روزنامه صمت شماره 1467 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1467

روزنامه صمت شماره 1467

روزنامه صمت شماره 1467

‫یاد شهیدان واال مقام راه استقالل ازادی جمهوری اسالمی ایران تا ابد ماندگار است‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪ 1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1467‬پیاپی ‪ 16 2785‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرود سیمرغ‬ ‫در سرای امید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫جبران ناکارامدی‬ ‫از جیب مردم‬ ‫تاثیر کرونا‬ ‫بر بازار جهانی سنگ اهن‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫جایگاه ایران در زنجیره‬ ‫ارزش جهانی ارتقا می یابد‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تعرفه واردات خودرو و قطعات صفر شود‬ ‫چهره‬ ‫مراقب شگرد دالالن‬ ‫ارز باشید‬ ‫ویژه نامه‬ ‫چهل و یکمین‬ ‫سالگرد پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی ایران‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خودرو درکشاکش انحصارگری و رقابت طلبی‬ ‫بازار خودرو در ماه های پایانی س��ال دچار تنش ش��ده و قیمت خودروه��ا متاثر از نرخ ارز و‬ ‫کاهش عرضه روند صعودی در پیش گرفت‪ .‬هر چند برخی معتقدند احتمال کاهش قیمت از‬ ‫نیمه اسفند وجود دارد اما وضعیت فعلی بازار‪ ،‬گالیه های بسیاری به دنبال داشته است‪ .‬بخشی‬ ‫از انتقادها از خودروس��ازان و تامین بازار انحصاری محصوالت اس��ت که ناش��ی از ممنوعیت‬ ‫واردات می ش��ود؛ هر چند این گروه معتقدند کالس محصوالت تولیدی داخل با خودروهای‬ ‫خارجی متفاوت اس��ت محلی ب��رای رقابت وجود ندارند‪ .‬از ای��ن رو موافق ممنوعیت واردات‬ ‫نیس��تند و خواستار صفر شدن تعرفه واردات خودرو هس��تند اما به شرط انکه تعرفه واردات‬ ‫قطعات منفصله و مواد اولیه هم صفر شود‪ .‬با این روند به باور تحلیلگران بازار ‪ ،‬خودرو داخلی‬ ‫همچنان در کشاکش انحصارگری و رقابت طلبی است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل «سالکو» در بازدید از روزنامه‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 16‬سلول احیا درالومینیوم‬ ‫جنوب وارد مدارتولید شد‬ ‫‪6‬‬ ‫زمین گیری کشتی سازی در زمین مدیران‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گل گهر پیشگام در حل‬ ‫مشکالت زیست محیطی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرود سیمرغ‬ ‫در سرای امید‬ ‫مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‬ ‫س��یمرغ بر فراز درخت ُکناری کهن اشیانه ای فراخ‬ ‫س��اخته اس��ت‪ُ .‬کنار ده هزاره اس��ت که با برگ های‬ ‫همیشه سبز به جهان می نگرد و با میوه های شیرین و‬ ‫رنگ به رنگ اش طعم تاریخ را مزمزه می کند‪.‬‬ ‫هر روز هنگام پسین‪ ،‬ان گاه که خورشید در خانه اش‬ ‫پش��ت دماوند اماده خواب می گردد‪ ،‬سیمرغ همچون‬ ‫خورشیدی درخش��نده در میانه جرگه جوجه هایش‬ ‫می نشیند و قصه می گوید‪.‬‬ ‫قصه دیش��ب چنان گرم و گی��را بود که خواب را هم‬ ‫بیدار نگه داش��ت و هیچ یک از س��ی جوجه س��یمرغ‬ ‫نتوانس��ت چش��م بر هم بگذارد‪ .‬خورشید امروز پیش‬ ‫از تابیدن بر جهان و قبل از اینکه س��رگرم کار خویش‬ ‫شود به س��یمرغ اصرار کرد تا قصه دیش��ب را برای او‬ ‫هم بازگوید؛‬ ‫«در میانه راه بود که به کویر هبوط کرد؛ با پای پیاده‪.‬‬ ‫کوره خورشید تفتان بود‪ .‬به پایان کویر که رسید هفت‬ ‫سال گذش��ته بود و هفتاد بار زیر تازیانه افتاب پوست‬ ‫انداخت و دوباره پوس��ت نو بر تنش رویید‪ .‬با هر رویش‬ ‫جدید‪ ،‬پندار تازه‪ ،‬کردار تازه و گفتار تازه می اموخت‪.‬‬ ‫به بیابان رسید‪ .‬س��رزمینی تهی تر از تهی و سرشار‬ ‫از «ش��کرتیغال» و «لیلک��ی» و «گون»‪ .‬چارق هایش‬ ‫در گذر از کویر پاره ش��ده و همچون «گاندو» دهان باز‬ ‫کرده بود‪ .‬با هر گام خاری در پایش می خلید و درد را تا‬ ‫ژرفای وجود می برد‪ .‬شکرتیغال از پی لیلکی و گون در‬ ‫پی ان دو‪ .‬س��راپایش را خار خسته بود و خواری اش را‬ ‫طلب می کرد‪ .‬چهل سال در میدان لبریز از خار لیلکی‬ ‫و ش��کر تیغال و گون راه پیمود‪ .‬سرانجام با انها دوست‬ ‫شد‪ .‬زخم خارها در چشم اش خوار گشتند‪ .‬با نیشتر هر‬ ‫خاری ققنوس س��ردرگوش مرد و به او وصیت می کرد‬ ‫و او تا اخر با ان وصیت زیس��ت؛ راس��تگو باش‪ ...‬و او تا‬ ‫جهان برپاس��ت دروغ نگفت‪ .‬فرجامی و پاداشی برای‬ ‫دوستی با خارها‪.‬‬ ‫در اخرین من��زل بیابان‪ ،‬دریایی گس��ترده و ژرف‬ ‫ب��ه روی مرد اغوش گش��وده ب��ود‪ .‬دل را ب��ه دریا زد؛‬ ‫بی زورق و بی گدار‪ .‬کوس��ه ای س��هم خود را برداشت؛‬ ‫مچ پای راس��ت م��رد را بلعید‪ .‬لختی دیگ��ر اره ماهی‬ ‫درشت پیکری پای راس��ت او را تا کشاله ران درید‪ ،‬به‬ ‫رس��م سهم خواهی‪ .‬نیزه ماهی نیز هر انچه از پای چپ‬ ‫مانده بود از هم شکافت‪.‬‬ ‫خیزاب ه��ای پی درپی ام��ان مرد را بری��ده بود‪ .‬به‬ ‫سینه اش می کوفتند و چند استخوان خرد می کردند‬ ‫و دویست پا مرد را به عقب می راندند‪ .‬سیاهی و تاریکی‬ ‫س��ایه خود را بر دریا انداختند‪ .‬نه ماهی‪ ،‬نه مهتابی ‪ ،‬نه‬ ‫سوسوی ستاره ای؛ تاریک و س��یاه‪ .‬موج های بی امان‬ ‫فروکش کرده بود و در پ��ی خواب خیزاب ها‪ ،‬گردابی‬ ‫هولناک و هایل‪ ،‬س��یاهی و تاریک��ی و مرد را با خود تا‬ ‫قعر دریا فرو برد‪ .‬مرد بی پا س��بکبال ش��ده بود و روح‬ ‫راس��تگویی به یاری او شتافت و دگرباره روی اب امد‪.‬‬ ‫این توفان زدگی هزار س��ال به درازا کشید‪ .‬بسی کند‬ ‫و کاوید و کوش��ش نمود تا از دل دریا راهی برگش��ود‪.‬‬ ‫دریایی که اکنون سرخ شده بود‪ ،‬به رنگ خون‪.‬‬ ‫تن خس��ته و کوفته و رنجور م��رد در کرانه ای ارام‬ ‫گرف��ت‪ .‬کم کم خ��ود را یافت‪ .‬بوتیماری ب��ه تیمار او‬ ‫برخاسته بود‪ .‬غصه می خورد و می گریست‪ .‬اشک های‬ ‫م��رغ و خون م��رد روی خ��اک درهم امیخت‪ .‬ش��ب‬ ‫گذشته موجی عظیم او را به خشکی پرتاب کرده بود؛‬ ‫به کوهس��تانی مهیب و عظیم‪ .‬کوشش کرد دگربار به‬ ‫راه ادامه ده��د‪ ،‬اما دریافت که پایی برای رفتن نمانده‬ ‫است‪ .‬سرنگون شد و با دس��ت ها روی زمین سنگالخ‬ ‫به راه افتاد‪.‬‬ ‫اس��مان از باالت��ر و پدربزرگ مان س��یمرغ از فراز‬ ‫بلندترین قل��ه پاهای بریده و خون چکان مرد را نظاره‬ ‫می کردند‪ .‬جایی را نمی توانس��ت ببین��د‪ ،‬مگر زمین‬ ‫گداخته را‪ .‬س��رنگون می رفت‪ .‬با دو دس��ت زخمی و‬ ‫چاک چاک‪ .‬میان خون و خاک‪.‬‬ ‫ناگه��ان صخره ای تناور از کوهس��تان جدا ش��د و‬ ‫غلتی��د و بر پیک��ر مرد فرود امد‪ .‬مرد ه��ر چه در توان‬ ‫داش��ت تالش کرد تا خوی��ش را از اوار صخره برهاند‪،‬‬ ‫نتوانس��ت‪ .‬در هماوردی مرد و سنگ خاره‪ ،‬سنگ نرم‬ ‫ش��د و همچون شمع پیکر مرد را دربرگرفت و مرد شد‬ ‫جزوی از س��نگ و س��نگ شد بخش��ی از مرد‪ .‬در این‬ ‫کشاکش «سنگمرد» زاده شد‪ .‬پدربزرگ مان سیمرغ‬ ‫و اس��مان هم این لحظه باش��کوه را تماشا می کردند؛‬ ‫درهم امیختگ��ی م��رد و س��نگ‪ .‬صیق��ل خوردند و‬ ‫تراش��یده ش��دند و به شکل س��نگ زیرین اسیاب در‬ ‫گوشه ای از ان کوهستان در پناه کوهی ارام گرفتند‪.‬‬ ‫مردان کوهپایه برای یافتن روزی به کوهستان زده‬ ‫بودند‪ .‬سنگ زیرین را دیدند‪ .‬صد نفر پیکر «سنگمرد»‬ ‫را تا ابادی بر دوش کش��یدند‪ .‬در اس��تانه ابادی که در‬ ‫میانه جنگل��ی انبوه از بلوط و کن��ار و کهور و باغ های‬ ‫سرسبز پسته و انار و س��نجد بود‪ ،‬هنگامه ای به پا شد‬ ‫و تمام جمعیت به پیش��واز امدند‪ .‬سنگ هزارساله را از‬ ‫اس��یاب کهن ابادی برداشتند و «سنگمرد» را سنگ‬ ‫زیرین اسیاب کردند‪.‬‬ ‫هزاره بعدی با «سنگمرد» اغاز شده بود‪»...‬‬ ‫بهبود وضعیت معیشتی مردم مهم ترین وظیفه دولت‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری بر ضرورت تالش‬ ‫برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به ویژه اقشار‬ ‫ضعی��ف جامعه تاکی��د ک��رد و ان را مهم ترین‬ ‫وظیفه دولت در شرایط کنونی دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در جلسه‬ ‫دی��دار اعض��ای کمیس��یون اقتص��ادی مجمع‬ ‫«وزرای ادوار گذش��ته» ضمن تبریک ایام دهه‬ ‫فجر با تاکید بر اینکه برای اداره کش��ور و حفظ‬ ‫منافع مل��ی باید از جان و ابرو مایه گذاش��ت‪،‬‬ ‫بر ضرورت تالش برای بهبود وضعیت معیشتی‬ ‫مردم به ویژه اقش��ار ضعیف جامعه تاکید کرد و‬ ‫ان را مهم ترین وظیفه دولت در ش��رایط کنونی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شرایط‬ ‫س��خت بودجه و کاهش درامده��ای دولت‪ ،‬از‬ ‫اهتمام وی��ژه دولت برای تامی��ن ارز مورد نیاز‬ ‫کاالهای اساس��ی خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬قدرت‬ ‫خرید مردم ‪ 2‬بار در دهه ‪ ۹۰‬یکی در سال های‬ ‫‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬و دیگ��ری در س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬به‬ ‫دلیل ش��وک تورمی با کاهش جدی روبه رو شد‬ ‫و ام��روز یکی از مهم ترین رس��الت ها و‬ ‫وظای��ف دولت رس��یدگی ب��ه وضعیت‬ ‫معیشتی مردم است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره‬ ‫به اینکه امروز کشور در شرایط خاصی‬ ‫ق��رار دارد و چالش ه��ای فراوانی پیش‬ ‫روی اداره کش��ور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باوجود‬ ‫انکه مهم ترین منبع درامدی دولت یعنی منابع‬ ‫حاص��ل از ف��روش نفت به میزان چش��مگیری‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬به پش��توانه ص��ادرات غیرنفتی و‬ ‫فعالیت بخ��ش خصوصی‪ ،‬اقتصاد کش��ور روی‬ ‫پای خود ایس��تاده و از ثبات نسبی قابل قبولی‬ ‫برخوردار اس��ت و ش��اهد مثبت شدن شاخص‬ ‫رش��د در بخش ه��ای مختل��ف از جمله بخش‬ ‫کشاورزی و صنعت هستیم‪.‬‬ ‫جهانگیری با یاداوری دشمنی دیرینه امریکا‬ ‫با ملت ایران‪ ،‬به ترور شهید سردار سپهبد حاج‬ ‫قاسم سلیمانی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬جنایت‬ ‫امریکا در ترور این سردار بزرگ اسالم و پذیرش‬ ‫مس��ئولیت ان اقدامی بی سابقه ازسوی انها بود‬ ‫که بیانگر اوج دشمنی و خصومت امریکا با ملت‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری‬ ‫همچنین با اشاره به بدعهدی های‬ ‫امری��کا و خ��روج غیرقانون��ی این‬ ‫کش��ور از برج��ام گف��ت‪ :‬باوجود‬ ‫انکه در س��ال های گذش��ته هیچ‬ ‫گونه مذاک��ره ای حتی در س��طح‬ ‫کارشناسی با امریکا وجود نداشت‪ ،‬در این دوره‬ ‫با مجوز رهبر معظم انقالب مذاکرات هس��ته ای‬ ‫با این کشور انجام شد اما رئیس جمهوری جدید‬ ‫این کش��ور در اقدامی غیرقابل پیش بینی تمام‬ ‫مذاکرات و توافقات را زیرپا گذاش��ت و از برجام‬ ‫خارج شد‪.‬‬ ‫جهانگیری تاکید کرد‪ :‬رئیس جمهوری فعلی‬ ‫امریکا ف��ردی غیرقابل پیش بینی اس��ت که به‬ ‫هیچ توافق و عهدی پایبند نیس��ت؛ بنابراین ما‬ ‫هیچ راهی جز مقاومت در برابر زیاده خواهی های‬ ‫امریکا نداریم‪.‬‬ ‫وی ابتکار ایجاد و ش��کل گیری مجمع وزرای‬ ‫ادوار گذش��ته را اقدامی مناس��ب توصیف کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬اعضای مجمع وزرای ادوار گذش��ته از‬ ‫تجربه ها و دانش فراوانی برخوردار هس��تند که‬ ‫این تجربه ها می تواند به دولت در پیش��برد امور‬ ‫کشور و حل چالش های پیش روی مردم کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جهانگیری با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت و‬ ‫تجربه مجمع وزرای ادوار گذشته‪ ،‬از اعضای این‬ ‫مجمع خواس��ت نظرها و پیش��نهادهای خود را‬ ‫درباره مهم ترین مس��ائل کشور با دولت مطرح‬ ‫کنند و راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از‬ ‫شرایط کنونی به دولت ارائه دهند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجمع وزرای ادوار نیز گزارشی از سابقه تشکیل‬ ‫و فعالی��ت این مجم��ع ارائه کرد و به تش��ریح‬ ‫فعالیت ها و جلسات مجمع وزرای ادوار پرداخت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنین تعدادی از اعضای‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجمع وزرای ادوار نظرها‬ ‫و پیش��نهادهای خ��ود را برای بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور ارائه کردند و مقرر ش��د نتایج‬ ‫جلس��ات کمیسیون در زمینه چالش های اصلی‬ ‫اقتصاد کشور را جمع بندی کنند و به دولت ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫تبلیغات نامزدها در تریبون های رسمی ممنوع و جرم است‬ ‫رئیس هیات مرکزی بازرس��ی انتخابات کشور‬ ‫گفت‪ :‬هرگون��ه فعالیت تبلیغات��ی از تاریخ اعالم‬ ‫رس��می نامزدها‪ ،‬از صدا و سیما‪ ،‬میز خطابه نماز‬ ‫جمعه یا هر وس��یله دیگری که جنبه رس��می و‬ ‫دولتی دارد‪ ،‬ممنوع و جرم است‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت کش��ور‪ ،‬علی طالبی‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور‬ ‫و رئیس هیات مرکزی بازرس��ی انتخابات کش��ور‬ ‫ضمن تش��ریح اقدامات هیات بازرسی در راستای‬ ‫برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای‬ ‫اسالمی و میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان‬ ‫رهب��ری تاکید کرد‪ :‬ش��بکه گس��ترده بازرس��ان‬ ‫وزارت کشور در انتخابات پیش رو‪ ،‬مترصد نظارت‬ ‫و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای‬ ‫قانون هس��تند‪ .‬طالبی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫هیچ سازمان و نهادی غیر از وزارت کشور‬ ‫و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا‬ ‫و نظارت بر انتخاب��ات و حق اعزام مامور‬ ‫به ش��عبه های اخ��ذ رای به ای��ن منظور‬ ‫را ن��دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬تمام دس��ت اندرکاران‬ ‫برگ��زاری انتخاب��ات اعم از مجریان‪ ،‬بازرس��ان و‬ ‫ناظ��ران و س��ایر نهاده��ا و س��ازمان هایی که به‬ ‫نحوی تکالیف��ی را در قانون برعهده دارند‪ ،‬تالش‬ ‫می کنند تا انشااهلل روز دوم اسفند شاهد انتخابات‬ ‫پرش��کوه‪ ،‬با مش��ارکت باال و امنیت و س�لامت‬ ‫کامل باشیم‪ .‬طالبی همچنین با اشاره به موضوع‬ ‫تخلفات من��درج در فصل هفتم و‬ ‫همچنین م��واد ‪ ۶۵ ،۶۵ ،۶۰‬مکرر‬ ‫در قانون انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬هیچ یک از‬ ‫دس��ت اندرکاران اجرایی و نظارتی‬ ‫انتخاب��ات به هیچ عن��وان نباید به‬ ‫نفع یا ض��رر نامزدها و جریان های‬ ‫سیاس��ی در انتخاب��ات اعالم نظ��ر کن��د‪ .‬رئیس‬ ‫هیات مرکزی بازرس��ی انتخابات کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫اختالف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاس��ی‬ ‫به هیچ وجه نباید باعث کوچک ترین سوگیری یا‬ ‫حتی اظهارنظر افراد یادشده در جریان انتخابات‬ ‫ش��ود‪ .‬این موضوع مکرر به هیات استانداری ها و‬ ‫صنعت نفت پشت تولید داخل ایستاده است‬ ‫افزایش ‪ ۶‬میلیارد دالری درامدهای نفتی ایران‬ ‫وزیر نفت با اشاره به افزایش‬ ‫برداشت ‪ ۱۲۱‬میلیون بشکه ای‬ ‫نف��ت در طول اج��رای قرارداد‬ ‫توس��عه میدان های پارس��ی و‬ ‫پرن��چ‪ ،‬گفت‪ :‬با احتس��اب نفت‬ ‫‪ ۵۰‬دالری‪ ،‬به ش��کل ناخالص‪،‬‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر ب��ه درامدهای‬ ‫نفتی ایران افزوده می ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بیژن زنگنه‬ ‫در ایین امضای قرارداد توس��عه میدان های پارسی و پرنج‬ ‫اف��زود‪ :‬این ق��رارداد پنجمین ق��رارداد از نوع مدل جدید‬ ‫قراردادهای نفتی (ای‪.‬پی‪.‬س��ی) اس��ت‪ .‬زنگنه با اشاره به‬ ‫اینکه قراردادهای دیگری در دس��ت مذاکره داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این ش��رایط تحریمی باید بتوانیم ش��رکت های ایرانی‬ ‫را در قرارداده��ای باالدس��تی نفت در قال��ب قراردادهای‬ ‫مختلف نفت��ی فعال کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی نفت‬ ‫ای��ران نیز گف��ت‪ :‬اکنون ‪ ۱۸‬ش��رکت ‪( E&P‬اکتش��اف‬ ‫و تولی��د) در ایران انتخاب ش��ده اند که ممکن اس��ت در‬ ‫بازنگری‪ ،‬تعداد انها بیش��تر ش��ود‪ .‬مس��عود کرباسیان در‬ ‫ایین امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫بهره برداری از میدان های پارسی و پرنج با اشاره به اینکه‬ ‫طرح گوره‪-‬جاس��ک یک طرح راهبردی است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫خط لوله هزار کیلومتری روزانه ‪ ۱.۸‬میلیون بش��که نفت‬ ‫عکس روز‬ ‫را به ش��رق تنگه هرمز منتقل‬ ‫می کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫ایجاد خط لوله گوره‪-‬جاس��ک‬ ‫ازسوی پیمانکاران داخلی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای نخستین‬ ‫ب��ار بی��ش از ‪ ۱۵۰‬ه��زار ت��ن‬ ‫تخت��ال‪ ،‬ورق و لوله نفت ترش‬ ‫در کش��ور تولید ش��ده که از این میزان‪ ،‬تاکنون ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تن تبدیل به ورق ش��ده است‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫مل��ی نفت ایران‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومان ال س��ی و‬ ‫پیش پرداخت در این پروژه انجام ش��ده و ‪ ۳۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیز برای س��اخت بندرگاه‪ ،‬اس��کله و گوی ش��ناور‬ ‫هزینه شده است‪ .‬وی به امضای ‪ ۱۰‬قرارداد مطالعه مخزن‬ ‫و نگهداش��ت تولید به ارزش ‪ ۶.۵‬ه��زار میلیارد تومان با‬ ‫‪ ۱۲‬درصد پیشرفت اش��اره کرد و گفت‪ ۹ :‬قرارداد نیز در‬ ‫هفته ه��ای اینده به امضا می رس��د‪ .‬در قالب قراردادهای‬ ‫امضا ش��ده این ط��رح‪ ۱۵ ،‬دکل حفاری فعال ش��ده اند و‬ ‫افزون بر ‪ ۸۰‬درصد تجهیزات س��فارش ش��ده این طرح‪،‬‬ ‫تولید داخلی بوده است‪ .‬کرباسیان تاکید کرد‪ :‬صنعت نفت‬ ‫پش��ت تولید داخل ایستاده است‪ .‬وی به دو اکتشاف مهم‬ ‫در س��ال جاری اشاره کرد و افزود‪ :‬میدان های نام اوران و‬ ‫ارم امسال به منابع نفتی ایران افزوده شد‪.‬‬ ‫عوامل دس��ت اندرکار‪ ،‬ابالغ شده و مورد مراقبت‬ ‫ج��دی ماس��ت‪ .‬رئیس هی��ات مرکزی بازرس��ی‬ ‫انتخابات کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬بازرسان وزارت‬ ‫کش��ور ضمن دقت در رعایت تکالی��ف قانونی و‬ ‫بایده��ا و نبایده��ا‪ ،‬ب��ر صیانت از حق��وق مردم‪،‬‬ ‫نامزدها و جریانات سیاس��ی تاکید دارند‪ .‬رعایت‬ ‫مر قانون در بررسی صالحیت ها‪ ،‬فرصت اعتراض‬ ‫ّ‬ ‫و رس��یدگی به ش��کایات داوطلب��ان و همچنین‬ ‫مهلت و شرایط تبلیغات ازسوی نامزدها و حضور‬ ‫و نظارت نمایندگان انها بر فرایند اخذ و شمارش‬ ‫اراء در ش��عبه‪ ،‬مواردی است که هیات بازرسی و‬ ‫بازرسان ش��عب در سراسر کشور خود را ملزم به‬ ‫نظارت و کنترل ان می دانند‪.‬‬ ‫گسترده ترین حمله علیه‬ ‫زیرساخت های کشور‬ ‫روز گذش��ته حم�لات ‪ DdoS‬علیه زیرس��اخت های‬ ‫اینترنت کشور انجام ش��ده تا انجا که مدیرعامل شرکت‬ ‫ارتباط��ات زیرس��اخت این حمل��ه گس��ترده را تاریخی‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫حمی��د فتاح��ی در توییت��ر خ��ود نوش��ت‪ :‬هکرهای‬ ‫اج��اره ای‪ ،‬گس��ترده ترین حمل��ه تجربه ش��ده در تاریخ‬ ‫ایران را علیه زیرس��اخت های کش��ور اجرا کردند‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر ارتباطات اف��زود‪ :‬میلیون ها مب��دا‪ ،‬میلیون ها مقصد را ه��دف گرفته اند و‬ ‫ب��ا حمل��ه ‪( SYN flood‬نوعی از حمله دی��داس) با ن��رخ ‪ ۱۸۰‬میلیون ‪PPS‬‬ ‫(درخواس��ت ب��ر ثانیه) به دنب��ال اختالل سراس��ری در ش��بکه اینترن��ت ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرس��اخت اعالم کرد‪ :‬این حمله ازسوی‬ ‫کارشناس��ان دفع شده و هکرهایی که دست به این حمله گسترده زدند در حال‬ ‫خوردن به دیوار هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬به طور معمول حمله به س��ایت و سامانه ها با فشار روی ضعف‬ ‫و اس��یب پذیری های امنیتی س��امانه ها اتفاق می افتد‪ ،‬اما حمالت دیداس به این‬ ‫ش��کل نیست و بات های مهاجم از کمبود پهنای باند و منابع سرورها برای حمله‬ ‫سوءاس��تفاده می کنند‪ .‬از انجا که ورود بات ها به سایت های مختلف توزیع شده‪،‬‬ ‫تفاوت چندانی با کاربر قانونی ندارد؛ ش��اید به همین دلیل است که هنوز راه حل‬ ‫قطعی برای این حمالت پیدا نشده است‪.‬‬ ‫همچنین در شهریوری که گذشت تعدادی از کسب وکارهای حوزه ارز دیجیتال‪،‬‬ ‫مورد حمله قرار گرفتند؛ حمالتی که حجم ان تقریبا ‪ ۲۰‬برابر اس��تاندارد جهانی‬ ‫بود و از کشورهای دیگر انجام شده بود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫حضور در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن و‬ ‫انتخابات پاسخ کوبنده به دشمن‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن در تاریخ ملت بزرگ ایران‪،‬‏روزی فراموش ناش��دنی اس��ت که بر قدرت ایمان‬ ‫مردم سرافراز این مرز و بوم‪ ،‬گواهی می دهد‪ .‬ایران در یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن توانست با مدد الهی‬ ‫و رهبری حکیمانه امام (ره)‪ ،‬بنای پوس��یده و فاس��د چندهزار ساله استبداد‪ ،‬ظلم‪ ،‬فساد و‬ ‫سلطه بیگانگان را واژگون و بنای مردم ساالری دینی را به جای ان پایه ریزی کند‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس گروه ه��ا و احزاب مختلف با صدور بیانی ه ضمن تبریک ی��وم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن از عموم‬ ‫مردم ایران خواس��تند همچون‪ ۴۰‬سال گذش��ته با بصیرت باالی سیاسی و شعور دینی و‬ ‫شور انقالبی در راهپیمایی مردمی ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬شرکت کرده و با حضور در این راهپیمایی و‬ ‫ش��رکت در انتخابات دوم اسفند‪ ،‬در تشکیل مجلسی قوی و انقالبی سهیم شوند‪ .‬مجلس‬ ‫ن رهبری‪ ،‬رئیس جمهوری‪ ،‬مقامات دولتی و لش��گری ضمن دعوت از مردم برای‬ ‫خب��رگا ‬ ‫حضور در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬حضور پرشور در راهپیمایی و انتخابات را پاسخ کوبنده به‬ ‫سیاست های دشمن دانستند‪ .‬جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با دعوت از ملت برای حضور‬ ‫در راهپیمایی بزرگ یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن اعالم کرد‪ :‬بار دیگر ملت ایران صبر و شکر خود را به‬ ‫نمایش خواهد گذاشت ‪ .‬ایت اهلل علوی گرگانی‪ ،‬مرجع تقلید شیعیان نیز با صدور پیامی از‬ ‫مردم فهیم و قدرش��ناس ایران اسالمی خواست در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن حضوری پرشور‬ ‫داشته باشند‪ .‬شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور بیانیه ای از مردم متدین‪ ،‬انقالبی‬ ‫و والیتمدار خاس��تگاه انقالب خواس��ت در راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن حضور پرش��وری‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز در اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫ن پاسخ تهدیدها‪ ،‬توهمات و‬ ‫مردم با حضور پرش��ور و باش��کوه خود در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهم ‬ ‫توطئه های پلید دشمنان را خواهند داد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد‬ ‫ایس�نا‪ -‬علی اکبر صالحی‪ ،‬مع��اون رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران در راس هیاتی به منظور‬ ‫شرکت در سومین اجالس دوساالنه امنیت هسته ای وارد‬ ‫وین شد‪ .‬این اجالس ازسوی اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫برگزار می شود و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش‬ ‫افتتاحیه ان به سخنرانی خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارج�ه‪ -‬گیر پترس��ون‪ ،‬نماینده ویژه‬ ‫دبیرکل س��ازمان ملل متحد در امور س��وریه که به تهران‬ ‫س��فر کرده با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه دیدار‬ ‫کرد‪ .‬در این دیدار‪ ،‬اخرین تحوالت س��وریه میان وزیر امور‬ ‫خارجه و نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل متحد در امور‬ ‫س��وریه مورد تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬ظریف در این دیدار‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به راه حل سیاس��ی به عنوان تنها راهکار حل بحران‬ ‫س��وریه بر امادگی کامل ایران برای ه��ر نوع همکاری در‬ ‫چارچوب احترام به حاکمیت‪ ،‬استقالل‪ ،‬وحدت و تمامیت‬ ‫ارضی سوریه تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬پای��گاه اینترنتی وزارت دف��اع هلند اعال م کرد‬ ‫باتوجه به اهمیت حفظ امنیت در خلیج فارس و اتفاق هایی‬ ‫ک��ه در ای��ن منطقه رخ داده‪ ،‬کش��تی جنگ��ی هلند برای‬ ‫پیوس��تن به ائتالف دریایی اروپایی ب��ه خلیج فارس اعزام‬ ‫ش��ده و در منطقه باقی خواهد ماند‪ .‬در بیانیه ای که وزارت‬ ‫دفاع هلند به این بهانه منتش��ر کرده امده اس��ت فرانسه‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬دانم��ارک‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬یون��ان و پرتغال در این‬ ‫ماموریت حض��ور دارند و هدف این ماموریت مقابله با بروز‬ ‫سوانح دریایی در خلیج فارس است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلس��طین‪ ،‬رجب‬ ‫طی��ب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکی��ه‪ ،‬تاکید کرد طرح‬ ‫به اصط�لاح صلح ترامپ باعنوان معامله قرن که س��رتیتر‬ ‫رس��انه ها قرار گرفته و ق��دس را به عن��وان پایتخت رژیم‬ ‫صهیونیستی معرفی می کند‪ ،‬رویایی است که صلح و ثبات‬ ‫منطق��ه را تهدید می کن��د و ما هرگز اجازه اج��رای ان را‬ ‫نمی دهیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزارت خارجه ترکیه با ص��دور بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد مذاکرات میان انکارا و مسکو درباره ادلب ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این وزارتخانه در بیانیه خود به نشس��ت مقامات‬ ‫ترکیه با هیات روسی درباره ادلب اشاره کرد‪ .‬ریاست هیات‬ ‫ترکیه ای بر عهده «س��دات اونال» معاون وزیر امور خارجه‬ ‫و هیات روس��ی ش��امل «الکس��اندر الورنتیف» نماینده‬ ‫ویژه رئیس جمهوری روس��یه در امور س��وریه و «سرگئی‬ ‫ورشینین» معاون وزیر امور خارجه روسیه بوده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش النش��ره‪ ،‬ایمن الصفدی‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫اردن ب��ا صائ��ب عریقات‪ ،‬دبی��ر کمیته اجرایی س��ازمان‬ ‫ازادی بخ��ش فلس��طین دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬براس��اس‬ ‫این گزارش‪ ،‬دو طرف در جری��ان این دیدار درباره اخرین‬ ‫تحوالت اراضی اش��غالی و مس��ئله معامل��ه قرن گفت وگو‬ ‫کردن��د‪ .‬الصفدی در ای��ن دیدار تاکید ک��رد‪ :‬موضع اردن‬ ‫حمایت از تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس است‪.‬‬ ‫وی همچنین تحقق راهکار دو دولت در اراضی اش��غالی را‬ ‫خواستار شد و ان را مطابق با قوانین بین المللی دانست‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر رژیم صهیونیستی‬ ‫از اغ��از به کار کمیته مش��ترک تل اویو و واش��نگتن برای‬ ‫الحاق کرانه باختری به اراضی مورد اش��غال این رژیم خبر‬ ‫داد‪ .‬نتانیاهو اعالم کرد‪ :‬کمیته ای مش��ترک میان امریکا و‬ ‫اس��رائیل تشکیل شده و در حال ترسیم «مرزهای جدید»‬ ‫کرانه باختری اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه گروه های‬ ‫مقاومت فلسطین درباره هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی‬ ‫در الحاق بخش هایی از کرانه باختری و همچنین غور اردن‬ ‫به اراضی اشغالی هشدار داده اند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش سومریه نیوز‪ ،‬محمد الحلبوسی‪ ،‬رئیس‬ ‫پارلم��ان عراق با گصقر غباس‪ ،‬رئیس ش��ورای ملی فدرال‬ ‫ام��ارات دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬این‬ ‫دیدار در حاشیه نشس��ت فوق العاده اتحادیه پارلمان های‬ ‫عرب��ی در اردن برگ��زار ش��د‪ .‬دو طرف در جری��ان دیدار‬ ‫یادش��ده درباره اخرین تحوالت منطق��ه و روابط دوجانبه‬ ‫بحث و تبادل نظر کردند‪ .‬الحلبوس��ی در جریان این دیدار‬ ‫از مقام اماراتی خواست تا علیه معامله قرن اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫همچنین بر لزوم شکل گیری یک گفتمان واحد و یکپارچه‬ ‫در سطح جهان عرب علیه معامله قرن‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس جمه��وری لبنان خس��ارت ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالری که کش��ورش در نتیجه جنگ در س��وریه متحمل‬ ‫ش��ده را از جنگ افروزان در سوریه مطالبه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫النشره‪ ،‬میش��ل عون‪ ،‬رئیس جمهوری لبنان گفت‪ :‬اوضاع‬ ‫لبنان بس��یار دش��وار اس��ت و ما از بحران اقتصادی شدید‬ ‫رنج می بریم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دو هیات ترکیه و روسیه مذاکرات سه ساعته‬ ‫خود را در انکارا پایان دادند و در نهایت توافق شد مذاکرات‬ ‫ادامه یابد‪ .‬این به معنی ان اس��ت ک��ه توافق کاملی درباره‬ ‫سرنوش��ت ادلب و ش��مال س��وریه وجود دارد که مسکو و‬ ‫ان��کارا به دنبال تحقق ان هس��تند؛ به ویژه که هیات روس‬ ‫ش��امل سیاس��تمداران‪ ،‬نظامیان و افراد سازمان اطالعات‬ ‫بود‪ ،‬این بدان معناس��ت که تالش��ی برای امضای توافقی‬ ‫فراگیر وجود دارد که چارچوب نهایی ان در اجالس سران‬ ‫دو کشور قبل از پایان ماه جاری رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رس��انه های کره جنوبی از قول مقام های این‬ ‫کش��ور اعالم کردند نیروهای مس��لح کره جنوبی در حال‬ ‫بررسی دوباره موضوع حضور در یک رزمایش بین المللی در‬ ‫تایلند به دلیل گس��ترش بیماری کرونا هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری اس��پوتنیک‪ ،‬یک��ی از مقام ه��ای نظامی کره‬ ‫جنوب��ی به یونهاپ گفت‪ :‬ما در حال بررس��ی دوباره گزینه‬ ‫حضور نیافتن در این رزمایش یا اعزام سربازان یا تسلیحات‬ ‫کمتر هستیم‪ .‬به گفته این مقام نظامی‪ ،‬ارتش گزینه خود را‬ ‫به وزارت دفاع کره جنوبی ارائه کرده و به زودی در این باره‬ ‫تصمیم گرفته می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫ظرفیت اشتغال‬ ‫‪ ۲‬میلیون نفری با رونق‬ ‫صنعت نساجی‬ ‫زمین گیری کشتی سازی‬ ‫در زمین مدیران‬ ‫افزایش تاب اوری شهر‬ ‫با تکیه بر فناوری های نو ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تعرفه واردات خودرو و قطعات صفر شود‬ ‫خودرو در کشاکش انحصارگری و رقابت طلبی‬ ‫‹ ‹طرح واردات با تعرفه صفر‬ ‫قطعه س��ازان بارها در نشست های خبری خود در جمع‬ ‫خبرن��گاران اعالم کردند مخال��ف واردات خودرو نبوده و‬ ‫خودروه��ای خارج��ی را رقیبی ب��رای محصوالت داخلی‬ ‫نمی بینند‪ .‬انها عنوان کردند ممنوعیت واردات برداش��ته‬ ‫شود و حتی خودروها با تعرفه صفر وارد شوند اما به شرط‬ ‫مصوبه جدید هیات دولت برای ترخیص خودروهای دپو ابالغ شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹مهلت دوباره برای ترخیص خودروها‬ ‫مه��دی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردات خودرو نخس��ت‬ ‫درباره سرنوش��ت خودروهای دپویی به‬ ‫‪ ،‬خبر داد‪:‬‬ ‫چهارش��نبه‪ 16 ،‬بهمن دولت مصوبه ای را در سامانه خود‬ ‫منتشر کرد مبنی بر مجوز ترخیص خودروها که البته هنوز‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه ب��ازار خودرو درباره مهلت تعیین‬ ‫شده برای ترخیص خودروها‪ ،‬افزود‪ :‬تا مصوبه از سوی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ نشود زمان مشخص نیست‬ ‫اما شنیده ها حاکی است زمان ‪ ۳‬ماهه تعیین شده است‪.‬‬ ‫س��ال گذشته مصوبه ترخیص در همین روزهای پایانی‬ ‫سال بود که با برخورد به تعطیالت تعداد بسیار محدودی‬ ‫موفق به خروج از گمرک شدند‪ .‬گویا تجربه سال گذشته‬ ‫دوباره در حال تکرار اس��ت‪ .‬دادفر در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت تعطیالت تاثیر داش��ته باش��د اما با توجه به‬ ‫تجربه س��ال ‪ ۹۷‬باید تدابیری اندیش��یده شود که موضوع‬ ‫دوباره تکرار نش��ود؛ البته امیدواریم مهلت تعیین شده ‪۳‬‬ ‫ماهه نباشد زیرا تعلل در این باره زیاد بوده و از همین حال‬ ‫قابل پیش بینی است‪ ،‬هدف محقق نمی شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو درباره چرایی تعیین‬ ‫زمان‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید دولتمردان به دنبال سرعت بخشیدن‬ ‫به امور هس��تند و اینکه خودروها زودتر از گمرکات کشور‬ ‫ترخیص شوند‪.‬‬ ‫چهارش��نبه‪ 16 ،‬بهمن دولت مصوبه ای را در س��امانه خود منتش��ر‬ ‫کرد مبنی بر مجوز ترخیص خودروها که البته هنوز از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ نشده است‬ ‫انکه واردات اقالم مورد نیاز صنعت خودرو اعم از مواد اولیه‬ ‫و قطعات منفصله هم با تعرفه صفر باش��د‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که ایا شدنی است‬ ‫ی��ک محصول کامل بدون تعرفه وارد ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تعرفه‬ ‫صفر واردات مواد اولیه مورد نیاز‪ ،‬پیش��نهاد مناسبی برای‬ ‫کمک به تولید است‪.‬‬ ‫دادفر افزود‪ :‬تحقق این امر ممکن اس��ت زیرا هر بازاری‬ ‫مش��تری خاص خود دارد‪ .‬اگر تعرفه واردات خودرو صفر‬ ‫ه��م ش��ود با توجه به افزایش ن��رخ ارز(پایه ارزش واردات‬ ‫خودرو ارز سنا بوده که حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬هزار تومان است)‬ ‫قیمت انه��ا تفاوت زیادی با محص��والت داخلی خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر متوسط قیمت ها را بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫دالر درنظ��ر بگیری��م با تعرفه صفر‪ ،‬ی��ک خودرو خارجی‬ ‫ح��دود ‪ ۳۲۰‬میلی��ون تومان تمام می ش��ود و با پرداخت‬ ‫هزینه های دیگر مانند عوارض‪ ،‬مالیات و‪ ...‬قیمت ان کمتر‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬هزار تومان نخواهد بود‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو اعالم کرد‪ :‬توجه داشته باشیم تعرفه‪ ،‬منبع درامد‬ ‫دولت اس��ت و از ان چشم پوش��ی نخواهد کرد و از س��وی‬ ‫دیگر اگر ممنوعیت واردات برداش��ته ش��ود ارز از کش��ور‬ ‫خارج می شود به همین دلیل دولت با ان موافقت نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دادفر در پاسخ به این پرسش که پیش تر واردکنندگان‬ ‫عن��وان ک��رده بودند‪ ،‬می توانند بدون انتق��ال و خروج ارز‬ ‫مبادرت به واردات کنند و حتی این پیشنهاد به کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی هم رفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنوز این موضوع برای دولتمردان پذیرفته نشده با وجود‬ ‫جلسات متعدد و مذاکرات بسیاری که داشته ایم انها قانع‬ ‫نشده اند‪ ،‬می توان بدون انتقال ارز خودرو وارد کرد تا توازن‬ ‫ب��ازار برقرار باش��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬انجم��ن واردکنندگان‬ ‫دپویی ها ترخیص می شوند‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬گفت‪ ۵ :‬هزار خودرو در گمرک متوقف شده‬ ‫اس��ت که با رایزنی بخش خصوصی با ترخیص هزار و ‪ ۴۸‬خودرو موافقت ش��ده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد الهوتی با‬ ‫بیان اینکه خودروهای متوقف شده در گمرک چند دسته است‪ ،‬افزود‪ :‬یک گروه‪ ،‬خودروهایی که بدون ثبت سفارش وارد‬ ‫کشور شده اند و مدت هاست در گمرک بالتکلیف مانده اند و هنوز در مورد انها تصمیم قطعی اتخاذ نشده اما هیات دولت‬ ‫مص��وب کرده که در مورد این خودروها نیز تصمیم گیری ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬گروه دیگ��ر خودروهایی که برای انها‬ ‫ثبت س��فارش انجام ش��ده اما ثبت سفارش انها ابطال شده است‪ .‬رئیس کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهایی که در جلسه اخیر هیات دولت با ترخیص انها موافقت شد‪ ،‬خودروهایی است که ثبت‬ ‫س��فارش دارند و در یک بازه زمانی که دولت مهلت داده بخش��ی از تشریفات قانونی ترخصی انها انجام شد تا از گمرک‬ ‫خارج شوند اما با وجود پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‪ ،‬به دلیل طوالنی شدن تشریفات ترخیص‪ ،‬برگه سبز انها پس‬ ‫از مهلت قانونی صادر ش��ده و انها اجازه خروج پیدا نکرده اند‪ .‬الهوتی با بیان اینکه تعداد خودروهای متوقف ش��ده در‬ ‫گمرکات به حدود ‪ ۵‬هزار خودرو می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس نشست اذر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان‬ ‫تهران‪ ،‬مسئله رسوب خودروها و تبعات ان‪ ،‬از سوی نمایندگانی از انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد و پس از ان‪،‬‬ ‫مکاتبات متعددی از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و معاونت کسب وکار اتاق تهران انجام شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پیشنهادی برای رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران تنظیم و برای حل این مسئله با قائم مقام‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه شد و در نهایت با پیگیری دبیرکل‬ ‫و رئیس اتاق تهران و طرح این پیشنهادات در هیات دولت با ترخیص هزار و ‪ ۴۸‬خودرو موافقت شده است‪.‬‬ ‫به گفته الهوتی‪ ،‬برای سایر خودروهای دپو شده نیز گفته می شود تعیین تکلیف نهایی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫موتورهای برقی مجهز به باتری اسیدی عمر مفید ندارند‬ ‫نایب رئیس انجمن قطعه س��ازان موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور بر اس��تفاده از باتری های لیتیومی در تولید‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی تاکید ک��رد‪ .‬حبیب اهلل‬ ‫محمودان در گفت وگو با خبرخودرو درباره موضوع‬ ‫برقی کردن موتورسیکلت ها اظهارکرد‪ :‬این طرح به‬ ‫دلیل اینکه فناوری مورد نیاز ساخت موتورسیکلت‬ ‫برق��ی پایین تر از خودرو اس��ت و ق��وای مورد نیاز‬ ‫ان کمت��ر و با اس��تفاده از باتری های کوچک تر نیز‬ ‫عملیاتی می ش��ود بهت��ر از برقی ک��ردن خودروها‬ ‫اس��ت‪ .‬محمودان همچنی��ن با بیان اینک��ه باید به‬ ‫س��متی برویم که تولیدات ما با اخرین فناوری های‬ ‫روز همراه باش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬باتری مورد اس��تفاده در‬ ‫این موتورها باید لیتیومی باش��د و نباید باتری های‬ ‫خش��ک اس��یدی را دوباره وارد چرخ��ه تولید کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن قطعه سازان موتورسیکلت کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تجربه نشان داده است که موتورسیکلت های‬ ‫برق��ی ب��ا باتری های اس��یدی عمر مفی��دی ندارد‬ ‫و پیامده��ای منف��ی ان از جمل��ه بی رغبتی مردم‬ ‫به اس��تفاده از این وس��یله گریبانگیر س��ازندگان و‬ ‫فروشندگان خواهد شد‪.