روزنامه صمت شماره 1466 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1466

روزنامه صمت شماره 1466

روزنامه صمت شماره 1466

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫باید قوی شویم تا جنگ نشود‬ ‫و تهدید دشمن تمام شود‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪ 1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬فرمانده کل قوا روز گذشته در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و‬ ‫نیروی پدافند هوایی ارتش‪ ،‬واقعه ‪ ۱۹‬بهمن سال ‪ ۱۳۵۷‬را نتیجه اطمینان امام خمینی(ره) و مبارزان‬ ‫به وعده الهی دانستند و گفتند‪ :‬اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی در جامعه حاکم شود و مسئوالن‬ ‫هوش��یارانه عمل کنند‪ ،‬تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد ش��د و تحریم می تواند عامل نجات کشور از‬ ‫وابستگی به نفت و حل بسیاری از مشکالت شود‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه ضعیف‬ ‫بودن‪ ،‬دش��من را تش��ویق به اقدام خواهد کرد‪ ،‬افزودند‪ :‬برای انکه جنگ نشود و برای انکه تهدید تمام‬ ‫‪2‬‬ ‫شود‪ ،‬باید قوی شد‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1466‬پیاپی ‪ 16 2784‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رفع موانع تولید در شورای پول و اعتبار پیگیری می شود‬ ‫چهره‬ ‫صندوق های رای و‬ ‫امروز و فردای ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفت‬ ‫و اقتدار اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ضرورت فعال شدن‬ ‫خرید لیزینگی خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت اقساطی از تولید‬ ‫مشکالت بخش تولید گویا تمامی ندارد؛ در فهرست بلند باالیی که به عنوان مشکالت این‬ ‫بخش از ان یاد می ش��ود‪ ،‬همواره مشکالت بانکی در صدر قرار گرفته و انگشت اتهام همواره‬ ‫به س��وی بانک ها نشانه رفته است‪ .‬این ش��رایط در حالی است که به دلیل اعمال تحریم ها‪،‬‬ ‫محدودیت ها و مش��کالتی که در داخل کش��ور وجود دارد‪ ،‬مسیر فعالیت تولیدکنندگان و‬ ‫بنگاه های اقتصادی بس��یار سخت و پیچیده تر از گذشته ش��ده که این مهم‪ ،‬فارغ از هرگونه‬ ‫شعار‪ ،‬حمایت های گسترده تر و همه جانبه تری می طلبد‪.‬با توجه به مشکالت بلند باالیی که‬ ‫هر دو بخش دارند‪ ،‬دولت تصمیم گرفته برای رفع بخشی ازاین مشکالت‪ ،‬در راستای تعیین‬ ‫تکلیف بدهی معوق واحد های تولیدی اقدام کند و این موضوع را به شورای پول واعتبار ببرد‬ ‫تا بررس��ی دراین زمینه انجام ش��ود‪ .‬براساس این تصمیم مقرر ش��ده در باره تقسیط بدهی‬ ‫واحدهای تولیدی اقدام شود‪ .‬در سوی دیگر قضیه‪ ،‬بانک ها هم به مطالبات و بدهی شان که‬ ‫این روزها به ارقام باالیی رس��یده اس��ت دست پیدا می کنند تا ازاین بابت قدرت اعتباردهی‬ ‫ان ها باال برود و بار دیگر بتوانند از تولید حمایت کنند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سایه کرونا بر بازار جهانی فلزات‬ ‫‪6‬و‪11‬‬ ‫اهمیت‬ ‫صنایع پایین دستی‬ ‫‪6‬‬ ‫خالهای تجارت‬ ‫با اوراسیا‬ ‫فرصت سازی‬ ‫از یک تهدید‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫وقتی پای بازار سیاه بلیت ‬ ‫به جشنواره باز می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تولید روزانه ‪ ۴‬هزار رینگ‬ ‫خودرو در المرد‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود‬ ‫رژیم طاغوت از جایی ضربه خورد که هیچ گاه تصور نمی کرد‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫از تاری��خ کش��ف و بهره ب��رداری نف��ت در ای��ران‬ ‫بی��ش از یک قرن می گذرد و این کاالی اس��تراتژیک‬ ‫همواره پس��تی وبلندی های متع��ددی را تجربه کرده‬ ‫و گه��گاه مورد هج��وم خارجی ها و در م��واردی هم‬ ‫سیاست گذاران داخلی قرار گرفته است‪ .‬نفت در سال‬ ‫‪ ۱۳۲۹‬خورش��یدی با همت واالی مصدق و همراهی‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای ملی‪ ،‬ملی شد و‬ ‫حق مالکیت این س��رمایه ملی به کشور بازگشت‪ ،‬اما‬ ‫فاعلیت و عاملیت ان به ش��رکت های خارجی واگذار‬ ‫و موجب ش��د ظرفیت های ملی ب��ا نظارت خارجیان‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬در همان زمان بحث مهمی‬ ‫بین مردم و نمایندگان وقت مجلس جریان گرفت که‬ ‫عمدتا ناظر بر بهره گیری از منابع نفتی و گازی کشور‬ ‫ب��رای کمک به اقتدار اقتصادی و س��پس اقتدار ملی‬ ‫بود‪ .‬اکنون که بیش از ‪ ۷۰‬س��ال از ملی شدن صنعت‬ ‫نفت در ایران می گذرد‪ ،‬هنوز پاس��خی قانع کننده به‬ ‫این پرس��ش داده نش��ده که نفت در اقتدار اقتصادی‬ ‫ایران به ویژه پس از پیروزی انقالب یا بهتر بگویم پس‬ ‫از پایان جنگ تحمیلی تا چه میزان موثر بوده است؟‬ ‫در این باره باید گفت از مهم ترین مسائلی که نه تنها در‬ ‫عرصه بین المللی‪ ،‬بلکه در خودباوری و اعتماد به نفس‬ ‫هر ملتی بس��یار حائز اهمیت است‪ ،‬موضوع اقتدار یا‬ ‫ضعف ان کش��ور است که این عامل در نحوه چینش‬ ‫و پیشبرد اهداف کش��ورها‪ ،‬در ارتباط با سایر ملل از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫هرچه کش��وری دارای مولفه های قدرت بیش��تری‬ ‫باش��د‪ ،‬از قدرت چانه زنی باالتری در مس��ائل چالشی‬ ‫و مورد اختالف با س��ایر کش��ورها برخ��وردار خواهد‬ ‫بود‪ .‬یکی از مهم ترین مولفه های اقتدار هر کش��وری‪،‬‬ ‫اقتدار اقتصادی است‪ .‬اقتصاد به سبب عوامل متعدد‪،‬‬ ‫از جمل��ه ارتباط تنگاتنگ با سیاس��ت و اثرپذیری و‬ ‫اثرگذاری بر ان و همچنین اثر مس��تقیم بر معیشت‬ ‫م��ردم‪ ،‬همواره نقش بس��زایی در مناس��بات جهانی‬ ‫داش��ته است‪ .‬از این جهت است که هرگاه کشورهای‬ ‫غرب��ی به دلیل ق��درت اقتص��ادی ب��اال‪ ،‬بخواهند بر‬ ‫کشوری س��لطه یابند و موضوعی را به دیگر کشورها‬ ‫تحمیل کنند‪ ،‬از اهرم تحریم های اقتصادی اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬این گزینه هزینه کمتری نس��بت به گزینه‬ ‫نظامی برای کش��ورهای تحریم کننده دارد و از طرف‬ ‫دیگر دارای اثرگذاری باالتری است‪.‬‬ ‫از این رو مس��ئله اقتدار اقتصادی همواره مورد نظر‬ ‫و تاکی��د مقامات عالی نظام ب��وده و دائم بر این نکته‬ ‫تاکید شده که برای جلوگیری از فشارهای کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬مملکت باید به س��مت تقویت ساخت درونی و‬ ‫رفع وابستگی به سایر کشورها حرکت کند‪.‬‬ ‫در سال های اخیر تمرکز کشورهای بزرگ بر مسائل‬ ‫اقتصادی ایران دوچندان شده‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫متاسفانه به جای هدایت و کنترل این بخش‪ ،‬تالش ها‬ ‫به سمت وس��وی مسائل فرعی رفته و در نتیجه کشور‬ ‫مورد هج��وم تحریم های یکجانبه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��واهد حاکی از ان اس��ت که تحریم های اقتصادی‬ ‫به علت غفلت مس��ئوالن کش��وری از سیاس��ت های‬ ‫راهبردی‪ ،‬بر کش��ور اثر گذاشته و تا حدودی کشور را‬ ‫به بحران های ناخواسته نزدیک کرده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط باید با هدایت سیستمی یا تمرکز‬ ‫ب��ر ظرفی��ت اقتصادی نف��ت و م��واد هیدروکربوری‬ ‫به عنوان مهم ترین عامل ارزش افزوده اقتصادی‪ ،‬ضمن‬ ‫حفظ وابس��تگی نداشتن به خارج‪ ،‬اقتدار اقتصادی را‬ ‫استحکام بخشیم‪.‬‬ ‫اقتصاد و سیاست خارجی دو بال یک پرنده هستند‪.‬‬ ‫بدین معنی که در بس��یاری از موارد برای حل مسائل‬ ‫اقتصادی بین کشورها‪ ،‬باید از سیاست خارجی کمک‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫گرچه تحرک سیاس��ی برای حل موقت مش��کالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مناسب و پس��ندیده است‪ ،‬اما اگر در کنار‬ ‫این مسئله به تقویت بنیه اقتصادی و تکیه بر افزایش‬ ‫کارایی و قدرت در چرخه اقتصادی بپردازیم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ای��ران می تواند به یک��ی از مقتدرتری��ن اقتصادهای‬ ‫جهان تبدیل ش��ود‪ .‬ای��ران به علت دارا ب��ودن منابع‬ ‫طبیعی ف��راوان‪ ،‬اب و هوای متنوع‪ ،‬ذخایر زیرزمینی‬ ‫ب��اال‪ ،‬نیروی کار ج��وان‪ ،‬مرزهای ابی ف��راوان و قرار‬ ‫گرفتن در منطقه ای مهم و حس��اس می تواند با تکیه‬ ‫بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد‪ ،‬عالوه بر تبدیل ش��دن‬ ‫به یکی از مقتدرترین کش��ورهای اقتصادی جهان با‬ ‫تاثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا‪ ،‬بر بس��یاری‬ ‫از مناسبات جهانی تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫به طور مثال اگر ایران بتواند به عنوان سومین دارنده‬ ‫منابع نفت خام و دومین دارنده گاز طبیعی جهان به‬ ‫قدرتی برسد که با هدایت درست این منابع از طریق‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخل��ی و بخش خصوصی‪،‬‬ ‫نیازه��ای بودج��ه ای کش��ور وابس��ته به ان نباش��د‪،‬‬ ‫می توان��د هر زمان که الزم بود و اراده کرد‪ ،‬در زمینه‬ ‫میزان تولید و صادرات سوخت تصمیم گیری کند که‬ ‫پرواضح اس��ت این رویکرد در بازار سوخت جهان چه‬ ‫اثری خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬فرمانده کل قوا روز‬ ‫گذش��ته در دیدار فرمانده��ان و کارکنان نیروی‬ ‫هوای��ی و نی��روی پدافن��د هوایی ارت��ش‪ ،‬واقعه‬ ‫‪ ۱۹‬بهمن س��ال ‪ ۱۳۵۷‬را نتیج��ه اطمینان امام‬ ‫خمینی(ره) و مبارزان به وعده الهی دانس��تند و‬ ‫گفتند‪ :‬اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی در‬ ‫جامعه حاکم ش��ود و مس��ئوالن هوشیارانه عمل‬ ‫کنن��د‪ ،‬تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد ش��د و‬ ‫تحریم می تواند عامل نجات کشور از وابستگی به‬ ‫نفت و حل بسیاری از مشکالت شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬رهبر معظ��م انقالب اس�لامی در این‬ ‫دیدار که در چهل ویکمین س��الروز بیعت تاریخی‬ ‫همافران نیروی هوایی با امام خمینی(ره) در ‪۱۹‬‬ ‫بهمن ‪ ۵۷‬برگزار ش��د‪ ،‬این واقع��ه را یک حادثه‬ ‫فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای درس ها‬ ‫و عبرت های��ی خواندند و افزودند‪ :‬در دوران رژیم‬ ‫گذشته‪ ،‬نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیک ترین‬ ‫نیروه��ا ب��ه مرکز ق��درت و امریکا ب��ود اما رژیم‬ ‫طاغوت‪ ،‬ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ گاه‬ ‫تصور ان را نمی کرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫براس��اس ایات قرانی‪ ،‬خداوند از جایی به دشمن‬ ‫ضرب��ه می زند ک��ه هیچ گاه انتظ��ار ان را ندارد و‬ ‫مومنین نیز از ناحیه ای تقویت و حمایت می شوند‬ ‫که انتظار ان را نداش��ته اند که در فرهنگ دینی‪،‬‬ ‫«رزق ال یُحت ََسب» یا همان رزقی که در محاسبات‬ ‫مادی جایی نداشته است‪ ،‬نامیده می شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با اش��اره به ایات‬ ‫قرانی که صراحتاً و موکدا ً از نصرت یاری کنندگان‬ ‫دین خ��دا خبر می ده��د‪ ،‬افزودند‪ :‬بای��د به این‬ ‫وعده های الهی اطمینان داشت و با امید به اینده‬ ‫به حرکت رو به جلو با قدرت ادامه داد‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای تاکی��د کردند‪ :‬اگر‬ ‫چنین تفکر و روحیه ای در هر مجموعه و جامعه‬ ‫ایمانی حاکم شود‪ ،‬افراد ان مجموعه با عزم راسخ‪،‬‬ ‫در دوران رژیم گذش��ته‪ ،‬نی��روی هوایی ارتش یکی‬ ‫از نزدیک تری��ن نیروها به مرکز قدرت و امریکا بود اما‬ ‫رژی��م طاغوت‪ ،‬ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ گاه‬ ‫تصور ان را نمی کرد‬ ‫نفت که عامل مهم بس��یاری از مش��کالت است‪،‬‬ ‫نج��ات داد‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای گفتند‪:‬‬ ‫البت��ه برخی افراد باهوش در داخل هیات حاکمه‬ ‫امریکا متوجه این موضوع هستند و گفته اند نباید‬ ‫بگذاری��م ایران اقتصاد بدون نف��ت را تجربه کند‬ ‫و ب��ه همین دلیل باید مس��یری را باز بگذاریم تا‬ ‫اقتص��اد ایران به کلی از پول نفت جدا نش��ود که‬ ‫مس��ئوالن به خصوص مسئوالن اقتصادی باید در‬ ‫این خصوص هوشیار باشند‪.‬‬ ‫ایش��ان با اش��اره ب��ه پیچیده تر ش��دن ابزارها‬ ‫و ش��یوه های دش��منان خاطرنش��ان کردند‪ :‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬ش��یوه ها و روش های جمهوری اس�لامی‬ ‫نیز پیچیده تر از گذشته شد ه است‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫اکنون در بخش های گوناگون کش��ور‪ ،‬روش ها و‬ ‫تهدیده��ا را به فرصت تبدیل خواهند کرد‪ .‬همان‬ ‫گون��ه که نیروی هوایی به رغم تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫اکنون ع�لاوه بر تعمیر و بازس��ازی جنگنده ها و‬ ‫هواپیماها‪ ،‬طراحی و ساخت جنگنده را نیز انجام‬ ‫داده است‪ .‬ایشان رمز موفقیت و پیشرفت نیروی‬ ‫هوای��ی را تبدی��ل تهدید به فرص��ت‪ ،‬قطع امید‬ ‫از بیگان��گان و تکیه بر توانایی ه��ا و ظرفیت های‬ ‫داخلی برش��مردند و افزودند‪ :‬ای��ن موضوع قابل‬ ‫تعمی��م به کل کش��ور اس��ت و می ت��وان به رغم‬ ‫تحریم ها که یک حرکت جنایتکارانه است‪ ،‬برای‬ ‫کشور فرصت های زیادی را به وجود اورد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تاکید کردند‪ :‬اگر‬ ‫مسئوالن هوشیارانه عمل کنند می توان با استفاده‬ ‫از ش��رایط تحریم‪ ،‬اقتصاد کشور را از وابستگی به‬ ‫هیچ وقت راه مذاکره را نبسته ایم‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه هیچ وقت راه مذاکره را نبسته ایم‬ ‫و باید با کش��ورهای مختل��ف کار کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چ��ون این فرد (ترام��پ) را قابل‬ ‫اعتماد نمی دانی��م‪ ،‬اول باید خاطر ما از‬ ‫برداش��تن تحریم جمع شود و در قالب‬ ‫‪ ۵+۱‬می توانیم مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت‪ ،‬محمود‬ ‫واعظ��ی در جم��ع بازرگان��ان و فع��االن اقتصادی‬ ‫اس��تان گلس��تان در گرگان اظهار ک��رد‪ :‬در دنیای‬ ‫امروز کشوری نیس��ت که تمام مسائل را خود حل‬ ‫و فص��ل کند و باید با همه کش��ورها کار کنیم‪ .‬من‬ ‫اینده ایران را روشن می بینم و از گردنه ایجاد شده‬ ‫ازسوی دشمنان عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در کنار مقاومت در برابر دش��منی و‬ ‫فش��ار اقتصادی امریکا درهای مذاکره را نبس��ته و‬ ‫امادگی داریم در شرایط برابر و عادالنه با گفت وگو‬ ‫مش��کالت را حل کنیم و تردیدی نداریم که از این‬ ‫مرحله سخت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری افزود‪ :‬شرایط‬ ‫امروز کش��ور باوجود اعم��ال تحریم های همه جانبه‬ ‫به مراتب بهتر از س��ال گذش��ته اس��ت و این نشان‬ ‫می دهد که مس��یر انتخاب ش��ده ازس��وی نظام و‬ ‫حرکت به س��وی خودکفایی و افزایش و رونق تولید‬ ‫در کنار مقاومت ملی‪ ،‬انتخاب درستی بوده که این‬ ‫کارهای کامال منطق��ی‪ ،‬پیچیده و پیش رونده ای‬ ‫در جریان اس��ت که تامین کننده عمق راهبردی‬ ‫کشور است و دشمن را زمین گیر کرده است‪.‬‬ ‫ایش��ان با تاکید بر لزوم قوی ش��دن کشور در‬ ‫هم��ه جهات به ویژه در زمین��ه دفاعی گفتند‪ :‬ما‬ ‫به دنبال تهدید هیچ کش��ور و ملتی نیستیم بلکه‬ ‫به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه‬ ‫ضعیف بودن‪ ،‬دش��من را تشویق به اقدام خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬افزودند‪ :‬برای انکه جنگ نشود و برای انکه‬ ‫تهدید تمام شود‪ ،‬باید قوی شد‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬نیروهای مس��لح‬ ‫به وی��ژه نی��روی هوایی ارتش‪ ،‬نی��روی هوافضای‬ ‫س��پاه و س��ازمان صنایع دفاع را ب��ه تالش برای‬ ‫تقوی��ت بنی��ه دفاعی در ابعاد مختل��ف‪ ،‬دقت در‬ ‫پیش ب��ردن کارهای مهم و حداکثر اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ها و استعدادها توصیه کردند و گفتند‪ :‬اگر‬ ‫روسای قبلی امریکا مس��یر شیطانی این رژیم را‬ ‫زیر پوشش هایی دنبال می کردند‪ ،‬امروز انحراف‪،‬‬ ‫جنگ افروزی‪ ،‬فتنه س��ازی و طمع امریکایی ها به‬ ‫داشته های دیگران‪ ،‬علنی و بدون پوشش است و‬ ‫این مسیر باطل دشمنان ملت ایران قطعاً محکوم‬ ‫به شکست است‪.‬‬ ‫پیش از س��خنان رهبر معظم انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫امیر س��رتیپ نصیرزاده‪ ،‬فرمان��ده نیروی هوایی‬ ‫ارتش با بیان گزارشی از پیشرفت برنامه های این‬ ‫نی��رو در ابعاد «ارتقای توان رزم»‪« ،‬پش��تیبانی‪،‬‬ ‫فنی و قطعه س��ازی» و «پویایی سازمان و ارتقای‬ ‫کیفیت نیروی انس��انی» گفت‪ :‬طراحی و ساخت‬ ‫پهپاد‪ ،‬مهمات هوشمند و هواپیمای با سرنشین‪،‬‬ ‫تعمی��رات موتور و قطع��ات هواپیم��ا‪ ،‬کمک به‬ ‫مناطق س��یل زده از طری��ق پ��رواز هواپیماهای‬ ‫ترابری و راه ان��دازی امبوالنس هوایی کش��ور با‬ ‫تجهیز یک هواپیما به امکانات پیش��رفته پزشکی‬ ‫از جمله فعالیت های نیروی هوایی بوده است‪.‬‬ ‫گزارشی از ابتال به ویروس کرونا نداریم‬ ‫راه همچن��ان ادامه دارد‪ .‬وی به وضعیت‬ ‫بازار کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذشته تصور ایجاد یک تحریم کوچک‬ ‫علیه کش��ور بازار را به��م می ریخت اما‬ ‫در ش��رایط کنون��ی و باوج��ود تصویب‬ ‫گس��ترده ترین تحریم ها‪ ،‬بازار کاال و ارز‬ ‫از ثبات برخوردار است‪.‬‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری اف��زود‪ :‬جن��گ‬ ‫اقتصادی راه افتاده علیه کش��ور فقط مختص دولت‬ ‫نیس��ت و راه برون رفت همکاری‪ ،‬همفکری و اتحاد‬ ‫مردم‪ ،‬دولت و تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫واعظی ادامه داد‪ :‬تحریم و فشار اقتصادی موجب‬ ‫وارد کردن س��ختی و فش��ار بر تجار‪ ،‬مردم و دولت‬ ‫ش��د اما نباید اجازه دهیم این ش��رایط امریکا را به‬ ‫هدفش ب��رای زمین گیر کردن جمهوری اس�لامی‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تصمی��م رهبر معظم انقالب‪ ،‬دولت و مردم در برابر‬ ‫این تحریم مقاومت و پش��تیبانی از یکدیگر است تا‬ ‫دشمن به اشتباه خود در اتخاذ تصمیم پی ببرد و از‬ ‫راه در پیش گرفته بازگردد‪ .‬واعظی بیان کرد‪ :‬امریکا‬ ‫در ابتدای تحریم و فش��ار حداکثری علیه ایران ‪۱۲‬‬ ‫پیش ش��رط برای مذاکره گذاش��ت اما اکنون که از‬ ‫اقدام��ات خصمانه خود نتیج��ه نگرفته بدون هیچ‬ ‫پیش شرطی خواستار مذاکره است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی گفت‪ :‬تاکنون گزارشی از‬ ‫ابتال ب��ه ویروس جدی��د کرونا در‬ ‫کشور نداشته ایم‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬س��عید نمکی‬ ‫در حاش��یه افتت��اح دانش��کده‬ ‫پیراپزش��کی درباره بیماری کرونا‬ ‫گف��ت‪ :‬از همان ابتدا پس از اطالع از ش��یوع‬ ‫وی��روس جدید کرونا در چین‪ ،‬همه گروه ها را‬ ‫در مبادی ورودی مس��تقر کردیم و با دقت و‬ ‫وس��واس فراوان مبادی را زیر نظر قرار دادیم‬ ‫و به محض اع�لام وضعیت اضطرار ازس��وی‬ ‫س��ازمان جهانی بهداش��ت‪ ،‬پرواز از چین به‬ ‫مقصد ایران و بالعکس را متوقف کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با نظارت بی وقفه توانس��تیم‬ ‫موردهایی که مش��کوک به بیم��اری بودند و‬ ‫از چین به کش��ور وارد شده بودند را زیر نظر‬ ‫قرار دهیم و چند ش��ب پی��ش اخرین مورد‬ ‫که بس��تری بود‪ ،‬پ��س از ازمایش های مکرر‪،‬‬ ‫ابتالیش منفی اعالم و از بیمارس��تان مرخص‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬با اش��اره ب��ه برنامه های‬ ‫پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرون��ا گفت‪:‬‬ ‫برنامه ه��ای ما به طور مس��تمر در ‪ ۳۶‬مبادی‬ ‫ورودی‪ ،‬دریای��ی و زمینی و هوایی اس��تمرار‬ ‫می یاب��د و تمام م��وارد را زیر نظر‬ ‫ق��رار می دهیم و تاکن��ون الودگی‬ ‫با ویروس کرونا در کش��ور گزارش‬ ‫نشده است‪ .‬وی همچنین به واقعه‬ ‫ات��ش زدن کتاب مرجع پزش��کی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬فردی از روی‬ ‫نادان��ی کتاب��ی ک��ه م��ورد توجه‬ ‫دانایان بوده را اتش زده اما وزارت بهداش��ت‬ ‫چندان به این موض��وع نپرداخته تا اقدام ان‬ ‫فرد بزرگ جلوه نکند و براس��اس برنامه ریزی‬ ‫مستمر طب س��نتی و طب مکمل را در نظام‬ ‫ش��بکه ای و اموزش پزشکی ادغام می کنیم تا‬ ‫با دس��ت گرفتن کار ازس��وی علما‪ ،‬ادم های‬ ‫س��هل اندیش را خود به خود از گردونه خارج‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نمکی درب��اره واردات دارو نیز بیان کرد‪ :‬با‬ ‫تدبیر و همراهی همکاران‪ ،‬نزدیک ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر دارو و تجهی��زات وارد کردیم و هیچ کدام‬ ‫از ای��ن اق�لام با حمایت امریکا وارد نش��ده و‬ ‫کمبودها نیز کمتر از یک س��وم میزان س��ال‬ ‫ل حاضر‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حا ‬ ‫کانالی برای ورود داروها و تجهیزات باز کردیم‬ ‫و اگر موفق باش��د ادامه می دهیم و اگر نه کار‬ ‫واردات داروه��ا و تجهی��زات را ب��ا روش های‬ ‫خودمان ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مهر‪ -‬عباسعلی کدخدایی‪ ،‬سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان در صفحه ش��خصی خ��ود در توییتر در‬ ‫پاس��خ ب��ه ش��بهه افکنی برخی درباره بررس��ی‬ ‫صالحیت ها نوشت‪ :‬نه اظهارات افراد در مجلس‪،‬‬ ‫نه دیدار با فالن فرد و نه شرکت و شرکت نکردن‬ ‫در نم��از جماع��ت‪ ،‬هی��چ کدام مالک بررس��ی‬ ‫صالحیت ها نیس��ت‪ .‬لطفاً فرافکنی نش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مالک بررس��ی ها‪ ،‬بندهای مقرر در قانون‬ ‫انتخابات است‪.‬‬ ‫صداوسیما‪ -‬نماینده جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در س��ازمان ملل از امادگی ایران برای کمک به‬ ‫حل اختالف ها بین ترکیه و س��وریه درباره ادلب‬ ‫خبر داد‪ .‬تخت روانچی در نشست شورای امنیت‬ ‫این س��ازمان با موضوع اوضاع در «ادلب» سوریه‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران به عنوان یکی از کش��ورهای ضامن‬ ‫روند اس��تانه‪ ،‬اماده است از مساعی جمیله خود‬ ‫ب��رای رفع اختالف های کنونی س��وریه و ترکیه‬ ‫درب��اره وضع ادلب اس��تفاده کن��د‪ .‬مجید تخت‬ ‫روانچی افزود‪ :‬وضع این منطقه‪ ،‬وخیم است و باید‬ ‫تالش کرد بحران از کنترل خارج نشود‪ .‬مبارزه با‬ ‫تروریس��ت ها باید ادامه یابد و در عین حال‪ ،‬باید‬ ‫از زندگی غیرنظامیان محافظت بیش��تری شود و‬ ‫این مس��ئله ای اس��ت که ما همواره بر ان تاکید‬ ‫کرده ایم و در همه اس��ناد نهایی روند استانه نیز‬ ‫تصریح شده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬یک منبع مس��ئول اعالم کرد محمود‬ ‫عباس‪ ،‬رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین‬ ‫قرار است در جریان حضور در سازمان ملل ‪۳۰۰‬‬ ‫مورد از نق��ض قوانین بین المللی در معامله قرن‬ ‫را مط��رح کند‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬محمود‬ ‫عباس در روزهای اینده‪ ،‬با گزارش��ی که سازمان‬ ‫ازادی بخش فلسطین تهیه کرده و در ان به ‪۳۰۰‬‬ ‫م��ورد نقض قوانین بین المللی در طرح موس��وم‬ ‫به معامله قرن امریکا‪ ،‬اش��اره ش��ده در س��ازمان‬ ‫مل��ل حضور خواهد یافت‪ .‬قرار اس��ت عباس روز‬ ‫دوش��نبه به نیویورک س��فر کند و فردای ان روز‬ ‫فلسطینی ها پیش نویس تصمیم خود علیه طرح‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا را به شورای‬ ‫امنیت برای رای گیری ارائه خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گ��زارش العالم‪ ،‬والدیمیر ورونکوف‪،‬‬ ‫معاون دبیر کل و رئیس دفتر مبارزه با تروریس��م‬ ‫س��ازمان ملل متح��د در س��خنانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۷‬هزار تروریس��ت خارجی که در عراق‬ ‫و س��وریه هس��تند تهدید بزرگی برای اینده این‬ ‫کشورها به ش��مار می روند‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داعش در حال تالش اس��ت تا قدرت‬ ‫خود را بازیابی کند و قصد دارد عملیات بزرگی در‬ ‫سطح بین المللی انجام دهد‪ .‬ورونکوف همچنین‬ ‫تاکید کرد داعش سعی دارد با تکیه بر استراتژی‬ ‫پیش��ین خ��ود یعنی تکی��ه بر عناص��ر داخلی و‬ ‫سوءاس��تفاده از بحران های داخلی حضور خود را‬ ‫در مناطقی که دارای بحران هستند‪ ،‬تقویت کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش اس��کای نیوز‪ ،‬غس��ان سالمه‬ ‫فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل به لیبی اعالم کرد‬ ‫نشس��ت های کمیت��ه نظام��ی مش��ترک در ژنو‬ ‫دس��تاوردهایی داشته است‪ .‬س�لامه همچنین‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬امیدواریم نشس��ت های کمیته‬ ‫مش��ترک نظام��ی ب��ه امض��ای ی��ک توافقنامه‬ ‫اتش ب��س دائمی بینجامد‪ .‬وی افزود‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫یک نشس��ت در روز یکش��نبه در قاه��ره درباره‬ ‫مسائل اقتصادی بحران لیبی برگزار شود‪ .‬سالمه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امیدواری��م این مذاکرات در نهایت‬ ‫منجر به ان ش��ود که گروه های خارجی ارس��ال‬ ‫سالح به لیبی را متوقف کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬امانوئل ماکرون‬ ‫که در جمع افس��ران ارتش این کشور استراتژی‬ ‫هسته ای فرانسه را تش��ریح می کرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ورهای اروپایی باید در رویارویی با مس��ابقه‬ ‫تسلیحات اتمی در جهان فعاالنه عمل کنند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه خواس��تار ان شد که کشورهای اروپایی‬ ‫یک برنامه بین المللی برای کنترل سالح پیشنهاد‬ ‫بدهند‪ .‬ماکرون با اشاره به اینکه پیمان های منع‬ ‫گس��ترش سالح در س��ال های اخیر مورد تردید‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ ،‬عنوان کرد کش��ورهای اروپایی‬ ‫دیگ��ر نباید از این موضوع ک��ه در زمینه کنترل‬ ‫تسلیحات نقش ناظر را دارند راضی باشند‪.‬‬ ‫صندوق های رای و امروز‬ ‫و فردای ایران‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬س�خنگوی‬ ‫دول�ت‪ :‬هفت��ه گذش��ته‬ ‫مهم ترین مباح��ث در فضای‬ ‫سیاس��ی و عموم��ی کش��ور‬ ‫همچن��ان بح��ث انتخاب��ات‬ ‫ب��ود‪ .‬موافق��ان و مخالف��ان و‬ ‫گروه های مختلف بحث هایی‬ ‫را مطرح کردند‪ .‬در همین راس��تا رهبر معظم انقالب هم‬ ‫در اخرین موضع گیری خود فرمودند‪« :‬برگزاری پرش��ور‬ ‫انتخابات و حض��ور همگانی مردم پای صندوق های رای‪،‬‬ ‫تضمین کننده امنیت کشور خواهد بود‪ ».‬ایشان با دعوت‬ ‫همگانی از مردم برای ش��رکت در انتخابات تاکید کردند‪:‬‬ ‫«ممکن اس��ت کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را‬ ‫دوس��ت دارد‪ ،‬بای��د پای صندوق رای بیای��د؛ بنابراین هر‬ ‫کس به ایران عالقه مند اس��ت و امنیت کشور‪ ،‬حل شدن‬ ‫مش��کالت و گردش صحیح نخبگانی را دوس��ت دارد‪ ،‬در‬ ‫انتخابات ش��رکت کند‪ ».‬این نگاه هم��واره مقوم و مدافع‬ ‫برگزاری پرش��ور انتخابات بوده و همواره نگاه انتخابگر را‬ ‫در مقاب��ل انفعال و انزوا برگزیده اس��ت‪ .‬این نگاه کالن گرا‬ ‫و اینده نگ��ر را باید در مقابل جریانی قرار داد که همیش��ه‬ ‫تحری��م صن��دوق رای را تبلی��غ می کند که ه��دف انها‬ ‫خ��ارج کردن چهره جمهوری اس�لامی ایران از یک نظام‬ ‫صندوق محور است‪ .‬این گروه در ‪ ۴۰‬سال اخیر در ان سوی‬ ‫اعتقاد به صندوق‪ ،‬راه تحول ایران را در کشاندن به اقدامات‬ ‫خش��ونت امیز دانس��تند و حتی از تحریم های ترامپ هم‬ ‫حمای��ت کردن��د‪ .‬جریان و گ��روه دیگری ه��م در داخل‬ ‫هس��تند که نسبت به ش��یوه برگزاری انتخابات اعتراض‬ ‫دارند و سبد نامزدها را بزرگ تلقی نمی کنند و با اعتقاد به‬ ‫مشارکت و صندوق محوری باتوجه به شرایط ایجاد شده‪،‬‬ ‫به نوعی درباره بی فایدگی صندوق سخن می گویند‪ .‬من با‬ ‫همه این ش��رایط و دیدگاه های موجود معتقدم صندوق‬ ‫دس��تاورد بزرگ انقالب اسالمی ماس��ت‪ .‬در اصل انقالب‬ ‫ما یک انقالب انتخاباتی اس��ت و هوش��مندی بنیان گذار‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران و تاکید بر مشروعیت بخش��ی‬ ‫مدنی برای تاس��یس جمهوری اس�لامی ای��ران با همین‬ ‫منطق انجام ش��د‪ .‬برای داش��تن جامع��ه ای متعادل که‬ ‫بازگش��ت به گذش��ته انجام نش��ود باید همه ما صندوق و‬ ‫انتخابات را به عنوان تجلی خواسته ها و انتخاب برداشت ها‬ ‫از چگونگی ایران بهتر و حل مس��ائل اساس��ی کش��ور در‬ ‫حوزه های مختلف سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬حتی خارجی‬ ‫که ام��روز از اهمیت تعیین کننده ای در سرنوش��ت ایران‬ ‫برخوردار شده‪ ،‬به عنوان راه خود انتخاب کنیم‪ .‬چرا ترامپ‬ ‫خ��روج از برجام را خدمتی مهم تر از به رسمیت شناس��ی‬ ‫اشغال جوالن ازسوی رژیم صهیونیستی‪ ،‬مهم تر از اشغال‬ ‫مجدد و نمادین قدس ش��ریف و جع��ل عنوان «پایتخت‬ ‫اس��رائیل» برای ان و حتی به تعبیر خود «مهم ترین» در‬ ‫قیاس با «معامله ق��رن» می داند‪ .‬برجام در منظومه تفکر‬ ‫استکباری ترامپ چه ماهیتی دارد که در هر نقطه عطفی‬ ‫خ��روج از ان عملی قهرمانانه تلقی می ش��ود و از جمله در‬ ‫س��خنرانی برای توجیه ترور س��ردار ملی ایرانیان‪ ،‬ترامپ‬ ‫س��عی می کند ردی برجامی برای موش��ک های کوبنده‬ ‫عین االس��د بیابد و مدعی ش��ود بدون پول ازاد ش��ده در‬ ‫جری��ان برجام‪ ،‬ایران نمی توانس��ت چنین توانی داش��ته‬ ‫باشد؟ اگر تا لحظه قبل از حصول توافق ایران به شکل یک‬ ‫«موضوع امنیتی» و «معضلی جهانی» بازنمایی می ش��د‬ ‫در لحظه شکل گیری توافق ایران با پشت سر گذاشتن ان‬ ‫اتهام ها‪ ،‬از حالت «موض��وع امنیتی» به حالت طرف یک‬ ‫معامله بزرگ امنیتی تبدیل ش��د‪ .‬پیش از توافق س��خن‬ ‫از امنیت��ی ب��ود که جهان باید «به رغم ای��ران» بدان نائل‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما پ��س از توافق همگان بر امنیتی پای فش��ردند‬ ‫که بای��د از طریق ایران و به کمک ای��ران و جهان حاصل‬ ‫ش��ود‪ .‬یعنی ان ‪ 6‬طرفی که ب��ه نمایندگی از «جهان» در‬ ‫مقاب��ل ایران قرار گرفته بودن��د موضع خود را تغییر داده‪،‬‬ ‫در کن��ار یکدیگ��ر و در کنار ایران قرار گرفته و به ش��کل‬ ‫ی��ک هیات هفت جانبه‪ ،‬به طور مس��اوی و براب��ر‪ ،‬خود را‬ ‫در براب��ر جه��ان و مطالبه جهانی برای امنیت مس��ئول و‬ ‫متعهد دانس��تند‪ .‬این اتفاقی بود که به تعبیر هوشمندانه‬ ‫رئیس جمهوری در همان زمان همه را خوشحال کرد «به‬ ‫جز صهیونیست ها»‪ .‬اسرائیل نمی خواست ایران از حالت‬ ‫موضوع و معضل امنیتی برای جهان عبور کرده و به طرف‬ ‫یک توافق بزرگ جهانی تبدیل شود‪ .‬امنیتی سازی ایران‬ ‫یک جعل صهیونیس��تی و یک برس��اخته بزرگ و دارای‬ ‫کارکرد فراوان بود که اسرائیل نمی خواست به سادگی ان‬ ‫موقعیت را از دس��ت بدهد‪ .‬ایران به یمن معجزه انتخابات‬ ‫‪ ۹۲‬ب��ود ک��ه از ان وضعیت تحمیلی خالص ش��د‪ .‬اکنون‬ ‫در اس��تانه یک انتخابات دیگر ق��رار داریم و برگزاری این‬ ‫انتخابات در س��طح استانداردهای قانون اساسی می تواند‬ ‫کارک��ردی محاصره ش��کن به خود بگی��رد و حصر دونالد‬ ‫ترامپی را از جغرافیای کشورمان دور کند‪.‬‬ ‫نیازمندی��م ک��ه برای حل مس��ائل داخل��ی‪ ،‬خارجی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی به انتخابات رجوع و هویت‬ ‫صن��دوق را حفظ کنیم‪ .‬همان گونه که در این یادداش��ت‬ ‫بسط دادم و رابطه انتخابات با عقب نشینی سیاستمداران‬ ‫امریکایی را توضیح دادم برای تحریم شکنی و عقب راندن‬ ‫ترام��پ نیازمن��د صندوق محور بودن تح��والت در ایران‬ ‫هس��تیم‪ .‬باوجود همه دیدگاه ها و نظراتی که سلیقه های‬ ‫گوناگ��ون بی��ان کرده اند‪ ،‬حض��ور پای صن��دوق رای را‬ ‫باید پاس بداریم زیرا س��عادت اینده هم��ه ما ایرانیان در‬ ‫پاسداشت صندوق ها و مش��ارکت در انتخابات است‪ .‬این‬ ‫بار هم باید این راه را پاس بداریم‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نفت و‬ ‫اقتداراقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ممنوعیت ثبت نام‬ ‫خرید خودرو‬ ‫برای برخی افراد‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫تهدیدی خطرناک تر از‬ ‫کرونا در کمین جاده ها‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در نشست خبری منطقه ویژه اقتصادی المرد مطرح شد‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان کشور‬ ‫دیروز ش��نبه ‪ ۱۹‬بهمن‪ ،‬نشس��ت خب��ری منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد با موضوع گزارش های پیش��رفت منطقه‬ ‫و س��رمایه گذاری های انج��ام ش��ده ب��ا حض��ور فریدون‬ ‫فدایی دول��ت‪ ،‬مدیرعام��ل این منطقه برگزار ش��د‪ .‬تولید‬ ‫رینگ خودرو یک��ی از برنامه های تولیدی این منطقه در‬ ‫اینده ای نزدیک است تا عالوه بر تامین بازار داخل‪ ،‬بخشی‬ ‫از ان نیز صادر شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تکمیل زیرساخت ها برای جذب سرمایه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫روزانه دیده ش��ده تا عالوه بر بی نیازی کش��ور از واردات‪،‬‬ ‫در اینده نگاهی هم به بازارهای صادراتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذار این حوزه داخلی اس��ت و‬ ‫با مش��ارکت انجمن تولیدکنندگان الومینیوم قرار اس��ت‬ ‫واحد صنعتی بزرگی راه اندازی ش��ود که الومینیوم مورد‬ ‫نیاز انها به شکل مذاب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و‬ ‫به این ترتیب بخشی از کارهای اضافی میانی برای تامین‬ ‫الومینیوم تولید رینگ حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد اظهار امیدواری‬ ‫کرد این پروژه تا پایان سال کلنگ زنی شود‪.‬‬ ‫فدایی دول��ت در ادامه س��خنان خ��ود در بحث تولید‬ ‫رین��گ در ای��ن منطق��ه‪ ،‬اضاف��ه ک��رد‪ :‬س��رمایه گذار و‬ ‫تولیدکنن��ده رینگ خ��ودرو مذاکراتی با گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و شرکت صنعتی سایپا داشته و در این راستا‬ ‫تفاهمنامه هایی نیز به امضا رس��یده تا پس از بهره برداری‬ ‫براس��اس درخواست خودروس��ازان رینگ مورد نیاز خط‬ ‫تولیدشان تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور کارگران چینی در منطقه المرد‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی الم��رد درباره میزان‬ ‫اشتغالزایی در این منطقه اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفر در منطقه ویژه اقتصادی المرد مش��غول هس��تند که‬ ‫از این ام��ار ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬نفر چینی بوده و باقی ایرانی و‬ ‫بومی همین منطقه هستند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر طرح های اماده شده در صنایع پایین دستی‬ ‫بتواند سرمایه گذار خود را جذب کند(زیرا تامین خوراک‬ ‫مورد نیاز تولیدکنندگان تضمین ش��ده است) اشتغال ‪۵‬‬ ‫هزار نفری به ‪ ۵۰‬هزار نفر گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫فدایی دولت در پاسخ به این پرسش‬ ‫که نیروهای‬ ‫چینی حاض��ر در این منطقه ای��ا دارای تخصص خاصی‬ ‫هس��تند که کارگر ایرانی ان را ندارد؟ گفت‪ :‬بیش��تر این‬ ‫کارگران نصاب بوده و برای نصب و راه اندازی کارخانجات‬ ‫م��ورد نظر در منطقه حضور دارن��د‪ .‬برای بی نیازی از این‬ ‫کارگ��ران خارجی حدود ‪ ۳۰۰‬نی��رو ایرانی به چین اعزام‬ ‫ش��دند تا تخصص مدیریت خط تولید را اموزش ببینند؛‬ ‫بنابراین ای��ن تعداد کارگر چینی در حال کاهش اس��ت‬ ‫به طوری که هزار نفر سال گذشته درحال حاضر به حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر رسیده اند‪.‬‬ ‫او درب��اره خطر ابتالی افراد به ویروس کرونا هم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مراکز درمانی و شبکه بهداشت منطقه کارهای اولیه‬ ‫را انجام داده و پیگیری های الزم انجام شده است عالوه بر‬ ‫ان به مدیران چینی گوشزد شده تا از رفت وامد کارگران‬ ‫به چی��ن خودداری کنن��د‪ .‬انهایی هم ک��ه در مرخصی‬ ‫به س��ر می برند قرار ش��ده تا اطالع ثانویه از سفر به ایران‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به محیط زیست در بحث االیندگی‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد درباره وضعیت‬ ‫پس��امدهای صنعت��ی و الودگی زیس��ت محیطی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارهای زیرساختی در این باره انجام شده و تولیدکنندگان‬ ‫مشکلی در تامین خودروهای اتش نشانی نداریم‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو در مراس��م تحویل‬ ‫خودروه��ای اتش نش��انی ب��ه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬محوری ترین موضوع فعلی را باال نگه‬ ‫داشتن پرچم تولید دانست و گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تولید س��واری در ایران خودرو نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته دوبرابر ش��ده و تولید ایران خودرو دیزل‬ ‫نی��ز ‪ ۳۰‬درصد افزایش را تجربه کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکو پرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی افزود‪ :‬محور‬ ‫اصلی تولید نیز س��اخت داخل محصوالت است‪،‬‬ ‫تولید خودروی اتش نش��انی که امروز به شرکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری تحویل می شود با ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫س��اخت داخل اغاز و به ‪ ۳۵‬درصد رس��یده و در‬ ‫تولی��دات بعدی این می��زان را افزایش خواهیم‬ ‫داد‪ .‬وی ب��ا اش��اره ب��ه فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و تاکید دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مبنی ب��ر داخلی س��ازی تولید گفت‪:‬‬ ‫محصول ون وان��ا با بهره مندی از موتور ملی پایه‬ ‫گازس��وز نخستین ون گازسوزی است که با توان‬ ‫مهندس��ان کشور طراحی شده و به زودی عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬مقیمی با بیان اینکه در ساخت داخل‬ ‫مجموعه دیزل قدم های مستحکمی برخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موت��ور ‪ ۳۵۵‬در ماه های اینده به‬ ‫اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬ارتقا خواهد یافت‪،‬‬ ‫ب��رای توس��عه موت��ور ‪ ۴۵۷‬نی��ز قراردادهایی‬ ‫منعقد ش��ده و از سوی مهندس��ان داخلی انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تا پایان س��ال دو خودرو‬ ‫اتش نشانی و تا اواسط سال اینده نیز ‪ ۱۲‬خودرو‬ ‫دیگر به کاربران عرضه خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو گف��ت‪ :‬به توان مهندس��ی‪ ،‬فنی و‬ ‫طراحی دیزل اعتماد کنید‪ ،‬اعتماد همواره نتایج‬ ‫خوبی داش��ته اس��ت‪ .‬وی در پایان خواستار ارائه‬ ‫مش��خصات فنی محصوالت مورد نی��از وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی برای ساخت و تامین به وسیله‬ ‫منابع داخلی ش��د و گفت‪ :‬ای��ن موضوع عالوه بر‬ ‫حفظ اش��تغال صرفه جویی ارزی باالیی نصیب‬ ‫اقتصاد کش��ور خواهد ک��رد‪ .‬ایران خودرو دیزل‬ ‫ش��بکه تامین کاملی دارد و ام��اده ارائه خدمت‬ ‫به کشور اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری گف��ت‪ :‬با ورود خودروس��ازان داخلی به‬ ‫تجهیز و رفع نواقص تولید‪ ،‬امروز به این اطمینان‬ ‫رسیده ایم که در تامین خودروهای اتش نشانی‬ ‫مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه تولید ‪ ۶۶‬خودرو اتش نشانی‬ ‫س��یاوش امیرمک��ری در ادام��ه گف��ت‪ :‬این‬ ‫خودروه��ا با خودروهای اتش نش��ان ش��هری‬ ‫تف��اوت زی��ادی دارن��د و بای��د در کمت��ر از ‪۴۰‬‬ ‫ثانیه س��رعت خود را به ‪ ۸۰‬کیلومتر برس��انند و‬ ‫هم زم��ان با حرکت به اطف��ای حریق بپردازند‪،‬‬ ‫همچنین مواد مورد نیاز اطف��ا در این خودروها‬ ‫نیز متفاوت و ترکیب پودر و فوم است که نیازمند‬ ‫فناوری باال و خاصی اس��ت‪ .‬وی درباره انتظارات‬ ‫از خودروس��ازان گفت‪ :‬برای ما تولید خودروهای‬ ‫اتش نشانی استاندارد فرودگاهی و فوماتیک که‬ ‫نیازمند ارتقای سطح فناوری تولید است اهمیت‬ ‫باالیی دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬شاسی و کشنده این‬ ‫خودروها مهم اس��ت که مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫ب��رای تامین ان اعالم امادگی کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ای��ن کار را با همکاری با ایران خودرو‬ ‫انج��ام خواهیم داد‪ .‬امیرمک��ری در پایان گفت‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ‪ ۶۶‬خودرو اتش نشانی تا اواسط‬ ‫س��ال اینده به ن��اوگان فرودگاهی کش��ور وارد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم امادگی برای نوسازی‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو دیزل هم ضمن اعالم‬ ‫امادگی این ش��رکت برای تامین ناوگان تجاری‬ ‫کش��ور خواس��تار حمای��ت در ح��وزه قوانین و‬ ‫پوش��ش هزینه های مالی شد‪ .