روزنامه صمت شماره 1464 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1464

روزنامه صمت شماره 1464

روزنامه صمت شماره 1464

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اقتصاد بزرگ ایران را‬ ‫نمی شود حبس کرد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪ 1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به نحوه اداره اقتص��اد ایران به عنوان‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا گفت‪ :‬در همین ش��رایط تحریم‪ ،‬حجم‬ ‫تجارت ایران با دنیا در ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته به بیش از ‪ ۷۰‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫ است‪ .‬اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و این اقتصاد بزرگ را نمی شود حبس‬ ‫کرد‪ .‬نمی توان با این اقتصاد مبارزه کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اقتصاد کش��ور باید قادر‬ ‫باشد روی پای خودش بایستد و ایران باید بتواند حرف خودش را در مجامع‬ ‫مختلف بر کرسی بنشاند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1464‬پیاپی ‪ 16 2782‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫پیشنهادهایی که به بایگانی می روند‬ ‫چهره ها‬ ‫گام جدید در تامین مالی‬ ‫زنجیره تولید‬ ‫رشد ‪ ۵۰‬درصدی جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫از تجربه همسایه‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫چرا صدای بخش خصوصی شنیده نمی شود؟‬ ‫مقامات عالی رتبه همیشه و همه جا از مشارکت با بخش خصوصی می گویند و تاکید دارند‬ ‫که بخش خصوصی در مهم ترین و س��خت ترین شرایط اقتصادی کشور سنگ تمام گذاشتند‬ ‫و این ب��ار نیز می توانند کش��ور را از بحران نجات دهند‪ .‬انه��ا معتقدند با بخش خصوصی باید‬ ‫مش��ورت کرد و بدون این امر نباید تصمیمی اخذ ش��ود؛ غافل از اینکه گوش شنوایی نیست!‬ ‫اقتصاد کشور در حال حاضر در شرایط دشوار و پیچیده ای قرار دارد که دولت باید با بیشترین‬ ‫همراهی و تعامل به کمک فعاالن اقتصادی بیاید و با وجود تحریم ها و محدودیت های خارجی‪،‬‬ ‫تو پای تولیدکننده و صادرکننده واقعی را نبندد‪ .‬چندی پیش ‪4‬توصیه از س��وی بخش‬ ‫دس�� ‬ ‫خصوصی به دولت ارائه ش��دکه به نظر می رسد تجمیع شده و اهم خواسته ها و پیشنهاد های‬ ‫فعاالن اقتصادی به عنوان س��ربازان خط مقدم در ش��رایط کنونی‪ ،‬باش��د‪ .‬اما به گفته فعاالن‬ ‫بخش خصوصی تاکنون ترتیب اثری به این پیش��نهاد ها داده نش��ده است‪ .‬این موارد در حال‬ ‫حاضر مهم ترین گره های اقتصادی کش��ور به ش��مار می رود که به نوعی طنابی بر دست و پای‬ ‫فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫الگویی رو ب ه رشد‬ ‫خطر تحریم ها‬ ‫برای معادن کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقدامات ثبات ساز‬ ‫‪10‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫پیغام بحران مسکن‬ ‫به گوش مسئوالن رسید؟‬ ‫حضور بخش خصوصی‬ ‫در شورای عالی معادن اثرگذار نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ایا تیراژ تولید خودرو‬ ‫پایدار خواهد ماند؟‬ ‫مالحظه شد‪ ،‬بایگانی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روحانی در دیدار با هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد‬ ‫سیدجالل ابراهیمی‪ ،‬مدیر مرکز مطالعات و‬ ‫پژوهش ایران و ترکیه‬ ‫جوسف بورل‪ :‬از اینکه طرف های اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند متاسفم‬ ‫جوس��ف بورل‪ ،‬هماهنگ کننده عالی سیاس��ت‬ ‫خارج��ی اتحادی��ه اروپا که برای نخس��تین بار در‬ ‫س��مت جدی��د روز دوش��نبه در ص��در هیاتی به‬ ‫ایران امده‪ ،‬با رئیس جمه��وری‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫و رئیس مجلس ش��ورای اسالمی دیدار و گفت وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬وی در دو نوبت با محمدجواد ظریف درباره‬ ‫برجام‪ ،‬مناس��بات دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا و‬ ‫اخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی تبادل نظر‬ ‫ک��رد‪ .‬رئیس جمهوری در این دی��دار گفت‪ :‬ایران‬ ‫همچنان اماده تعام��ل و همکاری با اتحادیه اروپا‬ ‫برای حل وفصل مس��ائل اس��ت و ه��ر زمان طرف‬ ‫مقاب��ل به طور کامل به تعهداتش عمل کند‪ ،‬ایران‬ ‫نی��ز به تعهدات خود بازخواهد گش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی در دیدار جوس��ف بورل‪ ،‬هماهنگ کننده‬ ‫عال��ی سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه توس��عه روابط و همکاری ها با کش��ورهای‬ ‫اروپایی به عنوان ش��رکای قدیم��ی‪ ،‬همواره برای‬ ‫ای��ران حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬اظهار امی��دواری کرد‬ ‫ب��ا تالش های مس��ئول جدید سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا ش��اهد گسترش مناسبات فی مابین‬ ‫باش��یم‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به روند تالش ها و‬ ‫اقداماتی که در ‪ ۱۲‬س��ال در نهایت منجر به توافق‬ ‫برجام ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه خروج یکجانبه‬ ‫امریکا از این توافق موانع و مشکالت فراوانی را برای‬ ‫دیگر طرف ها در مسیر اجرای کامل ان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه اقدام ایران در کاهش تعهدات‬ ‫برجام��ی‪ ،‬در چارچوب این توافق و برای حفظ ان‬ ‫بوده‪ ،‬افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران همچنان اماده‬ ‫تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل‬ ‫حسن روحانی‬ ‫محمد جواد ظریف‬ ‫مس��ائل است و هر زمان طرف مقابل به طور کامل‬ ‫ب��ه تعهداتش عمل کند‪ ،‬ایران نیز به تعهدات خود‬ ‫بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با محکوم کردن سیاست امریکا‬ ‫در قبال کشورهای منطقه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انها تاکنون‬ ‫اش��تباهات راهبردی زیادی نس��بت به کشورهای‬ ‫منطقه از جمله ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬لبنان‪ ،‬یمن‪ ،‬سوریه و‬ ‫افغانستان داشته اند و اقدام اخیر انها که با همکاری‬ ‫رژیم صهیونیستی با عنوان معامله قرن انجام شده‬ ‫نیز در راس��تای همین اشتباهات بوده و محکوم به‬ ‫شکست است‪.‬‬ ‫روحان��ی با بیان اینکه امروز منطقه در ش��رایط‬ ‫خوبی قرار ندارد و تروریس��م هنوز به طور کامل از‬ ‫کش��ورهای منطقه ریشه کن نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬امریکا‬ ‫س��ردار سلیمانی به عنوان رهبر مبارزه با تروریسم‬ ‫را در منطق��ه ترور کرد و ای��ن کمک بزرگی برای‬ ‫تقویت تروریست ها در منطقه بود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تالش ها و همکاری های مش��ترک ایران و اتحادیه‬ ‫اروپ��ا را ب��رای حل و فصل بس��یاری از مس��ائل و‬ ‫مش��کالت منطقه ای و بین المللی راهشگا دانست‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران همچنان به‬ ‫نظارت های اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬پایبند‬ ‫علی الریجانی‬ ‫جوسف بورل‬ ‫اس��ت و روند نظارت ها انچنان ک��ه تا امروز انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ادامه خواهد داش��ت؛ مگر اینکه با شرایط‬ ‫جدیدی روبه رو شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹همه توان برای حفظ برجام‬ ‫جوس��ف ب��ورل نیز در ای��ن دیدار با اش��اره به‬ ‫نق��ش تاثیرگ��ذار ای��ران در مس��ائل منطقه ای و‬ ‫توس��عه صلح‪ ،‬ثب��ات و امنیت در منطق��ه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه همکاری ه��ا با ایران در این راس��تا‬ ‫همواره برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت بوده است‪.‬‬ ‫هماهنگ کنن��ده عالی سیاس��ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا ب��ا بیان اینک��ه باید تالش کنیم مش��کالت‬ ‫در مس��یر اجرای برجام رفع ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از اینکه‬ ‫طرف ه��ای اروپایی نتوانس��تند ب��ه تعهدات خود‬ ‫در برج��ام عمل کنند‪ ،‬متاس��ف هس��تم‪ .‬بورل با‬ ‫اش��اره به اینکه کش��ورهای اروپایی امروز به دنبال‬ ‫حف��ظ برجام و حل و فصل مس��ائل ب��رای پا برجا‬ ‫نگه داش��تن این پیمان‪ ،‬هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان‬ ‫هماهنگ کنن��ده عالی سیاس��ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬همه توان خود را برای ایجاد تعاملی قدرتمند‬ ‫در راستای حفظ برجام به کار خواهم بست‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از رفتار ضعیف اتحادیه اروپا‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز در دیدار‬ ‫هماهنگ کنن��ده عالی سیاس��ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا از عهدش��کنی امریکا و رفتار ضعیف اروپا در‬ ‫مقاب��ل امریکا انتقاد و امادگی ایران را برای کمک‬ ‫به حل مش��کالت منطقه ای اعالم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬حفظ برجام‪ ،‬مسائل منطقه ای‪ ،‬مبارزه‬ ‫با تروریسم و مبارزه با توزیع مواد مخدر‪ ،‬مهم ترین‬ ‫محوره��ای دیدار و گفت وگ��وی هماهنگ کننده‬ ‫عالی سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپ��ا با رئیس‬ ‫مجل��س کش��ورمان ب��ود‪ .‬در ابتدای ای��ن دیدار‪،‬‬ ‫جوس��ف ب��ورل‪ ،‬هماهنگ کننده عالی سیاس��ت‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا‪ ،‬واقعه ترور س��ردار ش��هید‬ ‫س��پهبد س��لیمانی را ب��ه رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تس��لیت گفت و امادگ��ی اتحادیه اروپا‬ ‫را ب��رای هم��کاری در حل مس��ائل دوجانبه ای و‬ ‫منطقه ای اعالم کرد‪ .‬الریجانی نیز از عهدش��کنی‬ ‫امری��کا و رفت��ار ضعی��ف اتحادیه اروپ��ا در مقابل‬ ‫امریکا انتقاد و امادگی ایران را برای کمک به حل‬ ‫مشکالت منطقه ای اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی تحوالت منطقه ای و برجام‬ ‫موضوع��ات مختل��ف دوجانب��ه‪ ،‬برج��ام و نیز‬ ‫مهم ترین تحوالت منطق��ه ای و بین المللی محور‬ ‫گفت وگ��وی ظریف با ب��ورل نیز ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬شرایط در منطقه خلیج فارس‬ ‫و ل��زوم کاه��ش تنش ه��ای منطق��ه ای‪ ،‬ط��رح‬ ‫به اصطالح معامل��ه قرن و پیامدهای خطرناک ان‬ ‫برای منطقه و جهان‪ ،‬اینس��تکس‪ ،‬برجام‪ ،‬تحوالت‬ ‫در عراق‪ ،‬س��وریه و یمن از مهم ترین محورهای دو‬ ‫دور گفت وگ��و میان وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫با هماهنگ کننده عالی سیاس��ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا عنوان شده است‪.‬‬ ‫ظریف در مذاکره با وزیر امور خارجه چین اعالم کرد‬ ‫محمدج��واد ظری��ف و وانگ یی‪ ،‬وزی��ران امور‬ ‫خارج��ه جمه��وری اس�لامی ای��ران و جمهوری‬ ‫خلق چین در گفت وگوی��ی تلفنی درباره اخرین‬ ‫تحوالت مربوط به ش��یوع کرونا در چین و س��ایر‬ ‫موضوعات مورد عالقه رایزنی و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اداره کل اطالع رس��انی و ام��ور‬ ‫س��خنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬در این گفت وگو‬ ‫ظریف با قدردانی از مسئولیت پذیری و تالش های‬ ‫دول��ت چین برای کنترل بح��ران و جلوگیری از‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در ‪10‬‬ ‫ماه امس��ال ‪ ۳‬میلیارد دالر دارو وارد کشور شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امریکایی ها دروغ می گویند که برای دارو و‬ ‫مواد غذایی محدودیت ایجاد نمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در ایین‬ ‫رونمایی همزمان از طرح های عمرانی‪ ،‬ورزش��ی‪،‬‬ ‫رفاهی و نیروگاه های خورش��یدی دانش��گاه فنی‬ ‫و حرفه ای در سراسر کش��ور در دانشکده فنی و‬ ‫حرفه ای ش��ریعتی تهران درباره موضوع استقالل‬ ‫از ابت��دای انقالب گفت‪ :‬اقتصاد کش��ور باید قادر‬ ‫باشد روی پای خودش بایستد و ایران باید بتواند‬ ‫حرف خ��ودش را در مجامع مختلف بر کرس��ی‬ ‫بنشاند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫تحریم های امریکا گف��ت‪ :‬امریکایی ها واقعا دروغ‬ ‫می گوین��د ک��ه ب��رای دارو و مواد غذای��ی ایران‬ ‫محدودی��ت درس��ت نمی کنیم‪ .‬ای��ران خودمان‬ ‫میلیاردها دالر پول در کش��ورهای مختلف مانند‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬ژاپن و خیلی از کش��ورهای دیگر‬ ‫مخالفت با سیاسی کردن موضوع کرونا‬ ‫انتشار ان‪ ،‬مخالفت خود را با سیاسی کردن چنین‬ ‫موضوعاتی اع�لام و از همکاری دولت چین برای‬ ‫بازگشت اتباع ایرانی از شهر ووهان قدردانی کرد‪ .‬‬ ‫وزیر امور خارجه چین هم از مواضع و حمایت های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظریف همچنین روز سه ش��نبه در صفحه توییتر‬ ‫خود به زبان چینی نوش��ت‪ :‬ایرانی��ان می گویند‬ ‫«بن��ی ادم اعضای یکدیگرند‪ ،‬ک��ه در افرینش ز‬ ‫یک گوهرند‪ ،‬چو عضوی ب��درد اورد روزگار‪ ،‬دگر‬ ‫عضوه��ا را نماند قرار‪ ».‬چینی��ان می گویند‪« :‬چه‬ ‫کس��ی گفته تو را لباس رزم در بر نیست؟ ما زره‬ ‫بلند را با یکدیگر استفاده می کنیم‪ ».‬در هر زمان‬ ‫و هر م��کان‪ ،‬ایران همواره اس��توار در کنار چین‬ ‫ایس��تاده اس��ت‪ .‬ظریف در توییت دیگری افزود‪:‬‬ ‫با دوس��ت خوبم‪ ،‬عضو شورای دولتی و وزیر امور‬ ‫خارجه چین‪ ،‬گفت وگویی تلفنی داش��تم‪ .‬در این‬ ‫گفت وگو اقدامات موفقیت امیز چین در مبارزه با‬ ‫وی��روس کرونا را س��توده و از ان قدردانی کردم‪.‬‬ ‫اقتصاد بزرگ ایران را نمی شود حبس کرد‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا از محل پ��ول خودمان یک‬ ‫دالر نمی توانیم برای خرید دارو و مواد‬ ‫غذای��ی جابه جا کنی��م و امریکایی ها‬ ‫اجازه نمی دهند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در‬ ‫بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به‬ ‫نحوه اداره اقتصاد ایران به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن اقتصادهای دنی��ا گفت‪ :‬در همین‬ ‫شرایط تحریم‪ ،‬حجم تجارت ایران با دنیا در ‪۱۰‬‬ ‫ماه گذش��ته به بیش از ‪ ۷۰‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫ اس��ت‪ .‬اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی اس��ت و این‬ ‫اقتصاد بزرگ را نمی ش��ود حبس کرد‪ .‬نمی توان‬ ‫با این اقتصاد مبارزه کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری ادامه داد‪ :‬کشورهای نفتی منطقه‪،‬‬ ‫منابع نفتی زیرزمینی را می فروشند و کاال وارد و‬ ‫مصرف می کنند‪ .‬ما امروز در ایران عمال زیر فشار‬ ‫به این نتیجه رس��یدیم که در اقتصادمان‪ ،‬س��هم‬ ‫نفت باید به کمترین میزان برسد‪ .‬البته از مدت ها‬ ‫قبل در دولت خاتمی حساب ذخیره ارزی درست‬ ‫عکس روز‬ ‫کردی��م که با دس��تور رهب��ر معظم‬ ‫انقالب به صندوق توسعه ملی تبدیل‬ ‫و قرار ش��د بخش عم��ده ای از منابع‬ ‫نفت ب��رای کارهای بزرگ به صندوق‬ ‫توس��عه ملی رفته و بخشی از ان هم‬ ‫در امور جاری صرف شود‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری با طرح این پرس��ش‬ ‫که ایا واقعا اقتصاد ایران بدون نفت اداره می شود‬ ‫و ایا می توان به راهکارهایی رس��ید که این اتفاق‬ ‫بیفت��د‪ ،‬گفت‪ :‬خیل��ی از اتفاق��ات در بخش های‬ ‫مختلف کش��ور افتاده که با افتخار می ش��ود ان‬ ‫را اع�لام ک��رد‪ .‬زمانی ب��رای کل تجهیزات نفت‬ ‫منتظر بودیم ش��رکت های خارج��ی بیایند کار و‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬زمانی ب��رای کارخانه های‬ ‫ابتدایی صنعتی کشور منتظر بودیم یک شرکت‬ ‫اروپای شرقی در ایران کارخانه دایر کند اما امروز‬ ‫توانمندی صنعتی کشور متحول شده است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بعد از برجام‪ ،‬وقتی توتال برای فاز ‪۱۱‬‬ ‫پارس جنوبی قرارداد بس��ت‪ ،‬پیش بینی دیگری‬ ‫چین نه تنها روند وخامت وضعیت ویروس در ان‬ ‫کشور را متوقف س��اخته‪ ،‬از گسترش بین المللی‬ ‫ای��ن ویروس نی��ز جلوگیری کرده اس��ت‪ .‬ظریف‬ ‫افزود‪ :‬ما رفتار امریکا در سوءاستفاده و بهره جویی‬ ‫از ش��رایط دشوار دیگران را محکوم می کنیم و بر‬ ‫این باوری��م که بر خالف رویکرد امریکا در مقابله‬ ‫با گس��ترش ویروس اچ ‪ ۱‬ان ‪ ۱‬در س��ال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫رویارویی امروز چین اشکارا مسئوالنه تر و موفق تر‬ ‫از ان بوده است‪.‬‬ ‫برای بازیافت گاز انجام ش��ده بود که براساس ان‬ ‫باید در دریا س��کویی نصب می شد که گفته شد‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تن وزن ان اس��ت‪ .‬ی��ادم می اید زمانی‬ ‫که وزیر بودم‪ ،‬در شروع کار‪ ،‬بخشی از سکوهایی‬ ‫که در خلیج فارس نصب می ش��د در داخل تولید‬ ‫می ش��د که وزن ش��ان ‪ 2‬هزار و ‪ ۳‬ه��زار تن بود‪.‬‬ ‫بخشی از ان را رنگ می کردند که مشخص شود‬ ‫ک��دام بخش داخل��ی و کدام خارجی اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫معلوم بود راهی ش��روع شده اس��ت‪ .‬به هر حال‬ ‫توانمندی ه��ای الزم امروز در پروژه های کش��ور‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬به فضل الهی‬ ‫در این ایام اتفاقات مهمی در کیفیت و توانمندی‬ ‫نیروی انس��انی و مدیریت و س��اخت پروژه اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬البته حق ایران بیش از اینها بوده‪،‬‬ ‫ما از دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬تصمیم گرفتیم ایران صنعتی‬ ‫شود‪ .‬اگر این مزاحمت هایی که برای ایران ایجاد‬ ‫کردند نبود‪ ،‬ایران امروز می توانس��ت از خیلی از‬ ‫کشورهایی که ادعای صنعتی شدن دارند موقعیت‬ ‫بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اعتراف به اشتباه در بازجویی مرزی از ایرانی ها‬ ‫بازار سیرجان با عطر ق ّوتو و مسقطی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پرامیال جایاپال‪ ،‬نماینده دموک��رات مجلس نمایندگان امریکا گفت‪ :‬اداره گمرک و حفاظت‬ ‫ی ماه) از امریکایی های‬ ‫مرزی (‪ )CBP‬امریکا تایید کرده در بازجویی ‪۱۲‬س��اعته ماه ژانویه (د ‬ ‫ایرانی تبار در مرز امریکا و کانادا مرتکب اشتباهات فاحش پروتکلی شده است‪ .‬ب ه گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫تارنمای س��یاتل تایمز در گزارش��ی به دیدار جایاپال با ادل فاسانو‪ ،‬مدیر عملیات دفتر مرزبانی‬ ‫امریکا در ایالت س��یاتل و رئیس دفتر کارکنان او و نیز س��وزان دِلبِن دیگر نماینده دموکرات‬ ‫امری��کا از مجل��س نمایندگان امریکا و دو نفر دیگر از اعضای این مجلس اش��اره کرده اس��ت‪.‬‬ ‫براساس اظهارات جایاپال‪ ،‬در این دیدار فاسانو گفت اظهارات پیشین اداره مرزبانی در تکذیب‬ ‫وجود دس��توری برای بازجویی و توقف ایرانی ها و دیگر افراد متولد خاورمیانه صحت نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده افزود‪ :‬باعث خرسندی است که برای نخستین بار از اداره گمرک و حفاظت‬ ‫مرزی می ش��نویم که اشتباهی بسیار جدی رخ داده است؛ اینکه پروتکل ها و اشتباهات بزرگی‬ ‫وجود داشته و فرمانی برای بازجویی وجود داشته ‪-‬حاال ان را دستور بخوانیم یا نه‪ -‬اما به طور‬ ‫حتم دس��توراتی وجود داش��ته که س��بب ش��د این اداره‪ ،‬افرادی را فقط به دلیل اینکه متولد‬ ‫کش��وری خاص هستند‪ ،‬معطل کرده است‪ .‬این نماینده دموکرات گفت‪ :‬نه فقط دفتر مرزبانی‬ ‫فدرال در ایالت سیاتل مشغول تحقیقات است بلکه فاسانو نیز خواستار تحقیقات در این زمینه‬ ‫شده است‪ .‬در ایمیلی که ساندرز ان را به سی بی سی ارسال کرده‪ ،‬مامور مرزی امریکایی تایید‬ ‫کرده که اداره گمرک و محافظت مرزی امریکا دستور داده افراد ایرانی تباری که قصد ورود به‬ ‫ایاالت متحده دارند‪ ،‬بازجویی شوند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬همزمان با راه اندازی س��ازکار «تمهید‬ ‫تجاری انسان دوس��تانه س��وئیس» برای مقابله با‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران‪ ،‬س��فارت این کشور‬ ‫در تهران تاکید کرد‪ :‬اس��تراتژی سیاست خارجی‬ ‫س��وئیس درب��اره ایران توس��عه صل��ح و امنیت با‬ ‫وس��اطت و تعهدات بشردوس��تانه است و تا ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده ادامه خواهد یافت‪ .‬حس��اب کاربری سفارت‬ ‫سوئیس در جمهوری اس�لامی در توییتی نوشت‪:‬‬ ‫اس��تراتژی سیاس��ت خارج��ی ‪ ۲۰۲۰‬ت��ا ‪۲۰۲۳‬‬ ‫س��وئیس برای توس��عه صلح و امنیت وس��اطت‪،‬‬ ‫تعهدات بشردوس��تانه‪ ،‬ایجاد پیوند‪ ،‬میانجی گری‪،‬‬ ‫دیپلماس��ی علمی و زمینه های تمرکز موضوعی و‬ ‫تخصص خاص سوئیس را تعریف می کند‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارجه‪ -‬محمد ج��واد ظریف و‬ ‫شاه محمود قریشی وزیران امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و پاکس��تان در گفت وگوی تلفنی‬ ‫تازه ترین تحوالت جهان اس�لام را بررسی کردند‪.‬‬ ‫دو طرف ضمن مردود دانستن طرح ترامپ موسوم‬ ‫به «معامله قرن» بر ضرورت اتحاد و انسجام جهان‬ ‫اسالم برای حمایت از فلسطین تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ایرج مس��جدی‪ ،‬س��فیر ای��ران در عراق‬ ‫درب��اره انتخاب محم��د توفیق ع�لاوی به عنوان‬ ‫نخس��ت وزیر جدید عراق اظهار کرد‪ :‬خوش��حال‬ ‫هستیم که بعد از چندین ماه تظاهرات و مشکالتی‬ ‫ک��ه در عراق به وجود امده بود در حال حاضر اقای‬ ‫توفیق عالوی از طرف رئیس جمهوری وظیفه پیدا‬ ‫کرده که کابینه جدید عراق را تش��کیل دهد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه جمهوری اس�لامی ایران از این انتخاب‬ ‫اس��تقبال می کند و به ان احترام می گذارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا نهایت هم��کاری و مس��اعدت الزم را به عمل‬ ‫می اوری��م و برای اق��ای ع�لاوی ارزوی موفقیت‬ ‫می کنی��م که بتواند در جهت خواس��ته های مردم‬ ‫عراق تالش و این خواسته ها را محقق کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس صن��دوق بین المللی پول ضمن‬ ‫حمای��ت از تالش های چین برای مقابله با ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا گف��ت اطمین��ان دارد اقتصاد این‬ ‫کش��ور منعطف و مقاوم است‪ .‬کریستالینا جرجیوا‬ ‫در حساب توییتری اش ضمن ابراز همدردی با همه‬ ‫کسانی که به خاطر ویروس کرونا در شرایط سخت‬ ‫ق��رار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ما از تالش ه��ای چین‪ ،‬از جمله‬ ‫اقدامات مالی‪ ،‬برای مقابله با ویروس کرونا حمایت‬ ‫می کنیم و مطمئنیم اقتصاد این کش��ور منعطف و‬ ‫مقاوم است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رهبر ح��زب اس�لامی افغانس��تان در‬ ‫گفت وگو ب��ا اناتولی بر اهمی��ت تالش های ترکیه‬ ‫ب��رای برق��راری صل��ح در افغانس��تان تاکید کرد‪.‬‬ ‫حکمتی��ار ب��ا بیان اینک��ه برگ��زاری مذاکرات در‬ ‫کشورهایی مانند المان‪ ،‬امریکا و انگلیس که باعث‬ ‫جنگ هس��تند نتیجه ای نخواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مذاکره با طالبان باید در ترکیه انجام شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش الجزی��ره‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫دانمارک از احضار س��فیر عربس��تان در این کشور‬ ‫خبر داد و تاکید کرد این امر با موضوع جاسوس��ی‬ ‫در ارتباط اس��ت‪ .‬اژانس اطالعاتی دانمارک اعالم‬ ‫کرد ‪ ۳‬تن از اعضای گروهک تروریس��تی االحوازیه‬ ‫به اتهام جاسوسی برای اژانس اطالعاتی عربستان‬ ‫سعودی دستگیر ش��ده اند‪ .‬برخی رسانه ها مدعی‬ ‫ش��ده اند این افراد در حال طرح ری��زی برای انجام‬ ‫حمله تروریستی به ایران هم بوده اند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫براس��اس امار در سال گذش��ته میالدی ‪ ۱۲‬هزار و ‪۶۳۴‬‬ ‫ش��رکت خارج��ی در ترکیه تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی در ای��ن کش��ور همس��ایه یکی از‬ ‫موفقیت هایی به شمار می رود که می تواند برای اقتصاد ایران‬ ‫نیز الگو باشد‪.‬‬ ‫ترکیه از طریق ایجاد امکان رقابت و فضاس��ازی اقتصادی‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی و ارائه مش��وق های تجاری در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون لیر ترکیه از محل‬ ‫تش��کیل ش��رکت های خارجی در این کش��ور کسب درامد‬ ‫کرده است‪ .‬ش��رکت های ایجاد شده خارجی بیشتر در شهر‬ ‫اس��تانبول ترکیه شروع به کار کرده اند که با رقمی برابر با ‪۳‬‬ ‫میلیارد و ‪۴۰۰‬میلیون لیر ترکیه در ردیف نخست شهرهای‬ ‫این کش��ور در جذب س��رمایه گذار خارجی ایس��تاده است‪.‬‬ ‫کمپان��ی فولکس واگن ش��رکتی به نام «صنع��ت و تجارت‬ ‫خودرو» را با س��رمایه ثبت ش��ده ‪ ۹۵۳‬میلیون لیر در شهر‬ ‫مانیسا تشکیل داد ه است‪ .‬براساس اعالم مرکز امار ‪TOBB‬‬ ‫(مرکز اماری اتاق ه��ای بازرگانی‪ ،‬اقتصادی و بورس ترکیه)‬ ‫این کش��ور همس��ایه دارای هزار و ‪۱۴۹‬ش��رکت س��هامی‬ ‫خارجی و ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۸۵‬شرکت با مسئولیت محدود است‪.‬‬ ‫با نگاهی به امار ش��رکت های ثبت ش��ده نیز درمی یابیم که‬ ‫ترکیب شرکت ها ایرانی‪ ،‬سوری‪ ،‬عربستانی‪ ،‬عراقی‪ ،‬المانی‪،‬‬ ‫اماراتی‪ ،‬مصری و لیبیایی اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬کشورهای‬ ‫عربی که بیش��ترین انها از کشورهای حوزه دریای مدیترانه‬ ‫هس��تند‪ ،‬ترکیب مهمی از ش��رکت های خارج��ی ترکیه را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫از حیث سرمایه گذاری نیز المانی ها با یک میلیارد و‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون لیر‪ ،‬هند با ‪ ۳۰۶‬میلیون لیر‪ ،‬عراق با ‪ ۳۵۳‬میلیون‬ ‫لیر و ایران با ‪ ۱۸۳‬میلیون لیر سرمایه ثبت شده وارد عرصه‬ ‫اقتصاد ترکیه ش��ده اند‪ .‬در این روند س��رمایه گذاری بیشتر‬ ‫ش��رکت ها با همکاری شریکان ترک تش��کیل شده و اغلب‬ ‫به ص��ورت ‪ CKD‬ب��رای تکمیل تولیدات ترک و با ش��رط‬ ‫بکارگیری کارگران ترک فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ام��ار می گوید فقط در اس��تانبول ‪ ۸‬هزارو‪ ۸۰۰‬ش��رکت‬ ‫مش��ترک ترک با س��ایر کش��ورها به وی��ژه هن��د‪ ،‬المان و‬ ‫کشورهای عربی تشکیل شده و بعد از ان در شهرهای انتالیا‬ ‫‪ ،۷۰۵‬ان��کارا ‪ ۵۸۹‬و غازی انتب ‪ ۵۰۴‬ش��رکت با همکاری‬ ‫ک و طرف خارجی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫سهامداران مشترک تر ‬ ‫بیش��تر زمینه های فعالیت ش��رکت ها نیز در حوزه فناوری‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬ای تی‪ ،‬ساخت وساز‪ ،‬ایجاد واحدهای صنعتی با‬ ‫مشارکت واحدهای حوزه ‪ SME‬ترکیه بوده است‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت تشکیل هر شرکت‪ ،‬عالوه بر درامدزایی‬ ‫از طریق اجاره دفتر یا خرید ملک‪ ،‬اشتغال ترک ها در مراکز‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬مصارف و هزینه های مربوط به اقامت و زندگی‬ ‫در ترکی��ه و پرداخ��ت مالیات‪ ،‬درامدهای جنبی بس��یاری‬ ‫نیز ب��رای دولت ترکیه دارد‪ .‬به عن��وان نمونه فولکس واگن‬ ‫با تشکیل ش��رکتی برای خودروسازی در شهر مانیسا عامل‬ ‫اشتغال مستقیم و صنایع جنبی در این شهر و سایر استان ها‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ایرانی ها نیز با ایجاد‪ ۹۷۰‬شرکت در راس هرم‬ ‫ش��رکت های تشکیل ش��ده در ترکیه هس��تند که بیشتر با‬ ‫مس��ئولیت محدود تشکیل ش��ده و اغلب انها در استانبول‬ ‫و سپس در ازمیر‪ ،‬انتالیا‪ ،‬غازی انتب و انکارا فعالیت دارند‪.‬‬ ‫حوزه فعالیت بیشتر شرکت های ایرانی در زمینه واردات‪،‬‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬ای ی‪ ،‬نرم افزارهای رایانه ای‪ ،‬تجهیزات پزش��کی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬ساخت وس��از و همچنین تولیداتی است که در‬ ‫ای��ران تولی��د ش��ده و به ص��ورت ‪ CKD‬در ترکیه تکمیل‬ ‫و از طری��ق دفات��ر این ش��رکت ها ب��ه کش��ورهای عربی و‬ ‫کش��ورهای حوزه بالکان‪ ،‬ش��مال دریای مدیترانه و‪ ...‬صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شریکان خارجی در مرحله نخست با اجاره مکان فعالیت‬ ‫و در مرحل��ه بعد با خرید ملک اقدام به اقامت موقت و دائم‬ ‫در این کشور می کنند که البته با پرداخت ‪ ۲۵۰‬هزار دالر و‬ ‫خرید ملک به صورت نقد و مدت دار می توانند نسبت به اخذ‬ ‫اقامت اقدام کنند‪ .‬برخی از ش��رکت ها حتی در تک اتاق های‬ ‫اجاره ای از یک ش��رکت ترک ی��ا حتی اجاره یک میز کاری‬ ‫(‪ )DESK OFFICE‬اغاز به کار می کنند‪.‬‬ ‫در حالی که در ایران اجازه تش��کیل ش��رکت در خانه ها‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬در ترکیه در هر واحد اداری یا مسکونی و حتی‬ ‫ب��ا تعیین و اختصاص یک میز در یک واحد تجاری می توان‬ ‫شرکت تش��کیل داد‪ .‬به عالوه اینکه دولت ترکیه برای ایجاد‬ ‫اشتغال و استفاده از سرمایه های خارجی هر امتیاز و مشوقی‬ ‫را که برای یک ش��رکت ترک قائل اس��ت برای شرکت های‬ ‫خارجی نیز ارائه می دهد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد از یک طرف ظرفیت های فضای کسب وکار‬ ‫به نس��بت بک��ر ایران‪ ،‬جذابیت ه��ای الزم را ب��رای برخی از‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی داش��ته باش��د‪ ،‬اما زیرساخت های‬ ‫الزم و پیش نیازهای جذب سرمایه گذار خارجی در بسیاری‬ ‫از موارد فراهم نیس��ت و همچنان در بع��د اجرای قوانین با‬ ‫موانع بس��یاری روبه روس��ت‪ .‬همچنین فضای کس��ب وکار‬ ‫کش��ور به اندازه کافی فراهم نش��ده اس��ت؛ بنابراین ایجاد‬ ‫ش��رایط ایده ال برای اماده س��ازی زمین��ه به منظور جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی‪ ،‬نیازمند عزم و حرکت وزارتخانه ها و‬ ‫س��ازمان های دولتی مرتبط اس��ت‪ .‬همچنین عزم و حرکت‬ ‫صاحبان کس��ب وکارهای داخلی برای اماده سازی شرکت ها‬ ‫براساس تجربه کشورهای دیگر‪ ،‬فرایندی بلندمدت است و‬ ‫بدون برنامه ریزی و هدف گذاری های منسجم‪ ،‬دست یافتنی‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ایران اماده تعامل با اتحادیه اروپا برای حل وفصل مسائل‬ ‫ای��ت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید‬ ‫ب��ا انتق��اد از برخ��ی افراد کج فهم در اس��تفاده از‬ ‫فن��اوری روز گفت‪ :‬برخی افراد خش��ک مقدس و‬ ‫ن گونه کارها اش��کال می گیرند‪ ،‬باید‬ ‫تن��درو به ای ‬ ‫انها را تحمل کرد و جاهایی که باعث حساس��یت‬ ‫انه��ا می ش��ود را مراقب بود؛ نمی ش��ود به خاطر‬ ‫انها از برنامه های مفید دس��ت کش��ید‪ ،‬بلکه باید‬ ‫قوی تر انجام داد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از مرکز‬ ‫خبر حوزه‪ ،‬وی در دیدار دست اندرکاران تولیدات‬ ‫رسانه ای افزود‪ :‬ما در دنیایی زندگی می کنیم که‬ ‫ش��رایط ان با دنیای گذشته متفاوت شده است‪.‬‬ ‫پیش از این بیشتر برنامه های امربه معروف و نهی‬ ‫از منک��ر‪ ،‬تبلیغات دینی‪ ،‬مواعظ و نصایح اخالقی‬ ‫تنها منحصر به مساجد‪ ،‬حسینیه ها و منابر بود‪ ،‬اما‬ ‫در دنی��ای امروز راه های زیادی برای ابالغ ایده ها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه خطابه ها و منابر‬ ‫همچن��ان باید محفوظ باش��ند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم تنها به خطبه ها در مس��جد و حس��ینیه‬ ‫قناع��ت کنیم‪ ،‬عقب می مانیم؛ باید ببینیم دنیا از‬ ‫چه وسایلی استفاده می کند ما هم در کنار حفظ‬ ‫حدود الهی از ان وس��ایل برای نشر معارف دینی‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬ایت اهلل مکارم شیرازی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم عقب نمانیم راهش این است که در‬ ‫راه ترویج مکتب اسالم از وسایل و فناوری روز نیز‬ ‫بهره مناسب ببریم‪ .‬وی با قدردانی از فعالیت های‬ ‫جمع حاضر گفت‪ :‬کار ش��ما یک کار مثبت دینی‬ ‫اس��ت و حتما مفید واقع خواهد ش��د‪ .‬کارتان را‬ ‫دنبال کنید و مراقب باشید از زمان عقب نمایند‪،‬‬ ‫چراکه در روایت امده است کسی که عالم به زمان‬ ‫خویش باشد مسائل پیچیده دامنش را نمی گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫از تجربه همسایه‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫نمی توان از فناوری روز‬ ‫چشم پوشید‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫دالل ها‪ ،‬بازار تایرهای‬ ‫نیمه سنگین را‬ ‫ملتهب کردند‬ ‫پیغام بحران مسکن به‬ ‫گوش مسئوالن رسید؟‬ ‫مترو تهران‬ ‫به برج میالد می رسد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نداشتن برنامه و استراتژی‪ ،‬صنعت خودرو را با بحرانی دیگر روبه رو کرد‬ ‫ایا تیراژ تولید‬ ‫پایدار خواهد ماند؟‬ ‫‹ ‹وضعیت امروز نتیجه بی بر نامگی است‬ ‫محمود نجفی س��هی‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور‬ ‫درب��اره وضعی��ت تولی��د و تی��راژ‬ ‫قطعات به‬ ‫گفت‪ :‬موضوعی‬ ‫که مط��رح اس��ت داخلی س��ازی‬ ‫برخی از ای��ن محصوالت بوده که‬ ‫معتقدم بخش��ی از مواد اولیه و قطعات منفصله ای که وارد‬ ‫می شود‪ ،‬می توان در داخل تولید کرد‪ .‬مشکل فعلی که در‬ ‫س��طح بین المل��ل ب��رای صنعت خ��ودرو رخ داده اس��ت‬ ‫مشخص نیست برای کوتاه مدت باشد یا در زمان بیشتری‬ ‫ادامه پیدا کند‪ .‬هیچ چیز قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صنعتگران ما دیر به فکر داخلی س��ازی قطعات‬ ‫افتادن��د در نشس��ت های گوناگ��ون و در جاهای مختلف‬ ‫گفت��م و نیز در گفت وگو با‬ ‫‪ ۲‬س��ال قبل هش��دار‬ ‫دادم‪ ،‬صنع��ت خودرو برای تولی��د و ادامه فعالیتش برنامه‬ ‫ندارد‪ .‬قابل پیش بینی بود ترامپ از برجام خارج می شود و‬ ‫مش��کالت فعلی برای صنعت خودرو کشور رقم می خورد‪،‬‬ ‫اما به دلیل نداشتن برنامه منسجم‪ ،‬به موقع عمل نشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان استان سمنان با اشاره به نشست‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چند روز پیش‬ ‫نشستی در ساپکو برگزار ش��د که مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫به همراه زنجیره تامین حضور داشتند‪ .‬پیمان بسته شد که‬ ‫قطعه سازان پای تعهدات خود در قبال خودروساز بمانند و‬ ‫قطعات را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هشداری که پیش تر داده شد‬ ‫نجفی س��هی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما‬ ‫تا پایان سال چیست و چقدر کمبود قطعات تیراژ تولید را‬ ‫کاهش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬قابل پیش بینی نیست زیرا مشخص‬ ‫نیس��ت که چه قطعات��ی نمی تواند‪ ،‬بیای��د و وارداتش به‬ ‫مش��کل خورده اس��ت و اینکه چقدر از سخنانی که امروز‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬واقعیت دارد و چقدر بزرگنمایی اس��ت‪.‬‬ ‫بزرگنمایی می شود که مشکل زودتر حل شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه با بی��ان اینکه در نشس��ت‬ ‫قطعه س��ازان با مدیرعام��ل ایران خ��ودرو موضوع کاهش‬ ‫نرخ خودرو مطرح ش��ده‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬سال پیش با مدارک و‬ ‫مس��تنداتی اعالم کردم و در‬ ‫هم منتش��ر شد‪ ،‬نرخ‬ ‫مواد اولیه ب��رای تولیدکننده داخل��ی کاهش یابد و فوب‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬مدتی اس��ت قطعه س��ازان نسبت به‬ ‫واردات مواد اولیه و قطع��ات منفصله مورد نیاز گالیه مند‬ ‫هس��تند و عنوان می کنند واردات ب��ا چالش هایی روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو برخی پروازها‬ ‫به کش��ور و درحال حاضر هم ویروس کرونا‪ ،‬تامین قطعات‬ ‫خودروسازان جهان را با مشکالتی همراه کرده است‪ ،‬زیرا‬ ‫بخش زیادی از قطعات به وسیله قطعه سازان چینی ساخته‬ ‫و ارسال می شود‪ .‬این امر به ویژه برای قطعات الکترونیکی‬ ‫خودرو که در اختیار تعداد محدودی ش��رکت سازنده قرار‬ ‫دارد‪ ،‬مشکل را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫از ابتدای مهر که نرخ خودروها هم با ش��یب مالیم روند‬ ‫صعودی داش��ت و در روزهای اخیر به باالترین سقف خود‬ ‫رسیده‪ ،‬ناشی از کمبود عرضه به بازار است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫این دو اتف��اق تیراژ تولید را هم در بخش قطعه س��ازی و‬ ‫هم خودروس��ازی تحت ش��عاع قرار داده و منجربه کاهش‬ ‫س��اخت محصوالت در کشور شده است‪ .