‬‬ ‫محمودان با تاکید بر اینکه نباید کیفیت را فدای‬ ‫جبران‬ ‫ناکارامدی از‬ ‫جیب مردم‬ ‫قیمت کرد‪ ،‬افزود‪ :‬بی توجهی به کیفیت ما را در این‬ ‫مسیر دچار مشکالت عدیده ای می کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت درباره وضعیت‬ ‫تولید بات��ری موتورس��یکلت های برق��ی در داخل‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬دو کارخانه در ایران سلول های لیتیوم‬ ‫را تبدی��ل به باتری کرده و با س��ری کردن و انجام‬ ‫فرایند مونت��اژکاری ب��ه تولید بات��ری می پردازند‬ ‫و با توجه به ناهمواری و گس��تردگی ش��هرهای ما‬ ‫باتری اس��یدی برای موتورسیکلت برقی در گذشته‬ ‫پاس��خگو نبوده و در صورت کاه��ش عمر و قدرت‬ ‫باتری این موتورسیکلت ها و یا افزایش زمان مونتاژ‬ ‫ان موجب بدبینی مردم می شود‪ .‬نایب رئیس انجمن‬ ‫قطعه سازان موتورسیکلت کش��ور با اشاره به اینکه‬ ‫جایگزینی موتورسیکلت های برقی با باتری لیتیومی‬ ‫در برخی کشورها به شدت توسعه یافته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چالش اصلی موتورسیکلت های برقی در داخل کشور‬ ‫مبحث باتری ان است درحالی که داخلی سازی کل‬ ‫بدنه موتورسیکلت در ایران وجود دارد اما متاسفانه‬ ‫هی��چ کارخانه موتوس��یکلت برقی ب��ه دلیل وجود‬ ‫مش��کل باتری اقدام به داخلی س��ازی نکرده است‪.‬‬ ‫محمودان ضمن مقایسه موتورسیکلت های بنزینی و‬ ‫برقی‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت استفاده از فناوری باتری های‬ ‫لیتیوم��ی قیمت ای��ن موتوره��ا از ‪ ۷‬میلیون به ‪۳‬‬ ‫میلی��ون تومان افزایش می یابد ک��ه در این صورت‬ ‫اس��تفاده از بنزی��ن دیگر صرفه اقتص��ادی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این فعال حوزه موتورسیکلت با بیان اینکه‬ ‫در حوزه صنعت موتورس��یکلت تعریفی مش��خصی‬ ‫ب��رای مدل و موارد مصرف وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬طبقه‬ ‫کارمند مانند معلمان و کاسبان به دلیل نیاز نداشتن‬ ‫به حمل کاال مش��تریان بالقوه موتورس��یکلت های‬ ‫برقی هس��تند اما متاس��فانه به دلیل نبود سیاست‬ ‫م��دون در بخ��ش موتورس��یکلت های برق��ی‪ ،‬بازار‬ ‫ان رون��ق ن��دارد‪ .‬نایب رئیس انجمن قطعه س��ازان‬ ‫موتورسیکلت کشور درباره ایستگاه شارژ باتری های‬ ‫برقی بیان کرد‪ :‬امکان ش��ارژ این باتری ها در منازل‬ ‫وج��ود دارد البت��ه باید جایگاه هایی برای ش��ارژ در‬ ‫زمان نیاز نیز در س��طح ش��هر احداث شده باشد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬جایگاه های شارژ این موتورسیکلت ها عالوه بر‬ ‫اینکه مانند جایگاه های سوخت نیازمند انتقال برق‪،‬‬ ‫مخزن و تخلیه نیست‪ ،‬هزینه ساخت ان نیز ارزان تر‬ ‫بوده و می توان محلی را برای ش��ارژ باتری به عنوان‬ ‫منبع درامد در برخی مناطق در نظر گرفت‪.‬‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ب��ا وجود تعیی��ن تعرفه و هزینه ه��ای دیگر این‬ ‫پیش��نهاد را داده بود و مورد پذیرش واقع نش��د حال در‬ ‫صورت صفر شدن تعرفه‪ ،‬به طور قطع طرح رد خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره پرسشی مبنی‬ ‫ب��ر اینکه این موضوع(تعرفه صفر ب��رای کاالی کامل) در‬ ‫کش��ورهایی که خودش��ان خودروساز هس��تند پیشینه‬ ‫دارد ی��ا خی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬این امر برای کش��ورهای بس��یاری‬ ‫که اتفاقا خودروس��از هم هس��تند‪ ،‬صادق اس��ت که از ان‬ ‫جمله می توان به ژاپن و امریکا اش��اره کرد‪ .‬تعرفه واردات‬ ‫خودرو در این کش��ورها بسیار پایین است کشورهایی که‬ ‫خود جزو بهترین های جهان در صنعت خودرو هس��تند‪.‬‬ ‫در واقع باید گفت واردات خودرو در این کش��ورها مفهوم‬ ‫ندارد‪ .‬محصوالت باکیفیت و قیمت رقابتی انها‪ ،‬بازارشان‬ ‫را به نفع خودروهای داخلی س��نگین می کند‪ .‬تعرفه صفر‬ ‫یا بس��یار پایین امر غریبی در کشورهای صنعتی نیست و‬ ‫در حال حاضر هم انجام می شود‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت اگ��ر از موض��وع واردات خودرو هم‬ ‫بگذریم صفر ش��دن تعرفه واردات مواد اولیه برای افزایش‬ ‫تیراژ تولید و کاهش قیمت تمام ش��ده بسیار موثر است و‬ ‫به تعادل بازار کمک می کند‪.‬‬ ‫دادفر در پاس��خ به پرسش دیگری مبنی برای اینکه ایا‬ ‫خبرها حاکی از ازاد کردن واردات خودرو در س��ال اینده‬ ‫دارد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با وضعیت فعلی کش��ور این امر شدنی‬ ‫نیس��ت؛ عالوه بر اینکه حدود یک سال گذشته با شرایطی‬ ‫ک��ه برای واردکنندگان خودرو پیش امد س��اختار اصلی‬ ‫انها از بین رفت و حتی در صورت ازاد ش��دن واردات‪ ،‬کار‬ ‫به سختی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه‪ ،‬مزیت رقابتی برای خودرو داخلی‬ ‫به سراغ ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫در ادامه‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفت و موضوع صفر ش��دن‬ ‫تعرف��ه ب��رای واردات مواد اولیه‪ ،‬قطعات منفصله و خودرو‬ ‫را پیگیری کرد‪ .‬خالقی در این باره معتقد است‪ ،‬انجام این‬ ‫امر نیاز به محاسبه دارد؛ عالوه بر اینکه ممنوعیت واردات‬ ‫طرح��ی حمایتی از محصوالت داخلی بود زیرا متقاضیان‬ ‫بازار خودرو به نوعی کشش و تمایل به محصوالت خارجی‬ ‫دارن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اگر محصول داخل��ی و وارداتی در‬ ‫ش��رایط مس��اوی قرار گیرند به طور قطع مشتری اشتیاق‬ ‫به خرید کاالی خارجی دارد؛ بنابراین بخش��ی از موضوع‬ ‫تعیی��ن تعرف��ه به مس��ئله حمای��ت از تولی��دات داخل‬ ‫برمی گردد‪ .‬تعرفه مزیتی رقابتی برای خودروس��از داخلی‬ ‫ایج��اد می کند‪ .‬خالق��ی درباره تعرفه صفر ب��رای واردات‬ ‫قطعات منفصله هم گفت‪ :‬نخست باید دید صنعت خودرو‬ ‫چند درصد وابس��ته به قطعات خارجی است زیرا با توجه‬ ‫ب��ه اینکه خودروه��ا در جهان به طور دائم در حال متحول‬ ‫شدن هستند خودروساز داخلی باید خود را با این شرایط‬ ‫روزام��د کند؛ در نتیجه باید دید می تواند یا خیر‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اضافه شدن اپشن های متنوع به انواع خودروها‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان داخلی هنوز نمی توان��د همزمان با همتایان‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬خود را روزامد کن��د‪ .‬در واقع می توان گفت‬ ‫مزیت خودرو خارجی در همین مسئله است که روزبه روز‬ ‫در حال تغییر است و می تواند برای خود بازار ایجاد کند و‬ ‫ان را گسترش دهد‪ .‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ادامه داد‪ :‬تیراژ تولید در خودروسازی های داخلی‬ ‫پایی��ن بوده در نتیجه قیمت تمام ش��ده باال خواهد رفت‬ ‫درحالی که خودروس��ازان جهانی با تیراژ بسیار باال تولید‬ ‫می کنند از این رو در کنار موضوع کیفیت و فناوری‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شده پایینی دارند‪ .‬مزیت قیمتی در این بخش است‪.‬‬ ‫خالق��ی در پایان گفت‪ :‬برای پیاده کردن چنین طرحی‬ ‫باید محاس��به مالی با توجه به تم��ام این موارد که عنوان‬ ‫ش��د انجام گیرد و سپس تصمیم بگیریم می توان تعرفه ها‬ ‫را صفر کرد یا خیر‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬هزار خودرو دپوی��ی در گمرک بالتکلیف در‬ ‫ل ‪۹۵‬‬ ‫حال اس��تهالک هس��تند‪ .‬ورود برخی از انها به س��ا ‬ ‫برمی گردد‪ .‬دی سال گذشته براساس مصوبه هیات دولت‬ ‫قرار ش��د خودروها در مدت ‪ ۴‬ماه ترخیص ش��وند اما یک‬ ‫ماه طول کش��ید تا مصوبه از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ابالغ ش��ود‪ .‬همان زمان پیش بینی ش��ده بود با‬ ‫وجود تعطیالت پایان سال و اوایل سال جدید و نیز لختی‬ ‫انجام امور اداری در کشور‪ ،‬این امر محقق نشود؛ بنابراین‬ ‫در زمان تعیین ش��ده تعداد بس��یار محدودی از خودروها‬ ‫توانس��تند مجوزه��ای الزم را دریاف��ت و از گمرک خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬در ادامه مهلت دوباره داده شد و باز هم از مجموع‬ ‫حدود ‪ ۱۴‬هزار خودرو کارها به سرانجام نرسید‪ .‬در نهایت‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار خودرو س��رگردان در گمرکات کش��ور باقی‬ ‫ماندند که این بار در بازدید وزیر اقتصاد از گمرکات کشور‪،‬‬ ‫وی قول مس��اعد داد این ام��ر را در هیات وزیران پیگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر وضعیت بازار خودرو در ماه های پایانی سال‬ ‫دچار تنش شده و قیمت خودروها متاثر از نرخ ارز و کاهش‬ ‫عرضه روند صعودی در پیش گرفت اگرچه عنوان می شود‬ ‫پس از ‪ ۱۵‬اس��فند نرخ ها فروکش خواهد کرد اما وضعیت‬ ‫فعلی بازار گالیه های بس��یاری به دنبال داش��ته است‪ .‬در‬ ‫ش��رایط فعلی بخش��ی از انتقادها به سوی خودروسازان و‬ ‫تامین بازار انحصاری محصوالت انها با ممنوعیت واردات‬ ‫بوده که فعاالن صنعت خودرو(خودروس��از و قطعه س��از)‬ ‫عن��وان می کنن��د کالس محص��والت تولی��دی داخل با‬ ‫خودروه��ای خارجی بس��یار متفاوت ب��وده و محلی برای‬ ‫رقابت وج��ود ندارند؛ از این رو مواف��ق ممنوعیت واردات‬ ‫نبوده و معتقدند حتی تعرفه واردات خودرو صفر شود اما‬ ‫به ش��رط انکه تعرفه واردات قطعات منفصله و مواد اولیه‬ ‫هم صفر باشد‪ .‬پرسش این است که ایا این امر شدنی است‬ ‫و ایا در کش��ورهای دیگر تجربه ش��ده که محصولی کامل‬ ‫بدون تعرفه وارد بازار داخل شود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫اگر متوسط‬ ‫قیمت یک‬ ‫خودرو را بین‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬هزار‬ ‫دالر درنظر‬ ‫بگیریم با تعرفه‬ ‫صفر و پرداخت‬ ‫عوارض مالیات‪،‬‬ ‫بهای ان‬ ‫کمتر از ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫نخواهد بود‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫مزیت خودرو‬ ‫خارجی در‬ ‫تغییرات‬ ‫کوتاه مدت‬ ‫فناورانه‬ ‫ان است‬ ‫به این ترتیب‬ ‫خودروساز‬ ‫می تواند برای‬ ‫خود بازار ایجاد‬ ‫کند و ان را‬ ‫گسترش دهد‬ ‫چرا قیمت ها در بازار خودرو در حال افزایش‬ ‫اس��ت؟ پرسش��ی که ذهن بس��یاری را به خود‬ ‫مش��غول کرده است‪ .‬هرچند مس��ائل مختلف‬ ‫فن��ی و غیرفنی در تغییر قیم��ت خودرو موثر‬ ‫اس��ت اما رصد یک مثل��ث ‪ ۳‬ضلعی از تحوالت‬ ‫اقتص��اد کالن صنعت خودرو به خوبی می تواند‬ ‫ما را به پاس��خ این پرسش برساند‪ .‬بازار خودرو‪،‬‬ ‫نخستین ضلع روند تحوالت بازار خودرو است‪.‬‬ ‫در این بازار از یک سو مواجه با افزایش تقاضایی‬ ‫هس��تیم که بخ��ش قابل توجه��ی از ان تقاضا‬ ‫س��فته بازی و واسطه گری است و از سوی دیگر‬ ‫عرضه خ��ودرو به دلیل های گوناگ��ون از جمله‬ ‫ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‪ ،‬کمب��ود نقدینگی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬کس��ری قطعات ش��رکت های‬ ‫خودروسازی و ضعف مدیریتی‪ ،‬متناسب با نیاز‬ ‫بازار نبوده و بازار خودرو را به شدت تشنه خرید‬ ‫می کند‪ .‬صنعت خودرو در ضلع دوم شرکت های‬ ‫خودروس��ازی به دلی��ل ناکارام��دی مدیریتی‪،‬‬ ‫س��اختار معیوب دولتی و سیاس��ی نه تنها قادر‬ ‫ب��ه تولید به صرفه خودرو نیس��تند بلکه با زیان‬ ‫انباش��ته باالیی روبه رو هستند؛ بنابراین در یک‬ ‫نگاه کلی روند تولید خ��ودرو پرهزینه و زیانده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این بدان معناست که کاهش قیمت‬ ‫از طرف ش��رکت های خودروسازی منتفی است‬ ‫درحالی ک��ه بازار خ��ودرو به ط��ور انحصاری و‬ ‫تضمینی در اختیار خودروس��ازان اس��ت‪ .‬رفتار‬ ‫دولت؛ دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر صنعت‬ ‫خودرو در حالی افزایش تولید را س��رلوحه خود‬ ‫ق��رار داده ک��ه با کس��ری منابع روبه رو اس��ت‬ ‫درحالی ک��ه خصوصی س��ازی را نیز ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از راهبردهای اصلی خود برای کاهش بار‬ ‫هزینه ای و البته افزایش درامد پیگیری می کند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی بهترین گزینه برای دولت‪،‬‬ ‫کاه��ش زیان انباش��ته خودروس��ازان و به تبع‬ ‫فروش سهام دولت در شرکت های خودروسازی‬ ‫ب��ا باالترین قیمت اس��ت‪ .‬این ام��ر مهم در دو‬ ‫شرایط محقق می شود؛ یک کاهش هزینه های‬ ‫غیرضروری خودروسازان و دیگر افزایش قیمت‬ ‫خودرو‪ .‬به دلیل ساختار سیاسی و دولتی صنعت‬ ‫خ��ودرو کاهش هزینه های غیرضروری از جمله‬ ‫اخراج نیروهای اس��تخدامی سفارش شده برای‬ ‫دولت هزینه اور سیاس��ی است بنابراین بهترین‬ ‫گزینه افزایش قیمت خودرو اس��ت‪ .‬اگر ‪ ۳‬ضلع‬ ‫ب��اال در کنار همدیگر م��ورد تحلیل قرار دهیم‬ ‫به ای��ن گزاره منطقی می رس��یم که نخس��ت‬ ‫هدف دولت س��اماندهی صنعت خودرو است و‬ ‫ن��ه بازار خ��ودرو‪ .‬به بیان دیگ��ر دولت به دنبال‬ ‫نجات خودروسازان از زیان انباشته است‪ .‬دیگر‬ ‫اینکه تنها برنامه ممکن در ش��رایط کنونی که‬ ‫می تواند ه��دف دولت را محق��ق کند‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت در ب��ازار خودرو اس��ت؛ بنابراین به نظر‬ ‫می رسد افزایش قیمت خودرو در بازار‪ ،‬برنامه ای‬ ‫اس��ت برای جبران زیان انباش��ته شرکت های‬ ‫خودروس��ازی تا دولت در زمان واگذاری بتواند‬ ‫سهام و دارایی خود در این شرکت ها را با قیمت‬ ‫مناس��ب بفروش��د درصورتی که زیان انباش��ته‬ ‫این شرکت ها‪ ،‬بیش��تر به دلیل ساختار معیوب‬ ‫سیاس��ی و دولتی صنعت خودرو است‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت هزینه ناکارام��دی در مدیریت صنعت‬ ‫خودرو از جیب مردم پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫افزایش تولید تایر‬ ‫در سال جاری‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصصی صندوق‬ ‫حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع پیشرفته‬ ‫در س��فر به استان بوش��هر که به منظور افتتاح‬ ‫دفتر نمایندگی و انعقاد تفاهمنامه با مراکز فناور‬ ‫اس��تان انجام ش��د‪ ،‬پس از دیدار با استاندار در‬ ‫جلسه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید استان‬ ‫ش��رکت ک��رد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا نقی پور‬ ‫اصل در این نشس��ت گف��ت‪ :‬راه اندازی صندوق‬ ‫حمایت از صنایع پیش��رفته در اس��تان بوشهر‬ ‫برای حمایت از شرکت های فعال در حوزه های‬ ‫مختل��ف صنایع پیش��رفته و دانش بنیان بوده و‬ ‫به منظ��ور تمرکززدای��ی از مرکز جهت حمایت‬ ‫از این صنایع اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ارائه تسهیالت‪،‬‬ ‫خدمات کارشناس��ی‪ ،‬حمایت از پایان نامه های‬ ‫دانشجویی‪ ،‬صدور ضمانتنامه برای شرکت ها و‬ ‫مجموعه ها‪ ،‬بخش��ی از مزایای صندوق حمایت‬ ‫از صنایع پیش��رفته اس��ت‪ .‬نقی پور اصل گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا تمام توان‬ ‫اماده خدمت و حمایت از ش��رکت های مبتنی‬ ‫بر فناوری پیش��رفته اس��ت‪ .‬عبدالکریم گراوند‪،‬‬ ‫استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به اهمیت‬ ‫حمایت از صنایع پیش��رفته جهت توسعه ملی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موضوع این تفاهمنامه مش��ارکت‬ ‫در ش��ناخت اولویت های حمایتی‪ ،‬فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬زمینه های مناس��ب صادراتی‬ ‫و توس��عه فناوری های پیش��رفته و همکاری با‬ ‫ه��دف تبدیل ایده های فناورانه و کارافرینی به‬ ‫محصول یا خدمت و تجاری سازی دستاوردهای‬ ‫پژوهشی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن هم��کاری در زمینه‬ ‫توس��عه بنگاه ه��ای فع��ال به وی��ژه گس��ترش‬ ‫فعالیت ه��ای تحقی��ق و توس��عه و محصوالت‬ ‫جدی��د از دیگر موضوع‪‎‬های تفاهمنامه ‪ ۸‬جانبه‬ ‫بین ش��رکت مادر تخصصی صندوق حمایت از‬ ‫صنایع پیشرفته و مراکز علمی استان است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بوش��هر پنجمین اس��تان کشور است‬ ‫که ش��رکت م��ادر تخصصی صن��دوق حمایت‬ ‫از تحقیقات و توس��عه صنایع پیش��رفته در ان‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چالش صنعت‬ ‫پوشاک این‬ ‫است که خرده‬ ‫فروش‪ ،‬از‬ ‫تولید کننده‬ ‫بیشتر‬ ‫سود می برد‬ ‫یک کارش��ناس اقتصادی صنعت پوشاک را حوزه ای‬ ‫دانس��ت که در رکودهای اقتصادی نیز رونق داش��ته و‬ ‫می تواند ارزاوری ‪ ۱۰‬میلیارد دالری برای کشور داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ما بتوانیم ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر صادرات‬ ‫پوشاک داشته باشیم‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار شغل مستقیم‬ ‫و ‪ ۲۲‬هزار ش��غل غیرمستقیم در صنعت پوشاک ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬هادی س��لیمی زاده‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ب��ا بیان اینک��ه صنعت پوش��اک‪ ،‬حوزه ای‬ ‫اشتغالزاست‪ ،‬گفت‪ :‬حجم بازار صادرات پوشاک در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) حدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر بوده اس��ت و تخمین زده می ش��ود در س��ال های‬ ‫اینده به ‪ ۲‬هزار میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫وی چی��ن و بنگالدش را دارای رتب��ه اول و دوم در‬ ‫تولید پوشاک دانس��ت و گفت‪ :‬کشور ما سهم ناچیزی‬ ‫در صادرات پوشاک دارد‪ .‬ما در بین کشورها‪ ،‬ارزان ترین‬ ‫نی��روی کار را در اختی��ار داریم و صنعت پوش��اک نیز‬ ‫حوزه ای که نیروی انس��انی محور است‪ .‬سوددهی همه‬ ‫زنجی��ره تولید پوش��اک‪ ،‬بس��یار خوب اس��ت‪ .‬باید در‬ ‫حوزه طراحی پوش��اک وارد شد چراکه طراحی لباس‪،‬‬ ‫سودده ترین حوزه تولید است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه باید در حوزه‬ ‫پوش��اک برند س��ازی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ترکیه ک��ه در لباس‬ ‫معروف اس��ت‪ ،‬به دلیل خرید برنده��ای ایتالیایی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬باید برای خرده فروشی نیز سیاست گذاری کرد‬ ‫تا پوشاک ارزان به دست مردم برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چالش حوزه صنعت پوشاک این است‬ ‫که خرده فروش‪ ،‬از تولید کننده بیش��تر س��ود می برد‪.‬‬ ‫دلیل ان هزینه های س��رباری است که فروشنده خرده‬ ‫فروش وارد می شود که بخش عمده این هزینه‪ ،‬مربوط‬ ‫به اجازه مغازه است‪.‬‬ ‫س��لیمی زاده بانک ه��ا را عام��ل گرانی اج��اره بهای‬ ‫مغازه های تجاری دانست و اظهار کرد‪ :‬مکان های خوب‬ ‫تجاری ش��هرها در اختیار بانک ها است و انها قیمت ها‬ ‫را تعیین می کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی گفت‪ :‬تولیدی های پوشاک‬ ‫در کش��ور به طور نامتوازن پخش شده اند به گونه ای که‬ ‫‪ ۴۰‬درصد تولیدی ها در تهران‪ ۲۰ ،‬درصد در مش��هد و‬ ‫‪ ۱۰‬درصد در اذربایجان ش��رقی استقرار دارند‪ .‬باید به‬ ‫س��متی برویم تا در مناطق محروم نیز تولیدی پوشاک‬ ‫تاسیس شود زیرا به دلیل نیروی کار ارزان قیمتی که در‬ ‫این مناطق است‪ ،‬هزینه تولید پوشاک کاهش می یابد و‬ ‫به فروش راحت تر ان کمک می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دلی��ل متمرکز بودن تولید پوش��اک در‬ ‫مناطقی با هزینه های زیاد این اس��ت که زنجیره ارزش‬ ‫تولید پوش��اک در تهران متمرکز می باشد و استقرار در‬ ‫نواحی دیگر صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫س��لیمی زاده ادامه داد‪ :‬باید در زنجیره ارزش پوشاک‬ ‫سیاس��ت گذاری های درستی داش��ت و از پایین به باال‬ ‫سیاست گذاری انجام شود‪.‬‬ ‫ظرفیت اش��تغالزایی صنعت پوشاک ‪ ۲‬میلیون شغل‬ ‫اس��ت که درحال حاضر کمت��ر از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در این‬ ‫حوزه مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫چرا خودرو دوباره گران شد؟‬ ‫مدتی است دوباره بازار خودرو دستخوش تغییرات قیمتی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬و به گفته فعاالن بازار این امر مربوط به بازار‬ ‫تقاضای واقعی نبوده و خارج از عرف شب عید است‪ .‬پیش تر‬ ‫س��عید موتمن��ی در گفت وگو با‬ ‫صعودی ش��دن نرخ‬ ‫خ��ودرو در روزه��ای اخی��ر را مربوط به افزای��ش نرخ ارز و‬ ‫کاهش عرضه عنوان کرده بود‪ .‬کارشناس��ان اقتصادی بارها‬ ‫گفته ان��د وقتی عرضه و تقاضا از اعتدال خارج ش��ود التهاب‬ ‫بازار طبیعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده کاهش قیمت غیرکارشناسی است‬ ‫براس��اس انچه مدیرعامل ایران خ��ودرو عنوان می کند که‬ ‫حتی یک ریال به محصوالت این خودروس��از اضافه نش��ده‬ ‫اس��ت و انچه در بازار وجود دارد تقاضای کاذب است عنوان‬ ‫می کند باید در این شرایط تقاضاهای کاذب را درست مدیریت‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ب��ه اعتقاد یک کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬عالوه بر اینکه برخی اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی‬ ‫س��بب التهاب بازار می شود‪ ،‬متناسب نبودن عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫تعهدات معوق س��ال گذشته‪ ،‬نوسان قیمت ارز‪ ،‬تورم‪ ،‬فاصله‬ ‫زیاد قیمت کارخانه و بازار و همچنین افزایش تقاضای شب‬ ‫عید همگی از جمله مواردی اس��ت که سبب افزایش قیمت‬ ‫این کاال ش��ده و باعث می ش��ود که روند ثبات و نزول برای‬ ‫این بازار دور از انتظار شود این در حالی است که از افزایش‬ ‫هزینه ه��ای خودروس��ازان نی��ز به دلیل هزین��ه تحریم های‬ ‫خارج��ی در کن��ار تحریم های داخلی‪ ،‬تامی��ن قطعات و ارز‬ ‫و‪ ...‬نی��ز که تاثیرگذار بر قیمت خودرو هس��تند‪ ،‬نباید غافل‬ ‫شد‪ .‬حسن کریمی سنجری‪ ،‬با بیان اینکه اقتصاد توصیه پذیر‬ ‫نیس��ت و سخنان غیرمنطقی وضعیت تر را اشفته تر می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اینکه برخی مس��ئوالن بدون انکه تدبیر درستی‬ ‫برای این کاهش قیمت اندیشیده باشند‪ ،‬وعده کاهش قیمت‬ ‫را می دهد‪ ،‬بازار را ملتهب تر از پیش می کند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫صنعت خودرو ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر افزون بر ‪ ۳۵‬درصد‪،‬‬ ‫مازاد تقاضای خودرو نسبت به عرضه در ایران وجود دارد‪ .‬در‬ ‫واقع برای هر ‪ ۳‬متقاضی خودرو صفر کیلومتر در کشور فقط‬ ‫دو خودرو وجود دارد این در حالی است که تقاضاهای پاسخ‬ ‫داده نشده سال گذشته نیز به امسال اضافه شده و بر التهاب‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اماده خدمت به صنایع و‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫ظرفیت اشتغال ‪ ۲‬میلیون نفری با رونق صنعت نساجی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئیس انجم��ن صنفی صنعت تای��ر ایران‪،‬‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬انجمن صنف��ی صنعت تایر ایران‬ ‫امس��ال ‪ ۵‬میلی��ون حلقه تایر بیش از س��ال‬ ‫گذش��ته تولید کرده که موضوع قابل توجهی‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدرضا تقی گنج��ی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬تامین کسری محتمل‬ ‫تایره��ای س��واری از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬به انجمن تولیدکنندگان تایر‬ ‫سپرده شده که این نیاز پیش از افزایش تولید‬ ‫به وسیله واردات تامین می شد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫صنف��ی صنعت تایر ایران افزود‪ :‬این روند‪ ،‬امر‬ ‫مهم��ی بوده که به درس��تی در حال پیگیری‬ ‫و انجام اس��ت و تولیدکنندگان درحال حاضر‬ ‫فقط در انتظار تامین مواد اولیه مورد نیازشان‬ ‫هستند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سپردن این موضوع‬ ‫ب��ه انجم��ن تولیدکنندگان تای��ر بیش از هر‬ ‫چیز برای حمایت از مصرف کنندگان اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان به اندازه کافی در حال تولید و‬ ‫تامین تایر مورد نیاز کش��ور هستند؛ تولید به‬ ‫میزان مناسب موجب حمایت از تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده ش��ده و باعث می شود کاالی‬ ‫مناسب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد‪.‬‬ ‫تقی گنجی درباره فاصله قیمتی بین قیمت‬ ‫مصوب و بازار‪ ،‬گفت‪ :‬فاصله قیمتی بین قیمت‬ ‫مصوب و قیمت بازار بسیار اندک بوده و تنها‬ ‫در ی��ک م��ورد وج��ود دارد و ای��ن مورد هم‬ ‫به دلیل عرضه و تقاضا و شرایط بازار است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تای��ر ایران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران‬ ‫امس��ال ‪ ۵‬میلیون تایر بیش از س��ال گذشته‬ ‫تولید کرده که این موضوع قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫تقی گنجی درب��اره افزایش قیم��ت تایرهای‬ ‫بای��اس وانتی‪ ،‬گفت‪ :‬قیم��ت تایرهای بایاس‬ ‫وانتی از ح��دود ‪ ۱۰‬روز پیش به میزان ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار توم��ان افزایش یافته و ای��ن موضوع به‬ ‫این دلیل ب��وده که در زم��ان تعیین قیمت‪،‬‬ ‫قیمت های بایاس به درس��تی بررس��ی نشده‬ ‫بود‪ .‬ب��ا این حال تایرهای بای��اس هنوز برای‬ ‫کارخان��ه س��وداور نب��وده و ای��ن تصمیم‪ ،‬از‬ ‫جمل��ه تمهیداتی ب��وده ک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت برای حفظ تولی��د تا زمان‬ ‫بررس��ی دوب��اره قیمت گرفته اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫انجم��ن صنفی صنع��ت تایر ای��ران در پایان‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت تولید تایر مطلوب بوده و تمام‬ ‫تمهیدات برای ش��ب عید اندیش��یده شده و‬ ‫جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد‪ .‬بازار شب‬ ‫عید و تایر ایام تعطیالت نوروزی تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار افزوده اس��ت‪ .‬ممنوعیت واردات خ��ودرو در کنار رونق‬ ‫بازار ش��ب عید خودرو نیز مزید بر علت ش��ده که زمینه ساز‬ ‫افزایش قیمت ها می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬تورم عمومی نیز مرز ‪ ۴۵‬درص��د را در نوردیده‬ ‫ک��ه این موضوع هم بر قیمت خ��ودرو تاثیرگذار خواهد بود‬ ‫عالوه ب��ر اینکه نرخ ارز نیز همچنان بر مدار صعودی اس��ت‪.‬‬ ‫همه این ها باعث می ش��ود هزینه تمام شده خودرو افزایشی‬ ‫باش��د‪ .‬به عبارت��ی دیگر منطق می گوی��د در چنین بازاری‪،‬‬ ‫قیمت خودرو نمی تواند یک روند با ثبات و کاهش��ی داشته‬ ‫باشد‪ .‬س��نجری کریمی با بیان اینکه از س��وی دیگر تحریم‬ ‫صنعت خودرو س��بب بسته ش��دن مرزهای متعارف تعامل‬ ‫با جهان به ویژه در حوزه تامین قطعات ش��ده اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬دور زدن این مرزها و عبور از مس��یرهای غیرمتعارف‪،‬‬ ‫هزین��ه تولی��د را افزایش می دهد عالوه بر ای��ن باید به همه‬ ‫این مشکالت فش��ار تحریم های داخلی را هم اضافه کرد‪ .‬از‬ ‫قوانی��ن مدام در ح��ال تغییر و متعارض گمرک��ی گرفته تا‬ ‫تصمیمات خلق الس��اعه نهادهای دولت��ی در حوزه واردات و‬ ‫تجارت بین المللی که ش��رکت های خودروس��از را با مکررا با‬ ‫چالش های جدید قانونی روبه رو می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نکته‬ ‫جالب ماجرا انجاس��ت ک��ه وقتی س��خن از تحریم صنعت‬ ‫خودرو می شود‪ ،‬برخی می پرسند که تا چه زمانی قرار است‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬خودشان را پش��ت تحریم مخفی کنند؟ باید‬ ‫در پاس��خ انها گفت تا زمانی که تحریم ادامه دارد؛ البته به‬ ‫دلیل انکه صنعت خودرو در شرایط غیرتحریمی هم کارنامه‬ ‫چندان خوبی نداش��ته اس��ت‪ ،‬ای��ن موضوع ج��دی گرفته‬ ‫نمی ش��ود اما مردم باید بدانند تحریم ها س��بب شده هزینه‬ ‫تامین بسیاری از قطعات و مجموعه های خودرو افزایش یابد‬ ‫و این در قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی نهادهای قانونی بدون انکه خود متوجه‬ ‫باشند و به دلیل اینکه هر کدام به نهادی دیگر باید پاسخگو‬ ‫باش��ند که از قضا شاید منافع ان نهاد لزوما با منافع صنعت‬ ‫و تولی��د در کش��ور یکی نباش��د‪ ،‬در مس��یر تولید کش��ور‬ ‫س��نگ اندازی می کنن��د درحالی که با توجه به اینکه س��ال‬ ‫رونق تولید را پشت س��ر می گذاریم و ب��ه ماه های پایانی ان‬ ‫رس��یده ایم‪ ،‬باید تمام نهاده��ای قانون گذار در حوزه تولید و‬ ‫موان��ع پیش پای تولید کننده را برمی داش��تند اما اتفاقات از‬ ‫ابتدای سال چنین روندی را نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش منابع ارزی‬ ‫کریمی س��نجری ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر درامدهای ارزی‬ ‫دول��ت نیز کاهش یافته اس��ت؛ بنابراین امکان تخصیص ارز‬ ‫ب��ه اندازه کافی به صنعت خودرو وج��ود ندارد‪ .‬این موضوع‬ ‫ای��ن کارش��ناس در ح��وزه صنعت نس��اجی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دستمزدهای صنعت پوشاک نیز مطلوب است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه درحال حاضر واردات پوش��اک صرفه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬باید به صنعت پوش��اک توجه ج��دی کرد‪ .‬به‬ ‫نحوی ک��ه بتوانیم در حوزه پوش��اک نیز ضمن تامین‬ ‫نیازهای داخلی‪ ،‬به صادرکننده ای خوب تبدیل شویم‪.‬‬ ‫س��لیمی زاده در پایان افزود‪ :‬در صنعت پوش��اک این‬ ‫ظرفیت وج��ود دارد که ‪ ۱۰‬میلیارد دالر برای کش��ور‬ ‫ارز اوری داش��ته باشد‪ .‬ورود فعاالنه در صنعت پوشاک‬ ‫می تواند مشکالت اشتغال کشور را حل کند تا انجا که‬ ‫واردات نیروی کار نیز الزم می شود‪.‬‬ ‫باعث می ش��ود که شرکت های خودروس��از برای دریافت ارز‬ ‫نیمایی که البته اندکی از ارز بازار ازاد ارزان تر اس��ت‪ ،‬زمان‬ ‫زی��ادی را از دس��ت می دهند و این معطل��ی افزایش هزینه‬ ‫تولید را به دنبال دارد به طوری که گاهی خودروسازان ترجیح‬ ‫می دهن��د برای تس��ریع در فراین��د تامین ارز از ب��ازار ازاد‬ ‫اس��تفاده کنند که این هم افزای��ش هزینه دیگری را به این‬ ‫شرکت ها تحمیل می کند‪.‬‬ ‫س��نجری کریمی تاکید ک��رد‪ :‬با وجود هم��ه این افزایش‬ ‫هزینه ه��ای پیدا و پنهان در تولید خودرو اما فراموش نکنیم‬ ‫که از اسفند سال گذش��ته‪ ،‬به شرکت های خودروساز اجازه‬ ‫ندادن��د که قیمت خودرو به نرخ کارخان��ه را افزایش دهند‪.‬‬ ‫مفهوم این دستور ان اس��ت که تمامی هزینه های یاد شده‬ ‫که منجرب��ه افزایش بهای تمام ش��ده خودرو می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫صورت زیان انباشته در ترازنامه شرکت های خودروساز‪ ،‬خود‬ ‫را نشان دهند‪ .‬زیان انباش��ته شرکت های خودروساز امسال‬ ‫به احتمال زیاد به ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹در چنین شرایطی چه باید کرد؟‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو تصری��ح ک��رد‪ :‬ابتدا‬ ‫قیمت گذاری دس��توری باید برداش��ته ش��ود و اجازه دهند‬ ‫خودروس��ازها قیمت فروش خود را به قیم��ت بازار نزدیک‬ ‫کنند که این موضوع حداقل باعث می ش��ود که ش��رکت ها‬ ‫بیش از این زیانده نباش��ند به عالوه جهت س��هولت و رونق‬ ‫تولید خودرو در کش��ور و متعادل س��ازی بازار تنها یک نهاد‬ ‫باالدس��تی باید تصمیم گیر باش��د و قوانین به نحوی تنظیم‬ ‫ش��وند که موجب تس��هیل شرایط کس��ب وکار شرکت های‬ ‫خودروساز در شرایط بحرانی تحریم شود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع باید همه قوانین از الزامات زیس��ت محیطی‬ ‫ت��ا قوانی��ن واردات و ترخی��ص کاال از گم��رک و همچنین‬ ‫تخصی��ص ارز قانونی به واردات قطعاتی که امکان س��اخت‬ ‫داخل ندارد را ش��امل ش��ود؛ البته اقدام��ات موثری هم در‬ ‫ش��رکت های خودروس��از در مواج��ه با وضعی��ت فعلی باید‬ ‫پیگیری و عملیاتی شود‪ .‬در یک کالم تنها راه نجات‪ ،‬تقویت‬ ‫طرف عرضه خودرو و در واقع یاری رساندن به تولید و عرضه‬ ‫خودرو در کشور است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪107/500/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪199/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/070/000/000‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫‪۴۲8/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫‪۴۶۹/۷۹0/00۰‬‬ ‫‪600/000/00۰‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪353/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2018‬‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫‪75/500/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا سراتو ‪ 2000‬اتوماتیک‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪۳9۰/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫توقف تولید‬ ‫سمند سورن‬ ‫دنا پالس توربو(تیپ‪)۲‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪98/978/000‬‬ ‫‪163/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫‪80/303/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫توقف تولید‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪202/000/000‬‬ ‫‪60۰/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪860/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما هیبرید ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪121/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪219/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪۲۰۰‬هفت کلید‬ ‫‪۲55/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪845/000/000‬‬ ‫‪635/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪62/500/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪980/000/000‬‬ ‫‪1/060/000/000‬‬ ‫‪835/000/000‬‬ ‫‪980/000/000‬‬ ‫‪890/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/300/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪600/000/000‬‬ ‫‪1/920/000/000‬‬ ‫‪1/980/000/000‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫گل گهر پیشگام در حل‬ ‫مشکالت زیست محیطی‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫مدیرعامل «سالکو» در بازدید از روزنامه‬ ‫مسیر هموار صادرات‬ ‫فوالد با ضمانتنامه و‬ ‫بیمه نامه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 16‬سلول احیا درالومینیوم جنوب وارد مدارتولید شد‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬ظهر دیروز مدیرعامل س��الکو (الومینیوم‬ ‫جنوب ایران) از روزنامه‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫ش��هریار طاهرپ��ور‪ ،‬مدیرعامل س��الکو دیروز در موسس��ه‬ ‫فرهنگ��ی مطبوعات��ی‬ ‫حضور یاف��ت و ضمن بازدید از‬ ‫بخش ه��ای مختلف ای��ن مجموعه با مدی��ران‪ ،‬خبرنگاران و‬ ‫پرس��نل روزنامه های‬ ‫و روزگار معدن دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫طاهرپور همچنین از بخش ویژه پایگاه خبری گسترش نیوز‬ ‫بازدی��د کرد و از نزدی��ک در جریان فعالیت این پایگاه خبری‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹الومینیوم جنوب در ایستگاه پایانی‬ ‫شرکت الومینای ایران به عنوان اولین تولیدکننده الومینا (ماده‬ ‫اولیه جهت تولید الومینی��وم) در خاورمیانه و تولیدکننده یکتای‬ ‫این محصول اس��تراتژیک در کشور‪ ،‬فعالیت های تولیدی خود را از‬ ‫ابتدای دهه هفتاد اغاز نموده و یکی از دس��تاوردهای مهم صنعتی‬ ‫جمهوری اسالمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫موفقیت مجتم��ع الومینای ایران‪ ،‬حاصل تدوین اس��تراتژی و‬ ‫اهداف توسعه ای و تالش فراوان کارکنان این مجموعه می باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت الومینای ایران از س��ه بخش ‪ -1‬معادن بوکسیت‪-2 ،‬‬ ‫کارخانه تولید پودر الومینا و ‪ -3‬کارخانه تولید ش��مش الومینیوم‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫� معادن بوکسیت شرکت الومینا‬ ‫معادن بوکس��یت ش��رکت الومینا در جاجرم (خراسان شمالی)‬ ‫و اس��تان های یزد‪ ،‬س��منان‪ ،‬کرمان و کهگیلوی��ه و بویراحمد واقع‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫برنامه های اکتشافی شرکت در قالب دو برنامه اکتشاف سراسری‬ ‫و اکتشاف معادن شرکت در حال پیگیری و اجرا هستند‪ .‬در برنامه‬ ‫اکتشاف سراس��ری درصدد بازشناس��ایی ذخایر بوکسیت کشور‬ ‫هس��تیم‪ .‬نتایج حاصل از ای��ن برنامه ها افزایش ذخایر بوکس��یت‬ ‫دیاسپوری از ‪ 10‬میلیون تن به ‪ 38‬میلیون تن و در بخش بوکسیت‬ ‫ش��یلی ‪ 70‬میلیون تن می باشد‪ .‬با توجه به نیاز ساالنه کنونی‪ ،‬برای‬ ‫تولید ‪ ۴۰ - ۳۰‬سال اینده ذخیره ماده اولیه داریم‪.‬‬ ‫� کارخانه تولید پودر الومینا‬ ‫ظرفیت اس��می تولید این مجتمع ‪ ۲۵۰‬هزار تن پودر الومینا در‬ ‫س��ال است‪ .‬ش��رکت الومینای ایران از ابتدای سال جاری تا کنون‬ ‫موفق به تولید ‪ 200‬هزار تن الومینا شده است و امیدواریم تا پایان‬ ‫سال به تولید حداقل ‪ 235‬هزارتن الومینا دست یابیم‪.‬‬ ‫در این بخش س��ه محصول استراتژیک هیدروکسید الومینیوم‪،‬‬ ‫الومینای متالوژیکی و الفا الومینا تولید می شود‪.‬‬ ‫هیدروکس��ید الومینیوم در صنایع ش��وینده‪ ،‬چوب و کاغذ و‪...‬‬ ‫دارای کاربرد بوده‪ ،‬اس��تفاده عمده از الومینای متالوژیکی نیز برای‬ ‫تولید شمش الومینیوم می باشد و الفا الومینا در صنایع نسوز‪ ،‬تهیه‬ ‫ابزار ضد سایش و‪...‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعام��ل الومینی��وم جنوب در حاش��یه ای��ن بازدید در‬ ‫گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫خبر از بهره برداری از الومینیوم‬ ‫جنوب در سال ‪ ۱۳۹۹‬داد‪.‬‬ ‫طاهرپ��ور در این گفت وگو با بی��ان اینکه الومینیوم جنوب‬ ‫یک��ی از پروژه های بزرگ کش��ور و ثمره برجام اس��ت گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید این شرکت یک میلیون تن شمش برنامه ریزی‬ ‫ش��ده و فاز نخس��ت ان با تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن اس��ت که در‬ ‫زمان بهره برداری‪۱۰۰ ،‬هزار تن ان وارد مدار تولید و به مرور‬ ‫تا اواس��ط س��ال اینده تکمیل می ش��ود‪ .