روزنامه صمت شماره 1455 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1455

روزنامه صمت شماره 1455

روزنامه صمت شماره 1455

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫فعالیت دانش بنیان ها با تجاری سازی ادامه می یابد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1455‬پیاپی ‪2773‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایران‬ ‫سرزمین مادری‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سال سختی‬ ‫برای اقتصاد کشور است‬ ‫انرژی های پاک‬ ‫و نقش انها در توسعه‬ ‫نگاهی دیگر‬ ‫به یک افتتاح‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در تمامی صنایع می تواند سبب ایجاد ارزش افزوده و بهره وری‬ ‫بیش��تر ش��ود؛ ظرفیتی که اگر در صنعت فوالد که بر بومی سازی بیش از پیش تاکید دارد‪ ،‬مورد توجه قرار‬ ‫نگیرد‪ ،‬می تواند این واحدها را در دوران تحریم با مشکالتی روبه رو کند‪ .‬ناگفته نماند که برخی شرکت های‬ ‫دانش بنیان توانسته اند در صنعت فوالد گام های بلندی بردارند و واحدهای فوالدی را بی نیاز از واردات برخی‬ ‫کاالهای اس��تراتژیک کنند و بدیهی اس��ت که فعالیت این ش��رکت ها و ارائه تسهیالت به انها‪ ،‬باید بیش از‬ ‫پیش مورد توجه مسئوالن و دست اندرکاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رئیس مرکز طرح های کالن فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تاکید اصلی در‬ ‫معاونت علمی و فناوری بحث تجاری س��ازی اس��ت و این بدان معناس��ت که فعالیت در حوزه دانش بنیان با‬ ‫تجاری سازی ادامه می یابد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫موتور اشتغال صنعت خودرو بهره ور نیست‬ ‫یکی از مش��کالتی که خودروس��ازان با ان درگیر هس��تند‪ ،‬مازاد نیروی انس��انی این‬ ‫شرکت هاست‪.‬‬ ‫جالب است که در بیس��ت ودومین همایش ‪ IMI-۱۰۰‬در شاخص اشتغالزایی‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو جایگاه دوم را کس��ب کرد و ش��رکت سایپا مقام سوم را از بین ‪۵۰۰‬‬ ‫شرکت داوطلب برای ارزیابی‪ ،‬از ان خود کرد‪ .‬این ارزیابی که با الگوگیری از مرکز فورچون‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۷۷‬در کشور اغاز شده شرکت های بزرگ را در ‪ ۳۳‬شاخص مورد ارزیابی قرار‬ ‫می دهد که مالک اصلی برای انتخاب برترین ها میزان فروش شرکت هاست‪.‬‬ ‫در این ارزیابی در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور در شاخص های فروش‪ ،‬بهره وری‪،‬‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬صادرات و‪ ...‬دارای رتبه ای نشدند‪ ،‬در اشتغالزایی در جایگاه دوم و سوم قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬حال نکته اساس��ی این است که اگر برای رسیدن به بهره وری خودروسازی قرار‬ ‫باش��د تعدیل نیرویی رخ دهد به موج بیکاری دامن زده می شود و اگر کار به همین منوال‬ ‫جلو برود این صنعت فقط مصرف کننده منابع مالی بدون خروجی منطقی است‪3 .‬‬ ‫در این«میدان» دالل جوالن می دهد‬ ‫یا تولیدکننده سود می برد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫مار و پله هنرمندان‬ ‫در زمین حراج تهران‬ ‫‪ ۶0‬کیلومتر مانده‬ ‫تا احیای راه ابریشم ریلی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تامین منبع مالی برای س��اخت اخرین قطعه از خط اهن‬ ‫خواف‪ -‬هرات در روزهای اخیر‪ ،‬امیدواری ها نسبت به پایان‬ ‫س��اخت این پروژه و حرکت قطار بین ایران و افغانستان را‬ ‫بیشتر کرده است‪ .‬اتصال ریلی ایران‪ -‬افغانستان سال هاست‬ ‫به عنوان یکی از پروژه های بین المللی عمرانی از سوی ایران‬ ‫دنبال می ش��ود‪ ،‬زیرا این پروژه موجب اتصال ریلی چین به‬ ‫ایران از مس��یر افغانستان و احیای جاده ابریشم با استفاده‬ ‫از راه اهن می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫سید مجتبی میری لواسانی‬ ‫کارافرین و کارشناس اقتصاد‬ ‫اهمیت کش��ف و اس��تخراج نف��ت به عنوان ی��ک محصول‬ ‫اس��تراتژیک ان را به صنعتی مهم در اقتصاد تمام کشورهای‬ ‫جهان تبدیل کرده است‪ .‬درواقع صنعت نفت برای هر دو گروه‬ ‫از کشورهای نفت خیز و غیرنفت خیز مهم است؛ چه کشورهایی‬ ‫که با استخراج و فروش نفت‪ ،‬درامد مورد نیاز کشور را تامین‬ ‫و چه کش��ورهایی ک��ه با فراوری مش��تقات نفت��ی‪ ،‬اقدام به‬ ‫بازف��روش تولیدات خود می کنند‪ .‬در این صحنه‪ ،‬س��ود اصلی‬ ‫از ان کش��ورها و جوامعی اس��ت که با پرهیز از خام فروشی و‬ ‫به کار بستن تکنیک های خاص روی این محصول استراتژیک‪،‬‬ ‫ارزش افزوده ای چند برابری برای اقتصاد خود فراهم می کنند‪.‬‬ ‫ش��واهد حاک��ی از ان اس��ت که ای��ران به عن��وان یک��ی از‬ ‫نفت خیزتری��ن کش��ورهای جهان‪ ،‬در این عرص��ه انچنان که‬ ‫شایس��ته و بایسته اس��ت‪ ،‬هوش��مندانه عمل نکرده و به جای‬ ‫ارزش افرین��ی از این س��رمایه خدادادی و س��رمایه گذاری در‬ ‫اقتصاد مولد تاکنون به چش��م منبع مس��تقیم درامدی به ان‬ ‫نگاه کرده اس��ت‪ .‬اینچنین است که امروز اقتصاد ایران باوجود‬ ‫ثروت نیروی انسانی‪ ،‬با نفرین نفتی دست و پنجه نرم می کند؛‬ ‫بنابراین باید گفت چگونگی استفاده از درامدهای نفتی بسیار‬ ‫مهم تر از فروش نفت اس��ت و شاید تحریم به اجبار وابستگی‬ ‫اقتص��اد ایران را به دالرهای نفتی ک��م کند‪ .‬در ادامه مواردی‬ ‫برای مقابل��ه با تهدید تحریم و کاهش درامد نفت پیش��نهاد‬ ‫می ش��ود که ش��اید با بکارگیری انها بتوان در مس��یر درست‬ ‫توسعه قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایران برای قرار گرفتن در مس��یر توس��عه بای��د با تکیه بر‬ ‫اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی به شکل توامان اداره شود‪،‬‬ ‫اما تجربه س��ال های گذش��ته حاکی از ان اس��ت که همواره‬ ‫کشورهای صنعتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم‪ ،‬مانع توسعه‬ ‫صنع��ت در ایران بوده و هس��تند‪ .‬ما هم مردم��ی دوراندیش‬ ‫نیس��تیم و بیشتر از فکر به اینده در اندیشه سود انی و اسان‬ ‫هستیم؛ از این روست که دستمایه الزم برای صنعتی شدن را‬ ‫که همان فکر کردن و صبر و تالش مس��تمر اس��ت کم داریم‪.‬‬ ‫به همین دلیل صنعت ما بیش��تر ب��ا مونتاژ یا صنایعی که ‪۹۰‬‬ ‫درصد مواد مورد نیاز انها به ش��کل ساخته و نیمه ساخته وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اداره می ش��ود‪ .‬در نهایت نام این دست از تولیدات‬ ‫مونتاژ را «صنعت» می گذاریم؛ صنایعی که متولیان ان به این‬ ‫طری��ق از پرداخت حقوق و ع��وارض گمرکی طفره می روند و‬ ‫در مقابل بازار خوبی برای کاالهای س��اخته و نیمه ساخته شان‬ ‫فراهم می شود‪ .‬برای رفع این معضل در گام نخست باید شعار‬ ‫ارتباط دائمی صنعت با دانشگا ه به واقعیتی عملیاتی بدل شود‪.‬‬ ‫همچنین با همکاری مناسب و جذب بازار منطقه‪ ،‬صنعتگران‬ ‫می توانند با تولید انبوه و باکیفیت‪ ،‬به نرخ تمام ش��ده رقابتی‬ ‫محصول برس��ند و با مدیریت درست وارد بازار جهانی شوند‪.‬‬ ‫با این ش��یوه از رقیبان منطقه ای خود عق��ب نمی مانند و در‬ ‫ادام��ه این روند ب��ا افزایش تولی��د ملی و ص��ادرات و مثبت‬ ‫ش��دن تراز بازرگانی‪ ،‬اداره کش��ور از طریق صادرات غیرنفتی‬ ‫در مس��یر درس��ت قرار می گیرد‪ .‬در این ش��رایط می توانیم از‬ ‫اتکا به درامدهای نفتی و فروش نفت خا م بکاهیم و دست کم‬ ‫صادرات نفت را به س��مت فروش محصوالت فراوری شده و با‬ ‫ارزش افزوده ب��اال هدایت کنیم و درامد حاصل را برای ایجاد‬ ‫زیرساخت های اقتصادی به کار بگیریم‪.‬‬ ‫واقعیت دیگر اقتصاد ایران‪ ،‬حجم نقدینگی اس��ت که از مرز‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬هزار میلیارد تومان گذشته و این حجم عظیم نقدینگی‬ ‫به هر سو تمایل پیدا کند باعث افزایش نرخ و افزایش تورم در‬ ‫ان بخش می شود‪ ،‬در حالی که می توان با برنامه ریزی درست‪،‬‬ ‫تهدید این حجم نقدینگی را تبدیل به فرصت کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر می خواهی��م ارزش «پول ملی» افزای��ش یابد‪ ،‬باید در‬ ‫راس��تای افزایش تولید باکیفیت و نرخ مناس��ب صادراتی گام‬ ‫برداریم تا کااله��ای تولید داخل عالوه بر مصرف داخلی توان‬ ‫رقابت در بازارهای صادراتی را نیز داش��ته باش��ند‪ .‬با افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی از خدمات فنی مهندسی گرفته تا محصوالت‬ ‫ف��راوری ش��ده معدنی و نفتی در کنار محص��والت تولیدی و‬ ‫صنعتی می توان ارزاوری بیشتری داشت و با ورود بیشتر ارز به‬ ‫کشور در راستای کاهش نرخ ارزهای خارجی و افزایش ارزش‬ ‫پول ملی گام برداشت‪ .‬در این شرایط حتی در صورت کاهش‬ ‫صادرات نفتی که یکی از الزام های خروج از اقتصاد نفتی است‬ ‫فرصت برای توسعه کشور فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫در شرایط امروز اقتصاد ایران و باتوجه به تحریم های دوباره‬ ‫امریکا‪ ،‬چاره ای نیس��ت جز اینکه در کنار دولت در مسیر زنده‬ ‫نگه داش��تن تولید و کاهش وابس��تگی به دالره��ای نفتی با‬ ‫توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی گام برداریم‪ .‬چاره ای نیست‬ ‫جز ب��اور اینکه تحریم ه��ا می توانند به فرصتی برای رش��د و‬ ‫شکوفایی تبدیل شوند‪.‬‬ ‫یکی از راه های تحقق این برنامه ها نگاه عملیاتی به توس��عه‬ ‫علم و فناوری و همراس��تایی صنعت با داده های دانش��گاهی‬ ‫و بهره گیری از توان اس��تارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��رایط امروز اس��تارت اپ ها می توانند بزرگ ترین‬ ‫سنگر برای مقابله با تحریم باشند‪ ،‬چراکه این شرکت ها محل‬ ‫تجمع اس��تعدادهای جوانی هس��تند که می توان از درون این‬ ‫اس��تعدادها به تولیدات گرانبهایی دست یافت‪ .‬در این صورت‬ ‫است که دیگر هیچ کشوری قادر به تحریم ایران نخواهد بود‪.‬‬ ‫باید به این باور به ویژه در قش��ر جوان تر جامعه برس��یم که‬ ‫ایران سرزمین مادری ماست و برای زنده نگه داشتن مام وطن‬ ‫احتیاج به همس��ویی و همکاری و همدلی با هم داریم‪ .‬امروز‬ ‫وقت تفرقه و دشمنی نیست‪ .‬باید به خاطر خودمان و سرزمین‬ ‫مادری و خاک مان دوش به دوش هم گام برداریم‪.‬‬ ‫برجام جایگزینی ندارد‬ ‫مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬برجام جایگزین��ی ندارد‪ .‬ج��وزف بورل با‬ ‫ش��رکت در یک نشس��ت مطبوعاتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫لندن از من خواس��ته تا برای حل موضوع توافق‬ ‫هسته ای (برجام) اقدام کنم‪.‬‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان‬ ‫نشس��ت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل‬ ‫در ای��ن باره گفت‪ :‬ما با اعض��ای این توافق برای‬ ‫رایزن��ی پیرامون حرک��ت رو به جل��و در تماس‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬جوزف بورل با یاداوری‬ ‫ای��ن مطلب ک��ه تروئیکای اروپای��ی عضو برجام‬ ‫(انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان) از وی خواس��ته اند تا‬ ‫مکانیسم حل اختالف در برجام (مکانیسم ماشه)‬ ‫را فعال کند‪ ،‬گفت‪ :‬این ‪ ۳‬کش��ور تاکید کرده اند‬ ‫ک��ه این اقدام برای محافظت از توافق اس��ت‪ ،‬نه‬ ‫جایگزین کردن ان با توافقی دیگر‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپا در دفاع از برجام منفعل است‬ ‫مش��اور دبی��رکل س��ازمان ملل نی��ز از ضعف‬ ‫اروپ��ا در دفاع از توافق هس��ته ای ای��ران انتقاد و‬ ‫این مس��ئله را تاسف اور عنوان کرد‪ .‬جفری سکز‪،‬‬ ‫مشاور ویژه انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل سازمان ملل‬ ‫در مسائل مربوط به توس��عه پایدار‪ ،‬در مصاحبه‬ ‫ب��ا فرانس ‪ ۲۴‬از عملک��رد اروپا در قب��ال توافق‬ ‫هس��ته ای با ایران‪ ،‬انتقاد کرد و گفت‪ :‬به گونه ای‬ ‫غم انگیز‪ ،‬کش��ورهای اروپایی عملکردی منفعالنه‬ ‫در دف��اع از برجام داش��ته اند‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران به‬ ‫ش��دت تحت تاثیر تحریم های اقتص��ادی امریکا‬ ‫اس��ت‪ ،‬حال انک��ه اروپایی ها هی��چ کاری (برای‬ ‫مقابله با این روند) انجام نداده اند‪ .‬این کارشناس‬ ‫امریکای��ی در ادامه از بابت اینک��ه در واکنش به‬ ‫کاهش تعهدات برجامی ایران‪ ،‬اروپا جانب امریکا‬ ‫را گرفته و به تهران فش��ار م��ی اورد‪ ،‬ابراز تعجب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره افزود‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫اروپ��ا باید ص��دای خود را پیدا کن��د و به امریکا‬ ‫بگوید دس��ت از قل��دری بردار‪ .‬م��ا طالب توافق‬ ‫جهان��ی با ای��ران هس��تیم و چنانچه ت��و این را‬ ‫نمی خواهی‪ ،‬مشکل خودت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید چین بر اجرای برجام‬ ‫در همین حال س��خنگوی وزارت خارجه چین‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬برجام بای��د حمایت و اجرا ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬جنگ شوانگ‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت خارج��ه چین در نشس��ت خبری هفتگی‬ ‫خود اعالم کرد‪ :‬برجام یک توافق مهم بین المللی‬ ‫اس��ت و باید اختالف ها در این زمینه با گفت وگو‬ ‫حل و فصل شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن در این باره‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برجام مورد تایید و تصویب ش��ورای‬ ‫امنی��ت س��ازمان مل��ل متح��د‪ ،‬دس��تاورد مهم‬ ‫دیپلماسی چندجانبه‪ ،‬س��تون مهمی برای نظام‬ ‫بین المللی منع گسترش سالح های اتمی و صلح‬ ‫و ثب��ات در خاورمیانه و نیز بخش قابل توجهی از‬ ‫نظ��م بین المللی در چارچوب حق��وق بین الملل‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه اف��زود‪ :‬برجام باید حمایت و‬ ‫اجرا شود‪ .‬در شرایط کنونی‪ ،‬از تمامی طرف های‬ ‫برجام می خواهیم که صبور و خویشتندار باشند‪،‬‬ ‫اختالف ها را از طریق گفت وگو و مذاکرات تحت‬ ‫کمیس��یون مشترک برجام برطرف سازند و برای‬ ‫بازگرداندن توازن بین حقوق و تعهدات در برجام‬ ‫اقدامات مشخصی انجام دهند‪.‬‬ ‫یوسف بن علوی با ظریف دیدار کرد‬ ‫یوس��ف بن علوی‪ ،‬وزیر خارجه عمان که به‬ ‫تهران س��فر کرده‪ ،‬روز گذش��ته با محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان دیدار‬ ‫و گفت وگ��و ک��رد‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬این دیدار‬ ‫در حالی انجام ش��د که وزی��ر امور خارجه روز‬ ‫رئیس قوه قضایی��ه در همایش نقش امنیت‬ ‫در اقتص��اد مل��ی و رونق تولید گف��ت‪ :‬نگاه به‬ ‫خارج و بیگانگان مش��کل اصلی و از موانع مهم‬ ‫در رونق تولید به ش��مار می رود؛ مسئوالن نباید‬ ‫منتظر لبخند دشمنان باشند زیرا همواره نگاه‬ ‫به داخل‪ ،‬منجر به حل مش��کالت داخلی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری انا‪ ،‬س��ید ابراهیم‬ ‫رئیسی در نخس��تین همایش نقش امنیت در‬ ‫اقتصاد ملی و رونق تولید که در س��الن اجالس‬ ‫سران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله امنیت و اقتصاد‬ ‫دوگانه ای هس��تند که به یکدیگر متصل بوده و‬ ‫بدون امنیت‪ ،‬رونق تولید شکل نخواهد گرفت و‬ ‫جمع��ه در بازگش��ت از س��فر هن��د در توقف‬ ‫کوتاهی که در مسقط داشت‪ ،‬با همتای عمانی‬ ‫خ��ود دیدار کرده ب��ود‪ .‬همچنین ظریف هفته‬ ‫گذش��ته با حضور در مس��قط برای شرکت در‬ ‫ایی��ن گرامیداش��ت س��لطان فقید عم��ان‪ ،‬با‬ ‫سلطان هیثم بن طارق پادش��اه جدید عمان و‬ ‫دیگر مقامات عالی رتبه این کش��ور دیدار کرد‪.‬‬ ‫حدود دو هفته پیش نیز یوسف بن علوی برای‬ ‫ش��رکت در مجمع گفت وگوی تهران‪ ،‬به ایران‬ ‫سفر کرد ه بود‪.‬‬ ‫رونق تولید با نگاه به خارج تحقق نخواهد یافت‬ ‫ما معتقدیم تولیدکننده و کارافرین‬ ‫بای��د ب��ا ارام��ش و امنی��ت‪ ،‬نقش‬ ‫مجاهدان��ه خود را ایف��ا کند‪ .‬رئیس‬ ‫ق��وه قضاییه گفت‪ :‬هم��ه مجریان و‬ ‫فعاالن اقتصادی باید در زمینه رونق‬ ‫تولی��د ایفای نقش کنن��د تا امنیت‬ ‫اقتصادی ایجاد ش��ود‪ .‬امروزه جرائم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پولشویی‪ ،‬مالیاتی و جرائم مربوط به‬ ‫قاچ��اق کاال‪ ،‬عواملی مضر برای اقتصاد کش��ور‬ ‫به ش��مار می روند و ضرورت دارد تمام بخش ها‬ ‫ب��ا این مس��ائل مقابله کنند و پلی��س نیز باید‬ ‫ب��رای مقابله با ای��ن جرائم ازس��وی نهادهای‬ ‫مربوط تقویت ش��ود ت��ا بتواند فضا‬ ‫را ب��ا همکاری فع��االن اقتصادی به‬ ‫فضای��ی ام��ن تبدیل کند‪ .‬رئیس��ی‬ ‫افزود‪ :‬برط��رف کردن موانع تولید و‬ ‫حمایت از تولید دو عامل قوی شدن‬ ‫اقتصاد کش��ور اس��ت و ما معتقدیم‬ ‫حمایت از تولید با سخنرانی حاصل‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬اگر در کشور تس��هیالتی وجود‬ ‫دارد بای��د به تولیدکنن��ده ارائه ش��ود‪ .‬امروزه‬ ‫دالالن فض��ای تولید را دچار اس��یب کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬متکی بودن اقتصاد به‬ ‫نفت نیز یکی از مش��کالت دیگر کشور به شمار‬ ‫بیان غیرکارشناسی مطالب‬ ‫به باور مردم لطمه می زند‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه نشست‬ ‫ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی در جمع‬ ‫خبرنگاران بااشاره به اینکه موضوع کیک های‬ ‫حاوی قرص ها حتی به ش��ورای امنیت ارجاع‬ ‫و در انجا بررس��ی ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬برخی افراد در‬ ‫داخل کشور پس از تولید کیک درون ان قرص‬ ‫می گذاش��تند و از ان فیل��م می گرفتند‪ .‬برخی‬ ‫هم این کار را برای س��رگرمی انجام می دادند که تعدادی‬ ‫از انان بازداش��ت ش��ده اند‪ .‬به گزارش ستاد اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغات اقتصادی‪ ،‬وزیر کش��ور با بیان اینکه در نشس��ت‬ ‫ستاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی موضوع شیرهای‬ ‫مصرف��ی ب��ا حضور مس��ئوالن وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و همچنین‬ ‫کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در صداوسیما مصاحبه ای انجام شد که نه مجری تخصص‬ ‫الزم را داشت و نه کارشناس مراعات کرده بود؛ بنابراین در‬ ‫این نشست از وزارت بهداشت و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫کارشناس��ان درخواست کردیم تا حضور یابند و در زمینه‬ ‫شیرها به مردم اطمینان خاطر دهند‪ .‬کارشناسان اطمینان‬ ‫الزم را دادند که هیچ نگرانی در زمینه ش��یرهای مصرفی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رحمانی فضلی تصریح کرد‪ :‬این نوع بیان مطالب‬ ‫به صورت غیرکارشناسی و غیرمراعات زمانی اصال درست‬ ‫نیست و شبیه همان موردی است که درباره کیک ها شاهد‬ ‫می رود؛ بنابرای��ن تصمیم گیران باید تمهیداتی‬ ‫را اتخ��اذ کنن��د تا این مانع نیز برطرف ش��ود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در کارهای سوداگرانه نیز اشتباه‬ ‫دیگری است که از سوی برخی صورت می گیرد‬ ‫و ما معتقدیم باید در کارهایی که مولّد هستند‬ ‫س��رمایه گذاری کرد تا به نتایج مطلوب دست‬ ‫یافت‪ .‬رئیس��ی گفت‪ :‬یکی دیگر از مشکالت در‬ ‫کشور ما‪ ،‬فضای سایبری است و همه مسئوالن‬ ‫باید به دنبال کنترل این فضا باش��ند‪ .‬همچنین‬ ‫ما باید به شرکت های دانش بنیان توجه ویژه ای‬ ‫داشته باش��یم و ایران اس�لامی به دنبال ایجاد‬ ‫اقتصادی متکی بر مبانی خودش است‪.‬‬ ‫طوری عمل کنیم که‬ ‫سرمایه اجتماعی نظام ارتقا یابد‬ ‫بودیم‪ .‬رییس شورای امنیت کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طرح مس��ائل غیرکارشناس��ی در فضای‬ ‫مجازی باور مردم را دچار مش��کل می کند‪ ،‬در‬ ‫حالی که در بح��ث لبنیات صادرات هم داریم؛‬ ‫از این رو تصمیم گیری شد مراقبت ها و مراعات‬ ‫الزم انجام ش��ود چون چنین اقدامی می تواند‬ ‫اثاری بر فضای کشور داشته باشد‪ .‬وزیر کشور‬ ‫با بیان اینکه ‪ 100‬درصد مصوبات نشست قبلی اجرا شده ‪،‬‬ ‫درباره کاالهای مصرفی و قیمت انها گفت‪ :‬میانگین قیمت‬ ‫کاالهای در صدر‪ ،‬کاهش��ی بود و قیمت ‪ ۱۰‬درصد کاالها‬ ‫بی��ن ی��ک تا ‪ ۲‬درصد افزایش داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث‬ ‫واردات کاالهای اساسی هم باتوجه به پایان سال‪ ،‬بازار باید‬ ‫مراقبت های الزم را داش��ته باشد؛ بنابراین ‪ ۱۷‬میلیون تن‬ ‫واردات در ‪ ۱۳‬نوع کاالی اساسی داشتیم‪ .‬منابع ارزی الزم‬ ‫به این موضوع تخصیص داده ش��د‪ ،‬واردات در گذشته ‪۱۵‬‬ ‫تن بود‪ .‬رحمانی فضلی اضافه کرد‪ :‬در بحث کش��ت گندم‬ ‫ه��م برنامه ری��زی برای ‪ ۶‬میلیون هکتار بود که براس��اس‬ ‫گزارش های ارائه شده همین میزان انجام شد‪ .‬وی موضوع‬ ‫دیگر بررس��ی ش��ده در این نشست را گردشگری و فضای‬ ‫ح کرد‪ :‬استانداران‬ ‫ایجاد ش��ده در این حوزه عنوان و تصری ‬ ‫مسئول شدند این موضوع را در استان ها پیگیری کنند تا‬ ‫نگرانی جامعه هتلداران و افراد مرتبط با صنعت گردشگری‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫پارلمان��ی‬ ‫مع��اون‬ ‫رئیس جمه��وری اتح��اد و‬ ‫انس��جام را ی��ک ض��رورت‬ ‫غیرقابل اجتناب در ش��رایط‬ ‫کنون��ی دانس��ت و گفت‪ :‬هر‬ ‫ش��خصیت و نه��اد سیاس��ی‬ ‫بای��د به ش��کلی عم��ل کند‬ ‫که س��رمایه اجتماعی نظ��ام ارتقا یابد و‬ ‫انسجام و اتحاد در باالترین حد قرار گیرد‪.‬‬ ‫حس��ینعلی امیری در گفت وگو با ایرنا با‬ ‫اش��اره به شرایط کش��ور پس از شهادت‬ ‫سردار قاسم سلیمانی و سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کمتر از ‪ 2‬ماه‬ ‫مان��ده به انتخابات‪ ،‬کش��ور در ش��رایط‬ ‫خاص��ی قرار دارد که اتحاد و انس��جام را‬ ‫یک ضرورت غیرقابل اجتناب می کند‪ .‬به‬ ‫تجربه ثابت ش��ده که هر وقت‪ ،‬وحدت‪،‬‬ ‫انسجام‪ ،‬همراهی و همدلی در کشور باال‬ ‫بوده‪ ،‬دش��منان به این اب و خاک طمع‬ ‫نکرده اند و هروقت تفرقه وجود داش��ته‪،‬‬ ‫دشمنان به تهدید روی اورده اند و طمع‬ ‫کرده اند‪ .‬معاون پارلمانی رئیس جمهوری‬ ‫با بیان اینکه در ش��رایط کنونی‪ ،‬اتحاد و‬ ‫انسجام یک ضرورت غیرقابل‬ ‫اجتناب است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هر‬ ‫نهاد سیاس��ی‪ ،‬هر شخصیتی‬ ‫ک��ه تریبون��ی دارد و مرجع‬ ‫مراجعات اس��ت‪ ،‬همه و همه‬ ‫باید به شکلی عمل کنند که‬ ‫س��رمایه اجتماعی نظام ارتقا‬ ‫یابد و انس��جام و اتح��اد در باالترین حد‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی درباره رد صالحیت برخی‬ ‫نامزده��ای انتخابات مجل��س نیز گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای نگهبان ناظر انتخابات است و به‬ ‫همه مراحل رس��یدگی می کند و کسانی‬ ‫ن کار احراز صالحیت نش��دند‬ ‫که برای ای ‬ ‫باید فرایند قانون��ی را طی کنند‪ .‬معاون‬ ‫پارلمانی رئیس جمهوری به صحبت های‬ ‫اخیر ایت اهلل احمد جنتی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دبیر محترم شورای نگهبان اعالم‬ ‫کرده اند که فهرس��ت اعالم ش��ده نهایی‬ ‫نیس��ت و ش��ورای نگهبان تالش خواهد‬ ‫کرد تا اش��تباه ها برطرف ش��ود؛ بنابراین‬ ‫کس��انی که ردصالحیت شده اند‪ ،‬فرایند‬ ‫قانونی برای اح��راز صالحیت را پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سفیران جدید ایران در ‪ ۱۳‬کشور جهان با رئیس جمهوری دیدار کردند‬ ‫رئیس جمه��وری در دی��دار س��فیران جدید‬ ‫ایران در ‪ 13‬کش��ور جهان‪ ،‬بر ضرورت توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای اقتص��ادی و کم��ک س��فیران‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران به تقوی��ت فعالیت‬ ‫بخش خصوصی و تجارت با سایر کشورها تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬س��فیران جدید جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در بلژیک‪ ،‬سوئد‪ ،‬نروژ‪ ،‬دانمارک‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬صربستان‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬نیجریه‪،‬‬ ‫قرقیزستان‪ ،‬سریالنکا‪ ،‬موریتانی و کرواسی روز‬ ‫گذش��ته و پیش از عزیمت ب��ه محل ماموریت‬ ‫خ��ود ب��ا رئیس جمه��وری دی��دار و گفت وگو‬ ‫کردن��د‪ .‬افس��انه نادی پ��ور‪ ،‬س��فیر جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در دانمارک‪ ،‬غالمحسین دهقانی‬ ‫سفیر جمهوری اسالمی ایران در بلژیک‪ ،‬احمد‬ ‫معصومی فر س��فیرجمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫سوئد‪ ،‬علیرضا یوسفی سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در نروژ‪ ،‬س��عید یاری س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در بالروس‪ ،‬عباس بدخش��ان‬ ‫ظهوری س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در‬ ‫ارمنستان‪ ،‬رشید حسن پوربائی سفیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در صربستان‪ ،‬مهدی اقاجعفری‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬محمد علی بک سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در نیجریه‪ ،‬سعید خرازی سفیر جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در قرقیزستان‪ ،‬هاشم اشجع زاده‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در سریالنکا‪،‬‬ ‫امیرعلی امام جمعه ش��هیدی س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در موریتانی و پرویز اسماعیلی‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در کرواس��ی‬ ‫در ای��ن دیدار ضمن ارائه گزارش��ی از وضعیت‬ ‫روابط ایران با کش��ورهای محل ماموریت خود‬ ‫در زمینه ه��ای مختل��ف‪ ،‬ب��ر ت�لاش و جدیت‬ ‫در راس��تای توس��عه مناس��بات اقتص��ادی و‬ ‫همکاری های همه جانبه ایران با دیگر کشورها‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال در بهمن افتتاح می شود‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گف��ت‪ :‬دولت تدبیر و‬ ‫امید برای ساخت قطعه نخست ازادراه تهران‪-‬شمال که‬ ‫ماه جاری افتتاح می شود بیش از یک میلیارد دالر هزینه‬ ‫کرده است‪ .‬محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از اخرین‬ ‫مراحل ساخت و تکمیل قطعه یک ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫در جم��ع خبرنگاران افزود‪ :‬زمان تحقق وعده های دولت‬ ‫در زمینه طرح های عمرانی به ویژه ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫فرا رس��یده و امروز این خبر را می دهم که در ماه جاری‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال افتت��اح می ش��ود‪ .‬به گفته نوبخت‬ ‫از س��ال ‪ ١٣٧٥‬تا مدتی پیش‪ ،‬میزان پیش��رفت ازادراه‬ ‫تنه��ا ‪ ١٧‬درصد بود و با تالش دولت تدبیر و امید قطعه‬ ‫یک ازادراه اکنون با پیش��رفت ‪ ٩٩‬درصدی در اس��تانه‬ ‫بهره برداری قرار گرفته است‪ .‬نوبخت درباره برنامه دولت‬ ‫برای ساخت قطعه دوم ازادراه گفت‪ :‬تا اوایل سال ‪١٤٠٠‬‬ ‫قطعه دوم نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫همچنین برای س��اخت قس��متی از قطعه چهارم که به‬ ‫قطعه س��وم ازادراه متصل می شود‪ ،‬دستور تخصیص ‪۸۵‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار صادر شد‪.‬‬ ‫اخذ مالیات از سفرهای خارجی‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی را مکلف کردند‬ ‫باب��ت خ��روج ه��ر مس��افر ایرانی از‬ ‫مرزه��ای هوای��ی‪ ،‬دریای��ی و زمینی‬ ‫وجوه��ی را به عنوان مالی��ات از انها‬ ‫دریافت و به حس��اب درامد عمومی‬ ‫نزد خزانه داری کل کش��ور واریز کند‪.‬‬ ‫نماین��دگان در جلس��ه علنی مجلس‬ ‫ب��ا تصویب م��اده ‪ ۳۳‬الیح��ه مالیات‬ ‫ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی را‬ ‫مکلف کردند بابت خروج هر مس��افر‬ ‫ایران��ی از مرزهای هوای��ی‪ ،‬دریایی و‬ ‫زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از‬ ‫مس��افران دریافت و به حساب درامد‬ ‫عمومی ن��زد خزانه داری کل کش��ور‬ ‫واری��ز کند‪ .‬می��زان مالیات یادش��ده‬ ‫در قوانین بودجه س��االنه پیش بینی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬قرار اس��ت نشس��تی با حضور وزرای‬ ‫خارجه کش��ورهای اتحادیه اروپا برای بررس��ی‬ ‫مسئله به رس��میت شناختن کشور فلسطین به‬ ‫دعوت وزیر خارجه س��ابق لوکزامبورگ برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬در این نشست قرار اس��ت درباره مسئله‬ ‫شهرک س��ازی رژی��م صهیونیس��تی در اراضی‬ ‫اش��غالی فلس��طین‪ ،‬اظهارات مقامات اسرائیلی‬ ‫درب��اره الح��اق منطق��ه رود اردن و ش��مال‬ ‫بحرالمیت به اراضی اش��غالی و ضرورت اعمال‬ ‫فش��ار بر این رژیم به منظور موافقت با برگزاری‬ ‫انتخاب��ات مجل��س قانون گ��ذاری و ریاس��ت‬ ‫تشکیالت خودگردان فلسطین در قدس اشغالی‬ ‫بحث و تبادل نظر شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬میخائیل اولیانوف‪ ،‬نماینده روسیه در‬ ‫س��ازمان های بین المللی در توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫برایان ه��وک در س��خنان اخیر خود ب��ا افتخار‬ ‫درباره تاثیر مخرب سیاس��ت فش��ار حداکثری‬ ‫امری��کا بر اقتصاد ایران صحب��ت کرد اما او ان‬ ‫روی سکه را فراموش کرده است‪ .‬در نتیجه این‬ ‫سیاست‪ ،‬محدودیت برنامه هسته ای ایران به طور‬ ‫چشمگیری کاهش یافته اس��ت‪ .‬این پیمان به‬ ‫تمامی کش��ورهایی که ان را امضا کرده اند حق‬ ‫استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای را می دهد‪.‬‬ ‫همچنین ماده ‪ ۴‬این پیمان اعالم می کند هیچ‬ ‫موضوعی در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر‬ ‫ش��ود که بر حق خلل ناپذیر تمامی اعضای این‬ ‫پیمان برای توس��عه تحقیقات‪ ،‬تولید و استفاده‬ ‫از انرژی هس��ته ای در راستای اهداف صلح امیز‬ ‫بدون تبعیض و در انطباق با ماده اول و دوم این‬ ‫معاهده تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ارتش کره جنوب��ی از تصمیم برای‬ ‫توس��عه دایره عملیاتی واحد مب��ارزه با دزدان‬ ‫ل حاضر در س��واحل افریقا‬ ‫دریایی ک��ه در حا ‬ ‫و خلیج عدن مس��تقر هس��تند‪ ،‬خب��ر داد‪ .‬این‬ ‫اقدام که به منزله توس��عه دایره عملیاتی اس��ت‬ ‫و محص��ول اجماع نظر بوده و نی��ازی به تایید‬ ‫پارلم��ان کره جنوبی ندارد‪ ،‬مح��دوده عملیاتی‬ ‫این واحد دریایی را به اطراف تنگه هرمز بس��ط‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬یک‬ ‫منبع امنیتی عراق از اصابت ‪ ۳‬موشک کاتیوشا‬ ‫به نزدیکی س��فارت امریکا در منطقه به شدت‬ ‫محافظت ش��ده الخضراء (س��بز) در مرکز بغداد‬ ‫خبر داد‪ .‬مناب��ع امنیتی اع�لام کردند باوجود‬ ‫خس��ارت های مالی ناش��ی از اصابت موشک ها‪،‬‬ ‫این اتفاق تلفات انسانی نداشته است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به گزارش تاس‪ ،‬ی��ک منبع امنیتی‬ ‫روس��یه اعالم کرد ترکی��ه در دو بخش بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬موش��ک ضدهوایی‪ ،‬تجهی��زات کمکی و‬ ‫قطعات یدکی از روسیه دریافت کرد‪ .‬این منبع‬ ‫گفت در توافقنامه منعقد ش��ده بین دو کشور‪،‬‬ ‫انتق��ال فناوری به ترکیه در نظر گرفته نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش س��ی ان ان‪ ،‬بیش از نیمی‬ ‫از م��ردم امری��کا معتقدن��د س��نا بای��د دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور را در دادگاه‬ ‫استیضاح محکوم کرده و او را از سمتش برکنار‬ ‫کند‪ .‬براس��اس نظرسنجی سی ان ان‪ ۵۱ ،‬درصد‬ ‫مردم امریکا معتقدند ترامپ باید برکنار ش��ود‬ ‫و ‪ ۴۵‬درصد نیز معتقدند س��نا بای��د ترامپ را‬ ‫تبرئه کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬الکساندر ش��ولگن‪ ،‬نماینده روسیه‬ ‫در س��ازمان منع س�لاح ش��یمیایی در جلسه‬ ‫س��ازمان ملل درباره حمله شیمیایی در سوریه‬ ‫گفت‪ :‬روس��یه نظر خود را به کمیته ویژه ارائه‬ ‫داده؛ چنانکه دولت س��وریه نیز گزارش دیگری‬ ‫را به دبیرخانه عمومی این سازمان تحویل داده‬ ‫است‪ .‬شولگن افزود‪ :‬مسکو و دمشق هرگز پاسخ‬ ‫مشخص و روشنی درباره گزارش خود دریافت‬ ‫نکردند‪.‬گفتن��ی اس��ت اعضای ش��ورای امنیت‬ ‫بنا به درخواس��ت روس��یه‪ ،‬نشستی غیررسمی‬ ‫ب��ا هدف ارزیاب��ی گزارش نهای��ی پیرامون این‬ ‫موضوع داشتند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عض��و کمیس��یون امنی��ت و دفاع‬ ‫پارلمان عراق در س��خنانی تاکی��د کرد‪ :‬دولت‬ ‫بغداد اقدامات الزم برای اخراج نیروهای امریکا‬ ‫از عراق را اغاز کرده اس��ت‪ .‬علی الغانمی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق سخنانی‬ ‫را درب��اره مصوب��ه پارلم��ان در زمین��ه اخراج‬ ‫نیروه��ای امریکایی از این کش��ور‪ ،‬مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت بغداد اقدامات الزم برای اخراج‬ ‫نیروهای امریکا از عراق را اغاز کرده است‪ .‬این‬ ‫نماینده پارلمان عراق تصریح کرد‪ :‬طرح اخراج‬ ‫نیروه��ای امریکایی از عراق ی��ک طرح الزام اور‬ ‫برای دولت اس��ت و اقدام��ات الزم برای تحقق‬ ‫این مهم‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ب��ه گ��زارش الجزی��ره‪ ،‬محم��د بن‬ ‫عبدالرحمان بن جاس��م ال ثانی‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫قط��ر به کویت س��فر و با احم��د ناصر المحمد‬ ‫الصباح‪ ،‬همتای کویتی خود دیدار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫طرفین در این دیدار درباره مس��ائل مربوط به‬ ‫توسعه روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها و نیز‬ ‫تحوالت جهانی و منطقه ای گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایران‬ ‫سرزمین مادری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫نانوحسگرها‬ ‫‪ ۶0‬کیلومتر مانده تا‬ ‫احیای راه ابریشم ریلی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار سیل زده‬ ‫در انتظار امداد‬ ‫دولت و مردم‬ ‫موتور اشتغال صنعت خودرو بهره ور نیست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جابه جایی نیروها‬ ‫مسعود همایون فر‬ ‫در بیست ودومین همایش ‪ IMI-۱۰۰‬در شاخص اشتغالزایی‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو جایگاه دوم و ش��رکت س��ایپا مقام سوم را از بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬ش��رکت داوطل��ب ب��رای ارزیابی‪ ،‬از ان خ��ود کردند‪ .‬درحالی که‬ ‫خودروس��ازان در ش��اخص های ف��روش‪ ،‬به��ره وری‪ ،‬ارزش اف��زوده‪،‬‬ ‫صادرات و‪ ...‬دارای رتبه ای نشدند‪ ،‬حال پرسش این است که ایا بین‬ ‫اشتغال و درامدزایی و حتی سود رابطه ای وجود دارد؟‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از راهکاره��ا این اس��ت که اگر‬ ‫بنگاه��ی به نیروه��ای کار خود نیاز ن��دارد باید انها را‬ ‫به س��ایر حوزه ه��ا منتقل کند‪ .‬این برنامه ای اس��ت که‬ ‫هیات دول��ت در وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی و‬ ‫نیز س��ازمان برنام��ه و بودجه به ان می پ��ردازد و برای‬ ‫ان سیاست گذاری می کند؛ بنابراین این جابه جایی باید‬ ‫اتفاق بیفتد و نباید فشار هزینه ای را به سازمانی تحمیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫همایونفر در پایان به بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به هرحال در مقطعی که سازمان یا واحد صنعتی ناچار‬ ‫به تعدیل نیرو اس��ت بیمه بیکاری تدوین شده است اما‬ ‫راهبرد اصلی باید توسعه اشتغال در کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹متناسب نبودن شاخص های تولید‬ ‫در بیست دومین همایش ‪ IMI-۱۰۰‬مجید درویش‪،‬‬ ‫مدیر مرکز رتبه بندی ش��رکت های برتر از اش��تغالزایی‬ ‫‪ ۵۱.۸۴۵‬نف��ری گروه صنعتی ایران خ��ودرو و ‪۳۵.۶۱۶‬‬ ‫نفری ش��رکت س��ایپا اش��اره و عن��وان ک��رد‪ :‬این دو‬ ‫خودروس��از در شاخص اش��تغالزایی رتبه دوم و سوم را‬ ‫در اختیار دارند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت خودروس��از با ای��ن میزان‬ ‫اش��تغال‪ ،‬می��زان فروش ی��ا به عبارتی می��زان تولید و‬ ‫س��ودش چقدر است و چرا جزو ش��رکت های برتر قرار‬ ‫ندارد؟ هزینه کرد برای نیروهای انسانی چه خروجی در‬ ‫شاخص های اقتصادی کشور داشته است؟‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی از کارشناس��ان حوزه کار در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه ایا بین اش��تغال و‬ ‫درامدزای��ی و حتی س��ود رابطه ای وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور منطقی‪ ،‬اشتغال و درامدزایی با یکدیگر همراهی‬ ‫دارند و هنگامی رشد محقق می شود که اشتغال افزایش‬ ‫یافته و بهره وری باال باشد‪ .‬عالوه بر اینکه می توان مدعی‬ ‫بود توسعه در ان صنعت اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صنعت خودرو که بیش از ‪ ۴‬دهه در کش��ور‬ ‫فعالی��ت دارد متناس��ب با ان مولفه هایی که از س��وی‬ ‫خودروس��ازان جهان پیگیری می شود حرکت نمی کند‪.‬‬ ‫صنایع خودروسازی کشور بیشتر کپی کار بوده و کمتر‬ ‫دانش محور است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محص��والت صنعت خ��ودرو در یک‬ ‫بازار رقابتی محصوالت تولید و عرضه نمی ش��ود‪ .‬دولت‬ ‫به دلیل سیاس��ت های خاص��ی که در صنع��ت خودرو‬ ‫دارد تعرفه ه��ای باالیی را فرض ک��رده و امکان رقابت‬ ‫خودروه��ای خارجی با محص��والت داخلی وجود ندارد‬ ‫چراکه فاصله قیمتی زیادی با یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی با اشاره به کیفیت خودروها هم گفت‪:‬‬ ‫به لحاظ کیفیت و بهره وری تولیدات داخل قابل مقایسه‬ ‫با خودروه��ای خارجی نیس��ت و از کیفیت پایین تری‬ ‫برخوردار هستند اما با توجه به فاصله قیمتی که تعرفه‬ ‫به وجود اورده حتی اگر ممنوعیت واردات هم برداش��ته‬ ‫ش��ود مردم فقط حق انتخ��اب یک گزینه را دارند و ان‬ ‫هم خرید خودروهای داخلی است‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬با وجود پرداخت یارانه و تس��هیالت به‬ ‫این صنعت‪ ،‬خودروسازان س��ودده نیستند‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫براس��اس علم اقتص��اد تولید بدون ص��ادرات نمی تواند‬ ‫بازدهی و بهره وری الزم را داش��ته باشد‪ .‬صنایع خودرو‬ ‫ت��ا مادامی که بینش صادراتی نداش��ته و امکان عرضه‬ ‫محصوالت��ش ب��ه بازاره��ای بین المللی فراهم نباش��د‪،‬‬ ‫نمی تواند سودده باشد اگرچه بازار داخلی گسترد ه باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ح��وزه کار و صنعت‪ ،‬تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫میزان بهره وری و اش��تغالزایی در عین حال س��وددهی‬ ‫در طول همدیگر قرار دارند اگر صنعتی س��ودده باش��د‬ ‫اما اشتغالزا نباشد مطمئن باشید که پرسش های جدی‬ ‫درباره نیروی انس��انی ان مطرح است و برعکس ان هم‬ ‫همین طور‪ .‬میزان اشتغالزایی‪ ،‬سرمایه گذاری و بهره وری‬ ‫و سوددهی باید با یکدیگر متناسب باشد‪.‬‬ ‫افزایش تولید سایپا موجب تسریع در تحویل خودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گروه س��ایپا موفق شده تمام خودروهای‬ ‫ک��ف کارخانه را تکمیل کرده و به مش��تریان تحویل‬ ‫دهد که این امر موجب پاس��خگویی به بخش اعظمی‬ ‫از تعهدات این خودروس��از ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برنامه ریزی گروه خودروسازی سایپا برای‬ ‫عرضه ‪ ۸‬محصول جدید در ‪ ۳‬سال اینده‪ ،‬یک حرکت‬ ‫روبه جلو برای پاس��خگویی ب��ه نیاز موجود در بازار به‬ ‫شمار رفته و نویدبخش اینده ای مطلوب برای صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اس��ت‪ .‬تابش در پای��ان گفت‪ :‬ایفای‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان باید به عنوان یک اولویت در‬ ‫دس��تورکار صنعت خودرو کشور قرار گیرد که سایپا‬ ‫در حال حرکت در این مسیر است‪.‬‬ ‫فش��ار می اورد زیرا نمی توانیم گاز خانه ها را قطع کنیم‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط به صنایع فش��ار می اید و مجبور به استفاده از‬ ‫سوخت مایع می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید گاز بی وقفه در حال افزایش است‬ ‫ی نیز با جدیت دنبال می شود‪،‬‬ ‫و تولید محصوالت پتروشیم ‬ ‫گفت‪ :‬کیفیت بنزین و گازوئیل عرضه ش��ده در اس��تان ها و‬ ‫شهرها مطلوب است‪ .