‬محمد زالی گفت‪:‬‬ ‫توانمن��دی ایجاد کارب��ری ب��رای خودروهای‬ ‫فرودگاه��ی‪ ،‬پاالیش��گاهی‪ ،‬بن��ادر و راه اهن از‬ ‫س��وی ایران خودرو دیزل وج��ود دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امکان تجهیز و عرضه خودروهای برف روبی‪،‬‬ ‫نمک پاش��ی و ب��رف پرتابی نیز ب��رای کاربرد در‬ ‫حوزه های جاد های ریلی‪ ،‬اسفالتی یا فرودگاهی‬ ‫وجود دارد‪ .‬زالی با بیان اینکه ایران خودرو دیزل‬ ‫نخس��تین ش��رکتی اس��ت که موفق به عبور از‬ ‫ازمون خودرو اتش نش��انی ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ح��وزه نوس��ازی خودروه��ای فرس��وده نیز‬ ‫امادگ��ی داریم‪ .‬مدیرعامل ای��ران خودرو دیزل‬ ‫واردات خودروهای تج��اری کارکرده را خطای‬ ‫اس��تراتژیک بزرگ��ی خواند و گف��ت‪ :‬در صورت‬ ‫حمایت در حوزه قوانین و تامین مالی می توانیم‬ ‫جایگزی��ن خوب��ی ب��رای واردات خودروه��ای‬ ‫کارکرده باش��یم‪ .‬ایران خودرو دیزل نخس��تین‬ ‫ش��رکتی اس��ت که توان جایگزینی خودروهای‬ ‫فرسوده با نو را دارد‪.‬‬ ‫زال��ی در ادامه ب��ه نقش و ت��وان ایران خودرو‬ ‫دی��زل در موض��وع خودکفای��ی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در ص��ورت نی��از ب��رای س��اخت واگن‪،‬‬ ‫موتوره��ای راه اهن‪ ،‬محور و گاردن و حتی ایجاد‬ ‫ایستگاه های کوچک برق نیز امادگی داریم‪.‬‬ ‫برای فعالیت واحدهای صنعتی خود‪ ،‬موافقتنامه الزم را از‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬براساس موافقت های اصولی با سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬این موضوع به بخش خصوصی واگذار شده‬ ‫تا امور را به طور جدی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین اعتبار با کسری بودجه‬ ‫فدایی دولت درباره تخصص اعتبارات با وجود کس��ر ‬ ‫ی‬ ‫بودجه برای پروژه های منطقه ویژه اقتصادی المرد‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬کاهش فروش نفت و کمبود منابع مالی بی تاثیر در‬ ‫پروژه ه��ا نب��وده اما به هرح��ال ردیف ه��ای بودجه برای‬ ‫پروژه های این منطقه دیده شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این تخصیص بودجه تا افق ‪ ۱۴۰۴‬است و‬ ‫پس از ان خود منطقه باید به درامدزایی برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش تسهیالت بانکی در داخل مشکلی‬ ‫وج��ود ن��دارد و بیش��تر چالش ها در بخش تس��هیالت‬ ‫ارزی اس��ت که به همکاری نداش��تن بانک های خارجی‬ ‫برمی گ��ردد و مخت��ص ما نبوده و ش��امل تم��ام فعاالن‬ ‫صنعتی می ش��ود‪ .‬برای رفع مش��کالت مالی با صندوق‬ ‫توس��عه ملی مذاکره شده و قرار است در این حوزه با ما‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫فدایی دول��ت در پایان ب��ا بیان اینکه یک��ی از مزایای‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی معافیت مالیاتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫فرصت های موجود در منطقه این اس��ت که سرمایه گذار‬ ‫از مالی��ات ب��رای ص��ادرات محصوالتش معاف اس��ت و‬ ‫برای واردات ماش��ین االت و تجهیزات م��ورد نیاز نیز از‬ ‫معافیت های��ی برخوردار اس��ت؛ به این ترتیب مش��وقی‬ ‫برای جذب س��رمایه گذار و س��ود بیشتر انها فراهم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال درحال حاض��ر ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر در‬ ‫پروژه الومینیوم س��رمایه گذاری ش��ده و در حوزه انرژی‬ ‫خورشیدی نیز حدود ‪ ۱۵‬میلیون یورو که امیدواریم این‬ ‫امر گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫فریدون فدایی دولت‬ ‫تخصیص بودجه‬ ‫تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫است و پس‬ ‫از ان منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی‬ ‫المرد باید به‬ ‫درامدزایی‬ ‫برسد‬ ‫تعهدات خودروسازان بروزرسانی شد‬ ‫مدی��رکل دفتر بازرس��ی عملکرد و پاس��خگویی به‬ ‫ش��کایات وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬با‬ ‫اقدام��ات به هن��گام وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و تاکید ش��خص وزیر‪ ،‬ش��رکت های ب��زرگ خودرویی‬ ‫و واردکنن��ده خودرو تعه��دات خود را ب��ه روز کردند‬ ‫و بس��یاری از ش��کایات منجر به اخ��ذ رضایت مردم و‬ ‫خریداران شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا غالمرضا صارمیان اف��زود‪ :‬به دلیل‬ ‫اعم��ال تحریم و مش��کالت مربوط ب��ه تامین قطعات‬ ‫و تاخی��ر در انجام تعه��دات ش��رکت های خودرویی‪،‬‬ ‫بیشترین شکایت از طرف مشتریان مطرح شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اعالم کاهش زمان پاسخگویی به شکایات به زیر‬ ‫‪ ۳۰‬روز‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۳‬درصد ش��کایات و تخلفات‬ ‫رس��یدگی شده در ‪ ۶‬ماهه ابتدای امسال در حوزه امور‬ ‫صنفی بوده است و بعد از حوزه صنفی بیشترین تخلف‬ ‫و ش��کایت در حوزه خودرو با بی��ش از‪ ۲۶‬درصد قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این مس��ئول وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه نخس��ت س��ال ح��وزه صنعتی ‪۱۲.۸‬‬ ‫درص��د‪ ،‬حوزه معدنی ‪ ۶.۵‬درصد‪ ،‬اش��تغال ‪ ۴.۵‬درصد‬ ‫ام��ور بازرگان��ی و تج��ارت ‪ ۴.۴‬درصد‪ ،‬امور پرس��نلی‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬درصد و تخلفات اداری ‪ ۲‬درصد ش��کایات‬ ‫و تخلفات را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫صارمیان تصریح کرد‪ :‬از سوی این دفتر بازرس مقیم‬ ‫روزهای شنبه و دوشنبه در معاونت بازاریابی و فروش‬ ‫ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا برای رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت ها و تسریع در رفع مشکالت مشتریان حضور‬ ‫می یاب��د‪ .‬این مس��ئول بیان کرد‪ :‬هدف این اس��ت که‬ ‫هماهنگ��ی و تعامل را با ش��رکت های خودرویی ادامه‬ ‫دهیم تا بدعهدی های دوران تحریم به حداقل برسد‪.‬‬ ‫صارمیان ادامه داد‪ :‬به اس��تناد تبصره یک ماده ‪۹۱‬‬ ‫و ‪ ۹۲‬قانون مدیریت خدمات کش��وری و دستورالعمل‬ ‫اجرایی ان‪ ،‬بازرسانی در س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان ها و س��تاد وزارتخانه به منظور انجام‬ ‫بازرسی های مس��تمر در رابطه با تخلفات اخذ رشوه و‬ ‫سوء اس��تفاده از مقام اداری منصوب ش��دند تا با انجام‬ ‫بازرس��ی های الزم و جدی��ت و پش��تکار در مح��دوده‬ ‫تخلف��ات موضوع م��اده ‪ ۹۱‬قانون مدیری��ت خدمات‬ ‫کشوری(رش��وه خواری‪ ،‬سوء استفاده از مقام اداری و‪)...‬‬ ‫و رعایت بی طرفی و امانت داری انجام وظیفه کنند‪.‬‬ ‫وی از طرح ری��زی دفتر بازرس��ی‪ ،‬ارزیابی عملکرد و‬ ‫پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای مقابله با فس��اد در امس��ال خب��ر داد و گفت‪ :‬به‬ ‫منظ��ور اجرایی ک��ردن بن��د ‪ ۱۸‬از ش��ماره بندهای‬ ‫مرتبط با سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬پروژه‬ ‫شفاف سازی و ارتقای سالمت اداری تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه با رویکرد سنجش فساد و سالمت‬ ‫اداری برای نظارت‪ ،‬پیشگیری و ارتقای سالمت اداری‬ ‫و کاهش فس��اد و همچنین ارتقای ش��ناخت‪ ،‬اگاهی‬ ‫بخش��ی و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های‬ ‫ضدفساد خواهد بود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر بازرس��ی عملکرد و پاس��خگویی به‬ ‫ش��کایات وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت راه های‬ ‫ارتباطی ثبت ش��کایات و تخلفات را اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫مردم می توانند با مراجعه به پورتال وزارتخانه به نشانی‬ ‫‪ www.mimt.gov.ir‬و با پر کردن فرم الکترونیکی‬ ‫ثبت ش��کایات و نیز مراجعه به سامانه «سامد»(سامانه‬ ‫الکترونیک��ی مردم ب��ا دولت) و نی��ز مراجعه حضوری‬ ‫ش��کایت های خ��ود را به ثبت برس��انند یا با ش��ماره‬ ‫فکس ‪ ،۸۸۸۹۷۶۲۴‬ش��ماره تلفن های ‪ ۸۸۸۹۷۵۸۳‬و‬ ‫‪ ۸۸۹۰۵۶۸۶‬و نیز س��امانه پیامکی ‪۰۹۱۲۲۹۶۵۰۸۷‬‬ ‫طرح شکایت کنند‪.‬‬ ‫مدیر س��ازمان ملی اس��تاندارد اعالم کرده بود که‬ ‫تا اول دی ‪ ۹۸‬به خودروس��ازان فرصت داده ش��ده‬ ‫تا استانداردهای هشتادوپنج گانه را بگذرانند و چون‬ ‫شرکت های خودروساز از پیش نسبت به این موضوع‬ ‫اگاه بودن��د برنام��ه اصالحیه و اقدامات��ی برای این‬ ‫موضوع انجام ش��ده و مدل هایی که به اس��تانداردها‬ ‫نرس��یده اند ناگزیر باید از چرخه تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫ازاین رو عزم ها جزم ش��ده تا با س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫همکاری الزم انجام شود‪.‬‬ ‫شرکت های خودروساز کشور در تالش برای ایجاد‬ ‫تغیی��رات در واحدهای تولیدی خود هس��تند تا به‬ ‫این س��طح از استانداردها برس��ند‪ .‬برخی خودروها‬ ‫به لح��اظ ماهیت طراحی ش��اید نتوانند با تغییرات‬ ‫به اس��تانداردهای مورد نظر دس��ت یابن��د و ناگزیر‬ ‫تولیدش��ان متوقف خواهد ش��د اما نباید تصور کرد‬ ‫جایگزین��ی مدل های قدیمی ب��ا خودروهای جدید‬ ‫با قیم��ت همان خودروه��ا خواهد ب��ود به هر روی‬ ‫استانداردها هزینه بر بوده و طبیعی است قیمت تمام‬ ‫شده محصوالت افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ه��ر یک��ی از خودروس��ازان در تالش هس��تند تا‬ ‫خودروهای جدیدت��ر را جایگزین مدل های قدیمی‬ ‫خود کنند؛ به عنوان نمونه ش��رکت س��ایپا در حال‬ ‫عرض��ه کویی��ک به جای پراید اس��ت تا بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای مورد نیاز فعالیت های خود را در این‬ ‫راس��تا ادامه دهد‪ .‬در هیچ جای دنیا نمی توان با نرخ‬ ‫فعلی مثال پراید ان استانداردها را در این مدل اعمال‬ ‫کرد‪ .‬ما به س��وی پیاده کردن استانداردهای اروپایی‬ ‫ب��رای صنعت خ��ودرو حرکت کرده ای��م درحالی که‬ ‫س��رانه درامد انها ‪۴۵‬هزار میلیارد دالر به باالس��ت‬ ‫و س��رانه درامد ایران بین ‪ ۵‬ت��ا ‪۶‬هزار میلیارد دالر‪.‬‬ ‫ب��ا تغییر قیمتی مدل های جدی��د باید راه هایی پیدا‬ ‫کرد که کمکی به اقشار کم درامد جامعه برای خرید‬ ‫خودرو شود‪ .‬به عنوان مثال لیزینگ ها باید فعال شوند‬ ‫و تامی��ن مال��ی کنند به این ترتیب ک��ه انها هزینه‬ ‫خودروس��ازان را همان ابتدا به طور کامل بپردازند و‬ ‫خریداران به ش��کل اقساط هزینه ها را به لیزینگ ها‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬گفتنی است بسیاری از خودروسازانی‬ ‫ک��ه در اروپا در حال تولید خودرو هس��تند برخی از‬ ‫این استانداردهای هشتادوپنج گانه ها را ندارند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت محصوالت‬ ‫کرمان موتور‬ ‫و مدیران خودرو‬ ‫درحالی ک��ه براس��اس اع�لام س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬هی��چ ی��ک از‬ ‫تولیدکنن��دگان ت��ا اط�لاع ثان��وی ح��ق هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمتی برای محصوالت خود را نداش��ته اند‪،‬‬ ‫ت خودروسازی‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که دو شرک ‬ ‫داخل��ی قیمت محصوالت خود را افزایش داده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬با وجود اینکه پ��س از اصالح نرخ و‬ ‫س��همیه بندی بنزین در ابان س��ال جاری از س��وی‬ ‫مسئوالن تاکید ش��ده بود که قیمت کاالها افزایش‬ ‫نخواهد یافت‪ ،‬با این حال بررسی ها نشان می دهد که‬ ‫دو شرکت کرمان موتور و مدیران خودرو در یکی دو‬ ‫ماه گذشته قیمت محصوالت خود را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫مقایسه قیمت ها نش��ان می دهد که محصوالت این‬ ‫شرکت از ‪ ۴‬میلیون و‪ ۴۰۰‬هزار تومان تا ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان افزایش قیم��ت را تجربه کرده‬ ‫است‪ .‬بیشترین افزایش قیمت محصوالت این شرکت‬ ‫مربوط به خودرو تیگو ‪ IE ۷‬است که با افزایش ‪۲۱‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومانی به ‪ ۴۵۹‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫قیم��ت تیگو ‪ IE ۵‬نیز با افزای��ش ‪ ۱۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تومانی از ‪ ۳۲۸‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫ب��ه ‪ ۳۴۸‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار توم��ان افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمتری��ن افزایش قیمت نی��ز مربوط به محصول‬ ‫ام وی ام ‪ ۳۱۵‬اس��ت ک��ه با ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان از ‪ ۱۳۹‬میلیون تومان به ‪ ۱۴۳‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت؛ عالوه بر مدیران خودرو‪،‬‬ ‫ش��رکت کرمان موتور نی��ز ماه گذش��ته‪ ،‬قیمت دو‬ ‫ک ماه بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫محص��ول خود را در مدت ی ‬ ‫تومان افزایش داده است‪ .‬اطالعیه فروش محصوالت‬ ‫شرکت کرمان موتور در بازه زمانی ‪ ۳‬تا ‪ ۱۵‬اذر حاکی‬ ‫از افزای��ش قیم��ت دو محصول ج��ک‪ J ۵‬و ‪ S ۳‬از‬ ‫ابتدای دی است‪.‬‬ ‫در اذر قیمت جک‪ S ۳‬با افزایش حدود ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومانی از ‪ ۲۱۱‬میلیون تومان به ‪۲۱۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان افزایش یافته است‪ .‬قیمت‬ ‫جک‪ J ۴‬از ‪ ۱۴۹‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان به ‪۱۵۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رس��یده که نشان دهنده‬ ‫افزایش ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومانی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹تولید رینگ در المرد‬ ‫فدایی دولت در ادامه با اشاره به تولید رینگ خودرو در‬ ‫این منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬در چش��م انداز برنامه های منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی المرد تولید حدود ‪ ۴‬هزار رینگ خودرو به طور‬ ‫در چشم انداز برنامه های منطقه ویژه اقتصادی المرد تولید حدود‬ ‫‪ ۴‬هزار رینگ خودرو به طور روزانه دیده ش��ده تا عالوه بر بی نیازی‬ ‫کش��ور از واردات‪ ،‬در اینده نگاهی هم به بازارهای صادراتی این‬ ‫محصول شود‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت فعال‬ ‫شدن خرید‬ ‫لیزینگی خودرو‬ ‫تولید روزانه ‪ ۴‬هزار رینگ خودرو در المرد‬ ‫فری��دون فدایی دول��ت در ابتدای‬ ‫به گ��زارش‬ ‫نشس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این منطقه ناحی��ه ای صنعتی در جنوب‬ ‫اس��تان فارس بوده که موتور محرک این استان به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی به ش��مار م��ی رود‪ .‬از مزیت ه��ای این منطقه‬ ‫دسترس��ی راحت زمینی‪ ،‬دریایی و هوای��ی(دو فرودگاه)‬ ‫برای انتقال و ارس��ال محصوالت بوده که تاثیر بس��یاری‬ ‫بر حوزه لجس��تیک و کاهش هزینه های حمل ونقل و در‬ ‫نتیجه رقابتی شدن قیمت تمام شده کاالها دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوزه حمل ونقل ریلی هم پیش نویس ها‬ ‫اماده ش��ده تا به طور مستقیم خط انتقالی از این منطقه‬ ‫به بندر پارس��یان کش��یده ش��ود تا صادرات محصوالت‬ ‫تولیدی این منطقه نیز با تس��هیالت بیشتری انجام شود‬ ‫چراکه بندر پارس��یان نقش بس��زایی در تامین خواسته‬ ‫سرمایه گذاران و تسهیل تولید و صادرات دارد‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬یکی از ماموریت های ما در این منطقه‬ ‫براس��اس ش��عار س��ال(رونق تولید) در حوزه انرژی های‬ ‫خورش��یدی است تا از این ظرفیت منطقه استفاده بهینه‬ ‫شده و بهره وری ها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬در منطقه به دنبال تامین تمام‬ ‫زیرس��احت ها برای جذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی‬ ‫هس��تیم‪ .‬قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی المرد در بین‬ ‫دو رشته کوه نوعی ایمنی را برای واحدهای صنعتی فعال‬ ‫در ای��ن منطقه به وجود م��ی اورد؛ عالوه بر انکه در حوزه‬ ‫پدافند غیرعامل‪ ،‬درباره جانمایی پروژه ها پیش��نهادهای‬ ‫خوبی شده است‪.‬‬ ‫فدایی دولت با بیان اینکه برای کاهش ریس��ک پذیری‬ ‫سرمایه گذار‪ ،‬تالش های زیادی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ایران در سطح‬ ‫بین الملل‪ ،‬مشکالتی در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫وج��ود دارد از این رو همزمان با ایج��اد فضایی امن برای‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬به دنبال جذب سرمایه گذاران کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه المرد با اش��اره به ظرفیت های‬ ‫موجود در این منطقه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بین سرمایه گذاران‬ ‫داخلی‪ ،‬صنعتگران و تولیدکنندگان صنعت خودرو و مواد‬ ‫غذایی حضور دارن��د که به نوعی المرد را به پایگاه انتقال‬ ‫مواد غذایی و خش��کبار خواهد کرد؛ البت��ه ما امیدواریم‬ ‫در تمام حوزه های صنعتی جذب س��رمای ه و سرمایه گذار‬ ‫داشته باشیم تا فعالیت ها در این منطقه گسترش یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سیل همچنان در کمین‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ممنوعیت ثبت نام خرید خودرو برای برخی افراد‬ ‫بازدید از نمایشـگاه صنـایع‬ ‫پاییـن دسـتی نفـت‬ ‫در چند هفته اخیر بازار خودرو دوباره ملتهب شده‬ ‫و قیمت خودروها به ابتدای س��ال برگش��ته است‪ .‬در‬ ‫این باره سعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو کش��ور ب��ه‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫کاه��ش عرضه همیش��ه تع��ادل را در هر ب��ازاری از‬ ‫جمل��ه خودرو بهم می زن��د‪ .‬در روزهای اخیر افزایش‬ ‫قیمت ارز مزید بر علت ش��ده و در کنار کاهش عرضه‬ ‫خودرو به بازار نرخ محصوالت را افزایش داده اس��ت‪.‬‬ ‫در این باره مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو در‬ ‫یکی از نشس��ت های خبری هفته گذش��ته خود برای‬ ‫رونمایی از داخلی سازی یکی از قطعات خودرو عنوان‬ ‫کرده بود با هر نمایندگی که در خریدوفروش خودرو‬ ‫اخت�لال به وجود اورد و منجربه گرانی خودرو و رانت‬ ‫در این حوزه ش��ود برخورد ک��رده و پروانه ان را لغو‬ ‫می کند‪ .‬همچنین وی در س��فر خود به مش��هد اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ورود برخی افراد که از طریق رباتها وارد س��ایت‬ ‫مربوط به ثبت نام این گروه صنعتی می شوند ممنوع‬ ‫ش��ده اس��ت و این افراد دیگر نمی توانند وارد سایت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مدیریت در بخش فروش‬ ‫افتتاح ‪ ۳۹‬طرح‬ ‫با سرمایه گذاری‬ ‫‪۱۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرپرس��ت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬گفت‪ :‬در اس��تان اذربایجان ش��رقی‬ ‫همزم��ان ب��ا ایام ده��ه فجر ‪ ۳۹‬ط��رح صنعتی‬ ‫توس��عه ای و ایج��ادی با اش��تغالزایی ه��زار نفر‬ ‫و س��رمایه گذاری ح��دود ‪ ۱۸۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫در م��دار تولی��د ق��رار گرفت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫مه��دی صادقی نیارکی‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از برنامه های‬ ‫محوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬برنامه توس��عه تولید و تعمیق ساخت داخل‬ ‫بوده اس��ت و ش��رکت های صنعتی استان نیز در‬ ‫همین راس��تا‪ ،‬نخستین تولیدات خود را معرفی‬ ‫کردن��د‪ .‬وی در ادامه ضمن اش��اره به برنامه های‬ ‫حمایتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تولید‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل و اس��تقالل صنعتی بر‬ ‫افزای��ش خوداتکایی صنعتی و توس��عه صادرات‬ ‫صنعت��ی تاکید و اظهار کرد‪ :‬در راس��تای قانون‬ ‫حداکثر حمایت از ت��وان تولید کاالهای ایرانی‪،‬‬ ‫تجهی��ز پروژه ها و قراردادها «س��امانه توانیران»‬ ‫راه اندازی شده است و ارجاع کار و پروژه ها باید به‬ ‫صورت ‪ ۱۰۰‬درصدی به طرف ایرانی داده ش��ود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امورصنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬وقوع تراز تجاری مثبت از نظر‬ ‫وزنی و ارزشی در حوزه صنایع را نشان بالندگی‬ ‫اقتصاد صنعتی کش��ور دانس��ت و اف��زود‪ :‬باید با‬ ‫تبدیل فرصت توس��عه صادرات به مزیت رقابتی‬ ‫در بازارهای هدف صادراتی حضور دائمی داشته‬ ‫باش��یم و نیازهای داخلی در تولیدات صنعتی را‬ ‫از طری��ق خوداتکایی صنعت��ی تولیدکنیم و در‬ ‫فض��ای رقابتی در بازارهای منطق��ه ارائه کنیم‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی درباره برنامه های اجرا ش��ده از‬ ‫سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دهه فجر‬ ‫انقالب اسالمی نیز گفت‪ :‬در ایام اهلل دهه فجر در‬ ‫نقاط گوناگون کشور تعداد ‪ ۴۳۹‬طرح صنعتی با‬ ‫س��رمایه گذاری افزون بر ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و اشتغالزایی ‪ ۲۲‬هزار نفر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫انتخاب هیات مدیره‬ ‫انجمن جدید قطعه سازان‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پایان هفته گذش��ته با‬ ‫اتمام ش��مارش ارای مجمع انتخاباتی انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو‪،‬‬ ‫اعض��ای اصل��ی و علی الب��دل هیات مدی��ره و‬ ‫بازرسان این انجمن انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس فره��اد بهنیا ب��ا ‪ ۲٤٤‬رای‪،‬‬ ‫مازی��ار بیگلو با ‪ ۲٢٩‬رای‪ ،‬اصغر خسروش��اهی‬ ‫ب��ا ‪ ۲٢٤‬رای‪ ،‬عادل پیرمحم��دی با ‪ ۲٢٢‬رای‪،‬‬ ‫س��ید مرتض��ی مرتضوی با ‪ ۲٢٢‬رای‪ ،‬س��هیل‬ ‫یزدانبخش با ‪ ۲١٥‬رای‪ ،‬فرهاد شریعتمداری با‬ ‫‪ ۲٠٩‬رای‪ ،‬محمد شهپری با ‪ ۲٠٨‬رای‪ ،‬گلوردی‬ ‫گلس��تانی با ‪ ١٩٤‬رای‪ ،‬مجید باویلی تبریزی با‬ ‫‪ ۱٨٦‬رای و عل��ی ن��ادری با ‪ ۱٢٧‬رای به عنوان‬ ‫اعض��ای اصلی هیات مدیره این انجمن انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس انتخابات انجام شده که‬ ‫ب��ا حضور ‪ ٢٥٧‬قطعه س��از برگزار ش��د‪ ،‬پیمان‬ ‫یزدان بخش با ‪ ٩٣‬رای‪ ،‬محمدحس��ین مربی با‬ ‫‪ ٤١‬رای و مه��دی براس��ود با ‪ ۳٥‬رای به عنوان‬ ‫اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب ش��دند‪.‬‬ ‫براساس انتخاب قطعه سازان‪ ،‬رضا تقی خانی و‬ ‫فرامرز محرم خانی به عنوان بازرس��ان اصلی و‬ ‫علی البدل انتخاب شدند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و رئی��س هیات عام��ل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی ایران(ایدور) از نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنای��ع پایین دس��تی نفت ای��ران به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن روی��داد ای��ران در زمینه صنایع‬ ‫پایین دس��تی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی بازدید‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمدباقر عالی‬ ‫ضمن بازدید از غرفه های مختلف شرکت های‬ ‫حاض��ر در این نمایش��گاه‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫سیاس��ت نهضت داخلی سازی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ایدرو در حوزه صنایع پایین‬ ‫دس��تی نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی نیز به مانند‬ ‫س��ایر حوزه ها‪ ،‬به دنبال شناس��ایی و تجمیع‬ ‫نیازهای این صنایع و بهم رسانی و تسهیلگری‬ ‫بین صنایع و ش��رکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ای��درو این نمایش��گاه را‬ ‫فرص��ت مغتنمی برش��مرد که ش��رکت های‬ ‫فع��ال داخلی می توانند با در نظر گرفتن روند‬ ‫تقاضای بازارها و س��مت و س��وی رش��د این‬ ‫عرص��ه‪ ،‬فعالیت ها و نواوری ه��ای اینده خود‬ ‫را ارائه کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫درحال حاضر‬ ‫بروزرسانی‬ ‫اطالعات‬ ‫خودروهای‬ ‫احتراقی‬ ‫در حوزه‬ ‫استانداردها و‬ ‫تامین قطعات‬ ‫برای ساخت‬ ‫خودروهای‬ ‫برقی از سوی‬ ‫ایران خودرو‬ ‫دنبال می شود‬ ‫فرش��اد مقیمی گفت‪ :‬افرادی که به شکل غیرقانونی‬ ‫مبادرت ب��ه ثبت نام خودرو می کنن��د باید معرفی و‬ ‫با انه��ا برخورد ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرن��ا مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو در جمع خبرنگاران در ش��هرک صنعتی‬ ‫بینال��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬از مراکز مختلف نکات��ی را به گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو گزارش دادند مبن��ی بر اینکه‬ ‫ربات هایی طراحی شده است که برخی افراد به وسیله‬ ‫این ربات ها می توانند در ش��رایطی نابرابر نس��بت به‬ ‫کسانی که این ربات ها را ندارند در سایت برای خرید‬ ‫خودرو ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬هم��کاران در گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خودرو به صورت شبانه روزی تالش می کنند مانع‬ ‫ورود این گونه افراد به س��ایت ثبت نام شوند و این در‬ ‫شرایطی است که سایت بار سنگینی را متحمل شده‬ ‫و این کار ریسک باالیی دارد اما همکاران این ریسک‬ ‫را پذیرفته و با جدیت با این پدیده مقابله می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید‬ ‫مردم ع��ادی متوجه مقابله گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫با این ربات ها نش��وند اما ان افرادی که از این ربات ها‬ ‫برای ورود به سایت ثبت نام استفاده می کنند متوجه‬ ‫خواهند ش��د که هرچه تالش کنند دیگر نمی توانند‬ ‫وارد سایت شوند‪.‬‬ ‫مقیم��ی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر گروه ایران خودرو‬ ‫قادر نیس��ت هیچ درگاهی جز س��ایت اینترنتی برای‬ ‫ثبت نام خرید خ��ودرو در اختیار متقاضیان قرار دهد‬ ‫و همه راه ها برای ثبت نام در این بخش بس��ته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا بیشتر از تولید خودرو‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫خودروس��از تمام تالش خود را کرده است که شرایط‬ ‫راه نج��ات کش��ور توجه و اهمی��ت دادن به توان‪ ،‬بین��ش و اراده‬ ‫داخلی است و باید قبل از اینکه به موضوع ساخت قطعات در داخل‬ ‫کشور توجه شود به داخلی سازی ایده ها و ابتکارات توجه کنیم و در‬ ‫این مسیر همه موانع برداشته شود‬ ‫برابری برای متقاضیان خرید خودرو در سایت ثبت نام‬ ‫خ��ود به وج��ود اورد اما همچنان تقاض��ا برای خرید‬ ‫خ��ودرو بیش��تر از عرضه و تولید این گ��روه صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیم��ی افزود‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫حوزه پاس��خ به تقاضای زیاد خرید خودرو‪ ،‬برنامه ای‬ ‫تدوی��ن کرده ک��ه ش��اید در چند روز این��ده نهایی‬ ‫ش��ود و با اجرای ان شرایط بهتر و مناسب تری برای‬ ‫متقاضیان خودرو فراهم شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط کنونی گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ت�لاش دارد ک��ه میزان تولی��د خود را‬ ‫افزایش دهد و حتی س��ال اینده میزان تولید خودرو‬ ‫به ‪ ۳‬هزار خودرو در روز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی بیش از ‪ ۵۰‬قطعه خودرو‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مجموع��ه درحال حاضر با برخ��ورداری بیش از ‪۱۷۰‬‬ ‫س��ازنده داخلی موفق شده است با بهره گیری از توان‬ ‫مهندسان داخلی بیش از ‪ ۵۰‬قطعه که از خارج کشور‬ ‫وارد می ش��د را داخلی س��ازی کرده و ب��ه تولید انبوه‬ ‫برساند‪ .‬مقیمی افزود‪ :‬بومی سازی قطعات دیگری نیز‬ ‫در حال انجام اس��ت که برخی از انها در حال طراحی‬ ‫و برخی دیگر در حال نمونه سازی و گذراندن مراحل‬ ‫ازمایشی خود هستند تا بتوانند وارد خط تولید شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو بس��ته های‬ ‫حمایتی خوبی را برای توس��عه و رونق ساخت داخل‬ ‫و ایجاد انگیزه برای مهندس��ان و کس��انی که قطعات‬ ‫خودرو را تولید می کنند تعریف کرده به طوری که هر‬ ‫فرد یا مجموعه ای که توان س��اخت قطعه ای را داشته‬ ‫باش��د حداقل ‪ ۵‬س��ال با وی ق��رارداد منعقد و خرید‬ ‫قطعات ان تضمین می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬طی‬ ‫هماهنگی هایی که با بانک های عامل انجام شده است‬ ‫س��رمایه مورد نیاز برای تولید قطعات جدید توس��ط‬ ‫طراحان و سازندگان داخلی تامین می شود‪.‬‬ ‫مقیمی افزود‪ :‬راه نجات کشور توجه و اهمیت دادن‬ ‫ب��ه توان‪ ،‬بین��ش و اراده داخلی اس��ت و باید قبل از‬ ‫اینکه به موضوع ساخت قطعات در داخل کشور توجه‬ ‫کنیم به داخلی سازی ایده ها و ابتکارات توجه کنیم و‬ ‫در این مسیر همه موانع را برخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪۱۰‬هزار میلیارد ریال مطالبات‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ری��ال از تعهدات ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫این گروه خودروس��ازی به قطعه سازان پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬عدد بدهی به قطعه س��ازان مدام در حال‬ ‫تغییر اس��ت زیرا گروه صنعت��ی ایران خودرو در حال‬ ‫تولید است و اکنون تولید این گروه صنعتی روزانه به‬ ‫بیش از هزار و ‪ ۱۰۰‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به تس��هیالت مصوبه شورای پول‬ ‫و اعتبار‪ ،‬گفت‪ :‬این تس��هیالت و همه منابع مالی که‬ ‫از س��وی گروه صنعتی ایران خودرو به دست اید بین‬ ‫قطعه سازان توزیع می شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬در مجم��وع این گ��روه ‪ ۸۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بدهی س��نواتی به قطعه سازان دارد که‬ ‫در یک برنامه زمانی بندی مش��خص با قطعه سازان و‬ ‫ب��ا محوریت انجمن ها و تش��کل های بخش خصوصی‬ ‫در مدت یک س��ال و نیم اینده بدهی های این گروه‬ ‫صنعتی به قطعه سازان به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از پلتفرم الکتریکال بومی‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫خرداد س��ال اینده از پلتفرم الکتریکال بومی کش��ور‬ ‫که از س��وی گروه صنعتی ایران خودرو س��اخته شده‬ ‫است رونمایی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اراده ای��ن خودروس��از افزایش س��طح‬ ‫فناوری و بروزرسانی ساخت خودروی داخلی است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر بروزرس��انی خودروهای‬ ‫احتراق��ی در حوزه اس��تانداردها و الزام��ات قانونی و‬ ‫همچنی��ن تامین قطع��ات برای س��اخت خودروهای‬ ‫برقی از سوی این گروه دنبال می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است پلتفرم‪ ،‬ش��الوده طراحی خودرو است‬ ‫که طراحان برای پیاده سازی ایده های خود از ان بهره‬ ‫می برند و داشتن پلتفرم اختصاصی نشان می دهد که‬ ‫یک خودروس��از در چه سطحی از توان مهندسی قرار‬ ‫دارد‪ .‬یک پلتفرم از زیربدنه‪ ،‬شاس��ی‪ ،‬سیستم تعلیق‪،‬‬ ‫محورها‪ ،‬س��امانه فرمان‪ ،‬کف خودرو‪ ،‬پیشرانه‪ ،‬جعبه‬ ‫دنده‪ ،‬دیفرانسیل و میل گاردان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫رونق قطعه سازی با تولید خودروهای جدید‬ ‫ن کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت خودروهای‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازا ‬ ‫جدید داخلی‪ ،‬رونق قطعه سازی و امیدواری فعاالن این صنعت‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬با جدی شدن حذف پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬از‬ ‫خط تولیدی سایپا و ایران خودرو‪ ،‬پلتفرم های انها قابل استفاده‬ ‫در خودروهای دیگر اس��ت و تامین قطعات این پلتفرم ها ادامه‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫رض��ا رضای��ی‪ ،‬در گفت وگ��و ب��ا ایرنا اظه��ار ک��رد‪ :‬اکنون‬ ‫قطعه س��ازان امیدوار به وصول ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان نقدینگی‬ ‫وعده داده شده هستند‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬با امیدواری ایجاد ش��ده‪ ،‬قطعه سازان نیز همه‬ ‫تالش خود را برای پیش��برد برنامه های خودروسازان به انجام‬ ‫رس��انده اند و اکنون تولی��دات روزانه ایران خودرو و س��ایپا به‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‬ ‫این نقدینگی تا پیش از پایان هفته نخس��ت اس��نفد به دست‬ ‫قطعه سازان برسد‪.‬‬ ‫واکنش پارس خودرو به شایعات درباره تحویل ساندرو‪:‬‬ ‫نهادهای نظارتی بر عملیات تحویل خودروها نظارت دقیق دارند‬ ‫تمامی فرایند تحویل تعداد محدود خودرو ساندرو‪،‬‬ ‫پارس تندر و‪ ...‬به مش��تریان براس��اس عدالت‪ ،‬رعایت‬ ‫حق هر مشتری و اولویت ثبت نام و تحت نظارت دقیق‬ ‫س��ازمان های نظارتی انجام می گی��رد و به هیچ عنوان‬ ‫ادعاهای مطرح ش��ده مبنی ب��ر تحویل زودتر از موعد‬ ‫یا خ��ارج از اولویت زمانی به برخی مش��تریان صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬ش��رکت پارس خودرو ادعای‬ ‫مطرح ش��ده از س��وی برخی در فضای مجازی‪ ،‬مبنی‬ ‫بر ف��روش خودروه��ای س��اندرو و‪ ...‬در س��ایت های‬ ‫اینترنتی به وس��یله این شرکت را تکذیب و اعالم کرد‬ ‫این اگهی ها متعلق به مشتریانی است که خودروهای‬ ‫خود را پیش تر و براساس اولویت موعد قرارداد دریافت‬ ‫کرده اند و به احتمال زیاد به جای اس��تفاده از خودرو‪،‬‬ ‫قصد فروش ان را دارن��د؛ عالوه بر اینکه این خودروها‬ ‫با تالش و پیگیری های انجام شده در ترخیص قطعات‬ ‫باق��ی مانده در گم��رک و به صورت مح��دود در زمان‬ ‫تحریم های کنونی تولید و تحت نظارت دس��تگاه های‬ ‫نظارتی براس��اس اولویت ثبت نام به مشتریان تحویل‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫پارس خودرو در ادامه یاداور ش��ده است که پیش از‬ ‫این هم به طور ش��فاف و در خبری رسمی اعالم شده‪،‬‬ ‫بع��د از ترخیص قطعات باقیمان��ده در گمرک‪ ،‬امکان‬ ‫تولید تعداد مح��دودی از خودروهای گروه رنو فراهم‬ ‫شده است و این خودروها بعد از تولید‪ ،‬با نظارت دقیق‬ ‫نهاده��ای نظارتی ب��ه ترتیب اولوی��ت ثبت نام تحویل‬ ‫مشتریان خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به بررس��ی های انجام شده انتشار این گونه‬ ‫ش��ایعات و فضاس��ازی های رس��انه ای اخیر از س��وی‬ ‫تع��دادی افراد خاص انجام ش��ده که درخواس��ت های‬ ‫مکرری برای تحویل خ��ارج از روال عادالنه و پیش از‬ ‫موعد خودروی خود داشته اند‪.‬‬ ‫گفتنی است تمامی اطالعات مربوط به میزان تولید‬ ‫و فروش س��ایپا و پارس خودرو به عنوان ش��رکت های‬ ‫تحت نظارت بورس‪ ،‬مانند همیش��ه در س��ایت رسمی‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار کشور(کدال) برای تمامی‬ ‫افراد قابل دسترسی و مشاهده است‪.‬‬ ‫ش��رکت پارس خودرو دوب��اره از تمامی مش��تریان‬ ‫بابت تاخیر ناخواسته در تحویل خودروهای ثبت نامی‬ ‫عذرخواه��ی ک��رده و به ویژه به مش��تریان گروه رنو و‬ ‫برلیانس اعالم می کند که در تالش اس��ت با اس��تمرار‬ ‫طرح های مناس��ب ب��رای تبدی��ل خودروه��ای برند‬ ‫مش��ترک با ش��رکای خارجی تا حد ام��کان موجبات‬ ‫رضایت انها را فراهم کند‪.‬‬ ‫این مق��ام صنف��ی‪ ،‬مجم��وع مطالب��ات زنجی��ره تامین از‬ ‫خودروس��ازان را بیش از ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان عنوان کرد که‬ ‫بین ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان ان معوق شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬با وجود تحریم ها و جن��گ اقتصادی علیه‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬همچنین رشد متوس��ط ‪ ۱۰۰‬درصدی نهاده های‬ ‫تولید اما قطعه سازان همچنان امیدوار به عبور از شرایط سخت‬ ‫و حفظ تیراژ تولید هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است شاغالن مس��تقیم زنجیره تامین خودروسازی‬ ‫در رده ه��ای ی��ک‪ ،‬دو و س��ه از کل ‪ ۵۵۰‬هزار نف��ر در ‪ ۳‬موج‬ ‫بیکاری سال ‪ ،۹۷‬حدود ‪ ۲۸۰‬هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده اند‪.‬‬ ‫بخش��ی از نیروهای تعلیق شده با تزریق ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت در پایان سال ‪ ،۹۷‬به طور موقت به کار بازگشتند و‬ ‫براورد شده با اغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو‪ ،‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۵۰‬هزار نفر اش��تغال از دست رفته تاکنون احیا شده باشد‪.‬‬ ‫حدود هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه ساز رسمی در کشور فعال هستند که‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۴۰۰‬واحد انها تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه مپنا‪:‬‬ ‫سایپا و مپنا نخستین خودرو برقی ایرانی را تولید می کنند‬ ‫مدیرعام��ل گروه مپنا‪ ،‬گفت‪ :‬با امض��ای تفاهمنامه همکاری‪ ،‬این‬ ‫مجموعه با همکاری گروه خودروس��ازی سایپا پروژه مشترک تولید‬ ‫نخستین خودرو برقی ایرانی را اغاز کردند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬عباس علی ابادی در حاشیه بازدید از مرکز‬ ‫تحقیقات و نواوری صنایع خودرو س��ایپا با اشاره به توانمندی های‬ ‫دانش بنی��ان گروه مپنا در عرصه صنع��ت و همچنین برنامه ریزی ها‬ ‫و پیش��رفت ها و دس��تاوردهای س��ایپا در زمینه توس��عه محصول‬ ‫و طراح��ی خودروهای جدی��د‪ ،‬گفت‪ :‬برای نخس��تین بار از نزدیک‬ ‫ش��اهد برنامه ریزی ها و پیشرفت ها و موفقیت های سایپا برای تولید‬ ‫خودروهای جدید کیفی بودم و به متخصصان این مجموعه تبریک‬ ‫می گویم که در اینده محصوالتی زیبا و باکیفیت مناسب برای عرضه‬ ‫به بازار در دست طراحی و تولید دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته علی ابادی اینده این ش��رکت با ورود محصوالت جدید‬ ‫خودروی برقی به بازار متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه مپنا در ادام��ه با بیان اینکه س��ایپا روند رو به‬ ‫پیش��رفت صنعت خودرو جهان در زمینه برقی س��ازی حمل ونقل را‬ ‫به خوب��ی درک کرده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گروه مپن��ا نیز از مدت ها‬ ‫پیش برنامه ایجاد زیرس��اخت برای خودروهای برقی را دنبال کرده‬ ‫و قصد دارد با مش��ارکت سایپا نخس��تین خودرو برقی را در کشور‬ ‫طراحی و عرضه کند‪.‬‬ ‫علی ابادی با بیان اینکه در زمینه ایجاد پلتفرم های برقی اقداماتی‬ ‫را اغاز کرده ایم که با سایپا به اشتراک خواهیم گذاشت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫تالش می کنیم محصوالت برقی در ش��ان م��ردم تولید کنیم تا هم‬ ‫منافع اقتصادی سرش��اری نصیب کشور کرده و هم به ذی نفعان دو‬ ‫مجموعه سود برساند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه مپن��ا‪ ،‬افزود‪ :‬تولید خودروه��ای برقی در زمینه‬ ‫میزان االیندگی زیس��ت محیطی و نیز مقدار ان��رژی مصرفی مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬برای مردم به صرفه و برای کش��ور بس��یار سودمند خواهد بود‪،‬‬ ‫همچنین کاهش مصرف سوخت های فسیلی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫علی ابادی همکاری مپنا و س��ایپا را نخستین گام در زمینه تولید‬ ‫خودروهای برقی در کشور دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬با ایجاد پیوند‬ ‫و مش��ارکت میان دو مجموعه‪ ،‬از دانش و توانمندی های دو طرف و‬ ‫نیز فناوری های نوین موجود در کشور استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه مپنا با بیان اینکه گروه مپنا و گروه سایپا در اینده‬ ‫همکار و ش��ریک خوبی برای هم خواهند بود‪ ،‬گفت‪ :‬تیمی توانمند‬ ‫متش��کل از متخصصان هر دو گروه تشکیل خواهیم داد تا محصولی‬ ‫باکیفیت و در سطح استانداردهای روز بین المللی تولید کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در جریان این بازدید تفاهمنامه همکاری «توسعه‬ ‫و تولید خودرو الکتریکی» با هدف طراحی‪ ،‬توس��عه‪ ،‬تامین قطعات‬ ‫و تولی��د خودرو الکتریکی به امضای س��یدجواد س��لیمانی و عباس‬ ‫علی ابادی مدیران عامل گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا رسید‪.