روزنامه صمت شماره 1458 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1458

روزنامه صمت شماره 1458

روزنامه صمت شماره 1458

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1458‬پیاپی ‪2776‬‬ ‫در نشست خبری انجمن قطعه سازان کشور مطرح شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت گاز و جایگاه ایران‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بعد از دستیابی به اهداف‬ ‫‪ 1404‬چه کنیم؟‬ ‫همراه با تحوالت فناوری‬ ‫با اینده پژوهی‬ ‫در احوال‬ ‫هوانوردی بی برند‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬میلیون تومانی نرخ خودرو؛ به یک شرط‬ ‫نشست خبری انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با حضور اعضای‬ ‫هیات مدیره ان در محل این انجمن برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬به مشکالت و چالش های‬ ‫قطعه سازان در بخش تامین مواد اولیه‪ ،‬واردات قطعات مورد نیاز‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‬ ‫و مس��ائل بانک��ی پرداخته و عنوان ش��د که بی��ش از تحریم های خارجی‪ ،‬مس��ائل داخلی‬ ‫گریبانگیر تولید کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین به گفته فعاالن این بخش‪ ،‬برای کاهش نرخ‬ ‫مواد اولیه داخلی‪ ،‬انجمن در حال کار کارشناس��ی اس��ت و با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫خودروس��ازی ها هم مطرح ش��ده که اگر مواد اولیه با نرخ تمام ش��ده به قطعه سازان واقعی و‬ ‫دارای اهلیت واگذار شود‪ ،‬به طور میانگین نرخ خودرو حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان نسبت به نرخ‬ ‫‪3‬‬ ‫فعلی ان(نرخ کارخانه) کاهش پیدا خواهدکرد‪.‬‬ ‫خوراک فوالدی ها چگونه تامین شود؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫در جست وجوی سنگ اهن‬ ‫‪11‬‬ ‫گفت و گوها‬ ‫ابراولویت پارادایمیک‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫در اقتصاد پاندولی‪ ،‬تکلیف‬ ‫سرمایه گذار مشخص نیست‬ ‫‪12‬‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫دومین نمایش��گاه و همایش بین الملل��ی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و زنجی��ره تامی��ن ف��والد ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۷‬بهم��ن ‪ ۹۸‬در‬ ‫محل دانش��گاه ازاد اس�لامی س��یرجان درح��ال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫برگزاری سیمکس‪ ۲۰۲۰‬در قلب‬ ‫صنعت فلزات و ذوب اهن ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫ل حاضر مهم ترین مقصد صادراتی گاز طبیعی‬ ‫ترکیه در حا ‬ ‫ایران و قرار است تا ‪ ۶‬سال اینده‪ ،‬روزانه‪ ۴۷‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز از ایران به این کش��ور صادر شود که این مقدار ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫نی��از ترکیه را تامین می کند‪ ،‬در حالی که گاز طبیعی صادرات‬ ‫ش��ده از روسیه به ترکیه‪ ،‬تامین کننده ‪ ۵۰‬درصد نیازهای این‬ ‫کشور در این زمینه است‪ .‬باوجود مشکالتی مانند قیمت گذاری‬ ‫و کیفیت گاز که هموار بر قرارداد میان دو کشور سایه انداخته‪،‬‬ ‫ترکیه هم��واره به دلیل نزدیکی جغرافیای��ی‪ ،‬خواهان افزایش‬ ‫واردات گازی خود از ایران بوده اس��ت؛ بر همین اس��اس چند‬ ‫س��ال پیش نیز پیشنهادی را برای افزایش حجم واردات گاز از‬ ‫ایران در قبال تخفیف در قیمت ‪ ،‬با ایران در میان گذاشت‪ ،‬اما‬ ‫این خواس��ته ترکیه با بی توجهی مس��ئوالن کشور روبه رو شد‬ ‫و ایران هیچ اقدامی ب��رای افزایش صادرات انجام نداد‪ .‬انفعال‬ ‫ما در تعامالت انرژی با ترکیه در ش��رایطی انجام شده که این‬ ‫کش��ور در چند سال گذشته تالش کرده با افزایش واردات گاز‬ ‫از س��ایر مبادی وارداتی وابس��تگی خود به گاز ایران را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬از جمله اینک��ه ترکیه در میدان ش��اه دنیز اذربایجان و‬ ‫ساخت خط لوله انتقال گاز ان از مسیر ترکیه به اروپا مشارکت‬ ‫دارد‪ .‬افتتاح بخش اس��یایی خط لوله تاناب نیز گاز اذربایجان‬ ‫را به ترکیه رس��انده و این امر‪ ،‬تمدی��د قرارداد صادرات گاز ما‬ ‫به ترکیه را دش��وارتر کرده اس��ت‪ .‬در همین حال براساس امار‬ ‫اداره تنظیم بازار ترکیه‪ ،‬در ماه های اخیر صادرات گاز به ترکیه‬ ‫حدود یک سوم نسبت به سال قبل کاهش داشته است‪ .‬سوابق‬ ‫قراردادی ما با کش��ور همسایه‪ ،‬پاکس��تان نیز وضعیت بهتری‬ ‫ندارد و در حالت سکون است‪ .‬بد نیست بدانید اکنون که بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬سال از انعقاد قرارداد ‪ ۲۵‬ساله صادرات گاز به پاکستان‬ ‫می گذرد‪ ،‬ساخت خط لوله صلح به عنوان قسمتی از این قرارداد‬ ‫ی وزیر صنعت و‬ ‫سال هاس��ت که متوقف مانده است‪ ،‬اما به تازگ ‬ ‫تجارت روس��یه اعالم کرد به زودی مس��کو خط لوله صادرات‬ ‫گاز به پاکس��تان را تکمیل خواهد کرد که در این صورت و با‬ ‫ادامه بی توجهی مسئوالن کشورمان به اهمیت «زمان» در این‬ ‫قرارداد گازی‪ ،‬ایران بدون ش��ک نمی تواند در بازار گاز طبیعی‬ ‫ان کش��ور نقشی داشته باش��د‪ .‬از طرفی صادرات گاز ایران به‬ ‫ع��راق نیز طی دو قرارداد برای فروش به بغداد و بصره به دلیل‬ ‫ماهیت کوتاه مدت ان‪ ،‬نیاز به توجه و اقدامات بیش��تری برای‬ ‫تمدی��د قرارداد دارد‪ .‬ادامه تنش ه��ای منطقه ای و تمرکز نهاد‬ ‫دیپلماس��ی و نظامی م��ا بر این تنش ها‪ ،‬باع��ث بی توجهی به‬ ‫تعام�لات بلندمدت ایران در حوزه انرژی ش��ده‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ب��رای برقراری امنی��ت و ت��داوم ان می توانیم روی‬ ‫خطوط انتقال گاز طبیعی سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه تمرکز ما تنها بر ابعاد غیراقتصادی مانند مسائل‬ ‫نظامی و حفظ امنیت اس��ت که در جای خود باید باشد‪ .‬ادامه‬ ‫وضع یادشده جایگاه ایران را در بازارهای جهانی گاز روز به روز‬ ‫ضعی��ف می کند و در صورت تداوم از قدرت اقتصادی ایران در‬ ‫منطقه می کاهد‪ .‬در این زمینه باوجود بهره برداری از ‪ ۵‬سکوی‬ ‫جدی��د در فازهای گوناگون پارس جنوبی و ظرفیت برداش��ت‬ ‫روزان��ه ‪ ۶۶۰‬میلیون مترمکعب گاز از این میدان مش��ترک در‬ ‫اواخر سال گذش��ته و پیش بینی افزایش این ظرفیت در سال‬ ‫جاری و همچنین گس��تردگی ش��بکه انتقال گاز کشور‪ ،‬باید‬ ‫گفت سهم ناچیز صادرات گاز قابل تامل است‪.‬‬ ‫ای��ران با ذخیره ‪ ۳۸‬تریلی��ون مترمکعبی گاز طبیعی رقیب‬ ‫جدی روس��یه در ذخایر گازی جهانی به ش��مار می رود‪ .‬با این‬ ‫حال امار ‪ ۳‬س��ال پیش این کش��ور از ص��ادرات ‪ ۱۹۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب��ی گاز طبیعی به کش��ور های جهان حکایت دارد که‬ ‫نمایانگر بی��ش از ‪ ۲۰‬برابر بودن میزان ص��ادرات گاز طبیعی‬ ‫ایران است‪ .‬این مسئله نشان می دهد صادرات گاز به عنوان یک‬ ‫راهبرد اساسی در حوزه انرژی مورد توجه مسئوالن کشورمان‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫حدود ‪۲‬س��ال پیش وزیر محترم نفت عنوان کرد تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ص��ادرات گاز ایران به ‪ ۷۰‬میلیارد مترمکعب در س��ال‬ ‫ی که هم اکنون براساس امارهای موجود‬ ‫خواهد رسید‪ ،‬در حال ‬ ‫میزان ص��ادرات گاز ایران کمت��ر از ‪ ۲۰‬میلیارد مترمکعب در‬ ‫سال است و باتوجه به قرارداد کوتاه مدت صادرات گاز به عراق‬ ‫ممکن اس��ت حجم صادرات گاز از این مقدار هم کمتر ش��ود‪.‬‬ ‫اکنون که توجه به گاز طبیعی به عنوان یکی از اهرم های اصلی‬ ‫ب��ازار انرژی بیش از پیش مطرح ش��ده‪ ،‬جذب س��رمایه برای‬ ‫چنین پروژه هایی نیاز به نگرشی بین المللی و مشارکت جهانی‬ ‫و تاکید بر مزیت های زیس��ت محیط��ی ان دارد‪ .‬همانگونه که‬ ‫اشاره شد غفلت ما از نیاز کشورهای پرجمعیت مانند پاکستان‪،‬‬ ‫هن��د و چی��ن که بزرگ ترین مش��تریان گاز هس��تند و توجه‬ ‫نکردن به اهمیت قراردادهای بلندمدت گازی که می تواند طی‬ ‫چندین س��ال منبع درامدی برای کش��ور باشد باعث خواهد‬ ‫ش��د رفته رفته از بازارهای صادرات گاز ج��ا بمانیم‪ .‬افزون بر‬ ‫ان نادیده گرفتن اهمیت «دیپلماس��ی تجاری» که نیاز شدید‬ ‫ب��ه بازبین��ی دارد‪ ،‬ما را از عرصه پیش��رفت اقتصادی دور نگاه‬ ‫داش��ته است‪ .‬کالم پایانی اینکه صنعت گاز و جایگاه ایران در‬ ‫بازارهای جهانی نیاز به عزم جدی برای طراحی مدل همکاری‬ ‫ب��ا بخش خصوصی باتوج��ه به منابع و ذخایر سرش��ار گازی و‬ ‫موقعیت راهبردی کشور در منطقه به ویژه موقعیت جغرافیایی‬ ‫دارد؛ مزیت هایی که ش��رایط خاصی را ب��رای ورود به صحنه‬ ‫تجارت جهانی گاز برای ایران ایجاد می کند‪ .‬برای بهره گیری از‬ ‫این مزیت ها نیاز به تجدیدنظر در «دیپلماسی تجاری‪ ،‬سرمایه‬ ‫گذاری» داریم‪ .‬بدون ش��ک با عزم ملی متخصصان این حوزه‬ ‫می توانیم با بهره گیری از فناوری پیش��رفته‪ ،‬جایگاه ایران را در‬ ‫عرصه صادرات گاز حفظ و پایدار کنیم‪.‬‬ ‫واکنش روحانی به صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی‪:‬‬ ‫این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ه اقدام رئیس ق��وه قضاییه‬ ‫در ص��دور بخش��نامه در ح��وزه فض��ای مجازی‬ ‫واکن��ش نش��ان داد‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمود‬ ‫واعظ��ی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمه��وری در نامه ای‬ ‫به اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با‬ ‫اشاره به بخشنامه مورخ ‪ ۱۳۹۸ /۱۰/۲۸‬رئیس قوه‬ ‫با موضوع «مس��ئولیت صداوسیما در زمینه صدور‬ ‫مج��وز و تنظی��م مقررات ص��وت و تصویر فراگیر‬ ‫در فض��ای مج��ازی و نظ��ارت ب��ر ان» بیان کرد‬ ‫بخش��نامه یادشده به اس��تحضار رئیس جمهوری‬ ‫رس��ید و ایش��ان چنی��ن پی نوش��ت کردن��د‪:‬‬ ‫«حجت االسالم والمس��لمین رئیسی‪،‬‬ ‫رئیس محت��رم قوه قضایی��ه احتراما؛‬ ‫ی عالی‬ ‫این گونه امور مرتبط به ش��ورا ‬ ‫فضای مجازی است‪ ».‬جواد جاویدنیا‪،‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت فض��ای مجازی‬ ‫ل کشور درباره بخشنامه‬ ‫دادس��تانی ک ‬ ‫رئی��س قوه قضاییه مبن��ی بر دریافت‬ ‫مجوز س��ایت های اپلود فیل��م در فضای مجازی‬ ‫از س��ازمان صداوس��یما گفت‪ :‬براساس بخشنامه‬ ‫رئیس قوه قضاییه س��ایت هایی که در حوزه صوت‬ ‫و تصوی��ر در فضای مج��ازی فعالیت دارند‪ ،‬باید از‬ ‫ترامپ سیاست خارجی اش را برمبنای‬ ‫واقعیت ها پایه گذاری کند‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪،‬‬ ‫وزیر ام��ور خارج��ه ایران‬ ‫در توییتی نوش��ت‪« :‬بهتر‬ ‫اس��ت ب��ه دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا‬ ‫توصیه ش��ود اظه��ارات و‬ ‫تصمیم گیری های��ش در‬ ‫ح��وزه سیاس��ت خارج��ی را برمبنای‬ ‫واقعیت ها پایه گذاری کند؛ نه براساس‬ ‫س��رخط های خب��ری فاکس نی��وز یا‬ ‫مترجمان فارسی اش‪ .‬او برای انکه بهتر‬ ‫اگاه شود می تواند تمام مصاحبه ام را به‬ ‫زبان انگلیس��ی بخواند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ظری��ف در این قس��مت لینک مربوط‬ ‫به مصاحبه اخیرش با مجله اش��پیگل‬ ‫الم��ان را که در نس��خه انگلیس��ی ان‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ،‬ق��رار داد‪ .‬ظریف عکس‬ ‫بخش��ی از مصاحبه خود با این نشریه‬ ‫المان��ی را ضمیم��ه کرد که در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درباره احتمال مذاکراه با‬ ‫امریکا گفت‪« :‬م��ن هرگز احتمال این‬ ‫در ایران اسالمی‪ ،‬همه از هر قوم و مذهبی ایرانی هستند‬ ‫را که افراد رویکردش��ان را‬ ‫تغییر دهند و واقعیت ها را‬ ‫بپذیرند رد نمی کنم‪ .‬برای‬ ‫ما فرق��ی نمی کند که چه‬ ‫کس��ی در کاخ سفید است‪.‬‬ ‫چیزی که مهم است رفتار‬ ‫انهاس��ت‪ .‬دول��ت ترام��پ‬ ‫می توان��د گذاش��ته اش را اصالح کند‪،‬‬ ‫تحریم ه��ا را ب��ردارد و ب��ه میز مذاکره‬ ‫بازگ��ردد‪ .‬م��ا هنوز س��ر می��ز مذاکره‬ ‫هس��تیم‪ .‬انها بودند ک��ه میز مذاکره را‬ ‫ت��رک کردن��د‪ .‬امریکا زی��ان زیادی به‬ ‫مردم ایران زده است‪ .‬روزی فرا خواهد‬ ‫رس��ید که انها باید این زیان را جبران‬ ‫کنن��د‪ .‬ما صبر زی��ادی داریم‪ ».‬ترامپ‬ ‫بامداد یکش��نبه در حس��اب توییتری‬ ‫خود به زبان فارسی نوشت‪« :‬وزیر امور‬ ‫خارجه ایران می گوید ایران خواس��تار‬ ‫مذاک��ره ب��ا ای��االت متحده اس��ت اما‬ ‫می خواهد که تحریم ها برداشته شود؛‬ ‫نه‪ ،‬مرسی!»‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه ای��ران در واکنش به‬ ‫س��خنان تهدیدامیز یک مقام وزارت خارجه امریکا علیه‬ ‫س��ردار قاانی‪ ،‬فرمانده نیروی قدس س��پاه نوش��ت‪ :‬فشار‬ ‫حداکثری سیاستی شکست خورده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��یدعباس عراقچ��ی در صفحه توییتر‬ ‫خود نوشت‪« :‬واضح است که فشار حداکثری یک شکست‬ ‫س��ازمان صداوس��یما مج��وز دریافت‬ ‫کنند‪ .‬او افزود‪ :‬تعدادی از س��ایت های‬ ‫اپل��ود فیلم مانند اپارات برای دریافت‬ ‫مجوز اقدام کرده اند و درخواست صدور‬ ‫مجوز خود را داده اند و فرایندهایی در‬ ‫ای��ن زمینه طی ش��ده‪ ،‬اما هنوز مجوز‬ ‫صادر نش��ده اس��ت‪ .‬چندی پیش نیز‬ ‫رئیس قوه قضاییه با ارسال بخشنامه ای به مراجع‬ ‫قضایی سراس��ر کشور اعالم کرد فعالیت در حوزه‬ ‫صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تنها با مجوز‬ ‫صداوس��یما امکان پذیر خواهد بود‪ .‬هفته گذشته‬ ‫ابراهیم رئیس��ی با ارسال بخش��نامه ای به مراجع‬ ‫قضایی با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان‬ ‫در ‪ ۱۰‬مهر س��ال ‪ ۱۳۷۹‬و همچنین ابالغیه رهبر‬ ‫معظ��م انقالب خطاب ب��ه رئیس جمهوری در ‪۲۲‬‬ ‫ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۹۴‬مبنی بر اینکه «مسئولیت‬ ‫ص��دور مج��وز و تنظیم مقررات ص��وت و تصویر‬ ‫فراگی��ر در فضای مجازی و نظارت بر ان منحصرا‬ ‫برعه��ده س��ازمان صداوسیماس��ت» تاکید کرد‬ ‫مراج��ع قضای��ی و س��تادی قو ه قضایی��ه هرگونه‬ ‫اس��تعالم درباره صوت و تصوی��ر فراگیر در فضای‬ ‫مجازی را باید از سازمان صداوسیما جویا شوند‪.‬‬ ‫مش��اور دس��تیار وی��ژه رئیس جمه��وری در‬ ‫ام��ور اقوام و اقلیت ه��ای دین��ی و مذهبی گفت‪:‬‬ ‫شایسته س��االری و کارام��دی از ارکان مه��م و‬ ‫مورد توج��ه در انتخاب مدیران اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬مصطفی ذوالفقارطلب در نشس��تی افزود‪:‬‬ ‫شایسته س��االری از اص��ول مه��م در انتخاب افراد‬ ‫برای مسئولیت ها در چهارچوب قانون است؛ اصلی‬ ‫که با مس��ئولیت پذیری فرد شایس��ته باعث توس��عه یک‬ ‫سرزمین می شود‪ .‬وی با اش��اره به موضوع امنیت ملی در‬ ‫س��طح کشور گفت‪ :‬امنیت ما امروز در سطح جهان زبانزد‬ ‫اس��ت و همین امر موجب حسادت و کینه ورزی و توطئه‬ ‫دش��منان و تالش گس��ترده برای بر هم زدن این امنیت‬ ‫شده و در این مس��یر از هر شیوه و روشی به ویژه مباحث‬ ‫قومیتی و مذهبی برای این ایجاد افتراق و دشمنی در این‬ ‫کشور و نیز بین مسلمانان استفاده می کنند‪ .‬ذوالفقارطلب‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه در ایران اس�لامی همه از ه��ر دین و قوم‬ ‫و مذهب��ی ایرانی هس��تند و با همه وجود در حراس��ت از‬ ‫این س��رزمین در کنار هم بوده و هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در سطح‬ ‫کش��ور هم اکنون ‪ ۱۵‬هزار مس��جد ویژه اهل سنت و ‪۲۵‬‬ ‫هزار روحانی داریم که در حوزه امور مذهبی و دینی فعال‬ ‫هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬در سطح مراکز اموزش عالی نیز حدود‬ ‫‪ ۸۰‬هزار عضو هی��ات علمی داریم که از این میزان حدود‬ ‫هزار نفر اهل سنت هستند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫سپردن مس��ئولیت های مهم به اهل سنت‬ ‫در س��طح ملی اظه��ار ک��رد‪ :‬هم اکنون دو‬ ‫نفر از س��فیران ایران در خارج از کشور‪ ،‬از‬ ‫هموطنان اهل سنت ما هستند که این امر‬ ‫بیانگر اعتماد مس��ئوالن بلندپایه کشور به‬ ‫اهل سنت است‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬وجود‬ ‫دو نماینده از اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری و بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬نماینده در مجلس شورای اسالمی و فراکسیون اهل‬ ‫س��نت‪ ،‬ده ها مع��اون وزیر‪ ،‬مدیر کل‪ ،‬فرماندار و بخش��دار‬ ‫نیز از ظرفیت های بزرگ جامعه اهل س��نت برای خدمت‬ ‫به کشور به ش��مار می رود‪ .‬ذوالفقارطلب با اشاره به تقدیم‬ ‫ش��هدای اهل س��نت برای نظام جمهوری اسالمی افزود‪:‬‬ ‫وجود صدها شهید از اشخاص برجسته و مجتهدان علمی‬ ‫در بین اهل س��نت خود گواه بر قبول مسئولیت و تصدیق‬ ‫سیاست های نظام جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫مش��اور دس��تیار ویژه رئیس جمهوری در ام��ور اقوام و‬ ‫اقلیت ه��ای دین��ی و مذهب��ی در ادامه اف��زود‪ :‬در جامعه‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬مس��ائل مذهبی هرگز محور قرار نمی گیرد‪،‬‬ ‫بلک��ه شایسته س��االری و کارام��دی از ارکان مهم و مورد‬ ‫توجه در انتخاب مدیران است زیرا وجود جهل مقدس در‬ ‫دین از توسعه یافتگی جامعه جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫فشار حداکثری‪ ،‬سیاستی شکست خورده است‬ ‫بزرگ اس��ت ام��ا جنگ طلبان کاخ س��فید ‪-‬که هیچ چیز‬ ‫از ای��ران نمی فهمن��د‪ -‬همچن��ان بر این سیاس��ت اصرار‬ ‫دارند‪ .‬ترور قهرمانان ما از طریق تروریس��م دولتی امریکا‪،‬‬ ‫اغ��ازی برای پایان حضور امری��کا در منطقه بود‪ .‬حاال هم‬ ‫دون پایه ه��ای وزارت امور خارجه (امریکا) ‪-‬که نمی توانند‬ ‫راهپیمایی ه��ای عظیم مردمی (علیه امری��کا) را ببینند‪-‬‬ ‫یکی دیگر از فرماندهان را تهدید می کنند‪».‬‬ ‫برایان هوک‪ ،‬سرپرس��ت گ��روه ویژه ای��ران در وزارت‬ ‫امور خارجه امریکا چندی پیش در س��خنانی تهدیدامیز‪،‬‬ ‫مدعی ش��ده بود اگ��ر فرمانده جدید نیروی قدس س��پاه‬ ‫پاس��داران سیاست های سردار سلیمانی را در پیش گیرد‪،‬‬ ‫به سرنوشتی مشابه او دچار خواهد شد‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫هزینه های نامزدهای انتخاباتی‬ ‫باید به تایید هیات مرکزی نظارت برسد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب‬ ‫کردن��د حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر‬ ‫دوره انتخابات متناس��ب ب��ا پراکندگی جمعیت‬ ‫و تعداد کرس��ی های هر ح��وزه انتخابیه باید به‬ ‫تایید هی��ات مرکزی نظارت برس��د‪ .‬نمایندگان‬ ‫در جلس��ه علنی دیروز مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در ادامه بررس��ی طرح دوفوریتی شفافیت منابع‬ ‫مالی فعالیت ه��ای انتخاباتی و با تصویب ماده ‪۵‬‬ ‫این طرح مقرر کردن��د‪ ،‬حداکثر هزینه هر نامزد‬ ‫انتخابات��ی‪ ،‬در ه��ر دوره انتخابات متناس��ب با‬ ‫پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد‬ ‫کرس��ی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت‬ ‫کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد‪ .‬بنابر‬ ‫مصوبه مجلس در ماده ‪ ۷‬داوطلبان موظف شدند‬ ‫حس��ابی را برای واریز‪ ،‬برداشت و هرگونه نقل و‬ ‫انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬نزد یک��ی از بانک های دارای مجوز از‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬تعیی��ن یا افتتاح و هنگام ثبت نام‬ ‫یا درخواس��ت مجوز ازس��وی احزاب‪ ،‬ش��ماره و‬ ‫مش��خصات ان و گواهی بان��ک مربوط را در این‬ ‫ زمینه ارائه دهند‪ .‬این تکلیف باید تا قبل از شروع‬ ‫زمان مجاز تبلیغات انجام شود‪.‬‬ ‫تالش مجلس برای همسان سازی‬ ‫و افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون تلفی��ق مجل��س‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه توجه به وضعیت‬ ‫بازنشس��تگان در اولویت کار کمیسیون تلفیق و‬ ‫مجلس شورای اسالمی است از ارائه پیشنهادها‬ ‫ب��ه کمیس��یون تلفیق ب��رای افزای��ش حقوق‬ ‫بازنشس��تگان و افزای��ش اعتبار همسان س��ازی‬ ‫حقوف بازنشستگان خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغر یوس��ف نژاد اظهار ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫تعیین وضعیت حقوق ش��اغلین‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫برای حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری نیز‬ ‫بای��د فکری کرد تا فاصل��ه حقوق ها به یکدیگر‬ ‫نزدیک ش��ود و ای��ن موضوعی اس��ت که مورد‬ ‫توجه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی‬ ‫قرار دارد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اضافه کرد‪ :‬دولت در بودجه‬ ‫ب��رای همسان س��ازی و متناسب س��ازی حقوق‬ ‫بازنشس��تگان ‪ ۶۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان اعتب��ار‬ ‫پیش بینی کرده که پیش��نهادی ب��رای افزایش‬ ‫ای��ن مبلغ به ‪ ۹۰۰۰‬میلی��ارد تومان وجود دارد‬ ‫و اگر در کمیس��یون تلفیق یا مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به تصویب برس��د باید به دنبال تامین‬ ‫منابع مربوط باشیم‪.‬‬ ‫شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها بازنگری کند‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون حقوق��ی و قضایی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ایجاد فضای پرشور‬ ‫انتخاباتی را مس��تلزم بازنگری ش��ورای نگهبان‬ ‫در بررس��ی صالحیت ها دانست‪ .‬محمد کاظمی‬ ‫در پیش بین��ی رقابت ه��ا در فض��ای انتخابات‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬و اینکه گرایش های موجود در ایجاد‬ ‫فضای انتخابات به چه میزان تاثیر دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون که هیچ کدام از اصالح طلب ها در میدان‬ ‫نیس��تند که بخواهی��م بگوییم چنی��ن فضایی‬ ‫ب��ه وج��ود می اید یا خی��ر‪ .‬در وضعی��ت فعلی‬ ‫عکس روز‬ ‫فلفل های روستای فرومد ‪ -‬سمنان‬ ‫هیچ گونه فضای انتخابات��ی وجود ندارد؛ گرچه‬ ‫ش��اید صداوسیما برای خودش تبلیغاتی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬نماینده م��ردم مالی��ر در مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬باتوجه به ردصالحیت های گس��ترده به نظر‬ ‫می رس��د ش��ورای نگهبان باید ضمن بازنگری‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫در بررس��ی صالحیت ها اجازه دهد سلیقه های‬ ‫مختلفی ک��ه انقالب‪ ،‬نظام و قانون اساس��ی را‬ ‫قب��ول دارن��د وارد صحنه انتخابات ش��وند‪ .‬اگر‬ ‫این گونه باش��د شاهد شور و ش��وق انتخاباتی و‬ ‫مشارکت حداکثری خواهیم بود‪.‬‬ ‫انحراف در طب سنتی‬ ‫روز گذش��ته ویدئویی در فضای مجازی منتش��ر ش��د که در ان ویدئو‪ ،‬فردی به نام عباس تبریزیان کتاب‬ ‫هاریس��ون که یکی از کتاب های مرجع پزش��کی اس��ت را اتش زد‪ .‬این اتفاق واکنش های فراوانی به دنبال‬ ‫داش��ته است‪ .‬محمدرضا ظفرقندی‪ ،‬رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با ایرنا درباره این اقدام گفت‪:‬‬ ‫اتش زدن کتاب علمی پزشکی هاریسون یاداور حمله مغول و وحشی گری های داعش است و از قوه قضاییه‬ ‫می خواهیم هر چه س��ریع تر با فردی که در لباس روحانیت جهل مقدس و خرافات را گس��ترش می دهد‪،‬‬ ‫برخ��ورد کن��د‪ .‬همچنین مرکز مدیریت حوزه ه��ای علمیه با صدور بیانیه ای ات��ش زدن کتاب علمی طب‬ ‫هاریس��ون را محکوم و تاکید کرد‪ :‬این گونه تفکرات و اقدامات در حوزه علمیه جایگاهی نداش��ته و انتسابی‬ ‫ب��ه حوزه و روحانیت ندارد‪ .‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه به این ش��رح‬ ‫است‪ :‬حوزه های علمیه و بزرگان ان با تاکید بر جایگاه علم و اندیشه و نقد عالمانه‪ ،‬حرکت ناپسند و جاهالنه‬ ‫اخی��ر در تع��رض به یکی از متون مهم علم پزش��کی را که در فضای مجازی انتش��ار یافت��ه‪ ،‬ناروا می دانند و‬ ‫حوزه های علمیه و بزرگان ان و شورای عالی و مدیریت حوزه های علمیه ان را محکوم می کنند‪ .‬اشکار است‬ ‫که این گونه تفکرات و اقدامات در حوزه علمیه جایگاهی نداشته و انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد‪ .‬اسالم‬ ‫عزیز‪ ،‬روحانیت معظم‪ ،‬حوزه علمیه و بزرگان ان در طول تاریخ همواره پرچمدار و مش��وق رشد و شکوفایی‬ ‫علمی در همه قلمروها و در بس��یاری از این زمینه ها به ویژه در زمینه بهداش��ت و پزش��کی پیشگام بوده اند‬ ‫و ای��ن س��نت دیرپا همچنان ادامه دارد؛ انتظار می رود نهاد های ذی رب��ط در این زمینه اقدام الزم را به عمل‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس جمه��وری ونزوئ�لا در دیدار‬ ‫هیات��ی از مقام��ات دولت س��وریه و عضو هیات‬ ‫مرکزی حزب حاکم این کش��ور گفت‪ :‬سوریه ای‬ ‫که بر تروریسم پیروز شد‪ ،‬سزاوار صلح است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر دفاع امریکا گفت‪ :‬کره شمالی‬ ‫به وضوح تالش می کند موشک دوربرد با قابلیت‬ ‫حمل کالهک اتمی بسازد‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬این اظهارنظر ازس��وی مارک اسپر‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع امریکا در حالی انجام ش��ده که واش��نگتن‬ ‫به دنب��ال برگزاری مذاکرات خلع س�لاح اتمی با‬ ‫کره شمالی است‪.‬‬ ‫ن حزب اهلل‬ ‫ایلنا‪ -‬به گ��زارش المیادین‪ ،‬گردا ‬ ‫ع��راق در واکنش ب��ه تظاه��رات میلیونی علیه‬ ‫حضور امریکا گفت‪ :‬ملتی که به شیوه استثنایی‬ ‫به خیابان ها امدند مستحق برخورداری از دولتی‬ ‫عادل هس��تند‪ .‬این گروه در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫م��ا به هیچ توافق داخلی یا خارجی به جز توافق‬ ‫با هم پیمانان ملزم نیستیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬بنی گانتس‪ ،‬رهبر‬ ‫ائتالف ابی‪-‬س��فید و رقی��ب انتخاباتی بنیامین‬ ‫نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی اعالم‬ ‫ک��رد با دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا‬ ‫دی��دار خواه��د ک��رد‪ .‬گانت��س گف��ت‪ :‬چنین‬ ‫زمان هایی برای مرزهای «اس��رائیل‪ ،‬موجودیت‬ ‫و س��اختار دموکراتیک» ان سرنوشت ساز است‪.‬‬ ‫طرح صلحی که دونالد ترامپ تهیه کرده به عنوان‬ ‫یک «نقطه عطف» در تاریخ ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬ش��بکه العربی��ه در خبری فوری اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬درگیری ه��ا میان گردان های وابس��ته به‬ ‫دول��ت وفاق مل��ی لیبی و نیروهای موس��وم به‬ ‫«ارت��ش ملی لیبی» در مناطق جنوبی طرابلس‬ ‫از سرگرفته ش��ده است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬شبکه‬ ‫تلویزیون��ی الحدث نیز گزارش داد درگیری های‬ ‫ش��دیدی می��ان نیروه��ای دولت وف��اق ملی و‬ ‫نیروهای حفتر در مناطق «س��یدی بوس��لیم»‪،‬‬ ‫ج��اده ف��رودگاه و منطق��ه الهضب��ه در جنوب‬ ‫طرابلس در جریان است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمهوری ترکیه برای بررسی‬ ‫همکاری ه��ای دوجانبه و مس��ائل بین المللی به‬ ‫الجزایر س��فر کرد‪ .‬به گزارش روس��یاالیوم‪ ،‬نهاد‬ ‫ریاس��ت جمه��وری الجزایر در بیانی��ه ای اعالم‬ ‫کرد در این س��فر دو طرف مذاکراتی را پیرامون‬ ‫راه ه��ای حمای��ت از رواب��ط دوجانبه‪ ،‬توس��عه‬ ‫زمینه های هم��کاری‪ ،‬رایزنی پیرامون مس��ائل‬ ‫مهم مشترک بین المللی خواهند داشت‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به نوش��ته روزنامه الیوم الس��ابع چاپ‬ ‫مصر‪ ،‬دفتر ریاس��ت جمهوری لبنان در بیانیه ای‬ ‫اع�لام کرد امانوئ��ل ماک��رون‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫فرانسه گفت وگوی تلفنی با میشل عون‪ ،‬همتای‬ ‫لبنانی خود داش��ت‪ .‬رئیس جمهوری فرانس��ه بر‬ ‫حمای��ت کش��ورش از لبن��ان در راه حفاظت از‬ ‫وحدت و ثبات ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت دفاع روس��یه از بازگش��ایی‬ ‫‪ ۳‬گ��ذرگاه انس��انی ب��رای خ��روج غیرنظامیان‬ ‫از منطق��ه کاه��ش تنش ادلب در ش��مال غرب‬ ‫س��وریه خبر داد‪ .‬به گزارش روس��یا الیوم‪ ،‬یوری‬ ‫بورینکوف‪ ،‬رئیس مرکز اشتی روسیه در سوریه‬ ‫(حمیمیم) وابس��ته به وزارت دفاع روسیه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬گذرگاه های الحاضر و ابوالضهور در ادلب و‬ ‫الهبیط در حماه بازگشایی شدند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سید عمار حکیم در نشست با نخبگان‬ ‫و جوانان شایس��ته عراق درباره حضور نیروهای‬ ‫ائتالف بین الملل��ی در خاک عراق تاکیدکرد‪ :‬ما‬ ‫اعالم کردیم عراقی ها خودشان از کشور محافظت‬ ‫می کنن��د‪ .‬به گ��زارش دفت��ر رس��انه ای جریان‬ ‫حکم��ت ملی عراق‪ ،‬رهب��ر جریان حکمت ملی‬ ‫عراق گفت‪ :‬حض��ور نیروهای ائتالف بین المللی‬ ‫برای ضرورتی که تروریس��م داعشی ان را اقتضا‬ ‫می کرد‪ ،‬ایجاد شد و با پایان یافتن حضور داعش‬ ‫حضور این ائتالف نیز پایان می یابد؛ این حقیقتی‬ ‫است که نباید مورد اختالف باشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ش��اهزاده چارلز‪ ،‬ولیعهد انگلستان‬ ‫در پاس��خ به پرسشی درباره سفر به ایران گفت‪:‬‬ ‫بله‪ ،‬بدیهی اس��ت که من دوس��ت دارم به ایران‬ ‫س��فرکنم‪ .‬می دانم که ایران قرن ها اس��ت بخش‬ ‫مهمی از جهان بوده و به دانش‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ش��عر‬ ‫و هنر کمک کرده اس��ت‪ .‬منظورم این اس��ت که‬ ‫این افراد واقعا درخش��ان هس��تند و من همیشه‬ ‫مج��ذوب فرهنگ و معماری اس�لامی و صنایع‬ ‫دس��تی انه��ا ب��وده ام‪ .‬وی افزود‪ :‬م��ن می توانم‬ ‫میانجی صلح در منطقه باش��م و نقش مثبتی در‬ ‫بهبود روابط بین لندن و تهران داشته باشم و دو‬ ‫کشور را به گفت وگو ترغیب کنم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش پایگاه اینترنت��ی روزنامه‬ ‫عرب نی��وز‪ ،‬خال��د بن بندر بن س��لطان‪ ،‬س��فیر‬ ‫عربس��تان در بریتانی��ا گف��ت‪ :‬ری��اض به دنبال‬ ‫درگیری با تهران نیس��ت‪ .‬به دنبال تشدید تنش‬ ‫ه��م نیس��تیم‪ .‬وی در عین حال ب��ا تکرار برخی‬ ‫ادعاهای بی اساس درباره سیاست های منطقه ای‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬عربستان به ایران اجازه نخواهد داد‬ ‫که در منطقه مداخله کند‪ .‬وی افزود‪ :‬به مماشات‬ ‫نیز باور ندارم‪ .‬در هیچ برهه ای از تاریخ‪ ،‬مماشات‬ ‫استراتژی مناسبی نبوده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫صنعت گاز‬ ‫و جایگاه ایران‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫رویکرد حمایتی‬ ‫ایدرو برای ارتقای‬ ‫فعالیت های اقتصادی‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫‪ ۳۳‬روستا همچنان‬ ‫در محاصره اب‬ ‫روزهای خاکستری‬ ‫جعبه سیاه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در نشست خبری انجمن قطعه سازان کشور مطرح شد‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬میلیون تومانی نرخ خودرو؛ به یک شرط‬ ‫ایران در بین ‪ ۱۲۲‬کشور به لحاظ سود بانکی در رده ‪ ۱۱۸‬قرار دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬دیروز یکشنبه ‪ ۶‬بهمن‪ ،‬نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با حضور اعضای‬ ‫هیات مدیره ان در محل این انجمن برگزار شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬هر یک از اعضای هیات مدیره به مشکالت و چالش های قطعه سازان‬ ‫در بخش تامین مواد اولیه‪ ،‬واردات قطعات مورد نیاز‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات ارزش افزوده و مس�ائل بانکی پرداختند که نش�ان از ان دارد که‬ ‫بیش از تحریم های خارجی‪ ،‬مسائل داخلی گریبانگیر تولید کشور شده است‪.‬‬ ‫ارزهای گوناگون اما یک قیمت‬ ‫جایگاه ‪ ۱۱۸‬ایران در سود بانکی‬ ‫در ادام��ه فره��اد به نیا‪ ،‬س��خنگوی انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو‬ ‫کش��ور به ‪ ۳‬موض��وع بانک‪ ،‬تامی��ن اجتماعی‬ ‫و مالی��ات ارزش اف��زوده اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تمام صنعتگران به نوعی همیش��ه با معضالت‬ ‫تس��هیالت بانک��ی روب��ه رو بوده ان��د‪ .‬البته به‬ ‫همت نمایندگان مجلس شورای اسالمی سود‬ ‫مرکب حذف ش��د و این کمک زیادی به تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به تحریم ها و مس��ائل‬ ‫داخلی‪ ،‬مشکالت نقدینگی دامنگیر واحدهای‬ ‫صنعت��ی ش��د و تع��دادی از تولیدکنندگان از‬ ‫جمله قطعه س��ازان از پرداخت اس��قاط بانکی‬ ‫بازماندند‪.‬‬ ‫برخی عملکردها منجربه تعطیلی تولیدی ها‬ ‫و مصادره ش��دن اموال صنعتگران ش��د‪ .‬برای‬ ‫تضمین حیات واحدهای قطعه س��ازی انجمن‬ ‫قطعه سازان کش��ور از نهادهای قانون گذار این‬ ‫اس��ت ک��ه جرایم و س��ودهای بانک��ی را طی‬ ‫مراحل قانونی بردارند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫قطعه سازان‬ ‫جهادگران اقتصادی‬ ‫مجموعه های خودرو کشور با بیان‬ ‫اینکه ن��رخ بهره بانکی در کش��ور‬ ‫اعالم می ش��ود ‪ ۱۹‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این عدد در عم��ل با توجه‬ ‫به اینکه بانک ه��ا مبلغی از پول را‬ ‫نزد خ��ود نگه می دارن��د به ‪ ۲۳‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د و در برخ��ی بانک های‬ ‫خصوصی حتی به ‪ ۲۸‬درصد می رس��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که سود بانکی در ترکیه ‪ ۶‬درصد‪،‬‬ ‫افغانس��تان کمتر از ‪ ۲‬درصد‪ ،‬ژاپن کمتر از ‪۳‬‬ ‫درص��د و‪ ...‬ب��وده و ایران در بین ‪ ۱۲۲‬کش��ور‬ ‫جهان در سود بانکی رتبه ‪ ۱۱۸‬را دارد‪.‬‬ ‫ای��ن رتبه ب��رای بنگاه ه��ای اقتصادی یک‬ ‫کش��ور یعنی فاجعه؛ بنابراین اگر بخواهیم به‬ ‫معنای واقعی رونق تولید در کشور محقق شود‬ ‫یکی از مس��ائل که باید اصالح شود امور بانکی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعتگران انتظار دارند دولت‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی و قوه قضاییه ب��ه موضوع ورود‬ ‫کرده و مشکالت این حوزه را برطرف کنند‪.‬‬ ‫به نیا در ادامه به مش��کالت تامین اجتماعی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بیمه تامین اجتماعی زنجیر‬ ‫دیگری است که به پای تولیدکننده‬ ‫بس��ته ش��ده اس��ت‪ .‬هنگام��ی که‬ ‫ش��رکتی با تمام مش��کالتی که در‬ ‫ب��اال ب��ه انه��ا پرداخته ش��د‪ ،‬دچار‬ ‫بحران می شود‪ ،‬تازه تامین اجتماعی‬ ‫ورود می کن��د و بیم��ه بی��کاری‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫اگ��ر یک دهم مبل��غ وام بی��کاری که هیچ‬ ‫ارزش افزوده ای ندارد با سود ‪ ۶‬درصد در اختیار‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی قرار گی��رد‪ ،‬نیروی های‬ ‫تعدیل ش��ده به کار برمی گردن��د و واحدهای‬ ‫صنعتی زیادی احیا می شوند‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی در ادامه به مش��کالت‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫حالی که این مالیات باید ازس��وی تولیدکننده‬ ‫نهایی پرداخت ش��ود‪ ،‬در تمام مراحل تولید از‬ ‫صنعتگران دریافت می شود‪.‬‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو بهت��ر اس��ت مالی��ات‬ ‫ارزش اف��زوده را خودروس��از هن��گام ف��روش‬ ‫محصولش بپردازد که مش��کالت تولید در این‬ ‫بخش هم کمتر شود‪.‬‬ ‫در پای��ان ه��م س��یدمرتضی مرتض��وی‪ ،‬رئیس انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو کش��ور گفت‪ :‬پ��س از اعمال تحریم ها که ن��وک پیکان ان‬ ‫صنعت خودرو را نشانه گرفته بود‪ ،‬قطعه سازان در کنار یکدیگر به عنوان جهادگران‬ ‫عرص��ه اقتصادی ب��ه مقابله با ان پرداختند و تیراژ تولی��د فعلی نتیجه این تالش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ابتدای نشست شاپور سامعی‪،‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو‬ ‫کشور با اش��اره به چالش های ارزی‬ ‫صنعتگران‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه سازان برای‬ ‫تامی��ن مواد اولیه و قطعات خارجی‬ ‫م��ورد نیاز خود با توج��ه به مصوبه‬ ‫بانک مرکزی می‪‎‬توانند از ارز اشخاص و نیمایی‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬متاس��فانه تامین ارز اش��خاص‬ ‫بسیار زمانبر و پردردسر است و بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫تامین ارز نیمایی زمان می برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین ارز اش��خاص روند طوالنی‬ ‫دارد زی��را تولیدکنن��ده بای��د صادرکننده ای‬ ‫را پی��دا کند که بخواهد ارز خ��ود را به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬پس از ان به واس��طه بانک یا صرافی‬ ‫باید این پول حواله ش��ود؛ اینکه ارز در نهایت‬ ‫در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد یا صادرکننده‬ ‫بخواه��د مش��کالتی را ایج��اد کن��د‪ ،‬چنانچه‬ ‫در این ب��اره مواردی بوده‪ ،‬پول پرداخت ش��ده‬ ‫و هنوز ارز داده نش��ده‪ ،‬ن��رخ ان با ارز نیمایی‬ ‫تف��اوت چندان��ی ن��دارد‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬ارز‬ ‫نیمایی یوان حدود ‪ ۱۸۳۲‬تومان اس��ت و ارز‬ ‫اش��خاص ان نیز حدود ‪ ۱۸۶۱‬تومان می شود‬ ‫و اگ��ر این مبل��غ را به دالر تبدی��ل کنیم‪ ،‬ارز‬ ‫نیمای��ی حدود ‪ ۱۲۶۸۳‬تومان و ارز اش��خاص‬ ‫حدود ‪ ۱۲۹۰۲‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬هنگامی که این مبالغ را با نرخ‬ ‫ارز ازاد مقایس��ه می کنید‪ ،‬تفاوتی‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومانی خواهد داشت‬ ‫درحالی که اگ��ر تولیدکننده از ارز‬ ‫ازاد اس��تفاده کن��د کمت��ر از ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه می توان��د ارز را حواله کند و‬ ‫‪ ۲‬م��اه زمان که فرصتی برای تولید‬ ‫است‪ ،‬از بین نمی رود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫تهیه ارز اشخاص ریسک باالیی دارد؛ بنابراین‬ ‫سیاست بانک مرکزی برای تهیه ارز مورد نیاز‬ ‫تولید زمانب��ر بوده و چالش های جدیدی برای‬ ‫صنعتگران به وجود اورده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی در بخش��ی دیگر از‬ ‫سخنان خود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با تمام این مشکالت‬ ‫و چالش ه��ا قطعه س��ازان قطعات م��ورد نیاز‬ ‫خارج��ی و داخل��ی را تهیه و خ��ود را منطبق‬ ‫با افزایش س��رعت و تیراژ تولید خودروسازان‬ ‫کردند‪ .‬قطعه س��از با هر س��ختی است قطعات‬ ‫خارجی مورد نیاز را تهیه می کند اما در نهایت‬ ‫برای ترخیص در گمرکات کش��ور به مش��کل‬ ‫برمی خورد و اجازه ترخیص داده نمی شود‪.‬‬ ‫سامعی با بیان اینکه تحریم ها صنعتگران را‬ ‫رویین تن کرده‪ ،‬افزود‪ :‬تجربه هایی که در این‬ ‫دوران تولیدکنندگان به دس��ت اورده اند سبب‬ ‫ش��ده درحال حاضر راه های دور زدن تحریم را‬ ‫به راحتی پیدا کنیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه مدتی است ش��ایعه شده مبنای‬ ‫قیمت گ��ذاری گم��رکات باب��ت قطع��ات قرار‬ ‫اس��ت از ارز ‪ ۴۲۰۰‬به ح��دود ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫تغییر کند‪ .‬این در حالی اس��ت که همه از نرخ‬ ‫خ��ودرو گالیه مند هس��تند و انتظار دارند نرخ‬ ‫محصوالت کاهش پی��دا کند‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫این نرخ مواد اولیه و نرخ ارز است که نرخ تمام‬ ‫ش��ده محصول نهایی را افزایش داده‪ ،‬مس��ائل‬ ‫داخلی بیشتر از مسائل خارجی بر تولید تاثیر‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کش��ور ب��ا بیان اینکه‬ ‫بای��د ن��رخ خ��ودرو و واردات ان ازاد ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در کنار ان نیز بای��د صنعتگر بتواند با‬ ‫ارز ازاد خریده��ای خارجی خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬برای ممنوعی��ت واردات تمام‬ ‫انتقادها به س��وی خودروسازان است در حالی‬ ‫که انچه در ایران تولید می شود با خودروهای‬ ‫وارداتی بس��یار متفاوت هس��تند و رقیب هم‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫س��امعی عنوان کرد‪ :‬معتقدم واردات خودرو‬ ‫بای��د ازاد و تعرف��ه صف��ر و ارز ازاد هم برای‬ ‫قطعه س��ازان تامین ش��ود تا در فضایی شفاف‬ ‫فعالیت ه��ا ادام��ه یابد‪ .‬ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬نرخ‬ ‫دس��توری خودرو هم حذف ش��ود‪ ،‬زیرا سود‬ ‫این فضا فقط به جیب دالالن می رود‪ .‬اگر نرخ‬ ‫خودرو ازاد ش��ود به مرور بازار ان نیز به تعادل‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫پیشنهاد برای کاهش نرخ خودرو‬ ‫مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبیر انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو کش��ور س��خنران بعدی بود که‬ ‫عنوان کرد اگر نرخ مواد اولیه تولید داخل کاهش یابد‪،‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬نرخ خودرو هم تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان پایین‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫بیگل��و در ادامه افزود‪ :‬برای کاه��ش نرخ مواد اولیه‬ ‫داخلی‪ ،‬انجمن در حال کار کارشناسی است و موضوع‬ ‫ب��ا وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و نی��ز مدیران عامل‬ ‫خودروسازی ها هم مطرح ش��ده که اگر موافقت شود‬ ‫م��واد اولیه با نرخ تمام ش��ده به قطعه س��ازان واقعی و‬ ‫دارای اهلی��ت واگ��ذار خواهد ش��د‪ ،‬به ط��ور میانگین‬ ‫ن��رخ خ��ودرو ح��دود ‪ ۱۰‬میلی��ون تومان نس��بت به‬ ‫ن��رخ فعلی ان(ن��رخ کارخان��ه) کاهش پی��دا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ ۸۰ :‬درصد ن��رخ یک خودرو مربوط به نرخ‬ ‫قطعات ان بوده و از این ‪ ۸۰‬درصد بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مرب��وط به نرخ م��واد اولیه خالص قطعات اس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه ‪ ۶۰‬درصد ن��رخ خودرو به نرخ م��واد اولیه ان‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو کش��ور ادام��ه داد‪:‬‬ ‫براس��اس مطالع��ات و بررس��ی هایی ک��ه‬ ‫انجم��ن انج��ام داده‪ ،‬نرخ تمام ش��ده مواد‬ ‫اولیه بس��یار پایین تر از نرخ جهانی اس��ت‬ ‫که اگر با پیش��نهاد قطعه س��ازان مبنی بر‬ ‫تامین مواد اولیه با نرخ تمام ش��ده موافقت شود‪ ،‬یکی‬ ‫از دغدغه های موجود بازار خودرو برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همه ب��ه گالیه عنوان می کنند چرا با باال‬ ‫رفتن نرخ ارز‪ ،‬نرخ خودرو باال می رود درحالی که بخش‬ ‫زیادی از قطعات در داخل تولید می ش��ود؟ در پاس��خ‬ ‫باید گفت‪ ،‬به لح��اظ فیزیکی خودکفایی افزایش یافته‬ ‫اما عملکرد ش��رکت های تولیدکننده مواد اولیه داخلی‬ ‫ان را خنثی می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر بخواهیم رونق تولید محقق‬ ‫و در کن��ار ان صادر هم انجام ش��ود‪ ،‬بای��د درباره این‬ ‫مس��ائل تجدیدنظ��ر ش��ده و قطعه س��ازان را حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬اتریش خودروس��از‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما یک��ی از بزرگ ترین صادرکنند‬ ‫قطع��ات در جه��ان اس��ت‪ .‬اگر در کش��ور‬ ‫مانن��د ترکیه مواد اولیه ب��ا یارانه در اختیار‬ ‫صنعتگر قرار گیرد به طور قطع‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫ایران��ی هم می توانس��تند عالوه بر پوش��ش‬ ‫ب��ازار داخل‪ ،‬در بازار جهان��ی هم به رقابت‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫صادرات معضل خودروهای فرس��وده را هم برطرف‬ ‫می کند و مش��کل الودگی هوا ه��م کاهش می یافت‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ها قرار بود امس��ال ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو‬ ‫اس��قاط ش��ود اما از ای��ن امار فقط ‪ ۳‬ه��زار تا محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان س��خنان خود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تحریم های‬ ‫صنعت خودرو کش��ور ب��رای بزرگ ترین خودروس��از‬ ‫اس��یایی مانند چین و کره جنوبی اعمال می شد‪ ،‬انها‬ ‫فرغون هم نمی توانستند بسازند درحالی که ما خودرو‬ ‫با اپشن گوناگون تولید می کنیم‪.‬‬ ‫قطعه سازان به دنبال کاهش نرخ خودرو‬ ‫محمد ش��هپری از دیگر اعض��ای هیات‬ ‫مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو کش��ور ب��ه موضوع‬ ‫خودکفای��ی قطع��ات در چند ماه گذش��ته‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬تفاوت تولی��د در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال نسبت به ‪ ۶‬ماه دوم زیاد است‪.‬‬ ‫در نیم��ه نخس��ت س��ال ب��ا انبوه��ی از‬ ‫خودروه��ای ناق��ص ک��ف کارخان��ه روب��ه رو بودیم‪،‬‬ ‫درحالی که در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال عالوه بر تجاری کردن‬ ‫ای��ن خودروها (تعداد کم��ی از انه��ا در ایران خودرو‬ ‫باقی مانده که تا پایان بهمن صفر می شود) تیراژ تولید‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو روزانه بی��ش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو تولید می کند و تولید روزانه سایپا هم حدود ‪۲‬‬ ‫هزار خودرو است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به هجمه ای که نسبت‬ ‫به ن��رخ خودروها وج��ود دارد‪ ،‬انجمن هم‬ ‫به دنبال کاهش نرخ خودروهاست‪ ،‬چون ما‬ ‫هم جزو مردم هستیم و می دانیم بیشترین‬ ‫فشار این امر روی مردم است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬صنعتگ��ران از دل تحری��م و‬ ‫تهدی��د‪ ،‬خودکفایی و تعمیق س��اخت داخل را دنبال‬ ‫می کنند‪ .‬ظرفیتی بود که وجود داش��ت و باید از قبل‬ ‫به ان می پرداختیم‪.‬‬ ‫با داخلی س��ازی معضل بیکاری و نرخ تمام ش��ده تا‬ ‫حدودی رفع می ش��ود‪ ،‬مس��ئله ای که معضل امروز ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هپری درب��اره چگونگی افزایش ن��رخ خودروها‪،‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کش��ور تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫وجود تالش دشمنان تولید خودروسازان روند افزایشی داشت و تصور می کردند با‬ ‫ترک پژو‪ ،‬پروژه رها ش��ود اما صنعتگران توانس��تند پلتفرم جدید پژو ‪ ۳۰۱‬را ارائه‬ ‫گف��ت‪ :‬در یک ماه گذش��ته نرخ ف��والد ‪ ۱۵‬درصد و‬ ‫الومینیوم ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫در کن��ار انها نرخ م��س و پتروش��یمی ها هم روند‬ ‫افزایشی داش��تند‪ .‬صنعتگران حوزه خودرو هم معتقد‬ ‫ب��ه کاهش نرخ خودرو هس��تند و این امر را با تعمیق‬ ‫س��اخت داخل دنب��ال می کنند اما با ن��رخ مواد اولیه‬ ‫داخلی که روند افزایشی دارد باید چه کرد؟‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات خودرو‬ ‫کش��ور عنوان کرد‪ :‬می توان ن��رخ خودروها را کاهش‬ ‫داد و انچه از عهده قطعه س��از برمی اید‪ ،‬در حال انجام‬ ‫است اینکه عمق ساخت داخل را از ‪ ۶۰‬درصد به بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درص��د برس��اند؛ اما در این باره ب��رای نرخ مواد‬ ‫اولیه تولید داخل هم باید تصمیم های درستی گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دهند و داخلی سازی ان را اغاز کنند‪.‬‬ ‫مرتضوی یاداور ش��د‪ :‬تجاری شدن خودروهای کف خودروسازی ها نتیجه تالش‬ ‫مضاعف قطعه س��ازان داخلی بود که نشان دادند در شرایط بحران می توان به توان‬ ‫تولید داخل اعتماد کرد‪.‬‬ ‫خودروها با همکاری صنایع دفاع تجاری شدند‬ ‫وزیر دفاع گفت‪ :‬تمامی خودروهای نیمه کاره با همکاری صنایع دفاع‬ ‫از پارکینگ ه��ا ترخیص ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬امی��ر حاتمی‪ ،‬وزیر دفاع‬ ‫و پش��تیبانی نیروهای مس��لح درباره روند همکاری نیروهای مس��لح با‬ ‫خودروسازان‪ ،‬با بیان اینکه خودروسازی صنعتی بزرگ و دارای شبکه ای‬ ‫گس��ترده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اینکه ش��ریکان خارجی خودروس��ازان‬ ‫داخلی از تعهدات خود س��رباز زده و اق��دام به قطع همکاری کردند‪ ،‬ما‬ ‫اعالم کردیم اماده تامین نیاز انها هس��تیم و خودروسازان می توانند در‬ ‫حوزه هایی که خارجی ها از صنعت خودرو خارج ش��ده و دس��ت انها را‬ ‫خالی گذاشتند‪ ،‬از صنعت دفاعی کمک بگیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروس��ازان حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد به خارجی ها‬ ‫وابس��ته بودند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پس از اعالم امادگی از سوی نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫خودروس��ازان به صنایع دفاع مراجعاتی داش��تند که به دنبال ان اقالم‬ ‫مورد نیاز انها شناسایی شد و امروز در حال انجام اقدام هایی هستیم تا‬ ‫به مرحله تولید برسیم‪.‬‬ ‫امیر حاتمی با بیان اینکه حدود ‪ ۱۰‬درصد از نیاز خودروسازان تامین‬ ‫ش��ده و بقیه موارد نیز در حال انجام اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د نیاز خودروس��ازان عملیاتی ش��ده به طوری ک��ه در نتیجه‬ ‫این همکاری خودروس��ازان اعالم کردند تم��ام خودروهای نیمه کاره از‬ ‫پارکینگ ها ترخیص شد؛ این اقدام در نتیجه اتکا به توان داخل بود که‬ ‫بخشی از ان بر عهده صنایع دفاع گذاشته شده بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رویکرد حمایتی ایدرو برای ارتقای فعالیت های اقتصادی‬ ‫همراه با‬ ‫تحوالت‬ ‫فناوری با‬ ‫اینده پژوهی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫خودرو ارزان می شود؟‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو ضمن اشاره به رکود بازار خودرو گفت‪ :‬در‬ ‫صورت عرضه خودرو به میزان کافی و کنترل نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬نرخ خودرو نیز تعدیل خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫اقتصادانالین‪ ،‬س��عید موتمن��ی درباره وضعیت‬ ‫ب��ازار خودرو بی��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫افزایش نرخ خودرو‪ ،‬هیچ خریدار و فروش��نده ای‬ ‫وجود ندارد و مردم فقط نظاره گر بازار هستند تا‬ ‫ببینند در روزهای اینده قیمت ها به چه س��متی‬ ‫خواهد رفت‪ .‬وی افزود‪ :‬خریداران خودرو منتظر‬ ‫کاهش بیش��تر قیمت ها هستند و به دلیل همین‬ ‫خط��ر نکردن‪ ،‬هیچ معامله ای انجام نمی ش��ود و‬ ‫به عبارتی بازار خودرو دچار رکود ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫موتمنی ادامه داد‪ :‬اتفاقات سیاسی اخیر از جمله‬ ‫شهادت س��ردار سلیمانی و واکنش ایران به این‬ ‫موضوع‪ ،‬منجربه افزایش نرخ ارز ش��د که همین‬ ‫جه��ش نرخ و التهاب های منطقه‪ ،‬بازار خودرو را‬ ‫نیز متاثر و نرخ محصوالت را افزایش داد‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در این بین عرضه ک��م خودرو از‬ ‫سوی خودروسازان به عنوان دیگر عامل افزایش‬ ‫قیمت ها بوده چراکه در نیمه دوم امس��ال عرضه‬ ‫نس��بت به تقاضا بسیار کمتر بوده و این موضوع‬ ‫نیز منجر به رش��د قیمت ها در بازار خودرو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته موتمنی‪ ،‬فاصله بس��یار زیاد نرخ‬ ‫خودرو در کارخانه نسبت به بازار‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫ک��ه میزان عرضه نس��بت به تقاض��ا کمتر بوده‬ ‫که ای��ن مورد در کنار عوامل گفته ش��ده باعث‬ ‫نوس��ان های افزایشی در بازار خودرو شد‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫درب��اره اینده این بازار گف��ت‪ :‬با توجه به تالش‬ ‫خودروس��ازان در تولی��د هرچه بیش��تر و وعده‬ ‫رئی��س بانک مرکزی بر کاهش نرخ ارز‪ ،‬معتقدم‬ ‫اگر عرضه خودرو افزایش و نرخ دالر کاهش یابد‬ ‫و ب��ازار ارز ب��ه ارامش برس��د‪ ،‬در روزهای اینده‬ ‫شاهد کاهش نرخ خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منطق ه ویژه‬ ‫اقتصادی جهرم‪،‬‬ ‫یکی از ‪ ۵‬منطقه ‬ ‫ویژه مصوب‬ ‫استان فارس‬ ‫در قالب دو‬ ‫مرحله در حال‬ ‫راه اندازی است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فن��اوری در لحظه متحول می ش��ود و جهان‬ ‫به سمت اس��تفاده از فناوری های جدید در حال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬فناوری ه��ای نو‪ ،‬خ��ود به نوعی‬ ‫کارافرین هس��تند و مش��اغل جدی��دی ایجاد‬ ‫می کنن��د‪ .‬باید بپذیری��م صنای��ع قدیمی کنار‬ ‫می رون��د و جای خود را ب��ه نواوری ها می دهند‪.‬‬ ‫سیر تحول فناوری در صنایع اجتناب ناپذیر بوده‬ ‫و جابه جای��ی نیروهای انس��انی در صنایع جدید‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬این طور نیست که تصور شود چون‬ ‫خودران ها به میدان می ایند رانندگان شغل خود‬ ‫را از دس��ت داده و بیکار می شوند‪ ،‬بلکه رونمایی‬ ‫از فعالیت ه��ای جدید باعث جایگزینی نیروهای‬ ‫کار می شود؛ بنابراین با هر تغییری نیروی انسانی‬ ‫راه خ��ود را می یاب��د و بیش��تر در بخش خدمات‬ ‫فعال می ش��ود‪ .‬همان گونه که در س��یر تحوالت‬ ‫صنعتی شاهد بودیم حضور فناوری های نو باعث‬ ‫اسیب جدی به محیط پیرامون نشده است‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت که کش��ور و صنعتی می تواند‬ ‫از این س��یر تحوالت بهترین بهره وری را داش��ته‬ ‫باش��د که اینده نگری داشته باشد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫باید ب��ا اینده پژوهی خ��ود را همراه ب��ا فناوری‬ ‫روز ک��رد‪ .‬امروز تولی��د خودروهای هیبریدی تا‬ ‫حدودی در حال فراگیر ش��دن اس��ت و در اینده‬ ‫این خودروهای برقی هس��تند که درصد باالیی‬ ‫از ب��ازار را به خود اختص��اص خواهند داد‪ .‬مراکز‬ ‫پژوهش��ی در ح��ال مطالعه روی ای��ن خودروها‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از مهم ترین مزیت های استفاده از‬ ‫خودروهای برق��ی‪ ،‬کاهش الودگی های صوتی و‬ ‫محیطی است‪ .‬کشورهایی که به سالمت جامعه‬ ‫خود اهمیت می دهند و به دنبال محیط زیس��ت‬ ‫س��الم هس��تند‪ ،‬در این زمینه هزین��ه کرده و به‬ ‫ان س��مت در حرک��ت هس��تند؛ بنابراین امری‬ ‫طبیع��ی اس��ت که تا چند س��ال این��ده تولید و‬ ‫ت��ردد خودروه��ای برقی فراگیر ش��ده و با چند‬ ‫س��ال فاصله همه کش��ورها باید به این س��و گام‬ ‫بردارند‪ .‬صنعت خودرو و قطعه کشور نباید از این‬ ‫مسئله مهم غافل باشد زیرا سرعت گسترش این‬ ‫نوع فناوری باال بوده و باید در این زمینه ش��تاب‬ ‫بیشتری داشته باش��یم‪ .‬سرعت حرکت به سوی‬ ‫فناوری های گوناگون باال بوده و فاصله ها در حال‬ ‫کاهش است که یکی از دالیل ان به سیاست های‬ ‫تدوی��ن ش��ده در ه��ر کش��ور و مدیری��ت ان‬ ‫برمی گردد‪ .‬اگر بخواهیم هوشمندانه رفتار کنیم‬ ‫باید صنعت خودرو و قطعه کشور هر چه سریع تر‬ ‫ب��ه این س��مت حرکت کن��د و س��رمایه گذاری‬ ‫مناسب روی تولید خودروهای هیبریدی و برقی‬ ‫و نیز قطعات ان با پلتفرم ملی انجام دهد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫به عنوان پیش��گام برای جهانی س��ازی صنایع کش��ور‬ ‫مبادرت ب��ه راه اندازی مناطق وی��ژه اقتصادی با هدف‬ ‫ایج��اد رون��ق اقتص��ادی در مناطق مس��تعد و کمتر‬ ‫توسعه یافته با اس��تفاده از مشوق های ویژه اقتصادی و‬ ‫سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی‬ ‫سه ش��نبه ‪ ۲۶‬اذر ‪ ۹۸‬ب��ا ‪ ۱۳۱‬رای مواف��ق‪ ۶۷ ،‬رای‬ ‫مخالف و ‪ ۳‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۱۴‬نماینده حاضر‪،‬‬ ‫ایرادهای ش��ورای نگهبان به ط��رح ایجاد مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی را اصالح کردند‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای م��اده واحده ای��ن طرح‪ ،‬وجود س��ازمان‬ ‫اداره کنن��ده حقوق��ی غیردولتی مورد تایی��د دبیرخانه‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی؛ دریافت مجوز‬ ‫ش��ورای برنامه ریزی اس��تان مربوط مبنی بر تخصیص‬ ‫اراضی و تایید مدارک و الزامات مورد نیاز از قبیل تعهد‬ ‫تامین زیرس��اخت های اساس��ی مانند اب‪ ،‬برق و گاز و‬ ‫موافقت قطعی س��ازمان حفاظت محیط زیست؛ تامین‬ ‫تمامی هزینه های س��اخت و نگهداری منطقه ازس��وی‬ ‫س��ازمان اداره کننده(س��رمایه گذار بخ��ش خصوصی)‬ ‫به عنوان ش��رایط ایجاد منطقه وی��ژه اقتصادی در ‪۳۰‬‬ ‫استان کشور (به استثنای تهران) تعیین شد‪.‬‬ ‫بر مبنای این مصوبه مناطق ویژه در اس��تان فارس؛‬ ‫مرودش��ت‪ ،‬گردش��گری پارس��ه‪ ،‬اباده‪ ،‬معدنی بوانات‬ ‫و خرم بی��د‪ ،‬خرامه‪ ،‬اقلید‪ ،‬س��پیدان و داراب را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران (ای��درو) به عنوان‬ ‫پیش��گام برای جهانی س��ازی صنایع کش��ور مبادرت ب��ه راه اندازی‬ ‫مناط��ق وی��ژه اقتصادی ب��ا هدف ایج��اد رونق اقتص��ادی در مناطق‬ ‫مستعد و کمتر توسعه یافته با استفاده از مشوق های ویژه اقتصادی‬ ‫و سرمایه گذاری کرده است‬ ‫‹ ‹حمایت در راستای فعالیت های اقتصادی‬ ‫اس��تان فارس و به ویژه ناحیه جنوب ش��رقی استان‬ ‫که شهرس��تان جهرم در ان واقع اس��ت نی��ز با وجود‬ ‫ظرفیت ه��ای بی نظی��ر اقتصادی‪ ،‬فرصت ه��ای الزم را‬ ‫ب��رای ایف��ای نقش اقتص��ادی خود در اقتص��اد ملی و‬ ‫منطقه ای به دست نیاورده است‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫در حقیق��ت نمود و فضای عینی اس��ت ک��ه با رویکرد‬ ‫حمایت��ی به س��مت ارتقای فعالیت ه��ای اقتصادی در‬ ‫منطقه مستعد شهرس��تان جهرم اماده است‪ .‬این نگاه‬ ‫عضو جامعه متخصصان نساجی ایران از واردات ماشین االت‬ ‫و تجهیزات و پنبه به عنوان ‪ ۲‬چالش صنعت نساجی و پوشاک‬ ‫کشور یاد کرد‪.‬‬ ‫علیرضا حائری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬ساالنه بین ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون دالر واردات ماشین االت و تجهیزات این صنعت‬ ‫انجام می ش��ود ک��ه به طور عمده برای بازس��ازی و نوس��ازی‬ ‫واحدها‪ ،‬س��اخت واحدهای جدید و اجرای طرح های توس��عه‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ ۷ :‬تا ‪ ۸‬کش��ور نیز تولیدکننده و صادرکننده‬ ‫انحصاری این ماش��ین االت به دورترین نقاط جهان هس��تند‪.‬‬ ‫حائری با اشاره به دشواری تامین برخی مواد اولیه‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰۰‬هزار تن پنبه به کشور وارد می شود که عمده ان‬ ‫از ازبکستان اس��ت؛ این موضوع و تامین عمده این ماده اولیه‬ ‫از یک کش��ور ریس��ک باالیی برای صنعت نساجی و پوشاک‬ ‫کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی با اش��اره به تولی��د ‪ ۲۵۷‬هزار تن پنبه‬ ‫که جهرم می تواند نق��ش کالن و موثر در اقتصاد ملی‬ ‫ایران داشته باش��د‪ ،‬نگاهی است که مدت ها در منطقه‬ ‫جنوب شرقی اس��تان فارس وجود داشته اما به واسطه‬ ‫نبود زیرساخت ها و درک متناسب فرصت ها در منطقه‬ ‫همیش��ه معل��ول علت هایی بوده ک��ه ام��روزه باید با‬ ‫تغییرات اساسی در نگرش و فعالیت های اینده‪ ،‬فردایی‬ ‫تامین ماشین االت و پنبه‪ ،‬چشم اسفندیار صنعت نساجی کشور‬ ‫محل��وج در کش��ور پیش از انقالب اس�لامی ک��ه نیمی از ان‬ ‫به عنوان دومین کاالی غیرنفتی صادر می شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬میزان‬ ‫برداش��ت این محصول امروز به کمتر از ‪ ۶۰‬هزار تن رسیده و‬ ‫ناگزیر از واردات هس��تیم که ‪ ۹۰‬درصد ان از ازبکس��تان وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عضو خانه هیات مدیره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ته��ران‪ ،‬تاجیکس��تان و به ویژه ترکمنس��تان را جایگزین های‬ ‫خوب��ی برای واردات پنبه عنوان کرد که دومی به دلیل هم مرز‬ ‫بودن ب��ا کش��ورمان و برخورداری از ش��بکه ریل��ی راه اهن‪،‬‬ ‫می تواند به متنوع شدن تامین این ماده اولیه کمک کند‪.‬‬ ‫وی همچنین از احتمال افت زدگی پنبه ازبکستان به عنوان‬ ‫دیگر مش��کل ف��را روی تامین نیاز صنایع داخل��ی یاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این کش��ور س��رمایه گذاری خوبی در صنعت نساجی و‬ ‫پوشاک داشته و بر این اساس در سال های اینده مصرف کننده‬ ‫پنبه تولیدی خود خواهد بود‪.‬‬ ‫حائری از امکان کش��ت فراسرزمینی در کشورهای یاد شده‬ ‫خودروسازان از این شاخه به ان شاخه‬ ‫به اعتق��اد دبیر انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کش��ور‪ ،‬صنایع دفاعی باید‬ ‫در تولی��د قطعاتی ک��ه فناوری س��اخت انها پیچیده‬ ‫است‪ ،‬ورود کند‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫ورود صنای��ع دفاعی برای کم��ک به صنعت قطعه در‬ ‫ت «های ت��ک»(دارای فناوری‬ ‫راس��تای تامین قطع��ا ‬ ‫باال) که تاکنون امکان تولید در داخل وجود نداش��ته ‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنایع دفاع��ی باید در جاهایی که بخش‬ ‫خصوص��ی توانای��ی الزم در حوزه تامین م��واد اولیه‬ ‫و فن��اوری را ندارن��د‪ ،‬ورود کن��د؛ در غیر این صورت‬ ‫موازی کاری رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در حال حاض‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫انجمن های قطعه س��ازی چن��دان از فعالیت ها مطلع‬ ‫نیس��تند و از انجمن ها و قطعه سازان کمتر مشارکت‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬به نظر می رس��د همکاری با صنایع‬ ‫دفاع به طور یک اس��تراتژی مدون و مناس��ب تعریف‬ ‫ش��ده‪ ،‬پیش نمی رود‪ .‬در برخی موارد مش��اهده شده‬ ‫که تولید قطعاتی که توان ساخت داخلی انها از سوی‬ ‫قطعه س��ازان وجود دارد‪ ،‬با صنایع دفاع قرارداد بسته‬ ‫شده است‪ .‬البته وزیر دفاع اعالم کرده که این صنایع‬ ‫نیتی برای ورود به حوزه هایی که بخش خصوصی در‬ ‫ان توانایی داشته‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور افزود‪ :‬درحال حاضر با توجه به‬ ‫اینک��ه خودروس��ازان نمی توانند بدهی ه��ای خود به‬ ‫قطعه س��ازان را پرداخ��ت کنند ما نیز ب��ه انها اعالم‬ ‫کردیم در ش��رایطی که در مس��ائل مالی و اقتصادی‬ ‫دچار مش��کل ش��ده اند‪ ،‬فقط به س��بب اینکه مدتی‬ ‫تعدادی قطعه دریافت کرده و کار خود را پیش ببرند‪،‬‬ ‫منب��ع جدید ب��رای تامین قطعات م��ورد نیاز تعریف‬ ‫نکنند تا قطعه سازان با کسری نقدینگی روبه رو نشده‬ ‫و به ورطه ورشکستگی نیفتند‪.‬‬ ‫مطلوب را برای شهرستان جهرم رقم بزند‪.‬‬ ‫ای��ن منطقه ویژه اقتصادی فرصتی اس��ت که در ان‬ ‫با اس��تفاده از مش��وق های اقتصادی‪ -‬س��رمایه گذاری‬ ‫رون��ق دوچندان ب��ه اقتصاد محلی شهرس��تان جهرم‬ ‫و شهرس��تان های همجوار داده ش��ود و ب��ا تحقق این‬ ‫فرصت ها کمک ش��ایانی به توسعه کسب و کار‪ ،‬بهبود‬ ‫محبی ن��ژاد با تاکی��د بر اینکه در هم��کاری صنایع‬ ‫دفاع با صنعت خودرو دو مالحظه اساسی وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بهتر اس��ت که صنایع دفاع��ی‪ ،‬نظامی و دولت‬ ‫ب��ه جاهایی که بخ��ش خصوص��ی از توانمندی الزم‬ ‫برخوردار است‪ ،‬ورود نکنند تا موازی کاری و رقابت با‬ ‫بخش خصوصی ایجاد نشود؛ چراکه نظر مقامات عالی‬ ‫نظام نیز همین است‪.‬‬ ‫عالوه بر این در قسمت هایی هم که بخش خصوصی‬ ‫توانمن��د وجود ندارد‪ ،‬بهتر اس��ت ک��ه صنایع دفاعی‬ ‫ورود ک��رده و ب��ا ایجاد فن��اوری و فن��اوری در تولید‬ ‫موارد خاص ک��ه از عهده بخش خصوصی خارج بوده‬ ‫یا مج��وز ان را ندارد‪ ،‬به صنع��ت قطعه کمک کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه باید دانش فنی تولید و فناوری س��اخت‬ ‫قطع��ه به بخش خصوصی منتقل ش��ود‪ .‬در واقع بهتر‬ ‫است که دانش فنی فناوری را صنایع دفاع ایجاد کنند‬ ‫و مباح��ث تولید انبوه به تولیدکننده بخش خصوصی‬ ‫سپرده شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در ایربگ ها‪ ،‬چاشنی انفجاری وجود‬ ‫دارد که نیاز به مواد منفجره داش��ته و در بس��یاری از‬ ‫کشورهای دنیا نیز اجازه تولید مواد منفجره به بخش‬ ‫خصوص��ی داده نمی ش��ود و در انحصار س��ازمان های‬ ‫نظامی است‪.‬‬ ‫همی��ن ط��ور تولید ی��ک س��ری مواد خ��اص در‬ ‫سنس��ورها‪ ،‬الیاژها و امثال ان در توان ش��رکت های‬ ‫خصوصی نیس��ت درحالی ک��ه امکان تولی��د انها در‬ ‫صنای��ع دف��اع وج��ود دارد و نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫چندانی هم نیس��ت و ما نیز به ش��دت از ورود صنایع‬ ‫دفاعی به این بخش ها استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد در پای��ان با بی��ان اینک��ه صنایع دفاع‬ ‫نبای��د با بخ��ش خصوصی رقابت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید‬ ‫خودروس��ازان به دلی��ل ناتوانی در ایف��ای تعهد خود‬ ‫نسبت به قطعه سازان‪ ،‬گمان می کنند با کمک گرفتن‬ ‫از صنایع دفاعی می توانند مشکل خود را حل کنند‪.‬‬ ‫به عنوان گزینه ای برای تامین پنبه مورد نیاز صنعت نس��اجی‬ ‫و پوشاک یاد کرد‪.‬‬ ‫حائری همچنین با اش��اره به تدوین س��ند توسعه راهبردی‬ ‫صنعت کشور در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫رش��د تولید صنایع ریسندگی پنبه ای از ‪ ۲۲۰‬هزار تن کنونی‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬هزار تن در افق ‪ ۱۴۰۴‬در ان س��ند پیش بینی ش��ده‬ ‫بود که حتی اگر نیمی از ان پنبه باشد‪ ،‬نیازمند ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫محصول پنبه خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو جامعه متخصصان نساجی ایران تاکیدکرد‪ :‬برای تحقق‬ ‫این برنامه نیز باید به متنوع کردن منابع تامین پنبه بپردازیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تهدیدهای امریکایی ها برای تحریم برخی صنایع کشور را‬ ‫یاداور ش��د و گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹‬هزار واحد نساجی و پوشاک در‬ ‫کشور فعال هستند که بیشتر انها واحدهای کوچک و متوسط ‬ ‫هس��تند و در نتیجه رصد ک��ردن فعالیت های همه انها کاری‬ ‫بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫حائری بی��ان کرد‪ :‬حجم تولید و ص��ادرات این واحدها نیز‬ ‫وضعی��ت اش��تغال و زدودن رنگ محرومی��ت از چهره‬ ‫شهرستان منجر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬معاون استاندار فارس‪ ،‬فرماندار‬ ‫ویژه شهرس��تان جهرم‪ ،‬نماینده م��ردم جهرم و رئیس‬ ‫کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬شهردار و‬ ‫مس��ئوالن منطقه ای از پیگیری و تالش مجدانه انجام‬ ‫ش��ده در منطقه ویژه اقتصادی جهرم در جهت رشد و‬ ‫توسعه منطقه قدردانی کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت منطق ه ویژه اقتص��ادی جهرم‪ ،‬یکی از‬ ‫‪ ۵‬منطق�� ه ویژ ه مصوب اس��تان ف��ارس‪ ،‬در زمینی به‬ ‫مس��احت حدود ‪ ۳۴۰‬هکتار زیرنظر سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ای��درو) در قالب دو مرحله در‬ ‫ح��ال راه اندازی اس��ت که هفته پیش در س��فر معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو‬ ‫وضعیت ان مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫قابل توجه نیس��ت و به س��ختی از س��االنه یک میلیارد دالر‬ ‫فراتر می رود که ان هم در اختیار بیش از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بررس��ی امارهای منتشر ش��ده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت حاکی از تولید ‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار فوت‬ ‫مربع چرم از ابتدای امس��ال تا پایان ابان است؛ اماری که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد ‪ ۲.۸‬درصدی نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در این م��دت تولید نخ پنبه ای و ترکیب��ی الیاف مصنوعی‬ ‫با رش��د ‪ ۱.۱‬درصدی به ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‪ ،‬تولید الیاف و‬ ‫تاپس پلی استر با رشد ‪ ۱۷.۶‬درصدی به ‪ ۱۵۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن‪،‬‬ ‫تولید نخ پلی استر با رشد ‪ ۲۱.۹‬درصدی به ‪ ۱۹۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ت��ن و تولید الیاف اکریلیک با افت ‪ ۶۶.۳‬درصدی به ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫رس��ید‪ .‬برپایه این امارها‪ ،‬تا پایان ابان سال جاری ‪ ۸۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار زوج پایپوش به وس��یله کارخانه های داخلی تولید‬ ‫ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته یک درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫راهکار حذف فاصله زیاد نرخ کارخانه و بازار خودرو چیست؟‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬هجوم دارندگان‬ ‫سرمایه به بازار خودرو برای تبدیل دارایی‬ ‫نقدی خود ب��ه کاال‪ ،‬کفه تقاضا را در بازار‬ ‫به نس��بت عرضه سنگین تر کرده و همین‬ ‫ام��ر یکی از عوامل موث��ر در وضع کنونی‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو اس��ت‪ .‬ولی ملکی‬ ‫در گفت وگو با پرش��ین خودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫تبدی��ل خودرو از کاالی مصرفی به کاالی‬ ‫س��رمایه ای و افزایش نقدینگی در جامعه‬ ‫موجب ایجاد بازار داللی و س��یر صعودی‬ ‫نرخ خودرو در چند ماه گذشته شده است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت اگرچه خودروسازان در‬ ‫ی��ک ماه گذش��ته رش��د تولی��د خوبی را‬ ‫داشته اند‪ ،‬اما همچنان این امار در مقایسه‬ ‫با سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬رقمی قابل قبولی نیست؛‬ ‫از این رو طبیعی است که چنین اتفاقی را‬ ‫در بازار خودرو شاهد باشیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید ک��رد‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه بررس��ی ب��ازار حاکی از رکود‬ ‫تقاضا در بازار است اما عرضه خودروسازان‬ ‫نس��بت ب��ه س��یر تقاضا از س��وی دالالن‬ ‫و صاحب��ان س��رمایه به وی��ژه در ماه های‬ ‫پایانی سال پاس��خگو نبوده و برای تغییر‬ ‫جریان ن��رخ در بازار بای��د تولید و عرضه‬ ‫خودروس��ازان افزایش یابد‪ .‬ملکی با اشاره‬ ‫ب��ه قانون تج��ارت به موض��وع تعادل در‬ ‫بازار عرض��ه و تقاضا پرداخت و اظهارکرد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون تجارت جریان نرخ کاالها‬ ‫در بازار بس��تگی به رون��د عرضه و تقاضا‬ ‫دارد و ب��دون ش��ک با عرضه بیش��تر نرخ‬ ‫خودرو در بازار کاهش��ی خواهد شد‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در عین حال افزایش نرخ بنزین‬ ‫را بخش��ی از دالیل رش��د ن��رخ کاالها در‬ ‫بازار دانس��ت و گف��ت‪ :‬افزایش نرخ بنزین‬ ‫موجی در ن��رخ بیش��تر کاال ایجاد کرد و‬ ‫به طوری نرخ خودرو و بسیاری از کاالهای‬ ‫مصرفی و س��رمایه ای در این مدت رش��د‬ ‫نرخ قابل توجهی داشتند‪.‬‬ ‫ملکی در پایان بخش��ی از نوس��ان های‬ ‫قیمتی در بازار را ناش��ی از رشد تقاضا در‬ ‫اس��تانه س��ال جدید عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫موج تقاضا در ماه های پایانی سال موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت و فقط ب��ا افزایش عرضه‬ ‫خودروس��ازان فروکش و منجربه مدیریت‬ ‫نرخ خواهد شد‪.‬‬ ‫فرسودگی ناوگان حمل ونقل و بی توجهی دولت ها‬ ‫ش��ناخت نداش��تن مس��ئوالن دولت��ی‬ ‫ب��ه موض��وع حمل ونقل به عن��وان یکی از‬ ‫موضوع ه��ای اس��تراتژیک و بی توجهی به‬ ‫هش��دارهای مطرح ش��ده در ای��ن زمینه‬ ‫باعث ش��ده ن��اوگان حمل ونقل فرس��وده‬ ‫شده و نارضایتی عمومی را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬کمب��ود ناوگان‬ ‫حمل ونقل شامل خودروهای عمومی روی‬ ‫زمینی و زیرزمینی باعث شده در روزهای‬ ‫اخیر شاهد نارضایتی مصرف کنندگان این‬ ‫ناوگان باشیم این در حالی است که دولت‬ ‫نیز به این موضوع توجه چندانی نداشته و‬ ‫در صورت ادامه این روند در اینده نزدیک‬ ‫شاهد بحران اجتماعی خواهیم بود‪.‬‬ ‫مه��دی علیخان��ی‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫حمل ونقل ش��ورای شهر تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه اتوبوسرانی و خطوط مترو به اشباع‬ ‫رسیده و تقاضا بس��یار باالست اما ناوگان‬ ‫حمل ونقل پاس��خگوی این نیاز نیس��ت و‬ ‫این روند منجربه نارضایتی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ن��اوگان حمل ونقل فرس��وده بوده‬ ‫و دولت ه��ای گوناگون درک درس��تی از‬ ‫حمل ونقل عمومی ندارند و این امر را یک‬ ‫نیاز ضروری نمی دانند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ش��رایط در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی‬ ‫به لح��اظ جای��گاه اهمی��ت ی��ک موضوع‬ ‫استراتژیک به شمار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬طبیعی‬ ‫اس��ت در چنین ش��رایطی ب��ا تعیین نرخ‬ ‫بنزین و افزایش س��ه برابری ان درصدی‬ ‫از ای��ن افزایش ن��رخ به طور مس��تقیم به‬ ‫حمل ونقل تزریق شود‪.‬‬ ‫علیخان��ی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر با‬ ‫وجود هش��دارهای داده ش��ده توجهی به‬ ‫این موضوع نمی شود‪.‬‬ ‫مشکل فعلی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫مربوط به ش��هرداری نبوده‪ ،‬زیرا نمی تواند‬ ‫نس��بت به واردات خ��ودرو اق��دام کند و‬ ‫قوانین کش��ور را تغییر ده��د‪ ،‬بلکه دولت‬ ‫بای��د از محل صرفه جویی س��وخت اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫برگزاری سیمکس‪۲۰۲۰‬‬ ‫در قلب صنعت فلزات‬ ‫و ذوب اهن ایران‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫در جست وجوی‬ ‫سنگ اهن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با مشارکت هلدینگ توسعه معادن و فلزات و شرکت زرین انجام می شود‬ ‫ساخت مجتمع کنسانتره و شمش سرب و روی در کرمان‬ ‫‹ ‹ورود توسعه معادن و فلزات به یک زمینه جدید‬ ‫پردرامد‬ ‫عزیزاله عصاری مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫مع��ادن و فل��زات در این نشس��ت با بیان اینکه اقب��ال به بازار‬ ‫س��رمایه و بورس اوراق بهادار و تمایل جامعه به حضور در این‬ ‫بازار مرهون اطالع رس��انی رس��انه ها و امیدبخشی انها به بازار‬ ‫است گفت‪ :‬از انجا که به سهامداران قول داده بودیم که پرتفوی‬ ‫ش��رکت سرمایه گذاری را متنوع کنیم با بررسی ها و مطالعات‬ ‫فراوان و با توجه به اینکه حرکت تقاضای جهان به سمت سرب‬ ‫و روی این دو فلز اس��تراتژیک اس��ت‪ ،‬تصمیم گرفتیم شرکت‬ ‫صبان��ور متعلق به هلدینگ توس��عه معادن و فل��زات را مامور‬ ‫فعال س��ازی پهن ه معدنی سرب و روی با مشارکت یک شرکت‬ ‫متخصص در این زمینه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا با شرکت صنعتی و معدنی زرین‬ ‫وارد مذاکره ش��دیم که بیش��تر این مذاکرات از طریق صبانور‬ ‫بود و قرار بر این شد که بزرگترین مجتمع کنسانتره و شمش‬ ‫و روی با نام زرین صبا با مش��ارکت هلدینگ توس��عه معادن و‬ ‫فل��زات و هلدینگ زرین در کرمان در فازهای مختلف احداث‬ ‫شود‪ .‬در واقع ما به دنبال توسعه بخش اکتشاف ذخایر سرب و‬ ‫روی کشور از طریق این مشارکت هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با‬ ‫بیان اینکه هدف هلدینگ توسعه معادن و فلزات ورود در یک‬ ‫عرصه بس��یار پردرامد در زمینه سرب و روی است اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه تقاضای سرب و روی در جهان از تولید پیشی‬ ‫گرفته‪ ،‬به این نتیجه رس��یدیم که بحث اکتش��اف بسیار مهم‬ ‫است؛ از انجا که ایران ‪ ۹‬درصد ذخایر جهان را در زمینه سرب‬ ‫و روی دارد برنام��ه وی��ژه ای در نظر گرفتیم تا بتوانیم از ذخایر‬ ‫عیار پایین نیز استفاده بهینه کنیم‪.‬‬ ‫عصاری در ادامه تاکید کرد‪ :‬کارخانه هایی هس��تند که مواد‬ ‫اولی��ه خ��ود را با عیار ‪۷‬تا‪ ۸‬از ترکی��ه وارد می کنند‪ .‬این امر به‬ ‫دلی��ل ورود نکردن به بحث اکتش��اف اس��ت؛ بنابراین در این‬ ‫راستا مذاکراتی را با شرکت زرین به دلیل تجارب بسیار باالیی‬ ‫که در بحث پرعیارس��ازی خاک کم عیار س��رب و روی دارد از‬ ‫طریق شرکت صبانور انجام دادیم تا با تشکیل یک کنسرسیوم‬ ‫متش��کل از ‪ ....‬بزرگترین مجتمع کنسانتره و شمش و روی در‬ ‫کرم��ان را درپهن��ه معدنی راور و کوهبنان به وس��عت حدود‬ ‫‹ ‹استفاده از نخبه های دانشگاهی‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنعتی و معدنی‬ ‫زرین با بیان اینکه در کنار ش��رکت توس��عه معادن و فلزات و‬ ‫صبانور بزرگترین مجتمع سرب و روی را طراحی خواهیم کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با صبانور ش��رکت مشترکی تاسیس کردیم و قرار است‬ ‫یکی از بزرگترین مجتمع های س��رب و روی را در یک منطقه‬ ‫محروم ساخته می شود‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیلی با بیان اینکه این شرکت داخلی بوده و صرفه‬ ‫اقتصادی برای کشور خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار ما یک تیم‬ ‫قوی دانش��گاهی قرار دارد و مش��اوران خارجی نیز به خدمت‬ ‫گرفتیم تا ارتباط صنعت و دانش��گاه را عمال گس��ترش دهیم‪.‬‬ ‫همچنین تیمی از ش��رکت های دانش بنی��ان که همگی عضو‬ ‫بنیاد نخبگان هستند به شرکت زرین صبا کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این حرکت در نوع خود برای نخستین‬ ‫ب��ار در کش��ور اتفاق می افتد افزود‪ :‬اگر این ش��رکت توس��ط‬ ‫تی��م خارج��ی طراحی می ش��د قطعا میلیون ه��ا دالر ارزبری‬ ‫ داشت‪.‬‬ ‫جمیل��ی از حض��ور نیروهای بومی در ای��ن پروژه خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬سعی شده تمام نیروهای مورد نیاز از افراد بومی انتخاب‬ ‫شوند مگر انکه تخصص مورد نیاز را در منطقه نداشته باشند‪.‬‬ ‫در این راس��تا نیز دانشجویان ان منطقه را شناسایی و بورسیه‬ ‫می کنیم تا تخصص مورد نیاز این مجتمع را به دست اورند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعت��ی و معدنی زری��ن ادامه داد‪ :‬در‬ ‫منطق��ه راور و کوهبنان یک مجتمع تولید کنس��انتره روی به‬ ‫ظرفیت ‪ 300‬هزار تن احداث خواهد شد که در ‪ ۳‬فاز شامل یک‬ ‫واحد ‪50‬هزار تنی‪100 ،‬هزارتنی و ‪150‬هزارتنی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید ‪30‬هزارتن ش��مش روی نیز در ادامه‬ ‫تولید کنس��انتره خواهیم داش��ت اف��زود‪ :‬همزمان‪50‬هزارتن‬ ‫ش��مش س��رب در سه فاز تولید خواهد شد و تولید ‪۵۰‬هزارتن‬ ‫کنس��انتره س��رب با عیار باالی ‪ ۵۰‬درصد نی��ز در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعتی و معدنی زرین از سرمایه گذاری‬ ‫‪۲۰۰۰‬میلیارد تومانی در این مجتمع خبر داد و گفت‪ :‬این طرح‬ ‫برای ‪1000‬نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫جمیلی عنوان کرد‪ :‬این پروژه باعث گردش ریالی در منطقه‬ ‫شده و به ابادانی ان کمک خواهد کرد‪ .‬اگر خارجی ها بخواهند‬ ‫این کار را انجام دهند هزینه س��اخت ان ‪ ۳‬برابر اس��ت ضمن‬ ‫اینکه پرداخت به صورت ارزی باید باشد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫‪۹۵‬درصد این مجتمع امکان داخلی سازی دارد و فقط قطعات‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬ازمایشگاهی و ‪ ...‬را از خارج وارد می کنیم و بقیه‬ ‫ان از داخل قابل تامین است‪.‬‬ ‫جمیلی همچنین خبر داد‪ :‬ما سال اینده ‪ ۶‬بهمن نخستین‬ ‫گزارش پیشرفت کار را ارائه خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیابی یک معدن شدادی‬ ‫مجری طرح زرین صبا نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬ایده اصلی‬ ‫احداث این کارخانه س��رب و روی از دکتر عصاری اس��ت که‬ ‫در راس��تای توسعه سرمایه گذاری اکتش��افی این ماموریت را‬ ‫به ش��رکت صبانور محول کرد‪ .‬اح��د علیخانی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫بررس��ی های مختلفی در خصوص نوع ماده معدنی و ظرفیت‬ ‫مناس��ب ان در کش��ور انجام و چکیده و نتایج مطالعات باعث‬ ‫ش��د در حوزه س��رب و روی سرمایه گذاری کنیم‪ .‬مشاور عالی‬ ‫مدیرعام��ل صبانور با بیان اینک��ه تولید خودروهای الکتریکی‬ ‫در جهان در حال افزایش اس��ت تاکید کرد‪ ۸۰:‬درصد مصرف‬ ‫س��رب در صنعت باتری سازی است و با توجه به افزایش تقاضا‬ ‫برای خودروهای الکتریکی رش��د تقاضا در بخش سرب بسیار‬ ‫محتمل اس��ت‪ .‬در کنار این پیش بینی ها کس��ری عرضه این‬ ‫فلزات نشان دهنده ظرفیت باالی انها در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی اشاره ای به شدادی بودن پهنه معدنی راور و کوهبنان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬هزاران سال پیش در فالت مرکزی کارهای استخراجی‬ ‫و فلزکاری انجام می شده و در سفرنامه مارکوپولو تاجر ونیزی‬ ‫نیز اشاره ای به رونق فلزکاری و تولید توتیا(زینک اکساید) در‬ ‫این منطقه شده که به چین و اروپا صادر می شده است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در تاریخ ‪۹۶.۵.۳۰‬توانس��تیم مجوز اکتشاف در این‬ ‫منطقه را بگیریم افزود‪ :‬تیم فنی و متخصصی پای کار امدند و‬ ‫با کمک گرفتن از برخی مشاوران خارجی از دانشگا ه بریتیش‬ ‫کلمبی��ا و برخی مطالعات خارج��ی و همکاری تیم متخصص‬ ‫زمین ش��ناس شرکت با انجام ‪۲۰۰۰‬کیلومتر پیمایش زمین و‬ ‫نمونه برداری‪ ،‬شناس��ایی مواد معدنی این منطقه انجام شد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب ‪۱۲‬انومالی شناسایی و در قالب ‪ ۵‬محدوده اکتشافی‬ ‫به نام شرکت صبانور درخواست ثبت محدوده کردیم؛ در حال‬ ‫حاضر تمامی استعالمات مورد نیاز دریافت شده و تنها استعالم‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی مانده که امیدواریم در راس��تای توسعه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬بزرگترین مجتمع کنس��انتره و ش��مش و‬ ‫روی در کرمان احداث می ش��ود‪ .‬احداث این مجتمع بزرگ به‬ ‫عهده شرکت زرین صباست که با مشارکت ‪۴۰‬درصدی شرکت‬ ‫صبانور بزرگترین تولیدکننده کنسانتره و گندله در غرب کشور‬ ‫به نمایندگی از هلدینگ توس��عه معادن و فلزات و مش��ارکت‬ ‫‪۶۰‬درصدی شرکت صنعتی و معدنی زرین شکل گرفته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هلدینگ زرین بزرگترین تولیدکننده س��رب و‬ ‫روی کش��ور است‪ .‬قرار است مجتمع کنسانتره و شمش سرب‬ ‫و روی زرین صبا در فازهای مختلف عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‪۱۳۰۰‬کیلومتر مربع که در اختیار شرکت صبانور است‪ ،‬احداث‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط ‪ 3‬ماه طول کشید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صبانور نیز در ادامه این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫با ابالغ اس��تراتژی هلدینگ ومعادن در زمینه تنوع محصول‪،‬‬ ‫ش��رکت صبانور که بزرگترین تامین کننده س��نگ اهن غرب‬ ‫کش��ور اس��ت در س��ال ‪ ۹۶‬یکی از پهنه های اکتشافی در راور‬ ‫کرم��ان را در اختی��ار گرف��ت‪ .‬محمد کالنتری اف��زود‪ :‬در این‬ ‫راس��تا یک تیم متخصص در زمینه اکتش��اف سیستماتیک و‬ ‫ژئوفیزی��ک هوای��ی کار خ��ود را در این منطقه اغ��از کرد و از‬ ‫‪۱۲۰۰‬کیلومترمربع به ‪۲۵۰‬کیلومتر مربع رساند که در نهایت‬ ‫به ‪ ۵‬محدوده و ‪ ۱۲‬انومالی تقس��یم و س��پس این محدوده ها‬ ‫برای دریافت گواهی کش��ف به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فرس��تاده ش��د‪ .‬کالنتری ادامه داد‪ :‬همزمان با این اقدام برای‬ ‫اخذ مجوز مجتمع س��رب و روی نیز اقدام کردیم و برای جلب‬ ‫سرمایه گذار خصوصی به سراغ شرکت زرین رفتیم که در نوع‬ ‫خود بهترین بودند و با حمایت هلدینگ توسعه معادن و فلزات‬ ‫ظرف ‪ ۳‬ماه‪ ،‬توسعه و سرمایه گذاری کار را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫ابراهی��م جمیلی‪ :‬در کنار ش��رکت توس��عه مع��ادن و فل��زات و صبانور‬ ‫بزرگترین مجتمع س��رب و روی را طراحی خواهیم کرد‪ .‬با صبانور ش��رکت‬ ‫مشترکی تاسیس کردیم و قرار است یکی از بزرگترین مجتمع های سرب‬ ‫و روی را در یک منطقه محروم ساخته می شود‬ ‫اکتش��افات و ایجاد اش��تغال با نگاهی مثبت به ان نگاه کنند و‬ ‫پروانه به نام شرکت صبانور منتقل شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت زرین صبا‪ ،‬این شرکت‪ ،‬نگاهی به‬ ‫توس��عه اکتشافات سرب و روی در یزد و شمال کرمان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این دو ماده معدنی در اس��تان زنجان است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بخش عمده زون های ما می تواند در مهدی اباد باشد و نیاز‬ ‫به تمرکززدایی از اس��تان زنجان داریم‪ .