روزنامه صمت شماره 1454 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1454

روزنامه صمت شماره 1454

روزنامه صمت شماره 1454

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1454‬پیاپی ‪ 16 2772‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫بخش خصوصی کدام تحریم ها را باید دور بزند؟‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت نفت‬ ‫و توسعه توان داخلی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ادغام برای‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫حمایتگری دولت‬ ‫بیشتر شود‬ ‫میراث مهم‬ ‫حادثه پالسکو‬ ‫گزارش های روز‬ ‫نقش مهندسی تخمین و‬ ‫ارزشیابی در اقتصاد معدن‬ ‫قطار هایی که‬ ‫دیر به مقصد می رسند‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫صادرات در تالطم ناهماهنگی‬ ‫باید بپذیریم که تحریم ها ش��دید تر ش��ده و هرقدر هم بگوییم تاثیر چندانی بر‬ ‫اقتصاد ن��دارد‪ ،‬باید راه های دیگر دورزدن را اموخت که هزینه بر اس��ت و به خودی‬ ‫خود باعث مش��کالتی در اقتصاد کش��ورمان می ش��ود‪ .‬در جدیدتری��ن تحریم های‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا علیه ایران‪ ،‬بخش های عمران‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬ساخت وس��از‬ ‫و نس��اجی در فهرس��ت به چش��م می خورد که کار را برای فعاالن اقتصادی به ویژه‬ ‫بخش خصوصی س��خت تر کرده اس��ت چراکه باید راه های دورزدن را شناسایی و با‬ ‫صرف هزینه های بیش��تر ارتباط با دیگر کشورها را حفظ کنند‪ .‬بیشتر کارشناسان‬ ‫معتقدند این ش��رایط که فشارهای بیرونی با قدرت بیشتری بر ایران وارد می شود‪،‬‬ ‫بهتری��ن فرص��ت برای اصالحات داخل��ی خواهد بود‪ ،‬به نحوی ک��ه باید همه برای‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از کاهش و توقف ان تمام قد تالش کنیم تا‬ ‫به انچه باید برس��یم‪ .‬حال سوال اصلی این است که بخش خصوصی کدام تحریم ها‬ ‫را باید دور بزند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫قفل تعطیلی برکتابفروشی یا کتابخوانی؟‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۲‬س��ال از اغاز به کار راه اهن کرمانشاه‪،‬‬ ‫این خط اهن چندان مورد استقبال اهالی منطقه قرار نگرفته‬ ‫است‪ .‬مردم منطقه‪ ،‬سرعت پایین قطار و دور از دسترس بودن‬ ‫ایس��تگاه و متصل نبودن ان به حمل و نقل درون ش��هری را‬ ‫عامل بی میلی خود به استفاده از راه اهنی می دانند که سال ها‬ ‫منتظرش بودند‪ .‬البته قصه بهره برداری از ایستگاه های نااماده‬ ‫راه اهن محدود به این ش��هر نیست و سر درازی در شهرهای‬ ‫مختلف دارد که به کاهش اشتیاق مردم برای استفاده از این‬ ‫شیوه پاک و ارزان حمل و نقلی ختم می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫( بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫و اجتماعی افزودند‪ :‬البته بس��یاری از کش��ورها از‬ ‫اهمی��ت و کارکردهای مهم ح��ج غافلند ولی امام‬ ‫بزرگ��وار به ما اموختند ک��ه حج یک نقطه تحرک‬ ‫تاکید وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس‪:‬‬ ‫منطق قدرت جمهوری اسالمی ایران نظامی نیست‬ ‫هیچ کس به اندازه من از توان موشکی دفاع نکرده است‬ ‫وزی��ر امور خارجه روز گذش��ته برای پاس��خ به‬ ‫س��واالت نمایندگان قم‪ ،‬کاشان و خمینی شهر در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی حضور یافت‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی پس از استماع سواالت‬ ‫مجتبی ذوالنوری‪ ،‬جواد ساداتی نژاد و محمدجواد‬ ‫ابطحی و پاسخ های محمدجواد ظریف توضیحات‬ ‫رئیس نهاد دیپلماسی را قانع کننده دانستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه گفت‪:‬‬ ‫هیچ کس به اندازه من از توان موش��کی جمهوری‬ ‫اس�لامی دفاع نکرده اس��ت‪ .‬محمدج��واد ظریف‬ ‫که برای پاس��خ به س��وال حجت االس�لام مجتبی‬ ‫ذوالنوری نماینده قم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫حض��ور یافته‪ ،‬با اش��اره به خ��روج زودهنگام خود‬ ‫در س��وال قبلی که در یکی از جلسات مجلس رخ‬ ‫داد گفت‪ :‬من به هیات رئیس��ه مجلس اعالم کرده‬ ‫بودم که جلس��ه شورای عالی امنیت ملی با حضور‬ ‫سردار سلیمانی برای بررسی موضوعات مربوط به‬ ‫کشور عراق ساعت ‪ ۳‬برگزار می شود و من موظف‬ ‫به حضور در ان جلس��ه هس��تم و هیات رئیسه به‬ ‫من این اطمینان را داده بود که باتوجه به ش��روع‬ ‫جلس��ه علنی در ساعت ‪ ۲‬پس از ‪ ۴۵‬دقیقه سوال‬ ‫و پاس��خ ان به اتمام می رس��د اما زمانی که من با‬ ‫هماهنگی رئیس جلس��ه در ساعت و ‪ ۳:۱۰‬صحن‬ ‫مجلس را ت��رک کردم همچنان توضیحات پایانی‬ ‫نماینده باقی مانده بود که اعالم کردم بخش پایانی‬ ‫را از رادیو می شنوم‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند با نیم ساعت‬ ‫تاخیر در جلس��ه شورای امنیت ملی حضور یافتم‪،‬‬ ‫اما اگر برخی نمایندگان احس��اس کردند که ترک‬ ‫جلسه جسارت به جایگاه نمایندگان است‪ ،‬باوجود‬ ‫اینکه چنین نیتی در کار نبوده از انان عذرخواهی‬ ‫می کن��م‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬ظریف در پاس��خ‬ ‫به س��وال مجتبی ذوالنوری خاطرنشان کرد‪ :‬بنده‬ ‫افتخ��ار می کن��م در خارج از کش��ور محکم ترین‬ ‫دفاع ها را از همه سیاس��ت های جمهوری اسالمی‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فعال کردن‬ ‫س��ازکار حل اختالف ها ازس��وی ‪۳‬کشور اروپایی‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ران در برجام حض��ور دارد اما تعهدات‬ ‫خود را متوازن با تعهدات طرف مقابل کرده است‪.‬‬ ‫اینکه ایران یک طرفه در برجام باقی مانده‪ ،‬عبارت‬ ‫درستی نیست‪ .‬ایران پس از خروج امریکا از برجام‬ ‫اعالم کرد برای ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف‪،‬‬ ‫حق دارد تعهداتش را کاهش دهد که اخرین گام‬ ‫ان در روزهای گذش��ته برداش��ته شد‪ .‬موسوی با‬ ‫بیان اینکه ادعاهای اروپایی ها قابل قبول نیس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ایران ماه ها قبل سازکار حل اختالف ها‬ ‫را براس��اس بند ‪ ۳۶‬اجرا ک��رد و ادعای اروپایی ها‬ ‫قابل قبول نیس��ت‪ .‬البته انها می گویند مکانیسم‬ ‫ماش��ه را فعال کرده اند اما اشکاالت فنی و حقوقی‬ ‫زی��ادی وج��ود دارد که ب��ه انها اع�لام کردیم و‬ ‫عکس روز‬ ‫داش��تم‪ .‬چه خودم در این سیاست ها نقش داشته‬ ‫باشم و چه نداشته باشم‪ .‬من بارها اعالم کردم که‬ ‫همه ما در تحلیل باید مجتهد باش��یم اما در عمل‬ ‫باید مقلد باشیم و من با دفاع از تمام سیاست های‬ ‫جمهوری اس�لامی به نقش خود عمل کردم‪ ،‬هیچ‬ ‫ک��س به ان��دازه م��ن از توان موش��کی جمهوری‬ ‫اسالمی دفاع نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ منافع�ی ک�ه مانع امض�ای معاهدات‬ ‫می شود‬ ‫ظریف درباره بخش دوم سوال ذوالنوری درباره‬ ‫ادعای وجود پولش��ویی در کش��ور گف��ت‪ :‬در دنیا‬ ‫به خاط��ر امضا نکردن کنوانس��یون های مربوط به‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬متهم به پولش��ویی هس��تیم‪ .‬بارها در‬ ‫مجام��ع بین المللی تاکید ک��رده ام‪ ،‬دولت و نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی از این اتهام مبرا هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫در کش��ور منافعی هم وجود دارد که مانع امضای‬ ‫معاهدات می شود‪ .‬وی با خطاب قرار دادن نماینده‬ ‫سوال کننده گفت‪ :‬چرا جنایت امریکا را در تقویت‬ ‫پولش��ویی به پای ظریف می نویسید‪ .‬این واقعیت‬ ‫اس��ت که نحوه مراودات مال��ی که به دلیل تحریم‬ ‫ناچار به انجام ان هستیم‪ ،‬پولشویی است‪ ،‬اما دامن‬ ‫نظام از این مس��ئله پاک اس��ت و این پولشویی ها‬ ‫گردن امریکاس��ت‪ .‬وزی��ر امور خارجه گفت‪ :‬من با‬ ‫صحبت های اقای ذوالن��وری درباره برجام موافق‬ ‫نیس��تم‪ .‬در برجام ما بردیم اروپ��ا نبرد‪ .‬در برجام‬ ‫اروپا در برابر امریکا مجبور ش��د که سیاس��ت های‬ ‫خ��ود را کنار بگذارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل امریکا برای‬ ‫خروج اروپا از برجام تالش می کند‪ .‬تهدید تعرفه ای‬ ‫امریکا برای خروج اروپا از برجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹کار خود را در امور دیپلماتیک بلدم‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه‬ ‫کار خ��ود را در امور دیپلماتیک بلد اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در یک��ی از مذاکرات جان کری ب��ه من گفت چرا‬ ‫ش��ما فردو را ساختید‪ ،‬اگر بخواهیم می توانیم ان‬ ‫را به راحت��ی نابود کنیم‪ .