روزنامه صمت شماره 1461 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1461

روزنامه صمت شماره 1461

روزنامه صمت شماره 1461

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1461‬پیاپی ‪2779‬‬ ‫تحریم‪ ،‬حصر‬ ‫و مسیر انتخابات‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حکمرانی فناوری‬ ‫در دنیای اینده را بپذیریم‬ ‫نظارت معدن‬ ‫نیازمند شفافیت است‬ ‫نقش تجارت در‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫فرش قرمز بندرها‬ ‫برای استارت اپ ها‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫زنگ انقالب در بیت تاریخی‬ ‫امام راحل نواخته شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان‬ ‫چهره‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ایین بزرگداشت ‪ ۱۲‬بهمن‬ ‫واغاز دهه فجر انقالب اسالمی‬ ‫‪2‬‬ ‫پولشویی و سفته بازی سخت تر شد‬ ‫کش��ور م��ا در حالی همواره با پدی��ده ناهنجار قاچاق و پولش��ویی و همچنین فعالیت های‬ ‫سوداگری و سفته بازی روبه رو بوده که کنترل و مبارزه با این پدیده ها در تمامی این سال ها‪ ،‬به‬ ‫یکی از اهداف مهم سیاستگذار پولی و اقتصادی کشور تبدیل شده است‪ ،‬معضلی که با وجود‬ ‫همه تالش های انجام ش��ده تا کنون‪ ،‬هنوز برای رفع ان اقدام عملی انجام نش��ده و همچنان‬ ‫به عنوان یک دغدغه مهم در کش��ور مطرح است‪ .‬بانک مرکزی با رویکردی جدید تالش کرده‬ ‫ب��ا افزایش کنترل ها و ایجاد محدودیت ها بر تراکنش های بانکی و نقل و انتقاالت پولی‪ ،‬گامی‬ ‫در جهت کاهش این گونه تخلف ها و فعالیت ها در کش��ور بردارد‪ .‬به این ترتیب پس از اعمال‬ ‫کنترل های الزم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی‪ ،‬محدودیت های پشت نویس��ی چک های‬ ‫تضمینی و تعیین س��قف ب��رای تراکنش های غیرحضوری بین بانکی (س��اتنا) و درون بانکی‪،‬‬ ‫به تازگ��ی در ادام��ه اقدامات اصالحی برای مبارزه با پولش��ویی تصمی��م بانک مرکزی مبنی‬ ‫ب��ر ضرورت ارائه اس��ناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از ی��ک میلیارد تومان در درون بانکی و‬ ‫بین بانکی (ساتنا) به تمامی بانک ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نگاه دولت به عوارض معدنی‬ ‫درامدی نیست‬ ‫خبر روز‬ ‫‪6‬‬ ‫داریوش اسماعیلی معاون معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شد‬ ‫تقویم نمایشگاه تهران‬ ‫با خرد جمعی‬ ‫‪8‬و‪9‬‬ ‫مزیت های فوالدسازی در خطر است‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫میز گرد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایین بزرگداشت ‪ ۱۲‬بهمن در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫تحلیلگر اقتصادی‬ ‫وقتی کتاب «پوس��ت در بازی» اثر جدید نس��یم‬ ‫نیکالس طالب را می خوانی‪ ،‬اورده های کتاب انقدر با‬ ‫ش��رایط حاکم در ایران نزدیک است که فکر می کنی‬ ‫این نویس��نده لبنانی االصل س��اکن امریکا‪ ،‬در ایران‬ ‫زندگ��ی می کن��د یا زم��ان قابل توجه��ی را در ایران‬ ‫گذرانده است‪.‬‬ ‫نسیم نیکالس طالب‪ ،‬در کتاب جدیدش به مواردی‬ ‫اش��اره می کند که داللت بر نحوه قانون گذاری دارد و‬ ‫ب��ه این نکته پرداخته که چط��ور لوایح دولتی بدون‬ ‫توجه به واقعیت های جاری در س��طح خرد اقتصاد و‬ ‫سایر حوزه ها‪ ،‬تصویب می شود‪ .‬این نویسنده در ادامه‬ ‫بر این تاکید دارد که این ش��یوه قانون گذاری اثراتی‬ ‫بسیار بد بر کشورها می گذارد‪.‬‬ ‫وی اشاره می کند که چگونه مدیرانی در سازمان ها‬ ‫و جلسات اداری درباره مواردی تصمیم گیری می کنند‬ ‫که حتی دقیقه ای با ان موارد رودررو نبوده اند و این‬ ‫اصطالح پوست در بازی را استفاده می کند‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته همای��ش ش��کل دهی این��ده‬ ‫سیاست گذاری پولی و بانکی با نگرش بخش خصوصی‬ ‫به همت کمیس��یون پول و بازار س��رمایه اتاق ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این نشست ضمن بررسی نقاط قوت‬ ‫و ضعف طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬لزوم‬ ‫تح��ول در نظام پول��ی و مالی کش��ور و رویکردهای‬ ‫حاکم بر ان مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت زمانی که یکی از رئیسان پیشین‬ ‫بانک مرکزی در حال نقد طرح بانکداری جدید بانک‬ ‫مرک��زی بود گفت‪« :‬در تهیه این طرح معلوم اس��ت‬ ‫افرادی حض��ور دارند که دانش��ی درب��اره بانکداری‬ ‫واقعی ندارند و فقط برای دریافت حقوق خود شاید با‬ ‫بانک ها در ارتباط هستند‪».‬‬ ‫این امر که سیاس��ت گذاری ازس��وی افرادی انجام‬ ‫ش��ود که دانشی در ان حوزه ندارند‪ ،‬مسئله جدیدی‬ ‫در ایران نیس��ت و این موضوع به مرور موجب فاصله‬ ‫گرفتن ایران از جهان خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بس��یاری از تصمیم ها‬ ‫در دنی��ای امروز براس��اس بازخ��ورد و فیدبک اتخاذ‬ ‫می ش��ود‪ .‬در جه��ان م��درن ام��روزی اس��تفاده از‬ ‫کالن داده ها برای شناخت نیازهای اساسی اقتصادی‬ ‫می تواند به سیاست گذاران در تعامل با مسائل روزی‬ ‫که احتیاج به تدوین خط ومشی جدید یا قانون گذاری‬ ‫دارد‪ ،‬کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫در دنیای امروز‪ ،‬هوش مصنوعی و کالن داده نقش‬ ‫قابل توجهی در ترسیم مسیر اینده اقتصاد و شناخت‬ ‫این مس��یر دارند‪ .‬در ایران نیز توجه به این دو عنصر‬ ‫در کنار بس��ترهای دفتر کل توزیع شده و بالک چین‬ ‫می تواند به اقتصاد ایران و نظام تصمیم س��ازی کمک‬ ‫ش��ایانی کند تا تصمیمات بهینه اتخاذ کنند و برای‬ ‫اخ��ذ ای��ن تصمیم ها نه از افراد ناش��ی و بدون درک‬ ‫نزدی��ک بلکه از اف��راد مرجع واقع��ی اقتصادی بهره‬ ‫ جویند‪.‬‬ ‫اما نکت��ه ای که می تواند پاش��نه اش��یل این نگاه‬ ‫باش��د و ان را ابت��ر کند ترس از حض��ور فناوری در‬ ‫تصمیم سازی است‪ .‬در دنیای داده و هوش مصنوعی‬ ‫واقعیت این اس��ت که فناوری می تواند مستقل باشد‬ ‫و راهکار ارائه شده الزاما مطابق با پیش بینی یا دانش‬ ‫و تجربه پیش��ین ما نباش��د‪ .‬در این صورت است که‬ ‫ممکن اس��ت راهکار بهینه برای ما خوشایند نباشد‪.‬‬ ‫حال برای موفقیت در این مس��یر باید حضور فناوری‬ ‫در تصمیم س��ازی ها را ب��ا تمام ش��رایط و الزاماتش‬ ‫بپذیریم‪ .‬ایا حاضر به پذیرش این واقعیت هستیم؟‬ ‫تص��ور کنید ش��ما می خواهید الیح��ه ای را برای‬ ‫بانکداری تهی��ه کنید‪ ،‬ابرداده ه��ا و هوش مصنوعی‬ ‫نکات اساس��ی و مدل ها را ب��ا خروجی های دقیق به‬ ‫ش��ما نش��ان می دهند اما این امر متض��اد با رویکرد‬ ‫شماس��ت! ایا به روش و راه��کار هوش مصنوعی تن‬ ‫خواهید داد؟‬ ‫یا تصور کنی��د در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاونتی می خواهد یک بخش��نامه برای جلوگیری از‬ ‫صادرات محصوالت معدنی صادر کند‪ .‬کالن داده های‬ ‫فراوری ش��ده با هوش مصنوعی اث��رات مخرب این‬ ‫تصمی��م را جز به جز تش��ریح می کنن��د‪ ،‬ایا حاضر‬ ‫خواهی��م بود از تصمیم خ��ود بگذریم و از این دانش‬ ‫بهره ببریم؟‬ ‫به نظر می رس��د دیر یا زود به این س��مت خواهیم‬ ‫رفت یا به اجیار ش��رایط زمانی و مکانی به این سمت‬ ‫کش��یده خواهیم ش��د‪ .‬دنیای اینده دنی��ای فناوری‬ ‫است و نمی توان از ان چشم پوشی کرد‪ .‬پس چه بهتر‬ ‫است که با افزایش دانش خود و بهره گیری از جوانان‬ ‫توانمند این کش��ور بتوانیم به درکی مدرن از اینده و‬ ‫راهکارهای درست تصمیم سازی برسیم‪.‬‬ ‫ن گ��ذار ابزارهای‬ ‫ای��ن امر می تواند ب��ه ما در دورا ‬ ‫تصمیم سازی س��نتی به مدرن کمک شایانی کند و‬ ‫موجب حضور افکاری ش��ود که «پوس��ت در بازی»‬ ‫دارند یا به عبارتی دستی بر اتش دارند‪ .‬وقت ان است‬ ‫ک��ه حکمرانی فناوری در دنی��ای اینده را بپذیریم و‬ ‫براساس قواعد و دانش جدید بازی کنیم‪.‬‬ ‫زنگ انقالب در بیت تاریخی امام راحل نواخته شد‬ ‫روز گذش��ته ایین بزرگداش��ت ‪ ۱۲‬بهمن در‬ ‫حرم مطه��ر حضرت امام خمینی (ره) با حضور‬ ‫پرش��ور مردم و مقامات عالی کشوری و لشگری‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬صبح روز گذش��ته همزمان با اغاز‬ ‫ده��ه فجر و در اس��تانه چهل ویکمین س��الروز‬ ‫پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫ الشان‬ ‫انقالب اسالمی در مرقد مطهر امام عظیم‬ ‫ِ‬ ‫ملت ایران حضور یافتند و با قرائت نماز و قران‬ ‫یاد ان عزیز سفر کرده را گرامی داشتند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظ��م رهب��ری‪ ،‬حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای‬ ‫همچنی��ن با حضور بر مزار ش��هیدان عالی مقام‬ ‫ایت اهلل بهشتی‪ ،‬رجایی‪ ،‬باهنر و شهدای حادثه‬ ‫هفت��م تیر‪ ،‬عل ّو درجات انان را از خداوند متعال‬ ‫مس��الت کردن��د‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫س��پس در گلزار ش��هیدان حض��ور یافتند و با‬ ‫درود و س�لام به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا‬ ‫و مدافع��ان عزت و اقتدار ایران اس�لامی‪ ،‬برای‬ ‫استمرار حرکت پرافتخار ملت ایران دعا کردند‪.‬‬ ‫همچنین همزمان با س��اعات ورود حضرت امام‬ ‫به میهن اس�لامی در سال ‪ ،57‬زنگ انقالب در‬ ‫بیت تاریخی امام خمینی (ره) در خمین نواخته‬ ‫شد‪ .‬س��یدعلی اقازاده‪ ،‬استاندار مرکزی با اشاره‬ ‫به تقدیم ده ها هزار ش��هید و صدها هزار جانباز‬ ‫در راه انق�لاب گفت‪ :‬به طور قط��ع هیچ قدرتی‬ ‫نمی تواند خون این ش��هدا و ایثارگران را نادیده‬ ‫بگیرد و این ملت غیور اجازه به انحراف کشیده‬ ‫ش��دن راه امام راح��ل و انق�لاب را نمی دهند‪،‬‬ ‫چراک��ه م��ا در ای��ن راه ش��هید س��لیمانی ها‪،‬‬ ‫بهشتی ها‪ ،‬رجایی ها و‪ ...‬تقدیم کرده ایم و به طور‬ ‫قط��ع امریکایی ها ارزوی س��یطره بر ایران را به‬ ‫گ��ور خواهند برد‪ .‬به طور قطع تا راه امام و رهبر‬ ‫معظم انقالب هست و جوانان و ملت غیور ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬راه انقالب با صالبت بیش��تری ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ و تقویت استقالل سیاسی‬ ‫حس��ینعلی امی��ری‪ ،‬مع��اون پارلمان��ی‬ ‫رئیس جمهوری نیز ب��ا تاکید بر حفظ و تقویت‬ ‫اس��تقالل سیاس��ی کش��ور با بیان این مطلب‬ ‫ک��ه در انتخابات مجلس حضور گس��ترده مردم‬ ‫دش��منان را ناامید خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اینده این‬ ‫کشور دس��ت دانش اموزان است و ما نسبت به‬ ‫شهدا همچون شهید سلیمانی تعهد داریم و باید‬ ‫با تالش و کوش��ش اس��تقالل سیاسی کشور را‬ ‫حف��ظ و تقویت کنیم‪ .‬وی با بیان این مطلب که‬ ‫انقالب مسیر تکاملی خود را در این سال ها طی‬ ‫کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امام راحل حکیمانه انقالب را‬ ‫اداره کردند و ان را از گردنه های سخت همچون‬ ‫جن��گ تحمیلی عب��ور دادند و ه��م اکنون نیز‬ ‫ش��اهد هستیم رهبر معظم انقالب این انقالب را‬ ‫با درایت اداره می کنند‪.‬‬ ‫امی��ری پیش��رفت عل��م و دان��ش را یکی از‬ ‫مهم ترین دس��تاوردهای انقالب اس�لامی ایران‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬پیشرفت علم و دانش باعث‬ ‫کاه��ش وابس��تگی های ما به کش��ورهای دیگر‬ ‫می ش��ود و همچنین یکی از پایه های اساس��ی‬ ‫برای حفظ اس��تقالل سیاسی کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهوری ب��ا بیان این‬ ‫مطلب که در انتخابات مجلس حضور گس��ترده‬ ‫مردم دشمنان را ناامید خواهد کرد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اینده این کشور دس��ت دانش اموزان است و ما‬ ‫نسبت به شهدا همچون ش��هید سلیمانی تعهد‬ ‫داریم و باید با تالش و کوشش استقالل سیاسی‬ ‫کش��ور را حفظ و تقویت کنیم ضم��ن انکه بار‬ ‫دیگر تاکید می کنیم که استقالل سیاسی کشور‬ ‫در گرو پیشرفت های علم و دانش است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت ایران به «مردم» است‬ ‫س��ید عباس موسوی‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه در استانه چهل ویکمین سالروز پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی در حساب کاربری خود در توییتر‬ ‫نوش��ت‪ ۴۱« :‬س��ال پی��ش مردمی ترین انقالب‬ ‫تاری��خ به ثمر نشس��ت و تاکنون هم س��رمایه و‬ ‫پش��توانه ای جز مردم نداشته اس��ت‪ .‬امروز و در‬ ‫گام دوم انقالب جز «مردم» ندارد و قدرت ایران‬ ‫هم به «مردم» ایران است‪ .‬فجر ‪ ۴۱‬مبارک»‬ ‫واکنش های جهانی به طرح ترامپ ادامه دارد‬ ‫«معامله قرن» هرگزبه سرانجام نمی رسد‬ ‫دونالد ترامپ سه شنبه گذشته همراه با نخست‬ ‫وزی��ر رژیم صهیونیس��تی در کاخ س��فید حاضر‬ ‫ش��د و طرح صلح خود موس��وم به معامله قرن را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬وی اعالم کرد ش��هر قدس پایتخت‬ ‫یکپارچه رژیم صهیونیستی باقی می ماند‪ .‬تمامی‬ ‫رهبران فلسطینی به ویژه «محمود عباس» رئیس‬ ‫تشکیالت خودگردان فلس��طین مخالفت شدید‬ ‫خ��ود را با ای��ن طرح اعالم کرده ان��د‪ .‬دولت های‬ ‫اروپای��ی و اتحادی��ه اروپ��ا نیز واکنش س��ردی‬ ‫ب��ه این طرح نش��ان داده و بر لزوم ازس��رگیری‬ ‫مذاکرات روند صلح خاورمیانه تاکید کرده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬علی اکب��ر والیتی‪ ،‬در پی رونمایی‬ ‫از ط��رح معامله قرن‪ ،‬در بیانی��ه ای با محکومیت‬ ‫ای��ن اقدام‪ ،‬ان را فریب ق��رن نامید و تاکید کرد‪:‬‬ ‫طرح معامله قرن در راس��تای اجرای اس��تراتژی‬ ‫امریکا برای بی ثبات سازی در غرب اسیا است که‬ ‫پیامدهای بس��یار خطرناکی همچون بی اعتنایی‬ ‫به قطعنامه های متعدد ش��ورای امنیت س��ازمان‬ ‫مل��ل‪ ،‬نقض اش��کار قوانی��ن بین الملل��ی‪ ،‬خطر‬ ‫بی ثباتی گس��ترده در منطق��ه و‪ ...‬از اثار و نتایج‬ ‫ش��وم ان است‪ .‬والیتی با بیان اینکه طرح معامله‬ ‫قرن در راس��تای اجرای اس��تراتژی امریکا برای‬ ‫بی ثبات س��ازی در غرب اسیا اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫طرح هرگز به سرانجام نخواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار به سکوت‬ ‫در پ��ی رونمای��ی از ط��رح ظالمان��ه معامل��ه‬ ‫قرن‪ ،‬سرلش��کر محمد باقری‪ ،‬رئیس س��تاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬در پیام های جداگانه ای خطاب‬ ‫به وزیران دفاع و رئیس��ان ارتش ه��ا و نیروهای‬ ‫مسلح کش��ورهای اس�لامی‪ ،‬با محکومیت اقدام‬ ‫رئیس جمه��وری متوهم و تروریس��ت امریکا در‬ ‫عملیات��ی کردن ای��ن توطئه بزرگ ض��د ارمان‬ ‫و حق��وق ملت فلس��طین اورده اس��ت‪ :‬هرگونه‬ ‫موافق��ت ضمنی‪ ،‬س��کوت ی��ا اهم��ال و برخورد‬ ‫دوگان��ه با این طرح ظالمانه که نقض حاکمیت و‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری تاکید کرد همه‬ ‫اس��تانداری ها‪ ،‬فرمانداری ه��ا و س��ایر نهاد ه��ا‬ ‫باید برای پیش��گیری از ورود وی��روس کرونا به‬ ‫کش��ور در ام��اده باش کامل باش��ند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای‬ ‫پیش��گیری از ورود ویروس کرونا و مقابله با این‬ ‫وی��روس با تاکی��د بر اینک��ه اصلی ترین موضوع‬ ‫س�لامت مردم اس��ت و هیچ مصلحت دیگری را‬ ‫نمی توان بر این موضوع ارجحیت داد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت حفظ س�لامت مردم را وظیفه ای قانونی و‬ ‫ملی برای خود می دان��د که به هیچ عنوان قابل‬ ‫چشم پوشی نیست و مردم کشور اطمینان داشته‬ ‫باشند که دولت در این گونه شرایط با جدیت در‬ ‫صحنه حضور دارد و ب��ا تمام توان اقدامات الزم‬ ‫علی اکبر والیتی‬ ‫محمد باقری‬ ‫مسعود گودرزی‬ ‫رجب طیب اردوغان‬ ‫طرح پیشنهادی ترامپ ابراز نگرانی کرده و ان را‬ ‫ضربه ای به حقوق ملی ملت فلس��طین و قوانین‬ ‫بین المللی دانس��تند که هیچ اصول منطقی برای‬ ‫بازگش��ت ب��ه مذاک��رات را فراهم نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫نویسندگان این نامه هشدار داده اند که با اجرای‬ ‫طرح معامله قرن فرصت های دس��تیابی به صلح‬ ‫کاهش می یابد و قوانین بین الملل تهدید می شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیس��تانی معامله ق��رن دونالد ترامپ را محک��وم و بر حمایت‬ ‫از م��ردم فلس��طین تاکید کردند‪ .‬به گزارش ش��بکه خبری س��ومریه نیوز‪،‬‬ ‫عبدالمهدی الکربالئی‪ ،‬نماینده ایت اهلل سیستانی‪ ،‬مرجع عالیقدر شیعیان‬ ‫در خطبه های نماز جمعه این هفته در کربال گفت‪ :‬ایت اهلل سیستانی طرح‬ ‫ظالمانه امریکا برای اش��غال اراضی فلس��طینی ها را محکوم و بر حمایت از‬ ‫مردم مظلوم فلس��طین برای گرفتن حقوق ش��ان و تشکیل کشور مستقل‬ ‫تاکید دارند و از اعراب و مس��لمانان و تمامی ازادگان جهان می خواهند به‬ ‫مردم فلسطین کمک کنند‪.‬‬ ‫اعالم جنگ علیه هویت س��رزمینی و موجودیت‬ ‫یک ملت مظلوم است‪ ،‬می تواند این توطئه بزرگ‬ ‫را فراتر از فلسطین‪ ،‬متوجه استقالل و حاکمیت‬ ‫ملی دیگر کشورهای اسالمی نیز سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها‬ ‫درهمی��ن ح��ال‪ ،‬مس��عود گ��ودرزی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه طرح معامله قرن‬ ‫برای س��رپوش گذاش��تن بر ناکامی ه��ای امریکا‬ ‫مطرح شده‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است در چنین شرایطی‬ ‫مس��لمانان جهان با اتحاد و همبستگی به کمک‬ ‫مردم فلسطین امده تا طرح اسرائیلی معامله قرن‬ ‫به شکست کامل منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قدس خط قرمز است‬ ‫به گ��زارش س��ایت المیادی��ن‪ ،‬رج��ب طی��ب‬ ‫اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه ب��ا اعالم اینکه‬ ‫طرح معامله قرن را که کامال فلس��طین را نابود و‬ ‫قدس را اشغال می کند نپذیرفته و به رسمیت هم‬ ‫‹ ‹یک طرفه صلحی ایجاد نمی شود‬ ‫نمی شناسیم‪ ،‬گفت‪ :‬به مجبور کردن فلسطینی ها‬ ‫برای پذیرش طرح دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا راضی نخواهیم شد‪ .‬قدس خط قرمز است‬ ‫و دس��تی که به مس��جد االقصی تع��دی کند را‬ ‫خواهیم شکست‪ .‬نمی توان این طرح امریکایی را‬ ‫پذیرفت و پذیرش ان ازسوی برخی از کشورهای‬ ‫عربی خیانت اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه هدف از‬ ‫ط��رح ادعایی ترام��پ برای صلح الح��اق اراضی‬ ‫فلسطین اشغالی است‪ ،‬گفت‪ :‬دستان خائن عربی‬ ‫ک��ه برای طرح ترامپ کف زدند مجازات خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬ترکیه همواره از مس��ئله فلسطین حمایت‬ ‫کرده و در کنار ملت فلسطین باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت ‪ ۱۳۳‬نماینده انگلیس‬ ‫‪ ۱۳۳‬نماین��ده پارلمان انگلی��س در نامه ای به‬ ‫نخس��ت وزیر این کش��ور بر لزوم مخالفت دولت‬ ‫لندن ب��ا طرح ادعای��ی رئیس جمه��وری امریکا‬ ‫ب��رای صلح خاورمیانه موس��وم به «معامله قرن»‬ ‫تاکید کردند‪ .‬نمایندگان در این نامه از پیامدهای‬ ‫اماده باش به استانداران و فرمانداران برای پیشگیری از کرونا‬ ‫را برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به کشور‬ ‫انجام خواه��د داد‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با‬ ‫قدردانی از دولت چین به خاطر انجام تمهیدات‬ ‫و کنترل های الزم برای جلوگیری از انتش��ار این‬ ‫ویروس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چین شریک نخست تجاری‬ ‫ایران اس��ت و روابط صمیمانه ای میان دو کشور‬ ‫وج��ود دارد و ای��ران امادگ��ی دارد کمک های‬ ‫م��ورد نیاز در حوزه پیش��گیری و درم��ان را به‬ ‫این کش��ور ارائه دهد‪ .‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی نیز در این جلس��ه گزارشی از‬ ‫اخرین بررس��ی های انجام ش��ده ارائ��ه و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تا این لحظه هیچ م��ورد مبتال به ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور مشاهده نش��ده است‪ .‬نمکی با‬ ‫بیان اینک��ه در تمامی مرزه��ای زمینی‪ ،‬هوایی‬ ‫و دریای��ی و مبادی ورودی به کش��ور گروه های‬ ‫امانوئل مکرون‬ ‫جیمی کارتر‬ ‫پزش��کی حضور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬از موضوع سالمت‬ ‫مردم به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهیم کرد و‬ ‫هماهنگی های الزم با تمام استان ها انجام شده و‬ ‫امادگی کافی برای انجام ازمایش های تشخیصی‬ ‫و شناس��ایی افراد مبتال به وی��روس کرونا وجود‬ ‫دارد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی نیز در این جلس��ه‬ ‫گزارش��ی از تعداد پروازهای مستقیم میان ایران‬ ‫و چین و ش��رکت های هواپیمای��ی فعال در این‬ ‫مس��یر ارائه ک��رد و افزود‪ :‬تمهی��دات الزم برای‬ ‫انتق��ال دانش��جویان ایرانی که در ش��هر ووهان‬ ‫چین حضور دارند با هماهنگی وزارت بهداش��ت‬ ‫انجام خواهد ش��د و نگرانی برای بازگشت اتباع‬ ‫کش��ورمان از چین وجود ندارد‪ .‬تعلیق پروازهای‬ ‫مس��تقیم از تهران به چین و برعکس برای دوره‬ ‫محدود از دیگر مصوبات این جلسه بود که مقرر‬ ‫امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه با ابراز‬ ‫تردی��د در موفقیت طرح موس��وم به معامله قرن‬ ‫که امریکا سه ش��نبه گذش��ته از ان رونمایی کرد‬ ‫گف��ت‪ :‬برای رس��یدن به صلح حض��ور دو طرف‬ ‫درگیر الزم اس��ت و بین فلسطین و اسرائیل‪ ،‬در‬ ‫غیاب یک��ی از طرف ها صلحی برقرار نمی ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری پیش��ین امریکا نیز ب��ا انتقاد از‬ ‫طرح رئیس جمهوری این کش��ور با ادعای ایجاد‬ ‫صل��ح در خ��اور میان��ه‪ ،‬ان را در هم ش��کننده‬ ‫چش��م اندازهای صل��ح عادالن��ه بین اس��رائیل و‬ ‫فلس��طین توصیف کرد‪ .‬به گ��زارش ایلنا به نقل‬ ‫از القدس العربی‪ ،‬جیمی کارتر با انتشار بیانیه ای‬ ‫در حس��اب کاربری توییتر نوش��ت‪ :‬طرح ادعایی‬ ‫دونالد ترامپ برای صلح در خاورمیانه‪ ،‬راهکار دو‬ ‫دولت با مرزهای س��ال ‪ ۱۹۶۷‬میالدی را که در‬ ‫چارچوب سلسله قطعنامه ها و تصمیمات شورای‬ ‫امنیت س��ازمان ملل مورد تواف��ق قرار گرفته‪ ،‬از‬ ‫بین می برد و یک دولت پراکنده برای فلس��طین‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫شد وزیر راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری‬ ‫کن��د‪ .‬علی ربیعی‪ ،‬س��خنگوی دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫مسئولیت س�لامت ایرانیان برعهده دولت است‪،‬‬ ‫از ای��ن رو به ط��ور موق��ت پروازهای مس��تقیم‬ ‫ای��ران از چی��ن و چین ب��ه ایران تعطیل ش��د‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور نیز از تصمیم به اتخاذ مراقبت های‬ ‫وی��ژه در زمینه ویروس کرونا خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫باتوجه به ش��ایعاتی که درباره این ویروس وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ش��هروندان اخبار و اطالعات مربوط به ان‬ ‫را از منابع و رس��انه های رس��می دریافت کنند‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی اضاف ه کرد‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫مرب��وط باتوجه به م��راودات و مبادالت با خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬امکان ورود این ویروس به کش��ور را‬ ‫محتم��ل دانس��تند‪ ،‬به همین دلی��ل تصمیم به‬ ‫انجام مراقبت های ویژه در کشور گرفته شد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫کاهش ‪ ۲۱‬درصدی مصرف بنزین از اغاز طرح س�همیه بندی‪-‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مصرف بنزین‬ ‫از اغاز طرح سهمیه بندی ‪ ۲۱.۸‬درصد کاهش داشته و صرفه جویی شده‬ ‫است‪ .‬سکینه الماس��ی در گفت وگو با فارس‪ ،‬در تشریح جزئیات نشست‬ ‫کمیسیون گفت‪ :‬در این جلسه میزان تولید خودروهای سی ان جی سوز در‬ ‫ایران خودرو و میزان صرفه جویی بنزین بعد از اجرای طرح سهمیه بندی‬ ‫بررس��ی شد‪ .‬الماس��ی با بیان اینکه دولت برنامه الزم برای گازسوز کردن‬ ‫تمامی ناوگان حمل ونقل کشوری در بخش خودرویی همچون تاکسی ها‬ ‫(اعم از اینترنتی و ش��خصی)‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬وان��ت و کامیون را در نظر گرفته‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای دوگانه س��وز کردن تمامی تاکس��ی ها و جایگزین کردن‬ ‫تعدادی از انها گام هایی برداش��ته که تا ‪ ۱۶‬ماه دیگر به س��رانجام خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫انگلیس با اتحادیه اروپا خداحافظی کرد‪ -‬بوریس جانس��ون روز‬ ‫جمعه همزمان با اماده ش��دن انگلیس برای خ��روج از اتحادیه اروپا پس‬ ‫از ‪ ۴۷‬س��ال‪ ،‬به «طلوع دورانی تازه» خوش��امد گفت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه برکسیت «نه یک پایان‪ ،‬بلکه یک‬ ‫اغاز اس��ت»‪ ،‬خ��روج از این اتحادی��ه ‪ ۲۷‬عضوی را لحظه تول��د دوباره و‬ ‫تغییر ملی واقعی توصیف کرد‪ .‬وی در س��خنرانی خود بر لزوم همبستگی‬ ‫هم��ه طرف ها تاکید کرد و گفت‪ :‬این لحظه ای اس��ت ک��ه از اقدامی تازه‬ ‫رونمایی می ش��ود‪ .‬این لحظه‪ ،‬لحظه تولد دوباره و تغییر ملی واقعی است‪.‬‬ ‫با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا‪ ،‬بیش از ‪ ۳‬سال جنجال سیاسی به دنبال‬ ‫همه پرسی سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) پایان خواهد یافت؛‬ ‫همه پرسی ای که مردم انگلیس در ان با ‪ ۵۲‬درصد رای موافق از خروج از‬ ‫اتحادیه اروپا حمایت کردند‪.‬‬ ‫ربیع�ی‪،‬‬ ‫عل�ی‬ ‫س�خنگوی دول�ت‪:‬‬ ‫انتخابات می توانس��ت و‬ ‫هنوز هم می تواند به شرط‬ ‫رقابتی شدن و الگوبرداری‬ ‫از انتخاب��ات مجلس اول‬ ‫همه جریان های سیاسی‬ ‫و ایرانیان را با گرایش های مختلف متحد کند‪ .‬دیگر‬ ‫قابل انکار و کتمان نیس��ت که برخی از جریان های‬ ‫داخلی به موازات دیواری که ترامپ برای حصر ایران‬ ‫و ب��رای تبدیل ایران به یک جزیره در حال معماری‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬ناخوداگاه تالش می کنن��د همان پروژه‬ ‫دیوارچینی را ادامه دهند‪ .‬هر دو طرف باوجود همه‬ ‫تضاده��ای فی مابین می خواهند ای��ران را از جهان‬ ‫ب��ه یک جزیره تبعی��د کنند‪ .‬بیانی��ه بنیادین رهبر‬ ‫معظم انقالب درب��اره اقتصاد مقاومتی درون نگری‬ ‫و برون گرای��ی را توامان دی��ده بود‪ .‬در عین تاکید بر‬ ‫اینکه باید مقاوم س��ازی داخل��ی را پیش ببریم این‬ ‫موض��وع نیز مد نظر ق��رار گرفته که ای��ن امر نباید‬ ‫بهان��ه ای برای از دس��ت دادن برون گرایی ش��ود و‬ ‫ای��ران و مردم ایران را در معرض زمس��تانی ش��دن‬ ‫ق��رار دهیم‪ .‬ایا مخالف��ان برجام‪ ،‬انهای��ی که ذوق‬ ‫می کردند فاتحه برجام خوانده ش��د ش��ادی و برق‬ ‫چشمان نتانیاهو را ندیدند؟ «هدیه بزرگ» خواندن‬ ‫این خروج را نمی ش��نیدند؟ انتخابات می توانست و‬ ‫هنوز هم می تواند به ش��رط رقابتی شدن و به شرط‬ ‫الگوب��رداری از انتخابات مجلس اول در اس��فند ‪۵۸‬‬ ‫همه جریان های سیاس��ی و همه تن��وع فرهنگی و‬ ‫قومیتی و زیس��ت مدرن و گرایش ه��ای ایرانیان را‬ ‫در اط��راف خانه ملت متحد کند و در اس��تانه نوروز‬ ‫تبدیل به اس��تانه ای شود برای شکستن حصر ایران‬ ‫و گذار به عصر نوروزی ایرانیان‪ .‬در قانون اساسی نام‬ ‫هیچ حزب و جناحی نیامده؛ بنابراین باید پرس��ید‬ ‫وقتی قبل از انتخابات و قبل از اینکه رایی به صندوق‬ ‫ریخت��ه ش��ود نام ی��ک جریان و ی��ک جناح خاص‬ ‫سنگینی له کننده ای در فهرست تاییدشدگان دارد‬ ‫چگون��ه می توان این نامگزینی ماقب��ل انتخابات را‬ ‫به نام «مر قانون» عرضه کرد و این گزینش الجرم را‬ ‫در جامه ای از «نظارت» پوشاند؟ از کدام «نظارت»‬ ‫س��خن می گوییم؟ نظارت ملت ی��ا نظارت بر ملت؟‬ ‫قانون اساس��ی ما به طور خیلی روش��ن از نظارت و‬ ‫از حاکمیت ملت بر امور خویش س��خن می گوید و‬ ‫رئیس جمهوری را مجری انتخاب��ات می داند و او را‬ ‫موظف به تامین «مش��ارکت عام��ه مردم در تعیین‬ ‫سرنوش��ت سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫خویش» کرده است‪ .‬در حقیقت قانون اساسی به این‬ ‫ترتیب رشد و صالحیت ملت برای تعیین سرنوشت‬ ‫خویش را به رس��میت ش��ناخته و شکوفایی ملی را‬ ‫در گرو مش��ارکت «هم��ه» مولفه های هویت ملی و‬ ‫«همه عناصر اجتماع» دانس��ته است‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫در قانون اساسی نام هیچ حزب و جناحی نیامده این‬ ‫را نباید مجوزی برای ش��یوه ای از یک رفتار دانست‬ ‫که الجرم ب��ه انتخاب یک جریان خاص می انجامد‪،‬‬ ‫بلکه باید به جنبه ایجاب��ی این بی طرفی توجه کرد‬ ‫که خداباوری را «در گرو مش��ارکت فعال و گسترده‬ ‫تمامی عناصر اجتماع» و نه فقط یک گروه از جامعه‬ ‫می داند‪« .‬مش��ارکت فعال و گسترده تمامی عناصر‬ ‫اجتماع» در تعیین دموکراتیک سرنوش��ت خود که‬ ‫مر قانون اساسی است‪ ،‬نمی تواند بدون نظارت فعال‬ ‫همان جامعه عملیاتی ش��ود و ازسوی مجری قانون‬ ‫اساس��ی صورت اجرایی به خود بگی��رد‪ .‬این یعنی‬ ‫انکه نظ��ارت‪ ،‬همچون حاکمی��ت‪ ،‬اوالً و بالذات از‬ ‫ان خود ملت اس��ت و ه��ر نظارت دیگر باید در طول‬ ‫نظارت ملی قرار گیرد‪« .‬قانون اساسی زمینه چنین‬ ‫مش��ارکتی را در تمام مراح��ل تصمیم گیری های‬ ‫سیاس��ی و سرنوشت س��از برای همه افراد اجتماع‬ ‫فراهم می س��ازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی‬ ‫خود دست اندرکار و مس��ئول رشد و ارتقا و رهبری‬ ‫ش��ود‪ ».‬م��ر حقیقی قانون اساس��ی به ای��ن اعتبار‬ ‫س��ند خروج ش��هروندان از صغارتی است که رژیم‬ ‫دیکتاتوری ش��اه بر این مل��ت تحمیل کرده بود و به‬ ‫نام وحدانیتی ش��اهانه «خدا‪ ،‬شاه‪ ،‬میهن» می گفت‬ ‫و از یکتای��ی خدا پلی می زد به یکتایی حزب واحد و‬ ‫فعال مایشایی شاه‪ .‬روح انقالب اسالمی‪ ،‬دیدگاه های‬ ‫رهبری انقالب و قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز‬ ‫پل عبور از الهیات به اس��تبداد را برای همیشه بسته‬ ‫است‪ .‬امام خمینی (ره) در همان ایام که شاه و امریکا‬ ‫مدعی بودن��د ملت نمی تواند خ��ود را در قالب یک‬ ‫انتخابات ازاد نمایندگی کند و چندان صغیر و رشد‬ ‫نایافته اس��ت که جز به کمک یک نیروی برون ملتی‬ ‫و برون انتخاباتی نمی تواند به رش��د و ترقی و تمدن‬ ‫برس��د‪ ،‬پاسخ شبهات موجود را به نحو مستدل بیان‬ ‫کرده بود‪. ... :‬‬ ‫با برگش��ت به س��یره امام خمینی و پدران قانون‬ ‫اساس��ی و تاکیدات رهبر معظم انق�لاب بر حضور‬ ‫مردم در صحنه برای قوی شدن کشور و گزاره هایی‬ ‫همچ��ون «میزان رای ملت اس��ت» هن��وز هم دیر‬ ‫نیس��ت ای��ن راه ن��وروزی را برای رفع زمس��تان و‬ ‫تحریم ش��کنی و اوردن م��ردم به عرص��ه مقاومت‬ ‫بزرگ اجتماعی بپیماییم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫یادداشت‬ ‫حکمرانی فناوری‬ ‫در دنیای اینده را‬ ‫بپذیریم‬ ‫تحریم‪ ،‬حصر‬ ‫و مسیر انتخابات‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫ایران خودرو در مسیر‬ ‫بهبود کیفیت‬ ‫ردپای فلزی زلزله‬ ‫همچنان در کرمانشاه‬ ‫‪ ۱۲‬ایستگاه مترو‬ ‫در انتظار پول اوراق‬ ‫مشارکت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ورود رقیبی جدید به بازار خودرو‬ ‫‹ ‹طرحی بومی‬ ‫س��عید صبوری یکی از قطعه سازان زنجیره تامین‬ ‫شرکت سایپا در پروژه رهام است‪ .‬وی درباره تفاوت‬ ‫این مدل با سایر خودروهای داخلی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬خودرو جدید در کالس باالتری نسبت ‬ ‫به خودروهای این خودروساز بوده و به لحاظ کیفیت‬ ‫و دیزاین متفاوت با سایر خودروهاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به لح��اظ فن��ی دارای بدن��ه مق��اوم‬ ‫ب��ا موت��ور اس��تاندارد یورو‪ ۵‬اس��ت ک��ه در کاهش‬ ‫الودگ��ی ه��وا تاثی��ر دارد‪ .‬قطع��ات ان در بح��ث‬ ‫کیفی��ت متفاوت ب��وده و خودرویی مناس��ب با نرخ‬ ‫رقابتی اس��ت که نظ��ر مش��تریان را تامین خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬تحریم ها اگرچه چالش هایی را برای‬ ‫صنعت خودرو به وجود اورد اما س��بب شد توجه به‬ ‫توان داخ��ل پررنگ تر ش��ده و خودروهایی را تولید‬ ‫کنی��م که مزیت های رقابتی زیادی داش��ته باش��د؛‬ ‫عالوه بر اینکه در نهایت منجربه از رده خارج ش��دن‬ ‫خودروهای قدیمی می ش��ود ک��ه نارضایتی مردم را‬ ‫دامن زده است‪.‬‬ ‫صبوری با بیان اینکه تولید قطعات با استانداردهای‬ ‫جهانی در حال داخلی س��ازی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی‬ ‫ره��ام در مرکز تحقیق��ات و نواوری س��ایپا انجام و‬ ‫برخی قطعات در داخل از ابتدا طراحی‪ ،‬قالب س��ازی‬ ‫و بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از فن��اوری ام��روز صنعت خ��ودرو جهان‪،‬‬ ‫س��بک تر کردن خ��ودرو و در نتیجه کاهش مصرف‬ ‫س��وخت اس��ت؛ از این رو زنجیره تامی��ن جهانی به‬ ‫س��وی تولید قطعات پالس��تیکی و پلیمری حرکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫صبوری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه در پروژه‬ ‫‪SP ۱۰۰‬س��ازندگان به سوی سبک سازی رفته اند یا‬ ‫خیر‪،‬گفت‪ :‬بس��یاری از بخش های خودرو که قطعات‬ ‫فلزی داش��ته و سنگین هس��تند با قطعات پلیمری‬ ‫جایگزین شده که قدرت موتور را افزایش داده است‪.‬‬ ‫حتی این خودرو بهتر از بسیاری از مدل های چینی‬ ‫از جمله جک اس��ت ک��ه دارای ن��رخ باالیی بوده و‬ ‫تامین قطعات ش��ان با مش��کالت زیادی همراه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬قطعات چینی گران ب��وده و در بازار کمیاب‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خودروس��ازان به دنبال نوس��ازی سبد محصوالت‬ ‫خود پیش از تحریم طراحی پلتفرم هایی را با کمک‬ ‫همتایان خارجی اغاز ک��رده بودند‪ .‬اعمال تحریم ها‬ ‫اواس��ط مرداد سال ‪ ۱۳۹۷‬سبب ش��د انجام برخی‬ ‫پروژه ها با چالش روبه رو شده و متوقف شود‪.‬‬ ‫اگر در ماه های نخس��ت تحریم‪ ،‬شوک های ایجاد‬ ‫ش��ده از ان تا حدودی صنعت خودرو را منفعل کرد‬ ‫اما در ادامه با سازگار شدن صنعتگر با فضای جدید‬ ‫موجود‪ ،‬به س��رانجام رس��اندن پروژه ه��ای نیمه کاره‬ ‫بدون حض��ور خارجی ها کلید خ��ورد؛ به این ترتیب‬ ‫خودروساز داخلی به دنبال به پایان رساندن طراحی‬ ‫پلتفرم هایی هس��تند که بتوان چند مدل خودرویی‬ ‫روی ان تولید و روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو س��ایپا در‬ ‫س��ومین نمایش��گاه خودرو تهران‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫قطع��ات و قالب ه��ای پروتوتایپ مرب��وط به خودرو‬ ‫جدی��د را ب��ا ن��ام تج��اری ‪ SP ۱۰۰‬ب��ه نمای��ش‬ ‫گذاشت‪ .‬در این راس��تا با شرکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها مذاکراتی انجام شد‪.‬‬ ‫پیش تر هم ش��هرام ازادی یک��ی از مدیران گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا ب ه‬ ‫گفته بود‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سایپا یک مگاپلتفرم تعریف کرده که مفهوم ان این‬ ‫است که امکان اس��تفاده در خودروهای کالس ‪ B‬و‬ ‫‪ C‬ی��ا باالتر را دارد؛ به این ترتی��ب روی یک پلتفرم‬ ‫می ت��وان با تغیی��رات کمی چند م��دل خودرویی با‬ ‫استانداردهای بیش��تر تولید و عرضه کرد‪ .‬وی اعالم‬ ‫کرده بود‪ ،‬ش��رکت س��ایپا صاحب پلتفرمی شده که‬ ‫امکان اینکه دس��ت کم ‪ ۵‬خ��ودرو در کالس ‪ B‬و ‪C‬‬ ‫روی ان اجرا ش��ود‪ ،‬وجود دارد عالوه بر این سایپا در‬ ‫خودروهای کالس ‪ A‬و ‪ B‬به دنبال جایگزین است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نخس��تین م��دل پ��روژ ه ‪SP ۱۰۰‬‬ ‫«رهام» بوده که قرار است بازار خودرو کشور را نونوار‬ ‫کند‪ .‬مزیت های این خودرو چیست و با چد مدل های‬ ‫خارجی قابل مقایسه و رقابت است؟‬ ‫«رهام» خودرویی با ارگونومی بومی‬ ‫س��ایپا ‪ SP۱۰۰‬خودروی��ی اس��ت در کالس ‪ C‬که در نس��خه های‬ ‫س��واری‪ ،‬کراس اوور و هاچ بک وارد بازار می شود‪ .‬عنوان می شود‬ ‫این مدل به عنوان چهارمین خودرو ملی کشور پس از تیبا‪ ،‬ساینا‪،‬‬ ‫رانا و دنا (س��مند) اس��ت و س��راغاز یک تحول در خودروس��ازی‬ ‫کشور به شمار می رود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان خ��ودرو کش��ور ادامه‬ ‫داد‪ :‬داخلی س��ازی قطعات��ی مانند ایرب��گ‪،ABS ،‬‬ ‫اموالتور(وس��یله ای است که هنگام کار کردن موتور‬ ‫با س��وخت گاز پاش��ش انژکتورها را قطع می کند و‬ ‫عملکرد انها را در ‪ ECU‬خودرو شبیه س��ازی کرده‬ ‫تا از روشن شدن چراغ عیب خودرو جلوگیری شود)‬ ‫در حال پیگیری اس��ت البته خودکفایی ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬اما خودکفایی حداکثری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بخشی از یک ایربگ‪ ،‬مربوط به پارچه ان است که‬ ‫عنوان می شود برای داخلی سازی ان صنعت نساجی‬ ‫قادر به تامین پارچه مورد نیاز نیست‪.‬‬ ‫صب��وری در این باره گف��ت‪ :‬درحال حاضر صنعت‬ ‫نس��اجی ب��ه موض��وع ورود ک��رده و در این��ده ای‬ ‫نزدی��ک ای��ن نوع پارچه ه��ا هم در داخل از س��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان پوش��اک تولی��د و تامی��ن خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی ابراز کرد‪ :‬در یکی‪ ،‬دو س��ال‬ ‫اینده از حجم ارزی که برای واردات قطعات منفصله‬ ‫هزینه می ش��ود کم می ش��ود زیرا بخ��ش زیادی از‬ ‫قطعات در میزهای تخصصی داخلی س��ازی از سوی‬ ‫خودروساز دنبال می شود‪.‬‬ ‫صب��وری اظهار کرد‪ :‬رهام یک خ��ودرو ارگونومی‬ ‫کوچک اس��ت که به لحاظ اس��تاندارد و فیس لیفت‬ ‫پاس��خگوی نیاز بازار داخل ب��وده و می تواند از نظر‬ ‫کیفی و قیمتی با سراتو‪ ،‬جک‪ ،‬هیوندای اوانته رقابت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خودرو به تولید انبوه رسیده و روانه بازار شود‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان کشور معتقد است خودرو‬ ‫جدید سایپا با مدل سدان ولکس به لحاظ ظاهری و‬ ‫استقامت برابری می کند‪.‬‬ ‫یزدان بخ��ش در پایان گفت‪ :‬این خ��ودرو بومی با‬ ‫توجه به ارگونومی مخصوص خانواده ایرانی طراحی‬ ‫ش��ده و فض��ای داخل��ی و صندوق عق��ب این مدل‬ ‫پاسخگوی نیاز مشتریان داخلی است‪.‬‬ ‫پیمان یزدان بخش از دیگر تامین کنندگان قطعات‬ ‫رهام به‬ ‫گفت‪ :‬متخصصان داخلی در ش��رایط‬ ‫تحریمی نش��ان دادند توانای��ی طراحی تا تولید یک‬ ‫خودرو را دارند؛ بنابراین رهام را می توان خودرو ملی‬ ‫دیگری در سبد محصوالت خودروسازان دانست زیرا‬ ‫صفر تا صد ان از س��وی طراحان داخلی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه س��اخت این خ��ودرو با حداکثر‬ ‫بومی س��ازی قطعات در داخل اس��ت و قرار است با‬ ‫گذراندن ازمون های نهایی تا پایان س��ال اینده این‬ ‫س��ایپا ‪ SP۱۰۰‬خودرویی اس��ت در کالس ‪ C‬که‬ ‫در نسخه های سواری‪ ،‬کراس اوور و هاچ بک وارد بازار‬ ‫می شود‪ .‬عنوان می شود ‪ SP ۱۰۰‬به عنوان چهارمین‬ ‫خ��ودرو ملی کش��ور پ��س از تیبا‪ ،‬س��اینا‪ ،‬رانا و دنا‬ ‫(سمند) است که س��راغاز یک تحول قابل توجه در‬ ‫خودرو سازی ایران است‪.‬‬ ‫ره��ام به لحاظ فنی مجهز به یک پیش��رانه ‪۱۶۵۰‬‬ ‫سی سی با حداکثر قدرت ‪ ۱۱۳‬اسب بخار و حداکثر‬ ‫گش��تاور ‪ ۱۵۴‬نیوتون متر به همراه گیربکس دستی‬ ‫و اتوماتیک و استاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬است‪ .