‬‬ ‫براس��اس مفاد این تفاهمنامه‪ ،‬شرکت های س��ایپا و مپنا اقدام به‬ ‫مشارکت و همکاری درباره طراحی‪ ،‬نمونه سازی‪ ،‬تست‪ ،‬تجاری سازی‬ ‫و تولید خودروهای جدید با پلتفرم الکتریکی خواهند کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ویروسی که بر‬ ‫سنگ اهن ایران‬ ‫تاثیری ندارد‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫ویروس‬ ‫بحران ساز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد‬ ‫رکورد زنی شرکت ملی مس در فروش ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫به زودی شاهد بهره برداری از کارخانه ذوب خاتون اباد با ظرفیت ‪ ۱۲۰‬هزار تن خواهیم بود‬ ‫مدیر عامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫امس��ال بیش��ترین س��وددهی صنعت مس رقم خواهد خورد‪،‬‬ ‫ی حدود ‪۱۸‬هزار و ‪۳۰۰‬میلیارد تومان فروش‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان د ‬ ‫داش��ته ایم که رکورد بس��یار خوبی است و به لحاظ تناژ نیز از‬ ‫رکورد فروش ‪ ۵۰‬سال عمر صنعت مس عبور می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬اردش��یر سعدمحمدی در جلسه تولید‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه با تبریک ای��ام اهلل دهه مبارک فجر‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬وظیف��ه خود می دانم خالصانه و صادقانه از زحمات‬ ‫تک تک مدیران مجتمع مس سرچشمه بابت تولید تشکر کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت مس ش��رایط مناسبی دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اخرین بودجه تعدیل ش��ده ش��رکت مس به کدال فروش‬ ‫‪۱۹‬ه��زار و ‪۷۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که به یاری خدا و تالش‬ ‫مدیران و کارکنان صنعت مس از ان عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بحث پروژه ها‪ ،‬دره زار و درالو اولویت خاصی برای شرکت مس‬ ‫دارن��د و باید با ی��ک جدیت خاص این پروژه ها دنبال ش��وند‬ ‫و س��ریع تر به سرانجام برس��ند‪ .‬در میزان حفاری بیش از ‪۶۳‬‬ ‫هزارمتر حفاری انجام دادیم که نسبت به سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد رشد کرده و امیدواریم تا پایان سال به ‪ ۷۰‬هزارمتر‬ ‫برس��د و برای س��ال اینده هدف گذاری ‪ ۱۰۰‬هزارمتر حفاری‬ ‫برای اکتشاف را داریم‪ .‬سعدمحمدی با بیان اینکه خوشبختانه‬ ‫در امر صادرات وضع بس��یار خوبی داریم و امسال رکوردهای‬ ‫بس��یار خوبی ثبت خواهد شد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬درحال حاضر برنامه‬ ‫اکتش��افی ش��رکت در مناطق مختلف در حال انجام اس��ت و‬ ‫امیدواریم به ذخایر خوبی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر پایه اکتش��افات انجام ش��ده ذخایر سرچش��مه‬ ‫افزایش یافته است و در منطقه سریدون و کرور هم به شرایط‬ ‫خوبی رسیده ایم‪ .‬در منطقه سونگون و سایر مناطق دیگری که‬ ‫در حال کار هستیم نیز شرایط خوبی داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس در ادامه تصریح کرد‪ :‬به ازای هر یک‬ ‫میلیون تن سنگ مس که با عیار ‪ ۰.۴‬درصد اکتشاف می کنیم‬ ‫ارزش برجای��ی حدود ‪ ۶‬میلیارد تومان ب��رای مس به ارمغان‬ ‫می اوریم؛ بنابراین وقتی ذخایر بزرگی اکتشاف می شوند ارزش‬ ‫و دارایی زیادی به ش��رکت مس افزوده می ش��ود که در حفظ‬ ‫توسعه پایدار نقش زیادی دارد‪ .‬سعدمحمدی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در می��زان حفاری بی��ش از ‪ ۶۳‬هزارمتر حف��اری انجام دادیم‬ ‫که نس��بت به س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۸۰‬درصد رشد کرده و‬ ‫امیدواریم تا پایان س��ال به ‪ ۷۰‬هزار متر برس��د و برای س��ال‬ ‫اینده هدف گذاری ‪۱۰۰‬هزارمتر حفاری برای اکتشاف را داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شفافیت مالی را به صورت سیستمی انجام‬ ‫می دهیم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر س��ندهای مالی به صورت‬ ‫سیستمی اسکن می شود و دخالت انسانی را کنار گذاشته ایم و‬ ‫مجموعه به سمت سیستمی شدن پیش می رود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با تاکید بر اینکه شرکت مس مسیر هدفمند‬ ‫و مشخصی را برای صعود در می کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬جایگاه مس‬ ‫باالتر از جایگاه کنونی اس��ت ک��ه در ان قرار دارد و این ارتقاء‬ ‫هم به منطقه و هم به اقتصاد ملی کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهامداران نگران نباشند‬ ‫س��عدمحمدی همچنی��ن در بخش‬ ‫دیگری از سخنانش با اشاره به عوامل‬ ‫تاثیرگذار بر کاهش نرخ جهانی مس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاهش جهانی نرخ مس در ماه‬ ‫ژانویه و در تعطیالت سال نو چین و‬ ‫بس��ته ب��ودن بازارها در س��ال های‬ ‫گذش��ته نیز رخ می داده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کاهش جهانی نرخ مس در ماه ژانویه و در ایام تعطیالت‬ ‫س��ال نو چین و بسته بودن بازارها س��ال های گذشته نیز رخ‬ ‫می داده اس��ت ولی در این میان ش��یوع ویروس کرونا و تحت‬ ‫تاثی��ر قرار گرفتن بازارها و به ویژه حمل ونقل دریایی به صورت‬ ‫عامل مضاعف عمل کرده است و باعث کاهش نرخ جهانی مس‬ ‫ش��ده است‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با تاکید بر اینکه به لحاظ‬ ‫فاندامنت��ال صنعت مس از ش��رایط خوبی برخوردار اس��ت و‬ ‫امضای تواف��ق فاز اول تجاری بین چین و امریکا بس��یاری از‬ ‫نگرانی ها در خصوص میزان تقاضای مس چین را برطرف کرد‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قطع تهدیدات موجود از نوع فاندامنتال نبوده و‬ ‫ب��ر پایه پیش بین��ی ‪ ۱۰‬موسس��ه مالی بزرگ دنی��ا همچون‬ ‫سی اریو‪ ،‬ان بی دی‪ ،‬اینوست و‪ ...‬کف نرخ مس در سال ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫‪ ۶۳۰۰‬دالر بر تن خواهد بود‪ .‬گفتنی است تحلیل فاندامنتال‪،‬‬ ‫علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی‪ ،‬مالی و دیگر موارد تغییرپذیر‬ ‫درباره یک دارایی است که باعث می شود بتوان ارزش حقیقی‬ ‫فعل��ی و احتمال��ی ان در این��ده را تعیی��ن ک��رد‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫س��عدمحمدی در ‪ ۱۳‬سال گذشته سهام شرکت مس در بازار‬ ‫بورس جزو س��هام های پربازده و س��ودده بوده است چراکه از‬ ‫یک س��و میانگین ن��رخ جهانی مس در این ب��ازه زمانی باالی‬ ‫‪ ۶۵۰۰‬دالر بر تن بوده اس��ت و ازس��وی دیگر این شرکت در‬ ‫س��خت ترین ش��رایط موفق به افزایش س��طح تولید و تحقق‬ ‫برنامه های فروش خود ش��ده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت میانگین‬ ‫سالیانه بازدهی سهام شرکت مس از بدو پذیرش در بورس در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۵‬حدود ‪۱۸۸‬درصد بوده است که رقم چشمگیری‬ ‫نس��بت به بازارهای مشابه محسوب می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین میانگین س��الیانه بازدهی س��هام شرکت مس از بدو‬ ‫پذیرش در بورس در سال ‪ ۱۳۸۵‬حدود ‪۱۸۸‬درصد بوده است‬ ‫که رقم چش��مگیری نس��بت به بازارهای مش��ابه محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه شرکت مس در‬ ‫استانه ثبت فروش ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومانی قرار دارد و در ‪10‬‬ ‫م��اه امس��ال بیش از ‪۱۸‬ه��زار میلیارد تومان ف��روش به ثبت‬ ‫رسانده است گفت‪ :‬درحال حاضر هیچ گونه نگرانی در خصوص‬ ‫اینده صنعت مس وجود ندارد و طبق برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته نه تنها امس��ال رکورد تولید زده خواهد ش��د بلکه برای‬ ‫سال اینده هم در حال برنامه ریزی برای افزایش تولید هستیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در چند روز اینده ش��اهد بهره برداری از‬ ‫کارخان��ه ذوب خاتون اباد با ظرفیت ‪ ۱۲۰‬هزار تن خواهیم بود‬ ‫و ظرفیت ذوب کش��ور به ‪ ۴۰۰‬هزار تن خواهد رس��ید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قطعا این طرح ها باعث افزایش تولید و به تبع ان افزایش‬ ‫ظرفیت فروش شرکت مس خواهد شد‪.‬‬ ‫سعدمحمدی یاداور شد‪ :‬صنعت مس ایران همه ظرفیت های‬ ‫در چن��د روز اینده از کارخان��ه ذوب خاتون اباد با ظرفیت ‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫بهره برداری خواهد ش��دو ظرفیت ذوب کش��ور به ‪ ۴۰۰‬هزار تن خواهد‬ ‫رسید‪ ،‬قطعا این طرح ها باعث افزایش تولید و به تبع ان افزایش ظرفیت‬ ‫فروش شرکت مس خواهد شد‬ ‫رشد ازجمله ظرفیت های معدنی و امکان تامین مالی طرح های‬ ‫توسعه را داراست و امسال خبرهای خوبی در حوزه اکتشافات‬ ‫و افزای��ش ذخای��ر معدنی مس ایران به گوش رس��ید که این‬ ‫صنعت را بیش ازپیش اینده دار کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬افزون بر این با افزای��ش ‪ ۲۳۴۰‬میلیارد تومانی‬ ‫سرمایه شرکت مس این شرکت هم اکنون از منظر تامین مالی‬ ‫طرح های توس��عه مشکلی نخواهد داش��ت و در مسیر رشد و‬ ‫توسعه قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس گفت‪ :‬صنعت م��س برترین گزینه‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در کوتاه م��دت و بلندمدت محس��وب‬ ‫می ش��ود و فعاالن بازار س��رمایه باید با در نظر گرفتن تمامی‬ ‫پارامتره��ای تاثیرگ��ذار بر ب��ازار مس در خصوص این س��هم‬ ‫تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز مثبت جهانی‬ ‫س��عدمحمدی با تاکی��د بر پرب��ازده ب��ودن صنعت مس و‬ ‫س��وداوری خوب این صنعت در می��ان صنایع دیگر گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸ ،۲۰۱۷‬درص��د بنگاه های معدنی مس و در س��ال‬ ‫‪ ۹۹ ،۲۰۱۸‬درص��د ش��رکت های تولیدکنن��ده مس س��وداور‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با بیان ای��ن مطلب اظهارکرد‪ :‬کف‬ ‫س��ود بنگاه های تولید مس در دنیا ‪۱۱۵۰‬دالر اس��ت و برخی‬ ‫بنگاه ه��ای با حج��م تولید باال س��ودی بی��ش از ‪ ۳۰۰۰‬دالر‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫سعد محمدی با اشاره به عوامل بنیادی و تاثیرگذار بر اینده‬ ‫صنع��ت مس و افزایش تقاضای جهان��ی مس به دلیل کمرنگ‬ ‫ش��دن نقش نف��ت در بخش ان��رژی تا ‪۳۰‬س��ال دیگر گفت‪:‬‬ ‫میزان مصرف نفت از ‪ ۳۹‬درصد کنونی به ‪ ۱۳‬درصد تا س��ال‬ ‫‪۱۴۲۸( ۲۰۵۰‬شمس��ی) کاهش پی��دا خواهد کرد و در مقابل‬ ‫میزان مصرف انرژی الکتریس��یته از ‪ ۱۹‬درصد کنونی به ‪ ۴۹‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد سال اینده افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رش��د مص��رف ان��رژی الکتریس��یته متضم��ن‬ ‫افزایش مصرف مس اس��ت به طوری که میزان مصرف مس در‬ ‫خودروهای کنونی ‪ ۸‬کیلوگرم است و این در حالی است که در‬ ‫خودروهای الکتریکی بیش از ‪ ۸۹‬کیلوگرم مس مصرف خواهد‬ ‫شد‪ .‬سعدمحمدی اضافه کرد‪ :‬با در نظر گرفتن این عوامل است‬ ‫که اتحادیه اروپا در تدوین اس��تراتژی های سرمایه گذاری برای‬ ‫یک دهه این��ده‪ ،‬مس را در ردیف نخس��تین و برترین عنصر‬ ‫سرمایه گذاری قرار داده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی تاثیر کرونا بر بازار سنگ اهن داخلی مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫ویروسی که بر سنگ اهن ایران تاثیری ندارد‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫خبر‬ ‫عملکردسازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور در‬ ‫دوره ‪ ۴۱‬ساله انقالب اسالمی‬ ‫ن‪‎‬شناسی‬ ‫علیرضا ش��هیدی با بیان این که سازمان زمی ‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور پوش��ش سراسری نقشه های‬ ‫مقیاس یک دویست وپنجا ه هزارم را کامل کرده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ ۹۰ :‬درصد کش��ور را با نقشه های مقیاس یکصدهزار‬ ‫پوش��ش داده ایم که ‪۱۰‬درصد دیگر یا در نواحی کویری‬ ‫بوده و یا در اولویت این س��ازمان نبوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ‪ ۴۱‬سالی که‬ ‫از انقالب اسالمی می گذرد‪ ،‬در بحث تولید اطالعات پایه‪،‬‬ ‫نقشه های زمین شناسی‪ ،‬ژئوشیمیایی‪ ،‬ژئوفیزیک زمینی‬ ‫و هوایی‪ ،‬هیدروژئوشیمی و الیه های دیگر دستاوردهای‬ ‫خوبی داش��ته است‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور در نظر دارد تا س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پوشش سراس��ری نقش��ه های زمین شناسی درمقیاس‬ ‫یکصده��زارم را کامل کند‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بیان اینکه از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تهیه نقش��ه های‬ ‫زمین شناس��ی با مقیاس یک بیس��ت و پن��ج هزارم در ‪۶‬‬ ‫الیه اغاز ش��د‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ایران جزو ‪۱۰‬کشور دنیا‬ ‫در تهیه این نقش��ه ها است و این نقشه ها کامال تخصصی‬ ‫و در الیه های زمین شناس��ی‪ ،‬زمین شناس��ی اقتصادی‪،‬‬ ‫زمین شناسی مهندسی‪ ،‬مخاطرات‪ ،‬اب زمین شناسی و‬ ‫زیست محیطی تهیه می ش��وند که درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬الیه از ان تاکنون چاپ ش��ده است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور با اش��اره به‬ ‫اینکه تقریبا از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬به بع��د از ژئوفیزیک هوایی‬ ‫برای کشف کانس��ارهای پنهان به عنوان الیه اطالعاتی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تا کنون برداشت های حدود‬ ‫‪۱۵۰‬ه��زار کیلومتر مربع کش��ور انجام ش��ده و هزاران‬ ‫انومالی ثبت کرده ایم که برخی از طریق مزایده در اختیار‬ ‫بخ��ش خصوصی قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گفته ش��هیدی‪،‬‬ ‫نقشه های ژئوشیمی از دیگر نقشه های اطالعات پایه ای‬ ‫ی اس��ت که در مقیاس یکصدهزارم به غیر‬ ‫زمین شناس�� ‬ ‫از زاگ��رس و کپ��ه داغ برای کل ایران به همت س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی به بخش دیگری از فعالیت های سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬از جمله‬ ‫فعالیت هایی که بعد از انقالب اسالمی به خصوص امسال‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬واگذاری بخشی از فعالیت های این سازمان‬ ‫به بخش خصوصی از طریق مناقصه ها اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫در بحث تولید نقش��ه های زمین شناسی‪ ،‬ژئوشیمیایی و‬ ‫انالیز ازمایشگاهی به زودی مناقصه هایی برگزار می شود‬ ‫که به س��رعت اکتشاف در کشور کمک می کند‪ .‬به گفته‬ ‫شهیدی‪ ،‬انجام مطالعات مورد نیاز در زون های اکتشافی‬ ‫‪ ۲۰‬گانه اول و دوم به مس��احت ‪ ۹۴۰‬هزار کیلومتر مربع‪،‬‬ ‫منج��ر به چ��اپ اطلس ظرفی��ت مواد معدنی ش��د که‬ ‫براس��اس ان ریسک اکتش��اف کاهش پیدا کرد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش ه��ای خصوصی و دولتی در ص��ورت تمایل‬ ‫به فعالی��ت در بخش اهن می توانن��د از تلفیق الیه های‬ ‫مختلف اطالعات پایه در قس��مت های خاصی از کش��ور‬ ‫فعالی��ت کنند که این امر باعث کاهش زمان‪ ،‬مس��احت‪،‬‬ ‫قیمت و ریسک اکتشاف می شود‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت س��نگ اهن با افزایش شمار قربانیان‪ ،‬اعالم‬ ‫اخب��ار قرنطینه و ش��یوع ویروس کرون��ا در برخی از‬ ‫ش��هرهای چین با کاهش قابل توجهی روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬انتشار ویروس کرونا در کشوری مثل چین که‬ ‫به عن��وان بزرگ ترین وارد کننده ان��واع کامودیتی در‬ ‫جهان شناخته می ش��ود بر نگرانی های این کشور در‬ ‫رابطه با رش��د اقتصادی افزوده است‪ .‬کرونا نه تنها در‬ ‫چین بلکه بازار جهانی س��نگ اهن را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده و کش��ورهایی مث��ل برزیل و هن��د را نیز گرفتار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره تاثیر ش��یوع این‬ ‫ویروس مرگبار بر بازار س��نگ اهن در اقتصاد چین و‬ ‫ایران با کارشناسان معدن گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با توجه به اینکه صنایع پایین دستی ارزش افزوده‬ ‫ایج��اد می کنن��د در نتیجه از مع��ادن مهم تر بوده و‬ ‫به عبارت��ی می توان گف��ت که چندی��ن برابر معدن‬ ‫ارزشمند هستند‪ .‬هر چند در گذشته ما توانایی الزم‬ ‫را نداشته و انطور که باید به معدن توجه نمی کردیم‬ ‫اما امروز ب��ه تبدیل منابع معدنی ب��ه محصوالتی با‬ ‫ارزش افزوده باال اهمیت بس��یاری داده می شود و ما‬ ‫هم باید بر ان تمرکز کنیم‪ .‬باید به س��متی حرکت‬ ‫کنیم تا بر فراوری تاکید بیش��تری داش��ته باش��یم‬ ‫چراکه در این صورت می توانیم ش��اهد اشتغال زایی‪،‬‬ ‫تولید و س��وددهی در کش��ور باشیم‪ .‬محصولی که از‬ ‫منابع و ذخایر باالدستی به دست می اید اگر فراوری‬ ‫ش��ود به ط��ور قطع ارزش اف��زوده بیش��تری ایجاد‬ ‫می کند و برای اقتصاد س��ودمند اس��ت‪ .‬در این بین‬ ‫اگر فراوری را به طور کامل انجام ندهیم‪ ،‬ماده معدنی‬ ‫مد نظر را به ابعاد نامناس��ب تبدیل کرده و به صورت‬ ‫غیرمرغوب به دیگر کش��ورها ارسال می کنیم‪ .‬اگر در‬ ‫فراوری به نحو شایس��ته ای عم��ل نکنیم نمی توانیم‬ ‫فروش و صادرات مناس��بی داشته باشیم‪ .‬در این بین‬ ‫ب��رای اینکه بتوانیم از صنایع پایین دس��تی به خوبی‬ ‫اس��تفاده کنیم باید بر اموزش تمرکز کرد‪ .‬نیروهایی‬ ‫ک��ه در مع��ادن کش��ور فعال هس��تند بای��د به طور‬ ‫کامل اموزش ببینند تا فراوری رش��د کند‪ .‬فراموش‬ ‫نکنی��م که ارتقای امار صادرات مواد معدنی وابس��ته‬ ‫به محصوالتی اس��ت که ارزش الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابراین باید استانداردها را رعایت کنیم و با تاکید بر‬ ‫اموزش دست به صادرات بزنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹معادن کم عیار تحت تاثیر ویروس‬ ‫محمدرضا پیربداغی‬ ‫محمدحسین بصیری‬ ‫محمدرض��ا پیربداغ��ی‪ ،‬رئی��س هی��ات مدیره یک‬ ‫شرکت معدنی که در حوزه سنگ اهن فعالیت می کند‬ ‫در مورد تاثیر کرونا بر بازار س��نگ اهن جهانی گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه این ویروس بر بازار س��نگ اهن تاثیر گذار‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬جو جامعه چین ملتهب ش��ده و این امر‬ ‫باعث شده تمرکز کمتری بر بازار داشته باشد‪ .‬به این‬ ‫خاطر که تقاضا در بازار صادراتی از جمله کشورهایی‬ ‫مثل برزیل و هندوس��تان کاهش یافته است درنتیجه‬ ‫موجب کاهش قیمت سنگ اهن هم شده است‪.‬‬ ‫پیربداغی با اش��اره به اینکه بازار داخلی ایران تاثیر‬ ‫چندان��ی از ویروس کرون��ا نگرفته اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه عوارض صادراتی را در ای��ران برقرار کردند‬ ‫به ش��دت بر رفتار فعاالن س��نگ اهن تاثیر گذاشت‪.‬‬ ‫بیش��تر تولید کننده ها مجبور ش��دند محصوالت خود‬ ‫را ب��ه بازار و کارخانه های داخل��ی ارائه دهند بنابراین‬ ‫قبل از ش��یوع کرونا یعنی حدود ‪ ۱۰‬س��ال است که‬ ‫صادرات این محصول در ایران به کمترین مقدار خود‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به توجه به رشد فراوری‬ ‫در داخل کش��ور گفت‪ :‬ما سعی کرده ایم از بازار چین‬ ‫فاصله بگیریم و برای رس��یدن به این مهم بر فراوری‬ ‫مواد معدنی به خصوص در حوزه س��نگ اهن تمرکز‬ ‫کرده ایم و لزومی نداش��ته که بخواهیم خود را با این‬ ‫پیربداغی‪ :‬زمانی ک��ه عوارض صادراتی را در ایران برقرار کردند به‬ ‫شدت بر رفتار فعاالن سنگ اهن تاثیر گذاشت‪ .‬بیشتر تولید کننده ها‬ ‫مجبور ش��دند محصوالت خ��ود را به بازار و کارخانه ه��ای داخلی ارائه‬ ‫دهن��د بنابراین قبل از ش��یوع کرونا یعنی حدود ‪ ۱۰‬س��ال اس��ت که‬ ‫صادرات این محصول در ایران به کمترین مقدار خود رسیده است‬ ‫بازار همسان کنیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از انجایی که فناوری‬ ‫فراوری سنگ اهن وارد ایران شده در نتیجه وابستگی‬ ‫ما به بازارهای چین کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫پیربداغی ب��ا بیان اینکه کرونا تنها بر س��نگ اهن‬ ‫هماتیت و کم عیار می تواند موثر باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬معادن‬ ‫مگنتی��ک هیچ تاثی��ری از بازار چی��ن نمی گیرند به‬ ‫ای��ن خاطر که تمام محصول خ��ود را به کارخانه های‬ ‫کنس��انتره و فوالدی داخلی مث��ل ذوب اهن و فوالد‬ ‫مبارکه با قیمتی بهتر از قیمت صادراتی می فروش��ند‬ ‫بنابراین تنها س��نگ اهن کم عیار از این ویروس تاثیر‬ ‫می پذیرد‪ .‬در این بین س��نگ اه��ن هماتیت باید به‬ ‫س��مت فناوری فراوری پیش برود‪ .‬اگ��ر بتوانیم این‬ ‫حمایت گل گهر از سیل زدگان سیستان و بلوچستان‬ ‫بس��ته های حمایتی ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گهر و ش��رکت های منطقه با هدف یاری رسانی‬ ‫به هموطنان سیستان و بلوچستانی به این مناطق‬ ‫ارسال شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر‪ ،‬این شرکت به همراه شرکت های‬ ‫منطقه ع�لاوه بر ارس��ال کمک ه��ای مالی‪ ،‬طبق‬ ‫هماهنگی هایی که با ستاد بحران استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان انجام دادند‪ ،‬وسایل و ملزومات مورد‬ ‫نیاز مناطق س��یل زده ش��امل لباس گ��رم‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫چای‪ ،‬قند‪ ،‬انواع کنس��رو‪ ،‬بخاری برقی‪ ،‬برنج‪ ،‬پتو‪،‬‬ ‫تاسیسات ابرسانی‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬کیک‪ ،‬لوازم تحریر‬ ‫و‪...‬را طی روزهای گذش��ته اماده و به وس��یله پنج‬ ‫کامیون به این مناطق ارس��ال کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫گل گه��ر که مدتی پیش و پس از وقوع س��یل در‬ ‫جنوب استان کرمان‪ ،‬با اعزام چهار دستگاه بلدوزر‬ ‫به مناطق س��یل زده‪ ،‬اقدام به بازگشایی و برقراری‬ ‫راه های ارتباطی روستایی ان مناطق کرده بود‪ ،‬این‬ ‫بار در راس��تای کمک به هموطنان س��یل زده‪ ،‬به‬ ‫یاری عزیزان مان در اس��تان سیستان و بلوچستان‬ ‫شتافت‪.‬‬ ‫کارگروه طرح احیای معادن کوچک در استان مازندران‬ ‫جلس��ه تخصص��ی بررس��ی مع��ادن فلوری��ن و‬ ‫زغال س��نگ اس��تان مازندران با حضور مس��ئوالن‬ ‫صنع��ت و مع��دن اس��تان‪ ،‬کارگ��روه ط��رح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه مع��ادن کوچ��ک مقیاس‪،‬‬ ‫تشکل ها و فعاالن معدنی‪ ،‬در محل سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان مازندران برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو‪ ،‬در این جلس��ه‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫ساختار فرایند فعال سازی و توسعه معادن فلورین‪،‬‬ ‫در قالب کنسرس��یوم با هدف تمرکز بر اکتش��اف‬ ‫تکمیل��ی و احداث واحد ف��راوری در منطقه‪ ،‬طی‬ ‫تفاهمنامه ای مشخص‪ ،‬منعقد و برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن جلس��ه‪ ،‬خری��د تضمین��ی‬ ‫زغال س��نگ برای تکمیل ظرفی��ت کارخانه زغال‬ ‫ش��ویی و نی��ز برنامه ری��زی برای احصا و توس��عه‬ ‫ایمنی معادن زغال سنگ با محوریت شرکت معادن‬ ‫زغال س��نگ البرز مرکزی‪ ،‬از جمله مس��ائل مطرح‬ ‫شده برای تصمیم گیری بود‪.‬‬ ‫در جلس��ه مذکور‪ ،‬مس��ئوالن بخ��ش صنعت و‬ ‫معدن اس��تان مازن��دران از جمله رئیس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مازن��دران‪ ،‬خانه‬ ‫معدن و س��ازمان نظام مهندسی معدن و نیز مدیر‬ ‫کل منطقه ای س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی این اس��تان‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫زغال س��نگ ایران و فلورین‪ ،‬مع��اون فنی صندوق‬ ‫بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگ��ی و نماینده طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و‬ ‫هیات همراه حضور داشتند‪.‬‬ ‫افتتاح دپارتمان تخصصی گوهرشناسی و گوهرتراشی‬ ‫در فردوس‬ ‫دپارتمان تخصصی گوهرشناس��ی و گوهرتراشی‬ ‫با حمایت ایمیدرو در شهرس��تان فردوس (استان‬ ‫خراسان جنوبی) افتتاح شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمی��درو‪ ،‬با توجه ب��ه ظرفیت غنی‬ ‫معادن گوهر س��نگ استان خراسان جنوبی‪ ،‬برنامه‬ ‫اموزش حرفه ای نیروی انس��انی در این حوزه مورد‬ ‫توجه قرار این سازمان گرفت‪ .‬این برنامه در راستای‬ ‫سیاست های راهبری ایمیدرو‪ ،‬اجرای منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب برای رفع مسئله اشتغال و جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی و همچنین با توجه به اس��تراتژی‬ ‫ایمیدرو مبنی بر توسعه منابع انسانی بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی با هدف اش��تغال پایدار انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬دپارتم��ان تخصص��ی تراش‬ ‫سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شهرستان فردوس‬ ‫با هدف ام��وزش و پرورش نیروهای متخصص و با‬ ‫مهارت فنی در زمینه ش��ناخت سنگ های قیمتی‪،‬‬ ‫طراح��ی و تراش انه��ا و در نهایت اش��تغالزایی و‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬در مح��ل مرکز فنی حرف��ه ای فردوس‬ ‫تاسیس و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در دپارتمان تخصصی تراش س��نگ های قیمتی‬ ‫و نیمه قیمتی‪ ،‬س��االنه ‪ ۲۵۰‬نف��ر از متقاضیان در‬ ‫رشته های اس��تخراج‪ ،‬گوهر شناسی و گوهرتراشی‬ ‫سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی‪ ،‬اموزش های الزم‬ ‫را فرا می گیرند‪.‬‬ ‫هزینه اح��داث ای��ن دپارتمان‪ ،‬ی��ک میلیارد و‬ ‫‪ ٢٤٠‬میلیون تومان اس��ت که هزینه بخش تجهیز‬ ‫ابزارهای اموزشی ان توس��ط ایمیدرو تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��احت کل س��اختمان ‪ ۶۰۰‬مت��ر مربع و زیر‬ ‫بنا و اعی��ان ‪ ۷۴۲‬متر مربع بوده و دارای ‪ ۲‬کارگاه‬ ‫اموزش��ی (گوهرشناسی و زیوراالت سنتی و تراش‬ ‫سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی)‪ ،‬کالس تئوری‪۲ ،‬‬ ‫اتاق مربی و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ق��دم را برداریم دیگر به صادرات این بخش از س��نگ‬ ‫اهن هم احتیاجی نداریم که بخواهد تحت تاثیر بازار‬ ‫خارجی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫پیربداغی در پاسخ به این سوال که اینده بازار سنگ‬ ‫اهن را چط��ور می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تورمی که‬ ‫هر س��ال اتفاق می افتد و شمش فوالد افزایش قیمت‬ ‫پی��دا می کند در نتیجه انتظ��ار داریم معادن پرعیار و‬ ‫هماتی��ت با رون��ق روبه رو ش��وند‪ .‬در نتیجه این مهم‬ ‫قیمت س��نگ اهن تحت تاثیر ب��ازار صادرات نبوده و‬ ‫در بازار داخلی با رونق روبه رو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کرونا هیچ تاثیری ندارد‬ ‫محمدحسین بصیری‪ ،‬استاد دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫ب��ا بیان اینکه کرونا در بازار بین المللی تاثیر گذار بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ گفت‪ :‬ویروس کرونا به اقتصاد چین‬ ‫به شدت ضربه زده است تا جایی که برخی این ویروس‬ ‫را به سیاس��ت رب��ط می دهند که قصد ب��ر این بوده‬ ‫اقتصاد چین ضعیف شود‪ .‬چین مهم ترین تولید کننده‬ ‫شمش فوالد بوده است و به طور تقریبی ساالنه حدود‬ ‫یک میلیارد تن تولید داشته است اما کرونا بر ان تاثیر‬ ‫گذاشته و در نتیجه تقاضا در بازار جهانی برای سنگ‬ ‫اهن کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بصی��ری با اش��اره به اینک��ه این وی��روس در بازار‬ ‫ای��ران تاثیرگذار نبوده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با عوارض‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی که بر صادرات س��نگ اهن گذاشته شد‬ ‫عم�لا این حوزه با مش��کل روب��ه رو و فعالیت در این‬ ‫حوزه غیر اقتصادی شده است در نتیجه مدت ها است‬ ‫که س��نگ اهن در زنجیره تولید داخلی قرار دارد و از‬ ‫بازارهای بین المللی دور شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از طرف دیگر به این خاطر که زنجیره‬ ‫تولید س��نگ اهن در کش��ور کامل شده و ما کارخانه‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و ش��مش فوالد را‬ ‫داری��م نیازی به ارتباط با خارج نداریم که بخواهیم از‬ ‫کرونا تاثیر بپذیریم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه تاکید کرد‪ :‬ب��ه این خاطر که‬ ‫تقاضا برای مصرف ش��مش در داخل کشور باال است‬ ‫و در صادرات ش��مش مش��کلی وجود ندارد در نتیجه‬ ‫ویروس کرونا در بازار س��نگ اهن داخلی کشور تاثیر‬ ‫چندانی نداشته است و اینکه معدن سنگ اهن پرعیار‬ ‫یا کم عیار باشد هیچ فرقی ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت به گزارش دنیای معدن‪ ،‬ارزش سهام‬ ‫ش��رکت های معدن و صنایع معدن��ی در بورس ایران‬ ‫طی هفته گذش��ته ب��ا جهش ‪ ۲.۹‬درص��دی معادل‬ ‫‪ ۱۱۹۰‬میلی��ارد توم��ان همراه بوده ب��ه ‪ ۴۴۲.۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫این ارزش معادل ‪ ۲۲.۷‬درص��د ارزش بورس ایران‬ ‫است که نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش داشته‬ ‫و نشانه نگرانی بازار از اثرات ویروس کرونا بر قیمت و‬ ‫فروش کامودیتی ها است‪.‬‬ ‫پارس اولنگ شعار خود را محقق کرده است‬ ‫علی الماسی از باس��ابقه ترین مدیران‬ ‫فع��ال در ح��وزه مع��دن و مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت مهندسی و مش��اوره ای پارس‬ ‫اولن��گ در حاش��یه دومین نمایش��گاه‬ ‫فل��زات غیراهنی با محوریت اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و ف��راوری ضم��ن تاکید بر‬ ‫دوام نمایش��گاه ها و همایش هایی از این‬ ‫دست از محقق شدن شعار پارس اولنگ‬ ‫چنین س��خن گفت‪« :‬شرکت مهندسی‬ ‫و مش��اوره ای پ��ارس اولنگ ‪ 18‬س��ال‬ ‫اس��ت که فعالیت خود را اغ��از کرده و‬ ‫طی این مدت با تکیه بر سیاس��ت های‬ ‫راهبردی و برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫با استراتژی توسعه پایدار‪ ،‬رشد فراگیر و‬ ‫همه جانبه توانسته است به عنوان برندی‬ ‫معتبر خود را در خانواده معدنی کش��ور‬ ‫مطرح سازد‪.‬‬ ‫در راس��تای اص��ول و سیاس��ت های‬ ‫پ��ارس اولنگ نی��روی انس��انی همواره‬ ‫یک��ی از مهمترین محور ه��ا و به عنوان‬ ‫اصل برتر در فعالیت های شرکت مطرح‬ ‫بوده و بر اس��اس همین امر توانسته ایم‬ ‫باکیفیت ترین نیروه��ا را جذب کنیم و‬ ‫برای توانمند سازی هرچه بیشتر نیروها‬ ‫از هیچ تالشی مضایقه نکرده ایم‪».‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت در اکثر همایش ها‪،‬‬ ‫کنفرانس ها و دوره های اموزش��ی خارج‬ ‫و داخ��ل کش��ور از اولویت های ماس��ت‬ ‫ت��ا بتوانیم زمینه تبادل هر چه بیش��تر‬ ‫دانش و مهارت را فراهم اورده و بواسطه‬ ‫فرهنگ سازی و خالقیت به خرد جمعی‬ ‫دس��ت پیدا کنیم‪ ،‬همچنین توانسته ایم‬ ‫با اخذ پروژه های مختلف وضعیت مالی‬ ‫شرکت را در شرایط مناسبی قرار داده تا‬ ‫پرسنل به دور از هر نوع دغدغه در یک‬ ‫محی��ط ارام و ماندگار ب��ه فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫مهندس الماسی در خصوص اکتشاف‬ ‫و مطالعات اکتشافی نیز از همکاری های‬ ‫خوبی ک��ه ب��ا ش��رکت های مختلف از‬ ‫جمله ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران‪،‬‬ ‫ایمی��درو و تهی��ه و تولید م��واد معدنی‬ ‫و‪ ...‬در زمینه ه��ای نظارت ب��ر عملیات‬ ‫حف��اری‪ ،‬مطالعات مربوط��ه و تخمین‬ ‫ذخیره داش��ته اند س��خن گفت و افزود‪:‬‬ ‫م��ا توانس��ته ایم ب��ر ‪ 1،300،000‬هزار‬ ‫متر حفاری اکتش��افی نظارت و مطالعه‬ ‫داشته باشیم که این رقم حدود ‪ 24‬الی‬ ‫‪ 25‬درص��د کل حفاری های اکتش��افی‬ ‫کشور اس��ت که به دس��ت متخصصان‬ ‫پ��ارس اولن��گ طراحی‪ ،‬ش��بکه بندی‪،‬‬ ‫مطالع��ه و نظارت ش��ده‪ ،‬و نیز نتایج ان‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬الزم به ذکر اس��ت که این‬ ‫رقم در شرکت های مشابه ‪ 100‬یا ‪150‬‬ ‫هزار متر می باش��د‪ ،‬همچنین در معدن‬ ‫مس س��ونگون اذربایجان شرقی وقتی‬ ‫پروژه پایدار س��ازی شیب را اجرا کردیم‬ ‫بیست و پنج روز بعد‪ ،‬زمین لرزه ورزقان‬ ‫اتفاق افتاد که ریزش سنگ های مختلف‬ ‫و مشرف به کارخانه تغلیظ که وزن یکی‬ ‫از ان ها هفت تن بود به مدد پروژه ای که‬ ‫ش��رکت ما انجام داد مهار گردید‪ ،‬یعنی‬ ‫اگر پروژه پایدار سازی شیب انجام نشده‬ ‫بود به کارخانه تغلیظ س��ونگون اسیب‬ ‫می رس��ید که ای��ن پایدارس��ازی باعث‬ ‫جلوگیری از یک فاجعه و خسارت بسیار‬ ‫اساسی شد‪.‬‬ ‫ایش��ان همچنین افزود‪ :‬امروز یکی از‬ ‫سیاس��ت های ما از کشف کانه تا ساخت‬ ‫کارخانه اس��ت یعنی صفر تا صد معدن؛‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬نظ��ارت ب��ر‬ ‫عملیات حفاری‪ ،‬ف��راوری‪ ،‬ژئوتکنیک‪،‬‬ ‫ژئوفیزیک‪ ،‬ژئوش��یمی نوین ‪ MMI‬که‬ ‫فقط ش��رکت پارس اولنگ این فعالیت‬ ‫را در ایران انج��ام می دهد و نتایج قابل‬ ‫ذکری تا کنون با خ��ود به همراه اورده‬ ‫است‪ .‬یکی دیگر از سیاست های ما عبور‬ ‫از بحران با پش��توانه مالی و برنامه ریزی‬ ‫مناس��ب اس��ت ک��ه خوش��بختانه این‬ ‫مهم با هم��کاری ش��رکت های کارفرما‬ ‫و تعامل س��ازنده محقق ش��ده و خدا را‬ ‫شاکر هستیم که مش��کلی در خصوص‬ ‫پرداختی هایم��ان نداریم و در ش��رایط‬ ‫مطلوبی به سر می بریم‪.‬‬ ‫عل��ی الماس��ی مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫مهندس��ی و مش��اوره ای پ��ارس اولنگ‬ ‫در پای��ان گفت‪ :‬به گفته دیگران ش��اید‬ ‫شرایط یک مقدار فراهم نباشد تا بتوانیم‬ ‫کار مطلوب را انجام بدهیم اما بنده این‬ ‫اعتقاد را ندارم‪ ،‬ما می توانیم ش��رایط را‬ ‫برای خودمان بسازیم‪ ،‬خود من این امر‬ ‫را در شرکت تجربه کرده ام و با امکاناتی‬ ‫که برای نیرو ها فراهم ش��ده توانسته ایم‬ ‫نیروی انس��انی یکدست و واحدی را در‬ ‫یک راستا و جهت داشته باشیم‪.‬‬ ‫شرکت مهندس��ی و مشاوره ای پارس‬ ‫اولن��گ ام��روزه از صفر تا ص��د معدن‪،‬‬ ‫مطرح اس��ت و در حقیقت ما به ش��عار‬ ‫پ��ارس اولنگ رس��یده ایم و این ش��عار‬ ‫برای ما محقق ش��ده که‪ :‬اعتبار امروز ما‬ ‫ثم��ره دانش‪ ،‬تجربه‪ ،‬تخصص و مدیریت‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫باز هم تصمیم گیری های‬ ‫ناگهانی‬ ‫برای صادرکنندگان‬ ‫بازار ساخت داخل‬ ‫«گلستان» می شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‹ ‹مناطق ازاد در مسیر تحقق اهداف اوراسیا‬ ‫مش��اور رئیس جمهوری و دبیر‬ ‫ش��ورای عالی مناطق ازاد اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬موافقتنام��ه تج��اری‬ ‫فی مابی��ن ایران و کش��ورهای‬ ‫عضو اوراس��یا که از ابان ‪۱۳۹۸‬‬ ‫وارد فاز عملیاتی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫دسترس��ی فع��االن اقتص��ادی‬ ‫کش��ور به بازار ‪ ۳۳۰‬میلیارد دالری ‪ ۵‬کش��ور روس��یه‪،‬‬ ‫ب�لاروس‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزس��تان و ارمنس��تان برای‬ ‫صادرات مهیا کرده و همچنین با توجه به ظرفیت ‪۵۴۰‬‬ ‫میلیارد دالری تولید کنندگان این کشورها‪ ،‬امکان تامین‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از نیازهای ضروری کش��ور با نرخ‬ ‫پایین تر نسبت به دیگر کشورها به وجود امده است‪.‬‬ ‫مرتض��ی بانک در این همایش گف��ت‪ :‬این موافقتنامه‬ ‫باهدف ازاد س��ازی و تسهیل تجارت کاال از طریق ایجاد‬ ‫بس��تری برای تش��کیل منطقه ازاد تجاری‪ ،‬حمایت از‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی و تجاری طرفین را در دس��تور‬ ‫کار قرار داده و افزایش همکار ها و تس��هیل ارتباطات را‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن موافقتنام��ه ک��ه دارای دوره‬ ‫اعتب��اری ‪ ۳‬س��اله و اغازگ��ر فرایند تج��ارت ازاد بین‬ ‫ایران و اوراس��یا و جامع ترین موافقتنامه تجاری کش��ور‬ ‫است‪ ،‬حاوی ‪ ۹‬فصل شامل س��ازکار های عملیاتی بوده‬ ‫ک��ه تمام��ی موضوعات ات��ی در ان پیش بینی ش��ده و‬ ‫پیاده س��ازی ان با حداقل چالش ه��ای عملیاتی همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته مش��اور رئیس جمه��وری‪ ،‬مناطق ازاد و ویژه‬ ‫به عنوان پیش��رو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای‬ ‫تحقق اهداف این موافقتنامه‪ ،‬با تکیه بر مزیت های قانونی‬ ‫خود‪ ،‬زمینه سازی برای برقراری امکان نفوذ به بازارهای‬ ‫اوراس��یا را در س��رفصل برنامه های عملیات��ی خود قرار‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫بان��ک تصری��ح ک��رد‪ :‬مناط��ق ازاد ‪ ۸‬گانه کش��ور‪،‬‬ ‫کریدور ه��ای تجارت ازاد با کش��ورهای عض��و اتحادیه‬ ‫اوراسیا هس��تند که با توجه به مزایای قانونی موجود‪ ،‬و‬ ‫زنجیره تامین مناسب ایجادشده مابین فعاالن اقتصادی‬ ‫مناطق ازاد و ویژه‪ ،‬نقش بس��زایی در توسعه صادرات و‬ ‫مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تحق��ق موافقتنامه اوراس��یا در ‪۴‬‬ ‫حوزه از س��وی مناط��ق ازاد و ویژه کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫مزیت ه��ای گوناگونی برای فرایند ه��ای تولیدی به ویژه‬ ‫کس��ب وکارهای صادرات گ��را در مناط��ق ازاد و وی��ژه‬ ‫تعریف ش��ده اس��ت به نحوی که با توجه ب��ه کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده‪ ،‬محصوالت تولی��دی این مناط��ق از مزیت‬ ‫رقابتی نس��بت به کاالهای مشابه با مبدا دیگر کشورها‬ ‫در بازارهای اوراسیا برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫زیرساخت های متنوع لجس��تیکی ایجادشده در مناطق‬ ‫ازاد و ویژه‪ ،‬مس��یری بهینه برای فعاالن اقتصادی کشور‬ ‫به منظ��ور تردد کااله��ای بین ایران و اعض��ای اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا هستند‪.‬‬ ‫بانک گفت‪ :‬مزیت های قانونی مناطق ازاد در س��اخت‬ ‫و استقرار ش��عب بانک های خارجی و افشور‪ ،‬همچنین‬ ‫بیمه ه��ای خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوط‪،‬‬ ‫مناط��ق ازاد کی��ش و انزلی را به عن��وان هاب مالی این‬ ‫موافقتنامه مطرح کرده ان��د‪ .‬با توجه به توانمندی باالی‬ ‫بخش خصوص��ی و به منظور هم افزایی هر بیش��تر بین‬ ‫ارکان اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬مناط��ق ازاد و ویژه‪ ،‬ش��رایط‬ ‫بهینه برای استقرار انواع واحد های صادرات محور را مهیا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ناوگان ه��ای حمل ونقل جاده ای‪ ،‬ریلی‪،‬‬ ‫دریایی‪ ،‬و هوایی از امادگی مناسبی برای تامین نیازهای‬ ‫تجار بهره مند هستند که با توجه به سرمایه گذاری های‬ ‫ص��ورت پذیرفت��ه‪ ،‬در این��ده نزدیک ش��اهد توس��عه‬ ‫ظرفیت ه��ای لجس��تیکی خواهیم ب��ود‪ .‬انعطاف پذیری‬ ‫فراینده��ای گمرک��ی و هوشمندس��ازی فرایند ه��ای‬ ‫لجستیکی مس��تقر در مناطق به منظور بهبود نظارت و‬ ‫تس��ریع تردد کاالهای تجاری‪ ،‬در کنار اس��تقرار شعب‬ ‫بانک ه��ای اوراس��یایی و بیمه های م��ورد تایید طرفین‬ ‫در این مناطق راهگش��ای چالش ه��ای مبادالت تجاری‬ ‫بین المللی خواهند بود‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد تاکید کرد‪ :‬دراین بین‪،‬‬ ‫وظیفه تولید کنندگان و تجار کش��ور اس��ت که به عنوان‬ ‫ب��ازوی عملیاتی و مجری اصلی ای��ن موافقتنامه‪ ،‬ضمن‬ ‫اشنایی مناس��ب با ظرفیت های این موافقتنامه‪ ،‬نسبت‬ ‫به شناس��ایی صحیح نیازهای بازار در دس��ترس اقدام‪،‬‬ ‫و در قالب کنسرس��یوم های توانمند نسبت به بازاریابی‬ ‫و بازار سازی در کش��ورهای مقصد اقدام کنند‪ .‬کیفیت‪،‬‬ ‫تعه��د و اعتب��ار‪ ،‬به عنوان مهم ترین عوام��ل برای حفظ‬ ‫بازارهای تسخیر ش��ده مطرح هستند که الزم است در‬ ‫دس��تور کار فعاالن بخش خصوصی کش��ور قرار گیرند‪.‬‬ ‫امید اس��ت باوجود تحریم های ظالمانه امریکا و اقدامات‬ ‫ناجوانمردانه کش��ورهای س��لطه طلب‪ ،‬این موافقتنامه‬ ‫مس��یری ب��رای درونزایی و برون گرایی هر چه بیش��تر‬ ‫اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل صن�دوق مش�ترک توس�عه‬ ‫زیرساخت های حمل ونقلی‬ ‫معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی نیز در این‬ ‫همای��ش از ایجاد کمیت��ه ای ذیل موافقتنامه اوراس��یا‬ ‫برای راه اندازی صندوق مش��ترک توسعه زیرساخت های‬ ‫حمل ونقلی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خبر داد‪.