‬من به او گفتم بعدش چه‬ ‫می ش��ود و وی پاسخ داد‪ :‬به خاطر نگرانی از همین‬ ‫اس��ت ک��ه این کار را نمی کنی��م‪ .‬این نکته مهمی‬ ‫اس��ت که باید در داخل کشور به ان توجه کنیم و‬ ‫من با طرح این موضوع در ان س��خنرانی خواستم‬ ‫به اندیشمندان امریکایی این نکته را بگویم که به‬ ‫قدرت مردم ما توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه منطق قدرت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نظامی نیست‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬چ��ه دلیلی دارد که با منط��ق نظامی با دنیا‬ ‫روبه رو شویم‪ .‬منطق قدرت ما مردم هستند تکرار‬ ‫این نکته برای همه ما بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹سند افتخار جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه ملت‪ ،‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫ادامه جلس��ه علنی و در پاس��خ به سوال سیدجواد‬ ‫ساداتی نژاد‪ ،‬نماینده کاشان و اران و بیدگل درباره‬ ‫اقدام��ات وزارت ام��ور خارج��ه در موضع گی��ری‬ ‫خصمانه مقامات امریکای��ی و اروپایی در حمایت‬ ‫از اش��وب دی ‪ ۱۳۹۶‬چه بوده‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت امور‬ ‫خارج��ه اقدام��ات متعددی در براب��ر دخالت های‬ ‫امری��کا در س��ال ‪ ۹۶‬انجام داد ک��ه مهم ترین ان‬ ‫ی ک��ردن طراحی امریکا در ش��ورای امنیت‬ ‫خنث�� ‬ ‫سازمان ملل بود‪ .‬امریکا به عنوان عضو دائم شورای‬ ‫امنیت ملل متحد تصمیم گرفت با سوءاستفاده از‬ ‫مکانیسم های شورای امنیت موضوع اغتشاشات و‬ ‫ناارامی های سال ‪ ۱۳۹۶‬را به شورای امنیت ببرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران انچنان موفق بود که جلسه ای که امریکا برای‬ ‫محاکمه ایران تش��کیل داده بود تبدیل به جلس��ه‬ ‫محاکمه خود انها ش��د‪ .‬این کارها راحت به دست‬ ‫نمی ای��د و نی��از به تالش‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫گفت وگو و حضور قوی بین المللی دارد‪ .‬اینها سند‬ ‫افتخار بنده نیست سند افتخار جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد‪ :‬ما‬ ‫ایران به برجام پایبند است‬ ‫اق��دام انها پس از اقدام ایران اس��ت‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه‬ ‫درب��اره واکنش احتمالی ایران به اجرای ماده ‪۳۷‬‬ ‫برج��ام یاداور ش��د‪ :‬ایران به برجام پایبند اس��ت‪.‬‬ ‫انچ��ه برای م��ا اهمیت دارد‪ ،‬عم��ل طرف مقابل‬ ‫اس��ت که چیز خاصی از انها مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬گام پنجم گام پایانی کاهش‬ ‫تعهدات ما ذیل برجام بوده و اگر حرف ها ادامه یابد‬ ‫ایران در حال طراحی گام نهایی و موثرتری است‬ ‫و اگ��ر روال ادامه یابد ای��ران گام موثر را برخواهد‬ ‫داش��ت به گزارش وزارت امور خارجه‪ ،‬موس��وی‬ ‫با اش��اره به تح��والت اخیر در حوزه دیپلماس��ی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ق��رار بود اقای ظری��ف همین روزها‬ ‫برای ش��رکت در نشس��ت مجمع جهانی اقتصاد‬ ‫در داووس ب��ه س��وئیس برود ک��ه باوجود دعوت‬ ‫رس��می‪ ،‬این سفر متاسفانه انجام نمی شود‪ .‬وی به‬ ‫تالش های دیپلماتیک ایران اش��اره کرد و با بیان‬ ‫اینکه هفته گذش��ته امیر قطر برای نخس��تین بار‬ ‫پس از به قدرت رسیدن به ایران امد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این س��فر گفت وگوه��ای مفیدی درباره روابط‬ ‫دوجانبه و مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه همچنین به‬ ‫س��فر عماد خمیس‪ ،‬نخست وزیر سوریه به تهران‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬هفته اینده هم رئیس دومای‬ ‫روسیه در قالب همکاری ها و دیپلماسی پارلمانی‬ ‫به تهران س��فر خواهد کرد و مذاکراتی با مقامات‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی هم به اوکراین‬ ‫رفتن��د که حام��ل پیام رئیس جمه��وری محترم‬ ‫اس�لامی به رئیس جمهوری اوکراین هس��تند که‬ ‫تمرکز عمده این س��فر روی مسئله سانحه است‪.‬‬ ‫سیاس��ت را با جدیت در چارچوب سیاس��ت های‬ ‫نظ��ام دنب��ال می کنی��م‪ .‬م��ا مجری سیاس��ت و‬ ‫پیش��نهاددهنده سیاس��ت هس��تیم‪ ،‬اما سیاست‬ ‫در نهایت ان چیزی اس��ت ک��ه نظام در نهادهای‬ ‫سیاس��ت گذاری تصمیم می گی��رد و ما ان را اجرا‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امری�کا را در ش�ورای امنیت منزوی‬ ‫کردیم‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه درباره‬ ‫اقدام��ات وزارت ام��ور خارجه در براب��ر اقدام ها و‬ ‫دش��منی های امریکا تصریح ک��رد‪ :‬ما امریکا را در‬ ‫ش��ورای امنیت سازمان ملل که ان را ملک مطلق‬ ‫خود می دانند منزوی کردیم‪ .‬ش��ورای امنیت را در‬ ‫مقابل امریکا بس��یج کردی��م‪ .‬ظریف گفت‪ :‬امریکا‬ ‫نزدیک ‪ ۷۰‬س��ال پ��س از پایان جنگ جهانی دوم‬ ‫همواره خطا می کند و باز هم خطای خود را تکرار‬ ‫می کند؛ مگر امریکا در ویتنام و عراق دور اول خطا‬ ‫نکرد و این خطا را در دور دوم هم تکرار نکرد‪ .‬چرا‬ ‫انها در س��وریه و در افغانس��تان خطا کردند؟ اگر‬ ‫امریکایی ها کم فهم هس��تند و متوجه نمی ش��وند‬ ‫که واقعیت چیست‪ ،‬گناه ما نیست‪ .‬گناه کم فهمی‬ ‫طرف مقابل است‪ ،‬ما همه اقدامات را انجام دادیم‪.‬‬ ‫رئیس نهاد دیپلماس��ی با اش��اره به تالش های‬ ‫سیاسی و حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در بخش حقوق��ی‪ ،‬از بند اول اصول‬ ‫کلی بیانی��ه الجزایر درباره مداخله نکردن در امور‬ ‫ی عالی امینت‬ ‫داخلی ایران‪ ،‬پیش��نهاد ما به شورا ‬ ‫مل��ی همان روزهای اول ارائه ش��د‪ .‬تالش دوم ما‬ ‫جلوگیری از اقدام امریکایی ها در ش��ورای امنیت‬ ‫سازمان ملل بود که یک موفقیت بزرگ برای ایران‬ ‫و یک خس��ارت بزرگ برای امریکا به شمار می رود‪.‬‬ ‫در حوزه س��وم دیپلماسی عمومی هم امریکایی ها‬ ‫و سیاس��ت ها و مداخله ها افش��ا شدند‪ .‬در موضوع‬ ‫اخیر درباره انگلیس نیز با همین روش برخورد شد‪.‬‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬وزیر خارجه ونزوئال هم به تهران‬ ‫امدند و با ظریف دیدار خواهند داش��ت‪ .‬همچنین‬ ‫یکی از مقامات کشورهای منطقه به احتمال قوی‬ ‫فردا به تهران می اید‪ .‬اقای ظریف هفته گذش��ته‬ ‫برای شرکت در اجالس رایسینا به هند رفتند که‬ ‫س��فر مهمی بود؛ هم س��خنرانی ایشان مهم بود و‬ ‫ه��م دیدارهای دوجانبه زی��اد و مثبتی با مقامات‬ ‫هن��دی و ‪ 6‬مق��ام اروپای��ی را انج��ام دادند‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه پاکس��تان هم حول موضوعات منطقه ای‬ ‫و نقش این کش��ور در کاهش تنش به تهران امد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ظریف‬ ‫عمدتا ‪ ۲۰‬گفت وگوی تلفنی با همتایان خود انجام‬ ‫داده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این گفت وگوها عمدتا حول‬ ‫ترور سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫بررسی کانال تبادالت سوئیس و ایران در داووس‬ ‫ایرنا‪ -‬یک رسانه سوئیسی اعالم کرد «کانال تبادالت بشردوستانه» میان سوئیس و ایران از موضوعات مورد‬ ‫بحث در اجالس جهانی اقتصاد در داووس خواهد بود‪ .‬به گزارش تارنمای «سوئیس اینفو»‪ ،‬دبیرخانه وزارت امور‬ ‫اقتصادی س��وئیس به تلویزیون دولتی ‪ SRF‬اعالم کرد این کانال موضوع «گفت وگوهای دوجانبه س��طح باال»‬ ‫در اجالس داووس خواهد بود‪ .‬این کانال «توافقنامه تبادالت بشردوس��تانه س��وئیس» (‪ )SHTA‬نام دارد و این‬ ‫کشور بیش از یک سال و نیم است که در زمینه ایجاد یک کانال پرداخت برای شرکت ها و بانک های سوئیسی‬ ‫کار می کند‪ .‬براس��اس این کانال تبادالتی به ش��رکت ها و بانک ها اجازه داده می شود‪ ،‬باوجود تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫کاالهای بشردوس��تانه به ایران صادر کنند‪ .‬س��وئیس و ایران مذاکراتی درباره این کانال با هم داش��ته اند‪ .‬اجالس‬ ‫جهان��ی اقتص��اد ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۴‬ژانویه (اول تا ‪ 4‬بهمن) در داووس برگزار می ش��ود و انتظار می رود حدود ‪ ۵۰۰‬نفر از‬ ‫شخصیت های برجسته اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جهان در ان شرکت کنند‪.‬‬ ‫سعودی ها سوءاستفاده ناجوانمردانه کردند‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاون سیاسی وزیر امور خارجه در واکنش به لغو میزبانی های نماینده های کشورمان در لیگ قهرمانان‬ ‫اس��یا ازس��وی کنفدراس��یون فوتبال اسیا گفت‪ :‬س��عودی ها از وضعیت موجود و به شهادت رسیدن انسان های‬ ‫بی گناه‪ ،‬سوءاس��تفاده ناجوانمردانه کردند‪ .