‬وزن‬ ‫این مدل در دو نسخه دستی و اتوماتیک بین ‪۱۲۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۳۰‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫ش��تاب این خودرو نیز با توجه به گیربکس و نوع‬ ‫موت��ور در زمان��ی حدود ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۵‬ثانیه به س��رعت‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت می رس��د و نهایت سرعت‬ ‫رهام ‪ ۱۷۰‬کیلومتر بر س��اعت در نسخه اتوماتیک و‬ ‫در نسخه دنده ایی ‪ ۱۸۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫از امکان��ات ره��ام می ت��وان ب��ه فرم��ان برق��ی‪،‬‬ ‫گیربک��س اتوماتی��ک‪ ،‬کروز کنترل‪ ،‬ش��ش کیس��ه‬ ‫ایمنی هوا‪ ،‬س��انروف برقی‪ ،‬سیستم ترمز پیشرفته‪،‬‬ ‫م هش��داردهنده عابر پیاده‪ ،‬مانیتور نمایش‬ ‫سیس��ت ‬ ‫اطالعات خ��ودرو‪ ،‬مالتی مدیا‪ ،‬سیس��تم سنس��ور‪،‬‬ ‫دوربی��ن دنده عق��ب‪ ،‬پارک خ��ودرو‪ ،‬تهوی��ه هوای‬ ‫اتوماتی��ک و‪ ...‬اش��اره ک��رد ک��ه به عن��وان رقی��ب‬ ‫خودروه��ای پیش��رفته موج��ود در بازار ش��ناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پلتف��رم ایرانی ای��ن خودرو توانس��ته ازمون هایی‬ ‫مانند تست تصادف‪ ،‬تست های کمربند کالیبراسیون‬ ‫موتور‪ ،‬وضعیت چراغ ها و روش��نایی‪ ،‬کالیبراس��یون‬ ‫ایرب��گ‪ ،‬قرارگی��ری تزئین��ات داخل��ی‪ ،‬سیس��تم‬ ‫خن��ک کاری‪ ،‬فرمان پذی��ری‪ ،‬اندازه گی��ری درزهای‬ ‫بی��ن در ها‪ ،‬انواع تس��ت های ج��اده ای‪ ،‬ارتعاش��ات‬ ‫عم��ر و دوام و نف��وذ اب و گ��رد و غب��ار با موفقیت‬ ‫بگذراند‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود ره��ام نامی فارس��ی اس��ت که‬ ‫در فرهن��گ لغ��ت دهخدا ب��ه معنای پرن��ده ازاد‪،‬‬ ‫شکس��ت ناپذیر و رهاس��ت عالوه بر ان‪ ،‬در شاهنامه‬ ‫رهام برگرفته از نام پس��ر گ��ودرز‪ ،‬پهلوان ایرانی در‬ ‫زمان کیکاووس پادشاه کیانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹باالترین درصد داخلی سازی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید سرزده از مرکز تحقیقات و نواوری سایپا‪:‬‬ ‫محصوالت جدید سایپا رضایت مشتریان را ارتقا می دهد‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬گف��ت‪ :‬گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با اجرای برنامه توقف تولید‬ ‫پرای��د و جایگزین��ی ان ب��ا محص��والت جدید و‬ ‫به روز در مس��یر توس��عه و ش��کوفایی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بازدید سرزده از مرکز تحقیقات‬ ‫و نواوری صنایع خودرو سایپا و بررسی برنامه های‬ ‫این خودروس��از در زمینه توسعه محصول و عرضه‬ ‫‪ ۸‬خودرو جدید در ‪ ۳‬س��ال اینده‪ ،‬گفت‪ :‬س��ایپا با‬ ‫اج��رای این برنامه و عرضه خودروهای جدید در ‪۳‬‬ ‫سال اینده‪ ،‬می تواند توان رقابت خود در بازارهای‬ ‫داخل��ی و خارج��ی را ارتقا ده��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫عرضه محصوالت جدید سایپا در اینده‪ ،‬بخشی از‬ ‫کاستی های برجای مانده از گذشته را جبران کرده‬ ‫و افزایش س��طح رضایت مردمی از این خودروساز‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رحمان��ی در بخش دیگری‪ ،‬گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا را مجموعه ای پیش��تاز در امر داخلی سازی‬ ‫قطعات خودرو دانست و بیان کرد‪ :‬نهضت ساخت‬ ‫داخل مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقالب بوده‬ ‫و از سیاست های کلی دولت است که سایپا در این‬ ‫زمینه توانس��ته با داخلی سازی ‪ ۵۳‬قطعه‪ ،‬حرکتی‬ ‫بزرگ را به انجام برساند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫م��ا در صنع��ت خ��ودرو از برنام��ه داخلی س��ازی‬ ‫جلوتر هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد قطعات‬ ‫محصوالت اینده س��ایپا نیز در داخل تولید ش��ده‬ ‫که نش��ان می ده��د این خودروس��از در طرح ملی‬ ‫بومی سازی‪ ،‬مشارکتی فعال و قابل قدردانی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش تولید محصول در سایپا و‬ ‫تسریع در پاسخگویی به نیاز مشتریان که به وسیله‬ ‫این خودروس��از در دستور کار قرار گرفته‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��ایپا موفق ش��ده عالوه بر انکه تیراژ تولید‬ ‫خود را افزایش ده��د‪ ،‬خودروهای کف کارخانه را‬ ‫نی��ز به صفر برس��اند که این دو رخداد‪ ،‬س��ایپا را‬ ‫تبدیل به ش��رکتی پیشرو در امر رونق تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمانی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای ادامه برنامه افزایش‬ ‫تیراژ تولید محصوالت در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫نیز‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم با تسهیل قوانین و امور‬ ‫مربوط به تولید داخ��ل‪ ،‬ضمن حفظ روند افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬س��ایپا بتواند تعهدات خود به مشتریان را با‬ ‫سرعت هرچه بیشتر پاسخ دهد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه درباره‬ ‫توق��ف تولید پراید ضمن اش��اره به ضرورت توقف‬ ‫خودروه��ای قدیم��ی به دلی��ل انتظ��ار م��ردم از‬ ‫خودروس��ازان برای ارائه محصوالت جدید‪ ،‬متنوع‪،‬‬ ‫باکیفی��ت و به روز‪ ،‬افزود‪ :‬پ��س از توقف یک مدل‬ ‫خ��ودرو پراید در س��ال جاری‪ ،‬س��ال اینده تولید‬ ‫دو م��دل دیگر نیز متوقف خواهد ش��د و ظرفیت‬ ‫تولید انها‪ ،‬به ‪ ۳‬خودرو جدید با امکانات بیش��تر و‬ ‫به روزتر اختصاص می یابد که بیانگر تحول‪ ،‬توسعه‬ ‫و ش��کوفایی در گروه خودروسازی سایپا و صنعت‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫رحمانی در پایان تاکید کرد‪ :‬تالش این وزارتخانه‬ ‫بر رونق تولید و افزایش تیراژ خودروسازان متمرکز‬ ‫شده تا به این وس��یله‪ ،‬تعهدات برجا مانده از قبل‬ ‫هرچه س��ریع تر براورده و جلب رضایت مشتریان‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات فنی و معنای خودرو‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫رهام را‬ ‫می توان‬ ‫خودرو ملی‬ ‫دیگری در‬ ‫سبد محصوالت‬ ‫خودروسازان‬ ‫دانست زیرا‬ ‫صفر تا صد‬ ‫کار ان از سوی‬ ‫طراحان داخلی‬ ‫انجام شده است‬ ‫سعید صبوری‬ ‫‪ SP۱۰۰‬به لحاظ‬ ‫استاندارد و‬ ‫فیس لیفت‬ ‫پاسخگوی نیاز‬ ‫بازار داخل‬ ‫بوده و می تواند‬ ‫از نظر کیفی‬ ‫و قیمتی با‬ ‫سراتو‪ ،‬جک و‬ ‫هیوندا اوانته‬ ‫رقابت کند‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ایران خودرو در مسیر بهبود کیفیت‬ ‫از مرگ‬ ‫تا مرگ‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ ،‬رئیس انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پ��س از تحری��م دوم در دهه ‪ ، ۹۰‬خودروس��ازان‬ ‫به دنب��ال کاهش وابس��تگی های خارجی به س��وی‬ ‫طراح��ی پلتفرم ب��دون حضور همتای��ان خارجی‬ ‫گام برداش��ته اند‪ .‬حرکت به س��وی تولید پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫که امروز ب��ه ‪ ۳۲۲‬تغییر نام داده(زیرا بدون حضور‬ ‫پژو فرانسه در حال داخلی سازی است) از نخستین‬ ‫گام ها در این راستاست‪.‬‬ ‫در کنار طراح��ی و تولید مدل های جدید و تنوع‬ ‫به س��بد محصوالت قدیمی‪ ،‬ارتق��ای کیفیت برای‬ ‫جلب رضایت مش��تریان از دیگر مولفه های مهم در‬ ‫بحث داخلی سازی خودروهاست‪ .‬در این باره فرایند‬ ‫توس��عه و ارتقای س��طح کیفی فرایندهای تولید‪،‬‬ ‫محص��والت و خدمات ب��ا توجه به اه��داف تدوین‬ ‫ش��ده در برنامه کالن و اس��تراتژیک گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو به طور مستمر تدوین و اجرا شده و در‬ ‫حال پایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹مصمم به ارتقای کیفیت در تحریم‬ ‫حسن وفادار‬ ‫با نظارت های‬ ‫مستمر بر‬ ‫زنجیره ارزش‬ ‫خودرو‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه مانع افت‬ ‫کیفی محصوالت‬ ‫می شویم‪،‬‬ ‫به دنبال ارتقای‬ ‫کیفیت و ارائه‬ ‫محصول و‬ ‫خدمات مطلوب تر‬ ‫به مشتریان‬ ‫هستیم‬ ‫کیفیت‪ ،‬تنوع محصوالت و خدمات پس از فروش‬ ‫مناسب و مطلوب از خواسته متقاضیان بازار خودرو‬ ‫است که خودروس��ازان را به تکاپو برای تامین نظر‬ ‫مشتریان کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬حس��ن وف��ادار‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در کیفیت‬ ‫این خودروس��از داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬ایران خودرو با هدف‬ ‫ایجاد ثب��ات در روند تولید‪ ،‬تحویل و ارائه محصول‬ ‫و خدمات ب��دون نقص‪ ،‬متنوع و ایمن در ش��رایط‬ ‫تحریم ه��ای بین الملل��ی برنامه ه��ا و پروژه ه��ای‬ ‫متعددی برای ارتقای س��طح کیفیت محصوالت در‬ ‫سال گذشته و امسال تعریف و اجرا کرده است‪.‬‬ ‫وف��ادار با بی��ان اینکه پروژه های اجرا ش��ده و در‬ ‫حال اجرای ایران خودرو در شاخص های کیفی پس‬ ‫از تحویل خودرو به مش��تریان‪ ،‬س��بب کسب نتایج‬ ‫مطلوبی در ارزیابی های ش��رکت بازرسی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران شده است‪ ،‬افزود‪ :‬نخستین عنوان ‪۵‬‬ ‫ستاره کیفیت برای محصول تولید داخل متعلق به‬ ‫خودرو پژو ‪ ۲۰۰۸‬از محصوالت ایران خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫محصول هایما ‪ S ۷‬اتوماتیک نیز در س��ال گذشته‬ ‫موفق به کسب ‪ ۴‬ستاره کیفی شده است‪ .‬دنا و ‪۳۰‬‬ ‫‪ H‬کراس ‪ ۳‬س��تاره و همچنین اریسان نیز به رتبه‬ ‫‪ ۲‬ستاره کیفیت در سال ‪ ۹۷‬دست یافته اند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با‬ ‫اش��اره به ادامه مسیر بهبودهای کیفیت محصوالت‬ ‫ایران خودرو در س��ال جاری اظهارک��رد‪ :‬پروژه های‬ ‫اجرا ش��ده منجربه افزایش سطح کیفی محصوالت‬ ‫دن��ا پالس و س��ورن به ترتی��ب به ‪ ۴‬و ‪ ۳‬س��تاره‬ ‫کیفی ش��ده اس��ت؛ همچنین محصوالت پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫صندوقدار و پژو پارس اتوماتیک به ترتیب با ‪ ۴‬و ‪۳‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��قوط هواپیمای اوکراینی دل تمام��ی ملت ایران را به‬ ‫درد اورد‪ .‬حادثه ای که ش��اید در بلندمدت از اذهان عمومی‬ ‫پاک نش��ود؛ نگارنده نیز مانند دیگر هموطنان از این حادثه‬ ‫دردن��اک ازرده خاطر بوده و همدردی خود را با داغدیدگان‬ ‫اب��راز کرده و صبر جمیل ب��رای بازماندگان از خداوند منان‬ ‫خواهان اس��ت‪ .‬انچه پس از این حادثه تاس��ف بار‪ ،‬بیش��تر‬ ‫موجب ازار و تش��ویش ذهن می شود‪ ،‬بهره برداری ابزاری از‬ ‫این واقعه است‪ .‬تیر ‪ ۱۳۶۷‬حمله ناو نظامی وینسنس امریکا‬ ‫به هواپیمای مسافربری ایرباس‪ ۲۹۰ ،‬کشته بر جا گذاشت‪.‬‬ ‫حادثه ای که متاس��فانه باید گفت به سادگی به دلیل پوشش‬ ‫نیافتن رس��انه ای به باد فراموش��ی سپرده شد‪ .‬در طول این‬ ‫سال ها نه فیلمی در این زمینه ساخته‪ ،‬نه شعری سروده و نه‬ ‫اثری برای این سرمایه های ملی از دست رفته خلق شد‪ .‬اندک‬ ‫اثاری که در این زمینه تولید ش��ده شایس��ته قدردانی است‬ ‫اما حکم قطره ای از دریا را داش��ته که بازگوکننده عمق این‬ ‫فاجعه نبوده است‪ .‬در سانحه هواپیمای اوکراینی شبکه های‬ ‫مجازی و رسانه های خارجی تصاویر تمامی افراد کشته شده‬ ‫در این س��انحه را به نمایش گذاشتند‪ .‬پرسشی که در اینجا‬ ‫ذهن را مشغول می کند این است که ایا مرگ با مرگ تفاوت‬ ‫می کن��د؟ در گ��زارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه و‬ ‫در دس��تور سیدابراهیم رئیسی که خطاب به رئیس سازمان‬ ‫قضایی نیروهای مس��لح انتش��ار یافته‪ ،‬امده است «احتراما‬ ‫با عنایت به بیانیه س��تاد کل نیروهای مس��لح درباره حادثه‬ ‫تاس��ف بار سقوط هواپیمایی اوکراینی که منجربه شهادت و‬ ‫ن باختن تعدادی از هموطنان و اتباع برخی کش��ورهای‬ ‫جا ‬ ‫دیگر شده است‪ ،‬ضمن تسلیت مجدد به خانواده های داغدار‪،‬‬ ‫بدین وس��یله مقرر می دارد‪ ،‬سازمان قضایی نیروهای مسلح‬ ‫در اس��رع وقت با دریافت و جمع اوری مس��تندات مربوط به‬ ‫س��تاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی و‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشور و اخذ توضیح از مقامات مسئول‬ ‫مطلع‪ ،‬نسبت به شناسایی واقعیت قضایی مقصران بروز این‬ ‫حادثه ناگوار اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی‬ ‫و نتیجه را به طور مس��تمر به اینجانب منعکس کنند‪ ».‬در‬ ‫پیام دیگری از سوی رئیس جمهوری کشور امده «جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و‬ ‫اینجانب از س��وی جمهوری اس�لامی ایران به خانواده های‬ ‫قربانیان این فاجعه دردناک‪ ،‬عمیقا تس��لیت عرض می کنم‬ ‫و به تمام نهادهای ذی ربط دس��تور می دهم تمامی اقدامات‬ ‫الزم ب��رای جب��ران‪ ،‬همدردی و دلجویی از ایش��ان به عمل‬ ‫اورن��د؛ همچنی��ن ضم��ن ابراز تاس��ف ش��دید‪ ،‬همدردی‬ ‫دول��ت ایران را به ملت ها‪ ،‬دولت ه��ا و خانواده های قربانیان‬ ‫غیرایرانی تقدیم می کنم‪ .‬وزارت امور خارجه‪ ،‬همکاری کامل‬ ‫کنس��ولی برای شناسایی و بازگرداندن پیکرهای قربانیان به‬ ‫خانواده های ش��ان را به عم��ل می اورد‪ .‬ای��ن حادثه دردناک‬ ‫موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار ان گذشت باید‬ ‫تحقیقات تکمیلی برای شناس��ایی تمامی علل و عوامل این‬ ‫فاجعه ادامه یافته و مس��ببان این اش��تباه نابخشودنی مورد‬ ‫پیگرد قانونی قرار گرفته و نتایج به اس��تحضار ملت ش��ریف‬ ‫ایران و خانواده های قربانیان برس��د»‪ .‬به درس��تی‪ ،‬نمی توان‬ ‫از این وقایع دردناک به س��ادگی گذشت و هنگامی این گونه‬ ‫وقایع رخ می دهد باید یک سیس��تم قضایی و نظارتی پیگیر‬ ‫مس��ببان این گونه حوادث باشد‪ .‬واقعه اتوبوس دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی مرکز علوم و تحقیقات که دی سال گذشته رخ داد‬ ‫نیز به فراموشی سپرده شد‪ .‬در ان حادثه هولناک هم ‪ ۹‬نفر‬ ‫از دانش��جویان جان باختند و بیش از ‪ ۲۸‬نفر زخمی شدند‪.‬‬ ‫در پی حادثه واژگونی اتوبوس دل تمامی ملت ایران به درد‬ ‫امد‪ .‬بی شک تمامی مردم ایران غمگین این سانحه هستند‬ ‫ام��ا مانند دیگر وقایع‪ ،‬باز هم ه��ر حادثه مقصر یا مقصرانی‬ ‫دارد‪ .‬پ��س از حادث��ه تصادف‪ ،‬خبرها حاک��ی از این بود که‬ ‫راننده اتوبوس مقصر غیرعمد شناخته شد؛ همچنین سردار‬ ‫س��یدکمال هادیان ف��رد‪ ،‬فرمانده پلیس راهور در س��مینار‬ ‫حوادث ترافیکی بیان کرد «در طول س��ال خس��ارت مالی‬ ‫ناش��ی از هر فوت��ی تصادفات رانندگ��ی ‪ ۵.۲‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر هزینه هایی که از بدو تولد صرف رش��د و اموزش‬ ‫یک فرد می ش��ود را بررسی کنیم‪ ،‬می توانیم بگوییم ساالنه‬ ‫‪ ۳۴‬میلیارد دالر ناشی از تصادفات به کشور تحمل می شود‪...‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال ‪ ،۹۸‬حدود ‪۳۶‬درصد تصادفات فوتی‬ ‫ناش��ی از تخل��ف نداش��تن توجه ب��ه جلو بوده ک��ه یکی از‬ ‫مصداق های مهم ان‪ ،‬استفاده از تلفن همراه بوده که میزان‬ ‫ب��روز خطر تصادف را تا ‪ ۴‬براب��ر افزایش می دهد‪ ...‬در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال حدود ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۱۱‬نفر از شهروندان بر‬ ‫اثر تصادفات جان خود را از دس��ت داده اند که متاسفانه این‬ ‫امار نش��ان می دهد ‪ ۱.۵‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل افزایش داشته است‪ ».‬بی شک برای تمامی دولتمردان‬ ‫کش��ور ج��ان ش��هروندان از مهم تری��ن و ارزش��مندترین‬ ‫ش��اخص های اعتباری است‪ .‬ضرورت وجود سیستم قضایی‬ ‫و نظارتی‪ ،‬تدوین قوانین منطبق بر ش��رایط حاکم بر جامعه‬ ‫و وجود دادگاه های تخصصی در سطوح گوناگون مدیریتی‪،‬‬ ‫شناس��ایی واقعیت های قضایی و پیگیری مس��تمر مسببان‬ ‫وقای��ع از جمله در تصادفات درون ش��هری و برون ش��هری‬ ‫خودرو‪ ،‬می تواند راهگشای این چالش اجتماعی باشد‪ .‬امید‬ ‫که ریاست قوه قضاییه با همان جدیت و همت که نسبت به‬ ‫واقعه س��قوط هواپیمای اوکراینی برای شناس��ایی مسببان‬ ‫داش��ت نس��بت به حوادث جاده ای و تصادفات درون شهری‬ ‫مانند حادثه اتوبوس دانش��گاه ازاد اس�لامی نیز همت خود‬ ‫را جزم کند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در کن��ار توجه به طراحی و تولید مدل های جدید و تنوع به س��بد‬ ‫محص��والت قدیمی‪ ،‬ارتقای کیفیت برای جلب رضایت مش��تریان از‬ ‫دیگر مولفه های مهم در بحث داخلی سازی خودروهاست‬ ‫س��تاره کیفی وارد جدول ارزیابی ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران شده اند‪.‬‬ ‫وفادار ارزیابی رضایت مش��تریان از کیفیت اولیه‬ ‫محص��والت در ب��ازه زمانی ‪ ۳‬ماه نخس��ت مالکیت‬ ‫محصول در ش��اخص ‪ IQS‬را از جمله شاخص های‬ ‫مه��م در ارزیابی های ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران خواند و گفت‪ :‬تعداد ایرادهای اعالم‬ ‫ش��ده در ‪ ۱۰۰‬خودرو تحویل ش��ده به مش��تریان‬ ‫ایران خودرو در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۸‬نسبت به ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۷‬درصد بهبود (کاهش‬ ‫ایراد) را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای تیر امسال تمامی محصوالت‬ ‫تولیدی گروه صنعتی ایران خ��ودرو دارای رضایتی‬ ‫باالتر از اهداف اعالم ش��ده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت(متوسط صنعت) هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ کیفیت خدمات‬ ‫وف��ادار با تاکی��د بر اینکه ایران خ��ودرو در حوزه‬ ‫رضایت مش��تریان از کیفیت خدمات پس از فروش‬ ‫نیز ضمن حفظ کیفیت خدمات که باالتر از شاخص‬ ‫متوس��ط صنعت قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این خودروس��از‬ ‫کاهش ‪ ۱۵.۵‬درصدی نرخ تورم تولید در پاییز امسال‬ ‫رشد ‪۱۸‬درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی تا پایان اذر‬ ‫بررسی امارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت حاکی از ص��دور ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۸۱۲‬مجوز تاس��یس‬ ‫صنعتی از اغاز امسال تا پایان اذر و رشد ‪ ۱۸‬درصدی ان در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرمایه مجوزهای صنعتی یادشده در این‬ ‫مدت با افت ‪ ۷‬درصدی نس��بت به س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۲۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۳۰‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫رش��د منفی پیش بینی س��رمایه گذاری در ‪ ۹‬ماه امس��ال‬ ‫به دلیل ص��دور جواز تاس��یس واحد پتروپاالی��ش مکران با‬ ‫پیش بینی س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۴۱‬ه��زار میلیارد تومانی‬ ‫در ش��هریور سال ‪ ۹۷‬اس��ت‪ .‬بدون احتس��اب واحد یادشده‬ ‫تغییرات میزان پیش بینی س��رمایه گذاری در ‪ ۹‬ماه امس��ال‬ ‫افزایش ‪ ۴.۱۲‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود ‪ ۴۵۴‬هزار و ‪ ۵۰۲‬نفر ش��غل از محل‬ ‫این مجوزها ایجاد ش��ده باشد که در مقایسه با سال گذشته‬ ‫حاکی از رش��د ‪ ۱۴.۶‬درصدی اس��ت‪ .‬در این مدت ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۶۷‬پروانه بهره برداری صنعتی صادر ش��د که در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته رشد ‪ ۴.۷‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود سرمایه پروانه های بهره برداری در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال به ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان باشد که در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۱.۵‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫پیش بینی اش��تغال این پروانه های بهره برداری با افت ‪۶.۸‬‬ ‫درصدی در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۷۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۷۸‬نفر است‪.‬‬ ‫رش��د منف��ی س��رمایه گذاری در ‪ ۹‬م��اه امس��ال به دلیل‬ ‫ص��دور پروانه بهره ب��رداری واحد نفت س��تاره خلیج فارس با‬ ‫س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۱۹۲‬هزار میلی��ارد ریال در خرداد‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬است‪ .‬بدون احتساب واحد یادشده تغییرات میزان‬ ‫سرمایه گذاری و اشتغال در ‪ ۹‬ماه امسال به ترتیب رشد ‪۷.۵۶‬‬ ‫درصدی و کاهش ‪ ۶.۳‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫چرا همه صنوف دستمزد یکسانی دارند؟‬ ‫نایب رئی��س کان��ون عال��ی انجمن ه��ای صنفی‬ ‫کارگ��ران با تاکی��د بر اینکه نمی توانی��م برای همه‬ ‫صن��وف یکس��ان تعیی��ن م��زد کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫می خواهی��م کارگران زندگی کنن��د و از حداقل ها‬ ‫برخوردار باش��ند دس��تمزد انها باید با رفاه نسبی و‬ ‫رفع دغدغه های زندگی همراه باشد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اش��رف منصوری در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫درب��اره منطق��ه ای ک��ردن دس��تمزد کارگ��ران‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬کسانی که به دنبال مزد منطقه ای هستند‬ ‫این نکته را درنظر بگیرن��د که اگر برای هر منطقه‬ ‫مزد جداگانه هم تعیین شود‪ ،‬هزینه و نرخ مایحتاج‬ ‫اولیه با منطقه ای شدن دستمزد ارزان نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعیین م��زد منطقه ای در برخی‬ ‫کش��ورهای جهان‪ ،‬افزود‪ :‬انها حداقل ها را پذیرفته‬ ‫و رعای��ت کرده ان��د و پس از ان به م��زد منطقه ای‬ ‫روی اورده اند‪.‬‬ ‫معتقدیم ش��ان و کرامت نیروی انس��انی‪ ،‬کارگر‬ ‫و کارفرم��ا نمی شناس��د و هر تصمیم��ی که درباره‬ ‫کارگ��ران گرفته می ش��ود باید جای��گاه و حرمت و‬ ‫کرامت انها حفظ ش��ود و پ��س از ان درباره اینکه‬ ‫چه چیزی به صالح است یا نیست تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫این مقام ارش��د کارگ��ری‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫می خواهی��م هم��ه چی��ز را در قالب ش��ورای عالی‬ ‫کار دنب��ال کنی��م در صورت��ی ک��ه می توانیم مزد‬ ‫منطق��ه ای را وارد تصمیم گیری ه��ای صنفی کنیم‬ ‫و ب��ه انجمن های صنف��ی بها بدهی��م و از نظرها و‬ ‫تجربه های انها در این زمینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اش��رف منصوی توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر صنف‬ ‫جوشکار داریم که شرایط کارشان سخت و زیان اور‬ ‫اس��ت‪ .‬صنف نانوا و اش��پز هم داریم ک��ه هر کدام‬ ‫ش��رایط کارشان مشخص اس��ت اما برای همه این‬ ‫صنوف دس��تمزد یک میلی��ون و ‪ ۵۳۰‬هزار تومانی‬ ‫تعیی��ن می کنیم و ان کس��ی که کارش س��خت و‬ ‫اقدام به تعری��ف و اجرای برنامه هایی در راس��تای‬ ‫ارائه خدمات مطلوب تر کرده اس��ت‪ .‬تسریع در ارائه‬ ‫خدم��ات و کاه��ش ماندگاری خودروها در ش��بکه‬ ‫نمایندگی های مجاز‪ ،‬کاه��ش مراجعه های تکراری‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬مدیری��ت فرایند پذیرش ت��ا ترخیص‪،‬‬ ‫پیگی��ری کیفیت خدمات و اقدام های انجام ش��ده‬ ‫ب��رای مش��تریان و مدیری��ت فراین��د پذی��رش تا‬ ‫ترخی��ص از جمله اقدام ها در حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش محصوالت ایران خودرو است‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل ایران خودور در کیفیت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ح��وزه تامین نیز در راس��تای تحقق اهداف‬ ‫کیف��ی و افزایش کیفیت در زنجیره تامین به عنوان‬ ‫زیربن��ای تحق��ق افزای��ش کیفی��ت در محصوالت‬ ‫نهایی نیز ش��اهد کاهش ش��اخص ‪(C ۱۰۰‬میزان‬ ‫قطعات برگش��تی) در بازه یک سال پس از تحویل‬ ‫محصوالت به مشتریان هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ح��وزه ب��ه پروژه هایی مانند‬ ‫تعیین و پیاده س��ازی الزامات خاص تامین کنندگان‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬ارتق��ای س��طح‬ ‫کیفی(گریدبندی) سازندگان با توجه به معیارهای‬ ‫جهانی و قوانین دولتی‪ ،‬توانمندس��ازی و کمک به‬ ‫تامین کنندگان در راس��تای افزایش سطح کیفیت‬ ‫انها و پروژه های بهبود کیفیت مجموعه ها می توان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وفادار از فرایند به عن��وان دیگر حوزه اجرا پروژه‬ ‫ارتق��ا کیفیت نام برد و گف��ت‪ :‬با تمرکز بر نیازهای‬ ‫مشتریان و افزایش و ارتقای سطح کیفی فرایندها‬ ‫در راس��تای تولی��د محصول با س��طح کیفی باالتر‬ ‫برنامه ه��ا و پروژه هایی به اجرا گذاش��ته ش��ده که‬ ‫از جمل��ه ان می ت��وان ب��ه تضمین اج��رای طرح‬ ‫تکوی��ن پروژه ها‪ ،‬قطعات و محص��والت‪ ،‬طراحی و‬ ‫توس��عه محصوالت جدید براس��اس نیازمندی های‬ ‫جدید مش��تریان‪ ،‬همسوس��ازی تغییرات مهندسی‬ ‫ب��ا نیازه��ای ش��بکه و مش��تری و ارتق��ای ایمنی‬ ‫محصوالت و افزایش ضریب ایمنی در مقابل سرقت‬ ‫خودرو اشاره کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اجرای رویکرد‬ ‫ادی��ت تخصص��ی مش��تری محور در فراینده��ای‬ ‫تولی��د و پروژه ه��ای بهبود و ارتق��ای کیفیت رنگ‬ ‫محصوالت بخش دیگری از پروژه های حوزه فرایند‬ ‫اس��ت‪ .‬وفادار در پایان‪ ،‬کیفیت را سرفصل تمامی‬ ‫برنامه ه��ای ایران خ��ودرو در حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫تامی��ن‪ ،‬تولید و خدم��ات پس از فروش دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬با نظارت های مس��تمر ب��ر زنجیره ارزش‬ ‫خودرو‪ ،‬عالوه بر اینکه مان��ع افت کیفی محصوالت‬ ‫می شویم‪ ،‬به دنبال ارتقای کیفیت و ارائه محصول و‬ ‫خدمات مطلوب تر به مشتریان هستیم‪.‬‬ ‫مرک��ز ام��ار اع�لام ک��رد ش��اخص تولی��د صنعت‬ ‫ساالنه(‪۴‬فصل منتهی به پاییز‪ ۶۱.۵ )۹۸‬درصد شد که‬ ‫نسبت به تابستان ‪ ۱۵.۵‬واحد درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس گزارش مرکز امار پاییز میان‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون صنعتی‪ ،‬کمترین تورم س��االنه‬ ‫مربوط به تولید پوش��اک‪ ،‬عم��ل اوردن و رنگ کردن‬ ‫پوست خزدار با رقم ‪ ۳۷.۸‬درصد است‪.‬‬ ‫همچنین در این دوره بیش��ترین تورم تولید س��االنه‬ ‫مرب��وط به تولید ماش��ین االت اداری و محاس��باتی با‬ ‫‪ ۱۱۴.۱‬درصد است‪.‬‬ ‫ه��دف از محاس��به ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده‪،‬‬ ‫اندازه گی��ری تغیی��رات قیمت های��ی اس��ت ک��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان در ازای ف��روش کاالها و خدمات خود‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫از تغیی��رات ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده به عنوان‬ ‫دشوار اس��ت و کسی که کارش اسان است یکسان‬ ‫حقوق می گیرن��د در صورتی که هر کدام از صنوف‬ ‫می توانن��د جداگانه قیمت گ��ذاری کنند و ان را به‬ ‫ش��ورای عالی کار ببرند و مصوب کنند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معتقدم برای مباحثی مثل حقوق و دستمزد‪،‬‬ ‫ش��کایات کارگری و کارفرمایی و سخت و زیان اور‬ ‫بودن کار‪ ،‬سازمان های کوچک مردم نهاد می توانند‬ ‫ورود کنن��د و ان را ب��ه ش��ورای عالی کار ببرند و‬ ‫به طور سه جانبه بررسی کنند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کان��ون عال��ی انجمن ه��ای صنفی‬ ‫کارگ��ران با اش��اره به رقم هزینه س��بد معیش��ت‬ ‫کارگران در س��ال گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم‬ ‫کارگ��ران زندگی کنن��د و از حداقل ه��ا برخوردار‬ ‫باش��ند دس��تمزد انها باید با در نظ��ر گرفتن رفاه‬ ‫نسبی و رفع دغدغه های زندگی باشد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت اعض��ای کارگ��روه دس��تمزد‬ ‫شورای عالی کار بهمن س��ال گذشته‪ ،‬هزینه سبد‬ ‫معیش��ت کارگران را ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین کرد‪ .‬با وجود اعالم این رقم‪ ،‬حداقل حقوق‬ ‫و دس��تمزد کارگران برای امس��ال یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۱۷‬هزار تومان تصویب شد‪.‬‬ ‫پیش��گویی ب��رای ت��ورم عن��وان می کنن��د‪ .‬همچنین‬ ‫نرخ ت��ورم تولیدکنن��ده روند تغیی��رات قیمت ها را از‬ ‫دیدگاه تولیدکننده و خری��دار در بخش های گوناگون‬ ‫اقتصادی(کشاورزی‪ ،‬صنعت و خدمات) نشان می دهد‪.‬‬ ‫مرک��ز امار در ادامه گزارش خود نرخ تورم تولیدکننده‬ ‫بخش صنعت در پاییز امس��ال نس��بت به پاییز س��ال‬ ‫گذشته را ‪ ۲۷‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫در بخش ه��ای گوناگ��ون صنعت��ی کمتری��ن تورم‬ ‫نقطه به نقطه مربوط به زغال س��نگ و پاالیش��گاه های‬ ‫نفت(معادل ‪ ۶.۴‬درصد) و بیش��ترین ن��رخ تورم تولید‬ ‫ماشین االت اداری و محاسباتی(معادل ‪ ۱۱۸.۹‬درصد)‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مرک��ز امار‪ ،‬نرخ ت��ورم تولیدکننده‬ ‫بخش صنعت در پاییز امسال به منفی ‪ ۲.۳‬درصد رسید‬ ‫که در مقایسه با تابستان ‪ ٢.٥‬واحد درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫کشف محموله بزرگ پارچه و پوشاک قاچاق‬ ‫رئیس اتحادیه پوش��اک تهران با بیان اینکه نظارت و بازرسی های اتحادیه تا‬ ‫پایان ایام نوروز س��ال اینده ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به رشد کمی‬ ‫و کیفی تولیدات داخلی نس��بت به سال گذشته‪ ،‬رفع نیاز بازار ایران به وسیله‬ ‫تولیدات داخلی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ابولقاسم شیرازی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچون سال های گذشته‬ ‫اتحادیه از نیمه نخس��ت اسفند به مدت یک ماه جش��نواره فروش فوق العاده‬ ‫را ب��ا مش��ارکت بیش از ‪ ۲۵۰۰‬واحد صنفی در ش��هر ته��ران اجرایی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پوش��اک تهران با تاکید بر اینکه میزان تولید پوشاک داخلی‬ ‫کش��ور از بعد کمی و کیفی نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بازار در ایام افزایش تقاضای پایان س��ال ب��ا کمبود روبه رو‬ ‫نخواهد بود و نیاز بازار ش��ب عید پوش��اک به طور حتم‪ ،‬به وس��یله تولیدات با‬ ‫کیفیت و متنوع ایرانی پوشش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از ابتدای دی نظارت های پیش��گیرانه اصناف و اتحادیه‬ ‫تش��دید شد و در اسفند نظارت های کنترلی بر مولفه های نرخ و کیفیت بیش‬ ‫از گذشته افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ش��یرازی با اش��اره به اینکه نظارت های اصناف در راس��تای حفظ حقوق و‬ ‫رضایتمندی مش��تریان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازرس��ی و نظارت ه��ای اتحادیه که به‬ ‫درخواس��ت مراجع نظارت��ی مانند نیروی انتظامی پلیس در ماه های گذش��ته‬ ‫اغاز شده‪ ،‬همچنان ادامه دارد و این نظارت ها در ایام منتهی به ایام عید نوروز‬ ‫تشدید خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫مزیت های فوالدسازی‬ ‫در خطر است‬ ‫نگاه دولت به عوارض‬ ‫معدنی درامدی نیست‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد‬ ‫رشد ‪ 2‬برابری فعالیت های اکتشافی شرکت مس‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری های سودده‬ ‫اردشیر س��عدمحمدی چندی پیش در حاشیه یک نشست‬ ‫خبری گفته بود‪ :‬کشورهای توسعه یافته ساالنه چندتریلیون‬ ‫دالر سرمایه گذاری در زیرس��اخت ها یا در زمینه جایگزینی‬ ‫خودروه��ای الکتریکی به ج��ای خودروه��ای بنزینی انجام‬ ‫می دهند که اینه��ا از مهم ترین دالیل افزایش تقاضای مس‬ ‫در این بازه زمانی و در اینده پیش رو است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه معدن‪ :‬بر اساس اخرین داشته های اطالعاتی‪ ،‬ایران‬ ‫روی کمربن��د مس ق��رار گرفته و از ذخایر م��س پورفیری‬ ‫(ذخایر مس با گس��تردگی زیاد و عیار کم) خوبی برخوردار‬ ‫است‪ .‬ذخایر مس ایران به طور عمده در خط ارومیه‪ -‬دختر‬ ‫قرار دارد و کارشناس��ان زمین شناس��ی پیش بینی می کنند‬ ‫مجموع ذخایر پورفیری کل کش��ور به ‪ ۴‬میلیارد تن رسیده‬ ‫ل خوبی برای توس��عه بخش های‬ ‫باش��د‪ .‬این ذخایر پتانس��ی ‬ ‫مختلف صنعت مس در نقاطی از کشور ایجاد کرده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر عمده تولید کنس��انتره مس از معادن سرچشمه‪،‬‬ ‫س��ونگون و میدوک اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه تنوع ژنتیکی مس‬ ‫در معادن کش��ور وجود دارد که بس��یار دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫ذخی��ره معدن��ی از ‪ ۲۲‬میلی��ون تن مس خال��ص به ‪۳۴.۵‬‬ ‫میلیون تن مس خالص در ایران افزایش افزایش یافته است‪.‬‬ ‫با افزایش ذخیره معدنی کش��ور هم اکنون ‪ ۴.۱۵‬درصد کل‬ ‫ذخایر جهان در اختیار ایران اس��ت و رتبه هش��تم را از این‬ ‫نظر در بین کشورهای جهان دارد‪ .‬شیلی با ‪ ۱۷۰‬میلیون تن‬ ‫رتبه نخس��ت ذخیره معدنی مس را در اختی��ار دارد‪ .‬با این‬ ‫حال از سال ‪ ۱۹۹۵‬تا ‪ ۲۰۲۵‬از یک سو عیار مس کاهش پیدا‬ ‫کرده و از س��وی دیگر در دنیا س��االنه حدود ‪۲‬درصد تقاضا‬ ‫برای مس ایجاد می ش��ود‪ .‬روند تولید کنسانتره مس در این‬ ‫بازه زمانی نش��ان می دهد که تولید کنسانتره در این شرایط‬ ‫در حال افزایش اس��ت و بنا به امار ‪ CRU‬تا ‪ ۵‬س��ال اینده‬ ‫‪5 . 2‬میلیون تن به تقاضای جهانی مس افزوده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫تحلیلی اس��ت که مدیرعامل شرکت ملی مس از اینده بازار‬ ‫این فلز قیمتی دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در زمینه‬ ‫اکتش��اف ذخایر مس را برای این ش��رکت پربازده و سودده‬ ‫قلمداد می کند‪.‬‬ ‫رش��د مصرف انرژی الکتریس��یته متضمن افزایش مصرف مس است‪.‬‬ ‫می��زان مص��رف م��س در خودروهای کنون��ی ‪ 8‬کیلوگرم اس��ت؛ در حالی‬ ‫ک��ه در خودروهای الکتریک��ی بیش از ‪ 89‬کیلوگرم م��س مصرف خواهد‬ ‫شد‬ ‫ب��ه گفت��ه س��عدمحمدی‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر میزان انرژی استفاد ه شده از‬ ‫نفت ‪ ۳۹‬درصد است اما این رقم تا‬ ‫سال (‪1428‬شمسی) به ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫می رسد اما این موضوع برای انرژی‬ ‫ب��رق کام ً‬ ‫ال رون��د معکوس��ی طی‬ ‫خواه��د کرد و از ح��دود ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫فعلی به حدود ‪ ۴۹‬درصد افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هزینه س��رمایه گذاری های توسعه ای شرکت‬ ‫مس یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو به عالوه ‪ ۱۳‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان اس��ت که ب��ا بهره برداری کامل انها در س��ال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫ش��اهد تولید بی��ش از ‪ ۴۶۵‬هزار تن م��س کاتدی خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سعدمحمدی افزود‪ :‬تا پایان سال جاری ظرفیت ذوب مس‬ ‫کشور به ‪ ۴۰۰‬هزار تن می رسد و در حوزه تولید کاتد امسال‬ ‫به رکورد باالی ‪ ۲۶۰‬هزار تن مس کاتدی خواهیم رس��ید و‬ ‫در سال بعد برای اولین بار باالی ‪ ۳۰۰‬هزار تن مس کاتدی‬ ‫تولید خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بهره برداری از مع��ادن مس درالو‪،‬‬ ‫دره زار‪ ،‬می��دوک ‪ ۲‬و س��اخت ف��از ‪ ۳‬تغلی��ظ س��ونگون از‬ ‫مهم ترین طرح های توس��عه ای افزایش تولید کنسانتره است‬ ‫گفت‪ :‬برای ‪ ۵‬س��ال اینده ‪۵۵۰‬میلیارد تومان برای اکتشاف‬ ‫اختص��اص می دهیم و ‪ ۲‬میلیارد تن ب��ه ذخایر مس با عیار‬ ‫‪۰.۴‬درصد اضافه می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت م��س ادام��ه داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه ‪۳۶ ،۹۸‬‬ ‫هزارمتر حفاری کردیم که برای کل سال ‪ ۸۰‬هزار متر پیش‬ ‫بینی ش��ده است این درحالی است که در سال گذشته فقط‬ ‫‪ ۳۴‬هزار مترمربع اکتشاف انجام دادیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی گفت‪ :‬همچنین با انجام اکتش��اف در س��ه‬ ‫معدن سونگون‪ ،‬سرچش��مه و میدوک توانستیم ذخایر را به‬ ‫بی��ش از ‪ ۵‬میلی��ارد تن برس��انیم و در کل محدودها ذخایر‬ ‫ش��رکت مس به ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۲۱‬میلی��ون تن افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از اقدامات مهم شرکت مس که با هدف‬ ‫حف��ظ و صیانت از معادن مس در س��ال جاری انجام ش��ده‬ ‫کاهش عیار برداش��ت از معادن به ‪۶۳‬درصد اس��ت در حالی‬ ‫که س��ال ‪ ۹۱‬عیار برداشتی ‪0/645‬درصد بود و با وجود این‬ ‫موضوع تولید افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سعدمحمدی در ادامه گفت‪ :‬در شهریور‪ ،‬رکورد تولید کاتد‬ ‫در طول عمر شرکت را داشتیم و در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری‬ ‫ب��ه تولید بی��ش از ‪ ۱۳۲‬هزار کاتد رس��یدیم که ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫از برنام��ه جلوتر ب��ود‪ .‬همچنین در تولید ان��د ‪ ۲۵‬درصد و‬ ‫در تولید کنس��انتره مس و مس محتوی معدنی نیز بیش از‬ ‫‪۵‬درصد رشد داشتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به عملکرد درخش��ان‬ ‫فروش در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری گفت‪ :‬در این بازه زمانی‬ ‫به فروش بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان رسیدیم که معادل‬ ‫درامد کل س��ال گذش��ته ش��رکت مس بود‪ .‬در س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫‪۴۷‬هزار تن صادرات داش��تیم اما در‪ ۶‬ماه سال ‪ ۹۸‬صادرات‬ ‫به ‪۵۲‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز مثبت‬ ‫در همین راس��تا مدیرعامل شرکت ملی مس در اظهاراتی‬ ‫جدیدتر گفت‪ :‬در س��ال ‪ 98 ،۱۳۹۵‬درصد بنگاه های معدنی‬ ‫مس جهان و در س��ال‪ 99 ،‬درصد ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫مس سوداور بوده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس پرس‪ ،‬س��عدمحمدی با بی��ان این مطلب‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬کف س��ود بنگاه ه��ای تولید م��س در جهان‬ ‫‪1150‬دالر است و برخی بنگاه های با حجم تولید باال سودی‬ ‫بیش از ‪ 3000‬دالر داش��ته اند‪ .‬با اش��اره به عوامل بنیادی و‬ ‫تاثیرگ��ذار بر اینده صنعت م��س و افزایش تقاضای جهانی‬ ‫مس به دلیل کمرنگ ش��دن نقش نف��ت در بخش انرژی تا‬ ‫سال ‪1428‬شمس��ی گفت‪ :‬میزان مصرف نفت از ‪ 39‬درصد‬ ‫کنونی به ‪ 13‬درصد تا سال ‪ 2050‬کاهش و در مقابل میزان‬ ‫مصرف انرژی الکتریس��یته از ‪ 19‬درصد کنونی به ‪ 49‬درصد‬ ‫تا ‪ 30‬اینده افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رشد مصرف انرژی الکتریسیته متضمن افزایش‬ ‫مص��رف م��س اس��ت به طوری که می��زان مص��رف مس در‬ ‫خودروهای کنونی ‪ 8‬کیلوگرم اس��ت؛ این در حالی است که‬ ‫در خودروه��ای الکتریکی بیش از ‪ 89‬کیلوگرم مس مصرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سعدمحمدی اضافه کرد‪ :‬با در نظر گرفتن این عوامل است‬ ‫که اتحادیه اروپا در تدوین استراتژی های سرمایه گذاری برای‬ ‫یک دهه اینده‪ ،‬مس را در ردیف نخس��تین و برترین عنصر‬ ‫سرمایه گذاری قرار داده است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در ادام��ه با اش��اره به رش��د فعالیت های‬ ‫اکتشافی شرکت مس در س��ال جاری گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون بیش از ‪ 60‬هزار متر عملیات اکتش��افی انجام‬ ‫دادیم که نس��بت به ‪ 40‬هزار متر فعالیت اکتش��افی س��ال‬ ‫گذشته رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اعالم این خبر خوب که ذخایر‬ ‫مس شرکت افزایش چش��مگیری داشته است گفت‪ :‬میزان‬ ‫ذخای��ر مس ش��رکت از ‪ 22‬میلیون تن ب��ه ‪ 34‬میلیون تن‬ ‫افزایش یافته است و ایران جایگاه هشتم را در بین کشورهای‬ ‫دارنده ذخایر مس دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در اخرین گفت و گوی‬ ‫یادداشت‬ ‫نظارت معدن‬ ‫نیازمند‬ ‫شفافیت است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با جعفر سرقینی در جایگاه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‪:‬‬ ‫نگاه دولت به عوارض معدنی درامدی نیست‬ ‫احمد مشکانی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ذخایر‬ ‫شناخته شده‬ ‫کشور رو به‬ ‫اتمام است‪،‬‬ ‫اگر سازمان‬ ‫زمین شناسی‬ ‫اکتشافات‬ ‫جدیدی انجام‬ ‫ندهد ممکن‬ ‫است صنایع‬ ‫معدنی در دهه‬ ‫اینده با تهدیدی‬ ‫جدی روبه رو‬ ‫شوند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دولت بای��د کار نظارت بر معادن را با دقت‬ ‫و شفافیت انجام دهد‪ ،‬به طور مثال اگر پروانه‬ ‫اکتش��اف یا بهره ب��رداری را ب��ه گروهی ارائه‬ ‫می ده��د قب��ل از ان باید وضعی��ت ان را در‬ ‫سامانه کاداستر مشخص کرده باشد‪.