‬زنگنه درباره کاهش مصرف بنزین پس‬ ‫از اج��رای طرح احیای کارت س��وخت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگرچه‬ ‫هنوز مقدار مصرف بنزین پس از اغاز س��همیه بندی تثبیت‬ ‫نش��ده اما اکن��ون ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۰‬میلیون لیت��ر از مصرف بنزین‬ ‫کاسته شده است‪ ،‬البته فکر می کنیم مصرف دوباره باال برود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬افزایش سهمی ه بنزین برای مسافرت های نوروزی‬ ‫در اختیار وزارت نفت نیست و هنوز ابالغیه ای در این باره به‬ ‫وزارت نفت داده نشده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نتوانسته به‬ ‫بلوغ و تکامل‬ ‫الزم برسد‬ ‫و سوددهی‬ ‫و بهره وری ‬ ‫متناسب با‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫ان نیست‬ ‫ابالغ مصوبه رفع مشکالت هپکو اراک‬ ‫هیات وزیران مصوبه مربوط به رفع مش��کالت شرکت مهندسی و‬ ‫تولید ماش��ین االت راه س��ازی و معدنی هپکو اراک را برای اجرا به‬ ‫وزارتخانه ه��ای امور اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬با تصوی��ب هیات وزیران در نشس��ت ‪ ۲۵‬دی‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ش��رکت مهندس��ی و تولید ماش��ین االت راه سازی و معدنی‬ ‫هپک��و اراک برای دریافت تس��هیالت‪/‬تعهدات بانکی از ش��رط های‬ ‫نداشتن بدهی و تعهدات غیرجاری‪ ،‬الزام بانک ها به کسب اطمینان‬ ‫از تامین مالی طرح از حقوق صاحبان سهام و رعایت نسبت مالکانه‬ ‫و همچنی��ن مفاد ایین نامه رعایت ش��اخص های مال��ی در اعطای‬ ‫تسهیالت س��رمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی ازسوی‬ ‫بانک های دولتی و ش��مولیت نداشتن ماده‪ ۱۴۱‬قانون تجارت و ارائه‬ ‫گواهی تبصره(‪ )۱‬ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬مس��تثنا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رکورد تولید در ایران خودرو شکست‬ ‫ب��ا همدل��ی زنجی��ره تامی��ن و همت تمام��ی کارگران خط��وط تولید‬ ‫ایران خ��ودرو و حمایت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫در دی امس��ال موفق به تولید بیش از ‪ ۵۰‬هزار خودرو س��واری و وانت شد‬ ‫که نس��بت به دی س��ال گذش��ته بیش از دوبرابر افزایش یافت‪ .‬ب ه گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو در دی امس��ال تعداد ‪ ۵۰‬هزار و ‪۴۴‬‬ ‫خودرو تولید کرده که تولید دی س��ال گذش��ته ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۹۱۳‬خودرو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬ب��ا همت جمعی کارکن��ان و زنجیره تامین‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬از ابتدای امس��ال تا پایان دی ‪ ۲۹۱‬هزار و ‪ ۹۱۵‬انواع خودرو‬ ‫سواری و وانت تولید شده است‪ .‬در همین حال در روز پایانی دی نیز تولید‬ ‫در ایران خ��ودرو ب��ه دو هزار و ‪ ۵۵۷‬خودرو رس��ید که این میزان تولید در‬ ‫شرایط تحریمی رکورد مهمی است‪ .‬براساس امار و اطالعات ایران خودرو‪،‬‬ ‫در کنار تولید‪ ،‬تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص نیز ادامه داشته و‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امسال تعداد ‪ ۳۳۶‬هزار و ‪ ۴۴۰‬خودرو تجاری سازی و نزدیک به‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫همین تعداد نیز تحویل مشتریان و وارد بازار شده است‪ .‬همت و همدلی و‬ ‫نیز اتحاد در زنجیره تامین ایران خودرو سبب شد تا این خودروساز بزرگ‬ ‫کشور بر شرایط تحمیلی تحریم چیره شده‪ ،‬خطوط تولید را احیا کرده و‬ ‫به ش��رایط مطلوبی برس��اند‪ .‬رونق در خطوط تولید شرکت های قطعه ساز‬ ‫و بازگشت به کار چندین هزار نیروی کار تعلیق شده در صنعت قطع ه نیز‬ ‫بخشی از دستاوردهای حاصل شده در چند ماه گذشته است‪ .‬به طور یقین‬ ‫با حمایت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مس��ئوالن و دولتمردان از‬ ‫صنعت خودرو کشور که رونق ان‪ ،‬تولید در بیش از ‪ ۶۰‬صنعت وابسته را به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬اهداف تولیدی در ایران خودرو محقق خواهد شد و در ماه های‬ ‫پایانی س��ال با افزایش عرضه‪ ،‬بازار خودرو نیز ش��رایط مناسب تری خواهد‬ ‫یافت‪ .‬انتظار می رود با ادامه روند کنونی افزایش شمارگان تولید‪ ،‬در سایت‬ ‫مرکزی و سایت های استانی ایران خودرو‪ ،‬هدف امسال که تولید مکانیکی‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزار و تولید تجاری ‪ ۴۱۰‬هزار خودرو محقق شود‪.‬‬ ‫نوید صانعی‬ ‫کارشناس حوزه انرژی‬ ‫حرکت به سوی استفاده از گاز برای تامین‬ ‫ان��رژی ش��هری س��ال ها یک��ی از برنامه های‬ ‫دول��ت ب��وده و در کش��ور تامی��ن س��وخت‬ ‫فرا زو نشیب های بسیاری داشته است‪ .‬حرکت‬ ‫به س��وی اس��تفاده بهینه از منابع سوختی تا‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد اجرایی شده و اکنون یکی‬ ‫از برنامه های جاری کشور است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اولویت کش��ور این اس��ت که بخش صنعتی‬ ‫کشور نیز از س��وخت پاک برای تامین انرژی‬ ‫خود اس��تفاده کند‪ .‬عالوه بر انچه گفته ش��د‬ ‫تجدید پذیر ه��ا می توانند ش��رایطی را فراهم‬ ‫کنند که دولت بتواند به وس��یله این انرژی ها‬ ‫ب��رق م��ورد نی��از را تامین کند و ب��ا ذخیره‬ ‫انرژی فس��یلی این انرژی را برای به چرخش‬ ‫دراوردن صنعت استفاده کند‪.‬‬ ‫تالش برای داش��تن طبیعتی پ��اک امروز‬ ‫منحص��ر به یک کش��ور یا یک قاره نیس��ت‪.‬‬ ‫پژوهش های بس��یاری در زمینه اس��تحصال‬ ‫انرژی از امواج دریا در سراسر جهان از جمله‬ ‫انگلی��س و کانادا انجام ش��ده اس��ت‪ .‬نتیجه‬ ‫ای��ن پژوهش ها نش��ان می دهد اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات مصنوعی ممکن است بر اکوسیستم‬ ‫یک منطق��ه تاثیرگذار باش��د؛ بنابراین‪ ،‬برای‬ ‫اجرایی ش��دن پروژه دریافت ان��رژی از امواج‬ ‫دریا در یک منطقه بای��د مطالعات تخصصی‬ ‫زیست محیطی انجام شود‪.‬‬ ‫ام��کان بهره ب��رداری از انرژی ام��واج دریا‬ ‫با رف��ع موانع و مطالعات دقی��ق وجود دارد‪،‬‬ ‫دس��تیابی به فناوری و راه به کار گرفتن منابع‬ ‫ان��رژی تجدیدپذیر با وج��ود واحد تحقیق و‬ ‫توس��عه قابل دستیابی است‪ .‬در زمینه انرژی‪،‬‬ ‫فناوری های اختصاصی و ساخت داخل بسیار‬ ‫ارزش��مند بوده و س��رمایه گذاری در این راه‬ ‫نه تنها در زمینه تولید انرژی‪ ،‬بلکه در ش��اخه‬ ‫دیگر موجب پیش��رفت کش��ور می شود‪ .‬این‬ ‫ح��رف به معنی اختراع همه چیز از نخس��ت‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه اس��تفاده از ظرفیت متخصصان‬ ‫داخل��ی و به��ا دادن به پایان نامه ه��ای دوره‬ ‫دکترا و کارشناسی ارشد امکان پذیر است‪ .‬این‬ ‫منابع فناوری های روز جهان را با اصالحات و‬ ‫پیشبرد بهینه می کنند‪.‬‬ ‫در ه��ر زمین��ه علمی با س��رمایه گذاری و‬ ‫اتکا بر دانش بومی می توان انتظار پیش��رفت‬ ‫داشت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬با تقویت بخش تحقیق‬ ‫و توسعه و اتکا بر دانش بومی و سرمایه گذاری‬ ‫در راس��تای اس��تحصال انرژی از امواج دریا‪،‬‬ ‫می توان انتظار تولید فناوری بومی و انحصاری‬ ‫داش��ت که از هر لحاظ در این زمینه کشور را‬ ‫بی نیاز می کند‪.‬‬ ‫بازار رقابتی راه نجات‬ ‫خودروسازی است‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مهم ترین موضوعی که در صنعت‬ ‫خودرو باید به ان توجه ش��ود این است که‬ ‫در مدیریت ها قابلیت پیش بینی اینده وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخال��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرخ��ودرو اظهارک��رد‪ :‬به ط��ور مقطع��ی‬ ‫می توانیم مشکالت خودروسازی کشور را با‬ ‫حمایت های مالی و تزریق پول رفع کنیم اما‬ ‫باید به یک درمان کلی برای صنعت خودرو‬ ‫کشور دست یابیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال های گذش��ته به دلیل‬ ‫نوس��ان های ن��رخ ارز‪ ،‬صنای��ع متعددی در‬ ‫کشور با مش��کل روبه رو شد که یکی از این‬ ‫صنایع‪ ،‬صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫ضرر و زیانی ک��ه از این جهت به صنعت‬ ‫خ��ودرو به وی��ژه ب��ه بخ��ش خصوص��ی و‬ ‫قطعه سازان وارد ش��د باید به نوعی جبران‬ ‫شود و التیام یابد؛ از این رو الزم است دولت‬ ‫از این صنعت حمایت کند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫افزود‪ :‬حمایت مقطعی از صنعت خودرو در‬ ‫شرایط کنونی الزم بوده و ایرادی به ان وارد‬ ‫نیس��ت اما باید به دنبال راه های اصولی تر و‬ ‫درمان قطعی مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫خلخالی درباره راهکار اساس��ی برای رفع‬ ‫مش��کالت صنعت خ��ودرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬راه حل‬ ‫اساس��ی رفع مشکالت این اس��ت که بازار‪،‬‬ ‫رقابتی و صنعت خصوصی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬به دنبال گازسوز کردن موتورسیکلت ها و‬ ‫طراحی جایگاه های کوچک سی ان جی سیار و غیرسیار برای‬ ‫موتورسیکلت ها هستیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بیژن زنگنه با بیان‬ ‫اینکه دو کار را برای سی ان جی سوز کردن وسایل نقلیه در‬ ‫نظ��ر گرفته ایم که یکی از انها مربوط به خودروها می ش��ود‬ ‫و ‪ ۶۵۰۰‬میلیارد تومان برای این مس��ئله وام در نظر گرفته‬ ‫شده که در مصوبه دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته است که‬ ‫خودروهای عمومی و وانت بارها بتوانند از این طرح بهره مند‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر این مس��ئله که این وام از سوی خود‬ ‫دولت پرداخت خواهد ش��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬برنامه های دیگری‬ ‫را برای بقیه خودروهای س��واری و به ویژه موتورس��یکلت ها‬ ‫در نظ��ر داریم و با توجه به اینکه االیندگی موتورس��یکلت‬ ‫بسیار باالتر از سواری هاست قصد داریم تا موتورسیکلت ها را‬ ‫سی ان جی سوز کنیم‪ .‬بنابر اعالم وزارت نفت‪ ،‬زنگنه با بیان‬ ‫اینکه در ایران موتورس��یکلت سی ان جی سوز تاکنون وجود‬ ‫نداش��ته‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برای این امر یک سلس��له جایگاه های‬ ‫کوچک س��ی ان جی طراحی خواهیم کرد که به طورس��یار و‬ ‫غیرسیار امکان سوخت گیری سریع را برای موتورسیکلت ها‬ ‫فراه��م می کند‪ .‬وزیر نف��ت درباره اینکه ای��ا برای تقویت‬ ‫جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده(سی ان جی) اعتباراتی‬ ‫در الیحه بودجه در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬پاسخ منفی داد‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬این اعتبار برای جایگاه ها در نظر گرفته نش��ده‬ ‫اس��ت و لزومی بر این کار نیس��ت‪ ،‬زی��را جایگاه های عرضه‬ ‫س��ی ان جی اقتصادی هس��تند و بخش خصوص��ی و مردم‬ ‫ن را اح��داث کنند‪ .‬وزیر نفت با درخواس��ت از‬ ‫می توانن��د ا ‬ ‫مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز تاکید کرد‪ :‬تولید گاز‬ ‫بی وقف��ه ادامه دارد‪ .‬وی با اش��اره به مصرف ب��االی گاز در‬ ‫بخش خانگی اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله به صنعت و نیروگاه ها‬ ‫خودروسازان‬ ‫تالش دارند‬ ‫از تمام منابع‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫خود با افزایش‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫استفاده کنند‬ ‫‹ ‹زیر ساخت های تولید‬ ‫او با اشاره به زیرس��اخت های تولید در کشور‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬متاس��فانه بین مولفه های تولید در صنعت خودرو‬ ‫شامل اشتغالزایی‪ ،‬سوددهی‪ ،‬صادرات و‪ ...‬تناسب وجود‬ ‫ندارد که نش��ان می دهد مش��کالت زیادی این صنعت‬ ‫دارد و اگ��ر دولت یارانه ای که می پ��ردازد را قطع کند‪،‬‬ ‫حیات خودروس��ازان با خطر جدی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه خودروس��ازی کشور زیرساخت های الزم‬ ‫را ندارد و متکی به فناوری و دانش روز جهان نیس��ت‪.‬‬ ‫هنوز از داشتن زیرساخت های الزم برای تولید که همان‬ ‫داش��تن پلتفرم و دانش طراحی و دان��ش تولید موتور‬ ‫است‪ ،‬عاجز بوده و فقط با کپی و مونتاژ فعالیت می کند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی در پایان گف��ت‪ :‬صنعت خودرو برای‬ ‫دول��ت اهمی��ت دارد و حمایت ه��ای مال��ی او با وجود‬ ‫مشکالت زیادی که دارد سبب ماندگاری ان شده است‪،‬‬ ‫اما فراموش نکنیم این صنعت نتوانسته به بلوغ و تکامل‬ ‫الزم برس��د و برای همین اس��ت که نسبت سوددهی و‬ ‫ی ان به میزان اش��تغالزایی ان نیست و تناسبی‬ ‫بهره ور ‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت ها سی ان جی سوز می شوند‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت س��ایپا توانسته تولید‬ ‫خ��ود را افزای��ش دهد ک��ه این امر موجب تس��ریع‬ ‫در تحوی��ل خودروهای مش��تریان خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬عباس تاب��ش در بازدید از گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا افزود‪ :‬برنامه موفقیت امیز سایپا‬ ‫در افزایش تولید محصوالت‪ ،‬نویدبخش ایفای تعهدات‬ ‫این خودروس��از در کمترین زمان ممکن اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه مش��تریان گروه س��ایپا نگران تحویل‬ ‫محصوالت خود نباش��ند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬خودروهای در‬ ‫حال تولید به س��رعت تحویل خواهد ش��د و س��ایپا با‬ ‫اجرای برنامه تس��ریع در تحویل محصوالت می تواند‬ ‫رضایت مشتریان خود را براورده کند‪ .‬تابش در ادامه‬ ‫انرژی های پاک‬ ‫و نقش انها‬ ‫در توسعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫پانزدهمین همایش توس��عه منابع انس��انی به وسیله‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی از زیرمجموعه های س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) اذر امس��ال‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این همایش برات قبادیان‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به امار جهانی‪ ،‬تاسف‬ ‫خود را درباره مدیریت و توسعه منابع انسانی در کشور‬ ‫ابراز کرد و گفت‪ :‬س��ال گذشته براس��اس امار جهانی‪،‬‬ ‫ایران در حوزه س��رمایه انس��انی‪ ،‬رتبه سوم را در جهان‬ ‫پس از امریکا و روس��یه داش��ت که البته امار امس��ال‬ ‫گویا حاکی از این اس��ت ایران در تربیت نیروی انسانی‬ ‫فنی مهندس��ی و علوم کاربردی‪ ،‬روسیه را هم پشت سر‬ ‫گذاشته و در جایگاه دوم قرار گرفته است‪ ،‬اما چطور در‬ ‫تربیت نیروی مهندسی رتبه دوم را داریم اما در شاخص‬ ‫توسعه منابع انسانی در جایگاه شصتم ایستاده ایم؟‬ ‫پرس��ش اصلی این اس��ت ک��ه چطور ما س��ال ها در‬ ‫حال برگزاری توس��عه منابع انس��انی هستیم و انتخاب‬ ‫ش��رکت های برتر اما همچنان نیروی م��ازاد و بیکاری‬ ‫از معضالت اصلی صنعتی و اجتماعی کش��ور به ش��مار‬ ‫می رود؟ در ادامه‬ ‫به س��راغ مس��عود همایونفر‪،‬‬ ‫رئیس انجمن مدیریت منابع انس��انی ای��ران رفت و او‬ ‫درباره راهکار رفع نیروی انس��انی مازاد و چابک س��ازی‬ ‫صنایع خودروس��ازی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ان گونه که خبرها‬ ‫حاکی اس��ت خودروس��ازان تالش دارند از تمام منابع‬ ‫نیروی انس��انی خود استفاده کنند و با افزایش ظرفیت‬ ‫تولید قرار اس��ت از تمام نیروی انس��انی خود استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬انها می خواهن��د با افزایش تی��راژ تولید نیروی‬ ‫انسانی خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تمام اقتصادها اگر ش��رکتی رو به رشد‬ ‫باش��د نیرو جذب می کند و اگر در حال از دس��ت دادن‬ ‫بازار بوده یا مشکل تولید داشته باشد ناگزیر به کوچک‬ ‫کردن اندازه و ابعاد خود است‪ .‬این موضوع را هم قانون‬ ‫کار کشور پیش بینی کرده و هم اینکه فکر می کنم این‬ ‫وظیفه برنامه ریزان اقتصادی کشور است که روی توسعه‬ ‫تولید به ویژه امس��ال که تمرکز جدی روی رونق تولید‬ ‫است ما باید زمینه های توسعه اشتغال را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک��ی از مش��کالت که خودروس��ازان ب��ا ان درگیر‬ ‫هس��تند‪ ،‬مازاد نیروی انسانی این شرکت هاست‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت که در بیس��ت ودومین همای��ش ‪ IMI-۱۰۰‬در‬ ‫شاخص اش��تغالزایی‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو جایگاه‬ ‫دوم را کس��ب کرد و ش��رکت سایپا مقام سوم را از بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت داوطلب برای ارزیابی‪ ،‬از ان خود کرد‪ .‬این‬ ‫ارزیابی که با الگوگیری از مرکز فورچون از سال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫در کشور اغاز شده شرکت های بزرگ را در ‪ ۳۳‬شاخص‬ ‫مورد ارزیابی قرار می دهند که مالک اصلی برای انتخاب‬ ‫برترین ها میزان فروش شرکت هاست‪ .‬در این ارزیابی در‬ ‫حالی که خودروسازان در شاخص های فروش‪ ،‬بهره وری‪،‬‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬صادرات و‪ ...‬دارای رتبه ای نشدند‪ ،‬فقط در‬ ‫اشتغالزایی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که اگ��ر برای رس��یدن به‬ ‫بهره وری خودروسازی قرار باشد تعدیل نیرویی رخ دهد‬ ‫به موج بیکاری دامن زده می شود و اگر به همین منوال‬ ‫کار جلو برود این صنعت فقط مصرف کننده منابع مالی‬ ‫بدون خروجی منطقی است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نانوساختارهای‬ ‫خنثی سازی الودگی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانوحسگرها‬ ‫پژوهشگران دانشگاه سمنان موفق به ثبت‬ ‫اختراع نانوس��اختارهای خنثی سازی الودگی‬ ‫پسماندهای صنایع نساجی و رنگرزی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬داود معروفی‪ ،‬مسئول مرکز‬ ‫مالکی��ت فکری پ��ارک علم و فناوری دانش��گاه‬ ‫س��منان‪ ،‬گفت‪ :‬تولید و معرفی «نانوساختارهای‬ ‫صفحه به عنوان یک ماده جاذب‪-‬فوتوکاتالیست»‬ ‫به شماره ‪ ۹۹۸۲۴‬به ثبت رسید‪ .‬ماده تولید شده‬ ‫دارای خصلت دوگانه بوده؛ یعنی از یک سو جاذب‬ ‫فتوکاتالیس��ت است که باعث تخریب االینده ها‬ ‫می ش��ود و از س��وی دیگر‪ ،‬فتوکاتالیست جاذب‬ ‫ک��ه قابلیت ج��ذب باالی��ی دارد‪ .‬از خواص مهم‬ ‫این ماده می توان به س��ازگاری با محیط زیس��ت‬ ‫و بازدهی فوق العاده ان در جذب باال اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از این م��اده می توان ب��رای جذب و‬ ‫تخری��ب الودگی های الی فاضالب کارخانه های‬ ‫نساجی و رنگرزی استفاده کرد‪.‬‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬فناوری نانو ش�امل تمامی مسائل مرتبط با ساخت‪ ،‬دستکاری و شناسایی ترکیبات با اندازه‬ ‫کمت�ر از ‪ ۱۰۰‬نانومت�ر اس�ت‪ .‬ای�ن فناوری ک�ه به عنوان یک فناوری پیش�رو در بس�یاری از حوزه های کاربردی‬ ‫ش�ناخته می ش�ود‪ ،‬با ایجاد بس�تر س�خت افزاری در کوچک ترین مقیاس ممکن برای تمامی مسائل مهندسی‪،‬‬ ‫س�ه فن�اوری دیگر را توانمند می کن�د؛ برای مثال‪ ،‬فناوری نانو با توس�عه تکنیک های جدید تصویربرداری‬ ‫و حس�گرهای گوناگون‪ ،‬فناوری زیس�تی را توانمند کرده و با تکنیک های کوچک س�ازی‪ ،‬به فناوری‬ ‫اطالعات کمک می کند؛ همان طور که امروز نانوتراشه ها و نانوحسگرها پیشرفت های شگرفی را‬ ‫در جهان بیوانفورماتیک ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫ابداع دقیق ترین‬ ‫شناساگر کوانتومی‬ ‫فیزیک کوانتوم در حال بیرون امدن از فضای‬ ‫ازمایش��گاه و ورود به زندگی روزمره مردم است‪.‬‬ ‫باوج��ود اع�لام نتایج درب��اره اینک��ه رایانه های‬ ‫کوانتومی توانایی انجام محاس��باتی را دارند که‬ ‫رایانه ه��ای س��نتی قادر به انجام انها نیس��تند‪،‬‬ ‫چالش های فنی بس��یاری بر سر راه ورود فیزیک‬ ‫کوانتوم��ی به دنیای واقع��ی وجود دارد‪ .‬یکی از‬ ‫پرس��ش های مط��رح در پژوهش های کوانتومی‬ ‫این اس��ت ک��ه چگون��ه گرم��ا و ترمودینامیک‬ ‫ب��ا فیزی��ک کوانتوم��ی همزیس��تی دارن��د‪.‬‬ ‫ترمودینامی��ک کوانتوم��ی یک��ی از زمینه هایی‬ ‫است که پروفسور جوکا پکوال‪ ،‬رئیس مرکز عالی‬ ‫اکادمی فنالند(‪ )QTF‬روی ان متمرکز اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این زمینه از لحاظ نظری تایید ش��ده‬ ‫اس��ت و اکنون ازمایش های مهم شروع به ظهور‬ ‫کرده ان��د‪ .‬گروه پژوهش��ی وی در حال کار روی‬ ‫ایجاد نانودستگاه های ترمودینامیکی کوانتومی‬ ‫اس��ت که می توانند پرس��ش های مطرح شده را‬ ‫به طور تجربی پاسخ دهند‪ .‬حالت های کوانتومی‬ ‫مانند انهایی که در کیوبیت ها که قدرت رایانه های‬ ‫کوانتوم��ی را تامی��ن می کنند‪ ،‬وج��ود دارند‪ ،‬با‬ ‫دنی��ای اطراف خود ارتباط برقرار می کنند و این‬ ‫تعامل ه��ا همان چیزی اس��ت که ترمودینامیک‬ ‫کوانتوم��ی با ان س��روکار دارد‪ .‬اندازه گیری این‬ ‫سیس��تم ها نیاز به تشخیص تغییرات انرژی دارد‬ ‫که انقدر کوچک هس��تند که تش��خیص انها از‬ ‫نوس��انات پس زمینه دش��وار است‪ .‬مشکل دیگر‬ ‫این است که حالت های کوانتومی می توانند پس‬ ‫از اندازه گیری تغییر کنند‪ .‬بنابراین پژوهشگران‬ ‫مجبور بودند دماس��نجی بسازند که بتواند بدون‬ ‫دخال��ت در هیچ یک از حالت های کوانتومی که‬ ‫قصد سنجش انها را دارند‪ ،‬تغییرات بسیار ناچیز‬ ‫را اندازه بگیرد‪.‬‬ ‫حمایت از تولید محصوالت‬ ‫زیست فناورانه دریایی‬ ‫ستاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری از طرح ه��ای‬ ‫فناوران��ه برای تولید محصوالت زیس��ت فناورانه‬ ‫دریای��ی حمای��ت می کن��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫موج��ودات دریایی سرمنش��ا تولید محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬دارویی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی می شوند‪.‬‬ ‫موج��ودات دریایی ک��ه با کم��ک فناوری های‬ ‫زیس��تی و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری قرار‬ ‫اس��ت به رفاه بیش��تر مردم کمک کنند‪ .‬س��تاد‬ ‫توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬از همه پژوهشگران‪ ،‬استادان‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬موسسه های اموزش��ی و پژوهشی‬ ‫و ش��رکت های دانش بنی��ان دع��وت ک��رده که‬ ‫طرح های فناورانه خود ب��رای تولید محصوالت‬ ‫زیست فناورانه دریایی را ارسال کنند‪.‬‬ ‫ای��ن س��تاد از طرح های برگزی��ده و منتج به‬ ‫نتیجه حمایت م��ادی می کند‪ .‬این طرح ها قرار‬ ‫اس��ت نیازهای کش��ور در حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫دارویی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬ارایشی‪ ،‬غذایی‪ ،‬تهیه غذای‬ ‫دام و طیور و سوخت های زیستی را تامین کند‪.‬‬ ‫طرح های ارس��الی باید مبتنی ب��ر فناوری های‬ ‫زیس��تی باش��د و منجربه تولید ی��ک محصول‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫اعالم کرده بود که از ش��کل گیری ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و اس��تارت اپ ها و ایجاد بس��تر الزم‬ ‫برای ایجاد یک ش��بکه ارتباطی بین شرکت های‬ ‫دانش بنیان مرتبط با حوزه زیس��ت فناوری دریا‬ ‫حمای��ت می کند‪ .‬این فراخوان در ادامه توس��عه‬ ‫این حوزه استراتژیک منتشر شده است‪.‬‬ ‫نقطه همگرایی‬ ‫ما انس��ان ها به وس��یله حواس خود می توانیم اطالع��ات را از جهان‬ ‫به دس��ت اورده‪ ،‬میان افراد مبادله کنیم و بدین ترتیب جنبه های مهم‬ ‫اطالع��ات را در مغز خود(ش��بکه های عصبی‪ ،‬ذه��ن) کدگذاری کرده‬ ‫و به خاطر بس��پاریم‪ .‬دانش��مندان امیدوار هستند با انجام پژوهش های‬ ‫بیش��تر بتوان رابطه ای میان دس��تگاه ها و سیستم عصبی انسان ایجاد‬ ‫کرد و بدین ترتیب حس��گرهای جدیدی پیدا کرد که بتوانند داده های‬ ‫ارزش��مندی درب��اره محیط ه��ای اجتماعی و فیزیکی به انس��ان ارائه‬ ‫کنن��د‪ .‬نانوحس��گرها ابزارهای مصنوعی هس��تند که ب��ر مبنای علوم‬ ‫میکروالکترونیک‪ ،‬فناوری نانو و فناوری زیس��تی تهیه می ش��وند‪ .‬این‬ ‫ابزارها حواس کامال جدیدی به انس��ان می دهند یا حواس موجود را با‬ ‫الودگی هوا‬ ‫روش ه��ای جدید به کار می گیرند و در برخی موارد از رابط های عصبی‬ ‫برای ارسال مستقیم اطالعات پیچیده به ذهن انسان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫همه این مسائل موجب افزایش میزان هوشمندی انسان یا حسگرها و‬ ‫نانوحس��گرها خواهد شد؛ بنابراین نانوحسگرها یک نقطه تقاطع بسیار‬ ‫مهم از فناوری های همگرا و یکی از اساس��ی ترین مفاهیم در پیش��برد‬ ‫هرچه بیش��تر همگرایی انبیک به شمار می ایند‪ .‬البته همگرایی انبیک‬ ‫ویژگی ه��ای منحصربه ف��ردی را نیز در نانوحس��گرها ایجاد می کند‪،‬‬ ‫از جمله قابلیت یکپارچه س��ازی با س��امانه های هوش��مندی همچون‬ ‫گوشی های تلفن همراه یا قابلیت اتصال به شبکه اینترنت یا شبکه های‬ ‫داخلی‪ ،‬که در راستای هوشمندسازی هرچه بیشتر انها انجام می شود‪.‬‬ ‫هوا یا اتمس��فر یک جزء مهم و جدانش��دنی از محیط زیست ما‬ ‫را تش��کیل می دهد ک��ه تاثیر انکارناپذیری ب��ر فرایند حیات در‬ ‫کره زمین دارد‪ .‬متاسفانه فعالیت های انسانی موجب الودگی این‬ ‫بخش مهم از محیط زیس��ت ش��ده و روی سالمت موجودات زنده‬ ‫اثرات جبران ناپذیری وارد کرده اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬ورود هر ذره‪،‬‬ ‫مولکول بیولوژیکی یا ترکیب مضر(جامد‪ ،‬مایع یا گاز) به اتمسفر‬ ‫هوا که منجربه ایجاد خطر برای سالمتی موجودات زنده شود‪ ،‬با‬ ‫عنوان الودگی ش��ناخته می شود‪ .‬منابع انتشار االینده های هوا به‬ ‫دو گروه ثابت و متحرک تقس��یم می ش��وند‪ .‬گروه ثابت همان طور‬ ‫که از نام انها پیداس��ت شامل صنایع‪ ،‬نیروگاه ها و مراکز تجاری و‬ ‫تشخیص و اندازه گیری‬ ‫باران اسیدی‬ ‫گاز دی اکس��ید گوگرد یک��ی از مهم ترین گازهای االینده‬ ‫محیط زیس��ت به ش��مار می اید که به طور عم��ده در نتیجه‬ ‫س��وختن ترکیبات گوناگون به ویژه زغال س��نگ در اتمسفر‬ ‫ازاد می شود‪.‬‬ ‫رها ش��دن بیش از ح��د این گاز در اتمس��فر موجب بروز‬ ‫نگرانی های زیس��ت محیطی زیادی ش��ده اس��ت که می توان‬ ‫مهم ترین انها را باران های اس��یدی دانس��ت‪ .‬گذشته از این‬ ‫مس��ائل‪ ،‬غلظت این گاز در محیط ه��ای گوناگون به ویژه در‬ ‫خون انسان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است‪ .‬در این راستا‬ ‫و همگام با اس��تانداردهای تبیین شده برای میزان مجاز این‬ ‫گاز در بخش های گوناگون‪ ،‬حسگرهایی نیز برای اندازه گیری‬ ‫این گاز توسعه یافته اند‪.‬‬ ‫توس��عه عل��وم و فناوری های گوناگون هم��واره همزمان با‬ ‫ظه��ور پدیده های نو اس��ت‪ .‬از جمله این مس��ائل‪ ،‬همگرایی‬ ‫فناوری ه��ای انبیک اس��ت ک��ه به ط��ور ویژه نقش بس��یار‬ ‫اساسی در توسعه نانوحس��گرها دارند‪ .‬امروز نانوحسگرها در‬ ‫حوزه های گوناگون‪ ،‬کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند که یکی‬ ‫از مهم ترین انها تش��خیص و اندازه گی��ری گازهای گوناگون‬ ‫همچون دی اکسید گوگرد است‪.‬‬ ‫دی اکس��ید گوگرد ی��ک گاز خفه کننده اس��ت که به طور‬ ‫مسکونی می شود‪ ،‬درحالی که منابع متحرک انواع وسایل نقلیه از‬ ‫موتورسیکلت تا هواپیما و کشتی را در بر می گیرد‪ .‬الودگی هوای‬ ‫ناش��ی از فعالیت های صنعتی هم به دلیل مصرف سوخت است و‬ ‫هم نوع فرایند بس��تگی دارد‪ .‬درحالی که در منابع متحرک منشا‬ ‫الودگی به طور عمده گاز ها یا ذرات ناشی از احتراق سوخت است‪.‬‬ ‫در صنایع‪ ،‬عالوه بر االینده های ناشی از سوخت و مواد خام‪ ،‬برخی‬ ‫وقت ه��ا تولی��دات میانی و محصول نهایی هم وارد هوا می ش��ود‪.‬‬ ‫گازهای مونوکس��ید کربن‪ ،‬دی اکسید کربن‪ ،‬اکسیدهای گوگرد و‬ ‫نیتروژن‪ ،‬ترکیبات الی فرار‪ ،‬برخی فلزات سنگین و‪ ...‬از مهم ترین‬ ‫االینده های هوا به شمار می ایند‪.‬‬ ‫عمده از مصرف س��وخت های فس��یلی وارد اتمس��فر زمین‬ ‫می شود و در بس��یاری از شهرهای بزرگ عمده ترین االینده‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬دی اکس��ید گوگرد‪ ،‬گازی است بی رنگ که‬ ‫روی س��طوح بسیاری از مواد جامد و ذرات هوا واکنش انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫همچنین این گاز در اب و قطرات باران نیز حل می ش��ود‬ ‫و در نهایت به اسیدس��ولفوریک تبدیل ش��ده و بدین ترتیب‬ ‫به عن��وان یکی از عوامل ایجاد باران های اس��یدی ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین تبدیل این گاز به اس��ید در نتیجه حل‬ ‫ش��دن در اب‪ ،‬به عنوان یکی از مهم تری��ن عوامل خوردگی‬ ‫اسیدی در صنایع گوناگون نیز شناخته می شود‪ .‬قرار گرفتن‬ ‫در مع��رض این گاز موج��ب ایجاد عالئم��ی همچون تنگی‬ ‫نفس‪ ،‬اشکال در تنفس و کاهش عملکرد کمتر ریه‪ ،‬ضایعات‬ ‫ریوی‪ ،‬اخت�لاالت رفتاری‪ ،‬کاهش می��زان ‪ DNA‬در خون‪،‬‬ ‫ایجاد تغییراتی در کروموزوم ها‪ ،‬از بین رفتن لنفوس��یت ها و‬ ‫در نتیج��ه کاهش مقاومت ب��دن در برابر بیماری های عفونی‬ ‫خواهد شد‪ .‬بنابراین اندازه گیری و تشخیص حضور این گاز در‬ ‫محیط های گوناگون‪ ،‬برای تضمین سالمتی انسان و همچنین‬ ‫جلوگی��ری از خوردگی در واحدهای صنعتی گوناگون به ویژه‬ ‫نیروگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫اندازه گیری و تشخیص حضور گاز دی اکسید گوگرد برای نظارت‬ ‫بر کیفیت هوا و همچنین در بس��یاری از فرایندهای صنعتی امری‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ .‬برای انجام این کار روش های گوناگونی وجود‬ ‫دارد؛ از روش های تجزیه ای کالسیک گرفته تا روش های دستگاهی‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬حس��گرها اصلی ترین اب��زار در اندازه گیری این گاز‬ ‫هس��تند و در این راستا‪ ،‬حس��گرهای الکتروشیمیایی متداول ترین‬ ‫نوع حس��گرها هستند‪ .‬این حس��گرها به طور عمده از یک سیستم‬ ‫سه الکترودی بهره می برند که به طور معمول‪ ،‬الکترود کار ان با یک‬ ‫ترکیب پلیمری حساس به گاز دی اکسید گوگرد پوشیده شده است‪.‬‬ ‫جذب این گاز به وس��یله الیه پلیمری مشخصات الکتریکی الکترود‬ ‫را تغیی��ر می دهد که این تغییرات به غلظت گاز ربط داده ش��ده و‬ ‫بدین ترتیب مقدار گاز مش��خص می شود‪ .‬در کنار این حسگرها‪،‬‬ ‫حس��گرهای نوری مبتنی بر فلورسانس و سیستم های وزن سنجی‬ ‫مکانیکی مبتنی بر بلورهای کوارتز نیز در بازار در دسترس هستند‪.‬‬ ‫در هر حال کاربرد حس��گرهای الکتروشیمیایی به دلیل حساسیت‬ ‫بیشترشان بسیار گسترده تر از دیگر انواع حسگرهاست‪.‬‬ ‫حسگر های تجاری‬ ‫با وجود پیشرفت های زیاد حاصل شده در زمینه ساخت و توسعه‬ ‫حسگرها‪ ،‬حسگرهای تشخیص و اندازه گیری گاز دی اکسید گوگرد‬ ‫همچنان با مشکالتی نیز درگیر هستند‪.‬‬ ‫مش��کالتی همچون تداخل گازهای دیگر‪ ،‬مقاومت پایین در برابر‬ ‫ش��رایط محیطی(با توجه به امکان ایجاد اسید در زمان وجود بخار‬ ‫اب)‪ ،‬طول عمر کم‪ ،‬دامنه حساسیت‪ ،‬حد تشخیص‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫انرژی و در برخی موارد س��رعت تش��خیص الودگی و نشت گاز از‬ ‫جمل��ه مهم ترین معضالت مربوط به حس��گرهای متداول برای گاز‬ ‫دی اکسید گوگرد به شمار می ایند‪ .‬امروز رشد و توسعه فناوری های‬ ‫همگرا به ویژه فناوری نانو و همچنین فناوری اطالعات در راس��تای‬ ‫غلبه بر این مش��کالت‪ ،‬موجب توسعه نانوحسگرهایی با حساسیت‪،‬‬ ‫کارایی و مصرف انرژی به مراتب بهتر از حس��گرهای متداول شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نانوحس��گرها نیز همچون حسگرهای تجاری متداول به طور‬ ‫معمول بر پایه روش های الکتروشیمیایی یا در برخی موارد در قالب‬ ‫سیس��تم های نانو‪-‬الکترومکانیکی طراحی می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫چندین ش��رکت در نقاط گوناگون جه��ان نمونه های تجاری از این‬ ‫نانوحسگرها را تولید کرده و به بازار عرضه داشته اند‪.‬‬ ‫افزایش دوام حرارتی و سایشی پره های توربین با نانوپوشش ها‬ ‫یک��ی از ش��رکت های دانش بنی��ان پ��س از تولی��د پ��ره‬ ‫توربین های گازی با اضافه کردن فناوری نانو توانس��ته عمر‬ ‫مفید این قطع��ات را در صنایع گوناگون به دو برابر افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سجاد درویشی‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت در تور رسانه ای ستاد نانو با بیان اینکه فعالیت این‬ ‫ش��رکت از دهه ‪ ۷۰‬اغاز ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرحله نخس��ت‬ ‫فعالیت ما در حوزه طراحی و تولید برای صنایع خودروسازی‬ ‫بوده که به طور مهندسی معکوس انجام می شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از دهه ‪ ۸۰‬خورش��یدی به سمت توسعه‬ ‫صنایع مرتبط با حوزه انرژی حرکت کردیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این راس��تا طراحی و تولید پ��ره توربین های گازی را در‬ ‫دستور کار قرار دادیم‪.‬‬ ‫ای��ن پره ها در صنایع نیروگاهی و همچنین همه صنایعی‬ ‫ک��ه دارای ماش��ین های خ��ودرو هس��تند‪ ،‬مانن��د صنای��ع‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬ریلی و هوایی کاربرد دارند‪.‬‬ ‫درویش��ی با بیان اینکه تاکنون ‪ ۱۵۰‬نوع قطعه متفاوت در‬ ‫صنایع مرتبط ب��ا انرژی تبدیل به دانش فنی‪ ،‬تولید و نصب‬ ‫ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاکنون هرگونه محصولی که ما هدف قرار‬ ‫دادی��م‪ ،‬از جمل��ه تجهیزاتی بوده که واردات��ی بوده و تولید‬ ‫محتوا توانس��ته از خ��روج ارز جلوگیری کن��د؛ این قطعات‬ ‫مرتبط با صنایع خودروس��ازی‪ ،‬نف��ت‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫صنای��ع هوایی و صنایعی که نیازمند قطعات فلزات های تک‬ ‫می شود‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫ای��ن محق��ق با اش��اره ب��ه رون��د تولید ای��ن محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬ی��اداور ش��د‪ :‬در ابت��دا پ��س از تدوین دانش‬ ‫فنی به وس��یله زنجیره تامین عملیات مرتب��ط با کار تولید‪،‬‬ ‫برون سپاری می شد؛ اما با راه اندازی و تکمیل خطوط تولید‪،‬‬ ‫تمام مراحل طراحی‪ ،‬ساخت و تولید پره های توربین در این‬ ‫شرکت انجام می شود‪.‬‬ ‫درویش��ی این شرکت را ش��امل س��ه بخش ریخته گری‪،‬‬ ‫ماش��ین کاری و عملی��ات تکمیلی دانس��ت و ادامه داد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت مجه��ز به چهار ک��وره ذوب ریخته گری اس��ت که‬ ‫عالوه ب��ر ریخته گ��ری فلزات مرس��وم تولید س��وپرالیاژها و‬ ‫ذوب های استیل و کبالت در این شرکت انجام می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه تولی��د توربین های گازی ب��ا بیان اینکه‬ ‫کشور س��االنه به ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر قطعات یدکی در حوزه‬ ‫توربین های گازی نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال گذشته که سال‬ ‫بسیار سختی در حوزه اقتصاد بوده‪ ،‬میزان تولید توربین های‬ ‫گازی در کش��ور ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر بوده است؛ این توربین ها‬ ‫برای تولید برق مورد نیاز است‪.‬‬ ‫درویش��ی با بیان نیاز کش��ورهای همسایه به دسترسی به‬ ‫توربین ه��ای گازی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورتی که بازار کش��ورهایی‬ ‫چون ترکیه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬عراق و سوریه برای‬ ‫تولید برق را در نظر بگیریم‪ ،‬کش��ور قابلیت تولید ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫م��گاوات ب��رق را دارد‪ ،‬ضمن انکه امکان ص��ادرات برای ما‬ ‫وجود دارد؛ اما در س��ال گذش��ته بنا به دالیل گوناگون ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون دالر بازار در این صنعت در کشور ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باق��ی نیازمندی های کش��ور واردات‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هدف گذاری ما برای فروش ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫دالری در س��ال اس��ت که با امکان توسعه فناوری و رباتیک‬ ‫ک��ردن خط تولی��د می توانیم میزان فروش خ��ود را به ‪۲۴‬‬ ‫میلیون دالر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه درویش��ی‪ ،‬میزان فروش این ش��رکت در س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۳‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از اس��تفاده از فن��اوری نان��و در س��اخت‬ ‫توربین های گازی خبر داد و گفت‪ :‬نمونه خارجی این پرده ها‬ ‫با اس��تفاده از پوشش تفلونی بوده اس��ت‪ ،‬این پوشش ها هر‬ ‫چند قدیمی هستند‪ ،‬اما بسیار کاربرد دارند که دوام گرمایی‬ ‫انها ‪ ۱۵۰‬سانتی گراد است‪.‬‬ ‫درویش��ی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ا اعم��ال پوش��ش نانویی روی‬ ‫توربین های گازی دوام حرارت��ی این پره ها به بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫درجه س��انتی گراد ارتقا یافت‪ ،‬عالوه ب��ر انکه خواصی چون‬ ‫مقاومت سایشی و خرده ای در ان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت بازاره��ای صادراتی‬ ‫هدف این ش��رکت را کش��ورهای عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫جمه��وری اذربایجان و پاکس��تان دانس��ت و یاداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاضر ما توانسته ایم مقدمات صادرات به کشور ترکیه‬ ‫با ارزش ‪ ۲۵۰‬هزار دالر را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کش��ور ترکیه قرار اس��ت با خرید این پره ها‬ ‫این محصول را به کشورهای عراق‪ ،‬سوریه و افغانستان صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هوش مصنوعی نانوساختارها را متحول می کند‬ ‫دانش��مندان ایران��ی «موسس��ه فن��اوری جورجی��ا» در‬ ‫پژوهش خود توانس��تند روش جدیدی برای تحول عملکرد‬ ‫نانوساختارهای فوتونی ارائه دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬گروهی از دانش��مندان ایرانی «موسسه‬ ‫فناوری جورجیا» در بررسی جدیدی‪ ،‬کاربرد هوش مصنوعی‬ ‫را در دس��تیابی به بینش های ارزش��مند مربوط به عملکرد‬ ‫نانوس��اختارهای فوتون��ی نش��ان داده اند‪ .‬نانوس��اختارهای‬ ‫فوتون��ی‪ ،‬نور را ب��رای کاربردهای گوناگ��ون مانند پردازش‬ ‫سیگنال‪ ،‬ارتباطات و محاسبه به کار می گیرند‪.‬‬ ‫هنگام��ی که نور از میان این نانوس��اختارها عبور می کند‪،‬‬ ‫اث��ر جمع��ی بس��یاری از نانوعناصر‪ ،‬به تغیی��رات بزرگی در‬ ‫ویژگی ه��ای طیفی‪ ،‬مکانی یا زمانی نور منجر می ش��وند‪ .‬با‬ ‫انتخاب مناس��ب ویژگی های هندسی این نانوعناصر می توان‬ ‫به طیف گس��ترده ای از عملکردهای انها در س��طح سیستم‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫اگرچ��ه بیش��تر گزارش ها درب��اره روش ه��ای مبتنی بر‬ ‫هوش مصنوعی در ح��وزه نانوفوتونیک‪ ،‬بر طراحی و تنظیم‬ ‫نانوس��اختارها تمرکز دارن��د اما پژوهش��گران در این روش‬ ‫جدید س��عی کرده اند از جنبه های هوشمند هوش مصنوعی‬ ‫برای درک فیزیک این نانوس��اختارها استفاده کنند‪ .‬یکی از‬ ‫این کاربردها‪ ،‬ارزیابی امکان پذیری یک واکنش از نانوساختار‬ ‫موردنظر است‪.‬‬ ‫ای��ن روش جدید‪ ،‬در دو مرحله به کار گرفته می ش��ود؛ در‬ ‫مرحله نخست‪ ،‬ارتباط میان ورودی و خروجی نانوساختار‪ ،‬با‬ ‫کاهش ابعاد ان به طور ساده ارائه می شود‪.‬‬ ‫فشرده س��ازی اطالع��ات حاص��ل از واکن��ش ای��ن‬ ‫نانوس��اختار ب��ا اس��تفاده از الگوریتم��ی موس��وم ب��ه‬ ‫«خودرمزگذار»(‪ )autoencoder‬موجب می ش��ود که این‬ ‫ارتباط به ش��کل ساده تری انجام ش��ود‪ .‬خودرمزگذار‪ ،‬یک‬ ‫ش��بکه عصبی مصنوعی اس��ت که از ان ب��رای رمزگذاری‬ ‫استفاده می ش��ود؛ بدین ترتیب فشرده س��ازی داده ها انجام‬ ‫ش��ده و ابع��اد اطالعات کاه��ش می یاب��د‪ .‬در مرحله دوم‪،‬‬ ‫واکنش های ناش��ی از یک مجموعه گس��ترده نانوساختارها‪،‬‬ ‫در فضایی ب��ا ابعاد کاهش یافته به کار می روند تا یک متغیر‬ ‫پنهان را در ان پیدا کنند که همه واکنش های امکان پذیر را‬ ‫از نانوساختار مورد نظر با کمترین میزان خطا شامل شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫رشد فراوری وابسته‬ ‫به تکنسین توانمند‬ ‫فعالیت دانش بنیان ها‬ ‫با تجاری سازی‬ ‫ادامه می یابد‬ ‫نمایشگاه سیمکس ‪ 5‬و ‪ 6‬بهمن در سیرجان برگزار می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹سیمکس‪ ،‬فرصتی برای دورزدن تحریم‬ ‫بردی��ا امیرتیم��وری‪ ،‬دبیر برگ��زاری دومین نمایش��گاه و‬ ‫همای��ش بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدن��ی و زنجیره تامین‬ ‫فوالدسیمکس سیرجان‪ ،‬درباره ایده برگزاری این نمایشگاه‬ ‫در س��یرجان گفت‪ :‬تکمیل زنجیره فوالد در اس��تان کرمان‬ ‫برای نخس��تین بار در کشور ش��کل گرفته است‪ .‬ما در بخشی‬ ‫از فن��اوری در زمین��ه بومی س��ازی و داخلی س��ازی توانمند‬ ‫ش��دیم‪ ،‬اما بخش��ی از فناوری وارداتی اس��ت و بخشی را هم‬ ‫تجربه اس��تان هایی مثل اصفهان و خوزستان که سابقه‬ ‫باید از ‬ ‫بیش��تری در این زمینه دارند‪ ،‬اس��تفاده کنیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه نمایشگاه ها و رویدادهای زیادی در حوزه فوالد و معدن‬ ‫برگزار می ش��ود اما یک رویداد ‪ ۱۰۰‬درصد تخصصی که فقط‬ ‫به زنجیره تامبن فوالد مربوط باش��د‪ ،‬در کشور وجود نداشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این ایده ای شد تا در کرمان به عنوان قطب تولید سنگ‬ ‫اهن و یکی از قطب های جدید صنعت فوالد‪ ،‬این نمایش��گاه‬ ‫را برپا کنیم تا ش��رکت های گوناگونی از س��طح کشور حضور‬ ‫پیدا کنند و س��طح تعامالت و همفکری باال برود‪ .