‬س��ید عباس عراقچی در گفت وگویی افزود‪ :‬سعودی ها خواستند این‬ ‫موضوع را به اهداف سیاس��ی خود تعمیم بدهند و برای اینکه تیم های خودش��ان را در مس��ابقاتی که با هدف‬ ‫دوستی بین المللی برگزار می شود‪ ،‬به پیروزی برسانند‪ ،‬تیم های ایرانی را از یک مزیت و امکانات محروم کنند‪.‬‬ ‫کدخدای��ی در واکنش به س��خنان عل��ی الریجانی‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��ورای نگهب��ان ممنوعیت قانون��ی دارد که‬ ‫جزئی��ات پرونده ها را به اف��کار عمومی اعالم کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اعضای شورای نگهبان‪ ،‬نمایندگان رد صالحیت‬ ‫ش��ده را پذیرفتن��د و جزئیات پرونده ه��ا یکایک برای‬ ‫انان روش��ن شد‪ .‬در قانون انتخابات مباحث مربوط به‬ ‫سوءاستفاده های اقتصادی‪ ،‬اخالقی و مقابله با حاکمیت‬ ‫را داری��م و مواد ‪ ۲۹ ،۲۸‬و ‪ ۳۰‬قانون انتخابات خارج از‬ ‫اینها نیست‪ .‬انتظار این است نمایندگانی که در شورای‬ ‫نگهبان حضور پیدا می کنند و از جزئیات پرونده ش��ان‬ ‫مطل��ع می ش��وند اطالعات را در اختی��ار مقامات قرار‬ ‫دهند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��خنگوی شورای نگهبان با‬ ‫اش��اره به صحبت های الریجانی درباره ردصالحیت ها‬ ‫گفت‪ :‬اگر رئیس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته‬ ‫اش��کال از نمایندگانی اس��ت که مراجع��ه کردند‪ ،‬اما‬ ‫جزئیات را اعالم نکرده اند‪ .‬ما به عنوان ش��ورای نگهبان‬ ‫از جه��ت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پرونده ها‬ ‫را به افکار عمومی اعالم کنیم‪ .‬کدخدایی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬مراج��ع چهارگانه بعد از اع�لام نظر هیات های‬ ‫اجرایی نس��بت به ‪ ۱۵‬هزار ثبت ن��ام انتخابات مجلس‬ ‫اظهارنظر کردند‪ .‬نظراتی که شورای نگهبان داده بسیار‬ ‫دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در پرونده‬ ‫وجود دارد‪ .‬ممکن اس��ت اس��ناد جدیدی به دست مان‬ ‫برسد که می تواند در تغییر نظر اعضای شورای نگهبان‬ ‫هم موثر باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر قانون انتخابات را اصالح‬ ‫می کردند به چنین وضعیتی نمی رسیدیم‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس در اص�لاح قانون انتخاب��ات کم لطفی کردند‪.‬‬ ‫علی الریجانی در انتقاد از علت های بیان ش��ده درباره‬ ‫ردصالحی��ت نامزده��ای انتخاباتی ازجانب ش��ورای‬ ‫نگهب��ان گف��ت‪ :‬مطلبی ازجانب س��خنگوی ش��ورای‬ ‫نگهبان ازس��وی رس��انه ها منتش��ر ش��د که علت رد‬ ‫صالحیت را سوءاس��تفاده اقتصادی بیان می کرد‪ ،‬این‬ ‫مطلب درست نیست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش دویچه ول��ه‪ ،‬هایکو ماس‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه المان به انتقاد از سیاس��ت های دونالد‬ ‫ترامپ برای اعمال فش��ار حداکثری بر ایران پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬ما نباید تصور کنیم که تغییر نظام در ایران با‬ ‫فش��ار خارجی به طور خودکار منجر به بهبود وضعیت‬ ‫می ش��ود‪ .‬در موارد دیگری ازجمل��ه در عراق‪ ،‬چنین‬ ‫رویه ای به ش��کل بدی پیش رفته اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تهدیدهای محض و اقدامات نظامی همراه‬ ‫با تهدید رفتار ایران را تغییر نداده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر امور خارجه کانادا بار دیگر موضع این‬ ‫کشور درباره ارسال جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی‬ ‫را تکرار کرد‪ .‬به گزارش ار‪.‬تی‪.‬ال تودی‪ ،‬فرانسوا فیلیپ‬ ‫ش��امپانی‪ ،‬گفت درباره موضوع فرستادن جعبه سیاه‬ ‫هواپیمای اوکراینی ب��ا محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان رایزنی کرده است‪ .‬شامپانی افزود‪:‬‬ ‫جعبه س��یاه باید به اوکراین یا فرانسه‪ ،‬جایی فرستاده‬ ‫ش��ود که تخصص [اشکارس��ازی] ان وجود داشته و‬ ‫به طریقی شفاف سازی انجام شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای به ش��رح‬ ‫دی��داری که مایک پومپئو‪ ،‬وزیر خارجه این کش��ور و‬ ‫ت خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫جوزف بورل‪ ،‬مس��ئول سیاس ‬ ‫در حاش��یه کنفرانس برلین داشتند؛ پرداخت‪ .‬در این‬ ‫بیانیه امده است‪ :‬طرفین درباره تالش های بین المللی‬ ‫جاری در راس��تای حمایت از اتش بس پایدار در لیبی‬ ‫بح��ث و تبادل نظر داش��ته و بر ت��داوم حمایت قاطع‬ ‫از تمامیت ارضی این کش��ور تاکید کردند‪ .‬همچنین‬ ‫هماهنگی امریکا‪-‬اتحادیه اروپا درباره طیفی از مسائل‬ ‫جهان��ی از جمل��ه لزوم مقابله ب��ا اقدامات تهاجمی و‬ ‫ثبات زدای ایران در خاورمیانه گفت وگو شده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬بوریس جانس��ون‪ ،‬نخس��ت وزیر انگلیس‬ ‫در دی��داری که با والدیمی��ر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روسیه در حاشیه کنفرانس صلح لیبی داشت مدعی‬ ‫ش��د مادامی که مسکو به «اقدامات ثبات زدای» خود‬ ‫پای��ان ندهد‪ ،‬عادی س��ازی رابطه دو کش��ور میس��ر‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬گفتنی است دیدار طرفین با محوریت‬ ‫مس��ائل امنیتی در لیبی‪ ،‬سوریه‪ ،‬عراق و ایران انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬مقتدی صدر‪ ،‬رهبر‬ ‫جریان صدر با انتشار یک پست توییتری از معترضان‬ ‫عراقی خواست تا امنیت کشور را در معرض خطر قرار‬ ‫ندهند و عراق را به سمت جنگ داخلی ویرانگر نبرند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬من به ش��دت گرفتن اعتراض ها‬ ‫ازس��وی مردم احترام می گذارم ام��ا امیدوارم انها به‬ ‫مس��المت امیز ب��ودن این اعتراض ها پایبند باش��ند‪.‬‬ ‫صدر تاکید کرد‪ :‬باید معترضان مسالمت امیز از افراد‬ ‫خرابکار جدا ش��وند‪ .‬وی همچنین خواهان تس��ریع‬ ‫رون��د تعیین نامزد نخس��ت وزیری و انتخاب یک فرد‬ ‫غیرجنجالی برای این پست شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان می گوید ‪۱۲‬‬ ‫کش��وری که در نشست صلح لیبی به میزبانی برلین‬ ‫ش��رکت داش��تند‪ ،‬درباره اقدام��ات احتمالی از بابت‬ ‫نقض تحریم های بین المللی تس��لیحاتی علیه لیبی‬ ‫رایزنی نکردند ح��ال انکه درباره لزوم رعایت تحریم‬ ‫تس��لیحاتی توافق دارند‪ .‬اسپوتنیک به نقل از مرکل‬ ‫نوش��ت‪ :‬ش��رکت کنندگان در کنفرانس برلین روی‬ ‫طرحی جامع برای حصول صلح در لیبی توافق دارند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫روز گذش��ته در ادامه موض��وع جایگاه صنعت نفت در‬ ‫اقتصاد کشور و راه های توسعه توان داخل در این صنعت‪،‬‬ ‫بر ضرورت ارزش افرینی مبتنی بر توس��عه بومی صنعت‬ ‫نفت اش��اره و عنوان ش��د برای ارزش افرین��ی برمبنای‬ ‫توس��عه بومی صنعت نف��ت باید راهبرده��ای کلیدی و‬ ‫جهت گیری های کالن در سازمان های پروژه محور به ویژه‬ ‫وزارت نفت اجرایی شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه باتوج��ه ب��ه ظرفی��ت بخش خصوص��ی و‬ ‫برنامه ه��ا و اهداف مترتب بر حف��ظ و تداوم این مهم به‬ ‫معرفی برخی از مهم ترین پروژه هایی که به فعال س��ازی‬ ‫ظرفیت راکد و قابل اس��تفاده بخش خصوصی می انجامد‪،‬‬ ‫پرداختی��م‪ .‬انعقاد تفاهم های جدی��د بین المللی با هدف‬ ‫افزایش ضریب بازیافت میدان های نفتی از نخستین این‬ ‫پیشنهادها بود‪.‬‬ ‫در بخش دوم این نوشتار به سایر اقدام ها و پروژه هایی‬ ‫که برای اس��تفاده از توان بخش خصوصی و فعال س��ازی‬ ‫این بخش می توان اجرایی کرد اشاره شده و در نهایت به‬ ‫برنامه های اداره کل نظام تامین و تجاری س��ازی فناوری‬ ‫وزارت نفت برای تحقق موارد پیش گفته با هدف ارتقای‬ ‫توان سازندگان داخلی می پردازیم‪.‬‬ ‫ ایج��اد انیس��تیتوهای تحقیقات��ی با ه��دف اجرای‬‫فرایندهای اولویت دار و کلیدی که منجر به عقد قرارداد‬ ‫ش خصوصی فعال در این زمینه ها ش��ود‪.‬‬ ‫همکاری با بخ ‬ ‫این گونه طرح ها می توانند دس��تاوردهایی داش��ته باشند‬ ‫ک��ه برخی از انه��ا عبارتند از مطالع��ات پایش فناوری‪،‬‬ ‫بررس��ی اقتص��ادی و تهیه برنام��ه جام��ع تحقیقاتی و‬ ‫نقش�� ه راه فناوری‪ ،‬دس��تیابی به فناوری و توسعه دانش ‬ ‫فنی فرایندهای پرکاربرد‪ ،‬ایجاد ش��رکت های پیمانکاری‬ ‫عموم��ی ایرانی در راس��تای انتقال و توس��عه فناوری با‬ ‫ه��دف ایجاد بس��تر دانش بنیان‪ ،‬ایجاد تح��ول بنیادی و‬ ‫تحکی��م ارتباط و س��اختار همکاری می��ان صنعت نفت‬ ‫و دانش��گاه‪ ،‬بهره گیری از حداکثر ت��وان بالقوه علمی در‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬ایجاد ش��بکه های علمی‪-‬تخصصی‪ ،‬همکاری‬ ‫با شرکت های مهندسی مش��اورکوچک و چابک ( مانند‬ ‫‪ SME‬ها ) و نیز حمایت ویژه از ساخت‪ ۱۰‬گروه کاالیی‬ ‫اس��تراتژیک مورد نیاز در داخل که به کاهش قابل توجه‬ ‫واردات می انجامد‪.