‬‬ ‫بااین هم��ه وقتی فعال معدن��ی محدوده ای‬ ‫را ثب��ت می کن��د باید از ارگان ه��ای ذی ربط‬ ‫استعالم بگیرد‪.‬‬ ‫ارگان ه��ا هم از قبل می دانن��د که کجاها‬ ‫را نبای��د و کجاه��ا را بای��د در اختیار فعاالن‬ ‫اقتصادی قرار بدهند‪.‬‬ ‫بنابراین این مس��ئله می توان��د باعث بروز‬ ‫مش��کالتی ب��رای فعاالن حوزه معدن ش��ود‪.‬‬ ‫دراین بین اگر همه چیز ش��فاف شود و دولت‬ ‫مش��خص کند که کجاها می شود معدنکاری‬ ‫ک��رد و کجاها نه‪ ،‬دیگر فع��االن معدنی هم با‬ ‫مشکل روبه رو نمی شوند‪.‬‬ ‫امتن��اع وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫از شفاف س��ازی ب��ه این خاطر اس��ت که اگر‬ ‫از س��ازمان منابع طبیعی بخواه��د مناطقی‬ ‫را مش��خص کن��د‪ ،‬این ترس وج��ود دارد که‬ ‫ای��ن س��ازمان همه ج��ا را به عن��وان منطقه‬ ‫حفاظت شده تعیین کند‪.‬‬ ‫البته نبای��د تعامل میان این دو س��ازمان‬ ‫را نادی��ده گرف��ت اما می ت��وان گفت هرچند‬ ‫این دو س��ازمان در کارهای انجام شده تعامل‬ ‫نظ��ر دارند ام��ا در فعالیت هایی هم هیچ گونه‬ ‫ی میانشان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫همکاری ا ‬ ‫بعض��ی مواق��ع هم فع��ال معدن��ی باید از‬ ‫چندین دستگاه استعالم بگیرد‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬اداره راه‪ ،‬میراث فرهنگی ازجمله‬ ‫بخش هایی هس��تند که فع��ال معدنی با انها‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫اگ��ر تنها در ‪ ۱۰‬درصد ای��ن نهاد ها افرادی‬ ‫باشند که همکاری الزم را با معدنکار نداشته‬ ‫باشند در نتیجه زمینه برای بروز رانت فراهم‬ ‫می ش��ود و فرد مسئول با اس��تفاده از قدرت‬ ‫خود رشوه دریافت می کند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب کس��ی ک��ه ثب��ت محدوده‬ ‫اکتش��افی یا بهره ب��رداری از مع��دن را انجام‬ ‫می ده��د نمی دان��د در این��ده چ��ه جایی را‬ ‫به دست می اورد‪.‬‬ ‫اما اگر از ابتدا مش��خص ش��ود که مناطقی‬ ‫متعل��ق ب��ه اداره راه و محیط زیس��ت اس��ت‬ ‫و نبای��د در ان ورود ک��رد تکلی��ف معدنکار‬ ‫مشخص می ش��ود که کجا ورود کند و دیگر‬ ‫به دنبال استعال م نمی رود که ممکن است رد‬ ‫ش��ده و فرد دیگری از ان بهره برده یا از رانت‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫بارها مطرح ش��د که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موافق خام فروش��ی نیست و در س��ال رونق تولید باید‬ ‫م��واد خ��ام معدن��ی را در کش��ور دارای ارزش افزوده‬ ‫و س��پس صادر ک��رد؛ بنابراین از ابت��دای مهر عوارض‬ ‫م��واد خام معدنی افزایش یافته و ‪ ۲۵‬درصد ش��د‪ .‬اما‬ ‫این افزای��ش با مخالفت و نگرانی های بخش خصوصی‬ ‫روبه رو ش��د تا جایی که باالخره در هفته گذش��ته این‬ ‫رق��م کاه��ش یاف��ت‪ .‬روزنامه‬ ‫درب��اره موضوع‬ ‫افزای��ش و کاه��ش عوارض‪ ،‬نقش بخ��ش خصوصی و‬ ‫س��ازمان های دیگر ازجمله س��ازمان زمین شناسی در‬ ‫رش��د معادن کشور با جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون پیشین‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت وگو کرده است که می خوانید‪.‬‬ ‫گفتنی است داریوش اس��ماعیلی روز گذشته رسما‬ ‫جایگزین س��رقینی ش��ده و به معاون��ت امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسید‪.‬‬ ‫€ €با توجه ب�ه اینکه عوارض م�واد خام معدنی‬ ‫کاهش یافته ای�ا می توانیم بگوییم قصد دولت از‬ ‫افزایش عوارض تنها درامدزایی بوده است؟‬ ‫خیر‪ ،‬هدف دولت دوری از خام فروشی و تنظیم بازار‬ ‫داخلی بوده اس��ت‪ .‬هرچند برخ��ی دولت ها به عوارض‬ ‫به عنوان منبع درامدی نگاه می کنند اما ما ان را درامد‬ ‫نمی بینیم‪ .‬ضمن اینکه عوارض عدد قابل توجهی نبوده‬ ‫اس��ت که بخواهیم چنین نگاهی داش��ته باشیم‪ .‬شاید‬ ‫از روزی ک��ه عوارض برقرار ش��د تا به ام��روز یعنی از‬ ‫اول مهر امسال تاکنون ‪ ۵۰‬میلیارد تومان هم عوارض‬ ‫دریافت نشده اس��ت‪ ،‬بنابراین داش��تن چنین نگاهی‬ ‫اشتباه است‪ .‬به هرحال عوارض به نفع معدنکاران کشور‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬به این صورت که عوارض کرومیت‬ ‫از ‪ ۲۵‬به ‪۱۰‬درصد‪ ،‬س��رب و روی از ‪ ۲۰‬به ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫و کنسانتره مس از ‪ ۱۰‬به ‪ ۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫البته عوارض سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره و گندله ثابت ماند و‬ ‫عوارض اهن اسفنجی نیز از صفر به ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬درمورد اهن اس��فنجی باید گف��ت که به دلیل‬ ‫صادرات بی رویه قرار بر ممنوعیت ان شد ولی با توجه‬ ‫به مراجعاتی که تولیدکننده ها داشتند کمیته مربوطه‬ ‫از ممنوعیت عدول کرده و عوارض ان را به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫€ €دلیل دولت از افزایش ع�وارض مواد خام در‬ ‫ابتدای مهر چه بوده است؟‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۲‬وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی مواد معدنی انجام داده اس��ت و ان را‬ ‫م کرده که یکی از ان موارد‪،‬‬ ‫به دو دس��ته اصلی تقسی ‬ ‫ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به این منظور معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام‬ ‫معدنی را برداش��تیم و قصد داشتیم به وسیله قانون و‬ ‫وضع ع��وارض حداقل ‪ ۵‬درصد بر ص��ادرات مواد خام‬ ‫برای س��ال ‪ ۸ ،۱۳۹۷‬درصد برای امسال و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫برای س��ال اینده‪ ،‬خام فروش��ی را کنترل کنیم‪ .‬اقدام‬ ‫هرچن��د برخ��ی دولت ها ب��ه عوارض به عن��وان منب��ع درامد نگاه‬ ‫می کنن��د اما ما ان را درام��د نمی بینیم‪ .‬ضمن اینکه عوارضی که از‬ ‫اول مهر دریافت ش��ده عدد قابل توجهی نبوده اس��ت که بخواهیم‬ ‫چنین نگاهی داش��ته باشیم؛ ش��اید ‪ ۵۰‬میلیارد تومان هم عوارض‬ ‫دریافت نشده باشد‬ ‫دوم این ب��ود که زنجیره تولید ف��والد را کامل کنیم‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه کل زنجیره فوالد که در س��ال ‪ ۹۲‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون تن ظرفیت تولید داشت‪ ،‬امروز به حدود‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلی��ون تن رس��یده و می توان گفت در مدت ‪۵‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬میلیون تن به ظرفی��ت زنجیره فوالد اضافه ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €بخش خصوصی باور دارد که به خاطر افزایش‬ ‫ع�وارض ض�رر کرده و حتی اجناس�ی ب�ه خاطر‬ ‫ع�وارض پش�ت گمرک ماند‪ ،‬ش�ما چه پاس�خی‬ ‫دارید؟‬ ‫ب��ه خاطر عوارض هیچ جنس��ی در گم��رک نمانده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر هم این اتفاق افتاده بیشتر به دلیل تسویه‬ ‫نک��ردن ارزی فع��االن اقتصادی بوده اس��ت‪ .‬ازنظر ما‬ ‫صادراتی که ارزاوری نداش��ته باش��د و در سامانه نیما‬ ‫تسویه نشود‪ ،‬قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫در واقع ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد‬ ‫و در سیستم بانکی کشور تسویه شود‪ .‬هر فعال معدنی‬ ‫که ماده معدنی یا محص��ول صنعتی صادر می کند به‬ ‫ای��ن خاطر که از خاک کش��ور بهره می ب��رد‪ ،‬باید ارز‬ ‫ان را به کش��ور بازگرداند و با مق��ررات بانک مرکزی‬ ‫هماهنگ باشد‪ .‬همچنین فراموش نکنیم صادرات برای‬ ‫حل مشکالت صنعت کشور اس��ت و باید به درد بقیه‬ ‫تحولی در ایجاد اشتغال معدن بافق‬ ‫به هم��ت دولت تدبیر و امید و در س��ال رونق‬ ‫تولی��د با هدف ایجاد اش��تغال جدی��د و کمک به‬ ‫حف��ظ فرصت های ش��غلی موج��ود‪ ۴۵۰ ،‬نیرو از‬ ‫طریق ازمون سراس��ری و ط��ی مراحل پذیرش‪،‬‬ ‫در کارخانه گندله س��ازی «سه چاهون» وابسته به‬ ‫ش��رکت س��نگ اهن مرکزی ایران ‪ -‬بافق جذب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫هم اینک ‪ 5‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نیرو در ش��رکت سنگ‬ ‫اه��ن بافق به کار اش��تغال دارند که ‪ ۴۵۰‬تن انها‬ ‫به تازگی برای کار در کارخانه گندله پذیرفته شدند‬ ‫که با احتس��اب تعداد بازنشستگان و خانواده های‬ ‫انه��ا ‪ ۷۵‬درص��د جمعی��ت ‪ ۵۰‬هزار نف��ری این‬ ‫شهرس��تان به نوعی وابسته به این شرکت هستند‬ ‫و از این طریق امرار معاش می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بافق در میان ‪ ۱۰‬شهرس��تان‬ ‫اس��تان ی��زد از لح��اظ تامی��ن م��واد اولی��ه در‬ ‫کارخانه های فوالدسازی و سایر واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی و نیز ص��ادرات به خارج کش��ور نقش‬ ‫بس��یار حیاتی دارد و به همی��ن علت در چهار راه‬ ‫خطوطی ریلی ایران در شرق کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫مج��ری ط��رح نس��وزکاری کارخان��ه گندل��ه‬ ‫س��ه چاهون بافق با بی��ان اینکه برخ��ی نیروهای‬ ‫بوم��ی تخص��ص کار در ارتف��اع را ندارند و ناگزیر‬ ‫از غیربومی ها اس��تفاده ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬خمیر حاصل‬ ‫از کنس��انتره تبدیل به گلوله های ‪ 5‬تا ‪ 8‬میلی متر‬ ‫می ش��ود که در «کوره دوار» با دمای ‪ ۸۰۰‬تا هزار‬ ‫درجه سانتیگراد مراحل پخت انجام و سپس وارد‬ ‫« کولر» مخصوص می شود‪.‬‬ ‫محم��د کارگران اف��زود‪ :‬با پیش��رفت دانش در‬ ‫حوزه معادن‪ ،‬نس��وزکاری کاربرد گسترده تری در‬ ‫صنای��ع مختلف از جمله در تولی��د صنایع فوالد‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬شیشه‪ ،‬مس و الومینیوم پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬استفاده از درجه حرارت باالتر‪،‬‬ ‫دمش اکس��یژن اضافی و کار در فش��ارهای باالتر‪،‬‬ ‫ش��رایط انتخاب و کاربرد مواد نسوز بهتر‪ ،‬دقیق تر‬ ‫و‪ ...‬را فراه��م می کن��د‪ .‬به گفته ای��ن فعال حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬هدف اصلی طراحان و سازندگان موادنسوز‬ ‫این اس��ت که موادی را برای اس��ترها تهیه کنند‬ ‫که فلز و س��رباره در انها نف��وذ نکند و با انها وارد‬ ‫واکنش نشود‪.‬‬ ‫عبداهلل میربلوچ زهی‪ ،‬اهل ایرانشهر و شاغل در‬ ‫این واحد معدنی گفت‪ :‬در سیس��تان و بلوچستان‬ ‫امار بیکاری باالست و با وجود کار سخت‪ ،‬اشتغال‬ ‫در این واحد را پذیرفته است تا مقدمه ازدواج خود‬ ‫را با همسر اینده اش فراهم کند‪.‬‬ ‫وی که در واحد نس��وزکاری به صورت گردشی‬ ‫کار می کند‪ ،‬زمان ش��یف دوم را ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۲‬ش��ب‬ ‫ذکر کرد و افزود‪ :‬حقوق‪ ،‬مزایا و س��ختی کار طبق‬ ‫قانون‪ ،‬به موقع پرداخت می ش��ود و همه کارکنان‬ ‫ای��ن واحد از مزایا بیمه تامین اجتماعی برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گفته مجری طرح گندله س��ه چاهون بافق‪،‬‬ ‫اجرای این طرح ملی به ایس��تگاه اخر رس��ید و با‬ ‫انجام ازمایش س�لامت و تشکیل پرونده نیروهای‬ ‫پذیرفته ش��ده‪ ،‬ای��ن کارخانه با تولید س��االنه ‪۵‬‬ ‫میلیون تن گندله شروع به کار و خوراک کارخانه‬ ‫فوالد «کس��ری» را ک��ه با ‪ ۳۵‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی در حال ساخت است‪ ،‬تامین می کند‪.‬‬ ‫بهروز ش��فیع افزود‪ :‬قرارداد طرح گندله س��ازی‬ ‫در بهمن س��ال ‪ ۹۵‬با پیش بین��ی ‪ 4‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه گذاری منعقد شد و پس از گذشت‬ ‫سه س��ال اماده بهره برداری است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تاثیر تحریم های ظالمانه امریکا در روند پیشرفت‬ ‫کار تصریح کرد‪ :‬بیش��تر دستگاه ها و قطعات قبل‬ ‫از اعم��ال تحریم ها از کش��ورهای مختلف به ویژه‬ ‫المان خریداری و به کشور حمل شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخ��ش معدن ب��ا بی��ان اینکه ‪۹۸‬‬ ‫درص��د از ‪ ۴۵۰‬نیروه��ای پذیرفت��ه ش��ده بومی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ ۲۰ :‬درصد افراد مدرک تحصیلی‬ ‫دیپل��م دارند و بقیه از تحصیل کنندگان دوره های‬ ‫کاردانی‪ ،‬لیسانس‪ ،‬فوق لیسانس و دکتری هستند‪.‬‬ ‫همچنین معاون مدیرعامل ش��رکت سنگ اهن‬ ‫مرکزی ای��ران ‪ -‬بافق خاطرنش��ان کرد‪ :‬به لحاظ‬ ‫س��ختی کار و الودگ��ی بیش از ح��د در کارخانه‬ ‫گندله س��ازی‪ ،‬بانوان در این واحد ب��ه کار گرفته‬ ‫نش��دند‪ .‬ش��فیع اضافه کرد‪ :‬محصول این واحد تا‬ ‫زمان راه اندازی کارخانه فوالد کس��ری‪ ،‬با تصمیم‬ ‫مدیران ارشد ش��رکت سنگ اهن به کارخانه های‬ ‫فوالدسازی کشور صادر می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وی اف��زود‪ :‬راه اندازی کارخانه‬ ‫گندل ه در کنار کارخانه فوالد از خام فروشی سنگ‬ ‫اهن جلوگیری می کند و با تبدیل ان به ش��مش‬ ‫فوالد باعث ارزش افزوده باال خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضا فالح مبارکه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��نگ اهن مرکزی ایران ‪ -‬بافق در امسال حدود‬ ‫‪ ۴.۵‬میلیون تن کنس��انتره اهن از معادن س��نگ‬ ‫اه��ن منطقه تولی��د که به ذوب اه��ن اصفهان و‬ ‫خوزس��تان حمل ش��د و هزینه حمل هم برعهده‬ ‫خریدار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین س��نگ اهن به عنوان خوراک‬ ‫کارخانه گندله‪ ،‬دغدغه اصلی مس��ئوالن ش��رکت‬ ‫اس��ت و پیگیری شد تا بیش��تر از معادن کوچک‬ ‫مقیاس برای تامین خوراک استفاده شود تا فشار‬ ‫از معدن سنگ اهن چغارت کاسته شود‪.‬‬ ‫فالح مبارک��ه تصریح کرد‪ :‬معدن س��نگ اهن‬ ‫چغ��ارت باف��ق مثل ه��ر مع��دن فس��یلی دیگر‬ ‫تمام ش��دنی اس��ت و تامین خ��وراک باید دغدغه‬ ‫مجموعه مدیران‪ ،‬معاونان و کارگران شرکت سنگ‬ ‫اهن باشد تا وضعیت موجود حفظ شود‪.‬‬ ‫صنایع در داخل کش��ور بخ��ورد‪ .‬در مورد افزایش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬کاهش س��ود معادن و مش��کالت بخش خصوصی‬ ‫نیز باید گفت ما تاکیدی نداریم که سود معادن کاهش‬ ‫پیدا کند ولی قوانین کشور باید رعایت شود‪.‬‬ ‫€ €چه پیغام�ی برای بخش خصوص�ی در حوزه‬ ‫معدن دارید؟‬ ‫خوش��بختانه در شرایط تحریم رش��د بخش معدن‬ ‫ادامه داش��ته اس��ت‪ ،‬بنابراین فعاالن بخش معدن باید‬ ‫به کار خود ادامه دهند و مطمئن باش��ند که کشور در‬ ‫بخ��ش معدن مزیت های باالی��ی دارد که با تکیه بر ان‬ ‫می توانی��م در بازارهای جهانی رقابت کنیم‪ .‬با توجه به‬ ‫س��ال رونق تولید‪ ،‬پیام ما تالش و تولید بیش��تر است‪.‬‬ ‫توقع ما از معدنی ها این است که به تولید و تنوع تولید‬ ‫بیشتر توجه کنند‪.‬‬ ‫€ €نقش سازمان زمین شناسی را در رشد معادن‬ ‫کشور به چه صورت می بینید؟‬ ‫همه کار معدن از این سازمان شروع می شود‪ ،‬اگر ما‬ ‫به سازمان زمین شناس��ی بها ندهیم و به مطالعات ان‬ ‫در حوزه اکتشاف توجه نکنیم در نتیجه توسعه کشور‬ ‫و اقداماتمان در اینده به خطر می افتد‪.‬‬ ‫به این خاطر که ذخایر شناخته ش��ده کش��ور رو به‬ ‫اتمام اس��ت‪ ،‬اگر س��ازمان زمین شناس��ی اکتش��افات‬ ‫جدیدی انج��ام ندهد ممکن اس��ت صنایع معدنی در‬ ‫دهه اینده با تهدیدی جدی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫€ €چرا تا امروز برای این س�ازمان بودجه کافی‬ ‫در نظر گرفته نشده است و همواره مشکل تامین‬ ‫مالی داشته است؟‬ ‫سازمان زمین شناسی مورد بی مهری نبوده اما نسبت‬ ‫به وس��عتش بودجه کمی داش��ته اس��ت‪ .‬البته امسال‬ ‫بودجه ان نس��بت به سال قبل بهتر شده است و اخیرا‬ ‫به دستور جناب وزیر قرار شد بودجه ان تغییر کند که‬ ‫امیدواریم در س��ال اینده وضعیت بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫در افزایش بودجه سازمان‪ ،‬تورم را هم در نظر گرفته ایم‬ ‫و به افزایش قیمت ها ه��م توجه کرده ایم‪ .‬ازانجایی که‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی مقدمه کار معدن اس��ت‪ ،‬در‬ ‫نتیجه هر چه بیش��تر ب��رای ان بودجه در نظر بگیریم‬ ‫همه نفع می بریم‪.‬‬ ‫ابت��دای کار تمامی صنایع‪ ،‬کارخانجات فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫ سیمان‪ ،‬فلزات و شیشه از اکتشاف و مطالعات سازمان‬ ‫زمین شناسی ش��روع می ش��ود‪ .‬بنابراین امیدواریم در‬ ‫اینده نزدی��ک بتوانیم با مطالعات عمیق س��ازمان به‬ ‫ذخایر بیشتری دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €برنامه س�ال اینده وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای حمایت از این سازمان چیست؟‬ ‫افزای��ش بودجه و واردکردن امکانات س��ازمان برای‬ ‫مطالعات پهنه که توسط ایمیدرو یا سازمان های دیگر‬ ‫انجام می ش��ود از نکات مورد توجه ما برای سال اینده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واقع قرار شده است که سازمان زمین شناسی در‬ ‫اولویت اقدامات و مطالع��ات پهنه های ایمیدرو و بقیه‬ ‫شرکت های نیمه دولتی باشد تا همه بتوانیم از امکانات‬ ‫موجود در این سازمان بهره ببریم‪.‬‬ ‫داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شد‬ ‫داریوش اس��ماعیلی به عنوان معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت منصوب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬رضا رحمان��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حکمی‪ ،‬داریوش اس��ماعیلی را ب��ه عنوان معاون معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت منصوب کرد‪ .‬بر این اس��اس اس��ماعیلی جایگزین جعفر‬ ‫س��رقینی شد‪ .‬س��رقینی از ابتدای دولت روحانی به عنوان معاون‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منصوب ش��ده بود‪ .‬وی در‬ ‫زم��ان وزارت جهانگیری در وزارت صنعت نی��ز معاون معدنی این وزارتخانه‬ ‫ب��ود‪ .‬داریوش اس��ماعیلی در حالی به عنوان مع��اون معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منصوب ش��ده که تا قبل از این‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه رئیس کمیس��یون معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫بود‪ ،‬پست ریاست نظام مهندسی معدن را نیز برعهده داشت‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی برای حض��ور در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫نمایندگی مجلس اس��تعفا ک��رد که نمایندگان نی��ز با ‪ ۱۶۷‬رای‬ ‫مواف��ق‪ ۹ ،‬رای مخالف و ‪ ۳‬رای ممتنع با اس��تعفای وی به عنوان‬ ‫نماینده سروستان موافقت کردند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫پولشویی و سفته بازی‬ ‫سخت تر شد‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نقش تجارت‬ ‫در رشد‬ ‫و توسعه‬ ‫اقتصادی‬ ‫این چالش ادامه دارد‬ ‫حسن ولی بیگی‪ ،‬سرپرست گروه پژوهش های اقتصاد‬ ‫کالن موسسه مطالعات بازرگانی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دستور مالیاتی‬ ‫در همین باره امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان‬ ‫امور مالیاتی صبح دیروز در جلسه صبحانه کاری با‬ ‫فعاالن اقتصادی در پاسخ به انتقادات مطرح شده‬ ‫درباره استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان‬ ‫گف��ت‪ :‬مالیات ارزش افزوده یک مجموعه اس��ت و‬ ‫اس��ترداد این مالیات در س��ریع ترین زمان ممکن‬ ‫و در کوتاه تری��ن مس��یر از اولویت های س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی اس��ت‪ .‬ما ب��اور داریم ک��ه باید این‬ ‫کار به س��رعت انجام ش��ود اما بخش��ی از ان در‬ ‫حیطه اختیارات س��ازمان امور مالیاتی است و ما‬ ‫نمی توانی��م برای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و بان��ک مرک��زی زمان معی��ن کنیم بلک��ه باید‬ ‫مالیات وصول ش��ده را با اولویت اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده خرج کنیم‪.‬‬ ‫وی به معاون خود دس��تور داد تا اولویت اول را‬ ‫در ش��رایط کنون��ی ک��ه مملک��ت ب��ا کمب��ود ارز مواجه اس��ت‪،‬‬ ‫صادرکنن��ده ملزم به بازگش��ت ارز صادراتی به کش��ور اس��ت‬ ‫ک��ه هی��چ صادرکننده شناس��نامه دار واقعی ه��م مخالفتی با ان‬ ‫ندارد‬ ‫در خرج کردن مالیات س��تانده ش��ده‪ ،‬به استرداد‬ ‫مالیات ارزش افزوده قرار دهد‪ .‬پارسا تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫اول استرداد مالیات ارزش افزوده را انجام خواهیم‬ ‫داد و س��پس درامد وصولی خود را به خزانه واریز‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های�ی ک�ه قان�ون ایج�اد‬ ‫کرد‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی اما در این باره‪ ،‬کندی‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش افزوده صادرات را به دلیل‬ ‫عملکرد بانک مرکزی دانس��ت و گفت‪ :‬اس��ترداد‬ ‫این مالیات نس��بت به سال گذشته دارای عملکرد‬ ‫منفی بوده که دلیل این امر محدودیت هایی است‬ ‫ک��ه قانون رفع تعهد ارزی به وجود اورده اس��ت‪.‬‬ ‫وقتی بانک مرکزی به صورت مرحله ای اس��امی را‬ ‫اعالم می کند سرعت کار کم می شود‪.‬‬ ‫محمد مس��یحی معاون سازمان امور مالیاتی در‬ ‫پاسخ به سواالت و طرح مشکالت فعاالن اقتصادی‬ ‫در ح��وزه مالی��ات ارزش اف��زوده و مالیات ه��ای‬ ‫مس��تقیم گفت‪ :‬در مراس��می که به مناسبت روز‬ ‫مل��ی صادرات برگزار ش��د‪ ،‬اق��ای کریمی رئیس‬ ‫فراکس��یون ص��ادرات مجل��س نکته ای را اش��اره‬ ‫کردند مبنی بر اینکه حتی س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫نیز درباره مقید بودن تس��ویه و برگش��ت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده با رفع تعهد ارزی مخالف اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اس��اس بند ج تبصره ‪ 8‬مق��ررات رفع تعهد ارزی‬ ‫م��ا ملزم ب��ه اجرای این دس��تور هس��تیم اما در‬ ‫بخشنامه ای که صادر کرده ایم تا حد امکان تالش‬ ‫شد کمترین محدودیت برای صادرکنندگان ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حک��م قان��ون بودج��ه س��ال ‪ 98‬در خصوص‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش اف��زوده صادرکنندگان به‬ ‫سال ‪ 97‬نیز تسری یافته و این در حالی است که‬ ‫وقتی این بخشنامه را ابالغ کردیم حداقل در مورد‬ ‫پرونده های مالی��ات ارزش افزوده ای که تا پیش از‬ ‫ان تعیین تکلیف ش��ده بودند این حکم را تسری‬ ‫ندادی��م‪ .‬هدف م��ا از این کار فقط ایجاد ش��رایط‬ ‫اسان برای صادرکنندگان بود‪.‬‬ ‫وی درباره تاخیر در اعالم اسامی صادرکنندگان‬ ‫گف��ت‪ :‬من این مورد را قب��ول دارم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اخرین مرحله اسامی رفع تعهدکنندگان‬ ‫ارزی برای س��ال ‪ 97‬در دی ماه به ما اعالم ش��ده‬ ‫و همین امر دلیل اصلی به تعویق افتادن استرداد‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده شده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی اف��زود‪ :‬مودیان‬ ‫مالیاتی مک��ررا به این س��ازمان مراجعه می کنند‬ ‫و درخواس��ت ب��ه تعوی��ق انداختن رس��یدگی به‬ ‫پرونده های خود را دارند تا بتوانند رفع تعهد ارزی‬ ‫خ��ود را از بان��ک مرکزی بگیرند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫این س��ازمان بارها با بانک مرکزی مکاتبه کرده و‬ ‫انتظار داش��تیم که اتاق بازرگانی نیز به نمایندگی‬ ‫از بخش خصوصی با ما در این راه به طور جدی تر‬ ‫همراه باش��د این س��ازمان حتی در ش��کل اعالم‬ ‫تعهدات ارزی نیز با بانک مرکزی مشکالتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از کجا پیگیری کنیم؟‬ ‫در همین باره محمدرضا فرشچیان صادرکننده‬ ‫پسته کش��ور نیز معتقد است‪ :‬سازمانی نیست که‬ ‫بتوانیم موضوع استرداد مالیات بر افزوده مان را از‬ ‫انها پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی که مملکت با کمب��ود ارز مواجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬صادرکننده ملزم به بازگشت ارز صادراتی‬ ‫به کش��ور است که هیچ صادرکننده شناسنامه دار‬ ‫واقع��ی هم مخالفتی با ان ن��دارد اما در چگونگی‬ ‫اوردن ان بحث ه��ای مختلف��ی مطرح اس��ت اما‬ ‫بهترین روش ان واردات در قبال صادرات است‪.‬‬ ‫فرش��چیان تاکید کرد‪ :‬براساس قانون مقرر شد‪،‬‬ ‫اگر صادرکنن��دگان در س��ال ‪50 ، 97‬درصد ارز‬ ‫خود را وارد سیستم اقتصادی کرده باشند مالیات‬ ‫ارزش افزوده انها برگشت داده شود اما در این باره‬ ‫وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی ت��وپ را در زمین‬ ‫یکدیگر می اندازند‪.‬‬ ‫وزارت اقتص��اد می گوی��د بانک مرک��زی هنوز‬ ‫فهرست را ارائه نداده و بانک مرکزی می گوید من‬ ‫فهرست را داده ام اما انها پرداخت نمی کنند‪ .‬نکته‬ ‫عرضه گوشت گرم گوساله ‪ ۶۰‬هزار تومانی‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری دامداران کش��ور گفت‪ :‬عرضه‬ ‫مس��تقیم گوش��ت گوس��اله گرم به نرخ هر کیلوگ��رم ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تومان برای مصرف کننده به صورت بسته بندی در فروشگاه های‬ ‫سازمان تعاون روستایی برخی از استان ها اغاز شد‪.‬‬ ‫سعید سلطانی سروس��تانی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد‪:‬‬ ‫اختالف نرخ میان فروش ازسوی دامداران و مصرف کننده بسیار‬ ‫باالس��ت و برخی‪ ،‬بازار را مدیریت کرده و اجازه کاهش نرخ این‬ ‫محصول را برای مصرف کننده نهایی نمی دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دام زنده از دامدار به نرخ پایینی خریداری‬ ‫ش��ده و به نرخ باالیی در بازار عرضه می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬فاصله و‬ ‫حلقه های زیادی میان مصرف کننده و تولید کننده است که این‬ ‫چرخه ها به سود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی نیز راضی نیستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور ادامه داد‪ :‬نرخ دام‬ ‫زنده از ابتدای امس��ال ‪۴۰‬درصد کاهش یافته و گوس��اله زنده از‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان به ‪ ۲۵‬هزار تومان کاهش یافته که در این شرایط‬ ‫نرخ گوش��ت قرمز نیز باید ‪ ۴۰‬درصد کاهش یابد اما متناسب با‬ ‫ان نرخ گوشت در بازار کاهش نیافته است‪ .‬سلطانی سروستانی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بر اس��اس این کاهش ‪ ۴۰‬درص��دی نرخ دام زنده‬ ‫گوشت گوس��اله نیز از هر کیلوگرم ‪ ۱۰۰‬هزار تومان باید به ‪۶۰‬‬ ‫ه��زار تومان کاهش می یافت اما ای��ن اتفاق رخ نداد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫برای اینکه ثابت ش��ود نرخ گوشت گوس��اله تازه ‪ ۶۰‬هزار تومان‬ ‫است سازمان تعاون روستایی از هفته پیش در چند استان کشور‬ ‫ش��روع به عرضه مستقیم گوشت گوساله به این نرخ کرده است‪.‬‬ ‫بر این اساس گوشت گوساله گرم در فروشگاه های سازمان تعاون‬ ‫روس��تایی به نرخ هر کیلوگرم ‪ ۶۰‬هزار تومان برای مصرف کننده‬ ‫به صورت بسته بندی شده عرضه می شود‪.‬‬ ‫اصلی اینجاس��ت که ما باید این موضوع را از کجا‬ ‫پیگیری کنیم؟‬ ‫این صادرکنن��ده افزود‪ :‬در حال��ی که تعهدات‬ ‫ارزی صادرکنندگان کامال مشخص است؛ بنابراین‬ ‫اگ��ر صادرکنندگان��ی که خوش حس��اب بودند و‬ ‫واریزی ها را به موقع انجام دادند باید به سرعت و‬ ‫سرموعد پول خود را پس بگیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه براساس قانون دولت موظف‬ ‫اس��ت مالیات ارزش اف��زوده را در م��دت یک ماه‬ ‫مس��ترد کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این وجود متاسفانه‬ ‫حت��ی پرداخت های تیر س��ال گذش��ته نیز انجام‬ ‫نش��ده است‪ .‬باید دید ش��رکتی که تعهدات ارزی‬ ‫خود را انج��ام داده چرا هنوز مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرات ان مسترد نش��ده و وقتی می گوییم چرا‬ ‫معوق اس��ت؟ می گویند بانک مرکزی هنوز اعالم‬ ‫نکرده اس��ت که شما تعهدات را انجام دادید و در‬ ‫واقع ت��وپ را درزمین یکدیگ��ر می اندازند که در‬ ‫شئونات بازرگانی و تجارت خارجی کشور نیست و‬ ‫باید تابع واقعیت ها باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در خواست از مجلس‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که محم��د الهوتی رئیس‬ ‫کنفدراس��یون صادرات ایران نی��ز ازمدت ها پیش‬ ‫این موضوع را مطرح کرد که مالیات ارزش افزوده‬ ‫نباید منوط به رفع تعهد ارزی شود‪.‬‬ ‫او ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬رفع تعه��د ارزی در مدت‬ ‫‪۴‬ماه مش��کالت بس��یاری ایجاد کرده است که با‬ ‫تعامل مجلس‪ ،‬تا حد بسیاری تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫درب��اره صادرات خدمات فنی مهندس��ی هم باید‬ ‫گفت صورت وضعیت های این بخش تا دوسال به‬ ‫درامد و دریافت پول نمی رس��د که بخواهند ارز را‬ ‫در مدت ‪۴‬ماه برگردانند‪.‬‬ ‫الهوت��ی تاکی��د کرد‪ :‬پیش��نهاد اصل��ی درباره‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش افزوده بود که بس��یاری را‬ ‫درگی��ر ک��رده و در این میان خود س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی و بانک مرکزی هم در اجرا گرفتار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات خدمات‬ ‫فن��ی مهندس��ی زمانبر اس��ت و هرچن��د حذف‬ ‫ارزش افزوده از رفع تعهد ارزی برای برخی کاالها‬ ‫یک گام مثبت در راستای صادرات اما منوط شدن‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش افزوده ب��ه رفع تعهد ارزی‬ ‫ب��ه معنای بلوکه کردن منابع مالی تولیدکنندگان‬ ‫است؛ بنابراین از نمایندگان مجلس می خواهیم تا‬ ‫بحث استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان‬ ‫از بحث رفع تعهد ارزی از هم تفکیک شود‪.‬‬ ‫امیدعلی پارسا‬ ‫محمد مسیحی‬ ‫محمدرضا فرشچیان‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫رشد ‪ ۲۲‬درصدی واردات نهاده های دام و طیور به ایران‬ ‫ارزش واردات نهاده های دام و طیور ایران در ‪۹‬‬ ‫ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد‬ ‫‪ ۲۲‬درصدی به بیش از ‪۲‬میلیارد و ‪ ۷۵۸‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان‬ ‫نهاده ه��ای دام و طیور ایران (اوندا)‪ ،‬وزن واردات‬ ‫این اقالم وارداتی سال گذشته بیش از ‪ ۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۲‬هزار تن بوده که امسال با رشد ‪۱۱‬درصدی‬ ‫به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۱‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن بازه زمانی بی��ش از ‪ ۶‬میلیون و ‪۲۰۵‬‬ ‫هزار ت��ن ذرت به ارزش بیش از ی��ک میلیارد و‬ ‫‪۵۲۸‬میلیون دالر وارد کش��ور ش��ده که به لحاظ‬ ‫وزنی نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل ‪۲‬درصد‬ ‫کاهش و به لحاظ ارزش��ی ‪۳‬درصد رشد را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه امس��ال بی��ش از ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۱۱‬‬ ‫ه��زار تن جو ب��ه ارزش بی��ش از ‪ ۶۴۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۹۲‬هزار دالر وارد کش��ور ش��ده که نس��بت به‬ ‫دوره مش��ابه س��ال قبل به لحاظ وزنی رشد ‪۳۳‬‬ ‫درصدی و به لحاظ ارزش��ی رشد ‪ ۵۳‬درصدی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬همچنی��ن در این مدت بیش از‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۳۳۴‬هزار ت��ن کنجاله به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۵۸۸‬میلیون و ‪۱۱۷‬هزار دالر وارد کشور‬ ‫شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ‬ ‫ارزش��ی رش��د ‪۵۹‬درصدی و به لحاظ وزنی رشد‬ ‫‪۶۱‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫س��ابقه تاریخی رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ورها حاکی از‬ ‫ان اس��ت که هیچ کش��ور موفق��ی را نمی توان یافت ک��ه همراه با‬ ‫سیاس��ت های مکمل‪ ،‬بدون گس��ترش تجارت از کانال ازاد سازی‬ ‫تج��اری‪ ،‬توس��عه یافته باش��ند‪ .‬البته مس��یری که کش��ورهای‬ ‫گوناگ��ون در پی��ش گرفته اند‪ ،‬بس��یار متفاوت بوده اس��ت‪ .‬از ‪۱۳‬‬ ‫کش��ور دارای مس��یرهای رش��د پایدار مورد بررس��ی در گزارش‬ ‫کمیس��یون رش��د ‪ ،۲۰۰۹‬هر کدام مس��یرهای گوناگونی را طی‬ ‫ک��رده و دارای ترکیبات گوناگونی از فعالیت های اقتصادی بودند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اش��تراکات کش��ورهای موفق در رش��د‪ ،‬این است که‬ ‫انها از ظرفیت های ارائه ش��ده از طریق ازادس��ازی تجاری و ایجاد‬ ‫فرصت ه��ای جدید اقتصادی برای مردم خود اس��تفاده کرده اند‪.‬‬ ‫اگرچه گسترش تجارت با ریسک ها و هزینه هایی همراه است‪ ،‬اما‬ ‫تجربه نش��ان می دهد وقتی ان ریسک ها به طور موثری مدیریت‬ ‫ ش��وند‪ ،‬ضررهای احتمالی در کوتاه مدت به حداقل رس��یده و در‬ ‫بلندم��دت دس��تاوردهای خوبی برای کش��ورها به هم��راه دارد‪.‬‬ ‫کشورها سعی کردند با ادغام در اقتصاد جهانی و ایجاد بازار بزرگ تر‬ ‫برای بنگاه های داخلی و همچنین ایجاد زنجیره های ارزش بالقوه‬ ‫ک��ه با انها بتوانند تولید خود را پیوند دهند‪ ،‬فرصت های اقتصادی‬ ‫جدیدی را ایجاد کنند و همچنین با قرار دادن شرکت ها در معرض‬ ‫رقاب��ت و اس��تفاده از صرفه های مقیاس و تن��وع‪ ،‬تخصص‪ ،‬انتقال‬ ‫دان��ش‪ ،‬به��ره وری‪ ،‬کارایی و نواوری را گس��ترش دهند‪ .‬تجارت‬ ‫عالوه بر اینکه موتور رش��د اقتصادی است می تواند سهم بسزایی‬ ‫در کاه��ش فقر‪ ،‬از طریق بالفعل س��ازی ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫برای ایجاد ش��غل داشته باش��د‪ .‬همچنین تجارت عالوه بر فواید‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬می تواند از طریق پیونده��ای تجاری به صلح جهانی و‬ ‫ثبات در جهان دوم کمک کند‪ .‬سوالی که مطرح می شود این است‬ ‫که اساس��ا گسترش تجارت از کانال ازادس��ازی تجاری و کاهش‬ ‫موانع تجاری‪ ،‬منجر به رش��د اقتصادی خواهد ش��د؟ یا اینکه چرا‬ ‫با وجود گس��ترش تجارت از کانال حذف محدودیت های تجاری‪،‬‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی در کش��ورهای گوناگون متفاوت اس��ت؟ ایا‬ ‫ازاد سازی برای کشورها سودمند است؟ تعداد زیادی از مطالعات‬ ‫به موضوع سیاست تجاری پرداخته و سعی کرده اند تاثیر سیاست‬ ‫تجاری بر رش��د اقتصادی را بررسی کنند‪ .‬بیشتر مطالعات تجربی‬ ‫بین کش��وری که به معیار ش��دت تجاری (نظیر صادرات و واردات‬ ‫به تولید ناخالص داخلی) تکیه دارند‪ ،‬تاثیر مثبت تجارت بر رش��د‬ ‫اقتصادی را نش��ان می دهند‪ ،‬اما در مطالعات خاص کشوری‪ ،‬تاثیر‬ ‫تجارت بر رش��د اقتصادی به موقعیت کشور و ترکیب فعالیت های‬ ‫تجاری ان بس��تگی دارد ی��ا به عبارت دیگر رابط��ه بین تجارت و‬ ‫رش��د اقتصادی پیچیده است‪ .‬مطابق نظریه رشد درون زا‪ ،‬انتخاب‬ ‫نامناسب ش��ریکان تجاری داللت بر تفاوت های قابل مالحظه ای‬ ‫در کارکرده��ای تولی��د‪ ،‬فن��اوری و منابع طبیعی خ��دادادی در‬ ‫کش��ورها دارد که ممکن اس��ت تجارت از کانال ازادسازی تجاری‬ ‫تاثیر مثبت بر رش��د اقتصادی کشورهایی که دارای فناوری پایین‬ ‫هستند‪ ،‬نشود‪ .‬با وجود نظریه های تجارت معاصر (تاکید بر مزایای‬ ‫تجارت)‪ ،‬توانایی یک کش��ور برای بهره من��دی از مزایای تجارت‪،‬‬ ‫منوط به ماهیت درونزای تح��والت فناورانه و تنوع تولید صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اساس��اً‪ ،‬چارچوب نظری (ادغام نظریه های نئوکالس��یک‬ ‫تج��ارت و رش��د) فرض می کند که اختالف در س��طوح توس��عه‬ ‫صنعت��ی و قابلیت ه��ای فناوری در کش��ور ممکن اس��ت با نتایج‬ ‫گوناگون از ازادس��ازی تجاری همراه باش��د‪ .‬تاثیر تجارت بر رشد‬ ‫اقتصادی بسته به اندازه اقتصاد‪ ،‬مهارت فنی و میزان تنوع صنعتی‬ ‫دارد‪ .‬پیچیدگ��ی اقتصادی داللت بر تولی��د و صادرات کاالهایی‬ ‫دارد ک��ه مبتن��ی بر دان��ش و مهارت انباش��ت ش��ده و در نتیجه‬ ‫تخصصی سازی کاالیی در کشورهاست‪ .‬هاسمن و هیدالگو نشان‬ ‫دادند کاالهای صادراتی یک کش��ور هرچه پیچیده تر باش��د‪ ،‬ان‬ ‫کشور از رشد اقتصادی باالتری نیز برخوردار خواهد شد؛ بنابراین‬ ‫فقط گسترش صادرات تعیین کننده رشد اقتصادی باالتر نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬بلکه ترکیب کاالهای صادرش��ده نیز در رشد اقتصادی عامل‬ ‫تعیین کننده اس��ت‪ .‬اما درباره ایران‪ ،‬بررسی های انجام شده نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬ازادس��ازی تجاری (س��هم صادرات و واردات از ‪)GDP‬‬ ‫منجر به افزایش رش��د اقتصادی می ش��ود‪ .‬یا به عبارت دیگر‪ ،‬بین‬ ‫ازادس��ازی تجاری (س��هم صادرات به عالوه واردات از ‪ )GDP‬و‬ ‫رش��د اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد‪ .‬درباره تولید و‬ ‫صادرات محصوالت پیچیده اقتصادی‪ ،‬مطالعات انجام شده حاکی‬ ‫از ان اس��ت که سبد صادراتی کش��ور به دلیل تمرکز بر کاالهای با‬ ‫ارزش اف��زوده پایین (هر تن کاالی صادراتی کش��ور درحال حاضر‬ ‫‪ ۳۰۷‬دالر اس��ت) و کااله��ای خ��ام از س��طح پیچیدگ��ی باالیی‬ ‫برخوردار نبوده و اثر کمی بر رشد اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫در پایان اینکه نتایج حاصل از تاثیر ازادس��ازی تجاری (تجارت‬ ‫بیش��تر) بر رشد اقتصادی‪ ،‬دارای پیامدهای مهم نظری و سیاسی‬ ‫اس��ت‪ ،‬و داللت بر این دارد که ازادس��ازی تجاری و رشد اقتصادی‬ ‫یک رابطه س��اده نیس��ت و اثرات ان بس��تگی به تفاوت در سطوح‬ ‫توس��عه‪ ،‬اندازه و مهارت فن��ی‪ ،‬پیچیدگی اقتص��ادی‪ ،‬درونزایی‬ ‫تح��والت فناورانه‪ ،‬تن��وع تولید صنعتی و ش��ریکان تجاری دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تاثیر مثبت تجارت بر رش��د اقتص��ادی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫صادرات محصوالت با ارزش افزوده کم یا خام و پیوند انها با صنایع‬ ‫صادراتی بزرگ‪ ،‬منجر به تولید و صادرات محصوالت پیچیده شده‬ ‫و افزای��ش صادرات این گروه محصوالت تاثیر به مراتب بیش��تری‬ ‫بر رش��د اقتصادی خواهد داش��ت‪ .‬حذف موانع و تس��هیل فرایند‬ ‫واردات م��واد اولی��ه کاالهای صادراتی‪ ،‬کمک ش��ایانی به حرکت‬ ‫سریع تر رش��د اقتصادی خواهد کرد‪ .‬برطرف کردن موانع واردات‬ ‫(ارزی) کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای که نقش تعیین کننده ای‬ ‫در صنایع صادراتی و رش��د اقتصادی دارند‪ ،‬باعث شتاب بخشیدن‬ ‫به رشد اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عملکرد منفی در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به دلیل محدودیت های قانون رفع تعهد ارزی است‬ ‫اس��ترداد مالی��ات ارزش اف��زوده ص��ادرات‬ ‫مدت هاس��ت یک��ی از چالش ه��ای اصل��ی‬ ‫صادرکنندگان بوده و همیشه در این باره نقدهایی‬ ‫هم وجود داشته اما گویا صادرکنندگان هم به این‬ ‫وضع ع��ادت کرده اند! بس��یاری از صادرکنندگان‬ ‫و به ویژه مرحوم اس��داهلل عس��گراوالدی همیش��ه‬ ‫معتق��د بودند که دولت چ��را این پول را می گیرد‬ ‫ک��ه بخواه��د پس دهد؟ ک��ه در نتیج��ه دیر هم‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫هرچند مس��ئوالن زمانی هم برای استرداد در‬ ‫نظ��ر گرفتند و قرار بود یک ماه��ه این مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده به جیب صادرکنندگان بازگردد اما به‬ ‫طور کامل هم اجرا نشد تا اینکه موضوع جدیدی‬ ‫به این مقوله اضافه ش��د و ان هم رفع تعهد ارزی‬ ‫بود‪ .‬براین اس��اس مقرر کردند که صادرکنندگانی‬ ‫ک��ه ارز صادراتی خ��ود را به اقتص��اد بازنگردانده‬ ‫باش��ند مالیات ارزش افزوده پرداختی انها مسترد‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫همین موضوع‪ ،‬دلیل اصلی کندی کار از سوی‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی است که معاون این سازمان‬ ‫به صراح��ت ان را عنوان کرد‪ .‬نکت��ه دیگر اینکه‬ ‫سازمان امور مالیاتی نس��بت به استرداد این پول‬ ‫بان��ک مرک��زی و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت را هم‬ ‫دخیل می داند و معتقد است بخشی از کار مربوط‬ ‫به ماس��ت و نمی توانیم برای این دو دستگاه زمان‬ ‫مش��خص کنیم‪ .‬کندی اس��ترداد در حالی انجام‬ ‫می شود که س��رمایه در گردش صادرکنندگان در‬ ‫شرایط کنونی بسیار مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تقویم نمایشگاه تهران؛‬ ‫با خرد جمعی‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫بخش دوم بیست و نهمین میزگر‬ ‫تقویم نمایشگاه تهر‬ ‫میالد محمدی‪ -‬شروین اشیدری‪ :‬هفته گذشته بخش نخست از بیست و نهمین میزگرد‬ ‫نمایش�گاهی موسس�ه‬ ‫با حضور حمیدرضا املی مدیر امور نمایشگاه های داخلی‬ ‫ش�رکت سهامی نمایش�گاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬علی مرادی رئیس‬ ‫انجم�ن برگزارکنن�دگان نمایش�گاه های ای�ران‪ ،‬عبدالکریم جاللی مدیرعامل ش�رکت‬ ‫نمایش�گاهی نمانگ�ر و فرهاد امینیان مدیرعامل ش�رکت نمایش�گاهی بازرگانی تهران‬ ‫منتشر شد‪ .‬در این میزگرد موضوع صدور مجوزهای نمایشگاهی و سازکارهایی که الزم‬ ‫اس�ت در این زمینه مورد بازنگری قرار بگیرد به بحث گذاش�ته ش�د‪ .‬این هفته نیز قرار‬ ‫است موضوع ثبات در تقویم نمایشگاهی و جلوگیری از جابه جایی های مخرب در تقویم‬ ‫تقویم نمایشگاهی با خرد جمعی بسته می شود‬ ‫حمیدرضا املی‪ ،‬مدیر امور نمایش�گاه های داخلی‬ ‫ش�رکت س�هامی نمایش�گاه های بین الملل�ی‬ ‫جمهوری اسلامی ایران‪ :‬درباره تقویم نمایشگاهی‬ ‫حساس��یت هایی وج��ود دارد که اگر انه��ا را رعایت‬ ‫کنیم تقویم درستی خواهیم داشت و می توانیم شاهد‬ ‫هم افزایی باشیم‪.‬‬ ‫ایتم ه��ای مختلفی در این زمینه باید مدنظر باش��د؛ از‬ ‫برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی در کشورهای همسایه گرفته‬ ‫تا عناوین اس��تانی‪ ،‬تعطیالت رسمی و غیررسمی همه و همه باید‬ ‫در تنظیم تقویم نمایش��گاهی پایتخت مدنظر باشد‪ .‬ما در شرکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه ها س��عی داریم تقویم را با رعایت تمام جوانب‬ ‫تدوین کنیم‪ .‬البته برخی مواقع باتوجه به ش��رایطی که پیش امده‬ ‫مجبور بودیم تاریخ برگزاری بعضی از نمایش��گاه ها را تغییر دهیم‬ ‫اما به طورکلی همواره س��عی کردیم در این زمینه مقاومت کنیم تا‬ ‫تغییرات غیرضروری انجام نشود‪.‬‬ ‫روالی که در س��ال های گذش��ته داش��تیم این ب��وده که تهران‪،‬‬ ‫تقویم نمایش��گاهی را تدوین می کرد و براساس ان سایر استان ها‬ ‫تنظیمات الزم را انجام می دادند‪.‬‬ ‫دوس��تانی که در این جلس��ه حضور دارند خاطرشان هست که‬ ‫تقوی��م نمایش��گاهی در دوره ه��ای پیش از حضور م��ن‪ ،‬تقریباً با‬ ‫همفکری ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬کارش��ناس یا مدیر نمایش��گاه های داخلی تدوین‬ ‫ل حاضر ما از خرد جمع��ی در موضوع تدوین‬ ‫می ش��د‪ ،‬اما در ح��ا ‬ ‫تقویم نمایش��گاهی بهره می بریم‪ .‬ضم��ن اینکه کمیته مخصوصی‬ ‫برای این موضوع داریم که در چینش رویدادها‪ ،‬کمک می کند‪.‬‬ ‫امروز رویکرد کلی شرکت سهامی به صورتی است که بیشترین‬ ‫هم افزای��ی را با هم��ه بخش ها در خروج��ی کار دارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫مراقب هستیم به طور حتم انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ها در‬ ‫جلسات اینچنینی حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫روندی که برای چینش تقویم س��ال ‪ ۹۸‬در دستور کار داشتیم‪،‬‬ ‫برای سال اینده نیز در جریان خواهد بود‪ .‬تاکنون جلسات‬ ‫کارشناس��ی زیادی با اعضای انجمن برگ��زار کردیم و‬ ‫برای سال ‪ ۹۹‬به یک جامعیت رسیدیم‪.‬‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه ها غی��ر از موض��وع‬ ‫درامدزای��ی ‪ ۲‬وظیف��ه اصل��ی دیگر ه��م دارد؛ اول‬ ‫تخصصی ش��دن نمایش��گاه ها و دوم خلق رویدادهای‬ ‫جدید متناسب با شرایط کشور‪ .‬درواقع نمایشگاه ها مانند‬ ‫موجود زنده تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند و به طور حتم باید در‬ ‫مسیر تکامل به یک یا دو نوع نمایشگاه دیگر تبدیل شوند‪.‬‬ ‫تله کام مصداق این موضوع بود و انچه موجب شد امسال تله کام‬ ‫متفاوتی داش��ته باشیم بیش��تر خواست ه تش��کل ها بود‪ .‬امسال ما‬ ‫اگرچه در متراژ نمایش��گاه تله کام کاهش داش��تیم اما در کیفیت‬ ‫رش��د خوبی را ش��اهد بودیم‪ .‬جلسات بس��یار مهمی برگزار شد و‬ ‫در کنار ان همایش های جانبی مناس��بی داشتیم‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫تله کام امس��ال ش��روع خوبی بود که نمایشگاه های بعدی نیز بهتر‬ ‫از قبل برگزار شوند‪.‬‬ ‫ام��ا در هر صورت من هم معتق��دم که برندینگ زمانی و مکانی‬ ‫نمایش��گاه ها جزو مواردی اس��ت که باید به ان دقت شود‪ .‬باید در‬ ‫نظر داش��ته باش��یم برگزاری یک رویداد در س��طح ایران و حتی‬ ‫بین المللی عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر زیادی دارد‪.‬‬ ‫در نمایشگاهی مانند تله کام مثلثی وجود دارد که یک ضلع ان‬ ‫ک ضلع تشکل متولی (سازمانی که مجوز به نام ان‬ ‫برگزارکننده‪ ،‬ی ‬ ‫صادر می ش��ود) و ضلع دیگر شرکت سهامی نمایشگاه ها است‪ .‬ما‬ ‫همه موارد را در نظر می گیریم و تمامی صحبت ها را می ش��نویم و‬ ‫تا جایی که قانون به ما اجازه دهد سعی می کنیم جلوی جابه جایی‬ ‫رویدادها و متضرر شدن برگزارکنندگان را بگیریم‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع به راحتی اجازه نخواهیم داد که مجوز برگزاری یک‬ ‫رویداد از شرکت های برگزارکننده گرفته و به نام مجموعه دیگری‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫از خرد کردن رویدادها در تقویم پرهیز شود‬ ‫عل�ی م�رادی‪ ،‬رئی�س انجم�ن برگزارکنن�دگان‬ ‫نمایش�گاه های ای�ران‪ :‬انجم��ن برگزارکنن��دگان‬ ‫در ط��ول س��ال های مختل��ف حض��ور داش��ته اما‬ ‫امس��ال نخستین س��الی اس��ت که با مدیریت امور‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و معاونت محترم نمایشگاه و‬ ‫همچنی��ن نظر مثبت مدیرعامل این مجموعه تقویم‬ ‫را واقعاً خودمان نوش��تیم‪ .‬یعنی تمام نمایشگاه هایی را‬ ‫که به عنوان مرجع شناخته می شوند با خرد جمعی در تقویم‬ ‫قرار دادیم‪.‬‬ ‫برخ��ی برگزارکنن��دگان درخواس��ت هایی در زمین��ه تاریخ‬ ‫برگزاری داشتند‪ .‬این درخواست ها را به شکل مستند و مکتوب‬ ‫دریافت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم‪ .‬در واقع سعی شد همه‬ ‫نظرات را در چینش تقویم سال ‪ ۹۸‬لحاظ کنیم‪.‬‬ ‫اما نکته مهم اینجاس��ت که تقویم نمایش��گاهی باید براساس‬ ‫نیازهای روز تغییر ماهیت بدهد‪ .‬زمانی در صنعت نمایش��گاهی‬ ‫نیاز به این داش��تیم که در گروه های مختلف نمایشگاه ها‬ ‫را خ��رد کنیم و از دل نمایش��گاه های بزرگ چندین‬ ‫روی��داد جدید بیرون بیاوری��م‪ ،‬اما در حال حاضر و‬ ‫باتوج��ه به وضعیت اقتصادی کش��ور‪ ،‬ما در انجمن‬ ‫این نیاز را احس��اس نمی کنیم‪ .‬یعنی بهتر است از‬ ‫ایجاد رویدادهای جدید پرهیز شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه به تازگ��ی مجوزهایی داده می ش��ود که‬ ‫بودونب��ود ان رویدادها خیلی به حال صنایع کش��ور اثرگذار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت در ‪ ۳‬سال اینده ش��رایط تغییر کند و ما دوباره‬ ‫بتوانی��م رویدادهای جدید تعریف کنیم اما در ش��رایط فعلی به‬ ‫دلیل اینکه ما در بخش خارجی رشد نداریم و تمام نمایشگاه ها‬ ‫با کاهش جدی فضای برگزاری روبه رو هستند‪ ،‬بهتر است فقط‬ ‫بر کیفی��ت رویدادهای قدیمی تمرک��ز و از تعریف رویداد های‬ ‫جدید خودداری کنیم‪.‬‬ ‫نمایش�گاهی را بررس�ی کنیم‪ .‬این موضوع جزو مواردی اس�ت که در هفته ها و ماه های‬ ‫اخیر چالش های متعددی را در صنعت نمایش�گاهی کش�ور ایج�اد کرده و بی توجهی به‬ ‫ان می توان�د امنیت ش�غلی رویدادها و برگزارکنن�دگان را تهدید کن�د‪ .‬در بخش دوم‬ ‫ای�ن میزگرد محم�ود بندرچی در جایگاه مدی�ر روابط عمومی انجم�ن برگزارکنندگان‬ ‫جابه جایی رویدادها در تقویم ضربه به صنایع مهم کشور است‬ ‫عبدالکری�م جالل�ی‪ ،‬مدیرعام�ل ش�رکت‬ ‫نمایش�گاهی نمانگر‪ :‬موض��وع تقویم های بلندمدت‬ ‫نباید مغفول بماند‪.‬‬ ‫هی��چ گاه در نمایش��گاه های دنیا چنی��ن چیزی را‬ ‫ندیدیم که ‪ ۶‬ماه مانده به برگزاری یک نمایشگاه هنوز‬ ‫تاریخ برگزاری ان مشخص نباشد‪ .‬چه خوب است که‬ ‫خیلی زود ما تقویم کشوری جامع به ویژه تقویم تهران‬ ‫را داش��ته باش��یم‪ .‬این تقویم ها نباید کوتاه مدت بلکه‬ ‫به صورت چندس��اله باشد و به طور حتم مراقب باشیم‬ ‫با رویدادهای هم ش��کل خودش��ان در دیگر نقاط دنیا‬ ‫تداخل زمانی نداشته باشند‪ .‬معتقدم سایت نمایشگاه‬ ‫تهران یک برند بزرگ ملی است که باید از این سرمایه‬ ‫مهم به خوبی حفاظت کنیم‪ .‬برندهای مهم نمایشگاهی‬ ‫هم بخشی از همین سرمایه هستند‪.‬‬ ‫تغییرات ناگهان��ی در تقویم به طور حتم‬ ‫صنعت نمایش��گاهی را دچ��ار دگرگونی‬ ‫می کن��د و این به نفع هیچ کس نیس��ت‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت از میان سازمان های دولتی‬ ‫و تش��کل ها به عنوان صاحب��ان مجوزهای‬ ‫نمایش��گاهی عده ای تصمیم بگیرند برگزاری‬ ‫یک یا چند نمایشگاه را متوقف کنند‪ ،‬اما باید بدانند‬ ‫وقت��ی برگزاری ی��ک رویداد لغو یا زم��ان ان جابه جا‬ ‫می ش��ود بخش مهمی از فعاالن ان صنعت به مشکل‬ ‫می خورند‪.‬‬ ‫در نتیجه ان رویداد اس��یب می بیند و این موضوع‬ ‫در نهایت بر درامد ش��رکت سهامی نمایشگاه ها تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫جابه جای��ی زمان نمایش��گاه تله کام که‬ ‫مث��ال زده ش��د‪ ،‬اتف��اق خوب��ی نبوده و‬ ‫نیس��ت‪ .‬چنین چالش هایی نشان دهنده‬ ‫این اس��ت که به احتمالی سال بعد برخی‬ ‫از نمایشگاه ها یا برگزار نشوند یا تاریخ انها‬ ‫با یک نامه دستوری جابه جا شود‪.‬‬ ‫امیدوارم اگر فردی به صنعت نمایش��گاهی وارد‬ ‫می ش��ود به سازکارهای ان مس��لط باشد یا دست کم‬ ‫اگر تجربه کافی نداش��ت‪ ،‬به طور حتم از گنجینه افراد‬ ‫باصالحیت و حرفه ای که سال های سال در این عرصه‬ ‫کار کردند‪ ،‬استفاده کند تا درنهایت بتواند تاثیرگذاری‬ ‫خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫مخالف صددرصد جابه جایی رویدادها در تقویم هستم‬ ‫محمود بندرچی‪ ،‬مدیر روابط عمومی انجمن‬ ‫برگزارکنندگان نمایش�گاه های ایران‪ :‬من‬ ‫در ابتدا از موسسه‬ ‫برای برگزاری این‬ ‫میزگردها تش��کر می کنم‪ .‬در ادامه هم ورود‬ ‫وزی��ران نفت‪ ،‬ارتباطات و گردش��گری را به‬ ‫صنعت نمایشگاهی تبریک می گویم‪ .‬تا امروز‬ ‫اینقدر ورود افراد دولتی به صنعت نمایش��گاهی‬ ‫را جدی ندیده بودیم‪.‬‬ ‫امیدواریم که بهره الزم را ببرند!‬ ‫من هم مخالف صددرص��د جابه جایی زمان رویدادها‬ ‫هس��تیم‪ .‬تغییر تاریخ برگزاری نمایش��گاه نفت که خبر‬ ‫ان به تازگی به طور غیررس��می اعالم شده‪ ،‬روی‬ ‫همه رویدادهای مرتبط تاثیر منفی گذاشت‪.‬‬ ‫نمونه ان نمایشگاه فوالد اصفهان است که‬ ‫در شهریور هر سال ان را برگزار می کنیم‬ ‫و برای حضور شرکت های خارجی‪ ،‬سعی‬ ‫می کنیم در نمایشگاه های مشابه در خارج‬ ‫از کش��ور غرف��ه بگیری��م و تبلیغ��ات انجام‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫امسال حدود یک ماه قبل به مسکو رفتیم و جزئیات‬ ‫این رویداد را ارائه کردیم اما ابروی ما در این زمینه زیر‬ ‫س��وال رفت و مدام می پرسیدند که چه بر سر نمایشگاه‬ ‫نفت ش��ما امده اس��ت! چرا زمان ان را جابه جا کردید!‬ ‫ای��ن موارد روی کار ما و بازاریابی خارجی ما اثر بس��یار‬ ‫بدی می گذارد‪.‬‬ ‫در رون��د برگ��زاری رویداده��ای نمایش��گاهی نباید‬ ‫سیاست دخیل باشد‪.‬‬ ‫این نقطه ضعف بزرگ دولت اس��ت که رویداد نفت از‬ ‫موضوعی مثل انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی تاثیر‬ ‫می گیرد و تاریخ برگزاری ان تغییر می کند‪.‬‬ ‫شما زمان برگزاری یک رویداد نمایشگاهی را جابه جا‬ ‫نکردید؛ ش��ما روی ی��ک برند جهانی که دس��ت کم در‬ ‫منطقه همواره رتبه نخست را داشت‪ ،‬اثر گذاشتید‪.‬‬ ‫گاهی تغییرات زمانی بهتر از نابود شدن یک رویداد است‬ ‫حمیدرض�ا املی‪ ،‬مدی�ر امور نمایش�گاه های‬ ‫داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اسلامی ایران‪ :‬درباره نمایشگاه نفت ما با‬ ‫رویدادی مواجه هستیم که شرایط ویژه ای دارد‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه ‪ ۶۰‬درصد اقتصاد ما دولتی و نمایشگاه نفت نیز‬ ‫در این زمینه پررنگ تر است اگر بخواهیم در این زمینه‬ ‫مقاومت کنیم به مشکل خواهیم خورد‪.‬‬ ‫وزارت نف��ت برخی دالیل کارشناس��ی را ارائه کرد و‬ ‫این موارد از نظر مدیران ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها‬ ‫منطقی بود‪ .‬درواقع حضور ش��رکت ملی نفت در دوره‬ ‫اینده این رویداد تنها در صورتی محقق خواهد شد که‬ ‫تاریخ برگزاری را جابه جا کنیم‪.‬‬ ‫اگر ما پافش��اری بر زمان قبلی داشته باشیم‪ ،‬حضور‬ ‫ای��ن مجموع��ه منتفی خواهد ش��د‪ .‬چگون��ه می توان‬ ‫نمایش��گاهی را در ح��وزه نف��ت بدون حضور ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت ایران برگزار کرد؟ با مذاکرات به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که تاریخ برگزاری نمایشگاه نفت جابه جا شود‬ ‫که اگر این کار انجام نش��ود یا نمایشگاه تعطیل خواهد‬ ‫ش��د که به طور قطع به ضرر صنعت نمایش��گاهی است‬ ‫ی��ا در قال��ب خیلی کوچک تر در ج��ای دیگری برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رویکردی در شرکت سهامی نمایشگاه ها وجود دارد‬ ‫که نمایشگاه ها را به سمت تخصصی شدن پیش ببریم‬ ‫ن حال از رویدادهای بزرگ نگهداری کنیم‪.‬‬ ‫اما در عی ‬ ‫نمایشگاه ساختمان مثال خوبی در این زمینه است؛‬ ‫رویدادی که هر س��ال برگزار ش��ده و توسعه پیدا کرده‬ ‫اما در عین حال زیرمجموعه هایی همچون نمایش��گاه‬ ‫تاسیس��ات‪ ،‬اسانسور‪ ،‬در و پنجره و‪ ...‬را هم داشتیم که‬ ‫به موازات این رویداد هر س��ال برگزار شدند و مخاطبان‬ ‫خود را داشتند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نفت هم یکی از سرمایه های اصلی ماست‬ ‫و نمی توانیم ش��اهد این باشیم که این نمایشگاه اسیب‬ ‫ببیند و در نهایت جایگاه جهانی ان از دست برود‪.‬‬ ‫براس��اس توضیحاتی که دادم گاهی تغییرات زمانی‬ ‫بهتر از نابود شدن یک رویداد نمایشگاهی است‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه م��ا با یک وزارتخانه ب��زرگ مثل وزارت نفت‬ ‫مواج��ه هس��تیم‪ ،‬به ط��ور قطع باید عواق��ب مربوط به‬ ‫جابه جایی زمان رویداد نفت را هم به خودشان بسپاریم‪.‬‬ ‫در زمینه ورود وزیران به مس��ئله برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫هم به نظرم این موضوع اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه در گذش��ته مجری مح��ور ب��ود و مجری‬ ‫ل حاضر‬ ‫مس��تقیم با ش��رکت ها تماس داش��ت‪ .‬در حا ‬ ‫باتوجه به رونق این صنعت‪ ،‬نمایشگاه ها عالوه بر مجری‬ ‫وابستگی و تعامل خوبی با تشکل ها دارند‪.‬‬ ‫همه وزیران حق دارند درباره نمایش��گاه متبوع شان‬ ‫نظر بدهند‪.‬‬ ‫ما نمی توانیم نمایشگاهی مانند نفت را برگزار کنیم‬ ‫اما وزارت نفت در ان حضور نداش��ته باشد؛ نمی توانیم‬ ‫در حوزه « ای تی» رویدادی را کلید بزنیم‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫وزارت ارتباطات در ان حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫پیش از این هم گفتم هنر شرکت نمایشگاه ها در این‬ ‫است که همه عوامل این اکوسیستم را در کنار هم قرار‬ ‫دهد و انچه درنهایت به نفع شرکت و همه رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی است را به عنوان راهکار نهایی پیاده کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫رد نمایشگاهی‬ ‫منتشر شد‬ ‫ران؛ با خرد جمعی‬ ‫نمایش�گاه های ای�ران نی�ز در کنار ما ب�ود‪ .‬گفتنی اس�ت هر دو‬ ‫بخش این میزگرد ‪۳‬س�اعته به طور مستقیم از صفحه اینستاگرام‬ ‫گس�ترش نیوز ب�رای مخاطبان پخش ش�د‪ .‬س�ید رض�ا قندیلی‬ ‫مدیر امور نمایش�گاه های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اس�تان گلستان و ادریس مازندرانی مدیرعامل شرکت‬ ‫اوای موفق ایرانیان نیز دقایقی از راه دور با مهمانان این نشس�ت‬ ‫همراه ش�دند‪ .‬بخش دوم این میزگرد با موض�وع ثبات در تقویم‬ ‫نمایشگاهی را می خوانید‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دولت نباید در اجرای رویدادها دخالت کند‬ ‫علی مرادی‪ ،‬رئی�س انجمن برگزارکنندگان نمایش�گاه های ایران‪:‬‬ ‫نکت��ه حائز اهمی��ت رویدادهای نمایش��گاهی به ح��ق مالکی��ت رویدادها و‬ ‫برگزارکنن��دگان اولیه انه��ا برمی گردد‪ .‬نباید فرام��وش کنیم که تالش های‬ ‫مهمی ازس��وی بخش خصوصی در نمایشگاه های مختلف انجام شد که باعث‬ ‫ش��د رویدادهای نمایشگاهی پس از سال ها به ثمر بنشینند‪ .‬مثال هایی مانند‬ ‫کان مین‪ ،‬نفت‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬گردشگری و بسیاری از موارد دیگر را می توان در‬ ‫ای��ن زمینه عنوان کرد ک��ه در زمان اغاز به کار انها خبری از حضور نهادهای‬ ‫ح ش��دن برند این‬ ‫دولت��ی نب��ود‪ ،‬اما اکنون با گذش��ت چندین س��ال و مطر ‬ ‫رویدادها‪ ،‬دولت به میان امده و س��عی دارد س��همی از این نمایشگاه ها برای‬ ‫خودش داشته باشد‪ .‬منظور دیگر دوستان ازجمله اقای بندرچی درباره ورود‬ ‫دولتی ها به موضوع برگزاری رویدادها فکر می کنم همین اس��ت‪ .‬رویدادهایی‬ ‫که در اغاز کار حمایت دولتی نداش��تند امروز که در بهترین جایگاه از لحاظ‬ ‫برندینگ و ش��هرت قرار دارند با دخالت ها و اعمال س��لیقه های دولتی مواجه‬ ‫ش��دند‪ .‬من فکر می کنم باتوجه به تغییرات زیاد در وزارتخانه ها همواره باید‬ ‫نگران ایجاد چالش های ساختاری در بدنه اجرایی و محتوایی رویدادها باشیم‬ ‫که این موضوع خوبی نیست‪ .‬ورود دولتی ها به موضوع برگزاری یک رویداد در‬ ‫قالب سیاست گذار خوب است اما اگر بخواهند در شیوه برگزاری دخالت کنند‬ ‫کار درستی نیست چراکه استانداردها را به درستی نمی دانند‪ .‬به صراحت باید‬ ‫بگویم که اگر فقط یک تشکل باشد که صالحیت برگزاری تمامی رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی را دارا باشد‪ ،‬به طور قطع ان تشکل‪ ،‬همین انجمن برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه های ایران است‪ .‬فرق این انجمن با دیگر تشکل ها هم این است که‬ ‫ما به دنبال نفع اعضای خود هستیم نه فقط انتفاع مالی‪.‬‬ ‫مجوز چندساله خوب است اما‪...‬‬ ‫محم�ود بندرچ�ی‪ ،‬مدیر رواب�ط عمومی انجم�ن برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه های ایران‪ :‬دولت دیگر از فاز اظهارنظر و سیاست گذاری به طور‬ ‫کامل خارج شده و به موضوع اجرا رسیده است‪ .‬هر وقت که صالح می دانند‬ ‫نسبت به تغییر برگزارکنندگان اقدام می کنند و هیچ توجهی هم به سوابق‬ ‫علمی و اجرایی ان گروه برگزارکننده ندارند! نمونه این امر همین نمایشگاه‬ ‫گردشگری است که به راحتی ان را از شرکت معتبری چون شرکت بازرگانی‬ ‫تهران گرفته و به ش��رکتی گمنام دادند‪( .‬در این بخش از میزگرد ادریس‬ ‫مازندرانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اوای موفق ایرانیان به عنوان یکی از مخاطبان‬ ‫بخ��ش مجازی س��والی مطرح کرد مبنی ب��ر اینکه چرا باید یک ش��رکت‬ ‫غرفه ساز به موضوع برگزاری رویدادهای نمایشگاهی ورود کند و مسئولیت‬ ‫برگزاری نمایش��گاه گردش��گری را برعهده بگیرد ک��ه بندرچی در ادامه به‬ ‫این س��وال نیز پاسخ داد) موضوع اص ً‬ ‫ال صالحیت داشتن یا نداشتن شرکت‬ ‫جدید نیس��ت! موضوع این است که چرا وزارت گردشگری خود را در حوزه‬ ‫انتخ��اب برگزارکننده تا این حد دارای اختیار دیده که بخواهد برگزارکننده‬ ‫کام ً‬ ‫ال سالم و دارای صالحیت قبلی را با یک برگزارکننده جدید عوض کند؟‬ ‫مش��خصا برای رویداد گردش��گری امسال ‪ ۷‬ش��رکت درخواست دادند و‬ ‫می ت��وان گفت همکاران ما هم در این زمینه کم لطفی کردند‪ .‬چنین کاری‬ ‫واقعا حرفه ای نیست؛ به ویژه که می دانم اغلب انها هم عضو انجمن خودمان‬ ‫بودند‪ .‬در هر صورت به طور قطع اگر مجوزهای چندساله صادر بشود خوب‬ ‫است اما وقتی یک وزیر به راحتی می تواند برگزارکننده را تغییر بدهد دیگر‬ ‫این مجوزها چه معنایی دارد؟ من شنیدم که نماینده انجمن را هم از کمیته‬ ‫ص��دور مجوزها حذف کردند که نمی دانم صح��ت دارد یا خیر‪ .‬اگر این طور‬ ‫اس��ت که این موضوع واقعا جای تاس��ف دارد‪ .‬در پای��ان صحبت هایم باید‬ ‫بگویم ای کاش در صنعت نمایشگاهی موضوع مالکیت معنوی بیشتر جدی‬ ‫گرفته ش��ود و ببینیم چه راهکاری می توان برای ان در نظر گرفت‪ .‬توصیه‬ ‫می کنم ش��رط اجرا در سایت های رسمی کش��ور عضویت در انجمن باشد‪.‬‬ ‫ن رد شدن مجریان از‬ ‫این مورد باید به عنوان قانون مطرح ش��ود که مزیت ا ‬ ‫فیلتر انجمن است‪.‬‬ ‫چرا صنعت نمایشگاهی تاریخچه مستند ندارد؟‬ ‫س�ید رضا قندیل�ی‪ ،‬مدیر ام�ور نمایش�گاه های داخلی و‬ ‫خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان‪:‬‬ ‫موض��وع مهمی که در صنعت نمایش��گاهی مطرح اس��ت این‬ ‫اس��ت که چالش مربوط به تمام رویدادها قائم به یک ش��رکت‬ ‫بخش خصوصی اس��ت؛ یعنی ش��رکتی که با بخش های دولتی‬ ‫یا تش��کل ها به مش��کل می خورد در این نبرد تنهاست‪ .‬اتفاقی‬ ‫خ داده را نمی توان چند‬ ‫که امروز برای ش��رکت بازرگانی ته��ران ر ‬ ‫هفته مانده به برگزاری نمایش��گاه حل وفصل ک��رد ‪ .‬ای کاش این موضوع‬ ‫زودتر رس��انه ای ش��ده بود؛ ش��اید در این صورت امکان پیدا کردن راه حل‬ ‫وجود داشت‪ .‬به طورکلی ما نیاز داریم که در زمینه هویت و برگزارکنندگان‬ ‫رویداده��ا‪ ،‬به عنوان یک س��ازمان مولف به انها نگاه کنیم‪ .‬اگر س��ازمان یا‬ ‫دبیرخانه واحد داش��ته باش��یم که از مس��ائل این چنینی دفاع کند‬ ‫بعد از به وقوع پیوس��تن چنین مواردی شروع به ارائه گزارش و‬ ‫اعالم نقط ه ضعف ها و قوت ها می کند‪ .‬اینکه بگوییم مجوزهای‬ ‫چندساله داده شود خوب است‪ ،‬اما به برنامه های چندساله هم‬ ‫در بخش خصوصی برای منافع جمعی نیاز داریم‪ .‬همه فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی بای��د برنامه های بلندمدت ش��ان را تا چند‬ ‫س��ال اینده بدانند و اجرا کنند‪ .‬امروز ما از هیچ رویداد مشهوری‬ ‫تاریخچه و اطالعات مس��تند نداریم‪ .‬همین عامل باعث شده که نتوان از‬ ‫برگزارکننده در مقابل نهادهای دولتی زمانی که س��عی دارند رویدادی را از‬ ‫او اصلی بگیرند‪ ،‬دفاع کرد‪ .‬چون نمی توان عدد و رقم و اطالعاتی داد‪ ،‬ممکن‬ ‫است نقش برگزارکننده تا حدودی کمرنگ جلوه کند‪.‬‬ ‫محدودیت برای پذیرش مجریان جدید‬ ‫علی مرادی‪ ،‬رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران‪ :‬اگر‬ ‫ی��ک تاریخچه از وضعیت حض��ور انجمن در کمیته ص��دور مجوزها بدهم‬ ‫ش��اید به تعیین تکلیف این موضوع کمک کند‪ .‬در طول این س��ال ها هرگز‬ ‫نقش انجمن این نبود که دفاع صددرصدی از اعضای خود داش��ته باشد‪ .‬ما‬ ‫به عنوان یک مسئول در این صنعت حضور داشتیم و همیشه انچه صادقانه‬ ‫و بح��ق بود را مط��رح می کردیم‪ .‬حتی تصمیمات هی��ات مدیره در کمیته‬ ‫صدور مجوزها گاهی به ناراحتی اعضا هم منجر می شد‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که اگر موضوع جلس��ه درباره شرکت خود ان شخص‬ ‫هم بود‪ ،‬از جلسه بیرون می رفت تا همکاران سازمان توسعه تجارت بتوانند‬ ‫تصمیم درستی بگیرند‪.‬‬ ‫درباره صدور مجوزهای نمایش��گاهی این درخواست را از سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت داریم ک��ه حمایت کند و نماینده انجم��ن به عنوان یک فرد مطلع‬ ‫در کمیته صدور مجوز حضور داش��ته باش��د‪ .‬این انتظار را هم از اقای دکتر‬ ‫حس��ین زاده به عنوان مدیر س��ایت تهران داریم ک��ه از این حضور حمایت‬ ‫کند‪ .‬همچنین از وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقای رحمانی انتظار‬ ‫می رود که از انجمن برگزارکنندگان بیش��تر حمایت کند‪ .‬روند پیش گرفته‬ ‫ شده در تقویم شرکت سهامی نمایشگاه ها روند خوبی است‪ .‬البته امیدواریم‬ ‫مجوزها به صورت ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ساله دربیاید‪ .‬ضمن اینکه سعی کنیم از خرد کردن‬ ‫نمایش��گاه ها و واگذاری رویدادها به مجریان جدی��د پرهیز کنیم‪ .‬مجریان‬ ‫جدید در گام نخس��ت باید عضو انجمن ما باش��ند و از فیلترهای تخصصی‬ ‫رد بش��وند؛ بنابراین بهتر است س��ازمان محترم توسعه تجارت‪ ،‬قبل از ارائه‬ ‫مجوز به هر برگزارکنن��ده ابتدا تایید صالحیت ان برگزارکننده را از هیات‬ ‫مدیره انجمن اخذ کند‪.‬‬ ‫مملکت ما امروز نیاز به اتحاد دارد‪ .‬ما در ‪ 3‬تشکل اصلی این صنعت یعنی‬ ‫انجمن نمایش��گاه های ایران‪ ،‬انجمن غرفه س��ازان و انجمن برگزارکنندگان‬ ‫با همراهی س��ازمان توسعه تجارت ایران و شرکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��عی داری��م مقدم��ات راه اندازی‬ ‫فدراسیون (اتحادیه) صنعت نمایش��گاهی در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی را فراهم کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت که در ح��ال حاضر کارگروه ان‬ ‫اماده اس��ت و جلس��ات منظمی هم با یکدیگر داریم‪ .‬در س��ال های اخیر با‬ ‫گروه های غیرنمایش��گاهی زیادی بر س��ر منافع و مصالح این صنعت درگیر‬ ‫بودی��م؛ به ویژه در ‪ ۳‬س��ال اخیر که عده ای قصد داش��تند با راه اندازی یک‬ ‫اتحادیه جدید در اتاق بازرگانی به طور کامل این صنعت را به نفع خودشان‬ ‫مصادره کنند‪.‬‬ ‫هم��کاران ما در مقابل این زیاده خواهی ایس��تادند و خطر تش��کیل یک‬ ‫تشکل بی هویت را از سر صنعت نمایشگاهی رد کردند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به موضوعات نمایشگاهی ورود کند‬ ‫فرهاد امینیان‪ ،‬مدیرعامل ش�رکت نمایشگاهی بازرگانی‬ ‫تهران‪ :‬فکر می کنم کاری که ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها‬ ‫و س��ازمان توس��عه تجارت انجام می دهند‪ ،‬هماهنگی امور‬ ‫نمایش��گاهی است‪ .‬به هر حال گاهی در تغییراتی که اتفاق‬ ‫می افتد دیدگاه های کارشناس��ی مطرح اس��ت و گاهی هم‬ ‫خیر! اما اینکه با مس��ائل حاکمیتی روبه رو می ش��ویم اغلب‬ ‫باعث ایجاد چالش هایی می ش��ود ک��ه رویارویی با انها از توان‬ ‫ما خارج است‪.‬‬ ‫به عنوان راهکار قطعی باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این قضیه‬ ‫نقش داشته باشد و برای گرفتن بهترین تصمیم از مواضع سازمان توسعه‬ ‫تجارت و ش��رکت سهامی نمایشگاه ها دفاع کند‪ .‬خاطرم هست که حدود‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال پیش ه��م بحث ها و چالش هایی ش��بیه همین اتفاقات‬ ‫مط��رح بود‪ .‬اینکه ع��ده ای قصد حض��ور و در انحصار گرفتن‬ ‫نمایش��گاه ها را داش��تند اما اقای غضنف��ری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دوره دوم دول��ت احمدی نژاد به صراحت با‬ ‫این موض��وع برخورد کرد و گفت با واگذاری نمایش��گاه به‬ ‫تشکل ها و سازمان ها مخالف است‪.‬‬ ‫این قضی��ه همان جا تمام ش��د‪ .‬واقعاً فک��ر می کنم نباید‬ ‫وزارتخان��ه خود را به صورت کامل از این قضیه کنار بکش��د و نیاز‬ ‫اس��ت که حمایت از برنامه ریزی های کارشناسی انجام شود؛ حال چه این‬ ‫طرح های کارشناسی را دو بخش مرتبط با وزارتخانه یعنی سازمان توسعه‬ ‫تجارت و شرکت سهامی مطرح کرده باشند و چه برگزارکنندگان‪.‬‬ ‫لغو حضور انجمن برگزارکنندگان در کمیته صدور مجوزها‬ ‫علی مرادی‪ ،‬رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران‪:‬‬ ‫در پاس��خ به اقای بندرچ��ی باید بگویم که حذف نماین��ده ما از کمیته‬ ‫صدور مجوزها صحت دارد‪ .‬در نامه ای که سازمان توسعه تجارت به دفتر‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت زد به موضوع ذی نف��ع بودن هیات مدیره‬ ‫انجمن برگزارکنندگان در برپایی رویدادهای نمایشگاهی اشاره و حضور‬ ‫انه��ا در کمیته صدور مجوز را لغو کرد‪ .‬این تصمیم در ش��رایطی گرفته‬ ‫ شده که در ‪ ۱۵‬سال گذشته همواره هیات مدیره انجمن در کمیته صدور‬ ‫مجوزها حضور داش��تند و هرگز هم تخلف یا رای غیرمعقولی ندادند‪ .‬به ‬ ‫هر حال س��ازمان های نظارتی حضور فعال دارند و اگر تخلفی انجام شود‬ ‫ان موضوع را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫هرچند در حال حاضر در دیگر کمیته های تخصصی ش��رکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه ها حضور داریم‪ ،‬اما حضور نماینده ما در کمیته صدور مجوزها‬ ‫به طور کامل لغو شده است‪.‬‬ ‫درب��اره یک��ی دو رویدادی که ناگهان دس��توری مبنی ب��ر جابه جایی‬ ‫مجری��ان انها صادر ش��د‪ ،‬ش��ک ن��دارم که پای فس��اد در میان اس��ت‪.‬‬ ‫همان طور که اقای مازندرانی در ارتباط مس��تقیم اینترنتی اشاره کردند‪،‬‬ ‫امکان ندارد یک شرکت غرفه ساز بتواند به این راحتی برای برگزاری یک‬ ‫روی��داد انتخاب ش��ود‪ .‬این اتفاق هیچ منطق و دلیلی ندارد؛ مگر فس��اد‬ ‫ی کاش این اتفاقات در صنعت‬ ‫پش��ت پرده که واقعا جای تاس��ف دارد‪ .‬ا ‬ ‫نمایشگاهی خیلی زود تمام بشود‪ .‬شیوع مرض های اینچنینی در صنعت‬ ‫نمایشگاهی که سال های سال با صحت و سالمت در حال خدمت رسانی‬ ‫بوده به هیچ عنوان پس��ندیده و قابل قبول نیس��ت‪ .‬امس��ال در ظاهر قرار‬ ‫اس��ت دوباره برگزارکننده تغییر کند‪ .‬در این میان س��وال اینجاست که‬ ‫خس��ارت وارد شده به برند یک نمایش��گاه را چه کسی جبران می کند؟‬ ‫باتوجه به اینکه در طول س��ال های مختل��ف برگزارکنندگان محترم در‬ ‫کنار ش��رکت سهامی نمایشگاه ها حضور داش��تند و هیچ وقت پشت این‬ ‫مجموعه را خالی نکردند‪ ،‬ای کاش انها هم در این ش��رایط ما را همراهی‬ ‫کنند و اگر هم برگزارکننده ناشناخته ای خارج از زیرمجموعه های انجمن‬ ‫برگزارکنندگان برای برگزاری نمایشگاه پا پیش گذاشت‪ ،‬موفق به گرفتن‬ ‫سالن برای رویداد موردنظر خود نشود‪.‬‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه ها برای بخش خصوصی است‬ ‫حمیدرض�ا املی‪ ،‬مدی�ر امور نمایش�گاه های داخلی ش�رکت‬ ‫سهامی نمایش�گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران‪ :‬ما هم‬ ‫بر این باور هس��تیم که نمایشگاه ها باید ازسوی برگزارکنندگان حرفه ای‬ ‫و باس��ابقه برگزار ش��ود اما با سیاس��ت گذاری فعال و پررنگ دولتی ها!‬ ‫برگزارکننده ای که توانس��ته یک نمایشگاه کوچک را به رویدادی بزرگ‬ ‫تبدی��ل کن��د؛ برای این س��ابقه و تالش احترام قائل هس��تیم اما به هر‬ ‫ترتیب دولت در زمینه سیاست گذاری باید حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫باز هم تاکید می کنم که امروز وضعیت اقتصاد کش��ور به گونه ای پیش‬ ‫رفته که بدون حضور دولتی ها به طور قطع نمی توان یک رویداد موفق را‬ ‫کلید زد‪ .‬تاکید ما هم این اس��ت که نهادهای دولتی حق ندارند انتفاعی‬ ‫از روند برگزاری رویدادها داشته باشند‪.‬‬ ‫ام��روز در تقویم نمایش��گاهی با تعداد زیادی رویداد مواجه هس��تیم‬ ‫که هر کدام به ش��کل مس��تقیم و غیرمستقیم با چندین تشکل برخورد‬ ‫و ارتباط دارند‪ .‬ضمن اینکه دس��ت کم ی��ک وزارتخانه نیز در این میان‬ ‫ایفای نقش می کند‪ .‬برای مثال در زمینه برگزاری نمایش��گاه ایران هلث‬ ‫(نمایش��گاه تخصصی صنایع پزش��کی) ما با ‪ ۷‬تشکل مس��تقیم و البته‬ ‫وزارت بهداش��ت مواجه هس��تیم ک��ه همگی در روند برگ��زاری رویداد‬ ‫خودشان سعی در ارائه نظرات و راهکارهای کارشناسی دارند‪.‬‬ ‫ح��اال در نظر بگیرید که در طول ‪ ۱۲‬م��اه باید ‪ ۱۰۰‬رویداد را طوری‬ ‫برگ��زار کنی��م که ه��م بخش های دولت��ی و هم بخش ه��ای خصوصی‬ ‫به ط��ور کامل از روند برگزاری انها رضایت داش��ته باش��ند‪ .‬باید در این‬ ‫زمینه تصمیم گیری الزم انجام ش��ود تا بخش های دولتی و تش��کل های‬ ‫غیرنمایش��گاهی متوجه ش��وند فقط می توانند در زمینه تصمیم گیری و‬ ‫ای��ده دادن فعالیت کنند و نمی توانند وارد جزئیات اجرا ش��وند‪ .‬اجرای‬ ‫نمایش��گاه یک ضابطه جهانی دارد و نیاز نیس��ت که هر تشکلی به این‬ ‫زمینه ورود پیدا کند‪ .‬در نمایشگاهی مانند پوشاک‪ ،‬تشکل ها باید اهداف‬ ‫را مشخص و رویکردها را بیان کنند و برگزارکننده نیز باید مسیر رویداد‬ ‫را به س��مت ان اهداف ببرد‪ .‬هر کس��ی باید در جای خود باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫تداخل امور باعث اسیب به صنعت نمایشگاهی می شود‪.‬‬ ‫در رویارویی با برگزارکنندگان غیرمتخصص نیاز است یک مرامنامه ‬ ‫در انجمن نوشته و به افراد تذکر داده شود که هر کسی فعالیت مربوط‬ ‫به نمایش��گاه خود را انجام دهد و سراغ س��ایر رویدادها نرود‪ .‬اما درباره‬ ‫حضور نداش��تن نماین��ده انجمن در کمیت��ه صدور مج��وز باید بگویم‬ ‫برگزارکنندگان محترم در تمام کمیته های شرکت سهامی نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫حضور دارند و براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی با همفکری انها در همه‬ ‫تصمیم گیری ه��ا با یک خرد جمعی رفتار می ش��ود‪ .‬برای حضور دوباره‬ ‫این عزیزان در کمیته صدور مجوز روی یک ش��یوه نامه کار می کنیم که‬ ‫جزئیات ان هنوز قطعی نشده است‪ .‬به هر حال اگر انجمن در کمیته هم‬ ‫نباش��د‪ ،‬نظرات انها به طور حتم در کمیته لحاظ خواهد ش��د و می تواند‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫باید همگی این را بدانیم که س��ایت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه ها‬ ‫فقط مربوط به دولتی ها نیس��ت بلکه مربوط ب��ه تمام تجار‪ ،‬بازرگانان و‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬حمایت از این سایت‪ ،‬حمایت از منافع ملی کشور‬ ‫و داشته های صنعت نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫قبل از هر تصمیمی مصلحت صنعت نمایشگاهی را در نظر بگیریم‬ ‫فرهاد امینیان‪ ،‬مدیرعامل ش�رکت نمایشگاهی بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫فکر می کنم برای اخذ هر تصمیمی چه در حوزه مجوزها و چه در زمینه‬ ‫تنظیم تقویم نمایش��گاهی بهتر است تنها مصالح صنعت نمایشگاهی در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬ما برای این اینجا هس��تیم که رون��د کمی و کیفی‬ ‫نمایش��گاه ها را ارتقا دهیم؛ نه اینکه فقط عالیق و س�لایق سازمان های‬ ‫دولتی را اجرا کنیم‪ .‬برگزارکنندگان تاکنون هزینه های بسیاری کرده و‬ ‫زحمات زیادی کشیده اند تا برندهای نمایشگاهی ایران در دنیا اعتبار پیدا‬ ‫کند‪ .‬درباره نمایش��گاه گردش��گری انصافاً اقای املی و اقای حسین زاده‬ ‫در نمایش��گاه تهران هرچه در توان داشتند انجام دادند تا بتوانند مشکل‬ ‫ن‬ ‫ش��رکت ما را رفع کنند‪ .‬همین طور همکارانم در انجمن برگزارکنندگا ‬ ‫که من از همه انها تشکر می کنم؛ اما در نهایت در این زمینه اتفاق خوبی‬ ‫رخ نداد و امیدوار هستم در اینده دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان‬ ‫خبر‬ ‫مدیریت هزینه دندانپزشکی‬ ‫با بیمه تکمیلی سامان‬ ‫پولشویی و سفته بازی سخت تر شد‬ ‫زهره محسنی شاد‪ :‬کشور ما در حالی همواره با پدیده ناهنجار‬ ‫قاچاق و پولش��ویی و همچنین فعالیت های س��وداگری و س��فته‬ ‫ب��ازی روبه رو بوده که کنت��رل و مبارزه با این پدیده ها در تمامی‬ ‫این سال ها‪ ،‬به یکی از اهداف مهم سیاست گذار پولی و اقتصادی‬ ‫کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬معضلی که با وجود همه تالش های‬ ‫انجام شده تا کنون‪ ،‬همچنان به عنوان یک دغدغه مهم در کشور‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫تجربه س��ایر کش��ورها در این زمینه نش��ان می دهد در بحث‬ ‫مبارزه با پولش��ویی‪ ،‬رانت و فساد و‪ ،...‬ضمن تدوین قوانین جامع‬ ‫و پیش��گیرانه‪ ،‬می ت��وان از طریق نظ��ارت و کنترل مبدا و مقصد‬ ‫پول ها در نظام های مالی کش��ور‪ ،‬تا حد زیادی این گونه تخلف ها‬ ‫را شناس��ایی و پیگیری ک��رد‪ .‬در این زمینه مهم ترین اصولی که‬ ‫تمامی بانک ها و موسسه های مالی به منظور مبارزه با پولشویی و‬ ‫فساد و رانت در کشور باید ان را رعایت کنند‪ ،‬شناسایی مشتریان‬ ‫بانک ها‪ ،‬طبقه بندی انها بر مبنای ریس��ک و اعمال ضوابط دقیق‬ ‫برای شناسایی مشتریان پرخطر‪ ،‬شبکه نظارت بر گردش عملیات‬ ‫مش��تری و تشخیص موارد مشکوک‪ ،‬شناسایی موارد مشکوک و‬ ‫گزارش ان به مراجع ذی صالح و‪ ...‬اس��ت که باید به ش��دت مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه هرحال با رواج چنین پدیده هایی در اقتصاد ایران‪ ،‬درحالی‬ ‫هش��دارها برای تش��دید نظارت های بانک مرکزی بر حساب ها و‬ ‫تراکنش ه��ای بانک��ی افزایش یافت ک��ه در نهایت بانک مرکزی‬ ‫ب��ا رویک��ردی جدید ت�لاش کرد تا ب��ا ایج��اد محدودیت ها بر‬ ‫تراکنش های بانکی و نقل و انتقاالت پولی‪ ،‬گامی در جهت کاهش‬ ‫این گونه تخلف ها و پدیده ها در کشور بردارد‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب پس از اعمال کنترل ه��ای الزم در تراکنش از‬ ‫طریق پوزه��ای بانکی‪ ،‬محدودیت های پشت نویس��ی چک های‬ ‫تضمینی‪ ،‬تعیین سقف برای تراکنش های غیرحضوری بین بانکی‬ ‫(س��اتنا) و درون بانکی‪ ،‬هفته گذش��ته در ادامه اقدامات اصالحی‬ ‫برای مبارزه با پولش��ویی‪ ،‬ضرورت ارائه اس��ناد مثبته برای انتقال‬ ‫وج��وه بیش از ی��ک میلیارد توم��ان در درون بانکی و بین بانکی‬ ‫(ساتنا) به تمامی بانک ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫انطور که بانک مرکزی اعالم کرده است‪ ،‬این مصوبه در راستای‬ ‫اج��رای الزامات قانون مبارزه با پولش��ویی و ضوابط اجرایی ان و‬ ‫همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقاالت بانکی بوده و براین اساس‬ ‫در تم��ام انتقاالت وج��وه باالتر از ‪ ۱۰‬میلیارد ریال درون بانکی و‬ ‫بین بانکی (س��اتنا) روسای ش��عب موظف هستند انتقال وجه را‬ ‫منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله‪ ،‬قرارداد یا علت‬ ‫انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه‬ ‫را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند‪.‬‬ ‫انط��ور ک��ه بانک مرکزی اع�لام کرده از انجای��ی که در هیچ‬ ‫کش��وری مقام ناظر بانکی اجازه نمی دهد که نقل و انتقال بانکی‬ ‫بدون مستندات و اطالع بانک از مبد ا و مقصد و دلیل انتقال وجوه‬ ‫از ذی نفعان انجام گیرد‪ ،‬از این رو این اقدامات جهت س��اماندهی‬ ‫نقل و انتقاالت پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد‬ ‫یافت‪ .