را‬ ‫جایگزین خارجی می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر داد‬ ‫تولید طال با خلوص ‪ 99 .99‬درصد در ایران‬ ‫‪۲۳‬بهمن امس��ال یک کارخان ه طال در بردسکن از توابع‬ ‫ن کاش��مر در خراس��ان رضوی با حض��ور وزیر‬ ‫شهرس��تا ‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به بهره برداری رس��ید که توان‬ ‫تولید ساالنه ‪۲۰۰‬کیلوگرم طالی ‪ ۲۴‬عیار با گرید ‪۹۹.۹۹‬‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن کارخانه خصوصی از فناوری ویژه ای در فراوری‬ ‫کان سنگ های سولفوره که عنصر مزاحمی در فراوری مواد‬ ‫معدنی به ش��مار می رود استفاده می کند که در این زمینه‬ ‫اتفاق نس��بتا جدیدی در عرصه فراوری طال در کش��ور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫در این باره‬ ‫به سراغ محسن‬ ‫خورس��ند مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫معدنکاران اس��یا پی جوی بینالود‬ ‫که این کارخانه را مدیریت می کند‬ ‫رفت‪ .‬این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫� از کارخان�ه طالی�ی ک�ه در‬ ‫بردس�کن راه ان�دازی کردی�د‬ ‫بیشتر بگویید‪.‬‬ ‫ش��رکت معدنکاران اس��یا پی جوی بینالود دارای معدن‬ ‫ط�لای س��ه بندان در ‪ ۲۵‬کیلومتری بردس��کن اس��ت که‬ ‫‪۹۰۰‬ه��زار تن ذخیره با عی��ار ‪ ۱.۷‬گرم بر ت��ن دارد و در‬ ‫حاش��یه این معدن اق��دام به احداث و راه ان��دازی کارخانه‬ ‫فراوری طالی بردس��کن کرد که س��االنه ‪ ۲۲۰‬تن شمش‬ ‫طالی ‪۲۴‬عیار با گری��د ‪ ۹۹.۹۹‬تولید می کند‪ .‬طالی ‪۲۴‬‬ ‫عیار با گرید ‪ ۹۹.۹۹‬تنها یک هزارم درصد ناخالصی دارد‪.‬‬ ‫€ €ای�ران فناوری و ت�وان تولید طال ب�ا این خلوص‬ ‫را نداش�ت و نهایت�ا با خلوص ‪ ۹۵‬درص�د طال تولید‬ ‫می کرد و حتی به این دلیل از یک شرکت قزاق برای‬ ‫فراوری طالی داش کس�ن کردس�تان استفاده کرد؟‬ ‫شما چگونه به این دانش دست پیدا کردید؟‬ ‫بس��یاری از کارخانه های طال در ایران به طالیی باالتر از‬ ‫عیار ‪ ۹۹.۵‬دس��ت نیافته اند‪ .‬برای اطالع شما می گویم اگر‬ ‫قرار بود ط�لای ‪ ۹۹.۵‬تولید کنیم فقط به یک اتاق طالی‬ ‫معمولی نیاز داش��تیم ولی برای تولید طالی چهار‪ ،۹‬چهار‬ ‫ت��ا پنج برابر هزینه و یک پلنت خاص و ویژه را برای تولید‬ ‫طالیی با این گرید ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫€ €فناوری به کار گرفته ش�ده در این کارخانه بومی‬ ‫است یا وارداتی؟‬ ‫تکنولوژی ای��ن کارخانه دارای ‪ ۳‬بخش اس��ت‪ ،‬فناوری‬ ‫لیچینگ‪ ،‬فلوتاسیون و تشویه‪ .‬دو روش اول از فناوری های‬ ‫درجه یک چینی اس��ت و قسمت دیگر یعنی کوره تشویه‬ ‫حاصل دانش بومی و دس��ترنج نیروه��ای توانمند خود ما‬ ‫است‪ .‬در این کوره کان سنگ را تا دمای ‪۸۰۰‬درجه حرارت‬ ‫می دهیم و گوگرد را حذف کرده و خاک س��ولفیدی را به‬ ‫خاک اکس��یدی تبدی��ل می کنیم‪ .‬به همی��ن دلیل دانش‬ ‫فنی این کوره متعلق به ش��رکت دانش بنی��ان معدنکاران‬ ‫اس��یا پی جوی بینالود اس��ت و ما به دنبال ثبت اختراع ان‬ ‫هس��تیم‪ .‬یعنی این پرسنل قبال در صنعت دیگری بودند و‬ ‫فرایند مش��ابهی انجام دادند و تجاربشان را به این کارخانه‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫€ €ویژگی خاص کارخانه شما چیست؟‬ ‫کارخان��ه م��ا ویژگ��ی خاص��ی دارد و توانای��ی فراوری‬ ‫کان سنگ های اکسیدی و سولفیدی را به طور توامان دارد‪.‬‬ ‫اکثر کارخانه های طالی ما در ایران کان سنگ های اکسیدی‬ ‫را که فراوری س��اده تری نسبت به سولفیدی دارند‪ ،‬تنها با‬ ‫روش لیچینگ سیانیدی فراوری می کنند ولی اینجا چون‬ ‫ذخایر س��ولفیدی هم داریم ناچار به اس��تفاده از دو روش‬ ‫دیگر فراوری به طور همزمان در این کارخانه ش��ده ایم تا‬ ‫فراوری کل خاک های اکس��یدی و س��ولفیدی انجام شود‪.‬‬ ‫فلوتاس��یون و ک��وره تش��ویه از دیگر روش ه��ای فراوری‬ ‫هس��تند که به ما امکان فراوری خاک های س��ولفیدی را‬ ‫می دهند‪ .‬ما با اس��تفاده از این س��ه تکنولوژی سنگ های‬ ‫سولفیدی را هم به اکسیدی تبدیل می کنیم‬ ‫€ €در ای�ران اخی�را توج�ه زی�ادی ب�ه خاک ه�ای‬ ‫سولفیدی و روش های فراوری ان می شود‪.‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬برخی مع��ادن بزرگ طالی ای��ران فقط خاک های‬ ‫اکس��یدی را فراوری می کنن��د‪ .‬کارخانه ما خاص اس��ت‬ ‫و البت��ه مطمئن نیس��تم که این روش برای نخس��تین بار‬ ‫درکشور مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €میزان س�رمایه گذاری و اش�تغال ایجاد شده در‬ ‫این کارخانه چقدر بوده است؟‬ ‫ارزش روز کارخان��ه ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد تومان اس��ت و ‪۱۸۰‬‬ ‫نفر پرس��نل دارد‪ .‬این کارخان��ه دارای یک مرکز تحقیقات‬ ‫فراوری بس��یار به روز و ازمایشگاه پیش��رفته با توان باالی‬ ‫انالی��ز مواد معدنی اس��ت چنانکه تنها در ازمایش��گاه ‪۱۵‬‬ ‫نیروی متخصص و زبده وجود دارد که اکثر انها دارای فوق‬ ‫لیسانس و دکترای فراوری هستند‪.‬‬ ‫€ €هدف این شرکت چیست؟‬ ‫هدف ما در این ش��رکت این است که در شرق کشور به‬ ‫قطب فراوری طال تبدیل ش��ویم و به استان های خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬شمالی و جنوبی خدمات مهندسی بدهیم و حتی‬ ‫در سیستان و بلوچستان حرف برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €در حقیقت خدمات مهندسی را صادر می کنید؟‬ ‫بله‪ .‬در این کارخانه بیشتر خرید دستگاه ها از چین بوده‬ ‫و طراحی ها عمدتا توس��ط نیروهای کارخانه انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬به جرات می توانیم بگوییم مشابه این کارخانه را فقط‬ ‫با نیروه��ای خودمان می توانیم در جای دیگری برپا کنیم‪.‬‬ ‫ما می توانیم بسته به نوع کان سنگ معادن‪ ،‬پلنتی متفاوت‬ ‫ب��ا انچه اینجا داریم طراحی کرده و بس��ازیم؛ نیروهای ما‬ ‫کامال به این دانش و توانایی رسیدند و بسیاری از این نوع‬ ‫کارخان ه را در خراس��ان بزرگ می توانیم احداث کنیم‪ .‬این‬ ‫نکت��ه را نی��ز در نظر بگیرید که میانگین س��نی ‪۸۰‬درصد‬ ‫نیروهای ما ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬س��ال اس��ت و این نش��ان از اینده‬ ‫درخشان انها دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ۲۰،‬نفر نیرو در بخش طراحی‪ ۱۵ ،‬نفر در‬ ‫ازمایش��گاه و ‪۲۰‬نفر در بخش ساخت داریم که جمعا یک‬ ‫سوم نیروهای ما را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درص��د نیروه��ای م��ا بومی هس��تند؛ ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫شهرستان بردس��کن و ‪ ۱۵‬درصد از شهرستان کاشمر که‬ ‫در ‪ ۴۵‬کیلومتری بردسکن واقع است از این ‪ ۱۸۰‬نفر شاید‬ ‫اگر قرار بود طالی ‪99 ۹۹.۵‬درصد تولید کنیم فقط به یک اتاق طالی معمولی‬ ‫نیاز داش��تیم ولی برای تولید طالی ‪99 .99‬درصد ‪ ،‬چهار تا پنج برابر هزینه و‬ ‫یک پلنت خاص و ویژه را برای تولید طالیی با این گرید ایجاد کردیم‬ ‫فق��ط ‪ ۵‬نفر از اس��تان داریم‪ .‬با این ح��ال ‪ 3،2‬نفر نیرو از‬ ‫مش��هد گرفتیم که در بردسکن تشکیل خانواده داده و در‬ ‫همین شهر س��اکن هستند‪ .‬بسیاری از نیروهای ما نیز که‬ ‫به دلیل نبود شغل به شهرهای دیگر مهاجرت کرده بودند‬ ‫در ای��ن کارخانه به کار گرفته ش��دند و به نوعی مهاجرت‬ ‫معکوس انجام شده است‪.‬‬ ‫حقوق کارکنان ما از قانون کار بیش��تر است و اضافه کار‬ ‫هم به انها تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫€ €طالیی که تولید می ش�ود متعلق به شما است یا‬ ‫دولت؟‬ ‫به نوع ق��راردادی که برای بهره برداری از معدن با دولت‬ ‫داریم بس��تگی دارد‪ .‬در نوع��ی از قراردادها می توان با اخذ‬ ‫مجوز از دولت ش��مش‪ ،‬سکه و پالک طال بزنیم‪ .‬معادن به‬ ‫دولت حقوق دولتی پرداخت می کنند و البته حقوق دولتی‬ ‫این معادن نسبت به س��ایر معادن بیشتر است‪ .‬در ابتدای‬ ‫فعالیت معادن نیز یکس��ری از حقوق ها به دولت پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €در منطقه خراس�ان جنوبی ذخیره خوبی از طال‬ ‫کش�ف ش�ده و حتی در خراس�ان رض�وی ذخایری‬ ‫شناس�ایی ش�ده‪ ،‬ایا در بهره ب�رداری از این معادن‬ ‫ورود می کنید؟‬ ‫حتما این مس��ئله در برنامه و اس��تراتژی ما وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت ما می تواند چندین کارخانه و معدن داشته باشد‪.‬‬ ‫بس��یاری از نیروهای ما که توان طراحی و س��اخت دارند‬ ‫و در بخ��ش نگه��داری و بازس��ازی فعالن��د را می توانی��م‬ ‫برای س��اخت یک پلنت دیگر مامور کرده و کارگر س��اده‬ ‫جایگزین ان کنیم‪ .‬معادن فلزی بسیار به هم شبیه هستند‬ ‫و البت��ه تفاوت هایی هم در نوع فراوری خاک ش��ان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €تولید طال تا االن به چه میزان رسیده است؟‬ ‫ظرفی��ت تولی��د ماهانه ای��ن کارخانه ‪ ۲۰‬کیلو اس��ت و‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۲۰‬کیلو تولید داش��تیم و معموال تولید یک‬ ‫ماهه خود را تبدیل به شمش می کنیم‪.‬‬ ‫ظرفیت خاک ورودی کارخانه ‪ ۵۰۰‬تن در روز است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫نقشه راه‬ ‫معدن‪ ،‬اولویت‬ ‫سازمان های‬ ‫دولتی‬ ‫توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف‬ ‫علیرضا شهیدی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫«ومعادن» بر‬ ‫رشد اکتشاف‬ ‫در کشور‬ ‫تمرکز و عمده‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی و‬ ‫فوالدسازان‬ ‫بزرگ را حول‬ ‫یک کنسرسیوم‬ ‫بزرگ اکتشافی‬ ‫جمع و شرکت‬ ‫پایا را تاسیس‬ ‫کرده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی ج��زو محورهای‬ ‫هفتگانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫در این راستا س��ازمان زمین شناسی به عنوان‬ ‫یکی از س��ازمان های زیرمجموع��ه وزارتخانه‬ ‫نقش��ه راه معدن را سرتیتر اقدامات خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬از هنگامی که این نقش��ه تدوین‪،‬‬ ‫تصویب و ابالغ ش��ده اس��ت تمام بخش های‬ ‫سازمان موظف شده اند که بر اساس ان عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناس��ی موظف است کشور‬ ‫را به لحاظ اطالعات پایه رصد کرد ه و س��عی‬ ‫کند زون هایی را برای اکتشاف در نظر بگیرد‬ ‫ک��ه از اولویت بیش��تری برخوردار هس��تند‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا ‪ ۲۵‬بل��وک هوای��ی را ب��رای‬ ‫برداش��ت ژئوفیزیک هوای��ی انتخاب کرده ایم‬ ‫که مس��احتی حدود ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتر خطی را ش��امل می شود‪ .‬دراین بین‬ ‫قصد داریم ح��دود ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومترمربع از‬ ‫کش��ور را با این روش اکتشاف کرده تا ذخایر‬ ‫غنی معدنی بیشتری را کشف کنیم‪.‬‬ ‫همچنین این س��ازمان وظیفه شناس��ایی‬ ‫و پی جویی محدوده ه��ای معدنی را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به اینکه درگذشته برای اکتشاف‬ ‫از دستگاه های بزرگ استفاده می شد و حمل‬ ‫ان با چرخ بال به س��ختی ص��ورت می گرفت‬ ‫ امروز ب��ا تکامل دانش‪ ،‬این دس��تگاه ها ابعاد‬ ‫کوچک تری پیداکرده اس��ت‪ .‬م��ا برای اینکه‬ ‫در قیمت و زمان صرفه جویی کرده باش��یم از‬ ‫پهپاد اس��تفاده می کنیم؛ هرچند منابع مالی‬ ‫ک��ه در اختیار ما قرار داده ش��ده بس��یار کم‬ ‫اس��ت و باعث شده س��ازمان زمین شناسی از‬ ‫برنامه های خود عقب بماند‪ .‬درواقع با منابعی‬ ‫که در اختیار ما قرار داده ش��ده است بیش از‬ ‫این نمی توانیم کاری انجام دهیم‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫ب��رای اینکه مع��ادن را فعال ک��رده و از ظرفیت های‬ ‫انه��ا در کش��ور به��ره ببریم هی��چ راهی ج��ز عبور از‬ ‫مرحله شناس��ایی و اکتش��اف نداریم‪ .‬هرچند در زمینه‬ ‫اکتشاف س��طحی تاکنون بس��یار خوب عمل کرده ایم‪،‬‬ ‫اقدامات شایس��ته ای انجام شده و ذخایر قابل توجهی نیز‬ ‫م��ورد بهره برداری قرارگرفته اس��ت اما اگ��ر قصد داریم‬ ‫توانمندی هایمان را افزایش دهیم و روزی با پایان ذخایر‬ ‫معدنی روبه رو نش��ویم باید به س��مت اکتشافات عمقی‬ ‫پیش برویم‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درب��اره اقدامات��ی ک��ه ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برای رشد اکتشاف‬ ‫و حمای��ت از دانش بنیان ها انجام داده اس��ت با عزیزاله‬ ‫عصاری‪ ،‬مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن‬ ‫و فلزات گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €چه میزان در حوزه اکتش�اف معادن جدید در‬ ‫ایران سرمایه گذاری کرده ایم؟‬ ‫امروزه الزم ه توجه به مقول ه معدن پرداختن به موضوع‬ ‫اکتشاف است‪ .‬واقعیت این است که متاسفانه ما در حوزه‬ ‫اکتش��اف خیلی ک م کارکرده ایم‪ .‬بر اساس امارها تنها در‬ ‫حدود ‪ ۷‬درصد مس��احت کشور کار اکتشافی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند س��ازمان های مختل��ف و مرتبطی داریم‬ ‫که درزمینه اکتش��اف فعالیت کرده ان��د که از ان جمله‬ ‫می توان به سازمان زمین شناسی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در قالب ایمیدرو و ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران اشاره کرد اما متاسفانه یک بانک اطالعاتی‬ ‫مش��ترک نداریم که تمامی اطالعات در مورد اکتشافات‬ ‫انجام شده در بخش معدن در انجا جمع شود‪ .‬همچنین‬ ‫جای خالی تحلیلگرانی که روی اطالعات موجود متمرکز‬ ‫ش��وند و بهترین نتایج عملیاتی را از ان استخراج کنند‬ ‫به طور کامل احساس می شود‪.‬‬ ‫€ €شرکت س�رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫چ ه اقداماتی را برای رشد اکتشاف در کشور انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫اکتش��اف نیازمند س��رمایه گذاری پرریس��ک و صرف‬ ‫بودجه های کالن اس��ت و بخش خصوص��ی برای کاری‬ ‫که ریس��ک پذیری ان باال باش��د پیش قدم نمی ش��ود و‬ ‫اکتش��اف نیازمند س��رمایه گذاری پرریس��ک و ص��رف بودجه های‬ ‫کالن اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که بخ��ش خصوصی ب��رای کاری با‬ ‫ریس��ک پذیری ب��اال‪ ،‬پیش قدم نمی ش��ود و معم��وال دولت ها در این‬ ‫موضوع ورود می کنند‬ ‫به طورمعم��ول دولت ها در این موض��وع ورود می کنند‪.‬‬ ‫دراین بی��ن با توجه ب��ه اینکه دولت بودج��ه کافی برای‬ ‫هزینه اکتش��اف نداشته اس��ت‪ ،‬هلدینگ «و معادن» بر‬ ‫رش��د اکتش��اف در کش��ور تمرکز و عمده شرکت های‬ ‫معدن��ی و فوالدس��ازان بزرگ را حول یک کنسرس��یوم‬ ‫بزرگ اکتش��افی جمع و ش��رکت پایا را تاس��یس کرده ‬ ‫اس��ت‪ .‬در این کنسرس��یوم که حدود ‪ ۳‬ماه از تش��کیل‬ ‫ان می گ��ذرد ‪ ۱۲‬ش��رکت معدن��ی و ف��والدی ب��زرگ‬ ‫کش��ور حضور دارند‪ .‬در قدم اول ب��رای حدود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫کیلومترمربع در نقاط مختلف کشور از دولت پهنه گرفته ‬ ‫و شروع به مطالعه کرده ایم‪ .‬همچنین برای تکمیل فرایند‬ ‫اکتش��اف قرار است کنسرسیوم بزرگ حفاری را تشکیل‬ ‫دهیم که در این زمینه اقدامات اولیه انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در حوزه حفاری ش��رکت های مختلفی فعالیت می کنند‬ ‫ام��ا مجموعه ما قصد دارد با ایجاد تمرکز و هم افزایی در‬ ‫انها این بخش را تقویت و در جهت سرعت بخشیدن به‬ ‫اکتشافات در کشور حرکت کند‪ .‬برای این مهم با اتحادیه‬ ‫حفاری و چند ش��رکت بزرگ حفاری مذاکره کرده ایم تا‬ ‫کنسرسیومی تشکیل شود و درنهایت مانند کاری که در‬ ‫حوزه اکتش��اف انجام شد‪ ،‬یک شرکت متمرکز و فعال را‬ ‫ایجاد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از اقدامات ومع�ادن حمل ونقل ترکیبی‬ ‫است؛ در این زمینه توضیح دهید‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از کارهای موفق هلدینگ س��رمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات‪ ،‬ایجاد ش��رکتی ب��رای فعالیت‬ ‫درزمین��ه حمل ونقل ترکیبی اس��ت‪ .‬ب��رای این مهم در‬ ‫امس��ال یک قرارداد س��رمایه گذاری با س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی به میزان ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان منعقد کردیم‬ ‫که بزرگ ترین س��رمایه گذاری بخش خصوصی در تاریخ‬ ‫بنادر ایران به شمار می رود‪ .‬بر این اساس قرار است یک‬ ‫اسکله تمام مکانیزه برای حمل ونقل فوالد و مواد معدنی‬ ‫در بندر ش��هید رجایی ساخته ش��ود که زمین موردنیاز‬ ‫ب��رای ف��از اول پروژه اخیرا از س��وی س��ازمان بنادر در‬ ‫اختیار ما قرارگرفته است‪ .‬درحال حاضر حداکثر ظرفیت‬ ‫کش��تی هایی که پهلو می گیرند حدود ‪ ۷۰‬هزار تن است‬ ‫درحالی که مجموعه ما قرار است این عدد را به ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تن برس��اند‪ .‬هر چه کشتی ظرفیت باالتری داشته باشد‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده حمل کمتر می شود و با مزیت رقابتی‬ ‫باالتری نس��بت به رقبا می توانی��م محصوالت خود را به‬ ‫بازارهای جهانی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫€ €رشد دانش بنیان ها چقدر مهم است و شما چه‬ ‫اقداماتی را در این زمینه انجام داده اید؟‬ ‫هرچه فض��ای تحری��م تنگ تر می ش��ود‪ ،‬بیش��تر به‬ ‫دانش بنیان ها نیاز داریم‪ .‬در کش��ور ظرفیت بس��یار باال‬ ‫و قابل توجه��ی درزمین��ه علم��ی و ن��واوری به ویژه در‬ ‫قش��ر جوان و دانش��جویان داریم که متاسفانه در بخش‬ ‫معدن کمتر از این ظرفیت استفاده ش��ده است‪ .‬این افراد‬ ‫به امکانات فنی و مالی نیاز دارند تا تش��ویق ش��وند که‬ ‫ایده های خود را در این صنعت عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫خوشبختانه بستر خوبی در صنعت و معدن وجود دارد‬ ‫که برای دانش بنیان ها و اس��تارت اپ ها بس��یار مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند بس��یاری از این مراکز علمی شایستگی‬ ‫حضور در این بس��تر رادارند اما متاس��فانه سازکار الزم‬ ‫برای انها فراهم نش��ده است‪ .‬ما در گروه توسعه معادن و‬ ‫فلزات نس��بت به راه اندازی یک شرکت ریسک پذیر برای‬ ‫ایجاد ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫ش��رکت راش��ا با ‪ ۵۰‬میلیارد تومان سرمایه حدود ‪ ۶‬ماه‬ ‫اس��ت که تاسیس شده و قرار است به دانشجویان‪ ،‬مراکز‬ ‫علمی و دانش��گاهی و شرکت های دانش بنیان برای حل‬ ‫مشکالت موجود در صنعت کمک کند‪.‬‬ ‫تحقق سود ‪ 2.104‬میلیارد ریالی در مجمع شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت با مش��ارکت‬ ‫‪100‬درصدی سهامداران ش��رکت در تاریخ ‪ 4‬اسفندماه امسال‬ ‫تشکیل گردید‪.‬‬ ‫ترکی��ب هیات رئیس��ه ای��ن مجمع ش��امل‪ :‬اقای��ان محمود‬ ‫زیدابادی نژاد به نمایندگی از ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫به عن��وان رئیس‪ ،‬محمد کاظم یزدانی به نمایندگی از ش��رکت‬ ‫گهر عمران س��یرجان به عنوان ناظ��ر و اکبرایراملوی قدیم به‬ ‫نمایندگی از شرکت گهر زمین به عنوان ناظر جلسه بودند‪.‬‬ ‫بعد از اعالم رس��میت جلس��ه‪ ،‬مهندس س��ارنگ‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر گزارش فعالیت یکساله‬ ‫هیات مدیره را برای سال مالی منتهی به ‪30‬اذرماه ‪ 1398‬برای‬ ‫حاضران قرائت کرد‪.‬‬ ‫مهندس سارنگ‪ ،‬به وضعیت بازدهی و سوداوری شرکت اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬طی س��ال مالی ‪ 1397‬با رش��د فروش بیش از ‪3‬‬ ‫برابری نس��بت به س��ال گذشته ‪ ،‬س��ود خالص شرکت ‪2.104‬‬ ‫میلیارد ریال بالغ گردید و ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه‬ ‫گل گهر با س��رانه ف��روش ‪ 520‬میلی��ارد ریال عم� ً‬ ‫لا باالترین‬ ‫بهره وری را با بکارگیری نیروی انس��انی کمتر ولی متخصص و‬ ‫متعهد ارائه نموده است‪.‬‬ ‫اندازه شرکت با ‪ 54‬درصد رشد نسبت به سال گذشته به مبلغ‬ ‫‪ 17‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت سرمایه گذاری جهت تامین سنگ اهن برای‬ ‫ش��رکت گل گهر به میزان بیش از ‪ 700‬هزارتن در سال جاری‬ ‫عم ً‬ ‫ال به عنوان زیرمجموعه ش��رکت گل گهر در تامین بخشی از‬ ‫نیازمندی های مواد اولیه شرکت گل گهر ایفای نقش می نماید‪.‬‬ ‫اقای مهندس س��ارنگ همچنین موفقیت ش��رکت را مرهون‬ ‫راهنمایی ها و همراهی مدیران ارش��د شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر به ویژه جناب اق��ای مهندس مالرحم��ان مدیر عامل‬ ‫محترم ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر دانست که همواره از‬ ‫ارائه طریق و یاری شرکت باالترین رهنمون را داشته اند‪.‬‬ ‫اقای مهندس س��ارنگ درخصوص عملک��رد مالی با تاکید بر‬ ‫دریافت ‪ 110‬تاییدیه از طرحهای تجاری بدون هیچگونه مغایرت‬ ‫ش��فافیت مالی را از اهداف اصلی مجموعه دانس��ت و همچنین‬ ‫ایشان اش��اره نمودند که پرتفوی سهام با تمرکز سرمایه گذاری‬ ‫در ش��رکت های تخصصی صنعت فوالد ش��کل گرفته است که‬ ‫تا کنون بازدهی بس��یار مناسبی داشته اس��ت‪ .‬در ادامه جلسه‬ ‫گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و نهایتاً‬ ‫صورت های مالی ش��رکت به تصویب رسید‪ .‬حسابرس و بازرس‬ ‫قانونی ش��رکت در ادامه جلس��ه با اش��اره به اینکه با عنایت به‬ ‫حجم عملیات و دریافت ‪ 110‬تاییدیه بدون مغایرت حساب اخذ‬ ‫ش��ده و گزارش حسابرسی مقبول عملکرد واحد مالی شرکت را‬ ‫مناسب ارزیابی کرد و از همکاران مالی شرکت تشکر نمود‪.‬‬ ‫س��پس اقای مهندس طاهرزاده قائم مق��ام محترم مدیرعامل‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ضمن تشکر از مدیریت شرکت‬ ‫و پرس��نل به دلیل عملکرد مناس��ب بیان داش��تند که سرمایه‬ ‫انسانی مهمترین عامل در سوداوری شرکت است‪.‬‬ ‫ایش��ان دریافت گزارش حسابرس مقبول را مصداق شفافیت‬ ‫مالی در ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه گل گهر دانست و‬ ‫همچنی��ن از عملکرد مناس��ب معاون��ت بازرگانی در خصوص‬ ‫رشد فروش و س��وداوری و تامین مواد اولیه مورد نیاز گل گهر‬ ‫تشکر نمود‪ .‬ایش��ان حمایت از شرکت سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫گل گهر به عنوان بازوی اصلی ش��رکت گل گهر را تاکید نمودند‬ ‫و همچنین از هیات مدیره شرکت پیگیری طرح های توسعه ای‬ ‫را بیش��تر از گذشته درخواست نمودند‪ .‬ایشان عملکرد مناسب‬ ‫حوزه س��هام را بیانگ��ر هدفمند بودن انتخاب س��رمایه گذارها‬ ‫دانست و اشاره نمود کس��ب این عملکرد مناسب با بکارگیری‬ ‫صرفاً ‪ 25‬نفر پرس��نل لزوم توجه بیشتر به این سرمایه انسانی‬ ‫را نمایان می سازد‪.‬‬ ‫اقای مهندس عس��گرزاده مش��اور ارش��د اجرایی مدیر عامل‬ ‫ش��رکت گل گهر نیز ضمن تشکر نکاتی را درخصوص شرکت به‬ ‫شرح ذیل تاکید نمودند‪:‬‬ ‫‪ -1‬تاکید بر مدیریت و اداره سهام شرکت های تابعه و استقرار‬ ‫نظام حاکمیت شرکتی‬ ‫‪ -2‬برنامه ریزی جهت ورود بیشتر به حوزه بازرگانی محصوالت‬ ‫شرکت های تابعه گل گهر‬ ‫‪ -3‬لزوم برنامه ریزی جهت حمایت از س��هام شرکت گل گهر‬ ‫و ش��رکت های تابعه از طری��ق ارکان و نهادهای تخصصی بازار‬ ‫سرمایه و تشکیل صندوق های بازارگردانی‬ ‫‪ -4‬جناب اقای زیدابادی معاونت محترم مالی شرکت گل گهر‬ ‫نیز در خصوص مدیریت بهینه پرتفوی در ش��رکت خاطرنشان‬ ‫کردند به دلیل انتخاب مناسب سرمایه گذاری در شرکت و رشد‬ ‫ارزش بازار پرتفوی عمال سود شرکت توان افزایش چند برابری‬ ‫را دارا می باش��د‪ .‬که این امر مدیریت صحیح سرمایه گذاری در‬ ‫شرکت را منعکس می سازد‪.‬‬ ‫همچنین پس از پایان جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫موض��وع افزایش س��رمایه از ‪10‬هزار میلیارد ری��ال به ‪15‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫توسعه مناسبات تجاری‬ ‫بر بستر تهاتر‬ ‫کسب و کار بانک ها‬ ‫بر پایه رضایتمندی‬ ‫مشتریان استوار است‬ ‫‪ 8‬عادت تشنگان‬ ‫موفقیت را بشناسید‬ ‫به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹حمایت از مصرف کننده به دنبال حمایت‬ ‫از تولیدکننده ‬ ‫رئی��س اتحادی��ه اجی��ل و خش��کبار معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫همانطور که از نام س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان برمی اید باید ش��اهد حمایت از دو گروه‬ ‫باش��یم اما اینگونه نیست‪ .‬مصطفی احمدی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر از تولیدکننده حمایتی نش��ود‬ ‫طبیعت��ا نمی توان حامی مصرف کنن��ده هم بود‪ .‬در واقع‬ ‫ابتدا باید تولیدکننده حمایت شود تا نرخ تولیدش بشکند‬ ‫و کاالی کیفی تولید کند و بتواند با مشابه خارجی رقابت‬ ‫داشته باش��د‪ .‬در این صورت از حقوق مصرف کننده هم‬ ‫حمایت خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه بعد از جنگ‬ ‫از تولیدکننده حمایت جدی و بلندمدت نشد و بنابراین‬ ‫از مصرف کنن��ده هم به طور واقعی حمایت نش��د‪ .‬اما در‬ ‫ش��عار خیلی به ان پرداخته شده است و مثال می گویند‬ ‫بازرسی ها را تشدید می کنیم‪ .‬من در اتحادیه خودم این‬ ‫کار را انجام دادم اما ایا دیگران هم این کار را کردند؟ چه‬ ‫کس��ی پاسخگوی این است که چرا کاالیی که در داخل‬ ‫تولید می شود از خارجی گران تر است؟‬ ‫احمدی با تاکید براینک��ه تولیدکننده هم توجیحاتی‬ ‫برای خود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هزینه تمام ش��ده تولید به‬ ‫ش��دت باال رفته است؛ یعنی اگر زمانی می گفتیم هزینه‬ ‫تمام شده خیلی باالست درحال حاضر حتی قابل رقابت‬ ‫نیس��ت و به ش��دت افزایش یافته اس��ت‪ .‬حاال اگر مردم‬ ‫محص��والت ایران��ی می خرن��د لطف می کنن��د چون در‬ ‫واقعیت قیمت ها با کیفیت همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه اجیل و خش��کبار تاکید ک��رد‪ :‬اگر از‬ ‫تولید حمایت نش��ود‪ ،‬تولیدکننده نمی تواند کاالی خوب‬ ‫تولی��د کند و در این ش��رایط هم تقلب زیاد می ش��ود و‬ ‫ه��م کیفیت پایی��ن می اید‪ .‬گاهی هم ب��رای حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده فکر می کنند با ورود کاالی خارجی‬ ‫باهرکیفیتی این امر را محقق می س��ازند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مدیریت جدید س��ازمان حمایت‪ ،‬افزود‪ :‬به تازگی شاهد‬ ‫ای��ن هس��تیم که ب��ه س��راغ تولیدکننده می این��د و از‬ ‫مشکالت می پرسند که گام اول و خوبی است‪ .‬اگر کسی‬ ‫می خواهد به طور واقع��ی از مصرف کننده حمایت کند‪،‬‬ ‫ابتدا باید از تولیدکننده حمایت کند‪.‬‬ ‫احمدی گف��ت‪ :‬درحال حاضر بس��یاری از نهادها باید‬ ‫حام��ی حقوق مصرف کننده باش��د تا س��ازمان حمایت‬ ‫بتواند به این امر بپردازد‪ .