‬‬ ‫ سیاس��ت گذاری و ارزیابی و نظارت بر انتقال فناوری‬‫در قرارداده��ای جدی��د نفتی ب��ا هدف توانمندس��ازی‬ ‫سطوح پنجگانه ش��رکت های اکتشاف و تولید (‪،)E&P‬‬ ‫ش��رکت های پیمان��کار عموم��ی (‪ ،)GC‬ش��رکت های‬ ‫مهندس��ی (‪ )EPC‬و ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمات‬ ‫ت نفت‪،‬‬ ‫نفت��ی (‪ ،)OSC‬س��ازندگان تجهی��زات صنع�� ‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی طرف قرارداد و همچنین‬ ‫ح��وزه کارفرمایی‪ ،‬می توان��د از دیگر اقدام��ات ضروری‬ ‫و اولویت دار وزارت نفت باش��د که باید براس��اس ش��رح‬ ‫وظای��ف و مندرجات مصوب مورد توجه جدی قرار گیرد‬ ‫و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫برای تحقق موارد پیش گفته و نیز با هدف ارتقای توان‬ ‫س��ازندگان داخلی‪ ،‬برنامه هایی از س��وی اداره کل نظام‬ ‫تامین و تجاری س��ازی فناوری وزارت نفت در نظر گرفته‬ ‫شده که مهم ترین انها عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪ -‬سیاست گذاری‪ ،‬راهبری و نظارت عالیه پروژه های‬ ‫ساخت ‪ ۱۰‬گروه کاالیی مورد نیاز‬ ‫ب‪ -‬پیگی��ری مس��تمر‪ ،‬س��ازماندهی و ایج��اد نظام‬ ‫یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت سازندگان‬ ‫ج‪ -‬مدیریت و راهبری شناسایی اقالم با کاربری دوگانه‬ ‫( بهره برداری از کانال خرید جام)‬ ‫د‪ -‬مدیریت جم��ع اوری اطالعات مربوط به موجودی‬ ‫احتمالی تمامی مواد اولیه مورد نیاز درصنعت نفت‬ ‫هـ‪ -‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬هدای��ت و راهبری فرایند خرید‬ ‫کاال در زنجیره تامین‬ ‫و ‪ -‬ایج��اد بس��تری یکپارچه از طریق س��امانه تامین‬ ‫الکترونیک��ی کاال به منظ��ور شفاف س��ازی و اعم��ال‬ ‫سیاست های زنجیره تامین در تمامی بخش های بازرگانی‬ ‫و تدارکات وزارت نفت‬ ‫الگوی پایدار توس��عه برمبنای ارزش افرینی با تکیه بر‬ ‫ظرفیت های بومی کش��ور می تواند راهبردی کلیدی در‬ ‫وزارت نفت باش��د‪ .‬باید بپذیریم که توسعه صنعت نفت‬ ‫ای��ران به عن��وان یک ض��رورت ملی‪ ،‬امروز بی��ش از هر‬ ‫زمان��ی دیگری باتوجه به ظرفیت فع��ال و قابل ملموس‬ ‫بخش خصوصی احساس می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن باره فرایند ثبت ش��رکت ها در وندورلیس��ت‬ ‫وزارت نفت باید بازنگری و ش��رایطی حاصل شود تا این‬ ‫فرایند مطابق اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬زمان بر نباش��د و‬ ‫موقعیت��ی را فراهم اورد تا نس��بت به جلب و حمایت از‬ ‫انان اقدام شود‪.‬‬ ‫باید به این موضوع نیز توجه داشت که تحریم ها یکی‬ ‫از بخش های مهم تاثیرگذار در توس��عه کش��ور است که‬ ‫بر عملکرد بیش��تر زیرسیس��تم ها موثر بوده است‪ .‬الزم‬ ‫ است چالش های ناشی از تحریم ها در صنعت نفت و گاز‬ ‫شناس��ایی و ب��ا همت جمعی و اس��تفاده از توان داخلی‬ ‫نسبت به برطرف کردن عوامل اثرگذار اقدام جدی شود‪.‬‬ ‫درنهایت باید از ظرفیت های به دس��ت امده نهایت بهره‬ ‫را با هدف تامین منابع مالی و س��رمایه ای کش��ور برد تا‬ ‫درمسیر توسعه قرار گرفت‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی بهره گیری از فرصت‬ ‫حج برای رس��اندن س��خن نو جمهوری اس�لامی‬ ‫به دنی��ا یعنی الگوی مردم س��االری دینی را مورد‬ ‫تاکید قرار دادند و فرمودند‪ :‬ایس��تادگی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران مقابل امریکا و زیر ب��ار زور نرفتن‬ ‫مل��ت ای��ران‪ ،‬حقیقتی جذاب برای دنیا اس��ت که‬ ‫باید از این جاذبه برای نش��ر حقایق اس�لام و ملت‬ ‫ایران اس��تفاده کرد‪ .‬ایش��ان مبانی تفکر اسالمی و‬ ‫تش��ریح مصادیق ان از جمله ایستادگی جمهوری‬ ‫اسالمی را برای دنیا جذاب خواندند و گفتند‪ :‬علت‬ ‫عصبانیت امریکایی ها از ملت ایران‪ ،‬جذابیت ناشی‬ ‫از تصویر ایس��تادگی یک نظام مس��تقل در مقابل‬ ‫یک قلدر س��ر گردنه اس��ت که بای��د از این جاذبه‬ ‫برای نش��ر و توس��عه حقیقت اس�لام و ملت ایران‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر‬ ‫مق��ام معظم رهب��ری‪ ،‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‬ ‫در دی��دار مس��ئوالن حج‪ ،‬هماهنگ��ی و هم افزایی‬ ‫س��ازمان های مختلف برای اجرای پرشکوه فریضه‬ ‫حج را قابل تقدیر دانس��تند و ب��ا تاکید بر اهمیت‬ ‫مسئله حج به عنوان یک حرکت سیاسی‪ ،‬اعتقادی‬ ‫جدی و بین المللی است و منافع فراوانی از ان برای‬ ‫امت اسالمی مورد انتظار است‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی با اشاره به تالش های گوناگون قدرت های‬ ‫جهانی برای جلوگیری از ش��کل گیری امت واحده‬ ‫اس�لامی‪ ،‬گفتند‪ :‬امت اسالمی به معنای واقعی ان‪،‬‬ ‫یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک‬ ‫اقدام کند‪ ،‬هنوز ش��کل نگرفته اس��ت و متاسفانه‬ ‫در مقابل دعوت دلس��وزان و خیرخواهان به اتحاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬تهمت زنی و تعارض و جنگ در کشورهای‬ ‫اسالمی رواج دارد‪.‬‬ ‫نمی توان جزئیات‬ ‫پرونده ها را اعالم کرد‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت نفت و‬ ‫توسعه توان داخلی‬ ‫ایستادگی ملت ایران امریکا را عصبانی کرده است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫بازدهی موتور دیزلی‬ ‫‪۲‬برابر بنزینی است‬ ‫خسارت ‪ ۲.۶‬میلیارد‬ ‫دالری الودگی هوا‬ ‫به تهران‬ ‫قطار هایی که‬ ‫دیر به مقصد می رسند‬ ‫علم اقتصاد برای تمام کش��ورهای جهان یکسان است‬ ‫و از زیرس��اخت گرفته تا تولید به همه با یک نگاه توجه‬ ‫می شود‪ .‬برای اینکه تولیدکننده ای بتواند بازدهی فعالیت‬ ‫خود را ارتقا دهد‪ ،‬ش��هرک های صنعت��ی به وجود امدند‬ ‫ک��ه عالوه بر کاه��ش الودگی صوتی و هوای ش��هرها با‬ ‫مجم��وع ش��دند تولیدکنن��دگان در یک ج��ا هزینه ها‬ ‫سرشکن می ش��ود‪ ،‬اما گالیه هایی به لحاظ زیرساختی و‬ ‫نیز عملکردی درباره ش��هرک های صنعت��ی وجود دارد‬ ‫ک��ه ان را از اهداف درنظر گرفته ش��ده تا حدودی دور‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ش��هر چ��رم از ضعف های‬ ‫زیرس��اختی رنج می برد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برخی مشکالت‬ ‫بیرونی ماهیت این شهرک ها را تغییر داده و تولیدکننده‬ ‫به جای اندیشیدن به تولید‪ ،‬ذهن خود را معطوف به نرخ‬ ‫زمین می کند؛ از این رو برخی تولیدکنندگان در کنار امر‬ ‫تولید‪ ،‬خرید و فروش زمین انجام می دهند چراکه رش��د‬ ‫این بخش و س��وداوری ان بس��یار بیشتر از تولید است؛‬ ‫البته هستند صنعتگران ناراضی که معتقدند مدیران این‬ ‫شهرک ها بیشتر به فکر فروش زمین و درامدزایی از این‬ ‫راه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی زمین به جای بهره وری‬ ‫مجموع شرکت های صنعتی در بستری قرار گرفته اند که بیشتر داللی‬ ‫زمین به ذهن متبادر می شود؛ یعنی به جای تمرکز روی فعالیت تولیدی‪،‬‬ ‫در عمل بستری برای خریدو فروش زمین فراهم شده است‪ .‬همت در‬ ‫فروش زمین بیش��تر بوده و توجهی به این مس��ئله نمی شود که ایا این‬ ‫واحد صنعتی که زمین را برای ش��روع فعالی��ت خود خریداری کرده‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری می رسد یا خیر؟‬ ‫بهره برداری می رسد یا خیر‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در شهرس��تان ها به تولیدکنن��دگان تاکید‬ ‫می ش��ود در ش��هرک های صنعتی فعالیت داشته باشند‬ ‫اما در بدو ورود صنعتگر با مش��کالتی مانند اب‪ ،‬گاز و‪...‬‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ ،‬چون زیرس��اخت ها فراهم نیست‪ .‬این‬ ‫مس��ائل صنعتگر را درگیر حواشی موضوع تولید می کند‬ ‫ت��ا بخواهد راندمان کارش را ارتقا ببخش��د‪ .‬این موضوع‬ ‫مهم است زیرا تاثیر مستقیم در امر سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫برخی اف��راد که اطالعات حرفه ای کمی دارند با ورود به‬ ‫این شهرک ها به قولی راه پیش و پس ندارند‪.‬‬ ‫منصوری در پاسخ به این پرسش که ایا برای جانمایی‬ ‫صنایع در ش��هرک های صنعتی اس��تان ف��ارس به طور‬ ‫تخصصی عمل می ش��ود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور محدود‬ ‫ش��هرک های صنعتی تخصصی داریم‪ .