‬ما در این کارخانه از‬ ‫جدیدتری��ن فناوری روز دنیا بهره بردی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 16‬دیگ(سلول احیا) این کارخانه وارد مدار تولید شده است‬ ‫و فاز نخس��ت این پروژه تا س��ال اینده به بهره برداری کامل‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫او با اشاره به سخنان جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫ک��ه در بازدید از س��ایت این پروژه گفته ب��ود‪ ،‬ما نمی گذاریم‬ ‫هیچ مانعی بر س��ر راه راه ان��دازی پروژه های نیمه تمام وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬مهم ترین نقطه قوت پروژه‪ ،‬شکل اجرای‬ ‫ان به صورت ‪ EPCF‬است که براساس ان مهندسی‪ ،‬ساخت‪،‬‬ ‫خرید تجهیزات و تامین منابع مالی ان باید ازس��وی پیمانکار‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫خوشبختانه پیمانکار کار را بسیار خوب پیش برد و باوجود‬ ‫تحریم ها با بهترین کیفیت و با دقت کارخود را انجام داد‪ .‬عمده‬ ‫تجهیزات اصلی این کارخانه اروپایی و ژاپنی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل الومینی��وم جنوب با بیان اینک��ه ارزش پروژه‬ ‫الومینی��وم جن��وب‪ ،‬حدود یک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫برابر با ‪ ۷.۱‬میلیارد یوان اس��ت تصریح کرد‪ :‬س��هامداران این‬ ‫شرکت ایمیدرو و شرکت سرمایه گذاری غدیرهستند که یک‬ ‫میلیارد یوان س��رمایه گذاری کردن��د و ‪ ۶‬میلیارد یوان دیگر‬ ‫سرمایه مورد نیاز از طریق فاینانس تامین شد‪.‬‬ ‫طاهرپ��ور در ادامه بیان کرد‪ :‬ما ب��رای تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫ش��مش الومینیوم ب��ه ‪ ۵۲۰‬مگاوات برق نی��از داریم که قرار‬ ‫ش��ده اس��ت این میزان برق از ش��بکه سراسری و از طریق دو‬ ‫خط نیروگاه عسلویه به المرد و عسلویه به فسا تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های سالکو برای تامین مواد اولیه‬ ‫وی با بیان اینکه سالکو برای تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن الومینیوم‬ ‫به ‪ ۶۰۰‬هزار تن پودر الومینا نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تن پودر الومینای مورد نیاز را تامین کرده ایم که با روند فعلی‬ ‫راه اندازی و وارد مدار کردن سلول های احیا‪ ،‬تقریبا تا تیر سال‬ ‫این��ده کفایت می کند؛ با ای��ن وجود تامین چند محموله ‪۳۰‬‬ ‫هزار تنی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کک نفتی که ماده اولیه اند اس��ت یکی‬ ‫از گلوگاه های صنعت الومینیوم کشور به شمار می اید عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تجربه نشان داده تحریم اخیر امریکا در مورد کک نفتی‬ ‫و الکت��رود گرافیتی کار را س��خت تر خواهد ک��رد‪ .‬این اتفاق‬ ‫می تواند به ایجاد انگیزه بیش��تر دولت برای تولید کک نفتی‬ ‫و الکترود گرافیتی بینجامد؛ چرا که برای صنعت اس��تراتژیک‬ ‫الومینیوم‪ ،‬کک نفتی و پودر الومینا گلوگاه شمرده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمیدرو در این زمینه گام هایی برداشته و ما نیز‬ ‫با ش��رکت های خارجی صحبت کردیم و موافقتنامه هایی هم‬ ‫مبادله ش��ده تا پروژ ه تولید اند را برای ما فاینانس هم کنند‪.‬‬ ‫تو گویی با س��هامداران خود داشته باشیم‬ ‫فقط منتظریم گف ‬ ‫تا موافقت انها را برای تامین مالی بخشی از پروژه هم بگیریم‬ ‫تا کار شروع شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل الومینیوم جنوب(سالکو) درباره تامین بوکسیت‬ ‫از خارج نیز گفت‪ :‬ایران در گینه دارای یک معدن بوکس��یت‬ ‫اس��ت که می توان برای تامین بوکس��یت م��ورد نیاز کارخانه‬ ‫تولید الومینا در پارس��یان از ان استفاده کرد؛ البته شناسایی‬ ‫ذخایر جدید بوکس��یت در داخل کش��ور نیز از برنامه های این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫طاهرپور در بخش دیگری از س��خنانش افزود‪ :‬برای واردات‬ ‫مواد اولیه خود به اس��کله ای اختصاصی نیاز داریم که ساخت‬ ‫ان برعهده ایمیدرو اس��ت و پیش بینی می شود یک ماه دیگر‬ ‫اسکله اماده نصب تجهیزات باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود یک س��ال اس��ت که دوباره به پروژه‬ ‫الومینیوم جنوب بازگش��ته گفت ‪ :‬در س��ال های گذشته کار‬ ‫بس��یار خوب پیش رفت با ای��ن حال عمده فعالیت های ما در‬ ‫این یک س��ال نظارت بر حس��ن عملکرد پیمانکار‪ ،‬س��اخت‬ ‫زیرساخت ها مانند اسکله‪ ،‬اب و برق و تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز تولید است که با تعامل مناسب با سهامداران در حمایت‬ ‫ نص��ب و بهره برداری از پنجمین پمپ فش��ار قوی پیس��تونی‬‫واحد انحالل‪.‬‬ ‫ پروژه نصب واشر پنجم‪.‬‬‫ پ��روژه نص��ب و بهره برداری از دس��تگاه رس��وب زدایی جدید‬‫(هملمن)‬ ‫ توسعه واحد سود و تبخیر‪.‬‬‫ پروژه احداث خط شستش��وی موازی گل قرمز (خط دوم گل‬‫قرمز)‪.‬‬ ‫ احداث خط پنجم انحالل‬‫فاز اجرایی واسطه سنگین‬ ‫به منظور بکارگیری کلیه کانه های الومینیوم دار استخراج شده‬ ‫در معدن و با توجه به باالبودن هزینه های اکتش��اف و استخراج این‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬نیاز به بررس��ی‪ ،‬تجزیه و تحلیل روش هایی اس��ت که‬ ‫بتوان استفاده بهینه ای از مواد معدنی موجود نمود‪.‬‬ ‫با توجه به میزان ذخایر بوکسیت ایران در مقایسه با سایر کشورها‬ ‫(‪ 0/6‬درص��د از ذخایر جهان) و افزایش س��رانه مصرف الومینیوم‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته‪ ،‬بکارگیری روش های پیش فراوری‬ ‫و ف��راوری به منظور پای��داری زنجیره تولی��د الومینیوم ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬لذا پروژه واسطه سنگین جهت حذف کلسیت‪ ،‬دولومیت و‬ ‫کائولینیت به منظور کاهش مصرف سود و قطعات یدکی با عنایت‬ ‫به کاهش کیفیت بوکس��یت ورودی به مجتمع الومینا تعریف شد‬ ‫که در حال حاضر فاز اجرایی پروژه واس��طه سنگین در دست اقدام‬ ‫می باشد‪ .‬دانش این پروژه‪ ،‬بومی و بیشتر تجهیزات و قطعات ان نیز‬ ‫در کشور قابل تامین است‪.‬‬ ‫پروژه هیدارت ویژه‪:‬‬ ‫دانش این پروژه کامال انحصاری ش��رکت الومینا بوده و این ماده‬ ‫در صنایع کندسوزکننده کاربرد فراوانی دارد‪.‬‬ ‫احداث کارگاه میله گذاری و کراش بث‬ ‫در راس��تای توس��عه تولی��د الومینی��وم‪ ،‬ب��ا کمک مش��اور در‬ ‫ح��ال انج��ام مطالع��ات و تهی��ه اس��ناد مناقص��ه بین المللی به‬ ‫منظ��ور اح��داث کارگاه میله گ��ذاری ان��د و کارگاه ک��راش بث‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫� پروژه های بهره وری در شرکت الومینای ایران‬ ‫شرکت الومینای ایران‪ ،‬نماد توسعه همه جانبه‬ ‫یکی از اولویت های شرکت الومینا بومی سازی است و توانسته ایم‬ ‫تع��داد زی��ادی از تجهیزات مان را از تولی��دات داخل تامین کنیم‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬سال گذش��ته دو قطعه مهم شفت پمپ گهو که‬ ‫قلب کارخانه اس��ت داخلی سازی گردید‪ ،‬همچنین برخی قطعات‬ ‫پمپ های رس��وب زدایی (هملمن) توسط نیروی متخصص داخلی‬ ‫تولید و به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫� کارخانه تولید شمش الومینیوم جاجرم‬ ‫طرح تولید ش��مش الومینیوم جاجرم بیس��ت اس��فند ‪1385‬‬ ‫تصویب و در ش��هریور‪ 1386‬با حضور مع��اون وزیر و رئیس هیات‬ ‫عامل وقت سازمان ایمیدرو فعالیت های رسمی و کلنگ زنی ان اغاز‬ ‫گردید‪ .‬این طرح با استفاده از منابع داخلی شرکت الومینای ایران‬ ‫و کمک های ایمیدرو با هدف تولید ‪40‬هزار تن ش��مش الومینیوم‬ ‫در فاز نخست در‪ 21‬اسفند ماه ‪ 1397‬با راه اندازی ‪ 2‬دیگ در سالن‬ ‫احیاء با موفقیت اغاز به کار کرد‪ .‬مبلغ سرمایه گذاری‪ :‬طبق اخرین‬ ‫براورد حدودا ً معادل ‪15000‬میلیارد ریال می‪‎‬باشد که از این مبلغ‬ ‫درحدود ‪ 2270‬میلیارد ریال به صورت سرمایه گذاری ریالی و ‪94‬‬ ‫میلیون یورو ارزی می باشد‪.‬‬ ‫در کارخانه ش��مش تا کنون ‪ 7‬هزار و ‪ 500‬تن شمش تولید شده‬ ‫اس��ت و امیدواریم تا پایان سال به تولید ‪ 10‬هزارتن شمش خالص‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫� پروژه های توسعه ای در شرکت الومینای ایران‬ ‫برنامه های توس��عه ای شرکت الومینای ایران هم راستا با اهداف‬ ‫اس��تراتژیک شرکت با س��ه رویکرد پایداری تولید‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫تنوع سبد محصوالت به شرح ذیل تعریف شده است‪:‬‬ ‫پروژه فاز دوم الومینا (با روش سینترینگ)‪:‬‬ ‫با توجه به میزان ‪ 70‬میلیون تنی ذخیره بوکس��یت های ش��یلی‬ ‫و کم عیار‪ ،‬تولید الومینا با اس��تفاده از روش سینترینگ در دستور‬ ‫کار قرار گرفت که خوشبختانه پیش مطالعات اقتصادی ان جواب‬ ‫داده و هم اکنون در مرحله تهیه امکان س��نجی اقتصادی می باشد‪.‬‬ ‫در فاز دوم الومینا تولید س��االنه ‪500‬هزار تن الومینا هدف گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید‬ ‫ش��رکت الومینای ایران هم راستا با سازمان ملی بهره وری ایران‬ ‫که سیاس��ت گذار حوزه بهره وری کش��ور می باشد‪ ،‬حرکت نموده‬ ‫است‪ .‬تعدادی از پروژه های بهره وری شرکت به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫ افزایش بهره وری در فرایند بازیافت سود و کاهش در هدررفت‬‫سود کاستیک و الومینا‪.‬‬ ‫ دس��تیابی ب��ه بهتری��ن روش رس��وب زدایی ش��یمیایی‬‫پیش گرم کن های واحد انحالل‪.‬‬ ‫ اجرای پروژه مرکز عملیات شبکه (‪.)NOC‬‬‫ افزایش ظرفیت سنگ شکن‪.‬‬‫ طراح��ی و اس��تقرار دفتر مدیریت پروژه (‪ )PMO‬براس��اس‬‫استاندارد ‪.PMBOK‬‬ ‫ طراحی و استقرار نظام تحلیل خرابی در ‪.EM‬‬‫ طراح��ی و اس��تقرار نظام جام��ع ارتباط ب��ا تامین کنندگان و‬‫کنترل موجودی‪.‬‬ ‫ مکانیزاسیون فرایندها و شناسایی فرایندهای کلیدی‪.‬‬‫استقرار نظام بهینه کاوی‪.‬‬ ‫ ایجاد نظام بهبود مستمر‪.‬‬‫ افزایش راندمان انرژی تابشی مشعل کوره انحالل‪.‬‬‫اس��تقرار نظ��ام مدیری��ت ریس��ک ب��ا رویک��رد اس��تاندارد‬ ‫‪.RM ISO31000‬‬ ‫ افزایش راندمان اسیاب ها‪.‬‬‫‪ -‬طراحی و اجرای نظام جامع کدینگ انبار‪.‬‬ ‫� مس�ئولیت های اجتماع�ی در ش�رکت الومینای‬ ‫ایران‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی یکی از اولویت ه��ای جاری مدیریت‬ ‫شرکت الومینا می باشد‪ .‬توسعه تعامالت و مسئولیت های اجتماعی‬ ‫یکی از بندهای مهم س��ند استراتژی شرکت است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫ش��رکت الومین��ای ای��ران پروژه ه��ای مختلفی همچ��ون پروژه‬ ‫استقرار نظام مس��ئولیت های اجتماعی ‪ CSR‬براساس استاندارد‬ ‫‪ ISo26001‬که در حال انجام می باشد را تعریف نموده است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت همچنین با ج��ذب بیش از ‪ 850‬نف��ر از نیروهای‬ ‫مالی انان عملکرد موفقی داش��تیم و خوش��بختانه این مهم‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫امیدواری��م ای��ن حمای��ت همچن��ان از ط��رف ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر و ایمیدرو ادامه یابد تا پروژه به ظرفیت‬ ‫نهایی خود برسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود و با اشاره به اینکه بخش مهمی از‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز کارخانه از طریق تهاتر تامین ش��ده است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت های داخلی و خارجی به ما اعتماد کرده و‬ ‫قبول کردند مواد اولیه مورد نیاز ما را ارسال کنند و ما به ازای‬ ‫ان‪ ،‬ش��مش الومینیوم تولیدی کارخانه را تحویل بگیرند‪ .‬این‬ ‫موضوع کمک بسیار مهمی در شرایط خاص تحریم راه اندازی‬ ‫پروژه کرد‪.‬‬ ‫همچنین با رایزنی های انجام شده پیمانکار باوجود دریافت‬ ‫نکردن مطالبات خود در یک سال گذشته‪ ،‬کار را متوقف نکرد‬ ‫و به بهترین وجه ان را انجام داد‪.‬‬ ‫متخص��ص از طریق ازمون‪ ،‬در منطقه و شهرس��تان های همجوار‬ ‫س��هم پررنگی در زدودن چهره بیکاری در در این مناطق داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫� افتخارات شرکت الومینای ایران در سال جاری‬ ‫کسب رتبه نخست از نظر رشد سریع در بین بیش از ‪500‬‬ ‫شرکت‬ ‫در اخرین رتبه بندی که در دی ماه سال جاری بین بیش از ‪500‬‬ ‫ش��رکت بزرگ کشور انجام شد‪ ،‬ش��رکت الومینا از نظر رشد سریع‬ ‫(‪ 100‬رتبه ارتقاء) در ‪۴‬سال گذشته توانست بهترین رتبه را کسب‬ ‫کند و باالترین رش��د را در بین ش��رکت های کش��ور داشته باشد‪.‬‬ ‫معیارهای این رتبه بندی در این بخش‪ ،‬فروش شرکت‪ ،‬نقدینگی و‬ ‫‪ ۳۲‬شاخص دیگر است‪.‬‬ ‫ی از این عوام��ل به پای��داری تولید بر می گ��ردد و بخش‬ ‫بخش�� ‬ ‫دیگر ان افزایش درامدهای ش��رکت با راه اندازی کارخانه ش��مش‬ ‫الومینیوم است‪ ،‬اگرچه راه اندازی کارخانه شمش الومینیوم و وارد‬ ‫مدار شدن ان امسال خودش را نشان خواهد داد و سطح فروش مان‬ ‫را دو براب��ر خواهد کرد و امیدواریم س��ال این��ده دوباره این رتبه را‬ ‫کسب کنیم‪.‬‬ ‫کس�ب جایزه رتبه برتر پژوهش�ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‬ ‫عالوه بر این ش��رکت الومینا امس��ال جایزه رتبه طرح پژوهشی‬ ‫برت��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت را به دلیل طرح پژوهش��ی‬ ‫«سود»یابی(سود کاس��تیک) با هدف افزایش بهره وری در فرایند‬ ‫بازیافت سود و کاهش هدررفت سود کاستیک و الومینا در شرکت‬ ‫به انجام رسیده بود را کسب نمود‪.‬‬ ‫پذیرش کاالی ش�مش الومینیوم در ب�ازار بورس کاالی‬ ‫ایران‬ ‫ش��رکت الومینا با هدف رونق تولید بخش��ی از کاالی ش��مش‬ ‫الومینیوم را در بازار بورس کاالی ایران عرضه می کند‪.‬‬ ‫کسب نش�ان چهار ستاره پیش�روان بهره وری از جایزه‬ ‫بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫کسب جایزه ملی کیفیت تک ستاره اشتهار‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور مطرح کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر کرونا‬ ‫بر بازار جهانی‬ ‫سنگ اهن‬ ‫امیر بیژن یثربی‪ ،‬برگزیده بنیاد ملی‬ ‫نخبگان در علوم زمین‬ ‫هر مسئله و خبری که جنبه جهانی داشته باشد‬ ‫و اف��کار عموم��ی را تحت تاثیر خود قرار دهد اثار‬ ‫روانی هم دارد‪ .‬در جوامع امروز بسیاری از نوسانات‬ ‫اقتص��ادی تحت تاثیر یک خبر ی��ا مجموعه ای از‬ ‫اخبار در اقتصاد اس��ت‪ .‬به طور مثال گاهی افکار‬ ‫عموم��ی به این س��مت پیش م��ی رود که منطقه‬ ‫خاورمیانه دس��تخوش جنگ می ش��ود‪ ،‬این تفکر‬ ‫یا ش��ایعه ای که این تفک��ر را ایجاد می کند انقدر‬ ‫قوت می گیرد که تاثیر مس��تقیمی بر قیمت نفت‬ ‫می گ��ذارد و قیمت ان را افزایش می دهد‪ .‬در یک‬ ‫ماه گذش��ته پس از تنش های فزاینده ای که بین‬ ‫ایران و امریکا شکل گرفت ما شاهد افزایش قیمت‬ ‫نفت در معام�لات اتی در یک بازه زمانی محدود‬ ‫بودی��م؛ بنابراین گاهی اخبار بر قیمت محصوالت‬ ‫معدنی تاثیر گذار اس��ت‪ ،‬کرونا هم از این موضوع‬ ‫جدا نیس��ت‪ .‬امروز این وی��روس در صدر خبرها‬ ‫قرار گرفته و نوعی ترس بین جوامع بشری ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬این ترس همان جنبه روانی است که‬ ‫به ان اش��اره شد و تاثیر خود را روی بازار سرمایه‬ ‫و به خصوص معامالت بورس گذاشته است‪ .‬مبدا‬ ‫ویروس کرونا از چین اغاز شد و به کشورهای دیگر‬ ‫ورود کرده است اما خطر همه گیر نشده و در سطح‬ ‫جهانی گسترده نیست‪ .‬اما به هر حال چین یکی از‬ ‫تولید کننده های اصلی سنگ اهن است و بسیاری‬ ‫از سرمایه گذاران خارجی در بورس فلزات و اوراق‬ ‫بهادار س��هامداران شرکت های چینی هستند که‬ ‫محصول انها س��نگ اهن اس��ت‪ .‬حال خدمه یک‬ ‫کش��تی چینی اگر محصول س��نگ اهن را برای‬ ‫ج��ای دیگری ببرد‪ ،‬بیم ان می رود که اجازه پهلو‬ ‫گرفتن در بندر کشور مقصد را نیابد لذا این مسئله‬ ‫تاثیر منفی خود را بر کاهش قیمت س��هام عرضه‬ ‫ش��ده در بازار بورس ان کش��ور خواهد گذاشت و‬ ‫احتم��ال صف های ف��روش در معامالت بورس و‬ ‫کاهش شاخص کل بازار را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گل گهر پیشگام در حل مشکالت زیست محیطی‬ ‫منطق��ه معدن��ی گل گهر با داش��تن معادن غنی‬ ‫س��نگ اهن یک��ی از مطرح تری��ن قطب های فعال‬ ‫معدنی صنعتی در خاورمیانه اس��ت که قابلیت های‬ ‫بس��یاری برای تبدیل ش��دن به یک منطقه بزرگ و‬ ‫رقابتی در س��طح ایران و حتی جهان دارد‪ .‬یکی از‬ ‫مس��ائلی که مورد توجه فعاالن محیط زیست است‬ ‫لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی و توسعه‬ ‫پایدار از سوی معدنکاران است‪ .‬از انجایی که معادن‬ ‫بخش��ی از مناب��ع طبیعی را تخری��ب می کنند و به‬ ‫ب می رسانند؛ در نتیجه یکی از‬ ‫محیط زیست اس��ی ‬ ‫مسئولیت های ش��رکت های معدنی کاهش اسیب‬ ‫به محیط زیس��ت و منابع طبیعی کش��ور اس��ت‪ .‬در‬ ‫این بین ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر از جمله‬ ‫ش��رکت هایی است که در این حوزه گام های مثبتی‬ ‫برداشته و دغدغه زیست محیطی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای تاکیدات رهبر انقالب‬ ‫خس��رو ش��هبازی‪ ،‬معاون وزیر جهاد کشاورزی و‬ ‫ریاست سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‬ ‫که ب��ه اتفاق مدیران کل جهاد کش��اورزی و منابع‬ ‫طبیعی اس��تان کرمان و مس��ئوالن شهرس��تان در‬ ‫منطقه معدنی و صنعتی گل گهر حضور پیدا کرد‪ ،‬از‬ ‫نقش مثبت این شرکت معدنی صنعتی سخن گفت‬ ‫و از پروژه های اخیر این شرکت بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬ش��هبازی همزمان با دهه‬ ‫مب��ارک فجر در راس��تای مش��ارکت در امر احیای‬ ‫عرصه ه��ای منابع طبیعی به بازدید از پروژه ذخیره‬ ‫نزوالت اس��مانی دش��ت چ��اه دراز منطقه گل گهر‬ ‫(افتت��اح فاز ‪ ۲‬پروژه) و جنگلکاری های انجام ش��ده‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬افتتاح پ��روژه کنترل ه��رزاب همراه با‬ ‫ب��ذر کاری ب��ذور جنگل��ی در س��طح ‪ ۱۵۰۰‬هکتار‬ ‫با مش��ارکت ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر و‬ ‫اداره منابع طبیع��ی از دیگر برنامه های معاون وزیر‬ ‫جهاد کش��اورزی و رئیس سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫ابخیزداری کشور در سفر به منطقه گل گهر بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس س��ازمان‬ ‫محمدرضا شهسواری‪ :‬گل گهر به دنبال احداث یک پارک جنگلی‬ ‫بزرگ در منطقه گل گهر و در مجاورت جاده شیراز است‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کش��ور و هیات همراه‬ ‫در ادام��ه این بازدید‪ ،‬در جلس��ه رفع موانع تولید و‬ ‫گسترش همکاری های محیط زیستی و فعالیت های‬ ‫شرکت در بحث منابع طبیعی که با حضور معاونان‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در محل س��الن‬ ‫کنفرانس این شرکت برگزار شد به بیان دیدگاه های‬ ‫خود پرداخت‪.‬‬ ‫ش��هبازی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکید رهب��ر معظم‬ ‫انقالب هم��واره بر حفظ منابع و توجه به طرح های‬ ‫ابخیزداری است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه امروز می بینیم‬ ‫در گل گهر فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقالب‬ ‫در ح��وزه منابع طبیعی ب��ه خوبی تحقق پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس س��ازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور افزود‪ :‬معادن به‬ ‫هرحال بخش��ی از منابع طبیعی را تخریب می کنند‬ ‫اما خوش��بختانه گل گهر‪ ،‬خود پیشقدم شده و برای‬ ‫اقدامات ایمپاسکو در سال ‪98‬‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عهده دار بخشی از‬ ‫فعالیت های ان س��ازمان در حوزه های اکتشاف‪،‬‬ ‫توس��عه و تجهیز‪ ،‬اس��تخراج و فراوری معادن با‬ ‫رعایت اصل ‪ ۴۴‬می باش��د‪ .‬بر این اساس نظارت‬ ‫و مدیری��ت تع��دادی از مجتمع ه��ا و طرح های‬ ‫معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به این شرکت‬ ‫تفویض شده است‪ .‬این شرکت در سال ‪ 1392‬و‬ ‫هم راستا با سیاست های اصل‪ 44‬قانون اساسی و‬ ‫با هدف توسعه اکتشاف و استخراج مواد معدنی‬ ‫در کشور برنامه اس��تراتژی خود را تدوین نمود‪.‬‬ ‫پس از تدوین استراتژی اهداف شرکت مشخص‬ ‫و اقدامات زیر انجام گردید‪.‬‬ ‫‹ ‹برون س�پاری مدیری�ت و راهب�ری‬ ‫مجتمع و معادن تابعه‬ ‫در س��ال ‪ 1393‬ش��رکت اق��دام ب��ه تدوین و‬ ‫پیاده سازی اس��تراتژی ها و سیاست های اجرایی‬ ‫جدی��د نمود و با هدف تهی��ه و تولید انواع مواد‬ ‫معدنی مورد نیاز کش��ور و توس��عه پایدار بخش‬ ‫مع��دن در مناط��ق کمتر توس��عه یافته و جهت‬ ‫اس��تفاده از توان بخش خصوصی‪ ،‬برون س��پاری‬ ‫مدیری��ت و راهبری مجتمع های تابعه خود را به‬ ‫فعاالن و سرمایه گذاران بخش‪ ،‬هدف گذاری نمود‬ ‫و در همین راستا مجتمع های فروکروم جغتای‪،‬‬ ‫نفلین س��ینیت کلیبر‪ ،‬س��رب نخلک‪ ،‬فس��فات‬ ‫اس��فوردی‪ ،‬س��نگ اهن جالل اباد‪ ،‬س��نگ اهن‬ ‫گل گهر‪ ،‬کک س��ازی زرند و سنگ اهن سیرجان‬ ‫در قال��ب قرارداده��ای بلند مدت ب��ه فعاالن و‬ ‫سرمایه گذاران واگذار نمود‪.‬‬ ‫در سال جاری نیز راهبری مجتمع پتاس خور‬ ‫و بیابانک به بخش خصوصی واگذار شده است‪.‬‬ ‫اج��رای سیاس��ت واگ��ذاری و برون س��پاری‬ ‫مدیریت و راهبری مجتمع ها به بخش خصوصی‬ ‫منجر به افزایش تولید ش��ده و این رشد تولید از‬ ‫انجام س��رمایه گذاری های جدید‪ ،‬اصالح خطوط‬ ‫و‪ ...‬محقق شده است‪.‬‬ ‫افزای��ش اش��تغال یک��ی از نتای��ج مثبت در‬ ‫واگذاری مجتمع های تابعه ایمپاس��کو می باشد‪،‬‬ ‫به طور مث��ال قب��ل از واگذاری مجتمع س��رب‬ ‫نخلک به بخ��ش خصوصی ‪ 150‬نفر در مجتمع‬ ‫س��رب نخلک مش��غول به کار ب��ود‪ ،‬در حالی که‬ ‫بعد از واگذاری ش��اهد جهش��ی بیش از ‪ 2‬برابر‬ ‫در تعداد نیروی شاغل در این مجتمع هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه عملیات اکتشافی در پهنه های‬ ‫کشور‬ ‫ب��ا واگ��ذاری مجتمع ه��ای تابع��ه ب��ه بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تمرکز ش��رکت بر اکتشاف پهنه های‬ ‫اکتشافی کشور متمرکز شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت طی س��ال های ‪ 97‬تا ‪ 98‬موفق‬ ‫ب��ه دریافت ‪ 33‬پروانه اکتش��اف در اس��تان های‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫ی��زد‪ ،‬همدان و اذربایجان ش��رقی ش��ده که در‬ ‫دست اقدام و تکمیل مطالعات اکتشافی است‪.‬‬ ‫تا پایان دی ماه سال جاری‪ 13 ،‬پهنه اکتشافی‬ ‫به مس��احت ‪ 27‬هزار کیلومتر مربع خاتمه یافته‬ ‫است‪ .‬این پهنه ها در استان های خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬مازندران‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫کرمان و زنجان واقع شده اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ 11 ،‬پهنه به مس��احت ‪36‬هزار‬ ‫کیلومتر مرب��ع‪ ،‬در مراحل پایانی تنظیم گزارش‬ ‫نهایی و ارس��ال به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 10 ،98‬پهنه اکتش��افی به مساحت‬ ‫‪ 53‬هزار کیلومتر مربع از س��وی شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران در استان های کهکیلویه‬ ‫و بویراحم��د‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬قزوین‪ ،‬گی�لان‪ ،‬فارس‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رض��وی و جنوب��ی و چهارمح��ال و بختی��اری‬ ‫دریافت شده که با برگزاری مناقصه های مربوطه‪،‬‬ ‫مشاوران این پهنه ها مس��تقر و مشغول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تا پایان‬ ‫اب��ان ماه س��ال جاری ‪ 30‬هزار مت��ر حفاری در‬ ‫بخش های زغال س��نگ‪ ،‬سنگ اهن و پلی متال‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬در بخش زغال س��نگ‪ ،‬برنامه‬ ‫حفاری ‪ 100‬درصد محقق شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح احی�ا‪ ،‬فعال س�ازی و توس�عه‬ ‫معادن کوچک مقیاس‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران به‬ ‫نمایندگ��ی از ایمیدرو برای اج��رای طرح احیاء‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچ��ک مقیاس‬ ‫به عن��وان یک��ی از طرح ه��ای اقتص��اد مقاومتی‬ ‫در س��ال ‪ ،98‬فعالیت خود را در ‪ 4‬حوزه بس��یج‬ ‫کمک های دولت برای راه اندازی طرح‪ ،‬شناسایی‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬شناس��ایی س��رمایه پذیران و‬ ‫دارن��دگان مجوزه��ای محدوده ه��ای معدن��ی و‬ ‫همکاری انجمن ها و تشکل ها متمرکز کرده است‪.‬‬ ‫در بخش معادن کوچک مقیاس تاکنون ‪133‬‬ ‫معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته‪ 32 ،‬معدن‬ ‫فعال شده‪ ،‬همچنین در ‪ 473‬معدن بررسی های‬ ‫کلینیکی از قبیل ش��ناخت مشکالت موجود در‬ ‫معدن و عارضه یابی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫دستاوردهای طرح احیاء‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک مقیاس شامل موارد زیر می باشد‪:‬‬ ‫ امای�ش ب�ه روز‪ ،‬دقیق و جام�ع از معادن‬‫کوچک مقیاس کشور به تفکیک استانی‬ ‫ ایج�اد هماهنگ�ی و هم افزای�ی بی�ن‬‫دس�تگاه های اجرایی مانند ایمی�درو‪ ،‬معاونت‬ ‫معدنی وزارت صمت و سازمان صمت استان ها‪،‬‬ ‫صن�دوق بیم�ه س�رمایه گذاری فعالیت ه�ای‬ ‫معدنی‪ ،‬س�ازمان نظام مهندس�ی معدن‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگان�ی‪ ،‬صنای�ع‪ ،‬معادن و کش�اورزی‪ ،‬خانه‬ ‫معدن‪ ،‬انجمن ها و تش�کل های ملی و اس�تانی‬ ‫و‪...‬‬ ‫ همکاری گس�ترده با انجمن ها و بنگاه های‬‫بخش خصوص�ی در تصمیم س�ازی و عملیات‬ ‫طرح‬ ‫ همکاری و حمایت در ایجاد و توسعه بیش‬‫از ‪ 8‬اس�تارت اپ تخصص�ی مع�دن و صنای�ع‬ ‫وابسته‬ ‫ ایجاد ش�فافیت و اطالع رس�انی گسترده‬‫تمامی فعالیت ها ب�ه منظور ایجاد فرصت برابر‬ ‫برای تمامی بنگاه های تولیدی بخش معدن‬ ‫ حمای�ت از تولیدات دانش بنی�ان با انجام‬‫پروژه ه�ای پژوهش�ی و همچنی�ن برگ�زاری‬ ‫کارگاه های اموزشی در این زمینه‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های پژوهشی‬ ‫واحد پژوهش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران در سال ‪ 98‬موفق به انعقاد ‪ 6‬قرارداد جدید‬ ‫پژوهش��ی در زمینه فناوری های جدید در بخش‬ ‫معدن و ‪ 12‬تفاهمنامه پژوهش��ی و اموزش��ی با‬ ‫دانش��گاه ها و موسس��ات تحقیقاتی ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در س��ال جاری ‪ 5‬طرح پژوهش��ی با‬ ‫اثربخش��ی باال با موفقیت به پایان رس��یده که ‪2‬‬ ‫م��ورد ان با موفقی��ت اجرای��ی و مابقی در حال‬ ‫برنامه ریزی برای اجرای صنعتی می باشد‪.‬‬ ‫با توجه به سیاس��ت حمای��ت از پایان نامه های‬ ‫دانش��جویی در زمینه ه��ای فناوری ه��ای بخش‬ ‫معدن‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ 98‬تاکنون ‪15‬پایان نامه‬ ‫دانش��جویی در موضوعات مورد نیاز شرکت مورد‬ ‫حمایت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران‬ ‫براساس چشم انداز تعریف شده‪ ،‬شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران تا س��ال ‪ 1404‬از طریق‬ ‫هم افزای��ی با بخ��ش خصوصی توانمن��د‪ ،‬به یک‬ ‫ش��رکت معدنی مرجع در اکتش��اف‪ ،‬یک شرکت‬ ‫کارامد در استخراج و فراوری و یک شرکت نواور‬ ‫در توس��عه مواد معدنی در کش��ور تبدیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همه موارد و اینکه چگونه به منابع طبیعی اس��یب‬ ‫کمتری وارد شود چاره اندیشی می کند‪ .‬در این روند‬ ‫م��ا هم از طرح های منابع طبیع��ی گل گهر به ویژه‬ ‫احداث پارک جنگلی استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ‪ ۲۵۰‬هکتار کمربند سبز‬ ‫ی مهندس��ی‬ ‫محمدرض��ا شهس��واری‪ ،‬معاون فن ‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر با بی��ان اینکه‬ ‫هر فعالیت معدنی در هر جایی‪ ،‬یکس��ری اسیب به‬ ‫منابع طبیعی وارد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرکت گل گهر‬ ‫ب��ا تدوین و تنظیم س��ند طرح جامع اب در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬و اقدام��ات و مطالعاتی ک��ه در حوزه انرژی‬ ‫شکل گرفته است‪ ،‬سعی کردیم نه تنها جلوی از بین‬ ‫رفت��ن منابع طبیعی را بگیریم بلکه منافع زیادی را‬ ‫نصیب بومیان و عشایر ساکن منطقه کنیم‪.‬‬ ‫معاون فنی مهندس��ی شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر ب��ا بیان اینکه یکی از اقدامات مهم گل گهر‬ ‫در ح��وزه منابع طبیعی‪ ،‬ایج��اد حدود ‪ ۲۵۰‬هکتار‬ ‫کمربند س��بز با کاشت گونه های بومی منطقه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ادامه اقدامات م��ان در حوزه منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیس��ت به دنبال احداث یک پارک‬ ‫جنگلی بزرگ در منطقه گل گهر و در مجاورت جاده‬ ‫شیراز هستیم‪ .‬شهسواری افزود‪ :‬این پارک جنگلی‬ ‫که ‪ ۳۳۰‬هکتار اس��ت در فاصله ‪ ۲۵‬کیلومتری شهر‬ ‫سیرجان و ‪ ۳۰‬کیلومتری شرکت گل گهر در منطقه‬ ‫س��یاه کوه واقع ش��ده اس��ت و دارای یک موقعیت‬ ‫فوق العاده استراتژیک با منظره بسیار عالی است که‬ ‫طراح��ی ان انجام و بودج��ه ان نیز تخصیص داده‬ ‫شده و فقط منتظر اخذ مجوزها هستیم‪ .‬معاون فنی‬ ‫مهندس��ی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با بیان‬ ‫اینکه این پارک جنگلی به سیستم ابیاری قطره ای‬ ‫مجه��ز خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور قطع این پارک‬ ‫یکی از شاخص ترین فضاهای سبز در کشور خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬نقاط بس��یاری نیز در بخش ه��ای تفریحی‪،‬‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬حیات وحش و‪ ....‬دیده شده‬ ‫است و گونه های بومی خود منطقه نیز در ان کاشته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گام مثبت گل گهر در محیط زیست‬ ‫ایم��ان عتیق��ی‪ ،‬مع��اون مدیرعام��ل و مدی��ر‬ ‫مجتمع گل گه��ر نیز با بیان اینکه این اقدامات در‬ ‫راس��تای مسئولیت های اجتماعی از سوی گل گهر‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت گل گه��ر در بحث‬ ‫محیط زیس��ت و حیات وحش در منطقه اقدامات‬ ‫خوبی انجام داده است‪ .‬معتقد هستیم که باید به‬ ‫عشایر منطقه و حیات وحش منطقه به هر شکلی‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫عتیق��ی اف��زود‪ :‬تعامالت خوب��ی بین مجموعه‬ ‫گل گه��ر و مناب��ع طبیعی ب��رای رعای��ت الزامات‬ ‫محی��ط زیس��تی و مناب��ع طبیعی وج��ود دارد و‬ ‫م��ا خواهان ت��داوم و گس��ترش ای��ن تعامالت و‬ ‫همکاری ها هستیم‪ .‬گفتنی اس��ت در این جلسه‪،‬‬ ‫ایجاد تعامل برای تش��کیل کمیته هایی به منظور‬ ‫ص��دور مجوزه��ای الزم زیس��ت محیطی و منابع‬ ‫طبیعی برای ش��رکت های منطق��ه گل گهر مورد‬ ‫بحث قرار گرفت که قرار شد این موضوع با تعیین‬ ‫اولوی��ت در دس��تور کار اداره کل مناب��ع طبیعی‬ ‫استان قرار گیرد‪ .‬همچنین بنا شد مجوزهای الزم‬ ‫برای احداث پارک جنگلی و فعالیت کارخانه های‬ ‫منطق��ه گل گه��ر در امر تولی��د با اولوی��ت برای‬ ‫گل گهر‪ ،‬صادر ش��ود تا ش��رکت صنعتی و معدنی‬ ‫گل گهر بتواند با قدرت بیشتری برنامه ها و اهداف‬ ‫خود را پیش ببرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫سهم ‪ 3‬درصدی‬ ‫صادرات ایران‬ ‫از توافقنامه های تجاری‬ ‫اسیایی ها رویداد‬ ‫امریکایی را‬ ‫در مشت گرفتند‬ ‫صدور هیچ بیمه نامه ای‬ ‫روی زمین نماند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اسیا چگونه اینده جهان را رهبری خواهد کرد؟‬ ‫جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی ارتقا می یابد‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬ش��اید چین موفق ترین کشور اسیایی در حوزه‬ ‫اقتصاد به ش��مار می رود که توانسته به موفقیت ها و پیشرفت های‬ ‫متعددی در بخش های مختلف دس��ت یاب��د و همین امر موجب‬ ‫تحرکاتی در منطقه اس��یا و کش��ورهای دیگر شده اما مدتی است‬ ‫نظریه هایی مبنی بر رش��د و توس��عه کش��ورهای دیگر اسیایی و‬ ‫جایگزینی انها با چین مطرح می شود که حکایت از تحول اساسی‬ ‫اسیا در جهان دارد‪.‬‬ ‫در همین باره مس��عود کمالی اردکانی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگان��ی در گفت وگو با‬ ‫ضمن اینکه تغییر و تحوالت در‬ ‫اسیا را تش��ریح کرد‪ ،‬از درس هایی که‬ ‫ایران نیز باید از این پیش��رفت ها بگیرد‬ ‫گف��ت و تاکید ک��رد‪ :‬حض��ور ایران در‬ ‫منطقه اس��یا فرصت مغتنمی برای بهره گیری از منافع اقتصادی‬ ‫این کش��ورها در راستای رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور و ارتقای‬ ‫جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی محس��وب می شود‪ .‬مشروح‬ ‫این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €سال هاس�ت برخ�ی از ظه�ور اس�یا و ظرفیت عظیم‬ ‫اینده اش سخن می گویند‪ ،‬اما به نظر می رسد اینده خیلی‬ ‫س�ریع تر از انچه انتظار می رفت‪ ،‬به وقوع پیوس�ته است‪.‬‬ ‫دیدگاه شما در این باره چیست؟‬ ‫یکی از چش��مگیرترین تحوالت ‪ 30‬سال گذش��ته ظهور اسیا‬ ‫بوده ک��ه مظاهر ان در افزایش مصرف‪ ،‬ادغ��ام در جریان تجارت‪،‬‬ ‫س��رمایه‪ ،‬اس��تعداد و نواوری جهانی بروز کرده است‪ .‬در دهه های‬ ‫پی��ش رو‪ ،‬اقتصادهای اس��یایی از نقش افرینی در این جریانات به‬ ‫س��مت ش��کل دهی و راهبری تحوالت اینده حرکت می کنند‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬در بس��یاری از زمینه ها از اینترنت گرفته تا تجارت و مصرف‬ ‫کاالهای لوکس این تغییر جهت ایجاد ش��ده است‪ .‬بنابراین دیگر‬ ‫سوال این نیست که اسیا با چه سرعتی ظهور پیدا خواهد کرد بلکه‬ ‫مس��ئله این است که اس��یا چگونه اینده جهان را رهبری خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬البته این نکت��ه را نباید از نظر دورداش��ت که کلی گویی در‬ ‫مورد منطقه گس��ترده ای از جهان با زبان ه��ا‪ ،‬قومیت ها و مذاهب‬ ‫مختلف امر دشواری است‪ .‬این کشورها از اشکال مختلفی از دولت‪،‬‬ ‫نظام های اقتصادی و ش��اخص های توسعه انس��انی برخو ردارند‪.‬‬ ‫درامد سرانه ساالنه این منطقه از ‪ 849‬دالر امریکا در کشور نپال تا‬ ‫‪ 57،714‬دالر امریکا در سنگاپور متغیر است‪ .‬موضوع مشترک در‬ ‫این منطقه متنوع‪ ،‬روند صعودی ش��اخص های کلیدی اقتصادی‬ ‫و اجتماعی اس��ت‪ 20 .‬س��ال پیش‪ ،‬اس��یا تقریباً یک سوم تولید‬ ‫ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است اما پیش بینی‬ ‫می ش��ود در ‪20‬س��ال اینده این رقم به ‪ 50‬درصد افزایش یابد‪ .‬تا‬ ‫ان زم��ان انتظار می رود این منطقه حدود ‪ 40‬درصد از کل مصرف‬ ‫جهان را تشکیل دهد‪ .‬اسیا نه تنها به پیشرفت های اقتصادی نائل‬ ‫امده بلکه در زمینه توس��عه انس��انی نیز گام های بلندی برداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش امید به زندگی و طول عمر‪ ،‬افزایش جامعه با س��واد‬ ‫در س��طح باالی ‪ 80‬درصد و رش��د چشمگیر اس��تفاده از اینترنت‬ ‫نمونه ای از این دستاوردهاس��ت‪ .‬رشد منطقه اسیا نه تنها صدها‬ ‫میلیون نفر را از فقر ش��دید نجات داده است‪ ،‬بلکه سطح زندگی را‬ ‫اعم از رشد شهرنشینی‪ ،‬رشد اقتصادی و ارتقای اموزش و خدمات‬ ‫بهداش��ت عموم��ی در هر س��طح درامدی به طور گس��ترده تری‬ ‫ب��رای افراد باال برده اس��ت‪ .‬اما در عین ح��ال چالش های رفع فقر‬ ‫و توس��عه یافتگی یکپارچه هنوز باقی مانده است‪ .‬سرعت بی وقفه‬ ‫رش��د اقتصادی باعث شده تا بس��یاری از شهرها از تامین مسکن‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها و سایر خدمات ناش��ی از افزایش جمعیت‬ ‫عقب بمانند‪ ،‬بنابراین کش��ورهای سراس��ر منطقه به منظور غلبه‬ ‫بر مش��کالت زیس��ت محیطی و نابرابری نیازمند رشد اقتصادی‬ ‫فراگیر و پایدارتری هستند‪ .‬به تازگی موسسه جهانی مک کینزی‬ ‫با بررس��ی ‪ 71‬اقتصاد در حال توس��عه و انتخاب ‪ 18‬اقتصاد با رشد‬ ‫قوی و پیوس��ته تولید ناخالص داخلی به این نتیجه رس��یده است‬ ‫که ‪ 7‬اقتصاد نوظهور با رش��د باال و بلند مدت اقتصادی و‪ 5‬اقتصاد‬ ‫نوظهور به تازگی رش��د یافته در منطقه اس��یا قرار دارند‪ .‬در دهه‬ ‫اخیر‪ ،‬چندین کش��ور اسیایی خود را به ردیف کشورهای با درامد‬ ‫متوسط و حتی اقتصادهای پیشرفته رسانده اند‪ .‬این نشان دهنده‬ ‫صنعتی شدن مستمر منطقه و رش��د شهرنشینی‪ ،‬افزایش تقاضا‬ ‫و رش��د به��ره وری و وج��ود بنگاه ه��ای پویای اقتص��ادی در این‬ ‫کشورهاس��ت ‪.‬این روند نمایانگر یک تغیی��ر واقعی در مرکز ثقل‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬محقق پاراگ خانا ادعا می کند که «قرن اسیا» اغاز‬ ‫ش��ده و اذعان می دارد که ظهور اس��یا ظهوری ساختاری است نه‬ ‫دوره ای و تصادفی‪.‬‬ ‫€ €نقش اسیا در تجارت جهانی چه خواهد بود؟‬ ‫تحقیق��ات جدید موسس��ه جهانی مک کینزی با بررس��ی ‪23‬‬ ‫زنجیره ارزش صنعت در ‪ 43‬کشور‪ ،‬تغییرات ساختاری بنیادی در‬ ‫الگوهای تجارت جهانی را به ثبت رسانده که اسیا در مرکز بسیاری‬ ‫از این تغییرات قرار دارد‪ .‬در طول یک دهه گذش��ته‪ ،‬تولید جهانی‬ ‫همچنان درحال افزایش است اما تجارت ‪ 5. 6‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬این کاهش نش��ان دهنده اختالفات تجاری یا کندی قریب‬ ‫الوقوع رش��د اقتصادی نیست بلکه حاکی از توسعه اقتصادی سالم‬ ‫در چین‪ ،‬هند و س��ایر کشورهای اسیایی نوظهور است‪ .‬به عبارت‬ ‫بهتر با افزایش مصرف‪ ،‬بیشتر انچه در این کشورها ساخته می شود‬ ‫ب��ه جای اینکه به غرب صادر ش��ود اکنون در داخل این کش��ورها‬ ‫فروخته می شود‪ .‬در دهه گذشته چین تقریبا تولید کاالهای کاربر‬ ‫خود را ‪ 3‬برابر کرده است یعنی از ‪ 3. 1‬تریلیون دالر به ‪ 8. 8‬تریلیون‬ ‫دالر امریکا رس��انده اس��ت‪ .‬در همین زمان‪ ،‬سهم صادرات خالص‬ ‫چین به طرز چشمگیری از‪15. 5‬درصد به ‪ 8. 3‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬هند نیز به همین ترتیب سهم کمتری از تولید خود را صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این بدان معناس��ت که کاالهای بیش��تری در داخل‬ ‫کشورها مصرف می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اقتصادهای نوظهور منطقه‪،‬‬ ‫توانمندی های جدید صنعتی ایجاد می کنند که منجر به س��اخت‬ ‫محصوالت پیشرفته تر می ش��ود و به تدریج اتکای خود به واردات‬ ‫محصوالت واسطه و نهایی را کاهش می دهند‪ .