‬به عنوان نمونه در رشته شغلی‬ ‫ما‪ ،‬عملکرد وزارت جهاد بسیار مهم است و باید به نوعی‬ ‫کار کند که س��ازمان حمایت بتوان��د از مصرف کننده و‬ ‫تولیدکنن��ده حمایت کافی و الزم را داش��ته باش��د که‬ ‫متاسفانه این روحیه را در وزارت جهاد نمی بینم‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه اجیل و خش��کبار با بیان اینکه از ابتدای س��ال‬ ‫برای ایام پایانی س��ال و عید نوروز برنامه ریزی می کنیم‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در وزارت جهاد کش��اورزی هیچ هم و غمی‬ ‫ب��رای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده وجود ندارد‬ ‫چرا که به کاالیی ک��ه تولید داخلی داریم مجوز واردات‬ ‫می دهند اما به کاالیی مانند بادام هندی که هیچ تولیدی‬ ‫در داخ��ل ندارد مجوز ثبت س��فارش نمی دهند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که مصرف بادام هندی به اندازه پسته است و‬ ‫تقاضای بسیاری هم دارد‪ .‬ساالنه ‪۵‬هزار تن مصرف داریم‬ ‫اما واردات ان ممنوع اس��ت اما در بازار فراوان است! در‬ ‫تمام ‪۱۱‬سال گذشته این درخواست واردات را به وزرای‬ ‫مختلف در وزارت جهاد ارائه دادیم اما متاس��فانه باز هم‬ ‫نتیجه ای نداده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها افزایشی نداشته است‬ ‫احمدی با اش��اره ب��ه افزایش تقاض��ای اجیل در این‬ ‫ش��رایط کنونی با توجه به بیماری کرونا و در پیش بودن‬ ‫عید نوروز‪ ،‬گفت‪ :‬اجیل فروشان اعضای اتحادیه به دلیل‬ ‫اینکه تا همین یکی دوماه پیش فروش خوبی نداش��تند‬ ‫بنابراین قیمت ها تغییری نکرده است‪ .‬انها به دنبال این‬ ‫هستند که کاالی خود را بفروشند تا نقدینگی شان تامین‬ ‫شود چرا که به خیلی ها بدهکار هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کارشناسان و متخصصان اعالم کرده اند‬ ‫ل و خشکبار ایرانی خاصیت درمانی‬ ‫که بس��یاری از اجی ‬ ‫دارد و برهمین اس��اس مص��رف این محصوالت در زمان‬ ‫کنون��ی باال رفته اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس بازرس��ی ها را‬ ‫تشدید کرده ایم تا مش��کلی ایجاد نشود‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫اجیل و خشکبار افزود‪ :‬در طول سال ‪۴‬بازرس در تهران‬ ‫داریم که در حد وس��ع اتحادیه بازار را رصد می کنند اما‬ ‫از ابتدای اس��فند به مدت ‪ ۳۵‬روز ‪ ۱۵‬تیم دونفره داریم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه با بازرس��ان اتاق اصناف و سازمان تعزیرات‬ ‫نیز هم��کاری خوبی داری��م اما امیدواری��م این بیماری‬ ‫هرچه زودتر از کش��ور رخت ببندد‪ .‬احمدی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نرخ اجیل و خش��کبار براس��اس عرض��ه و تقاضا‪ ،‬میزان‬ ‫صادرات‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬مقدار تولید و‪ ...‬مش��خص می شود که‬ ‫خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته ارزان تر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع را به اتحادیه بسپارند‬ ‫زنجبیل و سیر و لیمو شیرین و‪ ...‬در این روزها افزایش‬ ‫نرخ بسیاری را تجربه می کند که ناشی از تقاضای باالی‬ ‫ان در شرایط حس��اس کنونی شیوع ویروس کروناست‪.‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت حمایت ج��دی از مصرف کنندگان‬ ‫صورت گیرد‪ .‬در این میان رئیس اتحادیه میوه وس��بزی‬ ‫نیز با تاکید براینکه تمام اقدامات الزم را برای جلوگیری‬ ‫از س��ودجویی ها انج��ام می دهی��م گفت‪ :‬انتظ��ار داریم‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این‬ ‫ش��رایط حس��اس کنونی امور حمایتی خود را به صورت‬ ‫جدی دنبال کند‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگر در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫برخی اق�لام تقاضا بیش از عرضه اس��ت و همین باعث‬ ‫شد که نرخ این محصوالت باال برود‪ .‬هرچند خوشبختانه‬ ‫در هی��چ کاالیی به وی��ژه مرکبات کمب��ودی نداریم اما‬ ‫دالیل��ی مانند حمل ونقل و س��ودجویی ها و‪ ...‬نیز در این‬ ‫امر دخیل اس��ت که باید سازمان حمایت ورود کند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اتحادیه به عنوان پل ارتباطی عمده فروش��ان‬ ‫و دیگر نهادهای مرتبط اجراکننده اس��ت و تصمیم س��از‬ ‫نیس��ت‪ .‬اگر وظیفه ای به ما محول ش��ود به نحو احسن‬ ‫اج��را خواهیم کرد‪ .‬رئیس اتحادیه میوه وس��بزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به عنوان نمونه در چند روز گذش��ته کاری برعهده‬ ‫ما گذاشتند که انتظار داریم این موضوع بیشتر شود و ان‬ ‫اینکه ‪ ۲.۵‬تن زنجبیل با نرخ عمده یعنی ‪۴۰‬هزار تومان‬ ‫ب��ه ما تحویل دادند تا میان اعض��ا توزیع کنیم که اقدام‬ ‫مثبتی ارزیابی می شود چرا که ما نزدیک ترین دسترسی‬ ‫به مردم را داریم چرا که در همسایگی هرخانه اعضای ما‬ ‫حضور دارند‪ .‬کارگر با بیان اینکه تعیین نرخ با ما نیست و‬ ‫فقط کار اجرایی می کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر بحث‬ ‫گرانفروش��ی نیست بلکه موضوع گرانی بار در مبدا است‬ ‫که براساس عرضه و تقاضا مشخص می شود‪.‬‬ ‫اما در این ش��رایط حس��اس باید نرخ گ��ذاری هم در‬ ‫مبدا انجام ش��ود و توزیع هم به اتحادیه س��پرده شود تا‬ ‫با نرخ مناس��ب و به صورت س��اماندهی شده در اختیار‬ ‫مصرف کننده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مصطفی احمدی‬ ‫اسداهلل کارگر‬ ‫تمرکز بر احیای اقتصاد با کاهش سرعت ابتال به کرونا‬ ‫بازگش��ایی بی س��روصدای ب��ازار یای وو‬ ‫بی ش��باهت به اوض��اع فعل��ی اقتصاد چین‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫همینط��ور ک��ه س��رعت حرک��ت کرونا و‬ ‫ابت�لای م��ردم در چین ب��ه ان کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬تالش های چین برای بازگش��ت به‬ ‫کار هم بیشتر می شود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولتی اکنون به احیای اقتصاد‬ ‫توج��ه می کنن��د‪ ،‬کاری ک��ه اص�لا اس��ان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اگ��ر چی��ن کارخانه جهان اس��ت‪ ،‬ش��هر‬ ‫تج��ارت بین المللی یای وو‪ ،‬نمایش��گاه این‬ ‫کارخان��ه اس��ت‪ .‬در بزرگترین ب��ازار عمده‬ ‫فروش��ی جهان‪ ،‬به اندازه ‪ ۷۷۰‬زمین فوتبال‬ ‫فض��ا برای ف��روش انواع و اقس��ام کاالها‪ ،‬از‬ ‫کیف پ��ول چرمی تا موتور س��یکلت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۴‬فوریه بعد از اغاز س��ال چینی‪ ،‬این‬ ‫بازار با ش��ور خاص چینی ها باز ش��ده است‬ ‫به این امید که ‪ ۲۰۰‬هزار بازرگان به س��ود‬ ‫خوبی از این بازار بزرگ برس��ند‪ .‬اما امسال‬ ‫ش��رایط چین و بازار بزرگ ان مثل همیشه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بازگشایی این بازار به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا در چین به تاخی��ر افتاد و اکنون هم‬ ‫جمعی��ت خریدار پراکنده ان��د و رقصندگان‬ ‫عروس��ک اژده��ا هم مث��ل دیگ��ران برای‬ ‫محافظت از سالمتی شان ماسک های سفید‬ ‫به صورت زده اند‪.‬‬ ‫همه خریداران و فروش��ندگان و هر کسی‬ ‫که ب��رای هر کاری وارد بازار می ش��ود باید‬ ‫از گیت ه��ای بهداش��تی بگذارد و س�لامت‬ ‫او بررس��ی شود‪ .‬به کس��انی که در بازار کار‬ ‫می کنند گفته ش��ده در زمان غذا خوردن و‬ ‫اس��تراحت باهم صحبت نکنند تا به سالمت‬ ‫یکدیگ��ر صدمه نزنن��د و میکروب ها پخش‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫بازگش��ایی بی س��روصدای ب��ازار یای وو‬ ‫بی ش��باهت به اوض��اع فعل��ی اقتصاد چین‬ ‫نیست‪ .‬اقتصادی بزرگ که دولت ان تصمیم‬ ‫گرفته به هر ترتیب جلوی همه گیر ش��دن‬ ‫بیماری بایس��تد و پس از ان مردم به س��ر‬ ‫کار خود بازگردند‪ .‬اثر این تصمیم بر اقتصاد‬ ‫بسیار روشن و ساده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون کارگر مهاجر که در‬ ‫چی��ن کار می کنندو حضور انان اقتصاد این‬ ‫کش��ور را تکان می دهد‪ ،‬در زادگاهشان و در‬ ‫خانه هایشان نشس��ته اند هرچند مسئوالن‬ ‫برای بازگش��ت انها به کارخانه ه��ا و مراکز‬ ‫تجاری سخت تالش می کنند‪.‬‬ ‫این تالش بی شباهت به تالش بازار یای وو‬ ‫نیست که به خریداران پیشنهاد کرده هزینه‬ ‫پ��رواز و اقامت انه��ا را پی��ش از ‪ ۲۹‬فوریه‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا در‬ ‫ای��ران و چالش ه��ای موجود‬ ‫در خصوص تامین تجهیزات‬ ‫پزش��کی ض��روری مقابله با‬ ‫این ویروس ازجمله ماس��ک‬ ‫و م��واد ضدعفونی کنن��ده‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو‬ ‫بخش��نامه ای به منظ��ور‬ ‫عرضه انواع ماس��ک در کش��ور ابالغ کرد که بر اساس ان‬ ‫داروخانه ها تا اطالع ثانوی مجاز به خرید ماس��ک نیستند‬ ‫و ماسک رایگان از س��وی هیات امنای صرفه جویی ارزی‬ ‫خریداری و توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مقررش��ده تا هیات امن��ای صرفه جویی‬ ‫ارزی ماس��ک ها را خریداری کرده و به معاونت بهداشتی‬ ‫وزارت بهداش��ت تحوی��ل دهد تا ان ه��ا را در پایگاه های‬ ‫س�لامت‪ ،‬خانه ها و مراکز بهداش��ت به خانواده ها تحویل‬ ‫دهند‪ .‬مهدی یوس��فی‪ ،‬رئیس هی��ات مدیره هیات امنای‬ ‫صرفه جوی��ی ارزی ب��ا توجه ب��ه نگرانی ه��ای موجود در‬ ‫خص��وص تامین ماس��ک در کش��ور اعالم ک��رده که بنا‬ ‫بر دس��تور وزیر بهداش��ت روزانه بین ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫ماس��ک در کشور تولید می ش��ود که در کنار واردات این‬ ‫اقالم‪ ،‬ماهانه ‪ 15‬تا ‪ 20‬میلیون ماس��ک در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬بااین ح��ال انچ��ه در حال حاضر فع��االن اقتصادی‬ ‫ب��ه ان نقد دارند‪ ،‬نه نحوه تولید و تامین ماس��ک و س��ایر‬ ‫اقالم پزش��کی مرتبط با ویروس کرون��ا‪ ،‬بلکه توزیع ان ها‬ ‫به مصرف کنندگان اس��ت‪ .‬در همین زمینه محمود نجفی‬ ‫عرب‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی‬ ‫تهران و رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سالمت در‬ ‫گفت وگو ب��ا «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می کند که‬ ‫تامین برخی اقالم پزش��کی ازجمله ماسک مشکلی ندارد‬ ‫اما انچه در حال حاضر می تواند چالش افرین باشد‪ ،‬نحوه‬ ‫توزیع این اقالم است‪ .‬او با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت‬ ‫مبنی بر ممنوعیت فروش ماسک و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫در داروخانه ه��ا و واگذاری خرید این اقالم به هیات امنای‬ ‫صرفه جوی��ی ارزی در معالجه بیم��اران می گوید‪ :‬حذف‬ ‫داروخانه ها از زنجیره توزیع خ��ود می تواند منجر به بروز‬ ‫مش��کالت متعددی ش��ود‪ .‬به باور نجفی عرب‪ ،‬اینکه قرار‬ ‫اس��ت اق�لام مذکور به ص��ورت مجان��ی و از طریق مراکز‬ ‫بهداش��تی در بین مردم توزیع ش��ود‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫بس��یار جای بحث دارد و باید اول امکان س��نجی می شد‬ ‫نه اینکه تصمیم بگیریم یک باره داروخانه ها از این مس��یر‬ ‫حذف ش��وند‪ .‬رئیس فدراسیون اقتصاد سالمت پیشنهاد‬ ‫می دهد که به جای ممنوعیت فروش اقالم بهداش��تی در‬ ‫داروخانه های سراس��ر کش��ور‪ ،‬بهتر اس��ت که نظارت بر‬ ‫فروش این اقالم تقویت شود‪.‬‬ ‫مانع لطمه کرونا به صادرات‬ ‫شویم‬ ‫رئی��س کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫وزارتخانه ه��ای بهداش��ت‬ ‫و امورخارج��ه ب��ا اطمین��ان‬ ‫بخش��ی ب��ه کش��ورهای‬ ‫واردکننده کاالهای ایرانی با‬ ‫انجام اقدامات و تس��ت های‬ ‫الزم مانع اس��یب ب��ه ص��ادرات کاالهای ایرانی ش��وند‪.‬‬ ‫محم��د الهوتی در گفت وگو با خبرگ��زاری فارس‪ ،‬درباره‬ ‫اینکه چه اقداماتی الزم اس��ت تا ش��یوع ویروس کرونا در‬ ‫ایران به صادرات غیرنفتی کش��ور لطمه نزند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در کش��ورهای زیادی در سطح دنیا‬ ‫اتفاق افتاده و کش��ورها با روش های مختلف این موضوع‬ ‫را مدیریت کرده اند‪ .‬رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاسفانه شیوع بیماری در کشورمان و سرعت‬ ‫انتش��ار ان باعث نگرانی هایی برای همس��ایگان شده‪ ،‬به‬ ‫طوری که برخی کش��ورهای اطراف و همس��ایه از جمله‬ ‫کوی��ت اق��دام به بس��تن مرزهای خ��ود در مقاب��ل ورود‬ ‫هموطنانمان ی��ا کامیون های حمل ب��ار کاالهای ایرانی‬ ‫کرده اند‪ .‬وی با بیان اینکه اگر این روند طوالنی شده و ادامه‬ ‫یابد بر صادراتمان تاثیر می گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬رانندگان کامی��ون و خریداران کاالهای‬ ‫ایرانی با س��ردرگمی مواجه شده اند و مرزها شلوغ است و‬ ‫بیم ان می رود که کاالهای صادراتی فاسدشدنی در مرزها‬ ‫از بی��ن برود و صادرکنندگان متحمل ضرر و زیان فراوانی‬ ‫ش��وند‪ .‬اگرچه اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و‬ ‫حفظ امنیت و سالمت مردم در اولویت است‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫اهمیت صادرات در شرایط فعلی کشور‪ ،‬مسئوالن مربوطه‬ ‫نباید از این بخش غافل ش��وند‪ .‬بنابراین به نظر می رس��د‬ ‫وزارت بهداش��ت و وزارت امور خارجه کش��ورمان در این‬ ‫خص��وص باید اقداماتی را انجام دهند و با کنترل های الزم‬ ‫و مراقبت های ویژه در مرزها و سایر بخش ها به کشورهای‬ ‫واردکنن��ده کااله��ای ایرانی این اطمین��ان را بدهند که‬ ‫ورود کااله��ای ایران��ی برای انها مش��کلی ایجاد نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران با بیان اینکه با‬ ‫ای��ن اقدامات باید از توقف رون��د عادی صادرات غیرنفتی‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال ادام��ه روند تجارت با‬ ‫کار و اش��تغال مردم س��روکار دارد و توجه به ان ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این روزها که داس��تان عجی��ب و غریب کرونا جهانی‬ ‫ش��ده و کش��ورهای بس��یاری در گیر و دار این موضوع‬ ‫هس��تند‪ ،‬برخ��ی نیز ب��ا سوءاس��تفاده هایی ک��ه نهایت‬ ‫بی انصافی اس��ت دس��ت به اقداماتی می زنن��د که فقط‬ ‫س��ودکوتاه مدتی داش��ته باش��ند و تمام‪ .‬برخی ماسک‬ ‫احت��کار می کنند برخی نرخ الکل را باال می برند و برخی‬ ‫دیگ��ر هم نرخ م��واد غذایی پرتقاضا در ای��ن ایام که به‬ ‫باالبردن قدرت سیس��تم ایمنی بدن کم��ک می کند را‬ ‫نجومی می کنند؛ مانند زنجبیل که ‪۱۲۰‬هزارتومان در هر‬ ‫کیلوگرم به فروش می رسد‪ .‬در این میان چه کسی حامی‬ ‫حقوق مصرف کننده اس��ت و چه نهادی باید و می تواند‬ ‫مقابل این س��ودجویی ها بایستد تا حقی از مصرف کننده‬ ‫زائل نشود؟ ‪ 9‬اسفندماه روز ملی حقوق مصرف کنندگان‬ ‫اس��ت که به رس��م هرساله همایش��ی در این باره برگزار‬ ‫می ش��د که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن همایش از واحدهایی ک��ه در حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کننده موف��ق بودند قدردانی می ش��د تا‬ ‫مش��وقی باش��د برای ادامه مس��یر‪ .‬به همین بهانه ها‪ ،‬به‬ ‫س��راغ دو اتحادیه ای که پرتقاضاتری��ن محصوالت را در‬ ‫این ایام دارند یعنی اتحادیه اجیل و خش��کبار و اتحادیه‬ ‫میوه و س��بزی رفتیم تا از نظرات و اقدامات انها در این‬ ‫باره بپرسیم‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نظارت بر فروش ماسک‬ ‫تقویت شود‬ ‫حمایت در «شرایط حساس»‬ ‫همانط��ور ک��ه از ن��ام س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان برمی اید باید شاهد حمایت از دو گروه باشیم اما‬ ‫اینگونه نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫سفر به پاکستان در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی و توسعه مناسبات تجاری با همسایگان‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح قانون‬ ‫نظام صنفی‬ ‫مطالبه خانواده‬ ‫بزرگ اصناف‬ ‫توسعه مناسبات تجاری بر بستر تهاتر‬ ‫تقی الهی دهقی‬ ‫ دبیر اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫اصناف به عنوان یک��ی از بزرگ ترین و مهم ترین‬ ‫ش��بکه های توزیع کاالهای اساسی و چشم و چراغ‬ ‫اقتص��اد خانواده ها‪ ،‬با جامعه در ارتباط مس��تقیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫براب��ر تقویم اعالم��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ۱۳ ،‬اسفند امس��ال‪ ،‬انتخابات اتاق اصناف‬ ‫در شهرس��تان ری برگزار خواهد ش��د و با حضور و‬ ‫احساس مسئولیت خانواده اصناف شاهد مشارکت‬ ‫حداکثری فع��االن بازار و اصناف این شهرس��تان‬ ‫خواهیم ب��ود که نتیجه ان ش��کل گیری یک اتاق‬ ‫اصن��اف توانمند و منس��جم و به تب��ع ان‪ ،‬انتخاب‬ ‫هیات رئیس��ه ای مورد وثوق م��ردم و فعاالن بازار و‬ ‫اصناف خواهد بود‪.‬‬ ‫اص�لاح قانون نظام صنفی که یکی از بزرگ ترین‬ ‫و ش��اخص ترین ش��عارهای ائت�لاف فراگیر رونق‬ ‫تولید و تجارت شهرس��تان ری بوده‪ ،‬در راس��تای‬ ‫فراهم ک��ردن زمینه های الزم برای تحقق ش��عار‬ ‫س��ال (رون��ق تولی��د و حمای��ت از کاالی ایرانی)‪،‬‬ ‫ام��روز به عن��وان روزنه پر امی��د و اعتمادافرین در‬ ‫بخش فعاالن اصناف نمایان ش��ده ک��ه امیدواریم‬ ‫با هم افزایی و تعامل ارزش افرین مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اصناف‬ ‫و تایید ش��ورای نگهبان‪ ،‬ش��اهد اب�لاغ ایین نامه‬ ‫اصالحی قانون نظام صنفی کش��ور باش��یم‪ .‬ان گاه‬ ‫کشور از نقش پر رنگ اصناف و جایگاه این خانواده‬ ‫خدوم در طول س��الیان س��ال و نقش ارزنده ان در‬ ‫توسعه و رونق اقتصادی نمایان خواهد شد‪.‬‬ ‫امروز نظام اصناف نیازمند تغییر و اصالح اس��ت‬ ‫که باید با یک تفکر س��ازنده و کارشناسی‪ ،‬به دنبال‬ ‫اصالح قوانین و انس��جام وحدت بین صنوف و وفاق‬ ‫با مردم باشیم‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه اعتماد م��ردم به اصناف ناش��ی‬ ‫از س��فارش های ق��ران کریم به رعای��ت اخالق و‬ ‫انس��انیت در برخورد با عامه م��ردم‪ ،‬کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬م��ا وظیفه داری��م جایگاه اصن��اف و حتی‬ ‫جایگاه معیش��ت فعاالن در خانواده بزرگ اصناف‬ ‫را بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫در طول زمان شاهد فرازونشیب هایی در جایگاه‬ ‫اصن��اف بودیم ک��ه متاث��ر از نگاه ه��ای افراطی و‬ ‫تندروی ه��ا و حتی کندروی هاس��ت ‪ .‬ما در ائتالف‬ ‫فراگیر رونق تولید و تج��ارت‪ ،‬همه بر خرد جمعی‬ ‫و اس��تفاده از نظر کارشناس��ی و اهمی��ت دادن به‬ ‫نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی گواه داده ایم‪.‬‬ ‫باید با احترام از مدیران گذش��ته تاکنون اصناف‬ ‫ک��ه از ت��وان خود ب��رای ارتقای این جای��گاه بهره‬ ‫گرفتن��د‪ ،‬قدردانی کرد و شایس��ته اس��ت افرادی‬ ‫را حمای��ت کنیم ک��ه از تعهد الزم ب��رای اصالح و‬ ‫تجرب��ه الزم برای تغییر درس��ت قوانین برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬باید ش��رایطی را برای اتاق اصناف ایجاد‬ ‫کنیم که موجب مصونیت اتاق از گزند تصمیم های‬ ‫مسئله دار و برنامه های حاشیه ساز شود‪.‬‬ ‫ما تاکنون با تاس��ی از فرمایشات ائمه معصومین‬ ‫و پ��رورش در ی��ک نظام اس�لامی با فرمایش��ات‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب‪ ،‬حض��رت ای��ت اهلل‬ ‫خامنه ای(مدظله العال��ی)‪ ،‬اموخته ای��م ک��ه باید‬ ‫به دور از تامین مناف��ع گروهی و حزبی‪ ،‬به افزایش‬ ‫ضریب امنیت ملی و اعتم��اد عمومی کمک کنیم‬ ‫و درص��دد ایجاد یک نظام جامع‪ ،‬س��الم و روزامد‬ ‫اصناف که زمینه س��از یک جامعه ایمن‪ ،‬اباد و رو به‬ ‫تعالی است‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫ائتالف فراگیر رونق تولید و تجارت شهرس��تان‬ ‫ری در برنام��ه خود درصدد اس��ت برای س��اخت‬ ‫ی��ک بن��ای شایس��ته اصن��اف این شهرس��تان‪،‬‬ ‫به عنوان س��اختمان نظام صنفی تولیدی و توزیعی‬ ‫شهرس��تان و اتاق اصناف ری که در جوار پایتخت‬ ‫کش��ور از جایگاه باالیی برخوردار است‪ ،‬اقدام کند‬ ‫که ساخت این بنای ارزشمند‪ ،‬می تواند زیرساخت‬ ‫کمی و کیف��ی و حضور و تجمیع دیگر اتحادیه ها و‬ ‫تسهیل خدمات به مراجعان را فراهم کند‪.‬‬ ‫اس��تقرار خدمات عمومی مانند بس��یج اصناف‪،‬‬ ‫ش��عب بانک ه��ای مرتب��ط‪ ،‬ایجاد ش��عب ادارات‬ ‫مرتب��ط ب��ا اصن��اف و تجهیز مناس��ب ان موجب‬ ‫ارتقای رضایت مندی ارباب رجوع و خانواده اصناف‬ ‫می ش��ود‪ .‬ائت�لاف فراگی��ر رونق تولی��د و تجارت‬ ‫شهرس��تان ری با نگاه کارشناسی به ظرفیت های‬ ‫بالقوه شهرس��تان و نیازس��نجی واقع��ی‪ ،‬اقدام به‬ ‫ایج��اد یک بانک اطالعاتی جامع و به روز از خدمات‬ ‫و نیازمندی های قشرهای گوناگون خواهد کرد که‬ ‫شهروندان به س��ادگی و با بهره گیری از اینترنت و‬ ‫فضای مجازی با تع��دد و تکثر خدمات دهندگان و‬ ‫با ضریب باالی فضای رقابت س��الم فعالیت کنند و‬ ‫همه در یک محیط امن و در عدالت کامل و ش��فاف‬ ‫از تولیدات داخلی و با کیفیت با نرخ مناس��ب بهره‬ ‫ گیرند‪ .‬امیدواریم با مش��ارکت اعضای اتحادیه ها و‬ ‫صنوف شاهد تش��کیل اتاق اصنافی کارا و کارگشا‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حجم روابط‬ ‫تجاری رسمی دو‬ ‫کشور ایران و‬ ‫پاکستان از‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر در سال‬ ‫تجاوز نمی کند‬ ‫دو کشور این‬ ‫فرصت و امکان‬ ‫را دارند که‬ ‫تجارت تهاتری‬ ‫را رونق دهند‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران در راس یک هیات‬ ‫مذاکره کنن��ده تج��اری ‪ 5‬اس��فند ‪ ،۹۸‬وارد کراچی‬ ‫پایتخت اقتصادی و تجاری پاکس��تان ش��د تا در دو‬ ‫ش��هر الهور و کراچی با نماین��دگان دولتی و بخش‬ ‫خصوصی پاکستان دیدار و در راستای توسعه روابط‬ ‫تجاری گفت وگو کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫هیات مذاکره کننده اتاق بازرگانی تهران در نخستین‬ ‫دیدار خ��ود‪ ،‬همراه با سرکنس��ول و رایزن بازرگانی‬ ‫ایران در کراچی نشس��ت گفت وگو ب��ا طارق رفیع‪،‬‬ ‫بنیان گذار و مالک هولدینگ ‪ SIDDIQ SONS‬و‬ ‫یکی از کارافرینان مطرح پاکس��تان پیرامون بررسی‬ ‫چالش های تجاری دو کشور را برگزار کرد‪.‬‬ ‫این تولیدکنن��ده و فعال اقتصادی پاکس��تانی به‬ ‫نشس��ت چندی پیش خود با نخس��ت وزیر و رئیس‬ ‫بانک مرکزی پاکستان اشاره کرد و یاداور شد که در‬ ‫این جلس��ه‪ ،‬رئیس بانک مرکزی این کشور پیشنهاد‬ ‫توس��عه مکانیس��م تهاتر ب��ا ایران را ب��ه طور جدی‬ ‫مطرح و از بخش خصوصی پاکستان خواسته است تا‬ ‫تجارت با ایران را بر بستر تهاتر قرار دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین از امادگی بخش خصوصی پاکستان‬ ‫برای ایجاد مکانیزمی جدید در زمینه مبادالت پولی‬ ‫دو کش��ور خبر داد و اظهار کرد ک��ه مقامات دولت‬ ‫پاکس��تان با س��عه صدر‪ ،‬راهکارهای عملیاتی بخش‬ ‫خصوص��ی در تجارت با ایران را پذیرفته و به مرحله‬ ‫اجرا در می اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین کاالهای مورد نیاز بازار ایران‬ ‫مس��عود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق تهران‪ ،‬نیز در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬یکی از نقاط ضعف در م��راودات اقتصادی‬ ‫دو کش��ور را نبود ش��ناخت کاف��ی بخش خصوصی‬ ‫دو طرف عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬درحال حاضر بخش‬ ‫عمده ای از مبادالت بازرگانی میان ایران و پاکستان‬ ‫از طری��ق کش��ورهای دیگر صورت می گی��رد که با‬ ‫شناس��ایی دقیق نیازهای دو ب��ازار و تجار معتبر دو‬ ‫کشور‪ ،‬می توان به تجارت واقعی میان این دو کشور‬ ‫همسایه‪ ،‬دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه تحریم ها شرایط اقتصادی ایران‬ ‫در حال��ی توافقنام��ه تج��ارت ترجیحی میان ایران و پاکس��تان طی‬ ‫س��ال های گذشته به امضا رس��یده که هر دو کشور از این فرصت‬ ‫استفاده نکرده اند‬ ‫را ب��ا چال��ش مواجه کرده اس��ت اما ای��ن تهدید را‬ ‫می توان به فرصت نیز تبدیل کرد و مبادالت تجاری‬ ‫دو کش��ور ایران و پاکس��تان را بر مبن��ای تهاتر و از‬ ‫کانال بخش خصوصی قرار داد و هر دو کشور بتوانند‬ ‫نیازه��ای کاالیی خود را از طری��ق یکدیگر برطرف‬ ‫کنند‪.‬رئیس اتاق تهران با بیان اینکه تراز تجاری دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬به نفع ایران مثبت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی امکان تامین نیازهای بازار ایران از طریق تجار‬ ‫پاکس��تانی در زمینه کاالهای ساخت دیگر کشورها‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫خوانس��اری تصریح کرد‪ :‬در ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫مطالعه دقیقی روی نیازهای کاالیی کشور پاکستان‬ ‫صورت گرفته و فهرس��تی از کاالها که امکان تامین‬ ‫ان از طریق ایران فراهم اس��ت‪ ،‬به دست امده و این‬ ‫فهرس��ت را در اختیار بخش خصوصی پاکستان قرار‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹برقراری توافقنامه تجارت ازاد‬ ‫همچنین در دیدار عارف احمدخان‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت پاکس��تان و رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬دو طرف بر لزوم استفاده از راهکارهایی چون‬ ‫موافقتنام��ه تجارت ترجیحی‪ ،‬تواف��ق تجارت ازاد و‬ ‫کاهش موانع گمرکی برای جهش مناس��بات تجاری‬ ‫بین دو کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار ع��ارف احمدخان‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت پاکس��تان‪ ،‬پس از ارائه توضیحاتی از‬ ‫وضعیت مناس��بات تجاری دو کشور و مشکالتی که‬ ‫بر سر راه گسترش همکاری های اقتصادی دو طرف‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پیشنهاد راه اندازی کارگروه مشترک دو‬ ‫کش��ور با حض��ور نمایندگانی از بخ��ش خصوصی و‬ ‫دولتی هر دو کش��ور را مطرح کرد که مورد استقبال‬ ‫رئیس اتاق تهران قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی رف��ع جدی ترین چالش های بهبود مناس��بات‬ ‫اقتصادی دو کش��ور را در عزم رهبران سیاس��ی دو‬ ‫ط��رف دانس��ت و افزود‪ :‬مقام��ات بلندپای��ه ایران و‬ ‫پاکس��تان باید ای��ن واقعیت را بپذیرند که توس��عه‬ ‫تج��ارت فرامنطقه ای‪ ،‬من��وط به رون��ق در تجارت‬ ‫منطقه ای است‪ .‬از این رو‪ ،‬دو کشور ایران و پاکستان‬ ‫با وجود اش��تراکات فرهنگی‪ ،‬مذهبی و جغرافیایی‪،‬‬ ‫باید گام های عملیاتی برای بهبود مناس��بات تجاری‬ ‫را بردارن��د‪ .