‬امس��ال نیز‬ ‫به دعوت ش��رکت های منطقه گل گه��ر تصمیم گرفتیم این‬ ‫نمایش��گاه را به سیرجان منتقل کنیم تا هر سال در سیرجان‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫امیرتیم��وری موثر عمل کردن تولید کنن��دگان در حوزه‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬تبادل تجربه ها و هم افزایی بین ش��رکت های‬ ‫گوناگ��ون در حوزه بومی س��ازی‪ ،‬اش��نایی تامین کنندگان‬ ‫گوناگون کش��ور با نیازهای کارخانه ه��ای فوالدی را از جمله‬ ‫نکات مثبت این نمایشگاه و همایش عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش مبن��ی بر دلی��ل انتخاب‬ ‫شهرستان س��یرجان به عنوان محل برپایی نمایشگاه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید پول توس��عه در زمین توسعه هزینه شود‪ .‬نمایشگاه های‬ ‫بردیا امیرتیموری‪ :‬باید پول توس��عه در زمین توسعه هزینه شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه های گوناگونی برگزار می شود اما شرکت ها نمی توانند همه‬ ‫کارشناسان را همراه خود ببرند‬ ‫گوناگون��ی برگزار می ش��ود ام��ا ش��رکت ها نمی توانند همه‬ ‫کارشناسان را همراه خود ببرند‪ .‬این نمایشگاه باعث می شود‬ ‫تامین کنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان و بومی سازان و‪ ...‬از نزدیک با‬ ‫معدن بازدید کنند‪ ،‬کارشناس��ان منطقه نیز می توانند حضور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫دبی��ر برگ��زاری همایش و نمایش��گاه س��یمکس‪ ،‬درباره‬ ‫مش��کالت برپایی این نمایشگاه بیان کرد‪ :‬به دلیل نبود سایت‬ ‫نمایش��گاهی در شهرس��تان س��یرجان‪ ،‬باید از طریق سازه‬ ‫چادری نمایش��گاه برگزار می ش��د که این امر هزینه های ما را‬ ‫به ش��دت افزایش داد‪ .‬همچنین کمبود هتل‪ ،‬مشکل دیگری‬ ‫است که امیدواریم در اینده این کمبودها برطرف شود اگرچه‬ ‫تم��ام توان مان را به کار گرفتیم که نمایش��گاه امس��ال هم از‬ ‫باالترین استانداردهای کشوری برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹هم افزایی در بومی سازی قطعات‬ ‫محم��د ایرانمن��ش‪ ،‬مدیر روابط عمومی و ام��ور بین الملل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر نی��ز درباره نمایش��گاه‬ ‫سیمکس سیرجان گفت‪ :‬منطق ه گل گهر و بیشتر شرکت های‬ ‫ان در این نمایش��گاه حضور دارن��د و با توجه به اینکه بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د ظرفیت تولیدات کش��ور در زمینه س��نگ اهن و‬ ‫محصوالت وابس��ته در منطقه گل گهر است‪ ،‬خواست ه تمامی‬ ‫شرکت های منطقه گل گهر بود‪ ،‬که این نمایشگاه در سیرجان‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬گل گهر به عنوان یکی از پرچمداران‬ ‫صنعت س��نگ اهن و فوالد در این نمایشگاه حضور پرقدرتی‬ ‫دارد و اخرین دس��تاوردهای خ��ود در تکمیل زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬مهندس��ی معکوس قطعات‪ ،‬پروژه های حوزه‬ ‫ت اجتماعی مانن��د پروژه انتق��ال اب خلیج فارس‪،‬‬ ‫مس��ئولی ‬ ‫بیمارس��تان گل گهر و فاضالب را به نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫در کنار این برنامه ها‪ ،‬همایش های تخصصی هم برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدیر روابط عمومی و امور بین المل��ل گل گهر در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چندین ش��رکت سیرجانی که در ساخت قطعات‬ ‫در س��یرجان فعالیت می کنن��د با حمایت وی��ژه گل گهر در‬ ‫این نمایش��گاه خواهند بود و دستاوردهای شان را به نمایش‬ ‫می گذارند‪ .‬به گفت ه ایرانمنش‪ ،‬یکی از اهداف اصلی ش��رکت‬ ‫گل گهر شناس��ایی و جذب ش��رکت هایی اس��ت که توانایی‬ ‫بومی س��ازی و س��اخت قطعات مورد نیاز گل گهر را دارند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬صنعتگران سیرجان‪ ،‬اس��تان و سراسر کشور با‬ ‫بازدید از نمایش��گاه می توانند اطالع��ات جامعی از نیازهای‬ ‫قطعات منطقه گل گهر به دست می اورند‪.‬‬ ‫به گفت��ه ایرانمن��ش‪ ،‬در حاش��یه و همزمان ب��ا برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۲‬کارگاه نی��ز با عن��وان کارگاه اموزش��ی صنایع‬ ‫معدنی و توس��عه پایدار برای اصحاب رس��انه ازس��وی امین‬ ‫شول سیرجانی و یک کارگاه اموزشی ازسوی علیرضا کتابدار‬ ‫با عنوان کارگاه پویش رسانه ای برای بنگاه های معدنی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تب�ادل اطالع�ات بی�ن ش�رکت های منطق�ه‬ ‫گل گهر‬ ‫ش��رکت س��نگ اه��ن گهرزمین‪ ،‬با ه��دف اس��تخراج و‬ ‫بهره برداری از معادن س��نگ اهن‪ ،‬همچنین تولید کنسانتره‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ مسعود میرمحمدی‬ ‫‹ ‹فرصت خوب نمایشگاه سیمکس‬ ‫از دیگر ش��رکت هایی ک��ه در این نمایش��گاه حضور فعال‬ ‫خواه��د داش��ت‪ ،‬مجتمع جهان فوالد س��یرجان اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت توانسته به محصول نهایی یعنی شمش فوالدی دست‬ ‫یابد و در این همایش برنامه های گوناگونی تدارک دیده است‪.‬‬ ‫به گفت ه مس��عود میرمحمدی‪ ،‬مدیر حوزه مدیر عامل و مدیر‬ ‫روابط عموم��ی این ش��رکت‪ ،‬رویداد بزرگی در س��یرجان در‬ ‫حال رخ دادن است و این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است‬ ‫که صنایع پایین دس��تی فوالد در شهرستان سیرجان شکل‬ ‫بگی��رد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع با وج��ود چنین صنایعی‬ ‫شاهد اشتغالزایی بسیار خوبی در صنعت فوالد خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمد ایرانمنش‬ ‫‹ ‹بومی سازی محور حضور در نمایشگاه‬ ‫ش��رکت گهر هم��کار از ش��رکت های معدن��ی و صنعتی‬ ‫اس��ت که در این نمایش��گاه حض��ور خواهد داش��ت‪ .‬عمده‬ ‫فعالیت این ش��رکت استخراج س��نگ اهن‪ ،‬باطله برداری در‬ ‫معادن‪ ،‬خردایش و دانه بندی س��نگ اهن اس��ت که خوراک‬ ‫کارخانه های کنسانتره را تامین می کند‪.‬‬ ‫حمید کش��اورز‪ ،‬مدیر کارگاه ش��رکت گهر هم��کار درباره‬ ‫هدف از حضور در این نمایش��گاه بیان کرد‪ :‬بحث بومی سازی‬ ‫قطع��ات مصرفی و مورد نیاز ش��رکت هایی ک��ه در مجموعه‬ ‫فوالدی کار می کنند‪ ،‬مهم است‪ .‬گهرهمکار قطعات مصرفی‬ ‫ش��رکت را به نمایش می گذارد‪ .‬از جمله قطعات ریخته گری‬ ‫و قطعاتی که س��اختگی هستند و ماش��ین کاری الزم دارند‪.‬‬ ‫شرکت های س��ازنده قطعات با شرکت های معدنکاری بزرگ‬ ‫در اس��تان کرمان اش��نا ش��وند و ببینند ش��رکت هایی مثل‬ ‫گهر هم��کار چه ماش��ین االت معدن��ی دارد‪ .‬گهرهمکار نیز‬ ‫می تواند با س��ازنده های محلی و بومی در اس��تان اشنا شود‬ ‫ت را تامین کند‪.‬‬ ‫و از تامین کنندگان داخلی یک سری قطعا ‬ ‫یادداشت‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه و همایش بین المللی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و زنجی��ره تامین ف��والد ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬بهم��ن ‪ ۹۸‬در محل‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی سیرجان برگزار می شود‪ .‬دور نخست این‬ ‫نمایشگاه سال گذشته و با حضور شرکت های معتبر در کرمان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬با توجه به اینکه در سیرجان زنجیره تامین فوالد‬ ‫از سنگ اهن تا محصول نهایی شمش و میلگرد تکمیل شده‬ ‫و منطق��ه گل گهر نیز تولید کننده بیش از ‪ ۵۰‬درصد س��نگ‬ ‫اهن کش��ور است‪ ،‬امس��ال این نمایشگاه با مساحتی بیشتر و‬ ‫برنامه ریزی بهتر در س��یرجان برگزار می ش��ود تا شهرستان‬ ‫س��یرجان به عنوان یکی از قطب های فوالدی کش��ور معرفی‬ ‫شود‪ .‬شرکت های بزرگ کش��ور از جمله گروه فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫فوالد هرمزگان‪ ،‬توکا فوالد‪ ،‬فوالد سنگ مبارکه‪ ،‬شرکت های‬ ‫ت پویا‪،‬‬ ‫فوالد س��ازی مثل ‪ MMTE‬و شرکت ش��کوفا صنع ‬ ‫ش��رکت ملی صنایع م��س ایران‪ ،‬تامین کنن��دگان داخلی و‬ ‫خارجی و نمایندگان ایرانی برندهایی از ترکیه‪ ،‬هندوس��تان‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬المان‪ ،‬نروژ و چین در این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫برای برپایی این نمایش��گاه از بهترین سازه چادری المانی‬ ‫استفاده شده است و این نمایشگاه در مساحتی حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫مترمربع در محل پردیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد سیرجان‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬ظرفیت های سیرجان به عنوان یک شهر‬ ‫معدنی و فوالدی دلیل برگزاری این نمایش��گاه در این دوره به‬ ‫میزبانی سیرجان است‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سال سختی‬ ‫برای اقتصاد‬ ‫کشور است‬ ‫بومی سازی و عبور از تحریم ها‬ ‫و گندله در راس��تای تامین زنجیره فوالد کشور نقش افرینی‬ ‫فعال دارد‪ .‬درحال حاضر اخرین محصول تولیدی این شرکت‬ ‫کنسانتره با عیار ‪ ۶۸/۵‬درصد است‪ .‬این شرکت با شرکت های‬ ‫فوالدی ارتب��اط دارد‪ .‬بابک رحیمی��ان‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫ش��رکت گهرزمین نیز درباره برنامه های ش��رکت گهرزمین‬ ‫در همایش و نمایش��گاه سیمکس س��یرجان‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‬ ‫گهر زمی��ن بنا دارد تمامی اقدام هایی ک��ه تاکنون انجام داده‬ ‫را به طور کلی و با رویکرد اصلی بومی سازی نمایش دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کس��انی که در بخش بومی س��ازی در گهرزمین‬ ‫فعالیت می کنند در این نمایش��گاه مس��تقر هستند و تمامی‬ ‫اقدام هایی که موفق بوده و برای نخس��تین بار در کشور اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬همچنین بعضی از تجهیزات س��اخته ش��ده را به طور‬ ‫انالین به وسیله تصویر و تلویزیون شهری نمایش داده و حتی‬ ‫تصوی��ری از معدن را به طور زنده در این نمایش��گاه خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬وی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬تمامی واحدهای ش��رکت‬ ‫گهرزمین در نمایش��گاه حضور دارند و اماده پاس��خگویی و‬ ‫ارائه اطالعات هس��تند‪ .‬رحیمیان درباره اینکه ایا نمایشگاه‬ ‫می تواند موجب توسعه بومی س��ازی برای شرکت گهرزمین‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬صددرصد چنین انتظاری داریم‪ .‬تبادل اطالعات‬ ‫بین ش��رکت های منطق��ه گل گهر مهم اس��ت و می توانیم با‬ ‫تبادل اطالعات به جای ساخت قطعات جداگانه‪ ،‬یک دستگاه‬ ‫را به طور کامل بومی سازی کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بابک رحیمیان‬ ‫همه ما باید بپذیریم ک��ه تحریم ها وجود دارند‪،‬‬ ‫اث��ر گذارند و صادرات نف��ت را کاهش داده اند‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم با توجه به مش��کالت ناش��ی از تحریم ها‪،‬‬ ‫نیازمن��د یافت��ن راهکارهای��ی جدید ب��رای حل‬ ‫مشکالت هستیم‪ .‬وقتی یک کشور تحریم می شود‪،‬‬ ‫فق��ط تحری��م فروش نفت نیس��ت‪ ،‬بلک��ه تحریم‬ ‫در جابه جای��ی پ��ول‪ ،‬تامین کاال‪ ،‬ماش��ین االت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬فاینانس و‪ ...‬را نیز به دنبال دارد‪.‬‬ ‫در ابت��دای کار من در ایمیدرو‪ ،‬با هزاران میلیارد‬ ‫تومان طر ح نیمه تمام متوقف ش��ده روبه رو بودیم‪،‬‬ ‫از جمله ‪ ۷‬طرح ف��والدی‪ ،‬پروژه های مس و فوالد‪،‬‬ ‫و حتی شرکت های بزرگ‪ ،‬معادن و‪ ...‬کامال تعطیل‬ ‫شده بودند و اقتصاد کشور وضعیت خوبی نداشت‪.‬‬ ‫پس از گذشت دو سال از دولت یازدهم با حمایت‬ ‫رهبر معظم انقالب و مردم‪ ،‬پروژه برجام به سرانجام‬ ‫رس��ید و در ای��ن زمان‪ ،‬اقتصاد یک س��ال کامال پر‬ ‫رونق را تجربه کرد و به دنبال ان پای ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی به ایران باز ش��د و فاینانس ها راه افتاد‬ ‫و ش��رکت ها کم کم ش��روع به تولی��د کردند اما در‬ ‫کل بای��د قبول کرد ک��ه در این مقط��ع در جذب‬ ‫سرمایه گذاری موفق عمل نکردیم‪.‬‬ ‫پیش بین��ی کارشناس��ان ای��ن بود ک��ه برجام‬ ‫می تواند اقتص��اد را رونق بدهد‪ ،‬پروژه های متوقف‬ ‫را راه اندازی کند و تالش های خوبی هم در این باره‬ ‫انجام شد‪ .‬در ایمیدرو ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان پروژه‬ ‫در دس��ت انجام داش��تیم و تعداد زیادی کارخانه‬ ‫زنجیره ف��والد‪ ،‬م��س‪ ،‬کنس��انتره و الومینیوم را‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��اندیم‪ .‬همچنی��ن طرح ها و‬ ‫پروژه های بزرگی وجود دارند که از دس��تاورد های‬ ‫پس��ابرجام ب��ود‪ .‬در حالی که در س��ال ‪ ۹۱‬یکی از‬ ‫واردکنن��دگان فوالد بودیم به یک��ی از اصلی ترین‬ ‫صادرکنن��دگان ف��والد تبدیل ش��دیم‪ .‬در حوزه‬ ‫مس‪ ،‬صادرات کاتد و کنسانتره به طور وسیع انجام‬ ‫می شود و در حوزه اکتش��اف نیز به اندازه ‪ ۸۰‬سال‬ ‫گذشته فقط در دولت یازدهم‪ ،‬اکتشاف انجام شد‪.‬‬ ‫یک��ی از بهترین راهکارها برای حل مش��کالت این‬ ‫اس��ت که دولت ب��ه بخش خصوصی به��ا داده و به‬ ‫انها بیشتر نزدیک شود‪ .‬دولت باید بخش خصوصی‬ ‫به معنای اتاق بازرگانی را بیش��تر درگیر مس��ائل‬ ‫اقتصادی کش��ور کن��د و انها را از حاشیه نش��ینی‬ ‫بیرون بیاورد و حل بخش��ی از مس��ائل و مشکالت‬ ‫را به این بخش واگذار کند‪ .‬باید اجازه بدهیم بخش‬ ‫خصوص��ی حرک��ت کند تا چرخ اقتصاد کش��ور به‬ ‫حرک��ت دراید‪ .‬این در حالی اس��ت که برخی ها به‬ ‫اسم بخش خصوصی و با استفاده از رانت هایی که به‬ ‫بخش اقتصادی کشور ورود کرده و موجب بدنامی‬ ‫بخش خصوصی ش��دند که بای��د بخش خصوصی‬ ‫خ��ود را از انها جدا کند و حرکت جدی از خود برای‬ ‫حضوری سالم در اقتصاد نشان دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در پنل تخصصی «اهمیت مطالعات فراوری مواد معدنی در پروژه های معدنی» مطرح شد‬ ‫تامین پایدار مواد اولیه‬ ‫حق ذوب اهن اصفهان است‬ ‫خبر‬ ‫اصفه�ان – بهم�ن راع�ی‪ :‬مرتض��ی لطف��ی‬ ‫عضو هیات مدیره س��ازمان تامی��ن اجتماعی‪ ،‬رضا‬ ‫مس��رور عضور هیات مدیره هلدینگ شستا‪ ،‬سعید‬ ‫عبودی رئی��س هیات مدیره‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی‬ ‫مدیرعام��ل هلدینگ صدر تامی��ن و هیات همراه‬ ‫‪ ۲۹‬دی م��اه ضمن حض��ور در ذوب اهن اصفهان و‬ ‫ادای احترام به یادمان شهدای گمنام از بخش های‬ ‫مختلف از جمله بیمارس��تان شهید مطهری‪ ،‬خط‬ ‫تولید و پروژه های توس��عه بازدید کردند و س��پس‬ ‫جلس��اتی پیرام��ون اخرین ش��رایط ذوب اهن با‬ ‫هیات مدیره و معاونان این ش��رکت برگزار نمودند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مرتضی لطفی عضو‬ ‫هی��ات مدیره س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی و دبیر‬ ‫کمیت��ه س��رمایه گذاری و اقتصادی این س��ازمان‬ ‫در حاش��یه این بازدید گف��ت‪ :‬ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫پرچم برافراشته صنعت فوالد است‪ .‬تالش جهادی‬ ‫ک��ه مدیریت و مجموعه کارکن��ان در تولید ریل به‬ ‫عنوان یک محصول اس��تراتژیک داشتند باعث شد‬ ‫که این ش��رکت اعتبار صنعت فوالد در کشور باشد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬این شرکت برای نخستین بار تولید‬ ‫ری��ل را در کارنامه خ��ود ثبت ک��رد و از خروج ارز‬ ‫ب��رای واردات این محصول جلوگی��ری نمود‪ .‬وی‬ ‫نقش افرینی ذوب اهن را در صنعت فوالد بی بدیل‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬این شرکت با تربیت منابع انسانی‬ ‫خ�لاق‪ ،‬با تجربه و با دان��ش‪ ،‬خدمات ارزنده ای را به‬ ‫صنعت فوالد ارائه نموده اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫تامین اجتماعی با اش��اره به این که در چند س��ال‬ ‫اخیر ذوب اهن رشد چشمگیری داشته است گفت‪:‬‬ ‫تم��ام ق��د در خدمت صنع��ت و از جمله ذوب اهن‬ ‫اصفهان هس��تیم چرا که هر چه تولید این شرکت‬ ‫بیش��تر باشد رونق ملی را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬رضا‬ ‫مسرور عضور هیات مدیره هلدینگ شستا و مشاور‬ ‫اقتص��ادی س��ازمان تامی��ن اجتماعی نی��ز گفت‪:‬‬ ‫اقدام��ات و طرح های ک��ه در ذوب اهن اصفهان در‬ ‫جهت رونق تولید انجام ش��ده‪ ،‬بس��یار مثبت است‪.‬‬ ‫وی یاد اور ش��د‪ :‬مش��کل نقدینگی این شرکت در‬ ‫هلدینگ شس��تا قابل بررسی است و می توان ان را‬ ‫مرتف��ع نمود‪ .‬وی افزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان با توجه‬ ‫به انجام طرح های توس��عه ای در صورتی که مشکل‬ ‫نقدینگی نداشته باشد به ظرفیت تولید اسمی خود‬ ‫خواهد رسید‪ .‬غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت‬ ‫صدر تامی��ن نیز ضمن قدر دانی از مدیرعامل ذوب‬ ‫اه��ن به منظور اجرای طرح های توس��عه ای گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان در چند س��ال گذشته روند رو به‬ ‫رشدی داشته است و در راستای اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫پروژه های مختلفی را انجام داده و در بومی س��ازی‬ ‫نیز دستاوردهای چشمگیری دارد‪ .‬وی یاد اور شد‪:‬‬ ‫تنوع محصول و تولی��د محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باال یکی از راهکارهای این شرکت در شرایط بحران‬ ‫است که به خوبی به انجام رسیده است‪ .‬وی افزایش‬ ‫سرمایه و تخصیص معدن سنگ اهن جهت تامین‬ ‫مواد اولیه را از راهکارهای حل مشکالت ذوب اهن‬ ‫در ش��رایط موجود دانس��ت و گفت‪ :‬فوالد کش��ور‬ ‫مره��ون خدمات ذوب اهن اصفهان اس��ت و حق‬ ‫این شرکت اس��ت که برای تامین پایدار مواد اولیه‬ ‫تولید دچار مشکالت عدیده نباشد‪ .‬حسین امیری‬ ‫سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی نیز گف��ت‪ :‬این ش��رکت دارای‬ ‫ظرفیت زیادی در تولید اس��ت واز نیروی انس��انی‬ ‫توانمندی در صنعت فوالد برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رشد فراوری وابسته به تکنسین توانمند‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پن��ل تخصصی «اهمیت مطالعات ف��راوری مواد معدنی‬ ‫در پروژه ه��ای معدنی» با همکاری س��ازمان های ایمیدرو‪،‬‬ ‫زمین شناس��ی و کمیته فل��زات رنگین خان��ه معدن ایران‬ ‫همزمان با س��ومین روز نمایش��گاه مع��ادن و صنایع فلزات‬ ‫غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫کارگاه اموزشی به موضوعات مختلف ازجمله لزوم توجه به‬ ‫فرهنگ س��ازی‪ ،‬گسترش ارتباطات دانش��گاه و صنعت‪ ،‬بها‬ ‫دادن به اموزش و پژوهش‪ ،‬ارتباط بیشتر بخش خصوصی و‬ ‫دولتی و جایگاه اقتصاد سبز توجه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود نسل متخصص فراوری به بازار کار‬ ‫مجید وفایی فرد‬ ‫محمدرضا خالصی‬ ‫مجی��د وفایی فرد‪ ،‬مدی��ر مرکز تحقیقات ف��راوری مواد‬ ‫معدن��ی ایمیدرو درباره اهمیت توجه به فراوری در کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این خصوص انتظار داریم بیش��تر از اینها کار‬ ‫ش��ود‪ .‬به طور مثال نیاز اس��ت یک نش��ریه تخصصی ایجاد‬ ‫ش��ود چراکه جای خالی ان در کش��ور احساس می شود‪ .‬او‬ ‫همچنین خبر داد‪ :‬بر اس��اس تفاهمنامه ای که با مراکز فنی‬ ‫حرفه ای اس��تان ها داش��ته ایم تا اوایل سال جدید نخستین‬ ‫نسل تکنسین فراوری را وارد بازار کار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز تحقیق��ات فراوری مواد معدنی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه باطله ه��ای معدنی ثروت هس��تند و باید از انها بهره‬ ‫ب��رد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در این خصوص اطالع رس��انی‬ ‫خوبی نداش��ته ایم چراکه مجموعه های زیادی می توانستند‬ ‫دراین باره راهگش��ا باش��ند‪ .‬درحال حاض��ر مرکز تحقیقات‬ ‫فراوری م��واد معدنی ایمیدرو چند ط��رح برای باطله های‬ ‫جاجرم و چادرملو ارائه کرده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬یکی از دستاوردهایی که می توان از باطله ها‬ ‫داش��ت رشد فلزات های تک اس��ت‪ .‬از انجایی که باطله های‬ ‫خردایش ش��ده هزینه زیادی ندارن��د‪ ،‬بنابراین چندین گام‬ ‫جلوتر هس��تند‪ .‬با توجه به اینکه دنیا به س��مت فلزات نیمه‬ ‫ی پیش م��ی رود‪ ،‬ما هم باید این مواد توجه بیش��تری‬ ‫ه��اد ‬ ‫بکنیم‪ .‬دراین باره ایمیدرو پیگیر است تا فراوری این مواد را‬ ‫به مرحله صنعتی برساند‪.‬‬ ‫وفایی فرد در ادامه بابیان اینکه سیاس��ت گذاری با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش هایی برای‬ ‫بخ��ش خصوص��ی جذابیت ن��دارد و حاکمی��ت باید در ان‬ ‫ورود و س��رمایه گذاری کند‪ .‬بنابراین عزم جدی نیاز اس��ت‬ ‫تا مسئوالن بر فراوری این مواد تمرکز کنند‪.‬‬ ‫او درب��اره اهمیت فرهنگ س��ازی در حوزه فراوری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چندی پیش روسای ‪ ۳۰‬خانه معدن استان ها و سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن که با بخش خصوصی مرتبط هستند‬ ‫را دعوت کردیم تا با بخش دولتی تبادل نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد معدن��ی ایمیدرو‬ ‫در ادام��ه ب��ا تاکید ب��ر اینکه معدن و محیط زیس��ت را باید‬ ‫ب��ه هم پیوند زد‪ ،‬گفت‪ :‬باید نگاه به معدن و محیط زیس��ت‬ ‫درامدزایی همراه با رشد اقتصادی باشد‪ .‬اقتصاد و بهره وری‬ ‫سبز یک نوع شغل در دنیا است‪ ،‬بنابراین ما هم در ایمیدرو‬ ‫بحث محیط زیست را دنبال می کنیم و مطالعه در خصوص‬ ‫باطله ها‪ ،‬استحصال و ممیزی اب را شروع کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استاندارد فراوری ضعیف است‬ ‫امیررضا محمدی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه زنجان در‬ ‫این پنل درباره اهمیت رعایت اس��تاندارد در بخش فراوری‬ ‫گفت‪ :‬توجه به اس��تانداردهای الزم در فراوری بخش معدن‬ ‫در کش��ور ما بسیار اندک اس��ت‪ .‬اصوال رعایت استاندارد در‬ ‫شناس��ایی مواد دیده می ش��ود که منظور از ان رعایت یک‬ ‫روش عام و اثبات شده علمی است‪ .‬در این خصوص می توان‬ ‫به ش��اخص های خردایش اش��اره کرد که ب��ا رعایت اصول‬ ‫استاندارد بررسی و اندازه گیری می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫مجی��د وفایی فرد‪ :‬باطله ه��ای معدنی ثروت هس��تند و باید از انها‬ ‫بهره برد‪ ،‬متاسفانه در این خصوص اطالع رسانی خوبی نداشته ایم‪.‬‬ ‫البته درحال حاضر مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایمیدرو چند‬ ‫طرح برای باطله های جاجرم و چادرملو ارائه کرده است‬ ‫که تفسیر استاندارد نیاز به داده های فیلدی دارد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به روش های تست فراوری‬ ‫در س��ازمان زمین شناسی اظهار کرد‪ :‬معموال تست فراوری‬ ‫به دو بخش فرایندی و پژوهش��ی تقسیم می شود‪ .‬در روش‬ ‫فرایندی همه چیز مش��خص و پذیرفته ش��ده است‪ ،‬به این‬ ‫صورت که همیش��ه فرایندهای باال دس��تی و پایین دستی‬ ‫را در نظ��ر می گیرن��د اما باید در نظر گرف��ت که تعداد این‬ ‫تست ها معموال کم است‪ .‬در روش دوم یعنی پژوهشی هدف‬ ‫تش��خیص ماهیت فرایند است و هیچ چیز از ابتدا مشخص‬ ‫نیست و نیاز به بررسی کامل و نواوری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹در تولی�د محص�والت دانش بنی�ان ضعی�ف‬ ‫هستیم‬ ‫غالمحس��ن کریمی‪ ،‬معاون کانه ارایی و فراوری سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور نیز در این پنل با‬ ‫اش��اره به توانمندی های کش��ور در این زمینه رشد فراوری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمام تجهیزات فراوری در مقیاس ازمایشگاهی‬ ‫در داخل کشور قابل ساخت است‪ .‬در زمینه چندین شرکت‬ ‫وج��ود دارد ک��ه به طور مث��ال جیک س��ازی می کنند‪ ،‬در‬ ‫بخش اس��پیرال هم س��ازنده های خوبی داریم‪ .‬بنابراین در‬ ‫فراوری مواد معدنی وضعیت خوبی داریم اما به لحاظ تولید‬ ‫محصوالت دانش بنیان کار چندانی نکرده ایم‪.‬‬ ‫کریمی در پاس��خ به این س��وال که چرا فارغ التحصیالن‬ ‫رشته های مهندسی از کشور خارج می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند‬ ‫مرکز تحقیقات حدود ‪ ۵۰۰‬پایان نامه را حمایت کرده است‬ ‫اما باید در حوزه س��رمایه گذاری جاذبه ایجاد کنیم‪ .‬کسانی‬ ‫که چالش فراوری در بخش معدن دارند را باید مالقات و با‬ ‫انها جلساتی برگزار کرد تا توانمندی های بخش خصوصی را‬ ‫بشناسیم‪ .‬وی افزود‪ :‬دراین بین ما می توانستیم با شرکت های‬ ‫خارج��ی هم��کاری کنیم اما یکی از مش��کالت این بود که‬ ‫بسته ای برای همکاری با غربی ها نداشتیم‪ .‬هرچند انها برای‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه های مختلف عالقه مند بودند اما ما‬ ‫نتوانستیم انها را جذب کنیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه ایران ازنظر نرخ تمام شده مواد معدنی با‬ ‫کشورهای خارجی قابل مقایسه نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باالترین‬ ‫قیمت تمام ش��ده در ایران یک س��وم قیمت خارجی اس��ت‬ ‫بنابرای��ن در ح��وزه فراوری مزیت داری��م‪ .‬کریمی در پایان‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ازانجایی که اش��تغال زایی و تولید ثروت مهم‬ ‫اس��ت باید محیط کس��ب وکار را به س��متی ببریم که برای‬ ‫س��رمایه گذاری جاذبه داش��ته باش��د‪ .‬در حوزه های زیادی‬ ‫می توانیم بس��ته س��رمایه گذاری ایجاد کنی��م و دراین بین‬ ‫حاکمیت باید نقش تولید ثروت را ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت تکامل فراوری‬ ‫محس��ن محمدخانی‪ ،‬مدیرکل دفتر کانه ارایی و فراوری‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور نیز به‬ ‫س��یر تکاملی مطالعات فرایندی فراوری در کش��ور اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬توجه ب��ه روند تکاملی کانه ارایی و فراوری در‬ ‫شکل گیری صنایع بزرگ کشور ضروری است‪.‬‬ ‫محمدخان��ی با اش��اره ب��ه این که مطالعات ف��راوری در‬ ‫بس��یاری از موارد به عنوان گلوگاه پروژه های معدنی اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬رفع چالش های پیش رو می تواند س��بب تسریع‬ ‫در پیشرفت پروژه های معدنی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش کاراموزی در رشد معدن‬ ‫محمدرضا خالصی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه تربیت مدرس در این‬ ‫پنل تخصصی درباره اینکه دانشگاه چقدر اماده ورود به بازار‬ ‫کار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کارگروه ضوابط و معیارهای معدن برگزار می شود‬ ‫و تاکن��ون تعداد زیادی گزارش از ان تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بحث اموزش از سال ‪ ۲۰۰۰‬به بعد دانشگاه ها پژوهش محور‬ ‫ش��ده اند و از اموزش محوری صرف فاصله گرفته اند‪ .‬طوری‬ ‫که س��رعت باالی پژوهش منجر به این شده که فاصله ‪۱۰۰‬‬ ‫ساله پر شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ارتباط دانشگاه و صنعت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رابطه‬ ‫صنعت و دانش��گاه موضوع مهمی است که باید به ان توجه‬ ‫کنیم‪ .‬در این حوزه اگر با فارغ التحصیالن دانشگاه های خوب‬ ‫هم��کاری کنیم‪ ،‬می توانیم موفق باش��یم‪ .‬در غرب اس��اتید‬ ‫دانشگاه اجازه کار صنعتی ندارند ولی ما توقع داریم وظایف‬ ‫بخش های دیگر را هم دانشگاه انجام دهد‪ .‬دانشگاه ها در دنیا‬ ‫‪ ۵۰۰‬س��ال قدمت دارند و نش��ان می دهد به یک ساختاری‬ ‫رسیده اند و راهگشای مشکالت معدن هستند‪.‬‬ ‫خالص��ی با اش��اره به اهمیت کاراموزی در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫دانش��جویی داش��ته ایم ک��ه کارخانه ف��راوری را ندیده اما‬ ‫بعد از ‪ ۳‬ماه توانس��ته همان ج��ا را مدیریت کند‪ .‬دراین بین‬ ‫صنعتگران متوجه ش��ده اند که باید از کاراموزی بهره ببرند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر دانش��جویان در دوره دانش��جویی وارد مرحله‬ ‫کاراموزی نش��وند نمی توانند توانمندی های الزم را به دست‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه با ابراز تاسف از فرار مغزها در‬ ‫ایران گفت‪ :‬بزرگ ترین صادر کننده کشور دانشگاه ها هستند‬ ‫و ما بیشترین فرار مغزها را در دنیا به خود اختصاص داده ایم‬ ‫که جای تاس��ف دارد‪ .‬ما دانش��جویان را پرورش داده و بعد‬ ‫هم انها را به راحتی در اختیار کشورهای دیگر می گذاریم‪ .‬او‬ ‫دراین باره به طور مثال گفت‪ :‬بزرگ ترین پروژه فراوری دنیا‬ ‫در اس��ترالیا وجود دارد که مدیر این پروژه یک ایرانی است‬ ‫که از دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده است‪.‬‬ ‫خالصی در خصوص فرهنگ سازی برای معدنکاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعدد چنین جلس��ه ها و همایش هایی می تواند به رشد‬ ‫گ در حوزه معدن کمک کند‪ .‬همچنین برای ارتقای‬ ‫فرهن�� ‬ ‫کار مع��دن مس��ئوالن مراکز دولتی باید ب��ه معادن بروند و‬ ‫از نزدی��ک با مش��کالت انها روبه رو ش��وند‪ .‬به طور مثال در‬ ‫مورد خام فروش��ی اگر به دنبال ان هس��تند که معدنکار از‬ ‫این مهم اجتناب کند نباید دس��توری عمل کنند بلکه باید‬ ‫فرهنگ س��ازی کنند‪ .‬همچنین در مورد تاثیر معادن شن و‬ ‫ماس��ه تهران بر الودگی باید بررسی و بازدید شود که از چه‬ ‫تجهیزاتی استفاده می کنند و اگر ماشین االت متعلق به ‪۵۰‬‬ ‫سال قبل است باید تجهیزات جدید در اختیارشان قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹به داد باطله ها برسید‬ ‫محس��ن رحیمی‪ ،‬رئیس کمیته ف��راوری و فلزات رنگین‬ ‫خانه معدن ایران درباره چالش های فراوری در معدن سخن‬ ‫گفت و اظهار کرد‪ :‬باطله و ثروت های زیادی در تمام معادن‬ ‫کش��ور انباشته ش��ده و باید برای فراوری انها فکری کرد و‬ ‫بخ��ش خصوص��ی باید به داد ان برس��د‪ .‬اگ��ر از باطله های‬ ‫رهاش��ده در معدن بهره ببریم می توانی م گام های مثبتی را‬ ‫در رشد معدن برداریم‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬هرچند مراکز تحقیقاتی س��عی کرده اند‬ ‫اموزش های الزم را ارائه دهد اما درخواست ما از دانشگاه ها‬ ‫این اس��ت که بیش��تر به موضوع پژوهش و کس��ب تجربه‬ ‫دانشجویان برای رشد فراوری در کشور توجه کنند‪.‬‬ ‫این عضو خانه معدن بابیان اینکه زیرس��اخت ها در کشور‬ ‫فراهم اس��ت و باید تکنس��ین در حوزه فراوری تربیت کرد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مشکل همه معدنکاران نداشتن تکنسین است‪ ،‬در‬ ‫این حوزه باید سازمان های ذی ربط ازجمله مراکز تحقیقاتی‪،‬‬ ‫وزارتخانه و سازمان های مربوطه درخواست بدهند که رشته‬ ‫فراوری ایجاد شود تا متخصص این حوزه را پرورش دهیم‪.‬‬ ‫این رش��ته موجب افزایش اشتغال در مناطق معدن خیز‬ ‫ش��ده و محروم ترین افراد را بر سر کار می اورد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫معدنکاران کشور معموال به چین سفرکرده و از وسایل انها‬ ‫برای رش��د فراوری استفاده می کنند و در حال ازمون وخطا‬ ‫هس��تند درحالی که می توانی��م در داخل با تمرکز به دانش‬ ‫بومی در این حوزه گام برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی است در بعد از ظهر سومین روز دومین نمایشگاه‬ ‫مع��ادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫فراوری)ایی��ن پایانی این رویداد برگزار و از تولید کنندگان‬ ‫برتر حوزه غیراهنی تقدیر و تشکر شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫ضرورت تامین نیاز‬ ‫بازار پوشاک‬ ‫در ایام پایانی سال‬ ‫بررسی اولیه‬ ‫مشکالت بانک ها‬ ‫با اصالح قانون‬ ‫رفع می شود؟‬ ‫مشهد؛ پیش به سوی‬ ‫شهر دیجیتال‬ ‫از عملکرد میادین میوه و تره بار‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران همین یک ماه پیش‬ ‫اعالم کرد که «درحال حاض��ر در تهران ‪ ۲۴۱‬میدان‬ ‫میوه و تره ب��ار داری��م که بعضی اصل��ی و برخی دیگر‬ ‫محلی هس��تند و تا پایان سال ‪ ۱۰‬میدان میو هو تره بار‬ ‫دیگر نیز به ش��هر تهران اضافه خواهد شد‪ .‬برنامه ما‬ ‫این اس��ت که برای سال اینده ‪ ۶۰‬میدان دیگر نیز به‬ ‫ای��ن مجموعه اضافه کنیم‪ .‬به طور متوس��ط در بخش‬ ‫میو هو تره بار‪ ،‬قیمت های میادین شهرداری ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از بی��رون ارزان تر اس��ت‪ ،‬مبنای نرخ م��ا در میادین‪،‬‬ ‫میدان اصلی اس��ت و اگر در می��دان اصلی قیمت ها‬ ‫دچار نوس��ان ش��ود‪ ،‬طبیعت��ا در قیمت ه��ای ما نیز‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪».‬‬ ‫حاال اخرین امار حکایت از افزایش این مجموعه ها‬ ‫دارد ب��ه نحوی که درحال حاض��ر ‪ ۲۴۴‬میدان و بازار‬ ‫میوه تره بار در تهران داریم‪.‬‬ ‫ای��ن امار در تهران در حالی بیان می ش��ود که در‬ ‫عمده شهرهای ایران شاهد میدان میوه وتره بار هستیم‬ ‫و در واقع به قول یکی از کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬مگر‬ ‫می ش��ود ش��هری میدان میوه و تره بار نداشته باشد‪.‬‬ ‫هرچند برخی ش��هرهای بزرگ و کوچک هم هستند‬ ‫که هنوز میدان میوه وتره بار ندارند و شهرداری ها باید‬ ‫نسبت به راه اندازی انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫هرچند وجود این میادین و بازارها در س��طح شهر‪،‬‬ ‫نق��ش خوبی در تنظیم ب��ازار دارد و کمک به اقتصاد‬ ‫خانوار است اما برخی از دالل بازی هایی می گویند که‬ ‫کامال مش��هود بوده و بالی جان ش��ده است و انطور‬ ‫که مش��اور مدیرعامل س��ازمان میادین میوه وتره بار‬ ‫ش��هرداری تهران می گوید‪ :‬این امکان در مجموعه ما‬ ‫تقریبا غیرممکن اس��ت چراکه افراد حاضر در مزایده‬ ‫واگذاری غرفه ه��ا باید مدارکی ارائ��ه کنند که ثابت‬ ‫شود تولیدکننده هستند‪ .‬در شماره های بعدی‬ ‫ابع��اد دیگ��ر عملکرد و فعالیت ه��ا در میادین میوه و‬ ‫تره بار کشور را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید ثابت کنید تولیدکننده هستید‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان میوه وتره بار شهرداری‬ ‫ته��ران ب��ا بی��ان اینک��ه وج��ود دالل در میادی��ن‬ ‫میوه وتره بار ش��هرداری تهران معنایی ندارد‪ ،‬بلکه در‬ ‫میدان مرکزی میوه و تره بار است که زیرنظر اتحادیه‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته انها هم دالیل و مدارکی دارند‬ ‫که ثابت می کنند چنین اتفاقی در انجا هم نمی افتد‪.‬‬ ‫شهرام جباری زادگان در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما مکانیس��می را تعریف کرده ایم که غرفه ها را‬ ‫در مزای��ده واگ��ذار می کنیم و یکی از ش��روط برای‬ ‫ش��رکت در این مزایده این اس��ت که باید مدارکی از‬ ‫نهادهای ذی ربط از وزارت جهاد کشاورزی یا شیالت‬ ‫ارائه کنند که ثابت شود تولیدکنند هستند؛ بنابراین‬ ‫اینکه دالل��ی وارد این بازی بش��ود تقریبا غیرممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د براینک��ه وج��ود دالل در میادی��ن‬ ‫میوه وتره ب��ار ش��هرداری ته��ران تقریب��ا غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ما که نمی توانی��م تایید کنیم فرد‬ ‫شرکت کننده در مزایده واگذاری غرفه ها تولیدکننده‬ ‫اس��ت یا خیر‪ .‬در نتیجه مدارک رس��می و قانونی را‬ ‫از انه��ا می گیریم و در این صورت اجازه ش��رکت در‬ ‫مزایده و در نهایت کار در غرفه را خواهد داشت‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان میوه وتره بار شهرداری‬ ‫ته��ران معتق��د اس��ت‪ :‬ن��رخ محص��والت میادی��ن‬ ‫میوه وتره بار ش��هرداری تهران با میانگین نرخ س��طح‬ ‫ش��هر بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد ارزان تر اس��ت که ساالنه‬ ‫میلیاردها توم��ان به اقتصادی خان��وار کمک زیادی‬ ‫می کند‪ .‬ضمن اینکه بی��ش از ‪۳۵‬درصد خانواده های‬ ‫تهران مایحتاج خود را از میادین تهیه می کنند‪.‬‬ ‫جباری زادگان با اش��اره به اینکه با کار کارشناسی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در هر میدان یک ترازوی شاخص گذاشتیم که شهروندان پس از‬ ‫خرید می توانند محصول خود را دوباره وزن و اطمینان حاصل کنند‬ ‫به نتیجه دیگری رس��یده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای صنفی‬ ‫که در س��طح ش��هر میوه و تره بار عرض��ه می کنند و‬ ‫زیرمجموعه ما نیستند هم به میزانی که به میادین و‬ ‫بازارها نزدیک هس��تند قیمت هایشان کاهش می یابد‬ ‫چرا که در رقابت محبور هس��تند قیمت ها را کاهش‬ ‫و کیفی��ت را افزای��ش دهند تا بتوانند ش��هروندان را‬ ‫جذب کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حت��ی ش��هروندانی ک��ه مس��تقیم از‬ ‫میادی��ن میوه وتره ب��ار خری��د نمی کنند نی��ز به طور‬ ‫غیرمستقیم مش��مول حمایت های سازمان می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن نکت��ه مهمی اس��ت که عموم��ا مغف��ول واقع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش از خرید از قیمت ها مطلع شوید‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان میوه وتره بار شهرداری‬ ‫ته��ران ب��ا بی��ان اینکه هم ناظ��ر کیفی و ه��م ناظر‬ ‫کنت��رل قیمت ه��ا را در میادین میوه وتره ب��ار داریم‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ه��ر میدان ی��ک مدی��ر و در هر بازار‬ ‫هم ی��ک رئی��س داریم ک��ه از صبح قبل از ش��روع‬ ‫رس��می کار در مح��ل کار حاضرن��د و ب��ر عرض��ه‬ ‫محص��والت از لح��اظ کیف��ی و قیمت ه��ا نظ��ارت‬ ‫کام��ل دارند‪ .‬میادین از س��اعت ‪ ۸‬ت��ا ‪۷‬عصر فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫جب��اری زادگان تاکید ک��رد‪ :‬کارگ��روه نرخ گذاری‬ ‫داریم که قیمت ها را تعیین می کنند و همه مکلف به‬ ‫رعایت ان نرخ هستند‪ .‬عمده از ترازوهای ما به مرکز‬ ‫وصل اس��ت و به محض اینکه نرخنام��ه تغییر کند‪،‬‬ ‫همان لحظه روی ترازو اعمال می شود‪ .‬ترازوهایی هم‬ ‫که چنین مکانیسمی را ندارند‪ ،‬نظارت دائم دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬در ه��ر میدان یک‬ ‫ترازوی شاخص گذاشتیم که شهروندان پس از خرید‬ ‫می توانن��د محصول خ��ود را دوب��اره وزن و اطمینان‬ ‫حاصل کنند‪ .‬ع�لاوه براینکه نرخنامه ه��ا در واحدها‬ ‫نصب شده‪ ،‬قیمت ها را در سایت سازمان میوه وتره بار‬ ‫ش��هرداری ته��ران بارگ��ذاری می کنی��م ک��ه مردم‬ ‫می توانند پیش از مراجعه به میادین‪ ،‬از قیمت ها مطلع‬ ‫باشند‪ .‬به گفته مشاور مدیرعامل سازمان میوه وتره بار‬ ‫ش��هرداری ته��ران‪ ،‬هرمحصول��ی ک��ه متناس��ب با‬ ‫اس��تانداردهای تعیین ش��ده نباش��د اجازه عرضه در‬ ‫میادین را پیدا نمی کند و مجبور به برگشت محصول‬ ‫هستند‪ .‬درحال حاضر با راه اندازی بازار قیام که به تازگی‬ ‫رخ داد‪ ۲۴۴ ،‬می��دان و بازار می��وه وتره بار در تهران‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح مدیریت و ساختار میادین‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون بازرگانی داخل��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران اظهارک��رد‪ :‬روز اولی که س��اختار‬ ‫میادی��ن میوه و تره بار ش��کل گرفت با هدف از تولید‬ ‫ب��ه مصرف بود که در همان ای��ام یعنی دوران جنگ‬ ‫چنین اتفاقی رخ داد اما به مرور تغییر شکل دارد و به‬ ‫منبع درامدی برای شهرداری ها تبدیل شد‪.‬‬ ‫خسرو فروغان گران سایه به‬ ‫گفت‪ :‬گاه شاهد‬ ‫ای��ن بودیم که ف��ردی دارای مش��خصات الزم غرفه‬ ‫را می گرف��ت و ب��ه غیر واگذار می کردن��د که نظارت‬ ‫چندانی هم برانها نبود‪ .‬تا سال ‪ ۹۲‬که در قانون نظام‬ ‫صنفی دریافت پروانه کس��ب برای غرفه داری میادین‬ ‫میوه تره بار شهرداری تصویب شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت ها در مناطق گوناگون شهر‬ ‫با هم متفاوت اس��ت‪ .‬ادامه داد‪ :‬این اقدام نظارت ها را‬ ‫بیش��تر کرد اما باز هم نظارت واقعی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫در واقع قیمت ها انطور که می گویند حدود ‪۴۰‬درصد‬ ‫ارزان تر اس��ت این گونه نیس��ت‪ .‬هزینه هایی که دارند‬ ‫مانند اجاره غرفه سنگین اس��ت؛ بنابراین نمی توانند‬ ‫ارزان ت��ر بفروش��ند‪ .‬ضم��ن اینکه میوه های��ی که در‬ ‫میدان مرکزی عرضه می شود‪ ،‬کیفیت و نرخ متفاوت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون بازرگانی داخل��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬در نتیج��ه مدیریت و‬ ‫ساختار میادین میوه و تره بار نیاز به اصالح و بازنگری‬ ‫دارد ام��ا به ط��ور قطع تاثی��ر خود را ب��ر تنظیم بازار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فروغان گران س��ایه اظه��ار کرد‪ :‬به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار کش��ور تصویب ک��رده که در‬ ‫غرفه های شب عید باید انجام شود و بازارچه ها عرضه‬ ‫مس��تقیم محصوالت را در تمام اس��تان ها و ش��هرها‬ ‫انجام داشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت هرچند محصول ب��ا کیفیت و نرخ‬ ‫مناس��بی به دس��ت مردم رس��یده اما اقدام اشتباهی‬ ‫اس��ت‪ .