‬وی برای خرید خاک‬ ‫معادن منطقه کرمان برای تامین خوراک مجتمع تولید سرب‬ ‫و روی در اینده اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زرین معدن اسیا نیز در ادامه این نشست‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪۴‬مجتمع سرب و روی در کشور احداث کرده ایم‬ ‫که با این مجتمع‪ ،‬ساخت پنجمین مجتمع سرب و روی را در‬ ‫دس��تور کار داریم‪ .‬ش��هرام کدخدایی با قدردانی از جمیلی به‬ ‫خاطر حمایت های مالی و معنوی که در راس��تای بومی کردن‬ ‫این صنعت داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به جرات می توان گفت غیر از یک‬ ‫س��ری قطعات صنع��ت س��رب و روی‪ ۹۵ ،‬درصد این صنعت‬ ‫بومی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‪ ،‬س��رب و روی صنعت ارزاوری‬ ‫اس��ت تصریح کرد‪ :‬با احداث این مجتمع در توس��عه صادرات‬ ‫گام بزرگی برداش��ته می ش��ود‪ .‬کدخدایی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫اکنون ش��مش س��ربی که در گروه ما تولید می شود مطابق با‬ ‫اس��تانداردهای جهانی است و به سهامداران قول می دهم این‬ ‫مجتمع در نوع خودش بهترین باشد‪.‬‬ ‫عزیزاله عصاری مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫معادن و فلزات در حاشیه این نشست و در پاسخ به پرسش های‬ ‫گفت‪ :‬هلدینگ توسعه معادن و فلزات دارای مزیتی به‬ ‫نام کنسرس��یوم اکتشافی پایاس��ت که ‪ ۶۵‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫را در اختیار دارد و اگرچه هدف اصلی این کنسرس��یوم تامین‬ ‫س��نگ اهن مورد نیاز به عنوان ماده اولیه فوالد اس��ت اما در‬ ‫بخش های دیگر نیز فعال خواهیم بود و می توانیم درخواس��ت‬ ‫کنی��م در صورت وجود محدود ه معدنی س��رب و روی در این‬ ‫پهن��ه وس��یع‪ ،‬ان را به این ش��رکت بدهن��د‪ .‬وی در ادامه در‬ ‫مورد راه اندازی صنایع پایین دست سرب و روی نیز گفت‪ :‬این‬ ‫دیگر وظیفه رسانه هاس��ت که مطالبه گر باش��ند و این موضوع‬ ‫را پیگیری کنند‪ .‬ابراهیم جمیلی مدیرعامل شرکت صنعتی و‬ ‫معدنی زرین نیز در پاس��خ به سواالت‬ ‫در زمینه برنامه‬ ‫این ش��رکت برای راه اندازی صنایع پایین دس��ت شمش سرب‬ ‫و روی گفت‪ :‬اولویت ما تکمیل زنجیره تولید اس��ت و به هیچ‬ ‫عنوان خام فروشی انجام نخواهد شد ضمن اینکه شمش سرب‬ ‫و روی یک محصول خام نیست‪ .‬وی درزمینه مدت زمان مورد‬ ‫نیاز برای راه اندازی این کنسرس��یوم نیز گفت‪ :‬تمام تالش ما‬ ‫این اس��ت که فاز نخس��ت ان را تا ‪ ۱۸‬ماه اینده به بهره برداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پنجمین تکرار یک تجربه‬ ‫‹ ‹تمرکززدایی از نوع سرب و روی‬ ‫ایرج تاج الدین مدیرعامل شرکت دانش بنیان و شتاب دهنده‬ ‫ایرمانیز در این نشست گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲‬میلیاردتن ذخایر روی‬ ‫و ‪۱.۵‬میلیاردتن سرب در جهان شناخته شده که سهم ایران از‬ ‫ذخایر سرب جهانی ‪ ۲.۱‬درصد‪ ،‬روی ‪ ۱.۱‬درصد و ذخایر قطعی‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلیون تن اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ایران بیش��ترین تمرکز‬ ‫ما در انگوران بوده و به همین دلیل بیشترین صنایع مرتبط با‬ ‫‹ ‹پاسخ به سواالت‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برگزاری سیمکس‪ ۲۰۲۰‬در قلب صنعت فلزات و ذوب اهن ایران‬ ‫بعد از دستیابی‬ ‫به اهداف‬ ‫‪ 1404‬چه‬ ‫کنیم؟‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی برای تمام مدیران‬ ‫کامبیز کاظم پور‬ ‫ارسالن شجاعی‬ ‫کامبی��ز کاظم پور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فراماش��ین‬ ‫جهان گس��تر که در حوزه ماش��ین االت و اس��تخراج‬ ‫مع��دن فعالیت می کند با بیان اینکه س��ال قبل هم‬ ‫در این نمایش��گاه حاضر شده است‪ ،‬از تجربیات خود‬ ‫به‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته به ای��ن خاطر که‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در کرمان برگزار ش��د اکثرا مدیران‬ ‫باالدس��تی حاضر ش��دند و مدیران میان��ی و پایین‬ ‫دستی نتوانستند حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از انجایی که امس��ال این نمایش��گاه در‬ ‫سیرجان برگزار می ش��ود امیدواریم مدیران میانی و‬ ‫مهندسین اجرایی کارخانجات مس و اهن نیز از این‬ ‫روی��داد بازدید کنند و حضوردر نمایش��گاه صرفا به‬ ‫مدیران رده باال خالصه نشود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬حضور تمامی مدیران در نمایش��گاه‬ ‫می توان��د در بازاریاب��ی محص��والت ما نقش بس��یار‬ ‫موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فرا ماشین جهان گستر در پاسخ‬ ‫به این س��وال که چه انتظاری از نمایشگاه سیمکس‬ ‫دارید با ابراز خرس��ندی از اینکه امس��ال این رویداد‬ ‫معدنی در س��یرجان برگزار می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته چون بیش��تر معادن از کرم��ان دور بودند‪،‬‬ ‫فعاالن معدنی نتوانس��تند در نمایشگاه حضور داشته‬ ‫باشند اما از انجا که سیرجان به قلب صنعت فلزات و‬ ‫ذوب اهن ایران نزدیک اس��ت در نتیجه انتظار داریم‬ ‫نمایشگاه پرباری داشته باشیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬همچنین سیرجان نسبت به کرمان‬ ‫به کارخانجات معدنی نزدیک تر اس��ت به طور مثال‬ ‫می توان به رفسنجان و مس بابک اشاره کرد؛ بنابراین‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫از س��ال ‪ 1392‬طرح ه��ای نیمه تمام را با‬ ‫پیگی��ری مداوم و حل مش��کالت طرح ها با‬ ‫همت سرمایه گذاران هفتگی دنبال کردیم و‬ ‫طرح جامع فوالد با کمک مشاور به روز شد‪.‬‬ ‫در ط��رح جام��ع فوالد رس��یدن به تولید‬ ‫‪۵۵‬میلی��ون ت��ن ف��والد درس��ال ‪١۴٠۴‬‬ ‫هدف گذاری شده بود‪ ،‬در حالی که در سال‬ ‫‪ ١٣٩٢‬نبود توازن در کنس��انتره و گندله و‬ ‫اهن اسفنجی و در نهایت دسترسی نداشتن‬ ‫به ه��دف ‪ ۱۴۰۴‬برای تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫مش��هود بود به ط��وری که ظرفی��ت تولید‬ ‫کنسانتره ‪ ،٢٨‬گندله ‪ ،٢٢‬اهن اسفنجی ‪١٩‬‬ ‫و فوالد ‪ ٢٢‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫گندله وارد می شد و کمبود اهن اسفنجی‬ ‫تولید را کاهش داده بود از این رو دسترسی‬ ‫به هدف ‪ ۵۵‬میلیون تن با ابهام روبه رو بود به‬ ‫نحوی که تعدادی از کارشناسان و مدیران با‬ ‫این هدف بدبینانه برخورد می کردند و ان را‬ ‫دست نیافتنی می دیدند‪.‬‬ ‫ولی خوش��بختانه با توج��ه و پیگیری و‬ ‫همت س��رمایه گذاران و با پشتیبانی ویژه و‬ ‫جلسات مکرر و تالش برای هماهنگی و حل‬ ‫مشکالت توسط س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی همچنین وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ک��ه این هدف به‬ ‫تحقق نزدیک شد‪.‬‬ ‫ح��ال می بینی��م ظرفیت ف��والد در پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۳۸‬میلی��ون تن و صادرات‬ ‫به ‪ ١١‬میلیون تن خواهد رسید و پیش بینی‬ ‫می ش��ود که تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد و‬ ‫تولی��د واقع��ی ‪ ۴۴‬میلی��ون تن بر اس��اس‬ ‫‪٨٠‬درص ‏د ظرفی��ت در ‪ ١۴٠۴‬هدفی واقعی‬ ‫و قابل دسترس باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬توج��ه به موض��وع اب‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و جهت گی��ری طرح ه��ای‬ ‫ف��والدی جدید ب��ا اولویت س��رمایه گذاری‬ ‫در کن��ار خلیج ف��ارس و دری��ای عم��ان از‬ ‫نتای��ج بروزرس��انی طرح جامع ف��والد بود‪.‬‬ ‫درهمین راستا‪ ،‬باید تالش شود از مجوزهای‬ ‫پروژه ه��ای کوچ��ک معیار جلوگی��ری و به‬ ‫سمت پروژه های بزرگ و مگا فوالد بر اساس‬ ‫طرح جامع فوالد حرکت شود‪.‬‬ ‫س��وال مهم این است که بعد از تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد در‪۱۴۰۴‬چه باید بکنیم؟‬ ‫خوش��بختانه ف��والد جایگاه خ��ود را در‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬صادرات و ارزاوری و اشتغال‬ ‫و محرومیت زدای��ی پیدا کرده اس��ت‪ .‬با در‬ ‫نظ��ر گرفتن اینکه چگونه باید زنجیره تولید‬ ‫را مت��وازن حفظ ک��رد و تولی��د را افزایش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان توج��ه ویژه به اکتش��اف‬ ‫نخس��تین اقدام اس��ت که خوش��بختانه در‬ ‫چند سال گذش��ته کار بسیار بزرگی توسط‬ ‫ایمیدرو انجام ش��د؛ ب��ا اینکه جزو وظایفش‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫ایمی��درو از س��ال ‪۲۷۰ ،۱۳۹۳‬ه��زار‬ ‫کیلومترمرب��ع را در برنام��ه اکتش��افی قرار‬ ‫داد که چند برابر اکتش��اف در گذش��ته بود‬ ‫و ‪٢٠٠‬ه��زار کیلومترمربع ژئوفیزیک هوایی‬ ‫انجام ش��د که به ‪ ۴۵٠‬مح��دوده امیدبخش‬ ‫معدنی منتهی شد‪.‬‬ ‫البته شرکت مس نیز در این سال ها کاری‬ ‫وسیع را افزون بر این انجام داده است‪.‬‬ ‫ما فناوری حفاری معادن عمیق را نداریم‬ ‫ل��ذا در این م��ورد انتظار م��ی رود دولت و‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬س��رمایه گذاری مناس��بی انجام‬ ‫دهند و ریس��ک ان را بپذیرن��د و همزمان‬ ‫حمایت از معادن کوچک و راهکار اس��تفاده‬ ‫از س��نگ اهن های هماتیت��ی و کم عیار نیز‬ ‫که درحال حاضر در جریان اس��ت ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه و همای��ش بین المللی معدن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی و زنجیره تامین ف��والد ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬بهمن‬ ‫‪ ۹۸‬در محل دانش��گاه ازاد اسالمی سیرجان درحال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫دور نخس��ت این نمایشگاه سال گذشته در کرمان‬ ‫برگزار ش��د اما این بار نمایش��گاه سیمکس با حضور‬ ‫ش��رکت های معتبر در س��یرجان برگزار می شود‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه در س��یرجان زنجی��ره تامین فوالد از‬ ‫سنگ اهن تا محصول نهایی شمش و میلگرد تکمیل‬ ‫ش��ده و منطقه گل گهر نی��ز تولیدکننده بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد س��نگ اهن کشور است‪ ،‬امسال این نمایشگاه‬ ‫با مساحتی بیشتر و برنامه ریزی بهتر برگزار می شود‪.‬‬ ‫در واق��ع ظرفیت های س��یرجان به عنوان یک ش��هر‬ ‫معدنی و ف��والدی دلیل برگزاری این نمایش��گاه در‬ ‫سیرجان است‪.‬‬ ‫کامبی��ز کاظم پ��ور‪ :‬باوجود اینکه کارمان اقتصادی نیس��ت‪ ،‬س��عی‬ ‫می کنی��م در حوزه معدن بمانیم چرا که ب��ه دنبال افزایش اعتبار و‬ ‫شناسانده شدن به بازار هستیم‪ .‬خیلی ها در بخش معدن کار کرده‬ ‫و بعد از مدتی به دلیل روبه رو شدن با مشکالت شغل خود را عوض‬ ‫می کنن��د ام��ا حضور در ب��ازار و امید به اینده باعث می ش��ود که ما‬ ‫همچنان روی پای خود بایستیم‬ ‫نزدیکی این نمایش��گاه به کارخانه ها و ش��رکت های‬ ‫معدنی باعث می ش��ود متخصصان معدنی هم بتوانند‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این س��وال که شرکت در نمایشگاه‬ ‫چقدر موثر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما به دنبال حضور در بازار‬ ‫هستیم و قصدمان این است که فعاالن معدنی ببینند‬ ‫که به تعامل با انها عالقه مند هستیم‪.‬‬ ‫کاظم پور با تاکید بر اینکه ماندگاری در بازار مهم تر‬ ‫از س��ود اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود اینکه کار ما اقتصادی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬س��عی می کنیم در حوزه مع��دن بمانیم و‬ ‫همچن��ان کار کنیم چرا که برای م��ا افزایش اعتبار‬ ‫و شناسانده ش��دن به بازار کلیدی است‪ .‬خیلی ها در‬ ‫بخش معدن کار کرده و بعد از مدتی به دلیل روبه رو‬ ‫ش��دن با مشکالت ش��غل خود را عوض می کنند اما‬ ‫حضور در بازار و امید به اینده باعث می ش��ود که ما‬ ‫همچنان روی پای خود بایستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق صنایع پایین دستی‬ ‫ارس�لان ش��جاعی‪ ،‬مدیر پ��روژه نظ��ام مبادالت‬ ‫پیمان��کاری فرعی و فع��ال در دبیرخان��ه تجهیزات‬ ‫معدنی و س��یمانی در شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کرمان در پاس��خ به این س��وال که اهمیت‬ ‫برگزاری نمایشگاه در کشور چیست‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه همواره در انسجام بخشیدن به تالش ها در‬ ‫زمینه بومی س��ازی در کش��ور نقش مثبتی داشته و‬ ‫فرصت مناسبی برای جامعه صنعتی و معدنی کشور‬ ‫و فعاالن این حوزه فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در این رویداد مش��ارکت کنندگان می توانند شاهد‬ ‫صنعتی پایدار‪ ،‬چابک‪ ،‬جهانی‪ ،‬همراه با مزیت رقابتی‬ ‫و دانش محور باشند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برپایی نمایش��گاه ها هم��واره در جهت‬ ‫رونق صنایع پایین دس��تی و کاهش هزینه های تولید‬ ‫صنایع مادر و معرفی فناوری های روز و نواورانه نقش‬ ‫موثری دارد‪ .‬ش��جاعی درباره اینکه س��یمکس چقدر‬ ‫به توس��عه بخش معدن کمک می کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطمئنا برگ��زاری این نمایش��گاه هدفمند در حوزه‬ ‫صنای��ع معدنی که یک��ی از حوزه ه��ای مهم اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت باعث پویایی و افزایش به��ره وری در‬ ‫صنعت کش��ور می شود‪ .‬امیدواریم با شکل گیری این‬ ‫نمایش��گاه قدم های موث��ری در زمینه تقویت صنایع‬ ‫معدنی برداشته شود‪.‬‬ ‫این فع��ال معدن��ی درب��اره برگزاری ای��ن دور از‬ ‫نمایش��گاه در س��یرجان نیز گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫شهرستان سیرجان به سرعت به سمت صنعتی شدن‬ ‫پیش می رود مطمئنا برگزاری این نمایش��گاه در این‬ ‫شهرستان مفید و مثمر ثمر خواهد بود‪.‬‬ ‫او درب��اره انتظ��اری ک��ه از ای��ن نمایش��گاه دارد‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬بالندگی هر کش��وری در گرو رش��د و حمایت‬ ‫از ایده ه��ای نو اس��ت‪ ،‬در همین راس��تا اولویت این‬ ‫نمایش��گاه حمای��ت از ش��رکت های اس��تارت اپی‪،‬‬ ‫دانش بنیان و تامین کنندگان مس��تعد کشور است و‬ ‫س��عی می ش��ود تا جایی که امکان دارد زمینه برای‬ ‫فعالیت هر چه بیش��تر انها و تقویت همکاری شان با‬ ‫شرکت های تولیدی فعال در این حوزه فراهم شود‪.‬‬ ‫ش��جاعی ادام��ه داد‪ :‬در همی��ن راس��تا برگزاری‬ ‫نخس��تین اس��تارت اپ حوزه س��یمانی و معدنی در‬ ‫اس��تان کرمان‪ ،‬با توجه به تع��دد واحدهای فعال در‬ ‫این دو ح��وزه برای تاریخ ‪۱۵‬تا‪ ۱۷‬بهمن در دس��ت‬ ‫اقدام است‪ .‬در شرایط کنونی که حکام سلطه گر قصد‬ ‫دارن��د با اعمال تحریم های پیاپی ب��ر صنایع ایران و‬ ‫ایج��اد محدودیت ه��ای بین الملل��ی در این صنعت‬ ‫اش��تغال زا و ارزاور ایجاد اخالل کنند وظیفه داریم با‬ ‫اتخاذ تدابیر هوشمندانه و تبدیل تهدیدات به فرصت‬ ‫زمین��ه را برای رونق بیش از پیش این صنعت فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬گفتنی است شرکت های بزرگ کشور از جمله‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬توکا فوالد‪ ،‬فوالدسنگ‬ ‫مبارکه‪ ،‬ش��رکت های فوالدس��ازی مثل ‪ MMTE‬و‬ ‫ش��رکت شکوفا صنعت پویا‪ ،‬شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران‪ ،‬تامین کنندگان داخلی و خارجی و نمایندگان‬ ‫ایرانی برندهایی از ترکیه‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬سوئد‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ن��روژ و چین نیز در این نمایش��گاه حضور دارند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه در مساحتی حدود ‪۸‬هزار مترمربع در محل‬ ‫پردیس دانش��گاه ازاد اسالمی واحد سیرجان درحال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫غریب پور از تامین مالی صندوق بیمه معدنی از طریق انتشار اوراق بورس خبر داد‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو از برنامه تامین مالی صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی از طریق انتشار اوراق در‬ ‫بورس خبر داد و گفت‪ :‬سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی در امسال ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان بود که در‬ ‫س��ال اینده این رقم تا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به نقش حمایتی صندوق‪ ،‬برنامه افزایش‬ ‫س��رمایه این شرکت تا هزار میلیارد تومان هم مورد حمایت‬ ‫ایمیدرو است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب پور در‬ ‫نشس��تی که جعفر س��رقینی معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬محمدباقر عالی رئیس هیات عامل ایدرو‪ ،‬محمدرضا‬ ‫بهرام��ن رئی��س خانه معدن ایران‪ ،‬اردش��یر س��عدمحمدی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع م��س و محمد مس��عود‬ ‫س��میعی نژاد مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری پارس��یان‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به نیاز روزافزون صنایع معدنی‬ ‫ب��ه مواد خام و به دلیل اینکه بخش اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫در ابتدای زنجیره تولید اس��ت‪ ،‬تقویت ناوگان اس��تخراج و‬ ‫حمل م��واد معدنی در معدن مورد توجه قرار گرفته که این‬ ‫موضوع افزایش س��رمایه صندوق تا ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان را‬ ‫درخواست استعفای داریوش اسماعیلی نماینده سروستان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه در جلسه‬ ‫افزایش سرمایه صندوق تا ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫توجیه پذیر می کند‪ .‬وی ضم��ن اعالم اینکه وظایف صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی توسعه خواهد یافت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حضور در برنامه اکتش��افات جدید و تامین تجهیزات‬ ‫اکتش��اف و حفاری‪ ،‬توس��عه ناوگان حمل ونقل در معادن و‬ ‫همچنی��ن تقویت نق��ش حمایتی صن��دوق در طرح احیای‬ ‫معادن کوچک از جمله وظایف صندوق خواهد بود‪.‬‬ ‫غریب پور ضم��ن تاکید بر برنامه ریزی ب��رای «معدنکاری‬ ‫در عمق» گفت‪ :‬ایمیدرو توس��عه حوزه س��نگ های تزیینی‬ ‫و همچنین س��نگ های قیمتی و نیم��ه قیمتی را اغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«فملی» در استانه ثبت فروش ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومانی در سال‬ ‫اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران در دی ماه موفق به فروش‬ ‫‪ ۲۷۲۲‬میلیارد تومانی شد که با این میزان فروش از ابتدای امسال‬ ‫تاکنون فروش بیش از ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومانی را به ثبت رس��انده‬ ‫است‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ،‬به گفته سعدمحمدی ثبت این میزان‬ ‫فروش در ش��رایطی که از یک سو شاهد ش��دت یافتن تحریم ها و‬ ‫از س��وی دیگر ش��اهد کاهش ‪ ۴۰۰‬دالری نرخ جهانی مس نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذشته بودیم کار دش��واری بود که با یک برنامه ریزی‬ ‫قوی در صنعت مس محقق ش��د‪ .‬وی با اشاره به رشد ‪ ۶‬برابری فروش شرکت‬ ‫مس در دی ماه ‪ ۹۸‬نسبت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬مقایسه‬ ‫فروش ‪ ۱۰‬ماهه امسال شرکت مس با مدت مشابه سال قبل نشان‬ ‫دهنده رش��د ‪ ۱۶۳‬درصدی است‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با تاکید‬ ‫بر اینکه در امس��ال برای نخستین بار در تاریخ صنعت مس کشور‪،‬‬ ‫شاهد پیشی گرفتن فروش محصوالت شرکت مس از میزان تولید‬ ‫هس��تیم گفت‪ :‬این موضوع نشان دهنده این است که شرکت مس‬ ‫از نظ��ر فروش مش��کلی ندارد و مازاد نیاز داخ��ل را می تواند حتی‬ ‫در شرایط سخت تحریم به فروش برساند‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراین باید هر چه س��ریع تر و مطابق با‬ ‫الگوی افزایش تقاضای جهانی تا ‪ ۴‬س��ال این��ده فرصت های تولیدی خود را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارایی و اثربخشی‬ ‫در این نشس��ت جعفر س��رقینی معاون مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به نقش ایمیدرو‬ ‫در افزایش س��رمایه صن��دوق س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬از تالش های این س��ازمان در به ثمر رسیدن برنامه‬ ‫اسماعیلی معاون معدنی رحمانی می شود‬ ‫علن��ی دیروز‪ -‬یکش��نبه‪ -‬مجلس ش��ورای اس�لامی از اعالم‬ ‫وصول اس��تعفای نماینده سروس��تان خبر داد‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از حدود ‪ ۴‬ماه قبل از اسماعیلی برای تصدی‬ ‫خبر خوش مدیرعامل شرکت مس برای سهامداران فلز سرخ‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این زمینه نخس��تین بازارچه س��نگ های‬ ‫قیمت��ی و نیم��ه قیمت��ی در اس��تان اصفه��ان راه ان��دازی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه توس��عه ای��ن حوزه با حداقل‬ ‫س��رمایه گذاری نیز ممکن خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬توس��عه این‬ ‫بخش در نقاطی از کش��ور که در این ح��وزه ظرفیت دارند‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی قابل توجهی با کمترین سرمایه گذاری را در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه کمیته‬ ‫مال��ی طرح اج��را و فعال س��ازی معادن کوچ��ک در اختیار‬ ‫صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬صندوق بیمه ی��ک نهاد مطمئن برای توس��عه‬ ‫معادن کشور است و این مجموعه عالوه بر اجرای برنامه های‬ ‫خود‪ ،‬می تواند در نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل معادن موثر‬ ‫واقع شود‪.‬‬ ‫مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه‬ ‫درخواس��ت کرده اس��ت که براس��اس ان اس��ماعیلی دیروز‬ ‫اس��تعفای خود را به مجلس اعالم کرد‪ .‬داریوش اس��ماعیلی‬ ‫افزایش س��رمایه صندوق تشکر کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی می تواند‬ ‫برای تحقق اهداف اتی‪ ،‬روی افزایش س��رمایه تا سقف هزار‬ ‫میلیارد تومان تمرکز کند‪.‬‬ ‫سرقینی درباره جایگاه قانونی صندوق بیمه معدنی گفت‪:‬‬ ‫تاس��یس این صندوق و همچنین نظام مهندس��ی معدن در‬ ‫قانون معادن مصوب س��ال ‪ ۷۷‬پیش بینی ش��ده بود که جا‬ ‫دارد از مس��ئوالن وقت همچون مهن��دس محلوجی‪ ،‬دکتر‬ ‫نیل��ی و دکتر جهانگیری تش��کر کرد‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ابراز امیدواری کرد که با افزایش س��رمایه‬ ‫صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی ش��اهد‬ ‫افزای��ش کارایی و اثربخش��ی ای��ن نهاد در توس��عه معادن‬ ‫خصوص��ی باش��یم‪ .‬محمدرض��ا بهرامن رئی��س خانه معدن‬ ‫ایران نیز در این نشس��ت با اش��اره به خدمات صندوق بیمه‬ ‫معدنی گفت‪ :‬طی س��ال های اخیر شاهد رشد و تنوع بخشی‬ ‫در خدمات این نهاد ب��ه معدنکاران بوده ایم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫رش��د جایگاه صندوق سبب ارتقای بخش معدن خواهد شد‬ ‫از این رو حمایت از جایگاه صندوق به نفع جامعه معدنکاری‬ ‫ایران می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫گفتنی است وی در حال حاضر در پست رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن ایران نیز حضور دارد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سایه سنگین تحریم بر‬ ‫سالمت اقتصاد کشور‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫باتشریح مزایای توسعه منطقه ازاد چابهار مطرح شد‬ ‫ابراولویت پارادایمیک اقتصاد‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی دولت درباره توس��عه بن��در فرامنطقه ای‬ ‫چابه��ار بای��د جدی تر و به منزل��ه ابراولویت مورد توج��ه قرار گیرد‬ ‫تا بت��وان فرصت های موجود اقتصاد کش��ور را از ان طریق به فعل‬ ‫دراورد‬ ‫صادرات کش��ور از طریق چابهار به کشورهای همسایه‬ ‫به ویژه هند و افغانستان انجام شود‪ .‬حال که این فرصت‬ ‫حاصل ش��ده باید از بندر چابهار به منزله یک ظرفیت‬ ‫اقتصاد ملی برای تعامل با اقتصاد بین المللی نگریست و‬ ‫ش��رایط ان را فراهم کرد‪ .‬همچنین امریکا دلیل معاف‬ ‫شدن پروژه توسعه بندر چابهار از تحریم ها را «کمک به‬ ‫توسعه اقتصادی افغانستان» اعالم کرده است‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش س��اخت خط اهن بن��در چابهار که مورد‬ ‫استفاده کشور افغانس��تان قرار خواهد گرفت از جمله‬ ‫موارد استثنا در تحریم های امریکا عنوان شده است‪ .‬این‬ ‫معافیت در حالی اعالم شده که براساس انتظار مقامات‬ ‫کاخ سفید از این خط اهن قرار است محصوالتی مانند‬ ‫غذا و دارو که مش��مول تحریم ها نیس��تند به همسایه‬ ‫ایران ارس��ال ش��ود‪ .‬ضمن اینکه در چند سال گذشته‬ ‫ظرفیت های همکاری ایران و افغانس��تان با هندوستان‬ ‫از طریق تفاهمنامه سه جانبه میان این ‪۳‬کشور افزایش‬ ‫یافته که این همکاری درواقع می تواند فرصتی مناسب‬ ‫برای توس��عه بندرفرا منطقه ای چابهار باشد‪ .‬این بندر‬ ‫از جمل��ه مهم ترین مناطق ازاد ایران به ش��مار می رود‬ ‫که م��ورد توجه س��رمایه گذاران افغانس��تانی و هندی‬ ‫ق��رار گرفته و انها را به انج��ام فعالیت های اقتصادی و‬ ‫تجاری ترغیب کرده است‪ .‬این منطقه نمونه ازمایشی‬ ‫در زمین��ه فعالیت های افغانس��تان برای دسترس��ی به‬ ‫اب های ازاد و اقیانوسی است که می تواند ظرفیت های‬ ‫این کشور را در حوزه های کشاورزی‪ ،‬صنعتی و معدنی‬ ‫برای تعامل با جهان امروز به فعلیت دراورد‪ .‬کشور هند‬ ‫نیز در یک بازی برد‪ -‬برد به دنبال استفاده از این فرصت‬ ‫بین المللی برای رقابت با چین است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به تصویب الیحه پیوس�تن بندرهای‬ ‫ش�هید بهشتی و ش�هید کالنتری به منطقه ازاد‬ ‫چابهار‪ ،‬چه پیش�نهادی برای بهره بیش�تر از این‬ ‫شرایط دارید؟‬ ‫سیاس��ت های اقتص��ادی دولت درباره توس��عه بندر‬ ‫فرامنطق��ه ای چابهار باید جدی تر و به منزله ابراولویت‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد ت��ا بتوان فرصت ه��ای موجود‬ ‫اقتصاد کش��ور را از ان طریق به فع��ل دراورد‪ .‬تحقق‬ ‫اهداف و ماموریت های منطقه ازاد چابهار به منزله اهرم‬ ‫قاچاق سوخت ‪ ۹‬میلیارد لیتر کاهش یافت‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد قاچاق کاال‬ ‫از داخل به خارج مربوط به قاچاق س��وخت بوده‪،‬‬ ‫از کاهش چشمگیر در این زمینه خبر داد و اعالم‬ ‫کرد قاچاق س��وخت ‪ ۹‬میلیارد لیتر کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی‬ ‫روز یکش��نبه در حاشیه نشست س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز در محل وزارت کش��ور در جمع‬ ‫خبرن��گاران اظهارک��رد‪ :‬براورد کل��ی از ورودی و‬ ‫خروجی کاالهای قاچاق ‪ ۱۲‬میلیارد دالر اس��ت‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬در حوزه ص��ادرات‬ ‫فراورده ه��ا ازس��وی مرزنش��ینان ب��ا وزارت نفت‬ ‫همکاری خوبی داشته اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بررس��ی چند ط��رح مبارزه با‬ ‫قاچاق س��یگار و لوازم خانگی در نشس��ت س��تاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در بحث لوازم خانگی کارخانه های تولیدی بزرگی‬ ‫در کش��ور فعالیت می کن��د و با توج��ه به اینکه‬ ‫ورود لوازم خانگی غیراس��تاندارد اسیب بسیاری‬ ‫حجم تجارت خارجی از مرز‬ ‫‪ ۷۲‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫دارد‪ ،‬قرار ش��د در این موضوع نخس��ت به سراغ‬ ‫مبداء‪ ،‬اتحادیه‪ ،‬گمرک و بنکداران برویم و بعد به‬ ‫خرده فروشان مراجعه کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی اظهارکرد‪ ۸ :‬ماه به همه کسبه و‬ ‫فروشندگان و اتحادیه فرصت داده شد تا خود را با‬ ‫ضوابط حاکم بر واردات لوازم خانگی منطبق کنند‬ ‫و پس از این ‪ ۸‬ماه و با ش��روع ط��رح‪ ،‬امیدواریم‬ ‫دیگر ش��اهد واردات کاالی غیراستاندارد در بازار‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور درباره سامانه های نظارتی گفت‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم س��امانه ها را با هماهنگی نهاد های اجرایی‬ ‫از مب��دا تا مقص��د اجرایی کنیم یقین��ا می توانیم‬ ‫بحث بازارهای غیررس��می را کنترل کنیم‪ .‬تا اخر‬ ‫اس��فند همه نهاد ه��ا باید براس��اس تفاهمنامه ها‬ ‫برنامه های خود را تحویل بدهند؛ در انتهای سال‬ ‫نهادهایی ک��ه موفق به تحوی��ل برنامه های خود‬ ‫شده اند از سوی رئیس جمهوری قدردانی می شوند‬ ‫و نهاد های��ی که به وظایف خود عمل نکردند‪ ،‬باید‬ ‫پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫توس��عه پیرامونی و تقویت ارتباط با کش��ور افغانستان‬ ‫و هن��د می تواند بی��ش از پیش به ایج��اد فرصت های‬ ‫ش��غلی جدی��د و گس��ترش روابط اقتصادی ‪۳‬کش��ور‬ ‫کمک کن��د‪ ،‬به ویژه اینکه محور توس��عه ش��رق را در‬ ‫این باره باید جدی ت��ر گرفت‪ .‬منطقه ازاد چابهار دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای بی ش��ماری در زمینه های ه��اب انرژی‪،‬‬ ‫محور ترانزیتی و صادرات مجدد به کش��ورهای اسیای‬ ‫میانه و افغانس��تان‪ ،‬محور تجاری ش��رق کشور‪ ،‬سایت‬ ‫نگهداری و ذخیره سازی کاالهای استراتژیک مورد نیاز‪،‬‬ ‫خوشه صنایع غذایی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫خودروسازی‪ ،‬تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا و خدمات‬ ‫ای تی سی و با ارزش افزوده باالست‪ .‬ساخت مرحله یک‬ ‫خ��ط راه اهن چابهار‪ -‬زاه��دان‪ ،‬افزایش ظرفیت تخلیه‬ ‫و بارگیری بن��در چابهار به می��زان ‪۸.۵‬میلیون تن در‬ ‫س��ال و اصالح و توس��عه محدوده و پیوس��تن دو بندر‬ ‫مهم ش��هید بهشتی و ش��هید کالنتری در ماده واحده‬ ‫مصوب مجلس ش��ورای اسالمی به منطقه ازاد چابهار‪،‬‬ ‫همگی نش��ان از عزم دولت دوازدهم برای فعال س��ازی‬ ‫این منطقه و تعامل مس��تمر با کش��ور افغانستان برای‬ ‫حضور س��رمایه گذاران افغانس��تانی و هندی است‪ .‬در‬ ‫این باره باید کارگروه مشترکی بین نمایندگان ‪ ۳‬کشور‬ ‫ایران‪ ،‬افغانس��تان و هند در منطقه ازاد چابهار تشکیل‬ ‫ش��ود و راهبردهای توسعه ای را مطمئن تر از همیشه به‬ ‫مرحله اجرا دراورد چراکه ایجاد کارگروه مش��ترک در‬ ‫بندر چابه��ار می تواند زمینه ه��ای بازرگانی و خدماتی‬ ‫و صنعتی را س��رعت بخش��یده و فعالیت های تجاری و‬ ‫ترانزیت را میان ‪۳‬کش��ور از طری��ق منطقه ازاد چابهار‬ ‫توسعه دهد‪ .‬به ویژه اینکه باید بر ظرفیت های بی شمار‬ ‫ایران برای مقابله با تحریم ها در بخش های کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن تاکید کرده و چابهار را مخزن توس��عه‬ ‫کش��ور برای مقابله با تحریم ه��ای نابخردانه امریکایی‬ ‫قرار داد‪ .‬در اس��ناد باالدس��تی برنامه توس��عه سواحل‬ ‫مکران و برنامه شش��م توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی کشور س��واحل مکران ب ه مرکزیت چابهار باید‬ ‫میزبان بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد و ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫محصوالت باالدس��تی و پایین دستی صنایع پتروشیمی‬ ‫باش��د که این هدف با توس��عه بندر چابهار امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬به عالوه‪ ،‬این منطقه می تواند به عنوان یک‬ ‫نمونه ازمایشی برای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشور‬ ‫برای تولید و صادرات باش��د که ع��زم ملی را می طلبد‪.‬‬ ‫چابهار اکنون نگینی اس��ت که اقتصاد کش��ور باید در‬ ‫پیرام��ون ان جمع ش��ده و از مزیت های بین المللی ان‬ ‫بهره مند شود‪.‬‬ ‫در توجی��ه تصوی��ب الیح��ه م��اده واحده پیوس��تن‬ ‫بندرهای شهید بهشتی و ش��هید کالنتری به محدوده‬ ‫منطق��ه ازاد تج��اری ـ صنعتی چابهار که در نشس��ت‬ ‫تابستان سال گذش��ته به تصویب هیات وزیران رسیده‬ ‫و از س��وی دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه شده‪،‬‬ ‫به جذب س��رمایه گذاری‪ ،‬تحریک تولید و صادرات کاال‬ ‫به بازارهای جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق‬ ‫ازاد جهان متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود‬ ‫هستند و نیز برای بهره مندی متقابل منطقه ازاد چابهار‬ ‫و بندرهای شهید بهش��تی و شهیدکالنتری از مزیت ها‬ ‫و امکان��ات یکدیگر و افزایش س��هم حمل ونقل دریایی‬ ‫در منطق��ه و جهان به عنوان حلق��ه ای از زنجیره تامین‬ ‫و توزیع‪ ،‬اس��تفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این‬ ‫دو بندر در جذب خطوط کش��تیرانی و ایجاد تسهیالت‬ ‫برای جذب کاالهای ترانزیتی اسیای میانه و افغانستان‬ ‫و همچنین کمک به اش��تغالزایی منطقه و محور شرق‬ ‫کشور اشاره شده است‪.‬‬ ‫€ €تصویب الیحه پیوستن دو بندر به منطقه ازاد‬ ‫چابهار چه مزیت هایی به همراه خواهد داشت؟‬ ‫ب��ا تصوی��ب الیحه م��اده واحده پیوس��تن بندرهای‬ ‫ش��هید بهشتی و شهید کالنتری به منطقه ازاد چابهار‪،‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود این منطق��ه بتواند از موقعیت های‬ ‫اس��تراتژیک خود برای مقابله با تحری��م در خدمت به‬ ‫اقتص��اد کش��ور موثر واقع ش��ود و بیش��تر رنگ و بوی‬ ‫منطق��ه ازادی به خ��ود بگیرد؛ س��ازکاری که بیش از‬ ‫پیش باید مورد توجه دس��ت اندرکاران اقتصادی کشور‬ ‫در داخل سرزمین اصلی قرار گیرد‪.‬‬ ‫تصویب طرح توسعه بندر چابهار نیز از دیگر مصوبات‬ ‫قانونی مجلس بود که با تحقق ان در عمل منطقه ازاد‬ ‫چابهار رویکردی متناس��ب با واقعیت های نقش پذیری‬ ‫منطقه ازاد معطوف به جذب بازارهای هدف منطقه ای‬ ‫و بین الملل��ی پیدا خواهد ک��رد؛ رویکردی که در عمل‬ ‫حمایت های اجرایی دولت و سایر قوا را می طلبد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از بندر چابه��ار در راس��تای تامین منافع‬ ‫اقتصادی کش��ور برای ج��ذب بازار افغانس��تان و هند‬ ‫می توان��د از م��وارد مه��م تصویب الیحه توس��عه بندر‬ ‫چابهار برای اس��تفاده از معافیت های تحریم های امریکا‬ ‫قلمداد ش��ود‪ .‬از این جهت‪ ،‬برنامه ریزی درباره توس��عه‬ ‫بندر فرامنطقه ای چابهار در قالب ابراولویت باید مطمح‬ ‫نظر نهاد های اجرایی دولت در سرزمین اصلی قرار گیرد‬ ‫ت��ا بتوان فرصت های موجود اقتصاد کش��ور را از طریق‬ ‫این بندر به فعلیت دراورد؛ ان هم در ش��رایطی که هر‬ ‫ظرفیتی باید بتوان��د در قالب فرصتی ممتاز به کار اید‪.‬‬ ‫توس��عه بندر چابهار ابراولویت اقتصادی و زیرس��اختی‬ ‫کش��ور برای مقابل��ه با تحریم های امریکایی محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬تصویب این لوایح دوگانه از سوی نمایندگان‬ ‫مجلس در راس��تای ایجاد پارادایمی تاثیرگذار در روند‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور با رویکرد معطوف به سازکار‬ ‫مناطق ازاد اس��ت که می تواند ن��گاه مثبت به اهمیت‬ ‫مناطق ازاد را در پیشبرد اقتصاد کشور به اثبات برساند‪.‬‬ ‫تصویب الیحه پیوس��تن بندر شهید بهشتی و شهید‬ ‫کالنتری به محدوده منطقه ازاد چابهار و الیحه توسعه‬ ‫بندر چابهار از مصوبات تازه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫به واقع س��ازکاری مطمئن برای مقابل��ه با تحریم های‬ ‫نابخردانه ترامپیس��م امریکایی به شمار می اید‪ ،‬هر چند‬ ‫تصویب این لوای��ح باید زودتر از این ها انجام می ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال باز هم بای��د تاکید کرد که بن��در چابهار‬ ‫درحال حاضر ابراولویت پارادایمیک اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرسول خلیلی‬ ‫تصویب الیحه‬ ‫پیوستن بندر‬ ‫شهید بهشتی و‬ ‫شهید کالنتری‬ ‫به محدوده‬ ‫منطقه ازاد‬ ‫چابهار و الیحه‬ ‫توسعه بندر‬ ‫چابهار از‬ ‫مصوبات تازه‬ ‫مجلس شورای‬ ‫اسالمی به واقع‬ ‫سازکاری مطمئن‬ ‫برای مقابله‬ ‫با تحریم های‬ ‫نابخردانه‬ ‫ترامپیسم‬ ‫امریکایی‬ ‫به شمار می اید‬ ‫خطر اخراج ژئوپارک قشم از یونسکو جدی شد‬ ‫سرپرست مدیریت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری قش��م‪ ،‬با بیان اینکه تخریب حریم‬ ‫میراث طبیعی ملی و جهانی «غار نمکی» قش��م‬ ‫براساس مس��تندات قانونی جرم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وجود پیگیری ه��ا و مکاتبات قضایی متعدد برای‬ ‫جلوگیری از این تخریب‪ ،‬عملیات س��اخت مرکز‬ ‫پرورش میگو نه تنها متوقف نشده‪ ،‬بلکه همچنان‬ ‫ادام��ه دارد و خط��ر خ��روج ژئوپارک قش��م را از‬ ‫فهرست جهانی یونسکو‪ ،‬جدی کرده است‪.‬‬ ‫علیرضا امری کاظمی در این باره به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫حدود دو ماه پیش موضوع این واگذاری مطرح شد‬ ‫اما به دلیل بی توجهی مسئوالن ذی ربط اکنون کار‬ ‫به جایی رسیده که در محوطه ای که زمان انتشار‬ ‫خبر فقط دو کانکس در ان مس��تقر بود‪ ،‬تخریب‬ ‫گسترده در اصل اثر اتفاق افتاده است‪ .‬با این وجود‬ ‫پروژه نه تنها متوقف نشد‪ ،‬بلکه با قوت ادامه پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او درب��اره اقداماتی که ب��رای جلوگیری از این‬ ‫تخریب انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬چندماه‬ ‫پی��ش م��ا در قالبی رس��می و ازس��وی مدیریت‬ ‫ژئوپ��ارک جهان��ی قش��م و میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی جزی��ره‪ ،‬از مجاری‬ ‫قانونی مکاتبه و ش��کایت خ��ود را به مقام قضایی‬ ‫شهرس��تان اعالم کردیم و لزوم توقف س��ریع این‬ ‫پ��روژه و لغو مجوزهای ان را خواس��تار ش��دیم‪.‬‬ ‫دالیل کامال مس��تند بود‪ ،‬پرونده های ثبت ملی و‬ ‫جهانی ژئوپارک را هم فرستادیم‪ .‬می خواستیم از‬ ‫مجاری قانونی و براس��اس روال پیش رویم‪ ،‬تمام‬ ‫مس��تندات و مکاتبات در تاریخ های مشخص نیز‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫مدیر ژئوپارک جهانی قش��م ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬به س��رمایه گذار و کسی که تخریب را انجام‬ ‫می دهد ش��فاهی و با اخطار و تذکر کتبی دادیم‪.‬‬ ‫خواستیم کار را ش��روع نکند و استعالم بگیرد تا‬ ‫مح��دوده اثر طبیعی ملی و جهانی را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه حرف شنوی نداشتند و به کار خود ادامه‬ ‫دادن��د و تا این لحظه توقف عملیات انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امری کاظم��ی گف��ت‪ :‬این پ��روژه در اراضی در‬ ‫حال اجراست که سه حریم مهم را شکسته است؛‬ ‫نخست حریم ثبت جهانی ژئوپارک قشم است که‬ ‫در پرونده یونس��کو کامل و واضح مشخص شده‪.‬‬ ‫دو حری��م دیگ��ر به میراث طبیع��ی و ملی که در‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫ثبت ش��ده با عنوان محدوده ژئوپارک و محدوده‬ ‫اختصاصی سایت «نمکدان» مربوط می شود‪ .‬این‬ ‫تخریب در هر سه محدوده اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ن تخریب‪،‬‬ ‫ژئوپارک جهانی قش��م را با چه مخاطراتی روبه رو‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��کل اصلی این است‬ ‫ک��ه ژئوپارک جهانی قش��م را در خط��ر خروج از‬ ‫یونسکو قرار می دهد‪ .‬مشکل دوم تعرض و تخریب‬ ‫حریم می��راث طبیعی ملی گنبد نمکدان اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس قوانین صریحی که وجود دارد هرگونه‬ ‫تغییر در چشم انداز یا تغییر اصالت اثر یا عملیاتی‬ ‫که موجب اس��یب رساندن این اثر شود‪ ،‬تخلف و‬ ‫جرم است‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه ‪۷۰‬‬ ‫میلیون دالر کااله��ای گروه ‪ ۴‬در گمرکات‬ ‫کش��ور دپ��و ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا وجود‬ ‫تحریم ه��ای ظالمان��ه اقتص��ادی و تجاری‬ ‫امری��کا علیه ایران‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۲‬میلی��ارد دالر تجارت خارجی‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫مه��دی میراش��رفی در نشس��ت خبری‬ ‫درب��اره امار کاالهای دپو ش��ده در گمرک‬ ‫گفت‪ :‬با بررسی های انجام شده ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫دالر کااله��ای گ��روه ‪ ۴‬در گم��رکات دپو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این موارد در زمان مناس��ب‬ ‫ثبت س��فارش شده بودند و ممکن است در‬ ‫زمان ثبت سفارش ش��امل گروه کاالیی دو‬ ‫می ش��دند‪ ،‬اما زمانی که به گمرک رسیدند‬ ‫قوانین تغییر کرده بود و شامل گروه کاالیی‬ ‫چهار شدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حق��وق مکتس��به ب��رای‬ ‫واردکنن��دگان این ‪ ۷۰‬میلی��ون دالر ایجاد‬ ‫شده که بخشی از ان مربوط به ‪۲۰۰‬کانتینر‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشتی می شود‪ .‬در صورت‬ ‫تغییر نکردن قوانین‪ ،‬این کاالها باید متروکه‬ ‫یا مرجوع ش��وند‪ .‬مراجع تحویل گیرنده در‬ ‫مبادی ورودی‪ ،‬غیر از گمرک هستند و باید‬ ‫براس��اس قان��ون‪ ،‬کااله��ا را در مدت مجاز‬ ‫متروکه اعالم کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه میراش��رفی‪ ،‬چنانچ��ه کاالی��ی‬ ‫در یک��ی از مراحل ترخیص فاس��د ش��ود‪،‬‬ ‫مجوزهای قانونی بهداش��ت اجازه ورود ان‬ ‫را به کشور نخواهد داد‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران با اش��اره به روز‬ ‫جهان��ی گمرک افزود‪ :‬هر س��اله س��ازمان‬ ‫جهانی گمرک برای س��ال اینده نام گذاری‬ ‫انجام می دهد که برای سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫«گمرک در سال ‪ ۲۰۲۰‬تقویت کننده ثبات‬ ‫مردم‪ ،‬شکوفایی اقتصادی و محیط زیست»‬ ‫نام گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر لزوم الکترونیک ش��دن‬ ‫فعالیت س��ازمان ها‪ ،‬گمرک را در این عرصه‬ ‫پیشتاز دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کام�لا کاغذ را ح��ذف کرده ایم ک��ه با این‬ ‫اقدام‪ ،‬جعل از بین می رود‪.