‬در ای��ن دیدار‪ ،‬رئیس ات��اق تهران نیز با‬ ‫بی��ان اینکه حجم روابط تجاری رس��می دو کش��ور‬ ‫ایران و پاکس��تان از رقم ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫تج��اوز نمی کند‪ ،‬به برخی موانع بر س��ر راه توس��عه‬ ‫همکاری های اقتصادی اشاره کرد و افزود‪ :‬دو کشور‬ ‫ای��ن فرصت و امکان را دارند ک��ه تجارت تهاتری را‬ ‫رونق دهند‪.‬‬ ‫خوانس��اری با اشاره به همس��ایگی هشت کشور با‬ ‫ایران در بستر خاکی‪ ،‬از تالش برای انعقاد تفاهمنامه‬ ‫تجارت ازاد میان دو کشور به عنوان یکی از ابزارهای‬ ‫ارتقای سطح روابط اقتصادی دو طرف یاد کرد و در‬ ‫عی��ن حال اصالح و بازنگ��ری در موافقتنامه تجارت‬ ‫ترجیحی دو کش��ور را که س��ال های پیش به امضا‬ ‫رس��یده‪ ،‬ضروری دانست‪ .‬وی دست نیافتن دو کشور‬ ‫به توافق مشترک بر سر امکان تبادالت مالی و پولی‬ ‫را یک��ی دیگر از موانع پیش روی تجارت دو کش��ور‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬این در حالی است که رقم تجارت‬ ‫ایران و عراق در شرایط فعلی که تحریم ها علیه ایران‬ ‫برقرار اس��ت‪ ،‬س��االنه به ‪ ۱۳‬میلیارد دالر رس��یده و‬ ‫این وضعی��ت با دیگر همس��ایگان از جمله ترکیه و‬ ‫افغانس��تان نیز در ش��رایط مطلوبی قرار دارد‪ ،‬از این‬ ‫رو امکان دستیابی به راه حل های منطقی و عملیاتی‬ ‫در نقل و انتقاالت پولی کش��ورها با ایران وجود دارد‬ ‫و در این رابطه‪ ،‬پاکستان نیز باید به طور جدی وارد‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق تهران همچنین رفع موانع گمرکی را‬ ‫در بهبود تجارت دو کشور ضروری بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫بخش خصوصی ایران و پاکس��تان هنوز به شناخت‬ ‫کافی و فنی از یکدیگر دست پیدا نکرده است که در‬ ‫این رابطه‪ ،‬اتاق های بازرگانی دو کشور نقش ویژه ای‬ ‫دارند و سازمان توسعه تجارت پاکستان نیز می تواند‬ ‫در این اصالح فرایند شناخت از یکدیگر‪ ،‬فعال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه های تخصصی‬ ‫در ادام��ه مالقات ه��ای هیات اعزام��ی اتاق تهران‬ ‫به کراچی پاکس��تان‪ ،‬اعضای این هیات به ریاس��ت‬ ‫خوانساری‪ ،‬به دعوت فدراس��یون اتاق های بازرگانی‬ ‫پاکس��تان به ای��ن نهاد بزرگ بخ��ش خصوصی این‬ ‫کش��ور رفتند و در حالی که تعداد زیادی از اعضای‬ ‫این فدراس��یون و صاحبان کسب و کار پاکستانی به‬ ‫این نشس��ت امده بودند‪ ،‬دو ط��رف درباره گام های‬ ‫عملیات��ی برای بهبود روابط اقتصادی دو کش��ور به‬ ‫گفت وگو نشستند‪.‬‬ ‫رئیس فدراس��یون اتاق های بازرگانی پاکستان در‬ ‫ای��ن دیدار‪ ،‬س��طح روابط اقتصادی دو کش��ور را در‬ ‫مقایس��ه با ظرفیت های موجود و اشتراکات میان دو‬ ‫طرف‪ ،‬ناکافی دانس��ت و گفت‪ :‬در حال��ی توافقنامه‬ ‫تج��ارت ترجیحی میان دو کش��ور طی س��ال های‬ ‫گذشته به امضا رس��یده که دو کشور از این فرصت‬ ‫اس��تفاده نکرده اند‪« .‬میان انجم نیس��ار» در سخنان‬ ‫خود‪ ،‬تحریم های امریکا علیه ایران را بخشی از موانع‬ ‫بر سر راه توسعه همکاری های اقتصادی این کشور با‬ ‫ایران برشمرد و افزود‪ :‬این در حالی است که تبادالت‬ ‫بانکی میان دو کش��ور نیز به ورطه فراموشی سپرده‬ ‫شده است و باید دو طرف برای رفع مشکالت ناشی‬ ‫از ای��ن بخش‪ ،‬ب��ا همفکری و تعامل ب��ه راهکارهای‬ ‫عملیاتی دس��ت پیدا کنن��د‪ .‬وی برق��راری تجارت‬ ‫تهاتری میان ایران و پاکس��تان را یکی از راهکارهای‬ ‫بهبود مناس��بات اقتصادی دو کشور دانست و عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬بر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در خاک‬ ‫دو کشور و نیز تبادل هیات های تجاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫محس�ن کچویی‪ -‬فعال اقتصادی‪ :‬نخستین بار وقتی‬ ‫ش��نیدم ک��ه دولت چین ب��ا ارائه ی��ک نرم افزار ی��ا برنامه‬ ‫کارب��ردی‪ ،‬امکان این را فراهم کرده اس��ت که ش��ما مانند‬ ‫ترافی��ک خودروها از ترافیک و چگونگی و میزان پراکندگی‬ ‫افراد مبتال به بیماری کرونا هم مطلع بشوید‪ ،‬خیلی تعجب‬ ‫کردم‪ .‬کنجکاو ش��دم تا بفهمم ک��ه چگونه می توان بیش از‬ ‫‪ ۱/۵‬میلیارد س��اکنان یک کش��ور را در چنین چارچوب و‬ ‫نظم��ی گرد اورد‪ .‬مفهوم وجود چنین ن��رم افزاری این بود‬ ‫که دولت چین باید از موارد زیر مطلع باشد‪ :‬شما چه کسی‬ ‫هس��تید؟ در کدام نقطه از کشور ساکن هستید؟ چند ساله‬ ‫هس��تید؟ مرد یا زن؟ درجه دمای بدن ش��ما در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذش��ته چه بوده و چه تغییری کرده است؟ با چه کسی یا‬ ‫کسانی در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ارتباط و تماس داشته اید؟ ایا‬ ‫این افراد در نرم افزار ثبت نام ش��ده اند؟ یا افرادی خارج از‬ ‫نرم افزار هس��تند؟ اگر محل ثبت اطالعات ش��ما نسبت به‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعت گذش��ته تغییر کرده اس��ت‪ ،‬به چه دلیلی شما‬ ‫س��فر کرده اید؟ اگر دمای بدن ش��ما تغییر کرده است‪ ،‬ایا‬ ‫به پزش��ک مراجعه کرده اید یا نه؟ کدام پزشک؟ کدام مرکز‬ ‫درمانی؟ نتیجه مراجعه ش��ما باید توس��ط همان پزشک یا‬ ‫مرکز درمانی در سیس��تم ثبت شود‪ .‬در این سیستم شما با‬ ‫یکی از سه برچسب‪ :‬سبز‪ ،‬زرد یا قرمز دسته بندی می شوید‬ ‫فناوری و کرونا‬ ‫و بنا بر همین ش��یوه معلوم می شود که به عنوان‬ ‫نمون��ه در کدام نقطه از چین افرادی با برچس��ب‬ ‫قرمز وجود دارند یا در حال تردد یا زندگی هستند‬ ‫و به همین ترتیب در دیگر انواع برچسب ها‪...‬‬ ‫این م��وارد یا مواردی دیگر ک��ه احتماال از انها‬ ‫اط�لاع دقیقی نداری��م به دولت چی��ن‪ ،‬نهادهای‬ ‫درگیر در مسائل بهداشتی‪ ،‬مردم عادی‪ ،‬پزشکان‪،‬‬ ‫فع��االن بخش عمومی و خصوصی تصویر دقیقی از انچه در‬ ‫اطراف انها می گذرد‪ ،‬ارائه می کند و به انها اجازه می دهد در‬ ‫ارتباط��ات روزمره خود با دیگری‪ ،‬تصویر دقیقی از وضعیت‬ ‫او یا دیگر کسانی که در اطراف هستند را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫در این میان ما به عنوان مردم‪ ،‬مسئوالن و بخش خصوصی‬ ‫و متخصصین فن��اوری هر کدام جداگانه مس��ئولیم و باید‬ ‫هر چه س��ریع تر و تا دیر نش��ده با کنار گذاشتن شیوه های‬ ‫قدیم��ی و کهن��ه و درگیری ها و رقابت ه��ای بی حاصل به‬ ‫سمت یک رفتار معقول جمعی قدم برداریم‪.‬‬ ‫مردم مسئولیت دارند تا به محض راه اندازی چنین سامانه‬ ‫یا س��امانه هایی‪ ،‬به جای فروافت��ادن در تئوری های توطئه‬ ‫و خیالبافی های رس��انه های زرد با عالقه مندی و داوطلبانه‬ ‫اطالع��ات را در اختیار چنین س��امانه هایی قرار دهند و نه‬ ‫تنها این مس��ئولیت را در قبال خ��ود و خانواده و اطرافیان‬ ‫انجام دهند بلکه به کس��انی که ممکن اس��ت در‬ ‫اطراف انها زندگی کنند اما توانایی و دسترس��ی‬ ‫به ابزارهایی اینچنین نداش��ته باش��ند نیز کمک‬ ‫و راهنمای��ی کنن��د‪ .‬چ��را که هیچ ک��س از گزند‬ ‫بیماری در امان نیس��ت و مهم نیست که خود او‬ ‫یا عزیزانش در چه حال و روزی هستند‪ ،‬همه در‬ ‫این یک موضوع به هم ربط داریم‪.‬‬ ‫مسئوالن محترم هم در قبال چنین شرایطی باید بپذیرند‬ ‫که عدم ش��فافیت‪ ،‬پنهان کاری و نس��بت دادن مشکالت به‬ ‫زمین و زمان‪ ،‬فقط بر حجم مش��کالت و گرفتاری های انها‬ ‫و بی اعتمادی مردم می افزاید‪ ،‬از این فرصت به دس��ت امده‬ ‫برای رفتاری مدبرانه و معقول همراه با ش��فافیت اس��تفاده‬ ‫ک��رده و اجازه دهن��د تا بخش خصوصی و غیر وابس��ته به‬ ‫حاکمیت که منافع واضح و روش��ن اقتصادی و کاری دارد‪،‬‬ ‫عهده دار چنین سامانه ای شود و تجمیع اطالعات و پردازش‬ ‫داده ه��ای خام را به بخش خصوصی واگذار کنند و از تکرار‬ ‫اش��تباهات گذش��ته که با تصدی گ��ری و دخالت در روند‬ ‫اجرای یک رفتار اس��تاندارد موجبات تاخیر و تعلل در امور‬ ‫را فراهم میکردند‪ ،‬دست بردارند‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی و به ویژه اس��تارت اپ های مالی و بانکی‬ ‫در کش��ور دارای رابط کاربری جا افتاده و فعال هس��تند و‬ ‫به بخ��ش قابل توجهی از اطالعات عادی مردم دسترس��ی‬ ‫دارند و کافیس��ت تا ضمن اضافه کردن بخش س�لامت به‬ ‫این برنامه های کاربردی‪ ،‬مدیریت متمرکز اطالعات تشکیل‬ ‫شده و در یک ارتباط فنی با این قبیل برنامه های کاربردی‬ ‫و پر کاربر این قابلیت اضافه شود و نتیجه اطالعات پردازش‬ ‫ش��ده و تجمیع ش��ده نیز به صورت یک نقشه هوشمند در‬ ‫اختیار برنامه های مذکور برای نمایش به مخاطبان مختلف‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫متخصصان‪ ،‬برنامه نویسان‪ ،‬صاحبان کسب وکارهای مالی‬ ‫و غی��ر مال��ی پرمخاطب نیز‪ ،‬یکبار ت�لاش کنند تا به جای‬ ‫رقابت و مس��ابقه در مسیر بی حاصل در اثبات خود و نشان‬ ‫تج��اری خود‪ ،‬ب��ا همدلی و همفکری دور ه��م گرد امده و‬ ‫ش��رایط ایجاد یک شیوه نامه فراگیر و س��امانه بهداشتی و‬ ‫درمانی در کشور را با همکاری نهادی های علمی و پزشکی‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫من از همه مردم‪ ،‬مسئوالن و فعاالن حوزه فناوری دعوت‬ ‫می کن��م تا این ب��ار ورود و ظهور یک ویروس کش��نده به‬ ‫کش��ور که ممکن اس��ت تک تک م��ا و عزیزانمان را درگیر‬ ‫کند و خدای ناکرده اس��یبی ج��دی به جان و مال همه ما‬ ‫وارد کن��د را به فرصتی ب��رای همدلی و همکاری و نواوری‬ ‫تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪ 8‬عادت تشنگان موفقیت‬ ‫را بشناسید‬ ‫برگردان‪ -‬ش�اپور پش�ابادی‪ :‬یافته های علمی نش��ان‬ ‫می دهد که بیش��تر ش��خصیت های موفق‪ ،‬هش��ت ویژگی و‬ ‫عادت مش��ابه دارند‪ .‬تروایس برادبری نویسنده کتاب مشهور‬ ‫و پرف��روش ه��وش هیجان��ی در قالب ی��ک مقاله تخصصی‬ ‫ع��ادت و ویژگی ه��ای تعدادی از موفق تری��ن افراد را توضیح‬ ‫می دهد‪ .‬بد نمی شود اگر به عنوان افراد فعال در حوزه کسب‬ ‫و کار ای��ن ع��ادات را امتح��ان کنید و ببینید ش��ما را به کجا‬ ‫می رس��انند‪ .‬با سلسله گزارش های سبک زندگی اقتصادی در‬ ‫روزنام��ه‬ ‫همراه باش��ید‪ .‬برای ش��ناخت خلق و خوی‬ ‫اش��خاص موفق کافی است عبارت «خصوصیات افراد موفق»‬ ‫را در گوگل س��رچ کنید‪ .‬هنگام جس��ت وجوی خود حتما به‬ ‫یافته های پژوهش��ی که دانشگاه استنفورد در این باره انجام‬ ‫داده اس��ت برخواهید خورد‪ .‬نتایج این تحقیق مش��هور که به‬ ‫«ازمایش مارش��مالو» مشهور ش��ده است نشان داد که یکی‬ ‫از ع��ادات مهم مردمان موفق این اس��ت که به این راحتی ها‬ ‫احساس رضایت نمی کنند‪.‬‬ ‫روانش��ناس دانشگاه استنفورد‪ ،‬کالرک دوک می گوید که‬ ‫هم��ه چیز ب��ه ذهنیت متفاوت افراد موفق مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫ازمایش های این پژوهش��گر نش��ان داد که اشخاص معمولی‬ ‫فکر می کنند که توانایی هایش��ان ثابت اس��ت و امکان ارتقا و‬ ‫افزای��ش ندارد اما موفق ها «ذهنیت رش��د» دارند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر موفق ها روی بهبود بخش��یدن به خ��ود و توانایی های‬ ‫خود تمرکز می کنند و اش��تباهات خود را قابل برطرف شدن‬ ‫می دانند و انها را نتیجه یک سری ضعف شخصی نمی دانند‪.‬‬ ‫در یک ازمایش دیگر‪ ،‬پژوهش��گران مهارت های اجتماعی‬ ‫‪ ۷۰۰‬کودکس��تانی را ارزیابی کردن��د‪ .‬انها وضعیت این افراد‬ ‫را به مدت ‪ ۲۵‬س��ال پیگیری کردند و متوجه ش��دند که بین‬ ‫مهارت ه��ای اجتماعی و موفقیت‪ ،‬ارتب��اط نیرومندی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ان دس��ته از کودکانی که مهارت های اجتماعی باالیی‬ ‫دارن��د بیش��تر از دیگران به دانش��گاه می رون��د و از ان فارغ‬ ‫التحصیل می ش��وند و احتمال اینکه کار تمام وقتی به دس��ت‬ ‫اورند بیشتر است‪ .‬از طرف دیگر کودکانی که در مهدکودک‪،‬‬ ‫مهارت های اجتماعی اندکی دارند بیش��ر از سایرین در خطر‬ ‫خالفکار شدن و زندان رفتن قرار دارند‪ .‬این دسته از کودکان‬ ‫وقتی به بزرگس��الی می رسند احتمال رواوردنشان به الکل و‬ ‫رسیدن کارشان به خانه های دولتی خیریه بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫خ��ب‪ ،‬چه نتیج��ه ای می توان گرف��ت؟ نظریه های علمی‬ ‫مختل��ف درب��اره موفقیت و ویژگی هایی که به موفق ش��دن‬ ‫انس��ان ها کم��ک می کنند چ��ه می گویند؟ قب��ل از هر چیز‬ ‫بای��د گفت که افراد موفق‪ ،‬موجودات پیچیده ای هس��تند؛ به‬ ‫ح��دی پپچیده ک��ه برخی ویژگی های خ��اص انها با هم در‬ ‫تضاد هس��تند‪ .‬اصال یکی از اسرار موفقیت انها داشتن همین‬ ‫ویژگی های متضاد اس��ت‪ .‬در ادامه چند ویژگی متضاد انها را‬ ‫توضیح می دهم‪:‬‬ ‫‹ ‹از جسارت و دل به دریا زدن نمی ترسند‬ ‫ادم های موفق هرگز به داشته ها و شرایط فعلی خود رضایت‬ ‫نمی دهند‪ .‬این قبیل افراد مدام از خود س��وال می کنند «چه‬ ‫می ش��ود اگر؟» و «چرا نه؟»‪ .‬انها از به چالش کشیدن عادات‬ ‫و خرد رایج هراس ندارند اما هیچ چیز را فقط به خاطر اینکه‬ ‫هنجارش��کن باشند به چالش نمی کشند‪ .‬انها وضع موجود را‬ ‫به چالش می کشند تا شرایط بهتری خلق کنند‪ .‬در هر حال‪،‬‬ ‫مودب و بامالحظه هستند و فقط برای انکه دیگران را تحقیر‬ ‫کنند درباره انها قضاوت نمی کنند‪ .‬البته این به ان معناست‬ ‫ک��ه کنار می ایس��تند و اجازه می دهند ک��ه دیگران انها را به‬ ‫مسیر اشتباه بکشانند‪ .‬وقتی احساس کنند وقت تغییر مسیر‬ ‫فرا رس��یده است فورا دست به کار می شوند‪ ،‬شک و تردید را‬ ‫کنار می گذارند و صدای خود را بلند می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ به شدت دلسوزند‬ ‫افراد موفق مهربان و دلس��وز هس��تند اما اجازه نمی دهند‬ ‫که این خصوصیت‪ ،‬تفکرش��ان را از مسیر درست خارج کند‪.‬‬ ‫ای��ن قبیل افراد اگر الزم ش��ود می توانند ب��ه عقب برگردند‪،‬‬ ‫از زاویه انتقادی به نتیجه کارش��ان نگاه کنند و اش��تباهات‬ ‫خ��ود را بپذیرند‪ .‬انها روی روش های اش��تباه و فاجعه افرین‬ ‫خود اص��رار نمی کنند‪ .‬این خصلت باعث می ش��ود انتقادات‬ ‫دیگران را حمله به شخصیت خود ندانند و از انتقادات درست‬ ‫استقبال کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹متفکرانی همگرا و واگرا هستند‬ ‫تفک��ر همگرا همان چیزی اس��ت ک��ه ازمون های ضریب‬ ‫ادم های موفق می دانند که اگر کمک و یاری دیگران نبود نمی توانستند‬ ‫به این جایگاه و موقعیت عالی دست یابند‪ .‬انها به کار خود افتخار می کنند‬ ‫اما همه موفقیت هایشان را به حساب شخص خود نمی گذارند‬ ‫هوش��ی می س��نجند؛ نوعی تفکر منطقی‪ .‬ای��ن نوع تفکر در‬ ‫جای��ی مطرح اس��ت که فقط یک ج��واب صحیح برای فالن‬ ‫س��وال ی��ا معما وج��ود دارد‪ .‬اما تفکر واگرا مبهم تر اس��ت و‬ ‫س��نجش ان به این راحتی ها نیس��ت‪ .‬تفکر واگرا یعنی خلق‬ ‫ایده ها و س��واالتی که فقط یک جواب درست برایشان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬هر دو نوع تفکر مهم هستند‪ .‬اگر نتوانید به شکل جدید‬ ‫و متفاوت��ی فکر کنید و اگر نخواهید از جواب های رایج فراتر‬ ‫بروید داش��تن ضریب هوش��ی باال چندان به کارتان نخواهد‬ ‫ام��د‪ .‬از ط��رف دیگر به مهارت های تفک��ر منطقی نیاز دارید‬ ‫چ��ون بدون این ن��وع تفکر نمی توانید نق��اط قوت ایده های‬ ‫خ��ود را ارزیاب��ی کنید‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که این تضاد تا‬ ‫این حد اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ هم پرانرژی هستند و هم ارام‬ ‫ادم ه��ای موف��ق وقتی می خواهن��د کار موردعالقه خود را‬ ‫انج��ام دهند پرانرژی به نظر می رس��ند ولی ای��ن به ان معنا‬ ‫نیس��ت که عجول هس��تند‪ .‬انها می توانند انرژی بس��یار خود‬ ‫را کنت��رل کنن��د‪ .‬انها به س��ختی کار می کنن��د‪ ،‬روی کاری‬ ‫ک��ه در دس��ت انجام دارند تمرک��ز می کنند و خود را وقف ان‬ ‫می کنند با این حال ارامش خود را حفظ می کنند و در نهایت‬ ‫خونسردی‪ ،‬از کاری که می کنند لذت می برند‪ .‬بعضی افراد به‬ ‫حدی پرانرژی هس��تند که بیش فعال می شوند و مدام از این‬ ‫شاخه به ان شاخه می روند‪ .‬ادم های موفق به انرژی خود افسار‬ ‫می زنند و ان را در خدمت موفقیت و پیشرفت قرار می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کار کردن و بازی کردن را دوست دارند‬ ‫ضرب المثلی هس��ت که می گوید«کاری که دوس��ت داری‬ ‫را انجام بده تا برای یک روز هم که ش��ده‪ ،‬مجبور نباش��ی کار‬ ‫کنی»‪ .‬افراد موفق‪ ،‬مصداق بارز این جمله مش��هور هس��تند‪.‬‬ ‫انها کارشان را دوست دارند و به همین خاطر‪ ،‬توفانی از افکار‬ ‫به راه می اندازند‪ ،‬س��رگرم مشکل گشایی می شوند و عمیقا با‬ ‫کاری که می کنند درگیر می ش��وند‪ .‬انها کار خود را به شدت‬ ‫ج��دی می گیرند‪ .‬بیش��تر مردم‪ ،‬کار کردن و ب��ازی کردن را‬ ‫متضاد می دانند اما افراد موفق نش��ان داده اند که این دو فرق‬ ‫زیادی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹معتدل و میانه رو هستند‬ ‫اف��راد موف��ق اتفاقا رفتارهای کامال معمول��ی دارند‪ .‬بعضی‬ ‫مواقع درونگرا و بعضی مواقع برونگرا هستند‪ .‬در یک کنفرانس‬ ‫در عین اینکه می توانند در صندلی های ته س��الن بنش��ینند و‬ ‫فقط گوش کنند قادر هس��تند پشت تریبون بروند و جمعیت‬ ‫عظیمی را مسحور خود کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم ساده اند و هم باهوش‬ ‫هیچک��س نمی تواند ادعا کند که موفقیت ربطی به هوش و‬ ‫ذکاوت ندارد با این حال بسیاری از اشخاص موفق درست مثل‬ ‫بچه ها نمی توانند قبول کنند که بر سر خواسته ها و اهدافشان‬ ‫یک س��ری مانع وجود دارد‪ .‬انها منتظر نمی مانند که دیگران‬ ‫بگویند این کار «شدنی» و ان کار‪« ،‬نشدنی» است‪.‬‬ ‫‹ ‹هم فروتن هستند و هم مغرور‬ ‫ادم ه��ای موفق می دانند که اگر کمک و یاری دیگران نبود‬ ‫نمی توانستند به این جایگاه و موقعیت عالی دست یابند‪ .‬انها‬ ‫ب��ه کار خ��ود افتخار می کنند اما همه موفقیت هایش��ان را به‬ ‫حساب شخص خود نمی گذارند‪ .‬انها الزم نمی بینند که مدام‬ ‫خ��ود و توانایی های خ��ود را ثابت کنند‪ .‬هال��ه ای از تواضع و‬ ‫فروتنی انهایی که موفقیت های بسیار بزرگی به دست اورده اند‬ ‫را ف��را می گی��رد و وقتی از نزدیک با انه��ا دیدار می کنید این‬ ‫فروتنی را به چشم می بینید‪ .‬افراد موفق‪ ،‬ادم های پیچیده ای‬ ‫هس��تند و دقیقا به همین دلیل اس��ت که درباره ویژگی ها و‬ ‫خل��ق و خوی انه��ا نظریات متفاوتی وج��ود دارد‪ .‬انها تعداد‬ ‫زیادی مهارت متضاد دارند و بس��ته به موقعیت و شرایط‪ ،‬انها‬ ‫را به کار می گیرند‪ .‬انها مثل تعمیرکارانی هس��تند که جعبه‬ ‫ابزارشان‪ ،‬کامل است‪.‬‬ ‫منبع‪www.success.com :‬‬ ‫کرونا این مشاغل را بیشتر تهدید می کند‬ ‫این روزها کادر درمانی بیمارس��تان ها‪ ،‬بیشتر از‬ ‫هر ش��غل دیگری در معرض خطر کرونا هس��تند‪.‬‬ ‫اما ارایش��گرها‪ ،‬بانکداران‪ ،‬کارگران س��اختمانی و‬ ‫نگهبان های اماکن شلوغ‪ ،‬فروش��ندگان‪ ،‬رانندگان‬ ‫تاکسی و‪ ...‬نیز در معرض تهدید قرار دارند‪ .‬اما غیر‬ ‫از این موارد مش��اغل مهم دیگ��ری نیز باید مراقب‬ ‫خود باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران ساختمانی‬ ‫در یکی از محالت غرب تهران‪ ،‬مجموعه برج های‬ ‫‪ ۸۰۰‬واحدی در حال س��اخت است‪ .‬کارگران ان با‬ ‫تمام ظرفیت کار می کنن��د و در محوطه ان‪ ،‬چند‬ ‫ماشین سنگین مشغول ساخت فضای سبز هستند‪.‬‬ ‫چهره های کارگران نش��ان می دهد که از شهرهای‬ ‫مختلف کش��ور و از کش��ور همسایه در یک محیط‬ ‫دور هم جمع ش��ده اند‪ .‬هیچ کدام از انها نه ماسک‬ ‫دارند و نه دستورهایی بهداشتی را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫س��ازنده برج‪ ،‬با بنز خوش رنگی مش��غول بازدید از‬ ‫پروژه اش اس��ت و به خریداری که حاضر نمی شود‬ ‫با او دس��ت بده��د‪ ،‬می گوید‪« :‬اقا ای��ن حرف ها را‬ ‫جدی نگیرید‪ .‬کرونا چیزی نیست‪ ،‬این ها شلوغش‬ ‫ن همه س��ر و صدا می کنن��د تا دارو‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ای�� ‬ ‫بفروش��ند‪ .‬من نه کارم را تعطیل می کنم و نه برای‬ ‫کارگرها ماس��ک تهیه می کنم‪ ».‬این س��ازنده‪ ،‬باید‬ ‫‪ ۸۰۰‬واحد پیش فروش ش��ده را تا اخر اردیبهشت‬ ‫ماه به صاحبانش تحویل دهد و در هیچ ش��رایطی‬ ‫حاضر نیست که کار را به وقفه اندازد‪.‬‬ ‫کارگران ساختمانی‪ ،‬صاحبان یکی از شغل هایی‬ ‫هس��تند که در معرض بیشترین خطر انتقال کرونا‬ ‫قرار دارند‪ .‬هر کدام از انها نیز به شهرهای مختلفی‬ ‫رفت وامد دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارایشگرها‬ ‫ی کرونا و حفظ سالمتی‬ ‫«به دلیل ش��یوع بیمار ‬ ‫شما و پرسنل‪ ،‬سالن تا روز چهارشنبه ‪ ۷‬اسفندماه‬ ‫تعطی��ل اس��ت‪ ».‬ای��ن پیامی اس��ت ک��ه یکی از‬ ‫سالن های ارایش و زیبایی معروف شمال تهران در‬ ‫صفحه اینستاگرامی خود گذاشته است‪.‬‬ ‫زن میان سالی که در این سالن مشغول کار است‬ ‫و خدمات ناخن انجام می دهد‪ ،‬می گوید‪« :‬کاری که‬ ‫من انجام می دهم‪ ،‬مدام با دس��ت مشتری ها تماس‬ ‫دارم و در فاصله نزدیک به هم می نشینیم‪ .‬همیشه‬ ‫و پیش از این ماجرای کرونا هم دس��تکش التکس‬ ‫دس��تم می کردم‪ ،‬اما االن واقعا ترسناک است‪ .‬ادم‬ ‫نمی داند هر مش��تری که می اید‪ ،‬کجا بوده و با چه‬ ‫کسی تماس داشته است‪ .‬دم عید هم هست‪ ،‬تعداد‬ ‫مشتری ها زیاد است‪».‬‬ ‫اما دختر جوانی که در این س��الن خدمات رنگ‬ ‫م��و انجام می ده��د‪ ،‬می گوید‪« :‬من مش��تری هایم‬ ‫خیلی زیاد هستند‪ .‬دم عید هم که زمان اصلی کار‬ ‫ماس��ت‪ .‬من خودم حداقل روزی برای سه نفر کار‬ ‫رنگ و الیت انجام می دهم‪ .‬ضرر هنگفتی می کنیم‪.‬‬ ‫بعید می دانم که هفته های اینده این تعطیلی ادامه‬ ‫داشته باشد‪ .‬می دانم شغل مان زیاد در معرض خطر‬ ‫اس��ت اما با رعایت توصیه ها‪ ،‬فکر نمی کنم مشکلی‬ ‫پیش اید‪».‬‬ ‫صاحبان مشاغل ارایش��گاهی‪ ،‬در میان مشاغلی‬ ‫جای می گیرند که در معرض بیش��ترین خطر ابتال‬ ‫ب��ه ویروس کرونا قرار دارند‪ .‬هر س��النی نیز راهکار‬ ‫متفاوتی را اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬اما بررس��ی های‬ ‫میدانی نشان می دهد که بیشتر سالن ها از تعطیلی‬ ‫اجتناب کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانکداران‬ ‫تمام مش��اغلی که با ارباب رجوع سر و کار دارند‪،‬‬ ‫در معرض خطر کرونا هس��تند‪ .‬بانکداران نیز یکی‬ ‫دیگر از این صاحبان مشاغل هستند‪.‬‬ ‫م��ردی که در یکی از ش��عبه های بانک ملت کار‬ ‫می کن��د‪ ،‬می گوید‪« :‬از روز ش��نبه‪ ،‬تعداد مراجعان‬ ‫حضوری کمتر شده اما باز هم مراجعه به ما خیلی‬ ‫زیاد است‪ .‬نه اینکه بگویم نمی ترسیم‪ ،‬اما دستکش‬ ‫و ماس��ک کافی در اختیار داریم و هر روز به همین‬ ‫شکل کار می کنیم‪ .‬میزهایمان هم مدام ضدعفونی‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫خانم��ی نیز ک��ه در یک��ی از ش��عبه های بانک‬ ‫پارس��یان کار می کند‪ ،‬می گوید‪« :‬س��عی می کنیم‬ ‫کمترین تماس را با مراجعان داشته باشیم‪ .‬مراجعه‬ ‫مردم نیز کمتر شده است‪».‬‬ ‫در یکی از ش��عب بان��ک ملی‪ ،‬تع��داد زیادی از‬ ‫مراجعان منتظر هس��تند؛ فقط ی��ک باجه از چهار‬ ‫باجه کار می کن��د؛ زن جوانی که از انتظا ِر بیش از‬ ‫حد‪ ،‬خسته ش��ده است‪ ،‬دست به گالیه می زند که‬ ‫چرا باجه های بیشتری را فعال نمی کنید؛ تحویلدار‬ ‫بانک همانطور که بدون دس��تکش و ماس��ک‪ ،‬پول‬ ‫می ش��مارد می گوید دو نف��ر از همکارانمان کرونا‬ ‫گرفته اند و مرخصی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگهبان های اماکن شلوغ‬ ‫نگهبان مقابل در ورودی باشگاه ورزشی انقالب‪،‬‬ ‫با ماسک و دس��تکش کارت های ورودی اعضا را از‬ ‫پنجره ماشین ها از انها می گیرد و ورودشان را ثبت‬ ‫می کند‪ .‬این نگهبان می گوید‪« :‬از شنبه تا ب ه امروز‬ ‫که وضعیت در زمینه کرونا وخیم ش��ده‪ ،‬من اصال‬ ‫ندیده ام که کس��ی دستکش دس��تش باشد‪ .‬فقط‬ ‫بعضی ها به صورت شان ماسک می زنند‪ .‬در هر یک‬ ‫ساعت‪ ،‬من از بیشتر از ‪ ۴۰‬نفر کارت می گیرم و در‬ ‫کارتخوان می کشم‪ .‬نه من‪ ،‬همه نگهبان هایی که با‬ ‫مردم س��ر و کار دارند‪ ،‬می ترسند‪ .‬فکر می کنم این‬ ‫دستکش که مجموعه استفاده ان را اجباری کرده‪،‬‬ ‫کمک بزرگی باشد»‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگان تاکسی‬ ‫راننده یکی از تاکس��ی های اینترنتی‪ ،‬با وسواس‬ ‫مس��افری را که در حال س��وار شدن اس��ت‪ ،‬نگاه‬ ‫می کند‪ .‬مس��افر عطس��ه کوتاهی می کند و راننده‬ ‫ب��ا چهره ای مضطرب‪ ،‬ماس��ک را روی صورت خود‬ ‫مرت��ب می کند‪ .‬او می گوید‪« :‬س��عی می کنم کمتر‬ ‫کار کنم‪ ،‬اما زندگی خرج دارد‪ .‬نمی شود هیچ کاری‬ ‫نکرد‪ .‬مسافرها بیشتر خودشان رعایت می کنند‪ ،‬اما‬ ‫ادم نمی داند که از ماسک دارها بترسد و با خودش‬ ‫فکر کند که ش��اید مریض هستند‪ ،‬یا از انهایی که‬ ‫ماسک نزده اند‪».‬‬ ‫در مرکز ش��هر‪ ،‬پیرمردی با ماس��ک و دستکش‬ ‫کنار س��مندش ایس��تاده‪ .‬او می گوی��د‪« :‬ما راننده‬ ‫تاکسی ها همیش��ه در اوج خطر بیماری و الودگی‬ ‫هس��تیم‪ .‬فقط مربوط به االن نیست‪ .‬مگر الودگی‬ ‫ه��وا کم داریم؟ کم رفقایم��ان را به خاطر الودگی‬ ‫هوا از دست نداده ایم‪ .‬کرونا هم مثل همه چیزهای‬ ‫دیگر که بیشتر از همه زورش به ما می رسد‪».‬‬ ‫دو مسافر جدید با ماسک سوار می شوند و راننده‬ ‫در حال س��وار ش��دن می گوید‪« :‬مردم خودش��ان‬ ‫رعای��ت می کنند‪ .‬من هم مدام فرمان را ضدعفونی‬ ‫می کنم‪».‬‬ ‫‹ ‹بازاری ها‬ ‫مزون لباسی در شمال تهران‪ ،‬فیلم های کوتاهی‬ ‫از نحوه ورود به مزون در اینس��تاگرام خود منتشر‬ ‫کرده است تا خیال مش��تری هایش را راحت کند‪.‬‬ ‫زنی پشت یک میز نشسته و دستگاه تب سنج دارد‪.‬‬ ‫تب هرکس��ی را که وارد می شود کنترل می کند و‬ ‫بعد از اس��تفاده از مواد ضدعفونی دست و ماسک‪،‬‬ ‫اج��ازه ورود می دهد‪ .‬صاحب م��زون می گوید‪« :‬هر‬ ‫روز همه ج��ا را ضدعفونی می کنیم و کامال مراقبت‬ ‫می کنیم تا خیال مش��تری ها راحت باش��د‪ .‬خیال‬ ‫خودمان بیش��تر‪ .‬تعداد مشتری های ما خیلی زیاد‬ ‫اس��ت و از هم��ه جا هم می ایند‪ .‬وی��روس برای ما‬ ‫خیلی خطرناک است اما همه تالش مان را می کنیم‪.‬‬ ‫نمی توانیم کار و زندگی مان را تعطیل کنیم‪».‬‬ ‫فروش��نده ای که در فروش��گاه لباس��ی در غرب‬ ‫تهران فعالیت می کند‪ ،‬می گوید‪« :‬مش��تری هایمان‬ ‫نس��بت به ده روز پیش خیلی کمتر شده اما همین‬ ‫تعدادی هم که هر روز وارد فروشگاه می شوند‪ ،‬واقعا‬ ‫می ترسم‪ ».‬خانمی نیز که در یکی از فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای کار می کند‪ ،‬می گوی��د‪« :‬این چند روز‬ ‫مردم ب��رای خرید هم هول ش��ده بودند و ازدحام‬ ‫خیلی زیاد بود‪ .‬واقعا می ترسیدیم‪ .‬ولی خب چه کار‬ ‫کنیم؟ نمی توانیم سر کار نیاییم‪ .‬ماسک و دستکش‬ ‫داری��م‪ ،‬ولی مگر چقدر می تواند در طول روز با این‬ ‫همه هجوم مردم‪ ،‬از ما مراقبت کند؟»