‬این مسئله چقدر‬ ‫در ادامه مشکل س��از خواهد شد‪ ،‬با وجود اینکه خودروساز‬ ‫اع�لام می کند تیراژ تولی��د روزانه اش ‪ ۲‬هزار خودرو و گاه‬ ‫باالتر است؟‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اینکه از س��وی قطعه س��ازان عنوان‬ ‫می ش��ود تولید سخت شده بخش��ی به این برمی گردد که‬ ‫خودروسازان به تعهدات مالی خود عمل نکرده و واحدهای‬ ‫قطعه سازی زیر فشار کمبود نقدینگی قرار دارند؛ بنابراین‬ ‫مانوری که می توانس��تند برای تامین قطعات و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود داشته باشند‪ ،‬دیگر ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه س��از گفت‪ :‬اگ��ر صنعتگ��ر مناب��ع مالی در‬ ‫اختیارش باش��د‪ ،‬می تواند تحری��م را دور بزند و از جاهای‬ ‫گوناگون محصوالت مورد نی��ازش را تامین کند اما وقتی‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی دارد و بان��ک هم هم��کاری نمی کند‪،‬‬ ‫تولیدش با سختی انجام می شود‪.‬‬ ‫نجفی س��هی با بیان اینکه تعمیق س��اخت داخل باید با‬ ‫جدیت و سرعت بیشتری همراه باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است‬ ‫عنوان شود داخلی س��ازی برخی قطعات توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد تعداد این قطعات زیاد نبوده و در این باره خودروساز‬ ‫یا دولت می توانند کمک کرده و اس��تثنائا قطعه را گران تر‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫عضو انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور معتقد اس��ت ناگزیر به رفتن در این‬ ‫مسیر هستیم و تاخیر روزانه ان مشکل را بزرگ تر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خلیج فارس محاسبه نش��ود تا نرخ تمام شده پایین بیاید‪.‬‬ ‫ال��زام کاهس نرخ خودرو را ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬ماه قبل دوباره عنوان‬ ‫کردم با توجه به ش��رایط و وضعیت اقتصادی که کش��ور‬ ‫دارد اما عنوان ش��د نشدنی اس��ت و اکنون به این نتیجه‬ ‫رس��یده اند که باید نرخ تمام ش��ده کاهش چند میلیونی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نجفی س��هی یاداور شد‪ :‬افزایش نرخ تنها مربوط به بازار‬ ‫خ��ودرو نبوده و برای تمام محصوالت اتفاق افتاده اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬یک بسته خرما خریدم که وقتی تعداد ان‬ ‫را با قیمتش محاس��به کردم‪ ،‬هر خرما دانه ای ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫درام��ده بود یا نان ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬پس مش��کل‬ ‫گرانی مربوط به بازار خودرو نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ورقه‬ ‫اهن درحال حاض��ر کیلویی ‪ ۱۰‬هزار تومان و لوله پروفیل‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تومان اس��ت درحالی که ی��ک ماه قبل به ترتیب‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬و ‪ ۹‬هزار تومان بود؛ یعنی در مدت حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫ن��رخ این دو محصول ‪ ۲۰‬درص��د افزایش یافت؛ در نتیجه‬ ‫ن��رخ باالی مواد اولیه نرخ تمام ش��ده خ��ودرو را هم باال‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کاهشی تولید و صعودی نرخ ها‬ ‫در ادامه نادر خلدی از اعضای انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫هم به‬ ‫گفت‪ :‬اینده تولید در چند ماه پایانی سال و‬ ‫‪ ۲‬ماه ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬بستگی به قطعات و سازندگان‬ ‫دارد که تا چند درصد محصوالت شان را داخلی سازی کرده‬ ‫باش��ند‪ .‬تمام خودروس��ازان بین المللی به نوعی وابسته به‬ ‫تسهیالت دولتی به قطعه سازان داده می شود‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد‪ :‬تمام تسهیالت مقرر را در اختیار قطعه سازان قرار می دهیم و حتی‬ ‫یک ریال از این تسهیالت در سیستم ایران خودرو استفاده نخواهد شد‪ .‬فرشاد مقیمی در گفت وگو با خبرخودرو درباره‬ ‫اعطای تسهیالت ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور از سوی دولت و لزوم اجرای عدالت در پرداخت‬ ‫به قطعه سازان اظهارکرد‪ :‬در ارتباط با تسهیالت مقرر و تخصیص ان به قطعه سازان‪ ،‬کار را به انجمن های قطعه سازی‬ ‫س��پردیم تا انها در این باره تعیین تکلیف کنند زیرا ما تمام تس��هیالت مقرر را در اختیار قطعه سازان قرار خواهیم داد‬ ‫و حتی یک ریال از این تس��هیالت نیز در سیس��تم ایران خودرو استفاده نخواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای نحوه توزیع این مبالغ بین قطعه س��ازان‪ ،‬انجمن های قطعه سازی همراه با مجموعه ساپکو و حوزه مالی اقتصادی‬ ‫ایران خودرو شاخص های الزم را استخراج کرد ه و پرداخت ها بر همان اساس انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مشکل افزایش قیمت ها فقط مربوط به بازار خودرو نیست‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ورقه اهن درحال حاضر کیلویی ‪ ۱۰‬هزار تومان و لوله پروفیل ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫اس��ت درحالی ک��ه یک ماه قبل قیمت انها به ترتیب ح��دود ‪ ۸‬و ‪ ۹‬هزار تومان‬ ‫بود و در مدت حدود ‪ ۲‬ماه نرخ این دو محصول ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت؛ در‬ ‫نتیجه نرخ باالی مواد اولیه نرخ تمام شده خودرو را باال می برد‬ ‫قطعه س��ازان چینی هس��تند به ویژه قطعات الکترونیکی؛‬ ‫البت��ه این قطع��ات در جنوب چین س��اخته می ش��ود و‬ ‫درحال حاضر کمتر متاثر از ویروس کرونا شده اما در ادامه‬ ‫ممکن است این شهر هم در حالت قرنطینه قرار گیرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ویروس کرون��ا در حال‬ ‫انتقال و سرایت به سایر شهرهای‬ ‫چی��ن اس��ت؛ بنابرای��ن خیلی از‬ ‫پروازها از کشور چین متوقف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وضعیت روزبه روز سخت تر‬ ‫می شود‪ .‬اگر این بحران حل نشود‬ ‫و وضعیت برای دو هفته دیگر هم‬ ‫ادام��ه پیدا کند ما دس��ت کم تا اردیبهش��ت س��ال اینده‬ ‫نمی توانی��م محصول��ی از چین وارد کنی��م چراکه صنعت‬ ‫خودرو تا عید تولید داش��ته و ‪ ۲‬هفته پس از س��ال جدید‬ ‫تعطیالت نوروز را داریم‪ .‬تا اغاز دوباره تولید‪ ،‬یک ماه زمان‬ ‫نیاز است و در عمل دوباره اردیبهشت تولید اغاز می شود؛‬ ‫از این رو فکر می کنم امسال نباید روی ورود کاالی جدید‬ ‫از چین امید داشت و فقط باید به موجودی انبارها و انچه‬ ‫در راه یا در گمرک است اکتفا کرد‪ .‬این مسئله بدون تاثیر‬ ‫در فعالیت ه��ای صنعتی نخواهد بود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫من تولیدکننده ‪ ۲۰۰‬قطعه را مونتاژ کنم که ‪ ۲۰‬قطعه ان‬ ‫از چین وارد می ش��ود‪ ،‬کل محصول را باید ناقص نگه دارم‬ ‫حتی اگر یک قطعه باشد‪ .‬مگر هزینه گزافی شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬برای تامین قطعات از کش��ورهای دیگر مانند هند‬ ‫اقدام کنیم‪.‬‬ ‫این عض��و انجمن قطعه س��ازان کش��ور با بی��ان اینکه‬ ‫محصوالت چینی ارزان تر از سایر کشورها است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ادامه پس از چین‪ ،‬هند نرخ تمام شده محصوالتش پایین‬ ‫اس��ت و کشوری اس��ت که به لحاظ کیفیت و استاندارد به‬ ‫ما نزدیک اس��ت؛ اما برای خرید از این کش��ور تا سفارش‬ ‫شود و قطعه ساز هندی ببیند دارد یا خیر و نیاز به ساخت‬ ‫داشته باشد زمان می برد‪.‬‬ ‫در ادامه ناگزیر هس��تیم برای رس��یدن کاال س��ر زمان‬ ‫مقرر به وس��یله پس��ت های هوایی اقدام کنیم که هزینه ها‬ ‫دوباره افزایش می یابد؛ عالوه ب��ر اینکه قرارداد کوتاه مدت‬ ‫نرخ محصوالت را باز هم باالتر می برد‪ .‬این قطعات به دلیل‬ ‫تحریم ابتدا به دوبی ارس��ال و از انجا وارد گمرکات کشور‬ ‫می ش��ود‪ .‬تمام این مسائل منجربه افزایش نرخ تمام شده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خلدی درب��اره وضعیت تولید قطعات در ماه های اینده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ها در یک سال گذشته درصد داخلی سازی‬ ‫خود را افزایش داده اند و این نکته مثبتی اس��ت و ش��اید‬ ‫در ‪ ۲۰‬درص��د قطعات وابس��ته به واردات باش��یم که اگر‬ ‫همین درصد کم تامین نش��ود ‪ ۸۰‬درصد باقیمانده را هم‬ ‫کاربردی نمی کند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و انجمن قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای‬ ‫برون رفت از این وضعیت یا باید هزینه بیشتر کرد یا تیراژ‬ ‫تولید را کاهش داد ش��اید هم ه��ر دو‪ .‬خلدی در پایان با‬ ‫اشاره به اوج تولید در ‪ ۳‬ماه پایانی سال‪ ،‬گفت‪ :‬فصل خرید‬ ‫صنعت خودرو همیش��ه در نیمه دوم س��ال بوده که تیراژ‬ ‫هم افزایش می یابد زیرا خودروسازان می خواهند نسبت به‬ ‫فعالیت تولیدی سال گذش��ته خود رکورد بزنند؛ بنابراین‬ ‫در اوج تولی��د این صنعت در نیمه دوم به ویژه ‪ ۳‬ماه پایان‬ ‫سال‪ ،‬تامین قطعات ضروری است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مسئولیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫الگویی رو به ‬ ‫رشد‬ ‫دالل ها‪ ،‬بازار تایرهای نیمه سنگین را ملتهب کردند‬ ‫تولیدکنندگان شفاف سازی نمی کنند‬ ‫سید مسعود همایونفر‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫مدیریت منابع انسانی ایران‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی های‬ ‫میدانی نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬هنوز‬ ‫هم در بعضی از‬ ‫اندازه های تایر‬ ‫کمبودهایی‬ ‫وجود دارد‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از‬ ‫ازمایشگاه کاتالیست‬ ‫ازمایشگاه های تخصصی کاتالیست با حضور‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو در ش��رکت ایران دلکو‬ ‫راه ان��دازی ش��د‪ .‬به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬این‬ ‫ازمایشگاه تخصصی کاتالیست خودرو در کشور‬ ‫با در اختیار داش��تن جدیدتری��ن تجهیزات و‬ ‫دستگاه های ازمایشگاهی و با بکارگیری اخرین‬ ‫روش ه��ای انج��ام ازمون در کن��ار خط تولید‬ ‫کاتالیست خودرو راه اندازی شده است‪ .‬در این‬ ‫ازمایشگاه تمامی ازمون های تعیین مشخصات‬ ‫فیزیکی و ش��یمیایی کاتالیس��ت ها بررس��ی و‬ ‫فعالیت کاتالیست در ش��رایط مختلف ارزیابی‬ ‫و همچنی��ن کنترل کیفیت م��واد اولیه تولید‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این شرکت با توجه به افزایش‬ ‫شمارگان تولید در ش��رکت های خودروسازی‬ ‫در ‪ ۸‬س��اعت کاری‪ ،‬روزانه حدود ‪ ۵‬هزار قطعه‬ ‫کاتالیست و مجموعه اگزوز تولید می کند‪.‬‬ ‫تجهیز دناپالس به سیستم‬ ‫تعویض دنده کابلی‬ ‫خط تم��ام رباتیک سیس��تم تعوی��ض دنده‬ ‫کابلی برای گیربکس دس��تی با ظرفیت ‪ ۳‬هزار‬ ‫دستگاه در روز با حضور مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫در شرکتی داخلی راه اندازی شد‪ .‬همچنین خط‬ ‫تولید تس��مه تایم دینام با ظرفیت تولید ‪ ۸‬هزار‬ ‫تسمه تایم در روز در همین شرکت قطعه ساز به‬ ‫بهره برداری رس��ید که این ظرفیت تا ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫هم قابل افزایش اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫محمودرضا صم��دی‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫قطعه ساز در ایین راه اندازی این دو خط تولید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت در راستای بهبود و به روز اوری‬ ‫ماژول تعویض دنده برای نخستین بار در کشور‬ ‫موفق به داخلی سازی سیستم های تعویض دنده‬ ‫کابل��ی برای گیربکس های دس��تی و اتوماتیک‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬به دلیل استفاده از فناوری قدیم‪،‬‬ ‫تعویض دنده با اهرم بندی میله ای سبب انتقال‬ ‫تمامی ارتعاش��ات موت��ور و گیربکس به داخل‬ ‫کابین می ش��د؛ بنابراین با اس��تفاده از فناوری‬ ‫کابلی مش��کالت مربوط این ارتعاش��ات رفع و‬ ‫عملیات تعویض دنده ب��رای راننده با راحتی و‬ ‫ایمنی بیش��تر انجام می ش��ود‪ .‬صمدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای راه ان��دازی این خ��ط تولید‪۸۰۰ ،‬‬ ‫هزار دالر س��رمایه گذاری ارزی و همچنین ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد سرمایه گذرای ریالی انجام شده است‪.‬‬ ‫ثبت نش��دن اطالعات تولیدکنندگان تایر در س��امانه‬ ‫جام��ع تج��ارت‪ ،‬قیمت گ��ذاری ناعادالن��ه و عملک��رد‬ ‫تبعیض امیز س��امانه س��نجش ارزش گمرک برای برخی‬ ‫اندازه های تایر‪ ،‬این بازار را با چالش های اساس��ی روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬گرانی و کمبود بعض��ی از اندازه های‬ ‫تای��ر‪ ،‬به ویژه در ان��دازه «رینگ ‪ »۱۶‬که مورد اس��تفاده‬ ‫«نیس��ان باری» و «کامیون��ت» ق��رار می گی��رد‪ ،‬موجب‬ ‫گالی��ه و نگرانی رانندگان این ناوگان ش��ده اس��ت؛ البته‬ ‫نبود تعادل موجود در ب��ازار تایر که اعتراض های ناوگان‬ ‫حمل ونقل را به دنبال داش��ته اس��ت‪ ،‬موضوعی جدیدی‬ ‫در این بازار نیس��ت چراکه از اواخر س��ال ‪ ۹۶‬همزمان با‬ ‫اغاز نوس��ان های ارزی و تشدید ان در نیمه نخست سال‬ ‫‪ ،۹۷‬بازار بسیاری از کاالهای اساسی دچار التهاب شد که‬ ‫ریش��ه در تاثیر مس��تقیم محصوالت وارداتی از نرخ ارز و‬ ‫همچنین وابس��تگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه‬ ‫داش��ت‪ .‬نظام عرضه و تقاضا در بازار تایر سواری و ناوگان‬ ‫س��نگین نیز متاثر از این شرایط دچار اشکاالت متعددی‬ ‫شد که در نتیجه شاهد موجی از گرانی‪ ،‬کمبود‪ ،‬احتکار و‬ ‫داللی در این بازار بودیم تا انجا که در مقاطع گوناگون به‬ ‫اعتراض های صنفی منجر شد‪.‬‬ ‫پ��س از ثبات نس��بی ب��ازار ارز در تابس��تان ‪ ۱۳۹۸‬و‬ ‫همچنین شروع توزیع سیس��تمی تایر سنگین‪ ،‬بازار این‬ ‫کاال تا حدی ارامش یافت اما بررس��ی های میدانی نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬هنوز هم در بعضی از اندازه های تایر کمبودهایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی کاهش تولید تایرهای رینگ ‪۱۶‬‬ ‫کمبود نقدینگ��ی و همچنین تخصیص نیافتن به موقع‬ ‫ارز ب��رای واردات م��واد اولی��ه از مش��کالت همیش��گی‬ ‫تولیدکنندگان تایر بوده اما در مورد دلیل کمبود تایرهای‬ ‫رین��گ ‪ ۱۶‬می ت��وان به نوع قیمت گ��ذاری در این نوع از‬ ‫تایر اش��اره کرد‪ .‬مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن صنفی‬ ‫صنع��ت تایر ایران در همین باره پیش تر گفته بود‪« :‬یکی‬ ‫از دالیل اصلی اش��فتگی بازار نیسان باری و کامیونتی به‬ ‫بی عدالت��ی در قیمت گذاری این محص��والت برمی گردد؛‬ ‫به صورتی که قیمت های تعیین ش��ده حتی هزینه تولید‬ ‫را پوش��ش نمی دهند و انگیزه ای برای تولید این اندازه ها‬ ‫میان تولید کنن��دگان وجود ندارد»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به تازگی‬ ‫مصوبه ای برای اصالح قیمت ها ابالغ شده و به زودی تولید‬ ‫تایرهای کامیونتی و نیس��ان باری‪ ،‬سوددهی الزم را برای‬ ‫تولیدکنندگان خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسرسامانه ارزش گذاری گمرک‬ ‫بنابر اظهارات س��خنگوی انجمن صنف��ی صنعت تایر‬ ‫ای��ران‪ ،‬بخش��ی از مش��کالت به وجود ام��ده در تایرهای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی یک��ی از مولفه ه��ای‬ ‫مهم تولید در صنعت اس��ت‪ .‬مفهوم مسئولیت‬ ‫اجتماعی ش��رکتی همواره در نق��اط گوناگون‬ ‫جهان م��ورد نقد و واکاوی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫نقد علمی و دانش��گاهی مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکتی در اروپ��ا‪ ،‬هرچن��د جوان اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫روند روبه رش��دی دارد‪ .‬با پذیرش فرض تفاوت‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬می ت��وان اختالف ه��ا و تفاوت هایی‬ ‫از قبی��ل اینک��ه چه کس��ی ذی نف��ع قانونی و‬ ‫واقعی به ش��مار می ای��د و چه کس��ی باید در‬ ‫فرایند طراحی و اجرای برنامه های مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی مورد مش��ورت قرار گیرد و نظراتش‬ ‫جلب ش��ود را انتظار داش��ت‪ .‬تاکنون در اروپا‪،‬‬ ‫تمرک��ز وی��ژه ای ب��ر برنامه ه��ای مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی در مدیری��ت اموزش و اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای مس��ئولیت اجتماع��ی و فعالیت های‬ ‫خیرخواهانه برای مقاصد تحصیلی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫زیس��ت محیطی به عمل امده است‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی را با فرض توسعه جهانی ان‪ ،‬می توان‬ ‫به عنوان الگوی روب ه رشدی توصیف کرد که به‬ ‫وس��یله عوامل پرقدرتش گسترش می یابد و بر‬ ‫پایه ارائه تجربه های موفق‪ ،‬اس��توار شده است‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬مس��ولیت اجتماعی ش��رکتی‪،‬‬ ‫بخش��ی از طرح ه��ای بازنگری س��رمایه داری‬ ‫سنتی به وسیله نهادهای ملی است که می توان‬ ‫تاثی��رات ملی پررنگی را بر ان مش��اهده کرد‪،‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی‪ ،‬نوعی پاس��خ‬ ‫ش��رکت ها ب��ه نقدی اس��ت ک��ه در ارتباط با‬ ‫نقش ش��رکت ها در جامعه انجام شده و بیشتر‬ ‫ل گرفت��ه و همچنین‬ ‫در جامع��ه امریکا ش��ک ‬ ‫بیش��تر از قوانی��ن و مقررات‪ ،‬ب��ر فعالیت های‬ ‫داوطلبان��ه تاکی��د دارد؛ در نتیج��ه انتقال این‬ ‫مفهوم به س��ایر نقاط جهان مانند اروپا و اسیا‬ ‫ک��ه در انها نظام های س��رمایه داری براس��اس‬ ‫مدل های متفاوتی شکل گرفته‪ ،‬مستلزم پاره ای‬ ‫بازانگاری ها در مفاهیم و برداش��ت ها‪ ،‬در جهت‬ ‫تطابق بیشتر با فرهنگ انهاست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی س��ود واردات بعضی از اندازه های تایر بیش از دیگر انواع‬ ‫تایر باش��د‪ ،‬واردکننده به سمت ثبت س��فارش ان اندازه ها رفته و‬ ‫به دنبال ان واردات سایر اندازه ها کاهش می یابد‬ ‫نیس��ان باری و کامیونتی ناش��ی از رانت های ایجاد ش��ده‬ ‫برای واردات بعضی از اندازه های تایر است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫وقتی س��ود واردات بعض��ی از اندازه ها بیش از دیگر انواع‬ ‫تایر باش��د‪ ،‬واردکننده به سمت ثبت سفارش ان اندازه ها‬ ‫رفته و به دنبال ان واردات سایر اندازه ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بررس��ی ها نش��ان می دهد‪ ،‬این مشکل به‬ ‫ن��وع ارزش گ��ذاری گمرک ب��رای دو ان��دازه تایر ‪ ۳۸۵‬و‬ ‫‪ ۳۱۵‬برمی گ��ردد‪ ،‬به طوری که واردکنن��دگان با واردات‬ ‫ای��ن اندازه ه��ا از س��ود ‪ ۸۰‬دالری برای ه��ر حلقه بهره‬ ‫می بردند و ارز دولتی بیش��تری را دریافت می کردند این‬ ‫در حالی است که درباره سایزهای نیسان باری و کامیونت‬ ‫تف��اوت قابل توجهی میان نرخ تولی��دی کارخانه و ‪TSC‬‬ ‫گم��رک وجود نداش��ت و ب��ه همین دلی��ل‪ ،‬واردات این‬ ‫تایره��ا مورد توجه بازرگانان ق��رار نمی گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫سیدمحمد میرعابدینی‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان تایر در‬ ‫گفت وگویی با اش��اره به تخصیص نیافتن ارز برای واردات‬ ‫تایر نیمه س��نگین اظهارکرده بود‪ ،‬در بخش تایر سنگین‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه اس��ت که ارزی ب��ه واردکنندگان اختصاص‬ ‫پیدا نکرده و واردات تایر به بهانه اشباع شدن بازار متوقف‬ ‫ش��ده و اکن��ون نیز در بعض��ی از اندازه ها به وی��ژه اندازه‬ ‫‪ ۱۶‬کامیونتی و نیس��ان باری دچ��ار کمبود و افزایش نرخ‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بنابر اظهارات حمید محله ای‪ ،‬معاون دفتر امور خدمات‬ ‫بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اصالح روند‬ ‫ثبت س��فارش واردات تایر در دس��تور کار قرار گرفته و با‬ ‫استفاده از یک رویه هوشمندانه‪ ،‬ابتدا نیاز بازار مورد توجه‬ ‫قرار می گیرد و پس از ان مجوز واردات صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم اشفتگی بازار‬ ‫براس��اس اظهارات مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مس��ئله کمبود تایر در بازار باید با شروع فعالیت‬ ‫«س��امانه توزیع سیس��تمی تایر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت» رفع می شد اما کمبود و افزایش نرخ این اندازه ها‬ ‫تایر نیمه سنگین تاکنون ادامه یافته و به نظر می رسد ریشه‬ ‫ان تعامل نداشتن موثر تولیدکنندگان تایر باشد‪ .‬رسول‬ ‫جمشیدی‪ ،‬مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین هم‬ ‫در همین زمینه گفته است‪ ،‬به طور متوسط ساالنه حدود‬ ‫‪ ۹۵۰‬ه��زار تایر وانتی(رینگ ‪ ۱۶‬تا ‪ )۲۰‬در داخل کش��ور‬ ‫تولید می شود اما تا ‪ ۱۰‬ماه امسال فقط ‪ ۷‬هزار حلقه تایر‬ ‫تولید داخل در سامانه جامع تجارت ثبت شده و به همین‬ ‫دلی��ل امکان ص��دور حواله کافی برای تامی��ن نیاز بازار‪،‬‬ ‫به وسیله س��امانه های توزیع تایر مقدور نبوده است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرده بود‪ ،‬باوجود مصوبه کارگروه تنظیم بازار‬ ‫مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطالعات در س��امانه‬ ‫جامع تج��ارت‪ ،‬تولیدکنندگان به دالی��ل مختلف از این‬ ‫کار امتناع و در برابر شفاف س��ازی زنجیره تامین مقاومت‬ ‫می کنند و این ام��ر در نهایت موجب زیان مصرف کننده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬راه اندازی س��امانه برای توزیع سیستمی در‬ ‫بخش تایر سنگین‪ ،‬موجب شفاف سازی زنجیره و کاهش‬ ‫نرخ شده اما در بخش کامیونتی و نیسانی و همچنین تایر‬ ‫سواری به دلیل مقاومت تولیدکنندگان شاهد فروش تایر‬ ‫با قیمتی بیش از نرخ مصوب هستیم‪ .‬مجری طرح توزیع‬ ‫سیستمی تایر س��نگین معتقد است که با توسعه سامانه‬ ‫توزیع سیستمی تایر به بخش تولیدات داخلی و همکاری‬ ‫تولیدکنندگان بخش زیادی از مشکالت مربوط به کمبود‬ ‫تایرهای کامیونتی و نیس��ان باری رفع خواهد شد‪ .‬پیش‬ ‫از این مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر‬ ‫با بیان اینکه تم��ام کارخانه های تولیدی به صورت ماهانه‬ ‫گزارش تولی��دات خود را در س��امانه جامع تجارت ثبت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اظهارک��رده بود‪ ،‬ما چاره ای ج��ز ارائه گزارش‬ ‫تولی��د و فروش خود به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نداری��م چراکه در غیر این صورت در تامین ارز و نیازهای‬ ‫وارداتی خود با مشکل روبه رو می شویم‪ .‬به نظر می رسد‪،‬‬ ‫با ثبت تمامی تایرهای تولیدی در س��امانه جامعه تجارت‬ ‫و هم��کاری تولیدکنندگان ب��ا وزارتخانه‪ ،‬روند توزیع این‬ ‫تایرها سرعت گرفته و از افزایش بی رویه نرخ و همچنین‬ ‫دالل بازی در بازار این کاال جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫روش های نوین تامین مالی در حلقه های گوناگون زنجیره ارزش خودرو ‬ ‫تامین نشدن قطعات و مجموعه های استراتژیک فاقد ساخت‬ ‫داخ��ل مانند توربوش��ارژر و ‪ ECU‬در نتیجه تحریم ها‪ ،‬افزایش‬ ‫ن��رخ قطع��ات و مجموعه های تولی��د داخل به واس��طه افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه توام با زیان انباش��ته س��ال های پیشین‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده اس��ت کمبود نقدینگی ب��ه یکی از چالش های اساس��ی‬ ‫خودروسازان تبدیل ش��ود‪ .‬صورت های مالی حسابرسی شده دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کشور گواه ان است که در چند سال گذشته‬ ‫عم��ده تمرک��ز انها بر تامی��ن مالی مبتنی بر ف��روش محصول‬ ‫به طور نق��دی‪ ،‬مدت دار و پیش فروش‪ ،‬اس��تفاده از تس��هیالت‬ ‫بانکی و منابع دولتی در قالب تس��هیالت و اعطای خط اعتباری‬ ‫ب��وده و روش هایی مانند فروش دارایی ه��ا و تامین مالی از بازار‬ ‫سرمایه چندان مورد توجه نبوده است‪ .‬درحال حاضر با توجه به‬ ‫پرشدن س��قف اعتباری خودروسازان برای استفاده از تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬وج��ود ضوابط محدودیت زا ب��رای پیش فروش خودرو و‬ ‫نبود عزم دولت برای حمایت مس��تقیم مالی از این ش��رکت ها‪،‬‬ ‫تنها را ه تنوع بخش��ی به تامین مالی این صنعت‪ ،‬واگذاری اموال‬ ‫م��ازاد و روی اوردن به بازار س��رمایه و اس��تفاده از پلتفرم های‬ ‫جدید تامین مالی است‪ .‬از انجا که از ‪ ۱۷‬ابزار موجود در بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬فقط ‪ ۱۰‬ابزار قابل استفاده از سوی خودروسازان است‬ ‫و با توجه به اینکه دو خودروس��از بزرگ کش��ور در مجموع تنها‬ ‫از ‪ ۵‬ابزار(ش��رکت س��ایپا ‪ ۴‬ابزار اوراق مرابحه‪ ،‬اجاره‪ ،‬مشارکت‬ ‫و س��لف موازی و ش��رکت ایران خودرو ‪ ۲‬اب��زار اوراق مرابحه و‬ ‫رهنی) استفاده کرده اند؛ بنابراین هنوز ظرفیت های مناسبی در‬ ‫این بازار(مانند اوراق سفارش ساخت‪ ،‬اوراق خرید دین‪ ،‬صندوق‬ ‫جس��ورانه‪ ،‬صندوق پروژه و افزایش س��رمایه) برای این صنعت‬ ‫وجود دارد؛ اما س��وال اینجاس��ت که کدام ابزار برای کدام نیاز‬ ‫مالی خودروسازان مناسب است؟‬ ‫‹ ‹نکات کلیدی‬ ‫برای تعیین ابزارهای مالی مورد نیاز خودروس��ازان الزم است‬ ‫ابتدا گلوگاه های مالی صنعت خودرو مشخص شود تا متناسب با‬ ‫هر نیاز‪ ،‬ابزار مالی مناسب پیشنهاد گشودد‪ .‬با استفاده از الگوی‬ ‫زنجی��ره ارزش خودرو‪ ۸ ،‬نقطه مالی عمده برای خودروس��از(و‬ ‫قطعه س��از) قابل شناسایی اس��ت که روش های تامین مالی هر‬ ‫یک عبارتند از؛‬ ‫خرید مواد اولیه‪ :‬ابزارهای پیشنهادی مورد استفاده در این‬ ‫حلق��ه ش��امل اوراق مرابحه و اوراق خرید دین اس��ت‪ .‬در اوراق‬ ‫مرابحه‪ ،‬از محل سرمایه های گرداوری شده از بازار سرمایه‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه یا قطعه به طور نقد از فروش��نده خریداری ش��ده و به طور‬ ‫اقساط به خودروساز فروخته می شود‪ .‬مکانیسم اوراق خرید دین‬ ‫نیز بدین صورت اس��ت که مطالبات قطعه سازان از خودروسازان‬ ‫در بازار به نرخ تنزیل شده به فروش می رسد و خودروساز موظف‬ ‫است در انتهای دوره سررسید‪ ،‬مطالبات را پرداخت کند‪.‬‬ ‫تولی�د قطع�ات بدون ریس�ک‪ :‬اوراق خرید دی��ن‪ ،‬اوراق‬ ‫س��فارش ساخت(اس��تصناع)‪ ،‬اوراق گام(گواه��ی اعتبار مولد)‬ ‫و س��ککوک ‪ ۴‬ابزار مورد اس��تفاده در این حلقه هستند‪ .‬شیوه‬ ‫بهره ب��رداری از اوراق اس��تصناع بدین صورت اس��ت که پس از‬ ‫ارزیابی میزان ریس��ک و س��وداوری پروژه‪ ،‬به پشتوانه سفارش‬ ‫ساخت قطعه از جانب خودروساز به قطعه ساز‪ ،‬اوراق منتشر شده‬ ‫و وجوه حاصله در اختیار قطعه ساز قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اوراق گام نیز براس��اس بدهی خودروساز به قطعه ساز منتشر‬ ‫ش��ده و این امکان را به قطعه س��از می دهد که بدون نقد کردن‬ ‫ان‪ ،‬اوراق را در اختی��ار تولیدکننده مواد اولیه قرار دهد و بدین‬ ‫ص��ورت نیاز ب��ه جابه جای��ی نقدینگی در ط��ول زنجیره ارزش‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬س��ککوک نیز روش جدی��دی برای تامین مالی‬ ‫در طول زنجیره تولید خودرو و براساس برات الکترونیکی مورد‬ ‫ضمانت بانک ها و صندوق ها بوده که تا زمان سررسید ان قابلیت‬ ‫جابه جایی میان تولیدکنندگان در طول زنجیره را دارد‪.‬‬ ‫تولید قطعات دارای ریس�ک (قطعات�ی که دانش محور‬ ‫بوده و امکان شکس�ت در انها وجود دارد)‪ :‬برای تولید بار‬ ‫اول ای��ن نوع قطعات می توان از ظرفیت های موجود در صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی به وس��یله راه اندازی یک صندوق تخصصی‬ ‫پژوهش و فناوری برای حوزه خودرو بهره برد‪ .‬در این س��ناریو‪،‬‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی تا ‪ ۳۲‬درصد سرمایه اولیه صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری را تامین کرده و سپس برای پروژه های ساخت‬ ‫بار اول نیز تا ‪ ۸۰‬درصد سرمایه مورد نیاز را تامین می کند‪.‬‬ ‫تامین س�رمایه در گردش‪ :‬برای تامین سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر انتش��ار اوراق مرابحه‪ ،‬می توان از ظرفی��ت اوراق اجاره‬ ‫نیز بهره برد‪ .‬مکانیس��م عمل اوراق اجاره بدین صورت است که‬ ‫شرکت برخی از دارایی های خود مانند خطوط تولید را به فروش‬ ‫رس��انده و همزمان اجاره می کند‪ .‬در پایان دوره سررسید نیز با‬ ‫بازپرداخت بدهی‪ ،‬دوباره صاحب دارایی خود خواهد بود‪.‬‬ ‫خرید یا فروش دارایی‪ :‬انتش��ار اوراق اختیار خرید تبعی و‬ ‫افزایش سرمایه به وس��یله سلب حق تقدم‪ ،‬می تواند از روش های‬ ‫تامین نقدینگی خودروس��ازان به ش��مار اید‪ .‬در روش نخس��ت‪،‬‬ ‫شرکت های خودروس��از با وثیقه گذاشتن سهام خود شرکت یا‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه‪ ،‬می توانند اوراق منتشر کرده و تامین‬ ‫مالی کنند‪ .‬روش دوم‪ ،‬نوعی واگذاری س��هام ش��رکت است که‬ ‫هزینه مالی نیز بر ان مترتب نیست و امکان افزایش سهم بخش‬ ‫خصوصی را هم فراهم می کند‪.‬‬ ‫تعریف و اجرای پروژه تولی�د خودروهای جدید‪ :‬تامین‬ ‫مالی برای پروژه های جدید از مس��یر انتش��ار اوراق مشارکت یا‬ ‫راه اندازی صندوق پروژه ممکن اس��ت‪ .‬در روش اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫ش��رکت خودروس��از با جمع اوری منابع مالی از بازار س��رمایه‬ ‫برای پ��روژه جدید خ��ود تامین مالی کرده و پ��س از به نتیجه‬ ‫رس��یدن پروژه و بهره ب��رداری از ان‪ ،‬اوراق را بازخرید می کند‪.‬‬ ‫این روش برای پروژه هایی که ریس��ک باالیی دارند‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫در روش صندوق پروژه‪ ،‬ش��رکت خودروس��از ب��ا ایجاد یک‬ ‫صندوق بورسی‪ ،‬سرمایه الزم را جمع اوری کرده و پس از اینکه‬ ‫پروژه به انتها رس��ید‪ ،‬صندوق تبدیل به یک ش��رکت س��هامی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت مپنا برای ایجاد یک نیروگاه‬ ‫ش��کل‪ -۱‬روش های نوین تامین مالی صنعت خودرو براساس‬ ‫نیازها در طول زنجیره ارزش‬ ‫تامین مالی از مس��یر بازار س��رمایه‪ ،‬نیازمند ش��فافیت مالی‪،‬‬ ‫بازپرداخ��ت دیون در موعد مقرر و پرداخت نرخ س��ود بین ‪۲۱‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد اس��ت که با توجه به دش��واری س��ایر مس��یرهای‬ ‫دسترس��ی به منابع مالی برای خودروسازان درحال حاضر(مانند‬ ‫برقی از این روش استفاده کرده است‪.‬‬ ‫ف�روش خودروهای موجود‪ :‬ب��رای تامین مالی به وس��یله‬ ‫ف��روش خودروهای موجود خودروس��از‪ ،‬عالوه ب��ر اوراق رهنی‪،‬‬ ‫می توان از روش اوراق س��لف موازی استفاده کرد که در ان یک‬ ‫خ��ودرو ب��رای تحویل در اینده به فروش رس��یده و منابع مالی‬ ‫جمع شده در اختیار خودروساز قرار می گیرد‪ .‬در موعد سررسید‬ ‫نیز خودروس��از ب��ا بازپرداخت مناب��ع مال��ی‪ ،‬اوراق را بازخرید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تامی�ن مال�ی خریداران‪ :‬اس��تفاده از روش ه��ای لیزینگ‪،‬‬ ‫اعطا کارت اعتباری به خریداران و تس��هیالت بانکی‪ ،‬از مواردی‬ ‫هس��تند که برای تامین مالی خریداران مناس��ب است؛ البته با‬ ‫توجه به ش��رایط موجود در کش��ور و م��ازاد تقاضا‪ ،‬این روش ها‬ ‫درحال حاضر قابلیت کاربرد ندارند‪.‬‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬کمک های دولتی و پیش فروش)‪ ،‬تنها مسیر‬ ‫ممکن به نظر می رس��د‪ .‬برای پیمودن این راه‪ ،‬الزاماتی از جمله‬ ‫تصمیم گیری درباره شیوه قیمت گذاری خودرو‪ ،‬ساختار مالکیت‬ ‫بنگاه ه��ا‪ ،‬اصالح س��اختار مالی و مدیریت س��وداوری عملیاتی‬ ‫بنگاه ها مورد نیاز است‪.‬‬ ‫الهام اسمعیلی پور ‪ -‬مسعود افشاری مفرد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫حضور بخش خصوصی‬ ‫در شورای عالی معادن‬ ‫اثرگذار نیست‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫را دیگر ناتوان و نابلد‬ ‫نمی دانند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫انتقاد از دولت برای نادیده گرفتن گره گشایی های بخش خصوصی‬ ‫مالحظه شد‪ ،‬بایگانی شود‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تشکیل شورای عالی اهن و فوالد‬ ‫مه��رداد اکبری��ان رئی��س انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ‬ ‫اهن در گفت وگو با‬ ‫در این باره‬ ‫گفت‪ :‬در یکی دو سال گذشته برخالف‬ ‫قان��ون ک��ه معاون��ت پارلمان��ی‬ ‫رئیس جمهوری در بخشنامه ای اعالم‬ ‫ک��رد که هیچ بخش��نامه ای از س��وی‬ ‫وزارتخانه ها صادر نشود مگر اینکه برگه مشورت و نظر کارشناسی‬ ‫بخ��ش خصوصی ضمیمه ان باش��د‪ .‬با این ح��ال در بخش معدن‬ ‫خیل��ی ک��م با این م��وارد برخ��ورد کردی��م و جاهایی ک��ه باید‬ ‫مشورت های بزرگ و برنده انجام می شد یا لغو شد یا لحاظ‪.‬‬ ‫وی با بیان مثالی در این باره گفت‪ :‬عمده ترین موضوع و مشکل‪،‬‬ ‫داس��تان تامین ماده اولیه فوالد کش��ور اس��ت که ایا امروزه یا در‬ ‫این��ده نزدیک و دور‪ ،‬معادن کفاف خ��وراک مورد نیاز فوالدی ها‬ ‫را خواهن��د داد؟ چگونه می توان ب��ازار را تنظیم و بین صادرات و‬ ‫واردات تعادل ایجاد کرد؟‬ ‫اکبریان ادامه داد‪ :‬این موارد چالش های کالنی در بخش معدن‬ ‫به ش��مار می ایند و هر تصمیم��ی در این باره تاثی��ر خود را روی‬ ‫مع��ادن می گ��ذارد‪ .‬به ویژه وقتی تصمیم غلطی گرفته می ش��ود‬ ‫بیش��ترین اس��یب را ضعیف ترین معادن یعن��ی معادن کوچک‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می بینن��د و حتی ب��ه زن��دان می افتند چون‬ ‫نمی توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ش��اید به این دلیل که دولت به صورت کالن و‬ ‫روی کاغذ به این موضوع نگاه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نادیده گرفتن قانون؟‬ ‫حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب‬ ‫و روی کشور نیز در گفت وگو با‬ ‫درب��اره تاثی��ر نظ��رات کارشناس��ی‬ ‫اتحادیه ه��ا و انجمن ه��ای بخ��ش‬ ‫خصوصی در تصمیمات دولتی زبان به‬ ‫گالیه گشود و گفت‪ :‬دولت در این چند‬ ‫س��ال بدون رعایت م��اده ‪۲‬و ‪ ۳‬قانون‬ ‫فضای کس��ب و کار هرتصمیمی که دوس��ت داشت گرفت بدون‬ ‫اینکه نظر کارشناسی بخش خصوصی را جلب کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای مث��ال در ع��وارض صادراتی م��واد معدنی و‬ ‫کنس��انتره را خ��ام لحاظ کردند و ‪ ۲۵‬درصد ب��ر ان عوارض وضع‬ ‫کردند و تنها دو س��ه روز قبل از اج��را به ما اطالع دادند که چنین‬ ‫قانون��ی را می خواهیم اجرایی کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که هیچ‬ ‫پیوس��ت کارشناسی نداش��ت و گفتند کارشناسی ان در مغز من‬ ‫اس��ت‪ .‬مگر می ش��ود میلیاردها تومان از بخش خصوصی بگیرید‬ ‫و ب��ه جی��ب دولت بریزید و نظر بخش خصوص��ی را نخواهید و به‬ ‫اعتراض��ش اعتنا نکنید؟ در مورد حقوق دولتی نیز به همین گونه‬ ‫اقدام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این حال ما اقدامات اعتراضی خود را انجام داده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬بخ��ش خصوصی به ویژه در مع��دن همواره‬ ‫گالیه مند بی توجهی دولتی ها به صدای انان هس��تند و مدعی اند‬ ‫در تصمیمات مهم با این بخش مش��ورتی انجام نمی شود‪ .‬در این‬ ‫مجال اندک‪،‬‬ ‫بر ان ش��د ت��ا تریبونی برای پیش��نهاداتی‬ ‫باش��د که بخش خصوص��ی ادعای ارائه به دولت و راهگش��ا بودن‬ ‫ان را دارن��د‪ .‬در ای��ن زمین��ه به س��راغ انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫وصادرکنندگان سنگ اهن‪ ،‬اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی‬ ‫و خانه معدن ایران رفتیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان س��نگ اهن در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که تا کنون پیش��نهادات خود را با مسئوالن‬ ‫دولت��ی در میان گذاش��ته اید‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ ،‬بارها و حتی خواس��تیم‬ ‫که ‪ ۱۲‬تش��کل فعال معدنی کشور را به مشورت بگیرید و حداقل‬ ‫بازخورد تصمیمات تان را بعد از مدتی از این تش��کل ها بگیرید که‬ ‫متاسفانه انجام نشد‪.