‬کارشناس��ان و صاحب نظران بانکی و اقتصادی باورند که با‬ ‫اعمال این اقدام ها می توان گام های بلندی در راس��تای شناسایی‬ ‫منش��ا پول های کثیف برداش��ت و با کند کردن گردش پول در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬جلوی س��فته بازی و نوس��ان های قیمت��ی را در اقتصاد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف مبارزه با پولشویی است‬ ‫عل��ی رس��تگار کارش��ناس و عض��و هی��ات علمی دانش��گاه‬ ‫تربیت م��درس دراین ب��اره درگفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫بی تردی��د نظ��ارت ب��ر حس��اب و تراکنش های بانک��ی و اعمال‬ ‫ت در نق��ل و انتقال پول‪ ،‬ضمن اینک��ه می تواند باعث‬ ‫محدودی�� ‬ ‫عرضه ارز انجام شده است و اگر ان کارها انجام نمی شد امکان و‬ ‫فرصتی برای مدیریت بخش ریالی وجود نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای سفته بازی کاهش می یابد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئی��س اداره س�لامت دهان و دن��دان وزارت‬ ‫بهداشت گفته اس��ت‪ :‬هر ایرانی ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬ساله‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬دن��دان خ��راب دارد و پیامد ان صرف هزینه‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۶۰‬هزار میلیارد ریال در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران با س��رانه ‪ 6 .35‬دندانپزشک به ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار نفر ب��ا کمبود ش��دید ارائه دهندگان‬ ‫این خدمت مواجه اس��ت این در حالی اس��ت که‬ ‫برزیل با سرانه ‪ ۱۳۴‬دندانپزشک به ازای هر ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر باالترین س��رانه دندانپزشکی را در میان‬ ‫کشور های گروه ‪ ۲۰‬به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در منطقه غرب اس��یا نیز‪ ،‬لبنان با سرانه ‪۱۰۰‬‬ ‫دندانپزشک بهترین جایگاه را دارد‪.‬متوسط سرانه‬ ‫دندانپزش��ک در کشور های عضو گروه ‪ ۲۰‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬دندانپزش��ک به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر است‬ ‫که تقریباً ‪ ۲‬برابر سرانه ایران است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته‪ ،‬مراجعه دوره ای‬ ‫به دندانپزش��ک‪ ،‬یک عادت عمومی است‪ ،‬اما در‬ ‫کشور ما دندانپزشک کسی است که تنها در زمان‬ ‫بحرانی شدن درد به او مراجعه می شود‪.‬‬ ‫عموم مردم‪ ،‬باال بودن هزینه های دندانپزشکی‬ ‫را مهم ترین عامل بی توجهی به بهداش��ت دهان‬ ‫و دندان اع�لام می کنند‪ .‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫هزینه های دندانپزش��کی به صورت عادی‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه هزینه ه��ای پزش��کی عمومی باالتر اس��ت‪.‬‬ ‫هزیه های دندانپزش��کی گرچه زیادن��د‪ ،‬اما قابل‬ ‫مدیریت کردن هستند‪ .‬بیمه های درمان تکمیلی‬ ‫می توانند این هزینه ها را تا بخش��ی قابل توجهی‬ ‫جبران کنند‪.‬‬ ‫به ویژه در شرایط کنونی که کشور با مشکالتی‬ ‫در حوزه ه��ای اقتص��ادی رو به راس��ت و واردات‬ ‫مواد اولیه دندانپزشکی بر اثر تحریم های ظالمانه‬ ‫اعمال ش��ده محدودیت های��ی را تجربه می کند‪،‬‬ ‫نیاز اس��ت که مردم هزینه های دندانپزش��کی را‬ ‫به گون��ه ای جبران کنند‪ .‬بیم��ه درمان خانواده‬ ‫بیم��ه س��امان ای��ن مزی��ت را دارد ک��ه با حق‬ ‫بیمه های متفاوت‪ ،‬هزینه های دندانپزش��کی را به‬ ‫اشکال مختلف تامین می کند؛ بنابراین بیمه گزار‬ ‫می تواند متناس��ب با حق بیم��ه پرداختی خود‪،‬‬ ‫بخش��ی از هزینه پرداخت ش��ده برای بهداش��ت‬ ‫ده��ان و دندان خ��ود را بازیافت کن��د‪ 5 .‬طرح‬ ‫مهر‪ ،‬س��روش‪ ،‬شمیم‪ ،‬وصال و عقیق بیمه درمان‬ ‫خانواده بیمه سامان که همگی به صورت انفرادی‬ ‫و خان��واده قاب��ل اس��تفاده هس��تند‪ ،‬هزینه های‬ ‫دندانپزشکی را از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون‬ ‫توم��ان تامین می کنند‪ .‬ای��ن بیمه نامه که بدون‬ ‫داش��تن بیمه پایه نیز قابل خریداری است‪ ،‬حق‬ ‫انتخ��اب خوبی برای بیمه گ��زاران در نظر گرفته‬ ‫و اجازه نمی دهد هزینه های زیاد دندانپزش��کی‪،‬‬ ‫بهداشت دهان و دندان مردم را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عمده دالیل کاهش نوسان های نرخ ارز و کاهش سرعت رشد قیمت ها در‬ ‫تّها بوده‬ ‫بازار ارز ناش��ی از اقدامات کنترلی بان��ک مرکزی در حوزه پرداخ ‬ ‫است‬ ‫کاهش تخلف ها و سوءاس��تفاده های مالی در کش��ور شود‪ ،‬گامی‬ ‫در جهت مبارزه با پولشویی و کاهش فضای سفته بازی در بازارها‬ ‫نیز خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به فضای سفته بازی ایجاد شده‬ ‫در بیش از یک سال گذشته و همچنین تشدید تخلفات مالی در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف‪ ،‬دراین مدت بانک مرکزی با رویکردی جدید‬ ‫ت�لاش ک��رد تا با انجام برخی اقدام��ات روی درگاه های پرداخت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬محدودیت های��ی را در ح��وزه تراکنش های بانکی و نقل‬ ‫و انتق��ال پ��ول ایجاد کند که این موضوع ه��م از لحاظ مبارزه با‬ ‫پولش��ویی اقدام مثبتی بوده و هم در بحث کاهش فضای س��فته‬ ‫بازی و داللی‪ ،‬اثار اقتصادی مثبتی به جای گذاشته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عمده دالیل کاهش نوسان های نرخ ارز و کاهش‬ ‫س��رعت رشد قیمت ها در بازار ارز ناشی از اقدامات کنترلی بانک‬ ‫مرک��زی در حوزه پرداخت ها بوده اس��ت افزود‪ :‬بی تردید اگر این‬ ‫محدودیت ها ایجاد نمی ش��د و کنترل ه��ای بانک مرکزی انجام‬ ‫نمی گرفت‪ ،‬شاید ما باید شاهد نوسان های شدید قیمتی در بازار‬ ‫ارز مثل س��ال گذش��ته بودیم‪ .‬این کارشناس معتقد است که در‬ ‫همه جای دنیا براس��اس تمهیدات بانک های مرکزی‪ ،‬زمانی که‬ ‫تراکنش بانکی یا نقل و انتقال پول در حجم باال انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫مب��دا و مقصد پول ها م��ورد کنترل و پایش قرار می گیرد که این‬ ‫پای��ش در نهایت به دلیل ش��فافیتی که ایج��اد می کند می تواند‬ ‫جلوی بس��یاری از تخلفات مال��ی را بگیرد‪ ،‬ازاین رو مصوبه اخیر‬ ‫بانک مرکزی اقدام خوبی اس��ت که در راس��تای شفاف سازی در‬ ‫حال محقق شدن است‪ .‬به گفته رستگار‪ ،‬هر اقدامی که در راستای‬ ‫شفاف سازی حرکت پول در اقتصاد انجام شود‪ ،‬اتفاق خوبی است‬ ‫که می تواند بر کل اقتصاد موثر واقع شود‪ .‬این شفاف سازی ضمن‬ ‫اینک��ه می تواند رانت و فس��اد را از بین بب��رد‪ ،‬می تواند در فرایند‬ ‫اعطای تسهیالت نیز تسهیل ایجاد کند و بخش واقعی اقتصاد را از‬ ‫منابع مورد نیاز بهره مند سازد‪ .‬او با تاکید براینکه کنترل حرکت و‬ ‫گردش پول در اقتصاد اتفاق بسیار خوبی است که با اقدامات بانک‬ ‫مرکزی در حال محقق شدن است یاداورشد‪ :‬کنترل و پایش و در‬ ‫نهایت ایجاد شفافیت در اقتصاد می تواند برنامه ریزی برای اقتصاد‬ ‫را بهبود ببخشد و جلوی بسیاری از رانت ها و فساد ها را بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل نرخ ارز با کنترل مبادالت ریالی‬ ‫مجید ش��اکری کارشناس اقتصاد با اش��اره به بخشنامه بانک‬ ‫مرک��زی ب��ه بانک ه��ا مبنی ب��ر اخذ اس��ناد مثبته ب��رای نقل و‬ ‫انتقال های بیش از یک میلیارد تومان در شبکه بانکی‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این یک اتفاق بسیار مهمی است که هم اثرات مهمی در حوزه ارز‬ ‫و هم در حوزه مالیاتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واقعیت این اس��ت که در همه کش��ورها حتی‬ ‫کش��ورهای همسایه برای انتقاالت بزرگ پولی حتی انتقال هایی‬ ‫که در داخل بانک ها انجام می ش��ود‪ ،‬اس��ناد مثبته درخواس��ت‬ ‫می ش��ود افزود‪ :‬بی تردید این چارچوب جدید باعث جلوگیری از‬ ‫پولش��ویی می ش��ود وی ادامه داد‪ :‬این یک میلیارد تومان تقریبا‬ ‫مع��ادل ح��دود ‪ ۸۰‬هزار دالر در بازار ازاد اس��ت که دور زدن این‬ ‫مبلغ برای بس��تن س��مت ریالی ان در بازار ازاد خیلی س��خت‬ ‫بود‪ .‬بررس��ی ها نش��ان می دهد عدد ‪ ۱۰‬میلی��ارد ریال رقم عدد‬ ‫درس��تی برای انجام چنین کاری اس��ت و سازکار تعیین شده در‬ ‫جهت درستی قرار دارد‪ .‬شاکری با بیان اینکه اجرای این مصوبه‬ ‫همچنی��ن از دور زدن پرداخت ه��ای مالیاتی جلوگیری می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مزیت دیگ��ری که اعمال این مصوبه خواهد داش��ت این‬ ‫است که رقم یک میلیارد تومان شامل معامالت خاصی می شود‪،‬‬ ‫که با اخذ اس��ناد مثبته ‪ ،‬می توان یک مکانیزم رهگیری برای این‬ ‫معام�لات ایج��اد کرد‪.‬وی با بیان اینکه با ای��ن اقدام ما وارد دوره‬ ‫جدیدی از مبادالت پولی و دوره ثبات در بازار ارز خواهیم شد و‬ ‫بخش مهمی از نگرانی های ارزی برطرف خواهد شدیاداورش��د‪:‬‬ ‫این موضوع مستقل از اتفاقاتی است که در حوزه عرضه ارز اتفاق‬ ‫می افتد چون این اقدام ناظر بر بخش ریالی مبادالت مالی است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی تقریبا از اواخر‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به صورت جدی با کنترل مبادالت ریالی توانس��ت نرخ‬ ‫ارز را کنترل کند‪ ،‬گفت‪ :‬این غیر از کارهایی اس��ت که در س��مت‬ ‫س��ید حسین س��لیمی از دیگر کارش��ناس و صاحبنظر حوزه‬ ‫بانک��ی در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه پس از نوس��ان های‬ ‫شدیدقیمتی در بازار ارز در نزدیک به دوسال گذشته و همچنین‬ ‫فض��ای رانتی که به وجود امد‪ ،‬این ش��رایط س��بب ش��د‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی گام هایی را در جهت محدود س��ازی نقل و انتقاالت پول‬ ‫و تراکنش ه��ای بانک��ی بردارد افزود‪ :‬اعم��ال کنترل در تراکنش‬ ‫از طریق دس��تگاه های کارتخوان بانکی‪ ،‬محدودیت پشت نویسی‬ ‫چک های تضمینی‪ ،‬تعیین سقف برای تراکنش های غیرحضوری‬ ‫بین بانک��ی (س��اتنا) و‪ ...‬از اقداماتی ب��ود که بانک مرکزی در یک‬ ‫س��ال ونیم گذش��ته در جهت مبارزه با پولشویی و کاهش فضای‬ ‫سفته بازی در اقتصاد ایران‪ ،‬اجرایی کرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ادام��ه اقدامات اصالحی بان��ک مرکزی برای‬ ‫مبارزه با پدیده مخرب پولشویی‪ ،‬بانک مرکزی به تازگی تصمیم‬ ‫گرفت��ه تا نقل و انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان از طریق‬ ‫ن‬ ‫س��اتنا با ارائه اسناد مثبته ممکن ش��ود که به طور قطع اثار ای ‬ ‫محدودیت و سختگیری در ماه های اینده خودش را نشان خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬انچه که مش��خص اس��ت این اس��ت که این‬ ‫گونه محدودیت ها در تمامی کش��ورها و در همه اقتصاد ها وجود‬ ‫دارد و فقط مختص به ایران نیس��ت‪ .‬بنابراین این اقدام می تواند‬ ‫باعث ایجاد شفافیت در اقتصاد شود و زمینه ساز کاهش تخلفات‬ ‫پولشویی و رانت در کشور شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در عی��ن حال تاکید کرد که ای��ن اقدام بانک‬ ‫مرک��زی در کن��ار س��ایر محدودیت های ایجاده ش��ده در نقل و‬ ‫انتقال پول و تراکنش های بانکی‪ ،‬به دلیل اینکه سرعت حرکت و‬ ‫گردش پول را کاهش خواهد داد‪ ،‬می تواند تاثیر مثبتی بر کاهش‬ ‫نوس��ان های قیمتی در بازار ارز ش��ود که ازای��ن جهت نیز اقدام‬ ‫مثبتی خواهد بود‪ .‬س��لیمی معتقد اس��ت که در راستای مبارزه‬ ‫با پولش��ویی و فس��اد‪ ،‬چنین قوانینی سال هاست که در کشورها‬ ‫عملیاتی شده است و در حال اجرا است و کشور ما هم الزم است‬ ‫که در این راستا اقدام کند‪ .‬او با بیان انجام چنین اقدامات مثبتی‬ ‫در راس��تای تطبیق ایران با قوانین و موازین ‪ FATF‬خواهد بود‬ ‫یاداورش��د‪ :‬ای��ن مهم ضمن ایجاد ش��فافیت در اقتصاد می تواند‬ ‫زمینه را برای فعالیت ها غیر رسمی کاهش دهد و در نهایت مبدا‬ ‫و مقصد پول ها را مش��خص کند‪ .‬این شفاف س��ازی این ش��رایط‬ ‫را ایج��اد خواهد ک��رد که در نهایت تراکنش های مش��کوک نیز‬ ‫شناس��ایی و در راس��تای دریافت مالیات از انها نیز اقدام شود‪ .‬به‬ ‫گفته این کارشناس این اقدام به دلیل اینکه خرید و فروش ها را با‬ ‫محدودیت و سختی هایی همراه می کند‪ ،‬می تواند جلوی حرکت‬ ‫نقدینگی به س��مت بازار ارز و س��ایر بازارهای غیر مولد را بگیرد و‬ ‫این یعنی کاهش نوسان های نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار‪.‬‬ ‫او معتقد است که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در بیش از یک‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬ما شاهد اثار مثبتی در بخش اقتصادی هستیم و‬ ‫بازارها مثل سال گذشته خیلی پرتنش و نوسانی نبود‪ .‬امیدواریم‬ ‫با ادامه این اقدامات بازهم جلوی نوسان ها و رشد قیمت ها دراین‬ ‫بازارها گرفته ش��ود‪ .‬سلیمی معتقد است که این کنترل و سخت‬ ‫گیری ه��ا در هم��ه جای دنیا وج��ود دارد و در ایران هم می تواند‬ ‫نتایج مثبت به جای بگذارد‪ .‬بی تردید با پایش و رصد مبدا و مقصد‬ ‫پول ها‪ ،‬ضمن شناس��ایی تراکنش های مشکوک‪ ،‬می توان جلوی‬ ‫بخش زیادی از فرارهای مالیاتی را نیز گرفت‪ .‬البته دس��تیابی به‬ ‫نتایج مثبت این اقدام مس��تلزم این اس��ت که این گونه قوانین به‬ ‫شکل درست اجرایی شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹زمان قطع رمز دوم ایستا‬ ‫بانک مرکزی زمان دقیق قطع رمز دوم ایس��تا حس��اب‬ ‫مش��ترکان در بانک ها و موسس��ه های اعتباری گوناگون‬ ‫را اع�لام ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران‪ ،‬پیرو‬ ‫اطالع رس��انی انجام شده از س��وی بانک مرکزی در مورد‬ ‫قطع رمز دوم ایس��تا (رمز دوم فعل��ی کارت بانکی)‪ ،‬روند‬ ‫قط��ع رمز دوم ایس��تا همچنان ادامه دارد‪ .‬براین اس��اس‬ ‫به دنبال اقدام های انجام ش��ده درباره قطع رمز دوم ایستا‬ ‫(رم��ز دوم فعلی کارت بانکی) از ‪ ۸‬بهمن ‪ ،‬ادامه روند قطع‬ ‫رمز دوم ایس��تا در بانک ها و موسسه های اعتباری به این‬ ‫ش��رح است‪ .‬بانک کش��اورزی ‪ 13‬بهمن ‪ ،‬بانک های رفاه و‬ ‫س��ینا ‪ 14‬بهمن ‪ ،‬بانک های مس��کن‪ ،‬ملت‪ ،‬دی و قوامین‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪ ،‬بانک های س��امان‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬قرض الحسنه‬ ‫نو‬ ‫مهر ایران‪ ،‬پست بانک و موسسه اعتباری ملل ‪ 16‬بهم ‬ ‫قطع س��رویس رمز دوم ایستا در سایر بانک ها نیز متعاقبا‬ ‫اعالم خواهد ش��د‪ .‬مشتریان بانکی در چند روز اینده باید‬ ‫نسبت به فعال سازی «رمز دوم پویا» به ویژه از طریق روش‬ ‫دریافت پیامک با مراجعه به وب سایت بانک یا خودپرداز یا‬ ‫شعبه اقدام الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بانک صادرات‪ ،‬بانک عامل نمایشگاه کتاب‬ ‫با امضای تفاهمنامه می��ان مدیرعامل بانک صادرات و‬ ‫معاون امور فرهنگی وزارت ارش��اد‪ ،‬این بانک‪ ،‬بانک عامل‬ ‫نمایشگاه کتاب سی و سوم تهران شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ایران با حضور‬ ‫در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با امضای تفاهمنامه ای‬ ‫با محس��ن جوادی‪ ،‬مع��اون فرهنگی وزارت ارش��اد این‬ ‫بان��ک را به عن��وان بانک عامل نمایش��گاه کتاب تهران و‬ ‫نمایش��گاه های اس��تانی کت��اب در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬معرفی‬ ‫ک��رد‪ .‬در ایین امضای ای��ن تفاهمنامه حجت اهلل صیدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات در س��خنانی با اش��اره به سابقه‬ ‫همکاری میان این بانک و وزارت ارش��اد و عالقه به تداوم‬ ‫ان و توسعه فرهنگی کشور گفت‪ :‬ما به خود می بالیم که‬ ‫توانس��ته ایم در دوره کنونی چراغی را در توسعه فرهنگی‬ ‫کشور روش��ن کنیم‪ .‬امکانات ما از نظر خدمات رسانی در‬ ‫اختیار ناش��ران‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬محص��والت فرهنگی و‬ ‫مولف��ان و همه عالقه مندان به کت��اب قرار خواهد گرفت‬ ‫و س��عی می کنیم تا امکان دسترس��ی به انها را تس��هیل‬ ‫و تس��ریع کنی��م‪ .‬همچنی��ن ای��ن امکان��ات در تمامی‬ ‫نمایش��گاه های کتاب وزارت ارش��اد در استان ها در سال‬ ‫این��ده تداوم خواهد یاف��ت‪ .‬وی همچنین ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد تا ای��ن خدمات بتوان��د منجر به ارتق��ای فرهنگی‬ ‫جامعه ش��ده و وضعیت دسترسی و عالقه مندی به کتاب‬ ‫را نیز افزایش دهد‪ .‬همچنین محسن جوادی‪ ،‬معاون امور‬ ‫فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز در این ایین‬ ‫با اش��اره به اینکه نگاه وزارت ارشاد به فرهنگ گلخانه ای‬ ‫نیس��ت و ب��ه چرخه اقتص��ادی و گش��ایش فرصت های‬ ‫اختصاصی اقتصادی برای ان نیز توجه دارد‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواری��م این تفاهمنامه در زمین��ه موضوع هایی‬ ‫مانند وام به اهل قلم نیز به کار گرفته شود‪ .‬این به معنای‬ ‫ان است که ما با حمایت اقتصادی‪ ،‬فضایی را فراهم کنیم‬ ‫تا مولفان با خیال راحت تر به کار تالیف بپردازند و چرخه‬ ‫انتشار نشر شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرص�ت مح�دود ب�رای بهره من�دی از‬ ‫بخشودگی جرایم وام مسکن‬ ‫با تمدید مدت اجرای طرح بخشودگی جرایم در بانک‬ ‫مس��کن موس��وم به طرح «میثاق»‪ ،‬بدهکاران این بانک‬ ‫کمت��ر از دو ماه برای اس��تفاده از امتیاز این طرح فرصت‬ ‫دارند‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪ -‬هیبنا‪ ،‬طرح‬ ‫میثاق بانک مس��کن که باهدف کاهش مطالبات غیرجاری‬ ‫این بان��ک طراحی ش��ده‪ ،‬ح��اوی امتیازهای��ی به س��ود‬ ‫تسهیالت گیرندگان بانکی است که بابت دیرکرد پرداخت‬ ‫اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی انها به تناسب‬ ‫مدت دیرکرد‪ ،‬افزوده شده است‪.‬‬ ‫اج��رای این ط��رح از ابتدای ش��هریور اغ��از و به دلیل‬ ‫امتیازهای��ی که به س��ود مش��تریان تدارک دیده ش��ده‪،‬‬ ‫با اس��تقبال انها روبه رو ش��د‪ .‬از این رو ب��ا تصمیم هیات‬ ‫مدی��ره بانک مس��کن مدت اج��رای این طرح ت��ا پایان‬ ‫امس��ال در تمام شعب سراسر کش��ور تمدید شده است‪.‬‬ ‫در قال��ب طرح میث��اق در صورت واریز نق��دی هر میزان‬ ‫از مطالب��ات غیرج��اری انواع تس��هیالت پرداختی اعم از‬ ‫انواع عقود مبادله ای‪ ،‬مش��ارکتی‪ ،‬وام قرض الحس��نه و‪ ...‬و‬ ‫همچنین مطالبات مربوط به ضمانتنامه های ضبط ش��ده‪،‬‬ ‫خالص جرایم محاس��به شده براساس نوع قرارداد (حسب‬ ‫مورد ‪ ۶‬تا ‪ ۱۴‬درصد از نرخ وجه التزام) به نس��بت واریزی‬ ‫بدهکاران مورد بخش��ودگی قرار می گی��رد‪ .‬در این طرح‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۰۰‬درصد جرایم س��ازنده هایی که در قالب‬ ‫قراردادهای مش��ارکت مدنی با بانک‪ ،‬تس��هیالت ساخت‬ ‫دریافت کرده بودن��د‪ ،‬در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف‬ ‫مطالبات به صورت تقس��یط‪ ،‬مورد بخشودگی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بانک مس��کن عالوه بر اینکه با اج��رای طرح میثاق به‬ ‫دنبال تس��ریع در بازگش��ت معوقات به منظور بکارگیری‬ ‫دوباره منابع برای پرداخت تسهیالت جدید به متقاضیان‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ای��ن طرح مس��اعدت هایی را برای مش��تریان‬ ‫پیش بینی کرده اس��ت ت��ا بتوانند در قب��ال پرداخت هر‬ ‫میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم‬ ‫خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف شوند‪.‬‬ ‫در ای��ام اج��رای این طرح تغییر نام مدی��ون بدون نیاز‬ ‫ب��ه واری��ز درصدی از بده��ی برای مش��تریانی که بدهی‬ ‫غیرجاری نداش��ته باش��ند یا ان را پرداخت کنند‪ ،‬میسر‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب ان دسته از تسهیالت گیرندگان بانک‬ ‫مسکن که قصد فروش خانه توام با تسهیالتی که پیش تر‬ ‫دریافت کرده اند را داش��ته باش��ند‪ ،‬در مدت باقیمانده از‬ ‫بهمن و اس��فند امس��ال می توانند بدون نیاز به پرداخت‬ ‫بخش��ی از مانده بدهی‪ ،‬تسهیالت خود را به خریدار خانه‬ ‫انتقال دهند‪ .‬تس��هیالت گیرندگان ب��رای اطالع از میزان‬ ‫بخشودگی جرایم به ازای پرداخت تمام یا بخشی از بدهی‬ ‫خود در جریان اجرای طرح میثاق می توانند به شعب این‬ ‫بانک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحق�ق اه�داف بان�ک دی مس�تلزم ع�زم‬ ‫جهادی کارکنان‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک دی در بازدید از واحدهای س��تادی‬ ‫ضمن گفت وگو با همکاران و کس��ب اطالع از س��اختار و‬ ‫وضعی��ت عملکرد هر حوزه‪ ،‬بر خودب��اوری و اهتمام ویژه‬ ‫کارکنان برای تحقق اهداف بانک تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اداره روابط عموم��ی و تبلیغات بانک دی‪،‬‬ ‫کریمی در بازدید از معاونت اعتبارات‪ ،‬اعطای تس��هیالت‬ ‫را بخش مهمی از عملیات هر بانک دانس��ت و با تاکید بر‬ ‫حمایت از بنگاه های تولیدی در راستای تحقق فرمایشات‬ ‫رهبر معظ��م انقالب (مدظله العالی) گف��ت‪ :‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫هدایت و نظارت بر اجرای سیاس��ت های اعتباری بانک از‬ ‫مهم ترین وظایف معاونت اعتبارات است که اجرای درست‬ ‫انها در سوداوری بانک نقش اساسی و تاثیرگذار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک دی همچنی��ن از مطالب��ات معوق‬ ‫به عنوان پاش��نه اش��یل و دغدغه نظ��ام بانکی یاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬با ابالغ بخش��نامه طرح تش��ویقی وصول مطالبات‬ ‫انتظ��ار م��ی رود تمامی هم��کاران با عزم جه��ادی برای‬ ‫کاهش مطالبات بانک اق��دام کنند تا در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن ش��اهد کاهش نرخ تمام شده پول و توسعه اعطای‬ ‫تسهیالت و سوداوری در بانک باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره کل امور ش��عب‬ ‫و بازاریابی با اش��اره به اهمیت جایگاه ش��عب بانک گفت‪:‬‬ ‫نقش افرینی مناس��ب همکاران شعب در فرایند خدمت‬ ‫رس��انی به مردم ضامن تحقق اهداف بانک است و تعامل‬ ‫مناس��ب کارکنان ستاد و ش��عب این موفقیت را تضمین‬ ‫می کن��د‪ .‬کریمی با اش��اره به اهمیت نق��ش بازاریابی در‬ ‫بنگاه های اقتصادی افزود‪ :‬بازاریابی در شرایط رقابتی عصر‬ ‫حاضر اگ��ر همراه با خالقیت و درک نیازهای مش��تریان‬ ‫باش��د و به طور منطقی و هوش��مندانه مورد استفاده قرار‬ ‫بگی��رد می تواند بانک را از موان��ع موجود عبور دهد و در‬ ‫تحقق اهداف بانک نقش افرین باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخش�ش بان�ک مل�ی در دومی�ن ازم�ون‬ ‫علمی کارکنان بانک ها‬ ‫دومی��ن ازم��ون علمی کارکن��ان بانک ه��ای دولتی و‬ ‫نیمه دولتی برگزار ش��د‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک‬ ‫ملی شامل ملی‪ ،‬ملت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬سپه‪ ،‬تجارت‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬توسعه تعاون‪،‬‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬مس��کن‪ ،‬رفاه‪ ،‬پس��ت بان��ک و صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کارکن��ان بانک ها در ‪ ۳۱‬مرکز اس��تان کل‬ ‫کشور برگزار شد‪ .‬براساس نتایج اعالم شده همکاران بانک‬ ‫ملی ایران توانس��تند از مجموع ‪ ۹‬عنوان مباحث ازمون‪،‬‬ ‫موفق به دریافت رتبه نخس��ت در ‪ ۸‬عنوان ازمون شدند‪.‬‬ ‫همکاران بانک ملی ایران در ‪ ۸‬اس��تان رتبه نخست در ‪۴‬‬ ‫استان رتبه دوم و در ‪ ۶‬استان رتبه سوم را در بین بانک ها‬ ‫کسب کردند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مزیت های فوالدسازی در خطر است‬ ‫ای��ران با برخورداری از منابع س��نگ اهن و گاز جزو‬ ‫کش��ورهایی به ش��مار می رود که در زمینه فوالد دارای‬ ‫مزیت است‪ ،‬با این وجود‪ ،‬نرخ تمام شده فوالد در کشور‬ ‫نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده فوالد انچنان در‬ ‫س��طح پایینی ق��رار ندارد‪ .‬این موضوع در حالی اس��ت‬ ‫که رقابت پذیر ش��دن تولید فوالد از مس��یرکاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده ان می گذرد‪ .‬از مهم تری��ن عوامل تاثیرگذار‬ ‫بر نرخ تمام ش��ده ی��ک محصول می توان ب��ه نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬میزان مصرف انرژی‪ ،‬استفاده از فناوری های روز‪،‬‬ ‫هزینه های حمل ونقل و نیروی انسانی‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫و نگاه مدیریتی اش��اره کرد که در کش��ور در کنار هم‬ ‫نب��ودن این عوامل مزیت وجودش��ان را برای واحدهای‬ ‫فوالدسازی بی اثر کرده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹عوامل موثر بر نرخ تمام شده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹مواد اولیه ‪۸۰‬درصد نرخ تمام شده فوالد‬ ‫زکریا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬درصد نرخ‬ ‫تمام ش��ده فوالد به مواد اولیه بازمی گردد؛ از این رو مواد‬ ‫اولیه س��هم عمده ای در تولید فوالد و قیمت تمام شده‬ ‫ان دارند‪ .‬ای��ن مواد اولیه می تواند س��نگ اهن‪ ،‬گندله‬ ‫علیرض��ا زاهدیان‪ :‬اگر توزیع مواد اولیه مناس��ب باش��د می توان نرخ‬ ‫تمام شده را کاهش داد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬توزیع مواد اولیه مناسب نیست‬ ‫و این موضوع س��بب ش��ده برخی واحدها با بهایی بیشتر از نرخ رسمی‬ ‫و اعالم ش��ده مواد اولیه خود را خریداری کنند که س��بب افزایش نرخ‬ ‫تمام شده تولید فوالد شده است‬ ‫و قراض��ه برای فوالدس��ازان و ش��مش ف��والدی برای‬ ‫نوردکاران باش��د‪ .‬نایبی در ادامه اف��زود‪ :‬عالوه بر مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬موارد دیگری که بر بهای تمام ش��ده تاثیرگذارند‬ ‫به ترتیب انرژی‪ ،‬حمل ونقل و دس��تمزد نیروی انس��انی‬ ‫است‪ .‬به طورکلی هزینه ها شامل هزین ه مواد اولیه به طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نرخ مواد‬ ‫اولیه براساس قیمت های جهانی تعیین می شود‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی این مواد اولیه را برداشت می کند و نزدیک به‬ ‫قیمت های جهانی ان را به متقاضیان داخلی می فروشد‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا سنگ اهن مزیت کشور ما در فوالدسازی‬ ‫به ش��مار نمی رود‪ ،‬گفت‪ :‬مزیت ما در فوالدسازی انرژی‬ ‫و به وی��ژه داش��تن ذخایر گاز اس��ت ک��ه می تواند نرخ‬ ‫تمام ش��ده تولید فوالد را در کشور کاهش دهد‪ .‬گفتنی‬ ‫است نرخ گاز در کشور یک دهم نرخ ان در کشورهایی‬ ‫مانند چین و ترکیه اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نرخ تسهیالت‬ ‫بانکی در کش��ور نیز باالس��ت که س��بب می شود بهای‬ ‫پایی��ن گاز را جبران کند و به نوبه خود س��بب افزایش‬ ‫نرخ تمام ش��ده ش��ود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬نرخ تسهیالت بانکی‬ ‫در ترکیه یا چین ممکن اس��ت یک درصد باشد‪ ،‬اما در‬ ‫کشور ما به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد هم می رسد‪ .‬نایبی در ادامه‬ ‫یاداور شد‪ :‬فوالد یک صنعت هزینه بر به شمار می رود که‬ ‫اهدای تندیس صادر کننده نمونه استانی به فوالد هرمزگان‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی شرکت فوالد هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫یکی از رویکردهای مهم شرکت فوالد هرمزگان‪ ،‬حضور‬ ‫فعال در بازارهای صادراتی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مهدی ش��کری زاده با اشاره به کسب‬ ‫عنوان صادرکننده نمونه استان هرمزگان برای پنجمین‬ ‫س��ال متوال��ی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬موقعیت منطقه ای ش��رکت‬ ‫فوالد هرمزگان ایجاب می کند تا این ش��رکت به عنوان‬ ‫پایگاه صادراتی کش��ور و چش��م انداز سیاس��ت گذاران‬ ‫مط��رح باش��د؛ از این رو ب��ا ایفای نق��ش راهبردی در‬ ‫توس��عه صنعتی در منطقه جنوب کشور‪ ،‬همواره بران‬ ‫بوده با استراتژی های توسعه بازار‪ ،‬در راستای جلب نظر‬ ‫مشتریان و ارائه محصوالت براساس استانداردهای روز‬ ‫جهان‪ ،‬اهداف و برنامه های خود را تهیه و تدوین کرده‬ ‫اس��ت و این باعث شده تا اسلب هرمزگان به عنوان یک‬ ‫محصول ش��ناخته ش��ده در بازاره��ای جهانی رضایت‬ ‫مشتریان را جلب کند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬با مطالعات انجام ش��ده در راس��تای‬ ‫حفظ و توس��عه بازارها‪ ،‬در قالب س��ناریوهایی س��عی‬ ‫کرده ایم تا اثار تحریم ها را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫مدی��ر فروش و بازاریابی ش��رکت فوالد هرمزگان در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬با توجه به ش��دت رقاب��ت‪ ،‬محدودیت بازار‬ ‫تقاضا‪ ،‬محدودیت های تجاری در بازارهای بین المللی و‬ ‫افزایش تولید در کشورهای مطرح صادرکننده‪ ،‬حضور‬ ‫مس��تمر در بازاره��ای صادراتی مس��تلزم حمایت های‬ ‫وسیع دولت است‪.‬‬ ‫انتظ��ار داری��م دولت با ایجاد مش��وق های صادراتی‬ ‫شامل جوایز صادراتی‪ ،‬تسهیالت ویژه‪ ،‬تخصیص یارانه‬ ‫تولید‪ ،‬تس��هیل در قوانین و مق��ررات گمرکی‪ ،‬کاهش‬ ‫یا حذف هزینه ه��ای مترتب بر محصوالت صادراتی در‬ ‫مناطق وی��ژه مانند حقوق و عوارض بن��دری و هزینه‬ ‫ص��دور گواهی تولید‪ ،‬تامین زیرس��اخت های مناس��ب‬ ‫از طری��ق توس��عه ن��اوگان حمل ونقل و ایجاد اس��کله‬ ‫اختصاص��ی‪ ،‬برطرف کردن محدودیت ه��ای مربوط به‬ ‫ناوگان کش��تیرانی و تس��هیل کردن روابط و مبادالت‬ ‫بانکی بین المللی‪ ،‬ش��رکت های صادرات محور را در امر‬ ‫صادرات یاری کند‪.‬‬ ‫نیازمند سرمایه ثابت و سرمایه در گردش باالیی است‪.‬‬ ‫س��رمایه در گردش نیازمند تس��هیالت بانکی است که‬ ‫اگ��ر با بهره های ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد همراه باش��د‪ ،‬س��بب‬ ‫افزایش نرخ تمام ش��ده می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫هزینه های مس��تقیم و غیرمس��تقیم‪ ،‬موضوع بهره وری‬ ‫نیز می تواند س��بب کاهش نرخ تمام شده شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬در صنعت ف��والد کارخانه هایی با ظرفیت کمتر‬ ‫از میلی��ون تن صرفه اقتصادی ندارند‪ .‬برخی کش��ورها‪،‬‬ ‫شرکت های کوچک را با یکدیگر ادغام کرده و واحدهای‬ ‫بزرگ تشکیل می دهند و به این ترتیب بهره وری بیشتر‬ ‫و به نوبه خود س��بب کاهش نرخ تمام ش��ده می ش��ود‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬واحده��ای تولیدی‬ ‫هزینه ه��ای ثابت و متغیر دارند‪ .‬هزین ه نیروی انس��انی‬ ‫و نگه��داری کارخانه جزو هزینه های ثابت هس��تند؛ از‬ ‫ای��ن رو هر اندازه واحد بزرگ تر باش��د هزینه های ان به‬ ‫نس��بت سرشکن می شود و در نهایت سبب کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده و افزایش تولید و باعث کاهش نرخ تمام شده‬ ‫می ش��ود‪ .‬با افزایش تولید کارخانه زودتر به نقطه سر به‬ ‫سر می رسد و پس از ان وارد سوداوری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر مقیاس تولید بر نرخ تمام شده‬ ‫حس��ام ادیب‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت دانش بنیان‬ ‫پات��رون نیز چندی پی��ش در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به طورکلی‪ ،‬چندعام��ل بر نرخ تمام ش��ده فوالد‬ ‫تاثیرگذارن��د و ب��ا رعای��ت ای��ن عوامل می ت��وان نرخ‬ ‫تمام ش��ده را در این صنعت کاهش داد‪ .‬در گام نخست‪،‬‬ ‫کاهش بهای تمام شده فوالد مرتبط با «مقیاس تولید»‬ ‫است؛ یعنی هر اندازه ظرفیت تولید یک کارخانه بیشتر‬ ‫باش��د‪ ،‬نرخ تمام ش��ده ان کاهش می یاب��د‪ .‬در حقیقت‬ ‫مقیاس تولید در فوالدس��ازی اهمی��ت دوچندان دارد‪،‬‬ ‫زی��را در ش��رایط کنونی بازار‪ ،‬س��ود هر ن��وع فراورده‬ ‫فوالدی نس��بت به صنایع دیگر پایین تر است؛ بنابراین‬ ‫تولید باال می تواند س��ود بیش��تری را به همراه بیاورد و‬ ‫به دنبال خود هزینه تمام شده را کاهش دهد‪ .‬از همین رو‬ ‫در جه��ان برای تولید فوالد س��اختمانی از کوره بلند یا‬ ‫کوره ق��وس الکتریکی در ظرفیت های چند میلیون تن‬ ‫در سال اس��تفاده می کنند‪ .‬این کارشناس حوزه فوالد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عام��ل تاثیرگذار بعدی‪ ،‬موضوع هزینه های‬ ‫حمل ونقل است‪ .‬این موضوع نیز درست به اندازه مقیاس‬ ‫تولی��د در ن��رخ تولیدش��ده موثر خواهد ب��ود؛ بنابراین‬ ‫به ط��ور معمول کارخانه های فوالد را در نزدیکی دریا یا‬ ‫در مجاورت معادن س��نگ اهن ایجاد می کنند تا صرفه‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫ادی��ب به موضوع فناوری نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫س��ومین عام��ل تعیین کنن��ده بهای تمام ش��ده فوالد‪،‬‬ ‫می توان به فناوری تولید اش��اره ک��رد‪ .‬به طور طبیعی‪،‬‬ ‫فن��اوری باالت��ر و به روزتر‪ ،‬ن��رخ تمام ش��ده را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬عوامل دیگر‪ ،‬همچون‬ ‫بی تجربگ��ی‪ ،‬سیاس��ت زدگی‪ ،‬نااگاه��ی از رونده��ای‬ ‫جهانی‪ ،‬دخالت عوامل غیراقتصادی در تولید در س��طح‬ ‫بنگاه‪،‬ثب��ات اقتصادی در یک منطقه یا کش��ور‪ ،‬هزینه‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬رانت‪ ،‬بهره بانکی و دیگر عوامل در س��طح‬ ‫کالن روی بهای تمام شده فوالد تاثیرگذار هستند‪.‬‬ ‫علیرضا زاهدیان‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫حسام ادیب‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۲۰‬پروژه زیست محیطی در فوالد مبارکه‬ ‫به منظور تحقق هرچه بیشتر اهداف فوالد مبارکه در توسعه متوازن و‬ ‫ارتقای دس��تاوردهای زیست محیطی در ‪ ۲‬سال اخیر بیش از ‪ ۲۰‬پروژه‬ ‫زیس��ت محیطی در این شرکت با سرمایه گذاری افزون بر ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال و ‪ ۱۸‬میلیون یورو عملیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ف��والد مبارکه اصفهان‪ ،‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت فوالد‬ ‫مبارک��ه گفت‪ :‬این ش��رکت با تولید حدود نیمی از تولید فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫همواره توس��عه مت��وازن را به موازات افزایش ظرفیت تولید در دس��تور‬ ‫کار خود داش��ته و در حوزه محیط زیس��ت نیز به عنوان اولویت ش��رکت‬ ‫و مطابق با شاخص ها و اس��تانداردهای بین المللی‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫خوبی انجام داده اس��ت‪ .‬حس��ین مدرس��ی فر با تاکید ب��ر این که فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان نخس��تین مجتمع بزرگ صنعتی کشور در سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫موف��ق به اخ��ذ گواهی بین المللی ‪ ۱۴۰۰۰ ISO‬ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬عالوه بر عضوی��ت در برنامه پایش گازهای‬ ‫گلخان��ه ای انجمن جهانی ف��والد‪ ،‬برنده جایزه انجم��ن جهانی انرژی‪،‬‬ ‫مدیریت س��بز اروپا‪ ،‬مدیریت انرژی و مدیریت پس��ماند شده است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه اهداف کالن حوزه زیس��ت محیطی‬ ‫ش��رکت را به این ش��رح ترسیم کرده اس��ت‪ :‬کاهش مصرف منابع اب و‬ ‫انرژی؛ کاهش مصرف االینده ها و جایگزینی مواد مخرب محیط زیست؛‬ ‫حفظ و نگهداری فضای س��بز موج��ود؛ کاهش تولید‪ ،‬تفکیک و بازیافت‬ ‫ضایعات و حرکت به س��وی صنعت پاک؛ همکاری و تعامل با سازمان ها‪،‬‬ ‫تش��کل ها و مراجع نظارتی جهت مش��ارکت در فرهنگ سازی عمومی‬ ‫کنترل های زیست محیطی به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی‬ ‫ش��رکت؛ اجرای پروژه های متعدد به منظ��ور کاهش حداکثری مصرف‬ ‫اب و دستیابی به رکورد کمترین میزان مصرف اب به ازای هر تن تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۲.۷( ۱۳۹۷‬مترمکعب برتن تولید)‪ .‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫محیط زیس��ت شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬از بدو تاسیس این‬ ‫شرکت راهبردهای اساس��ی در بخش محیط زیست ترسیم شده است‪.‬‬ ‫به همین منظور س��رمایه گذاری مناس��ب در بکارگیری تجهیزات بروز‬ ‫به منظور بهبود ش��رایط زیس��ت محیطی خطوط تولید صورت گرفته و‬ ‫نو‬ ‫در اهداف س��االنه شرکت‪ ،‬شاخص ها و مباحث زیست محیطی تدوی ‬ ‫به صورت ابشاری توزیع و عملیاتی شده اند‪ .‬ضمن اینکه تدوین برنامه ها‬ ‫و اه��داف واحدها ب��ا در نظر گرفتن اولویت های زیس��ت محیطی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مدرس��ی فر با بیان اینکه تاکنون تجربه ها و دستاوردهای‬ ‫زیست محیطی فوالد مبارکه به خوبی با سایر شرکت های مشابه شرکت‬ ‫به اشتراک گذاشته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ادامه این رویکرد‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫همچنان اماده هرگونه همکاری با این عزیزان است‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫برخالف بازارهای جهانی که مدتی است روند‬ ‫نزولی به خود گرفته‪ ،‬بازار داخلی فوالد زیرفشار‬ ‫مهندس��ی عرضه روند افزایشی دارد و این روند‬ ‫صع��ودی در حالی اتفاق می افتد که با تقاضای‬ ‫مصرف داخلی واقعی نیز همسو نیست‪.‬‬ ‫فعالیت معامالت ب��ازار داخلی فوالد‪ ،‬به طور‬ ‫عم��ده در حوزه میلگرد اج��دار و در نرخ کف‬ ‫ب��ازار و بیش��تر بی��ن انباره��ا و مب��ادی انجام‬ ‫می ش��ود؛ در حوزه های تیراهن و ورق‪ ،‬به غیر‬ ‫از خری��داران بورس کاال که حاال مدتی اس��ت‬ ‫به دلیل اختالف قیمت معنادار و قابل توجه بین‬ ‫نرخ ه��ای معامالتی بورس کاال و بازار‪ ،‬برای ان‬ ‫سر و دست می شکنند؛ برای مابقی فعاالن این‬ ‫حوزه توجیه فعالیت و س��رمایه گذاری یا خرید‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چراک��ه این اختالف قیمت از ریس��ک‬ ‫باالی س��رمایه گذاری برای این عده برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ب��ازار میلگرد اجدار هم تا چند روز پیش‪،‬‬ ‫خری��د از ب��ورس کاال با توجه ب��ه حباب صفر‬ ‫قیمت ه��ای معامالت��ی بورس و ب��ازار‪ ،‬توجیه‬ ‫نداش��ت‪ ،‬ام��ا چند روزی اس��ت که به س��بب‬ ‫روند افسارگس��یخته افزای��ش قیمت های بازار‬ ‫تولیدکنن��دگان خصوص��ی‪ ،‬متاثر از فش��اری‬ ‫که از س��مت مواد از س��مت اهن اس��فنجی به‬ ‫انها وارد می ش��ود‪ ،‬دوباره به سمت بورس کاال‬ ‫متمایل شده اند‪.‬‬ ‫انچه مهم است توجه به مهندسی عرضه های‬ ‫داخلی و قیمت سازی مصنوعی در سمت عرضه‬ ‫و در بازار داخلی اس��ت؛ درحالی که قیمت های‬ ‫فعل��ی به ط��ور تقریب��ی ب��ه اس��تانه معادل‬ ‫قیمت ه��ای صادرات��ی ب��ه همس��ایگان ایران‬ ‫رس��یده و نرخ های کنونی چندان جذاب برای‬ ‫س��رمایه گذاری میان مدت ی��ا بلندمدت دیده‬ ‫نمی ش��ود؛ به ویژه اینکه روند نرخ های جهانی‬ ‫هم نزولی دیده می شود‪.