‬ ‫منبع‪ :‬ایلنا‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کسب و کار بانک ها بر پایه رضایتمندی مشتریان استوار است‬ ‫لزوم ارتقای‬ ‫کارایی‬ ‫نظام بانکی‬ ‫محمد علی رستگار‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫نظام بانکی کشور درحالی با برخی مقررات‬ ‫محدودکننده و رویه های سنتی و کم اثر روبه رو‬ ‫اس��ت که تغییرات زیادی در حوزه بانکی دنیا‬ ‫در حال رخ دادن اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫این ضرورت احس��اس می ش��ود که با هدف‬ ‫بروزرسانی نظام بانکی کشور و ارتقای سرعت‬ ‫و کیفیت خدمت رس��انی به مشتریان‪ ،‬نسبت‬ ‫به اصالح مقررات و بازبینی این رویه ها اقدام‬ ‫شود‪ .‬دراین راستا الزم است جریان مستمری‬ ‫از خالقیت و بهبود ش��یوه های خدمت رسانی‬ ‫در بانک ه��ا به وجود اید و اطالعات مورد نیاز‬ ‫برای تصمیم گیری ها در صنعت بانکداری در‬ ‫قالب س��امانه های اطالعاتی مختلف تامین و‬ ‫مبنای تحلیل های این بخش قرار گیرد‪.‬‬ ‫در بان��ک نگاه های مختل��ف از جمله نگاه‬ ‫بازاریابی‪ ،‬مش��تری مداری‪ ،‬مدیریت ریس��ک‪،‬‬ ‫اعطای بهینه تس��هیالت به مش��تریان‪ ،‬بحث‬ ‫مدیریت ریس��ک نقدینگی در بانک ها‪ ،‬بحث‬ ‫مدیریت دارای��ی و بدهی در بانک ها و‪ ...‬همه‬ ‫این ها باید همراه با مطالعات مستمر رخ دهد‬ ‫تا بتواند کارایی نظام بانکی را در کش��ور ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تصمیم گیری در صنعت بانکداری بدون اتکا‬ ‫ب��ه مطالعات و تحقیقات روی داده ها‪ ،‬معموال‬ ‫تصمیمات��ی خواهد بود ک��ه وضعیت صنعت‬ ‫بانکداری م��ا را وخیم تر خواهد کرد‪ .‬ازاین رو‬ ‫مس��یری که دنیا سال هاست در پیش گرفته‬ ‫که تصمیماتی مبتنی ب��ر تحقیق های دقیق‬ ‫کارشناس��ی روی داده ه��ای بان��ک‪ ،‬وضعیت‬ ‫اقتص��ادی و پیش بینی ه��ا در ح��وزه اقتصاد‬ ‫کالن و خرد اس��ت‪ ،‬صنع��ت بانکداری ما هم‬ ‫باید به این س��مت حرکت کن��د تا در نهایت‬ ‫کشور ما هم از نظام بانکی سالم‪ ،‬باثبات و کم‬ ‫ریسک برخوردار شود‪.‬‬ ‫عالوه براین باید از نظ��رات صاحبنظران و‬ ‫کارشناس��ان این حوزه نیز بهره کافی گرفته‬ ‫شود‪ .‬این شرایط س��بب خواهد شد تا ضمن‬ ‫ارائ��ه راه حل ه��ای بهتر برای رفع مش��کالت‬ ‫ش��بکه بانکی‪ ،‬نظام بانکی کش��ور از کارایی‬ ‫بهتری برخوردار شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫‹ ‹جای�گاه مه�م حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کنندگان در نظام بانکی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫ام��روزه بای��د خدمات بانک��ی را در زم��ره نیازهای‬ ‫اساس��ی و ضروری جامعه دانس��ت‪ ،‬چرا ک��ه زندگی‬ ‫اش��خاص بدون خدمات بانکی و مالی مختل می شود‪.‬‬ ‫بیش��تر قریب ب��ه اتفاق مبادالت اش��خاص بدون ارائه‬ ‫خدم��ات از جان��ب بانک ها و نظام بانک��ی‪ ،‬قابل انجام‬ ‫نیس��ت‪ .‬اعضای جامعه به ص��ورت روزانه با بانک ها در‬ ‫تعامل هستند و از خدمات مختلف نظام بانکی استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬الزمه یک زندگی معقول‪ ،‬بهره مندی اعضای‬ ‫جامع��ه از خدمات بانکی اس��ت‪ .‬مجموعه این عوامل‪،‬‬ ‫لزوم توجه ویژه ب��ه مصرف کنندگان خدمات بانکی را‬ ‫به ما گوشزد می کند‪ .‬به همین دلیل حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان نظام بانکی باید از جایگاه ویژه ای در‬ ‫حقوق مصرف برخوردار باشد‪.‬‬ ‫بنابراین توج��ه به صنعت بانکداری و خدمات بانکی‬ ‫از دیدگاه حقوق مصرف کننده امری ضروری اس��ت‪.‬اما‬ ‫س��وال اینجاست که یک بانک مش��تری مدار باید چه‬ ‫اقدامات��ی انجام ده��د تا بتواند به اه��داف خود دراین‬ ‫زمینه نزدیک شود؟‬ ‫تورم زیر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫دور از ذهن نیست‬ ‫نهمین نشس��ت دوره ای رئی��س کل بانک‬ ‫مرک��زی با اقتصاددانان با محوریت ثبات بازار‬ ‫ارز‪ ،‬کنترل نقدینگی و تامین مالی تولید‪ ،‬مهار‬ ‫ت��ورم‪ ،‬عملیات بازار باز‪ ،‬ص��ادرات غیرنفتی و‬ ‫تصمیم اخیر ‪ ،FATF‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتی در این نشس��ت با اشاره به‬ ‫ش��رایط خاص و حساس کش��ور گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی با در نظر داش��تن ش��رایط کش��ور‪،‬‬ ‫بیشتر تالش خود را بر تامین ثبات و ارامش‬ ‫بازارهای پول و ارز داش��ته اس��ت ‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی ضمن قدردانی از پیش��نهادات‬ ‫و ایده هایی که از طرف اقتصاددانان و س��ایر‬ ‫کارشناسان مطرح می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مرجعیت گفته ه��ا و نظرات صاحب نظران در‬ ‫جامع��ه از انان دعوت می ش��ود برای تقویت‬ ‫تولید ملی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه‬ ‫و تداوم ثبات بازارها‪ ،‬با مس��ئوالن همراهی و‬ ‫امید را در جامعه تقویت کنند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای پول و اعتب��ار درباره حجم‬ ‫نقدینگی عنوان کرد‪ :‬هر چند نرخ ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫برای نقدینگی باال است؛ اما با توجه به شرایط‬ ‫کش��ور و نیز کاهش درامدهای نفتی‪ ،‬انحراف‬ ‫س��ه درصدی این نرخ از میانگین ‪ ۵۰‬س��اله‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬نش��ان از کنترل ش��رایط دارد و‬ ‫برای کنترل ان از ابزارهای مختلف اس��تفاده‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی با اشاره‬ ‫به پیش بینی ها و فرضیات مطرح شده توسط‬ ‫حوزه معاونت اقتصادی ای��ن بانک برای نرخ‬ ‫تورم در س��ال ات��ی اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫پیش بینی ه��ای به عمل ام��ده‪ ،‬تورم زیر ‪۲۰‬‬ ‫درصد دور از ذهن نیس��ت‪ ،‬هر چند باید این‬ ‫امر را در نظر داشت که سال ‪ ،۹۹‬سالی دشوار‬ ‫است که تنها با انس��جام و همدلی می توانیم‬ ‫از ش��رایط خاص ان عبور کنیم‪ .‬همتی افزود‪:‬‬ ‫بر اس��اس مصوبه اخیر ش��ورای پول واعتبار‪،‬‬ ‫حساب های بانکی اشخاص حقیقی بر اساس‬ ‫تج��اری و غیرتج��اری از یکدیگ��ر تفکی��ک‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نی��از اجتناب ناپذی��ر ه��ر ش��خص ب��ه کااله��ا و‬ ‫خدم��ات دیگ��ران‪ ،‬در جوام��ع ام��روزی گروه��ی به‬ ‫ن��ام «مصرف کنن��ده» را در مقاب��ل گروه��ی دیگ��ر‬ ‫ب��ه ن��ام «تولید کنن��ده» و «عرضه کننده» ق��رارداده‬ ‫اس��ت‪ .‬اهمیت و حساس��یت براورده ش��دن نیازهای‬ ‫مصرف کننده به دلیل این که ب��ا رفاه عمومی پیوندی‬ ‫ناگسس��تنی دارد‪ ،‬به حدی اس��ت که هرگونه اختالل‬ ‫در تولید و توزیع هر نوع کاال و خدمات ضروری‪ ،‬برای‬ ‫ی��ک زندگی معقول می تواند جامع��ه و مدیریت ان را‬ ‫به چالش بکش��اند و زیان های م��ادی و معنوی زیادی‬ ‫را متوج��ه انبوهی از مردم کند‪ .‬امروزه دنیای کس��ب‬ ‫و کار بر پایه مش��تری مداری و رضایتمندی مشتریان‬ ‫اس��توار اس��ت‪ ،‬به گونه ای که گسترش و ارائه خدمات‬ ‫ب��دون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مش��کل‪ ،‬بلکه‬ ‫غیر ممکن است‪.‬‬ ‫س��ازمان های مش��تری مدار درک ای��ن س��خن که‬ ‫همیش��ه حق با مشتری است را س��ر لوحه برنامه های‬ ‫خوی��ش می دانن��د زیرا حضور مش��تری در یک واحد‬ ‫اقتصادی عالوه بر انکه سود مالی به دنبال دارد‪ ،‬امکان‬ ‫رقابت را نیز فراهم می س��ازد‪ .‬ب��رای همین احترام به‬ ‫ارباب رجوع و تکریم مشتریان سال هاست در دنیا رواج‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مسلما برای مشتریان مش��کالت سازمان ها اهمیت‬ ‫ن��دارد بلک��ه انها می خواهند کس��ی مشکالتش��ان را‬ ‫حل کند و س��ازمان مش��تری مدار س��ازمانی است که‬ ‫پاسخگویی به همین مش��کالت را هدف خود می داند‬ ‫و رضایت مش��تری را س��رمایه خود و ضامن برگشت‬ ‫سرمایه سازمان می دانند‪.‬‬ ‫از طرفی بدون شک مالک واقعی برای ارزش گذاری‬ ‫یک ش��رکت‪ ،‬میزان رضایت مشتریان است‪ ،‬موضوعی‬ ‫که اگر وجود نداشته باشد هیچ کسب و کاری نمی تواند‬ ‫ادامه حیات بدهد و شغل ایجاد کند یا زندگی کسانی‬ ‫را که در ان کار کرده و به مردم خدمت ارائه می دهند‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫تقریب��ا از اواخر س��ال های دهه ‪ ۷۰‬با اغ��از به کار‬ ‫بانک ه��ای خصوصی در ای��ران نگرش ها و دیدگاه های‬ ‫ت��ازه ای وارد ح��وزه بانکداری ش��ده اس��ت و خدمات‬ ‫بهتر و شایس��ته تر به مش��تریان هدف اصلی بانک ها‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به این ترتی��ب از انجایی که بانک ها بدون‬ ‫نگرشی مش��تری مدارانه و بدون ایجاد ارتباط مناسب‬ ‫با مش��تریان خ��ود نمی توانند موفقیت��ی حاصل کند‪،‬‬ ‫لذا در دنیای س��ازمان های مشتری مدار‪ ،‬بانک ها باید‬ ‫مشتری مداری را زیربنای تمامی فعالیت های تجاری و‬ ‫اقتصادی خود سازند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک امانتدار مشتری‬ ‫محم��د ربیع زاده کارش��ناس بانکی درای��ن باره در‬ ‫مهم ترین اصل و پایه بانک مشتری و رضایت و ارائه خدمات سریع‬ ‫و به دور از بروکراسی برابر قانون وظیفه هر بانکدار است‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه اعتقاد کامل به نقش و‬ ‫جایگاه مش��تری و ارباب رجوع می تواند باعث موفقیت‬ ‫هر س��ازمانی در امر مشتری مداری و حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان باش��د افزود‪ :‬اگر س��اختار سازمان ها‬ ‫برمبنای مشتری مداری و مش��تری محوری باشد‪ ،‬این‬ ‫مه��م می تواند باعث ایجاد روش ه��ای جدید و کارامد‬ ‫برای جذب و جلب و رضایتمند مندی مشتریان شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با توجه به نقش مهم بانک ها و خدمات‬ ‫بانکی در زمینه های مختلف‪ ،‬موضوع مشتری مداری و‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬بسیار موضوع حائز‬ ‫اهمیتی دراین حوزه اس��ت یاداورشد‪ :‬مهم ترین اصل‬ ‫و پایه بانک مش��تری اس��ت و رضایت و ارائه خدمات‬ ‫س��ریع و به دور از بروکراس��ی برابر قان��ون وظیفه هر‬ ‫بانکدار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه یکی از انتظارات مش��تریان این‬ ‫اس��ت ک��ه بانک��دار باید نق��ش امان��ت دار را ایفا کند‬ ‫چون موج��ودی و ذخای��ر پولی او متعلق به س��پرده‬ ‫گذاران اس��ت افزود‪ :‬بنابراین بانک ها طبق قانون نقش‬ ‫نگهدارن��ده وجوه ش��هروندان را برعه��ده دارند و باید‬ ‫این وجوه را صرف اهداف مهم و توس��عه کشور کنند‪،‬‬ ‫موضوعی است رعایت کردن ان را متشریان از بانک ها‬ ‫انتظار دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او مش��تریان بانک ها انتظ��ار دارند که در‬ ‫امر تس��هیالت دهی و س��پرده گذاری در بانک ها ‪ ،‬نفع‬ ‫داش��ته باشند که دراین راستا بانک ها باید این اعتماد‬ ‫را در بین مشتریانش��ان ایجاد کنند که این نفع ایجاد‬ ‫شده دوطرفه است‪ .‬او در عین حال به بروکراسی های‬ ‫طوالن��ی و زمانی‪ ،‬که افراد ب��رای دریافت خدمات‪ ،‬در‬ ‫ش��عب بانک ها باید صرف کنند اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫طوالنی ش��دن خدمات رس��انی بانک ها به مش��تریان‬ ‫از جمله مس��ائلی اس��ت که می تواند باعث نارضایتی‬ ‫مش��تریان ش��ود که این موض��وع می توان��د با برخی‬ ‫اقدامات رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همگام شدن با بانکداری الکترونیک‬ ‫به گفت��ه وی مهم ترین عام��ل موفقیت بانک ها در‬ ‫جلب رضایت مشتریان همگام شدن انها با فناوری های‬ ‫بانکداری الکترونیکی اس��ت‪ .‬به گفته او سیس��تم های‬ ‫یکپارچه بانکی این فرصت را به مشتری می دهد بتواند‬ ‫خدماتش را در هر س��اعت و شرایطی دریافت کند‪ .‬به‬ ‫عبارتی ابزارهای الکترونیک بانکی می تواند این سهولت‬ ‫را در ارتباط مشتریان با بانک ها و سرعت دسترسی به‬ ‫خدمات را افزایش دهد‪ .‬او معتقد است‪ :‬سرعت در ارائه‬ ‫خدمات یکی از اصلی ترین امکانات ابزارهای بانکداری‬ ‫الکترونیک است که باید به ان توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫ربی��ع زاده براین باوراس��ت که درای��ن زمینه ضمن‬ ‫توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک از سوی بانک ها‪،‬‬ ‫مشتریان بانک ها نیز باید نسبت به یادگیری استفاده‬ ‫از ابزاره��ا و خدمات بانکی اق��دام کنند تا این موضوع‬ ‫باعث ایجاد سهولت در ارائه خدمات بانکی شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د براینکه دراین موض��وع تردیدی وجود‬ ‫ندارد ک��ه رضایت مندی صددرصد مش��تریان از نظام‬ ‫بانکی یا هر س��ازمان دیگری کاری غیر ممکن اس��ت‬ ‫ام��ا می توان نارضایتی ه��ا را با برخ��ی اقدامات تا حد‬ ‫قابل توجهی کاه��ش داد و این مهم با رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان و طرح های مشتری مدارانه می تواند‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس با توسعه بانکداری الکترونیک‪،‬‬ ‫سرعت بخش��یدن به امور بانکی‪ ،‬کاهش بروکراسی ها‪،‬‬ ‫ش��فافیت در امور بانکی و‪ ..‬این ام��کان وجود دارد که‬ ‫جلب رضایت مشتریان افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اخالق مداری‪ ،‬مهم است‬ ‫او در عی��ن حال تاکید کرد نکت��ه مهم دیگر بحث‬ ‫اخ�لاق مداری اس��ت که دراین زمینه الزم اس��ت که‬ ‫کارکنان بانک ها زیربنایی اخالقی و اجتماعی داش��ته‬ ‫باش��ند تا بتوانند به س��واالت مش��تری پاسخ مناسب‬ ‫دهند و حرف های مشتری خوب گوش دهند و شکایت‬ ‫و اش��کاالت وارده را بطور دقیق و در اس��رع وقت رفع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته ربیع زاده برای توسعه نگرش مشتری مداری‬ ‫در بانک ها‪ ،‬نیاز اس��ت ت�لاش گس��ترده ای در مقوله‬ ‫اموزش در بانک ها انجام ش��ود‪ ،‬به ویژه درباره افرادی‬ ‫که در پشت باجه نخستین برخورد را با مشتری دارند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که برای سنجش نارضایتی مشتری‬ ‫از خدمات دهی بانکی باید کار تحقیقاتی انجام شود تا‬ ‫از لحاظ رفتاری‪ ،‬عملکردی و فرایندی مش��خص شود‬ ‫ک��دام از اقدامات زمینه ای��ن نارضایتی را فراهم کرده‬ ‫ک بتواند در راستای اصالح ان اقدام کند‪.‬‬ ‫است تا بان ‬ ‫‹ ‹مهم ترین اصل رضایت مشتری است‬ ‫عل��ی اصغر پورمتی��ن از دیگر کارشناس��ان بانکی‬ ‫نیز درای��ن باره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫از انجای��ی ک��ه مهم ترین اصل و پایه بانک مش��تری‬ ‫است و رضایت مشتریان موضوع بسیار حائز اهمیتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬همواره بانک ها تالش کرده ان��د در این زمینه‬ ‫اقدام��ات مناس��بی را انجام دهند اف��زود‪ :‬اما باوجود‬ ‫تمامی این اقدامات‪ ،‬بازهم در مواردی دیده می ش��ود‬ ‫ک��ه نارضایتی های��ی از عملک��رد بانک ه��ا از س��وی‬ ‫مشتریانش��ان وجود دارد که به نظر می رس��د بخشی‬ ‫از این نارضایتی ها به عوامل و فاکتورهای دیگری نیز‬ ‫وابسته است‪.‬‬ ‫او ب��ه عنوان نمونه به موض��وع عملیاتی کردن رمز‬ ‫پویا در نظام بانکی در ماه های گذش��ته اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬نحوه اجرای رمز پویا در م��دت اخیر درحالی‬ ‫نارضایتی و انتقادات زیادی را از سوی مردم به سمت‬ ‫بانک ه��ا روانه کرد که به نظر میرس��د بخش��ی از به‬ ‫وجود امدن این وضعی��ت‪ ،‬عملیاتی کردن این طرح‬ ‫ب��دون فراهم کردن ش��رایط و زیرس��اخت ها و بدون‬ ‫کارکارشناسی بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه اگر چه رم��ز پویا سیاس��ت‬ ‫مثبتی بود ک��ه در نظام بانکی ب��رای افزایش امنیت‬ ‫تراکنش های بانکی اتف��اق افتاد‪ ،‬اما از انجایی که در‬ ‫نحوه اجرا با مشکالتی روبه رو شد‪ ،‬این مهم سبب شد‬ ‫تا نارضایتی های زیادی از س��مت مردم به وجود اید‬ ‫که تمامی انها به س��مت بانک ها نش��انه رفت افزود‪:‬‬ ‫دراین راس��تا به نظر می رس��د که بخشی از انتقادات‬ ‫و نارضایتی هایی که نسبت به عملکرد بانک ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬عوامل دیگری هم در به وجود امدن ان دخیل‬ ‫است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫او معتقد است که هرچه فرایند بروکراسی ها کمتر‬ ‫و س��رعت در ارائه خدمات دهی بانک ها بیشتر باشد‪،‬‬ ‫رضایت بیشتری برای مشتریان ایجاد خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫این موضوع نباید این توقع را در بین مشتریان ایجاد‬ ‫کن��د که بانک ها قوانین را زیر پا بگذارند و یا برخالف‬ ‫دستورالعمل ها رفتار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حجم تقاضا از بانک ها باالست‬ ‫پورمتین معتقد اس��ت یک��ی از نارضایتی هایی که‬ ‫مشتریان نسبت به عملکرد بانک ها همواره داشته اند‪،‬‬ ‫طوالنی بودن فرایند دریافت وام‪ ،‬وثیقه های س��نگین‬ ‫و سودهای باالیی است که بانک ها در قبال تسهیالت‬ ‫دریاف��ت می کنن��د‪ .‬او با بیان اینکه تردیدی نیس��ت‬ ‫که ب��رای جلب نظ��ر مش��تری‪ ،‬باید ش��کاف زمانی‬ ‫تصمیم گی��ری تا اجرا کم ش��ود و بانک ها نس��بت به‬ ‫خدمات دهی سریع به مشتریان اقدام کنند افزود‪ :‬اما‬ ‫با توجه به ش��رایط فعلی اقتصاد و حجم باالی تقاضا‬ ‫برای وام‪ ،‬انهم در ش��رایطی که بانک ها با محدودیت‬ ‫مواجه هس��تند‪ ،‬طوالنی ش��دن فرایند پرداخت وام‬ ‫ام��ری چندان غیرطبیعی نیس��ت‪ .‬به گفت��ه او بانک‬ ‫برای بازگش��ت منابع‪ ،‬باید تاحدی سختگیری داشته‬ ‫باش��د و از متقاضیان دریافت وثیق��ه کند و تضامین‬ ‫الزم را بگی��رد و همین موضوعی هم��واره باعث می‬ ‫ش��ود مش��تریان از عملکرد بانک ها ناراضی باشند‪ .‬او‬ ‫یاداورشد‪ :‬س��ود های باالی بانکی از دیگر موضوعاتی‬ ‫اس��ت که همواره باعث نارضایتی مش��تریان بانک ها‬ ‫شده است‪ ،‬درحالی که سود باالی تسهیالت به دلیل‬ ‫ب��اال بودن نرخ تمام ش��ده پول در بانک هاس��ت که‬ ‫بخش��ی از ان به س��ود باالی بانکی برم��ی گردد که‬ ‫به س��پرده ها پرداخت می ش��ود‪ .‬درای��ن زمینه اگر‬ ‫نرخ س��ود بانک ها منطقی ش��ود‪ ،‬این مهم در ارزان‬ ‫ش��دن تس��هیالت هم تاثیر خواهد گذاشت و بخشی‬ ‫از نارضایت��ی مش��تریان بانک ها را ک��م خواهد کرد‪.‬‬ ‫پورمتین با بیان اینکه این اقدامات می تواند از لحاظ‬ ‫عملک��ردی و فرایندی ب��ر نظام بانک��ی تاثیر بگذارد‬ ‫افزود‪ :‬اما بخش��ی از مش��تری مداری بانک ها و جلب‬ ‫رضایت مش��تریان ‪ ،‬به شاخص های رفتاری و محیط‬ ‫کار از نظ��ر فیزیکی‪ ،‬روانی و اجتماعی برمی گردد که‬ ‫برای رضایت مش��تریان این فاکتوره��ا در ارتباط با‬ ‫مشتری باید مورد توجه نظام بانکی قرار گیرد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹«س�پهر ص�ادرات» ب�ه زودی در ب�ورس عرض�ه‬ ‫می شود‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صادرات با بیان اینک��ه صورت های مالی این‬ ‫بانک در س��ال ‪ ۹۸‬با س��ود بس��ته خواهد ش��د‪ ،‬اعالم کرد که در‬ ‫اینده نزدیک ش��اهد عرضه س��هام گروه مالی س��پهر صادرات در‬ ‫ب��ورس خواهیم بود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪،‬‬ ‫حج��ت اهلل صیدی درباره اخری��ن اقدامات صورت گرفته در بانک‬ ‫صادرات ایران در راستای خروج از زیان و بهبود عملکرد گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس چشم انداز و نقشه راهی که در ابتدا اعالم کردیم‪ ،‬نخستین‬ ‫گام ما برای بهبود شرایط در بانک کاهش زیان و ورود به سوداوری‬ ‫بود‪ .‬این اقدام را با اصالح ساختار مالی بانک شروع کردیم که شامل‬ ‫بهینه سازی ترکیب سپرده ها بود‪ .‬سعی کردیم منابع گران نرخ را‬ ‫کاهش دهیم و به س��مت س��پرده های ارزان نرخ حرکت کنیم‪ ،‬با‬ ‫اقداماتی که صورت دادیم تالش شد تا وزن سپرده های ارزان نرخ‬ ‫افزایش پیدا کرده و با جذب سپرده های بیشتر سهم از بازار بانک‬ ‫را افزایش دادیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از موارد دیگری که در راس��تای بهبود ان اقدام‬ ‫ش��د ای��ن بود که هزینه ه��ای مالی را کاهش دادی��م‪ .‬گاهی برای‬ ‫تامین وجه از بازار بین بانکی به طور شبانه اقدام می شد و همین‬ ‫طور گاهی اضافه برداش��ت بانکی در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬داشتیم‬ ‫که این موارد به طور کامل متوقف ش��د و این امر منجر به کاهش‬ ‫هزینه های مالی بانک شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرفی س��مت دارایی های ترازنام��ه اقالم مهم ما‬ ‫مطالبات بود که تالش شد برای نخستین بار در سال ‪ ۹۸‬مطالبات‬ ‫معوق ما س��یر کاهشی داشته باش��د‪ ،‬این امر منجر می شود که از‬ ‫ذخیره گیری بیش��تر در حساب ها کاس��ته شود و با کاهش حجم‬ ‫مطالبات‪ ،‬بخش��ی از ذخایری که مابه ازای وصول مطالبات گرفته‬ ‫بودیم‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫صی��دی گفت‪ :‬از دیگر اقدامات که در راس��تای بهبود عملیات‬ ‫در بان��ک صورت گرفت‪ ،‬بحث افزایش درامدهای کارمزدی بود و‬ ‫خوش��بختانه در دو بخش درامدهای حاصل از فعالیت های ارزی‬ ‫و درامدهای کارمزدی همان طور که در صورت های ‪ ۹‬ماهه دیده‬ ‫می شود‪ ،‬نسبت به ‪ ۶‬ماهه و همچنین سه ماهه وضعیت درامدها‬ ‫بهبود داش��ته اس��ت‪ .‬انتظار داریم این روند تا پایان دوره مالی ‪۱۲‬‬ ‫ماهه امسال ادامه دار باشد و امسال را با سود به پایان ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ابراز کرد‪ :‬البته این س��ود رقم قابل‬ ‫مالحظ��ه ای نخواه��د بود چون اهتم��ام ما در ای��ن مرحله تماما‬ ‫ب��ر کاه��ش زیان و خ��روج از زیان دهی بود که ای��ن مهم در حال‬ ‫عملیاتی ش��دن اس��ت و امیدواری��م با تداوم مدیری��ت هزینه ها و‬ ‫افزایش درامدها بتوانیم سال اینده سود مناسب تری را به نسبت‬ ‫امسال محقق کنیم‪.‬‬ ‫صیدی به عرضه س��هام ش��رکت های در اختیار بانک نیز اشاره‬ ‫داشت و گفت‪ :‬عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه توسط گروه‬ ‫مالی س��پهر صادرات در حال طی کردن فرایندهای اداری است‪،‬‬ ‫ب��ا توج��ه به این که برنامه عرضه گروه مالی س��پهر صادرات را در‬ ‫دس��تور کار داریم‪ ،‬باید اقدامات الزم در راستای تبدیل شرکت به‬ ‫س��هامی عام‪ ،‬اماده سازی صورت های مالی تلفیقی و‪ ...‬را عملیاتی‬ ‫می کردیم که این اقدامات در حال اجراست‪ .‬همچنین انتقال سهام‬ ‫شرکت های زیر مجموعه بانک به گروه مالی در دست اجرا بود که‬ ‫نهایی ش��د و انتظار داریم در اینده ای نزدیک ش��اهد عرضه سهام‬ ‫گروه مالی سپهر صادرات در بورس باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ‪ ۲۹‬هزار فرصت شغلی با تسهیالت بانک ملی‬ ‫تاکن��ون ه��زار نفر از اف��راد تحت تکفل س��ازمان های حمایتی‬ ‫توانس��ته اند با تسهیالت خود اشتغالی و مشاغل خانگی بانک ملی‬ ‫ایران کس��ب و کار خور را راه انداخته و به خودکفایی برس��ند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک همواره یکی از‬ ‫پیشتازان نظام بانکی در انجام امور عام المنفعه و همچنین ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی در نظام بانکی کشور بوده و از این رو بخش‬ ‫مهمی از تس��هیالت خود را نیز در راس��تای حمایت از نیازمندان‬ ‫و اقش��ار محروم جامعه قرار می دهد‪ .‬بر همین اس��اس تخصیص‬ ‫تسهیالت خوداشتغالی و مشاغل خانگی یکی از اولویت های بانک‬ ‫ملی ایران برای حمایت از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی‬ ‫بوده به طوری که در ‪ ۱۰‬ماه ابتدای امسال بیش از ‪ ۲۹‬هزار مورد‬ ‫از این تسهیالت را پرداخت کرده است‪ .‬بر این اساس این بانک در‬ ‫مدت مذکور‪ ،‬تعداد ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۸۴۸‬فقره تس��هیالت خوداشتغالی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 7‬ه��زار و ‪ ۲۰‬میلیارد و ‪ ۱۳۲‬میلیون ریال و یک هزار و‬ ‫‪ ۳۸۶‬فقره تسهیالت مشاغل خانگی به ارزش ‪ ۲۱۲‬میلیارد و ‪۹۸۰‬‬ ‫میلی��ون ریال به افراد تحت تکف��ل کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫همچنین پنج هزار و ‪ ۹۲۵‬فقره تسهیالت خود اشتغالی و ‪۵۴۳‬‬ ‫فقره تس��هیالت مشاغل خانگی نیز به افراد تحت پوشش سازمان‬ ‫بهزیستی تخصیص یافته که ارزش ریالی این تسهیالت به ترتیب‬ ‫افزون بر هزار و ‪ ۷۷۸‬میلیارد و ‪ ۹۰۷‬میلیون ریال و ‪ ۱۰۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۳۰‬میلی��ون ریال بوده اس��ت‪ .‬از ابتدای امس��ال تا پایان دی‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۱‬میلیارد و ‪ ۳۸۵‬میلیون ریال نیز تسهیالت مشاغل خانگی و‬ ‫خوداش��تغالی به بنیاد شهید تخصیص داده شده است‪ .‬همچنین‬ ‫پرداخت دو هزار و ‪ ۲۴۳‬مورد تس��هیالت مش��اغل خانگی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به ارزش ‪ ۲۵۸‬میلیارد و ‪ ۹۳۳‬میلیون‬ ‫ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راس��تای حمایت از بازار‬ ‫کسب و کار کشور بوده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫حقوق مصرف کننده را از دیدگاه صاحبان صنایع معدنی بررسی کرد‬ ‫رضایت مشتری‪ ،‬کاالی داخلی را جایگزین خارجی می کند‬ ‫‪ 9‬اس��فند در تقوی�� م کش��ور به نام «روز مل��ی حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان» به ثبت رس��یده اس��ت تا اهمیت‬ ‫مشتری مداری را برای تولیدکنندگان یاداوری کند‪ .‬هر ساله‬ ‫در چنین روزی س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان از ش��رکت هایی که حقوق مصرف کننده را‬ ‫بیش از س��ایر ش��رکت ها در نظر می گیرن��د‪ ،‬تقدیر به عمل‬ ‫می اورد؛ اما اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در عمل‬ ‫و به صورت یک فرهنگ در کش��ور درامده باش��د‪ ،‬موضوعی‬ ‫اس��ت که همچنان جای س��وال دارد‪ .‬فع��االن حوزه صنایع‬ ‫معدنی معتقد هستند‪ ،‬در این صنایع که بر بومی سازی انها‬ ‫بیش از پیش تاکید می ش��ود‪ ،‬صاحبان ان باید بتوانند بیش‬ ‫از پیش در راس��تای مش��تری مداری گام بردارند و در مسیر‬ ‫تولیدات رقابت پذیر با کاالهای خارجی پیش قدم شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطمینان فکری و روانی برای مشتری‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که حقوق مصرف کننده به ویژه‬ ‫در صنایع معدنی تا چه اندازه در نظر گرفته می شوند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬در حالت خوشبینانه ‪ ۵۰‬درصد عواملی که برای حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده در نظ��ر گرفته ش��ده‪ ،‬در ای��ران نیز رعایت‬ ‫عزی��ز قنوات��ی ‪ :‬رعای��ت حق��وق مصرف کننده ب��ه نوعی در راس��تای‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬چراکه از یک سو بومی سازی و از‬ ‫س��وی دیگر مص��رف تولیدات داخل��ی را تبلیغ می کنی��م و این تبلیغ و‬ ‫مصرف داخلی زمانی محقق خواهد ش��د که بتوانیم حقوق مصرف کننده‬ ‫را رعایت کنیم‬ ‫می شود‪ .