‬‬ ‫اکبریان عنوان ک��رد‪ :‬برای مثال با وضع عوارض صادراتی برای‬ ‫همه محصوالت معدنی باعث کاهش شدید صادرات مواد معدنی‬ ‫شدند و معادن از توجیه اقتصادی افتادند چرا که بازار داخلی برای‬ ‫انها وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دلیل وضع این عوارض نیز جلوگیری از صادرات‬ ‫م��واد خام معدنی بود که عمدتا با این هدف که فوالدس��ازها برای‬ ‫مواد اولیه به مشکل برنخورند بود‪ .‬ما به عنوان تشکل سنگ اهنی‬ ‫راهکاری جایگزین پیش��نهاد دادیم که ه��م مدیران دولتی برای‬ ‫این صادرات زیر س��وال نروند هم صادرکننده ها را خائن نشمرند‬ ‫و هم نگرانی تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی برطرف شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ اهن‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما پیش��نهاد دادیم که شورای عالی اهن و فوالد تشکیل‬ ‫ش��ود که متشکل از معدنی هایی که تولیدکننده سنگ اهن هایی‬ ‫هس��تند که به درد کارخانجات داخل��ی می خورد و فوالدی هایی‬ ‫که با مش��کل خوراک روبرو هس��تند‪ ،‬است‪ .‬س��پس داخل شورا‪،‬‬ ‫کمیته های کوچک تری مثال کمیت��ه تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫ذوب اهن اصفهان تش��کیل ش��ود که در ان چند معدن س��نگ‬ ‫اهن که س��نگ اهن مورد نیازشان را تولید می کنند‪ ،‬عضو باشند‪.‬‬ ‫ابتدای س��ال هم بر میزان س��نگ مورد نیاز‪ ،‬عیار و قیمت سنگ‬ ‫اهن توافق کنند تا ذوب اهن بداند برای یک س��ال سنگ اهنش‬ ‫تامین اس��ت و معدنی ها هم بدانند محصولشان را برای یک سال‬ ‫پیش فروش کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نماینده ای از ایمیدرو‪ ،‬انجمن فوالد و انجمن س��نگ‬ ‫اه��ن نیز بر کارش��ان نظ��ارت می کنند و دو ط��رف هم می دانند‬ ‫هرگونه تخطی از این قرار حداقل با حضور دو تشکل و ناظر دولتی‬ ‫امکان ندارد‪.‬‬ ‫همچنین می توان برای فوالد مبارکه‪ ،‬خوزستان و‪ ...‬کمیته های‬ ‫جداگانه ای تش��کیل داد‪ .‬در این صورت اگر یک فوالدس��از نتواند‬ ‫از این معادن خریداری کند مش��خص می ش��ود مشکل از معادن‬ ‫نیس��ت و از نح��وه خرید ان فوالدس��از اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫فوالدی ها رس��ما دارند ش��رایطی را تحمیل می کنند که در عمل‬ ‫اجحاف به معادن اس��ت‪ .‬با تشکیل این ش��ورای عالی‪ ،‬فوالدی ها‬ ‫ناچار می ش��وند به ش��رایط برنده برنده برگردند یا به راهکارهای‬ ‫جایگزین بیندیشند‪.‬‬ ‫اکبریان در بخش دیگری از س��خنانش بیان کرد‪ :‬در این شورا‪،‬‬ ‫تمام مس��ائل در ی��ک فضای تخصصی و کام�لا تخصصی مطرح‬ ‫می شد و نیازی نبود فوالدی ها دست به دامان صدا و سیما و فضای‬ ‫مجازی ش��وند که با یکسری الفاظ نامناسب‪ ،‬بخش معدن را وادار‬ ‫به ارائه س��نگ ارزان و نس��یه کنند‪ .‬این یکی از راهکارهای ما بود‬ ‫که بارها مطرح شد اما دولت نسبت به ان گوش شنوایی نداشت‪.‬‬ ‫و در جلسه کمیته ماده ‪ ۱۲‬دولت و بخش خصوصی شرکت کردیم‬ ‫و کار به قوه قضاییه و حتی به دیوان عدالت اداری رس��ید حاال هم‬ ‫که قرار شده این رقم تعدیل شود‪ ،‬یک ماه و نیم است منتظریم تا‬ ‫ابالغ ش��ود‪ .‬حسینقلی تاکید کرد‪ :‬باید پرسید چگونه وضع قانون‬ ‫ع��وارض صادراتی ‪ 3‬روزه بوده و تعدیل ان ‪ ۴۵‬روز طول کش��یده‬ ‫اس��ت؟ یا حقوق دولتی ب��ه جای افزایش ‪۳‬س��ال یکبار‪ ،‬افزایش‬ ‫هرساله دارد که خالف قوانین است‪.‬‬ ‫‹ ‹کوتاهی ها دو طرفه است‬ ‫محمدرض��ا بهرامن رئیس خانه معدن‬ ‫ای��ران نی��ز در ای��ن باره ب��ا دیدگاهی‬ ‫متعادل ت��ر ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬معدن‬ ‫مانند همه جای دنیا دارای قانون است‬ ‫از این رو مذاک��رات بین دولت و بخش‬ ‫خصوصی باید در این قالب انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که معدن زایش��ی‬ ‫نیست و در صنایع خاصی استفاده می شود و بازار شناخته شده ای‬ ‫دارد و از س��وی دیگر ظرفیت معدنی همه کشورها یکسان نیست‬ ‫باید شناخت درستی از بازار داخل و خارج از سوی دو طرف صورت‬ ‫گیرد و البته تابع برنامه های راهبردی باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تش��کل ها می توانند این نقش را به خوبی ایفا‬ ‫کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حقیقت تش��کل ها می توانند واس��طه خوبی‬ ‫بین بخش خصوصی و بخش دولتی باشند تا هرگونه تصمیم گیری‬ ‫بر اس��اس این ش��ناخت انجام گی��رد‪ .‬وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬‬ ‫پیش��نهاداتی که توس��ط دولت داده می ش��ود بر مبنای یکسری‬ ‫داده های اطالعاتی است که سیاست های خود را در بخش معدن‬ ‫بر این اس��اس تعیین می کند‪ .‬در نهایت این پیشنهادات‪ ،‬بازار را به‬ ‫عنوان ه��دف در نظر می گیرد و مزیت ها و ظرفیت های موجود را‬ ‫مدنظر قرار می ده��د در این میان دولت باید خود را در چارچوب‬ ‫برنامه های راهبردی بخش خصوصی قرار دهد‪ .‬طبیعی اس��ت که‬ ‫دولت ها در این زمینه در کنار انجمن ها و اتحادیه ها باش��ند و خود‬ ‫را با برنامه های توس��عه ای بخش خصوصی خود را تطبیق دهند‪.‬‬ ‫بهرامن در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته بخش خصوصی پیشنهادات خود‬ ‫را داده و اگر عملیاتی نشده باید به این دالیل ان توجه کنیم که ایا‬ ‫دالیل ان فقط به دولت باز می گردد یا بخشی هم به سیاست های‬ ‫بخش خصوصی بر می گردد‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ادامه داد‪ :‬اگر امروز فوالد نسبت به بخش های‬ ‫دیگر موفق تر اس��ت به این دلیل است که برنامه و طرح راهبردی‬ ‫وجود داش��ته و بر اساس ان پیش رفته ایم‪ .‬اما بخش سرب و روی‬ ‫نتوانسته به این موفقیت دست یابد‪.‬‬ ‫بهرام��ن افزود‪ :‬به طور مثال دولت بهره برداری معدن س��رب و‬ ‫روی مهدی اب��اد را به بخش خصوصی واگ��ذار کرد و اگر به موقع‬ ‫نتوانیم مهدی اباد را به س��رانجام برس��انیم اعتم��اد دولت به این‬ ‫بخش دچار خدشه می شود‪ .‬یعنی در مقابل بخش خصوصی باید‬ ‫به تعهدات و برنامه های خود عمل کند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬در این راستا باید سبد‬ ‫ما بر اساس داده های کارشناسی شده و به روز و کامل باشد‪ .‬به طور‬ ‫مثال از دو سال پیش به کرات در مورد تامین ماشین االت معدنی‬ ‫پیش��نهاد دادیم اما امروز با کمبود ماشین االت روبه رو هستیم اما‬ ‫در حال حاضر نرخ تمام ش��ده در بخش معدن با اس��یب فراوانی‬ ‫روبه رو ش��ده چون کمبود ماش��ین االت داریم و نرخ تمام شده از‬ ‫اس��تاندارد خود خارج شده و این امر نشان می دهد دولت و بخش‬ ‫خصوصی باید همگام با هم در تصمیم سازی ها پیش بروند‪.‬‬ ‫طرح های زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان به بهره برداری رسید‬ ‫ب��ه مناس��بت ای��ام اهلل ده��ه فج��ر‪ ،‬چه��ار ط��رح‬ ‫زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان به بهره برداری‬ ‫رسید و یک طرح نیز کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی‪ ،‬در س��ومین روز از‬ ‫ایام اهلل دهه مبارک فجر‪ ،‬با حضور محمدجواد اش��رفی‬ ‫مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان خوزستان‪،‬‬ ‫س��یروس کریمی رئیس پایش حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫علی محم��دی مدیرعامل فوالد خوزس��تان و جمعی‬ ‫از مس��ئوالن ش��رکت‪ ،‬چهار طرح زیس��ت محیطی به‬ ‫بهره ب��رداری رس��ید و یک طرح نیز کلنگ زنی ش��د‪ .‬اولین طرح نص��ب کنترل غبار‬ ‫سیستم فروش گندله به روش مه خشک بود‪ ،‬که اثاری همچون‪ :‬کاهش شدید تولید‬ ‫و انتش��ار غبار در ناحیه فروش گندله س��ازی‪ ،‬کاهش مصرف اب و برق و عدم نیاز به‬ ‫م��واد ش��یمیایی را به دنبال دارد‪ .‬در ادامه پروژ ه نص��ب و راه اندازی دیزل ژنراتورهای‬ ‫فوالدس��ازی به بهره برداری رس��ید‪ .‬این طرح با هدف ایجاد سیستم مطمئن‪ ،‬پایدار و‬ ‫یکپارچه ‪ MVA‬برق اضطراری بخش فوالدس��ازی‪ ،‬کاهش تاثیر افت فش��ار گاز در‬ ‫زمس��تان‪ ،‬تقویت و نوسازی سیس��تم برق اضطراری بخش فوالدسازی اجرا شد‪ .‬این‬ ‫گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬در ادامه بهره برداری از طرح ها‪ ،‬نوبت به افتتاح سیستم تفکیک‬ ‫ضایعات اهنی و غیر اهنی رس��ید‪ .‬با اجرایی ش��دن این ط��رح ظرفیت مهار غبار ‪۴۰‬‬ ‫ه��زار تن مکعب افزایش پیدا می کند‪ .‬از دیگر پیامدهای مثبت این طرح جلوگیری از‬ ‫انتشار خاک و غبار ناشی از عملیات تفکیک است‪.‬در ادامه پروژه راه اندازی جمع اوری‬ ‫دود کوره چهار با هدف کاهش ش��اخص الودگی محیطی‪ ،‬جداسازی سیستم مکش‬ ‫ح رضایت مندی ذیفعان داخلی و خارجی س��ازمان بود‪ ،‬که‬ ‫کوره ‪ ۳‬و ‪ ۴‬و افزایش س��ط ‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در پای��ان نی��ز کلنگ زنی پروژه مهندس��ی‪ ،‬خرید‪ ،‬نصب و راه ان��دازی تصفیه خانه‬ ‫ش��یمیایی پساب صنعتی انجام شد‪ .‬از مهم ترین اهداف‬ ‫اجرای این پروژه می توان به تصفیه اب صنعتی به میزان‬ ‫‪ ۷۵۰‬مترمکعب در س��اعت‪ ،‬پمپ��اژ اب نرم یا صنعتی و‬ ‫تصفی��ه مجدد و تهیه محصول اب ‪ RO‬با ظرفیت ‪۷۵۰‬‬ ‫مترمعکب اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار روابط عمومی‪ ،‬پی��ش از افتتاح‬ ‫طرح ها علی محمدی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ده ه مبارک‬ ‫فجر از اجرای ‪ ۵‬برابری تعهد ش��رکت در احداث فضای‬ ‫س��بز شرکت فوالد خوزستان س��خن گفت و افزود‪ :‬مساحت شرکت فوالد خوزستان‬ ‫در مجموع ‪ ۴۰۰‬هکتار اس��ت و طبق اس��تاندارد می بایس��ت ‪ ۲۵‬درصد فضای س��بز‬ ‫ایجاد کند؛ فوالد خوزس��تان با احتس��اب فضای س��بز داخل و اطراف ش��رکت بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬هکتار فضای س��بز ایجاد کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این امادگی داریم با همکاری‬ ‫دس��تگاه های اجرایی کمربند سبز شرکت فوالد خوزستان را تکمیل کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین برنام ه قرار اس��ت با حضور کارکنان و خانواده های فوالد خوزس��تان در روز‬ ‫‪ ۱۵‬اس��فند ماه و به مناس��بت روز درختکاری اجرا شود و در این حرکت‪ ،‬در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ ۲۵‬هکتار در منطق ه سیصد دستگاه نهال کاری شود‪ .‬محمدی از الزام پیوست‬ ‫زیست محیطی طرح های اجرایی شرکت فوالد خوزستان گفت و اظهار داشت‪ :‬از تمام‬ ‫واحدها خواسته شد‪ ،‬هر طرحی که در مرحله پیشنهاد و مطالعه قرار دارد‪ ،‬می بایست‬ ‫پیوس��ت زیست محیطی داشته باشد‪ .‬از طرفی طرح های اجرا شده‪ ،‬با نگاه حفاظت از‬ ‫محیط زیست اصالح می شوند‪.‬‬ ‫وی گری��زی ه��م ب��ه افتخارات ش��رکت زد و گفت‪ :‬ف��والد خوزس��تان بزرگترین‬ ‫صادرکننده ش��مش و دومین تولید کننده فوالد کشور است‪ .‬افتخار این را داشتیم که‬ ‫در میان ش��رکت های فوالدی‪ ،‬عنوان صادرکنن��ده نمونه را از ان خود کنیم‪ .‬در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬موفق ش��دیم جایزه ملی ‪ CSR‬را کس��ب کنیم‪ .‬از اهداف‬ ‫بزرگ فوالد خوزستان در کنار توسعه و افزایش کیفیت تولید‪ ،‬بهبود مستمر وضعیت‬ ‫زیست محیطی شرکت است‪ ،‬در همین راستا تدوین برنامه زیست محیطی در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفت‪ .‬اعتقاد ما این اس��ت که هر گونه هزینه ای در زمین ه زیس��ت محیطی‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬در واقع بازگشت سرمای ه برای مجموعه‪ ،‬شهر و استان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان از کاهش ‪ ۶۰‬درصدی الودگی محیط زیس��ت از سوی‬ ‫فوالد خوزستان خبر داد و افزود‪ :‬از سال ‪ ۸۷‬تا ‪ ۹۷‬رشد تولید شمش از ‪ ۲‬میلیون ‪۳۵۰‬‬ ‫تن به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن رسیده است‪ ،‬در شرایط افزایش تولید انتظار می رفت‬ ‫االیندگ��ی افزایش یابد‪ ،‬اما با اجرای طرح های زیس��ت محیطی‪ ،‬کاهش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫الودگ��ی اتفاق افتاد‪ .‬همچنین طرح های اجرایی در زمین ه محیط زیس��ت به عدد ‪۹۵‬‬ ‫می رسد‪ .‬این طرح ها با هزین ه بالغ بر ‪ ۱۷۳‬میلیارد تومان اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته کار به همین جا ختم نمی ش��ود و س��رمایه گذاری طرح های در‬ ‫دست اجرا با هدف کاهش انتشار غبار و الودگی‪ ۲۸۰ ،‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫در ادامه محمدجواد اش��رفی مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان خوزستان از‬ ‫رش��د چشمگیر فضای سبز در فوالد خوزس��تان گفت و ادامه داد‪ :‬این حجم از فضای‬ ‫س��بز در فوالد خوزستان نش��ان از توجه ویژه مدیران شرکت به حفظ و توسعه فضای‬ ‫س��بز دارد‪ .‬این حجم از توس��عه فضای س��بز و توجه به اطراف شرکت مطمئنا فضای‬ ‫اجتماعی را معطوف به خود می کند‪ .‬باید شرایط فراهم شود تا فعالیت های که شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان در راستای مسئولیت های اجتماعی و توسعه فضای سبز انجام داده‬ ‫است در جامعه نمود پیدا کند و بار روانی منفی موجود برداشته شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک سرمایه گذاری در مسائل زیست محیطی‪ ،‬هزینه نیست‪ ،‬بلکه یک کار اقتصادی‬ ‫اس��ت که در میان مدت‪ ،‬نتایج مثبت را به دنبال دارد‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست‬ ‫خوزس��تان از شناسایی و رفع نقاط االینده محیطی در فوالد خوزستان گفت و افزود‪:‬‬ ‫فناوری فوالد خوزستان به نوعی مربوط به گذشته است؛ باید به سمتی حرکت کرد و‬ ‫پروژه هایی اجرا شوند که به حفظ محیط زیست و کاهش االیندگی کمک کند‪ .‬هزینه‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیارد تومانی اجرای ‪ ۹۵‬پروژه به همراه ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان طرح های در دست‬ ‫اجرا نوید بهبود شرایط و کاهش الودگی محیط زیست را به همراه دارد‪.‬‬ ‫اش��رفی احداث پل ششم را گره گشای مش��کالت حمل ونقل خودروهای سنگین‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬ب��ا احداث این پل‪ ،‬از تردد خودروهای س��نگین ک��ه عمدتا بارهای‬ ‫صنعتی به همراه دارند‪ ،‬در سطح شهر جلوگیری شد‪ .‬عالوه بر این به کاهش مشکالت‬ ‫ترافیکی که در نهایت کاهش االیندگی محیط زیست را به دنبال دارد‪ ،‬کمک می کند‪.‬‬ ‫از مدیران فوالد خوزس��تان انتظار می رود به توس��عه شبکه های درون شهری و ایجاد‬ ‫جاده های کمربندی توجه بیش��تری داشته باشند‪ .‬همچنین تالش هایی که تا کنون‬ ‫صورت گرفته قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این مراس��م ب��ا حضور محمدجواد اش��رفی مدی��رکل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان‪ ،‬علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان و سایر مسئوالن از‬ ‫کتاب طرح جامع محیط زیست و پسماند شرکت فوالد خوزستان رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی نقش شورای عالی معادن در حل مشکالت معدن مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خطر تحریم ها‬ ‫برای معادن‬ ‫کوچک‬ ‫سعید چهره چلگانی‬ ‫استاد دانشگاه لولئا سوئد‬ ‫خبر‬ ‫کلنگ زنی‬ ‫مجتمع فراوری سنگ‬ ‫روی و تولید شمش بم‬ ‫همزم��ان با ای��ام اهلل دهه مب��ارک فجر با‬ ‫حض��ور حجت االس�لام س��یدمحمود علوی‬ ‫وزیر اطالعات کلنگ ساخت مجتمع فراوری‬ ‫سنگ روی و تولید شمش دارزین شهرستان‬ ‫بم در شرق اس��تان کرمان به زمین زده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مدیر مجموعه کارخانه شمش‬ ‫و روی دارزین بم در مراس��م کلنگ زنی این‬ ‫مجتمع با اش��اره ب��ه تحریم ه��ای ناعادالنه‬ ‫علی��ه کش��ورمان گف��ت‪ :‬حمایت بیش��تر از‬ ‫فعاالن اقتصادی موج��ب رونق تولید و خلق‬ ‫فرصت های جدید ش��غلی در مناطق مختلف‬ ‫کشور از جمله شرق استان کرمان خواهد شد‪.‬‬ ‫بابک اسماعیلی افزود‪ :‬ساخت این مجتمع‬ ‫فراوری با اعتباری بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ضمن تقویت بنیه اقتصادی کشور در فازهای‬ ‫اولی��ه اش��تغال ‪ ۵۰۰‬نفر را ب��ه دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وزیر اطالعات هم در این مراس��م با‬ ‫اظهار خوش��حالی از اینکه امروز در این ایین‬ ‫کلن��گ زنی مجتم��ع حضور داش��ته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امی��دوارم طرح با موفقی��ت از اغاز تا پایان با‬ ‫کمتری��ن مش��کلی کارش ادامه پی��دا کند و‬ ‫در این��ده ای نه چندان دور ش��اهد بهره وری‬ ‫و بهره ب��رداری ان باش��یم‪ .‬حجت االس�لام و‬ ‫المسلمین س��ید محمود علوی افزود‪ :‬کشور‬ ‫ما از جهت گنج های الهی س��رزمین پرثروتی‬ ‫اس��ت و انواع معادن و ذخایر را درخود نهفته‬ ‫دارد و اس��تفاده از این ثروت ها نیاز به همت‬ ‫و جدی��ت دارد‪ .‬وزیر اطالعات گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫کرمان در بین اس��تان های کش��ور از مناطق‬ ‫ممت��از به لحاظ داش��تن معادن غنی اس��ت‬ ‫که فعال کردن این معادن س��رمایه گذارانی را‬ ‫می طلب��د که برخوردار از س��ه ویژگی همت‪،‬‬ ‫ثروت و استقامت باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در جامعه ما داشتن ثروت‬ ‫نباید مورد نفرت قرار گیرد‪ ،‬بلکه کسب ثروت‬ ‫از راه غیرمش��روع ناپسند اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن برای رونق س��رمایه گذاری و ایجاد‬ ‫اش��تغال باید از فع��االن اقتص��ادی حمایت‬ ‫جدی داش��ته باش��ند‪ .‬حجت االسالم علوی با‬ ‫تاکید بر اینکه به عنوان دس��تگاه امنیتی در‬ ‫خدمت سرمایه گذاران هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫اشکالی در کار فعاالن اقتصادی مشاهده شود‬ ‫پیش از هر گونه اقدام قضایی با هش��دارهای‬ ‫الزم سعی در رفع اشکال کار داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با همین کار بیشتر واحدهای‬ ‫تولیدی که در حال زمین خوردن بودند یا در‬ ‫مس��یر انحرافی قرار گرفت��ه بودند را از خطر‬ ‫نابودی نجات دادیم‪.‬‬ ‫منیر حضوری‪ :‬ش��ورای عال��ی معادن که از‬ ‫س��ال ‪ ۶۲‬اغاز به کار کرده اس��ت از ‪ ۱۱‬نماینده‬ ‫بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫این ش��ورا نقش��ی حاکمیتی و تصمیم گیرانه‬ ‫دارد و وظایف ان به طور خاص در قانون معادن‬ ‫ذکرشده است‪ .‬ازانجایی که شورای عالی معادن‬ ‫ظرفیت توس��عه و بهبود وضعیت معادن کشور‬ ‫را دارد می ت��وان ب��ر ان تمرک��ز ک��رد‪.‬‬ ‫درب��اره نقش‪ ،‬اهمیت این ش��ورا و کارکرد ان با‬ ‫کارشناسان معدن گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت در اتاق فکر شورا‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی اتاق بازرگانی ای��ران که حدود‬ ‫یک ماه قبل از طرف غالمحسین شافعی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫به عن��وان نماینده اتاق در ش��ورای عالی معادن‬ ‫انتخاب ش��ده اس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬این شورا‬ ‫باالتری��ن مرجع��ی اس��ت که در ح��وزه معدن‬ ‫سیاس��تگذاری می کند‪ .‬در واقع نقش حکمیت‬ ‫و حل مشکالت حوزه معدن را دارد و در مواقعی‬ ‫ک��ه اختالف میان بخش مع��دن و معدنکاران و‬ ‫صاحبان پروانه شکل می گیرد‪ ،‬داوری می کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اصل رسالت شورای عالی معادن‬ ‫سیاستگذاری در حوزه معدن است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور نماینده ه��ای‬ ‫بخش خصوص��ی در این ش��ورا گفت‪ ۲ :‬نماینده‬ ‫از خانه معدن و اتاق بازرگانی به مدت ‪ ۲‬س��ال‬ ‫به عنوان نماینده بخش خصوصی در این ش��ورا‬ ‫هستند که در کنار ‪ ۹‬نماینده دولتی از سازمان‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬معاونت معدنی‪ ،‬منابع طبیعی‪،‬‬ ‫ قوه قضاییه و مقننه به سیاست گذاری در حوزه‬ ‫مع��دن کم��ک می کنند‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی می تواند شورا را تقویت کرده تا بتواند‬ ‫در پرونده ه��ای معدن��ی تصمیمات درس��ت و‬ ‫بهینه ای اتخاذ کند‪.‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به اهمیت کارگروه و نقش‬ ‫ش��ورا در سیاس��تگذاری ح��وزه مع��دن گفت‪:‬‬ ‫در ش��ورا کارگروه��ی وج��ود دارد ک��ه تمامی‬ ‫تصمیم��ات در انج��ا گرفت��ه می ش��ود‪ .‬ای��ن‬ ‫تصمیمات بعد از بررس��ی کارشناس��ی به شورا‬ ‫ارجاع داده می ش��ود که به رای گیری گذاش��ته‬ ‫شود‪ .‬اهمیت کار گروه از انجایی معلوم می شود‬ ‫که عمال کار کارشناسی‪ ،‬سیاستگذاری و بررسی‬ ‫پرونده های ارجاعی در انجا اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫او درباره تفاوت کارگروه و شورا گفت‪ :‬اعضای‬ ‫شورای عالی معادن پرونده های معدنی را بررسی‬ ‫می کنند تا کار کارشناسی انجام بدهند‪ .‬در واقع‬ ‫ش��ورا سیاس��تگذاری کرده و مباحثی که طرح‬ ‫می ش��ود را بررس��ی می کند اما کارگ��روه اتاق‬ ‫فکری برای انجام کارهای مقدماتی شورا است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش ش��ورا در سیاستگذاری‬ ‫ح��وزه مع��دن و انچه در عمل اتف��اق می افتد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وظیف��ه ش��ورا این اس��ت ک��ه دغدغه‬ ‫معدن��کاران را از بی��ن بب��رد و ش��رایط را برای‬ ‫توسعه کشور هموار کند اما انچه در عمل اتفاق‬ ‫می افت��د رضایت فع��االن معدنی را خیلی جلب‬ ‫نمی کند‪ .‬به این خاطر که سیاس��تگذاری را باید‬ ‫با نظر بخش خصوصی انجام داد ولی همیشه در‬ ‫سیاستگذاری ها بخش خصوصی رای کارسازی‬ ‫ندارد‪ .‬البته وضعیت ش��ورا نسبت به دیگر مراکز‬ ‫بهتر است چراکه بعضی جاها دیده ایم که حتی‬ ‫با بخش خصوصی مش��ورت هم نمی کنند ولی‬ ‫در ش��ورا حداق��ل ‪ ۲‬نماینده از بخش خصوصی‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬عم��ده نارضایتی فعاالن بخش‬ ‫خصوصی این اس��ت که در حوزه تصمیم گیری‬ ‫از انه��ا کم��ک فکری کمتری گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که انچه می تواند به توسعه‬ ‫معدن کمک کند بهره از نگاه کارشناسی بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقشی تصمیم گیرانه‬ ‫س��یدرضا عظیم��ی‪ ،‬مدی��ر اجرای��ی و دبیر‬ ‫شرکت معدنى و صنعتى گل گهر‬ ‫موفق به دریافت نشان ملى حاتم شد‬ ‫مراسم اختتامیه دومین جش��نواره ملى حاتم‬ ‫(حمای��ت از تولید مل��ى) با حضور بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدنی و صنعتی کش��ور در‬ ‫مرک��ز همای��ش ه��اى بین المللى صدا و س��یما‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومى و ام��ور بین الملل‬ ‫ش��رکت معدن��ى و صنعت��ى گل گه��ر‪ ،‬دومین‬ ‫جش��نواره ملى حاتم در راستاى تمرکز بر محور‬ ‫ارزیاب��ى‪ ،‬نقش‪ ،‬جایگاه و توانمندى هاى بالقوه و‬ ‫بالفعل س��ازمان هاى ملى و بنگاه هاى اقتصادى‬ ‫در افزای��ش تولی��د ناخال��ص داخلى ب��ا حضور‬ ‫شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی کشور برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این جش��نواره با حضور مس��ئوالن سه قوه و‬ ‫مدیران برندهاى برگزیده صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫از ‪ ٣١‬اس��تان و ب��ا مش��ارکت دول��ت و مجلس‬ ‫شوراى اس�لامى برگزار شد‪ .‬در مراسم اختتامیه‬ ‫این جش��نواره از مدیران ارزش افرین کشور در‬ ‫بخش هاى خصوصى و دولتى با اعطای «نش��ان‬ ‫ملی حاتم»‪ ،‬تجلیل شد‪.‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر ب��ا توجه‬ ‫ب��ه اجرای پروژه های ش��اخص مل��ی‪ ،‬طرح های‬ ‫مطالعاتی و تحقیقاتی موفق‪ ،‬فعالیت های تحقیق‬ ‫و توس��عه ش��اخص‪ ،‬موفق شد نش��ان ملی این‬ ‫جشنواره را دریافت کند‪.‬‬ ‫غریب پور ‪ ۱۰‬هدف سازمان ایمیدرو‬ ‫در «بومی سازی» را اعالم کرد‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو ب��ا بیان اینکه این‬ ‫س��ازمان ‪ ۱۰‬اولوی��ت را در اج��رای برنامه ه��ای‬ ‫بومی س��ازی هدفگ��ذاری ک��رده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫خودکفای��ی در زمینه طراحی و س��اخت خطوط‬ ‫تولید با هدف افزایش به��ره وری‪ ،‬کاهش ارزبری‬ ‫و اش��تغالزایی‪ ،‬ذیل اهداف توسعه ای ایمیدرو در‬ ‫اجرای اس��تراتژی «س��اخت داخل» تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غری��ب پ��ور در «نشس��ت کمیته بومی س��ازی‬ ‫س��ازمان ایمیدرو» ابتدا با تبریک فرارسیدن ایام‬ ‫دهه فج��ر و س��الروز ورود بنیانگ��ذار جمهوری‬ ‫اس�لامی امام (ره) به کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های داخلی در ساخت قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت و مواد اولیه‪ ،‬ضرورتی برای کشور‬ ‫در شرایط کنونی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه سیاس��ت های کالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و این سازمان در کاهش‬ ‫ارزبری‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کاه��ش ارزبری و خودکفایی‬ ‫کشور در زمینه طراحی و ساخت خطوط تولید و‬ ‫همچنین افزایش بهره وری و سوداوری بنگاه ها با‬ ‫کاهش هزینه های تمام ش��ده‪ ،‬از دیگر برنامه های‬ ‫ایمیدرو در بومی سازی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارکرد‪:‬‬ ‫به��ره گی��ری از دان��ش فن��ی در کش��ور‪ ،‬ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی و به اش��تراک گذاری دانش و‬ ‫تجربیات بنگاه های معدنی در حوزه بومی س��ازی‬ ‫در هدفگذاری مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫حمایت از ایده های نواوران��ه‪ ،‬ایجاد فرصت برای‬ ‫س��ازندگان داخلی و تامین پایدار نیازمندی های‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی و کاهش ریس��ک های‬ ‫مرتب��ط در ش��مار برنام��ه های��ی اس��ت که در‬ ‫بومی سازی لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫غری��ب پور در بخ��ش دیگری از س��خنانش با‬ ‫اش��اره به برگزاری جش��نواره اینومای��ن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو ایده هایی که در این جشنواره‬ ‫ارائه شده را رها نخواهد کرد و حمایت از ‪ ۱۵‬ایده‬ ‫برگزیده جشنواره با هدف «تجاری سازی» ایده ها‪،‬‬ ‫را اجرایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هفت ش��رکت بزرگ معدن و‬ ‫صنایع معدنی از جشنواره امسال حمایت کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در جشنواره س��ال اتی‪ ،‬تعداد شرکت های‬ ‫معدن و صنایع معدنی و همچنین دانش بنیان ها‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‪،‬‬ ‫راه ان��دازی مرک��ز اس��تارت اپ مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی و برگزاری نمایش��گاه بومی سازی در نقاط‬ ‫مختلف کش��ور را از دیگر برنامه های این سازمان‬ ‫خوان��د‪ .‬رئیس هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار طرح پایل��وت عناصر نادر خاکی به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظور توس��عه‬ ‫ای��ن حوزه‪ ،‬به زودی «واح��د صنعتی عناصر نادر‬ ‫خاکی» راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا علیه ای��ران در حوزه‬ ‫نفت و معدن برای اقتصاد کش��ور بسیار مضر‬ ‫بوده است‪ .‬هرچند ممکن است معادن کشور‬ ‫نسبت به نفت محدودیت های کمتر و شرایط‬ ‫بهتری داش��ته باشند اما به هر حال در سطح‬ ‫بین المللی ما را با مش��کالت جدی ای روبه رو‬ ‫می کنند که عواقب خوش��ایندی ندارد‪ .‬اینکه‬ ‫تاکید داش��ته باشیم نگرش��مان را از نفت به‬ ‫معدن تغییر دهیم کامال نادرست است‪ .‬وقتی‬ ‫ما تحریم می ش��ویم به هر حال درامدهایمان‬ ‫بسته و مانع تراشی ها افزایش پیدا می کند؛ در‬ ‫نتیجه برای تحریم کنن��دگان فرقی ندارد که‬ ‫این درامد از نفت یا معدن تامین می شود‪.‬‬ ‫تحری��م در بس��یاری از بخش ه��ا می تواند‬ ‫نقش��ی فلج کننده داشته باش��د‪ ،‬یکی از این‬ ‫م��وارد معادن کوچک اس��ت‪ .‬در واقع تحریم‬ ‫می تواند موجب بسته ش��دن معادن کوچک‬ ‫شود‪ .‬امروز هزینه یک تست ساده‪ ،‬ازمایشگاه‬ ‫یا تهیه ماشین االت به قدری برای فعاالن این‬ ‫حوزه زیاد ش��ده است که برای معدنکار عمال‬ ‫صرف نمی کند‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان راه��کار باور دارم ک��ه ما باید بر‬ ‫تولید و رش��د توانمندی ه��ای داخلی تمرکز‬ ‫کنیم‪ .‬وقتی توان تولید داشته باشیم دیگران‬ ‫نمی توانن��د با ابزار تحریم مان��ور داده و ما را‬ ‫تهدید کنن��د‪ .‬بازارهای دنیا ب��ه مواد معدنی‬ ‫ایران نیاز دارند‪ .‬اگر بر ارتقای ارزش افزوده ان‬ ‫تمرکز کنیم می توانیم بهتر از این عمل کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت هایی‬ ‫که در اختیارداریم می توانیم گام های مثبتی‬ ‫در جهت رشد اشتغال و اقتصاد کشور برداریم‪.‬‬ ‫حضور بخش خصوصی در شورای عالی معادن اثرگذار نیست‬ ‫به��رام ش��کوری‪ :‬وظیفه ش��ورا این اس��ت ک��ه دغدغه‬ ‫معدنکاران را از بین ببرد و مس��یر را برای توسعه کشور‬ ‫هموار کند اما انچه در عم��ل اتفاق افتاده رضایت فعاالن‬ ‫معدنی را جلب نمی کند‬ ‫ش��ورای هماهنگی ط��رح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و‬ ‫توس��عه معادن کوچک مقی��اس درباره اهمیت‬ ‫ش��ورای عالی معادن در کش��ور گفت‪ :‬این شورا‬ ‫مرکب از تمامی دس��ت اندرکاران بخش معدن‬ ‫در کش��ور اس��ت که از مقام عالی وزارت (رئیس‬ ‫ش��ورا)‪ ،‬معاون��ت امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫(دبیر ش��ورا)‪ ،‬نماین��ده قوه قضایی��ه‪ ،‬نماینده‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن‪ ،‬نماینده سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و نماینده بخش خصوصی شامل‬ ‫خانه معدن و اتاق بازرگانی را ش��امل می شود تا‬ ‫تصمیمات درس��تی را در خصوص بخش معدن‬ ‫اتخاذ کنند‪ .‬عظیمی درباره کارکرد ش��ورا بیان‬ ‫کرد‪ :‬تصمیمات و اختیارات مربوط به ش��ورا در‬ ‫قانون مصوب ش��ده اس��ت و در دستورالعمل ها‬ ‫به صورت مش��خص امده است‪ .‬تصمیماتی که‬ ‫مربوط به بخش معدن کش��ور است‪ ،‬تصمیماتی‬ ‫که در مرحله نهایی ش��دن است و یا مواردی در‬ ‫رابطه با سلب صالحیت معدنکاران همه در شورا‬ ‫جمع بندی و کارشناس��ی شده و به امضای مقام‬ ‫عالی وزارت یا دبیر شورا رسیده و ابالغ می شود‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‬ ‫درباره اینکه ایا ش��ورا حکم یک دادگاه را دارد‪،‬‬ ‫ گف��ت‪ :‬به این خاط��ر که نماینده ق��وه قضاییه‬ ‫عضو شورا است‪ ،‬در تصمیم گیری های ان بحث‬ ‫قضای��ی هم لحاظ می ش��ود‪ .‬اختی��ار مربوط به‬ ‫تعطیلی یا فعال سازی معدن را بخش حاکمیتی‬ ‫معدن یعنی همین ش��ورا به عهده دارد‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه نماینده قوه قضاییه در ان حضور دارد‬ ‫ب��ه همی��ن خاطر تصمیمات ان معتبر اس��ت و‬ ‫می تواند حکم یک دادگاه را داشته باشد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این سوال که کارکرد کارگروه‬ ‫تعام��ل چیس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در ای��ن کارگروه‬ ‫نماینده محیط زیست و منابع طبیعی هم حضور‬ ‫دارند و در سیاس��تگذاری مش��کالت مربوط به‬ ‫مناب��ع طبیع��ی و محیط زیس��ت نقش افرینی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره این خبر که چندی پیش تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری بین ق��وه قضایی��ه و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬مبنی بر تشکیل شوراهای حل‬ ‫اخت�لاف در مراکز صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری در‬ ‫مح��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتج��ارت به امضا‬ ‫رس��ید و چه منافاتی با کار ش��ورای عالی معادن‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این تفاهمنامه صرف��ا برای موارد‬ ‫حکمی��ت یا داوری مرتبط ب��ا بخش معدن بود‬ ‫که بتوانند از موارد ذی صالح اس��تفاده کنند‪ .‬به‬ ‫این خاطر که بعضی از دعواهای مرتبط با بخش‬ ‫معدن ش��رایط خاص خود را دارد مسئولین هم‬ ‫باید به گون��ه ای رفتار کنند که با قانون مغایرت‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫او درب��اره نقش تصمیم گیری ش��ورای عالی‬ ‫مع��ادن گف��ت‪ :‬ای��ن ش��ورا تصمیم گیر اس��ت‬ ‫و صرف��ا مش��ورتی نیس��ت‪ .‬مطالع��ه تم��ام‬ ‫محدوده های بهره برداری‪ ،‬حریم ها‪ ،‬اختالفات و‬ ‫سیاس��تگذاری های کالن را با ترکیب مشخص‬ ‫‪ ۱۱‬نفره انجام می دهد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫ترخیص ‪ ۲۱‬میلیون تن‬ ‫کاالی اساسی با ساده سازی‬ ‫تشریفات گمرکی‬ ‫از سئول تا شهرافتاب‬ ‫با دنده سنگین‬ ‫رشد ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫پیشنهادهایی که به بایگانی می روند‬ ‫‹ ‹حذف ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی نخس��تین و مهم ترین‬ ‫خواس��ته جدی بخش خصوصی است که رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران به ان اش��اره کرد‪ .‬مسعود خوانساری‬ ‫گف��ت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬فس��اد و رانت را در اقتصاد‬ ‫کش��ور اشاعه داده اس��ت که با تصمیم گیری به موقع‬ ‫می توان مانع اسیب بیشتر به اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫از محل وجود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی شد‪.‬‬ ‫از زمانی که این ارز وارد اقتصاد کش��ور شد بخش‬ ‫خصوصی نس��بت به ان انتقاد داشت و همه تاکیدات‬ ‫ب��ر حذف ای��ن ارز بود تا اینکه فس��اد ها و رانت های‬ ‫مختلف��ی بروز پی��دا کرد و تا دولت دس��ت بجنباند‪،‬‬ ‫مقدار زیادی ارز از کش��ور خارج شد که سود چندانی‬ ‫برای کشور نداشت‪ .‬اما با وجود اینها دولت تنها کاری‬ ‫ک��ه انجام داد‪ ،‬این بود ک��ه تخصیص این ارز را فقط‬ ‫برای چند کاالی مش��خص منوط ک��رد‪ .‬به هر حال‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز مهم ترین خواست همه انهایی‬ ‫است که به دنبال رشد اقتصاد و توسعه کشور هستند‪.‬‬ ‫ش��عبان فروتن رئیس اتاق بازرگانی ایالم به عنوان‬ ‫یک��ی از ده ه��ا منتقد به وج��ود ارز ‪4200‬تومانی در‬ ‫اقتصاد معتقد است‪ :‬ارز ‪4200‬تومانی فساداور است و‬ ‫رانت ایجاد می کند اما اگر در این بخش یکسان سازی‬ ‫انجام ش��ود و نرخ مش��خص برای ارز باش��د کارها با‬ ‫شفافیت پیش می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رقم ارز خیلی مهم نیس��ت و در حال‬ ‫حاضر انتظار ما این اس��ت که نرخ یکس��انی برای ارز‬ ‫با توجه به عرضه و تقاضا در بازار مش��خص ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته فروتن‪ ،‬چند نرخی بودن باعث فساد و تخلفات‬ ‫بس��یاری می ش��ود و در این ش��رایط فعال اقتصادی‬ ‫تکلیف مشخصی ندارد و نمی تواند برنامه ریزی داشته‬ ‫باشد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایالم در گفت وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬در این ش��رایط دولت باید ب��ه صورت جدی‬ ‫از بخ��ش خصوصی واقعی حمایت کن��د تا بتوانیم از‬ ‫بحران خارج شویم‪ .‬همه می دانیم که وضعیت اقتصاد‬ ‫کشور خوب نیست بنابراین نباید تعلل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�ترداد به موقع مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرات‬ ‫من��وط کردن برگش��ت مالی��ات ارزش اف��زوده به‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان ب��ه بازگش��ت ارز‬ ‫صادرات��ی از دیگ��ر گره ه��ای فض��ای کس��ب وکار‬ ‫بنگاه هاست که خوانس��اری به ان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از قیمت گذاری دستوری‬ ‫دولتم��ردان بیایند و ج��ای یک صادرکننده بنش��ینند و ببینند چه‬ ‫مش��کالتی دارد‪ .‬صادرکننده در ش��رایط س��خت کنون��ی با پذیرش‬ ‫ریس��ک های باال و حداقل حاش��یه س��ود محصوالت ای��ران را صادر‬ ‫می کند تا بازارها از دست نروند‬ ‫صادرکنن��دگان بای��د از نقدینگ��ی ‪ ۱۰۰‬درص��دی‬ ‫برخوردار باشند تا بتوانند هر ماه مالیات ارزش افزوده‬ ‫خود را تا زمان حصول ارز صادراتی پرداخت کنند که‬ ‫برای بسیاری از صادرکنندگان ناممکن است در حالی‬ ‫که این مسئله نیز با ضمانتنامه بانکی قابل حل است‪.‬‬ ‫در همین باره محس��ن احتشام رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫بیرجن��د و صادرکنن��ده ممتاز زعفران در کش��ور با‬ ‫تاکید براینکه باید قوانین دس��ت وپاگیری که جلوی‬ ‫صادرکنن��ده به ویژه صادرکنن��دگان کوچک و بخش‬ ‫کش��اورزی قرار دادی��م برداری��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬باید‬ ‫دوراندیش باشیم‪.