‬صادرات محصوالت‬ ‫صنعتی کاربر موتور اصلی رشد چین بوده است و از همین رو از نظر‬ ‫تاریخی مسیر روشنی برای توسعه اقتصادی کشورهای فقیر تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬با وجود این‪ ،‬با افزایش دس��تمزدها و گسترش استفاده‬ ‫از فن��اوری اتوماس��یون‪ ،‬فرصت های رقابت مبتن��ی بر نیروی کار‬ ‫ارزان محدود می شود‪ .‬هرچند برای برخی کشورهای منطقه اسیا‪،‬‬ ‫فرصت هنوز باقی است‪ .‬با افزایش دستمزدها در چین و کشورهایی‬ ‫که به س��مت فعالیت های با ارزش افزوده بیشتر حرکت می کنند‪،‬‬ ‫س��هم صادرات جهانی کاالهای کاربر ‪3‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این امر باعث ش��ده دیگر کش��ورها بتوانند در این زمینه گام هایی‬ ‫بردارند‪ .‬در یک دهه گذشته‪ ،‬ویتنام‪ ،‬هند و بنگالدش موفق به رشد‬ ‫صادرات کاالهای کاربر(به ویژه منسوجات) با نرخ ساالنه به ترتیب‬ ‫‪ 8 ،15‬و ‪ 7‬درصد شده اند‪.‬‬ ‫€ €با ای�ن اوصاف‪ ،‬می ت�وان گفت مراک�ز تولیدی جدید‬ ‫جهان در حال شکل گیری است و کشورها جایگزین چین‬ ‫می شوند؟‬ ‫از لح��اظ تاریخی چین به دلیل مزی��ت رقابتی نیروی کار ارزان‬ ‫به عنوان «کارخانه جهان» شناخته شده‪ ،‬اما شکاف دستمزد بین‬ ‫چین و بقیه کش��ورهای اس��یایی در حال کم شدن است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ،1374-75‬دس��تمزدها در ژاپن ‪ 46‬برابر بیش��تر از چین بود‪ .‬اما‬ ‫درس��ال ‪ ، 2016‬ای��ن تفاوت ب��ه ‪ 4‬برابر تقلیل یافته اس��ت‪ .‬چین‬ ‫در ح��ال باال رفتن از نردبان زنجیره ارزش جهانی اس��ت و س��ایر‬ ‫کش��ورهای مناطق اطراف اس��یا در حال جایگزین ش��دن چین‬ ‫هس��تند‪ .‬به ویژه ویتنام به قطب تولید گس��ترده ای برای صادرات‬ ‫محصوالت کاربر تبدیل ش��ده است‪ .‬این کش��ور سیل عظیمی از‬ ‫س��رمایه های خارجی در زمینه های جدید را به ش��هرهایی مانند‬ ‫«های فونگ» جذب کرده اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر های فونگ در ویتنام‪،‬‬ ‫شهر هوشی مین در ویتنام‪ ،‬بکاسی در اندونزی و شیان در چین در‬ ‫حال افزایش تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی هس��تند‪ .‬همانطور‬ ‫که کش��ورهای جدید نقش های جدیدی در زنجیره ارزش صنعت‬ ‫به عهده می گیرند‪ ،‬مجموعه جدیدی از شهرها از ورود سرمایه بهره‬ ‫می برند‪ .‬س��رمایه گذاری در کارخانه ها منج��ر به ایجاد جاده های‬ ‫جدید‪ ،‬مش��اغل جدید و شهرنشینی می شود‪ .‬بخش اعظم سرمایه‬ ‫در ویتن��ام از کره جنوبی و ژاپن تامین می ش��ود‪ .‬این مراکز تولید‬ ‫جدی��د‪ ،‬نه تنها نوید پیدایش کش��ورهای در حال ظهور اس��یا را‬ ‫می دهند بلکه نوید دهنده منطقه مرتبط تر همراه با سرمایه گذاری‬ ‫مشترک است‪ .‬با این وجود تجارت بین کشورهای اسیایی در حال‬ ‫افزایش اس��ت به طوری که ‪52‬درصد تجارت کش��ورهای اسیایی‬ ‫بین خودش��ان صورت می گیرد که در مقایسه با میزان تجارت بین‬ ‫منطقه ای امریکای شمالی بسیار بیشتر است‪ .‬تجارت خدمات ‪60‬‬ ‫درصد س��ریع تر از تجارت کاال و تجارت خدمات منطقه اسیا ‪1. 7‬‬ ‫برابر س��ریع تر از س��ایر نقاط جهان در حال رشد است‪ .‬درحالی که‬ ‫هند و فیلیپین از بزرگ ترین صادرکنندگان خدمات پش��تیبانی‬ ‫اداری‪ ،‬محس��وب می ش��وند‪ ،‬تجارت خدمات دانش بنیان‪ ،‬هنوز‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای اس��یایی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد‬ ‫و نمایانگر شکاف مهمی است که باید پر شود‪.‬‬ ‫€ €پیش�رفت اس�یا در حوزه دیجیتال و نواوری های این‬ ‫حوزه به چه شکل است؟ ‬ ‫منطقه اس��یا انالین و پررونق اس��ت به طوریک��ه امروز نیمی از‬ ‫(‪ 2. 2‬میلی��ارد) کاربران اینترنت جه��ان را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬چین و هند به تنهایی یک س��وم کارب��ران اینترنتی جهان‬ ‫را تش��کیل می دهند‪ .‬س��یل عظیم مصرف کنندگان دیجیتال در‬ ‫منطقه از فناوری های شکوفا و نواورانه پشتیبانی می کنند‪ .‬چین‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و سنگاپور از پیشرفته ترین کشورهای دیجیتالی‬ ‫جهان هستند‪ .‬چین با سرعت شگفت اور به این مقام رسیده است‪.‬‬ ‫وضع عوارض بر صادرات خرما به زیان منافع ملی‬ ‫نظرگاه‬ ‫علی محمد صمیمی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫انجم�ن ملی خرما‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫مس��ئوالن حاکمیتی و دولتی کش��ور‬ ‫از ل��زوم افزای��ش صادرات غیرنفت��ی‬ ‫می گوین��د‪ ،‬دول��ت بر ص��ادرات خرما‬ ‫عوارض وض��ع کرده‪ ،‬بدون اینکه دلیل‬ ‫مس��تندی برای ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خرمایی که صادر می کنیم مازاد مصرف کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬با وضع عوارض بر خرمای صادراتی‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصول در بازارهای جهانی افزایش‬ ‫یافت��ه و رقابت پذی��ری خرم��ای ایران��ی از بین‬ ‫می رود‪ .‬وضع عوارض بر صادرات خرما یعنی سد‬ ‫کردن مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و این عمل‬ ‫بر خالف منویات مس��ئوالن حاکمیتی و دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وضع ع��وارض بر ص��ادرات خرم��ا پیامدهای‬ ‫ناگواری برای اقتصاد کش��ور دارد‪ .‬در هر استانی‬ ‫‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬هزار تن محصول مازاد داریم‪ .‬تنها در‬ ‫اس��تان بوشهر بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار تن خرما تولید‬ ‫ش��ده که ‪ ۶۰‬درصد ان مازاد اس��ت‪.‬‬ ‫زمان��ی که این محصول در بازار داخل‬ ‫فروش نم��ی رود‪ ،‬باید ان را صادر کرد‬ ‫اما با وضع ع��وارض بر صادرات خرما‪،‬‬ ‫مش��تری خارجی دیگر به م��ا اعتماد‬ ‫نمی کند چراکه از تامین س��االنه خود‬ ‫اطمین��ان نخواهد داش��ت‪ .‬ب��ا وضع‬ ‫عوارض بر صادرات خرما‪ ،‬مشتریان خارجی را به‬ ‫سمت عربستان سعودی هدایت می کنیم‪.‬‬ ‫ی��ک پیامد منف��ی دیگر در وض��ع عوارض در‬ ‫صادرات خرما‪ ،‬افزایش هزینه های دولت اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که محصول روی دست کشاورز و کارخانه‬ ‫دار بماند‪ ،‬به نمایندگان اس��تان ها فشار می اورد‬ ‫ک��ه از وزارت جه��اد کش��اورزی بخواهن��د این‬ ‫محصول را خری��داری کند‪ .‬دولت در این مرحله‬ ‫وارد فاز خرید تضمینی می شود درحالی که هیچ‬ ‫نیازی به ان نیست‪ .‬دولت خرما را خریداری و در‬ ‫انبارهای نامناس��ب نگهداری می کند‪ .‬زمانی که‬ ‫کیفیت خرم��ا پایین امد‪ ،‬دول��ت ان را زیر نرخ‬ ‫می فروشد و با احتساب همه هزینه های نگهداری‬ ‫و حمل ونق��ل‪ ،‬ضرر می کن��د‪ .‬از هرطرف که نگاه‬ ‫کنی��د‪ ،‬وضع عوارض بر ص��ادرات خرما‪ ،‬به زیان‬ ‫منافع ملی است‪.‬‬ ‫دیگر پیامد انباش��ت محصول خرما در کش��ور‬ ‫با س��د کردن مس��یر صادرات ان‪ ،‬ضرر کشاورز‬ ‫در س��ال های این��ده اس��ت‪ .‬ماه رمض��ان تمام‬ ‫می ش��ود و خرما هم در انباره��ا می ماند‪ .‬زمانی‬ ‫که خرمای س��ال قبل را در انبارها و سردخانه ها‬ ‫نگه داشته اید‪ ،‬کشاورز هرچه برداشت کند‪ ،‬ضرر‬ ‫کرده است‪ .‬در س��ال گذشته‪ ۳۵۰ ،‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن از خرمای ایرانی صادر ش��د چراکه به رش��د‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬خرم��ای ایرانی ارزان ش��ده و صادرات‬ ‫ان ب��ه صرفه بود‪ .‬نگرانی از افزایش نرخ خرما در‬ ‫ماه های اینده در حالی مطرح می شود که انجمن‬ ‫ملی خرما برای تنظیم بازار در کالنش��هرها تعهد‬ ‫داده اس��ت و وضع عوارض بر صادرات خرما جز‬ ‫بی اعتم��ادی بازارهای جهانی ب��ه صادرکننده و‬ ‫تولیدکننده ایرانی پیامد دیگری ندارد‪.‬‬ ‫بازرسی از انبارهای شکر اغاز شد‬ ‫معاون س��ازمان حمای��ت از عرضه ش��کر بدون‬ ‫محدودیت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ش��کر در اولوی��ت‬ ‫بازرسی ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��یدجواد احم��دی در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با‬ ‫اشاره به شروع نظارت بر انبارهای شکر‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫انبارهای شکر زیر ذره بین بازرسان سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان قرار دارند و اگر‬ ‫تخلف��ی مبنی بر احتکار و یا عرضه نش��دن ش��کر‬ ‫در انها مشاهده ش��ود‪ ،‬تمامی موجودی انها ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظارت بر بازار ش��کر برای جلوگیری از‬ ‫هر گونه تخلفات گرانفروشی در دستور کار بازرسان‬ ‫در سراسر کش��ور قرار گرفته و هیچ عمده فروش یا‬ ‫خرده فروشی حق گرانفروشی و عرضه شکر باالتر از‬ ‫نرخ مصوب را ندارد‪.‬‬ ‫ش��کر یکی از کاالهای اساس��ی کش��ور است که‬ ‫دارای نرخ مصوب از س��وی دولت بوده و هیچ فردی‬ ‫اجازه فروش خارج از ش��بکه یا ب��ا نرخ باالتر از نرخ‬ ‫مصوب را ندارد‪.‬‬ ‫بر همین اساس بازرسی های گسترده از انبارهای‬ ‫ش��کر شروع ش��ده است‪ .‬معاون س��ازمان حمایت‬ ‫با تاکید بر اینکه موجودی ذخایر ش��کر کش��ور در‬ ‫شرایط بسیار عالی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬جای هیچگونه‬ ‫نگرانی نیست و ذخایر شکر به اندازه ای است که کل‬ ‫نیاز کشور را در ماه های اتی پوشش می دهد؛ ضمن‬ ‫اینکه رعایت نرخ های مصوب این کاال از سوی همه‬ ‫خرده فروشان و عمده فروشان الزامی است‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬نرخ مصوب ش��کر‪ ،‬درب کارخانه‬ ‫‪ ۴،۰۵۰‬تومان تعیین ش��ده ک��ه در عین حال‪ ،‬نرخ‬ ‫ش��کر ‪ ۹۰۰‬گرم��ی ‪۵۴۰۰‬توم��ان‪ ،‬ش��کر فله یک‬ ‫کیلوگرمی در مبادی توزیع ‪ ۴،۷۰۰‬تومان و ش��کر‬ ‫سفید بسته بندی یک کیلویی ‪ ۵،۹۰۰‬تومان تعیین‬ ‫شده و هیچ کس حق گرانفروشی ندارد‪ .‬بنابراین به‬ ‫منظور جلوگیری از گران فروش��ی‪ ،‬شکر در اولویت‬ ‫بازرسی های کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این کش��ور تنها حدود یک دهه قب��ل‪ ،‬کمتر از یک درصد از ارزش‬ ‫معامالت تجارت الکترونیکی در سراسر جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده ب��ود‪ .‬این س��هم اکنون بیش از ‪ 40‬درصد اس��ت‪ .‬پرداخت از‬ ‫طریق تلفن همراه در بین کاربران اینترنت در چین از ‪ 25‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ 1391-92‬به ‪ 68‬درصد در سال ‪ 2016‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سه غول اینترنتی چین یعنی بایدو‪ ،‬علی بابا و ‪ Tencent‬در حال‬ ‫ساختن یک اکوسیستم دیجیتال قوی جهانی هستند‪ .‬اسیا دارای‬ ‫سرمایه گسترده ای برای حمایت از نواوری در فناوری و کارافرینی‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون چین از نظر س��رمایه گذاری در اس��تارت اپ ها در‬ ‫رده دوم پ��س از ای��االت متحده قرار دارد‪ .‬از س��ال ‪ 1392-93‬تا‬ ‫‪ 1394-95‬چی��ن تقریب��اً زی��ر ‪ 20‬درصد س��رمایه گذاری های‬ ‫خطرپذی��ر جه��ان را در اختی��ار داش��ت‪ .‬هن��د همچنی��ن ب��ه‬ ‫س��رعت در ح��ال رس��یدن ب��ه ای��ن س��طح اس��ت و در س��ال‬ ‫‪ 3، 1396-97‬براب��ر الم��ان بودج��ه برای س��رمایه گذاری های‬ ‫خطر پذیر اختصاص داده اس��ت‪ .‬ایجاد زیرساخت های دیجیتالی‬ ‫برای ش��هرهای کوچک و انالین کردن هرچه بیش��تر این بخش‬ ‫از جمعیت اس��یا موضوع توس��عه توامان اقتصادی و انسانی است‪.‬‬ ‫دول��ت هند در اقدامی امیدوارکننده که می تواند به عنوان الگویی‬ ‫برای س��ایر کشورهای اسیایی باشد که هنوز در مراحل اولیه سفر‬ ‫دیجیتالی ش��دن خود هستند‪ ،‬توانسته است بیش از ‪ 1. 2‬میلیارد‬ ‫نف��ر را در یک برنامه هویت دیجیتال بیومتریک ثبت نام کند‪ .‬این‬ ‫برای اولین بار به بس��یاری از افراد هویت حقوقی داده اس��ت و این‬ ‫امکان را برای انها فراهم می کند تا دسترس��ی به بانک‪ ،‬اعتبارات‪،‬‬ ‫مزایای دولتی‪ ،‬اموزش و خدمات دیگر را به دس��ت اورند‪ .‬این نوع‬ ‫ابتکارات می تواند روند دیجیتالی ش��دن را به طور گسترده تری در‬ ‫کل اقتصادها تسریع کند‪.‬‬ ‫€ €چرا گفته می ش�ود نیمی از رشد مصرف جهان در دهه‬ ‫اینده متعلق به اسیاست؟‬ ‫در دو دهه گذشته‪ ،‬فقر جهانی به طرز چشمگیری کاهش یافته‬ ‫و ح��دود ‪ 1. 2‬میلیارد نفر قدرت خرید پی��دا کرده اند‪ .‬این یکی از‬ ‫بزرگ ترین داس��تان های موفقیت امیز اقتصادی در تاریخ است و‬ ‫قاره اس��یا در ان نقش بس��زایی دارد‪ .‬تحقیقات مک کینزی نشان‬ ‫می دهد در دهه اینده نیمی از رش��د مص��رف در جهان متعلق به‬ ‫اس��یا است‪ .‬این منطقه یکی از مهم ترین بازارها برای شرکت های‬ ‫بین المللی محسوب می شود‪ .‬مصرف کنندگان اسیایی مدتهاست‬ ‫کااله��ای لوکس و برندهای خارج��ی را در اولویت خرید خود قرار‬ ‫داده ان��د‪ .‬نیمی از رش��د مصرف جه��ان در دهه این��ده متعلق به‬ ‫اسیاس��ت‪ ،‬سهم رشد مصرف شهری طی س��ال های ‪1393-94‬‬ ‫تا ‪ 1408-409‬در چین ‪ 31‬درصد‪ ،‬امریکای ش��مالی ‪ 23‬درصد‪،‬‬ ‫امری��کای التین ‪ 8‬درصد‪ ،‬اروپای غربی ‪ 9‬درصد‪ ،‬جنوب اس��یا ‪7‬‬ ‫درصد‪ ،‬شمال شرق اسیا ‪ 6‬درصد‪ ،‬اروپای شرقی ‪ 5‬درصد‪ ،‬صحرای‬ ‫افریقا ‪ 4‬درصد‪ ،‬استرالیا ‪ 1‬درصد و منطقه منا ‪ 3‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫تا سال‪ ،1408- 1409‬این گروه می تواند ‪ 12‬سنت از هر یک دالر‬ ‫از مصرف شهری جهان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫€ €با همه این توفیقات ‪ ،‬به نظر ش�ما ایران چه درس هایی‬ ‫می تواند بگیرد؟‬ ‫همان گون��ه ک��ه گفته ش��د اینده اقتص��اد جهان در دس��تان‬ ‫اقتصادهای اس��یایی اس��ت‪ .‬در عی��ن حال اقتصاده��ای منطقه‬ ‫اس��یا اقتصادهای یکپارچه و همگونی نیس��تند و به دلیل تفاوت‬ ‫س��اختارهای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاس��ی خود‪ ،‬توفیقات انها‬ ‫در عرصه رشد و توس��عه اقتصادی و اجتماعی متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫س��رمایه های بین المللی نیز با توجه به تغییر ش��رایط بین المللی‬ ‫و محیط کس��ب وکار این کش��ورها در حال حرک��ت از یک نقطه‬ ‫ب��ه نقطه دیگرن��د‪ .‬برخی تحلیلگران اقتص��ادی معتقدند مقاصد‬ ‫بعدی سرمایه های بین المللی پس از کشورهای موسوم به بریکس‬ ‫کشورهایی نظیر ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬نیجریه‪ ،‬مکزیک‪ ،‬ویتنام‪ ،‬فیلیپین‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬اندونزی‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬کره جنوبی و همچنین ایران است‪.‬‬ ‫این ‪ 11‬کش��ور معروف به گروه ‪ 11‬هس��تند و معی��ار انتخاب انها‬ ‫رشد سریع جمعیت‪ ،‬رش��د باالی مصرف‪ ،‬افزایش درامد متوسط‬ ‫و ظرفیت صنعتی مناس��ب اس��ت‪ .‬کش��ورهای عضو این گروه از‬ ‫لح��اظ میزان ثب��ات اقتصاد کالن‪ ،‬بلوغ سیاس��ی‪ ،‬درجه باز بودن‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬نوع سیاس��ت های س��رمایه گذاری و تج��اری و کیفیت‬ ‫اموزش با هم متفاوتند و انها را می توان به سه گروه درحال توسعه‬ ‫(ایران‪ ،‬نیجریه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬بنگالدش)‪ ،‬تازه صنعتی شده (ترکیه‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مکزی��ک‪ ،‬ویتنام‪ ،‬فیلیپین) و توس��عه یافته (کره‬ ‫جنوب��ی) طبقه بندی کرد‪ .‬در این میان ای��ران دارای جمعیت باال‬ ‫و تحصیلکرده‪ ،‬زیرس��اخت های نسبتا مناسب اقتصادی و تولیدی‬ ‫اس��ت و ب��ه دلیل دور ب��ودن از فضای اقتصاد جهان��ی می تواند به‬ ‫بزرگترین اقتصاد دارای پتانس��یل رش��د تبدیل شود‪ .‬دور ماندن‬ ‫از فض��ای اقتصاد جهانی و اتکا به درامدهای پایان پذیر نفت باعث‬ ‫ضعف زیرس��اخت های تولید رقابتی و جذب نش��دن سرمایه های‬ ‫داخل��ی و خارجی در اقتصاد کش��ور و ایفای نق��ش در پایین ترین‬ ‫س��طح زنجیره تولید و تجارت جهانی ش��ده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫حضور ایران در منطقه اس��یا فرص��ت مغتنمی برای بهره گیری از‬ ‫منافع اقتصادی این کشورها در راستای رقابت پذیر کردن اقتصاد‬ ‫کش��ور و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی محس��وب‬ ‫می شود‪ .‬رش��د و توسعه اقتصاد کش��ور عالوه بر سرمایه‪ ،‬نیازمند‬ ‫تکنولوژی و دانش فنی است و این مهم بدون تنش زدایی در روابط‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی با دنیا و در عین حال تالش برای عضویت در‬ ‫س��ازمان جهان تجارت که ب��ه بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه خارجی و تقویت منابع انسانی و مدیریت صنعتی کشور‬ ‫کمک خواهد کرد‪ ،‬میسر نیست‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫استرداد‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫مالیات صادرکنندگان‬ ‫عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از اغاز‬ ‫استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان از‬ ‫هفته اینده خبر داد و گفت‪ :‬فرمول برگشت‬ ‫ارز صادراتی سال ‪ ۹۸‬به زودی نهایی و ابالغ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��د الهوت��ی در گفت وگ��و ب��ا مه��ر‪،‬‬ ‫درب��اره اخرین توافقات ص��ورت گرفته میان‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬بانک مرکزی و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیرو دستور وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی در ‪ ۱۵‬مهرماه ‪ ۹۸‬مبنی بر تش��کیل‬ ‫کمیته ویژه ای متشکل از اتاق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و س��ازمان ام��ور مالیاتی برای‬ ‫رفع مسائل و مش��کالت پیش روی استرداد‬ ‫مالیات ارزش افزوده صادرات‪ ،‬جلسه هایی در‬ ‫بانک مرکزی برگزار و مطابق با توافق صورت‬ ‫گرفته مقرر ش��د ت��ا پایان دی م��اه ‪ ،۹۸‬به‬ ‫صادرکنندگان مهلت داده شود تا ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات خ��ود در س��ال ‪ ۹۷‬را به چرخه‬ ‫اقتصادی بازگردانند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر این اس��اس به ان دس��ته از‬ ‫صادرکنندگان��ی ک��ه در س��ال ‪ ۹۷‬صادرات‬ ‫داش��تند‪ ،‬تا پایان دی ‪ ۹۸‬مهلت داده ش��ده‬ ‫تا ارز حاص��ل از صادرات خ��ود را به چرخه‬ ‫اقتص��ادی برگردانن��د که به ای��ن ترتیب‪ ،‬با‬ ‫اتمام این مهلت در هفته های گذش��ته‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی توانست لوح فش��رده (‪ )CD‬اسامی‬ ‫صادرکنندگان��ی که برای صادرات س��ال ‪۹۷‬‬ ‫خ��ود‪ ،‬ارز را ب��ه کش��ور بازگردانده ان��د را به‬ ‫صورت قطعی به سازمان امور مالیاتی ارسال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیته ارزی ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بنا ب��ه توافق ص��ورت گرفته‪،‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی پس از دریافت اطالعات‬ ‫مربوطه از بانک مرکزی نس��بت به پرداخت‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش اف��زوده اقدام خواهد‬ ‫ک��رد که بر این اس��اس‪ ،‬اکنون ک��ه بیش از‬ ‫‪۲۰‬روز از تاریخ اعالم��ی بانک مرکزی مبنی‬ ‫ب��ر مهلت بازگش��ت ارز صادراتی س��ال ‪۹۷‬‬ ‫س��پری ش��ده‪ ،‬لوح فش��رده مربوط از سوی‬ ‫بانک مرکزی اماده و به سازمان امور مالیاتی‬ ‫ارسال شده است که این سازمان نیز در حال‬ ‫تدوین دس��تورالعمل اجرایی ب��رای ابالغ به‬ ‫استان های کشور است‪ .‬پیش بینی می شود در‬ ‫هفته اینده‪ ،‬اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫ص��ادرات س��ال ‪ ۹۷‬که بر اس��اس براوردها‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۱،۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان از مناب��ع‬ ‫صادرکنندگان را بلوکه کرده اس��ت‪ ،‬در مدت‬ ‫زمان کوتاهی به صادرکنندگان مسترد شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته الهوتی‪ ،‬نکته حائز اهمیت درباره‬ ‫اس��ترداد مالی��ات ارزش افزوده ص��ادرات ان‬ ‫اس��ت که هر چقدر که صادرکنندگان نسبت‬ ‫به سال ‪ ،۹۷‬ارز بیشتری را به سیستم بانکی‬ ‫واگذار کرده باشند‪ ،‬به ازای مازاد ارزی که در‬ ‫س��امانه های بانک مرکزی به ثبت رسیده‪ ،‬به‬ ‫هم��ان میزان به عنوان اورده س��ال ‪ ۹۸‬انها‬ ‫منظور می ش��ود که برای استرداد مالیات بر‬ ‫ارزش اف��زوده س��ال ‪ ۹۸‬نیز به عن��وان رفع‬ ‫تعهد ارزی محس��وب ش��ده است و مطابق با‬ ‫دستورالعمل ها‪ ،‬مالیات ارزش افزوده ان نیز به‬ ‫صادرکننده مسترد می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه ایا‬ ‫اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده س��ال ‪۹۸‬‬ ‫نیز بر اساس همین شیوه نامه صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این موضوع باید تعیین‬ ‫تکلیف ش��ود؛ به این معنا ک��ه بانک مرکزی‬ ‫باید برای صادرات س��ال ‪ ۹۸‬به این سواالت‬ ‫پاس��خ دهد که صادرکنن��دگان تا چه زمانی‬ ‫امکان بازگش��ت ارز را خواهند داشت؛ ضمن‬ ‫اینکه بعد از سررس��ید ان مهلت‪ ،‬لوح فشرده‬ ‫اطالع��ات مربوط را به س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫ارس��ال کند تا اس��ترداد مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرات براساس ان صورت گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه‬ ‫صادرات اتاق بازرگان��ی تهران ادامه داد‪ :‬این‬ ‫موضوع و مهلت تعیین ش��ده برای بازگشت‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات در س��ال ‪ ۹۸‬هنوز‬ ‫تعیین تکلیف نش��ده و ظرف روزهای اینده‬ ‫این موضوع نیز از سوی بانک مرکزی تعیین‬ ‫تکلیف خواهد شد؛ اما به هر حال هر میزانی‬ ‫از ارز ک��ه پس از پایان دی ماه س��ال ‪ ۹۸‬در‬ ‫حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی‬ ‫صادرکنن��دگان ب��ه چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫بازگش��ت داده ش��ود‪ ،‬در عملکرد رفع تعهد‬ ‫ارزی س��ال ‪ ۹۸‬انها محاسبه خواهد شد؛ به‬ ‫نحوی ک��ه هر میزان ارز که بیش از صادرات‬ ‫سال ‪ ۹۷‬براساس فرمول اعالی بانک مرکزی‬ ‫به چرخه اقتصادی برگش��ته اس��ت به عنوان‬ ‫اورده صادرات ‪ ۹۸‬منظور می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در همایش صادرات‪ ،‬ترانزیت و اوراسیا مطرح شد‬ ‫سهم ‪ 3‬درصدی صادرات ایران از توافقنامه های تجاری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر تمام پرتقال‬ ‫ایران به روسیه‬ ‫صادر شود‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نیاز‬ ‫وارداتی پرتقال‬ ‫روسیه را تامین‬ ‫می کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل باید نگاه‬ ‫سنجیده به این‬ ‫بازار داشت‬ ‫مشاور امور بین المللی سازمان توسعه تجارت با بیان‬ ‫اینکه متاسفانه ایران تاکنون در عقد توافق ها کامیابی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فقط ح��دود ‪ ۳‬درصد صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ایران زیر پوش��ش چن��د توافقنامه تجاری‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫میره��ادی س��یدی دی��روز در همایش ص��ادرات‪،‬‬ ‫ترانزیت و اوراس��یا گفت‪ ۷۲ :‬درصد ص��ادرات ترکیه‬ ‫و ‪ ۶۷‬درصد ص��ادرات هند توافق ه��ای تجاری انجام‬ ‫می ش��ود و میانگین جهانی این عدد ‪ ۵۰‬درصد است‪،‬‬ ‫یعنی نصف تجارت جهان براس��اس توافق های تجاری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در این حوزه شکافی با جهان‬ ‫داری��م‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬باید توافقنامه اوراس��یا را مغتنم‬ ‫شماریم‪.‬‬ ‫س��یدی با اش��اره به تغییرات اقتص��ادی در ‪ 3‬دهه‬ ‫گذش��ته افزود‪ :‬ضرورت دارد اقتصاد داخلی با اقتصاد‬ ‫کش��ورهای دیگر همکاری داش��ته باش��د اما ایران به‬ ‫دلی��ل تحریم ه��ا و تغییرات داخلی نتوانس��ته در این‬ ‫زمینه موفق باش��د‪ .‬مش��اور امور بین المللی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت تصریح کرد‪ :‬توافق هایی مانند اوراسیا‬ ‫به خصوص وقتی کش��وری هدف تحریم ها قرار دارد‪،‬‬ ‫بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ربع قرن اس��ت که می خواهیم عضو‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی باش��یم تا س��هل و اس��ان با‬ ‫یکدیگ��ر کار کنی��م و ب��ا ‪ ۱۶۴‬کش��ور عضو ‪WTO‬‬ ‫هماهنگ شویم‪.‬‬ ‫س��یدی با اش��اره به انواع توافق های تجاری گفت‪:‬‬ ‫عالی ترین س��طح این توافق ها همان است که اتحادیه‬ ‫اروپا دارد‪ .‬خود اوراس��یا در دس��ته بندی س��وم یعنی‬ ‫اتحادیه گمرکی اس��ت و ‪ 5‬کشوری که عضو اتحادیه‬ ‫اوراسیا هستند‪ ،‬بین خودشان تعرفه را از بین برده‪ ،‬به‬ ‫یک قلمرو گمرکی واحد تبدیل شده اند و همچنین با‬ ‫جهان خارج تعرفه مشترک دارند‪.‬‬ ‫مشاور امور بین المللی سازمان توسعه تجارت درباره‬ ‫استفاده از این توافق ادامه داد‪ :‬بهره مندی از تخفیفات‬ ‫تعرفه ای که اس��ان ترین نوع بهره من��دی از امتیازات‬ ‫موافقتنامه اس��ت که تنها منوط ب��ه ارائه گواهی مبدا‬ ‫خاص موافقتنامه است‪ .‬سطح دوم بهره مندی از حقوق‬ ‫منعکس شده در موافقتنامه است که نیاز به اگاهی از‬ ‫مفاد موافقتنامه دارد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬از انجا که ‪ 3‬سال‬ ‫بع��د‪ ،‬این موافقتنامه به تجارت ازاد تبدیل می ش��ود‪،‬‬ ‫ارزش دارد ب��ه فراتر از موافقتنامه تمرکز کرده و تمام‬ ‫جوانب استفاده از ان را بسنجیم‪.‬‬ ‫س��یدی ح��ذف موان��ع‬ ‫غیر تعرفه ای‪ ،‬انضباط تجاری‪،‬‬ ‫فرصت ه��ای‬ ‫بهب��ود‬ ‫سرمایه گذاری و کسب تجارب‬ ‫دیگ��ر کش��ورها را مهم ترین‬ ‫اهداف این موافقتنامه دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬از فع��االن تج��اری‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در ش��ماره های گذش��ته گفتیم که ب��ه بهانه‬ ‫برگزاری پنجمی��ن دوره از همایش ملی کیفیت‬ ‫و مش��تری مداری با رویکرد نق��ش رقابت پذیری‬ ‫و بهب��ود کیفی��ت در جل��ب رضایت من��دی‬ ‫مصرف کنندگان به س��راغ شرکت های مطرح در‬ ‫حوزه مش��تری مداری و متعهد به ارتقای کیفیت‬ ‫رفته ایم تا از تجربه های انها و موفقیت ش��ان در‬ ‫این زمینه بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫این ش��ماره نیز نوب��ت به ش��رکت قنداوران‬ ‫فارس رس��ید تا در گپ وگفت کوتاهی با علیرضا‬ ‫محم��ودی‪ ،‬مدیرعام��ل این ش��رکت از دیدگاه‬ ‫او درب��اره کیفی��ت و ارتقای ای��ن مولفه مهم در‬ ‫مجموعه خود بدانیم‪.‬‬ ‫شرکت قند اوران فارس در سال ‪ 79‬با گرفتن‬ ‫مجوز از اداره صنعت و معدن و تجارت‪ ،‬کار خود‬ ‫را اغ��از کرد و در س��ال ‪ 85‬به بهره وری رس��ید‪.‬‬ ‫مساحت این کارخانه یک هکتار است و مجهز به‬ ‫دستگاه های تمام اتوماتیک برای تولید قند کله و‬ ‫قندهای خرد شده بسته بندی و بسته بندی شکر‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €تعریف شما از کیفیت چیست؟‬ ‫کیفیت یک محص��ول یا خدمت همان چیزی‬ ‫است که مش��تری طلب می کند‪ .‬اگر محصول یا‬ ‫خدمت ارائه ش��ده در جنبه هایی خاص‪ ،‬کیفیت‬ ‫بسیار باالیی داش��ته باشد‪ ،‬اما مشتری بدان نیاز‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬تنها هزینه ای است که پرداخته‬ ‫شده اما ارزش افزوده ای ایجاد نکرده است‪.‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬یکی از مهم ترین ش��اخص هایی است‬ ‫که مشتریان و مصرف کنندگان کاالها و خدمات‬ ‫در زم��ان تصمیم گیری برای خرید‪ ،‬ان را مدنظر‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫برای اینک��ه بتوان مفهومی کام��ل از موضوع‬ ‫سهم صادرات روسیه از تجارت با ایران ‪ ۶۸‬درصد و سهم واردات‬ ‫ان از ایران نیز ‪ ۵۸‬درصد اس��ت‪ .‬در مجموع روس��یه بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد اقتصاد کش��ورهای اوراسیا را ش��امل می شود و باید به این‬ ‫بازار نگاه ویژه ای داشته باشیم‬ ‫می خواهیم نگاه بلند مدت به اوراس��یا داش��ته باشند؛‬ ‫اینجا بازاری نیس��ت که تنها به ص��ادرات دو کانتینر‬ ‫اکتفا کنیم بلکه اگر ورود اصولی به ان داش��ته باشیم‬ ‫تضمین صادرات بس��یاری از اقالم خواهد بود چرا که‬ ‫حجم نیاز این بازار بسیار باالست‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر تمام پرتقال ایران به روس��یه صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬فقط ‪ ۲۰‬درصد نیاز وارداتی پرتقال روس��یه را‬ ‫تامین می کند و به همین دلیل باید نگاه س��نجیده به‬ ‫این بازار داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ناکامی در صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫دس��تیار وزی��ر نی��رو در‬ ‫کمیس��یون دائم��ی همکاری‬ ‫ای��ران و روس��یه گف��ت‪ :‬این‬ ‫کش��ور فقط ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫محصوالت کش��اورزی شامل‬ ‫‪ ۵۳۰‬میلی��ون دالر س��یب و‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلی��ون دالر خیار وارد‬ ‫می کند؛ اما متاس��فانه پراکن��ده تولید کردن و فقدان‬ ‫س��ازمان دهی مناس��ب باعث ش��ده نتوانیم صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی مناس��بی به این کشور داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫داوود میرزاخان��ی نی��ز در این همایش با اش��اره به‬ ‫اهمی��ت جایگاه روس��یه در توافقنامه اوراس��یا گفت‪:‬‬ ‫روس��یه به لحاظ س��هم مس��احت‪ ،‬جمعی��ت و تولید‬ ‫ناخالص داخلی بین ‪ 5‬کش��ور عضو توافقنامه س��رامد‬ ‫اس��ت‪ .‬تا انجا که از ‪ ۸۶۶‬میلی��ارد دالر حجم تجارت‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬سهم روسیه در صادرات ‪ ۴۹۹‬میلیارد دالر و‬ ‫در واردات ‪ ۲۳۸‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��هم صادرات روس��یه از تجارت با‬ ‫ای��ران ‪ ۶۸‬درصد و س��هم واردات ان از ایران نیز ‪۵۸‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬در مجموع روس��یه بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫اقتصاد کشورهای اوراس��یا را شامل می شود و باید به‬ ‫این بازار نگاه ویژه ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫میرزاخانی با بیان اینکه بازار روس��یه ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات دارد‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬با ای��ن حال نه تنها‬ ‫در تعیین نرخ شکس��ت خورده هستیم بلکه در گرفتن‬ ‫س��هم از ای��ن ب��ازار تاکن��ون برعکس ترکی��ه ناتوان‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫زمانی که روسیه با امریکا و اروپا دچار مشکل شدند‬ ‫ترکیه توانس��ت از این فرصت اس��تفاده کند اما زمان‬ ‫مشکل دار شدنش با ترکیه ما نتوانستیم از این فرصت‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫دس��تیار وزیر نیرو در کمیس��یون دائمی همکاری‬ ‫ایران و روس��یه با اش��اره به ظرفیت های این کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬روس��یه حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلیارد دالر دارو وارد‬ ‫می کن��د‪ ،‬در حالیکه ما ‪ ۹۰‬درص��د داروها را خودمان‬ ‫تولید می کنیم اما نتوانس��تیم سهمی از صادرات این‬ ‫محصول به روسیه داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته وی نمی توانیم ورود مستقیم دارو به روسیه‬ ‫داش��ته باشیم مگر اینکه بخش��ی از تولید را در همان‬ ‫کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫میرزاخان��ی با بی��ان اینکه روس��یه ‪ 5‬میلیارد دالر‬ ‫واردات محص��والت لبن��ی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫بعد از امضای پروتکل قرنطینه دامی توانس��تیم برای‬ ‫‪ 5‬ش��رکت لبنیات��ی مجوز ص��ادرات محصوالت لبنی‬ ‫بگیریم و اکنون ‪ ۴۰‬شرکت مجوز صادرات محصوالت‬ ‫لبنی و ابزی به روسیه را دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به ورود ساالنه ‪ ۵۰‬میلیون متر‬ ‫مربع کاشی و سرامیک توسط روسیه گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫ای��ران تجربه ناموفقی در این زمینه داش��ته اس��ت و‬ ‫کیفیت محصوالت صادراتی به این کش��ور همان بود‬ ‫که به عراق وارد می فرس��تادیم‪ .‬رعایت استانداردهای‬ ‫روس��یه بسیار مهم است اما اینگونه نیست که نتوانیم‬ ‫وارد این بازار شویم‪.‬‬ ‫به گفت��ه میرزاخان��ی همچنین روس��یه واردات ‪۶‬‬ ‫میلیارد دالری کیف و کفش انجام می دهد که س��هم‬ ‫ایران از این بازار ‪۱۴۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت قنداوران فارس ‪:‬‬ ‫استفاده از مواد اولیه با کیفیت شعار اصلی ماست‬ ‫کیفی��ت ارائه ک��رد‪ ،‬باید به ای��ن موضوع توجه‬ ‫داش��ت که یک محصول مناس��ب ضم��ن اینکه‬ ‫باید دارای ویژگی ها و صفات فیزیکی قابل قبول‬ ‫برای مش��تریان باش��د‪ ،‬باید بر نیازها‪ ،‬خواسته ها‬ ‫و انتظارات مش��تری هم درب��اره قیمت‪ ،‬ترکیب‪،‬‬ ‫عملکرد و ‪ ...‬منطبق بوده و انان را براورده کند‪.‬‬ ‫€ €در س�ال تولید ملی و در ش�رایطی که‬ ‫واردات برخ�ی کاالها ممنوع اس�ت کیفیت‬ ‫چه نقشی می تواند در توسعه فروش کاالی‬ ‫ایرانی داش�ته باش�د؟ با توجه به اینکه این‬ ‫فرهن�گ در جامع�ه وج�ود دارد که کاالی‬ ‫خارجی کیفیت بهتری دارد‪.‬‬ ‫بررسی حمایت کشورهای با اقتصاد قوی نشان‬ ‫می دهد انواع حمایت های مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫دول��ت در تولد و رش��د بنگاه ه��ای بزرگ‪ ،‬نقش‬ ‫اساسی داشته است‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران و کارافرین��ان داخلی برای تولید‬ ‫کاالی مرغوب نیازمن��د حمایت های جدی و در‬ ‫عین حال رفع موانع و چالش های اساسی بر سر‬ ‫راه تولید از قبی��ل تامین مالی‪ ،‬بیمه‪ ،‬نرخ باالی‬ ‫سود بانکی‪ ،‬تامین اجتماعی و … هستند‪.‬‬ ‫برنامه ری��زی و سیاس��ت گذاری در کش��ور‬ ‫بای��د ب��ه نح��وی باش��د ک��ه تولیدکنن��ده‬ ‫داخل��ی به راحت��ی بتواند م��واد اولی��ه مرغوب‬ ‫و تجهی��زات م��ورد نی��از خ��ود را تامی��ن‬ ‫کند‪..‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق مصرف‬ ‫کنن�ده چ�ه اقداماتی انجام م�ی دهید و از‬ ‫نگاه ش�ما تحقق این امر مستلزم چیست؟‬ ‫برای مش�تری م�داری چ�ه جایگاهی قائل‬ ‫هستید؟‬ ‫مس��لم ای��ن اس��ت ک��ه ب��رای حمای��ت از‬ ‫مصرف کننده نیز‪ ،‬همانند دیگر مسائل اقتصادی‬ ‫باید روندی اصولی و سازکاری متناسب با اهداف‬ ‫تعیین ش��ده در نظر گرفته شود تا به این صورت‬ ‫اوال‪ :‬نق��ش هدایت گر و متقاب��ل مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده تعریف ش��ود و ثانیاً از سیاست های‬ ‫غیراصول��ی که نه تنها وض��ع مصرف کنندگان را‬ ‫بهبود نداده بلکه به ش��یوه های مختلف از جمله‬ ‫تولی��د کااله��ای بی کیفیت و نامرغ��وب‪ ،‬ایجاد‬ ‫الگوی مص��رف غل��ط‪ ،‬افزایش الودگ��ی‪ ،‬ایجاد‬ ‫بی اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف کننده را‬ ‫در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است‪،‬‬ ‫جلوگیری شود‪..‬‬ ‫€ €اگر در حوزه صادرات نیز فعال هس�تید‬ ‫بفرمایید که چ�ه فاکتورهایی را برای رونق‬ ‫بیش�تر این بخش و تصاح�ب بازارها به کار‬ ‫می گیرید؟‬ ‫توس��عه ص��ادرات می توان��د منجر ب��ه تامین‬ ‫نقدینگی مورد نی��از واحدهای تولیدی از طریق‬ ‫ف��روش کاالهای تولی��دی در بازارهای صادراتی‬ ‫ش��ود؛ این در شرایطی اس��ت که به دلیل برخی‬ ‫محدودیت های ب��ازار داخلی‪ ،‬تامی��ن نقدینگی‬ ‫کارخانه ها با برخی مش��کالت روبه رو ش��ده که‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬چنانچه تامین نقدینگی از طریق‬ ‫بازار داخلی فراهم نباش��د‪ ،‬باید با رونق صادرات‬ ‫خال ان را پر کرد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ارائ�ه کیفیت ب�اال تا چ�ه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ته و ب�ه تجهی�ز‬ ‫زیر ساخت های مربوط پرداخته اید؟‬ ‫استفاده از مواد اولیه با کیفیت شعار اصلی این‬ ‫مجموعه اس��ت و ما در راستای افزایش کیفیت‬ ‫محص��ول از به روزترین تجهیزات و دس��تگاه ها‬ ‫استفاده کرده ایم‪..‬‬ ‫€ €حضور در فراینده�ای ارزیابی همایش‬ ‫ملی کیفی�ت و مش�تری مداری چه تاثیری‬ ‫بر روند کیفی س�ازی محصوالت و خدمات‬ ‫مجموعه شما خواهد داشت؟‬ ‫هدف از حض��ور در این همایش که مربوط به‬ ‫کیفیت و مشتری مداری است‪ ،‬نشان دادن تالش‬ ‫روز اف��زون این مجموعه ب��رای افزایش کیفیت‬ ‫محص��والت و رضای��ت ‪۱۰۰‬درصدی مش��تریان‬ ‫اس��ت که با یاری خدا شاهد روند رو به رشد این‬ ‫مسئله در این مجموعه هستیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫روایتی از نمایشگاه خودرو شیکاگو‬ ‫اسیایی ها رویداد امریکایی را در مشت گرفتند‬ ‫نمایشگاه خودرو شیکاگو یکی از قدیمی ترین گردهمایی های‬ ‫خودرویی جهان اس��ت که هر س��ال در اوایل ماه فوریه برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در این نمایشگاه چند روزی است که برای خبرنگاران‬ ‫و اصحاب رس��انه باز ش��ده و از روز ش��نبه‪ 19 ،‬تا ‪ 28‬بهمن نیز‬ ‫بازدید برای عموم مردم ازاد است‪.‬‬ ‫مث��ل دیگ��ر نمایش��گاه های مربوط ب��ه ح��وزه حمل ونقل‪،‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو ش��یکاگو نی��ز در حال از دس��ت دادن رونق‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما با وج��ود این برخی خودروس��ازان تصمیم گرفته اند‬ ‫در این نمایش��گاه جدیدترین محصوالت خود را به جهانیان به‬ ‫وی��ژه م��ردم امریکا معرفی کنند‪ .‬در این نوش��تار قصد داریم به‬ ‫طور خالصه به بعضی از مهم ترین مدل های رونمایی ش��ده در‬ ‫شیکاگو بپردازیم‪.‬‬ ‫نیسان فرانتیر یکی از مدل هایی است که در نمایشگاه خودرو‬ ‫ش��یکاگو حضور دارد‪ .‬شاید بدانید که این پیکاپ ژاپنی ‪16‬سال‬ ‫گذشته تاکنون بدون تغییر ظاهری خاصی تولید شده و اکنون‬ ‫باز هم با همان چهره اشنای خود به شیکاگو امده است‪.‬‬ ‫اما دلیل حضور پیکاپ ژاپنی ها در شیکاگو به پیشرانه جدید‬ ‫ان مربوط می شود‪ .‬کمپانی نیسان در نظر دارد فرانتیر را با موتور‬ ‫‪ ۳.۸‬لیتری ‪ V۶‬جدید و گیربکس ‪ ۹‬سرعته به فروش برساند‪ .‬به‬ ‫گفته سازنده ‪ ۹۳‬درصد از قطعات این موتور از نو طراحی شده‪،‬‬ ‫به همین جهت قادر است ‪ ۳۱۰‬اسب بخار قدرت و ‪ ۳۸۱‬نیوتن‬ ‫متر گش��تاور تولید کند‪ .