‬‬ ‫میراش��رفی ب��ا اش��اره ب��ه راه ان��دازی‬ ‫کارشناس��ان مجازی در گم��رک ادامه داد‪:‬‬ ‫با ای��ن اق��دام‪ ،‬کمترین مراجع��ه حضوری‬ ‫بین ذی نفع��ان و گمرک وج��ود دارد و در‬ ‫حال ت�لاش برای به حداقل رس��اندن ارائه‬ ‫خدم��ات چهره به چهره هس��تیم که با این‬ ‫اقدام ش��اهد کاهش تبانی و فساد و ارتقای‬ ‫سالمت خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران به مجازی کردن‬ ‫خدمات گمرک اش��اره کرد و گفت‪ :‬گمرک‬ ‫در سال جاری بخشی از فعالیت های خود را‬ ‫روی تلفن همراه ارائه کرد و برخی خدمات‬ ‫را نیز از طریق اپلیکیشن ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وی درب��اره فعالیت های هوشمندس��ازی‬ ‫گمرک تصریح کرد‪ :‬در س��ال جاری پلمب‬ ‫الکترونی��ک و هوش��مند تولی��د ک��رده و‬ ‫درحال حاض��ر تمام گمرکات��ی که از پلمب‬ ‫برای ترانزی��ت داخلی و خارجی اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ب��ه پلمب های هوش��مند مجهز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫میراش��رفی همچنی��ن ب��ه فعالیت ه��ای‬ ‫بین المللی این س��ازمان اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫با کش��ورهای ترکیه و جمهوری اذربایجان‬ ‫تجرب��ه جهان��ی الکترونیک «تی��ر» را اغاز‬ ‫کرده ای��م که م��ورد تقدیر ژنو ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬رئی��س کل گم��رک ایران ب��ا بیان‬ ‫اینکه کنواسیون «تیر» رو به شرق در حال‬ ‫گسترش است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کریدور شرق به‬ ‫غرب‪ ،‬ش��انگهای چین را توسط جاده ای به‬ ‫اروپ��ای مرکزی متصل خواهد کرد و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬مس��یر دو ماهه حم��ل یک کانتینر‬ ‫در ای��ن کری��دور به کمت��ر از ی��ک هفته‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬از انجا که ایران در مس��یر‬ ‫کریدور ش��رق به غرب ق��رار دارد‪ ،‬اقداماتی‬ ‫ب��رای اس��تفاده از کنوانس��یون تی��ر انجام‬ ‫شده اس��ت و برای نخس��تین بار توانستیم‬ ‫نخس��تین محموله را ازس��وی کنواس��یون‬ ‫تیر از افغانس��تان به چابهار و سپس بمبئی‬ ‫هند منتقل کنی��م‪ .‬وی درباره امار تجارت‬ ‫کش��ور در ‪ ۱۰‬ماه نخست سال جاری گفت‪:‬‬ ‫با وج��ود تحریم های ظالمانه و تروریس��تی‬ ‫اقتص��ادی و تجاری امریکا علی��ه ایران‪ ،‬در‬ ‫این مدت بی��ش از ‪ ۷۲‬میلیارد دالر تجارت‬ ‫انجام شده که ‪ ۳۵.۵‬میلیارد دالر مربوط به‬ ‫صادرات و ‪۳۶‬میلیارد دالر مربوط به واردات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چابه��ار در ی��ک روی س��که‪ ،‬تکیه گاهی ب��رای دور‬ ‫زدن تحریم هاس��ت و از روی دیگ��ر‪ ،‬س��ازمان ها‪،‬‬ ‫پژوهش��گران و نقش��ه های بین المللی گواهی می دهند‬ ‫که کم هزینه تری��ن‪ ،‬مطمئن ترین و ایمن ترین مس��یر‬ ‫برای اتصال بازارهای دو کانون جمعیتی جهان ش��امل‬ ‫‪ ۲۱‬کش��ور ح��وزه اقیانوس هند ب��ا جمعیتی حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد نفر و کش��ورهای اس��یای میانه‪ ،‬قفقاز تا شرق‬ ‫اروپا با جمعیتی حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون نفر است؛ بنابراین‬ ‫توس��عه این منطقه با توجه به شرایط و فرصت طالیی‬ ‫پیش امده از ضروریات اقتصادی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫برهمین اساس به تازگی نیز الیحه پیوستن بندرهای‬ ‫شهید بهشتی و شهید کالنتری به محدوده مناطق ازاد‬ ‫تجاری –صنعت��ی چابهار به تصویب نمایندگان مجلس‬ ‫رسیده و براین اساس طرح توسعه چابهار به طور رسمی‬ ‫و جدی وارد مرحله عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن بهان��ه ب��ا عبدالرس��ول خلیلی‪،‬‬ ‫کارشناس امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق‬ ‫ازاد و استاد دانش��گاه گفت وگویی داشت تا این اتفاق‬ ‫را از زوایه های گوناگون کارشناس��ی کرده و زیرذره بین‬ ‫خود قرار دهد‪ .‬به اعتقاد خلیلی‪ ،‬تصویب الیحه پیوستن‬ ‫بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری به محدوده منطقه‬ ‫ازاد چابهار و الیحه توسعه بندر چابهار از مصوبات تازه‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به واقع سازکاری مطمئن برای‬ ‫مقابله با تحریم های نابخردانه ترامپیسم امریکایی است‬ ‫ک��ه البته تصویب این لوایح بای��د زودتر از این ها انجام‬ ‫می شد‪ .‬به هر حال بندر چابهار درحال حاضر ابراولویت‬ ‫پارادایمیک اقتصاد کش��ور به شمار می رود‪ .‬پارادایمیک‬ ‫به این مفه��وم که چابهار به عنوان ی��ک الگوی غالب‬ ‫در زمان کنونی محس��وب می شود که ممکن است در‬ ‫زمان دیگر غالب نباشد به عبارت دیگر چابهار در زمان‬ ‫تحریم پارادایمیک اس��ت و اگر تحریم ها برداشته شود‬ ‫دیگ��ر اهمیت خ��ود را به عنوان رفع تحریم از دس��ت‬ ‫می ده��د‪ .‬مش��روح گفت وگوی‬ ‫با عبدالرس��ول‬ ‫خلیلی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه معافی�ت چابه�ار از تحریم های‬ ‫امری�کا‪ ،‬به نظر ش�ما درحال حاض�ر منطقه ازاد‬ ‫چابهار دارای فرصت طالیی است؟‬ ‫ب��ا اع�لام استثناش��دن بن��در چابهار ک��ه فرصتی‬ ‫بین المللی به ش��مار می رود‪۳ ،‬کش��ور ایران‪ ،‬افغانستان‬ ‫و هن��د بهره مند می ش��وند و در چند س��ال گذش��ته‬ ‫بسیاری از زیرس��اخت های مواصالتی و حمل ونقل در‬ ‫مسیر زاهدان تا منطقه ویژه سرخس درحال انجام قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬برای تقویت جای��گاه بین المللی اقتصاد‬ ‫مناط��ق ازاد و ازجمله منطقه ازاد چابهار و پیش��برد‬ ‫هر چه بیشتر چش��م انداز اقتصادی ان در عصرتحریم‬ ‫نابخردانه امریکا‪ ،‬باید ترویج نواوری‪ ،‬گسترش و تشویق‬ ‫کارافرینی‪ ،‬دوره های بازام��وزی نیروهای کار و جذب‬ ‫استعدادهای خارجی از طریق تدوین برنامه های مدون‬ ‫در پی��ش گرفته ش��ود‪ .‬این برنام��ه در عمل می تواند‬ ‫توسعه بندرچابهار را با امعان به ظرفیت سازی اقتصادی‬ ‫برای مقابل��ه با تحریم ه��ا دنبال کن��د‪ .‬به دنبال اعالم‬ ‫امریکا مبنی بر معاف ش��دن بندر چابهار از دور جدید‬ ‫تحریم های ترامپیس��م امریکایی‪ ،‬یک��ی از فرصت های‬ ‫مهم بندرچابهار برای توس��عه ب��ا توجه به عالقه مندی‬ ‫هندی ها برای مقابله با چینی ها در بندر گوادر پاکستان‬ ‫رقم خورده که این ظرفیت س��ازی کلی��دواژه مقابله با‬ ‫تحریم و رشد اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫درش��رایط امروز تحریم و برای مقابله با تحریم ها از‬ ‫طریق بن��در چابهار باید مناط��ق ازاد از جمله منطقه‬ ‫ازاد چابهار را مرکز ثقل توسعه کشور قرار دهیم و این‬ ‫منطقه باید مرکزیت توس��عه برای مقابله با تحریم های‬ ‫کش��ور قلمداد ش��ود‪ .‬در واقع باید بتوان اقالم وارداتی‬ ‫کشورهای پیرامونی را در چابهار تولید کرد و شرکت ها‬ ‫و موسس��ه های تولیدی را به چابهار گس��یل داشت تا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫اگهی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصف‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان‪ ،‬افتخار دارد هم زمان با ایام پیروزی ش��کوهمند‬ ‫انقالب اسالمی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬تعداد ‪ 527‬نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول پیوست شماره ‪3‬‬ ‫و ‪ 4‬و ‪ 5‬از طریق برگزاری ازمون کتبی (دانش��ی)‪ ،‬ارزیابی مهارتی و مصاحبه (برای‬ ‫مش��اغل اپراتوری)‪ ،‬کانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی)‪ ،‬معاینات‬ ‫طب صنعتی (جهت س��نجش سالمت‪ ،‬توانایی جسمی و ویژگی های روانشناختی)‬ ‫و گزین��ش‪ ،‬به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی‬ ‫‪ -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی‬ ‫‪ -3‬نداش��تن س��ابقه محکومیت و سوء پیش��ینه کیفری که موجب محرومیت از‬ ‫حقوق اجتماعی شده باشد‬ ‫‪ -4‬عدم سوء مصرف مواد اعتیاداور به تایید مراجع ذیصالح‬ ‫‪ -5‬داش��تن کارت پای��ان خدمت وظیفه عموم��ی یا معافیت دائم غیرپزش��کی‬ ‫(دارابودن معافیت دائم پزشکی در مشاغل کارشناسی بالمانع می باشد)‬ ‫‪ -6‬داشتن حداقل سن ‪ 18‬سال تمام شمسی تا روز جمعه مورخ ‪98/12/16‬‬ ‫‪ -7‬داشتن س�لامت و توانایی کامل جس��می‪ ،‬روحی و ویژگی های روانشناختی‬ ‫جهت انجام فعالیت های ش��غلی طبق تایید مرکز بهداش��ت حرفه ای شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫‪ -8‬تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ب) شرایط اختصاصی‬ ‫جدول شماره ‪ :1‬شرایط اختصاصی‬ ‫شغل‬ ‫حداقل‬ ‫مقطع‬ ‫تحصیلی‬ ‫معدل کل‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫حداکثر سابقه کار‬ ‫قابل پذیرش با‬ ‫پرداخت حق بیمه‬ ‫اپراتور‬ ‫دیپلم‬ ‫‪13/00‬‬ ‫‪ 24‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪13/00‬‬ ‫‪ 28‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫تسهیالت سنی برای داوطلبان‪:‬‬ ‫‪ -1‬ب��ه کلیه دارن��دگان کارت های پایان خدمت وظیف��ه عمومی یا معافیت دائم‬ ‫غیرپزش��کی‪ ،‬مدت ‪24‬ماه (‪ 2‬س��ال) خدم��ت نظام وظیفه قانونی به حداکثر س��ن‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلبان��ی ک��ه دارای س��ابقه کار ب��ا پرداخ��ت حق بیم��ه در صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی معتبر کش��ور می باش��ند‪ ،‬به ازای هر سال س��ابقه یک سال (تا سقف‬ ‫‪ 3‬س��ال) به حداکثر سنی انان اضافه می ش��ود‪ .‬این دسته از افراد می بایست گواهی‬ ‫پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشس��تگی مربوطه را به همراه س��ایر مدارک در روز‬ ‫کنترل مدارک (پس از ازمون کتبی) به همراه داش��ته باش��ند (افرادی که س��وابق‬ ‫بیمه سازمان تامین اجتماعی ارائه می نمایند عالوه بر گواهی مذکور‪ ،‬همراه داشتن‬ ‫شناس��ه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی‬ ‫به ادرس‪ https://eservices.tamin.ir‬الزامی می باش��د) در غیر این صورت از‬ ‫ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -3‬فرزندان معزز ش��هدا و فرزندان جانبازان‪ 70‬درصد به میزان ‪ 4‬سال و فرزندان‬ ‫مع��زز جانبازان باالی ‪ % 25‬جانبازی‪ ،‬به میزان ‪ 3‬س��ال به حداکثر س��ن انان اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬الزم اس��ت این افراد جهت اس��تفاده از تس��هیالت سنی نس��بت به اخذ‬ ‫معرفینام��ه ایثارگری از دفاتر پیش��خوان دولت اق��دام و در روز کنترل مدارک ارائه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬شرکت درکلیه مراحل جذب‪ ،‬برای مشموالن بند فوق الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در هر صورت با احتس��اب کلیه تسهیالت س��نی فوق‪ ،‬سن داوطلبان مشاغل‬ ‫اپراتوری از ‪ 30‬سال و مشاغل کارشناسی از ‪ 34‬سال نباید باالتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توضیحات شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک و رش��ته تحصیلی معتبر‪ ،‬مطابق با شرایط مندرج در جداول‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬الزام��ی ب��وده و داوطلبین در زمان ثبت نام می بایس��ت مدارک منطبق با‬ ‫اطالعیه را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبنای محاسبه حداکثر سن‪ ،‬تا روز جمعه مورخ ‪ 98/12/16‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬افراد دارای مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر از جداول ‪ 3‬و ‪ 4‬به شرط دارا بودن‬ ‫و ارائ��ه مدرک تحصیلی منطبق با ش��رایط اطالعی��ه‪ ،‬می توانند در ازمون در مقطع‬ ‫پایین تر ش��رکت نمایند‪ .‬لیکن می بایس��ت از ارائه مدارک با مقاطع باالتر خودداری‬ ‫نمایند و امکان تغییر کد رشته ازمون یا رده شغلی در طول فرایند جذب و همچنین‬ ‫در صورت اس��تخدام‪ ،‬طی زمان اش��تغال (با درخواست ش��خصی) حداقل تا ‪ 7‬سال‬ ‫امکان پذیر نمی باشد و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد بود‬ ‫و قبل از جذب‪ ،‬در این خصوص تعهد محضری از داوطلب اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نیازهای اعالم ش��ده براساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه‬ ‫درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا رده شغلی مرتبط با تغییر یا ارتقاء‬ ‫مدرک تحصیلی فرد پس از جذب‪ ،‬از نظر شرکت مردود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬داوطلبان مش��اغل اپراتوری می بایس��ت بومی یکی از استان های اصفهان یا‬ ‫چهارمحال و بختیاری باشند‪.‬‬ ‫توضی�ح ‪ :1‬داوطلب بومی به ف��ردی اطالق می گردد ک��ه دارای حداقل یکی از‬ ‫شرایط زیر باشد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬محل صدور شناسنامه وی یکی از شهرستان های این دو استان باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستان های این دو استان باشد‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :2‬داوطلبان بومی اس��تانی با اولویت محل س��کونت نزدیکتر و فرزندان‬ ‫کارکنان ش��اغل و باز نشسته فوالد مبارکه در ش��رایط برابر از نظر علمی و تجربی و‬ ‫مهارتی در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪ -6‬فرزندان معزز ش��هدا و فرزندان جانبازان باالی ‪ % 50‬که متقاضی ش��رکت در‬ ‫ازمون مشاغل اپراتوری می باشند از شرط معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫پ ) مراحل فرایند استخدام‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراجعه به س��امانه ‪ uiazmoon.ir‬و مطالعه دقیق شرایط اگهی مندرج در‬ ‫ان و اماده نمودن مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ -2‬ثبت نام در ازمون و اخذ کد رهگیری‬ ‫‪ -3‬دریافت کارت ورود به جلسه‬ ‫‪ -4‬حضور در محل برگزاری ازمون طبق برنامه ازمون کتبی‬ ‫‪ -5‬دریافت نتیجه ازمون کتبی از طریق سایت ثبت نام‬ ‫‪ -6‬حضور در فرایند ارزیابی مهارتی و مصاحبه (ویژه مش��اغل اپراتوری) و کانون‬ ‫ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در ازمون کتبی‬ ‫‪ -7‬حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی‬ ‫‪ -8‬انجام فرایند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی‬ ‫‪ -9‬تکمیل پرونده ش��امل استعالم مدرک تحصیلی‪ ،‬استعالم کارت پایان خدمت‬ ‫یا معافیت دائم‪ ،‬عدم سوءپیشینه و سایر مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ -10‬انعق��اد قرارداد موقت کار‪ ،‬ش��روع به کار و اموزش های بدو اس��تخدام برای‬ ‫پذیرفته شدگان نهایی‪.‬‬ ‫ت) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام‪:‬‬ ‫الزم اس��ت داوطلبان قبل از مراجعه به س��امانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل فرم‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬اس��کن صفحه اول شناس��نامه (در صورت داش��تن توضیحات‪ ،‬اسکن صفحه‬ ‫توضیحات نیز ضمیمه شود)‬ ‫‪ -2‬اسکن کارت ملی‬ ‫‪ -3‬اس��کن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در ان ذکر ش��ده باش��د) منطبق با‬ ‫شرایط اطالعیه‬ ‫‪ -4‬اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم‬ ‫توضیح‪ :‬تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می بایست‬ ‫قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در ازمون (پنجشنبه مورخ ‪ )98/11/24‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اسکن عکس ‪ 3×4‬جدید (با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)‬ ‫‪ -6‬اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه‬ ‫‪ -7‬پرداخ��ت الکترونیک��ی مبلغ پانصد و پنجاه ه��زار (‪ )550.000‬ریال در وجه‬ ‫دانش��گاه اصفهان بابت هزینه های ثبت نام و شرکت در ازمون کتبی از طریق سامانه‬ ‫ثبت نام‬ ‫توضیح‪ :‬امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ث) نحوه ثبت نام و مهلت ان‪:‬‬ ‫ ب��ا توجه به اینکه ازمون ها‪ ،‬تحلیل نتایج‪ ،‬تعیین محل فعالیت و عنوان ش��غلی‬‫پذیرفته شدگان نهایی براساس گروه امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان‬ ‫ثبت نام انجام می ش��ود الزم اس��ت داوطلبان با دقت و با توجه به شایستگی‪ ،‬عالقه‪،‬‬ ‫جدول نیازها و ش��رایط اعالم ش��ده نسبت به انتخاب تنها یک کد رشته ( یک ردیف‬ ‫شغلی) ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫ داوطلبان واجد ش��رایط می بایس��ت از روز پنجش��نبه مورخ ‪ 98/11/10‬تا روز‬‫پنجش��نبه مورخ ‪ 98/11/24‬به سامانه ‪ uiazmoon.ir‬مراجعه و اقدام به ثبت نام‬ ‫نمایند‪ .‬فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و صداقت تکمیل گردد‪.‬‬ ‫ج) زمان توزیع کارت و ازمون‪:‬‬ ‫ داوطلبان می توانند از روز یکش��نبه مورخ ‪ 98/12/11‬تا روز س��ه ش��نبه مورخ‬‫‪ 98/12/13‬با مراجعه به س��امانه ثبت نام نس��بت به چ��اپ و دریافت کارت ورود به‬ ‫جلسه ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ ازمون مش��اغل کارشناسی روز پنجش��نبه ‪ 98/12/15‬و مشاغل اپراتوری روز‬‫جمعه ‪ 98/12/16‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ محل برگزاری ازمون ش��هر اصفهان و زم��ان و محل دقیق ان در کارت ورود به‬‫جلسه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ همراه داش��تن شناس��نامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز‬‫ازمون الزامی می باشد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ .3‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی ازمون ‪98‬‬ ‫گروه‬ ‫امتحانی‬ ‫کد شغلی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته – گرایش‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد نیاز‬ ‫مفاد ازمون‬ ‫‪20‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی برق‪ /‬مهندسی برق گرایش قدرت‪ /‬مهندسی تکنولوژی برق قدرت‬ ‫مرد‬ ‫‪23‬‬ ‫مدارهای الکتریکی – ماشین های الکتریکی – سیستم های کنترل خطی‪ -‬الکترومغناطیس‪ -‬بررسی‬ ‫سیستم های قدرت‬ ‫‪21‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی برق‪ /‬مهندسی برق گرایش الکترونیک‪ /‬مهندسی تکنولوژی برق‬ ‫الکترونیک‪ /‬مهندسی برق گرایش کنترل‪ /‬مهندسی تکنولوژی برق کنترل‬ ‫مرد‬ ‫‪13‬‬ ‫مدارهای الکتریکی‪ -‬الکترونیک‪ -‬سیستم های کنترل خطی‪ -‬الکترومغناطیس – تجزیه و تحلیل سیستم ها‬ ‫‪22‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‪ /‬مهندسی مکانیک گرایش جامدات‪ /‬مهندسی تکنولوژی‬ ‫مکانیک جامدات‬ ‫مرد‬ ‫‪12‬‬ ‫دینامیک و ارتعاشات (دینامیک‪ -‬ارتعاشات‪ -‬دینامیک ماشین) – جامدات (استاتیک‪ -‬مقاومت مصالح‪ -‬طراحی‬ ‫اجزا)‪ -‬اصول طراحی مکانیزم ها‬ ‫‪23‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‪ /‬مهندسی مکانیک گرایش سیاالت‪ /‬مهندسی تکنولوژی‬ ‫مکانیک سیاالت‬ ‫مرد‬ ‫‪10‬‬ ‫حرارت و سیاالت (ترمودینامیک‪ -‬مکانیک سیاالت‪ -‬انتقال حرارت)‪ -‬جامدات (استاتیک‪ -‬مقاومت مصالح)‪-‬‬ ‫طراحی سیستم های تهویه مطبوع‬ ‫‪24‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‪ /‬مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید‪ /‬مهندسی‬ ‫تکنولوژی مکانیک ساخت و تولید‬ ‫مرد‬ ‫‪11‬‬ ‫استاتیک‪ -‬مقاومت مصالح‪ -‬ساخت و تولید (ماشین ابزار‪ -‬قالب پرس‪ -‬علم مواد‪ -‬ماشین های کنترل عددی‪-‬‬ ‫اندازه گیری‪ -‬تولید مخصوص‪ -‬هیدرولیک و نیوماتیک)‬ ‫‪25‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مواد (کلیه گرایش ها)‪ /‬مهندسی مواد و متالورژی (کلیه گرایش ها)‬ ‫مرد‬ ‫‪22‬‬ ‫خواص فیزیکی مواد – خواص مکانیکی مواد – شیمی فیزیک و ترمودینامیک‪ -‬اصول خوردگی‬ ‫‪26‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫انتقال حرارت‪ -‬ترمودینامیک – مکانیک سیاالت‪ -‬انتقال جرم و عملیات واحد‬ ‫‪27‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی شیمی (محض یا کاربردی)‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫ی تجزیه – شیمی معدنی‪ -‬شیمی فیزیک‪ -‬شیمی الی – دروس کاربردی (شیمی صنعتی‪ -‬اصول تصفیه‬ ‫شیم ‬ ‫اب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات)‬ ‫‪28‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی معدن‪ /‬مهندسی معدن گرایش فراوری موادمعدنی‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاومت مصالح – مکانیک سیاالت – زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)‪ -‬کانه ارایی (خردایش‪،‬‬ ‫طبقه بندی‪ ،‬جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون‬ ‫‪29‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی معدن‪ /‬مهندسی معدن گرایش استخراج‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاومت مصالح‪ -‬مکانیک سیاالت – زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)‪ -‬معدنکاری سطحی و‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬اقتصاد معدنی‪ ،‬چالزنی و انفجار و تهویه‬ ‫‪30‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی معدن‪ /‬مهندسی معدن گرایش اکتشاف‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاومت مصالح – مکانیک سیاالت‪ -‬زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)‪ -‬ژئوفیزیک و ژئوشیمی‬ ‫اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی‬ ‫مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫‪31‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها به جز ایمنی صنعتی)‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪16‬‬ ‫تحقیق در عملیات‪ -‬تئوری احتمال و امار مهندسی‪ -‬طرح ریزی واحدهای صنعتی‪ -‬برنامه ریزی و کنترل تولید‬ ‫و موجودی ها – اقتصاد مهندسی‬ ‫مهندسی‬ ‫عمران‬ ‫‪32‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی عمران گرایش عمران‪ /‬مهندسی تکنولوژی عمران‪ -‬عمران‬ ‫مرد‬ ‫‪7‬‬ ‫مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)‪ -‬مکانیک خاک و پی سازی‪ -‬طراحی (سازه های فوالدی‪-‬‬ ‫بتنی‪ -‬کنترل پروژه)‬ ‫مهندسی‬ ‫بهداشت محیط‬ ‫‪33‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی بهداشت محیط‪ /‬مهندسی بهداشت محیط‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫کلیات بهداشت محیط – مدیریت مواد زاید جامد‪ ،‬سمی و خطرناک‪ -‬الودگی اب‪ ،‬هوا و خاک‪ -‬مدیریت‬ ‫پسماند‪ -‬روش های فراورش و دفع لجن‪ -‬بازیافت مواد و انرژی‬ ‫مهندسی‬ ‫بهداشت‬ ‫حرفه ای‬ ‫‪34‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی بهداشت حرفه ای‪ /‬مهندسی بهداشت حرفه ای‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪5‬‬ ‫کلیات بهداشت حرفه ای‪ -‬نمونه برداری و تجزیه االینده ها در محیط کار‪ -‬ارگونومی‪ -‬سم شناسی صنعتی‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 2‬نفر خانم پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫صادرات‬ ‫‪35‬‬ ‫لیسانس‬ ‫ش بازرگانی ‪ /‬کارشناس زبان انگلیسی (کلیه‬ ‫کارشناسی مدیریت گرای ‬ ‫گرایش ها)‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد خرد و کالن‪ -‬بازاریابی و مدیریت بازار‪ -‬تجارت بین الملل‪ -‬زبان تخصصی تجاری (انگلیسی)‪ -‬زبان‬ ‫عمومی‬ ‫افراد دارای سابقه کار بازرگانی و مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی در اولویت هستند‪.‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫مواد و متالورژی‬ ‫شیمی‬ ‫مهندسی‬ ‫معدن‬ ‫توضیحات‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 5‬نفر خانم پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیریت‬ ‫‪36‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی مدیریت گرایش صنعتی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪9‬‬ ‫امار و احتمال‪ -‬تحقیق در عملیات‪ -‬مدیریت رفتار سازمانی‪ -‬مدیریت منابع انسانی‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 4‬نفر خانم پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫مالی‬ ‫‪37‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی حسابداری‪ /‬کارشناسی مدیریت مالی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪25‬‬ ‫ریاضی و امار‪ -‬حسابداری مالی‪ -‬حسابداری صنعتی‪ -‬اقتصاد خرد و کالن‪ -‬مدیریت مالی – مدیریت‬ ‫سرمایه گذاری و ریسک‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 5‬نفر خانم پذیرش خواهد شد‪.‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪38‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی حقوق (کلیه گرایش ها)‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪5‬‬ ‫حقوق مدنی‪ -‬حقوق تجارت – ایین دادرسی مدنی و کیفری‪ -‬حقوق جزاء عمومی و اختصاصی‬ ‫تعداد کل نفرات مورد نیاز‬ ‫‪176‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫اگهی‬ ‫فهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ‪1398‬‬ ‫تذکر مهم‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه کلیه اطالع رس��انی های ازمون از طریق س��امانه ثبت نام انجام‬ ‫خواهد ش��د ل��ذا داوطلبان می بایس��ت در ط��ول فرایند جذب‪ ،‬جه��ت اگاهی از‬ ‫اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی‪ ،‬بصورت مس��تمر به س��امانه‬ ‫ف��وق مراجعه نمایند و عدم اط�لاع داوطلب از نتایج مراح��ل‪ ،‬جزئیات یا تغییرات‬ ‫احتمالی ازمون‪ ،‬موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد‪.‬‬ ‫چ) مفاد ازمون کتبی‪:‬‬ ‫ازمون کتبی ش��امل ازمون علمی مبتنی بر س��واالت چهار گزینه ای با احتساب‬ ‫نمره منفی می باش��د‪ ،‬سواالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های مورد‬ ‫نیاز طراحی ش��ده و مفاد ازمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش طبق موارد جدول‬ ‫شماره (‪ )2‬می باشد‪:‬‬ ‫جدول شماره (‪ :)2‬ضرایب مفاد ازمون برای مشاغل اپراتوری و‬ ‫کارشناسی‬ ‫عمومی‬ ‫(زبان انگلیسی و‬ ‫دانش رایانه ای)‬ ‫توانایی ذهنی و‬ ‫ادراکی‬ ‫تخصصی‬ ‫(دروس تخصصی‬ ‫هر مقطع)‬ ‫مشاغل اپراتوری‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫مشاغل کارشناسی‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫د) معاینات طب صنعتی‪:‬‬ ‫با اس��تخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتساب‬ ‫ضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتردر هر رش��ته‪/‬گرایش به تعداد درج ش��ده در‬ ‫اطالعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی (که در ان سالمت جسمی‬ ‫و روحی فرد با اخرین اس��تانداردهای س�لامت س��ازمانی فوالد مبارکه مطابقت‬ ‫و بررس��ی می گردد) دعوت خواهند ش��د‪ .‬در این مرحل��ه‪ ،‬مبنای تصمیم گیری‬ ‫جهت استخدام داوطلبان‪ ،‬انجام موفقیت امیز معاینات طب صنعتی و تست های‬ ‫پاراکلینیک مختلف می باش��د که در روز معاینه و توس��ط ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬لذا معاینات و نتایج تس��ت های قبلی و بعدی (که توس��ط سایر‬ ‫مراجع یا پزش��کان انجام ش��ده یا می ش��ود) مبنای تصمیم گیری نبوده و از نظر‬ ‫شرکت فوالد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار الزم می باشد‪.‬‬ ‫در این مرحله افرادی که مس��تعد ابتال به بیماری در محیط صنعتی تش��خیص‬ ‫داده ش��وند‪ ،‬جهت ادامه مراحل استخدامی دعوت نخواهند شد‪ .‬لذا افراد پذیرفته‬ ‫ش��ده در این مرحله‪ ،‬می بایست عالوه بر سالمت جس��می و روحی‪ ،‬توانایی مورد‬ ‫نیاز برای انجام فعالیت های ش��غلی در شرکت فوالد مبارکه در طی مدت خدمت‪،‬‬ ‫براساس نظر مرکز بهداشت حرفه ای شرکت را داشته باشند‪.‬‬ ‫ذ) گزینش‪:‬‬ ‫افراد تایید ش��ده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی می گردند تا در صورت‬ ‫تایید صالحیت‪ ،‬جهت انجام س��ایر مراحل اس��تخدام از انها دعوت بعمل اید‪ .‬در‬ ‫صورتی که داوطلب فاقد ش��رایط این مرحله باش��د از فرایند حذف و از نفر بعدی‬ ‫دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫ر) تشکیل پرونده‪:‬‬ ‫نفرات��ی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند‪ ،‬جهت تش��کیل پرونده‬ ‫(شامل اس��تعالم مدرک تحصیلی‪ ،‬اس��تعالم کارت پایان خدمت‪ ،‬ازمایش عدم‬ ‫اعتیاد‪ ،‬عدم سوء پیشینه و سایر مدارک مورد نیاز) به مرور و بر اساس نیاز شرکت‬ ‫دعوت به کار می شوند‪.‬‬ ‫سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامی‪:‬‬ ‫‪ -1‬صندوق بازنشس��تگی پذیرفته ش��دگان نهایی‪ ،‬صندوق س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی ب��وده و انتقال س��وابق بیم��ه ای اف��رادی که در س��ایر صندوق های‬ ‫توضیح‪ :‬مفاد ازمون تخصصی به شرح جداول شماره ‪ 3‬و ‪ 4‬می باشد‪.‬‬ ‫ح) کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی)‪:‬‬ ‫نفراتی که حدنصاب ازمون کتبی را کس��ب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش‬ ‫در ه��ر ردی��ف ش��غلی) از باالترین نمرات کتبی جهت س��نجش شایس��تگی های‬ ‫م��ورد نیاز ش��غل همچنی��ن انج��ام مصاحبه فن��ی و تخصصی به ای��ن مرحله راه‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫خ) ازمون مهارت (برای داوطلبان رده اپراتوری)‪:‬‬ ‫نفراتی که حدنصاب ازمون کتبی را کس��ب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش‬ ‫در هر ردیف ش��غلی) به این مرحل��ه راه می یابند‪ .‬این مرحله ش��امل ازمون عملی‬ ‫مهارت و مصاحبه فنی می باشد‪.‬‬ ‫بازنشستگی س��ابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت‪ ،‬ان دسته از داوطلبان که با اس��تفاده از تسهیالت سنی سابقه کار‪،‬‬ ‫مجاز به ش��رکت در ازمون شده اند در صورتی که سابقه پرداخت بیمه ارائه شده‪،‬‬ ‫مربوط به صندوق های بازنشستگی غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد ملزم به‬ ‫انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تامین اجتماعی با پرداخت هزینه های قانونی‬ ‫مربوطه می باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمامی مدارک ارائه ش��ده توس��ط داوطلبان در مرحل��ه کنترل مدارک با‬ ‫اصل مدارک‪ ،‬تطبیق داده خواهد ش��د و یا از مراجع صادرکننده مدرک‪ ،‬استعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت چنانچه در هر زمان‪ ،‬خالف اطالعات اعالم ش��ده توسط‬ ‫داوطل��ب محرز گردد‪ ،‬از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در صورت ش��روع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی‬ ‫خاتم��ه خواهد یافت‪ .‬بدیهی اس��ت پیگیری های الزم از طریق مراجع قضائی نیز‬ ‫صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی معادل‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کارکنان ش��اغل در ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬که متقاض��ی پذیرش مدرک‬ ‫کارشناس��ی خود می باش��ند‪ ،‬می بایس��ت در یکی از رش��ته های جدول پیوست‬ ‫شماره ‪ 3‬ثبت نام و در ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و کانون ارزیابی شرکت نمایند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬به منظور رتبه بندی‪ ،‬نمره کتبی فرزندان معزز شهدا شاغل در شرکت‬ ‫با ضریب ‪ 1/3‬و س��ایر کارکنان با ضریب ‪ 1/15‬محاس��به ش��ده و در صورت قرار‬ ‫گرفتن در حدنصاب‪ ،‬به مرحله بعد راه می یابند‪.‬‬ ‫‪ -5‬داوطلبانی که قب ً‬ ‫ال در ازمون های اس��تخدامی فوالد مبارکه شرکت نموده‬ ‫و پذیرفته نش��ده اند‪ ،‬در صورت تمایل و داشتن شرایط الزم این اگهی می توانند‬ ‫مطابق مفاد این اطالعیه مجددا ً در این ازمون شرکت نمایند و نتایج ازمون های‬ ‫قبلی افراد در این ازمون فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نیازهای استخدامی در ردیف های اعالم شده در مقطع دیپلم پس از اعمال‬ ‫س��همیه بنیاد شهید و امور ایثارگران اس��تان اصفهان که دارای شرایط عمومی‬ ‫اس��تخدام می باشند‪ ،‬تامین خواهد شد‪ .‬لذا برای متقاضیان ایثارگر که در تمامی‬ ‫مراح��ل فرایند جذب (از جمله کتبی‪ ،‬مهارت و ‪ )...‬ش��رکت نموده و حداقل ‪80‬‬ ‫درصد نمره اخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کس��ب نموده و س��پس از طرف‬ ‫بنیاد ش��هید اس��تان اصفهان در لیس��ت سهمیه قرار بگیرند س��همیه مربوط به‬ ‫ایثارگران برای انها لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫تذک�ر‪ :‬این گ��روه از داوطلبان الزم اس��ت وضعیت ایثارگری خ��ود را در فرم‬ ‫تقاضانامه ثبت نام در س��امانه مربوطه مش��خص نمایند‪ .‬در غیر این صورت تغییر‬ ‫وضعیت ایثارگری پس از انجام ازمون کتبی‪ ،‬امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬تعیین محل اش��تغال پذیرفته ش��دگان نهایی بر اس��اس نیاز در هر یک از‬ ‫واحده��ای ش��رکت یا تابعه‪ ،‬در اختیار ش��رکت فوالد مبارکه ب��وده و قابل تغییر‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬محدوده جغرافیایی س��کونت برای داوطلبان‪ ،‬حوزه سرویس های عمومی‬ ‫ایاب و ذهاب فعلی ش��رکت می باش��د و ش��رکت فوالد مبارکه هیچگونه تعهدی‬ ‫در قبال ارائه س��رویس ایاب و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده س��اکن‬ ‫می باش��ند را نخواهد داش��ت و هیچ گونه مسیر سرویس دهی یا ایستگاه جدیدی‬ ‫اضافه نخواهد شد‪.‬‬ ‫محدوده س��رویس دهی شامل‪ :‬اصفهان‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬بروجن‪ ،‬بلداجی‪ ،‬فرخ شهر‪،‬‬ ‫مبارکه‪ ،‬ش��هرضا‪ ،‬شاهین شهر‪ ،‬زرین شهر‪ ،‬سپاهان ش��هر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬فوالدشهر‪،‬‬ ‫نجف اباد‪ ،‬باغبهادران‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬کلیش��اد‪ ،‬زازران‪ ،‬والشان‪ ،‬چمگردان‪ ،‬سده‬ ‫لنجان‪ ،‬ورنامخواس��ت‪ ،‬دیزیچه‪ ،‬صفائیه‪ ،‬قهنویه‪ ،‬حسن اباد تنگ بیدکان‪ ،‬دهنو‪،‬‬ ‫کرکوند‪ ،‬مجلس��ی‪ ،‬طالخونچه‪ ،‬دهاقان‪ ،‬پوده‪ ،‬خوراس��گان‪ ،‬س��یاهبوم‪ ،‬یزد اباد‪،‬‬ ‫سفیددشت‪ ،‬چرمهین‪ ،‬کچوئیه‪ ،‬س��هرفیروزان‪ ،‬اراضی‪ ،‬باغملک‪ ،‬لنج‪ ،‬زیباشهر‪،‬‬ ‫نکواباد‪ ،‬اس��ماعیل ترخان‪ ،‬الو‪ ،‬ابرو‪ ،‬حوض ماهی‪ ،‬قمیش��لو‪ ،‬درچه‪ ،‬سورچه باال‬ ‫و پایین‪ ،‬قهه‪ ،‬یزدانش��هر‪ ،‬قهدریجان‪ ،‬قلعه الیبید‪ ،‬قلعه قاس��م‪ ،‬علی اباد جمبزه‪،‬‬ ‫حس��ین اباد‪ ،‬کرس��گان‪ ،‬کوش��ک‪ ،‬فالورجان‪ ،‬قلعه سفید‪ ،‬گلدش��ت‪ ،‬ویالشهر‪،‬‬ ‫کلیشادرخ‪ ،‬کاهریز‪ ،‬اهلل اباد‪ ،‬دارافش��ان‪ ،‬اجگرد‪ ،‬فخراباد‪ ،‬گارماسه‪ ،‬خوانسارک‪،‬‬ ‫الرگان‪ ،‬بجگرد‪ ،‬هراتمه‪ ،‬دارگان‪ ،‬زودان‪ ،‬جوش��ان‪ ،‬برنجگان‪ ،‬کرچگان‪ ،‬نوگران‪،‬‬ ‫بیس��تجان‪ ،‬بابا شیخعلی‪ ،‬جوهرس��تان‪ ،‬نهچیر‪ ،‬دس��تگرد‪ ،‬بارچان‪ ،‬خولنجان‪،‬‬ ‫کرفش��ان‪ ،‬کاویان‪ ،‬گلگون‪ ،‬مزرعچه‪ ،‬حس��ن اباد قلعه بزی‪ ،‬س��رارود‪ ،‬شیخ اباد‪،‬‬ ‫وینیچ��ه‪ ،‬دهنو‪ ،‬دزج‪ ،‬همگین‪ ،‬اس�لام اباد‪ ،‬امیراباد‪ ،‬کلیس��ان‪ ،‬کافش��ان‪ ،‬زفره‪،‬‬ ‫دهسرخ‪ ،‬علیشاهدان‪ ،‬طاد‪ ،‬تیران‪ ،‬دولت اباد‪ ،‬شهرک سیمرغ‪ ،‬پیربکران‪ ،‬ادرگان‪،‬‬ ‫شهیدکشوری‪ ،‬خورزوق و یزدانشهر می گردد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ .4‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل اپراتوری ازمون ‪98‬‬ ‫گروه امتحانی‬ ‫اپراتور تولید‪ ،‬تعمیرات و‬ ‫جرثقیل‬ ‫کدشغلی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته‪ -‬گرایش‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد نیاز‬ ‫مفاد ازمون کتبی‬ ‫توضیحات‬ ‫‪10‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ریاضی فیزیک‪ /‬علوم تجربی‬ ‫مرد‬ ‫‪59‬‬ ‫ریاضی‪ -‬فیزیک‪ -‬شیمی‬ ‫حداکثر ‪ 6‬نفر دیپلم علوم تجربی جذب خواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه متالورژی‪ -‬کلیه گرایش ها (فنی‬ ‫و حرفه ای و کاردانش)‬ ‫مرد‬ ‫‪28‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬محاسبات فنی عمومی و تخصصی‬ ‫متالورژی‪ -‬شناخت فلزات‪ -‬اصول متالورژیکی‬ ‫ریخته گری‪ -‬رسم مدل و قالب‬ ‫‪12‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه برق‪ -‬کلیه گرایش ها (فنی و‬ ‫حرفه ای و کاردانش)‬ ‫مرد‬ ‫‪109‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬جوشکاری‪ -‬اندازه گیری دقیق و‬ ‫ازمایشگاه‪ -‬تاسیسات حرارتی و برودتی‪ -‬اجزای ماشین‬ ‫‪13‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه برق‪ -‬کلیه گرایش ها (فنی و‬ ‫حرفه ای و کاردانش)‬ ‫مرد‬ ‫‪97‬‬ ‫رسم فنی – مدارهای الکتریکی – ماشین های‬ ‫الکتریکی – الکترونیک کاربردی‪ -‬اندازه گیری الکتریکی‬ ‫اپراتور ماشین افزار‬ ‫‪14‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه مکانیک – ساخت و تولید‬ ‫(ماشین افزار)‬ ‫مرد‬ ‫‪18‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬رسم فنی تخصصی (ساخت و تولید)‪-‬‬ ‫تراشکاری‪ -‬فرزکاری‪ -‬ماشین های ابزار‬ ‫در شاخه فنی و حرفه ای فقط رشته ساخت و تولید (ماشین افزار) و در شاخه کاردانش‬ ‫در رشته ساخت و تولید‪ ،‬رشته های مهارتی فرزکاری ‪ ،CNC‬ماشین افزار‪ ،‬تراشکاری‪،‬‬ ‫تراشکاری ‪ ،CNC‬تراشکاری و فرزکاری مورد قبول است‪.‬‬ ‫تعمیرکار الکترومکانیک‬ ‫‪15‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه برق‪ -‬الکتروتکنیک‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬مدارهای الکتریکی‪ -‬ماشین های الکتریکی‪-‬‬ ‫تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی و سیم پیچی‪ -‬اصول‬ ‫اندازه گیری الکتریکی‬ ‫در شاخه کاردانش در رشته الکتروتکنیک فقط رشته های مهارتی برق ماشین االت‪،‬‬ ‫ماشین های الکتریکی و برق صنعتی قابل قبول هستند‪.‬‬ ‫تعمیرکار الکترونیک‪ ،‬برق و‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫‪16‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه برق‪ -‬الکترونیک‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫تعداد کل نفرات مورد نیاز‬ ‫در شاخه فنی و حرفه ای رشته الکترونیک و در شاخه کاردانش در رشته الکترونیک‪،‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬مدارهای الکتریکی‪ -‬ماشین های‬ ‫الکتریکی‪ -‬الکترونیک عمومی و کارگاه ‪ -‬مبانی دیجیتال رشته مهارتی الکترونیک صنعتی و در رشته کنترل‪ ،‬رشته های مهارتی تعمیر ابزار دقیق‬ ‫و اتوماسیون صنعتی قابل قبول هستند‪.‬‬ ‫‪340‬‬ ‫همچنین جهت تامین نیروی انسانی متخصص (کارشناس خبره) و با تجربه کاری مرتبط (بیش از سه سال)‪ ،‬در رشته های زیر تعداد ‪ 11‬نفر از اقایان واجد شرایط مورد نیاز می باشند که در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام از طریق برگزاری ازمون‪ ،‬مصاحبه تخصصی جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ .5‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی (کارشناس خبره) ازمون ‪98‬‬ ‫تخصص مورد نیاز‬ ‫کدشغلی‬ ‫حداقل مقطع تحصیلی‬ ‫حداقل سابقه کار مرتبط‬ ‫(سال)‬ ‫تعداد نیاز‬ ‫حداکثر سن‬ ‫حداقل سن‬ ‫توضیحات‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تحلیل گر ارشد مالی‬ ‫‪40‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫متخصص و مسلط به بازار سرمایه تامین مالی‬ ‫مدیریت مالی‪ /‬حسابداری‪ /‬اقتصاد‬ ‫متخصص طراحی‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫‪41‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تجربه در طراحی و تولید محصوالت فوالدی تخت‬ ‫متالورژی‬ ‫متخصص حوزه روابط عمومی‬ ‫‪42‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دارای تجربه کاری مرتبط در حوزه رسانه‪ -‬روابط عمومی‪ -‬تبلیغات‬ ‫مدیریت رسانه‪ /‬کارگردانی‪/‬‬ ‫علوم ارتباطات‬ ‫متخصص حوزه‬ ‫پدافند غیرعامل‬ ‫‪43‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مهندس پدافند غیرعامل‬ ‫متخصص امور معدن‬ ‫‪44‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تجربه کاری مرتبط در زمینه های استخراج‪ ،‬اکتشاف و فراوری‬ ‫سنگ اهن‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫متخصص قراردادهای خارجی‬ ‫‪45‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی تجاری (مکالمه و مکاتبه) و حقوق قراردادهای‬ ‫بین الملل و تنظیم و عقد قراردادهای خارجی‬ ‫مدیریت بازرگانی‪ /‬حقوق‬ ‫تعداد کل نفرات مورد نیاز‬ ‫‪11‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬مالک تایید سابقه کار مرتبط‪ ،‬ارائه گواهی سابقه کار از محل های اشتغال قبلی و نیز گواهی پرداخت حق بیمه می باشد که اسکن این مدارک در زمان ثبت نام به همراه سایر مدارک و ارائه ان در روز کنترل مدارک الزامی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬تسهیالت سنی شامل این جدول نمی شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫رتبه ‪ ۱۴۶‬ایران در شاخص درک فساد در سال گذشته میالدی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ابالغ بسته حمایت‬ ‫از صادرات غیر نفتی‬ ‫رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران از ابالغ‬ ‫بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ازسوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬حمید زادبوم افزود‪ :‬ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی در راس��تای اجرای سیاس��ت های کلی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیش��برد‬ ‫برونگرایی اقتصاد و به منظور تحقق اهداف توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی امس��ال ‪ ،‬بسته حمایت از توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را تصویب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��ته حمای��ت از ص��ادرات غیر نفتی‬ ‫سال ‪۱۳۹۸‬ازسوی س��ازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫تدوی��ن و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و س��ازمان برنامه و بودجه و صندوق توس��عه ملی‬ ‫به تایید کارگروه منتخب س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی ش��امل وزیران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه رس��یده و در نهایت ازسوی معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری و رئی��س س��تاد فرماندهی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی تصویب و ابالغ ش��د‪ .