روزنامه صمت شماره 1480 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1480

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1480

روزنامه صمت شماره 1480

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اخالل در نظام سالمت‬ ‫مجازات افساد فی االرض دارد‬ ‫دادس��تان کل کش��ور در نامه ای به وزیر بهداش��ت نوش��ت‪ :‬اخالل در نظام‬ ‫س�لامت مردم و اقدامات مجرمانه در راس��تای جنایت علیه تمامیت جسمانی‬ ‫افراد برابر ماده ‪ ۲۸۶‬قانون مجازات اسالمی نه تنها جرم محسوب می گردد بلکه‬ ‫مجازاتی در حد مجازات افس��اد فی االرض دارد‪ .‬حجت االس�لام و المسلمین‬ ‫محم��د جعفر منتظ��ری در این نام ه ضمن قدردانی از تالش همه پزش��کان و‬ ‫پرس��تاران و س��ایر دس��ت اندرکاران جبهه مبارزه با ویروس کرونا بر امادگی‬ ‫دادستانی کل کشور در برخورد با اخاللگران نظام سالمت تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1480‬پیاپی ‪2798‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫استقبال از مرگ‬ ‫نادانی است‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره‬ ‫‪2‬‬ ‫تامین نیاز بازار‬ ‫به ملزومات بهداشتی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪3‬‬ ‫روزها‬ ‫و ماجراهای کرونایی‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرر معادن‬ ‫با حضور بلندمدت کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫اثر کرونا بر صنعت‬ ‫نمایشگاه جهان‬ ‫‪9‬‬ ‫ماهان این تجهیزات‬ ‫را نداشت؟‬ ‫‪13‬‬ ‫پرو‬ ‫نده‬ ‫دست وپنجه نرم کردن صنعت خودرو با کرونا‬ ‫کرونا به معادن نرسیده است‬ ‫تاثیر تحریم ها از کرونا بیشتر است‬ ‫تاثیر کرونا بر تجارت ایران‬ ‫«کرونا» چه «تاجی» بر سر کار و کاسبی ها گذاشته است؟‬ ‫قصه تلخ احتکار‬ ‫مقابله بانکی با کرونا‬ ‫بلیت هواپیما ارزان شد‪ ،‬جاده ها خلوت‬ ‫هشدار به تهرانی ها درباره استفاده از حمل و نقل عمومی‬ ‫سایه کرونا بر سر اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫نبرد مطبوعات با کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مبارزه با ویروس تاجدار‬ ‫تب یک ویروس به جان بازار صادرات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫کرونا امده اس��ت‪ .‬در ظاهر حکومت در ابتدا ان را جدی نگرفته است‪ .‬بعد‬ ‫از ان دول��ت به میدان امده و دائم اخطارهای الزم را اعالم می کند و می گوید‬ ‫جای نگرانی نیست اما باید توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫اگر می گویند جای نگرانی نیس��ت‪ ،‬منظورشان بی توجهی به مرگ ومیرها‬ ‫و امارها نیس��ت‪ .‬شک نکنید که هر ویروس و هر بیماری متاسفانه با خودش‬ ‫مرگ را هم برای مردم به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫اما هدف شان جلوگیری از وحشت است؛ جلوگیری از شایعه ها است‪.‬‬ ‫براس��اس امار هر روز در کش��ور ما نزدیک ‪ ۱۰۰‬نفر بر اثر تصادف اتومبیل‬ ‫به طور پراکنده از بین می روند و به طور معمول مردم به علت همان پراکندگی‬ ‫جغرافیایی یا باخبر نمی شوند یا به مرور زمان به این مرگ ها عادت کرده ایم‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مش��کالت مردم‪ ،‬رفتار حاکمیت و جلوگیری از انتش��ار‬ ‫اخبار به موقع اس��ت‪ .‬اعتماد جامعه از رسانه ملی سلب شده و مردم به رسانه‬ ‫مکتوب هم به ده ها دلیل توجه ندارند‪.‬‬ ‫دکترحس��ن نمکدوست از اس��تادان رش��ته ارتباطات می نویسد‪ :‬اطالع‬ ‫داش��تن احتیاط را بیش��تر می کند‪ ،‬اطالع نداشتن ترس را‪ ،‬خبر شایعه را کم‬ ‫می کند‪ ،‬بی خبری ش��ایعه را زیاد‪ ،‬راس��تگویی اعتماد را زیاد می کند‪ ،‬دروغ‬ ‫گفتن بی اعتمادی را شدت می بخشد‪.‬‬ ‫دکتر رامین احمدی‪ ،‬اس��تاد علوم پزشکی از دانشگاه بیل در امریکا در یک‬ ‫شبکه تلویزیونی حضور یافته و به صراحت می گوید هر سال با همه تدابیر در‬ ‫امریکا از ‪ ۱۰‬هزار تا ‪ ۳۰‬هزار نفر از انفلوانزا می میرند‪.‬‬ ‫متاس��فانه کس��ی به این نکته ها توجه نمی کند و یکباره ترس و وحش��ت‪،‬‬ ‫جامعه کم اطالع را به کمک رسانه های دوست نمای دشمن فرامی گیرد‪.‬‬ ‫مخالفان حکومت به جای همدلی با مردم‪ ،‬هر لحظه اقدام به ایجاد ش��ایعه‬ ‫و ترویج ان و ایجاد امارهای غیرواقعی می کنند و از قول فالن پزشک گمنام‬ ‫و فالن شخص نامشخص دس��ت به خبرسازی می زنند تا به خیال خودشان‬ ‫اوضاع مردم را بیش از پیش به هم بریزند‪.‬‬ ‫ما همچنان منتقد مس��ئوالنی هس��تیم ک��ه اعتماد عمومی م��ردم را در‬ ‫این س��ال ها از رس��انه ها گرفته اند و با روش های خودشان‪ ،‬مردم را به سمت‬ ‫شبکه های خارج از کشور راندند و این رسانه ها جای شبکه ملی را گرفتند‪.‬‬ ‫اما کس��انی که به هر صورت عاش��ق این س��رزمین باش��ند از زجر مردم‪،‬‬ ‫لذت نخواهند برد و مانند توده ای ها برای رس��یدن به هدف‪ ،‬وسیله را توجیه‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫ویروس بیماری کرونا مثل یک توفان امده اس��ت؛ خب کدام توفانی است‬ ‫که تا امروز فروکش نکرده باشد؟ باید خودمان را برای هر توفانی اماده کنیم‪.‬‬ ‫با ترس نمی توان کش��تی را در توفان هدایت کرد‪ ،‬با ایجاد شایعه نمی توان به‬ ‫خشکی رسید‪ ،‬با وحشت و احتکار و نابخردی و روش های غیرعلمی نمی توان‬ ‫با ویروس ها مبارزه کرد‪.‬‬ ‫بای��د با دانایی و توضیحات علمی مردم را برای مقابله با ویروس ها از جمله‬ ‫ویروس کرونا اماده س��ازیم‪ .‬باید مقامات دولتی‪ ،‬با راستگویی از بی اعتمادی‬ ‫مردم بکاهند‪.‬‬ ‫علم می گوید که قدرت ویروس ها به مرور در بدن میزبان کاس��ته می شود‬ ‫و لزوم��ی ندارد که فکر کنیم همه با هم می میریم و با ترس به پیش��واز مرگ‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫نویس��نده ای با ن��ام ارش نریمانی در دنیای مجازی‪ ،‬تفکر مرگ و ش��یوه‬ ‫برخورد ما ایرانیان را خیلی خوب تصویر کرده بود‪ .‬او نوش��ته بود‪« :‬کس��انی‬ ‫که جلوی در بیمارس��تان جم برای استاد ش��جریان جمع شده اند زمانی که‬ ‫می فهمند هنوز اس��تاد فوت نکرده‪ ،‬دچار خسران می شوند‪ .‬تو گویی چیزی‬ ‫را از دس��ت داده اند‪ .‬این «چیز» در روانکاوی همان «علت ابژه میل» اس��ت‪.‬‬ ‫جهانی که بی معنا شده باشد انسان ها در ان به هر چیزی متوسل می شوند تا‬ ‫مکانیس��م باب میل شان حرکت کند‪ .‬زنده بودن استاد‪ ،‬امکان مویه کردن بر‬ ‫او را از انسان ها می گیرد‪ .‬انسان های نگران حال استاد‪ ،‬مثل اینکه تشنه خون‬ ‫اس��تادند! از لحاظ روانکاوی عصبانیت مردم جلوی بیمارستان اصال به خاطر‬ ‫کتمان حقیقت مرگ استاد نیست بلکه مسئله بر سر این است که این مسئله‬ ‫(زنده بودن استاد) مانعی ایجاد کرده در فرایند میل ورزی انسان ها به مرگ‪.‬‬ ‫وقتی رئیس بیمارستان جم به مردم تجمع کننده گفت که استاد همچنان‬ ‫زیر دس��تگاه زنده است‪ ،‬یکی از میانه جمع با خش��می کینه توزانه فریاد زد‪:‬‬ ‫«لعن��ت به تو اگه دروغ بگی»‪ .‬ترجمان دقیق این جمله این اس��ت‪ :‬لعنت به‬ ‫تو که خبر زنده بودن اس��تاد را دادی؛ باید زودتر بمیرد تا س��وگوار ش��ویم‪ ،‬تا‬ ‫بامعنا شویم‪».‬‬ ‫ویروس کرونا هم همین است‪ .‬باال و پایین کردن اخبار در گوشی و شنیدن‬ ‫ام��ار جدید مبتالیان به ویروس کرونا برای انس��ان مدرن واجد لذت اس��ت‪.‬‬ ‫انس��انی که در گوش��ه امن خانه خویش و با در دس��ت گرفتن گوشی همراه‬ ‫خ��ود به دنبال فاجعه می گردد تا بلکه این فاجعه‪ ،‬زندگی بی معنا ش��ده او را‬ ‫معنادار کند‪ .‬انس��ان اکنون از طریق فاجعه اس��ت که همچنان می تواند میل‬ ‫بورزد؛ انس��انی که قدرت دوس��ت داشتن را از دس��ت داده است‪ .‬این ها همه‬ ‫ی است که در کودکی خویش مانده است‪ .‬جامعه کودک مانده‪،‬‬ ‫ویژگی انس��ان ‬ ‫جامعه ای که در ان مردمانش قدرت افرینندگی را از دست داده اند و کوچک‬ ‫شده اند‪ .‬مردمانی که به قول کانت از نابالغی و کودکی خویش خرسند هستند‪.‬‬ ‫به اخبار بدون منبع موثق توجه نکنید‪ .‬اگر نش��انه بیماری ندارید‪ ،‬زندگی‬ ‫کنید‪ ،‬ش��اد بمانید‪ ،‬بخندید‪ ،‬از هوای به��اری و برف کوه ها و افتاب و صحرا و‬ ‫موس��یقی و قصه و شعر و فیلم لذت ببرید‪ .‬وقت خوبی است که کتاب بخرید‬ ‫و بخوانید‪.‬‬ ‫من ب��ه همه هموطنان طنازم درود می فرس��تم که در کنار س��ایه مرگ‪،‬‬ ‫شوخی می کنند و برای ویروس کرونا هم صدها فیلم و تصویر و عکس و جوک‬ ‫در همین روزهای تلخ ساخته و پرداخته اند و لبخند را به لب بیماران کرونایی‬ ‫و مردم وحشت زده اورده اند‪.‬‬ ‫باز هم با هم کرونا را ش��وخی بگیریم و جوک بس��ازیم و بهداشت جمعی را‬ ‫جدی انجام دهیم و به تقدیر ملتی بیندیش��یم که مغول و عرب و اس��کندر و‬ ‫ده ه��ا ویروس ابوال‪ ،‬ایدز‪ ،‬زیکا‪ ،‬ابله‪ ،‬س��ارس‪ ،‬مرس‪ ،‬ماالریا‪ ،‬مرغی‪ ،‬خوکی و‬ ‫امثالهم را پشت سرگذاشته و همچنان پایدار مانده است؛ من سرطان خوبی‬ ‫را می شناسم‪.‬‬ ‫در پایان هم یک ش��وخی با ریاس��ت جمهوری بکنیم ک��ه فرمودند‪ :‬کرونا‬ ‫توطئه دش��من اس��ت برای تعطیلی مملکت‪ ،‬از ش��نبه همه چیز باید عادی‬ ‫بشود!‬ ‫ویروس کرونا هم گفت‪ :‬چشم! صبح شنبه جمع می کنیم می ریم‪.‬‬ ‫تعامل دیپلماتیک طالبان‪ ،‬پس از توافق با امریکا اغاز شد‬ ‫تاکید بر کاهش خشونت و توسعه افغانستان‬ ‫گ��روه ش��به نظامی طالب��ان روز یکش��نبه‬ ‫در بیانی��ه ای اع�لام ک��رد‪ :‬رئی��س سیاس��ی‬ ‫طالب��ان پس از امض��ای توافق با واش��نگتن‬ ‫با دیپلمات های ارش��د کش��ورهایی از جمله‬ ‫روسیه‪ ،‬اندونزی و نروژ دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬توافق قطر به امضای زلمای خلیل زاد‪،‬‬ ‫نماین��ده ویژه امری��کا و مالعبدالغن��ی برادر‪،‬‬ ‫رئیس سیاس��ی طالبان رسید و مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه امریکا شاهد این ایین بود‪.‬‬ ‫در بیانیه طالبان امده اس��ت مال عبدالغنی‬ ‫برادر با وزیران خارجه ترکیه‪ ،‬ازبکستان و نروژ‬ ‫و همچنین دیپلمات هایی از روسیه‪ ،‬اندونزی و‬ ‫کشورهای همسایه در دوحه دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬این حرکت نش��ان دهنده اراده این گروه‬ ‫برای تضمین مشروعیت بین المللی است‪.‬‬ ‫ذبی��ح اهلل مجاهد‪ ،‬س��خنگوی طالب��ان نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬مقاماتی که با مالب��رادر دیدار کردند‪،‬‬ ‫ب��ر تعهدات خود در قبال س��ازش و توس��عه‬ ‫افغانستان تاکید داشتند‪ .‬توافق امریکا‪-‬طالبان‬ ‫تاریخی اس��ت‪ .‬مال ب��رادر پیام ه��ای تبریک‬ ‫دریافت و از وزیران و دیپلمات ها بابت شرکت‬ ‫در این ایین قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقبال گوت�رش از تواف�ق‬ ‫امریکا‪-‬طالبان‬ ‫دبیرکل سازمان ملل متحد توافق امضا شده‬ ‫میان ایاالت متحده و طالبان را تحول مهمی‬ ‫در حل و فصل سیاس��ی پایدار در افغانستان‬ ‫توصیف و بر اهمیت حفظ کاهش سراس��ری‬ ‫خشونت تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬اس��تفان دوجاری��ک‪،‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان ملل متحد در بیانیه ای‬ ‫گفت‪ :‬دبی��رکل از حل وفصل سیاس��ی پایدار‬ ‫در افغانستان استقبال کرد‪ .‬تحوالت امروز در‬ ‫دوحه و کابل نش��انگر تحوالت مهمی در این‬ ‫زمینه است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل س��ازمان‬ ‫ملل متحد بر اهمیت حفظ کاهش سراس��ری‬ ‫خشونت که به نفع تمام افغان ها است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ .‬او تمامی طرف ها را به ادامه این تالش ها‬ ‫ترغی��ب می کن��د تا ی��ک جو توانمن��د برای‬ ‫مذاکرات بین افغان ها و یک روند صلح فراگیر‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫س��فید گفت‪ :‬این توافق باید به ایاالت متحده‬ ‫اجازه دهد تا نیروهایش در افغانستان را از ‪۱۳‬‬ ‫هزار تن به ‪ ۸۶۰۰‬تن کاهش بدهد‪ .‬او احتمال‬ ‫کاهشی فراتر از این تعداد را رد کرد اما گفت‬ ‫ایاالت متحده در ص��ورت نیاز می تواند فوری‬ ‫نیروها را به این کشور بازگرداند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا همچنی��ن گفت‪:‬‬ ‫همس��ایگان افغانس��تان هم بعد از این توافق‬ ‫بای��د به حفظ ثبات کمک کنند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫تحلیلگ��ران انتظار دارند ک��ه مذاکرات اینده‬ ‫می��ان طرف های افغ��ان بس��یار پیچیده تر از‬ ‫توافق اولیه باش��د‪ ،‬اما ترامپ گفت که گمان‬ ‫می کند این مذاکرات موفقیت امیز خواهد بود‬ ‫زیرا «همه از جنگ خسته شده اند‪».‬‬ ‫در همین حال رئیس جمهوری امریکا اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬در اینده نزدیک به ش��خصه با رهبران‬ ‫طالبان دیدار خواهد داشت و انتقاد از توافقی‬ ‫که ایاالت متحده با این گروه ش��به نظامی در‬ ‫افغانس��تان امضا کرده را رد ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫چندین ساعت پس از انکه نمایندگان امریکا‬ ‫و طالبان توافقی را امضا کردند که راه را برای‬ ‫خ��روج کامل نیروهای خارجی هموار می کند‬ ‫و گامی به س��مت خاتمه جنگ ‪۱۸‬س��اله در‬ ‫افغانستان است‪ ،‬صحبت کرد‪.‬‬ ‫ترامپ در کنفرانس��ی مطبوعات��ی در کاخ‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه ایران درب��اره امضای‬ ‫توافق میان امریکا و طالبان در بیانیه ای تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران از هر تحولی‬ ‫که به صلح و ثبات در افغانس��تان کمک کند‪،‬‬ ‫استقبال می کند‪ .‬به گزارش ایلنا در این بیانیه‬ ‫امده اس��ت‪« :‬جمهوری اسالمی ایران معتقد‬ ‫اس��ت توافق صلح پایدار در افغانس��تان تنها‬ ‫از طریق گفت وگوی بین االفغانی با مش��ارکت‬ ‫گروه های سیاس��ی ان کشور‪ ،‬از جمله طالبان‬ ‫و ب��ا در نظر گرفت��ن مالحظات کش��ورهای‬ ‫همس��ایه افغانس��تان به دس��ت خواه��د امد‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران از هر تحولی که به‬ ‫‹ ‹همه از جنگ خسته شده اند‬ ‫‹ ‹واکن�ش وزارت ام�ور خارج�ه‬ ‫ایران‬ ‫صلح و ثبات در افغانستان کمک کند استقبال‬ ‫و از تالش هایی که در این راس��تا با رهبری و‬ ‫مالکیت افغان ها انجام شود‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران معتقد است حضور‬ ‫نیروهای خارجی در افغانس��تان غیرقانونی و‬ ‫از دالی��ل اصلی جنگ و ناامنی در ان کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬خ��روج این نیروه��ا الزمه دس��تیابی‬ ‫ب��ه صلح و امنیت در افغانس��تان اس��ت و هر‬ ‫اقدامی که زمینه خ��روج این نیروها را فراهم‬ ‫کند به صلح در ان کش��ور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اقدام��ات امریکا را‪،‬‬ ‫تالشی برای مش��روعیت بخشیدن به حضور‬ ‫نیروهای��ش در افغانس��تان می دان��د و با انها‬ ‫مخالف اس��ت‪ .‬امری��کا جای��گاه حقوقی برای‬ ‫امض��ای قرارداد صلح ی��ا تعیین تکلیف درباره‬ ‫اینده افغانستان ندارد‪ .‬معتقدیم سازمان ملل‬ ‫متحد از ظرفیت های مناس��بی برای تسهیل‬ ‫مذاک��رات بین االفغانی و نیز نظارت و تضمین‬ ‫اج��رای توافق های به دس��ت ام��ده برخوردار‬ ‫است‪ .‬جمهوری اس�لامی ایران ضمن احترام‬ ‫به حاکمیت و تمامیت س��رزمینی افغانستان‬ ‫امادگی دارد در راس��تای راهبرد امنیت ملی‬ ‫خ��ود‪ ،‬هرگونه کمکی را برای اس��تقرار صلح‪،‬‬ ‫ثب��ات و امنی��ت در افغانس��تان ارائ��ه کند‪.‬‬ ‫امیدواری��م در افغانس��تان دولتی بر س��ر کار‬ ‫بیاید که با همس��ایگان خود روابط دوس��تانه‬ ‫و برادرانه داش��ته باش��د و بتواند تروریسم را‬ ‫ریشه کن کند‪».‬‬ ‫واکنش به ورود گسترده تجهیزات نظامی ترکیه به سوریه‪:‬‬ ‫به دنبال تش��دید تنش میان ارتش س��وریه‬ ‫و شورش��یان تحت حمایت ترکیه و همچنین‬ ‫کشته شدن ‪ ۳۳‬سرباز ترکیه در حمله منتسب‬ ‫ب��ه نیروه��ای ارتش س��وریه‪ ،‬ان��کارا در چند‬ ‫روز اخی��ر تجهیزات نظامی گس��ترده ای را به‬ ‫مناطق مختلف استان ادلب ارسال کرده است‪.‬‬ ‫همزمان با انتشار گزارش هایی از اغاز حمالت‬ ‫نیروی هوایی ترکیه به سوریه‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه از ترکیه خواس��ت فوری حمالت در‬ ‫ادلب را متوقف کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اسکای نیوز عربی مدعی شد‬ ‫هواپیماهای بدون سرنش��ین ترکیه به اسمان‬ ‫سوریه نفوذ کرده و برخی مراکز را مورد هدف‬ ‫قرار داده اند‪ .‬همزمان بنا به گزارش راشاتودی‬ ‫امانوئ��ل ماک��رون‪ ،‬رئیس جمه��وری فرانس��ه‬ ‫در تم��اس تلفن��ی ب��ا رجب طی��ب اردوغان‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ترکیه از او خواس��ت که این‬ ‫کشور فوری حمالت به ادلب سوریه را متوقف‬ ‫کند‪ .‬به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم‪ ،‬منابع‬ ‫اگاه نی��ز اعالم کردند ک��ه کاروان جدیدی از‬ ‫تجهیزات نظامی گسترده ترکیه شامگاه شنبه‬ ‫از طریق گذرگاه باب الهوی وارد ش��مال غرب‬ ‫سوریه شد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬این کاروان‬ ‫نظامی متش��کل از خودروهای زرهی‪ ،‬تانک و‬ ‫بولدوزر بود که به منطقه جبل الزاویه در جنوب‬ ‫استان ادلب منتقل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹المان خواستار پایان جنگ شد‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬انگریت کرامپ کارن باوئر‪،‬‬ ‫وزی��ر دف��اع الم��ان در مصاحب��ه ب��ا روزنامه‬ ‫فرانکفورتر الگماینه تسایتونگ گفت‪ :‬اتحادیه‬ ‫اروپ��ا و امری��کا باید فش��ار بر بش��ار اس��د و‬ ‫والدیمی��ر پوتین را افزای��ش دهند تا راه برای‬ ‫مذاکرات سیاس��ی با هدف پایان دادن به این‬ ‫جنگ وحشتناک در س��وریه هموار شود‪ .‬این‬ ‫راه حل سوریه سیاسی است‬ ‫حسن روحانی‬ ‫سیاس��تمدار المان��ی افزود‪ :‬وضعیت انس��انی‬ ‫فاجعه ب��ار در این کش��ور خاورمیانه بر همگان‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬اظهارات وزیر دفاع محافظه کار‬ ‫المان در شرایطی مطرح می شود که وضعیت‬ ‫در اس��تان ادلب‪ ،‬واقع در ش��مال غرب سوریه‬ ‫تنش الود ش��ده اس��ت‪ .‬تنش های این منطقه‬ ‫به ویژه روز پنجش��نبه پس از ان افزایش یافت‬ ‫که تروریس��ت های هیات تحریر الش��ام (جبهه‬ ‫النصره سابق) حمله گسترده ای را علیه مواضع‬ ‫نیروهای دولت س��وریه انجام داد که منجر به‬ ‫کشته شدن بیش از ‪ ۳۰‬نظامی ترکیه هم شد‪.‬‬ ‫وزارت دفاع روسیه تاکید کرد نیروهای ترکیه‬ ‫نباید در کنار شبه نظامیان فعالیت می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹گفت وگوی روسیه و فرانسه‬ ‫در ای��ن بین کرملی��ن از گفت وگوی تلفنی‬ ‫رئیس��ان جمهوری روس��یه و فرانس��ه درباره‬ ‫تشدید تنش در استان ادلب سوریه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از س��ایت ش��بکه‬ ‫روس��یا الیوم‪ ،‬کرملی��ن در بیانی��ه ای کوت��اه‬ ‫اعالم ک��رد والدیمیر پوتی��ن‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه در تماس��ی تلفنی با امانوئل ماکرون‪،‬‬ ‫همتای فرانس��وی خود با وی درباره تش��دید‬ ‫تنش در اس��تان ادلب س��وریه گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این بیانیه‪ ،‬پوتین در تماس تلفنی با‬ ‫ماکرون تاکید کرد که تمامی موارد مربوط به‬ ‫حل وفصل اوضاع س��وریه در نشست احتمالی‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫کمک مشروط امریکا‬ ‫به ایران‬ ‫دونالد ترامپ با طرح اظهاراتی غیرواقعی اعالم کرد در‬ ‫صورتی که ایران از امریکا برای مقابله با کرونا درخواست‬ ‫کند‪ ،‬ایاالت متحده به کمک تهران خواهد امد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا به نقل از راشاتودی‪ ،‬دونالد ترامپ در سخنان خود‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر ما بتوانیم در این مس��ئله به ایرانی ها کمک‬ ‫کنیم‪ ،‬به ط��ور حتم این کار را انج��ام خواهیم داد‪ .‬تنها‬ ‫کاری که باید انجام شود این است که انها از ما بخواهند‬ ‫تا به کشورشان کمک کنیم‪ .‬روز گذشته محمود واعظی‪،‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمه��وری ایران در واکنش به ادعای‬ ‫کمک امری��کا به ایران که ازس��وی مایک پمپئو مطرح‬ ‫شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬انها اگر در گفته های خود صداقت دارند‬ ‫و واقعا به دنبال کمک بشردوستانه به ملت ایران هستند‪،‬‬ ‫همین امروز تحریم ه��ا را لغو کنند تا با رفع محدودیت‬ ‫از بانک ه��ا و کانال ه��ای مال��ی‪ ،‬ایران هرچه س��ریع تر‬ ‫نیازمندی ه��ای ضروری برای مقابل��ه با کرونا را تامین و‬ ‫زمینه های کنترل سریع تر بیماری را فراهم کند‪.‬‬ ‫امانوئل ماکرون‬ ‫والدیمیر پوتین‬ ‫رئیس��ان جمهوری روس��یه و ترکیه در مسکو‬ ‫م��ورد بررس��ی قرار خواه��د گرف��ت‪ .‬امانوئل‬ ‫ماکرون پی��ش از گفت وگو با پوتین در تماس‬ ‫ب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ب طی ‬ ‫ تلفنی با رج ‬ ‫ترکیه از او خواست که هرچه سریع تر حمالت‬ ‫به ادلب را متوقف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط ادلب نگران کننده است‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دول��ت‪،‬‬ ‫حجت االسالم حس��ن روحانی در گفت وگوی‬ ‫تلفنی ب��ا والدیمی��ر پوتی��ن رئیس جمهوری‬ ‫روسیه‪ ،‬روابط دو کشور را خوب و رو به توسعه‬ ‫در همه زمینه ها توصیف کرد و گفت‪ :‬امادگی‬ ‫داری��م در هم��ه زمینه ه��ای م��ورد عالقه دو‬ ‫کش��ور همکاری ها را افزایش دهیم‪ .‬روحانی با‬ ‫اش��اره به تحوالت اخیر درباره توافق هسته ای‪،‬‬ ‫ضم��ن قدردان��ی از مواضع مس��کو در زمینه‬ ‫برجام‪ ،‬گفت‪ :‬ت��ا زمانی که از منافع این توافق‬ ‫برخوردار باشیم به تعهدات خود پایبند هستیم‬ ‫و امیدواریم که با همکاری س��ایر طرف ها این‬ ‫توافق حفظ شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به تحوالت‬ ‫اخیر در ادلب س��وریه و مکالم��ه تلفنی اش با‬ ‫رئیس جمه��وری ترکیه در ای��ن زمینه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط ادلب نگران کننده است و باید هر چه‬ ‫س��ریع تر توافقات روند استانه عملیاتی شود تا‬ ‫ش��اهد ارامش و امنیت و همچنین ریش��ه کن‬ ‫دستور رئیسی برای پیشگیری از‬ ‫شیوع کرونا در زندان ها‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش��نامه ای به مراجع قضایی سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬دستوراتی را در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫در زندان ها صادر کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دستورات سید ابراهیم‬ ‫رئیسی در این بخشنامه به این شرح است‪ -۱ :‬با رویکرد کاهش‬ ‫ورود به زندان ها از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت جز‬ ‫در موارد ضروری اجتناب ش��ود‪ -۲ .‬با رعایت ضوابط و مقررات‬ ‫قانونی در اتخاذ تصمیم های قضایی از تاسیسات ارفاقی مندرج‬ ‫در قانون ایین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی از قبیل‬ ‫اعم��ال مجازات های جایگزین حبس‪ ،‬تعوی��ق اجرای مجازات‪،‬‬ ‫تعلی��ق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ -۳ .‬محکومانی ک��ه ارای محکومیت انها قطعیت یافته و‬ ‫در حال حاضر با قرار تامین ازاد هس��تند جز در موارد ضروری‬ ‫از معرفی انها به زندان ها تا پایان فروردین ‪ ۹۹‬خودداری ش��ود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬تمامی قضات دادسراها و دادگاه ها مسئول‬ ‫اجرا و دادس��تان ها و رئیسان کل دادگستری های سراسر کشور‬ ‫نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شده اند‪.‬‬ ‫انگریت کرامپ کارن باوئر‬ ‫شدن تروریسم در این منطقه باشیم‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اینکه قابل قبول نیس��ت‬ ‫بخشی از کشور سوریه برای سال ها در اختیار‬ ‫تروریست ها باقی بماند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همانطور‬ ‫که بارها تاکید ش��ده‪ ،‬راه حل معضل س��وریه‬ ‫فق��ط سیاس��ی اس��ت و از طری��ق گفت وگو‬ ‫حل خواهد ش��د و نباید اجازه دهیم ش��رایط‬ ‫ادلب به بهانه ای برای مداخله و سوءاس��تفاده‬ ‫امریکایی ها از موضوع سوریه تبدیل شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اعالم امادگی برای میزبانی‬ ‫نشست سران ‪ ۳‬کش��ور ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه‬ ‫در تداوم روند استانه‪ ،‬افزود‪ :‬در سال های اخیر‬ ‫با همکاری ایران و روس��یه و س��وریه اقدامات‬ ‫بس��یار بزرگی در مب��ارزه با تروریس��م انجام‬ ‫ش��ده که باید اثار و نتای��ج ان را حفظ کنیم‬ ‫و در زمین��ه مس��ئله ادلب کام� ً‬ ‫لا اماده ایم در‬ ‫س��طوح سیاسی و امنیتی به یک راه حل مورد‬ ‫توافق هر س��ه کشور برس��یم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه نیز در این گفت وگ��وی تلفنی ضمن‬ ‫همدردی با دولت و م��ردم ایران به دلیل جان‬ ‫باختن تعدادی بر اث��ر ابتال به ویروس کرونا و‬ ‫اس��تقبال از پیشنهاد رئیس جمهوری ایران در‬ ‫اجرای سریع پروتکل بهداشتی‪ ،‬گفت‪ :‬امادگی‬ ‫هم��ه گونه همکاری در مقابله با ویروس کرونا‬ ‫از جمله همکاری های بهداش��تی و درمانی را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫صلیب سرخ چین کیت های‬ ‫تشخیصی به ایران اهدا کرد‬ ‫جمعیت صلیب سرخ چین در پاسخ به کمک های ایران و با‬ ‫هدف کمک به کنترل و پیش��گیری از ویروس کرونا در ایران‬ ‫دستگاه تنفسی‪ ،‬کیت های تشخیصی و تقویتی و سواب دهانی‬ ‫به جمعیت هالل احمر ایران اهدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی جمعی��ت هالل احمر‪،‬‬ ‫صلیب س��رخ چین باتوجه به ش��یوع کرونا ویروس در ایران و‬ ‫به منظور کمک به پیش��گیری و کنترل شیوع این بیماری در‬ ‫ایران اقدام به اهدای ‪ ۱۳‬دس��تگاه تنفس��ی هر کدام به ارزش‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار یوان چین و ‪ ۴۰‬کیت تشخیصی ازمایشگاهی کرونا‬ ‫ب��ه ارزش ی��ک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار ی��وان‪ ۴۰ ،‬کیت تقویتی‬ ‫(کمکی) تشخیص به ارزش ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۰۶‬هزار یوان و ‪۴۰‬‬ ‫س��واب دهانی برای نمونه برداری از طریق بزاق و مخاط های‬ ‫حلق��ی به ارزش ‪ ۳۵۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬ی��وان به هالل احمر ایران‬ ‫اهدا کرده است‪ .‬براساس این گزارش ارزش مجموع کمک های‬ ‫صلیب س��رخ چین به هالل احمر ایران ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۹۰۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬یوان چین (یک میلیون و ‪ ۲۷۴‬هزار دالر) بوده است‪.‬‬ ‫کشور گشایی‬ ‫ویروس تاجدار‬ ‫وی��روس جدید کرون��ا اواخر س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی برای نخس��تین بار در ش��هر ووهان‬ ‫چین شناس��ایی و گزارش ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫س��ازمان جهانی بهداش��ت در ح��دود ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذش��ته بیش از ‪ ۸۰‬هزار تن در ‪ ۵۰‬کش��ور‬ ‫جهان به این ویروس مبتال شده اند‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم س��ازمان جهانی بهداشت‪،‬‬ ‫در چین که کانون اصلی ش��یوع این بیماری‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬بیش از ‪ ۷۹‬هزار تن‪ ،‬در کره‬ ‫جنوبی بیش از ‪ ۳‬هزار تن‪ ،‬در ایتالیا ‪ ۹۰۰‬تن‪،‬‬ ‫در ژاپن ‪ ۲۴۰‬تن‪ ،‬در امریکا ‪ ۷۰‬تن‪ ،‬در فرانسه‬ ‫‪ ۶۰‬ت��ن‪ ،‬در المان ‪ ۵۵‬تن‪ ،‬در اس��پانیا بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬ت��ن و‪ ...‬به این ویروس مبتال ش��ده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر المان‪ ،‬کشورهای دیگر اتحادیه اروپا‬ ‫از جمله اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬س��وئیس‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬سوئد‪ ،‬اتریش‪ ،‬کرواسی‪ ،‬یونان‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫رومان��ی‪ ،‬فنالند‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬هلند‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬اس��تونی‪ ،‬ایسلند‪،‬‬ ‫لیتوانی و مقدونیه ش��مالی ب��ا ویروس جدید‬ ‫کرونا درگیر هس��تند‪ .‬در همین حال ش��یوع‬ ‫ناگهانی کرونا در ایتالیا که از هفته گذشته در‬ ‫مناطق لومباردی و ونتو در ش��مال ایتالیا اغاز‬ ‫شد‪ ،‬این کش��ور را به درگیرترین کشور اروپا‬ ‫ب��ا این بیماری تبدیل و فعالیت های اقتصادی‬ ‫را در ان با اختالل جدی روبه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همزمان با تایید ابتالی چند شهروند امریکای‬ ‫التین به ویروس کرونا‪ ،‬نگرانی از افزایش شمار‬ ‫مبتالیان در این منطقه بیش��تر شده‪ ،‬ان هم‬ ‫در حالی که کش��ورهای امریکای التین برای‬ ‫رویارویی با همه گیری این ویروس از امادگی‬ ‫الزم برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫وزیران بهداش��ت اتحادیه اروپا در نشس��ت‬ ‫جمع��ه که دومین نشس��ت فوق العاده انها در‬ ‫زمینه کرونا خواهد ب��ود‪ ،‬اخرین گزارش های‬ ‫مربوط ب��ه این ویروس را مورد بررس��ی قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در نشست نخس��ت که پنجشنبه دو هفته‬ ‫پی��ش برگزار ش��د وزیران بهداش��ت اتحادیه‬ ‫اروپ��ا درب��اره تدابیر الزم ب��رای جلوگیری از‬ ‫ورود و س��رایت کروناوی��روس به کش��ورهای‬ ‫این حوزه رایزنی کرده و ‪ ۱۰‬میلیون یورو نیز‬ ‫برای پژوهش ها درباره این ویروس ناش��ناخته‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫با این حال با گس��ترش کرونا در کشورهای‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬مقامات بروکس��ل اعالم کردند‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلی��ون یوروی اختص��اص یافته برای‬ ‫این بیماری باید بین کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫تقس��یم ش��ود و از این می��زان ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫یورو برای پژوهش در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۹۰‬میلیون یورو برای پژوهش های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و دولت��ی و ‪ ۱۰‬میلی��ون‬ ‫ی��ورو نیز برای اقدامات تش��خیصی و درمانی‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫با افزایش ترس عمومی از گسترش ویروس‬ ‫کرون��ا در جوام��ع اروپای��ی‪ ،‬دول��ت انگلیس‬ ‫اتاق جن��گ تش��کیل داده‪ ،‬فرانس��ه و ایتالیا‬ ‫محدودیت های��ی را ب��رای تجمع��ات در نظر‬ ‫گرفته ان��د و هجوم مردم برای خرید ماس��ک‬ ‫و ژل ضدعفونی کننده‪ ،‬باعث نایاب ش��دن این‬ ‫اقالم پزشکی شده است‪.‬‬ ‫چی��ن بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده ماس��ک‬ ‫ت این محصول از‬ ‫بهداشتی در دنیا است و قیم ‬ ‫ماه ژانویه (دی‪-‬بهمن) تا چندین برابر افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در ایتالیا که تاکنون بیش��ترین‬ ‫صدم��ه را در بی��ن اعض��ای اتحادی��ه اروپا از‬ ‫وی��روس کرونا متحمل ش��ده‪ ،‬دولت در حال‬ ‫مذاکره با البی ه��ای بازرگانی برای ایجاد یک‬ ‫شبکه مرکزی توزیع ماسک بهداشتی است‪.‬‬ ‫رهبران فرانس��ه و ایتالی��ا همچنان در برابر‬ ‫تقاضاهای لغو موقت مقررات مرزی ش��ینگن‬ ‫مقاومت می کنند‪ .‬این مقررات به اتباع اتحادیه‬ ‫اروپ��ا اجازه ت��ردد ازادان��ه در داخل مرزهای‬ ‫منطقه موسوم به شینگن را می دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر همه اینها‪ ،‬ش��رکت های مسافرتی‬ ‫و گردش��گری اروپ��ا درحال صدم��ه دیدن از‬ ‫ای��ن بیماری هس��تند‪ .‬فص��ل به��ار در اروپا‬ ‫مهم تری��ن فص��ل ب��رای خری��د بس��ته های‬ ‫مس��افرتی و گردشگری است و اکنون باتوجه‬ ‫به این محدودیت ها به نظر می رسد که صنعت‬ ‫گردش��گری اروپا دچار ضرر هنگفتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ش��رکت هوای��ی ارزان قیمت‬ ‫«ایزی جت» با ش��مار زیادی از تقاضاها برای‬ ‫پس دادن بلیت ها روبه رو شده و تصمیم دارد‬ ‫تع��دادی از پروازهای خود به وی��ژه به مقصد‬ ‫ایتالی��ا را لغ��و کن��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫بزرگ ترین اقتص��اد اروپا‪ ،‬یعنی المان به دلیل‬ ‫وابس��تگی بس��یار زیاد به ص��ادرات‪ ،‬در برابر‬ ‫هرگونه محدودیت رفت وامد و کاهش ترافیک‬ ‫هوایی و دریایی به شدت اسیب پذیر است‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫استقبال از مرگ‬ ‫نادانی است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫دست وپنجه نرم کردن‬ ‫صنعت خودرو با کرونا‬ ‫هشدار به تهرانی ها‬ ‫درباره استفاده از‬ ‫حمل و نقل عمومی‬ ‫بلیت هواپیما ارزان‬ ‫شد‪ ،‬جاده ها خلوت‬ ‫تامین نیاز بازار‬ ‫به ملزومات بهداشتی‬ ‫تولی��د برای توس��عه و روزامدی نیاز ب��ه مطالعه و پژوهش‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر صنعتگ��ر تولید را اغ��از کند ام��ا در ادامه تغییرات‬ ‫جهان��ی را رص��د نکند به طور قط��ع درجا خواه��د زد و تنها‬ ‫ش��انس این تولیدکننده س��هم اندکی از ب��ازار داخل خواهد‬ ‫بود‪ .‬این گونه تولید بس��یار ش��کننده بوده و ب��ا کوچک ترین‬ ‫تکان��ه ای حذف خواهد ش��د‪ .‬تاکی��د بر تحقیق و توس��عه در‬ ‫صنعت منجربه راه اندازی واحدی جداگانه در کنار تولید شده‬ ‫ام��ری که در صنای��ع داخلی جدی گرفته نمی ش��ود‪ .‬در این‬ ‫راس��تا عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران در کنار‬ ‫انتق��اد از مدیری��ت خصولتی حاکم بر خودروس��ازان‪ ،‬بر لزوم‬ ‫اختصاص واقعی درامدها بر تحقیق و توسعه در زنجیره تامین‬ ‫خودروسازان تاکید کرد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خصولتی یا خصوصی‬ ‫‹ ‹چالش مدیریتی‬ ‫خلخالی تصریح کرد‪ :‬مش��کل اصلی این است که مشخص‬ ‫نیست کدام نوع مدیریت حاکم بر این صنعت است و به همین‬ ‫دلیل در زمانی که گفته می ش��ود ای��ن صنعت باید خصوصی‬ ‫ش��ود‪ ،‬مدعی می شوند که این صنعت خصوصی است و دولت‬ ‫سهم بسیار اندکی دارد اما در زمان بروز چالش ها دلیل ان را به‬ ‫دولتی بودن ان و مداخله دولت مرتبط می دانند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تولیدکنندگان فعال‬ ‫بر اساس گزارش های پیشین‬ ‫در صنع��ت خودرو عنوان می کنند می��زان واقعی هزینه برای‬ ‫تحقی��ق و توس��عه ‪ 0 .1‬درصد بوده و این مس��ئله چالش های‬ ‫ام��روز خودروس��ازی را رقم زده اس��ت‪ .‬ابوالفضل خلخالی در‬ ‫گفت وگو با خبرخودرو درباره تمرکز خودروس��ازان بر افزایش‬ ‫تولید و نتایج حاصل از ان و همچنین سیاس��ت حاکم بر اداره‬ ‫این بخش از صنعت کش��ور اظهارکرد‪ :‬بحث مداخله دولت در‬ ‫سیاس��ت گذاری در صنعت خودرو همواره م��ورد انتقاد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظرمن عالوه بر مزایای خصوصی س��ازی صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬نکته مهم این اس��ت که مشخص شود این صنعت قرار‬ ‫اس��ت دولتی اداره ش��ود یا خصوصی و س��رانجام باید صنعت‬ ‫خصوصی بنامیم یا دولتی‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورت اداره خصوصی یک نوع از مدیریت حاکم بر این صنعت‬ ‫خواهد ش��د و در غیر این صورت نوع مدیریت متفاوت خواهد‬ ‫بود و به نظر می رسد نوعی بالتکلیفی در این باره وجود دارد‪.‬‬ ‫موض��وع تحقیق و توس��عه روی محصوالت جدی��د دغدغه متولیان‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ب��وده و این ام��ر همیش��ه در اولوی��ت برنامه های‬ ‫خودروسازان قرار داشته است و برای تحقق ان نیاز به اقدام جدی‬ ‫است‬ ‫به اعتقاد خلخالی خصوصی شدن صنعت خودرو ارجحیت‬ ‫دارد و در صورت امکان پذیر نبودن این امر‪ ،‬بهتر اس��ت با تمام‬ ‫قوا دولتی اداره ش��ود و در ان ش��رایط دولت در همه بخش ها‬ ‫نظارت موثر داشته باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬انچه در خصوصی ی��ا دولتی بودن صنعت خودرو‬ ‫کش��ور مهم اس��ت اینکه مدیران شایس��ته و الیق مدیریت را‬ ‫بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تاکی��د کرد‪ :‬مدیریت اگر در‬ ‫راستای استفاده از توانمندی های داخلی و جلوگیری از فساد‬ ‫حرکت کند و این خواس��ت در نهاد این مدیریت باشد منجر به‬ ‫افزایش تولید و عمق داخلی سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫خلخال��ی در ادامه ب��ا تاکید از بهره من��دی از افراد الیق در‬ ‫مدیریت خودروسازی ها‪ ،‬اولویت را بر خصوصی شدن دانست‬ ‫و گفت‪ :‬ورود دولت‪ ،‬زمینه بروز رانت و فساد را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تحقق واقعی تحقیق و توسعه‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه‬ ‫بحث تحقیق و توسعه روی محصوالت جدید دغدغه همیشگی‬ ‫دس��ت اندرکاران صنعت خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع باید‬ ‫در اولویت برنامه های خودروسازان قرار گیرد به این معنی که‬ ‫در جهت تولی��د محصوالت جدید با کیفیت و روزامد در کنار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫برخوردار از مولفه های استاندارد اقدام کنند که البته مستلزم‬ ‫اقدام در جهت تحقیق و توسعه است‪ .‬خلخالی با اشاره به اینکه‬ ‫درحال حاضر بحث روزمره چالش تولید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫شرایط ممکن است غفلتی در خصوص تحقیق و توسعه انجام‬ ‫ش��ود؛ البته در زمان فعلی خودروسازان در وضعیت خوبی در‬ ‫زمینه توانمندی های مرتبط با تحقیق و توسعه قرار دارند‪ .‬این‬ ‫مدرس مهندس��ی خودرو در ادامه ب��ر لزوم بهبود قابلیت های‬ ‫تحقی��ق و توس��عه در حوزه زنجی��ره تامین خودروس��ازان‪،‬‬ ‫قطعه سازان و مجموعه سازان تاکید کرد و افزود‪ :‬خودروسازی‬ ‫کش��ور به این حوزه وارد شد ه اس��ت و در این زمینه نسبت به‬ ‫انعقاد تفاهمنامه با قطعه س��ازان اقدام کرده است‪ .‬امیدواریم‬ ‫این حجم از تحقیق و توسعه در سطح زنجیره تامین خودرو به‬ ‫اعداد واقعی رسیده و پیشرفت کند همچنان که در جهان بین‬ ‫‪ ۴‬ت��ا ‪ ۶‬درصد از درامد بنگاه های اقتصادی صرف امر تحقیق و‬ ‫توسعه می شود‪ .‬خلخالی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬اگر تحقیق‬ ‫و توسعه در ش��رکت های زنجیره تامین خودروسازی به وقوع‬ ‫بپیوندد بسیاری از دانشگاه های ما منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫اگر تحقیق‬ ‫و توسعه در‬ ‫شرکت های زنجیره‬ ‫تامین خودروسازی‬ ‫به وقوع بپیوندد‬ ‫بسیاری از‬ ‫دانشگاه های‬ ‫داخلی منتفع‬ ‫می شوند‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‬ ‫در جلس��ه ش��ورای‬ ‫معاونان این وزارتخانه‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬با اعالم‬ ‫امادگ��ی و همکاری‬ ‫هم��ه تولیدکنندگان‬ ‫و همچنی��ن ایج��اد تس��هیالت الزم‪ ،‬تم��ام‬ ‫ظرفیت ه��ای بخش تولید کش��ور برای تامین‬ ‫ملزوم��ات بهداش��تی و ضدعفونی کننده مورد‬ ‫نیاز مردم‪ ،‬فعال شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬در این‬ ‫راس��تا تمهی��دات الزم برای تس��هیل واردات‬ ‫برخ��ی دیگر از اقالم کاالیی فراهم و در برخی‬ ‫واحدهای صنعتی نیز مجوزهای تغییر خطوط‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫افزای��ش میزان تقاضا در برخ��ی اقالم کاالیی‬ ‫بهداش��تی و ضدعفونی کنن��ده در چن��د روز‬ ‫گذشته‪ ،‬خوش��بختانه همه واحدهای تولیدی‬ ‫فعال در این ح��وزه اعالم امادگی کامل کرده‬ ‫و ب��رای افزایش تولیدات خ��ود همکاری الزم‬ ‫را داش��ته اند و در همی��ن باره ش��اهد فعالیت‬ ‫‪ ۳‬شیفت و ش��بانه روزی انها هستیم‪ .‬رحمانی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تمهیداتی نیز ب��رای برخورد با‬ ‫برخ��ی س��ودجویان و متخلفان اتخاذ ش��ده‬ ‫و سعی ش��ده اس��ت با حضور فعال و برخورد‬ ‫قاطعانه با افرادی که روند تامین و توزیع اقالم‬ ‫را تحت ش��عاع قرار داده اند؛ روند تامین کاالها‬ ‫را بهبود دهی��م‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مقطع کنونی مس��تلزم همکاری و‬ ‫همراهی هم��ه بخش ها و مردم ب��ا یکدیگر و‬ ‫البته با تمام توان اس��ت ت��ا بتوانیم با کمترین‬ ‫دغدغه از این شرایط عبور کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬برای عبور از مشکالت متنابه‬ ‫بیم��اری کرونا‪ ،‬بای��د هم افزای��ی ظرفیت ها و‬ ‫همس��ویی در روند تصمیم گیری ها و اقدامات‬ ‫را دستور کار خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سیاست گذاری برای صنعتی پرچالش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دست وپنجه نرم کردن صنعت خودرو با کرونا‬ ‫روزها‬ ‫و ماجراهای‬ ‫کرونایی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رصد استان ها‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫مهدی ستوده‬ ‫مهدی نامدار‬ ‫محم��ود نجفی س��هی از اعضای انجم��ن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬انجمن‪ ،‬اس��تان های فعال صنعت قطعه‬ ‫را رصد کرده اس��ت اینکه در کدام اس��تان ها مش��کل‬ ‫وی��روس کرونا را داریم و ای��ا واحد صنعتی درگیر ان‬ ‫شده است؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارزیابی ه��ا در حال انجام اس��ت‪ .‬بعضی‬ ‫اس��تان ها مش��کلی در این زمینه نداشتند و در برخی‬ ‫اس��تان ها هم با وجود ش��یوه ویروس کرونا‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی درگیر نش��ده اند‪ .