‬عمده ش��هرک ها‬ ‫در داخل خود‪ ،‬منطقه بندی می کنند و در تقس��یم بندی‬ ‫داخلی عنوان می شود به عنوان مثال‪ ،‬این قسمت صنایع‬ ‫شیمیایی باشد و این بخش واحدهای غیرفلزی بیایند و‪...‬‬ ‫تخصصی شدن شهرک ها هزینه ها را سرشکن می کند‬ ‫و این کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به پرسشی دیگر‬ ‫مبنی بر اینکه ایا در استان فارس مسئوالن مربوط پیگیر‬ ‫این موضوع ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع موضوع پیگیری‬ ‫می ش��ود اما موضوع این است که اگرچه شهرک صنعتی‬ ‫زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت اما در‬ ‫اس��تان ها جدا کار می کنند و متناسب با نیازهای صنعت‬ ‫یا حداقل جواز سرمایه گذاری که صادر می شود جانمایی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫منصوری در پای��ان گفت‪ :‬بهره ب��رداری نادیده گرفته‬ ‫شده و فقط فروش زمین برای بهره وری شهرک ها مالک‬ ‫قرار گرفته ش��ده که به طور معم��ول‪ ،‬هر ‪ ۳‬ماه قیمتش‬ ‫تغییر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ زمین براساس تقاضا‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ایران در ادامه به‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی‪ ،‬س��ازمان هایی توسعه ای‬ ‫هستند و برای توس��عه صنایع و معادن نقش هایی برای‬ ‫انها تعریف شده است‪ .‬یکی از مسائل تامین زیرساخت ها‬ ‫تازه ترین اخبار از فعالیت صنایع در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران با بیان اینک��ه واحدهای «های تک» امکان‬ ‫استقرار و فعالیت در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران‬ ‫را دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬منع فعالی��ت واحدهای صنعتی‬ ‫در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری پابرجاس��ت و فقط در‬ ‫این محدوده به دنبال کس��ب مجوزهای الزم برای‬ ‫ارتق��ای واحدهای فعلی هس��تیم‪ .‬یداهلل صادقی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نشس��ت‬ ‫ش��ورای گفت وگوی بخ��ش خصوصی و دولت که‬ ‫هفته گذش��ته برگزار شد‪ ،‬گزارش��ی در ارتباط با‬ ‫اولویت ه��ای س��رمایه گذاری در اس��تان تهران و‬ ‫روند تولیدات صنعتی از س��وی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان تهران ارائه ش��د که در‬ ‫بخش فرصت های س��رمایه گذاری‪ ،‬بحث توس��عه‬ ‫و س��اماندهی واحدهای صنعتی در ش��عاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومت��ری تهران مطرح ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫به دنبال افزایش تعداد واحدهای صنعتی در شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران نیس��ت و فقط در برخی از‬ ‫رس��ته ها که مجوز فعالیت انها صادر شده‪ ،‬امکان‬ ‫فعالی��ت در این محدوده را خواهند داش��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این س��ازمان در ش��رایط فعلی به دنبال‬ ‫ان است که واحدهایی که سابقه ‪ ۳۰‬سال فعالیت‬ ‫صنعتی و تولیدی دارند را با ارتقا ماش��ین االت و‬ ‫روش تولید‪ ،‬رقابت پذیر کند؛ از این رو نیاز اس��ت‬ ‫که ماشین االت به روز در واحدهای تولیدی به کار‬ ‫گرفته ش��ود که این کار افزای��ش میزان ظرفیت‬ ‫تولید و کیفیت را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬صادقی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای ارتقای واحدهای تولیدی نیاز به‬ ‫مجوزهای توس��عه وجود دارد که صدور این مجوز‬ ‫در گروه ضوابط اس��تقرار مصوبه دولت است که با‬ ‫توجه ب��ه این موضوع تا حدودی ش��رایط ارتقای‬ ‫واحدهای تولیدی سخت شده است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران یاداور شد‪ :‬با‬ ‫هماهنگی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫استاندارد تهران به دنبال ان هستیم که مصوبه ای‬ ‫در راستای اس��تقرار و توسعه واحدهای موجود از‬ ‫هیات دولت دریافت کنیم زیرا با گذر زمان امکان‬ ‫ان وجود دارد که می��زان تولید برخی واحدها به‬ ‫صفر نزدیک و سرمایه بخش خصوصی به سرمایه‬ ‫راکد تبدیل ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برخی از‬ ‫واحدهای تولیدی با نیاز روز و در مقیاس اقتصادی‬ ‫فعالیت ندارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ممنوعیت استقرار‬ ‫صنایع در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تغییر یا حذف‬ ‫نخواهد شد و ما به دنبال ان هستیم که اصالحات‬ ‫در راس��تای بهبود و ارتقای فعالیت صنایع موجود‬ ‫ی های تک‬ ‫باش��د‪ .‬صادقی درباره فعالیت واحدها ‬ ‫در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تاییدیه‬ ‫فعالیت این واحدها ازس��وی مراجع مرتبط صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬انها برای فعالیت در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران هیچ منعی ندارند‪.‬‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس منصوری‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫فروش «کوییک ار» از امروز‬ ‫شرایط فروش فوری اقساطی کوییک دو رنگ ‪R‬‬ ‫به ط��ور اینترنتی از امروز سه ش��نبه اول بهمن اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به اطالع متقاضیان محصوالت‬ ‫ش��رکت س��ایپا می رس��اند‪ ،‬ش��رایط فروش فوری‬ ‫اقس��اطی کویی��ک دو رنگ ‪ R‬به ص��ورت اینترنتی‬ ‫امروز سه ش��نبه اول بهمن راس س��اعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫فعال می شود‪.‬‬ ‫سایپا قیمت کوییک ‪ R‬را در این طرح ‪68‬میلیون‬ ‫و ‪ 326‬هزار تومان اعالم کرده که موعد تحویل این‬ ‫خودرو ‪ 30‬روز اعالم شده است‪ .‬تمام مشتریانی که‬ ‫در ‪ ۱۸‬ماه گذشته نس��بت به ثبت نام خودرو اقدام‬ ‫کرد ه ی��ا در این مدت خودرو تحویل گرفته اند قادر‬ ‫به ثبت نام در این بخش��نامه نیس��تند‪ .‬بدیهی است‬ ‫هر ثبت نام مغایر با ش��رایط این بخشنامه‪ ،‬از سوی‬ ‫شرکت یک طرفه ابطال خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید روزانه هایما تا بهمن به ‪ ۸۰‬خودرو می رسد‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو خراس��ان تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫ف افزای��ش تولید هایما اس ‪۵‬‬ ‫یک ماه گذش��ته هد ‬ ‫و ‪ ۷‬در دس��تور کار قرار گرفته است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تعهدات هایما اس‪ ۵‬ب��ه روز بوده و تمامی تعهدات‬ ‫معوق هایما اس‪ ۷‬تا اواسط شهریور سال اینده اجرا‬ ‫و به روز خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬بیژن‬ ‫زاهدی ف��ر افزود‪ :‬هم اکنون روزانه ‪ ۶۰‬هایما در این‬ ‫ش��رکت تولید می ش��ود اما از بهمن این رقم به ‪۸۰‬‬ ‫خودرو در روز خواهد رسید‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫خراس��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاض��ر تولید و‬ ‫عرضه هایما اس ‪ ۵‬به روز اس��ت و هیچ تاخیری در‬ ‫تولید و عرضه به مشتریان نداریم‪.‬‬ ‫ایرانول در بین ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر کشور‬ ‫ش��رکت نفت ایران��ول در بیس��ت ودومین همایش‬ ‫رتبه بن��دی ش��رکت های برتر ایران ک��ه ‪ ۲۹‬دی ‪ ۹۸‬از‬ ‫سوی س��ازمان مدیریت صنعتی در مرکز همایش های‬ ‫بین الملل��ی صدا و س��یما برگزار ش��د‪ ،‬در میان ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت برتر ایران با ‪ ۴‬رتبه ارتقا خوش درخش��ید‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل روابط عمومی و تبلیغات شرکت‬ ‫نفت ایرانول‪ ،‬این ش��رکت موفق شد از رتبه ‪ ۸۷‬در سال‬ ‫گذشتهبهرتبه‪ ۸۳‬درسال‪ ۹۸‬ارتقایابدودرسالگذشته‬ ‫نی��ز از رتبه ‪ ۹۷‬به ‪ ۸۷‬ارتقا یافته بود‪ .‬این رتبه بندی هر‬ ‫سال براس��اس میزان فروش و عملکرد مالی شرکت ها‬ ‫و موسس��ه های تجاری و با استناد به صورت های مالی‬ ‫تایید ش��ده و ارزش افزوده‪ ،‬میزان دارایی و اشتغالزایی‪،‬‬ ‫س��وداوری و ارزش بازار انجام می ش��ود‪ .‬امس��ال نیز‬ ‫ضمن اع�لام مهم تری��ن نتایج رتبه بن��دی بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی و ارائ��ه گزارش��ی از وضعی��ت رش��ته های‬ ‫ادغام برای‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫گوناگون کس��ب وکار در کشور از شرکت های پیشرو و‬ ‫شرکت های دارای رتبه های ویژه قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫بیس��ت ودومین همایش رتبه بندی ش��رکت های برتر‬ ‫ایران با عنوان ‪ IMI100‬با حضور مقامات ارشد کشور‪،‬‬ ‫نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معاون‪،‬‬ ‫مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی‪ ،‬سازمان ها و استادان‬ ‫و صاحب نظران حوزه مدیریت و اقتصاد و تعداد زیادی‬ ‫از فعاالن و خبرگان صنع��ت‪ ،‬تولید‪ ،‬خدمات و تجارت‬ ‫برگزار شد‪ .