‬قدرت این موتور در مقایسه با نمونه ‪۴‬‬ ‫لیتری ‪ V۶‬قبلی به اندازه ‪ ۴۹‬اسب بخار افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫درباره قیمت نس��خه بروز ش��ده از نیسان فرانتیر ‪ ۲۰۲۰‬فعال‬ ‫اطالعاتی در اختیار رس��انه ها قرار نگرفته‪ ،‬ولی بهای مدل پایه‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۲۹۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫کمپان��ی المانی مرس��دس بن��ز ون کمپر متری��س ویکندر‬ ‫(‪ )Metris Weekender‬را در غرفه خود به نمایش گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این ون فضای کافی برای نشستن پنج نفر و خواب چهار‬ ‫نفر را در خود دارد‪ .‬سقف این کمپر به صورت پاپ اپ (از جای‬ ‫خود خارج ش��ونده) طراحی ش��ده و دو نفر می توانند در فضای‬ ‫مربوطه استراحت کنند‪.‬‬ ‫صندلی ه��ای داخل متریس ویکندر چرخان هس��تند‪ .‬برای‬ ‫افرادی که دوست دارند با این خودرو به دل طبیعت زده و چند‬ ‫روزی را به دور از هیاهوهای ش��هری س��پری کنند‪ ،‬مرس��دس‬ ‫بن��ز امکانات��ی چون پنل خورش��یدی‪ ،‬س��ایه ب��ان‪ ،‬توری ضد‬ ‫حش��رات و چادری را که به قس��مت عقب اتاق اضافه می ش��ود‬ ‫پیشنهاد می کند‪ .‬البته باید گفت که در متریس ویکندر خبری‬ ‫از اش��پزخانه مجهز یا س��رویس بهداش��تی نبوده و این ون یک‬ ‫خودروی تفریحی کامل محس��وب نمی ش��ود‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫مرس��دس بن��ز با معرفی متریس ویکندر در ح��ال ارزیابی بازار‬ ‫ایاالت متحده برای عرضه مدل های مشابه در این کشور باشد‪.‬‬ ‫خودروس��از امریکایی فورد در اقدامی غیر قابل پیش بینی از‬ ‫مدل ‪ ۲۰۲۰‬سوپر اتومبیل ‪ GT‬در شیکاگو رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫این نسخه به لحاظ فنی مورد بازنگری قرار گرفته و اکنون در دو‬ ‫نسخه که از ظاهری متمایزتر برخوردارند‪ ،‬قابل انتخاب است‪.‬‬ ‫موت��ور ‪ ۳.۵‬لیت��ری ‪ V۶‬و توئین توربوی ف��ورد ‪۲۰۲۰ GT‬‬ ‫ب��ا اصالحات��ی که صورت گرفته توانایی تولید ‪ ۶۶۰‬اس��ب بخار‬ ‫ق��درت را دارد ک��ه در مقایس��ه با قبل ‪ ۱۳‬واح��د افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر موتور مهندس��ین فورد در اینترکولر و سیستم‬ ‫تعلی��ق ‪ GT‬نی��ز بازنگ��ری کرده اند‪ .‬اگزوز تیتانیومی س��اخت‬ ‫ش��رکت ‪ Akrapovic‬که ‪ ۱۰‬ه��زار دالر قیمت دارد‪ ،‬از دیگر‬ ‫ویژگی های استاندارد فورد ‪ ۲۰۲۰ GT‬است‪.‬‬ ‫فورد ‪ ۲۰۲۰ GT‬دو نسخه با نام های ‪ Liquid Carbon‬و‬ ‫‪ Gulf Racing Heritage Livery‬دارد ک��ه وجه تمایز انها‬ ‫نمای ظاهری ش��ان است‪ .‬نسخه ‪ Liquid Carbon‬همانگونه‬ ‫که از نامش نیز مشخص است‪ ،‬اجزای بدنه و رینگ هایی از فیبر‬ ‫کربن دارد‪ .‬طرح ظاهری نس��خه ‪Gulf Racing Heritage‬‬ ‫‪ Livery‬ه��م از طرح خودرو ‪ GT۴۰‬که در س��ال های ‪۱۹۶۸‬‬ ‫و ‪ ۱۹۶۹‬قهرمان مسابقات لمان شد‪ ،‬الگوبرداری شده است‪.‬‬ ‫کرایس��لر دیگر خودروس��از امریکایی است که با نسخه فیس‬ ‫لیفت مینی ون پاس��یفیکا در نمایش��گاه خودرو شیکاگو حاضر‬ ‫شده؛ مدل ‪ ۲۰۲۰‬از این ون محبوب هم به لحاظ ظاهری و هم‬ ‫به لحاظ فنی تغییراتی را به خود دیده اس��ت‪ .‬در بحث ظاهری‬ ‫بازنگری در ش��کل چراغ ها‪ ،‬س��پرها و جلوپنج��ره از مهم ترین‬ ‫تغیی��رات قابل ذکر هس��تند‪ .‬در داخل کابین ه��م باید به بهره‬ ‫گیری از نمایش��گر ‪ ۱۰.۱‬اینچی‪ ،‬سیس��تم اینفوتینمنت جدید‬ ‫‪ ۵ Uconnect‬ب��ا پش��تیبانی از اپ��ل کارپل��ی و اندروید اتو و‬ ‫همچنین اضافه ش��دن پورت های متع��دد ‪ USB‬تایپ ‪ A‬و ‪C‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫در بخش فنی پاس��یفیکا اکنون در تمامی تریم ها با سیس��تم‬ ‫انتق��ال ق��درت به هر چهار چرخ قابل انتخاب بوده و با چند نوع‬ ‫رینگ و الس��تیک عرضه می ش��ود‪ .‬سیستم ‪ AWD‬این ون به‬ ‫گونه ای طراحی ش��ده که بسته به ش��رایط می تواند کل نیرو را‬ ‫به چرخ های محور عقب یا چرخ هایی که بیشترین چسبندگی‬ ‫را دارند ارسال کند‪.‬‬ ‫مثل س��ابق نیروبخش کرایسلر پاسیفیکا ‪ ۲۰۲۰‬همان موتور‬ ‫‪ ۳.۶‬لیت��ری ‪ V۶‬با ‪ ۲۸۷‬اس��ب بخار ق��درت و ‪ ۳۳۵‬نیوتن متر‬ ‫گش��تاور اس��ت‪ .‬نس��خه هیبریدی این مینی ون محبوب حال‬ ‫می توان��د در حال��ت تم��ام الکتریکی تا ‪ ۳۰‬مایل مس��افت (‪۴۸‬‬ ‫کیلومتر) را پش��ت س��ر بگذارد‪ .‬اما یکی از خودروهای متفاوت‬ ‫رونمایی شده در این دوره از نمایشگاه خودرو شیکاگو بی گمان‬ ‫‪ Ice Princess XF۵۸‬اس��ت‪ .‬این اتومبیل کالس��یک ش��ش‬ ‫چرخ در واقع ترکیبی از یک دس��تگاه اس��تودبیکر و ش��ورولت‬ ‫قدیمی بوده و از بدنه ای کامال منحصر به فرد برخوردار است‪.‬‬ ‫‪ Ice Princess XF۵۸‬توس��ط ش��رکت ‪Klairmont‬‬ ‫‪ Kollections‬به نمایش گذاش��ته ش��ده؛ این خودرو ظرفیت‬ ‫حمل دو سرنش��ین را دارد‪ ،‬جالب اینکه کابین موجود یکپارچه‬ ‫نب��وده و ه��ر سرنش��ین درون محفظ��ه شیش��ه ای مجزا جای‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫درباره مش��خصات فن��ی ‪ Ice Princess XF۵۸‬اطالعاتی‬ ‫در دست نیست‪ ،‬ولی به احتمال زیاد در زیر کاپوت کشیده ان‬ ‫موتور حجیم ‪ ۸.۲‬لیتری س��اخت کادیالک قرار دارد‪ .‬این موتور‬ ‫که پیش تر در دیگر مدل ها به کار گرفته ش��ده ‪ ۴۰۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪ ۷۴۰‬نیوتن متر گشتاور تولید می کند‪.‬‬ ‫امس��ال دو خودروساز اس��یایی هیوندای‪-‬کیا و تویوتا حضور‬ ‫پررنگی در نمایش��گاه ش��یکاگو دارند‪ .‬فیس لیفت کادنزا یکی‬ ‫از م��دل هایی اس��ت ک��ه هیوندای کیا با خود ب��ه امریکا اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نسخه که ژوئن گذشته در قالب ‪ Premier K۷‬در‬ ‫کره جنوبی رونمایی ش��ده‪ ،‬اینک به طور رسمی برای بازارهای‬ ‫بین المللی نیز معرفی می شود‪ .‬همانطور که پیش تر به اطالعتان‬ ‫رسانده ایم‪ ،‬فیس لیفت نسل کنونی کادنزا چه در نمای ظاهری‬ ‫و چه در داخل کابین متحمل تغییرات بسیار زیادی شده است‪.‬‬ ‫ترکی��ب چراغ ها و جلوپنج��ره در کادنزای ‪ ۲۰۲۰‬به گونه ای‬ ‫اس��ت که کیا از عبارت «در اغوش کشیدن» جلوپنجره توسط‬ ‫چراغ ها استفاده کرده است‪ .‬در نمای عقب‪ ،‬کادنزا ‪ ۲۰۲۰‬از رویه‬ ‫معمول این روزها یعنی چراغ های سرتاسری پیروی کرده و سپر‬ ‫باز طراحی شده است‪.‬‬ ‫امس��ال دو خودروساز اسیایی هیوندای‪-‬کیا و تویوتا حضور پررنگی در‬ ‫نمایش��گاه شیکاگو دارند‪ .‬فیس لیفت کادنزا یکی از مدل هایی است که‬ ‫هیوندای کیا با خود به امریکا اورده است‬ ‫در داخ��ل کابین دگرگونی داش��بورد و تعبیه یک نمایش��گر‬ ‫‪ ۱۲.۳‬اینچ��ی عریض برای سیس��تم اینفوتینمنت‪ ،‬نمایش��گر‬ ‫دیجیتال پشت فرمان‪ ،‬عوض شدن شکل خروجی های سیستم‬ ‫تهویه مطبوع‪ ،‬فرمان و دس��ته دنده جدید از جمله ویژگی های‬ ‫کادنزا ‪ ۲۰۲۰‬هستند‪ .‬فروش فیس لیفت کادنزا از اواخر امسال‬ ‫در بازارهای بین المللی اغاز می شود‪.‬‬ ‫کره ای ها نسخه هیبریدی نسل جدید سوناتا را نیز در معرض‬ ‫بازدیدکنندگان نمایشگاه خودرو شیکاگو قرار داده اند‪ .‬پیشرانه‬ ‫این خودرو متش��کل از یک موتور ‪ ۲‬لیتری چهار سیلندر و یک‬ ‫موتور الکتریکی اس��ت‪ .‬این پیشرانه در مجموع ‪ ۱۹۲‬اسب بخار‬ ‫ق��درت تولید نموده و در همکاری با گیربکس ش��ش س��رعته‬ ‫خودکار چرخ ها را به حرکت وادار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته هیوندای تریم ‪ Blue‬از س��وناتا ک��ه در ان بیش از‬ ‫هر چیز بر میزان مصرف س��وخت بهینه تاکید ش��ده‪ ،‬در هر صد‬ ‫کیلومت��ر ترکیبی مصرف س��وختی برابر با ‪ ۴.۵۲‬لیتر دارد‪ .‬این‬ ‫رقم در ش��هر و اتوبان به ترتیب ‪ ۴.۷‬و ‪ ۴.۳۵‬لیتر اعالم ش��ده؛‬ ‫ضم��ن اینک��ه با یک باک پر س��وناتای هیبریدی قادر اس��ت تا‬ ‫‪ ۱،۱۰۴‬کیلومت��ر را طی کند‪ .‬این نس��خه از بهار امس��ال راهی‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت تویوتا با انبوهی از نسخه های ویژه به شیکاگو عزیمت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما در میان این نسخه های ویژه تریم جدید ‪XSE‬‬ ‫از ک��راس اوور پرطرفدار هایلندر بیش از بقیه موارد جلب توجه‬ ‫می کن��د‪ .‬در این تریم مهندس��ین تویوتا در بخش هایی از بدنه‬ ‫بازنگری نموده و س��عی کرده اند به لحاظ ظاهری ان را از س��ایر‬ ‫اعضای خانواده جذاب تر و البته متمایزتر کنند‪.‬‬ ‫در بخش فنی هم سیستم تعلیق برای رانندگی اسپرت تنظیم‬ ‫ش��ده و فرمان برقی به گونه ای کالیبره ش��ده که حسی اسپرت‬ ‫به راننده منتقل کند‪ .‬تریم ‪ XSE‬با سیستم انتقال قدرت به هر‬ ‫چهار چرخ قابل س��فارش است؛ این سیستم توانایی هدایت ‪۵۰‬‬ ‫درصد از نیروی تولیدی موتور به محور عقب را دارد‪.‬‬ ‫نیروبخ��ش تویوتا هایلندر ‪ XSE‬همان موتور ‪ ۳.۵‬لیتری ‪V۶‬‬ ‫به کار گرفته شده در سایر تریم ها است‪ .‬این موتور توانایی تولید‬ ‫‪ ۲۹۵‬اس��ب بخار قدرت و ‪ ۳۵۶‬نیوتن متر گش��تاور را دارا است‬ ‫و نیروی ان از طریق گیربکس هش��ت سرعته خودکار به سمت‬ ‫چرخ ها هدایت می شود‪.‬‬ ‫تویوتا می گوید تریم ‪ XSE‬مابین تریم های ‪ XLE‬و ‪Limited‬‬ ‫ج��ای گرفت��ه و از پاییز پیش رو به عنوان مدل ‪ ۲۰۲۱‬به فروش‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬گفتنی اس��ت تویوتا دو نسخه ‪Nightshade‬‬ ‫‪ Edition‬و ‪ Trail Edition‬از س��ه م��دل تاکوم��ا‪ ،‬توندرا و‬ ‫‪ ۴Runner‬را نیز در غرفه خود به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫نسخه ‪ Nightshade Edition‬بر جذابیت ظاهری و کیفیت‬ ‫کابین تمرکز ش��ده؛ در نس��خه ‪ Trail Edition‬هم تویوتا به‬ ‫دنبال جلب نظر مثبت ماجراجویانی است که زیاد به مسیرهای‬ ‫افرود می روند‪.‬‬ ‫عملکرد درخشان فوالد خوزستان در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫صنعت فوالد در ایران بیش از ‪ ۵۰‬س��ال سابقه دارد‪ .‬فوالد خوزستان‬ ‫به عنوان سازمان سرامد کشور‪ ،‬بزرگترین عرضه کننده شمش فوالدی‪،‬‬ ‫دومی��ن قطب تولید فوالد خام در کش��ور و یکی از بنگاه های پیش��رو‬ ‫اقتص��اد مل��ی و بین المللی در حال فعالیت اس��ت‪ .‬این مجموعه بزرگ‬ ‫ل قبول از دانش‬ ‫صنعتی با بیش از ‪ ۱۱‬هزار نیروی انس��انی با سطحی قاب ‬ ‫فن��ی و تکنولوژی��ک‪ ،‬نقش محوری در تامین فوالد خام را در راس��تای‬ ‫رشد اقتصادی کشور در دست اجرا دارد‪ .‬فوالد خوزستان همواره ضمن‬ ‫اولویت بخش��ی به تامین مواد اولیه نوردکاران کش��ور و عرضه شمش‬ ‫ ‬ ‫در ب��ازار داخلی‪ ،‬م��ازاد تولید را در بازارهای صادرات��ی و به بیش از ‪۲۰‬‬ ‫کش��ور جهان صادر می کند‪ .‬روند افزایشی تناژ تولیدی و ارزش فروش‬ ‫صادراتی طی سال های جاری‪ ،‬مهر تاییدی بر این ادعا است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید‬ ‫برنامه پیش بینی تولید سال ‪ ۹۸‬دستیابی به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫شمش فوالد است که با گذشت ده ماه از سال‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزار تن‬ ‫ان محقق ش��د‪ .‬از روند تولید دیگر محصوالت شرکت فوالد خوزستان‬ ‫می ت��وان ب��ه تولید بیش از ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۲۵۰‬هزار تن اهن اس��فنجی‪،‬‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تن گندله اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��رای ارزیاب��ی اجمالی وضعی��ت تولید بهترین ش��اخص رجوع به‬ ‫امارهاست؛ بیش��ترین میزان تولید فوالد خوزستان به میزان ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫‪ ۶۵۴‬ت��ن مربوط ب��ه ‪ ۱۴‬اذرماه ‪ ۹۷‬بود که با تالش و همت فوالد مردان‬ ‫شکس��تن رکورد در س��ال ‪ ۹۸‬در کمتر از دو ماه‪ ،‬س��ه مرتب ه تکرار شد‪.‬‬ ‫اولین شیرینی افزایش تولید‪ ،‬در تاریخ ‪ ۱۰‬اذر ‪ ۹۸‬با تولید روزانه ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۸۹‬ت��ن رق��م خورد‪ .‬اما این رقم فوق العاده ب��رای فوالد مردان کافی‬ ‫نب��ود و ‪ ۶‬دی ماه ‪ ۹۸‬در فاصله کمتر از یک ماه‪ ،‬با تولید روزان ه ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۳‬تن‪ ،‬رکورد دیگری به ثبت رس��ید‪ .‬در شرایطی که تحریم ها به اوج‬ ‫ی ماه‬ ‫خود رس��یده بود ‪ ،‬با ثبت تولید روزانه ‪۱۲‬هزار و ‪ ۹۹۰‬تن در ‪ ۲۰‬د ‬ ‫‪ ،۹۸‬فوالد خوزستان برای سومین مرتبه به رکورد تولید دست یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات‬ ‫در چند س��ال اخیر ص��ادرات محصوالت فوالد خوزس��تان با هدف‬ ‫ارزاوری برای کش��ور و با نگاه اولویت تامین داخل‪ ،‬روند پایداری داشته‬ ‫است‪ .‬نقشه اس��تراتژی صادرات بر محورهای رضایت مشتری‪ ،‬تحویل‬ ‫به موق��ع و پایدار‪ ،‬ارائه محصوالت و ش��رایط پرداخت رقابتی‪ ،‬کیفیت‬ ‫مطلوب و پاس��خگویی و ارائه راهنمایی تجاری فنی پای ه گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این رویکرد باعث افزایش رضایت مشتری و جلب نظر خریداران‬ ‫بین المللی ش��د‪ .‬از ن��کات قابل توجه در فوالد خوزس��تان‪ ،‬تولید بیلت‬ ‫سفارش��ی اس��ت‪ ،‬به طوری که به مشتری امکان س��فارش و تغییر در‬ ‫ترکیب بیلت تولیدی با توجه به نیاز خود را می دهد‪.‬‬ ‫کش��ورهای ‪( CIS‬روس��یه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬چین) مه م ترین رقبای فوالد‬ ‫خوزس��تان در ح��وزه ص��ادرات هس��تند‪ .‬مرغوبیت کاال از یک س��و‪،‬‬ ‫دسترس��ی به اب ه��ای ازاد و مصرف کنندگان ح��وزه خلیج فارس از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬باعث ش��ده اقبال بازار به محصوالت این شرکت‪ ،‬بیش از‬ ‫دیگر کشورهای تولیدکننده فوالد باشد‪ .‬این شرکت توانسته‪ ،‬از ابتدای‬ ‫س��ال تاکنون برنام ه و هدف صادراتی خود را پوش��ش صدرصدی دهد‪.‬‬ ‫در ارزیابی ش��اخص درامد و فروش‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان در سال‬ ‫‪ ۹۸‬و ت��ا پایان مهرماه‪ ،‬در طول هفت م��اه ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۴۶۷‬میلیارد ریال‬ ‫محصول به فروش برس��اند که نسبت به دوره مش��ابه در سال پیش‪ ،‬از‬ ‫افزایش ‪ ۶۳‬درصدی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬این عملکرد مثبت در حوزه‬ ‫صادرات باعث ش��د این شرکت در سال ‪ ۹۸‬به عنوان صادرکننده نمونه‬ ‫کشور معرفی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در سال جاری از نگاه سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار در میان چهل ش��رکت برتر بورسی کشور قرار گرفت‪ .‬در مجمع‬ ‫عمومی عادی سال ‪ ،۹۷‬سود سهام از میزان ‪ ۱۱۲۰‬ریال به ازای هر سهم‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۶۵۰‬ریال در سال ‪ ۹۷‬افزایش پیدا کرد که این میزان‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۹۴‬درصدی سود خالص را نش��ان می دهد‪ .‬در دوره عملکرد یک‬ ‫ماهه منتهی به ‪ ۳۰‬دی ماه س��ال ‪ ۹۸‬نیز حدود ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۱۶۱‬میلیارد‬ ‫ریال درامد فروش محقق ش��ده‪ ،‬که این رقم در مقایسه با درامد فروش‬ ‫ان در دوره مش��ابه سال مالی گذش��ته با رشد ‪ ۲۹‬درصدی همراه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین قیمت سهام این شرکت در سال ‪ ۹۴‬از ‪ ۲۴۴۰‬ریال به‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰‬ریال تاکنون رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیت های اجتماعی‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در سال های اخیر در حوز ه مسئولیت پذیری‬ ‫ت که شاخص ترین ان‬ ‫اجتماعی فعالیت های گسترده ای انجام داده اس ‬ ‫بهره برداری از ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان با اعتبار بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ری��ال جهت رفاه عالقمندان ب��ه ورزش و کمک ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫ل زدگان و تامین کلیه اقالم مورد نی��از انان در فروردین‬ ‫ریال��ی به س��ی ‬ ‫ماه سال جاری بود‪.‬همچنین فوالد خوزستان به منظور حمایت مناطق‬ ‫محروم و کمتر توسعه یافته‪ ،‬اقدام به تشکیل قرارگاه مرکزی محرومیت ‬ ‫زدایی ش��هدای فوالد نمود‪ ،‬که تاکنون فعالیت های چشم گیری انجام‬ ‫ داده اس��ت؛ پروژه احداث درمان��گاه قلعه چنعان‪ ،‬احداث مرکز اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای قلعه چنعان‪ ،‬اهدای بس��ته های حمایتی به خانواده های‬ ‫کم بضاعت‪ ،‬اعزام گروه های تخصصی پزشکی به مناطق محروم‪ ،‬تامین‬ ‫اقالم اموزش��ی و فرهنگی‪ ،‬برگزاری جش��ن ها و مراس��مات مذهبی‪،‬‬ ‫توس��عه چشم گیر فضای س��بز و توجه ویژه به محیط زیست و حمایت‬ ‫همه جانبه از ش��رکت های مرتبط فوالدی در اس��تان‪ ،‬تنها بخش��ی از‬ ‫فعالیت های انجام شده این شرکت تاکنون است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگام در بومی سازی‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان یک بنگاه اقتصادی مادر است که استمرار‬ ‫فعالیت های��ش به بقای صنایع داخل��ی کوچک کمک می کند‪ .‬فعالیت‬ ‫مس��تمر تامین کنندگان و س��ازندگان قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد اولیه‬ ‫از ارکان اساس��ی چرخه اقتصادی کش��ور به شمار می اید و در دسترس‬ ‫بودن صنایع در داخل باعث امنیت خاطر ش��رکت های بزرگ می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این رویکرد‪ ،‬فوالد خوزس��تان تامین مواد‪ ،‬قطع��ات و تجهیزات را با‬ ‫اتکا به صنایع داخل و بومی س��ازی ان دنبال کرده اس��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫توانس��ته اس��ت بیش از ‪ ۲۵‬ه��زار قطعه و تجهیز مختل��ف را طی چند‬ ‫ش‪‎‬های مهندس��ی معکوس و ب��ا اتکا بر دانش و‬ ‫دهه و با اس��تفاده از رو ‬ ‫توانایی های داخلی بومی س��ازی کند‪ .‬تحریم های چند س��ال اخیر در‬ ‫ظاهر‪ ،‬کار تامین قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد مرتبط با فوالد را سخت کرده‬ ‫است‪ ،‬اما در عمل عکس این تصور شکل واقعی به خود گرفته و زمینه ی‬ ‫خودب��اوری‪ ،‬اعتماد متقابل و جلوگی��ری از خروج میلیون‪‎‬ها دالر ارز از‬ ‫کشور را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬فوالد خوزستان همچنین اولین نمایشگاه‬ ‫تخصصی بومی سازی را با هدف شناسایی توانمندی تامین کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬ه م افزایی دانش فنی و توس��عه صنایع کوچک‪،‬‬ ‫در مرداد ‪ ۹۸‬برگزار نمود‪ .‬دومین قطب فوالدسازی کشور در چهار دهه‬ ‫فعالیت‪ ،‬همواره تامین تجهیزات مورد نیازش را به تولیدکنندگان داخل‬ ‫کشور اختصاص داده و اعتقاد گروه فوالد خوزستان حمایت همه جانبه ‬ ‫صنعتگران داخلی اس��ت؛ چرا که معتقد اس��ت با تکی��ه به دانش فنی‬ ‫جوانان‪ ،‬عالوه بر حفظ ارز کش��ور به ش��کوفایی صنعت و اشتغال زایی‬ ‫کمک نمود ه اس��ت‪ .‬ناگفته نماند که اس��تان خوزس��تان نگین صنعت‬ ‫ب های ازاد‪،‬‬ ‫کشور است و پتانسیل های بسیاری از قبیل‪ :‬دسترسی به ا ‬ ‫انرژی‪ ،‬مناطق ازاد تجاری‪ ،‬بندرگاه و البته جوانان متخصص دارد و این‬ ‫شرکت سعی دارد با استفاده از ظرفیت های موجود گام بلندی در جهت‬ ‫رونق تولید و اشتغال زایی بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردها و افتخارات‬ ‫کس��ب تندیس زرین جایزه ملی تعالی س��ازمانی و معرفی شرکت‬‫فوالد خوزستان به عنوان سازمان سرامد کشور‬ ‫ در دومین ایین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کش��ور‪،‬‬‫ش��رکت فوالد خوزستان تندیس زرین ش��رکت صنعتی برتر کشور در‬ ‫حوزه مس��ئولیت پذیری اجتماعی و خدمت رس��انی به مردم را کسب‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫ در مراس��م بیست و سومین سالروز ملی صادرات‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬‫خوزس��تان لوح و تندیس «صادرکننده نمونه کش��ور» در سال ‪ ۹۸‬را از‬ ‫اس��حاق جهانگیری معاون اول ریاس��ت جمهوری و رضا رحمانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دریافت کرد‪.‬‬ ‫ در اج�لاس توس��عه ص��ادرات ای��ران (‪ )Iran exportex‬ک��ه‬‫بزرگ ترین اجالس مشترک س��رامدان تولید و صادرات ایران به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با کسب سه مقام ارزشمند‪:‬‬ ‫عقاب طالیی مدیریت موفق در تجارت صنعت فوالد و صنایع وابس��ته‪،‬‬ ‫جای��زه بین المللی تولید برترین محصول منطبق با ش��اخص های بازار‬ ‫جهان��ی صادرات و تندیس ملی برترین ت��وان علمی و رقابتی در تولید‬ ‫و کیفیت صنایع فوالد‪ ،‬س��ه نش��ان برتر را به کلکسیون افتخارات فوالد‬ ‫خوزستان اضافه نمود‪.‬‬ ‫ در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک از شرکت‬‫فوالد خوزس��تان به عنوان کسب وکار پیشرو در پیاده سازی استراتژی‬ ‫اقتصاد مقاومتی تقدیر شد‪.‬‬ ‫ در شش��مین همایش ملی مدیریت جه��ادی با رویکرد «مدیریت‬‫جهادی‪ ،‬الزمه توس��عه و پیش��رفت کش��ور» مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬مدیر نمونه جهادی کش��ور ش��د و لوح تقدیر و نشان مدیر‬ ‫برگزیده جهادی را از وزیر صمت دریافت نمود‪.‬‬ ‫ در پنجمی��ن جش��نواره فرهنگ��ی هن��ری بلوط‪ ،‬ش��رکت فوالد‬‫خوزس��تان به عنوان ش��رکت برتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫امدادرس��انی به حادثه دیدگان سیل س��ال جاری کشور‪ ،‬تندیس ملی‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ همچنین فوالد خوزستان در سال جاری موفق به کسب گواهینامه‬‫معیار مصرف انرژی براس��اس استاندارد ‪ ۹۶۵۳‬شد و از افتخارات دیگر‬ ‫این شرکت می توان به کسب گواهینامه های‪:‬‬ ‫ نظام مدیریت زیست محیطی ‪ISO 14001: 2015‬‬‫ نظ��ام مدیریت ایمنی و بهداش��ت حرفه ای ‪OHSAS 18001:‬‬‫‪2007‬‬ ‫ نظام مدیریت انرژی ‪ISO 50001: 2011‬‬‫‪ -‬نظام مدیریت اموزش ‪ISO 10015: 1999‬‬ ‫ نظام مدیریت کیفیت ‪ISO 9001: 2015‬‬‫ نظام مدیریت رضـایت مشتری ‪ISO 10004: 2018‬‬‫ نظام مدیریت رس��یدگی به ش��کایات مش��تری ‪ISO 10002:‬‬‫‪2018‬‬ ‫و تدوین استانداردهای شمش و میلگرد اشاره نمود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های توسعه‬ ‫ تملک ش��رکت صنعت��ی معدنی توس��عه فراگیر س��ناباد با تولید‬‫‪ ۵/۲‬میلیون کنس��انتره در باالدس��ت زنجیره و تالش ب��رای راه اندازی‬ ‫کارخان��ه گندله س��ازی با ظرفیت ‪ ۵/۲‬میلیون تنی این ش��رکت که در‬ ‫ن ماه سال جاری افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫بهم ‬ ‫ اح��داث پ��روژه کارخانه م��گا مدول اهن اس��فنجی ب��ا ظرفیت‬‫‪ ۷/۱‬میلیون تن‬ ‫ احداث پروژه ایستگاه پست برق ‪ ۴۰۰‬کیلو ولت‬‫ احداث کارخانه فوالدس��ازی صنعت فوالد شادگان از شرکت های‬‫زیر مجموعه فوالد خوزس��تان که در شهریورماه سال ‪ ۹۹‬به بهره داری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ تمل��ک ش��رکت فوالد اکس��ین و تکمیل زنجیره ف��والد در پایین‬‫دس��ت زنجیره که یکی از مهمترین چالش ها و نیازهای اساسی استان‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬صنعت فوالد و البته اقتصاد کشور است و این تملک باعث‬ ‫ورود ش��رکت فوالد خوزستان به تولید ورق های عریض خاص و تامین‬ ‫نیاز داخل کش��ور و صادرات این محصول به کشورهای خارجی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ افتتاح چه��ار طرح بزرگ زیس��ت محیطی و کلنگ زنی یک طرح‬‫جامع در راستای توجه ویژه به محیط زیست و فضای سبز‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫وضعیت صنعت بیمه ایران پس از خروج امریکا از برجام از زبان رئیسکل بیمه مرکزی‬ ‫هشدار رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫مراقب شگرد دالالن‬ ‫ارز باشید‬ ‫صدور هیچ بیمه نامه ای روی زمین نماند‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مدیریت ریسک های موجود در کشور‬ ‫خوشبختانه با‬ ‫تالشی که انجام‬ ‫شد‪ ،‬رشته های‬ ‫بیمه ای درمان‬ ‫و عمر و زندگی‬ ‫از مالیات‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫معاف شدند‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بعد از خروج امری��کا از برجام‪،‬‬ ‫نخس��تین ش��رکت هایی که از ایران خارج ش��دند و‬ ‫همکاریش��ان را با ما قطع کردند‪ ،‬ش��رکت های بیمه‬ ‫اتکای��ی بودند که دیگر قراردادش��ان را ب��ا ما تمدید‬ ‫نکردند افزود‪ :‬دراین راستا مکانیسمی ایجاد کردیم تا‬ ‫ریسک های موجود در کشور از سوی بیمه های داخلی‬ ‫که درحال حاضر به یک بلوغی در کش��ور رسیده اند‪،‬‬ ‫مدیریت شود‪.‬‬ ‫او با تاکید براینکه درحال حاضر تمامی بیمه نامه های‬ ‫کش��ور از سوی کنسرس��یوم های ایجاد شده از سوی‬ ‫مجموعه ش��رکت های بیمه در س��ال های ‪ ٩٧‬و ‪،٩٨‬‬ ‫زیر پوش��ش قرار گرفته اس��ت یاداورش��د‪ :‬بخشی از‬ ‫موضوع اتکایی را کنسرسیوم های ایجاد شده برعهده‬ ‫گرفتن��د و بخ��ش اتکایی هر بیمه نام��ه‪ ،‬قبل از بیمه‬ ‫مرکزی برای کنسرس��یوم ارسال می شود‪ .‬رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی اعالم کرد ک��ه با وجود تحریم و خروج‬ ‫بیمه های اتکایی خارجی از ایران‪ ،‬با حمایت های بیمه‬ ‫مرک��زی‪ ،‬بیمه ه��ای اتکایی داخلی و صن��دوق ویژه‬ ‫تحریم‪ ،‬هیچ بیمه نامه ای روی زمین نمانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدواری�م نرخ حق بیمه مطابق با تورم‬ ‫رشد نکند‬ ‫رئیس کل بیمه مرک��زی در ادامه به تاثیر افزایش‬ ‫نرخ تورم بر صنعت بیمه اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬عمده‬ ‫تاثیری که باال رفت��ن نرخ تورم بر صنعت بیمه دارد‪،‬‬ ‫رش��د نرخ حق بیمه شخص ثالث اس��ت که انهم به‬ ‫دلیل افزایش نرخ دیه است که هر سال اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هرس��ال ب��ا بازنگری که بر نرخ دیه‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬این موضوع تحت تاثیر تورم با رش��د‬ ‫مواجه می شود که این موضوع تاثیرش را بر نرخ حق‬ ‫بیمه ش��خص ثالث می گذارد گفت‪ :‬این شرایط سبب‬ ‫ش��ده تا ش��اهد افزایش اثرات تورمی در صنعت بیمه‬ ‫باشیم که البته امیدواریم همانند سال گذشته‪ ،‬میزان‬ ‫موفقیت بانک سینا در‬ ‫کاهش قیمت تمام شده پول‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک س��ینا در بازدی��د از دو‬ ‫شعبه بوش��هر و برازجان با بیان انکه کاهش‬ ‫قیمت تمام شده پول یکی از مهمترین عوامل‬ ‫س��وداوری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک با اجرای‬ ‫سیاس��ت های مناس��ب برای اصالح ترکیب‬ ‫س��پرده ها توانس��ته در کاه��ش قیمت تمام‬ ‫ش��ده پول موف��ق عمل کن��د‪ .‬ایمانی گفت‪:‬‬ ‫توجه به ترکیب منابع در ش��عب و تالش هر‬ ‫چه بیش��تر برای جذب و افزایش منابع ارزان‬ ‫قیم��ت و کاهش قیمت تمام ش��ده پول یک‬ ‫ضرورت اس��ت که باید به عن��وان یک هدف‬ ‫مستمر مدنظر باش��د‪ .‬وی با بیان انکه جذب‬ ‫منابع ارزان قیمت‪ ،‬بانک را در مس��یر توسعه‬ ‫و پیش��رفت قرار خواهد داد از همکاران شعب‬ ‫خواست تا در راستای بهبود و ارتقاء موقعیت‬ ‫بانک در روز های پایان سال نسبت به جذب‬ ‫منابع ارزان قیمت‪ ،‬تقویت حساب های جاری‬ ‫و افزای��ش و کس��ب درامدهای غیرمش��اع و‬ ‫کارمزدی اهتمام جدی داش��ته باشند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر لزوم رعایت تناسب قیمت تمام شده‬ ‫پول و تس��هیالت پرداخت��ی‪ ،‬گفت‪ :‬با اعطای‬ ‫تس��هیالت مدیریت شده به ویژه طرح جدید‬ ‫تسهیالت پزشکان که با هدف کمک به ارتقاء‬ ‫س�لامت جامعه تا سقف ‪ 20‬میلیارد ریال در‬ ‫قب��ال چک و س��فته قابل پرداخت اس��ت و‬ ‫همچنین رعایت بهداش��ت اعتباری‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کاهش ریس��ک های احتمالی زمینه افزایش‬ ‫سود عملیاتی نیز فراهم می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک س��ینا همچنی��ن‪ ،‬وص��ول مطالب��ات‬ ‫غیرج��اری را به عنوان یک��ی از اولویت های‬ ‫اصلی بانک بوی��ژه در روزهای پایانی س��ال‪،‬‬ ‫برش��مرد و اظهار کرد‪ :‬همکاران باید از ابزارها‬ ‫و امکان��ات موجود برای تعیین تکلیف پرونده‬ ‫ه��ای وصول مطالباتی به��ره بگیرند تا ضمن‬ ‫ازاد ش��دن منابع قفل شده از این محل‪ ،‬سود‬ ‫مناسبی نیز شناسایی شود‪.‬‬ ‫پوشش ریسک های بزرگ از سوی بیمه های داخلی‪،‬‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور‪ ،‬تالش برای رشد‬ ‫کمت��ر از ت��ورم حق بیمه ش��خص ثالث برای س��ال‬ ‫اینده معاف ش��دن بیمه درمان و زندگی از پرداخت‬ ‫مالیات‪ ،‬میزان پرداختی های صنعت بیمه در س��یل و‬ ‫ح��وادث ابان ماه‪ ،‬مقابله با نرخ ش��کنی بیمه ها و‪ ...‬از‬ ‫جمل��ه مباحث مهمی بود که رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫روز گذش��ته در یک نشس��ت خبری که به مناس��ب‬ ‫فرارسیدن ایام دهه فجر برگزار شد‪ ،‬به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬در نشست‬ ‫خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از عوامل‬ ‫مهم در رش��د ناکاف��ی ضریب نفوذ بیمه در کش��ور‪،‬‬ ‫نهادینه نش��دن فرهنگ بیمه ای در سطح کشور است‬ ‫افزود‪ :‬اگر چه ما در این زمینه اقداماتی را در دس��تور‬ ‫کار ق��رار داده و تالش کرده ایم که از مدارس این کار‬ ‫را شروع کنیم‪ ،‬اما فرهنگ سازی بیمه کارگسترده تری‬ ‫می خواهد و باید توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با این وجود ما نس��بت به ابتدای‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی که میزان ضریب نفوذ بیمه‬ ‫ح��دود ‪0. 3‬درصد بود‪ ،‬رش��د خوبی را در س��ال های‬ ‫اخیر داشته ایم افزود‪ :‬درحال حاضر میزان ضریب نفوذ‬ ‫بیمه در کشور عدد ‪ ۲.۸‬درصد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬میلی�ارد توم�ان بابت ح�وادث ابان‬ ‫پرداخت شد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرکزی با اعالم اینکه‬ ‫تصمیم اتی ‪FATF‬‬ ‫اع��م از تمدی��د ی��ا‬ ‫تمدی��د نش��دن ان‬ ‫نمی توان��د تاثیر قابل‬ ‫توجه��ی بر ش��رایط‬ ‫ارزی ایران داش��ته باش��د‪ ،‬نسبت به جوسازی‬ ‫س��ودجویان و سفته بازان برای تحت تاثیر قرار‬ ‫دادن بازار ارز هش��دار داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫در روزه��ای اخیر در بازار ارز دالالن و س��فته‬ ‫ب��ازان به بهانه نزدیک ش��دن ب��ه اواخر بهمن‬ ‫م��اه و همچنین جلس��ه پی��ش روی ‪FATF‬‬ ‫که احتماال در مورد وضعیت ایران نیز تصمیم‬ ‫گیری خواهد شد‪ ،‬جوسازی کرده و از احتمال‬ ‫افزای��ش قیمت دالر در بازار ب��ا ورود ایران به‬ ‫فهرست س��یاه ‪ FATF‬خبر می دهند‪ ،‬در این‬ ‫ش��رایط برخی ب��ا انتظار افزای��ش قیمت ارز‪،‬‬ ‫تحری��ک به خری��د در بازار می ش��وند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که عبدالناص��ر همتی رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی در تازه ترین پس��ت اینستاگرامی‬ ‫خود نس��بت به این موضوع هشدار داد و گفت‬ ‫ک��ه مردم مراقب باش��ند که با ش��گرد جدید‬ ‫س��ودجویان این بار با عن��وان ‪ FATF‬دارایی‬ ‫انها در معرض ریس��ک قرار نگی��رد‪ .‬به گفته‬ ‫وی گفت��ه که این روزها س��فته بازان و رانت‬ ‫جویان بازار ارز نتیجه جلس��ه اتی ‪ FATF‬را‬ ‫بدون اطالع از پیچیدگی های روند ان‪ ،‬تمدید‬ ‫نش��دن قلمداد کرده و در باره تاثیر ان بر نرخ‬ ‫ارز تبلیغات زیادی در کانال های تبلیغاتی خود‬ ‫راه انداخته اند‪ .‬همتی با بیان اینکه نظرم را قبال‬ ‫در م��ورد اهمیت این موض��وع گفته ام توضیح‬ ‫داد‪ :‬اما در ش��رایط فعلی ک��ه اغلب بانک های‬ ‫خارج��ی به دلیل تش��دید تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫هم��کاری الزم با بانک ه��ای ای��ران را ندارند‬ ‫و تب��ادالت ارزی م��ا از طریق مکانیس��م های‬ ‫بانک��ی جایگزی��ن و غیرقاب��ل تحری��م انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصمیم اتی ‪ FATF‬اعم از تمدید‬ ‫یا تمدید نشدن نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر‬ ‫ش��رایط ارزی کشورمان داش��ته باشد و عمده‬ ‫خبرسازی ها در این باره با انگیزه سودجویی و‬ ‫نوسان گیری در بازار انجام می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دس��تاویز ق��رار دادن موض��وع ‪ FATF‬برای‬ ‫اثرگ��ذاری در نرخ ارز از طریق س��فته بازان و‬ ‫فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تامین ارز‬ ‫در تجارت خارجی کشور و چشم انداز گشایش‬ ‫کانال های جدید همخوانی ندارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بانک مرکزی نظارت ب��ر جریان پول و مبارزه‬ ‫با پولش��ویی را نیز در کنار مدیریت بازار ارز با‬ ‫قوت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نس��بت به ابت��دای پیروزی انقالب اس�لامی که ضری��ب نفوذ بیمه‬ ‫حدود ‪ 0. 3‬درصد بود‪ ،‬رش��د خوبی را در سال های اخیر داشته ایم‪.‬‬ ‫درحال حاضر میزان ضریب نفوذ بیمه در کش��ور عدد ‪ ۲.۸‬درصد را‬ ‫نشان می دهد‬ ‫افزایش نرخ حق بیمه ش��خص ثالث برای سال ‪ ۹۹‬از‬ ‫تورم کمتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه درمان و زندگی‪ ،‬معاف از مالیات‬ ‫سلیمانی درباره سرنوشت اخذ مالیات ارزش افزوده‬ ‫در مجل��س در ب��اره رش��ته های بیمه ای اع�لام کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با تالش��ی که انجام ش��د‪ ،‬رش��ته های‬ ‫درمان و عمر و زندگ��ی از مالیات ارزش افزوده معاف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هرچند پیش��نهاد دول��ت معافیت‬ ‫مالیاتی در همه زمینه ها بود اما از انجا که برای سال‬ ‫این��ده ‪ ١٧٥‬هزار میلیارد توم��ان درامدهای مالیاتی‬ ‫برای دولت پیش بینی ش��ده‪ ،‬از ای��ن رو در بیمه های‬ ‫غیر زندگی و درمان که مهم ترین ان رش��ته شخص‬ ‫ثالث است‪ ،‬نتوانس��تیم موافقت الزم را برای معافیت‬ ‫مالیاتی دریافت کنیم که البته این موضوع را همچنان‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون‪ ،‬مانع افشای فیش حقوقی مدیران‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی در ادامه این نشس��ت با‬ ‫تش��ریح وضعیت صنعت بیمه درباره افشای حقوق و‬ ‫مزایایی مدیران ش��رکت های بیمه ای افزود‪ :‬پرداخت‬ ‫حقوق و مزایا در شرکت های دولتی تابع قوانین است‬ ‫و ب��ر انها نظ��ارت می کنیم‪ .‬اما ش��رکت های بیمه ای‬ ‫خصوص��ی تابع قوانین خود ب��وده و حقوق و مزایای‬ ‫انها بر اس��اس توافق س��هامداران و مدی��ران تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ما در مقام نهاد ناظر‪ ،‬حق ورود‬ ‫ب��ه این موض��وع را نداریم و قانون به م��ا اجازه نداده‬ ‫است ادامه داد‪ :‬با سازمان بورس درباره انتشار حقوق‬ ‫و مزای��ای ش��رکت های بیمه ای خصوصی و بورس��ی‬ ‫مذاکراتی داش��تیم اما بر اساس قانون‪ ،‬هیچ دستوری‬ ‫وجود ن��دارد که ش��رکت های خصوص��ی را ملزم به‬ ‫افش��ای حقوق مدی��ران خود کند‪ ،‬بلک��ه انها مختار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ٢۰٠‬میلی�ارد تومان خس�ارت‬ ‫سیل‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های��ش ب��ه‬ ‫پرداختی ه��ای صنع��ت بیمه در وقوع س��یل اخیر و‬ ‫ابتدای س��ال اش��اره کرد و افزود‪ :‬در اواخر سال ‪٩٧‬‬ ‫و اوایل س��ال ‪ ٩٨‬درحالی ما در بخش هایی از شمال‬ ‫کش��ور‪ ،‬استان های خوزس��تان و لرستان شاهد وقوع‬ ‫س��یل بودیم که وضعیت این استان ها از نظر بیمه ای‬ ‫از سیل اخیری که در چابهار اتفاق افتاد بهتر بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تعداد کمی از واحد های مس��کونی‬ ‫در استان سیستان و بلوچستان در منطقه چابهار زیر‬ ‫پوشش بیمه بودند که همین موضوع سبب شد میزان‬ ‫پرداختی های ما دراین منطقه بس��یار کمتر از س��ایر‬ ‫اس��تان های خسارت دیده بر اثر سیل باشد افزود‪ :‬در‬ ‫صنعت بیمه باید ابتدا‪ ،‬واحدهای مسکونی بیمه شوند‬ ‫تا امکان پرداخت خس��ارت به انها وجود داشته باشد‬ ‫که براین اس��اس چون در سیل اوایل امسال‪ ،‬بسیاری‬ ‫از واحدهای مسکونی اس��یب دیده زیر پوشش بیمه‬ ‫قرار داش��تند‪ ،‬ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان خس��ارت‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گفته او اما در س��یل اخیر در چابهار از انجایی‬ ‫که شمار واحدهای بیمه شده اندک بود‪ ،‬براورد شده‬ ‫است که ‪ ۱۶‬میلیارد ریال خسارت پرداخت شود‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی همچنین ب��ا بیان اینکه‬ ‫پرداخت خس��ارت حوادث ابان ماه همچنان در حال‬ ‫ارزیابی اس��ت‪ ،‬از پرداخت ‪ ٢٠‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫قطعی ش��ده خبر داد و گفت‪ :‬تقریبا بیشتر واحدهای‬ ‫تج��اری و صنعتی دارای بیمه اتش س��وزی هس��تند‬ ‫ک��ه دراین بین برخی از انه��ا از جمله بانک ها‪ ،‬عالوه‬ ‫ب��ر بیمه اتش س��وزی دارای بیمه اش��وب و بلوا هم‬ ‫هستند‪ .‬رئیس ش��ورای عالی بیمه گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫بیم��ه خودش��ان به بانک ه��ا نامه ارس��ال کردند که‬ ‫ارزیابی خس��ارت و تعداد واحدهای اسیب دیده ابان‬ ‫م��اه را اعالم کنند که برخی بانک ها این رقم را اعالم‬ ‫و برخ��ی هن��وز در حال ارزیابی هس��تند‪ .‬رئیس کل‬ ‫بیم��ه مرکزی درباره پرداخت خس��ارت اغتشاش��ات‬ ‫ابان امس��ال گفت‪ :‬هنوز درباره خس��ارات اغتشاشات‬ ‫به جمع بندی نرس��یده و هم��ه بانک ها گزارش خود‬ ‫را ارائه نکرده اند‪ ،‬اما تاکنون حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫از س��وی صنعت بیمه‪ ،‬خس��ارت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫س��لیمانی همچنین درباره اخرین وضعیت پرداخت‬ ‫خس��ارت هواپیم��ای اوکراینی اعالم ک��رد که هنوز‬ ‫اطالعات مربوط به س��قوط هواپیمای اوکراینی کامل‬ ‫نیس��ت و مذاک��رات بین دولت های ای��ران و اوکراین‬ ‫در جریان اس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه مذاکرات درباره‬ ‫خسارت در جریان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت های بیمه‬ ‫ایرانی درگیر این موضوع نیس��تند ولی بیمه مرکزی‬ ‫اعالم کرده اگ��ر بحثی درباره مباحث بیمه ای در این‬ ‫خصوص وجود داشته باش��د‪ ،‬امادگی ارائه مشاوره را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با نرخ شکنی بیمه ها‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی درباره نرخ شکنی شرکت های‬ ‫بیمه ای گفت‪ :‬در بیمه ش��خص ثال��ث به دلیل اینکه‬ ‫نرخ ه��ا طبق قانون اس��ت‪ ،‬امکان نرخ ش��کنی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬اما در بخش بیم��ه درمان‪ ،‬ایین نامه جدیدی‬ ‫تدوین ش��ده است که امیدواریم تا پایان امسال ابالغ‬ ‫شود که بر اساس ان جلوی نرخ شکنی گرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی درباره ابزارهای در اختیار برای مقابله با نرخ‬ ‫ش��کنی بیمه ها گفت‪ :‬ابزارهای نظارتی برای مقابله با‬ ‫ان در اختی��ار داری��م که از جمله انه��ا بیمه اتکایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر مش��اهده کنیم تعرفه های اعالم ش��ده‬ ‫واقعی نیس��ت‪ ،‬ان را بیمه اتکای��ی نمی کنیم که این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود ریس��ک خس��ارت ب��ر عهده‬ ‫ش��رکت بیمه قرار گیرد‪ .