‬البته در برخی اس��تان ها در‬ ‫بی��ن کارگران فعال این صنعت چند مورد دیده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجفی س��هی اظهارک��رد‪ :‬اگر در جمع بن��دی نهایی‬ ‫مش��خص ش��ود ش��رایط واحده��ای قطعه س��ازی‬ ‫نگران کنن��ده اس��ت‪ ،‬برنامه هایی در راس��تای مذاکره‬ ‫ب��ا نهادهای ذی ربط انجام خواهد ش��د ت��ا در این باره‬ ‫تصمیم گیری ش��ود واحدهای تولیدی به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند یا تا اطالع بعدی برای حفظ سالمت افراد‬ ‫و جامعه تعطیل شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹استان های تامین کننده اصلی‬ ‫در ادام��ه ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره‬ ‫ب��ه امار به دس��ت امده از این رص��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا روی صنعت خودرو کش��ور تاثیر‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم داشته است‪ .‬تاثیر غیرمستقیم‬ ‫این بیماری با شیوع ان در چین بود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫پ��س از تحریم بیش��تر تامین مواد اولی��ه و قطعات از‬ ‫این کشور بود با تعطیلی واحدهای قطعه سازی چینی‪،‬‬ ‫صنعتگران داخلی با کمبود مواد اولیه روبه رو ش��دند؛‬ ‫درواقع انبار قطعه س��ازان و خودروسازان خالی ماند و‬ ‫روند تامین دچار وقفه شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در رون��د تولید وقفه ای نب��ود و خال فقط‬ ‫مرب��وط به تامی��ن و موجودی انبارها می ش��د‪ ،‬به ویژه‬ ‫اینک��ه به همت قطعه س��ازان تیراژ تولی��د خودرو هم‬ ‫افزای��ش یافته بود‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬به دلیل تاخیر در‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ‪۵‬ه��زار میلیارد تومانی و س��ایر‬ ‫معوقه های خودروسازان‪ ،‬قطعه س��از به موقع نتوانست‬ ‫از کش��ورهای جایگزین‪ ،‬مواد اولیه م��ورد نیاز خود را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در ادامه به تاثیر ورود ویروس‬ ‫کرونا بر وضعیت کش��ور اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬جدا از‬ ‫تاثیر روانی این مسئله در واحدهای تولیدی‪ ،‬استان قم‬ ‫درگیر ویروس کرونا شد و چند مورد مثبت از ازمایش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خیابان‪‎‬ها و اماکن عمومی خلوت اس��ت‪ .‬حمل ونقل‬ ‫عمومی که همیش��ه اسفند ماه جای س��وزن انداختن‬ ‫نبود‪ ،‬همچون روزهای تعطیل کم مس��افر ش��د ه است‪.‬‬ ‫خانواده‪‎‬های کمی برای خرید عید در فروش��گاه‪‎‬ها تردد‬ ‫دارند‪ ،‬با دستکش هستند و پس از خروج هم دستکش‪‎‬ها‬ ‫را درمی‪‎‬اورند‪ .‬ابتدای س��ال با سیل شروع شد و انتهای‬ ‫ان قرار است با کرونا پایان یابد‪ .‬کاهش تردد مردم نشان‬ ‫از هوش��مندی انها برای اپیدمی نش��دن ویروس کرونا‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا به‪‎‬هرحال این وضعیت منجرب��ه از بین رفتن‬ ‫بازار ش��ب عید تولیدکنندگان شده است‪ .‬هر روز صبح‬ ‫از تع��داد محدود افرادی که هنوز باید در محل کار خود‬ ‫ش هستند‪.‬‬ ‫حاضر شوند‪ ،‬تعداد زیادی با ماسک و دستک ‬ ‫براس��اس عادت‪ ،‬انجام ای��ن امر ب��رای خانم ها عجیب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما تردد مردان با دس��تکش ک��ه زمانی رعایت‬ ‫این اندازه از بهداش��ت را وسواس زنانه تلقی می کردند‪،‬‬ ‫عجیب اس��ت‪ .‬حتی فروش��نده دس��تمال کاغذی هم‬ ‫ک��ه هر روز صبح کنار ورودی مت��رو داد می زند «‪ ۴‬تا ‪۲‬‬ ‫تومن» با ماسک نشسته اس��ت‪ .‬یکی از موارد عجیب تر‬ ‫افرادی هس��تند که همراه جوراب‪ ،‬مشما هم به پا دارند‪.‬‬ ‫در پیاده رو وقتی اقایی خم ش��د تا مشمای داخل کفش‬ ‫خود را مرتب کند به این اندیشیدم که ایا کرونا از طریق‬ ‫پ��ا هم منتقل می ش��ود‪ .‬ایا مرطوب ش��دن پا و جوراب‬ ‫به دلیل مش��ما و عرق بیش از ح��د معمول‪ ،‬خود محلی‬ ‫برای جمع ش��دن باکتری ها و خطرناک نیس��ت؟ این‬ ‫روزها مترو بوی س��یر می دهد‪ .‬افراد با فاصله در واگن ها‬ ‫می ایس��تند‪ .‬کمتر حرف می زنند‪ .‬برخ��ی هم به نوعی‬ ‫اج��ازه مهربانی در روزهای کرونای��ی نمی دهند و روی‬ ‫صندلی ه��ا با فاصله می نش��ینند‪ .‬از حواش��ی کرونا در‬ ‫بخش تولید هم بگویم؛ «تولیدکننده فعالیتش را با امید‬ ‫در ابتدای سال شروع می‪‎‬کند که بخشی عالقه و بخشی‬ ‫ل گذشته‪ ،‬نرخ‬ ‫هم س��ود و منفعت اس��ت‪ .‬در یکی دو سا ‪‎‬‬ ‫دالر از ‪ ۳‬ب��ه ‪۱۳‬هزار تومان رس��ید و صنعتگر با ان کنار‬ ‫امد؛ تولید کرد و با هر مش��قتی ب��ود چراغ واحد خود را‬ ‫روشن نگه داشت اما حجم مشکالت به‪‎‬جایی رسیده که‬ ‫دیگر همه مانده‪‎‬اند‪ .‬صنعتگر یک س��ال با تمام چالش‪‎‬ها‬ ‫کنار می‪‎‬اید‪ ،‬نوسان نرخ دالر‪ ،‬مشقت‪‎‬های ترخیص کاال‬ ‫از گم��رک‪ ،‬گرانی مواد اولی��ه و‪ ...‬که نفس تولید را تنگ‬ ‫کرده اس��ت‪ ۱۰ ،‬ماه تولید می‪‎‬کند تا ‪ ۲‬ماه پایان س��ال‬ ‫بهره ان را ببرد اما اتفاقی پیش‪‎‬بینی نش��ده همه چیز را‬ ‫بهم می‪‎‬ریزد‪ ».‬این س��خنان یک صنعتگر حوزه پوشاک‬ ‫اس��ت‪« .‬محصوالت تولید ش��ده به‪‎‬دلیل ش��یوع کرونا‬ ‫فروش نرف��ت‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه ف��روش روزانه حدود ‪۲۰‬‬ ‫جفت کفش به یک ت��ا ‪ ۳‬جفت(حدود ‪۲‬درصد) کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬براساس روال هر سال‪ ،‬روند تولید در پایان‬ ‫س��ال با تیراژ باال بوده و تولیدکننده سفارش دو برابری‬ ‫دارد؛ ب��ا افت فروش‪ ،‬محصوالت در انبارها دپو ش��دند و‬ ‫برای ‪ ۶‬ماه اینده بازار تامین اس��ت چراکه ماه رمضان را‬ ‫در پی��ش داریم و در ادامه مح��رم و صفر که به‪‎‬طورقطع‬ ‫فروش را تحت‪‎‬شعاع قرار می‪‎‬دهند‪ ».‬این هم پیش بینی‬ ‫دست کم ‪ ۶‬ماه نخست س��ال جدید‪ .‬پیامک می اید که‬ ‫فالن برند نس��اجی تخفیف ‪۸۰‬درصدی گذاشته است‪.‬‬ ‫ای��ن یعنی تولید ب��ازارش را گم کرده و برای نجات به هر‬ ‫دری می زند‪ .‬فروش��گاه های دیگر مانند کفش‪ ،‬تخفیف‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصدی گذاشته اند‪ .‬در این روزها فروشندگان‬ ‫حداکثر سعی خود را به کار می بندند و در مقابل چانه زنی‬ ‫مشتری کوتاه می ایند تا دش��ت حداقلی روزانه شان از‬ ‫بین نرود‪ .‬فروش ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومانی فروشگاه ها‬ ‫در ‪ ۲‬ماه پایانی سال براساس گفته یکی از فعاالن صنعت‬ ‫و بازار ش��اید به زور به ‪۷۰‬میلیون تومان برسد‪ .‬ویروس‬ ‫کرونا حت��ی واحدهای تولیدی را هم تحت‪‎‬ش��عاع قرار‬ ‫داده و باوج��ود ضدعفون��ی روزانه‪ ،‬رعایت بهداش��ت و‬ ‫نکات ایمنی باز هم کارگران می‪‎‬ترس��یدند در محل کار‬ ‫حاضر شوند‪ .‬در کنار این موضوع اما خطر اپیدمی شدن‬ ‫بیم��اری کرونا وجود دارد زیرا طبقه ای که در حاش��یه‬ ‫ش��هرها زندگی می کنند انهایی ک��ه به نوبت در ‪ ۳‬نوبت‬ ‫صبح و عصر و ش��بانه به دنبال م��واد بازیافتی تا کمر در‬ ‫سطل های زباله خم می شوند‪ ،‬رعایت نکات ایمنی معنی‬ ‫ن��دارد‪ .‬اصال عقالنی اس��ت از این طبق��ه ضعیف انتظار‬ ‫داش��ت تا ماس��ک ‪ ۱۰۰۰‬تومانی را ‪ ۳‬هزار تومان بخرد‬ ‫و نه ‪ ۲‬س��اعته‪ ،‬بلکه در پایان کار امحا کند؛ ماسک های‬ ‫فیلت��ردار و ‪ N۹۵‬را فاکت��ور می گیری��م که به پس��تی ‬ ‫سوداگران سرگردنه چپاول و غارت احتکار می شود و به‬ ‫قیمت جان مردم به دنبال سود خانواده توزیع می کنند‪.‬‬ ‫از س��وداگر هوش��مندی بگویم ک��ه تولیدکننده ای به‬ ‫ماجرای او اشاره کرد‪.‬‬ ‫در مهمان��ی خصوص��ی تع��دادی از تولیدکنندگان‬ ‫و بازاری��ان دور ه��م جم��ع می ش��وند‪ .‬یک��ی از فعاالن‬ ‫ب��ازار که فرد متمولی هم هس��ت در ای��ن مهمانی یک‬ ‫میلیون ماسک معامله می کند‪ .‬او از تولیدکننده ای این‬ ‫تعداد ماس��ک را ‪۸.۵‬میلیون توم��ان می خرد به عبارتی‬ ‫هر ماس��ک ‪ ۸۵۰۰‬تومان‪ .‬تولیدکنن��ده راوی می گوید‬ ‫من و یکی از دوس��تان تعجب کردی��م چرا یک جا برای‬ ‫خرید ماسک ‪۸.۵‬میلیون تومان پرداخت کرده است‪ .‬او‬ ‫می گفت درس��ت ‪ ۴۰‬روز بعد این فرد همان ماسک ها را‬ ‫ب��ه نرخ ‪۱۶‬هزار تومان فروخت‪ .‬یعنی در مدت ‪ ۴۰‬روز ‪۲‬‬ ‫برابر پولش برگشت شد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫بازار ش��لوغ اسفند ماه‪ ،‬درحال حاضر مانند تعطیالت‬ ‫نوروز خلوت و بی مش��تری است‪ .‬ویروس کرونا صنایع‬ ‫جهان را به ش��دت تحت تاثیر ق��رار داده که برخی ان‬ ‫را بازی سیاسی اقتصادی کشورها می دانند‪ .‬به هر روی‬ ‫چه این بازی سیاس��ی اقتصادی باشد و چه یک اتفاق‬ ‫غیرعمدی‪ ،‬کش��ورهای زیادی را درگیر کرده است‪ .‬از‬ ‫زمان شیوع ویروس کرونا در چین‪ ،‬قطعه سازی کشور‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفت و لغو پروازها‪ ،‬واردات مواد اولیه‬ ‫و قطعات منفصله مورد نیاز این واحدها را دچار چالش‬ ‫ک��رد‪ .‬حال ب��ا ورود این ویروس به کش��ور‪ ،‬واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی چه سرنوشتی پیدا کرده اند و بازار فروش‬ ‫قطعات و خودرو چه وضعیتی دارد؟‬ ‫ج��دا از تاثیر روانی‪ ،‬اس��تان قم درگیر ویروس کرونا ش��د و چند‬ ‫م��ورد مثبت از ازمای��ش کرونا در میان واحدهای قطعه س��ازی این‬ ‫استان داش��تیم‪ .‬در سایر اس��تان ها به ویژه در اس��تان های البرز‪،‬‬ ‫خراسان و بخشی از مازندران هم مواردی مشکوک به کرونا داریم‬ ‫کرون��ا در می��ان واحدهای قطعه س��ازی این اس��تان‬ ‫داشتیم‪ .‬در سایر استان ها و به ویژه در استان های البرز‪،‬‬ ‫خراس��ان و بخش��ی از مازندران هم مواردی مشکوک‬ ‫به کرونا داریم‪ .‬در س��ایر استان ها مورد حادی گزارش‬ ‫نشده است‪ .‬برای جلوگیری از شیوع کرونا‪ ،‬یک سلسله‬ ‫تدابیری اندیش��یده شده اس��ت و کارخانه ها هم موارد‬ ‫مربوط به ایمنی و بهداش��ت خود را تش��دید کرده اند‪.‬‬ ‫به هرح��ال کارگران در فاصله نزدیک و پرتماس��ی در‬ ‫حال فعالیت هس��تند و کارخانه ه��ا به راحتی می تواند‬ ‫محلی برای اپیدمی شدن کرونا باشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور در پاس��خ به این پرسش که چند‬ ‫درصد قطعات از استان قم تامین می شد‪ ،‬گفت‪ :‬درصد‬ ‫بس��یار پایینی است اما تامین قطعات از البرز‪ ،‬تهران و‬ ‫خراس��ان زیاد بوده و اگر این اس��تان ها درگیر شوند‪،‬‬ ‫به احتم��ال زیاد تولی��د خودرو متوقف می ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫حجم زیادی از قطعات خودروسازی از این ‪ ۳‬استان در‬ ‫حال تامین اس��ت‪ .‬به جای تامین از سوی قطعه سازان‬ ‫قمی می توان از س��ورس های جایگزین تا رفع مس��ئله‬ ‫کمک گرفت اما برای ‪ ۳‬اس��تان یادش��ده قابل جبران‬ ‫نیس��ت‪ .‬محبی نژاد گفت‪ :‬یک سلس��له بخشنامه هایی‬ ‫ابالغ ش��ده و در حال اجراس��ت و خودروس��ازان هم‬ ‫بس��ته اموزشی برای اطالع رس��انی اماده کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫بزرگ تری��ن مش��کل ایمنی بهداش��تی کارخانه ها پیدا‬ ‫نش��دن مواد ضدعفونی کننده است که برای صیانت از‬ ‫تولید باید هرچه زودتر تامین شود‪.‬‬ ‫انه��ا عنوان می کردن��د هر زمان نرخ خ��ودرو افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬مردم برای س��رمایه گذاری بیش��تر تمایل به‬ ‫خرید دارند اما پس از اسفند با افزایش غیرمعقول نرخ‬ ‫خودرو بازار راکد ش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬اعضای اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو از ماه ها پیش‬ ‫از رک��ود خریدوفروش خ��ودرو در این بازار می گفتند‪.‬‬ ‫در ادامه‬ ‫گفت وگویی با س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو داشت‪.‬‬ ‫موتمن��ی درباره وضعی��ت بازار خودرو پ��س از کرونا‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ویروس تاثی��رش را بر بازار گذاش��ت‪ .‬پیش تر‬ ‫رکود در بازار خودرو وجود داش��ت پس از این مسئله‬ ‫رکود س��نگین تر شد‪ .‬افرادی که به دنبال خرید خودرو‬ ‫نو و تبدیل وس��یله نقلیه خود به احسن بودند‪ ،‬به دلیل‬ ‫خطر اپیدمی ش��دن ویروس کرونا مراجعه ای به اماکن‬ ‫عمومی و به ویژه بازار ندارند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ای��ن ش��رایط نمایش��گاه ها به حال��ت‬ ‫نیمه تعطی��ل درامده ان��د‪ .‬ممک��ن اس��ت در فض��ای‬ ‫مج��ازی و در کانال های تلگرامی اف��رادی که خودرو‬ ‫در اختیار دارند برای س��ود‪ ،‬بخواهند بازارگرمی کنند‬ ‫اما مش��تری وجود ن��دارد‪ .‬موتمنی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چقدر از نمایش��گاه داران خ��ودرو به دلیل‬ ‫خطر ویروس کرونا تعطیل شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬هنگامی که‬ ‫نمایشگاه دار مشتری نداشته باشد به حالت نیمه تعطیل‬ ‫درمی اید؛ ازاین رو ساعت کاری انها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫پنجش��نبه ها هم تع��دادی از نمایش��گاه داران منطقه‬ ‫جمهوری تعطیل بودند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر برخی فع��االن بازار عن��وان کردند پیش از‬ ‫اس��فند معامالت زیادی در بازار خودرو انجام می شد‪.‬‬ ‫مهدی ستوده یکی از فعاالن بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫‹ ‹رکود سنگین تر شد‬ ‫‹ ‹رکود بازار لوازم یدکی مربوط به کرونا‬ ‫نیست‬ ‫درباره وضعیت این بازار به‬ ‫گفت‪ :‬بیش از تاثیر‬ ‫کرونا افزایش نرخ دالر س��بب کسادی بازار شده است‪.‬‬ ‫با افزایش نرخ ارز بازار لوازم یدکی خوابید‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مش��تری وجود دارد ام��ا به دلیل گرانی و‬ ‫کمیابی قطعات خریدوفروش��ی انجام نمی ش��ود‪ .‬نرخ‬ ‫دالر که باال رف��ت نرخ مواد اولیه هم افزایش یافت در‬ ‫نتیجه نرخ محصوالت نهایی روندی صعودی گرفت‪ .‬در‬ ‫این فضای نابس��امان فروشندگان هم رغبتی به فروش‬ ‫ندارن��د زی��را باید همان قلم محص��ول را با نرخ خیلی‬ ‫باالتری دوباره خریداری و در فروشگاه ش��ان جایگزین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��توده ادامه داد‪ :‬اهن گران ش��د و توزیع کنندگان‬ ‫و فروش��ندگان ترجیح می دهند فروش را برای س��ال‬ ‫اینده بگذراند‪ .‬در نتیجه معامله ای نمی کنند؛ بنابراین‬ ‫کسادی بازار لوازم یدکی ارتباطی به کرونا ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت فروش به دلیل نرخ ارز‬ ‫در ادامه مهدی نامدار از بنکداران این بازار به‬ ‫گفت‪ :‬خرید نکردن مردم بیش��تر در بازار پوشاک بوده‬ ‫ام��ا در بازار لوازم یدکی این گونه نیس��ت زیرا پیش تر‬ ‫به دلیل تالطم باال در این بازار معامالت دچار افت شده‬ ‫بود و دلیل ان هم نرخ ارز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محصولی خریدوفروش نمی شود زیرا بین‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد نرخ محصوالت افزایش یافته و درواقع‬ ‫می ت��وان گفت از ‪ ۱۰‬روز قبل تا امروز ش��اهد افزایش‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪۳۰‬درصدی نرخ ها در این بازار بودیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬باوج��ود افزای��ش قیمت ه��ا در بخش‬ ‫عمده فروشی مشتری وجود دارد و خرده فروشان برای‬ ‫تامین فروشگاه های خود اقدام به خرید می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫بازار دچار تالطم می ش��ود فروش��ندگان خرد به دنبال‬ ‫محصوالت کمیاب در بازار هس��تند‪ .‬هنگامی که مردم‬ ‫فکر می کنند کاالیی نیست صف می ایستند تا ان کاال‬ ‫را تهی��ه کنند‪ .‬نامدار در پایان گفت‪ :‬اگر افراد تقاضای‬ ‫بیش از معمول داش��ته باشند بنکدار ندارد زیرا تهیه و‬ ‫جایگزین ان برای او هم از سوی تولیدکنندگان سخت‬ ‫شده است چراکه ورق کیلویی ‪ ۸‬هزار تومانی‪ ۱۴ ،‬هزار‬ ‫تومان شده است‪.‬‬ ‫ظرفیت خالی صنعت ماشین االت صنایع غذایی‬ ‫ظرفیت تولید اسمی صنعت ماشین االت صنایع غذایی در‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۵‬هزار تن اس��ت که حدود ‪ ۳۶‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ان خالی است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت براین اعتقاد اس��ت که‬ ‫صنعت س��اخت ماش��ین االت صنایع غذایی ب��ه عنوان یک‬ ‫صنعت زیربنایی و س��ازنده‪ ،‬که ارتباط با تغذیه و س�لامت‬ ‫جامعه دارد از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬این موضوع ه��م از لحاظ تولید داخل و‬ ‫ه��م از نظر صادرات به عنوان بزرگ ترین فرصت برای فعاالن‬ ‫این صنعت به ش��مار می رود تا با تجهیز خود به فناوری های‬ ‫نوین و قابل رقابت با محصوالت خارجی‪ ،‬عالوه بر تامین نیاز‬ ‫داخل‪ ،‬زمینه توسعه صادرات و ارزاوری برای کشور را فراهم‬ ‫کنند؛ این در حالی اس��ت که س��ال گذشته میزان صادرات‬ ‫ای��ن محصول افزون بر ‪ ۵۶‬میلی��ون دالر و در ‪ ۱۰‬ماهه ‪۹۸‬‬ ‫نی��ز حدود ‪ ۵۰‬میلی��ون دالر و به طور عمده به کش��ورهای‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬بولیوی‪ ،‬سوریه‪ ،‬ترکیه و ترکمنستان بوده‬ ‫ظرفیت عرضه ون گازسوز قابل افزایش است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تحقیق��ات موتور ایران خودرو با توجه ب��ه مزیت اقتصادی‬ ‫خودرو ون وانای گازس��وز برای رانندگان ش��بکه حمل ونق��ل عمومی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت افزایش تقاضا‪ ،‬ظرفیت عرضه بیش از ‪ ۱۰‬هزار خودرو نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مهدی رجبعلی افزود‪ :‬ون وانا برای مس��افران نیز شرایط‬ ‫ارگونومی بس��یار مطلوب تری نسبت به ون های فرس��وده موجود دارد‪ ،‬سقف ان‬ ‫بلندتر بوده و صندلی مزاحمی هم ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در مصوبه دولت‪ ،‬استفاده‬ ‫از خودروه��ای برقی و گازی بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار دالر در تعریف های مختلف مورد‬ ‫حمایت قرار می گیرد‪ .‬با توجه به تولید موتور ‪ EF7‬گازسوز به وسیله ایران خودرو‬ ‫که دارای مطلوبیت باالی در بین محصوالت گازس��وز است‪ ،‬بهره مندی از نسخه‬ ‫پرخوران ان با توجه به حجم و قدرت در موتورهای ون در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو افزود‪ :‬تغییرات خودرویی و‬ ‫ازمون های الزم انجام شده و در مرحله نگاشت(کالیبراسیون) هستیم‪ .‬تا تابستان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬این مس��یر را به پایان می رس��انیم و اماده عرضه ون وانای گازسوز‬ ‫ب��ه متقاضیان خواهی��م بود‪ .‬رجبعلی با بیان اینک��ه افزایش قیمت بنزین تعداد‬ ‫متقاضی خودروی گازسوز را افزایش داده است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم بعد از‬ ‫عرضه ‪ ۱۰‬هزار خودرو ون گازس��وز که در توافق با وزارت کشور در مدت ‪ ۳‬سال‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬بتوانیم تعداد بیشتری از این خودرو را به متقاضیان در ناوگان‬ ‫حمل ونقل سازمان های گوناگون عرضه کنیم‪.‬‬ ‫و واردات ان نیز در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۹۲۱‬میلیون دالر و در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه امس��ال حدود ‪ ۷۲۷‬میلی��ون دالر و به طور عمده از‬ ‫کشورهای امارات‪ ،‬المان‪ ،‬چین‪ ،‬ایتالیا و عمان بود‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬مهم تری��ن نقطه ق��وت صادراتی این‬ ‫صنعت‪ ،‬ارزش هر تن کاالی صادراتی ان است که حدود ‪۱۲‬‬ ‫برابر متوسط ارزش هر تن کاالی کل صادرات کشور است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در مقاب��ل نقطه منف��ی این صنع��ت‪ ،‬ارزبری‬ ‫ب��االی ان برای واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز اس��ت‬ ‫ک��ه باالترین س��هم را نس��بت به س��ایر گروه ه��ای کاالیی‬ ‫صادراتی کش��ور دارد‪ .‬گزارش پیش��ین رئیس گروه صنایع‬ ‫خودرو و ماش��ین االت صنعتی سازمان توسعه تجارت نشان‬ ‫می دهد ک��ه از جمله کاالهای نخس��ت صادراتی این حوزه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬می توان به ماشین االت نانوایی و شیرینی پزی‪،‬‬ ‫ماشین های بس��ته بندی مواد غذایی‪ ،‬ماش��ین االت پرکن و‬ ‫بس��ته بندی بطری های نوشیدنی‪ ،‬فیلترهای ویژه تصفیه هوا‬ ‫و ماشین االت برای تولید صنعتی غذاها و نوشابه ها بود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید محصوالت ضدعفونی کننده‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬به منظور پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرونا و‬ ‫تامین لوازم بهداش��تی مورد نی��از مردم و مراکز درمانی‪،‬‬ ‫ظرفی��ت تمامی تولید کننده های محصوالت ش��وینده و‬ ‫ضدعفونی کننده استان تهران افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شهرک های‬ ‫صنعتی تهران‪ ،‬صابر پرنیان در حاشیه بازدید از واحدهای‬ ‫تولیدی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس ابالغیه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫باال بردن ظرفی��ت واحدهای تولیدی در تامین کاالهای‬ ‫مورد نیاز در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬در بازدید‬ ‫از واحده��ای صنعتی و تولیدی اس��تان ته��ران تمامی‬ ‫موانع این امر در محل شناس��ایی ش��د و نسبت به رفع‬ ‫ان اقدام ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این بازدیدها‪ ،‬ضمن‬ ‫صدور مجوز موقت افزایش فعالیت و تغییر تولید‪ ،‬زمینه‬ ‫مناسب برای تامین مواد اولیه تولید محصوالت شوینده‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬ژل های ضدعفونی و ماسک فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬همان طور ک��ه در اوج تحریم ها‪ ،‬مردم‬ ‫با خرید کاالی ایران��ی از تولید کنندگان داخلی حمایت‬ ‫کردن��د‪ ،‬امروز تولید کنن��دگان در کنار م��ردم بوده و با‬ ‫افزایش ظرفیت تولید خود‪ ،‬هر انچه برای مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا مورد نیاز مردم و مراکز بهداش��تی است را‬ ‫تولید می کنند‪ .‬پرنیان افزود‪ :‬بر اس��اس سیاس��ت گذاری‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬تمامی لوازم مورد نیاز با نظارت‬ ‫وزارت بهداشت توزیع می ش��ود و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اجرای طرح های تش��دید نظارت با همکاری‬ ‫اداره تعزیرات‪ ،‬با هرگونه س��وداگری و س��ودجویی افراد‬ ‫برخورد خواهد ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬ب��ا راه اندازی خط جدید‬ ‫تولید ماس��ک در ش��هرک صنعتی س��االریه ورامین‪ ،‬از‬ ‫هفت��ه این��ده این محصول ب��ه اندازه کاف��ی تولید و به‬ ‫مراکز بهداشتی تحویل داده می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران تاکید کرد‪ :‬از هفته‬ ‫اینده فضای بسیار خوبی در تامین مایحتاج مردم استان‬ ‫تهران ایجاد ش��ده است و نگرانی مردم از بابت در اختیار‬ ‫داشتن لوازم بهداشتی مورد نیاز برای پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫تمهیدات ویژه سایپا برای‬ ‫پیشگیری از شیوع کرونا‬ ‫با دس��تور مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا و‬ ‫ب��ا هدف حفظ س�لامت کارکن��ان اداری و کارگران‬ ‫خط��وط تولی��د‪ ،‬انج��ام ازمون ه��ای الزم در مبادی‬ ‫ورودی کارکن��ان‪ ،‬ضدعفون��ی س��الن های تولیدی و‬ ‫س��طوح ش��رکت و همچنین ارائه پیام ه��ا و مطالب‬ ‫اموزش��ی برای ارتقای س��طح مهارت کارکنان برای‬ ‫پیشگیری از ش��یوع بیماری کرونا در س��ایپا به اجرا‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬این اقدامات همچنین برای‬ ‫جلوگی��ری از تعطیل��ی خطوط تولیدی انجام ش��ده‬ ‫اس��ت تا با تالش و همت مضاعف مدیران و کارکنان‪،‬‬ ‫عالوه بر رعایت اصول بهداشتی‪ ،‬روند تولید و تحویل‬ ‫خودروهای مشتریان گروه س��ایپا در روزهای پایانی‬ ‫س��ال با اخالل روبه رو نش��ود؛ همچنین ایمن سازی‬ ‫محیط های اداری س��ایپا با اتخاذ پروتکل های مدنظر‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی از دیگر‬ ‫اقدامات انجام شده در سایپا است‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫تاثیر تحریم ها از‬ ‫کرونا بیشتر است‬ ‫تب یک ویروس‬ ‫به جان بازار صادرات‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بخش معدن مانند سایر بخش های تولیدی کشور سال‬ ‫با مشکالتی روبرو ش��د که نوسان های جدی در بازار انها‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در حالی که واپس��ین روزهای اس��فند ‪ ۹۸‬را پشت سر‬ ‫می گذاریم ویروس کرونا همه گیر ش��ده و تمامی بخش ها‬ ‫را تح��ت تاثیر خود قرار داده اس��ت‪ .‬با ای��ن حال زندگی‬ ‫ادامه دارد و بس��یاری از کار و کسب ها را نمی توان تعطیل‬ ‫کرد؛ هرچند مش��کالت واحدهای ب��زرگ و کوچک برای‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه و مواجهه با این ویروس کمی با هم‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫درگفت وگوه��ای مختلفی با مدی��ران عامل یا‬ ‫رواب��ط عمومی ه��ای برخ��ی واحدهای ب��زرگ معدنی و‬ ‫صنعتی کش��ور از این اقدامات جویا ش��ده است‪ .‬تا کنون‬ ‫این تالش ها موفقیت امیز بوده و خوش��بختانه نشانه ای از‬ ‫این ویروس در واحدهای معدنی و صنعتی مشاهده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن علیه کرونا‬ ‫رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران در گفت وگوی��ی گفت‪ :‬هیچ گونه گزارش��ی مبنی‬ ‫ب��ر ابتالی معدنکاران و کارکنان صنای��ع معدنی به کرونا‬ ‫دریافت نشده است‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور اف��زود‪ :‬خوش��بختانه اقدام��ات‬ ‫پیش��گیرانه ای در واحدهای معدنی و صنایع وابسته به ان‬ ‫صورت گرفته تا کارگران این واحدها در محیطی ایزوله و‬ ‫پاک به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش کارکنان‪ ،‬ضد‬ ‫عفونی کردن اماکن‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و استفاده از وسایل ضد‬ ‫عفونی کننده و وس��ایل حفاظت ف��ردی از جمله اقدامات‬ ‫پیشگیرانه در واحدهای معدنی و صنایع وابسته بوده است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تصریح ک��رد‪ :‬ابالغ مقررات ش��رایط خاص‬ ‫و افزای��ش نظارت ه��ا از جمل��ه اقدامات دیگ��ر به منظور‬ ‫پیشگیری از ورود ویروس کرونا به این واحدها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۵‬اقدام پیشگیرانه در الومینای ایران‬ ‫ت��ورج زارع مدیرعام��ل مجتم��ع الومینای ای��ران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در باره اقدام��ات مجموعه معادن و‬ ‫کارخانه ه��ای این مجتمع در مقاب��ل ویروس کرونا گفت‪:‬‬ ‫کمیته مدیریت بحران در مجموعه و تهدیدات زیس��تی و‬ ‫امنیتی تشکیل شده و تمامی مسائل پیش امده را در این‬ ‫کمیته با حضور تیم بهداش��ت و محیط زیس��ت و پزشک‬ ‫مجتمع‪ ،‬مقامات شهرستان جاجرم و مدیر شبکه بهداشت‬ ‫این ش��هر و همچنی��ن تیم های حراس��ت مجتمع مطرح‬ ‫کردیم و یک سری اقدامات در این جلسات مصوب شد‪.‬‬ ‫زارع افزود‪ :‬از انجا که در معادن و کارخانه های مجتمع‬ ‫بیش از ‪۳‬هزار نفر مش��غول به کار هستند رعایت اقدامات‬ ‫پیشگیرانه را در این مجموعه‪ ،‬با حساسیت بسیار بیشتری‬ ‫دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راستا بیش از ‪ ۴۵‬اقدام پیشگیرانه‬ ‫در مقاب��ل وی��روس کرون��ا در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛‬ ‫ازجمله‪ :‬ممنوعیت اج��ازه تردد و ورود چینی هایی که در‬ ‫ای��ن مجموعه کار می کنند به ای��ران و مجتمع‪ ،‬برگزاری‬ ‫کالس های اموزش��ی و توجیهی برای کس��انی که ارتباط‬ ‫بیش��تری با نیروها دارن��د مانند خدماتی ه��ا‪ ،‬نگهبان ها‪،‬‬ ‫راننده ها و نیروهای رستوران در چند مرحله‪ ،‬توقف پخت‬ ‫ت��ورج زارع‪:‬از انج��ا که در مع��ادن و کارخانه ه��ای مجتمع بیش از‬ ‫‪۳‬هزار نفر مشغول به کار هستند رعایت اقدامات پیشگیرانه را در‬ ‫این مجموعه‪ ،‬با حساسیت بسیار بیشتری دنبال می کنیم‬ ‫غذا‪ ،‬خریداری ‪۱۰‬دستگاه ترمومتر که در سه نوبت کاری‬ ‫دم��ای ب��دن کارکنان و کارگران را چ��ک می کند و تهیه‬ ‫بروشورها و اطالعیه های پیشگیرانه برای نیروهای مجتمع‬ ‫از مواردی است که در روزهای اخیر اعمال شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل الومین��ای ای��ران در ادام��ه تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫همچنین خرید تلمبه برای ضدعفونی و گندزدایی سطوح‬ ‫در کارخان��ه و حتی انجام این اقدامات در س��طح ش��هر‪،‬‬ ‫تعطیلی موقت مراکز تجمعی مانند س��الن های ورزشی و‬ ‫اس��تخر و مراسم مذهبی‪ ،‬جلوگیری از ثبت انگشتی تردد‬ ‫و اطالع رس��انی الزم ب��رای عالئم این بیم��اری در فضای‬ ‫مجازی داخلی کارخانه انجام شد‪.‬‬ ‫محدودیت هایی در س��رویس های رفت وامد برقرار شد‬ ‫و از کارکنان خواس��تیم تا جایی که امکان دارد از وسیله‬ ‫نقلیه ش��خصی استفاده کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه برای‬ ‫این تعداد باالی کارکنان ناچاریم س��اختار سیستماتیکی‬ ‫در نظر بگیریم تا کمترین تهدید را از جانب شیوع ویروس‬ ‫کرونا داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مورد مش��کوک به کرونا‬ ‫در این مجتمع مش��اهده نشده افزود‪ :‬با این حال احتمال‬ ‫درگیری و سرایت این بیماری مانند سایر نقاط هست اما‬ ‫تمهیدات الزم برای چنین مواردی نیز اندیش��یده شده و‬ ‫جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫ی یا‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع الومینای ایران درم��ورد بوم ‬ ‫س��اکن بودن نیروهای ش��اغل در مجتمع گفت‪ :‬گروهی‬ ‫از کارکنان از شهرس��تان جاجرم می این��د و گروهی نیز‬ ‫در ش��هرک الومینا س��اکن هس��تند‪ .‬اگر بازدیدکننده ای‬ ‫داشته باشیم یا جلساتی برگزار شود به طور عمده در خود‬ ‫شهرستان جاجرم برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انج�ام دس�تورات کمیت�ه اچ اس ای ای در‬ ‫طبس‬ ‫رمض��ان کریتی ثانی مدیرعامل ش��رکت زغال س��نگ‬ ‫طبس در گفت وگو با‬ ‫در این باره گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫تصمیمات مقامات استانی در کمیته اچ اس ای ای خراسان‬ ‫جنوبی و ابالغ ان به تمام��ی واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و معدن��ی این اس��تان ما نیز تمهیداتی را ب��رای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا اتخاذ کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رویس های تردد و حمل و نقل همکاران‪،‬‬ ‫فض��ای کاری ‪ ،‬فضای رفاهی و حت��ی رختکن ها به عنوان‬ ‫کانون های جمعیتی ش��ناخته ش��ده و پرخطر ش��ناخته‬ ‫می شود و با کمک واحد اچ اس ای ای مواد ضد عفونی کننده‬ ‫تهیه شده و در اختیار واحدها قرار گرفته است‪ .‬هشدارها‬ ‫و اطالع رس��انی الزم با اس��تفاده از فض��ای مجازی و چه‬ ‫س��خت افزاری در قالب بنر و پوستر و اخرین اطالعات در‬ ‫اختیار همکاران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کریتی با اشاره به اینکه در این مجموعه بیش از ‪۲۵۰۰‬‬ ‫نفر نیرو در حال کار هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رعایت این موارد‬ ‫مختص معادن ما نیس��ت و تصمیمات اتخاذ شده از سوی‬ ‫مقامات اداره کار و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫به تمامی واحدهای صنعتی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است کمیته اچ اس ای ای استان خراسان جنوبی‬ ‫از پیمانکاران واحدهای صنعتی و معدنی اس��تان خواسته‬ ‫ت��ا با اتخاذ تمهیداتی با اعط��ای مرخصی و جبران ان در‬ ‫ش��یفت های اینده‪ ،‬از حض��ور کارگ��ران غیربومی که از‬ ‫اس��تان های پرخطر به این استان می ابند جلوگیری کند‬ ‫تا از ش��یوع احتمالی کرونا وی��روس در مجموعه معادن و‬ ‫صنایع جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی حساس تر است‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئی��س خانه معدن ای��ران نیز در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره اتخاذ تصمیمات پیش��گیرانه‬ ‫در معادن بخ��ش خصوصی گفت‪ :‬س��تاد بحرانی در این‬ ‫رابطه در کش��ور تشکیل ش��ده و اطالعیه های این ستاد‬ ‫به معادن بخش خصوصی ابالغ ش��ده و انها با نصب العین‬ ‫‹ ‹اقدامات ایمنی سالکو برای مقابله با کرونا‬ ‫اقدامات ایمنی شرکت الومینیوم جنوب (سالکو)‪ ،‬برای‬ ‫اگاه سازی کارکنان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در‬ ‫محیط های اداری و کارخانه تش��ریح ش��د که با همکاری‬ ‫همه واحدها در این مجموعه پیگیری می شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی الومینی��وم جنوب به‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫تهی��ه اطالعیه های مختلف‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش��ی‬ ‫متعدد برای مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬ضدعفونی کردن تمام‬ ‫سطوح زیر نظر واحد ایمنی و بهداشت‪ ،‬نصب بنر اموزشی‬ ‫در محل های پرتردد کارخانه برای اگاهی کارکنان و تهیه‬ ‫دفترچه های بهداش��تی و اطالع رس��انی و توزیع انها بین‬ ‫همکاران‪ ،‬بخش��ی از اقدامات انجام ش��ده ب��رای مقابله با‬ ‫شیوع ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده است که نصب مایع ضدعفونی کننده‬ ‫در تمام نقاط س��ازمان‪ ،‬اس��تقرار هم��کاران اموزش دیده‬ ‫جل��وی ورودی ه��ای ش��رکت و انجام تس��ت س�لامت از‬ ‫کارکنان به طور روزانه‪ ،‬لغو تمامی جلسات کارکنان شرکت‬ ‫و پیمانکاران‪ ،‬کاهش ارتباطات رودررو و استفاده از فضای‬ ‫مجازی و خطوط داخلی ش��رکت برای انجام هماهنگی و‬ ‫پیگیری امور و توزیع دس��تکش و ماسک بین کارکنان از‬ ‫دیگر برنامه های اجرایی این شرکت است‪.‬‬ ‫شرکت مس فراتر از‬ ‫برنامه عمل کرد‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بر اساس‬ ‫تصمیمات‬ ‫مقامات استانی‬ ‫در کمیته‬ ‫اچ اس ای ای‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫و ابالغ ان به‬ ‫تمامی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و معدنی این‬ ‫استان ما نیز‬ ‫تمهیداتی را‬ ‫برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫اتخاذ کرده ایم‬ ‫اردش��یر سعدمحمدی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫مل��ی م��س گف��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران ت��ا پایان‬ ‫بهمن م��اه ‪1398‬‬ ‫موفق ش��د در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬اکتشاف و توسعه فراتر از برنامه‬ ‫عمل کند و با فروش بیش از ‪20‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از اخرین تعدیل اعالم ش��ده برای سال‬ ‫‪ 98‬فراتر برود‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬سعدمحمدی با بیان‬ ‫این که در س��ال ‪ 98‬تالش ش��د تا پروژه ها‬ ‫با س��رعت بیشتری پیش��رفت داشته باشد‬ ‫گفت‪ :‬در سال جاری بیش از ‪ 3500‬میلیارد‬ ‫توم��ان ط��رح توس��عه ای به اتمام رس��یده‬ ‫اس��ت؛ ازجمله طرح افزایش ظرفیت ذوب‬ ‫خاتون اب��اد از ‪ 80‬هزار ت��ن به ‪120‬هزارتن‬ ‫که نتیجه ان رس��یدن ظرفیت ذوب کشور‬ ‫به ‪ 400‬هزار تن مس اندی برای نخس��تین‬ ‫بار در کشور شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در سال جاری واحد‬ ‫تولید اسیدس��ولفوریک سرچشمه با اهداف‬ ‫کام ً‬ ‫ال محیط زیس��تی راه اندازی شد و واحد‬ ‫تولید اسیدسولفوریک خاتون اباد در مراحل‬ ‫پایانی قرار دارد و تا پایان سال بهره برداری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گفته س��عدمحمدی طرح‬ ‫کارخانه اکس��یژن و انبار کنس��انتره و طرح‬ ‫ذخیره سازی اسیدسولفوریک در بندرعباس‬ ‫نیز ام��اده بهره ب��رداری اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مس با بیان این که شرکت مس در‬ ‫س��ال رونق تولید در کنار تولید حداکثری‬ ‫از اجرای طرح های توس��عه ای غافل نش��د‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ما در س��ال ‪ 99‬افزایش تولید‬ ‫است و برای این منظور طرح کارخانه ‪150‬‬ ‫هزار تنی کنسانتره درالو روند خوبی را طی‬ ‫می کند و کارخانه ‪ 150‬هزار تنی کنسانتره‬ ‫دره زار نیز در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در فاز س��ه تغلیظ‬ ‫سونگون با ظرفیت ‪ 150‬هزار تن کنسانتره‬ ‫تا پایان تیرماه سال ‪ 3 ،99‬میلیون مترمکعب‬ ‫تسطیح و خاک برداری عملیاتی خواهد شد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همچنین طرح های جدید برای‬ ‫احداث کارخانه های کنسانتره فاز ‪ 2‬میدوک‬ ‫در ش��هربابک‪ ،‬فاز ‪ ۳‬سرچشمه و راه اندازی‬ ‫کارخانه فراوری سرباره ها در سرچشمه در‬ ‫دستور کار قرار دارد تا حجم قابل توجهی از‬ ‫س��رباره هایی که دپو شده به عنوان خوراک‬ ‫برای تولید استفاده شود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن‬ ‫طرح های تکمیل چرخ��ه تولید در مجتمع‬ ‫مس س��ونگون در حال ط��ی کردن مراحل‬ ‫پایانی برای انتخ��اب پیمانکار و ورود به فاز‬ ‫اجرایی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کرونا به معادن نرسیده است‬ ‫ق��رار دادن دس��تورات و بخش��نامه هایی ک��ه در رابطه با‬ ‫جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صادر شده‪ ،‬به این پویش‬ ‫ملی پیوس��تند و نگرانی انه��ا در این زمینه کمتر از دیگر‬ ‫ب قوانین‪،‬‬ ‫واحدهای تولیدی نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬در چارچو ‬ ‫اعض��ا و نمایندگی های خان��ه معدن ایران در اس��تان ها‪،‬‬ ‫مکلف به اطالع رس��انی الزم در مورد اقدامات پیش��گیرانه‬ ‫هس��تند تا اطالعات از مس��یرهای نادرست به انها نرسد‪.‬‬ ‫حتی در تامین مایحتاج اولیه کمک می ش��ود تا نگرانی ها‬ ‫و تصمیم های هیجانی از این بخش دور ش��ود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نگران��ی از کرونا بر همه بخش های تولیدی از جمله‬ ‫مع��ادن تاثی��ر گذاش��ته و در برخی معادن ب��رای تامین‬ ‫یکسری مایحتاج اولیه با مشکل مواجه هستند‪.‬‬ ‫حت��ی برای تامین مواد غذایی م��ورد نیاز نیروهایی که‬ ‫سه وعده غذایی ش��ان را در معدن هستند و به لحاظ کار‬ ‫سختش��ان نیاز به بهتری��ن مواد غذایی دارند مش��کالت‬ ‫زیادی داش��تند که خوش��بختانه در حال برطرف ش��دن‬ ‫اس��ت‪ .‬بهرامن ادامه داد‪ :‬باید به ای��ن نکته توجه کرد که‬ ‫بخ��ش معدن کمی با س��ایر بخش های متفاوت اس��ت و‬ ‫فعاالن ای��ن بخش درگیر بازار راکد خود نیز هس��تند به‬ ‫وی��ژه انها که تامین ب��ازار داخل را بر عهده داش��ته اند و‬ ‫گردش نقدینگی ش��ان به دلیل اتفاق��ات اخیر در جامعه‪،‬‬ ‫بسیار پایین امده است‪.‬‬ ‫بهرام��ن افزود‪ :‬بخ��ش خصوصی معادن زنجی��ره وار از‬ ‫ش��رایط فعلی جامعه متاثر اس��ت‪ .‬حتی انها که صادرات‬ ‫داشتند با نوع دیگری از مشکالت روبرو هستند به همین‬ ‫دلیل نیازمند اتخاذ سیاس��ت گذاری صحیحی در شرایط‬ ‫بحران است‪.‬‬ ‫وی ادامه دا‪ :‬ما حتی اگر مش��ابه چین با کرونا بس��یار‬ ‫خوب مقابله ک��رده و برنامه ریزی کنیم باز هم یک ماه تا‬ ‫‪ ۴۵‬روز درگیر اثرات کرونا هستیم و بازارها در خطر است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه تحریم هم هستیم و به طور عادی نمی توانیم‬ ‫پول جابه جا کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تاثیر شیوع کرونا بر بازار مواد معدنی کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرر معادن‬ ‫با حضور‬ ‫بلندمدت‬ ‫کرونا‬ ‫تاثیر تحریم ها از کرونا بیشتر است‬ ‫محمدعلی ابوطالبی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫خبر‬ ‫رشد سهام شرکت های‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫ارزش س��هام ش��رکت های بخ��ش مع��دن و‬ ‫صنای��ع معدنی به طور متوس��ط رش��د هفتگی‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی را به ثبت رس��اند و از ‪ ۵۶۴.۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان گذش��ت‪ .‬به گزارش معدن ‪،۲۴‬‬ ‫طی هفته گذشته ارزش سهام ‪ ۸۴‬شرکت بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی در بورس تهران با افزایش‬ ‫‪ ۶۰.۷‬هزار میلیارد تومان ش��اهد متوسط رشد‬ ‫هفتگی ‪ ۱۲‬درصدی بود‪ .‬براین اس��اس مجموع‬ ‫ارزش سهام ش��رکت های بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی به ‪ ۵۶۴‬ه��زار میلی��ارد و‪ ۴۶۸‬میلیون‬ ‫تومان رسید‪ .‬این رقم معادل ‪ ۲۴.۷‬درصد ارزش‬ ‫کل بورس تهران اس��ت‪ .‬از دالیل رش��د قیمت‬ ‫سهام شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫می توان به مواردی همچون تداوم افزایش قیمت‬ ‫ناش��ی از رش��د تقاضای صنایع در ذخیره سازی‬ ‫مواد اولیه انتهای سال‪ ،‬انتظار بهبود قیمت های‬ ‫ف��روش تولیدات معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬فضای‬ ‫عمومی بورس‪ ،‬توس��عه های انجام شده و اینده‬ ‫رو به رش��د این بخش و همچنی��ن تداوم ورود‬ ‫س��رمایه به ان اش��اره کرد‪ .‬یکی از منابعی که‬ ‫اخی��را از طریق ان س��رمایه وارد بورس ش��ده‬ ‫س��ودهای انباشته ش��رکت ها اس��ت که تحت‬ ‫مدیریت ایمیدرو ارائه و اجرایی شده است‪ .‬طی‬ ‫مدت یاد ش��ده‪ ،‬مجتمع فوالد مبارکه و شرکت‬ ‫ملی مس ایران پیش��تاز رشد ارزش بازار بودند‪.