‬گفتنی است؛ سازمان مدیریت صنعتی هر‬ ‫سال اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر ایران می کند‪.‬‬ ‫این رتبه بندی که ‪ ۵۰۰‬ش��رکت ب��زرگ و تاثیرگذار در‬ ‫اقتصاد کش��ور را معرف��ی می کند با هدف شناس��ایی‬ ‫جای��گاه بنگاه ه��ای اقتص��ادی و گروه ه��ای صنعتی‬ ‫گس��ترش رقابت بین بنگاه های اقتص��ادی و کمک به‬ ‫سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫امروز مجموع شدن واحدهای بزرگ در جهان‬ ‫ام��ری طبیعی و معمول اس��ت‪ .‬یکی از مس��ائل‬ ‫مطرح شده برای توانمندسازی صنعتگران ادغام‬ ‫ش��دن درهم اس��ت که ق��درت رقابت پذیری و‬ ‫روزامدی انها را افزایش می دهد‪ .‬از جمله مسائل‬ ‫مهم برای صنعت خودرو کشور‪ ،‬ادغام واحدهای‬ ‫صنعتی قطعه س��ازان داخلی است‪ .‬ادغام به یک‬ ‫بس��تر فرهنگی قوی نیاز دارد و شرکت هایی که‬ ‫می خواهند در این صنعت به توس��عه دست پیدا‬ ‫کنند باید به این باور برس��ند که ادغام برای انها‬ ‫ض��روری اس��ت زیرا این امر در راس��تای ارتقای‬ ‫توانمندی ش��رکت های تولیدی اس��ت تا تنها بر‬ ‫بازار داخلی متمرکز نباش��ند‪ .‬با ادغام نباید واحد‬ ‫تولیدی حذف ش��ود‪ ،‬بلک��ه ظرفیت های ان باید‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬صنعتگران با ادغام ش��دن باید به‬ ‫افق��ی دورتر بیندیش��ند و اهداف به قول معروف‬ ‫بلندپروازانه ای برای خود داش��ته باش��ند‪ .‬هدف‬ ‫ایجاد هم افزایی(س��ینرژی) اس��ت‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫س��هم بازار شرکت هایی که مش��ارکت می کنند‬ ‫در مجموع بیش��تر از زمانی اس��ت که به تنهایی‬ ‫فعالیت داش��ته اند‪ .‬انتظار است با مجموعه سازی‬ ‫س��هم قطعه سازان چند برابر ش��ود‪ ،‬البته شکل‬ ‫خاص��ی برای ای��ن ادغام نمی ت��وان تعیین کرد‪،‬‬ ‫بلکه این مس��ئله بس��ته به نوع و شرایط شرکت‬ ‫داش��ته و نباید خود را مح��دود به روش خاصی‬ ‫کرد‪ .‬گاهی الزم اس��ت یک شرکت خارجی وارد‬ ‫ش��ود و به دنبال ش��ریک ایرانی باشد و در جایی‬ ‫دیگر شاید الزم باشد چند شرکت کوچک داخلی‬ ‫با یک ش��رکت بزرگ هموطن همکاری داش��ته‬ ‫باش��د تا به این ترتیب از بس��تر تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و مهندس��ی ان شرکت بهره مند شود‪ .‬همان طور‬ ‫که ممکن اس��ت چند ش��رکت کوچ��ک در هم‬ ‫ادغام ش��ده و یک مجموعه مهندسی جدیدی را‬ ‫طرح ریزی کنند که به طور قطع قوی تر از تک تک‬ ‫انه��ا خواهد بود‪ .‬امروز در جهان یک ش��رکت به‬ ‫تنهای��ی تمام قطع��ات را تولی��د نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫تقس��یم کار ش��ده و قطعات بین تامین کنندگان‬ ‫گوناگون تقس��یم می شود‪ .‬پیشنهاد این است که‬ ‫برای کاهش خط��رات در این باره‪ ،‬از روش هایی‬ ‫استفاده شود که ان شیوه ها پیش تر ازمون خود‬ ‫را در سایر کشورها پس داده و امروز به عنوان الگو‬ ‫مطرح هستند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف دپو ها‬ ‫مدیر توس��عه ص��ادرات‪ ،‬گمرک و ارزش افزوده‬ ‫مناط��ق ازاد تع��داد خودروه��ای دپو ش��ده در‬ ‫مناط��ق ازاد را ح��دود ‪ ۴۰۰‬خ��ودرو اع�لام کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ش��رایط انها ب��ا خودروهای��ی که برای‬ ‫س��رزمین اصلی وارد ش��ده بودند‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بخش زیادی از خودروهای‬ ‫مرب��وط ب��ه س��رزمین اصل��ی براس��اس مصوبه‬ ‫ی س��ال گذشته تعیین تکلیف‬ ‫هیات وزیران در د ‬ ‫و ترخی��ص ش��دند ک��ه خودروهای زی��ر ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی و با ثبت س��فارش بودند ام��ا این حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬خ��ودرو مناطق ازاد‪ ،‬خودروهایی هس��تند‬ ‫ک��ه فقط برای تردد در این مناطق وارد ش��ده اند‬ ‫و مش��کل این است که ثبت سفارش ندارند‪ ،‬باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی بوده و در بی��ن انها خودروهای‬ ‫س��اخت امریکا یا سفارش امریکا وجود دارد‪ ،‬البته‬ ‫تعدادی هم کمتر از ‪ ۲۵۰۰‬سی سی هستند‪ .‬ناصر‬ ‫دی سال ‪ ۱۳۹۶‬طی‬ ‫خرمالی‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬در ‬ ‫مصوبه هیات وزیران ضوابط فنی واردات خودرو در‬ ‫مناطق ازاد شبیه واردات خودرو به سرزمین اصلی‬ ‫ش��د که طی ان ثبت س��فارش اجباری و واردات‬ ‫خودروه��ای ب��االی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و همچنین‬ ‫س��اخت و س��فارش امریکا ممنوع شده بود اما در‬ ‫همی��ن زمان فعاالن اقتصادی‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫یا مردم با توجه به اینکه اطالع رس��انی مناس��بی‬ ‫نش��ده بود و اطالعی از مصوبه نداشتند همچنان‬ ‫به روال س��ابق و براس��اس مق��ررات مناطق ازاد‬ ‫بدون ثبت سفارش و در نظر گرفتن شرایط جدید‬ ‫ای��ن خودروه��ا را وارد کرده بودند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اهمی��ت تعیین تکلیف خودروهای دپوش��ده‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬خودروهای دپوش��ده مناطق ازاد‪ ،‬فاقد‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬کمت��ر و باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی‪،‬‬ ‫امریکای��ی یا غیرامریکایی هس��تند؛ بنابراین باید‬ ‫در اولویت نخس��ت خودروهای فاقد ثبت سفارش‬ ‫و باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی که غیرامریکایی هستند‪،‬‬ ‫تعیین تکلی��ف ش��وند‪ .‬همچنی��ن تعیین تکلیف‬ ‫خودروه��ای فاقد ثبت س��فارش‪ ،‬ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی و امریکایی یا س��فارش امریکا که تعداد‬ ‫انه��ا ب��ه ح��دود ‪ ۷۰‬خ��ودرو می رس��د‪ ،‬نیازمند‬ ‫سیاست گذاری کالن است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عباس منص��وری‪ ،‬کارش��ناس حوزه صنع��ت‪ ،‬درباره‬ ‫مش��کالت شهرک های صنعتی اس��تان فارس به‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش از مش��کالت عموم��ی ب��وده و مربوط به‬ ‫صنعتگران تمام استان هاس��ت‪ .‬کمبود نقدینگی از جمله‬ ‫مش��کالت همگیر صنایع اس��ت‪ .‬نبود ثبات قیمتی هم‬ ‫موجب ش��ده تا صنعتگر نتوان��د برنامه ریزی برای اینده‬ ‫فعالیتش داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با وجود اینکه اعالم‬ ‫می شود نرخ گازوئیل افزایش نیافته اما گرانی حمل ونقل‬ ‫مشکالتی را برای واحدهای صنعتی به وجود اورده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش تر صنعتگ��ران می توانس��تند خرید‬ ‫مدت دار و اعتباری داشته باشند اما این شیوه مدتی است‬ ‫حذف ش��ده و خریدهای نق��دی و بعضا با پیش پرداخت‬ ‫انجام می ش��ود که ای��ن امر صنعتگران را با مش��کالتی‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ .‬این موضوع به وی��ژه برای واحدهای‬ ‫کوچک دردسرس��از شده اس��ت‪ .‬بخشی از مشکالت هم‬ ‫مربوط ب��ه بیمه و س��ازمان تامین اجتماعی اس��ت که‬ ‫گرفتاره��ای زیادی ب��رای صنعتگران به وج��ود اورده یا‬ ‫همین طور مالیات ارزش افزوده که جزء مشکالت شاخص‬ ‫تمام صنایع هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با اشاره به ماهیت‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬این شهرک ها به وجود امدند‬ ‫ت��ا صنعتگران به طور متمرکز هزینه های تولید را کاهش‬ ‫دهند و محص��والت خود را با نرخ رقابتی تولید و عرضه‬ ‫کنند اما مجموع ش��رکت های صنعتی در بس��تری قرار‬ ‫گرفته که بیش��تر داللی زمین به ذهن متبادر می ش��ود‪.‬‬ ‫یعن��ی به ج��ای تمرک��ز روی فعالیت تولی��دی در عمل‬ ‫بستری برای خریدو فروش زمین فراهم شده است‪ .‬همت‬ ‫در ف��روش زمین بیش��تر بوده و توجهی به این مس��ئله‬ ‫نمی شود که ایا این واحد صنعتی که زمین را خریده به‬ ‫و زیربنای اس��تقرار صنعتی اس��ت که در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی و نواح��ی صنعتی تعریف ش��ده اس��ت؛ اینکه‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی هر اس��تان زمین خام را‬ ‫تحویل بگیرد و زیرساخت ها به لحاظ برق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب و‪ ...