‬‬ ‫بازارهای صادراتی با هزینه های بس��یار و س��ال ها‬ ‫گذر عمر به دس��ت امده اس��ت که اگر از دست برود‬ ‫نمی توان به راحتی دوباره ان را از رقبا پس گرفت‪ .‬اما‬ ‫چند صباح دیگر که وضعیت تحریم ها حل می شود و‬ ‫شرکای غربی به کشور بازمی گردند اما صادرکنندگان‬ ‫دیگ��ر توان بازگرداندن بازارها را به س��ختی خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫احتش��ام ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا قوانینی ک��ه درباره‬ ‫بازگش��ت ارز وضع شده اس��ت انگیزه صادرکنندگان‬ ‫را می گیرد که بس��یار خطرناک است‪ .‬صادرکنندگان‬ ‫می گویند اگر در بخش هایی به جز صادرات کار کنیم‬ ‫بهت��ر از این اس��ت‪ .‬دولت باید ب��رای منافع و مصالح‬ ‫کش��ور در بلند مدت به صورت ج��د مورد توجه قرار‬ ‫دهد‪ .‬اشتغال موضوع بسیار مهمی است که با افزایش‬ ‫صادرات توسعه می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکنن��ده ممت��از کش��ور تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫دولتمردان بیایند و بر جای یک صادرکننده بنشینند‬ ‫و ببینند چه مش��کالتی دارند‪ .‬صادرکننده در شرایط‬ ‫س��خت کنونی با پذیرش ریس��ک های باال و حداقل‬ ‫حاش��یه س��ود محصوالت ایران را صادر می کنند که‬ ‫بازارها از دست نروند‪.‬‬ ‫صادرکنن��دگان در راس��تای منافع مل��ی به عنوان‬ ‫سرباز واقعی در جبهه اقتصادی می جنگند پس نباید‬ ‫انگیزه انها را با چنین قوانینی گرفت‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی بیرجند تاکید کرد‪ :‬فقط باید‬ ‫فعل برگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد‬ ‫اهمیت داش��ته باشد‪ .‬اینکه صادرکننده به چه روشی‬ ‫ای��ن کار را انجام می دهد را به صادرکننده بس��پاریم‬ ‫نه اینکه محدودش��ان کنند و از سوی دیگر استرداد‬ ‫مالیات ارزش افزوده ص��ادرات را منوط به این بخش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت صادراتی ایجاد نشود‬ ‫چالش بعدی تغییر تعرفه ه��ای صادراتی و اعمال‬ ‫برخی ممنوعیت ها در صادرات اس��ت که رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران ان را یک معضل دانست و گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع بازارهای صادراتی کشور را در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫به طور جدی تهدید می کند‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس نص صریح قانون‪ ،‬دولت به جز‬ ‫برخی کاالها ش��امل اس��لحه‪ ،‬مواد مخدر و مشروبات‬ ‫الکل��ی‪ ،‬اجازه ممنوعیت در واردات و صادرات س��ایر‬ ‫کااله��ا را ندارد و تنه��ا می تواند با اس��تفاده از ابزار‬ ‫تعرفه‪ ،‬ان را مدیریت کند‪.‬‬ ‫امیر یوس��فی نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی و‬ ‫صنایع وابس��ته اتاق بازرگانی ایران در این باره معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬صادرکننده باید نس��بت به تعه��دات خود در‬ ‫بازار هدف پایبند باش��د و اطمینان و اعتماد شریک‬ ‫خارج��ی را به دس��ت اورد‪ .‬اما متاس��فانه با توجه به‬ ‫ش��رایط کش��ور و برنامه های ممنوعیت های صادرات‬ ‫ک��ه در وزارتخانه های مختلف مبنی ب��ر کمبود کاال‬ ‫در کش��ور اخذ می ش��ود‪ ،‬صادرکنندگان دچار خلل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫این ش��رایط باعث می ش��ود ش��رکای تج��اری ما‬ ‫اطمین��ان و اعتمادی به ما نداش��ته باش��ند یا اینکه‬ ‫کوتاه مدت کار کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ما نی��ز در انعق��اد قراردادها‬ ‫هیچ اطمین��ان و اعتمادی نداریم که فردا چه اتفاقی‬ ‫قرار اس��ت رخ ده��د‪ .‬به عنوان نمون��ه اگر برای یک‬ ‫محصول برنامه ریزی صادراتی داشته باشیم نمی دانیم‬ ‫ب��ه ای��ن کاال اجازه خروج داده می ش��ود یا خیر‪ .‬این‬ ‫نبود اعتماد باعث خواهد شد کارها دچار کندی و به‬ ‫مرور متوقف شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه فراوری محصوالت کش��اورزی با‬ ‫اش��اره به الگوی کشت نامناسب در کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما در شرایطی می توانیم صادرکننده خوبی باشیم که‬ ‫تولید محصوالت با افزایش مواجه باش��د و هر زمانی‬ ‫که ب��ا کمبود محصول در کش��ور روبه رو می ش��ویم‬ ‫نخستین کار بستن مرزهاست‪.‬‬ ‫کشور ما شرایط بسیار خوبی برای تولید محصوالت‬ ‫‪4‬فصل دارد و باید بتوانیم از این ظرفیت های صادراتی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بسته بندی محصوالت‬ ‫صادراتی باید از سوی دولت هم حمایت شود چرا که‬ ‫چهارمی��ن توصی��ه خوانس��اری ب��ه نمایندگی از‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��ه دول��ت‪ ،‬دس��ت برداش��تن از‬ ‫قیمت گذاری ه��ا بود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ب��ه عنوان نمونه‬ ‫در صنعت لبنیات کش��ور که رقابت س��الم حکم فرما‬ ‫ش��ده‪ ،‬قیمت گذاری اقدامی غیرمنطقی اس��ت و باید‬ ‫اجازه داده ش��ود تا عرضه و تقاضا در این بازار برقرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مه��دی معصومی اصفهان��ی نخس��تین تولیدکننده‬ ‫صنای��ع تبدیلی تخم م��رغ و تخم مرغ شناس��نامه دار‬ ‫کش��ور در این باره معتقد است‪ :‬قیمت دستوری فقط‬ ‫برای کاالهایی است که انحصار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمون��ه انحصار بنزی��ن در اختیار دولت‬ ‫اس��ت پس باید قیمت گذاری دس��توری باش��د چرا‬ ‫که سوءاس��تفاده ای نباش��د‪ .‬ام��ا اگر انحص��اری در‬ ‫می��ان نباش��د و چند ه��زار تولیدکننده ه��م وجود‬ ‫داش��ته باش��د قیمت ب��ه حداقل می رس��د چون در‬ ‫رقاب��ت ق��رار می گی��رد‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫تاکید براینکه هرگونه قیمت دس��توری فس��اد ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به عنوان نمونه صنعت مرغداری‬ ‫رقابتی ترین کار در کشور است؛ یعنی حدود ‪20‬هزار‬ ‫تولیدکننده تخم مرغ داریم که همه مردم خریدار ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معصومی اصفهانی گفت‪ :‬این بخش در فضای کسب‬ ‫و کار کام�لا تاب��ع عرضه و تقاضاس��ت و هیچ فردی‬ ‫چه خریدار و چه فروشنده نمی تواند در قیمت گذاری‬ ‫اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هیچ انحصاری وجود ندارد که بگوییم‬ ‫بخش��ی از بازار در دست اوست بنابراین قیمت را باال‬ ‫می ب��رد یا پایین م��ی اورد‪ .‬در نتیج��ه باوجود اینکه‬ ‫تخم مرغ رقابتی ترین محصول در کش��ور است اما باز‬ ‫هم دولت در قیمت گذاری ان دخالت می کند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مش��کل مهم دیگر در ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫بی برنامگی و همراه نبودن دستگاه ها با یکدیگر است‪.‬‬ ‫یعنی یک بخشی ش��یوه نامه ای صادر و صرف نظر از‬ ‫اینکه در کش��ور چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است‬ ‫کار خود را می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در کش��ور در رکود و بحران و تحریم‬ ‫ق��رار داری��م اما ب��دون در نظر گرفتن این ش��رایط‪،‬‬ ‫دس��تگاه مالیاتی ب��ا مراجعه به ی��ک واحد اقتصادی‬ ‫می گوید س��ال گذش��ته یک میلیارد توم��ان مالیات‬ ‫پرداخت کردید امس��ال بای��د ‪۱.۵‬میلیارد دالر تومان‬ ‫پرداخت کنید‪ .‬به کار ک��ردن و کار نکردن واحد هم‬ ‫کاری ندارند‪ .‬این نش��ان می دهد هر دستگاهی برای‬ ‫خودش پیش می رود‪.‬‬ ‫معصومی اصفهانی تاکید کرد‪ :‬وقتی امسال‪ ،‬با عنوان‬ ‫رونق تولید نامگذاری می ش��ود یعنی همه در راستای‬ ‫این هدف گام بردارند و با هماهنگی سازمان ها‪ ،‬بخش‬ ‫تولید را تقویت کنیم و توسعه دهیم نه اینکه هر نهاد‬ ‫و سازمانی کار خود را بکند‪.‬‬ ‫شعبان فروتن‬ ‫محسن احتشام‬ ‫امیر یوسفی‬ ‫مهدی معصومی اصفهانی‬ ‫نشست شورای مشترک مدیران سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران در محل س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران ب��ا ه��دف بررس��ی چارچ��وب تفاهمنامه‬ ‫همکاری این دو س��ازمان به منظور توانمندسازی‬ ‫صادراتی بنگاه های کوچک و متوس��ط برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬حمید زادبوم‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران در این نشس��ت که با حضور مدیران ارش��د‬ ‫دو س��ازمان برگزار شد‪ ،‬شرایط حال حاضر کشور‬ ‫را ویژه دانس��ت و بر نقش و جایگاه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در رون��ق تولی��د‪ ،‬ص��ادرات و ضرورت‬ ‫بین المللی س��ازی و کمک به افزایش رقابت پذیری‬ ‫انه��ا‪ ،‬انعقاد تفاهمنامه س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران با س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‪‎‬های‬ ‫صنعتی ایران را با اهمیت توصیف کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت های سازمان توسعه تجارت ایران از جمله‬ ‫حضور این سازمان به عنوان نماینده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در کمیس��یون های مش��ترک‬ ‫و کارگروه ه��ای تج��اری‪ ،‬حض��ور در پروژه ه��ای‬ ‫تجاری خارج از کش��ور‪ ،‬وجود رایزنان بازرگانی در‬ ‫این س��ازمان و مواردی از این دس��ت می تواند به‬ ‫ارتقای صادرات واحدهای تولیدی صنعتی مستقر‬ ‫در س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫کمک کند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫توانمند س��ازی بنگاه های کوچک و متوسط کشور‬ ‫برای حضور در عرصه های بین المللی با استفاده از‬ ‫هم افزایی و اش��تراک گذاری منابع و ظرفیت های‬ ‫طرفین در قالب همکاری مش��ترک برای افزایش‬ ‫توان رقابت پذیری و بین المللی سازی انها با اولویت‬ ‫واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور امری ضروری است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت مش��ترک‪ ،‬محس��ن‬ ‫صالحی نی��ا‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران از فع��ال ب��ودن ‪ ۸۰‬درصد‪ ،‬یعنی‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۵‬هزار واحد تولی��دی از ‪ ۴۵‬هزار واحد‬ ‫تولیدی موجود در ش��هرک های صنعتی خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬واحدهای کوچک در قالب خوش��ه های‬ ‫صنعتی س��اماندهی شده و تاکنون ‪۱۰۰‬خوشه به‬ ‫بهره برداری رسیده است و در تالش هستیم با رفع‬ ‫ساختاری مش��کالت واحدهای صنعتی در زمینه‬ ‫زیرساخت‪ ،‬نقدینگی و‪ ...‬به توسعه بازار این واحدها‬ ‫کم��ک کنیم‪ .‬وی با تاکید بر مش��ارکت س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫ارتقای کیفیت و توان صادراتی واحدهای صنعتی و‬ ‫طبقه بندی انها و برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت افزود‪ :‬با خوشه بندی واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی‪ ،‬این واحدها را به س��مت صادرات سوق‬ ‫دادی��م و تالش داریم با توجه به زیرس��اخت هایی‬ ‫ک��ه فراهم ش��ده اس��ت‪ ،‬ظرفیت ه��ای صادراتی‬ ‫واحدهای صنعتی بیش��تری را در شهرک ها فعال‬ ‫کنی��م‪ .‬ارائه الگو و پیاده س��ازی برنام��ه «ارزیابی‬ ‫امادگی برای صادرات» صنایع کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫کم��ک به تدوی��ن مدل و پیاده س��ازی رتبه بندی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط کشور‪ ،‬ارتقای توان‬ ‫رقابت پذی��ری و توانمند س��ازی صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط با اس��تفاده بهینه از منابع و ظرفیت های‬ ‫طرفین و تقویت انها‪ ،‬همکاری برای فعال س��ازی‬ ‫ظرفیت های بالقوه بنگاه های کوچک و متوس��ط از‬ ‫طریق شناسایی و حمایت از واحدهای خوش اتیه‬ ‫و اولوی��ت دادن به واحدهای صنعتی دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپ ها برای ارائه محصوالت دانش بنیان و‬ ‫خدمات فنی و مهندسی صادراتی‪ ،‬از جمله اهداف‬ ‫اصلی این تفاهمنامه همکاری است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مقامات عالی رتبه همیش��ه و همه جا از مشارکت‬ ‫ب��ا بخش خصوصی می گویند و تاکید دارند که بخش‬ ‫خصوصی در مهم ترین و سخت ترین شرایط اقتصادی‬ ‫کشور س��نگ تمام گذاش��تند و این بار نیز می توانند‬ ‫کشور را از بحران نجات دهند‪ .‬انها معتقدند با بخش‬ ‫خصوص��ی باید مش��ورت کرد و بدون ای��ن امر نباید‬ ‫تصمیمی گرفته شود‪ ،‬اما غافل از اینکه گوش شنوایی‬ ‫نیست! اقتصاد کشور در حال حاضر در شرایط دشوار‬ ‫و پیچی��ده ای ق��رار دارد که دولت باید با بیش��ترین‬ ‫همراهی و تعامل به کمک فعاالن اقتصادی بیاید و با‬ ‫تو پای‬ ‫وجود تحریم ها و محدودیت های خارجی‪ ،‬دس ‬ ‫تولیدکنن��ده و صادرکننده واقعی را نبندد‪ .‬در همین‬ ‫باره‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش ‪4‬توصیه‬ ‫به دولت را مطرح کرد که به نظر می رسد تجمیع شده‬ ‫و اهم خواس��ته ها و پیشنهاد های فعاالن اقتصادی به‬ ‫عنوان س��ربازان خط مقدم در ش��رایط کنونی‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫البته اردیبهش��ت امس��ال نی��ز اتاق بازرگان��ی ایران‬ ‫چند پیش��نهاد مشخص به بانک مرکزی برای اصالح‬ ‫سیاست های ارزی ارائه داد که بخشی از این موارد در‬ ‫ان لحاظ شده بود اما تاکنون ترتیب اثری داده نشد‪.‬‬ ‫این موارد در حال حاضر مهم ترین گره های اقتصادی‬ ‫کش��ور به شمار می رود که به نوعی طنابی بر دست و‬ ‫پای فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫توانمندسازی صادراتی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫چرا صدای بخش خصوصی شنیده نمی شود؟‬ ‫در توسعه صادرات تاثیرگذار است؛ به ویژه در صادرات‬ ‫به اوراسیا‪.‬‬ ‫به گفته یوس��فی‪ ،‬خط ریلی از مس��یرهایی اس��ت‬ ‫ک��ه با کمتری��ن هزین��ه کاال را جابه ج��ا می کند اما‬ ‫متاس��فانه در بخ��ش واگن ه��ای یخچال��ی بس��یار‬ ‫ضعی��ف عم��ل کردیم‪ .‬بخ��ش خصوصی ب��ه تنهای‬ ‫نمی توان��د هزینه ه��ای برخ��ی ام��ور را پوش��ش‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه مسئوالن ذی ربط باید احساس‬ ‫مس��ئولیت داشته باش��ند که اگر یک محصول صادر‬ ‫ش��ود ارز وارد اقتص��اد می کند و به دنب��ال ان ایجاد‬ ‫اش��تغال و توس��عه کش��اورزی نوین را نیز به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ممنوعیت صادرات‬ ‫ماسک تنفسی نخی‬ ‫س��خنگوی س��تاد‬ ‫تنظیم بازار با اش��اره‬ ‫ب��ه مصوبات س��تاد‬ ‫تنظیم ب��ازار در روز‬ ‫دوش��نبه ‪۱۴‬بهم��ن‬ ‫گفت‪ :‬از سوی وزارت‬ ‫بهداش��ت موض��وع‬ ‫ممنوعی��ت صادرات ماس��ک تنفس��ی نخی‬ ‫مطرح شد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬محمدرضا کالمی‬ ‫در حاش��یه برگزاری ستاد تنظیم بازار با بیان‬ ‫ای��ن مطلب افزود‪ :‬ضمن موافقت با این طرح‪،‬‬ ‫مقرر ش��د که کارگروه مرتبط با وضع عوارض‬ ‫صادراتی در سازمان توسعه تجارت به سرعت‬ ‫در این زمینه اقدام های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫تحریم های اقتصادی عامل اجرای سریع کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در کشور شد‬ ‫ترخیص ‪ ۲۱‬میلیون تن کاالی اساسی با ساده سازی تشریفات گمرکی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جدیدترین نرخ‬ ‫گوجه فرنگی‬ ‫خداحافظی از دبیرکلی‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و عراق‬ ‫حمی��د حس��ینی‪،‬‬ ‫از س��مت خ��ود‬ ‫خداحافظ��ی ک��رد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪،‬‬ ‫حسینی‪ ،‬از دبیرکلی‬ ‫بازرگان��ی‬ ‫ات��اق‬ ‫مشترک ایران و عراق‬ ‫خداحافظی کرد‪ .‬وی از اس��فند ‪ ۹۵‬به عنوان‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق‬ ‫منصوب شده بود‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی‬ ‫گمرکات کشور‬ ‫به محض اظهار‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫و ضروری‪ ،‬با‬ ‫رعایت مقررات‬ ‫مربوط اقدام‬ ‫به بررسی‬ ‫اظهارنامه ها‬ ‫کرده اند‬ ‫مع��اون امورگمرکی گمرک ایران گفت‪ :‬تحریم های‬ ‫اقتصادی عامل اجرای س��ریع کنوانسیون تجدیدنظر‬ ‫ش��ده کیوتو در کشور شده به طوری که ترخیص ‪۲۱‬‬ ‫میلیون تن کاالی اساس��ی و ضروری در سال جاری‬ ‫با ساده س��ازی و هماهنگ سازی تش��ریفات گمرکی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی گمرک ای��ران‪ ،‬مهرداد‬ ‫جمال ارونق��ی با اش��اره به این موض��وع گفت‪ :‬قانون‬ ‫الحاق دولت جمهوری اس�لامی ایران به کنوانسیون‬ ‫تجدیدنظر ش��ده کیوتو‪ ،‬مصوب اس��فند ‪ ۱۳۸۹‬است‬ ‫که به دولت جمهوری اس�لامی ای��ران اجازه داده به‬ ‫این کنوانس��یون درباره ساده سازی و هماهنگ سازی‬ ‫تشریفات گمرکی ملحق شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طرف های متعاهد این کنوانس��یون که‬ ‫زیر نظر ش��ورای همکاری های گمرکی تهیه و تدوین‬ ‫شده است‪ ،‬ضمن تالش برای رفع تفاوت بین رویه ها‬ ‫و تش��ریفات گمرکی طرف ه��ای متعاهد که می تواند‬ ‫س��بب کندی تجارت و س��ایر مب��ادالت بین المللی‬ ‫ش��ود‪ ،‬به کمک موثر به توس��عه این گونه مبادالت و‬ ‫تج��ارت از طریق س��اده و هماهنگ س��ازی رویه ها و‬ ‫تشریفات گمرکی تمایل دارند چون این ساده سازی و‬ ‫هماهنگ سازی با ا ِعمال بعضی اصول از جمله اجرای‬ ‫برنامه های��ی به منظ��ور نوین س��ازی مس��تمر رویه ها‬ ‫و تش��ریفات گمرک��ی و در نتیج��ه افزایش کارایی و‬ ‫اثربخش��ی؛ ا ِعم��ال رویه ه��ا و تش��ریفات گمرکی به‬ ‫ش��یوه ای قابل پیش بینی‪ ،‬پایدار و شفاف؛ همکاری با‬ ‫دیگر مقامات ملی‪ ،‬گمرکات و جوامع تجاری‪ ،‬منجر به‬ ‫تحقق درجه باالئی از س��اده و هماهنگ سازی رویه ها‬ ‫و تش��ریفات گمرک��ی ش��ده و در نتیجه‪ ،‬مس��اعدت‬ ‫قابل توجهی به تسهیل تجارت بین المللی می کند‪.‬‬ ‫مع��اون امور گمرکی گمرک ایران با اش��اره به امار‬ ‫واردات کاالهای اساس��ی در سال گذشته اضافه کرد‪:‬‬ ‫بدون ورود به سایر جزئیات‪ ،‬از ابتدای امسال تا کنون‬ ‫ح��دود ‪ ۲۱‬میلیون تن کاالی اساس��ی و ضروری به‬ ‫ارزش بی��ش از ‪ ۵.۱۲‬میلیارد دالر از طریق گمرکات‬ ‫اجرایی وارد کش��ور ش��ده اس��ت که انجام تشریفات‬ ‫گمرک��ی و ترخی��ص این اقالم‪ ،‬ش��رایط و روش های‬ ‫خاصی را می طلبد‪ .‬با بررس��ی تسهیالت و شیوه هایی‬ ‫که ب��رای انجام تش��ریفات گمرک��ی و ترخیص این‬ ‫کااله��ا درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬همس��ویی این روش ها‬ ‫با اس��تانداردهای مربوط به کنوانس��یون تجدید نظر‬ ‫ش��ده کیوتو کامال مش��خص اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫می توان گفت نهاد های دخیل در امر تجارت از جمله‬ ‫گمرک‪ ،‬در راس��تای مقابل با تهدیدهای تحریم های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تمهیداتی را اتخاذ کرده اند که با بررس��ی‬ ‫این تمهیدات مش��خص می ش��ود در ص��ورت اجرای‬ ‫درست مفاد کنوانس��یون تجدیدنظرشده کیوتو‪ ،‬باید‬ ‫همین تصمیم ها‪ ،‬اتخاذ و اجرایی می شد‪.‬‬ ‫رئیس کارگ��روه رصد تحریم های گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با اشاره به اقدامات گمرک در مقایسه‬ ‫با اس��تانداردهای کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو‬ ‫ادامه داد‪ :‬براساس بخشنامه ها و شیوه نامه های صادره‪،‬‬ ‫گمرکات اجرایی نس��بت به انج��ام عملیات گمرکی‬ ‫کاالهای اساس��ی و ضروری در خ��ارج از وقت اداری‬ ‫اق��دام می کنند که ای��ن موضوع در اس��تاندارد ‪۳-۲‬‬ ‫کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو تصریح شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫براس��اس اعالم رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫می��وه و س��بزی‪ ،‬حداکثر ن��رخ گوجه فرنگی‬ ‫بوته ای درجه یک در خرده فروش��ی ها ‪۹۵۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این در حالی است که براساس‬ ‫مش��اهدات میدانی‪ ،‬این محصول جالیزی در‬ ‫خرده فروش��ی ها با نرخ ‪۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫با وجود وعده برخی مسئوالن مربوط مبنی‬ ‫بر تولید زمس��تانه گوجه فرنگی‪ ،‬تزریق ان به‬ ‫بازار و کاهش ن��رخ این محصول جالیزی؛ به‬ ‫نظر می رسد هنوز بازار این محصول متالطم‬ ‫بوده و نرخ ان روند نزولی نداش��ته است؛ به‬ ‫طوری که براساس مش��اهدات میدانی‪ ،‬نرخ‬ ‫گوجه فرنگ��ی بوت��ه ای درجه ی��ک در برخی‬ ‫خرده فروشی های مرکز شهر ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫در این باره اس��داهلل کارگر‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان می��وه و س��بزی در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که چرا‬ ‫گوجه فرنگی ارزان نش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫جنوب کش��ور تامین کننده صیفی جات است‬ ‫و سیل اخیر در ان مناطق خساراتی را به این‬ ‫بخش وارد کرده اس��ت‪ .‬این خس��ارات باعث‬ ‫ش��د در نرخ محصوالت جالیزی نوسان هایی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬گوجه فرنگی نی��ز از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نبوده و ان مقدار گوجه فرنگی هایی‬ ‫که قرار بود از جنوب کش��ور ب��ه بازار تزریق‬ ‫ش��ود‪ ،‬به دلیل سیل تزریق نشد و روند نزولی‬ ‫نرخ گوجه متوقف شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به دنبال همان س��یل شاهد‬ ‫بودی��م ک��ه در چن��د هفته پی��ش‪ ،‬در دیگر‬ ‫محص��والت جالی��زی همچون پی��از‪ ،‬لوبیا و‬ ‫بادمجان هم با افزایش نرخ روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬ام��ا درحال حاضر ن��رخ گوجه‬ ‫فرنگی بوته ای در عمده فروشی ها بین ‪۴۰۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰۰۰‬تومان است و این محصول جالیزی‬ ‫در خرده فروشی ها با اعمال سود ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫با ن��رخ ‪ ۵۴۰۰‬ت��ا ‪ ۹۵۰۰‬توم��ان به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه پس چرا در برخی‬ ‫خرده فروشی ها گوجه فرنگی به نرخ بین ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار تا ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان به فروش‬ ‫می رس��د؟ گفت‪ :‬اینک��ه بگویی��م هیچ گونه‬ ‫تخلفی در سطح شهر انجام نمی شود‪ ،‬درست‬ ‫نیست‪ ،‬اما اگر این گرانفروشی توسط ماموران‬ ‫تعزی��رات و بازرس��ان مربوطه محرز ش��ود‪،‬‬ ‫به طور قطع ب��ا انها برخورد خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر ماموران و بازرسان فاکتور خرید‬ ‫خرده فروشی ها را بررسی می کنند و اگر نرخ‬ ‫نهایی محصوالت ب��ا فاکتور خرید همخوانی‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬تخلف بوده و با ان برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارگ��ر در پایان گف��ت‪ :‬م��ردم می توانند‬ ‫گرانفروش��ی محصوالت در خرده فروش��ی ها‬ ‫را به ش��ماره ‪ ۰۲۱ ۵۵۶۶۲۳۸۰‬که مختص‬ ‫به اتحادیه میوه و سبزی است‪ ،‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از ابت��دای امس��ال تا کنون ح��دود ‪ ۲۱‬میلیون تن کاالی اساس��ی‬ ‫و ض��روری ب��ه ارزش بی��ش از ‪ ۵.۱۲‬میلی��ارد دالر از طری��ق‬ ‫گم��رکات اجرای��ی وارد کش��ور ش��ده اس��ت ک��ه انجام تش��ریفات‬ ‫گمرک��ی و ترخی��ص ای��ن اق�لام‪ ،‬ش��رایط و روش ه��ای خاص��ی را‬ ‫می طلبد‬ ‫مطابق پیش��نهادهای ارائه ش��ده از سوی وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارائی به رئیس جمهور و دس��تور صریح‬ ‫ایش��ان مبنی بر ا ِعمال کنترل های مش��ترک توسط‬ ‫نهاد ه��ای ذی ربط و متولی ص��دور مجوزهای قانونی‬ ‫از جمله استاندارد‪ ،‬قرنطینه و بهداشت گام مهمی در‬ ‫این راستا برداشته ش��ده و به عبارت دیگر‪ ،‬استاندارد‬ ‫‪ ۴-۳‬کنوانس��یون محقق ش��ده اس��ت‪ .‬نمونه برداری‬ ‫هنگام تخلیه یا قبل از اظهار کاالهای اساس��ی مورد‬ ‫دیگری اس��ت که مورد تواف��ق نهادهای همجوار قرار‬ ‫گرفت��ه و تقریبا عملیاتی ش��ده و این ام��ر به منزله‬ ‫اجرای استاندارد ‪ ۹-۳‬کنوانسیون است‪.‬‬ ‫ارونقی با توضیح درباره با دیگر اقدام های انجام شده‪،‬‬ ‫به مصوبات س��تاد تنظیم بازار و ستاد مقابله با تحریم‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬تمامی مجوزهای قانونی مربوط به‬ ‫ترخیص کاال در بستر س��امانه و کارتابل الکترونیکی‬ ‫مربوط به گمرک ارائه می شوند که این مورد منطبق‬ ‫با استاندارد ‪ ۱۱-۳‬کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به لزوم حذف برخی اطالعات مندرج‬ ‫در اظهارنامه ها و درج نشدن این اطالعات یا بارگذاری‬ ‫نکردن این اس��ناد به ضمیم��ه اظهارنامه ها‪ ،‬اطالعات‬ ‫مرب��وط پاالیش ش��ده و اس��تاندارد ‪ ۱۲-۳‬تا ‪۱۵-۳‬‬ ‫کنوانس��یون‪ ،‬تحقق پیدا کرده است‪ .‬ترخیص برخی‬ ‫از اقالم ضروری و مورد نیاز کش��ور با حداقل اس��ناد‬ ‫و صدور حکم انجام ش��ده و بدی��ن ترتیب‪ ،‬گمرکات‪،‬‬ ‫استانداردهای ‪ ۱۶-۳‬و ‪ ۱۷-۳‬را رعایت کرده اند‪.‬‬ ‫ظرفیت صادرات ‪ 31‬میلیارد دالری به ‪ 3‬کشور همسایه‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد گفت‪ :‬برای توس��عه صادرات‬ ‫بای��د صادرات مح��ور باش��یم و الزام��ات ان از جمل��ه‬ ‫کیفیت خوب کاالهای صادراتی را رعایت کنیم‪ .‬یحیی‬ ‫ال اس��حاق در گفت وگو ب��ا خبرگزاری ف��ارس درباره‬ ‫اینک��ه ایا از ظرفیت دو براب��ر کردن صادرات غیرنفتی‬ ‫به کشورهای همسایه برخورداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫مطالعات انجام شده تعامالت تجاری ‪ 15‬کشور همسایه‬ ‫ایران حدود هزار میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این کش��ورها با جمعیتی ح��دود ‪500‬‬ ‫میلیون نفر ظرفیت صادراتی بین ‪ 200‬تا ‪ 250‬میلیارد‬ ‫دالر برای ایران را فراهم می کند؛ بنابراین اگر در راستای‬ ‫تسهیل روابط تجاری و برقراری بیشتر روابط سیاسی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی بپردازیم و مش��کل بروکراسی های‬ ‫اداری و حم��ل و نقل را حل کنی��م می توانیم حداقل‬ ‫به ظرفیت ‪ 50‬میلیارد دالری صادرات به این کش��ورها‬ ‫دست یابیم‪ .‬ال اس��حاق با بیان اینکه سال گذشته ‪13‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارزش کاالهای صادرات��ی ایران به عراق‬ ‫ب��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در ‪ 9‬ماه امس��ال می��زان صادرات‬ ‫کاال و خدم��ات به عراق ح��دود ‪ 9‬میلیارد دالر بوده و‬ ‫پیش بینی می شود تا پایان سال بتوانیم به میزان سال‬ ‫گذش��ته به عراق صادرات داشته باشیم‪ .‬زمینه توسعه‬ ‫ص��ادرات به عراق ت��ا ‪ 20‬میلی��ارد دالر و صادرات به‬ ‫کش��ورهای افغانس��تان تا ‪ 6‬میلیارد دالر و صادرات به‬ ‫کش��ور پاکستان تا ‪ 5‬میلیارد دالر ممکن است اما برای‬ ‫رس��یدن به این اهداف باید برخی زیرساخت های الزم‬ ‫را ساماندهی کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه دو‬ ‫برابر شدن ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه امری‬ ‫دست یافتنی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای این کار باید عوامل‬ ‫الزم را فراهم کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬الگوی تولید باید صادرات‬ ‫محور باش��د و برای توسعه صادرات الزامات صادرات از‬ ‫جمله کیفیت خ��وب کاالی صادراتی‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش باید فراهم شود‪ .‬ال اسحاق ادامه داد‪ :‬در راستای‬ ‫رس��یدن به اه��داف صادراتی بای��د درون زای برون نگر‬ ‫باشیم و با این نگاه به طور قطع به ظرفیت ‪ 50‬میلیارد‬ ‫دالری صادرات به کش��ورهای همسایه دست خواهیم‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سال گذشته مجموعه صادرات‬ ‫غیرنفتی ‪ 43‬میلیارد دالر بوده گفت‪ :‬رساندن این رقم‬ ‫ب��ه ‪ 50‬میلی��ارد دالر اگر علم‪ ،‬باور و عمل یکی ش��ود‬ ‫کار سختی نیست‪ .‬متاسفانه در حوزه اقتصاد با روحیه‬ ‫انقالبی وارد نش��ده ایم در حالی که ب��ا توجه به برخی‬ ‫مولفه ه��ا قطعا می توان به ‪ 100‬میلیارد دالر از ظرفیت‬ ‫‪ 250‬میلیارد دالری صادرات به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫گمرکات کش��ور به محض اظهار کاالهای اساسی و‬ ‫ض��روری‪ ،‬با رعایت مقررات مربوطه اقدام به بررس��ی‬ ‫اظهارنامه ه��ا ک��رده و این ب��ه منزله اج��رای کامل‬ ‫اس��تانداردهای ‪ ۲۴-۳‬تا ‪ ۳۱-۳‬است‪ .‬پذیرش سوابق‬ ‫تعیین ماهیت برای اظهارنامه های واحدهای تولیدی‬ ‫و برخی از کاالهای اساسی و ضروری براساس اجرای‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۲۳-۳‬ب��وده و گمرکات کش��ور با ارزیابی‬ ‫خ��ارج از نوبت اقالم اظهارش��ده به گم��رک‪ ،‬اجرای‬ ‫کامل اس��تانداردهای ‪ ۳۳-۳‬ت��ا ‪ ۳۵-۳‬را بطور کامل‬ ‫رقم زده اند‪.‬‬ ‫ارونق��ی گف��ت‪ :‬بررس��ی ش��یوه نامه های ترخیص‬ ‫کاالهای اساس��ی در بنادر کش��ور که توسط گمرک‬ ‫پیشنهاد و به تصویب کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار‬ ‫رس��یده نش��ان می دهد مفاد این ش��یوه نامه ها دقیقا‬ ‫با مفاد اس��تانداردهای ‪ ۴۰-۳‬تا ‪ ۴۲-۳‬کنوانس��یون‬ ‫مطابقت دارد‪.‬‬ ‫معاون فنی و ام��ور گمرکی گمرک ایران‪ ،‬ترخیص‬ ‫درص��دی اقالم اساس��ی اظهارش��ده به گم��رکات و‬ ‫نگهداری قسمتی از کاالها به عنوان تضمین پرداخت‬ ‫حق��وق ورودی (ترخیص نس��یه) ی��ا دریافت حقوق‬ ‫ورودی و مالی��ات ارزش اف��زوده متعلق ب��ه کاالهای‬ ‫اساس��ی را از تس��هیالت دیگر ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫گمرک ش��مرده و افزود‪ :‬تس��هیالتی که در این راستا‬ ‫از س��وی گمرک به صاحبان کاال اعطا شده مطابق با‬ ‫اس��تانداردهای درج شده در فصول ‪ ۴‬و ‪ ۵‬کنوانسیون‬ ‫تجدیدنظر ش��ده کیوتو (استانداردهای ‪ ۴-۱‬تا ‪۲۴-۴‬‬ ‫و ‪ ۱-۵‬تا ‪ )۷-۵‬است و در برخی موارد شرایط بهتری‬ ‫از استانداردهای اعالمی نیز درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫درباره مسیرهای درنظر گرفته شده با اعمال مدیریت‬ ‫ریسک نیز تسهیالت درنظر گرفته شده منتج به این‬ ‫موضوع ش��ده که بیش از ‪ ۵۰‬درص��د اظهارنامه های‬ ‫تعریف شده در س��امانه جامع گمرکی در مسیر سبز‬ ‫انتخاب مس��یر اظهارنامه قرار گیرن��د که این درصد‪،‬‬ ‫درصد قابل قبولی بوده و تشریفات گمرکی انجام شده‬ ‫در مس��یرهای سه گانه به ویژه مسیر س��بز اظهارنامه‬ ‫همراس��تا با اس��تانداردهای مربوط به کنوانسیون در‬ ‫فص��ول ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مرب��وط یعنی اس��تانداردهای ‪ ۱-۶‬تا‬ ‫‪ ۱۰-۶‬و ‪ ۱-۷‬تا ‪ ۴-۷‬است‪.‬‬ ‫ارونق��ی فص��ول ‪ ۹ ،۸‬و ‪ ۱۰‬مربوط به کنوانس��یون‬ ‫تجدیدنظ��ر ش��ده کیوتو را مرتبط ب��ا عناوینی مانند‬ ‫ارتباط گمرک و اش��خاص ثالث‪ ،‬اطالعات‪ ،‬تصمیم ها‬ ‫و اراء ارائه ش��ده از سوی گمرک و تجدیدنظرخواهی‬ ‫در زمین��ه موضوع��ات گمرکی برش��مرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوعات به صورت عام مطرح ب��وده و با توجه‬ ‫به تعیین تکلیف انها در قانون امور گمرکی‪ ،‬براساس‬ ‫مفاد مواد قانون ملی رفتار می ش��ود و ارتباط چندانی‬ ‫به انجام تش��ریفات گمرک��ی و ترخیص فوری کاال با‬ ‫ارائه تسهیالت مربوط ندارد‪.‬‬ ‫معاون امورگمرکی گمرک ایران با اذعان به شرایط‬ ‫تحریم یاداور ش��د‪ :‬درست اس��ت که تسهیالت ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬با توجه ب��ه ش��رایط و محدودیت های تحریم‬ ‫اتخاذ ش��ده‪ ،‬با این وجود به نظر می رس��د روش های‬ ‫اجرایی ای��ن تس��هیالت و تمهیدات بای��د به صورت‬ ‫مدون‪ ،‬مورد بررس��ی کارشناس��ی نهایی قرار گرفته‬ ‫و از حال��ت پراکن��ده و طبقه بندی ش��ده درامده و با‬ ‫اعمال تغییرات الزم‪ ،‬به عنوان نقش��ه راه قانونی برای‬ ‫ادامه مس��یر در امور مربوط‪ ،‬مورد اس��تفاده نهاد های‬ ‫ذی مدخل در امر تجارت قرار گیرد‪.‬‬ ‫کاالهای خارجی در نمایشگاه بهاره توزیع نمی شود‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ته��ران با بی��ان این که کااله��ای خارجی در‬ ‫نمایش��گاه های بهاره به هیچ وجه اجازه توزیع نخواهند داش��ت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای برگزاری این نمایش��گاه در ش��هر ته��ران بین ‪ 5‬تا ‪ 7‬محل‬ ‫جانمایی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬قاس��م نوده فراهان��ی در مصاحبه با‬ ‫رادیو افزود‪ :‬هدف اتاق اصناف ایران از برگزاری این نمایشگاه ها عرضه‬ ‫مس��تقیم کاالها با کیفیت و قیمت مناسب و از همه مهم تر حمایت از‬ ‫تولید داخلی اس��ت که بر این اساس تنها کاالهای تولید داخلی اجازه‬ ‫عرضه در این نمایشگاه ها را پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از تمام��ی تولیدکنن��دگان داخلی دع��وت کرد برای‬ ‫ثبت نام و حضور در نمایش��گاه بهاره به اتاق های اصناف سراسر کشور‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬ه��دف اینکه غیر از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی کس��ی در این نمایش��گاه ها ورود پیدا نکند‪ .‬س��ال گذش��ته‬ ‫نمایش��گاه بهاره در استانه س��ال نو در تهران به واس��طه رکود بازار و‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی کس��به و بازاریان برگزار نش��د و م��ورد اعتراض‬ ‫شهروندان تهرانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نوده فراهانی تصریح کرد‪ :‬امسال به موجب دستور ستاد تنظیم بازار‬ ‫کشور نمایشگاه عرضه مستقیم کاال نه تنها در تهران‪ ،‬بلکه در سراسر‬ ‫کش��ور برگزار می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نمایش��گاه های بهاره به منظور‬ ‫تامین اقالم مورد نیاز مردم در ایام پایانی س��ال در سراسر کشور دایر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬برای برگزاری این نمایشگاه در شهر‬ ‫تهران بین ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬نقطه جانمایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ناگفته نماند‬ ‫مکان های دقیق و ساعات بازدید از نمایشگاه های بهاره پس از بررسی‬ ‫کارشناسی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫نوده فراهانی اظهار امیدواری کرد با برگزاری نمایشگاه های بهاره در‬ ‫اسفنده ماه فضا برای تامین کاالهای مورد نیاز مردم در ایام شب عید‬ ‫به بهترین شکل ممکن فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کاالهایی که در این نمایشگاه ها عرضه می شود در‬ ‫رسته های پوش��اک‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬اجیل‪ ،‬خشکبار‪ ،‬شیرینی‪ ،‬شکالت‪،‬‬ ‫م��واد پروتئینی ش��امل مرغ‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬حبوبات‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و س��ایر‬ ‫کاالهای اساسی خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف تهران ب��ا بیان اینکه بازرس��ان به دقت فضای‬ ‫نمایش��گاهی را رصد و با تخلفات برخورد می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قبل‬ ‫از برگزاری نمایش��گاه کمیته ای با حضور کارشناسان هر گروه کاالیی‬ ‫تش��کیل می ش��ود‪ .‬وظیفه این کارگروه این اس��ت که کاالها را از نظر‬ ‫کمیت‪ ،‬کیفیت و قیمت به دقت کارشناس��ی و سپس نمونه کاال را با‬ ‫حضور صاحب کاال پلمب و با برچس��ب قیمت تحویل ش��خص عرضه‬ ‫کننده در نمایشگاه می دهند در ضمن نمونه پلمب شده باید در مقابل‬ ‫دید مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫نوده فراهانی در ادامه از تمامی شهروندان درخواست کرد با مراجعه‬ ‫به نمایش��گاه های بهاره به طور حتم به نمون��ه کاالها توجه کنند‪ .‬اگر‬ ‫غرفه ای بخواهد غیرنمونه کاالی پلمب شده را در نمایشگاه عرضه کند‬ ‫بازرسان بدون شک با غرفه داران متخلف برخورد قانونی خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تاریخچه نمایشگا ه بین المللی خودرو در تهران بررسی شد‬ ‫از سئول تا شهرافتاب با دنده سنگین‬ ‫طبق اعالم قبلی قرار اس��ت چهارمین نمایش��گاه خودرو‬ ‫تهران بهمن ماه در مجموعه ش��هرافتاب برگزار ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال نباید به این عدد «چهارمین» بسنده کرد‪ ،‬چرا که قدمت‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بین المللی در تهران ان هم با محوریت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬به دهه چهل شمس��ی باز می گردد‪ .