‬رئیس کل‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬این بسته را به عنوان‬ ‫اس��ناد باالدستی حمایت و تشویق صادرکنندگان‬ ‫توصیف کرد و با اش��اره به تمهیدات اندیشیده شده‬ ‫برای تخصیص و ابالغ بودجه مربوط به مشوق های‬ ‫صادرات��ی س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬گفت‪ :‬با توج��ه به میزان‬ ‫مشوق های صادراتی تخصیصی‪ ،‬نسبت به پرداخت‬ ‫مشوق های صادراتی بر اساس اولویت های موجود‬ ‫در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اقدام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫زادب��وم با تاکید بر اهمیت تس��ریع در تخصیص‬ ‫بودجه مش��وق های صادراتی در م��دت باقیمانده‬ ‫درس��ال جاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��وق های صادراتی‬ ‫موجود در بس��ته حمای��ت از ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫شامل منابع صندوق توسعه ملی و منابع درج شده‬ ‫در بودجه مش��وق های صادراتی س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران اس��ت ک��ه س��پرده گذاری صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی در بانک های عامل ب��رای پرداخت‬ ‫تس��هیالت س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫صادرات��ی براس��اس نرخ های ترجیح��ی‪ ،‬قابلیت‬ ‫اجرایی دارد‪.‬‬ ‫میوه شب عید‬ ‫تامین است‬ ‫عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه باغ��داران اعالم‬ ‫ک��رد که تاکنون گزارش��ی از س��رمازدگی باغ ها و‬ ‫محصوالت باغی نداشتیم و این محصوالت همگی‬ ‫س��الم هس��تند؛ ضمن اینکه هیچ مش��کلی برای‬ ‫تامین میوه ش��ب عید نداریم‪ .‬مجتبی ش��ادلو در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در پاس��خ به اینکه ایا تاکنون از‬ ‫سرمازدگی باغ ها گزارشی اعالم شده یا خیر گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬فصل خواب درختان بوده و سرما‬ ‫انچنان ش��دید نشده است که جای نگرانی باشد‪ .‬از‬ ‫س��ویی اطالع رسانی های الزم هم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از این اطالع رس��انی ها بس��تن‬ ‫منافذ انبارهایی اس��ت که برخی محصوالت در ان‬ ‫نگهداریمی شوند‪.‬به عنواننمونه‪،‬محصوالتباغی‬ ‫همچ��ون مرکبات در انبارهای خارج از س��ردخانه‬ ‫نگهداری می شود‪ ،‬اما به دلیل خروج روزانه گازهای‬ ‫متصاعد شده از پوس��ت پرتقال‪ ،‬این انبارها دارای‬ ‫منافذی بوده که هنگام سرما اطالع رسانی می شود‬ ‫تا این منافذ بس��ته و محصوالت از س��رمازدگی در‬ ‫ام��ان بمانند‪ .‬عضو هیات مدی��ره اتحادیه باغداران‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬تاکنون گزارش��ی از س��رمازدگی‬ ‫محصوالت باغ��ی و باغ ها نداش��تیم و محصوالت‬ ‫همگی س��الم هس��تند‪ .‬امیدوارم هوا نیز به شدتی‬ ‫که گفته می ش��ود‪ ،‬سرد نش��ود‪ .‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مرکبات برداشت ش��د ه و مقدار باقی مانده مربوط‬ ‫به بخشهای خرد و باغچه هاست‪ .‬ضمن اینکه هنوز‬ ‫پرتقال والنس��یا برداشت نشده و موعد برداشت ان‬ ‫اس��فند و فروردین اس��ت‪ .‬وی ب��ه وضعیت تامین‬ ‫میوه ش��ب عید اش��اره کرد و گفت‪ :‬هیچ مش��کلی‬ ‫برای تامین میوه ش��ب عید نداریم‪ .‬سیب‪ ،‬پرتقال‪،‬‬ ‫کیوی‪ ،‬انار و تمام محصوالتی که در پاییز و زمستان‬ ‫برداش��ت و تا اخر خرداد به بازار عرضه می ش��وند‪،‬‬ ‫برداشت ش��ده و در ش��رایط مناس��بی نگهداری‬ ‫می شوند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نه تنها مشکلی در زمینه‬ ‫تامین میوه نداریم‪ ،‬بلکه حتی مازاد محصوالت هم‬ ‫داریم‪ .‬برای این محصوالت زحمت کش��یده شده‬ ‫است و موضوعی نیست که بتوان رها کرد؛ بنابراین‬ ‫نیاز است که صادرات را توسعه دهیم‪ .‬شادلو افزود‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۴.۵‬میلی��ون تن مرکب��ات از پاییز به بعد‬ ‫برداش��ت ش��ده که از میزان پیش بینی باالتر رفته‬ ‫است‪ .‬امسال به طور کل رشد قابل توجهی در تولید‬ ‫محصوالت باغی داری��م‪ .‬در مجموع در محصوالت‬ ‫باغی با رش��د بیش از ‪ ۳۰‬درصدی به طور میانگین‬ ‫روبه رو شدیم و امیدواریم با شرایط و سختی زیادی‬ ‫ک��ه در تولید تحمل کردیم و ب��ا هزینه های باالی‬ ‫نهاده ها و نیروی انسانی‪ ،‬تمهیدات الزم برای عرضه‬ ‫ان اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سایه سنگین تحریم بر سالمت اقتصاد کشور‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سال هایی‬ ‫که تحریم ها‬ ‫علیه ایران‬ ‫وضع شده‪،‬‬ ‫امتیاز کشور‬ ‫در نماگر کنترل‬ ‫فساد شاخص‬ ‫حکمرانی خوب‬ ‫بانک جهانی‬ ‫کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۰‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬امتیاز‬ ‫این شاخص به‬ ‫ترتیب ‪ ۱۷.۶‬و‬ ‫‪ ۲۰.۴‬بوده که‬ ‫در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫به ‪ ۱۵.۹‬رسیده‬ ‫است‬ ‫س��ازمان ش��فافیت بین الملل گزارش ‪( ۲۰۱۹‬سال‬ ‫گذشته میالدی) خود درباره درک فساد در کشورهای‬ ‫گوناگون جهان را منتشر کرد‪.‬‬ ‫این سازمان که در سال ‪۱۹۹۵‬میالدی شروع به کار‬ ‫کرده‪ ،‬ش��اخص درک فساد در بخش دولتی را ارزیابی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ای��ن فهرس��ت‪ ،‬تصوی��ری از میزان نس��بی فس��اد‬ ‫در کش��ورهای گوناگ��ون ارائ��ه می ده��د‪ .‬در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۲‬میالدی(‪ 1390‬خورش��یدی)‪ ،‬سازمان شفافیت‬ ‫بین المللی روش خود درباره ش��اخص فس��اد را اصالح‬ ‫کرد تا امکان مقایس��ه نمرات از یک سال به سال بعد‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬شاخص‬ ‫درک فس��اد س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در بخش دولت��ی در ‪۱۸۰‬‬ ‫کشور ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫هرچه امتیاز کش��ورها به صفر نزدیک تر باشد‪ ،‬فساد‬ ‫بیشتر و هرچه به ‪ ۱۰۰‬نزدیک تر باشد‪ ،‬فساد کمتر در‬ ‫ان کشور رخ می دهد‪.‬‬ ‫مانند سال های گذش��ته‪ ،‬نیوزلند‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫س��وئیس و س��نگاپور در صدر فهرس��ت کشورهایی با‬ ‫کمتری��ن میزان فس��اد قرار دارند‪ .‬کش��ورهایی که در‬ ‫انتهای فهرس��ت درک فس��اد ق��رار دارند‪ ،‬ه��م مانند‬ ‫همیش��ه‪ ،‬س��ومالی‪ ،‬س��ودان جنوبی‪ ،‬س��وریه‪ ،‬یمن و‬ ‫افغانستان هستند‪.‬‬ ‫شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین الملل نشان‬ ‫از ای��ن دارد که این ش��اخص در ایران وضعیت بدتری‬ ‫نسبت به سال قبل داشته است‪ .‬ایران در سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫رتبه ‪ ۱۴۶‬را به دس��ت اورد که دو امتیاز هم نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬کمتر بوده اس��ت‪ .‬ایران در سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫در ش��اخص درک فس��اد امتیاز ‪ ۲۶‬را به دس��ت اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬رتبه ایران در سال ‪ ،۲۰۱۸‬رتبه ‪ ۱۳۸‬را داشته‬ ‫است‪ .‬دیگر کشورهایی که هم رده ایران در این شاخص‬ ‫قرارگرفته اند‪ ،‬هندوراس‪ ،‬گواتماال‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬نیجریه‪،‬‬ ‫موزامبیک و انگوال بوده اند‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که در س��ال های گذشته به فساد در‬ ‫کش��ور دامن زده‪ ،‬تحریم ها بوده اس��ت‪ .‬تا شروع دهه‬ ‫‪ ۹۰‬اگرچه ایران در ش��اخص های گوناگون بین المللی‬ ‫وضعیت خوبی نداش��ت‪ ،‬اما روند رو بهبود در بیش��تر‬ ‫این ش��اخص ها به خوبی نمایان بود‪ .‬سال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬که‬ ‫تحریم های بین المللی علیه ایران اعالم ش��د‪ ،‬رفته رفته‬ ‫وضعیت شاخص های بین المللی هم وضعیت بدتری را‬ ‫به نمایش گذاش��تند‪ .‬اما س��ال ‪ ۹۴‬که دولت روحانی‬ ‫برجام را به امضا رس��انید و با ‪ ۶‬کشور قدرتمند جهان‬ ‫کشورهایی که تحت تحریم های اقتصادی گسترده قرار می گیرند‪،‬‬ ‫فاسدتر از کشورهای تحت تحریم جزئی اقتصادی هستند‬ ‫تواف��ق کرد‪ ،‬روند رو بهبود هم اغاز ش��د‪ .‬اما این روند‬ ‫بهبود ش��اخص ها دوباره در سال ‪ ۹۶‬که دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا بر س��رکار امد و یک سال پس‬ ‫ازان‪ ،‬یعنی از اردیبهش��ت سال ‪ ۹۷‬از برجام خارج شد‬ ‫و تحریم هایی علیه ایران وضع کرد‪ ،‬متوقف ش��د و رو‬ ‫به تنزل گذاشت‪.‬‬ ‫معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی‬ ‫که در نشس��ت کمیس��یون حمایت قضایی و مبارزه با‬ ‫فس��اد ارائه ش��ده‪ ،‬پیامدهای تحریم در بروز فس��اد را‬ ‫موردبررسی قرار داده است‪ .‬از سال ‪ ۹۶‬که تحریم های‬ ‫امری��کا علیه ایران دوباره بازگش��ت و ایاالت متحده از‬ ‫برجام خارج شد‪ ،‬ش��اخص های گوناگون اقتصادی هم‬ ‫با مش��کل روبه رو ش��دند‪ .‬روند س��االنه تولید ناخالص‬ ‫داخلی که س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۷۰۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رس��یده بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۵۹۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رش��د اقتصادی هم که سال ‪ ۹۵‬رکورد ‪ ۱۲‬درصد را‬ ‫ثبت کرده بود و سال ‪ ۹۶‬هم وضع خوبی داشت‪ ،‬برای‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬منفی ‪ ۹.۵‬درصد خواهد بود‪ .‬این ش��اخص‬ ‫حتی نسبت به س��ال ‪ ۹۱‬که تحریم ها باعث شد رشد‬ ‫اقتص��ادی منفی ‪ ۷.۷‬درصد ش��ود هم بیش��تر کاهش‬ ‫پیداکرده اس��ت‪ .‬طی تحریم های س��ال ‪ ،۹۱‬نرخ تورم‬ ‫‪ ۳۴.۷‬درصد را ثبت ش��د و حاال در تحریم های جدید‬ ‫به ‪ ۳۵.۷‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫اما مس��ئله اصلی در گزارش معاونت اقتصادی تاثیر‬ ‫تحریم ها روی فس��اد بوده است‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫در سال هایی که تحریم ها علیه ایران وضع شده‪ ،‬امتیاز‬ ‫کش��ور در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب‬ ‫بانک جهانی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬و ‪ ۲۰۱۱‬امتی��از این ش��اخص به‬ ‫ترتیب ‪ ۱۷.۶‬و ‪ ۲۰.۴‬بوده که حاال در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به‬ ‫‪ ۱۵.۹‬رسیده است‪ .‬این در حالی است که سال ‪،۲۰۰۲‬‬ ‫امتیاز این ش��اخص ‪ ۵۰‬بوده اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر امتیاز‪،‬‬ ‫رتب��ه ایران هم وضعیت بدتری در کنترل فس��اد را به‬ ‫نمایش گذاشته است‪ .‬رتبه ایران در سال ‪۱۷۱ ،۲۰۱۰‬‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۷۶ ،۲۰۱۸‬بوده اس��ت‪ .‬درحالی که ایران‬ ‫در س��ال ‪ ،۲۰۰۴‬پله صدو بیست و دوم را اشغال کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فس��اد در این دوره ها باعث ش��ده انحصار در کشور‬ ‫بیشتر ش��ود‪ .‬این انحصار خودش را در تضعیف نماگر‬ ‫اختالل ناش��ی از اث��رات مالیات و یارانه ه��ا بر رقابت‬ ‫ایران در سال ‪ ۲۰۱۹‬و در تضعیف نماگر رقابت پذیری‬ ‫داخلی ایران در سال ‪ ۲۰۱۹‬در گزارش مجمع جهانی‬ ‫اقتصاد نشان داد‪.‬‬ ‫البته ماجرای رش��د فساد باوجود تحریم ها‪ ،‬ماجرای‬ ‫اثبات ش��ده ای اس��ت‪ .‬در مقال��ه «تاثی��ر تحریم های‬ ‫اقتصادی بر فس��اد در کش��ورهای هدف‪ :‬مطالعه بین‬ ‫کش��وری» که ‪ ۱۳۳‬کش��ور در بازه زمان��ی ‪ ۱۹۹۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬را بررس��ی کرده نش��ان می دهد کش��ورهایی‬ ‫که م��ورد هدف تحریم ه��ای اقتص��ادی قرارگرفته اند‬ ‫فاسدتر از کشورهایی هستند که در همان زمان مشابه‬ ‫تحریم ها را تجربه نکرده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬این تحقیق نشان می دهد کشورهایی‬ ‫که تحت تحریم های اقتصادی گس��ترده قرارگرفته اند‪،‬‬ ‫فاس��دتر از کش��ورهای تحت تحریم جزئ��ی اقتصادی‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین گفته می شود تحریم های اقتصادی‬ ‫اندازه س��رانه اقتصاد س��ایه را حدود ‪ ۹‬درصد افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫همچنین نتیجه مطالعه حاکی از این است که تاثیر‬ ‫تحریم های با پشتیبانی باالی بین المللی‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫تحریم ها همچنین فساد مربوط به جمع اوری مالیات‪،‬‬ ‫قراردادهای عمومی و تجارت را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مخالفت یکپارچه بخش خصوصی با ثبت سفارش واردات موقت‬ ‫بررس��ی «راهکاره��ای رف��ع مش��کالت ورود موق��ت» محور‬ ‫دوازدهمی��ن گردهمایی اعضای کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران بود‪ .‬به گفته محمدالهوتی‪،‬‬ ‫رئی��س این کمیس��یون‪ ،‬موضوع ورود موقت و مش��کالت ان به‬ ‫منظور جمع بندی نظر فعاالن اقتصادی حول این موضوع و طرح‬ ‫ان در شورای عالی صادرات در دستورکار این نشست قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر اساس انچه در این کمیسیون مطرح شد‪ ،‬بانک مرکزی در نظر‬ ‫دارد‪ ،‬واردکنندگان را به «ثبت س��فارش» برای ورود موقت ملزم‬ ‫کن��د‪ .‬ح��ال انکه به باور فعاالن اقتصادی‪ ،‬این محدودیت به زیان‬ ‫تولید منتهی خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی در اغاز نشس��ت کمیس��یون تس��هیل تجارت‬ ‫و توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه رئیس‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬دریافت نظر تش��کل ها درباره مسائل‬ ‫مربوط به ورود موقت را به اتاق واگذار کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫دو پیش جلس��ه برای مباحث قابل طرح در شورای عالی صادرات‬ ‫برگزار ش��ده که این دو نشس��ت به جمع بندی مشخصی نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه این نشس��ت کمیسیون برای حصول نظر نهایی‬ ‫بخ��ش خصوصی درب��اره ورود موقت و ارائه ان به ش��ورای عالی‬ ‫صادرات برگزار شده است‪.‬‬ ‫او در ادامه توضیح داد‪ :‬بانک مرکزی اس��امی کس��انی که ورود‬ ‫موق��ت داش��ته و کاالی خود را نیز ص��ادر کرد ه و قانونا رفع تعهد‬ ‫کرده اند‪ ،‬برای اعمال معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعالم‬ ‫ نمی کند و س��ازمان امور مالیاتی نیز در بررس��ی عملکرد معافیت‬ ‫مالیاتی برای این دست صادرات را نمی پذیرد‪ .‬اکنون به دلیل بروز‬ ‫برخی ناهماهنگی ها میان بانک مرکزی و س��ازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫مشکالتی برای فعاالن بخش خصوصی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫الهوتی با بیان اینکه قانون گذار ورود موقت را به منظور افزایش‬ ‫تولید صادراتی با استفاده از منابع خارجی بدون خارج شدن منابع‬ ‫داخلی مد نظر داشته‪ ،‬این قانون را برای تسهیل و فاصله گرفتن از‬ ‫قوانین دست و پاگیر داخلی وضع کرده است و در صورت الزامی‬ ‫شدن ثبت سفارش‪ ،‬تفاوتی میان ورود موقت و ورود قطعی نخواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت اجرایی ش��دن نظر بانک مرکزی مبنی بر‬ ‫ثبت سفارش‪ ،‬همین ظرفیت های تولید که به واسطه ورود موقت‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬دچار افت خواهد ش��د‪ .‬به ویژه اینکه س��همیه‬ ‫ورود موق��ت بنگاه های تولیدی نیز متناس��ب با ظرفیت های انها‬ ‫تعیین نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گمرک نپذیرفته است‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬علی اکبر ش��امانی‪ ،‬رئیس دفتر صادرات‬ ‫گمرک‪ ،‬با اش��اره به اینکه ورود موقت در دو بخش تش��ریفات و‬ ‫مقررات قابل بررسی است‪ ،‬گفت‪ :‬گمرک فقط در بخش تشریفات‬ ‫و ص��دور مج��وز دارای اختیاراتی اس��ت و در بخش مقررات فاقد‬ ‫اختیار اس��ت‪ .‬از ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬ماه پیش‪ ،‬بانک مرکزی اعالم کرده ورود‬ ‫موقت نیز مش��مول ثبت سفارش اس��ت‪ .‬البته تشریفات واردات‬ ‫موقت در گمرک به همان روال پیش��ین انجام می ش��ود و گمرک‬ ‫تاکنون موضوع ثبت سفارش را نپذیرفته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ورود موقت در ش��رایط کنونی‪ ،‬ظرفیت خوبی‬ ‫برای کشور ایجاد کرده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طرف حساب ما در ورود‬ ‫موق��ت‪ ،‬به طور‪ ۱۰۰‬درصدی بخش تولید اس��ت و گره زدن ورود‬ ‫موقت به ثبت س��فارش و الزام واحد های تولیدی به اعالم منش��ا‬ ‫تامین ارز واردات موقت‪ ،‬تولیدکنندگان را با مشکل روبه رو خواهد‬ ‫کرد؛ بنابراین اجرای خواسته بانک مرکزی به صالح تولید نیست‪.‬‬ ‫ش��امانی همچنی��ن گف��ت ک��ه در تمدید و افزایش س��همیه‬ ‫واحدهایی که حس��ن نیت انها ثابت ش��ده و از ورود موقت برای‬ ‫تولید و صادرات بهره می گیرند‪ ،‬مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫علی رس��تم پور نیز که به نمایندگی از س��ازمان امور مالیاتی در‬ ‫این نشست حضور یافته بود‪ ،‬عنوان کرد که سازمان در حوزه ورود‬ ‫موقت‪ ،‬مالیات ارزش افزوده را مطالبه نمی کند‪ .‬اما از صادراتی که‬ ‫متعاقب این نوع واردات انجام می گیرد‪ ،‬مالیات دریافت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش گذاری واقعی شود‬ ‫یوسف مرادلو‪ ،‬نماینده انجمن سرب و روی ایران در این نشست‪،‬‬ ‫با اش��اره به اینکه اس��ناد ورود موقت با تاخیر از گمرکات به بانک‬ ‫مرکزی ارائه می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد که کمبود نیروی انسانی‪ ،‬یکی‬ ‫از دالیل این تاخیر است‪ .‬او همچنین با اشاره به مشکالتی که نوع‬ ‫ارزش گذاری گمرک بر مواد معدنی برای واحد های تولیدی ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬درخواس��ت کرد قیمت های جهانی در ارزش گذاری‬ ‫لحاظ شود‪ .‬مرادلو همچنین گفت‪ :‬اگر گمرک به انجمن سرب و‬ ‫روی اعتماد کنند‪ ،‬این انجمن می تواند فرمول محاس��به ارزش را‬ ‫به گونه ای که نزدیک به واقعیت باشد‪ ،‬ارائه کند‪.‬‬ ‫یوس��ف مرادلو در ادامه از چالش «تعیین کیل مصرف س��رب»‬ ‫میان فعاالن این صنعت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��خن‬ ‫گفت و ادامه داد‪ :‬مسئله دیگر ان است که از ورود موقت و صادرات‬ ‫در حوزه سرب و روی جلوگیری می شود؛ ان هم در شرایطی که‬ ‫‪ ۷۵‬درص��د تولی��دات ما مازاد بر مصرف اس��ت و البته واحد های‬ ‫تولیدی در این بخش نیز با ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬باید بگویم‪ ،‬صنعت ما در شرف تعطیلی است‪.‬‬ ‫در ادامه رئیس دفتر صادرات گمرک نیز با اشاره به اینکه فرمی‬ ‫برای تعیین کیل مصرف در گمرک تهیه شده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫پ��س از انک��ه صاحب کاال فرم را تکمیل کرد‪ ،‬ما ان را مهر و امضا‬ ‫ می کنی��م و صاح��ب کاال ای��ن فرم را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارائه می کند‪ .‬اما این فرم در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به امضا نمی رسد و ما هنوز نتوانسته ایم این مسئله را با دفتر صنایع‬ ‫معدنی این وزارتخانه حل کنیم‪.‬‬ ‫علی اکبر ش��امانی همچنین با اش��اره به اینکه صادرکنندگان‬ ‫زمانی خواهان باال نش��ان دادن ارزش کاال بودند و حاال به دنبال‬ ‫کاهش ارزش کاالهایش��ان هس��تند‪ ،‬گفت که گمرک نیز در این‬ ‫زمینه با مشکل روبه رو شده است‪ .‬او با بیان اینکه ارزش کاالها در‬ ‫کارگروه مربوط رصد می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک بار برای همیشه‬ ‫باید مبنایی منطقی و درس��ت ب��رای ارزش گذاری کاالها تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین رئیس کمیس��یون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬اگرچه صادرکنندگان زمانی عالقه مند‬ ‫به ارزش گذاری باالتر برای کاالهایش��ان بودند اما این مس��ئله را‬ ‫نمی ت��وان به عن��وان وحدت رویه در نظر گرفت‪ .‬ضمن انکه وقتی‬ ‫نرخ ارز ناگهان سه برابر می شود‪ ،‬به طور طبیعی‪ ،‬ارزش کاالهای‬ ‫تولید ش��ده در داخل نیز به یک س��وم کاهش پیدا می کند‪ .‬افزون‬ ‫ب��ر این‪ ،‬صادرکنندگان از زم��ان روی کار امدن دولت های نهم و‬ ‫دهم‪ ،‬یعنی بیش از یک دهه‪ ،‬مشوقی از دولت دریافت نکرده اند؛‬ ‫بنابرای��ن اینکه تمایل صادرکنندگان ب��ه تعدیل ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی ناش��ی از تمایل انها به دریافت مش��وق صادراتی تلقی‬ ‫شود‪ ،‬فاقد وجاهت است‪.‬‬ ‫محم��د الهوت��ی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت صادرکنن��دگان را برای‬ ‫بازگرداندن ارز حاصل از صادرات زیر فش��ار قرار داده اس��ت و در‬ ‫صورت رعایت نکردن تعهد ارزی‪ ،‬صادرکنندگان مشمول معافیت‬ ‫مالیات��ی نخواهند ش��د و این دلیل اصل��ی تمایل صادرکنندگان‬ ‫به واقعی س��ازی ارزش پایه گمرکی اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬تعیین ارزش‬ ‫پای��ه صادراتی باید به س��مت و س��ویی س��وق پی��دا کند که هم‬ ‫دول��ت به حقوق خود دس��ت یابد و ه��م صادرکنندگان متضرر‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعشرکت هایبازرگانیبدترازتولیدکننده هاست‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬محسن بهرامی ارض اقدس‪ ،‬عضو پیشین‬ ‫هی��ات نماین��دگان اتاق تهران‪ ،‬بر این عقیده ب��ود که انچه حائز‬ ‫اهمیت می نمایاند‪ ،‬این اس��ت که در نهایت مش��خص شود‪ ،‬ورود‬ ‫موقت مش��مول ثبت سفارش می شود یا نه‪ .‬او همچنین گفت که‬ ‫منش��ا ارزی که به وس��یله ان‪ ،‬ورود موقت انجام شده‪ ،‬ارتباطی به‬ ‫بانک مرکزی ندارد‪.‬‬ ‫ه��ادی نیلی از فعاالن حوزه تجارت ه��م از تعلل ارکان وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در تعیین کیل مص��رف انتقاد کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬الزام ثبت س��فارش برای ورود موق��ت‪ ،‬قفلی به قفل های‬ ‫عرصه تجارت اضافه خواهد کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که ش��رایط‬ ‫موجود برای واحد های تولیدی به مراتب بهتر است و شرکت های‬ ‫بازرگانی با مشکالت بزرگ تری روبه رو هستند‪.‬‬ ‫در نهای��ت مهدی کاظم نژاد‪ ،‬نماینده وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬پیشنهاد کرد که حل مشکالت فعاالن اقتصادی‬ ‫درب��اره ورود موق��ت از طریق کارگروه مدیری��ت صادرات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫ولی ال��ه فری��ادرس‪ ،‬مدیرکل دفت��ر تعرفه‪ ،‬تدوی��ن مقررات و‬ ‫استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست‬ ‫ب��ا مخالفت وزارت جهاد با تبت س��فارش برای ورود موقت گفت‬ ‫واردات کااله��ای گ��روه ‪ ۴‬از این روش نیز باید ازاد باش��د و برای‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی این گروه کاالیی با استناد‬ ‫به مصوبه سال ‪ ۹۴‬وضع عوارض چند برابری نسبت به تعرفه های‬ ‫تعیین شده در صورت نبود صادرات از محل ورود موقت را مطرح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۰‬درصدی ورود موقت‬ ‫عبداهلل صفرزاده‪ ،‬دیگر نماینده گمرک در نشس��ت کمیسیون‬ ‫تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق ته��ران‪ ،‬توضیح داد که‬ ‫به دلی��ل فرایند بروکراتیک ثبت س��فارش ب��رای واردات قطعی‪،‬‬ ‫بسیاری از واحد های تولیدی صادرات محور برای تامین مواد اولیه‬ ‫به ورود موقت روی اورده اند‪ .‬چنانکه ورود موقت کاالها به کشور‬ ‫نسبت به سال گذشته حدود ‪ ۲۰‬درصد رشد داشته و تا به امروز‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر برای ورود موقت مجوز صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه ‪ ۱.۲‬میلی��ارد دالر از صادرات از محل ورود موقت‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬وی پیش��نهاد تبت اماری ورود موقت را مطرح‬ ‫ک��رد اما ش��امانی‪ ،‬مدیرکل صادرات گمرک ای��ران در واکنش به‬ ‫این پیش��نهادها عنوان کرد که حتی ثب��ت اماری ورود موقت ها‬ ‫نیز مش��کل ایجاد می کند و به طوالنی ش��دن تشریفات گمرکی‬ ‫ می انجامد‪ .‬پیش��نهاد او این بود که اساس��ا ورود موقت مش��مول‬ ‫ثبت سفارش نشود‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مریم خزاعی‪ ،‬معاون بررسی های اقتصادی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬با اشاره به امار ارائه شده درباره سهم ورود موقت‬ ‫از تجارت خارجی ایران گفت‪ :‬سهم ورود موقت از واردات قطعی‬ ‫کشور به ‪ ۲‬درصد هم نمی رسد و منطقی نیست که انرژی دولت‬ ‫و بانک مرکزی معطوف کنترل این حوزه شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫خوراک فوالدی ها چگونه تامین شود؟‬ ‫در جست وجوی سنگ اهن‬ ‫این روزها همچنان واحدهای فوالدس��ازی با کمبود‬ ‫س��نگ اهن روبه رو هس��تند‪ .‬ب��زرگان و مدیران عامل‬ ‫واحده��ای ف��والدی‪ ،‬بارها ای��ن کمب��ود را در برنامه و‬ ‫سمینارهای گوناگونی که این روزها برپا می شود‪ ،‬بازگو‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ب��رای افق ‪ ۱۴۰۴‬و تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد به ‪ ۱۵۰‬میلیون تن س��نگ اهن نیاز‬ ‫داری��م تا بتوانیم در اینده بی نیاز از واردات ان باش��یم؛‬ ‫بنابراین برای تامین س��نگ اهن واحدهای فوالدسازی‬ ‫ضروری اس��ت که ازسوی دس��ت اندرکاران برنامه ریزی‬ ‫میان مدت و بلندمدت ارائه ش��ود تا ظرفیت های ایجاد‬ ‫ش��ده و ظرفیت هایی ک��ه در اینده ایجاد می ش��وند با‬ ‫مشکل تامین خوراک روبه رو نباشند‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای رفع کمبود سنگ اهن‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دول��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید کنترل خ��ود را از روی‬ ‫ت سنگ اهن و کل زنجیره فوالد بردارند و اجازه بدهند بازار و روند‬ ‫قیم ‬ ‫عرض��ه و تقاضا قیمت ها را تعیی��ن کنند‪ .‬زنجیره ازاد می تواند بهترین‬ ‫ن��رخ را ب��رای ب��ازار و مصرف کننده نهایی رقم بزن��د که در این صورت‬ ‫معدنکاران دیگر تمایلی به صادرات سنگ اهن نخواهند داشت‬ ‫سنگ اهن کشور افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫شکری در ادامه یاداور شد‪ :‬سال های گذشته بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان درباره پیش��گیری از فروش سنگ اهن‬ ‫هش��دار می دادند که خام فروشی نکنید‪ ،‬اما ان زمان –‬ ‫سال های ‪ ۸۹‬تا ‪ – ۹۳‬از سوی مسئوالن به این موضوع‬ ‫توجهی نمی ش��د و چینی ها همان دوران در ایران دفتر‬ ‫ب��از کرده بودند و س��نگ اهن ما را ب��ار کرده و با خود‬ ‫بردند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید نگا ه اینده نگر داشت‪ ،‬زمانی‬ ‫صادرات را باز نگه داش��تند که ام��روز نتیجه ان ایجاد‬ ‫ی واحدهای فوالدسازی است‪.‬‬ ‫چالش برا ‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن بیس��تون کرمانش��اه با اشاره به‬ ‫ای��ن موضوع که برخی معادن س��نگ اهن نیز گرایش‬ ‫ب��ه صادرات دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قیمت های س��نگ اهن‬ ‫جهانی بیشتر از داخل است؛ از این رو معدنکاران داخلی‬ ‫گرایش به صادرات پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫ش��کری در ادامه تاکید کرد‪ :‬دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید کنترل خود را روی قیمت س��نگ‬ ‫اهن و کل زنجی��ره فوالد بردارند و اجازه بدهند بازار و‬ ‫روند عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کنند‪ .‬زنجیره ازاد‬ ‫می توانند بهترین نرخ را برای بازار و مصرف کننده نهایی‬ ‫رق��م بزند که در این صورت معدنکاران دیگر تمایلی به‬ ‫صادرات سنگ اهن نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز صنعت باسابقه را تامین کنیم‬ ‫مجتبی فردیار‪ ،‬مدیرعامل فوالدکاران کویر نیز درباره‬ ‫مشکل کمبود سنگ اهن در زنجیره فوالد در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس ذخایر معدنی که در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اقدام ب ه س��اخت واحدهای فوالدس��ازی در‬ ‫ت ش��رکت هایی‬ ‫کش��ور کرده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ظرفی ‬ ‫مانن��د ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد مبارک��ه و‪ ...‬را تعیین‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما هم اکنون ش��اهد هستیم که این واحدها با‬ ‫کمبود سنگ اهن روبه رو هستند‪.‬‬ ‫فردیار در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع این است که‬ ‫معدنکاران پس از استخراج سنگ اهن ترجیح می دهند‬ ‫ان را صادر کنند تا اینکه در داخل به فروش برس��انند‪،‬‬ ‫چراکه قیمت های صادراتی به مراتب باالتر از قیمت های‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬از همین رو معدنکاران ترجیح می دهند‬ ‫صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که برخی واحدهای معدنی‬ ‫ی معادن‬ ‫وارد حوزه صنعت نیز شده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برخ ‬ ‫که دارای ذخایر س��نگ اهن هس��تند‪ ،‬اق��دام به ایجاد‬ ‫واحدهای فوالدی کرده اند که بخشی از سنگ اهن خود‬ ‫را مصرف و بخش��ی از ان را صادر می کنند و واحدهایی‬ ‫که معادنی در اختیار ندارند کمبود س��نگ اهن دارند؛‬ ‫از این رو کارخانه هایی مانند ذوب اهن اصفهان و فوالد‬ ‫مبارکه برای تامین سنگ اهن با مشکل روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والدکاران کویر در ادام��ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫صنعت فوالد یک صنعت ملی است و ان زمان هایی که‬ ‫ذوب اهن اصفهان راه اندازی ش��د‪ ،‬جشن ملی گرفتند؛‬ ‫بنابراین باید این صنعت را بیش از این قدر نهاد‪.‬‬ ‫فردیار در ادامه یاداور ش��د‪ :‬هم اکنون نیز در صنعت‬ ‫فوالد به جایگاه های مهمی در جهان رسیده ایم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در سال‪ ۱۳۹۶‬فوالد ایران در جهان به رتبه دهم‬ ‫رسید که از ان سال برنامه ریزی انجام شد که به سمت‬ ‫رتبه تک رقمی در زمینه فوالد پیش برویم اما هم اکنون‬ ‫به دلیل کمب��ود واحدهای فوالد این رتبه به یازدهم در‬ ‫سطح جهان رسیده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ذوب اه��ن بیش از نیم قرن از‬ ‫عم��ر تولید ان می گذرد و نباید به دلیل کمبود س��نگ‬ ‫اهن ظرفیت تولید ان کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدکاران کویر بیان کرد‪ :‬اگر هر کس��ی‬ ‫در ح��وزه خ��ود کار نکند‪ ،‬ب��رای نمونه معدن��کاران به‬ ‫حوزه فوالدس��ازی ورود پیدا کنند‪ ،‬س��بب می شود که‬ ‫واحدهای فوالدی کش��ور با کمبود س��نگ اهن روبه رو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫فردیار با اشاره به این موضوع که از طریق قانونی باید‬ ‫از تامین مواد اولیه فوالدس��ازان حمایت به عمل اورد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قانون باید از نظر تامین مواد اولیه فوالدسازان را‬ ‫م��ورد حمایت خود قرار دهد و در این راس��تا می تواند‬ ‫تعرفه های باال برای صادرات سنگ اهن در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫جهاندار شکری‬ ‫مجتبی فردیار‬ ‫ایران رتبه دوم تولید اهن اسفنجی جهان را دارد‬ ‫گزارش های مقدماتی انجمن جهانی فوالد نشان می دهد در‬ ‫س��ال‪۲۰۱۹‬میالدی (‪ ،)۱۳۹۸‬تولید فوالد خام ایران و جهان‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به ترتیب‪ ۳۰‬درصد و ‪۳.۵‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو)‪ ،‬به نق��ل از انجمن جهانی‬ ‫ف��والد‪ ،World Steel Association‬ای��ران در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۹‬می�لادی‪۳۱ ،‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار ت��ن فوالد خام تولید‬ ‫کرده که حاکی از رش��د ‪ ۳۰.۱‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته است‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪۲۴ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۲۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪ ۶۶ ،‬کش��ور فوالدس��از جهان در‬ ‫مجم��وع ی��ک میلیارد و ‪ ۸۴۸‬میلی��ون و ‪ ۵۴۸‬هزار تن فوالد‬ ‫خام تولید کردند که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل از ان‬ ‫(یک میلیارد و ‪ ۷۸۶‬میلیون و ‪ ۷‬هزار تن)‪ ۳.۵ ،‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬چین با تولید ‪ ۹۹۶‬میلیون و ‪ ۳۴۲‬هزار‬ ‫تن به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد خام جهان شناخته‬ ‫تولید ریل در ذوب اهن باور به توان داخلی را تقویت کرد‬ ‫بهم�ن راعی‪ :‬مدیرعام��ل ذوب اهن اصفه��ان در برنامه‬ ‫زنده رود ش��بکه اصفهان‪ ،‬اخرین دستاوردهای این شرکت‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬منصور یزدی زاده با اش��اره به اهمیت‬ ‫روز ‪ ۲۳‬دی در صنعت فوالد کش��ور گفت‪ :‬قرارداد تاسیس‬ ‫ذوب اهن اصفهان در س��ال ‪ ،۱۳۴۴‬تولید فوالد در کش��ور‬ ‫برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬و همچنین بهره برداری‬ ‫از ف��والد مبارکه در س��ال ‪ ۱۳۷۱‬در ای��ن روز اتفاق افتاده‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه امسال در روز ‪ ۲۳‬دی رکورد تولید روزانه‬ ‫جدی��دی در بخش ک��وره بلند ذوب اهن ثبت ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬صنعت فوالد از ‪۶۰۰‬هزار تن تولید پیش از انقالب به‬ ‫‪۲۶‬میلیون تن رس��یده که نشان دهنده موفقیت این صنعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که نیمی از تولیدات فوالدی کش��ور صادر‬ ‫می ش��ود که در شرایط تحریم کار بزرگی است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان به نقش این ش��رکت در ش��کل گیری‬ ‫س��ایر صنای��ع فوالدی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ای��ن مجتمع‬ ‫ب��زرگ صنعتی‪ ،‬فرهنگ صنعتی را در کش��ور ایجاد کرد و‬ ‫متخصصان ان در س��اخت س��ایر صنایع ف��والدی از جمله‬ ‫فوالد مبارکه نقش داش��تند و صنعت کش��ور مرهون ذوب‬ ‫اهن است‪ .‬یزدی زاده تولید انواع مختلف ریل برای خطوط‬ ‫بین ش��هری و مترو در ذوب اهن را یک افتخار بزرگ برای‬ ‫صنعت کش��ور و باعث افزایش باور به توان داخلی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬تولید ریل بدون مشکل در این شرکت انجام می شود‬ ‫و این باور در وزارت راه و راه اهن جمهوری اس�لامی ایجاد‬ ‫شده که نیازی به واردات این محصول نداریم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هم فوالد ریل و هم نورد ان با توان داخلی انجام می شود و‬ ‫براساس استاندارد جهانی است که بسیار سختگیرانه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اظهار کرد‪ :‬این شرکت یک خانواده‬ ‫بزرگ اس��ت و مس��ئولیت اجتماعی خود را برای توس��عه‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬استان و کش��ور در ابعاد زیرساختی انجام داده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین می توان گفت ریش��ه دارترین صنعت کشور‬ ‫است‪ .‬یزدی زاده افزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان تنها شرکتی است‬ ‫ک��ه با روش رایج جهانی یعنی روش کوره بلند‪ ،‬فوالد تولید‬ ‫می کند و از یارانه انرژی بهره مند نیست و همین امر رقابت‬ ‫با سایر فوالدس��ازان را برای این شرکت سخت کرده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه با وجود سهم ‪۱۰‬درصدی در تولید فوالد کشور‪،‬‬ ‫متاسفانه با مش��کل کمبود مواد اولیه روبه رو هستیم و این‬ ‫جفایی بر این شرکت بزرگ است‪ .‬وی در پاسخ به پرسش‬ ‫س��هامداران گفت‪ :‬توقع های سهامداران بجاست اما حمایت‬ ‫از س��هام وظیفه س��هامداران عمده و حقوقی اس��ت‪ .‬ذوب‬ ‫اهن وظیفه شفاف سازی را به خوبی انجام داده است‪ .‬خودم‬ ‫س��هامدار ذوب اهن هستم و از س��هامدارانی که سوداوری‬ ‫این س��هام به اندازه مورد نظر انها نبوده است‪ ،‬عذرخواهی‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫ش��د‪ .‬پ��س از ان‪ ،‬هند با تولید ‪ ۱۱۱‬میلی��ون و‪ ۲۴۶‬هزار تن‬ ‫فوالد خ��ام‪ ،‬ژاپن با ‪ ۹۹‬میلیون و ‪ ۲۸۴‬هزار تن‪ ،‬امریکا با ‪۸۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۲۷‬هزار تن‪ ،‬روس��یه با ‪ ۷۱‬میلیون و‪۵۷۰‬هزار تن‬ ‫و کره جنوب��ی با ‪ ۷۱‬میلیون و ‪ ۴۲۱‬هزار تن بیش��ترین میزان‬ ‫تولید فوالد خام برترین کش��ورهای فوالدس��از س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی به ثبت رسیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۷.۷‬درصدی تولید اهن اسفنجی ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی میزان تولید اهن اس��فنجی ایران‬ ‫به ‪ ۲۷‬میلیون و‪ ۷۳۰‬هزار تن رس��ید که حاکی از رش��د ‪۷.۷‬‬ ‫درصدی نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی است‪.‬‬ ‫رقم تولید س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۷۴۵‬هزار تن‬ ‫به ثبت رسیده اس��ت‪ .‬ایران پس از هند (با تولید ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫و ‪۸۰۰‬ه��زار ت��ن اهن اس��فنجی) در رتب��ه دوم جهان جای‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫همچنین طی س��ال گذش��ته میالدی تولی��د جهانی اهن‬ ‫اس��فنجی با رش��د ‪ ۲.۲‬درصدی به ‪۹۰‬میلیون و ‪ ۶۷‬هزار تن‬ ‫رس��ید‪ .‬این رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪ ۸۸‬میلیون و ‪۱۴۶‬‬ ‫هزار تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫ثبت دو رکورد جدید در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه‬ ‫با تولید بیش از ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۵۰۸‬تن تختال با چرخه گاززدایی‬ ‫تحت خال در واحد ‪ RH‬ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‪،‬‬ ‫ی امسال به ثبت رسید‪.‬‬ ‫رکورد جدیدی در د ‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬رئیس واحد متالورژی ثانویه‬ ‫ف��والد مبارکه‪ ،‬ضم��ن اعالم این خبر‪ ،‬رک��ورد قبلی تولید در‬ ‫این واحد را به میزان ‪۵۵‬هزار و ‪ ۲۸۳‬تن و مربوط به ش��هریور‬ ‫امس��ال دانس��ت و گفت‪ :‬واحد گاززدایی (‪ )RH‬به دلیل قرار‬ ‫گرفت��ن در چرخه تولی��د فوالدهای ویژه از اهمیت بس��زایی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫دانی��ال نظ��ری از کاهش توقف ه��ا‪ ،‬افزایش عمر نس��وز و‬ ‫برنامه ریزی مناس��ب و همچنین از ت�لاش مضاعف کارکنان‬ ‫ناحی��ه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم به عن��وان مهم ترین‬ ‫عوامل کسب این موفقیت نام برد و گفت‪ :‬این رکورد نسبت به‬ ‫می��زان تولی��د قبل‪ ۳۳ ،‬درص��د افزایش در تولی��د فوالدهای‬ ‫خاص را نش��ان می دهد‪ .‬همچنین کارکنان ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گ��ری مداوم ف��والد مبارکه در همین م��اه به افتخار‬ ‫دیگری دست یافتند‪ .‬رئیس گروه فنی تولید ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گ��ری م��داوم در این باره گفت‪ :‬در دی س��ال جاری‬ ‫همچنین رکورد تولید ماهانه فوالد مخصوص لوله های انتقال‬ ‫نف��ت و گازترش گرید ‪ API X۶۰‬نیز با تولید ‪ ۴۳‬هزار و ‪۷۹‬‬ ‫ن و به میزان ‪ ۲۱‬هزار و‬ ‫تن نس��بت به رکورد قبلی که در اب��ا ‬ ‫‪ ۵۳۱‬تن به ثبت رسیده بود‪ ،‬با ‪ ۱۰۰‬درصد رشد‪ ،‬بهبود یافت‪.‬‬ ‫محمدعلی شفیعی تصریح کرد‪ :‬با توجه به بی نیاز شدن کشور‬ ‫از واردات این نوع فوالد‪ ،‬این رکورد برای پروژه های نفت و گاز‬ ‫کش��ور و همچنین ذی نفعان فوالد مبارکه از اهمیت بس��زایی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سیمان دشتستان منصوب شد‬ ‫ت عامل‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و رئی��س هیا ‬ ‫ایمی��دور در حکم��ی عل��ی بیگ��ی را به عن��وان عض��و موظف‬ ‫هیات مدیره شرکت صنایع سیمان دشتستان منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در بخشی از حکم خداداد غریب پور خطاب‬ ‫به علی بیگی امده که نظر به اجرای سیاست های کلی اصل‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی و به موجب این حکم ش��ما به عنوان عضو موظف‬ ‫هیات مدیر و مدیرعامل س��یمان دشتس��تان ب��ه نمایندگی از‬ ‫شرکت سرمایه گذاری استان اذربایجان غربی منصوب می شوید‬ ‫تا در چارچوب سیاس��ت های سازمان و قوانین و مقررات مربوط‬ ‫انجام وظیفه کنید‪ .‬علی بیگی در نشست رسمی با حضور معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سهامداران عمده و اعضای هیات‬ ‫مدیره در این سمت معارفه و منصوب شد‪.‬‬ ‫کاه��ش قابل مالحظه ق��درت خرید مردم و‬ ‫نبود تناسب درامد طبقه متوسط سابق و ضعیف‬ ‫فعلی‪ ،‬با افزایش قیمت های افسارگس��یخته در‬ ‫جای جای بازار مس��کن و ساخت وس��از شامل‬ ‫مل��ک و مصال��ح و‪ ...‬یا به عبارت دیگر‪ ،‬ش��یب‬ ‫تن��د افزایش قیمت ها و قیمت های غیرمنطقی‬ ‫بیش��تر اقالم از جمله زمین‪ ،‬بدون تناس��ب با‬ ‫درامد مردم‪ ،‬موجب شده در شرایطی که فقط‬ ‫کمت��ر از دو ماه به پایان س��ال مانده‪ ،‬س��کوت‬ ‫عجیب و ترسناکی بر بازار مصرف مقاطع طویل‬ ‫فوالدی حکمفرما باشد‪.‬‬ ‫به طور معمول‪ ،‬براس��اس س��نت همه ساله‪،‬‬ ‫این موق��ع از س��ال‪ ،‬برخ��ی پیش خریده��ای‬ ‫مصرفی یا پروژه ای زودهنگام به بازار س��رازیر‬ ‫می شوند‪ .‬چندسالی است که این پیش خریدها‪،‬‬ ‫هر سال کم و کمتر می شود‪ ،‬به طوری که هنوز‬ ‫خبری از این تقاضاها به بازار نشده است‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان در بدبینانه ترین حالت‬ ‫ممک��ن معتقدند نه تنها تقاضای بالقوه فعال در‬ ‫بازار دیده نمی شود؛ بلکه نکته قابل تامل اینکه‬ ‫نمی توان در ش��رایط کنون��ی چندان دلخوش‬ ‫به وجود حتی تقاضای بالفعل برای بازار ش��ب‬ ‫عی��د ب��ود؛ در واقع ش��رایط پیش امده فعلی و‬ ‫ش��یب تند افزایش قیمت ها و نوسان ها موجود‬ ‫در بیشتر حوزه ها به ویژه نرخ ملک‪ ،‬باعث شده‬ ‫بس��یاری از پیمانکاران به واس��طه نبود امکان‬ ‫فعالی��ت در بازارهای پرنوس��ان‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫از دور معامالت و ساخت وس��از خارج ش��وند؛‬ ‫همچنین به نظر می رس��د که بازار ساخت وساز‬ ‫در ش��رایط کنونی به نوعی با خال سرمایه گذار‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫مطلع هس��تیم که مدتی است سوله سازها و‬ ‫به ط��ور کلی پیمانکارانی که در حوزه س��اخت‬ ‫اس��کلت فلزی مرتبط با بازار تیراهن و به ویژه‬ ‫ورق فعالیت داش��ته یا دارند‪ ،‬به واسطه افزایش‬ ‫ن��رخ غیرقابل پیش بینی انه��ا در قراردادهای‬ ‫خود‪ ،‬متحمل زیان های سنگینی شده اند؛ گویا‬ ‫معموال در قرارداد اینها یک درصد مش��خصی‬ ‫نوسان برای کارگزار پیش بینی می شود‪ ،‬اما این‬ ‫نوس��ان عجیب و غریبی که در نرخ ورق پیش‬ ‫امده بیشتر انهایی که قرارداد با مصالح را بسته‬ ‫بودند‪ ،‬به نوعی فلج کرده است‪.