‬‬ ‫ش��هرام ادم ن��ژاد با اش��اره به‬ ‫اهمیت حمل ونقل و لجستیک‬ ‫در توسعه ارتباطات بین المللی‬ ‫به وی��ژه ب��ا کش��ورهای عضو‬ ‫اوراس��یا اظهارکرد‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برنامه ویژه ای برای‬ ‫توسعه دیپلماس��ی حمل ونقل‬ ‫داش��ته و با حضور همه فعاالن دولتی و خصوصی حوزه‬ ‫ترانزیت‪ ،‬به دنبال رفع مشکالت و موانع حوزه حمل ونقل‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا بهره گی��ری‬ ‫حداکث��ری از ظرفی��ت تعامل خود با دیگ��ر نهادها‪ ،‬به‬ ‫دنبال اس��تخراج چالش ها و طراحی ابتکارات تازه برای‬ ‫رف��ع انهاس��ت تا در قال��ب تفاهمنامه ه��ای دوجانبه و‬ ‫چندجانبه و در سایه موافقتنامه های تجاری بین المللی‬ ‫همچون موافقتنامه اوراس��یا‪ ،‬س��ازکار موث��ری را برای‬ ‫توسعه حمل ونقل تجاری بیابد‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬نگاه این‬ ‫وزارتخان��ه به موافقتنامه اوراس��یا را به عنوان پیش��ران‬ ‫توسعه ارتباطات ترانزیتی و درگاهی برای تقویت روابط‬ ‫دو و چندجانب��ه ب��ا کش��ورهای عضو دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫افزای��ش فعالیت در این اتحادیه ب��ه منزله ایجاد فضای‬ ‫ب��رد‪ -‬برد در روابط کش��ورهای عضو به ش��مار می اید‬ ‫به خصوص که کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه در یکی از‬ ‫مناطق ژئوپلتیک مهم جهان واقع شده اند و نقطه اتصال‬ ‫اروپا به اسیا محسوب می شوند‪.‬‬ ‫ادم نژاد با اشاره به امکان تبدیل شدن اتحادیه اوراسیا‬ ‫به نقطه اس��تقرار صل��ح جهانی عنوان ک��رد‪ :‬همکاری‬ ‫با کش��ورهای عض��و ای��ن موافقتنامه عالوه ب��ر بهبود‬ ‫ش��اخص های اقتصادی‪ ،‬می تواند به دستیابی به اهداف‬ ‫سند چش��م انداز ‪ ۲۰‬س��اله نیز کمک کند ضمن اینکه‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی نی��ز در ذیل اهداف این‬ ‫اتحادیه محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بند ‪ ۸‬ماده ‪ ۲‬موافقتنامه اوراسیا مبنی‬ ‫بر «تعهد ایران به ایجاد تجارت ازاد با کش��ورهای عضو‬ ‫موافقتنامه اوراس��یا» گفت‪ :‬ذیل این اتحادیه‪ ،‬کمیته ای‬ ‫در وزارت راه و شهرس��ازی برای ایجاد صندوق مشترک‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های حمل ونقل��ی می��ان ای��ران و‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ایجاد شده است‪ .‬توسعه‬ ‫زیرساخت های ارتباطی می تواند تسهیل کننده ترانزیت‬ ‫و تجارت میان کشورهای عضو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته توسعه صادرات غیرنفتی ابالغ شد‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد از تدوین و‬ ‫ابالغ بس��ته توس��عه ص��ادرات‬ ‫غیرنفت��ی س��ال ‪ ۹۸‬خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این بس��ته توس��ط ستاد‬ ‫فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی‬ ‫مصوب ش��ده و ابزارهای خوبی‬ ‫برای حمایت از صادرات دارد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی دهقان دهنوی در همایش مناطق ازاد ویژه‬ ‫و توس��عه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه‬ ‫و اوراس��یا‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬زنجیره های جهان��ی ارزش بین‬ ‫مناطق اقتصادی ش��کل گرفته و از طریق موافقتنامه ها‬ ‫به بازارهای مصرف می رس��ند‪ .‬پیمان ه��ای چندجانبه‬ ‫سال هاس��ت که در میان کش��ورها وج��ود دارد و بعد از‬ ‫انقالب موافقتنامه با اوراسیا بزرگ ترین تحول محسوب‬ ‫می ش��ود که با اتحادیه اوراس��یا در قالب تجارت ازاد و‬ ‫ترجیحی ش��کل گرفته اس��ت که از جمل��ه مزیت های‬ ‫ان‪ ،‬این اس��ت که کاهش برخ��ی از تعرفه های گمرکی‪،‬‬ ‫بازار مش��ترک انتقال کار و سرمایه میان اتحادیه وجود‬ ‫خواهد داش��ت و همچنین عوام��ل تولید‪ ،‬تحرک کافی‬ ‫بین کشورهای منطقه ایجاد می کنند‪ .‬همچنین در قالب‬ ‫اتحادیه گمرکی‪ ،‬تعرفه برخی کاالها حذف خواهد ش��د‬ ‫و در کنار ان‪ ،‬تعرفه های مش��ترک که مزیت دارد برقرار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد ب��ه امارهای اقتص��ادی اتحادیه‬ ‫اوراسیا اش��اره کرد و گفت‪ :‬این اتحادیه ‪ ۳‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد و در حوزه نفت‬ ‫و بخش های اقتصادی و تجاری مزیت های خوبی دارد و‬ ‫فرصت خوبی برای توسعه بازار مشترک است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از مزیت های تج��ارت با اتحادیه‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬کاهش هزینه های حمل ونقل کاال اس��ت‪۷۰ .‬‬ ‫درصد تج��ارت دنیا در قالب اتحادیه ه��ا در حال انجام‬ ‫است‪ .‬اکنون با ‪ ۱۵‬کشور همسایه تنها ‪ ۲‬درصد نیازهای‬ ‫انها از طریق کشور ما تامین می شود‪ .‬این اتحادیه ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیون نفر جمعیت داشته که بازار خوبی برای کاالهای‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫دهق��ان دهنوی با بی��ان اینکه تحرک نی��روی کار و‬ ‫اش��تغال‪ ،‬تجارت و س��رمایه گذاری با همکاری مشترک‬ ‫می��ان ایران و اتحادیه اوراس��یا تقویت می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫می توان در این چرخه اقتصادی‪ ،‬بخشی از فرایند تولید‬ ‫کاال را به طور مشترک انجام داد‪ .‬یکی از مزیت های بازار‬ ‫رقابتی‪ ،‬تولید کاالی رقابت پذیر اس��ت که می تواند برای‬ ‫ما تمرین باشد‪.‬‬ ‫وی از تدوین و ابالغ بس��ته توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬خب��ر داد و گفت‪ :‬این بس��ته توس��ط س��تاد‬ ‫فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی مصوب ش��ده و ابزارهای‬ ‫خوبی دارد که یکی از انها س��پرده گذاری هزار میلیارد‬ ‫ریالی اس��ت که با نرخ س��ود ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۸‬درصد در اختیار‬ ‫تجار و ص��ادرات قرار می گیرد‪ .‬همچنی��ن یک میلیارد‬ ‫یورو س��پرده گذاری ارزی پیش بینی ش��ده که در قالب‬ ‫تس��هیالت ارزی خواهد بود‪ .‬همچنی��ن در بودجه‪۷۰ ،‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬میلیارد تومان لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬وزارت اقتصاد‬ ‫امادگی دارد تا اگر پیش��نهادی باشد‪ ،‬از طریق کارگروه‬ ‫برونگرایی اقتصاد مقاومتی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی مباحث را پیگیری کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد افزود‪ :‬همکاری با اتحادیه اوراس��یا‬ ‫افق جدید و سراغاز همگرایی و پیوند خوردن با تجارت‬ ‫جهانی اس��ت و پایه گ��ذاری با تج��ارت ازاد دنیا از این‬ ‫طریق ش��کل می گیرد تا بتوانیم در مقابله با هجمه های‬ ‫خارجی‪ ،‬اسیب پذیری کمتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عضویت در‬ ‫اتحادیه اوراسیا‬ ‫به طور ازمایشی‬ ‫از ‪ 5‬ابان اغاز‬ ‫شد و باید هم‬ ‫دولت و هم‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫با یکدیگر‬ ‫پیوستگی‬ ‫داشته باشند و‬ ‫کاری کنند تا این‬ ‫موافقتنامه هم‬ ‫به سرنوشت‬ ‫موافقتنامه های‬ ‫قبلی دچار نشود‬ ‫‹ ‹زیرساخت ها اماده نیست‬ ‫همچنین رئیس ات��اق بازرگانی ایران در این همایش‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬نگران��ی بخ��ش خصوصی این اس��ت که‬ ‫زیرساخت ها اماده انجام توافقنامه اوراسیا نیست؛ اکنون‬ ‫در بعضی مرزهای ما ده ها روز کامیون ها معطل می شوند‬ ‫و در ماه هایی از س��ال حمل ونقل ریلی بازار س��یاه پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬ایران را‬ ‫جزو کش��ورهایی دانس��ت که‬ ‫کمترین موافقتنامه های تجارت‬ ‫ترجیحی با کشورهای منطقه و‬ ‫همس��ایگان خود دارد و گفت‪:‬‬ ‫فقر کشور از این نظر باالست و‬ ‫همچنین دارای تجارب ناموفقی‬ ‫همچون اکو و دی ‪ ۸‬هس��تیم تا جایی که ارزیابی ما از‬ ‫نتایج حاصل از این دو اتفاق تقریبا صفر است‪.‬‬ ‫وی توافقنامه اوراس��یا را اتفاقی کم س��ابقه در ایران‬ ‫ارزیاب��ی کرد و گفت‪ :‬باید به تجربیات ناموفق گذش��ته‬ ‫توجه کنی��م تا این قرارداد نیز به سرنوش��ت انها دچار‬ ‫نشود‪ .‬همچنین محصوالت کشاورزی یکی از مزیت های‬ ‫ای��ران در اوراسیاس��ت اما باید س��وال کنیم حمل ونقل‬ ‫ناوگان سردخانه ما کجاس��ت و چگونه می خواهیم این‬ ‫محصوالت را حمل کنیم؟‬ ‫رئی��س پارلمان بخش خصوصی ب��ا تاکید بر اهمیت‬ ‫فراهم کردن زیرساخت ها گفت‪ :‬اگرچه ارائه مشوق های‬ ‫صادراتی اقدام درستی است اما پیش از ان باید مسیرها‬ ‫را اماده کنیم تا ماش��ین ها پش��ت مرز ماشین ها معطل‬ ‫نوش��ند و حق توق��ف بدهند و کاال ب��ه موقع به مقصد‬ ‫برسد‪ .‬عالوه بر موضوع زیرساخت ها‪ ،‬هماهنگ نبودن در‬ ‫انجام کارهای کش��ور باعث ایجاد مشکالتی شده است‪.‬‬ ‫ده ها س��ازمان در هر موضوع مداخله دارند و یک متولی‬ ‫واحد پاس��خگو وجود ندارد‪ .‬درباره اوراس��یا همین گونه‬ ‫است که بیش از ‪ ۱۰‬س��ازمان باید با یکدیگر هماهنگ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید این اطمینان برای فعاالن اقتصادی و‬ ‫طرف های تجاری به وجوداید که روز بعد نگویند صادرات‬ ‫برخی محصوالت ممنوع شده یا عوارض صادراتی به انها‬ ‫اضافه ش��ده است که به این ترتیب تمام قراردادها دچار‬ ‫مشکل می شود‪.‬‬ ‫یکی از مزیت های‬ ‫تجارت با اتحادیه‬ ‫اوراسیا‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های‬ ‫حمل ونقل کاال‬ ‫است‪ ۷۰ .‬درصد‬ ‫تجارت دنیا در‬ ‫قالب اتحادیه ها‬ ‫در حال انجام‬ ‫است‬ ‫بهروز حسن الفت‪ /‬مدیر کل دفتر اروپا‬ ‫و امریکا سازمان توسعه تجارت‬ ‫چند م��اه از اج��رای موافقتنام��ه ایران‬ ‫و اورس��یا می گذرد و در این میان ش��اهد‬ ‫خالها و مش��کالتی بوده و هس��تیم که به‬ ‫نظر می رس��د باید نسبت به برطرف کردن‬ ‫انها اقدام جدی انجام شود‪.‬‬ ‫ممنوعیت های صادراتی توافق نانوش��ته‬ ‫ماس��ت که اگر بخواهیم درباره اوراسیا نیز‬ ‫برخ��ی اقالم را ب��ه هر دلیل��ی از صادرات‬ ‫ممن��وع یا مح��دود کنی��م‪ ،‬در ابتدای کار‬ ‫و ای��ن چن��د ماهی ک��ه از اجرا گذش��ته‪،‬‬ ‫عم�لا پیام خوب��ی را به اوراس��یا نخواهیم‬ ‫داد‪ .‬طرف اوراس��یایی درب��اره برخی اقالم‬ ‫از ما درخواس��ت داش��تند که ممنوعیت و‬ ‫محدودیت��ی ایجاد نکنیم چرا که تجارت را‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫هرچند سیاس��ت های کالنی درباره خام‬ ‫فروشی و صادرات کاال با ارزش افزوده باالتر‬ ‫وجود دارد اما درباره اوراس��یا حداقل برای‬ ‫مدت محدود که تازه وارد فاز اجرا شده ایم‪،‬‬ ‫بای��د ب��ا احتیاط عم��ل کنی��م و صادرات‬ ‫اقالمی که در کشورهای اوراسیا تقاضا دارد‬ ‫را محدود نکنیم‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه باید بر اقالم کش��اورزی‬ ‫و پایی��ن ب��ودن ارزش اف��زوده و اب ب��ری‬ ‫محص��والت تمرکز کنیم ک��ه صرفا در این‬ ‫بخش فعال نباشیم‪.‬‬ ‫از مجم��وع اق�لام صادراتی به اوراس��یا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد ان محصوالت کش��اورزی بوده‬ ‫که اب بر هستند‪ ،‬ارزش افزوده پایینی هم‬ ‫دارند و در بخش حمل ونقل نیز مش��کالت‬ ‫خاص خ��ود را دارد؛ بنابراین متنوع کردن‬ ‫س��بد ص��ادرات و حرکت به س��مت اقالم‬ ‫صادراتی صنعتی و معدنی باید در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه از ‪ ۵۰۳‬کاالیی که ما‬ ‫از انه��ا ترجیح گرفتیم درصد قابل توجهی‬ ‫از ان غیرکش��اورزی اس��ت ک��ه ظرفی��ت‬ ‫اجرایی و صادراتی ما درحال حاضر بس��یار‬ ‫پایی��ن اس��ت‪ .‬برهمی��ن اس��اس رویکرد‬ ‫اصولی برای کل کش��ور باید این باشد که‬ ‫به س��مت کاالهای غیرکشاورزی برویم که‬ ‫البته این به معنی نفی کاالهای کشاورزی‬ ‫نیست بلکه باید به سمت صنایع تبدیلی و‬ ‫کاالهای با ارزش افزوده باالتر برویم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬باید سازماندهی و ایجاد‬ ‫س��ازکار الزم برای اغاز مذاک��رات تجارت‬ ‫ازاد را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫ب��رای کمت��ر از ی��ک س��ال دیگ��ر که‬ ‫می خواهیم تجارت ازاد با اوراس��یا را اغاز‬ ‫کنیم باید این س��ازماندهی از همین حاال‬ ‫پیش بینی شود و هماهنگی خوبی با بخش‬ ‫خصوصی و دولتی به وجود اید‪.‬‬ ‫در شرایطی که می خواهیم ‪۵۰۰‬قلم کاال‬ ‫را در تج��ارت ازاد ‪۱۰‬براب��ر کنیم طبیعتا‬ ‫حجم عملیات بس��یار گس��ترده تر خواهد‬ ‫شد؛ بنابراین باید پیش بینی و برنامه ریزی‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بای��د از تجربه این چند ماه‬ ‫اج��رای موافقتنامه نیز اس��تفاده کنیم و با‬ ‫اسیب شناس��ی اگر الزم ب��ود تجدید نظر‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫نکته مهم بعدی اینکه اگر ایران ‪FATF‬‬ ‫را نپذیرد‪ ،‬بدون ش��ک در روابط تجاری با‬ ‫اوراسیا تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫حتی اگر برمبنای پول ملی هم با اوراسیا‬ ‫کار کنی��م الزم��ه ان همکاری های بانکی‬ ‫اس��ت که هیچ بانکی حاضر نیست مقررات‬ ‫‪ FATF‬را رعایت نکند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اگر هم بخواهد همکاری‬ ‫کن��د طبیعت��ا نمی توان��د پاس��خگوی‬ ‫کنوانس��یون باش��د‪ .‬به هر حال کشورهی‬ ‫عضو اوراس��یا از قبل این هش��دار را به ما‬ ‫داده اند که اگر مالحظات ‪ FATF‬اجرایی‬ ‫نشود روابط دچار خلل می شود‪.‬‬ ‫در این صورت باید به دنبال راهکارهای‬ ‫جایگزین باشیم که عمال امکان پذیر نیست‬ ‫چرا که هیچ راهی کارکرد بانک را نخواهد‬ ‫داش��ت و در واق��ع بان��ک را نمی ت��وان از‬ ‫تجارت جدا کرد‪.‬‬ ‫امیدواریم این موضوع در شرایط مناسب‬ ‫و با عاقبت اندیشی مدیریت شود و حداقل‬ ‫تجارت با این حوزه را دچار اسیب نکنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خالهای تجارت‬ ‫با اوراسیا‬ ‫هشدار نسبت به ناکام ماندن موافقتنامه اوراسیا‬ ‫همای��ش «نق��ش مناط��ق ازاد و وی��ژه در صادرات‬ ‫و ترانزی��ت به اوراس��یا» دیروز در حالی برگزار ش��د که‬ ‫نگرانی و هش��دار درباره موفق نشدن در این موافقتنامه‬ ‫بین المللی با کشورهای عضو این اتحادیه بزرگ اقتصادی‬ ‫بیش از پیش مطرح است و بر ان تاکید می شود‪ .‬از نبود‬ ‫زیرس��اخت ها و ناهماهنگی نهاد ه��ای ذی ربط گرفته تا‬ ‫وضع قوانین و بخش��نامه های انی و خلق الس��اعه مانند‬ ‫ممنوعیت در صادرات برخی محصوالت‪.‬‬ ‫درهمین باره رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران‬ ‫و روس��یه با اش��اره به موفق نبودن دو پیمان اکو و ‪D۸‬‬ ‫گفت‪ :‬نباید اجازه دهیم عضویت در اتحادیه اوراس��یا نیز‬ ‫به سرنوشت پیمان های قبلی دچار شود‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان دیروز در همایش‬ ‫«مناط��ق ازاد‪ ،‬ویژه و توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای اقتص��ادی ب��ا‬ ‫کش��ورهای عض��و اتحادی��ه‬ ‫اوراس��یا» اظهار کرد‪ :‬در وزارت‬ ‫نیرو دالیل زیادی درباره ناکامی‬ ‫در ب��اال ب��ودن ش��دت مصرف‬ ‫ان��رژی یا پایین بودن راندمان مصرف اب کش��اورزی یا‬ ‫شاخص هایی ازاین دس��ت‪ ،‬می توانم ارائه دهم اما اگر در‬ ‫چند نهاد به هم پیوس��ته فعال شویم‪ ،‬می فهمیم چنانچه‬ ‫در موافقتنامه اوراس��یا‪ ،‬این پیوستگی رخ ندهد‪ ،‬بازهم‬ ‫مانند موافقتنامه های قبلی با ناکامی روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عضوی��ت م��ا در اتحادیه اوراس��یا به‬ ‫ش��کل ازمایشی از ‪ 5‬ابان اغاز ش��د و باید بپذیریم که‬ ‫ه��م دولت و هم بخش خصوصی با یکدیگر پیوس��تگی‬ ‫داش��ته و کاری کنند ت��ا این موافقتنامه به سرنوش��ت‬ ‫موافقتنامه های قبلی دچار نشود‪ .‬روسیه به عنوان بازیگر‬ ‫عمده اتحادیه اوراسیا و همچنین ارمنستان به عنوان تنها‬ ‫عضو این اتحادیه که با ایران مرز زمینی دارند‪ ،‬به دستور‬ ‫رئیس جمهور در اولوی��ت افزایش فعالیت های تجاری و‬ ‫س��طح هماهنگی ها با این اتحادیه ق��رار دارند‪ .‬هرچند‬ ‫تاکن��ون میزان قابل توجهی از زمان را ازدس��ت داده ایم‪،‬‬ ‫چ��ون وقت��ی ب��ه ظرفیت های کش��ور ن��گاه می کنیم‪،‬‬ ‫می بینیم که باید به روند کار سرعت بیشتری دهیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تصریح کرد‪ :‬در اخرین مذاکره ای که به عنوان‬ ‫رئیس کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی و‬ ‫تجاری ایران و فدراسیون روسیه و همچنین وزیر انرژی‬ ‫این کشور به عنوان رئیس کمیسیون مشترک با ایران در‬ ‫هفته گذش��ته داش��تیم‪ ،‬توافق کردیم تا اواخر خرداد و‬ ‫اوایل تیر س��ال اینده‪ ،‬کمیسیون مشترک همکاری های‬ ‫ایران و روس��یه در نقطه ای خارج از مس��کو و نزدیک به‬ ‫ایران برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مش��کالتی که تحریم برای کش��ور‬ ‫ایجاد کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬نباید این موضوع سبب شود تا‬ ‫مس��ائلی که ربطی به تحریم ها ندارد‪ ،‬مانند سازکارهای‬ ‫بخشی شده دستگاه ها‪ ،‬زیر این مشکالت پنهان شود‪.‬‬ ‫اردکانیان با اشاره به اینکه منطقه ازاد انزلی به عنوان‬ ‫تنه��ا منطق��ه ازاد نزدیک به اوراس��یا و همس��ایگی با‬ ‫بندرهای اوکتائو قزاقس��تان و اس��تاراخان روس��یه در‬ ‫اولوی��ت افزای��ش ارتباطات تجاری با کش��ورهای عضو‬ ‫ای��ن اتحادیه قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بندر اس��تارا نیز با توجه‬ ‫ب��ه منطقه وی��ژه اقتصادی ب��ودن ان و اتص��ال ریلی‪،‬‬ ‫زمینی و دریایی به بندرهای استارا و باکو در جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬از موقعیت خوبی برخوردار بوده و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مبادالت تجاری ما با روس��یه از طریق بندر استارا انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫حضور ایران در اتحادیه اوراس��یا را نخس��تین مشارکت‬ ‫کش��ورمان در یک موافقتنامه بزرگ بین المللی که ‪۴۰‬‬ ‫کشور مانند هند در صف عضویت ان هستند‪ ،‬دانست و‬ ‫گف��ت‪ :‬بازار هدف این اتحادیه با جمعیتی بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون نفر در صورت اجرایی و عملیاتی شدن می تواند‬ ‫ما را از فشار تحریم ها رها کرده و در اشتغال موثر باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه کارش��کنی های امریکا در توس��عه‬ ‫ارتباطات ما با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬م��ن در گفت وگوهایی ک��ه با مقامات سیاس��ی‬ ‫کش��ورهای عضو این اتحادیه داشته ام‪ ،‬به عزم جزم انها‬ ‫برای ارتباط با ای��ران و تثبیت این پیمان پی برده ام‪ .‬به‬ ‫گفته اردکانیان‪ ،‬از مناطق ازاد کشور در ‪ ۶‬سال گذشته‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر صادرات داشته ایم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حمایت اقساطی‬ ‫از تولید‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سهم اقتصاد دیجیتال‬ ‫در اقتصاد توسعه می یابد‬ ‫جمع اوری لوازم خانگی‬ ‫فاقد شناسه‬ ‫سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه طرح برخورد ب��ا کاالهای فاقد‬ ‫شناس��ه در ح��ال اجراس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫گام اول‪ ،‬ب��ا کاالهای فاقد شناس��ه در هایپرها‬ ‫و فروش��گاه های ب��زرگ برخ��ورد می ش��ود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا غزنوی در گفت وگ��و با مهر با بیان‬ ‫اینکه ط��رح برخورد با کااله��ای لوازم خانگی‬ ‫فاق��د شناس��ه کاال که ق��رار ب��ود از ‪۱۵‬بهمن ‬ ‫اجرایی ش��ود ب��ه ص��ورت مرحله ب��ه مرحله‬ ‫پی��ش برود‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در گام اول این طرح‬ ‫ابتدا هایپرها و فروش��گاه های بزرگی که اقدام‬ ‫ب��ه فروش لوازم خانگی فاقد شناس��ه می کنند‪،‬‬ ‫مورد رس��یدگی قرار گرفته و برخورد با س��ایر‬ ‫عرضه کنن��دگان کاالی قاچ��اق در گام ه��ای‬ ‫بع��دی این طرح انجام می ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه جلوگی��ری از ورود کاالی قاچاق‬ ‫موج��ب رونق بازار داخل ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر تولی��د لوازم خانگی در یخچال‬ ‫و ماش��ین لباسشویی افزایش پیدا کرده و تنها‬ ‫در تلویزیون کاهش تولید داشته ایم‪ .‬سخنگوی‬ ‫انجمن صنفی تولیدکنن��دگان لوازم خانگی در‬ ‫پای��ان با رد ش��ایعاتی مبنی بر کوتاهی س��تاد‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز در اجرای این طرح‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��تاد با جدیت اجرای این طرح‬ ‫را دنب��ال می کند ام��ا با این حال ب��ا توجه به‬ ‫اهمیت تنظیم بازار‪ ،‬نباید رفتاری صورت گیرد‬ ‫تا زمینه برای س��ودجویان ب��رای ایجاد تنش‬ ‫در ب��ازار لوازم خانگی فراهم ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬بر اس��اس اع�لام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تمام��ی تولیدکنندگان و تش��کل های‬ ‫صنعتی لوازم خانگ��ی تولید داخل تا ‪ ۱۵‬دی و‬ ‫همچنین واردکنندگان لوازم خانگی تا ‪ ۱۵‬دی ‬ ‫فرصت داش��تند تا برای ‪ ۸‬گ��روه کاالیی خود‬ ‫فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای‬ ‫کاالهای خود شناس��ه دریافت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫بر اس��اس اعالم س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬لوازم خانگی وارداتی از ‪ ۱۵‬بهمن ‪ ،‬چنانچه‬ ‫فاقد شناسه کاال باشند‪ ،‬به عنوان کاالی قاچاق‬ ‫محسوب خواهند شد‪.‬‬ ‫خرما مشمول عوارض صادراتی می شود‬ ‫باز هم تصمیم گیری های ناگهانی برای صادرکنندگان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حدود ‪ 8‬ماه‬ ‫بیشتر از‬ ‫اخرین عوارض‬ ‫صادراتی خرما‬ ‫نمی گذرد‪،‬‬ ‫تصمیمی که‬ ‫بیش از دو هفته‬ ‫دوام نیاورد و در‬ ‫نهایت با تصمیم‬ ‫کارگروه تنظیم‬ ‫بازار لغو شد‬ ‫به دنبال نامه حمید زادبوم‪ ،‬رئیس س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت‪ ،‬به انجمن ملی خرمای ایران و س��ایر نهادهای‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ص��ادرات خرما از ‪ 15‬فروردین تا ‪31‬‬ ‫اردیبهش��ت س��ال ‪ 1399‬مش��مول عوارض صادراتی‬ ‫ می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که چن��دی قبل‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی ات��اق تهران‬ ‫با اش��اره به کاهش ش��دید ص��ادرات و افزایش تولید‪،‬‬ ‫درخواس��ت کرده بود عوارض بر ص��ادرات خرما وضع‬ ‫نشود‪ .‬رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه ای به رئیس‬ ‫انجمن ملی خرمای ای��ران از وضع عوارض بر صادرات‬ ‫خرما در دو ماه نخست سال اینده خبر داده و خواستار‬ ‫اع�لام پیش اگهی ب��ه جامعه تج��ار‪ ،‬صادرکنندگان و‬ ‫تشکل های مرتبط با این حوزه شده است‪.‬‬ ‫حمی��د زادبوم در نامه خود به رش��ید فرخی‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رده که این تصمیم‪ ،‬خروجی جلس��ات کارگروه های‬ ‫تخصصی با حضور حس��ین م��درس خیابانی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی بوده‬ ‫اس��ت و نرخ عوارض نیز در اینده نزدیک اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با توجه به اینکه ماه مب��ارک رمضان همزمان با‬ ‫اردیبهش��ت س��ال اینده اس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د این‬ ‫تصمیم دولت برای تنظیم بازار خرما در این ماه باش��د‪.‬‬ ‫این تصمیم در حالی گرفته شده است که فعاالن بخش‬ ‫خصوصی و به طور مشخص رئیس کمیسیون کشاورزی‬ ‫و صنای��ع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران پیش از این و در‬ ‫حضور قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به افزایش تولید و کاهش شدید صادرات‪ ،‬مخالفت خود‬ ‫را با وضع هرگونه عوارض بر صادرات خرما اعالم کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹روی صادرات خرما عوارض وضع نکنید‬ ‫احمدرضا فرش��چیان‪ ،‬رئیس کمیسیون کشاورزی و‬ ‫صنای��ع تبدیلی ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬در ‪ 4‬دی و در‬ ‫جریان نشس��ت کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه‬ ‫صادرات ات��اق بازرگان��ی تهران که با حضور حس��ین‬ ‫مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ام��ور بازرگان��ی در اتاق تهران برگزار ش��د‪ ،‬با وضع‬ ‫عوارض بر صادرات خرما برای تنظیم بازار این محصول‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات از‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال‬ ‫دراقتص��اد کش��ور خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪،‬‬ ‫محمد جواد اذری جهرمی با اش��اره به اهمیت‬ ‫تحول دیجیتال‪ ،‬اف��زود‪ :‬انقالب چهارم صنعتی‬ ‫مهمتری��ن موضوع قرن حاضر به ش��مار می رود‬ ‫که اس��اس ان تحول و تغییراتی بزرگ‪ ،‬س��ریع‬ ‫و عمی��ق در تمام��ی بخش ه��ا از جمله اقتصاد‪،‬‬ ‫سیاس��ت‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬کارافرینی و ‪ ...‬است که بر‬ ‫بس��تر فناوری های نوین ایجاد و این تحول در‬ ‫نظام س��اختاری باعث ش��ده تا تحول دیجیتال‬ ‫نامگ��ذاری ش��ود‪ .‬وزی��ر ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالع��ات ادامه داد‪ :‬تح��ول دیجیتال به دنبال‬ ‫افزای��ش کارام��دی و صرف��ه جویی‪ ،‬توس��عه‬ ‫کاربرده��ای فن��اوری‪ ،‬بهبود کیفی��ت زندگی‬ ‫و رفاه بش��ر اس��ت که باعث ش��ده تا حرکت به‬ ‫س��وی ان ناگریز باش��د؛ فناوری ه��ای جدید و‬ ‫کسب و کارهای نوین مهمترین بازیگران تحول‬ ‫دیجیتال هس��تند که توسعه و بهره گیری از انها‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه حرکت در مس��یر تحول‬ ‫دیجیت��ال ض��روری اس��ت‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫اقتص��اد دیجیتال ب��ه زودی به مهمترین بخش‬ ‫اقتص��اد جه��ان تبدیل خواهد ش��د و بر همین‬ ‫اساس کش��ورهای جهان درگیر موضوع تحول‬ ‫دیجیتال هس��تند و ای��ران نی��ز در همین باره‬ ‫اقدامات��ی را انج��ام داده تا بتواند س��هم اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال از اقتص��اد را توس��عه ده��د؛ اعتقاد‬ ‫دارم ک��ه اقتصاد دیجیتال انتخاب نیس��ت بلکه‬ ‫الزام اس��ت‪ .‬اذری جهرم��ی تاکید کرد‪ :‬تحول‬ ‫دیجیت��ال موضوعی اس��ت که نمی ت��وان ان را‬ ‫نادیده گرفت و در برابر پذیرش ان ایستادگی و‬ ‫مقاومت کرد چرا که فقط اب در هاون کوبیدن‬ ‫است؛ باید با موج تحوالت جهانی همراه شد و با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های نوین اقتصاد کشور را‬ ‫توس��عه داد‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫در پایان تصریح کرد‪ :‬همانطور که ش��رکت های‬ ‫مبتنی بر فناوری اطالعات در جهان توانسته اند‬ ‫جایگزین غول های نفتی و صنایع سنتی شوند‪،‬‬ ‫در ایران نیز به زودی کس��ب و کارهای جدید با‬ ‫برترین شرکت های سوداور جایگزین می شوند؛‬ ‫گام ابتدایی در راس��تای تحول دیجیتال توسعه‬ ‫فناوری اطالعات اس��ت که در این زمینه وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت دوازدهم‬ ‫سرمایه گذاری هایی اس��تراتژیک داشته و امید‬ ‫است در سال های اینده ایران هوشمند بر بستر‬ ‫اقتصاد دیجیتال محقق شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سال ‪ 1397‬تولید خرما در کشور به ‪ 800‬هزار تن رسید و حدود‬ ‫‪ 380‬ه��زار تن از این محصول صادر ش��د یعنی ح��دود ‪ 50‬درصد‬ ‫تولید در مسیر صادرات قرار گرفت‬ ‫در ماه مبارک رمضان مخالفت کرده بود‪.‬‬ ‫فرشچیان برای تشریح مخالفت خود با وضع عوارض‬ ‫ب��ر صادرات خرم��ا گفت‪ :‬س��ال ‪ 1397‬تولید خرما در‬ ‫کشور به ‪ 800‬هزار تن رسید و حدود ‪ 380‬هزار تن از‬ ‫این محصول صادر ش��د‪ .‬یعنی حدود ‪ 50‬درصد تولید‬ ‫در مس��یر ص��ادرات قرار گرفت‪ .‬در س��ال جاری تولید‬ ‫خرما به ح��دود یک میلیون تن می رس��د اما صادرات‬ ‫خرما ‪ 8‬ماه نخس��ت س��ال خرما حدود ‪ 100‬هزار تن‬ ‫براورد شده اس��ت‪ .‬این بدان معناست که صادرات این‬ ‫محص��ول با کاه��ش ‪ 270‬تا ‪ 280‬ه��زار تنی صادرات‬ ‫مواجه شده است؛ بنابراین‪ ،‬کشور اکنون با حجم باالی‬ ‫موجودی خرما مواجه اس��ت و کاالیی که با مازاد تولید‬ ‫رو به رو ش��ده‪ ،‬نباید مش��مول عوارض ش��ود‪ .‬می توان‬ ‫گف��ت که بخش��ی از کاه��ش صادرات خرما در س��ال‬ ‫ج��اری‪ ،‬نتیجه وضع عوارض بر این محصول در س��ال‬ ‫همه سیگار برگ های موجود در بازار قاچاق هستند‬ ‫درحالی که گزارش ها از فروش��گاه های مجازی‬ ‫ت ‪ 5‬تا ‪۷۰۰‬‬ ‫حاکی از فروش س��یگار برگ با قیم ‬ ‫ه��زار تومان اس��ت‪ ،‬رئیس مرک��ز برنامه ریزی و‬ ‫نظارت بر دخانیات کش��ور اعالم کرد که در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬هی��چ مجوزی برای واردات س��یگار برگ‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬گزارش ها از فروش��گاه های‬ ‫مج��ازی س��یگار ب��رگ نش��ان می ده��د ک��ه‬ ‫فروش��گاه های معمول��ی و همچنی��ن برخ��ی‬ ‫فروش��گاه ها در ش��هرهای م��رزی محص��والت‬ ‫خود را ب��ه قیمت ‪ 5‬تا ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان عرضه‬ ‫می کنن��د‪ .‬اما ب��ا مراجعه فروش��گاه هایی که نام‬ ‫الکچ��ری را یدک می کش��ند و عموما هم محل‬ ‫عرض��ه حضوری ان ها در مناطق ش��مال و غرب‬ ‫تهران واقع هستند برای خرید هر نخ سیگار برگ‬ ‫باید بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬ه��زار تومان هزینه کنید‪.‬‬ ‫البته این در ش��رایطی اس��ت که به دنبال سیگار‬ ‫برگ با روکش طال نباش��ید! این در حالی اس��ت ‬ ‫که عط��ااهلل معروفخانی‪ ،‬رئیس مرکز برنامه ریزی‬ ‫و نظارت بر دخانیات کشور‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه در س��ال جاری هیچ مجوزی برای‬ ‫واردات س��یگار برگ صادر نش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه تولید س��یگار برگ هم در کش��ور‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ ،‬به نظر می رسد همه سیگارهای‬ ‫برگ موجود در بازار به صورت قاچاق به کش��ور‬ ‫وارد ش��ده اس��ت‪ .‬وی همچنین تصریح کرد که‬ ‫قاچاق سیگار بیش��تر از مرزهای غربی و جنوبی‬ ‫کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات‬ ‫کشور در پاسخ به اینکه مبدا قاچاق سیگار برگ‬ ‫کدام کش��ورها اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قاچ��اق به صورت‬ ‫مس��تقیم به کشور وارد نمی ش��ود و عموما مبدا‬ ‫ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫نشست میز ملی صنعت سیم و کابل برگزار شد‬ ‫مدی��رکل دفتر توس��عه ص��ادرات محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدنی از برگزاری نشس��ت میز ملی‬ ‫صنعت س��یم و کابل با حض��ور جمعی از فعاالن‬ ‫این صنعت در س��ازمان توسعه تجارت ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬میرابوطالب بدری گفت‪ :‬این جلسه‬ ‫به منظور بررسی وضعیت تولید‪ ،‬صادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و س��ایر مس��ائل مرتبط با صنعت س��یم و کابل‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت تولیدکنندگان در تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬باال بودن قیمت تمام ش��ده محصول‬ ‫صادراتی در مقابل رقبا‪ ،‬قیمت پایه گمرکی سیم‬ ‫و کابل‪ ،‬عدم پوشش بیمه های صادراتی و صندوق‬ ‫ضمانت صادرات در برخی از کش��ورها (سوریه و‬ ‫ع��راق)‪ ،‬قیمت های باالی حمل و نقل و عدم نقل‬ ‫و انتقاالت از س��وی شرکت های حمل دریایی در‬ ‫ش��رایط تحریم بخشی از مسائل مورد بررسی در‬ ‫این جلسه بود‪.‬‬ ‫افت ‪ ۸۵‬درصدی تجارت ایران و امریکا‬ ‫مبادالت تجاری ایران و امریکا در سال گذشته‬ ‫میالدی به ‪ ۷۴.۵‬میلیون دالر رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫تسنیم‪ ،‬جدیدترین امار منتشرشده از سوی اداره‬ ‫امار امریکا نش��ان می دهد مب��ادالت تجاری این‬ ‫کشور با ایران در سال گذشته میالدی افت قابل‬ ‫توجه ‪ 85‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫تجارت دو کشور پیش از روی کار امدن ترامپ‬ ‫یعنی حدود ‪5‬س��ال پیش بی��ش از ‪ 258‬میلیون‬ ‫دالر بود که این رقم در نخس��تین س��ال ریاست‬ ‫جمه��وری ترامپ به ‪ 199‬میلی��ون دالر کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬دوس��ال پیش ب��ا افزایش قاب��ل توجه به‬ ‫‪ 495.7‬میلیون دالر و در س��ال گذشته میالدی‬ ‫با افت ‪ 85‬درصدی نس��بت به سال قبل از ان به‬ ‫‪ 74.5‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش صادرات امریکا به ایران‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی با اف��ت ‪ 83‬درصدی‬ ‫نس��بت به سال قبل از ان مواجه شده و به ‪73.1‬‬ ‫میلیون دالر رس��یده اس��ت‪ .‬امریکا در سال قبل‬ ‫از ان ‪ 425. 8‬میلی��ون دالر کاال ب��ه ایران صادر‬ ‫کرده بود‪ .‬واردات امریکا از ایران در سال گذشته‬ ‫می�لادی نیز افت ‪ 98‬درصدی نس��بت به س��ال‬ ‫قبل از ان داش��ته و به ‪ 1.4‬میلیون دالر رس��یده‬ ‫است‪ .‬دوسال پیش واردات امریکا از ایران ‪69.9 ،‬‬ ‫میلیون دالر گزارش شده بود‪.‬‬ ‫ایران در میان مقاصد صادراتی امریکا در س��ال‬ ‫گذشته میالدی در جایگاه ‪ 165‬و در میان منابع‬ ‫وارداتی امریکا در جایگاه ‪ 212‬جهان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این همه نامه جدید س��ازمان توس��عه تجارت از‬ ‫تصمیم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر وضع عوارض‬ ‫بر ص��ادرات خرما حکایت دارد‪ .‬ضم��ن اینکه دولت از‬ ‫انتش��ار امار ص��ادرات و واردات کاال امتناع کرده و جز‬ ‫ارق��ام کل��ی‪ ،‬جزئیاتی از میزان صادرات خرما منتش��ر‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫متن کامل نامه حمید زادبوم‪ ،‬رئیس سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬به انجمن ملی خرما به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«پیرو مذاک��رات انجام گرفت��ه و تصمیمات متخذه‬ ‫در جلس��ات کارگروه های تخصصی در حضور قائم مقام‬ ‫وزی��ر در ام��ور بازرگان��ی‪ ،‬ص��دور هر گون��ه خرمای‬ ‫صادراتی تولیدی کش��ور از تاری��خ ‪ 15‬فروردین لغایت‬ ‫‪ 31‬اردیبهشت س��ال ‪ 1399‬مشمول عوارض صادراتی‬ ‫بوده و میزان عوارض متعلقه متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫خواهشمند است در راستای پیش اگاهی به جامعه تجار‬ ‫و صادرکنندگان کش��ور ترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع‬ ‫به نحو مقتضی و به صورت فراگیر‪ ،‬به تمام تشکل های‬ ‫مرتبط‪ ،‬صادرکنندگان و فعاالن این بخش اطالع رسانی‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین در راستای اجرای سیاست های تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬امکان عرضه مستقیم خرما از طریق میادین میوه‬ ‫و تره بار‪ ،‬فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬تعاونی های توزیعی‬ ‫و صنوف منتخب برقرار ش��ده و انتظار دارد ان انجمن‬ ‫محترم به عنوان تش��کل فراگیر و تاثیرگذار در تولید و‬ ‫صادرات خرما حداکثر همکاری الزم را مبذول داش��ته‬ ‫تا ش��اهد ارامش بازار داخل و شکوفایی صادرات کشور‬ ‫در این حوزه باشیم‪».‬‬ ‫‹ ‹اعتراض صادرکنندگان‬ ‫خبرگزاری ایرنا نیز در این باره نوش��ته اس��ت‪ :‬خرما‬ ‫یک��ی از اقالمی اس��ت که ب��ه مناس��بت های مختلف‬ ‫حواش��ی ان در فضای عمومی جامعه‪ ،‬توسط رسانه ها‬ ‫بازت��اب می یابد؛ یک بار به دلی��ل باال رفتن قیمت این‬ ‫محص��ول عوارض صادراتی بر ان اعمال می ش��ود و بار‬ ‫دیگ��ر برای تنظیم بازار داخلی‪ .‬حدود ‪ 8‬ماه بیش��تر از‬ ‫اخرین عوارض صادراتی خرما نمی گذرد‪ ،‬تصمیمی که‬ ‫بی��ش از دو هفت��ه دوام نی��اورد و در نهایت با تصمیم‬ ‫کارگروه تنظیم بازار لغو شد‪ .‬تصمیم جدید برای اعمال‬ ‫ع��وارض صادرات��ی بر خرما در حالی اس��ت که فعاالن‬ ‫اقتصادی پیش��تر مخالف��ت خود را ب��ا ان اعالم کرده‬ ‫بودند‪ .‬دست اندرکاران این بخش معتقدند نمی توان با‬ ‫یک چش��م به تصمیم جدید برای خرما با تصمیم های‬ ‫قبل��ی نگاه ک��رد و نقطه مثبت ماجرا جایی اس��ت که‬ ‫مس��ئوالن خبر اعمال عوارض صادراتی را دوماه زودتر‬ ‫به اطالع صادرکنندگان رسانده اند‪.‬‬ ‫پیش��تر تصمیم ها به صورت ناگهانی و ضربتی اتخاذ‬ ‫می ش��د و صادرکنندگان که در برابر عمل انجام ش��ده‬ ‫قرار گرفته بودند‪ ،‬همواره نس��بت به این روش اعتراض‬ ‫داش��تند‪ .‬صادرکنن��دگان و به صورت کل��ی بازرگانان‬ ‫همواره درخواست داشته اند که تصمیمات این چنینی‬ ‫حداقل ‪ ۶‬ماه زودتر به انها اعالم ش��ود تا بتوانند درباره‬ ‫محصوالت خود تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫از برگزاری نمایشگاه صنایع کوچک در گرگان‬ ‫بازار ساخت داخل «گلستان» می شود‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه تخصصی توانمندی ه��ای صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط استان گلس��تان از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی استان‬ ‫گلستان دایر است‪ .‬در ایین گشایش این رویداد محسن‬ ‫صالحی نی��ا مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بهمن حس��ین زاده مدیرعامل نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران و حجت اله خلیل زاده‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫امس��ال حض��ور ویژه واحده��ای صنعت��ی کوچک و‬ ‫متوس��ط فعال و همچنین بخش مهمی از دستگاه های‬ ‫دولتی خدمات رس��ان در حوزه صنعت را ش��اهد بودیم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه چند ش��رکت مش��اور کس��ب و کار در‬ ‫زمینه ه��ای مختل��ف بازاریاب��ی و ص��ادرات‪ ،‬ب��ورس و‬ ‫فرابورس‪ ،‬حقوقی‪ ،‬حس��ابداری‪ ،‬سیس��تم های مدیریت‬ ‫کیفیت و شرکت های مدیریت صادرات در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت کردند‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگ��زاری رویداد‬ ‫صنعتی گلستان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹توانمندی های ساخت داخل در نمایشگاه ‬ ‫عرضه شد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین گشایش‬ ‫دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط اس��تان گلس��تان گفت‪ :‬برگ��زاری این گونه‬ ‫نمایش��گاه ها در توس��عه توانمندی واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدی حائز اهمیت اس��ت و امیدواریم سال اینده این‬ ‫نمایشگاه با حضور سه استان شمالی کشور برگزار شود‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا اف��زود‪ 7 :‬برنامه محوری توس��ط‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت دنبال می ش��ود که ‪2‬‬ ‫محور ان درخص��وص برگزاری چنین نمایش��گاه هایی‬ ‫برای عرضه توانمندی های ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت هایی که در اس��تان‬ ‫گلس��تان درحال توسعه است و گزارشی که در کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید از تکمیل طرح های نیمه تمام‬ ‫و تس��هیالت گزارش شده‪ ،‬اینده خوبی برای این استان‬ ‫متصور است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬یکی از ضعف هایی‬ ‫که امروز در کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان‬ ‫به ان اشاره ش��د‪ ،‬پایین بودن نسبت پرداخت با نسبت‬ ‫تخصیص تسهیالت است و استاندار درخواست داشتند‬ ‫که شرایط پرداخت تس��هیالت از سوی بانک ها تسهیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صالحی نیا بیان کرد‪ :‬اس��تان گلستان جزو ‪ ۱۰‬استان‬ ‫نخس��ت کش��ور در پرداخت تس��هیالت ب��ه واحدهای‬ ‫صنعتی قرار دارد و امیدواریم ش��رایط راه اندازی بیشتر‬ ‫واحدهای صنعتی در این استان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬توس��عه صادرات یکی از سیاست های‬ ‫مح��وری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت؛ چرا که‬ ‫ناچار هستیم که ارز مورد نیاز کشور را از محل صادرات‬ ‫تهیه کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫میزان صادرات با واردات ما برابری می کند و توانس��تیم‬ ‫در جهت سیاس��ت ها و اه��داف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گام برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹گس�ترش صنای�ع کوچ�ک یعن�ی افزایش‬ ‫سهم اشتغال و ارزش افزوده‬ ‫استاندار گلس��تان نیز با اشاره به وجود ‪ ۲۴‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی با مس��احت حدود ‪2‬ه��زار هکتار در این‬ ‫اس��تان اظهارکرد‪ :‬گس��ترش صنایع کوچک و متوسط‬ ‫موجب افزایش سهم اش��تغال و ارزش افزوده در استان‬ ‫گلستان می شود‪.