‬باما باش��ید تا‬ ‫دوره های مختلف برگزاری نمایشگاه خودرو تهران را بررسی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دوخته بود که در انحصار سایپا و ایران خودرو بود‪.‬‬ ‫عالوه براین خودروس��ازان بزرگ کشور همواره با دست پر‬ ‫در این نمایش��گاه ها حاضر می شدند‪ .‬ایران خودرو همه ساله‬ ‫با وع��ده عرضه گونه های جدیدی از خودرو ملی‪ ،‬محصوالت‬ ‫جدی��د پ��ژو و در نهایت مرس��دس بنز به این نمایش��گاه پا‬ ‫می گذاش��ت‪ .‬س��ایپا که در ابت��دا تنها با رن��و و کیا همکاری‬ ‫محدودی داش��ت‪ ،‬به تدریج با س��یتروئن نیز همکاری کرد و‬ ‫محصوالت متنوعی از این خودروسازان را در این نمایشگاه ها‬ ‫با وعده مونتاژ داخلی عرضه می کرد‪ .‬پارس خودرو هر س��ال‬ ‫چن��د نمونه جدید از پات��رول‪ ،‬جیپ و بعدها س��پند را ارائه‬ ‫می ک��رد و بعده��ا با محص��والت مدرن نیس��ان جلب توجه‬ ‫ ک��رد‪ .‬کرمان خودرو به لطف موفقیت محصوالت دوو‪ ،‬بخش‬ ‫جدایی ناپذیری از این نمایشگاه ها بود‪.‬‬ ‫ش��رکت های کوچکی نظیر ایران روور نیز س��عی داشتند‬ ‫ب��ازار خودروه��ای تیونین��گ و اپش��ن را ه��دف بگیرن��د‪.‬‬ ‫عالوه براین بخش های کوچکی نیز به خودروهای کالسیک‪،‬‬ ‫مس��ابقه ای و البته موتورس��یکلت ها اختصاص می یافت که‬ ‫برای مخاطبان عام بسیار جذاب بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز کار‪ :‬دوران پیش از انقالب اسالمی‬ ‫دقیق��اً نمی ت��وان گفت نخس��تین ب��ار خ��ودرو در کدام‬ ‫نمایشگاه صنعتی ایران حاضر شد‪ .‬با این حال به نظر می رسد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۵‬و در نمایشگاه دس��تاوردهای صنعتی ایران‬ ‫بود که برای نخس��تین بار با حضور ش��رکت هایی مانند خاور‬ ‫و س��هامی جیپ (جد پارس خودرو)‪ ،‬پ��ای خودرو به عرصه‬ ‫نمایش��گاهی ایران باز ش��د‪ .‬این روند تا گش��ایش مجموعه‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی تهران در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬و نخس��تین‬ ‫نمایشگاه اس��یایی ادامه یافت‪ .‬در دهه ‪ 50‬و در سال ‪،۱۳۵۵‬‬ ‫با گس��ترش فعالیت های این مجموعه‪ ،‬برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫جدی تر شد و حضور خودروسازانی مانند سایپا‪ ،‬جی ام ایران و‬ ‫ایران ناسیونال در کنار برخی خودروهای دست ساز مبتکران‬ ‫ایرانی‪ ،‬به ان رونق قابل توجهی داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعلیق‪ :‬اواخر دهه ‪ 60‬تا اواسط دهه ‪70‬‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬تغییرات سریعی در انتظار‬ ‫صنعت خودرو کشورمان بود‪ .‬در بحبوحه این تغییرات جنگ‬ ‫تحمیلی اغاز ش��د و بدین ترتیب برگزاری نمایش��گاه هایی‬ ‫نظیر نمایش��گاه خودرو‪ ،‬از اولویت خارج ش��د‪ .‬تا اواخر دهه‬ ‫‪ ،60‬تقریباً هیچ رویداد مش��ابهی در ایران برگزار نشد‪ .‬سپس‬ ‫این روند از س��ال ‪ ۱۳۶۹‬دگرگون ش��د‪ .‬از ان سال به صورت‬ ‫دوره ای‪ ،‬نمایشگاه هایی برای وزارت صنایع و با ابتکار سازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی برگزار شد‪ .‬این مجموعه نمایشگاه ها با‬ ‫انکه با محوریت خودرو برگزار نمی شدند‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫از انها به صنعت خودرو و البته صنایع وابسته اختصاص یافته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوران اوج‪ :‬سال ‪ ۱۳۷۸‬تا ‪۱۳۸۴‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬بود که نخس��تین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تخصص��ی خ��ودرو تهران در مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی برگزار ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه خودروس��ازان و‬ ‫‹ ‹بازگشت به شهرافتاب‪ :‬از سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫در دوره های مختلف نمایش��گاه خودرو که تا س��ال ‪ ۱۳۸۴‬در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار ش��د‪ ،‬خودروسازان سعی‬ ‫داش��تند با ارائه محصوالت اتی‪ ،‬پیش نمونه ها و حتی کانسپت های‬ ‫داخلی‪ ،‬توجه مخاطبان و متخصصان را به خود جلب کنند‬ ‫واردکنن��دگان مطرح کش��ور در کنار قطعه س��ازان و البته‬ ‫س��ایر صنایع وابسته حاضر ش��ده بودند‪ .‬در ان زمان با توجه‬ ‫به ممنوعیت واردات و محدودیت ش��دید بازار خودرو کشور‪،‬‬ ‫بیش��تر بخش های نمایشگاه به خودروس��ازانی نظیر سایپا‪،‬‬ ‫ای��ران خودرو‪ ،‬پارس خودرو و کرمان خودرو اختصاص یافته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در دوره های مختلف این نمایش��گاه که تا س��ال ‪ ۱۳۸۴‬در‬ ‫این محل برگزار ش��د‪ ،‬خودروس��ازان سعی داش��تند با ارائه‬ ‫محصوالت اتی‪ ،‬پیش نمونه ها و حتی کانسپت های داخلی‪،‬‬ ‫توجه مخاطبان و متخصصان را به خود جلب کنند‪.‬‬ ‫اخرین اخبار‬ ‫و تازه ترین تحلیل ها را پایگاه خبری‬ ‫«گسترش نیوز»‬ ‫دنبال کنید‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫خودروس��ازان متعددی در این دوره در این نمایش��گاه ها‬ ‫ب��ه عموم مردم معرفی ش��دند‪ .‬کیش خودرو با انواع س��یناد‬ ‫س��عی داشت تا س��همی از بازار خودرو ایران را به دست اورد‪.‬‬ ‫رنوس خودرو با انا قصد داش��ت روحی تازه در بازار نیمه جان‬ ‫خودروهای اسپرت کشورمان بدمد‪ .‬شرکت نوریانی با وعده‬ ‫واردات و حت��ی مونتاژ محصوالت روز ب ام و‪ ،‬همیش��ه یکی‬ ‫از ستارگان این نمایش��گاه ها بود‪ .‬خودروسازی مرتب با ارائه‬ ‫ان��واع جدیدی از پاژن و بعدها محصوالتی نظیر موس��و‪ ،‬بازار‬ ‫خودروهای دو دیفرانسیل را هدف گرفته بود‪ .‬زاگرس خودرو‬ ‫نی��ز در ابت��دای دهه ‪ 80‬با پروتون به بخش��ی از بازار چش��م‬ ‫اخرین نمایش��گاه بین المللی خودرو ته��ران در حالی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۴‬برگزار شد که نسبت به سال قبل بسیار محدودتر‬ ‫و کوچک تر ش��ده بود‪ .‬از اواس��ط دهه ‪ 80‬ت��ا اوایل دهه نود‪،‬‬ ‫چندین نمایش��گاه با محوری��ت صنایع وابس��ته خودرویی‬ ‫(قطعه) در تهران برگزار ش��دند‪ .‬عالوه براین‪ ،‬نمایشگاه هایی‬ ‫نی��ز در اس��تان های مختل��ف کش��ور برگزار ش��دند که به‬ ‫مرکزیت زدایی در این زمینه کمک ش��ایان ذکری کردند‪ .‬با‬ ‫این حال باز ش��دن مرزها به روی واردات خودرو و گس��ترش‬ ‫صنعت خ��ودرو در اواس��ط دهه ‪ ،80‬لزوم برگ��زاری چنین‬ ‫رویدادی را هویدا می کرد‪ .‬باالخره و با گشایش مجموعه شهر‬ ‫افتاب‪ ،‬نخس��تین دوره جدید نمایش��گاه بین المللی خودرو‬ ‫تهران در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬برگزار شد‪ .‬در این دوره خودروسازان‬ ‫و وارد کنن��دگان متع��ددی حاض��ر بودند و بخش��ی نیز به‬ ‫خودروهای کالسیک اختصاص یافته بود‪ .‬با وجود مشکالت‬ ‫متعدد صنعت خودرو و محدودیت شدید و البته قطع واردات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬از ان زمان تاکنون این نمایش��گاه برگزار ش��ده که‬ ‫روندی مثبت در صنعت خودرو کشورمان است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سال ‪۱۳۴۵‬‬ ‫و در نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫پای خودرو‬ ‫به عرصه‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫ایران باز شد‬ ‫معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری‬ ‫تهران‪ ،‬قابلیت های ‪ ۴‬فصل گردش��گری اس��تان‬ ‫اردبیل معرفی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از‪ ،‬صغری‬ ‫فرش��ی‪ ،‬مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان‬ ‫اردبیل در جلس��ه بررس��ی برنامه های اس��تان‬ ‫اردبیل در نمایش��گاه گردش��گری تهران گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۵۰‬متر مربع فضا در این نمایش��گاه در اختیار‬ ‫استان اردبیل قرار گرفته و در نظر داریم متمایز از‬ ‫سال گذشته قابلیت های استان در تمامی فصول‬ ‫را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از جمله جاذبه ها و امکانات اس��تان‬ ‫در حوزه های گردش��گری س�لامت‪ ،‬گردشگری‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری غ��ذا‪ ،‬گردش��گری‬ ‫زمس��تانی‪ ،‬طبیعت گردی‪ ،‬گردش��گری ایینی‬ ‫و فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری مذهبی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫عشایری‪ ،‬گردشگری تاریخی‪ ،‬گردشگری کودک‬ ‫و گردشگری کوهستانی معرفی می شود‪ .‬معاون‬ ‫گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی اس��تان با تاکید به اینکه شعار‬ ‫اردبیل ‪ ۱۴۰۰‬بر قله گردشگری ایران و اردبیل‪،‬‬ ‫ارزان ترین مقصد س��فر در این نمایشگاه باردیگر‬ ‫طرح خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬لوگوی اردبیل ‪،۲۰۲۳‬‬ ‫پایتخت گردش��گری کش��ور های عض��و اکو نیز‬ ‫رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫فرش��ی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه گردش��گری به صورت‬ ‫گس��ترده معرفی می شود و در عین حال تنوع و‬ ‫زیبایی صنایع دستی تولیدی استان در ‪ ۵‬رشته‬ ‫به نمایش درخواهد امد‪ .‬او به پیش بینی تخفیف‬ ‫ویژه تاسیس��ات گردشگری اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫قابلیت ها و تولیدات استان در بخش گردشگری‬ ‫الکترونیک نیز به صورت گسترده معرفی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قابلیت های ‪ ۴‬فصل‬ ‫گردشگری اردبیل‬ ‫در نمایشگاه تهران‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری عنوان کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫اقدامات‬ ‫ثبات ساز‬ ‫رشد ‪ ۵۰‬درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫نارسیس امین رشتی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در بیش از یک س��ال ونیم گذشته‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫ف��راز و فروده��ای زیادی را تجربه کرده و ش��رایط‬ ‫نوس��انی و نابسامانی را پش��ت سر گذاشته است‪ .‬از‬ ‫نوس��ان های شدید نرخ ارز و تغییرات لحظه ای نرخ‬ ‫کاال و خدم��ات گرفته تا رونق فضای س��فته بازی و‬ ‫داللی و محدودیت ها و موانعی که پیش پای فعاالن‬ ‫اقتصادی قرار گرفت‪ .‬نتیجه این شرایط هم این شد‬ ‫که تورم به ش��دت باال رف��ت و قدرت خرید جامعه‬ ‫با افت ش��دید روبه رو ش��د‪ .‬اما مدتی است‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران توانسته خود را تاحدی بازیابی کند و با برخی‬ ‫اقدام ه��ای کنترل��ی‪ ،‬کمی از نوس��ان ه ا و هیجان ‬ ‫بازارها کم کند‪ .‬اگرچه همچنان مش��کالت بس��یار‬ ‫اس��ت و نوسان هایی هم در بازارها وجود دارد‪ .‬انچه‬ ‫مشخص است این است که درحال حاضر شیب رشد‬ ‫قیمت ها و نوسان های قیمتی نسبت به گذشته بهتر‬ ‫شده ‪ ،‬و حداقل خبری از تغییرات لحظه ای که سال‬ ‫گذش��ته در بازار ارز و دنبال ان سایر بازارها روبه رو‬ ‫بودیم‪ ،‬نیس��ت‪ .‬بی تردید نبود ثب��ات در اقتصاد از‬ ‫انجای��ی که باعث نب��ود برنامه ریزی های اقتصادی‬ ‫و نگران��ی س��رمایه گذاران و فع��االن اقتص��ادی‬ ‫می ش��ود و در نهایت رونق تولید و رش��د اقتصادی‬ ‫کش��ور را نش��انه می گیرد‪ ،‬از این رو باید به یکی از‬ ‫اه��داف و اولویت های مهم سیاس��ت گذاران پولی‬ ‫و اقتص��ادی کش��ور قرار گیرد تا بلک��ه این مهم در‬ ‫کشور محقق شود‪ .‬در این مسیر یکی از برنامه های‬ ‫مهم باید کنترل تورم و نقدینگی در کش��ور باش��د‬ ‫چ��ون این دو فاکتور از جمله عواملی هس��تند که‬ ‫بر ایجاد نوس��ان های قیمت��ی تاثیر می گذارند و در‬ ‫نهایت فضای واس��طه گری و داللی را در بخش های‬ ‫مختلف افزایش می دهند‪ .‬دولت و سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتصادی باید براین مهم توجه کنند که در شرایط‬ ‫کنونی کش��ور که اقتصاد اسیب پذیرتر است‪ ،‬نباید‬ ‫تصمیم های��ی اتخاذ کنن��د که در نهایت به تورم در‬ ‫کش��ور دام��ن بزند و زمینه حرک��ت نقدینگی های‬ ‫س��رگردان را به س��مت فعالیت های س��وداگری و‬ ‫غی��ر مولد را فراه��م اورند‪ .‬سیاس��ت گذاری های‬ ‫دولت و بانک مرکزی باید با مبنای اعتماد بخش��ی‬ ‫ب��ه فعالیت های اقتصادی‪ ،‬کنت��رل تورم‪ ،‬هدایت و‬ ‫مدیریت نقدینگی‪ ،‬تس��هیل ش��رایط تولید‪ ،‬توسعه‬ ‫اش��تغال و اقدام های زیرساختی ازاین دست باشد‬ ‫ک��ه بتوان��د که بتوان��د اثر پایداری ت��ری در بخش‬ ‫اقتصاد کش��ور داشته باش��د‪ .‬دولت باید به شدت بر‬ ‫حوزه ارزی کش��ور تمرکز داش��ته باشد و تالش ها‬ ‫براین اس��اس باش��د که ضمن ایجاد ثبات پایدار در‬ ‫بازار ارز‪ ،‬در ش��رایط محدودی��ت درامدهای ارزی‪،‬‬ ‫این منابع به دس��ت بخ��ش واقعی اقتصاد برس��د‪.‬‬ ‫اگرچه در ماه های گذش��ته بانک مرکزی با اقدامات‬ ‫کنترلی و ایجاد برخی محدودیت ها توانست جلوی‬ ‫بخ��ش زیادی از نوس��ان های قیمتی را در این بازار‬ ‫بگی��رد و از فضای داللی و واس��طه گری که س��ال‬ ‫گذش��ته دراین حوزه وجود داش��ت‪ ،‬بکاهد‪ ،‬اما به‬ ‫هرح��ال ما نی��از داریم که ثبات پایدارتری را دراین‬ ‫بخ��ش تجرب��ه کنیم و همین نوس��ان هایی هم که‬ ‫دراین بازار وجود دارد رفع ش��ود‪ .‬فعاالن اقتصادی‬ ‫و س��رمایه گذاران برای فعالیت‪ ،‬نیاز به برنامه ریزی‬ ‫بلن��د مدت و اطمینان از اینده دارند و بی ثباتی در‬ ‫این بازار دقیقا این دو فاکتور مهم را نشانه می گیرد‬ ‫و باعث افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی و فرار‬ ‫سرمایه گذاران می شود‪ .‬بی ثباتی در بازار ارز‪ ،‬باعث‬ ‫می شود تولید کنندگان و صنعتگران در تامین مواد‬ ‫اولیه دچار مش��کل شوند‪ ،‬و این موضوعی است که‬ ‫در نهایت بر تولید محصول نهایی تاثیر می گذارد و‬ ‫جامعه و اقتصاد را متاثر می کند‪ .‬به نظرمی رسد در‬ ‫ش��رایطی که حساسیت های اقتصاد ایران نسبت به‬ ‫گذش��ته به اخبار و رخداد های سیاس��ی کمرنگ تر‬ ‫ش��ده است‪ ،‬مسئوالن و سیاس��ت گذاران اقتصادی‬ ‫کش��ور باید تالش کنند تا بتوانند با کنترل مستمر‬ ‫بازاره��ا و تصمیمات به موقع و مناس��ب‪ ،‬گامی در‬ ‫جهت ثبات بخشی بازارها و اقتصاد کشور بردارند تا‬ ‫بلکه اقتصاد ایران بتواند این برهه حساس��ی که در‬ ‫ان قرار گرفته را با اسیب پذیری کمتری پشت سر‬ ‫بگذارد‪ .‬باید قبول کنیم‪ ،‬فشار تحریم‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫را دچار محدودیت های زیادی کرده و راه تعامل را با‬ ‫سایر کشورها بسته است‪ ،‬از این رو باید تالش شود‬ ‫در این شرایط‪ ،‬با اعمال سیاست های مناسب تر‪ ،‬ارز‬ ‫بیشتری را وارد کشور کنیم و با دور زدن تحریم ها و‬ ‫باز کردن راه تعامل با سایر کشورها‪ ،‬به سمت بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی حرکت کنیم‪ .‬ما باید ضرورت دارد‬ ‫ک��ه روی کاالها و تولیداتی که دارای مزیت تمرکز‬ ‫کنیم و فعالیتمان بیش��تر در حوزه هایی باش��د که‬ ‫توانمن��د تریم‪.‬ما باید ضم��ن افزایش توان داخلی و‬ ‫تمرکز بر تولید داخل‪ ،‬فضای تعامل هرچه بیش��تر‬ ‫را با دنیا فراهم کنیم تا در یک اقتصاد رقابتی جای‬ ‫توسعه و پیشرفت داشته باشیم‪ .‬بدیهی است هرچه‬ ‫تعامالتمان با دنیا بیش��تر باش��د با سرعت بیشتری‬ ‫می توانیم به اهداف مد نظر کشور برسیم‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی روز گذش��ته همراه با‬ ‫معاونان خود به مناس��بت دهه فجر در جمع خبرنگاران‬ ‫در س��الن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد حاضر شده و به‬ ‫گ��زارش عملکرد اقتصاد در امس��ال پرداخت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبنا‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در این نشست‪ ،‬با بیان اینکه اوایل‬ ‫انق�لاب‪ ،‬بحثی که وجود داش��ت انقطاع بودجه از منابع‬ ‫حاصل از نفت خام به عنوان یک خواسته بزرگ و دست‬ ‫نیافتنی ب��ود افزود‪ :‬بودجه دولت عمدتا به منابع حاصل‬ ‫از نف��ت متک��ی بود که در همان زمان دولت س��عی کرد‬ ‫صادرات نفت خام را کاهش دهد‪ ،‬اما متاس��فانه با شروع‬ ‫جنگ تحمیلی این فرصت طالیی برای تحقق این هدف‬ ‫مهم دچار خدشه شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جن��گ تحمیلی طوالنی و گس��ترده بود و‬ ‫همین ش��رایط ‪ ،‬دس��تیابی به این ام��کان یعنی رهایی‬ ‫بودجه از نفت را با مش��کل مواجه کرد و این وضعیت تا‬ ‫پایان جنگ نیز ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سالم ترین منبع رهایی بودجه از نفت‬ ‫بانک ها سال‬ ‫گذشته ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت‬ ‫پرداخت کردند‬ ‫که پیش بینی‬ ‫می شود امسال‬ ‫این رقم به ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان برسد‬ ‫دژپس��ند ادام��ه داد‪ :‬ب��رای رهای��ی بودج��ه از نفت‬ ‫بای��د به دنب��ال منبع جایگزین باش��یم که س��الم ترین‬ ‫منب��ع‪ ،‬درامده��ای مالیاتی و مالیات مس��تقیم اس��ت‬ ‫که خوش��بختانه در این چند س��ال توجه ویژه ای برای‬ ‫تجهیز منابع مالی و اداری سازمان امور مالیاتی شده که‬ ‫امروز درامده��ای مالیاتی بخش قابل توجهی از کاهش‬ ‫درامدهای نفتی را جبران کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاید بگویند که فشار باعث توجه به افزایش‬ ‫درامد مالیاتی ش��ده است که موضوع مهمی نیست؛ زیرا‬ ‫امروز برای تامین بودجه هیچ اس��تقراضی از نظام بانکی‬ ‫نشده است و درامدهای مالیاتی به مرحله ای رسیده که‬ ‫می توانیم بگوییم که بخش��ی از نیازهای دولت را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عرضه اوراق‬ ‫و استفاده از بازار بدهی به عنوان یکی دیگر از روش های‬ ‫تامین مالی اس��ت که توجه بیش��تری به ان شد افزود‪ :‬تا‬ ‫امروز برای بازپرداخت اوراق حتی یک ساعت هم تاخیر‬ ‫نداش��تیم و از این رو می توان گفت اعتبار اسناد خزانه و‬ ‫اوراق دولتی خوش درخشید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه افزایش ص��ادرات غیرنفتی از دیگر‬ ‫برنامه هایی بود که در دس��تور کار قرار دادیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫چه دشمن در مقام انسداد این شیوه تامین مالی برامد‪،‬‬ ‫اما در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال نس��بت به ‪ ۱۰‬ماهه س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫فقط ‪ ۳‬درصد کاهش صادرات غیر نفتی از لحاظ ارزشی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬درحالی که از لحاظ وزنی ‪ ۲۷‬درصد رش��د را‬ ‫تجرب��ه کردیم‪ .‬دژپس��ند تاکید کرد‪ :‬اص�لاح ارزش پایه‬ ‫صادراتی موجب کاهش ارزش صادرات شد ان هم برای‬ ‫اینکه صادرکنندگان کمتر در معرض فش��ار قرار گیرند‪.‬‬ ‫به طور متوس��ط گمرک ‪ ۳۰‬درصد ارزش پایه را کاهش‬ ‫داد و در واق��ع ب��ه رقم این عدد‪ ،‬فقط کاهش ‪ ۳‬درصدی‬ ‫در صادرات داشتیم‪ .‬در واقع اگر عملیات را همگن کنیم‬ ‫باید رشد مثبت ‪ ۷‬درصدی را برای صادرات لحاظ کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری دارایی ها در دستورکار‬ ‫دژپس��ند با بی��ان اینکه راهکار دیگر‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی اس��ت که باید از راه های مختلف ان را به اقتصاد‬ ‫ای��ران تزریق کنی��م افزود‪ :‬اخرین امار س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی ثبت شده نشان می دهد ‪ ۵۰‬درصد (‪ ۴.۵‬میلیارد‬ ‫دالر) س��رمایه گذاری خارجی نسبت به سال گذشته در‬ ‫ایران رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینکه بانک ها ب��ا تمایل خود‬ ‫متولی امالک تملیکی شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این تملک ها باعث‬ ‫منجمد ش��دن س��رمایه و مانع انجام کارهای تخصصی‬ ‫بانکی ش��ده است‪ ،‬اما در عین حال بانک ها سال گذشته‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت کردند که‬ ‫پیش بینی می شود امسال این رقم به ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی اظه��ار کرد‪ ۵۲ :‬درصد‬ ‫از تس��هیالت بانک ها ب��رای تامین س��رمایه در گردش‬ ‫بنگاه های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫اولویت با س��رمایه گذاری هایی اس��ت که با میزان کمی‬ ‫تسهیالت به اشتغالزایی باالیی می رسند‪.‬‬ ‫دژپس��ند همچنی��ن با بی��ان اینکه برنام��ه واگذاری‬ ‫دارایی های بانک ها را در دس��تورکار ق��رار دادیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در عین حال همزمان به موضوع مولدس��ازی دارایی های‬ ‫بانک��ی توجه کردیم که امروز نیز ط��ی امضا تفاهمنامه‬ ‫مولدس��ازی دارایی ها بین بانک س��په و مسکن ‪ ۸ ،‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان به این مهم اختصاص یافت و قرار ش��د‬ ‫با رونق ساخت وس��از س��ایر زنجیره های اقتصادی نیز به‬ ‫حرکت دراید‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬بحث دیجیتالی کردن‬ ‫‪ ۱۳‬بانک و اعمال حاکمیت شرکتی بر بانک ها نیز دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد‬ ‫دژپسند در ادامه با تاکید براینکه دیر یا زود باید از بانک‬ ‫محور بودن اقتصاد خارج ش��ویم و س��هم بازار سرمایه را‬ ‫افزای��ش دهیم افزود‪ :‬گ��ردش نقدینگی در بورس باعث‬ ‫ش��ده تا نقدینگی به طور مناس��ب در اقتصاد به گردش‬ ‫بیفتد و افزایش عمق بازار سرمایه به جذب منابع کمک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬ضمن دخالت نداش��تن در بورس‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه به خوبی مدیریت شد که بهترین نمونه ان بعد‬ ‫از شهادت سردار سلیمانی بود که ریزش بورس با تالش‬ ‫مس��تمر مدیران بورس کنترل ش��د‪ .‬وزیر اقتصاد گفت‪:‬‬ ‫شرکت های زیادی در مسیر پذیرش در بورس هستند و‬ ‫هیات پذیرش در هفته ‪ ۲‬جلس��ه برگزار می کند تا ورود‬ ‫ش��رکت ها تسهیل ش��ود‪ .‬البته ورود شرکت ها به بورس‬ ‫مالحظاتی دارد که باید رعایت شود‪.‬‬ ‫دژپس��ند تصریح کرد‪ :‬خصوصی س��ازی باید شفاف و‬ ‫بدون دغدغه انجام ش��ود و بازار س��رمایه بهترین فضا را‬ ‫برای واگذاری ها مهیا کرده است‪ .‬ما در بورس دنبال این‬ ‫هستیم که بخش خصوصی فعال تر شود‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتص��اد اف��زود‪ :‬روش هایی تهی��ه کردیم که با‬ ‫تصوی��ب الیحه بودجه مقیاس مردمی کردن واگذاری ها‬ ‫برای مردم عمیق تر و تامین مالی دولت صحیح و هدفمند‬ ‫ش��ود‪ .‬دژپسند گفت‪ :‬مولد سازی دارایی های دولت فراتر‬ ‫از فروش و واگذاری هاس��ت و ایین نامه های تکمیلی در‬ ‫حال تصویب است‪ .‬همه دارایی های دولت نمی تواند وارد‬ ‫فرایند مولدس��ازی شود‪ .‬وی گفت‪ :‬اقتصاد فقط مشکل‬ ‫تامین مالی نیس��ت و انضباط مالی هم باید در ان مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فسادزدایی اهمیت دارد‬ ‫دژپسند با بیان اینکه فساد زدایی بسیار اهمیت دارد و‬ ‫دراین راس��تا به شدت به دنبال مهار این موضوع هستیم‬ ‫و س��امانه ای هم دراین راس��تا در دس��ت طراحی داریم‬ ‫یاداورش��د‪ :‬احس��اس فس��اد با ادراک فس��اد با یکدیگر‬ ‫متفاوت اس��ت و توجه به این موضوع بسیار حایز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او راه حل فس��اد فقط بگیر و ببند نیست‪،‬‬ ‫محیط باید شیشه ای شود و اقتصاد دیجیتال و هوشمند‬ ‫به شیش��ه ای ش��دن کمک می کند‪ .‬دژپسند گفت‪ :‬بانک‬ ‫ه��ا‪ ،‬ب��ورس‪ ،‬گمرک‪ ،‬س��ازمان مالیاتی و‪ ...‬به ش��دت به‬ ‫دنبال اقتصاد دیجیتال هس��تند تا به شفاف شدن بیشتر‬ ‫منجر ش��ود‪ .‬بر اس��اس برنامه های تعیین ش��ده در پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬بورس هوش��مند ایران در منطق��ه منا به یک‬ ‫الگو تبدیل می ش��ود‪ .‬دژپس��ند درباره وضعیت امار نرخ‬ ‫ن می دهد نرخ بیکاری در‬ ‫بیکاری نیز گفت‪ :‬امارها نش��ا ‬ ‫کش��ور متعادل شده و در برخی از استان ها حتی کاهش‬ ‫زیادی داشته است به طوری که در خراسان رضوی نرخ‬ ‫بیکاری به حدود ‪ ۶‬درصد رسیده و نرخ بیکاری روستایی‬ ‫ک پیام معنادار را نشان‬ ‫به نرخ بسیار پایینی رسیده که ی ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در ایین عملیاتی شدن طرح «گام» عنوان کرد‬ ‫گام جدید در تامین مالی زنجیره تولید‬ ‫روز گذش��ته از سامانه اعطای تس��هیالت طرح گام‪ ،‬گواهی‬ ‫اعتب��ار مول��د در راس��تای حمای��ت از نقدینگ��ی در گردش‬ ‫واحد های تولیدی با حضور عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در ش��عبه مرکزی بانک ملی رونمایی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬عبدالناصر همتی رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی در ایین اغ��از عملیات اجرایی ص��دور اوراق گام در‬ ‫ش��عبه مرکزی بانک ملی‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی در کنار کنترل‬ ‫تورم‪ ،‬رون��ق تولید و حمایت از بخ��ش غیرنفتی اقتصاد را به‬ ‫ش��دت دنبال می کند و امروز هم با همی��ن هدف از عملیات‬ ‫اجرایی طرحی رونمایی می کنیم که هدف ان تامین س��رمایه‬ ‫درگردش واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ ۴ :‬بانک مهم ملی‪ ،‬ملت‪ ،‬تجارت و صادرات‬ ‫ب��ا این ابزار جدید‪ ،‬گام جدیدی در زمینه تامین مالی زنجیره‬ ‫تولید برداش��تند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬این اوراق به‬ ‫واحدهایی داده می ش��ود که در ایفای تعهدات خوش نام بوده‬ ‫و واقع��ا مولد هس��تند و برای مواد و کاالهای واس��طه نیاز به‬ ‫باجه خبر‬ ‫رونق بازار کاالهای ایرانی با تسهیالت بانک ملی‬ ‫تس��هیالت بانک ملی ایران بازار کاالهای ایرانی را رونق داد‪ .‬بانک ملی ایران در راس��تای تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب و حمایت از سیاست های دولت‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی و رونق بازار تولید داخلی را سرلوحه‬ ‫اقدام های خود قرار داده و در همین راستا بیش از ‪ ۴۶‬هزار تسهیالت فروش اقساطی خرید کاالی مصرفی‬ ‫داخلی در سال جاری به متقاضیان پرداخت کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک‬ ‫حمایت از کارفرمایان و کارگران شاغل در حوزه تولید داخل و رونق بازار کسب و کار را یکی از محوری ترین‬ ‫سیاس��ت های خود در س��ال جاری قرار داد و از ابتدای امس��ال تا پایان دی بیش از ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۳۷۸‬مورد‬ ‫تس��هیالت فروش اقس��اطی خرید کاالی داخلی به ارزش ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۹۶‬میلیارد ریال تخصیص داده است‪.‬‬ ‫همچنین در س��ال گذش��ته نیز بانک ملی ایران تعداد ‪ ۸۲‬هزار و ‪ ۲۰‬مورد تسهیالت فروش اقساطی خرید‬ ‫کاالی داخلی به ارزش ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۰۲‬میلیارد ریال پرداخت کرده اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال‪۱۶۲ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در ‪ ۷۱‬هزار و ‪۷۹۳‬‬ ‫مورد ازسوی بانک ملی ایران پرداخت شده است‪ .‬بانک ملی ایران تعداد ‪ ۷۸۳‬هزار و ‪ ۶۸۴‬مورد تسهیالت‬ ‫نیز به صورت فروش اقس��اطی‪ ،‬جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت کرده اس��ت که‬ ‫ارزش این تسهیالت به ‪ ۲۴۵‬هزار و ‪ ۳۷۷‬میلیارد ریال می رسد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 3‬شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫به مناس��بت دهه مبارک فجر و فرارس��یدن چهل و یکمین س��الروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫س��ه ش��عبه بانک قرض الحس��نه مهر ایران با هدف ارائه خدمت قرض الحس��نه به هموطنان در استان های‬ ‫البرز و گلس��تان راه اندازی ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬این بانک با هدف‬ ‫ارائه خدمات بیش��تر به نیازمندان جامعه و تس��هیل در دسترسی برای دریافت خدمات حضوری بانکداری‬ ‫قرض الحس��نه هموطنان‪ ،‬به مناس��بت چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران سه‬ ‫ش��عبه خود در اس��تان های البرز و گلس��تان را راه اندازی کرد‪ .‬به همین مناس��بت‪ ،‬بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران در نظر دارد تا با انجام الزامات و طی کردن مراحل قانونی‪ ۲۶ ،‬شعبه و باجه خود در ‪ ۱۴‬استان کشور‬ ‫راه اندازی کند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬تعداد ‪ ۱۴‬شعبه و ‪ ۱۲‬باجه فعال برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان‪ ،‬مراجعان و متقاضیان‬ ‫دریافت خدمات قرض الحس��نه در اس��تان های اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تهران‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬سمنان‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین‪ ،‬کرمان‪ ،‬گلستان‪ ،‬گیالن‪ ،‬لرستان و یزد به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬توسعه‬ ‫زمینه های اشتغالزایی و کارافرینی‪ ،‬برقراری عدالت اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و کمک به رفع نیازهای اقشارکم‬ ‫درامد از جمله اهداف افتتاح این شعب است‪ .‬با توجه به منابع محدود بانک قرض الحسنه مهر ایران که از‬ ‫طریق س��پرده های مردمی تامین می شود‪ ،‬این بانک توانس��ته است درحوزه های معیشت‪ ،‬درمان‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫اشتغال خرد‪ ،‬نیازهای اقشار جامعه را برطرف کند‪.‬‬ ‫س��رمایه در گردش دارند‪ .‬رئیس شورای پول و اعتبار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در جلس��ه شورای پول و اعتبار پیش بینی کردیم حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومان در مرحل��ه اول تامین مالی کنیم و‬ ‫ب��رای واحدهای تولیدی در نخس��تین روز ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تامین می ش��ود و در روزهای اینده با ش��تاب بیش��تری رشد‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬همتی گفت‪ :‬من مطمئن هس��تم با اقدام هایی‬ ‫که ش��بکه بانکی انجام می دهد ش��اهد رونق روزافزون تولید‬ ‫و اقتصاد کش��ور باش��یم‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬تقویت اقتصاد غیرنفتی را تکلیف کردند و ما در‬ ‫این جهت گام برمی داریم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نقدینگی‪ ،‬نقدینگی و نقدینگی مهم ترین مشکلی که حل شدنی است‬ ‫شرکت های دانش بنیان را دیگر ناتوان و نابلد نمی دانند‬ ‫بدون ش��ک ش��کوفایی صنعت و تولید داخلی باید از‬ ‫مس��یر دانش عبور کند‪ .‬از همین رو اس��تفاده از توانایی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در هر صنعتی می تواند س��بب‬ ‫ایجاد بهره وری و توان داخلی ش��ود؛ این ش��رکت ها در‬ ‫صنعت فوالد در دو س��ال گذش��ته و با وجود تحریم ها‪،‬‬ ‫توانس��ته اند توانایی های خود را بیش از پیش به نمایش‬ ‫بگذارند و از س��ویی واحدهای فوالدساز نیز دیگر به دید‬ ‫نابلد به این ش��رکت ها ن��گاه نمی کنند‪ .‬هرچند می طلبد‬ ‫ک��ه این باور و تعامل مس��یر خ��ود را بیش از پیش بیابد‬ ‫و فوالدس��ازی ها از این شرکت ها که با مشکل نقدینگی‬ ‫روب��ه رو هس��تند‪ ،‬حمایت به عمل اورند و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان نیز باید ب��ا کیفیت و خدمات پس از فروش‬ ‫جایگاه خود را برای همیشه به تثبیت برسانند‪.‬‬ ‫باید به یاد داشته باشیم‪ ،‬زنجیره فوالد کشور به نسبت‬ ‫تکمیل ش��ده و انچه زین پس س��بب ایجاد بالندگی در‬ ‫این زنجیره خواهد شد‪ ،‬ایجاد دانش است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعاملی امیدبخش‬ ‫حسام ادیب‪ :‬تحریم های سفت و سخت‪ ،‬سیاست های کلی کشور‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و تش��ویق ها و فضای جدیدی که به وجود امده‪ ،‬راه را برای تعامل بیش��تر‬ ‫شرکت های دانش بنیان و واحدهای فوالدی باز کرده است‬ ‫ب��ار تبلیغاتی و کاذب نگیرند‪ ،‬چراکه این اعتماد نس��بی‬ ‫که به شرکت های دانش بنیان ساخته شده‪ ،‬با حرکت های‬ ‫اشتباه می تواند به ضرر کل شرکت های دانش بنیان تمام‬ ‫شود و کشوری را از حرکت و رشد بیشتر محروم کند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره گروه دانش بنی��ان پاترون درباره‬ ‫مهم ترین مش��کالت شرکت های دانش بنیان عنوان کرد‪:‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مهم ترین مش��کالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫است‪ .‬پروژه های نواورانه نیاز به هزینه های سنگینی برای‬ ‫تحقیقات‪ ،‬ازمایش��ات‪ ،‬تولید نمونه ها‪ ،‬خرید تجهیزات و‬ ‫مواد اولیه و هزینه های جاری دارند‪ .‬در کشور ما متاسفانه‬ ‫تا وثیقه نداشته باشید‪ ،‬امکان برخورداری از تسهیالت را‬ ‫نخواهید داش��ت و معموال در ماجرای «علم بهتر است یا‬ ‫ثروت» افراد یا وثیقه دارند یا شرکت دانش بنیان‪.‬‬ ‫ادیب اظهار کرد‪ :‬اما جدا از نقدینگی‪ ،‬ضعف مهارت های‬ ‫مدیریتی و دانش کسب و کار شامل سرمایه های انسانی‪،‬‬ ‫ام��ور مال��ی‪ ،‬برنامه ریزی یا بازرگانی خ��ود را به گونه ای‬ ‫نش��ان می دهد که می تواند از مش��کالت درونی و پنهان‬ ‫عموم شرکت های ایرانی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت ما در سال گذشته و جاری چندین‬ ‫محص��ول دانش محور داش��ته اس��ت‪ .‬پ��س از الکوپات‬ ‫(پوش��ش الکترود گرافیتی برای کاهش ضریب مصرف)‬ ‫محصول دیگری که بس��یار مورد توجه صنعت فوالد قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬پاترومور یا مالت الومینایی دریچه کشویی پاتیل‬ ‫فوالدس��ازی اس��ت‪ .‬این محصول با حمایت خوبی که از‬ ‫س��وی فوالد مبارکه انجام شد‪ ،‬توانست چرخه عمر خود‬ ‫را به خوبی طی کند و امروز جایگاه مناس��بی در صنعت‬ ‫ف��والد دارد‪ .‬چن��د محصول دیگر ه��م در حال گذراندن‬ ‫تس��ت های ازمایش��گاهی و صنعت��ی خود هس��تند که‬ ‫ب��ه محض موفقی��ت و اماده بودن برای تجاری س��ازی‪،‬‬ ‫اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به این موضوع که باید شرکت های‬ ‫دانش بنیان را باور کرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به اعتقاد من مسئله ای‬ ‫که می تواند هر فضایی را به شکس��ت برس��اند‪ ،‬عدم باور‬ ‫عمومی و اعتماد اس��ت‪ .‬چه در روابط بینافردی و چه در‬ ‫س��طح یک س��ازمان و چه در سطح یک صنعت و کشور‪،‬‬ ‫زمان��ی ک��ه اعتماد از بین برود‪ ،‬هی��چ حرکتی به نتیجه‬ ‫نخواهد رس��ید و عاقبت ما با شکست گره می خورد‪ .‬تنها‬ ‫خواهشی که از مسئوالن و مدیران صنعت و شرکت های‬ ‫دانش بنیان دارم‪ ،‬این اس��ت که مراقب باش��یم اعتماد به‬ ‫شرکت های دانش بنیان اسیب نبیند‪ .‬تبلیغات توخالی و‬ ‫ادعاهای کاذب‪ ،‬می توانند به راحتی اعتماد را از بین ببرند‬ ‫و این مس��یر حرکتی خوبی که در کش��ور شکل گرفته را‬ ‫متوقف کند‪ ،‬چراکه صداقت و ش��فافیت رمز موفقیت هر‬ ‫جامعه پیشرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹گردش مالی ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫در دوران تحریم دو س��اله گذش��ته تعامل بیش��تری‬ ‫بین ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فوالدی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در این باره حس��ین مظاه��ری مدیرعامل‬ ‫ش��رکت دانش بنیان صنعت س��ما در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در چند سال گذشته شرکت های دانش بنیان‬ ‫روی نیازمندهای صنعت فوالد تمرکز و دقت بیش��تری‬ ‫داش��ته اند‪ .‬در صنع��ت ف��والد لوازم یدک��ی و تجهیزات‬ ‫گوناگونی مورد نیاز اس��ت که می تواند بازار قابل توجهی‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫مظاه��ری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬حدود ‪ ۲۵‬تا ‪۳۵‬‬ ‫درصد هزینه های فوالدس��ازان ب��ه هزینه های تجهیزات‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسام ادیب‬ ‫ممی��زی انطباق کیفی تختال های تولید ش��ده در فوالد‬ ‫هرمزگان براساس مدل ‪ CI-Marking‬و استاندارد ملی‬ ‫تختال انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ممیزی مدل‪ CI-Marking‬ازس��وی‬ ‫س��ر ممیز موسس��ه اس��پانیایی ‪ ICDQ‬و گروه همراه از‬ ‫سازمان ملی استاندارد کشور‪ ،‬انجمن تولید کنندگان فوالد‪،‬‬ ‫دانش��گاه صنعتی اصفهان و شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫در شرکت فوالد هرمزگان انجام شد‪.