‬‬ ‫حاال منتظریم که چه پیش اید‪...‬‬ ‫مجوز زیست محیطی‬ ‫کارخانه گندله سازی‬ ‫فوالد خراسان صادر شد‬ ‫اداره کل محیط زیس��ت خراس��ان رض��وی‬ ‫در اج��رای مصوبه کارگروه «س��تاد تس��هیل‬ ‫و رف��ع موانع تولید»‪ ،‬مجوز زیس��ت محیطی‬ ‫بهره ب��رداری کارخانه گندله س��ازی مجتمع‬ ‫فوالد خراس��ان را در کوتاه تری��ن بازه زمانی‬ ‫ممک��ن ص��ادر ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد خراس��ان با قدردانی‬ ‫از حمایت س��ازمان حفاظت محیط زیست در‬ ‫راس��تای رفع موانع و تس��هیلگری این اداره‬ ‫در امر رون��ق تولید‪ ،‬افزود‪ :‬بدون تردید ایفای‬ ‫تعه��دات زیس��ت محیطی‪ ،‬بخ��ش مهمی از‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت است و اهتمام‬ ‫فوالد خراسان در این راستا به گونه ای بوده که‬ ‫نه تنها استانداردهای مدنظر در این حوزه مهم‬ ‫حاکمیتی را اجرا کرده است‪ ،‬بلکه در مواردی‬ ‫ه��م فرات��ر از اس��تانداردها و تعه��دات خود‬ ‫اق��دام کرده و نتیجه پایش ها نش��ان می دهد‬ ‫فوالد خراس��ان در مس��ئله محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫همواره مس��ئوالنه رفتار کرده است‪ .‬کسری‬ ‫غفوری خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای کمربند سبز‪،‬‬ ‫تعامل و مس��ئولیت پذیری باال در پایش های‬ ‫دوره ای و غی��ردوره ای‪ ،‬تاکید ارکان مدیریتی‬ ‫مجتم��ع بر کاهش مصارف ان��رژی‪ ،‬اب و نیز‬ ‫کاهش االینده ها باعث تعاملی س��ازنده و در‬ ‫راستای منافع عمومی میان بزرگ ترین جبهه‬ ‫صنعتی استان با اداره کل محیط زیست شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا قدردانی از همت��ی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫و نیز کارشناس��ان و مدیران سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت خراس��ان رضوی و شهرستان‬ ‫نیشابور و نیز سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی اف��زود‪ :‬تعهداتی را که ما در‬ ‫راس��تای الزامات قانون��ی در زمینه حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت بر عهده گرفته ایم‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫رسالت اجتماعی و از تکالیف شهروندی خود‬ ‫دانس��ته و تالش مان ان اس��ت که به بهترین‬ ‫نحو ممکن این رسالت را ایفا و اجرا کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جهان��دار ش��کری‪ ،‬مدیرعام��ل ذوب اهن بیس��تون‬ ‫کرمانش��اه درباره دالیل کمبود سنگ اهن در کشور و‬ ‫راهکارهایی برای رفع این مشکل در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬واحدهای فوالدس��ازی هم اکنون با کمبود‬ ‫س��نگ اهن روبه رو هس��تند و این موضوع به دو دلیل‬ ‫خ داده اس��ت؛ یکی اینکه در س��ال های گذشته‬ ‫عمده ر ‬ ‫بخش عمده ای از سنگ اهن کشور صادر می شد و دوم‬ ‫اینکه ظرفیت های تولید کنس��انتره و گندله در کش��ور‬ ‫افزایش یافته و سبب افزایش مصرف سنگ اهن داخلی‬ ‫شده است‪ .‬البته هرچند هم اکنون میزان صادرات سنگ‬ ‫اهن به حداقل رس��یده‪ ،‬اما خام فروش��ی های سال های‬ ‫گذشته اثرات خود را هم اکنون بر جا گذاشته است‪.‬‬ ‫شکری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از راهکارهایی‬ ‫که می توان برای تامین نیاز واحدهای فوالدی در پیش‬ ‫ک سو و‬ ‫گرفت‪ ،‬اکتشاف پهنه های جدید سنگ اهن از ی ‬ ‫عوارض سنگین بر سنگ اهن از سوی دیگر‪ ،‬خواهد بود‬ ‫که باید تمام سنگ اهن داخلی به واحدهای کنسانتره‬ ‫و گندله س��ازی داخلی اختصاص ده��د‪ .‬اگر این روند و‬ ‫راهکاره��ا را در پیش نگیریم در س��ال های اینده بدون‬ ‫شک به واردکننده سنگ اهن تبدیل خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که تا چه اندازه می توان‬ ‫روی قراض��ه به جای س��نگ اه��ن به عن��وان خوراک‬ ‫واحده��ای ف��والدی در داخل کش��ور س��رمایه گذاری‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور ما به دلیل نبود ساخت وس��از و‬ ‫بودجه های عمران��ی پایین‪ ،‬هم اکنون میزان اس��تفاده‬ ‫از قراض��ه در پایین تری��ن ح��د خود ق��رار دارد‪ ،‬حتی‬ ‫درحال حاضر واحدهای فوالدسازی برای شارژ کوره های‬ ‫خود با بحران جدی کمبود قراضه روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن بیس��تون کرمانش��اه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬موضوع دیگر ان اس��ت که دول��ت اجازه واگذاری‬ ‫معادن را نمی دهد‪ ،‬درحالی که ش��اهد هستیم بسیاری‬ ‫از پهنه ها بالاستفاده مانده است‪ ،‬در حالی که اگر همین‬ ‫پهنه ها از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شوند و‬ ‫پس از ان نیز پهنه های واگذار شده را رصد کند که باید‬ ‫به دس��ت تولیدکنندگان داخلی برسد‪ ،‬به میزان ذخایر‬ ‫یادداشت‬ ‫سکوت‬ ‫در بازار مقاطع‬ ‫طویل فوالدی‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫یک اقتصاددان در گفت و گو با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫در اقتصاد پاندولی‪ ،‬تکلیف سرمایه گذار مشخص نیست‬ ‫حجم نقدینگی کش��ور اکنون بی��ش از ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعالم شده است و هر بار که چنین اماری اعالم می شود‬ ‫خیلی ها را به این فکر می اندازد که «حاال که کش��ور ما تا این‬ ‫اندازه پول در اختیار دارد‪ ،‬چرا ان را صرف رونق تولید نکنیم؟»‬ ‫ام��ا موضوع مهم و کلیدی همین اس��ت که این پول ها کجا‬ ‫قرار دارد و چگونه می توان با یک مدیریت صحیح ان را صرف‬ ‫س��رمایه گذاری کرد یا صدها پروژه اقتصادی را به راه انداخت‬ ‫یا اینکه رش��د اقتصادی را محقق کرد و صدها فرصت ش��غلی‬ ‫به وجود اورد‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه موضوع نقدینگ��ی برخالف ظاهر‬ ‫س��اده اش یکی از پیچیده ترین مباح��ث اقتصاد‪ ،‬چه از منظر‬ ‫فلس��فی‪ ،‬ماهی��ت و تعاریف و چه از زاویه فنی و مدل س��ازی‬ ‫و تحلیل��ی اس��ت‪ .‬این پیچیدگی زمانی به اوج خود می رس��د‬ ‫که اقتصاد ایران در ش��رایط حس��اس فعلی قرار گرفته باش��د‪.‬‬ ‫شرایطی که از یک سو محدودیت های تحریم فشار مضاعف به‬ ‫اقتصاد وارد کرده و از سوی دیگر تصمیمات و برنامه ریزی های‬ ‫داخلی‪ ،‬کالف سردرگمی را برای کنترل و هدایت حجم باالی‬ ‫نقدینگی و تورم به وجود اورده است و در این میان این بخش‬ ‫مولد کشور است که همچنان دستش ازاین منابع خالی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین در ش��رایط حساس فعلی کش��ور نیاز به یک بحث‬ ‫جمعی عملی و تکاملی است تا درک بیشتری از کلیت مسئله‬ ‫نقدینگی در جامعه ایجاد شود تا درنهایت توصیه های مفیدی‬ ‫از دل ان بیرون بیاید‪ ،‬در همین راستا برای بررسی این مشکل‬ ‫و راهکارهای کنترل پدیده نقدینگی که می تواند مثل شمشیر‬ ‫دولبه عمل کند‪ ،‬پای صحبت های حیدر مستخدمین حسینی‪،‬‬ ‫اقتصاد دان نشستیم که در پی می اید‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از مباحث مه�م این روزهای اقتصاد کش�ور‬ ‫که در مورد ان بس�یار صحبت می ش�ود و گویا بخش از‬ ‫مش�کالت به وج�ود امده به ان مرتبط اس�ت‪ ،‬موضوع‬ ‫نقدینگ�ی اس�ت ک�ه رقم ان ای�ن روزها فرات�ر از مرز‬ ‫باورنکردنی ‪۲‬هزار هزار میلیاردتومان رسیده است؟ به‬ ‫نظر ش�ما وج�ود این میزان نقدینگی در کش�ور در چه‬ ‫شرایطی می تواند خطرناک باشد؟‬ ‫یک��ی از موضوع��ات مه��م در حوزه سیاس��ت های پولی که‬ ‫مسئولیت نظارت‪ ،‬کنترل و هدایت ان‪ ،‬برعهده بانک مرکزی و‬ ‫شورای پول و اعتبار است‪ ،‬موضوع نقدینگی است‪ .‬اینکه حجم‬ ‫باالی نقدینگی که این روزها از ان به عنوان یک معضل بزرگ‬ ‫ی��اد می ش��ود‪ ،‬چگونه می تواند در جهت سیاس��ت های دولت‬ ‫کنترل و هدایت شود‪.‬‬ ‫به نظر بنده اینکه سیاس��ت گذاران این حوزه‪ ،‬فقط به صرف‬ ‫اینکه میزان نقدینگی در حال افزایش است و یک ارقام باالیی‬ ‫را نشان می دهد‪ ،‬نباید دل نگران باشند بلکه دغدغه مسئوالن‬ ‫باید این باش��د که این منابع و نقدینگی ها چگونه باید کنترل‬ ‫و هدایت شود‪.‬‬ ‫بارها و بارها این موضوع از س��وی مسئوالن شنیده شده که‬ ‫نقدینگی س��االنه به عنوان نمونه ‪ ۲۵‬درصد رش��د داشته‪ ،‬اما‬ ‫هیچ زمانی در مورد سیاست های عملی که برای مدیریت این‬ ‫نقدینگی باید اتخاذ ش��ود‪ ،‬صحبت به میان نیامده اس��ت‪ .‬باید‬ ‫تاکید کنم که نقدینگی ارتباط کاملی با وضعیت تولید و میزان‬ ‫تورم در کشور دارد و ایجاد تناسب بین این شاخص ها‪ ،‬از جمله‬ ‫موضوعات مهمی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم تعریفی از نقدینگی در اقتصاد داش��ته باشیم و‬ ‫وضعی��ت ان را در اقتصاد ملی بس��نجیم‪ ،‬باید ابتدا ارتباط ان‬ ‫را با وضعیت تولید در کش��ور و میزان تورم موجود در کش��ور‪،‬‬ ‫مورد توجه قرار دهیم‪ .‬در واقع رشد نقدینگی باید برابر باشد با‬ ‫رشد تولید‪ ،‬به عالوه تورم تا در نهایت به یک رقم تعادلی برسد‬ ‫و دیگر برای اقتصاد مخرب واقع نشود‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬اگر فرض را بر این بگیریم که نقدینگی حدود ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪۳۰‬درصد است‪ ،‬این رشد باید متناسب با رشد تولید‪ ،‬به عالوه‬ ‫تورم بوده باشد‪ ،‬در غیر این صورت می تواند اسیب زا باشد‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی اگر تولید کشور یک درصد رشد کرده باشد‪ ،‬در‬ ‫نهایت این فشار رشد نقدینگی روی تورم خواهد نشست و نرخ‬ ‫ت��ورم را باال خواهد برد‪ ،‬بنابراین زمانی که می گوییم نقدینگی‬ ‫باید در جهت سیاست گذاری های دولت هدایت و نظارت شود‬ ‫ناشی از این موضوع است‪.‬‬ ‫€ €برای ایجاد این تناس�ب چه باید کرد‪ ،‬راهکار عملی‬ ‫که بتواند نقدینگی موجود در کشور را کنترل و هدایت‬ ‫کند چیست؟‬ ‫یک��ی از راه ه��ای مه��م و کاربردی برای کنت��رل نقدینگی‪،‬‬ ‫هدایت منابع به س��مت تولید اس��ت‪ .‬ما هرچق��در که بتوانیم‬ ‫میزان نقدینگی موجود در کش��ور را به س��مت تولید هدایت‬ ‫کنی��م نتیجه ان این خواهد ش��د که ت��ورم در اقتصاد کاهش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬تولی��د رونق می گیرد و س��رمایه گذاری و اش��تغال‬ ‫بیشتری ایجاد می شود‪ ،‬اما اگر برخالف این جهت حرکت شود‬ ‫و تولید از این نقدینگی بی نصیب بماند‪ ،‬این پول ها خودش را‬ ‫در تورم تخلیه می کند و فش��ار مضاعف به نرخ کاال و خدمات‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫هدایت این نقدینگی به س��مت تولید هم برمی گردد به این‬ ‫موضوع که دولت و بانک مرکزی و در کل تیم اقتصادی دولت‬ ‫تا چه اندازه باید به این موضوع حساسیت نشان دهند و تا چه‬ ‫اندازه نگرش اقتصادی کشور معطوف به بخش تولید باشد‪.‬‬ ‫ب��ی تردی��د افزایش نقدینگی خود به خ��ود عامل مخرب و‬ ‫ت��ورم زا در اقتصاد به ش��مار نمی اید و نمی تواند دغدغه اصلی‬ ‫باش��د‪ .‬بلکه دغدغه اصل��ی چگونگی هدای��ت و مدیریت این‬ ‫پول های س��رگردان در کش��ور اس��ت که می تواند یا اثر مثبت‬ ‫داشته باشد یا تبعات منفی به بار بیاورد‪.‬‬ ‫ب��رای برون رفت از این ش��رایط بهتر این اس��ت که دولت‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاران و همچنین مقامات اقتصادی دولت‪ ،‬تمرکز و‬ ‫حساسیت شان را روی بحث کنترل نقدینگی و حمایت از تولید‬ ‫افزایش دهند و هرچه در توان دارند‪ ،‬به کار بگیرند تا این منابع‬ ‫به جای اینکه در بخش غیر مولد صرف ش��ود‪ ،‬به سمت تولید‬ ‫برود‪ .‬نتیجه این مهم این خواهد بود که تولید در کش��ور رونق‬ ‫می گیرد‪ ،‬تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد‪ ،‬س��رانه تولید‬ ‫بیشتر می ش��ود‪ ،‬اشتغال افزایش می یابد‪ ،‬سرمایه گذاری رشد‬ ‫می کند و تمامی این اهداف تاثیرش را بر کاهش تورم و بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫€ €چگونه می ت�وان س�رمایه گذاری در بخش تولید و‬ ‫صنعت کشور را افزایش داد؟ ایا در شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫که بازارهای غیر مولد جذابیت بیش�تری پیدا کرده اند‬ ‫ممکن خواهد بود؟‬ ‫س��رمایه گذاری از مباحث مهم توسعه اقتصاد کشور است و‬ ‫باید به ان بسیار اهمیت داده شود‪ .‬اما سوال اینجاست که این‬ ‫س��رمایه گذاری ها از کجا نش��ات می گیرد؟ در اقتصاد ما یکی‬ ‫از محل های مهم بانک ها هس��تند که مردم با س��رمایه گذاری‬ ‫در ان می توانن��د زمین��ه حرکت منابع به س��مت بخش مولد‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫بی تردید اگر این منابع که در بانک ها سپرده گذاری می شود‪،‬‬ ‫در مسیر درست قرار گیرد و بخش مولد را رونق دهد‪ ،‬می تواند‬ ‫نگرانی هایی که از بابت افزایش نقدینگی و تورم در کش��ور به‬ ‫وجود امده است را از بین ببرد‪.‬‬ ‫اما درشرایطی که تناسبی بین نقدینگی و تولید وجود ندارد‪،‬‬ ‫الج��رم باید پذیرای تورم در کش��ور باش��یم و به وجود امدن‬ ‫وضعیت کنونی نقدینگی و تورم در کشور هم نمی تواند خیلی‬ ‫مسئله غیر طبیعی باشد‪.‬‬ ‫بای��د بپذیری��م که توجه به تولید و هدایت منابع به س��مت‬ ‫بخ��ش مولد‪ ،‬خیل��ی موضوع دارای اهمیت و حساس��ی برای‬ ‫مسئوالن نیست‪ .‬نمونه بارز این مسئله هم تدوین الیحه بودجه‬ ‫س��ال اینده دولت است‪ .‬هنگام بررس��ی الیحه بودجه ‪ ۹۹‬در‬ ‫مجلس‪ ،‬اقتصاددانان زیادی نس��بت به کلیات این الیحه ابراز‬ ‫نگرانی کرده اند‪ ،‬چون می دانند‪ ،‬مواردی که دراین بودجه مورد‬ ‫بی توجهی قرار گرفته در نهایت می تواند سال اینده نقدینگی‬ ‫را بازهم افزایش دهند و ما دوباره ش��اهد رشد تورم در اقتصاد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫با کمی بررس��ی و دقت در مورد الیحه بودجه س��ال اینده‪،‬‬ ‫متوجه می ش��ویم به اینکه چه س��مت و س��ویی باید به تولید‬ ‫در کش��ور داده ش��ود‪ ،‬خیلی توجه نش��ده و در رابطه با حوزه‬ ‫سرمایه گذاری برنامه مشخصی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من‪ ،‬مهم ترین اقدام ب��رای بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور و کاهش نگرانی ها از بابت رشد نقدینگی‪ ،‬نگرشی است‬ ‫که باید در کش��ور ایجاد ش��ود و این نگرش باید تولید را هدف‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫بی تردید اگر این نگرش ایجاد شود‪ ،‬برنامه ریزی ها هم دراین‬ ‫زمینه شکل می گیرد و زمانی هم که نقدینگی به سمت تولید‬ ‫ب��رود‪ ،‬اثری که به جای می گذارد‪ ،‬مثبت ش��دن اش��تغال در‬ ‫کش��ور‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬افزایش عرضه کاال در س��طح جامعه و در‬ ‫نهایت روند کاهش��ی نرخ کاال و خدمات در جامعه خواهد بود‬ ‫ک��ه اینه��ا می تواند در کنار نظارت مضاع��ف دولت‪ ،‬یک روند‬ ‫متعادلی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫انچه همواره از س��وی دولتمردان و سیاس��ت گذاران پولی و‬ ‫حتی مجلس نشینان شنیده شده است‪ ،‬موضوع رشد نقدینگی‬ ‫ب��وده و اینک��ه مثال نقدینگی نباید ‪ ۲۵‬یا ‪ ۳۰‬درصد باش��د‪ .‬اما‬ ‫س��وال مهم اینجاس��ت که اگر این میزان نقدینگی مناس��ب‬ ‫نیس��ت و اگر نقدینگی به عدد ‪ ۱۰‬یا حتی ‪ ۵‬درصد برس��د‪ ،‬در‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور تغیی��ری ایجاد خواهدکرد‪ ،‬یا بازهم‬ ‫ای��ن پدیده مخرب‪ ،‬همچنان ی��ک نگرانی بزرگ برای اقتصاد‬ ‫به شمار خواهد رفت؟‬ ‫به نظر من اگر نقدینگی حتی به رقم های پایین تری برسد‪،‬‬ ‫موبایلت جایگزین سامانک می شود‬ ‫بانک سامان باهدف بهبود ارائه خدمات خود در بستر همراه بانک‪ ،‬اپلیکیشن موبایلت را جایگزین‬ ‫اپلیکیش��ن س��امانک می کند‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬هم زمان با استقبال گسترده مشتریان بانک‬ ‫سامان از اپلیکیشن موبایلت‪ ،‬این بانک برای بهبود کیفیت خدمات خود در بستر همراه بانک و ایجاد‬ ‫تجربه ای دل پذیرتر در این حوزه برای مش��تریان‪ ،‬اپلیکیشن موبایلت را جایگزین اپلیکیشن قدیمی‬ ‫همراه بانک خود با نام سامانک می کند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬بانک سامان از ابتدای اسفندماه اپلیکیشن‬ ‫س��امانک را غیرفعال خواهد کرد و مش��تریانی که قصد اس��تفاده از همراه بانک س��امان را دارند‪،‬‬ ‫می توانند اپلیکیش��ن موبایلت را از اس��تورهای مختلف اندروی��دی و ‪ iOS‬دریافت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫امکان دانلود مس��تقیم اپلیکیشن موبایلت در بستر ‪ iOS‬و اندروید نیز وجود دارد و نسخه وبی این‬ ‫اپلیکیشن نیز عرضه شده است‪.‬‬ ‫وقتی وضعیت مالیات ستانی‪ ،‬دریافت عوارض‪ ،‬نیروی کار‪،‬‬ ‫مق��ررات و بازدهی فعالیت در کش��ور ما خیل��ی روند ثابتی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬نمی توان صحب��ت از هدایت منابع به س��مت بخش‬ ‫مولد کرد و انتظار داش��ت نقدینگی مدیریت و تورم کنترل‬ ‫شود‬ ‫اما همچنان‪ ،‬حرکت ان با رش��د تولید و تورم متناسب نباشد‪،‬‬ ‫بازهم می تواند یک تهدید برای اقتصاد کش��ور به ش��مار اید‬ ‫و بازهم تاثیرات منفی اش را بر شاخص های اقتصاد بگذارد‪.‬‬ ‫€ €سال هاست که بر اهمیت موضوع تولید تاکید شده‬ ‫و همواره راهکارهای زیادی برای حمایت هرچه بیش�تر‬ ‫از تولید ارائه شده‪ ،‬اما چرا این مهم تا کنون تحقق پیدا‬ ‫نکرده است؟‬ ‫سال هاس��ت که تاکید می ش��ود از تولید باید حمایت شود‪،‬‬ ‫ش��عارهای سال را مبنای تولید قرار می دهیم و تاکید می شود‬ ‫ک��ه خرید کاال و محصول داخل��ی باید افزایش یابد‪ ،‬اما برخی‬ ‫عوامل در نهایت باعث می شود که این اهداف تحقق پیدا نکند‪.‬‬ ‫درای��ن بین موانعی وج��ود دارد که مانع از به وجود امدن این‬ ‫شرایط می شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه دولت همواره با مشکلی با نام کسری بودجه‬ ‫مواجه است که این خود مانعی بر سر راه رونق تولید شده است‪.‬‬ ‫زمانی که بودجه دولت با کس��ری مواجه می شود‪ ،‬این مهم در‬ ‫نهایت به تورم منجر می ش��ود و در نهایت این مسئله به تولید‬ ‫ضربه می زند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬در نظر بگیرید که برای این‬ ‫کس��ری بودجه‪ ،‬در س��ایه نبود نظارت کافی بر عملکرد نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬بانک ها هم خلق اعتبار کنند‪ ،‬این شرایطی است که در‬ ‫نهایت زمینه بروز هر چه بیشتر نقدینگی و تورم را در اقتصاد‬ ‫به وجود می اورد و به دلیل نبود برنامه ریزی برای هدایت این‬ ‫نقدینگی به س��مت تولید‪ ،‬این می شود که پدیده نقدینگی به‬ ‫جای فرصت سازی‪ ،‬به یک تهدید بزرگ در اقتصاد تبدیل شود‪.‬‬ ‫این نگرانی زمانی تش��دید می شود که پیش بینی ها حکایت‬ ‫ازاین دارد که س��ال اینده‪ ،‬کس��ری بودجه دولت به اوج خود‬ ‫خواهد رس��ید و انتظارات تورمی از ای��ن بابت افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬دراین راس��تا برای خنثی کردن این تورم باید نقدینگی‬ ‫موجود در جامعه به س��مت تولید هدایت ش��ود تا بتواند اثار‬ ‫مثبتش را بر اشتغال‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬پس انداز و‪ ...‬داشته باشد‪.‬‬ ‫در این شرایط ضروری است برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها‬ ‫معطوف به این باش��د که تولید حمایت ش��ود و نقدینگی ها از‬ ‫کانال های مختلف به سمت تولید سرازیر شود‪ .‬اما با این وجود‬ ‫بازهم در این میان تصمیماتی اتخاذ می شود که در جهت این‬ ‫اهداف نیست و با بحث حمایت از تولید در تضاد است‪.‬‬ ‫€ €ک�دام یک از تصمیم�ات دولت و سیاس�ت گذاران‬ ‫اقتص�ادی دارای چنی�ن جهت گیری اس�ت و می توان ‬ ‫گفت که با حمایت از تولید و صنعت کشور تضاد دارد؟‬ ‫یکی از بحث هایی که اخیرا مطرح شده‪ ،‬بحث مالیات ستانی‬ ‫از س��پرده های باالی یک میلیارد تومان اس��ت که به نظر من‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد تصمیم چندان منطقی نیس��ت‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم پیش��نهاد مجلس برای دریافت مالیات از سپرده های‬ ‫ب��االی ی��ک میلیارد تومان نظام بانکی‪ ،‬در ش��رایط تورمی که‬ ‫سود های بانکی بازدهی مناس��بی به سپرده گذاران نمی دهد‪،‬‬ ‫اقدام منطقی نیست و می تواند شفافیت را در اقتصاد کمرنگ تر‬ ‫و یک موج تورمی جدیدی به بازارها تحمیل کند‪.‬‬ ‫باید قبول کنیم‪ ،‬اقتصاد ما اقتصاد چندان ش��فافی نیس��ت‪،‬‬ ‫ح��ال هرانچه در مورد این وضعیت مطرح می ش��ود‪ ،‬با اجرای‬ ‫این تصویب‪ ،‬می توان ش��اهد بیش��تر ش��دن عدم شفافیت در‬ ‫اقتصاد شد‪ .‬مثال در شرایط که این منابع به نام یک نفر در بانک‬ ‫سپرده گذاری شده و به شکل شفاف گردش مالی ان مشخص‬ ‫اس��ت‪ ،‬بااجرای احتمالی این تصمیم‪ ،‬س��پرده های باالی یک‬ ‫میلیارد تومان به نام چند نفر در چندین حساب توزیع می شود‬ ‫تا از این بابت ازپرداخت مالیات فرار کند‪ .‬یا اگر این اتفاق هم‬ ‫نیفتد‪ ،‬س��پرده گذار تالش می کند ب��ا خارج کردن منابعش از‬ ‫بان��ک‪ ،‬انه��ا را در نهایت وارد ب��ازاری کند که بازدهی باالتری‬ ‫برایش دارد‪ ،‬و این وضعیتی اس��ت که در نهایت می تواند بازار‬ ‫ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬طال‪ ،‬زمین‪ ،‬مس��کن‪ ،‬خودرو و‪ ...‬را ملتهب تر کن د و‬ ‫به تورم دامن بزند‪.‬‬ ‫بنابراین در چنین ش��رایط اقتصاد از حالت نیمه ش��فاف به‬ ‫سمت کامال غیر شفاف سوق پیدا می کند و در نهایت نقدینگی‬ ‫هم در جایی که باید هزینه شود نمی شود و این عاملی خواهد‬ ‫بود برای بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور‪.‬‬ ‫ای��ن هم��ان نگاهی اس��ت ک��ه سیاس��ت گذاران در حوزه‬ ‫سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬به ویژه در بحث کنترل و هدایت نقدینگی‬ ‫باید به ان توجه دوچندانی داشته باشند تا با چنین پیشنهاداتی‬ ‫به مشکالت اقتصادی دامن زده نشود‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاران در سیاست گذاریش��ان باید شرایط فعلی‬ ‫اقتص��اد را در نظ��ر بگیرند و س��پس چنین پیش��نهاد هایی را‬ ‫مطرح و به اجرا دراورند‪ .‬در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی روبه رو اس��ت و بازدهی س��ود سپرده های بانکی‬ ‫‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ ،‬ب��ا این وجود افرادی هس��تند که همچنان‬ ‫ترجیحشان این است که این منابع را در بانک نگهداری کنند‪،‬‬ ‫بنابراین به جای این که سیاس��ت گذاران برای این گونه افراد‬ ‫سیاست های تشویقی به کار بگیرند و حتی امتیازاتی را به انها‬ ‫بدهند که با این شرایط پولشان را در اختیار بانک گذاشته اند‪،‬‬ ‫برای انها مانع تراشی می کنند و حتی انها را ملزم به پرداخت‬ ‫مالیات می کنند که این با اهداف کالن اقتصاد کش��ور انهم در‬ ‫شرایط فعلی اقتصاد همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫سیاست گذاران باید متوجه این امر باشند که سپرده گذار با‬ ‫عل��م به این که ب��ا پس انداز در بانک قدرت خریدش را کاهش‬ ‫می دهد دس��ت به این کار می زند‪ ،‬درحالی که می توانست این‬ ‫پ��ول را وارد داللی و واس��طه گری کن��د یا با احتکار‪ ،‬در اینده‬ ‫سود بیشتری را نصیب سرمایه اش کند‪.‬‬ ‫اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران این‬ ‫کس��ری بودجه‪ ،‬هر سیاس��ت و تصمیمی گرفته شود اصال در‬ ‫ش��رایط فعلی اقتصاد منطقی نیست و نباید به هر روشی روی‬ ‫هزینه های دولت را بپوشانیم‪.‬‬ ‫این موضوع حتی در مورد مالیات ستانی از خانه های باالی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردتوم��ان و خودروهای باالی یک میلیارد تومان هم‬ ‫صدق می کند‪ .‬وقتی چنین تصمیمی گرفته می شود باید ابتدا‬ ‫بررسی شود‪ ،‬ایا این سقف مالیاتی می تواند توزیع درامد را در‬ ‫همه شهرهای کشور ایجاد کند یا فقط مربوط به تهران یا چند‬ ‫شهر بزرگ است‪ .‬اگر قرار است چنین سیاستی عملیاتی شود‪،‬‬ ‫ابتدا باید س��قف دریافت مالیات‪ ،‬در شهرهای مختلف بررسی‬ ‫و براس��اس س��طح نرخ خانه ها در هر اس��تانی تعیین و تکلیف‬ ‫ش��ود‪ .‬نمی شود که یک س��قف مالیاتی تعیین شود و ان را به‬ ‫همه شهرها و استان ها تعمیم داد‪ .‬بی تردید چنین تصمیماتی‬ ‫رفع مشکل دسترسی به سامانه همراه بانک سینا‬ ‫بان��ک س��ینا برای رفع مش��کل دسترس��ی کاربران به نس��خه ‪ IOS‬هم��راه بانک و امکان اس��تفاده‬ ‫انه��ا از ای��ن خدم��ت‪ ،‬نس��خه وب همراه بان��ک را ارائ��ه داد‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬با‬ ‫توج��ه ب��ه محدودیت های ایجاد ش��ده ب��رای بارگ��ذاری نرم افزار های مال��ی در اپ اس��تور و به منظور‬ ‫اس��تمرار دسترس��ی کارب��ران به س��امانه هم��راه بانک‪ ،‬نس��خه وب این خدمت از س��وی بان��ک ارائه‬ ‫ش��ده و مش��تریانی که دارای گوش��ی های همراه با سیس��تم عامل ‪ ios‬هس��تند‪ ،‬با مراجع��ه به لینک‬ ‫‪ https: //mobapp.esinabank.com/mobileweb‬می توانند از خدمات همراه بانک سینا استفاده‬ ‫کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬هم اکنون نرم افزار همراه بانک سینا برای نس��خه ‪ ،ios‬از طریق فروشگاه اینترنتی‬ ‫نرم افزار س��یب اپ قابل دریافت اس��ت‪ .‬همچنین این بانک در حال پیگیری امکان نصب مستقیم نرم افزار‬ ‫همراه بانک از طریق وب سایت بانک برای نسخه ‪ ios‬است که به زودی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫می تواند اثرات منفی خودش را بر اقتصاد بگذارد‪.‬‬ ‫€ €در چنین شرایطی چگونه و از چه مسیری می توان‬ ‫ای�ن مناب�ع را هدایت ک�رد و از س�یالب نقدینگی یک‬ ‫فرصت ساخت؟‬ ‫ابتدا باید تاکید کنم که در اقتصاد غرب و حتی کش��ورهای‬ ‫اسیایی‪ ،‬دغدغه و نگرانی با عنوان نقدینگی وجود ندارد یا اگر‬ ‫هم مطرح باش��د‪ ،‬در تحلیل های اقتصادیش��ان بسیار کمرنگ‬ ‫اس��ت‪ ،‬چون در سایر اقتصاد ها همواره هدایت منابع به سمت‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های مولد همچ��ون تولید‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫کش��اورزی و‪ ...‬است‪ .‬در این کشورها زمانی که سرمایه گذاری‬ ‫در داخل کش��ور به اشباع می رس��د‪ ،‬در نهایت سرمایه ها را به‬ ‫خارج از کشور هدایت می کنند و از این طریق اجازه نمی دهند‬ ‫که نقدینگی در کشورش��ان بدون هدف رشد کند و در نهایت‬ ‫باعث تورم شود‪ .‬این برنامه ریزی همواره در سایر کشورها وجود‬ ‫داش��ته و دارد و الزم اس��ت کش��ور ما هم به این س��مت و سو‬ ‫حرکت کند‪ .‬ما درحال حاضر دارای یک اقتصاد معیوب و بیمار‬ ‫هستیم که باید هرچه سریعتر جراحی شود و این جراحی هم‬ ‫به طور قطع به سادگی ممکن نیست‪.‬‬ ‫اقتصاد ما به مثابه بیماری اس��ت که رو به مرگ اس��ت و از‬ ‫بی برنامگی رنج می برد‪ .‬ما هنوز یک تعریف مشخص از اقتصاد‬ ‫ایران نداریم‪ .‬هنوز مشخص نیست که اقتصاد ایران‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ازاد و رقابت��ی اس��ت ی��ا دولتی و متمرکز‪ .‬هن��وز تکلیفمان با‬ ‫وضعیت اقتصاد کش��ور مش��خص نیس��ت و برای همین من‬ ‫وضعیت اقتصاد ایران را به یک اقتصاد پاندولی و رقصان تعبیر‬ ‫می کن��م که هیج زمانی ثبات ن��دارد و همواره درحال حرکت‬ ‫اس��ت‪ .‬اقتصاد ایران یک اقتصاد چرخشی است که باعث شده‬ ‫تکلیف سرمایه گذاران در ان چندان مشخص نباشد‪.‬‬ ‫در این اقتصاد تصمیمات انی و بی برنامه گرفته می شود و در‬ ‫ان ابهام ه��ای زیادی وجود دارد‪ .‬مثال یک روز موضوع دریافت‬ ‫مالیات بر سفرهای خارجی مطرح و روز دیگر تکذیب می شود‬ ‫و در نهایت وضعیت ان با ابهام روبه رو می شود‪.‬‬ ‫ی��ک روز بحث مالیات از خانه های باالی ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬یک روز می گویند که باید از سپرده های باالی‬ ‫ی��ک میلی��ارد تومان مالیات س��تاند‪ .‬ناگفته نمان��د که این ها‬ ‫اقدامات خوبی اس��ت که باید محقق ش��ود اما نه در اقتصادی‬ ‫که تعادل ندارد و از ثبات الزم برخوردار نیس��ت‪ .‬این اقدامات‬ ‫به طور قطع تصمیمات خوبی است که می تواند عملیاتی شود‬ ‫اما در یک اقتصاد متعادل‪ .‬باید این را بپذیریم که اقتصاد یک‬ ‫مجموعه ان از اجزای بهم پیوسته است‪ .‬اقتصاد‬ ‫ ‬ ‫سیستم است و‬ ‫ما ش��امل بازارهای مختلفی اس��ت که تشکیل دهنده ان بازار‬ ‫پول‪ ،‬سرمایه‪ ،‬بیمه‪ ،‬کاال‪ ،‬ارز و‪...‬است که تمامی این بازارها باید‬ ‫همسو باهم و متعادل حرکت کنند‪.‬‬ ‫در ش��رایط تعادلی اس��ت ک��ه وقتی بانک به س��پرده گذار‬ ‫س��ود می ده��د‪ ،‬اگ��ر این نرخ باالت��ر از نرخ تورم ب��ود‪ ،‬باید از‬ ‫س��پرده گذار مالیات دریافت کند‪ .‬در اقتصادی که سپرده گذار‬ ‫با س��پرده گذاری در بانک‪ ،‬قدرت خریدش تا پایان س��ال مالی‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬دیگر نباید صحبت از مالیات ستانی شود‪.‬‬ ‫ب��ه هرح��ال در چنین ش��رایطی که اقتصاد کش��ور درگیر‬ ‫تصمیم��ات ان��ی و بدون برنامه اس��ت‪ ،‬نمی ت��وان صحبت از‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش مول��د ک��رد‪ ،‬چ��ون پیش نیاز این‬ ‫مه��م ایج��اد اعتماد در جامع��ه و در بین فع��االن اقتصادی و‬ ‫سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور بای��د ب��ه گون��ه ای باش��د که‬ ‫سرمایه گذار بتواند با اعتماد کامل اقدام به ایجاد واحد تولیدی‬ ‫و صنعتی کند و س��رمایه اش را ب��ه تولید ببرد‪ .‬وقتی وضعیت‬ ‫مالیات ستانی‪ ،‬دریافت عوارض‪ ،‬نیروی کار‪ ،‬مقررات و بازدهی‬ ‫فعالیت در کشور ما خیلی روند ثابتی ندارد‪ ،‬نمی توان صحبت‬ ‫از هدای��ت مناب��ع به س��مت بخش مولد کرد و انتظار داش��ت‬ ‫نقدینگی مدیریت و تورم کنترل شود‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایط کاری که باید کرد این اس��ت که ابتدا یک‬ ‫نگرش مثبت نس��بت به تولید در کشور ایجاد شود‪ ،‬در گام بعدی‬ ‫در راس��تای ثبات بخش��ی مقررات و تصمیماتی که در حوزه های‬ ‫مختلف گرفته می ش��ود اقدام ش��ود‪ .‬باید وضعیت تولید کننده‪،‬‬ ‫سرمایه گذار‪ ،‬سپرده گذار و در کل جامعه نسبت به اینده مشخص‬ ‫باش��د‪.‬اگر این ثبات وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬این مهم می تواند‬ ‫موجبات تزلزل اقتصادی را فراهم کند واین اصال به نفع اینده‬ ‫اقتصاد نیست‪ .‬تصمیم گیران باید در حوزه مسئولیتشان‪ ،‬فارغ‬ ‫ازهر گونه احساسات‪ ،‬و با بررسی تمامی جوانب تصمیم بگیرند‬ ‫و رای به قانون و مصوبات بدهند‪.‬‬ ‫بی تردید این نوع تصمیم گیری می تواند در حوزه اقتصادی‬ ‫و در کلیت جامعه بی اعتمادی ایجاد کند و ش��اید بتوان گفت‬ ‫که ریش��ه تمامی مشکالت هم در همین بی اعتمادی است که‬ ‫نس��بت به تصمیمات و مصوباتی که گرفته می شود در جامعه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫تسهیالت بانک سپه به ‪۲‬هزار خانوار سیل زده‬ ‫عضو هیات مدیره بانک س��په از تس��هیالت قرض الحسنه ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریالی این بانک برای بیش‬ ‫از ‪۲‬هزار خانواده س��یل زده استان سیستان و بلوچس��تان با مصوبه هیات مدیره این بانک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په‪ ،‬مصطفی پرتوافکنان‪ ،‬عضو هیات مدیره ناظر بر مدیریت‬ ‫ش��عب منطقه سیستان و بلوچس��تان با بیان اینکه این مبلغ در قالب تسهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون ریالی‬ ‫به بیش از ‪۲‬هزار خانوار س��یل زده سیستان و بلوچستان پرداخت خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک سپه‬ ‫ع�لاوه ب��ر نقش افرینی در عرصه کالن و اج��رای پروژه های بزرگ و اس��تراتژیک اقتصادی همواره‬ ‫توج��ه ویژه به ایفای مس��ئولیت اجتماعی خود داش��ته و از ان غافل نش��ده اس��ت‪ .‬وی اختصاص‬ ‫منابع و تس��هیالت به استان های زلزله زده در ماه ها و سال های گذشته‪ ،‬پیشگامی در ارائه تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج به جوانان را از جمله ایفای این مسئولیت مهم عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اما و اگرها درباره بازخوانی ‪ FDR‬و ‪ CVR‬بوئینگ اوکراینی در ایران ادامه دارد‬ ‫روزهای خاکستری جعبه سیاه‬ ‫اکرم امینی‬ ‫کشوری که سانحه هوایی در ان رخ داده‪ ،‬مسئول بررسی سانحه‬ ‫بوده و جعبه سیاه هواپیما در اختیار این کشور است‪ .‬اگر کشوری‬ ‫که سانحه در ان رخ داده تجهیزات فنی الزم را برای بازخوانی جعبه‬ ‫س��یاه نداشته باشد‪ ،‬می تواند از کشورهای دیگر این تجهیزات را‬ ‫تامین کند‬ ‫‹ ‹ایران جعبه سیاه را می خواند‬ ‫مس��ئوالن ایرانی می گویند جعبه سیاه هواپیما باید‬ ‫در ایران به عنوان محل سانحه بماند‪ ،‬همین جا خوانده‬ ‫ش��ود و یافته ها در اختیار کشورهای درگیر ماجرا قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در حاش��یه‬ ‫جلس��ه هفته گذش��ته هیات دولت با اش��اره به تالش‬ ‫برای بازخوانی جعبه های سیاه هواپیما در کشور گفت‪:‬‬ ‫جعبه های سیاه شامل ‪ CVR‬و ‪ FDR‬جزء جدانشدنی‬ ‫بررسی سانحه است‪ .‬سانحه در ایران رخ داده و براساس‬ ‫ضمیمه ‪ ۱۳‬پیمان ش��یکاگو‪ ،‬مس��ئول بررسی سانحه‪،‬‬ ‫دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��خت افزار و نرم اف��زار الزم برای‬ ‫بررسی سانحه در حال اماده س��ازی است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫هیات بررسی س��انحه برای بررسی مدارک هواپیما به‬ ‫اوکراین س��فر کرد و پس از بازگشت‪ ،‬براساس ضوابط‪،‬‬ ‫با مش��ارکت گروه اوکراینی و همه کسانی که براساس‬ ‫قانون باید در بررس��ی س��انحه مشارکت داشته باشند‪،‬‬ ‫این روند ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��ور از ابتدای بررس��ی ها‪ ،‬با همه طرف های درگیر‬ ‫س��انحه تماس گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طرف های مسئله‬ ‫برای مش��ارکت در روند بررسی س��انحه اعالم امادگی‬ ‫کردن��د‪ .‬بوئینگ هیات ملی ایمن��ی حمل ونقل امریکا‬ ‫(‪ )NTSB‬را به عنوان مس��ئول بررسی سانحه معرفی‬ ‫کرد و نماینده این نهاد با س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫ارتب��اط برقرار کرده اس��ت‪ .‬اوکراین نیز گروه بزرگی را‬ ‫همراه با تجهیزات برای بررسی سانحه به ایران فرستاد‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه کار را براساس مقررات تعریف‬ ‫ش��ده در ضمیمه ‪ ۱۳‬پیمان ش��یکاگو پیش می بریم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬جعبه س��یاه باید به عنوان یکی از مولفه های‬ ‫بررسی سانحه بازخوانی شود‪ .‬اگر در بازخوانی و تحلیل‬ ‫اطالعات استخراج شده از جعبه سیاه مشکلی به وجود‬ ‫اید‪ ،‬از س��ایر کس��انی که امکانات دارند‪ ،‬کمک گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کانادا خواهان تحلیل مستقل است‬ ‫اعالم کرده بود ایران از این س��ازمان دعوت کرده است‬ ‫در بررس��ی اطالعات جعبه سیاه‪ ،‬در هر زمان و مکانی‬ ‫که این بررسی ها انجام شود‪ ،‬شرکت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹می توان کمک گرفت‬ ‫یک کارشناس هوانوردی بر لزوم تحلیل جعبه سیاه‬ ‫بوئینگ اوکراینی براساس قوانین بین المللی تاکید کرد‬ ‫و معتقد اس��ت ای��ران می تواند در ای��ن زمینه از دیگر‬ ‫کشورها کمک بگیرد‪.‬‬ ‫علیرضا حضرتی در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬براساس‬ ‫ماده ‪ ۲۶‬معاهده ش��یکاگو‪ ،‬کش��وری که سانحه هوایی‬ ‫در ان رخ داده‪ ،‬مس��ئول بررسی س��انحه بوده و جعبه‬ ‫سیاه هواپیما در اختیار این کشور است‪ .‬بنابراین بحث‬ ‫مطرح ش��ده در برخی رس��انه ها مبنی ب��ر اینکه ایران‬ ‫جعبه س��یاه را در اختیار کانادا و اوکراین نمی گذارد‪ ،‬از‬ ‫اساس اشتباه است زیرا نباید در اختیار انها قرار بگیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کش��وری که سانحه در ان رخ داده‪،‬‬ ‫کشور طراح و سازنده و کشوری که رجیستری هواپیما‬ ‫مربوط به ان است‪ ،‬می توانند در بررسی سانحه مشارکت‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر کشوری که سانحه در ان‬ ‫رخ داده تجهی��زات فنی الزم را ب��رای بازخوانی جعبه‬ ‫سیاه نداش��ته باشد‪ ،‬می تواند از کش��ورهای دیگر این‬ ‫تجهیزات را تامین کند‪ .‬همچنین می تواند بررسی همه‬ ‫یا بخش��ی از بررس��ی سانحه را به کش��ور دیگر یا نهاد‬ ‫منطقه ای دیگری که تخصص بررس��ی سوانح را دارد‪،‬‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رمزگشایی جعبه سیاه‬ ‫یک��ی دیگ��ر از کارشناس��ان هوانوردی کش��ورمان‬ ‫می گوید خواندن جعبه سیاه‪ ،‬می تواند اطالعاتی درباره‬ ‫وضعی��ت کابین خلب��ان و حتی مس��افران در اخرین‬ ‫لحظات پیش از سقوط ارائه دهد‪.‬‬ ‫بهروز حیدریان در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه با‬ ‫وجود متالشی ش��دن هواپیما‪ ،‬جعبه س��یاه به عنوان‬ ‫قطعه ای از هواپیما به مالک ان تعلق دارد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫برخی جمله ها که این روزها از برخی مسئوالن شنیدیم‬ ‫مبنی بر اینکه جعبه سیاه را نمی دهیم و‪ ...‬بی معناست‪،‬‬ ‫سخن برخی مسئوالن به گونه ای است که گویی برای‬ ‫نخستین بار است در این کشور سانحه رخ داده و جعبه‬ ‫سیاه پیدا شده است‪.‬‬ ‫حیدریان با بیان اینکه قوانین مشخصی درباره جعبه‬ ‫س��یاه وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مکانی که سانحه رخ داده‬ ‫جایی است که تحقیقات در انجا اغاز می شود و گزارش‬ ‫اولیه را س��ازمان هوانوردی همان منطقه یا کشور ارائه‬ ‫می کند‪ ،‬البته گزارش س��انحه ارتباطی به فرستادن یا‬ ‫نفرستادن جعبه سیاه به کشور مالک هواپیما ندارد‪.‬‬ ‫این کارشناس هوانوردی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫خواندن جعبه س��یاه چه اطالعات جدیدی می تواند در‬ ‫اختیار بررسی کنندگان سانحه قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه گزارش هایی که پیش تر از س��وی ‪( NTSB‬هیات‬ ‫مل��ی ایمنی حمل و نقل در امری��کا) و دیگر نهادهای‬ ‫مشابه در کش��ورهای مختلف ارائه شده است‪ ،‬می توان‬ ‫انتظار داشت که شرح کاملی از تاثیر ضربه های موشک‬ ‫به بدنه هواپیما ارائه شود‪ ،‬به عنوان مثال اینکه از لحظه‬ ‫برخورد موش��ک‪ ،‬واکنش خلبان ها چه بوده است‪ ،‬چه‬ ‫س��امانه هایی اسیب دیدند و چه هشدارهایی در کابین‬ ‫خلبان به صدا درامده است‪ .‬او افزود‪ :‬با تخلیه اطالعات‬ ‫جعبه س��یاه می توان انتظار داش��ت برخی پرسش های‬ ‫مه��م مانن��د اتفاقات داخ��ل کابین از لحظ��ه برخورد‬ ‫موش��ک اول تا موش��ک دوم یا اینکه ب��ه عنوان مثال‪،‬‬ ‫دلیل گردش به راست هواپیما بازگشت به فرودگاه بوده‬ ‫یا نقص فنی به دلیل برخورد موشک‪ ،‬پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫همچنین دستگاه ‪ CVR‬می تواند مشخص کند در ان‬ ‫لحظه ها در کابین خلبان چه گذشته است‪ ،‬ایا خلبانان‬ ‫ح��د فاصل ضربه اول تا ضربه دوم هوش��یار بودند؟ ایا‬ ‫تالشی برای ارتباط با برج مراقبت کرده اند یا خیر؟‬ ‫حیدریان یاداور ش��د‪ :‬در بسیاری از صداهای ضبط‬ ‫شده در جعبه سیاه هواپیماها در سوانح هوایی مختلف‬ ‫ک��ه اکن��ون در اینترنت منتش��ر ش��ده اس��ت‪ ،‬به جز‬ ‫صداه��ای کابین خلبان‪ ،‬صدای کابین مس��افران نیز تا‬ ‫اندازه ای شنیده می ش��ود‪ ،‬از صدای جیغ ها و شیون ها‬ ‫گرفته تا صدای محیط اطراف مانند شکستگی در بدنه‬ ‫یا هر ص��دای دیگری که تا اندازه ای بلند باش��د که تا‬ ‫کابین خلبان هم برس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همه سوانح‬ ‫هوایی وقتی صدا همراه ب��ا داده های ‪ FDR‬هماهنگ‬ ‫شود‪ ،‬می توان تصور تقریبی درستی از وضعیت هواپیما‬ ‫و خلبان ها داش��ت و فهمید در دقایق و ثانیه های اخر‬ ‫پرواز چه اتفاقاتی افتاده است و چه کاری می شد انجام‬ ‫داد تا از بروز یا شدت سانحه کاسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت اطالع رسانی‬ ‫مدیرکل دفتر بررس��ی س��وانح س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری می گوید مقرر شده اس��ت هیچ مصاحبه ای‬ ‫درباره بازخوانی اطالعات جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی‬ ‫و سانحه با هیچ رسانه ای انجام نشود‪.‬‬ ‫حس��ن رضایی فر در گفت وگو با فارس درباره اخرین‬ ‫جزئیات بازخوانی جعبه س��یاه بوئینگ اوکراینی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اطالع��ات درباره این س��انحه تاکنون در قالب ‪۲‬‬ ‫گزارش ارائه شده است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا گروه های کانادایی و اوکراینی نیز در روند بررس��ی‬ ‫حضور دارن��د؟ گفت‪ :‬ما بررس��ی ها را انجام می دهیم‪،‬‬ ‫بررسی سانحه بوئینگ ‪ ۷۳۷‬اوکراینی ادامه دارد‪.‬‬ ‫رضایی فر گفت‪ :‬مردم برای اطالع از اخرین وضعیت‬ ‫‹ ‹ابهام در تامین تجهیزات بازخوانی جعبه‬ ‫در دومین گزارش منتش��ر ش��ده از س��وی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری‪ ،‬بر نبود امکان بازخوانی جعبه سیاه‬ ‫هواپیمای س��انحه دیده در ایران تاکید و اعالم ش��ده‬ ‫تاکنون پاس��خ مثبتی از دیگر کشورها در زمینه تامین‬ ‫این امکانات داده نش��ده اس��ت‪ .‬در ای��ن گزارش امده‬ ‫است‪« :‬جعبه های سیاه هواپیما شامل دستگاه های ثبت‬ ‫اطالعات پروازی (‪ )SSFDR‬و دس��تگاه ضبط صدای‬ ‫کابین خلبان (‪ )SSCVR‬در اثر س��انحه و اتش سوزی‬ ‫اس��یب دیده اند‪ .‬بخ��ش حافظه اصلی هر ‪ ۲‬دس��تگاه‬ ‫موجود بوده اما اسیب فیزیکی روی قطعات اصلی قابل‬ ‫مشاهده اس��ت‪ ».‬در این گزارش همچنین می خوانیم‪:‬‬ ‫«با حض��ور نماین��دگان اعزامی از کش��ور اوکراین در‬ ‫دفتر بررس��ی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری ایران‪،‬‬ ‫نس��بت به بررس��ی وضعیت ظاهری ‪ ۲‬دستگاه ثبت و‬ ‫ضب��ط اطالعات پروازی (‪ SSFDR‬و ‪ )SSCVR‬اقدام‬ ‫و عکس برداری ازسوی نمایندگان اوکراین انجام شد‪».