‬بدتری��ن کیفیت محص��ول را در ای��ن مراکز‬ ‫مشاهده می کنید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این ش��رایط مش��اهده می کنیم‬ ‫که غرفه ها دست به دس��ت می شود و در نهایت برای‬ ‫حضور ‪ ۲‬ت��ا ‪۳‬هفته پول های زی��ادی می پردازند که‬ ‫برایشان می صرفد چراکه س��ود باالیی از ان خواهند‬ ‫برد‪ .‬درامد برخی ها از این بازارچه ها میلیاردی اس��ت‬ ‫که باید در این زمینه شفاف تر و صادق تر باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل بازی در کار نیست‬ ‫محمدمهدی مس��یحا‪ ،‬مدیر پیشین امور بین الملل‬ ‫س��ازمان مدیریت میادین ش��هرداری ته��ران نیز در‬ ‫شهرام جباری زادگان‬ ‫این باره گفت‪ :‬کالنش��هرهایی مانند تبریز‪ ،‬مش��هد و‬ ‫اصفه��ان بازار می��وه و تره بار دارد و ش��هرها و مراکز‬ ‫اس��تان نیز به طور عمده دارای میادین میوه و تره بار‬ ‫هس��تند؛ در واقع بدون میدان میوه وتره بار نمی شود‬ ‫چراکه باید نقطه ای برای توزیع میوه هم وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او به‬ ‫گفت‪ :‬میادین می توانند به طور مستقیم‬ ‫با تولیدکننده در ارتباط باش��ند ک��ه البته دالل هم‬ ‫وج��ود دارد و ش��اهد فعالیت های داللی هس��تیم اما خسرو فروغان گران سایه‬ ‫ماهی��ت کار میوه و تره بار از جنس دیگری اس��ت که‬ ‫داللی در کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫مسیحا گفت‪ :‬هرچند در برخی شرایط خاص است‬ ‫ممکن اس��ت خللی ایجاد ش��ود ام��ا خیلی از دالالن‬ ‫اگر نباش��ند‪ ،‬میوه روی درخ��ت می ماند و خریداری‬ ‫نمی شود و خود تولیدکننده راغب است که محصول را‬ ‫به واسطه بدهد تا حتی همان مبلغ جزئی هم به دستش‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫محمدمهدی مسیحا‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در صورت بروز واسطه گری های منفی‬ ‫و اخاللگ��ر در بازار تعزی��رات حکومتی معموال پیگیر‬ ‫اس��ت ضمن اینک��ه قاضی کش��یک و ش��ورای حل‬ ‫اختالف نیز در میدان مرکزی مستقر است‪.‬‬ ‫مس��یحا تاکید ک��رد‪ :‬هرچند نظارت ه��ا هم برقرار‬ ‫اس��ت اما ام��کان دارد برخ��ی هم دچ��ار خطاهایی‬ ‫ش��وند‪ .‬بین ح��دود ‪ 250‬ب��ازار و می��وه و تره بار در‬ ‫تهران داریم و وقتی اعالم می ش��ود پرتقال جنوب با‬ ‫قیمت ‪ x‬به فروش برس��د باید این قیمت باشد اما باز‬ ‫هم گروه بازرس��ی داریم و ب��ر روند فعالیت ها نظارت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬میادی��ن می��وه و تره ب��ار وظیف��ه دارد‬ ‫محصوالت را با قیمت مناسب و کمتر از قیمت سطح‬ ‫شهر به شهروند برساند و فقط توزیع کننده است و به‬ ‫قیمت کاری ندارد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪ :‬کاالهای لوکس ترخیص نمی شوند‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫محدودیت ه��ای دولت باعث ش��ده ‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال در‬ ‫گم��رک باقی بماند و ترخیص نش��ود‪ .‬ب��ه گزارش خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در پایان نشس��ت کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس در جمع خبرن��گاران درباره وضعیت‬ ‫ص��ادرات کاالهای غیرنفتی گفت‪ :‬بخش��ی از وضعیت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور مربوط ب��ه تجارت خارجی اس��ت و‬ ‫باوج��ود تمام فش��ارها و محدودیت هایی که دش��من‬ ‫اعمال کرده اس��ت‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته‪ ،‬حدود ‪ ۳‬درصد تغییر داشته‪ ،‬به‬ ‫عبارتی این فشارها نتوانسته اثری بر صادرات غیرنفتی‬ ‫و واردات داش��ته باشد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه صادرات و‬ ‫واردات کاالهای غیرنفتی از نظر وزنی ‪ ۲۰‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته و از نظر ارزش��ی ‪ ۳‬درصد منفی اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬دلیل پایین بودن رش��د ارزشی کاالهای صادر شده‬ ‫این اس��ت که صادرکنندگان اعتقاد داشتند ارزشی که‬ ‫برای کاالهای صادراتی تعیین ش��ده‪ ،‬باالست؛ بنابراین‬ ‫با در نظ��ر گرفتن صحبت های انها نرخ پایه نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته را ‪ ۳۰‬درصد کاهش دادیم‪ .‬باوجود اینکه‬ ‫نرخ پایه نس��بت به سال گذشته‪ ۳۰ ،‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرد ص��ادرات غیرنفتی از لحاظ وزنی ‪۲۰‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته است و صادرکنندگان توانستند خوب بازار را در‬ ‫خارج پوش��ش دهند‪ .‬دژپس��ند درباره دپوی مواد اولیه‬ ‫در گمرک کش��ور نیز گفت‪ :‬نگهداش��ت کاال و مواد قبل‬ ‫از اظهارنامه گمرکی‪ ،‬دپو تلقی نمی ش��ود و رسوب مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬کاالی س��رمایه ای و مصرفی در گمرکات کشور به‬ ‫میزان ناچیز اس��ت‪ ،‬اما یکسری از کاالها با ثبت سفارش‬ ‫وارد گمرک کشور شده اند و به دلیل محدودیت های که‬ ‫دولت اعمال کرده اس��ت ام��کان ترخیص وجود ندارد و‬ ‫این موضوعی ربطی به عملکرد گمرک ندارد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه محدودیت های دولت باعث ش��ده تا ‪ ۱۴۰۰‬قلم‬ ‫کاال در گمرک باقی بماند و ترخیص نش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫از این تعداد کاال‪ ،‬مهلت برخی از انها به پایان رس��یده و‬ ‫برخی دیگ��ر جزو کاالهای لوکس هس��تند و به همین‬ ‫دلیل نامه ای به دولت ارسال کردیم که کاالهای لوکس‬ ‫حذف‪ ،‬معدوم یا جزو اموال تملیکی شوند‪ ،‬زیرا کاالهای‬ ‫لوکس ترخیص نمی ش��وند و دیگر کااله��ا را نهاد های‬ ‫مربوط بررسی کند و اگر الزم است عرضه شوند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اخرین وضعیت تولید‬ ‫رمزارز بانک مرکزی‬ ‫معاون فن��اوری بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه‬ ‫انتشار پول در انحصار بانک مرکزی است و هیچ‬ ‫رم��ز ارز دیگری را به جز رم��زارز بانک مرکزی‬ ‫قب��ول نداری��م‪ ،‬گفت‪ :‬بعید اس��ت ک��ه این ارز‬ ‫دیجیتال امسال رونمایی شود‪.‬‬ ‫مهران محرمیان در گفت وگو با مهر در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایین نامه مرتبط با انتش��ار‬ ‫رمزارزه��ا در چه مرحله ای اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی همچن��ان روی ایین نامه تدوین ش��ده‬ ‫درباره رمزارزها در حال کار و بررسی کارشناسی‬ ‫است و باید اجازه داد تا مجموعه اقدام هایی که‬ ‫این بانک انجام داده‪ ،‬به نتیجه برس��د و تا زمانی‬ ‫که ب��ه جمع بندی نرس��یده‪ ،‬نمی توان انتش��ار‬ ‫عمومی داد‪.‬‬ ‫معاون فن��اوری بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه‬ ‫این نهاد به عنوان سیاس��ت گذاری پولی کشور‪،‬‬ ‫موضع خود را درباره رمزارزها در گذش��ته اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬افزود‪ :‬این موض��ع و نقش برای رمزارزها‬ ‫در اقتصاد ایران‪ ،‬همچنان محفوظ است‪ .‬وزارت‬ ‫نیرو و سایر نهاد ها‪ ،‬فقط روی ماینینگ متمرکز‬ ‫ش��ده اند و بان��ک مرکزی سیاس��ت گذاری های‬ ‫مرتبط با اس��تفاده از رمزارزه��ا و کاربرد ان در‬ ‫اقتص��اد ایران را انجام خواه��د داد‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬موضع بانک مرکزی در این باره‪ ،‬انتش��ار‬ ‫رمز ارز از سوی بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫محرمیان در پاس��خ به این پرسش که فرصت‬ ‫‪ ۶‬ماهه صاحب نظران درباره بخشنامه رمزارز به‬ ‫پایان رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬ما در راستای همان بخشنامه‬ ‫گام برداش��ته و تولی��د رمزارز بان��ک مرکزی را‬ ‫پیگیری می کنی��م؛ دراین زمینه اظهارنظرهایی‬ ‫به دس��ت ما رسیده که دسته بندی شده اند‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا رم��زارز بانک‬ ‫مرکزی امس��ال رونمایی می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫فک��ر نمی کنم رمز ارز بانک مرکزی به امس��ال‬ ‫برس��د و بتوان ان را نهایی ک��رد‪ .‬محرمیان در‬ ‫پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی ب��ر اینکه‪ ،‬ایا‬ ‫بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار‪ ،‬در این‬ ‫رابطه کند عمل نمی کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما معتقد‬ ‫نیس��تیم که در این زمینه دیر شده‪ ،‬چراکه هیچ‬ ‫کش��وری در جهان‪ ،‬نمونه رم��زارز ملی یا بانک‬ ‫مرک��زی موفقی‪ ،‬تاکنون ارائه نداده اس��ت و ما‬ ‫می توانیم جزو کش��ورهای اوانگارد و پیشرو در‬ ‫این عرصه باش��یم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا رمزارزهایی که از س��وی برخی بانک ها با‬ ‫پش��توانه طال تولید شده‪ ،‬از سوی بانک مرکزی‬ ‫به رسمیت ش��ناخته می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬خط قرمز‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬خلق پول و انتش��ار پول اس��ت؛‬ ‫چراکه انتشار پول‪ ،‬در تمام کشورهای جهان‪ ،‬در‬ ‫انحصار بانک مرکزی است و ما چیزی به جز ان‬ ‫را قبول نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایران ‪ ۲۷‬برابر صادرات‬ ‫به اروپا‪ ،‬کاال و خدمات به‬ ‫عراق صادر می کند‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق با‬ ‫بی��ان اینکه رابطه بین ای��ران و عراق یک رابطه‬ ‫اس��تراتژیک و به سود هر دو کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صادرات ایران به ع��راق ‪ ۲۷‬برابر صادرات ایران‬ ‫به کل کشورهای اروپایی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬یحیی ال اس��حاق در‬ ‫مصاحبه ب��ا رادیو اظهار ک��رد‪ :‬رابطه بین ایران‬ ‫و عراق یک رابطه اس��تراتژیک و بسیار مهم در‬ ‫تمام��ی حوزه ه��ا به ویژه اقتصادی اس��ت و این‬ ‫رابطه هر قدر تقویت ش��ود به سود هر دو کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۳‬میلیارد دالر‬ ‫خدم��ات فنی مهندس��ی و کاال از ایران به عراق‬ ‫ص��ادر ش��د در صورتی که ص��ادرات جمهوری‬ ‫اسالمی با همه کشورهای اروپایی ‪ ۴۷۵‬میلیون‬ ‫دالر بوده اس��ت(‪ ۲۷‬برابر)‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫مش��ترک ایران و عراق گفت‪ :‬می��زان صادرات‬ ‫ایران به عراق در‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال به ارزش‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر بوده و این عدد در ‪ ۹‬ماه امس��ال‬ ‫به ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۹‬میلی��ارد دالر خواهد رس��ید‪ .‬ایران‬ ‫هم اکنون در بحث روابط مستقیم بانکی با عراق‬ ‫مشکل دارد و مسئوالن بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی با عراق در تماس هستند‪ ،‬بلکه بتوانند‬ ‫این موضوع را س��امان دهند‪ .‬ال اسحاق تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬امریکا‪ ،‬بدخواهان‪ ،‬رقیبان ش��امل ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬عربستان و دیگران مزاحمت زیادی برای‬ ‫ایران در کشورعراق ایجاد می کنند‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی مش��ترک ای��ران و ع��راق تاکید کرد‪:‬‬ ‫این کش��ورها از هر راهی مانند قدرت سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬که امکان پذیر باش��د‪ ،‬اعمال فشار‬ ‫می کنن��د‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬عربس��تان از همه‬ ‫ظرفیت های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و مالی خود در‬ ‫عراق اس��تفاده می کند تا ایرانی ها در پروژه های‬ ‫عمرانی و سرمایه گذاری مشارکت نداشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در این«میدان» دالل جوالن می دهد یا تولیدکننده سود می برد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫رضا رحمانی در نشست هم اندیشی با فعاالن صنعت پوشاک کشور اعالم کرد‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات بسته حمایت‬ ‫از صادرات غیرنفتی‬ ‫مدی��رکل دفت��ر خدم��ات بازرگانی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران با تش��ریح جزئیات بس��ته‬ ‫حمای��ت از ص��ادرات که به زودی از س��وی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری ابالغ می ش��ود‪ ،‬گفت‪۴ :‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان اعتب��ار ب��رای پرداخت ب��ا نرخ‬ ‫‪۱۴‬درص��دی به صادرکنن��دگان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫احس��ان قم��ری در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه‬ ‫همه س��اله بس��ته حمایت از ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫به وسیله س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در قالب این بسته‪ ،‬مشوق ها‬ ‫و حمایت ه��ای صادرات��ی که س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ای��ران‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و س��ایر نهادهای درگیر در ص��ادرات برای ارائه به‬ ‫صادرکنندگان تدارک می بینند‪ ،‬در قالب این بسته‬ ‫تدوین ش��ده و به نوعی‪ ،‬ضمانت اجرایی پرداخت‬ ‫مشوق های صادراتی دولت به صادرکنندگان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی و تمرکز بر صادرات در نه بند از ‪۱۰‬بند ان‬ ‫افزود‪ :‬رهبر معظ��م انقالب در یکی از بندهای این‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬بر تشویق و حمایت از صادرکنندگان‬ ‫تاکید کرده اند که این امر‪ ،‬مسئولیت ما را در تدوین‬ ‫بس��ته حمایت از صادرات س��نگین تر می کند؛ به‬ ‫نحوی که جمله معروف «درون گرایی و برون زایی‬ ‫اقتصاد» بر محوریت صادرات متمرکز اس��ت؛ این‬ ‫در حالی است که خوش��بختانه با هماهنگی که با‬ ‫س��ازمان برنامه و بودج��ه و وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی انجام ش��ده‪ ،‬بس��ته حمای��ت از صادرات‬ ‫غیرنفتی در سازمان توس��عه تجارت ایران تدوین‬ ‫شد و به تایید وزیران صنعت معدن و تجارت‪ ،‬امور‬ ‫اقتص��اد و دارایی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫رس��یده و در روزه��ای اینده از س��وی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬ابالغ خواهد شد‪ .‬مدیرکل دفتر خدمات‬ ‫بازرگانی سازمان توس��عه تجارت ایران در تشریح‬ ‫ش��اخصه های این بس��ته حمایتی افزود‪ :‬بس��ته‬ ‫حمایت از صادرات غیرنفتی در دو بخش تسهیالت‬ ‫بانکی و مش��وق های صادراتی متمرکز خواهد بود‬ ‫ک��ه بخش مرتبط با وام های بانکی‪ ،‬ازس��وی نظام‬ ‫بانکی کش��ور به صادرکنندگان پرداخت می شود‬ ‫و در ح��وزه مش��وق های صادراتی نیز‪ ،‬س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬منابع تعیین ش��ده را به س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران تخصیص می دهد تا در قالب‬ ‫‪ ۱۱‬س��رفصل‪ ،‬به صادرکنندگان پرداخت ش��ود‪.‬‬ ‫قمری از انجام هماهنگی الزم میان سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران با صندوق توس��عه مل��ی به منظور‬ ‫اختصاص تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬بر مبنای ماده یک بس��ته حمایت از‬ ‫صادرات غیرنفتی که به منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫اش��اره دارد‪ ،‬این صندوق اع�لام امادگی کرده که‬ ‫‪ ۲‬ه��زار میلی��ارد تومان از منابع خ��ود را به عنوان‬ ‫سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی‪ -‬صادراتی‬ ‫اختص��اص دهد ک��ه البته این بخ��ش از پرداخت‬ ‫صندوق توس��عه ملی از طریق س��پرده گذاری در‬ ‫بانک های عامل صورت می گیرد و بانک های طرف‬ ‫قرارداد نیز به همان می��زان اورده صندوق‪ ،‬منابع‬ ‫ب��ه این امر اختص��اص داده تا وام با نرخ ترجیحی و‬ ‫یاران��ه ای به صادرکنندگان ارائه ش��ده و در مدت‬ ‫دو سال از س��وی صادرکننده بازپرداخت شود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬یکی از مشکالت بخش صادرات کشور‪،‬‬ ‫باال بودن نرخ تس��هیالت است که این نرخ‪ ،‬فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری را از صادرکنن��دگان م��ا گرفته و‬ ‫اجازه گس��ترش فضای تولیدی انه��ا را نمی دهد؛‬ ‫بنابرای��ن با برنامه ریزی که انجام ش��ده‪ ،‬قرار ش��د‬ ‫اعتبارات��ی که از محل منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ ،‬با ن��رخ ترجیح��ی در اختیار‬ ‫صادرکنندگان قرار گیرد؛ ب��ه نحوی که میانگین‬ ‫نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار که درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۸‬درصد و نرخ صندوق توسعه ملی که ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫است‪ ،‬با هم جمع شده و از مجموع نرخ سود این دو‬ ‫بخش یعنی ‪ ۲۹‬درصد‪ ،‬به طور میانگین نرخ ‪۱۴.۵‬‬ ‫درصدی در نظر گرفته می ش��ود که بر این اساس‪،‬‬ ‫باید گفت که نظام بانکی بین ‪ ۴.۵‬تا ‪ ۵‬درصد یارانه‬ ‫به صادرکنندگان می پردازد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران گفت‪ :‬این تس��هیالت برای سال ‪۹۸‬‬ ‫تعیین ش��ده که تا ش��هریورماه س��ال ‪ ۹۹‬قابلیت‬ ‫پرداخ��ت دارد و بر این اس��اس‪ ۴ ،‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان ازسوی نظام بانکی کشور به صادرکنندگان‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬البته ش��اید در نگاه نخس��ت‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به حجم صادراتی که کش��ور دارد‪ ،‬این رقم‬ ‫ناچیزی باش��د‪ ،‬ولی قرار نیس��ت که همه صادرات‬ ‫از طریق وام‪ ،‬س��رمایه گذاری و منابع بانکی تامین‬ ‫مالی ش��ود؛ بلکه به هر حال صادرکنندگان باید از‬ ‫مناب��ع دیگری هم که وجود دارد‪ ،‬اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫قم��ری درب��اره اختص��اص تس��هیالت ارزی به‬ ‫صادرکنندگان نیز گفت‪ :‬به دلیل مش��کالت حوزه‬ ‫ارزی‪ ،‬ه��م بانک توس��عه ص��ادرات و هم صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ای��ران در بحث اعطای اعتبارات‬ ‫ارزی فع��ال هس��تند و برنامه های خ��اص خود را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ضرورت تامین نیاز بازار پوشاک در ایام پایانی سال‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫در صنعت‬ ‫پوشاک و‬ ‫تولیدات ان‬ ‫افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی را‬ ‫شاهد بوده ایم‬ ‫که همزمان با‬ ‫کاهش واردات‬ ‫نشان دهنده‬ ‫رشد و رونق‬ ‫این صنعت در‬ ‫کشور است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت هم اندیشی با‬ ‫فعاالن صنعت پوشاک و نساجی کشور گفت‪ :‬روند کنونی‬ ‫در کاهش واردات پوش��اک و ارتق��ای موقعیت برند های‬ ‫داخلی کامال امیدوار کننده اس��ت و خوشبختانه در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امس��ال تولیدات صنعت پوشاک ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫فرارس��یدن ایام پایانی س��ال‪ ،‬یکی از دغدغه های جدی‬ ‫م��ن تامین مایحت��اج عمومی مردم به وی��ژه در مواردی‬ ‫همچون پوش��اک است که امیدوارم با پیشنهادهای ارائه‬ ‫ش��ده و تدابیر مورد نظر‪ ،‬م��ردم کمترین دغدغه ممکن‬ ‫را در این باره داش��ته باش��ند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این مقطع‬ ‫تاریخی یک فرصت بزرگ برای فعاالن صنعت پوشاک و‬ ‫نساجی کشور ایجاد شده که می توانند به تثبیت فعالیت‬ ‫خ��ود و بازار کاالی��ی خود بپردازند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬با توجه به نام گذاری سال و تاکیدات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب درباره رون��ق تولید‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت امس��ال در ‪۷‬مح��ور و ‪ ۳۴‬برنامه اجرایی‬ ‫وج��وه گوناگ��ون این مهم را مورد توجه قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در همین راس��تا یک��ی از برنامه های ویژه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توس��عه صنعت نساجی و‬ ‫پوشاک بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انسجام و همگرایی‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬در نشس��ت امروز همه بزرگان این‬ ‫صنعت حضور دارند و ما به دنبال تحقق حداکثری اهداف‬ ‫خود در راس��تای توسعه صنعت پوشاک و نساجی کشور‬ ‫هس��تیم و با توجه به گام های برداشته شده در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ام��روز و با توجه به ش��رایط موج��ود نیازمند‬ ‫انس��جام و همگرایی بیش��تری هستیم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ت��وان م��ا در بخش های گوناگون کم نیس��ت و باور دارم‬ ‫تعبی��ر رهبر معظم انقالب و حض��رت امام درباره عبارت‬ ‫«ما می توانیم» کامال انجام ش��دنی و قابلیت تحقق دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه ک��رد‪ :‬باوجود همه‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬خوش��بختانه روند تولیدات کشور در انواع‬ ‫اقالم کاالیی افزایشی است و براساس امار عالوه بر صنعت‬ ‫پوش��اک در بسیاری از بخش ها در ‪ ۹‬ماه گذشته افزایش‬ ‫تولید داش��تیم‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬صنعت پوش��اک چه‬ ‫تحریم ش��ود چه نشود‪ ،‬به عنوان یک صنعت مزیت دار در‬ ‫اشتغالزایی با س��رمایه گذاری پایین که امکان توسعه ان‬ ‫در مناطق گوناگون کش��ور وجود دارد و همچنین سابقه‬ ‫تاریخی و تجربه و دانش موجود در این صنعت در سطح‬ ‫کش��ورمان و با لحاظ نیاز عموم��ی مردم به تولیدات ان‪،‬‬ ‫دارای اهمیت فراوانی اس��ت و حتم��ا باید مورد حمایت‬ ‫جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز این نشس��ت ب��رای ایجاد همگرایی و‬ ‫جمع بندی مس��ائل این صنعت برگزار ش��د و ما امادگی‬ ‫داریم در راس��تای اقدام های انجام ش��ده‪ ،‬پیشنهادهای‬ ‫س��ازنده هر ی��ک از تولید کنندگان این حوزه را بررس��ی‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در ش��ماره های گذش��ته گفتی��م که ب��ه بهانه‬ ‫برگزاری پنجمی��ن دوره از همایش ملی کیفیت و‬ ‫مشتری مداری با رویکرد نقش رقابت پذیری و بهبود‬ ‫کیفیت در جلب رضایت مندی مصرف کنندگان به‬ ‫سراغ ش��رکت های مطرح در حوزه مشتری مداری‬ ‫و متعهد به ارتقای کیفیت رفته ایم تا از تجربه های‬ ‫انها و موفقیت شان در این زمینه بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��ماره گفت وگویی ب��ا ولی اله غالمی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بهروان لرس��تان داش��تیم تا‬ ‫دی��دگاه او درباره کیفیت و ارتقای این مولفه مهم‬ ‫در مجموعه خود را بدانیم‪.‬‬ ‫ش��رکت بهروان لرستان در سال ‪ 1374‬تاسیس‬ ‫ش��د و فعالی��ت خ��ود را در راس��تای تولی��د انواع‬ ‫روانس��ازهای قابل مصرف در وسایل نقلیه موتوری‬ ‫ش��روع ک��رد و از انجای��ی که از اغ��از فعالیت نیز‬ ‫کیفیت را س��ر لوحه اهداف خ��ود قرار داد‪ ،‬پس از‬ ‫اندک زمانی به دریافت نش��ان استاندارد ملی ایران‬ ‫نیز نائل ش��د‪ .‬این ش��رکت در راستای تولید انواع‬ ‫روغ��ن موت��ور های بنزینی و دیزل��ی و روغن های‬ ‫صنعت��ی برای تامین نیازهای روز جامعه فعالیت و‬ ‫ضمن تامی��ن نیازهای داخلی‪ ،‬محصوالت تولیدی‬ ‫خ��ود را ب��ه بازاره��ای بین المللی ص��ادر می کند‪.‬‬ ‫مشروح گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €شما کیفیت را چگونه معنا می کنید؟‬ ‫در اس��تاندارد ایزو ‪ ۸۲۰۴‬کیفیت چنین تعریف‬ ‫شده اس��ت‪ :‬تمامی ویژگی های یک مقوله (کاال یا‬ ‫خدمات) ک��ه در توانایی ان ب��رای براورده کردن‬ ‫نیازهای تصریح ش��ده یا تلویح��ی ان مقوله موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارتی کیفی��ت یعنی قابلی��ت اعتماد‬ ‫و اصال��ت محص��ول‪ ،‬مطابق��ت ب��ا مش��خصات و‬ ‫نیازمندی ه��ا (کرازبی ‪ ،)۱۹۷۹‬رضایت مش��تری‪،‬‬ ‫تحوی��ل ب��ه موق��ع و در ی��ک کالم کیفیت یعنی‬ ‫مش��تری برگ��ردد اما محص��ول برنگ��ردد‪( .‬دکتر‬ ‫‹ ‹توجه به توان بخش خصوصی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬توان بخش‬ ‫خصوصی و منابع موجود انها را در راستای سرمایه گذاری‬ ‫در صنایع گوناگون کشور از جمله همین صنعت پوشاک‬ ‫نباید دست کم بگیریم و باید با شناسایی دقیق بسترهایی‬ ‫که موجب وابس��تگی صنعتی کشور هستند‪ ،‬برای حذف‬ ‫انها برنامه ریزی بهتری انجام دهیم‪ .‬رحمانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در صنایعی که احتمال س��وداوری دارد بخش خصوصی‬ ‫باید فرصت های الزم را برای س��رمایه گذاری پیدا کند و‬ ‫دولت فقط در جاهایی که بخش خصوصی حاضر نیس��ت‬ ‫سرمایه گذاری انجام دهد‪ ،‬ورود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توازن در برندسازی‬ ‫مجموعه ای از فرصت ها برای توس��عه صنعتی کشور به وجود امده‬ ‫ک��ه حتی با وجود برخی تهدیده��ا و محدودیت ها می توانیم گام های‬ ‫محکمی برداریم‬ ‫کرده و در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت ب�اال برای رش�د و جه�ش صنعت‬ ‫پوشاک‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬پوشاک و لوازم‬ ‫خانگی از جمله صنایعی که امکان جهش و رشد برای انها‬ ‫در کشور مهیاس��ت و ما می توانیم ظرفیت های جدیدی‬ ‫از اش��تغالزایی‪ ،‬صادرات و توس��عه را در این بخش فراهم‬ ‫اوریم و حتماً برای حمایت از این صنایع هیچ محدودیتی‬ ‫قائل نخواهیم بود‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برخ��ی گلوگاه های تامین کاالیی‬ ‫کش��ور و برخی وابستگی های موجود به بعضی تجهیزات‬ ‫م��ورد نیاز صنایع گوناگون‪ ،‬گف��ت‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬امروز‬ ‫چادر مش��کی و تامین نیاز ب��ازار از جمله دغدغه های ما‬ ‫در این وزاتخانه بوده که خوش��بختانه در دستور کار قرار‬ ‫گرفته و امروز ش��اهدیم که سرمایه گذاری بزرگی در این‬ ‫صنعت در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مجموعه ای از فرصت ها برای توس��عه‬ ‫صنعتی کش��ور به وج��ود امده که حتی ب��ا وجود برخی‬ ‫تهدیده��ا و محدودیت ه��ا می توانی��م گام های محکمی‬ ‫برداریم و حداقل کار امروز ما در حوزه نساجی و پوشاک‬ ‫توجه به چرخه تولید و تکمیل زنجیره ان از مرحله تامین‬ ‫پنبه تا مرحله عرضه است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره مراحل در ش��ده‬ ‫برای تهیه س��ند جامع توس��عه صنعت نساجی و پوشاک‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬براساس نظر افراد ذی ربط و ذی نفعان این‬ ‫ح��وزه باید موارد جمع بندی و ارائه ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫بخش ه��ای مرتب��ط با ای��ن صنعت که در ح��وزه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است باید اقدام های بسیار سریع‬ ‫و ب��ا جدیت انجام ش��ود و البته در م��واردی که خارج از‬ ‫اختیارات این وزارتخانه هس��تند‪ ،‬مانند بیمه‪ ،‬مالیات و‪...‬؛‬ ‫م��ا خودم��ان را به عنوان خدمتگ��زار و مدافع این بخش‬ ‫می دانی��م و حتم��ا م��وارد را پیگی��ری می کنی��م‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ما از معدود وزارتخانه هایی‬ ‫هستیم که با بخش خصوصی در پیگیری موارد گوناگون‬ ‫و مشکالت اشتراک نظر بسیار باالیی داریم و این طبیعت‬ ‫عملکرد ما اس��ت‪ .‬رحمانی درباره مراحل طی ش��ده در‬ ‫اص�لاح قانون مالیات ارزش اف��زوده گفت‪ :‬در این باره نظر‬ ‫کارشناس��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به مجلس‬ ‫ارائه شده و تالش خواهیم کرد تا منافع تولید کنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان در این قانون تامین شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به ضرورت تکمی��ل زنجیره تولید‬ ‫صنعت پوشاک افزود‪ :‬باید اطالعات شفافی از میزان تولید‬ ‫در حلقه ه��ای گوناگون این صنعت تهیه ش��ود؛ بنابراین‬ ‫برای حذف شناس��ایی حلقه های گمشده‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫ش��اهد همکاری بیش��تری از س��وی بخش خصوصی در‬ ‫این باره باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برخی مش��کالت موجود در برند سازی‬ ‫تولیدات پوشاک کشور‪ ،‬گفت‪ :‬امروز عموم برند های معتبر‬ ‫و شناخته شده پوشاک ما در بخش اقایان است و در سایر‬ ‫بخش ها ضعف هایی داریم که ضرورت دارد به دقت رصد‬ ‫و برای رفع انها اقدام شود‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬در کنار برندس��ازی باید در تولید ش��ان‬ ‫و منزل��ت مصرف کننده را نیز مورد توجه قرار دهیم و در‬ ‫همین راس��تا خود تش��کل ها و اصناف در کنار توجه به‬ ‫سلیقه مشتریان این مهم را نیز باید حتما لحاظ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قاچاق پوشاک‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تسریع‬ ‫در تکمیل روند ایجاد کد شناس��ه کاال در صنعت پوشاک‬ ‫و تولی��دات ان گفت‪ :‬خوش��بختانه واردات غیرقانونی در‬ ‫این صنعت کاهش داش��ته و در یک سال گذشته قاچاق‬ ‫پوش��اک از ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر به ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش واردات قانونی پوشاک‬ ‫رحمانی با اشاره به امار واردات قانونی صنعت پوشاک‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬که با کاهش ‪ ۳۱‬درصدی روبه رو بوده‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬واردات حتی اگر از مناطق ازاد نیز باشد باید به طور‬ ‫دقی��ق کنترل ش��ود در غیر این ص��ورت این روند تخلف‬ ‫قانونی و نیازمند برخورد قانونی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال در صنعت پوش��اک و‬ ‫تولی��دات ان افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی را ش��اهد بوده ایم که‬ ‫همزمان با کاهش واردات نش��ان دهنده رشد و رونق این‬ ‫صنعت در کشور است‪.‬‬ ‫رون��د کنونی در کاهش واردات‪ ،‬افزایش تولید و ارتقای‬ ‫موقعی��ت برنده��ای داخلی کامال امیدوار کننده اس��ت و‬ ‫بای��د این رویه باید ت��داوم یابد و مورد حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫رحمانی درباره تولید پنبه به عنوان یکی از مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز صنعت نس��اجی کشور گفت‪ :‬برخی از استان های ما‬ ‫پیش��ینه خوبی در تولید پنبه دارند که باید تقویت شوند‬ ‫و هر کس��ی بخواهد در این صنعت س��رمایه گذاری کند‬ ‫ما پش��تیبانی می کنیم و این دس��تور رهبر معظم انقالب‬ ‫و دولت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهروان لرستان‪:‬‬ ‫بدون ارتقای زیرساخت های کیفیت به توسعه تجارت نمی رسیم‬ ‫دمینگ)‬ ‫€ €با توجه به ش�عار امسال مبنی بر رونق‬ ‫تولید داخل و ش�رایطی که واردات برخی‬ ‫کاالها ممنوع اس�ت‪ ،‬کیفیت می تواند چه‬ ‫نقش�ی در توس�عه ف�روش کاالی ایران�ی‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫ت��داوم کیفی��ت مهم تری��ن عامل حف��ظ بقاء و‬ ‫پایداری بنگاه های تولیدی اس��ت و می توان گفت‬ ‫کیفی��ت عامل اصلی حمایت از تولید ملی اس��ت؛‬ ‫بنابراین اگر هدف سیاست گذاران حمایت از تولید‬ ‫ملی اس��ت‪ ،‬باید ب��ه حمایت از کیفی��ت تولیدات‬ ‫بپردازن��د‪ .‬کیفیت باالی تولیدات داخلی می توانند‬ ‫منج��ر ب��ه رقابت بیش��تر و حتی ایج��اد فرهنگ‬ ‫استفاده از کاالی داخلی در بلندمدت شود‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کنن�ده چ�ه اقدام های�ی انج�ام‬ ‫می دهی�د و از ن�گاه ش�ما تحق�ق این امر‬ ‫مستلزم چیست؟‬ ‫در عرص��ه فعالیت های اقتص��ادی جهان نگرش‬ ‫مش��تری مداری و مش��تری محوری اص��ول اصلی‬ ‫کس��ب و کار تلق��ی ش��ده و اگ��ر کاال و خدم��ات‬ ‫انتظارات مش��تری را براورده کند‪ ،‬در او احس��اس‬ ‫رضای��ت ایجاد می ش��ود و با خرید دوب��اره خود و‬ ‫تشویق دیگران به خرید‪ ،‬به بقای ان شرکت کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اگر کیفیت کاال یا ارائه خدمات‬ ‫سطح انتظارات مشتری را تامین نکند به نارضایتی‬ ‫منجر خواهد ش��د‪ .‬بررسی رضایت مشتری باید با‬ ‫روشی مناسب و منسجم انجام شود‪.‬‬ ‫€ €راهکارهای موثر بر افزایش صادرات را‬ ‫چه می دانید؟‬ ‫کنت��رل کیفیت کاالهای صادرات��ی اصلی ترین‬ ‫عام��ل توس��عه صادرات اس��ت که ب��رای افزایش‬ ‫ص��ادرات نفت��ی و غیرنفت��ی بای��د به این س��مت‬ ‫حرکت کنیم‪ ،‬انطباق با اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫الزم��ه حض��ور و بقاء در کنار رقیب��ان در بازارهای‬ ‫بین المللی به شمار می رود و مطالعات جهانی بیانگر‬ ‫ان است که هیچ کش��وری نتوانسته بدون ارتقای‬ ‫زیرساخت های کیفیت به توسعه تجارت به ویژه در‬ ‫بخش صادرات دست یابد‪.‬‬ ‫همچنین استاندارد کردن کاالها و اجرای روابط‬ ‫و مقررات یکس��ان در س��طوح مل��ی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین المللی از عوامل زمینه س��از توس��عه صادرات و‬ ‫ماندگاری در بازارهای هدف هستند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ارائ�ه کیفیت باال تا چ�ه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ته و ب�ه تجهی�ز‬ ‫زیرساخت های مربوط پرداخته اید؟‬ ‫باتوجه به اینکه فعالیت این واحد تولیدی‪ ،‬تصفیه‬ ‫روغ��ن کارکرده و تولید روغن موتور می باش��د‪ ،‬با‬ ‫ه��دف جلوگی��ری از الودگی محیط زیس��ت و در‬ ‫راس��تای بهبود کیفیت روغ��ن پایه ‪ SN۵۰۰‬نیاز‬ ‫به بخاردهی در دمای ‪ ۲۵۰ Cº‬با فش��ار ‪ ۲‬اتمسفر‬ ‫اقدام به طراحی و س��اخت مخزن مربوط و تامین‬ ‫بخار مورد نیاز با قس��مت تزریق بخار در واحد شد‪،‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تمام ترکیب��ات گوگردی در این‬ ‫مرحله حذف می ش��ود و کیفیت روغن پایه در حد‬ ‫خیلی خوب بهبود می یابد‪ ،‬که این اقدام ها با هزینه‬ ‫‪ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال در واحد اجرا شد‪.‬‬ ‫€ €حض�ور در فراین�د ارزیاب�ی همایش‬ ‫ملی کیفیت و مش�تری مداری چه تاثیری‬ ‫بر روند کیفی س�ازی محصوالت و خدمات‬ ‫مجموعه شما خواهد داشت؟‬ ‫س��ازمان موف��ق بای��د به ط��ور مس��تمر نتایج‬ ‫فعالیت ه��ای خ��ود را در ارتب��اط ب��ا مش��تریان‬ ‫اندازه گی��ری‪ ،‬تجزی��ه و تحلی��ل و نتای��ج ان را در‬ ‫سیس��تم منعک��س کن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫رون��د س��طح رضایت مش��تریان‪ ،‬تعداد ش��کایات‬ ‫و انتق��ادات حاصل��ه از مهم تری��ن ش��اخص هایی‬ ‫اس��ت ک��ه در فراین��د ارزیابی ق��رار می گیرد‪ .‬در‬ ‫این فرایند ش��رکت های تولیدی باید شاخص های‬ ‫کیف��ی مانند درصد برگش��تی محصول‪ ،‬ضایعات و‬ ‫دوب��اره کاری ش��رکت ها و س��ازمان های خدماتی‬ ‫باید ش��اخص هایی همچون سطح رضایت مشتری‬ ‫از کیفی��ت خدمات ارائه ش��ده‪ ،‬دوب��اره کاری ارائه‬ ‫خدم��ات و‪ ...‬را محاس��به و تجزی��ه و تحلیل کرده‬ ‫و با اقدام های اصالحی و پیش��گیرانه در س��ازمان‬ ‫بازخورد داده باشند‪ .‬همچنین کاهش و جلوگیری‬ ‫از اس��یب های زیس��ت محیطی در چرخ��ه عم��ر‬ ‫محصوالت و خدمات س��ازمان ازجمله ریسک های‬ ‫بهداش��تی و حوادث‪ ،‬صدا و بو‪ ،‬مخاطرات (ایمنی)‪،‬‬ ‫الودگی و انتش��ار مواد سمی‪ ،‬تحلیل مخاطرات در‬ ‫زنجیره تامین ارزش��یابی عملکرد زیست محیطی و‬ ‫چرخه عمر از دیگر موارد توجه به کیفیت محصول‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از نهمین «نمایشگاه شهر هوشمند» گزارش می دهد‬ ‫مشهد؛ پیش به سوی شهر دیجیتال‬ ‫س�ینا ستوده‪ -‬عصر دیروز (سه ش��نبه) نهمین «نمایشگاه‬ ‫ش��هر هوش��مند» با حضور مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالعات کشور‪ ،‬اغاز به کار کرد‪ .‬این رویداد امسال برای نهمین‬ ‫س��ال متوالی در محل س��الن فردوسی نمایش��گاه بین المللی‬ ‫مش��هد کلید خورد و میزبانی از مخاطب��ان حوزه فناوری های‬ ‫نوین را برعهده دارد‪.‬‬ ‫در ایین گش��ایش این رویداد س��ید س��تار هاشمی معاون‬ ‫فن��اوری و ن��واوری وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات‪،‬‬ ‫رزم حس��ینی استاندار خراس��ان رضوی‪ ،‬کالئی شهردار مشهد‪،‬‬ ‫رئیس و اعضای شورای شهر مشهد‪ ،‬مدیران سازمان های دولتی‬ ‫و ش��هری و ش��رکت ها و گروه های استارت اپی حضور داشتند‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫از این رویداد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی به نفع شهر هوشمند‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۱۲‬مشهد در حاشیه برگزاری نمایشگاه شهر‬ ‫هوش��مند گفت‪ :‬برگزاری این رویداد نمایشگاهی برای سرعت‬ ‫بخش��یدن به پروژه شهر هوشمند اهمیت باالیی دارد‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر میزان مراجعات حضوری با راه اندازی شهرداری هوشمند‬ ‫کاه��ش یافته؛ در نتیجه تمرکز کارکنان ش��هرداری نیز بر هم‬ ‫نخواهد خورد‪.‬‬ ‫علی زینت بخش در گفت وگو ب��ا‬ ‫به پروژه راه اندازی‬ ‫ش��هرداری هوشمند و مش��کالتی که احتمال دارد ایجاد شود‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از زمانی که شهرداری هوشمند را به صورت‬ ‫پایلوت اجرایی کردیم شهرهای دیگر از این پروژه بازدید کردند‪.‬‬ ‫در خالل برگزاری نمایش��گاه بسته های اموزشی نیز در اختیار‬ ‫مس��ئوالن قرار می گی��رد‪ .‬در هر صورت اگر نیاز ب��ه بازدید یا‬ ‫کمک باشد ما اماده همکاری هستیم‪ .‬بحث الکترونیکی شدن‬ ‫شهرداری در حال فراگیر شدن در سایر شهرها نیز هست‪ .‬نکته‬ ‫این است که نرم افزارها برای شهرهای دیگر نیاز به بومی سازی‬ ‫و ایجاد یک سری تغییرات دارد‪.‬‬ ‫زینت بخش افزود‪ :‬مشکلی که در سطح کشور داریم مدیریت‬ ‫جامع ش��هری اس��ت‪ .‬ما چیزی به نام مدیریت جامع ش��هری‬ ‫نداریم و این قضیه باعث ایجاد مشکل هم برای شهروندان و هم‬ ‫شهرداری ها در خدمت رس��انی می شود‪ .‬ما تا نتوانیم در سطح‬ ‫ایران مدیریت جامع و یکپارچه شهری را پیاده کنیم همچنان‬ ‫مشکالت پابرجاست‪ .‬خوشبختانه به واسطه تعامالت شهرداری‬ ‫مشهد با سازمان ها کمترین درگیری را در این زمینه داشته ایم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬بخش شهرس��ازی در ح��وزه خدمات‬ ‫ش��هرداری بیش��ترین نیاز را به تمرکز و تفکر دارد‪ .‬در نتیجه‬ ‫نیازی به تعدیل نیرو با الکترونیکی شدن خدمات وجود ندارد‪.‬‬ ‫تعداد درخواس��ت ها تغییری نخواهد کرد و تنه��ا نیاز افراد به‬ ‫مراجعه حضوری کمتر خواهد شد؛ در نتیجه تمرکز کارمندان‬ ‫نیز با مراجعات برهم نخواهد خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ویژه استارت اپ ها‬ ‫محمدجواد رجائیان در حاش��یه برگزاری نهمین نمایش��گاه‬ ‫ش��هر هوش��مند اظهار کرد‪ :‬پیش از این قرار نبود نمایش��گاه‬ ‫کامپیوتر همزمان با نمایش��گاه شهر هوش��مند برگزار شود اما‬ ‫ن دو باه��م دارند و پ��س از برگزاری‬ ‫ب��ه لحاظ قرابت��ی که ای ‬ ‫سلسله جلسات هماهنگی‪ ،‬این دو نمایشگاه همزمان با یکدیگر‬ ‫برگزار ش��دند‪ .‬مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫ش��هرداری مش��هد با بیان اینک��ه این همزمانی باعث ش��د از‬ ‫حی��ث مخاطبان و برنامه های جانبی‪ ،‬غنای بیش��تری داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬افزود‪ :‬برای برگزاری این نمایش��گاه ‪ 7‬هزار متر فضای‬ ‫نمایش��گاهی زیر پوش��ش قرار گرفت‪ .