‬‬ ‫مع��اون فناوری و توس��عه ش��رکت فوالد هرم��زگان در‬ ‫تش��ریح این م��دل ممیزی گفت‪ :‬در ادام��ه پروژه طراحی‬ ‫و اس��تقرار مدل ارزیابی انطباق کیفی ‪ CI-Marking‬در‬ ‫صنایع کشور و پس از انجام این ارزیابی برای فرایند تولید‬ ‫شمش در ذوب اهن اصفهان‪ ،‬ممیزی این مدل ارزیابی که‬ ‫یک مدل انطباق بومی و ایرانی است و به همت متخصصان‬ ‫و صاحب نظران حوزه اس��تاندارد و کیفیت در صنایع فوالد‬ ‫کش��ور مانند ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزس��تان و س��ایر صنایع‬ ‫فوالدی و پژوهشکده فوالد ایران‪ ،‬سازمان ملی استاندارد و‬ ‫انجمن تولید کنندگان فوالد و با الگوبرداری از مدل ‪CE-‬‬ ‫‪ Marking‬تدوین شده است‪.‬‬ ‫علیرضا کاظمی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای فرایند‬ ‫تولید تختال در شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی دیگر‬ ‫از پایلوت های منتخب و برای نخس��تین بار در کشور انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تفاوت عمده م��دل ‪ CI-Marking‬با مدل‬ ‫‪ CE-Marking‬را محدوده و دامنه کاربرد ان عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬محدوده مدل ‪ CE-Marking‬در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫فوالد های نورد ش��ده برای کاربردهای ساختمانی است در‬ ‫حالی ک��ه محدوده کاربرد ‪ CI-Marking‬وس��یع تر بوده‬ ‫و محصوالت نیمه تمام مانند ش��مش‪ ،‬شمش��ال‪ ،‬تختال و‬ ‫محصوالت پوشش دار نظیر ورق های گالوانیزه و قلع اندود‬ ‫را نیز در برمی گیرد‪.‬‬ ‫معاون فناوری و توس��عه ش��رکت فوالد هرمزگان ضمن‬ ‫ب��اور ب��ه ش��رکت های دانش بنی��ان برای‬ ‫مصرف کنندگان داخل��ی نتیجه تحریم های‬ ‫دو سال گذشته است‪.‬‬ ‫هیچ ش��کی وجود ندارد که داخلی س��ازی‬ ‫و بومی س��ازی که ش��عار بسیار از مسئوالن و‬ ‫دس��ت اندرکاران کشور ش��ده‪ ،‬باید از مسیر‬ ‫دانش عبور کند‪.‬‬ ‫هرچن��د بای��د پذیرف��ت ک��ه رون��ق‬ ‫کس��ب وکارهای ش��رکت های دانش بنیان به‬ ‫حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور‬ ‫بستگی دارد تا در اتصال با دانش و تجربه های‬ ‫این ش��رکت ها بتوانند جای��گاه خود را یافته‬ ‫و به عن��وان یک برند (نش��ان) س��طح خود را‬ ‫ارتق��ا دهند و در بازار ب��ه جایگاه قابل قبولی‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها و با توفیق اجب��اری تحریم ها‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان ج��ان ت��ازه ای‬ ‫گرفته ان��د و م��ورد اقب��ال مصرف کنندگان‬ ‫داخلی واقع شده اند‪.‬‬ ‫براس��اس اخری��ن اماره��ای اعالم ش��ده‬ ‫ازس��وی مس��ئوالن‪ ،‬گردش مالی ساالنه این‬ ‫ش��رکت ها به ‪۸‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما مش��کلی که همواره این شرکت ها‬ ‫با ان روبه رو هستند‪ ،‬کمبود نقدینگی است‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه موسس��ه های دانش بنی��ان‬ ‫به طورعموم��ی از دانش��گاه ها و مراک��ز‬ ‫علم��ی و پارک های علم��ی و فناوری بیرون‬ ‫امده ان��د برای تامین مال��ی خود از بانک ها و‬ ‫صندوق های گوناگون از تخصص و تبحر الزم‬ ‫برخوردار نیستند‪ ،‬از این رو می طلبد که دولت‬ ‫تس��هیالت ویژه ای را به انها اختصاص دهد تا‬ ‫در راس��تای ایجاد دانش و توان داخلی سازی‬ ‫گام بردارند‪.‬‬ ‫برخ��ورداری از معافیت ه��ای مالیات��ی یا‬ ‫اختص��اص وام های قرض الحس��نه یا وام های‬ ‫کم بهره‪ ،‬تامین دس��تمزد نخبگان‪ ،‬مشارکت‬ ‫س��رمایه گذاری خطرپذیر‪ ،‬خرید محصوالت‬ ‫دانش بنیان در اولویت ش��رکت های داخلی و‬ ‫دولتی و‪ ...‬می تواند در این راس��تا راهگش��ای‬ ‫حل مشکالت انها به شمار اید‪.‬‬ ‫پشت پرده‬ ‫واگذاری‬ ‫فوالداکسین به‬ ‫فوالدخوزستان‬ ‫غالمرضا فروغی نیا‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عمومی فوالد خوزستان‬ ‫حسین مظاهری‬ ‫برای نخستین بار در کشور انجام شد‬ ‫ممیزی انطباق کیفی تختال های تولید شده در فوالد هرمزگان‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ی��اداوری اینکه امس��ال و ب��رای نخس��تین بار در جهان‪،‬‬ ‫استانداردهای ملی شمش و تختال هم تدوین و به تصویب‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد رسیده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تدوین این‬ ‫اس��تانداردها نقش بس��زایی در تکمیل مدل ارزیابی ‪CI-‬‬ ‫‪ Marking‬داشته است‪.‬‬ ‫کاظمی گفت‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان براساس مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی خود در پیاده س��ازی این مدل به ط��ور پایلوت‬ ‫پیشقدم بوده و برای نخستین بار به صورت داوطلبانه از این‬ ‫مدل برای تختال های تولیدی خود براساس استاندارد ملی‬ ‫ایران استفاده کرده و الزام های مدل ارزیابی انطباق کیفی‬ ‫‪ CI‬را براورده کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس اط�لاع واصل��ه از مناب��ع موثق‬ ‫در حالی ک��ه بی��ش از یک هفت��ه از امضای‬ ‫قرارداد واگذاری ‪ ۶۰‬درصد س��هام ش��رکت‬ ‫فوالداکسین به فوالد خوزستان از سوی علی‬ ‫محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫می گ��ذرد و در این هفته مقرر بود براس��اس‬ ‫تواف��ق قبلی ب��ا محمد ش��ریعتمداری وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی این اتفاق مهم‬ ‫انجام شود‪ ،‬ظاهرا مواضع برخی از نمایندگان‬ ‫خوزس��تانی با چنین اتفاق��ی در تناقض قرار‬ ‫گرفت��ه و ب��ه وزیر مربوط فش��ار اورده اند که‬ ‫فعال دست نگه دارد‪.‬‬ ‫اینک��ه چرا و در چ��ه معادل��ه ای باید این‬ ‫نمایندگان نقش داش��ته باشند‪ ،‬جای تعجب‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا که واگذاری س��هام فوالداکسین‬ ‫به یک ش��رکت مادر ام��ری منطقی و دارای‬ ‫توجیه اقتصادی بوده و باعث اس��تحکام ‪۴۰‬‬ ‫درصد دیگر س��هام که مرب��وط به گروه ملی‬ ‫اس��ت‪ ،‬می ش��ود و در عمل گروه ملی را نیز‬ ‫از بح��ران خ��ارج خواهد کرد و دیگر ش��اهد‬ ‫تظاه��رات کارگران این واحد تولیدی و رکود‬ ‫ان نخواهیم بود‪.‬‬ ‫از این حی��ث‪ ،‬رفتار این نمایندگان با هیچ‬ ‫چارچ��وب اقتص��ادی و حت��ی امنیتی قابل‬ ‫توجیه نیست‪.‬‬ ‫بدون ش��ک در اینده نزدیک افکار عمومی‬ ‫در خوزس��تان پش��ت پرده ای��ن رویدادها را‬ ‫باید پیگیری کند تا اساس��ا مش��خص ش��ود‬ ‫چ��ه دس��ت هایی تاکن��ون مان��ع واگذاری‬ ‫فوالداکسین شده اند‪.‬‬ ‫پیش از این تصور می ش��د سنگ اندازی ها‬ ‫از خ��ارج خوزس��تان رقم می خ��ورد اما حاال‬ ‫مش��خص ش��ده که مش��کل این واگذاری به‬ ‫مواضع و منافع برخی در اس��تان گره خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی فوالد خوزستان‬ ‫نظرگاه‬ ‫ایا تعامل الزم بین ش��رکت های دانش بنیان با صنعت‬ ‫فوالد به طور ایده ال ش��کل گرفته اس��ت؟ در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش حس��ام ادی��ب‪ ،‬رئیس هیات مدی��ره گروه‬ ‫دانش بنی��ان پاترون در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫رابطه بین ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فوالدی‬ ‫حتی اگر نگوییم ایده ال اس��ت‪ ،‬اما نگاه ها نس��بت به دو‬ ‫س��ال پیش بسیار تغییر کرده است‪ .‬تحریم های سفت و‬ ‫س��خت‪ ،‬سیاست های کلی کشور‪ ،‬تبلیغات و تشویق ها و‬ ‫فضای جدیدی که به وجود امده‪ ،‬راه را برای تعامل بیشتر‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فوالدی باز کرده و‬ ‫بسیاری از مدیرانی که تا پیش از این‪ ،‬شرکت های داخلی‬ ‫را ناتوان یا نابلد قلمداد می کردند و حاضر نبودند مصالح‬ ‫خود را فدای ریس��ک همکاری با ش��رکت های داخلی و‬ ‫دانش بنی��ان کنن��د‪ ،‬امروز با نرمش بیش��تری با موضوع‬ ‫برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ادیب در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬شکل گیری ستادهای‬ ‫بومی س��ازی در بس��یاری از ش��رکت های فوالدی‪ ،‬خود‬ ‫نش��ان دهنده عزم و سیاس��ت کلی این شرکت ها در بها‬ ‫دادن به ش��رکت های دانش بنیان اس��ت که جای بس��ی‬ ‫خوشحالی دارد‪ .‬هرچند هنوز تا ان بالندگی این ارتباط و‬ ‫بالغ شدن سطح و نوع همکاری ها فاصله داریم اما مسیر‪،‬‬ ‫مسیر امیدبخشی است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که شرکت های دانش بنیان‬ ‫تا چ��ه اندازه در دوران تحریم ها توانس��ته اند در صنعت‬ ‫فوالد رشد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬امار دقیقی در دست نیست‪ ،‬اما‬ ‫بدون شک بسته به نوع محصول یا خدمات این شرکت ها‬ ‫و توانایی واقعی انها در ارائه محصوالت نو‪ ،‬این شرکت ها‬ ‫در دوران تحریم ه��ا رش��د کرده اند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬در‬ ‫بخش های��ی از صنعت فوالد ش��اهد تولی��د محصوالتی‬ ‫هس��تیم که تا پی��ش از این تصور تولی��د انها هم وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبیع��ی اس��ت ک��ه ه��ر ان��دازه یک‬ ‫ش��رکت دانش بنیان توانای��ی واقعی در تولید محصوالت‬ ‫دانش محور داش��ته باش��د‪ ،‬امروز فضایی در کشور وجود‬ ‫دارد که این توانایی بیش��تر نمایان شود‪ .‬این دیده شدن‬ ‫بدون ش��ک منجر به رشد می شود‪ .‬ادیب در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر چند همیشه باید مراقب بود یک حرکت جدید‬ ‫از مس��یر طبیعی و صادقانه خود خارج نشود و فعالیت ها‬ ‫انه��ا بازمی گردد ک��ه اگر بتوانند بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫ای��ن نیازها را در داخل تامین کنند‪ ،‬می توانند به صورت‬ ‫چش��مگیری هزینه های خود را کاه��ش دهند‪ .‬از این رو‬ ‫در این راس��تا ش��رکت های دانش بنیان می توانند سبب‬ ‫کاهش بسیار هزینه فوالدسازها شوند‪ .‬چراکه نرخ وسایل‬ ‫و تجهیزات خارجی حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد نمونه خارجی‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫حال شناسایی نیازهای واحدهای فوالدی هستند‪ .‬البته‬ ‫در مقابل نیز به تازگی و در ‪ ۳ ،۲‬سال گذشته شرکت های‬ ‫فوالدی از شرکت های دانش بنیان استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعت سما ادامه داد ‪ :‬بدون شک‬ ‫اگ��ر محصوالت ش��رکت های دانش بنیان کیفیت الزم را‬ ‫داش��ته باش��د و خدمات پس از فروش نیز داشته باشند‬ ‫به تدری��ج تمام ش��رکت های داخلی نیازه��ای خود را از‬ ‫طریق شرکت های دانش بنیان تامین خواهند کرد‪.‬‬ ‫مظاهری در ادامه یاداور ش��د‪ :‬ب��ا وجود تحریم ها و با‬ ‫توجه به شرایط داخلی این روزها فرصت بسیار مناسبی‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است که بتوانند‬ ‫خود را به بازار بیشتر بشناسانند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��ما به عنوان یک‬ ‫ش��رکت دانش بنی��ان کار را از کجا اغ��از کردید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما به دنبال نیازس��نجی بازار فوالدی ها ش��روع به ساخت‬ ‫دس��تگاه ها و تجهیزات واحدهای فوالدی کردیم و برای‬ ‫ساخت هر دستگاه ممکن است که یک سال وقت صرف‬ ‫کردیم تا به مرحله ازمایش برس��انیم‪ .‬نرخ محصوالت ما‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد ارزان تر از نمونه خارجی ان اس��ت‪.‬‬ ‫واحدهای بزرگ فوالدی مش��تری ما محصوالت هستند‪.‬‬ ‫قصد داریم که محصوالت خود را نیز به چین صادر کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنعت سما در پاسخ به این پرسش‬ ‫که به چه میزان در ش��کرت دانش بنیان شما اشتغالزایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ ۵۰ :‬نفر به طور مستقیم و ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر به طور غیرمس��تقیم در این مجموعه مش��غول به کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مظاهری با اشاره به مشکالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین مش��کالت ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان کمبود نقدینگی اس��ت‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫محص��والت ما مرحله ازمای��ش را گذرانده اند‪ ،‬اما برخی‬ ‫از واحدهای ف��والدی همچنان ترجیح می دهند واردات‬ ‫داش��ته باشند این در حالی اس��ت که ما خدمات پس از‬ ‫فروش د ارند‪ .‬ممکن اس��ت که منفعتی داش��ته باش��ند‬ ‫که واردات انجام بدهند‪ .‬البته به نس��بت گذشته واردات‬ ‫بس��یار کمتر ش��ده اس��ت‪ ۱۰۰ .‬میلیارد تومان از خارج‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که هزین��ه تجهیزات‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی به چه میزان است‪ ،‬گفت‪ :‬گردش‬ ‫مال��ی تجهی��زات ازمایش��گاهی فوالدس��ازان به ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان می رس��د اگر داخلی این تجهیزات تامین‬ ‫ش��ود به حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیارد تومان می رس��د‪ .‬حدود‬ ‫یک سوم هزینه ها را کاهش می دهد و در داخل نیز زمینه‬ ‫اش��تغالزایی ایجاد ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت صنعت سما‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید س��ازکاری ایجاد ش��ود که ش��رکت های‬ ‫داخل��ی اولویت خود را تامین از طریق داخل قرار دهند‪.‬‬ ‫اگر محصوالتی که در داخل تولید می شود و کیفیت الزم‬ ‫را دارد چرا باید وارد شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ذوب اهن‬ ‫پیشگام‬ ‫در بومی سازی‬ ‫فوالد‬ ‫مع��اون مدیریت امور فن��ی و برنامه ری��زی تولید‬ ‫ذوب اهن گفت‪ :‬در صورت موفقیت در بومی س��ازی‬ ‫تجهیزات اس��تراتژیک‪ ،‬عالوه بر این ش��رکت س��ایر‬ ‫واحد های ف��والدی نیز به دلیل تحریم های ظالمانه و‬ ‫محدودیت های واردات از خارج کشور‪ ،‬از این موضوع‬ ‫ذی فع خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز‪ ،‬محمدرضا یزدان پناه درباره‬ ‫می��زان تولی��د ذوب اهن اظهار ک��رد‪ :‬همان طور که‬ ‫می دانی��د ذوب اه��ن اصفهان با بیش از ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫قدمت‪ ،‬از بنیانگذاران فرهنگ بومی س��ازی در سطح‬ ‫کش��ور بوده و درحال حاضر نیز اف��زون بر ‪۸۰‬درصد‬ ‫نیاز تجهیزات ساختی این مجموعه بومی سازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا ش��روع پروژه های توس��عه ای‪،‬‬ ‫نوس��ازی و مدرنیزاس��یون از اوایل دهه ‪ ۷۰‬شمسی‪،‬‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از تجهی��زات منصوب��ه در این‬ ‫مجتمع ب��ا مدرنترین و بروزتری��ن فناوری های روز‬ ‫جهان از کشور های اروپایی مانند ایتالیا و المان و نیز‬ ‫کشور های چین و ژاپن جایگزین شده است‪.‬‬ ‫مع��اون مدیری��ت ام��ور فنی وبرنامه ری��زی تولید‬ ‫ذوب اهن با اشاره به محدودیت های واردات تجهیزات‬ ‫رزرو س��نگین و فوق س��نگین گفت‪ :‬از ش��رکت های‬ ‫فعال در زمینه س��اخت تجهیزات استاندارد سنگین‬ ‫(مانندگیربکس های با توان باال) استقبال می شود‪.‬‬ ‫یزدان پناه از ش��روع بومی س��ازی دریچه کشویی‬ ‫پاتی��ل به عن��وان یک��ی از حس��اس ترین تجهیزات‬ ‫کارخانه های فوالدس��ازی و نیز اع�لام امادگی برای‬ ‫عق��د تفاهمنامه به منظور س��اخت قالب های مس��ی‬ ‫کریستالیزاتور برای ایس��تگاه های ریخته گری مداوم‬ ‫یاد کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعتا در صورت موفقیت در‬ ‫بومی س��ازی دو تجهیز استراتژیک یادشده‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ذوب اهن اصفهان سایر واحد های فوالدی نیز به دلیل‬ ‫تحریم های ظالمانه و محدودیت های واردات از خارج‬ ‫کشور‪ ،‬از این موضوع ذی نفع خواهند بود‪.‬‬ ‫معاون مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید ذوب‬ ‫اهن در ارتباط با تامین مواد اولیه بیان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه م��واد اولیه وارداتی درصد بس��یار کمی را در‬ ‫مقیاس مصارف مواد اولیه کارخانه تشکیل می دهند‬ ‫و عمده م��واد اولیه مصرفی از معادن داخل کش��ور‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬با توجه به اینکه کک تولیدش��ده از‬ ‫ترکیب زغال سنگ داخلی‪ ،‬به دالیل فناوریکی دارای‬ ‫کیفیت قابل قبول نبوده و از طرف دیگر در ش��رایط‬ ‫فعل��ی می��زان کک تولیدی به طور کام��ل جوابگوی‬ ‫مصرف نیس��ت‪ ،‬ب��ه اجبار نی��از به ش��ارژ درصدی‬ ‫از زغال س��نگ خارج��ی ب��وده که در ای��ن زمینه با‬ ‫راه ان��دازی پروژه تزریق پودر زغ��ال (‪ )PCI‬به کوره‬ ‫بلند ه��ا که به تازگی و پس از طی مراحل س��اخت و‬ ‫نصب ش��روع به کار کرده‪ ،‬وابستگی به کک خارجی‬ ‫نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫یزدان پن��اه اف��زود‪ :‬در راس��تای توس��عه فرهنگ‬ ‫بومی س��ازی و از تامین کنن��دگان داخل��ی و معادن‬ ‫کش��ور که در راستای افزایش شرایط کیفی و بهبود‬ ‫مواد اولیه و برای نزدیک ش��دن به مش��خصات فنی‬ ‫معادل م��واد اولی��ه وارداتی برنامه ری��زی و فعالیت‬ ‫داشته باشند نیز استقبال به عمل می اید‪.‬‬ ‫راهکار هایی‬ ‫برای تامین‬ ‫نقدینگی‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫انتخاب رئیس انجمن‬ ‫صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫علی یارمحمدیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اس��تان اصفهان به عن��وان رئیس انجمن‬ ‫ش��رکت های نمایش��گاهی ای��ران انتخ��اب ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مجمع عمومی انجمن‬ ‫شرکت های نمایشگاهی کشور با حضور مدیران عامل‬ ‫شرکت های نمایشگاهی استان های سراسر کشور در‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫برگزار ش��د که علی یارمحمدیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان با ‪ ۱۵‬رای‬ ‫به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب ش��د‪ .‬پس از ان‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره در نخس��تین جلسه خود‪ ،‬هیات‬ ‫رئیس��ه انجم��ن را انتخاب کردند ک��ه یارمحمدیان‪،‬‬ ‫ب��ا ارای هی��ات مدی��ره به عن��وان رئی��س انجم��ن‬ ‫نمایشگاهی ایران انتخاب و معرفی شد‪ .‬یارمحمدیان‬ ‫اب��راز امیدواری هیات مدیره جدید این انجمن بتواند‬ ‫زمینه های تحرک الزم برای رونق صنعت نمایشگاهی‬ ‫در کش��ور را فراه��م اورد‪ .‬وی با بی��ان اینکه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی تاثیرگذاری مستقیمی در اشتغالزایی و‬ ‫رونق اقتصادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت نمایشگاهی نه تنها‬ ‫خود یک فرصت بی نظیر برای اش��تغالزایی به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬بلکه به طور مس��تقیم می تواند برای واحدها‬ ‫و بخش های صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کش��اورزی و خدماتی‬ ‫رون��ق ایجاد کند‪ .‬رئیس جدید انجمن نمایش��گاهی‬ ‫ای��ران با تاکی��د بر اینکه باید جای��گاه واقعی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در کشور تثبیت شود‪ ،‬افزود‪ :‬الزم است‬ ‫دولتمردان به ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توجه‬ ‫بیش��تری به صنعت نمایشگاهی کشور و شرکت های‬ ‫نمایشگاهی استانی داشته باشند؛ برهمین اساس در‬ ‫انجمن نمایشگاهی ایران تالش می کنیم توجه بخش‬ ‫دولتی را به فعالیت های مرتبط با صنعت نمایش��گاه‬ ‫جلب کنیم تا این صنعت بیش از پیش پیشرفت کند‪.‬‬ ‫وی س��اماندهی تقویم ها و رویدادهای نمایشگاهی را‬ ‫یکی دیگر از اهداف و برنامه های انجمن نمایشگاهی‬ ‫ای��ران عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬الزم اس��ت تقویم های‬ ‫نمایشگاهی بلندمدت برای شرکت های نمایشگاهی‬ ‫اس��تانی تدوین و با برنامه ریزی های بلندمدت‪ ،‬زمینه‬ ‫مشارکت هر چه بیشتر شرکت های داخلی و خارجی‬ ‫در رویدادهای نمایشگاهی استان های مختلف کشور‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پایانه دریایی مسافری والفجر بوشهر بین المللی می شود‬ ‫رشد تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از اتمام‬ ‫مطالعه بین المللی ش��دن «پایانه دریایی والفجر»‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این پایانه دریایی مس��افری به‬ ‫پایانه بین المللی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یاوش ارجمندزاده افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬م��اه امس��ال‪ ۹۹ ،‬ه��زار و ‪ ۸۲۹‬مس��افر در‬ ‫مسیر دریایی بوش��هر‪-‬جزیره خارک تردد کردند‬ ‫که این ش��مار در مقایس��ه با سال گذشته افزایش‬ ‫‪ ۴‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تناژ عمده کشتی هایی که در این‬ ‫مدت در بندر بوش��هر پهلوگی��ری کردند زیر هزار‬ ‫تن بود که در مقایس��ه با س��ال گذشته ‪ ۷.۹‬درصد‬ ‫رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پس از گذش��ت چندین سال اتفاق خوبی که‬ ‫در بن��در بوش��هر رخ داد تخلیه ‪ ۳‬کش��تی حامل‬ ‫کاالی اساس��ی ب��ا ظرفی��ت ‪ ۳۵‬هزار ت��ن بود که‬ ‫عمده ان نیز برنج بوده است‪.‬‬ ‫ارجمن��د زاده ادامه داد‪ :‬با اتم��ام پروژه الیروبی‬ ‫بندر بوشهر و فراهم شدن امکان تردد کشتی های‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تنی تخلیه کاالهای اساس��ی برای س��ال‬ ‫اینده رونق بیشتری خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی الیروبی‬ ‫وی با اش��اره به پیش��رفت ‪ ۷۰‬درصدی الیروبی‬ ‫کانال دسترس��ی بندر بوشهر عنوان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫از س��ال گذشته با ‪ ۱۹۰‬میلیارد تومان اعتبار اغاز‬ ‫ش��ده و ب��ا تکمیل ان‪ ،‬کش��تی های ‪ ۳۰‬هزار تنی‬ ‫می توانند با ابخور ‪ ۱۱‬متر وارد بندر بوشهر شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫اعتبار طرح های این اداره کل ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که ابتدای امسال‪ ۸۶ ،‬میلیارد تومان به انها‬ ‫تخصی��ص یافت اما باتوجه به افزایش جذب اعتبار‬ ‫طرح ها‪ ،‬در ش��هریور این میزان ب��ه ‪ ۲۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پروژه ایجاد تاسیسات‬ ‫مجتمع بندری نگین بوش��هر از س��ال گذش��ته با‬ ‫اعتبار ‪ ۸۵‬میلیارد تومان اغاز شد و جاده دسترسی‬ ‫به این مجتمع نیز از اس��فند س��ال گذش��ته با ‪۶۵‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در دست اجراست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با س��اخت این جاده‪ ،‬راهی موازی‬ ‫ب��ا جاده کنونی س��اخته و پل روی خور لش��کری‬ ‫ایجاد می ش��ود که باعث تس��هیل در رفت وامدها‬ ‫به مجتم��ع بندری نگین خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫الیروبی اطراف اس��کله در دست اجرا است تا عمق‬ ‫پای اس��کله به ‪ ۶‬متر برس��د و کشتی های بزرگ تر‬ ‫بتوانند پهلو بگیرند‪ .‬ارجمندزاده یاداور شد‪ :‬نصب‬ ‫دوربین مدار بسته‪ ،‬سامانه اطفای حریق هوشمند‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی مصرف ان��رژی‪ ،‬تعمیرات اساس��ی‬ ‫اسکله های بوش��هر و ایجاد موج شکن گردشگری‬ ‫در س��احل غربی بندر بوشهر از دیگر طرح های در‬ ‫دست اجرا در این بندر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬طرح مطالعه برق رس��انی به مجتمع‬ ‫بندری نگین برای انتقال ‪ ۲۰‬مگاوات برق در حال‬ ‫نهایی ش��دن اس��ت و امیدواریم اعتبار احداث ان‬ ‫برای سال اینده تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح ششمین ایستگاه نجات دریایی‬ ‫استان‬ ‫ارجمن��دزاده بی��ان ک��رد‪ :‬س��اخت ایس��تگاه‬ ‫جس��ت وجو و نجات بندر دیلم به عنوان شش��مین‬ ‫ایستگاه جست وجو و نجات بندرهای استان بوشهر‬ ‫از س��ال گذش��ته اغاز ش��د و همزمان با دهه فجر‬ ‫افتتاح می شود‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫بوش��هر گفت‪ :‬طرح اس��کله گردشگری بندر دیلم‬ ‫به عنوان ورودی ش��مال این استان نیز امسال اغاز‬ ‫می ش��ود و تا پایان ‪ ۶‬ماه نخست سال اینده مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر‬ ‫درب��اره بندر گن��اوه گفت‪ :‬اجرای س��امانه اطفای‬ ‫حری��ق هوش��مند‪ ،‬تدوین منش��ور طرح توس��عه‬ ‫منطق��ه بندری و تعیین کاربری‪ ،‬س��اختمان گارد‬ ‫و زیرس��اخت الکترونیکی از جمل��ه پروژه های در‬ ‫دس��ت احداث این بندر اس��ت‪ .‬اسکله گردشگری‬ ‫گناوه نیز با دیلم در نیمه نخست سال اینده افتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جزی��ره خارک‪ ،‬مرک��ز عملیات‬ ‫جس��ت وجو و نجات و مقابله با الودگی در ش��مال‬ ‫خلیج فارس به ش��مار م��ی رود‪ ،‬برهمین اس��اس‪،‬‬ ‫اس��تقرار تجهی��زات مقابل��ه ب��ا الودگ��ی نفتی و‬ ‫نگهداری از انها در این بندر در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫ارجمندزاده با اشاره به الیروبی کانال دسترسی‬ ‫بندر محمد عامری در تنگس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫نیمه نخست امسال به پایان رسید و عمق حوضچه‬ ‫به ‪ ۳‬متر رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اس��کله ‪ ۹‬متری شمع و عرشه نیز در‬ ‫این بندر در دست اجراست که تا اواخر سال اینده‬ ‫افتتاح می ش��ود تا این بندر صاح��ب محلی برای‬ ‫پهلوگیری شناورها شود‪ .‬ارجمندزاده افزود‪ :‬اسکله‬ ‫ش��مع و عرش��ه به طول ‪ ۱۵۰‬متر در بندر بوالخیر‬ ‫تنگستان در دست ساخت است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫طرح توسعه بندر دیر نیز برای افزایش طول اسکله‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬متر در دست مطالعه است‪ .‬این بندر یکی‬ ‫از مهم ترین بندرهای صادراتی استان بوشهر است‬ ‫و در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۳۰۰‬هزار تن صادرات‬ ‫به قطر داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ساخت ‪ ۴‬اسکله گردشگری‬ ‫ارجمن��دزاده ادامه داد‪ :‬زمین��ه ایجاد حوضچه‬ ‫جدی��د بن��در کن��گان ب��ا ‪ ۱۷۰‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫فراه��م ش��ده که اجرای این ط��رح کمک می کند‬ ‫ش��ناورهایی ب��ا اندازه ‪ 3‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تن در بندر‬ ‫کنگان پهلو بگیرند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬عملیات س��اخت اسکله شناور‬ ‫گردش��گری نیز به زودی در این بندر اغاز می شود‬ ‫ک��ه به این ترتیب س��ال این��ده در ‪ ۴‬بندر (دیلم‪،‬‬ ‫گناوه‪ ،‬دیر و کنگان) اس��کله گردش��گری ساخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبرداد‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از بهره برداری‬ ‫از ‪ ۲۴‬ط��رح عمرانی و صنعتی با اعتبار ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دهه مبارک فجر امسال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس‪،‬‬ ‫احد فتوحی گفت‪ :‬از این تعداد‪ ۱۷ ،‬طرح عمرانی و زیرساختی‬ ‫و ‪ ۷‬طرح صنعتی و تولیدی اس��ت که در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی مختلف استان اجرا شده و اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه بهره برداری از ‪ ۷‬ط��رح صنعتی و تولیدی‬ ‫گفت‪ :‬این طرح ها با سرمایه گذاری ‪ ۴۸۰‬میلیارد ریالی بخش‬ ‫خصوصی اجرا ش��ده و ب��ا بهره برداری از انه��ا برای ‪ ۱۵۰‬نفر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۴‬طرح عمرانی در دهه فجر‬ ‫اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس از مهم ترین‬ ‫طرح های صنعتی را ش��رکت تندر صوت ش��یراز‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫انواع گیرنده دیجیتال و امپلی فایر و میکروفن با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد ریال و اش��تغال ‪ ۲۵‬نفر‪ ،‬واح��د تولیدی انواع‬ ‫پوش��اک بی بافت با سرمایه گذاری ‪ ۳۵‬میلیارد ریال و اشتغال‬ ‫‪ ۲۷‬نفر‪ ،‬جایگاه سوخت چند منظوره شهرک صنعتی شیراز با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریالی و اشتغال ‪ ۱۵‬نفر‪ ،‬شرکت‬ ‫بهارنارنج ش��یراز تولیدکننده انواع ش��ربت‪ ،‬خامه‪ ،‬بس��تنی و‬ ‫فالوده با س��رمایه گذاری ‪ ۷۵‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۱۵‬نفر‪،‬‬ ‫ش��رکت چوب بنائیان تولیدکننده ان��واع در چوبی کابینت با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۴۵‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬شرکت‬ ‫تعاون��ی نیک دانه پ��ارس تولید انواع خ��وراک دام و طیور با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۲۴‬میلی��ارد ریال و اش��تغال ‪ ۱۲‬نفر و واحد‬ ‫تولیدی لوازم خانگی با س��رمایه ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال و اشتغال‬ ‫‪ ۴۰‬نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫فتوحی در تش��ریح ‪ ۱۷‬طرح عمرانی اماده افتتاح در ایام اهلل‬ ‫ده��ه مبارک فجر نیز گفت‪ :‬برای اجرای این طرح ها نیز بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات جاری و عمرانی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی از مهم ترین طرح های عمرانی و زیرساختی را زیرسازی‪،‬‬ ‫اس��فالت معابر و جدول گذاری و نیز س��اخت و اصالح شبکه‬ ‫‪ ۲۰‬کیلوولت داخلی و روشنایی برخی فازهای توسعه شهرک‬ ‫صنعتی بزرگ ش��یراز‪ ،‬ساخت شبکه روشنایی و اصالح شبکه‬ ‫داخل��ی ‪ ۲۰‬کیلوولت داخلی ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز‪،‬‬ ‫توس��عه و تکمیل زیرس��ازی و اسفالت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اباده‪ ،‬فتح اباد مرودشت و خرم بید‪ ،‬تکمیل تاسیسات ایستگاه‬ ‫پمپاژ فاز ‪ ۴‬ش��هرک صنعتی شیراز و نیز شهرک صنعتی فتح‬ ‫اباد مرودش��ت‪ ،‬پروژه تکمیل ش��بکه روش��نایی معابر فاز ‪۴‬‬ ‫شهرک صنعتی‪ ،‬ش��هرک صنعتی فیروزاباد و نصب تجهیزات‬ ‫ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرک صنعتی اباده و پاسارگاد اعالم‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬با بهره برداری از این طرح ها تحول مناس��بی در‬ ‫زمینه توسعه و تکمیل زیرساخت ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ریزش ‪ ۴۲‬درصدی ثبت نام کنندگان در طرح مسکن ملی‬ ‫پیغام بحران مسکن به گوش مسئوالن رسید؟‬ ‫‹ ‹لزوم تامین اورده ‪ ۴۰‬میلیون تومانی‬ ‫با توجه ب��ه ریزش ‪ ۴۲‬درصدی ثبت نام کنندگان در طرح‬ ‫اقدام ملی مس��کن‪ ،‬کس��انی ک��ه از ثبت نام ب��از مانده اند‪،‬‬ ‫می توانند هنوز امیدوار باشند‪ ،‬البته عالقه مندان به ثبت نام‬ ‫بای��د بدانند که دول��ت روی اورده نقدی انها در ابتدای کار‬ ‫به میزان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان حساب باز کرده است‪.‬‬ ‫متقاضی��ان ثب��ت نام در ط��رح اقدام ملی مس��کن نباید‬ ‫زمین یا واحد مسکونی (از اول فروردین ‪ )۸۴‬داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت نهایی واحدها مشخص نیست‬ ‫بن��ا به اع�لام معاون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬نرخ تمام شده مسکن ملی هنوز به طور دقیق‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬ثبت نام کنندگانی‬ ‫که دارای شرایط شناخته شدند‪ ،‬در مرحله نخست باید بین‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬میلیون تومان پرداخ��ت کنند‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫‹ ‹نشانه های بحران مسکن‬ ‫دبیر کانون انبوه س��ازان کش��ور می گوید ثبت نام کسانی‬ ‫که ش��رایط طرح اقدام ملی را نداشته اند‪ ،‬نشانه ای از بحران‬ ‫مس��کن در کشور اس��ت که به دلیل کمبود ساخت وساز در‬ ‫سال های گذشته شکل گرفته است‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه ازموده‬ ‫را ازمودن خطاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایا در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫نخس��تین باری اس��ت که سیاس��ت گذاری کالنی در حوزه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اکرم امینی‪42 :‬درصد کس��انی ک��ه در طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن ثبت نام کرده اند‪ ،‬ش��رایط الزم برای استفاده از این‬ ‫طرح را ندارند‪ .‬این درحالی اس��ت که پیش از اغاز ثبت نام‪،‬‬ ‫بارها ‪ ۴‬شرط اصلی ثبت نام در طرح مسکن ملی اعالم شده‬ ‫بود‪ .‬برخی معتقدند کمبود مس��کن از یک س��و و مشکالت‬ ‫مردم در تامین س��رپناه از سوی دیگر‪ ،‬موجب شده انان به‬ ‫هر شیوه ای برای خانه دار شدن خود چنگ بزنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬بیش از ‪ ۷‬م��اه از رونمایی طرح ملی‬ ‫مس��کن با هدف س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی از سوی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی می گذرد‪ .‬نخستین مرحله ثبت نام‬ ‫متقاضی��ان از ابان ب��ه طور پلکانی در اس��تان های مختلف‬ ‫اغاز ش��د و ت��ا دی ادامه داش��ت‪ .‬پس از پای��ش اطالعات‬ ‫ثبت نام کنندگان از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬ارسال‬ ‫پیام��ک تکمیل مدارک به متقاضیانی ک��ه مرحله ثبت نام‬ ‫را با موفقیت پش��ت سرگذاشته اند‪ ،‬دوشنبه این هفته انجام‬ ‫شد و کس��انی که پیامک وزارت راه و شهرسازی را دریافت‬ ‫کردند‪ ،‬از امروز ‪ 16‬بهمن باید برای تکمیل مدارک و ثبت نام‬ ‫نهایی اقدام کنند‪.‬‬ ‫بن��ا به اع�لام معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬کسانی که ‪ ۱۴‬بهمن پیامکی دریافت نکرده اند‪،‬‬ ‫دارای ش��رایط دریافت مس��کن اقدام ملی تش��خیص داده‬ ‫نشده اند‪ .‬انها می توانند از یکم تا ‪ ۱۰‬اسفند با مراجعه به سایت‬ ‫‪ tem.mrud.ir‬ب��ه نتیجه اعتراض و مش��کل را پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬فقط ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫‪ ۲۴۰‬ه��زار نفری ک��ه در طرح اقدام ملی مس��کن ثبت نام‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬دارای ش��رایط الزم هس��تند و ‪ ۴۲‬درص��د ثبت‬ ‫نام کنندگان حذف شده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن نبای��د از ‪ ۲۲‬بهمن ‪ ۵۷‬از هیچ ی��ک از امکانات‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه مس��کن شامل زمین‪،‬‬ ‫واحد مسکونی یا تس��هیالت یارانه ای خرید و ساخت واحد‬ ‫مسکونی استفاده کرده باشد‪ ،‬به عبارت دیگر فرم «ج» انها‬ ‫در اس��تعالم از س��امانه مربوطه (موضوع ماده یک ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون س��اماندهی عرضه و تامین مسکن) باید سبز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از دیگر ش��رایط ثبت نام در طرح اقدام ملی مس��کن این‬ ‫اس��ت که متقاضی متاهل یا سرپرس��ت خانوار باشد‪ ،‬زنان‬ ‫خودسرپرس��ت نیز مشروط به داشتن حداقل ‪ ۳۵‬سال سن‬ ‫مش��مول این طرح می ش��وند‪ .‬متقاضی باید حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشد‪.‬‬ ‫نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی همچون‬ ‫چک برگش��تی‪ ،‬تس��هیالت معوقه و توانای��ی تامین هزینه‬ ‫ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی‪ ،‬امکان سپرده گذاری‬ ‫حداقل ‪ ۳۰‬درصد هزینه س��اخت مازاد بر تسهیالت بانکی و‬ ‫توانایی پرداخت اقس��اط ماهانه تسهیالت دریافتی‪ ،‬از دیگر‬ ‫شرایطی است که متقاضیان باید داشته باشند‪ .‬همچنین در‬ ‫روزهای اخیر وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد کسانی که‬ ‫پیش تر از تسهیالت تعمیر واحد مسکونی استفاده کرده اند‪،‬‬ ‫از این طرح کنار گذاشته خواهند شد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی از احتمال اغاز دور جدید ثبت نام‬ ‫در طرح اقدام ملی مسکن در اسفند خبر داده است‪.‬‬ ‫تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده برای طرح اقدام ملی‬ ‫مس��کن ‪ ۷۵‬میلیون تومان و نرخ س��ود بازپرداخت ان ‪۱۸‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬دوره‬ ‫س��اخت خانه ها حداکثر ‪ ۲‬سال است و پس از ان پرداخت‬ ‫اقساط اغاز می شود‪ .