‬‬ ‫این در حالی است که ارزش سهام مجتمع فوالد‬ ‫مبارک��ه برای نخس��تین بار به م��رز ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۶‬هزار تن شمش‬ ‫بلوم روی تابلو رفت‬ ‫تاالر محصوالت صنعتی و معدنی روز یکشنبه‬ ‫میزبان عرضه ‪ ۱۱۶‬هزار تن شمش بلوم بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش کاالخبر‪ ،‬دیروز ‪ ۳۴۰‬تن ش��مش‬ ‫روی‪ ۳ ،‬هزارت��ن ش��مش هزار پون��دی‪ ۴۰ ،‬تن‬ ‫بیلت‪ ۵۲۰ ،‬تن شمش الیاژ الومینیوم‪ ۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰‬تن مس کاتد‪ ۲۵۰ ،‬تن سولفورمولیبدن و ‪۵۱‬‬ ‫کیلوگرم ش��مش طال نیز در تاالر مذکور عرضه‬ ‫شد‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪ ۲۷۰‬تن‬ ‫قیر در ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه‬ ‫شده است‪ .‬تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران نیز در ای��ن روز عرضه ‪۴۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۳۳‬تن قیر‪ ،‬گوگ��رد‪ ،‬وکیوم باتوم‪ ،‬مواد‬ ‫شیمیایی و مواد پلیمری را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تهدید بزرگ برای اینده بازار‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫امیر بیژن یثربی‬ ‫مه��رداد اکبری��ان‪ ،‬رئیس انجمن س��نگ اهن ایران‬ ‫بابی��ان اینکه کرون��ا در افزایش قیم��ت برخی از مواد‬ ‫معدنی خام و صنایع معدنی بی تاثیر بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روزهای گذش��ته قیمت ورق و شمش به طور ناگهانی‬ ‫افزایش پی��دا کرد که علت اصل��ی ان ضعف توجه به‬ ‫مکانیس��م بازار و رون��د طبیعی عرض��ه و تقاضا برای‬ ‫تعیین قیمت بوده اس��ت و هی��چ ارتباطی به ویروس‬ ‫کرونا ندارد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬ازانجایی ک��ه دولت س��عی کرده از‬ ‫قیمت های دس��توری پیروی کن��د و بر عرضه و تقاضا‬ ‫کنترل داشته باش��د؛یعنی تاحدی نقش نظارتی خود‬ ‫را کنار گذاش��ته و بر بازار مالکی��ت دارد‪ ،‬در این روند‬ ‫مشکالتی به وجود امده که باعث شده افرادی به اسم‬ ‫واسطه گر و سفته باز تقاضای کاذب در بازار ایجاد کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬وقت��ی تقاضا افزایش پیدا کند درنتیجه‬ ‫قیمت هم افزایش می یابد و شرایطی پیش می اید که‬ ‫تولید کنن��ده و مصرف کننده هیچ ک��دام نفع نمی برند‪.‬‬ ‫البته این موضوع موقت اس��ت و با تمهیداتی که دولت‬ ‫و واحدهای تولیدی و بخش خصوصی اعمال می کنند‪،‬‬ ‫حل می شود‪.‬‬ ‫اکبری��ان بابیان اینکه کرونا ب��رای اینده بازار تهدید‬ ‫جدی به ش��مار می رود‪،‬گفت‪ :‬اگر ترسی که در جامعه‬ ‫ش��کل گرفته و تاثی��ری ک��ه ش��یوع این بیم��اری بر‬ ‫حوزه های مختلف گذاش��ته بی��ش از ‪ ۲‬ماه ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬احتمال رکود و کاهش عرضه و تقاضا در تمامی‬ ‫حوزه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به تاثیر پذیری کم حوزه معدن از ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬معدن هم مثل دیگ��ر حوزه های‬ ‫اقتصادی از این جریان دور نیست هرچند تاثیرپذیری‬ ‫ان ب��ه ش��دت بخش های دیگر نیس��ت‪ .‬ب��ه هر حال‬ ‫انتظ��ار داریم معدنکاران تمهیداتی برای ورود و خروج‬ ‫کارگران و مهندسین در نظر گرفته و اصول بهداشتی‬ ‫را رعایت کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��نگ اهن ایران درباره تاثیر کرونا بر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ب��ا ورود وی��روس کرون��ا و ش��یوع ان در‬ ‫کش��ور بس��یاری از فعالیت ه��ای اقتصادی با‬ ‫رکود و کس��ادی مواجه خواهند ش��د‪ .‬به طور‬ ‫مثال درحال حاضر مش��اغل وابسته به صنعت‬ ‫گردش��گری ش��امل هتل ه��ا‪ ،‬رس��توران ها‪،‬‬ ‫تاکس��ی های تلفنی و اینترنتی با کس��ادی و‬ ‫رکود مواجه شده اند و به تدریج سایر مشاغل و‬ ‫صنایع نیز تحت تاثیر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ای��ن مهم به ارتب��اط مواد خ��ام معدنی با‬ ‫صنایع معدنی بستگی دارد‪ ،‬به این معنی که‬ ‫اگر ان صنایع با رکود مواجه ش��وند به تدریج‬ ‫این رکود به معادن نیز خواهد رسید و کاهش‬ ‫عرض��ه و تقاضای م��واد معدن��ی را به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته الزم به ذکر اس��ت مواد‬ ‫معدنی مورد نیاز برای تجهیزات پزشکی یا به‬ ‫طور کلی امور پزشکی با شیوع بیماری کرونا‬ ‫می تواند از رونق بیشتری برخوردار شود‪.‬‬ ‫در ادامه درصورتی که ویروس کرونا و شیوع‬ ‫ان در کشور طوالنی ش��ود اثرات ان به بازار‬ ‫م��واد معدنی نیز خواهد رس��ید‪ .‬یکی از مواد‬ ‫معدنی سنگ اهن اس��ت که موردنیاز صنایع‬ ‫فوالدی اس��ت‪ .‬با توجه به نیاز ش��دید صنایع‬ ‫فوالدی به س��نگ اهن و با توجه به اینکه این‬ ‫صنای��ع درحال حاضر از رونق خوبی برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬صادرات محصوالت فوالدی همچنان‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬درحال حاضر بازار س��نگ اهن با‬ ‫رکود مواجه نشده و قیمت ان تابعی از قیمت‬ ‫ش��مش فوالدی بوده و افزایش نس��بتا خوبی‬ ‫داش��ته اس��ت اما اگر بازار سنگ اهن از کرونا‬ ‫تاثیر بپذیرد به طورقطع بر فوالد نیز اثر منفی‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫در پایان باور دارم اگر ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫کنترل نش��ود به نظر می رس��د طی چند ماه‬ ‫این��ده به تدریج اثرات ان بر بازار مواد معدنی‬ ‫ظاه��ر ش��ود اما اگر ط��ی دو م��اه اینده این‬ ‫ویروس کنترل ش��ود اثر زی��ادی بر بازار مواد‬ ‫معدنی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫انتشار ویروس کرونا در چین که به عنوان بزرگ ترین‬ ‫وارد کننده انواع کامودیتی در جهان و یکی از فعال ترین‬ ‫کشورها در حوزه معدن است بر نگرانی های این کشور‬ ‫و تاثیر ان بر رشد اقتصادی افزوده است‪.‬‬ ‫کرونا ب��ر بازار ص��ادرات و واردات م��واد معدنی در‬ ‫کش��ورهایی ازجمل��ه برزیل و هند نیز تاثیر گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره تاثیر این ویروس بر صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬افزایش و کاهش قیمت مواد معدنی خام‬ ‫و صادرات و واردات ان با کارشناس��ان معدن گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بهترین گزینه برای درک تاثیر کرونا بر معدن را می توان در تابلوی‬ ‫معامالت بورس بررس��ی کرد که نش��ان می دهد شاخص کل بازار از‬ ‫هفته قبل تاکنون روند صعودی داشته است‬ ‫بازار صادرات و واردات مواد معدنی نیز گفت‪ :‬صادرات‬ ‫مواد معدنی سال ها اس��ت که دستخوش مشکالتی از‬ ‫قبی��ل تحریم و محدودیت ش��رکت های خارجی برای‬ ‫فوالد و مواد معدنی‪ ،‬کمبود کشتی و عوارض صادراتی‬ ‫ش��ده که همه به ضرر بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫تمام شده است‪.‬‬ ‫اکبری��ان تاکید کرد‪ :‬مش��کل بزرگی ک��ه صادرات‬ ‫کل کش��ور را تهدید می کند این اس��ت که ایران جزو‬ ‫کشورهای پرخطر در زمینه ویروس کرونا شناخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬درنتیجه به تدری��ج مرزهای صادرات��ی و ورود‬ ‫کاالهای ایرانی بس��ته تر می ش��ود و می تواند صادرات‬ ‫مواد معدنی را دچار مشکل کند‪.‬‬ ‫ی شاخص کل بازار‬ ‫‹ ‹نرخ صعود ‬ ‫امیر بیژن یثرب��ی‪ ،‬برگزیده بنیاد مل��ی نخبگان در‬ ‫علوم زمین بابیان اینک��ه ویروس کرونا هنوز به درجه‬ ‫خطرناک در س��طح جهان نرس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس اعالم سازمان بهداش��ت جهانی ویروس کرونا‬ ‫هنوز گس��ترده نشده است و هش��دارها به درجه قرمز‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ )۲۰۰۹ ( ۱۳۸۸‬ک��ه انفلوان��زای خوکی از‬ ‫مکزیک شروع شد و به تدریج کل جهان را در برگرفت‪،‬‬ ‫س��ازمان بهداشت جهانی هش��دار درجه ‪ ۵‬را برای ان‬ ‫تعیین ک��رد درحالی که برای کرونا هنوز این هش��دار‬ ‫اعالم نشده است‪.‬‬ ‫یثربی با اش��اره به اینکه ش��یوع کرونا در ایران تاثیر‬ ‫چندانی در بازار بین المللی مواد معدنی نداش��ته است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش��تر کش��ورهایی که متاث��ر از ویروس‬ ‫کرونا هس��تند شامل چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ایران و ایتالیا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫دراین بین هرچند ایران یک کش��ور معدنی است و‬ ‫ازنظر تنوع مواد معدنی رتبه ‪ ۱۲‬را در دنیا دارد اما در‬ ‫حوزه جهانی به اندازه چین صاحب بازار نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫ش��یوع کرونا در ایران نمی تواند تاثیر ان چنانی بر بازار‬ ‫بین المللی داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اش��اره ب��ه تحریم هایی که‬ ‫مدتی اس��ت در حوزه اقتصاد کشور اعمال شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه اقتصاد ای��ران ازجمله بخش‬ ‫معدن درحال حاضر متاثر از تحریم هاس��ت؛ اگر فرض‬ ‫کنی��م که ت��ا پیش از ای��ن‪ ،‬در حوزه مع��دن یکی از‬ ‫کشورهای تاثیر گذار در دنیا بوده ایم؛ با وجود تحریم ها‬ ‫و اخت�لال در مب��ادالت بین الملل��ی دیگر اثربخش��ی‬ ‫ویروس کرونا بر اقتصاد ایران کم رنگ شده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه کرونا بر کاهش قیمت های اخیر‬ ‫برخی از مواد معدنی نقشی نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬شیوع‬ ‫وی��روس هم زمان با کاهش قیمت ه��ا در حوزه نفت و‬ ‫ مس بود اما فراموش نکنیم که کرونا هرچند بر اقتصاد‬ ‫کشورها در عرصه جهانی تاثیر گذار بوده است اما هنوز‬ ‫بر قیمت ها تاثیری نگذاشته است‪.‬‬ ‫یثربی با اش��اره ب��ه تابلوی معامالت ب��ورس گفت‪:‬‬ ‫بهتری��ن گزینه ب��رای تاثیر کرونا در بخ��ش معدن را‬ ‫می توان در س��ازمان بورس بررس��ی ک��رد‪ .‬اگر تابلوی‬ ‫معامالت را بررسی کنیم متوجه می شویم از هفته قبل‬ ‫تاکنون ش��اخص کل بازار نرخ صعودی داش��ته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که شرکت های معدنی بیش از ‪۸۰‬‬ ‫ش��رکت که سهامشان در بورس اوراق بهادار خریداری‬ ‫می شود را تشکیل می دهند‪ .‬او در بررسی علل این مهم‬ ‫ب��ه افزایش نرخ ارز و تورم اش��اره کرد و گفت‪ :‬افزایش‬ ‫بی س��ابقه نرخ ارز بازار س��رمایه را جذاب کرده است‪.‬‬ ‫مورد دوم نیز تورم اس��ت که قیمت محصول نهایی از‬ ‫ان تبعیت می کند‪ .‬او در پایان بابیان اینکه بیش��ترین‬ ‫تاثیر کرون��ا بر صنعت و صنایع کوچک اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این ویروس در این��ده می تواند موجب تعطیلی‬ ‫کارگاه های کوچک و ضربه به اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫تمهیدات تغذیه ای اندیشیده شود‬ ‫رستوران ها و اشپزخانه های معدنی تعطیل پذیر نیستند‬ ‫رئی��س خان��ه معدن ای��ران ضمن اش��اره به اینکه بیش��تر‬ ‫محیط ه��ای کارگری بخش معدن در مناطق کوهس��تانی قرار‬ ‫دارن��د‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬باید ب��ا امن کردن فضای مع��ادن مانع از‬ ‫رسوخ و ش��یوع ویروس کرونا در این مناطق شد؛ ضمن اینکه‬ ‫ایجاد فضای سالم برای رستوران ها و امور تغذیه ای این معادن‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا بهرامن در رابطه‬ ‫با تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر بخش معدن و صادرات معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همانطور که این اتفاق تاثیر منفی براقتصاد‬ ‫کشور چین گذاشته و صادرات و واردات این کشور را با مشکل‬ ‫مواجه کرده اس��ت‪ ،‬قطعا شیوع ان بر اقتصاد و صادرات کشور‬ ‫ما نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ هرچند که نشانه های ان در بازار و‬ ‫کرومیت یا س��نگ کروم از نظر زمین شناس��ی‬ ‫فقط در چند کش��ور دنیا مث��ل افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫زیمباب��وه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ای��ران‪ ،‬عمان و …‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬در ایران نی��ز فقط چند‬ ‫اس��تان کشور از جمله خراسان رضوی – جنوبی‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬فارس‬ ‫و اذربایج��ان غرب��ی این مهم را دارا هس��تند که‬ ‫اصطالحا از نظر زمین شناسی در مناطق افیولیتی‬ ‫و با س��نی باالی ‪ ۲۰۰‬میلیون س��ال قبل تشکیل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫م��وارد مصرف کرومی��ت عمدتا جه��ت تولید‬ ‫فروکروم اس��ت که الیاژی متشکل از اهن و کروم‬ ‫ب��وده و در صنای��ع ف��والد ضد زنگ ( اس��تیل )‪،‬‬ ‫ابکاری کروم‪ ،‬صنایع نسوز و همچنین چرم سازی‬ ‫و صنایع نس��اجی کاربرد دارد‪ .‬تولید سنگ کروم‬ ‫در ایران سالیانه حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تن است‬ ‫و مصرف داخلی ان ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫مع��ادن کرومیت ایران ج��زو بخش های واقعی‬ ‫خصوص��ی در ای��ران بوده و به علت مش��کالت و‬ ‫ریس��ک های ف��راوان در اس��تخراج و معدنکاری‬ ‫کرومیت‪ ،‬همیشه این قسمت از کار توسط بخش‬ ‫خصوصی انجام ش��ده است‪ .‬در اس��تان خراسان‬ ‫رضوی ح��دود ‪ ۴۷‬معدن کرومیت وجود دارد که‬ ‫کسب وکارها نیز‪ ‬مشهود است‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران ضمن تاکید بر اینکه ویروس کرونا‬ ‫به غیر از تاثیرات منفی بر اقتصاد‪ ،‬جنبه روانی خاصی در کشور‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تعطیلی مراک��ز از جمله محیط های‬ ‫کاری با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال شرایط کار را‬ ‫قطعا سخت تر کرده و شرکت‪‎‬ها در پرداخت هایی که باید انجام‬ ‫دهند و در نقل و انتقال پول ها با مش��کل مواجه شده اند‪ .‬البته‬ ‫این در شرایطی است که ایران و بسیاری از شرکت های تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ان در لیست تحریم‪‎‬ها قرار دارند؛ بنابراین به‬ ‫راحتی نمی‪‎‬توانیم نقل و انتقاالت پولی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بهرام��ن افزود‪ :‬ب��ا توجه به مش��کالتی ک��ه در محیط های‬ ‫کارگ��ری نیز وجود دارد‪ ،‬مدیریت ش��رایط فعلی بس��یار حائز‬ ‫اهمیت است؛ چراکه اگر به خوبی مدیریت نشود‪ ،‬اثار نامطلوبی‬ ‫برج��ای می گذارد که غیرقابل جبران خواه��د بود‪ .‬مدیران در‬ ‫شرایط کنونی باید امادگی باالیی داشته باشند تا با امن کردن‬ ‫فضا از نظر امنیتی و بهداش��تی‪ ،‬مانع از رسوخ این ویروس در‬ ‫محیط های کاری شوند‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬باتوجه به اینکه محیط ه��ای کارگری بخش‬ ‫معدن در مناطق کوهس��تانی قرار گرفته ان��د‪ ،‬باید در رابطه با‬ ‫تغذی��ه این محیط ها دقت الزم صورت گیرد‪ .‬این موضوع یکی‬ ‫از فاکتورهای مهم این بخش اس��ت و نمی توان رس��توران ها و‬ ‫اش��پزخانه های معدن��ی را به دلیل س��اعت های ب��االی کاری‬ ‫بیشترین رکود سال ‪ ۹۸‬برای معادن کرومیت‬ ‫اگر به طور متوس��ط در هر معدن ‪ ۳۰‬نفر مشغول‬ ‫به کار مستقیم باشند‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰۰‬نفر به صورت‬ ‫مس��تقیم در معادن کرومیت استان فعالیت دارند‬ ‫و بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر در مش��اغل غیرمس��تقیم این‬ ‫معادن مشغول هستند‪.‬‬ ‫از حدود ‪ ۲‬س��ال قبل ب��ا ورود بخش دولتی و‬ ‫بخش��نامه های خل��ق الس��اعه‪ ،‬زنگ خط��ر برای‬ ‫سرمایه گذاران و معدنکاران کرومیت در کشور به‬ ‫صدا درامد و نهایتا در س��ال ‪ ۹۸‬بدترین اسیب ها‬ ‫از ط��رف دول��ت به معادن کرومیت زده ش��د که‬ ‫منجر به تعطیلی بیش��تر معادن کرومیت کش��ور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به دلیل ش��ناخت نداشتن مس��ئوالن از فرایند‬ ‫تولی��د و صادرات و مصرف س��نگ کروم در ایران‬ ‫و جهان‪ ،‬بخش��نامه هایی به ظاه��ر به نفع منافع‬ ‫مل��ی و حمایت از تولید ابالغ ش��د ک��ه در اصل‬ ‫باعث رکود در بخش معدن – تعطیلی کارگاه های‬ ‫معدنی – بیکاری تعداد زیادی از نیروهای معدن و‬ ‫ورشکستگی و بدهکار شدن سرمایه گذاران معادن‬ ‫کرومیت شد‪.‬‬ ‫میزان تولید س��نگ کرومی��ت در ایران حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تن اس��ت ک��ه تنها ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫تعطی��ل ک��رد؛ در غیراین صورت کارگران با مش��کالت مواجه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد‪ :‬درشرایط فعلی واحدهای‬ ‫بزرگ با این مشکل روبه رو شده اند؛ چراکه برای تامین خوراک‬ ‫و مواد اولیه کارگران باید دقت های کامل از هر نظر را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬این موارد‪ ،‬بحث های مدیریتی را از حالت عادی خارج‬ ‫و به صورت بحرانی تبدیل کرده اس��ت‪ .‬این ها از جمله مواردی‬ ‫است که چندان مشهود نیست اما جامعه تخصصی ان را کامل‬ ‫درک کرده اس��ت‪ .‬بنابراین از متولیان این بخش انتظار می رود‬ ‫که همراه بخش معدن و محیط های کارگری دراین دوره زمانی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫درصد این مقدار س��نگ تولیدی در داخل کشور‬ ‫اس��تفاده می ش��ود البته دلی��ل ان ضعف وجود‬ ‫زیرساخت های مصرف است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر تنه��ا کارخانه فع��ال فروکروم‪،‬‬ ‫کارخانه فروکروم جغتای در س��بزوار است که به‬ ‫همت دولت در دهه هشتاد احداث و طی ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته به بخش خصوصی واگذار شد‪.‬این کارخانه‬ ‫ظرفیت تولید اسمی ‪۲۵‬هزار تن فروکروم را دارد‬ ‫ک��ه می تواند س��الیانه ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تن س��نگ‬ ‫کرومیت عیار ‪ ۴۲‬درصد مصرف کند‪.‬‬ ‫عمال قسمت زیادی از کرومیت های تولید شده‬ ‫در معادن ایران برای صادرات مصرف می ش��وند‪.‬‬ ‫زمزمه های جلوگیری از خام فروشی از چند سال‬ ‫قبل از طرف مسئوالن به عناوین مختلف بیان شد‬ ‫که در این بین سنگ هایی مثل اهن‪ ،‬مس‪ ،‬سرب‬ ‫و روی‪ ،‬منگن��ز‪ ،‬کرومیت و… جزو مواردی بودند‬ ‫که دولت تاکید بیشتری بر انها داشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر تنها کش��وری که در جهان سنگ‬ ‫کرومی��ت وارد می کن��د و ب��ازار جهانی س��نگ‬ ‫کرومیت در ان فعال اس��ت‪ ،‬کش��ور چین است‪.‬‬ ‫البته ضوابط زیست محیطی در سال های گذشته‬ ‫باعث فش��ار دولت ه��ای جهانی ب��ه کارخانه های‬ ‫فروکروم چین شده است‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪۵۹‬‬ ‫هزار تن محصول در‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫بررس��ی امارهای منتشره سامانه ُکدال‬ ‫حاک��ی از تولید ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۲۴۹‬تن انواع‬ ‫محصول در ش��رکت فروسیلیس ایران از‬ ‫ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ ،۲۴‬در این مدت‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار و ‪ ۹۷۲‬ت��ن فروسیلیس��یم‪،‬‬ ‫یک ه��زار و ‪ ۲۹۰‬ت��ن ف��رو س��یلیکو‬ ‫منیزی��م‪ ،‬هش��ت ه��زار و ‪ ۱۹۵‬تن پودر‬ ‫میک��رو س��یلیکا و ‪ ۵۰‬ت��ن پ��ودر ف��رو‬ ‫سیلیس��یم در این ش��رکت تولید ش��د‪.‬‬ ‫تا پایان بهمن همچنی��ن ‪ ۲‬هزار و ‪۳۲۲‬‬ ‫تن س��رباره و ته پاتی��ل‪ ۲۴ ،‬هزار و ‪۸۶۷‬‬ ‫تن مذاب فرو سیلیسیم و یک هزار و ‪۵۵۳‬‬ ‫تن مذاب منیزیم در شرکت فروسیلیس‬ ‫ایران تولید شد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ه��زار و ‪ ۲۱۱‬تن از مجموع تولیدات‬ ‫یاد شده مربوط به امار بهمن این شرکت‬ ‫است‪ .‬مجموع فروش شرکت فروسیلیس‬ ‫ایران در ‪ ۱۱‬ماهه امسال ‪ ۲۳۹۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۵۸‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫«کرونا» چه «تاجی»‬ ‫بر سر کار و کاسبی ها‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫قصه تلخ‬ ‫احتکار‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ای�ران در ش�رایطی به س�ر می برد که نی�از مبرم ب�ه درامدهای‬ ‫غیرنفت�ی دارد چ�را ک�ه در دوران س�خت تحریم ه�ا به ش�دت از‬ ‫دالرهای نفتی دور ش�ده است‪ .‬از س�وی دیگر اقتصاد ایران در این‬ ‫روزهای پایانی س�ال نی�از به جمع اوری منابع خود و اماده ش�دن‬ ‫برای تعطیالت دو هفته ای نوروز دارد اما شرایط بر وفق مراد نیست‪.‬‬ ‫هرچند این اتفاق بزرگ جهانی اس�ت و به ط�ور قطع راهکارهای‬ ‫جهان�ی نیز برای ان پیدا خواهد ش�د اما به هر حال ش�وک حداقل‬ ‫کوتاه مدتی ش�امل حال اقتصاد ناس�الم و پرنوسان ایران می شود و‬ ‫تاحدی کس�ب وکارها را دچار خلل خواهد کرد‪ .‬با این وضعیت فعال‬ ‫و ت�ا اطالع بعدی خبری هم از نمایش�گاه ها و رفت و امد هیات های‬ ‫تج�اری نخواهد بود که خ�ود این عامل تاثیر بس�یاری بر تجارت و‬ ‫توس�عه بازارها می گذارد‪ .‬در این ش�رایط دو بازار مهم عراق و چین‬ ‫نی�ز مرزهای خود را ب�ه روی ایران بس�ته اند و نقل وانتقال کاال را با‬ ‫مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫انطور که مسئوالن گمرک ایران می گویند با شرطی که عراق برای‬ ‫تخلیه و بارگی�ری کاالی صادراتی ایران در گمرک عراق گذاش�ته ‪،‬‬ ‫دارند کاالهای تحت الشعاع ویروس کرونا هم نیستند و از این لحاظ‬ ‫مش�کلی ندارند ک�ه عراق ب�رای ورود انها مانع ایج�اد کند و روال‬ ‫تخلیه و بارگیری کند ش�ود‪ ،‬اغلب کاشی و سرمیکی هستند که از‬ ‫یزد به سمت این کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫لطیفی گفت‪ :‬با رویه موجود در روز فقط حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬کامیون‬ ‫ترخیص می ش�ود و ب�ا توجه به اینکه ح�دود ‪ ۱۵۰۰‬کامیون در حال‬ ‫حاضر متوقف ش�ده ب�رای خروج همین تعداد حداق�ل ‪ ۱۰‬روز زمان‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون مذاکراتی بین مسئوالن ایران و عراق برای‬ ‫حل مش�کل و انجام سریع تر امور در مرز سومار در حال انجام است‪،‬‬ ‫تاکی�د کرد که از تجار ایرانی می خواهیم فعال کاالهای صادراتی خود‬ ‫را به سمت مرز سومار نفرستاده و از طریق مرزهای دیگر اقدام کنند‪.‬‬ ‫لطی�ف درباره وضعیت دیگر مرزهای عراق نیز یاداور ش�د که در‬ ‫ح�ال حاضر اغلب مرزهای عراق برای جابجایی کاال باز اس�ت و مرز‬ ‫مه�ران نیز باوجود اعالم عراقی ها ب�رای توقف دو هفته ای به زودی‬ ‫باز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرز مهران باز است‬ ‫‹ ‹رفت وامدکشتی ها عادی است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افغانستان محدودیتی ندارد‬ ‫لطیف��ی اظهار داش��ت‪ :‬تردد از م��رز ما با افغانس��تان چه‬ ‫مسافری و چه تجاری کماکان ادامه دارد و محدودیتی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد کاال به سمت اذربایجان محدود نیست‬ ‫س��خنگوی گمرک ای��ران اف��زود‪ :‬ایرانی ه��ای حاضر در‬ ‫کش��ور اذربایجان می توانند به کش��ور وارد شوند و همچنین‬ ‫اذربایجانی ه��ای حاضر در ای��ران می توانند به کشورش��ان‬ ‫بازگردن��د ام��ا ورود اتب��اع اذری به ای��ران و برعکس ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در حوزه کاال همه مرزهای ما به س��مت اذربایجان‬ ‫باز است‪ .‬وی گفت‪ :‬تردد کاالهای ترانزیتی و تجاری به سمت‬ ‫ارمنس��تان با س��رعت کمی در حال انجام است‪ ،‬اما کاالهایی‬ ‫که به مقصد ترکیه باش��ند و بخواهند از مس��یر نخجوان تردد‬ ‫کنند اجازه ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید صبر کرد‬ ‫ش��یوع این بیماری کش��نده ب��ه گونه ای بود که بخش��ی‬ ‫از تج��ارت بی��ن الملل را به صورت مس��تقیم تحت تاثیر قرار‬ ‫داد و در م��وج بعدی‪ ،‬حمل ونق��ل دریایی را درگیر خود کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از بنادر دنیا به حالت اماده ب��اش درامدند و برخی‬ ‫دیگر نیز از پذیرش کش��تی های چینی یا ارس��ال محموله به‬ ‫این کشور اسیایی خودداری کردند‪ .‬در حال حاضر نیز با توجه‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫نیز شناورهای نیمه تجاری یا لنج های یخچال دار را می پذیرد‪.‬‬ ‫ش��عبان فروتن نایب رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق نیز‬ ‫با تاکید براینکه در حال حاضر مرز مهران باز اس��ت و کاالها با‬ ‫روند عادی جابجا می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار بود تا اواخر اسفند‬ ‫مرز بسته باشد اما با رایزنی که با مقامات گمرک عراق داشتیم‪،‬‬ ‫دیروز بازگشایی انجام شد‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درباره شرطی که عراق بگذارد موردی نشنیده ام اما فعال‬ ‫مرز باز اس��ت که البته مشخص نیس��ت در روزهای اینده چه‬ ‫اتفاقی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا مجیدرضا حری��ری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و چین نیز معتقد است‪ :‬در حال حاضر نمی توان ارزیابی‬ ‫از وضعیت تجارت و اقتصاد دنیا و چه بس��ا ایران داش��ت چرا‬ ‫که باید این گستردگی و ش��دت همه گیری ان فروکش کند‬ ‫و مشخص شود که چند کشور به چه میزان درگیر شدند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه به طور قطع ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا یکی از بزرگ ترین فجایع در قرن ‪ 21‬اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همانطور که این ویروس بر افراد قوی و س�لامت‬ ‫خط��ر مرگ و میر کمتری نس��بت ب��ه افراد بیم��ار دارد‪ ،‬در‬ ‫اقتصادهای قوی تر نیز همانطور اس��ت و این اقتصادها نسبت‬ ‫به اقتصادهای ضعیفی مانند ایران مقاوم تر هس��تند و اسیب‬ ‫کمتری می بینند‪.‬‬ ‫حریری گفت‪ :‬با ش��یوع ویروس کرونا در چین وقتی درباره‬ ‫تج��ارت و اقتصاد چین صحب��ت می کردیم درواق��ع درباره‬ ‫ب��ازاری صحبت می کردیم ک��ه تقاضای م��واد اولیه فلزی و‬ ‫غیرفلزی و انرژی در دنیا داش��ت؛ اما اگر در حال حاضر طرف‬ ‫تقاضا یعنی خریداران کاال از چین دچار مشکل شوند سناریو‬ ‫به طور کلی تغییر می کند چرا که این ویروس به اروپا و امریکا‬ ‫هم منتقل شده است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چین تاکی��د کرد‪ :‬هر حرفی‬ ‫گفته ش��ود امکان دارد هفته اینده شرایط تغییر کند بنابراین‬ ‫باید صبر کرد تا میزان گس��تردگی در دنیا و نحوه مقابله با ان‬ ‫و همچنین مدیریت این بحران را مش��اهده کنیم و بعد با همه‬ ‫جانبه نگری اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صادرات و واردات هیچ کشوری متوقف نشده‬ ‫اس��ت و در چین نیز این روند برقرار است اما بسته به نوع کاال‬ ‫و مح��ل جغرافیایی تولید کاال‪ ،‬ش��دت و ضعف دارد‪ .‬در ایران‬ ‫نیز بس��یاری محصوالت مانند پتروش��یمی و مواد معدنی و ‪...‬‬ ‫که سفارش��ات به روز نیست و از قبل انجام شده است صادرات‬ ‫ش��ده و می ش��ود و چه بسا بساری از از کاالها نیز روی اب و در‬ ‫حال حمل بوده اند‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫با صادرات‬ ‫غیرنفتی‬ ‫چه می کند؟‬ ‫مسعود پل مه‬ ‫‹ ‹وضعیت ‪ ۳۷۰‬کامیون ترک در مرز بازرگان‬ ‫در حال حاضر نمی توان ارزیابی از وضعیت تجارت و اقتصاد دنیا و‬ ‫چه بس��ا ایران داشت چرا که باید این گستردگی و شدت همه گیری‬ ‫ان فروکش کند و مش��خص شود که چند کشور به چه میزان درگیر‬ ‫شدند‬ ‫به همه گیر ش��دن این ویروس شرایط بدتری نیز برای بیشتر‬ ‫کش��ورها ایجاد ش��ده که برخی نگران حم��ل و نقل دریایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اما مس��عود پل مه‪ ،‬دبیرکل انجمن کش��تیرانی و خدمات‬ ‫وابسته ایران در این باره به‬ ‫می گوید‪ :‬ویروس کرونا در‬ ‫بخش کش��تیرانی و حمل و نقل کاالها خوشبختانه به صورت‬ ‫عمومی تاثیر بسزایی نگذاشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما تمام الزامات پیش��گیرانه را برای کشتی ها‪،‬‬ ‫بار و خدمه کشتی ها پیش بینی کردیم و کشتی هایی که وارد‬ ‫بنادر ما می ش��وند قبل از پهلوگیری در اسکله ها مورد بازبینی‬ ‫و قرنطینه ق��رار می گیرند و در صورت نی��از اقدامات اجرایی‬ ‫بهداشتی انجام می شود‪ .‬دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات‬ ‫وابس��ته ایران تاکید کرد‪ :‬زمانی که این کش��تی ها از بنادر ما‬ ‫خ��ارج می ش��وند نیز همین فراین��د دوباره ب��رای انها تکرار‬ ‫می ش��ود‪ .‬خوشبختانه تا به امروز مورد عینی که نشان دهنده‬ ‫الودگی کشتی‪ ،‬محموله یا خدمه کشتی باشد هم نداشته ایم‪.‬‬ ‫پل مه با تاکید براینکه مش��کل خاصی نداش��تیم و فعال روند‬ ‫حم��ل و نق��ل کاالها از طریق دریا عادی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی کش��ورها مانند کویت که البته می��زان کمی مبادالت‬ ‫دریای��ی ب��ا ان داریم از ورود ش��ناورهای ایران��ی خودداری‬ ‫کرده اند‪ .‬کمااینکه مرزهای جاده ای ما نیز به دلیل جلوگیری‬ ‫از انتقال ویروس کرونا با برخی کش��ورها مانند ترکمنس��تان‬ ‫مسدود ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬محدودیت ایجاد شده برای‬ ‫کش��تی های سنتی بود که طبیعتا ضریب الودگی در این نوع‬ ‫شناورها با توجه به شیوه حمل شان باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت مرزها‬ ‫در همین راس��تا س��خنگوی گم��رک به تش��ریح اخرین‬ ‫وضعی��ت مرزه��ا پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬ورود مس��افر از طریق‬ ‫دریایی از س��مت امارات به مقصد ایران محدود شده بود اما با‬ ‫تمهیداتی که دیده ش��د ‪ ۶۵۰‬نفر از اتباع ایرانی وارد هرمزگان‬ ‫ش��دند‪ .‬سیدروح اله لطیفی در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره اخرین‬ ‫وضعی��ت مرزهای کش��ور‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مرز مه��ران از امروز‬ ‫بازگش��ایی می ش��ود و تردد کاالهای تجاری ب��ه روال عادی‬ ‫بازخواهد گش��ت؛ هیچ کامیونی در مرز مهران معطل نیست‪.‬‬ ‫س��خنگوی گمرک ایران افزود‪ :‬مرز چذابه از یک ساعت پیش‬ ‫با اضافه شدن تیم پزشکی در عراق‪ ،‬فعالیتش اغاز شده است‪.‬‬ ‫البته بازگش��ایی این مرز برای جا به جایی کاال بوده و عراق در‬ ‫مورد بحث مس��افری ممنوعیت اعمال کرده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مرز ش��لمچه و سومار در حال فعالیت هستند‪ .‬در واقع به‬ ‫س��مت عراق چه سمت اقلیم و چه سایر مناطق‪ ،‬تردد داریم و‬ ‫بعضی از گمرکات ما متوقف هستند که بخشی به دالیل اب و‬ ‫هوایی است و برای بخشی هم پیگیر رفع مشکالت هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پذیرش از سوی قطر‬ ‫لطیف��ی در ب��اره مرزه��ای دریای��ی نیز گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫پروتکل ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬کاالهایی که از مس��یر دریا تردد‬ ‫می کنند قبل از ورود به گمرکات‪ ،‬تیم پزش��کی باید سالمت‬ ‫انه��ا را تایید کن��د‪ .‬فقط تردد ش��ناورهای نیم��ه تجاری یا‬ ‫ش��ناورهای لنجی به مقصد کویت‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ .‬کشور قطر‬ ‫لطیفی با اش��اره به مرز ب��ازرگان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل اینکه‬ ‫بیمارستان صحرایی در ان س��وی مرز بازرگان توسط دولت‬ ‫ترکیه برای قرنطینه انسانی راه اندازی شده است که ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫ظرفیت دارد و فقط افرادی که تابعیت ترکیه دارند و از مس��یر‬ ‫ایران ب��ه ترکیه می روند را قرنطینه می کن��د‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۳۷۰‬کامیون که ترک هس��تند و از س��مت ما در مرز بازرگان‬ ‫مان��ده اند که برای جا به جایی انها یک س��اعت پیش با طرف‬ ‫ترک��ی مالقاتی صورت گرفت و پیش��نهاد دادیم که تیم اداره‬ ‫بهداش��ت بازرگان معاینه اولیه را انجام دهد و در صور تی که‬ ‫موارد مش��کوکی مشاهده نش��ود‪ ،‬کارت سالمت صادر شود و‬ ‫دارندگان کارت س�لامت در قرنطین��ه تجمع نکنند و بتوانند‬ ‫با سرعت بیش��تری برای جا به جایی اقدام کنند‪ .‬فع ً‬ ‫ال منتظر‬ ‫اعالم نظر طرف ترک هستیم‪.‬‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫شعبان فروتن‬ ‫‹ ‹اجازه خروج به ‪ ۲۷۰‬کامیون ایرانی‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همچنی��ن ‪ ۲۷۰‬کامی��ون ایران��ی ک��ه درمرز‬ ‫منتهی به میرجاوه در س��مت پاکستان متوقف شده بودند‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های صورت گرفته‪ ،‬توانس��تند از پاکستان وارد ایران‬ ‫ش��وند‪ .‬کامیون های ایرانی به س��مت پاکس��تان فع ً‬ ‫ال امکان‬ ‫ت��ردد ندارند ولی در مرز میرجاوه کامیون های پاکس��تانی را‬ ‫می پذیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظر صدور مجوز‬ ‫لطیفی افزود‪ :‬فع ً‬ ‫ال تردد کاال و مسافر به سمت گرجستان از‬ ‫سوی تفلیس ممنوع اعالم شده است‪ .‬روسیه همچنان مانند‬ ‫گذش��ته در حال پذیرش کاالی ایرانی اس��ت‪ .‬ترکمنس��تان‬ ‫نی��ز کامیون های اتباع ترکمن را از مس��یر ای��ران می پذیرد‬ ‫ونزدی��ک ب��ه ‪ ۶۴۵‬کامیون ترکیه ای در مرزه��ای ایران با ان‬ ‫متوقف مانده اند که امیدواریم هر چه زودتر بر اساس توافقات‬ ‫صورت گرفت��ه کاالهای ایرانی مورد پذیرش قرار گیرد که در‬ ‫روزهای اخیر ‪۳۲‬و اگن س��یمان از مس��یر ریلی مورد پذیرش‬ ‫ق��رار گرفت و کامیون های ترانزیتی به مقصد قزاقس��تان نیز‬ ‫وارد ترکمنس��تان شدندو منتظر صدور مجوز برای ورود ‪۴۹‬و‬ ‫اگن مواد غذایی به ترکمنستان هستیم‪.‬‬ ‫سید روح اهلل لطیفی‬ ‫عرضه گوشت وارداتی با ارز نیمایی‬ ‫سخنگوی س��تاد تنظیم بازار گفت‪ :‬در راستای‬ ‫مدیریت تقاض��ا و تامین بازار داخل��ی و با توجه‬ ‫به صرفه واردات‪ ،‬گوش��ت واردات��ی با ارز نیمایی‬ ‫در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه وتره بار‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا کالمی در نشست‬ ‫س��تاد تنظیم بازار افزود‪ :‬بر اس��اس مصوبه ستاد‬ ‫تنظیم بازار مقرر شد‪ ،‬گوشت قرمز گرم داخلی با‬ ‫نرخ زیر ‪ ۱۰۰‬هزار تومان برای تامین بازار داخل‪،‬‬ ‫تحوی��ل درب مغازه های قصابی ش��ود و حداکثر‬ ‫عددی ک��ه واحده��ای و خرده فروش ها مجاز به‬ ‫ارائه هستند‪ ،‬بر اس��اس نرخ فاکتور داده شده به‬ ‫انها باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بدیهی اس��ت ک��ه نرخ اقالم‬ ‫ران‪ ،‬سردس��ت و گردن براساس درصدهای مجاز‬ ‫هی��ات عالی نظارت تعیین و ابالغ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درباره گوشت وارداتی با ارز نیمایی مقرر شد‪ ،‬این‬ ‫اقالم به صورت بسته بندی شده در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای توزیع شود و در صورت وجود مازاد در‬ ‫صنوف منتخب که سازمان حمایت اعالم خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬تحویل و توزیع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع ‪ ۶۵‬هزار تن میوه‬ ‫س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار گفت‪ :‬به منظور‬ ‫تنظیم ب��ازار میوه و مرکب��ات در روزهای پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬ح��دود ‪ ۶۵‬هزار ت��ن میوه با تش��خیص‬ ‫کارگروه س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬در میادین میوه وتره‬ ‫بار سراسر کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫کالمی افزود‪ :‬بر اس��اس مصوبه س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار این می��زان از توزیع با توجه ب��ه نیاز مردم‬ ‫در روزهای پایانی سال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اس��تان اذربایجان غربی یکی‬ ‫از مهم ترین اس��تان های تامین کننده به حساب‬ ‫می اید و این اس��تان برای تامین سیب کل کشور‬ ‫اعالم امادگی کرده و مقرر ش��ده است که سیب‬ ‫مورد نیاز را عالوه بر مقادیر طرح میوه ایام پایانی‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات‬ ‫مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫جوانان تهران‬ ‫رسیدن به نرخ رشد ساالنه ‪۲۲‬درصدی صادرات‬ ‫غیرنفت��ی از اهداف اصلی برنامه شش��م توس��عه‬ ‫صادراتی محس��وب می ش��ود و از جمله مهم ترین‬ ‫بازاره��ای منطقه برای ص��ادرات موادغذایی ایران‬ ‫سه کشور روسیه‪ ،‬عراق و عمان است‪.‬‬ ‫اولی��ن و بزرگ تری��ن واردکنن��ده محصوالت‬ ‫ی ایران‪ ،‬عراق اس��ت که در بسیاری از‬ ‫صنایع غذای ‬ ‫ی ایران جایگاه نخست را‬ ‫محصوالت غذایی صادرات ‬ ‫دارا س��ت‪ .‬تقاضای واردات عراق همواره چشمگیر‬ ‫بوده و پیوسته واردکننده خالص بزرگ موادغذایی‬ ‫در منطقه بوده اس��ت و ایران نیز توانس��ته س��هم‬ ‫ی این کشور را تامین کند و جزو‬ ‫مهمی از موادغذای ‬ ‫ی ایران شناخته می شود‪.‬‬ ‫شرکای تجاری طبیع ‬ ‫دومی��ن جایگاه را افغانس��تان دارد به طوری که‬ ‫همواره جزو ‪ 4‬کشور نخست برای صادرات یکایک‬ ‫محص��والت گروه مربوط به صنع��ت غذا قرار دارد‪.‬‬ ‫سومین جایگاه از ان روسیه است‪.‬‬ ‫م��راودات تجاری ای��ران و ع��راق در مرز مهران‬ ‫از روز دوش��نبه هفته گذش��ته از طرف عراق دچار‬ ‫اختالل ش��ده اس��ت‪ .‬این موضوع سبب شده است‬ ‫کامیون ه��ای تجاری ک��ه از روزهای گذش��ته در‬ ‫مهران مستقر هستند‪ ،‬نتوانند بارهای خود را خالی‬ ‫کنن��د و همچنان در پایانه صدف نرس��یده به مرز‬ ‫مهران به امید بازگشایی این گذرگاه بمانند‪.‬‬ ‫به نقل از گم��رک‪ ،‬حدود ‪ ۸‬روز بود که رانندگان‬ ‫کامیون ایرانی و عراقی در دو طرف مستقر و منتظر‬ ‫تصمیمات کش��ور عراق بودند‪ .‬به دلیل بسته شدن‬ ‫مرز مهران‪ ،‬هزار دس��تگاه کامیون صادراتی در این‬ ‫مرز متوقف مانده بود که تاکنون ‪ ۲۰‬دس��تگاه وارد‬ ‫شده اند و سرعت کار نیز عادی است‪.‬‬ ‫به گفته رییس پیش��ین اتاق مشترک بازرگانی‬ ‫ای��ران و ترکیه روزانه ح��دود ‪ ۴۰۰‬کامیون در مرز‬ ‫بازرگان رد و بدل می ش��ود و این تعداد می تواند به‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬کامیون برس��د‪ .‬دره��ای ورود و خروج‬ ‫م��رز بازرگان از طرف دولت ترکیه از روز یکش��نبه‬ ‫بس��ته شده و بنابر گفته س��خنگوی گمرک‪ ،‬دلیل‬ ‫بس��ته ش��دن این مرز تدابیری برای سالمت اتباع‬ ‫ترکی��ه بوده اس��ت که البته با این کار خود کش��ور‬ ‫ترکیه نیز بسیار متضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت باید تدابیر ایمنی در مرزها‬ ‫اندیش��یده ش��ود و هر دو ط��رف کنترل های ویژه‬ ‫روزانه داشته باشند‪.‬‬ ‫به دنبال ش��یوع ویروس کرون��ا در ایران‪ ،‬برخی‬ ‫از کش��ورهای همس��ایه مرزها را بستند و صادرات‬ ‫غیرنفتی دچار مشکل شده است‪ .‬واردات و صادرات‬ ‫محصوالت بستگی به طوالنی بودن حضور ویروس‬ ‫کرون��ا دارد‪ .‬اما قطعا این موضوع تبعاتی در اقتصاد‬ ‫ایران خواهد داشت‪ .‬همانطور که در چین مالحظه‬ ‫ش��د اقتصاد چین در یک ماه در اس��تانه فلج شدن‬ ‫قرار گرفت و مراودات تجاری این کش��ور قدرتمند‬ ‫اقتصادی متوقف ش��د‪ .‬صادرات کاالهای روس��ی‬ ‫به چین با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬بیش از‬ ‫یک چهارم کاهش یاف��ت و تنها صادرات و واردات‬ ‫کاالهای عمده ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه نایب رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک‬ ‫ای��ران و چی��ن‪ ،‬در حال حاض��ر واردات یک هزار و‬ ‫‪۴۰۰‬قلم کاال از چین و دیگر کش��ورها ممنوع است‬ ‫و پی��ش از این ممنوعیت هم فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫واردات کش��ور‪ ،‬مصرف��ی بوده و ب��االی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫را کااله��ای واس��طه ای و مرتبط ب��ا خطوط تولید‬ ‫تشکیل می دادند‪ .‬چین زمانی متوجه بحران کرونا‬ ‫ش��د که این ویروس بشدت ش��یوع پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫اینکه چقدر مدیریت و تدبیر مسئوالن در ایران در‬ ‫جلوگیری از ش��یوع این ویروس در کشور به موقع‬ ‫و اساس��ی باش��د در جلوگیری از ب��روز یک بحران‬ ‫اقتصادی در کشور می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫در شرایطی که در برنامه بودجه سال اینده اتکاء‬ ‫اصل��ی بودجه بر اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی ش��ده‬ ‫اس��ت باید برنامه ریزی دقیق و حس��اب شده ای از‬ ‫س��وی دولت برای جلوگی��ری از ضربه به صادرات‬ ‫غیرنفتی در ش��رایط بروز بحران هایی مانند شیوع‬ ‫وی��روس کرونا اندیش��یده ش��ود‪ .‬از ط��رف دیگر‬ ‫بازارهای نفت وابس��ته به تقاضای چین برای نفت‬ ‫هستند‪ .‬تقاضای نفت مهم ترین عامل تغییر قیمت‬ ‫ان در ‪ ۲۰۱۹‬ب��ود‪ .‬کاهش تقاض��ا از طرف دومین‬ ‫مصرف کنن��ده بزرگ نفت در جه��ان نیز می تواند‬ ‫تاثیر شگرفی بر اقتصاد دنیا و از جمله ایران بگذارد‪.‬‬ ‫مقابله جدی با ش��یوع این بیماری و تدابیر ش��دید‬ ‫ایمن��ی که بر س��رعت رون��د جلوگیری از ش��یوع‬ ‫بیماری بیفزاید و اطالع رس��انی دقیق و ش��فاف به‬ ‫مردم باید در دس��تور کار فوری دولت و مس��ئوالن‬ ‫قرار گیرد‪ .‬انچه مسلم است کمک به حفظ ارامش‬ ‫در جامع��ه و کنت��رل بحران در ش��رایط کنونی از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫تاثیر کرونا بر تجارت ایران‬ ‫فرایند به کندی پیش رفت�ه و موجب توقف حدود ‪ ۱۵۰۰‬کامیون در‬ ‫مرز شده است‪ .