‬‬ ‫هادی حق ش��ناس افزود‪ :‬رابط��ه بین صنعت و بخش‬ ‫کش��اورزی یکی از مزیت های مهم استان گلستان است‬ ‫که باید به خوبی از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روند کاهشی رشد اقتصادی کشور از‬ ‫ده��ه ‪ ۷۰‬تا کنون اضافه ک��رد‪ :‬مهم ترین علت این روند‬ ‫کاهشی‪ ،‬کاهش میزان سرمایه گذاری خصوصاً در بخش‬ ‫دولتی بوده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار گلستان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫را یک نیاز اساس��ی برای کشور دانست و ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫اقتصاد را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم‪.‬‬ ‫حق ش��ناس با بی��ان این ک��ه ظرفیت اقتص��اد ایران‬ ‫ج��زو ‪ ۲۰‬اقتصاد برتر جهان اس��ت‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬باید با‬ ‫برنامه ریزی درس��ت‪ ،‬این ظرفیت ه��ای بالقوه تبدیل به‬ ‫بالفعل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�اده معرف�ی توانمندی ه�ای صادراتی‬ ‫استان ها در اکسپوی دوبی هستیم‬ ‫در ادام��ه این مراس��م‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران از امادگی این شرکت به‬ ‫منظور معرفی توانمندی های صادراتی استان های کشور‬ ‫در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی خبر داد‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده گفت‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫نقش مهم��ی در اقتصاد جهانی‪ ،‬به ویژه در کش��ورهای‬ ‫درحال توسعه ایفا می کنند‪.‬‬ ‫وی با اعالم این که بر اس��اس براورد بانک جهانی بالغ‬ ‫بر ‪ ۵۰‬درصد اشتغال در دنیا توسط شرکت های کوچک‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حس��ین زاده‪ :‬بررسی های انجام شده نش��ان می دهد که حدود ‪۹۶‬‬ ‫درص��د واحدهای اقتصادی کش��ور ما را بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫تش��کیل می دهند که نقش انها در ایجاد اش��تغال صنعتی به ‪ ۶۵‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد می رسد‬ ‫و متوسط ایجاد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬سهم این شرکت ها در‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ایران اضافه کرد‪ :‬با وجود این که ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوس��ط از توان مالی و قدرت بازاریابی کمتری نسبت‬ ‫به ش��رکت های بزرگ برخوردارند‪ ،‬در توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ورها و دس��تیابی به بازارهای صادراتی نقش قابل‬ ‫مالحظ��ه ای دارند و قدرت تحرک انها در تغییر رش��ته‬ ‫ت با ذوق و س��لیقه‬ ‫فعالی��ت و انطب��اق کااله��ا و خدما ‬ ‫مشتریان عمدتاً بیش از شرکت های بزرگ است‪.‬‬ ‫حسین زاده اظهارکرد‪ :‬بررس��ی های انجام شده نشان‬ ‫می دهد که حدود ‪ ۹۶‬درصد واحدهای اقتصادی کش��ور‬ ‫ما را بنگاه های کوچک و متوس��ط تشکیل می دهند که‬ ‫نقش انها در ایجاد اش��تغال صنعتی به ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫می رس��د و حمایت قاطع از این بنگاه ها و برطرف کردن‬ ‫مش��کالت انه��ا در زمینه نقدینگی‪ ،‬تامی��ن مواد اولیه‪،‬‬ ‫بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نوین‪ ،‬مهارت افزایی‬ ‫نیروی کار‪ ،‬مش��کالت مالیاتی و بازاریابی می تواند توان‬ ‫رقابتی انان را در بازارهای هدف برای توس��عه صادرات‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برپایی نمایشگاه های تخصصی به منظور‬ ‫معرفی توانمندی های ش��رکت های کوچک و متوس��ط‬ ‫اهداف متعددی را براورده می کند که توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی از جمله ان هاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ایران معرف��ی ظرفیت ها و توانمندی های ش��رکت ها و‬ ‫موسس��اتی ک��ه کاالها و خدمات متنوع خ��ود را عرضه‬ ‫کرده ان��د و اش��نا کردن ش��رکت کنندگان ب��ا امکانات‬ ‫واحدهای تولیدی که می توانند نیازهای انان را به برخی‬ ‫از اقالم مورد نیازش��ان تامین کنند را از دیگر اهداف در‬ ‫این زمینه عنوان کرد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده انعق��اد قراردادهای تجاری‪ ،‬اگاه س��ازی‬ ‫مس��ئوالن و مقام��ات تصمی��م گیرنده از مش��کالت و‬ ‫خواس��ته های خ��ود در خ�لال مذاک��رات دوجانب��ه یا‬ ‫میزگرده��ا و همایش ه��ای تخصصی و اگاه��ی از ذوق‬ ‫و س��لیقه بازدید کنن��دگان و س��رانجام پیش��رفت های‬ ‫فناوریک��ی ک��ه رقبای تج��اری یا صنعتی ان��ان عرضه‬ ‫کرده اند را هم از جمله اهداف مد نظر اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی استان گلستان را دارای یکی از مدرن ترین مراکز‬ ‫نمایش��گاهی شمال کشور اعالم کرد و گفت‪ :‬این استان‬ ‫تا کنون در معرفی ظرفیت های تولیدی و صادراتی خود‬ ‫گام های ارزنده ای برداش��ته است و برپایی این نمایشگاه‬ ‫تخصصی که طیف وسیعی از کاالهای ساختمانی‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬محصوالت کشاورزی‪ ،‬فراورده های‬ ‫صنایع ش��یمیایی‪ ،‬فلزی‪ ،‬نساجی و ده ها کاال و خدمات‬ ‫متنوع دیگر را دربر می گیرد‪ ،‬از اهمیت صادراتی ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪ .‬مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران اف��زود‪ :‬موقعیت جغرافیایی و تزانزیتی‬ ‫استان گلس��تان به گونه ای است که می تواند در توسعه‬ ‫ص��ادرات ایران به ترکمنس��تان و س��ایر جمهوری های‬ ‫اس��یای مرک��زی نق��ش مهمی ایف��ا کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫از ویژگی ه��ای ب��ارز این اس��تان می توان ب��ه فرودگاه‬ ‫بین الملل��ی گرگان‪ ،‬راه اهن‪ ،‬م��رز ابی‪ ،‬ترانزیت جاده ای‬ ‫و شهرک های صنعتی فعال اشاره کرد‪.‬‬ ‫حسین زاده اضافه کرد‪ :‬صنایع کوچک و متوسطی که‬ ‫در این نمایشگاه عرضه شده اند‪ ،‬از ظرفیت های صادراتی‬ ‫قاب��ل مالحظه ای برخوردارند و موفقیت انها در بازارهای‬ ‫هدف مستلزم ان است که به ارتقای کیفی محصوالت و‬ ‫خدمات خود توجه کاف��ی معطوف کنند‪ .‬همچنین باید‬ ‫شیوه های مدیریتی خود را بهبود بخشند و استانداردهای‬ ‫مورد قبول بازارهای صادراتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این صنای��ع باید با همکاری واحدهای‬ ‫همگن به ایجاد مراکز تحقیق و توس��عه مبادرت ورزند‬ ‫ت��ا بتوانن��د کاالها و خدم��ات جدیدی ارائ��ه دهند که‬ ‫بازار فروش انها محدود به کش��ورهای همجوار نباش��د‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که افزایش ت��وان رقابتی این صنایع‬ ‫و برق��راری رابط��ه منطقی بی��ن انها و صنای��ع بزرگ‪،‬‬ ‫تضمین کننده موفقیت انها در بازارهای صادراتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ایران یاداور شد‪ :‬این ش��رکت به دفعات توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور را در نمایش��گاه های‬ ‫داخلی و برون مرزی در معرض نمایش قرار داده و اماده‬ ‫است که در اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی که حدود ‪ ۸‬ماه دیگر‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ ،‬توانمندی های صادراتی استان های‬ ‫کش��ور را به بازدید کنندگان این نمایش��گاه جهانی که‬ ‫بزرگ ترین روی��داد اقتصادی خاورمیان��ه در چند دهه‬ ‫اخیر به شمار می رود‪ ،‬عرضه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین رویداد صنعتی استان گلستان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫در حاشیه برگزاری این رویداد گفت‪ :‬در نمایشگاه دوره‬ ‫دوم به طور مشخص ‪ ۶۲‬واحد صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫فعال در زمینه شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان‬ ‫حضور داشتند که به طور میانگین شاهد رشد حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصدی نسبت به سال قبل بودیم‪ .‬همچنین ‪ ۸‬دستگاه‬ ‫دولتی خدمات رسان بخش صنعت در این دوره فعالیت‬ ‫داشتند که نش��ان می دهد‪ ،‬نگاه حمایتی دولت در این‬ ‫زمینه بسیار جدی است‪ .‬حجت اله خلیل زاده همچنین‬ ‫تصریح کرد‪ ۱۶ :‬شرکت مشاور کسب و کار در زمینه های‬ ‫مختلف بازاریاب��ی و صادرات‪ ،‬بورس‪ ،‬فرابورس‪ ،‬حقوقی‪،‬‬ ‫حسابداری‪ ،‬سیستم های مدیریت کیفیت و شرکت های‬ ‫مدیریت صادرات در این رویداد حضور دارند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬نمایشگاه صنایع کوچک یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن رویدادهای صنعتی اس��تان اس��ت که با‬ ‫هدف به نمایش گذاش��تن ت��وان و اهمیت نقش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در اقتصاد کشور‪ ،‬منطقه و استان و‬ ‫اش��نایی بیش��تر صنایع کوچک و متوسط با ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی ه��ای واحده��ای مرتبط ب��ه خصوص رقبا‬ ‫و ایجاد ارتباط بین بنگاهی برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬توسعه‬ ‫فرهنگ کسب و کار و کارافرینی‪ ،‬ارتقای دانش و نگرش‬ ‫جوانان ب��ه کس��ب و کار‪ ،‬افزایش تب��ادالت اقتصادی‪،‬‬ ‫تسهیل فرصت های زنجیره تامین بازار از طریق نمایش‬ ‫محصوالت و خدم��ات و نواوری و بین المللی س��ازی از‬ ‫دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارتقای س��طح فناوری‪ ،‬تبادل‬ ‫دان��ش‪ ،‬اطالعات ایده ها و فناوری‪ ،‬نشس��ت های تجاری‬ ‫رودررو بی��ن بنگاه های کوچک و متوس��ط و بازرگانان‪،‬‬ ‫تعام��ل با مدیران و کارشناس��ان دس��تگاه های اجرایی‬ ‫متول��ی بخ��ش صنع��ت و برق��راری ارتب��اط موثر بین‬ ‫واحده��ای صنعتی و ش��رکت های مش��اور ارائه دهنده‬ ‫خدمات توس��عه کس��ب و کار از دیگر اهداف برگزاری‬ ‫دومین دوره این نمایشگاه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬درصد مخاطبان جدید نمایشگاه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان‬ ‫گلس��تان نیز در حاش��یه برگزاری این رویداد به‬ ‫گفت‪ :‬دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��تان گلس��تان (‪North SME‬‬ ‫‪ )SHow‬امس��ال هم از نظر کمی و ه��م از نظر کیفی‬ ‫رش��د قابل قبولی داشت و خوش��بختانه حضور مقامات‬ ‫مس��ئول در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‬ ‫فعاالن بخش خصوصی در مراس��م افتتاحیه چش��مگیر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مهرداد یزدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی‬ ‫‪ North SME SHow‬در فضایی به مس��احت ‪ ۶‬هزار‬ ‫متر مربع اظهار کرد‪ :‬این نمایشگاه با همکاری و حمایت‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان گلس��تان‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان در مدت ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫در دستور کار قرارگرفته و توانسته است به عنوان یکی از‬ ‫مهم ترین رویدادهای تخصصی استان های شمالی کشور‬ ‫م��ورد توجه تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنن��دگان‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی و بازرگانان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تدوین اهداف برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی در اس��تان گلس��تان اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی گلستان باتوجه به مزیت های‬ ‫اس��تراتژیک این اس��تان در شمال کش��ور و دسترسی‬ ‫وی��ژه به چه��ار مرز زمین��ی‪ ،‬ابی‪ ،‬هوای��ی و راه اهن و‬ ‫همچنین بهره مندی از س��اختار مدرن نمایش��گاهی در‬ ‫منطقه‪ ،‬برنامه ریزی اهداف نمایش��گاهی استان گلستان‬ ‫را با برند سازی رویدادهای تخصصی‪ ،‬توجه به حمایت از‬ ‫تولید داخل‪ ،‬صادرات هدفمند و دانش بنیان در دس��تور‬ ‫کار قرارداده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان‬ ‫گلس��تان با اش��اره ب��ه جزییات برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی ‪ North SME Show‬اف��زود‪ :‬در ای��ن‬ ‫رویداد تخصصی ش��رکت هایی با زمینه فعالیت توزیعی‬ ‫و بازرگانی و صادرات محور‪ ،‬خدمات مش��اوره صنعتی‪،‬‬ ‫مدیری��ت صادرات‪ ،‬دس��تگاه های خدمات رس��ان بخش‬ ‫صنعت (دولتی‪ ،‬خصوص��ی)‪ ،‬تولید کنندگان محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬بهداشتی و سلولزی‪ ،‬خوراک دام و طیور‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬صنای��ع چوبی و مبلمان‪ ،‬مواد ش��یمیایی‪،‬‬ ‫سازندگان ماشین االت صنعتی‪ ،‬واحدهای تولید و چاپ‬ ‫و بس��ته بندی و تامین کنن��دگان تجهی��زات و قطعات‪،‬‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬محص��والت و برنامه های دانش بنیان خویش‬ ‫را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫یزدی ب��ا بیان اینکه در این دوره رش��د ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫نس��بت ب��ه دوره اول داری��م تصری��ح ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫ظرفیت س��اخت داخل‪ ،‬مشارکت تولیدکنندگان استان‬ ‫مازندران‪ ،‬حضور شرکت های دانش بنیان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و صاحب��ان صنایع و س��ازمان ها و موسس��ات خدمات‬ ‫مش��اوره ای و کس��ب و کارهای صنعت��ی در این رویداد‬ ‫حضور متفاوتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت نمایشگاهی با اشاره به جزییات‬ ‫برگ��زاری روی��داد ‪ North SME Show‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫از مجموع مش��ارکت کنندگانی ک��ه در این دوره حضور‬ ‫دارند‪ ۲۰ ،‬درصد مشتریان جدید و ‪ ۸۰‬درصد مشتریان‬ ‫وفادار را تش��کیل می دهند که در گ��روه کاالیی صنایع‬ ‫س��اختمانی ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬صنای��ع دام و طیور ‪ ۲۰‬درصد‪،‬‬ ‫مشاوران صنایع و کسب و کار ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬صنایع و لوازم‬ ‫خانگی ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬صنایع غذایی و خوشه صنعتی فرش‬ ‫دس��تباف نیز ‪ ۱۰‬درصد مش��ارکت کنندگان را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫سال قبل در نخستین نمایشگاه توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط شهرک ها و نواحی صنعتی گلستان‪،‬‬ ‫‪ ۵۸‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط فعال ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان‪ ۷ ،‬دس��تگاه دولتی متولی بخش‬ ‫صنعت و ‪ ۱۴‬ش��رکت مشاور کسب و کار در زمینه های‬ ‫مختلف بازاریابی و صادرات‪ ،‬بورس و فرابورس‪ ،‬حقوقی‪،‬‬ ‫حس��ابداری‪ ،‬سیس��تم های مدیری��ت کیفیت ش��رکت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫گلس��تان ‪ ۲۴‬ش��هرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی (شهرک هزار هکتاری اترک) با مساحت‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ ۴۱‬هکتار دارد که در این ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی ‪ ۷۶۶‬واحد بهره ب��ردار با اش��تغال ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۵‬نفر و سرمایه گذاری ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫استان گلستان‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬استان‬ ‫نخست کشور‬ ‫در پرداخت‬ ‫تسهیالت به‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫قرار دارد و‬ ‫امیدواریم‬ ‫شرایط‬ ‫راه اندازی‬ ‫واحدهای‬ ‫صنعتی بیشتر‬ ‫در این استان‬ ‫فراهم شود‬ ‫امسال‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی‬ ‫را برگزار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس جش��نواره ملی پوس��ترهای صنعت‬ ‫نمایش��گاهی اظهارکرد‪ :‬موسس��ه‬ ‫در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به منظور ارتقای کیفیت تبلیغات در‬ ‫صنعت نمایش��گاهی به برپایی جشنواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی با حضور شرکت های‬ ‫برگزارکننده و س��ایت داران در سراسر کشور‬ ‫اقدام کرد‪ .‬دوره دوم این رویداد نیز سال ‪ ۹۷‬با‬ ‫مشارکت چشمگیر اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫مواجه شد‪ .‬ناصر بزرگمهر تصریح کرد‪ :‬اثر مهم‬ ‫این جشنواره در واقع معرفی طراحان حرفه ای‬ ‫و خ��وش ذوق کش��ور ب��ه دس��ت اندرکاران‬ ‫صنعت نمایش��گاهی بوده است‪ .‬طراحانی که‬ ‫سالیان س��ال جای خالی انها باعث شده بود‬ ‫ما پوس��ترهایی ضعیف و بی��روح را نظاره گر‬ ‫باش��یم‪ .‬اکنون فضای جدیدی ایجاد شده که‬ ‫می تواند در طوالنی مدت به داش��تن تبلیغات‬ ‫اصول��ی و حرفه ای در صنعت نمایش��گاهی با‬ ‫تکی��ه بر ایده های خالقان��ه کمک کند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به فراهم نبودن ش��رایط برگزاری دوره‬ ‫س��وم در س��ال ‪ ۹۸‬به خبرنگار گسترش نیوز‬ ‫گفت‪ :‬برپایی جش��نواره پوس��ترها به بودجه‬ ‫مش��خص و مشارکت همه فعاالن نمایشگاهی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬طی دو س��ال گذش��ته س��عی شد‬ ‫ب��دون کمک های مالی این روی��داد را برگزار‬ ‫کنیم اما در شرایطی که رسانه ها کوچک ترین‬ ‫حمایتی از س��وی نهادهای دولتی و خصوصی‬ ‫نمی شوند‪ ،‬مشکالت عدیده مالی اجازه نخواهد‬ ‫داد دوره سوم این رویداد را امسال کلید بزنیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با تصمیم جمعی و در صورت فراهم‬ ‫بودن ش��رایط‪ ،‬بنا داریم جشنواره بعدی را در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬برگزار کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر مس��ئول موسس��ه‬ ‫در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با توجه به تاکید دکتر حسین زاده‬ ‫مدیری��ت عام��ل محت��رم ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به ادامه ای��ن فعالیت هنری و فرهنگی‬ ‫توس��ط موسسه مطبوعاتی‬ ‫‪ ،‬قطعا سال‬ ‫اینده و به کمک روابط عمومی این س��ازمان‪،‬‬ ‫س��ومین جش��نواره ملی پوس��ترهای صنعت‬ ‫نمایشگاهی را با شکوه تر برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای تولیدی و‬ ‫خدماتی البرز‬ ‫نمایشگاه دس��تاوردهای تولیدی و خدماتی‬ ‫البرز با حضور استاندار این استان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عزیزاله ش��هبازی اس��تاندار‬ ‫الب��رز در ایی��ن گش��ایش نمایش��گاه افزود‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه توانس��ته تنها بخش اندکی از‬ ‫دستاوردهای انقالب را در معرض دید همگان‬ ‫قرار ده��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ای��ن توانمندی ها و‬ ‫دس��تاوردها در حوزه های دارویی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬ش��تاب دهنده ها و‪ ...‬در ش��رایط‬ ‫سخت و تحریم ها حاصل شده است‪.‬‬ ‫شهبازی با بیان اینکه این نمایشگاه‪ ،‬مشتی‬ ‫از خروارها اقدام��ات‪ ،‬ابتکارات و خالقیت های‬ ‫فرزندان این مرز و بوم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سراس��ر‬ ‫اس��تان را به ش��کل مس��تمر رصد می کنم و‬ ‫از نزدیک ش��اهد بروز و ظهور دس��تاوردها در‬ ‫حوزه های مختلف هستم‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ش��کوفایی فرصت های نهفته الب��رز را وظیفه‬ ‫خود می دانم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی از ماموریت های‬ ‫اساس��ی خود را ایجاد و رونق اشتغال و تولید‬ ‫در الب��رز ب��ا توج��ه با ه��دف بهره ب��رداری از‬ ‫ظرفیت های موج��ود می دانم‪ .‬اس��تاندار البرز‬ ‫گفت‪ :‬تولیدات البرز برای کش��ور بس��یار حائز‬ ‫اهمی��ت اس��ت و گاهی ب��ا بررس��ی تولیدات‬ ‫های تک جوان��ان ایرانی در البرز ش��گفت زده‬ ‫می ش��ویم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬دانش و نظ��ام و دولت‬ ‫در البرز بس��یج ش��ده اند تا بسترهای خالقیت‬ ‫و نواوری برای تحق��ق اقتصاد مقاومتی طبق‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب مهیا شود‪ .‬شهبازی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬الب��رز در حوزه های کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعت و خدمات ظرفیت های بزرگی دارد که‬ ‫به طور قطع در اینده نزدیک نیز با گس��ترش‬ ‫بس��ترهای خدماتی از طریق شتاب دهنده ها‪،‬‬ ‫ش��اهد تحول خواهیم بود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫برندهای ش��اخص و معتبری در البرز مس��تقر‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د تولید و‬ ‫صادرات داروی کشور از البرز صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ش��هبازی اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د از‬ ‫قطعه سازی کش��ور در البرز است و همچنین‬ ‫ای��ن اس��تان قطب تولی��د ماکارون��ی و محل‬ ‫استقرار میز ماکارونی کشور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی امسال‬ ‫برگزار نمی شود‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رفع موانع تولید در شورای پول و اعتبار پیگیری می شود‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصت سازی‬ ‫از یک تهدید‬ ‫حمایت اقساطی از تولید‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تنفس به جای تقسیط بدهی‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫غالمرضا میری‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی رئی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران درب��اره تاثیرات اعمال این سیاس��ت‬ ‫ب��ر بخ��ش تولید‪ ،‬با بی��ان اینکه تقس��یط بدهی واحد‬ ‫تولیدی به بانک ها‪ ،‬بیش��تر به نفع بانک ها خواهد بود تا‬ ‫بخش تولی��د‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬اینکه گفته‬ ‫می ش��ود این اق��دام هم به نفع تولید اس��ت هم بانک‪،‬‬ ‫به نظرمی رسد که بیش��ترین نفع برای بانک ها خواهد‬ ‫ب��ود چون این مهم باعث می ش��ود منابع به سیس��تم‬ ‫بانکی بازگردد‪ .‬به گفته او اس��تمهال و تقس��یط بدهی‬ ‫تولیدکنن��دگان به دلیل باال ب��ودن جرایم دیرکرد این‬ ‫مطالب��ات‪ ،‬کم��ک چندانی به بخش تولی��د نمی کند و‬ ‫بیشتر فعاالن این بخش را درگیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه درخواس��ت ما از دول��ت و بانک‬ ‫مرکزی برای حمایت از بخش تولید این است در اعمال‬ ‫سیاست تشویقی‪ ،‬دوره تنفس برای تولید و ان دسته از‬ ‫تولید کنندگانی که معوقات بانکی دارند در نظر گرفته‬ ‫ش��ود تا فعاالن این بخش بتوانند خودش��ان را بازیابند‬ ‫و فعالیتش��ان را رونق دهندیاداورش��د‪ :‬بخش زیادی از‬ ‫مشکالت فعلی تولید به دلیل هزینه های سرباری است‬ ‫که به انها تحمیل ش��ده و در نهای��ت توان بازپرداخت‬ ‫بدهیش��ان به بانک ها را از انها گرفته اس��ت‪ .‬مشکالت‬ ‫اقتصادی و محدودیت های��ی که وجود دارد‪ ،‬از عوامل‬ ‫اثر گذار بر به وجود امدن این ش��رایط است‪ .‬وی معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬دولت ب��رای حمایت ازاین بخش باید تقس��یم‬ ‫تقصیر کند و بررس��ی کند که چه می��زان از به وجود‬ ‫امدن این بدهی ها از س��مت تولید کنند‪ ،‬ناشی از نبود‬ ‫مدیریت واح��د تولیدی بوده و چقدر ب��ه دلیل اوضاع‬ ‫اقتصادی فعلی کشور به این بخش تحمیل شده است‪.‬‬ ‫سهل ابادی معتقد است که اتفاقات رخ داده در اقتصاد‬ ‫ب��ه هیچ عنوان ب��رای تولید کنن��دگان قابل پیش بینی‬ ‫نب��وده و این وضعیتی اس��ت که به فع��االن این بخش‬ ‫تحمیل ش��ده است‪ .‬در این راستا دولت و بانک مرکزی‬ ‫باید تمام تالشش��ان این باشد که مشکالت این بخش‬ ‫رفع و شرایط فعالیت برای تولید کنندگان تسهیل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال اقتص��ادی‪ ،‬تولید در حالی درگیر‬ ‫مش��کالت فعلی شده اس��ت که در به وجود امدن این‬ ‫ش��رایط دخالت چندانی نداش��ته اس��ت‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫تقصیر ها به گردن تولید افتاده و اینک این تولید است‬ ‫که توان می دهد‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت که امهال و تقسیط مجدد بدهی ها‬ ‫در ش��رایط فعلی خیلی نمی تواند کمک کننده باش��د و‬ ‫اگر قرار اس��ت حمایتی هم ش��ود باید به ان دس��ته از‬ ‫تولید کنندگانی که به دلیل وضعیت فعلی اقتصاد توان‬ ‫ادامه حیات ندارند کمک شود و برای انها دوره تنفس‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال اقتص��ادی‪ ،‬در کنار این مهم باید‬ ‫همه تالش ها دراین مسیر باشد که نرخ سود تسهیالت‬ ‫بر ای بخش تولید ارزانتر ش��ود تا فعالیت های اقتصادی‬ ‫در کش��ور توجی��ه اقتصادی پیدا کند و تولیدش��ان به‬ ‫صرفه شود‪.‬‬ ‫سهل ابادی معتقد اس��ت که مشکالت و نوسان های‬ ‫اقتصادی باعث ش��ده تا هزینه تولید به شدت افزایش‬ ‫یابد اس��ت و دراین راس��تا الزم اس��ت که در راستای‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نظام پولی کش��ور وقتی دچار مش��کل باش��د‪،‬‬ ‫غیر ممکن اس��ت که چرخ اقتصاد بچرخد و رونق‬ ‫اقتص��ادی اتفاق بیفتد‪ ،‬انه��م در اقتصادما که به‬ ‫شدت وابس��ته به منابع بانکی است‪ .‬بانک های ما‬ ‫درحالی با مش��کالت عدیده ای روبه رو هس��تند‬ ‫و از مش��کل کمبود نقدینگ��ی‪ ،‬مطالبات معوق‪،‬‬ ‫دارایی های موهوم و سمی و‪ ...‬رنج می برند که این‬ ‫شرایط سبب شده تا عملکرد این بخش‪ ،‬در حوزه‬ ‫اقتصاد چندان مناس��ب نباشد و دغدغ ه زیادی را‬ ‫برای فعاالن اقتصادی به وجود اورد‪.‬‬ ‫البت��ه در به وجود امدن این مش��کالت عوامل‬ ‫زیادی دخیل اس��ت که بخش��ی از ان به شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور برمی گردد‪ .‬از تورم باال گرفته تا‬ ‫نوس��ان های ارزی و جذابیت بازارهای غیر مولد و‬ ‫س��فته بازی‪ ،‬از فاکتورهای مهمی است که باعث‬ ‫ش��ده بانک ه��ا نتوانند عملک��رد خوبی در بخش‬ ‫اقتصاد داش��ته باش��ند و فضای مناسبی را برای‬ ‫فعاالن اقتصادی به وجود اورند‪.‬‬ ‫بای��د بپذیری��م ک��ه در اقتصادی که ب��ا تورم‬ ‫‪ ۴۰‬درص��دی روبه رو اس��ت‪ ،‬نمی توان صحبت از‬ ‫نرخ های سود پایین کرد و تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫در اختی��ار بخش های اقتصاد قرار داد‪ .‬وقتی تورم‬ ‫در کش��ور باالس��ت‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت که‬ ‫پول ها چه به ش��کل س��پرده یا قرض الحسنه در‬ ‫بانک ها ماندگار ش��ود و در نهایت به بخش تولید‬ ‫تزریق ش��ود‪ .‬انهم در شرایطی که تولید بازدهی‬ ‫مناسبی را عاید سرمایه گذاران نمی کند‪.‬‬ ‫بای��د قب��ول کنیم در ش��رایطی که ن��رخ تورم‬ ‫جهش های شدیدی را تجربه می کند و نوسان های‬ ‫قیمت��ی ق��درت برنامه ریزی را در اقتصاد س��لب‬ ‫ک��رده‪ ،‬فعاالن بخش های اقتص��ادی هم توانایی‬ ‫فعالی��ت نخواهند داش��ت و این موضوعی اس��ت‬ ‫ک��ه در نهایت می تواند باعث تاخیر در بازپرداخت‬ ‫بدهی انها به بانک ها ش��ود و بانک را از این بابت‬ ‫دچار محدودیت کند‪.‬‬ ‫ب��ه هرح��ال اگر هدف این اس��ت اقتصاد رونق‬ ‫بگیرد و چرخ تولید بچرخد و نظام بانکی کش��ور‬ ‫ه��م وضعیتش بهبود یابد‪ ،‬تمام��ی اقدامات باید‬ ‫در راس��تای کنت��رل نرخ تورم باش��د که یکی از‬ ‫عوامل اثر گذار برای تحقق این هدف هم مدیریت‬ ‫نقدینگی است‪.‬‬ ‫ب��ی تردید اگ��ر نقدینگ��ی در اقتصاد مدیریت‬ ‫ش��ود‪ ،‬سرمایه گذاری ها افزایش یابد‪ ،‬نوسان های‬ ‫ارزی کم ش��ود‪ ،‬فضای سفته بازی کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬بازدهی تولید افزایش می یابد‪ ،‬تورم کنترل‬ ‫می شود و‪ ...‬و اینها در نهایت تاثیرش را بر کاهش‬ ‫نرخ سود بانکی‪ ،‬افزایش سپرده گذاری در بانک ها‪،‬‬ ‫بازگش��ت به موقع تس��هیالت به سیستم بانکی‪،‬‬ ‫کاهش بدهی ها‪ ،‬افزایش قدرت تس��هیالت دهی‬ ‫سیس��تم بانکی و‪ ...‬می شود و این زنجیره ای است‬ ‫که در نهایت به نفع کل اقتصاد خواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران درحالی با حجم باالیی از نقدینگی‬ ‫روبه رو اس��ت که این پدیده می تواند هم به عنوان‬ ‫یک فرصت تلقی شود‪ ،‬هم یک تهدید بزرگ‪ ،‬که‬ ‫البته در تمامی این س��ال ها بیش��تر خودش را به‬ ‫شکل یک تهدید نشان داده است تا فرصت‪.‬‬ ‫در تمام��ی این س��ال ها‪ ،‬نقدینگی درحالی که‬ ‫می توانس��ت منجر به ظرفیت های اقتصادی شود‬ ‫و در پروژه های زیرساختی به کاراید‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫نب��ود برنامه ریزی و اقدامات مناس��ب همواره به‬ ‫ی��ک تهدید تبدیل ش��ده که در نهای��ت تورم را‬ ‫به ش��دت باال برده و فضای س��فته بازی را رونق‬ ‫داده است‪ .‬باید بپذیریم که مدیریت نقدینگی در‬ ‫کشور نیاز به یک عزم جدی دارد که باید از سوی‬ ‫تمامی بخش ه��ا اتفاق بیفتد‪ .‬به هر ترتیب‪ ،‬برای‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور نیاز است‪ ،‬تمامی‬ ‫اقدامات به ش��کل زنجیره وار انجام ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫بازشدن هر کدام ازاین گره ها تاثیرش را بر بخش‬ ‫دیگر خواهد گذاشت و این یعنی رفع بخش زیادی‬ ‫از مشکالت اقتصادی کشور‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫مش��کالت بخش تولید گویا تمامی ندارد؛ در فهرست‬ ‫بلن��د باالیی که به عنوان مش��کالت این بخش از ان یاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همواره مش��کالت بانکی در صدر قرار گرفته و‬ ‫انگشت اتهام همواره به س��وی بانک ها نشانه رفته است‪.‬‬ ‫این شرایط در حالی اس��ت که به دلیل اعمال تحریم ها‪،‬‬ ‫محدودیت ها و مشکالتی که در داخل کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫مسیر فعالیت تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی بسیار‬ ‫س��خت و پیچیده تر از گذشته ش��ده که این مهم‪ ،‬فارغ از‬ ‫هرگونه ش��عار و حمایت های گسترده تر و همه جانبه تری‬ ‫می طلب��د‪ .‬در ای��ن بین بانک ها به دلی��ل اهمیتی که در‬ ‫بخش اقتصاد دارند می توانند با تامین نیاز مالی بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی و اعمال سیاس��ت های تش��ویقی این بخش ها‬ ‫را یاری دهند و زمینه فعالیتش��ان را تس��هیل کنند‪ .‬اما‬ ‫بر اساس تجربه های گذشته و بررسی وضعیت فعلی بخش‬ ‫تولید به نظر می رسد بانک ها ان طور که باید در این حوزه‬ ‫عملکرد مطلوبی از خود نش��ان نداده اند و همواره پیکان‬ ‫انتقادها در بحث حمایت های مالی و هموار س��ازی مسیر‬ ‫فعالیت تولید‪ ،‬به سمت بانک ها روانه بوده است‪.‬‬ ‫س��ختگیری بانک ها در گرفتن وثیق��ه و ضمانتنامه ها‪،‬‬ ‫بروکراس��ی های اداری ک��ه زمان دریاف��ت وام را طوالنی‬ ‫می کند‪ ،‬نرخ های باالی سود بانکی که با توجه به حاشیه‬ ‫سود تولید چندان توجیه پذیر نیست و‪ ...‬از موانعی هستند‬ ‫که باعث ش��ده تولید در ای��ران از بازدهی الزم برخوردار‬ ‫نباشد و روند خوبی را طی نکند‪.‬‬ ‫انتظار تولیدکنندگان این اس��ت تا بانک ها شرایط الزم‬ ‫را برای فعالیت ش��ان فراهم کنند و نگاه حمایتی شان نیز‬ ‫به این بخش افزایش یابد انهم در ش��رایطی که باال رفتن‬ ‫هزینه های س��ربار‪ ،‬هر گونه توجیه فعالیت را از انها سلب‬ ‫و انجام تعهداتش��ان را با مش��کل روبه رو کرده است‪ .‬اما‬ ‫این انتظار که غیرمعقول هم نیس��ت‪ ،‬در ش��رایطی است‬ ‫که خود بانک ها نیز با مشکالت عدیده ای مواجه هستند‪.‬‬ ‫تنگناهای ش��دید مالی‪ ،‬انباشت مطالبات معوق و افزایش‬ ‫بدهی ها‪ ،‬بلوکه شدن بخش زیادی از منابع در بخش های‬ ‫مختلف‪ ،‬تقاضای زیاد تسهیالت و‪ ...‬از جمله مواردی است‬ ‫ک��ه باعث ش��ده بانک ها نیز توان کافی ب��رای حمایت از‬ ‫بخش پیشران اقتصاد نداشته باشند‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالت بلند باالیی که هر دو بخش دارند‪،‬‬ ‫دولت تصمیم گرفته تا برای رفع بخش��ی ازاین مشکالت‪،‬‬ ‫در راستای تعیین تکلیف بدهی معوق واحد های تولیدی‬ ‫اق��دام کند و این موضوع را به ش��ورای پول واعتبار برده‬ ‫تا بررس��ی دراین مورد انجام ش��ود‪ .‬براساس این تصمیم‬ ‫مقرر است که در باره تقس��یط بدهی واحدهای تولیدی‬ ‫اقدام ش��ود تا امکان حل مش��کالت واحده��ای تولیدی‬ ‫و دغدغه انها از بابت بدهیش��ان ب��ه بانک ها فراهم و در‬ ‫س��وی دیگر قضیه‪ ،‬بانک ها هم به مطالبات و بدهی شان‬ ‫که این روزها به ارقام باالیی رسیده است دست پیدا کند‬ ‫ت��ا ازاین بابت قدرت اعتباردهی ان ها باال برود و بار دیگر‬ ‫بتوانند تولید را حمایت کنند‪ .‬مثیم زالی دبیر تس��هیل و‬ ‫رف��ع موانع تولید هفته پیش در ای��ن باره تاکید کرد که‬ ‫مصوبه ستاد تسهیل درباره پرداخت ‪ ۵‬درصد اصل و سود‬ ‫بدهی و یک س��ال تنفس و تقسیط حداکثر ‪ ۵‬ساله بقیه‬ ‫بدهی واحد تولیدی به بانک‪ ،‬قرار است در شورای پول و‬ ‫اعتبار تصمیم گیری ش��ود‪ .‬وی همچنین یاداورشد‪ :‬نگاه‬ ‫بانک مرک��زی و دولت به این مصوبه برای حل مش��کل‬ ‫واحده��ای تولیدی و بانک ها مثبت اس��ت و با تصویب و‬ ‫ابالغ این مصوبه هم واحدهای تولید بدهکار سود می برند‬ ‫و هم بانک ها می توانند به مطالباتش��ان برس��ند‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬ب��ا ایفای تعهدات به بانک ها به ط��ور قطع‪ ،‬بانک ها با‬ ‫اختیارات��ی که دارند نیز جرایم دیر ک��رد انها را خواهند‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫کاه��ش این هزینه ها اقدام ش��ود‪ .‬نرخ س��ود بانکی از‬ ‫فاکتوره��ای مهمی اس��ت که هزینه ای��ن بخش را به‬ ‫شدت باال برده و قدرت رقابت را در تولید کاالی داخلی‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال اقتصادی‪ ،‬تولید با نرخ های س��ود‬ ‫فعل��ی هیچ گون��ه توجیه��ی ندارند و نمی ت��وان دراین‬ ‫ش��رایط ی��ک کاالی رقابت��ی تولید کرد‪ .‬ح��ال به این‬ ‫هزین��ه‪ ،‬هزینه جریم��ه دیرکرد بدهی ه��ای تولید به‬ ‫بانک ه��ا را هم لحاظ کنید‪.‬این ها موضوعاتی اس��ت که‬ ‫باعث ش��ده تا تولید جان فعالیت نداشته باشد و انگیزه‬ ‫فعالیتش کم شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی تاکید کرد اگر دولت قرار اس��ت‬ ‫ک��ه حمایتی ازاین بخ��ش کند باید به جای تقس��یط‬ ‫و اس��تمهال بدهی ه��ا به فع��االن این بخ��ش تنفس‬ ‫ده��د و اگر تولید دراین فرصت داده ش��ده نتوانس��ت‬ ‫بازپرداخت��ش را به موقع انجام ده��د‪ ،‬در نهایت بحث‬ ‫استمهال و تقسیط بدهی را اعمال کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او هم��ه برنامه ریزی ها و اقدام��ات باید در‬ ‫راس��تای حمایت از تولید باش��د و برای رفع مشکالت‬ ‫این بخش باید سیاس��ت های تش��ویقی مناسبی اعمال‬ ‫شود که اثر گذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفع دو طرفه برای تولید و بانک‬ ‫در این بین غالمرضا میری از دیگر فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫ه��ر گونه اقدام در راس��تای حمایت از تولی��د را موثر‬ ‫دانست و تاکید کرد که تقسیط بدهی تولید به بانک ها‬ ‫می تواند کمک کند هم بانک به منابعش زودتر دس��ت‬ ‫پی��دا کند هم تولید بتواند تس��هیالت دوب��اره از بانک‬ ‫دریاف��ت کند و این یک نفع دوطرفه برای هر دو بخش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬با بیان اینکه مشکالت فعلی اقتصاد و محدودیت هایی‬ ‫ک��ه در این حوزه وجود دارد‪ ،‬س��بب ش��ده واحد های‬ ‫تولیدی به ش��دت زیر فشار باش��ند و هزینه های سربار‬ ‫زیادی را تحمل کنند افزود‪ :‬رکود اقتصادی‪ ،‬تورم لجام‬ ‫گسیخته‪ ،‬نوسان های قیمتی‪ ،‬تامین سخت مواد اولیه‪،‬‬ ‫مالیات‪ ،‬بیمه‪ ،‬تس��هیالت گران بانک ها و‪ ...‬تمامی اینها‬ ‫باعث شده واحد های تولیدی با فشار های زیادی مواجه‬ ‫شوند و مشکالت زیادی را تحمل کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د براینکه در چنین ش��رایطی هر اقدامی‬ ‫که بتواند منجر به تس��هیل ش��رایط برای فعالیت های‬ ‫تولیدی ش��ود می تواند اقدام مثبتی باش��د‪ ،‬در ادامه به‬ ‫موضوع تقسیط بدهی واحد تولیدی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫بی تردی��د این اقدام هم در ش��رایط فعلی می تواند یک‬ ‫برد دوطرفه باشد‪ ،‬هم برای بخش تولید هم بانک ها‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در مدت اخیر به دلیل مش��کالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬واحد های تولیدی در بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫و بدهیش��ان به بانک ها دچار مشکل ش��ده اند که این‬ ‫موضوع در عین حال که س��بب ش��ده محدودیت هایی‬ ‫در دریافت تس��هیالت برای انها ایجاد شود‪ ،‬بانک ها را‬ ‫نیز با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده است تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک ها توان تسهیالت دهی ش��ان به ش��دت کم‬ ‫ش��ده و امکان حمایت کافی از بخ��ش تولید را ندارند‬ ‫که با تقسیط بدهی واحد های تولیدی‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود فعاالن این بخش بتوانند بدهی ش��ان را به بانک ها‬ ‫برگردانن��د و بانک هم با باال رفتن توان اعتباردهی اش‪،‬‬ ‫بتوانند کمک بیشتری به بخش اقتصاد کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتص��ادی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی‬ ‫اقتصاد اعمال چنین سیاس��ت های تش��ویقی می تواند‬ ‫باع��ث امی��دواری و ایجاد انگیزه ب��رای تولید کنندگان‬ ‫باش��د اظهار کرد‪ :‬هرچه از تولید حمایت ش��ود‪ ،‬چرخ‬ ‫اقتصاد راحت تر خواهد چرخید و اشتغالزایی در کشور‬ ‫افزایش خواهد یافت و این نفعی اس��ت که در نهایت به‬ ‫کل کشور خواهد رسید‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در کنار اعمال چنین سیاس��ت هایی‬ ‫باید در نحوه و ش��رایط پرداخت تس��هیالت بانکی هم‬ ‫اقداماتی انجام شود تا تولید با حمایت بانک ها بتواند به‬ ‫فعالیتش ادامه دهد‪.‬دراین راستا با توجه به محدودیت‬ ‫منابعی که بانک ها با ان مواجه هس��تند‪ ،‬نظارت ها باید‬ ‫افزای��ش یابد تا در نهایت منابع بانک ها به انحراف نرود‬ ‫و درجایی صرف شود که اقتصاد از ان نفع می برد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬در برخ��ی از مواقع دیده می ش��ود که‬ ‫تسهیالت بانک ها به نام تولید گرفته می شود اما سر از‬ ‫بخش دیگری در می اورد که انحراف منابع دراین حوزه‬ ‫می تواند با کمی نظارت و دقت رفع ش��ود‪ .‬در کنار این‬ ‫مهم باید دسترسی تولید به منابع اسان شود و فرایند‬ ‫سخت تسهیالت برای اندسته از فعاالن اقتصادی که از‬ ‫شرایط فعلی اسیب جدی دیده اند اسان شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال اقتصادی معتقد اس��ت ک��ه هزینه های‬ ‫س��ربار و کمبود منابع در بخش تولید س��بب ش��ده تا‬ ‫ای��ن بخش نتوان��د تعهداتش را به موق��ع انجام دهد و‬ ‫محصول رقابتی تولید کند و این به ضرر اقتصاد کشور‬ ‫است‪ .‬تولید کنندگان واقعی درحالی با چنین مشکالتی‬ ‫روبه رو هس��تند ک��ه فعالیت های غیررس��می و بدون‬ ‫شناسنامه ‪ ،‬به شدت بر فعالیت این بخش تاثیر گذاشته‬ ‫و توان رقابت را از تولید گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در ش��رایطی که بای��د از تولید کنندگان‬ ‫واقعی حمایت شود‪ ،‬سیاست های تشویقی اعمال شود‪،‬‬ ‫معافیت های مالیاتی لحاظ گردد‪ ،‬اما در مقابل می بینیم‬ ‫که فعالیت های غیر رسمی بدون اینکه مالیاتی بدهند ‪،‬‬ ‫فعالی��ت می کنند و ی��ک فضای رقابت��ی مخرب را در‬ ‫اقتصاد به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اینکه گفته می ش��ود در بودجه سال‬ ‫اینده قرار است درامدهای مالیاتی افزایش یابد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع این موضوع فشار مضاعفی را به تولید وارد خواهد‬ ‫کرد و این یک مانع بر س��ر راه رونق این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی به جای اینک��ه حمایت های مالیاتی‬ ‫بیش��تر ش��ود‪ ،‬اما فشار بیش��تری وارد می شود که این‬ ‫به هیچ وجه عادالنه نیست‪ .‬تولید درحال حاضر شرایط‬ ‫سختی دارد و در تالش است که وضعیت کنونی اش را‬ ‫حفظ کند تا تعطیل نشود‪ ،‬بنابراین هر اقدامی که باعث‬ ‫توسعه و رونق این بخش شود‪ ،‬اقدام مثبتی است و باید‬ ‫به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹میزان تس�هیالت قرض الحس�نه پرداختی بانک‬ ‫رفاه‬ ‫بان��ک رف��اه کارگران در راس��تای ایفای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬در بازه زمانی ‪ ۱۳۹۲‬تا دی ‪ ۱۳۹۸‬مبلغ ‪۴.۵۸۵‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در راس��تای‬ ‫ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و کمک به زوج های جوان‪،‬‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه یکی‬ ‫از مهم ترین برنامه ها و اقدامات بانک بوده اس��ت به گونه ای‬ ‫که در بازه زمانی ‪ ۱۳۹۲‬تا دی ‪ ۱۳۹۸‬مبلغ ‪ ۴.