‬دوره بازپرداخت اقساط حدود ‪ ۱۰‬سال‬ ‫و رقم اقساط ماهانه دست کم ‪ 1.5‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫اس��ت با توجه به ویژگی های پروژه از جمله ارتفاع و زیربنا‪،‬‬ ‫نیاز باشد متقاضیان هزینه بیشتری در جریان کار پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬نرخ س��اخت پروژه مس��کن ملی درحال حاضر متری‬ ‫‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬میلیون تومان در نظر گرفته شده اما بنا به اعالم‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬این نرخ علی الحس��اب اس��ت و در زمان تحویل‪،‬‬ ‫واحد مسکونی بر اساس نرخ تمام شده تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان به مش��خص نبودن ن��رخ واحدهای‬ ‫مس��کونی در ط��رح اقدام ملی انتقاد دارن��د و معتقدند این‬ ‫مسئله می تواند زمینه ساز گرانفروشی در اینده شود‪.‬‬ ‫حس��ین عبداللهی در پاسخ به‬ ‫با انتقاد از مشخص‬ ‫نبودن نرخ نهایی واحدهای مس��کن ملی بیان کرد‪ :‬براساس‬ ‫اظهار نظر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫ن��رخ واحدهای مس��کونی در این طرح مت��ری ‪ ۲.۵‬تا ‪۳.۵‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬‬ ‫او با انتقاد از مقطوع و مشخص نبودن نرخ نهایی واحدها‬ ‫گفت‪ :‬ممکن اس��ت سازندگان بعد از پایان کار‪ ،‬نرخ باالتری‬ ‫نس��بت به انچه براس��اس متری ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬میلیون انتظار‬ ‫می رود‪ ،‬به متقاضی بدهند‪ .‬به عنوان مثال ممکن اس��ت به‬ ‫خریداران گفته شود نرخ ساخت افزایش داشته و به همین‬ ‫دلیل نرخ تمام شده واحد مسکونی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن بیان کرد‪ :‬باال رفتن نرخ‬ ‫تمام ش��ده مسکن موجب می ش��ود متقاضی نتواند از پس‬ ‫پرداخت اقس��اط وام مربوطه براید و برای فروش خانه اقدام‬ ‫کند‪ .‬این مسئله زمینه خرید این واحدها از سوی دالالن را‬ ‫فراهم می کند و به افزایش نرخ در بازار مسکن دامن می زند‪.‬‬ ‫عبداللهی یاداور شد‪ :‬مشابه چنین اتفاقی در مسکن مهر‬ ‫نیز افتاد و با توجه به اینکه برخی دالالن به خرید و فروش‬ ‫مسکن مهر پرداختند‪ ،‬نرخ این خانه ها افزایش یافت‪.‬‬ ‫مس��کن رخ داده اس��ت یا پیش تر نیز الگوه��ای مختلفی از‬ ‫تولید مسکن داشته ایم که می شد با ارزیابی و اسیب شناسی‬ ‫انها‪ ،‬برنامه جدید طراحی شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه مس��کن با اش��اره به ریزش ‪ ۴۲‬درصدی‬ ‫ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مس��کن یاداور شد‪ :‬اگر‬ ‫به سال ‪ ۸۸‬و زمان ثبت نام مسکن مهر بازگردیم‪ ،‬می بینیم‬ ‫که پروژه مس��کن مهر نیز با چنین مش��کالتی روبه رو بود‪.‬‬ ‫در ان زم��ان با وجود اینکه برای ‪ ۲‬میلیون واحد مس��کونی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده بود‪ ،‬بیش از ‪ ۴.۵‬میلیون نفر در س��امانه‬ ‫ثبت نام کردند‪ ،‬با اگاهی از اینکه ش��رایط اولیه را ندارند و‬ ‫شاهد این بودیم که بسیاری از این افراد‪ ،‬حتی یک میلیون‬ ‫تومان پیش پرداخت را نیز نداش��تند و از ثبت نامی ها حذف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫پورحاجت با اش��اره به اینکه ظرفیت ثبت نام مسکن ملی‬ ‫در برخی شهرها در نیم ساعت نخست به پایان رسید‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این مس��ئله نش��ان دهنده نیاز شدید جامعه به مسکن‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اش��تباه راهبردی در ثبت ن��ام متقاضیان‬ ‫نیز وجود داش��ت‪ .‬بهتر بود ظرفیت بیشتری در این مرحله‬ ‫گذاش��ته می شد تا کس��انی که مش��مول طرح هستند‪ ،‬از‬ ‫ثبت نام بازنمانند و امروز ب��ا ریزش ‪ ۴۲‬درصدی متقاصیان‬ ‫روبه رو نباشیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه مسکن با اشاره به لزوم پرداخت ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان در ابتدای اغاز طرح از سوی متقاضیان‬ ‫گفت‪ :‬معلوم نیس��ت ‪ ۵۸‬درصدی که مش��مول طرح اعالم‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬ت��وان پرداخت این پیش قس��ط را دارند یا باز هم‬ ‫ری��زش خواهیم داش��ت و وزارت راه و شهرس��ازی مجبور‬ ‫می شود دوباره ثبت نام را تکرار کند‪.‬‬ ‫وی با ابراز تردید در به پایان رسیدن طرح در زمان اعالم‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی یعنی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫با توج��ه به اش��تباه های راهبردی در زمان ثب��ت نام بیان‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن ازمون و خطاها مش��کالت را دوچندان می کند‪،‬‬ ‫ما در مس��کن مهر نیز چنین مش��کالتی داش��تیم و دیدیم‬ ‫ک��ه طرح چندین س��ال طول کش��ید و هنوز ه��م پرونده‬ ‫ان بس��ته نش��ده اس��ت‪ ،‬با این حال از این تجربه استفاده‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫پورحاجت با اشاره به پیغام های نهفته ای که مسئوالن باید‬ ‫از میزان اس��تقبال مردم از طرح اقدام ملی مسکن بگیرند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اینکه در نیم س��اعت نخس��ت‪ ،‬ظرفیت ثبت نام‬ ‫در برخی ش��هرها تکمیل شد‪ ،‬نشان می دهد تقاضای بسیار‬ ‫پرقدرت مسکن در کشور داریم که نباید از ان غافل شویم‪.‬‬ ‫بن��ا به اعالم مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر با انباش��ت تقاضا و کمب��ود ‪ ۴.۵‬میلیونی در‬ ‫حوزه مسکن روبه رو هستیم که تهدیدی برای حوزه مسکن‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬پورحاجت با بیان اینکه نبود شرایط تولید‬ ‫و اصالح نش��دن قوانین و ضوابط شهرس��ازی‪ ،‬این تقاضای‬ ‫بالقوه را ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمبود مس��کن بازار‬ ‫و جامعه را به طور جدی تهدید می کند‪ ،‬با این حال ش��اهد‬ ‫سیاست گذاری مناسب در این زمینه نیستیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مترو تهران به برج میالد می رسد‬ ‫سرعت مترو‬ ‫تهدیدی برای‬ ‫جان مسافران‬ ‫غالمرضا پیرهادی‪-‬کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری در حمل و نقل ریلی‬ ‫خبر‬ ‫زمان افتتاح‬ ‫زیرگذر گیشا‬ ‫معاون توسعه‪ ،‬برنامه ریزی و امور شوراهای‬ ‫ش��هرداری تهران اعالم کرد‪ :‬پ��روژه زیرگذر‬ ‫گیش��ا نیمه نخس��ت اس��فند به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬حامد مظاهری��ان افزود‪:‬‬ ‫بودجه س��ال بعد ش��هرداری تهران با هدف‬ ‫توجه به پروژه های محله محور بس��ته شده و‬ ‫برای این پروژه ها حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه‪ ،‬برنامه ریزی و امور شوراهای‬ ‫شهرداری تهران با بیان اینکه هدف اصلی این‬ ‫پروژه ارتقای کیفیت زندگی در محله هاست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تا پایان سال ‪ ۱۰۹‬پروژه در مقیاس‬ ‫محل��ه ای ب��ه بهره برداری خواهد رس��ید و تا‬ ‫پای��ان س��ال ‪ ۹۹‬تعداد این پروژه ه��ا به هزار‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل مترو‪:‬‬ ‫در تالش هستیم‬ ‫تا روزهای اخر‬ ‫اسفند ایستگاه‬ ‫برج میالد در خط‬ ‫‪ ۷‬مترو تهران‬ ‫وارد مدار‬ ‫بهره برداری‬ ‫شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران اعالم کرد‪ :‬تا اواخر‬ ‫بهمن ایس��تگاه مترو محله کیانش��هر به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬همچنین تالش می ش��ود تا نیمه اس��فند‪،‬‬ ‫ایستگاه مترو برج میالد وارد مدار بهره برداری شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی ام��ام گفت‪ :‬با اغ��از به کار‬ ‫ایس��تگاه کیانش��هر دیگر ش��هروندان ای��ن محله در‬ ‫منطقه ‪ ۱۵‬نی��از به مراجعه به ایس��تگاه دولت اباد یا‬ ‫ایس��تگاه های همجوار برای استفاده از خط ‪ ۶‬مترو را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تجهیزات این ایستگاه به طور‬ ‫کامل تهیه شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تالش می کنیم تا اواخر‬ ‫بهم��ن این ایس��تگاه در خط ‪ ۶‬مترو ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران ادامه داد‪ :‬س��امانه‬ ‫تهوی��ه ب��ه کار گرفته ش��ده در این ایس��تگاه نتیجه‬ ‫تالش متخصصان داخلی اس��ت‪ .‬در تالشیم به تدریج‬ ‫هم��ه تجهیزات مورد نی��از در ایس��تگاه های مترو را‬ ‫بومی س��ازی و از محص��والت ش��رکت های داخل��ی‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گفته او از ابتدای سال تاکنون ‪ ۱۰‬کیلومتر مترو‬ ‫با ‪ ۴‬ایستگاه در خط ‪ ۶‬به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫خ��ط ‪ ۶‬مترو تهران یک خط درون ش��هری به طول‬ ‫‪ ۳۸‬کیلومت��ر (‪ ۹‬کیلومت��ر فعال) با ‪ ۳۱‬ایس��تگاه (‪۴‬‬ ‫ایستگاه فعال) است‪.‬‬ ‫این خط از حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) و محله‬ ‫نفراباد اغاز ش��ده و پس از طی یک مسیر جنوب به‬ ‫شمال در ایستگاه مترو ش��هدای ‪ ۱۷‬شهریور با خط‬ ‫‪ ،۷‬در ایس��تگاه مترو میدان ش��هدا با خط ‪ ،۴‬در امام‬ ‫حس��ین با خط ‪ ،۲‬در ایستگاه مترو شهدای هفتم تیر‬ ‫با خط یک در ایس��تگاه مترو می��دان ولی عصر (عج)‬ ‫با خط ‪ ۳‬و دوباره در ایس��تگاه مترو دانش��گاه تربیت‬ ‫م��درس با خط ‪ 7‬تقاطع خواهد داش��ت‪ ،‬س��پس به‬ ‫س��مت غرب امتداد مس��یر داده و به محدوده شمال‬ ‫غربی تهران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مترو تا پایان سال به برج میالد می رسد‬ ‫ام��ام همچنین درب��اره زمان اغاز به کار ایس��تگاه‬ ‫برج میالد گف��ت‪ :‬کارهای اجرایی این ایس��تگاه روز‬ ‫به پایان اس��ت و در تالش هس��تیم ت��ا روزهای اخر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ام��روزه با توجه به بح��ث کاهش الودگی‬ ‫هوا و ترافی��ک خیابان ها اس��تفاده از مترو‬ ‫از س��وی مردم افزایش چش��مگیری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫باوجود مزیت های استفاده از مترو از جمله‬ ‫در امان ماندن از ترافیک خیابان ها‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه س��فر درون ش��هری و‪ ...‬متاس��فانه‬ ‫رعایت نشدن برخی مسائل از سوی شرکت‬ ‫مترو موجب شده است این وسیله‪ ،‬تهدیدی‬ ‫برای جان مسافران نیز باشد‪.‬‬ ‫یکی از ناهنجاری های مترو‪ ،‬س��رعت زیاد‬ ‫و غیرمج��از قطاره��ا در حریم ایس��تگاه ها‬ ‫اس��ت ک��ه ج��ان مس��افران را ب��ه خط��ر‬ ‫می اندازد‪ .‬شرکت مترو حداکثر سرعت را در‬ ‫برخی ایس��تگاه ها تا ‪ ۶۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ ،‬عالوه بر اینکه معلوم‬ ‫نیس��ت این سرعت بر چه اس��اس و قانونی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬گاهی مشاهده‬ ‫می ش��ود که س��رعت قطارها در ایستگاه ها‬ ‫بیشتر از این است‪.‬‬ ‫شرکت مترو حتی در برخی ایستگاه ها که‬ ‫در قوس هس��تند و راننده مترو به ایستگاه‬ ‫دید ندارد‪ ،‬س��رعت ‪ ۶۰‬کیلومتر بر ساعت را‬ ‫منظ��ور و اعمال می کند که تهدیدی جدی‬ ‫برای مسافران است‪ .‬سرعت ‪ ۶۰‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت یعنی ‪ ۱۷‬متر در ثانیه و در صورتی‬ ‫که مس��افری ب��ه هر دلی��ل در حریم ریلی‬ ‫باش��د و رانن��ده نیز حواس��ش جمع بوده و‬ ‫به موقع ترمز بگی��رد (یک ثانیه زمان برای‬ ‫واکنش رانن��ده در نظر بگیریم) حداقل ‪۳۲‬‬ ‫متر جلوت��ر مترو متوقف می ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که در بس��یاری از ایستگاه های‬ ‫واقع در قوس که ش��رکت مترو این سرعت‬ ‫را مجاز دانس��ته است‪ ،‬در ‪ ۳۲‬متری ورودی‬ ‫به ایستگاه‪ ،‬مسافران در دیدرس راننده قرار‬ ‫ندارن��د‪ .‬این ‪ ۳۲‬متر دی��د راننده از خطوط‬ ‫ریلی ایس��تگاه اس��ت و به هیچ وجه امکان‬ ‫دیدن مسافران خارج شده از خط زرد وجود‬ ‫ندارد و اگر به هر علتی س��قوط مس��افر یا‬ ‫سالمند و کودک به داخل حریم ریلی اتفاق‬ ‫افتاده باش��د‪ ،‬به طور قط��ع منجر به حادثه‬ ‫مرگباری خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا بر برخی اس��ناد و ب��ر خالف انچه که‬ ‫مترو عن��وان می کن��د‪ ،‬س��رعت قطارهای‬ ‫مت��رو در ب��دو ورود به ایس��تگاه ها بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومت��ر بر س��اعت و حت��ی تا حدود‬ ‫‪ ۷۰‬کیلومتر بر س��اعت نیز مش��اهده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه در ایس��تگاه های‬ ‫مت��رو هیچ گونه حف��اظ و مانع��ی از جمله‬ ‫درهای شیشه ای حائل بین قطار و مسافران‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬با توجه به ازدحام و ش��لوغی‬ ‫ایستگاه ها و با در نظر گرفتن استفاده عموم‬ ‫مردم از مترو از جمله س��المندان‪ ،‬نابینایان‬ ‫و کودکان‪ ،‬الزم است سرعت قطارهای مترو‬ ‫در زمان ورود به ایس��تگاه ها کاهش یابد تا‬ ‫زمان کافی برای واکنش راننده و مس��افر و‬ ‫نیز دید کافی برای راننده فراهم شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تالش می کنیم در نیمه نخست سال اینده حداقل ‪ ۷‬کیلومتر مترو‬ ‫در بخش ش��مالی خط ‪ ۶‬که ش��امل ‪ ۶‬ایس��تگاه از دانش��گاه تربیت‬ ‫مدرس تا ایستگاه شهید ستاری است‪ ،‬به بهره برداری برسد‬ ‫اس��فند این ایس��تگاه در خط ‪ ۷‬مترو تهران نیز وارد‬ ‫مدار بهره برداری شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امسال در خط ‪ ۷‬ایستگاه های بسیج و‬ ‫محمدیه با ‪ 8 . 5‬کیلومتر به بهره برداری رسید و تالش‬ ‫می کنیم تا پایان س��ال‪ ،‬سومین ایس��تگاه یعنی برج‬ ‫میالد را در این خط به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران درب��اره برنامه های‬ ‫اجرایی این ش��رکت برای س��ال این��ده گفت‪ :‬تالش‬ ‫می کنی��م در نیمه نخس��ت س��ال این��ده حداقل ‪۷‬‬ ‫کیلومتر مترو در بخش ش��مالی خط ‪ ۶‬که ش��امل ‪۶‬‬ ‫ایستگاه از دانش��گاه تربیت مدرس تا ایستگاه شهید‬ ‫ستاری است‪ ،‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین تالش می کنیم در خط ‪ ۷‬حداقل‬ ‫‪ ۴‬ایستگاه ش��امل ش��هید محالتی‪ ،‬میدان قیام‪۱۷ ،‬‬ ‫ش��هریور و بوس��تان گفت وگو به بهره برداری برسد و‬ ‫تنها ایس��تگاه باقی مانده خط ‪ ۳‬یعنی ایستگاه میدان‬ ‫ارتش (اقدس��یه) را در نیمه نخس��ت سال اینده وارد‬ ‫مدار بهره برداری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پست برق مترو افزایش یافت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو از بهره برداری از ‪ ۴‬پس��ت‬ ‫برق ‪ ۶۳.۲۰‬کیلو وات برق تا پایان سال در خطوط ‪،۳‬‬ ‫‪ ۴‬و ‪ ۷‬مترو خبر داد و گفت‪ :‬با این بهره برداری‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدی ظرفی��ت تامین برق در خطوط‬ ‫مترو تهران خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پس��ت ها ش��امل پست نوبنیاد و‬ ‫قلعه مرغی در خط ‪ ،۳‬پست اکباتان در خط ‪ ۴‬و پست‬ ‫شرقی خط ‪ ۷‬در خیابان محالتی است‪.‬‬ ‫امام تاکید ک��رد‪ :‬پیش از این ناوگان مترو دارای ‪۹‬‬ ‫پس��ت برق بوده که با بهره برداری از این پس��ت های‬ ‫برق‪ ،‬این رقم به ‪ ۱۳‬پست می رسد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بهره برداری از پس��ت های جدید برق‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه موج��ب ارتقای کیفیت بهره برداری از‬ ‫خطوط می شود‪ ،‬در کاهش سرفاصله حرکتی قطارها‬ ‫نیز موثر است‪.‬‬ ‫ته��ران درحال حاض��ر دارای ‪ ۷‬خط فع��ال مترو به‬ ‫طول ‪ ۲۴۶‬کیلومتر با ‪ ۱۲۷‬ایس��تگاه است و براساس‬ ‫برنامه توس��عه‪ ،‬این رقم به ‪ ۱۱‬خ��ط افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬تع��داد واگن های فع��ال در مترو تهران در حال‬ ‫حاض��ر هزار و ‪ ۲۳۰‬واگن‪ ،‬برابر ‪ ۱۵۷‬قطار اس��ت که‬ ‫روزانه به ط��ور میانگین بیش از ‪ ۲‬میلیون مس��افر را‬ ‫جابه جا می کنند‪ .‬نخستین خط مترو تهران یعنی خط‬ ‫‪ ۵‬در سال ‪ ۱۳۷۷‬میان تهران و کرج راه اندازی شد‪.‬‬ ‫زیرساخت های شهری در معرض خطر فروریزش ‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به ض��رورت پایش و‬ ‫نظارت ش��هرداری در حوزه تاسیس��ات زیرسطحی پایتخت‬ ‫ازس��وی شهرداری گفت‪ :‬زیرس��اخت های شهری در معرض‬ ‫خطر فروریزش هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬افش��ین حبی��ب زاده در ص��د و نود و‬ ‫ششمین نشست شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری‬ ‫درباره تاسیسات و عوارض زیرسطحی در پایتخت اظهارکرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷‬نوع تاسیس��ات و عوارض زیرس��طحی در تهران‬ ‫شناس��ایی ش��ده که بیش��تر انها ب��دون نقش��ه و جانمایی‬ ‫مشخص هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شناس��ایی این تاسیس��ات در ایمنی‬ ‫معاب��ر حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین این مس��ئله در‬ ‫مطالعات ابتدایی و طراحی پروژه های ش��هری امری مهم به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫از س��ویی تهران با فروریزش های مختلف همراه بوده که‬ ‫در مناطق قدیمی بیشتر دردسرساز شده است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای ش��هر‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬فروریزش ها عالوه بر اینکه س��بب اس��یب‬ ‫جدی به زیرس��اخت های شهری می ش��ود‪ ،‬ارامش روانی و‬ ‫امنیت ش��هروندان را نیز تحت تاثیر ق��رار می دهد‪ ،‬بنابراین‬ ‫پایش و اسکن دائمی معابر شهری از این نظر دارای اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫حبی��ب زاده گف��ت‪ :‬در هم��ه کش��ورها نیز ای��ن موضوع‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفته چرا که ب��ه دلیل ماهیت دینامیکی‬ ‫و ش��کل گیری دائمی حفره ه��ا‪ ،‬پایش ه��ای دوره ای از انها‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شناس��ایی‪ ،‬نگاشت و نقشه برداری فضای‬ ‫زیرس��طحی دارای پیچیدگی ه��ای فناوران��ه و ماهیت چند‬ ‫رشته ای است‪ .‬بنابراین برطرف شدن چالش های ان‪ ،‬نیازمند‬ ‫دائمی بودن اقدامات مطالعاتی خواهد بود‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد‪ :‬اگر شهرداری‬ ‫بخواهد این موضوع را برون س��پاری کند‪ ،‬باید توانایی علمی‬ ‫و فنی کافی برای واگذاری ارزیابی و نظارت را داش��ته باشد‪.‬‬ ‫همچنین شهرداری بتواند ازمون های الزم را در این زمینه‪،‬‬ ‫حتی پ��س از واگذاری انجام دهد ک��ه درحال حاضر چنین‬ ‫چراغ خاموش درحال پسگرفتن امالک شهرداری هستیم‬ ‫ش��هردار ته��ران از شناس��ایی ‪ ۱۳۰‬مل��ک‬ ‫جدید در جریان بررسی امالک در اختیار غیر‬ ‫شهرداری تهران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬پی��روز حناچ��ی درباره‬ ‫اقدامات��ی ک��ه ش��هرداری ته��ران ب��رای‬ ‫بازپس گی��ری ام�لاک در اختیار غی��ر انجام‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در شهرداری به طور چراغ‬ ‫خاموش در حال پس گرفتن امالک هستیم و‬ ‫با هیچ کس هم شوخی نداریم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این کار‪ ،‬دش��وار اس��ت زیرا‬ ‫بای��د امالکی را که از انها اس��تفاده درس��تی‬ ‫می ش��ود از امالکی که انحراف کاربری دارند‪،‬‬ ‫تفکی��ک کنی��م‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به عن��وان مثال‬ ‫خیریه ها‪ ،‬تش��کل های مردم نهاد و سمن هایی‬ ‫که فعالیت اجرایی انها مغایرتی با حضورشان‬ ‫در امالک ندارد‪ ،‬باید بررسی و تفکیک شوند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با تاکید بر اینکه این مسئله‬ ‫با جدیت از س��وی شهرداری در حال پیگیری‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امار امالک در اختیار غیر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ع��دد بوده که به ش��ورای ش��هر ته��ران ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ۱۳۰ ،‬ملک دیگر نیز وجود دارد‬ ‫که تاکنون شناس��ایی نش��ده بودن��د و انها را‬ ‫شناسایی کردیم‪.‬‬ ‫حناچی خاطرنشان کرد‪ :‬روند بازپس گیری‬ ‫امالک‪ ،‬فعالیتی همیش��گی اس��ت که ازسوی‬ ‫ش��هرداری ته��ران در حال پیگیری اس��ت و‬ ‫بسیاری از امالک را هم پس گرفته است‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران اف��زود‪ :‬پرونده های تخلفات‬ ‫دوره پیشین مدیریت شهری در حال پیگیری‬ ‫قضایی است‪.‬‬ ‫توانمندی را ندارد‪ .‬وی گفت‪ :‬در این زمینه حساس��یت های‬ ‫امنیتی و مالحظات پدافندی وجود دارد که حاکی از توسعه‬ ‫فناوری شناسایی در داخل کشور است و استفاده از خدمات‬ ‫خارج��ی به صالح نیس��ت‪ .‬بنابراین اس��تفاده بهینه و موثر‬ ‫از ای��ن خدمات نیاز به اگاهی و اش��راف ب��ه روز توانایی ها و‬ ‫فناوری ها دارد که شهرداری باید به سوی ان پیش رود‪.‬‬ ‫حبی��ب زاده عنوان کرد‪ :‬بای��د در این حوزه اس��تراتژیک‬ ‫شهرداری اهتمام ویژه ای داشته باشد و عالوه بر احیای گروه‬ ‫مطالعات زیرس��طحی در ساختار مش��اروه فنی و مهندسی‬ ‫نس��بت به تفکیک ان و توانمندی ها بیشتر از گذشته اقدام‬ ‫کند‪ .‬وی گفت‪ :‬از مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هرداری‬ ‫درخواست داریم طرح ش��یوه نامه جامع شناسایی معارضان‬ ‫زیرسطحی در طرح های عمرانی را تکمیل کند و در صورت‬ ‫نیاز‪ ،‬نس��بت به تدوین ش��یوه نامه جامع پایش ایمنی معابر‬ ‫شهری اقدام شود‪.‬‬ ‫کرج در محاصره انواع گسل ها‬ ‫مدی��رکل مدیریت بح��ران اس��تانداری البرز‬ ‫با اش��اره به اینکه ش��هر ک��رج در محاصره انواع‬ ‫گسل ها اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تهیه و تدوین طرح مقابله‬ ‫با زلزله ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا فالح نژاد با اش��اره‬ ‫به اینکه ریس��ک و تاب اوری شهری مناطق ‪۱۲‬‬ ‫گانه کرج و فردیس در برابر زلزله بررس��ی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هر فردیس پیش از اس��تقالل‬ ‫مجموعه مدیریت ش��هری ‪ ۲‬منطقه از مدیریت‬ ‫ش��هری ک��رج را دربرمی گرف��ت که پیش��نهاد‬ ‫می شود شهرداری و فرمانداری فردیس اقدامات‬ ‫اجرایی مرتبط با بحران زلزله را به عمل اورند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه الگوی مطالعات ش��هر کرج‬ ‫می تواند در دیگر ش��هرهای اس��تان بومی سازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬همه اداره ها باید اقدامات الزم‬ ‫برای محافظت از ش��ریان ها و تاسیسات خود را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت‪:‬‬ ‫اداره هایی مانند هالل احمر‪ ،‬اورژانس‪ ،‬بهزیستی‪،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزش��کی و غیره باید خود را برای‬ ‫ح��وادث بحرانی مطابق با طرح یاد ش��ده اماده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فالح نژاد خطاب به شهرداری ها گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫و طراحی ش��هرداری کرج قابل الگوبرداری است‬ ‫و انتظار می رود س��ایر ش��هرداری ها از این طرح‬ ‫الگوبرداری کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مشابه گسل های مختلفی که‬ ‫در ش��هر کرج شناس��ایی شده اس��ت‪ ،‬در سطح‬ ‫استان البرز وجود دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری البرز با‬ ‫بیان اینکه مس��یر گس��ل زلزله اس��تان البرز از‬ ‫کالک ت��ا ابیک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این گس��ل ها در‬ ‫قسمت های ش��مالی و جنوبی اس��تان البرز نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته فالح نژاد ش��هر کرج در محاصره انواع‬ ‫گس��ل ها است و باید همه س��ازمان ها در استان‬ ‫الب��رز کمک کنند تا طرح زلزله شناس��ی در این‬ ‫کالن شهر به خوبی اجرایی شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل مدیریت بح��ران اس��تانداری البرز‬ ‫ادامه داد‪ :‬بررس��ی ها بیان می کند وقوع زلزله در‬ ‫البرز ‪ ۴۰‬درصد س��اختمان های در معرض خطر‬ ‫را تخریب می کند‪ ،‬از ای��ن رو مجموعه مدیریت‬ ‫ش��هری ش��هرداری ها باید به عنوان رئیس ستاد‬ ‫بحران شهر اقدامات اصولی را در برنامه ها داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫استقبال انالین ها از کمپین موتورسوار خوب‬ ‫نخستین سامانه حمل ونقل انالین به کمپین موتورسوارخوب‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از معاونت اجتماعی ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬مهدی نایبی‪ ،‬مدیرعامل یک س��امانه حمل ونقل انالین‬ ‫با اش��اره به اینکه موتورس��یکلت همیش��ه به عن��وان یکی از‬ ‫پرخطرترین وسایل نقلیه ش��ناخته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬امار باالی‬ ‫تصادف های منجر به فوت موتورسواران‪ ،‬زنگ خطری است که‬ ‫برای مجموعه هایی مانند ش��هرداری و راهور به صدا درامده و‬ ‫برای کمک به این بحران وارد عمل شده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از مهم ترین دالیل فوت موتورس��واران در‬ ‫تصادف ها‪ ،‬نداش��تن کاله ایمنی است‪ .‬وقتی برای نخستین بار‬ ‫پیک موتوری سنتی را تبدیل به سامانه انالین حمل ونقل کاال‬ ‫کردیم‪ ،‬هیچ قانون تعیین ش��ده ای از پیش برای این کار وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بر اس��اس تحقیقات‪ ،‬یک��ی از دالیلی که‬ ‫موتورس��واران از کاله ایمنی استفاده نمی کردند‪ ،‬هزینه خرید‬ ‫ان ب��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با یک ش��رکت ایرانی قراردادی بس��تیم‬ ‫ت��ا کالهی با کیفیت برای موتورس��واران بس��ازد و این کاله ها‬ ‫را ب��ه طور رایگان در اختیار انها ق��رار دادیم‪ .‬بازخوردی که از‬ ‫موتورسواران داش��تیم بسیار مثبت بود و ما را تشویق کرد که‬ ‫ب��رای حفظ ایمنی موتورس��واران اقدامات س��ازنده تری انجام‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این مدیر حمل ونقل انالین تصریح کرد‪ :‬یکی دیگر از دالیلی‬ ‫که باعث می ش��ود موتورسواران دچار حوادث خطرناک شوند‪،‬‬ ‫حمل بارهای نامتعارف اس��ت‪ .‬به همین دلیل برای نخس��تین‬ ‫بار‪ ،‬جعبه های استانداردی ساختیم که افراد با استفاده از انها‪،‬‬ ‫قادر به حمل مقدار مشخصی از بار شدند که برایشان خطرساز‬ ‫نیس��ت و تردد انها در سطح شهر برای س��ایر وسایل نقلیه یا‬ ‫شهروندان مشکلی ایجاد نمی کند‪ .‬این جعبه ها به طور رایگان‬ ‫در اختیار موتورسیکلت سواران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش خانواده به عنوان یکی از نکته های مهم‬ ‫کمپین موتورس��وار خوب‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر موتورسواران مراقب‬ ‫س�لامتی و ایمنی خود باش��ند‪ ،‬خانواده های انه��ا‪ ،‬اطرافیان و‬ ‫عابران نیز در امنیت بیشتری خواهند بود‪ .‬اموزش خودمراقبتی‬ ‫به موتورسواران می تواند هزینه رفتارهای پرخطر انها را تا حد‬ ‫زیادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1464‬‬ ‫پیاپی ‪2782‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از ورود فناوری های نوین به سینمای ایران که منجر به رشد صنعت سینما شده است‬ ‫‹ ‹رشد تکنولوژی در سینمای صنعتی جهان‬ ‫سحر عصر ازاد‬ ‫منتقد سینما‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سینمای ایران به دلیل توانایی باال در قصه گویی و رسیدن به زبان‬ ‫تصویری منحصر به فرد می تواند با در خدمت گرفتن تکنولوژی های‬ ‫نوین حرف های تازه ای در عرصه بین المللی داشته باشد‬ ‫سینمای فرانسه نسبت داد‪.‬‬ ‫هالیوود امروز به س��اخت اس��تودیو و س��ت های بزرگ‬ ‫معروف اس��ت‪ .‬با ظهور دوربین ها و تجهیزات فیلمبرداری‬ ‫س��بک و قابل حمل‪ ،‬تغییری ش��گرف در سبک و زمینه ی‬ ‫فیلم س��ازی انجام شد‪ .‬مشهورترین اس��تفاده از این تغییر‬ ‫فناوری موج جدید فرانس��ه بود که از ‪ ۱328‬اغاز ش��د‪ .‬این‬ ‫حرکت انقالبی فیلمسازان را از استودیوها به سوی خیابان ها‬ ‫کش��اند و سبکی مستندگونه به فیلم سازان بخشید‪ .‬سبک‬ ‫فیلم س��ازی گونزو روی بسیاری از فیلم سازان مدرن مانند‬ ‫کوئنتین تارانتینو تاثیر گذاشت‪ .‬احتماال معروف ترین فیلم‬ ‫مربوط به موج نوی سینمای فرانسه‪ ،‬فیلم «از نفس افتاده»‬ ‫س��اخته ی ژان لوک گدار اس��ت‪ .‬این فیلم هم اکنون نیز با‬ ‫گذشت حدود ‪ ۶۰‬سال از ساخت ان‪ ،‬همچنان به اندازه روز‬ ‫اول هیجان انگیز و تازه اس��ت‪ .‬مهارت فیلمسازان را نباید با‬ ‫تولید فناوری های پیچیده قضاوت کرد اما توانایی فیلمساز‬ ‫خ��وب در به کار ب��ردن فناوری زمانه خ��ود‪ ،‬انتخاب های‬ ‫موث��ر و انتقال روایت‪ ،‬حس و برداش��ت از ان بس��یار مهم‬ ‫ب��وده و همچنان مهم اس��ت‪ .‬در هر ح��ال تکامل فناوری‬ ‫خطی در فیلمس��ازی با ارائ��ه ابزارها و تکنیک های متنوع‪،‬‬ ‫ب��ه فیلمس��ازان این قدرت را داد تا توانای��ی خود را به کار‬ ‫گیرند‪ .‬در واقع مس��ئله اصلی‪ ،‬توانایی فیلمساز در استفاده‬ ‫از این ابزارها و تکنیک ها در زمان و دوره اجتماعی اس��ت‬ ‫که کیفیت س��ینمایی را می س��ازد‪ ،‬چیزی که لزوماً رش��د‬ ‫خطی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سینمای ایران در راه ازمون و خطا‬ ‫نخس��تین نش��انه های س��اخت فیلم ه��ای تکنیکی در‬ ‫س��ینمای پ��س از پیروزی انقالب با ش��کل گی��ری گونه‬ ‫تخصصی س��ینمای ای��ران یعنی س��ینمای دفاع مقدس‬ ‫بروز پیدا کرد‪ .‬در روزگاری که س��ینمای صاحب اندیش��ه‬ ‫ت�لاش می کرد جایگاه هن��ری اش را در حافظه تصویری‬ ‫مخاط��ب امروز ثبت کن��د و در ویترین بین المللی جایگاه‬ ‫قابل اعتنایی به دست بیاورد‪ ،‬فیلمسازان نسل دوم انقالب‬ ‫با س��اخت اثار دفاع مقدس و اس��تفاده از ابزارهای جنگی‬ ‫برای ساخت اثار حادثه ای باعث شد گیشه سینمای ایران‬ ‫دارای تنوع بیشتری شود‪ .‬شهریار بحرانی با فیلم حمله به‬ ‫اچ‪ 3‬و ساموئل خاچیکیان با عقاب ها از نخستین فیلم هایی‬ ‫بودند که از ابزارهایی خارج از عرف فیلمسازی برای ساخت‬ ‫فیلم های خود استفاده کردند‪ .‬استفاده از ادوات جنگی در‬ ‫فیلم های س��ینمایی و گس��ترش جلوه های ویژه میدانی‬ ‫در س��ینمای ایران بیشترین رشد را در میان دیگر فناوری‬ ‫ه��ا پیدا ک��رد‪ .‬در اغاز دهه ‪ 80‬بود که گس��ترش فناوری‬ ‫دیجیت��ال و ورود دوربین ه��ای دیجیتال کم کم فرصتی را‬ ‫فراهم کرد که سینمای ارزان رشد پیدا کند و شرایطی در‬ ‫س��ینمای ایران فراهم ش��د که جلوه های ویژه کامپیوتری‬ ‫نیز با س��رعت بیشتری در اثار سینمایی استفاده شده و به‬ ‫هزینه های تمام شده تولید یک فیلم کمک کند‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی به بزنگاه های س��ینمای ایران در اس��تفاده از‬ ‫فناوری های نوین نش��ان می دهد برخی از فیلم ها فارغ از‬ ‫کیفیت محتوا و داس��تانی فضایی را ایجاد کرد که ازمون و‬ ‫خطاهای سینمای ایران با شجاعت بیشتری پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بوتیک – حمید نعمت اهلل‬ ‫حمید نعمت اهلل با س��اخت نخس��تین فیلم خود یکی از‬ ‫مهم ترین اثار سینمای ایران را ساخت‪ .‬بیانیه هیات داوران‬ ‫در جش��نواره بیس��ت و دوم فیلم فجر در مذمت اس��تفاده‬ ‫از دوربی��ن های دیجیتال نخس��تین نش��انه ه��ای مقابله‬ ‫نگاه رس��می با ورود فناوری های نوین اس��ت‪« .‬بوتیک» از‬ ‫نخستین فیلم هایی بود که با دوربین دیجیتال فیلمبرداری‬ ‫ش��د و تنها به دلیل همین استفاده از دوربین های جدید و‬ ‫بدون نگاه کردن به کیفیت اثر از رقابت در جش��نواره فیلم‬ ‫فجر بیرون گذاش��ته ش��د‪ .‬اتفاقی که اگرچه نشان دهنده‬ ‫مقاومت بخش گسترده ای از بدنه سینما نسبت به پذیرش‬ ‫فناوری های نوین است اما راهی را برای سینمای ایران باز‬ ‫کرد تا فیلمسازان جوان بتوانند از چنین امکانی و به دور از‬ ‫هزینه های س��نگین ساخت فیلم با دوربین های ‪ 35‬میلی‬ ‫متری‪ ،‬به دنیای س��ینما پا بگذارن��د‪ .‬از این رو «بوتیک» با‬ ‫وجود انکه نخستین تجربه در استفاده از این فناوری نبود‬ ‫ام��ا واکنش های مختلف در زمان حضورش در جش��نواره‬ ‫فجر توانست دریچه جدیدی در سینمای ایران باز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوئل ‪ -‬رستاخیز – احمدرضا درویش‬ ‫احمدرضا درویش فیلمس��ازی اس��ت که به ساخت اثار‬ ‫پر هزینه معروف اس��ت‪ .‬فیلمس��از مطرح س��ینمای دفاع‬ ‫مق��دس پیش از س��اخت «دوئل» تجرب��ه هایی همچون‬ ‫«س��رزمین خورش��ید» و «کیمیا» را در کارنامه کاری اش‬ ‫دارد ک��ه صحنه ه��ای جنگی ان در زمان خودش هم جزو‬ ‫اثار قابل دفاع به ش��مار می اید‪ .‬اما «دوئل» یک اتفاق در‬ ‫س��ینمای ایران اس��ت‪ .‬درویش در «دوئل» برای نخستین‬ ‫بار از سیس��تم دالبی س��راند برای ضب��ط صداهای صحنه‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬اتفاقی که منجر به تغییر زیرس��اخت های‬ ‫س��ینمای ایران در دهه ‪ 80‬ش��د و بس��یاری از س��ینماها‬ ‫ب��رای انکه بتوانن��د فیلم با صدای دالبی س��راند را پخش‬ ‫کنند مجبور ش��دند زیرساخت های فنی خودشان را ارتقا‬ ‫بدهند‪ .‬از همین رو می توان «دوئل» را جزو اثاری دانست‬ ‫که به رش��د صنعت س��ینما در بخش صدا کمک بس��یاری‬ ‫ک��رد‪ .‬ه��ر چند جلوه های ویژه میدان��ی «دوئل» نیز هنوز‬ ‫هم جزو بهترین تصویرهای س��ینمای ایران است‪ ،‬اما انچه‬ ‫فیلم احمدرضا درویش را متمایز می کند باز کردن فضای‬ ‫متفاوت در اس��تفاده از فناوری های نوین است که به رشد‬ ‫صنعت سینما کمک کرده است‪.‬‬ ‫درویش در دهه ‪ 90‬نیز با س��اخت فیلم «رس��تاخیز» و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت جلوه های ویژه کامپیوتری پیش��نهاد‬ ‫تازه ای به س��ینمای ایران داد‪ .‬او کاخ سبز اموی در دمشق‬ ‫و دش��ت کربال در س��رزمین عراق را طوری با اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای کامپیوتری به تصویر کش��ید که س��ینمای‬ ‫تاریخ��ی و مذهبی ایران را با ظرفیت های جدیدی اش��نا‬ ‫کرد که شاید در اینده بهتر و بیشتر بتوان از ان شنید و دید‪.‬‬ ‫‹ ‹هفت دقیقه تا پاییز – علیرضا امینی‬ ‫نام هدیش بیگدلی شاملو در سینمای ایران یگانه است‪.‬‬ ‫ط��راح مطرح جلوه های ویژه کامپیوتری که با جس��ارت و‬ ‫استقامت خود در این عرصه اتفاق های مهمی در سینمای‬ ‫ای��ران رق��م زد‪« .‬هفت دقیقه تا پایی��ز» از این منظر حائز‬ ‫اهمیت اس��ت که برای نخستین بار سینمای ایران توانست‬ ‫صحن��ه تص��ادف و واژگونی یک خودرو را بدون اس��تفاده‬ ‫از خ��ودرو در جل��وی دوربی��ن و تنه��ا روی کامپیوت��ر به‬ ‫تصویر بکش��د‪ .‬اتفاقی که ارمغانش ب��رای زنده یاد هدیش‬ ‫بیگدلی ش��املو سیمرغ بلورین جش��نواره فیلم فجر بود و‬ ‫برای س��ینمای ایران ظرفیت و فرصت تازه برای اس��تفاده‬ ‫از جلوه ه��ای وی��ژه کامپیوت��ری‪ .‬انها که س��ریال «نردبام‬ ‫اسمان»س��اخته محمدحسین لطیفی را به خاطر دارند به‬ ‫خوب��ی می دانند که تمام��ی صحنه های داخلی از قصر در‬ ‫زمان حیات قهرمان س��ریال یعنی قیاس الدین جمش��ید‬ ‫کاشانی تماما با استفاده از جلوه های رایانه ای بود و هدیش‬ ‫بیگدلی شاملو برای نخستین بار این شجاعت را به خرج داد‬ ‫تا بتواند با کمترین هزینه بیشترین خروجی را در تولید اثار‬ ‫تلویزیونی به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫‹ ‹چ – بادی�گارد – ب�ه وق�ت ش�ام – ابراهی�م‬ ‫حاتمی کیا‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا مطرح ترین فیلمساز سینمای انقالب‬ ‫که همواره اثارش موج تازه ای در سینمای ایران ایجاد می‬ ‫کند بعد از انکه در دهه های ‪ 70‬و ‪ 80‬فیلم هایی اجتماعی‬ ‫ب��ا پس زمینه دفاع مقدس س��اخت در دهه ‪ 90‬به س��راغ‬ ‫س��ینمایی رفت که هم برای کارنامه فیلمسازی اش تازه و‬ ‫بدیع بود و هم برای س��ینمای ایران پیش��نهادهای تازه ای‬ ‫داش��ت‪ .‬حاتمی کیا در «چ» توانست با استفاده از ابزارهای‬ ‫جدید س��ینمایی تصاویری را خلق کند که تا ان زمان در‬ ‫اثار سینمای دفاع مقدس اتفاق نیفتاده بود‪ .‬صحنه برخورد‬ ‫بالگ��رد به کوه و تصاوی��ر ابتدایی فیلم و ورود بالگرد حامل‬ ‫ش��هید چمران و همراهانش هنوز هم دیدنی است‪ .‬حاتمی‬ ‫کیا در «بادیگارد» نیز توانس��ت با استفاده از ظرفیت جلوه‬ ‫های رایانه ای س��کانس مان��دگاری را در پایان بندی فیلم‬ ‫خلق کند‪ .‬اما اوج توانایی فیلمس��از مطرح س��ینمای دفاع‬ ‫مقدس را باید در «به وقت ش��ام» جس��تجو کرد‪ .‬حاتمی‬ ‫کیا در دومین تجربه همکاری اش با موسس��ه اوج به سراغ‬ ‫موضوع داعش رفت و فیلمی س��اخت که نش��ان می دهد‬ ‫او بر ابزار تکنولوژی س��ینما اش��راف کام��ل دارد‪ .