‬در این شرایط از تجار خواسته شده که فعال به سمت‬ ‫این مرز کاال نفرس�تند‪ .‬سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران‬ ‫در گفت وگو ایس�نا‪ ،‬با اش�اره به اخرین وضعیت مرز سومار و تبادل‬ ‫کاال ب�ا عراق از طریق ان توضی�ح داد‪ :‬در حال حاضر این مرز نیمه‬ ‫ب�از بوده و به طور کامل باز نیس�ت و بارگیری ب�ه روال عادی انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب�ا بی�ان اینک�ه عراقی ها ب�رای تخلیه و بارگیری کاال ش�رط‬ ‫گذاش�ته اند‪ ،‬گف�ت‪ :‬انها اعالم کرده اند که بای�د بارگیری در گمرک‬ ‫ع�راق انجام ش�ود‪ ،‬این در حالی اس�ت که در روال ع�ادی ومعمول‬ ‫گذش�ته کاالهایی که به مقصد عراق از ایران صادر می شوند توسط‬ ‫کامیون ه�ای ایرانی وارد گمرک س�ومار ش�ده‪ ،‬در انجا تخلیه و در‬ ‫ادام�ه کامیون های عراقی ان ها را بارگیری و به مقصد خود در عراق‬ ‫می برند ولی اکنون ش�رایط را تغییر داده و عراق با س�رعت بس�یار‬ ‫کندی بارگیری را انجام می دهد‪.‬‬ ‫به گفته س�خنگوی گمرک ایران‪ ،‬کاالهایی که در مرز سومار قرار‬ ‫‪7‬‬ ‫مقابله بانکی‬ ‫با کرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫کوتاه از « بازار و کرونا»‬ ‫«کرونا» چه «تاجی» بر سر کار و کاسبی ها گذاشته است؟‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ایس�نا‪ :‬رئی��س اتحادیه اجیل و خش��کبار‬ ‫اعالم کرد ب��ا وجود اینکه کرونا باعث ش��ده مردم‬ ‫امسال زودتر و بیش��تر اجیل و خشکبار خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬اما این امر تاثیری در قیمت اجیل و خشکبار‬ ‫نخواهد گذاش��ت‪ .‬مصطفی احم��دی اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی افراد اعالم کرده بودند ک��ه مردم باید برای‬ ‫تقوی��ت ب��دن در برابر کرونا بیش��تر از مواد غذایی‬ ‫دارای طبع گرم استفاده کنند که اجیل و خشکبار‬ ‫نیز از این قضیه مس��تثنا نیس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫خرید اجیل و خش��کبار مردم در این چند روز بهتر‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬هر سال در اسفند برای شب عید‬ ‫فروش اجیل و خشکبار داشتیم اما امسال به دلیل‬ ‫ش��یوع این بیماری نسبت به س��ال گذشته اجیل‬ ‫بیشتر خریداری می شود و تقاضای بیشتر نیز برای‬ ‫نوع خام ان اس��ت‪ .‬از طرفی با رصدهای انجام شده‬ ‫متوجه شدیم پس��ته خام‪ ،‬بادام خام و تخمه جات‬ ‫مختلف نیز در میان باقی اقالم دیگر اجیل تقاضای‬ ‫بیش��تری پیدا کرده اس��ت‪ .‬در حقیقت باید گفت‬ ‫خرید ش��ب عید مردم در اجیل و خش��کبار زودتر‬ ‫ش��روع ش��ده اس��ت و از طرفی وقتی اعالم شد که‬ ‫نمایش��گاه ها به دلیل ش��یوع وی��روس کرونا دیگر‬ ‫برگزار نمی شوند‪ ،‬مغازه های اجیل فروشی فروش‬ ‫بیش��تری دارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از اواخر اسفند یعنی‬ ‫ی��ک هفته قب��ل از عید قیمت اجی��ل ارزان تر هم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬سخنگوی س��ازمان تعزیرات درباره‬ ‫عرضه ماس��ک در س��وپرمارکت ها توضی��ح داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ماس��ک غیرفیلت��ردار باید به ن��رخ ‪ ۴١٠‬و‬ ‫ماس��ک فیلتردار به ن��رخ ‪ ۵١٠‬توم��ان به فروش‬ ‫برس��د‪ .‬یاس��ر رایگانی گفت‪ :‬نظ��ارت تعزیرات در‬ ‫بحث عرضه محصوالت بهداش��تی به ویژه ماسک‬ ‫و دس��تکش یکبارمصرف در این ایام شدت گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی از تداوم گش��ت زنی تیم ه��ای نظارتی‬ ‫تعزیرات بر بازار خبر داد و گفت‪ :‬قطعا اشد مجازات‬ ‫و برخورد با متخلفان‪ ،‬افراد سودجو‪ ،‬احتکارگران و‬ ‫گرانفروش��ان این محصوالت خواهد شد‪ .‬چنانچه‬ ‫س��وپرمارکت ها با نرخ مصوب اعالم ش��ده از سوی‬ ‫وزارت بهداش��ت اق��دام به عرض��ه این محصوالت‬ ‫کنند‪ ،‬مانعی ندارد و اجازه فروش خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫نرخ ماس��ک غیرفیلتردار ‪ ۴١٠‬و ماس��ک فیلتردار‬ ‫‪ ۵١٠‬تومان اعالم شده است که فروش بیش از این‬ ‫مبالغ گران فروشی است‪ .‬وی بر لزوم فرهنگ سازی‬ ‫خرید هوش��مندانه مردم از اقالم بهداش��تی تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ب��ا متخلف��ان این عرصه ب��ه عنوان‬ ‫اخاللگران در نظام سالمت برخورد می شود‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬مسعود مردانی عضو‬ ‫کمیته کش��وری کرونا ب��ا بی��ان روش هایی برای‬ ‫تمیزکردن مرغ وگوش��ت الوده ب��ه ویروس کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر مرغ یا گوش��ت را در خانه تمیز می کنید‪،‬‬ ‫از ی��ک چ��وب مخص��وص بریدن گوش��ت یا مرغ‬ ‫استفاده کنید و بعد استفاده‪ ،‬حتماً دستکش یکبار‬ ‫مصرف التکس اس��تفاده کنید‪ .‬بع��د از اینکه تمیز‬ ‫کردن گوش��ت یا مرغ را انجام دادید‪ ،‬دس��تکش را‬ ‫دراورید و درون س��طل زباله دردار بیندازید و بعد‬ ‫دست هایتان را با اب و صابون بشویید‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه نانوا و نانی که از نانوایی خریداری می کنید‬ ‫می تواند عامل انتقال ویروس باش��ند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیشتر وقتی نان حرارت کافی ببیند ویروس کامال‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬کیت ه��ای تش��خیص ‪ ۱۵‬دقیقه ای‬ ‫کرونا ویروس‪ ،‬دوش��نبه ش��ب از کش��ور چین به‬ ‫ایران می رس��د‪ .‬پویا ش��فیعی مدیرعام��ل یکی از‬ ‫ش��رکت های تولی��د تجهیزات پزش��کی‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫هماهنگی های انجام ش��ده توسط سفارت ایران در‬ ‫شانگهای چین‪ ،‬کیت های تست سریع دوشنبه به‬ ‫ایران ارسال خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬چند هفته ای‬ ‫است این کیت ها به عنوان خط اول غربالگری پیش‬ ‫از ‪ ،PCR‬عکس ریه و…‪ ،‬در بیمارستان های چین‬ ‫استفاده می شود‪ .‬این کیت ها عالوه بر کاهش زمان‬ ‫غربالگری‪ ،‬از بستری شدن افراد غیر مبتال به کرونا‬ ‫در بیمارس��تان ها جلوگیری می کن��د‪ .‬تکنولوژی‬ ‫اس��تفاده ش��ده در ای��ن کیت ها هم��ان ‪IGM/‬‬ ‫‪ IGG‬اس��ت که ب��رای وی��روس ‪۱۹-COVID‬‬ ‫بهینه س��ازی شده است‪ .‬ش��فیعی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫کیت ها با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشکی به‬ ‫انستیتو پاستور یا ازمایشگاه مرجع سالمت وزارت‬ ‫بهداشت ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زهرا طهرانی ‪ :‬بهترین زمان کار و کاسبی برای هر واحد صنفی‬ ‫ک��ه کاال و خدمات عرضه می کند در اس��تانه عید نوروز اس��ت که‬ ‫متاس��فانه امس��ال اینطور نیس��ت‪ .‬این روزها که ویروس کرونا در‬ ‫بیشتر کشورهای دنیا و از جمله ایران شیوع پیدا کرده است بازارها‬ ‫وضع خوبی ندارند و بیشتر مردم در خانه مانده اند تا کمتر در سطح‬ ‫شهر و مراکز عمومی حضور پیدا کنند‪ .‬از بازار کساد رستوران داران‬ ‫گرفته تا قالیش��ویان که بازار شب عیدشان را از دست داده اند و تنها‬ ‫درخواستی که از دولت دارند این است که سازمان های امور مالیاتی‬ ‫و تامین اجتماعی تا حد ممکن با کاسبان راه بیایند و تعامل کنند‪.‬‬ ‫در همین زمینه رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه در روزهای اخی��ر روند‬ ‫کاهش��ی ف��روش در تم��ام بخش های‬ ‫اصناف به ویژه مواد غذایی مش��هود بوده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می کنیم این‬ ‫روند در روزهای پیش رو نیز ادامه داشته‬ ‫باشد‪ .‬قاس��م نوده فراهانی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا درباره نحوه توزیع اقالم توسط واحدهای صنفی گفت‪ :‬برای ایام‬ ‫پایانی سال فروش فوق العاده در واحدهای صنفی‪ ،‬میدان های میوه‬ ‫تره بار و فروشگاه های زنجیره ای برقرار است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مقرر‬ ‫شده رئیسان اتحادیه ها بخشی از سود خود را به مردم تخفیف دهند‬ ‫که البته میزان تخفیف باتوجه به نوع کاال متفاوت است‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫اصناف تهران در پاسخ به این سوال که باتوجه به شیوع ویروس کرونا‬ ‫و احتم��ال کاهش حض��ور فیزیکی مردم برای تهی��ه مایحتاج‪ ،‬ایا‬ ‫تدبیری برای ارس��ال کاالها اندیشیده نشده افزود‪ :‬مردم می توانند‬ ‫خرید خود را با پیک دریافت کنند که در ان صورت هزینه تمام شده‬ ‫کاال افزایش می یابد؛ گویی تخفیفی که روی اجناس لحاظ می شود‬ ‫را بای��د پول پیک دهن��د‪ .‬نوده فراهانی تصریح ک��رد‪ :‬از این نظر که‬ ‫اصناف قراردادی با پیک منعقد کرده و کاال را برای مش��تری ارسال‬ ‫کند‪ ،‬برنامه ای نداریم‪.‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قطعا این اتفاق باعث‬ ‫خس��ارت به اصناف می ش��ود اما ویروس کرون��ا تحت کنترل هیچ‬ ‫کس��ی نیس��ت و همه باید دست به دس��ت هم دهند تا این مشکل‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬به گفته رئیس اتاق اصناف تهران‪ ،‬به تمام بخش های‬ ‫اصناف بخش��نامه برای رعایت صد درصدی بهداش��ت ابالغ شده تا‬ ‫مردم در صورت مراجعه به این واحدها در معرض اسیب نباشند‪ .‬به‬ ‫همین بهانه خبرنگار‬ ‫نیز اخرین وضعیت برخی صنوف را از‬ ‫اتحادیه مرتبط جویا ش��د که همه از وضع کس��اد بازار می گویند و‬ ‫هزینه هایی که روی دستشان مانده‪.‬‬ ‫‹ ‹تاالرهای�ی ک�ه جریم�ه کنس�لی بگیرن�د‪ ،‬پلم�پ‬ ‫می شوند‬ ‫در ای��ن میان صن��وف مختلف برای انکه م��ردم راحت تر بتوانند‬ ‫برنامه های از پیش تعیین ش��ده خود را لغو کنند‪ ،‬با صدور ابالغیه به‬ ‫واحدهای مربوطه دستور داد که جریمه ای از متقاضیان لغو دریافت‬ ‫نشود که یکی از این موارد مربوط به لغو مراسم های عروسی و تاالرها‬ ‫بود‪ .‬هرچند برخی از مردم همچنان مراس��م های خود را در تاالرها‬ ‫برگزار می کنند‪ ،‬اما طرف دیگر ماجرا کس��انی هستند که باتوجه به‬ ‫ش��رایط کنونی لغو مراسم یا جابه جایی ان به زمانی دیگر را ترجیح‬ ‫داده و خواستار فسخ قراردادهای خود هستند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تاالره��ای پذیرایی در‬ ‫این ب��اره ب��ه ایرن��ا گف��ت‪ :‬تمام��ی‬ ‫تشریفات هایی که عهده‪‎‬دار عقد قرارداد‬ ‫تاالرهای پذیرایی هستند نیز شامل این‬ ‫ابالغی��ه می ش��وند‪ .‬ب��ه گفت��ه خس��رو‬ ‫ابراهیمی نی��ا‪ ،‬تم��ام واحده��ای صنفی‬ ‫تاکنون مطیع دستورات اتحادیه بوده اند‬ ‫و تا این لحظه موردی از تخلف و ش��کایت ثبت نش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین از مردم خواس��ت با مس��ئوالن تاالرها که در این شرایط‬ ‫از رس��توران داران گرفته تا قالیش��ویان بازار شب عیدشان را از دست‬ ‫داده اند و تنها درخواس��تی که از دولت دارند این اس��ت که سازمان های‬ ‫ام��ور مالیاتی و تامین اجتماعی تا حد ممکن با کاس��بان راه بیایند و تعامل‬ ‫کنند‬ ‫پذیرفته ان��د از انها جریمه دریاف��ت نکنند‪ ،‬تا حد امکان همکاری و‬ ‫تعامل دوطرفه داش��ته باشند تا این ش��رایط نیز با کمترین مشکل‬ ‫بگذرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خشکشویی ها‬ ‫رئیس خشکشویی و لباسش��ویی شهرستان تهران با بیان اینکه‬ ‫مردم می ترس��ند و مراجعات ما بیشتر نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم‬ ‫فکر می کنند ما الوده ایم و این در حالی اس��ت که ماده اصلی مورد‬ ‫اس��تفاده ما یعنی پرکلرواتیلن ماده اصلی از بین برنده چربی است‬ ‫و این ویروس هم که می گویند چرب است و بیشتر در فضای چرب‬ ‫می نشیند را می تواند از بین ببرد‪.‬‬ ‫ابوالفضل رجب زاده نوجه دهی به‬ ‫گفت‪ :‬در بخش گرفتن لباس از مردم نیز‬ ‫همکاران تمام نکات بهداش��تی را رعایت‬ ‫می کنند و از م��واد ضدعفونی کننده نیز‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ .‬ضم��ن اینکه بوی‬ ‫پرکلرواتیل��ن نیز در فضا پخش اس��ت و‬ ‫نوعی ضدعفونی کننده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حجم کار زیاد هم نش��ده است که البته در طول سال نیز با افت‬ ‫‪40‬درصدی مواجه بودیم که این مورد هم در ایام پایانی س��ال مزید‬ ‫بر علت ش��د که ب��ا کاهش تقاضا از س��وی مردم روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫رجب زاده گفت‪ :‬بسیاری بر اس��تفاده از خریدهای اینترنتی تاکید‬ ‫دارن��د اما م��ردم باید در این بخش هم اگاه باش��ند که از کجا و چه‬ ‫چی��زی خرید می کنند چرا که به عنوان نمون��ه خود من چند روز‬ ‫پیش یکی از پیک موتوری های خرید انالین را دیدم که نانی خرید‬ ‫و با همان دستکش که به موتور و چندجای دیگر زده است نان را در‬ ‫کیس��ه گذاش��ت و برد‪ .‬اینها مواردی اس��ت که باید رعایت شود اما‬ ‫نظارت��ی وجود ندارد‪ .‬مگر خرید اینترنتی از طریق ماش��ین ها تمام‬ ‫اتوماتیک اس��تفاده می شود؟ این خریدها توسط مردم عادی انجام‬ ‫می شود و ممکن است هزار الودگی هم داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس خشکش��ویی و لباسش��ویی شهرس��تان تهران همچنین با‬ ‫بیان اینکه دوس��ال است پیگیر موضوعی هستم که هنوز به نتیجه‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در صنف ما نیز کارگاه های زیرزمینی‬ ‫انالینی داریم که اصال نکات بهداش��تی رعایت نمی ش��ود‪ .‬مردم از‬ ‫خشکشویی های انالینی خدمات بگیرند که مطمئن هستند واگاه‬ ‫باش��ند که لباس هایشان در چه فضایی شس��ت و شو می شود‪ .‬این‬ ‫موضوع را با ‪12‬س��ازمان مختلف مکاتبه کردم که این واحدها باید‬ ‫ساماندهی شود و مشخص باشد که با کجا کار می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رستوران داران‬ ‫رئی��س اتحادی��ه دارندگان رس��توران و‬ ‫س��لف س��رویس از کاه��ش بی��ش از‬ ‫‪40‬درص��دی ف��روش رس��توران ها در‬ ‫روزهای اخیر و به دنبال ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا خبر داد و گفت‪ :‬از وزارت اقتصاد و‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫می خواهی��م که کمی مراع��ات مردم را‬ ‫بکنن��د چرا که بس��یاری از واحده��ای صنفی تعطی��ل کرده اند و‬ ‫درام��دی در این روزها ندارند‪ .‬اصغ��ر میرابراهیمی در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ح��دود ‪50‬درصد از واحده��ای صنفی عضو‬ ‫اتحادیه ‪20‬روز اس��ت که تعطیل هستند و به ما مراجعه می کنند و‬ ‫چرا برخی از قفسه های فروشگاه های زنجیره ای خالی می ماند؟‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای با تاکی��د بر اینکه هیچ‬ ‫کمب��ود کاالیی در فروش��گاه های زنجیره ای وجود ن��دارد‪ ،‬در مورد‬ ‫دالیل خالی ماندن قفسه ها در ساعاتی از روز توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر فیلم هایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان‬ ‫می داد قفس��ه برخی از کاالهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫خالی اس��ت که در این باره امیرخسرو فخریان با بیان اینکه افزایش‬ ‫تقاضای مایحتاج روزانه مردم باعث شده برخی از قفسه ها با سرعت‬ ‫بیش��تری خالی ش��ود‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬از اول اس��فند خرید مردم از‬ ‫فروشگاه ها زیاد شده است‪ .‬برای مثال فروشگاه هایی که قادر هستند‬ ‫حدود ‪3‬هزار مش��تری را پوش��ش دهند با حدود ‪ ۱۰‬هزار مش��تری‬ ‫مواجه شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه هیچ کمب��ود کاالیی در فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای وجود ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به تازگی ب��رای کاهش نگرانی‬ ‫مردم در این زمینه اطالع رسانی هایی انجام شده است‪ .‬همچنین از‬ ‫انبارهای فروشگاه زنجیره ای فیلمبرداری و در فضای مجازی منتشر‬ ‫کردیم تا ش��هروندان اطمینان حاصل کنند ک��ه کمبود کاال وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای همچنین در توضیح علت‬ ‫خالی ماندن برخی از قفس��ه های فروش��گاه های زنجیره ای گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش تقاضا در این فروشگاه ها‪ ،‬قفسه ها در ساعاتی از روز‬ ‫خالی هس��تند که ان هم مربوط به زمانی است که کاالها از انبار به‬ ‫قفسه منتقل می شود؛ بنابراین کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر می رسد شهروندان به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫نگران هس��تند که نتوانند بعدا دوباره خرید کنند یا کارخانه ها برای‬ ‫تولید به مش��کل بخورند‪ ،‬اما براس��اس اطالعات م��ا درحال حاضر‬ ‫کارخانه ها در ‪ 3‬نوبت تولید دارند و کمبود کاال وجود ندارد‪.‬‬ ‫راهکار می خواهند که ما نی��ز هیچ چیزی برای گفتن نداریم‪ .‬فقط‬ ‫نامه به س��ازمان های ذی رب��ط داده ایم و درخواس��ت کردیم که با‬ ‫کاسبان تعامل کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در شبکه های مجازی و سایت‬ ‫ن خود در رس��توران ها توصیه کردیم تا حتما از‬ ‫اتحادی��ه به همکارا ‬ ‫ماسک و دستکش استفاده کنند و میزها را هر ‪۱۵‬دقیقه یک بار نیز‬ ‫با الکل و اب ضدعفونی کنند‪ .‬به هر حال رسانه ها و صدا و سیما مدام‬ ‫اعالم می کند که مردم به رستوران نروند و برهمین اساس مردم هم‬ ‫به این توصیه ها گوش می دهند و مراجعه بس��یار کم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه دارندگان رس��توران و س��لف سرویس با بیان اینکه‬ ‫بازارها کس��اد است و شب عید ضررهای بس��یاری داشته و داریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��اعت کاری اتحادیه هم کاهش پیدا کرده اس��ت و هرچند‬ ‫دوره ای بازرس��ی از واحدها داریم اما در این ش��رایط بازرسی ویژه‬ ‫دیگ��ری نداریم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به واحدهای صنفی تاکید کردیم که‬ ‫رس��توران ها باید غذای تماما پخته عرضه و از فروش غذاهای خام و‬ ‫نیم پز خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طباخان‬ ‫رئی��س اتحادیه طباخان‪ ،‬فروش��ندگان‬ ‫کله وپاچ��ه و س��یرابی با تاکی��د براینکه‬ ‫صنف ما تعطیل است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫واحدها تعطیل کرده اند و واحدهایی هم‬ ‫که باز هستند تفاوتی با واحدهای تعطیل‬ ‫ندارند چون درامدی ندارند‪.‬‬ ‫حسین رواسی به‬ ‫گفت‪ :‬فروش‬ ‫ق مصرفی ش��ان نیست‪ .‬خودم نیز‬ ‫این واحدها در حد هزینه اب و بر ‬ ‫دو مغ��ازه ای که دارم را تعطیل کردم تا این مش��کالت پایان بیابد‪.‬‬ ‫ساعات کاری واحدهای صنفی اتحادیه ما از ‪4‬صبح تا ‪10‬شب است‬ ‫ام��ا هر واحدی بن��ا به فعالیت خ��ود کار می کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مسئوالن وزارت اقتصاد و س��ازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫نی��ز در ای��ن مملکت زندگی می کنن��د و به طور قط��ع از همه این‬ ‫مشکالت باخبر هستند‪.‬‬ ‫اگر یک یک واحد صنفی که مغازه برای خودش باش��د و فعالیتی‬ ‫نداش��ته باش��د حداقل روزی ‪300‬هزارتومان هزین��ه دارد و بیمه‬ ‫کارگ��ر را هم بای��د پرداخت کند که با همه ای��ن اوصاف ضررهای‬ ‫بس��یاری متحمل می شود بنابراین مس��ئوالن باید فکری به حال‬ ‫کاسبان کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طباخان‪ ،‬فروشندگان کله و پاچه و سیرابی افزود‪:‬‬ ‫قب��ل از تماس ش��ما با یکی از اعضا صحب��ت می کردم که می گفت‬ ‫‪100‬هزارتومان فروش داش��تم‪ .‬این یعنی تفاوت خرید و فروش او‬ ‫‪15‬هزار تومان اس��ت و حداقل هزینه ‪500‬هزار تومانی در روز دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نهادهای دولتی باید با کس��به راه بیایند‪ ،‬رس��انه ملی و‬ ‫دیگر رسانه ها نیز باید اطالع رسانی و این موضوع را مطرح کنند که‬ ‫در صورت امکان ملک دارن با مستاجران خود تعامل کنند و حداقل‬ ‫این چند روزی که تعطیل هس��تند از انها اجاره نگیرند‪ .‬هرچند این‬ ‫مشکلی است که گریبانگیر همه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قالیشویان‬ ‫رئیس اتحادیه قالیش��ویان نیز با بی��ان اینکه تقاضای مردم برای‬ ‫گرفت��ن خدمات از ما به دلیل رفت وامد همکاران ما در منازل مردم‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه در ایام پایانی‬ ‫س��ال قرار دادیم و معموال بازار صنف ما رونق می گیرد اما امس��ال‬ ‫این گونه نیست‪.‬‬ ‫حمید محمدی کمس��رخ در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬به اعض��ای خود‬ ‫س��فارش کرده ای��م ک��ه ب��ا م��واد‬ ‫ضدعفونی کننده تمام نکات بهداشتی را‬ ‫رعای��ت کنند اما به هر حال بس��یاری از‬ ‫تو امدها دوری می کنند‪ .‬در‬ ‫م��ردم از رف ‬ ‫ی کردن واحدهای‬ ‫صورتی که ضدعفون�� ‬ ‫صنفی قالیش��ویی هزینه کمتری نس��بت ب��ه ضدعفونی کردن در‬ ‫منزل دارد اما مردم بیشتر به کم شدن ارتباطات تاکید دارند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه واحدی از اتحادیه ما تعطیل نکرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫افزایش تورم و قیمت های بخش های مختلف ما هنوز هم براس��اس‬ ‫نرخنامه سال ‪ 97‬فعالیت داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹فروشندگان گوشت‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تهیه و توزیع گوش��ت‬ ‫گوس��فندی با بیان اینکه هفته گذشته با‬ ‫خرید ش��تاب زده مردم مواج��ه بودیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همی��ن موضوع باعث اندکی‬ ‫افزای��ش قیم��ت ش��د اما در ای��ن هفته‬ ‫خوشبختانه از ازدحام برای خرید کاسته‬ ‫شده است و قیمت ها نیز از شنبه گذشته‬ ‫به تعادل رس��ید‪ .‬علی اصغر ملکی با تاکید براینکه خریدها بس��یار‬ ‫عادی ش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر قیمت ش��قه‬ ‫گوسفندی بدون دنبه ‪110‬هزار تومان در سطح بازار است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به تصمیماتی که در جلس��ه مش��ترک با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬گوش��ت گوساله‬ ‫بی اس��تخوان برزیل��ی با قیمت مص��وب ‪40‬هزارتوم��ان در مراکز‬ ‫منتخب س��طح شهر توزیع می شود و قرار اس��ت تا پایان هفته نیز‬ ‫مرغ را با قیمت مصوب در اختیار واحدها قرار دهند‪ .‬ابن محصوالت‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای و میادین میوه تره ب��ار و برخی واحدهای‬ ‫صنفی منتخب سطح شهر به فروش می رسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��عید درخش��انی رئی��س‬ ‫اتحادیه س��وپر مارکت و مواد پروتئینی‬ ‫درباره وضعیت واحدهای صنفی اتحادیه‬ ‫خود به‬ ‫گف��ت‪ :‬تاثیری در فروش‬ ‫واحده��ای صنفی و تقاض��ای مردم که‬ ‫ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا باشد‪ ،‬رخ‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫بازار ما ارام است و مشکلی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫ناصر حس��ینی تبریزی‪ ،‬رئیس پیش��ین‬ ‫اتحادیه چلوکباب و چلوخورش اما با بیان‬ ‫اینکه وضع همه کس��به یک چهارم شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به صمت گفت‪ :‬بازار تهران نیز در‬ ‫این روزهای پایانی س��ال بس��یار خلوت‬ ‫اس��ت چر ا که بیشتر مردم از خان ه بیرون‬ ‫نمی ایند‪.‬‬ ‫امیدواریم همه مردم س�لامت باشند که به امید خدا کار اقتصادی‬ ‫بعدها هم می تواند رونق بگیرد‪.‬‬ ‫با‬ ‫همچنی��ن در تم��اس تلفنی‬ ‫محم��د اقاطاه��ر‪ ،‬رئی��س بنک��داران‬ ‫موادغذای��ی نی��ز او بن��ا ب��ه دالیل��ی از‬ ‫اظهارنظ��ر و مصاحبه خ��ودداری کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬من به دلیل عمل س��نگینی که‬ ‫داش��تم یک ماه از ب��ازار دور ب��ودم و به‬ ‫همی��ن دلی��ل نمی توان��م اظهارنظری‬ ‫داشته باشم و فعال مصاحبه ای نمی کنم‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد ویژه تهیه کاالهای بهداشتی در وزارت بهداشت‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی‬ ‫و اقتصادی س��ازمان حمایت گفت‪ :‬در مورد ماسک و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده س��تادی در سازمان غذا و دارو تشکیل و‬ ‫اقدامات الزم در این زمینه انجام می شود‪.‬‬ ‫س��یدداوود موس��وی در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس اظه��ار‬ ‫ک��رد ‪ :‬موض��وع رص��د و پای��ش کاال ب��ه ط��ور وی��ژه در‬ ‫دس��تور کارگ��روه تنظیم ب��ازار ق��رار دارد و م��واردی که‬ ‫مش��کالتی وجود دارد این کارگروه اقدام��ات خود را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی‬ ‫و اقتصادی س��ازمان حمایت تصریح کرد‪ :‬در مورد ماسک‪،‬‬ ‫ژل و مواد ضد عفونی کننده س��تاد ویژه ای در سازمان غذا‬ ‫و دارو به نمایندگی این س��ازمان‪ ،‬معاون تولید امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تش��کیل و اقدامات الزم در‬ ‫این زمینه انجام می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬به دالیل شرایط خاص‬ ‫داروخانه ها و رعایت موازین بهداش��تی و بر اس��اس قوانین‬ ‫موجود نظارت بر داروخانه ها بر عهده وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرس�ان ام�کان حض�ور در داروخانه ه�ا را‬ ‫ندارند‬ ‫موس��وی گفت ‪ :‬امکان حضور بازرس��ان سازمان حمایت‬ ‫و س��ازمان های صنعت معدن و تج��ارت در داروخانه ها به‬ ‫دلیل موانع قانونی امکان پذیر نیس��ت و این وظیفه متوجه‬ ‫بازرس��ان دانشگاه های علوم پزشکی و تعزیرات است؛ اما در‬ ‫گشت های مشترک با دستگاه های مرتبط انبارهای مختلفی‬ ‫کش��ف و پرونده های مختلفی در این ارتباط به ویژه درباره‬ ‫گرانفروشی توزیع کنندگان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی‬ ‫و اقتصادی س��ازمان حمایت اظهار کرد‪ :‬با پیگیری به عمل‬ ‫امده و تالش برای افزایش س��طح تولی��د با تغییر خطوط‬ ‫تولی��د و اخذ مجوزه��ای الزم در حداقل زمان ممکن برای‬ ‫تولید انواع ماس��ک به ویژه برای تامین ماسک های ‪ n95‬و‬ ‫همچنین استقرار بازرس معین از سوی سازمان حمایت در‬ ‫محل واحدهای تولیدی برای نظارت بر تحویل کاال حسب‬ ‫حواله های صادره از سوی س��ازمان غذا و دارو و جلوگیری‬ ‫از تحوی��ل ب��ه عوامل غیر درب کارخان��ه و توزیع از طریق‬ ‫شرکت های پخش منتخب در س��طح عرضه‪ ،‬داروخانه ها و‬ ‫مراک��ز درمانی قطعا به واس��طه تامین مکفی کاال قیمت ها‬ ‫متع��ادل خواهد ش��د و تخلفات به حداق��ل ممکن خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫اصناف‬ ‫از ابعاد انباشت کاالهای مورد نیاز مردم از سوی برخی فروشگاه های اینترنتی گزارش می دهد‬ ‫پس از انتش��ار گزارش گشت تعزیرات مدیران دیجی‬ ‫کاال بیانیه ای صادر کرده و در ان مدعی ش��دند که تمام‬ ‫ماسک های کشف ش��ده در حال ارسال برای مشتریان‬ ‫بوده و روند بسته بندی و ارسال را طی می کرده است‪ .‬در‬ ‫این بیانیه امده است‪:‬‬ ‫گزارش صداوس��یما درباره احتکار ماس��ک توس��ط‬ ‫دیجی کاال کذب است‪.‬‬ ‫صبح امروز (شنبه) درحالی که همکاران عملیات ما‪ ،‬با‬ ‫وجود نگرانی شیوع ویروس کرونا‪ ،‬در حال اماده سازی‬ ‫و ارس��ال ماسک های س��فارش گذاشته شده مشتریان‬ ‫دیجی کاال بودند‪ ،‬مامورین سازمان تعزیرات حکومتی به‬ ‫مرکز پردازش دانش مراجعه کردند و بدون توضیح ‪۳۴‬‬ ‫هزار عدد ماس��ک فروخته شده به مشتریان دیجی کاال‬ ‫را جم��ع اوری کردند‪ .‬درحالی که طبق صورت جلس��ه‬ ‫س��ازمان تعزیرات ‪ ۳۴‬هزار ماس��ک موجود بوده است‪،‬‬ ‫این ع��دد در گزارش مغرضانه ش��بکه تلویزیونی ایران‬ ‫کاال‪ ،‬ب��ه دروغ ‪ ۵‬میلیون عدد عنوان ش��د‪ .‬کلیه این ‪۳۴‬‬ ‫هزار عدد ماس��ک در چندین روز پیش به فروش رفته و‬ ‫به نوبت در حال اماده س��ازی و ارسال به مشتریان بوده ‬ ‫است‪ .‬ضمنا دیجی کاال در راستای مسئولیت اجتماعی‬ ‫خود از فروش این ماس��ک ها هیچ انتفاع مالی نداشته و‬ ‫مت��ن جوابیه دیج��ی کاال عالوه بر انتش��ار در فضای‬ ‫رسانه های رس��می کش��ور‪ ،‬در صفحه اینستاگرام این‬ ‫ش��رکت نیز منتش��ر ش��د و مخاطبان فضای مجازی‪،‬‬ ‫ابرازکردن��د ک��ه تالش ش��بانه روزی انها ب��رای خرید‬ ‫ماس��ک از دیجی کاال همواره ناموفق بوده است‪ .‬تعداد‬ ‫کامنت ها تا لحظه انتش��ار این خبر بیش از ‪ ۶‬هزار مورد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬خانم��ی به اعتراض گفت‪ :‬چگونه اس��ت‬ ‫ک��ه ما هر وقت ماس��ک س��رچ کردی��م در دیجی کاال‬ ‫ناموجود بوده ولی ش��ما دیروز ‪ ۳۴‬هزار عدد فروختید؟‬ ‫خانم دیگری اینطور نوش��ت‪ :‬من خ��ودم همون روزای‬ ‫اول از س��ایت ش��ما ماس��ک س��فارش دادم اما از سبد‬ ‫خریدم حذف شد‪.‬‬ ‫ف��رد دیگری در تایید صحبت اف��راد قبلی اظهارکرد‪:‬‬ ‫خیلی وقته ژل ضد عفونی و ماس��ک در س��ایت ش��ما‬ ‫ناموجود است‪.‬‬ ‫کاربری هم نوشت‪ :‬شما مگه همون پلتفرمی نیستین‬ ‫که ب��رای خریده��ای ‪ ۱۰۰‬هزار تومان ب��ه باال تحویل‬ ‫فوری ماس��ک فیلتر دار رو اکس��پرس زده بودین؟ حاال‬ ‫چطور شده تحویلتون یک هفته طول می کشه؟‬ ‫حداق��ل ‪ ۳‬هزار مورد دیگ��ر از پیام های اینچنینی در‬ ‫صفحه مجازی دیجی کاال توس��ط مخاطبان درج شده‬ ‫سعید قربانی‬ ‫کارشناس نمایشگاهی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دفاع زیرپوستی‬ ‫معاون وزیر ارتباطات در یادداشتی توییتری با عنوان‬ ‫«نکاتی در م��ورد خبر احتکار دیج��ی کاال» توضیحی‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫صبح روز گذش��ته یادداش��تی کوت��اه از معاون وزیر‬ ‫ارتباطات در رابطه با کشف انبار ‪ ۵‬میلیونی ماسک های‬ ‫احتکار شده در شرکت دیجی کاال منتشر شد‬ ‫اینترنت��ی (از جمله دیجی کاال) ح��دود یک هفته بعد‬ ‫از سفارش‪ ،‬اماده س��ازی و توزیع انجام می شود‪ .‬ادعای‬ ‫مدیران دیجی کاال ان اس��ت که ماس��ک ها هفته پیش‬ ‫فروخته ش��ده بوده و کد ملی خریداران نیز مش��خص‬ ‫اس��ت و اساس��ا انبار نش��ده بود و در مرحله توزیع بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬طبق بیانیه ش��رکت دیجی کاال کل ماسک ها ‪۳۴‬‬ ‫ه��زار عدد ب��وده نه ‪ ۵‬میلیون‪ .‬کارمزد این ش��رکت نیز‬ ‫نامه وزیر بهداشت به روحانی‬ ‫دکتر نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به حسن روحانی‬ ‫رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستار همکاری همه‬ ‫نهادها با این وزارتخانه ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬در نامه‬ ‫وزیر بهداشت امده است‪:‬‬ ‫به اس��تحضار می رس��اند ب��ا پیش بین��ی اینجانب از‬ ‫احتم��ال ورود وی��روس کرونای جدید به کش��ور طی‬ ‫نامه ای به گمرکات کشور اعالم نمودم صادرات و خروج‬ ‫ماس��ک تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم ش��ود و همکارانم‬ ‫را مام��ور کردم تا با قیمت مناس��ب تولیدات داخل را‬ ‫خریداری و جه��ت روز مبادا ذخیره کنند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫باوجود پیگیری ف��راوان مقدار اندکی خریداری و بقیه‬ ‫تولیدات کش��ور وارد بازار سیاه ش��د‪ .‬متاسفانه پس از‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬روز فقط یک میلیون عدد ماس��ک‬ ‫تحویل و بقیه نمی دانم در کجا انباش��ته شده‪،‬‬ ‫هم��کاران اینجانب بدلیل اجبار ش��بانه روز در‬ ‫بازارهای مختلف و درنقش واس��طه و دالل از‬ ‫قاچاقچیان ب��ا قیمت گزاف می خرند‪ .‬س��وال‬ ‫بنده این است که ایا در شرایطی که همکاران‬ ‫جان بر کف اینجانب در س��خت ترین ش��رایط‬ ‫ممکن روز و ش��ب در بخش های ال��وده پروانه وار گرد‬ ‫م��ردم می گردند و خواب و ارامش و س�لامتی خود را‬ ‫قربانی س�لامت و راحتی مردم می کنند‪ ،‬در ایامی که‬ ‫احتمال الودگی مردم بدلیل عدم وجود اقالم حفاظتی‬ ‫و پیش��گیرانه در خطراس��ت‪ ،‬این ش��بکه فرصت طلب‬ ‫بی انص��اف از کج��ا خاط��ر جمع��ی دارد‬ ‫که اینگونه جس��ورانه روب��ه روی مردم و‬ ‫مس��ئوالن می ایس��تد و ب��ه راحتی اعالم‬ ‫می کند که دویس��ت میلیون ماس��ک را‬ ‫می تواند ‪ ۲۴‬ساعته با فالن قیمت در فالن‬ ‫جا عرضه کند؟ ایا رواست گروهی دل به‬ ‫دریای الودگ��ی جهت رهایی مردم بزنند‬ ‫و گروهی لباس و ماس��ک و‪ ...‬بیمارانش��ان را در انبارها‬ ‫برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها‬ ‫تلنب��ار کنند؟ اینجانب تردید ن��دارم اگر عزم نهاد های‬ ‫کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر‬ ‫شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم‪.‬‬ ‫اخالل در نظام سالمت مجازات افساد فی االرض دارد‬ ‫دادس��تان کل کش��ور در نامه ای به وزیر بهداش��ت‬ ‫نوش��ت‪ :‬اخ�لال در نظ��ام س�لامت م��ردم و اقدامات‬ ‫مجرمانه در راس��تای جنایت علیه تمامیت جس��مانی‬ ‫افراد برابر م��اده ‪ ۲۸۶‬قانون مجازات اس�لامی نه تنها‬ ‫جرم محس��وب می گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات‬ ‫افس��اد ف��ی االرض دارد‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫دادستانی کل کشور‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین محمد‬ ‫جعف��ر منتظری در این نام ه ضم��ن قدردانی از تالش‬ ‫همه پزشکان و پرستاران و سایر دست اندرکاران جبهه‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا بر امادگی دادستانی کل کشور‬ ‫در برخورد با اخاللگران نظام س�لامت تاکید کرد‪ .‬وی‬ ‫در این نامه اخالل در نظام س�لامت م��ردم را اقدامی‬ ‫مجرمانه در حد مجازات افساد فی االرض عنوان کرده‬ ‫‹ ‹مردم در فضای مجازی چه می گویند؟‬ ‫و خواستار اعالم موارد احتکار‪ ،‬عدم عرضه مواد‬ ‫شوینده و ماسک و اقالم مورد نیاز برای مبارزه‬ ‫با کرونا به دفتر دادس��تانی کل کش��ور شد تا‬ ‫با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند‪ .‬دادس��تان‬ ‫کل کش��ور در این نامه اورده است‪ :‬نامه پر از‬ ‫درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی امنیت‬ ‫ملی مالحظه نمودم‪ .‬ضمن س��پاس و تش��کر‬ ‫از حضرتعال��ی و تمامی همکاران تالش��گرتان در خط‬ ‫مقدم جبه ه مقابله با کرونا اعم از پزش��کان و پرستاران‬ ‫و کمک پرستاران و سایر دس��ت اندرکاران مربوط‪ ،‬به‬ ‫اطالع می رساند اخالل در نظام سالمت مردم و اقدامات‬ ‫مجرمانه در راس��تای جنایت علیه تمامیت جس��مانی‬ ‫افراد برابر م��اده ‪ ۲۸۶‬قانون مجازات اس�لامی نه تنها‬ ‫ناظمی در این یادداشت احتمال وجود یک سناریوی‬ ‫س��اختگی درباره احتکار را مطرح کرده و حتی سازمان‬ ‫تعزیرات را زیر سوال برده است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬وی همچنین معطل ماندن‬ ‫مردم را در شرایطی که با شدیدترین کمبودها در حوزه‬ ‫تامین مواد بهداش��تی دس��ت به گریبان هستند‪ ،‬امری‬ ‫ع��ادی دانس��ته و از دپو یک هفت��ه ای محصوالت (اگر‬ ‫ادعای دیجی کاال درباره ماس��ک های احتکار ش��ده را‬ ‫قبول کنیم) و منتظر گذاشتن مشتریان دفاع می کند‪.‬‬ ‫متن این یادداشت به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اگر چنین موردی اثبات ش��ود‪ ،‬باید ش��دیدترین‬ ‫برخورد با این ش��رکت ش��ود‪ ،‬اما اگر اثبات نش��ود باید‬ ‫صداوس��یما و رئیس ان ش��عبه تعزیرات محکوم شوند‪،‬‬ ‫هر چند همه می دانیم طرف دوم همواره مصون اس��ت!‬ ‫هرکدام از ‪ ۲‬مدعی در این میان محکوم باش��د‪ ،‬جنایتی‬ ‫بزرگ کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هیچ کیت یا کاالیی تاکنون به دیجی کاال توس��ط‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا بهداش��ت داده نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬شاید (احتمال) س��ناریوی ساختگی این کشف‬ ‫هم تداوم روند توزیع غیرشفاف این نوع کاال بوده باشد‪،‬‬ ‫به اس��تناد یک خبر نادرست امیدوارم احتمال درستی‬ ‫نباش��د چراکه درس��ت بودن ان‪ ،‬نش��ان از یک مافیای‬ ‫پرقدرت دارد!‬ ‫‪ -۳‬همانطور که در توییت نوش��تم‪ ،‬پیش��نهاد توزیع‬ ‫کااله��ای ض��روری بهداش��تی (در اپیدم��ی کرون��ا)‬ ‫توس��ط فروش��گاه های اینترنت��ی را دیج��ی کاال داده‬ ‫ب��ود‪ .‬ول��ی تصمیم گرفته ش��ده ان بود ک��ه از ظرفیت‬ ‫کل فروش��گاه های اینترنتی استفاده ش��ود‪ ،‬نه صرفا و‬ ‫انحصاری از دیجی کاال‪.‬‬ ‫‪-۴‬اکنون به دلیل س��فارش باالی کاال فروشگاه های‬ ‫جرم محسوب می گردد بلکه مجازاتی در‬ ‫حد مجازات افساد فی االرض دارد‪.‬‬ ‫منتظ��ری در ای��ن نامه به مس��ئوالن‬ ‫ذیرب��ط در سراس��ر کش��ور تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫موارد مربوط اع��م از احتکار‪ ،‬عدم عرضه‬ ‫مواد شوینده‪ ،‬ماس��ک و سایر اقالمی که‬ ‫در جهت پیشگیری یا درمان مبتالیان به‬ ‫کرونا موثر هس��تند را با قید فوری��ت به دفتر اینجانب‬ ‫ارس��ال و اعالم دارند تا نسبت به پیگیری ان به صورت‬ ‫فوق العاده اقدام گردد‪.‬‬ ‫وی همچنین در این نامه افزوده اس��ت‪ :‬قوه قضاییه‬ ‫اقدامات��ی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دس��ت‬ ‫اقدام دارد که به زودی مراتب به اطالع خواهد رسید‪.‬‬ ‫برای توزیع صفر بوده اس��ت و این امر به دلیل ش��رایط‬ ‫خاص کشور بوده است‪ .‬منتظر تعیین نتیجه می مانیم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مدل کس��ب وکار دیجی کاال‪ ،‬مارکت پلیس است‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب در این حالت مانند پاس��اژی اس��ت که‬ ‫فروش��ندگان مختلف به عرض��ه کاال می پردازند و این‬ ‫به معنای ان اس��ت که تخلف یک مغ��ازه در درجه اول‬ ‫بر عهده پاس��اژ نیست‪ ،‬هرچند پاس��اژدار نیز باید بر ان‬ ‫نظارت کند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬هرگون��ه قضاوت‪ ،‬بدون ش��نیدن ادعای طرفین‬ ‫این دعوا‪ ،‬چیزی جز دمیدن بر تنور دروغ گویی نیس��ت‪.‬‬ ‫بگذارید این ش��ک را هم داشته باشیم که شاید گروهی‬ ‫که از توزیع س��نتی غیرش��فاف منفعت می برند؛ تمایل‬ ‫دارند تصویری س��یاه از ح��وزه فناوری ارائ��ه کنند (با‬ ‫پشتیبانی های خاص)؛ حداقل احتمالش صفر نیست‪.‬‬ ‫‪ -۸‬همچنان معتقدم راه ما برای توس��عه از ش��فافیت‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫اگر خبر احتکار درس��ت باشد نیاز داریم به شفافیت‬ ‫بیش��تر بازار و اگر هم درس��ت نباش��د‪ ،‬باز نیاز داریم به‬ ‫ش��فافیت و عالوه ب��ر ان بیش��تر ایم��ان می اوریم به‬ ‫رس��انه ها و صداوس��یمایی غیرانحص��اری و ازاد! در‬ ‫رابطه ب��ا نایاب ش��دن محصوالت مورد نی��از مردم در‬ ‫س��ایت های اینترنتی پیش از این هم شاهد برخی گران‬ ‫فروش��ی ها و انجام رفتارهای مشکوک بودیم که اخیرا‬ ‫و ب��ا توجه به برخوردهای قاطع قوه قضاییه و س��ازمان‬ ‫تعزی��رات حکومتی‪ ،‬م��ی توانیم به کاهش چش��مگیر‬ ‫چنین اتفاقاتی امیدوار باشیم‪ .‬در شرایط کنونی کشور‬ ‫و کمبود ش��دید ماسک های بهداش��تی برای مقابله با‬ ‫ویروس خطرناک کرونا ایا چنین اقداماتی و بازی با جان‬ ‫مردم با احتکار ماسک استحقاق شدیدترین برخوردها‬ ‫مثل تعطیلی موقت یا دائم را ندارد؟‬ ‫محمدعلی اسفنانی‬ ‫طی یک هفته‬ ‫گذشته ‪5‬‬ ‫میلیون ماسک‬ ‫کشف شده‬ ‫و طی چند‬ ‫روز گذشته‬ ‫نیز ‪ 5‬کانتینر‬ ‫دستکش کشف‬ ‫شد که طبق‬ ‫قانون صاحبان‬ ‫این کاالها مکلف‬ ‫به عرضه در‬ ‫بازار شده اند‬ ‫پیدایش ویروس کرونا در کشور چین و پس‬ ‫از ان در برخ��ی از نقاط دیگر جهان باعث بروز‬ ‫مشکالت جدی در بسیاری از صنایع گردید که‬ ‫صنعت نمایش��گاه و رویداده��ا نیز از این قاعده‬ ‫مستثنا نیس��ت‪ .‬تهدید حاصل از ویروس کرونا‬ ‫طی چند ماه اخیر صنعت نمایش��گاه و صنایع‬ ‫مرتب با نمایش��گاه مانند صنع��ت هتل داری‪،‬‬ ‫رستوران داری‪ ،‬خطوط هوایی‪ ،‬صنعت بازاریابی‬ ‫گمرک‪ ،‬صنعت گردشگری و بسیاری از صنایع‬ ‫دیگر را با چالش های جدی و البته موقت روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نمایشگاه ها و رویدادهای بسیاری‬ ‫در نق��اط مختلف جهان کنس��ل ش��د یا تاریخ‬ ‫برپای��ی انها به تعویق افتاد‪ .‬بس��یاری از مراکز‬ ‫نمایش��گاهی به بیمارس��تان های موقت تبدیل‬ ‫ش��د و پروازهای بین المللی ب��ه حداقل ممکن‬ ‫رس��ید‪ .‬کش��ور چین به عنوان مب��دا پیدایش‬ ‫این ویروس و قطب مهم صنعت نمایش��گاهی و‬ ‫کشوری که صنعت نمایشگاه در ان حکم موتور‬ ‫اقتصادی را دارد بیش از سایر کشورهای درگیر‬ ‫این موضوع‪ ،‬متضرر شد‪ .‬برگزاری ساالنه بیش‬ ‫از ‪ ۳۸۰۰‬عنوان نمایش��گاه در کشور در فضایی‬ ‫ح��دود ‪ ۱۳۰‬میلی��ون مترمربع‪ ،‬س��ازماندهی‬ ‫نمایشگاه در ‪ ۶۶‬کش��ور توسط برگزار کنندگان‬ ‫نمایش��گاهی چینی و حضور غرفه داران چینی‬ ‫در ‪ ۷۱۸‬عنوان نمایشگاهی در ‪ ۳۳‬کشور بیانگر‬ ‫تاثیر پذی��ری اقتص��اد کش��ور چین ب��ه عنوان‬ ‫دومین قدرت اقتصادی دنیا از صنعت نمایشگاه‬ ‫و تاثیر گذاری ان بر صنعت نمایشگاه دنیا است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا با تاثیر بر نمایشگاه های مطرحی‬ ‫مانند بزرگترین نمایشگاه موبایل دنیا‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫خودرو پکن‪ ،‬هفته مد شانگهای و نمایشگاه غذا‬ ‫و هتل اس��یا تاکنون ح��دود ‪ ۲/۵‬تریلیون دالر‬ ‫ضرر را متوجه صنعت نمایش��گاهی دنیا نموده‬ ‫اس��ت که ب��ه احتمال ق��وی ‪ ۱/۵‬تریلیون دالر‬ ‫ضرر را نیز متوجه تولید ناخالص داخلی جهان‬ ‫خواهد نمود‪ .‬باید صبر کرد و نقش این ویروس‬ ‫در تنش های اقتصادی جهان را رصد کرد‪.