‬البته برخی سازمان ها ممکن است حدود ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درص��د ای��ن عوامل را در حق مصرف کننده در نظر بگیرند و‬ ‫از سوی دیگر نیز ممکن است برخی سازمان ها حدود ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد این عوامل را لحاظ کنند‪ ،‬اما در کل باید به سمتی‬ ‫پیش برویم که برای مش��تری اطمینان فکری و روانی ایجاد‬ ‫کنیم که کاالی ما را نسبت به کاالی خارجی ترجیح بدهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد اتیه خلیج فارس در ادامه تاکید‬ ‫ک��رد ‪ :‬رعایت حقوق مصرف کنن��ده در حقیقت به نوعی در‬ ‫راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬چراکه از یک سو‬ ‫بومی سازی را تبلیغ و از سوی دیگر مصرف تولیدات داخلی‬ ‫را تبلیغ می کنیم و این تبلیغ و مصرف داخلی زمانی محقق‬ ‫خواهد ش��د که بتوانیم حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫قنواتی همچنین یاداور ش��د‪ :‬مصرف کنن��دگان نیز باید به‬ ‫س��متی پیش بروند که به اعتماد و باور برس��ند که رعایت‬ ‫حقوق انها با اس��تانداردهای خارجی یکس��ان است‪ .‬زمانی‬ ‫که مش��تری به این باور برس��د به تدریج به س��مت مصرف‬ ‫کاالی داخلی س��وق پی��دا می کند‪ .‬وی تاکی��د کرد ‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک یکی از عوامل رقابت کاالی داخلی با خارجی‪ ،‬رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده اس��ت‪ .‬در حقیقت اگر تمام عوامل مهم‬ ‫در رعای��ت حقوق مصرف کننده از س��وی تولیدکنندگان یا‬ ‫ارائه دهندگان خدمات درنظرگرفته ش��ود‪ ،‬مش��تری مداری‬ ‫رشد پیدا خواهد کرد و رقابت به شکل بهتری شکل خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرعامل مجتمع فوالد اتیه خلیج فارس ادامه داد‪ :‬‬ ‫این حق مصرف کننده اس��ت که از کاالی خود اس��تفاده با‬ ‫ظرفیت بهره باال داشته باشد و در این زمینه کنترل کیفیت‬ ‫باید به شدت مورد توجه قرار گیرد‪ .‬قنواتی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که کنترل کیفیت در محصوالت فوالدی به ویژه در‬ ‫محصوالت نهایی در چه س��طحی ق��رار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کنترل‬ ‫کیفیت در کل زنجیره فوالد از س��نگ اهن تا کنس��انتره و‬ ‫گندل��ه ت��ا فوالد و محصول نهایی باید در نظر گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫البته هر اندازه که به محصول نهایی نزدیک تر می شویم باید‬ ‫بر کنترل کیفیت ها نظارت بیشتری وجود داشته باشد‪ .‬برای‬ ‫نمونه کنترل کیفیت ورق و میلگرد باید در باالترین س��طح‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های خوب را معرفی کنیم‬ ‫س��ینا گلکاری ح��ق‪ ،‬فعال حوزه کاش��ی و س��رامیک نیز‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫سینا گلکاری حق‬ ‫رشد تولید ‪ ۸‬محصول منتخب صنایع معدنی‬ ‫براس��اس امار ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته‪ ،‬از ‪ ۱۱‬محصول منتخب معدنی‬ ‫‪۸‬محص��ول افزایش تولید و فق��ط‪ 3‬محصول کاهش‬ ‫تولید داش��ته اند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬جدیدترین امار‬ ‫منتشر ش��ده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نشان می دهد که تولید محصوالت منتخب معدنی در‬ ‫‪ ۱۰‬ماهه امسال‪ ۸ ،‬محصول افزایش تولید ‪ ۳.۱‬درصد‬ ‫تا ‪ ۱۹.۶‬درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تجربه کرده اند‪.‬براین اساس ظروف شیشه ای و ظروف‬ ‫چینی به ترتیب رش��د تولید ‪ ۱۹.۲‬و ‪۱۶.۲‬درصدی را‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫تجربه کرده اند‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماهه امسال میزان تولید ظروف‬ ‫شیش��ه ای بیش از ‪ ۴۴۰‬هزار تن و ظروف چینی ‪۴۶‬‬ ‫هزار تن بوده اس��ت‪ .‬این دو محصول در مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذشته به ترتیب حدود ‪ ۳۶۸‬هزار تن و نزدیک‬ ‫به ‪ ۴۰‬هزار تن تولید شده اند‪ .‬در مدت یاد شده تولید‬ ‫س��یمان نیز با رش��د ‪ ۱۲.۲‬درصدی از ‪ ۴۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۶۴‬هزار تن در ‪ ۱۰‬ماهه سال گذشته به ‪۵۱‬میلیون‬ ‫و ‪۲۲۷‬هزار تن در ‪ ۱۰‬ماهه امسال رسیده است‪ .‬پس‬ ‫از ان شیش��ه جام نیز با رش��د ‪ ۸.۴‬درصدی در مدت‬ ‫یاد ش��ده امس��ال ‪ ۸۸۵‬هزار تن تولید شده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که میزان تولید این محصول معدنی در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬به میزان ‪ ۸۱۶‬هزار تن بوده است‪ .‬فوالد خام‬ ‫روزهای اخرین ماه س��ال را که ورق بزنید‪ ،‬در‬ ‫تقویم ها به روزی خواهید رسید که به نام «روز ملی‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کننده» به ثبت رس��یده‬ ‫اس��ت؛ البته به بهانه چنین روزی‪ ،‬همایش هایی‬ ‫ی ذی ربط برگزار می ش��ود و لوح و‬ ‫از س��وی نهاد ‬ ‫تندیس هایی نیز به برخی شرکت ها در این راستا‬ ‫اه��دا می ش��ود؛ اما ای��ن موضوع ک��ه در واقعیت‬ ‫حمایت از حق��وق مصرف کننده تا چه اندازه بعد‬ ‫عمل��ی پی��دا کرده و به یک فرهن��گ عمومی در‬ ‫تمام زمینه ها تبدیل ش��ده باشد‪ ،‬همچنان جای‬ ‫سوال دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از عوامل��ی ک��ه در زمین��ه حق��وق‬ ‫مصرف کنن��ده بای��د پررنگ دیده ش��ود‪ ،‬موضوع‬ ‫«کیفیت» است‪ .‬از انجا که کشور ما در سال های‬ ‫مختلف با تحریم های مختلف درگیر بوده اس��ت‪،‬‬ ‫می طلبد در راستای بی نیازی از واردات یا مراوده‬ ‫با کش��ورهای خارجی‪ ،‬همواره بر تولید داخلی و‬ ‫بومی س��ازی تاکید داشته باشد‪ ،‬البته تاکیدی که‬ ‫از سوی دس��ت اندرکاران و مسئوالن کشوری در‬ ‫سال های اخیر بارها مطرح شده است؛ اما موضوع‬ ‫ان اس��ت که به دلیل موض��وع کیفیت‪ ،‬کاالهای‬ ‫داخلی همچنان در رقابت با کاالهای خارجی یک‬ ‫گام عقب تر هستند و به راحتی قدرت رقابت پذیر‬ ‫با کاالی خارجی را ندارد‪ .‬از این رو تولیدکنندگان‬ ‫باید موضوع کیفیت را در راستای مشتری مداری‬ ‫یکی از عوامل بس��یار تاثیرگذار برای خود در نظر‬ ‫بگیرند‪ .‬بنابراین ش��رکت ها باید توجه به کیفیت‬ ‫کاالها را در گام نخس��ت در راس��تای حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کننده و در گام بعدی ان را امری‬ ‫برای تبلیغ کاالی خود‪ ،‬در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫دالالن در صف دریافت‬ ‫رانت بازار فوالد‬ ‫‹ ‹باشگا ه مشتریان وفادار‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا بهتر نیس��ت خود‬ ‫ش��رکت ها رعایت حقوق مصرف کننده را تبلیغ کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که ش��رکت ها توان ب��االی مالی ندارند‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت ها وام های ارزی کالن دریافت کرده اند که‬ ‫رقم بازگش��ت ان چندین برابر ش��ده و درگیر چنین مسائل‬ ‫مالی هس��تند‪ .‬این فعال حوزه کاش��ی و س��رامیک در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬زمانی که مشتریان حس مالکیت به برخی‬ ‫ش��رکت ها پیدا کنند می توانند ب��دون توقع برای انها تبلیغ‬ ‫کنند‪ ،‬برای نمونه طرفداران باش��گاه های ورزشی این کار را‬ ‫انجام می دهند‪ .‬از این رو زمانی که شرکت ها بتوانند باشگاه ‬ ‫مشتریان وفادار راه اندازی کنند‪ ،‬می توانند از خود مشتریان‬ ‫تبلیغ دریافت کنند و این امر نیز مستلزم رعایت تمام حقوق‬ ‫مصرف کننده اس��ت‪ .‬گلکاری حق ادامه داد ‪ :‬اما موضوع این‬ ‫است که شرکت های ایرانی بیش از پیش درگیر دغدغه های‬ ‫مالی هس��تند و در بسیاری از موارد پرداختن به سازکارهای‬ ‫مشتری مداری در اولویت دوم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫و محصوالت فوالدی هریک در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال ‪۶.۸‬‬ ‫درصد و چینی بهداشتی ‪ ۶‬درصد رشد تولید را نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته تجربه کرده اند‪ .‬در این‬ ‫مدت بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تن فوالد خام‪ ۱۷ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تن محصوالت فوالدی و ‪ ۸۸‬هزار تن تولید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماهه سال گذش��ته میزان تولید‬ ‫ف��والد خام ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۷۳۴‬ه��زار تن‪ ،‬محصوالت‬ ‫فوالدی ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۹۴‬هزار تن و چینی بهداش��تی‬ ‫‪ ۸۳‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار کمترین رش��د تولید در محصوالت‬ ‫معدنی در مدت یاد ش��ده‪ ،‬مختص کاتد مس بوده که‬ ‫با ‪۲۰۷‬هزار تن تولید ش��ده در ‪۱۰‬ماهه امسال نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته که ‪ ۲۰۱‬هزار تن بوده‬ ‫است‪ ،‬رشد ‪۳.۱‬درصدی تولید داشته است‪.‬‬ ‫در مقابل ش��مش الومینیوم‪ ،‬کنسانتره زغال سنگ‬ ‫و الومین��ا نی��ز به ترتیب ‪ ۱۹.۷‬درص��د‪ ۶.۱ ،‬درصد و‬ ‫‪ ۱.۹‬درصد در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬کاهش تولید داشته اند‪ .‬براین اساس شمش‬ ‫الومینیوم در ‪۱۰‬ماهه امسال ‪ ۲۱۷‬هزار تن‪ ،‬کنسانتره‬ ‫زغال سنگ یک میلیون و ‪ ۲۶۷‬هزار تن و الومینا ‪۱۹۲‬‬ ‫ه��زار تن تولید ش��ده که به ترتیب می��زان تولید این‬ ‫محصوالت در مدت مشابه سال گذشته ‪۲۷۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تن و ‪ ۱۹۶‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن ف��والد ایران گفت‪:‬‬ ‫حض��ور واس��طه ها و دالالن در این بازار قابل انکار‬ ‫نیست و بخشی از سود ناشی از افزایش قیمت ها‪،‬‬ ‫به جیب دالالن می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬نادر‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬پیرام��ون دالی��ل افزای��ش قیم��ت‬ ‫محص��والت ف��والدی گفت‪ :‬حضور واس��طه ها و‬ ‫دالالن در این بازار قابل انکار نیس��ت و بخش��ی از‬ ‫س��ود ناش��ی از افزایش قیمت ها‪ ،‬به جیب دالالن‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫سلیمانی ادامه داد‪ :‬بخشی از سودی که باید از‬ ‫تقابل عرضه و تقاضا به شرکت های فوالدی برسد‪،‬‬ ‫نصیب دالالن و س��وداگران این بازار می شود که‬ ‫در صورت غیرواقعی ش��دن قیمت ها‪ ،‬عمده سود‬ ‫به همین واسطه ها می رسد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬نزدیکی به روز های پایانی س��ال‬ ‫هم��واره التهاباتی در ب��ازار فلزات ب��ادوام ایجاد‬ ‫می کن��د‪ ،‬ضمن اینکه افزای��ش تقاضا هم قیمت‬ ‫محصوالت فوالدی را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت فوالد افزود‪ :‬از س��ویی‬ ‫ب��ا حرک��ت صنای��ع تولی��دی ازجمل��ه صنعت‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬لوازم خانگ��ی و‪ ...‬ب��ه س��مت‬ ‫داخلی س��ازی‪ ،‬مصرف برخی محصوالت فوالدی‬ ‫مثل ورق فوالدی در کش��ور افزایش داش��ته و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬ممنوعیت واردات سبب شده فشار‬ ‫تقاض��ای ان بخش از نیاز صنایع که در س��نوات‬ ‫قبل از طریق واردات تامین می شد‪ ،‬به بازار داخلی‬ ‫فوالد تحمیل ش��ود؛ بنابرای��ن افزایش قیمت ها‬ ‫براس��اس واقعیت و تقاضای موجود در بازار فوالد‬ ‫چن��دان عجیب نبوده‪ ،‬البته به نظر می رس��د این‬ ‫روند در اوایل سال اینده متوقف شود‪.‬‬ ‫سلیمانی گفت‪ :‬در سال های قبل‪ ،‬تولید برخی‬ ‫محصوالت فوالدی مانند ورق قوطی های کنسرو و‬ ‫حلب روغن نباتی و‪ ...‬توجیه اقتصادی نداشت‪ .‬ولی‬ ‫به دلیل اینکه واردات این محصوالت با ارز نیمایی‬ ‫مقرون به صرفه نیس��ت و درحال حاضر تولید این‬ ‫محصوالت در داخل کش��ور انجام می شود‪ ،‬تولید‬ ‫این محصوالت برای داخل باصرفه تر ش��ده است‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید کرد‪ :‬امیدوارم با افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت فوالدی جدید مطابق با استاندارد های‬ ‫جهانی‪ ،‬هم نیاز بازار داخل تامین شود و هم امکان‬ ‫صادرات این محصوالت هم فراهم ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬قیمت محصوالت فوالدی طی چند هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬سیر صعودی داش��ته و قیمت ها تقریبا‬ ‫‪۳۰‬درصد افزایش یافته است؛ تولیدکنندگان بازار‬ ‫فوالد در این باره معتقدند که رشد تقاضا و کمبود‬ ‫مواد اولیه از عوامل این رشد بوده اند‪ ،‬اما اتفاق مهم‬ ‫دالل بازی عده ای در بازار فوالد اس��ت که به بهانه‬ ‫تولی��د بر خری��د ارزان قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫اص��رار دارند‪ ،‬اما نی��ت اصلی انها‪ ،‬دریافت رانت و‬ ‫فروش ان در بازار ازاد به نفع خود است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹عواملی که نادیده گرفته می شوند‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع فوالد اتیه خلیج ف��ارس درباره پس‬ ‫گرفت��ن کاال ی��ا موضوع وارانتی نیز عنوان کرد ‪ :‬در ایران این‬ ‫عامل به شدت نادیده گرفته می شود و یک کاالیی که توسط‬ ‫مشتری خریداری می ش��ود‪ ،‬دیگر خریدار حق پس گرفتن‬ ‫ان را ندارد‪ .‬در حالی که در برخی کشورها اگر مشتری یک‬ ‫کاالی��ی را ب��ه هر دلیلی نخواهد‪ ،‬در بازه زمانی مش��خص به‬ ‫راحتی حق پس دادن ان را دارد‪ .‬قنواتی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اگر تمام این عوامل کنار هم قرار بگیرند‪ ،‬می توانیم ادعا‬ ‫کنیم که حقوق مصرف کننده در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹عوامل اثرگذار بر مشتری مداری‬ ‫عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعام��ل مجتمع فوالد اتیه خلیج فارس‬ ‫درب��اره رعایت حقوق مصرف کنن��ده در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در زمینه حقوق مصرف کننده عوامل بس��یاری‬ ‫دخیل هستند‪ ،‬این درحالی است که در نگاه نخست‪ ،‬بیشتر‬ ‫قیم��ت را در نظ��ر می گیرن��د اما باید س��ایر عوامل از جمله‬ ‫کیفیت را در نظر گرفت‪ .‬قنواتی در ادامه با اش��اره به س��ایر‬ ‫عوامل��ی که در رعایت حقوق مصرف کنن��ده دخالت دارند‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد ‪ :‬چندین عامل در زمین��ه حقوق مصرف کننده‬ ‫مطرح هس��تند که ای��ن عوامل عبارتن��د از قیمت‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصول‪ ،‬ش��رایط فروش‪ ،‬خدمات پ��س از فروش و رعایت‬ ‫الزامات زیس��ت محیطی و امکان پس گرفتن کاال در صورتی‬ ‫که مطابق اس��تاندارد(وارانتی) نباش��د‪.‬وی درب��اره الزامات‬ ‫زیست محیطی عنوان کرد ‪ :‬کاالیی که به دست مصرف کننده‬ ‫می رس��د باید به لحاظ پزش��کی‪ ،‬بهداش��تی و اجتماعی به‬ ‫مصرف کننده اسیبی وارد نکند‪.‬‬ ‫درب��اره رعایت حقوق مصرف کنن��ده در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد ‪ :‬عوامل مختلفی بر رعایت حقوق مصرف کننده‬ ‫تاثیرگذار اس��ت که در این راستا می توان به کیفیت‪ ،‬قیمت‪،‬‬ ‫اس��تاندارد بودن‪ ،‬رعایت مس��ائل بهداشتی و محیط زیست‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬گلکاری ح��ق در ادام��ه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬در‬ ‫زمین��ه رعایت حق��وق مصرف کننده‪ ،‬خدمات پس از فروش‬ ‫و رضای��ت مش��تری باید به عنوان عوام��ل تاثیرگذار در نظر‬ ‫گرفته شود؛ از این رو در زمینه گارانتی و وارانتی باید قوی تر‬ ‫عمل کنیم و تولیدکننده یا فروش��نده باید حتما در راستای‬ ‫مشتری مداری خدمات پس از فروش داشته باشد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد ‪ :‬نکته مهم این است که رضایت مشتری از کاالی داخلی‬ ‫می تواند س��بب رقابت با کاالی مشابه خارجی ان شود‪ .‬این‬ ‫فعال حوزه کاش��ی ادامه داد‪ :‬محیط زیست هر ‪ 3‬ماه یک بار‬ ‫کارخانه های ما را پایش می کنند و این اقدام ها در راس��تای‬ ‫حقوق مصرف کننده انجام می ش��ود‪ .‬گلکاری حق همچنین‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬از انجایی که در راس��تای حقوق مصرف کننده‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان یا کارخانه ها تبلیغات انجام نمی گیرد‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان چندان به این موضوع توج��ه ندارند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همایش هایی برای‬ ‫تولیدکنندگان در راس��تای رعایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫برگزار می کند ؛ اما باید به گونه ای این شرکت ها را در رسانه ها‬ ‫تبلیغ کند تا با این روش ش��رکت ها بازخورد بیشتری از کار‬ ‫خود بگیرند؛ نه اینکه تنها در جشنواره ها با دریافت یک لوح‬ ‫موضوع حمایت از مصرف کننده به پایان برسد‪ .‬در حالی که‬ ‫با تبلیغات ش��رکت هایی ک��ه رعایت حقوق مصرف کننده را‬ ‫در اولویت کار خود داده اند‪ ،‬مصرف کننده خواهد فهمید که‬ ‫کدام شرکت ها بهترین کاال و خدمات را دارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دالالن‬ ‫برنده اصلی‬ ‫بازار دستوری‬ ‫تصور کنید دالر ‪۱۴‬هزارتومانی بازار را به قیمت ‪۱۰‬هزار‬ ‫تومانی دولتی بفروش��ید‪ ،‬مشخص است که چه افت رانتی‬ ‫گریبانگیر عرضه و تقاضای بازار ارز خواهد ش��د که فروش‬ ‫فوالد با قیمت دس��توری دقیقا همین سناریو را در اقتصاد‬ ‫اجرایی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد با انتقاد از نقش س��امانه بهین یاب در میدان دادن به‬ ‫دالالن گفت‪ :‬یکی از ایرادهای اساس��ی س��امانه بهین یاب‬ ‫این اس��ت که به افرادی که در هیچ جای زنجیره تولید قرار‬ ‫ندارند‪ ،‬اجازه ثبت نام می دهد‪.‬‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی ادامه داد‪ :‬نح��وه تخصیص مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬حتی برای مصرف کنندگان واقعی هم باید به گونه ای‬ ‫باش��د که مواد اولیه بیشتر از نیاز به انها داده نشود‪ ،‬زیرا این‬ ‫روزها‪ ،‬وسوس��ه فروش س��همیه های دریافتی در بازار ازاد‬ ‫مانن��د موریانه ای‪ ،‬تعادل قیمت ها را برهم زده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در نخستین اقدام‪ ،‬باید نظارت و کنترل بر سامانه‬ ‫بهین یاب افزایش یابد و اجازه دهند که عرضه و تقاضا نقطه‬ ‫تالق��ی یکدیگر را پیدا کند‪ .‬اکنون‪ ،‬مش��کل انجاس��ت که‬ ‫قیمت های دس��توری به تولیدکنندگان تحمیل می شود‬ ‫و همی��ن قیمت ه��ا غیرواقع��ی‪ ،‬مبنای معامالت اس��ت و‬ ‫چون نرخ بازار ازاد کاالها از نرخ س��همیه ای باالتر اس��ت‪،‬‬ ‫رانتی ش��کل گرفته که در نهایت‪ ،‬نصیب تولیدکننده نماها‬ ‫و دالالن می ش��ود؛ به این ترتیب قیمت گذاری دس��توری‬ ‫حاصلی برای تولید کش��ور ندارد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد با اشاره به اینکه ابطال معامالت اخیر‪،‬‬ ‫دلیلی بر التهاب افرینی ناش��ی از قیمت گذاری دس��توری‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دلیل ابطال معامالتی که در هفته گذش��ته‬ ‫بورس ش��اهد ان بود‪ ،‬همین افزایش نرخ محصوالت است‬ ‫که مانند فنری فشرده ش��ده‪ ،‬به یک باره رها ش��ده اند و اگر‬ ‫تدبیری کارس��از اندیشیده نش��ود‪ ،‬این اتفاق دیر یا زود در‬ ‫دیگر بازارهای هم رخ خواهد داد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ادامه داد‪ :‬برخی سیاس��ت گذاران به‬ ‫ کلی فراموش کرده اند که رقم قیمت های دستوری‪ ،‬ان قدر‬ ‫پایین است که باعث ش��ده متقاضیان زیادی در صف های‬ ‫خرید بنش��ینند و همین‪ ،‬به تش��نگی کاذب در بازار دامن‬ ‫زده و دالالن را به برنده اصلی قیمت های دس��توری تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برای نمون��ه تصور کنید دالر‬ ‫‪۱۴‬هزارتومان��ی ب��ازار را به قیمت ‪۱۰‬ه��زار تومانی دولتی‬ ‫بفروش��ید‪ ،‬مش��خص اس��ت که چه افت رانتی گریبانگیر‬ ‫عرض��ه و تقاضای بازار ارز خواهد ش��د و مش��ابه این حالت‬ ‫فرضی‪ ،‬ب��ه واقعیت جاری بازاره��ای کاالیی دارای قیمت‬ ‫دس��توری تبدیل ش��ده‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه باید این‬ ‫واقعیت اثبات شده در اقتصادهای موفق جهانی را بپذیریم‬ ‫که باید اجازه داد تا بازارها‪ ،‬نرخ های اصلی خود را پیدا کنند‬ ‫تا مصرف کننده و تولیدکننده نهایی‪ ،‬بتوانند بر اساس ارقام‬ ‫واقعی و غیرتحمیلی‪ ،‬فعالیت و برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫شهرستانی با انتقاد از عملکرد ناکارامد و غیرکارشناسی‬ ‫دس��تگاه های حمایتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تشکل هایی که‬ ‫وظیف��ه حمای��ت از تولید و تولیدکنن��دگان را دارند امروز‬ ‫به محملی برای رانت تبدیل ش��ده اند؛ رش��د قیمت فوالد‪،‬‬ ‫ناشی از مش��کالت غیرقابل کتمان معادن و کمبود سنگ‪،‬‬ ‫کنس��انتره و اهن اسفنجی است‪ ،‬به ویژه انکه فصل سرما و‬ ‫افت فش��ار گاز نیز باعث شده تا بسیاری از شرکت هایی که‬ ‫اهن اس��فنجی یا گندله تولید می کنند با مش��کل روبه رو‬ ‫شوند و در این میان‪ ،‬عطش خرید در بازار هم مزید بر علت‬ ‫شده تا در بازار‪ ،‬حس سبقت تقاضا از عرضه تقویت شود‪.‬‬ ‫کیفیت کاال‬ ‫بر مدار‬ ‫مشتری مداری‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نواورانه ای در صنعت‬ ‫انگور و کشمش‬ ‫پیشنهاد شهردار اصفهان مورد استقبال مجمع شهرداران کالنشهرها و سیستان و بلوچستان قرار گرفت‬ ‫« هم پیوندی» اصفهان با شهر «بنت»‬ ‫بهروز راعی‪ -‬طرح «هم پیوندی» کالنش��هرها با‬ ‫شهرهای استان سیستان و بلوچستان به پیشنهاد‬ ‫ش��هرداری اصفهان‪ ،‬در سی وهش��تمین نشس��ت‬ ‫کمیس��یون فرهنگ��ی و اجتماعی کالنش��هرها به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬پ��س از انکه‬ ‫نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان به شهرهای درگیر سیل‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬سفر کرد‪ ،‬در نامه ای‬ ‫خطاب به رئیس مجمع ش��هرداران کالنشهرهای‬ ‫ایران نوشت‪ :‬باتوجه به مشاهدات عینی در سفر به‬ ‫مناطق سیل زده سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می شود مجمع کالنش��هرها با تشکیل کارگروهی‬ ‫ویژه برای انجام فعالیت ه��ای الزم در این منطقه‬ ‫در ‪ 3‬س��طح کوت��اه‪ ،‬میان و بلندم��دت وارد عمل‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه اعتقاد داریم اگر مجمع ش��هرداران‬ ‫کالنش��هرهای ایران در اجرای ط��رح هم پیوندی‬ ‫با شهرهای بلوچس��تان هم ساز و هماهنگ شوند‪،‬‬ ‫می ت��وان ‪ ۱۸‬نقطه تعریف ش��ده را با ظرفیت های‬ ‫موج��ود به س��طحی از تاب اوری رس��اند تا ضمن‬ ‫کاهش اسیب های ناشی از محرومیت های متعدد‬ ‫در این اس��تان‪ ،‬بتوانیم پایگاه های میان فرهنگی را‬ ‫شکل داده که این امر خود محرک توسعه در دیگر‬ ‫نق��اط محروم این منطقه خواه��د بود و اثرات ان‬ ‫تنها به زمان سیل محدود نخواهد شد‪.‬‬ ‫اکنون کمال مرادی‪ ،‬دبیر کل مجمع شهرداران‬ ‫کالنش��هرهای ای��ران از اجرای ط��رح هم پیوندی‬ ‫کالنشهرها با شهرهای استان سیستان وبلوچستان‬ ‫براساس پیشنهاد شهردار اصفهان در اینده نزدیک‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫کمال م��رادی اعالم ک��رد‪ :‬ط��رح هم پیوندی‬ ‫کالنشهرها با شهرهای استان سیستان وبلوچستان‬ ‫به پیشنهاد شهرداری اصفهان‪ ،‬در سی وهشتمین‬ ‫نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کالنشهرها‬ ‫به تصویب رسید و پس از موافقت شهرداران‪ ،‬این‬ ‫طرح به منظور محرومیت زدایی از شهرهای استان‬ ‫سیستان وبلوچستان به ویژه در مناطق اسیب دیده‬ ‫از س��یل اخیر در موضوعات فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬شهری و‪ ...‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫دبیر کل مجمع ش��هرداران کالنش��هرها افزود‪:‬‬ ‫انجام اقداماتی همچون ایجاد فرهنگسراها‪ ،‬مراکز‬ ‫تفریح��ی و مراکز کارافرینی‪ ،‬بازس��ازی امکانات‬ ‫زیرس��اختی از جمله معابر و خطوط مواصالتی و‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت‪ :‬یکی از محورهای‬ ‫توسعه خراسان رضوی شرکت های دانش بنیان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ورنا س��تاری در نشس��ت س��تاد تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید اس��تان خراس��ان رضوی درباره نقش پارک علم‬ ‫و فناوری در توس��عه اس��تان گفت‪ :‬یکی از محورهای توسعه در‬ ‫اس��تان‪ ،‬پارک علم و فناوری اس��ت‪ .‬در این راس��تا باید استان به‬ ‫پارک علم و فناوری اهمیت بدهد و سیس��تم اداری استان پارک‬ ‫را ازاد بگذارد و س��رمایه گذاری مناسبی ازسوی بخش خصوصی‬ ‫در پارک انجام ش��ود و همچنین به دانش��گاه های استان اهمیت‬ ‫داده ش��ود و دانش��گاه نیز به طور متقابل این مسئولیت را داشته‬ ‫باش��د ک��ه در پروژه ها و تش��کیالت وارد ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫چی��زی که در حوزه پژوهش اهمی��ت دارد اثرگذاری پول بخش‬ ‫اقدامات اصالحی برای ایجاد پل ها و‪ ...‬و همکاری‬ ‫در بخش های دیگ��ری مانند برگزاری کالس ها و‬ ‫کارگاه های اموزش��ی از جمله اقدامات مورد نظر‬ ‫در طرح هم پیوندی است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه رئی��س کمیس��یون فرهنگی‬ ‫و اجتماع��ی مجم��ع ش��هرداران کالنش��هرهای‬ ‫ای��ران و معاون فرهنگی ش��هردار اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اصفه��ان ش��هر «بن��ت» را ب��رای هم پیوندی با‬ ‫خود انتخاب کرده تا این ش��هر را به س��طحی از‬ ‫تاب اوری و پایداری برساند تا به صورت شبکه ای‪،‬‬ ‫زیستگاه های انسانی و کانون های جمعیتی اطراف‬ ‫ان را نیز بهره مند کند‪.‬‬ ‫محمد عیدی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬به دلیل خسارت هایی‬ ‫که سیل به مردم بلوچستان وارد کرده بود و پس‬ ‫از بازدی��دی که به اتفاق ش��هردار اصفهان از این‬ ‫مناطق داش��تیم‪ ،‬ط��رح هم پیوندی را پیش��نهاد‬ ‫دادیم‪ .‬از انجا که هموطنان س��یل زده این استان‬ ‫باوجود ظرفیت های بسیار زیاد طبیعی و فرهنگی‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬در منطق��ه ای مح��روم زندگ��ی‬ ‫می کنند‪ ،‬این طرح بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واژه هم پیون��دی الهام گرفته از این‬ ‫«بنت» سیستان و بلوچستان‬ ‫پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه مالیر در‬ ‫یک رویداد ملی اس��تارت اپ تخصصی به دنبال‬ ‫ن��واوری در صنای��ع غذای��ی انگور و کش��مش‬ ‫ب��ا ه��دف ایجاد کس��ب وکارهای ن��و مبتنی بر‬ ‫دانش و تفکر ایرانی اس��ت‪ .