‬هیجان‬ ‫صحنه های درگیری در هواپیما و ساخت فیلمی در اسمان‬ ‫که پر از صحنه های مهیج و نفس گیر است نشان می دهد‬ ‫سینمای ایران می تواند گاهی از اپارتمان بیرون بیاید و به‬ ‫س��راغ فضاهایی برود که تا پیش از ان تجربه نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫شنیده ها از اخرین ساخته حاتمی کیا یعنی «خروج» که‬ ‫به تهیه کنندگی موسسه اوج متقاضی حضور در جشنواره‬ ‫فیلم فجر است حاکی از ان است که باز هم حاتمی کیا در‬ ‫کنار روایت دغدغه های همیش��گی خود از تکنولوژی های‬ ‫نوین س��ینمای جهان برای ساخت فیلمش استفاده کرده‬ ‫اس��ت و مخاط��ب صحنه های متفاوت��ی را روی پرده نقره‬ ‫ای خواهد دید‪.‬‬ ‫‹ ‹محمد رسول اهلل – مجید مجیدی‬ ‫خصوصی��ت س��اخت اثار ب��زرگ با پروداکش��ن عظیم‬ ‫بهره مندی کل سینمای ایران از ان است‪ .‬مجید مجیدی با‬ ‫ساخت «محمد رسول اهلل» نشان داد که می شود برای یک‬ ‫فیلم هزینه های بس��یاری کرد و س��پس از کنار ان صنعت‬ ‫س��ینما را به س��مت جلو برد‪ .‬ساخت شهر مکه و مدینه در‬ ‫زمان تولد پیامبر گرامی اسالم (ص) در مقیاس واقعی باعث‬ ‫شد سینمای ایران صاحب شهرک تاریخی مربوط به صدر‬ ‫اسالم شده و سینمای ایران نیز از این به بعد می تواند برای‬ ‫ساخت اثار خود از ان استفاده کند‪ .‬فیلم مجیدی همچنین‬ ‫استفاده از ظرفیت علمی چهره های شاخص سینمای بین‬ ‫المل��ل در حوزه های تخصصی در س��ینمای ایران را بیش‬ ‫از پیش به باور رس��اند و نش��ان داد با تعامل با کش��ورهای‬ ‫صاحب سینما می توان به رشد سینمای ایران کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرخپوست – نیما جاویدی‬ ‫در روزگاری ک��ه بس��یاری از س��ریال ه��ا و فیل��م های‬ ‫س��ینمایی به دلیل ب��اال بودن مخارج س��اخت فیلم های‬ ‫نامتعارف و قصه های متفاوت‪ ،‬سعی می کند به همان شیوه‬ ‫قبل به س��راغ داستان های اپارتمانی برود‪ ،‬نیما جاویدی با‬ ‫س��اخت «س��رخ پوست» ثابت کرد می توان با نصف هزینه‬ ‫ه��ای معم��ول اثری خوش رنگ و لع��اب با فضای متفاوت‬ ‫ساخت‪ .‬ایجاد یک زندان خارج از شهر ان هم تنها با استفاده‬ ‫از جلوه های ویژه کامپیوتری و روایت داس��تانی ملتهب در‬ ‫یک زندان مخوف و قدیمی ثابت کرد می توان بدون در نظر‬ ‫گرفتن محدودیت های اجرایی و مالی قصه های متفاوتی را‬ ‫در سینمای ایران روایت کرد‪ .‬از این منظر می توان «سرخ‬ ‫پوست» را یک فیلم در ستایش استفاده از تکنولوژی های‬ ‫نوین نامید که پیش��نهاد تازه ای برای س��ینمای ایران ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی ‪...‬‬ ‫اس��تفاده خالقان��ه از ابزارهای س��ینمایی‪ ،‬نه فقط خود‬ ‫ابزارها‪ ،‬وضوح روایی بیشتری را در ساخت یک اثر سینمایی‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬چند س��ال گذشته ظهور تجهیزات سینمای‬ ‫دیجیتال و تکنیک های مختلف به وجودامده‪ ،‬باعث تحوالت‬ ‫بسیاری در فیلمسازی شده اند‪ .‬با این حال تکنولوژی های‬ ‫جدید نیز تنها به عنوان دیگر گزینه های فیلمسازان منوط‬ ‫به انتخاب انهاست و پیش شرط ارائه کیفیت مدرن نیست‪.‬‬ ‫بسیاری از سینماگران‪ ،‬کارگردانان‪ ،‬طراحان و متخصصان‬ ‫دیگر می گویند صنعت فیلم در حال احتضار است اما ظهور‬ ‫سینمای دیجیتال اجتناب ناپذیر به نظر می رسد‪ .‬این روند‬ ‫و نگرش ان با الگوهایی که در تاریخ س��ینما تعریف ش��ده‪،‬‬ ‫هماهنگ اس��ت‪ .‬قدرت تنها در دس��ت فیلمساز است‪ ،‬چرا‬ ‫که کیفیت پروژه بس��تگی به اس��تفاده از توانایی انها در به‬ ‫کار بردن عناصر فرمال س��ینمایی دارد‪ .‬س��ینمای ایران به‬ ‫دلیل توانایی باال در قصه گویی و رس��یدن به زبان تصویری‬ ‫منحصر به فرد می تواند با در خدمت گرفتن تکنولوژی های‬ ‫نوین حرف های تازه ای در عرصه بین المللی داشته باشد‪.‬‬ ‫پس از انکه‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫در حوزه محتوا‬ ‫منجر به ساخت‬ ‫اثاری همسو با‬ ‫نگاه جدید کشور‬ ‫پس از پیروزی‬ ‫انقالب شد با‬ ‫رشد فناوری از‬ ‫میانه دهه سوم‬ ‫انقالب شکل‬ ‫حرفه ای به خود‬ ‫گرفت و توانست‬ ‫در بازارهای‬ ‫بین المللی‬ ‫و منطقه ای‬ ‫مشتری های‬ ‫خودش را‬ ‫پیدا کند‬ ‫«بی ص��دا حل��زون» نخس��تین فیل��م بلن��د‬ ‫س��ینمایی بهرنگ دزفول��ی زاده‪ ،‬عکاس جوان و‬ ‫خوش قریحه س��ینمای ایران اس��ت که تجربه‬ ‫س��اخت فیل��م کوت��اه را در کارنام��ه دارد‪ .‬او در‬ ‫نخس��تین گام ب��ا هوش��مندی از معضل عمده‬ ‫فیل��م اولی ها که پرداختن به مضامین اجتماعی‬ ‫در قالب ه��ای متفاوت اس��ت‪ ،‬به س�لامت عبور‬ ‫ک��رده و با انتخاب س��وژه ای بدیع ک��ه در عین‬ ‫حال همه ش��مولی تمثیل��ی دارد‪ ،‬تمرکز خود را‬ ‫ب��ر نواوری در فیلمنامه و کارگردانی در کنار هم‬ ‫قرار داده اس��ت‪« .‬بی صدا حل��زون» قصه پدر و‬ ‫مادر ناش��نوایی اس��ت ک��ه در مواجهه با چالش‬ ‫شنوا شدن پسر کوچک شان دو واکنش متفاوت‬ ‫و همس��و با نیاز دراماتیک خود دارند‪ .‬پدری که‬ ‫نمی خواهد پسرش شنوا شود چون تنها می ماند‬ ‫و مادری که می خواهد رویای زندگی عادی را به‬ ‫فرزندش هدیه کند‪ .‬فیلم از جایی اغاز می ش��ود‬ ‫که پدر و مادر به واسطه همین چالش در استانه‬ ‫جدایی و کشمکش های متداول طالق هستند که‬ ‫به واس��طه ناشنوا بودن انها و دلیل جدایی شان‪،‬‬ ‫نوعی کلیش��ه زدایی ج��ذاب از این روند تکراری‬ ‫فیلم ها و س��ریال های ایرانی است‪ .‬در عین حالی‬ ‫که فیلمس��از با انتخاب بسترهایی متفاوت برای‬ ‫اشتغال این پدر و مادر؛ نقبی ظریف به مشکالت‬ ‫قشر ناشنوا در جامعه امروز هم می زند که موجز‬ ‫و به اندازه است بدون انکه تبدیل به مرثیه سرایی‬ ‫فارغ از هس��ته محوری درام ش��ود‪ .‬اهمیت فیلم‬ ‫در همی��ن نوع نگاهی اس��ت که باعث می ش��ود‬ ‫همان هس��ته محوری درام هم فقط مس��ئله ای‬ ‫در مح��دوده ناش��نوایان باقی نماند‪ .‬فیلمس��از‬ ‫ب��ا درونی ک��ردن این چالش و کش��مکش ها به‬ ‫نوعی به کنه انس��انی هر ی��ک از کاراکترها نقب‬ ‫می زن��د که در ص��در انها پدر و مادر قرار دارند و‬ ‫مواجهه انها با این بحران را بس��یار تعیین کننده‬ ‫به تصویر می کش��د‪ .‬به گفته بهتر می توان فیلم‬ ‫را با موش��کافی در ذات موقعیت‪ ،‬مواجهه بش��ر‬ ‫مدرن امروز با معضل قرن یعنی تنهایی دانست‪.‬‬ ‫ترسی که دو واکنش مختلف را از پدر و مادر ثبت‬ ‫می کند و در این میان ناش��نوایی بستری متمایز‬ ‫برای بس��ط این مضم��ون و خوانش از موقعیت‬ ‫اس��ت‪ .‬دزفولی زاده می توانست این فیلمنامه پر‬ ‫رمز و راز را با حضور بازیگران ناش��ناخته تبدیل‬ ‫ب��ه فیلمی متفاوت تر کند‪ ،‬اما انتخاب او و حضور‬ ‫بازیگران اش��نا و ش��ناخته ش��ده در نقش هایی‬ ‫اس��ت که چه بس��ا دور از انتظار مخاطب باشد‪.‬‬ ‫ام��ا بعد از تماش��ای فیلم می توان به ریس��ک او‬ ‫برای این انتخاب ها افرین گفت؛ چراکه توانسته‬ ‫بستری برای نقش افرینی متفاوت این بازیگران‬ ‫به خصوص هانیه توسلی در نقش مادری ناشنوا‬ ‫فراه��م کند‪ .‬زن��ی که به ش��کلی تکان دهنده و‬ ‫باورپذی��ر به اب و اتش می زند تا ش��رایط و پول‬ ‫الزم ب��رای عمل پس��رش را فراهم کند و در این‬ ‫مس��یر از پای نمی ایستد‪« .‬بی صدا حلزون» یک‬ ‫فیل��م اولی س��اده و روان با قص��ه و فضایی تازه‬ ‫اس��ت که مهارت های کارگردان��ی دزفولی زاده‬ ‫را ب��ه گون��ه ای قابل قبول ثبت می کن��د تا از او‬ ‫و زاویه نگاه ظریفش در گام های بعدی انتظارات‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫فیلم مجیدی فعال نرسیده‬ ‫پسرکشی امد‬ ‫فیلم سینمایی «پسرکشی» به کارگردانی و‬ ‫تهیه کنندگی محمدهادی کریمی وارد بخش‬ ‫مس��ابقه جش��نواره فیلم فجر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬دبیر خانه جش��نواره فیلم فجر درباره‬ ‫حضور فیلم پسرکش��ی در جشنواره اعالم کرد‪:‬‬ ‫نظر به اینکه فیلم س��ینمایی «خورش��ید» به‬ ‫کارگردان��ی مجید مجی��دی و تهیه کنندگی‬ ‫اقای��ان بن��ان و مجی��دی ب��ه دلی��ل طوالنی‬ ‫ش��دن مراحل فنی فیلم‪ ،‬تا زم��ان مقرر اماده‬ ‫نمای��ش نش��د‪ ،‬با توج��ه به مق��ررات اعالمی‪،‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «پسرکش��ی» به کارگردانی و‬ ‫تهیه کنندگ��ی محمدهادی کریمی وارد بخش‬ ‫مس��ابقه جشنواره می شود و از تاریخ ‪ ۱۴‬بهمن‬ ‫م��اه جایگزین فیل��م «خورش��ید» در جدول‬ ‫نمایش می شود‪ .‬در عین حال به منظور احترام‬ ‫به خواس��ت مخاطبان و تماشاگران عزیزی که‬ ‫بلیت ه��ای این فیلم را پی��ش خرید کرده اند و‬ ‫همچنین ارج گذاری به تالش س��ازندگان که با‬ ‫اهتمام فراوان و به احترام تماشاگران همچنان‬ ‫در ح��ال اماده س��ازی فیلم هس��تند‪ ،‬از زمانی‬ ‫ک��ه فیلم «خورش��ید» اماده نمایش ش��ود در‬ ‫زمان ه��ای پیش بینی در ج��دول نمایش فیلم‬ ‫«خورشید» نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫بعالوه فجر‬ ‫تاری��خ فناوری فیلم پیش��رفت هایی را در زمینه فناوری‬ ‫فیلم از نخس��تین ها‪ ،‬یعنی شکل اولیه «تصاویر متحرک»‬ ‫در پایان قرن نوزدهم تا به امروز ش��امل می ش��ود‪ .‬تصاویر‬ ‫متحرک در ابتدا امری نو و توس��عه یافته بودند و به عنوان‬ ‫یک��ی از مهم ترین ابزارهای ارتباطات و س��رگرمی در قرن‬ ‫بیس��تم توس��عه یافتند‪ .‬اکثر فیلم ها تا قبل از سال ‪،1308‬‬ ‫صامت بودند‪.‬‬ ‫یکی از نخس��تین پیشروهای فناوری‪ ،‬دوربین پین هول‬ ‫(‪)Pinhole camera‬ب��ود‪ .‬بع��د از ای��ن دوربین کم کم‬ ‫دروبین های پیش��رفته تری ساخته ش��دند‪ .‬نور از سوراخی‬ ‫کوچ��ک یا همان لن��ز از بیرون گرفته میش��د و به صفحه‬ ‫یا س��طحی س��فید انعکاس می یافت‪ .‬با اس��تفاده از اتاقک‬ ‫تاری��ک جعبه عکاس��ی‪ ،‬امکان اینک��ه تصویر حرکت کند‪،‬‬ ‫فراه��م می ش��د اما ابزاری برای ضب��ط تصویر بعد از دیدن‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫نخستین تصویر متحرک که در زمان واقعی فیلمبرداری‬ ‫ش��د و مجموع��ه ای از عکس ها که دنب��ال هم می ایند‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 1356‬خورش��یدی در امریکا توسط ادوارد مایبریج‬ ‫انگلیسی خلق شد‪ .‬او با استفاده از دوربین عکاسی از اسبش‬ ‫تصویربرداری کرد‪ .‬این ازمایش در مزرعه ای واقع در اطراف‬ ‫کالیفرنیا و با حضور مطبوعات انجام شد؛ همه می خواستند‬ ‫ببینند ایا یورتمه و چهار نعل رفتن اس��ب در همان زمان‬ ‫ثبت می شود‪ .‬از دیگر کارهایی که مایبریج انجام داد‪ ،‬ثبت‬ ‫تصویرهایی روی دیسک شیشه ای بود و می شد ان را روی‬ ‫صفحه نمای��ش نش��ان داد‪ .‬در واق��ع ‪zoopraxiscope‬‬ ‫نخس��تین پروژکتور فیلم بود که می ش��د ب��ه طور موثر از‬ ‫ان اس��تفاده ک��رد‪ .‬فرایند نواورانه ای ک��ه مایبریج در این‬ ‫ازمای��ش ط��ی کرد‪ ،‬مرحله متوس��ط هن��ر فیلمبرداری و‬ ‫تصاویر متحرک بود‪ .‬در سال ‪ 1260‬اتین ژول ماری تفنگی‬ ‫کرون��و فتوگرافیک اخت��راع کرد؛ این تفنگ می توانس��ت‬ ‫‪ ۱۲‬فری��م (ق��اب) را در یک ثانیه بگیرد‪ .‬بع��د از او‪ ،‬اتومار‬ ‫انش��وتر پروژکتوری ش��بیه به پروژکتور مایبریج در سال‬ ‫‪ 1265‬س��اخت‪ .‬در سال ‪ 1362‬اختراع او‪ ،‬تصاویر متحرک‬ ‫را در برلی��ن نمایش می داد‪ .‬نتیجه کار مایبریج و اتین ژول‬ ‫م��اری‪ ،‬مخترعانی در قرن ‪ ۱۹‬بودند که مفهوم س��اخت و‬ ‫نمای��ش تصاوی��ر متحرک را در زم��ان طوالنی تر‪ ،‬مطرح و‬ ‫درک کردن��د‪ .‬نخس��تین دوربین ضبط حرکات متحرک را‬ ‫برنچم��ن لوئیس در ده��ه ‪ 1358‬در انگلیس اختراع کرد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��اهزاده انگلیس��ی‪ ،‬از ازمایش ه��ای مایبریج الهام‬ ‫گرفت��ه ب��ود و در س��ال ‪ ۱۸۸۹‬بعد از ازم��ون و خطاهایی‬ ‫که طی کرده بود‪ ،‬موفق ش��د دوربینی با ‪ ۱۶‬عدسی‪ ،‬یعنی‬ ‫هم��ان نخس��تین اختراع خود را‪ ،‬ثبت کن��د‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫پیش��گامان بریس گرین بود که از س��لولوئید استفاده کرد‪.‬‬ ‫او در س��ال ‪ ۱368‬دستگاه هود را در نمایش عمومی نشان‬ ‫داد‪ .‬وردزورث دانیس��تروپ شخص دیگری بود که در سال‬ ‫‪ ۱۸۸۰‬با همکاری با ویلیام کار‪ ،‬با یک دوربین سلولوئیدی‬ ‫و سیس��تم پروژکتور نتوانس��تند فیلمی کوت��اه از ترافیک‬ ‫شلوغ لندن تولید کنند‪ .‬یکی دیگر از دستگاه های موفق را‬ ‫مخترع اسکاتلندی و کارمند توماس ادیسون‪ ،‬اختراع کرد‪.‬‬ ‫خود ادیسون س��ال ‪ ۱361‬در نمایشگاه جهانی شیکاکو از‬ ‫کینتوس��کوپ رونمایی کرد‪ .‬این دس��تگاه خیلی سریع در‬ ‫اروپا گسترش یافت‪ .‬در کل توسعه و رشد تصاویر متحرک‬ ‫طی تکامل فناوری انجام گرفت و پیچیده بود‪ .‬این رش��د با‬ ‫نواوری و ابداع انس��ان جلو رفت و فرصتی برای فیلمسازان‬ ‫فراه��م اورد تا بتوانند هنری را با داس��تان های پیچیده تر‬ ‫نس��بت به قبل ارائه دهد‪ .‬اگ��ر تالش های چارلی چاپلین‬ ‫در دوران سینمای صامت و شکل گیری صنعت سینما در‬ ‫امریکا بس��یاری از تکنولوژی های جدید را وارد این هنر –‬ ‫صنع��ت کرد اما باید جرقه ه��ای جدی در این عرصه را به‬ ‫تحول تدریجی یک رویا‬ ‫نظرگاه‬ ‫با ورود فناوری های نوین به س��ینمای ایران‪ ،‬بسیاری از‬ ‫ابزارهای قدیمی کارکرد خود را از دس��ت داده و س��ینمای‬ ‫ای��ران هم پای اتفاق های نوین در صنعت س��ینمای جهان‬ ‫تالش می کند راه جدیدی برای یافتن س��اخت اس��ان تر‬ ‫و تصویره��ای بدیع پی��دا کند‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫‪،‬‬ ‫س��ینمای ایران پس از پیروزی انقالب تالش کرد در فرم و‬ ‫محتوا پوس��ت اندازی کند‪ .‬با نگاهی به اثار ساخته شده در‬ ‫‪ 4‬دهه گذش��ته نشان می دهد پس از انکه سیاست گذاری‬ ‫در حوزه محتوا منجر به ساخت اثاری همسو با نگاه جدید‬ ‫کشور پس از پیروزی انقالب شد با رشد تکنولوژی از میانه‬ ‫دهه س��وم انقالب شکل حرفه ای به خود گرفت و توانست‬ ‫در بازارهای بین المللی و منطقه ای مش��تری های خودش‬ ‫را پیدا کند‪.‬اگرچه سیاس��ت گذاری در عرصه محتوا همسو‬ ‫ب��ا تالش های مدیران دولت��ی در دوره های مختلف بود اما‬ ‫رس��یدن به بلوغ تکنیکی در س��ینمای ای��ران معطوف به‬ ‫تالش ه��ای فردی و گروهی ب��ود و در واقع می توان گفت‬ ‫دولت یک گام عقب تر از سینماگران به رسیدن به تکنیک‬ ‫های جدید گام برداش��ت‪ .‬هنر سینما ابزاری برای ساختن‬ ‫رویاهای��ی اس��ت ک��ه در واقعیت نمی توان به ان دس��ت‬ ‫پی��دا کرد‪ .‬عنصر خیال در س��ینما می تواند مخاطب را در‬ ‫موقعیت هایی قرار دهد که در عالم واقع امکان رس��یدن به‬ ‫ان به اس��انی امکان ندارد‪ .‬اگ��ر تا پیش از ظهور پدیده ای‬ ‫به نام س��ینما‪ ،‬رمان های ژول ورن از ارزوهای بش��ر سخن‬ ‫می گفت و پیش گویی هایی را تجسم می بخشید که بعد‬ ‫از چند دهه انس��ان به ان دس��ت پیدا کرد‪ ،‬امروزه سینما با‬ ‫کمک تکنولوژی های نوین رویاهایی را به تصویر می کشد‬ ‫که در گوشه ذهن هر مخاطب سینما جا خوش کرده است‬ ‫و دسترسی به ان تنها روی پرده نقره ای امکان پذیر است‪.‬‬ ‫تمثیلی از‬ ‫تنهایی‬ ‫انسان امروز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪ 10 -1398‬جمادی الثانی ‪ 5 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1464‬پیاپی‪2782‬‬ ‫یک اغذیه فروشی تبدیل به کتابفروشی شد‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫تهران یکی از محروم ترین نقاط از نظر تخت بیمارستانی است‬ ‫پیوند دولت با هنرمندان نیازی به ردیف بودجه ندارد‬ ‫ریاحی‪ ،‬نسرین ناصحی‪ ،‬داریوش طالیی‪ ،‬رضا بانگیز‪،‬‬ ‫بهمن عبدی‪ ،‬محمد شیری‪ ،‬حسن داورزنی‪ ،‬منصور‬ ‫تامسون‪ ،‬علی فرامرزی‪ ،‬س��یاوش طهمورث‪ ،‬رشید‬ ‫وطن دوس��ت‪ ،‬علی فریدونی‪ ،‬زهرا س��عیدی‪ ،‬کریم‬ ‫بهمنی‪ ،‬ش��مس نیک نام‪ ،‬عزت اهلل رمضانی فر‪ ،‬ناصر‬ ‫جواهرپور‪ ،‬ابراهیم پورمعمار‪ ،‬مهربانو توفیق‪ ،‬محمود‬ ‫نادعلی‪ ،‬محمد سعید شریفیان‪ ،‬علیرضا زرین دست‪،‬‬ ‫س��یروس گرجس��تانی‪ ،‬عباس اخوی��ن‪ ،‬محمدعلی‬ ‫ش��یرازی و‪ ...‬از هنرمندان متولد دی‪ ،‬بهمن و اسفند‬ ‫ماه بودند که تولد خود را جشن گرفتند‪.‬‬ ‫صدیق��ه کیانفر بع��د از دریافت هدی��ه خود رو به‬ ‫حضار گف��ت‪ :‬صحبت هایم را برای اینکه وقت ش��ما‬ ‫گرفته نشود کوتاه می کنم‪ ،‬من امروز به نمایندگی از‬ ‫ش��ما هدیه ای هرچند کوچک که اشعار قصیده است‬ ‫را به عنوان تش��کر بابت زحمات تمامی این س��ال ها‬ ‫به عب��اس عظیمی تقدی��م می کنم و با اجازه ش��ما‬ ‫می خواهم نام استادی را که برازنده اوست‪ ،‬تقدیمش‬ ‫ کنم‪ .‬بعد از پایان صحبت های این بازیگر‪ ،‬هنرمندان‬ ‫عباس عظیمی را تشویق کردند‪.‬‬ ‫س��پس محمدباقر نوبخت مشاور رئیس جمهوری‬ ‫روی سن حاضر شده و بعد از تبریک تولد هنرمندان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مطل��ب خاص��ی ب��رای تصدیع ش��ما وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬اگر اقای عظیمی فرص��ت می دادند که از ان‬ ‫ساختمانی که باید تکمیل شود بازدید صورت بگیرد‪،‬‬ ‫ش��اید امروز ما با یک خبر اماده ت��ر و گزارش ماضی‬ ‫خدمت تان می رس��یدیم؛ نه با انچه که می خواهد در‬ ‫اینده انجام شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به هر ترتیب این حقی اس��ت که ش��ما‬ ‫دارید‪ .‬کادوی بس��یار ناقابلی اس��ت که خدمت شما‬ ‫تقدیم خواهد ش��د؛ بنابراین شما می توانید روی این‬ ‫محل برای پاتوق و گردهمایی های تان حساب کنید‪.‬‬ ‫م��ن امروز داش��تم در خصوص موضوع موسس��ه‬ ‫و س��ازمان برنام��ه و بودجه خدمت اس��تاد داریوش‬ ‫ارجمند مطلبی را عرض می کردم که پیوند و ارتباطی‬ ‫اس��ت که نه نیاز ب��ه ردیف دارد و نه نی��از به درج در‬ ‫کتاب بودجه‪ ،‬بلکه وظیفه ای اس��ت که انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اق��ای عظیم��ی می گویند‪« :‬تا باده در خم اس��ت‪،‬‬ ‫همین جا نشس��ته ایم ‪ /‬طفل زمان فشرد چو پروانه ام‬ ‫به مش��ت‪ ،‬جرم دمی که بر س��ر گل ها نشسته ایم»‪.‬‬ ‫اقای عظیمی همیشه با ما و شما همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫محمد سلحش��ور خوش��نویس پیشکسوت نیز به‬ ‫رس��م تش��کر‪ ،‬کتاب و یک تابلو را تقدیم محمدباقر‬ ‫نوبخت کرد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫نمایش��گــاه نقاش��ی امیر عباسی با عنوان‬ ‫«اوتاک��و» در گال��ری ژال��ه برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «اوتاک��و» با کیوریتوری س��عید‬ ‫احمدزاده و با اثاری از امیر عباس��ی در گالری‬ ‫ژاله به نش��انی خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫ایرانش��هر‪ ،‬کوچه نوشهر‪ ،‬شماره ‪ ۳‬برگزار می ش��ود‪ .‬امیر عباسی متولد ‪۱۳۷۶‬‬ ‫و کارش��ناس نقاش��ی از دانشگاه علمی کاربردی اس��ت‪ .‬او سابقه شرکت در ‪۳‬‬ ‫نمایش��گاه گروهی در گالری های ارت لند و گلس��تان را دارد‪« .‬اوتاکو» بخشی‬ ‫از بدنه فرهنگ ژاپنی اس��ت که بر جهان دیجیتال‪ ،‬انیمیش��ن و مانگا حکومت‬ ‫می کند و طرفداران سرس��ختی دارد که در دنیایی ش��اد‪ ،‬ساده لوحانه و عجیب‬ ‫س��یر می کنند‪ .‬نمایشگاه «اوتاکو» ‪ ۱۸‬بهمن در گالری ژاله گشایش می یابد و‬ ‫تا ‪ ۲۵‬بهمن ادامه خواهد داش��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند هر روز به جز شنبه ها‬ ‫از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬از این اثار دیدن کنند‪.‬‬ ‫رمان «هیچ دوس��تی به جز کوهس��تان»‬ ‫نوش��ت ه به��روز بوچان��ی ب��ه زودی توس��ط‬ ‫نشرچشمه منتشر می شود‪.‬‬ ‫رم��ان بهروز بوچانی که چندی اس��ت در‬ ‫س��طح بین المللی مط��رح ش��ده‪ ،‬به زودی‬ ‫توسط نشر چشمه در ایران به چاپ می رسد‪.‬‬ ‫این نویسنده و مستندساز و روزنامه نویس ایرانی خاطره دوزخ را با خود‬ ‫دارد‪ .‬او که پیش از ترک ایران در حوزه محیط زیس��ت و مس��ائل ُکردها‬ ‫مشغول فعالیت و نوشتن بود‪ ،‬ناچار شد تا ایران را به مقصد استرالیا ترک‬ ‫کند و این اغاز راهی بود که از او نویسنده ای رنج دیده ساخت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫طریق‬ ‫روایت داس��تانی و از‬ ‫قال��ب‬ ‫او خاط��رات و تجربه های��ش را در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ رسان واتس اپ برای امید توفیقیان می فرستاد‪.‬‬ ‫پیام‬ ‫ِ‬ ‫کاری ک��ه در نهایت منجر به انتش��ار کتاب با ترجمه توفیقیان ش��د و‬ ‫طریق ادبی��ات و کلمات فهمید چه بر س��ر بوچانی و‬ ‫ناگه��ان جه��ان از‬ ‫ِ‬ ‫دیگران رفته است‪.‬‬ ‫رم��ان مذک��ور ‪ ۲۶‬بهمن در قالب یکی از عناوی��ن مجموعه کتاب های‬ ‫قفسه ابی نشر چشمه منتشر می شود‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫حاجیلی در «فجر ‪ »۳۵‬کنسرت می دهد‬ ‫امی��د حاجیل��ی خوانن��ده موس��یقی پاپ‬ ‫در دومی��ن روز از س��ی و پنجمین جش��نواره‬ ‫موس��یقی فج��ر در س��الن میالد نمایش��گاه ‬ ‫بین الملل��ی به اجرای برنام��ه می پردازد‪ .‬امید‬ ‫حاجیلی نوازنده و اهنگس��از ش��ناخته شده‬ ‫موس��یقی پاپ کشورمان روز پنجش��نبه ‪ ۲۴‬بهمن و در دومین روز از برگزاری‬ ‫س��ی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر کنس��رتی را در سالن میالد نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی تهران برگ��زار خواهد کرد‪ .‬این خواننده ک��ه طرفدارانش از اثارش‬ ‫به عن��وان «بمب ان��رژی» یاد می کنند‪ ،‬طی ماه های اخیر تحت امتیاز ش��رکت‬ ‫«رویال هنر» به مدیریت مجید عبدی به فعالیت در عرصه موسیقی پاپ مشغول‬ ‫بوده است‪ .‬وی در کنسرت پیش رو تصمیم دارد قطعاتی از اثار منتخب البوم ها‬ ‫و قطعات منتخب خود را که عمدتا در حال و هوای ش��ادی قرار دارند پیش روی‬ ‫مخاطبان قرار دهد‪.‬‬ ‫چه کتاب شعری بخوانیم؟‬ ‫گزیده اشعار سیروس شمیسا منتشر شد‬ ‫گزیده ای از اشعار سیروس شمیسا در یک کتاب‬ ‫گرداوری شد‪.‬‬ ‫انتشارات مروارید در تازه ترین دفتر گزیده اشعار‬ ‫خود‪ ،‬کتاب گزیده اش��عار سیروس شمیسا را روانه‬ ‫بازار کتاب کرد‪.‬‬ ‫این دفتر گزیده به انتخاب خود شاعر و از هفت دفتر شعر وی با عناوین وزن پاییزی‬ ‫خواب‪ ،‬چهل ش��عر‪ ،‬س��ه منظومه‪ ،‬کهن جامه‪ ،‬زندگانی قدیمی است‪ ،‬اخبار باغ های‬ ‫بزرگ و تاریخ باد انتخاب شده است‪.‬‬ ‫این گزیده شعر در ‪ ۲۰۲‬صفحه با قیمت ‪ ۴۷‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫«‪ »۱۹۱۷‬برنده بزرگ جوایز بفتا شد‬ ‫فیل��م «‪ »۱۹۱۷‬ب��ه‬ ‫کارگردان��ی «س��م مندس»‬ ‫موفق به کسب هفت عنوان‬ ‫از جوایز اکادمی فیلم بریتانیا‬ ‫از جمله جوایز بهترین فیلم‬ ‫و کارگردانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از ورایتی‪،‬مراس��م هفتاد و س��ومین‬ ‫دوره جوای��ز اکادمی فیلم بریتانیا (بفت��ا) در رویال البرت هال‬ ‫لندن برگزار ش��د و درام جنگی «‪ »۱۹۱۷‬ساخته «سم مندس»‬ ‫کارگردان انگلیسی با ادامه درخشش در فصل جوایز سینمایی با‬ ‫‪ ۷‬جایزه برنده بهترین فیلم‪ ،‬کارگردانی و فیلمبرداری این رویداد‬ ‫نام گرفت و «جوکر» ساخته «تاد فیلیپس» نیز در سه شاخه از‬ ‫جمله بهترین بازیگر «مرد» برگزیده شد‪.‬‬ ‫فیلم «مرد ایرلندی» س��اخته «مارتین اسکورسیزی» که در‬ ‫‪ ۱۰‬شاخه بفتا نامزد کس��ب جایزه بود‪ ،‬مراسم هفتاد و سومین‬ ‫دوره جوایز اکادمی فیلم بریتانیا (بفتا) را دست خالی ترک کرد‪.‬‬ ‫ملکه تعلیق در داستان‬ ‫از دنیا رفت‬ ‫م��اری هیگین��ز کالرک‪،‬‬ ‫نویس��نده اث��ار پرف��روش‬ ‫نیویورک تایمز که در دنیای‬ ‫ادبی��ات به «ملک��ه تعلیق»‬ ‫معروف اس��ت‪ ،‬در س��ن ‪92‬‬ ‫سالگی درگذشت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبنا به نقل از نیویورک تایمز‪ ،‬ماری هیگینز کالرک‪ ،‬نویس��نده‬ ‫بی��ش از پنج��اه رمان و اثاری که چندین ده��ه پرفروش بودند‬ ‫روز جمعه در سن ‪ 92‬سالگی از دنیا رفت‪ .‬مرگ خانم نویسنده‬ ‫توسط کارول کالرک‪ ،‬دخترش که نویسنده داستان های معمایی‬ ‫هم هس��ت‪ ،‬تایید ش��د‪ .‬خانم هیگینز کالرک که ‪ 100‬میلیون‬ ‫نس��خه از اثارش فق��ط در ایاالت متحده به فروش رفته اس��ت‬ ‫ت��ا روزهای پایانی عمرش هم در حال نوش��تن ب��ود و به گفته‬ ‫دخترش اخرین کتاب کالرک سه ماه پیش وارد بازار کتاب شد‪.‬‬ ‫ماری کالرک هیگینز در سال ‪ 1306‬به دنیا امد‪ .‬وقتی ‪ 11‬ساله‬ ‫بود پدرش که مهاجری ایرلندی بود‪ ،‬از دنیا رفت و مادر ماری و‬ ‫سه خواهر و برادرش را تنها گذاشت‪ .‬او چند سال بعد برادرش را‬ ‫هم از دست داد‪ .‬با هر فقدان مجبور شد سخت تر کار کند‪ .‬برای‬ ‫کمک مالی به مادرش بعد از مدرسه کار می کرد‪ .‬بعدها گفت کار‬ ‫کردن در یک مهمانخانه و شنیدن گفت وگوی افراد مختلف به او‬ ‫در نوشتن قصه هایش کمک کرد‪ .‬دو کتاب از اثارش به اقتباسی‬ ‫س��ینمایی و چندین اثر به اقتباسی تلویزیونی تبدیل شدند‪ .‬در‬ ‫بعضی از این اثار نقش کوچکی هم به عنوان بازیگر ایفا کرد‪.‬‬ ‫اسنادی از مارکز‬ ‫به نمایش گذاشته شد‬ ‫مجموعه ای از اسناد ارشیو‬ ‫ش��ده گابریل گارسیا مارکز‬ ‫نویسنده مش��هور کلمبیایی‬ ‫ب��رای اولین ب��ار در جریان‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاهی در‬ ‫مرکز هری رنس��ام دانشگاه‬ ‫تگزاس امریکا به نمایش گذاشته شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫اث��ار این نویس��نده مطرح امری��کای التین پ��س از نمایش در‬ ‫دانش��گاه تگزاس قرار اس��ت در مرحله بعد در فصل پاییز سال‬ ‫جاری می�لادی در موزه هنرهای مدرن مکزیکوس��یتی برگزار‬ ‫ شود‪ .‬این نمایشگاه به بررس��ی این مسئله می پردازد که چطور‬ ‫مارکز که در س��ال ‪ 1361‬برنده جایزه نوبل ادبیات ش��د‪ ،‬خیلی‬ ‫زود پس از انتش��ار رمان صد س��ال تنهایی به موفقیتی جهانی‬ ‫دس��ت یافت‪ ۵۰ .‬میلیون نسخه از این کتاب که به بیش از ‪۴۵‬‬ ‫زبان ترجمه ش��ده‪ ،‬در سراس��ر جهان به فروش رفته است‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه فرصتی را در اختی��ار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا‬ ‫اسنادی را مشاهده کنند که قبال به نمایش گذاشته نشده است‬ ‫ت��ا در م��ورد زندگی یکی از چهره های قرن ‪ ۲۰‬بیش��تر بدانند‪.‬‬ ‫مراجعان به نمایش��گاه دانش��گاه تگزاس م��ی توانند از جزئیات‬ ‫دوس��تی مارکز با فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا و دیگر رهبران‬ ‫سیاستمدار مطلع شوند‪ .‬مارکز در سال ‪ 1351‬جایزه بین المللی‬ ‫ادبیات نوئس��تات و در س��ال ‪ 1361‬جایزه نوبل ادبیات را از ان‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫اتحادیه چاپخانه داران بالتکلیف مانده است‬ ‫مدیر چاپخانه نور حکمت تاکید کرد‪ :‬با گذشت حدود ‪8‬‬ ‫ماه از برگزاری انتخابات اتحادیه چاپخانه داران تهران وزارت‬ ‫صنعت‪،‬مع��دن و تجارت و اتاق اصن��اف هیچ یک عهده دار‬ ‫پاس��خگوی وضعیت این انتخابات نیس��تند و صنف در این‬ ‫ماه ها بالتکلیف مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬حمید غفاری‪ ،‬مدیر چاپخانه نور حکمت‬ ‫و فع��ال صنف��ی چاپ‪ ،‬با انتقاد از‪ 8‬م��ا بالتکلیفی انتخابات‬ ‫اتحادی��ه چاپخانه داران تهران عنوان کرد‪ :‬تیر ماه امس��ال ب��ود که انتخابات اتحادیه‬ ‫برگزار ش��د اما از ان زمان تاکنون با ش��کایت جمعی از نامزدها درباره این انتخابات و‬ ‫ارا‪ ،‬سرنوشت این انتخابات بالتکلیف مانده است‪ .‬زمانی می گویند بعد از دو ماه مشکل‬ ‫حل می شود اما بالتکلیف است و از وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت و اتاق اصناف کسی‬ ‫عهده دار پاسخگویی به این موضوع نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما اولین اتحادیه ای نیس��تیم که در ان انتخابات برگزار ش��ده و وزارت‬ ‫صنعت‪،‬مع��دن و تجارت و اتاق اصناف متولی بیش از ‪ ۱۰۰‬اتحادیه اس��ت که وزارت‬ ‫صنعت مسئول برگزاری انتخابات برخی از ان ها است‪.‬‬ ‫غفاری با اشاره به تداوم برگزاری انتخابات های صنفی مختلف‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫به دنبال اعتراض یکی از اعضا‪ ،‬همه صحت انتخابات زیر سوال رفته است و به نظرم این‬ ‫اتفاق‪ ،‬بی احترامی به کل صنف اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬به صورت رسمی حدود ‪1000‬‬ ‫چاپخانه در تهران مش��غول فعالیت هس��تند که هر چاپخانه حداقل ‪ 10‬نفر پرس��نل‬ ‫دارد و همه این افراد ماه ها است که برای پیگیری کارهای خود دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫غف��اری ب��ا بی��ان اینکه وزارت صنعت‪،‬مع��دن و تجارت و اتاق اصن��اف باید هرچه‬ ‫زودت��ر موض��ع خود را درباره وضعیت این انتخابات روش��ن و صریح بیان کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چطور می ش��ود کاندیدای انتخابات در یک بازه زمانی مدارک سوءپیش��ینه را بدهند‬ ‫و همه ان ها تایید ش��ود و بعد از انتخابات رد ش��ود‪ .‬این مباحث از جمله موضوعاتی‬ ‫اس��ت که باید تکلیف ان از س��وی وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت و اتاق اصناف زودتر‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫تقی محمدی فکورزاده درگذشت‬ ‫ی فکورزاده‪ ،‬ش��اعر در س��ن ‪۷۶‬س��الگی‬ ‫تق��ی محم��د ‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وفا قبادپور‪ ،‬ش��اعر و مس��ئول کانون‬ ‫فرهنگس��رای معرفت که پیش تر خبر بس��تری شدن او را‬ ‫ی فکورزاده‬ ‫داده ب��ود‪ ،‬با اعالم این خب��ر گفت‪ :‬تقی محمد ‬ ‫ک��ه به علت عارضه ریوی در روزهای اخیر در بیمارس��تان ‬ ‫بس��تری بود‪ ،‬بامداد روز یکش��نبه ‪ 13‬بهمن در بیمارستان‬ ‫فوت کرد‪.‬‬ ‫ی فکورزاده در عرصه فرهنگ و ادبیات بیان کرد‪ :‬او‬ ‫او درب��اره فعالیت ه��ای محمد ‬ ‫‪ ۳۰‬سال در مراکز فرهنگی به استعدادیابی و تربیت شاگردانی در حوزه شعر و ادبیات‬ ‫مشغول بود و حضور و نقشش در انجمن های فرهنگی و ادبی بسیار گسترده بود‪.‬‬ ‫ی فکورزاده است‪.‬‬ ‫چند مجموعه شعر بخشی از اثار تقی محمد ‬ ‫او همچنین در اواخر عمر یک فرهنگ فارس��ی س��ره بر مبنای فرهنگ دهخدا در‬ ‫دست تهیه داشت که از اثار نفیس حوزه ادبیات خواهد بود‪ .‬در واقع روش ان را برای‬ ‫اینکه فرهنگی با واژگان معادل فارسی صددرصد داشته باشیم استخراج کرده بود‪.‬‬ ‫تقی محمدی فکورزاده در اول مهر ‪ ۱۳۲۲‬متولد شد‪.‬‬ ‫او طی چندین دهه عالوه بر نگارش و تدوین اثاری از جمله مجموعه اشعار «نکند‬ ‫عشق بمیرد»‪« ،‬عصر یکشنبه های بارانی»‪« ،‬عصر یکشنبه های بی باران» و «هم اوای‬ ‫من باش»‪ ،‬در مراکز فرهنگی و ادبی از جمله فرهنگسرای معرفت در استعدادیابی و‬ ‫هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه شعر و نویسندگی فعالیت داشت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بازی های نوستالژیک در گالری ژاله‬ ‫رمان بهروز بوچانی در ایران چاپ می شود‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫صنعت چاپ‬ ‫ایی��ن بزرگداش��ت و جش��ن تول��د هنرمن��دان‬ ‫پیشکسوت متولد ماه های دی‪ ،‬بهمن‪ ،‬اسفند توسط‬ ‫موسسه هنرمندان پیشکسوت ظهر روز یکشنبه ‪13‬‬ ‫بهمن در هتل الله برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایی��ن تول��د هنرمن��دان‬ ‫پیشکسوت س��ه ماه فصل زمستان در حالی در هتل‬ ‫الله تهران برگزار ش��د که محمدباقر نوبخت مش��اور‬ ‫رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫و همچنی��ن مهدی افضل��ی مدیرعامل بنیاد رودکی‬ ‫مهمان ویژه این مراسم بودند‪.‬‬ ‫در ابتدای برنامه س��یدعباس عظیمی مدیرعامل‬ ‫موسس��ه هنرمندان پیشکسوت ضمن عرض تبریک‬ ‫گفت‪ :‬تصمی��م گرفتیم تا تولدهای فصل زمس��تان‬ ‫را تجمیع ک��رده و باهم برگزار کنی��م‪ ،‬امروز میزبان‬ ‫هنرمندانی هس��تیم که متولد ماه های دی‪ ،‬بهمن و‬ ‫اسفند هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن خبر خ��وب اینکه ب��ه زودی گالری در‬ ‫طبقه باالی س��اختمان موسس��ه برپا شده تا محلی‬ ‫برای ارائه اثار هنرمندان پیشکسوت باشد‪.‬‬ ‫بع��د از اتم��ام صحبت ه��ای مدیرعامل موسس��ه‬ ‫پیشکس��وتان‪ ،‬مراس��م جش��ن تول��د هنرمن��دان‬ ‫پیشکسوت سه ماهه زمستان اغاز شد‪.‬‬ ‫افلیا پرتو‪ ،‬خانواده تورج ش��عبانخانی‪ ،‬یداهلل کابلی‪،‬‬ ‫علی راهجی��ری‪ ،‬هما ج��دی کار‪ ،‬مه��وش نیکپور‪،‬‬ ‫محسن روش��ن‪ ،‬محمود پاک نیت‪ ،‬رس��ول اولیایی‬ ‫زاده‪ ،‬ارش ت��اج‪ ،‬مریم معترف‪ ،‬یوس��ف صدیق‪ ،‬ایرج‬ ‫یکه زارع‪ ،‬احمد عبدالهی نیا‪ ،‬جواد علیزاده‪ ،‬اردش��یر‬ ‫مجرد تاکستانی‪ ،‬فریدون هلمی‪ ،‬داود فرشباف‪ ،‬صفر‬ ‫سامی‪ ،‬سیدرضا عالمی‪ ،‬منوچهر مکاری‪ ،‬حسین علی‬ ‫پرس��تار‪ ،‬زینب س��ادات محبوب‪ ،‬اردشیر صالح پور‪،‬‬ ‫اکبر زنجانپور‪ ،‬مریم کریمی‪ ،‬قباد شیوا‪ ،‬اکرم دلیری‪،‬‬ ‫اکرم دلیری یکتا‪ ،‬ناصراقایی‪ ،‬هومن اصالنی‪ ،‬عبداهلل‬ ‫اسفندیاری‪ ،‬محمد فیروزی‪ ،‬رضا بنفشه خواه‪ ،‬حجت‬ ‫اهلل اس��دی‪ ،‬صدیقه کیانفر‪ ،‬ابراهیم اثباتی‪ ،‬حس��ن‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیرمسئول انتش��ارات نگاه از افتتاح کتابفروشی جدید‬ ‫این نش��ر پس از ‪ 20‬س��ال خبر داد و گفت‪ :‬این فروشگاه در‬ ‫خیابان کریم خان تهران‪ ،‬قبال اغذیه فروش��ی بوده اما توسط‬ ‫انتشارات خریداری و تبدیل به کتابفروشی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا‪ ،‬علیرض��ا رئیس دانایی‪ ،‬مدیرمس��ئول‬ ‫انتش��ارات نگاه از بازگشایی کتابفروشی این نشر در اینده‬ ‫نزدی��ک خب��ر داد و گف��ت‪ :‬فروش��گاه‪ ،‬ح��دود ‪ 43‬متر در‬ ‫خیابان کریمخان زند‪ ،‬حد فاصل خیابان ایرانش��هر و خردمند واقع ش��ده اس��ت‪ .‬فعال‬ ‫در حال انجام کارهای اولیه و طراحی دکور هستیم و امیدواریم تا ‪ 15‬اسفن د فرایند‬ ‫اماده سازی تکمیل شود و فروشگاه را افتتاح کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این فروش��گاه‪ ،‬قبال اغذیه فروش��ی بود که خریداری شده و تبدیل به‬ ‫کتابفروش��ی می ش��ود‪ .‬فکر می کنم فعالیت این فروشگاه در اینده حداقل به اقتصاد‬ ‫نش��ر نگاه کمک کند‪ .‬البته در این فروش��گاه کتاب های دیگر ناش��ران را هم عرضه‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس دانایی با بیان اینکه انتش��ارات نگاه قبال هم صاحب کتابفروش��ی بوده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نشر نگاه حدود ‪ 20‬سال پیش یک کتابفروشی در خیابان ‪ 12‬فروردین؛ روبه روی‬ ‫دانش��گاه تهران داشت که تعطیل شد‪ .‬البته این راسته رفته رفته به بورس کتاب های‬ ‫کنکور و کمک درس��ی تبدیل ش��د که با جنس کار ما در نش��ر نگاه و کتاب هایمان‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫مدی��ر موسس��ه انتش��اراتی نگاه درباره اینکه چرا در ش��رایط فعلی ب��ازار و روزگار‬ ‫تعطیلی کتابفروش��ی ها‪ ،‬تصمیم به تاس��یس این فروشگاه گرفته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه ویترین کتاب در کش��ور اندک اس��ت ‪ ،‬تشخیص دادیم که برای عرضه‬ ‫کتاب هایمان‪ ،‬خودمان صاحب ویترین شویم‪.‬‬ ‫وی در تشریح دالیل دیگر خود برای تاسیس کتابفروشی‪ ،‬افزود‪ :‬اکثر کتابفروشی ها‪،‬‬ ‫تمایلی به فروش کتاب های چاپ قدیم ما که عمدتا قیمت پایینی هم دارند‪ ،‬نش��ان‬ ‫نمی دهند چراکه س��هم ان ها از قیمت پش��ت جلد پایین اس��ت و ترجیح می دهند‬ ‫کتاب ه��ای جدی��د که قیمت باالتری دارند را بفروش��ند‪ .‬به همین خاطر بخش��ی از‬ ‫کتاب های نگاه به دس��ت مخاطبان نمی رس��د و این تصور برای برخی از مولفان ایجاد‬ ‫می ش��ود که کتابش از سوی انتشارات به بازار عرضه نمی شود؛ اما با افتتاح فروشگاه‪،‬‬ ‫حتما همه کتاب های منتشر شده نشر نگاه‪ ،‬در بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس دانایی‪ ،‬همچنین از احتمال تاس��یس ش��عبه های دیگر کتابفروشی نشر نگاه‬ ‫در اینده نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬درصددیم در اینده فروش��گاه های بیش��تری داشته‬ ‫باشیم و امیدوارم چند شعبه دیگر در تهران و در شهرستان های مختلف افتتاح کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ،‬افتتاح کتابفروشی بزرگ در زاهدان با توجه به نیاز این منطقه به مرکز‬ ‫فرهنگی‪ ،‬از برنامه های پیش روی انتشارات نگاه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی اگر انتشارات نگاه برای تاسیس کتابفروشی بزرگ در زاهدان‪،‬‬ ‫یارانه اختصاص بدهد‪ ،‬حاضریم با احتمال تحمل ضرر در این منطقه یک کتابفروشی‬ ‫بزرگ تاسیس کنیم‪.‬‬ ‫مدیر موسسه انتشارات نگاه همچنین درباره تاسیس کتابفروشی در مراکز تجاری‬ ‫که از چند س��ال گذش��ته رونق گرفته اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این کار‪ ،‬اقدام بسیار خوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬من حتی از چند س��ال قبل پیش��نهاد داده بودم درصورتی پروانه پایان کار به‬ ‫این مراکز داده ش��ود که یک س��ری امکانات؛ ازجمله امکان فروش کتاب و تاس��یس‬ ‫کتابفروشی در ان وجود داشته باشد؛ البته انتشارات نگاه هنوز فکری دراین باره ندارد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!