‬حضور اس��تارت اپ ها و‬ ‫شرکت های بزرگ و فعال در صنعت ‪ ICT‬کشور که به تعبیری‬ ‫موتور محرک هوشمندس��ازی شهرها هستند در این نمایشگاه‬ ‫بسیار پررنگ تر از دوره های قبل است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرکز نواوری شهری شهرداری مشهد هم فضایی‬ ‫را در اختیار دارد تا ش��تاب دهنده ها و کس��ب وکارهای نواور را‬ ‫ساماندهی کند و دستاوردهای انها را به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫رجائیان با اش��اره به اینکه س��عی داریم خدمات الکترونیکی‬ ‫ش��هرداری مش��هد را به صورتی کاربردی به مخاطبان معرفی‬ ‫کنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخش��ی از خدمات الکترونیک ش��هرداری در‬ ‫قالب فضایی بازیگونه طراحی شده تا عالوه بر جذابیت بیشتر‪،‬‬ ‫بتوانی��م مخاط��ب جوان را با س��رویس های خدمات ش��هری‬ ‫هوشمند درگیر کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫نشس��ت معاونان برنامه ریزی ش��هرداری کالنش��هرها‪ ،‬نشست‬ ‫مدیران عامل س��ازمان فاوا کالنش��هرهای کش��ور و دوره های‬ ‫اموزشی و کارگاه ها باتوجه به محوریت رویکرد مدیریت شهری‬ ‫در این نمایشگاه برگزار خواهد شد و تعدادی از کالنشهرها نیز‬ ‫دستاوردهای خود را درباره هوشمندسازی ارائه خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫مشهد در ارتباط با ضرورت برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬گفت‪ :‬حضور‬ ‫متخصصان در کنار هم و همراهی بخش خصوصی و حاکمیتی‬ ‫با انها‪ ،‬اش��نایی با فعالیت های یکدیگ��ر را محقق می کند و از‬ ‫طرفی دیگر شهروندان نیز می توانند با سرویس های متعدد در‬ ‫حوزه هوشمندسازی اشنا شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه رویکرد تامین بودجه نمایشگاه استفاده‬ ‫از اسپانسر و بخش خصوصی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دوره قبلی‬ ‫نمایش��گاه نیز به همین ترتیب برگزار ش��د و امسال نیز تالش‬ ‫کردیم از ظرفیت بخش خصوصی به بهترین ش��کل اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬عالوه بر این ها رونمایی از ‪ 3‬پروژه جدید هوشمندسازی‬ ‫شهری و تعدادی از تفاهمنامه های تعامالت بین دستگاهی را در‬ ‫حاشیه نمایشگاه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رجائیان ادام��ه داد‪ :‬در حوزه تعامالت بین دس��تگاهی یکی‬ ‫از نهاد ه��ا اس��تان قدس رضوی در حوزه امالک و مس��تغالت‬ ‫اس��ت و در تعاملی سه جانبه میان ش��هرداری مشهد به عنوان‬ ‫معین اقتصاد مقاومتی استان‪ ،‬استانداری و یک شرکت خدمات‬ ‫ارتباطی نیز تفاهمنامه ای منعقد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالعات ش��هرداری مشهد در‬ ‫پایان با تاکید بر اهمیت قش��ر جوان و دانش اموزان در استفاده‬ ‫از خدمات هوشمند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در همین راستا و در پی تفاهم‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬تورهای بازدید دانش اموزی از نهمین نمایشگاه‬ ‫ش��هر هوشمند با حمل ونقل رایگان ازس��وی شهرداری مشهد‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین شهرداری هوشمند در مشهد‬ ‫مش��هد جزو نخس��تین ش��هرهایی است که به ش��هرداری‬ ‫هوشمند و الکترونیک مجهز شده است‪ .‬این کار ابتدا به صورت‬ ‫پایلوت در منطقه ‪ ۱۲‬اجرا ش��ده و مزیت های مختلفی نیز هم‬ ‫برای کارکنان شهرداری و هم مردم این شهر دارد‪.‬‬ ‫عل��ی باغدوالبی‪ ،‬مدیر روابط عموم��ی و معاونت برنامه ریزی‬ ‫ش��هرداری مش��هد ب��ه خبرن��گار‬ ‫گف��ت‪ :‬خدمتی که‬ ‫ش��هرداری منطقه ارائه می دهد همگ��ی به صورت الکترونیکی‬ ‫است و در س��ایت ثبت می شود‪ .‬درخواس��ت ها رصد می شوند‬ ‫ک��ه در چه مرحله ای قرار دارند و چه پاس��خ هایی داده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مزیت‪ ،‬ترافیک را کمتر می کند؛ ضمن اینکه فساد‬ ‫نیز کمتر می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مش��هد دارای ‪ ۱۳‬منطق��ه اس��ت ک��ه در‬ ‫غیبت ایران در ‪ ۷‬نمایشگاه خارجی گردشگری‬ ‫ای��ران از بی��ن ‪ ۱۱‬نمایش��گاه گردش��گری‬ ‫خارجی که برای شرکت در انها سیاست گذاری‬ ‫کرده بود‪ ،‬در ‪ ۴‬نمایش��گاه حاضر ش��ده و در ‪۷‬‬ ‫نمایشگاه غایب بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پول نی��وز‪ ،‬کان��ون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی که این مسئولیت را به یک شرکت‬ ‫دولتی تحویل داده‪ ،‬اعالم کرد امور نمایشگاهی‬ ‫را متوق��ف نمی کن��د و روی حض��ور ای��ران در‬ ‫بازارهای جدید که هدف گردش��گری نیستند‪،‬‬ ‫از جمله اشتوتگارت المان و و ورشوی لهستان‬ ‫متمرکز می شود‪.‬‬ ‫معاونت گردش��گری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دس��تی اردیبهشت امسال‬ ‫در نامه ای مس��ئولیت برپای��ی پاویون ایران در‬ ‫‪ ۲۰‬نمایش��گاه بین المللی در کش��ورهای هدف‬ ‫گردشگری را به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫واگذار کرد‪.‬‬ ‫کان��ون به عن��وان مجموع��ه ای غیردولتی که‬ ‫زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی فعالیت می کند از خرداد سال‬ ‫‪ ۹۸‬در نمایش��گاه های گردش��گری و تعطیالت‬ ‫چی��ن‪ ،‬س�لامت و پزش��کی عمان‪ ،‬بازار س��فر‬ ‫فرانس��ه و بازار سفر پاکس��تان شرکت کرد‪ ،‬اما‬ ‫از طرفی فرصت حضور ایران در نمایش��گاه های‬ ‫‪ Kotfa‬کره جنوبی‪ ،‬اربیل عراق و ‪OIPYKA‬‬ ‫روس��یه و ریمنی ایتالیا را از دس��ت داد‪ .‬هنوز‬ ‫درب��اره عل��ت ای��ن غیبت ه��ا ازس��وی کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی و معاونت گردش��گری‬ ‫در ش��رایطی که ای��ران به تبلیغ��ات پرحجم و‬ ‫پررنگ گردش��گری نی��از دارد‪ ،‬توضیحی داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫اخری��ن ماموری��ت این کان��ون‪ ،‬برپایی غرفه‬ ‫ایران در نمایش��گاه فیتور اسپانیا است که اوایل‬ ‫بهمن در شهر مادرید برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ابان امس��ال معاونت گردش��گری در نامه‬ ‫دیگ��ری مس��ئولیت تمام ام��ور نمایش��گاهی‬ ‫گردشگری را از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫گرفت و ان را به ش��رکت مادرتخصصی توسعه‬ ‫ایرانگردی و جهانگ��ردی محول کرد‪ .‬این اقدام‬ ‫باعث شد‪ ،‬ایران فرصت حضور در نمایشگاه های‬ ‫‪ JATA‬ژاپ��ن‪ CITM ،‬چی��ن و دهلی هند را‬ ‫که زمان برپایی انها در تداخل با جابه جایی این‬ ‫مسئولیت بود‪ ،‬از دست بدهد‪.‬‬ ‫علت این واگذاری در میانه برنامه نمایشگاهی‬ ‫ایران هنوز مشخص نشده است‪ .‬تنها توضیحات‬ ‫مبتنی بر این ب��وده که وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنای��ع دس��تی ب��ا اس��تناد به‬ ‫تبصره ذیل ماده یک قانون تش��کیل س��ازمان‬ ‫می��راث فرهنگی و گردش��گری مصوب س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۲/۱۰/۲۳‬مبنی بر واگ��ذاری امور اجرایی‬ ‫س��ازمان وقت ایرانگ��ردی و جهانگردی به ان‬ ‫شرکت‪ ،‬مس��ئولیت امور اجرایی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی کش��ورهای ه��دف گردش��گری را‬ ‫به ش��رکت م��ادر تخصصی توس��عه ایرانگردی‬ ‫و جهانگ��ردی ـش��رکتی ب��ا ماهیت��ی دولتی‬ ‫زیرمجموع��ه همی��ن وزارتخانهـ واگ��ذار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچند حس��ین ارباب��ی‪ ،‬مدیرعام��ل کانون‬ ‫جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی ک��ه ح��دود ‪ 2‬ماه‬ ‫پیش با حکم وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دس��تی این مس��ئولیت را قبول کرد‪،‬‬ ‫در نشست توجیهی نمایش��گاه فیتور اسپانیا از‬ ‫تحویل دادن مس��ئولیت نمایشگاه ها و واگذاری‬ ‫ان به یک ش��رکت دیگر ابراز خوش��حالی کرد‪،‬‬ ‫ام��ا اظهارات ت��ازه مدیر گردش��گری و صنایع‬ ‫دس��تی این کانون نش��ان می دهد فعالیت های‬ ‫نمایش��گاهی در این مجموعه متوقف نش��ده و‬ ‫قرار اس��ت حضور ایران در س��ایر نمایش��گاه ها‬ ‫خارج از دستور‪ ،‬برنامه ها و اولویت های معاونت‬ ‫گردشگری‪ ،‬پیگیری شود‪.‬‬ ‫عبادرضا اس�لامی‪ ،‬مدیر گردشگری و صنایع‬ ‫دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به ایسنا‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت می��راث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی دو ماه قبل در نامه ای به امضای‬ ‫معاون گردش��گری‪ ،‬مس��ئولیت نمایشگاه های‬ ‫بیس��ت گانه کش��ورهای ه��دف گردش��گری را‬ ‫از کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی گرفت و‬ ‫به ش��رکت مادرتخصصی توس��عه ایرانگردی و‬ ‫جهانگردی واگذار کرد‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق نیمه س��ال رخ داد‪ ،‬در حالی که‬ ‫تاریخ تعدادی از این نمایش��گاه ها گذش��ته بود‬ ‫و چندتایی مانده بود که مس��ئولیت ان به یک‬ ‫ش��رکت دیگر واگذار ش��د‪ .‬او درباره نمایشگاه‬ ‫گردشگری اسپانیا که مس��ئولیت مشارکت در‬ ‫ان به ش��رکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی‬ ‫و جهانگ��ردی واگ��ذار ش��ده بود ام��ا همزمان‬ ‫کانون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی نیز امور ان را‬ ‫پیگیری می کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دو جلس��ه درباره‬ ‫نمایشگاه فیتور اسپانیا برگزار شد تا سرانجام با‬ ‫صالحدید وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اعالم ش��د مسئولیت غرفه ایران‬ ‫در این نمایشگاه اس��تثنائا با کانون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلرانی باش��د اما پ��س از ان‪ ،‬غرفه ایران‬ ‫در س��ایر نمایش��گاه های گردشگری کشورهای‬ ‫هدف مد نظر وزارتخانه را شرکت مادرتخصصی‬ ‫توسعه ایرانگردی و جهانگردی مدیریت کند‪.‬‬ ‫اسالمی در پاسخ به این پرسش که ایا کانون‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای نمایش��گاهی را متوق��ف می کند‬ ‫و ب��ه س��ایر ماموریت ه��ای خود می پ��ردازد؟‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬فعالی��ت نمایش��گاهی را متوقف‬ ‫نمی کنیم‪ .‬نمایش��گاه های دیگری را برای سال‬ ‫‪ ۹۹‬پیش بین��ی کرده ای��م ک��ه ج��زو بازارهای‬ ‫ه��دف گردش��گری ای��ران نبوده ان��د‪ ،‬از جمله‬ ‫نمایشگاه های گردش��گری اشتوتگارت المان و‬ ‫ورشوی لهستان یا نمایشگاه های صنایع دستی‬ ‫مونیخ المان و فلورانس ایتالیا‪.‬‬ ‫مدی��ر گردش��گری و صنای��ع دس��تی کانون‬ ‫جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی‪ ۱۳۹۹ ،‬را س��ال‬ ‫رویداده��ای گردش��گری خواند و در تش��ریح‬ ‫ان گف��ت‪ 5 :‬منطق��ه در کش��ور تعیین ش��ده‬ ‫که بوش��هر‪ ،‬هرمزگان و سیس��تان و بلوچستان‬ ‫از جمل��ه ای��ن مناطق اس��ت ک��ه رویدادهای‬ ‫گردش��گری در انج��ا برگ��زار می ش��ود‪ .‬هدف‬ ‫گسترش سفر‪ ،‬شناسایی مسیرهای گردشگری‬ ‫و جاذبه های کمتر شناخته شده و تزریق روحیه‬ ‫نشاط در جامعه است‪.‬‬ ‫برای برگزاری این نمایشگاه ‪ 7‬هزار متر فضای نمایشگاهی زیر پوشش‬ ‫قرار گرفت‪ .‬حضور اس��تارت اپ ها و شرکت های بزرگ و فعال در صنعت‬ ‫‪ ICT‬کشور که به تعبیری موتور محرک هوشمندسازی شهرها هستند در‬ ‫این نمایشگاه بسیار پررنگ تر از دوره های قبل است‬ ‫تقس��یمات جدید ب��ه ‪ ۱۷‬منطقه تبدیل می ش��ود‪ .‬منطقه ‪۱۲‬‬ ‫نخستین منطقه ای است که به صورت پایلوت در ان شهرداری‬ ‫الکترونیک را اجرا کردیم‪ .‬منطقه ‪ ۱۲‬منطقه جدید و نوس��ازی‬ ‫اس��ت و علت اینک��ه این بخش را برای ش��هرداری الکترونیک‬ ‫انتخ��اب کردی��م همی��ن قضی��ه ب��ود‪ .‬از ‪ ۲۹‬تیر ش��هرداری‬ ‫الکترونیک در این منطقه اجرا ش��ده و تقریبا از یک ماه پیش‬ ‫این پروژه در منطقه ‪ ۸‬اغاز به کار کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با این‬ ‫هدف که برخی مس��ائل را در مناطق قدیمی نیز تس��ت کنیم‬ ‫منطقه ‪ ۸‬را که یک بافت قدیمی دارد انتخاب کردیم‪ .‬در کشور‬ ‫و حتی خاورمیانه شهرداری الکترونیک و هوشمند پیاده سازی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬هفته پیش از تبریز و یک سری شهرهای دیگر‬ ‫برای بازدید امده اند‪ .‬مدت زمان پاسخگویی برای هر درخواست‬ ‫و مرحله که یک گام می ش��ود حدود ‪ ۱۳‬س��اعت خواهد بود‪.‬‬ ‫میانگین ان نسبت به قبل ‪ ۹‬ساعت کم شده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد در‬ ‫پایان گفت‪ :‬در ش��هرداری منطق��ه ‪ ۸‬بازدیدهای هیات فنی را‬ ‫حذف کردیم و باتوجه به نقش��ه هوایی جواب داده می شود‪ .‬با‬ ‫استفاده از پهپاد نقشه برداری می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به کارگاه های اموزشی نمایشگاه‬ ‫کارگاه «ش��هر هوش��مند‪ ،‬فرصت ها و چالش ه��ا» با حضور‬ ‫دکت��ر نوی��د زهدی و کارگاه «حکمرانی هوش��مند و توس��عه‬ ‫پای��دار» ب��ا حض��ور دکت��ر محمدرضا س��میعی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫کارگاه های پیش بینی ش��ده در این همایش هستند‪ .‬همچنین‬ ‫در ادامه‪ ،‬دو کارگاه «مدیریت ش��هرهای هوش��مند بر بس��تر‬ ‫‪ »IOT‬ب��ا ارائه مهندس علی متول��ی زاده و «نقش داده کاوی‬ ‫در ش��هرهای هوش��مند» با حضور مهندس ابوالحسن افضلی‪،‬‬ ‫میزب��ان عالقه مندان‪ ،‬دس��ت اندرکاران و اهالی حوزه فناوری و‬ ‫هوشمندس��ازی خواهند بود‪ .‬گفتنی اس��ت نهمین نمایش��گاه‬ ‫ش��هر هوشمند همزمان با بیس��ت ودومین نمایشگاه الکامپ تا‬ ‫ن با حضور ش��رکت های اس��تارت اپی و ن��واور در حوزه‬ ‫‪ 4‬بهم ‬ ‫هوشمندسازی خدمات و معرفی شرکت های پیش رو در حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬در مشهد دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫مشکالت بانک ها با اصالح قانون رفع می شود؟‬ ‫رفع موانع بخش خصوصی‬ ‫در تامین ریال و ارز‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬فعاالن‬ ‫بخش خصوص��ی و‬ ‫تعاونی‪ ،‬موتور محرکه‬ ‫رش��د اقتصادی کشور‬ ‫به ش��مار می رون��د و‬ ‫بانک مرک��زی با تمام‬ ‫ت��وان و در رفع موانع انها در زمینه تامین ریال‬ ‫و ارز ت�لاش می کند‪ .‬به گ��زارش بانک مرکزی‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتی در نشس��ت دوره ای رئیس��ان‬ ‫اتاق ه��ای بازرگان��ی‪ ،‬اصناف و تع��اون در محل‬ ‫ات��اق اصن��اف گفت‪ :‬ایج��اد ش��ناخت و درک‬ ‫متقابل نسبت به مشکالت‪ ،‬نخستین مرحله رفع‬ ‫مشکالت بوده و تاکنون تصمیم های مفیدی در‬ ‫این نشست ها گرفته شده است‪ .‬همتی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به تحریم های سنگین و بی سابقه‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کش��ور در ش��رایط خاصی ق��رار دارد و با توجه‬ ‫به این ش��رایط‪ ،‬بان��ک مرکزی ناچ��ار به اتخاذ‬ ‫سیاست ها با توجه به منافع کلی کشور است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اکنون در این ش��رایط باتوجه‬ ‫به اصول اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های داخلی‪،‬‬ ‫تقویت اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی ضم��ن تش��کر از اقدام های‬ ‫فعاالن بخش خصوصی و تعاونی کش��ور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مقاوم��ت در برابر تحریم ها بدون همراهی‬ ‫تش��کل های اقتصادی و اتاق ها امکان پذیر نبود‪،‬‬ ‫بانک مرکزی هم به تنهایی قادر به مدیریت این‬ ‫ش��رایط نیس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برخالف تمام‬ ‫فشارها‪ ،‬اقتصاد کش��ور با ثبات است و مقاومت‬ ‫م��ردم نی��ز در این ش��رایط جای تقدی��ر دارد‪.‬‬ ‫اعضای اتاق های بازرگان��ی‪ ،‬اصناف و تعاون نیز‬ ‫ضمن تشکر از برگزاری این نشست ها و اهتمام‬ ‫بانک مرکزی به حل مش��کالت و موانع موجود‪،‬‬ ‫به طرح پیش��نهادها‪ ،‬دغدغه ه��ا و موارد مدنظر‬ ‫پرداختند و در پایان این نشس��ت‪ ،‬تصمیم های‬ ‫الزم اتخ��اذ ش��د‪ .‬رئی��س کل بان��ک مرک��زی‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬تراکنش های کارتی باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان ب��دون رم��ز دوم امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬عبدالناصر همتی افزود‪ :‬اپراتورهایی که‬ ‫از ‪ USSD‬اس��تفاده می کنن��د از بانک مرکزی‬ ‫تقاضا کرده اند برای تراکنش های زیر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان اجازه داده ش��ود که نی��ازی به رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف نداشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره این‬ ‫موضوع با معاونت فناوری بانک مرکزی مذاکره‬ ‫شده است‪ .‬براساس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت از امروز همه رمزهای دوم ایستا غیرفعال‬ ‫شده و براین اساس‪ ،‬رمزهای دوم یکبار مصرف‬ ‫(پویا) در تراکنش های بدون حضور کارت بانکی‪،‬‬ ‫اجباری می شود‪.‬‬ ‫جزئیات بخشودگی‬ ‫جرایم بیمه شخص ثالث‬ ‫طرح بخش��ودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی جرایم بیمه‬ ‫ش��خص ثالث از اول بهم��ن برای همه وس��ایل‬ ‫نقلیه اغاز ش��ده اس��ت و برای خودروها تا یک‬ ‫م��اه و موتورس��یکلت ها ت��ا ‪ ۳‬ماه ادام��ه دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬وجود ش��مار باالی خودروها و‬ ‫موتورس��یکلت های فاقد بیمه شخص ثالث که‬ ‫باع��ث وارد امدن خس��ارت به دارن��دگان این‬ ‫وس��ایل نقلیه و همچنین س��ایرین می ش��ود‪،‬‬ ‫سبب ش��ده که این طرح اجرا ش��ود‪ .‬براساس‬ ‫این ط��رح‪ ،‬از اول بهمن به مال��کان خودرو که‬ ‫فاقد بیمه ش��خص ثالث هس��تند‪ ،‬فرصت یک‬ ‫ماهه داده می ش��ود تا ب��دون پرداخت جریمه‬ ‫خودروه��ای خود را بیمه کنند‪ .‬با موافقت وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی‬ ‫صندوق تامین خسارت های بدنی و به مناسبت‬ ‫دهه فجر انقالب اسالمی‪ ،‬جریمه دیرکرد تمدید‬ ‫بیمه ش��خص ثالث بخشیده می ش��ود‪ .‬جرایم‬ ‫بیمه نامه شخص ثالث (فقط برای بیمه نامه های‬ ‫صادرش��ده با تاری��خ اعتبار یک س��اله) تمامی‬ ‫وس��ایل نقلیه موت��وری فاقد بیمه نام��ه‪ ،‬از اول‬ ‫تا ‪ ۳۰‬بهمن ش��امل بخش��ودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن جرایم بیمه نامه ش��خص‬ ‫ثالث موتورس��یکلت های فاق��د بیمه نامه (فقط‬ ‫برای بیمه نامه های صادرش��ده ب��ا تاریخ اعتبار‬ ‫یک ساله) نیز از اول بهمن به مدت ‪ ۳‬ماه شامل‬ ‫بخشودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی می شود‪ .‬ماشین االت‬ ‫کش��اورزی تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیز‬ ‫می توانن��د به م��دت ‪ ۳‬ماه از این بخش��ودگی‬ ‫برخوردار ش��وند‪ .‬بررسی ها نش��ان می دهد در‬ ‫مجموع ‪ ۱۱‬میلیون خودرو و موتورس��یکلت در‬ ‫سطح کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند‪۲ .‬‬ ‫میلیون خودرو و ‪ ۹‬میلیون موتور س��یکلت در‬ ‫س��طح کش��ور تاکنون زیرپوشش بیمه شخص‬ ‫ثالث قرار نگرفته اند که بیش��تر انها در مناطق‬ ‫حاش��یه ای ق��رار دارن��د‪ .‬همچنین بخش��ی از‬ ‫ماشین االت کشاورزی مانند تراکتور و کمباین‬ ‫نیز فاقد بیمه شخص ثالث هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشس�ت تخصص�ی «ش�کل دهی این�ده‬ ‫سیاس�ت گذاری پول�ی و مال�ی ب�ا رویک�رد بخش‬ ‫خصوص�ی» با حض�ور جمع�ی از فع�االن اقتصاد و‬ ‫کارشناس�ان پولی و بانکی برگزار ش�د‪ .‬طهماس�ب‬ ‫مظاهری‪ ،‬رئیس کل پیشین بانک مرکزی از ضرورت‬ ‫بازنگری طرح تحول نظام بانکی سخن گفت و افزود‪:‬‬ ‫طرح تحول نظ�ام بانکی نیازمند بازنگری اس�ت تا‬ ‫مشکالت بانک ها رفع و نظام بانکی اصالح شود‪.‬‬ ‫ابراهی�م ش�یبانی نیز ب�ا اعتقاد ب�ه اینکه بخش‬ ‫خصوص�ی می تواند کش�ور را از ه�ر ورطه ای نجات‬ ‫دهد‪ ،‬درب�اره وظایف بانک مرک�زی در این طرح به‬ ‫بیان مواردی پرداخت‪ .‬رئیس پیش�ین بانک مرکزی‬ ‫با اشاره به طرح جامع قانون بانکداری گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح ‪ ۲۰۴‬ماده ای مباحثی درباره بانک مرکزی امده‬ ‫که مشکالتی دارد‪.‬‬ ‫پیم�ان مولوی‪ ،‬دبی�رکل انجم�ن اقتصاددانان به‬ ‫مدیریت ریس�ک اش�اره ک�رد‪ .‬مولوی تاکی�د کرد‪:‬‬ ‫متاس�فانه در ای�ران هم�واره سیاس�ت گذاری ها از‬ ‫باال به پایین و دس�تور بوده و قب�ل از تنظیم الیحه‬ ‫درباره ان با کارشناس�ان و فع�االن بخش خصوصی‬ ‫مش�ورت نمی گیرند و معموال هم این قوانین بعد از‬ ‫تدوین و تنظیم به سختی اصالح می شوند یا اصالح‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫علی س�عدوندی‪ ،‬عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫نی�ز از جایگاه عل�م اقتصاد در ای�ران گله کرد‪ .‬این‬ ‫استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه درحال حاضر‬ ‫یک حالت انکار به علم اقتصاد در کش�ورمان شکل‬ ‫گرفته اس�ت‪ ،‬گفت‪ :‬عده ای افتخ�ار می کنند که به‬ ‫س�خنان اقتصاددان�ان توجهی نمی کنن�د و به انها‬ ‫اهمیت نمی دهند‪.‬‬ ‫پروی�ز عقیل�ی کرمان�ی‪ ،‬مدیرعام�ل بان�ک‬ ‫خاورمیانه نیز از دیگر س�خنرانان این همایش بود‪.‬‬ ‫گفت‪:‬متاس�فانه سیاس�ت هایی ک�ه در چند س�ال‬ ‫گذشته در پیش گرفته ش�ده اند همگی در راستای‬ ‫بزرگ ش�دن دولت ب�وده در حالی ک�ه تمام جهان‬ ‫سیاست گذاران برعکس ان عمل می کنند‪.‬‬ ‫تضاد قوانین بانکداری در کشور‬ ‫طهماس��ب مظاهری‪ ،‬رئیس پیش��ین بانک مرکزی با اشاره به قانون تحول‬ ‫نظام بانکی گفت‪ :‬طرح تحول نظام بانکی نیازمند بازنگری اس��ت تا مشکالت‬ ‫بانک ها رفع و نظام بانکی اصالح شود‪ .‬مظاهری با بیان اینکه قوانین بانکداری‬ ‫در کش��ور متضاد است‪ ،‬افزود‪ :‬در نظام بانکی ایران ‪۳‬قانون مادر داریم که در‬ ‫بسیاری موارد با یکدیگر تضاد دارند و انچه اکنون در حال تصویب قرار دارد‪،‬‬ ‫جایگزین این ‪ ۳‬قانون می شود که برخالف رویه های جهانی است‪.‬‬ ‫مظاهری خاطرنش��ان کرد‪ :‬ترکیب اعضای حاضر در ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫باید به نحوی تغییر کند تا اعضای ان افرادی باش��ند که علم اقتصاد و بانکی‬ ‫را داش��ته باشند و کار و دغدغه انها در ‪ 24‬ساعت و ‪ ۷‬روز هفته تقویت نظام‬ ‫بانکی باش��د؛ بر همین اساس افراد حاضر در این شورا نباید به عنوان نماینده‬ ‫یک قش��ر خاص باش��ند‪ .‬وی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت بانک مرکزی در‬ ‫بخ��ش ارزی‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مرکزی باید در سیاس��ت های ارزی کش��ور ورود و‬ ‫وضعیت را سامان دهی کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تعیین تکلیف قرض الحسنه‬ ‫و بانکداری بدون ربا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت که نیاز اس��ت تا بانک‬ ‫مرکزی توجه الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫طرح جامع قانون بانکداری باید اصالح شود‬ ‫ابراهیم ش��یبانی‪ ،‬رئیس پیشین بانک مرکزی با اشاره به طرح جامع قانون‬ ‫بانکداری گفت‪ :‬در این طرح ‪ ۲۰۴‬ماده ای مباحثی درباره بانک مرکزی امده‬ ‫که مشکالتی دارد؛ البته این طرح نکات مثبتی را نیز داراست اما سایر موارد‬ ‫ان باید اصالح شود که در غیر این صورت‪ ،‬گردش کارها دچار مشکل خواهد‬ ‫شد‪ .‬شیبانی با تاکید براینکه مهم ترین وظیفه بانک مرکزی‪ ،‬حفظ ارزش پول‬ ‫یا همان تورم و دیگری کمک به رشد اقتصادی است‪ ،‬با اشاره به بندی درباره‬ ‫افشای اطالعات مربوط به افراد بدحساب اظهار کرد‪ :‬اطالعات افراد بدحساب‬ ‫به طور انالین منتشر می شود که این اقدام می تواند جلوی سوء استفاده برخی‬ ‫افراد را بگیرد‪ .‬به گفته ش��یبانی‪ ،‬در این قانون امده اگر کس��ی بدهی خود را‬ ‫پرداخت نکند‪ ،‬بانک مرکزی می تواند از حساب ان فرد در هر بانکی برداشت‬ ‫فاصله نظام بانکداری ایران در استانداردسازی با جهان‬ ‫پیمان مول��وی‪ ،‬دبی��رکل انجم��ن‬ ‫اقتصاددان��ان ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��وزه‬ ‫شکل دهی به سیاس��ت گذاری های پولی و‬ ‫مالی و اس��تانداردهای ای��ن حوزه با جهان‬ ‫بسیار فاصله داریم‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬پارادایم بزرگ‬ ‫در جهان در حوزه بانکداری اینده در حال‬ ‫ش��کل گیری اس��ت که بانکداری مجازی‪،‬‬ ‫بانک��داری از طری��ق موبای��ل و بانک��داری از طریق‬ ‫پلتفرم س��ازی مطرح هستند و گرایش به این روش ها‬ ‫در جهان درحال توس��عه است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫به احتمال قوی ش��بکه بانکداری در جهان در اختیار‬ ‫موسسه ها و شرکت های چندملیتی مانند گوگل قرار‬ ‫می گیرد و سایز بانک ها به مراتب کوچک تر می شود‪،‬‬ ‫ت امازون تا ‪ ۳‬سال دیگر به ‪۵۰۰۰‬‬ ‫گفت‪ :‬ارزش شرک ‬ ‫میلیارد دالر می رس��د‪ .‬این در حالی اس��ت که ارزش‬ ‫بازار بانکی در ان کشور حتی ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد دالر هم‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬حال اینکه معتق��دم با دیدگاه تمرکزی‬ ‫ک��ه در ایران وجود دارد‪ ،‬به اس��تارت اپ ها‬ ‫اج��ازه نمی دهند تا این اندازه رش��د کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل انجم��ن اقتصاددانان ای��ران ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��ناریوی دیگر تغییر نوع اکوسیستم‬ ‫بانکداری است به معنای نبود تمرکز که این‬ ‫اقدام در جهان در بس��تر توسعه بالک چین‬ ‫درحال توس��عه اس��ت‪ .‬مولوی تاکید کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در ایران همواره سیاست گذاری ها از باال به‬ ‫پایین و دس��تور بوده و قبل از تنظی��م الیحه درباره‬ ‫ان با کارشناس��ان و فعاالن بخش خصوصی مشورت‬ ‫نمی گیرن��د و معموال هم ای��ن قوانین بعد از تدوین و‬ ‫تنظیم به سختی اصالح می شوند یا اصالح نمی شوند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در کش��ورهای عضو اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬ح��وزه خلیج فارس‪ ،‬ایاالت متح��ده و حتی در‬ ‫پاکستان سیاست گذاری ها از پایین به باالست و تمام‬ ‫خواسته های فعاالن بخش خصوصی و مشتریان را در‬ ‫تنظیم سیاست ها اعمال می کنند‪.‬‬ ‫کند‪.‬وی با بیان اینکه ش��رکت های گزارش��گری اعتباری و ش��ورای سنجش‬ ‫اعتبار نیز راه اندازی می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رکت ها اعتبارس��نجی واحدها را‬ ‫گزارش می کنند و اگر کسی بخواهد اعتبار بگیرد حتما اعتبارسنجی می شود‪.‬‬ ‫شیبانی ابراز نگرانی کرد که این طرح در بخش بانک مرکزی نتواند عملیاتی‬ ‫شود‪ ،‬زیرا روند طوالنی دارد‪.‬‬ ‫در کشور ما علم اقتصاد را انکار می کنند‬ ‫علی س��عدوندی‪ ،‬عض��و انجم��ن اقتصاددانان ای��ران با بیان‬ ‫اینکه نس��بت به خطرناک بودن نقدینگی ها هشدار داده بودیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر اقدام ه��ای احتیاطی در این حوزه انجام نمی ش��د‪،‬‬ ‫چه بس��ا امروز با مش��کالت بیش��تری روبه رو بودیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هرچن��د امروز یک بحران را از س��رگذراندیم اما در اینده‬ ‫ب��ا بحران های دیگر روبه رو هس��تیم‪ .‬متاس��فانه این موضوعات‬ ‫اقتصادی در کش��ورمان به خوبی مدیریت نمی ش��وند و اگر در‬ ‫عرصه سیاس��ت گذاری ها به نواوری نرس��یم و اصالح ساختار انجام نشود‪،‬‬ ‫شکس��ت محتمل است‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم به دلیل‬ ‫تحریم هاس��ت که به دلیل ایجاد رکود مانع از برخی جریان های پولی در‬ ‫اقتصاد ایران شد‪ .‬سعدوندی با تاکید بر اینکه دیدیم تبدیل فقط ‪ ۵‬درصد‬ ‫از ش��به پول به پول باعث رش��د ‪ ۳‬برابری نرخ ارز شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به جای‬ ‫این ‪ ۵‬درصد ‪ ۵۰‬درصد از شبه پول به پول تبدیل می شد‪ ،‬امروز با بحران‬ ‫اقتصادی روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه متاس��فانه درحال حاضر یک حالت‬ ‫انکار به علم اقتصاد در کشورمان شکل گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬عده ای افتخار‬ ‫می کنند که به س��خنان اقتصاددان��ان توجهی نمی کنند و به انها اهمیت‬ ‫نمی دهند‪ .‬وی با اشاره به شباهت سیاست ها برای کنترل تورم‬ ‫در زمان قبل و بعد انقالب گفت‪ :‬در رژیم گذشته هم درامدهای‬ ‫نفتی پایه پولی را شکل می داد و تورم ایجاد می شد که در همان‬ ‫زمان هم برای مهار این وضعیت‪ ،‬سیاست تثبیت نرخ انجام شد‬ ‫اما این یک سیاس��ت ابرتورمی اس��ت و ما از سال ‪ ۱۳۵۰‬تا به‬ ‫امروز همین مسیر نادرست را دنبال می کنیم‪ .‬سعدوندی افزود‪:‬‬ ‫با این تفاوت که در ان زمان کش��ورهای زیادی سیاس��ت های‬ ‫ت��ورم زا را دنب��ال می کردند اما به م��رور زمان تعداد انها بس��یار کاهش‬ ‫یافت‪ .‬سعدوندی ادامه داد‪ :‬جالب اینجاست که ما در حال حاضر نیستیم‬ ‫هم��ان تجربه های موفق ده��ه ‪ ۴۰‬را اجرا کنیم‪ .‬برای خروج از ش��رایط‬ ‫فعلی نخس��تین قدم این اس��ت که بودجه ارزی از ریالی جدا شود؛ یعنی‬ ‫همان کاری که در زمان جنگ انجام دادیم‪ .‬اگر ما کس��ری بودجه ریالی‬ ‫را از محل درامدهای ارزی جبران کنیم ش��اهد افزایش نقدینگی و تورم‬ ‫خواهیم بود‪ .‬تورم مزمن در اقتصاد ما به دلیل درامدهای ارزی بوده که در‬ ‫ترازنامه بانک مرکزی نشسته است‪ .‬پس هر چه درامدهای نفتی باال رفته‬ ‫تورم نیز بیشتر شده است‪ .‬چگونه می خواهیم اصالح بودجه را انجام دهیم‬ ‫اما از بیماری هلندی و صنعت زدایی چشم پوشی می کنیم؟‬ ‫شفافیت و گزارش دهی را اجباری کنیم‬ ‫مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز از دیگر سخنرانان این همایش بودکه گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه سیاست هایی که در چند سال گذشته در پیش گرفته شده اند همگی‬ ‫در راستای بزرگ ش��دن دولت بوده در حالی که تمام جهان سیاست گذاران‬ ‫برعک��س ان عمل می کنند‪ .‬پرویز عقیلی کرمانی با اش��اره به طرح بانکداری‬ ‫که در مجلس ش��ورای اسالمی در حال بررسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۵ :‬نکته در این‬ ‫خصوص مطرح اس��ت؛ اول انکه برای ایجاد بس��تر س��الم و توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ور ش��فافیت و گزارش دهی را اجباری کنیم‪ .‬بای��د از درامدهای نفتی تا‬ ‫جزئی ترین موارد صورت های مالی بانک ها و وزارتخانه ها به اطالع مردم برسد‪.‬‬ ‫این امر برای مبارزه با فس��اد ضروری اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته دیگر اینکه‬ ‫دولت باید کوچک ش��ود‪ .‬متاسفانه سیاست هایی که در چند سال گذشته در‬ ‫پیش گرفته ش��ده اند همگی در راستای بزرگ شدن دولت بوده در حالی که‬ ‫تمام جهان سیاست گذاران برعکس ان عمل می کنند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹پاس�ارگاد‪ ،‬حام�ی «معاملات الگوریتم�ی ب�ازار‬ ‫سرمایه»‬ ‫امس��ال نی��ز همچون سال گذش��ته مجموعه بانک پاس��ارگاد و‬ ‫کارگ��زاری این بانک با رویکرد گس��ترش معام�لات الگوریتمی و‬ ‫تقویت ش��یوه های مدرن معامله گری در بازار سرمایه‪ ،‬حامی فعال‬ ‫ای��ن رویداد ب��ود و اعتبار اولیه و جوایز گروه های برگزیده را تامین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بازارهای مالی جهان با عبور از الگوهای سنتی به‬ ‫سمت رفتارهای نوین و دانش‪‎‬بنیان معامله‪‎‬گری حرکت کرده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر بازارسرمایه با بهره‪‎‬گیری معامالت الگوریتمی توانسته‬ ‫در اصالح قیمت‪‎‬گذاری‪‎‬های نادرست‪ ،‬بحث نقدشوندگی‪‎‬های باالی‬ ‫این بازار و همچنین رشد حجم معامالتی بازارسرمایه بسیار کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رشد معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه یکی از بهترین ابزارها‬ ‫ب��رای افزایش نقدش��وندگی و همچنین کاهش سیگنال فروش��ی‬ ‫و صف نش��ینی اس��ت‪ .‬معامالت الگوریتمی‪ ،‬روش��ی برای اجرای‬ ‫س��فارش ها با استفاده از دستورهای معامالتی از پیش برنامه ریزی‬ ‫ش��ده‪ ،‬با اس��تفاده از اطالعات��ی از قبیل زمان بن��دی نرخ یا حجم‬ ‫معامالت اس��ت‪ .‬در این نوع معامالت می توان از مزیت ها س��رعت‬ ‫و پردازش اطالعات ناش��ی از رایانه ها در مقایس��ه با افراد معامله گر‬ ‫بهره مند شد‪ .‬به واسطه سیستم های الکترونیکی پیچیده‪ ،‬ابزارهای‬ ‫س��اده و نمودارهای کاغذی جای خ��ود را به الگوهای الکترونیکی‬ ‫داده و در بازار سرمایه نیز باید با بهره گیری از معامالت الگوریتمی‬ ‫در همین مسیر حرکت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرافی سامان هیچ شعبه خارجی ندارد‬ ‫بانک س��امان طی اطالعیه ای اعالم کرد که صرافی سامان هیچ‬ ‫نمایندگی یا ش��عبه ای در خارج از کش��ور ندارد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس گزارش های ارس��الی درباره استفاده از نام و لوگوی صرافی‬ ‫سامان در خارج از کشور و انتشار اگهی با این نام در برخی رسانه ها‪،‬‬ ‫بانک سامان اعالم می کند که صرافی سامان هیچ شعبه ای در خارج‬ ‫از کشور ندارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو بانک س��امان به تمامی ایرانیان داخل و خارج کش��ور‬ ‫ی هش��دار داد و‬ ‫نس��بت به اس��تفاده از خدمات این دفتر و صراف ‬ ‫عنوان کرد که اعمال و خدمات انها هیچ ارتباطی با بانک س��امان‪،‬‬ ‫صرافی س��امان و گروه مالی س��امان نداش��ته و نخواهد داشت‪.‬در‬ ‫همین حال عموم مردم می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به‬ ‫سایت صرافی سامان به نشانی ‪ ir.www.se۲۴‬مراجعه یا با تلفن‬ ‫‪ ۰۲۱۴۱۰۱۱‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک های « پاسارگاد» به سیستان و بلوچستان‬ ‫بانک پاسارگاد با تداوم ارسال کمک های خود به استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬در کنار هم میهنان خسارت دیده در مناطق سیل زده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬این بانک عالوه بر‬ ‫ارس��ال ‪ ۱۰۰۰‬تخته فرش و ‪ ۲۵۰۰‬تخته پتو به اس��تان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ۴ ،‬هزار بس��ت ه غذایی ش��امل انواع کنس��روها و ‪۳۰‬‬ ‫هزار بطری اب معدنی‪ ،‬با همکاری س��تاد بحران اس��تان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬بی��ن هموطن��ان در مناطق گوناگون اس��یب دیده ‬ ‫این اس��تان توزی��ع کرد‪ .‬براس��اس این خبر‪ ،‬س��ایر محموله های‬ ‫کمک رسانی این بانک در حال اماده سازی است که به زودی برای‬ ‫توزیع به این مناطق ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بانک صادرات از همایش مدیران فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫هفتمی��ن همای��ش ملی مدی��ران فناوری اطالعات ب��ا رویکرد‬ ‫«ارزش افرین��ی کس��ب و کارهای تعامل��ی و پلتفرمی» با حمایت‬ ‫بانک صادرات ایران در تاالر وزارت کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬این همایش که با س��خنرانی مقامات وزارت‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات‪ ،‬مرکز توس��عه دول��ت الکترونیک‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و امار وزارت کش��ور و همچنین مس��ئوالن ستاد‬ ‫توس��عه فناوری ه��ای اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری همراه ب��ود‪ ۳ ،‬جایزه ملی فاب‬ ‫(فن��اوری اطالعات برتر)‪ ،‬مبفا (مدی��ران برتر فناوری اطالعات) و‬ ‫جایزه ش��رکت های تحول افرین از س��وی بانک ص��ادرات ایران به‬ ‫برگزی��دگان اعطا ش��د‪ .‬معاون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫و رئی��س س��ازمان فناوری اطالعات ای��ران در این همایش با بیان‬ ‫این پرس��ش که ایا پلتفرم ها به معنای روند اقتصاد گذش��ته است‬ ‫ی��ا ایجادکننده یک اقتص��اد جدید‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬پیدایش اقتصاد‬ ‫پلتفرمی در دنیا بس��یار مهم اس��ت‪ .‬به طور معمول‪ ،‬اقتصاد به دو‬ ‫بخش تهاتری و پلتفرمی تقس��یم می ش��ود‪ .‬اقتصاد پلتفرمی ذاتا‬ ‫ب��ا اقتصاد تهاتری متفاوت اس��ت‪ .‬مفهوم تقاض��ا و کاال در اقتصاد‬ ‫پلتفرم��ی از بین می رود‪ .‬پلتفرم های فعلی نش��انه هایی از اقتصاد‬ ‫بزرگ هس��تند که منجر به نام گذاری اقتصاد پلتفرمی شده است‪.‬‬ ‫امیر ناظمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با امدن ش��بکه های اجتماعی تنها‬ ‫یک ابزار به جامعه اضافه نش��ده‪ ،‬بلکه تغییرات بزرگی در مفاهیم‬ ‫اقتص��ادی صورت گرفته و باید پاس��خگوی نیازهای این تغییرات‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نخس�تین معامل�ه بان�ک مرک�زی در چارچ�وب‬ ‫عملیات بازار باز‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران روز ش��نبه مورخ ‪ ۲۸‬دی‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬برای نخستین بار‪ ،‬معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب‬ ‫عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق یادش��ده انجام داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش بان��ک مرکزی‪ ،‬برای نخس��تین بار‪ ،‬معامله اوراق بدهی‬ ‫دولتی در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق‬ ‫یادشده انجام شد‪ .‬این اقدام پس از ان انجام شد که رئیس جمهوری‬ ‫پنجش��نبه هفته گذش��ته در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬از اغاز عملیات بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫همچنین این بانک در نظردارد روز چهارش��نبه ‪ ۲‬بهمن دوباره‬ ‫اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتب��اری غیربانکی در چارچوب عملی��ات بازار باز کند‪ .‬در همین‬ ‫راستا تمامی سازکارها و شرایط مربوط به خرید قطعی مزبور برای‬ ‫تمامی بانک های عضو بازار بین بانکی ارس��ال شده و این بانک ها تا‬ ‫س��اعت ‪10:00‬صبح روز سه شنبه مورخ یک بهمن مهلت دارند تا‬ ‫براس��اس نیازهای نقدینگی کوتاه مدت خود‪ ،‬پیشنهاد های فروش‬ ‫خود را به بانک مرکزی ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫علم بهتر است یا ثروت؟‬ ‫استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در تمامی‬ ‫صنایع می تواند س��بب ایجاد ارزش اف��زوده و بهره وری‬ ‫بیش��تر ش��ود؛ ظرفیتی که اگر در صنعت فوالد که بر‬ ‫بومی س��ازی بی��ش از پی��ش تاکید دارد‪ ،‬م��ورد توجه‬ ‫ق��رار نگیرد‪ ،‬می تواند این واحده��ا را در دوران تحریم‬ ‫با مش��کالتی روب��ه رو کن��د‪ .‬ناگفته نماند ک��ه برخی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان توانس��ته اند در صنعت فوالد‬ ‫گام های بلندی بردارند و واحدهای فوالدی را بی نیاز از‬ ‫برخی واردات کاالهای استراتژیک کنند و بدیهی است‬ ‫که فعالیت این شرکت ها و ارائه تسهیالت به انها‪ ،‬باید‬ ‫بیش از پیش مورد توجه مس��ئوالن و دست اندرکاران‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها دانش دارند‪ ،‬اما سرمایه نه‬ ‫‹ ‹حمایت های مالی و معنوی‬ ‫محمدحس��ین بهش��تی‪ :‬تاکید اصلی ما در معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫بحث تجاری س��ازی اس��ت و این بدان معناس��ت که فعالیت در حوزه‬ ‫دانش بنیان با تجاری سازی ادامه می یابد‬ ‫شرکت های خصوصی است که باید تجاری سازی شکل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫بهش��تی اظه��ار ک��رد‪ :‬دس��تاوردهای ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان می تواند برای مصرف کنندگان ان بس��یار‬ ‫قابل توجه باش��د و اگر قادر به تجاری س��ازی ش��وند‪،‬‬ ‫می توانند س��بب کاهش ارزبری برای کش��ور شوند‪ ،‬از‬ ‫این رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه‬ ‫خود می داند که از این شرکت ها حمایت به عمل اورد‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان هم‬ ‫نیازمن��د حمایت های مالی و ه��م حمایت های معنوی‬ ‫هستند که در حوزه معنوی می تواند در راستای قوانین‬ ‫تعریف ش��ود‪ .‬اگر بخواهی��م اقتصاد را ش��کوفا کنیم‪،‬‬ ‫چاره ای جز تاکید بر تولید ساخت داخل نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها در اولویت نیستند‬ ‫سیدامیرحسین تقوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نانو فناوران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در دورانی که در‬ ‫تحریم ها به س��ر می بری��م به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫باید بهای بیش��تری داده ش��ود‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫شرکت های مصرف کننده شرکت های دانش بنیان را در‬ ‫اولویت تامین کاال قرار نداده اند‪.‬‬ ‫تقوی در ادامه با اشاره به این موضوع که موضوع نرخ‬ ‫برای ش��رکت های مصرف کننده مهم به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬یکی از عوامل مهم در روند ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در امر تولید توجه به موضوع کیفیت است‬ ‫و بدیهی اس��ت که توجه به کیفیت‪ ،‬سبب افزایش نرخ‬ ‫می شود؛ بنابراین از واحدهای مصرف کننده توقع داریم‬ ‫مصرف کنندگان به موضوع هایی چون علم و کیفیت در‬ ‫گام نخست توجه داشته باشند‪ .