‬‬ ‫تبدیل شهر افتاب به‬ ‫بیمارستان کرونا‬ ‫تکذیب شد‬ ‫قادری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایشگاهی شهر‬ ‫افت��اب گف��ت‪ :‬خب��ری مبنی بر امادگی ش��هر‬ ‫افتاب برای تبدیل به بیمارس��تانی ویژه پذیرش‬ ‫بیم��اران مبتال ب��ه کرونا خبر کذب اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایج��اد یک مرکز برای درم��ان و قرنطینه‬ ‫ک��ردن بیماران مبتال به کرونا نیازمند تجهیزات‬ ‫پزش��کی و امکانات بهداش��تی اس��ت که چنین‬ ‫امکاناتی در ش��هر افتاب وجود ندارد‪ .‬قادری در‬ ‫پایان اظهارکرد‪ :‬وزارت بهداش��ت تاکنون چنین‬ ‫درخواستی از ما نداشته است‪.‬‬ ‫نمایشگاه خودروی‬ ‫ژنو‪ ۲۰۲۰‬لغو شد‬ ‫امیر ناظمی‬ ‫اگر خبر احتکار‬ ‫درست باشد‬ ‫نیاز داریم به‬ ‫شفافیت بیشتر‬ ‫بازار و اگر هم‬ ‫درست نباشد‪،‬‬ ‫باز نیاز داریم به‬ ‫شفافیت و عالوه‬ ‫بر ان بیشتر‬ ‫ایمان می اوریم‬ ‫به رسانه ها و‬ ‫صداوسیمایی‬ ‫غیرانحصاری‬ ‫و ازاد‬ ‫نمایش��گاه خ��ودروی ژنو ‪ ۲۰۲۰‬تح��ت تاثیر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا لغو شد‪ .‬نمایشگاه خودروی‬ ‫ژنو ‪ ۲۰۲۰‬که قرار بود در تاریخ پنجم تا پانزدهم‬ ‫مارس امسال میالدی در شهر ژنو سوئیس میزبان‬ ‫شرکت های خودرو سازی و عالقه مندان به صنعت‬ ‫خودرو باشد‪ ،‬تحت تاثیر شیوع ویروس خطرناک‬ ‫و کشنده کرونا و انصراف بسیاری از خودروسازان‬ ‫و فعاالن در این صنعت‪ ،‬لغو ش��د‪ .‬لغو نمایش��گاه‬ ‫خودروی ژنو ‪ ۲۰۲۰‬به علت تصمیمات و اقدامات‬ ‫دولت س��وئیس در ممنوعی��ت برگزاری هرگونه‬ ‫گردهمایی و تجمع��ات عمومی بیش از هزار نفر‬ ‫تا ‪ ۱۵‬مارس امس��ال میالدی اعالم ش��ده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش واشنگتن پست‪ ،‬سال گذشته‬ ‫بال��غ بر ‪ ۶۰۰‬هزار نفر از نمایش��گاه خودروی ژنو‬ ‫بازدید کرده بودند که همین رقم لغو برگزاری این‬ ‫رویداد مهم را توجیه می کند‪ .‬هنوز معلوم نیست‬ ‫که خودروسازانی که می خواستند در جریان این‬ ‫نمایشگاه از محصوالت جدید خود رونمایی کنند‪،‬‬ ‫ب��رای معرفی این خودروها چه برنامه ای خواهند‬ ‫داشت‪ .‬بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال‬ ‫در ح��وزه خودرو ب��ر اورد و اع�لام کردند که به‬ ‫احتمال زیاد بسیاری از خودروسازان محصوالت‬ ‫جدی��د خود را به صورت انالین رونمایی خواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬برخ��ی دیگ��ر از انها نیز بر ای��ن باورند که‬ ‫احتماالً برخی دیگر از ش��رکت های خودروسازی‬ ‫و معرف��ی محص��والت جدید خود را ب��ه زمان و‬ ‫نمایشگاه دیگری به تعویق بیندازند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارکن��ان دیجی کاال فرزندان این کش��ور هس��تند‬ ‫و در این ش��رایط س��خت ب��دون تعطیلی‪ ،‬ب��ا پذیرش‬ ‫همه خط��رات و با تمام توان در کنار م��ردم عزیز ایران‬ ‫ایستاده اند‪ .‬خاطر نشان می شود براساس ماده ‪ ۶‬بند ‪۱۱‬‬ ‫قانون مطبوعات؛ ش��بکه ایران کاالی صداوسیما و کلیه‬ ‫رسانه هایی که این خبر را منتشر کرده اند ملزم به انتشار‬ ‫تکذیبیه دیجی کاال هستند‪ .‬شکایت و پیگیری حقوقی‬ ‫برای دیجی کاال محفوظ است‪».‬‬ ‫این ماسک ها را با قیمت خرید به فروش رسانده است‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس هرگونه ادعای احتکار و سوءاستفاده از ارائه ‬ ‫این خدمات به هموطنان در سراس��ر ایران‪ ،‬بی اس��اس‪،‬‬ ‫مغرضانه و کذب کامل است‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده که دیجی کاال چهار روز‬ ‫پیش طی نامه ای رس��می به وزارتخانه های ارتباطات‪،‬‬ ‫بهداش��ت و صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت امادگی خود را‬ ‫جه��ت در اختیار ق��رار دادن تمام توان لجس��تیکی و‬ ‫زیرساختی برای عرضه ماس��ک و کیت های بهداشتی‬ ‫با حاشیه سود صفر و بدون هیچ چشم داشت اقتصادی‪،‬‬ ‫اعالم کرده بود‪( .‬نامه پیوست شده است)‪.‬‬ ‫همان طور که پیش از این به اطالع مردم عزیز کش��ور‬ ‫رس��انده بودیم‪ ،‬دیجی کاال با تمام توان زیرس��اختی و‬ ‫لجس��تیکی خود برای هرگونه کمک در اختیار مردم و‬ ‫بخش سالمت کشور است‪ .‬بر این اساس دیجی کاال تنها‬ ‫در هفته اول پس از اعالم خبر شیوع کرونا بیش از ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار ماسک با سود صفر توزیع کرده است‪.‬‬ ‫ضمن عذرخواهی از ‪ ۸‬هزار مش��تری عزیز دیجی کاال‬ ‫که از نقاط دور و نزدیک کش��ور این ‪ ۳۴‬هزار ماس��ک را‬ ‫خریداری کرده بودند‪ ،‬اعالم می کنیم که این ماسک ها‬ ‫هم اکنون در اختیار معاونت غذا و دارو وزارت بهداش��ت‬ ‫قرار دارد و درنتیجه قادر به ارسال سفارش شما نیستیم‪.‬‬ ‫اطمینان خاطر می دهیم در اس��رع وقت مبالغ پرداخت‬ ‫ش��ده‪ ،‬به صورت کامل به مش��تریان توسط دیجی کاال‬ ‫عودت داده می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قصه تلخ احتکار‬ ‫روزها و هفته های زیادی است که مردم با موج بزرگ‬ ‫گران��ی محصوالت بهداش��تی مواجه هس��تند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که کمبود وس��ایلی چون ماسک‪ ،‬ژل ضد‬ ‫عفونی کننده و دیگر محلول های بهداشتی هم باعث به‬ ‫وجود امدن نگرانی های عمومی شده است‪.‬‬ ‫اما انچه بیش از همه دردناک اس��ت‪ ،‬انتشار اخباری‬ ‫مبنی بر کشف انبارهای ریز و درشت در رابطه با احتکار‬ ‫محصوالت بهداش��تی خصوصا ماسک های طبی است‬ ‫که باعث ش��ده مردم دیگر اعتمادب��ه واحدهای تهیه و‬ ‫توزیع این محصوالت و همینطور فروش��ندگان نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در اخری��ن مورد‪ ،‬ش��بکه ایران کاال (صداوس��یما) از‬ ‫کش��ف انبار احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده که‬ ‫متعل��ق به دیجی کاال و چند ش��رکت دیگ��ر بوده‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪ .‬در گشت مش��ترک تعزیرات که دوروز پیش انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬میلیون ماسک بهداش��تی از انبار های‬ ‫متخلف کشف شد که البته پرسروصداترین انها مربوط‬ ‫به فروشگاه شناخته شده دیجی کاال بوده است‪.‬‬ ‫ضاربیان رئیس شعبه ‪ ۶۲‬سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫ب��ا اع�لام این خب��ر گفت‪ :‬با اس��تعالمی ک��ه از وزارت‬ ‫بهداش��ت انجام دادیم متوجه ش��دیم اینها حق عرضه‬ ‫و فروش ماس��ک را نداش��تند و این حجم از ماسک های‬ ‫کش��ف ش��ده هم مصداق احتکار و ه��م عرضه خارج از‬ ‫شبکه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او هنوز هم انبارهای دیگری در حال بازدید‬ ‫اس��ت که گزارش ان در صورت مش��اهده تخلف اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ ۶۲‬س��ازمان تعزیرات حکومتی درباره‬ ‫سرنوشت ماسک های کشف ش��ده هم گفت‪ :‬این اقالم‬ ‫برای عرضه در بازار تحویل مراکز مجاز داده می شود و با‬ ‫صاحبان ان نیز برخورد قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی اس��فنانی نی��ز در گفت وگو با تس��نیم‬ ‫درباره اخرین وضعیت گش��ت های مش��ترک تعزیرات‬ ‫حکومتی به منظور نظارت بر توزیع و عرضه محصوالت‬ ‫بهداشتی و ضدعفونی کننده اظهار کرد‪ :‬از ابتدای هفته‬ ‫توزیع ماس��ک‪ ،‬دس��تکش و مواد ضدعفونی کننده در‬ ‫داروخانه ها اغاز شده و هر چند کم وبیش گزارش هایی‬ ‫درب��اره کمب��ود اقالم در برخ��ی داروخانه ه��ا دریافت‬ ‫کردیم اما با توجه به برداش��ته شدن محدودیت توزیع‬ ‫محصوالت توس��ط داروخانه ها از روز گذش��ته‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود ظ��رف امروز و فردا هم��ه داروخانه ها این اقالم‬ ‫را عرضه کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل تعزیرات حکومتی اس��تان ته��ران یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬بخشنامه ش��ده بود که داروخانه ها اجازه توزیع و‬ ‫عرضه اقالم بهداش��تی مانند ماس��ک‪ ،‬دستکش و مواد‬ ‫ضدعفون��ی کننده را ندارند مگ��ر با هماهنگی اداره کل‬ ‫تجهیزات پزش��کی که این محدودیت برداش��ته شده و‬ ‫توزیع اقالم در داروخانه ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫اس��فنانی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه امار کش��فیات‬ ‫ص��ورت گرفته در یک هفته گذش��ته اف��زود‪ :‬طی یک‬ ‫هفته گذش��ته با حضور گش��ت های مشترک تعزیرات‬ ‫حکومتی در سطح بازار‪ 5 ،‬میلیون ماسک کشف کردیم‬ ‫و طی چند روز گذش��ته نیز ‪ 5‬کانتینر دس��تکش کشف‬ ‫ش��د که طبق قانون صاحبان این کاالها مکلف به عرضه‬ ‫در بازار شده اند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در تعزی��رات حکومتی تاکید کرد‪:‬‬ ‫گش��ت های مشترک تعزیرات را تا رس��یدن به شرایط‬ ‫عادی ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری مبنی ب��ر اینکه ایا‬ ‫تاکنون موردی وجود داش��ته که محتک��ران این اقالم‬ ‫بهداش��تی به عنوان اخاللگر در نظام سالمت به مراجع‬ ‫قضایی معرفی ش��وند ی��ا خیر اظهار ک��رد‪ :‬تاکنون در‬ ‫تهران موردی نداش��تیم اما با دادستانی همکاری الزم‬ ‫را داری��م و حت��ی گاهی اوقات معاون دادس��تان نیز در‬ ‫گشت های تعزیرات حضور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتکاری در کار نیست‬ ‫اثر کرونا‬ ‫بر صنعت‬ ‫نمایشگاه جهان‬ ‫‪10‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫تالش برای کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب‬ ‫دیدگاه‬ ‫جابه جایی اسکناس‬ ‫محدود شود‬ ‫محمد برزگری فیروزابادی‪ -‬کارشناس‬ ‫بانک�ی‪ :‬ای��ا می دانید ت��ا ‪ ۶‬اس��فند که امار‬ ‫قربانی��ان وی��روس کرون��ا در ای��ران ‪ ۱۶‬نفر‬ ‫اعالم ش��ده‪ ۲ ،‬نف��ر از ای��ن فوت ش��دگان از‬ ‫کارمندان خدوم ش��بکه بانکی بوده اند که به‬ ‫عبارتی ‪ ۱۲‬درصد از امار فوت ش��دگان تا ان‬ ‫لحظه از طریق فضای الوده ش��عب بانکی به‬ ‫این ویروس مبتال شده اند‪.‬‬ ‫هرچند به نظر می رسد که تصمیمات خوبی‬ ‫در حوزه هایی که مرتبط با جلوگیری از انتشار‬ ‫ویروس کرونا در حد مقدورات انجام ش��ده اما‬ ‫این جان��ب به عنوان کارمن��د بانک و با علم به‬ ‫اینک��ه نقل وانتقال وجه نقد حتی پیش از این‬ ‫چه مقدار برای کش��ور در حوزه های مختلف‬ ‫( که ش��رح ان مبسوط هس��ت از هزینه های‬ ‫چاپ‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬نگهداری‪ ،‬حم��ل و در نهایت‬ ‫امح��ا ‪ -‬در ح��وزه امنیت و پولش��ویی و ‪) ...‬‬ ‫هزینه س��از بوده اما در مقطع کنونی ضرورت‬ ‫دارد ب��ه قید فوریت ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫بانک ه��ا ضرب االجلی برای دریافت وجوه نقد‬ ‫_ فق��ط چند روز _ اعالم کن��د تا جابه جایی‬ ‫وجوه نقد و اسکناس که شاید به جرات گفت‬ ‫که از مهم ترین عوامل انتقال می تواند باش��د‬ ‫محدود شود‪.‬‬ ‫همچنین کارم��زد انتقال وجوه را به صورت‬ ‫غیرحضوری رایگان کرده تا رفت وامد مردم به‬ ‫بانک ها به حداقل ممکن برس��د‪ .‬به طور قطع‬ ‫کاهش درامد بانک ها و شرکت های پرداخت‬ ‫ناش��ی از کارمزد را می ت��وان از محل کاهش‬ ‫هزینه های مخاطرات شیوع بیماری و کاهش‬ ‫هزینه های عملیات بانکی تامین کرد‪.‬‬ ‫امروز بهترین زمان برای پذیرش این منطق‬ ‫که به سمت خدمات غیرحضوری در بانک ها‬ ‫برویم از س��وی مردم خواهد ب��ود و مقتضی‬ ‫است مدیران عالی بانک ها در این باره تصمیم‬ ‫عاجل بگیرند‪.‬‬ ‫امید که با همکاری تمامی نهاد های مربوط‬ ‫ب��ه ارائه خدمات پول��ی و بانکی در سراس��ر‬ ‫کشور به سبب برنامه ریزی برای حذف حضور‬ ‫مش��تریان در شعب بانکی‪ ،‬ش��اهد گسترش‬ ‫نیافتن و انتش��ار این پدیده نوپدید به میزان‬ ‫بسیار قابل توجهی باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از باشگاه مشتریان‬ ‫پیشگامان قدردانی شد‬ ‫جش��نواره تولید ملی‪ ،‬افتخار ملی باش��گاه‬ ‫مش��تریان پیشگامان (گام پالس) را به عنوان‬ ‫واحد برگزیده معرفی کرد‪ .‬این جشنواره که با‬ ‫حضور رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اقا محم��دی رئیس گ��روه اقتص��ادی دفتر‬ ‫مق��ام معظم رهبری‪ ،‬عمران��ی معاون قضایی‬ ‫دادس��تان کل کشور‪ ،‬سهل ابادی رئیس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و پارسا‪ ،‬رئیس‬ ‫کل س��ازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد از‬ ‫باش��گاه مشتریان پیش��گامان به عنوان واحد‬ ‫برگزیده ملی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مقابله بانکی با کرونا‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا این روز ها در ایران و کش��ور های‬ ‫مختلف دنیا‪ ،‬به مهم ترین مس��ئله روز تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫از انج��ا که رعایت بهداش��ت ف��ردی و اجتماعی و حضور‬ ‫کمتر در مکان های عمومی از راهکار های اصلی پیشگیری‬ ‫از ابت�لا به این ویروس اس��ت‪ ،‬این روزها تالش ش��ده تا‬ ‫تدابیری برای کم کردن تردد افراد در س��طح کشور اتخاذ‬ ‫ش��ود‪ .‬در این بین بسیاری از ش��رکت ها و کسب و کارها‬ ‫طرح دورکاری کارکن��ان را پیاده و اجرایی کرد ه و برخی‬ ‫ساعت کاری کارمندانش��ان را کاهش داده اند‪ .‬بانک ها نیز‬ ‫به عن��وان یکی از اماکن مهم و پر رف��ت و امد‪ ،‬به خاطر‬ ‫ارتباط مس��تقیم با مش��تریان و تماس با پول‪ ،‬از انجایی‬ ‫که در معرض خطر بیش��تری هس��تند‪ ،‬در این ایام تالش‬ ‫کرده اند تا ضمن رعایت نکات بهداش��تی‪ ،‬ترافیک ورودی‬ ‫مشتریان در شعب شان و استفاد از خودپردازها را به منظور‬ ‫جلوگیری از احتمال ابتال به ویروس کرونا کاهش دهند‪.‬‬ ‫را بس��یار محدود کرد‪ .‬معاون فناوری اطالعات بانک ایران‬ ‫زمین‪ ،‬با تاکید بر اینکه بانک ها به سرعت باید فرایندهای‬ ‫خ��ود را تغییر دهند و اماده ش��رایط جدید ش��وند گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر بانک مرک��زی همراهی کن��د و اجازه اح��راز هویت‬ ‫الکترونیک��ی (‪ )e- kyc‬را ب��ه بانک ها بده��د امکان ارائه‬ ‫بسیاری از خدمات به صورت غیر حضوری وجود دارد‪.‬‬ ‫اینالوئی در برابر این س��وال که برای س��رعت بخشیدن‬ ‫به این امر باید چه کرد گفت‪ :‬پیش��نهاد من این است که‬ ‫بانک ایران زمین که پیش��رو در بانکداری دیجیتال است‬ ‫ب��ه عنوان پایل��وت ارائه خدمات بانک��داری دیجیتال را با‬ ‫همراه��ی بانک مرکزی انجام ده��د و چنانچه بازخوردی‬ ‫مناسب از این فعالیت ها گرفته شد سایر بانک ها نیز به ان‬ ‫بپیوندند‪ .‬وقت ان اس��ت که با استفاده درست از فناوری‬ ‫روز ارامش و سالمت را به مشتریان و کارکنان خود هدیه‬ ‫دهی��م‪ .‬به گفت��ه او در پایان باید گفت س��رعت تغییرات‬ ‫فناوری بسیار باالست و اگر امروز برای این موضوع فکری‬ ‫نکنیم شایددر اینده نزدیک مجبور شویم در زمانی کوتاه‬ ‫تغییرات بزرگی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تمهیدات بانک مرکزی و بانک ها ‬ ‫بانک ها جزو‬ ‫سازمان های‬ ‫حساس جامعه‬ ‫هستند‪ ،‬در‬ ‫بسیاری از‬ ‫بحران ها که‬ ‫به جهت نیاز‬ ‫مردم همواره‬ ‫سعی شده از‬ ‫تعطیلی بانک ها‬ ‫جلوگیری شود‬ ‫اما شاید بتوان‬ ‫با اندکی تغییر‬ ‫در فرایندهای‬ ‫بانکی حضور‬ ‫مردم در‬ ‫بانک ها را بسیار‬ ‫محدود کرد‬ ‫خزانه جواهرات ملی تا‬ ‫اطالع ثانوی تعطیل شد‬ ‫پیرو اطالعیه قبلی این بانک درباره تعطیلی‬ ‫خزانه جواهرات ملی‪ ،‬این مکان تا اطالع ثانوی‬ ‫تعطیل اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬با توجه به توصیه های اکید بهداشتی‬ ‫و ضرورت پیش��گیری مناسب از خطر ابتال به‬ ‫ویروس کرون��ا‪ ،‬خزانه جواهرات ملی تا اطالع‬ ‫بعدی تعطیل است‪.‬‬ ‫در این راس��تا بانک ها درحالی در چند روز گذش��ته به‬ ‫دفعات تاکید کرده اند افراد برای استفاده از خدمات بانکی‬ ‫از جمل��ه عملی��ات انتقال وجه به ش��کل غیرحضوری‪ ،‬از‬ ‫طری��ق اینترن��ت بانک و موبایل بانک اق��دام کنند که در‬ ‫این راس��تا در شعب شان پوسترهایی را نصب کرده اند و از‬ ‫مش��تریان خود می خواهند برای انجام امور بانکی به بانک‬ ‫مراجع��ه نکنند و از ابزاره��ای الکترونیک و راه دور جهت‬ ‫امور خود بهره ببرند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این اقداماتی همچون کاهش س��اعت کاری‬ ‫شعب بانک ها از ‪ 8 .30‬تا ‪ ،12 .30‬افزایش سقف برداشت‬ ‫وجه از خودپردازها‪ ،‬پاسخگویی شبانه روزی مرکز ارتباط با‬ ‫مشتریان‪ ،‬تعطیلی باجه عصر بانک ها و‪ ...‬از دیگر اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه برای شیوع ویروس کرونا اس��ت که از سوی‬ ‫بانک ها درحال اجراست‪.‬‬ ‫در همین حال بان��ک مرکزی نیز اعالم کرده به منظور‬ ‫پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬اقدام��ات الزم برای‬ ‫تس��هیل اس��تفاده از درگاه های غیر حض��وری و کاهش‬ ‫مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه های خودپرداز‬ ‫به صورت موقت پیش بینی و به ش��بکه بانکی ابالغ ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس ابالغیه بانک مرکزی‪ ،‬سقف مجاز انتقال‬ ‫وج��ه کارت به کارت (ش��تابی و درون بانک��ی) از طریق‬ ‫درگاه ه��ای اینترنتی و خودپردازه��ا از مبلغ ‪ 30‬میلیون‬ ‫ری��ال در هر ش��بان ه روز از مبدا ه��ر کارت به ‪ 50‬میلیون‬ ‫ریال افزایش یابد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت میزان کارمزد انتقال‬ ‫وج��ه بیش از ‪ 30‬میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه‬ ‫‪ 30‬میلیون ریالی است‪.‬‬ ‫همچنین س��قف مج��از انتقال وجه کارت ب��ه کارت از‬ ‫طریق پرداخت س��ازها از ‪ 10‬میلیون ریال به ‪ 30‬میلیون‬ ‫ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت‬ ‫و شماره ملی دارنده سیمکارت انجام دهنده تراکنش قابل‬ ‫افزایش است‪ .‬با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های‬ ‫احتمالی در صورت اعمال کنترل نش��دن‪ ،‬افزایش س��قف‬ ‫انتقال وجه مجاز نیست‪.‬‬ ‫در عی��ن حال امکان تمدید تاری��خ انقضای کارت های‬ ‫بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مش��تری به مدت ‪3‬‬ ‫ماه از تاریخ انقضاء بالمانع اس��ت‪ .‬ضروری اس��ت اقدامات‬ ‫الزم ب��رای احراز هوی��ت غیرحضوری و اطالع رس��انی به‬ ‫مشتریان صورت پذیرد‪.‬‬ ‫انطور که بانک مرکزی اعالم کرده است‪ :‬براساس روال‬ ‫س��ال های گذش��ته و به منظور کاهش مراجعات مردم به‬ ‫ش��عب و دس��تگاه های خودپرداز افزایش سقف برداشت‬ ‫نق��دی درون بانکی از ‪ 2‬میلیون ری��ال به ‪ 5‬میلیون ریال‬ ‫بالمانع اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت این اقدام در راس��تای‬ ‫کاهش مراجعه مش��تریان به ش��عبه صورت می گیرد و با‬ ‫وجود ایجاد امکان فوق ضروری است اطالع رسانی مناسب‬ ‫در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان انجام‬ ‫شود‪ .‬تعداد تالش های متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه‬ ‫روز به شرح دستورالعمل پیوست به ‪ 5‬بار افزایش یابد‪.‬‬ ‫این تمهیدات درحالی در راس��تای کاهش حضور افراد‬ ‫در ش��عب بانک ها اندیش��یده ش��ده اس��ت که به گفته‬ ‫‹ ‹تمرکز بر اموزش و تبلیغات‬ ‫کارشناس��ان اس��تفاده از خدمات بانک��داری الکترونیک‪،‬‬ ‫روش بهین��ه خدمات رس��انی بانک��ی در پیش��گیری از‬ ‫همه گیری این ویروس اس��ت و ای��ن مهم می تواند تا حد‬ ‫قاب��ل توجهی حضور افراد در ش��عبه را کم کند‪ .‬به گفته‬ ‫انان ش��بکه بانک��ی و مش��تریان انه��ا در متوقف کردن‬ ‫زنجیره این بیم��اری می توانند کمک ش��ایان توجهی به‬ ‫کشور کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اگرچه همه بانک های کش��ور س��امانه ها‬ ‫و نرم افزارهای��ی را ب��ه مش��تریان خود ارائ��ه کرده اند که‬ ‫قابلیت های فراوانی داش��ته و می توان��د افراد را از مراجعه‬ ‫حضوری به شعب بانک ها بی نیاز کند‪ ،‬اما برهرحال برخی‬ ‫از فعالیت های بانکی هست که این فرایند را دچار اختالل‬ ‫ک��رده و همچنان زمینه مراجعه به خودپردازها و ش��عب‬ ‫بانکی را برای مش��تریان بانک ها فراهم می کند که دراین‬ ‫راستا کارشناس��ان تاکید می کنند ش��اید بتوان با اندکی‬ ‫تغیی��ر در فراینده��ای بانکی حضور م��ردم در بانک ها را‬ ‫بسیار محدودتر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت احراز هویت الکترونیکی‬ ‫فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین‬ ‫دراین باره با اش��اره به اینکه درحال حاضر مردم بس��یاری‬ ‫از ام��ور بانکی خود را می توانن��د از راه دور انجام دهند و‬ ‫نی��ازی به حضور در بانک ندارند اظهار کرد‪ :‬مدتی اس��ت‬ ‫که با ش��یوع ویروس کرونا نگرانی هایی در س��طح جامعه‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬ش��عب بانک ها به خاطر ارتباط مستقیم‬ ‫با مش��تریان و تماس با پول بیش��تر در معرض خطر قرار‬ ‫دارند‪ .‬به همین دلیل استفاده از فناوری های روز می تواند‬ ‫در کاهش مخاطرات کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز ‪ ۹۷‬درص��د از تراکنش ه��ای مال��ی‬ ‫در خارج از ش��عب اتف��اق می افتد‪ ،‬اما ای��ن به این معنی‬ ‫نیست که مردم به هیچ عنوان به شعب مراجعه نمی کنند‪.‬‬ ‫بانک ها جزو س��ازمان های حس��اس جامعه هس��تند‪ ،‬در‬ ‫بس��یاری از بحران ها که به جهت نیاز مردم همواره سعی‬ ‫ش��ده از تعطیلی بانک ها جلوگیری شود اما شاید بتوان با‬ ‫اندکی تغییر در فرایندهای بانکی حضور مردم در بانک ها‬ ‫تراکنش های کارتی و اینترنتی افزایش یافت‬ ‫با توجه به اعالم شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش نگرانی ها درباره ابتال به این ویروس و ضرورت رعایت نکات‬ ‫بهداش��تی به ویژه در نقاط پُر رفت و امد مانند بانک ها‪ ،‬گزارش��ات دریافتی از شبکه بانکی نشان می دهد که ترافیک‬ ‫ورودی مش��تریان در شعب بانکی و اس��تفاده از دستگاه های خودپرداز به منظور جلوگیری از احتمال ابتالبه ویروس‬ ‫کرونا کاهش یافته و بسیاری از مشتریان خدمات مختلف بانکی از جمله عملیات انتقال وجه را به صورت غیرحضوری‬ ‫از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک انجام می دهند که نکته بسیار ارزشمندی به منظور تسهیل در دریافت خدمات‬ ‫و در عین حال رعایت بهداش��ت به ش��مار می رود؛ از سویی دیگر براساس گزارش شرکت های پرداخت الکترونیک و‬ ‫پرداخت یاران و داده های دریافتی از بانک مرکزی‪ ،‬تعداد تراکنش های کارتی و بدون حضور کارت از جمله پرداخت‬ ‫از طریق دس��تگاه کارتخوان و پرداخت اینترنتی به صورت قابل توجهی افزایش داش��ته که بررسی جزئیات بیشتر ان‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬به صورت روزانه به شبکه پرداخت بیش از ‪ ۴.۵‬میلیون تراکنش افزوده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تراکنش در داروخانه ها‬ ‫جزئیات اعالمی از سوی شرکت های پرداخت حاکی از ان است که بیشترین افزایش تراکنش در زمینه پایانه های‬ ‫فروشگاهی مربوط به داروخانه ها و فروشندگان لوازم ارایشی و بهداشتی و پس از ان فروشگاه های زنجیره ای است؛ در‬ ‫این میان با توجه به توصیه های بهداشتی کاهش شدیدی در فروش کسب و کار های حوزه رستوران و اغذیه فروشی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫کارشناسان و مدیران شرکت های پرداخت الکترونیک معتقدند که همواره و در سال های گذشته در این بازه زمانی‬ ‫با توجه به نزدیکی عید نوروز تراکنش ها مقداری نس��بت به ماه های گذش��ته افزایش پیدا می کرد‪ ،‬اما این حجم از‬ ‫افزایش تراکنش در تمامی بخش ها با وجود اجرایی شدن طرح رمز دوم پویا و مقداری کاهش در تراکنش های بدون‬ ‫حضور کارت نش��ان از حرکت شهروندان به س��مت استفاده از کارت بانکی یا پرداخت اینترنتی و کد های ‪ QR‬برای‬ ‫عملیات پرداخت دارد تا از ابزاری با احتمال الودگی پایین تر نس��بت به اس��کناس به عنوان یکی از الوده ترین وسایل‬ ‫استفاده کنند و خطر ابتال به ویروس کرونا را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه مهم برای استفاده از کارتخوان ها‬ ‫الزم اس��ت ش��هروندان برای خرید با پایانه های فروش‪ ،‬کارت بانکی خود را ش��خصا بر روی دستگاه های کارتخوان‬ ‫کش��یده‪ ،‬رمز را خودش��ان وارد کنند و پس از انجام عملیات پرداخت کارت بانکی و دستان خود را ضد عفونی کنند؛‬ ‫همچنین صاحبان پایانه های فروشگاهی باید دستگاه را در نقطه ای قرار دهند که مشتری عملیات پرداخت را شخصا‬ ‫انجام دهد و به صورت روزانه چندین مرتبه دس��تگاه ضدعفونی شود و پیشنهاد می شود تا در کنار دستگاه دستمال‬ ‫کاغذی قرار بگیرد تا مشتری دکمه های کارتخوان را لمس نکند‪.‬‬ ‫جعف��ر صدری‪ ،‬معاون فن��اوری اطالعات بانک صادرات‬ ‫نی��ز دراین باره با تاکید براین موض��وع که پیگیری احراز‬ ‫هویت الکترونیکی در شناس��ایی مش��تریان شبکه بانکی‬ ‫کش��ور نه تنها با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬بلکه همواره مدنظر‬ ‫ش��بکه بانک��ی بوده‪ ،‬هس��ت و خواهد بود اف��زود‪ :‬فارغ از‬ ‫موض��وع کرونا هم��ه باید در راس��تای انجام ای��ن اتفاق‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫او موضوع افزایش س��قف برداشت وجه در دستگاه های‬ ‫خودپرداز به دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا و حضور نیافتن‬ ‫مش��تریان در شعب بوده را از اقدامات مثبت دراین زمینه‬ ‫عنوان کرد و درباره اس��تفاده بیش��تر مشتریان از خدمات‬ ‫غیرحضوری با ش��یوع وی��روس کرونا گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫خارج نش��دن افراد از منازل خ��ود بهترین عمل می تواند‬ ‫اموزش‪ ،‬ترغیب و تشویق مشتریان به استفاده از خدمات‬ ‫غیرحض��وری از طریق درگاه های موبایلی و اینترنت بانک‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیز شبکه بانکی به امکانات بهداشتی‬ ‫ب��ه هرحال به دلیل فراهم نبود بس��تر ه��ای الزم برای‬ ‫به صفر رس��اندن حضور افراد در شعب بانک ها در شرایط‬ ‫فعلی از انجایی که کارمندان بانک ها در صف اول تماس با‬ ‫مشتریان قرار دارند‪ ،‬ضروری است تمامی بانک ها جهت‬ ‫مقابله با این ویروس تجهیز ش��وند تا جلوی انتشار بیشتر‬ ‫ان گرفته و س�لامت کارکنان ش��بکه بانکی نیز تضمین‬ ‫ش��ود‪ .‬چرا که با تجهیز ش��بکه بانکی‪ ،‬هم کارکنان و هم‬ ‫جامعه از الودگی‪ ،‬از طریق بانک ها مصون خواهند ماند‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور مدی��ران بانک ها بای��د به طور جدی‬ ‫و س��ریع در فک��ر اقدام��ات پیش��گیرانه و تجهیز ش��عب‬ ‫زیر مجموعه خود با امکانات کافی باشند و امکانات الزم را‬ ‫در اختیار کارکنان خود قرار دهند‪ .‬تهیه دستمال کاغذی‪،‬‬ ‫مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬دس��تکش یکبار مصرف و الکل به‬ ‫مقدار کافی برای واحدهایی که در معرض تهدید جدی تر‬ ‫ق��رار دارند از مهم ترین اقداماتی اس��ت که در این زمینه‬ ‫باید صورت گیرد‪.‬‬ ‫جمع اوری وس��ائلی که به صورت مش��ترک در بانک ها‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد نیز اقدام مهم دیگری اس��ت‬ ‫که باید در دس��تور کار ش��عب قرار گیرد‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬خودکارهای مشترک و استامپ از گیشه های‬ ‫بانک ها جمع اوری شود و همچنین سیستم سنتی حضور‬ ‫و غیاب جایگزین ثبت اثر انگشت برای کارکنان شود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته پیش��رفت بانکداری الکترونیک‬ ‫موج��ب کاهش الزام به حضور فیزیکی در ش��عب بانک ها‬ ‫ش��ده اس��ت و امروزه بس��یاری از امور بانک��ی به صورت‬ ‫الکترونی��ک قابل انجام اس��ت‪ .‬افزایش اگاهی رس��انی به‬ ‫مش��تریان و همچنین تسهیل خدمات الکترونیک بانک ها‬ ‫می توان��د زمینه کاه��ش مراجعات حضوری به ش��عب را‬ ‫فراه��م کند که تا حد زیادی در جلوگیری از انتش��ار این‬ ‫ویروس در شبکه بانکی موثر باشد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹خدمات ویژه بانک سامان برای مقابله با کرونا‬ ‫بانک س��امان برای کاهش مراجعه مردم به ش��عب بانک ها‪،‬‬ ‫خدمات ویژه ای ارائه می دهد‪ .‬به گزارش سامان رسانه‪ ،‬با توجه‬ ‫به تاکید مراجع بهداشتی و درمانی درباره کاهش تردد مردم‬ ‫در س��طح ش��هر‪ ،‬بانک سامان از ‪ ۱۲‬اس��فند خدمات ویژه ای‬ ‫را در ای��ن باره ارائه می دهد‪ .‬بر این اس��اس ت��ا اطالع ثانوی‬ ‫سقف برداش��ت از تمامی خودپردازهای بانک سامان به مبلغ‬ ‫‪ ۵‬میلیون ریال‪ ،‬افزایش می یابد‪ .‬همچنین س��قف انتقال وجه‬ ‫کارت به کارت نیز افزایش یافته و تمام مردم از خودپردازهای‬ ‫بانک س��امان می توانند ت��ا مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ری��ال کارت به‬ ‫کارت کنن��د‪ .‬در همی��ن حال باهدف کاه��ش میزان مراجعه‬ ‫مش��تریان به شعب بانک سامان‪ ،‬تعداد دفعات رمز اشتباه که‬ ‫منجر به غیرفعال ش��دن کارت می شود به ‪ ۵‬بار افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تمام کارت هایی ک��ه تاریخ اعتبار ان ها‬ ‫اس��فندماه امسال به اتمام می رس��د تا پایان خردادماه دارای‬ ‫اعتبار هس��تند و نیازی به مراجعه به شعبه برای تعویض این‬ ‫کارت ها وجود ندارد‪ .‬این گروه از مش��تریان الزم است هنگام‬ ‫خریده��ای اینترنتی و تراکنش هایی ک��ه نیازمند درج تاریخ‬ ‫انقضاست‪ ،‬در قسمت مربوطه تاریخ ‪ 03‬و ‪ 99‬را وارد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعط�ای تس�هیالت ب�ه تولیدکنن�دگان م�واد‬ ‫شوینده و بهداشتی‬ ‫بان��ک رف��اه کارگ��ران در راس��تای ایفای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی و به عن��وان یک بانک س�لامت مح��ور‪ ،‬اقدام به‬ ‫اعطای تس��هیالت به تولید کنندگان مواد شوینده و بهداشتی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬این بانک‬ ‫به عنوان یک بانک اجتماعی و س�لامت محور و در راس��تای‬ ‫حمایت از رونق تولید و نظام س�لامت کشور‪ ،‬اقدام به اعطای‬ ‫تس��هیالت به تولید کنندگان مواد ش��وینده و بهداشتی کرد‪.‬‬ ‫بان��ک رفاه در ب��ازه زمانی ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۸‬با تخصیص تس��هیالت‬ ‫خرد و کالن در حوزه های مختلف بهداش��ت‪ ،‬س�لامت و دارو‬ ‫در قالب طرح ه��ای اعتباری از جمله پرداخت تس��هیالت به‬ ‫دانش��گاه های علوم پزشکی‪ ،‬بیمارس��تان ها‪ ،‬مراکز درمانی و‬ ‫داروخانه های کش��ور جهت تجهیز و اح��داث‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫علمی دانشگاه ها‪ ،‬پرستاران و کارکنان شاغل در مراکز درمانی‬ ‫بابت تجهیز مطب‪ ،‬بازس��ازی و تعمیرات مسکن به مبلغ ‪۴۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال توانس��ته اس��ت گام های موثری در‬ ‫حوزه س�لامت کش��ور بردارد‪ .‬در ادامه روند اقدامات حمایتی‬ ‫از تولید و اش��تغال‪ ،‬بانک رفاه در ‪ ۱۰‬ماهه نخس��ت امس��ال‪،‬‬ ‫در بخش ه��ای اب و کش��اورزی‪ ،‬صنعت و تولید‪ ،‬مس��کن و‬ ‫س��اختمان‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬خدمات و متفرقه بی��ش از ‪۳۸۲.۰۲۹‬‬ ‫میلی��ارد ریال تس��هیالت اعطا کرده اس��ت‪ .‬همچنین بانک‬ ‫رفاه در س��ال های ‪ ۹۷ ،۹۶‬و ده ماهه نخست سال ‪ ،۹۸‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۷.۶۲۳‬میلیارد ریال تس��هیالت از مح��ل منابع بانک به‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط پرداخت کرده است‪ .‬با توجه به‬ ‫شیوع گسترده ویروس کرونا در روزهای اخیر در سطح کشور‪،‬‬ ‫بانک رفاه اعطای تسهیالت و تامین مالی شرکت های تولیدی‬ ‫تجهی��زات مقابله کننده با ویروس کرونا را که ش��رایط الزم را‬ ‫احراز کند در اولویت برنامه های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز طرح غربالگری کرونا در بانک ملی‬ ‫بخ��ش اورژانس‪ ،‬تریاژ پی��ش بیمارس��تانی و بیماری های‬ ‫حاد تنفس��ی بیمارس��تان بانک ملی ایران با حضور مسئوالن‬ ‫بانک و بیمارستان بانک افتتاح شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک ملی ایران‪ ،‬ضمن اماده باش کادر درمانی بیمارس��تان‬ ‫بانک ملی ای��ران و اغاز طرح غربالگری کرونا در بانک‪ ،‬بخش‬ ‫اورژانس‪ ،‬تریاژ پیش بیمارس��تانی و بیماری های حاد تنفسی‬ ‫بیمارستان نیز به بهره برداری رسید‪ .‬حسینعلی سخندان مدیر‬ ‫امور بیمارس��تان و دانشکده پرستاری بانک ملی ایران در این‬ ‫مراسم ضمن قدردانی از همراهی مدیرعامل بانک‪ ،‬جانفشانی‬ ‫همکاران بیمارس��تان و زحمات کارکنان ش��عبه در روزهای‬ ‫اخی��ر که بیم��اری کرونا در کش��ور بروز کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیمارس��تان بانک ب��ه صورت ‪ ۲۴‬س��اعته در خدمت بیماران‬ ‫است و س��رویس دهی به صورت کامل در حال اجراست‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه این بیمارس��تان در شرایط ایزوله قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اکنون بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان نداریم و چند‬ ‫مورد شناسایی شده نیز به بیمارستان های اعالم شده از سوی‬ ‫وزارت بهداشت برای قرنطینه اعزام شده اند‪ .‬همچنین تمامی‬ ‫اطالع رس��انی های الزم از س��وی روابط عمومی بانک به طور‬ ‫جامع انجام می شود و اطالعات ضروری در اختیار همکاران و‬ ‫مردم قرار می گیرد‪ .‬سخندان با اشاره به اغاز طرح غربالگری‬ ‫کرون��ا در همه مبادی ورودی بانک اظه��ار کرد‪ :‬با اغاز طرح‬ ‫غربالگری کرونا از س��وی بیمارس��تان بانک ملی ایران‪ ،‬کادر‬ ‫درمانی در همه مبادی ورودی بانک مس��تقر شده و تست تب‬ ‫سنجی افرادی که قصد ورود به ساختمان های مرکزی بانک‬ ‫را دارند‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخگویی شبانه روزی به مشتریان‬ ‫کارشناسان در مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد‬ ‫و همچنین س��امانه ‪ CRM‬این بانک‪ ،‬به صورت شبانه روزی‬ ‫برای پاسخگویی به هم وطنان و راهنمایی درباره سواالت بانکی‬ ‫انها اماده هس��تند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫جه��ت جلوگیری از انتش��ار بیماری کرون��ا و کاهش رفت و‬ ‫امدهای غیرضروری به شعبه ها‪ ،‬مرکز مشاوره و اطالع رسانی‬ ‫بانک پاس��ارگاد به شماره ‪ ،82890‬همچون گذشته در تمامی‬ ‫س��اعات ش��بانه روز اماد ه پاسخگویی به س��واالت مشتریان و‬ ‫همچنی��ن راهنمایی درب��اره انجام امور بانک��ی‪ ،‬بدون نیاز به‬ ‫حضور در ش��عبه است‪ .‬همچنین مشتریان می توانند از طریق‬ ‫س��امانه‪ CRM‬در سایت بانک پاس��ارگاد به نشانی ‪https://‬‬ ‫‪ ،www.bpi.ir/crm‬سواالت خود را ثبت کنند‪ .‬این سواالت‬ ‫در اسرع وقت از سوی کارشناسان این بانک پاسخ داده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تمامی شعبه های این بانک نیز جهت پاسخگویی تلفنی‬ ‫به مشتریان اماده هستند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تاثیرشیوع بیماری کرونا بر صنایع معدنی را بررسی کرد‬ ‫تب یک ویروس به جان بازار صادرات‬ ‫این روزها بازارهای مختلف نس��بت به شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬واکنش های متفاوتی از خود نش��ان داده اند‪.‬البته‬ ‫ب��ازار داخلی صنایع معدنی چه در بخش حوزه فلزات و‬ ‫چ��ه در حوزه غیرفلزات‪ ،‬چن��دان واکنش قابل توجهی‬ ‫نس��بت به این اتفاق از خود نش��ان نداد ه و این بازارها‬ ‫همچنان همانند س��ابق روال خود را در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫ام��ا بازارهای صادراتی این صنایع با بس��ته ش��دن مرز‬ ‫همس��ایگان‪ ،‬دچار مش��کالتی ش��ده اند که در صورت‬ ‫ادامه دار ش��دن این ش��رایط‪ ،‬ممکن است تاثیرات خود‬ ‫را به بازار داخلی سرایت دهند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بی اعتنایی بازار فوالد‬ ‫‹ ‹تاثیر بر بازارهای صادراتی‬ ‫مجید رضاپور‪ ،‬کارشناس فوالد نیز درباره تاثیر شیوع‬ ‫کرون��ا بر بازار فوالد در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬‬ ‫برخی از مرزهای میادالتی به دلیل شیوع بیماری بسته‬ ‫ش��ده اند و این موضوع در بازاره��ای صادراتی تا حدی‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫رضاپور درباره تاثیر ش��یوع کرون��ا بربازار داخلی نظر‬ ‫دیگری دارد‪ .‬وی گفت ‪ :‬شیوع بیماری کرونا تا چه زمانی‬ ‫می خواه��د ادامه دار باش��د‪ ،‬در نهایت ای��ن بیماری نیز‬ ‫کنترل خواهد شد‪ .‬البته هم اکنون نیز بازار داخلی فوالد‬ ‫از کرون��ا تاثیر قابل توجهی نگرفته اس��ت‪ .‬در این بازار‬ ‫بیشتر خرید و فروش به صورت تلفنی انجام می شود‪ .‬از‬ ‫این رو تاثیر قابل توجهی بر بازار داخلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت ها با کرونا‬ ‫مجید محمودی‪ ،‬کارش��ناس فوالد نی��ز درباره تاثیر‬ ‫بیم��اری کرون��ا بر ب��ازار ف��والد در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بدون ش��ک بیماری کرونا منجر به کاهش‬ ‫قیمت ها در هفته های اینده خواهد ش��د‪ ،‬زیرا در چند‬ ‫هفته گذش��ته قیمت ها در بازار فوالد روند صعودی به‬ ‫خ��ود گرفته بود و در هفته های اینده ممکن اس��ت به‬ ‫احمد خوروش‬ ‫احم��د خ��وروش‪ :‬بیم��اری کرون��ا می توان��د در بازاره��ای مختلف‬ ‫واکنش های مختلف به همراه داش��ته باشد‪ .‬درحال حاضر نیز برخی‬ ‫بازارها با محدودیت معامالتی همراه ش��ده و با احتیاط پیش می روند‬ ‫و برخی نیز دچار رکود ش��ده اند‪ ،‬اما این روند در برخی صنایع مانند‬ ‫فوالد با واکنش جدی و چشمگیری همراه نبوده است‬ ‫دلیل رکود در بازار و فعالیت های اقتصادی قیمت ها با‬ ‫کاهش روبه رو شود‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬البته نباید موضوع‬ ‫صادرات را نادیده گرفت‪ ،‬زیرا بیشتر صادرات محصوالت‬ ‫نهایی فوالد به مرزهای شمالی انجام می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر عراق نیز یکی از بازارهای هدف صادرات ماس��ت‬ ‫که هم اکنون کامیون هایی با بار صادراتی پشت مرزهای‬ ‫عراق و افغانستان باقی مانده اند‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫در این ش��رایط بخشی از محصوالت صادراتی وارد بازار‬ ‫داخلی شده و دالالن اقدام به خریداری ان کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ف��والد ادام��ه داد‪ :‬ب��ه نظ��ر‬ ‫می رس��د مش��کالت م��رزی ای��ران ب��ا کش��ورهایی‬ ‫چ��ون ع��راق و افغانس��تان ب��رای مدتی بس��ته باقی‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫ام��ا موضوع ان اس��ت که بازار داخلی بیش��تر از این‬ ‫کش��ش افزایش قیمت ندارد‪ .‬از این رو ممکن است که‬ ‫ش��اهد روند نزولی قیمت ها محصوالت فوالدی خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬زیرا کند ش��دن روند صادرات بدون ش��ک در بازار‬ ‫داخلی تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خرده فروشی ها متاثر از کرونا‬ ‫سینا گلکاری‪ ،‬فعال حوزه کاشی و سرامیک نیز درباره‬ ‫اثرگذاری شیوع ویروس کرونا در بازار کاشی و سرامیک‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬فعالیت های حوزه ما‬ ‫از ماه های گذشته‪ ،‬متاثر از شیوع کرونا بود‪ .‬حدود یک‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان پیشنهاد داد‬ ‫اصالح قیمت و افزایش عرضه شمش و میلگرد در بورس کاال‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫پیش��نهاد کرد برای ایجاد ارام��ش و ثبات منطقی در‬ ‫ب��ازار محصوالت نهایی ف��والدی و از بین بردن گرانی‬ ‫کاذب محصوالت نوردی‪ ،‬سازمان بورس کاال با اصالح‬ ‫قیمت پایه همزمان عرضه شمش فوالدی و محصوالت‬ ‫نوردی را در دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫علی محمدی گفت‪ :‬با این تمهید‬ ‫بدون شک جهت گیری بازار اهن به نفع مصرف کننده‬ ‫واقع��ی پیش خواهد رفت و از حضور دالالن که باعث‬ ‫گرانی کاذب و حباب گونه قیمت ها شده اند‪ ،‬جلوگیری‬ ‫به عمل خواهد ام��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر تداوم‬ ‫عرضه ش��مش فوالد در بورس کاال‪ ،‬بدون ش��ک باید‬ ‫عرضه میلگرد به عنوان مهم ترین کاالی س��اختمانی‬ ‫مورد نیاز مصرف کنندگان نهایی نیز با نظارت کامل در‬ ‫بورس کاال در دستور کار توزیع قرار گیرد‪ ،‬وگرنه صرفا‬ ‫کنترل عرضه ش��مش در بورس کاال‪ ،‬قیمت کاالهای‬ ‫نهای��ی موردنیاز مردم را به ش��کل فعل��ی دراورده و‬ ‫موجب گرانی کاذب خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان با ارائه گزارشی از عملکرد ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬این ش��رکت‪ ،‬تولید این واحد صنعتی را‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۹۴‬هزار تن ش��مش ف��والد اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬فوالد خوزس��تان همپ��ای تولید خود‬ ‫به ضرورت های حفظ محیط زیت اعتقاد داش��ته و در‬ ‫این جهت حرکت کرده اس��ت‪ .‬وی در پایان س��خنان‬ ‫خ��ود اظه��ار کرد‪ :‬این ش��رکت ب��ا تاکید ب��ر اجرای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی تالش دارد ت��ا اگر تولیدی‬ ‫اتف��اق می افتد تاثیر مثبت ان را در ایجاد اش��تغال و‬ ‫رفاه ساکنان اطراف شرکت نیز مدنظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫ماه اس��ت که بارهای فعاالن این حوزه از چین به دلیل‬ ‫این بیماری تحویل داده نشده است‪.‬‬ ‫گلکاری در پاسخ به این پرسش که بازار داخلی کاشی‬ ‫و سرامیک تا چه اندازه متاثر از شیوع کرونا قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬بازار کاشی و سرامیک به صورت کلی‬ ‫در رکود به س��ر می برد‪ .