‬هدف از این رویداد‬ ‫اس��تارت اپی حمایت از طرح ه��ای نواورانه در‬ ‫صنای��ع غذایی وابس��ته به انگور و کش��مش و‬ ‫تبدیل ایده به ثروت است؛ رویدادی که صاحبان‬ ‫ای��ده و فکر می توانن��د در محورهای فناوری در‬ ‫توس��عه اس��تفاده از انگ��ور‪ ،‬نانو فن��اوری و نانو‬ ‫بیوفناوری‪ ،‬اقتص��اد انگور‪ ،‬صنایع بس��ته بندی‬ ‫و برندس��ازی‪ ،‬محص��والت ارگانی��ک و س��الم‪،‬‬ ‫شیرین کننده های طبیعی و اس��تفاده از ان در‬ ‫صنایع غذایی و فرموالس��یون محصوالت جدید‬ ‫خوراک��ی و غیرخوراک��ی ای��ده دهن��د‪ .‬معاون‬ ‫پژوهش��کده انگور و کش��مش دانشگاه مالیر در‬ ‫این باره در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬پژوهش��کده‬ ‫انگور و کشمش با همکاری شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی هم��دان به عنوان حام��ی اصلی صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬در تالش برای نزدیک کردن کشاورزی‬ ‫سنتی به صنعت است‪ .‬بهناز عطائیان با اشاره به‬ ‫بومی سازی ایده های نو اظهار کرد‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫اقتصاد استان همدان بر پایه کشاورزی و اقتصاد‬ ‫مالی��ر نیز بر پایه انگور و مش��تقات ان اس��ت‪،‬‬ ‫تاکنون کش��اورزی س��نتی با صنع��ت در حوزه‬ ‫انگور و کشمش مرتبط نشده و حلقه گمشده ای‬ ‫در این حوزه وجود دارد‪ .‬معاون پژوهشکده انگور‬ ‫و کشمش دانش��گاه مالیر افزود‪ :‬باوجود جهانی‬ ‫شدن انگور مالیر در س��ازمان جهانی خواربار و‬ ‫کش��اورزی ملل متحد (فائو)‪ ،‬این محصول هنوز‬ ‫جایگاه خاصی ن��دارد و باتوجه به تبدیل حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد این محصول به کشمش‪ ،‬هنوز برندی‬ ‫برای کش��مش مالیر نداریم‪ .‬عطائیان با اش��اره‬ ‫به مشکالت بس��ته بندی کشمش‪ ،‬نداشتن برند‬ ‫ثابت کش��مش و تهیه غیربهداشتی شیره انگور‬ ‫گفت‪ :‬اس��تارت اپ ها می توانن��د کمک کنند تا‬ ‫جایگزین مناس��بی برای خاک شیره پیدا کنیم‬ ‫و بتوانیم با جایگزینی فرموالسیون جدید‪ ،‬برای‬ ‫تولید شیره انگور سیب سالمت بگیریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مفهوم ش��عر سعدی اس��ت که همه ما عضو یک‬ ‫پیکر هستیم‪ ،‬چراکه فرزندان بلوچستان فرزندان‬ ‫وطن هس��تند و این شهر به لحاظ داشتن صنایع‬ ‫دس��تی و فرهنگ بس��یار غنی اس��ت و استعداد‬ ‫ان را دارد ک��ه گردش��گری طبیع��ی و فرهنگی‬ ‫قدرتمندی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ط��رح هم پیوندی در کالمی‬ ‫س��اده بیانگر ان است که شهر اصفهان در مسیر‬ ‫توس��عه پایدار دست دیگران را بگیرد و با انها در‬ ‫این مسیر به لحاظ اجتماعی‪ ،‬فضاهای کالبدی و‬ ‫تاب اور شدن‪ ،‬همگام شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی مجمع‬ ‫ش��هرداران کالنشهرهای ایران تصریح کرد‪ :‬باعث‬ ‫افتخار است که طرح هم‪‎‬پیوندی نه تنها در مجمع‬ ‫کالنش��هرها بلکه مورد استقبال مردم بلوچستان‬ ‫شرکت های دانش بنیان محور توسعه خراسان رضوی هستند‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬هیچ محصولی از پژوه��ش بیرون نمی اید؛ مگر‬ ‫اینکه بخش خصوصی در ان پول گذاش��ته باش��د‪ .‬هیچ محصولی‬ ‫با پول دولت خارج نمی ش��ود‪ ،‬خیلی چیزها درس��ت می شود اما‬ ‫محصول درست نمی شود‪ .‬ستاری افزود‪ :‬دولت باید به طور حتم در‬ ‫پژوهش ها به ویژه پژوهش های پایه س��رمایه گذاری کند اما تولید‬ ‫محصول کار بخش خصوصی است‪ .‬این‪ ،‬جایی است که باید بخش‬ ‫خصوصی داش��ته باشم که در کنار دالر‪ ،‬سکه و طال در این حوزه‬ ‫هم سرمایه گذاری کند؛ این مسئله به یک زیست بوم احتیاج دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ما امروز نزدیک ‪ 5‬هزار شرکت دانش بنیان داریم‬ ‫که سال گذش��ته حدود ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان فروش داشته اند‬ ‫و به جایی رس��یده اند که در س��ال گذشته توانس��ته اند ‪۱۳ ،۱۲‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان از بانک ها وام بگیرند و امس��ال به طور قطع‬ ‫این رقم باالتر بوده اس��ت‪ .‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان اقتصاد استان را به نوعی بسازند که‬ ‫فرزندان این اس��تان به تهران و جاهای دیگ��ر نروند و در همین‬ ‫اس��تان بمانند و در این ش��رکت ها پروژه های خود را جلو ببرند‪.‬‬ ‫م��ا به عنوان دولت وظیفه تامین زیرس��اخت را داریم و نباید وارد‬ ‫کسب وکار بخش خصوصی بش��ویم‪ .‬ما باید زیرساخت ها را اماده‬ ‫کنیم‪ .‬صندوق پژوهش و فناوری اس��تان و صندوق سالمت ثامن‬ ‫و مواردی دیگر همه زیرساخت هایی برای حمایت از شرکت های‬ ‫کوچک و اس��تارت اپ ها هس��تند‪ .‬ستاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬ان ‬ ‫چی��زی که برای همه ما مهم اس��ت ایجاد همدلی اس��ت‪ .‬اکنون‬ ‫ک��ه بیش از ‪ ۹۰‬درصد ش��رکت های دانش بنیان در اختیار بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬ظرفیت فوق العاده ای برای فعالیت در این حوزه‬ ‫نی��ز ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه روز‬ ‫گذش��ته نامه ای از طرف ش��هردار‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫ش��هر‪ ،‬امام جمعه شیعه و سنی‪ 4 ،‬طایفه بزرگ و‬ ‫مردم ش��هر «بنت» برای شهردار اصفهان ارسال‬ ‫و از اینکه این ش��هر به عن��وان هم پیوند اصفهان‬ ‫انتخاب ش��ده‪ ،‬ابراز خرس��ندی کردن��د و به طور‬ ‫رس��می از ش��هردار اصفهان برای س��فر به شهر‬ ‫بنت دعوت به عمل اوردند‪ .‬در این زمینه اصفهان‬ ‫امادگی دارد همراه با تشکل های مردم نهاد فعال‬ ‫در حوزه ه��ای اجتماع��ی‪ ،‬خدمات��ی و همچنین‬ ‫ساختارهای رس��می فعال در شهرداری اصفهان‬ ‫ب��ه کمک مردم ش��هر بنت ش��تافته و الگویی از‬ ‫توس��عه پایدار را مبتنی بر اقتضائات زیست بومی‬ ‫ان منطقه ارائه کند تا از توسعه پایداری که ایجاد‬ ‫می شود همه کشور متنعم شوند‪.‬‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اس��تان خراس��ان رضوی یک اس��تان نفتی و گازی‬ ‫نیست؛ گرچه منابعی در سرخس وجود دارد اما پایه اقتصاد استان‬ ‫خراس��ان رضوی منابع زیرزمینی نیست‪ .‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬دیدگاه های خوبی مانند منطقه فناوری و‬ ‫نواوری در اس��تان وج��ود دارد و امیدواریم ک��ه در بهار کارخانه‬ ‫فناوری افتتاح ش��ود و گام بزرگی در داخل شهر مشهد به عنوان‬ ‫یک ش��هر هوشمند برداشته شود‪ .‬س��تاری درباره شهر هوشمند‬ ‫افزود‪ :‬شهر هوشمند‪ ،‬سیستم شهری است که خود به عنوان یک‬ ‫ش��تاب دهنده کس��ب وکار عمل می کند‪ .‬در این شهر باید مسیر‬ ‫برای جوانانی که ایده دارند‪ ،‬باز باش��د‪ .‬در ش��هر هوش��مند‪ ،‬کار‬ ‫ش��هرداری این نیست که خدمات بدهد بلکه باید بستری را برای‬ ‫استارت اپ هایی که می خواهند خدمات بدهند‪ ،‬ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ پنجشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫روایت بداخالقی های ترافیکی که در اثر نقض حقوق مصرف کنندگان شکل می گیرد‬ ‫اگر در ترافیک ماندید‪ ،‬حق شکایت دارید‬ ‫تحمل چراغ قرمزهای طوالنی که گاهی با اعصاب و روان ادم ها‬ ‫بازی می کند‪ ،‬سال هاست تبدیل به عادت تهرانی ها و شهروندان‬ ‫برخی کالنش��هرهای دیگر شده است‪ ،‬درحالی که شاید اگر افراد‬ ‫بدانند ترافیک روان و رانندگی بی دغدغه از حقوق انهاس��ت‪ ،‬به‬ ‫ج��ای صبوری در ترافیک‪ ،‬در پیگیری ش��کایت خ��ود از بانیان‬ ‫ترافیک های س��نگین‪ ،‬چراغ قرمزهای غیرمنطقی‪ ،‬اتوبوس های‬ ‫نامنظم و هواپیماهای تاخیردار صبوری کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫حقوق مس��افران در حمل ونقل هوایی‪ ،‬جاده ای‪ ،‬ریلی و دریایی‪،‬‬ ‫حقوقی مش��خص و تدوین ش��ده اس��ت که اگرچه بس��یاری از‬ ‫ش��هروندان از انها اگاهی ندارند‪ ،‬اما به س��ادگی و با مراجعه به‬ ‫س��ایت های نهادهای مسئول‪ ،‬می توانند از انها اگاه شوند‪ .‬با این‬ ‫حال استفاده کنندگان از خدمات حمل ونقلی‪ ،‬حقوق دیگری نیز‬ ‫دارند که درباره انها اطالع رسانی نشده یا پیگیری شان از حوصله‬ ‫افراد خارج است‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم حقوقشان را نمی دانند‬ ‫یک کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل می گوید‬ ‫نه تنه��ا حقوق مصرف کنندگان حمل ونقل در بس��یاری بخش ها‬ ‫رعایت نمی ش��ود‪ ،‬بلکه بسیاری از مشتریان خدمات حمل ونقلی‪،‬‬ ‫اگاهی درس��تی از حقوق خود ندارند‪ .‬مه��دی محمودابادی در‬ ‫پاس��خ ب��ه‬ ‫با بی��ان اینکه تاخیر در زم��ان حرکت ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل ی��ا فرس��ودگی ن��اوگان در بخش ه��ای مختلف‪ ،‬از‬ ‫نمونه ه��ای ب��ارز نق��ض حق��وق مصرف کنندگان اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصرف کنندگان حمل ونقل عمومی داخل ش��هری که ساعت ها‬ ‫در ترافیک گیر می کنند‪ ،‬حقوقش��ان نقض شده است‪ .‬کارشناس‬ ‫رس��می دادگستری مهندس��ی ترافیک اضافه کرد‪ :‬اگر تصادفی‬ ‫در ش��هر رخ دهد و گره ترافیکی ایجاد ش��ده در اثر ان‪ ،‬زود باز‬ ‫نش��ده و راه مسدود شود‪ ،‬حقوق مصرف کننده ضایع شده است‪،‬‬ ‫ی��ا اگر زمان بندی یک چراغ راهنمایی در چهارراهی‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫و دقیق نبوده و موجب تاخیرهای طوالنی باش��د‪ ،‬مصداق نقض‬ ‫حقوق مصرف کننده است‪ .‬محمودابادی گفت‪ :‬درباره این مسائل‬ ‫اطالع رسانی نشده و مردم اگاهی چندانی در این زمینه ندارند یا‬ ‫این مس��ائل را پیگیری نمی کند‪ ،‬با این حال در بحث کارشناسی‬ ‫رسمی دادگستری‪ ،‬مرسوم است که اگر کسی از مسائل ترافیکی‬ ‫اسیبی ببیند‪ ،‬می تواند شکایت کنند و باید رسیدگی شود‪.‬‬ ‫کارش��ناس رسمی دادگستری مهندس��ی ترافیک اضافه کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر مردم فقط در بحث تصادف‪ ،‬پیگیر خس��ارت های وارده‬ ‫می ش��وند درحال��ی که ما امکان پیگیری مس��ائل دیگر از جمله‬ ‫طرح ه��ای ترافیک��ی را نی��ز داریم‪ .‬به عنوان مث��ال اگر در پروژه‬ ‫یک طرفه شدن خیابان‪ ،‬س��اخت تقاطع غیرهمسطح‪ ،‬راه اندازی‬ ‫خط یا ایستگاه اتوبوس و‪ ...‬نیز حقی از افراد ضایع شود‪ ،‬می توانند‬ ‫ش��کایت کنند و مرجع رس��یدگی در این زمین��ه وجود دارد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال چند س��ال پیش پرونده ای برای پل عابرپیاده ای که‬ ‫جلو یک واحد تجاری نصب ش��ده بود‪ ،‬تش��کیل شد‪ .‬مالک واحد‬ ‫تجاری به دادگاه ش��کایت کرده بود و کار کارشناس��ی منجر به‬ ‫محکومیت ش��هرداری ش��د‪ .‬این نهاد باید یا خس��ارت وارد شده‬ ‫ب��ه مال��ک واحد تجاری را جبران یا پل را جابه جا می کرد‪ .‬دارنده‬ ‫مدرک دکترای مهندس��ی عمران با بیان اینکه پیگیری این گونه‬ ‫مسائل مرسوم نشده است اما باید در این زمینه اطالع رسانی شود‬ ‫و مردم نیز پیگیر باشند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بخشی از ضعف اطالع رسانی‬ ‫در این زمینه نیز به نهادهای مس��ئول مانند ش��هرداری و دولت‬ ‫برمی گردد که تمایلی ندارند خود را زیر سوال ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای پاسخگویی وجود ندارد‬ ‫محمودابادی توضیح داد‪ :‬بیش��تر نهاده��ا عالقه ندارند مردم‬ ‫حق��وق خ��ود را بدانند‪ ،‬البته این تقاض��ا هم در جامعه نبوده و به‬ ‫همی��ن دلیل‪ ،‬در ترافیک مان��دن و تاخیر ناوگان‪ ،‬تبدیل به روال‬ ‫عادی ش��ده اس��ت‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬البته مردم در زمینه تاخیرها‬ ‫پیگیرتر هستند زیرا در این زمینه مقصران و مسئوالن مشخص‬ ‫هستند و مردم تا اندازه زیادی می دانند باید به چه کسی اعتراض‬ ‫کنن��د ام��ا وقتی فرد‪ ،‬در ترافیکی که در اثر تصادفی ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��اعت ها معطل می ش��ود‪ ،‬نمی داند باید به چه کس��ی‬ ‫اعتراض کند یا اگر پش��ت چراغ قرمزی س��اعت ها می ماند‪ ،‬یا اگر‬ ‫در اثر الودگی هوا دچار مش��کل می ش��ود‪ ،‬نمی داند به چه کسی‬ ‫باید اعتراض کند و مقصر اصلی چه کسی است‪ .‬البته این مسائل‬ ‫نیز قابل پیگیری و بستر برای این پیگیری فراهم است‪ ،‬فقط فرد‬ ‫شکایت کننده باید پیگیر و صبور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاجعه حمایت از مصرف کننده‬ ‫اگرچ��ه محمودابادی معتقد اس��ت بس��تر پیگی��ری حقوق‬ ‫ضایع ش��ده م��ردم در مس��ائل ترافیک��ی فراهم اس��ت‪ ،‬اما یک‬ ‫کارش��ناس حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��ده معتقد اس��ت به‬ ‫این مس��ائل رس��یدگی نمی ش��ود و وضعیت حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کننده در بخش حمل و نقل‪ ،‬در حد فاجعه است‪.‬‬ ‫ص��ادق بش��یری در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫مصرف کنندگان خدمات حمل ونقلی کشور‪ ،‬مهم ترین ذی نفعان‬ ‫این چرخه هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کشورهای مختلف‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫از نیازهای اساس��ی جامعه است‪ ،‬مصرف کننده انتظار جابه جایی‬ ‫ایمن و سریع را دارد و این جزو حقوق اوست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ن��اوگان و پایانه های حمل ونقل��ی درون و بیرون‬ ‫ش��هرها‪ ،‬بای��د تمیز و راحت باش��ند‪ .‬باید خی��ال مصرف کننده‬ ‫حمل ونقل اس��وده باش��د‪ ،‬با اطمینان خاطر بتواند از این وسایل‬ ‫استفاده کند و بداند که به موقع به مقصد می رسد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫اگر قرار اس��ت فرد‪ ،‬خودرو ش��خصی به خیابان نیاورد و از وسایل‬ ‫حمل ونقل عمومی استفاده کند‪ ،‬باید این وسایل در دسترس بوده‬ ‫و ترافیک‪ ،‬روان باشد‪ .‬از سوی دیگر حمل ونقل عمومی کم هزینه‪،‬‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان این بخش است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون نانوشته و نبود مرجع پیگیری‬ ‫دبیر انجمن حامیان استاندارد و کیفیت در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چگونه مردم می توانند از این حقوق اگاه ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��اید در این زمینه‪ ،‬قانون مدونی نوش��ته نشده باشد اما این ها‬ ‫وظیفه حمل ونقل عمومی بوده و در سراس��ر جهان تمرکز بر این‬ ‫است که مصرف کننده خدمات حمل ونقلی‪ ،‬با کمترین هزینه‪ ،‬از‬ ‫حمل ونقل عمومی در دسترس و ایمن استفاده کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درواقع باید چنین امکانات و ش��رایطی فراهم‬ ‫باشد تا مصرف کننده تمایل به حمل ونقل عمومی پیدا کند‪.‬‬ ‫بشیری در پاسخ به این پرسش که ایا مرجعی برای پاسخگویی‬ ‫ب��ه ش��کایت در زمینه نبود این ویژگی ه��ا در ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬در این زمینه مرکز مش��خصی‬ ‫برای پیگیری به طور واقعی وجود ندارد‪ .‬البته ش��هرداری تهران‬ ‫ش��ماره ‪ ۱۳۷‬را برای مش��کالت ش��هری اعالم کرده است اما در‬ ‫عمل‪ ،‬دردسرهای پیگیری زیاد است و نتیجه مطلوب هم حاصل‬ ‫نمی ش��ود زیرا س��امانه منسجم پاس��خگویی نداریم یا مشکالت‬ ‫بزرگ تری وجود دارد که در اولویت است‪.‬‬ ‫او رعای��ت حقوق مصرف کنن��دگان در زمینه حمل ونقل را در‬ ‫حد فاجعه دانس��ت و افزود‪ :‬وقتی به کشورهای دیگر و دست کم‬ ‫همس��ایه ها سفر می کنید‪ ،‬تازه متوجه می شوید نظام حمل ونقل‬ ‫ما چقدر با شرایط مطلوب فاصله دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت نامطلوب حمل و نقل عمومی‬ ‫بش��یری در بی��ان برخی حق��وق مصرف کنن��دگان در بخش‬ ‫حمل ونقل اظهار کرد‪ :‬بنا به اعالم مسئوالن‪ ،‬وضعیت فرسودگی‬ ‫شاهد این هستیم که قوانین دور زده می شود‪ .‬این مسئله می تواند به‬ ‫عادت تبدیل ش��ود‪ ،‬بداخالقی ش��کل بگیرد و رفتارهای اشتباه تبدیل به‬ ‫امر معمول شود‬ ‫حمل ونقل عمومی در اس��تان تهران به مرز هشدار رسیده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر گفته می شود در ‪ ۸‬سال گذشته‪ ،‬هیچ اتوبوسی به‬ ‫حمل ونقل شهری و بین شهری کشور اضافه نشده است و هرچه‬ ‫می گذرد‪ ،‬این فرس��ودگی تش��دید می ش��ود‪ .‬کارشناس حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کننده با بیان اینک��ه وضعیت حمل ونقل ریلی‬ ‫مس��افری در کشور ما فاجعه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زیرساخت الزم‬ ‫را در این بخش نداریم‪ ،‬فرایند تهیه بلیت دش��وار است و سرعت‬ ‫قطارها به شدت پایین است‪ ،‬به همین دلیل مردم به اتوبوس های‬ ‫بین ش��هری متوسل می ش��وند که این بخش نیز مشکالت خاص‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫بشیری با اشاره به فرسودگی بخشی از اتوبوس های بین شهری‬ ‫و اس��تاندارد نبودن برخی جاده ها اظهار کرد‪ :‬مش��کلی در یکی‬ ‫از مس��یرهای بین ش��هری کش��ور را بارها گزارش داده ام‪ ،‬پلیس‬ ‫می گوید ما نیز این مس��ئله را گزارش داده ایم اما کس��ی گوشش‬ ‫بدهکار نیست‪ .‬در زمینه فرسودگی اتوبوس ها نیز به دلیل گرانی‬ ‫بیش از اندازه اتوبوس ها‪ ،‬زمینه نوسازی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تاخیر در حرکت ناوگان در بخش های مختلف‬ ‫حمل ونقل در کشور ما عادی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان این تاخیرها‬ ‫در جهان بی نظیر اس��ت و کس��ی هم پاس��خگو نیست‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال در فرودگاه‪ ،‬در مواردی می بینیم که زمان پرواز گذش��ته‬ ‫اما نه مس��افرگیری می شود‪ ،‬نه به مسافران اعالم می شود که چه‬ ‫اتفاقی افتاده اس��ت‪ .‬پیگیری از دفت��ر ایرالین ها هم راه به جایی‬ ‫نمی برد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل و نقل پاسخگو نیست‬ ‫دبیر انجمن حامیان اس��تاندارد و کیفیت با انتقاد از پاس��خگو‬ ‫نبودن حمل ونقل کشور به مشتریان خود اظهار کرد‪ :‬نبود سامانه‬ ‫مناس��ب حمل ونقل درون و بیرون ش��هری‪ ،‬مشکل بزرگ امروز‬ ‫ماست‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کلنگ نخستین پروژه ریلی ایران در سال‬ ‫‪ ۱۳۰۵‬خورده اس��ت اما با گذش��ت ‪ ۹۳‬س��ال از عمر ریلی شدن‬ ‫کشور‪ ،‬هنوز قطارهای پرسرعت نداریم‪ ،‬سفر با قطار بسیار زمان بر‬ ‫و اس��تفاده از خودرو در بسیاری مس��یرها برای مردم به صرفه تر‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع بس��یاری کارهای انجام ش��ده از س��وی دولت در‬ ‫سال های گذشته در حوزه حمل ونقل‪ ،‬نمایشی بوده است‪.‬‬ ‫بش��یری تاکی��د ک��رد‪ :‬درحال حاضر نیازهای م��ردم در حوزه‬ ‫حمل ونقل بسیار باالست و در همه بخش های حمل ونقل عمومی‬ ‫اع��م از هوای��ی‪ ،‬ریل��ی و جاده ای درون و برون ش��هری و باری و‬ ‫مس��افری‪ ،‬تناس��بی بین نیازها و خدمات‪ ،‬از نظر تعداد ناوگان‪،‬‬ ‫خطوط و‪ ...‬وجود ندارد و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم و‬ ‫اگر اقدام عاجلی نشود‪ ،‬هر روز این فاصله بیشتر و بیشتر می شود‪.‬‬ ‫کارشناس حمایت از حقوق مصرف کننده یاداور شد‪ :‬رفتارهای‬ ‫ترافیکی مصرف کنندگان و بازیگران حمل ونقل با توجه به شرایط‬ ‫ناموزون و نامتوازنی که وجود دارد‪ ،‬مطلوب نیس��ت و رفتارهای‬ ‫ترافیکی در جامعه هر روز بدتر می ش��ود و شاهد این هستیم که‬ ‫قوانین دور زده می ش��ود‪ .‬این مس��ئله می تواند به عادت تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬بداخالقی ش��کل بگیرد و رفتارهای اش��تباه تبدیل به امر‬ ‫معمول شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ پنجشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پرداخت خسارت زلزله زدگان قطور تا پایان سال‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمران��ی اس��تاندار‬ ‫اذربایجان غربی با اش��اره به اینکه مناطق مس��کونی‬ ‫تا ‪ ۲۰‬کیلومتری مرز با تدبیر مقام عالی استان بیمه‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بیمه خسارت زلزله زدگان قطور را‬ ‫تا پایان سال پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ایدی��ن رحمانی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫زمینه نشست ویژه ای با مسئوالن بیمه برگزار و مقرر‬ ‫شد نسبت به تامین خس��ارت های الزم اهتمام ویژه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی یک��ی از مهم تری��ن اقدام��ات الزم ب��رای حل‬ ‫مش��کالت مناطق زلزله زده را نگهداری دام های زنده‬ ‫و دفن حیوانات تلف شده عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬در‬ ‫نشست ویژه ای که در این زمینه برگزار کردیم‪ ،‬مقرر‬ ‫شد برای نگهداری دام های زنده‪ ،‬محل های مناسبی‬ ‫در نظر گرفته و همه دام های زنده به محل نگهداری‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��رای دفن دام ه��ا‪ ،‬اواربرداری‬ ‫محل نگهداری انها نیاز اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مقرر شد‬ ‫به س��رعت اوارب��رداری انجام ش��ده و دام ها به طور‬ ‫بهداشتی دفن شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمران��ی اس��تاندار‬ ‫اذربایجان غرب��ی بیان کرد‪ :‬با تالش بنیاد مس��کن و‬ ‫در س��ریع ترین زمان ممکن عملیات اواربرداری اغاز‬ ‫ش��د و پس از ان‪ ،‬ساخت مسکن در دستور کار قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ :‬درحال حاضر نیز اس��کان موقت‬ ‫زلزله زدگان به طور کامل انجام شده و نیازهای اولیه‬ ‫این خانواده ها نیز در دسترس انان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫زیرگذر گیشا به بهره برداری رسید‬ ‫زیرگذر گیش��ا چهارشنبه گذشته‬ ‫به بهره برداری رس��ید و هزینه ساخت‬ ‫ان ‪ ۶۰‬میلی��ارد توم��ان ارزان ت��ر از‬ ‫براوردهای اولیه شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬صف��ا صبوری‬ ‫دیلم��ی‪ ،‬مع��اون فن��ی و عمران��ی‬ ‫ش��هرداری تهران گفت‪ :‬زیرگذر گیشا‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬متوقف ش��ده ب��ود و تا‬ ‫خ��رداد ‪ ۲۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫صب��وری گفت‪ :‬به خاطر مش��کالت‬ ‫ترافیکی شب عید که در تهران وجود‬ ‫دارد و حج��م ترافیک زیاد می ش��ود‪،‬‬ ‫چ��ون امادگ��ی ت��ردد خودروه��ا را‬ ‫داش��تیم تصمیم گرفتیم پ��روژه را با‬ ‫ح��دود ‪ ۹۷‬درصد تکمیل ش��دگی به‬ ‫مردم تحویل دهیم‪.‬‬ ‫معاون فن��ی و عمرانی ش��هرداری‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬ت��ا پایان اس��فند پروژه‬ ‫کامل می ش��ود و بهره برداری رس��می‬ ‫‪ ۲۹‬اسفند است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره‬ ‫اینک��ه س��اخت پل روگذر گیش��ا چه‬ ‫زمانی اغاز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی های‬ ‫نهایی انجام ش��ده اس��ت و از انتهای‬ ‫فروردین ساخت ان اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران درباره اینکه‬ ‫پروژه گیشا تا کنون چقدر هزینه برای‬ ‫ش��هرداری تهران داشته است؟ گفت‪:‬‬ ‫گیش��ا در ط��رح اولیه ق��رار بود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه داش��ته باشد اما‬ ‫ب��ا براوردها تاکنون ب��ه ‪ ۱۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده ایم‪.‬‬ ‫صبوری در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که چرا س��رعت عب��ور از زیرگذر ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتر در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟‬ ‫گفت‪ :‬هن��وز مردم ب��ه زیرگذر عادت‬ ‫نکرده ان��د و طبیع��ی اس��ت راه ها را‬ ‫نشناس��ند‪ .‬این زیرگذر ب��رای عبور با‬ ‫س��رعت ‪ ۶۰‬کیلومتر طراحی شده اما‬ ‫در ابت��دا و برای ایمنی مردم س��رعت‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتر خواهد بود‪.‬‬ ‫یکش��نبه چهارم اسفند ابتدا منطقه قطور و سپس‬ ‫زراب��اد خوی با زمین لرزه ش��دیدی لرزی��د که این‬ ‫مسئله در مجموع موجب مصدوم شدن حدود ‪۱۰۴‬‬ ‫نفر‪ ،‬بس��تری شدن ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬تلف ش��دن صدها دام‪،‬‬ ‫تخریب ‪ ۴‬هزار واحد مس��کونی و وارد شدن خسارت‬ ‫جزئ��ی به هزار واح��د دیگر در روس��تاهای خوی و‬ ‫سلماس شد‪.‬‬ ‫امدادگ��ران و مس��ئوالن اذربایجان غرب��ی پس از‬ ‫زلزله اول در س��اعت ‪ 9:22‬راهی منطقه قطور شدند‬ ‫و ارزیابی میزان خس��ارت تا شامگاه همان روز ادامه‬ ‫داشت تا اینکه در ساعت ‪ 19:30‬زلزله شدید دیگری‬ ‫به بزرگی ‪ ۵.۹‬ریش��تر زراباد را لرزاند و خسارت های‬ ‫زلزله نخست را دوچندان کرد تا جایی که شبکه برق‬ ‫و مخابرات برای چند ساعت قطع شد‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی کرایه های حمل ونقل عمومی‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران گفت‪ :‬الیحه افزایش ن��رخ کرایه های‬ ‫حمل ونقل عمومی در این کمیس��یون‪ ،‬بررسی شد‬ ‫و پیشنهاد افزایش ‪ ۲۵‬درصدی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محمد علیخانی اظهار کرد‪ :‬نرخ‬ ‫مصوب در کمیسیون نهایی نیست و باید در صحن‬ ‫ش��ورا به تصویب برسد که پس از تایید این مصوبه‬ ‫در هی��ات تطبی��ق فرمانداری و ابالغ ان از س��وی‬ ‫شهرداری‪ ،‬نرخ های نهایی مشخص می شود اما پس‬ ‫از بررسی های کارشناسانه در کمیسیون حمل ونقل‬ ‫ب��ا افزای��ش ‪ ۲۵‬درصدی موافقت ش��د‪ .‬پیش��نهاد‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬افزایش بر اس��اس میزان تورم رسمی‬ ‫اعالم شده بود که ما برای ان سقف تعیین کردیم و‬ ‫افزایش تا ‪ ۲۵‬درصد را به تصویب رساندیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به افزایش نرخ بنزین رقم‬ ‫تصویبی در کمیسیون عادالنه است‪ ،‬جدول نرخ ها‬ ‫مشخص شده که در صحن شورا جزییات ان اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران درباره افزایش ن��رخ بلیت مترو افزود‪:‬‬ ‫وس��ایل حمل ونقل عمومی مانن��د مترو‪ ،‬اتوبوس و‬ ‫تاکسی‪ ،‬س��قف افزایش مش��ابهی خواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنین نرخ بلیت مترو هش��تگرد مشخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیخانی با اش��اره ب��ه کارت بلیت های مترو که‬ ‫برای اقش��ار خاص صادر می ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تمام این‬ ‫کارت ها یکپارچه هس��تند و س��قفی ب��رای صدور‬ ‫انه��ا مش��خص کرده ای��م‪ ،‬بنابرای��ن خبرن��گاران‪،‬‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬سالمندان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬دانش اموزان‪،‬‬ ‫س��ربازان وظیف��ه و‪ ...