‬تقوی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که مهم ترین مشکالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان بیشتر از‬ ‫تولیدکنندگان معمولی با مش��کالتی روبه رو هس��تند‪،‬‬ ‫چراکه تولیدکنندگان با مش��کالت کارگری‪ ،‬تهیه مواد‬ ‫اولیه و فروش محصول روبه رو هس��تند‪ ،‬اما مش��کالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان ممکن است عالوه بر مشکالت‬ ‫یادشده با خود مصرف کنندگان نیز باشد‪ ،‬زیرا زمانی که‬ ‫ش��رکت دانش بنیان بخواهد که محصول باکیفیت تری‬ ‫را به ش��رکت های مصرف کنند بدهد‪ ،‬بیشتر شرکت ها‬ ‫ترجی��ح می دهن��د محصوالتی ب��ا ن��رخ پایین تر تهیه‬ ‫می کنن��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت های ف��والد مبارکه‬ ‫و ذوب اهن اصفهان از فیلترهای ش��رکت ما اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬این در حالی اس��ت که ش��رکت ما به لحاظ‬ ‫نرخ برنده مناقصه انها ش��د نه به لح��اظ کیفیت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به این موضوع ک��ه اولویت قرار دادن موضوع‬ ‫کیفیت نیازمند تغییر نگاه از سوی مصرف کننده است‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬بدون ش��ک اولویت ق��راردادن کیفیت‪،‬‬ ‫نبای��د بهانه ای برای افزایش قیمت ها باش��د‪ ،‬بلکه باید‬ ‫قیمت ه��ا برابر با کیفیت گرایی افزای��ش یابد؛ از این رو‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مجبور هستند با شرکت های‬ ‫معمولی رقابت داش��ته باشند و در اولویت شرکت های‬ ‫تولیدکننده قرار نگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم پایانی‬ ‫هر کشوری اگر بخواهد در راستای توسعه یافتگی گام‬ ‫ب��ردارد‪ ،‬باید بیش از هر عامل دیگ��ری به تولید دانش‬ ‫و تجاری س��ازی ان توجه کند‪ ،‬زیرا دوران اس��تفاده از‬ ‫س��رمایه های خدادادی چون نفت‪ ،‬طال و س��نگ اهن‬ ‫به س��ر امده و زمان ان رس��یده که دس��ت اندرکاران و‬ ‫مسئوالن براساس شایستگی ها و مزیت های رقابتی و با‬ ‫تاکی��د بر ایجاد دانش و ارزش افزوده هدف گذاری کرده‬ ‫تا در مسیر توسعه گام بردارند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدحسین بهشتی‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ فوالدس��از به تازگ��ی ب��ا تعری��ف‬ ‫س��رفصل های بومی س��ازی قطعات و تجهیزات‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫اقدام های خود در این حوزه را اعالم کردند‪.‬‬ ‫در این گزارش بخش هایی از اقدام های انجام شده در این‬ ‫حوزه‪ ،‬در ‪ ۳‬ش��رکت مبارکه‪ ،‬گل گهر و ذوب اهن منعکس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬با توج��ه به اهتمام‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و ایمیدرو در تحقق هدف‬ ‫«س��اخت داخل»‪ ،‬فوالدس��ازان با راه اندازی میز س��اخت‬ ‫داخل در ش��رکت های خود‪ ،‬بی��ش از پیش در حال ایفای‬ ‫نقش محوری خود در شرایط تحریم هستند‪.‬‬ ‫به این منظور ش��رکت های یادش��ده با معرفی اقدام ها و‬ ‫برنامه های حوزه بومی س��ازی‪ ،‬امادگی خ��ود را برای گام‬ ‫نه��ادن در مس��یر خودکفای��ی در تامین بخ��ش زیادی از‬ ‫قطعات و تجهیزات اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مبارکه؛ داخلی سازی ‪۴‬هزار قطعه‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان به عنوان پیش��تاز بومی س��ازی در‬ ‫صنعت فوالد کش��ور‪ ،‬س��اخت داخل قطع��ات و تجهیزات‬ ‫را از سال ‪ ۸۰‬به طور س��اختاریافته در داخل این مجموعه‬ ‫نهادینه کرده است‪.‬‬ ‫مبارک��ه ب��ا رس��یدن به مرحله بل��وغ و گ��ذر از ان در‬ ‫س��ال رونق تولید ملی گامی بلند در راس��تای بومی سازی‬ ‫فرایند های خطوط تولید به منظور دستیابی به دانش فنی‬ ‫انها برداشته است‪.‬‬ ‫نتایج��ی که از اقدام های این فوالدس��از بزرگ به دس��ت‬ ‫ام��ده می توان ب��ه خودکفایی کش��ور در زمینه طراحی و‬ ‫س��اخت خطوط تولید و کاهش وابس��تگی به کش��ور های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬دس��تیابی به دان��ش فنی تولید ف��والد‪ ،‬ایجاد و‬ ‫افزایش اشتغال و جلوگیری از خروج ارز اشاره کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر گروه فوالد مبارکه پیش��رو در انجام فرایند‬ ‫بومی س��ازی در راس��تای تامی��ن قطع��ات و تجهی��زات و‬ ‫همچنین بومی سازی فرایند خطوط تولید در کشور است‪.‬‬ ‫این ش��رکت ایجاد شرایط تامین پایدار‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬کیفی‬ ‫و به موقع اقالم مورد نیاز خطوط تولید را از طریق فرایند‬ ‫بومی س��ازی و همچنین بومی سازی فرایند خطوط تولید‪،‬‬ ‫به عنوان خط مشی خود در بومی سازی قرار داده است‪.‬‬ ‫این رویکرد با هدف تامین دس��ت کم ‪ ۸۵‬درصد قطعات‬ ‫یدک��ی و تجهیزات‪ ۹۲ ،‬درصد م��واد مصرفی و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مواد اولیه و انرژی مورد نیاز فوالد مبارکه از داخل کش��ور‬ ‫تا پایان امسال است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی در دو بخش‬ ‫بنابرای��ن گزارش‪ ،‬بومی س��ازی در ف��والد مبارکه به دو‬ ‫ص��ورت بومی س��ازی قطع��ات و تجهیزات و بومی س��ازی‬ ‫خطوط و فرایندهای تولید دنبال می ش��ود‪ .‬مبارکه س��ال‬ ‫گذش��ته مع��ادل ‪ ۸۸‬میلیارد توم��ان صرفه جویی ارزی در‬ ‫بومی س��ازی داشته اس��ت و رقم صرفه جویی امسال ان به‬ ‫‪ ۱۲۴‬میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪۴۰۰۰‬هزار قطعه در مبارکه بومی س��ازی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که مبارکه تا پیش از سال ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د قطعات مورد نیاز خود را داخلی س��ازی کرد و‬ ‫پس از اعمال تحریم ها در ماه های گذش��ته ‪ ۸۰‬درصد نیاز‬ ‫به قطعات این فوالدساز ساخت داخل شد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه تولید داخلی قطعات و تجهیزات را از سال‬ ‫‪ ۸۰‬به طور س��اختار یافته در این مجموعه نهادینه کرده و‬ ‫با گذر از این مرحل��ه‪ ،‬قصد دارد دانش فنی خطوط تولید‬ ‫را نهادینه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۹۰‬درصد کنسانتره سازی و ‪ ۶۵‬درصد گندله سازی‬ ‫گل گهر‬ ‫در مجموع��ه گل گه��ر ‪ ۱۰‬گام به منظ��ور تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی تعریف ش��ده که در دس��ت اجرا هستند‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین این گام ها‪ ،‬رویکرد س��اخت داخل اس��ت‪ .‬بدین‬ ‫منظ��ور در مجموعه گل گهر‪ ،‬واحدی با عنوان مهندس��ی‬ ‫معک��وس و س��اخت داخل تش��کیل و دو ه��دف ذیل ان‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫این دو هدف ش��امل بومی سازی قطعات خرید خارج و‬ ‫کمک به توسعه توان صنعتی استان کرمان است‪ .‬به منظور‬ ‫دستیابی به این دو هدف‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫در ریسک بومی سازی قطعات‪ ،‬با سازندگان داخل کشور و‬ ‫شرکت های دانش بنیان سهیم شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت با تامین مالی هزینه مواد اولیه و س��ازنده‬ ‫اقدام به س��اخت قطعه یا تجهیز کرده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫در یک سال گذش��ته با توجه به این مکانیسم‪ ،‬گل گهر به‬ ‫دس��تاوردهای قابل توجهی در حوزه بومی س��ازی رسیده و‬ ‫برخی نیز در حال ساخت داخل هستند‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن این قطع��ات می توان به پینی��ون کرانویل‬ ‫دامپت��راک‪ ،‬کابل فش��ار قوی ش��اول معدن‪ ،‬برد مش��عل‬ ‫گندله سازی‪ ،‬روکش الستیک دامپتراک‪ ،‬بوته کوره تونلی‪،‬‬ ‫مجموعه بلوک هیدرولیکی دامپتراک ها و کارتریج‪ ،‬فلومتر‬ ‫اسالری و قطعات میکسر گندله سازی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��اخت سیکلوسایزر‪ ،‬دس��تگاه تست ‪،FZG‬‬ ‫سیستم پردازش تصویر دیسک های گندله سازی‪ ،‬مجموعه‬ ‫گاردان و چهارشاخ دامپتراک در دست بومی سازی است‪.‬‬ ‫همچنین از مهم ترین پروژه ه��ای اصالحی واحد اصالح‬ ‫خطوط تولید گل گهر نیز می توان به بحث ریکالیمرسنگ‪،‬‬ ‫ریکالیمر کنس��انتره‪ ،‬میکس��رهای کارخانه گندله سازی و‬ ‫غبار کارخانه تغلیظ اشاره کرد‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی‪ ،‬ش��رکت گل گهر‪ ،‬در بخش کنس��انتره ‪۹۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬احیا مستقیم ‪ ۵۰‬درصد و بخش گندله سازی حدود‬ ‫‪ ۶۵‬درصد قطعات را داخلی س��ازی کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر ساخت ‪ ۱۵۰‬قطعه کلیدی مورد‬ ‫کارایی فناوری روز جهان در بس��تر دانش‬ ‫به وجود می اید؛ این موضوع که با ایجاد دانش‬ ‫می ت��وان به باالترین ارزش افزوده رس��ید‪ ،‬در‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته امری بدیهی است‬ ‫که البته در فرهنگ صنعت و بازار کش��ور ما‬ ‫موضوعی جاافتاده نیست و به تازگی و با وجود‬ ‫تحریم ها و محدودیت هایی که تولیدکنندگان‬ ‫م��ا ب��ا ان روب��ه رو ش��ده اند به ای��ن نتیجه‬ ‫رس��یده اند که با ارتقای دانش در داخل باید‬ ‫خود را بی نیاز از واردات کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس حلقه گمشده بیشتر صنایع‬ ‫در کش��ور ش��رکت های دانش بنیان هستند‬ ‫که در این زمینه صنایع معدنی نیز مس��تثنا‬ ‫به شمار نمی روند‪ .‬هرچند به طور انگشت شمار‬ ‫برخی ش��رکت های دانش بنیان توانس��ته اند‬ ‫در برخی صنای��ع معدنی جایگاه قابل توجهی‬ ‫دست پیدا کنند‪ ،‬اما به طورکلی این صنایع از‬ ‫شرکت های دانش بنیان بهره های قابل توجهی‬ ‫نمی گیرن��د و اولویت انه��ا در تامین نیازهای‬ ‫خود‪ ،‬این شرکت ها نیستند‪.‬‬ ‫البت��ه باید به ای��ن نکته توجه داش��ت که‬ ‫رونق کسب وکارهای شرکت های دانش بنیان‬ ‫بس��تگی به پررنگ ش��دن بخ��ش خصوصی‬ ‫در اقتص��اد کش��ور دارد و اتص��ال دان��ش با‬ ‫صنع��ت و در نهایت تجارت باید از طریق این‬ ‫شرکت های اتفاق بیفتد؛ از این رو تالش برای‬ ‫تعامل و پیوند بین شرکت های دانش بنیان و‬ ‫صنایع معدنی در ابتدا راه اس��ت که از یک سو‬ ‫نیازمن��د حمایت بخش خصوصی و ازس��وی‬ ‫تغییر نگاه ش��رکت های مصرف کننده به این‬ ‫بخش دارد تا این شرکت های که سرمایه های‬ ‫مالی باالیی ندارند در مسیر تجاری سازی قرار‬ ‫گیرند و خود و صنعتگران را در مسیر رشد و‬ ‫تعالی قرار دهند‪.‬‬ ‫سیدامیرحسین تقوی‬ ‫تولید شمش فوالدی از‬ ‫‪ ۱۵.۳‬میلیون تن گذشت‬ ‫حسام ادیب‬ ‫در راستای تحقق استراتژی ساخت داخل انجام می شود‬ ‫اقدام های مبارکه‪ ،‬گل گهر و ذوب اهن در بومی سازی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫نیاز خود را در شمار برنامه ها قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ذوب اهن؛ بومی سازی ‪ ۸۰‬درصد قطعات‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫حمای��ت از صاحبان ایده و س��ازندگان داخل��ی قطعات را‬ ‫دنبال می کند‪ .‬در این راس��تا بخشی در قالب شورای عالی‬ ‫تحقیقات شرکت و بخشی نیز در قالب ارتباط با دانشگاه ها‬ ‫و پذیرش پایان نامه های کارشناس��ی ارشد و دکترا فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬ضمن اینکه ارتباط با ش��رکت های دانش بنیان نیز از‬ ‫برنامه های موثر در راس��تای توس��عه بومی سازی خارج از‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان ب��ا راه ان��دازی کوره بلند ش��ماره‬ ‫یک‪ ،‬س��اخت و راه اندازی کوره بلند ش��ماره سه‪ ،‬بازسازی‪،‬‬ ‫مدرنیزاس��یون و تعمیرات اساس��ی درجه ی��ک کوره بلند‬ ‫ش��ماره ‪ ۲‬و بومی س��ازی س��رندهای ک��وره بلن��د تجربه‬ ‫گسترده ای در اختیار دارد‪.‬‬ ‫تولید محصول اس��تراتژیک ریل ب��ا ارزش افزوده باال در‬ ‫دوران تحریم به همت ذوب اهن اصفهان به ثمر نشس��ت‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت موفق به تولید ش��مش ریل شده تا‬ ‫فراین��د تولید این محصول به طور کامل در داخل کش��ور‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی در باتری های کک سازی‬ ‫این مجتمع صنعتی ‪ ۸۰‬درصد قطعات و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز خود را بومی سازی کرده است‪.‬‬ ‫بومی سازی در های فلکسی بل باتری های کک سازی ذوب‬ ‫اهن که نماد خودباوری در ش��رایط تحریم است‪ ،‬ایران را‬ ‫در جمع معدود کش��ورهای برخوردار جهان از این فناوری‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن عالوه بر تولید ری��ل و تیراهن ‪ H۳۰‬و دیگر‬ ‫محص��والت جدید‪ ،‬طرح تزریق پودر زغال به کوره بلند که‬ ‫مرحله ازمایش نهایی را می گذراند‪.‬‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران (ایمیدرو) در ج��داول اماری‬ ‫عملک��رد ‪ ۹‬ماه��ه مجموعه ه��ای منتخ��ب‬ ‫فوالدس��ازی کش��ور در زمینه ش��مش فوالد‬ ‫(بل��وم‪ ،‬بیلت و اس��لب) تولی��د ‪ ۱۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۹۸‬هزار و ‪ ۳۷۰‬تن را ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بررس��ی عملکرد واحدهای‬ ‫تولید اه��ن و فوالد ارفع‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫چادرملو‪ ،‬شرکت ملی فوالد ایران (گروه ملی‬ ‫صنعت��ی فوالد ای��ران‪ ،‬فوالد الی��اژی‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان)‪ ،‬فوالد بناب‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد‬ ‫کاوه جن��وب‪ ،‬ف��والد مبارکه(مبارکه‪ ،‬س��با و‬ ‫فوالد هرم��زگان) در دوره ‪ ۹‬ماهه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫گوی��ای س��هم ‪ ۳۱.۷‬درصدی ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان از مجموعه تولید با رقم ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۹۴‬هزار و ‪ ۶۶۹‬تن است‪ .‬همچنین در دوره‬ ‫مورد بررسی فوالد خوزس��تان نیز با مجموع‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۱۵‬هزار و ‪ ۲۷‬تن شمش‬ ‫فوالدی س��هم ‪ ۱۸.۲‬درصدی از کل تولید را‬ ‫داش��ت که پ��س از فوالد مبارک��ه در جایگاه‬ ‫دوم تولید قرار گرفت‪ .‬مجموع تولید ش��مش‬ ‫فوالدی واحدهای مورد بررسی در اذر به رقم‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۲۹‬هزار و ‪ ۱۴۲‬تن رس��ید و‬ ‫در مقایس��ه با میزان یک میلیون و ‪ ۷۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۴۲‬تن عملکرد ابان امس��ال اختالف ‪۱۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۳‬تنی را نش��ان می دهد که چندان‬ ‫ش��اخص نیست‪ .‬امس��ال برای تولید شمش‬ ‫فوالدی (فوالد خ��ام) حداقل ‪ ۲۶‬میلیون تن‬ ‫مورد انتظار اس��ت و پیش بینی ش��ده که ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۵‬درصد تولید راه��ی بازارهای صادراتی‬ ‫ش��ود‪ .‬امارها نشان می دهد از مجموع شمش‬ ‫تولیدی‪ ،‬اس��لب با رقم ‪ 7‬میلیون و ‪ ۹۶۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۴۵‬ت��ن افزون ب��ر ‪ ۵۱.۷‬درصد را به خود‬ ‫اختصاص داد و بلوم و بیلت به ترتیب با ارقام‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار و ‪ ۲۱۳‬تن و ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۳۲‬هزار و ‪ ۳۱۲‬تن بقیه را پوشش دادند‪.‬‬ ‫پی��ش از این در امار ‪۸‬ماه��ه منتهی به ابان‬ ‫واحدهای فوالد س��ازی یادش��ده رق��م ‪۱۳.۶‬‬ ‫میلیون ت��ن در زمینه ش��مش فوالدی ثبت‬ ‫شده بود‪ .‬سازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬تولید شمش‬ ‫فوالد در دوره ‪۸‬ماهه س��ال ‪ ۹۸‬را در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذش��ته دارای رشد ‪۴‬‬ ‫درصدی اع�لام کرد‪ .‬تولید ش��مش فوالدی‬ ‫واحدهای منتخب یاد ش��ده در ‪ ۸‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬برابر با ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۶۶۹‬هزار تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدحسین بهش��تی‪ ،‬رئیس مرکز طرح های کالن‬ ‫فن��اوری معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫درباره ش��رکت های دانش بنیان در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اصوال کار بومی س��ازی ازس��وی شرکت های‬ ‫خصوص��ی و دانش بنیان انجام می ش��ود و امروز دیگر‬ ‫ش��رکت های دولتی نمی توانن��د در تولید دانش نقش‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بهش��تی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫سیاس��ت های کالن دولت به این سمت و سو است که‬ ‫دان��ش و تولیدات برخی محصوالت ویژه که تا پیش از‬ ‫این وارد می شدند‪ ،‬ازسوی شرکت های خصوصی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که مرک��ز معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری چه تسهیالتی برای‬ ‫ش��رکت هایی که به تازگ��ی وارد حیطه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان ش��ده اند در نظر گرفته‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬اگر‬ ‫ش��رکت هایی محصوالتی با س��طح دانش باال در دست‬ ‫تولید داشته باشند‪ ،‬این شرکت ها می توانند محصوالت‬ ‫خود را به معاونت ریاس��ت جمهوری ارسال کنند تا این‬ ‫محصوالت ازس��وی این مرکز مورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگر این ش��رکت ها به لحاظ پژوهش��ی و دانش فنی از‬ ‫س��طح باالیی برخوردار باش��ند‪ ،‬تاییدی��ه دانش بنیان‬ ‫به انها داده می ش��ود‪ ،‬چراکه محصوالت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان باید از سطح علمی باالیی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫بهشتی ادامه داد‪ :‬تاکید اصلی ما در معاونت علمی و‬ ‫فناوری بحث تجاری س��ازی است و این بدان معناست‬ ‫که فعالیت در حوزه دانش بنیان با تجاری س��ازی ادامه‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در معاونت فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری طرح ه��ا س��ه جانبه اج��را پیگیری‬ ‫می ش��ود؛ مجری به عنوان بخ��ش خصوصی‪ ،‬بهره بردار‬ ‫به عنوان کس��ی که می خواهد از یک محصول استفاده‬ ‫کن��د و معاون��ت علمی به عنوان حامی اس��ت‪ .‬معاونت‬ ‫طرح ه��ا را بررس��ی می کند و تس��هیالتی را برای این‬ ‫طرح ها در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز طرح ه��ای کالن فناوری معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه عنوان کرد‪ :‬البته‬ ‫دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها در زمین��ه کارهای علمی‬ ‫اقدام های به نس��بت خوبی انجام داده ان��د‪ ،‬اما با ورود‬ ‫درباره مسائل ش��رکت های دانش بنیان حسام ادیب‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره گ��روه دانش بنیان پاترون نیز چندی‬ ‫پی��ش در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در صنعت‬ ‫فوالد ش��رکت های دانش بنیان توانسته اند به خوبی رشد‬ ‫کنند‪ ،‬ب��رای نمونه می توان ش��رکت صنایع نفت و گاز‬ ‫س��رو را مثال زد که صنعت نفت نیز از محصوالت انها‬ ‫بهره می گیرند‪ .‬ادیب ادام��ه داد‪ :‬اما هنوز اعتماد کافی‬ ‫به ش��رکت های داخلی و دانش بنی��ان در صنعت فوالد‬ ‫به دست نیامده‪ ،‬بلکه تعداد این شرکت ها نیز در مقایسه‬ ‫با ابعاد صنعت فوالد قابل توجه نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫حتی با وج��ود تاکید دولت بر حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬باید گفت شرکت های دولتی یا نیمه دولتی‬ ‫تولیدکننده فوالد در کش��ور نی��ز اهمیت خاصی برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان قائل نیستند‪ ،‬چراکه بیش از هر‬ ‫امری کیفیت محصول شرکت های دانش بنیان برای انها‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬در حالی که اگر حمایت های مش��خصی از‬ ‫این شرکت ها به عمل اید‪ ،‬طبیعی است که شرکت های‬ ‫دانش بنیان با س��رعت بیش��تری می توانند رشد کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره گ��روه دانش بنیان پاترون در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که ش��رکت های دانش بنیان در صنعت‬ ‫فوالد تا چه اندازه مورد حمایت سازمان های دولتی قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی مواقع ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫دانش را در اختیار دارند‪ ،‬اما سرمایه الزم را ندارند‪ .‬یکی‬ ‫از تس��هیالتی که می توان به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ارائه کرد‪ ،‬تس��هیالت اس��ت اما گرفتن هرگونه وام هم‬ ‫مس��تلزم ارائه وثیقه اس��ت‪ .‬این در حالی است که اگر‬ ‫این شرکت ها قادر به ارائه چنان وثایق سنگینی بودند‪،‬‬ ‫ش��اید هیچ وق��ت دانش بنیان نمی ش��دند‪ .‬در حقیقت‬ ‫ماجرای بیشتر ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬ماجرای «علم‬ ‫بهتر اس��ت یا ثروت» است‪ .‬ادیب در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به نظر من نخس��تین گام حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬ارائه فراخ��وان برای ش��رکت های دارای‬ ‫ظرفیت و دانش مح��ور برای رفع نیازمندی های صنعت‬ ‫فوالد اس��ت و این موضوع نیز تا زمانی که نیازها اعالم‬ ‫نش��ود‪ ،‬پاس��خی به ان داده نمی ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پرس��ش من این اس��ت که برای تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد‪ ،‬چه اندازه نیاز به نسوزهای پیشرفته داریم؟ یا چه‬ ‫اندازه نیازمند فروالیاژهای الکترود‪ ،‬تیوب مس��ی‪ ،‬پودر‬ ‫قالب ریخته گری‪ ،‬صفحه اس�لاید گیت‪ ،‬نازل تاندیش‪،‬‬ ‫قطعات ویژه نسوز‪ ،‬وایر یا مفتول های تزریقی در مذاب‬ ‫و‪ ...‬هس��تیم؛ بنابراین در گام نخس��ت باید نیازمندها را‬ ‫مشخص کرد و سپس برای رفع ان گام برداشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فعالیت دانش بنیان ها با تجاری سازی ادامه می یابد‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫در مسیر رشد‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ایین قدردانی از صادرکنندگان نمونه استان فارس عنوان شد‬ ‫در ایین��ی‪ ،‬به مناس��بت روز مل��ی ص��ادرات‪ ،‬از ‪۲۳‬‬ ‫صادرکننده نمونه اس��تان فارس که بیشترین تاثیر را در‬ ‫افزای��ش کمیت و کیفیت صادرات داش��ته اند‪ ،‬قدردانی و‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از فارس رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان فارس در ایین قدردانی از صادرکنندگان‬ ‫نمون��ه فارس با اش��اره به ص��ادرات ‪ ۳۰۰‬میلیون دالری‬ ‫اس��تان ف��ارس در ‪ ۹‬م��اه ابتدایی س��ال‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫مدت ش��اهد افزایش ‪ ۵۹‬درصدی ارزش دالری صادرات‬ ‫غیرنفتی به میزان ‪ ۲۹۹‬میلیون دالر در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته که ‪ ۱۸۸‬میلیون دالر بود‪ ،‬بوده ایم‪.‬‬ ‫حمیدرضا ایزدی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی فارس‬ ‫به لحاظ وزنی هم ‪ ۲‬درصد رش��د داشته‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه‬ ‫افزایش ‪ ۵۹‬درصدی صادرات غیرنفتی فارس‬ ‫منتهی به پایان اذر امسال بیش از ‪ ۲۵۳‬هزار تن صادرات‬ ‫غیرنفتی داش��تیم که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته که ‪ ۲۴۹‬هزارتن بوده‪ ۲ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬امارات متح��ده عربی‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬قطر و س��ایر کش��ورها عمده کش��ورهای هدف‬ ‫صادراتی استان فارس هستند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس‬ ‫ب��ا بیان اینکه از بی��ن صادرکنندگان نمونه امس��ال‪۲۲ ،‬‬ ‫صادرکننده نمونه اس��تانی و ی��ک صادرکننده نمونه ملی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این صادرکنندگان پس از بررس��ی های‬ ‫کارشناسی و داوری در کمیته ها و کارگروه نهایی برگزیده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫رشد صادرات از سیستان و بلوچستان به پاکستان‬ ‫بیش از ‪ ۳۸۷‬میلیون دالر کاال از گمرکات‬ ‫و بازارچه های مرزی سیس��تان و بلوچستان‬ ‫به کشور پاکس��تان‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه ‪ ۱۳۹۸‬صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫محمودرضارحمتیان‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫این مطلب گف��ت‪ :‬مجموع صادرات صورت‬ ‫گرفت��ه از گم��رکات و بازارچه ه��ای مرزی‬ ‫اس��تان به کشور پاکستان‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫‪ ۳۸۷‬میلیون و ‪ ۷۳۲‬هزار و ‪ ۴۶۵‬دالر بوده‬ ‫که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫‪ ۱۲۴‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امسال از مجموع‬ ‫صادرات اس��تان حدود ‪ ۵۱‬درصد به کشور‬ ‫پاکستان انجام شده است‪.‬‬ ‫رحمتیان خاطرنشان کرد‪ :‬میزان صادرات‬ ‫از طریق گمرکات اس��تان به پاکس��تان در‬ ‫م��دت اعالم ش��ده براب��ر ب��ا ‪ ۹۰‬میلیون و‬ ‫جایگاه برتر شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت بندرعب��اس رتبه دوم صادرات‬ ‫و رتبه س��وم فروش بیست ودومین همایش ملی معرفی‬ ‫ش��رکت های برتر اقتصاد ایران موس��وم به ‪۱۰۰-IMI‬‬ ‫را کس��ب ک��رد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬در‬ ‫رتبه بندی ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر در س��ال ‪ ۹۸‬که براساس‬ ‫گزارش مالی سال ‪ ۹۷‬شرکت ها انجام شد‪ ۵۰۰ ،‬شرکت‬ ‫اول مورد تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی قرار گرفتند‬ ‫ایزدی یاداور شد‪ :‬باتوجه به ارزیابی ها‪ ۷ ،‬واحد صادراتی‬ ‫در استان فارس شایسته قدردانی شناخته شده اند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر تقویت فرهنگ مصرف کاالهای داخلی و‬ ‫تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید زنجان‬ ‫‪ ۷۷۷‬ه��زار و ‪ ۴۷۷‬دالر و صادرات از طریق‬ ‫بازارچه ها استان به کشور پاکستان نیز برابر‬ ‫ب��ا ‪ ۲۹۶‬میلیون و ‪ ۹۵۴‬ه��زار و ‪ ۹۸۸‬دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان‪ ،‬در پایان بیان کرد‪ :‬مصالح‬ ‫س��اختمانی (س��یمان)‪ ،‬گاز‪ ،‬گوگرد‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫کاشی و س��رامیک از جمله اقالمی هستند‬ ‫که در ‪ ۹‬ماه امسال به کشور پاکستان صادر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫که بر این اس��اس شرکت پاالیش نفت بندرعباس رتبه‬ ‫دوم صادرات و رتبه س��وم فروش شرکت های برتر ایران‬ ‫را کس��ب کرد‪ .‬در این همایش شرکت های برتر اقتصاد‬ ‫ایران براساس ‪ ۳۲‬ش��اخص مختلف رتبه بندی شده اند‬ ‫که این شاخص ها در ‪ 7‬گروه اندازه و رشد‪ ،‬سوداوری و‬ ‫عملکرد‪ ،‬بهره وری‪ ،‬صادرات‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬بدهی و بازار در‬ ‫نظر گرفته شده اند‪.‬‬ ‫بومی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در کنار توسعه زیرساخت های صادراتی‬ ‫در همه ابعاد زمینی‪ ،‬دریایی و هوایی‪ ،‬ش��ناخت بازارهای‬ ‫ه��دف و ارتباط و حضور مس��تمر در بازارهای بین المللی‬ ‫نیز از ارکان اصلی در تحقق رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تجلیل‪ ،‬تقدیر و تش��ویق صادرکنندگان از‬ ‫اهداف برگزاری روز ملی صادرات اس��ت‪ .‬ایزدی نگاه ویژه‬ ‫به صادرات کاالهای باکیفیت و بس��ته بندی مناسب ذائقه‬ ‫مش��تریان بازارهای خارجی را از مهم ترین معیار توس��عه‬ ‫فعالیت های تجاری دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬توس��عه‬ ‫فعالیت ه��ای صادرات��ی باع��ث کاهش بی��کاری‪ ،‬افزایش‬ ‫اش��تغال‪ ،‬ارتقای ت��وان رقابت با کش��ورهای قدرتمند در‬ ‫فعالیت های تجاری و تولی��دی و رفع معضالت اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫استراتژی اقتصاد پایدار است‪ ،‬گفت‪ :‬کود اوره‪ ،‬محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬پودر و عصاره شیرین بیان‪ ،‬سیمان و کلینکر‪ ،‬رب‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬فرش و گلیم دس��تباف‪ ،‬صنایع الکترونیک‪،‬‬ ‫انواع میوه و تره بار‪ ،‬خرما‪ ،‬انجیر‪ ،‬قیر‪ ،‬کاش��ی و سرامیک‬ ‫و چینی بهداش��تی و صنایع غذای��ی عمده ترین کاالهای‬ ‫صادراتی استان براساس اولویت و مزیت صادراتی است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت فارس با بیان‬ ‫اینک��ه هر کدام از ای��ن کاالها در بازاره��ای منطقه ای و‬ ‫بین الملل��ی دارای جایگاه خاص اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۴‬جلسه کارگروه توسعه صادرات برگزار و‬ ‫‪ ۳۳‬مصوبه اخذ ش��ده که ‪ ۶۰‬درصد این مصوبات اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدکننده واقعی و س��الم و نیز فش��ار‬ ‫وارد نکردن غیرمنطقی به واحدهای تولیدی سیاست‬ ‫سازمان امور مالیاتی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان زنج��ان‪ ،‬امیدعلی پارس��ا‪ ،‬رئیس‬ ‫کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در جلسه کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان زنج��ان با بیان‬ ‫مطل��ب فوق افزود‪ :‬هم اکنون مل��ت و دولت در کنار‬ ‫هم توسعه کشور را رقم می زنند که ‪ ۲۵‬درصد تامین‬ ‫مالی کشور توس��ط دولت و ‪ ۸۵‬درصد توسط بخش‬ ‫خصوصی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این میزان در کش��ورهای دنیا‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ ،‬به گون��ه ای که ‪ ۸۵‬درص��د مخارج‬ ‫کش��ورها توس��ط دول��ت و از طریق مالی��ات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پارسا افزود‪ :‬برای افزایش درامد مالیاتی در کشور‬ ‫هوشمندسازی نظام مالیاتی در دستور کار قرار دارد‪،‬‬ ‫به گونه ای که بای��د اطالعات تمامی معامالت صورت‬ ‫گرفته در سامانه امور مالیاتی درج شود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر ضرورت ثبت اطالعات تمامی مودیان در س��طح‬ ‫کشور در سامانه اظهار کرد‪ :‬سازمان امور مالیاتی باید‬ ‫تمامی اطالعات مربوط به مودیان در سراسر کشور را‬ ‫در سامانه ثبت کند و در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با اش��اره‬ ‫به اینکه فرار مالیاتی جرم محس��وب می شود گفت‪:‬‬ ‫با س��امانه های هوش��مند مالیاتی‪ ،‬در هیچ جای دنیا‬ ‫پنهان کاری‪ ،‬کتم��ان و فرار مالیاتی وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬درامد مالیاتی کش��ور از‬ ‫بخش خصوص��ی از ‪ ۱۵‬درصد رش��د برخوردار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۴‬درصدی ورود کاال به بندر امام خمینی (ره)‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی‬ ‫گف��ت‪ :‬ورودی کاال ب��ه بندر امام خمینی (ره) از ابتدای امس��ال‬ ‫تاکنون نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۴‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬مدرس خیابانی ضمن بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫هم��ه ظرفیت های بندر امام خمینی (ره) به کار گرفته ش��ده و‬ ‫خروجی و ترخیص کاال از این بندر برای توزیع و عرضه مناسب‬ ‫در س��طح کش��ور‪ ،‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۲۱‬درصد نسبت به‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خیابانی با اش��اره به اینکه افزایش واردات س��بب ایستا شدن‬ ‫کاال در این بندر نش��ده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عملکرد گمرک در ترخیص‬ ‫کاالها بسیار خوب است ضمن اینکه به هیچ وجه از بحث توسعه‬ ‫زیرساخت ها در بندر امام خمینی (ره) غافل نشده ایم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حوزه فراوری غالت و س��اخت کارخانه ها نیز‬ ‫کارهای خوبی در این منطقه در حال انجام است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور بازرگانی‬ ‫اف��زود‪ :‬ظرفی��ت س��یلوها در بندرامام خمین��ی (ره) و ظرفیت‬ ‫نگهداری کاال و زیرس��اخت های تجاری در این منطقه در حال‬ ‫افزایش به میزان ‪ ۲۰۰‬هزار تن اس��ت؛ با اجرای این پروژه ها در‬ ‫نظر داریم که فضا برای تامین و انبار کاالها افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۶0‬کیلومتر مانده تا احیای راه ابریشم ریلی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تامی��ن منبع مالی برای س��اخت اخری��ن قطعه از‬ ‫خط اهن خواف‪ -‬هرات در روزهای اخیر‪ ،‬امیدواری ها‬ ‫نس��بت به پایان س��اخت این پ��روژه و حرکت قطار‬ ‫بین ایران و افغانس��تان را بیش��تر کرده است‪ .‬اتصال‬ ‫ریلی ایران‪ -‬افغانس��تان سال هاست به عنوان یکی از‬ ‫پروژه ه��ای بین المللی عمرانی از س��وی ایران دنبال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زیرا این پروژه موجب اتصال ریلی چین به‬ ‫ایران از مس��یر افغانس��تان و احیای جاده ابریش��م با‬ ‫اس��تفاده از راه اهن می ش��ود‪ .‬افزایش ترانزیت کاال از‬ ‫ایران به ترکیه و اروپا و نیز از کشورهای اسیای میانه‬ ‫به اقیانوس هند‪ ،‬از مزیت های بهره برداری از خط اهن‬ ‫خواف‪ -‬هرات اس��ت‪ .‬حرکت قطار ایران‪ -‬افغانس��تان‬ ‫با توجه به ارتقای وضعی��ت صادرات و واردات ریلی‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه به توس��عه و پیشرفت افغانستان منجر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬بهبود وضعیت اقتصادی ایرانیان ساکن‬ ‫مرز مشترک دو کشور را نیز به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایده راه اندازی قطار بین ایران‬ ‫و افغانس��تان به حدود ‪ ۱۷‬س��ال پیش برمی گردد و‬ ‫کلنگ س��اخت خط اهن مشترک ‪ ۱۹۰‬کیلومتری در‬ ‫سال ‪ ۸۵‬با حضور مسئوالن دو کشور به زمین خورد‪.‬‬ ‫با این حال این پروژه همچنان به س��رانجام نرس��یده‬ ‫اس��ت و با اینک��ه ایران کار خ��ود را در این پروژه به‬ ‫پایان رسانده‪ ،‬کار در خاک افغانستان به کندی پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫با طوالنی ش��دن روند س��اخت خط اهن مشترک‬ ‫ای��ران‪ -‬افغانس��تان و تغییر مس��ئوالن و فراموش��ی‬ ‫توافق ه��ای پیش��ین‪ ،‬تفاهمنامه ه��ای جدی��د جای‬ ‫قدیمی ه��ا را گرفتن��د‪ .‬به عن��وان مث��ال تفاهمنامه‬ ‫همکاری در زمینه راه اندازی قطار باری مش��ترک‪۲ ،‬‬ ‫س��ال پیش میان مدیرعامل ش��رکت راه اهن ایران و‬ ‫همتای افغانستانی او در تهران به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹امی�دواری ای�ران به اتم�ام کار تا پایان‬ ‫سال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربنا های‬ ‫حمل ونقل می گوید پروژه ریلی ایران‪ -‬افغانس��تان به‬ ‫مرحله پایانی رس��یده و به احتمال زیاد تا پایان سال‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫خیراهلل خادمی در پاس��خ به‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫س��اخت ‪ ۳‬قطعه سهم ایران در پروژه راه اهن خواف‪-‬‬ ‫ایده راه اندازی قطار بین ایران و افغانس��تان به حدود ‪ ۱۷‬س��ال‬ ‫پیش برمی گردد و کلنگ ساخت خط اهن مشترک ‪ ۱۹۰‬کیلومتری در‬ ‫سال ‪ ۸۵‬با حضور مسئوالن دو کشور به زمین خورد‪ .‬با این حال این‬ ‫پروژه همچنان به سرانجام نرسیده است‬ ‫ه��رات به پایان رس��یده و فقط یک قطع��ه پروژه در‬ ‫خاک افغانس��تان باید س��اخته ش��ود ت��ا راه اهن به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬ما امیدوار به نهایی ش��دن‬ ‫کار تا پایان س��ال هس��تیم‪ ،‬با این حال همه چیز به‬ ‫افغانس��تان بس��تگی دارد که چگونه کار باقیمانده را‬ ‫پیش ببرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربنا های‬ ‫حمل ونق��ل با اش��اره به تکمی��ل پ��روژه بین المللی‬ ‫خ��واف‪ -‬هرات تا نقطه صفر مرزی در ایران گفت‪ :‬در‬ ‫صورت برقراری شرایط مناسب امنیتی در افغانستان‬ ‫و تامی��ن منابع مالی الزم‪ ،‬خ��ط ‪ ۱۳۹‬کیلومتری که‬ ‫ایران در این پروژه س��اخت ان را به عهده داش��ته و‬ ‫بخشی از ان در خاک افغانستان است‪ ،‬به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹علت کندی کار در افغانستان‬ ‫مشکالت مالی از مهم ترین عوامل متوقف ماندن کار‬ ‫ساخت خط اهن مش��ترک ایران‪ -‬افغانستان از سوی‬ ‫این کشور بوده اس��ت‪ .‬براساس سخن معاون ساخت‬ ‫و توسعه راه اهن‪ ،‬بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت‬ ‫و توس��عه زیربنا های حمل ونقل کشور‪ ،‬افغانستان در‬ ‫تامین س��رمایه الزم برای این پروژه مشکالتی داشت‬ ‫که موجب تاخیر در اجرای کار شده است‪.‬‬ ‫عباس خطیبی به‬ ‫گفت‪ :‬مسائل مالی موجب‬ ‫ش��د افغانس��تان نتواند همپای ایران کار ساخت این‬ ‫پ��روژه را در خاک خ��ود دنبال کند و به همین دلیل‬ ‫پروژه هنوز کامل نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به تازگی این کش��ور مذاک��ره با برخی‬ ‫کشورها در زمینه تامین منابع مالی انجام داده و به ما‬ ‫اعالم کرده است اگر منابع مالی تامین شود‪ ،‬در مدت‬ ‫یک تا ‪ ۱.۵‬سال این پروژه را می تواند کامل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وام ‪ ۶۰‬میلیون دالری ایتالیا‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬افغانستان نبود بودجه را عامل‬ ‫اصلی متوقف ماندن کار ساخت قطعه ‪ 60‬کیلومتری‬ ‫از پروژه اتصال ریلی این کش��ور به ایران اعالم کرده‬ ‫بود اما به تازگی ش��رایط فاینانس خارجی این پروژه‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس به نقل از بی بی س��ی‪ ،‬موافقتنامه‬ ‫وام طوالنی مدت ایتالیا برای اجرای خط اهن خواف‪-‬‬ ‫ه��رات به مبل��غ ‪ ۶۵‬میلی��ون یورو ازس��وی مجلس‬ ‫نمایندگان افغانس��تان تصویب ش��د تا برای س��اخت‬ ‫بخش چهارم پروژه که در خاک افغانستان واقع شده‬ ‫است‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫محمد عظیم محس��نی‪ ،‬رئیس کمیس��یون مالی و‬ ‫بودجه مجلس نمایندگان افغانس��تان ب��ا بیان اینکه‬ ‫ای��ن وام بلندمدت با اکثریت ارا به تصویب رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این وام در ‪ ۳‬قسط در اختیار دولت‬ ‫افغانس��تان ق��رار خواهد گرف��ت و افغانس��تان برای‬ ‫بازپرداخت ان ‪ ۴۰‬سال زمان دارد‪.‬‬ ‫محس��نی تاکید کرد‪ :‬این بودجه بعد از طی ش��دن‬ ‫مراحل ازس��وی وزارت دارایی افغانس��تان در بررسی‬ ‫وس��ط سال در سند بودجه ش��امل خواهد شد‪ .‬سال‬ ‫مالی در افغانس��تان از دی اغاز می شود و بودجه این‬ ‫کش��ور باید پیش از ان تصویب ش��ود‪ ،‬اما طرح های‬ ‫جدید در بررسی وسط سال شامل بودجه می شود‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش ق��رارداد طراحی و س��اخت بخش‬ ‫نخس��ت قطعه چهارم راه اهن خواف‪ -‬هرات در کابل‬ ‫امضا شد که یک شرکت قزاقستانی مسئولیت اجرای‬ ‫ان را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫بخش نخس��ت قطع��ه چهارم این پ��روژه به طول‬ ‫‪ ۴۳‬کیلومتر از شهرس��تان های غوری��ان‪ ،‬زنده جان و‬ ‫انجی��ل والیت ه��رات عبور می کند‪ .‬براس��اس برنامه‬ ‫دولت افغانس��تان‪ ،‬این طرح در مدت ‪ ۱۶‬ماه تکمیل‬ ‫خواهد شد و هزینه ساخت ان بیش از ‪ ۵۸.۵‬میلیون‬ ‫دالر اعالم ش��ده که حکومت افغانستان ان را تامین‬ ‫پرونده مسکن مهر سال اینده بسته می شود‬ ‫قائ��م مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر با‬ ‫بیان اینکه نمی ت��وان تاریخ دقیقی ب��رای تحویل واحدهای‬ ‫باقی مانده مش��خص کرد‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای باقی مانده تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬احم��د اصغری مهراب��ادی در یک برنامه‬ ‫رادیوی��ی با موضوع فروش اقس��اطی مس��کن مهر با اش��اره‬ ‫به فرایند واگ��ذاری این خانه ها به صاحب��ان انها بیان کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین گام در فرایند واگذاری و فروش اقساطی‪ ،‬تکمیل‬ ‫واح��د از هر نظ��ر و گام بعدی‪ ،‬دریافت گواه��ی پایان کار و‬ ‫دریافت سند اعیانی واحد است که در این صورت‪ ،‬کار فروش‬ ‫اقس��اطی به مراتب اسان تر خواهد شد و فشاری هم به مردم‬ ‫بابت ضامن وارد نمی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پس از فروش اقس��اطی‪ ،‬واحد باید به صاحبان‬ ‫تحویل داده ش��ود که برخی مردم مراجعه نمی کنند و این به‬ ‫ضرر خودش��ان است زیرا باید کل مبلغ تسهیالت را در مدت‬ ‫زمان کمتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره‬ ‫فشار بانک ها برای تسریع در فروش اقساطی واحدها پیش از‬ ‫تکمیل واحدها تاکید کرد‪ :‬به طور قطع ما زیر بار این مس��ئله‬ ‫نمی رویم‪ ،‬واحد باید تکمیل شده و قابل سکونت باشد‪.‬‬ ‫مهراب��ادی بیان کرد‪ :‬از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰‬هزار مس��کن مهر‬ ‫س��اخته ش��ده‪ ،‬درحال حاضر یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار واحد‬ ‫تحویل ش��ده و مابقی ه��م به دلیل مش��کالت تحویل داده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بیش��تر این واحدهای ناقص در ش��هرهای‬ ‫جدید پرند و هشتگرد و در استان های خوزستان و کرمانشاه‬ ‫اس��ت و در برخی اس��تان ها هم کار تکمیل واحدها تا پایان‬ ‫سال به پایان خواهد رسید‪ ،‬ضمن اینکه حدود ‪ ۶۵‬هزار واحد‬ ‫نیمه تمام بدون معارض نیز داریم‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا پروژه مسکن مهر تا پایان دولت‬ ‫دوازدهم به پایان خواهد رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬دول��ت با تنگناهای‬ ‫مالی روبه رو اس��ت و تنها منابع م��ا در قانون بودجه ‪ ۹۸‬هم‬ ‫زمین ب��ود‪ ،‬بنابراین تصمیم گرفتی��م ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫زمین را با فروش یا تهاتر در اختیار پیمانکاران قرار دهیم که‬ ‫هزار و ‪ ۵۰‬میلیارد تومان ان باید در ش��هرهای جدید و ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان هم در سایر استان ها هزینه شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دولت س��رمایه بانک مسکن را افزایش داد‬ ‫ت��ا با وام ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومانی از این محل زیرس��اخت ها و‬ ‫محوطه ها تکمیل شوند‪.