‬به گفته سلیمانی‪ ،‬الزم است‬ ‫تا مشخص شود که نحوه محاسبه نرخ های اعالم شده‬ ‫چگونه بوده و چنانچه مش��خص ش��ود که غلط است‬ ‫باید اصالح ش��ود‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به‬ ‫تاس��یس صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت‪ :‬شورای‬ ‫نگهبان ایرادی به این مصوبه وارد کرده بود که ان را‬ ‫اصالح و به مجلس فرستاده ایم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬باوجود اینک��ه انتخابات مجلس‬ ‫به زودی برگزار می ش��ود و پس از ان بررس��ی الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬در دستورکار است‪ ،‬تالش می کنیم‬ ‫تا پیش از پایان امس��ال تاس��یس صن��دوق مزبور به‬ ‫تصویب برسد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹کرونا به سبد گسترده بیمه ای سامان اضافه شد‬ ‫ش��رکت بیمه سامان پوش��ش های مربوط به بیمه نامه های‬ ‫مس��افرتی را با افزودن گزینه «کرونا» به روزرس��انی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بیمه سامان‪ ،‬با شیوع ویروس کرونا که به‬ ‫تازگی موجب نگرانی مسافران به ویژه در خارج ازکشور شده‪،‬‬ ‫شرکت بیمه سامان پوشش هزینه های مرتبط با ویروس کرونا‬ ‫را نیز به پوش��ش های بیمه نامه درمان مس��افرتی خود اضافه‬ ‫کرد‪ .‬در واقع ش��رکت بیمه س��امان نخستین شرکت بیمه ای‬ ‫درکش��ور اس��ت که این خدمت مهم را در سبد بیمه ای خود‬ ‫گنجانده است‪ .‬براین اساس‪ ،‬مسافران با خرید بیمه مسافرتی‬ ‫س��امان‪ ،‬بدون پرداخت وجه اضافی‪ ،‬از پوشش های مربوط به‬ ‫این بیماری در س��فر به نقاط مختلف دنیا برخوردارمی شوند‪.‬‬ ‫بیمه نامه مسافرتی س��امان‪ ،‬یکی ازجامع ترین بیمه نامه های‬ ‫س��فر درکش��ور بوده که ریس��ک های قب��ل ازس��فر‪ ،‬هنگام‬ ‫س��فر مس��افران ایرانی‪ ،‬لغو س��فر قبل از عزیمت و همچنین‬ ‫هزینه های درمانی در خارج از ایران و در عین حال هزینه های‬ ‫لغو و برگش��ت زودهنگام از سفر را بر اثر حوادث یاد شده در‬ ‫بیمه نامه‪ ،‬سرقت و اتش سوزی منزل در طول مدت سفر زیر‬ ‫پوش��ش خود قرار می دهد‪ .‬بیمه نامه مسافرتی سامان با بیش‬ ‫از ‪ ۵۵‬هزار مرکز درمانی طرف قرارداد بوده و همه هزینه های‬ ‫بس��تری و اقامت همراه بیمار‪ ،‬خسارت مالی به اشخاص ثالث‬ ‫و اجاره و اس��کان موقت بیمه گ��ذار و خانواده ان را در مقصد‬ ‫مس��افر پرداخت می کند‪ .‬پشتیبانی این بیمه نامه ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫بوده و اپراتور فارس��ی زبان در هر نقطه س��فر با بیمه گذار در‬ ‫ارتباط خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش بیش از ‪ ۴۰‬طرح و پروژه پست بانک‬ ‫ب ه مناسبت دهه مبارک فجر و اغاز چهل و یکمین سالگرد‬ ‫پیروزی ش��کوهمند انقالب اس�لامی‪ ۴۰ ،‬طرح و پروژه پست‬ ‫بان��ک ایران با صرف اعتباری بی��ش از ‪۳۷۳‬میلیارد ریال در‬ ‫سراس��ر کشور گش��ایش و به بهره برداری می رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪ ،‬گش��ایش ش��عب اقدس��یه‬ ‫و ن��واوری در ته��ران‪ ،‬تجهی��ز و راه ان��دازی ‪۳۴‬باجه بانکی‬ ‫روس��تایی سراس��ر کش��ور تامین مالی طرح ه��ای بوم گردی‬ ‫روس��تائی کومه سبز روستای ابر شهرستان شاهرود و سلطان‬ ‫میدان روس��تای میقان دامغان و دامداری صنعتی گل محمد‬ ‫عطائی روس��تای رضوان س��منان و همچنین شرکت داروئی‬ ‫مدوک زیس��ت شهرس��تان کرج از جمله پروژه هائی است که‬ ‫در ای��ام مذکور مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫پروژه ه��ا و طرح های مذک��ور در ایام اهلل ده��ه مبارک فجر با‬ ‫حضور محمدج��واد اذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬معاونین وی‪ ،‬بهزاد شیری نائب رییس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل پس��ت بانک ایران‪ ،‬روس��ا‪ ،‬مدیران عامل و اعضای‬ ‫هیات مدیره س��ازمان ها و ش��رکت های تابع وزارت ارتباطات ‬ ‫و فناوری اطالعات و مس��ئوالن اس��تانی همزمان با پروژه های‬ ‫مخابراتی‪ -‬ارتباطی و پستی گشایش و به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز بکار باجه بورس بانک ش�هر در س�اختمان‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫ب��ه منظور ارائه خدمات و تکمیل چرخه محصوالت معرفی‬ ‫ش��ده به مش��تریان بازار س��هام‪ ،‬باجه بورس بانک ش��هر در‬ ‫ساختمان جدید بورس اوراق بهادار تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر‪،‬‬ ‫نخس��تین باجه اختصاصی بورسی بانک ش��هر طی مراسمی‬ ‫با هدف توس��عه فرهنگ س��رمایه گذاری و دسترس��ی اسان‬ ‫ش��هروندان به تاالر بورس با حضور مدیر امور ش��عب تهران‪،‬‬ ‫مدی��ر مرکز ارتباطات و روابط عموم��ی و جمعی از مدیران و‬ ‫مشتریان این بانک فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬شادفر مدیر امور‬ ‫ش��عب تهران حضور بانک ش��هر در بازار ب��ورس را ضروری و‬ ‫مطابق خواس��ت ش��هروندان توصیف کرد و گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫و خدمات معرفی ش��ده بانک ش��هر در این حوزه قابل توجه‬ ‫و جامع بوده؛ قطع��ا با افتتاح باجه بورس چرخه ارائه خدمت‬ ‫بانک ش��هر در این بازار بزرگ تکمیل ترخواهد ش��د‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با اش��اره به روند رو به رش��د خدمات بانک شهر گفت‪:‬‬ ‫معتقدم با توجه به اس��تقبال س��رمایه گذاران از بازار سهام و‬ ‫وجود نقدینگی باال در این بازار حضور بانک ش��هر بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬ش��ادفر افتتاح باجه تخصصی بورس همزمان با‬ ‫س��الگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و تاسیس بانک را‬ ‫در راس��تای تحقق اهداف بانک توصیف و ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫به زودی بانک ش��هر به یکی از برترین بانک های کشور دراین‬ ‫حوزه تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سوداوری محور اقدامات بانک ملی‬ ‫عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اش��اره به تهیه‪ ،‬تدوین‬ ‫و اجرای پروژه مدیریت استراتژیک این بانک از سال گذشته‪،‬‬ ‫محوری��ت برنامه های بانک در این پروژه را س��وداوری عنوان‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬عباس شفیعی‬ ‫در حاشیه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک‬ ‫به اس��تان همدان در جلسه روسای منتخب واحدهای صف و‬ ‫س��تاد بانک در این اس��تان گفت‪ :‬ملی ایران اضافه برداشتی‬ ‫از بانک مرکزی نداش��ته و در ای��ن زمینه منضبط ترین بانک‬ ‫کش��ور است‪ .‬وی از تغییر ترکیب سپرده های بانک ملی ایران‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬هم��کاران باید نهایت ت�لاش خود را برای‬ ‫افزایش سهم سپرده های ارزان نرخ در سبد سپرده های بانک‬ ‫به کار گیرند‪ .‬معاون پش��تیبانی بان��ک با بیان اینکه امروز هر‬ ‫یک از کارکنان در هر پس��ت و جایگاه باید در راستای تحقق‬ ‫اهداف بانک تالش کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬غنابخش��ی به داده های‬ ‫بانک و استخراج اطالعات معنادار با تحلیل داده های موجود‪،‬‬ ‫زیرس��اخت و پیش نیاز هر اقدام��ی در زمینه ارائه خدمات به‬ ‫مشتریان است‪.‬شفیعی همچنین بر اهمیت شناخت عمیق تر‬ ‫مشتریان‪ ،‬توجه به نیاز مشتری‪ ،‬شناسائی مشتریان ارزشمند‬ ‫و نیازهای انان و حرکت به س��مت گسترش ابزارهای تعهدی‬ ‫از قبیل اعتبارات اسنادی و خرید دین تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف های بیمه تجارت نو تا پایان سال‬ ‫ب��ه مناس��بت چه��ل و یکمین س��الگرد پی��روزی انقالب‬ ‫اس�لامی و فرا رس��یدن بهارطبیعت‪ ،‬جشنواره تخفیفات ویژه‬ ‫بیم��ه تجارت نو کلید خورد‪ .‬به گزارش روابط عمومی؛ در این‬ ‫جشنواره که تا ‪ ۲۹‬اسفند ادامه خواهد داشت‪ ،‬مزایای ویژه ای‬ ‫برای خرید بیمه نامه در رشته های بدنه اتومبیل‪ ،‬اتش سوزی‪،‬‬ ‫مس��ئولیت‪ ،‬ح��وادث انفرادی و درمان مس��افرتی برای عموم‬ ‫مردم درنظر گرفته ش��ده که متقاضی��ان می توانند با مراجعه‬ ‫به ش��عب و نمایندگی های تجارت نو در سراسرکش��ور از این‬ ‫تخفیفات برخوردارشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نسخه جدید موبایلت در دسترس قرار گرفت‬ ‫موبایلت‪ ،‬قابلیت های جدیدی را برای این اپلیکیش��ن ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬بنابر اعالم بانک س��امان‪ ،‬تیم توس��عه دهنده اپلیکیشن‬ ‫موبایلت با هدف بهبود خدمات رسانی به کاربران‪ ،‬قابلیت های‬ ‫جدیدی را به این اپلیکیش��ن اضافه و ان را در اختیار کاربران‬ ‫قرار داد‪ .‬بر این اساس در نسخه جدید موبایلت امکان استعالم‬ ‫و پرداخت قبوض اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬شهرداری‪ ،‬تلفن ثابت‪ ،‬موبایل‬ ‫و جریمه خودرو در اختیار کاربران قرار گرفته است‪ .‬همچنین‬ ‫ن پس ق��ادر خواهند بود که اطالعات قبوض پر‬ ‫کارب��ران از ای ‬ ‫مراجع��ه خود را برای پرداخت های اتی ذخیره کنند‪ .‬در کنار‬ ‫این‪ ،‬موبایلت امکانی تازه را نیز برای س��پرده های مش��تریان‬ ‫حقوق��ی ایجاد ک��رده که بر این اس��اس ام��کان تایید یا رد‬ ‫درخواس��ت کارتابل امضاداران از طریق موبایلت فراهم ش��ده‬ ‫است‪ .‬ازاین رو از همه کاربران موبایلت دعوت می شود که برای‬ ‫بهره مندی از این امکانات جدید‪ ،‬اپلیکیشن خود را بروزرسانی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان در بررسی چالش های پیش روی صادرات فلزات مطرح کردند‬ ‫مسیر هموار صادرات فوالد با ضمانتنامه و بیمه نامه‬ ‫فوالد یکی از حوزه هایی اس��ت که برای کش��ور ارزاوری‬ ‫دارد؛ هرچند یکی دو س��ال گذش��ته این ح��وزه صادراتی‬ ‫به واس��طه تحریم ها با محدودیت هایی روبه رو ش��ده است‪،‬‬ ‫اما این صنعت همچنان به عنوان یکی از صنایع پیش��رو در‬ ‫زمینه صادرات در حال پیش رفتن است تا بتواند جای پای‬ ‫خود را در بازارهای صادراتی تثبیت کند‪.‬‬ ‫کارشناسان این حوزه معتقد هستند که با توجه به شرایط‬ ‫کنونی در کش��ور‪ ،‬صندوق ضمانت صادراتی از یک س��و و‬ ‫بیمه کردن بارهای صادراتی از س��وی دیگر می تواند مسیر‬ ‫صادرات کشور را هموار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹از ضمانت تا بیمه های صادراتی‬ ‫محم��د حی��دری مدیرعامل اری��ن فوالد غ��رب درباره‬ ‫چالش ه��ای پیش روی صادرات فوالد کش��ور در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه صادرات فوالد در کش��ور‬ ‫مش��کالت بسیاری وجود ندارد‪ ،‬چراکه همچنان کشورهای‬ ‫مختلف و خریدارانی وجود دارند که به تامین کاال از کشور‬ ‫ما عالقه مند هس��تند‪ .‬اما یکی از مش��وق های صادراتی در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬اس��تفاده از ابزار صندوق ضمانت صادراتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته صندوق ضمانت صادراتی را در برخی کشورها‬ ‫راه ان��دازی کرده ایم‪ .‬حیدری با اش��اره ب��ه محدودیت های‬ ‫صن��دوق ضمانت صادرات��ی عنوان کرد‪ :‬س��رمایه صندوق‬ ‫ضمان��ت صادراتی محدود اس��ت و این صندوق بیش��ترین‬ ‫پوشش خود را به سمت صنایع پتروشیمی برده است‪ .‬البته‬ ‫باید یاداور شد که صنعت فوالد جزو صنایعی است که پس‬ ‫از انقالب ش��کل گرفته اما به طور قابل توجهی برای کش��ور‬ ‫ارزبری به همراه اورده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که صنعت پتروش��یمی ارزاوری بیش��تری از صنعت فوالد‬ ‫برای کش��ور به همراه اورده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به این دلیل که‬ ‫ارزش مواد پتروش��یمی از محصوالت فوالدی باالتر اس��ت‪،‬‬ ‫از همی��ن رو ارزاوری بیش��تری نس��بت ب��ه صنعت فوالد‬ ‫برای کش��ور به همراه اورده اس��ت؛ بنابراین سهم بیشتری‬ ‫از صندوق ضمانت صادرات به پتروش��یمی اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل ارین فوالد غرب در ادامه بیان کرد‪ :‬برخی‬ ‫از خری��داران م��ا در خارج از کش��ور که ب��ه دلیل تحریم ها‬ ‫نمی توانن��د اع�لام کنند که چه کاالیی را از ایران خریداری‬ ‫کرده اند‪ ،‬ممکن اس��ت برای رسیدن کاال دچار تردید شوند؛‬ ‫محمد حیدری‪ :‬در زمینه صادرات فوالد مشکالت چندانی نداریم‪ ،‬چراکه‬ ‫همچنان کش��ورهای مختلف و خریدارانی وجود دارند که به تامین کاال از‬ ‫کش��ور ما عالقه مند هس��تند‪ .‬با همه اینها یکی از مشوق های صادراتی در‬ ‫شرایط کنونی‪ ،‬استفاده از صندوق ضمانت صادراتی هست‬ ‫در این زمینه پیش��نهاد من به طور مش��خص این اس��ت که‬ ‫برای انکه مشکلی برای کاال پیش نیاید و مشتری نیز دچار‬ ‫تردید نش��ود‪ ،‬بیمه نامه های باربری بسیاری از این نگرانی ها‬ ‫را پوش��ش دهد‪ .‬این موضوع هم می تواند برای صنعت بیمه‬ ‫ما س��وداور باش��د و هم می تواند نگرانی های صادرات فوالد‬ ‫را برطرف کند‪ .‬حیدری با اشاره به قوانین متعدد در زمینه‬ ‫ص��ادرات فوالد تصریح کرد‪ :‬برخ��ی مواقع برای حمایت از‬ ‫صنعت داخل محدودیت هایی برای صادرات انجام می شود؛‬ ‫یعن��ی تامین نیاز داخل اولویت نخس��ت و صادرات اولویت‬ ‫دوم قرار می گیرد و همین موضوع محدودیت های صادراتی‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان ایجاد می کند که با قوانین ش��فاف و‬ ‫روشن می توان از ان پیشگیری به عمل ا ورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت نقدینگی صادراتی‬ ‫همچنی��ن غالمرضا خلیقی مدیرعامل فوالد غرب اس��یا‬ ‫درب��اره موانع صادراتی ف��والد در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مشکالت اصلی فوالد بازگشت نقدینگی است‪.‬‬ ‫باوجود تحریم ها راهکارهای قانونی بس��یار محدودی برای‬ ‫بازگش��ت ارز صادراتی به کشور وجود دارد و در حال حاضر‬ ‫یکی از مهم ترین مشکالت در حوزه صادرات است‪.‬‬ ‫خلیق��ی در ادام��ه عنوان کرد ‪ :‬مش��کل دیگ��ر در زمینه‬ ‫ص��ادرات فوالد به این موضوع بازمی گ��ردد که قیمت های‬ ‫بورس کاال به ویژه ورق‪ ،‬قیمت های واقعی نیستند‪ .‬اگر زمانی‬ ‫تامین حداکثری بازار داخل رسالت فوالد مبارکه‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در جری��ان‬ ‫بازدی��د از ش��رکت های فوالد سفیددش��ت و ورق‬ ‫خ��ودروی چهارمحال و بختی��اری ضمن قدردانی‬ ‫از حمایت ه��ای ف��والد مبارکه در ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یدن و تداوم تولید این شرکت ها گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارک��ه تامین حداکث��ری بازار داخل را رس��الت‬ ‫خ��ود می دان��د‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬همزمان با ای��ام اهلل دهه مبارکه فجر‪ ،‬رضا‬ ‫رحمان��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به همراه‬ ‫خ��داداد غریب پور رئیس هیات عام��ل ایمیدرو‪ ،‬و‬ ‫محمیدرضا عظیمی��ان مدیرعامل فوالد مبارکه‪ ،‬از‬ ‫خطوط تولید شرکت های یادشده بازدید کرد‪ .‬رضا‬ ‫رحمانی عنوان کرد‪ :‬در رقابت اقتصادی ش��دیدی‬ ‫که بر اقتصاد جهانی حاکم است‪ ،‬محصوالت کیفی‬ ‫با قیمت تمام ش��ده رقابتی می توانند ارزش افزوده‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬رحمانی از باال بودن کیفیت مواد اولیه‬ ‫در تمامی خطوط تولید به عنوان عامل اصلی ارتقای‬ ‫کیفی��ت محصوالت یاد کرد و با اش��اره به اهمیت‬ ‫تامین بازار داخل گفت‪ :‬بیش��تر محصوالتی که در‬ ‫گروه ف��والد مبارکه و به طورکل��ی در زیرمجموعه‬ ‫ایمیدرو در حال تولید اس��ت‪ ،‬پیش از این از محل‬ ‫واردات تامین می ش��ده اس��ت که این روند خوب‬ ‫برای کش��ور مهم اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ما‬ ‫در تامین بس��یاری از ورق های خ��اص به واردات‬ ‫وابستگی داشتیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ایمیدرو و فوالد‬ ‫مبارک��ه تامین حداکثری ب��ازار داخل و واحدهای‬ ‫مصرف کنن��ده داخلی را رس��الت خود می دانند؛ از‬ ‫این رو برنامه ریزی های خوبی در این باره انجام شد‬ ‫تا هر مقدار که ممکن است‪ ،‬محصوالت موردنیاز را‬ ‫در داخل تولید کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد‪ :‬اتفاق‬ ‫مهم دیگری که افتاده این است که تولید و ساخت‬ ‫تجهیزات مورد اس��تفاده در ای��ن واحدها با تدابیر‬ ‫همکاران مجموعه ها در حال انجام اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫ع�لاوه بر افزایش ت��وان تولید کش��ور‪ ،‬ما در حال‬ ‫حرکت به سمت ماشین ساز شدن هستیم‪ .‬رحمانی‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ادامه این روند‪ ،‬حتی‬ ‫می توانیم در بخش ساخت ماشین و دانش فنی نیز‬ ‫صادرکننده باشیم‪ .‬این بس��یار ارزشمند است که‬ ‫با احداث چنی��ن واحدهایی در داخل‪ ،‬محصوالت‬ ‫کش��ور قابلیت ص��ادرات به کش��ورهای اروپایی را‬ ‫دارند و کش��ورهایی که نیاز دارند و تاکیدش��ان بر‬ ‫کیفیت اس��ت می توانند از محصوالت کیفی تولید‬ ‫داخ��ل ما اس��تفاده کنند‪ .‬وی در خاتمه با اش��اره‬ ‫به اهمیت رون��ق حداکثری تولی��د داخل‪ ،‬درباره‬ ‫اقدام ه��ای حمایتی دولت از احداث خط نورد گرم‬ ‫ش��ماره‪ 2‬فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه و ایمیدرو در ح��ال پیگیری مراحل انجام‬ ‫این کار هستند‪.‬‬ ‫مدیر کل گمرک شهید رجایی و ناظر گمرکات استان هرمزگان‪:‬‬ ‫صادرات فوالد هرمزگان افتخاری برای کشور است‬ ‫مدیر کل گمرک شهید رجایی و ناظر گمرکات‬ ‫اس��تان هرمزگان از ش��رکت ف��والد هرمزگان و‬ ‫فرایند تولید تختال در این ش��رکت بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫ابوالفض��ل اکبرپ��ور اظه��ار کرد‪ :‬نزدی��ک به ‪۶۰‬‬ ‫درصد حجم تجارت خارجی کش��ور را گمرکات‬ ‫اس��تان هرم��زگان برعه��ده دارد و ‪ ۶۰‬درص��د‬ ‫درامد گمرکات کش��ور نیز از اس��تان هرمزگان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه اینکه چه تس��هیالتی‬ ‫ب��رای فوالد هرم��زگان که ‪ ۹۰‬درص��د قطعات و‬ ‫م��واد اولیه وارداتی خود را از طریق بندرش��هید‬ ‫رجایی وارد می کند اندیش��یده شده‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد‬ ‫هرمزگان از معدود صنایعی در اس��تان هرمزگان‬ ‫اس��ت که همکاران م��ا در ان به عنوان گمرکات‬ ‫خاص‪ ،‬مستقل و مستقر هستند و خدمات شبانه‬ ‫روزی ارائه می دهند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬جلسه ها‬ ‫و گفت وگوهایی با مدیران شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫انجام و مشکالت فوالد در رابطه با گمرک بررسی‬ ‫و مش��کلی در رابطه با باس��کول مطرح ش��د که‬ ‫حتما تالش خواهیم کرد در اس��تان این موانع و‬ ‫مشکالت رفع شود‪.‬‬ ‫اکبرپ��ور در پاس��خ این پرس��ش ک��ه چگونه‬ ‫می توان تس��هیالت مناطق وی��ژه را برای صنایع‬ ‫مستقر در این مناطق با وجود تغییر سیاست های‬ ‫ارزی دولت و لزوم ثبت س��فارش در مناطق ویژه‬ ‫حفظ کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در جلس��ه هایی که در تهران‬ ‫داریم حتما این موارد را پیگیری خواهیم کرد اما‬ ‫فوالد هرمزگان و همه فوالدی هایی که در مناطق‬ ‫ویژه صنایع و معادن مس��تقر هستند با توجه به‬ ‫مش��کالت ارزی که دارند بای��د وارد این فرایند‬ ‫شوند‪ .‬مدیرکل بندرشهید رجایی افزود‪ :‬صادرات‬ ‫فوالد هرمزگان افتخاری برای کش��ور اس��ت و با‬ ‫این حجم صادرات می��زان قابل توجهی ارز وارد‬ ‫کش��ور می شود‪ .‬این موضوع را در دستورکار قرار‬ ‫خواهی��م داد و همراه با پیگیری های مس��ئوالن‬ ‫ف��والد هرمزگان ب��رای این موضوع بدون ش��ک‬ ‫گمرکات هرم��زگان نیز همراه ف��والد هرمزگان‬ ‫خواهد بود و از هیچ کمکی مضایقه نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ناظر گمرکات استان هرمزگان در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود گفت‪ :‬در رابطه با تسهیالت برای‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬گمرک بس��ته های حمایتی‬ ‫تعریف کرده است و خدمات شبانه روزی گمرک‬ ‫در جهت صادرات برقرار اس��ت‪ .‬در گمرک شهید‬ ‫رجای��ی در جه��ت تس��هیل صادرات‪ ،‬باس��کول‬ ‫مجموعه فوالد هرمزگان مورد قبول واقع اس��ت؛‬ ‫همچنین با توجه به اینکه بعضی کاالها به صورت‬ ‫انحصاری مربوط به فوالد هرمزگان است به اظهار‬ ‫انه��ا کمک کرده و اعتماد داریم‪ .‬تالش می کنیم‬ ‫به کمک گمرکات هرمزگان بیشترین کمک ها و‬ ‫خدمات را در کوتاه ترین زمان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫ت مطرح فوالدی کشور‬ ‫‹ ‹شرک ‬ ‫معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬تجاری و صنعتی مناطق ویژه اقتصادی کشور‬ ‫در بازدید از فوالد هرمزگان با اشاره به نقش فوالد‬ ‫هرمزگان در صادرات تختال‪ ،‬این شرکت را یکی از‬ ‫شرکت های مطرح فوالدی کشور برشمرد و بر لزوم‬ ‫رفع موانع صادراتی در مناطق ویژه اقتصادی تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫جعفر اهنگران با اشاره به فلسفه ایجاد مناطق ویژه‬ ‫در کشور گفت‪ :‬اساسا مناطق ویژه برای دو منظور‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬نخستین هدف از ایجاد مناطق‬ ‫ویژه این اس��ت ک��ه تولیدمحور و دیگ��ری اینکه‬ ‫تولی��دی که صورت می گیرد بای��د صادرات محور‬ ‫باش��د‪ .‬وی ب��ا تاکید بر لزوم اجرای سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تکلیفی که‬ ‫سیاس��ت های کالن اقتص��اد مقاومتی از دبیرخانه‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬تجاری و صنعتی مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی کش��ور خواس��ته است بحث توسعه‬ ‫صادرات اس��ت‪ ،‬بنابراین اگر موانعی هم وجود دارد‬ ‫باید مدیران واحدهای صفی ما در کش��ور به ستاد‬ ‫اع�لام کنند و ما وظیف��ه داریم این موانع را رفع و‬ ‫راه را برای صادرکننده هموار کنیم‪.‬‬ ‫قیمت ها واقعی شود صادرات نیز روال خود را پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که واقعی نبودن قیمت های‬ ‫محصوالت ف��والدی در بورس چه تاثیری بر صادرات دارد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در سیستم بورس کاال قیمت گذاری ها به صورت‬ ‫دستوری انجام می گیرد و قیمت های بورس پایه را مشخص‬ ‫می کن��د‪ .‬زمانی ک��ه قیمت های داخلی پایین نگه داش��ته‬ ‫می ش��ود به همان نس��بت نیز باید به قیمت های پایین تر از‬ ‫قیمت جهانی صادر ش��ود‪ ،‬حت��ی به گونه ای که ما متهم به‬ ‫دامپینگ در بازار جهانی هس��تیم و این موضوع می تواند به‬ ‫ضرر صنعت فوالد ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫خلیقی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر قیمت محصوالت تخت و‬ ‫ورق در بورس کاال را به صورت دستوری پایین نگه داریم‪ ،‬به‬ ‫قیمت واقعی صادرات نیز دست پیدا نمی کنیم‪ .‬برای نمونه‬ ‫زمان��ی که هر لیت��ر بنزین هزار تومان ب��ود‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫بنزین نیز بسیار باال بود‪ ،‬اما از زمانی که قیمت ان به ‪۳‬هزار‬ ‫تومان رسیده‪ ،‬مصرف بنزین نیز به طور چشمگیری کاهش‬ ‫یافته است‪ ،‬چراکه بنزین به سمت قیمت واقعی خود پیش‬ ‫رفته اس��ت؛ بنابراین زمانی که قیم��ت محصوالت فوالدی‬ ‫واقعی نباشد‪ ،‬صادرات را نیز غیرشفاف می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬پایی��ن نگ��ه داش��تن قیمت ه��ا به نفع‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی نیز نخواهد ب��ود‪ .‬پایین بودن نرخ در‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬زمینه ران��ت را به وجود می اورد‪ ،‬زیرا برخی به‬ ‫واس��طه رابطه ه��ای خود از ب��ورس کاال خرید می کنند و با‬ ‫قیمت بیشتر در بازار به فروش می رسانند‪ ،‬بنابراین تا زمانی‬ ‫ک��ه این رانت از بین نرود‪ ،‬صادرات حوزه فوالد نیز س��امان‬ ‫نخواه��د گرفت‪ .‬خلیقی ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت بای��د تمام تالش خود را به کار گیرد که قیمت ها را‬ ‫به سمت واقعی شدن سوق بدهد تا هم تولیدکنندگان اصلی‬ ‫دچار زیان نش��وند و هم صادرات نیز به سمت یک صادرات‬ ‫ش��فاف پیش ب��رود‪ .‬مدیرعامل فوالد غرب اس��یا در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه صادرات موضوع حمل و نقل و‬ ‫بازگشت پول نیز مطرح است‪ .‬برای نمونه شرکت ما به کشور‬ ‫ایتالی��ا صادرات داش��ت‪ ،‬اما به دلیل تحریم ها و مش��کالت‬ ‫حمل و نقل زمینی و دریایی این صادرات هم اکنون بس��ته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در این راستا نیز باید برنامه ریزی های مناسبی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بحران کمبود‬ ‫مواد اولیه در‬ ‫بازار فوالد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد حیدری‬ ‫غالمرضا خلیقی‬ ‫از بازار افسارگس��یخته میلگرد اجدار گرفته تا‬ ‫بازاره��ای س��یاه ورق و تیراهن ک��ه به نوعی این‬ ‫روزه��ا از افسارگس��یختگی هم عب��ور کرده و به‬ ‫وضعیت بحرانی رس��یده اند‪ ،‬همه و همه با عبور از‬ ‫قیمت های صادراتی و جهانی‪ ،‬همچنان توام با ولع‬ ‫و با پیشروی به سوی فتح قله های باالتر‪ ،‬در حال‬ ‫حرکت ش��تابان و بی محابا هستند‪ .‬اصل و ریشه‬ ‫این التهاب همان طوری که بارها به ان اشاره شد‪،‬‬ ‫مربوط می شود به دو گزینه قابل تامل‪)۱ :‬کمبود‬ ‫مواد اولیه ش��امل قراضه اهن‪ ،‬اهن اس��فنجی و‬ ‫ش��مش‪ :‬کمبود قراضه اهن و اهن اس��فنجی به‬ ‫نوعی تبدیل به بحران ش��ده و باوجود این شرایط‬ ‫احتمال بروز فاجعه در ماه های پیش رو و تعطیلی‬ ‫بسیاری از تولیدکنندگان کوچک بخش خصوصی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬رایزنی های متعددی بین نمایندگان‬ ‫فوالدس��از القایی و ذوب بخش خصوصی با سایر‬ ‫بخش ه��ا برگزار ش��ده که باوج��ود برخی وعده‬ ‫وعیدها توفیقی در حل این مش��کل حاصل نشده‬ ‫است‪ )۲ .‬س��کوت و حمایت تلویحی ناظران بازار‬ ‫از روند موجود‪ :‬به نظر می رس��د که این روزها‪ ،‬در‬ ‫بدن��ه و ارکان نظارتی دول��ت‪ ،‬موضوع حمایت از‬ ‫مصرف کننده نهایی کمرنگ تر از همیش��ه شده‪،‬‬ ‫به طوری که در عمل س��یگنال حمایتی مشهودی‬ ‫ای��ن روزه��ا در مواجهه با این افسارگس��یختگی‬ ‫قیمت ه��ای داخل��ی اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود که نیاز روزافزون دولت به ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات در مواجهه ب��ا تحریم ها در حال حاضر‬ ‫مهمترین موضوع و چالش پیش روی دولت است‬ ‫و از همین رو به نظر می رسد سایر مسائل در درجه‬ ‫و اولویت ثانویه قرار گرفته باش��ند‪ .‬درخواس��ت و‬ ‫پیش��نهاد عاجل بخش خصوصی از دولت‪ :‬عرضه‬ ‫اهن اس��فنجی در بورس کاال همچون سایر اقالم‬ ‫الیه ه��ای پایین تر مثل ش��مش و مقاطع طویل‬ ‫فوالدی به صورت عادالنه‪ ،‬صادقانه و ش��فاف برای‬ ‫همه فعاالن حوزه تولید انجام گیرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ مشکل تامین زمین برای سرمایه گذاری‬ ‫در کردستان نداریم‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اع�لام اینک��ه حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران از اولویت های این وزارتخانه است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکلی‬ ‫در راستای تامین زمین برای سرمایه گذاری در استان کردستان‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫از کردس��تان رض��ا رحمانی در‬ ‫ایی��ن بهره برداری از کارخانه لوازم خانگی ش��رکت «ایریا ونداد‬ ‫کس��ری» در ش��هرک صنعتی س��قز اظهار کرد‪ :‬حمایت از تولید‬ ‫و س��رمایه گذاری در دس��تور کار ما قرار دارد و اگر سرمایه گذار و‬ ‫تولیدکنن��ده ای به طور جدی اهل کار و تولید باش��ند بدون هیچ‬ ‫منت��ی از او حمایت خواهیم ک��رد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره درخواس��ت مدیرعامل کارخانه لوازم خانگی سقز مبنی بر‬ ‫حمای��ت الزم برای توس��عه این واحد تولی��دی با واگذاری زمین‬ ‫افزود‪ :‬درباره زمین مش��خص ش��ده برای توس��عه این واحد که‬ ‫به بنیاد مس��تضعفان اختصاص دارد حاضر به تش��کیل جلسه با‬ ‫مسئوالن بنیاد هستیم تا اقدامات الزم در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫رحمانی یاداور شد‪ :‬برای ایجاد واحد تولیدی و صنعتی هیچ گونه‬ ‫مشکلی در استان کردستان در بحث تامین زمین و اختصاص ان‬ ‫به س��رمایه گذاران وجود ندارد و انها از این بابت نگرانی نداش��ته‬ ‫باشند چون دولت به خوبی از انان در این بخش حمایت می کند‪.‬‬ ‫گفتنی است با حضور رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نخس��تین واحد تولیدی لوازم ارایشی و بهداشتی نیز در سقز به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬در این واحد انواع لوازم ارایش��ی و بهداشتی‬ ‫تولید می شود و ظرفیت تولید ساالنه ان ‪ ۳۰۰‬تن محصول است‬ ‫ام��ا اکن��ون با ظرفیت ‪ ۲۰۰‬تن در س��ال فعالیت خود را ش��روع‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬برای س��اخت این واحد تاکنون ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه گذاری انجام ش��ده تا خط تولید ‪ 4‬محصول ارایش��ی و‬ ‫بهداش��تی فعال ش��ود؛ البته راه اندازی خط تولید چند محصول‬ ‫دیگر ارایش��ی در این واحد نیاز به تامین س��رمایه دارد‪ .‬کارخانه‬ ‫تولید لوازم خانگی شرکت ایریا ونداد کسری با سرمایه در گردش‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون یورو نیز با حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سقز به طور رسمی به بهره برداری رسید‪ .‬این کارخانه با نام شرکت‬ ‫ایریا ونداد کسری در شهرک صنعتی سقز واقع شده و تلویزیون‬ ‫رنگی ال ای دی‪ ،‬اب س��ردکن و اب گرم کن دومنظوره‪ ،‬اتوی بخار‬ ‫برقی‪ ،‬چای س��از برقی و ساندویچ ساز برقی خانگی تولید می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل درامد شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫تخفیف شهرداری اصفهان برای صدور پروانه ساختمان های مسکونی‬ ‫بهمن راعی‪ -‬مدیرکل درامد ش��هرداری اصفهان با اشاره به ارائه بسته‬ ‫جدید تش��ویقی ساخت وساز در بخش مس��کونی در شهر اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شهرداری به شهروندانی که قصد دریافت پروانه به طور نقدی داشته باشند‬ ‫تخفیف حداکثر تا ‪ ۳۰‬درصدی و برای پرداخت های اقس��اطی تخفیف ‪۲۰‬‬ ‫درصدی ارائه می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬نادر اخوندی با اشاره‬ ‫به ارائه بس��ته تشویقی برای ساخت وساز مسکونی در شهر اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این بس��ته برای حمایت از شهروندانی که قصد ساخت وساز در شهر‬ ‫اصفه��ان دارند‪ ،‬ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این ط��رح که به تصویب‬ ‫شورای شهر اصفهان رسیده‪ ،‬این امکان را به شهروندان اصفهانی می دهد‬ ‫تا بدهی خود در بخش تراکم مس��کونی را به طور اقساطی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل درامد ش��هرداری اصفهان با اش��اره به اینکه براساس این مصوبه‬ ‫در این بس��ته اهدایی تا س��قف ‪ ۳۰‬درصد برای پرداخت های نقدی تراکم‬ ‫مسکونی در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬برای پرداخت های قسطی هم بسته‬ ‫اهدایی تا سقف ‪ ۲۰‬درصد در ساخت وسازهای مسکونی لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دریافت این بس��ته برای ش��هروندان از طریق سیس��تم‬ ‫یکپارچه شهرس��ازی و درامد ش��هرداری ممکن ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬این بسته‬ ‫تشویقی در قالب سامانه سرای هشت شهرداری ارائه می شود که با مراجعه‬ ‫شهروندان به ش��هرداری منطقه‪ ،‬میزان بدهی انها مشخص می شود و در‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریا ونداد کسری در ایین بهره برداری از این‬ ‫طرح با اشاره به اینکه برای راه اندازی این کارخانه ‪ ۲۰‬میلیون یورو‬ ‫هزینه شده‪ ،‬افزود‪ :‬میزان اشتغال مستقیم این واحد ‪ ۶۸‬نفر است‬ ‫و در حال حاضر ‪ 7‬قلم لوازم خانگی در این واحد تولید می شود و‬ ‫در صورت تامین مکان مورد نیاز توانایی افزایش تولید به ‪ ۵۲‬قلم‬ ‫لوازم خانگی را داریم‪ .‬در صورت توسعه این واحد برای ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫به طور مس��تقیم در این شهرس��تان شغل ایجاد خواهد شد‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روز ش��نبه از طریق هوایی به تبریز و از‬ ‫انجا زمینی به شهرستان سقز در کردستان سفر کرد تا در ایین‬ ‫افتتاح چند طرح تولیدی و صنعتی در این شهرستان و همچنین‬ ‫شهرس��تان بانه ش��رکت کند‪ .‬عالوه بر بهره برداری از ‪ ۲‬طرح در‬ ‫ش��هرک صنعتی شهرس��تان س��قز افتتاح چند طرح صنعتی در‬ ‫شهرستان بانه و بازدید از مرز سیرانبند از برنامه های سفر یک روزه‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به کردستان بود‪.‬‬ ‫چارچوب بسته تشویقی از شرایط تعیین شده استفاده می کنند‪ .‬اخوندی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این بس��ته برای تهاتر بدهی های ش��هروندان در حوزه پروانه‬ ‫ساختمانی هم تدابیری اندیش��یده شده‪ ،‬به طوری که ‪ ۵۰‬درصد از بدهی‬ ‫تراکم مس��کونی‪ ،‬به ط��ور غیرنقدی در قالب زمین و س��اختمان یا مصالح‬ ‫ساختمانی مورد نیاز ش��هرداری با این نهاد تسویه می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ارزش گذاری امالک یا مصالح ازسوی کارشناسان مورد اعتماد شهرداری و‬ ‫با نرخ های رسمی انجام می شود‪ .‬مدیرکل درامد شهرداری اصفهان هدف‬ ‫از ارائه بسته تشویقی را حمایت از متقاضیان ساخت وساز در راستای رونق‬ ‫اقتصادی شهر عنوان کرد و گفت‪ :‬برای ما رونق کسب وکار مردم و معیشت‬ ‫انها در اولویت اس��ت‪ ،‬از همین رو به بخش مس��کن که یکی از بخش های‬ ‫مولد اشتغال به شمار می اید‪ ،‬با این بسته کمک خواهد شد‪ .‬اخوندی زمان‬ ‫اجرای این بس��ته را از اول دی تا پایان امس��ال عنوان کرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫با اش��اره به اینکه در راس��تای تبیین اجرای بسته تش��ویقی ساخت وساز‬ ‫برای مناطق ‪۱۵‬گانه جلس��اتی با روس��ای ادارات مالی‪-‬اقتصادی مناطق‪،‬‬ ‫مسئوالن و کارشناس��ان محاسبات ساختمانی و مسئوالن درامد مناطق‬ ‫‪۱۵‬گانه ش��هرداری اصفهان برگزار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسات سواالت و‬ ‫ابهامات کارشناس��ان درباره این بس��ته مطرح و ازسوی مسئوالن مربوطه‬ ‫پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫ایین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫با حضور غالمرضا مش��ایخی‪ ،‬مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی‬ ‫گاز ایران‪ ،‬احم��د یزدان پناه‪ ،‬مع��اون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫اس��تانداری خراس��ان رضوی و تنی چن��د از مدیران صنعت‬ ‫نفت اس��تان در مشهد برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت گاز استان خراسان رضوی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫مش��ایخی با بیان اینکه دوران خوبی با حضور مهندس فانی در‬ ‫خراس��ان رضوی سپری شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نخستین درخواست از‬ ‫مدیرعامل جدید‪ ،‬تکریم و حفظ کرامت نیروی انس��انی است‪.‬‬ ‫اولویت تصمیم های سازمانی باید با منابع انسانی باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫اگر این عزیزان در ش��رایط ایده ال فکری قرار داش��ته باشند‪،‬‬ ‫بازدهی بس��یار باالیی خواهند داشت‪ .‬وی با اشاره به عملکرد‬ ‫مثب��ت ش��رکت گاز اس��تان در زمینه پروژه های گازرس��انی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در موضوع گازرس��انی به سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫اس��تان خراسان رضوی و اس��تان های گیالن‪ ،‬فارس‪ ،‬همدان‬ ‫و س��منان عملکرد مثبتی داش��تند‪ .‬مش��ایخی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫چند س��ال اخی��ر اتفاقات بس��یار خوبی در خراس��ان رضوی‬ ‫رقم خ��ورد‪ .‬انتظار داریم باتوجه به نگ��رش مدیرعامل جدید‬ ‫ش��رکت گاز اس��تان جناب اقای افتخ��اری در حوزه پژوهش‬ ‫و تحقیق��ات نیز عملکرد خوبی از ایش��ان دریافت کنیم تا یک‬ ‫افتخار دیگر برای اس��تان در این حوزه رقم بخورد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫پیشین شرکت گاز خراسان رضوی گفت‪ :‬شرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی در ح��ال حاضر به عنوان یکی از ش��رکت های برند در‬ ‫بین تمام شرکت های گاز کشور شناخته می شود‪ .‬سیدحمید‬ ‫فانی در جلس��ه تودیع و معارفه مدیرعامل ش��رکت گاز استان‬ ‫ضم��ن خیرمقدم به مدیران حاضر در این جلس��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫روزی که مس��ئولیت شرکت گاز خراس��ان رضوی را برعهده‬ ‫گرفتم بس��یار خوشحال ش��دم‪ ،‬زیرا قرار بود در کنار حضرت‬ ‫علی ابن موس��ی الرضا (ع) مش��غول به خدمت شوم‪ .‬در همان‬ ‫اول ‪ 4‬عهد با خودم بس��تم؛ نخس��ت اینکه باتوجه به ظرفیت و‬ ‫توانایی که در ش��رکت گاز خراسان رضوی وجود دارد بتوانیم‬ ‫س��ازمان را در مس��یر برند ش��دن قرار دهیم‪ .‬دوم ایجاد تفکر‬ ‫مدیریت مش��ارکتی و تصمیم��ات جمعی بود‪ .‬هدف س��وم‪،‬‬ ‫خدمت صادقانه به مردم خوب استان و کشور بود‪ .‬مبادا بعد از‬ ‫رفتنم��ان بگوییم ای کاش این کار را انجام می دادیم‪ .‬امروز که‬ ‫در این جایگاه هستیم هرچه می توانیم به مردم خدمت کنیم‪.‬‬ ‫چهارمین عهد هم خواس��تن همه خوبی ها برای دیگران بود‪.‬‬ ‫فانی ادامه داد‪ :‬در جهت برند شدن شرکت گاز استان اقدامات‬ ‫بس��یار خوبی انج��ام دادیم و هم اکن��ون در اکثر حوزه ها برند‬ ‫هستیم‪ 3 .‬سال پیش در مسیر تعالی سازمانی حرکت کردیم‪.‬‬ ‫در س��ال نخس��ت تقدیرنامه حضور را گرفتیم‪ .‬در سال دوم با‬ ‫چهار پله ترقی که از نظر خود تیم ارزیابی نیز در جهان بی نظیر‬ ‫ب��ود‪ ،‬تندیس چهار س��تاره را دریافت کردیم‪ .