‬‬ ‫در این گزارش امده اس��ت‪« :‬بررس��ی برای بازسازی و‬ ‫دریافت محتوای جعبه س��یاه با استفاده از توان داخلی‬ ‫کشور با حضور نمایندگان قضایی و متخصصان داخلی‬ ‫انجام شد و همگی توافق داشتند که این نوع دستگاه ها‬ ‫از به روزترین دس��تگاه های موجود دنیا بوده و امکانات‬ ‫بازخوان��ی ان در کش��ور موجود نیس��ت‪ .‬اگ��ر لوازم و‬ ‫تجهی��زات جانبی فراهم ش��ود‪ ،‬با ص��رف مدت زمانی‬ ‫کوتاه می توان بازسازی و تخلیه اطالعات را انجام داد‪».‬‬ ‫بن��ا به ای��ن گزارش فهرس��ت ل��وازم م��ورد نیاز از‬ ‫البراتوارهای بررسی سوانح کشورهای فرانسه (‪،)BEA‬‬ ‫امری��کا (‪ )NTSB‬و امکان انتقال به کش��ور اس��تعالم‬ ‫ش��ده است و این کشورها تاکنون به درخواست انتقال‬ ‫تجهیزات به کشور پاسخ مثبتی نداده اند‪.‬‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫بهروز حیدریان‬ ‫علیرضا حضرتی‬ ‫حسن رضایی فر‬ ‫‪ ٤٢‬درصد متقاضیان مسکن ملی خط خوردند‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی از حذف ‪ ٤٢‬درصد ثبت نام کنندگان‬ ‫در دور نخس��ت ثبت نام مسکن ملی خبر داد و گفت‪ :‬مرحله‬ ‫دوم ثبت نام مسکن ملی پیش از عید اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد اس�لامی با اش��اره به پایان پاالیش‬ ‫اطالع��ات متقاضی��ان مس��کن ملی بی��ان ک��رد‪ ٤٢ :‬درصد‬ ‫ثبت نام کنن��دگان در س��امانه مس��کن ملی‪ ،‬ش��رایط الزم را‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��رای ‪ ٥٨‬درصدی که در دور نخس��ت دارای‬ ‫ش��رایط الزم شناخته شدند‪ ١٤٠ ،‬هزار واحد ساخته می شود‬ ‫و تعداد زیادی زمین در ش��هرهای بزرگ به گروه های دارای‬ ‫شرایط داده می شود که باید سازمان نظام مهندسی در تهیه‬ ‫نقشه ها و نظارت بر ساخت وساز حضور موثر داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغ�از اعالم اس�امی دارن�دگان ش�رایط از ‪۱۰‬‬ ‫بهمن‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬چند روز اینده پیامکی‬ ‫به متقاضیان دارای شرایط دریافت مسکن ملی ارسال خواهد‬ ‫شد که به معنی پذیرش شرایط انها و اعالم مراجعه حضوری‬ ‫برای تکمیل مراحل ثبت نام است‪.‬‬ ‫محمود محم��ودزاده بیان کرد‪ :‬قرار بود از نیمه دوم بهمن‬ ‫نتیجه پاالیش نخستین مرحله ثبت نام مسکن ملی مشخص‬ ‫ش��ود اما این اطالع رس��انی زودتر انجام خواهد شد‪ .‬از پایان‬ ‫هفته جاری‪ ،‬مرحله به مرحله به متقاضیان دارای شرایط در‬ ‫زمینه ادامه مراحل ثبت نام اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات محمودزاده این ثبت نام حضوری است‬ ‫و اس��تان به استان و شهر به ش��هر زمان ان تعیین می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان دارای شرایط پیامکی دریافت خواهند کرد که در‬ ‫زمینه زمان مراجعه حضوری افراد به اداره های کل وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی در استان ها یا بنیاد مسکن استان اطالع رسانی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ع�لاوه ب��ر اطالع رس��انی پیامکی‪ ،‬در س��ایت‬ ‫س��امانه مس��کن ملی نیز اطالع رس��انی الزم انج��ام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون مس��کن وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه به طور‬ ‫متوسط ‪ ۴۲‬درصد ثبت نام کنندگان مسکن ملی شرایط الزم‬ ‫را نداشتند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شهر به شهر و استان به استان‪ ،‬میزان‬ ‫ریزش متقاضیان مس��کن ملی متفاوت است‪ .‬در مجموع ‪۴۲‬‬ ‫درصد متقاضیان مس��کن ملی در سراسر کشور شرایط الزم‬ ‫برای حضور در این طرح را نداشتند‪.‬‬ ‫محمودزاده افزود‪ :‬دور جدید ثبت نام مس��کن ملی تا پیش‬ ‫از پایان سال و به احتمال زیاد در اسفند اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫سال هاس��ت در رسانه های صنعت هوانوردی فریاد‬ ‫می زنم هوانوردی ما نیازمند برندسازی یا هنر هدایت‬ ‫افکار عمومی اس��ت اما متاسفانه با استقبال متولیان‬ ‫این صنعت اس��تراتژیک روبه رو نشد‪ .‬استقبال نکردن‬ ‫صنع��ت هوانوردی ما از برندس��ازی ب��ه عنوان اصلی‬ ‫مهم در جهان‪ ،‬یا از روی بی نیازی اس��ت یا نااگاهی‪.‬‬ ‫حرفه توسعه ارتباطات با هدف برندسازی که گرایش‬ ‫توس��عه یافته روابط عمومی ی��ا تلفیق روابط عمومی‬ ‫و تبلیغات اس��ت‪ ،‬وظیف��ه دارد هدایت افکار عمومی‬ ‫(اعم از فضای داخلی و بین المللی) را برعهده گرفته و‬ ‫برند را از هرگونه اسیب احتمالی مصون دارد‪ .‬درحال‬ ‫حاض��ر روابط عمومی در صنع��ت هوانوردی و حتی‬ ‫در بیش��تر بخش های کشور نقش تریبون یکطرفه و‬ ‫پروپاگاندا دارد‪ .‬به طور کلی تبلیغات در جامعه ما نقش‬ ‫اغراق و درش��ت نمایی دارد که این رویکرد در جهان‬ ‫کنونی نمی تواند اثربخش باش��د‪ .‬بخش های مختلف‬ ‫هوانوردی کشور اعم از شرکت های هواپیمایی‪ ،‬صنعت‬ ‫فرودگاهی و حتی تولیدکنندگان این حوزه‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه در حیطه حاکمیت کشور و فضای امنیتی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬بنگاه های اقتصادی به شمار می روند‪ .‬بنگاه های‬ ‫اقتصادی در این صنعت شامل ایرالین ها‪ ،‬فرودگاه ها و‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی باید با مشتریان خود‬ ‫که به ترتیب ش��امل مسافران‪ ،‬ایرالین ها و پروازهای‬ ‫عبوری هستند‪ ،‬تعامل و ارتباط دوسویه داشته باشند‬ ‫و روابط عمومی تجاری با نگاه اعتمادس��ازی و حفظ‬ ‫اعتماد‪ -‬که ان را «توسعه ارتباطات» می نامم‪ -‬تدوین‬ ‫و اجرا ش��ود‪ .‬توس��عه ارتباطات‪ ،‬خط شکن گروه های‬ ‫بازاریاب��ی و حافظ برند و منافع ان اس��ت‪ .‬پرس��ش‬ ‫اینجاس��ت که هوانوردی کشورمان دارای چه برندی‬ ‫است؟ دیگران (جامعه ایرانی و جامعه جهانی) درباره‬ ‫ان چ��ه نظری دارند؟ اس��مان ایران ب��رای انها چه‬ ‫مفه��وم ذهنی را تداعی می کن��د؟ هوانوردان ما چه‬ ‫جایگاه��ی در جامعه بین المللی هوانوردی دارند؟ در‬ ‫پاس��خ باید گفت در هوانوردی نتوانس��ته ایم جایگاه‬ ‫ذهن��ی صحیح��ی ایج��اد و از ان محافظ��ت کنیم‪.‬‬ ‫تعامل مناس��بی میان صنعت هوانوردی با رسانه های‬ ‫داخلی وجود ندارد‪ ،‬رسانه های داخلی‪ ،‬همواره منتقد‬ ‫ای��ن صنعت هس��تند و تنها اخب��ار مثبت از صنعت‪،‬‬ ‫خبرهای تش��ریفاتی روابط عمومی نهاد های دولتی‬ ‫ای��ن بخش اس��ت‪ .‬تعامل خوبی می��ان هوانوردی با‬ ‫مردم (مس��افران) وجود ندارد و روزی نیست که خبر‬ ‫نارضایتی مسافران از ایرالین ها منتشر نشود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر جامع��ه هنوز از حق و حق��وق خود و فرهنگ‬ ‫صحیح هوانوردی اگاه نیست و هر روز تصویر تحصن‬ ‫مس��افران در هواپیما و حتی س��رپیچی از قانون در‬ ‫فضای مجازی منتشر می شود‪ .‬در حوزه بین الملل نیز‬ ‫نتوانس��ته ایم با اتحادیه ها‪ ،‬رسانه ها و حتی ذی نفعان‬ ‫(ایرالین های خارجی‪ ،‬اژانس های مسافرتی خارجی‬ ‫و ارائه دهندگان خدمات) ارتباط درستی برقرار کنیم‬ ‫چراکه مشتری مداری‪ ،‬اعتمادسازی و حفظ اعتماد‪-‬‬ ‫که همان برندسازی یا هدایت افکار عمومی است‪ -‬در‬ ‫صنع��ت هوانوردی جایی ندارد‪ .‬مدیریت بحران افکار‬ ‫عمومی یکی از مهم ترین ارکان برندس��ازی است‪ .‬در‬ ‫این زمینه همواره ضربه خورده ایم‪ .‬بارها در س��وانح و‬ ‫حوادث هوایی نتوانسته ایم به خوبی فضای ملتهب را‬ ‫مدیری��ت کنیم‪ .‬روابط عمومی همه نهادهای امدادی‬ ‫و‪ ...‬از زاویه دید خود به تشریح حادثه و کسب منفعت‬ ‫خبری برای س��ازمان خ��ود می پردازند اما مجموعه‬ ‫هوانوردی ما منفعل اس��ت‪ .‬یک س��انحه یا حادثه به‬ ‫برند هوانوردی کشور اسیب می رساند اما اگر بتوانیم‬ ‫فضای فکری جامعه را کنترل کنیم‪ ،‬می توانیم شدت‬ ‫سیاه نمایی را کاهش دهیم‪ .‬به یاد داشته باشیم تولد‬ ‫برند هوانوردی کش��ور می تواند به توسعه این صنعت‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫تخفیف رجا به متولدان‬ ‫دهه فجر‬ ‫ش��رکت رجا در استانه اغاز چهل ویکمین سالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬طرح تسهیالت ویژه با عنوان‬ ‫«رهپوی��ان فجر» را ب��رای متولدان این ایام در زمینه‬ ‫س��فر با قطار اجرا می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا‪ ،‬رضا‬ ‫عصاری‪ ،‬معاون اجرایی این شرکت گفت‪ :‬شرکت رجا‬ ‫در نظر دارد در بازه زمانی ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن سال جاری‪،‬‬ ‫همزمان با دهه فجر انقالب اس�لامی‪ ،‬تسهیالت سفر‬ ‫برای هموطن��ان با عنوان «رهپویان فجر» ارائه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در قالب این طرح ‪ 30‬درصد تخفیف برای‬ ‫متولدان ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن ‪ 1357‬و ‪ 20‬درصد تخفیف‬ ‫به متولدان ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن س��ال های پس از ‪1357‬‬ ‫که قصد سفر در بازه حرکتی ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن امسال‬ ‫را دارند‪ ،‬ارائه می ش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬این تخفیف بدون‬ ‫هیچ گون��ه مراحل اداری و بدون محدودیت مس��یر‪،‬‬ ‫فقط به شرط وجود ظرفیت در سامانه انالین فروش‬ ‫بلیت انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با وجود تاکید وزیر راه و شهرس��ازی بر طی ش��دن‬ ‫رون��د قانونی در زمین��ه تخلیه اطالعات جعبه س��یاه‬ ‫هواپیمای اوکراینی‪ ،‬کانادا خواس��تار تحلیل مس��تقل‬ ‫اطالعات ان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کریستیا فریلند‪ ،‬معاون نخست وزیر‬ ‫کانادا گفت‪ :‬کشورش خواستار تحلیل واقعی و مستقل‬ ‫جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و شفافیت کامل درباره‬ ‫دالیل سقوط است‪.‬‬ ‫معاون جاس��تین ت��رودو در گفت وگو ب��ا تلویزیون‬ ‫بلومبرگ افزود‪ :‬کانادا در فش��ار ب��رای تحلیل واقعی و‬ ‫مس��تقل جعبه سیاه هواپیما اس��ت‪ .‬پیش تر نیز ترودو‬ ‫خواستار ارسال جعبه سیاه به کانادا شده بود‪.‬‬ ‫این سخنان درحالی از سوی مقام های بلندپایه کانادا‬ ‫مطرح ش��ده که بر اس��اس خبر ایرنا به نقل از روزنامه‬ ‫شیکاگو تریبیون‪ ،‬پیش تر هیات امنیت حمل ونقل کانادا‬ ‫داوود ربیعی‬ ‫کارشناس برندسازی هوانوردی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وقوع این سانحه به ‪ 2‬گزارشی که تا در سایت سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری منتشر شده است‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫او پیش تر گفته بود‪ :‬از کارخانه س��ازنده جعبه سیاه‬ ‫درخواس��ت کرده ایم به ما اعالم کنن��د برای بازخوانی‬ ‫جعب��ه س��یاه چ��ه نرم اف��زاری الزم اس��ت‪ .‬رضایی فر‬ ‫روزهای گذشته با اشاره به اینکه بوئینگ سانحه دیده‪،‬‬ ‫هواپیمای جدیدی اس��ت و بازخوانی جعبه سیاه ان به‬ ‫تجهیزات ویژه ای نیاز دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از پاسخ کارخانه‬ ‫س��ازنده‪ ،‬فهرست این نرم افزارها را به مسئوالن مربوط‬ ‫ارائه دادیم تا اگر می خواهند بازخوانی جعبه سیاه درون‬ ‫کش��ور انجام ش��ود‪ ،‬این نرم افزارها را تهیه و خریداری‬ ‫کنند تا عملیات بازخوانی در کش��ور انجام شود‪.‬رئیس‬ ‫کمیس��یون بررسی سانحه س��ازمان هواپیمایی با بیان‬ ‫اینکه سازنده قطعه جعبه س��یاه همکاری الزم را با ما‬ ‫داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬فهرس��ت برخی تجهیزات و برنامه های‬ ‫الزم را ب��رای نص��ب کابل ه��ا و دانلود و بازس��ازی به‬ ‫مس��ئوالن ارائه داده ایم تا خریداری شود و همزمان در‬ ‫حال مذاکره با برخی متخصصان داخلی هس��تیم تا با‬ ‫این تمهیدات بازخوانی جعبه سیاه در کشور انجام شود‪.‬‬ ‫رضایی ف��ر با بی��ان اینکه گروه بررس��ی س��انحه با‬ ‫مدیریت س��ازمان هواپیمایی کشوری در حال بررسی‬ ‫س��انحه است‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان کش��ورهای اوکراین و‬ ‫کانادا هم در نشس��ت های گروه بررسی سانحه در کنار‬ ‫ما حضور دارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در محموداباد ش��هریار این روزها همه چیز به روال‬ ‫عادی برگش��ته و رفت و امد ادم ه��ا و خودروها مانند‬ ‫روزه��ای پیش از ‪ ۱۸‬دی در جریان اس��ت‪ ،‬انگار هیچ‬ ‫بوئین��گ اوکراینی اینجا س��قوط نک��رده و هیچ ‪176‬‬ ‫نفری اینجا به خواب ابدی فرونرفته اند‪ .‬البته این ظاهر‬ ‫ماجراس��ت و حاش��یه های پرواز ‪ 752‬اوکراین ایرالینز‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬جعبه س��یاه ب��ه عنوان یک منبع‬ ‫مهم اطالعاتی که می تواند نشان دهد در اخرین دقایق‬ ‫و ثانیه ها در این پرواز چه گذشته‪ ،‬محور اصلی یکی از‬ ‫این جنجال هاست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬از روز نخس��ت سقوط هواپیمای‬ ‫بوئین��گ ‪ 737‬اوکراین��ی در حوالی ش��هریار تهران و‬ ‫کش��ته ش��دن همه ‪ 167‬مس��افر و ‪ 9‬خدمه پرواز ان‪،‬‬ ‫جعبه سیاه از محورهای اصلی بحث و گمانه زنی درباره‬ ‫این س��انحه بوده است‪ .‬با وجود متالشی شدن بوئینگ‬ ‫اوکراینی‪ ،‬مس��ئوالن می گویند جعبه سیاه این هواپیما‬ ‫ش��امل نوار مکالمات خلبان و ن��وار پارامترهای موتور‬ ‫(‪ )FDR & CVR‬پیدا ش��ده‪ ،‬هرچن��د فقط یکی از‬ ‫جعبه ها سالم است و جعبه دیگر‪ ،‬چند تکه شده است‪.‬‬ ‫بنا به اعالم سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬امکان بازیابی‬ ‫اطالعات جعبه اس��یب دیده نیز وج��ود دارد و می توان‬ ‫نوار مکالمات خلبان را بازیابی کرد‪.‬‬ ‫در احوال‬ ‫هوانوردی‬ ‫بی برند‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫جهانگیری مصوبه بازسازی مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان را ابالغ کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مسیر ‪ ۵۶‬روستای‬ ‫بشاگرد مسدود است‬ ‫فرماندار شهرستان بش��اگرد از بسته شدن‬ ‫مس��یر ‪ ۵۶‬روس��تای این شهرس��تان در پی‬ ‫بارندگی روزهای گذش��ته خب��رداد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نیازمند امداد هوایی برای رساندن اذوقه‬ ‫به روس��تاهای شهرس��تان بش��اگرد هستیم‪.‬‬ ‫احم��د محم��ودی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به بارندگی های روزهای گذش��ته در‬ ‫اس��تان هرمزگان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫هم��ه تالش ه��ا در زمین��ه برط��رف ک��ردن‬ ‫خس��ارت ها پس از وقوع سیل دی در استان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬با بارندگی های ‪ ۲‬روز گذش��ته بار‬ ‫دیگر ب��ه وضعی��ت بحرانی رس��یدیم‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه اکنون راه ‪ ۵۶‬روستا بشاگرد‬ ‫بس��ته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬براثر بارندگی های‬ ‫ش��دید و طغیان رودخانه جگین‪ ،‬تا فروکش‬ ‫کردن اب هیچ اقدام��ی نمی توانیم در زمینه‬ ‫بازگشایی راه ها انجام دهیم‪ .‬محمودی با بیان‬ ‫اینکه مش��کل کنونی بازگش��ایی راه ها ربطی‬ ‫به ماش��ین االت ندارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه پیش بینی تداوم بارندگ��ی از ‪ ۶‬بهمن در‬ ‫شهرستان بشاگرد‪ ،‬احتمال بازگشایی در یکی‬ ‫دو روز اینده نیز منتفی است‪ .‬وی در پایان با‬ ‫بیان اینکه راه ارتباطی شهرس��تان بشاگرد به‬ ‫میناب باز اما راه بش��اگرد‪ -‬جاسک همچنان‬ ‫مسدود است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نیازمند امداد هوایی‬ ‫برای رس��اندن اذوقه به روستاهای شهرستان‬ ‫بشاگرد هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬روستا همچنان در محاصره اب‬ ‫با گذش��ت بیش از ‪ ۱۲‬روز از وقوع س��یل در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ۳۳ ،‬روس��تای جنوب این استان همچنان‬ ‫در محاصره اب هس��تند و امدادرسانی به انها به وسیله‬ ‫بالگرد و ماشین االت سنگین راهداری انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بارندگی های ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬دی استان های‬ ‫سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬کرمان و هرمزگان را تحت تاثیر‬ ‫قرار داد و وضعیت سیس��تان و بلوچستان را بسیار بدتر‬ ‫از ‪ ۲‬اس��تان دیگر کرد‪ .‬با جاری شدن سیل در سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬راه ارتباطی ‪ ۸۹۰‬روستای این استان قطع‬ ‫ش��د که با تالش ش��بانه روزی نیروهای امدادی‪ ،‬س��پاه‪،‬‬ ‫ارتش و بسیج ‪ ۸۶۰‬مسیر بازگشایی شده است‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شیوه اختصاص سوخت‬ ‫به سرویس مدارس‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری‬ ‫کش��ور از اختصاص س��وخت به خودروهای‬ ‫سرویس مدارس بر اساس پیمایش خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اتحادیه تاکس��یرانی های شهری‬ ‫کشور‪ ،‬مرتضی ضامنی افزود‪ :‬بخشی از ناوگان‬ ‫که در قالب سامانه پایش ناوگان دانش اموزی‬ ‫«سپند» س��اماندهی ش��ده اند‪ ،‬سرویس های‬ ‫مجاز به ش��مار می روند و از س��همیه سوخت‬ ‫ویژه سرویس مدارس برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این زمین��ه در کارگروه‬ ‫مربوطه پس از بررسی های الزم میزان سهمیه‬ ‫تعلق گرفته به سرویس مدارس تا سقف ‪۱۲۰‬‬ ‫لیتر برای خودروهای تک س��وز و تا سقف ‪۸۰‬‬ ‫لیتر برای خودروهای دوگانه س��وز‪ ،‬س��همیه‬ ‫بنزین اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ضامنی خاطر نش��ان کرد‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬مقرر شد پس از ‪ ۲‬ماه از اجرای‬ ‫طرح سهمیه بندی سوخت‪ ،‬تخصیص سهمیه‬ ‫سوخت س��رویس های مدارس فقط بر مبنای‬ ‫پیمای��ش انها در قالب تخصیص اعتبار نقدی‬ ‫به حس��اب مالکان این خودروها انجام ش��ود‪،‬‬ ‫در این روش معادل ریالی س��همیه س��وخت‬ ‫در نظر گرفته ش��ده به حس��اب مالکان واریز‬ ‫می شود‪ .‬مرجع شناس��ایی و ارائه مشخصات‬ ‫فعاالن این ح��وزه نیز س��امانه پایش ناوگان‬ ‫دانش اموزی سپند است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ای��ن می��زان پیمایش با‬ ‫اس��تفاده از نرم افزار موبایلی انجام می ش��ود‬ ‫که هر راننده موظف اس��ت روی گوشی خود‬ ‫نصب کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیمایش ماهان��ه هر راننده‬ ‫بر اس��اس گزارش ارس��الی از نرم اف��زار بیان‬ ‫شده در هر ماه محاس��به و مبنای اختصاص‬ ‫اعتبار مربوط به س��همیه سوخت است‪ .‬ارائه‬ ‫نشدن گزارش پیمایش‪ ،‬موجب حذف سهمیه‬ ‫سوخت خواهد شد‪.‬‬ ‫و درمان��ی الزم برای انان در کمترین زمان ممکن انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫امینی فرد انتقال هزار و ‪ ۵۰۰‬بیمار به مراکز بهداشتی‬ ‫و درمانی را از مهم ترین اقدامات دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫ایرانشهر در سیالب عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع کاالی اساسی‬ ‫‹ ‹ابالغ مصوبه جبران خسارت های سیل‬ ‫‪ ۷۵‬درصد امالک‬ ‫روستاییان سند ندارد‬ ‫معاون پیش��ین توسعه روس��تایی و مناطق‬ ‫محروم ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه خانه‬ ‫‪ ۹۶‬درصد روس��تاییان تا سال ‪ ۱۳۹۶‬سنددار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۷۵‬درصد امالک روستاییان‬ ‫سند ندارد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ابوالفضل رضوی‬ ‫تخصی��ص بودج��ه با کارمزد صف��ر درصد به‬ ‫توسعه روستایی‪ ،‬با دستور رهبر معظم انقالب‬ ‫را در طول تاریخ بی س��ابقه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫مجل��س باید ای��ن موض��وع را در بودجه ‪۹۹‬‬ ‫تکرار کند‪ ،‬چراکه تخصی��ص این مبلغ برای‬ ‫ی��ک بار مش��کلی را از تولید ب��رای ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫روس��تا و ابادی و ‪ ۲۶‬درصد جمعیت کش��ور‬ ‫حل نخواهد کرد‪ .‬وی با اشاره به الزامات تولید‬ ‫و اش��تغال در روس��تاها تاکید کرد‪ :‬نهادهای‬ ‫مجوزدهنده مانند جهاد کش��اورزی و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نباید روس��تاییان‬ ‫را در پی��چ و خ��م اداره ها معط��ل کنند بلکه‬ ‫باید نماین��دگان تام االختیار خود را در مراکز‬ ‫دهستان ها و بخش ها مستقر کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیل و بارندگی‬ ‫در جنوب استان‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان بیش ‬ ‫از ‪ ۲۹‬میلیارد‬ ‫تومان به عشایر‬ ‫منطقه خسارت‬ ‫وارد کرده است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری مصوبه اختصاص ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۳۹‬میلیارد و ‪ ۶۳۵‬میلیون ریال اعتبار برای بازس��ازی‬ ‫بخش های خس��ارت دیده ناش��ی از س��یل اس��تان های‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬کرم��ان و هرم��زگان را ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دفتر هیات دولت‪ ،‬اس��حاق جهانگیری روز شنبه مصوبه‬ ‫هیات وزی��ران درباره اختصاص ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۸۳۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۳۵‬میلی��ون ری��ال اعتبار برای بازس��ازی بخش های‬ ‫خسارت دیده ناش��ی از س��یل و اب گرفتگی استان های‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان و هرمزگان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫هیات وزیران در نشس��ت ‪ ۲۹‬دی ‪ ۱۳۹۸‬با اختصاص‬ ‫‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۸۳۹‬میلی��ارد و ‪ ۶۳۵‬میلی��ون ری��ال اعتبار‬ ‫برای بازسازی بخش های خس��ارت دیده ناشی از سیل و‬ ‫اب گرفتگی اس��تان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان و‬ ‫هرمزگان موافقت کردند‪.‬‬ ‫براس��اس این تصمی��م‪ ،‬اعتب��ار تخصیص یافته صرف‬ ‫کمک ه��ای بالعوض برای س��اخت و تعمی��ر واحدهای‬ ‫مس��کونی و تجاری ش��هری و روس��تایی و تامین لوازم‬ ‫معیشتی واحدهای مس��کونی اسیب دیده‪ ،‬کمک هزینه‬ ‫اس��کان موقت واحدهای مسکونی ش��هری و روستایی‪،‬‬ ‫کم��ک بالعوض برای س��اخت واحدهای جای��گاه دامی‬ ‫اسیب دیده‪ ،‬هزینه های پش��تیبانی‪ ،‬ارائه خدمات فنی و‬ ‫مدیریت��ی و اواربرداری و نیز اعتب��ار تملک دارایی های‬ ‫س��رمایه ای ب��رای بازس��ازی تاسیس��ات روبنایی داخل‬ ‫محدوده و دفع اب های س��طحی روستاها در استان های‬ ‫یاد شده خواهد شد‪.‬‬ ‫دول��ت همچنی��ن ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۵۲۸‬میلی��ارد و ‪۹۵۰‬‬ ‫میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان نرخ با سود و کارمزد‬ ‫‪ ۴‬درص��د در مناط��ق روس��تایی و ‪ ۵‬درص��د در مناطق‬ ‫شهری به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل‬ ‫و اب گرفتگی در استان های اسیب دیده اختصاص داد‪.‬‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور پرداخت یارانه س��ود‬ ‫(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های‬ ‫مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار) و مان��ده مطالبات معوق‬ ‫شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی به خسارت دیدگان‬ ‫موضوع بند(‪ )۲‬این تصویب نامه را تضمین و تعهد می کند‬ ‫ک��ه هزینه های یادش��ده را پس از اع�لام بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در الیحه بودجه سال های بعد‬ ‫پیش بینی و به ش��بکه بانکی پرداخت کند‪ .‬این تضمین‬ ‫نفی کننده مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات‬ ‫انها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ ۲۹‬میلیارد تومانی سیل به عشایر‬ ‫مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬سیل‬ ‫معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از اماده شدن‬ ‫طرح ساختار حریم و ارسال ان به شورای شهر خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا گلپایگان��ی در ایین رونمایی‬ ‫از س��امانه پایش حریم ب��ا بیان اینکه وقت��ی تصویر تخریب‬ ‫ساخت وس��ازهای غیرمجاز را در حریم شهر می بینم افسوس‬ ‫می خورم‪ ،‬گفت‪ :‬نداشتن یک برنامه مشخص در حریم موجب‬ ‫می ش��ود ما روب��ه روی مردم قرار گیریم ام��ا وقتی هماهنگی‬ ‫حریم وجود داش��ته باشد‪ ،‬می توانیم بس��یاری از مشکالت را‬ ‫حل کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وقتی مدیریت یکپارچه در حریم به جایی‬ ‫جهانگیری روز شنبه مصوبه هیات وزیران درباره اختصاص ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۳۹‬میلیارد و ‪ ۶۳۵‬میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخش های‬ ‫خسارت دیده ناش��ی از سیل و اب گرفتگی اس��تان های سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬کرمان و هرمزگان را ابالغ کرد‬ ‫ش از ‪ ۲۹‬میلیارد‬ ‫و بارندگ��ی در جنوب این اس��تان بی�� ‬ ‫تومان به عشایر منطقه خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬حمید طوقی اظهارکرد‪ :‬در س��یالب‬ ‫ش از ‪ ۷۰۰‬هکتار زمین‬ ‫اخیر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دام تلف و بی ‬ ‫کشاورزی عشایر سیستان و بلوچستان تخریب شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جاری ش��دن سیل و طغیان رودخانه ها‬ ‫در مناطق عش��ایری سیستان و بلوچستان به بخش های‬ ‫دام‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات عشایری و‪ ...‬خسارت زیادی وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان با بیان اینکه‬ ‫مناطق خسارت دیده عشایر صعب العبور و پراکنده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬احتمال افزایش خس��ارت در این حوزه بسیار زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۱۳۲ :‬چاه به طور کامل تخریب شده و‬ ‫هزار متر قنات و ‪ ۳۰‬چشمه خسارت دیده اند‪.‬‬ ‫طوق��ی اظهارکرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه بیش��تر لوله های‬ ‫انتق��ال اب مناطق عش��ایری در نزدیک��ی رودخانه ها و‬ ‫مسیل هاس��ت‪ ۲۰۰ ،‬هزار متر لوله انتقال اب نیز در این‬ ‫منطقه خسارت دیده و از بین رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک اصناف به سیل زدگان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان از کمک ‪ ۴۵‬میلیارد ریالی به س��یل زدگان‬ ‫جنوب استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬محمودرضا رحمتیان در‬ ‫س��فر به مناطق سیل زده جنوب این اس��تان اظهارکرد‪:‬‬ ‫پس از س��یل اخیر در جنوب اس��تان ستاد کمک رسانی‬ ‫به مناطق اس��یب دیده از سیل در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تشکیل شد که هدف این ستاد در نوبت نخست‪،‬‬ ‫‹ ‹خسارت سیل به حوزه بهداشت‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی‬ ‫درمانی ایرانش��هر گفت‪ :‬س��یل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬دی در جنوب‬ ‫سیستان و بلوچستان بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال به حوزه‬ ‫بهداشت و درمان این دانشگاه خسارت وارد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهران امینی فرد اظهارکرد‪ :‬در سیالب‬ ‫اخیر ‪ ۱۸۰‬مرکز بهداشت و درمانی‪ ۳۳ ،‬پایگاه اورژانس و‬ ‫‪ ۳‬امبوالنس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر دچار اسیب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیشترین خسارت وارد شده از سیالب به‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به شهرستان های چابهار و‬ ‫کنارک مربوط می شود‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایرانش��هر بیان کرد‪ :‬در‬ ‫سیالب اخیر ‪ ۹۳۰‬روستای زیرپوشش این دانشگاه درگیر‬ ‫سیالب شدند که این مس��ئله موجب بروز خسارت های‬ ‫قابل توجهی به زیرس��اخت های حوزه بهداشت و درمان‬ ‫جنوب سیستان و بلوچستان شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش از بروز سیالب ‪ ۳۰۰‬مادر باردار تحت‬ ‫پوش��ش دانش��گاه علوم پزشکی ایرانش��هر به مکان های‬ ‫امن منتقل ش��دند تا در صورت نیاز اقدامات بهداش��تی‬ ‫هشدار شهرداری درباره وضعیت حریم تهران‬ ‫نرسید باید دنبال راه حل های دیگر برویم‪ ،‬افزود‪ :‬پایتخت ایران‬ ‫شامل تهران‪ ،‬ری و شمیرانات می شود و باید عنوان کنیم که‬ ‫یک پنجم جمعیت کشور در ‪ ۲‬درصد مساحت ایران متمرکز‬ ‫شدند که این مسئله می تواند خطراتی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫با اینکه حریم ش��هر تهران مشخص است‪ ،‬نمی توانیم مسائل‬ ‫مردم در حریم را جدا از شهر تهران بررسی کنیم‪.‬‬ ‫جای پرسش دارد که ایا مسائل شهر قدس را می توانیم جدا‬ ‫از منطقه ‪ ۱۸‬تهران ببینیم؟ ایا واقعیت هایی که در صالح اباد‪،‬‬ ‫نفراباد و‪ ...‬وجود دارد‪ ،‬جدا از تهران اس��ت؟ گلپایگانی با بیان‬ ‫اینک��ه در ابان ‪ ۹۵‬رش��د جمعیت تهران ح��دود ‪ ۱.۶‬درصد‬ ‫فرسودگی ‪۹۷‬درصد ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها گفت‪ ۹۷ :‬درصد‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی کش��ور پیر و فرسوده شده و نیاز به‬ ‫جوان س��ازی دارد‪ ،‬بنابراین خرید اتوبوس ش��هری مورد توجه‬ ‫ویژه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬مه��دی جمالی نژاد از اختص��اص ‪ 5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای خرید و بازس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی در‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬خبر داد و گفت‪ :‬در مجموع ‪ 5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫شامل ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان برای خرید و ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور در بودجه سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫مشارکت برای توسعه مترو و حمل ونقل عمومی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که موجب تس��هیل و تس��ریع در این امور خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین تحول��ی در زمینه تقویت ناوگان تاکس��یرانی ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬رئیس سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور‬ ‫تامین مایحتاج مردم در شرایط بحرانی پس از سیل بود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان افزود‪ :‬با برنامه ری��زی و هماهنگی دبیرخانه‬ ‫س��تاد و ارتباط با حوزه های مختل��ف صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاری و اتاق اصناف اس��تان های کشور‪ ،‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد ریال کمک های این حوزه به مناطق ارس��ال‬ ‫ش��ده که ش��امل کاالهایی مانند انواع م��واد غذایی‪ ،‬اب‬ ‫معدنی‪ ،‬شیر خشک‪ ،‬فرش‪ ،‬پتو‪ ،‬زیرانداز‪ ،‬لوازم گرمایشی‪،‬‬ ‫انواع کنسرو و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت حمل ونقل عمومی و الودگی هوا همواره دغدغه‬ ‫اصلی مسئوالن و نیز سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و وزارت‬ ‫کشور بوده اما در عین حال مردم استقبال خوبی از حمل ونقل‬ ‫عمومی داشته اند و این استقبال رو به افزایش است‪.‬‬ ‫معاون عمرانی وزیر کشور تاکید کرد‪ :‬وظیفه ما است که به‬ ‫عنوان ش��هرداری ها‪ ،‬بستر مناس��بی را برای استفاده از وسایل‬ ‫حمل ونق��ل عمومی و افزایش زمین��ه فعالیت انها فراهم کنیم‬ ‫بر این اساس در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها راهکارهایی‬ ‫در نظ��ر گرفته ایم‪ .‬این در حالی اس��ت که ‪ ۹۷‬درصد س��امانه‬ ‫حمل ونقل عمومی کش��ور پیر و فرسوده ش��ده است و نیاز به‬ ‫جوان سازی دارد‪ ،‬بنابراین خرید اتوبوس در شهرها مورد توجه‬ ‫ویژه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند با شرایط کنونی کشور‪ ،‬این کار دشوار‬ ‫است اما تصمیم های خوبی در زمینه نوسازی و بازسازی گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تعیین ش��ده اما در همان زمان رشد جمعیت برخی شهرهای‬ ‫اط��راف ته��ران ح��دود ‪ ۱۰‬درصد بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رش��د‬ ‫سرسام اور و مدیریت نشده تبعاتی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال طرح جامع در اسالمش��هر ب��رای ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر س��رانه خدماتی در نظر گرفت��ه و اکنون که‬ ‫جمعیت اسالمش��هر به ‪ ۸۰۰‬هزار نفر رسیده است‪ ،‬می بینیم‬ ‫چه مشکالتی در نظام مدیریتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بارها در نشس��ت های مختلف عنوان ک��ردم که در اطراف‬ ‫مجموع��ه ش��هری تهران خط��ری جدی برای کش��ور ایجاد‬ ‫می ش��ود و اگر به ان توجه نکنیم گریبان ما را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معاون و قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬کاالهای اساسی شامل شکر‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‬ ‫خوراکی و سایر اقالم برای سیل زدگان شهرستان چابهار‬ ‫تامین شده و به زودی به طور رایگان توزیع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حسین مدرس خیابانی در بازدید از‬ ‫مناطق سیل زده دشتیاری‪ ،‬پالن و منطقه عورکی چابهار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یکی از اهداف این س��فر شناس��ایی و احصای‬ ‫مشکالت اهالی مناطق سیل زده‪ ،‬ارائه راهکارهای اجرایی‬ ‫ب��رای تقویت معیش��ت و ایجاد مش��اغل جایگزین برای‬ ‫اهالی این مناطق است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه درخواس��ت م��ردم به ویژه‬ ‫دانش اموزان برای رفع مش��کل ت��ردد از رودخانه کاجو‬ ‫هزینه س��اخت ‪ ۳‬پل عابر پیاده فلزی برای تسهیل تردد‬ ‫دانش اموزان بخش پالن را تقبل می کنیم‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگان��ی گف��ت‪ :‬با ه��دف تحقق مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫نهادهای دولتی‪ ،‬فرماندار چابهار درخواس��ت تامین هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬قلم کاالی اساس��ی و توزیع رایگان و تامین ‪۵۰۰‬‬ ‫تن نهاده دامی برای دامداران مناطق س��یل زده دارد که‬ ‫این امر نیز پیگیری و عملی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬توزیع ‪ ۲۰‬ه��زار دفترچه دانش اموزی‬ ‫برای کمک ب��ه دانش اموزان مناطق س��یل زده در حال‬ ‫پیگیری اس��ت ک��ه برنامه توزیع ان از س��وی اموزش و‬ ‫پرورش انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی افزود‪ :‬دس��تور الزم در زمینه صدور‬ ‫کارت مبادل��ه م��رزی (پیل��ه وری) ب��رای متقاضی��ان و‬ ‫بازرگان��ان محل��ی س��اکن در مناطق س��یل زده به ویژه‬ ‫س��اکنان بخش پالن و دشتیاری برای واردات دام سبک‬ ‫مولد از مرز ریمدان داده شده است‪.‬‬ ‫وی از پیگیری ه��ای الزم برای س��اخت ناحیه صنعتی‬ ‫در بخش پالن با توجه به ظرفیت های کشاورزی منطقه‬ ‫دش��تیاری و ظرفیت مرز ریمدان و ضرورت همپوش��انی‬ ‫و اس��تفاده بهینه از این ‪ ۲‬ظرفیت اقتصادی برای ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار در مناطق سیل زده خبر داد‪.‬‬ ‫رحمدل بام��ری‪ ،‬فرماندار چابهار نی��ز گفت‪ :‬در زمان‬ ‫جاری ش��دن سیالب و رها ش��دن اب در کانال های اب‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دانش اموزان با سختی های فراوان و با استفاده‬ ‫از طناب‪ ،‬به شیوه غیراستاندارد و با وجود خطرات جانی‬ ‫از رودخانه عبور کرده و خود را به مدرس��ه یا روستاهای‬ ‫دیگر می رس��انند که امیدواریم پل ه��ای فلزی با هزینه‬ ‫ان��دک س��اخته و تردد دانش ام��وزان و مردم روس��تاها‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫وی بر ساخت جاده های استاندارد در مناطق روستایی‬ ‫چابه��ار تاکید کرد و گفت‪ :‬اگ��ر حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر راه‬ ‫روس��تایی خاکی و شنی اس��فالت و در کنار ان ابنیه و‬ ‫پل با اس��تانداردهای راهسازی س��اخته شود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالت تردد برطرف می شود‪.‬‬ ‫فرماندار چابهار ادامه داد‪ :‬بارندگی های ‪ ۲‬هفته گذشته‬ ‫به زیرساخت های راه و کشاورزی اسیب جدی وارد کرده‬ ‫و خسارت فراوانی بر جا گذاشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هوش��مند ک��ردن نقش��ه های حری��م و ثبت‬ ‫اطالعات پرونده های شهرس��ازی حریم در یک س��امانه قابل‬ ‫پایش بر مبنای جی ای اس از الزامات شهر تهران و ایجاد این‬ ‫سامانه الزم و ضروری بود‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی ب��ا بیان اینکه طرح س��اختار حری��م در حال‬ ‫اماده ش��دن اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬این طرح باید در ش��ورای‬ ‫ش��هر به تصویب برس��د و پس از امضا از س��وی وزیر کشور‬ ‫به شهرداری ها ابالغ ش��ود‪ .‬در این میان مداخله شورای عالی‬ ‫استان ها قابل توجیه نیست چراکه متولی حریم شهر‪ ،‬شورای‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫لزوم تعیین سهم منابع االینده در بوی نامطبوع تهران‬ ‫رئیس کمیته محیط زیس��ت ش��ورای اسالمی شهر تهران با‬ ‫اشاره به منابع اعالم شده بوی نامطبوع در پایتخت گفت‪ :‬سهم‬ ‫هریک از منابع االینده در انتشار بوی نامطبوع مشخص شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬ارش حس��ینی میالنی درب��اره گزینه های‬ ‫مطرح ش��ده پیرامون انتش��ار بوی نامطبوع در پایتخت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بین ‪ ۴‬منبعی که در مجموع از س��وی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست و استانداری اعالم شده است‪ ،‬باید مطمئن شویم‬ ‫در زمان وقوع با توجه به شرایط وارونگی دما و الگوهای مختلف‬ ‫انتشار بو‪ ،‬سهم اصلی متعلق به کدام یک از منابع بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعالم نظرها باید متکی بر اس��ناد پشتیبان‬ ‫فنی باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هنوز هیچ سندی در این زمینه دیده‬ ‫و دریافت نش��ده است‪ ،‬سهم بندی منابع االینده بسیار اهمیت‬ ‫دارد و برای برطرف ش��دن مشکل باید س��هم هریک از منابع‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫حس��ینی میالنی با اشاره به اینکه ‪ ۴‬منبع اعالم شده (مازاد‬ ‫تولید مازوت در پاالیشگاه و انتشار گوگرد‪ ،‬ارادکوه‪ ،‬دام گستر‬ ‫و فاضالب جنوب تهران) از س��وی استانداری و محیط زیست‬ ‫س��ال گذشته هم به عنوان فرضیه مطرح می شدند‪ ،‬گفت‪ :‬پس‬ ‫از گذش��ت یک سال دوباره همین ‪ ۴‬منبع مطرح شده است و‬ ‫شاهد پیشرفت محسوس��ی نیستیم‪ .‬در این زمینه باید منتظر‬ ‫ماند تا نمونه برداری و سنجش گازهای االینده انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دس��تگاه های الزم برای س��نجش منشا بو‬ ‫خریداری ش��ده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بنا بر اعالم مدیریت شهری‪،‬‬ ‫ارادکوه در بقیه ایام س��ال هم فعالی��ت می کند‪ .‬همچنین در‬ ‫بحث اب و فاضالب اعالم می ش��ود که انتش��ار شبکه ها خطی‬ ‫و ش��مال به جنوب اس��ت در حالی که مسیر انتشار بو‪ ،‬جنوب‬ ‫به شمال است‪.‬‬ ‫میالنی ادامه داد‪ :‬به دنبال انتش��ار بو ناشی از سوخت مازوت‬ ‫باید ش��اهد افزایش گوگرد در مناطق جنوبی می بودیم که این‬ ‫اتفاق در برخی مواقع به وقوع نپیوست‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫پیاپی ‪2776‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت امادگی استان های کشور برای میزبانی از جشنواره فیلم فجر‬ ‫پخش فیلم های فجر در پهنه جغرافیای ایران‬ ‫امس��ال ب��رای پنجمین س��ال متوال��ی فیلم های‬ ‫جش��نواره فیلم فجر همزمان با برگزاری این رویداد‬ ‫س��ینمایی در تهران‪ ،‬در س��ایر استان های کشور به‬ ‫نمایش در می ایند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سی و هش��تمین جش��نواره ملی‬ ‫فیل��م فجر در حالی از هفته اینده برگزار می ش��ود‬ ‫که امس��ال ب��رای نخس��تین بار تمامی اس��تان های‬ ‫کش��ور میزبان ای��ن رویداد هنری هس��تند‪ .‬اتفاقی‬ ‫ک��ه تا پی��ش از ای��ن و در دوره های گذش��ته فقط‬ ‫برای بخش��ی از اس��تان های کش��ور رخ م��ی داد و‬ ‫ب��ه نظر می رس��د در س��الی که ب��ا رخدادهای تلخ‬ ‫اجتماع��ی همراه بود برگزاری جش��نواره فیلم فجر‬ ‫در تمامی اس��تان ها نش��اط عمومی را به کشور باز‬ ‫می گرداند‪.‬‬ ‫حسین س��یدی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫اس��تان های سی وهشتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر درباره‬ ‫ش��رایط اکران فیلم ها و اغاز‬ ‫زم��ان نمای��ش اث��ار گفت‪:‬‬ ‫جشنواره امسال از ‪ ۱۵‬تا ‪۲۱‬‬ ‫بهمن در اس��تان ها ش��روع‬ ‫می ش��ود و هم��ه اس��تان های کش��ور نی��ز میزبان‬ ‫سی و هش��تمین جش��نواره فیلم فج��ر خواهند بود‪.‬‬ ‫عالوه بر تمام اس��تان ها‪ ،‬منطقه ازاد قش��م‪ ،‬منطقه‬ ‫ازاد ارس و منطقه ازاد اروند نیز فیلم های جشنواره‬ ‫را در سینماهای منتخب شان نمایش می دهند‪.‬‬ ‫س��یدی با اشاره به اس��تقبال زیاد از جشنواره در‬ ‫سایر استان های کشور بیان کرد‪ :‬برگزاری جشنواره‬ ‫در سال های گذشته در اس��تان ها باعث شده مردم‬ ‫در نقاط دیگر به جز تهران هم منتظر اغاز جشنواره‬ ‫باش��ند‪ .‬هر سال نیز اس��تقبال و درخواست ها برای‬ ‫برگزاری جش��نواره در اس��تان ها بیش��تر می ش��ود‬ ‫و م��ردم نیز خواهان تماش��ای فیلم های بیش��تری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیر امور استان های جش��نواره همچنین درباره‬ ‫فیلم هایی که در اس��تان ها اکران می شوند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ ۲۲ :‬فیلم بخش س��ودای س��یمرغ جشنواره در‬ ‫دو گروه ‪۱۱‬تایی در اس��تان ها اکران می ش��وند که‬ ‫هر گروه یک سری از اس��تان ها را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫در واقع هم��ه فیلم ها در همه اس��تان ها به نمایش‬ ‫نمی این��د و براس��اس تقس��یم بندی ‪ ۱۱‬فیل��م در‬ ‫یک سری اس��تان و ‪ ۱۱‬فیلم دیگر در تعداد دیگری‬ ‫استان به نمایش در می ایند‪.