‬‬ ‫مهرابادی با بیان اینکه نمی توان تاریخ دقیقی برای تحویل‬ ‫واحدهای باقی مانده مش��خص کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تحویل واحدهای‬ ‫باقی مانده تا پایان سال ‪ ۹۹‬به پایان می رسد‪.‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت پروژه‬ ‫براساس اعالم شرکت س��اخت و توسعه زیربنا های‬ ‫حمل ونقل کش��ور‪ ۱۳۹ ،‬کیلومتر از خط اهن خواف‪-‬‬ ‫هرات را ایران می س��ازد ک��ه به ‪ ۲‬بخش درون مرزی‬ ‫به طول حدود ‪ ۷۷‬کیلومتر و بخش برون مرزی حدود‬ ‫‪ ۶۲‬کیلومتر تقسیم می ش��ود و کار اجرایی دو قطعه‬ ‫ان در خ��اک ایران تا ش��متیغ در مرز مش��ترک دو‬ ‫کشور‪ ،‬از سوی ایران به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫بخش دوم ش��امل قطع��ه ‪ ۶۲‬کیلومتری در خاک‬ ‫افغانس��تان است که در واقع قطعه سوم پروژه بوده و‬ ‫درحال حاضر کار ریل گذاری و ساخت ایستگاه ان به‬ ‫پایان رسیده است‪.‬‬ ‫بنا به اعالم این شرکت‪ ،‬برخی مشکالت امنیتی در‬ ‫خاک افغانس��تان کار ساخت این قطعه از سوی ایران‬ ‫را ب��ا تاخیر روبه رو کرد‪ ،‬با این حال اکنون همه ‪۱۳۹‬‬ ‫کیلومتر تعهد ایران در این پروژه به پایان رس��یده و‬ ‫بهره ب��رداری کامل از این خط اه��ن در گرو به پایان‬ ‫رس��یدن کار در خاک افغانستان است‪ .‬هزینه ساخت‬ ‫ای��ن پروژه از مح��ل بودجه کمک به افغانس��تان در‬ ‫سال های ‪ ۱۳۸۲‬و ‪ ۱۳۸۳‬تامین شده است‪.‬‬ ‫بنا به اعالم ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬درحال حاض��ر با توجه به کامل نش��دن‬ ‫مس��یر‪ ،‬اگر فقط فازهای ایرانی به بهره برداری برسد‪،‬‬ ‫می توان از خواف تا ایس��تگاه جونو در افغانستان را با‬ ‫قطار طی و پس از ان از جاده جونو به هرات به طول‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر استفاده کرد‪.‬‬ ‫خیراهلل خادمی‬ ‫عباس خطیبی‬ ‫‹ ‹جزئیات مسیر خط اهن خواف‪ -‬هرات‬ ‫راه اهن خواف‪-‬هرات در ایران از راه اهن س��نگان‪-‬‬ ‫تربت حیدریه در نزدیکی ایس��تگاه خواف در اس��تان‬ ‫خراسان رضوی اغاز شده و در امتداد شمال غربی به‬ ‫جنوب شرقی ادامه می یابد‪.‬‬ ‫این مس��یر ریلی با عبور از ج��اده تایباد‪ -‬خواف و‬ ‫جاده معدن س��نگان (به صورت زیرگذر) در ادامه از‬ ‫ارتفاعات خواجه انجیر عبور می کند و به مرز شمتیغ‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫طول این مس��یر در داخل ایران حدود ‪ ۷۷‬کیلومتر‬ ‫و دارای ‪ ۴‬ایس��تگاه در س��نگان‪ ،‬میوتک‪ ،‬خوشابه و‬ ‫شمتیغ است‪.‬‬ ‫جزئیات ساخت مسکن برای کارگران‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اقتصاد مس��کن‪ ،‬اقدام��ات وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی را برای اجرای مفاد تفاهمنامه مش��ترک این‬ ‫وزارتخانه با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫پروانه اصالنی درباره اقدامات انجام ش��ده در زمینه اجرای‬ ‫مفاد تفاهمنامه س��اخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی مسکن‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬مس��تمری بگیران و بازنشس��تگان ک��ه موضوع‬ ‫تفاهمنام��ه وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در قالب ای��ن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫کارگران در قالب تعاونی های صنفی‪ ،‬دسته بندی می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نیاز کارگران به مس��کن در کنار‬ ‫شهرک های صنعتی مشخص ش��ده است‪ ،‬از تعیین میزان‬ ‫زمین ها ب��رای این کار خبر داد و افزود‪ :‬در کنار تش��کیل‬ ‫تعاون��ی اعضا و نیاز ب��ه میزان زمینی ک��ه باید واحدهای‬ ‫مس��کونی کارگران در انها ساخته ش��ود‪ ،‬اورده متقاضیان‬ ‫نیز تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬براین اس��اس هر متقاضی در این‬ ‫طرح باید بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۵‬میلیون تومان اورده داشته باشد‪.‬‬ ‫اصالنی با اعالم اینکه کارگران شناس��ایی و دسته بندی‬ ‫شده در حال معرفی به استان های مختلف هستند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬معرفی کارگران نیازمند مسکن به استان های قزوین و‬ ‫تهران در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه زمی��ن برای س��اخت واحدهای‬ ‫مس��کونی کارگران نزدیک به شهرک های صنعتی در حال‬ ‫احصاست‪ ،‬گفت‪ :‬تامین مسکن کارگران در قالب تفاهمنامه‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن خاطرنشان کرد‪ :‬تعاونی ها‬ ‫زی��ر نظر اتاق تعاون و وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫فعالی��ت می کنن��د و ای��ن دو نه��اد درکنار هم‪ ،‬س��اخت‬ ‫واحده��ای مس��کونی کارگ��ران را که موض��وع تفاهمنامه‬ ‫مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی است‪ ،‬انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬نقش وزارت راه و شهرسازی در این طرح‪،‬‬ ‫تامی��ن زمین و معرفی انها ب��ه نهادهای متولی طرح اقدام‬ ‫ملی است تا بتوانند تامین مسکن این افراد را انجام دهند‪.‬‬ ‫اصالن��ی از تش��کیل ‪ ۳‬تعاون��ی در ج��وار ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی و در حوزه اش��تهارد‪ ،‬ایوانکی تهران و قزوین بین‬ ‫شهرک های کاسپین ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خبر داد و افزود‪ :‬تاکنون تعداد‬ ‫افرادی که خانه ندارند اما توان تامین بخش��ی از این اورده‬ ‫را دارند‪ ،‬مشخص و ‪ ۳‬تعاونی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬وزارت تعاون و اتاق تعاون با اعضایی که‬ ‫تش��کیل داده است اماده هستند تا وزارت راه و شهرسازی‬ ‫زمین تامین کرده و انها ساخت را اغاز کنند‪.‬‬ ‫اصالن��ی توضی��ح داد‪ :‬در روش جدی��د هم��کاری ب��ا‬ ‫تعاونی های کارگری از الگوی زنجیره تامین مصالح استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه نیز با ش��رکت های تامین مصالح مذاکره‬ ‫شده است تا بتوان به شکل عمده و ارزان تر برای این قشر‪،‬‬ ‫زمین تامین کرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬کارفرمای��ان کارگ��ران این ط��رح نیز‬ ‫پذیرفتند س��پرده گذاری در بانک مس��کن را انجام دهند تا‬ ‫بتوانند وام صندوق مسکن یکم را بعد از یک سال دریافت‬ ‫کنند‪ .‬مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن گفت‪ :‬بانک مسکن در‬ ‫حال رایزنی اس��ت ت��ا نهاد کارفرما قابلیت س��پرده گذاری‬ ‫داشته باشد و وام به اعضای تعاونی پرداخت کند‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬در دیدار‬ ‫با رئیس جمه��وری اوکراین‪ ،‬پیام تس��لیت‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان به وی تقدیم و‬ ‫بر پیگیری روند بررس��ی ها در زمینه سقوط‬ ‫بوئینگ به طور مشترک و شفاف تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و‬ ‫ی برای‬ ‫شهرسازی‪ ،‬محمد اسالمی که ‪ ۳۰‬د ‬ ‫دی��دار با مقام��ات اوکراینی به کیف س��فر‬ ‫ک��رد‪ ،‬با بی��ان این که در این س��فر‪ ،‬حامل‬ ‫پی��ام تس��لیت رئیس جمهوری کش��ورمان‬ ‫ب��ه رئیس جمهوری‪ ،‬دول��ت و ملت اوکراین‬ ‫بودم‪ ،‬افزود‪ :‬این پیام در مالقات ‪ ۲‬س��اعته ‬ ‫با رئیس جمه��وری اوکراین ب��ه وی تقدیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس�لامی اف��زود‪ :‬در این دی��دار مباحث‬ ‫گوناگونی پیرامون ش��رایط بعد از س��انحه‬ ‫و اقداماتی که تاکنون انجام ش��ده اس��ت و‬ ‫اقداماتی که باید در اینده انجام شود‪ ،‬مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در این نشس��ت به انجام‬ ‫تعهدات ایران اشاره شد‪ ،‬مقامات اوکراینی از‬ ‫حسن همکاری ایران پس از حادثه قدردانی‬ ‫و بر پیگی��ری پیوس��ته فرایندهای مرتبط‬ ‫با حادثه ازس��وی دو کش��ور و جمع بندی و‬ ‫انتش��ار نتایج نهایی حادثه به طور ش��فاف‬ ‫تاکید داشتند‪.‬‬ ‫وزیر راه وشهرس��ازی با ی��اداوری اینکه‬ ‫در ای��ن مالقات همچنین بر توس��عه روابط‬ ‫دو کش��ور تاکید و در این زمینه توافق شد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دیداره��ای جداگانه با‬ ‫وزیران امور خارجه و زیرس��اخت اوکراین‪،‬‬ ‫ضمن اب��راز رضایت از رون��دی که تاکنون‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ر ادامه بررس��ی های‬ ‫مشترک تاکید کردند‪.‬‬ ‫اس�لامی اب��راز امی��دواری ک��رد پس از‬ ‫بازخوانی جعبه های س��یاه هواپیما‪ ،‬تحلیل‬ ‫س��انحه با همکاری‪ ،‬همراهی و مش��ارکت‬ ‫کشور اوکراین به نتیجه نهایی برسد‪.‬‬ ‫لرستان در فهرست‬ ‫اتصال به شبکه ریلی‬ ‫معاون س��اخت وتوس��عه راه اهن‪ ،‬بنادر و‬ ‫فرودگاه ها در بازدی��د از خط ریلی دورود‪-‬‬ ‫خرم اب��اد گفت‪ :‬این مس��یر ریل��ی با هدف‬ ‫اتصال اس��تان لرس��تان به ش��بکه ریلی و‬ ‫کاهش طول مس��یر ارتباطی با استان های‬ ‫جنوب غربی کش��ور موج��ب تکمیل بخش‬ ‫دیگری از کریدور ریلی جنوب غرب کش��ور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل ش��رکت س��اخت وتوسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کشور‪ ،‬عباس خطیبی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مس��یر ریل��ی با هدف اتصال‬ ‫اس��تان لرس��تان به ش��بکه ریلی کش��ور و‬ ‫کاهش طول مس��یر ارتباط با اس��تان های‬ ‫جنوب غربی مانند کرمانش��اه‪ ،‬کردس��تان‪،‬‬ ‫ایالم و همدان در دست ساخت است‪.‬‬ ‫معاون ساخت و توس��عه راه اهن‪ ،‬بنادر و‬ ‫فرودگاه ه��ا‪ ،‬طول این مس��یر ریلی را ‪۱۱۴‬‬ ‫کیلومتر اعالم کرد و افزود‪ :‬راه اهن دورود‪-‬‬ ‫خرم اباد با توجه به عمر طوالنی و مستهلک‬ ‫ش��دن محور قدیم‪ ،‬کمک ش��ایانی به رفع‬ ‫تنگنای راه اهن جنوب می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر قرار گرفتن این خط اهن‬ ‫در منطقه صعب العبور اظهارکرد‪ :‬این محور‬ ‫با توجه به کوهس��تانی بودن منطقه‪ ،‬دارای‬ ‫‪ ۱۷‬تونل به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫معاون ساخت وتوس��عه راه اهن‪ ،‬بنادرو‬ ‫فرودگاه ه��ا ادام��ه داد‪ :‬راه اه��ن دورود‪-‬‬ ‫خرم اب��اد دارای بزرگتری��ن تون��ل ریلی در‬ ‫کش��ور و منطقه خاورمیانه است‪ .‬طول یک‬ ‫تون��ل ان‪ ۴۶۸۰‬متر و دیگ��ری ‪ ۳۷۰۰‬متر‬ ‫است‪.‬‬ ‫خطیب��ی ی��اداور ش��د‪ :‬راه اه��ن دورود‪-‬‬ ‫خرم اب��اد دارای ‪ ۲۰‬پل ب��زرگ به طول ‪۳‬‬ ‫هزار متر است‪.‬‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه راه اهن‪ ،‬بنادر‬ ‫و فرودگاه ها پیش��رفت فیزیکی این مس��یر‬ ‫را ‪ ۴۰‬درص��د اع�لام ک��رد و گف��ت‪ :‬حجم‬ ‫خاکب��رداری ای��ن پ��روژه ‪ ۱۳‬میلیون متر‬ ‫مکع��ب و حجم خاکری��زی ان ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫متر مکعب اس��ت که در ان حدود ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن ارماتور به کار رفته است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬به منظور س��اخت این‬ ‫پروژه به نرخ روز حدود هزار میلیارد تومان‬ ‫هزینه شده است که تالش می شود از سایر‬ ‫ظرفیت ه��ای قانون��ی بودجه ب��رای تامین‬ ‫منابع‪ ،‬پیش��برد کار و به ثمر رس��اندن این‬ ‫مسیر ریلی اقدام الزم انجام شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سرنوشت پروژه خواف‪ -‬هرات در دست افغانستان‬ ‫اسالمی واسطه ایران‬ ‫و اوکراین شد‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با گذشت بیش از ‪ ۱۰‬روز از سیل سیستان و بلوچستان‪ ،‬وضعیت برخی مناطق همچنان بحرانی است‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی دیگر‬ ‫به یک افتتاح‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار سیل زده در انتظار امداد دولت و مردم‬ ‫محمود سپهر‬ ‫فعال رسانه‬ ‫دکت��ر اردکانی��ان وزی��ر نیرو در ع��رض کمتر‬ ‫از ی��ک هفت��ه‪ ،‬دو س��فر به اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان داشت‪ ،‬س��فر نخست به همراه رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و س��فر دوم به همراه‬ ‫رئیس جمهوری انجام شد‪.‬‬ ‫در س��فر نخس��ت عالوه ب��ر بازدی��د و ارزیابی‬ ‫مناط��ق س��یل زده‪ ،‬بهره ب��رداری و کلنگ زنی ‪۳‬‬ ‫پروژه اب رس��انی روس��تایی در این استان انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬اقدام��ی که با برخی حاش��یه ها همراه بود‪،‬‬ ‫برخی ان را نقد کردند و برخی تمجید‪.‬‬ ‫اردکانی��ان واقف ب��ه احتمال بروز حاش��یه ها‬ ‫بود اما ریس��ک هم��ه نقدها و حت��ی حمله ها را‬ ‫پذیرف��ت‪ .‬ه��دف او از بهره ب��رداری و کلنگ زنی‬ ‫در این ش��رایط القای این مس��ئله بود که دولت‬ ‫و نظام در س��خت ترین شرایط هم عالوه بر انجام‬ ‫وظایف ذاتی‪ ،‬توسعه و ابادانی را به دست فراموشی‬ ‫نسپرده اند‪.‬‬ ‫او اگاهان��ه فق��ط و فقط به بهره ب��رداری و اغاز‬ ‫عملیات اجرایی پروژه های اب رس��انی روستایی‬ ‫در ای��ن اس��تان اکتفا کرد که دلی��ل این موضوع‬ ‫روشن است‪ .‬از گذش��ته تاکنون همواره نقدهای‬ ‫جدی پیرامون وضعیت اب روستایی در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان وجود داش��ته است و وزیر نیرو این‬ ‫مس��ئله را خوب می داند‪ .‬او عملیات بهره برداری‬ ‫و کلنگ زنی ‪ ۳‬پروژه اب رس��انی روس��تایی را که‬ ‫قرار است مشکل ‪ ۳۵۰‬روستا را حل کند‪ ،‬به طور‬ ‫نمادین اجرا کرد تا وعده و پیام مهمی به مردم این‬ ‫استان بدهد‪ .‬از سویی وزیر نیرو ‪ ۱۱‬درصد بودجه‬ ‫اب روس��تایی را نیز به این اس��تان اختصاص داد‬ ‫تا قدم عملی برای اب رس��انی به همه روستاهای‬ ‫سیستان و بلوچس��تان برداشته شود‪ ،‬به گفته او‬ ‫با پایان یافتن پروژه های در دس��ت اجرا‪ ،‬به زودی‬ ‫جشن پایان اب رسانی به روستاهای این استان را‬ ‫همه با هم به تماشا خواهیم نشست‪ .‬در شرایطی‬ ‫ک��ه همه می دانی��م فروش نف��ت در پایین ترین‬ ‫حد ممکن اس��ت و به علت مش��کالت سیاسی و‬ ‫منطقه ای‪ ،‬اوضاع اقتصادی هم خوب نیست‪ ،‬وزیر‬ ‫نیرو با پویش ابتکاری ‪#‬هرهفته_الف_ب_ایران‬ ‫که نش��انه تالش برای پیش��رفت زیرساخت اب و‬ ‫برق و بهبود فضای زندگی در ایران است‪ ،‬بنا دارد‬ ‫امی��د و اعتماد به دولت و نظام را در مردم تقویت‬ ‫کند‪ .‬حض��ور چند باره وزیر نیرو در اس��تان های‬ ‫کمتر برخوردار و توجه او به مس��ائل اس��تان های‬ ‫محروم‪ ،‬نویدبخش شناخت مشکالت این مناطق‬ ‫و ع��زم ج��دی ب��رای اجابت خواس��ته های بحق‬ ‫مردمی اس��ت که ش��اید مهم ترین گالیه ش��ان‪،‬‬ ‫بی توجهی مقامات ارش��د دولت بوده است‪ .‬بدون‬ ‫شک اش��کاالتی در این مسیر ملی وجود دارد اما‬ ‫بای��د قدردان دکتر اردکانیان بود که در ش��رایط‬ ‫دش��وار اقتصادی و سیاس��ی با بهب��ود مهم ترین‬ ‫زیرس��اخت های عمران و ابادانی یعنی اب و برق‬ ‫ان هم به دس��تان با کفایت جوانان مستعد کشور‬ ‫ب��ه دنبال ایج��اد مکانی بهتر ب��رای زندگی تک‬ ‫تک ایرانیان ش��ریف و نجیب اس��ت‪ .‬بهره برداری‬ ‫و کلنگ زن��ی پروژه های هرهفته_الف_ب_ایران‬ ‫در اوج سیل سیستان و بلوچستان بهترین نشانه‬ ‫عمل به وعده های وزیر نیرو بوده است‪ .‬وزارت نیرو‬ ‫وظایف ذاتی اش در س��یل را فراموش نکرد‪ .‬وصل‬ ‫برق همه روس��تاهای سیل زده و تامین اب برای‬ ‫روس��تاها در کنار تالش برای رفع شکستگی ها و‬ ‫تخریب ها ازسوی شرکت های اب و برق پیگیری‬ ‫شد‪ .‬از س��وی دیگر در استان سیل زده هرمزگان‬ ‫هم اب و برق مردم به س��رعت وصل و اب رسانی‬ ‫س��یار فعال ش��د‪ .‬در همین شرایط سخت مراسم‬ ‫نمادین بهره ب��رداری و کلنگ زنی پروژه های اب‬ ‫سیستان و بلوچستان برگزار شد تا مردم مطمئن‬ ‫ش��وند وزیر نیرو بر سر عهد خود با مردم حتی در‬ ‫بحرانی ترین شرایط است‪.‬‬ ‫با گذش��ت ‪ ۱۰‬روز از بارش های شدید در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و جاری شدن سیل در این استان‪ ،‬هنوز‬ ‫امدادرس��انی در برخ��ی مناط��ق از راه زمینی ممکن‬ ‫نیست و مردم برخی مناطق سرپناهی ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بارش باران سیل اس��ا که از شامگاه‬ ‫‪ ۱۹‬دی در جنوب و جنوب ش��رق ایران اغاز ش��د‪۳ ،‬‬ ‫استان سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬هرمزگان و کرمان را‬ ‫درگیر کرد‪ .‬این بارش ها ‪ ۱۴‬شهرس��تان و ‪ ۸۵۰‬روستا‬ ‫در سیس��تان و بلوچستان را تحت تاثیر قرار دارد و راه‬ ‫ارتباطی بیشتر روستاها را قطع کرد‪ .‬با فروکش کردن‬ ‫اب از اواسط هفته گذشته امدادرسانی به سیل زدگان‬ ‫س��رعت گرفت و به تدریج راه های روستایی بازگشایی‬ ‫شد اما هنوز راه دسترسی ‪ ۲۰۰‬روستا قطع است‪.‬‬ ‫بر اس��اس براوردهای اولیه ‪ ۲۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در اثر س��یل اس��یب دیده است‪ .‬خس��ارت وارد شده‬ ‫ب��ه زیرس��اخت های اس��تان ح��دود ‪ ۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان براورد ش��ده اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۷‬هزار دام در این‬ ‫اس��تان تلف ش��دند‪ .‬راه ارتباطی بیش��تر این روستاها‬ ‫رودخانه های فصلی است و تا وقتی اب فروکش نکرده‬ ‫است‪ ،‬امکان امدادرسانی زمینی وجود ندارد‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اقالم مورد نیاز‬ ‫بسیاری از‬ ‫مردمی که‬ ‫خانه های خود‬ ‫را در سیل از‬ ‫دست داده اند‬ ‫در فضای باز‬ ‫می خوابند‪،‬‬ ‫بسیاری از‬ ‫انان لباس‪،‬‬ ‫پتو و امکانات‬ ‫زندگی خود را از‬ ‫دست داده اند‬ ‫و نیازمند پتو و‬ ‫لوازم گرمایشی‬ ‫هستند‬ ‫براساس اعالم س��ازمان هالل احمر ایران‪ ،‬مهم ترین‬ ‫اقالم موردنیاز برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان‬ ‫درحال حاضر شامل اقالم خوراکی (ارد‪ ،‬حبوبات‪ ،‬انواع‬ ‫کنس��رو‪ ،‬مواد پروتئینی‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬سویا‪،‬‬ ‫چای)‪ ،‬اقالم غیرخوراکی (پتو‪ ،‬زیرانداز‪ ،‬پشه بند‪ ،‬مالفه‬ ‫و پارچه‪ ،‬پالس��تیک ضخیم‪ ،‬طناب) و اقالم بهداشتی‬ ‫(صابون‪ ،‬پودرهای شوینده‪ ،‬لباس زیر و اقالم بهداشت‬ ‫فردی) است‪.‬‬ ‫مردم می توانند کمک های نقدی خود را به ش��ماره‬ ‫حس��اب ‪ ۹۹۹۹۹‬در هم��ه بانک ه��ا یا با اس��تفاده از‬ ‫ک��د دس��توری ‪ *۱۱۲#‬واریز کنند‪ .‬م��ردم همچنین‬ ‫می توانند با ش��ماره گیری کد دستوری ‪*۱۱۲*۵۴#‬‬ ‫یا واریز وجوه نقدی به حساب ‪ ۹۹۹۹۹‬جمعیت هالل‬ ‫احمر در همه بانک های کش��ور ب��ه این حادثه دیدگان‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امدادرسانی به ‪ ۹۲‬هزار نفر‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان‬ ‫می گوید ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۹۷۴‬اسیب دیده سیالب از ‪ ۲۰‬دی‬ ‫تاکنون در این اس��تان ازس��وی نجاتگران هالل احمر‬ ‫امدادرسانی شدند‪.‬‬ ‫رسول راشکی اظهار کرد‪ :‬در پی سیل و اب گرفتگی‬ ‫در سیستان و بلوچستان ‪ ۹۳۳‬روستا در ‪ ۱۵‬شهرستان‬ ‫دچار اس��یب شدند که ازسوی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۶۹‬امدادگر‬ ‫در قال��ب ‪ ۹۴۰‬گروه عملیاتی به هم��راه ‪ ۷۳۹‬خودرو‬ ‫خدمات امدادی به ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۹۷۴‬نفر اسیب دیده در‬ ‫سطح استان ارائه دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیل زدگان نیازمند امدادرسانی‬ ‫نماینده معاونت پرس��تاری وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی که از هفته گذش��ته برای بررسی‬ ‫مش��کالت سیل زدگان به سیس��تان و بلوچستان رفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت مردم سیل زده بسیار زیاد است‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر و بیش از ‪ ۹۰۰‬روستا تحت تاثیر‬ ‫س��یل هس��تند و راه ارتباطی حدود ‪ ۳۰‬روس��تا قطع‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عید لک اف��زود‪ :‬مش��کلی ک��ه امدادرس��انی به‬ ‫سیل زدگان را دشوار می کند‪ ،‬فاصله زیاد روستاهاست‪.‬‬ ‫بیشترین خسارت سیل زدگان از بین رفتن محصوالت‬ ‫کش��اورزی و دام انهاس��ت‪ .‬اب گرفتگ��ی زمین ه��ای‬ ‫کش��اورزی انواع محص��والت از جمله هندوانه و موز را‬ ‫از بین برده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بسیاری مناطق زمین شکاف برداشته‬ ‫و باز ش��ده اس��ت‪ .‬راه های ارتباطی از بی��ن رفته و در‬ ‫بس��یاری جاها اس��فالت روی جاده باقی مانده اما زیر‬ ‫ان خالی ش��ده و اگر خودرویی از روی جاده رد شود‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت با فروریختن جاده سرنشینان ان اسیب‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫نماینده معاونت پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت مردم این استان‪ ،‬دسترسی پایین به‬ ‫اب ش��رب سالم است‪ .‬حدود ‪ ۲۳‬درصد مردم مناطقی‬ ‫مردم سیل زده از نبود اب شرب سالم و کافی گله مند هستند‪،‬‬ ‫امکان استحمام ندارند‪ .‬بس��یاری از بیمارانی که پیش از سیل‬ ‫دچار بیماری بودند‪ ،‬درخواس��ت دارند که برای درمانشان کمک‬ ‫شود‬ ‫که اکنون درگیر سیل هستند‪ ،‬به اب اشامیدنی سالم‬ ‫دسترس��ی دارند‪ .‬نماین��ده معاونت پرس��تاری وزارت‬ ‫بهداش��ت گفت‪ :‬وس��عت خرابی ها در مناطق سیل زده‬ ‫بس��یار زیاد است‪ .‬رسیدگی به ان بیش از توان استان‬ ‫سیستان و بلوچستان بوده و کمک به حل این معضل‬ ‫نیازمند حمایت و کمک ملی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جبران این خس��ارت ها کار طوالنی‬ ‫می طلب��د و با امداده��ا و کمک های مقطعی یک یا دو‬ ‫ماهه مشکالت حل نمی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم سیل زده‬ ‫از نبود اب شرب سالم و کافی گله مند هستند‪ ،‬امکان‬ ‫اس��تحمام ندارن��د‪ .‬بس��یاری از بیمارانی ک��ه پیش از‬ ‫س��یل دچار بیماری بودند‪ ،‬درخواس��ت دارند که برای‬ ‫درمانشان کمک شود‪ .‬اقالم بهداشتی مانند شیرخشک‬ ‫نیز از جمله نیازهای مردم سیل زده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬استان سیستان و بلوچستان شب های‬ ‫بسیار سردی دارد‪ ،‬بسیاری از مردمی که خانه های خود‬ ‫را در س��یل از دس��ت داده اند در فضای باز می خوابند‪،‬‬ ‫بس��یاری از انان لباس‪ ،‬پتو و امکانات زندگی خود را از‬ ‫دست داده اند و نیازمند پتو و لوازم گرمایشی هستند‪.‬‬ ‫نماینده معاونت پرس��تاری وزارت بهداش��ت گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از مدرس��ه ها از بی��ن رفت��ه و دانش اموزان‬ ‫نوشت افزار ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی اقدام��ات کنترلی ب��رای جلوگیری از‬ ‫شیوع بیماری ها انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشایی موقت راه های روستایی‬ ‫مدی��رکل راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای جنوب‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬همه راه های روستایی‬ ‫در مناطق سیل زده جنوب این استان بازگشایی موقت‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬ابراهیم جاوش��یری بی��ان کرد‪ :‬در‬ ‫جریان س��یل هفته گذشته راه ارتباطی ‪ ۷۷۵‬روستای‬ ‫جنوب سیستان و بلوچس��تان به طول ‪ ۳‬هزار و ‪۸۶۰‬‬ ‫کیلومتر راه روستایی مسدود شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این مدت با کم��ک ‪ ۷۲۲‬نفر نیروی‬ ‫راهداری و بکارگیری ‪ ۳۷۵‬ماشین االت سنگین و نیمه‬ ‫س��نگین راهداری همه راه های روس��تایی بازگش��ایی‬ ‫ش��دند ام��ا همچن��ان اب ب��اران موجود مان��ع تردد‬ ‫هموطنان در مناطق سیل زده به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای جنوب‬ ‫سیستان و بلوچس��تان ادامه داد‪ :‬شهروندان هنوز هم‬ ‫باید با احتیاط از این محورها عبور کنند زیرا بارش های‬ ‫سیل اسا خس��ارت های عمیقی در ابنیه و راه ها ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬وی با اش��اره به معرفی مسیرهای ایمن و‬ ‫جایگزین در مناطق س��یل زده تصریح کرد‪ :‬مسیرهای‬ ‫چانف به اسپکه‪ ،‬کیشکور به سرباز و سرباز به کاجو به‬ ‫عنوان راه های جایگزین و مطمئن انتخاب ش��ده اند تا‬ ‫هموطنان با انتخاب این مسیرها هنگام تردد با مشکلی‬ ‫روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جبران خسارت ها ضروری است‬ ‫استاندار سیستان وبلوچستان گفت‪ :‬استان با بحران‬ ‫س��یل اخیر ش��رایط س��خت تری پیدا کرده و مردمان‬ ‫صبور و رنجدیده ان با این مشکالت درگیر هستند‪.‬‬ ‫احمدعل��ی موهبتی افزود‪ :‬سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫نیازمند تخصیص بودجه ‪ ۱۰۰‬درصدی است و اگر این‬ ‫امر محقق ش��ود تا حدودی عق��ب ماندگی تاریخی و‬ ‫دیرینه ای که در حوزه های مختلف وجود دارد‪ ،‬برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جبران خسارت کشاورزان‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان سیستان‬ ‫وبلوچستان از کش��اورزان خسارت دیده ثبت نام نشده‬ ‫در س��یل خواس��ت با ارائه نوع خسارت و میزان ان به‬ ‫مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬غالم حیدر زورق��ی افزود‪ :‬مرمت‬ ‫و بازس��ازی تاسیس��ات اب و خاک که در سیل اخیر‬ ‫خسارت دیده است در اولویت برنامه های سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با اع��زام گروه های ارزیابی به مناطق‬ ‫سیل زده‪ ،‬دامنه خس��ارت چاه ها‪ ،‬قنات ها‪ ،‬سامانه های‬ ‫نوین ابیاری و کانال های انتقال اب مش��خص ش��د و‬ ‫تامین س��یمان‪ ،‬لوله و تجهیزات مورد نیاز در دس��ت‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان تاکید کرد‪:‬‬ ‫در زمین��ه تامین خوراک دام دامداران س��یل زده هیچ‬ ‫مش��کلی وجود ندارد و عالوه ب��ر تامین و توزیع ‪۵۵۵‬‬ ‫ت��ن نهاده دامی رایگان‪ ۵۰۰ ،‬تن کنس��انتره دامی در‬ ‫کارخانه ه��ای تولیدکننده خوراک دام بخش خصوصی‬ ‫اماده حمل به مناطق سیل زده جنوب استان است که‬ ‫با هماهنگی مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان ها به‬ ‫طور رایگان بین دامداران توزیع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۶‬مدرس�ه تخریب ‪ ۲۸۶‬مدرسه نیازمند‬ ‫تعمیر‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬در س��یل سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان ‪ ۵۶‬مدرس��ه تخریب ش��د و ‪ ۲۸۶‬مدرسه‬ ‫نیازمند تعمیر هستند‪.‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی در بازدید از مناطق سیل زده‬ ‫افزود‪ ۲۰ :‬مدرسه ازسوی خیران ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫پالسکو باید مجوز ساخت بگیرد‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره به عملیات��ی اجرایی‬ ‫ساختمان پالسکو ازسوی بنیاد مستضعفان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تکمیل س��اختمان پالس��کو نی��از به مجوز‬ ‫س��اخت دارد‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬پیروز حناچی در‬ ‫حاشیه مراسم بزرگداشت حادثه پالسکو در جمع‬ ‫خبرنگاران بیان کرد‪ :‬هر س��اختمانی که ساخته‬ ‫می شود رعایت ضوابط ایمنی در ان ضروری است‬ ‫و در زمان صدور پایان نیز دقت بیشتری خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی درباره علت متوقف شدن روند ساخت‬ ‫پالسکو گفت‪ :‬همه ساختمان های در حال ساخت‬ ‫باید پروانه س��اخت بگیرند این ساختمان نیز باید‬ ‫برای گرفتن پروان��ه اقدامات الزم را انجام دهد و‬ ‫ایمنی را رعایت کند‪ .‬ش��هردار ته��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫ایمن سازی س��اختمان پالس��کو در اولویت قرار‬ ‫دارد و م��ا برای س��اخت این س��اختمان با بنیاد‬ ‫مستصعفان همکاری های الزم را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تاکن��ون ح��دود ‪ ۳‬ه��زار‬ ‫س��اختمان بلن��د شناس��ایی ش��ده اس��ت که از‬ ‫نظ��ر ایمنی مورد ارزیابی ق��رار می گیرند و برای‬ ‫ایمن سازی انها اقدام می شود‪.‬‬ ‫حناچی ادامه داد‪ :‬یکی از نتایج سانحه پالسکو‪،‬‬ ‫اصالح ایین نامه کدهای ساختمانی بوده است که‬ ‫اقدام مهمی است زیرا نحوه بهره برداری ساختمان‬ ‫را مورد ارزیابی قرار می دهد که اگر ایمن س��ازی‬ ‫نشود‪ ،‬همکاران من برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫همچنین پرویز فتاح‪ ،‬رئیس بنیاد مس��تضعفان‬ ‫در حاشیه این برنامه با بیان اینکه مسائل مربوط‬ ‫به خانواده های ش��هدای پالسکو قابل حل است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��اخت پالس��کو روند خوبی پی��دا کرده‪،‬‬ ‫استحکام بخش��ی ان ب��ه پایان رس��یده اس��ت و‬ ‫مش��کل مالی پالس��کو را حل کردی��م‪ ،‬البته این‬ ‫بدان معنی نیست که در بنیاد مستضعفان مشکل‬ ‫مال��ی نداری��م‪ .‬فتاح اف��زود‪ :‬کندی کار س��اخت‬ ‫پالس��کو را ب��ه بهانه مال��ی نمی پذیری��م‪ .‬اکنون‬ ‫نقشه های پالسکو تحویل شهرداری شده و گمان‬ ‫‹ ‹خسارت سیل به بنگاه ها‬ ‫نماینده ویژه وزیر کار در امور س��یل زدگان اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬از اغ��از ب��راورد مجموع��ه‬ ‫خس��ارت های وارد ش��ده ب��ه فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫خدماتی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی ناشی از سیل خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حجت میرزایی بیان کرد‪ :‬مجموعه ای‬ ‫از اقدامات ازس��وی سازمان ها‪ ،‬صندوق ها و شرکت های‬ ‫وابس��ته در قالب ح��دود ‪ ۵۰‬بند پیش بینی ش��ده که‬ ‫بخشی از این کمک ها نقدی و بخشی غیرنقدی است‪.‬‬ ‫معاون امور اقتص��ادی و برنامه ریزی وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬رس��یدگی به وضعیت بنگاه های‬ ‫اقتصادی و کس��ب و کارهای تعطیل شده‪ ،‬کارگاه های‬ ‫اسیب دیده و مشاغل از دست رفته در دستور کار بوده‬ ‫و براورد خسارت ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قرار اس��ت مجموع خس��ارت های‬ ‫وارد شده به فعالیت های اقتصادی خدماتی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و صنعتی براورد ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این فرایند ‪ ۳‬حوزه‬ ‫کس��ب و کارهای از دس��ت رفته‪ ،‬دارایی ها و مش��اغل‬ ‫اسیب دیده شناسایی می شوند و گزارش نهایی از میزان‬ ‫خسارات‪ ،‬اوایل هفته اینده نهایی می شود‪.‬‬ ‫نماینده ویژه وزیر کار در امور س��یل زدگان اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬بانک رف��اه کارگران و‬ ‫بانک توس��عه تعاون به عنوان بانک ه��ای زیرمجموعه‬ ‫وزارت کار‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی و معاونت اشتغال‬ ‫وزارتخان��ه هر ی��ک در حال تدوی��ن برنامه هایی برای‬ ‫تامین منابع و حمایت از مش��اغل و کس��ب و کارهای‬ ‫اسیب دیده ناشی از سیل سیستان و بلوچستان هستند‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی وزیر کار تاکید ک��رد‪ :‬بنا بر اعالم‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬بدهی کارگاه ها و کارفرمایانی‬ ‫که به دلیل شرایط ناشی از سیل‪ ،‬امکان پرداخت بدهی‬ ‫خود را ندارند تقس��یط می ش��ود و پس از عادی شدن‬ ‫شرایط‪ ،‬بازپرداخت اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫میرزای��ی تاکید کرد‪ :‬میزان منابع تخصیصی از محل‬ ‫منابع بانک ها ی��ا منابع داخلی وزارتخانه پس از براورد‬ ‫نهایی از میزان خسارت ها مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬س��ازمان فنی و حرفه ای گروه های‬ ‫مختل��ف کمک های فن��ی را ب��رای کمک ب��ه تعمیر‬ ‫خودروها‪ ،‬ماشین االت کشاورزی و تعمیر لوازم خانگی‬ ‫تجهیز کرده است‪ .‬سازمان بهزیستی نیز منابعی را ویژه‬ ‫خانوارهای تحت پوشش اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بورسیه دانشجویان سیل زده‬ ‫بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان این دانشگاه‬ ‫را که در جریان وقوع س��یل اس��یب دیده اند‪ ،‬بورسیه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی دانش��گاه‬ ‫ته��ران‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۴‬نف��ر از دانش��جویان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تانی با معرفی معاونت دانشجویی ازسوی بنیاد‬ ‫حامیان این دانشگاه بورسیه شده اند‪.‬‬ ‫این بنیاد برای بورس��یه هر دانشجوی اسیب دیده در‬ ‫سیل سیستان و بلوچستان اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫منبع مالی جدید برای توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫می کنیم مس��ائل مطرح شده با شهرداری مربوط‬ ‫به پارکینگ و عوارض این ساختمان با تعامل حل‬ ‫می شود‪ ،‬البته همه باید سهم خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه از نظر تجهی��زات و کارگاه‬ ‫در ساخت پالس��کو مزاحمتی برای خیابان ایجاد‬ ‫نکردیم‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه اکنون در حال انجام اس��ت‬ ‫و امی��دوارم با همراهی در س��طح مل��ی بتوانیم‬ ‫براس��اس زمان بندی (نیمه دوم سال ‪ )۹۹‬ساخته‬ ‫پالسکو را به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫فتاح خاطرنشان کرد‪ :‬پالسکو زیباتر و بادوام تر‬ ‫از گذشته س��اخته خواهد شد و تحویل کسبه و‬ ‫نماد بارز تهران می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روند س��اخت پالس��کو به هیچ‬ ‫بهانه ای نباید متوقف شود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند‬ ‫عوارض االیندگی وسایل نقلیه برای کمک به‬ ‫توسعه و نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫شهرهای الوده هزینه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در جریان بررس��ی جزئی��ات الیحه‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده ماده ‪ ۴۵‬این الیحه را‬ ‫به تصویب رساندند که براساس ان یک واحد‬ ‫درص��د مالیات دریافتی س��هم دولت موضوع‬ ‫ماده ‪ 7‬این قانون‪ ،‬همزمان با دریافت ازس��وی‬ ‫سازمان‪ ،‬به حساب خزانه داری کل کشور واریز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براین اس��اس خزانه داری کل کش��ور مکلف‬ ‫است مبالغ دریافتی هر ماه را تا ‪ 15‬ماه بعد به‬ ‫حساب نهادهای نهادهای یادشده واریز کند‪.‬‬ ‫نماین��دگان در ادام��ه م��اده ‪ ۴۶‬این الیحه‬ ‫را ب��ه تصویب رس��اندند که براس��اس ان نیز‬ ‫عوارض و جریمه های موضوع بندهای «الف»‬ ‫و «ب» م��اده ‪ 31‬این قانون به طور مس��تقیم‬ ‫به حساب ش��هرداری ها یا دهیاری های محل‬ ‫سکونت مالک که هنگام صدور پالک انتظامی‬ ‫ثبت شده است‪ ،‬واریز می شود‪ .‬شهرداری های‬ ‫ش��هرهای الوده مکلفن��د صددردرصد درامد‬ ‫حاصل از ع��وارض موضوع بند «ب» ماده ‪31‬‬ ‫این قان��ون درباره عوارض االیندگی وس��ایل‬ ‫نقلی��ه را ب��رای کمک به توس��عه و نوس��ازی‬ ‫ناوگان حم��ل ونقل عمومی ش��هرهای الوده‬ ‫هزینه کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫پیاپی ‪2773‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫مار و پله هنرمندان در زمین حراج تهران‬ ‫دوازدهمی��ن دوره از حراج ته��ران عصر روز جمعه‬ ‫‪ ۲۷‬دی ب��ا مجم��وع ف��روش ‪ ۳۱‬میلی��ارد و ‪۷۱۷‬‬ ‫میلی��ون تومان درحالی پای��ان یافت که گرانترین اثر‬ ‫فروخته ش��ده متعلق به حس��ین زنده رودی با نرخ ‪۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مجموعه حراج تهران در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬ب��ه طور نهادی مس��تقل و خصوصی ش��کل‬ ‫گرف��ت‪ .‬این ح��راج معرفی نمونه های هن��ر مدرن و‬ ‫معاصر ایران‪ ،‬از هنرمندان پیش��گام و نام اشنا گرفته‬ ‫تا جوانان‪ ،‬به مجموعه داران هنری و مخاطبان جهانی‬ ‫را ه��دف اصلی خود ق��رار داده اس��ت‪ .‬این مجموعه‬ ‫همچنین تقویت بازار داخلی هنر که زمینه و بس��تر‬ ‫اصلی بازار جهانی است را از اهداف اصلی خود عنوان‬ ‫می کند‪ .‬بسیاری از کارشناسان معتقدند حراج تهران‬ ‫نمی تواند به الیه ه��ای پایین عرصه هنر تاثیر بگذارد‬ ‫و تمام ارقامی که در این حراج جابه جا می ش��ود تنها‬ ‫مخصوص قش��ر خاصی از جامعه اس��ت که همه گیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر در س��ال های گذش��ته رشد خوبی در‬ ‫زمینه ف��روش اثار هنری داش��ته اس��ت‪ .‬اما عدالت‬ ‫تقس��یم پول ه��ا میان صاح��ب اث��ر و مجموعه دار و‬ ‫همچنین چگونگی راهیاب��ی هنرمندان جوان به این‬ ‫حراج موضوعی است که همواره در رسانه ها پیرامون‬ ‫ان نظرهای مختلفی مطرح می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر سلیقه بازار بر کار هنرمندان‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬نیلوفر وجدان��ی‪ ،‬هنرمند نقاش‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه وجود حراجی ها‬ ‫انگی��زه زیادی به هنرمندان نمی ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر‬ ‫م��ن‪ ،‬کار حراجی ه��ای هنری بی��ش از انکه معرفی‬ ‫هنرمند باش��د‪ ،‬این اس��ت که اثاری خ��اص و فاخر‬ ‫از هنرمن��دان صاحب نام را به خری��داران ارائه کنند‬ ‫و ب��ه این ترتی��ب بر رونق بازار هن��ر بیفزاید‪ .‬معرفی‬ ‫هنرمن��د در واقع بهتر اس��ت از س��وی گالری ها و از‬ ‫طریق برگزاری نمایش��گاه های هن��ری (‪)Art Fair‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی نقش رشد اقتصاد هنر در کیفیت اثار هنری را‬ ‫مهم ارزیابی کرد و افزود‪ :‬فکر می کنم مس��ئله فروش‬ ‫اثر هنری مهم اس��ت‪ .‬یک هنرمند قرار اس��ت از راه‬ ‫هنر زندگی کن��د‪ ،‬بنابراین فعالیت در بازاری فعال از‬ ‫نظر فروش اثار هنری به طور حتم برای هر هنرمندی‬ ‫می تواند مطلوب تر از بازاری باش��د که در ان کس��ی‬ ‫طالب اثار هنری نیس��ت‪ .‬اما این مس��ئله از نظر من‬ ‫یک نکته بس��یار مهم‪ ،‬و باز هم تکرار می کنم «بسیار‬ ‫مه��م» دارد و ان اینکه‪ ،‬کار هنرمند نباید تحت تاثیر‬ ‫س��لیقه بازار ق��رار گیرد‪ .‬لحظه ای ک��ه هنرمند برای‬ ‫فروش بهتر‪ ،‬براس��اس س��لیقه خری��داران کار کند‪،‬‬ ‫لحظه ای است که ان هنرمند از نظر من مرده است و‬ ‫خالقیت‪ ،‬شور و منحصر به فرد بودن کار هنری اش از‬ ‫بین می رود‪ .‬در ایران‪ ،‬در چند س��ال گذشته و پس از‬ ‫رکودی طوالنی در بازار هنر‪ ،‬دوباره ش��اهد رونق هنر‬ ‫هستیم و من از این اتفاق خوشحال هستم‪.‬‬ ‫وجدانی نقش گالری دارها در توسعه اقتصاد هنر را‬ ‫مهم دانست و گفت‪ :‬به طور حتم رونق بازار هنر امروز‬ ‫ایران‪ ،‬تا ح��د زیادی به دلیل فعالیت های گالری داران‬ ‫و مجموع��ه داران اثار هنری اس��ت‪ .‬البت��ه ایرادها و‬ ‫کاس��تی های زی��ادی هم وجود دارد ام��ا به طور کلی‬ ‫می توانم بگویم که این افراد در چند سال گذشته چه‬ ‫در زمین��ه حمایت از هنرمندان جوان و چه در زمینه‬ ‫رونق بخشی به بخش اقتصادی بازار هنر بسیار خوب‬ ‫کار کرده ان��د و من به اینده اثار هنری ایران بس��یار‬ ‫خوشبین هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز نوپا است‬ ‫نقاش پیشکس��وت با تاکید بر لزوم ش��ناخت ابعاد‬ ‫صحیح ح��راج تهران‪ ،‬گفت‪ :‬این رویداد بیش��تر یک‬ ‫فرایند اقتصادی است و مشکل از جایی اغاز می شود‬ ‫ک��ه از این رویداد انتظار ی��ک حرکت صرفا فرهنگی‬ ‫و س��ازنده در فضای هنرهای تجس��می ایران داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عل��ی فرامرزی پیشکس��وت نق��اش و مدیر گالری‬ ‫فرام��رزی ک��ه تجربه حضور در حراج ته��ران را دارد‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬حراج تهران یک فرایند بی س��ابقه‪ ،‬نوپا‬ ‫و جوان در تاریخ هنرهای تجس��می ایران است و در‬ ‫واقع چون جامعه فرهنگی به ابعاد ان اش��راف کامل‬ ‫ندارد فرهنگ حراج هم برایش به درستی جا نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاد بی��ش از جنبه های دیگر اس��اس برگزاری‬ ‫حراج هاس��ت؛ فروش نرفت��ن تعداد زی��ادی از اثار‪،‬‬ ‫ضعف و شکس��ت بزرگ برای ان محسوب می شودبه‬ ‫همی��ن دلیل حراج ها تالش می کنند بیش��تر گردش‬ ‫مالی را در کنار گردش فرهنگی مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫حراج گذار الزاما کارش��ناس هنر نیست بلکه بیشتر‬ ‫کارشناس اقتصادی است که صدای نبض بازار هنری‬ ‫را می شنود‪.