‬امس��ال هم در‬ ‫س��طح تندیس شرکت کرده ایم‪ .‬در موضوع تعالی اچ اس ای در‬ ‫س��ال گذشته بین تمام شرکت کنندگان در کشور اول شدیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ش��رکت گاز خراس��ان رضوی با تشریح‬ ‫گوش��ه ای از عملکرد گازرسانی این ش��رکت گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫ضریب نفوذ گاز روس��تایی استان از ‪ ۵۶‬درصد به ‪ ۹۰‬رسیده و‬ ‫با اتمام پروژه های در حال اجرا که بیش از ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت‬ ‫دارد‪ ،‬شاهد ضریب نفوذ ‪ ۹۸‬درصدی گاز در این بخش خواهیم‬ ‫بود‪ .‬سال گذشته در موضوع گازرسانی به روستاها برند بودیم‬ ‫و باالترین امار کش��ور را داش��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در بخش شهری‬ ‫ل حاضر پرونده گازرس��انی به شهرهای واجد شرایط‬ ‫نیز در حا ‬ ‫اس��تان بسته شده است‪ .‬فانی با اشاره به واگذاری صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫پروژه گازرس��انی زاه��دان به طول بی��ش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتر به‬ ‫خراس��ان رضوی به عنوان استان معین گفت‪ :‬در ‪ 7‬ماه گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۳۴۰‬کیلومتر شبکه گاز در این شهر اجرا شد‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 500‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سیمان هرمزگان در سال ‪1398‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت س��یمان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت سیمان هرمزگان‬ ‫در سال مالی منتهی به ‪ 30‬ابان ‪ ،1398‬با حضور سهامداران حقیقی‪،‬‬ ‫نمایندگان س��هامداران حقوقی‪ ،‬نمایندگان ش��رکت گروه مدیریت‬ ‫سرمایه گذاری امید و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫و حس��ابرس ش��رکت در روز ‪ 16‬بهمن در مح��ل مرکز همایش های‬ ‫بین المللی رایزن برگزار ش��د‪ .‬در ابتدای این جلس��ه‪ ،‬گزارشی از اهم‬ ‫فعالیت های بخش های مدیریت کارخانه‪ ،‬معاونت بازرگانی و توسعه‬ ‫ب��ازار و معاونت اجرایی در کلیپ تصویری برای حاضران در جلس��ه‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬سپس هیات رئیسه مجمع به ریاست محمد جمالی رئیس‬ ‫مجمع‪ ،‬غزاله تیما ناظر اول‪ ،‬شهرام بابالویان ناظر دوم‪ ،‬مهدی باشتی‬ ‫مدیر عامل‪ ،‬حسین فاتح دبیر مجمع‪ ،‬ارغوانی نماینده سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار و رضایی نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬در ادامه حس��ن هراتی معاون مالی و اقتصادی شرکت‬ ‫س��یمان هرمزگان‪ ،‬گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ 1398‬را ارائه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید و فروش سیمان هرمزگان‬ ‫بر اس��اس گزارش عملکرد ساالنه‪ ،‬سیمان هرمزگان در سال مالی‬ ‫گذش��ته موفق شد یک میلیون و ‪ 872‬هزار تن کلینکر و یک میلیون‬ ‫و ‪ 562‬هزار تن سیمان تولید کند‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫تولید کلینکر‬ ‫تولید سیمان‬ ‫سال جاری افزایش دهیم‪ .‬مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫کاهش تقاضای س��یمان به دلیل رکود اقتص��ادی و به تبع ان توقف‬ ‫طرح ه��ای عمرانی‪ ،‬موجب کاهش قیمت محص��والت کارخانجات‬ ‫س��یمان در داخل کشور شده است‪ .‬اما علی رغم این مشکالت‪ ،‬نتایج‬ ‫عملکرد ش��رکت بیانگر ان است که بنیادی محکم‪ ،‬پویا و منعطف در‬ ‫زیرساخت ها و ساز و کارهای سیمان هرمزگان نهادینه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��یمان هرمزگان با اش��اره به عملکرد شرکت در سال‬ ‫مالی مورد گزارش خاطر نش��ان کرد‪ :‬درامدهای عملیاتی شرکت از‬ ‫‪ 2430‬میلی��ارد ریال در س��ال ‪ 97‬به ‪ 2920‬میلیارد ریال در س��ال‬ ‫‪ ،98‬معادل ‪ 20/18‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1398/08/30‬‬ ‫‪1.872.220‬‬ ‫‪1.562.985‬‬ ‫همچنین رکود در صنعت س��یمان‪ ،‬ش��رکت س��یمان هرمزگان‬ ‫در س��ال مالی ‪ 97-98‬عالوه بر افزای��ش ‪52‬درصدی فروش داخلی‬ ‫سیمان نسبت به س��ال قبل‪ ،‬تولید سیمان خود را به میزان ‪ 5‬درصد‬ ‫افزایش داده و در مجموع توانسته است سود خالص خود را به میزان‬ ‫‪ 6‬درصد نس��بت به سال مالی قبل افزایش دهد‪ .‬در ادامه جلسه‪ ،‬پس‬ ‫از قرائت گزارش حس��اب های مالی ش��رکت در سال مالی ‪ 98‬توسط‬ ‫نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان‪ ،‬این گزارش به تصویب‬ ‫سهامداران رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل ‪40‬هزار تن س�یمان صادراتی در یک‬ ‫محمول�ه ب�رای نخس�تین ب�ار در ایران از س�وی‬ ‫شرکت سیمان هرمزگان‬ ‫دکت��ر مهدی باش��تی مدی��ر عامل این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬به رکورد صادرات ‪ ۴۰‬هزار تن‬ ‫سیمان در یک محموله اشاره کرد و افزود‬ ‫‪ :‬برای تکرار این رکورد باید تا پایان س��ال‬ ‫نیاز مش��تری صادراتی را س��نجیده و با‬ ‫توجه به میزان تقاض��ا و محدودیت های‬ ‫ترافیکی‪ ،‬حجم صادراتی را تعریف کنیم‪.‬‬ ‫اما با توجه به شرایط تحریم و دیگر مشکالت امیدواریم تا پایان سال‪،‬‬ ‫یک بار دیگر شاهد این رکورد باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه ی ویژه ای برای‬ ‫صادرات در سال اینده داریم و قصد داریم میزان صادرات را نسبت به‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1397/08/30‬‬ ‫‪1.955.265‬‬ ‫‪1.482.707‬‬ ‫که س��ود ناخالص رش��د ‪ 15/54‬درصد را تجربه کرده اس��ت‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت س��ود عملیاتی شرکت در سال ‪ 98‬نس��بت به سال ‪ 97‬با‬ ‫کاهش ‪18/01‬درصدی همراه بوده است‪ .‬سود خالص شرکت سیمان‬ ‫هرمزگان علی رغم مش��کالت گوناگون صنعت از مبلغ ‪ 665‬میلیارد‬ ‫ریال به ‪ 708‬میلیارد ریال معادل ‪ 6/45‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های ش��رکت از رش��د ‪ 5/60‬درصدی‬ ‫برخوردار بوده اس��ت‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت بدهیهای سال مالی مورد‬ ‫گزارش ‪ 24/47‬درصد کاهش نش��ان می دهد که جای تقدیر از تیم‬ ‫مالی ش��رکت دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود انباش��ته ‪ 20/26‬درصد و حقوق‬ ‫صاحبان س��هام از ‪ 1416‬میلیارد ریال ب��ه ‪ 2117‬میلیارد ریال برابر‬ ‫‪ 49/42‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم صادرات سیمان هرمزگان در سال اینده‬ ‫حسین فاتح‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان در ادامه‬ ‫مجمع افزود‪ :‬با توجه به مطالعات فنی انجام شده‪ ،‬درگام اول تصمیم‬ ‫داری��م میزان ظرفیت تولید روزانه را از ‪ ۳‬هزار تن به ‪ ۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫افزای��ش دهیم و این موضوع به طور جدی بعد از مجمع در دس��تور‬ ‫کار قرار خواهد گرفت‪ .‬وی به تمرکز بر روی صادرات نیز اشاره کرد و‬ ‫افزود ‪:‬مطالعات اولیه را انجام داده و ‪ ۴‬منطقه صادراتی را شناس��ایی‬ ‫کرده ایم و در تالش��یم ای��ن ‪ ۴‬هدف رافعال کرده و درنهایت س��هم‬ ‫صادرات را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقسیم سود ‪ 500‬ریالی برای سهرمز‬ ‫در ادامه ضمن تصویب صورت های مالی‪ ،‬سهامداران تقسیم سود‬ ‫نقدی ‪ 500‬ریال به ازای هر سهم را نیز تصویب کردند‪ .‬این مبلغ برای‬ ‫سهامداران حقیقی از تاریخ ‪ 25‬اسفند سال ‪ 98‬قابل پرداخت خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین در این جلس��ه‪ ،‬روزنامه اطالعات به عن��وان روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار ش��رکت انتخاب شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موسسه حسابرسی‬ ‫شاخص اندیش��ان به عنوان حس��ابرس قانونی و موسسه حسابرسی‬ ‫و خدمات مالی ش��هود امین‪ ،‬به عنوان حسابرس علی البدل انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیان ریسک های عمده‪:‬‬ ‫ریسک های تاثیرگذار بر فعالیت های شرکت که ناشی از تصمیمات‬ ‫خارجی از اختیار شرکت بوده به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬ریس��ک ناش��ی از افزایش قیمت حامل های انرژی شامل برق‪،‬‬ ‫سوخت و گاز مصرفی باتوجه به اعمال قانون هدفمند نمودن یارانه ها‬ ‫ک ناش��ی از ع��دم پایداری ش��رایط ص��ادرات و اجرای‬ ‫‪ -2‬ریس�� ‬ ‫تحریم های بین المللی علیه کشور‪.‬‬ ‫‪ -3‬ریس��ک ناشی از افزایش س��طح رقابت به دلیل حضور رقبا در‬ ‫حوزه توزیع ش��رکت که در اثر افزایش میزان تولید سیمان در کشور‬ ‫به دلی��ل بهره برداری از طرح های توس��عه و پروژه های جدید ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬ریس��ک نوس��انات ش��دید نرخ ارز و همچنین افزایش بی رویه‬ ‫سطح قیمت ها‬ ‫‹ ‹تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‪:‬‬ ‫فعالیت در بازار رقابتی برای هر بنگاه اقتصادی ش��رایطی را فراهم‬ ‫می اورد که به عنوان ریس��ک های فراروی مورد توجه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ریسک های عمده ای که این شرکت با انها مواجه می باشد را می توان‬ ‫به شرح زیر تقسیم بندی نمود‪:‬‬ ‫‹ ‹ریسک قیمت نهاده های تولید‪:‬‬ ‫اج��رای قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ها منجر ب��ه افزایش بهای‬ ‫تمام شده محصوالت ش��رکت گردیده و بالشک تداوم اجرای قانون‬ ‫مذکور تاثیر بس��زائی در تولید و فروش س��یمان خواهد داشت‪ .‬سایر‬ ‫نهاده های تولید نیز عالوه بر تاثیرپذیری از افزایش عمومی قیمت ها‪،‬‬ ‫قیمت ه��ای ناش��ی از اجرای هدفمندس��ازی یارانه ه��ا‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫نوس��انات شدید نرخ ارز قرار گرفته اند که به نوبه خود موجب افزایش‬ ‫بهای تمام ش��ده تولید و فروش محصوالت سال جاری نسبت به سال‬ ‫قبل گردیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک کاهش قیمت محصوالت‪:‬‬ ‫باتوجه به افزایش میزان تولید س��یمان در کش��ور و بهره برداری از‬ ‫طرح های توسعه و خطوط تولید جدید و رقابت شرکت ها در تصاحب‬ ‫س��هم بیش��تری از بازار مصرف سیمان و حضور بیش از پیش رقبا در‬ ‫بازارهای محلی باعث ارائه تحقیقات فروش غیرمتعارف در بازارهای‬ ‫فروش خواهد شد و ادامه این روند ممکن است موجب کاهش میزان‬ ‫سوداوری و ارزش سهام شرکت های تولیدکننده سیمان گردد‪.‬‬ ‫نق��ل و انتقال وج��وه ارزی از طریق مکانیزم حواله ارزی توس��ط‬ ‫صرافی های مجاز مورد تایید سیس��تم بانکی انجام می ش��ود لیکن‬ ‫صرافی های مزبور هیچگونه مس��ئولیتی در قبال ع��دم دریافت ارز‬ ‫توس��ط فروش��نده را برعهده نمی گیرند و تمام ریسک ان به شرکت‬ ‫تحمیل می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک ناشی از عدم پایداری شرایط صادرات‪:‬‬ ‫ت ش��رکت ها و تولید مازاد بر مصرف سیمان در کشور‬ ‫افزایش رقاب ‬ ‫باعث حضور شرکت های فعال در صنعت سیمان در بازارهای خارجی‬ ‫شده است‪ .‬باتوجه به ش��رایط خاص بازارهای خارجی و تحریم های‬ ‫اعمال شده و تحریم حاکم بر بانک های کشور همچنین روند کاهشی‬ ‫قیمت های جهانی‪ ،‬احتمال عدم حضور پایدار در بازارهای صادراتی‬ ‫را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬هر چند رویدادهای سیاسی اخیر ازجمله‬ ‫توافقات هسته ای می تواند اثار احتمالی مخاطرات را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمودار تولید کلینکر و سیمان طی ‪ 5‬سال اخیر‬ ‫‹ ‹برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی اتی‬ ‫ برنامه ریزی و مطالعه برای افزیاش ظرفیت تولید کارخانه‬‫ اجرا و تکمیل طرح های توس��عه و افزایش ظرفیت تولید سیمان‬‫و کلینکر‬ ‫ سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیت های سوداور‬‫ حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی‬‫ اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی‬‫ بهره گی��ری از متدهای علمی در فرایندهای اجرائی و مدیریتی‬‫در تمامی حوزه ها‬ ‫ بهره برداری از تاسیسات اب شیرین کن‬‫ ادامه برنامه های یکپارچه سازی اطالعات و استقرار سیستم ‪ERP‬‬‫ بررسی و امکان سنجی اس��تقرار روش های نوین محاسبه بهای‬‫تمام شده نظیر هزینه یابی بر مبنای هدف و ‪ABC‬‬ ‫شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬ابان ماه ‪1398‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫‪21‬‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪22‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫هزینه های مطالبات مشکوک الوصول (هزینه های استثنایی)‬ ‫درامدهای تسعیر ارز (درامدهای استثنایی)‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫ناشی از عملیات در حال تداوم عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫‪1398/08/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.920.470‬‬ ‫(‪)2.162.714‬‬ ‫‪757.756‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪)374.250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.533‬‬ ‫‪53.066‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪325.128‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫‪1397/08/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.430.082‬‬ ‫(‪)1.774.249‬‬ ‫‪655.833‬‬ ‫(‪)318.651‬‬ ‫‪439.105‬‬ ‫(‪)467.079‬‬ ‫(‪)28.000‬‬ ‫‪367.280‬‬ ‫‪7.498‬‬ ‫(‪)120.301‬‬ ‫‪535.532‬‬ ‫‪325.128‬‬ ‫‪764.233‬‬ ‫‪141.882‬‬ ‫‪677.414‬‬ ‫(‪)55.965‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪708.268‬‬ ‫(‪)12.062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665.352‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫صندوق توسعه ملی به کمک صنایع دریایی می اید‬ ‫زمین گیری کشتی سازی در زمین مدیران‬ ‫‹ ‹ضرورت حمایت از صنعت کشتی سازی‬ ‫اختصاص وام ‪ ۷۵۰‬میلیون دالری به‬ ‫صنعت کشتی س��ازی‪ ،‬اگرچه خبری‬ ‫خ��وب ب��رای دس��ت اندرکاران این‬ ‫صنعت است اما می تواند نشانه ای از‬ ‫ناتوان��ی ای��ن صنع��ت در جب��ران‬ ‫هزینه های خود باش��د‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫رئیس فراکس��یون توسعه دریامحور‬ ‫مجلس شورای اس�لامی می گوید کشتی سازی درحال حاضر‬ ‫این توان را دارد که از پس هزینه های خود براید اما درمجموع‬ ‫کشتی سازی‪ ،‬صنعتی هزینه بر و نیازمند حمایت مالی است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی با اش��اره ب��ه اینکه با وجود مش��کالت‬ ‫پیش��ین کشتی س��ازی داخلی در زمینه تحویل س��فارش ها‪،‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر عملکرد ای��ن حوزه رو به بهب��ود رفته و‬ ‫رضایت مندی بیش��تری نس��بت به عملکرد کشتی سازان در‬ ‫‹ ‹کشتی سازی درگیر مسائل مدیریتی‬ ‫اگرچه رئیس فراکس��یون توسعه دریامحور مجلس شورای‬ ‫اسالمی معتقد است کشتی س��ازی در سال های اخیر شرایط‬ ‫بهتری نس��بت به گذش��ته پیدا و بر بخشی از مشکالت خود‬ ‫غلب��ه کرده اس��ت اما یکی از پیشکس��وتان صنع��ت دریایی‬ ‫کشورمان معتقد است کشتی س��ازی داخلی‪ ،‬اسیر مشکالتی‬ ‫است که نتیجه تخصصی نبودن مدیران این صنعت‪ ،‬شناخت‬ ‫نداش��تن انها نس��بت به حوزه و ناتوانی در تشکیل گروه های‬ ‫صالحیتدار در زمینه تولید و اداره ش��رکت های کشتی سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬مالک علیمحمدی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت هر صنعتی از جمله صنایع دریایی‪ ،‬باید‬ ‫با شناخت پیشین انجام شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مدیریت کشتی سازی‬ ‫نی��ز مانند صنایع دیگر نیازمند اطالعات جامع از وضعیت این‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬یعنی دانستن اینکه س��ازندگان چه شرایطی‬ ‫دارند‪ ،‬با چه امکانات و س��ختی هایی عملی��ات تولید را انجام‬ ‫می دهند و وضعیت بازارشان چگونه است‪.‬‬ ‫عضو پیش��ین هیات مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران‬ ‫ب��ا تاکید بر ل��زوم بکارگی��ری مدیران تخصص��ی در صنعت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬وام ‪ ۷۵۰‬میلی��ون دالری دول��ت در راه‬ ‫شرکت های کشتی سازی است تا بخشی از مشکالت مالی این‬ ‫صنعت هزینه بر جبران ش��ود‪ ،‬با این حال برخی اهالی صنایع‬ ‫دریای��ی معتقدند عملک��رد نه چندان مطلوب کشتی س��ازی‬ ‫داخلی‪ ،‬بیش از انکه مربوط به مش��کالت مالی باشد‪ ،‬ناشی از‬ ‫نبود مدیریت تخصصی و بی تدبیری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬کشتی س��ازی ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫صنای��ع س��نگین‪ ،‬هزینه ب��ر و دیرب��ازده کش��ور‪ ،‬هم��واره با‬ ‫ت ب��ه گریبان‬ ‫مش��کالت مختلف به ویژه مس��ائل مالی دس�� ‬ ‫ب��وده‪ ،‬از س��وی دیگر اش��تغال زا ب��ودن این رش��ته موجب‬ ‫ش��ده دولت ها‪ ،‬گوش��ه چش��می به این صنعت داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی دول��ت تدبی��ر و امید نی��ز برنام ه جدی��دی برای‬ ‫حمایت مال��ی صنعتگران در این بخش تدارک دید ه اس��ت‪.‬‬ ‫در روزهای گذش��ته و در حاش��یه یکی از نشس��ت های ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬محمدباقر نوبخت اعالم کرد در این نشست‬ ‫پیشنهاد شده برای استفاده از ظرفیت کشتیرانی داخل‪ ،‬عالوه‬ ‫بر تس��هیالتی که در تبصره ‪ ۱۸‬بودجه پیش بینی شده است‪،‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیون دالر از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه اف��زود‪ ۶۲ :‬درصد امکان‬ ‫ساخت کشتی در داخل وجود دارد و بر این اساس ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫نیاز کشور در این زمینه در داخل تامین می شود‪.‬‬ ‫زمینه ساخت و تحویل محصول‪ ،‬ایجاد شده است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬شناورسازان و کشتی س��ازان داخلی در سال های اخیر‬ ‫ب��ه نحو مطلوب تری از نظر کیفیت و زمان تحویل س��فارش‪،‬‬ ‫عمل کرده اند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫وعده رئیس س��ازمان برنامه و بودجه مبنی بر اختصاص ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیون دالر از صندوق توس��عه ملی به کشتی س��ازان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در هیچ کش��وری کشتی سازان صفر تا صد شناور به ویژه‬ ‫ش��ناورهای بزرگ را به تنهایی نمی س��ازند‪ .‬این کار نیازمند‬ ‫تامین قطعه و اجزای مختلف و نیازمند منابع مالی کالن است‪.‬‬ ‫نجفی یاداور ش��د‪ :‬تحریم و مسائل مالی‪ ،‬در زمینه ساخت‬ ‫کش��تی و ش��ناور محدودیت هایی ایجاد کرده‪ ،‬با این حال در‬ ‫بخش تعمیرات‪ ،‬بازس��ازی و نوس��ازی ‪ ،‬ش��رایط ما نسبت به‬ ‫گذشته بهتر ش��ده و اکنون اقداماتی در صنعت کشتی سازی‬ ‫داخلی انجام می ش��ود که در گذش��ته ام��کان و ظرفیت های‬ ‫فنی ان را نداش��تیم‪ .‬کشتی سازی داخلی با غلبه بر مشکالت‬ ‫مختلف‪ ،‬توانسته بخش بزرگی از ظرفیت های خود را عملیاتی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کشتی س��ازی گفت‪ :‬مدی��ران مجموعه های کشتی س��ازی نه‬ ‫تنها باید متخصص این رشته باشند‪ ،‬بلکه باید مدیریت منابع‬ ‫انسانی نیز بدانند و بازار را نیز بشناسند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از مشکالت فعلی کشتی سازی کشور‪،‬‬ ‫بی توجهی به همین جزئیات در بکارگیری مدیران است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نبود مدیران تخصصی‪ ،‬زمینه ساز بروز مشکالتی است که‬ ‫اکنون در کشتی س��ازی می بینی��م‪ ،‬از جمله اینکه نمی توانیم‬ ‫سفارش ها را باکیفیت تولید کرده و سر وقت تحویل دهیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه یکی از گرفتاری های امروز کشتی سازی‪،‬‬ ‫نب��ود مدی��ران تخصص��ی به وی��ژه در ش��رکت های دولت��ی‬ ‫کشتی س��ازی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬کشتی سازی‬ ‫نیازمن��د یک گروه تخصصی اس��ت‪ ،‬گروه��ی که متخصص‪،‬‬ ‫متعه��د و درس��تکار باش��د‪ ،‬س��ابقه صنعتی و فن��ی خوب و‬ ‫ارتباطات سیاسی قدرتمند داشته باشد و بتواند برای محصول‪،‬‬ ‫بازاریابی نیز انجام دهد‪.‬‬ ‫علیمحمدی با انتقاد از اینکه بسیاری‬ ‫از مدیران کشتی سازی درحال حاضر‬ ‫س��ابقه و تجربه کار در این بخش را‬ ‫ندارند و جزئیات را نمی دانند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬برای مدیری��ت بازرگانی یک‬ ‫ش��رکت کشتی س��ازی‪ ،‬حض��ور‬ ‫کاپیتان��ی که دس��ت کم ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫سابقه فعالیت در صنایع دریایی داشته باشد‪ ،‬به طور تخصصی‬ ‫ح��وزه را بشناس��د و بتواند نیازها را شناس��ایی کند‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬او باید همچنین متخصص بازار دریایی باش��د و بداند‬ ‫درحال حاضر چه تعداد کش��تی در خلیج فارس در حال تردد‬ ‫هس��تند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه مش��کالت مالی ام��روز صنعت‬ ‫کشتی س��ازی و نیازمندی ان به وام صندوق توس��عه ملی‪ ،‬از‬ ‫نتایج بی تدبیری در انتخاب مدیران کشتی سازی ها بوده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در زمینه ساخت کشتی و شناور‪ ،‬از نظر سخت افزاری‬ ‫مشکلی نداشته و ش��رکت های بزرگ و مجهزی داریم که در‬ ‫گذشته نداشتیم‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۹۰‬درصد سخت افزار و‬ ‫نرم افزار الزم برای کشتی س��ازی را در کشور داریم و مشکل‪،‬‬ ‫مسائل دیگری است که بیان شد‪ .‬این عضو انجمن دریانوردان‬ ‫خبره با تاکید بر اینکه خواب یک کش��تی‪ ،‬به طور متوس��ط‬ ‫روزان��ه ‪ ۱۲‬ه��زار دالر هزینه برای مال��ک ان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫کشتی سازی ما توان این را داشته باشد که تعمیر یک کشتی‬ ‫را ب��ه جای چند ماه در کمتر از یک م��اه انجام دهد‪ ،‬موجب‬ ‫صرفه جویی در هزینه های خواب کشتی خواهد شد اما وقتی‬ ‫تعمیر کش��تی در ایران‪ ،‬چند ماه طول می کشد و این کار در‬ ‫کش��ورهایی مانند س��نگاپور‪ ،‬اندونزی یا مال��زی کمتر زمان‬ ‫می برد ‪ ،‬مالک کشتی ترجیح می دهد هزینه های انتقال کشتی‬ ‫به این کش��ورها را تقبل کند و تعمیر را در این کشورها انجام‬ ‫دهد زیرا هزینه های خواب کش��تی در ایران بیش��تر از هزینه ‬ ‫تعمیر در دیگر کشورها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت صندوق توسعه دریایی‬ ‫وی ب��ا انتقاد از بی توجهی صندوق صنایع دریایی در زمینه‬ ‫حمایت مالی از شناورس��ازان گفت‪ :‬برخی سفارش دهندگان‬ ‫ش��ناور به دلیل نوس��ان ن��رخ ارز نمی توانند اخرین اقس��اط‬ ‫ش��ناوری که ساخته ش��ده را پرداخت کنند و شناور خود را‬ ‫دریافت و درامدزایی کنند‪ .‬در چنین مواردی صندوق توسعه‬ ‫صنای��ع دریایی به کمک نمی اید زیرا ش��رایطی برای وام های‬ ‫این صندوق گذاش��ته اند که مش��مول چنین فردی نمی شود‬ ‫و زیان کالن متوجه صاحب ش��ناور می شود‪ .‬این پیشکسوت‬ ‫صنع��ت دریایی ب��ا انتقاد از ارائه نش��دن اموزش های الزم به‬ ‫کارکنان کشتی س��ازی افزود‪ :‬اگرچه در دانشگاه کشتی سازی‬ ‫تدریس می شود اما دانشجویان‪ ،‬شرایط کشتی سازی را به طور‬ ‫عملیاتی درک نکرده اند‪ .‬از س��وی دیگر مدیریت منابع انسانی‬ ‫در کشتی س��ازی ضعیف اس��ت و انگی��زه در کارکنان ایجاد‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬کارفرماها می خواهند با حداق��ل حقوق‪ ،‬کارگران‬ ‫بهتری��ن کار را انجام دهند اما این گونه نمی توان انگیزه ایجاد‬ ‫ک��رد و به همین دلیل اس��ت که پروژه ه��ا چندین ماه طول‬ ‫می کشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف فناوری در کشتی سازی‬ ‫یک��ی دیگ��ر از کارشناس��ان صنایع‬ ‫دریای��ی کش��ورمان معتق��د اس��ت‬ ‫مشکل اساسی صنعت کشتی سازی‬ ‫ای��ران بیش از انکه ب��ه موانع تامین‬ ‫مال��ی و تحری�� م مرب��وط باش��د‪ ،‬به‬ ‫مس��ائلی مانن��د فن��اوری مدیریت‪،‬‬ ‫فناوری طراحی و مهندسی و فناوری‬ ‫ساخت و تولید مرتبط است‪ .‬رضا محمدعلی بیگی در گفت وگو‬ ‫با تین نیوز‪ ،‬با بیان اینکه در چند س��ال گذشته به دلیل نبود‬ ‫ش��ناخت درباره دالی��ل واقعی نواق��ص و کمبودهای صنعت‬ ‫کشتی س��ازی‪ ،‬راهکارهای ارائه شده در قالب تدوین قوانین و‬ ‫مقررات توس��عه ای و حمایتی‪ ،‬نه تنها وضعیت این صنعت را‬ ‫بهت��ر نک��رده بلکه وخیم ت��ر از گذش��ته کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شناسایی صحیح و ارزیابی منطقی نواقص و مشکالت صنعت‬ ‫کشتی سازی به متولیان و صاحب نظران کشور کمک می کند‬ ‫به راه حل های اصولی و علمی به منظور رفع مشکالت در مدت‬ ‫زمانی معقول دست یابند‪ .‬وی از تاخیر در تحویل شناورهای‬ ‫تجاری س��اخته ش��ده از سوی س��ازندگان داخلی تا پیش از‬ ‫تشدید تحریم های بین المللی در بازه زمانی ‪ ۱۵‬ساله به عنوان‬ ‫ش��اهدی بر این ادعا یاد کرد و گفت‪ :‬این تاخیرها موجب شد‬ ‫شرکت های کشتیرانی و تامین کنندگان مالی‪ ،‬اعتماد خود را‬ ‫نس��بت به توانمندی و انجام تعهدهای کشتی سازان داخلی از‬ ‫دس��ت بدهن��د و برنامه های توس��عه ای این ش��رکت ها نیز با‬ ‫مشکالت اساسی روبه رو شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش تاب اوری شهر با تکیه بر فناوری های نو ‬ ‫اوج فروش تهران‬ ‫از ‪ ۸۸‬تا ‪۹۲‬‬ ‫رئی��س مرکز ارتباطات و ام��ور بین الملل‬ ‫ش��هرداری تهران ام��ار ص��دور پروانه بین‬ ‫سال های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۹۸‬را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬غالمحس��ین محمدی در‬ ‫توییتی‪ ،‬امار فروش تراکم در ش��هر تهران‪،‬‬ ‫بین س��ال های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۹۸‬را منتش��ر‬ ‫کرد و نوش��ت‪ :‬در حرکتی هماهنگ‪ ،‬تالش‬ ‫ش��د واقعیت��ی کتمان ناپذی��ر وارونه نمایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درحال��ی که براس��اس ج��دول و نمودار‬ ‫صدور پروانه س��اختمان مربوط به سال های‬ ‫‪ ۸۸‬ت��ا ‪ ۹۲‬رکورد شهرفروش��ی در این بازه‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۳‬پست برق جدید‬ ‫به مترو پیوست‬ ‫مدیر امور تجهیزات شرکت راه اهن شهری‬ ‫تهران و حومه (مترو) از بهره برداری ‪ ۳‬پس��ت‬ ‫برق نوبنیاد‪ ،‬قلعه مرغی و اهنگ تا پایان سال‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬حبی��ب اهلل رضایی ملک‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا بهره برداری از این ‪ ۳‬پس��ت برق و‬ ‫نیز پس��ت برق اکباتان که چه��ارم بهمن به‬ ‫بهره برداری رس��یده بود‪ ،‬ش��اهد افزایش ‪۵۰‬‬ ‫درص��دی توان جریان ب��رق در خطوط مترو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫چرا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مترو اختصاص نمی یابد؟‬ ‫عضو شورای شهر تهران درباره اجرا نشدن‬ ‫تبصره ‪ ۳۷‬بودجه س��ال ‪ ۹۸‬شهرداری تهران‬ ‫تذکر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ش��هربانو امانی در نشست‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران در تذکری به معاونت‬ ‫مالی اقتصاد ش��هر ش��هرداری نسبت به اجرا‬ ‫نشدن تبصره ‪ ۳۷‬بودجه تذکر داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه برابر مف��اد تبصره ‪۳۷‬‬ ‫بودج��ه مصوب س��ال ‪ ۹۸‬ش��هرداری تهران‬ ‫موظف اس��ت در زمین��ه توس��عه مبتنی بر‬ ‫حمل ونقل عمومی (‪ ،)TOD‬همه درامدهای‬ ‫وصول��ی حاصل از تغیی��ر پهن��ه (کاربری)‪،‬‬ ‫ع��وارض صدور پروانه و اعط��ای مازاد تراکم‬ ‫در مح��دوده ‪ ۳۰۰‬مت��ری زون های ‪TOD‬‬ ‫(مترو و ‪ )BRT‬را فقط در توسعه سامانه های‬ ‫حمل ونق��ل انبوه بر به ویژه مت��رو هزینه کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بر اس��اس گزارش واصل��ه در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫ابتدایی سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از مح��ل درامدهای صدور پروانه امالک واقع‬ ‫در محدوده یاد ش��ده‪ ،‬وصول ش��ده و اگر با‬ ‫همین روند و عملکرد پیش برود‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود تا اخر امسال بیش از ‪ ۶۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان وصول شود‪.‬‬ ‫عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران ادام��ه داد‪:‬‬ ‫معاونت مالی و اقتصاد ش��هری ش��هرداری با‬ ‫وج��ود تحقق مبل��غ ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان از‬ ‫مح��ل تبصره مذکور‪ ،‬تاکن��ون ریالی به مترو‬ ‫اختصاص نداده است‪ .‬حال این پرسش مطرح‬ ‫می ش��ود که چرا تاکنون بودجه ای تخصیص‬ ‫داده نشده است؟‬ ‫مسیر ویژه نابینایان‬ ‫حذف نمی شود‬ ‫معاون��ت فنی و عمرانی ش��هرداری تهران‬ ‫خبر منتش��ر شده در فضای مجازی مبنی بر‬ ‫صدور ش��یوه نامه حذف خطوط حسی ویژه‬ ‫اس��تفاده نابینایان از پیاده راه ه��ا را تکذیب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در روزهای گذشته خبری‬ ‫مبنی بر شیوه نامه حذف خطوط حسی ویژه‬ ‫اس��تفاده نابینای��ان از پیاده راه ه��ا یا همان‬ ‫خطوط ش��یاری و سکه ای در فضای مجازی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫معاونت فنی و عمران ش��هرداری تهران با‬ ‫نادرست دانستن این خبر اعالم کرد‪ :‬اگر این‬ ‫اتف��اق در برخ��ی معاب��ر رخ داده‪ ،‬به منظور‬ ‫بازسازی پیاده راه های تخریبی بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن معاون��ت بازس��ازی موزاییک ه��ای‬ ‫شیاری یا همان خطوط حسی ویژه استفاده‬ ‫نابینایان از پیاده راه ها را در دس��تور کار خود‬ ‫قرار داده است‪ .‬به همین علت هم اگر حذفی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬موقت اس��ت و دوب��اره خطوط‬ ‫حسی ویژه اس��تفاده نابینایان در پیاده راه ها‬ ‫نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه اع�لام معاون��ت فن��ی و عمران‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬یک��ی از طرح های جدید‪،‬‬ ‫ح��ذف موزاییک ه��ای ش��یاری و جایگزین‬ ‫راهنمای اکسترنال ویژه نابینایان با استفاده‬ ‫از فناوری های به روز در این مسیرها است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بدون نواوری‬ ‫قادر به اداره‬ ‫شهرهایمان‬ ‫نیستیم‪ ،‬انچه‬ ‫باید به ان فکر‬ ‫کنیم چگونگی‬ ‫تنظیم رابطه‬ ‫نواوری و‬ ‫فرهنگ است‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره به ظرفیت های پایتخت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬حفظ میراث فرهنگی و تقویت هویت چند فرهنگی‬ ‫در تهران از برنامه های اصلی شهرداری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬پیروز حناچی در دهمین دوره مجمع‬ ‫جهان��ی ش��هری در ابوظبی (پایتخت ام��ارات)‪ ،‬بر نقش‬ ‫نواوری در اداره ش��هر تاکید کرد و گف��ت‪ :‬از برنامه های‬ ‫ش��هرداری ته��ران تنظی��م رابطه فرهنگ و ن��واوری در‬ ‫مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادر نش��دن ویزا ب��رای همه اعضای‬ ‫هی��ات ایرانی گفت‪ :‬تقویت حی��ات چندفرهنگی‪ ،‬مدارا و‬ ‫به رسمیت شناس��ی هویت ها و بس��ط صلح و دوستی در‬ ‫جهان‪ ،‬از جمله ارمان های بنیادین در حیات شهری است‬ ‫که میزبان اصلی این رویداد یعنی سازمان ملل متحد نیز‬ ‫براساس بندهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ماده یک منشور ملل متحد بر ان‬ ‫تاکید فراوان دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه دول��ت میزبان این رویداد‪،‬‬ ‫این ارمان را پاس نداشته و میزبان ما در اقدامی غیرقابل‬ ‫دف��اع‪ ،‬اجازه برپایی غرفه های متعل��ق به ایران را نداده و‬ ‫از صدور ویزا ب��رای برخی اعضای هیات ایرانی خودداری‬ ‫کرده اس��ت در حالی که ش��هرداری ها ب��ه عنوان نهادی‬ ‫عمومی‪ ،‬نتیجه مستقیم دموکراسی اند و ایجاد محدودیت‬ ‫برای انها مقابله با دموکراسی است‪.‬‬ ‫حناچ��ی تاکید کرد‪ :‬با ای��ن حال هی��ات ایرانی برای‬ ‫اس��تفاده از هم��ه امکان ه��ای گفت وگو در ای��ن رویداد‬ ‫حاضر ش��ده اس��ت‪ .‬من به عنوان نماینده م��ردم تهران‪،‬‬ ‫ضمن ارس��ال پیام صلح و دوستی ش��هروندان تهرانی به‬ ‫همه شهروندان شهرهای ش��رکت کننده در این نشست‪،‬‬ ‫اعتراض خود را نسبت به این اقدامات اعالم می کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروزه شهرها مهم ترین کالبد تحوالت‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درص��د جمعی��ت جهان امروزه در ش��هرها‬ ‫زندگی می کنند و ‪ ۸۰‬درصد از ‪ GDP‬جهان در ش��هرها‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫حناچ��ی افزود‪ :‬ش��هر تهران به تنهای��ی پذیرای ‪۱۱‬‬ ‫درصد جمعی��ت ایران و تولیدکننده ‪ ۲۱‬درصد ‪GDP‬‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬به دلیل مهاج��رت ش��هروندان ایرانی‬ ‫در دوره ه��ای مختلف‪ ،‬تهران ش��هری چن��د فرهنگی‬ ‫توسعه نواوری در شهر‪ ،‬نیازمند نقش افرینی همه ذی نفعان است‬ ‫که به دلیل برخورداری از س��رمایه های کالن حتی می توانند انحصار‬ ‫نواوری را هم خریداری و از ان خود کنند‬ ‫اس��ت و اداره چنین حجمی از جمعیت در یک ش��هر‬ ‫چندفرهنگ��ی‪ ،‬فق��ط از راه ن��واوری همیش��گی در‬ ‫حوزه های مختلف ممکن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروزه همه شهرها با تهدید ناشی از‬ ‫سیطره اهداف تجاری و مالی بر حیات شهری و کاهش‬ ‫کیفیت زندگی شهروندان روبه رو هستند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫فاصل��ه طبقاتی‪ ،‬حذف‪ ،‬طرد و به حاش��یه راندن برخی‬ ‫اقش��ار و س��ر براوردن اش��کال مختلف هویت گرایی و‬ ‫اقتصادگرایی تهدیدی برای حیات صلح امیز و مدرنیته‬ ‫چند فرهنگی است و به همین دلیل اولویت های اصلی‬ ‫ما حفظ میراث فرهنگی‪ ،‬تقویت هویت چندفرهنگی و‬ ‫نجات کالبد ش��هر از بدل شدن هرچه بیشتر به کاالیی‬ ‫کدام روستاهای هرمزگان جابه جا می شوند؟‬ ‫فرماندار شهرس��تان جاس��ک در استان هرمزگان‪،‬‬ ‫اخری��ن جزئی��ات بازس��ازی مناطق س��یل زده این‬ ‫شهرس��تان را تش��ریح کرد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬محمد‬ ‫رادمه��ر با بیان اینک��ه ‪ ۴۰‬واحد مس��کونی جدید با‬ ‫کمک خیران و بنیاد مس��کن در روس��تای سیل زده‬ ‫س��دیج س��اخته می ش��ود‪ ،‬افزود‪ ۲۰ :‬واحد مسکونی‬ ‫ازس��وی یک فرد خیر س��اخته می ش��ود و با امکانات‬ ‫کام��ل در اختی��ار م��ردم ق��رار می گی��رد‪ ۲۰ ،‬واحد‬ ‫مس��کونی دیگر هم از س��وی بنیاد مس��کن س��اخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬فرماندار شهرس��تان جاسک با اشاره به‬ ‫اینکه اب همه روس��تا های سیل زده وصل شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته مشکالتی در شبکه اب رسانی وجود‬ ‫دارد که به زودی برطرف می شود‪ .‬رادمهر اضافه کرد‪:‬‬ ‫برق بیش��تر روس��تاها نیز وصل شده است و فقط برق‬ ‫‪ ۲‬روس��تا که ام��کان جابه جایی انها وج��ود دارد‪ ،‬به‬ ‫وس��یله ژنراتور تامین می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬راه های‬ ‫روس��تایی مناطق سیل زده بازگشایی شده و فقط راه‬ ‫یک روس��تا به علت کوهس��تانی بودن بسته است که‬ ‫تالش برای بازگش��ایی این راه نیز ادامه دارد‪ .‬فرماندار‬ ‫شهرس��تان جاس��ک ادامه داد‪ :‬جابه جایی روستاهای‬ ‫لیره ای‪ ،‬پرکوه و بخش��ی از روس��تای سدیج به مکانی‬ ‫دیگر قطعی شده‪ ،‬مسئله جابه جایی روستاهای دیگر‬ ‫هم که در مس��یل س��یل قرار دارند‪ ،‬در دست بررسی‬ ‫و مطالعه اس��ت‪ .‬رادمهر با اشاره به اینکه با ایجاد یک‬ ‫سد در منطقه پرکوه تعداد زیادی از روستاها از خطر‬ ‫س��یل در امان خواهند بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمک رس��انی‬ ‫به س��یل زدگان ب��ا هم��کاری گروه های ام��دادی از‬ ‫جمل��ه هالل احمر و گروه ه��ای جهادی همچنان در‬ ‫حال انجام اس��ت و نیروها در حال پاکس��ازی محوطه‬ ‫خانه ه��ا و کوچه ها هس��تند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬س��اکنان‬ ‫تعدادی از روس��تاها که اس��کان اضطراری داده شده‬ ‫بودن��د‪ ،‬به خانه های خود بازگش��ته ان��د‪ ،‬اما برخی از‬ ‫ساکنان روستاها از جمله روستای کروچ همچنان در‬ ‫چادر و در کمپ های اس��کان موقت زندگی می کنند‪.‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان جاسک با اش��اره به اینکه برخی‬ ‫س��یل بندها ترمیم شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای ترمیم‬ ‫سیل بندها و احیای زمین های کشاورزی تخریب شده‬ ‫به ماشین االت سنگین زیادی نیاز داریم‪.‬‬ ‫‪ ۶‬تغییر در طرح ترافیک سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیر واحد س��اماندهی محدوده ه��ا و طرح های‬ ‫ترافیکی ش��هرداری تهران‪ ،‬اخرین جزئیات تغییر‬ ‫در اج��رای طرح ه��ای ترافیکی را تش��ریح کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬عمار س��عیدیان فر درب��اره اخرین‬ ‫تغیی��رات طرح ترافیک پایتخت در س��ال اینده با‬ ‫بی��ان اینکه محدوده اجرای ط��رح ترافیک و طرح‬ ‫کاهش الودگی هوا بدون تغییر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫سال اینده بنا بر مصوبه شورای شهر مکلف هستیم‬ ‫س��قف ورود به مح��دوده طرح ترافی��ک را رعایت‬ ‫کنی��م که برهمین اس��اس ورود ‪ ۱۰۳‬هزار خودرو‬ ‫به مح��دوده طرح ترافیک در هر روز مجاز اس��ت‬ ‫و بیش از ای��ن امکان ورود خودروه��ا به محدوده‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬وی با بی��ان اینکه در س��ال اینده‬ ‫ن��رخ پایه طرح ترافیک در اف��راد عادی ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫افزایش خواهد داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ پایه طرح‬ ‫ترافیک در سال گذش��ته ‪ ۲۳‬هزار تومان بوده‪ ،‬اما‬ ‫در سال اینده نرخ پایه ‪ ۲۸‬هزار تومان خواهد بود‪،‬‬ ‫البته در تعیین ن��رخ نهایی تردد در محدوده طرح‬ ‫ترافیک‪ ،‬ضریب های دیگ��ری همچون زمان تردد‪،‬‬ ‫نوع معاینه فنی‪ ،‬داشتن پول در حساب شهروندی‬ ‫و‪ ...‬محاسبه می ش��ود و در نهایت نرخ تعیین شده‬ ‫بنابر نوع محدوده‪ ،‬س��اعت تردد‪ ،‬میزان االیندگی‬ ‫وس��یله نقلیه و‪ ...‬محاسبه می ش��ود‪ .