‬‬ ‫تحویل بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تن سیمان رایگان‬ ‫به مناطق سیل زده‬ ‫بنیاد مس��تضعفان تا ابتدای بهمن امسال‬ ‫بیش از ‪ ۶٠١‬هزار تن س��یمان رایگان برای‬ ‫بازس��ازی مناطق اسیب دیده از سیل و زلزله‬ ‫به بنیاد مسکن تحویل داد‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس به دنبال وقوع س��یل و‬ ‫زلزله و سوانح طبیعی در نقاط مختلف کشور‬ ‫و با توجه به وظیفه بنیاد در تامین س��یمان‬ ‫مورد نیاز برای بازسازی مناطق اسیب دیده‪،‬‬ ‫بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی تا ابتدای‬ ‫بهم��ن‪ ،‬بی��ش از ‪ ۶٠١‬هزار تن س��یمان را‬ ‫به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمد اتاب��ک‪ ،‬مدیرعام��ل هلدینگ کاوه‬ ‫پ��ارس با اع�لام این خبر اظهار ک��رد‪ :‬بنیاد‬ ‫مستضعفان برای بازسازی مناطق سیل زده ‪۷‬‬ ‫استان که در فروردین امسال دچار خسارت‬ ‫ش��دند‪ ،‬ح��دود ‪٣٠٩‬ه��زار تن س��یمان را‬ ‫تخصیص داده که این میزان سیمان اهدایی‪،‬‬ ‫تحویل بنیاد مسکن شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین مجموع س��یمان‬ ‫اهدای��ی بنیاد مس��تضعفان برای بازس��ازی‬ ‫مناطق زلزله کرمانش��اه حدود ‪۲۰۰‬هزار تن‬ ‫ب��وده که در ‪ ۷‬مرحله تحویل بنیاد مس��کن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدین��گ کاوه پ��ارس اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬عالوه بر ای��ن برای بازس��ازی مناطق‬ ‫اس��یب دیده از زلزله مس��جد س��لیمان در‬ ‫استان خوزس��تان و زلزله شهرس��تان میانه‬ ‫در استان اذربایجان شرقی که در سال جاری‬ ‫دچ��ار خس��ارت ش��دند‪ ،‬حدود ‪۴‬ه��زار تن‬ ‫س��یمان رایگان از س��وی بنیاد مستضعفان‬ ‫تحویل بنیاد مسکن شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه اتابک‪ ،‬رون��د تحویل س��یمان‬ ‫اهدای��ی بنیاد مس��تضعفان برای بازس��ازی‬ ‫مناطق اس��یب دیده همچن��ان ادامه دارد و‬ ‫قرار اس��ت حدود ‪٢۵٨‬هزار تن سیمان دیگر‬ ‫برای بازسازی مناطق سیل زده و ‪۱۱‬هزار تن‬ ‫برای مناطق زلزله زده در اس��تان کرمانشاه‬ ‫به بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار شود‪.‬‬ ‫همچنین بنیاد مس��تضعفان در پی سیل‬ ‫اخیر در استان های سیس��تان و بلوچستان‪،‬‬ ‫هرمزگان و جنوب کرمان نیز اعالم کرد تمام‬ ‫س��یمان مورد نیاز برای بازسازی این مناطق‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد نی ریز درباره عوامل‬ ‫تاثیرگذار بر نرخ تمام ش��ده فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مهم ترین عواملی که بر نرخ تمام شده‬ ‫فوالد و محصوالت فوالدی تاثیر دارد‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫است که حدود ‪ ۷۰‬درصد هزینه ها را به خود اختصاص‬ ‫می ده��د‪ .‬این روزها یکی از عوامل��ی که در زمینه مواد‬ ‫اولیه و سنگ اهن مطرح می شود‪ ،‬توزیع نشدن به موقع‬ ‫ان برای واحدهای تولیدی اس��ت‪ .‬زاهدیان در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ایا هم اکنون با کمبود سنگ اهن روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با کمبود سنگ اهن روبه رو نیستیم‪،‬‬ ‫اما توزیع ان با مشکالتی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوع دیگری که بر‬ ‫نرخ تمام ش��ده تاثیر می گذارد‪ ،‬حمل ونقل است‪ .‬برخی‬ ‫واحدها به معادن یا محل عرضه خود نزدیک هستند اما‬ ‫در واحدهایی که فاصله انها از محل عرضه دور است‪ ،‬به‬ ‫همان نسبت نرخ حمل ونقل بیشتر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد نی ریز به موضوع انرژی نیز اش��اره‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬انرژی به نوبه خود س��بب افزایش بهای‬ ‫تمام شده تولید فوالد می شود‪ .‬از چند سال گذشته نرخ‬ ‫حامل ه��ای انرژی و به وی��ژه گاز در حال افزایش بوده و‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬بهای گاز از سال گذشته تا کنون دوبرابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زاهدیان در پاس��خ به این پرسش که ایا می توان نرخ‬ ‫تمام شده فوالد در کشور را کاهش داد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر توزیع‬ ‫مواد اولیه مناسب باشد می توان نرخ تمام شده را بازهم‬ ‫کاه��ش داد‪ .‬درحال حاض��ر‪ ،‬توزیع مواد اولیه مناس��ب‬ ‫نیست و این موضوع س��بب شده برخی واحدها بیشتر‬ ‫از نرخ رس��می و اعالم شده مواد اولیه خود را خریداری‬ ‫کنند که س��بب افزایش نرخ تمام شده تولید فوالد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روند کاهشی‬ ‫نرخ ورق‬ ‫فوالدی‬ ‫اغاز می شود‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره ش��یوه تامین ورق های فوالدی‬ ‫مورد نیاز صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه چند اق��دام همزمان مورد توجه بوده که از‬ ‫جمله انها می توان به افزایش تعداد عرضه ورق فوالدی‬ ‫در ب��ورس کاال از ‪۲‬مورد در ماه به ‪۴‬مورد اش��اره کرد‪.‬‬ ‫به عبارت��ی هر هفته اف��زون بر ‪۷۰‬هزار تن ورق گرم به‬ ‫بازار تزریق و همچنین حدود ‪۶۵‬هزار تن ورق سرد کف‬ ‫در طول ماه در ‪ ۲‬مقطع عرضه می شود‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫جعفر سرقینی افزود‪ :‬حجم عرضه ورق به میزان کافی‪،‬‬ ‫تعادل الزم را در میزان تقاضای بازار ایجاد می کند و از‬ ‫التهاب ان خواهد کاست و در عمل این رویه شرایطی‬ ‫را فراهم کرده که همه واحدها خیال شان از تامین ورق‬ ‫مورد نیازش��ان راحت است‪ .‬وی درباره عرضه بخشی‬ ‫از فراورده اس��لب (ماده اولی��ه تولید ورق فوالدی) در‬ ‫بورس گفت‪ :‬در گذش��ته این فراورده در بورس عرضه‬ ‫نمی ش��د‪ ،‬با تدبیر اتخاذ شده مبنی بر عرضه بخشی از‬ ‫اس��لب تولیدی در بورس ش��رایط برای افزایش تولید‬ ‫ورق و عرضه ان نیز فراهم ش��ده است‪ .‬سرقینی افزود‪:‬‬ ‫خریداران هر محصول فوالدی ش��امل اسلب یا شمش‬ ‫موظف هستند ‪ ۶۰‬درصد از محصول حلقه بعدی تولید‬ ‫خ��ود را در بورس عرض��ه کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در گام‬ ‫بعدی‪ ،‬سعی شده عالوه بر شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬سایر‬ ‫واحدهایی که تولید کننده ورق هس��تند و به نوعی از‬ ‫چرخه تولید خارج بودند یا میزان تولیدش��ان کم بود‬ ‫را ب��ه عرصه تولید و افزای��ش تولید بازگردانیم‪ .‬معاون‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این واحدها با تامین اسلب مورد نیازشان‬ ‫شرایط برای افزایش تولید در انها فراهم شده و کمک‬ ‫خوبی به تامین ورق مورد نیاز بازار داشته اند‪ .‬سرقینی‬ ‫گف��ت‪ :‬این واحدها ظرفیت تولیدی افزون بر ‪۲‬میلیون‬ ‫تن ورق در س��ال را دارند که با تامین مواد اولیه ش��ان‬ ‫می توانند این محصوالت به بازار عرضه کنند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫کارگروهی برای رصد س��همیه ورق تخصیص یافته به‬ ‫واحدها ایجاد ش��ده تا صحت خری��د ورق برای تولید‬ ‫محصول و کاالی مصرفی را رصد کند‪ .‬سرقینی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دیگر اقدام موثر در روند تنظیم بازار ورق فوالدی‪،‬‬ ‫هماهنگی با اتحادیه لوله و پروفیل برای ظرفیت سنجی‬ ‫و براورد دقیق از میزان ورق فوالدی مورد نیاز کش��ور‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬روند کاهشی نرخ ورق فوالدی‬ ‫از ام��روز اغ��از می ش��ود و به طور حتم به نرخ س��ابق‬ ‫خود باز خواهد گش��ت‪ .‬معاون ام��ور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫با هماهنگی انجام ش��ده با بورس مقرر ش��ده است که‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��ط سهمیه چند ماهه خود‬ ‫را یکجا خریداری کنند‪ .‬س��رقینی افزود‪ :‬حداکثر ‪ ۲‬تا‬ ‫‪۳‬درصد از ورق عرضه ش��ده در بورس از بازار ازاد س��ر‬ ‫در می اورد و عموما واحدها برای تولید محصوالت خود‬ ‫ورق خری��داری می کنند‪ .‬اختالف نرخ ‪ ۵‬تا ‪۶‬درصدی‬ ‫نرخ ورق عرضه شده در بورس با نرخ ورق در بازار ازاد‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬به دنب��ال تمهیدات قانونی هس��تیم تا‬ ‫فهرس��ت خریداران را اعالم عمومی کنیم؛ چراکه این‬ ‫روش کمک بس��یاری در شناسایی واحدهایی خواهد‬ ‫داش��ت ک��ه ورق را ب��رای تولید محص��ول خریداری‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫بازار داخلی‬ ‫برخالف روند‬ ‫جهانی‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫افتتاح پروژه های گاز‬ ‫پارسیان در دهه فجر‬ ‫خبر‬ ‫پروژه های عمران��ی و زیربنایی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫رفاه��ی در دهه فجر در ش��رکت پاالیش گاز‬ ‫پارسیان افتتاح خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫فرش��ید ابدالی دهدزی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫پاالی��ش گاز پارس��یان از افتت��اح پروژه های‬ ‫عمران��ی و زیربنای��ی‪ ،‬خدمات��ی و رفاهی در‬ ‫دهه فجر خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه ها شامل‬ ‫پ��روژه ارتقای اب اتش نش��انی و اجرای خط‬ ‫ارتباطی خوراک ورودی س��یالبه گیر باهدف‬ ‫افزایش سطح عملیات ایمنی و پایداری تولید‪،‬‬ ‫توس��عه س��اختمان اداری مرکزی و توس��عه‬ ‫س��اختمان های صنعتی و عملیاتی پاالیشگاه‬ ‫در ح��وزه شهرس��تان مهر می ش��ود‪ .‬ابدالی‬ ‫دهدزی ضمن تش��کر از کارکنان پاالیش��گاه‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به برودت و سرمای هوا در اغلب‬ ‫نقاط کش��ور و اعم��ال محدودیت در مصرف‬ ‫گاز نیروگاه ه��ا و واحدهای صنعتی‪ ،‬از تمامی‬ ‫مصرف کنندگان گاز طبیعی تقاضا می ش��ود‬ ‫با رعایت اصول ایمنی هم��راه با صرفه جویی‬ ‫و رعایت دمای اس��ایش (‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۱‬درجه)‬ ‫امکان بهره مندی از نعمت گاز را برای تمامی‬ ‫مصرف کنندگان سراسر کشور فراهم کنند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی فارس در‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدرسه می سازد‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی فارس از‬ ‫ساخت و بازسازی تعدادی از مدارس مناطق‬ ‫س��یل زده استان سیس��تان و بلوچس��تان با‬ ‫حمایت فع��االن اقتصادی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از ف��ارس‪ ،‬یل��دا راه��دار در همایش‬ ‫مسئولیت اجتماعی اثربخش و توسعه پایدار‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬گرچه اتاق بازرگانی اس��تان فارس در‬ ‫کنار تمام مردم کش��ور در ح��وادث طبیعی‬ ‫حضور داش��ته اما با حمایت فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫بازسازی و ساخت تعدادی مدرسه را برعهده‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬او همچنین از راه اندازی پویش‬ ‫«همه ما مس��ئولیم» در اتاق بازرگانی فارس‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬امروز همه ب��رای انچه که‬ ‫پیرامون ما اتفاق می افتد‪ ،‬مسئولیم‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل اقدام به راه اندازی ای��ن پویش کردیم‪.‬‬ ‫راهدار ادامه داد‪ :‬اتاق بازرگانی در س��ال های‬ ‫گذش��ته ب��ه موضوع مه��م مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی پرداخته اما در دوره نهم به ش��کل‬ ‫وی��ژه کمیس��یون حمایت قضای��ی‪ ،‬مالکیت‬ ‫فکری و مسئولیت اجتماعی را برای منسجم‬ ‫کردن فعالیت ها در حوزه اجتماعی راه اندازی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او گف��ت‪ :‬فعالیت هایی در حوزه‬ ‫مصونیت اجتماعی در ‪ ۹‬ماه گذش��ته در این‬ ‫کمیسیون ساماندهی و اجرایی شده که مرکز‬ ‫پایش مس��ئولیت اجتماعی از جمله انهاست‬ ‫که به زودی در فارس راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫تحقق مصوبات کارگروه‬ ‫تسهیل هرمزگان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هرمزگان در جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید این اس��تان‪ ،‬از تحقق ‪ ۶۵‬درصدی‬ ‫مصوب��ات این کارگ��روه خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬خلیل قاسمی در جلسه‬ ‫کارگ��روه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان‬ ‫هرمزگان با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫حمایت از بخ��ش تولید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تاکن��ون اقدام��ات گس��ترده ای در‬ ‫حمایت از تولید با برگزاری متناوب جلس��ات‬ ‫کارگ��روه تس��هیل و رف��ع موانع تولی��د برای‬ ‫پیگیری و حل مشکالت پیش روی واحدهای‬ ‫تولی��دی با اتخ��اذ تصمیم��ات عملیاتی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت هرمزگان‪ ،‬ب��ه اقدام��ات دبیرخانه‬ ‫کارگروه تس��هیل اشاره کرد و گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال جاری تاکنون ‪ ۴۸۲‬مصوبه در جلسات‬ ‫کارگ��روه اصل��ی و ‪ ۶۰۸‬مصوب��ه در کارگروه‬ ‫کارشناس��ی ثبت ش��ده که از ای��ن تعداد ‪۶۵‬‬ ‫درص��د مصوبات در اس��تان هرم��زگان تحقق‬ ‫یافته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با اقدامات انجام‬ ‫شده در حمایت از کارخانه الومینیوم المهدی‬ ‫تع��داد دیگ های این کارخانه از ‪ ۱۰۷‬دیگ به‬ ‫‪ ۲۴۷‬دیگ فعال افزایش یافته که با رشد ‪۱۳۰‬‬ ‫درصدی فعالیت این واحد همراه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پروژه بزرگ صنعتی مادکوش با رفع‬ ‫موانع و مش��کالت پیش روی ان و تامین برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬تس��هیالت و مواد اولیه م��ورد نیاز اماده‬ ‫افتتاح و بهره برداری است‪ .‬قاسمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با افزایش تولید و ایجاد اشتغال‪ ،‬شاهد توسعه‬ ‫همه جانبه و حل بسیاری از مسائل و مشکالت‬ ‫خواهی��م بود و در س��ال های اخی��ر گام های‬ ‫بلندی در این زمینه برداشته شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بازدید رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز تاکید شد‬ ‫حل مشکالت شهرک صنعتی ماهدشت در دستور کار‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫البرز گفت‪ :‬شهرک صنعتی ماهدشت ظرفیت های‬ ‫فراوانی دارد که در صورت همدلی و سختکوشی‬ ‫می توان بخش عمده ای از این ظرفیت های بالقوه‬ ‫را بالفع��ل کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از البرز‪ ،‬رامین‬ ‫ربیعی پس از بازدید از پروژه های عمرانی شهرک‬ ‫صنعتی ماهدشت در گفت وگو با خبرنگاران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬پ��س از اعطای مجوز به ش��هرک صنعتی‬ ‫ماهدشت ازس��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بهمن س��ال گذش��ته ک��ه ب��ا پیگیری های‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫این سازمان به ثمر رسید؛ گام بلندی در راستای‬ ‫حمایت از تولید در این ش��هرک برداش��ته شد‪.‬‬ ‫ربیع��ی تصریح ک��رد‪ :‬اینک که زیرس��اخت های‬ ‫ش��هرک با تالش مدیرعامل ان پیشرفت خوبی‬ ‫دارد‪ ،‬الزم اس��ت تمامی دست اندرکاران شهرک‬ ‫بدون توجه به حواشی با تمام قدرت در راستای‬ ‫خدمت رس��انی به صنعتگران کوشش کرده و از‬ ‫همدلی و سختکوشی به هیچ وجه غفلت نکنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫البرز ب��ا قدردانی از فعالیت های انجام ش��ده در‬ ‫ش��هرک در راس��تای ایجاد زیرس��اخت ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬الزم است مدیرعامل و هیات مدیره شهرک‬ ‫با جدیت‪ ،‬اتحاد و دلس��وزی این پروژه ها را ادامه‬ ‫دهند و به س��رانجام برس��انند‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫ادامه داد‪ :‬وجود زیرس��اخت های به روز و کارامد‪،‬‬ ‫تاثیر بس��زایی در ج��ذب س��رمایه گذار و رونق‬ ‫شهرک خواهد داشت؛ بنابراین الزم است همگی‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬گام بردارند‪ .‬مدیرعامل ش��هرک‬ ‫صنعتی ماهدش��ت نیز در این جلسه ضمن ارائه‬ ‫گزارش عملکردی کوتاه از اقدامات انجام ش��ده‬ ‫در ش��هرک گفت‪ :‬تاکن��ون حدود ‪ ۶‬ه��زار متر‬ ‫جدول گ��ذاری در خیابان اصل��ی‪ ،‬جاگذاری یک‬ ‫کیلومت��ر لوله فاضالب در عمق ‪ ۵‬متری‪ ،‬ارتقای‬ ‫سامانه مخابراتی به همراه جابه جایی یک کیلومتر‬ ‫کابل مخابرات‪ ،‬طراحی شبکه فاضالب و اجرایی‬ ‫کردن بخش��ی از ان انجام ش��ده و به جد پیگیر‬ ‫اتمام ان هستیم‪.‬‬ ‫میثم نیک نژادی افزود‪ :‬در صورت به س��رانجام‬ ‫رس��یدن پروژه های عمرانی شهرک اینده بسیار‬ ‫روشنی در انتظار این شهرک خواهد بود و تاکنون‬ ‫نیز سرمایه گذاران متعددی به شهرک مراجعه و‬ ‫برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی ماهدشت‬ ‫ابراز تمای��ل کرده اند‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫جلس��ات متعددی با صنعتگران ش��هرک برگزار‬ ‫و مش��کالت عنوان ش��ده و در راس��تای حل ان‬ ‫عالوه بر تش��کیل کارگروه های تخصصی ازسوی‬ ‫صاحبان صنایع‪ ،‬از طریق نهادهای مربوط‪ ،‬پیگیر‬ ‫رفع مش��کالت مزبور هس��تیم که البته سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اس��تانداری نیز در‬ ‫این زمینه همکاری های سازنده ای داشته اند‪ .‬در‬ ‫این بازدید از ‪ ۴‬واحد ش��اخص ش��هرک صنعتی‬ ‫ماهدش��ت نیز بازدید به عمل امد و این واحدها‬ ‫مشکالت خود را مطرح کرده اند و مقرر شد حل‬ ‫این مش��کالت با قید فوریت در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در ایین حمایت از گروه شتاب دهنده صادرات اصفهان تاکید شد‬ ‫بهمن راعی‪ -‬ایین حمایت از نخس��تین گروه شتاب دهنده‬ ‫صادراتی اس��تان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان در ای��ن ایین گفت‪ :‬امروز نیازمند اندیش��ه‬ ‫نو در راس��تای جذب بازارهای خارجی هس��تیم و فراهم سازی‬ ‫زیرس��اخت های صادراتی بیش��تر به معنای اش��تغال‪ ،‬توسعه و‬ ‫تولید بیشتر و فراهم ش��دن زمینه های توسعه پایدار است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫عباس رضایی بیان کرد‪ :‬تغییر مدیریت س��نتی‬ ‫ب��ه مدیریت مدرن‪ ،‬به افزایش صادرات منجر می ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫قدردان��ی از رویک��رد جدید اتاق بازرگان��ی اصفهان و عملکرد‬ ‫عالمانه و اگاهانه هیات رئیس��ه ان تاکید کرد‪ :‬پیشبرد اهداف‬ ‫در زم��ان کنونی به دانش روز نیاز دارد؛ زیرا در دنیای امروز با‬ ‫دیدگاه های س��نتی نمی توان مدیریت ک��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬رویکرد‬ ‫نوین اتاق بازرگانی در حوزه صادرات بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫رضایی خطاب به جوانان حاضر در جلس��ه گفت‪ :‬ممکن است‬ ‫مدیرانی با افکار س��نتی سد راه شما شوند؛ اما این امر نباید به‬ ‫مانعی برای ادامه فعالیت ش��ما تبدیل شود‪ .‬استاندار اصفهان با‬ ‫بیان اینکه در حال حاضر زیرس��اخت های خوبی برای توس��عه‬ ‫نیازمند اندیشه نو در جذب بازارهای خارجی‬ ‫ص��ادرات اصفه��ان فراهم ش��ده‪ ،‬راه اندازی قطار سریع الس��یر‬ ‫اصفهان‪-‬تهران و کارگو پایانه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را‬ ‫از جمله این ظرفیت ها دانست‪ .‬وی در پایان سخنان خود برای‬ ‫همکاری بیشتر اس��تانداری با اتاق بازرگانی اصفهان به منظور‬ ‫کمک به افزایش امار صادرات استان اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به حوزه خدمات‬ ‫مسعود گلشیرازی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این‬ ‫ایین گف��ت‪ :‬برای رقم زدن دوران فراصنعت��ی اصفهان‪ ،‬راهی‬ ‫جز توجه ویژه به حوزه خدمات نداریم و تش��کیل شرکت های‬ ‫خدماتی به ویژه ش��رکت های مدیریت صادرات شاخه ای از این‬ ‫حوزه است؛ به همین جهت اتاق بازرگانی اصفهان فعالیت هایی‬ ‫را که به رونق کسب وکار اعضا و رونق سرانه درامد مردم منجر‬ ‫ش��ود‪ ،‬در دستور کار خود قرار داده است‪ .‬وی با ابراز نارضایتی‬ ‫از ام��ار صادرات اس��تان اصفه��ان‪ ،‬رفع این ضع��ف را نیازمند‬ ‫برنامه ریزی دقیق دانست و تصریح کرد‪ :‬رویداد ماراتن صادرات‬ ‫و راه اندازی ش��تاب دهنده های صادراتی با هدف اس��تعدادیابی‬ ‫تجاری و کمک به بهبود وضعیت صادرات اس��تان انجام ش��ده‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۲۴‬پروژه عمرانی‬ ‫در شهرک های خراسان رضوی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬از افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۲۴‬پروژه‬ ‫عمرانی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان در‬ ‫ایام اهلل دهه مبارک فجر‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬مس��عود مه��دی زاده مقدم در نشس��ت‬ ‫کارگروه س��تاد ده��ه مبارک فجر ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به مناسبت ایام اهلل دهه‬ ‫مبارک فجر انقالب اسالمی‪ ،‬این پروژه ها با هزینه‬ ‫‪ ۲۲۸‬میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وی‪ ،‬افتت��اح و کلنگ زنی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی‬ ‫پروژه ها در شهرک های صنعتی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫ایام ‪ ۱۷‬پروژه عمرانی در بخش زیرس��اخت های‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق و راه‪ ،‬افتت��اح و ‪ ۷‬پ��روژه کلنگ زن��ی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬تکمی��ل و توس��عه مت��وازن‬ ‫زیرس��اخت های عمرانی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی و تس��هیل و تمهید حمایت��ی از صنایع‬ ‫کوچ��ک از وظای��ف اصل��ی و اولویت ه��ای مهم‬ ‫ما ب��وده تا با فراه��م کردن انه��ا‪ ،‬امنیت حضور‬ ‫سرمایه گذاران برای احداث و راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولیدی و س��رمایه گذاران صنعتی در‬ ‫راستای تولید ملی و اشتغال مولد را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫ساخت دهکده گردشگری سالمت در بندرعباس‬ ‫اس��تانداران هرمزگان و یزد در ش��ب فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی هرمزگان‪ ،‬تفاهمنامه ساخت‬ ‫دهکده گردشگری سالمت در بندرعباس را امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬فری��دون‬ ‫همتی اس��تاندار هرمزگان‪ ،‬در این ایین با اشاره‬ ‫به سفرهای درمانی مردم هرمزگان به یزد و ارائه‬ ‫مطلوب خدمات به مردم در این شهر و همچنین‬ ‫رفتار ارزنده یزدی ها با مردمان هرمزگان‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ما در حوزه س�لامت دچار نارس��ایی هایی‬ ‫هستیم که می توان با تکیه گاه بودن برای یکدیگر‬ ‫در این موضوع مهم و با اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫منطق��ه ای در این زمینه‪ ،‬کمبوده��ا را جبران و‬ ‫برای رفاه بیشتر مردم در این استان تالش کرد‪.‬‬ ‫محمدعلی طالبی اس��تاندار یزد نیز با اشاره به‬ ‫سهم یزد از خط لوله انتقال اب از خلیج فارس به‬ ‫کوی��ر ایران‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از برنامه های ما در ایفای‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ‪ ،‬به ازای اج��رای این پروژه‬ ‫مه��م و ملی‪ ،‬تقوی��ت برنامه های توانمندس��ازی‬ ‫جوام��ع محلی در هرم��زگان و پروژه های مرتبط‬ ‫ب��ا این بخ��ش اس��ت‪ .‬در نظر داریم برای رش��د‬ ‫بخش س�لامت در هرمزگان نیز دهکده سالمت‬ ‫را در بندرعباس ب��ا جدیت پیگیری و اجرا کنیم‬ ‫که زیرس��اخت مطلوبی برای مردم این اس��تان و‬ ‫برای تقویت ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی ان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۴۸‬هزار تن کلینکر از قشم به امارات متحده عربی‬ ‫مدیر توسعه و تجارت سازمان منطقه ازاد قشم‬ ‫از صادرات پنجمین محموله کلینکر تولید ش��ده‬ ‫توس��ط کارخانه سیمان قش��م در سال جاری به‬ ‫وزن ‪ ۴۸‬هزار تن به مقصد کش��ور امارات متحده‬ ‫عربی خبر داد‪.‬‬ ‫هرم��ز امیری با اعالم ای��ن خبر بیان کرد‪ :‬این‬ ‫محمول��ه‪ ،‬پنجمین محموله صادراتی از محصول‬ ‫کلینکر شرکت سیمان قشم در سال رونق تولید‬ ‫است که از جزیره قشم صادر می شود‪.‬‬ ‫مدی��ر توس��عه و تجارت س��ازمان منطقه ازاد‬ ‫قش��م با بیان اینک��ه رویکرد منطقه ازاد قش��م‬ ‫افزای��ش ص��ادرات کااله��ای اساس��ی و کاهش‬ ‫واردات اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با همت رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم و با‬ ‫توج��ه به منویات رهبر معظ��م انقالب در تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬توس��عه کارگاه های تولیدی که‬ ‫محص��والت باکیفیت برای ورود ب��ه بازار جهانی‬ ‫تولی��د می کنند م��ورد توجه جدی ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیری افزود‪ :‬از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار تن از محصوالت تولید ش��ده ش��رکت‬ ‫س��یمان قش��م ش��امل ‪ 3‬محموله س��یمان و ‪5‬‬ ‫محموله کلینکر به خارج از کش��ور صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫است‪ .‬رئیس اتاق اصفهان از ادامه دار بودن فعالیت های اتاق در‬ ‫زمینه ایجاد شتاب دهنده های صادراتی خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در دوره های بعدی گروه های بیشتری پذیرش خواهند شد‪.‬‬ ‫گلش��یرازی با قدردانی از تعامالت استاندار اصفهان‪ ،‬حمایت‬ ‫ایش��ان از این نوع برنامه ها را نویدبخش همراهی هرچه بیشتر‬ ‫دولت و بخش خصوصی برای کمک به شکل گیری شرکت های‬ ‫موف��ق صادراتی دانس��ت و ابراز امیدواری ک��رد که اغاز به کار‬ ‫شتاب دهنده صادرات به بالندگی استان و کشور منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روش انتخاب شتاب دهنده‬ ‫در ادامه فرش��ته امینی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان با بیان اینکه برای ایجاد این ش��تاب دهنده یک س��ال‬ ‫برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬این اقدام با فراین��د حرفه ای دنبال‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی از شرکت ‪ ۱۸۰‬گرو برای ورود به شتاب دهنده و‬ ‫در نهایت انتخاب ‪ ۲۱‬گروه خبر داد و گفت‪ :‬برای توانمندسازی‬ ‫هرچه بیشتر گروه ها برنامه ها و کارگاه های اموزشی با همراهی‬ ‫پش��تیبانانی برای هر خوش��ه برگزار می ش��ود‪ .‬احسان شهیر‪،‬‬ ‫مدیر توس��عه کس��ب وکار ات��اق بازرگانی اصفه��ان نیز در این‬ ‫ایین ش��تاب دهنده صادرات را یکی از اجزای مدیریت توسعه‬ ‫کسب وکار عنوان و تصریح کرد‪ :‬شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫به دلی��ل چابک��ی و ظرفیت های وی��ژه ج��زو اولویت های اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان هس��تند و در نظر داریم از ظرفیت های ایجاد‬ ‫شده در ش��تاب دهنده های صادراتی برای توانمندسازی هرچه‬ ‫بیشتر این شرکت ها استفاده کنیم‪ .‬وی ایجاد شتاب دهنده های‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬بازاریابی و فروش و تجارت الکترونیک را راهی برای‬ ‫توانمندسازی افراد در این زمینه ها دانست‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۲‬سال بعد از زمین لرزه‪ ،‬کانکس نشینی ادامه دارد‬ ‫ردپای فلزی زلزله همچنان در کرمانشاه‬ ‫دیوارهای فلزی کانکس‪ ،‬شب های زمستانی برخی‬ ‫خانواده های کرمانش��اهی را س��ردتر کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن چهاردیواری ه��ای فلزی‪ ،‬کودکانی هس��تند که‬ ‫تعریفش��ان از خانه‪ ،‬مس��تطیل کوچکی اس��ت که از‬ ‫پنجره کوچکش‪ ،‬بارش برف را نگاه می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬سال از وقوع زمین لرزه‬ ‫‪ ۷.۳‬ریش��تری در اس��تان کرمانش��اه می گذرد‪ .‬مرکز‬ ‫ای��ن زمین لرزه که در چند اس��تان غربی و عراق نیز‬ ‫احساس ش��د‪ ،‬ازگله در شهرستان سرپل ذهاب بود‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۰۰‬نفر در این زمین ل��رزه جان خود را از‬ ‫دست دادند و بیش از ‪ 700‬نفر مصدوم شدند‪.‬‬ ‫در زمین لرزه ‪ ۲‬سال پیش‪ ،‬به ‪ ۱۰‬شهرستان و هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۲‬روستای استان کرمانشاه خسارت وارد شد‪ .‬در‬ ‫مجموع ‪ ۱۰۸‬هزار واحد مس��کونی شهری و روستایی‬ ‫اس��یب دید که از این میان ح��دود ‪ ۶۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد اس��یب قابل بازسازی دیدند و بیش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫واحد ب��ه طور کامل تخریب ش��دند‪ .‬حدود ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫واحد تخریبی مربوط به مناطق ش��هری بود که سهم‬ ‫س��رپل ذهاب حدود ‪ ۷‬هزار واحد تخریبی و بیشتر از‬ ‫دیگر شهرستان ها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش دولت برای ساخت خانه ها‬ ‫براس��اس اعالم مسئوالن ساخت وس��از در مناطق‬ ‫زلزله زده کرمانشاه همچنان ادامه دارد و کار تا اندازه‬ ‫مناسبی پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫معاون بازس��ازی مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن‬ ‫استان کرمانشاه با اش��اره به پایان ساخت ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫خانه های روس��تایی مناطق زلزله زده کرمانشاه افزود‪:‬‬ ‫کار بازس��ازی خانه های تعمیری روستاها نیز به پایان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫فره��اد فقیهی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد ش��هری احداثی داشتیم که بیشتر‬ ‫انها در شهرستان س��رپل ذهاب قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد در شهرس��تان سرپل‬ ‫ذهاب اس��ت که ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬واح��د ان به پایان‬ ‫رس��یده اس��ت و کار واحد های باقی مانده با پیشرفت‬ ‫‪ ۷۵‬درصدی در حال انجام است‪.‬‬ ‫فقیهی به پرداخت تس��هیالت جدی��د ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تومانی به عنوان مکمل به اهالی ش��هر سرپل ذهاب‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬هدف این است تا پایان سال کار‬ ‫بازسازی شهر سرپل ذهاب به پایان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه کانکس نشینی با وجود اقدام ها‬ ‫مس��کن و وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬وعده هایی مبنی‬ ‫بر خانه س��ازی به مردم منطق��ه داده بودند که همه‬ ‫انها عملیاتی نشد‪ ،‬افزود‪ :‬مسئوالن متعهد شدند برای‬ ‫مستاجران خانه س��ازی کرده و به انان زمین رایگان‬ ‫اختص��اص دهند اما ای��ن اقدام انجام نش��د و مردم‬ ‫سرگردان ماندند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س با یاداوری اینکه بیش��ترین‬ ‫کانکس نش��ینی درحال حاضر مربوط به مس��تاجران‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باال رفتن هزینه های خرید و اجاره‬ ‫خانه موجب ش��د برخی از مردم توان مالی الزم برای‬ ‫تامین سرپناه را نداشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ساخت وس��ازهای انجام ش��ده از س��وی‬ ‫مس��ئوالن و چهره های سرشناس در مناطق زلزله زده‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬منابع محلی از ادامه کانکس نشینی در این‬ ‫مناطق‪ ،‬با وجود گذش��ت ‪ ۲‬س��ال از زمین لرزه خبر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫یک��ی از فعاالن حوزه مس��کن در س��رپل ذهاب با‬ ‫تایید خبر کانکس نشینی در کرمانشاه گفت‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ ها در بازار مس��کن موجب شده با گذشت ‪ ۲‬سال‬ ‫از زلزله کرمانش��اه‪ ،‬کانکس نش��ینی در منطقه هنوز‬ ‫ادامه داش��ته باش��د و به گفته فرماندار سرپل ذهاب‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰‬خانوار این شهرس��تان هنوز در کانکس‬ ‫زندگی می کنند‪.‬‬ ‫کریم��ی در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه بیش��تر‬ ‫کانکس نش��ینان‪ ،‬افرادی هس��تند که در زمان وقوع‬ ‫زمین لرزه اجاره نش��ین بودند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬گران شدن‬ ‫اجاره خانه موجب شده انها نتوانند برای خود خانه ای‬ ‫فراه��م کنن��د‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬البته برخ��ی افراد هم‬ ‫در دریافت وام برای تامین هزینه رهن خانه کوتاهی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این فعال بازار مس��کن با ی��اداوری اینکه‬ ‫برخ��ی اقدام ها از س��وی دولت برای خانه دار ش��دن‬ ‫م��ردم مناطق زلزله زده انجام ش��د‪ ،‬ام��ا کافی نبوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از وقوع زمین لرزه در کرمانشاه‪ ،‬بازار‬ ‫مسکن کساد شد‪ .‬بیشتر خانه ها به دلیل گران شدن‬ ‫مصالح در مرحله اس��کلت مانده و خرید و فروش کم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین بازار اجاره به دلیل نبود توان‬ ‫مالی در مستاجران‪ ،‬راکد شده است‪.‬‬ ‫محب��ت جمالی نی��ا‪ ،‬فرماندار س��رپل ذه��اب‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با یکی از رس��انه های محلی گفته است‪« :‬بر‬ ‫اساس وعده نانوشته مسئوالن‪ ،‬مقرر شد به مستاجران‬ ‫تخریبی زمین اعطا ش��ود و برای مس��تاجران‪ ،‬انتظار‬ ‫دریاف��ت زمین و تس��هیالت ایجاد ش��ده اما هنوز به‬ ‫نتیجه نرسیده است و منتظر تصمیم نهایی هستیم‪».‬‬ ‫او درحال��ی اعطای زمی��ن رایگان به مس��تاجران‬ ‫اس��یب دیده از زلزله را «وعده نانوش��ته» می داند که‬ ‫ش��هریور سال گذش��ته‪ ،‬ایین واگذاری زمین رایگان‬ ‫به ‪ ۱۳۵‬مس��تاجر زلزله زده در قصرش��یرین با حضور‬ ‫استاندار کرمانش��اه برگزار و زمین ها به ‪ ۱۳۵‬خانواده‬ ‫مس��تاجر تحویل داده ش��د‪ .‬افرادی که زمین رایگان‬ ‫دریاف��ت کردند‪ ،‬کس��انی بودند ک��ه پیش تر از زمین‬ ‫دولتی و تسهیالت بانکی خرید مسکن استفاده نکرده‬ ‫بودند‪ .‬در این ایین اعالم ش��د که ساخت وساز در این‬ ‫زمین ها بر عهده خود افراد است‪.‬‬ ‫یک��ی از نمایندگان کرمانش��اه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬بدعه��دی دول��ت در تامین مس��کن برای‬ ‫زلزله زدگان را عامل ادامه داش��تن کانکس نشینی در‬ ‫مناطق زلزله زده می داند‪.‬‬ ‫فرهاد تجری در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه بنیاد‬ ‫بخشی از کانکس نشینان درحالی همچنان در انتظار‬ ‫ک دولت برای خانه دار ش��دن هستند که استاندار‬ ‫کم ‬ ‫کرمانش��اه می گوید از نظر قانونی‪ ،‬هیچ تعهدی برای‬ ‫خانه دار شدن مستاجران بعد از بحران هایی همچون‬ ‫زلزله وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کم کاری دولت؟‬ ‫توقف پرواز های چین‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان‬ ‫اینک��ه پیامک پروژه اق��دام طرح ملی‬ ‫مس��کن ‪ ۱۴‬بهم��ن ب��رای ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫ثبت نام کنن��دگان که دارای ش��رایط‬ ‫بودند‪ ،‬ارسال می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪۴۲ :‬‬ ‫درص��د ثبت ن��ام کنندگان ب��ه دلیل‬ ‫نداشتن شرایط الزم‪ ،‬ریزش داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬محمد اسالمی درباره‬ ‫اخرین وضعیت جعبه سیاه هواپیمای‬ ‫اوکراینی تصریح کرد‪ :‬براساس قوانین‬ ‫ایکائو س��انحه هوایی در دست بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی این حادثه مراحل گوناگونی‬ ‫دارد که بررس��ی جعبه س��یاه یکی از‬ ‫مراحل اس��ت‪ .‬کار بررس��ی را با کشور‬ ‫اوکرای��ن ب��ه ط��ور مش��ترک انج��ام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫وی درباره اقدامات انجام شده برای‬ ‫مقابله ب��ا ورود فرد ال��وده به ویروس‬ ‫کرونا به کشور یاداور شد‪ :‬در ‪ ۲۴‬پایانه‬ ‫مرزی‪ ،‬بندرها و همه فرودگاه هایی که‬ ‫پ��رواز بین المللی دارن��د‪ ،‬گروه نظارت‬ ‫بهداش��ت مس��تقر هس��تند و هم��ه‬ ‫کارشناس دریایی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‹ ‹اغاز کانکس نشینی‬ ‫بعد از وقوع زمین لرزه در کرمانش��اه‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫کانکس از سوی نهاد های مختلف به این منطقه برده‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین تع��داد زیادی کانک��س با کمک های‬ ‫مردمی به منطقه ارسال ش��د و مردم در انها اسکان‬ ‫داده شدند‪ .‬براساس گزارش سازمان مدیریت بحران‪،‬‬ ‫حدود ‪ 18‬هزار کانکس در مناطق زلزله زده کرمانشاه‬ ‫مستقر شد و خانواده ها در انها اسکان داده شدند‪ .‬این‬ ‫کانکس ها از سوی قرارگاه خاتم‪ ،‬بنیاد مسکن‪ ،‬ارتش‪،‬‬ ‫خیران و با کمک های مردمی تامین شدند‪.‬‬ ‫پس از وقوع زمین لرزه کرمانش��اه‪ ،‬برخی چهره های‬ ‫سرش��ناس از جمله عل��ی دایی‪ ،‬ص��ادق زیباکالم و‬ ‫نرگ��س کلباس��ی (فع��ال اجتماعی) ب��ا جمع اوری‬ ‫کمک های مردمی‪ ،‬اعالم کردند در بازسازی خانه های‬ ‫م��ردم در مناط��ق زلزله زده کم��ک خواهند کرد‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬کلباس��ی اسفند سال گذش��ته اعالم کرد‬ ‫با جمع اوری ‪ ۱۶‬میلی��ارد تومان کمک های مردمی‪،‬‬ ‫س��اخت ‪ ۱۱۳‬خان��ه در مناطق زلزل��ه زده را به پایان‬ ‫رس��انده و خانه ه��ا را ب��ه صاحبانش��ان تحویل داده‬ ‫اس��ت‪ .‬دایی نیز از ساخت حدود ‪ ۸۰‬خانه در یکی از‬ ‫روستاهای مناطق زلزله زده خبر داد‪.‬‬ ‫نادر الفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بعد از وقوع زمین لرزه در کرمانشاه‪ ،‬بازار مسکن کساد شد‪ .‬بیشتر‬ ‫خانه ها به دلیل گران ش��دن مصالح در مرحله اسکلت مانده و خرید‬ ‫و فروش کم شده است‬ ‫مسافرهای ورودی را کنترل می کنند‪.‬‬ ‫به جز پروازهای چین‪ ،‬همه پروازهای‬ ‫ورودی زیرکنترل هستند و اگر موارد‬ ‫مش��کوکی دیده شود‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫اقدام به جداسازی می کند که تاکنون‬ ‫موردی مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬براساس نشستی‬ ‫که با حضور معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫برگ��زار و نتیجه ان ب��ه فرودگاه های‬ ‫کش��ور اب�لاغ ش��د‪ ،‬پروازه��ای چین‬ ‫متوقف ش��ده و پ��رواز مس��تقیمی از‬ ‫این کش��ور به ایران انجام نمی شود اما‬ ‫تکلیف شده که ایرانیان مقیم چین از‬ ‫کش��ور خارج شوند‪ .‬ما ‪ ۵۰‬دانشجو در‬ ‫چین داریم که هماهنگ شده است که‬ ‫انها را به کشور بازگردانیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی درباره پروژه‬ ‫ازادراه ته��ران‪ -‬ش��مال گف��ت‪ :‬پروژه‬ ‫براساس برنامه در حال پیشرفت است‬ ‫و هیچ گون��ه رکود و تاخی��ری در کار‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪ 3‬هزار نفر‬ ‫مشغول به کار هستند و حداکثر اوایل‬ ‫اس��فند امس��ال ازادراه به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرای وعده زمین رایگان چیست؟‬ ‫‹ ‹ساخت خانه خارج شهر‬ ‫اغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی‬ ‫مع��اون مس��افری راه اه��ن گف��ت‪:‬‬ ‫پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی ‪14‬‬ ‫بهمن اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬میرحسن موسوی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬طرح س��فرهای ریلی نوروز‬ ‫‪ 99‬از ‪ 24‬اس��فند ‪ 98‬اغاز می ش��ود و‬ ‫تا پایان ‪ 15‬فروردین ‪ 99‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی درباره پیش فروش بلیت قطارهای‬ ‫ن��وروزی توضیح داد‪ :‬پیش فروش بلیت‬ ‫قطارهای نوروزی از دوشنبه ‪ 14‬بهمن‬ ‫از ساعت ‪ 7‬صبح اغاز می شود‪.‬‬ ‫موس��وی با بیان اینک��ه پیش فروش‬ ‫از روزه��ای ‪ 14‬و ‪ 15‬بهم��ن در ‪ ۲‬روز‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬روز نخس��ت ‪4‬‬ ‫مرحله از ساعت ‪ 7‬تا ‪ 12‬همه مسیرها‬ ‫پیش ف��روش بلیت انجام می ش��ود و از‬ ‫ساعت ‪ 12‬تا ‪ 17‬مس��یر مشهد به جز‬ ‫تهران به مش��هد و در نهایت از ساعت‬ ‫‪ 17‬ب��ه بع��د مس��یر تهران مش��هد و‬ ‫برعکس فروخته می شود‪.