‬کارت ه��ای اعتباری ش��ان‬ ‫یکپارچه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در گذش��ته کارت های اعتباری‬ ‫ب��ه گونه ای بود ک��ه در صورت پای��ان اعتبار‪ ،‬قابل‬ ‫شارژ نبود و باید برای صدور کارت جدید هزینه ای‬ ‫پرداخت می ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پیش بینی ش��ده که‬ ‫همان کارت ها قابلیت شارژ داشته باشند و با وجود‬ ‫انکه اعالم ش��د از لحاظ فنی امکان پذیر نیس��ت‪،‬‬ ‫کمیسیون اعالم کرد با استفاده از نرم افزارها‪ ،‬امکان‬ ‫ش��ارژ دوباره کارت ها وجود دارد و لزومی به صدور‬ ‫کارت و تحمیل هزینه دوباره به شهروندان نیست‪.‬‬ ‫اصالح��ات خوبی انجام ش��ده که جزیی��ات ان به‬ ‫زودی در صحن مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫چه چیزی تاالب انزلی را خشک کرد؟‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن از امضای تفاهمنامه‬ ‫با مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی برای الیروبی‬ ‫تاالب انزلی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬حمیدرضا ابایی درباره الیروبی تاالب انزلی‬ ‫که در طرحی با مش��ارکت مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و‬ ‫شهرس��ازی در حال انجام است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در اجرای این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬برخی مس��ائل و مش��کالت برای تاالب انزلی‬ ‫پیش امد که بابت حجم رسوباتی بود که باعث شد عمق‬ ‫تاالب دستخوش برخی تغییرات شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اتفاق در حالی افتاد که س��خنان غیرعلمی مطرح شد که‬ ‫برخی اظهارکرده بودند که تاثیر موج شکن های انزلی این‬ ‫حجم رسوب را به وجود اورده و باعث شده تاالب به این‬ ‫روز بیفتد و در حال خش��ک شدن باش��د‪ .‬ابایی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬به دس��تور وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬مرکز تحقیقات‬ ‫به این مس��ئله ورود کرد ت��ا طرح های بنادر و دریانوردی‬ ‫گیالن که ازس��وی مش��اوران ذی صالح داخلی و خارجی‬ ‫انجام ش��ده بود‪ ،‬مورد بررس��ی قرار گیرد تا معلوم ش��ود‬ ‫ایا موج ش��کن های بندرانزلی در باال رفتن رسوب تاالب‬ ‫انزلی نقش دارد یا دیگر مس��ائل دخیل است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این زمینه با حمایت رئیس مرکز تحقیقات و اطالعاتی‬ ‫که مش��اوران ما در زمینه موج ش��کن ها به دست اوردند‪،‬‬ ‫بررس��ی های علمی ثابت کرد‪ ،‬موج ش��کن های بندرانزلی‬ ‫تاثیری بر تاالب انزلی نداش��ته و نقشی در خشک شدن‬ ‫ان ندارند‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با اش��اره به‬ ‫عوامل تاثیرگذار در تاالب انزلی گفت‪ :‬این بررسی ها نشان‬ ‫داد که طرح های باالدس��تی باعث افزایش حجم رسوبات‬ ‫در ان شده و این اتفاق را رقم زده است‪ .‬بارندگی هایی که‬ ‫در باالدست رخ داد با شست وشوی رسوبات و ورود ان به‬ ‫تاالب‪ ،‬موجب کم ش��دن عمق شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از‬ ‫انجام مطالعات و بررسی ها با دستور وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫س��ازمان بنادر مکلف ش��د با بودجه خود الیروبی تاالب‬ ‫انزل��ی را با توجه به طرح های گردش��گری موجود‪ ،‬انجام‬ ‫دهد چرا که رس��وب در محدوده کانال انزلی تاثیر زیادی‬ ‫بر کیفیت ان خواهد داشت‪ .‬ابایی تصریح کرد‪ :‬در همین‬ ‫زمینه عملی��ات بابت احیای تاالب انزل��ی انجام و هیات‬ ‫عامل سازمان بنادر و دریانوردی ‪ ۵‬میلیارد تومان را بابت‬ ‫این موضوع اختصاص دادند تا با اس��تفاده از توان بخش‬ ‫خصوصی نس��بت به تخلیه تله های رسوب در این تاالب‬ ‫اقدام ش��ود‪ .‬ای��ن تله ها از قدیم بوده ک��ه اقدامی در انها‬ ‫انجام نگرفته بود تا به این شکل مسیرهای گردشگری باز‬ ‫و ش��رایطی فراهم شود تا با مجموعه اقدامات سازمان در‬ ‫مسیر احیای تاالب قدم برداشته شده باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1478‬‬ ‫پیاپی ‪2796‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫با گس��ترش س��خت افزاری در عرصه هنرهای نمایشی به‬ ‫خصوص تئاتر ش��اهد رونق فعالیت گروه های تئاتری در این‬ ‫زمینه ش��دیم‪ .‬به گواه امارهای رسمی در شهر تهران هر شب‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰‬گروه نمایشی‪ ،‬اثار خود را روی صحنه می برند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬همین امار نش��ان می دهد با میانگین‬ ‫مخاطب ‪ ۱۰۰‬نفره هر نمایش شاهد حضور ‪ ۱۷‬هزار مخاطب‬ ‫هر شب در سالن های نمایش هستیم‪ .‬اماری که نشان می دهد‬ ‫گس��تردگی اقتصاد تئاتر نسبت به گذشته رشد چشمگیری‬ ‫داشته اس��ت و مخاطب بیش��تری درگیر اجراهای نمایشی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگ��ر تئاتر را ب��ه مثابه یک کاالی فرهنگ��ی در نظر بگیریم‬ ‫طبیعی اس��ت مخاطب تئاتر نیز به عنوان یک مصرف کننده‬ ‫حقوق��ی دارد که باید انها را در نظر گرفت‪ .‬رش��د و توس��عه و‬ ‫س��اخت تماش��اخانه های خصوصی با هدف گسترش و رونق‬ ‫تئات��ر در کش��ور اقدامی اس��ت که در نگاه اول بس��یار مثبت‬ ‫اس��ت و می تواند پیش برنده باش��د‪ .‬اما نب��ود نظارت دقیق و‬ ‫توجه نکردن به امکانات اولیه در این عرصه باعث ش��ده است‬ ‫بسیاری از تماشاخانه های خصوصی در پایتخت فاقد امکانات‬ ‫اولیه ایمنی و رفاهی باش��ند‪ .‬غالب این تماش��اخانه ها تنها از‬ ‫چند اتاق غیراس��تاندارد درست ش��ده که کاربری مناسبی با‬ ‫توجه به نیاز گروه های نمایشی ندارد‪.‬‬ ‫راه اندازی این تماش��اخانه ها جزو نخستین گام هایی است‬ ‫که در راستای رشد و رونق اقتصادی تئاتر خصوصی برداشته‬ ‫ش��ده اما این طرح نیاز به مراقبت و البته نقد و بررس��ی دارد‬ ‫که همین امر باعث ش��د در گزارشی به مس��ائل مبتالبه این‬ ‫مکان های هنری بپردازیم‪ .‬این تماش��اخانه ها در طول ‪۴ - ۳‬‬ ‫س��ال گذش��ته به هنرمندان و البته قش��ر جوان و کم تجربه‬ ‫تئات��ر این فرصت را داده اند تا با فراغ بال بیش��تری به اجرای‬ ‫نمایش های مدنظرشان بپردازند‪ .‬البته اجرای تئاتر در چنین‬ ‫تماش��اخانه هایی سختی ها و شرایط ویژه خود را دارد و گاهی‬ ‫ش��اهدیم برخی هنرمندان از اجرا در چنین سالن هایی ابراز‬ ‫نارضایتی کرده اند زیرا به طورمعمول انتظاری که هنرمندان‬ ‫از امکان��ات و مناس��بات اجرا در س��الن های خصوصی دارند‬ ‫به طور کامل متفاوت از اجرا در س��الن های دولتی اس��ت که‬ ‫سال ها تجربه حضور در انها را داشته اند‪.‬‬ ‫دریاف��ت درص��د و کف ف��روش از گروه ه��ای اجراکننده‪،‬‬ ‫انتظار فروش ب��االی نمایش ها‪ ،‬لزوم بهره گیری از چهره های‬ ‫شناخته ش��ده‪ ،‬اجرای همزمان ‪ ۳‬اثر نمایشی در یک سالن و‪...‬‬ ‫از جمله مشکالتی است که متقاضیان اجرا در تماشاخانه های‬ ‫خصوصی مط��رح می کنند‪ .‬باوجود همه این مس��ائل باز هم‬ ‫بخش��ی از اهال��ی تئاتر ترجی��ح می دهند به ج��ای دوندگی‬ ‫ب��رای گرفتن یک س��الن اج��رای دولتی‪ ،‬حتی ب��ا پرداخت‬ ‫هزینه ای بیشتر و البته ش��رایطی اسوده تر نمایش شان را در‬ ‫تماشاخانه ای خصوصی روی صحنه ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹درجه بندی نمایش ها در پایتخت‬ ‫اگر در شب های پایتخت سری به مرکز شهر بزنید و گذرتان‬ ‫به تماشاخانه هایی که این شب ها نمایش هایی را روی صحنه‬ ‫دارند بیفتد مش��کالتی که این گونه تماشاخانه ها دارند را به‬ ‫وضوح می بینید‪.‬‬ ‫کیوان ظهرابی از کارگردانان جوان عرصه تئاتر که به تازگی‬ ‫نمایش خرس نوشته انتوان چخوف را روی صحنه برده است‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به مش��کالت تماشاخانه های‬ ‫خصوص��ی می گوید‪ :‬با تمام تالش��ی که مدیری��ت این گونه‬ ‫از تماش��اخانه ها می کنن��د بس��یاری از ای��ن س��الن ها فاقد‬ ‫اس��تانداردهای اولیه هستند‪ .‬مش��کل نور و صدا در بسیاری‬ ‫از س��الن ها وج��ود دارد و گاهی صحنه نمای��ش انقدر تنگ و‬ ‫کوچک و غیراس��تاندارد اس��ت که امکان اج��رای دکورهای‬ ‫بزرگ در انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بس��یاری از مخاطب��ان ما وقتی متوجه‬ ‫می ش��وند اجرای نمایش در فالن تماش��اخانه است از امدن‬ ‫به ان منطقه از ش��هر منصرف می ش��وند‪ .‬نداشتن پارکینگ‪،‬‬ ‫ش��لوغی و ترافی��ک بیش از ح��د در محدوده مرکز ش��هر و‬ ‫نبود کارشناس��ی درست در جانمایی مناس��ب برای احداث‬ ‫تماش��اخانه های خصوصی همگی باعث شده است مخاطبان‬ ‫تئاتر به سختی به تماشای یک اثر نمایشی بنشیند‪.‬‬ ‫ظهرابی با اش��اره ب��ه این نکته که بهتری��ن کار برای رونق‬ ‫تماش��اخانه ها نظارت اداره کل هنرهای نمایشی است گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی و اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی با اتخاذ تصمیم هایی اقدام به درجه بندی نمایش ها‬ ‫و گونه های مختلف نمایشی کنند انوقت تماشاگران با اعتماد‬ ‫بیش��تری به سالن های نمایش می روند‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫نمایش های��ی که االن روی صحنه اس��ت ش��بیه هندوانه در‬ ‫بس��ته اس��ت و نمی توان به محتوای ان اعتم��اد کرد‪ .‬اگر این‬ ‫مشتری شناسی در صحنه نمایش‬ ‫اگر در ش��ب های پایتخت س��ری به مرکز ش��هر بزنید و گذرتان به‬ ‫تماش��اخانه هایی که این ش��ب ها نمایش های��ی را روی صحنه دارند‬ ‫بیفتد مش��کالتی ک��ه این گون��ه تماش��اخانه ها دارند را ب��ه وضوح‬ ‫می بینید‬ ‫ب تئاتر می داند با چه‬ ‫درجه بندی کیفی صورت بگیرد‪ ،‬مخاط ‬ ‫اثر و کیفیتی روبه رو است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬از طرف��ی اگ��ر مخاط��ب بدان��د در‬ ‫فالن تماش��اخانه تنه��ا نمایش هایی ایینی اجرا می ش��ود یا‬ ‫نمایش ه��ای رو حوض��ی و نمایش های ک��ودک روی صحنه‬ ‫می رون��د‪ ،‬از لحاظ تمرکز و جانمایی و مش��کالت ترافیک نیز‬ ‫بسیاری از موضوعات برطرف می شود‪.‬‬ ‫ت فروشی و بازار سیاه‬ ‫‹ ‹بلی ‬ ‫در س��ال های اخیر شکل گیری بازار س��یاه فروش بلیت و‬ ‫کارت رویدادهای هنری تبدیل به یک مش��کل ش��ده اس��ت‬ ‫ب��رای مثال پیش تر این بازار س��یاه درباره بلیت اثار حاضر در‬ ‫جش��نواره های بین المللی تئاتر و فیلم فجر و حتی کارت های‬ ‫ایین گش��ایش و پایانی این رویدادهای هنری ش��کل گرفته‬ ‫بود اما در س��ال های اخی��ر این معض��ل گریبانگیر اجراهای‬ ‫تئاتری شده است‪.‬‬ ‫ش��اید ش��کل گیری بازار س��یاه باعث متضرر شدن عوامل‬ ‫و دس��ت اندرکاران تولید و اجرای یک اثر نمایش��ی نشود اما‬ ‫به طور حتم باعث متضرر ش��دن تماش��اگران و عالقه مندان‬ ‫به تماش��ای اثار نمایش��ی که موفق به خری��د به هنگام بلیت‬ ‫از طریق س��امانه های فروش نش��ده اند‪ ،‬می شود زیرا دالالنی‬ ‫که بازارهای س��یاه فروش بلیت را راه اندازی می کنند با خرید‬ ‫بلیت های اثار مدنظر‪ ،‬انها را به قیمت های باال در سایت دیوار‬ ‫یا فضاهای مجازی به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫س��ام بهش��تی مس��ئول رواب��ط عموم��ی تئاتر ش��هرزاد‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا روزنامه‬ ‫با اش��اره به ای��ن نکته که با‬ ‫بخش نامه ه��ای جدید امکان بلیت س��ازی و فروش بلیت در‬ ‫بازار س��یاه امکان پذیر نخواهد بود گفت‪ :‬شاید تا سال گذشته‬ ‫بس��یاری از نمایش ه��ا از خالهای قانون��ی خرید بلیت ضربه‬ ‫می خوردند و س��ودجویانی در این زمینه با ایجاد بازار س��یاه‬ ‫بلی��ت به مخاطب��ان یک اثر نمایش��ی ضرره��ای مالی وارد‬ ‫می کردن��د اما با بخش��نامه هایی که به تازگی و در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫صادر شده است س��امانه های فروش بلیت موظف هستند در‬ ‫چگونگی قیمت گذاری و فروش بلیت ها به اش��خاص حقیقی‬ ‫دقت الزم را کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬س��امانه های فروش بلی��ت تئاتر که‬ ‫درحال حاض��ر دو س��ایت فع��ال در این زمینه اس��ت فروش‬ ‫بلیت های نمایش را با نظارت بیش��تری انجام می دهند تا هر‬ ‫شهروند تنها برای خودش و با کد ملی بتواند بلیت تهی ه کند‪.‬‬ ‫بهش��تی در ادام��ه گف��ت‪ :‬گیش��ه های ف��روش بلیت در‬ ‫تماش��اخانه ها نیز در فروش دسته ای بلیت یک نمایش دقت‬ ‫می کنند تا بلیت ها به دست دالالن نرسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر کیفیت تماشاخانه ها‬ ‫تماش��اخانه های خصوصی در ‪ ۴‬س��وی پایتخت راه اندازی‬ ‫ش��ده اند تا ظرفیت اجرا در پایتخت به طور ملموسی افزایش‬ ‫پیدا کند؛ سالن های کوچک و جمع وجوری که باعث می شوند‬ ‫چرخ هنرهای نمایشی با شتاب بیشتری بچرخد و درامدزایی‬ ‫اهال��ی این عرصه به اجرا در س��الن های بخش دولتی محدود‬ ‫نباش��د‪ .‬در چنین وضعیتی ام��کان رقابت بی��ن اهالی تئاتر‬ ‫هم بیشتر ش��ده و حاال مخاطبان فرصت های بیشتری برای‬ ‫انتخاب دارند و همین نکته باعث می شود جامعه تئاتر به فکر‬ ‫افزایش کیفیت کارهای شان بیفتند‪.‬‬ ‫فرهاد ش��ریفی‪ ،‬مس��ئول رس��یدگی به امور موسسه ها و‬ ‫تماش��اخانه های خصوصی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش تر در گفت وگو با‬ ‫با اشاره‬ ‫به فعالیت های این نهاد در جهت بهبود وضعیت س��الن های‬ ‫خصوص��ی گفت‪ :‬بس��یاری از افرادی که اقدام ب��ه راه اندازی‬ ‫سالن های خصوصی نمایش کردند به ابعاد کاری که می کنند‬ ‫اشراف ندارند و شاید از همین ناحیه دچار کمبودهایی شدند‬ ‫که هرچه به س��مت جلو حرکت کردند‪ ،‬این نقص ها بیش��تر‬ ‫نمایان شد‪ .‬س��الن های خصوصی ازسوی اشخاص گوناگون‬ ‫بدون بررس��ی و تحقیق راه اندازی می ش��ود ک��ه همین امر‬ ‫موجب شده ایجاد یک مکان حرفه ای با چالش های گوناگونی‬ ‫روبه رو باش��د‪ .‬س��الن های خصوص��ی از نب��ود برنامه ریزی‪،‬‬ ‫اعتبارسنجی و امکان سنجی مناسب رنج می برند‪ .‬اینکه یک‬ ‫م��کان ‪ 100‬متری را کرایه کنیم و با یک دیوار کاذب انها را از‬ ‫هم جدا و بعد با ‪۲۰‬تا صندلی تماش��اخانه درست کنیم نشان‬ ‫می دهد ما هنوز معنی و کارکرد تماشاخانه را متوجه نشدیم‪.‬‬ ‫این سالن ها حتی در هزینه های اولیه نیز دچار مشکل هستند‬ ‫زیرا س��النی با ‪ ۲۰‬صندلی اصال س��وددهی اقتصادی نخواهد‬ ‫داشت و طبیعی است که بعد از مدتی زیربار هزینه های اجاره‪،‬‬ ‫قبوض و کارکنان کمر خم می کند و جوانمرگ می شود‪.‬‬ ‫ش��ریفی در ادامه اظهار کرد‪ :‬البته صحبت های من شامل‬ ‫تمامی س��الن های خصوصی نمایش نمی ش��ود‪ .‬ما در تهران‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��الن خصوص��ی داریم که تالش می کنند به ش��کل‬ ‫سیستماتیک و اصولی کار کنند و مشکالت به مراتب کمتری‬ ‫نس��بت به بقیه س��الن ها دارند‪ .‬بزرگ ترین چالش سالن های‬ ‫خصوصی این اس��ت که به دلیل باال ب��ودن هزینه های جاری‬ ‫ابعاد مادی نگهداری و س��رپا نگه داشتن س��الن ها گاه انقدر‬ ‫پررنگ می ش��ود که دیگر کسی به ابعاد فرهنگی و معنوی ان‬ ‫دق��ت نمی کند‪ ،‬همین موجب می ش��ود گروه های تئاتری به‬ ‫دنبال بازیگران س��ینمایی باش��ند و فارغ از کیفیت اجرا تنها‬ ‫به گیش��ه توجه کنند‪ ،‬ازهمین رو اص��ول اولیه در نمایش در‬ ‫حال فراموشی است‪.‬‬ ‫مس��ئول رس��یدگی به امور موسس��ه ها و تماشاخانه های‬ ‫خصوص��ی اداره کل هنره��ای نمایش��ی وزارت فرهن��گ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی ادامه داد‪ :‬از طرفی ما ش��اهد رقابت ناسالم و‬ ‫غیرش��فاف در این عرصه هس��تیم‪ .‬امارسازی فروش بلیت ها‬ ‫از س��ویی و ش��فاف نبودن قراردادها میان گروه های تئاتری‬ ‫و تماش��اخانه ها ازس��وی دیگر موجب شده هر روز کار در این‬ ‫عرصه با سختی پیش برود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخورد قانونی با تخلف های تماشاخانه های‬ ‫خصوصی گفت‪ :‬به تازگی تماشاخانه های خصوصی‪ ،‬صنفی را‬ ‫برای نظارت بیشتر بر عملکردش��ان در شیوه بلیت فروشی و‬ ‫شفاف س��ازی قراردادها و رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها‬ ‫ایجاد کردند که در وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است‪.‬‬ ‫ای��ن صنف می تواند به طور جدی و با اختیار کامل نس��بت به‬ ‫اج��رای قوانین اقدام کرده و جلوی تخلف ها را بگیرد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر این صنف می تواند بر شیوه صدور مجوز با کسب شرایط‬ ‫ایده ال و اس��تاندارد نظارت داشته باشد و از این مسیر جلوی‬ ‫رش��د قارچ گونه تماش��اخانه ها را که گاه��ی حتی نقطه یابی‬ ‫درستی در شهر ندارند‪ ،‬بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دخالت نکردن دولت در این زمینه گفت‪ :‬از‬ ‫ابت��دا هم بنا بر این بود که اداره کل هنرهای نمایش��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ش��رایطی را فراهم کند تا گروه های‬ ‫تئاتری بتوانند به طورمس��تقل به کاره��ای خود بپردازند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل در ش��کل گیری این تماش��اخانه ها ن��گاه بر این‬ ‫بود که س��ختگیری وجود نداش��ته باش��د تا تئات��ر بتواند راه‬ ‫خ��ود را پیدا کند؛ هرچند به ش��خصه معتقدم بدون حمایت‬ ‫دولت هنر نمایش نمی تواند عمر طوالنی داش��ته باشد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه واگذاری تمامی امور نمایش به بخش خصوصی موجب‬ ‫می شود حفظ منافع فردی بر منافع ملی ارجحیت پیدا کند و‬ ‫این با نفس هنر نمایش که هنری مردمی و ملی است‪ ،‬تناقض‬ ‫دارد‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬امیدوارم ساز کاری فراهم شود تا ضمن‬ ‫حفظ حقوق تماشاخانه های خصوصی و انجام نظارت بهتر راه‬ ‫برای رونق بیشتر تئاتر هموار شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خطر ورشکستگی سالن های خصوصی تئاتر‬ ‫اتفاقات ماه های اخیر در کشور که منجر به بی رونقی فعالیت‬ ‫تماشاخانه ها شده است باعث شده بسیاری از تماشاخانه های‬ ‫خصوصی با ضررهای اقتصادی روبه رو باش��ند‪ .‬همین امر نیز‬ ‫موجب ش��ده برنامه ریزی ها برای رضایت مش��تری و حقوق‬ ‫مصرف کننده با شکست مواجه شود‪.‬‬ ‫مصطفی کوش��کی مدیر سالن تئاتر مس��تقل تهران که از‬ ‫جمله س��الن های فعال تئاتر خصوصی اس��ت‪ ،‬درباره شرایط‬ ‫پیش امده برای فعالیت س��الن های خصوص��ی تئاتر به مهر‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۲‬ماه گذش��ته ما در س��الن خصوصی تئاتر مستقل‬ ‫تهران ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان ضرر مالی داش��تیم‪ .‬در‬ ‫ش��رایط پیش ام��ده طی ماه های اخیر بیش��تر س��الن های‬ ‫خصوص��ی و همچنین گروه های تئاتری ب��ه ضرر دهی مالی‬ ‫رسیده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البت��ه تعطیلی پیش امده برای جلوگیری از‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا اجتناب ناپذیر بود و برای حفظ سالمت‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر همه س��الن ها و گروه های تئاتر‬ ‫وارد چرخه ضرردهی مالی ش��ده اند ک��ه البته مبالغ هر کدام‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫کوش��کی اظه��ار ک��رد‪ :‬در همین راس��تا بعن��وان صنف‬ ‫تماش��اخانه های خصوصی تهران جلس��ه ای را ب��ا مدیرکل‬ ‫هنرهای نمایش��ی داریم تا در این جلسه چند مورد را مطرح‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیر س��الن تئاتر مس��تقل تهران با اشاره به نحوه نادرست‬ ‫اطالع رس��انی اداره کل هنرهای نمایش��ی درب��اره تعطیلی‬ ‫س��الن ها و فعالیت های تئاتری به دلیل جلوگیری از ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یکی از مواردی که در جلس��ه‬ ‫با مدی��رکل هنرهای نمایش��ی مطرح می کنی��م‪ ،‬این نحوه‬ ‫اطالع رس��انی اس��ت‪ .‬نوع اعالم اداره کل هنرهای نمایش��ی‬ ‫مبتدیانه اس��ت که ما باید از طریق سایت فروش بلیت و بسته‬ ‫ش��دن فروش نمایش ها مطلع ش��ویم که فعالیت ها تعطیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬در حالی که ک ً‬ ‫ال ‪ ۲۰‬سالن تئاتر داریم که می توان‬ ‫از طریق نامه ن��گاری و حتی تماس های تلفنی موارد و دالیل‬ ‫تعطیلی به سالن ها اعالم شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکت��ه دیگ��ری که قرار اس��ت ب��ا مدیرکل‬ ‫هنرهای نمایش��ی مطرح ش��ود‪ ،‬بحث حمایت از سالن های‬ ‫خصوصی تئات��ر و کم کردن ضرر مالی س��الن ها و گروه های‬ ‫است‪ .‬حداقل دولت می تواند بخشی از این ضرر مالی سالن ها‬ ‫و گروه ها را کم کند‪.‬‬ ‫کوش��کی در پای��ان س��خنان خ��ود درباره رون��د فعالیت‬ ‫س��الن های خصوصی تئاتر از جمله سالن تئاتر مستقل تهران‬ ‫طی چند ماه اخیر و ضررهای مالی ایجاد شده به دلیل شرایط‬ ‫موج��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خیلی توان داش��تم‪ ،‬ام��ا ‪ ۲‬تا‪ ۳‬ماه دیگر‬ ‫س��الن تئاتر مستقل تهران می تواند در چنین شرایط بحرانی‬ ‫و با توجه به اینکه مکان س��الن اس��تیجاری است‪ ،‬به کار خود‬ ‫ادامه دهد و قطعا توان بیش��تری برای ادامه فعالیت نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬ادم س��رمایه داری نیس��تم و خانواده سرمایه داری‬ ‫ه��م ندارم که از من حمایت کنند‪ .‬این ش��رایط برای بیش��تر‬ ‫س��الن های خصوصی تئاتر وج��ود دارد و اگر بهبود پیدا نکند‬ ‫منجر به یک ورشکستگی اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫کیوان ظهرابی‬ ‫سام بهشتی‬ ‫فرهاد شریفی‬ ‫مصطفی کوشکی‬ ‫تعویق نمایشگاه با «عیدانه کتاب» جبران می شود‬ ‫حس��ین قوامیان‪ ،‬با اش��اره به ضرر احتمالی ناشران به دلیل‬ ‫خواب سرمایه و تعویق نمایشگاه کتاب‪ ،‬گفت‪ :‬با تقویت ویترین‬ ‫کتاب فروشی ها می توان از ضرر احتمالی ناشران پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬حس��ین قوامیان‪ ،‬مدیر کتابفروشی «دنیای‬ ‫کت��اب» قم با بیان این مطلب که در بررس��ی وضعیت صنعت‬ ‫نش��ر باید هم��ه حلقه های این عرصه با هم دیده ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بی تردید اگر نمایش��گاه بین المللی کت��اب تهران در زمان مقرر‬ ‫برگزار می ش��د‪ ،‬به دلیل شیوع قابل توجه ویروس کرونا و کاهش‬ ‫می��زان مخاطب‪ ،‬همه حلقه های نش��ر دچار بحران می ش��دند‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬مهمانان خارجی نیز از حضور در این دوره انصراف‬ ‫می دادند و وجه بین المللی بزرگ ترین رویداد فرهنگی کش��ور‬ ‫از بین می رفت‪.‬‬ ‫وی به نقش کتاب فروشی ها در کاهش خسارت های‬ ‫احتمالی برگزار نش��دن نمایشگاه اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تقوی��ت ویترین کتابفروش��ی ها می ت��وان از ضرر‬ ‫احتمالی ناش��ران متقاضی حضور در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫قوامیان افزود‪ :‬براساس تجربه مشارکت در طرح های‬ ‫حمایتی موسسه خانه کتاب به ویژه «عیدانه کتاب»‪ ،‬شاهد بودم‬ ‫ی فروخته می شود و‬ ‫که حجم قابل توجهی کتاب در کتابفروش�� ‬ ‫در شرایط فعلی که نمایشگاه کتاب را نخواهیم داشت‪ ،‬برگزاری‬ ‫ح در سراسر کشور جبران ضرر های احتمالی خواهد بود‪.‬‬ ‫این طر ‬ ‫مدیر کتابفروش��ی «دنیای کتاب» ق��م با تاکید بر‬ ‫ضرورت برگزاری سراس��ری طرح «عیدانه کتاب» به‬ ‫دلیل تعویق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای جبران خسارت احتمالی ناشران‪،‬ناشی از تعویق‬ ‫زمان نمایش��گاه کتاب می توان به ایده هدایت بخشی‬ ‫از بودج��ه برگزاری این رویداد به اجرای طرح عیدانه‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫قوامیان افزود‪ :‬در ش��هر های درگیر با کرونا‪ ،‬ترس مراجعه به‬ ‫کتاب فروش��ی وج��ود دارد؛ به عنوان مثال در قم که نخس��تین‬ ‫افراد مبتال به کرونا شناس��ایی ش��دند‪ ،‬کتاب فروشی ها به شدت‬ ‫ب��ا کاهش مخاطب درگیر هس��تند‪ .‬این موضوع موجب ش��ده‬ ‫تا س��فارش های تلفن��ی افزایش پیدا کن��د؛ بنابراین طرح های‬ ‫حمایتی موسسه خانه کتاب را می توان با خدماتی مانند تخفیف‬ ‫هزینه ارسال کتاب اجرایی کرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وی همچنین با اش��اره به پیش��نهاد ناش��ران درب��اره زمان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه در خرداد ماه‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر متولیان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب ته��ران‪ ،‬خرداد ماه را برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه اعالم کنند‪ ،‬به دلیل همزمانی با فصل امتحانات بازهم‬ ‫ش��اهد افت میزان مخاطب خواهی��م بود‪ .‬اگر این زمان به چند‬ ‫ماه بعدتر و حتی نیمه دوم سال موکول شود‪ ،‬با توجه به میزان‬ ‫قابل توجه تولید کتاب و افزایش خواب سرمایه‪ ،‬ناشران متحمل‬ ‫ضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫محم��د رحمانی��ان‬ ‫ک��ه پی��ش از تعطیلی‬ ‫س��الن های تئات��ر‪،‬‬ ‫نمای��ش «روزه��ای‬ ‫رادیو» را اجرا می کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کل تئاتره��ا‬ ‫و فیلم ه��ای ای��ران و‬ ‫جه��ان فدای ت��ار موی یک هموطن��م‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬این نمایش��نامه نویس و کارگ��ردان تئاتر‪،‬‬ ‫درباره خواسته گروه های اجرایی در وضعیت فعلی‬ ‫ادامه داد‪ :‬هیچ خواسته ای را نمی توانم مطرح کنم‪.‬‬ ‫کل تئاترها و فیلم های س��ینمایی ف��دای یک تار‬ ‫م��وی هموطنان��م که این روزها س�لامتی کامل و‬ ‫حال خوش ش��ان برایم از هر چیزی مهم تر اس��ت‪.‬‬ ‫او ک��ه به تازگی تیزری را درب��اره کرونا با همراهی‬ ‫بازیگران نمایش��ش در فضای مجازی منتشر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مهم نیست اگر اجرای نمایش ما و هر‬ ‫نمایش دیگری حتی به مدت یک س��ال به تعویق‬ ‫بیفت��د؛ ان چه اهمی��ت دارد‪ ،‬این اس��ت که مردم‬ ‫م��ا دچار حادثه و ای��ن بیم��اری نفرت انگیزی که‬ ‫روز و ش��ب را بر ما حرام کرده‪ ،‬نش��وند‪ .‬کارگردان‬ ‫نمایش های «عش��قه»‪« ،‬فن��ز» و «اواز قو» تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این وضعیت مس��ائل مال��ی کوچک ترین‬ ‫اهمیتی برایم ندارد و هیچ خواسته ای در این زمینه‬ ‫ندارم‪ .‬تنه��ا یک ارزو دارم؛ اینکه مردم مان س��الم‬ ‫باش��ند و حال شان خوب ش��ود و با حال خوش به‬ ‫تئاتر بیایند‪ .‬او در ادامه بر ضرورت رعایت مس��ائل‬ ‫بهداشتی در سالن های نمایشی تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای حفظ سالمتی مردم‪ ،‬مهم ترین موضوعی که‬ ‫بای��د به ان توج��ه کنیم‪ ،‬رعایت اصول بهداش��تی‬ ‫اس��ت و امیدوارم این موض��وع در فضاهای هنری‬ ‫هم رعایت ش��ود‪ .