‬البته باید یاداور شد که با وجود‬ ‫شیوع بیماری کرونا‪ ،‬بازار خردفروشی ها بیشتر با رکود‬ ‫روبه رو خواهد شد‪ ،‬برای نمونه اگر کسانی که به صورت‬ ‫جزئی قصد داش��تند بازس��ازی خانه های خود را انجام‬ ‫بدهند ممکن اس��ت که این روزها این کار را به تعویق‬ ‫انداخته و حتی به سال جدید موکول کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬البته معامالت خردفروشی‬ ‫را در کل نباید نادیده گرفت‪ .‬وقتی این خرده فروشی ها‬ ‫باه��م جمع می ش��وند‪ ،‬ام��ار قابل توجه��ی را به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪ .‬اگر بازار این خرده فروشی ها بخوابد‬ ‫نیمی از بازار هم خواهد خوابید‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کاشی و سرامیک در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کسانی که به صورت کالن کار می کنند و پیمانکار‬ ‫هس��تند‪ ،‬همچنان در بازار حض��ور دارند و متاثر از این‬ ‫بیماری قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع پایین دست الومینیوم‬ ‫افش��ین مقت��در‪ ،‬فعال ح��وزه الومینیوم نی��ز درباره‬ ‫تاثیرگ��ذاری ش��یوع وی��روس کرونا در ح��وزه صنایع‬ ‫پایین دست الومینیوم در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬‬ ‫واضح اس��ت که ش��یوع بیماری کرونا در بیشتر بازارها‬ ‫تاثیرگذار بوده اس��ت؛ اما در حوزه الومینیوم دو دسته‬ ‫واحدها مش��غول به فعالیت هس��تند‪ ،‬برخ��ی واحدها‬ ‫بیش��تر نیاز داخل را تامین می کنند که ش��رایط فعلی‬ ‫تاثی��ر قابل توجه��ی روی این بازار نخواهد داش��ت‪ .‬در‬ ‫مقابل شرکت هایی که مقاطع خاص الومینیومی صادر‬ ‫می کنند‪ ،‬با بسته شدن مرزهای صادراتی با تاثیر منفی‬ ‫روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬چند روز پیش اعالم‬ ‫کردند که مرز عراق را برای کاالهای غیر از مواد غذایی‬ ‫مانند صنای��ع معدنی از جمله اهن و الومینیوم و ‪ ...‬باز‬ ‫نگه داشته اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثیرگذاری کاه��ش صادرات بر بازار‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬زمانی که صادرات با محدودیت روبه رو شود‪،‬‬ ‫به نوبه خود سبب می شود دالر به سامانه نیما بازنگردد‬ ‫که در این صورت سبب افزایش نرخ ارز می شود‪.‬‬ ‫مقتدر خاطرنشان کرد ‪ :‬به صورت کلی ویروس کرونا‬ ‫روی صادرات تاثیر گذاشته و تاثیر ان روی بازار داخلی‬ ‫کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه الومینیوم ادامه داد ‪ :‬چند وقتی پیش‬ ‫اق��ای همت��ی‪ ،‬رئیس بان��ک مرکزی اع�لام کردند که‬ ‫ورودی ارز ب��ه س��امانه نیما بیش از خروجی ان ش��ده‬ ‫اس��ت که همین موضوع سبب کاهش نرخ ارز شده بود‬ ‫اما با کاهش ص��ادرات متاثر ار بیماری کرونا این اتفاق‬ ‫عکس می شود‪.‬‬ ‫مقت��در در ادامه تصریح کرد‪ :‬هرچند در افزایش نرخ‬ ‫ارز نباید عواملی چون تش��دید تحریم ها و قرار گرفتن‬ ‫در لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬را نادیده گرفت‪ ،‬اما عالوه بر‬ ‫این عوامل‪ ،‬بیماری کرونا نیز برروند بازار تاثیر گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به مجموع این ش��رایط می توان افزایش‬ ‫ن��رخ ارز و به تبع ان‪ ،‬افزایش قیمت ها در بازار داخل از‬ ‫جمله بازار صنایع معدنی را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن روزها و در پی ش��یوع بیماری کرونا به‬ ‫ط��ور کلی ه��م اقتصاد و ه��م صنایع گوناگون‬ ‫به ش��کل های مختلف��ی درگیر ای��ن موضوع‬ ‫ش��ده اند‪ .‬بدون ش��ک صنعت فوالد نیز از این‬ ‫امر مس��تثنا نیس��ت‪ ،‬زیرا در چند روز گذشته‬ ‫به نوعی ش��اهد بوده ایم که بازارهای صادراتی‬ ‫پش��ت های درهای مرزی متوقف شده اند و در‬ ‫زمین��ه ص��ادرات محدودیت های ایجاد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اما باید یاداور شد که اثر شیوع کرونا در‬ ‫بازارهای صادراتی به صورت کوتاه مدت خواهد‬ ‫ب��ود و ش��کی وجود ندارد که جامع��ه و بازار از‬ ‫این بیماری نیز عبور خواهد کرد‪ .‬از این رو باید‬ ‫به فک��ر تمهیدات صادراتی برای‬ ‫در بلندمدت ‬ ‫بازار فوالد کش��ور باش��یم‪ ،‬چراکه کشش الزم‬ ‫ب��رای بازار داخلی وجود ن��دارد و این بازارهای‬ ‫صادرات��ی هس��تند که این صنع��ت را از رکود‬ ‫خارج خواهند کرد‪.‬‬ ‫از انج��ا که بازارهای صادراتی در کوتاه مدت‬ ‫و به سادگی به دست نیامده اند نباید به سادگی‬ ‫ان را از دس��ت بدهیم‪ ،‬از همین رو باید با تمام‬ ‫توان در حفظ این بازارها کوشا باشیم‪ .‬اگر بازار‬ ‫صادراتی را از دس��ت بدهی��م در حقیقت برای‬ ‫رقبای��ی ک��ه در پی خروج ما از بازار هس��تند‪،‬‬ ‫فرصت ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫هرچن��د ای��ن روزها بیش از ش��یوع ویروس‬ ‫ن قیمت‬ ‫کرونا‪ ،‬بازارهای صادراتی متاثر از نوسا ‬ ‫محص��والت فوالدی در بازار داخلی بوده اند که‬ ‫به نظر می رس��د این بازار بیش از پیش نیازمند‬ ‫ساماندهی است‪.‬‬ ‫برگزاری دوره تفکر‬ ‫سیستمی برای مدیران‬ ‫ارشد ذوب اهن اصفهان‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫مجید محمودی‬ ‫سینا گلکاری‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫طرح نورد گرم‪ ٢‬دارای ارزش افزوده باالیی است‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬تکمیل طرح ش��هید خرازی نورد گرم‪ ٢‬را‬ ‫عاملی برای افزایش ارزش افزوده تولیدات فوالدی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ایرج ترابی با بیان اینکه طرح نورد گرم‪ 1‬فوالد مبارکه دارای‬ ‫ظرفیت کامل است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه خالیی که در خام فروشی اسلب وجود دارد‪ ،‬‬ ‫در صورت اجرایی شدن طرح نورد گرم‪ ،۲‬اسلب تولید شده‪ ،‬مصرف و از واردات‬ ‫ورق و محصوالت وابسته بی‪‎‬نیاز خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره با اینک��ه در حال حاض��ر ‪ 350‬هزار نفر به صورت مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم در فوالد مبارکه مشغول به کار هستند‪ ،‬گفت ‪ :‬در صورت تکمیل‬ ‫طرح ش��هید خ��رازی نورد گ��رم‪ ٢‬این عدد ب��ه ‪ 400‬هزار نفر خواهد رس��ید‪،‬‬ ‫همچنی��ن نیازهای بس��یاری از صنایع از کار افتاده برطرف و در س��طح کالن‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫مدی��ر رواب��ط عمومی فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت تکمیل طرح ش��هید‬ ‫خرازی نورد گرم ‪ ٢‬گفت ‪ :‬با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات فوالد مبارکه‬ ‫اسلب است و فروش این محصول خام فروشی به شمار می اید و مشکالت خاص‬ ‫محمد حیدری‬ ‫فعال حوزه فوالد‬ ‫خود را دارد‪ ،‬در صورت عملیاتی ش��دن ای��ن طرح‪ ،‬بخش قابل توجهی از تولید‬ ‫اس��لب به تولید ورق س��وق پیدا خواهد کرد‪ .‬ترابی با اش��اره به اینکه حمایت از‬ ‫این طرح‪ ،‬حمایت از تمام صنایع است‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬تکمیل طرح شهید خرازی‬ ‫نورد گرم ‪ ٢‬به نفع کل کشور است ‪ ،‬زیرا بخش عظیمی از پول‪ ،‬تهاتر می‪‎‬شود که‬ ‫موجب کاهش خروج ارز و افزایش صادرات خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به اختالف‬ ‫قابل توجه ارزش افزوده اسلب و ورق اظهار کرد‪ :‬به دنبال راهی هستیم که ارزش‬ ‫افزوده بیشتری را کسب کنیم‪ .‬برای مثال اگر ارزش افزوده سنگ اهن تا اسلب‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان باشد‪ ،‬اختالف قیمت سنگ اهن تا ورق ‪ 1000‬تومان است‪ .‬مضاف‬ ‫بر اینکه مش��کالتی که در تولید اس��لب وجود دارد در تولید ورق وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه درباره زمان اجرایی ش��دن این طرح‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای اجرایی ش��دن این طرح‪ ،‬جانمایی‪‎‬های الزم انجام شده است و‬ ‫منتظر صدور برخی از مجوزها هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬برخی از مش��کالت و سنگ‬ ‫اندازی هایی که دیده می ش��ود ممکن اس��ت به دلیل ابهاماتی باش��د که وجود‬ ‫دارد؛ بنابرین فوالد مبارکه امادگی خود را برای رفع این ابهامات اعالم می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫ب��ه همت مدیری��ت اموزش و توس��عه منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬دوره اموزش��ی تفکر سیس��تمی برای‬ ‫مدیران ارش��د ذوب اهن با حض��ور مدیرعامل‬ ‫شرکت‪ ،‬معاونان و برخی از اعضای هیات مدیره‬ ‫و مدیران ش��رکت‪ ،‬توسط بیژن خرم از استادان‬ ‫مج��رب و توانمن��د س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫بهرام امینی مدیر اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫گفت‪ :‬هدف از برگزاری این دوره تقویت نگرش‬ ‫سیس��تمی‪ ،‬کل نگری‪ ،‬تحلیل سیس��تماتیک‪،‬‬ ‫بهبود در رویکرد حل مسائل سیستمی سازمان‬ ‫است که خوشبختانه این دوره با استقبال بسیار‬ ‫خوب مدیران ارشد سازمان قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و توس��عه منابع انس��انی موانع‬ ‫تفکر سیستمی را جزء نگری‪ ،‬تمرکز روی وقایع‪،‬‬ ‫توج��ه ب��ه عالئم به جای عل��ل‪ ،‬تفکر تحلیلی و‬ ‫توج��ه به کمیت عنوان ک��رد و گفت‪ :‬این موانع‬ ‫سبب می شود افراد از تفکر سیستمی دور شوند‪.‬‬ ‫تفکر سیس��تمی تفکری کل نگر است در حالی‬ ‫که تکی��ه صرف بر جزء نگری‪ ،‬امکان ش��ناخت‬ ‫الگوهای حاکم بر پدیده ها و سیس��تم را از بین‬ ‫می برد‪ .‬تمرکز روی وقایع و به ویژه وقایع ناگهانی‬ ‫باعث می ش��ود الگوی تغییرات بلندمدت را که‬ ‫در پش��ت رخدادها نهفته است‪ ،‬درک نشوند‪ .‬از‬ ‫این رو س��رزنش کردن شرایط محیطی تشدید‬ ‫می ش��ود و تصور م��ی رود چی��زی در بیرون از‬ ‫سیس��تم سبب بروز مشکالت شده‪ ،‬در حالی که‬ ‫بیش��تر اسباب و علل مس��ائل در درون سیستم‬ ‫نهفته است‪.‬‬ ‫تفکر سیس��تمی‪ ،‬در قالب کلی��ت و تمامیت‬ ‫سیس��تم دیده می شود و به این ترتیب از سطح‬ ‫ب��ه عم��ق و از جزء به کل گذر می ش��ود‪ .‬از انجا‬ ‫که رفتار ما ریش��ه در نظام فکری ما دارد‪ ،‬کسی‬ ‫که دارای تفکر سیستمی است‪ ،‬با موضوعات نیز‬ ‫برخورد سیس��تمی می کند و در رفتارهای خود‬ ‫به دنبال تشخیص عناصر تشکیل دهنده موضوع‬ ‫و پیونده��ای موجود میان این عناصر می گردد‪.‬‬ ‫به این ترتیب فردی که سیس��تمی فکر می کند‬ ‫تنها در جست وجوی‪ ،‬مجموعه ای از ویژگی های‬ ‫موض��وع نمی گردد؛ بلکه تفکر سیس��تمی به او‬ ‫کمک می کند به مسائل به طور جامع و نظام مند‬ ‫نگاه کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫احمد خوروش‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد کویر درباره‬ ‫اث��ر بیماری کرونا در ب��ازار فوالد در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬به صورت کلی ه��ر اتفاق که جنبه عمومی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬به نوبه خود می تواند بر بازار تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خوروش در ادامه با اش��اره به شیوع بیماری کرونا به‬ ‫عنوان یک پدیده فراگیر در کش��ور عن��وان کرد ‪ :‬البته‬ ‫بیماری کرونا می تواند در بازارهای مختلف واکنش های‬ ‫مختلف به همراه داش��ته باشد‪ .‬درحال حاضر نیز برخی‬ ‫بازارها با محدودیت معامالتی همراه ش��ده و با احتیاط‬ ‫پی��ش می روند و برخی نیز با رکود همراه ش��ده اند‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن روند در برخی صنایع مانند فوالد با واکنش جدی‬ ‫و چشمگیری همراه نبوده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا با شیوع بیماری‬ ‫کرون��ا محصوالت ف��والدی با کاهش می��زان صادرات‬ ‫روبه رو نمی شود‪ ،‬گفت ‪ :‬مرزهای کشور ما با همسایگان‬ ‫با محدودیت های معامالتی روبه رو شده و نسبت به قبل‬ ‫حمل و نقل با روند کندی انجام می ش��ود‪ ،‬اما به معنای‬ ‫تعطیل ش��دن بازار صادرات نیس��ت‪ ،‬زی��را در بندرها‬ ‫همچنان بارگیری انجام می ش��ود اما این بارگیری ها به‬ ‫شدت هفته های گذشته نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وضعیت‬ ‫صادرات‬ ‫سیمان‬ ‫به عراق‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان گفت‪:‬‬ ‫در گذشته و هم اکنون صادرات کلینکر اتفاق می افتاد و‬ ‫صادرات سیمان نداشته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬عبدالرضا شیخان‬ ‫با شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت ها کمرنگ شده‬ ‫و حتی به تعطیل��ی برخی واحده��ای تولیدی انجامیه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کرونا نه تنه��ا باعث تعطیلی بس��یاری از‬ ‫مشاغل شده‪ ،‬بلکه راه صادرات برخی کاالها را نیز دچار‬ ‫مشکل کرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان‬ ‫اینکه کش��ور های افریقایی ظرفیت خوبی برای واردات‬ ‫محص��والت ایرانی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات به کش��ور های‬ ‫افریقایی ناچیز است و صادرات به کشور های منطقه در‬ ‫اولویت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شیخان با تاکید بر اینکه بازار عراق برای‬ ‫صادرکنن��دگان ایران��ی‪ ،‬یک��ی از بازار های‬ ‫اس��تراتژیک به ش��مار می رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫ب��ازار سال هاس��ت ج��زو ‪ ۵‬کش��ور مقصد‬ ‫صادرات��ی کاال های ایرانی به ش��مار می رود‬ ‫و تولیدکنن��دگان صنایع مختلف‪ ،‬این بازار‬ ‫البته چند ماهی است که مثل سابق سودی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه میزان ص��ادرات ف��والد به عراق‬ ‫ماه هاست کاهش یافته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میزان تعرفه های‬ ‫واردات از ای��ران به باالترین حد رس��یده اس��ت و ادامه‬ ‫ص��ادرات به این کش��ور ب��رای صادرکنن��دگان توجیه‬ ‫اقتصادی چندانی ندارد‪.‬‬ ‫به گفته ش��یخان‪ ،‬طی یک سال گذش��ته عراقی ها با‬ ‫این عنوان که می خواهند در سیمان خودکفا‬ ‫ش��وند‪ ،‬حت��ی پروژه های عمرانی خ��ود را به‬ ‫ایرانی هایی که در مزایده ها برنده می ش��وند‪،‬‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت‬ ‫س��یمان درباره اینکه ع��راق مرز های خود را‬ ‫روی کاال های ایرانی بس��ته و با بس��ته شدن‬ ‫مرزه��ا‪ ،‬کامیون ه��ای حام��ل محموله ه��ای صادراتی‬ ‫سرگردان ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بسته ش��دن مرز های عراق‪،‬‬ ‫نگرانی برای صادرات س��یمان به شمار نمی اید‪ ،‬چرا که‬ ‫بخش عمده صادرات صنعت سیمان از مرز های جنوبی‬ ‫کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��یخان با اش��اره به اینکه در گذش��ته نیز صادرات‬ ‫س��یمان انجام نمی شد‪ ،‬گفت‪ :‬در گذش��ته و هم اکنون‬ ‫ص��ادرات کلینک��ر اتفاق می افت��اد و صادرات س��یمان‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون ص��ادرات کلینکر نیز از مرزهای‬ ‫جنوب��ی اتفاق می افتد و مش��کلی در این رویه رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد‬ ‫تاثی��ر افزایش نرخ ارز نیمایی‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش نرخ ارز در‬ ‫س��امانه نیما هم اثر مثبتی بر س��وداوری ش��رکت های‬ ‫سیمانی داش��ته و درامد های صادرات را افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬ش��یخان با بیان اینکه س��یمانی ها به دنبال افزایش‬ ‫نرخ محصوالت خود هم هستند‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره موض��وع افزایش نرخ‬ ‫سیمان که به سال‪ ۹۹‬موکول کرده‪ ،‬تدابیری اتخاذ کند‬ ‫که شاهد افزایش نرخ ها در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫صادرات و‬ ‫عبور از کرونا‬ ‫‪12‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫شهردار اصفهان خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫رشد تولید کالف گرم‬ ‫در فوالد سبا‬ ‫در سال رونق تولید و در ‪ ۱۱‬ماه منتهی به‬ ‫بهمن ‪ ،‬تولید کالف گرم در این مجتمع به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۳۹‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬مصطفی‬ ‫عطایی پور ب��ا قدردانی از عملک��رد کارکنان‬ ‫ت به‬ ‫مجتمع فوالد سبا گفت‪ :‬این رکورد نسب ‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل رش��د ‪ ۱۱.۷‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد س��با خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬درصد می��زان تولی��د مربوط به‬ ‫ورق ه��ای ضخام��ت ‪ ۲‬میلی متر ب��ا کیفیت‬ ‫مطلوب است که یکی از محصوالت پرکاربرد‬ ‫در تولی��د لوله و پروفیل در کش��ور به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬وی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته‬ ‫تولی��د در مجتمع فوالد س��با ی��ک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۹۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تن ب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬رکورد‬ ‫جدید باوج��ود محدودیت های زیاد در تامین‬ ‫م��واد اولی��ه و قطعات مصرف��ی باکیفیت در‬ ‫تمامی خطوط تولید به دست امد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد س��با تالش حداکثری‬ ‫مدیری��ت و کارکن��ان ای��ن مجتم��ع‪ ،‬تامین‬ ‫حداکث��ری مواد اولیه و قطعات‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫تجربه های ارزشمند گذشته‪ ،‬افزایش سرعت‬ ‫تولید در خطوط مختلف ازجمله فوالدسازی‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری و نورد گ��رم و همچنین کاهش‬ ‫توقف��ات اضط��راری و افزای��ش کیفی��ت‬ ‫اهن اس��فنجی تولیدش��ده در این مجتمع را‬ ‫مهم ترین دالیل ثبت این رکورد دانست‪.‬‬ ‫عطایی پ��ور در بخ��ش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود از اماده س��ازی فعالیت های نوس��ازی‬ ‫اتوماسیون نورد گرم و ریخته گری و همچنین‬ ‫از اماده سازی عملیات نصب قفسه هفتم نورد‬ ‫گرم سبا در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از ت�لاش کارکن��ان و‬ ‫حمایت ه��ای مدیریت ارش��د ف��والد مبارکه‬ ‫اظه��ار امی��دواری ک��رد در ادامه ای��ن روند‬ ‫موفقیت امیز همچنان ش��اهد تثبیت شرایط‬ ‫موجود خطوط تولید و دستیابی به اهداف از‬ ‫پیش تعیین شده در مجتمع فوالد سبا باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به�روز راع�ی‪ -‬ش��هردار اصفهان گف��ت‪ :‬با‬ ‫تشکیل ستاد ویژه در شهرداری از امروز اقدامات‬ ‫بیشتری را برای نظارت در فضاهای عمومی شهر‬ ‫انج��ام خواهیم داد و به طور جدی از ش��هروندان‬ ‫می خواهیم با رعایت بهداش��ت فردی و توجه به‬ ‫نکات اعالم شده ازسوی نهادهای متولی در وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬شهرداری را در این مبارزه یاری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬ق��درت اهلل‬ ‫ن��وروزی در برنام��ه رادیویی «س�لام اصفهان»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هفته گذش��ته ب��ه ‪ 7‬مح��ور اقدام‬ ‫ویژه برای پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا در‬ ‫زیرمجموعه های ش��هرداری اشاره و بر انها تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��هرداری اصفهان در هفته گذشته‬ ‫ت�لاش فوق الع��اده ای ب��رای ضدعفون��ی کردن‬ ‫فضاهای عمومی شهر که احتمال سرایت و شیوع‬ ‫ویروس کرونا وجود داشت‪ ،‬کرد که از جمله انها‬ ‫می توان ب��ه ضدعفونی کردن مرت��ب اتوبوس ها‪،‬‬ ‫مترو‪ ،‬ایستگاه های پسماند و تاکسی ها با همکاری‬ ‫تشکیل ستاد ویژه کرونا در شهرداری اصفهان‬ ‫رانندگان تاکس��ی‪ ،‬خودروهای حمل پس��ماند و‬ ‫سرویس های بهداشتی عمومی شهر اشاره کرد‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان با بیان اینک��ه بازارهای کوثر‬ ‫اقدام��ات وی��ژه ای را برای پیش��گیری از ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا برنامه ریزی ک��رده و به طور مرتب‬ ‫مراقبت های الزم را انج��ام می دهد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تم��ام پایانه های مس��افربری ش��هر اصفهان نیز‬ ‫ضدعفونی می ش��ود و در مجم��وع می توان گفت‬ ‫شهرداری برای اقدامات پیشگیرانه هماهنگی های‬ ‫الزم را انجام داده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمین��ه اموزش های‬ ‫ش��هروندی‪ ،‬طرح ه��ای اموزش��ی و محتواه��ای‬ ‫مناس��ب برای اموزش شهروندان تولید و ازسوی‬ ‫معاونت فرهنگی ش��هرداری در فضاهای عمومی‬ ‫ش��هر و ناوگان حمل ونقل عمومی نصب ش��ده و‬ ‫در معرض دید عموم شهروندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان ادامه داد‪ :‬برای ایمن س��ازی‬ ‫کارکنان ش��هرداری و س��ازمان های زیرمجموعه‬ ‫ازجمل��ه کارکنان خدمات ش��هری و حمل ونقل‬ ‫عمومی که بیش��تر در معرض خطر ق��رار دارند‪،‬‬ ‫اقدامات خوبی انجام شده و براساس نوع مشاغل‬ ‫و نیاز ش��غلی انها دستکش‪ ،‬ماسک و سایر اقالم‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باتوجه به ش��رایط موجود در‬ ‫هفت��ه ج��اری اقدامات پیش��گیرانه و اموزش��ی‬ ‫در س��طح باالتری توس��عه خواهد یافت و اماده‬ ‫همکاری در تم��ام زمینه های موردنیاز با س��تاد‬ ‫ویژه این بیماری در اصفهان هستیم‪.‬‬ ‫ن��وروزی ب��ا بی��ان اینکه هم��ه پیمان��کاران‬ ‫خدمات ش��هری ش��هرداری ملزم به رعایت این‬ ‫م��وارد هس��تند و معاون��ت خدمات ش��هری بر‬ ‫این موضوع��ات به طور کامل نظ��ارت دارد و در‬ ‫صورت مش��اهده تخل��ف برخورد خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ابراز امیدواری کرد‪ :‬مجم��وع این اقدامات باعث‬ ‫افزایش ایمنی شهروندان شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬با تش��کیل س��تاد وی��ژه در‬ ‫ش��هرداری از ام��روز اقدامات بیش��تری را برای‬ ‫نظ��ارت بر فضاهای عمومی ش��هر انجام خواهیم‬ ‫داد و به ط��ور ج��دی از ش��هروندان می خواهیم‬ ‫با رعایت بهداش��ت فردی و توجه ب��ه نکاتی که‬ ‫نهاد های متولی و متخصص در وزارت بهداش��ت‬ ‫اعالم می کنند‪ ،‬ش��هرداری را در این مبارزه یاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان با اش��اره به ایام پایانی سال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تانه ایام نوروز پیمانکاران شهرداری‬ ‫در ش��هر مش��غول رنگ امیزی ج��داول و هرس‬ ‫زمس��تانه درخت��ان هس��تند و به زودی کاش��ت‬ ‫گل های زیبا در شهر را انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بهار در راه اس��ت و باید منتظر‬ ‫لبخن��د طبیعت باش��یم ک��ه امیدواری��م لبخند‬ ‫طبیع��ت بر لب ه��ای تمام ش��هروندان اصفهانی‬ ‫بنشیند و با نزدیک ش��دن به نوروز شرایط برای‬ ‫روزهای بهتر فراهم شود‪.‬‬ ‫نوروزی با اشاره به روز درختکاری‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هفت��ه جاری که روز درخت��کاری را پیش رو‬ ‫داریم‪ ،‬همه ب��ا هم درخت بکاری��م و مهربانی را‬ ‫توسعه دهیم و تعمیم ببخشیم؛ البته در روزهایی‬ ‫که همه مراقب خود هستیم باید مراقب همدیگر‬ ‫ه��م باش��یم و در زمین��ه پیش��گیری از ابتال به‬ ‫ویروس کرونا به این موضوع توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از معاونت فرهنگی شهرداری‬ ‫درخواس��ت ش��ده برای ام��وزش و توزی��ع اقالم‬ ‫در ش��هر برای اف��رادی که ممکن اس��ت از این‬ ‫اموزش ها دور باشند یا به واسطه مشکالت امکان‬ ‫تهیه اقالم الزم برای مقابله با بیماری را نداش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬باید این‬ ‫راه را با مش��ارکت مردم پیش ببریم و در مجموع‬ ‫همه در کنار هم با افزایش تاب اوری بر ش��رایط‬ ‫سخت غلبه کنیم‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به بازدید از پروژه های‬ ‫عمرانی حلقه حفاظتی ش��هر و مترو‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ش��هرداری اصفهان برای تس��ریع در اجرای‬ ‫این پروژه ها هر روز مشغول فعالیت است و باجود‬ ‫ش��رایط موجود‪ ،‬پروژه های عمرانی شهر به خوبی‬ ‫پیش م��ی رود که امیدواریم هر چ��ه زودتر برای‬ ‫بهره برداری مردم به اتمام برسد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ایی��ن بهره برداری از‬ ‫کارخان��ه «محمدصنعت ش��رق» سیستان وبلوچس��تان در جم��ع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬زیرس��اخت های صنعتی در سیستان وبلوچستان‬ ‫در حال توسعه است و باتوجه به جاذبه سیستان وبلوچستان برای‬ ‫سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫‪ ۲‬سیاس��ت را در زمینه ش��هرک ها و نواحی صنعتی مس��تقر در‬ ‫اس��تان در پیش گرفته اس��ت؛ نخس��ت اینکه نس��بت به افزایش‬ ‫تعداد ش��هرک ها و نواحی صنعتی اقدام می ش��ود و سیاست دوم‬ ‫کیفی سازی زیرساخت ها و امکانات زیربنایی در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی موجود است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬محس��ن صالحی نیا‬ ‫افزود‪ :‬حمایت های نرم افزاری از واحدهای تولیدی نیز بخش��ی از‬ ‫اقدام های این س��ازمان به ش��مار می رود ک��ه از ان جمله می توان‬ ‫به اس��تقرار کلینیک صنعت برای عارضه یابی واحدهای تولیدی از‬ ‫توسعه زیرساخت های صنعتی در سیستان وبلوچستان‬ ‫طریق ارائه خدمات مش��اوره به انها اشاره کرد‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد‪ :‬تامین مالی‬ ‫واحدهای تولیدی از طریق ارائه تسهیالت بانکی به واحدهایی که‬ ‫دارای بیش از ‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی هستند یا واحدهایی‬ ‫که با نوسازی و بهسازی ماشین االت می توانند صادرات گرا باشند‬ ‫از دیگر حمایت های این سازمان به شمار می رود‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا گفت‪ :‬این واحد مفتول گالوانیزه و تورهای‬ ‫فلزی با ظرفیت س��االنه ‪ ۱۸‬هزار تن تولید می کند و تاکنون ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای این واحد سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫افزود‪ :‬گس��تره ای��ن واحد تولی��دی ‪ ۱۲‬هزار مترمربع اس��ت که‬ ‫توانسته برای ‪ ۳۰‬نفر به طور مستقیم و ‪ ۵۰‬نفر به طور غیرمستقیم‬ ‫اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫صالحی نیا یاداور ش��د‪ :‬براس��اس پیش بینی های انجام ش��ده و‬ ‫نیاز ب��ازار‪ ،‬واحد تولیدی «محمدصنعت ش��رق» ه��م صادرات به‬ ‫کشورهای همس��ایه و هم فروش به اس��تان های همجوار خود از‬ ‫جمله خراس��ان جنوبی‪ ،‬کرمان و ی��زد را در برنامه ریزی خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون در سیستان وبلوچستان ‪۲۷‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی با گستره ‪ ۴۴۲۷‬هکتار مستقر هستند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۶۳۴‬قرارداد با کارافرینان و سرمایه گذاران در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی سیستان وبلوچستان منعقد شده است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲۸۷‬واحد تولیدی و صنفی در این‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی با سرمایه گذاری ‪ ۵۳۱۸‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫بهره برداری ش��ده است‪ .‬این تعداد واحد توانسته اند برای ‪۱۳۰۷۶‬‬ ‫نفر براساس ارقام دفتری اشتغال ایجاد کنند‪.‬‬ ‫مدیر حراس��ت س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران نیز در این ایین گفت‪ :‬هدف از س��فر به سیستان وبلوچستان‬ ‫بررسی مشکالت صنعتگران مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬کیوانفر تاکید ک��رد‪ :‬باتوجه به رویکرد حمایتی س��ازمان‪،‬‬ ‫مش��کالت احصا و در چارچوب وظایف نس��بت به مرتفع کردن یا‬ ‫ارائه راهکار اقدام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان وبلوچستان هم‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی سیستان وبلوچستان در کنار‬ ‫ایج��اد امکانات زیربنایی و بسترس��ازی برای صنعتگران اس��تان‪،‬‬ ‫به منظور کم کردن مشکالت صنعتگران و انتقال واحدهای االینده‬ ‫به محدوده غیرمس��کونی ش��هرها از سال ‪ ۷۷‬س��اخت واحدهای‬ ‫کارگاهی در شهرک های صنعتی استان را اغاز کرد‪.‬‬ ‫علیرضا راش��کی افزود‪ :‬هم اکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان سیستان وبلوچس��تان ‪ ۱۱‬مجتمع کارگاهی ایجاد شده که‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳۱۴‬واحد کارگاهی تکمیل و از ای��ن تعداد ‪ ۲۹۶‬واحد‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫سایه کرونا بر سربازار حمل ونقل عمومی‬ ‫اکرم امینی ‪ :‬بلیت هواپیما در برخی مس�یرها انقدر ارزان شده که گویی به عقب بازگشته ایم‪ .‬جاده ها هم‬ ‫خلوت تر شده و مسافربرها را با مشکالتی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫براس�اس امار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت‪ ،‬تا ظهر یکشنبه کرونا در ایران ‪ 987‬نفر را مبتال کرده‬ ‫و جان ‪ 54‬نفر را گرفته اس�ت‪ .‬بنابراین بی دلیل نیس�ت که مردم س�فرهای غیرضروری را لغو کرده اند تا بنا‬ ‫به تاکید این وزارتخانه و پزشکان متخصص‪ ،‬در خانه بمانند و از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫مسیرهای شلوغ ریلی خلوت شد‬ ‫با ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا در ای��ران و تاکید وزارت‬ ‫بهداش��ت بر کاهش رفت و امد و تجمع م��ردم در خیابان ها و‬ ‫پرهیز از س��فر‪ ،‬کاهش س��فرها در بخش های مختلف از جمله‬ ‫در ش��بکه ریل��ی قابل پیش بینی بود‪ .‬به عن��وان مثال به گفته‬ ‫مدیرکل راه اهن خراس��ان‪ ،‬تعداد مسافران ورودی و خروجی‬ ‫در مس��یر ریلی مشهد از روزانه ‪ ۳۸‬هزار نفر‪ ،‬به حدود ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫نفر رسیده است‪.‬‬ ‫مصطف��ی نصیری ورگ به ایرنا گفت‪ :‬ب��ه عنوان مثال پیش‬ ‫از این روزانه ‪ ۳‬قطار مس��افربری با مجموع ‪ 1200‬مسافر از قم‬ ‫وارد مش��هد می ش��د اما در کل هفته گذشته ‪ ۴‬از قم به مشهد‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫با وجود اهمیت غربالگری مس��افران ورودی از شهرهای قم‬ ‫و گیالن ک��ه تعداد مبتالیان زیادی به کرون��ا دارند‪ ،‬مدیرکل‬ ‫راه اهن خراس��ان می گوی��د در این زمینه تاکنون ش��یوه نامه‬ ‫خاصی ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پس از هر س��فر‪ ،‬س��الن قطار‪ ،‬داخل کوپه ها و‬ ‫به ویژه دس��تگیره ها و مکان هایی که در معرض تماس دس��ت‬ ‫مس��افران ق��رار دارند‪ ،‬با م��واد ضد عفونی کنن��ده گندزدایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با کرونا در راه اهن‬ ‫ش��رکت راه اهن اقدامات احتیاطی ب��رای مقابله با تکثیر و‬ ‫انتش��ار این ویروس خطرناک را در دس��تور کار خود قرار داده‬ ‫است که از جمله می توان به ضدعفونی کردن ایستگاه ها اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬تهیه و پخش بنر‪ ،‬بروش��ور‪ ،‬اس��تند‪ ،‬فیلم و‬ ‫کلیپ های اموزشی در برخی ایس��تگاه های پرتردد راه اهن و‬ ‫داخل قطارهای مس��افری در ابتدای س��یر و در طول مس��یر‪،‬‬ ‫از دیگر اقدام های انجام ش��ده در ش��بکه ریلی کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ضدعفونی ک��ردن دائمی ایس��تگاه ها و قطارهای‬ ‫مس��افری و توزیع ماس��ک و ژل ضدعفونی کننده در قطارها از‬ ‫دیگر اقدام های این ش��رکت برای جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا است‪.‬‬ ‫‹ ‹لغو بلیت قطار بدون کسر جریمه‬ ‫در پ��ی ش��یوع وی��روس کرونا و کاهش س��فرها‪ ،‬ش��رکت‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی رجا‪ ،‬بخش��نامه ای ب��رای اس��ترداد بلیت‬ ‫قطارهای مس��افری برای محدوده زمانی ‪ ۳‬اس��فند ‪ ۹۸‬تا ‪۱۶‬‬ ‫فروردین ‪ ۹۹‬بدون کسر هزینه کنسلی را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت حمل ونقل‬ ‫ریل��ی رجا‪ ،‬مس��افرانی که متقاض��ی تغییر تاریخ س��فر خود‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توانند حداقل ‪ ۷۲‬س��اعت پیش از تاریخ حرکت‬ ‫خود با سامانه «صدای مسافر راه اهن» به شماره ‪۰۲۱-۵۱۴۹‬‬ ‫تم��اس گرفته و نس��بت به هماهنگی و تهی��ه بلیت جایگزین‬ ‫برای تاریخ مورد نظر خود اقدام کنند‪ .‬مس��افرانی که پیش از ‪۳‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۸‬نسبت به خرید بلیت قطار اقدام کرده اند و متقاضی‬ ‫لغو ان هس��تند‪ ،‬می توانند از ‪ ۷‬اس��فند تا ‪ ۲۹‬اسفند و حداکثر‬ ‫تا س��اعت ‪ ۱۲‬ظهر روز قبل از تاریخ حرکت قطار خود به مراکز‬ ‫مجاز فروش بلیت مراجعه کرده و نسبت به استرداد بهای بلیت‬ ‫«بدون کسر هزینه کنسلی» اقدام کنند‪.‬‬ ‫مس��افرانی که پیش از ‪ ۳‬اس��فند اقدام ب��ه خرید بلیت قطار‬ ‫کرده و تا ‪ ۶‬اس��فند نسبت به استرداد بلیت خود اقدام کرده اند‪،‬‬ ‫می توانن��د از ‪ ۱۶‬فروردین به م��دت یک ماه با مراجعه به مرکز‬ ‫استرداد بلیت هزینه کنسلی کسر شده را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ارائه اصل بلیت یا متن پیامک الکترونیک شده ان به همراه‬ ‫کارت مل��ی در زمان اس��ترداد الزامی اس��ت‪ .‬بلیت قطارهای‬ ‫مس��افری که از ‪ ۳‬اسفند به بعد خریداری شده اند‪ ،‬مشمول این‬ ‫طرح نبوده و اس��ترداد انها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اعزام کشتی برای برگرداندن مسافران ایرانی‬ ‫با توجه به اینکه با ش��یوع ویروس کرون��ا در ایران‪ ،‬مرزهای‬ ‫همس��ایه ها با ایران بس��ته ش��ده اس��ت‪ ،‬برخی ایرانی ها که‬ ‫به کش��ورهای همس��ایه رفته بودند‪ ،‬برای بازگشت با مشکل‬ ‫روبه رو شده اند‪ .‬مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می گوید‬ ‫کشتی مسافری با ظرفیت ‪ ۵۵۰‬صندلی‪ ،‬شنبه این هفته برای‬ ‫برگرداندن مسافران ایرانی‪ ،‬به بندر شارجه اعزام شد و یکشنبه‪،‬‬ ‫تعدادی از ایرانی ها را به ایران بازگرداند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫محمد راس��تاد با اش��اره به اینکه امارات متحده عربی پرواز و‬ ‫انتقال مسافران ایرانی به این کشور را ممنوع کرده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در خط دریایی بندرهای جنوب ایران‪ -‬ش��ارجه ‪ ۲‬کشتی‬ ‫مس��افری س��انی و والفجر تردد می کنند‪ .‬کشتی سانی حدود‬ ‫‪ 1.5‬سال در خط مسافری شهید باهنر‪ -‬بندر شارجه فعال بود‬ ‫و حدود ‪ ۵۰۰‬صندلی ظرفیت دارد‪.‬‬ ‫این کشتی هفته ای ‪ ۲‬بار بین بندرهای شارجه و بندر شهید‬ ‫باهن��ر تردد می کند‪ ،‬ولی پس از ش��یوع بیماری کرونا پذیرش‬ ‫کشتی های مسافری از بندرهای ایران انجام نمی شود‪.‬‬ ‫راستاد افزود‪ :‬از سوی دیگر مسافران ایرانی در بندر شارجه‪،‬‬ ‫فرودگاه ه��ای ام��ارات و بندرهای دیگر به دلی��ل لغو پروازها‬ ‫مان��ده بودند و امکان انتقال ان ها نبود‪ .‬همچنین تردد ش��ناور‬ ‫والفجر و شناور مسافری از بندر لنگه به دوبی هم متوقف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬س��ازمان بنادر و دریان��وردی رایزنی هایی‬ ‫داشت و مالک کشتی سانی هم در امارات پیگیری هایی کرد و‬ ‫مجوز صادر شد تا کشتی سانی بدون مسافر از بندرهای جنوبی‬ ‫ایران به بندر شارجه برود و مسافران را منتقل کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬کش��تی‬ ‫مس��افری والفجر هم ح��دود ‪ ۳۵۰‬صندل��ی دارد که در حال‬ ‫برنامه ریزی برای رفتن به بندر شارجه و انتقال مسافران است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش بین��ی می کنی��م در روزه��ای اینده این‬ ‫ش��ناورها از ایران بدون مس��افر به این بندرها رفته و عملیات‬ ‫بازگشت مسافران را انجام دهند‪.‬‬ ‫راستاد افزود‪ :‬کش��تیرانی والفجر و مالک سانی هر دو اعالم‬ ‫کرده اند که برای بازگرداندن مسافران ایرانی از دیگر مناطق از‬ ‫جمله قطر و عمان امادگی دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر الزم بود در مس��یرهای دریایی دیگر هم‬ ‫کش��تی مسافری برقرار می کنیم تا جابه جایی مسافران ایرانی‬ ‫با مشکل روبه رو نشود‪ .‬از سوی دیگر در مسیرهای بندر لنگه‪-‬‬ ‫بندر دوبی و خرمش��هر‪ -‬کویت هم خط مسافری دریایی فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت خدم�ات تردد موقت ب�ه کارکنان‬ ‫شناورهای خارجی‬ ‫مع��اون مدیرکل امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫می گوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بخش حمل‬ ‫و نقل دریایی کش��ور‪ ،‬تا اطالع ثانوی‪ ،‬ارائه خدمات تردد موقت‬ ‫به خدمه شناورهای خارجی ممنوع است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫حس��ین عباس نژاد اظهار کرد‪ :‬کنترل وضعیت سالمت خدمه‬ ‫کش��تی ها به وس��یله مرکز کنترل ترافیک دریایی در مبادی‬ ‫ورودی و لنگرگاه ه��ا و پی��ش از ورود ب��ه بن��در و صدور مجوز‬ ‫پهلوگی��ری کش��تی ها در اس��کله های بندری پ��س از صدور‬ ‫تاییدیه س�لامت خدمه کشتی ها ازس��وی ماموران قرنطینه‬ ‫انسانی اعزامی از شبکه بهداشت و درمان انجام می شود‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرکل امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫اف��زود‪ :‬تهیه ماس��ک‪ ،‬دس��تکش‪ ،‬م��واد ضدعفونی کننده و‬ ‫تجهیزات بهداشتی برای راهنمایان کشتی ها و سایر کارکنان‬ ‫مرتبط با کش��تی‪ ،‬امادگی شناورهای ناجی برای انتقال موارد‬ ‫احتمال��ی مبتالیان به ویروس کرونا و نصب بنرهای هش��دار‬ ‫پیش��گیرانه در مکان ه��ای عمومی و پرتردد بن��دری از دیگر‬ ‫اقدامات انجام شده در بندرها برای مهار ویروس کرونا است‪ .‬به‬ ‫گفته عباس نژاد تیم های بهداش��ت و کنترل در مبادی ورودی‬ ‫مسافر به بندرهای مسافری و جزایر مستقر شده اند‪.‬‬ ‫همچنین به گفته او‪ ،‬ضدعفونی کردن ش��ناورهای مسافری‬ ‫پی��ش از مس��افرگیری و پ��س از تخلی��ه‪ ،‬ضدعفون��ی کردن‬ ‫ش��ناورهای لندینگ کرافت حمل خودرو و مسافر‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫کردن پایانه های مس��افری و خودروهای برقی حمل مسافر در‬ ‫محوطه های بندری‪ ،‬از اقدام های انجام شده در این روزهاست‬ ‫که ادامه دارد‪.‬‬ ‫نرخ بلیت هواپیما تاریخی شد‬ ‫کاهش نرخ بلی��ت هواپیما در روزهای اخیر‬ ‫و ب��ا توجه به کاهش تقاضا در بازار س��فرهایی‬ ‫هوای��ی‪ ،‬هرچن��د از نظ��ر برخی بازگش��ت به‬ ‫گذش��ته و عجیب است‪ ،‬اما این مسئله با توجه‬ ‫به شناور شدن نرخ بلیت در چند سال گذشته‬ ‫قابل توجیه اس��ت‪ .‬این روزها ش��یوع و فراگیر‬ ‫شدن ویروس کرونا‪ ،‬موجب شده مردم ترجیح‬ ‫دهند س��فرهای غیرضروری خود را لغو کنند‬ ‫و همین مس��ئله‪ ،‬موجب ش��ده بازار با کاهش‬ ‫تقاضا روبه رو ش��ود و قیمت ها به کف نرخ های‬ ‫تصویب شده برس��د‪ .‬البته با توجه به اینکه در‬ ‫ب��ازار حمل ونقل هوایی ای��ران‪ ،‬همواره عرضه‬ ‫کمتر از تقاضاس��ت‪ ،‬به کف رسیدن نرخ بلیت‬ ‫هم��ه ش��رکت ها در همه مس��یرها‪ ،‬رخدادی‬ ‫غریب و کم سابقه در این بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹لغو بلیت سفرهای هوایی بدون‬ ‫کسر جریمه‬ ‫با توجه به ش��یوع کرونا در کش��ور‪ ،‬سازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری با دس��تور وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی بخشنامه ای به ایرالین ها فرستاده‬ ‫و تاکی��د کرده اس��ت ابطال بلی��ت پروازهای‬ ‫روزهای بعد از ‪ ۵‬اسفند که به تقاضای مسافران‬ ‫لغو می شود‪ ،‬باید بدون جریمه مسافران انجام‬ ‫شود‪ .‬براساس انچه رضا جعفرزاده‪ ،‬سخنگوی‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری در این زمینه‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت‪ ،‬ای��ن بخش��نامه مربوط به‬ ‫پروازهایی است که پیش از ‪ ۵‬اسفند خریداری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن تاکید ک��رد که‬ ‫این بخش��نامه‪ ،‬هم پروازه��ای چارتری و هم‬ ‫برنامه ای را شامل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹غربالگری مسافران در فرودگاه ها‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫همچنین به غربالگری مسافران در فرودگاه ها‬ ‫براساس شیوه نامه وزارت بهداشت اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬نماینده وزارت بهداشت در فرودگاه ها‬ ‫مستقر اس��ت و غربالگری مس��افران ازسوی‬ ‫نماینده وزارت بهداشت و همکاری و هماهنگی‬ ‫شرکت های هواپیمایی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام برخی پروازها‬ ‫ب��ا توجه به کاهش تقاضا در بازار حمل ونقل‬ ‫هوایی کشور‪ ،‬برخی شرکت ها پروازهای خود‬ ‫را ادغام کرده اند‪ .‬براین اساس ممکن است فرد‪،‬‬ ‫بلی��ت هواپیمایی زاگ��رس را خریداری کرده‬ ‫باشد‪ ،‬اما سوار هواپیمای معراج شود‪.‬‬ ‫حرم��ت اهلل رفیع��ی‪ ،‬رئی��س هیات مدیره‬ ‫انجم��ن صنفی دفات��ر خدمات مس��افرتی و‬ ‫جهانگردی ایران این اتف��اق را مصداق توافق‬ ‫(‪ )Code Share‬در صنع��ت هوان��وردی‬ ‫دانس��ت و به ایس��نا گفت‪ :‬در این ش��رایط که‬ ‫بیشتر شرکت های هواپیمایی مسافر ندارند و‬ ‫س��فر هوایی کم شده‪ ،‬طبیعی است ایرالین ها‬ ‫با یکدیگر توافق کنند تا در مس��یری مشترک‪،‬‬ ‫از یک هواپیما اس��تفاده کنند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫این کار‪ ،‬توافقی بین ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اطالعات پرواز روی بلیت پرواز‬ ‫نوش��ته می شود و مسافر در جریان است‪ ،‬فقط‬ ‫در صورتی که س��اعت پرواز تغیی��ر کند‪ ،‬باید‬ ‫زودتر به مس��افر اطالع داده ش��ود‪ .