‬‬ ‫معاون مس��افری راه اهن اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬بهم��ن ه��م فروش بلی��ت به طور‬ ‫حضوری از ‪ 7‬صبح اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قیمت بلیت همان‬ ‫نرخ سال ‪ 97‬است‪ ،‬ادامه داد‪ 2 :‬میلیون‬ ‫و ‪ 320‬ه��زار صندلی در نظر گرفته ایم‬ ‫که نس��بت به سال گذش��ته ‪ 5‬درصد‬ ‫رش��د دارد و ‪ 5‬ه��زار و ‪ 50‬قطار برای‬ ‫س��فرهای نوروزی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هوش��نگ بازوند چندی پیش در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬در زلزله کرمانش��اه تعداد زیادی از مستاجران‬ ‫کانک��س و خدم��ات رایگان دریاف��ت کردند و دولت‬ ‫موافق��ت کرد ‪ ۱۴۰‬میلیون توم��ان وام و ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫توم��ان بالعوض به انها پرداخت ش��ود ت��ا اگر زمین‬ ‫دارند‪ ،‬بسازند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه برخ��ی وام بالعوض را دریافت‬ ‫اما اعالم کردند که زمینی برای ساخت ندارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون زمین رایگان در خارج ش��هر ب��رای انها تهیه‬ ‫ش��ده ک��ه می توانند با اس��تفاده از تس��هیالت بنیاد‬ ‫مسکن و اورده خود واحد ها را بسازند‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه با اش��اره به جمع اوری بخش‬ ‫زیادی از کانکس های مناط��ق زلزله زده بیان کرد‪ :‬از‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۸‬هزار کانکس مناط��ق زلزله زده کمتر از‬ ‫‪ ۲‬ه��زار کانکس باقی مانده و مابقی جمع اوری ش��ده‬ ‫است‪ .‬این کانکس ها متعلق به مردم است و اگر کسی‬ ‫بخواهد می تواند کانکس خود را به شهرداری بفروشد‪.‬‬ ‫فرهاد تجری‬ ‫احمد صفری‬ ‫‹ ‹روی دیگر سکه‬ ‫اگرچه نماینده قصرش��یرین از ادامه کانکس نشینی‬ ‫در کرمانش��اه به دلیل کم کاری دولت گالیه دارد اما‬ ‫یکی دیگر از نمایندگان این اس��تان معتقد اس��ت با‬ ‫شرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬دولت کار بازسازی واحدهای‬ ‫مسکونی در مناطق زلزله زده کرمانشاه را خوب پیش‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫احم��د صفری در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫درباره کانکس نشینی در مناطق زلزله زده بزرگ نمایی‬ ‫ش��ده و موارد مح��دودی در این زمین��ه وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی از مردم به دلیل تصمیم های اشتباه خود‬ ‫نتوانس��ته اند با گذشت ‪ ۲‬سال س��رپناهی برای خود‬ ‫دست و پا کنند‪.‬‬ ‫صفری ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال ش��خصی پیش از‬ ‫زلزله‪ ،‬خانه ویالیی داشته اما در بازسازی ان را تبدیل‬ ‫به ‪ ۳‬طبقه ک��رده و به دلیل نبود توان مالی‪ ،‬از ادامه‬ ‫ساخت وساز بازمانده است‪ .‬بنابراین کانکس نشینی در‬ ‫اثر تصمیم اشتباه خود او بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س افزود‪ :‬اینکه گفته می ش��ود‬ ‫بیش��تر اجاره نش��ینان هنوز کانکس نش��ین هستند‬ ‫بزرگ نمایی اس��ت‪ .‬به هر حال افراد می توانستند در‬ ‫مناط��ق مختلف ب��ا هزینه های پایین ت��ر خانه اجاره‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محبت جمالی نیا‬ ‫امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن از ارسال‬ ‫پیامکی ب��ه پذیرفته ش��دگان غیرقطعی‬ ‫مرحله نخس��ت ثبت نام ط��رح اقدام ملی‬ ‫مسکن در روزهای اینده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫متقاضیانی که پیامک را در روزهای اینده‬ ‫دریافت می کنند باید با تش��کیل پرونده‪،‬‬ ‫فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬پروانه اصالن��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫در این مرحل��ه از ثبت نام که دوم دی به‬ ‫پایان رسید‪ ۲۳۳ ،‬هزار و ‪ ۸۲۲‬نفر ثبت نام‬ ‫کردند که در حال حاضر مرحله نخس��ت‬ ‫پاالی��ش متقاضیان با بررس��ی اطالعات‬ ‫مرب��وط ب��ه س��وابق مالکیت ش��خصی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از یاران��ه و کمک ه��ای دولتی‬ ‫در ح��وزه زمین و مس��کن و اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت بانکی خرید و یا ساخت مسکن‬ ‫به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن با تاکید‬ ‫بر اینکه پذیرش این مرحله از ثبت نام به‬ ‫عن��وان پذیرش قطعی و نهایی به ش��مار‬ ‫نمی رود‪ ،‬افزود‪ :‬پذیرفته شدگان غیرقطعی‬ ‫این مرحله با پیامکی که دریافت می کنند‬ ‫بای��د به اداره ه��ای کل‪ ،‬ش��رکت عمران‬ ‫یادداشت‬ ‫فرش قرمز‬ ‫بندرها برای‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫شهرهای جدید یا بنیاد مسکن‪ ،‬بسته به‬ ‫محلی که ثبت نام کرده اند‪ ،‬مراجعه کرده‬ ‫و با تش��کیل پرونده‪ ،‬فرایند ثبت نام خود‬ ‫را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫اصالنی از پاالیش دو مرحله دیگر پس‬ ‫از دریاف��ت پیامک به متقاضیان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بعد از دریافت پیامک‪ ،‬متقاضیان‬ ‫پاالیش ش��ده در مرحله نخس��ت باید از‬ ‫نظر س��کونت و تطبیق مدارک ارائه شده‬ ‫ب��ا مدارک واقعی بررس��ی ش��وند که در‬ ‫صورت تطابق موارد ارائه شده با واقعیت‪،‬‬ ‫به عنوان پذیرفته ش��ده قطعی ش��ناخته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬در غی��ر ای��ن ص��ورت‪ ،‬جزو‬ ‫حذف ش��دگان از مرحله نخست ثبت نام‬ ‫قلمداد خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امکان خرید و فروش‬ ‫امتی��از طرح اق��دام ملی ب��ه هیچ عنوان‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬هن��وز قطعیتی برای‬ ‫پذیرفته ش��دگان وجود ندارد و دو مرحله‬ ‫پاالی��ش دیگر که اولی س��کونت و دومی‬ ‫تطابق مدارک ارایه شده با مدارک واقعی‬ ‫اس��ت در جریان اس��ت و متقاضیان باید‬ ‫درای��ن زمینه هوش��یاری کامل داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اگر با ماهیت اس��تارت اپ ها اشنا باشید‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع بر ای��ن موض��وع واقفید که‬ ‫موفقی��ت اس��تارت اپ ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬تضمینی نیست‪.‬‬ ‫با این حال ماهیت توانایی برای تجدید‬ ‫ساختار و اس��تراتژی در استارت اپ هاست‬ ‫که ای��ن قدرت عمل و نواوری را در اختیار‬ ‫قرار می دهد تا بتوان برای به ثمر رس��یدن‬ ‫ایده های جدید به سراغ انها رفت‪.‬‬ ‫صنعت��ی دریانوردی به «س��نتی بودن»‬ ‫معروف اس��ت و تحوالت ب��ه کندی در ان‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫راه ان��دازی اس��تارت اپ های بن��دری و‬ ‫دریای��ی ب��ه احتمال زیاد دش��وارترین نوع‬ ‫استارت اپ های بندری و دریایی به احتمال‬ ‫زیاد دش��وارترین نوع استارت اپ است زیرا‬ ‫صنعت دریایی بخشی محافظه کار بوده که‬ ‫در ان بیش��تر کاربران نهایی (دریانوردان‪،‬‬ ‫کارکن��ان بندر‪ ،‬مش��تریان خدمات بندری‬ ‫و دریای��ی و‪ )...‬عالقه ای ب��ه تغییر در روند‬ ‫فعالیت های روزمره خود ندارند‪.‬‬ ‫ایده اصلی برای راه اندازی هر استارت اپی‪،‬‬ ‫یافتن ی��ک مدل یا فراین��د جدید تجاری‬ ‫است‪ .‬اگر افراد دیگری از قبل ایده و الگوی‬ ‫جدی��د را بپذیرند و از ان اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫اف��راد فعال در بخ��ش دریایی و بندری نیز‬ ‫ان را قبول خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مش��کل اصل��ی ب��رای هرگونه‬ ‫اس��تارت اپ در بخ��ش دریای��ی و بندری‪،‬‬ ‫یافتن نخسین مشتری است‪ .‬روند عملکرد‬ ‫فعالیت ه��ا در بندره��ا و دریاه��ا در ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته تغییر چندانی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫طراحی کش��تی ها‪ ،‬اتوماسیون فرایندها‪،‬‬ ‫فراینده��ای تجاری و دیگر موارد در زمینه‬ ‫فعالیت ه��ای بندری و دریایی برای چندین‬ ‫دهه یکس��ان باقی مانده ان��د و فقط بخش‬ ‫کوچک��ی از انها تغییر کرده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫قط��ع این روند با س��رعت ب��االی تغییر و‬ ‫تح��ول در بخش های دیگر اقتصاد مطابقت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رای��ان پیترس��ن از ش��رکت دانش بنیان‬ ‫‪ Flexport‬در این زمین��ه می گوید‪« :‬کار‬ ‫اس��تارت اپ ها در هر بخ��ش چالش برانگیز‬ ‫اس��ت ام��ا انچ��ه صنع��ت دریان��وردی را‬ ‫منحصربف��رد می کند‪ ،‬بکر بودن ان اس��ت‪.‬‬ ‫همین مسئله این فرصت را به استارت اپ ها‬ ‫و شرکت های دانش بنیان می دهد که برای‬ ‫ناکارامدی ه��ا و معض�لات ای��ن صنع��ت‬ ‫راه حل ه��ای نوین ارائه داده و در این زمینه‬ ‫جزو نخستین ها باشند‪.‬‬ ‫م��ا از مش��تریان و ش��ریکان تج��اری‬ ‫خود بازخورد بس��یار خوب��ی درباره تفاوت‬ ‫تجربه انه��ا با اس��تفاده از ایده های جدید‬ ‫استارت اپی دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫برای بس��یاری از افراد فع��ال در صنایع‬ ‫دیگر‪ ،‬فعالیت در حوزه بندر و دریا بس��یار‬ ‫دور از ذهن بوده و تصویر ذهنی از ظرفیت‬ ‫باالی اقتصادی در این صنعت ندارند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این ح��وزه بندر و دری��ا ظرفیت باالیی‬ ‫ب��رای نواوری ه��ای تاثیرگ��ذار و مان��دگار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در همایش فن��اوری ‪۲۰۱۹ Sea Asia‬‬ ‫و در پنل س��خنرانی ان‪ ،‬مدیران دریایی و‬ ‫بن��دری و همچنین فع��االن عرصه فناوری‬ ‫ب��ر نقش مه��م ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپی‪ ،‬ب��ه ویژه ش��رکت های بخش‬ ‫فن��اوری‪ ،‬در ورود صنع��ت دریایی به عصر‬ ‫دیجیتال و ایجاد فرصت های رشد ناشی از‬ ‫نواوری تاکید کردند‪.‬‬ ‫کنت لیم‪ ،‬مدیر ارش��د فن��اوری در اداره‬ ‫دریای��ی و بن��دری س��نگاپور (‪،)MPA‬‬ ‫دالی��ل قانع کننده بس��یاری ب��رای تمرکز‬ ‫ب��ر فعالیت های اس��تارت اپی در حوزه های‬ ‫دریایی ارائه کرده و در این زمینه می گوید‪:‬‬ ‫«بس��یاری از فع��االن صنع��ت دریانوردی‬ ‫درحال حاض��ر به دنبال راه هایی برای ایجاد‬ ‫تغییر در عملکرد و کارکرد خود هستند‪».‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت اپی‬ ‫این پرس��ش را برای فع��االن حوزه دریایی‬ ‫و بندری مط��رح می کنند که چرا کارها به‬ ‫روش��ی خاص انجام می شود و ایا الگوهای‬ ‫تج��اری مختلف��ی دیگری وج��ود دارد که‬ ‫قابل توس��عه باشد؟ از این رو استارت اپ ها‬ ‫می توانند مسیر دیجیتال سازی را به صنایع‬ ‫دریایی عرضه کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫احتمال تغییر طرح‬ ‫ترافیک در سال اینده‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫خبر‬ ‫خسارت سیل‬ ‫به کشاورزی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی سیستان‬ ‫وبلوچس��تان گفت‪ :‬در پی بارش های شدید‬ ‫باران و وقوع س��یل در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬بر اساس اخرین براوردها میزان‬ ‫خسارت بخش کشاورزی در ‪ ۱۵‬شهرستان‬ ‫سیل زده ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۶۹‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غالم حیدر زورقی گفت‪:‬‬ ‫بیش��ترین خسارت به مزرعه و باغ ها به ویژه‬ ‫باغ های میوه های گرمس��یری به مساحت ‪۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬هکتار‪ ،‬زمین های کشاورزی به‬ ‫مساحت ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬هکتار‪ ،‬تلف شدن‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۳۲‬دام س��نگین و س��بک بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬همچنین در پی س��یل‬ ‫اخی��ر‪ ،‬تخریب هزار و ‪ ۴۶۸‬چ��اه و چاهک‬ ‫و ‪ ۵۴۰‬قنات‪ ،‬ه��زار و ‪ ۲۰۸‬دامداری‪۹۶۲ ،‬‬ ‫کلنی زنبور عسل‪ ۶ ،‬مرغداری‪ ۱۶۲ ،‬استخر‬ ‫ذخیره اب‪ ۲۲۰ ،‬بندس��ار حفاظتی مزرعه‬ ‫و ابخیزداری‪ ،‬س��امانه های نوین ابیاری در‬ ‫س��طح ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۹۵‬هکتار سامانه ابیاری‬ ‫تحت فش��ار‪ ۱۰۲ ،‬کیلومتر لوله انتقال اب‪،‬‬ ‫‪ ۳۱۹‬کیلومتر کان��ال و ‪ ۱۶۱‬کیلومتر جاده‬ ‫دسترسی به مزرعه ها را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی‬ ‫سیستان وبلوچس��تان تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫جهادکش��اورزی با راه اندازی ستادی نسبت‬ ‫به تش��کیل ‪ ۲۶‬گروه دامپزشکی و اعزام به‬ ‫مناطق سیل زده‪ ،‬توزیع ‪ ۷۳۹‬تن نهاده دامی‬ ‫رایگان ش��امل ذرت سیالژ شده‪ ،‬دانه ذرت‪،‬‬ ‫ج��و و کنس��انتره بین س��یل زدگان منطقه‬ ‫اقدام کرده اس��ت‪ .‬همچنین ب��رای احیای‬ ‫منابع ابی تاکن��ون ‪ ۲۲‬کیلومتر لوله انتقال‬ ‫اب و ‪ ۷‬هزار پاکت سیمان تهیه و به مناطق‬ ‫سیل زده جنوب استان ارسال شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬ایستگاه مترو‬ ‫در انتظار پول اوراق مشارکت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متروسواری روزانه‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر در تبریز‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری‬ ‫تبریز با اش��اره به افزایش ‪ ۱۵‬درصدی امار‬ ‫جابه جایی مس��افر با این شیوه حمل و نقل‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر روزانه ‪ ۱۵‬هزار نفر از‬ ‫قطار شهری تبریز استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬س��عید بش��یریان بناب‬ ‫افزود‪ :‬با اغاز س��همیه بندی بنزین به تدریج‬ ‫بر تعداد مسافران قطار شهری تبریز افزوده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری‬ ‫تبریز اظهار کرد‪ :‬در هفته های گذشته تعداد‬ ‫مس��افران قطار ش��هری تبریز روزانه به ‪۱۵‬‬ ‫ه��زار نفر افزایش یافت که نس��بت به نیمه‬ ‫نخست س��ال به طور متوس��ط با رشد ‪۱۵‬‬ ‫درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫بش��یریان بن��اب ادامه داد‪ :‬قطار ش��هری‬ ‫تبریز با داش��تن ‪ ۱۰‬ایستگاه فعال در مسیر‬ ‫ائل گلی تا میدان س��اعت‪ ،‬از ساعت ‪ 6:30‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬به ش��هروندان خدمات رسانی می کند و‬ ‫ارزان ترین مترو در مقایسه با دیگر شهرهای‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری‬ ‫تبریز با اش��اره به اهتمام جدی ش��هرداری‬ ‫و ش��ورای اسالمی ش��هر برای بهره برداری‬ ‫س��ریع از خط یک‪ ،‬ابراز امی��دواری کرد با‬ ‫پیوستن ایس��تگاه های جدید‪ ،‬امار مسافران‬ ‫رشد چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مترو تهران خبر داد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فرمان��ده انتظامی تهران بزرگ از احتمال‬ ‫تغییر در ط��رح ترافیک پایتخت در س��ال‬ ‫اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سردار حسین رحیمی در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬نشست های کارشناسی ما‬ ‫در زمینه طرح ترافیک تهران و رفع معایب‬ ‫و نواقص و بررس��ی پیشنهادهای زیادی که‬ ‫داده ایم‪ ،‬اغاز ش��ده و این نشست ها در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه‬ ‫امیدواریم با جمع بندی مس��ائل‪ ،‬موضوع به‬ ‫شورای ترافیک تهران بیاید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫انجا درباره ای��ن طرح تصمیم نهایی گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس پایتخت در پاس��خ به اینکه‬ ‫ای��ا احتم��ال تغییر طرح ترافیک در س��ال‬ ‫اینده وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ ،‬برخی ایرادها‬ ‫باید برطرف شود‪ .‬در این زمینه نامه نگاری و‬ ‫در نشست های مشترک نیز مواردی که نیاز‬ ‫به تغییر دارد را عنوان کرده ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اوایل امس��ال شورای شهر تهران مجوز انتش��ار ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫مشارکت برای توسعه مترو در خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬را مصوب کرد‪ ،‬اوراقی که قرار بود‬ ‫در سایه روابط خوب دولت و مدیریت شهری بالفاصله با تضمین ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫به ازای هر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان می توان‬ ‫یک ایستگاه‬ ‫راه اندازی کرد و‬ ‫حاال ‪ ۹۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان مترو در‬ ‫بانک مانده است‬ ‫مدیرعامل مترو تهران درباره سرانجام انتشار اوراق‬ ‫مش��ارکت برای توس��عه خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته شورای شهر تهران مجوز انتشار ‪۱۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق مشارکت را صادر کرد که مقرر‬ ‫ش��د این مبلغ برای توس��عه حمل و نقل عمومی به‬ ‫ویژه توس��عه خ��ط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪،‬علی امام با بیان اینکه انتشار این‬ ‫اوراق به ‪ ۲‬بخش تقس��یم ش��د و ‪ ۲‬بانک عامل برای‬ ‫انتشار این اوراق در نظر گرفته شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بخش نخس��ت ‪ ۳۹۰‬میلیارد تومان ازسوی بانک‬ ‫صنعت و معدن منتش��ر شد که اواخر مهر امسال به‬ ‫مترو تزریق شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بخش اصلی ای��ن اوراق ‪۹۱۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان بود که بانک این��ده به عنوان بانک‬ ‫عام��ل ش��ناخته ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه ب��ر خالف‬ ‫بخش��نامه بانک مرکزی مس��ئوالن این بانک ان را‬ ‫پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫امام با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بان��ک عامل باید بالفاصله پول را به حس��اب ناش��ر‬ ‫اوراق که در اینجا ش��هرداری تهران است واریز کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاس��فانه از اواخر تی��ر تاکنون هنوز این‬ ‫پول پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه قرار ب��ود این ‪ ۹۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان اوراق مشارکت در خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو صرف شود‬ ‫و می توانست منشا اتفاق های خوب باشد اما تاکنون‬ ‫نتیجه ای نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬البته بانک عامل در ماه‬ ‫گذشته دچار تغییر مدیریتی شد و همه نشست هایی‬ ‫که در سطوح مختلف برگزار کردیم‪ ،‬بی نتیجه ماند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ش��هرداری تهران به عنوان ناش��ر‬ ‫اوراق بای��د وثیقه ای در بانک بگ��ذارد که درباره نوع‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها ابراز امیدواری‬ ‫کرد که س��ازمان برنام��ه و بودجه اعتبار خرید نوس��ازی و‬ ‫بهسازی اتوبوس ها را تا پایان سال پرداخت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬مهدی جمالی نژاد با اش��اره به رونمایی‬ ‫از ‪ ۵۱۷۸‬دس��تگاه انواع ماش��ین االت عمران��ی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫تجهیزاتی که س��اخت شرکت ها و کارخانه های داخلی طرف‬ ‫قرارداد سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این ماش��ین االت ها به شهرداری های زیر ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت و دهیاری ها داده می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۳‬تاکن��ون در مجموع بیش از ‪۱۴‬‬ ‫هزار دستگاه انواع ماشین االت خدماتی‪ ،‬عمرانی و تجهیزات‬ ‫مدیرعامل س��ازمان قطار شهری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۱۰‬ایستگاه از ‪ ۱۶‬ایستگاه خط ‪۲‬‬ ‫مترو اصفهان اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمدرض��ا بنکدار اظهار کرد‪:‬‬ ‫خط دوم قطار شهری اصفهان با بودجه حدود ‪۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در ش��هر اغاز شده و به عنوان‬ ‫یک ابرپروژه عمرانی درحال اجرا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خط ‪ ۲‬قطار شهری اصفهان از ایستگاه‬ ‫دارک در زینبیه اغاز می ش��ود و تا ایستگاه مدرس‬ ‫نجفی ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان قطار ش��هری اصفهان طول‬ ‫خط ‪ ۲‬قطار شهری اصفهان را ‪ ۱۴.۵‬کیلومتر و ‪۱۶‬‬ ‫ایس��تگاه عنوان کرد و افزود‪ :‬در یک سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬ایس��تگاه خط ‪ ۲‬مت��رو فعال ش��ده و تاکنون‬ ‫پیشرفت های خوبی داشته است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬عملی��ات اجرایی ایس��تگاه های‬ ‫دولت منتش��ر ش��ود و گره کور توسعه مترو را باز کند‪ .‬شورای شهر تهران در‬ ‫حالی با رای حداکثری‪ ،‬مجوز انتش��ار ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان اوراق مش��ارکت‬ ‫برای توس��عه خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو را صادر کرد که قرار بود مسئوالن شهرداری با‬ ‫توجه به وعده مساعد دولت کار را در اسرع وقت پیش ببرند اما به نظر می رسد‬ ‫در زمان صدور این مجوز هیچ کس فکر نمی کرد این منابع مالی مهم در پیچ‬ ‫و خم تغییر مدیریت و مشکالت شهرداری در نظام مالی‪ -‬بانکی قفل شود‪.‬‬ ‫اگ��ر پول اوراق مش��ارکت به مترو پایتخت تزریق ش��ود‪ ،‬تا پایان‬ ‫سال ایستگاه کیانشهر در خط ‪ ۶‬و ایستگاه برج میالد و نواب در خط‬ ‫‪ ۷‬مترو به بهره برداری می رسد‬ ‫تضمین ه��ا ب��ا مدیریت پیش��ین به نتیجه رس��یده‬ ‫بودیم اما مدیریت فعلی‪ ،‬تضمین های ش��هرداری را‬ ‫نمی پذیرد و ما در یک چرخه گرفتار شده ایم‪.‬‬ ‫امام افزود‪ :‬ش��هردار ته��ران از طریق رئیس بانک‬ ‫مرک��زی پیگیری کرده اما به نتیجه عملی نرس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که براساس برنامه ریزی ها‪ ،‬به مردم‬ ‫وعده داده بودیم به طور متوسط هر ماه یک ایستگاه‬ ‫مترو به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل مترو ته��ران با تاکید بر اینکه اگر این‬ ‫پول ب��ه مترو پایتخت تزریق ش��ود‪ ،‬تا پایان س��ال‬ ‫ایستگاه کیانش��هر در خط ‪ ۶‬و ایستگاه برج میالد و‬ ‫نواب در خط ‪ ۷‬مترو به بهره برداری می رس��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��هرداری تهران ب��رای تکمیل ایس��تگاه های مترو‬ ‫ب��ه منابع مالی نیاز دارد و اوراق مش��ارکت می تواند‬ ‫بسیاری از مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان به مترو تزریق‬ ‫ش��ود‪ ،‬عالوه بر بهره برداری از ‪ ۳‬ایس��تگاه بیان شده‪،‬‬ ‫‪ ۹‬ایس��تگاه دیگر را نی��ز می توانیم در س��ال اینده‬ ‫ب��ه بهره برداری برس��انیم که در مجم��وع تکمیل و‬ ‫بهره ب��رداری ‪ ۱۲‬ایس��تگاه مترو‪ ،‬در انتظ��ار تزریق‬ ‫اعتبار اوراق مشارکت مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افراط و تفریط در برخورد با شهرداری‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر‬ ‫درباره واریز نکردن ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان اعتبار اوراق‬ ‫مش��ارکت از س��وی بانک اینده گفت‪ :‬س��هم ‪۹۱۰‬‬ ‫میلیارد تومانی شهرداری تهران از سوی بانک عامل‬ ‫یعنی بانک اینده پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫محمود میرلوحی ادامه داد‪ :‬پرداخت نش��دن سهم‬ ‫میلیاردی مت��رو از محل اوراق مش��ارکت در حالی‬ ‫اس��ت که اوراق قرض��ه حمل و نقل م��ورد حمایت‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬به طوری که اصل و س��ود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اوراق از س��وی دول��ت تضمین می ش��ود اما باز هم‬ ‫شاهد هستیم که مسئوالن بانک درباره تضمین های‬ ‫بانکی این اوراق ایرادهایی می گیرند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اقتصاد شورای شهر با تاکید بر اینکه‬ ‫شهرداری تهران برای رهایی از این وضعیت امالکی‬ ‫را معرف��ی کرده اما هنوز م��ورد پذیرش بانک عامل‬ ‫قرار نگرفته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬ایستگاه را با‬ ‫این پول می شود به بهره برداری رساند و واریز نشدن‬ ‫بهای اوراق مش��ارکت در حالی است که ما به مردم‬ ‫وع��ده داده ایم ماهانه یک ایس��تگاه ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫میرلوح��ی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��اید‬ ‫بدحس��ابی ش��هرداری در پرداخ��ت بدهی ه��ای‬ ‫بانکی علت این اتفاق اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در نظام بانکی‬ ‫دچ��ار افراط و تفریط ش��ده ایم‪ ،‬از یک س��و هر روز‬ ‫خبر اختالس چن��د میلیارد تومانی می ش��نویم که‬ ‫نش��ان می دهد درباره دریافت کنن��دگان این وام ها‬ ‫اعتبارس��نجی نش��ده و وثیقه های انان به درس��تی‬ ‫بررسی نشده است اما از سوی دیگر برای شهرداری‬ ‫احتمال خرید اتوبوس های جدید تا پایان سال‬ ‫مورد نیاز مدیریت روس��تایی و ش��هری از س��وی س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ها تامین و به شهرداری های زیر ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت و دهیاری ها واگذار شده است‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد ب��ا بی��ان اینکه ای��ن خودروه��ا و تجهیزات‬ ‫ش��امل خودروه��ای اتش نش��انی نیم��ه س��نگین‪ ،‬لب��اس‬ ‫عملیاتی اتش نش��انی‪ ،‬تجهیزات حفاظت فردی اتش نشانی‪،‬‬ ‫مینی بوس‪ ،‬کمپرس��ی س��بک و سنگین اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬سال‬ ‫اینده نیز در بودجه ساالنه‪ ،‬خرید تجهیزات دیگر پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها درباره اخرین‬ ‫وضعیت خرید ‪ ۳۰۰۰‬اتوبوس برای ش��هرداری ها که معاون‬ ‫ساخت ‪ ۱۰‬ایستگاه مترو در اصفهان‬ ‫شهید خرازی‪ ،‬چهارسوق و شاهد از یک ماه پیش‬ ‫اغاز شده است و ایستگاه خلجا نیز تا یک ماه اینده‬ ‫اغاز خواهد ش��د‪ .‬بنکدار گف��ت‪ :‬روش اجرای خط‬ ‫‪ ۲‬مت��رو اصفهان زیر زمین اس��ت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫شهروندان اجرای این پروژه را احساس نمی کنند‪،‬‬ ‫زیرا ابتدا ایس��تگاه ها س��اخته می ش��ود و پس از‬ ‫ان تی بی ام وارد ایس��تگاه می ش��ود‪ .‬این موضوع‪،‬‬ ‫معضالت ترافیکی و مشکالت ساخت را به حداقل‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخ��ش دوم خط دو مترو‬ ‫اصفهان از سمت ایس��تگاه مدرس نجفی براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده تا خرداد س��ال اینده‬ ‫اج��را و عملی��ات حف��اری ان از مرداد س��ال ‪۹۹‬‬ ‫اغاز خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل سازمان قطار شهری‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬س��اخت ایستگاه های خط دوم‬ ‫قطار ش��هری براس��اس برنامه ریزی دقیق تر زمانی‬ ‫اول رئیس جمه��وری وع��ده ان را داده ب��ود‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫متاس��فانه ‪ ۷۹‬درصد ناوگان اتوبوس��رانی کش��ور فرس��وده‬ ‫اس��ت و قرار بود این اتوبوس ها نوس��ازی و بهسازی شود که‬ ‫خوشبختانه نشس��ت های زیادی برگزار کرده و تصمیم های‬ ‫خوبی گرفتیم که امیدواریم عملیاتی شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر همین اس��اس قرار بود ‪ 2‬هزار اتوبوس نوسازی‬ ‫و ‪ 3‬هزار اتوبوس خریداری ش��ود و در ردیف بودجه عمومی‬ ‫نی��ز ‪ 2‬هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت پیش بینی ش��د‬ ‫که امیدواریم س��ازمان برنامه و بودجه ان را تخصیص دهد‪.‬‬ ‫همچنین برای س��ال اینده بیش از ‪ 8‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت در نظر گرفته ش��ده و انتظار داریم با توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این ترتی��ب که پیش از عب��ور تی بی ام‬ ‫از مح��ل ایس��تگاه‪ ،‬س��ازه نگهبان و س��ازه اصلی‬ ‫ایستگاه ساخته خواهد ش��د تا ضمن صرفه جویی‬ ‫در هزینه ها‪ ،‬اب بندی ایستگاه ها با کیفیت بهتری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬س��اخت هر کیلومتر مترو ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه دارد که حدود ‪ ۴۵‬درصد این‬ ‫هزینه در سازه و نزدیک به ‪ ۵۵‬درصد ان در بحث‬ ‫تجهیزات هزینه می شود‪.‬‬ ‫بنکدار با بیان اینکه تالش س��ازمان قطارشهری‬ ‫اصفهان در ساخت خط دوم مترو‪ ،‬توجه به رویکرد‬ ‫فن��ی اقتصادی به منظور کاهش هزینه ها در زمان‬ ‫بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تجهیزات محور بودن‬ ‫پروژه های قطارش��هری‪ ،‬مس��یر تعیی��ن پیمانکار‬ ‫‪ EPC‬در خ��ط ‪ ۲‬قطار ش��هری اصفهان س��رعت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ته��ران که اعتب��ار باال و تضمین ه��ای فراوانی دارد‪،‬‬ ‫این گونه سخت گیری می کنند‪.‬‬ ‫وی افرود‪ :‬بانک مرکزی در س��ال ‪ ۹۵‬به شهرداری‬ ‫ته��ران اجازه داده اس��ت ک��ه ‪ ۵۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت بگیرد اما ام��روز در حالی درب��اره مترو‬ ‫سخت گیری می کند که سال گذشته ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان از بدهی بانکی ش��هرداری را تهاتر کردیم و‬ ‫امس��ال هم درصدد تهاتر هس��تیم‪ .‬عجیب است که‬ ‫بانک مرکزی ان زمان با رها کردن ش��هرداری دچار‬ ‫افراط شد اما اکنون که شهرداری برای شفاف سازی‬ ‫حس��اب های خود ت�لاش می کند‪ ،‬ای��ن گونه رفتار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه هر ایستگاه ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫مع��اون مالی ش��هرداری تهران درباره سرنوش��ت‬ ‫بهای اوراق مش��ارکت خط ‪ 6‬و ‪ 7‬مترو تهران با بیان‬ ‫اینکه پیش��نهادهای زیادی به عن��وان تضمین این‬ ‫اوراق به بانک عامل معرفی کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬ما خواهان‬ ‫همراه��ی با بانک عامل هس��تیم اما متاس��فانه این‬ ‫بانک تاکنون تاخیر زی��ادی در پرداخت بهای اوراق‬ ‫مشارکت داش��ته‪ ،‬در حالی که مترو بالتکلیف مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ازای هر ‪ ۲۰‬میلیارد توم��ان می توان یک‬ ‫ایس��تگاه راه اندازی کرد و حاال ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫مترو در بانک مانده است‪.‬‬ ‫عبدالحمی��د امام��ی ی��اداور ش��د‪ :‬از طریق بانک‬ ‫مرک��زی و وزارت سرنوش��ت ای��ن اوراق را پیگیری‬ ‫ک��ردم‪ ،‬در ظاهر همه با ش��هرداری ته��ران موافقند‬ ‫اما در عم��ل کاری پیش نمی رود‪ .‬البته ش��هرداری‬ ‫تهران در حاش��یه نشست هیات دولت با معاون اول‬ ‫رئی��س جمهوری در این زمینه مذاکره کرده اس��ت‬ ‫و امیدواری��م این گره با وس��اطت جهانگیری حل و‬ ‫فصل شود‪.‬‬ ‫به ش��رایط سخت اقتصادی این اوراق مشارکت کمک کننده‬ ‫باش��د‪ .‬رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ای��ن اوراق تخصیص داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون تخصیص داده نشده اما به طور‬ ‫معمول تا پایان س��ال این بودجه ها تخصیص داده می شود و‬ ‫امیدواریم برای حمل ونق��ل عمومی به طور کامل تخصیص‬ ‫دهند‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد مترو پرند تا ابتدای سال اینده‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫جمالی نژاد درباره وعده بانک مرکزی درباره خرید اتوبوس‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬بانک مرکزی به تازگی این وعده را داده اس��ت و‬ ‫پیگیر موضوع هستیم‪.‬‬ ‫نبود وسیله نقلیه عمومی مناسب برای معلوالن‬ ‫معاون توانبخش��ی اداره کل بهزیس��تی‬ ‫خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬حتی یک وسیله‬ ‫نقلیه مناسب سازی شده برای معلوالن در‬ ‫این استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیده گل احیا هاشمی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬یک��ی از مش��کالت اساس��ی‬ ‫معلوالن جس��می و حرکتی نبود وس��ایل‬ ‫نقلیه عمومی مناسب سازی شده برای این‬ ‫قشر از جامعه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وس��ایل نقلی��ه عموم��ی‬ ‫مناسب س��ازی ش��ده یک��ی از نیازه��ای‬ ‫اساسی معلوالن است و نهادهایی همچون‬ ‫ش��هرداری باید به این موضوع توجه ویژه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫هاشمی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از نیازهای‬ ‫ضروری معلوالن این اس��تان‪ ،‬خیابان های‬ ‫مناسب س��ازی شده اس��ت‪ ،‬البته در شهر‬ ‫بجنورد برخ��ی خیابان ها مناسب س��ازی‬ ‫شده اند اما در انها اشکاالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ب��رای حل این‬ ‫مسائل نشس��ت هایی برگزار ش��ده است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در این نشست ها قرار شد یکی‬ ‫از خیابان ه��ای بجنورد ب��ه عنوان خیابان‬ ‫پایلوت در مناسب س��ازی وی��ژه معلوالن‬ ‫در نظر گرفته ش��ود و خیابان ها‪ ،‬بانک ها‪،‬‬ ‫مغازه ها و‪ ...‬برای این قش��ر مناسب سازی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه افراد‬ ‫معلول تحت پوشش این اداره کل در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون ‪21‬‬ ‫هزار و ‪ 400‬معلول تحت پوشش این اداره‬ ‫کل هستند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1461‬‬ ‫پیاپی ‪2779‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی پیرامون حضور کارگردانانی که پیش از این سابقه دریافت سیمرغ بلورین را داشته اند در فجر سی و هشتم‬ ‫رقابت تازه نفس ها و باسابقه ها برسر سیمرغ‬ ‫در میان کارگردانان حاضر در بخش «س��ودای سیمرغ»‬ ‫جشنواره سی وهشتم فیلم فجر‪ ،‬رکوردداران شکار سیمرغ‬ ‫کدام یک هس��تند و ایا تازه نفس ها می توانند این رکوردها‬ ‫را به چالش بکشند؟‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬رقابت هنرمندان در بخش س��ودای‬ ‫سیمرغ جشنواره فیلم فجر از مهم ترین رقابت ها در سینمای‬ ‫ایران به شمار می رود‪ ۲۲ ،‬فیلم سینمایی در بخش سودای‬ ‫سیمرغ سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر با یکدیگر رقابت‬ ‫می کنند‪ ،‬در میان این فیلم ها اثار کارگردانان شناخته شده‬ ‫یا تازه نفس��ی به چش��م می خورد که پیش از تجربه ش��کار‬ ‫سیمرغ در کارنامه داشته اند‪.‬‬ ‫فهرس��ت منتشر شده نش��ان می دهد که در این دوره از‬ ‫جش��نواره فیلمس��ازان جوان در کنار فیلمس��ازان قدیمی‬ ‫رقاب��ت خواهند کرد و باید دید ک��ه کارگردانان تازه نفس‬ ‫س��ینما در گرفت��ن س��یمرغ بهترین کارگردان��ی موفق تر‬ ‫هستند یا فیلمسازان با تجربه سینمای ایران‪.‬‬ ‫در این گزارش کارنامه کارگردانان س��یمرغ دار حاضر در‬ ‫بخش س��ودای سیمرغ سی وهش��تمین فیلم فجر را مرور‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫در میان کارگردانان ‪ ۲۲‬فیلم راه یافته به بخش «سودای‬ ‫س��یمرغ» فقط دو س��ینماگر پیش تر تجربه شکار سیمرغ‬ ‫بهترین کارگردانی جش��نواره فجر را داش��ته اند اما هستند‬ ‫فیلمسازانی که «سیمرغ فجر» را در دیگر حوزه ها به دست‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ششمین سیمرغش را برای کارگردانی «اواز گنجشک ها»‬ ‫از ان خود کرد‪.‬‬ ‫این کارگردان و تهیه کننده س��ینما یک بار نیز س��یمرغ‬ ‫بلوری��ن «بهتری��ن فیلم از نگاه تماش��اگران» را برای فیلم‬ ‫«رنگ خدا» از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سعید ملکان؛ ‪ ۸‬سیمرغ‬ ‫س��عید ملکان‪ ،‬تهیه کننده و چهره پرداز باس��ابقه ای در‬ ‫س��ینمای ایران اس��ت‪ ،‬که امسال با نخس��تین فیلم خود‬ ‫در مق��ام کارگ��ردان به نام «روز صفر» در سی وهش��تمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر حضور دارد‪.‬‬ ‫ملکان در مقام چهره پردازی یکی از رکوردداران جشنواره‬ ‫فیلم فجر در دوره های گوناگون بوده است‪ .‬او برای فیلم های‬ ‫«تنگه ابوقریب» در س��ال ‪« ،۹۶‬اب��د و یک روز» و «امکان‬ ‫مینا» در سال ‪« ،۹۴‬الزایمر» و «فرزند صبح» در سال ‪،۸۹‬‬ ‫«ملک سلیمان» در سال ‪« ،۸۸‬وقتی همه خوابیم» در سال‬ ‫‪ ۸۷‬و «اواز گنجشک ها» در سال ‪ ۸۶‬در مجموع ‪ ۶‬سیمرغ‬ ‫بلورین را به عنوان بهترین چهره پرداز جش��نواره فجر از ان‬ ‫خود کرده است‪.‬‬ ‫مل��کان پیش از ای��ن در مقام تهیه کننده هم توانس��ته‬ ‫س��یمرغ بلورین بهترین فیلم را ب��رای «تنگه ابوقریب» به‬ ‫کارگردانی بهرام توکلی از سی وشش��مین جش��نواره فیلم‬ ‫فجر به دست اورد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما همچنین سیمرغ بلورین بهترین‬ ‫فیل��م در بخش نگاه نو و س��یمرغ بلوری��ن بهترین فیلم از‬ ‫نگاه تماش��اگران را برای فیلم س��ینمایی «ابد و یک روز»‬ ‫به کارگردانی س��عید روستایی در سی وچهارمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسعود کیمیایی؛ یک سیمرغ‬ ‫مسعود کیمیایی از چهره های شناخته شده در سینمای‬ ‫ایران اس��ت که به طرز عجیبی تا امروز هیچ گاه نتوانس��ته‬ ‫اسیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را از ان خود کند‪.‬‬ ‫کیمیای��ی که کارگردان��ی اثار س��ینمایی موفقی را در‬ ‫کارنام��ه کاری خود دارد‪ ،‬تنها یک بار توانس��ت س��یمرغ‬ ‫بلورین جش��نواره فجر را به دس��ت اورد؛ ای��ن کارگردان و‬ ‫تهیه کننده سینما در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر و‬ ‫به عنوان تهیه کننده‪ ،‬س��یمرغ «بهترین فیلم» را برای فیلم‬ ‫سینمایی «جرم» از ان خود کرد‪.‬‬ ‫مس��عود کیمیای��ی در ای��ن دوره از جش��نواره ب��ا فیلم‬ ‫س��ینمایی «خون ش��د» حضور دارد و با اعالم تهیه کننده‬ ‫فیلم‪ ،‬این فیلم در بخش «کارگردانی» داوری نخواهد ش��د‬ ‫و این به معنای ان اس��ت که کیمیایی در دوره سی وهشتم‬ ‫فیلم فجر هم شانسی برای شکار سیمرغ ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹محمد کارت؛ دو سیمرغ‬ ‫محمد کارت‪ ،‬فیلمس��از جوانی که پیش از این در حوزه‬ ‫فیلم کوتاه و مس��تند توفیق های بسیاری در جشنواره های‬ ‫داخلی و خارجی کسب کرده است‪ ،‬در جشنواره فیلم فجر‬ ‫س��ی وهفتم برای فیلم کوتاه «بچه خور» توانس��ت سیمرغ‬ ‫بلوری��ن بهترین فیلم کوت��اه را از ان خود کند‪ .‬کارت چند‬ ‫ماه پیش تر و در سی وشش��مین جش��نواره جهانی فجر هم‬ ‫سیمرغ بهترین فیلم کوتاه را برای همین اثر دریافت کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محم��د کارت حاال در نخس��تین تجربه کارگردانی فیلم‬ ‫بلند داس��تانی خود‪ ،‬فیلم «ش��نای پروانه» را به جشنواره‬ ‫سی وهش��تم فیلم فجر ارائه کرده ک��ه هم در بخش «نگاه‬ ‫نو» و هم در بخش «سودای سیمرغ» داوری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمان قاسم خانی؛ یک سیمرغ‬ ‫«خ��وب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪۲‬؛ ارتش س��ری» تنه��ا فیلم کمدی‬ ‫حاضر در جش��نواره سی وهش��تم فیلم فجر و دومین فیلم‬ ‫در کارنامه کارگردانی پیمان قاسم خانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫قاس��م خانی پی��ش از این «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جل��ف» را هم در‬ ‫ویترین فجر رونمایی کرده بود اما اقبالی برای شکار سیمرغ‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫او اما از فیلمنامه نویسان باسابقه اثار کمدی در سینمای‬ ‫ایران اس��ت و در همین جایگاه هم سال های پیش دریافت‬ ‫س��یمرغ بلورین را تجربه کرده اس��ت؛ قاسم خانی در سال‬ ‫‪ ۸۲‬و ب��ا نگارش فیلمنامه «مارمولک» به کارگردانی کمال‬ ‫تبریزی‪ ،‬س��یمرغ بلورین بهترین فیلمنامه بیست و دومین‬ ‫جشنواره فجر را از ان خود کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیکی کریمی؛ یک سیمرغ‬ ‫فیلم س��ینمایی «اتابای» تازه ترین ساخته نیکی کریمی‬ ‫در مقام کارگردان پس از ‪ ۴‬فیلم «یک ش��ب»‪« ،‬چند روز‬ ‫بعد»‪« ،‬س��وت پایان» و «شیفت ش��ب» به شمار می شود‪.‬‬ ‫کریمی اما تا به اینجا و در مقام کارگردان نتوانس��ته ش��کار‬ ‫سیمرغ فجر را تجربه کند‪.