‬را‬ ‫با کمک نهادهایی که خدمت رسان این موضوع هستند‪،‬‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ادام��ه برای راه ان��دازی واحد صنعتی و‬ ‫تسهیالتی که الزم است این وظیفه سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است که وقتی متقاضی جواز را می گیرد‪،‬‬ ‫برمبنای جواز زمینش در شهرک صنعتی می تواند برای‬ ‫دریافت تسهیالت اقدام کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای دریافت تسهیالت نهادی که صنعتگر‬ ‫را به س��تادهای تس��هیالت یا بانک ه��ا معرفی می کند‬ ‫سازمان های صنعتی استانی هستند‪ .‬شهرک صنعتی در‬ ‫این باره نقش و وظیفه ای ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫درباره وظیفه دیگر ش��رکت شهرک های صنعتی‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وظیفه دیگر شرکت شهرک های صنعتی در راستای‬ ‫توسعه در قالب سازمان صنایع کوچکش تعریف می شود‬ ‫اینکه کمک به واحدها هنگام ساخت و پس از راه اندازی‬ ‫است که باید کمک های فنی و به قولی مشاوره ای انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫خالق��ی در این ب��اره که برخی صنعتگ��ران معتقدند‬ ‫شهرک های صنعتی از ماهیت خود دور شده اند و بیشتر‬ ‫در قال��ب خری��د و فروش زمی��ن و درامدزایی از طریق‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی وقتی زمین‬ ‫را خ��ام تحویل می گیرد هزینه می کند تا زیرس��اخت ها‬ ‫را فراه��م کند‪ .‬طبیعی اس��ت ان را می فروش��د و قرار‬ ‫نیس��ت به طور رای��گان در اختی��ار دیگری ق��رار دهد؛‬ ‫بنابراین براس��اس نرخ تمام شده و با سود متعارف‪ ،‬نرخ‬ ‫به روز محاسبه می شود و زمین در اختیار صنعتگر قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫درب��اره تغییر نرخ زمی��ن در کوتاه م��دت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫معمول قیمت ها س��االنه تعیین می شود مگر اینکه تورم‬ ‫در کشور به قدری باال باشد که استثناهایی وجود داشته‬ ‫باش��د اما به طور معمول براس��اس تورم ساالنه نرخ یک‬ ‫سال تعیین می شود‪.‬‬ ‫خالقی تاکید کرد‪ :‬نرخ زمین در شهرک های صنعتی‬ ‫براس��اس تقاض��ا بوده و ارزش زمین براس��اس عرضه و‬ ‫تقاضا تعیین می ش��ود‪ .‬حتی برخ��ی صنعتگران به این‬ ‫دلیل ش��اکی هس��تند که نرخ زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی چون افزایش زی��ادی ندارد و ن��رخ زمین در‬ ‫خارج ش��هرک ها رها ش��ده و توافقی است زمین به هر‬ ‫قیمتی که بازار کش��ش داشته باش��د معامله می شود؛‬ ‫بنابراین صنعتگران ترجیح می دهند خارج از شهرک ها‬ ‫زمین بخرند و واحد صنعتی خود را راه اندازی کنند؛ اما‬ ‫نرخ در شهرک های صنعتی در چارچوب خاصی تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واگذاری زمین شهرک های صنعتی باتوجه به بهره وری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫فعاالن و کارشناسان خودرویی و سوختی در گفت وگو با‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مسئولیت صدور جواز‬ ‫صنعتی واگذار شد‬ ‫واگذاری فرایند مراحل صدور جواز تاس��یس‬ ‫فعالیت صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫به خانه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراس��ر‬ ‫کشور اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نقل از خان��ه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ایران‪ ،‬در راس��تای تفاهمنامه‬ ‫تفوی��ض اختی��ارات وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت به خانه های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬در نخستین گام برای تحقق بند یک‬ ‫تفویض نامه یادش��ده‪ ،‬اقدام های اجرایی در ‪۱۴‬‬ ‫اس��تان اذربایجان شرقی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬زنجان‪ ،‬سمنان‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬مازندران‪ ،‬مرکزی و یزد‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫بنابر توافق های انجام ش��ده‪ ،‬ثبت‪ ،‬بررس��ی و‬ ‫رسیدگی به تقاضای تاسیس واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی در س��ایت‬ ‫بهین یاب تا مرحله صدور و امضای جواز تاسیس‬ ‫از سوی رئیسان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان ها بر عهده خانه ه��ای صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان خواهد بود‪.‬‬ ‫سایر استان های باقیمانده نیز به زودی نسبت‬ ‫ب��ه اجرای مفاد بند یک ای��ن تفویض نامه اقدام‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بازدهی موتور دیزلی ‪ ۲‬برابر بنزینی است‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چندی اس��ت در کنار دوگانه س��وز ک��ردن خودروها‬ ‫و جایگزی��ن ک��ردن گاز به ج��ای بنزی��ن‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫سواری های دیزلی هم مطرح شده است‪.‬‬ ‫عیسی کالنتری‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫پیش ت��ر در گفت وگو با‬ ‫اعالم کرده بود به موتور‬ ‫دیزلی برای تولید انب��وه مجوز نمی دهد‪ .‬وی در این باره‬ ‫یاداور شده بود «در فصل سرما در گام نخست االینده ها‬ ‫مربوط ب��ه خودروهای دیزلی و در فصل گرما مربوط به‬ ‫خودروهای بنزینی اس��ت؛ جهان به این نتیجه رس��یده‬ ‫تا سال‪۱۴۰۱‬خورشیدی خودروهای سواری دیزلی را از‬ ‫خط تولید خارج کند‪ .‬در این میان‪ ،‬خودروسازان وطنی‬ ‫در حال س��رمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری برای تولید‬ ‫موتور دیزلی هس��تند اما سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫به تولید این موتورها مجوز نخواهد داد»‪ .‬بنابر نظر برخی‬ ‫کارشناس��ان اگر بنزی��ن یا گازوئیل تولیدی اس��تاندارد‬ ‫باش��د‪ ،‬االیندگی خودروها بسیار کاهش می یابد چه بسا‬ ‫که موتورهای دیزلی نس��بت به بنزینی برای خودروهای‬ ‫سواری بین شهری مناسب تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی دیزلی ها‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫خانگی‪ ،‬بهترین فعالیت‬ ‫برای زنان‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫مش��اور امور زنان اتاق تعاون ای��ران با تاکید‬ ‫بر اهمیت اش��تغال زنان به ویژه زنان سرپرست‬ ‫خان��وار‪ ،‬گفت‪ :‬کس��ب وکارهای خانگی بهترین‬ ‫نوع فعالیت برای زنان در کنار خانواده اس��ت و‬ ‫به درامدزایی و اشتغالزایی انها کمک می کند‪.‬‬ ‫تهمین��ه دانیالی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬سیاس��ت اتاق تع��اون ای��ران حمایت از‬ ‫تعاونی ه��ای زن��ان با محوریت خانواده اس��ت و‬ ‫در این راس��تا حمایت و هدایت زنان سرپرست‬ ‫خانوار به سمت مشاغل و کسب وکارهای خانگی‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای حمای��ت از زن��ان به ویژه‬ ‫زن��ان سرپرس��ت خانوار درنظ��ر داریم در قالب‬ ‫س��اماندهی تعاونی ها ب��ه کارافرینان متخصص‬ ‫معرفی ش��وند تا ضمن ایجاد مدل اش��تغالزایی‬ ‫به س��مت تش��کیل و توس��عه بنگاه های تعاونی‬ ‫گام بردارند‪.‬‬ ‫دانیال��ی تش��کیل بان��ک اطالعات مش��اغل‬ ‫خانگی زنان سرپرس��ت خانوار را پیش��نهاد کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬کس��ب مه��ارت تعاونی های مش��اغل‬ ‫خانگ��ی را به ش��کل یک زنجیره ب��ه هم متصل‬ ‫می کند؛ از این رو زنان در قالب س��اختار تعاونی‬ ‫باید ‪ ۴‬مرحله اموزش‪ ،‬ترویج‪ ،‬توانمندس��ازی و‬ ‫توان افزایی را بگذرانند‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانوان اتاق تعاون ایران در پایان‬ ‫سیاس��ت اتاق تعاون را حمای��ت از تعاونی های‬ ‫زن��ان ب��ا محوریت خانواده عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫کس��ب وکارهای خانگ��ی بهترین ن��وع فعالیت‬ ‫زنان در کنار خانواده به ش��مار می رود و منجربه‬ ‫تشکیل تعاونی های خانوادگی می شود‪.‬‬ ‫وی در عین حال با اش��اره به اهمیت اشتغال‬ ‫زنان و ایجاد تش��کل های بانوان در قالب تعاونی‬ ‫افزود‪ :‬تش��کیل تعاونی های زنان بستر مناسبی‬ ‫برای مش��ارکت زن��ان در عرص��ه فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی و ایجاد اش��تغال شایس��ته برای انها‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫امروز زنان نقش بسزایی در توسعه اقتصادی‬ ‫و اجتماعی دارند و با توانمندسازی انها می توان‬ ‫به توسعه پایدار و اشتغالزایی دست یافت‪.