‬‬ ‫اگر به تاریخ ‪ ۳۰۰‬س��اله ش��کل گیری حراج ها در‬ ‫اروپ��ا نگاه کنیم به این نکته خواهیم رس��ید که انها‬ ‫در سال های نخس��ت انگش��تر‪ ،‬میز‪ ،‬مبل‪ ،‬جواهرات‬ ‫می فروختن��د ک��ه گاه تابل��وی هنری در می��ان اثار‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حراج تهران همچون هر رویدادی باید محس��نات و معایب خود را‬ ‫بشناسد و با ش��نیدن نقدهای منطقی مسیر حرکت خود را ترسیم‬ ‫کند‬ ‫خری��داری ش��ده یک خان��ه وجود داش��ت و پس از‬ ‫گذشت سال ها اثار هنری به صورت مستقل ارائه شد‬ ‫و اگر حراج های کریستی و ساتبیز را مورد توجه قرار‬ ‫دهید هنوز حراج های جواهرات‪ ،‬خودرو و دیگر موارد‬ ‫را در کنار حراج اثار هنری برگزار می کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬حراج گ��ذار نی��ز نبای��د ای��ن انتظ��ار‬ ‫غیرمنطق��ی را ایجاد کن��د و برای جامع��ه هنرهای‬ ‫تجس��می انتظ��ارات فرهنگی غیرض��روری به وجود‬ ‫اورد‪ .‬حراج تهران در اطالع رسانی با مشکالتی روبه رو‬ ‫بوده است و باید یک سخنگوداشته باشد که بتواند با‬ ‫پاس��خگویی‪ ،‬فرهنگ سازی صحیح ایجاد کند تا افراد‬ ‫فعال در هنرهای تجس��می با ابعاد این پدیده اش��نا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمن��د نق��اش گف��ت‪ :‬جامعه م��ا از لحاظ‬ ‫فرهنگ زدگ��ی به همه مباح��ث به صورت فرهنگی و‬ ‫اخالقی نگاه می کند و نبود دوس��االنه ها و رویدادهای‬ ‫فرهنگی جدی در ایران سبب شده است که هنرمندان‬ ‫از ح��راج ته��ران توقع ی��ک حرکت هنری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فرامرزی اف��زود‪ :‬حراج تهران همچون هر رویدادی‬ ‫باید محس��نات و معایب خود را بشناسد و با شنیدن‬ ‫نقدهای منطقی مس��یر حرکت خود را ترس��یم کند‪.‬‬ ‫برای اس��یب شناس��ی این رویداد باید ای��ن معیار را‬ ‫در نظ��ر بگیریم که اگر حراج تهران برگزار نمی ش��د‬ ‫وضعیت هنرهای تجسمی به چه صورت بود‪.‬‬ ‫مدیر گالری فرامرزی در پاسخ به شائبه ارتباط های‬ ‫غیر معمول حراج گذار با هنرمندان گفت‪ :‬ارتباط های‬ ‫فامیل��ی و روابط دوس��تانه نمی توان��د در یک رویداد‬ ‫حرفه ای همچون حراج تهران وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫چنین چیزی خودکش��ی حراج گذار اس��ت چون اگر‬ ‫اثار ارائه شده فروش نرود اسیب جدی به حراج وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نرخ اثار فروش رفت��ه در حراج به طور‬ ‫طبیعی متفاوت از نرخ اثار همان هنرمند در گالری ها‬ ‫و اتلیه ش��خصی وی اس��ت چون حراج این امکان را‬ ‫ایجاد می کند که رس��انه ها به صورت متمرکز به اثار‬ ‫بپردازند‪ ،‬کاتالوگ چاپ می ش��ود‪ ،‬منتقدان و فعاالن‬ ‫هنرهای تجس��می در مورد ان می نویسند و در خارج‬ ‫از ایران به ان استناد می شود و همه این عوامل سبب‬ ‫می شود جو حاکم در حراج با دیگر فضاهای فرهنگی‬ ‫متمایز باش��د و هنرمندان و گال��ری داران بتوانند به‬ ‫درس��تی جای این رویدادها را پی��دا کنند تا در بازار‬ ‫فروش موفق شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹به جوانان میدان بدهیم‬ ‫س��حر امینی هنرمند جوان نق��اش در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به مقوله اقتصاد هن��ر و تاثیر ان بر‬ ‫زندگ��ی حرفه ای هنرمندان گف��ت‪ :‬در این زمینه دو‬ ‫ن��گاه وجود دارد؛ ن��گاه هنرمند به ب��ازار هنر یا نگاه‬ ‫بازاری به هنر‪ .‬هیچ هنرمندی در کش��ور نیس��ت که‬ ‫بگوی��د من تنها ب��رای پول کار می کن��م‪ .‬معنای این‬ ‫جمله این اس��ت که هنرمندان باید خود را با ذائقه ای‬ ‫که مبتنی بر خلق ثروت اس��ت‪ ،‬تطبیق دهند؛ نگاهی‬ ‫که هنرهای تجس��می را به ورطه ابتذال می کشاند و‬ ‫هنر بازاری را که بدون کیفیت است به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬اما نگاه دیگر نگاهی اس��ت که‬ ‫هنرمند می کوش��د اثر خلق ش��ده خود را که مبتنی‬ ‫بر جهان بینی و رویکرد هنری و داش��ته های علمی و‬ ‫فلس��فی هنرمند اس��ت به فروش برساند‪ .‬در این نوع‬ ‫نگاه گالری ها با ایجاد ی��ک فضای مطلوب می توانند‬ ‫زمینه رش��د اقتصاد هن��ر را به وج��ود بیاورند و اثار‬ ‫هنری را به خانه های مردم ببرند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از شیوه عملکرد برخی گالری ها تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی گالری ها متاس��فانه به دلی��ل نگاه بازاری‬ ‫اجازه رشد هنرمندان جوان را نمی دهند و انقدر فضا‬ ‫را بسته و غیرقابل نفوذ می کنند که هنرمندان جوان‬ ‫امکان حضور در عرصه را از دست می دهند‪.‬‬ ‫امینی حضور هنرمن��دان در حراجی های بزرگ را‬ ‫نشانه خوبی دانست و اظهار کرد‪ :‬جنس حراجی های‬ ‫بزرگ اج��ازه حضور جوان ترها را کمت��ر می دهد اما‬ ‫همین که فضایی در کشور ایجاد می شود که به ارزش‬ ‫اثار هنری می افزاید و مجموعه داران و افراد ثروتمند‬ ‫به این بخش از جامعه هم احساس نیاز می کنند یک‬ ‫اتفاق خوب اس��ت و امیدوارم بتوانیم در اینده حضور‬ ‫جوان ترها در این حراجی های مهم را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کم هیجان و قدرنشناس‬ ‫ی��ک کارش��ناس هن��ری یک��ی از دالی��ل اصل��ی‬ ‫کم هیجان شدن مراسم حراج اثار هنری را مشکالت‬ ‫اقتص��ادی جامعه می داند و معتقد اس��ت که باوجود‬ ‫کم فروغ ش��دن این مراس��م ها‪ ،‬هنوز نرخ اثار هنری‬ ‫نسبت به ظرفیت و کیفیتی که دارند‪ ،‬پایین است‪.‬‬ ‫بهنام کامرانی‪ ،‬هنرمند هنرهای تصویری و مدرس‬ ‫دانشگاه که کیوریتوری برخی از نمایشگاه های هنری‬ ‫را نیز بر عه��ده دارد‪ ،‬یکی از دالیل اصلی کم هیجان‬ ‫ش��دن مراس��م های حراج اث��ار هنری را مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی برش��مرد و به ایس��نا گفت‪ :‬ب��ه نظرم این‬ ‫وضعی��ت اقتصادی که همه ما به نوعی با ان دس��ت‬ ‫به گریبان هس��تیم بر پایین امدن فروش اثار هنری‬ ‫تاثیرگذار اس��ت و جای خوش��بختی است که در این‬ ‫ش��رایط موجود همین میزان فروش هم اتفاق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه «متاس��فانه هن��وز اثار هنری جزو‬ ‫کاالهای لوکس محسوب می شود»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هنوز هم وقتی وضعیت اقتصادی دچار افول می شود‪،‬‬ ‫اثار و کاالهای هنری در وهله نخس��ت دچار اس��یب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس هنری در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫کم هیج��ان ش��دن حراج های هنری تا چ��ه اندازه به‬ ‫معقول ش��دن بازار هنر ارتب��اط دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اصال‬ ‫اینچنین نیس��ت و اتفاق درحال حاضر نرخ اثار هنری‬ ‫نس��بت به ظرفیت و کیفیتی که دارند‪ ،‬بس��یار پایین‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه هنر ایران در بازار جهانی مورد‬ ‫توجه ق��رار گرفته و با عنایت به وضعیت ژئوپولیتیک‬ ‫(سیاس��ت جغرافیایی) ای��ران‪ ،‬نرخ اثار ب��ا توجه به‬ ‫کیفیتی که دارند پایین است‪.‬‬ ‫کامران��ی با تاکید بر اینکه معقول ش��دن بازار هنر‬ ‫نیازمن��د فراهم کردن زیرس��اخت ها و ش��رایط الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬باید به این نکت��ه توجه کرد که‬ ‫بسترس��ازی‪ ،‬حمایت های بخ��ش خصوصی و دولتی‪،‬‬ ‫اموزش هنری و‪ ...‬در فراهم کردن ش��رایط مناس��ب‬ ‫در ب��ازار هنر تاثیرگذار هس��تند؛ چراکه نمی توان به‬ ‫ای��ن مقوله نگاهی مقطعی داش��ت و به همین خاطر‬ ‫هم رس��یدن ب��ه یک مقطع ثابت و درس��ت به موارد‬ ‫متعددی بستگی دارد‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه همچنین درباره سطح کیفی‬ ‫اث��ار ارائه ش��ده در حراج های هن��ری همانند «حراج‬ ‫ته��ران»‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه طور کل��ی موضوع‬ ‫کیفیت‪ ،‬نس��بی است‪ .‬درحال حاضر اثار پیشرویی که‬ ‫ویژگی های جدید داش��ته باش��د‪ ،‬در حراجی ها کمتر‬ ‫دیده می ش��ود؛ چراکه احتمال خطر کردن روی این‬ ‫اثار زیاد و ممکن اس��ت که با اقبال روبه رو نشوند‪ .‬به‬ ‫همی��ن خاطر هم در مراس��م های حراجی اثار هنری‬ ‫اغلب اثاری عرضه می ش��ود که محافظه کارتر هستند‬ ‫ی��ا اینکه ت�لاش می کنند معیار خریداران را بیش��تر‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫کامران��ی یاداور ش��د‪ :‬البت��ه این موض��وع ارتباط‬ ‫مستقیم با س��از و کار حراجی ها دارد که جدا کردن‬ ‫بخش اثار مدرن و کالس��یک از اث��ار هنر معاصر در‬ ‫«ح��راج تهران» می تواند به نوعی منجر به شکس��ته‬ ‫شدن مرزها ش��ود و همین امر فضا را برای ورود اثار‬ ‫پیشرو به حراج های هنری فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بر الیه های پایین تاثیر ندارد‬ ‫مرضی��ه میرجعفری هنرمند نق��اش در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به برگزاری ح��راج اثار هنری گفت‪:‬‬ ‫این حراج ها نمی توانند به الیه های پایین تر هنرمندان‬ ‫و ب��ه هنرمندانی که به تازگ��ی وارد فضاهای حرفه ای‬ ‫هنر شده اند‪ ،‬چیزی اضافه کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه ورود س��رمایه به س��مت‬ ‫اقتصاد هنر مفید اس��ت افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬سرمایه ها‬ ‫که به س��مت هنر می ایند‪ ،‬بی تاثیر نیس��تند و برای‬ ‫همین نگاه جامعه و نگاه سرمایه داری باید به خرید از‬ ‫نخبگان و مسترها معطوف نشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان افزود‪ :‬حراج ها می توانند کمک کنند‬ ‫که به طور موازی بخشی از سرمایه ها ‪-‬هر چند اندک‪-‬‬ ‫به بخش های دیگر هنرهای تجس��می هم رسوخ پیدا‬ ‫کند و انها هم از این رویکرد بی نصیب نمانند‪.‬‬ ‫مرضیه میرجعفری‬ ‫‹ ‹نقش رابطه ها در حراج ها‬ ‫نس��رین حمزه پ��ور هنرمند نق��اش در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه هنرمندان نیازمند فضایی برای‬ ‫معرفی و فروش اثار خود هس��تند گفت‪ :‬اقتصاد هنر‬ ‫بدون اطالع رس��انی منزوی می شود‪ .‬من یک هنرمند‬ ‫هس��تم و کارم کشیدن نقاشی است‪ .‬باید فضا طوری‬ ‫فراهم باشد که بتوانم اثارم را مستقیم با مخاطبانم در‬ ‫میان بگذارم و اگر اطالع رس��انی درستی نباشد دیگر‬ ‫نمی توان امیدوار بود نقاش��ی های من هم دیده شود‪.‬‬ ‫البته االن شرایط به واسطه شبکه های اجتماعی بهتر‬ ‫شده اس��ت و رابطه هنرمند و مخاطب بدون واسطه‬ ‫انجام می شود ولی به دلیل اینکه گالری دارهای ما به‬ ‫روزمرگی دچار ش��ده اند تنها ب��ه مبالغ اجاره محیط‬ ‫خ��ود برای برپایی نمایش��گاه راضی هس��تند و هیچ‬ ‫تالش��ی برای دیده ش��دن کارهای نمایش��گاه انجام‬ ‫نمی دهن��د‪ .‬وی با انتقاد از بی ینال ه��ا و حراج هایی‬ ‫که در حوزه هنرهای تجس��می برگزار می شود گفت‪:‬‬ ‫پی��دا کردن راهی که بتوان در بی ینال ها و اکس��پوها‬ ‫اثری را منتش��ر کرد و فروخت انقدر فرایند پیچیده‬ ‫و عجیب��ی دارد که با هیچ ق��وه ادراکی نمی توان ان‬ ‫را پذیرف��ت‪ .‬مگر می ش��ود در یک اکس��پو برای یک‬ ‫نقاش��ی ‪ ۱۵‬متری جا وجود داش��ته باشد ولی برای‬ ‫یک اثر نیم متری نش��ود اثر یک هنرمند را پذیرفت؟‬ ‫حمزه پور در ادامه گفت‪ :‬در حراج های ما بیشتر رابطه‬ ‫اس��ت که تعیین کننده ورود یک اثر هنری به مرحله‬ ‫نهایی حراج است و نمی توان پذیرفت چطور می شود‬ ‫هنرجویی که پیش��ینه کاری او به دو سال نمی رسد‬ ‫به این حراج ها راه پیدا می کند ولی از اس��تادان بنام‬ ‫حوزه های تجس��می حتی نامی برده نمی ش��ود‪ .‬این‬ ‫هنرمن��د نقاش در پای��ان افزود‪ :‬امی��دوارم روزی فرا‬ ‫برس��د که بدون انکه فض��ای رقابت غبارالود ش��ود‬ ‫تمام��ی هنرمندان‪ ،‬بدون واس��طه و تنها بر اس��اس‬ ‫توانایی ه��ای خ��ود‪ ،‬مخاطبان را پیدا ک��رده و با انها‬ ‫ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی ‪....‬‬ ‫روی��ه ای که حراج تهران در دو دوره گذش��ته خود‬ ‫در پی��ش گرف��ت و فض��ا را برای حض��ور هنرمندان‬ ‫جوان بازتر از گذش��ته کرد باعث شد امیدواری برای‬ ‫حضور جوانان در این عرصه بیش��تر شود‪ .‬اقتصاد هنر‬ ‫زمانی می تواند معنی واقعی خودش را داش��ته باش��د‬ ‫ک��ه تمامی اهالی هنر بتوانند ب��ه قدر توانایی خود از‬ ‫ان بهره مند ش��وند‪ .‬باید ای��ن ازمون و خطا در حراج‬ ‫تهران و حراج های مشابه داخلی بیش از پیش جدی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫علی فرامرزی‬ ‫بهنام کامرانی‬ ‫نسرین حمزه پور‬ ‫یک کارش��ناس امور س��ینمایی در بحش بین الملل‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬چیزی که در سراس��ر دنیا معمول است‬ ‫برگ��زاری جش��نواره های فرهنگی با نام همان ش��هر‬ ‫برگزار کننده اس��ت که طبیعتا ش��هرداری ها نیز در ان‬ ‫دخیل می ش��وند زیرا جزو کارهای فرهنگی به ش��مار‬ ‫می رود و شهرداری در قبال ان مسئول است‪.‬‬ ‫علی حاجی قاس��می با اش��اره ب��ه حمایت هایی که‬ ‫ش��هرداری هر ش��هر برای برگ��زاری جش��نواره های‬ ‫فرهنگ��ی مه��م می کند به ایس��نا گف��ت‪ :‬نمی توان به‬ ‫سادگی اسپانسر جشنواره های خارج از کشور خصوصا‬ ‫انهایی که به صورت دولتی برگزار می ش��وند را پیدا کرد‬ ‫ام��ا چیزی که در سراس��ر دنیا معمول اس��ت برگزاری‬ ‫جش��نواره های فرهنگی با نام همان شهر برگزار کننده‬ ‫است که طبیعتا شهرداری ها نیز در ان دخیل می شوند‬ ‫زیرا جزو کارهای فرهنگی به ش��مار می رود و شهرداری‬ ‫در قبال ان مسئول است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عن��وان مثال یکی از کمک هایی که‬ ‫شهرداری از جش��نواره کن می کند حمایت مالی است‬ ‫و حتی ش��اید دخالت��ی در نحوه برگزاری ان نداش��ته‬ ‫باش��د و طبیعتا ای��ن اتف��اق در باقی جش��نواره ها نیز‬ ‫می افتد‪ ».‬قاس��می درباره دلیل حمایت های شهرداری‬ ‫از جش��نواره های فرهنگی عنوان کرد‪ :‬قطعا در سراسر‬ ‫جه��ان جش��نواره های ب��زرگ از حمایت ش��هرداری‬ ‫برخوردار می ش��وند و یکی از دالیلی که شهرداری این‬ ‫کار را انجام می دهد به خاطر تش��خصی است که برایش‬ ‫به دنبال دارد و می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این حمایت ها از جانب ش��هرداری تنها‬ ‫به جش��نواره ها ب��از نمی گردد بلکه ای��ن ارگان در باقی‬ ‫رویدادهای فرهنگی نیز ورود می کند‪.‬‬ ‫حاجی قاس��می با اش��اره به حمایت های شهرداری‬ ‫ایران از جشنواره های داخلی گفت‪ :‬در ایران نیز حمایت‬ ‫از جشنواره های فرهنگی جزو وظایف شهرداری به شمار‬ ‫می اید حاال به هر نحوی که ممکن اس��ت از جشنواره ها‬ ‫حمایت می کند یا از لحاظ مالی یا با در اختیار گذاشتن‬ ‫پردیس های خود برای برگزار شدن جشنواره های مهم‬ ‫فرهنگ��ی در ان‪ .‬فکر می کنم ش��هرداری تهران نیز در‬ ‫راستای برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی از متولیان‬ ‫انها حمایت می کند زیرا ب��ه انجام چنین فعالیت هایی‬ ‫نیاز دارد تا اعتبار خود را باالتر ببرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در پایان صحبت ه��ای خود خاطر‬ ‫نش��ان کرد‪ :‬زمانی که به عنوان مدیر بین الملل موسسه‬ ‫رس��انه های تصویری در س��اختمان این موسس��ه کار‬ ‫می ک��ردم برنام��ه هفته های فرهنگی فیل��م را خارج از‬ ‫کش��ور برگزار می کردیم‪ .‬ان زمان بس��یاری از کسانی‬ ‫که خ��ارج از ای��ران برایش��ان فیلم اک��ران می کردیم‬ ‫می گفتن��د که ش��هرداری انها چ��ه کمک هایی برای‬ ‫برگزاری جشنواره هایش��ان ک��رده و یکی از ارگان های‬ ‫اصلی برگزاری جشنواره در کشورهایشان را شهرداری‬ ‫می دانستند‪.‬‬ ‫ن گ��زارش‪ ،‬ط��ی روزه��ای اخی��ر حمایت‬ ‫بنابرای�� ‬ ‫ش��هرداری از جش��نواره ی فیل��م فج��ر واکنش های‬ ‫مختلفی را به همراه داش��ته اس��ت تا جاییکه ش��هردار‬ ‫تهران هم در گفت وگویی در حاش��یه یک برنامه درباره‬ ‫کمک ‪ ۸‬میلیاردی ش��هرداری تهران به جشنواره فیلم‬ ‫فج��ر و حواش��ی ان گفت‪ :‬ای��ن موضوع مرب��وط به دو‬ ‫الی س��ه روز گذشته نیست و ش��هرداری همواره به این‬ ‫جش��نواره ها کمک می کرده و کمک ش��هرداری صرفا‬ ‫مالی نیس��ت بلکه می تواند تبلیغات یا اجاره س��الن ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی‬ ‫کتاب در وزارت ارشاد‬ ‫هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی خرید ‪ ۳۰۸‬عنوان کتاب به ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۱۵‬میلیون ریال را در جلسه ‪ ۶۱۸‬تصویب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در جلس��ه ‪ ۶۱۸‬هی��ات انتخاب‬ ‫و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خرید‬ ‫‪ ۳۰۸‬عن��وان کتاب در ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نس��خه به مبلغ‬ ‫کل ‪ ۱۰‬میلی��ارد و ‪ ۶۱۵‬میلیون ریال مورد تصویب قرار‬ ‫گرفت‪ .‬عنوان کتاب های مصوب برای خرید در س��ایت‬ ‫معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و‬ ‫در تارنمای هیات انتخاب و خرید کتاب بارگذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ناش��ران باید بعد از اطالع از تصویب عنوان های‬ ‫ارسالی ش��ان هم��راه ب��ا کتاب های مصوب ب��ه میزان‬ ‫اع�لام ش��ده‪ ،‬به انبار کت��اب واقع در ج��اده مخصوص‬ ‫کرج‪ ،‬کیلومتر ‪ ،١٠‬روبه روی ش��هاب خودرو‪ ،‬خیابان نخ‬ ‫زرین‪ ،‬خیابان ش��هید جالل‪ ،‬روبه روی صنایع اموزشی‬ ‫(هنرس��تان پیام شهید)‪ ،‬مراجعه کنند و پس از تحویل‬ ‫کتاب ها و دریافت رسید انبار‪ ،‬به امور مالی معاونت امور‬ ‫فرهنگی وزارتخانه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم فجر‬ ‫گزارش‬ ‫از تاثیر حراج مستقل تهران بر رشد اقتصاد هنر‬ ‫شهرداری ها به‬ ‫جشنواره های فیلم‬ ‫کمک می کنند؟‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪26 -1398‬جمادی االول ‪22 - 1441‬ژانویه ‪-2020‬شماره‪-1455‬پیاپی‪2773‬‬ ‫بن بست ازدواج و طالق‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬سلطان قاچاق سوخت دستگیر و به پرداخت ‪ 146‬میلیارد تومان جریمه شد‬ ‫استقبال «ملت» از «فجر» با سالن های جدید‬ ‫هاش��م میرزاخانی مدیرعامل موسسه «تصویر شهر»‬ ‫ضمن تش��ریح کارنامه یکس��اله خ��ود‪ ،‬جزئیات تجهیز‬ ‫پردیس س��ینمایی «ملت» ب��رای میزبانی جش��نواره‬ ‫سی وهشتم فیلم فجر را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت خبری حضور هاش��م‬ ‫میرزاخانی مدیرعامل موسس��ه «تصویر شهر» پیش از‬ ‫ظهر س��ه ش��نبه اول بهمن در محل این موسسه برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در ابتدای این نشست هاش��م میرزاخانی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به عادتی که دارم‪ ،‬بعد از گذشت یک سال گزارش‬ ‫عملکرد خود را اعالم می کنم و امس��ال نیز یک س��ال از‬ ‫خدمت من در این پس��ت گذشته است و عملکرد خود را‬ ‫ارائه می کنم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه این موسسه به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی ش��هرداری از سال ‪ ۸۳‬مشغول به فعالیت‬ ‫اس��ت و تولید فیلم و مدیریت س��الن های س��ینمایی را‬ ‫برعه��ده دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بحث باال بردن س��طح فعالیت‬ ‫کیفیت مناس��ب خدمات موسسه بحث جدی بود و این‬ ‫کار نیازمند ایجاد زیرساخت مناسب بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه «تصویرش��هر» تاکی��د کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه ‪ ۱۰‬س��ال از تجهیز سالن ها و پردیس های‬ ‫زیرنظر ش��هرداری تهران گذشته اس��ت‪ ،‬باید شرایط را‬ ‫برای تجهیز و بروزرس��انی این سینماها مهیا می کردیم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬پردیس س��ینمایی «تماشا» یکی از این‬ ‫پردیس ها اس��ت که نیازمند بروزرس��انی بود که شامل‬ ‫تجهیز سالن های س��ینمایی و ارائه برنامه مناسب برای‬ ‫ارائه خدمات به مخاطبان بود‪ ،‬در همین راس��تا با توجه‬ ‫ب��ه اینکه این پردیس س��ینمایی در منطقه ای قرار دارد‬ ‫که مدارس بس��یاری در اطراف ان اس��ت‪ ،‬زنگ س��ینما‬ ‫را ایج��اد کردی��م تا دانش اموزان بتوانند از این س��انس‬ ‫برای تماش��ای فیلم های در رده س��نی کودک و نوجوان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود به پردیس‬ ‫س��ینمایی مل��ت اش��اره ک��رد و توضی��ح داد‪ :‬پردیس‬ ‫سینمایی ملت‪ ،‬به عنوان یک پردیس سینمایی حرفه ای‬ ‫و فرهنگی یک س��ازه منحصر به فرد و سرمایه اجتماعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫میرزاخان��ی گف��ت‪ :‬ت�لاش کردیم ضعف ه��ای این‬ ‫پردیس برطرف ش��ود تا مخاطبان بیشتری را به سینما‬ ‫جذب کنیم‪ ،‬از جمله ضعف های این پردیس می توان به‬ ‫نبود پارکینگ اش��اره کرد که با همکاری شهردار تهران‬ ‫یک پارکینگ مناسب ایجاد کردیم که دارای ‪ ۷۰۰‬جای‬ ‫پارک است‪ .‬بحث رس��توران ها هم یکی دیگر از عواملی‬ ‫ب��ود که ان را در این پردیس ایجاد کردیم تا مخاطبان از‬ ‫این فضا استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پردیس س��ینمایی مل��ت در ابتدا تنها‬ ‫‪ ۴‬پ��رده س��ینمایی داش��ت و با برنامه ریزی مناس��ب ‪۷‬‬ ‫سالن س��ینما در این پردیس ایجاد شد که ظرفیت های‬ ‫صندلی های ان باال رفته اس��ت و درحال حاضر یک هزار‬ ‫و هش��تصد صندلی دارد‪ ،‬این پردیس س��ینمایی هفتم‬ ‫بهمن امس��ال پیش از ش��روع سی و هشتمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر افتتاح می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه تصویر شهر تاکید کرد‪ :‬اگر پردیس‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫سینمایی ملت امس��ال از نظر درامد زیان ده بوده است‪،‬‬ ‫به دلیل ساخت وس��از برای پردیس است‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫با افزایش ظرفیت این پردیس س��ینمایی برنامه کاملی‬ ‫برای اکران فیلم ها در گونه های مختلف داریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به انتن دهی نامناس��ب تلف��ن در این‬ ‫پردیس س��ینمایی توضیح داد‪ :‬با ش��رکت های ایرانسل‬ ‫و همراه اول صحبت هایی شد که در نهایت هر ‪ ۲‬شرکت‬ ‫در این محدوده انتن نصب کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر س��ینمایی با اش��اره ب��ه برگزاری س��ی و‬ ‫هش��تمین جش��نواره فیلم فجر در پردیس س��ینمایی‬ ‫ملت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه دوستان ما در این پردیس‬ ‫سینمایی تمام تالش خود را می کنند تا بهترین خدمات‬ ‫را ب��ه حاضران در این جش��نواره ارائه دهند‪ ،‬البته تاکید‬ ‫می کنم که ما به نقص های پردیس س��ینمایی ملت اگاه‬ ‫هس��تیم و این مس��ئله را بای��د مورد توجه ق��رار داد که‬ ‫ای��ن پردیس از ابتدا برای برگزاری جش��نواره های فیلم‬ ‫طراحی نش��ده ب��ود‪ ،‬اما با تغییراتی ک��ه در این پردیس‬ ‫س��ینمایی داده ایم‪ ،‬شرایط مناس��بی را برای برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه امسال شهرداری تهران اسپانسر‬ ‫جشنواره فیلم فجر است‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای این حمایت‬ ‫پردیس های ملت و برج میالد در اختیار جش��نواره قرار‬ ‫گرفته است تا میزبان منتقدان‪ ،‬هنرمندان و خبرنگاران‬ ‫باشد‪ .‬هرچند ممکن اس��ت این میزبانی برای این مرکز‬ ‫چندان سوددهی مالی هم نداشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل تصویر ش��هر در پای��ان خب��ر داد‪ :‬یکی‬ ‫از برنامه ه��ای در دس��ت اقدام ش��هرداری اس��تفاده از‬ ‫سالن های امفی تئاتر ش��هرداری و بروزرسانی ان برای‬ ‫نمایش فیلم های سینمایی است که از این میان می توان‬ ‫به سالن های بهاران و خاوران اشاره کرد‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«افسانه اش��تی» نوشته پریس��ا برازنده برای کودکان‬ ‫منتشر شد‪ .‬این کتاب با تصویرگری علی میری برای گروه‬ ‫س��نی ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬س��ال در انتش��ارات جمکران منتشر شده‬ ‫است‪ .‬در معرفی نویسنده از این کتاب امده است‪« :‬افسانه‬ ‫اش��تی» درباره صلح و نیاز بش��ر به صلح اس��ت و در روند‬ ‫افس��انه‪ ،‬خواننده با عوامل به خطراندازنده صلح مثل گمگشتگی هویت‪ ،‬سرگرم‬ ‫شدن به برخی امور‪ ،‬فراموشی فرهنگ و اسطوره ها و‪ ...‬مواجه می شود‪ .‬همچنین‬ ‫کت��اب با نگاه مردم شناس��انه به اهمیت صلح و اسیب شناس��ی ان می پردازد‪ .‬او‬ ‫درباره قصه این کتاب نیز اورده اس��ت‪« :‬مردمان دو سرزمین شیدمه و شیدفر در‬ ‫کنار هم خوش��حال زندگی می کردند‪ ...‬انها در سال‪ ،‬چندین بار با هم جشن های‬ ‫ب��زرگ برگزار می کردند‪ ...‬در س��رزمین دور بازار بزرگی برپا ب��ود؛ از بزرگ ترین‬ ‫بازارهای س��رزمین ها‪ .‬جاده ای به درازی شرق دور تا به غرب دور از کنار این بازار‬ ‫می گذشت‪ ....‬تا این که یک روز سیرک چادر بزرگ رنگین کمانی خود را در مرکز‬ ‫بازار برافراشت و‪»...‬‬ ‫س��ریال «خ��واب زده» ب��ه کارگردانی س��یروس مقدم و‬ ‫تهیه کنندگی الهام غفوری به شبکه نمایش خانگی امد‪.‬‬ ‫«خواب زده» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی‬ ‫اله��ام غفوری ک��ه در ژانر ماورایی و هیجانی س��اخته ش��ده‬ ‫روز گذش��ته به ش��بکه نمایش خانگی امد‪ .‬س��عید نعمت اله‬ ‫نویس��ندگی «خواب زده» را برعهده داشته و این نخستین سریال مقدم برای شبکه‬ ‫نمای��ش خانگی اس��ت‪« .‬خواب زده» از یک بهمن در پلتفرم های اینترنتی و نس��خه‬ ‫فیزیکی ان نیز در شبکه نمایش خانگی پخش می شود‪.‬‬ ‫در خالص��ه داس��تان این س��ریال امده اس��ت‪ :‬رها و هم��ای قصه ب��ا دیدن یک‬ ‫خواب مش��ترک با هم اش��نا می شوند و این ش��روع ماجراهای عش��قی و ورودشان‬ ‫ب��ه زندگ��ی یکدیگر اس��ت‪ ...‬الدن مس��توفی‪ ،‬امیرعل��ی دانایی‪ ،‬مهدی س��لطانی‪،‬‬ ‫ای��رج ن��وذری‪ ،‬پریوش نظری��ه‪ ،‬فرید سجادی حس��ینی‪ ،‬م��ارال فرج��اد‪ ،‬کوروش‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬مجتبی طباطبایی‪ ،‬ارس�لان قاس��می‪ ،‬باران حاج رضایی‪ ،‬بیتا احمدی‪،‬‬ ‫ب��ا حضور‪ :‬علیرضا ش��جاع نوری‪ ،‬ب��ا معرفی‪ :‬س��یما بابایی بازیگران «خ��واب زده»‬ ‫هس��تند‪ .‬قس��مت های بعدی س��ریال «خواب زده» هر سه ش��نبه منتش��ر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چه سریالی گوش کنیم؟‬ ‫پخش «جعبه خاتم» به کارگردانی ژاله علو‬ ‫پخش س��ریال جدید پنج قسمتی «جعبه‬ ‫خاتم» ب��ه کارگردانی ژاله علو از رادیو نمایش‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫این س��ریال رادیویی که همزمان با سالروز‬ ‫سانحه دلخراش «پالس��کو» از رادیو نمایش‬ ‫پخش شد را علیرضا مهربان برای رادیو نوشته و در خالصه داستان ان امده است‪:‬‬ ‫پس��ری ‪ ۱۷‬س��اله پدر اتش نشانش را در س��انحه ای دلخراش از دست می دهد‪،‬‬ ‫پس از این اتفاق او دچار افس��ردگی می شود و مادربزرگش در تالش است تا این‬ ‫مشکل را حل کند در این بین پسر‪ ،‬جعبه خاتمی را پیدا می کند که پدرش برای‬ ‫او به یادگار گذاشته است و‪ ...‬در این نمایش رادیویی مهین نثری‪ ،‬ماندانا اصالنی‪،‬‬ ‫شیما جان قربان‪ ،‬رامین پورایمان‪ ،‬امیر فرحان نیا‪ ،‬نازنین مهیمنی‪ ،‬حواالهویی‪،‬‬ ‫بهرام ابراهیمی‪ ،‬مجید حمزه‪ ،‬نس��رین زارع‪ ،‬حمید یزدانی ابیانه و تعداد دیگری‬ ‫از بازیگران اداره کل هنرهای نمایش��ی رادیو به ایفای نقش می پردازند‪« .‬جعبه‬ ‫خاتم» ب��ه تهیه کنندگی محمد مهاجر‪ ،‬کارگردانی ژال��ه علو‪ ،‬صدابرداری علی‬ ‫اکبر طاهری و افکتوری نازنین حس��ن پور هر شب از ساعت ‪ ۲۰‬روی انتن رادیو‬ ‫نمایش می رود‪.‬‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫رونمایی از البوم تار «چهارگون»‬ ‫ایین رونمایی البوم «چهارگون» به اهنگسازی‬ ‫و تکنوازی تار امیر ش��ریفی که به تاخیر افتاده بود‪،‬‬ ‫روز شنبه ‪ ۵‬بهمن ساعت ‪ ۱۸‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این البوم که توس��ط نشر «سازاواز» منتشر شده‬ ‫شامل چهار کنس��رتِ تکنوازیِ تصویری‪ ،‬اجراشده‬ ‫«شب ساز‬ ‫با س��ا ِز تار است که امیرش��ریفی انها را در چهار نوبت از سلسله برنامه های ِ‬ ‫عین‬ ‫ایرانی» از بهار س��ال ‪ ۱۳۹۳‬تا پاییز سال ‪ ۱۳۹۵‬اجرا کرده است‪ .‬این برنامه ها در ِ‬ ‫مبانی اجرا و برخورداری از تمهیدات موس��یقایی مشترک‪ ،‬هرکدام‬ ‫اتحا ِد نس��بی در ِ‬ ‫دارای خصیصه هایی اس��ت که انها را تا حدی مس��تقل از یکدیگ��ر جلوه می دهد‪ .‬از‬ ‫این رو هر یک از این چهار اجرا به نوعی تداعی کننده فضاهای موسیقایی متفاوت و گاه‬ ‫ِ‬ ‫کالسیک ایرانی هستند؛ اینگونه است که‬ ‫نمودی از گرایشاتِ متنو ِع اجرای موسیقی‬ ‫این البوم «چهارگون» نامیده شده است‪ .‬تاالر فارابی دانشگاه هنر در خیابان ولیعصر‪،‬‬ ‫باالت��ر از چهارراه ولیعصر‪ ،‬روبه روی خیابان بزرگمهر جنب درب دانش��گاه امیرکبیر‬ ‫واقع است‪ .‬شرکت در این برنامه برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫حسن زاده نامزد نهایی جایزه‬ ‫«هانس کریستین اندرسن» شد‬ ‫جایزه «هانس کریس��تین اندرس��ن» به‬ ‫عن��وان مهم تری��ن جایزه ادبی��ات کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬فرهاد حس��ن زاده نویسنده ایرانی‬ ‫را در فهرس��ت نامزدهای نهایی سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫خود قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دفتر بین المللی کتاب‬ ‫برای نس��ل ج��وان (‪ )IBBY‬که مس��ئول‬ ‫برگزاری جایزه ادبی «هانس کریستین اندرسن» است‪ ،‬فهرست ‪6‬نامزد‬ ‫نهایی س��ال ‪ ۲۰۲۰‬خود را اعالم کرد و فرهاد حس��ن زاده به نمایندگی‬ ‫از ایران در کنار «ماریا کریس��تینا راموس» از ارژانتین‪« ،‬بارت مویرت»‬ ‫(بلژیک)‪« ،‬ماری اودِ‪-‬موغای» از فرانس��ه‪« ،‬پیتر اسوتینا» از اسلوونی و‬ ‫«ژاکین وودس��ون» در این فهرست قرار گرفتند‪ .‬در بخش تصویرگری‬ ‫اثار ادبی کودک و نوجوان نیز «ایزابل ارسنو» از کانادا‪« ،‬سیزو تاشیما»‬ ‫از ژاپن‪« ،‬س��یلویا وی��و» از هلند‪« ،‬ایونا شیلوس��کا» از لهس��تان‪« ،‬النا‬ ‫اودریوزوال» از اسپانیا و «البرتین» از سوئیس به جمع ‪ 6‬نامزد نهایی راه‬ ‫یافته اند‪ .‬هیات داوران ‪ ۱۰‬نفره جایزه «هانس کریس��تین اندرسن» که‬ ‫به نوبل کوچک هم معروف اس��ت‪ ،‬نامزدهای نهایی این جایزه را از میان‬ ‫‪ ۳۴‬نویسنده و ‪ ۳۶‬تصویرگری انتخاب کرده اند که در فهرست نامزدهای‬ ‫اولیه قرار گرفت ه بودند‪ .‬برندگان نهایی بخش نویس��ندگی و تصویرگری‬ ‫جای��زه ادبی «هانس کریس��تین اندرس��ن» روز ‪ ۱۱‬فروردین‪ ۹۹‬و در‬ ‫نشس��ت مطبوعاتی دفتر بین المللی کتاب برای نس��ل جوان (‪)IBBY‬‬ ‫در جریان برگزاری نمایش��گاه بین المللی کتاب کودک بلونیا در ایتالیا‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫دیدار و گفت وگو با غالمرضا امامی‬ ‫یکص��د وهش��تاد وپنجمین نشس��ت از‬ ‫سلس��له جلس��ات صبح پنجش��نبه مجله‬ ‫بخ��ارا اختصاص دارد به دی��دار و گفت وگو‬ ‫با غالمرضا امامی که با حضور موس��ی بیدج‬ ‫و ش��هرام اقب��ال زاده در س��اعت ‪ 9‬صب��ح‬ ‫پنجش��نبه ‪ 3‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬در موسسه هنر‬ ‫فردا برگزار می شود‪.‬‬ ‫غالمرضا امامی ‪ 6‬شهریور ‪ ۱۳۲۵‬در اراک زاده شد‪ .‬در شانزده سالگی‬ ‫نخستین کتابش نشر یافت‪.‬‬ ‫وی با اقامت در تهران با پی ریزی انتشارات پندار سروده های شاعران‬ ‫نوجوان و انتشارات موج اثار چهره های بر جسته ادبیات ایران را نشر داد‪.‬‬ ‫درته��ران در ش��مار یاران زنده ی��ادان ایت اهلل طالقان��ی و جالل ال‬ ‫احمد و دکتر علی ش��ریعتی درامد‪ .‬ازوی تاکنون بیش از هفتاد اثر نشر‬ ‫یافته و جوایز ملی وجهانی نصیبش ش��ده است‪ .‬نخستین بار در ایران با‬ ‫ترجمه وی کتاب پینوکیو از زبان اصلی ایتالیایی با مقد مه پروفسور پیه‬ ‫مونتسه و پروفسور ماریو کاساری استادان شهیر دانشگاه رم نشر یافت‪.‬‬ ‫مجموعه داس��تان های «جانی روداری» تنها نویس��نده ایتالیایی برنده‬ ‫جایزه جهانی اندرسن که به دبیری و ترجمه غالمرضا امامی از سوی نشر‬ ‫هوپا به تازگی منتشر شده در این جلسه عرضه می شود‪.‬‬ ‫مسترکالس و مرور اثار‬ ‫مهرداد اسکویی در فنالند‬ ‫جش��نواره بین المللی مستند هلسینکی‬ ‫فنالن��د (‪ )DOC POINT‬میزب��ان‬ ‫مرور اثار و مس��تر کالس مهرداد اس��کویی‬ ‫مستندساز ایرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در این جش��نواره‬ ‫بین المللی مستند که از تاریخ ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬بهمن‬ ‫در هلس��ینکی کشور فنالند برگزار می شود‪،‬‬ ‫مستند «سایه های بی خورش��ید» جدیدترین ساخته مهرداد اسکویی‬ ‫یکی از اث��ار بخش بین الملل خواهد بود‪« .‬س��ایه های بی خورش��ید»‬ ‫نخس��تین نمایش جهانی خود را در افتتاحیه س��ی و دومین جشنواره‬ ‫بین الملل��ی فیلم مس��تند امس��تردام (ایدفا) تجربه ک��رد و در نهایت‬ ‫توانس��ت جایزه بهترین کارگردانی بخش رقابتی اصلی را برای اسکویی‬ ‫به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫این مستندساز همچنین در تاریخ ‪ ۳۰‬ژانویه یک مسترکالس در این‬ ‫رویداد برگزار خواهد کرد و تجربیات خود را در عرصه س��ینمای مستند‬ ‫با عالقه مندان به اشتراک خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫جشنواره مستند هلسینکی (‪ )DOC POINT‬همچنین برنامه ای‬ ‫تحت عنوان «مرور اثار مهرداد اس��کویی» ترتیب داده اس��ت که شامل‬ ‫نمایش مستندهای «خانه مادری ام مرداب»‪« ،‬از پس برقع»‪« ،‬دماغ به‬ ‫سبک ایرانی» و «اخرین روزهای زمستان» خواهد شد‪.‬‬ ‫ما همه به هم وابسته ایم‬ ‫شورای عالی تهیه کنندگان سینما در استانه جشنواره‬ ‫ملی فیلم فجر بیانیه ای را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در متن این بیانیه امده اس��ت‪ :‬در‬ ‫منطق الطیر برای رسیدن به کوه قاف هر مرغ نماد دسته‬ ‫خاصی از انسان ها تصویر می شود‪ .‬به گفته استاد شفیعی‬ ‫کدکنی “سیمرغ رمزی از وجود حق تعالی است‪ .‬سیمرغ‬ ‫رمز ان مفهومی اس��ت ک��ه نام دارد‪ ،‬اما نش��ان ندارد‪،‬‬ ‫سیمرغ رمزی از وجود افتاب است که همان ذات حق است‪”.‬‬ ‫در ادامه این بیانیه امده اس��ت‪ :‬ش��ورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران به‬ ‫همه انان که در جس��ت وجوی این سیمرغ هستند‪ ،‬دست مریزاد می گوید‪ ،‬چه‬ ‫انان که با اثارشان در جشنواره رخ می نمایند‪ ،‬چه انان که در طول ایام گذشته با‬ ‫تولید خالقانه خود مسیر سیمرغ را پی می گیرند‪.‬‬ ‫ما تهیه کنندگان س��ینمای ایران همچون همه هم وطن های مان‪ ،‬غم های این‬ ‫ایام بر روح و روان مان سنگینی می کند‪ .‬کسانی از ما کنده شدند که هنوز فرصت‬ ‫بودن های پرخیر و برکت برای شان متصور بود‪.‬‬ ‫روح لطیف هنرمندان سینمای ایران اگر در این غم ها نگرید‪ ،‬چه کند؟ سخن‬ ‫نگوید چه کند؟ روح لطیف ملت ایران متجلّی در حرف و سخن هنرمندانی است‬ ‫که در غم ها و شادی های این ملت همراه شان بوده است‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی تهیه کنندگان س��ینمای ایران در حفظ حرم��ت همه همکاران‬ ‫سینمایی‪ ،‬خود را مسئول و حامی می داند و بر این باور است که عرصه فرهنگ‬ ‫عرصه حضور در میدان است‪ .‬هنرمندان با مردم معنا می یابند‪ .‬هر فرصتی برای‬ ‫با مردم بودن و در کنار انان بودن‪ ،‬غنیمتی اس��ت که باید با ش��وق به س��ویش‬ ‫شتافت‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی تهیه کنندگان س��ینمای ایران باور دارد‪ :‬با ه��م و در کنار هم ‪-‬‬ ‫اما متکثر ‪ -‬می ش��ود س��احت معنایی س��ینمای ایران را از کمبود گفتمان های‬ ‫هویت س��از و معنابخش نجات داد‪ .‬با هم و در کنار هم ‪ -‬اما متکثر ‪ -‬می ش��ود‬ ‫«خودِ» جمعی را بنا کرد تا افق معلوم ش��ود و بودن مان را در این سرزمین زیبا‬ ‫معنا بخشد‪ .‬با هم و در کنار هم – اما متکثر ‪ -‬می شود از دوقطبی های فلج کننده‬ ‫و ویرانگر رها شد‪ .‬با هم و در کنار هم – اما متکثر ‪ -‬می شود با درک مسئوالنه‪،‬‬ ‫ش��رایط گ��ذر از این پیچ و خم ه��ا را ممکن کرد‪ .‬ما همه به هم وابس��ته ایم؛ ما‬ ‫پراکندگان‪ ،‬مجموعیم‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫انتشار «افسانه اشتی» برای کودکان‬ ‫سریال جدید سیروس مقدم توزیع شد‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سام بهشتی – منتقد‪:‬‬ ‫«ازدواج» اوج تکامل و پختگی هر فردی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫جمل��ه ای بود که همیش��ه به ان فک��ر می کردم که هر‬ ‫انس��انی باید به یک درک درس��ت و کاملی نس��بت به‬ ‫«بودن و داشتن» نفر دیگری در زندگی خود برسد بعد‬ ‫از ان تصمی��م بگیرد؛ که ای��ا می تواند ازدواج کند؟ بعد‬ ‫از تماشای تازه ترین فیلم و درام روانشناسانه نوا بامباک‬ ‫که برای نتفیلیکس ساخته است‪ ،‬چند روزی ذهنم درگیر شد که این فیلمنامه‬ ‫درخش��ان با بازی های تحس��ین برانگی��ز بازیگرانش بر کدام اصل روانشناس��ی‬ ‫منطبق اس��ت‪ .‬از ابتدای قصه با یک «عاش��قانه ج��ذاب در جغرافیایی محدود‬ ‫کننده» روبه رو می شویم‪ ،‬اما کمی بعد با یک «بحران غیر ضروری سخت و غیر‬ ‫قابل حل» مواجه خواهیم ش��د که در نهایت به طالق منجر می شود‪ .‬زاویه نگاه‬ ‫کارگردان در الیه های زیرمتن؛ پرداختن به اسیب های «طالق» در جامعه امروز‬ ‫امریکا اس��ت اما این س��بک نگاه او به شدت جهان شمول است و هرکس در هر‬ ‫گوشه دنیا با این قصه مواجه شود‪ ،‬بنا بر جنسیت می تواند خود را با شخصیت ها‬ ‫تطبیق دهد‪.‬‬ ‫«داس��تان ازدواج» پیش از این که از نظر ساختار سینمایی مورد بررسی قرار‬ ‫بگیرد باید درباره وجه روانشناسانه ان صحبت کرد‪ .‬یکی از روانشناسان امریکایی‬ ‫و کانادایی به نام اریک برن معتقد است که «انچه به عنوان رفتار نشان می دهیم‬ ‫و انچ��ه در مقاب��ل دریافت می کنیم همه در قالب ناهوش��یار و به صورت نوعی‬ ‫بازی روانی صورت می گیرد و طبیعی اس��ت هر بازی با هدف دریافت لذت و یا‬ ‫به تعبیر روانشناسی «نوازش» است» این نظریه که به عنوان «نظریه بازی ها»‬ ‫مطرح می شود کمی بعد توسط شاگرد او به نام نظریه «مثلث کارپمن» تکمیل‬ ‫می شود و به اصل در روانشناسی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ش��اگرد اریک برن‪ ،‬اس��تیون کارپمن در تکمیل این تئ��وری‪ ،‬نظریه خود را‬ ‫درقال��ب یک مثلث ابداع می کند‪ ،‬از دی��د برن این مثلث انقدر گویا و کامل بود‬ ‫که ان را به نام خود کارپمن نامگذاری کرد‪ .‬به این مثلث‪« ،‬مثلث شرم یا خالق‬ ‫ش��رم» نیز گفته می ش��ود‪ .‬همه بازی های روانی در یک مثل��ث اتفاق می افتند‪.‬‬ ‫هرک��س در ای��ن مثلث گیر بیفتد در واقع اس��یر بازی های روانی می ش��ود که‬ ‫حاصلی جز شرم‪ ،‬استیصال و درماندگی ندارد‪.‬‬ ‫ه��ر ف��ردی ب��رای ورود ب��ه ای��ن مثل��ث «دروازه ورود» خ��اص خ��ودش‬ ‫را دارد ک��ه از ابت��دای زندگ��ی و بناب��ر تجرب��ه تربیت��ی خ��ود ان دروازه را‬ ‫می اموزد‪.‬‬ ‫ب��رای نخس��تین ب��ار در دوران کودک��ی ای��ن دروازه ورودی را فرامی گیریم‪.‬‬ ‫اگرچ��ه غالب��اً خود را در یکی از نقش ها می یابی��م‪ ،‬ولی به زودی در هر ‪ ۳‬نقش‬ ‫جابه جا می ش��ویم و در هر ‪ ۳‬جایگاه ایفای نق��ش می کنیم‪ ،‬این مثلث رابطه ای‬ ‫را توضی��ح می ده��د ک��ه می تواند بین دو یا چن��د نفر رخ ده��د‪ .‬در این روابط‬ ‫دائ��م نقش ها تغییر می کند و افراد ب��رای مدتی به بازی کردن ادامه می دهند و‬ ‫ممکن اس��ت این بازی در اغاز لذت بخش هم باشد‪ ،‬اما به زودی وضعیت تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫گاه��ی در ع��رض یک دقیقه یا حتی کمتر از دقیقه ممکن اس��ت در چندین‬ ‫نقش قرار گیریم و گاهی روزها چندین و چند بار جنبه های گوناگون این مثلث‬ ‫(نقش ها) را تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫در «داستان ازدواج» هم ما با این پدیده مواجه می شویم‪ ،‬چارلی و نیکول این‬ ‫قصه با بازی خیره کننده ادام درایور و اسکارلت یوهانسون طوری پیش می برند‬ ‫که هرکدام به نوعی درگیر همین مثلث هس��تند و اوج این اتفاق در س��کانس‬ ‫بی نظی��ر این فیلم در انتها اس��ت که هر دو از دس��ت وکیل ه��ای خود گله مند‬ ‫هس��تند و می خواهند به صورت توافقی به ماجرا خاتمه دهند‪ .‬در این س��کانس‬ ‫نظریه تئوری کارپمن به زبان سینمایی روایت می شود و هر یک از شخصیت ها‬ ‫به طرز غریبی در س��ه نقش ناجی (‪ ،)Rescuer‬قربانی (‪ )Victim‬و در نهایت‬ ‫زجردهنده (‪ )Persecutor‬عمل می کنند و همین نکته اس��ت که این فیلم را‬ ‫متمایز می سازد‪.‬‬ ‫«داس��تان ازدواج» یک درام اجتماعی اس��ت با قصه ای چفت و بس��ت دار که‬ ‫فیلمنامه اش درجا نمی زند و شخصیت پردازی اصولی و منسجمی دارد‪ ،‬مخاطب‬ ‫از دقیقه اول مس��حور و جادوی دیالوگ ها می ش��ود و ش��اید خودش را در قاب‬ ‫تصویر می بیند‪ .‬توصیف های مرد از زن و زن از مرد‪ ،‬به ش��دت جذاب اس��ت و‬ ‫در نهای��ت همان نامه در پایان بندی به حلقه گمش��ده قصه تبدیل می ش��ود و‬ ‫مخاطبش را در عین نا امیدی‪ ،‬امیدوار می کند‪.‬‬ ‫«داس��تان ازدواج» یک تلنگر و هش��دار اس��ت برای افرادی که به بن بس��ت‬ ‫رس��یدند و به راهی جز طالق فکر نمی کنند‪ ،‬ش��اید تماشای این فیلم تحسین‬ ‫شده در این روزها کمی ما را به خودمان نزدیک کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!