۵۸۵‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت به زوج های جوان پرداخت ش��ده است و‬ ‫در مراس��م روز ملی ازدواج با حضور مقامات کشوری از این‬ ‫بانک ب ه عن��وان بانک حامی بنیان خان��واده تجلیل به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫همچنین بانک رفاه عالوه بر تسهیالت ازدواج‪ ،‬مبلغ ‪۵۷۴‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه ویژه مستمری بگیران‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماعی‪ ۶۴۱ ،‬میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه ویژه زندانیان معس��ر‪ ،‬مصوبات سفر ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬ودیعه مسکن و‪ ...‬و قرض الحسنه مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و کارفرمایان طرح ه��ای مددجویی کمیته امام‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬س��ازمان بهزیس��تی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی به مبلغ ‪ ۶۹۶‬میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ افتت�اح ی�ک واح�د تولی�دی ب�ا حمای�ت‬ ‫بانک کشاورزی‬ ‫با استفاده از تس��هیالت‪۲۰۰۰‬میلیارد ریالی بانک کشاورزی و‬ ‫باحضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری‪ ،‬فاز نخس��ت‬ ‫ط��رح ب��زرگ تولیدمرغ تخم گذار در اس��تان گلس��تان افتتاح و‬ ‫بهره برداری از ان اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مدیریت امور ش��عب بانک کشاورزی‬ ‫تهران بزرگ‪ ،‬کارخانه تولید مرغ تخم گذار کاسپین طالیی چیکا‬ ‫با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون قطعه‪ ،‬در هفتمین روز از دهه‬ ‫مبارکه فجر با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در شهرس��تان‬ ‫گنبد افتتاح و بهره برداری از ان اغاز شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬این‬ ‫زنجیره کامل تولیدی که تولید و پرورش مرغ تخم گذار به ظرفیت‬ ‫یک میلیون قطعه و قابل افزایش تا ‪3‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار قطعه در‬ ‫سال را دارد‪ 4 ،‬فاز تولید مرغ تخم گذار‪ ،‬پولت تخم گذار‪ ،‬مرغ مادر‬ ‫ی شود‪ .‬با بهره برداری‬ ‫تخم گذار و بس��ته بندی تخم مرغ را شامل م ‬ ‫از این واحد تولیدی که قابلیت تولیدس��االنه ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد کل‬ ‫تولید تخم مرغ کش��ور را دارد و در زمینی به مساحت حدود‪۳۸۲‬‬ ‫هکتار احداث شده است‪ ،‬زمینه اشتغال ‪۱۷۵‬نفر به طور مستقیم‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از روسای موفق شعب بانک دی‬ ‫در دهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور که‬ ‫ب��ا حضور رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس موسس��ه عالی اموزش‬ ‫بانکداری ایران و مدیران ارش��د نظام بانکی برگزار شد‪ ،‬از روسای‬ ‫شعب برتر بانک دی قدردانی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک دی‪ ،‬همت��ی رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران در این مراس��م با اشاره به اینکه‬ ‫روسای ش��عب با نقش افرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری‬ ‫را کاهش و ثبات و س�لامت بانک را موجب ش��وند افزود‪ :‬روسای‬ ‫شعب باید مشتریان را در‪ 3‬حوزه مهم اطالعات هویتی‪ ،‬اطالعات‬ ‫اقتص��ادی و اطالعات ذی نفع شناس��ایی کامل بکنند و ش��عب‬ ‫بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است‪.‬‬ ‫فرش��اد حیدری رئیس موسسه اموزش عالی بانکداری نیز طی‬ ‫س��خنانی بزرگترین ریس��ک اعتباری بانک ه��ا را رعایت نکردن‬ ‫بهداشت پرونده اعتباری دانست و دراین باره افزود‪ :‬وصول نشدن‬ ‫به موقع اقس��اط‪ ،‬منطقه جغرافیایی استفاده از تسهیالت از زمره‬ ‫مولفه های مهم در ریسک اعتباری است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۷‬درصدی تولیدات فوالدی‬ ‫برابر امار مورد بررس��ی کل صادرات تولیدات فوالدی‬ ‫در مدت ‪۹‬ماهه امسال به ‪۲‬میلیون و ‪ ۷۲۸‬هزار تن رسید‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۹۱‬درصدی صدور اهن اسفنجی‬ ‫اماره��ای مورد بررس��ی حاکی از ان اس��ت که در ‪۹‬‬ ‫ماهه امس��ال افزون بر ‪۸۲۳‬هزار تن اهن اسفنجی صادر‬ ‫ش��د و نسبت به دوره مشابه سال گذشته که ‪ ۴۳۲‬هزار‬ ‫‹ ‹تداوم سیر نزولی واردات فوالدی‬ ‫اماره��ای واردات نیز در دوره مورد بررس��ی حاکی از‬ ‫تداوم س��یر نزولی اقالم فوالدی است که این امر مربوط‬ ‫به ش��مش و تولیدات فوالدی می ش��ود و در دامنه ‪۱۶‬‬ ‫ت��ا ‪۹۲‬درصد کاهش نش��ان می ده��د‪ .‬واردات در زمینه‬ ‫شمش فوالدی رقم ‪۳‬هزار تن ثبت شده و در مقایسه با ‪۹‬‬ ‫ماهه‪ ۹۷‬که ‪۲۷‬هزار تن بود‪۸۹ ،‬درصد افت کرد‪ .‬واردات‬ ‫تولی��دات فوالدی (مقاطع طویل و تخت) هم ‪۳۹۲‬هزار‬ ‫تن در ‪۹‬ماهه امس��ال بود که در مقایسه با ‪۷۳۰‬هزار تن‬ ‫در دوره مشابه سال گذشته کاهش ‪۴۶‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت جهانی فلزات در پی شیوع بیماری کرونا‬ ‫ویروس بحران ساز‬ ‫در پی ش��یوع ویروس کرونا از کش��ور چین و بحران‬ ‫ناشی از ان شاهد افت قیمت فلزات از جمله الومینیوم‪،‬‬ ‫مس و فوالد و ‪ ...‬در بازارهای مختلف جهانی هس��تیم‪،‬‬ ‫به گونه ای که هفته گذشته بهای الومینیوم به کمترین‬ ‫قیمت ‪ ۳‬س��اله گذش��ته خود رس��ید‪ .‬چین به منظور‬ ‫کنترل ش��دید این بیماری‪ ،‬بیش��تر واحدهای تولیدی‬ ‫خود را ب��ه حالت نیمه تعطیل دراورده اس��ت و همین‬ ‫موضوع س��بب شده عرضه و تقاضا فلزات در کل جهان‬ ‫روند نزولی به خود بگیرد و س��بب کاهش قیمت ها در‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫بازار فلزات ایران هرچن��د از قیمت های بورس لندن‬ ‫پی��روی می کنند و تا ح��دی تابع قیمت ه��ای جهانی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما هم اکنون این بازار در حالت ثبات نس��بی‬ ‫به سر می برد و کارشناسان این حوزه معتقدند که بحران‬ ‫کرونا تاثیری بر بازار داخلی فلزات ایران نداش��ته است‪.‬‬ ‫هرچند ممکن اس��ت‪ ،‬بازار فلزات جهانی پس از عبور از‬ ‫بحران کرونا با افزایش جهشی قیمت ها روبه رو شود که‬ ‫در این صورت بازار داخل��ی ایران نیز متاثر از این موج‬ ‫خود را با افزایش قیمت همراه کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اماده جهش قیمت ها پس از رفع بحران‬ ‫غالمرضا خلیقی‪ :‬بحران شیوع ویروس کرونا بر بازار جهانی تاثیرگذار‬ ‫ب��وده‪ ،‬اما ب��ر بازار داخلی فلزات کش��ور م��ا چندان اثرگ��ذار نبوده‬ ‫است‬ ‫اس��ت‪ ،‬و تمام نرخ گذاری ها در بورس کاال براساس نرخ‬ ‫ارز نیمایی انجام می گی��رد‪ .‬این فعال حوزه الومینیوم‬ ‫در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬البته اگر بازار جهانی از بحران‬ ‫وی��روس کرونا عبور کند و ارز نیمایی نیز چندان تغییر‬ ‫نکند‪ ،‬پس از عبور از بحران‪ ،‬ممکن اس��ت که با افزایش‬ ‫قیمت فلزات جهانی به صورت جهش��ی روبه رو ش��ویم‪.‬‬ ‫مقتدر ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون قیمت ه��ای داخلی فلزات‬ ‫تمایل به کاهش ندارند‪ ،‬اما ممکن است به دنبال افزایش‬ ‫قیمت های جهانی پس از عب��ور بحران کرونا تمایل به‬ ‫افزایش قیمت داش��ته باش��ند‪ .‬البت��ه هم اکنون قیمت‬ ‫فلزات ال ام ای لندن در حال کاهش است‪ .‬اما بدون شک‬ ‫شاهد افزایش قیمت فلزات در سطح جهان خواهیم بود‪.‬‬ ‫مقتدر در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه بحران ویروس‬ ‫کرونا چه مدت طول خواهید کش��ید‪ ،‬عن��وان کرد ‪ :‬به‬ ‫ص��ورت دقیق نمی ت��وان این مطلب را عن��وان کرد اما‬ ‫بدون شک چینی ها نیز از این بحران عبور خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات نسبی بازار داخلی فلزات‬ ‫همچنین درب��اره تاثیر قیمت فل��زات داخلی به ویژه‬ ‫فوالد از بحران کرونا‪ ،‬غالمرضا خلیقی مدیرعامل فوالد‬ ‫غ��رب اس��یا در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد ‪ :‬بحران‬ ‫کرون��ا و ویروس این بیم��اری در بازار جهانی تاثیرگذار‬ ‫بوده‪ ،‬اما بر بازار داخلی فلزات کش��ور ما چندان اثرگذار‬ ‫نب��وده اس��ت‪ .‬از انجا که میزان مص��رف و تولید فلزات‬ ‫چینی ه��ا کاهش پیدا کرده‪ ،‬ک��م و بیش عرضه جهانی‬ ‫نیز بیش��تر شده و سبب دپو ش��دن محصوالت و روند‬ ‫کاهش��ی قیمت ها ش��ده و بازار فلزات را با افت قیمت‬ ‫روبه رو کرده است‪ .‬خلیقی در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬از‬ ‫انجا که واردات فوالد ایران نزدیک به صفر است‪ ،‬بحران‬ ‫ویروس کرون��ا و کاهش قیمت های جهانی فلزات اثری‬ ‫ب��رای بازار فلزات ما به همراه نیاورده اس��ت‪ .‬هم اکنون‬ ‫قیمت بازار فلزات در ثبات نسبی به سر می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت یک بیماری‬ ‫همچنی��ن عزی��ز قنوات��ی مدیرعام��ل ف��والد اتیه‬ ‫خلیج فارس درباره اثر بحران کرونا بر بازار فلزات جهانی‬ ‫و به تبع قیمت های داخلی در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬فوالد جهانی متاثر از ویروس کرونا حدود ‪ ۲۰‬دالر‬ ‫کاهش قیمت پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬موضوع‬ ‫ان اس��ت که امریکا در یک جنگ اقتص��ادی با چین‪،‬‬ ‫به دنب��ال کاهش قیمت جهانی فل��زات و ضربه زدن به‬ ‫کشور چین است‪ .‬بنابراین قصد دارد که از این موقعیت‬ ‫پیش ام��ده و بیماری کرونا علیه اقتصاد این کش��ور به‬ ‫نفع خود اس��تفاده کند‪ .‬قنواتی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد ‪ :‬کرونا یک بیماری انس��انی اس��ت و کشور چین با‬ ‫تم��ام قدرت در ح��ال مهار کردن ان اس��ت‪ ،‬اما بدون‬ ‫مع��اون تکنول��وژی ف��والد مبارکه‪ ،‬اهداف این ش��رکت را‬ ‫حرکت به س��مت تکنولوژ ش��دن‪ ،‬ایجاد دان��ش فرایند های‬ ‫تولیدی و ساخت فضاهای تولیدی دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��یدمهدی نقوی‪ ،‬با بیان اینکه ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه به دنبال بومی س��ازی صفر تا صد دانش فرایند‬ ‫فوالدس��ازی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تصور این موضوع که صفر تا صد‬ ‫تولید فوالد‪ ،‬بومی سازی شود‪ ،‬از لحاظ اقتصادی اشتباه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هیچ کشور دنیا‪ ،‬فوالدسازی ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫بومی سازی نمی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به تحریم ها به ویژه‬ ‫تحریم ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬این ش��رکت سعی کرده اقالم‬ ‫استراتژیک و اهرمی را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه الکترود‪ ،‬یک��ی از اقالم بس��یار مهم و‬ ‫اس��تراتژیک برای تولیدکنن��دگان فوالد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دسترس��ی به فرایند تولید الکترود گرافیت��ی در برنامه های‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه دیده ش��ده است‪ .‬از این رو این شرکت‬ ‫اقدام به مشارکت در طرح الکترود اردکان کرده است‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با بیان اینکه ‪۱۰۰‬درصد به‬ ‫هدف تولید الکترود دس��ت خواهیم یاف��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام‬ ‫برنامه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه با تحقیق و مطالعه‬ ‫دقیق صورت می گیرد و برای رسیدن به ان از تمامی امکانات‬ ‫شرکت استفاده می ش��ود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که‬ ‫این پروژه به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫نق��وی با بیان اینک��ه یکی از اهداف اصلی ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫دس��تیابی به دانش تولید اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در صورتی که‬ ‫به دان��ش تولید الکترود دس��ت پیدا کنی��م‪ ،‬موضوع بعدی‬ ‫س��رمایه گذاری روی ان اس��ت که خوش��بختانه گروه فوالد‬ ‫مبارکه در این زمینه مشکل خاصی ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به اینکه ش��رکت ف��والد مبارکه از‬ ‫دو بع��د‪ ،‬تحت تعرض قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اطالعات تعدادی از‬ ‫سازندگان توانمند ایرانی مانند شرکت فنی مهندسی‪ ،‬شرکت‬ ‫ایریس��ا‪ ،‬شرکت نسوز اذر‪ ،‬ش��رکت نسوز توکا و‪ ...‬جمع اوری‬ ‫ش��ده و عالوه بر حمایت از انه��ا‪ ،‬طی قراردادهای بلندمدت‪،‬‬ ‫قس��متی از فعالیت بومی س��ازی فوالد مبارکه به انها سپرده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نق��وی ادام��ه داد‪ :‬ف��والد مبارک��ه به عنوان یک س��ازمان‬ ‫متقاض��ی‪ ،‬چالش های موجود را مطرح کرده و ش��رکت ها و‬ ‫صاحبان خرد‪ ،‬در صورت داش��تن ایده ‪ ،‬با حمایت پارک های‬ ‫فناوری و دانشگاه ها انها را اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫پس از گذش��ت ‪ ۴‬دهه از عمر صنعت فوالد‬ ‫کش��ور‪ ،‬این صنعت به حدی از توانایی رسیده‬ ‫اس��ت که بتواند طراحی و بهبود فرایند انجام‬ ‫ده��د؛ حتی این صنع��ت با توجه ب��ه فناوری‬ ‫روز در دنیا و مهندس��ی معک��وس نیز قادر به‬ ‫طراحی فناوری اس��ت‪ .‬در کش��ور ب��ا توجه به‬ ‫ضرورت ه��ای پیش ام��ده به واس��طه تحریم ها‬ ‫جریان مهندس��ی معکوس به درس��تی ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت و واحدهای فوالدس��ازی نیز این‬ ‫مهندس��ی را در پیش گرفته اند‪ .‬هرچند ممکن‬ ‫اس��ت که در طراحی برخی بخش ها در صنعت‬ ‫فوالد به پیش��رفت های قابل توجهی رس��یده‬ ‫باش��یم اما در زمین��ه برخی تولی��دات خاص‬ ‫مانن��د تولی��د فوالده��ای خاص بای��د از تمام‬ ‫ت��وان طراحی به��ره گرفت و در ای��ن حوزه ها‬ ‫مهندس��ی معکوس بس��یار می توان��د جوابگو‬ ‫باش��د‪ .‬هم اکنون می توانیم ح��دود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫خط نورد میلگرد را در داخل کشور بسازیم اما‬ ‫باید فراتر از این بتوانیم خطوط پیش��رفته تری‬ ‫را طراح��ی کنیم‪ .‬برای این موضوع نیاز به عزم‬ ‫جدی مس��ئوالن‪ ،‬صاحبان سرمایه و مهندسان‬ ‫و صنعتگران داخلی داریم تا به درس��تی در این‬ ‫مسیر گام برداریم‪ .‬در صنعت فوالد در طراحی‬ ‫س��خت افزار توان س��اخت داخلی فوالدسازان‬ ‫ارتقا پیدا کرده اس��ت‪ ،‬اما همچنان در طراحی‬ ‫برخی خطوط الی��اژی هنوز در ابتدای راه قرار‬ ‫داریم‪ .‬مهندسی معکوس در طراحی فرایندها‬ ‫می توان به صنعت فوالد کشور بسیار کمک کند‬ ‫همان گونه که برخی کشورهای توسعه یافته نیز‬ ‫به درستی همین مسیر را طی کرده اند و موفق‬ ‫نیز شده اند‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان پاتیل‬ ‫حمل سرباره فوالد‬ ‫مبارکه را ساخت‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫غالمرضا خلیقی‬ ‫هدف اصلی فوالد مبارکه‪ ،‬دستیابی به دانش تولید است‬ ‫معاون تکنول��وژی فوالد مبارکه اظهار ک��رد‪ :‬رویکردهایی‬ ‫مانند بحث فرصت س��ازی کس��ب و کار‪ ،‬فاصله بین پارک ها‬ ‫علم و فناوری و دانش��گاه ها را کم خواهد کرد‪ ،‬خوش��بختانه‬ ‫این اتف��اق با تش��کیل انجمن خاص بین داش��نگاه صنعتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬دانشگاه اصفهان اتفاق افتاده است‪ .‬همچنین در این‬ ‫راس��تا از دانش��گاه تهران و صندوق توسعه و نواوری معاونت‬ ‫ریاست جمهوری نیز استفاده شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره برگزاری سمینار بومی سازی در سال گذاشته‬ ‫ب��ه همت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در این نمایش��گاه سیس��تمی‬ ‫طراحی ش��د ک��ه تمامی ش��رکت های توانمند‪ ،‬س��ازندگان‬ ‫قطعات و ایده پ��ردازان ثبت نام کرده تا یک مس��یر ارتباطی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه خروجی این نمایش��گاه ب��ه طراحی چندین‬ ‫پروژه انجامید‪ .‬نقوی با بیان اینکه بومی س��ازی ریسک هایی‬ ‫بس��یاری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت‬ ‫تولیدمحور است‪ ،‬سعی شده ریسک پروژه ها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫مع��اون تکنولوژی فوالد مبارکه مجموعه دانش��ی تضمین‬ ‫کیفیت‪ ،‬واحدهای تحقیق و توس��عه‪ ،‬ازمایش��گاه ها‪ ،‬کنترل‬ ‫کیفی‪ ،‬امور مهندس��ی فوالد‪ ،‬مهندس��ی صنای��ع‪ ،‬دپارتمان‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫ب��زرگ ای تی و دپارتمان بومی س��ازی را از زیرمجموعه های‬ ‫معاونت فناوری شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دپارتمان بومی س��ازی در ساختار جدید‬ ‫ف��والد مبارکه به دو گروه بومی س��ازی قطعات و تجهیرات و‬ ‫بومی سازی فرایندها تقسیم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر ساختار‬ ‫س��ازمانی ف��والد مبارکه به س��متی حرکت کرده اس��ت که‬ ‫دپارتمان بومی س��ازی در کن��ار واحد تحقیقات‪ ،‬زیرش��اخه‬ ‫معاون��ت فناوری قرار بگی��رد تا هم افزایی بیش��تری در این‬ ‫فرایند ایجاد شود‪.‬‬ ‫نقوی با بیان اینکه مح��ور اصلی‪ ،‬خط تولید فوالد مبارکه‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا ایج��اد دپارتمان های مهندس��ی معکوس‪،‬‬ ‫مهندس��ی مجدد‪ ،‬بومی س��ازی و ب��ا هم��کاری صنعتگران‪،‬‬ ‫مجم��وع قطعاتی که دس��تیابی به انها مش��کل و تولید انها‬ ‫توجیه اقتصادی داشت وارد مرحله ساخت شدیم‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه‪ ،‬با اش��اره به تاریخچه مسیر‬ ‫بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬موضوع بومی سازی‬ ‫از سال ‪ ۸۰‬در شرکت فوالد مبارکه اغاز شد و مدیران عامل‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬گام های مختلفی بر اس��اس مقتضیات زمان‪،‬‬ ‫فراز و نشیب های تحریمی و سیاسی برداشته اند‪.‬‬ ‫پاتی��ل حمل س��رباره ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫به همت تالش��گران ش��رکت مهندسی و پویش‬ ‫س��اخت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬ساخته و تحویل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬امیر ایرانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مهندس��ی و پویش س��اخت ذوب اهن اصفهان با‬ ‫اع�لام این خبر گفت‪ :‬ب��ا توجه به نیاز کارخانه به‬ ‫قطعات اس��تراتژیک پاتیل های سرباره (کنورتور‬ ‫و ک��وره بلند) با مس��اعدت مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان و پیگیری ه��ای صورت گرفت��ه‪ ،‬کارگاه‬ ‫ریخته گری س��نگین ش��رکت مهندسی و پویش‬ ‫س��اخت در بخ��ش ش��مالی کارگاه ریخته گری‬ ‫فوالدس��ازی از فروردین امس��ال اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬نخس��تین پاتیل‬ ‫س��رباره کنورت��ور ذوب اه��ن در ای��ن کارگاه در‬ ‫تاری��خ ‪ ۳۱‬فروردین ب��ه وزن ‪ ۳۰‬تن چدن مذاب‬ ‫ب��ا مارک های ‪ RST۳۷۲A‬به همت تالش��گران‬ ‫این ش��رکت و همکاری مدیریت های فوالدسازی‬ ‫و کارگاه های س��اخت و تولید‪ ،‬ریخته گری ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و پویش س��اخت‬ ‫ذوب اه��ن تصریح کرد‪ :‬ای��ن واحد قابلیت تولید‬ ‫انواع قطعات سنگین و فوق سنگین جهت صنایع‬ ‫فوالدسازی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬مس و نیروگاه ها را در کل‬ ‫کشور داراست که عالوه بر صرفه جویی اقتصادی‬ ‫ب��رای ذوب اهن اصفهان‪ ،‬رونق تولید و بهره گیری‬ ‫از ت��وان نی��روی داخلی را در پ��ی دارد‪ .‬در ادامه‬ ‫عل��ی دشتس��تانی‪ ،‬مس��ئول کارگاه ریخته گری‬ ‫ش��رکت مهندسی و پویش ساخت ذوب اهن نیز‬ ‫گفت‪ :‬پاتیل ‪ ۱۲‬مترمکعبی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به س��فارش ان شرکت س��اخته شد و یکم بهمن‬ ‫‪ ۹۸‬پ��س از انجام تمامی تس��ت های الزم و تایید‬ ‫کارشناسان ساخت و بهره برداری شرکت فوق‪ ،‬از‬ ‫محل کارگاه ریخته گری ش��رکت پویش ساخت‬ ‫بارگی��ری و به فوالد مبارکه حمل و تحویل ش��د‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فرم گیری قالب و ریخته گری‬ ‫این پاتیل به مدت ‪ ۲۰‬روز و پس از ریخته گری با‬ ‫صرف حدود ‪ ۸۰۰‬نفر س��اعت شامل مراحل تمیز‬ ‫کاری و عملی��ات حرارت��ی در کارگاه ریخته گری‬ ‫ش��رکت پویش به انجام رسید‪ .‬از ویژگی های این‬ ‫پاتیل می توان به تغییر طرح ظاهری‪ ،‬اصالح محل‬ ‫ثق��ل ان جهت بهبود در بهره برداری و اس��تقرار‬ ‫پاتیل روی سرباره بر و نیز مقاومت پاتیل در برابر‬ ‫دفرمگی اش��اره کرد‪ .‬مسئول کارگاه ریخته گری‬ ‫شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب اهن بیان‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون تعداد ‪ ۱۰‬عدد پاتیل سرباره کنورتور‬ ‫و یک عدد پاتیل س��رباره کوره بلند ذوب اهن در‬ ‫این کارگاه از ابتدای امس��ال با موفقیت س��اخته‬ ‫ش��ده اس��ت و تعداد دو عدد پاتیل سرباره نیز در‬ ‫دست ساخت قرار دارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫قیمت الومینیوم جهانی در هفته های گذشته متاثر از‬ ‫بازار چین به ش��دت روند نزولی به خود گرفته است‪ .‬در‬ ‫این باره افشین مقتدر‪ ،‬قائم مقام شرکت الومینیوم پارس‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک��ی از مهمترین‬ ‫علت ه��ای کاهش قیم��ت جهانی الومینی��وم به دلیل‬ ‫انتشار ویروس کرونا است‪ .‬چین حدود ‪ ۲۰‬درصد میزان‬ ‫تولی��د خود را در ح��وزه فلزات کاهش داده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راستا بسیاری از کارخانه های چینی به حالت معلق‬ ‫درامده ان��د و از انجا که تولید ندارند میزان مصرف انها‬ ‫نی��ز کاهش پیدا کرده و همین موضوع س��بب مازاد بر‬ ‫عرضه شده‪ ،‬از این رو سبب کاهش قیمت فلزات به ویژه‬ ‫الومینیوم در س��طح جهانی شده است‪ .‬مقتدر در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل ش��یوع ویروس کرونا قیمت‬ ‫تم��ام فلزات در جه��ان به ویژه الومینی��وم کاهش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬قیمت الومینیوم نیز به طرز بی س��ابقه ای‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت و اگر این روند ادامه دار باش��د‪،‬‬ ‫ممکن است که جهان دوباره دچار رکودی همانند رکود‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ )۱۳۸۷‬شود‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که بازار داخلی الومینیوم ایران تا چه اندازه از‬ ‫کاهش قیمت فلزات در بازار جهانی تبعیت کرده است‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬بازار داخلی ما چندان متاثر از بازار جهانی نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به صورت کلی قیمت گذاری بازار داخلی فلزات‬ ‫برمبنای ال ام ای لندن انج��ام می گیرد‪ .‬البته هم اکنون‬ ‫از انج��ا که ارز نیمایی به صورت مرتب در حال افزایش‬ ‫و قیم��ت فل��زات جهانی در حال کاه��ش‪ ،‬این موضوع‬ ‫س��بب تعدیل قیمت ها و ثبات ان در بازار ش��ده است؛‬ ‫بنابرای��ن اگر قیمت های داخلی کاه��ش پیدا نمی کند‬ ‫به این دلیل اس��ت که نرخ ارز نیمایی در حال افزایش‬ ‫ش��ک به صورت مقطعی در بازار چین اثرات خود را بر‬ ‫جای گذاشته است که به تبع به بازار فلزات نیز کشیده‬ ‫شده است‪ .‬البته اگر چینی ها به فرض به مدت یک ماه‬ ‫میزان تولیدات خود را کاهش دهند‪ ،‬چندان به صورت‬ ‫چشمگیری نمی تواند بازار جهانی را دگرگون کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که امریکا رقیب اقتصادی‬ ‫چین به ش��مار م��ی رود‪ ،‬گفت‪ :‬در این می��ان امریکا به‬ ‫عن��وان رقیب اقتصادی چین قص��د دارد که به بیماری‬ ‫کرون��ا و بحران ناش��ی از ان در افت اقتصاد چین دامن‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد اتیه خلیج فارس در ادامه با اش��اره‬ ‫تاثی��ر ب��ازار داخلی از بحران کرونا عن��وان کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫قیمت های جهان��ی فلزات کاهش یافته‪ ،‬اما زمینه برای‬ ‫صادرات واحدهای فوالدی داخلی بیش��تر ش��ده است؛‬ ‫هرچند این فضا به صورت بلندمدت نمی تواند ادامه دار‬ ‫باشد و به زودی چین از این بحران عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫قنوات��ی توضی��ح داد ‪ :‬حوادث طبیعی ممکن اس��ت‬ ‫که ش��کل های مختلفی داش��ته باش��د و در کوتاه مدت‬ ‫بحران افرین��ی کند‪ ،‬اما پس از مدتی کش��ور یا ش��هر‬ ‫گرفتارش��ده به تدریج از ان بح��ران عبور خواهند کرد‪،‬‬ ‫بدون ش��ک چی��ن نیز از این بحران عب��ور خواهد کرد‬ ‫و قیمت ب��ازار فلزات جهانی نیز به روال خود بازخواهد‬ ‫گشت‪ .‬وی درباره بازار داخلی ایران عنوان کرد‪ :‬ویروس‬ ‫کرونا در بازار داخلی تاثیرگذار نبوده اس��ت‪ ،‬هم اکنون‬ ‫هرچند عرضه داخلی در س��طح پایینی قرار دارد اما به‬ ‫واسطه عقب نش��ینی بازار چین در بازار جهانی‪ ،‬فرصت‬ ‫صادراتی بیش��تری برای واحدهای فوالدی پیش امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫صادرات‬ ‫فوالد‬ ‫امار صادرات واحدهای بزرگ فوالدسازی در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫امس��ال رقم ‪۵‬میلیون و ‪ ۸۸۴‬هزار و ‪ ۱۳۰‬تن را نش��ان‬ ‫می دهد که در مقایس��ه با دوره مشابه سال گذشته رشد‬ ‫‪۲۵‬درص��دی دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مجموع امار عملکرد‬ ‫واحد های ذوب اهن‪ ،‬مبارکه اصفهان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬فوالد‬ ‫اکسین‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬فوالد الیاژی‪ ،‬خراسان‪ ،‬کاوه جنوب‪،‬‬ ‫صب��ا فوالد‪ ،‬بناب و چادرملو نش��ان می دهد که در دی‬ ‫ماه امس��ال ‪۶۷۴‬ه��زار و ‪۸۷۳‬تن صادرات داش��تند که‬ ‫در مقایس��ه با ماه مشابه در س��ال‪ ۹۷‬رشد ‪۹۳‬درصدی‬ ‫را ثبت کرد‪ .‬بیش��ترین رش��د عملکرد ‪۱۰‬ماهه صادرات‬ ‫مرب��وط به فوالد بناب در زمین��ه میلگرد به میزان هزار‬ ‫و ‪۸۱۹‬درصدی ثبت ش��د و فوالد اکسین در زمینه ورق‬ ‫عریض افت ‪۱۰۰‬درصدی داشت‪ .‬جداول اماری انجمن‬ ‫تولید کنندگان فوالد ایران گویای ان اس��ت که در دوره‬ ‫‪ ۹‬ماهه امس��ال (منتهی به اذر) ش��مش فوالدی در این‬ ‫م��دت به میزان ‪۵‬میلی��ون و ‪ ۶۹‬هزار تن راهی بازارهای‬ ‫صادراتی شد که در مقایسه با رقم ‪۳‬میلیون و ‪۶۷۵‬هزار‬ ‫تن عملکرد دوره مش��ابه سال گذشته رشد ‪۳۸‬درصدی‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫میزان صدور شمش بیلت و بلوم به میزان ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۵۲۹‬هزار تن با رش��د ‪۵۴‬درصدی نسبت به ‪۹‬ماهه سال‬ ‫گذش��ته که ‪۲‬میلیون و ‪ ۲۹۸‬هزار تن بود‪ ،‬ثبت ش��د و‬ ‫در عین حال ش��مش اس��لب نیز با افزایش ‪۱۲‬درصدی‬ ‫نس��بت به دوره این گذش��ته در سال ‪ ۹۷‬به یک میلیون‬ ‫و ‪۵۴۰‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫و در مقایس��ه با ‪۲‬میلیون و ‪۱۴۸‬هزار تن عملکرد دوره‬ ‫مشابه سال گذش��ته افزایش ‪۲۷‬درصدی دارد‪ .‬مجموع‬ ‫مقاطع طویل فوالدی (تیراهن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبشی‪ ،‬ناودانی‬ ‫و سایر مقاطع) صادراتی رقم ‪۲‬میلیون و ‪ ۷۴‬هزار تن را‬ ‫در دوره این گزارش نشان می دهد که در مقایسه با یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۶۸‬هزار تن مدت مش��ابه در س��ال‪ ۹۷‬رشد‬ ‫‪۴۱‬درص��دی را ثبت کرد‪ .‬همچنین صدور مقاطع تخت‬ ‫فوالدی (ورق گرم‪ ،‬سرد و پوششدار) در ‪ ۹‬ماهه‪ ۹۸‬برابر‬ ‫با ‪۶۵۴‬هزار تن که نسبت به صادرات ‪۶۸۰‬هزار تنی دوره‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬افت ‪۴‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫تن بود‪ ،‬رش��د ‪۹۱‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬میزان اهن‬ ‫اس��فنجی تولیدی دوره مورد بررس��ی هم ‪۲۱‬میلیون و‬ ‫‪۴۳۳‬هزار تن بود که در مقایس��ه با ‪ ۹‬ماهه ‪ ۹۷‬افزایش‬ ‫‪۸‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫اخرین مرحله‬ ‫بومی سازی‬ ‫فوالد بامهندسی‬ ‫معکوس‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ابتکار کارکنان شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫دبیر شورای مشارکت شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای تاس��یس نظام پیش��نهادها در شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان تاکنون ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۲۹۹‬پیشنهاد‬ ‫دریافت شده که میزان صرفه جویی اجرای پیشنهادها‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬فرشته مشهدی همچنین از ارائه ‪۲‬‬ ‫هزارو ‪ ۹۹۱‬پیشنهاد در ‪ ۱۰‬ماه گذشته ازسوی همکاران‬ ‫ش��رکت خبر داد‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد با حمایت‬ ‫و مشارکت جویی مدیران و کارکنان و جذب ایده های‬ ‫جدید در نظام پیشنهادها‪ ،‬ضمن ارتقای شاخص های‬ ‫سرانه و نرخ مشارکت شاهد موفقیت روزافزون شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان در همه زمینه ها باش��یم و از این‬ ‫طریق گامی در ارتقای توان داخلی و استفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی ها در س��طح شرکت و همچنین‬ ‫سطح ملی و کشوری برداریم‪.‬‬ ‫جشنواره شیرینی سنتی‬ ‫قزوین برگزار شد‬ ‫نخستین جشنواره شیرینی سنتی و باقلوای قزوین‬ ‫پس از ‪ ۴‬روز اجرای برنامه های متنوع با معرفی فعاالن‬ ‫برتر این عرصه و پیشکس��وتان تولید ش��یرینی سنتی‬ ‫به کار خود پایان داد‪ .‬ش��هرام کش��اورز‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫در حاش��یه برگزاری ایین پایان��ی در گفت وگو با مهر‬ ‫درباره دس��تاوردهای این جش��نواره اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫جش��نواره پس از مطالعات امکان س��نجی در راستای‬ ‫معرفی و برند س��ازی شیرینی سنتی قزوین برگزار شد‬ ‫و خوش��بختانه همانگونه که در استراتژی خود تعریف‬ ‫کرده بودیم به همه اهداف دست یافتیم‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی از اهداف ما جلب مش��ارکت اصناف سنتی فعال‬ ‫در تولید و عرضه ش��یرینی سنتی قزوین بود تا ضمن‬ ‫توجه به کیفی س��ازی تولید به معرفی شیرینی سنتی‬ ‫ه��م توجه کنند تا صادرات این محصول به سرتاس��ر‬ ‫نقاط ایران و خارج از کش��ور هم در برنامه ریزی لحاظ‬ ‫شود‪ .‬کشاورز یاداور شد‪ :‬شیرینی سنتی قزوین قابلیت‬ ‫ان را دارد ک��ه ب��ا رقبای خود مانن��د باقلوای ترکیه و‬ ‫یزد‪ ،‬به خوبی رقابت کند و حضور بیش��تری در بازارها‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سفیر دانمارک در ایران در دیدار با استاندار فارس خبر داد‬ ‫همکاری بزرگ ترین شرکت داروسازی دانمارک با ایران‬ ‫س��فیر کش��ور دانمارک در جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در دیدار با استاندار فارس گفت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت داروس��ازی دانمارک به زودی تولید را در‬ ‫ایران اغاز می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬عنایت اهلل‬ ‫رحیم��ی در دیدار با دنی انان‪ ،‬س��فیر دانمارک در‬ ‫جمهوری اسالمی ایران افزود‪ :‬دوستی و صلح میان‬ ‫ملت ها همواره پایدار اس��ت؛ حتی اگر حکومت ها‬ ‫در مسیر این دوس��تی پایدار نباشند‪ ،‬چراکه عمر‬ ‫دولت ها کمتر از ملت ها است‪ .‬نماینده عالی دولت‬ ‫در اس��تان فارس روابط فرهنگ��ی را اثرگذارترین‬ ‫نوع روابط دانست و افزود‪ :‬روابط ایران و دانمارک‬ ‫س��ابقه ای طوالنی دارد؛ هرچند معتقدیم شناخت‬ ‫دو ملت باید با تقویت روابط فرهنگی بیشتر شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس با تصری��ح اینکه ملت ایران ملتی‬ ‫مس��تقل‪ ،‬ازادیخواه و انسان دوست هستند‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ایران همواره ارتباط خوب��ی با اتحادیه اروپا‬ ‫به ویژه کشور دانمارک داشته و امروز انتظار داریم‬ ‫کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا دور از فش��ارهای‬ ‫دیگران به مصوبات سازمان ملل و تعهدات خود به‬ ‫ایران پایبند باشند‪ .‬وی با بیان اینکه ایران همواره‬ ‫ب��ه تعهدات خ��ود پایبند بوده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بی تردید برهم زدن توافقات و مصوبات بین المللی‬ ‫ازس��وی امریکا موجب ایجاد بی اعتمادی می شود‪.‬‬ ‫رحیمی با بی��ان اینکه ارزیابی ملت ایران از رابطه‬ ‫با کش��ور دانمارک مثبت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این کشور‬ ‫می تواند نقش موث��ری در تحکیم و تقویت روابط‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا داش��ته باشد‪ .‬استاندار فارس‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خ��ود در این دیدار‬ ‫به تش��ریح ظرفیت های متعدد اس��تان فارس در‬ ‫حوزه های گوناگون پرداخت و به وجود زمینه های‬ ‫مختلف برای تقویت همکاری ها با کشور دانمارک‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این رواب��ط می تواند در حوزه‬ ‫تب��ادل دانش��جو‪ ،‬س��رمایه گذاری های مش��ترک‬ ‫در ح��وزه نفت و گاز و پتروش��یمی‪ ،‬کارخانه های‬ ‫داروس��ازی‪ ،‬س��رمایه گذاری در حوزه انرژی های‬ ‫نوین همچ��ون انرژی ه��ای بادی و خورش��یدی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬اس��تاندار ف��ارس با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫مجموع��ه تحت مدیری��ت او در اس��تان فارس از‬ ‫توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی و گردشگری با‬ ‫کشور دانمارک استقبال می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کشور ایران و استان فارس یکی امن ترین مکان ها‬ ‫برای سرمایه گذاری اس��ت‪ .‬رحیمی با بیان اینکه‬ ‫سیاست گذاری های دولت در استان فارس ازسوی‬ ‫استانداری انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بی شک مدیریت‬ ‫ارش��د استان فارس شهرداری ها و بخش خصوصی‬ ‫را به تسهیل ش��رایط برای سرمایه گذاری شرکای‬ ‫بین المللی تش��ویق می کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫با ملت بزرگ و متم��دن ایران باید با زبان احترام‬ ‫س��خن گفته ش��ود و زبان تهدید و تحریم بی اثر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ملت و حکومت ای��ران نیز تا‬ ‫زمان��ی که منافع ملی کش��ور رعایت ش��ود‪ ،‬هیچ‬ ‫مش��کلی با دنیا ندارند‪ .‬در ادامه این دیدار س��فیر‬ ‫دانمارک در ایران نیز گفت‪ :‬در ش��یراز و اس��تان‬ ‫فارس ظرفیت های زیادی در حوزه های اقتصادی‬ ‫و تج��اری وجود دارد که می ت��وان بر ان متمرکز‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان این مطلب که بخشی از تجارت‬ ‫دوطرفه ایران و دانم��ارک در پی اعمال تحریم ها‬ ‫صدم��ه دید‪ ،‬اف��زود‪ :‬ای��ن وضعیت هرگز س��بب‬ ‫نخواهد شد که تجارت و مراودات دانمارک با ایران‬ ‫متوقف ش��ود و باوجود اینکه بعضی ش��رکت های‬ ‫دانمارکی خالف خواس��ت خ��ود تصمیم به ترک‬ ‫ایران گرفته اند‪ ،‬بعضی شرکت ها مانند بزرگ ترین‬ ‫شرکت داروس��ازی دانمارک تصمیم به ماندن در‬ ‫ایران گرفته اند که نماینده این ش��رکت نیز اکنون‬ ‫به استان فارس س��فر کرده است‪ .‬سفیر دانمارک‬ ‫در ایران ادامه داد‪ :‬بزرگ ترین ش��رکت داروسازی‬ ‫دانم��ارک تا حدود ‪ ۲‬ماه این��ده تولید خود را در‬ ‫ایران در کارخانه ای در کرج اغاز خواهد کرد‪ .‬انان‬ ‫ضمن بیان این نکته که این ش��رکت داروس��ازی‬ ‫دانمارکی با ش��رکت های دارویی استان فارس نیز‬ ‫هم��کاری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با همکاری دانش��گاه‬ ‫علوم پزش��کی ش��یراز به زودی اتوبوس دیابت در‬ ‫این ش��هر با کمک طرف های دانمارکی راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در منطقه ‪ ۱۰‬شهرداری اصفهان به بهره برداری رسید‬ ‫بهم�ن راع�ی‪ -‬بهره ب��رداری از پ��روژه مش��ارکتی مجموعه‬ ‫ورزش��ی روباز چندمنظ��وره تمدن‪ ،‬خانه ک��ودک لبخند واقع در‬ ‫خیاب��ان معراج‪ ،‬س��اماندهی خیابان هفت تیر و دیگ��ر پروژه های‬ ‫عمرانی منطقه ‪ ۱۰‬با اعتبار ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال با حضور ش��هردار‬ ‫اصفهان و جمعی از مدیران ش��هرداری و مردم منطقه انجام ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬قدرت اله نوروزی‪ ،‬ش��هردار اصفهان‬ ‫در ایی��ن بهره برداری از این پروژه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منطقه ‪ ۱۰‬دارای‬ ‫ظرفیت های باالی فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی اس��ت و از تمام‬ ‫لحاظ می تواند منطقه ای پیش��رو در میان س��ایر مناطق ش��هری‬ ‫اصفهان باش��د‪ .‬مدیریت ش��هری به دنبال ایجاد عدالت فضایی در‬ ‫این منطقه و دیگر مناطق کمتربرخوردار اس��ت و اقداماتی که در‬ ‫یکی‪ ،‬دو سال گذشته انجام شده همگی در راستای تامین عدالت‬ ‫طرح های خدماتی عمرانی با اعتبار ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫برای چنین مناطقی اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بخش��ی از پروژه های‬ ‫بزرگی که امروز به عنوان ابرپروژه در شهر اصفهان شناخته می شود‬ ‫و از سطح شهر و منطقه فراتر می رود در منطقه ‪ ۱۰‬قرار دارد؛ حلقه‬ ‫حفاظتی ش��هر اصفهان و خط دو مترو از منطقه ‪ ۱۰‬عبور می کند‬ ‫و این به معنای دسترس��ی بیش��تر و بهتر برای م��ردم این منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هردار اصفهان ادامه داد‪ :‬بخشی از پروژه های منطقه ‪۱۰‬‬ ‫جزو پروژه های محرک توس��عه ب��وده و باعث ابادانی و ایجاد امید‬ ‫برای کس��انی می شود که در این منطقه زندگی می کنند‪ .‬نوروزی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬بهره برداری از خانه کودک لبخند‪ ،‬خیابان هفت تیر و‬ ‫مجموعه ورزش��ی روباز تمدن در این منطقه به این دلیل است که‬ ‫می خواهیم با تقویت زیرس��اخت ها امی��د را افزایش دهیم و مردم‬ ‫احس��اس تبعیض نداشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر اینکه منطقه‬ ‫‪ ۱۰‬برای اجرای پروژه های خود ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان بودجه دریافت‬ ‫کرده به دلیل وجود پروژه های بزرگ ش��هری اعتبارات وسیعی به‬ ‫س��مت منطقه هدایت می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬مجموعه ورزشی‬ ‫روب��از تمدن از چهار میدان ورزش��ی ماس��ه ای‪ ،‬چمن مصنوعی و‬ ‫کفپوش تش��کیل شده اس��ت‪ .‬بهره برداری از این مجموعه ورزشی‬ ‫می تواند فرصتی برای تفریح های سالم برای جوانان و دانش اموزان‬ ‫این منطقه باش��د‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۰‬ش��هرداری اصفهان نیز در این‬ ‫ایین با بیان اینکه امروز منطقه ‪ ۱۰‬در مس��یر توس��عه قرار گرفته‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بهره برداری از پروژه های فرهنگی‪ ،‬خدماتی و ورزش��ی‬ ‫که در سطح منطقه با اعتبار ‪ ۱۸‬میلیارد تومان انجام شد؛ همچنین‬ ‫وجود ‪ ۳۰‬پروژه فعال در س��طح منطق��ه که از لحاظ تعداد و رقم‪،‬‬ ‫بی نظیر اس��ت نقش موثری در ایجاد توس��عه متوازن برای منطقه‬ ‫دارد و می تواند به توس��عه پایدار کمک کند‪ .‬حمیدرضا شهبازی با‬ ‫بیان اینکه س��عی ش��ده در این منطقه از نظرها‪ ،‬اندیشه ها و ارای‬ ‫مردم اس��تفاده شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��هرداری منطقه ‪ ۱۰‬از حیث‬ ‫ارتباط با مردم سرامد است و با مشارکت دوسویه بسیاری از امور‬ ‫منطقه را پیش برده است‪ .‬وی با بیان اینکه اجرای خیابان هفت تیر‬ ‫از مطالب��ات دیرینه مردم منطقه بود ک��ه با اعتباری افزون بر ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان به بهره برداری رسید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خانه کودک لبخند‬ ‫با اعتبار یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی در کنار فرهنگس��رای‬ ‫اس��تاد همایی افتتاح ش��د تا مکان خوبی برای رشد و نمو کودکان‬ ‫باش��د‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۰‬ش��هرداری اصفهان گف��ت‪ :‬وجود تقاطع‬ ‫غیرهمس��طح افتاب در حلقه حفاظتی ش��هر و خط دو مترو نیز به‬ ‫توسعه متوازن منطقه ‪ ۱۰‬کمک بسیاری می کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با توجه به افزایش تصادف ها‪ ،‬نظارت هوشمند اتوبوس های شب متوقف شد‬ ‫تهدیدی خطرناک تر از کرونا در کمین جاده ها‬ ‫ویروس کرونا در حدود یک ماهی که از ش��یوع ان‬ ‫در چین و سراس��ر جهان می گ��ذرد‪ ،‬حدود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫نفر را درگیر کرده و از این میان جان حدود ‪ 725‬نفر‬ ‫را گرفته است‪ .