‬‬ ‫پی��ش از ورود ب��ه عرص��ه کارگردانی ام��ا نیکی کریمی‬ ‫به واس��طه نقش افرینی مقابل دوربین‪ ،‬چهره ای ش��ناخته‬ ‫ش��ده ب��ود و در همی��ن زمین��ه ه��م در س��ال ‪ ۸۱‬و دوره‬ ‫بیست ویکم جش��نواره فجر توانست برای دو فیلم «دیوانه‬ ‫از قفس پرید» و «واکنش پنجم» س��یمرغ بلورین بهترین‬ ‫بازیگ��ر زن جش��نواره را از ان خ��ود کن��د‪ .‬کریمی تجربه‬ ‫تهیه کنندگی هم در کارنامه خود داش��ته اما در این زمینه‬ ‫هم هیچ گاه موفق به شکار سیمرغ نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهروز شعیبی؛ یک سیمرغ‬ ‫از ن��گاه منتق��دان و مخاطبان حرفه ای س��ینمای ایران‪،‬‬ ‫بهروز ش��عیبی در هر دو میدان بازیگری و کارگردانی تا به‬ ‫اینجا از چهره های موفق سینمای ایران بوده است‪ .‬شعیبی‬ ‫در سال ‪ ۹۱‬با کارگردانی فیلم سینمایی «دهلیز» توانست‬ ‫س��یمرغ بلورین بهترین فیلم اول جشنواره سی ویکم فیلم‬ ‫فجر را از ان خود کند‪.‬‬ ‫ش��عیبی در دوره سی وهش��تم جش��نواره فجر‪ ،‬عالوه بر‬ ‫فیلم س��ینمایی «روز بل��وا» در مقام کارگردان‪ ،‬فیلم «مغز‬ ‫استخوان» را هم به عنوان بازیگر در ترکیب اثار بخش اصلی‬ ‫دارد و این یعنی او در هر دو حوزه بهترین بازیگری و بهترین‬ ‫کارگردانی شانس دریافت سیمرغی دیگر را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهنام بهزادی؛ یک سیمرغ‬ ‫بهن��ام بهزادی ب��ا نخس��تین فیلم بلند س��ینمایی اش‬ ‫یعن��ی «تنه��ا دو بار زندگ��ی می کنیم» برای بس��یاری از‬ ‫سینمادوس��تان تبدیل به س��ینماگری محبوب شد اما ان‬ ‫فیل��م از نگاه داوران فجر شانس��ی برای دریافت س��یمرغ‬ ‫نداش��ت‪ .‬بهزادی چند سال بعد و با فیلم «قاعده تصادف»‬ ‫به جش��نواره س��ی ویکم فجر وارد شد و هرچند این بار هم‬ ‫کارگردانی اش به چش��م داوران نیامد اما توانس��ت سیمرغ‬ ‫بلورین بهترین فیلمنامه را از ان خود کند‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«من می ترس��م» تازه ترین تجربه کارگردانی بهزادی است‬ ‫که در جش��نواره سی وهش��تم فیلم فجر رونمایی و داوری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برادران ارک؛ یک سیمرغ‬ ‫در کنار س��عید ملکان و محم��د کارت‪ ،‬برادران دوقلوی‬ ‫ارک را هم باید در فهرس��ت فیلم اولی های جشنواره امسال‬ ‫قرارداد که پیش تر شکار سیمرغ در جشنواره فجر را تجربه‬ ‫کرده اند‪ .‬بهرام و بهمن ارک کارگردانان جوانی هستند که با‬ ‫فیلم کوتاه «حیوان» تبدیل به یک پدیده شدند و در همین‬ ‫راس��تا هم توانستند در س��ال ‪ ۹۶‬و در سی وششمین دوره‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه را‬ ‫از ان خ��ود کنند‪ .‬ای��ن دو برادر تبریزی حاال با کارگردانی‬ ‫نخس��تین فیلم س��ینمایی بلند خود یعنی «پوست» وارد‬ ‫میدان رقابت برای ش��کار س��یمرغ در دو بخش «نگاه نو»‬ ‫و «س��ودای سیمرغ» سی وهشتمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫برنامه های تلویزیون‬ ‫برای جشنواره فیلم فجر‬ ‫در میان‬ ‫کارگردانان ‪۲۲‬‬ ‫فیلم راه یافته به‬ ‫بخش «سودای‬ ‫سیمرغ» فقط دو‬ ‫سینماگر پیش تر‬ ‫تجربه شکار‬ ‫سیمرغ بهترین‬ ‫کارگردانی‬ ‫جشنواره فجر‬ ‫را داشته اند‬ ‫اما هستند‬ ‫فیلمسازانی‬ ‫که «سیمرغ‬ ‫فجر» را در دیگر‬ ‫حوزه ها به دست‬ ‫اورده اند‬ ‫‹ ‹نوید محمودی؛ یک سیمرغ‬ ‫ب��رادران محم��ودی تا امروز «چند متر مکعب عش��ق»‪،‬‬ ‫«رفتن» و «شکس��تن همزمان بیست استخوان» را به طور‬ ‫مش��ترک تهیه کنندگی و کارگردانی کرده اند و امسال هم‬ ‫فیلم سینمایی «مردن در اب مطهر» را در ویترین جشنواره‬ ‫سی وهشتم فیلم فجر دارند‪.‬‬ ‫ی «چند متر مکعب‬ ‫این دو برادر با نخستین فیلم خود یعن ‬ ‫عش��ق» در جشنواره س��ی ودوم فیلم فجر سیمرغ بهترین‬ ‫فیلم و بهترین کارگردانی را در بخش «نگاه نو» جش��نواره‬ ‫از ان خود کردند‪« .‬چند متر مکعب عش��ق» را جمش��ید‬ ‫کارگردانی و نوید تهیه کرده بود و حاال در فیلم «مردن در‬ ‫اب مطهر» نوید کارگردانی و جمش��ید تهیه کنندگی کرده‬ ‫است؛ باید دید این بار کدامیک شانس بیشتری برای شکار‬ ‫سیمرغ خواهد داشت؟‬ ‫‪ ۱۱۸‬گروه نمایشی در جشنواره تئاتر فجر‬ ‫سی وهش��تمین جش��نواره بین الملل��ی تئاترفج��ر ب��ا حضور‬ ‫‪ ۱۱۸‬گ��روه نمایش��ی از ‪ ۱۰‬بهمن اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫سی وهشتمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر در حالی کار خود‬ ‫را اغ��از کرد که نادر برهانی مرند با حکم ش��هرام کرمی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫هنرهای نمایشی برای دومین سال متوالی در ‪ ۲۶‬فروردین امسال‬ ‫به عنوان دبیر این رویداد مهم تئاتری منصوب ش��د‪ .‬فراخوان این‬ ‫دوره‪ ۳ ،‬م��اه پس از انتصاب دبیر جش��نواره یعنی در ‪ ۲۶‬تیر و ‪۶‬‬ ‫ماه مانده به برگزاری جش��نواره منتش��ر شد و این رویداد به طور‬ ‫رس��می از این تاریخ کار خود را اغاز کرد‪ .‬حدفاصل میان انتخاب‬ ‫برهانی مرند تا انتشار فراخوان‪ ،‬سلسله نشست های اسیب شناسی‬ ‫جشنواره فجر با حضور کارشناسان گوناگون در ‪ ۶‬عنوان به دبیری‬ ‫مه��رداد رایانی مخصوص و مدیریت اجرای��ی میالد نیک ابادی به‬ ‫مدت ‪ ۳‬روز در تاالر مش��اهیر مجموع ه تئاترش��هر برگزار شد که‬ ‫کارشناس��ان عرصه تئاتر با رئیس و دبیر سی وهشتمین جشنواره ‬ ‫بین المللی تئاتر فجر (شهرام کرمی و نادر برهانی مرند) گفت وگو‬ ‫و تبادل نظر داش��تند و نادر برهانی مرند طی نشس��ت رس��انه ای‬ ‫ک��ه در تاریخ ‪ ۶‬بهمن با حضور اهالی رس��انه برگزار ش��د‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تالش مان بر این بود تا در برگزاری جش��نواره امس��ال این‬ ‫اسیب شناسی ها اعمال و جشنواره با کیفیت تر برگزار شود‪.‬‬ ‫پس از برگزاری نشست های اسیب شناسی جشنواره تئاتر فجر‬ ‫فراخوان بخش های گوناگون جشنواره منتشر شد و طبق روال هر‬ ‫س��ال هیات های انتخاب اثار معرفی و نمایش ها و اثار راه یافته به‬ ‫جشنواره اعالم شدند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس سی وهش��تمین جش��نواره بین المللی تئاترفجر‬ ‫ش صحنه ای متش��کل از تئاتر ملل‪،‬‬ ‫ن در بخ ‬ ‫از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬بهم�� ‬ ‫مس��ابقه صحن��ه ای و خارج از مس��ابقه و بخش به ع�لاوه فجر‪،‬‬ ‫بخش نمایش های خیابانی و دیگرگونه های اجرایی و بخش رادیو‬ ‫تئاتر در تهران برگزار و ایین پایانی این جش��نواره ‪ ۲۱‬بهمن در‬ ‫تاالر وحدت برپا می ش��ود‪ .‬در ادامه م��روری داریم بر برنامه های‬ ‫سی وهشتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش صحنه ای‬ ‫بخش صحنه ای این دوره از جشنواره با ‪ ۴۰‬نمایش در ‪ ۴‬بخش‬ ‫تئاتر ملل‪ ،‬مسابقه صحنه ای و خارج از مسابقه از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫در تماش��اخانه های مجموعه تئاترش��هر (اصلی‪ ،‬چهارسو‪ ،‬سایه و‬ ‫قش��قایی)‪ ،‬تئاتر مولوی‪ ،‬تماشاخانه ایرانشهر (تاالر دکتر ناظرزاده‬ ‫کرمانی و تاالر اس��تاد س��مندریان)‪ ،‬تماشاخانه سرو‪ ،‬کارگاه دکور‬ ‫تاالر وحدت و پردیس تئاتر شهرزاد برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تئاتر ملل‬ ‫در این بخش ‪ ۴‬اثر نمایش��ی از کش��ورهای ارمنستان‪ ،‬لهستان‪،‬‬ ‫یونان و سوئیس روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹مسابقه صحنه ای‬ ‫این بخش از جش��نواره میزبان ‪ ۲۲‬نمایش اس��ت که ‪ ۸‬نمایش‬ ‫از تهران و ‪ ۱۴‬نمایش از ش��هرهای اهواز‪ ،‬گ��رگان‪ ،‬قم‪ ،‬بندر دیر‪،‬‬ ‫گچساران‪ ،‬بیجار‪ ،‬کوهدشت‪ ،‬فسا‪ ،‬یاسوج‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ارومیه‪ ،‬مشهد‬ ‫و شهرکرد با دو اثر روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹خارج از مسابقه‬ ‫‪ ۱۴‬نمایش در بخش خارج از مسابقه اجرا خواهد شد؛ تهران‬ ‫با ‪ ۸‬اثر نمایشی و ‪ ۶‬نمایش از شهرهای بوشهر‪ ،‬ابیک‪ ،‬زاهدان‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬ارومیه و کرج‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمایش های خیابانی و دیگر گونه های اجرایی‬ ‫بخ��ش خیابانی جش��نواره ب��ا ‪ ۲۴‬اثر نمایش��ی در محوطه‬ ‫مجموعه تئاترشهر‪ ،‬محوطه خانه هنرمندان ایران‪ ،‬مترو میدان‬ ‫ولیعص��ر (ایوان انتظار) و پارکینگ ت��االر وحدت‪ ،‬در ‪ ۳‬بخش‬ ‫تئاتر ملل‪ ،‬مسابقه و مهمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش مسابقه‬ ‫در این بخش ‪ ۲۱‬نمایش اجرا خواهد شد؛ ‪ ۲‬نمایش از تهران‬ ‫و ‪ ۱۹‬اثر از شهرس��تان های؛ تفرش‪ ،‬تبریز‪ ،‬س��نندج‪ ،‬زاهدان‪،‬‬ ‫مش��هد‪ ،‬مریوان‪ ،‬ایالم‪ ،‬جیرفت‪ ،‬بوشهر هر کدام با یک نمایش‬ ‫و کرمانشاه‪ ،‬الهیجان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬دهلران و خمینی شهر هر یک‬ ‫با دو اثر‪.‬‬ ‫تلویزیون همزمان با سی وهشتمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر ویژه برنامه های س��ینمایی را در نظر‬ ‫گرفت��ه ک��ه پخ��ش برخ��ی از روز جمعه اغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬برخی دیگر از ش��ب گذشته روی انتن‬ ‫رفتند و تعدادی هم همزمان با اغاز جش��نواره‬ ‫به ط��ور ضبطی و تولیدی پخش خواهند ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬از جمل��ه ویژه برنامه های‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬برنامه سینمایی «هفت»‬ ‫اس��ت که مانند سال های گذشته از شبکه سه‬ ‫پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫این برنامه که در اس��تانه جش��نواره همواره‬ ‫با حساس��یت هایی در پخش و انتخاب مجری‬ ‫هم��راه ب��وده‪ ،‬هن��وز خبری رس��می مبنی بر‬ ‫تولیدی یا زنده بودنش اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه این برنامه طبق روال هفته های‬ ‫گذش��ته خود‪ ،‬امش��ب (‪ 11‬بهم��ن) با اجرای‬ ‫محم��د حس��ین لطیف��ی زنده ب��ه روی انتن‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹«شب سینما» در شبکه چهار‬ ‫همچنی��ن ویژه برنامه «ش��ب س��ینما» به‬ ‫تهیه کنندگ��ی و س��ردبیری س��جاد مهرگان‬ ‫در قالب یک ویژه برنامه س��ه قس��متی میزبان‬ ‫بزرگان س��ینمای ایران می ش��ود‪ .‬این برنامه‬ ‫‪ ۱۶ ،۱۵‬و ‪ ۱۷‬بهمن‪ ،‬س��اعت ‪ ۳۰ :۲۲‬با اجرای‬ ‫امیرحسن ندایی به صورت زنده از شبکه چهار‬ ‫سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫ای��ن ویژه برنام��ه دارای یک میز موضوعی با‬ ‫حضور بزرگان س��ینمایی اس��ت و امیرحسن‬ ‫ندای��ی هر ش��ب میزب��ان دو مهم��ان از میان‬ ‫کارگردان های برجس��ته سینمایی می شود که‬ ‫در جش��نواره فیل��م فجر حض��ور ندارند‪« .‬میز‬ ‫نقد» نیز بخش��ی از برنامه اس��ت که با رویکرد‬ ‫جوانگرایی در نقد پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ «نقد سینما» زنده نیست‬ ‫برنامه تلویزیونی «نقد سینما» کاری از گروه‬ ‫اجتماعی ش��بکه پنج س��یما‪ ،‬به تهیه کنندگی‬ ‫یوس��ف بچاری از فردا شب روانه انتن می شود‪.‬‬ ‫این برنامه در ایام جش��نواره صرفا به فیلم های‬ ‫فجر می پردازد و ان طور که ازسوی تهیه کننده‬ ‫اعالم شده‪ ،‬بهروز افخمی اجرا را بر عهده ندارد‪.‬‬ ‫تصمیم مدیران تلویزیون بر این بوده اس��ت که‬ ‫«نقد سینما» در ایام جشنواره به شکل ضبطی‬ ‫ب��ه روی انتن ب��رود؛ بنابراین این برنامه از فردا‬ ‫شب ویژه جشنواره فیلم فجر به صورت تولیدی‬ ‫از ساعت ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقه تا ‪ ۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقه بامداد‬ ‫پخش می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«سینمایش» در شبکه نمایش‬ ‫«س��ینمایش» عنوان برنامه ای اس��ت که در‬ ‫ایام سی وهش��تمین جش��نواره فیلم فجر قرار‬ ‫اس��ت هر شب از شبکه نمایش روی انتن برود‪.‬‬ ‫این برنامه که تولیدی است‪ ،‬به تهیه کنندگی و‬ ‫کارگردان��ی حامد باقری تنها‪ ،‬در ‪ ۲۰‬دقیقه به‬ ‫اخبار و رویدادهای روزانه جش��نواره فیلم فجر‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫بخ��ش اصل��ی ای��ن برنام��ه گفت وگ��و ب��ا‬ ‫کارگردانانی است که در جشنواره امسال حضور‬ ‫یافته اند‪ .‬مازیار فکری ارشاد‪ ،‬مجری و کارشناس‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬اج��رای این برنام��ه و گفت وگو با‬ ‫مهمانان را بر عهده دارد‪« .‬سینمایش» تا پایان‬ ‫جش��نواره هر شب از س��اعت ‪ ۳۰ :۲۲‬به روی‬ ‫انتن شبکه نمایش می رود‪.‬‬ ‫به عالوه فجر‬ ‫‹ ‹مجید مجیدی؛ ‪ ۷‬سیمرغ‬ ‫مجی��د مجیدی کارگردان کهنه کار س��ینمای ایران نیز‬ ‫تا پیش از این ‪ ۷‬س��یمرغ بلورین را در دوره های گوناگون‬ ‫از اختتامیه جش��نواره فجر با خود به خانه برده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارگردان که امسال با فیلم سینمایی «خورشید» در بخش‬ ‫س��ودای سیمرغ سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر حضور‬ ‫دارد‪ ،‬تا به امروز ‪ ۴‬سیمرغ به عنوان «بهترین کارگردان» و‬ ‫‪ 2‬سیمرغ در مقام تهیه کننده در بخش های «بهترین فیلم»‬ ‫و «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» و یک سیمرغ به عنوان‬ ‫«بهترین فیلمنامه نویس» کسب کرده است‪.‬‬ ‫«بچه ه��ای اس��مان» به عن��وان مهم تری��ن فیلم مجید‬ ‫مجیدی در س��ال ‪ ۷۵‬دو س��یمرغ «بهتری��ن فیلمنامه» و‬ ‫«بهترین کارگردانی» را برای مجیدی به همراه اورد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬س��ال بع��د و در دوره نوزده��م جش��نواره فیلم فجر‪،‬‬ ‫مجیدی با فیلم «باران» توانست ‪ 2‬تندیس سیمرغ دیگر به‬ ‫کارنامه اش اضافه کند‪ ،‬یکی به عنوان «بهترین کارگردانی»‬ ‫و دیگر به عنوان «بهترین فیلم»‪.‬‬ ‫«بید مجنون» در س��ال ‪ ۸۳‬و بیس��ت و س��ومین دوره‬ ‫جش��نواره فجر‪ ،‬س��یمرغ بهترین کارگردانی را کسب کرد‬ ‫و ‪ ۳‬س��ال بعد در جش��نواره بیست و ششم‪ ،‬مجید مجیدی‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫جمشید و نوید محمودی‬ ‫فهرست منتشر شده نش��ان می دهد در این دوره از جشنواره فیلم‬ ‫فجر فیلمس��ازان جوان در کنار فیلمسازان قدیمی رقابت خواهند کرد‬ ‫و باید دید که کارگردانان تازه نفس س��ینما در گرفتن سیمرغ بهترین‬ ‫کارگردانی موفق تر هستند یا فیلمسازان با تجربه سینمای ایران‬ ‫‹ ‹ابراهیم حاتمی کیا؛ ‪ ۶‬سیمرغ‬ ‫ابراهی��م حاتمی کیا با فیلم س��ینمایی «خروج» در این‬ ‫دوره از جش��نواره فیل��م فجر حض��ور دارد‪ ،‬این کارگردان‬ ‫باس��ابقه سینمای ایران پیش از این ‪ ۵‬سیمرغ بلورین را در‬ ‫مق��ام «بهترین کارگ��ردان» در دو بخش ملی و بین المللی‬ ‫جش��نواره فجر از ان خود کرده اس��ت و یک س��یمرغ هم‬ ‫به عنوان بهترین فیلمنامه نویس در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫‪ 2‬س��یمرغ بلورین اول کارنام��ه ابراهیم حاتمی کیا برای‬ ‫مهم تری��ن فیل��م س��ینمایی کارنامه اش یعن��ی «اژانس‬ ‫شیش��ه ای» در ش��انزدهمین جشنواره فیلم فجر ثبت شد؛‬ ‫یک��ی ب��رای بهترین کارگردان��ی و دیگری ب��رای بهترین‬ ‫فیلمنامه‪.‬‬ ‫یک س��ال بعد و با «روب��ان قرمز» حاتمی کیا هرچند در‬ ‫بخش ملی دس��ت خال��ی ماند اما در بخ��ش «بین الملل»‬ ‫توانس��ت س��یمرغ بهترین کارگردان��ی را از ان خود کند‪.‬‬ ‫«به نام پدر» هم در دوره بیس��ت و چهارم س��یمرغ بهترین‬ ‫کارگردانی را در بخش بین الملل جشنواره به دست اورد‪«.‬به‬ ‫رنگ ارغوان» اما در دوره بیست و هشتم بار دیگر در بخش‬ ‫ملی فجر مورد توجه داوران قرار گرفت و س��یمرغ بهترین‬ ‫کارگردانی این بخش را به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫حاتمی کیا پنجمین س��یمرغ بهترین کارگردانی خود را‬ ‫هم برای «به وقت ش��ام» از سی وشش��مین جشنواره فیلم‬ ‫فجر کسب کرد‪ .‬دیگر فیلم های شاخص کارنامه حاتمی کیا‬ ‫غالبا موفق به ش��کار «س��یمرغ بهترین فیلم» ش��ده اند اما‬ ‫سیمرغ بهترین کارگردانی را برای او به همراه نداشته اند‪.‬‬ ‫سعید ملکان‬ ‫مسعود کیمیایی‬ ‫نیکی کریمی‬ ‫ولی اهلل شیراندامی‪،‬‬ ‫بازیگ��ر و کارگ��ردان‬ ‫پیشکس��وت تئات��ر‪،‬‬ ‫س��ینما و تلویزی��ون‬ ‫عصر جمعه ‪ ۱۱‬بهمن‬ ‫در بیمارستان رسول‬ ‫اکرم(ص) درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ولی اهلل شیراندامی بازیگر و‬ ‫کارگردان پیشکسوت تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون‬ ‫س��اعاتی پی��ش‪ ،‬پ��س از س��ال ها درگیری با‬ ‫بیم��اری در بیمارس��تان رس��ول اک��رم(ص)‬ ‫دارفان��ی را وداع گف��ت‪ .‬ولی اهلل ش��یراندامی‬ ‫‪ ۳‬فروردین ‪ ۱۳۱۰‬در مرو به دنیا امد‪ .‬اخرین‬ ‫نمای��ش ب��ه کارگردانی این هنرمن��د فقید با‬ ‫عنوان «هن��ر کمدی» نوش��ته ادواردو فیلیپو‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬در س��الن اس��تاد ناظرزاده کرمانی‬ ‫تماش��اخانه ایرانش��هر روی صحن��ه رفت‪ .‬وی‬ ‫همچنین پ��س از اجرای ای��ن نمایش‪ ،‬کتاب‬ ‫«تحلیل کارگردانی نمایش��نامه مرگ پیش��ه‬ ‫ور» را تالیف کرد که از سوی انتشارات نمایش‬ ‫چاپ شد‪ .‬این هنرمند فقید با بازی در سریال‬ ‫مختارنامه و نقش افرینی در قالب ش��خصیت‬ ‫سلیمان صرد خزاعی در خاطر عالقه مندان به‬ ‫هنر بازیگری ماندگار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ولی اهلل شیراندامی‬ ‫درگذشت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪ 7 -1398‬جمادی الثانی ‪ 2 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1461‬پیاپی‪2779‬‬ ‫شهرداری به گرافیک محیطی تئاتر‬ ‫بی توجه است‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایشگاه کتاب برای ناشران گران تمام می شود؟‬ ‫این افزایش حتی در اس��تانداردهای سال پیش هم‬ ‫مقدور نبود‪ .‬درهمین رابطه مدیر داخلی انتش��ارات‬ ‫ققنوس معتقد اس��ت؛ ش��اید افزای��ش اجاره بها بر‬ ‫بهبود روند اجرایی نمایش��گاه نیز تاثیرگذار باش��د؛‬ ‫چراک��ه از حض��ور ناش��ران غیرحرف��ه ای که فقط‬ ‫فضا اش��غال می کنند‪ ،‬پیش��گیری می شود‪ .‬مهدی‬ ‫حس��ین زادگان‪ ،‬مدیر داخلی انتشارات ققنوس در‬ ‫گفت وگ��و با ایبنا‪ ،‬درباره تغییرات ایین نامه‪ ،‬ضوابط‬ ‫حضور ناش��ران و افزایش ‪ ۵۰‬درص��دی اجاره بهای‬ ‫غرفه ها در سی وسومین نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬گران ش��دن اجاره بهای غرفه ها‪ ،‬حضور ناشران‬ ‫در ای��ن دوره را ب��ا چالش مواج��ه نمی کند و مانع‬ ‫از نمایش دس��تاورد های یک س��اله انها نمی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬افزایش اجاره بهای غرفه برای ناش��ران‬ ‫غیر حرفه ای که منبع درامدش��ان از انتش��ار کتاب‬ ‫نیست‪ ،‬دشوار است‪ .‬شاید افزایش اجاره بها بر بهبود‬ ‫روند اجرایی نمایش��گاه نیز تاثیرگذار باشد؛ چراکه‬ ‫از حضور ناش��ران غیرحرفه ای که صرفا فضا اشغال‬ ‫می کنند‪ ،‬پیشگیری می شود‪ .‬حسین زادگان با بیان‬ ‫اینکه اجاره بهای غرفه در بس��یاری نمایش��گاه های‬ ‫دنیا‪ ،‬گران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر اس��ت‪ ،‬افزایش بها با‬ ‫تخصی��ص یارانه یا خرید کتاب از ناش��ران‪ ،‬جبران‬ ‫شود‪ .‬مدیر داخلی انتش��ارات ققنوس درباره معیار‬ ‫تعداد عنوان کتاب ب��رای تعیین متراژ غرف ه عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬هدف از توجه به این معیار ها‪ ،‬مقابله با عرضه‬ ‫مصادی��ق کتابس��ازی در نمایش��گاه کت��اب تهران‬ ‫اس��ت؛ بنابراین‪ ،‬اقدام مثبتی است؛ اما تشکیل تیم‬ ‫ی برای رصد عملکرد ناشران‬ ‫کارشناسی بس��یار قو ‬ ‫و مقابله با کتابس��ازان ضرورت دارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫انچه به تجربه فهمیده ام‪ ،‬این اس��ت که مس��ئوالن‬ ‫نمایش��گاه در تعطیلی غرفه ها در نمایشگاه‪ ،‬مصمم‬ ‫نیستند و سعی می کنند که با یک تذکر نیم بند‪ ،‬کار‬ ‫را پیش ببرند و قضیه را به اتمام برسانند‪.‬‬ ‫حس��ین زادگان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر مسئوالن‬ ‫نمایش��گاه درگی��ر کاهش و مقابله با کتابس��ازی و‬ ‫«کتاب های غیر» در نمایش��گاه هس��تند‪ ،‬به راحتی‬ ‫می توانند با ای��ن معضل مقابله کنن��د‪ .‬با قدم زدن‬ ‫در راه��رو نمایش��گاه می توان به راحت��ی مصادیق‬ ‫کتابس��ازی را دید؛ چراکه عمده کتاب ها یکسان و‬ ‫همگی بازنش��ر ترجمه کتاب های کالسیک جهان‬ ‫با شمارگان ‪ ۵۰‬نس��خه است‪ .‬برای مقابله با عرضه‬ ‫مصادیق کتابس��ازی‪ ،‬باید یک تیم کارشناس��ی در‬ ‫نمایش��گاه حضور داشت ه باش��د تا حقی از ناشری‪،‬‬ ‫ضایع نشود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه برنامه ای گوش کنیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫مژده لواسانی مجری و سردبیر برنامه های‬ ‫رادیویی و تلویزیونی امس��ال با برنامه «نگاه‬ ‫نقره ای» در س��ی و هشتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر حضور دارد‪ .‬این برنامه به تهیه کنندگی‬ ‫فره��اد دهنوی هر ش��ب از رادی��و گفت وگو‬ ‫پخش خواهد ش��د‪ .‬مژده لواس��انی در این برنامه که هر شب به صورت زنده‬ ‫از س��اعت ‪ ۲۲‬روی انت��ن می رود ب��ا مهمانان مختلف��ی از عوامل فیلم های‬ ‫س��ینمایی حاضر در جشنواره گفت وگو می کند‪ .‬در بخش هایی از این برنامه‬ ‫نیز به اخبار و حاشیه های جشنواره پرداخته می شود‪.‬‬ ‫همچنین هر شب دو منتقد درباره فیلم های روز جشنواره فجر تحلیل های‬ ‫خود را در این برنامه ارائه می دهند‪ .‬ش��نبه ‪ ۱۲‬بهمن نخس��تین قس��مت از‬ ‫این برنامه روی انتن می رود و پخش ان تا ‪ ۲۳‬بهمن ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کتاب اثار برگزیده مسابقه عکس تئاتر جشنواره‬ ‫بین الملل��ی تئات��ر فجر با عن��وان «لحظه قطعی»‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫کتاب اثار برگزیده مس��ابقه عکس تئاتر س��ی و‬ ‫هشتمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر با عنوان‬ ‫«لحظه قطعی» منتشر شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��یامک زمردی مطلق مدیر بخش مسابقه و عکس تئاتر جشنواره امسال است و‬ ‫اش��کان زمردی مطلق‪ ،‬مدیریت اجرایی و طراحی گرافیک کتاب عکس منتشر شده‬ ‫توسط سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫این کتاب که شامل اثار برگزیده مسابقه عکس تئاتر است‪ ،‬شامل ‪ ۵۹‬عکس از ‪۴۹‬‬ ‫عکاس می شود و طراحی جلد ان را شاهین علوی برعهده داشته است‪.‬‬ ‫همچنین ترجمه کتاب «لحظه قطعی» برعهده عطیه تقوی بوده است‪.‬‬ ‫س��ی و هشتمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند تا ‪۲۱‬‬ ‫بهمن در تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫اجرای گروه های بانوان در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫‪ 5‬گ��روه بان��وان در س��ی و پنجمی��ن‬ ‫جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬اجرا می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره از جش��نواره‪ 5 ،‬گ��روه‬ ‫وی��ژه بانوان حضور دارند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫گروه های نوشه (نیوش��ا بریمانی)‪ ،‬کوک‬ ‫ماه (لیال جعفرپور)‪ ،‬چریکه سنه (شرمین زرفشان)‪ ،‬تیدا (ترگل خلیقی)‬ ‫و س��تاره قطبی (بهار ایلچی) در سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫روی صحن��ه می روند‪ .‬گروه های ویژه بانوان س��ی وپنجمین جش��نواره‬ ‫موس��یقی فج��ر ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬بهم��ن در فرهنگس��رای نی��اوران به اجرای‬ ‫صحنه ای می پردازند‪.‬‬ ‫س��ی وپنجمین جش��نواره موس��یقی فجر نیز با حضور گروه هایی در‬ ‫بخش موس��یقی نواحی‪ ،‬دستگاهی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬تلفیقی‪ ،‬بین الملل‪ ،‬پاپ‪،‬‬ ‫بانوان‪ ،‬کودک و نوجوان ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬بهمن برگزار می شود‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«کتونی زرنگی» به شبکه سه امد‬ ‫نخس��تین قس��مت از س��ریال تلویزیون��ی‬ ‫«کتون��ی زرنگی» به کارگردان��ی علی مالقلی پور و‬ ‫تهیه کنندگی محمدرضا ش��فاه از جمعه ‪ ۱۱‬بهمن‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬روی انتن شبکه سه سیما رفت‪.‬‬ ‫هدای��ت هاش��می‪ ،‬افس��انه چه��ره ازاد‪ ،‬ملیکا‬ ‫شریفی نیا‪ ،‬علی سلیمانی‪ ،‬جواد پورزند‪ ،‬شاپور کلهر‪ ،‬با معرفی زوج علیرضا جعفری و‬ ‫مصطفی ساس��انی‪ ،‬با حضور محمود جعفری و امیرحسین صدیق‪ ،‬با هنرمندی برزو‬ ‫ارجمند و س��حر ولدبیگی و بازیگران خردس��ال رادمهر رزمجوی و عماد شعبانی در‬ ‫«کتونی زرنگی» ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫ی امده اس��ت‪« :‬اقام همیش��ه میگه ِزرنگ‬ ‫در خالصه داس��تان این کمدی اجتماع ‬ ‫ته چاهه… ولی نمی دونه اگه من ته چاهم باشم‪ ،‬کفت ِر چاهی ام‪ ،‬باالخره می پرم! »‬ ‫در پی ش��یوع وی��روس کرونا در تعطیالت س��ال نوی چینی‪،‬‬ ‫باکس افیس هنگ کنگ هم با کاهش ‪ ۳۰‬درصدی روبه رو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ب��ه نق��ل از ورایتی‪ ،‬هرچند کمدی اکش��ن‬ ‫ِ‬ ‫«اس��تادبزرگ بزرگ» در تعطیالت س��ال نو در گیشه سینمای‬ ‫هنگ کنگ موفق ظاهر ش��د و در راس باکس افیس قرار گرفت‪،‬‬ ‫اما اک��ران این فیلم پس از اعتراض های سیاس��ی و نیز افزایش‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه در برابر ویروس کرونا‪ ،‬نش��ان دهنده افت‬ ‫شدید بازار فیلم در این سرزمین است‪.‬‬ ‫داده ه��ای فروش س��ینماهای هنگ کنگ در فاصله ش��نبه تا‬ ‫سه ش��نبه نش��ان دهنده فروش��ی ‪ 52 . 5‬میلیون دالری (‪۴۲.۹‬‬ ‫میلیون دالر هنگ کنگ) اس��ت‪ .‬این امار در مقایس��ه با فروش‬ ‫در همین مقطع زمانی در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬نش��ان دهنده کاهشی‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫برخالف وضعیت س��ینما در چین که بسته شده اند‪ ،‬سینماها‬ ‫در هنگ کنگ باز هس��تند و اکران فیلم های جدید طبق برنامه‬ ‫پیش می رود‪ ،‬اما مردم‪ ،‬شرکت ها و دولت همه برمبنای جزئیات‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬عم��ل می کنند‪ .‬مردم س��فرهای داخلی‬ ‫شهری خود را به شدت کاهش داده اند و از حضور در جمع های‬ ‫بزرگ اجتناب می کنند‪ ،‬زیرا در چنین مجامعی ویروس می تواند‬ ‫به سرعت شیوع یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقامات چینی تاکن��ون ‪ ۷۳۲۶‬مورد ابتال به ویروس‬ ‫در چین مشاهده شده و امار کشته ها به ‪ ۱۷۰‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫هنگ کنگ ‪ ۱۰‬مورد ابتال داشته و تاکنون کشته ای نداشته است‪.‬‬ ‫کمترین نمره مخاطبان‬ ‫به جوایز گرمی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫جوای��ز گرمی س��ال ‪ ۲۰۲۰‬با دریافت نم��ره ‪ ،۵.۴‬با کمترین‬ ‫رضای��ت مخاطبان تلویزیونی در تاریخ ای��ن رویداد مهم دنیای‬ ‫موسیقی مواجه ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از رویترز‪ ،‬مراسم‬ ‫جوایز ش��صت و دومین دوره از جوایز گرمی روز گذشته برگزار‬ ‫ش��د و پخش تلویزیونی ای��ن جوایز ک��ه ‪ ۱۸.۷‬میلیون بیننده‬ ‫داش��ت‪ ،‬با دریاف��ت نمره ‪ ۵.۴‬از مخاطبان بزرگس��ال ‪ ۱۸‬تا ‪۴۹‬‬ ‫س��ال‪ ،‬کمترین نمره مخاطبان تلویزیونی را در تاریخ این جوایز‬ ‫ب��ه نام خود ثبت کرد‪ .‬ش��مار مخاطبان تلویزیونی این جوایز در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬در مقایس��ه با سال گذشته ‪ ۶‬درصد کاهش داشت‬ ‫که ‪ ۱۹.۹‬میلیون نفر مراس��م را از طریق ش��بکه ‪ CBS‬تماش��ا‬ ‫کردند‪ .‬رکورد کمترین مخاطب��ان تلویزیونی تاریخ گرمی نیز با‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون مربوط به سال ‪ ۱۳۸۵‬است‪.‬‬ ‫در جوای��ز گرمی امس��ال‪ « ،‬بیلی ایلیش» خواننده ‪۱۸‬س��اله‬ ‫توانس��ت با کسب ‪ 4‬جایزه بهترین هنرمند جدید‪ ،‬بهترین البوم‬ ‫سال(وقتی که همگی به خواب می رویم‪ ،‬کجا می رویم)‪ ،‬بهترین‬ ‫ترانه س��ال و بهترین رکورد س��ال‪ ،‬برنده ب��زرگ این جوایز نام‬ ‫گرف��ت و نخس��تین زنی نام گرفت که در یک س��ال این جوایز‬ ‫را همزم��ان دریافت می کند‪ .‬با وجود کاهش مخاطبان و میزان‬ ‫رضایت از جوایز گرمی امس��ال‪ ،‬این مراسم هنوز پربیننده ترین‬ ‫مراس��م سال اس��ت و جوایز گلدن گلوب ‪ ۱۸.۳‬میلیون مخاطب‬ ‫داش��ت و باید منتظ��ر ماند و دید جوایز اس��کار ب��ا چه میزان‬ ‫مخاطب تلویزیونی همراه می شود‪.‬‬ ‫برنده جایزه کتاب سال «کاستا»‬ ‫مشخص شد‬ ‫ جک فِر ِو ِد ر موفق ش��د جایزه کتاب س��ال «کاس��تا» را برای‬ ‫نگارش کتاب بیوگرافی «داوطلب » به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا و به نق��ل از گاردین‪ ،‬جک فِ��ر ِودِر که یک‬ ‫خبرنگار جنگ س��ابق بریتانیایی اس��ت‪ ،‬برای نگارش بیوگرافی‬ ‫« داوطلب » برنده جایزه کتاب س��ال «کاستا» ‪ ۲۰۱۹‬شد‪ .‬فِر ِودِر‬ ‫ب « داوطلب» بیوگرافی سرباز مقاومتی لهستانی را روایت‬ ‫در کتا ‬ ‫می کند که به طور داوطلبانه وارد اردوگاه «اش��ویتس» می شود‬ ‫تا حقایق وحش��ت اور ان را افش��ا کند‪ .‬کتاب س��ال «کاستا» از‬ ‫میان برندگان ‪ 5‬شاخه این جوایز یعنی بهترین رمان‪ ،‬نخستین‬ ‫رمان‪ ،‬بیوگرافی‪ ،‬ش��عر و کتاب کودک انتخاب می ش��ود‪ .‬جایزه‬ ‫«کاس��تا» یکی از معتبرترین و مشهورترین جایزه های ادبی در‬ ‫انگلیس اس��ت که کتاب ها و نویس��ندگان مطرح در انگلیس و‬ ‫ایرلند براس��اس ان شناخته می شوند‪ .‬این جایزه از سال ‪۱۳۵۰‬‬ ‫کار خود را با عنوان جایزه ادبی «وایت برد» اغاز کرد و س��پس‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۵‬به جایزه کتاب «کاستا» تغییر نام داد‪.‬‬ ‫‪ 6‬مجسمه بزرگ شهر تهران‬ ‫ثبت ملی شد‬ ‫کارشناس ثبت اثار تاریخی استان تهران از ثبت ملی‬ ‫‪ ۶‬مجس��مه بزرگ این شهر در فهرست میراث ملی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬س��ارا متی��ن‪ ،‬کارش��ناس ثبت اثار‬ ‫تاریخی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان تهران درباره‬ ‫ثبت مجس��مه های تهران گفت‪ :‬مجس��مه امیرکبیر در‬ ‫مدرس��ه دارالفنون‪ ،‬مجس��مه دیگ��ری از امیرکبیر در‬ ‫پارک ملت‪ ،‬مجس��مه خیام در پارک الله‪ ،‬مجسمه فردوسی در میدان فردوسی‬ ‫و مجس��مه دیگری از فردوسی در موزه سازمان اسناد و کتابخانه ملی‪ ،‬اثاری از‬ ‫اس��تاد ابوالحسن صدیقی (مجسمه س��از معروف) هستند که در جلسه ثبت اثار‬ ‫منقول اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در فهرست میراث ملی ثبت شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجس��مه میدان ُحر‪ ،‬ساخته اس��تاد رحیم زاده ارژنگ نیز بین اثار‬ ‫به ثبت رس��یده قرار گرفت‪ .‬س��ردیس دایه اس��تاد صدیقی که در مجموعه باغ‬ ‫ی َزن و ‪ 2‬سردیس دیگر از َمرد سیاه‬ ‫نگارستان نگهداری می شود‪ ،‬مجسمه سیاه ن ‬ ‫ن��ی زن که در موزه هنرهای ملی قرار دارند‪ ،‬جزو ‪ ۹‬اثری از اثار اس��تاد صدیقی‬ ‫هس��تند که در فهرست ملی قرار گرفتند‪ .‬این کارشناس ثبت اثار تاریخی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی استان تهران در ادامه گفت‪ :‬استاد صدیقی شخصیت ممتازی‬ ‫اس��ت که کارهای نفیسی در س��طح جهان دارد و جزو معدود مجسمه سازهایی‬ ‫بوده که تاییدیه های هنری جهانی را گرفته بود‪ .‬مردم تهران نیز با اثار او اش��نا‬ ‫هستند‪ .‬این مجسمه ها به دلیل اهمیت شان‪ ،‬در این فهرست قرار گرفتند‪.‬‬ ‫متین در پایان گفت‪ :‬همچنین‪ ۶ ،‬در از درهای استان حرم حضرت عبدالعظیم‬ ‫حسنی (ع) که در طرح توسعه شبستان ها برداشته شد‪ ،‬در نهایت صحت به موزه‬ ‫حرم حضرت عبدالعظیم (ع) انتقال داده شده بودند که به ثبت ملی رسیدند‪ .‬در‬ ‫جلسه ثبت میراث منقول‪ ،‬قران زعفرانی منحصربه فردی نیز ثبت شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬صنعتگر کرمانی‬ ‫اموزش قلم زنی روی مس را فرا گرفتند‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی استان کرمان از اموزش ‪ ۱۰۰‬هنرجو و صنعتگر صنایع دستی در‬ ‫رش��ته قلم زنی روی مس خبر داد و گفت‪ :‬از س��ال اینده با ابالغ اعتبارات جدید‬ ‫هنرمندان این رشته زیر پوشش بیمه قرار خواهند گرفت‬ ‫‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬کاظم حس��ین زاده اف��زود‪ :‬درحال حاضر اس��تان کرمان‬ ‫دارای ‪ ۵۰۰‬هنرمند قلم زن روی مس اس��ت که ‪ ۱۰۰‬نفر از انها در س��ال جاری‬ ‫ام��وزش دیده ان��د‪ .‬وی با بیان اینکه افراد عالقه مند به اموزش قلم زنی می توانند‬ ‫از اموزش های الزم بهره مند ش��وند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اموزش های صنایع دس��تی زیر‬ ‫نظر معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان انجام می شود‪.‬‬ ‫حسین زاده با اشاره به حمایت از هنرمندان صنایع دستی افزود‪ :‬از سال اینده با‬ ‫ابالغ اعتبارات جدید می توانیم تسهیالت مناسبی را در اختیار هنرمندان قلم زنی‬ ‫روی مس قرار دهیم و انها را از پوشش بیمه ای بهره مند سازیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی استان کرمان ادامه داد‪ :‬بیشترین تعداد هنرمند قلم زن روی مس‬ ‫در اس��تان کرمان در شهرهای رفس��نجان‪ ،‬شهربابک‪ ،‬کرمان‪ ،‬سرچشمه و راین‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مهران رضاپ��ور‪ ،‬ریاض برهان ن��ژاد‪ ،‬مرجان‬ ‫جعفرزاده‪ ،‬حمید ابراهیمی از هنرمندان و پیشکسوت های قلم زنی روی مس در‬ ‫استان کرمان هستند که اثار گرانبهایی را تولید کرده اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫«نگاه نقره ای» به «فجر» می اید‬ ‫کتاب عکس تئاتر «لحظه قطعی» منتشر شد‬ ‫کرونا به فروش سینماهای‬ ‫هنگ کنگ هم لطمه زد‬ ‫میراث‬ ‫در هفت��ه گذش��ته گزارش��ی با موض��وع گرانی‬ ‫هزینه ه��ای حض��ور در نمایش��گاه کت��اب تهران‬ ‫منتش��ر ش��د که به اس��تناد تصمیم های ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری نمایش��گاه کتاب تهران از افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی هزینه های ثبت نام در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران خبر می داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این اتف��اق در حالی رخ داده‬ ‫که تغییری در نرخ اجاره بهای غرفه های نمایش��گاه‬ ‫کتاب ته��ران در بخش التین و عرب��ی رخ نداده و‬ ‫برای مهمان��ان خارجی نمایش��گاه‪ ،‬همچنان غرفه‬ ‫ب��ا دو گزینه ‪ ۸۰‬ی��ورو به ازای ه��ر مترمربع برای‬ ‫ارائه کنن��دگان اث��ار التین و س��ایر زبان ه��ا؛ و ‪۵۰‬‬ ‫ی��ورو به ازای هر مترمربع ب��رای ارائه کنندگان اثار‬ ‫در بخ��ش کتب عرب��ی در نظر گرفته ش��ده که با‬ ‫س��ال پی��ش تفاوتی ن��دارد‪ .‬این موض��وع در واقع‬ ‫نش��ان می دهد بخش اعظ��م افزای��ش هزینه های‬ ‫ناش��ی از تورم ی��ا کاهش بودجه دولت��ی احتمالی‬ ‫برای برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران را‪ ،‬ناش��ران‬ ‫داخلی باید تقبل کنند‪ .‬مهدی اسماعیلی راد‪ ،‬معاون‬ ‫اجرای��ی نمایش��گاه کتاب درباره علت گران ش��دن‬ ‫هزینه ش��رکت در نمایش��گاه کتاب ته��ران گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران نیز مانند س��ایر بخش های‬ ‫کش��ور از منظ��ر برگزاری ب��ا افزای��ش هزینه های‬ ‫ناش��ی از تورم اقتصادی همراه بوده اس��ت‪ .‬هزینه‬ ‫اجرای نمایش��گاه به شدت افزایش یافته و باید برای‬ ‫این مس��ئله فکری می ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬هزینه های‬ ‫دریافت ش��ده از ناش��ران برای حضور در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران‪ ،‬مصوبه ش��ورای سیاس��ت گذاری بوده‬ ‫و یک ش��خص و بخ��ش برای ان تصمی��م نگرفته‬ ‫است‪ .‬اس��ماعیلی راد گفت‪ :‬به باور من‪ ،‬این اتفاق را‬ ‫نه تنها نباید منفی دید‪ ،‬که می شود مثبت هم به ان‬ ‫نگاه کرد‪ .‬افزایش هزینه شرکت در نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران در واقع به فراهم اوردن امکانات مناس��ب تر‬ ‫برای ناشران منتهی می شود؛ کاری که شاید بدون‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫ب��ه گفت��ه مدی��ر بخ��ش پوس��تر و اق�لام تبلیغاتی‬ ‫سی وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬شهرداری‬ ‫به گرافیک و تبلیغات محیطی تئاتر بی توجه است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ابراهیم حسینی درباره اینکه ایا بخش‬ ‫اس��ناد تئاتر نیز همچون دوره س��ی وهفتم جشنواره در‬ ‫دوره جدی��د هم م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال اق�لام تبلیغاتی را به بخش پوس��تر جش��نواره‬ ‫سی وهش��تم تئاتر فجر اضاف��ه کردیم‪ .‬بعد از دوره ای که ب��ا دبیری اقای فرهاد‬ ‫مهندس پور برگزار ش��د‪ ،‬دومین دوره ای است که اقالم تبلیغاتی را هم در بخش‬ ‫پوستر قرار داده ایم‪ .‬البته برای جمع اوری اسناد و مدارک تئاتری فرصت کافی و‬ ‫همچنین سالن مناسب برای نمایش انها در اختیار نداشتیم‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬برای جمع اوری اس��ناد تئاتری نیاز به س��اختاری قوی تر و‬ ‫منس��جم تر نظیر موزه داریم‪ .‬حسینی درباره ضرورت اضافه شدن اقالم تبلیغاتی‬ ‫به بخش پوستر جشنواره سی وهشتم تئاتر فجر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید برای چند سال‬ ‫بح��ث اقالم تبلیغاتی در جش��نواره تئاتر فجر مدنظر ق��رار گیرد تا این حوزه به‬ ‫خوب��ی خود را معرفی کرده‪ ،‬جا بیفتد مس��یر خود را پی��دا کند‪ .‬به دلیل اینکه‬ ‫در س��طح شهر محیط های مناسبی برای نصب پوستر وجود ندارد‪ ،‬کاربرد اصلی‬ ‫پوس��تر تئاتر که در گرافیک محیطی اس��ت‪ ،‬کمرنگ شده و پوسترها بیشتر در‬ ‫فضای مجازی منتشر می شوند‪ .‬به همین دلیل بیشتر تمرکز برای تبلیغات تئاتر‬ ‫در فض��ای مجازی و روی اقالمی نظیر تیزر متمرکز ش��ده اس��ت‪ .‬این عکاس و‬ ‫طراح پوستر تئاتر درباره ش��رایط پیش امده برای کمرنگ شدن جایگاه پوستر‬ ‫تئاتر در تبلیغات محیطی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که در همه جای دنیا‬ ‫ش��هرداری ها محل نصب پوس��تر را در اختیار هنرمندان ق��رار می دهند‪ .‬خیلی‬ ‫در این باره صحبت ش��ده و مدیران ش��هرداری هم همیش��ه در صحبت هایشان‬ ‫ب��ر اهمیت این موضوع اش��اره کرده اند ولی نمی دانیم گره کار کجاس��ت و چرا‬ ‫هیچ وقت موضوع گرافیک محیطی تئاتر نهادینه نمی ش��ود‪ .‬متاسفانه شهرداری‬ ‫نسبت به گرافیک محیطی تئاتر بی توجه است‪.‬‬ ‫مدیر بخش پوستر و اقالم تبلیغاتی سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫فج��ر تصریح کرد‪ :‬در همه جای دنیا گرافیک محیط��ی نظیر بیلبوردها و بنرها‬ ‫روی مخاطب تاثیر می گذارند و گرافیک محیطی است که به سراغ مردم می رود‬ ‫و انه��ا را ج��ذب فعالیت های هنری می کند‪ .‬در هیچ جای دنی��ا مانند ایران بار‬ ‫تبلیغات هنری روی دوش فضای مجازی نیست‪ .‬ضمن اینکه نصب پوستر پشت‬ ‫شیش ه کتابفروشی ها‪ ،‬کافه ها و رستوران ها بی تاثیر است‪.‬‬ ‫حسینی با اشاره به افتتاح نمایشگاه پوستر سی وهشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئات��ر فجر از ‪ ۴‬بهم��ن در خانه هنرمندان ایران‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال با توجه به نظر‬ ‫داوران این بخش‪ ،‬جهش خوبی به لحاظ کیفیت در بخش پوس��تر داش��ته ایم‪.‬‬ ‫وی در پایان س��خنان خود درباره امکان بین المللی برگزار ش��دن بخش پوستر‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال سعی کردیم به سمت بین المللی شدن‬ ‫این بخش برویم ولی بودجه زیادی برای بین المللی ش��دن نیاز اس��ت‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که بخش پوس��تر جشنواره بعد از ‪ ۱۰‬سال برگزار شدن در جشنواره‪،‬‬ ‫به لحاظ کیفی نیز به جایی رس��یده که به راحتی می تواند در سطح بین المللی‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!