‬‬ ‫او همچنین گفت‪ :‬جای خوشحالی است که اکران‬ ‫همزمان فیلم ها در استان ها راه خودش را پیدا کرده‬ ‫و در می��ان مخاطبان و عالقه من��دان هم جا افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به این استقبال‪ ،‬استان ها از چند ماه‬ ‫قبل شروع به اماده س��ازی سینماها و فراهم کردن‬ ‫ش��رایط کردند و اماده سازی سالن ها نیز در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��یدی ادام��ه داد‪ :‬از طرف اس��تان ها همه چیز‬ ‫فراهم شده است و حتی اس��تان های زیادی تمایل‬ ‫دارند نمایش فیلم ها را به طور کامل داشته باشند و‬ ‫تعداد سینماهای بیشتری در استان مربوط فیلم های‬ ‫جش��نواره را پوشش دهند و حتی روزهای برگزاری‬ ‫جشنواره هم بیشتر باشد‪ .‬اما محدودیت هایی که ما‬ ‫خودمان به لحاظ امکانات فنی داریم‪ ،‬باعث می شود‬ ‫این اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه صاحبان فیلم ها هم باید اجازه نمایش‬ ‫فیلم های شان را بدهند و هم این مسائل کمی زمانبر‬ ‫اس��ت و به همین دلیل ش��اید تعداد محدودتری از‬ ‫فیلم ه��ا در اس��تان ها ب��ه نمای��ش در می ایند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه مردم در اس��تان های دیگر نیز‬ ‫مثل تهران دوس��ت دارند به تماشای همه فیلم های‬ ‫جشنواره بنشینند و حال و هوای برگزاری جشنواره‬ ‫را تجربه کنند‪.‬‬ ‫او در پایان ضمن اشاره به استان هایی که جشنواره‬ ‫فیلم فجر در انها برگزار می ش��ود نیز گفت‪ :‬امسال‬ ‫اس��تان های اذربایجان شرقی؛ پردیس ستاره باران‪،‬‬ ‫الله پارک‪ ،‬اذربایج��ان غربی؛ ایران ارومیه‪ ،‬اردبیل؛‬ ‫سینما انقالب‪ ،‬اصفهان؛ سیتی سنتر سالن های ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ،۲‬س��ینما س��احل‪ ،‬ایالم؛ فرهنگ‪ ،‬البرز؛ سالن یک‬ ‫سینما س��اویز‪ ،‬اکو مال‪ ،‬بوشهر؛ شهید اوینی‪ ،‬چهار‬ ‫محال و بختیاری؛ غدیر ش��هرکرد‪ ،‬خراسان رضوی؛‬ ‫سینما افریقا‪ ،‬سینما اطلس‪ ،‬سینما هویزه‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی؛ سینما گلشن‪ ،‬سینما عقیق بجنورد‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی؛ س��الن ایثار‪ ،‬سینما فردوس��ی‪ ،‬خوزستان؛‬ ‫س��احل‪ ،‬هالل‪ ،‬زنجان؛ بهمن‪ ،‬روشا‪ ،‬سمنان؛ سینما‬ ‫هالل‪ ،‬سینما یادمان‪ ،‬سیستان و بلوچستان؛ اشراق‪،‬‬ ‫هالل‪ ،‬فارس؛ تاالر س��بز اداره کل فرهنگ و ارشاد‪،‬‬ ‫هنر ش��هر افتاب‪ ،‬قم؛ ونوس‪ ،‬تربیت‪ ،‬قزوین؛ مهتاب‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ،۲‬کردس��تان؛ پردیس بهمن س��الن ‪ ،۱‬کرمان‪:‬‬ ‫سینما مهتاب‪ ،‬اسیا‪ ،‬ش��هید مداحی پور‪ ،‬کرمانشاه؛‬ ‫فرهن��گ‪ ،‬ازادی‪ ،‬کهگیلویه و بوی��ر احمد؛ فرهنگ‬ ‫یاسوج‪ ،‬گیالن؛ میرزاکوچک خان‪ ،‬گلستان؛ پردیس‬ ‫کاپری ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬لرستان؛ استقالل خرم اباد‪ ،‬مازندران‪:‬‬ ‫س��پهر ساری‪ ،‬مرکزی؛ مجتمع ستارگان‪ ،‬هرمزگان؛‬ ‫حام��ی هنر نارنجی در مجموعه س��ینمایی ش��هید‬ ‫اوینی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کرمپور با اش��اره به فعالیت کارگروه های گوناگون‬ ‫ذیل س��تاد برگزاری سی و هش��تمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر در بوشهر افزود‪ :‬از ابتدای مهرماه کارگروه های‬ ‫گوناگون شامل تبلیغات و رسانه‪ ،‬پژوهش و اموزش‪،‬‬ ‫تش��ریفات‪ ،‬هماهنگی شهرس��تان ها‪ ،‬پیشکسوتان‪،‬‬ ‫انتظام��ات و‪ ...‬فعالیت خود را اغ��از کرده اند تا یکی‬ ‫از بهترین دوره های جشنواره فیلم فجر را در بوشهر‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پرواز سیمرغ فجر در اسمان خرم اباد‬ ‫احمدحس��ین فتای��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اس��تان لرس��تان اظهارکرد‪:‬‬ ‫همزم��ان با سی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره فیل��م فج��ر‪،‬‬ ‫چهارمین دوره این جشنواره‬ ‫به میزبان��ی خرم اباد برگزار‬ ‫جشنواره فیلم فجر امسال از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬بهمن در استان ها شروع‬ ‫یو هشتمین دوره‬ ‫می ش��ود و همه استان های کشور نیز میزبان س ‬ ‫این جشنواره خواهند بود‬ ‫ستاره شهر‪ ،‬ستاره جنوب‪ ،‬همدان؛ سینما فلسطین‪،‬‬ ‫ق��دس‪ ،‬یزد‪ :‬پردیس تک س��الن های ‪ ۲‬و ‪ ،۱‬منطقه‬ ‫ازاد ارون��د؛ مهر ابادان‪ ،‬منطقه ازاد قش��م؛ س��یتی‬ ‫س��نتر و منطق��ه ازاد ارس؛ پردی��س ارس‪ ،‬میزبان‬ ‫فیلم های سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان جنوبی و ‪ ۶‬تجربه میزبانی‬ ‫مدی��ر کل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی خراس��ان جنوبی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬همزم��ان با‬ ‫سی و هش��تمین جش��نواره‬ ‫فیلم فجر‪ ،‬ششمین دوره این‬ ‫جشنواره به میزبانی خراسان‬ ‫جنوبی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ناص��ر نبی زاده با اع�لام این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫و همزم��ان ب��ا چه��ل و یکمی��ن س��الگرد پیروزی‬ ‫ش��کوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬خراس��ان جنوبی برای‬ ‫ششمین بار میزبان جشنواره فیلم فجر خواهد بود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در این راس��تا برخی از فیلم های‬ ‫یو هشتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬از ‪ ۱۵‬تا‬ ‫منتخب س ‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن امس��ال و همزمان با تهران در تاالر ایثار‬ ‫بیرجند به نمایش گذاش��ته می ش��وند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پیگیری های انجام ش��ده و همچنین اس��تقبال‬ ‫خوب مخاطبان اس��تان در سال های گذشته از این‬ ‫رویداد بزرگ که نماد سینمایی هنر انقالب اسالمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬موجب شد سازمان سینمایی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪ ،‬خراسان جنوبی را در بین میزبانان‬ ‫اس��تانی این رویداد قرار دهد و اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی خراسان جنوبی شرایط بسیار خوبی‬ ‫را ب��رای میزبان��ی از این جش��نواره در دوره جدید‬ ‫فراهم اورده است‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اش��اره به‬ ‫اینکه فهرست فیلم های اختصاص یافته به خراسان‬ ‫جنوبی و س��انس های نمایش فیل��م‪ ،‬طی چند روز‬ ‫این��ده مش��خص و به طورگس��ترده ازس��وی روابط‬ ‫عموم��ی این اداره کل اطالع رس��انی خواهد ش��د‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬عالقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت‬ ‫به س��الن نمایش مراجعه کرده یا از طریق س��ایت‬ ‫س��ینما تیکت بلی��ت را با به��ای ‪ ۱۰‬ه��زار تومان‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫نب��ی زاده از حض��ور ‪ ۵‬فیلم در بخش س��یمرغ و‬ ‫پروانه ه��ا نیز خب��ر داد و بیان ک��رد‪ :‬صبح ها اکران‬ ‫بخش ویژه کودکان و نوجوانان رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان شمالی و ‪ ۵‬دوره میزبانی فجر‬ ‫مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی خراس��ان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬خراسان شمالی برای‬ ‫پنجمین سال متوالی میزبان‬ ‫سی و هش��تمین جش��نواره‬ ‫فیلم فجر می شود‪.‬‬ ‫حس��ین فرخنده ب��ا بیان‬ ‫اینکه خراس��ان ش��مالی برای پنجمین سال‪ ،‬اکران‬ ‫فیلم های سینمایی جش��نواره فیلم فجر را میزبانی‬ ‫خواهد ک��رد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تع��دادی از فیلم های این‬ ‫جش��نواره از ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۲‬بهمن همزمان با سراس��ر‬ ‫کشور در خراسان شمالی اکران می شود‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬س��ینماهای گلش��ن و عمیق در‬ ‫بجن��ورد مرک��ز خراس��ان ش��مالی میزب��ان اکران‬ ‫فیلم های این دوره از جشنواره خواهند بود‪.‬‬ ‫فرخنده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تعداد و اسامی فیلم ها‬ ‫و روش های تهیه بلیت ازسوی عالقه مندان به زودی‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دیار افتاب میزبان فیلم فجر‬ ‫حجت االس�لام والمسلمین‬ ‫عب��اس دانش��ی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اس��تان مرکزی از برگزاری‬ ‫سی و هش��تمین جش��نواره‬ ‫فیلم فجر در استان مرکزی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دانش��ی گفت‪ :‬هنوز نام و تعداد فیلم ها به استان‬ ‫اعالم نش��ده‪ ،‬اما با تش��کیل دبیرخانه جش��نواره و‬ ‫صدور ابالغ برای کارگروه های دبیرخانه و ابالغ شرح‬ ‫وظایف‪ ،‬مقدمات کار برای برگزاری این جشنواره در‬ ‫استان انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان مرکزی‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه برنامه های پیش بینی ش��ده از‬ ‫لحاظ تبلیغ و توزیع بلیت ها‪ ،‬برایند ما این است که‬ ‫امسال نسبت به س��ال های گذشته استقبال بیشتر‬ ‫و بهتر باش��د‪ .‬اس��تقرار دوربین صداوسیما در محل‬ ‫اکران فیلم های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با‬ ‫حضور کارشناسان این حوزه‪ ،‬طرح موضوع جشنواره‬ ‫فیلم فجر در ش��ورای اطالع رس��انی استان‪ ،‬نشست‬ ‫ب��ا رواب��ط عمومی ه��ای ادارات و نهاده��ای دولتی‬ ‫جهت برگزاری هر چه با ش��کوه تر این جش��نواره از‬ ‫برنامه هایی اس��ت که پیش بینی شده و اجرا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دانش��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬برنامه ری��زی الزم ب��رای‬ ‫توزی��ع بلی��ت رای��گان در بین قش��رهای ضعیف و‬ ‫سکونتگاه های غیررسمی جهت استفاده این عزیزان‬ ‫از فیلم های سی و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر به‬ ‫عمل امده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬فیلم های سی و هش��تمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر همزمان با دهه مبارک فجر از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬بهمن‬ ‫در مح��ل مجتم��ع فرهنگی س��تارگان اراک اکران‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که مجتمع فرهنگی ستارگان اراک‬ ‫(سینما استقالل سابق) در هر سانس پذیرای بیش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬نف��ر از عالقه من��دان به فیل��م خواهد بود و‬ ‫اقدامات الزم در این باره به عمل امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمرغ فجر در زنجان‬ ‫فاطمه کرباس��ی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اس��تان زنجان اع�لام کرد‪:‬‬ ‫همزم��ان با سی و هش��تمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر‪ ،‬همچون‬ ‫‪ ۵‬دوره گذش��ته‪ ،‬امسال نیز‬ ‫شاهد پرواز سیمرغ جشنواره‬ ‫در دوره پنجمین ان در استان زنجان خواهیم بود‪.‬‬ ‫کرباس��ی ادام��ه داد در ای��ن دوره از جش��نواره‬ ‫تعدادی از فیلم های س��ینمایی حاضر در جش��نواره‬ ‫فیلم فجر در امس��ال در زمان ایام اهلل دهه فجر و در‬ ‫راستای پیشنهاد برنامه های کارگروه فرهنگی ستاد‬ ‫برگزاری جش��ن های انقالب در سینماهای بهمن و‬ ‫روشا در استان زنجان به اکران در خواهند امد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نظر به عضویت صدا و س��یمای اس��تان‬ ‫زنجان در کارگروه یادشده درخواست اداره کل برای‬ ‫پوش��ش جشنواره از صدا و سیمای مرکز زنجان نیز‬ ‫صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫کرباس��ی ادام��ه داد‪ :‬پنجمی��ن دوره جش��نواره‬ ‫فیلم فجر در اس��تان زنجان ب��ا برنامه های جنبی و‬ ‫رویدادهای گوناگونی همراه خواهد بود که مهم ترین‬ ‫برنامه ان‪ ،‬راه اندازی س��الن دوم سینما روشا دومین‬ ‫سینمای بخش خصوصی زنجان خواهد بود‪.‬‬ ‫این س��ینما مانند س��الن قبلی س��ینما روش��ا از‬ ‫سیس��تم پخش دیجیت��ال لی��زری ‪ e-cinema‬با‬ ‫ظرفیت ‪ ۴۴‬صندلی اس��ت و قرار است از ‪ ۱۵‬بهمن‬ ‫به صورت رسمی اکران فیلم در زنجان را اغاز کند و‬ ‫نیز در صورت تخصیص فیلم های جشنواره پروانه ها‬ ‫ب��ا هم��کاری اداره کل اموزش و پ��رورش و کانون‬ ‫پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان ب��رای حضور‬ ‫دانش اموزان شهرستان زنجان و مناطق حاشیه ای‬ ‫با جشنواره همراهی کند‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان زنجان‬ ‫در پایان عنوان کرد‪ :‬پنجمین دوره جش��نواره فیلم‬ ‫فجر در اس��تان زنجان با همکاری انجمن سینمای‬ ‫جوانان و سینماگران و بخش خصوصی شاهد رونق‬ ‫خاصی خواهد ش��د و عن��وان فیلم ها و برنامه اکران‬ ‫به زودی اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بوشهر و ‪ ۵‬دوره میزبانی فجر‬ ‫هم زم��ان با سی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬بهمن‬ ‫امس��ال و در ای��ام دهه فجر‬ ‫انقالب ش��کوهمند اسالمی‪،‬‬ ‫بوش��هر برای پنجمین سال‬ ‫میزبان جش��نواره فیلم فجر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فاطمه کرم پور‪ ،‬دبیرجش��نواره فیلم فجر بوش��هر‬ ‫ضمن اش��اره به ت�لاش اداره کل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی بوش��هر برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن‬ ‫ای��ن رویداد فرهنگی و هنری در این اس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همزمان با سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر‪،‬‬ ‫بهمن امس��ال و در ایام دهه فجر انقالب شکوهمند‬ ‫اسالمی برای پنجمین س��ال میزبان جشنواره ملی‬ ‫فیلم فجر در بوشهر خواهیم بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به برگزاری سی و هش��تمین جشنواره‬ ‫در ایام مبارک دهه فجر در بوش��هر گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫س��ینمای ش��هید اوینی شهر بوش��هر از ‪ ۱۵‬تا ‪۲۲‬‬ ‫بهمن میزبان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در‬ ‫بوشهر است‪.‬‬ ‫کرم پ��ور ب��ا اش��اره به ض��رورت نهادین��ه کردن‬ ‫فرهنگ وهن��ر و اس��تقبال از رویداده��ای هنری در‬ ‫اس��تان اظهارکرد‪ :‬امس��ال نیز همچون س��ال های‬ ‫گذشته اکران های ویژه هنرمندان و اصحاب رسانه و‬ ‫به صورت رایگان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان بوشهر‬ ‫با اش��اره به درنظر گرفت��ن یارانه برای دانش اموزان‬ ‫و دانش��جویان گفت‪ :‬برگزاری کارگاه های تخصصی‪،‬‬ ‫نشست های نقد و بررسی فیلم‪ ،‬با مشارکت موسسه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فتایی با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال و همزمان‬ ‫با چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬خرم اب��اد ب��رای چهارمین ب��ار میزیان‬ ‫جشنواره فیلم فجر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این راستا برخی از فیلم های منتخب‬ ‫سی و هش��تمین جش��نواره فیلم فج��ر‪ ،‬از ‪ ۱۴‬تا ‪۲۲‬‬ ‫بهمن امسال و همزمان با تهران در سینما استقالل‬ ‫خرم اباد به نمایش گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیگیری ه��ای انجام ش��ده و همچنین‬ ‫اس��تقبال خ��وب مخاطب��ان لرس��تانی س��ینما در‬ ‫س��ال های گذش��ته از ای��ن رویداد ب��زرگ که نماد‬ ‫س��ینمایی هنر انقالب اس�لامی اس��ت‪ ،‬موجب شد‬ ‫معاونت س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫خرم اباد را در بین میزبانان اس��تانی این رویداد قرار‬ ‫دهد و اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی لرستان‬ ‫شرایط بسیار خوبی را برای میزبانی از این جشنواره‬ ‫در دوره جدید فراهم اورده است‪.‬‬ ‫فتای��ی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فهرس��ت‬ ‫فیلم های اختص��اص یافته به لرس��تان‪ ،‬نحوه تهیه‬ ‫بلیت و همچنین سانس های نمایش فیلم‪ ،‬طی چند‬ ‫روز اینده مش��خص و به طورگسترده ازسوی روابط‬ ‫عمومی این اداره کل اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصفهان و ‪ ۱۰‬دوره میزبانی فیلم فجر‬ ‫مدی��ر اجرای��ی دهمی��ن‬ ‫جشنواره فیلم فجر اصفهان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬دهمین جشنواره‬ ‫فیلم فج��ر اصفهان با حضور‬ ‫مسئوالن استانی و کشوری‬ ‫‪ ۱۴‬بهم��ن در س��الن اصلی‬ ‫پردی��س س��ینمای س��یتی‬ ‫سنتر به طوررسمی اغاز می شود‪.‬‬ ‫رضا دهقانی گفت‪ :‬ایین بازگشایی معنوی دهمین‬ ‫جش��نواره فیلم فج��ر اصفهان با حض��ور جمعی از‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر ‪ ۱۳‬بهمن در گلس��تان شهدای‬ ‫اصفهان همراه با تجدید میثاق هنرمندان با ش��هدا‬ ‫وارمان های امام (ره) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه اس��تان اصفه��ان از مع��دود‬ ‫اس��تان هایی است که به طوررس��می ایین گشایش‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ایین رس��می افتتاحیه‬ ‫دهمی��ن جش��نواره فیلم فج��ر اصفهان ب��ا حضور‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی و کش��وری ‪ ۱۴‬بهمن در سالن‬ ‫اصلی پردیس سینمای س��یتی سنتر برگزار شده و‬ ‫دهمین جش��نواره فیلم فجر اصفهان به طوررسمی‬ ‫کار خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در ایین گشایش سه بزرگداشت از سینماگران‬ ‫استان اصفهان را برگزار خواهیم کرد و از تالش های‬ ‫انه��ا در عرصه هنر س��ینما قدردانی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن به عنوان عضو کوچک��ی از بخش هنری‬ ‫ای��ران اس�لامی در ح��وزه س��ینما‪ ،‬به شایس��تگی‬ ‫تقدی��ری از خانواده ش��هید عبدالرس��ول زرین در‬ ‫اس��تانه چهل و یک سالگی انقالب اسالمی خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دهقانی با اش��اره به ویژگی جش��نواره فیلم فجر‬ ‫امس��ال نس��بت س��ال های گذش��ته گفت‪ :‬اهدای‬ ‫جای��زه مقاومت یک��ی از بخش های وی��ژه ای که به‬ ‫مناس��بت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در دهمی��ن جش��نواره فیلم فجر اصفه��ان به یکی‬ ‫از هنرمندان��ی که در عرصه مقاوم��ت فعالیت قابل‬ ‫مالحظه ای داشته است‪ ،‬تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬امس��ال ب��ه کمک بخ��ش خصوصی و‬ ‫رایزنی های انجام ش��ده با اتحادیه تهی��ه کنندگان‪،‬‬ ‫ش��اهد اکران ‪ ۲۲‬فیلم در بخش س��ودای س��یمرغ‬ ‫در دهمی��ن جش��نواره فیل��م فجر اس��تان اصفهان‬ ‫خواهیم بود‪ .‬دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬بهمن در دو پردیس س��ینمایی ساحل و‬ ‫سیتی سنتر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬فیلم بخش‬ ‫سودای سیمرغ‬ ‫جشنواره در دو‬ ‫گروه ‪۱۱‬تایی در‬ ‫استان ها اکران‬ ‫می شوند که هر‬ ‫گروه یک سری‬ ‫از استان ها‬ ‫را پوشش‬ ‫می دهند‪ .‬در‬ ‫واقع همه‬ ‫فیلم ها در‬ ‫همه استان ها‬ ‫به نمایش‬ ‫در نمی ایند‬ ‫و براساس‬ ‫تقسیم بندی‬ ‫‪ ۱۱‬فیلم در‬ ‫یک سری استان‬ ‫و ‪ ۱۱‬فیلم دیگر‬ ‫در تعداد دیگری‬ ‫از استان ها‬ ‫به نمایش‬ ‫در می ایند‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪ -1398‬اول جمادی الثانی‪ 27 - 1441‬ژانویه ‪-2020‬شماره‪-1458‬پیاپی‪2776‬‬ ‫روان شناسی اینده‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫‪ 97‬درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده بوده و نیاز به جوانسازی دارد‬ ‫خرید اثار برتر هنرمندان در جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫مراس��م تش��ییع جنازه ایش��ان در کرمان و س��قوط‬ ‫دلخ��راش هواپیما ادامه یافت‪ ،‬هم ه کش��ور را متاثر‬ ‫ک��رده ب��ود و واکنش هریک از دبی��ران و داوران این‬ ‫جش��نواره و سایرجش��نواره ها نیز در همین شرایط و‬ ‫فضا اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫س��طح تالمات روحی جامعه و هنرمندان به حدی‬ ‫باال رفت که بس��یاری از ایش��ان‪ ،‬بدون توافق جمعی‬ ‫و به صورت ش��خصی تصور کرده بودند این تصمیم‪،‬‬ ‫مناس��ب ترین روش ب��رای س��وگواری و همدردی با‬ ‫جامع��ه و خانواده های داغدار اس��ت که این اتفاق به‬ ‫صورت گس��ترده در فضای مجازی منتش��ر و چنان‬ ‫برداشت شد که تصمیم جمعی است در حالی که به‬ ‫هیچ عنوان اینگونه نبود‪.‬‬ ‫در ان ش��رایط درخواس��ت م��ن و س��ایر مدیران‬ ‫برگ��زاری از جامعه هنری که قبول مس��ئولیت کرده‬ ‫بودند این بود که چند روزی صبور باشید تا در شرایط‬ ‫ارام تر بنش��ینیم و بهترین تصمیم را بگیریم اما باید‬ ‫قبول کرد که جو و فضای عمومی جامعه تاثیرگذارتر‬ ‫از خواهش و درخواست های ما بود‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه اینک��ه ب��ا این ش��رایط‪ ،‬وضعیت‬ ‫شرکت کنندگان جش��نواره به کجا می رسید؟ گفت‪:‬‬ ‫اتفاقا نکته بس��یار مهمی بود‪ .‬بیش از ‪ ٣‬هزار هنرمند‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه رمانی بخوانیم؟‬ ‫نمایش «هفت خوان ک��ودکان» از ‪ ۶‬بهمن‪،‬‬ ‫اجراهای خود را در مرک��ز تئاتر کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان اغاز کرد‪ .‬این نمایش‬ ‫ویژه کودکان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۲‬س��ال است و هنرمندانی‬ ‫همچون محمدرضا معجونی‪ ،‬حسین مزینانی‪،‬‬ ‫فرشید عس��گری و مانی کالته در ان ایفای نقش می کنند‪ .‬این نمایش صبح ها با‬ ‫هماهنگی قبلی ویژه مهدهای کودک و مدارس و بعدازظهرها در ساعت ‪ ۱۸‬برای‬ ‫عموم عالقه مندان تا پایان اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروس��کی‬ ‫کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان واقع در پارک الله تهران روی صحنه‬ ‫اس��ت‪ .‬داستان این نمایش‪ ،‬روایت یک گروه نمایشی است که به طور اتفاقی با دو‬ ‫کودک به نام های ازل و ابد که از دل زمان امده اند‪ ،‬اش��نا می ش��وند و از سوی انها‬ ‫به دل زمان می روند تا هفت خوان رس��تم را روایت کنند و لش��گر ایران را از دست‬ ‫دیو سفید نجات دهند‪.‬‬ ‫نش��ر نون نخستین رمان احمد حسن زاده را با‬ ‫عنوان «خیال باز» روانه بازار کتاب کرد‪.‬‬ ‫احمدحس��ن زاه پیش از انتش��ار نخستین اثر‬ ‫داستانی بلند خود با دو مجموعه داستان «مستر‬ ‫جیکاک» و «اه ای مامان» که از سوی نشر نیماژ‬ ‫و نون منتش��ر ش��ده بود شناخته شد و نش��ر نون در دومین تجربه همکاری با او‬ ‫نخستین اثر داستانی بلندش را با عنوان «خیال باز» روانه بازار کتاب کرده است‪.‬‬ ‫خیال ب��از رمانی اس��ت با راوی اول ش��خص‪ ،‬اما روایتی خط��ی و عادی ندارد‪.‬‬ ‫راوی رمان (الیاس) پس��ربچه ای اس��ت غیرعادی در خان��واده ای غیرعادی و در‬ ‫شهری غیرعادی‪.‬‬ ‫نقص های جس��مانی و ناجس��مانی راوی و کاراکترهای مح��وری دیگر (نظیر‬ ‫اداود) در ای��ن اث��ر نمادی اس��ت از نقصان های بس��یار در جامع��ه ای کوچک و‬ ‫مصیبت زده‪.‬‬ ‫نش��ر نون این رمان را در نمایش��گاه کتاب استانی خوزستان برای نخستین بار‬ ‫رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫چه نمایشنامه ای بخوانیم؟‬ ‫رونمایی از مجموعه «تئاتر انسو»‬ ‫نمایش��نامه های «خان��ه عروس��ک ‪،»۲‬‬ ‫«بئاتریچه ها»‪« ،‬انقالب در امریکای جنوبی»‬ ‫و «تاوان زیس��تن» از مجموعه «تئاتر انس��و»‬ ‫رونمایی می ش��وند‪ .‬چهار نمایش��نامه جدید‬ ‫که تا کنون به فارس��ی برگردانده نشده بودند‪،‬‬ ‫با عنوان های «خانه عروس��ک ‪ »۲‬نوش��ته لوکاس ن َث با ترجمه افس��انه کمالی‪،‬‬ ‫«بئاتریچه ها» نوشته استفانو بنی با ترجمه هدا عربشاهی‪« ،‬انقالب در امریکای‬ ‫جنوبی» نوش��ته اگوستو بوال با ترجمه علی ش��مس و «تاوان زیستن» نوشته‬ ‫مارتینا مایوک با ترجمه ش��بنم موتابی در مجموعه پیش��خان نمایش��ی نش��ر‬ ‫نیماژ منتش��ر ش��ده اند‪ .‬نمایش��نامه «انقالب در امریکای جنوبی» جزو معدود‬ ‫نمایش��نامه های اگوس��تو بوال محسوب می ش��ود و برای نخستین بار است که‬ ‫نمایش��نامه ای از بوال به فارس��ی برگردانده شده اس��ت‪« .‬تاوان زیستن» سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬برنده جایزه پولیتزر ش��ده اس��ت‪« .‬خانه عروس��ک ‪ »۲‬اثر نابغه ای جوان‬ ‫به نام لوکاس ن َث اس��ت که ادامه ای اس��ت بر «خانه عروسک» هنریک ایبسن‪.‬‬ ‫«بئاتریچه ها» یکی از موفق ترین اثار اس��تفانو بنی محسوب می شود که پیش تر‬ ‫از این نمایش��نامه نویس ایتالیایی‪ ،‬نمایش��نامه های «پینوکیا» و «کافه ای زیر‬ ‫دریا» به فارسی برگردانده شده بود‪.‬‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫بعد از انتشار البوم جدید کنسرت برگزار می کنم‬ ‫خواننده پاپ جدیدترین فعالیت های خودش را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫مجید اخشابی خواننده پاپ در مورد جدیدترین‬ ‫فعالیت ه��ای خ��ود گفت‪ :‬اخرین قطع��ه ای که در‬ ‫فض��ای مجازی منتش��ر کردیم‪« ،‬حیف��ه» بود که‬ ‫هم زمان در ش��بکه های تلویزیونی نیز پخش ش��د‪ .‬در این قطعه با اقای رضا بهش��تی‬ ‫به عنوان اهنگس��از و خانم میترا مهری پور به عنوان ترانه سرا همکاری داشتم‪ .‬موزیک‬ ‫ویدئوی قطعه «حیفه» نیز به کارگردانی س��عید مهوار این ماه منتش��ر خواهد ش��د‪.‬‬ ‫موزیک ویدئوی متفاوت و جذابی از کار درامده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مورد انتش��ار جدیدترین البوم خود نیز باید بگویم از گذش��ته چند‬ ‫قطع��ه اماده داش��تیم و قرار بود این قطع��ات در البومی به نام «این��ه رو» وارد بازار‬ ‫موس��یقی کشور شود‪ ،‬اما به دلیل مسائل مختلف‪ ،‬تعداد قطعات به حد نصاب نرسید‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیمی از البوم اماده اس��ت و بقی��ه ان را به زودی اماده خواهیم کرد‪ .‬در‬ ‫«اینه رو» با هنرمندانی همچون حمید اکبرزاده‪ ،‬احس��ان احمدی‪ ،‬اسحاق انور‪ ،‬علی‬ ‫معلم و مونا برزویی همکاری کرده ام‪.‬‬ ‫کوچه هلند‬ ‫در تهران ثبت ملی می شود‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی شهر‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬کوچه هلند در‬ ‫منطق��ه ‪ ۸‬پایتخت ثبت ملی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫احم��د مس��جد جامع��ی در‬ ‫حاش��یه برنامه تهرانگردی از‬ ‫منطقه ‪ ۸‬پایتخت به ثبت ملی کوچه هلند اشاره کرد‪ .‬کوچه هلند‬ ‫یکی از کوچه های منطقه ‪ ۸‬تهران است که مقصد تهران گردی بود‪.‬‬ ‫مس��جدجامعی در این باره افزود‪ :‬موضوع کوچه هلند به س��ال‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬و زلزله بوئین زهرا برمی گردد‪ .‬پس از زلزله بوئین زهرا زمین‬ ‫این کوچه از سوی ملکه هلند خریداری شد و در اختیار ارامنه قرار‬ ‫گرفت تا زلزله زدگان بوئین زهرا و برخی ارامنه در ان ساکن شوند‪.‬‬ ‫مس��جد جامعی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر این کوچه از نظر سیما و‬ ‫منظر ش��هری نیازمند اصالح است که پس از اصالح پیگیری ثبت‬ ‫ملی ان انجام می ش��ود‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬اشفتگی بصری این‬ ‫کوچه نیز با نظر کارشناس��ان اصالح می شود‪ .‬ثبت ملی این کوچه‬ ‫نشانه همکاری مشترک ایران‪ ،‬هلند‪ ،‬مسلمانان و مسیحیان خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی تعویض س��نگفرش کوچه و شناس��نامه دار ش��دن ان را از‬ ‫جمله مقدمات ثبت ملی کوچه هلند عنوان کرد‪.‬‬ ‫خاکستر اتشفشان های فیلیپین‬ ‫اثر هنری شد‬ ‫یک هنرمند فیلیپینی از خاکستر اتشفشان فعالی در این کشور‬ ‫برای خلق تابلوهای نقاش��ی اس��تفاده می کند‪ .‬به گزارش ایسنا به‬ ‫نقل از رویترز‪« ،‬جانینا سانیکو» که در شهری در نزدیکی اتشفشان‬ ‫«تال » زندگی می کند‪ ،‬خاکس��ترهای موجود روی گیاهان اطراف‬ ‫این اتشفشان را جمع اوری می کند‪ ،‬ان ها را با اب مخلوط می کند‬ ‫و با اس��تفاده از محصول نهایی ان تابلوهای نقاش��ی خالقانه خلق‬ ‫می کن��د که برخی از ان ها صحنه های ویرانگری این اتش فش��ان‬ ‫کوچک اما خطرناک را به تصویر می کش��ند‪ .‬پس از انکه «تال» ـ‬ ‫یکی از فعال ترین اتشفشان های فیلیپین ـ حدود یک هفته پیش‬ ‫طغی��ان کرد‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر مجبور به ترک خانه‪ ،‬مدارس‬ ‫و مزارعش��ان شدند‪« .‬سانیکو» که یکی از ترویج کنندگان استفاده‬ ‫از رنگ های طبیعی برای خلق نقاش��ی اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬بس��یاری‬ ‫از نقاش��ی های خود را به فروش رس��انده و س��ود حاصل از ان را‬ ‫ب��ه خانواده هایی که در پی طغیان این اتشفش��ان مجبور به ترک‬ ‫خانه هایشان شده اند‪ ،‬اهدا کرده است‪.‬‬ ‫این هنرمند ‪ ۲۴‬ساله در گفت وگو با رویترز بیان کرد‪« :‬از زمانی‬ ‫که این خاکس��ترها روی زمین نشس��ت‪ ،‬مطالعه و تحقیق خود را‬ ‫اغاز کردم‪ .‬س��پس تصاویر اثار را در شبکه های مجازی به اشتراک‬ ‫گذاش��تم و با اس��تقبال وسیع مردم مواجه شدم‪« ».‬سانیکو» که از‬ ‫مواد طبیعی مختلفی همچون «قهوه» برای نقاشی کردن استفاده‬ ‫کرده ‪ ،‬معتقد است استفاده از خاکستر به عنوان یکی از مواد نقاشی‬ ‫ابرنگ چالش های خود را داش��ته اس��ت‪ .‬کارشناسان‪ ،‬میزان خطر‬ ‫اتشفش��ان «ت��ال» را از ‪ ۰‬ت��ا ‪ ۴ ،۵‬تش��خیص داده ان��د؛ این به ان‬ ‫معناست که در هر ساعت از روز امکان فوران این اتشفشان وجود‬ ‫دارد‪ .‬اتشفشان «تال» که فقط ‪ ۳۱۱‬متر ارتفاع دارد ‪ ،‬به عنوان یکی‬ ‫از کوچک ترین اتشفشان های فعال جهان شناخته می شود‪ .‬فوران‬ ‫این اتشفشان در سال ‪ ، 1290‬جان بیش از ‪ 1300‬نفر را گرفت‪.‬‬ ‫موفقیت کاریکاتوریست قمی‬ ‫در استانبول‬ ‫احس��ان چراغی ایرانشاهی‬ ‫ب��ا کس��ب عن��وان س��وم در‬ ‫سومین جشنواره بین المللی‬ ‫ق��دس می��راث ما ب��ا حضور‬ ‫هنرمندان ‪ ۳۸‬کش��ور جهان‬ ‫در ش��هر اس��تانبول ترکیه به‬ ‫کار خود پایان داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬احس��ان چراغی ایرانش��اهی‬ ‫کاریکاتوریست قمی با شرکت در جشنواره بین المللی قدس میراث‬ ‫ما در استانبول حائز رتبه سوم شد‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد معتبر س��ه نف��ر موفق به کس��ب عناوین اصلی‬ ‫ش��دند و از پن��ج هنرمند هم تقدیر ش��د‪ .‬در بخ��ش اصلی مجمیر‬ ‫میهات��وو از کرواس��ی اول ش��د‪ ،‬احمت اوزلپ از ترکی��ه بر جایگاه‬ ‫دوم ایس��تاد و احس��ان چراغ��ی ایرانش��اهی از ای��ران هم س��وم‬ ‫ش��د‪ .‬در بخ��ش تقدی��ر ه��م از پن��ج هنرمن��د ترکی��ه ای تقدیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بلوطبانان پابه رکاب‬ ‫رئ�وف اذری‪ :‬بلوط ه��ای زاگرس‪ ،‬سال هاس��ت در چنگال اختاپ��وس نامهربانی‬ ‫گرفتارن��د ولی این اواخر‪ ،‬چنان نامهربانان��ه‪ ،‬هدف منفعت طلبی ها قرار گرفته اند که‬ ‫بل��وط دوس��تان را تا مرز جان نث��اری به پای ژینایی جنگل ها‪ ،‬به واکنش واداش��ته‬ ‫اس��ت‪ ...‬مردادماه امس��ال‪ ،‬اتش بر جان جنگل های بلوط شهرستان سردشت افتاد و‬ ‫فقط در حدود چندهفته‪ ،‬حدود ‪ ٢٠٠‬هکتار جنگل بلوط طعمه حریق شد و چندها‬ ‫گونه گیاهی و جانوری نیز سوخت! بسیاری از بلوطبانان‪ ،‬اسیب دیدند و در این بین‪،‬‬ ‫س��ه دستگاه موتورس��یکلت بلوطبانان نیز در البه الی شعله ها‪ ،‬ذوب شدند! کلیپ و‬ ‫تصویرنگاش��ت های ش��هروندخبرنگاران و رایزنی های بنیادتوسعه صلح و مهربانی‪ ،‬با‬ ‫بزرگان عرصه کنش��گری س��بز‪ ،‬بستری خلق کرد تا در کنار دغدغه مندی همیشگی‬ ‫مهندس محم د درویش‪ ،‬لکوموتیوران قطار س��بز ایران جان‪ ،‬ایده ی تش��کیل یگان‬ ‫حفاظت مردمی جنگل های بلوط‪ ،‬متولد ش��ود‪ .‬ذهن س��یال محمد درویش در پی‬ ‫چندس��ال نفی خودرومحوری‪ ،‬چرخشی امیدبخش شکل داد که دوچرخه های برقی‪،‬‬ ‫چون محوریگان مزبور‪ ،‬جایگزین موتورسیکلت ها وارد کارزار شدند و داستان فراخوان‬ ‫مردم��ی و حمایت بی مثال ش��ان تداوم یافت تا اینکه ب��ه لطف حدود ده هزار حامی‬ ‫سبزاندیش و طبیعت دوست داخل و خارج‪ ،‬قراردادی با پژوهشکده فناوری و انرژی‬ ‫دانش��گاه شریف(ش��رکت ‪ ،)EvTech‬با محوریت تولید سی دستگاه دوچرخه برقی‬ ‫کوهستانی‪ ،‬منعقد شد و از ان سوی نیز با تشکیل تیمی سی نفره توسط بنیاد توسعه‬ ‫صلح و مهربانی‪ ،‬زمینه تش��کیل نخس��تین یگان حفاظتی مردمی بلوطبانان مهربان‬ ‫سردش��ت‪ ،‬فراهم گردید‪ .‬اینک بعد از حدود چندماه از ان اتفاق مبارک‪ ،‬تعدادس��ی‬ ‫دوچرخه برقی توس��ط ش��رکت مذکور تولید‪ ،‬بارگیری و به سردشت ارسال شده و در‬ ‫تداوم کلیپ پیوس��ت‪ ،‬گزارش رئوف اذری از ماوقع وصول دوچرخه ها به سردش��ت‬ ‫ارس��ال ش��ده است و ارزوی مشترک رئوف اذری با محمد درویش‪ ،‬در تکثیر ان ایده‬ ‫در سایر مناطق زاگرس و البرز‪ ،‬روزهای پرامیدی نوید می دهد‪ .‬بی شک برای تجهیز‬ ‫این یگان در گام نخست سازمان جنگل ها و مدیران رده باال‪ ،‬میانی و شهرستانی اش‬ ‫مس��ئولیت اخالقی خواهند داش��ت که امیدواریم طبق تعهدات معاون و مدیران کل‬ ‫حفاظت و مشارکت‪ ،‬این یکی نیز محقق شود تا جشن نخستین های این حوزه را در‬ ‫سردشت با حضور عوامل موثر شاهد باشیم‪ .‬با تشکر از جمع شمار حامیان و مهندس‬ ‫درویش عزیز و دکترقرانی و تیم پژوهشگرش در پژوهشکده شریف و جمع بلوطبانانی‬ ‫که حتی در تخلیه و پارک کردن دوچرخه ها در انباری بنیاد توسعه صلح و مهربانی‪،‬‬ ‫همدل و همراه و یار شدند‪ .‬اینک ماییم و جمعی مسئول متعهد که وفای به عهدشان‪،‬‬ ‫به جد مورد انتظار است‪...‬‬ ‫بردیا کیارس رهبر مهمان‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران شد‬ ‫ارکس��تر س��مفونیک تهران در اج��رای ‪ 6‬بهمن با رهب��ری بردیا کیارس و‬ ‫مدیری��ت هنری ش��هرداد روحانی به صحنه می رود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬این‬ ‫اجرا با همراهی میترا کوته پیانیست ایرانی ‪ -‬اتریشی برگزار می شود‪ .‬سمفونی‬ ‫شماره پنج بتهوون در دومینور‪ ،‬اپوس ‪ ،۶۷‬اورتور اگمونت‪ ،‬اپوس ‪ ،۸۴‬کنسرت‬ ‫پیانو ش��ماره ‪ ۲‬اثر س��رگئی راخمانینوف از جمله قطعاتی هستند که در این‬ ‫کنسرت اجرا می شوند‪.‬‬ ‫بردی��ا کی��ارس‪ ،‬نوازنده و رهبر ارکس��تر‪ ،‬پیش از این رهبر ارکس��تر ملی‬ ‫ایران بوده و دارای س��وابق متعددی در اهنگسازی‪ ،‬رهبری ارکستر و تدریس‬ ‫موسیقی است‪.‬‬ ‫علی رام نورایی به «مافیا» پیوست‬ ‫علیرضا س��لطانی تهیه کننده مسابقه «مافیا» با اشاره به روند برگزاری مسابقه‬ ‫گفت‪« :‬مافیا» در سه فصل دیگر روی انتن شبکه سالمت می رود‪ .‬در طول این‬ ‫مدت استعدادهای بی نظیری در طول برنامه کشف و به مردم معرفی شدند و به‬ ‫انها فرصت دیده شدن داده شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬وی با قدردانی از تالش های‬ ‫بهنام تش��کر‪ ،‬علی رام نورایی را به عنوان مجری جدید برنامه معرفی و بیان کرد‪:‬‬ ‫قاس��می مدیر شبکه سالمت در نشس��ت با برنامه سازان رسالت و تکلیف شبکه‬ ‫را تولید محتوای س��الم دانست‪ .‬مس��ابقه مافیا به دنبال این هدف تبیین شد و‬ ‫توانست در مدت کمی مخاطبان زیادی را جذب کند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫هفت خوان کودکان در کانون پرورش فکری‬ ‫خیال باز منتشر شد‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫محیط زیست‬ ‫مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی از خرید اثار برتر هنرمندان در جش��نواره‬ ‫هنرهای تجسمی فجر خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هادی مظف��ری دربار ه اخرین‬ ‫وضعیت جش��نواره تجس��می فجر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همان ط��ور که در اخرین اطالعیه س��تاد جش��نواره‬ ‫اعالم ش��د‪ ،‬جش��نواره با درخواس��ت دبیران محترم‬ ‫بخش های دهگانه و تصویب شورای سیاستگذاری به‬ ‫عنوان عالی ترین رکن جش��نواره بعد از مراسم چهلم‬ ‫ش��هادت سردارس��لیمانی و جانباختگان هواپیمای‬ ‫اوکراین از تاریخ ‪ ٢٩‬بهمن تا ‪ ٥‬اسفند برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او درب��اره مکان برگ��زاری جش��نواره نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬قبال اعالم ش��ده بود که این دوره در نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی برگ��زار می ش��ود اما با توجه ب��ه تغییر‬ ‫پنج روز ه زمان جش��نواره‪ ،‬برنامه ری��زی رویدادهای‬ ‫نمایش��گاه بین المللی با جشنواره فجر تطابق نیافت‪.‬‬ ‫با این توضیح که جش��نواره گردشگری وزارت میراث‬ ‫فرهنگ��ی و گردش��گری از ‪ ٢٤‬ت��ا ‪ ٢٨‬بهمن برگزار‬ ‫می ش��ود و نمایش��گاه بعدی‪ ،‬صنعت نف��ت و گاز در‬ ‫تاریخ شش��م اسفند ماه‪ .‬جش��نواره تجسمی فجر در‬ ‫می��ان دو نمایش��گاه قرار می گرفت ک��ه زمان تغییر‬ ‫دکوراس��یون و جمع اوری س��ایر نمایش��گاه ها بود و‬ ‫اس��یب جدی به این جشنواره می زد‪ .‬از این رو مکان‬ ‫جشنواره را همچون سال قبل‪ ،‬به فرهنگستان هنر ـ‬ ‫موسسه صبا منتقل کردیم‪.‬‬ ‫مظفری درباره اس��تعفای دبیر جش��نواره و س��ایر‬ ‫دبیران در فضای مجازی و نپذیرفتن اس��تعفای دبیر‬ ‫از س��وی وی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اتفاقاتی که حد فاصل ‪١٣‬‬ ‫دی و با ش��هادت تکان دهند ه سردار سلیمانی شروع‬ ‫ش��د و سپس با درگذش��ت غم انگیز هموطنانمان در‬ ‫با ‪ ٦‬هزار اثر در بخش های مختلف جش��نواره شرکت‬ ‫ک��رده بودن��د و ما به عن��وان برگزارکنن��دگان یک‬ ‫جش��نواره ملی و رس��می امانتدار ت��ک تک این اثار‬ ‫بودیم‪ .‬همین امر باعث شد استاد حقیقی درخواست‬ ‫مجدد ما را پذیرفتند که کار را به س��رانجام برسانند‪.‬‬ ‫ایشان جلسه ای با دبیران بخش های دهگانه جشنواره‬ ‫برگزار و اعالم کردند من به کمک شما قادرم این بار را‬ ‫به مقصد برسانم و دبیران محترم نیز با بیانیه ای که در‬ ‫ان درخواست تعویق زمان جشنواره به بعد از مراسم‬ ‫چهلم و نیز حذف بخش های غیرضروری جش��نواره‬ ‫در جهت کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان‬ ‫کردن��د‪ ،‬دعوت مج��دد دبیرمحترم را پذیرفتند تا در‬ ‫قالب جدید و ایجاد ش��وراهای هنری در رش��ته های‬ ‫مختلف‪ ،‬جش��نواره را تا پای��ان همراهی کنند و من‬ ‫می خواهم همین جا از رفتار مسئوالنه دبیر محترم و‬ ‫تمامی دبیران و داوران که چنین نقش و مس��ئولیتی‬ ‫را پذیرفتند‪ ،‬تشکر و قدردانی کنم‪.‬‬ ‫رئیس جش��نواره تجس��می فجر در پاسخ به اینکه‬ ‫وضعیت داوری ها و انتخاب نفرات برتر به چه ش��کل‬ ‫خواه��د ب��ود؟ نیز گفت‪ :‬جش��نواره تجس��می فجر‬ ‫یک��ی از بهترین فرصت ها ب��رای معرفی هنرمندان و‬ ‫اس��تعدادهای جوان و ظرفیت های استانی درسطح‬ ‫ملی است که اساتید‪ ،‬پیشکسوتان و مدیران گالری ها‬ ‫درکنار هم‪ ،‬ظرفیت های تجسمی را به جامعه معرفی‬ ‫کنند‪ .‬از انجا که طبق ایین نامه جشنواره در هر رشته‬ ‫دهگانه فقط امکان معرفی یک نفر و اهدای یک جایزه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در این دوره‪ ،‬ش��ورای سیاستگذاری این‬ ‫اجازه را صادر کرده است که به جای انتخاب یک نفر‬ ‫و یک اثر‪ ،‬امکان خرید اثار بیش��تری‪ ،‬هم برای عموم‬ ‫مردم و هم برای ستاد برگزاری فراهم شود و جشنواره‬ ‫در سقف اعتبارات نسبت به خرید اثار برتر اقدام کند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫تصور عمومی از روان شناسی به خصوص در ایران‪ ،‬عمدتا‬ ‫پرداختن به پرس��ش هایی مانند انتخاب رش��ته تحصیلی‪،‬‬ ‫یا مش��کالتی مثل انتخاب همس��ر ی��ا اختالل های ذهنی‪،‬‬ ‫افس��ردگی و ‪ ...‬اس��ت‪ .‬این در حالی است که در دنیا بیش از‬ ‫صد گرایش روان شناس��ی وجود دارد‪ .‬یکی از گرایش های‬ ‫کمتر شناخته شده در ایران‪« ،‬روان شناسی مهندسی» یا «مهندسی عوامل انسانی»‬ ‫است؛ گرایشی که علم روان شناسی را به «طراحی سیستم ها» پیوند می دهد‪ .‬شایان‬ ‫ذک��ر اس��ت که در ای��ران گاهی این گرایش را با رش��ت ه «ارگونومی» یکس��ان فرض‬ ‫می کنند که اش��تباه اس��ت؛ این دو رشته تقریبا هم مرز هستند‪ ،‬اما در گستر ه نظری‪،‬‬ ‫در دو جایگاه مختلف قرار می گیرند و البته مقایسه ش��ان موضوع این مقاله نیس��ت‪.‬‬ ‫پیدایش روان شناس��ی مهندسی تقریبا به زمان جنگ جهانی اول باز می گردد‪ .‬مانند‬ ‫بس��یاری از شاخه های علم‪ ،‬نخستین سرمایه گذاری ها و تحقیقات این گرایش هم با‬ ‫اهداف نظامی اغاز شد و باز مشابه بسیاری علوم‪ ،‬امروزه فاصل ه زیادی از دنیای اهداف‬ ‫نظامی گرفته است و به صورت یک تخصص در دانشگاه ها و محیط های علمی به ان‬ ‫پرداخته می شود‪ .‬این گرایش به طراحی سیستم های پیچیده با رویکرد روان شناسانه‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬فن��اوری تقریبا تم��ام جوانب زندگی ما را در برگرفته اس��ت و در مبانی‬ ‫فلسفی این گرایش‪ ،‬اگاهی از نقاط قوت و محدودیت های روانی افراد‪ ،‬نقشی کلیدی‬ ‫در طراحی سیستم ها دارد تا بتوان سیستم هایی ایجاد کرد که هم موثر و هم از نظر‬ ‫کاربری اس��ان باش��ند‪ .‬کارشناس این رشته‪ ،‬عالوه بر اصول ابتدایی مهندسی‪ ،‬مبانی‬ ‫روان شناسی را هم در دانشگاه فرا می گیرد و معموال در ابتدای کار‪ ،‬به تیم های طراحی‬ ‫نامحس��وس‬ ‫سیس��تم می پیوندد تا دوره های تجربی و اماری خود را اغاز کند‪ .‬حضور‬ ‫ِ‬ ‫متخصصان این رش��ته در صنعت و اجتماع‪ ،‬طیف گس��ترده ای را ش��امل می شود‪ .‬به‬ ‫جز کاربری های نظامی‪ ،‬نتایج تحقیقات و محصوالت این رشته را می توان در قوانین‬ ‫حقوق‪ ،‬اتش نشانی‪ ،‬امداد اورژانس و تصمیم گیری های کالن سازمان ها مشاهده کرد‪.‬‬ ‫هم چنین در طراحی سیس��تم های مسیریابی‪ ،‬گوش��ی های موبایل‪ ،‬سیستم های‬ ‫مدیری��ت ترافی��ک‪ ،‬اتومبیل ها و به ط��ور کلی صنایع مدرنی ک��ه در ان تعامل بین‬ ‫انسان‪ ،‬ماشین و محیط مطرح است می توان حضور کارشناسان این رشته را مشاهده‬ ‫کرد‪ .‬با حمایت های دانش��گاهی در دنیا‪ ،‬این رش��ته روز به روز گسترش بیشتری پیدا‬ ‫می کند و اعطای مدارج عالی ارش��د و دکترا‪ ،‬هر روز راه را برای بیش��تر شناخته شدن‬ ‫این گرایش باز می کند‪.‬‬ ‫روان‬ ‫ان چه مس��لم اس��ت‪ ،‬ایند ه بش��ر با فناوری پیوندی خواهد داش��ت که برای ِ‬ ‫انس��ان ها سازه ای ناملموس است؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد متخصصانی که با‬ ‫کمک علم روان شناسی‪ ،‬مسیر این پیوند را هموار کنند‪ ،‬قطعا یکی از مشاغل ضروری‬ ‫اینده را خواهند داشت‪ .‬امیدواریم این گرایش در ایران هم به دانشگاه ها راه پیدا کند‬ ‫و زمینه ای برای ایجاد شغل های بیشتر و زندگی بهتر افراد شود‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!