‬سخنگوی‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری همچنین شایعه‬ ‫کمبود م��واد ضدعفونی کنن��ده هواپیماها را‬ ‫تکذیب کرده و گفت‪ :‬قرار است وزارت بهداشت‬ ‫برای کمک به مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬امکاناتی‬ ‫در اختیار شرکت های هواپیمایی قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرواز ب�ه کدام کش�ورها متوقف‬ ‫شد؟‬ ‫در پ��ی ش��یوع وی��روس کرون��ا در ای��ران‪،‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای همس��ایه یا نزدیک‬ ‫به ای��ران مانن��د ع��راق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬کویت‪ ،‬اردن‪ ،‬روسیه و‬ ‫چی��ن مرزهای زمینی‪ ،‬دریایی و هوایی خود با‬ ‫ایران را بستند‪ .‬پروازهای ایران به این کشورها‬ ‫یا از این کشورها متوقف شده است‪ .‬همچنین‬ ‫مس��افران ای��ران ایر برای پ��رواز ب��ه المان‪،‬‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬هلند و انگلس��تان باید اظهارنامه‬ ‫س�لامت داش��ته باشند‪ .‬از س��وی دیگر به جز‬ ‫اتباع لبنانی و ایرانی هایی که کارت اقامت این‬ ‫کشور را دارند‪ ،‬مسافر ایرانی دیگری در بیروت‬ ‫پذیرش نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به لغو پروازها‪ ،‬برخی ایرانی ها برای‬ ‫بازگشت از کشورهای مختلف از جمله امارات‬ ‫و ترکیه با مش��کل روبه رو ش��دند که به گفته‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬تاکنون‬ ‫ماهان و ای��ران ایر توانس��تند مجوزهای الزم‬ ‫را ب��رای بازگرداندن مس��افران ایرانی از این ‪۲‬‬ ‫کش��ور دریافت کنند تا پرواز بدون مس��افر به‬ ‫این کشورها داشته و ایرانی ها را بازگردانند‪.‬‬ ‫مسافران جاده ها اب رفتند‬ ‫جاده ها نیز از گزند کرونا در امان نبوده اند و با‬ ‫ش��یوع کرونا‪ ،‬افراد کمتری حمل ونقل عمومی‬ ‫را برای سفر انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی های س��واری‬ ‫بین ش��هری می گوید کرونا جاده ه��ا را خلوت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رحمت ح��اج محمدعلی به گس��ترش نیوز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬هنوز تدابیری برای مقابله با ش��یوع‬ ‫کرون��ا در ناوگان کرایه ای درنظر گرفته نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬او ب��ا بیان اینک��ه تا پیش از ش��یوع این‬ ‫وی��روس‪ ،‬حدود ‪ ۲‬هزار س��واری بین ش��هری‬ ‫در جاده ه��ا تردد داش��تند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ترس‬ ‫از کرونا موجب کاهش س��فرهای برون شهری‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر تعداد سفرهای بین شهری‬ ‫با تاکس��ی به نصف رسیده است و درصورتی که‬ ‫ای��ن وضعیت ادامه دار باش��د‪ ،‬ممکن اس��ت به‬ ‫تعطیلی پایانه ها منجر شود‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬اگرچ��ه ضدعفون��ی ک��ردن‬ ‫اتوبوس ه��ا ادام��ه دارد اما برای س��واری های‬ ‫بین شهری برنامه ای در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه سواری های بین شهری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر برنامه ای در این زمینه اتخاذ‬ ‫نش��ده و مشخص نیست در اینده چه تصمیمی‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�گیری از ش�یوع ب�ه س�بک‬ ‫اتوبوس ‬ ‫با فراگیر شدن شیوع کرونا در کشور‪ ،‬اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه در حمل ونقل جاده ای مس��افری‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬عبدالهاش��م حسن نیا‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫سازمان بیان کرد‪ :‬ش��رکت ها مکلف به رعایت‬ ‫الزامات بهداش��تی مبنی ب��ر ضدعفونی کردن‬ ‫سطوح تماس دست مسافران در ناوگان با مواد‬ ‫ضدعفونی کننده اس��تاندارد مورد تایید مراکز‬ ‫بهداش��ت و ضدعفون��ی ک��ردن در پایانه های‬ ‫مس��افربری ب��ه وس��یله س��ازمان پایانه های‬ ‫شهرداری هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه ش��رکت های مس��افربری‬ ‫تاکی��د ش��ده اس��ت از بطری ه��ای اب یکبار‬ ‫مص��رف به جای لیوان برای مصرف اب ش��رب‬ ‫مسافران اس��تفاده کنند و به مس��افران دارای‬ ‫عالئم س��رماخوردگی ماس��ک تحویل دهند‪.‬‬ ‫همچنین بر رعایت کامل مفاد ماده ‪ ۱۵‬ضوابط‬ ‫حمل ونقل مس��افر در زمین��ه چگونگی تهیه‪،‬‬ ‫نگه��داری و توزیع بهداش��تی خوراکی ها بین‬ ‫مسافران تاکید شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ش��رکت های مس��افربری ملزم‬ ‫هستند اگر در هنگام سفرها مسافرانی با عالئم‬ ‫س��رماخوردگی شدید مشاهده شوند نسبت به‬ ‫توجیه رعای��ت رفتارهای بهداش��تی و ایمنی‬ ‫از جمله اس��تفاده از ماس��ک و در صورت لزوم‪،‬‬ ‫اس��تقرار مس��افر در محلی از وس��یله نقلیه که‬ ‫کمترین رویارویی با س��ایر مس��افران را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫حسن نیا یاداور شد‪ :‬در ناوگان حمل بار ثبت‬ ‫اثر انگشت در همه مراحل دریافت بار‪ ،‬از جمله‬ ‫هنگام تبدیل نوبت مجازی به حقیقی و دریافت‬ ‫نوب��ت در پایانه های بار ت��ا اطالع ثانوی متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قفل کرونا بر در بازار مسکن‬ ‫با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬بازار مسکن این هفته را با‬ ‫کسادی بیشتر اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فعاالن بازار ملک می گویند ش��نبه ‪ ۱۰‬اس��فند‬ ‫ب��ا افزای��ش نگرانی ه��ا از اپیدمی کرونا‪ ،‬تع��داد مراجعه ه��ا و تعداد‬ ‫قراردادهای خرید و فروش و اجاره مس��کن در تهران نس��بت به هفته‬ ‫گذش��ته کاهش پیدا کرده و ب��ه نصف معامله ه��ای هفته های اخیر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بازار مس��کن ش��ب عید که در دو سه ماه گذش��ته از رونق مناسبی‬ ‫برخوردار بود‪ ،‬تحت تاثیر ش��یوع کرونا با افت معامله ها روبه رو ش��د‪،‬‬ ‫زی��را طرف های معامله س��عی می کنند تا حد ام��کان از رویارویی با‬ ‫یکدیگر خودداری کنند و حتی برخی مش��تریان و فروش��ندگان که‬ ‫تصمیم قطعی خود را برای معامله یک واحد مشخص در هفته گذشته‬ ‫گرفته اند‪ ،‬از امضا خودداری می کنند‪.‬‬ ‫بهمن امس��ال که هنوز سایه بیماری کرونا بر بازارهای مالی کشور‬ ‫ی نمی کرد‪ ،‬معامله های مس��کن در تهران به ‪ ۱۳‬هزار و ‪۲۶۴‬‬ ‫س��نگین ‬ ‫معامله رس��ید که نسبت به دی امس��ال ‪ ۲۴‬درصد و نسبت به بهمن‬ ‫پارسال ‪ ۴۲‬درصد افزایش نشان داد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬میانگین نرخ مسکن در شهر تهران‬ ‫نیز با افزایش ‪ ۴.۳‬درصد نسبت به ماه گذشته و رشد ‪ ۴۴‬درصد نسبت‬ ‫به ماه مش��ابه س��ال گذشته با رقم بی س��ابقه ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان در هر متر مربع رسید‪ .‬پیش بینی می شد براساس رفتار معمول‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬این روند تا اردیبهشت ادامه پیدا کند اما مشخص نیست‬ ‫در وضعیت فعلی که نگرانی ها از گسترش کرونا بر اقتصاد کشور سایه‬ ‫افکنده است‪ ،‬تا چه زمان کسادی بر بازار مسکن حاکم باشد‪.‬‬ ‫امیرحسین صراف‬ ‫تحلیلگر صنعت هوانوردی‬ ‫با سرعت گرفتن ش��یوع کرونا در ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫ماهان باالخره پروازهای خود به چین و برعکس را‬ ‫متوق��ف کرد‪ .‬البته این ش��رکت در بیانیه ای که در‬ ‫این زمین��ه صادر کرده اعالم کرده اس��ت که پس‬ ‫از ص��دور دس��تور توقف پروازها به چی��ن‪ ۴ ،‬پرواز‬ ‫باری و ‪ ۵‬پرواز مس��افری به این کشور داشته است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر این ش��رکت اعالم ک��رده که پرواز‬ ‫برنامه ای مسافربری به مقصد چین ندارد و برقراری‬ ‫احتمالی پروازها به چین مبتنی بر مجوز س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری است‪.‬‬ ‫این نوش��تار به معرفی تجهیزاتی می پردازد که‬ ‫ش��رکت ماهان می توانس��ت با اس��تفاده از انها در‬ ‫پروازه��ای چین‪ ،‬احتمال انتق��ال ویروس کرونا به‬ ‫ای��ران را کاهش ده��د و حتی اگر ام��روز هم برای‬ ‫تامین این تجهیزات اقدام کند‪ ،‬دور از فایده نیست‪.‬‬ ‫‪ -۱‬لومینومت��ر (میکروب س��نج)‪ ،‬این وس��یله‬ ‫برای س��نجش می��زان الودگی س��طوح به میکرو‬ ‫ارگانیسم ها با روش تشخیص ‪ ATP‬در همه جای‬ ‫جهان از بیمارس��تان ها تا اش��پزخانه رستوران ها‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬در ایران ش��رکت هایی هستند که این‬ ‫دستگاه را تولید می کنند‪ ،‬البته از دیگر کشورها نیز‬ ‫قابل تهیه کردن اس��ت‪ .‬نرخ خارجی این محصول‬ ‫حدود‪ ۱۲‬میلیون تومان با ارز‪ ۱۴‬هزار تومانی است و‬ ‫با ارز دولتی (که برخی شرکت ها دریافت می کنند)‬ ‫این هزینه به یک سوم کاهش می یابد‪ .‬این مبلغ در‬ ‫نهایت برابر با هزینه خرید چند لباس فرم کارکنان‬ ‫ایرالی��ن از یک��ی از برندهای ترکیه اس��ت‪ .‬از این‬ ‫وسیله حتی بعدتر می توان در کترینگ نیز استفاده‬ ‫ک��رد تا ایرالین ماهان و دیگر ایرالین ها دس��ت کم‬ ‫یک گام به اش��پزخانه های صنعتی دنیا نزدیک تر‬ ‫ش��وند‪ .‬کاربرد این وسیله نیز بس��یار ساده است و‬ ‫در کمت��ر از یک دقیقه جواب می دهد‪ .‬ش��رکت ها‬ ‫می توانند پس از عملیات ضدعفونی نمایش��ی جلو‬ ‫دوربین ها با س��مپاش و دس��تمال کش��یدن های‬ ‫بی خود‪ ،‬دست کم با این دستگاه چند جا را بررسی‬ ‫کرده و ببینند چ��ه کرده اند‪ .‬فضاهای یکپارچه ای‬ ‫مانن��د کابین هواپیما‪ ،‬باید به طور کامل ضدعفونی‬ ‫ش��ود و حتی اگر یک س��انتی متر گندزدایی نشده‬ ‫باش��د‪ ،‬ضدعفون��ی ک��ردن ان فای��ده ای چندانی‬ ‫نداش��ته و ان مکان از نظر بهداشتی استریل نبوده‬ ‫و الوده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬المپ اش��عه یو وی‪ :‬این المپ برای اس��تریل‬ ‫محیط های ازمایش��گاهی و س��ایر نق��اط الوده به‬ ‫میکرو ارگانیسم ها به کار می رود‪ ،‬در واقع عملیات‬ ‫استریل س��ازی با اس��تفاده از ام��واج فرابنفش و با‬ ‫ضریب اطمینان ‪ ۹۹.۹‬درصد انجام می ش��ود‪ .‬این‬ ‫المپ ه��ا را در انواع مختل��ف و با توان های متفاوت‬ ‫می توان در خیابان الله زار تهران پیدا کرد که شاید‬ ‫گران تری��ن ان با توان باال و عمر مفید نس��بتا زیاد‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان نرخ داش��ته باش��د‪ .‬البته شرکت‬ ‫ماه��ان که به دور زدن تحریم ه��ا با خرید خارجی‬ ‫عالق��ه دارد‪ ،‬می توان��د ن��وع مرغوب ت��ر ان یعنی‬ ‫محصول شرکت فیلیپس المان با عمر مفید ‪ ۵‬هزار‬ ‫س��اعت را با ن��رخ ارز ازاد ‪ ۵۰۰‬هزار تومان از ترکیه‬ ‫ی��ا هر کش��ور دیگری تهیه کند‪ .‬روش اس��تفاده از‬ ‫این کاال نیز بس��یار ساده اس��ت‪ ،‬می توان ان را در‬ ‫فاصله های مناس��ب و جهت های مختلف در بخش‬ ‫کارگ��و یا کابین قرار داد‪ ،‬ب��رای جلوگیری از ایجاد‬ ‫ضایعات چش��می و پوستی بر اثر تابش مداوم اشعه‬ ‫ی��و وی‪ ،‬مح��ل را ترک و جریان ب��رق را وصل کرد‪.‬‬ ‫اگر همه س��طوح هواپیما به درستی پوشش نوری‬ ‫داده شود‪ ،‬در کمتر از نیم ساعت کابین مسافری یا‬ ‫قس��مت بار با ‪ ۹۹.۹‬درصد استریل خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بای��د از ماهان بپرس��یم این کار س��ختی بود؟ ایا‬ ‫درحال حاضر هم ضرورتی در انجام ان نمی بینید؟‬ ‫‪-۳‬لب��اس یکپارچ��ه ایزوله و تجهی��زات کامل‬ ‫بهداشتی نظیر دستکش‪ ،‬عینک و ماسک مناسب‪،‬‬ ‫مانند انچه کروی پ��روازی ایرالین های چینی در‬ ‫زمان اپیدمی ویروس به تن داشتند‪ .‬این تجهیزات‬ ‫در ایران نیز تهیه می ش��ود‪ ،‬هرچند ممکن اس��ت‬ ‫مطابق س��لیقه ماهانی ها نباشد که در این صورت‬ ‫می توانن��د ان را با پرداخ��ت هزینه چند لباس فرم‬ ‫از ترکیه تهیه کنند‪ .‬به طور قطع مدیریت ش��رکت‬ ‫ماهان تاکنون متوجه ش��ده اند که دوران نهفتگی‬ ‫ویروس کرونا دس��ت کم ‪ ۲‬هفته اس��ت و اگر بنا به‬ ‫گفته انها‪ ،‬تاکنون عالئم ان در کروی این ش��رکت‬ ‫مشاهده نشده اس��ت‪ ،‬به معنی این نیست که ناقل‬ ‫ان نیس��تند‪ .‬خیال تصمیم سازان و تصمیم گیران‬ ‫ش��رکت ماه��ان درباره ایجاد جو رع��ب و ترس در‬ ‫س��فرهای هوایی شرکت در اثر پوشیدن این لباس‬ ‫ازس��وی کروی پروازی هم راحت و اس��وده باشد‪،‬‬ ‫از برخ��ی م��ردم ع��ادی و بی طرف در ای��ن زمینه‬ ‫پرس��یده ایم و گفته ان��د بپوش��ند خیالمان کمی‬ ‫راحت تر است‪ ،‬زیرا درحال حاضر و با توجه به انچه‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬از لباس فرم جدید ماهان بیشتر‬ ‫می ترسیم تا لباس ایزوله!‬ ‫یادداشت‬ ‫بلیت هواپیما ارزان شد‪ ،‬جاده ها خلوت‬ ‫ماهان این‬ ‫تجهیزات را‬ ‫نداشت؟‬ ‫‪14‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫ضدعفونی کردن‬ ‫تاکسی ها در اراک‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت حمل ونقل بار و‬ ‫مسافر ش��هرداری اراک از اجرای طرح ضدعفونی‬ ‫کردن تاکسی ها در این شهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حجت اهلل م��رادی بیان کرد‪:‬‬ ‫پس از اجرای طرح ضدعفونی اتوبوس های شهری‬ ‫ازس��وی ش��هرداری اراک که در ان‪ ،‬هر شب ‪۱۶۰‬‬ ‫اتوبوس ب��ا م��واد ضدعفونی کننده‪ ،‬شست وش��و‬ ‫می ش��ود‪ ،‬طرح ضدعفونی کردن تاکس��ی ها نیز از‬ ‫اواخر هفته گذشته اغاز شد‪.‬‬ ‫هشدار به تهرانی ها درباره استفاده از حمل و نقل عمومی‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ضدعفونی کردن ناوگان‬ ‫برون شهری مالیر‬ ‫رئیس اداره و حمل ونقل جاده ای مالیر گفت‪ :‬به‬ ‫منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمت‬ ‫مردم‪ ،‬روزانه حدود ‪ ۴۰۰‬اتوبوس برون ش��هری این‬ ‫شهرستان ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬سیداس��ماعیل صف��وی زاده‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نخس��تین مرحله ض��د عفونی ناوگان‬ ‫حمل ونقل برون ش��هری مالیر از چهارشنبه هفته‬ ‫گذش��ته اغاز ش��د و در تمامی پایانه های این شهر‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۳۷ :‬اتوبوس برون ش��هری در محور‬ ‫تهران و کرج فعال است که ضدعفونی کردن روزانه‬ ‫انها در دس��تور کار اس��ت‪ .‬عالوه بر این ضدعفونی‬ ‫کردن ‪ ۱۵۰‬مینی بوس در مس��یر روس��تایی‪۳۰ ،‬‬ ‫اتوبوس در مس��یر ش��هری و ‪ ۱۸۰‬خودرو سواری‬ ‫فعال در ن��اوگان حمل ونقل برون ش��هری مالیر‪،‬‬ ‫روزانه انجام می شود‪.‬‬ ‫ضدعفونی کردن‬ ‫مکان های عمومی ایالم‬ ‫ش��هردار ایالم گفت‪ :‬شهر ایالم هر شب با بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬هزار لیتر سم‪ ،‬ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬طالب صادقی��ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل عموم��ی ش��امل اتوبوس و‬ ‫تاکسی‪ ،‬پایانه‪ ،‬پارکینگ شهرداری‪ ،‬سرویس های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬مس��اجد واقع در پارک ها و میدان های‬ ‫میوه وتره ب��ار‪ ،‬د ِر مطب ها‪ ،‬پارک ه��ا‪ ،‬نیمکت های‬ ‫عموم��ی‪ ،‬عابر بانک ه��ا‪ ،‬پی��اده راه طالقانی و همه‬ ‫محل ه��ای پررف��ت و ام��د در این طرح هرش��ب‬ ‫ضدعفونی می شوند‪.‬‬ ‫گندزدایی ارومیه‬ ‫فرماندار ارومی��ه از گندزدای��ی مناطق پرتردد‬ ‫ارومیه با همکاری ارتش و سپاه خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬علیرضا مالمحمدی زاده با بیان‬ ‫اینکه ش��هرداری ارومیه در س��طح کوچکی‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه گندزدایی و وویروس کش��ی در س��طح ش��هر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با ورود ارتش و سپاه به موضوع‬ ‫سم پاشی‪ ،‬شاهد ارتقای بهداشت عمومی در سطح‬ ‫شهر خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مقرر ش��د در مناط��ق پرتردد و نیز‬ ‫اطراف مکان هایی مانند بیمارس��تان ها و بازارها و‬ ‫دیگر مناط��ق که احتمال الوده ش��دن دارند‪ ،‬این‬ ‫کار انجام شود‪.‬‬ ‫تجهیز ورودی های زرقان‬ ‫به دستگاه تب سنج‬ ‫شهردار زرقان ضمن تاکید بر مقابله و پیشگیری‬ ‫همه جانبه ب��ا بیماری کرونا وی��روس گفت‪ :‬همه‬ ‫ورودی های شهر در استان فارس مجهز به دستگاه‬ ‫تب سنج لیزری خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬غالمحس��ین فروزان با اشاره به‬ ‫نزدیکی ش��هر زرقان به مرکز اس��تان و قرار گرفتن‬ ‫در مس��یر اصلی جاده ترانزیت‪ ،‬زرقان را در معرض‬ ‫خطر ابتال به کرونا دانست و افزود‪ :‬بسته های رایگان‬ ‫بهداشتی شامل مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬دستکش‪،‬‬ ‫پدهای الکلی و‪ ...‬بین شهروندان به ویژه نیازمندان‬ ‫توزی��ع خواهد ش��د‪ .‬وی از ضدعفونی کردن مراکز‬ ‫پرت��ردد زرقان مانند مس��اجد‪ ،‬بانک ها‪ ،‬نانوایی ها‪،‬‬ ‫پایانه حمل ونقل مسافران و اداره ها خبر داد‪.‬‬ ‫کمپین «در خانه‬ ‫می مانیم» در بیله سوار‬ ‫فرماندار بیله س��وار گفت‪ :‬به منظور پیش��گیری‬ ‫از گس��ترش ویروس کرونا و حفظ س�لامتی مردم‬ ‫کمپین «در خانه می مانیم» در بیله سوار راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ن قبادی اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫پیش��گیری از گس��ترش وی��روس کرون��ا و حفظ‬ ‫س�لامتی مردم کمپی��ن «در خان��ه می مانیم» را‬ ‫راه اندازی کردیم و از عموم مردم شهرس��تان تقاضا‬ ‫داریم برای پیش��گیری از ش��یوع و سرایت ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬ضمن پیوس��تن به این کمپین‪ ،‬در خانه های‬ ‫خ��ود بمانند و به جز مواقع ض��روری از خانه خارج‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چند روزی است‬ ‫با کمبود مواد‬ ‫ضد عفونی‬ ‫کننده روبه رو‬ ‫شدیم‪ ،‬در نتیجه‬ ‫اکنون بهترین‬ ‫توصیه این است‬ ‫که شهروندان از‬ ‫مترو و اتوبوس‬ ‫استفاده نکنند‬ ‫کرونا تا ظهر یکش��نبه ‪ 987‬نف��ر را در ایران مبتال‬ ‫کرده و جان ‪ 54‬نفر را گرفته است‪ .‬سهم تهران از امار‬ ‫مبتالیان به کرونا ‪ 170‬نفر است‪ .‬با توجه به اینکه این‬ ‫ویروس از انس��ان ها به یکدیگر سرایت می کند و روی‬ ‫س��طوح تا مدتی می ماند‪ ،‬مکان های عمومی از جمله‬ ‫اتوبوس های ش��هری و مترو از پرخطرترین مکان ها از‬ ‫نظر احتمال ابتالی افراد هس��تند و برهمین اس��اس‪،‬‬ ‫هش��دارهای زیادی به مردم داده ش��ده ت��ا کمترین‬ ‫اس��تفاده را در این روزها از این ناوگان داشته باشند‪،‬‬ ‫به وی��ژه اینکه گفت��ه می ش��ود موادضدعفونی کننده‬ ‫ش��هرداری برای ضدعفونی کردن ن��اوگان عمومی به‬ ‫پایان رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫واح��د اتوبوس��رانی ته��ران‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫می گوی��د عملی��ات ضدعفون��ی ک��ردن اتوبوس های‬ ‫پایتخت به طور شبانه روزی انجام می شود‪.‬‬ ‫محمود ترفع با بیان اینکه عملیات ضدعفونی کردن‬ ‫اتوبوس ها‪ ،‬سطوح دارای تماس مشترک از جمله کف‪،‬‬ ‫دره��ا‪ ،‬دس��تگیره ها و صندلی ها به طور ش��بانه روزی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نش��یمن صندلی‪ ،‬دس��ته های‬ ‫صندلی‪ ،‬چراغ ها‪ ،‬دیواره ها‪ ،‬پنجره ها و نمایش��گرها از‬ ‫سطوحی است که ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫ترف��ع با بیان اینکه ضدعفونی ک��ردن اتوبوس ها بر‬ ‫اس��اس ش��یوه نامه کنترل محیطی وزارت بهداش��ت‬ ‫برای اتوبوس های درون ش��هری انجام می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تالش کرده ایم افرادی که مسئولیت ضدعفونی کردن‬ ‫اتوبوس ها را برعهده دارند‪ ،‬از تجهیزات کامل حفاظت‬ ‫فردی برخوردار باشند و توصیه های بهداشتی را به طور‬ ‫کامل رعایت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید‬ ‫بر اینکه همه تالش خود و همکارانش حفظ بهداشت‬ ‫و تامین س�لامت شهروندانی اس��ت که اتوبوس را به‬ ‫عنوان وس��یله تردد انتخ��اب می کنند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬از ش��هروندان تقاضا می کنیم که هنگام استفاده‬ ‫از اتوب��وس ضمن رعایت بهداش��ت فردی از ملزومات‬ ‫بهداشتی همچون ماسک و دستکش استفاده کرده و‬ ‫در صورت بروز عالئم س��رماخوردگی‪ ،‬تا حد امکان از‬ ‫وسایل حمل ونقل عمومی استفاده نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضدعفونی ناوگان‪ ،‬روزی ‪ ۲‬بار‬ ‫ش��هردار تهران می گوید وسایل حمل ونقل عمومی‬ ‫روزانه ‪ ۲‬بار ضدعفونی می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬پیروز حناچ��ی درباره کمبودهای‬ ‫واگن مترو در تهران که ش��بانه ضدعفونی می ش��وند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس اعالم س��ازمان اتوبوس��رانی و‬ ‫شرکت بهره برداری مترو ذخیره مواد ضدعفونی کننده‬ ‫به پایان رس��یده اس��ت و از موادی اس��تفاده می شود‬ ‫که استاندارد نیس��تند و باوجود پیگیری ها‪ ،‬دولت در‬ ‫تامین مواد ضدعفونی کننده اس��تاندارد برای شرکت‬ ‫بهره برداری مترو و اتوبوس��رانی‪ ،‬وظیفه خود را انجام‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته بودجه و نظارت ش��ورای شهر تهران‬ ‫درباره وضعیت رانندگان تاکس��ی و اتوبوس نیز گفت‪:‬‬ ‫رانندگان برای دریافت ماس��ک و دس��تکش و وسایل‬ ‫حفاظت حداقلی از خود با مشکالتی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�هروندان از مت�رو و اتوبوس اس�تفاده‬ ‫نکنند‬ ‫بر اس��اس اعالم سازمان اتوبوسرانی و ش��رکت بهره برداری مترو‬ ‫ذخی��ره م��واد ضدعفونی کننده به پایان رس��یده اس��ت و از موادی‬ ‫استفاده می شود که استاندارد نیستند‬ ‫موج��ود در تامی��ن م��واد ضدعفونی کننده وس��ایل‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی گف��ت‪ :‬یک��ی از ش��رکت های‬ ‫بهداش��تی م��واد ضدعفونی کنن��ده مورد نی��از را به‬ ‫ط��ور رای��گان در اختیار ش��هرداری قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��هردار ته��ران با اش��اره ب��ه کمبود ماس��ک‪ ،‬لوازم‬ ‫بهداش��تی و کیت های ازمایش��گاهی در سطح کشور‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دول��ت و وزارت بهداش��ت ای��ن م��واد را‬ ‫تامی��ن می کنن��د و بخش��ی از ای��ن محص��والت در‬ ‫میدان ه��ای میوه و تره بار و فروش��گاه های ش��هروند‬ ‫در اختی��ار مردم قرار خواه��د گرفت‪ .‬بخش دیگر این‬ ‫محصوالت در اختیار سازمان های تابعه شهرداری قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬شهردار تهران با بیان اینکه حداقل ‪ ۲‬بار‬ ‫وس��ایل حمل ونقل عمومی ضدعفونی می شوند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬همه اتوبوس ها ‪ ۲‬نوبت ضدعفونی می شوند‪ ،‬به جز‬ ‫اتوبوس هایی که مربوط به بخش خصوصی هس��تند و‬ ‫در پارکینگ های شهرداری نگهداری نمی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود مواد ضدعفونی کننده ناوگان‬ ‫رئیس کمیته بودجه و نظارت ش��ورای شهر تهران‬ ‫درب��اره کمبود موادضدعفونی کنن��ده برای ضدعفونی‬ ‫ک��ردن ناوگان حمل ونقل عمومی و کمبود ماس��ک و‬ ‫دس��تکش برای رانندگان و تامین هرچه زودتر ان به‬ ‫دولت تذکر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مجید فراهانی در دویست و دومین‬ ‫نشس��ت ش��ورای ش��هر تهران در تذکری به سازمان‬ ‫برنامه و بودجه با اش��اره به ضدعفون��ی کردن مداوم‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل عمومی ش��هر ته��ران در روزهای‬ ‫اخیر گفت‪ :‬با وجود تالش های زیادی که ش��ده است‪،‬‬ ‫با کمبود شدید مواد ضدعفونی کننده برای ضدعفونی‬ ‫کردن مترو‪ ،‬تاکسی و اتوبوس ها و نیز با کمبود ماسک‬ ‫و دس��تکش برای کارکنان اتوبوس��رانی و تاکسیرانی‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫فراهانی با اشاره به فعالیت ‪ ۶‬هزار اتوبوس و ‪۱۲۰۰‬‬ ‫جزئیات حمل پسماندهای بیمارستانی مربوط به کرونا‬ ‫معاون فنی محیط زیس��ت استان تهران گفت‪:‬‬ ‫مدیریت اجرایی و دفع پسماندهای بیمارستان ها‬ ‫به وی��ژه بیمارس��تان های معین منتخ��ب برای‬ ‫خدمات رسانی به مبتالیان بیماری کرونا باید به‬ ‫درستی و با دقت باال انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫محیط زیست استان تهران‪ ،‬مهرداد کتال محسنی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ضوابط و مدیریت اجرایی پسماندهای‬ ‫پزشکی‪ ،‬پس��ماندهای تولیدی در مراکز درمانی‬ ‫را به ‪ ۴‬گروه پس��ماندهای ع��ادی‪ ،‬عفونی‪ ،‬تیز و‬ ‫برنده و ش��یمیایی و دارویی تقس��یم کرده است‬ ‫که پس��ماندهای ال��وده به وی��روس کرونا‪ ،‬جزو‬ ‫پسماندهای عفونی طبقه بندی می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به قدرت باالی انتشار‬ ‫و زن��ده ماندن این ویروس‪ ،‬عالوه بر اعمال دقیق‬ ‫ضوابط موج��ود‪ ،‬تمهیدات کنترلی دیگر نیز باید‬ ‫اندیش��یده ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براساس نشست‬ ‫برگزار ش��ده با حضور مس��ئوالن دانش��گاه های‬ ‫علوم پزشکی استان‪ ،‬س��ازمان مدیریت پسماند‬ ‫ش��هرداری تهران و اداره محیط زیس��ت اس��تان‬ ‫تهران‪ ،‬مقرر شد در شرایط فعلی ضمن پیگیری‬ ‫تدوی��ن ضواب��ط و معیارهای جدی��د مربوط به‬ ‫ش��رایط اپیدمی‪ ،‬هم��ه مراکز درمان��ی با اعمال‬ ‫دقیق ضوابط‪ ،‬بس��ته بندی پسماندهای عفونی را‬ ‫سه الیه و حداقل دو الیه‪ ،‬انجام دهند‪.‬‬ ‫کتال محس��نی ادامه داد‪ :‬همچنین مقرر شد‬ ‫س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری تهران نیز‬ ‫درکن��ار اتخاذ تمهی��دات الزم ب��رای گندزدایی‬ ‫خودروهای حامل پس��ماندهای الوده به ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬ناوگان ویژه و مجزایی را برای حمل ونقل‬ ‫پس��ماندهای بیمارس��تان های معی��ن منتخب‬ ‫تجهیز کند و همه پسماندهای این بیمارستان ها‬ ‫با توجه به ریس��ک انتشار ویروس کرونا در قالب‬ ‫پسماند عفونی و با ناوگان واحد منتقل شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬مقرر ش��د ب��ا توجه به‬ ‫حساسیت فعلی‪ ،‬انتقال پسماندهای الوده به این‬ ‫ضدعفونی کردن ‪ ۲۴۵‬میدان و بازار میوه و تره بار تهران‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری‬ ‫ته��ران از انج��ام عملیات گس��ترده ضدعفونی‬ ‫کردن ‪ ۲۴۵‬میدان و بازار میوه و تره بار پایتخت‬ ‫در اج��رای ش��یوه نامه های بهداش��تی کنترل‬ ‫محیطی وزارت بهداشت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ید سعید راد تهران افزود‪:‬‬ ‫کل فض��ای مراکز ی��اد ش��ده از جمله محیط‬ ‫داخل��ی و بیرون��ی این مراکز به ط��ور مرتب و‬ ‫دائمی‪ ،‬ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اولویت این س��ازمان‪،‬‬ ‫حفظ بهداش��ت و تامین س�لامت ش��هروندان‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نس��بت به ضد عفونی کردن‬ ‫س��طوح میدان ه��ا و بازاره��ا از جمل��ه ک��ف‪،‬‬ ‫در و دی��وار و پنجره ه��ا‪ ،‬س��الن های ف��روش‪،‬‬ ‫خوابگاه های کارگری‪ ،‬س��اختمان های ستادی‪،‬‬ ‫س��رویس های بهداش��تی و اتاق ه��ای نگهبانی‬ ‫و همچنی��ن اب��زار و تجهی��زات موج��ود اقدام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫راد تصریح کرد‪ :‬دستگاه های ضد عفونی کننده‬ ‫و ملزومات و م��واد مورد نیاز از جمله کاورهای‬ ‫بهداش��تی و مایع ضدعفونی کنن��ده به تعداد و‬ ‫میزان مورد نیاز تامین شده است‪.‬‬ ‫توقف بازیافت پسماند در ارادکوه‬ ‫ویروس با اس��تفاده از ناوگان مجزا‪ ،‬روزانه انجام‬ ‫شود و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران‬ ‫ب��ا توجه به ج��دا بودن محل دفن پس��ماندهای‬ ‫پزشکی در مرکز ارادکوه‪ ،‬بازوی مجزایی را برای‬ ‫دفن پسماندهای بیمارستان های معین منتخب‬ ‫در نظ��ر بگی��رد و نس��بت به اهک پاش��ی چند‬ ‫مرحله ای و دفن بهداشتی اقدام کند‪.‬‬ ‫کت��ال محس��نی انج��ام اقدام��ات الزم برای‬ ‫جلوگی��ری از هرگون��ه زباله گ��ردی را ضروری‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬باید موض��وع تفکیک از مخازن‬ ‫پسماندهای ش��هری به وسیله کارگران و عوامل‬ ‫اجرایی پیمانکاران متوقف شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ش��رایط خ��اص کنونی‪،‬‬ ‫پیش��نهاد محیط زیست اس��تان تهران این است‬ ‫که همه پس��ماندهای جمع اوری شده از مخازن‬ ‫ش��هری‪ ،‬به طور مستقیم به محل دفن منتقل و‬ ‫از ورود به خط پردازش و کمپوست برای کاهش‬ ‫سطوح دسترسی ان پرهیز شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران با اشاره‬ ‫به حذف فرایند پسماند با توجه به شیوع کرونا گفت‪ :‬از‬ ‫روز یکشنبه فرایند تفکیک و بازیافت در ایستگاه های‬ ‫میانی پس��ماند و ارادکوه متوقف و همه کارگرانی که‬ ‫در این حوزه ها کار می کنند‪ ،‬برای به حداقل رس��اندن‬ ‫خطر ابتال به کرونا تعطیل شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬صدرالدین علیپور افزود‪ :‬همچنین به‬ ‫مناطق ‪ ۲۲‬گانه ش��هر تهران ابالغ شد تفکیک زباله از‬ ‫مخازن تعطیل شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره کمبود ماس��ک و تجهیزات بهداش��ت‬ ‫برای کارگران اظهارکرد‪ :‬از هفته گذش��ته ابالغ ش��د‬ ‫که کارگران به ماس��ک و دس��تکش مجهز شوند و در‬ ‫حال پیگیری برای اجرایی شدن ان هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫ضدعفون��ی روزانه ‪ ۲‬بار محل اس��کان کارگری نیز در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پس��ماند شهرداری تهران درباره‬ ‫دفن پسماندهای پزشکی اظهارکرد‪ :‬ناوگان حمل زباله‬ ‫را افزایش داده و همچنین برای زباله های بیمارستانی‬ ‫بیمارستان های ایزوله از یک ناوگان مشخص استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬همه زباله ها با شرایط ویژه به ارادکوه منتقل‬ ‫و زباله بیمارس��تان های معی��ن کرونا نیز در یک محل‬ ‫جداگانه و با خاک و اهک بیش��تر و در ش��رایط ایزوله‬ ‫مناسب تری دفن می شوند‪.‬‬ ‫علیپ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ب��رای جلوگی��ری از‬ ‫زباله گردی‪ ،‬نیازمند کمک دادستانی و نیروی انتظامی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اگر کس��ی بخواه��د به طور‬ ‫غیرمجاز تفکی��ک از مخازن را انج��ام دهد‪ ،‬به کمک‬ ‫دادس��تانی و نیروی انتظامی نیاز داریم تا به هیچ وجه‬ ‫در مدتی که با شیوع کرونا روبه رو هستیم‪ ،‬زباله گردی‬ ‫نداشته باشیم چرا که ممکن است پسماندهای عادی با‬ ‫ماسک ها و دستکش ها مخلوط شود‪ ،‬در نتیجه به هیچ‬ ‫وج��ه نباید فرایند تفکیک انجام ش��ود و همه زباله ها‬ ‫باید یکجا جمع اوری و دفن شوند‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫پسماند از شهروندان تهران خواست در فضای خانگی‪،‬‬ ‫دستمال‪ ،‬ماسک یا دستکش های خود را در کیسه های‬ ‫جداگانه دربسته قرار دهند‪.‬‬ ‫نقش سازمان های مردم نهاد در کاهش اسیب های اقتصادی ناشی از کرونا‬ ‫رئیس شورای ش��هر تهران به ضرورت راه اندازی‬ ‫پوی��ش جدید در پایتخت برای کمک به معیش��ت‬ ‫و اقتص��اد مردم اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ازمان های‬ ‫مردم نهاد و س��من ها می توانند در ش��رایط کنونی‬ ‫موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محس��ن هاش��می در نشست‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫ش��رایط خاصی هس��تیم و مردم دوران سختی را‬ ‫س��پری می کنند زیرا کرون��ا در تهران و تعدادی از‬ ‫شهرهای دیگر مردم را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تاکنون اقدامات مناس��بی‬ ‫تعطیلی برج ازادی و برج میالد‬ ‫فعالیت ه��ای بازدیدی و هنری ب��رج ازادی برای مقابله با انتقال‬ ‫ویروس کرونا به مدت یک هفته تعطیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬با توجه به ضرورت پیش��گیری از انتقال ویروس‬ ‫کرون��ا و تاکید وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و بنیاد فرهنگی‬ ‫هن��ری رودک��ی مبنی ب��ر اهمیت حف��ظ س�لامت هم میهنان و‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی و برگزار نشدن اجتماعات غیرالزامی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری‬ ‫تهران نیز ب��ا تایید کمبود مواد ضدعفونی کننده برای‬ ‫ناوگان ش��هری‪ ،‬از مردم خواس��ته اس��ت تا جایی که‬ ‫می توانند از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬رضا کرم��ی محم��دی گفت‪:‬‬ ‫حج��م مواد ضدعفون��ی الزم ب��رای ضدعفونی کردن‬ ‫خیابان های ش��هر بس��یار زیاد بوده و با کمبود فعلی‬ ‫م��واد‪ ،‬ای��ن کار امکان پذی��ر ه��م نیس��ت‪.‬وی درباره‬ ‫ضدعفونی نش��دن همه اتوبوس ه��ای پایتخت گفت‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬هزار اتوبوس عموم��ی و خصوصی داریم که‬ ‫حجم زیادی از مواد ضدعفونی کننده برای این منظور‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬در دو سه روز نخست ش��یوع کرونا‪ ،‬مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در دسترس بود اما چند روزی است‬ ‫با کمبود م��واد ضد عفونی کننده روبه رو ش��دیم‪ ،‬در‬ ‫نتیجه اکنون بهترین توصیه این است که شهروندان از‬ ‫مترو و اتوبوس اس��تفاده نکنند و اگر اجباری هم برای‬ ‫استفاده از این اتوبوس ها و ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫اس��ت از تماس با س��طوح و تردد در مکان های شلوغ‬ ‫خودداری شود‪.‬‬ ‫کرمی محم��دی درباره وضعیت ضدعفونی ش��دن‬ ‫اتوبوس ه��ای خصوصی گفت‪ :‬ش��یوه نامه اتوبوس های‬ ‫خصوصی نیز همان ضدعفونی روزی ‪ ۲‬بار است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ممکن است تا یکی دو هفته اینده‪،‬‬ ‫با وجود همه تالش ها‪ ،‬گس��ترش ویروس بیشتر شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬کاهش تردد در سطح شهر و کاهش تجمع‬ ‫اف��راد ضروری اس��ت‪ .‬همچنی��ن مردم ت��ا جایی که‬ ‫می توانند وارد شهر نشوند و از مترو و اتوبوس استفاده‬ ‫نکنند تا برخورد با سطوح رخ ندهد‪.‬‬ ‫هم��ه فعالیت ه��ای بازدیدی و هنری این برج ت��ا پایان جمعه ‪۱۶‬‬ ‫اسفند تعطیل اعالم شد‪.‬‬ ‫همچنین رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران‬ ‫از تعطیلی برج میالد تا اطالع ثانوی خبر داد‪ .‬به گفته غالمحسین‬ ‫محم��دی‪ ،‬تا اطالع ثانوی برنامه ها‪ ،‬کنس��رت ها‪ ،‬همایش ها و همه‬ ‫بخش های گردشگری و تفریحی برج میالد تعطیل است‪.‬‬ ‫ب��رای مقابله با کرون��ا انجام ش��ده و خروجی های‬ ‫خوب��ی داش��ته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬کرونا س�لامت جامعه را‬ ‫تهدید می کند‪ ،‬همچنین اقتصاد و معیش��ت را نیز‬ ‫درگیر کرده و بسیاری از شهروندان همزمان با شب‬ ‫عید دچار اس��یب های اقتصادی شده اند که در این‬ ‫زمینه باید مراقبت های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫وزارت بهداشت و نهادهای ذی ربط اقدامات الزم را‬ ‫برای حفظ سالمت مردم انجام می دهند‪ ،‬شهروندان‬ ‫نیز خود موظف به رعایت موازین بهداشتی هستند‬ ‫تا بتوانیم این دوران را پشت سر گذاریم‪.‬‬ ‫هاشمی به نقش خیران و سازمان های مردم نهاد‬ ‫در حمای��ت از مردم در ش��رایط اقتص��ادی کنونی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بد نیس��ت پویش جدیدی در‬ ‫ش��هرداری برای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم‬ ‫راه اندازی شود‪ .‬با هماهنگی شهرداری می توان برای‬ ‫کاهش اسیب های ناشی از کرونا در حوزه اجتماعی‬ ‫و اقتصادی کمک کرد‪.‬‬ ‫هاشمی خاطرنشان کرد‪ :‬استرس می تواند کاهش‬ ‫ایمن��ی بدن را ب��ه دنبال داش��ته باش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫اطالع رس��انی ها باید به روز‪ ،‬دقیق و به دور از تنش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کارکنان شهرداری تهران دورکار شدند‬ ‫شیوه نامه اجرایی کار از راه دور کارکنان شهرداری تهران‬ ‫از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران ابالغ شد که‬ ‫بر اساس ان حداکثر ‪ ۳۰‬درصد از نیروهای شاغل این نهاد‪،‬‬ ‫دورکار شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از ش��هرداری ته��ران‪ ،‬این‬ ‫دورکاری ب��ا اولویت های ‪ ۵‬گانه برای بیماران خاص و بانوان‬ ‫باردار‪ ،‬بیماران مزمن تنفس��ی‪ ،‬قلبی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬دیابتی‪ ،‬بانوان‬ ‫دارای فرزند زیر ‪ ۶‬س��ال (مشمول کاهش ساعت کار)‪ ،‬افراد‬ ‫معلول و کم توان جس��می و حرکتی‪ ،‬کارکنان دارای فرزند‬ ‫بیمار خاص یا معلول و با تایید واحدهای ذی ربط (اداره کل‬ ‫رفاه‪ ،‬ش��رکت شهر سالم و‪ )...‬اجرا می شود‪ .‬همچنین ساعت‬ ‫کار در شهرداری تهران به ساعت ‪ ۱۳‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1480‬‬ ‫پیاپی ‪2798‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫شوخی با کرونا و حال این روزهای ما‬ ‫گزارش‬ ‫کارب��ر دیگ��ری نوش��ته‪ :‬ول��ی این کرون��ا باعث ش��د بعد از‬ ‫کرباسچی‪ ،‬عراقچی‪ ،‬تخت روانچی‪ ،‬حناچی‪ ،‬طهرانچی و مرحوم‬ ‫خاش��قچی یک «چی» دیگه رو هم همه بشناس��یم بنام جناب‬ ‫اقای حریرچی‪.‬‬ ‫کارب��ر دیگری درب��اره قرنطینه مردم در زم��ان اپیدمی کرونا‬ ‫نوش��ت‪ :‬اخه اون��ی که میگه ‪ ۱۴‬روز تو خونه بش��ینید و بیرون‬ ‫نیایید‪ ،‬زن و شوهرای ایرانی رو نشناخته‪ .‬اینا اگه کرونا نابودشون‬ ‫از وضعیت فعالیت های فرهنگی و هنری‬ ‫سایه کرونا بر سر اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫‹ ‹کتاب ها خاک می خورند‬ ‫یکی از حرفه هایی که با مش��کل مواجه ش��ده عرصه‬ ‫کتاب است‪ .‬بسیاری از کتابفروشی ها در شهرهای الوده‬ ‫به ویروس کرونا با تعطیلی و رکود روبه رو هستند‪.‬‬ ‫عبداهلل توانگر‪ ،‬مدیر کتابفروش��ی اس��تاد و ش��اگرد‬ ‫اصفهان در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به تاثیر تعطیلی‬ ‫مراکز فرهنگی به خاطر ش��یوع بیماری کرونا می گوید‪:‬‬ ‫اوضاع کتاب در س��ال ‪ ۹۸‬خوب نبود و با شیوع ویروس‬ ‫کرونا این ش��رایط سخت در عرصه کتاب بیشتر از قبل‬ ‫خودش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه کتابفروش��ی های شهرس��تانی تا‬ ‫پیش از این هم فروش خوبی نداشتند گفت‪ :‬امید تمام‬ ‫کتابفروش��ی ها به روزهای پایانی سال است تا بتوانند با‬ ‫ف��روش کتاب و رونق هدی��ه دادن کمی به اوضاع خود‬ ‫سر و س��امان بدهند‪ .‬اما متاسفانه ش��یوع این ویروس‬ ‫باعث ش��ده مراجعه به کتابفروش��ی ها به کمترین حد‬ ‫خودش برسد‪.‬‬ ‫توانگ��ر در ادام��ه گفت‪ :‬امیدواریم ب��ا کاهش التهاب‬ ‫جامعه ناش��ی از ش��یوع ای��ن ویروس باز ه��م رونق به‬ ‫کتابفروش��ی ها بازگردد‪ .‬دولت باید در این ش��رایط در‬ ‫کنار بخش خصوصی باش��د و ب��ا طرح های خود از انها‬ ‫حمای��ت کند‪ .‬هم ناش��ران و هم کتابفروش��ان در این‬ ‫اوض��اع امیدوارن��د دولت ب��ا تمهی��دات و راهکارهایی‬ ‫ش��رایطی را فراهم کند تا ب��از هم بتوانیم ادامه فعالیت‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به طرح عیدانه کتاب گفت‪ :‬اگر التهاب‬ ‫جامع��ه فروکش کند و مردم به زندگی عادی بازگردند‬ ‫می توانیم امیدوار باش��یم با اج��رای طرح عیدانه کتاب‬ ‫رونق نسبی به کتابفروشی ها بازگردد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تمهیدات��ی برای بازگش��ت اعتماد‬ ‫در فروش��گاه کتابفروشی تحت مس��ئولیتش گفت‪ :‬در‬ ‫راس��ته کتابفروش��ی ما که چندین کتابفروشی حضور‬ ‫دارد همگی با ضدعفونی کردن داخل فروش��گاه و جلد‬ ‫کتاب ه��ا و رعایت نکات بهداش��تی ت�لاش کردیم اگر‬ ‫تعطیلی گالری ها‪ ،‬سینماها‪ ،‬موزه ها‪ ،‬کتابخانه های عمومی‪ ،‬سالن های‬ ‫نمایش و کنسرت های موسیقی همگی نشان از ان دارد که فرهنگ‬ ‫و هنر پیشتاز مسیر پیشگیری این بیماری در کشور است‬ ‫س��ینمای ایران ای��ن روزها دیگر مثل س��ابق رمقی‬ ‫برای جذب مخاطب ندارد‪ .‬ش��یوع ویروس کرونا باعث‬ ‫ش��ده است بسیاری از س��ینماها تعطیل شوند و اکران‬ ‫فیلم های نوروزی با مشکل مواجه شود‪.‬‬ ‫محس��ن چگینی تهیه کننده فیلم سینمایی «خوب‪،‬‬ ‫بد‪ ،‬جلف‪ »۲‬در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به مشکالت‬ ‫پیش امده در جذب مخاطب گفت‪ :‬متاسفانه اتفاقی که‬ ‫برای کشور رخ داده است و همه ما درگیر ویروس کرونا‬ ‫هستیم پیرو دس��تورالعملی که از سوی شورای صنفی‬ ‫نمایش صادر ش��ده‪ ،‬تمامی س��ینماها ت��ا هفته اینده‬ ‫تعطیل هس��تند و این باعث شده فروش فیلم «خوب‪،‬‬ ‫بد‪ ،‬جلف‪ »۲‬که در روزهای نخس��ت توانست رکورد سه‬ ‫روز نخست اکران را جابه جا کند‪ ،‬با افت روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬طبیعی اس��ت در این ش��رایط‬ ‫سالمت ش��هروندان از هر چیزی مهم تر است و با هیچ‬ ‫چیز نمی ت��وان ان را معامله کرد‪ .