‬سعیدیان فر با‬ ‫بیان اینکه س��اعت پیک‪ ،‬پی��ش از ‪ ۱۰‬صبح و بعد‬ ‫از ساعت ‪ ۱۶‬اعالم شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تخفیف‬ ‫معاین��ه فن��ی برتر در ط��رح ترافیک امس��ال ‪۲۵‬‬ ‫درص��د بود اما برای س��ال ‪ ۹۹‬میزان تخفیف برای‬ ‫رانن��دگان دارای معاینه فن��ی برتر را به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزای��ش دادی��م‪ .‬او درباره نرخ تمام ش��ده ورود به‬ ‫محدوده ط��رح ترافیک برای رانن��دگان ادامه داد‪:‬‬ ‫براین اس��اس حداقل نرخ ب��رای رانندگانی که در‬ ‫س��اعت غیرپیک وارد محدوده طرح های ترافیکی‬ ‫می شوند‪ ،‬اگر خودرو دارای معاینه فنی برتر باشد‪،‬‬ ‫نرخ ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۶۴‬توم��ان در نظر گرفته خواهد‬ ‫ش��د و اگر خودرو دارای معاینه فنی برتر در ساعت‬ ‫پیک وارد محدوده طرح های ترافیکی شود نرخ ‪۳۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۰‬تومان ب��رای ورود این خودرو در نظر‬ ‫گرفته خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه اگر خودرویی‬ ‫معاینه فنی برتر نداشته باشد و در ساعت غیرپیک‬ ‫وارد محدوده ش��ود‪ ،‬حداقل ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۵۲۰‬تومان‬ ‫ب��رای وی در نظر گرفته خواهد ش��د و اگر همین‬ ‫خودرو در س��اعت پیک وارد ش��ود‪ ،‬حداکثر مبلغ‬ ‫‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان برای وی محاس��به می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه اگر افراد در س��ال اینده‪ ،‬پیش از‬ ‫ت��ردد‪ ،‬روز خ��ود را رزرو کرده و پول در حس��اب‬ ‫ش��هروندی انها وجود داش��ته باش��د‪ ،‬می توانند از‬ ‫تخفی��ف ‪ ۲۰‬درصدی بهره مند ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش از این یک ماه ش��هروندان فرصت داشتند که‬ ‫حساب شهروندی خود را شارژ کنند اما این فرصت‬ ‫یک ماهه در س��ال اینده حذف ش��ده است و اگر‬ ‫ش��هروندان روز تردد خ��ود را از قبل رزرو نکنند و‬ ‫در حساب شهروندی شان پول وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫بهای تردد انها با ضریب یک محاس��به ش��ده و از‬ ‫تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی بهره مند نخواهند شد‪.‬‬ ‫برای مبادله اقتصادی بوده است‪.‬‬ ‫ش��هردار ته��ران ادامه داد‪ :‬م��ا متوج��ه بوده ایم که‬ ‫مفاهیم��ی مانن��د ن��واوری در س��ال های گذش��ته به‬ ‫طور عمده ب��ه معنای نواوری اقتص��ادی و در خدمت‬ ‫تجاری س��ازی و کس��ب درامد برای صاحبان سرمایه‬ ‫فهم ش��ده اند‪ .‬نتیجه س��یطره چنین فهمی از نواوری‪،‬‬ ‫در زمان��ه هژمون��ی گفتارهای نولیب��رال‪ ،‬حذف عموم‬ ‫ش��هروندان از فضای عمومی شهرها‪ ،‬کاهش مشارکت‬ ‫انها در اداره ش��هر و رش��د نابرابری در حیات شهری و‬ ‫اسیب پذیرشدن بیشتر حوزه فرهنگ بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تحوالت س��ال های اخیر ش��هرهای‬ ‫پیش��رو در جهان اظهارکرد‪ :‬رصد این تحوالت نش��ان‬ ‫می دهد بکارگیری گس��ترده فناوری های نو‪ ،‬راهکاری‬ ‫کارامد به منظور بهره مندی از ش��هری پایدار و تاب اور‬ ‫اس��ت‪ .‬بدون ن��واوری ما قادر ب��ه اداره ش��هرهایمان‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬انچه باید به ان فک��ر کنیم چگونگی تنظیم‬ ‫رابطه نواوری و فرهنگ است‪.‬‬ ‫حناچ��ی بی��ان کرد‪ :‬ش��هرداری ته��ران در این زمینه‬ ‫برنام��ه ای در پیش گرفته اس��ت تا بتواند میان فرهنگ و‬ ‫نواوری رابطه ای جدید برق��رار کند‪ ،‬رابطه ای در خدمت‬ ‫پس گرفت��ن فضاهای عمومی ش��هر به نفع ش��هروندان‪،‬‬ ‫کاه��ش میزان وابس��تگی ش��هر به درامدهای ناش��ی از‬ ‫فروش زمین و اسمان شهر‪ ،‬افزایش مشارکت شهروندان‬ ‫در حی��ات اجتماعی و کاهش نابرابری ه��ای اجتماعی و‬ ‫اقتصادی‪ .‬ش��هر هوش��مند از این منظر ب��رای ما اهمیت‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توس��عه نواوری در ش��هر‪،‬‬ ‫نیازمن��د نقش افرینی همه ذی نفعان اس��ت که به دلیل‬ ‫برخورداری از س��رمایه های کالن حتی می توانند انحصار‬ ‫ن��واوری را هم خریداری و از ان خود کنند‪ ،‬ش��هروندان‪،‬‬ ‫جوانان تحصیلکرده‪ ،‬استارت اپ ها‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬شرکت های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬کارافرینان و گروه ه��ای اجتماعی‪،‬‬ ‫همگی در توسعه نواوری در شهر سهیم هستند‪.‬‬ ‫حناچی با اش��اره به س��هم باالی ته��ران در میزبانی از‬ ‫این اقش��ار یاداور شد‪ :‬این مسئله شهر تهران را عالوه بر‬ ‫پایتخت سیاس��ی‪ ،‬به پایتخت نواوری ایران تبدیل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما برای هریک از این بازیگران‪ ،‬استراتژی مناسب‬ ‫خود را تدوین و عملیاتی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه تهران هوشمند برای دستیابی به‬ ‫مجموعه این اهداف طراحی شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در فاز نخس��ت این برنامه‪ ۵ ،‬محور برنامه شامل شهروند‬ ‫هوش��مند و خدم��ات دیجیتالی‪ ،‬تهران ن��واور‪ ،‬مدیریت‬ ‫هوشمند حمل ونقل درون شهری‪ ،‬توسعه خدمات ایمنی‪،‬‬ ‫انرژی و محیط هوش��مند و تحول دیجیتالی ش��هرداری‬ ‫تهران در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حناچ��ی اف��زود‪ :‬برنامه تهران ن��واور با ه��دف ایجاد‬ ‫زیس��ت بوم نواوری شهری دنبال می ش��ود‪ .‬این برنامه از‬ ‫‪ ۵‬س��طح تشکیل شده است‪ .‬سال گذشته کاربران سامانه‬ ‫«تهران من» به عنوان درگاه واحد خدمات شهروندی‪ ،‬به‬ ‫طور تقریبی ‪ ۵‬برابر ش��د و ب��ه بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1467‬‬ ‫پیاپی ‪2785‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدید از پردیس سینمایی ملت و سینمای رسانه ها تاکید کرد‬ ‫علی نعیمی‪ :‬در حالی که روزهای پایانی جش��نواره فیلم‬ ‫فجر در حال برگزاری است‪ ،‬سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی با حضور در پردیس سینمایی ملت که مرکز‬ ‫اصلی سینمای رسانه ها س��ت در جریان برگزاری این رویداد‬ ‫هنری قرار گرفت و همچنین به پرسش های خبرنگاران پاسخ‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این بازدید که مس��عود نجفی مدیر‬ ‫روابط عمومی س��ازمان سینما و جشنواره فیلم فجر صالحی‬ ‫را همراهی می کرد صالحی دقایقی به تماشای بخشی از فیلم‬ ‫«پدران» ساخته سالم صلواتی نشست و سپس از بخش های‬ ‫مختلف رسانه ای پردیس ملت بازدید کرد‪.‬‬ ‫وزیر ارش��اد در حاش��یه این بازدید و در جمع خبرنگاران‬ ‫در پاس��خ به سوالی درباره اولویت های حمایتی وزارت ارشاد‬ ‫در حوزه فیلم س��ازی و س��ینما گفت‪ :‬بر اساس برنامه ای که‬ ‫ب��رای حمای��ت از محتوا تدوین ش��ده اس��ت‪ ،‬فیلم هایی در‬ ‫حوزه های خاص همچون نهاد خانواده‪ ،‬عزت عمومی‪ ،‬انسجام‬ ‫اجتماعی و رفع گسس��ت های اجتماعی م��ورد حمایت قرار‬ ‫می گیرند تا تولید محتوا در این زمینه را تقویت کنیم‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د مهم ترین مسئله ما در فضای اجتماعی امروز بحث‬ ‫گسس��ت های اجتماعی است‪ .‬این گسس��ت ها هم در فضای‬ ‫رابط��ه حاکمیت و مل��ت و هم در میان مل��ت و ملت وجود‬ ‫دارد‪ .‬اینکه بتوانیم انسجام اجتماعی را ارتقا دهیم خودبه خود‬ ‫ب��ه رفع این گسس��ت ها کمک می کند‪ 4 .‬موض��وع اصلی را‬ ‫مش��خص کرده ایم که در همین محوره��ا اثار مورد حمایت‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫صالحی در پاسخ به سوال دیگری درباره تولیدات استراتژیک‬ ‫در س��ینما هم گفت‪ :‬با این نگاه که ببینیم مهم ترین مسئله‬ ‫ما در فضای اجتماع چیس��ت‪ ،‬بر اساس پیمایش هایی که ما‬ ‫و دیگران در این زمینه داش��ته ایم‪ ،‬همان طور که اش��اره شد‬ ‫مهم تری��ن موضوع‪ ،‬بحث گسس��ت های اجتماعی اس��ت‪ .‬در‬ ‫فضای انسجام اجتماعی چند محور اصلی را تعریف کرده ایم‬ ‫که طبیعتاً در زمینه حمایت های اس��تراتژیک در سینما هم‬ ‫ای��ن محورها مورد توجه خواهند بود‪ .‬ع��زت و اقتدار ملی با‬ ‫نگاه به پیش��رفت های اینده‪ ،‬نهاد خان��واده‪ ،‬فاصله گرفتن از‬ ‫فردگرایی مضر و همگرایی اجتماعی محورهایی است که در‬ ‫تولیدات سال های اینده بیشتر موردتوجه خواهند بود‪.‬‬ ‫فضای جشنواره های فجر هم امروز نشان می دهد که خوشبختانه هنرمندان‬ ‫خیل��ی زود در ای��ن رویدادها گرد ه��م امده اند‪ .‬اهالی هنر ممکن اس��ت در‬ ‫مواردی انتقادهایی هم داش��ته باشند اما در اصل یک خانواده هستند و این‬ ‫خانواده را به راحتی رها نمی کنند‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه با توجه به فضای‬ ‫اعتراض��ات اخیر‪ ،‬ل��زوم برگزاری جش��نواره فجر چه بود هم‬ ‫گفت‪ :‬همین که امروز ش��ما و ما در این فضا هس��تیم نشان‬ ‫می ده��د که جش��نواره می تواند تاثیرگ��ذاری مهمی در این‬ ‫زمینه داشته باشد‪ .‬جش��نواره رویدادی است که فضای یک‬ ‫سال اینده سینمای ایران را تعیین می کند و این اتفاق خوبی‬ ‫برای سینمای ایران است‪.‬‬ ‫وزیر ارشاد درباره انتقاد برخی سینماگران در قالب تحریم‬ ‫جش��نواره و نیز اعتراض فرامرز قریبیان در نشس��ت خبری‬ ‫فیلم «خروج» نسبت به فضای مدیریت سینما هم بیان کرد‪:‬‬ ‫اعتراض اقای قریبیان همان طور که اشاره شد‪ ،‬مربوط به این‬ ‫دوره وزارت ارش��اد نبوده اس��ت اما نگاه کلی ما این است که‬ ‫بتوانیم اهالی سینما را به صورت حداکثری در کنار هم داشته‬ ‫باشیم و خانواده س��ینمای ایران حداقل دفع را داشته باشد‪.‬‬ ‫کنار هم قرار گرفتن ها باید تداوم پیدا کند و جش��نواره فیلم‬ ‫فجر نماد این همگرایی حداکثری است‪.‬‬ ‫وی درباره چندصدایی بودن جش��نواره فیلم فجر و حذف‬ ‫فیلم هایی ب��ا نگاه متفاوت از ویترین ای��ن رویداد هم گفت‪:‬‬ ‫تاکید من به دوس��تان ما در هی��ات انتخاب و داوران‪ ،‬هم به‬ ‫دبیر جش��نواره و هم به رئیس سازمان س��ینمایی این بوده‬ ‫است که جشنواره س��ینمایی فجر‪ ،‬ویترین سینمای ایران با‬ ‫همه س��لیقه های متکثر باشد‪ .‬همین نکته است که جشنواره‬ ‫فجر را زیباتر کرده و می کند‪ .‬تاکید بر این بوده که هیات های‬ ‫انتخاب و داوری هم با همین رویکرد عمل کنند و امروز هم‬ ‫ش��اهد این تنوع در فضای جش��نواره فجر هستیم که شور و‬ ‫شوق نسبی را هم به همراه داشته است‪.‬‬ ‫صالحی درباره تاثیر جریان تحریم جش��نواره فجر از سوی‬ ‫برخی سینماگران‪ ،‬بر برگزاری این دوره از این رویداد یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ترجیح می دهم این گونه تعبیر کنم که در پی اتفاقات‬ ‫تلخ��ی که رخ داده بود‪ ،‬پاره ای از عکس العمل های عاطفی را‬ ‫شاهد بودیم اما خوشبختانه انچه این روزها در جشنواره فیلم‬ ‫فجر و دیگر جشنواره های هنری فجر شاهد هستیم این است‬ ‫که احس��اس اهالی فرهنگ و هنر این اس��ت که جشنواره ها‬ ‫اتفاقی هستند که به راحتی نمی توان از انها گذشت‪ .‬در کنار‬ ‫هم بودن معموالً اتفاقات بهتری را رقم می زند‪.‬‬ ‫وزیر ارش��اد درب��اره موضع یکی از نماین��دگان مجلس در‬ ‫تهدید هنرمندان تحریم کننده جشنواره های فجر اظهار کرد‪:‬‬ ‫موضع ما تا به امروز حرکت در مس��یر همگرایی بوده است و‬ ‫این مس��یر را حتماً ادامه می دهیم‪ .‬فضای جشنواره های فجر‬ ‫هم امروز نشان می دهد که خوشبختانه هنرمندان خیلی زود‬ ‫در این رویدادها گرد هم امده اند‪ .‬اهالی هنر ممکن اس��ت در‬ ‫مواردی انتقادهایی هم داشته باشند اما در اصل یک خانواده‬ ‫هستند و این خانواده را به راحتی رها نمی کنند‪.‬‬ ‫صالحی درباره شائبه مطرح شده از سوی ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫مبنی ب��ر حساس��یت های دولت نس��بت به فیل��م انتقادی‬ ‫«خ��روج» که حتی منجر ب��ه حذف فیلم از فهرس��ت ارای‬ ‫مردمی جشنواره شده است‪ ،‬گفت‪ :‬حقیقتا این گونه احساس‬ ‫نمی کنم‪ .‬مسئله فیلم ایشان و تم ان از قبل روشن بوده است‪.‬‬ ‫نگاه دولت این اس��ت که فضای نق��د و انتقاد در بخش های‬ ‫مختلف اجتماعی از جمله انتقاد از دولت‪ ،‬باز باش��د از همین‬ ‫زاویه نیز به من که طبیعتا خط مستقیم این ارتباط با دولت‬ ‫بوده ام هیچ ک��س از دولت چه قبل از جش��نواره چه در ایام‬ ‫نمایش فیلم در جشنواره‪ ،‬زبان به گالیه باز نکرده است‪.‬‬ ‫وزیر ارشاد درباره دیگر انتقاد ابراهیم حاتمی کیا از اولویت‬ ‫نداشتن موضوعات ارزشی همچون فیلم های دفاع مقدس در‬ ‫وزارت ارش��اد و کمک سازمان اوج به رفع این خال هم گفت‪:‬‬ ‫شخصاً چنین تعبیری را از ایشان نشنیدم‪ .‬متن صحبت های‬ ‫ایش��ان ارجاعی به وزارت ارشاد نداشته است‪ ،‬اما واقعیت این‬ ‫اس��ت که بحث دف��اع مقدس و موضوعات��ی از این قبیل در‬ ‫دس��تور کار ما بوده و هس��ت‪ ،‬اما امکانات و منابع ما به شدت‬ ‫محدود است و این محدودیت پاره ای معذوریت ها را در زمینه‬ ‫حمایت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫امس��ال در س��ی و پنجمین دوره از جشنواره موسیقی فجر‬ ‫از ‪ 4‬چهره موسیقی از جمله نادر مشایخی‪ ،‬حسن اسکندری‪،‬‬ ‫هوش��نگ ظریف و افلیا پرتو قدردانی خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ال گذش��ته از کریم صالح عظیم��ی (ردیف دان‪،‬‬ ‫خوانن��ده و م��درس اواز)‪ ،‬فخری ملک پ��ور (نوازنده پیانوی‬ ‫ایران��ی) و رامی��ن جزایری (س��ازنده و نوازنده تار و س��ه تار)‬ ‫قدردانی شد‪ .‬امس��ال یک نفر به شمار تقدیری ها اضافه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬طرالن اسکندری‪ ،‬معروف به حس��ن اسکندری‪ ،‬دوم‬ ‫بهمن س��ال ‪ ۱۳۲۶‬در روس��تای اوزوم کالال ناحیه قره داغ به‬ ‫دنیا امد‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۳۵‬در تبریز به فرش��بافی مش��غول شد‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۴۳‬در ته��ران ب��ه نانوایی پرداخ��ت‪ .‬او تاکنون‬ ‫در کش��ورهای مختلفی چ��ون جمهوری اذربایج��ان‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬انگلستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬چین‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫اسلواکی‪ ،‬اتریش‪ ،‬اس��لوونی‪ ،‬مجارستان‪ ،‬چک وترکیه برنامه‬ ‫اجرا کرده است‪ .‬نادر مش��ایخی متولد ‪ ۵‬اذر ‪ ۱۳۳۷‬در تهران‬ ‫و اهنگس��از و رهبر ارکستر اس��ت‪ .‬او فرزند جمشید مشایخی‬ ‫بازیگر س��ینما و تلویزیون اس��ت‪ .‬او پ��س از پایان تحصیالت‬ ‫ابتدای��ی در ته��ران‪ ،‬به هنرس��تان عالی موس��یقی راه یافت‪.‬‬ ‫پ��س از ان تحصیالت خود را در دانش��گاه موس��یقی وین در‬ ‫اتریش‪ ،‬در رش��ته اهنگسازی‪ ،‬رهبری و موسیقی الکترونیک‬ ‫ادامه داد‪ .‬در س��ال ‪۱۳۸۵‬در فستیوال موسیقی وین ـ یکی از‬ ‫معتبرترین فستیوال های موسیقی ـ از نادر مشایخی قدردانی‬ ‫ش��د‪ .‬هوش��نگ ظریف (زاده ‪ ۱۶‬اذر ‪ ۱۳۱۷‬در تهران) نوازنده‬ ‫تار اهل ایران اس��ت‪ .‬ظریف بیش از ‪ ۵٠‬س��ال از عمرش را به‬ ‫اموزش موس��یقی پرداخته اس��ت و رد پای پررنگی در تاریخ‬ ‫موس��یقی ای��ران بر جای گذاش��ته و با بهره گی��ری از محضر‬ ‫استادانی چون علی اکبرخان شهنازی‪ ،‬روح اهلل خالقی‪ ،‬موسی‬ ‫و جواد معروفی‪ ،‬چنان مهارتی در نواختن «تار» کسب کرد که‬ ‫ش��اگردانش هر کدام چهره های تارنوازی شدند‪ .‬از شاگردان‬ ‫او می ت��وان به چهره هایی چون حس��ین علی��زاده‪ ،‬داریوش‬ ‫طالیی‪ ،‬ارش��د طهماس��بی و حمید متبسم اش��اره کرد‪ .‬افلیا‬ ‫پرتو متولد ‪ ۱۳۱۷‬نوازنده پیانو و موس��یقیدان ایرانی است‪ .‬او‬ ‫در رشته موزیکولوژی از هنرستان عالی موسیقی ملی مدرک‬ ‫کارش��ناس دریافت کرد و در رش��ته مدیری��ت امور فرهنگی‬ ‫موس��یقی ادامه تحصیل داد‪ .‬این هنرمند س��ال ها سرپرست‬ ‫ارکستر بانوان بود‪ .‬این ارکستر بزرگ از سازهای ایرانی و غربی‬ ‫تشکیل می شد که به اجرای موسیقی ایرانی اختصاص داشت‬ ‫و افلیا پرتو در ان ارکس��تر ساز پیانو را می نواخت‪ .‬پرتو در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬در جشن خانه موسیقی ایران مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره فجر ویترین سینمای متکثر ایران‬ ‫قدردانی از ‪ ۴‬هنرمند‬ ‫در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫دوشنبه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اینجایی!؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی و رشد فرهنگی ایران‬ ‫ملت ایران نیز در روز ‪ ۲۲‬بهمن سال ‪ ۱۳۵۷‬موفق شد بر حکومت‬ ‫مس��تبدانه و شاهنشاهی ‪ ۲۵۰۰‬ساله شاهنشاهی فائق اید و در‬ ‫این روز تصمیم گرفت خود برای اینده اش برنامه ریزی کند‬ ‫ریزی رژیم های وابس��ته و تحمیلی را در سرزمین های‬ ‫پر نعمت اسالمی‪ ،‬در برابر دیدگان مشتاق بیش از یک‬ ‫میلیارد مس��لمان گشود و موجی از وحشت و اضطراب‬ ‫رادر دل های جهانخوران پدید اورد‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از انگشت شمار کشورهایی‬ ‫اس��ت که هیچ ش��کلی از حضور نظام��ی امریکا در ان‬ ‫وجود ندارد و کشوری کام ً‬ ‫ال مستقل است‪ .‬این ویژگی‬ ‫در منطقه خاورمیانه که یک ویژگی ممتاز و انحصاری‬ ‫برای جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫چرخ��ش در رویکردهای فرهنگ��ی نظام و حرکت‬ ‫به س��وی بازیابی فرهنگ ناب به جای اس��یر شدن در‬ ‫گرداب فرهنگ غربی قبل از انقالب که این دس��تاورد‬ ‫را ن��ه تنها بای��د یک��ی از عظیم ترین دس��تاوردهای‬ ‫انقالب اس�لامی ایران دانس��ت بلکه شاید بتوان ان را‬ ‫کلیدی ترین دس��تاورد انقالب که با تغییر در ان‪ ،‬سایر‬ ‫دس��تاوردها نیز مسیر درست خویش را پیدا می کنند‬ ‫دانس��ت‪ ،‬چرا که نوع فرهنگ هر جامعه اساس و موتور‬ ‫مح��رک تح��والت ان جامعه و تعیین کننده مس��یر‬ ‫حرکت ان اس��ت و از انجایی که رژیم شاهنش��اهی با‬ ‫درک این واقعیت‪ ،‬تالش داش��ت ب��ا تبدیل فرهنگ‬ ‫غنی اسالمی و ایرانی به فرهنگ منحط غربی‪ ،‬اهداف‬ ‫ومناف��ع غرب را در ایران پیاده کند‪ ،‬امام خمینی نیز با‬ ‫درک همین موضوع‪ ،‬تالش کرد تا با بهره گیری از زیر‬ ‫س��اخت های فرهنگی موجود به تقاب��ل با این توطئه‬ ‫بپردازد‪ ،‬بر این اس��اس هم انقالب اسالمی ناشی از زیر‬ ‫س��اخت های فرهنگی موج��ود در میان جامعه ایرانی‬ ‫همچون فرهنگ جهاد و ش��هادت و ذلت ناپذیری و‪...‬‬ ‫ب��ود و هم اغازی بر تحوالت عظیم فرهنگی دیگر بود‪،‬‬ ‫تحوالتی که به شکل ارمان در دیدگاه های برخاسته از‬ ‫تفکر اسالم ناب محمدی امام خمینی (ره) متجلی بود‬ ‫و با پیروزی انقالب اس�لامی به عنوان ارمان فرهنگی‬ ‫انقالب مطرح شد‪.‬‬ ‫علی نصیریان در جشن تولد هشتادوپنج سالگی‪:‬‬ ‫تئاتر نیازمند جریان و گروه است‬ ‫رضا رشیدپور – مجری و بازیگر‪:‬‬ ‫«همین س��ینما ادمت ک��رده» بارها این‬ ‫جمله را ش��نیده ایم‪ .‬در نقد رفتار اجتماعی‬ ‫و گاه��ی حرف��ه ای برخ��ی از چهره ه��ای‬ ‫سرشناس س��ینمایی و تلویزیونی‪ .‬فرض بر‬ ‫این بوده که چون فالنی با تاثیر لنز به جایگاه‬ ‫متفاوت��ی در جامعه رس��یده‪ ،‬پس باید دین‬ ‫همیشگی خودش را نسبت به فرایند سلبریتی شدن ادا کند و صد البته‬ ‫که این توقع ‪ ،‬بی پایان است‪.‬‬ ‫انچه می نویسم هیچ ارتباطی به لزوم حفظ احترام مخاطب و منت دار‬ ‫بودن مس��تمر نس��بت به الطاف او ندارد‪ .‬کما اینکه خودم در هر مجالی‬ ‫تاکید روشن بر ان داشته ام‪.‬‬ ‫بلکه از س��اختاری س��خن می گویم که این تحقیر همیش��گی را ابزار‬ ‫کارامد مدیریت پنداش��ته و تهی بودن در اس��تدالل و اقناع را به همین‬ ‫ترفند پوشالی پوشانده‪.‬‬ ‫س��االنه ده ها نفر به جمع عابران مقابل دوربین افزوده می ش��وند و از‬ ‫ان عابران‪ ،‬کمتر از انگش��تان دو دس��ت به مصاف دوربین بعدی راه پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬حتی اگر انواع تهمت های رایج مانند فس��اد رانتی و اخالقی‬ ‫را هم با احتمال پنجاه درصد بپذیریم‪ ،‬باز هم می توان گفت که س��االنه‬ ‫ح��دود پنج نفر ب��ا تکیه بر اس��تعداد‪ ،‬دانش و درخش��ندگی حرفه ای‬ ‫به باش��گاه چهره های مش��هور راه پیدا کرده و در ادامه پس از س��ال ها‬ ‫ممارس��ت‪ ،‬یکی دو نفر به تاالر مش��اهیر موثر وارد می شوند‪ .‬حاال فرض‬ ‫کنیم که در یک زمان نگاری بیس��ت س��اله‪ ،‬مثال چهل نفر چهره مرجع‬ ‫سینمایی داریم و به همین تعداد هم تلویزیونی‪ .‬اینجا همان گره عجیب‬ ‫شکل می گیرد‪ .‬ساختار مدیریتی و حتی گاهی برخی تاثیرگذاران بدنه‪،‬‬ ‫ان صده��ا عابر را که معلوم نبود از کجا امده بودند و امدنش��ان بهر چه‬ ‫ب��ود‪ ،‬رها کرده و به جای انکه منت پر طمطراق خود را به ایش��ان صادر‬ ‫کند که چرا امدید و قدر ندانس��تید و یا نتوانس��تید‪ ،‬بالدرنگ به همان‬ ‫مثال چهل نفر که اتفاقا قدر دانس��ته اند و توانس��ته اند‪ ،‬نهیب می زند که‬ ‫«همین سینما ادمت کرده» در واقع پیام پنهان این گزاره ان است که یا‬ ‫با من موافق باش و یا تو انسان بی ارزشی هستی که حرمت نمی فهمی و‬ ‫نمکدان می شکنی و دشنام الی ابد‪ .‬هم اکنون سینمای ایران بیش از دو‬ ‫هزار مدعی بازیگری دارد‪ .‬چند نفرشان شهاب حسینی‪ ،‬پارسا پیروزفر‪،‬‬ ‫بهرام رادان یا حتی پرویز پرستویی شده اند؟‬ ‫بیش از پنجاه ش��بکه تلویزیونی صدا و سیما در اختیار صدها مجری‬ ‫و یا طناز گرامی قرار دارد و ساعتی هم مثال در اختیار مدیری یا رامبد‪.‬‬ ‫چرا انهایی که س��رمایه بر باد می دهند و علی رغم اتالف وقت و هزینه‬ ‫هیچ بازتاب مثبت و یا حتی مش��هود برای همان س��ینما و یا تلویزیون‬ ‫ندارند مورد نقد یا عتاب قرار نمی گیرند اما اگر همین چند نفر س��خنی‬ ‫بر خالف میل مان بگویند شایس��ته بدترین تحقیر و تهمت ها هستند و‬ ‫حتما باید بر سرشان کوبید که «همین تلویزیون ادمت کرده»‬ ‫نکند دوربینی که فیلم ش��هاب حسینی را ضبط می کند لنز زعفرانی‬ ‫دارد و دیگران زردچوبه؟!‬ ‫ی��ا هزاران س��اعت انتنی ک��ه در اختیار صدها مجری دیگر اس��ت از‬ ‫پول بیت المال نیس��ت و ایرادی ندارد اگ��ر انها توجهی برنمی انگیزند و‬ ‫درخشش��ی ندارند‪ ،‬اما اگر یک ساعت تاک شوی مدیری بدرخشد حتما‬ ‫باید به او یاداوری کنیم که «همین تلویزیون ادمت کرده»‬ ‫کاش انصاف به نقدهایمان بازگردد‪.‬‬ ‫من به در گفتم ولیکن بشنوند‬ ‫نکته ها را مو به مو دیوارها‬ ‫خبر‬ ‫بلکه تئاتر ملی می تواند بس��یار متنوع باشد‪ .‬شخصا هیچ‬ ‫دس��تورالعملی ب��رای تئاتر ندارم و انچ��ه هنرمند برای‬ ‫انجام کارش نیاز دارد‪ ،‬ازادی بیان و اندیشه است‪.‬‬ ‫نصیری��ان س��پس خاطرات��ی از دوره کار با ش��اهین‬ ‫سرکیس��یان بیان ک��رد و اف��زود‪ :‬در دوره ای به توصیه‬ ‫امیرحس��ین جهانبگل��و که همچون ج�لال ال احمد و‬ ‫سیمین دانش��ور به خانه سرکیسیان رفت و امد داشت‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم نمایش��نامه های ایرانی کار کنیم که من‬ ‫س��راغ نمایش��نامه «افعی طالیی» رفتم که شباهتی به‬ ‫«داش اکل» هدایت داش��ت و عباس جوانمرد هم متن‬ ‫دیگری دس��ت گرفت‪ .‬بعد از ان در یکی از ش��ماره های‬ ‫مجله «س��خن»‪ ،‬هدایت داس��تان «بلبل سرگشته» را‬ ‫معرف��ی کرده بود که توجه مرا جلب کرد چون هم حالت‬ ‫اس��طوره ای داشت و هم زمینی شده بود و این چنین بود‬ ‫که «بلبل سرگشته» را نوشتم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره اغاز همکاری اش‬ ‫با شاهین سرکیس��یان افزود‪ :‬سرکیسیان نه کارگردان‬ ‫ب��ود و نه اس��تاد تئاتر بلکه او فقط عاش��ق بود و با همین‬ ‫دیوانه بازی هایش بنیانگذار تئاتر جدید ایران اس��ت‪ .‬او‬ ‫عاش��قی بود که ما را جمع کرد و به هر یک از ما س��رنخی‬ ‫داد تا چی��زی یاد بگیریم و بزرگ تری��ن خدمت را کرد‪.‬‬ ‫در خان��ه او بس��یار اموختیم و با ش��خصیت هایی مانند‬ ‫ش��املو‪ ،‬خجسته کیا‪ ،‬سیمین دانش��ور‪ ،‬جالل ال احمد‬ ‫و امیرحسین جهانبگلو اشنا ش��دیم‪ .‬همه کسانی که با‬ ‫سرکیسیان کار کردند‪ ،‬برای خودشان کسی شدند‪.‬‬ ‫این هنرمند مطرح تئاتر همچنین به بیان خاطراتی از‬ ‫روند ورود خود به کالس های اموزش��ی تئاتر‪ ،‬حضور در‬ ‫تئاتر سعدی‪ ،‬هنرستان هنرپیشگی پرداخت‪.‬‬ ‫در این برنامه که به همت کانون کارگردانان خانه تئاتر‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬چهره هایی همچون احترام برومند‪ ،‬مائده‬ ‫طهماس��بی‪ ،‬کاظم هژیر ازاد‪ ،‬ارش دادگر‪ ،‬در کنار تنی‬ ‫چند از اعضای کانون کارگردانان خانه س��ینما همچون‬ ‫پوران درخش��نده‪ ،‬وحید موس��اییان‪ ،‬رضا درمیشیان‪،‬‬ ‫محمدرضا عرب حضور داشتند و کارت افتخاری کانون‬ ‫کارگردانان خانه تئاتر به نصیریان‪ ،‬اییش و مودبیان اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫زباله های فلزی اثار هنری می شوند‬ ‫« کیوک��و» یک هنرمند اهل «کنیا» اس��ت که برای دهه های متوالی‬ ‫ضایعات فلزی را به مجسمه هایی با پیام هایی متفاوت و در ابعاد مختلف‬ ‫تبدیل کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ « ،‬کیوکو» که ‪۵۶‬‬ ‫ساله اس��ت می گوید طی س��ه دهه اخیر‪ ،‬هزاران مجسمه را با استفاده‬ ‫از فلزات اس��قاطی خلق کرده اس��ت‪« .‬بیل کلینتون» رئیس جمهوری‬ ‫پیشین ایاالت متحده‪ ،‬خانواده سلطنتی دانمارک ‪ ،‬موزه «اسمیتسون»‬ ‫نیویورک و باغ وحش « س��ن دیگو» از خریداران اثار او هس��تند‪ .‬قیمت‬ ‫برخ��ی از مجس��مه های «کیوکو» ب��ه ‪ ۱۰‬هزار دالر نیز می رس��د‪ .‬این‬ ‫هنرمن��د معتقد اس��ت اثار او ب��ه معضل های کنون��ی از جمله الودگی‬ ‫محیط زیس��ت و تغییرات اقلیمی مرتبط است‪ .‬موضوعات اثار او و مواد‬ ‫اولیه که برای س��اخت ان ها به کار می برد‪ ،‬سبب شده حفاظت از محیط‬ ‫زیست و حیات وحش در مرکز توجه قرار بگیرد‪« .‬کیوکو» به طور اتفاقی‬ ‫و در س��اعات اس��تراحتش به عنوان شاگرد جوش��کاری ساخت چنین‬ ‫اث��اری را اغاز کرد و مدتی بعد ان ه��ا را در گالری « نایروبی» به نمایش‬ ‫دراورد‪ .‬این هنرمند اکنون روند اموزش س��اخت چنین مجسمه های‬ ‫بازیافتی را به هنرمندهای جوان تر اغاز کرده است‪.‬‬ ‫نمایش فیلم به زبان ترکی در جشنواره‬ ‫میالد عظیمی – نویسنده‪:‬‬ ‫فیل��م خانم نیکی کریمی با نام «اتابای» در جش��نوارۀ فیلم‬ ‫فجر نمایش داده ش��د‪ .‬من فیلم را ندیده ام‪ .‬اما نشس��ت خبری‬ ‫فیلم را کامل دیدم‪ .‬انچه نظرم را جلب کرد هیاهویی اس��ت که‬ ‫بر س��ر زبان ترکی فیلم درگرفته اس��ت‪ .‬خبرنگاری پرسید که‬ ‫فارسی زبان رسمی کشور است و چرا در کشور ایران باید فیلم‬ ‫ایرانی را با زیرنویس فارسی تماشا کرد‪ .‬اقای هادی حجازی فر‪،‬‬ ‫یکی از بازیگران فیلم که خود را به شوخی «ترک شش و هشت ‬ ‫س��یلندر» نامید‪ ،‬نگاه و نظر خبرنگار را «فاشیستی» خواند‪ .‬البته ایشان در پایان جلسه از‬ ‫تندی خود عذرخواهی کرد‪ .‬این نش��ان می دهد که این موضوع بس��یار باریک و ظریف و‬ ‫مشتعل است و می تواند زمینه ساز دعوا و دشمنی و جنجال و تهمت زنی و شکاف باشد‪.‬‬ ‫اتفاقا اینکه فیلمی به زبان ترکی در جش��نواره به نمایش دربیاید به س��ود منافع ملی و‬ ‫وحدت ملی است و کار بخردانه ای است‪ .‬به نظرم نظر خانم کریمی درست است که در این‬ ‫زمینه کم کاری هم شده است‪ .‬حساب دشمنی ها و سیاسی کاری ها جداست‪ .‬باید پذیرفت‬ ‫ن اقوام ایرانی رقیب و معارض و عدو و انکار زبان فارس��ی نیس��ت‪ .‬نه مفید‬ ‫ش و زبا ‬ ‫که گوی ‬ ‫اس��ت و نه ممکن اس��ت که اثبات و تقویت زبان فارسی را در نفی و تضعیف زبان و گویش‬ ‫اقوام جست وجو کنیم‪ .‬طبیعی است تا مردم مادر خود را دوست دارند زبانی که مادرشان‬ ‫با ان سخن گفته را نیز دوست بدارند‪.‬‬ ‫زبان فارس��ی یک زبان رابط اس��ت تا بتوانیم با هم حرف بزنیم و حرف هم را بفهمیم و‬ ‫همچنین حامل بخش بزرگی از فرهنگ مش��ترک ملّت ایران اس��ت‪ .‬ش��اهکارهای ادبی‬ ‫بزرگ به این زبان خلق ش��ده که مایۀ مباهات اس��ت‪ .‬تکلّم با زبان فارسی باید سبب ساز و‬ ‫مقدمۀ همدلی باشد نه ابزار جدل و نفرت و اختالف‪ .‬اقای حجازی فر که ان طور با حرارت‬ ‫از زبان ترکی س��خن می گفت‪ ،‬در نشست خبری با زبان فارسی سخن گفت و ما حرفش را‬ ‫فهمیدیم‪ .‬وانگهی این حق کارگردان و فیلمنامه نویس است که ازاد باشد زبان اثر خود را‬ ‫بر حسب نیاز هنری اش انتخاب کند‪ .‬زبان فارسی باید یار شاطر باشد نه بار خاطر‪ .‬انها که‬ ‫زبان فارسی را در برابر زبان و گویش اقوام قرار می دهند به زبان فارسی خدمت نمی کنند‪.‬‬ ‫انها که از زبان فارسی دیوار و قفس می سازند به ان خدمت نمی کنند‪ .‬عالقه و عشق مردم‬ ‫به زبان و گویش بومی و فولکلور و اداب و رسوم محلی خود‪ ،‬مقدمات تجزیه ایران را فراهم‬ ‫نمی اورد‪ .‬فقر و فس��اد و اس��تبداد و تبعیض و ظلم اس��ت که دل مردم را از ایران و اینده و‬ ‫سرنوشت ان سرد می کند‪.‬‬ ‫نگاه اکسپو دانشجویی نقاشی‬ ‫به محیط زیست‬ ‫دومین اکس��پو دانشجویی نقاشی در راستای حمایت‬ ‫از اثار خلق ش��ده دانشجویان به همت معاونت فرهنگی‬ ‫اجتماع��ی دانش��گاه الزهرا و دانش��کده هن��ر در خانه‬ ‫هنرمندان ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این اکس��پو در اواسط ابان ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و ب��ا توصیه ها و حمایت های معاونت فرهنگی اجتماعی‬ ‫دانش��گاه الزهرا شکل گرفت و نخس��تین جلسات کادر‬ ‫علمی و اجرایی این رویداد در همان روزها برگزار شد‪.‬‬ ‫پیرو تصمیمات شورای سیاستگذاری از اسفند همان سال‪ ،‬کادر اجرایی برای‬ ‫دریافت اثار ارسالی دانشجویان اماده شدند‪ .‬در ادامه پس از انتشار فراخوان این‬ ‫رویداد‪ ،‬در مجموع حدود ‪ ۲۵۰۰‬اثر تا پایان مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شد و‬ ‫از این تعداد ‪ ۲۲۰‬اثر در مرحله اول داوری ‪ ۱۸‬دی ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۸۰‬اثر در داوری‬ ‫دوم ‪ ۱۶‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬برگزیده ش��دند‪ .‬با توجه به رویکرد شورای سیاستگذاری‬ ‫دومین اکسپو دانشجویی نقاشی و نگاه ویژه مدیر اکسپو مبنی بر توجه به محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬بخش ویژه این دوره از اکس��پو نقاشی به این موضوع اختصاص یافت و‬ ‫اثار متعددی نیز در این بخش دریافت شدند‪ .‬دومین اکسپو دانشجویی نقاشی‬ ‫از حمایت مادی و معنوی اداره کل هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و کمک های وزارت علوم تحقیقات و فناوری‪ ،‬س��ازمان حمایت محیط‬ ‫زیست‪ ،‬خانه هنرمندان‪ ،‬سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‪ ،‬انجمن علمی‬ ‫دانش��جویی نقاشی دانش��گاه الزهرا و ‪ ...‬بهره مند است‪ .‬الزم به ذکر است که این‬ ‫نمایشگاه از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۸‬بهمن در گالری های استاد ممیز‪ ،‬استاد میرمیران‪ ،‬گالری‬ ‫پاییز و زمستان خانه هنرمندان ایران برپاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عل��ی نصیریان چن��د روز بعد از تولد ‪ ۸۵‬س��الگی اش‬ ‫ب��ا حضور در خانه تئاتر و در می��ان جمعی از هنرمندان‬ ‫تئات��ر و س��ینما کیک تولد خ��ود را بری��د و گفت‪ :‬هیچ‬ ‫دس��تورالعملی ب��رای تئاتر ندارم و انچ��ه هنرمند برای‬ ‫انجام کارش نیاز دارد‪ ،‬ازادی بیان و اندیشه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سومین برنامه «زندگی تئاتری من»‬ ‫به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد تولد علی نصیریان‬ ‫عصر شنبه ‪ ۱۹‬بهمن در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر‬ ‫برگزار ش��د که در ان ایرج راد‪ ،‬داریوش مودبیان و فرهاد‬ ‫اییش س��خنانی را درباره این هنرمند پیشکسوت بیان‬ ‫کردند و نصیریان نیز خاطراتی از ورود خودش به دنیای‬ ‫هنر روای��ت و تاکید کرد که تئاتر نیازمند جریان و گروه‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در این زمینه توضیح داد‪ :‬نمی دانم این روزها چقدر‬ ‫گروه تئاتری وجود دارد و چقدر امکان بودن گروه وجود‬ ‫دارد چون در دوره ما زندگی شکل و ریتم دیگری داشت‬ ‫اما حاال به دلیل ورود اینترنت و دیگر مناس��بات زندگی‬ ‫روز‪ ،‬خیلی چیزها تغییر کرده است‪.‬‬ ‫نویس��نده نمایش��نامه «افع��ی طالی��ی» ب��ا بی��ان‬ ‫توضیحات��ی درباره دوره فعالیت خ��ود در اداره هنرهای‬ ‫دراماتیک خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دوره ای ک��ه ما در اداره‬ ‫هنرهای دراماتی��ک کار می کردیم‪ ،‬هی��چ محدودیتی‬ ‫نداش��تیم و هیچ مانع��ی برای کارمان نمی تراش��یدند‪.‬‬ ‫تم��ام نمایش��نامه های بیضای��ی‪ ،‬س��اعدی و نویدی را‬ ‫در تماش��اخانه س��نگلج کار می کردیم و ب��ا اینکه همه‬ ‫کارهایش��ان منتقد و معترض بودند‪ ،‬کسی کاری به کار‬ ‫ما نداشت‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تئاتر ملی در این‬ ‫دوره گفت‪ :‬هرگز نومید نیستم و تئاتر ملی هم به معنای‬ ‫این نیست که همه کارها با گویش های محلی اجرا شود‬ ‫همین سینما ادمت کرده‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬ی��اداور یک��ی از بزرگ ترین رخدادهای‬ ‫تاریخی ملت بزرگ ایران اس��ت و این روز مبدل به یک‬ ‫روز فراموش ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان شده است‪.‬‬ ‫در واق��ع در تمامی فرهنگ ها و اداب مردمان جهان‬ ‫رایج است که بزرگ ترین روز تاریخ کشور خود را پاس‬ ‫می دارند‪ ،‬البته بنا به فرهنگ هر کش��ور‪ ،‬ان روز بزرگ‬ ‫و تاریخی گرامی داش��ته و نس��ل به نس��ل و سینه به‬ ‫سینه‪ ،‬منتقل می شود تا ایندگان قدر ان روز را بدانند‪.‬‬ ‫بیشتر کشورهای جهان‪ ،‬بزرگ ترین روز تاریخی خود‬ ‫را روز اس��تقالل خود می دانند و برای ان‪ ،‬احترام قابل‬ ‫مالحظه ای قائل هس��تند‪ ،‬ملت ایران نی��ز در روز ‪۲۲‬‬ ‫بهمن س��ال ‪ ۱۳۵۷‬موفق ش��د بر حکومت مستبدانه‬ ‫و شاهنش��اهی ‪ ۲۵۰۰‬ساله شاهنش��اهی فائق اید و در‬ ‫این روز تصمیم گرفت خود برای اینده اش برنامه ریزی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫انتخاب��ات ازاد در ای��ران مفهومی نداش��ت و وزرا و‬ ‫وکال‪ ،‬تمامی انتصاب��ی بودند و مردم حقیقتا در تعیین‬ ‫سرنوشت خود تبدیل به یک هیچ کاره تمام عیار شده‬ ‫بودن��د و به برک��ت خون های مظلوم��ان و تالش های‬ ‫تمامی اقش��ار جامعه به رهبری بنیانگذار فقید و بزرگ‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬حضرت امام خمینی (ره) در‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن به پیروزی دس��ت یافتند و تصمیم گرفتند‬ ‫خود سرنوشت خود را رقم بزنند‪.‬‬ ‫در دوران معاص��ر‪ ۲۲ ،‬بهم��ن‪ ،‬روز پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی در ایران‪ ،‬حادثه مه��م و حیرت انگیزی برای‬ ‫جهانیان بود‪ .‬این حادثه بزرگ قرن‪ ،‬از یک سو معادالت‬ ‫سیاسی اس��تکبار را در ادامه سیاست سلطه و تقسیم‬ ‫اس��تعماری جهان بر ه��م زد و از س��وی دیگر یکی از‬ ‫اس��توارترین رژیم های وابس��ته را ریش��ه کن ساخت‬ ‫و در کش��ور ایران با اهمیتی که از نظر اس��تراتژیکی و‬ ‫اقتصادی برای قدرت های بزرگ جهان داشت‪ ،‬تحولی‬ ‫سیاس��ی ـ مردمی و عظیم به وجود اورد وچش��م انداز‬ ‫وحدت جهان اس�لام و ایس��تادگی در برابر اس��تعمار‬ ‫کهنه و نو‪ ،‬ایجاد قطب سیاس��ی جدید در جهان و فرو‬ ‫نظرگاه‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫در حالی که پش��ت میز نشس��ته اید و مش��غول خوردن غذا‬ ‫هس��تید‪ ،‬گفت وگوی��ی را ب��ا همکارت��ان دنب��ال می کنید و‬ ‫هرازگاهی به پیام های موبایل هم نگاهی می اندازید‪ ...‬در خانه‬ ‫مش��غول اشپزی هس��تید‪ ،‬به اخبار تلویزیون گوش می دهید‬ ‫و در حل تکلیف مدرس�� ه فرزندت��ان او را راهنمایی می کنید‪...‬‬ ‫در پارک مش��غول قدم زدن هس��تید‪ ،‬بس��تنی به دس��ت دارید و برای مهمانی اخر هفته‬ ‫در ذهنتان برنامه ریزی می کنید‪ .‬س��ناریو هایی ازین دس��ت چقدر برایتان اشناست؟ ایا‬ ‫پرداختن هم زمان به چند کار یک توانایی اس��ت که دس��تاوردهای ما را بیشتر می کند و‬ ‫ِ‬ ‫راه حلی برای افراد پرمشغله است؟‬ ‫پژوهش دانش��گاه اس��تنفورد نش��ان می دهد هم زمانی در کارها باعث زودتر به نتیجه‬ ‫رس��یدن امور نمی ش��ود! و افرادی که مرتبا خود را در سیل اطالعات‪ ،‬مخصوصا اطالعات‬ ‫دیجیتالی قرار می دهند‪ ،‬در مقایسه با افرادی که در هر نوبت فقط یک کار را انجام می دهند‬ ‫تمرکز کمتری دارند و فراخوانی اطالعات یا همان حافظه ش��ان کندتر عمل می کند‪ .‬مغز‬ ‫م��ا در ه��ر نویت می تواند فقط ی��ک کار را به طور کامل انجام ده��د و زمانی که به صورت‬ ‫م��وازی ان را فعال می کنیم‪ ،‬صرف نظر از میزان ه��وش و توانایی هایمان‪ ،‬قطعا بازده مغز‬ ‫پایین می اید‪ .‬حتی دانشگاه ساسِ کس دریافته است افرادی که هم زمان چند کار را انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬در نقاطی از مغز که مس��ئول همدلی و کنترل های احساس��ی و شناختی است‪،‬‬ ‫تراک ِم مغزی کمتری دارند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این افراد در تعامالت اجتماعی‪ ،‬به دلیل توج ِه‬ ‫خوداگا ِه کمتر‪ ،‬در برقراری ارتباط موثر دچار مش��کل می ش��وند که به خصوص در کار و‬ ‫روابط عاطفی و فرزندان بس��یار چالش برانگیز اس��ت‪ .‬از همه این ها گذشته‪ ،‬نبودن ما در‬ ‫لحظ ه حال‪ ،‬باعث می ش��ود از کاری که به ان مش��غول هستیم «لذت» نبریم که شاید در‬ ‫میان تمام این یافته ها‪ ،‬غم انگیزترین خبر باشد‪.‬‬ ‫شاد نبودن یکی از چالش های روانی انسان مدرن است و یک راه حل ساده برای عبور از‬ ‫ان‪ ،‬توجه به کاری اس��ت که مش��غول انیم! در حال رانندگی‪ ،‬در ذهن و افکارتان غوطه ور‬ ‫نش��وید‪ ...‬اگ��ر فرزندتان را به مدرس��ه می برید‪ ،‬واقعا این کار را انج��ام دهید! با او صحبت‬ ‫کنی��د‪ ،‬اتفاقات��ی که در راه می افت��د را ببینید‪ ،‬حرف هایش را بش��نوید و‪ ...‬اگر برای ناهار‬ ‫بی��رون می روی��د‪ ،‬موبایلتان را همراهتان نبرید یا اگر بردی��د‪ ،‬هر چند دقیقه یک بار به ان‬ ‫خیره نشوید‪ .‬شاید شلوغی دنیای امروز اجازه ندهد که موبایلتان را کال کنار بگذارید‪ ،‬این‬ ‫موضوع قابل درک اس��ت؛ اما زمانی که در حال صحبت با دوس��ت یا همکارتان هس��تید و‬ ‫ب��ه دلیلی باید با موبایل کاری کنید‪ ،‬صحبت را قطع کنید‪ ،‬چند دقیقه کارتان را با موبایل‬ ‫انجام دهید و بعد به ادامه صحبت بپردازید‪ .‬این راهکارهای س��اده که می توان بی ش��مار‬ ‫مثال از انها روایت کرد‪ ،‬به جز باال بردن بازده کاری مغز شما‪ ،‬برای شما «لحظه ی اکنون»‬ ‫را به ارمغان می اورد؛ تنها چیزی که دارایی واقعی انسان است و هیچ میزانی از ثروت‪ ،‬علم‬ ‫یا قدرت نمی تواند ذره ای از ان را بخرد‪ ،‬یا بازپس بگیرد‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪ 15 -1398‬جمادی الثانی ‪ 10 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1467‬پیاپی‪2785‬‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!