‬محمد رحمانی��ان در پایان این‬ ‫گپ و گفت کوتاه برای کارکنان و دس��ت اندرکاران‬ ‫خبرگزاری ها نیز ارزوی س�لامتی کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫روزها مهم ترین مرجع ما ب��رای دریافت اطالعات‬ ‫درب��اره بیم��اری کرون��ا خبرگزاری ها هس��تند و‬ ‫امیدوارم مدیران رس��انه ها حواس شان به سالمت‬ ‫نیروهای خود باش��د‪ .‬گ��روه اجرایی این نمایش به‬ ‫تازگی تی��زری را درباره وی��روس کرونا و تعطیلی‬ ‫نمایش خود در فضای مجازی منتش��ر کرده اند که‬ ‫ضمیمه این مطلب است‪.‬‬ ‫واکنش های متفاوت‬ ‫هنرمندان به دغدغه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫همراه��ی و واکن��ش هنرمندان ب��ا رویدادها و‬ ‫دغدغه ه��ای اجتماعی هم��واره ب��ا واکنش های‬ ‫مثبت و منفی زیادی همراه بوده اس��ت؛ اما به طور‬ ‫کلی در س��ال های اخیر ای��ن انتظار در مردم ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت که هنرمندان نبای��د در برابر اتفاقات‬ ‫روز و دغدغه ه��ای عمومی جامعه س��کوت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از واکنش ه��ای متفاوت مردم از‬ ‫هیجان و عصبانیت تا اسطوره س��ازی که بگذریم‪،‬‬ ‫به باور بس��یاری از کارشناسان واکنش هنرمندان‬ ‫به غی��ر از واکنش هایی که به عنوان یک ش��خص‬ ‫حقیقی نش��ان می دهند‪ ،‬به دو صورت مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم در اثاری که خلق می کنند انعکاس‬ ‫می یابد‪ .‬در این میان برخی هنرمندان واکنش های‬ ‫لحظ��ه ای دارن��د‪ ،‬برخی در گذر زم��ان اثری خلق‬ ‫می کنن��د و ع��ده ای هم س��کوت و بی تفاوتی را به‬ ‫خ��ودی خود نوع��ی واکنش می دانن��د‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬فرزاد فرجی هنرمند و رئیس پیشین انجمن‬ ‫هنرمندان س��فالگر ایران درب��اره نقش هنرمندان‬ ‫در همراهی ب��ا رویدادهای اجتماع��ی و تاثیر این‬ ‫رویداده��ا در اثاری که خل��ق می کنند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫قطعا هن��ر از موضوعات اجتماعی و زندگی روزمره‬ ‫جدا نیس��ت‪ .‬در برخ��ی اثار نموده��ای رفتارهای‬ ‫اجتماعی دیده می ش��ود و در برخی دیگر به دلیل‬ ‫فضایی که هنرمند در ان قرار دارد‪ ،‬دیده نمی شود‪.‬‬ ‫در واق��ع نمی توان گفت که انع��کاس رویدادهای‬ ‫اجتماعی در اثار تجس��می قطعا وجود ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫این موضوع کام ً‬ ‫ال نس��بی و تعاملی اس��ت‪ .‬او ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬هنرمند کسی جز ساختار اجتماع نیست‪،‬‬ ‫در دل جامع��ه زندگی می کند و دغدغه های ذهنی‬ ‫او و الهامات��ش در کنار هم ق��رار می گیرند تا اثری‬ ‫خلق شود‪ .‬در این میان برخی صریح واکنش نشان‬ ‫می دهند و برخی هم به واس��طه استعاره ها اثری را‬ ‫خل��ق می کنند‪ .‬فرجی همچنین در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ای��ا در اینده می توان اث��اری را که در‬ ‫این برهه تاریخی خلق می شوند در زمینه چگونگی‬ ‫واکنش به رویدادهای اجتماعی مورد ارزیابی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار می کند‪ :‬همان گون��ه که دربار ه اثاری‬ ‫که در گذش��ته خلق ش��ده اند‪ ،‬روز به روز نظریه ها‬ ‫تغیی��ر می کنند و اظهارنظره��ای جدیدی مطرح‬ ‫می ش��ود که همدیگر را نقد می کنند‪ ،‬درباره اینده‬ ‫ه��م نمی توان گف��ت که منتق��دان و تحلیل گران‬ ‫می توانن��د از اث��ار ای��ن دوره از تاری��خ ب��ه نتیجه‬ ‫مش��خصی برسند و به شخصه فکر نمی کنم چنین‬ ‫اتفاقی رخ بدهد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از فعالیت تماشاخانه های خصوصی پایتخت برای رعایت حقوق مصرف کننده‬ ‫همه تئاترها فدای تار‬ ‫موی یک هموطنم‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪ 5 -1398‬رجب ‪ 29 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1478‬پیاپی‪2796‬‬ ‫تراژدی عاشقی و مهجوری‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ :‬مردم سفر نکنند‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رسانه ها به جای ایجاد وحشت‪ ،‬روشنگری کنند‬ ‫بگیریم اما به جای بزرگ کردن و خطرناک جلوه دادن‬ ‫این مسئله‪ ،‬بگوییم در برابر یک بیماری همه گیر به این‬ ‫خطرناکی چه کنند‪ .‬من شنیدم که در مترو می گفتند‬ ‫می خواهن��د تهران را قرنطینه کنند‪ ،‬ایا با ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫جمعیت و حواش��ی ان این امکان وجود دارد؟! جای‬ ‫دیگر هم شنیدم که می گفتند پادگان ها را هم تعطیل‬ ‫کرده اند مگر می ش��ود مملکت را بدون ارتش و سپاه و‬ ‫قوای امنیتی گذاشت! نه در این قضایا بلکه در خیلی از‬ ‫قضایای دیگر نمی گویم خبر نرسانیم و نگوییم که چه‬ ‫خطری ادم های این س��رزمین را تهدید می کند ولی‬ ‫کمی به ان طرف ماجرا هم نگاه کنیم‪.‬‬ ‫با ادم های کارشناس وزارت بهداشت و دانشگاهیان‬ ‫مصاحبه کنیم و به م��ردم توصیه های عملی و علمی‬ ‫را بگوییم‪.‬م��ردم باید خرید کنند بای��د معامله کنند‬ ‫بای��د درس بدهند به مردم بگوییم که در این فضا چه‬ ‫کارهایی می توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫قاضی زاده س��پس تاکی��د کرد‪ :‬نمی گوی��م ماجرا‬ ‫کوچک اس��ت حادثه ای پیش نیامده است ولی کمی‬ ‫به جای اینکه وحش��ت ایجاد کنیم و به وحشت ایجاد‬ ‫ش��ده دامن بزنیم س��عی کنیم به مردم راه را نش��ان‬ ‫دهیم‪ .‬به انها بگوییم در این ش��رایط چه کاری انجام‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫ش��بکه دو سیما در شب های باقیمانده در‬ ‫اسفند سریال طنز روانه انتن خواهد کرد‪.‬‬ ‫مینی س��ریال طنز «زندگی ش��گفت انگیز‬ ‫اس��ت» به کارگردانی مجتب��ی چراغعلی و‬ ‫تهیه کنندگی عبدالرضا فیروزان یک کمدی‬ ‫اجتماعی است که به مشکالت خانواده از نگاه طنز می پردازد‪ .‬تصویربرداری‬ ‫این مجموعه هفت قس��متی تابستان س��ال ‪ ۹۷‬در یک سرای محله در غرب‬ ‫تهران انجام ش��ده است و از ‪ ۱۰‬اس��فند ساعت ‪ ۲۱‬روانه انتن می شود‪ .‬رضا‬ ‫داوودن��ژاد‪ ،‬س��حر ولدبیگی‪ ،‬حمید لوالیی‪ ،‬نگین معتض��دی‪ ،‬مهران رجبی‪،‬‬ ‫خشایار راد‪ ،‬ساناز س��ماواتی‪،‬ماهان عبدی‪ ،‬ندا دیبا‪ ،‬پریسا رضایی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫رضای��ی‪ ،‬مهدی طهران��ی‪ ،‬مهدی دانای��ی مقدم و هنرمند خردس��ال مانی‬ ‫فیروزان در این سریال بازی کرده اند‪.‬‬ ‫پنجمین و ششمین ش��ماره فصلنامه عکاسی با‬ ‫عنوان «عکاسی استیجد یا صحنه ارایی شده» در ‪۲‬‬ ‫جلد تمام گالسه رونمایی و منتشر شد‪.‬‬ ‫ش��ماره جدید« فصلنامه عکاس��ی» ب��ا عنوان‬ ‫«عکاس��ی اس��تیجد ی��ا صحنه ارایی ش��ده» ب��ه‬ ‫س��ردبیری سیوا ش��هباز‪ ،‬با مجموعه نوشتارهایی از نویس��ندگانی همچون کامران‬ ‫نجف زاده‪ ،‬ناصر فکوهی‪ ،‬محمدحس��ین مهدویان‪ ،‬نرگس ابیار‪ ،‬سعید اسدی‪ ،‬وانگ‬ ‫کینگ س��انگ هم��راه با مصاحب ه اختصاصی رضا عابدینی ب��ا محمود کالری و ازاده‬ ‫اخالقی و مصاحبه منتش��ر نش��ده امیرعلی قاس��می با صادق تیرافکن منتشر شد‪۲ .‬‬ ‫عک��س از ص��ادق تیرافکن و میترا تبریزیان نیز روی دو جلد این ش��ماره از فصلنامه‬ ‫عکاسی رفته است‪.‬‬ ‫در این ش��ماره همچنین اثار عکاسانی چون شادی قدیریان‪ ،‬ازاده اخالقی‪ ،‬نیوشا‬ ‫توکلیان‪ ،‬س��روش میالنی زاده‪ ،‬مریم فیروزی‪ ،‬دیوناتو ب��روک و مرتضی نیک نهاد به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«اخرین پرنده‪ ،‬اخرین سنگ» بازنشر شد‬ ‫کت��اب «اخرین پرن��ده‪ ،‬اخرین س��نگ»‬ ‫از س��وی انتش��ارات کان��ون پ��رورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان بازنش��ر شد‪ .‬کتاب‪ ،‬روایت‬ ‫واقعه حمله ابرهه ب��ه مکه برای تخریب کعبه‬ ‫است و شرح س��نگباران شدن او و سپاهش از‬ ‫س��وی پرندگان که بیان ان در قران و در س��وره فیل امده اس��ت‪ .‬زنده یاد علی‬ ‫اصغرزاده‪ ،‬طراحی و س��ازندگی لوح های کتاب «اخرین پرنده‪ ،‬اخرین سنگ»‬ ‫را برعهده داش��ته است‪ .‬این کتاب که مناس��ب کودکان باالی ‪ ۱۱‬سال است در‬ ‫چاپ شش��م با ش��مارگان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نس��خه به نرخ ‪ ۱۰‬هزار تومان به چاپ‬ ‫رسیده است‪ .‬پیش تر نیز ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۴۵‬نسخه از این کتاب از سوی کانون منتشر‬ ‫شده است‪ .‬کتاب «اخرین پرنده‪ ،‬اخرین سنگ» که نخستین بار در سال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫منتش��ر شده است‪ ،‬اکنون در فروشگاه های کانون پرورش فکری سراسر کشور و‬ ‫مجموعه شهر کتاب در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫چه برنامه هایی ببینیم؟‬ ‫پخش گزیده برنامه های شبکه نسیم تا پایان سال‬ ‫همزم��ان با نخس��تین روز از م��اه مبارک رجب‪،‬‬ ‫شبکه نسیم با ایجاد تغییراتی در جدول پخش خود‬ ‫گزیده ای از برنامه های پرمخاطب خود را در جدول‬ ‫پخش گنجانده است‪.‬‬ ‫برنامه «ویتامین خ» ش��نبه تا چهارشنبه ساعت‬ ‫‪ ،۱۹‬منتخب «خندوانه» ش��نبه تا پنجش��نبه ساعت ‪ ،۲۳‬س��ریال «شمس العماره»‬ ‫هرش��ب ساعت ‪« ،۲۰‬چهل تیکه» ش��نبه تا پنجشنبه س��اعت ‪« ،۲۰‬دست فرمون»‬ ‫شنبه تا سه شنبه ساعت ‪« ،۲۲‬مثبت دست فرمون» جمعه ها ساعت ‪« ،۲۰‬دورهمی»‬ ‫چهارش��نبه تا جمعه ساعت ‪« ،۲۲‬نسیم اوا» پنجشنبه ساعت ‪« ،۱۸‬خانه ما» ساعت‬ ‫‪« ،۱۹‬کاف گاف» روزهای فرد و جمعه ها ساعت ‪۱۸‬و «خانواده باحال» هر روز ساعت‬ ‫‪ ۱۴‬از این شبکه پخش می شوند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ب��زرگ لئوناردو‬ ‫ی ک��ه ب��ه مناس��بت‬ ‫داوینچ�� ‬ ‫گرامیداش��ت پانصدمی��ن‬ ‫س��الروز درگذشت این هنرمند‬ ‫چیره دس��ت رنس��انس برگزار‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬چندی پیش به کار‬ ‫خ��ود خاتمه داد و ی��ک رکورد جدید از تع��داد بازدیدکنندگان را برای‬ ‫موزه لوور پاریس رقم زد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از ارت نت نیوز‪ ،‬در مجموع یک میلیون و ‪71‬‬ ‫هزار و ‪ 840‬نفر از سراس��ر جهان برای تماش��ای نمایشگاه کم نظیر اثار‬ ‫لئوناردو داوینچی از لوور بازدید کردند‪.‬‬ ‫امار چشمگیر بازدیدکنندگان در نمایشگاه لئوناردو داوینچی سبب‬ ‫ش��د رکورد پیشین بیشترین بازدید از یکی از نمایشگاه های لوور که به‬ ‫نمایش��گاه اوژن دوالکروا در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تعلق داش��ت‪ ،‬شکسته شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در مجم��وع ‪ ۵۴۰‬هزار نفر از نمایش��گاه اوژن دوالکروا‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار ارائه شده‪ ،‬ش��مار روزانه بازدیدکنندگان از نمایشگاه‬ ‫داوینچی به حدود ‪ ۱۰‬هزار نفر می رس��ید‪ .‬اگرچه ‪ ۴۶‬س��انس اضافه ای‬ ‫که به بازدیدکننگان این امکان را می داد تا ‪ ۱۰‬ش��ب از این نمایش��گاه‬ ‫بازدید کنند نیز در باال رفتن این امار بی تاثیر نبود‪ .‬با اضافه شدن تعداد‬ ‫س��انس های این نمایشگاه تعداد کارکنان موزه «لوور» نیز تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬از جمله مهم ترین اثار این نمایش��گاه می توان به «بانوی‬ ‫صخره ها» که تحت مالکیت همین موزه است اشاره کرد‪ .‬مسئوالن موزه‬ ‫لوور برای برگزاری این نمایش��گاه بزرگ از موسسات هنری و موزه های‬ ‫سراس��ر جهان برخی از اثار داوینچ��ی را امانت گرفتند‪ .‬با این حال تابلو‬ ‫س��الواتور مون��دی با عنوان «منج��ی عالم» که در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به نرخ‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون دالر به یک خریدار ناشناس فروخته شد‪ ،‬غایب بزرگ این‬ ‫نمایشگاه محسوب می ش��د‪ .‬در روزهای پایانی این نمایشگاه‪ ،‬تقاضای‬ ‫عالقه مندان به اندازه ای زیاد بود که مس��ئوالن این موزه به ناچار در های‬ ‫ان را به مدت ‪ ۸۱‬س��اعت یکس��ره به روی مخاطبان باز نگ ه داش��تند‪.‬‬ ‫در نتیج�� ه این اس��تراتژی‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬هزار بازدید کنند ه بیش��تر از این‬ ‫نمایشگاه دیدن کردند‪.‬‬ ‫یک ایرانی‬ ‫در بین نامزدهای جایزه «فولیو»‬ ‫فهرس��ت نامزدهای نهایی جای��زه ادبی‬ ‫(راس��بونز) «فولی��و» ‪ ۲۰۲۰‬درحالی اعالم‬ ‫ش��د که نویس��ندگان زن بخش اعظم ان را‬ ‫به خود اختصاص داده اند و نام یک نویسنده‬ ‫ایرانی نیز در بین انها به چش��م می خورد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬جایزه ادبی‬ ‫«راس��بونز فولیو» که بیش��تر با نام «فولیو»‬ ‫شناخته می ش��ود‪ ،‬این بار تعداد بیشتری از‬ ‫نویسندگان زن را به عنوان نامزدهای نهایی خود معرفی کرده است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که تاکنون هیچ نویسنده زنی موفق به کسب این جایزه‬ ‫ادبی نشده است‪ .‬درمجموع ‪ 6‬زن به فهرست نامزدهای نهایی این جایزه‬ ‫ادب��ی را ه یافته اند‪ .‬در این بین کتاب «مهمانخانه برای بیوه های جوان»‬ ‫نوشته ازاده معاونی نیز به عنوان یکی از نامزدهای نهایی این جایزه ادبی‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬معاونی پیش تر برای نگارش این کتاب به فهرست‬ ‫نامزدهای اولیه جایزه ادبیات غیرداستانی بیلی جیفورد راه یافته بود‪.‬‬ ‫اث��ر این نویس��نده ایرانی‪-‬امریکایی روایتگر زندگی زنانی اس��ت که‬ ‫علی رغم داش��تن مدارک دانش��گاهی و رویاهای بس��یاری در سر برای‬ ‫یافتن س��رزمین عدالت و تق��وا‪ ،‬ناگهان خود را در می��ان اعضای گروه‬ ‫تروریستی داعش می بینند‪.‬‬ ‫در این جایزه همچنین زادی اس��میت ب��رای خلق «اتحادیه عظیم» ‬ ‫نخس��تین مجموعه داستان کوتاه خود با سه اثر داستانی دیگر از جمله‬ ‫«ارش��یو کودکان گمش��ده» نوش��ته والریا لوئیس��لی که در فهرست‬ ‫نامزده��ای اولی��ه بوکر قرار گرفت‪ « ،‬پیروزی» نوش��ته یمز الس��دون‬ ‫و «مدرس��ه توپ��کا» اثر ب��ن لرنر به رقاب��ت می پردازد‪ .‬مجموعه ش��عر‬ ‫«س��رگیجه و روح» به قلم فیونا بنس��ون برنده جایزه ادبی « فوروارد»‪،‬‬ ‫مجموعه مقاالت «صورت فلکی » نوش��ته ش��ینید گلیس��ون و «روی‬ ‫شن های کلیسا» از دیگر اثار حاضر در این فهرست هستند‪ .‬جایزه ادبی‬ ‫راس��بونز فولیو از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به بهترین ادبی سال فارغ از ژانر و نوع ان‬ ‫اهدا می شود‪ .‬ارزش نقدی این جایزه ادبی در سال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار پوند بود و از سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۳۰‬هزار پوند تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫این جایزه در س��ال های پیش به اف��رادی همچون ریموند انتروباس‬ ‫ب��رای مجموع��ه ش��عر«پایداری» و ریچ��ارد لوید پری ب��رای «ارواح‬ ‫سونامی» رسید‪.‬‬ ‫صنعت نشر باالتر از صنعت فیلم‬ ‫مطابق امار انجمن بین المللی ناشران‪ ،‬صنعت نشر ‪۱۵۱‬‬ ‫میلیارد پوندی باالتر از صنعت فیلم و مجله قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبنا ب��ه نقل از بوکتراس��ت‪ ،‬به نس��بت‬ ‫جمعیت‪ ،‬ناشران انگلیس��ی بیشترین تعداد عناوین کتب‬ ‫منتش��ره در جهان را در ‪ ۵‬سال گذش��ته داشته اند و این‬ ‫در حالی اس��ت که مطابق امار انجمن بین المللی ناشران‪،‬‬ ‫صنعت نش��ر ‪ ۱۵۱‬میلیارد پوندی باالتر از صنعت فیلم و‬ ‫مجله قرار گرفت‪.‬‬ ‫انجم��ن بین المللی ناش��ران در گزارش س��االنه خود نوش��ت‪ :‬ناش��ران به ازای‬ ‫یک میلیون جمعیت در انگلیس‪ ،‬بیش از ‪ ۲۸۷۵‬عنوان کتاب جدید منتشر کرده اند‬ ‫که این رقم بیش��ترین رقم انتشار کتاب به نسبت جمعیت در جهان بوده و‪۱۰۰۰‬‬ ‫عنوان بیشتر از کشور رده دوم است‪ .‬بر این اساس ناشران انگلیسی در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۱۸۴‬هزار عنوان کتاب تازه و تجدید چاپ منتش��ر کرده اندکه‬ ‫در ق��اره اروپا رتبه اول را به خ��ود اختصاص داد و فقط امریکا و چین به ترتیب با‬ ‫‪ ۳۰۴۹۱۲‬و ‪ ۴۴۴۰۰۰‬عنوان جلوتر بوده اند‪ .‬رشد درامد ‪ ۴.۷‬میلیارد پوندی ناشران‬ ‫انگلیسی در سال ‪ ۱۳۹۶‬به رقمی بالغ بر ‪ ۷‬میلیارد پوند نیز قابل مالحظه است‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر انگلیس بزرگ ترین بازار صادرات نشر را نیز با رقم ‪ ۱.۵‬میلیارد پوند در‬ ‫اختیار دارد که این رقم برای امریکا ‪ ۱‬میلیارد پوند (با ‪ ۷‬درصد رش��د) و اسپانیا با‬ ‫‪ ۳۳۱‬میلیون پوند(‪ ۵‬درصد سقوط) بوده است‪ .‬ریچارد مولت‪ ،‬مدیر اجرایی انجمن‬ ‫بین الملل��ی ناش��ران دراین باره می گوید‪ :‬در پس پرده برتر ش��دن انگلیس عواملی‬ ‫چون زبان انگلیسی‪ ،‬خالقیت‪ ،‬ابداع و پشتکار ناشران برای بازاریابی نهفته است که‬ ‫رعایت حق کپی رایت باعث ادامه این موفقیت ها ش��ده است‪ .‬در مقایسه با صنعت‬ ‫فیلم سازی با ‪ ۱۳۳‬میلیارد پوند و مجله با ‪ ۱۰۷‬میلیارد پوند درامد صنعت نشر در‬ ‫جهان ‪ ۱۵۱‬میلیارد دالر بوده و از ان دو باالتر است‪.‬‬ ‫یونگ س��وک چی‪ ،‬رئیس انجمن بین المللی ناشران با اش��اره به این موضوع که‬ ‫دیجیتالی شدن روندی است که در دهه اخیر دنبال شده اما در سال گذشته وارد‬ ‫فاز جدیدی از مش��کالت مانند قیمت گذاری توس��ط امازون‪ ،‬دعواهای کپی رایت‬ ‫میان ‪ HathiTrust‬و ‪ Authors Guild copyright‬را در برگرفته است‪.‬‬ ‫جنز بامل دبیرکل انجمن نیز از دعواهای امازون و ناشران گفت و تاکید کرد که‬ ‫باید این مشکل هر چه سریع تر حل شود چراکه دو طرف از یکدیگر درس هایی را‬ ‫می اموزند که به نفع هر دو خواهد بود‪.‬‬ ‫مرور سینمای ایران در جشنواره فرانسوی‬ ‫جشنوار ه فرانس��وی پانورامای سینمای مغرب و خاورمیانه‬ ‫بخش��ی را به مرور س��ینمای ای��ران اختصاص داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬جش��نوار ه فرانسوی پانورامای سینمای مغرب و‬ ‫خاورمیانه در پانزدهمین دور ه خود بخشی را به مرور سینمای‬ ‫ایران اختصاص داده است‪ .‬این جشنواره که تخصصش نمایش‬ ‫و شناساندن فیلم های کش��ورهای منطق ه خاورمیانه و شمال‬ ‫افریق��ا در پاریس و حوم ه ش��مال ان اس��ت‪ ،‬در این دوره اش‬ ‫فیلم های مس��تند‪ ،‬داس��تانی بلن��د و همچنین فیلم های کوتاه ایران��ی را در ماه مارس به‬ ‫نمایش می گذارد‪ .‬فیلم های «درس��اژ» س��اخته پویا بادکوبه‪« ،‬اس��رافیل » س��اخته ایدا‬ ‫پناهنده‪« ،‬س��ونیتا» ساخته رخساره قائم مقامی‪« ،‬هندی و هرمز» ساخته عباس امینی و‬ ‫ی این بخش هستند‪.‬‬ ‫«یلدا» س��اخته مسعود بخشی از جمله فیلم های بلند داستانی ایران ‬ ‫قصیده گلمکانی نیز انتخاب فیلم های کوتاه کارگردان های زن ایرانی را بر عهده داشته که‬ ‫فهرس��ت انها از این قرار است‪« :‬بدل» ساخته روناک جعفری‪ ،‬مستند «تستری که در ان‬ ‫زندگی می کردم» س��اخته روژین شفیعی‪ ،‬انیمیشن «لحظه ها و ابدیت» ساخته یاسمن‬ ‫حسنی‪« ،‬شخصی» ساخته س��ونیا حداد‪« ،‬گذار» ساخته طنین ترابی و «اگهی فروش»‬ ‫س��اخته قصیده گلمکانی‪ .‬پانزدهمین دور ه چشم انداز سینمای مغرب و خاورمیانه از ‪۱۳‬‬ ‫اسفند تا ‪ ۲‬فروردین در پاریس و سن دنی فرانسه برگزار می شود‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫پخش سریال طنز از شبکه دو سیما‬ ‫«فصلنامه عکاسی» منتشر شد‬ ‫نمایشگاه داوینچی‬ ‫در لوور رکورد زد‬ ‫جهان کتاب‬ ‫علی اکب��ر قاضی زاده با تاکید بر اینکه رس��انه ها در‬ ‫بح��ران پیش امده به واس��ط ه کرونا بیش��تر وظیفه ‬ ‫روشنگری دارند‪ ،‬در این زمینه متذکر شد‪ :‬نمی گویم‬ ‫ماجرا کوچک اس��ت و حادثه ای پی��ش نیامده‪ ،‬اما به‬ ‫جای اینکه وحش��ت ایجاد کنیم و به وحش��ت ایجاد‬ ‫ش��ده دامن بزنیم‪ ،‬س��عی کنیم به مردم راه را نش��ان‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این اس��تاد روزنامه نگاری درباره ‬ ‫وظیف��ه رس��انه ها در اتفاقات اخیر ب��ه ویژه کمک به‬ ‫انتش��ار اخبار موثق دربار ه ویروس کرونا‪ ،‬به وجهی از‬ ‫رسانه اش��اره کرد که دنبال جذب مخاطب می گردد‪.‬‬ ‫او در توضیح این مطلب گفت‪ :‬اصوالً رس��انه ها دنبال‬ ‫خبرهای معمولی و پیش پا افتاده نیس��تند در نتیجه‬ ‫خواه یا ناخواه به طرف خبرهای تلخ کشیده می شوند؛‬ ‫خبرهای��ی از قبی��ل قت��ل‪ ،‬جنایت‪ ،‬کمب��ود‪ ،‬رکود‪،‬‬ ‫ورشکس��تگی‪ ،‬اختالس و سوء اس��تفاده از خبرهایی‬ ‫که معموالً جنبه ش��ادمانی ندارند و بیشتر جنبه های‬ ‫سیاه دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینک��ه می گوین��د روزنامه نگاران‬ ‫س��یاه نمایی می کنن��د‪ ،‬واقعی��ت این اس��ت که این‬ ‫خواس��ته روزنامه ن��گاران نیس��ت‪ ،‬بلک��ه خواس��ته‬ ‫مخاطبان است‪ .‬این روزها در میان افراد زیاد گشتم و‬ ‫متوجه ش��دم متاسفانه فضای مجازی بالی بزرگی بر‬ ‫سر ما اورده است‪.‬‬ ‫فض��ای مجازی ب��ه پیروی از این اص��ل‪ ،‬در جهت‬ ‫فاجعه امیز و بحرانی نش��ان دادن فضا اقدام می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر زندگ��ی در جریان اس��ت‪ .‬االن مردم‬ ‫در ح��ال زندگ��ی ک��ردن هس��تند خری��د و فروش‬ ‫می کنند‪ ،‬تحصیل می کنند‪ ،‬کارهایی که الزم اس��ت‬ ‫انجام می دهن��د‪ .‬فکر می کنم کمی هم ما رس��انه ها‬ ‫و روزنامه ن��گاران به طرح این روزگار‪ ،‬رنگ س��یاهی‬ ‫نپاشیم بهتر است‪.‬‬ ‫او در عین حال گفت‪ :‬نمی گویم این ماجراها را ندید‬ ‫دهند بهتر است‪.‬‬ ‫ایا دس��تکش یک بار مصرف و ماسک جلوی انتقال‬ ‫وی��روس را می گیرد ایا در بی��رون غذا نخوریم کمک‬ ‫می کند؟ اب را چطور بنوشیم بجوشانیم یا کار دیگری‬ ‫انجام دهیم؟ باید فکر کرد دولت و وزارت بهداشت در‬ ‫این شرایط چه کار می توانند بکنند‪.‬‬ ‫در اب جاری مملکت واکس��ن بریزند یا ذات ادمی‬ ‫هم پویایی و حرکت است ایا می شود همه را قرنطینه‬ ‫کرد بیشتر باید به دنبال این قضایا بود و کمی به جای‬ ‫رعب و وحشت و ترس و دلهره به مردم بگوییم که چه‬ ‫کار می توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫قاض��ی زاده با بی��ان اینکه وظیفه رس��انه ها در این‬ ‫شرایط بیشتر روشنگری است‪ ،‬گفت‪ :‬به مردم بگوییم‬ ‫چه کار کنند‪ .‬متاس��فانه در زمانی که سیل امد ما این‬ ‫کار را نکردی��م‪ ،‬در قضای��ای هواپیما به قضایای دیگر‬ ‫نیز با مردم رک و راس��ت نبودیم که بگوییم چه کنند‬ ‫اما حاال فرصت خوبی است که مردم را اگاه کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد روزنامه ن��گاری در بخ��ش پایانی این‬ ‫گفت وگو درباره تاثیر روزنامه نگاری بحران‪ ،‬در شرایط‬ ‫بحرانی یاداور شد‪ :‬روزنامه نگاری کاری نیست که هر‬ ‫کسی در ان وارد شود فقط به این دلیل که نوشتن بلد‬ ‫است‪ .‬روزنامه نگاری هنر و مهارت است‪ .‬متاسفانه قبل‬ ‫از اینکه روزنامه نگاران دس��ت به خبر شوند این نکته‬ ‫را نیاموخته ایم‪ .‬توده ای روزنامه نگار پرجمعیت داریم‬ ‫که شاید ‪ ۹۰‬درصد انها نقش خودشان را نمی دانند و‬ ‫حرف ه خودشان را نمی شناسند‪.‬‬ ‫یک بخش��ی از روزنامه نگاری ه��م روزنامه نگاری‬ ‫بحران است؛ روزنامه نگاری بحران در چنین شرایطی‬ ‫وظایفی را در اختیار دارد روزنامه نگار باید مهارت هایی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬در این گیر و دار‪ ،‬هن ِر حرفه ای خودش را‬ ‫نشان دهد و اجرا کند‪ .‬چندین وقت است که این نکته‬ ‫را می گویم‪ .‬اول باید حرفه روزنامه نگاری را با فرعیات‬ ‫ان یاد بگیریم و سپس وارد این حرفه شویم‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫مصطفی ملکیان‪ :‬اول عالمت عش��ق من نسبت به‬ ‫ت��و‪ ،‬در این اس��ت که من‪ ،‬مصلحت تو را بر خوش��ایند‬ ‫ت��و ترجیح می دهم‪ .‬اگر من عاش��ق تو باش��م باید تو را‬ ‫به س��مت مصالحت س��وق دهم‪ .‬حال بحث بر سر این‬ ‫اس��ت که مصالح انسان ها چیست؟ بر اساس مبنایی که‬ ‫بس��یاری دارند و من ه��م ان را قبول دارم‪ ،‬مصلحت تو‬ ‫در این اس��ت که هر چه بیش��تر تو را به حقیقت و خیر‬ ‫و جمال نزدیک کنم‪ .‬یعنی اگر کس��ی تو را هر چه بیش��تر به حقیقت و راستی‪،‬‬ ‫خیر و نیکی و جمال و زیبایی و لذت نزدیک کرد‪ ،‬این سه در یک مجموعه‪ ،‬نه‬ ‫به صورت تک تک‪ ،‬مصلحت تو را در واقع رعایت کرده است‪.‬‬ ‫پس اگر من عاش��ق تو باش��م و بنا بر این باشد که مصلحت تو را بر خوشایند‬ ‫تو ترجیح بدهم‪ ،‬همیش��ه باید در هر کنش و واکنش��ی که با تو دارم‪ ،‬ببینم چه‬ ‫کنش و واکنشی است که به تو سرسوزنی حقیقت‪ ،‬خیر و نیکی و جمال و لذت‬ ‫بیش��تری می دهد‪ .‬هر چه بتوانم تو را به این س��ه نزدیک بکنم من مصلحت تو‬ ‫را رعایت کرده ام‪.‬‬ ‫عدالت و شفقت‪ ،‬مصادیق خیر و نیکی‬ ‫این بنا بر نظر افالطونیان اس��ت که معتقدند ما س��ه مصلحت بیشتر نداریم‪.‬‬ ‫ما در ناحیه عقاید و باورهایمان‪ ،‬باید هر چه بیش��تر به حقیقت نزدیک باش��یم‪.‬‬ ‫به توهمات‪ ،‬خیاالت‪ ،‬اوهام‪ ،‬هذیانات‪ ،‬خرافات و س��خنان بی دلیل راضی نشویم‪.‬‬ ‫باورها و عقایدمان هر چه بیشتر به حقیقت تقرب داشته باشد‪.‬‬ ‫در ناحیه اعمالمان‪ ،‬اعم از گفتار و کردار‪ ،‬ما باید هر چه بیشتر به خیر نزدیک‬ ‫شویم چه اعمال گفتاری و چه اعمال کرداریمان‪ .‬این خیر و خوبی مصداق اولش‬ ‫عدالت و مصداق دومش ش��فقت است و در ناحیه میل هایمان هم هر چه بیشتر‬ ‫بتوانیم به چیزهای زیبا نزدیک ش��ویم ت��ا بتوانیم لذت ببریم‪ .‬البته زیبایی تنها‬ ‫زیبایی بصری نیس��ت؛ صدای خوش هم زیبایی اس��ت و ما از ان لذت می بریم‪،‬‬ ‫کما اینکه بوی عطر و گل خوش بو هم زیبایی خودش را دارد‪ .‬معموال ما وقتی‬ ‫زیبای��ی می گوییم به ذهنمان فق��ط زیبایی های بصری می اید‪ ،‬مثال زیبایی بر و‬ ‫اندام‪ ،‬بر و روی یک فرد یا زیبایی یک بنا‪.‬‬ ‫زیبایی چیست؟‬ ‫زیبایی یعنی هر ان چیزی که به تو لذت می دهد‪ .‬بعضی از این لذت ها از راه‬ ‫چشم‪ ،‬گوش‪ ،‬ذائقه‪ ،‬شامه و المسه حاصل می شود‪ .‬حال سخن بر سر این است‬ ‫که وقتی که من‪ ،‬به عنوان کسی که عاشق تو ام و تو را دوست دارم و مصلحت‬ ‫ت��و را می خواهم و می خواهم تو را به این س��ه نزدیک کنم‪ ( ،‬یعنی در باورها و‬ ‫عقایدت به حقیقت‪ ،‬در اعمال و کردار به خیر و نیکی و میل های تو را ارضا کنم‬ ‫تا لذت ببری) چرا که میل همیش��ه‪ ،‬با زیبایی ارضا می ش��ود‪.‬اگر خوراک به من‬ ‫لذت می دهد به این علت است که من از زیبایی مزه اش لذت می برم‪ .‬وقتی یک‬ ‫ادوکلن به من لذت می دهد چون یک زیبایی در بوی ادوکلن هس��ت‪ ،‬وقتی می ‬ ‫خواهم مصلحت را رعایت کنم‪ ،‬یعنی می خواهم هر یک از این س��ه را به ش��ما‬ ‫برسانم‪ ،‬تلخی را بر شما حمل می کنم‪ .‬برای همین است که مرا ترش می بینید‬ ‫و تلخی هایی را احساس می کنید‪.‬‬ ‫درنگ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!