‬اخبار کرونا در ایران درحالی با نگرانی‬ ‫دست به دست می شود که فاجعه انسانی‪ ،‬پیش تر در‬ ‫جاده های ما رخ داده است؛ جایی که ماهانه دست کم‬ ‫‪ 1300‬قربانی می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۱۷ ،‬هزار و ‪ 183‬نفر‪ ،‬امار تعداد‬ ‫کشته ش��دگان در تصادف های جاده ای ایران در سال‬ ‫‪ ۹۷‬اس��ت‪ .‬این رقم در س��ال ‪ ۸۴‬برابر با ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۵‬نفر بود اما در اثر سخت گیری و شدت نظارت ها‬ ‫در جاده ه��ا‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۵‬ب��ه ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۹۳۲‬نفر‬ ‫کاهش یافت که کمترین رقم کشته شدگان جاده ای‬ ‫در ‪ ۱۴‬سال گذش��ته بوده است‪ ،‬چراکه در سال های‬ ‫‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬نمودار تعداد تلفات جاده ای در ایران دوباره‬ ‫صعودی شده است‪.‬‬ ‫حمید نجف‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پرتلفات در ماه اخیر‬ ‫واژگونی و تصادف اتوبوس های مس��افربری در یک‬ ‫ماه گذش��ته از جمله تصادف های پرتلفات رانندگی‬ ‫بوده اس��ت‪ ۱۹ .‬دی بر اث��ر واژگونی یک اتوبوس در‬ ‫محور دواب س��وادکوه‪ ۱۹ ،‬نفر جان باختند‪ ۳۰ .‬دی‬ ‫بر اثر واژگونی یک اتوبوس در محور ساوه‪ -‬سلفچگان‬ ‫‪ ۳‬نفر کش��ته و ‪ ۱۳‬نفر مجروح شدند‪ .‬بر اثر واژگونی‬ ‫اتوبوس تهران‪ -‬ش��یراز در ‪ ۸‬بهمن ‪ ۱۰‬نفر کش��ته و‬ ‫‪ ۱۹‬نف��ر مصدوم ش��دند‪ .‬همچنی��ن ‪ ۱۲‬بهمن بر اثر‬ ‫واژگون��ی اتوب��وس در محور تبری��ز ـ صوفیان‪ ،‬یک‬ ‫نفر کش��ته و ‪ ۲۲‬نفر مصدوم شدند‪ .‬البته این سوانح‬ ‫فق��ط گلچینی از حادثه های مرب��وط به اتوبوس های‬ ‫مسافربری در یک ماه در کشورمان است که به علت‬ ‫تعداد باالی کش��ته و مجروح‪ ،‬رس��انه ای شده اند‪ ،‬نه‬ ‫همه انها‪.‬‬ ‫‹ ‹علت چیست؟‬ ‫بنا به اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به افزایش نرخ بنزین در ماه های گذش��ته‪،‬‬ ‫استقبال مس��افران از حمل و نقل مسافری جاده ای‬ ‫رش��د ‪ ۱۱‬درصدی داشته اس��ت‪ .‬اگرچه برخی‪ ،‬این‬ ‫افزایش مس��افر را عامل افزایش فشار کاری حمل و‬ ‫نقل جاده ای و زمینه ای برای افزایش سوانح اتوبوسی‬ ‫می دانند اما مدیرکل مسافری سازمان راهداری نظر‬ ‫دیگری دارد‪.‬‬ ‫داری��وش باقرجوان ب��ه مهر گفت‪ :‬بر اس��اس امار‬ ‫پزش��کی قانونی و پلی��س راه‪ ۳۶ ،‬درصد جابه جایی‬ ‫مسافران بین اس��تانی با اتوبوس انجام می شود‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که فق��ط ‪ ۱.۲‬درصد تلفات س��وانح‬ ‫ج��اده ای مرب��وط به این بخش ب��وده و ‪ ۹۸.۸‬درصد‬ ‫تلفات جاده ای مربوط به خودروهای شخصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید نظارت سازمان راهداری‬ ‫‹ ‹اتاق رصد‬ ‫یک��ی از سیاس��ت های جدید س��ازمان راهداری‪،‬‬ ‫افزایش نظارت ش��رکت های اتوبوس��ی ب��ر عملکرد‬ ‫رانندگان در طول مسیر است‪ ،‬به طوری که اتوبوس‬ ‫از ابتدای س��فر که صورت وضعیت صادر می شود تا‬ ‫انتهای مس��یر اعم از ازادسواری مسافران در اطراف‬ ‫پایانه اتوبوس��رانی‪ ،‬حمل بار غیرمجاز در جعبه بغل‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مصرف دخانیات و خوردن و اش��امیدن در‬ ‫هنگام رانندگی و همه اقدامات دیگری که رانندگان‬ ‫اتوبوس مرتکب می ش��وند‪ ،‬به طور لحظه ای زیر نظر‬ ‫باش��د که این کار باید با اس��تفاده از س��امانه پایش‬ ‫لحظه ای رانندگان (سپهتن) انجام شود‪ .‬همچنین بنا‬ ‫به اعالم س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای‪،‬‬ ‫اتاق مانیتورینگ سفر در این سازمان راه اندازی شده‬ ‫است که در استان ها نیز به تدریج ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سنتی به جای سپهتن‬ ‫اگرچه س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای‬ ‫می گوید ش��رکت های اتوبوس��رانی باید با استفاده از‬ ‫س��پهتن بر عملکرد رانندگان خود نظارت کنند‪ ،‬اما‬ ‫پلیس راه معتقد اس��ت این سامانه نمی تواند عملکرد‬ ‫نظارت س��نتی را داشته باش��د و به همین دلیل در‬ ‫تواف��ق جدید راه��داری با نیروی پلی��س‪ ،‬بر اجرای‬ ‫دوب��اره روش های س��نتی یعنی توق��ف اتوبوس در‬ ‫پاسگاه ها تاکید شده است‪.‬‬ ‫جانش��ین پلی��س راه ناجا از همکاری با س��ازمان‬ ‫راه��داری برای الزام اعالم حض��ور رانندگان اتوبوس‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۰‬ش��ب تا ‪ ۷‬صبح در پاسگاه های پلیس‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این کار با هدف کاهش سوانح برای‬ ‫اتوبوس ها انجام می شود‪.‬‬ ‫ایوب ش��رافتی در گفت وگو با تس��نیم با یاداوری‬ ‫اینکه س��ال ‪ ۹۵‬ح��دود ‪ ۹۴‬درصد ن��اوگان اتوبوس‬ ‫کشور به سامانه س��پهتن مجهز شده اند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بررسی تصادف ها در ‪ ۳‬س��ال گذشته نشان می دهد‬ ‫تصادف ه��ای اتوبوس ها در مقایس��ه با پیش از نصب‬ ‫سامانه سپهتن به یک سوم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حدود ‪ ۴۰‬روز اخیر تصادف های‬ ‫واژگونی و خروج از جاده اتوبوس ها افزایش یافته که‬ ‫‪ ۵۳‬درصد دلیل این سوانح خستگی و خواب الودگی‬ ‫راننده بوده اس��ت‪ .‬این س��وانح بیشتر در ساعت بین‬ ‫‪ ۱۲‬شب تا ‪ ۶‬صبح اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ش��رافتی با بیان این که با س��امانه های هوش��مند‬ ‫مخالف نیس��تیم اما هنوز س��امانه هوش��مند قدرت‬ ‫تش��خیص ح��االت و خس��تگی رانن��ده را ن��دارد و‬ ‫نمی تواند هش��دارهای الزم را بفرس��تد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این س��امانه ها نمی توانند پیش از خس��تگی‪ ،‬از ادامه‬ ‫رانندگی افراد جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بر اس��اس توافق با س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای از س��اعت ‪ ۱۰‬ش��ب تا ‪ ۷‬صبح‬ ‫اتوبوس ها در مقابل پاسگاه های پلیس رصد و کنترل‬ ‫می ش��وند‪ .‬این کار باعث می شود تا راننده از اتوبوس‬ ‫پیاده ش��ده و به اصطالح هوایی بخ��ورد و دوباره به‬ ‫رانندگی ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تصمیم بر این شده که برای‬ ‫پیش��گیری از خس��تگی و خواب الودگ��ی رانندگان‬ ‫ای��ن کار را انجام دهیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در اینده نزدیک به‬ ‫س��امانه س��پهتن بر می گردیم و به هیچ عنوان منکر‬ ‫ان نیستیم‪.‬‬ ‫به گفته جانش��ین پلیس راه ناجا‪ ،‬در صورت توقف‬ ‫نک��ردن رانندگان و مراجعه به پاس��گاه های پلیس با‬ ‫انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط رانندگان مقصر نیستند‬ ‫رئی��س اتحادی��ه اتوبوس های بین ش��هری معتقد‬ ‫اس��ت در س��وانح ج��اده ای فقط رانن��دگان اتوبوس‬ ‫مقصر نیس��تند و مجموعه ای از عوامل در این زمینه‬ ‫تاثیرگذارند‪ .‬احمدرضا عامری در پاس��خ به‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه در گذشته نیز این روال بود که اتوبوس ها‬ ‫در ساعت های ش��ب در پاس��گاه های پلیس متوقف‬ ‫می ش��دند و روی صورت وضعیت انها مهر می خورد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر می رس��د تکی��ه بر س��پهتن و توقف‬ ‫روش های پیشین‪ ،‬راضی کننده نبوده است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که ایا بازگشت به روش‬ ‫کنترل سنتی از سوی پلیس‪ ،‬به معنی شکست طرح‬ ‫س��پهتن اس��ت؟ بیان کرد‪ :‬ما در س��ال های گذشته‬ ‫ازمون و خطاهای مختلفی داشته ایم و در این زمینه‬ ‫نیز ازمون و خطا در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه اتوبوس های بین ش��هری با بیان‬ ‫اینکه تعداد سوانح اتوبوس ها افزایشی نداشته و فقط‬ ‫بیشتر رس��انه ای شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور کلی‬ ‫حوادث جاده ای در س��ال های اخی��ر افزایش یافته و‬ ‫این فقط ویژه اتوبوس ها نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به طور کلی بین ظرفیت جاده ها و‬ ‫تعداد خودروها تناسبی در کشور وجود ندارد‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬بیش از ‪ ۲۳‬میلیون خودرو در جاده های کشور‬ ‫تردد می کنند که به تعداد این خودروها‪ ،‬زیرس��اخت‬ ‫حمل و نقلی نداریم‪ .‬عامری در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا وضعیت اقتصادی و مش��کالت رانندگان را نیز‬ ‫می توان در س��وانح پیش امده در ماه های گذش��ته‬ ‫برای اتوبوس ها موثر دانس��ت؟ گفت‪ :‬عوامل مختلفی‬ ‫در بروز سوانح جاده ای نقش دارند و عوامل اقتصادی‬ ‫و معیشتی نیز بی تاثیر نیستند‪.‬‬ ‫او اب��راز امی��دواری ک��رد اق��دام جدید س��ازمان‬ ‫راه��داری و پلیس مبنی بر ال��زام رانندگان به توقف‬ ‫در پاسگاه های پلیس‪ ،‬در کاهش تلفات موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگیری با تمرکز بر عامل انسانی‬ ‫ی��ک کارش��ناس دادگس��تری در ح��وزه ترافیک‬ ‫معتقد اس��ت با توجه ب��ه نقش مهم عامل انس��انی‬ ‫در تصادف های جاده ای‪ ،‬برای پیش��گیری از افزایش‬ ‫تلفات رانندگی باید پیشگیری ها متمرکز بر رانندگان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مه��دی محمودابادی در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه عوام��ل مختلف��ی در ب��روز تصادف ها دخیل‬ ‫هستند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بنا به تاکید پلیس و کارشناسان‪،‬‬ ‫عامل انس��انی موثرترین عام��ل در بروز تصادف های‬ ‫رانندگی است و اگر قرار باشد اقدامی زودبازده برای‬ ‫کنترل و کاه��ش تصادف ها در حمل ونقل عمومی یا‬ ‫خصوصی لحاظ ش��ود‪ ،‬باید روی عامل انسانی تمرکز‬ ‫شود تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫احمدرضا عامری‬ ‫مهدی محمودابادی‬ ‫داریوش باقرجوان‬ ‫‹ ‹نقش تجربه در پیشگیری از سانحه‬ ‫این کارش��ناس دادگس��تری در حوزه ترافیک در‬ ‫پاسخ به این پرسش که برای افزایش ایمنی سفرهای‬ ‫شب به ویژه در ناوگان عمومی چه باید کرد؟ توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه عامل انس��انی مهم ترین نقش‬ ‫را در تصادف ها دارد باید بررس��ی شود رانندگانی که‬ ‫در ش��ب فعالیت می کنند‪ ،‬چقدر تجربه کاری دارند‪.‬‬ ‫رانندگان جوان شاید تجربه الزم را برای شب نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬مس��ئله مهم دیگر س��رعت اس��ت‪.‬‬ ‫س��امانه کنترل سرعت به سپهتن وصل است اما این‬ ‫سامانه س��رعت کل مسیر را بررسی می کند درحالی‬ ‫که اگر س��رعت مجاز برای یک مس��یر در ش��ب ‪۹۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت است این سرعت در برخی مقاطع‬ ‫مانندپیچ ها و ش��یب ها ممکن اس��ت ‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬باشد‬ ‫که اگر اتوبوس با همان سرعت ‪ ۹۰‬وارد شود واژگون‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن س��رعت اتوب��وس باید به ط��ور مقطعی‬ ‫بررس��ی شود اما در س��پهتن فقط سرعت در لحظه‬ ‫تصادف ثبت می شود‪.‬‬ ‫ایوب شرافتی‬ ‫اماده به سیر شدن واگن های جدید رجا‬ ‫به مناسبت گرامی داشت دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬واگن های بازس��ازی و بهسازی شده‬ ‫جدید شرکت حمل ونقل ریلی رجا به ارزش ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫اماده سیر شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت حمل ونقل‬ ‫ریل��ی رجا‪ ،‬محمد رجبی‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت در حاش��یه‬ ‫بازدید مع��اون ناوگان و مدی��ران راه اهن جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران از واگن های بازسازی شده و در حال بازسازی و بهسازی‬ ‫این ش��رکت از مح��ل تبصره ‪ ۱۸‬گفت‪ :‬با ت�لاش همکاران در‬ ‫ش��رکت نوین صنعت رجا بعد از بازس��ازی کامل‪ ،‬شاهد اماده‬ ‫به س��یر بودن ‪ ۶‬واگن مسافری نوین از نوع واگن های ‪ ۴‬ستاره‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫محم��د رجب��ی از ویژگی های این نوع واگن ه��ا به افزایش‬ ‫س��رعت سیر از ‪ ۱۲۰‬کیلومتر به ‪ ۱۴۰‬کیلومتر بر ساعت اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬ای��ن واگن های دارای کوپه ه��ای ‪ ۴‬تخته همراه‬ ‫با س��امانه صوتی و تصوی��ری ‪ ،IPTV‬تهویه مطبوع با قابلیت‬ ‫تنظی��م درجه‪ ،‬س��امانه احض��ار مهماندار‪ ،‬طراح��ی جدید در‬ ‫میزه��ای پذیرایی داخل کوپه (میز یک نف��ره) و طراحی زیبا‬ ‫در کوپه ها هس��تند‪ .‬وی به اماده سازی یک واگن دیگر بعد از‬ ‫بازس��ازی در ش��رکت واگن پارس و اماده به سیر بودن ان نیز‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۵ :‬س��الن از این واگن های بازسازی شده ‪۳۲‬‬ ‫نفره و ‪ ۲‬س��الن ‪ ۴۴‬نفره و ارزش ریالی این بازسازی ها بیش از‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مدیرعامل رجا خاطر نش��ان کرد‪ :‬در همین زمینه ‪ ۳۸‬واگن‬ ‫پلور سبز بهسازی شده که ارزش ریالی این بهسازی نیز حدود‬ ‫‪ ۳۸‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬رجبی تغییر سامانه برق ‪ ۱۹‬دستگاه‬ ‫واگ��ن خودانرژی (گرمایش بخار) برای حذف واگن اس��تیم و‬ ‫محدودیت سرعت ‪ ۱۲۰‬کیلومتر با هزینه ای حدود ‪ ۷۶‬میلیارد‬ ‫ریال را از دیگر اقدام های انجام ش��ده در شرکت نوین صنعت‬ ‫رجا برش��مرد و گفت‪ :‬این واگن ها نیز با تغییرات انجام ش��ده‬ ‫و افزایش س��رعت به ‪ ۱۴۰‬کیلومتر در س��اعت اماده س��یر در‬ ‫خطوط ریلی کشور هستند‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر ش��اهد انتصاب مدیرعامل‬ ‫پیشین فروشگاه های زنجیره ای اتکا به سمت‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هر فرودگاه��ی امام‬ ‫خمین��ی (ره) بودیم که مدیرعاملی س��ازمان‬ ‫صنایع دریایی و مش��اور وزیر دف��اع در امور‬ ‫دریای��ی را در کارنامه خ��ود دارد‪ .‬انتقادهایی‬ ‫ب��ه این انتصاب از نظ��ر غیرتخصصی بودن او‬ ‫وارد است که در این نوشته به انها می پردازم‪.‬‬ ‫در زم��ان وزارت عباس اخون��دی‪ -‬که البته‬ ‫ب��ه عملکرد او نیز نقدهایی وارد بود‪ -‬بیش��تر‬ ‫انتصاب ه��ا از بدن��ه مجموعه ه��ا و از می��ان‬ ‫افرادی بود ک��ه در همان مجموعه ها خدمت‬ ‫کرده بودن��د‪ ،‬اما در مدیری��ت جدید‪ ،‬برخی‬ ‫انتصاب ها از بیرون و غیرتخصصی اس��ت‪ .‬این‬ ‫اتفاق درحالی می افتد که مدیران تحمیل شده‬ ‫و غیرتخصص��ی‪ ،‬مدت ه��ا زم��ان می خواهند‬ ‫ک��ه بخش های مختل��ف و کارکنان مجموعه‬ ‫تح��ت امر خود را بشناس��ند و ممکن اس��ت‬ ‫تا بخواهن��د خود را با مجموع��ه وفق دهند‪،‬‬ ‫تغییر کنند! درباره انتصاب اخیر و در پاس��خ‬ ‫ب��ه انتقادها نس��بت ب��ه این انتص��اب‪ ،‬گفته‬ ‫ش��ده که مدیرعامل جدید‪ ،‬یکی از برندهای‬ ‫صنعت هوانوردی است! پرسش این است که‬ ‫چگونه ممکن اس��ت نام ای��ن برند تاکنون به‬ ‫گ��وش اهالی صنعت حم��ل و نقل هوایی نیز‬ ‫نخورده باش��د؟ برند بودن را خروجی عملکرد‬ ‫افراد باید مش��خص کند‪ .‬در حادثه هواپیمای‬ ‫اوکرای��ن در دی‪ ،‬ش��اهد عملک��رد نامطلوب‬ ‫شرکت شهر فرودگاهی امام در متوقف نکردن‬ ‫پروازها یا تعطیلی چندساعته فرودگاه بودیم‬ ‫ک��ه انتظار می رفت در ای��ن زمینه بهتر عمل‬ ‫ش��ود‪ .‬درباره خروجی تجاری او نیز باید زمان‬ ‫بگذرد تا قضاوت کنیم‪ .‬برخی تصور می کنند‬ ‫اگر مدیری در یک بخش حمل ونقل به عنوان‬ ‫مثال صنایع دریایی کار کرده باشد‪ ،‬در بخش‬ ‫دیگری مانند هوانوردی نیز موفق خواهد بود‬ ‫درحال��ی که بخش های مختل��ف حمل ونقل‪،‬‬ ‫نیازمند مدیران تخصصی است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برخ��ی رس��انه های تخصصی حم��ل و نقل‪،‬‬ ‫خبرنگاران تخصصی برای بخش های مختلف‬ ‫خود ب��ه کار می گیرند‪ ،‬با این حال هنوز نگاه‬ ‫تخصص گرایی در انتصاب مدیران وجود ندارد!‬ ‫انتصاب های اخیر وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫مجموع رضایت بخش نیس��ت‪ .‬بیشتر افرادی‬ ‫که می ایند‪ ،‬ش��عارهای کلیش��ه ای مبنی بر‬ ‫اصالحات س��اختاری و‪ ...‬می دهند که در حد‬ ‫شعار اس��ت‪ .‬مدیران غیرتخصصی‪ ،‬تحمیلی و‬ ‫سفارش��ی‪ ،‬خود را در ش��عارها و وعده ها گم‬ ‫می کنند و س��طح مطالبه مردم را باال می برند‬ ‫اما خروجی انها صفر اس��ت که این مس��ئله‪،‬‬ ‫نارضایت��ی تولی��د می کند‪ .‬نظ��ام بزرگ ترین‬ ‫اس��یب را از ناحیه همین مدیران سفارش��ی‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫حمایت وزارت راه‬ ‫از تولید داخل‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬از تفکر تولید‬ ‫داخلی حمای��ت می کنیم و ب��اور داریم که‬ ‫مسیر توسعه و پیش��رفت‪ ،‬حرکت به سمت‬ ‫تولیدات داخلی و صنایع دانش بنیان است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد اسالمی در‬ ‫ایین تحویل ‪ ۲‬خودرو اتش نش��انی ساخت‬ ‫داخل به ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬رفتن ای��ران خودرو به س��مت‬ ‫دانش بنیان شدن و تبدیل به صنعت مستقل‬ ‫و غیر وابس��ته باعث ش��ده بتوان��د تولیدات‬ ‫متنوعی داشته باشد‪.‬‬ ‫انچ��ه ام��روز دیدی��م نش��انه حرکت به‬ ‫س��مت صنعتی دانش بنیان اس��ت و باید بر‬ ‫اساس طراحی و مهندس��ی و خلق فناوری‬ ‫بتوانیم به تولیدکننده مطرح در دنیا تبدیل‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫اس�لامی ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی از تفکر س��اخت داخل حمایت‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬یقین داریم تولید داخل‪ ،‬راه‬ ‫پیشرفت ماس��ت و از ان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫در صنع��ت حمل ونقل و عم��ران تنوعی از‬ ‫تجهی��زات را داری��م و ارزش اف��زوده ای��ن‬ ‫تجهی��زات مرب��وط به دانش فن��ی و قدرت‬ ‫تحلیل مهندسی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدوارم بتوانیم در صنایع‬ ‫دریای��ی‪ ،‬ریلی‪ ،‬جاده ای و صنعت فرودگاهی‬ ‫از تولیدات داخلی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزایش حوادث اتوبوس��ی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راه کشور‪ ،‬در‬ ‫روزهای اخیر برای اعمال نظارت های بیش��تر توافق‬ ‫کردند‪ .‬براساس اعالم سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬براس��اس توافق این ‪ ۲‬نهاد‪ ،‬اجرای ‪ ۴‬بند با‬ ‫موضوع ایمنی س��فرهای اتوبوسی در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫موضوع ماده نخست این توافقنامه‪ ،‬کنترل مضاعف‬ ‫سیس��تمی و فیزیکی راننده و ناوگان در مقابل همه‬ ‫پاس��گاه ها ازسوی پلیس راه در ساعت ‪ ۲۲‬تا ‪ ۷‬صبح‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس دومین بند این توافق‪ ،‬نظارت های‬ ‫میدانی در پایانه های مس��افربری و در طول مسیر با‬ ‫ایجاد گروه مشترک پلیس راهور و سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای تشدید می شود‪.‬‬ ‫بند س��وم توافق این ‪ ۲‬نهاد بر اجرای طرح تشدید‬ ‫و غربالگری س�لامت رانندگان مس��افربری با اولویت‬ ‫تس��ت اعتی��اد به طور مش��ترک ازس��وی پلیس راه‬ ‫و س��ازمان راه��داری تاکی��د دارد‪ .‬براس��اس بند ‪۴‬‬ ‫توافق یادش��ده‪ ،‬پلیس راه به م��وارد گزارش موردی‬ ‫تخلف های حمل ونقلی رانندگان و ناوگان مسافربری‬ ‫و باری گزارش شده از سوی عوامل سازمان راهداری‬ ‫رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫بر اساس توافق با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬ش��ب تا ‪ ۷‬صبح اتوبوس ها در مقابل پاس��گاه های پلیس رصد و‬ ‫کنترل می شوند‬ ‫این کارشناس حمل ونقل با اشاره به اینکه احتمال‬ ‫خس��تگی و خواب الودگی رانندگان در ش��ب بیشتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر مسافران‬ ‫در ش��ب ها در اتوبوس می خوابن��د‪ ،‬احتمال افزایش‬ ‫تلفات در س��وانح وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر جاده ها‬ ‫نی��ز با توجه ب��ه برخی ایرادهایی که دارند‪ ،‬ش��ب ها‬ ‫خطرناک تر می شوند و این مشکالت می توانند شدت‬ ‫تصادف ها را تش��دید کنند زیرا در ش��ب روش��نایی‬ ‫نداریم و دید محدود می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ناموفق بودن س��امانه سپهتن در‬ ‫کاهش تصادف ها یاداور ش��د‪ :‬ام��ار باالی تصادف ها‬ ‫نشان می دهد سپهتن سازکار مناسب و موفقی برای‬ ‫جلوگیری از تصادف ها نبوده است‪.‬‬ ‫محمودابادی یاداور شد‪ :‬س��پهتن می تواند امار و‬ ‫اطالعاتی بعد از تصادف برای بررس��ی س��انحه ارائه‬ ‫ده��د‪ ،‬به عنوان مثال اگر در س��انحه ای خس��تگی و‬ ‫خواب الودگی علت احتمالی تصادف باش��د‪ ،‬می توان‬ ‫از روی س��پهتن چهره راننده را بررسی کرد یا اینکه‬ ‫بررس��ی می شود که راننده از میزان ساعتی که مجاز‬ ‫به رانندگی اس��ت‪ ،‬تجاوز نکن��د‪ ،‬اما نمی تواند عاملی‬ ‫برای جلوگیری از تصادف باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه به دلیل اعتماد به س��پهتن و نیز‬ ‫ب��ا هدف کاه��ش زمان س��فر‪ ،‬توق��ف اتوبوس ها در‬ ‫پاسگاه ها در سال های اخیر لغو شده بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به هر حال توقف در پلیس راه ها باعث افزایش زمان‬ ‫س��فر و افزایش خستگی مس��افر می شد و فرض این‬ ‫بود که این مس��ئله‪ ،‬زمان س��فر را طوالنی می کند و‬ ‫می تواند خستگی راننده را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫محموداب��ادی ادامه داد‪ :‬البت��ه من نیز معتقدم در‬ ‫هر پلیس راهی الزم نیست راننده توقف داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر کنترل های مختلفی انجام ش��ود‪ ،‬ش��اید این کار‬ ‫مطلوب باش��د اما اینکه فقط در پاس��گاه توقف کند‬ ‫و دفترچه او کنترل ش��ود‪ ،‬در پیش��گیری از سانحه‬ ‫اثربخش نیس��ت‪ .‬اگر بحث خستگی و خواب الودگی‬ ‫باش��د‪ ،‬این کار شاید بتواند راننده را نیم ساعت بیدار‬ ‫نگه دارد‪ ،‬نه بیشتر‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دود مدیران‬ ‫سفارشی در‬ ‫چشم کشور‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سیل همچنان در کمین سیستان و بلوچستان‬ ‫ویالسازی در لواسان‬ ‫متوقف شد‬ ‫امام جمعه لواس��انات از توقف س��اخت و ساز در‬ ‫ش��هرک ویالیی نش��ین کالک لواس��ان در شمال‬ ‫ته��ران با دس��تور مقام ه��ای قضایی خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬حجت االس�لام سید سعید لواسانی با‬ ‫انتش��ار بنر مربوط به توقف ساخت و ساز در کالک‪،‬‬ ‫در توییتر نوشت‪« :‬اینجا کالک لواسان است‪ ،‬روزی‬ ‫هرچه درباره ان می پرسیدم‪ ،‬می گفتند هیچ نپرس‬ ‫و م��ا را گرفت��ار نکن‪ .‬روزی که ب��رای بازدید رفتم‪،‬‬ ‫ترس و اضطراب از چهره متولیان می بارید‪ .‬چه قدر‬ ‫عدالت مسیر س��ختی را پیمود تا به اینجا رسید؟‪...‬‬ ‫در زمینه مبارزه با زمین خواری و ساخت وسازهای‬ ‫غیرمج��از در ای��ن منطقه خبرهای بهت��ری در راه‬ ‫اس��ت‪ ».‬س��اخت ش��هرک ویالیی کالک در میان‬ ‫مخالفت های فراوان از س��ال ‪ ۹۵‬در نزدیکی س��د‬ ‫لتیان اغاز شده بود؛ سدی که بیش از ‪ ۳۰‬درصد اب‬ ‫شرب پایتخت را تامین می کند‪ .‬به عقیده منتقدان‪،‬‬ ‫ش��هرک ویالیی کالک از نمادهای بارز تخلف های‬ ‫ساختمانی در نقاط خوش اب و هوای شمال تهران‬ ‫اس��ت و بهره برداری از ان‪ ،‬یکی از مهم ترین منابع‬ ‫تامین اب ش��رب ته��ران را با خطر ج��دی روبه رو‬ ‫می کن��د‪ .‬پس از انقالب‪ ،‬ش��ورای عالی امنیت ملی‬ ‫برای جلوگیری از الودگی اب س��د لتیان ابالغ کرد‬ ‫زمین های کالک باید از محدوده ش��هری لواس��ان‬ ‫خارج ش��ود‪ .‬ب��ا این حال برخی س��ودجویان اقدام‬ ‫ب��ه خریداری این زمین ها ک��رده و با تبانی با برخی‬ ‫مس��ئوالن شهری‪ ،‬بدون دریافت مجوزهای قانونی‬ ‫الزم‪ ،‬نسبت به تفکیک زمین های کالک به قطعات‬ ‫‪ ۲‬هزار متری و سپس ساخت و ساز در زمین هایی با‬ ‫ابعاد مختلف اقدام کردند‪ .‬با ورود نهادهای نظارتی‬ ‫و مخالفت ش��ورای عالی شهرس��ازی در س��ال ‪۸۹‬‬ ‫روند پیش��رفت پروژه کالک ک��ه در ان زمان بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬س��اختمان ان به مرحله سفیدکاری رسیده‬ ‫ش سازندگان‬ ‫بود‪ ،‬متوقف ش��د‪ ،‬با این حال کشمک ‬ ‫ب��ا نهادهای قانونی ادامه داش��ت و انها بار دیگر کار‬ ‫ساخت ویالها را در کالک اغاز کرده بودند‪ .‬شهردار‬ ‫و چند عضو ش��ورای ش��هر لواسان هفته گذشته به‬ ‫اتهام دس��ت داشتن در ساخت و سازهای غیرمجاز‬ ‫در منطقه بازداشت شدند و خبر توقف فعالیت های‬ ‫ساختمانی در این شهرک ویالیی اعالم شده است‪.‬‬ ‫بخش��دار مرکزی نیکشهر در سیس��تان و بلوچستان با‬ ‫اشاره به مشکالت و خرابی های گسترده سیل اخیر در این‬ ‫منطقه گفت‪ :‬س��یل موجب تشدید فقر در بخش مرکزی‬ ‫نیکش��هر ش��ده و برای بازس��ازی راه ها و دسترس��ی های‬ ‫ج��اده ای در ای��ن مناطق نی��از ضروری به ماش��ین االت‬ ‫مکانیکی داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد بلوچ زهی درباره اخرین وضعیت‬ ‫مناط��ق س��یل زده بخش مرک��زی نیکش��هر اظهارکرد‪:‬‬ ‫بیش��ترین خسارت و خرابی س��یل اخیر به بخش راه های‬ ‫روستایی این منطقه وارد شد که هنوز به طور کامل میزان‬ ‫خسارت بررسی و اعالم نشده است‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اس��تفاده از تانکر به انها ابرس��انی می شود که متاسفانه با‬ ‫کمبود ماشین االت روبه رو هستیم و ان تعدادی که داریم‬ ‫هم فرسوده اند‪.‬‬ ‫بخش��دار مرکزی نیکش��هر با اش��اره به نیاز اساسی به‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت برای بازسازی خرابی های سیل‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر اساسی ترین نیاز ما به ماشین االت‬ ‫و تجهی��زات مکانیک��ی برای بازس��ازی زیرس��اخت های‬ ‫جاده ها‪ ،‬پل ها و س��یل بندها اس��ت که هرچ��ه زودتر باید‬ ‫بازس��ازی ش��وند تا بخش��ی از مش��کالت مردم سیل زده‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به ساخت سیل بند در روستاها‬ ‫‹ ‹بیشترین خسارت به زیرساخت های جاده ای‬ ‫زیرساخت های‬ ‫جاده های‬ ‫روستایی پیش‬ ‫از سیل نیز از‬ ‫وضعیت مناسبی‬ ‫برخوردار‬ ‫نبودند و جاری‬ ‫شدن سیل‬ ‫وضعیت را بدتر‬ ‫کرد‬ ‫وی با اشاره به اینکه سیل یک ماه گذشته جنوب استان‬ ‫سیس��تان و بلوچستان در ‪ ۴۰‬سال گذشته بی سابقه بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬زیرس��اخت های جاده های روستایی پیش از‬ ‫س��یل نیز از وضعیت مناس��بی برخوردار نبودند و جاری‬ ‫شدن سیل وضعیت را بدتر کرد‪.‬‬ ‫بخشدار مرکزی نیکشهر ادامه داد‪ :‬همه پل ها و بناهای‬ ‫بخ��ش مرکزی نیکش��هر در س��یل اخیر به ط��ور کامل‬ ‫تخری��ب ش��دند و اهالی ‪ ۶۸‬هزارنفری ای��ن مناطق برای‬ ‫تردد با مشکالت بسیاری روبه رو هستند که ما با امکانات‬ ‫و ماش��ین االت محدودی که در اختیار داریم توانس��تیم‬ ‫برای تردد اهالی روس��تاها مسیرهای جایگزین و انحرافی‬ ‫را بازگشایی کنیم‪.‬‬ ‫بل��وچ زه��ی عنوان کرد‪ :‬روس��تاهای «بنگلی س��ور» و‬ ‫«چاک��ری کچ» به دلیل قرار داش��تن در مس��یر رودخانه‬ ‫خس��ارت های بیش��تری را در بخش مس��کونی‪ ،‬دامداری‬ ‫و کش��اورزی متحمل ش��دند و برای امدادرس��انی به این‬ ‫روستاها نیاز به ماشین االت سنگین مکانیکی داریم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در زمینه س��اخت پل برای روس��تاهایی‬ ‫که در مسیر رودخانه قرار دارند و عرض رودخانه در برخی‬ ‫بخش ها به هزار متر نیز می رس��د با کمبود ماش��ین االت‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬این درحالی اس��ت که حجم خرابی ها و‬ ‫خسارت ها بسیار باال است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیل‪ ،‬مردم را فقیرتر کرده است‬ ‫بل��وچ زهی به ویرانی کش��اورزی و نابودی دامداری در‬ ‫بخش مرکزی نیکشهر در سیل اخیر اشاره کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به وضعیت موجود س��ال اینده مردم منطقه فقیرتر‬ ‫می ش��وند تا جایی که یکی از دام��داران که به ما مراجعه‬ ‫درحال حاض��ر اساس��ی ترین نی��از ما ب��ه ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫مکانیکی برای بازسازی زیرس��اخت های جاده ها‪ ،‬پل ها و سیل بندها‬ ‫اس��ت که هرچه زودتر باید بازس��ازی ش��وند تا بخشی از مشکالت‬ ‫مردم سیل زده برطرف شود‬ ‫ک��رده ب��ود می گفت ‪ ۱۹‬دامی که داش��ته در س��یل تلف‬ ‫شده اند و این ضرر مالی برای مردم بی بضاعت اینجا یعنی‬ ‫از دست دادن همه زندگی شان‪.‬‬ ‫بخش��دار مرکزی نیکش��هر بیان کرد‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫کشاورزان با توجه به بارندگی خوبی که داشتیم کشت های‬ ‫خوبی داشتند که متاسفانه سیل پیش از برداشت‪ ،‬همه را‬ ‫نابود کرد و همه باغ ها و قنات ها نیز ویران شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در جنوب اس��تان سیستان بلوچستان بیشتر‬ ‫ش��هرها و روس��تاها در کنار رودخانه واقع شده اند چرا که‬ ‫زندگی و اقتصاد این مردم وابس��ته به اب است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل بیش��ترین خس��ارت س��یل را مردم جنوب اس��تان‬ ‫متحمل ش��دند و تجهیزات اب و ب��رق‪ ،‬قنات‪ ،‬زمین های‬ ‫کش��اورزی و جاده ها که در کنار رودخانه ها قرار داشتند‪،‬‬ ‫همگی نابود ش��دند‪ .‬بخش��دار مرکزی نیکش��هر با اشاره‬ ‫به خس��ارت به زیرس��اخت های مس��کونی بخش مرکزی‬ ‫نیکش��هر افزود‪ :‬تخریب و اس��یب خانه ه��ای این منطقه‬ ‫بیش��تر بر اثر فرسودگی اس��ت چراکه خانه های روستایی‬ ‫که در ارتفاعات کوهس��تانی هم بودند‪ ،‬دچار ش��کاف در‬ ‫سقف و دیوارها شدند و بعد از راه ها و کشاورزی بیشترین‬ ‫خسارت را در بخش واحدهای مسکونی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ابرسانی به بیش از ‪ ۳۰‬روستا با تانکر‬ ‫بلوچ زهی ادامه داد‪ :‬ش��بکه ابرس��انی روستاهای بخش‬ ‫مرکزی شهرس��تان نیز دچار اس��یب شدند و هنوز بعد از‬ ‫س��یل باالی ‪ ۳۰‬روستا بدون ش��بکه ابرسانی هستند و با‬ ‫نشست تعاملی مدیران روابط عمومی ذوب اهن اصفهان و صدر تامین‬ ‫در نشس��تی با حضور «محس��ن بیدی» مدیر روابط‬ ‫عمومی هلدینگ صدر تامین‪« ،‬علیرضا امیری» مدیر و‬ ‫سرپرستان روابط عمومی ذوب اهن اصفهان ‪ 15‬بهمن‬ ‫م��اه‪ ،‬برنامه ها و اقدامات ای��ن مدیریت مورد ارزیابی و‬ ‫تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫«محسن بیدی» با مثبت ارزیابی کردن اهم اقدامات‬ ‫مدیری��ت روابط عمومی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مدیریت با داشتن نیروهای توانمند یکی از سرامدترین‬ ‫روابط عمومی های تابعه صدر تامین و کشور است‬ ‫مدی��ر روابط عمومی «ص��در تامی��ن» هماهنگی و‬ ‫هم افزای��ی رواب��ط عمومی های تابعه ای��ن هلدینگ را‬ ‫خواس��تار ش��د و افزود‪ :‬با برنامه های منسجم و جامع‬ ‫که ارتباطات س��ازمانی را در س��طوح مختلف پوشش‬ ‫دهد می توان مشکالت عمده شرکت ها را برطرف کرد‪.‬‬ ‫مشاور ارشد مطبوعاتی و پارلمانی ذوب اهن در این‬ ‫نشست بر ضرورت ارتقای ارتباطات اجتماعی و تعامل‬ ‫رسانه ای شرکت های گروه شستا تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکت��ر علی راع��ی دبیر ش��ورای هماهنگ��ی روابط‬ ‫عمومی های شس��تا در اس��تان اصفهان در این نشست‬ ‫با تاکید بر گس��ترش ارتباطات رس��انه ای و منطقه ای‬ ‫گفت‪ :‬روابط عمومی ذوب اهن اصفهان ارتباط گسترده‬ ‫و بس��یار خوبی با رسانه ها داش��ته و دارد که شایسته‬ ‫تقدی��ر اس��ت و دیگر ش��رکت ها نیز بای��د الگوبرداری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ذوب اهن نیز در این نشس��ت با‬ ‫تش��ریح راهبردهای ارتباطی‪ ،‬تبلیغاتی و رسانه ای این‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برنامه های مدیری��ت روابط عمومی‬ ‫ذوب اهن در سال جاری براس��اس و در راستای برنامه‬ ‫کالن شرکت تدوین و در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همکاران این مدیری��ت با تالش در خور‬ ‫تحس��ین به بازت��اب اه��داف‪ ،‬برنامه و دس��تاوردهای‬ ‫شرکت در رسانه های جمعی پرداختند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بل��وچ زهی عنوان کرد‪ :‬بنده��ای ابی که ذخیره گاه اب‬ ‫م��ردم محروم منطقه بود‪ ،‬در س��یل اخیر به طور کامل از‬ ‫بی��ن رفتند و درحال حاض��ر در بخش های باالی ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نفر جمعیت‪ ،‬بدون ذخیره اب مانده اند‪ .‬بیش��تر روس��تاها‬ ‫حیاتشان با همین بندگاه هاست که کارکرد سد را دارند و‬ ‫حاال با تخریب انها از نظر تامین اب مصرفی با مش��کالت‬ ‫مختلفی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه با وج��ود حجم ب��االی تخریب در‬ ‫زیرس��اخت های منطقه و کمبود ماش��ین االت مکانیکی‬ ‫اس��تان‪ ،‬اس��تان های دیگر ب��رای کم��ک نیامدند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ماش��ین االت اس��تانی در اختی��ار مناطق س��یل زده قرار‬ ‫گرف��ت ول��ی به دلیل حج��م باالی تخریب ج��اده انتظار‬ ‫می رفت اس��تان های دیگر در این زمینه به ما امدادرسانی‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫بل��وچ زهی از دیگر نیازهای مناطق س��یل زده را ایجاد‬ ‫سیل بند در بسیاری از روستاهای کنار رودخانه ها دانست‬ ‫و افزود‪ :‬سیل بند این روستاها به طور کامل تخریب شدند‪.‬‬ ‫با هر بارندگی روس��تاها در معرض س��یل قرار دارند و باید‬ ‫در کمترین زمان ممکن این سیل بندها بازسازی شوند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬نیاز دیگر ما به لوله برای لوله گذاری در‬ ‫بخش ابرس��انی به مناطق روستایی است چراکه همه این‬ ‫لوله ها در سیل از بین رفته اند‪.‬‬ ‫بل��وچ زه��ی ادام��ه داد‪ :‬از مس��ئوالن تقاض��ا داریم به‬ ‫کش��اورزان و دامداران‪ ،‬چه کسانی که بیمه هستند و چه‬ ‫کس��انی که بیمه نیس��تند‪ ،‬برای جبران خسارت هایشان‬ ‫کمک شود و این را در نظر بگیرند که مردم جنوب استان‬ ‫فقیرند و تنها منبع درامدش��ان چند دام و مقداری زمین‬ ‫کشاورزی بود که در سیل از بین رفت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 9‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫پیاپی ‪2784‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از نیمه نخست جشنواره فیلم فجر‬ ‫وقتی پای بازار سیاه بلیت به جشنواره باز می شود‬ ‫در حال��ی بی��ش از نیم��ی از زمان برگزاری س��ی و‬ ‫هش��تمین جش��نواره ملی فیلم فجر گذش��ته است و‬ ‫تنه��ا دو روز دیگر به پایان این رویداد س��ینمایی باقی‬ ‫مانده است که روز جمعه شلوغ ترین و پراتفاق ترین روز‬ ‫سینمای رسانه ها بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نمایش فیل��م جدی��د ابراهیم‬ ‫حاتمی کیا و برگزاری نشس��ت پرسش و پاسخ جنجالی‬ ‫فیل��م‪ ،‬روز جمعه را به داغ ترین روز جش��نواره از لحاظ‬ ‫خبری کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ب��ا کامل ش��دن مراحل فن��ی فیلم‬ ‫«خورش��ید» س��اخته مجید مجی��دی و نمایش ان در‬ ‫برخی از س��ینماهای سطح ش��هر خبرهایی از کیفیت‬ ‫باالی این فیلم س��ینمایی به گوش می رس��د که نشان‬ ‫می دهد خالق «بچه های اسمان» این بار با «خورشید»‬ ‫طلوع کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خداحافظی قریبیان از سینما‬ ‫‹ ‹بازار سیاه تا ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫یک��ی از اتفاق های عجیب و تکراری جش��نواره فیلم‬ ‫فجر که هر س��ال ش��اهد ان هس��تیم رونق بازار سیاه‬ ‫فروش بلیت فیلم های جش��نواره است‪ .‬با رونق روزهای‬ ‫میان��ی و تبلی��غ دهان به ده��ان مخاطبان جش��نواره‬ ‫تقریبا تکلیف فیلم های مطرح جش��نواره روشن شده و‬ ‫مخاطبان برخی از فیلم ها بیش��تر است‪ .‬همین مسئله‬ ‫باعث می ش��ود بلیت هایی که روزهای قبل از برگزاری‬ ‫جش��نواره توسط س��ایت جش��نواره به فروش رسیده‬ ‫اس��ت مجدد توسط س��ودجویان در بازار سیاه و توسط‬ ‫س��ایت هایی مثل دیوار به فروش برسد و همین مسئله‬ ‫سبب شده نرخ بلیت نمایش برخی از فیلم ها تا ‪ ۲۰‬برابر‬ ‫نرخ اصلی یعنی حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به فروش برسد‪.‬‬ ‫علی سرتیپی تهیه کننده و پخش کننده مطرح سینما‬ ‫با اش��اره به بازار س��یاه بلیت های جش��نواره به‬ ‫گف��ت‪ :‬این اتفاق هر س��ال برای فیلم ه��ا می افتد‪ .‬تنها‬ ‫کس��ی که این وسط از گران فروشی در بازار سیاه نفعی‬ ‫نمی ب��رد صاحب اثر و تهیه کننده اس��ت و تنها دالالن‬ ‫سود می برند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬اگر برای تمام��ی بلیت های به‬ ‫فروش رفته یک کد رهگیری می گذاش��تند که صاحب‬ ‫اصلی بلیت مش��خص می شد انوقت دیگر شاهد فروش‬ ‫بلیت ها در بازار سیاه نبودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سانس های ویژه بالی جان فیلم ها‬ ‫ب��ازار س��انس های ویژه ه��م در روزهای جش��نواره‬ ‫حسابی داغ است و برخی از فیلم ها با توجه به استقبال‬ ‫مخاطبان به سانس اضافه کشیده می شوند‪.‬‬ ‫مدیر امور س��ینماهای جش��نواره فیلم فج��ر از ‪۱۴‬‬ ‫س��انس فوق العاده در روز هفتم جشنواره سی و هشتم‬ ‫برای ‪ ۵‬فیلم پرمخاطب جشنواره خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم‬ ‫فجر درباره س��انس های فوق العاده روز هفتم جشنواره‬ ‫س��ی و هشتم گفت‪ :‬فیلم های «روز صفر» سعید ملکان‬ ‫در س��ینماهای مگامال‪ ،‬ازادی در س��ه س��الن و راگا‪،‬‬ ‫«درخت گردو» محمدحس��ین مهدویان در سینماهای‬ ‫ازادی دو سالن‪ ،‬فجر اسالمش��هر و گالریا‪« ،‬خورشید»‬ ‫مجید مجیدی در س��ینماهای ایران مال و فرهنگ یک‪،‬‬ ‫«ش��نای پروانه» محمد کارت در س��ینماهای استقالل‬ ‫و کیان و «س��ه کام حبس» س��امان س��الور در سینما‬ ‫کوروش به سانس فوق العاده رسیدند‪.‬‬ ‫در همین رابطه غالمرضا موس��وی تهیه کننده سینما‬ ‫ک��ه با فیل��م «قصیده گاو س��فید» در بخش مس��ابقه‬ ‫سینمای ایران حضور دارد در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با انتقاد از تعداد باالی سانس های نمایش فیلم ها گفت‪:‬‬ ‫نمایش فیلم های جشنواره در سانس های ویژه به اقتصاد‬ ‫فیلم ها ضربه می زند‪ .‬باید س��از کاری ترتیب داده ش��ود‬ ‫تا نمایش های جش��نواره مانند بسیاری از جشنواره های‬ ‫مط��رح دنیا محدود باش��د و مابق��ی نمایش ها به زمان‬ ‫اکران موکول شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فیلم ها در زمان نمایش در جشنواره‬ ‫با قضاوت های س��طحی روبه رو می شوند گفت‪ :‬خاصیت‬ ‫جش��نواره ها این است که نظرهای شتاب زده مخاطبان‬ ‫روی خ��وب دیده ش��دن یا ب��د بودن یک فیل��م تاثیر‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫در چنین فضایی قضاوت درس��ت درباره کیفیت یک‬ ‫فیلم خیلی دش��وار اس��ت و به همین دلی��ل برخی از‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا‪«:‬خروج» بیس��تمین فیلم من است و من بیست‬ ‫بار این باال امده ام‪ .‬چرا س��ال به س��ال سخت تر می شود چرا فضا را‬ ‫این ش��کلی کردید که مثل فش��ار قبر اس��ت‪ .‬انصاف کنید عمرم را‬ ‫بابت هر فیلم می گذارم برای هیچ فیلمی کم فروشی نکرده ام‬ ‫فیلم ها با وجود داش��تن کیفیت خ��وب مورد بی مهری‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬امیدوارم ساز کاری اندیشیده شود‬ ‫که نمایش های جش��نواره ای محدود تر برگزار ش��ود تا‬ ‫دیگر ش��اهد فروش بلیت در سانس های اضافه نباشیم‬ ‫و مخاطبان فیلم ها را در زمان اکران هم دنبال کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراض به سبک حاتمی کیا‬ ‫اما یکی از اتفاق های مهم جشنواره در نشست خبری‬ ‫فیلم س��ینمایی خروج اتف��اق افتاد‪ .‬جای��ی که بازیگر‬ ‫نقش اصلی برای همیش��ه از دنیای بازیگری و س��ینما‬ ‫خداحافظ��ی کرد و کارگردان همیش��ه معترض این بار‬ ‫پیکان حمله های خود را به سوی رسانه ها نشانه گرفت‪.‬‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا کارگردان فیلم سینمایی «خروج»‬ ‫با حضور در نشست رسانه ای جشنواره فیلم فجر‪ ،‬درباره‬ ‫متن و حاشیه این فیلم توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫ابراهی��م حاتمی کیا در پاس��خ به اینک��ه اگر به جای‬ ‫کاراکتر اصل��ی فیلم «خروج» بودید به رئیس جمهوری‬ ‫چه می گفتید‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این است که این پانورامای‬ ‫اینجا کمی فش��ار م��ی اورد‪ .‬گویا هرچه س��ن ما باالتر‬ ‫می رود فیلمسازی سخت تر می شود و توقع ها هم باالتر‬ ‫م��ی رود‪ .