‬س��ینمای ایران هم‬ ‫نفس��ش به نفس تماشاگر وابسته اس��ت و همه ما کار‬ ‫می کنی��م تا تولیداتمان را تماش��اگران ببینند و راضی‬ ‫باش��ند و طبیعی است با این میزان از همراهی با مردم‬ ‫در همه زمینه ها‪ ،‬هیچ سینماگری حاضر نیست سالمت‬ ‫شهروندان به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫چگینی در ادامه افزود‪ :‬امیدواریم سازمان سینمایی‬ ‫راهکاری بیندیش��د تا بعد از این روزها و تمام ش��دن‬ ‫مشکالت ناش��ی از تعطیلی سینماها و صاحبان اثاری‬ ‫که فیلم هایش��ان در این زمان اکران ش��ده اس��ت به‬ ‫شرایطی برس��ند تا بتوانند روزهای تعطیلی را جبران‬ ‫کنند و دوباره چراغ س��ینماها ب��ا حضور مخاطبان ان‬ ‫روشن شود‪.‬‬ ‫تصمیم درس��ت بود ضمن اینکه چ��اره ای هم جز این‬ ‫نبود و امیدوارم زودتر بیماری کرونا در کش��ور برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته فکر نکنم بش��ود اس��یبی را که به‬ ‫فیلم ها رسیده است‪ ،‬جبران کرد اوالً اینکه «بی وزنی»‬ ‫در زمان بدی اکران ش��د یعنی حدود ‪ 4 ،3‬روز بعد از‬ ‫اغاز نمایش فیلم‪ ،‬انتخابات برگزار ش��د و یکی دو روز‬ ‫بعد ان س��ینماها به یک دلیل کامال منطقی که همان‬ ‫سالمتی مردم بود‪ ،‬تعطیل شد و من واقعا می دانم چه‬ ‫زمان قرار است س��ینماها باز شوند و با توجه به تعداد‬ ‫فیلم های س��ینما و ظرفیت اکران به چه ش��کل به ما‬ ‫سانس داده شود‪.‬‬ ‫فرد ق��ادری عنوان ک��رد‪ :‬همانطور ک��ه گفتم «بی‬ ‫وزن��ی» ‪ ۲۳‬بهمن به نمایش درامد که عمال یک زمان‬ ‫مرده بود اما به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم که با‬ ‫توجه به شرایط و تالشی که تهیه کننده انجام داده بود‪،‬‬ ‫بهتر این است که فیلم را به نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما از ش��نبه می خواس��تیم تبلیغات‬ ‫بهت��ری کنی��م و «بی وزنی» را ب��ه مخاطبانی که این‬ ‫جنس از س��ینما را دوس��ت دارند‪ ،‬معرفی کنیم که به‬ ‫انتخاب��ات خوردی��م و پس از ان کش��ور دچار بیماری‬ ‫کرونا و س��ینماها تعطیل ش��د‪ .‬از همین رو عم ً‬ ‫ال «بی‬ ‫وزنی» فقط یک هفته به نمایش درامد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اید بهتر این اس��ت که شورای صنفی‬ ‫نمایش و س��ازمان س��ینمایی به یک راه حل درس��ت‬ ‫ب��رای همه فیلم های اکران ش��ده در این ب��ازه زمانی‬ ‫برس��د‪ .‬هر فیلمی احتیاج به تبلیغات و معرفی ش��دن‬ ‫به مخاطبانش را دارد بنابراین فقط اضافه ش��دن یک‬ ‫یا دو هفته به س��قف نمایش‪ ،‬کاری را از پیش نمی برد‬ ‫ضمن اینکه اکران دو ش��قه ای به نظرم کمکی به فیلم‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫مهدی فرد ق��ادری کارگردان فیلم س��ینمایی «بی‬ ‫وزنی» ک��ه اکران ان از همان هفته نخس��ت به دلیل‬ ‫پیشگیری از ش��یوع ویروس کرونا متوقف شده‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد سالمتی مردم از اکران هر فیلمی مهم تر است‪.‬‬ ‫مه��دی ف��رد ق��ادری کارگ��ردان فیلم س��ینمایی‬ ‫«بی وزنی» که اکران این فیلم به دلیل ش��یوع بیماری‬ ‫کرونا متوقف ش��د در گفت وگو با مهر درباره ش��رایط‬ ‫فیل��م گفت‪ :‬به هر حال س�لامتی م��ردم از همه چیز‬ ‫مهم ت��ر اس��ت از همی��ن رو توقف اک��ران فیلم ها یک‬ ‫قطب الدین صادقی نویسنده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬پژوهشگر و‬ ‫مدیر تماش��اخانه شانو در گفت وگو با هنرانالین گفت‪:‬‬ ‫وضعی��ت پیش امده ب��رای صاحبان تماش��اخانه های‬ ‫خصوصی فاجع ه است و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را‬ ‫در پی دارد‪ .‬ما در این شرایط که درامدی نداریم‪ ،‬باید‬ ‫دستمزد پرسنل‪ ،‬اجاره تماشاخانه‪ ،‬هزینه های جاری و‬ ‫قبوض برق‪ ،‬اب و‪ ...‬را ش��خصا و بدون کسب درامدی‬ ‫تامین و پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای س��الن های خصوص��ی از برگ��زاری‬ ‫ش��هروندی به کتابفروشی ما مراجعه کرد سالمت او را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سینما و بحران مخاطب‬ ‫‹ ‹سالمتی مردم از هر فیلمی مهم تر است‬ ‫‹ ‹خطر ورشکستگی تماشاخانه های خصوصی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این ب��ار با کرونا‪ ،‬در نگاه اول س��ایه ترس و وحش��ت و‬ ‫نگرانی اس��ت و به ظاه��ر هرچه جلوتر بروی��م انگار این‬ ‫نگرانی بیش��تر و بیشتر می ش��ود! اما این یک روی سکه‬ ‫اس��ت‪ .‬روی دیگر سکه همدلی‪ ،‬ایثار‪ ،‬فداکاری و گذشت‬ ‫ان ه��م در ح��د اع�لای خ��ودش‪ ،‬یعنی از ج��ان خود‬ ‫گذش��تن برای نجات یک هموط��ن و در خط مقدم این‬ ‫جبهه‪ ،‬جامعه پزش��کی و پرستاران و کادر درمانی و همه‬ ‫گروه هایی است که به نوعی با این عزیزان پیوند دارند‪.‬‬ ‫دس��ت تک تک این عزیزان را می بوسیم‪ .‬اینها حماسه‬ ‫می افرینن��د همانند رزمندگان جان بر کفی که هش��ت‬ ‫سال از خاک و ناموس کشور عزیزمان دفاع کردند‪.‬‬ ‫جامعه پزشکی و پرستاران و کادر درمانی امروز دوباره‬ ‫ب��ه این واژه ها جان دادن��د و غبارروبی کردند از واژه های‬ ‫ایثار‪ ،‬فداکاری و گذش��ت و مطمئن باش��ید شما عزیزان‬ ‫که همیشه جایگاه اجتماعی تان محترم بوده ولی این بار‬ ‫قلب م��ردم ایران را تس��خیر خواهید کرد‪ .‬ش��ک ندارم‬ ‫م��ا مردم ب��زرگ ایران این مش��کل را ه��م همانند همه‬ ‫مشکالت جمعی دیگر‪ ،‬با همدلی‪ ،‬همراهی و ایمان پشت‬ ‫سر خواهیم گذاش��ت و بعد از این روزها‪ ،‬روزهای گذر از‬ ‫این بیماری را در کنار هم جشن خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ارزش جان‬ ‫سینماگران‬ ‫اصغر نعیمی‬ ‫کارگردان‬ ‫عبداهلل توانگر‬ ‫‹ ‹در ‪ ۲‬ماه ‪ ۲۰۰‬میلیون خسارت‬ ‫مصطفی کوش��کی مدیر س��الن تئاتر مستقل تهران‬ ‫درباره ش��رایط پیش ام��ده برای فعالیت س��الن های‬ ‫خصوص��ی تئاتر به مهر گفت‪ :‬در ‪ ۲‬ماه گذش��ته ما در‬ ‫سالن خصوصی تئاتر مستقل تهران حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان ضرر مالی داش��تیم‪ .‬در ش��رایط پیش امده طی‬ ‫ماه های اخیر‪ ،‬بیش��تر سالن های خصوصی و همچنین‬ ‫گروه های تئاتری به ضرردهی مالی رسیده اند‪.‬‬ ‫البت��ه تعطیلی پیش امده برای جلوگیری از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا اجتناب ناپذیر بود و برای حفظ س�لامت‬ ‫مردم است‪ .‬درحال حاضر همه سالن ها و گروه های تئاتر‬ ‫وارد چرخه ضرردهی مالی ش��ده اند که البته مبالغ هر‬ ‫کدام متفاوت است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬تا در نهایت ‪ ۳‬ماه دیگر سالن تئاتر مستقل تهران‬ ‫می تواند در چنین ش��رایط بحرانی و با توجه به اینکه‬ ‫مکان س��الن استیجاری است‪ ،‬به کار خود ادامه دهد و‬ ‫قطعاً توان بیشتری برای ادامه فعالیت نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ادم س��رمایه داری نیس��تم و خانواده سرمایه داری هم‬ ‫ندارم که از من حمایت کنند‪ .‬این ش��رایط برای بیشتر‬ ‫س��الن های خصوص��ی تئاتر وجود دارد و اگر ش��رایط‬ ‫بهبود پیدا نکند منجر به یک ورشکس��تگی اقتصادی‬ ‫می شود‪ .‬مصطفی کوشکی به ایسنا نیز گفت‪ :‬تقریبا از‬ ‫اجتماعی‬ ‫چند ماه قبل به خاطر اتفاق های سیاس��ی و‬ ‫ِ‬ ‫مک��رر و تعطیلی هایی که پیش ام��د‪ ،‬کار در تئاتر ما‬ ‫را به جایی رس��انده که درمانده ش��ده ایم‪ .‬مگر یک نفر‬ ‫چقدر توان مالی دارد که در مدتی کوتاه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان ضرر مالی بدهد؟ این اتفاق بس��یار عجیب است‬ ‫مخصوص��ا برای گروه هایی که با همه س��ختی ها تمام‬ ‫س��رمایه خود را گذاش��تند ت��ا نمایش��ی روی صحنه‬ ‫بیاورند‪ ،‬اما اکنون به زمان��ی برخورده اند که کار بنا به‬ ‫دالیلی تعطیل ش��ده‪ ،‬تماشاگر به خاطر مسائل مختلف‬ ‫به سالن نیامده و اکنون هم که کامال تعطیل است‪ .‬این‬ ‫ضرر سنگینی به بدنه تئاتر است‪.‬‬ ‫در همی��ن تئاتر مس��تقل ته��ران تم��ام برنامه های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬اجراها‪ ،‬پالتوها و کافه ها تعطیل ش��ده و در‬ ‫همین مدت ضرر کرده ای��م‪ ،‬ضمن این که اخر ماه هم‬ ‫باید اجاره بهای ملک داده ش��ود و اگر حمایتی صورت‬ ‫گیرد یک ُمس��کن خواهد بود تا مشکالت این چند ماه‬ ‫پشت سر گذاشته شود‪.‬‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫کارگردان‬ ‫نظرگاه‬ ‫در روزهای��ی ک��ه هج��وم وی��روس کرونا به کش��ور‬ ‫عزیزمان باعث شده است بیش از گذشته حس اتحاد و‬ ‫همدلی در میان مردم بیشتر شود‪ ،‬هنر‪ ،‬این ابزار مقاوم‬ ‫در برابر س��ختی ها بزرگ ترین کمک را به ایجاد روحیه‬ ‫در میان مردم بر عهده دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��اید نخس��تین نه��ادی که در‬ ‫روزهای نخستین اعالم ش��یوع ویروس کرونا به کشور‬ ‫اق��دام به تعطیلی تمامی برنامه های جنبی و مجوزهای‬ ‫صادر ش��ده کرد‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی بود‪.‬‬ ‫دس��تور تعطیلی تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری‬ ‫در حالی صادر شد که بسیاری از فعالیت های فرهنگی‬ ‫و هن��ری به دلی��ل ماهیت انها نیاز ب��ه تجمع افراد در‬ ‫یک محیط دربس��ته بود که منجر به انتشار سریع این‬ ‫ویروس می شود‪.‬‬ ‫تعطیلی گالری ها‪ ،‬س��ینماها‪ ،‬موزه ه��ا‪ ،‬کتابخانه های‬ ‫عمومی‪ ،‬س��الن های نمایش و کنس��رت های موسیقی‬ ‫همگ��ی نش��ان از ان دارد که فرهنگ و هنر پیش��تاز‬ ‫مسیر پیشگیری این بیماری در کشور است‪ .‬اتفاقی که‬ ‫باعث شد حساسیت های مدیریتی در مجموعه مدیریت‬ ‫کنترل این بیماری با جدیت بیش��تری در روزهای پس‬ ‫از ان وارد عمل شود‪.‬‬ ‫ام��ا در کنار تعطیلی تمام��ی فعالیت های فرهنگی و‬ ‫هنری کشور که هنرمندان نیز با روحیه متعهدانه از ان‬ ‫اس��تقبال کردند این پرسش جدی به وجود می اید که‬ ‫سرنوشت اقتصاد فرهنگ و هنر و ضرر و زیان این روزها‬ ‫قرار است چگونه جبران شود؟ با وجود انکه بسیاری از‬ ‫هنرمندان عرصه های مختلف هنری داوطلبانه اقدام به‬ ‫تعطیل��ی فعالیت های عمومی خ��ود کردند اما به دلیل‬ ‫شرایط سخت اقتصادی در عرصه های هنری این نگرانی‬ ‫به وجود می اید که با عادی ش��دن ش��رایط کشور پس‬ ‫از پشت س��ر گذاشتن روزهای سخت مبارزه با ویروس‬ ‫کرون��ا ایا باز هم ش��اهد رونق فعالیت ه��ای فرهنگی و‬ ‫هنری خواهیم بود؟‬ ‫کالس های اموزش��ی‪ ،‬اجاره س��الن نمایشی و پالتوها‬ ‫تامین می ش��ود و در شرایط پیش امده قادر به کسب‬ ‫درامدی نیس��تیم و متاس��فانه مش��خص نیس��ت که‬ ‫تعطیلی تماش��اخانه ها و فعالیت های فرهنگی هنری تا‬ ‫چه زمانی ادامه داش��ته باش��د و باید برای این فاجعه‬ ‫ملی تمهیدی اندیش��یده ش��ود و باید این ضرر و زیان‬ ‫به نوعی جبران شود‪.‬‬ ‫بعید نیست این تعطیالت تا رفع کامل کرونا ویروس‪،‬‬ ‫سه ماه ادامه داشته باش��د و هنوز هیچ معیار و زمانی‬ ‫در این باره قابل توجیه نیس��ت و این موضوع منجر به‬ ‫وحشت من و دیگر همکاران شده است‪ .‬نمایش «اینه‬ ‫و انتیگ��ون» را پس از تمرینات بس��یار و ‪ 8‬ماه تالش‬ ‫بی وقفه تنها ‪ ۶ -۵‬شب روی صحنه اورده بودم که این‬ ‫تعطیلی رقم خورد‪.‬‬ ‫نهادهای دولتی باید تمهیداتی بیندیش��ند تا اهالی‬ ‫هن��ر و تئات��ر بیش از ای��ن دچار ضرر و زیان نش��وند‪.‬‬ ‫به نظرم ش��هرداری‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫و نهاده��ای هنری بای��د به صاحبان تماش��اخانه های‬ ‫خصوص��ی کمک کنن��د در غیر این ص��ورت ما نابود‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫هرچند موضوع پیش امده موقتی است اما پایه های‬ ‫فرهن��گ و هنر نباید فلج ش��وند چراکه این مس��ئله‬ ‫جبران ناپذیر اس��ت‪ .‬مس��ئله اصلی این است که دوره‬ ‫بح��ران و قرنطین��ه حدود ‪ 3‬ماه باید ب��ه طول انجامد‬ ‫و نمی ت��وان میان ان وقفه و شکس��تی ایجاد کرد تا به‬ ‫سرانجام برسد؛ اما در این مسیر خسارت جبران ناپذیری‬ ‫به ما وارد خواهد ش��د و امی��دوارم نهادهای فرهنگی‬ ‫برای ان تمهیدی بیاندیشند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫یکی از جدی ترین راهکارها برای روبه رو ش��دن با یک بحران‬ ‫بزرگ اجتماعی ش��وخی با ان اس��ت‪ .‬کمدی هم��واره زهر یک‬ ‫اتف��اق تلخ را می گی��رد و جامعه را نس��بت به موض��وع اگاه تر‬ ‫می سازد‪ .‬ش��وخی کردن با پدیده ش��وم و تلخی همچون کرونا‬ ‫نه تنها می تواند به هضم این رویداد تلخ کمک کند‪ ،‬بلکه موجب‬ ‫می شود بس��یاری از نکات و توصیه ها از طریق همین شوخی ها‬ ‫در ذهن ثبت می ش��ود‪ .‬امارهای وزارت بهداشت نشان می دهد‬ ‫کنترل این بیماری در کش��ور و رون��د رو به کاهش مرگ و میر‬ ‫این بیماری شیب مثبتی به خود گرفته است که نشان از اگاهی‬ ‫جامعه نسبت به توصیه های بهداشتی است‪ .‬در گیر و دار مواجهه‬ ‫با این ویروس خطرناک موج ش��وخی ها با ویروس چشم بادامی‬ ‫در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و در پیج های مختلف‬ ‫دست به دست می چرخد‪ .‬در کنار اینها خالقیت کاریکاتوریست ها‬ ‫هم به فضای ملتهب کرونا غلبه کرده و بسیاری از هنرمندان این‬ ‫عرصه با کارتون های خود زهر این اتفاق را کم می کنند‪.‬‬ ‫در ادامه به بخشی از این شوخی ها که در شبکه های اجتماعی‬ ‫دست به دست می شود اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫کاربری درباره موج سفرها بعد از اعالم تعطیلی مدارس نوشته‬ ‫اس��ت‪ :‬االن ویروس های کرونای ایرانی ب��ه ویروس های کرونای‬ ‫چی��ن پیام میدن میگن‪ :‬بابا بدبختا س��ر ش��ما کاله رفت‪ .‬اونجا‬ ‫شمارو قرنطینه می کنن و اینجا ما داریم میریم شمال!‬ ‫کاربر دیگری با اش��اره به وس��واس های فک��ری که در جامعه‬ ‫ش��یوع پیدا کرده نوش��ته‪ :‬کرونا نگرفتم ولی ی��ک بیماری بدتر‬ ‫گرفتم به اسم «نکنه کرونا گرفتم»‪.‬‬ ‫کارب��ری درباره خوش��حالی ی��ه عده بع��د از گرفت��ن کرونا‬ ‫می نویس��د‪ :‬یه عده یه جوری از خودش��ون فیل��م می گیرن و با‬ ‫خوشحالی میگن که تست کروناشون مثبت شده که انگار بعد از‬ ‫‪ ۱۵‬سال نازایی تست بارداریشون مثبت شده!‬ ‫کاربر دیگری درباره رعایت بهداشت در مقابله با کرونا نوشته‪:‬‬ ‫وقتی دستاتون رو ‪۲۰‬ثانیه با اب و صابون می شورید که ویروس‬ ‫کرونا از بین بره خواهش��اً با پش��ت شلوار خش��ک نکنین‪ ...‬این‬ ‫مطلب را سازمان بهداشت جهانی یادش رفته به ایرانی ها بگه‪.‬‬ ‫نکنه خودشون تو این ‪ ۱۴‬روز همدیگر رو لت و پار می کنن‪.‬‬ ‫کاربر دیگری می نویسد‪ :‬به عنوان یک بیولوژیست عرض کنم‬ ‫که سعی کنین تو وعده های غذا قورمه سبزی رو تو اولویت قرار‬ ‫بدین‪ .‬از نظر پزشکی اصال فایده ای برای پیشگیری از کرونا نداره‬ ‫ولی این روزا غذای خوشمزه بخورید‪.‬‬ ‫کاربر دیگری با اش��اره به رخدادهای تلخ امس��ال می نویسد‪:‬‬ ‫ما همون مادرش��وهرای اینده ایم که عروس��امون خواهند گفت‪:‬‬ ‫«این مال دوره ای اس��ت که سیل نبردش زلزله نکشتش‪.‬گرونی‬ ‫ازپ��ا درش نیاورد حتتتتتتتی کروناهم ن َکش��تش‪ ،‬من چطور از‬ ‫پَسش بربیام؟»‬ ‫کاربر دیگری درب��اره نکات مثبت کرونا می نویس��د‪ :‬انقدر از‬ ‫کرونا نترس��ین به جنبه های مثبتش هم نگاه کنین‪ .‬خرید عید‬ ‫نداریم چون جایی نمیریم‪ .‬میوه و اجیل الزم نیست بخریم چون‬ ‫عید دیدنی در کار نیس��ت‪ .‬الودگی کم میشه چون هیچ کس از‬ ‫خونه خارج نمیشه‪ .‬تصادفات کم میشه چون هیچ کس مسافرت‬ ‫نمیره‪ .‬پس کرونا اونقدرا هم بد نیست‪.‬‬ ‫عبور از کرونا را‬ ‫جشن می گیریم‬ ‫محسن چگینی‬ ‫مهدی فرد قادری‬ ‫قطب الدین صادقی‬ ‫مصطفی کوشکی‬ ‫در حالی که ش��یوع ویروس کرونا روز به روز گسترش‬ ‫بیش��تری می یابد و خط��ر ابتالی افراد ب��ه این بیماری‬ ‫مهلک هر روز بیش از گذش��ته می ش��ود و در ش��رایطی‬ ‫ک��ه درجه هش��دار تا ح��دی ب��اال رفته که بس��یاری از‬ ‫فعالیت ه��ای مهم اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و حتی سیاس��ی‪/‬‬ ‫عبادی متوقف و تعطیل شده اند اما در اقصی نقاط کشور‬ ‫همچن��ان گروه های فیلمبرداری در حال کار هس��تند و‬ ‫خطر بیماری عوامل و دس��ت اندرکاران س��ینمای ایران‬ ‫را تهدید می کند‪ .‬در چنین ش��رایطی خانه س��ینما تنها‬ ‫به اطالعیه هش��دار دهنده ای بسنده کرده که البته نفس‬ ‫ان خوب اس��ت اما کافی و متناسب با ابعاد ماجرا نیست‬ ‫چون همانطور ک��ه در متن بیانیه هم امده فاقد هر گونه‬ ‫خاصیت الزام اوری است‪ .‬سکوت صنوف مختلف هم که‬ ‫باید در این جور مواقع نقش اصلی را داش��ته باشند قابل‬ ‫درک نیس��ت و این پرسش ها را پیش روی انها می گذارد‬ ‫ک��ه در این موقعیت چ��ه اقدام عملی برای حراس��ت از‬ ‫سالمت اعضای خود انجام داده اند؟ ایا انجمن بازیگران‪،‬‬ ‫کانون کارگردانان‪ ،‬انجمن دستیاران کارگردان‪ ،‬طراحان‬ ‫صحنه و لباس‪ ،‬منش��یان صحنه و‪ ...‬در این وضعیت قرمز‬ ‫نسبت به سالمت اعضای خود دغدغه ای ندارند؟اگر فردا‬ ‫خدای ناکرده تست کرونای مثال فالن دستیار فیلمبردار‬ ‫یا مجری گریم مثبت در امد چه کس��ی پاسخگو است؟‬ ‫ی��ا اینکه ایا باید حتما یکی از پروژه ها بر اثر ابتالی بازیگر‬ ‫نقش اصلی اش متوقف شود تا ما تازه متوجه جدی بودن‬ ‫بحران ش��ویم و به فکر راه حل بیفتیم؟متاسفانه این جا و‬ ‫در این ملک مثل همیش��ه اصالت سرمایه مطرح است و‬ ‫در براب��ر ان حفظ جان و س�لامت نیروهای فنی و هنری‬ ‫ن��ه تنها اولویت ندارد که در نهایت تاس��ف می توان گفت‬ ‫بی ارزش اس��ت‪ .‬در همین زمان چندین گروه مش��غول‬ ‫تولی��د س��ریال هایی ب��رای تلویزیون هس��تند و ظاهرا‬ ‫مدیران ارش��د تلویزیون که اتفاقا باید در این زمینه بیش‬ ‫از دیگران صاحب دغدغه باش��ند متاسفانه بین سالمتی‬ ‫هنرمندان و پخش س��ریال جدید ظاهرا دومی را انتخاب‬ ‫کرده اند‪.‬طبعا در غیاب یک س��ازکار قانون��ی و الزام اور‪،‬‬ ‫صاحبان س��رمایه به جای نگرانی برای س�لامت عوامل‬ ‫به مناف��ع کوتاه مدت خویش توج��ه می کنند‪ .‬حل این‬ ‫مش��کل نیازمن��د یک عزم ج��دی و همگانی اس��ت‪ .‬در‬ ‫گام اول به نظرم ضروری اس��ت ش��خص وزیر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی از یک سو و از سوی دیگر اقای عبدالعلی‬ ‫علی عس��گری به عنوان عالی ترین مقام س��ازمان صدا و‬ ‫س��یما ضمن توجه ج��دی به اهمیت ماجرا دس��تورات‬ ‫ویژه ای برای توقف این روند خطرناک صادر کنند‪ .‬سپس‬ ‫سرمایه گذاران و تهیه کنندگان هم می توانتد در تعامل با‬ ‫عوامل راه حل هایی برای جبران یا کاهش خس��ارت های‬ ‫احتمالی پروژه ها بیندیش��ند و ب��رای ادامه کار در زمان‬ ‫بهتر برنامه ریزی کنند‪ .‬من ش��ک ندارم تک‪ ،‬تک عوامل‬ ‫از همکاری منطقی در ای��ن زمینه خودداری نمی کنند‪.‬‬ ‫همه ما می دانیم که در این روزها خویش��تنداری و حفظ‬ ‫خونسردی وظیفه هر ایرانی است اما این به معنای نادیده‬ ‫گرفتن اصول ایمنی‪ ،‬پاک کردن صورت مسئله و به خطر‬ ‫انداختن جان انسان ها نیست‪ .‬این ازمونی سرنوشت ساز‬ ‫ب��رای س��ینما و تلویزیون ایران‪ ،‬مدی��ران و منابع تامین‬ ‫سرمایه اش اس��ت که ثابت کنند س�لامت سینماگران‬ ‫و دس��ت ان��درکاران نجیب ان برای ش��ان از هر س��ود و‬ ‫منفعتی مهم تر و ارزش��مندتر است و برای حفظ سالمت‬ ‫این جان های ش��ریف حاضرند قدم ه��ای جدی بردارند‪.‬‬ ‫باید همین امروز فکری کرد‪ ،‬فردا شاید خیلی دیر باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫چشم ها را باید شست‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫با کنترل نگرانی‪ ،‬مانع تضعیف بدن کودک تان در برابر کروناویروس شوید‬ ‫نبرد مطبوعات با کرونا‬ ‫اتخاذ ش��د‪ .‬با توجه به انتش��ار اخبار غی��ر واقعی و بعضا‬ ‫س��اختگی و رواج برخی ش��ایعات‪ ،‬تدابیر و تصمیمات‬ ‫الزم برای اطالع رسانی بهنگام از سوی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی در موضوع پیشگیری و درمان‬ ‫و س��ایر نهاد ها برای رفع نیازه��ای مردم صورت گرفت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت از تالش های تمامی خبرنگاران و دست‬ ‫اندرکاران رسانه ملی و س��ایر رسانه های شناسنامه دار‬ ‫از جمل��ه خبرگزاری ها‪ ،‬روزنامه ه��ا‪ ،‬پایگاه های اطالع‬ ‫رسانی و فعاالن ش��بکه های مجازی در اطالع رسانی و‬ ‫اموزش های بهداش��تی و درمان��ی در مواجهه با بحران‬ ‫جاری کرونا در کش��ور تش��کر و قدردانی شد و ضرورت‬ ‫استمرار و نقش افرینی در این شرایط حساس در تولید‬ ‫و نشر اطالعات متناسب با نیاز مردم و تقویت همکاری با‬ ‫دستگاه های مسئول مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫در کمیته اطالع رس��انی س��تاد مقابله با کرونا مقرر شد‬ ‫که کارگروه های مختلف تعیین شده برای تقویت بخش‬ ‫اطالع رس��انی درباره اقدامات و پاسخ به شبهات و بعضا‬ ‫القائات که توس��ط برخی رسانه های معاند و بعضا بدون‬ ‫هویت ایج��اد اختالل روحی وروانی و اضطراب در ذهن‬ ‫مرهم‬ ‫مادرم ایران بانو‬ ‫م��ردم می کنند‪ ،‬با قوت و ش��بانه روزی فعالیت خود را‬ ‫استمرار بخشند‪.‬‬ ‫حس��ین عبدالهی‪ ،‬مدیر مس��ئول روزنام��ه «ارمان‬ ‫امروز» در همین زمینه می گوید‪ :‬االن زمانی اس��ت که‬ ‫باید بود و کمک کرد‪ .‬در همین راس��تا نیز تالش کردیم‬ ‫با رعایت حداکثر نکات بهداش��تی ب��ه فعالیتمان ادامه‬ ‫دهیم تا وقفه ای در انتش��ار روزنامه ایجاد نش��ود‪ .‬شاید‬ ‫حرفه روزنامه نگاری در این شرایط با پزشکی و پرستاری‬ ‫قابل مقایس��ه نباشد‪ ،‬اما نباید نقش مهم اطالع رسانی را‬ ‫هم نادیده گرفت؛ ان هم در ش��رایطی که جامعه نیاز به‬ ‫ارامش بیشتری دارد‪.‬‬ ‫مهدی رحمانیان‪ ،‬مدیر مسئول روزنامه «شرق» نیز‬ ‫با تاکید بر اهمیت اطالع رس��انی درست در این شرایط‬ ‫اظه��ار می کند که هیچ تغییری در فرایند انتش��ار این‬ ‫روزنامه ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫محمدعلی پیرعلی‪ ،‬مدیرمس��ئول روزنامه «سیاست‬ ‫روز» نیز خاطرنشان می کند‪ :‬تا این لحظه تالش کردیم‬ ‫که انتشار روزنامه متوقف نشود‪ .‬امیدوارم شرایط کشور‬ ‫به گونه ای نباش��د که در اینده مجبور به تغییر برنامه در‬ ‫انتشار روزنامه شویم‪ ،‬اما فعال ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫عب��داهلل گنج��ی‪ ،‬مدیر مس��ئول روزنام��ه «جوان»‬ ‫نیز تاکید می کند که انتش��ار ای��ن روزنامه به هیچ وجه‬ ‫متوقف نمی شود و طبق روال سابق به فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫محم��د س��عید احدی��ان‪ ،‬مدی��ر مس��ئول روزنامه‬ ‫«خراسان» هم با بیان اینکه «االن زمانی است که مردم‬ ‫نیاز به اطالعات درس��ت دارند»‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫تالش می کنیم به هر قیمتی که ش��ده به انتشار روزنامه‬ ‫ادامه بدهیم‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«در برابر باد» به شبکه چهار می اید‬ ‫کتاب «‪ ۱۰۰‬میراث ایران» منتشر شد‬ ‫شبکه چهار سیما سریال نوستالژیک «در‬ ‫برابر باد» را ک��ه در دهه ‪ ۱۳۶۰‬از تلویزیون‬ ‫ایران پخش ش��ده است‪ ،‬هر شب روی انتن‬ ‫می برد‪ .‬س��ریال استرالیایی «در برابر باد» به‬ ‫کارگردانی سایمن وینس��ر و جرج تی‪ .‬میلر‬ ‫محصول ‪ ۱۳۵۷‬است‪ .‬این سریال که پخش ان از ‪ ۱۰‬اسفند در شبکه چهار‬ ‫س��یما اغاز و در ‪ ۹‬قس��مت هر شب س��اعت ‪ ۱۲‬بامداد پخش و ساعت ‪۱۸‬‬ ‫باز پخش می ش��ود ‪ ،‬داستان این س��ریال درباره یک دختر ‪ ۱۸‬ساله ایرلندی‬ ‫به نام مری گرت اس��ت که ب ه مدت ‪ ۷‬س��ال از سوی ماموران ارتش بریتانیا‬ ‫همراه خانواده خود به مس��تعمره های این کشور در نیو ساوث ویلز استرالیا‬ ‫تبعید می شود‪ .‬جان اینگلیش در نقش جاناتان و مری الرکین در نقش مری‬ ‫بازیگران اصلی «در برابر باد» هس��تند و کری مگوایر‪ ،‬وارویک سیمز‪ ،‬فرانک‬ ‫گاالکر‪ ،‬فردریک پارس��لو و جرارد کندی دیگر نقش های این درام تاریخی را‬ ‫ایفا می کنند‪ .‬واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما‪ ،‬هر شب ساعت ‪ ۱۲‬بامداد‬ ‫مجموعه ای از سریال های خاطره انگیز ایرانی و خارجی را روی انتن می برد‪.‬‬ ‫کتاب «‪ ۱۰۰‬میراث ایران» به عنوان نخس��تین‬ ‫نس��خه فارس��ی از مجموع��ه ده جل��دی «ای��ران‬ ‫‪ »۱۰۰۱‬در قالب پروژه پژوهش��ی در مجله میراث‬ ‫و گردش��گری گیلگمش توسط انتشارات «اگر» در‬ ‫‪ ۲۵۰‬صفحه منتشر شد‪ .‬‬ ‫مجموعه ده جلدی «ایران ‪ ،»۱۰۰۱‬در دس��ت تدوین و انتش��ار است تا از این پس‬ ‫به هزار و یک دلیل پاسخ مناسبی برای سفر به ایران به گردشگران کنجکاو از سراسر‬ ‫دنیا ارائه شود‪.‬‬ ‫«ایران ‪ ،»۱۰۰۱‬جام��ع الحکایاتی از میراث ملموس‪ ،‬ناملموس و طبیعی ایران در‬ ‫باب های مختلفی چون میراث‪ ،‬مس��یرهای س��فر‪ ،‬خوراک و نوشیدنی ها‪ ،‬جلوه های‬ ‫معماری و … خواهد بود تا در اس��تانه س��ده نو شمسی (قرن ‪ ۱۵‬شمسی) بابی باشد‬ ‫برای شناخت هر انچه از تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هنر ایرانی ناگفته مانده است‪.‬‬ ‫در نخس��تین جلد‪ ،‬میراث ملموس ش��امل میراث جهانی‪ ،‬قلعه ها‪ ،‬نیایش��گاه ها‪،‬‬ ‫ارامگاه ها و موزه ها؛ میراث ناملموس ش��امل اداب و رس��وم و سبک زندگی‪ ،‬لباس و‬ ‫صنایع دستی و میراث طبیعی شامل پدیده های طبیعی‪ ،‬گیاهان‪ ،‬جانوران و روستاها‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫«خراسانیات» شجریان به بازار می اید‬ ‫البوم «خراس��انیات» از اثار منتش��ر نشده‬ ‫محمدرض��ا ش��جریان روز ‪ ۱۹‬اس��فند ب��ه‬ ‫اهنگس��ازی زنده یاد پرویز مشکاتیان توسط‬ ‫نش��ر «ایرانگام» در دس��ترس مخاطبان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫طبق برنامه ریزی های انجام گرفته این البوم از دوش��نبه ‪ 19‬اسفند با نرخ ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در بخش فروش ویژه‪ ،‬این البوم با نرخ ‪ ۲۱‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫البوم «خراس��انیات» با الهام از موس��یقی مقامی منطقه خراس��ان بر اساس‬ ‫اشعاری از عماد خراسانی تولید و اجرا شده است‪.‬‬ ‫طبق اعالم سامانه صدور مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫مجوز البوم «خراس��انیات» متعلق به شرکت «دل اواز» در ژانر موسیقی سنتی‬ ‫پی��ش از این و در تاریخ ‪ ۵‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬با ش��ماره پرون��ده ‪ ۱۳۹۷-۵۲۴۰‬صادر‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫چه اهنگی گوش کنیم؟‬ ‫ترانه «سرود رویش» برای پاسداشت طبیعت‬ ‫رادیو ایران با همکاری س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیزداری کشور ترانه «سرود رویش» را با هدف‬ ‫فرهنگسازی برای پاسداشت طبیعت تولید کرد‪.‬‬ ‫در مضامین این ترانه امده اس��ت که زمین مانند‬ ‫مادری اس��ت که جانداران و طبیعت را می پرورد و‬ ‫تنها س��یاره ابی قابل سکونت اس��ت که ادمی می شناسد‪ .‬زندگی انسان ها با طبیعت‬ ‫چنان درهم تنیده و امیخته که با خطر افتادن طبیعت‪ ،‬زندگی انس��ان ها نیز در خطر‬ ‫نابودی خواهد افتاد‪ ،‬از این رو باید هوای جنگل را داش��ت و گل و نهال کاشت و دست‬ ‫درختان را گرفت‪.‬‬ ‫این ترانه از تک تک ایرانیان می خواهد که همیار طبیعت باش��ند و مثل جنگلبانان‬ ‫عاشق این سرزمین‪ ،‬از طبیعت ایران نگهبانی و پاسبانی کنند‪.‬‬ ‫«س��رود رویش» بر اس��اس ترانه ای از یداهلل گودرزی‪ ،‬اهنگس��ازی پیام سوری و‬ ‫خوانندگی محمدمهدی س��اوه ساخته شده است و سازمان جنگل ها و مراتع کشور و‬ ‫رادیو ایران به صورت مشترک ان را تولید کرده اند‪.‬‬ ‫عرفان نظراهاری – شاعر‪:‬‬ ‫مادرم ایران بانو‪ ،‬خاتون صبور هزاره هاس��ت‪ .‬زخم بسیار بر تن‬ ‫دارد و اندوه بس��یار در دل؛ تاب جراحت بیشتر ندارد که خنجر‬ ‫بسیار بر ُگرده اش جا مانده در گذر زمان‪.‬‬ ‫مادرمان دردمند اس��ت و رنجور و خس��ته و ناتوان اما دردش‬ ‫به خش��م و خش��ونت و خون و اتش درمان نمی شود‪ .‬مادرمان‬ ‫عش��ق می خواهد و تعقل و صبوری و تدبیر‪ .‬سوزاندن دامن مادر‬ ‫و بریدن گیس��وانش نه حال مادر را بهتر می کند‪ ،‬نه حال ما را‪.‬‬ ‫مرگ مادر خوشبختمان نمی کند‪ ،‬یتیم مان می کند‪ .‬مرگ مادر‬ ‫ما عزای ماس��ت اما سور بسیاری کسان است که جنازه مادرمان‬ ‫بیشتر به کارشان می اید تا قامت افراشته و برومندش‪.‬‬ ‫مراقب مادرمان باشیم که رنج مادر‪ ،‬رنج ماست‪.‬‬ ‫مادرم‪ ،‬ایران بانو! جز عش��ق و جز کلمه مرهمی ندارم تا روی‬ ‫زخم هایت بگذارم‪ ،‬همین را برایت می اورم‪ ،‬اغوش��ت را بگشای‬ ‫مادرم‪ ،‬فرزندانت را در اغوش گیر‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫راهکارهایی برای خالی کردن ذهن‬ ‫از کرونا‬ ‫ب��ه خاط��ر دارید چند وق��ت پیش وقت��ی که به خاط��ر فاجعه‬ ‫س��قوط هواپیما عکس همه پروفایل ها مشکی شد یاداوری کردیم‬ ‫که این س��یاهی م��رگ و تاریکی رو دعوت ب��ه زندگی مون خواهد‬ ‫ک��رد؟ خیلی ها انتق��اد کردن که این یک اعتراض همگانی هس��ت‬ ‫و یک عزاداری دس��ته جمعی‪ .‬من در مورد نتیجه و دس��تاورد این‬ ‫سیاه پوشی صحبت نمی کنم فقط می خواهم کمی فکر کنید که چه‬ ‫چیزی رو فرا خواندیم‪.‬‬ ‫ک��دام بخش از ماج��رای وی��روس کرونا تحت نفوذ ما هس��ت؟‬ ‫بخش��ی که باید نظافت ش��خصی مان را کامل رعایت کنیم‪ .‬هزاران‬ ‫ویدئو و کلیپ و مقاله به ما حمله کرده اس��ت؛ از انواع پزش��ک ها و‬ ‫دانشمندان‪ .‬ایا چیز بیشتری یاد گرفتیم؟ قصه همان است‪ .‬نظافت‬ ‫ش��خصی خودتان را رعای��ت کنید‪ .‬حاال کلی وی��س در گروه های‬ ‫مختلف پخش می ش��ود که قحطی نزدیک است‪ .‬امار مبتالیان باال‬ ‫است‪ .‬قرار است قرنطینه شویم‪ .‬خب حاال سوال این است‪ .‬ما به جز‬ ‫رعایت کامل نظافت ش��خصی خودمان چ��ه کار دیگری می توانیم‬ ‫انجام دهیم؟ جواب مش��خص است‪ :‬می توانیم از ترس و استرس به‬ ‫یک مرده متحرک تبدیل شویم‪.‬‬ ‫حاال س��وال این است‪ .‬ما خیلی از این حرف ها را می دانستیم‪ .‬اما‬ ‫از استرس و ترس حالمان بد بود‪ .‬نمی توانیم زندگی طبیعی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬برای تغییر این حال چه کارهایی انجام دهیم؟‬ ‫اول از هم��ه به مدت ‪ ۱۰‬روز از هر گونه خبر فاصله بگیرید‪ .‬هیچ‬ ‫کلیپ و متن و ویس خبری را به ذهنتان دعوت نکنید‪.‬‬ ‫سپس فیلم های کمدی ببینید‪ .‬متن های طنز بخوانید و بی دلیل‬ ‫بخندید‪ .‬قدرت شفادهندگی خنده را جدی بگیرید‪.‬‬ ‫به مدت ‪ ۴۰‬روز مس��ئولیت پرورش و نگهداری از یک گل و گیاه‬ ‫را به عهده بگیرید یا همین االن به رس��م اب��ا و اجدادمان گندم و‬ ‫عدس و ماش را خیس کنید تا سبزه ای متولد شود برای هفت سین‬ ‫عید ن��وروز‪ .‬وقتی رخدادهای عجیب و غریب و خارج از کنترل رخ‬ ‫می ده��د انگار دریچه ای از اتفاق های دیگر به روی زمین باز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬یعنی تبادل فرکانس و انرژی در سطح باالیی رخ می دهد‪ .‬و‬ ‫این یک زمان منحصر به فرد اس��ت برای اینکه به کائنات س��فارش‬ ‫بدهید‪ .‬حتما در این روزها در مورد رویاهایتان بنویسید‪ .‬تا جایی که‬ ‫می توانید جاه طلبانه و بدون مرز بنویس��ید‪ .‬این موقعیت استثنایی‬ ‫را دریابید‪ .‬در کنار رنج همیشه گنج وجود دارد‪ .‬راهکار اخرمان این‬ ‫است که پاکسازی کنید‪ .‬جان مکسول می گوید‪ :‬بحران ها انسان ها را‬ ‫قوی تر نمی کند بلکه بحران ها واقعیت انسان ها را مشخص می کند‪.‬‬ ‫به جهان اطرافتان نگاه کنید‪ .‬دوستی که روی فرکانس منفی است‪،‬‬ ‫کسی که در پیج اینستاگرامش بی تفاوت همچنان تبلیغ می کند و‬ ‫پیجی که هر لحظه اخبار ترس��ناک را به انتش��ار می گذارد‪ .‬همین‬ ‫االن از همه انها خداحافظی کنید‪.‬‬ ‫یادمان باش��د ما چیزی به ن��ام خنثی بودن نداری��م‪ .‬یا در حال‬ ‫تولید فرکانس منفی هس��تیم یا مثب��ت‪ .‬زندگی ما حاصل فرکانس‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫برگ برنده امریکا مدیریت رسانه است‬ ‫نه قدرت نظامی‬ ‫دکتر سید محسن هاشمی‪:‬‬ ‫وقتی به عنوان یک کارش��ناس و فعال رس��انه ای به اخب��ار و تحلیل های یک ماه اخیر‬ ‫حوادثی مانند ش��هادت حاج قاس��م‪ ،‬س��قوط هواپیمای اوکراینی و حمله به عین االسد‪،‬‬ ‫سقوط هواپیمای امریکایی و حواشی مراسم تشییع پیکر حاج قاسم نگاه کرده و به بررسی‬ ‫مقایس��ه ای رفتار ایرانیان و امریکایی ها در پوش��ش اخبار روی می اوریم به قدرت عظیم‬ ‫رس��انه ای و عمومی امریکا پی می بریم که بس��یار اثرگذارتر‪ ،‬قوی تر و حتی کم هزینه تر از‬ ‫قدرت نظامی این دولت است‪.‬‬ ‫وقتی به جانسون رئیس جمهوری امریکا می گویند که چگونه در جنگ ویتنام شکست‬ ‫خوردید‪ ،‬می گوید ما فقط از تلویزیون شکست خوردیم‪ .‬این جمله سبب شد دولت امریکا‬ ‫از ان زم��ان تا کنون مدیریت رس��انه را در جهان و خصوص��ا در حوزه اخبار نظامی بعهده‬ ‫گیرد و با مدیریت ان صحنه های شکست خود را مخفی کرده و یک قدرت عظیم شکست‬ ‫ناپذیر از خود به جهانیان معرفی دارد‪ ،‬دقیقا بر خالف رویه بسیاری از کاربران ایرانی و حتی‬ ‫پاره ای از مسئوالن در مواجهه با اخبار حوزه نظامی و اقتدار ایران‪.‬‬ ‫ایران در پاس��خ به ش��هادت حاج قاسم‪ ،‬پایگاه عین االسد را موش��ک باران می کند‪ ،‬اما‬ ‫رئیس جمهوری امریکا رس��ما می گوید اتفاق خاصی پیش نیامده و ما تلفاتی نداش��تیم‪،‬‬ ‫یعنی حاضر نمی شود یک اعتراف به خسارت هم داشته باشد تا ابهت امریکا دچار خدشه‬ ‫نشود‪ ،‬سپس به صورت قطره چکانی و با واژگانی نظیر ضربه مغزی و اسیب مالیم اخباری‬ ‫درز می کند که امار ان از ‪ ۱۶‬نفر شروع شده و کم کم زیاد می شود‪ .‬به ناگاه خبر می رسد که‬ ‫یک هواپیمای نظامی و مخابراتی امریکا در افغانس��تان س��اقط شده است‪ ،‬اما به هیچ وجه‬ ‫خبر و مطلبی خاص جز بررس��ی موضوع منتش��ر نمی گردد و مدیریت رسانه برای کنترل‬ ‫افکار عمومی اغاز می شود تا از شوک رسانه ای جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫حال در ایران هر خبر شکس��تی به س��رعت بزرگنمایی شده و با ان کل نیروهای مسلح‬ ‫و عملک��رد انان را زیر س��وال می برند‪ ،‬هر کس به خ��ودش حق می دهد که اظهارنظر کند‬ ‫و س��خن گوی��د و حتی رئیس جمهوری نی��ز بر خالف رفتار ترامپ به نی��ش و کنایه زدن‬ ‫می پ��ردازد و حتی کمپین اس��تعفای فرمانده��ان عالی نظامی مط��رح می کنند‪ .‬تلفات‬ ‫عین االس��د امریکایی را منکر شده و موشک های ایرانی را با پوشک مقایسه می نمایند که‬ ‫حتی نتوانس��ت یک کش��ته و زخمی برجای بگذارد‪ .‬عده ای نیز بعد از گذشت چند روز با‬ ‫شنیدن خبر ساقط شدن هواپیمای مسافربری توسط ایران‪ ،‬به روشن کردن شمع و دادن‬ ‫و بیانیه و حتی تحریم حکومت مبادرت می ورزند که این تاخیر نه نش��ان از بزرگداش��ت‬ ‫درگذشتگان‪ ،‬بلکه اعتراض به نیروهای مسلح ایران می باشد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که حتی علی رغم همه ش��عارهای ازادی رس��انه از س��وی غرب‪ ،‬تویتر و‬ ‫اینس��تاگرام‪ ،‬رس��ما به میدان می ایند و اکانت ها و صفحات مجازی ایرانیان را مس��دود‬ ‫می کنند تا مدیریت رس��انه ای را در دس��ت داشته و نگذارند حتی در ایران نیز کسی برای‬ ‫جهان اخبار منفی علیه امریکا ارس��ال کند‪ .‬ایرانیان ده ها تصویر تکه تکه ش��ده یا انفجار‬ ‫خودروهای س��وری را به عنوان صحنه ترور حاج قاس��م جا زده و حتی از روی دلس��وزی‬ ‫ابهت ایش��ان را زیر س��وال می برند‪ ،‬اما در امریکا نه برای عین االس��د در روزهای نخست‬ ‫هی��چ تصوی��ری‪ ،‬بلکه ب��رای خبر یک درگیری س��اده در امریکا نیز هیچ فیلم و عکس��ی‬ ‫منتشر نمی شود یا اخبار سقوط متعدد هواپیماهای جنگی انان اصال بازتاب داده نشده تا‬ ‫همچنان نبرد باخته را در رسانه برده باشند‪.‬‬ ‫الزم اس��ت یک بررسی مجدد در رفتارها و اداب رسانه ای خود داشته و نگذاریم دشمن‬ ‫با استفاده از توان خود ما‪ ،‬شکست خویش را پنهان کرده و معدود معایب ما را انقدر بزرگ‬ ‫جلوه دهد که ما به جای اصالح ان عیب‪ ،‬همه دس��تاوردها و نقاط قوت دیگرمان را نیز از‬ ‫دست دهیم‪ .‬بیایید خود رسانه دشمن نباشیم‪ ،‬فقط همین‪.‬‬ ‫دنیای مجازی‬ ‫خطرات ناش��ی از ش��یوع وی��روس کرونا در کش��ور‬ ‫بسیاری از نهادها‪ ،‬اصناف و برنامه های فرهنگی و هنری‬ ‫را تعطیل کرده اس��ت؛ با این حال بسیاری از رسانه ها و‬ ‫روزنامه های کشور علیرغم خطرات احتمالی حضور در‬ ‫محافل عمومی همچنان به فعالیتشان ادامه می دهند و‬ ‫باور دارند که بیش از هر زمان دیگری باید در کنار مردم‬ ‫باشند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬همراهی رسانه های داخلی با‬ ‫وقایع ه��ر روزه جامعه از انقالب و جنگ در س��ال های‬ ‫دورتر گرفته تا ش��یوع ویروس کرون��ا در این روزها که‬ ‫بس��یاری را خانه نش��ین کرده‪ ،‬موضوعی است که شاید‬ ‫چندان به چش��م نیای��د؛ اما این به چش��م نیامدن هم‬ ‫انگار بخشی جدانش��دنی از حرفه روزنامه نگاری است‪.‬‬ ‫به هر حال خوش��بختانه هنوز ویروس کرونا نتوانس��ته‬ ‫ب��ه رس��انه های انالی��ن و مکتوب کش��ور غلب��ه کند‪.‬‬ ‫رس��انه هایی که تالش می کنند در توف��ان اخبار ضد و‬ ‫نقیض درباره ویروس جدید کرونا‪ ،‬اطالعاتی را منتش��ر‬ ‫کنند که با واقعیت مطابقت بیش��تری دارند‪ .‬در همین‬ ‫رابطه نخستین جلس��ه کمیته اطالع رسانی ستاد ملی‬ ‫مقابله ب��ا کرونا با حضور نهادهای مربوط و به ریاس��ت‬ ‫مش��ترک صالحی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی و علی‬ ‫ربیعی س��خنگوی دولت در دفتر وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه راهکارهای هم افزایی نهادهای مختلف‬ ‫برای پاس��خ به س��واالت مردم و رفع شبهات‪ ،‬ابهامات و‬ ‫شایعات در موضوع ویروس کرونا بررسی شد‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به تاکیدهای رئیس جمهوری برای‬ ‫شفاف سازی و اطالع رسانی منطبق با واقعیت به مردم‪،‬‬ ‫راهکارهای ایجاد ارتباط دوس��ویه با مردم و استفاده از‬ ‫ظرفیت همه نهاده��ا‪ ،‬گفت وگو و تصمیم های مقتضی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫در ایس��تگاه مت��رو ایس��تاده اید و ورود قط��ار را نگاه‬ ‫می کنی��د‪ .‬فک��ری از ذهنتان می گذرد ک��ه اگر به قطار‬ ‫برخورد کنم چه می شود؟ شاید حتی در چندصدم ثانیه‬ ‫تصویرهایی ه��م از این حادث ه فرض��ی خلق کنید‪ .‬در‬ ‫نهایت با وجودی که در حریم امن ایستاده بودید‪ ،‬چند‬ ‫قدمی عقب تر می روید‪ ...‬در یک مهمانی مش��غول صرف ش��ام هستید و چاقوی‬ ‫بزرگی را در دست دارید‪ .‬فکری به سراغتان می اید که اگر به بغل دستی تان که‬ ‫حس��ابی ش��ما را اذیت کرده ضربه ای بزنید چه می شود؟ این فکر‪ ،‬ذهن شما را‬ ‫مغش��وش می کند و شاید از خود و فکرتان بدتان هم بیاید و در نهایت چاقو را‬ ‫روی میز رها می کنید‪.‬‬ ‫مش��ابه چنین افکار ناخوانده و نامطلوبی که در انواع حالت ها و با ش��دت های‬ ‫مختلف سراغ ما می ایند‪ ،‬احساسات زیادی را هم در ما برمی انگیزانند‪ .‬سه دسته ‬ ‫متداول این احساس��ات شرم‪ ،‬ترس و تنفر هستند‪ .‬با وجود اینکه این گونه افکار‬ ‫ما را اش��فته می کنند‪ ،‬بس��یار عادی و متداولند! در پژوهشی که با بیش از ‪700‬‬ ‫شرکت کننده از ‪ 13‬کشور مختلف برگزار شد‪ ،‬تقریبا هم ه افراد (عدد دقیق ان‬ ‫‪ 94‬درصد اس��ت) اعالم کردند که در س��ه ماه گذشته حداقل یک فکر ناخوانده ‬ ‫و ناراحت کنن��ده در روز را تجربه کرده اند‪ .‬بنابراین می توان چنین تفس��یر کرد‬ ‫که این گونه افکار‪ ،‬بخش��ی از طبیعت انسان هاست و برچسب غیرعادی را از ان‬ ‫حذف کنیم‪.‬‬ ‫این افکا ِر وسواس گونه‪ ،‬بالقوه اسیبی به کسی نمی رسانند‪ .‬مشکل از ان جایی‬ ‫اغاز می ش��ود که این افکار وسواس��ی را جدی می گیریم و سایه شان در زندگی‬ ‫واقعی مان قابل رویت می ش��ود‪ .‬به بیان دیگر با این افکار «یکی» می شویم و به‬ ‫این باور می رسیم که باید در مورد انها کاری کرد و نتیج ه ان رفتارهای وسواسی‬ ‫و اس��یب زننده است که در نهایت اضطراب ما را باال می برد‪ ،‬واکنش های افراطی‬ ‫ایجاد می کند و هم ه این ها ما را در معرض چالش های بزرگ تر هم قرار می دهد‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬در ایران و البته جهان‪ ،‬هم ه ما درگیر مقابله با ویروس��ی‬ ‫هستیم که با وجود تمام تالش ها‪ ،‬همچنان در حال گسترش است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی ترس و واکنش های افراطی قابل انتظار است ‪ -‬و در مقاله ‬ ‫هفت ه گذشته به ان پرداخته شد – اما اسیب روانی دیگری که این اپیدمی ها در‬ ‫پی دارند‪ ،‬تفکرات وسواسی است که البته ناخوانده نیستند و خودمان تولیدشان‬ ‫می کنیم!‬ ‫از مثال های رفتاری متداول این روزها‪ ،‬می توان زیاده روی در ضد عفونی کردن‬ ‫دس��ت ها را نام برد که خو ِد این کار باعث ضعیف ش��دن و اسیب پوست دست‬ ‫می ش��ود و زمینه را برای ورود الودگی بیش��تر به داخل بدن مهیا می کند‪ .‬و یا‬ ‫تفکرات وسواسی در مورد خرید و انبار کردن وسایل بهداشتی که سطح عمومی‬ ‫اضط��راب را در جامعه باال می برد؛ ان هم در ش��رایطی که افراد جامعه بیش از‬ ‫پیش نیازمند همدلی و ش��فقت نسبت به همدیگر هستند و شاید انچه ما برای‬ ‫مص��رف م اه هایمان ذخیره کرده ای��م‪ ،‬بتواند در همین لحظه جان فرد دیگری را‬ ‫نجات دهد‪.‬‬ ‫فائق امدن بر این افکار و این واکنش ها‪ ،‬کار همین لحظه و همین امروز نیست‬ ‫و نیازمند تمرین اس��ت‪ .‬اما شاید در دسترس ترین راه حل‪ ،‬معطوف کردن دایره‬ ‫توجه و ذهنمان به اکنون و زمان حال باش��د که کمکمان می کند کمتر با افکار‬ ‫وسواسی «یکی» شویم و کمتر در دام واکنش ها بیفتیم‪.‬‬ ‫ابزار دیگر ش��فقت ورزی اس��ت که در مقاالت اینده به ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫تمامی توصیه های بهداشتی را رعایت کنید و مراقب باشید‪ .‬در کنار ان‪ ،‬مراقب‬ ‫درونتان هم باشید‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 7 -1398‬رجب ‪ 2 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1480‬پیاپی‪2798‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!