‬در ‪ 20‬دقیقه ابتدای��ی فیلم می گفتیم که این‬ ‫کش��اورزان چه می خواهند ب��ه رئیس جمهوری بگویند‬ ‫حت��ی در اخر فیلم هم حرف انها از زبان کامبیز دیرباز‬ ‫گفته می شود‪.‬‬ ‫حاتمی کی��ا درب��اره پایان بن��دی فیل��م و اعمال نظر‬ ‫سفارش��ی در این زمینه گفت‪ :‬این پایان بندی تحمیلی‬ ‫نبود و مسئولیتش را می پذیرم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه در‬ ‫زمان «دیده بان» گفته از کس��ب سیمرغ عذاب وجدان‬ ‫می گیرد و اگر بلی این فیلم سیمرغ بگیرد عذاب وجدان‬ ‫می گی��رد یا نه؟ بیان کرد‪ :‬من ت��ا لحظه اخر هرچقدر‬ ‫سیمرغ بگیرم همه را نگه می دارم‪.‬‬ ‫حاتمی کیا در پاس��خ به سوال خبرنگاری که پرسیده‬ ‫بود چرا با س��اخت این فیلم ش��وخی عمدی با سینما‬ ‫داش��ته اید‪ ،‬گفت‪ :‬این را نمی دانم‪ .‬رفتن به سراغ فیلمی‬ ‫که در روستا باشد برایم جذاب و مسئله بود می خواستم‬ ‫از این مرکز دربیایم‪.‬‬ ‫بازی کردن با بازیگران��ی که تجربه های زیادی دارند‬ ‫بس��یار لذت بخش بود‪ .‬س��فر با تراکت��و ِر انها از خاطرم‬ ‫نمی رود االن هم که ن��گاه می کنم از این همراهی انها‬ ‫لذت می برم ‪.‬‬ ‫حاتمی کیا در پاسخ به پرسشی که چرا در این دولت‬ ‫فیلم را س��اخته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هر دولتی بیاید همین‬ ‫بحث مطرح است‪.‬‬ ‫البته خوب اس��ت بدانید ایده این فیلم از س��ال ‪۸۹‬‬ ‫شروع ش��د که انطور که می خواهم شکل نمی گرفت تا‬ ‫امروز‪ .‬من همه فیلم هایم در ادامه هم هستند و نمی توان‬ ‫گفت «خروج» تنها در ادامه «گزارش یک جشن» است‪.‬‬ ‫قریبیان درباره نقش��ش گفت‪ :‬من نقش های معترض‬ ‫را خیل��ی دوس��ت دارم‪ ،‬چون خودم معترض هس��تم‪.‬‬ ‫«خ��اک»‪« ،‬گوزن ه��ا»‪« ،‬س��فیر»‪« ،‬س��ناتور» همگی‬ ‫نقش های معترضی بودند و من این نقش های را بس��یار‬ ‫دوست دارم‪ .‬خود من درحال حاضر یک بخشی هستم‪.‬‬ ‫حاتمی کیا در پاسخ به اینکه فیلم در بین ارای مردمی‬ ‫حضور ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من این را یک ش��وخی بزرگ‬ ‫می دانم و واقعیت این اس��ت اص ً‬ ‫ال امکان ندارد و محال‬ ‫ممکن اس��ت این اتفاق رخ داده باش��د‪ .‬به نظر می اید‬ ‫امسال یک مهندسی به ظاهر ساده اما پیچیده رخ داده‬ ‫اس��ت اما ایرادی ندارد‪ ،‬من همه را به زمان می سپارم و‬ ‫زمان اس��ت که ثابت می کند چه فیلمی می ماند و چه‬ ‫فیلمی نه‪ .‬کاش هیاتی برای رسیدگی به کسانی که این‬ ‫هیات را در دست دارند‪ ،‬تشکیل شود اما در هر حال من‬ ‫لذت می برم از مشتی که این دوستان زدند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان «بوی پیراه��ن یوس��ف» در ادامه درباره‬ ‫انتقاداتی که نسبت به «خروج» در روزهای اخیر مطرح‬ ‫شده است بیان کرد‪ :‬من نگران هجمه ها نبودم‪ .‬همیشه‬ ‫ای��ن موضوع وجود دارد انواع طیف های مختلف مخالف‬ ‫وجود دارد‪ .‬برخی می توانند فیلم را دوست داشته باشند‬ ‫برخی نه‪ .‬اما از بی ادبی خوشم نمی اید‪.‬‬ ‫وی س��پس خطاب ب��ه هجمه کنن��دگان گفت‪ :‬گناه‬ ‫ما چیس��ت که فیلم می س��ازیم؟ چرا دادگاه تش��کیل‬ ‫می ش��ود؟ چرا جنس نوش��ته ها و واکنش ها دادگاهی‬ ‫شده است‪ .‬این چه زبان بی حیایی برای من سرباز است؟‬ ‫چرا بی حیا می شویم؟ به من می گویند دهه ات گذشته؛‬ ‫جمل��ه خودم را به خودم پس می دهید؟ روزی که علی‬ ‫حاتمی رفت ایا جایش پر ش��د؟ ما کن��ار برویم؟ لذت‬ ‫می برید از این رفت��ار؟ از این ور و ان ور این واکنش ها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫حاتمی کیا تاکید کرد‪ :‬من از این فضا دلخورم‪«.‬خروج»‬ ‫بیس��تمین فیلم من اس��ت و من بیس��ت ب��ار این باال‬ ‫امده ام‪ .‬چرا س��ال به سال سخت تر می شود چرا فضا را‬ ‫این شکلی کردید که مثل فشار قبر است‪ .‬انصاف کنید‬ ‫عمرم را بابت ه��ر فیلم می گذارم برای هیچ فیلمی کم‬ ‫فروشی نکرده ام‪.‬‬ ‫به نظر ساده می اید تراکتور را میان خیابان بیندازید‬ ‫ولی چرا اینگونه با بی حیایی حرف می زنید‪ .‬چرا به من‬ ‫گیر می دهید؟ این اشکال بزرگ است‪ ،‬از کنار هم بودن‬ ‫افتخار کنید ما سربازان فرهنگی این نظام هستیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه فرامرز قریبی��ان اظهار ک��رد‪ :‬من معتقدم‬ ‫این فیلم بهترین کار کارنامه من اس��ت‪ .‬من وقتی این‬ ‫فیلمنام��ه را خواندم دوس��ت داش��تم‪ .‬در این ‪ 7‬س��ال‬ ‫پیشنهادهای زیادی شد‪ ،‬از هیچ کدام خوشم نیامد دلم‬ ‫می خواس��ت با کاری که دوست دارم حرفه ام را خاتمه‬ ‫دهم و وقتی این فیلمنامه را خواندم دیدیم این فرصت‬ ‫پیش امده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬می دانس��تم فیلم زحمت زیادی دارد فقط‬ ‫یک ماه تمرین تراکتورسازی کردم بنابراین این فیلم را‬ ‫دوست داشتم‪.‬‬ ‫هم��کاری به دلی��ل زیبای��ی فیلمنامه ایجاد ش��د و‬ ‫بالفاصله پیش��نهاد بازی را پذیرفتم‪ .‬حاال اعالم می کنم‬ ‫این اخرین فیلم من در س��ینما بود و دیگر خداحافظی‬ ‫می کن��م چون دیگ��ر حوصله بچه ب��ازی و غرض ورزی‬ ‫مسئوالن سینمایی را ندارم‪.‬‬ ‫حاتمی کی��ا درب��اره فاصل��ه گرفت��ن از س��ینمای‬ ‫همیشگی اش بیان کرد‪ :‬من همه نوع فیلمی ساخته ام و‬ ‫تجربیات مختلفی در ژانرها مختلف دارم‪ .‬سینما مسئله‬ ‫م��ن اس��ت‪ .‬این چش��م های انصاف کجاس��ت‪ .‬ما برای‬ ‫ساخت این فیلم در شهرستان زحمت زیادی کشیدیم‬ ‫و من تالش کردم سینما بسازم و همیشه هم این تجربه‬ ‫برای من زیباست‪.‬‬ ‫کارگردان «اژانس شیش��ه ای» درباره اینکه ایا فیلم‬ ‫ش��ما به این معناست که نظام اسالمی بعد از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫هنوز س��ازکاری برای اعتراض مردمی ارائه نکرده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬چراکه نه؟ هنوز این مس��یر را پی��دا نکردیم در‬ ‫فرانس��ه این اتفاق چند ماه اس��ت رخ می دهد ما هنوز‬ ‫جایگاهی پیدا نکردیم که بر همین اساس کل نظام زیر‬ ‫س��وال نرود که به حق هم هست وقتی می خواستم این‬ ‫فیلمنامه را شروع کنم قضیه ابان ماه پیش نیامده بود‪.‬‬ ‫ش��دت تحوالت به قدری بود که مثل اصحاب کهف‬ ‫ش��ده بودیم‪ ،‬به نظرم این مطالبه گری باید اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫امی��دوارم با امدن س��ازکارهای پارلمانی جدید راهکار‬ ‫پیدا شود‪ .‬که باید پاسخگو باشند خوشحالم که سهمی‬ ‫در این مطالبه گری داشته ام‪.‬‬ ‫حاتمی کیا درباره تصمیم گیری برای س��اخت فیلمی‬ ‫درباره ش��هید قاسم س��لیمانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی دانم‪.‬‬ ‫ارزویم این است که فیلم ایشان را بسازم ولی نمی دانم‬ ‫چه پیش می اید‪.‬‬ ‫زمان��ی ارزوی��م این بود ک��ه درباره ش��هید چمران‬ ‫فیلم بس��ازم اما عالقه مند هس��تم درباره زندگی سردار‬ ‫سلیمانی هم حتماً فیلمی بسازم‪.‬‬ ‫وی درب��اره پول س��اختن با بودجه نه��ادی که اماج‬ ‫حمالت است‪ ،‬گفت‪ :‬نمی دانم اوج چه عصبیتی را ایجاد‬ ‫کرده و چه نانی از ش��ما خورده است جای شما را تنگ‬ ‫کرده است؟ این نهاد به دلیل کمکاری جاهای دیگر کار‬ ‫می کند انگار برای ارش��اد موضوعات دفاع مقدس و …‬ ‫اهمیت��ی ندارد اما جایی پیدا ش��ده و پول می دهد چرا‬ ‫این را مش��کل می دانید من که می دانم مش��کل نیست‬ ‫این عصبیت از جای دیگر نشات می گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره اکران نش��دن فیلم «گزارش یک جشن»‬ ‫و اینکه خودش جلو نمایش داده نش��دن فیلم را گرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬دروغ محض و کذب است‪ .‬اف بر کسی که‬ ‫گفته من جلو اکران فیلمم را گرفته ام‪ .‬من همه فیلم ها‬ ‫را دوست دارم و «گزارش یک جشن» هم متعلق به ان‬ ‫زمانه است و این طرف و ان طرف هم ندارد‪.‬‬ ‫قریبیان در پاس��خ به س��وال مج��ددی درباره دالیل‬ ‫خداحافظ��ی اش از بازیگ��ری گف��ت‪ :‬یکب��ار دلیلش را‬ ‫عرض کردم‪ .‬مس��ائلی پشت پرده است که به گوش ادم‬ ‫می رسد و باعث ناراحتی من می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من س��ال هاس��ت در جش��نواره ش��رکت‬ ‫نمی کردم اما به دلی��ل این فیلم و اتفاقاتی که در چند‬ ‫روز گذشته افتاد و ابتدا از فیلم تعریف می کردند اما در‬ ‫دو س��ه روز گذش��ته نظرات منفی مطرح شد و فیلم را‬ ‫زدن��د البته معتقدم اینها منتقدان دولتی هس��تند‪ .‬اگر‬ ‫فیل��م را از ارای مردم��ی دراوردند چرا برایش س��انس‬ ‫فوق العاده می گذارند‪ .‬قبال هم این اتفاق افتاده و مربوط‬ ‫به این جشنواره نیس��ت‪ .‬این بار وقتی دیدم در این دو‬ ‫سه روز این اتفاق ها افتاد به اقای صالحی زنگ زدم که‬ ‫به جشنواره می ایم و به سواالت هم پاسخ می دهم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی با مش��ارکت در تولید ‪۶‬‬ ‫فیلم حاضر در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر‪،‬‬ ‫در این دوره از جش��نواره حض��ور دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ۶ ،‬فیل م س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم‬ ‫فج��ر که در بخش های س��ودای س��یمرغ و نگاه نو‬ ‫پذیرفته ش��ده اند با حمایت بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫تولید شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹درباره سینما و تاریخ‬ ‫کیوان علی محمدی در همکاری تازه اش با علی‬ ‫اکبر حیدری فیلم «سینما شهر قصه» را به سودای‬ ‫سیمرغ رسانده است‪ .‬از بازیگران این فیلم می توان‬ ‫ب��ه حامد کمیلی‪ ،‬اناهیت��ا درگاهی‪ ،‬بابک کریمی‪،‬‬ ‫ف��رخ نعمتی‪ ،‬س��یاوش مفیدی‪ ،‬روی��ا میرعلمی‪،‬‬ ‫حمیدرضا پگاه‪ ،‬علی اوجی‪ ،‬افشین هاشمی‪ ،‬هدیه‬ ‫تهرانی و مرحوم جمشید مشایخی اشاره کرد‪ .‬این‬ ‫فیلم به تهیه کنندگی عل��ی اکبرحیدری و کیوان‬ ‫علی محم��دی‪ ،‬محمدرضا مصباح و با مش��ارکت‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی تهیه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک فیلم اجتماعی‬ ‫غالمرضا موسوی‬ ‫‹ ‹امید در بزنگاه ناامیدی‬ ‫علی سرتیپی‬ ‫هنرمن��دان ایرانی و ایتالیایی که حاال مدتی اس��ت در پروژه ای‬ ‫ِ‬ ‫مش��ترک در کنار هم ق��رار گرفته اند تا با خلق اث��اری در ظاهر‬ ‫به زیباس��ازی ش��هر تهران کمک کنند و در بع��دی عمیق تر بر‬ ‫یکرنگی مردم جهان تاکید کنند‪ ،‬مشکالت سیاسی و دغدغه های‬ ‫بین المللی را مانعی برای در کنار هم قرار گرفتن‪ ،‬نمی بینند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬یک سال‪ ،‬دو هنرمند‪ ،‬دو اثر برای دو ماه»‬ ‫رویداد فرهنگی اس��ت که توس��ط س��فارت ایتالیا در تهران و با‬ ‫هم��کاری نهادهای داخلی طراحی ش��ده و اخیرا ً نیز از س��ومین‬ ‫پروژه خود رونمایی کرده اس��ت‪ .‬پروژه ای که قرار اس��ت هم پُلی‬ ‫فرهنگی باش��د میان کشورهای ایران و ایتالیا و هم فرصتی برای‬ ‫حرف زدن با مردم تهران ان هم به زبان هنر‪.‬‬ ‫ریکی ب��وی (‪ ،)Rikyboy‬هنرمند جوان ‪ ۲۴‬س��ال های که از‬ ‫کش��ور ایتالیا در این پروژه مشترک ش��رکت کرده‪ ،‬درباره تجربه‬ ‫حضور در ایران به ایس��نا می گوید‪ :‬پی��ش از این اص ً‬ ‫ال با فرهنگ‬ ‫ایرانی اش��نا نبودم‪ .‬اینج��ا همه چیز اینجا برایم جدید اس��ت و‬ ‫درس��ت همانند بچه ای که برای نخستین بار در مواجهه با برخی‬ ‫صحنه ها و موضوعات هیجان دارد‪ ،‬من نیز هیجان زده می شوم‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬برای حضور در ایران به شخصه چندان نگران‬ ‫نبودم‪ ،‬اما خانواد ه و اطرافیانم بس��یار نگران بودند؛ با این وجود از‬ ‫س��فارت ایتالی��ا در ایران این اطمینان را دادن��د که جای نگرانی‬ ‫نیستند و ایران و به ویژه تهران امن است‪.‬‬ ‫این هنرمند خاطرنش��ان می کند‪ :‬در این مدت در من تضادی‬ ‫ب��ه وجود امد؛ چراکه تهران پر از ادم های خوب و مهربان اس��ت‬ ‫چ کجای دنیا ندیده بودم و این‬ ‫که هی��چ گاه همانند انها را در هی ‬ ‫در حالی اس��ت که همیشه اخبار بس��یار بدی از این نقطه جهان‬ ‫می ش��نیدم‪ .‬االن فکر می کنم مردم کشورهای دیگر باید به ایران‬ ‫انگی��زه و امی��د دادن ب��ه بیم��اران ان ه��م در‬ ‫ش��رایطی که امیدی برای زنده ماندنش��ان وجود‬ ‫ندارد حس��ی انسان دوستانه و ش��ریف است ‪ .‬سارا‬ ‫پرس��تار ‪ ۳۵‬ساله و مجربی اس��ت که در فیلم «ابر‬ ‫باران��ش گرفته» چنی��ن ش��خصیتی را دارد‪« .‬ابر‬ ‫بارانش گرفته» عن��وان چهارمین فیلم بلند مجید‬ ‫برزگر در مقام کارگردان است که در بخش سودای‬ ‫سیمرغ سی وهش��تمین دوره جشنواره فیلم فجر‬ ‫نمایش داده می ش��ود‪ .‬این فیلم ب��ا حمایت بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی تولید شده است‪ .‬نازنین احمدی‪،‬‬ ‫مزدک میرعابدینی‪ ،‬علی ثانی فر و ارشیا نیک بین‬ ‫بازیگران اصلی فیلم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویارویی دونسل‬ ‫محمدرضا فرجی‬ ‫روزی که هنر و زیبایی برسیاست غلبه کند‬ ‫بیاین��د و با مردم ان حرف بزنند و خودش��ان انه��ا را از نزدیک‬ ‫بشناس��ند‪ .‬ریکی بوی همچنین در پاس��خ به این پرسش که فکر‬ ‫می کنید چقدر زبان هنر می تواند بر سیاست چیره شود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫اگر روزی هنر و زیبایی بتواند بر سیاس��ت غلبه کند‪ ،‬قطعا جهان‬ ‫زیبایی خواهیم داش��ت‪ ،‬اما این فقط یک رویا ست‪ .‬در عین حال‬ ‫باید به این نکته نیز توجه داش��ت که هنر به یک ش��یوه به سراغ‬ ‫افراد نمی رود و هر کسی برداشت های خاص خودش را از یک اثر‬ ‫هنری دارد؛ بنابراین از طریق هنر نمی توان همه نگاه ها را یکسان‬ ‫کرد‪ .‬او همچنین درباره اثری که برای این پروژه خلق کرده است‪،‬‬ ‫اظه��ار می کند‪ :‬به طور کلی پیش از این از فرهنگ ایرانی و نحوه‬ ‫نوش��تن انها اصال ش��ناختی نداش��تم‪ ،‬اما االن تالش می کنم که‬ ‫اث��ارم را به نوعی با الفبای ایرانی تلفیق کنم و در واقع می خواهم‬ ‫حالت های حروف فارسی را در اشکالی که می کشم به کار ببرم‪.‬‬ ‫فیل��م « مغز اس��تخوان» دومین اث��ر حمیدرضا‬ ‫قربان��ی درمقام کارگردانی اس��ت‪ .‬نویس��نده این‬ ‫فیلم عل��ی زرن��گار و تهیه کنندگ��ی اش برعهده‬ ‫حس��ین پورمحمدی اس��ت‪ .‬این فیلم با مضمونی‬ ‫اجتماعی در س��ی و هشتمین دوره جشنواره فیلم‬ ‫فج��ر حضور دارد و از بازیگران این فیل م می توان به‬ ‫بابک حمیدیان‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬بهروز شعیبی‪ ،‬پریناز‬ ‫ایزدیار و نوید پور فرج اشاره کرد‪ « .‬مغز استخوان»‬ ‫نیز با مش��ارکت بنیاد س��ینمایی فارابی تهیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این هنرمند ایتالیایی یاداور می ش��ود‪ :‬در این پروژه نیز س��عی‬ ‫ک��ردم اثری را خلق کنم که توجه مردم را خیلی س��ریع به خود‬ ‫جلب کند‪ .‬اثری ساده با رنگ های ساده و سوژه ای ساده که مردم‬ ‫می توانن��د با دیدن ان در خیابان خیلی س��ریع پی��ام را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬همچنین در این اثر و به طور کلی اثاری که خلق می کنم‪،‬‬ ‫ت�لاش می کنم ‪ 3‬موض��وع ازادی‪ ،‬ق��درت و انتخاب ها را در نظر‬ ‫داشته باشم‪.‬‬ ‫رویاروی��ی دو نس��ل می تواند حادث��ه بیافریند؛‬ ‫در «پ��دران» حادث��ه ای دو نس��ل را رو در روی‬ ‫ن گفته های س��الم صلواتی‬ ‫یکدیگر قرار می دهد‪ .‬ای ‬ ‫کارگ��ردان فیل م «پدران» اس��ت‪ .‬علیرضا ثانی فر‪،‬‬ ‫هدایت هاش��می‪ ،‬گالره عباس��ی‪ ،‬مهشید ناصری‪،‬‬ ‫کیوان پرمر‪،‬مهدخت موالیی‪ ،‬نوید الیقی‪ ،‬س��ارینا‬ ‫ترقی‪ ،‬یوس��ف یزدان��ی‪ ،‬مرتضی خانجانی‪ ،‬ش��یدا‬ ‫مودب‪ ،‬س��عید پورشعبانی‪ ،‬س��عید باغبان و طالب‬ ‫عبدالله��ی از جمل��ه بازیگران این فیلم هس��تند‪.‬‬ ‫«پدران» با مش��ارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماندن یا رفتن؟‬ ‫«من می ترس��م» به کارگردانی‪ ،‬نویس��ندگی و‬ ‫ی با بازی بازیگرانی چون‬ ‫تهیه کنندگی بهنام بهزاد ‬ ‫الناز شاکردوس��ت‪ ،‬امیر جعفری‪ ،‬س��تاره پسیانی‪،‬‬ ‫مهران احم��دی‪ ،‬پی��ام یزدانی‪ ،‬مجی��د جعفری‪،‬‬ ‫یگانه رفتاری و پوریا رحیمی سام در بخش سودای‬ ‫سیمرغ سی و هش��تمین دوره جشنواره فیلم فجر‬ ‫حض��ور دارد‪« .‬من می ترس��م» با مش��ارکت بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی تولید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عاشقانه ای در دل یک روایت‬ ‫باردیگر ب��رادران محمودی عاش��قانه ای تازه را‬ ‫روایت کردن��د‪ .‬قصه چند ج��وان مهاجر افغان که‬ ‫قصد رفتن ب��ه اروپا را دارند‪« .‬مردن در اب مطهر»‬ ‫فیلمی به کارگردانی و نویسندگی نوید محمودی و‬ ‫تهیه کنندگی جمشید محمودی در بخش سودای‬ ‫سیمرغ سی و هش��تمین دوره جشنواره فیلم فجر‬ ‫حضور دارد‪ .‬علی ش��ادمان‪ ،‬ن��دا جبرائیلی‪ ،‬متین‬ ‫حیدرنیا‪ ،‬صدف عس��گری‪ ،‬سوگل خلیق‪ ،‬علی رضا‬ ‫ارا‪ ،‬امیررضا رنجب��ران‪ ،‬خیام وقار‪ ،‬پیمان مقدمی‪،‬‬ ‫مهتاب جعفری‪ ،‬فرید اس��حاقی‪ ،‬فاطمه ش��کری‪،‬‬ ‫محی��ا رضایی‪ ،‬فاطمه میرزای��ی و علی رضا مهران‬ ‫بازیگران این فیلم س��ینمایی هس��تند‪ .‬در خالصه‬ ‫داستان فیلم امده اس��ت‪« :‬هر بالیی که سر عشق‬ ‫می ای��د از درب��ه دری اس��ت! رون��ا‪ :‬حام��د از دریا‬ ‫می ترس��ی یا از هر چی بترسی بالی جونت میشه؟‬ ‫حامد‪ :‬نمی ترسم‪».‬‬ ‫«م��ردن در اب مطه��ر» نیز با مش��ارکت بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی روانه فجر ‪ ۳٨‬شده است‪.‬‬ ‫بعالوه فجر‬ ‫فارابی فهرست حمایتی اش‬ ‫را در فجر اعالم کرد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬بهمن ‪ 14 -1398‬جمادی الثانی ‪ 9 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1466‬پیاپی‪2784‬‬ ‫اینه ای شفاف از روزگاری کدر‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬واریز کمک معیشت برای خانواده های دارای ‪ 3‬قلو و باالتر‬ ‫اقتصاد نشر عقبگرد نداشته است‬ ‫به دلیل فعالیت ها و مس��ئولیت های رئیس جمهوری‬ ‫کشورمان است‪ .‬در هر هفته شاهد انتقال اب شرب به‬ ‫‪ ۳۰‬روستا و جریان برق به ‪ ۹‬روستا هستیم‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد‪ :‬حوزه های‬ ‫مختلف با فراز و نش��یب هایی همراه است اما پیوسته‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬در حوزه های فرهنگی نیز با شرایط‬ ‫خاص��ی مواج��ه هس��تیم اما حرک��ت قط��ار ایرانی‬ ‫همچنان مستمر و باوجود سختی ها‪ ،‬در حرکت است‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره به دو متغیر مه��م و تاثیرگذار در‬ ‫حوزه فرهنگ و کتاب بیان کرد‪ :‬نخس��تین متغیر در‬ ‫حوزه عناوین کتاب ها اس��ت‪ .‬از دو سال گذشته اهالی‬ ‫فرهنگ‪ ،‬شرایط سختی را تحمل کرده اند و مسئله ای‬ ‫که در این ش��رایط سخت خودش را نشان داد‪ ،‬شرایط‬ ‫ب است؛ اما در ‪ ۱۰‬ماهه اول امسال‬ ‫دشوار در تولید کتا ‬ ‫بیش از ‪ ۸۲‬هزار کتاب چاپ شده داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این امار ‪ ۱۳‬درصد بیش��تر از سال‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تیراژ کل کتاب ها ‪۱۲۱‬‬ ‫میلیون نس��خه اس��ت که ‪ ۱۵‬درصد بیش��تر از سال‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫نقاشی روی ‪ ۳۰۰‬مکعب چوبی‬ ‫نسخه سینمایی «کرگدن» امد‬ ‫نمایش��گاه اث��ار احد قدیری ب��ا عنوان‬ ‫ن در‬ ‫«ان روزه��ا» عص��ر جمع��ه ‪ ۱۸‬بهم ‬ ‫گالری مژده افتتاح شد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫چیدمان��ی از ‪ ۳۰۰‬مکع��ب چوب��ی ارائ��ه‬ ‫می ش��ود که روی هر یک از انها نقاشی یا‬ ‫کالژ تصاویر کار ش��ده اس��ت‪ .‬احد قدیری درباره نمایشگاه «ان روزها»‬ ‫توضیح داده است‪ :‬همه ما خاطراتی داریم که نمی توانیم انها را فراموش‬ ‫کنیم‪ .‬در هر جمعی که قرار می گیریم از خاطرات و نوستالژی های خود‬ ‫صحبت کرده و گاه با حسرت از انها یاد می کنیم‪ .‬من در این مجموعه به‬ ‫خاطرات مش��ترکمان پرداختم و تصاویر نوستالژیکی را وارد کارها کردم‬ ‫تا بگویم ما نمی توانیم از گذش��ته خود ف��رار کنیم و حتی هویت ما نیز‬ ‫به همین گذش��ته بازمی گردد‪ .‬نمایشگاه «ان روزها» تا ‪ ۲۵‬بهمن ادامه‬ ‫دارد‪.‬گالری مژده در س��عادت اباد‪ ،‬خیابان عالمه شمالی‪ ،‬خیابان هجدهم‬ ‫شرقی‪ ،‬شماره ‪ ، ۲۷‬واحد یک واقع شده است‪.‬‬ ‫خالصه ای از ‪ ۱۳‬قس��مت سریال «کرگدن»‬ ‫با عنوان نس��خه س��ینمایی نیم فص��ل اول در‬ ‫دسترس عالقه مندان قرار گرفت‪.‬‬ ‫نسخه سینمایی نیم فصل اول سریال نمایش‬ ‫خانگ��ی «کرگدن» ب��ه کارگردان��ی کیارش‬ ‫اس��دی زاده‪ ،‬تهیه کنندگی صادق ی��اری و مجری طرح مه��دی یاری پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قسمت چهاردهم این سریال نیز شنبه هفته اینده (‪ ۲۶‬بهمن ماه) وارد شبکه‬ ‫نمایش خانگی خواهد شد‪.‬‬ ‫مصطف��ی زمانی‪ ،‬س��ارا بهرامی‪ ،‬ه��دی زین العابدین‪ ،‬پوریا رحیمی س��ام‪،‬‬ ‫بانیپال ش��ومون و پانته ا پناهی ها (با هنرمندی) س��تاره پس��یانی‪ ،‬الهام کردا‪،‬‬ ‫کاظم س��یاحی (با حض��ور) نادر فالح‪ ،‬مهدی کوش��کی‪ ،‬مجی��د اقاکریمی‪،‬‬ ‫معصوم��ه قاس��می پور و ش��راره دولت اب��ادی در «کرگدن» ب��ه ایفای نقش‬ ‫پرداخته اند‪ .‬پخش این س��ریال بر عهده موسس��ه س��رو رسانه پارسیان است‪.‬‬ ‫مهرداد کورش نیا و علی اصغری نیز نویسندگان این سریال هستند‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫نسخه کامل «اثار بزرگ سیاسی» چاپ شد‬ ‫کتاب «اثار بزرگ سیاس��ی (از ماکیاولی تا‬ ‫روزگار ما)» نوشته ژان ژاک شوالیه و ایو گوشه‬ ‫به تازگی با ترجمه لی ال س��ازگار توسط نشر نو‬ ‫منتش��ر و راهی بازار نش��ر ش��ده است‪ .‬نسخه‬ ‫اصل��ی این کتاب که ترجم��ه از روی ان انجام‬ ‫شده‪ ،‬در سال ‪ 1380‬چاپ شده است‪ .‬این کتاب‪ ،‬از جمله متون کالسیکی است‬ ‫که برای نخس��تین بار در فرانسه چاپ شد و پس از سال ها همچنان تجدیدچاپ‬ ‫می ش��ود‪ .‬مترجم کتاب می گوید‪ ،‬نخستین چاپ ترجمه فارسی این اثر در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ و عرضه شد‪ .‬چاپ ان سال های ترجمه‬ ‫کتاب‪ ،‬با توجه به این که تا کتاب «نبرد من هیتلر» می رس��ید‪ ،‬عنوان «تا روزگار‬ ‫ما» را با خود نداشت‪ .‬پس از سال ها‪ ،‬ایو گوشه شاگرد ژان ژاک شوالیه برای به روز‬ ‫کردن کتاب‪ ۳ ،‬فصل دیگر به مطالب ان افزود که اندیش��ه های سیاس��ی هایک‪،‬‬ ‫رالز و هابرماس را ش��امل می ش��وند و سازگار نیز ترجمه نسخه به روز شده کتاب‬ ‫را برای انتش��ار به نشر نو سپرده است‪ .‬این کتاب با ‪ ۶۷۰‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬نسخه و قیمت ‪ ۱۱۰‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه فیلمنامه ای بخوانیم؟‬ ‫فیلمنامه نغمه ثمینی درباره حسن صباح‬ ‫کت��اب فیلمنام��ه «یک جرع��ه خ��ون‬ ‫ت��ازه» نوش��ته نغمه ثمین��ی به تازگی توس��ط‬ ‫نش��ر ل��گا منتش��ر و راه��ی ب��ازار نش��ر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«یک جرع��ه خ��ون ت��ازه» ب��ا عن��وان قبلی‬ ‫«خداوند الموت» چندس��ال پیش با انگیزه ساخت سینمایی توسط محمدعلی‬ ‫نجفی‪ ،‬توس��ط ثمینی نوش��ته شد اما ش��رایط س��اخت ان فراهم نشد و پس از‬ ‫چندس��ال‪ ،‬متن فیلمنامه مذکور همراه با مقدمه ای از صالح نجفی منتش��ر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلمنامه «یک جرعه خون تازه» به زندگی و ش��رایط دوران حکومت حس��ن‬ ‫ی تاریخی یک دوره مهم در‬ ‫صب��اح می پردازد ک��ه بهانه اصلی ن��گارش ان‪ ،‬واکاو ‬ ‫تاریخ ایران است‪.‬‬ ‫این کت��اب ب��ا ‪ ۱۱۲‬صفح��ه و قیم��ت ‪ ۱۷‬ه��زار توم��ان منتش��ر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫مونالیزای روبیکی حراج می شود‬ ‫تصوی��ری از «مونالیزا» که با‬ ‫استفاده از ‪ ۳۳۰‬مکعب روبیک‬ ‫خلق شده است در یک حراجی‬ ‫پاریس��ی که تنها کمی با محل‬ ‫نگهداری تابلو اصلی «مونالیزا» ‬ ‫فاصله دارد‪ ،‬به مزایده گذاشته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬انتظار می رود این اثر هنری که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۴‬توسط «ایواندر» یک هنرمند فرانسوی خلق شده است‪ ،‬به‬ ‫نرخ تقریبی ‪ ۱۵۰‬هزار یورو در حراجی هنرهای مدرن «‪»Artcurial‬‬ ‫واقع در پاریس فروخته شود‪ .‬برای ساخت این اثر هنری که حتی لبخند‬ ‫مشهور «مونالیزا » را توانسته به تصویر بکشد‪ ،‬از مکعب های پالستیکی‬ ‫ش��ب رنگ استفاده شده است‪ .‬مدیر حراجی «‪ »Artcurial‬بیان کرد‪:‬‬ ‫«درحقیق��ت نیازی نیس��ت که تمام جزییات این اثر را بدانید‪ .‬ش��ما به‬ ‫راحتی به واس��طه ژس��ت و نحوه رنگ امیزی متوجه می ش��وید این اثر‬ ‫تصویر «مونالیزا» است و همین‪ ،‬بخش حیرت اور این اثر هنری است‪».‬‬ ‫قرار است این حراجی در ‪ 4‬اسفند در حالی که نمایشگاه بزرگ « لئوناردو‬ ‫داوینچی» در موزه لوور همچنان در حال برگزاری اس��ت‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه بزرگ « داوینچی» به مناسبت بزرگداشت پانصدمین سالروز‬ ‫درگذش��ت این هنرمند چیره دست برگزار شده است‪« .‬ایواندر » که یک‬ ‫هنرمند خیابانی اس��ت ب��ا خلق اثار هنری موزاییکی در گوش��ه و کنار‬ ‫ساختمان های سراسر جهان به شهرت رسید‪.‬‬ ‫چرایی و چگونگی فروش‬ ‫کتاب های الکترونیک‬ ‫یکی از کارشناسان صنعت چاپ در لهستان به تازگی گزارشی منتشر‬ ‫کرده است که نشان می دهد در این کشور مردم بدون نیاز به سایت های‬ ‫انالی��ن فروش کت��اب از کتاب ه��ای الکترونیکی اس��تفاده می کنند و‬ ‫خریدهای خود را انجام می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از دیجیتال ریدر‪ ،‬پیوتر کوبیسفس��کی از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬در عرص��ه نش��ر و صنعت چاپ مقاله می نویس��د‪ .‬ب��ه گفته وی‬ ‫درحال حاضر در لهستان ساالنه ‪۴۰‬هزار عنوان کتاب الکترونیکی تولید‬ ‫ک��ه این میزان ‪ ۸۰‬درصد کل امار تولید کتاب در این کش��ور را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر اساس امارهای منتشر شده درباره صنعت چاپ لهستان تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تخمین زده می شود در این کش��ور ‪۴۸‬میلیون دالر از راه‬ ‫فروش کتاب های الکترونیک کس��ب ش��ود که نشان می دهد مردم این‬ ‫کشور عالقه زیادی به کتاب های الکترونیک دارند‪.‬‬ ‫این امار در حالی منتشر شده است که سایت امازون و دیگر غول های‬ ‫صنعت فروش کتاب های الکترونیک به طور رسمی در لهستان فعالیت‬ ‫نمی کنند‪ .‬به گفته کارشناس��ان یکی از مهم تری��ن دالیل رغبت باالی‬ ‫مردم به کتاب ه��ای دیجیتال تدوین یک س��ری قوانین درباره حقوق‬ ‫مولفان و تولید کتاب های الکترونیک اس��ت که نویسنده ها نیز به تولید‬ ‫این کتاب ها روی اورده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬صنعت نشر دیجیتالی در لهستان در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫دراختی��ار چن��د کمپانی داخلی بوده و هم زمان با رش��د صنعت نش��ر‬ ‫دیجیتالی بازار را در اختیار گرفته است و شما در این کشور ردپای قوی‬ ‫از بازیگ��ران عمده دیجیتالی نمی بینید و فقط محصوالت انها به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬در لهستان چند شرکت معروف تولید کتاب های الکترونیک‬ ‫بیشتر بازار این کتاب ها را در دست دارند که از مهم ترین انها می توان به‬ ‫وبلینک‪ ،‬نکستو و ایبوک پوینت اشاره کرد‪.‬‬ ‫گنجینه «چارلز دیکنز»‬ ‫به لندن می رود‬ ‫موزه « چارلز دیکنز» که در لندن واقع ش��ده است‪ ،‬مجموعه جدیدی‬ ‫از متعلقات و اثار مربوط به این نویس��نده برجس��ته را به مجموعه خود‬ ‫اضافه می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از گاردین‪ ،‬این م��وزه که مجموعه بزرگی از‬ ‫متعلقات این رمان نویس مش��هور انگلیسی را نگهداری می کند‪ ،‬حاال از‬ ‫پرتره ای نفیس از این نویس��نده نیز نگهداری خواهد کرد‪ .‬نسخه چاپ‬ ‫س��نگی این پرتره مدت ها بود که به نمایش گذاش��ته می شد‪ ،‬اما گمان‬ ‫می ش��د نسخه اصلی ان گم شده است‪ .‬این پرتره به همراه مجموعه ای‬ ‫از نامه ها‪ ،‬گزیده ای دست نویس از رمان « دیوید کاپرفیلد»‪ ،‬نسخه های‬ ‫اصل��ی طراحی های��ی از « جرج کروکش��نک» تصویرگر مش��هور اثار‬ ‫«دیکنز»‪ ،‬مجموعه ای از لوازم تحریر و کتاب های این نویس��نده چندی‬ ‫ت متحده به ن��رخ ‪ ۲.۳‬میلیون دالر‬ ‫پی��ش در ی��ک حراجی واقع در ایاال ‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫در مجموع بیش از ‪ ۳۰۰‬اثر در این موزه نگهداری می ش��ود که ‪۱۴۴‬‬ ‫ن را نامه های مربوط به این نویسنده که ابعاد مختلفی از زندگی او‬ ‫عدد ا ‬ ‫را دربر می گیرد‪ ،‬تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۲۳۰۶‬ناشر برای حضور در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران ثبت نام کردند‬ ‫قادر اش��نا‪ ،‬از ثبت نام ‪ ۲۳۰۶‬ناش��ر برای حضور در سی وس��ومین دوره نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬قادر اشنا‪ ،‬مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران درباره‬ ‫یو سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫اخرین امار ناشران متقاضی حضور در س ‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬ناش��ران متقاضی تا پنجش��نبه ‪ ۱۷‬بهمن برای ثبت نام در س��ایت‬ ‫یو سومین دوره نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران فرصت داشتند که در مجموع‬ ‫س ‬ ‫‪ ۲۳۰۶‬ناشر ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس امار در حوزه های کودک ‪ ،۳۲۸‬عمومی ‪ ،۱۴۲۱‬دانش��گاهی‬ ‫‪ ۴۴۱‬و اموزش��ی ‪ ۱۱۶‬ناش��ر برای حضور در این دوره از بزرگ ترین رویداد فرهنگی‬ ‫کشور ثبت نا م کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬قطعه موسیقی و نماهنگ ویژه انتخابات‬ ‫تولید شد‬ ‫‪ ۳۳‬قطع��ه اهنگ و ‪ 7‬نماهنگ با تکیه بر تنوع موس��یقایی اقوام ایرانی‪ ،‬ویژه ایام‬ ‫انتخابات توسط مراکز استانی صداوسیما تولید شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ت و توان تولیدی‬ ‫‪ ،‬معاونت س��یمای رس��انه ملی با اتکا به ظرفی ‬ ‫مراکز استانی‪ ،‬برنامه جامعی در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند‬ ‫ماه امسال دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تمهی��دات الزم برای تولید ‪ ۳۳‬قطعه موس��یقی ویژه و ‪ 7‬نماهنگ‬ ‫جدید در ارتباط با این موضوع اندیش��یده و تولید این اثار از مدتی پیش اغاز ش��د‬ ‫ک��ه طبق زمان بندی در نظر گرفته ش��ده و از دو هفته مانده ب��ه انتخابات در همه‬ ‫ش��بکه های سراسری پخش می ش��وند‪ .‬عالوه بر این از ابتدای امسال هم ‪ ۴۵‬قطعه‬ ‫موسیقی و سرود با موضوعات متنوعی همچون وحدت ملی‪ ،‬اقتدار و استقالل ایران‬ ‫اسالمی توسط مراکز استانی صدا و سیما تولید شده است‪.‬‬ ‫چابهار پر از قصه است‬ ‫پوران درخش��نده گفت‪ :‬زندگی ما سینماگران با مردم است‪ .‬سینما نمی تواند جدا‬ ‫از مردم باشد و جدایی از مسئولیت های اجتماعی ما شکل بگیرد‪.‬‬ ‫این کارگردان س��ینما و رئیس مرکز گسترش س��ینمای کودک و نوجوان با بیان‬ ‫اینکه امس��ال به فک��ر برگزاری برنامه ای ویژه در ایام جش��نواره فیل��م فجر و برای‬ ‫کودکان محروم کش��ورمان بوده اند به ایس��نا اظهار کرد‪ :‬همزمان با جش��نواره فجر‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم در کنار کودکان س��یل زده سیستان و بلوچستان باشیم و به همین‬ ‫دلیل هم با بنیاد س��ینمایی فارابی گفت وگو داشتیم‪ .‬انها هم بسیار استقبال کردند‬ ‫و ب��ا همدلی که به وجود امد توانس��تیم برنامه «بچه های افت��اب» را در کنار ویژه‬ ‫برنامه های «س��یمرغ پروانه ها» برگزار کنیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با کمک بنیاد فارابی و‬ ‫چند خیر‪ ،‬هدایایی را برای بچه ها تهیه کردیم و هنرمندان عزیزی همراهمان شدند‬ ‫تا افتاب مهربانی را در این اس��تان پررنگ تر کنیم‪ .‬رئیس مرکز گس��ترش سینمای‬ ‫کودک و نوجوان با بیان این که مردم سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت هایی‬ ‫که دارند‪ ،‬بسیار انسان های با عزت نفس و با مناعت طبعی هستند؛ عنوان کرد‪ :‬امدن‬ ‫به این منطقه به اتفاق همکاران خوبمان برای ما موقعیتی خیر بود‪ .‬ش��اید اگر سیل‬ ‫نبود‪ ،‬این همه توانمندی و مهربانی این مردم را نمی توانستم ببینم‪.‬‬ ‫این کارگردان و فیلمنامه نویس اظهارکرد‪ :‬چابهار پر از قصه است‪ .‬چرا این مناطق‬ ‫را برای ساخت فیلم انتخاب نکنیم‪ .‬زیبایی های زیادی دیدم‪ .‬اینجا خیلی چیزها هنوز‬ ‫بکر است و اگر بخواهم فیلمی بسازم شاید به این منطقه بیایم‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫س��یدعباس صالح��ی در ایین پایانی کتاب س��ال‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ضمن اش��اره به مشکالت‬ ‫موج��ود در حوزه فرهن��گ عنوان ک��رد‪ :‬حرکت در‬ ‫زیرس��اخت های ح��وزه فرهنگ ادام��ه دارد؛ چراکه‬ ‫روح مقاوم ایرانی‪ ،‬پایدار است و از خود مقاومت نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبن��ا‪ ،‬ایی��ن پایانی س��ی وهفتمین‬ ‫دوره کتاب س��ال جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬با حضور‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران برگزار ش��د و‬ ‫س��یدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫در ای��ن مراس��م‪ ،‬ضمن تبریک ایام ده��ه فجر و خیر‬ ‫مقدم به مهمانان ایرانی و سفرای خارجی گفت‪ :‬رئیس‬ ‫جمهوری ایران خود از اهالی فرهنگ اس��ت و خانه او‬ ‫نیز میزبان این محفل ها است‪ .‬اتفاقاتی که در دو سال‬ ‫اخیر در ایران به وجود امد؛ مش��کالت و س��ختی ها‪،‬‬ ‫جامعه ایرانی را از پا نینداخت‪ .‬س��ختی ها و مشکالت‬ ‫وج��ود دارد؛ ام��ا در تمامی حوزه ه��ا حرکت‪ ،‬تپش و‬ ‫مس��یری که اغاز ش��ده ادامه دار بوده و در حوزه های‬ ‫فرهنگی نیز همین روال برقرار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز در حوزه اقتصادی‪ ،‬ش��اهد تالش‬ ‫جهادگ��ران ایران��ی هس��تیم و در تمامی بخش های‬ ‫جامعه حرکت های جریان دار و پر تپش ادامه دارد‪ .‬در‬ ‫حوزه های اجتماعی‪ ،‬خدمات رس��انی و فرهنگی هم‬ ‫متغیرهای��ی وجود دارد که بیانگ��ر روح پایدار ایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره به حمایت حس��ن روحانی برای‬ ‫رش��د فعالیت های اقتصادی در س��ال ‪ ۹۸‬نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته عنوان کرد‪ :‬اگر در حوزه های اقتصادی‬ ‫ش��اهد ‪ ۳۱‬میلیارد دالر صادرات هستیم و در دی ماه‬ ‫‪ ۵۰‬درصد بیش��تر از اذرماه امسال فعالیت داشته ایم‪،‬‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬این متغیر یک متغیر معنادار اس��ت‬ ‫و معنای ان این اس��ت که پدیداورندگان و ناش��ران‬ ‫کتاب ه��ا علی رغ��م تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی‬ ‫حوزه نشر فعالیت های تاثیرگذاری دارند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ادامه داد‪ :‬روح و فکر‬ ‫ایرانی تحت تاثیر این فش��ارها قرار نمی گیرد‪ .‬حرکت‬ ‫قطار ایرانی در حرکت و مس��تمر اس��ت‪ ،‬ممکن است‬ ‫که س��نگی به ان خورده شود و شیشه ان بشکند؛ اما‬ ‫نه متوقف خواهد ش��د و نه به عقب باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫متغی��ر دوم که می تواند ب��رای اهالی فرهنگ معنادار‬ ‫باشد‪ ،‬حوزه اقتصاد نشر است‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره به اینکه ش��رایط سختی در حوزه‬ ‫نشر حاکم است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬می دانم و می دانیم‬ ‫که شرایط سختی در این حوزه حاکم است اما تاکنون‬ ‫با وجود تمامی این مش��کالت‪ ،‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران و ‪ ۲۳‬نمایشگاه استانی در حال برگزاری‬ ‫اس��ت و بیش از ‪۲۰۰‬میلیارد تومان گردش مالی این‬ ‫نمایشگاه ها بوده است‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬این موضوع بیانگر ان اس��ت که‬ ‫اقتصاد نش��ر با وج��ود رنجور بودن عقبگرد نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬حرکت در زیرس��اخت های حوزه فرهنگ نیز‬ ‫ادامه دارد‪ .‬از ابتدای امس��ال تاکن��ون‪ ۶۰ ،‬کتابخانه‬ ‫ساخته شده و ‪ ۲۰‬کتابخانه نیز تا پایان امسال ساخته‬ ‫خواهد ش��د و ‪ ۸۰‬ش��هر صاحب کتابخانه های جدید‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته صالحی حوزه فرهنگ همچون حوزه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و خدمات رسانی علی رغم این که‬ ‫بنی��ه ضعیفی دارد؛ روح مقاوم ایرانی‪ ،‬پایدار اس��ت و‬ ‫از خود مقاومت نش��ان می دهد‪ .‬سختی ها می ایند و‬ ‫می روند‪ ،‬اما ایران باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محسن جعفری راد – منتقد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬محمد کارت یکی از بهترین فیلم های جشنواره را‬ ‫ساخته است‪ .‬فیلمی که ممکن است در نگاه اول شباهت‬ ‫هایی به کارهایی مث��ل ابد و یک روز‪ ،‬مغزهای کوچک‬ ‫زنگ زده‪ ،‬التاری و … داش��ته باشد اما در برخی موارد‬ ‫از همه انها موفق تر اس��ت چرا که فرم بصری هویتمند‪،‬‬ ‫ریتم دلهره اور که حاصل تقطیع درس��ت نماهاس��ت‪،‬‬ ‫ب��ازی ملموس بازیگران و باند صوتی غنی ان نش��ان می ده��د که کارگردان و‬ ‫نویس��ندگانش زخم و درد و جای خالی ارامش و قانون را به خوبی درک کرده‬ ‫و می توانند به خوبی به مخاطب منتقل کنند‪ .‬در واقع کارت با فاصله نس��بت به‬ ‫سوژه مرکزی اش قرار نگرفته‪ ،‬بلکه به معنای دقیق کلمه‪ ،‬سعی کرده فاصله اش‬ ‫را از حال و هوای جغرافیایی که روایت فیلم در ان می گذرد‪ ،‬حذف کند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ش��نای پروان��ه در فیلمنامه چن��د حفره دارد‪ ،‬اما به س��بب ابعادی که به‬ ‫لوکیش��ن در حد و اندازه یک کاراکتر می بخش��د و شخصیت های فیلمنامه که‬ ‫سعی شده قوام یافته باشند و اجرای خوش ریتم سکانس ها و از همه باورپذیر تر‪،‬‬ ‫کار بازیگران‪ ،‬نشان می دهد که کارت در نخستین فیلم بلندش در اجرا و ساختار‬ ‫نمره خیلی خوبی می گیرد‪.‬‬ ‫‪-۳‬دیدن چندباره جواد عزتی در جش��نواره امس��ال در نقش هایی که ش��بیه‬ ‫هم هس��تند‪ ،‬توی ذوق می زند اما در ش��نای پروانه‪ ،‬چون شناسنامه شخصیت‪،‬‬ ‫به درس��تی ترسیم ش��ده‪ ،‬بازی او همدلی برانگیز اس��ت‪ .‬غیر از او سایر بازی ها‬ ‫نی��ز از انس��جام الزم بهره برده اند‪ .‬ب��ه خصوص امیر اقایی و پانت��ه ا بهرام که با‬ ‫چهره پردازی جسورانه توانسته اند‪ ،‬لباس نقش را به خوبی تن کنند‪ .‬فیلمی که‬ ‫روایت س��اده ای دارد اما اجرایی به شدت دش��وار که عوامل سازنده از پس این‬ ‫دشواری‪ ،‬برامده اند و جواد عزتی به عنوان کسی که قرار است قهرمان این اجرای‬ ‫دش��وار باشد‪ ،‬توانس��ته زحمت های دیگران را به ثمر برساند‪ .‬مردی که فریاد ها‬ ‫و گریه ه��ا و نجواهایش را باور می کنیم و این ب��اور پذیری‪ ،‬برگ برنده فیلم در‬ ‫تمام ابعاد ان است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فیلم اینه جامعه خودش اس��ت‪ .‬فیلمس��از جامعه مد نظر داستانش را به‬ ‫خوبی می شناس��د و به مخاطب می شناساند‪ .‬نه جعلی است و نه تقلبی‪ .‬مشتی‬ ‫است نمونه خروار از حاشیه شهر و طبقه ضعیف جامعه کنونی که نه به قانونش‬ ‫اعتمادی اس��ت و نه ب��ه قانون گذار و مجریانش‪ .‬فرهنگ خ��رده الت ها و گنده‬ ‫الت ها‪ .‬فرهنگ «بکش تا کش��ته نشوی»‪ .‬قهرمان داس��تان یک تنه می خواهد‬ ‫قیصر زمانه خودش باش��د‪ .‬برخی ممکن اس��ت با «قیصر بودن» در یک جامعه‬ ‫مدنی مشکل داشته باشند اما «از کوزه همان برون تراود که دراوست‪ » .‬در یک‬ ‫سیکل معیوب‪ ،‬جامعه از مردمانش قیصر های کوچک و بزرگ ساخته و فیلمساز‬ ‫ب��ه هر طرف که نگاه می کند‪ ،‬اینه ها‪ ،‬غبارگرفته و زنگ الود به نظر می رس��ند‪.‬‬ ‫حجت (جواد عزتی) می خواهد به سیاق خودش‪ ،‬حجت زمانه اش باشد‪ .‬زمانه ای‬ ‫که از معتاد تا مش��روب فروش ان‪ ،‬از گناهکار تا الت ان‪ ،‬قسم خوردن را خوب‬ ‫از بر شده اند! و حجت ها در این میان نمی دانند حجم زیاد قسم ها را چطور باور‬ ‫و تحمل کنند و همه چیز را می ش��کنند اما در نهایت‪ ،‬در خود خرد می شوند و‬ ‫قربانی شرایط پیرامون‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ش��نای پروانه هم به فهرس��ت فیلم های اولی می پیوندد که در جش��نواره‬ ‫امسال از فیلم های چندم کارگردان ها‪ ،‬بهتر هستند‪ .‬چه در داستانگویی و چه در‬ ‫اجرا‪ .‬مثل هر فیلم اولی ضعف هایی دارد اما در جشنواره امسال با فیلم هایی که‬ ‫اغلب تا نصف زمان خودش��ان هم نمی توان تحملشان کرد‪ ،‬جزو معدود کارهای‬ ‫اثرگذار است و جزو معدود بودن‪ ،‬غنیمتی است‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!