‬‬ ‫به گفت��ه دانیالی‪ ،‬مهم تری��ن مزیت راه اندازی‬ ‫ش��رکت های تعاونی بانوان تجمیع سرمایه های‬ ‫خ��رد و کوچک‪ ،‬ایجاد اش��تغال و افزایش توان‬ ‫اقتصادی زنان است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت درحال حاض��ر بی��ش از ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار تعاون��ی زنان در کش��ور فعالیت دارند که‬ ‫‪ ۱۱‬درص��د تعاونی های فعال کش��ور را به خود‬ ‫اختص��اص داد ه و در اش��تغالزایی و درامدزایی‬ ‫خانوارها اثرگذار بوده اند‪.‬‬ ‫پی��ش از این بانک توس��عه تعاون از پرداخت‬ ‫‪ ۵۰۰‬مورد تس��هیالت ‪ ۱ ۰‬میلیون تومانی با نرخ‬ ‫س��ود ‪ ۴‬درصد برای تعاونی های زنان خبر داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ابراهیم احمدی‬ ‫رضا ورمزیار‬ ‫رضا هاش��می‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو کش��ور درب��اره مزیت‬ ‫موتوره��ای دیزلی برای خودروهای س��واری نس��بت به‬ ‫موتورهای بنزینی به‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از موتورهای‬ ‫دیزلی صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬به ش��رط انک��ه گازوئیل با‬ ‫کیفی��ت تولید ش��ود‪ .‬در هر صورت ب��رای فعالیت بهتر‬ ‫موتور‪ ،‬نیاز است سوخت باکیفیت باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��االنه خودروها ازمون می ش��وند و ازمون‬ ‫االیندگی دارند اینکه انژکتورها تنظیم هس��تند یا خیر‬ ‫و چه قطعاتی نیاز به تعویض دارند اما در کشور ما چون‬ ‫فرهنگ استفاده درست از خودرو وجود ندارد و صاحب‬ ‫خ��ودرو بدون در نظر گرفتن اس��تهالک قطعات از انها‬ ‫حداکثر بهره برداری را دارد؛ درنتیجه بخشی از مشکالت‬ ‫موجود الودگی هوا به این امر برمی گردد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاض��ر خودروه��ای دیزلی‬ ‫سواری زیادی در سراسر جهان در حال تولید است‪ .‬اگر‬ ‫در این زمینه س��وخت مناس��ب تولید شود این موتورها‬ ‫کمک کننده به لحاظ اقتصادی و اس��تفاده بهینه از انواع‬ ‫س��وخت در کش��ور هس��تند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با بیان‬ ‫اینکه در پاالیشگاه ها نفت‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬بنزین و‪ ...‬استخراج‬ ‫می ش��ود که باید مورد استفاده قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬چگونه‬ ‫اس��تفاده کردن از خودرو در کنار کیفیت سوخت بسیار‬ ‫دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫هاشمی گفت‪ :‬تمرکز روی خودروهای بنزین وابستگی‬ ‫ایجاد می کند درحالی که تیراژ خودروها در حال افزایش‬ ‫است‪ ،‬باید برای سوخت انها هم تدبیری اندیشیده شود؛‬ ‫بنابراین اس��تفاده از تمام مش��تقات نفت شامل بنزین و‬ ‫گازوئیل در این راس��تا از وابس��تگی سوختی کشور کم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تامین سوخت استاندارد‬ ‫ابراهیم احمدی‪ ،‬رئیس انجمن قطعه س��ازان اس��تان‬ ‫اصفه��ان ک��ه در زمینه موتور خودرو ه��م فعالیت دارد‬ ‫درب��اره س��اخت موتورهای دیزلی در کش��ور به‬ ‫گف��ت‪ :‬موتورهای دیزلی دارای فناوری باالیی هس��تند‪.‬‬ ‫در این زمینه ایران خودرو سرمایه گذاری سنگینی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین برای این نوع موتورها کیفیت گازوئیل‬ ‫بس��یار مهم است‪ .‬پاالیشگاه ها باید بتوانند در این زمینه‬ ‫ارتقا پیدا کرده و س��وخت هایی با اس��تاندارد روز تولید‬ ‫در طراحی خودرو باید به این ش��کل عمل کنیم که خودرو قرار اس��ت‬ ‫برای کجا س��اخته ش��ود اگر برای کالنش��هری مانند تهران است خودرو‬ ‫برقی مناسب تر بوده و در این زمینه باید سرمایه گذاری کرد؛ اما برای‬ ‫خودروهایی که قرار اس��ت بین شهری تردد داشته باشند بهترین نوع‪،‬‬ ‫همین س��واری های دیزلی اس��ت زیرا هم توان بیش��تری دارند و هم‬ ‫بازدهی باالتر‬ ‫کن��د‪ .‬دلیل مخالف��ت برخی با موتوره��ای دیزلی‪ ،‬نبود‬ ‫سوخت استاندارد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موتورهای دیزلی س��واری نمونه س��ازی و‬ ‫ازمون ه��ای الزم روی انها انجام ش��ده اس��ت و از نظر‬ ‫بازده��ی و نرخ برای مردم صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫زیرساخت ها س��وختی برای تولید انبوه این موتورها در‬ ‫کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های موتورهای دیزلی به بنزینی‬ ‫رض��ا ورمزی��ار‪ ،‬مدرس دانش��گاه و کارش��ناس حوزه‬ ‫س��وخت درباره مزیت موتورهای دیزلی س��واری نسبت‬ ‫به بنزینی ها هم معتقد اس��ت‪ ،‬نخس��تین موضوع‪ ،‬بحث‬ ‫بازده��ی یا بازده موتور اس��ت‪ .‬وی در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬به طور معمول بازدهی موتورهای بنزینی بین ‪۲۲‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد بوده و بازدهی موتورهای دیزلی بین ‪ ۳۵‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد است؛ یعنی به طور تقریبی دو برابر موتورهای‬ ‫بنزینی‪ .‬ب��ه این ترتیب از ‪ ۱۰۰‬درصد س��وختی که در‬ ‫موت��ور بنزینی مصرف می ش��ود در بهتری��ن حالت ‪۲۵‬‬ ‫درصد ان تبدیل به انرژی مفید ش��ده است و باقیمانده‬ ‫ان ه��در می رود‪ .‬این امر نخس��تین مزیت موتور دیزلی‬ ‫نسبت به بنزینی بود که سبب شد خودروسازان جهان به‬ ‫سوی طراحی این نوع موتورها بروند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موتوره��ای بنزین��ی به اصط�لاح‬ ‫شمع اشتعالی هس��تند یعنی باید در این موتورها شمع‬ ‫داش��ته باشیم تا اش��تعال رخ دهد اما موتورهای دیزلی‬ ‫تراکم اشتعالی هس��تند؛ یعنی بر اثر فشرده شدن هوا و‬ ‫پاشش یا انژکتور شدن یا تزریق سوخت در داخل موتور‬ ‫احتراق انجام می شود‪.‬‬ ‫این موتورها چون تراکم بیشتری نسبت به بنزینی ها‬ ‫نیاز صنعت خودرو المان‪ ،‬دو رقم با ‪ ۹‬صفر جلوی ان‬ ‫اگر خودروس��ازان المانی بخواهن��د از خودروهای متعارف‬ ‫امروزی به س��مت خودروهای برقی تغییر مسیر بدهند به ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد یورو کمک دولتی نیازمند خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬انجمن خودروسازی المان ‪ VDA‬از‬ ‫دولت این کش��ور تقاضای تخصیص چن��د میلیارد یورو برای‬ ‫حمایت کامل از تحول در صنعت خودرو این کشور و عبور از‬ ‫موتورهای درون سوز به قوای محرکه برقی را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫استفان ولف از انجمن خودروسازی المان در مصاحبه رادیویی‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬من فکر می کنم بودجه ای که تامین کنندگان و‬ ‫صنعت خودروی المان برای این دوره گذار نیاز دارد دو رقم با ‪۹‬‬ ‫صفر جلوی ان باشد»‪ .‬این اظهارنظر زمانی مطرح می شود که‬ ‫قرار است گردهمایی بین سران صنعت خودرو و سیاستمداران‬ ‫دولتی در برلین برگزار شود‪ .‬مجری برنامه رادیویی از استفان‬ ‫ولف خواست رقم دقیق تری را بیان کند تا شنونده ایده بهتری‬ ‫از این براورد داشته باشد که ولف در جواب رقمی حدود ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد یورو را مطرح کرد‪.‬‬ ‫بخش��ی از این س��رمایه گذاری برای زیرساخت های شبکه‬ ‫ش��ارژ خودروه��ای برقی و بخش��ی از ان س��رمایه گذاری در‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر برای تقوی��ت تقاضا برای خودروهای‬ ‫برقی اس��ت‪ .‬بخش دیگری از این س��رمایه گذاری بهتر اس��ت‬ ‫در پیل های س��وختی و سوخت های هیدروژنی انجام شود که‬ ‫پاک ترین فناوری شناخته شده فعلی است‪.‬‬ ‫برخی می گویند صنعت خودرو المان غفلت کرده و به موقع‬ ‫خ��ود را برای تولید و توس��عه فناوری ها و انرژی های نو اماده‬ ‫نک��رده اس��ت‪ .‬درحال حاضر مهم ترین رقی��ب صنعت خودرو‬ ‫المان‪ ،‬کش��ور چین اس��ت ک��ه حکومت ان س��رمایه گذاری‬ ‫بسیار سنگینی را در خودروهای برقی‪ ،‬سوخت های جایگزین‬ ‫و انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر کرده که هیچ کش��وری در جهان‬ ‫قدرت رقابت با ان را ندارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬سال اینده‪ ،‬براساس گزارش منتشر شده‪ ۴۰۰ ،‬هزار‬ ‫ش��غل در صنعت خودرو‪ ،‬که یکی از اصلی ترین س��تون های‬ ‫اقتصاد المان را تشکیل می دهد‪ ،‬در معرض نابودی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در یک دهه اینده‪ ،‬موتورهای درون سوز یا در اصطالح‬ ‫احتراق داخلی ‪ internal combustion‬مرحله به مرحله‬ ‫از چرخ تولید خارج می ش��وند‪ .‬زمانی که باتری ها جای قوای‬ ‫محرک��ه درون س��وز را بگیرند‪ ،‬تعداد قطع��ات مورد نیاز برای‬ ‫ب��ه حرکت دراوردن خودرو به ش��دت کاه��ش می یابد که به‬ ‫معنی از دس��ت رفتن مش��اغل در قطعه سازی‪ ،‬لوازم یدکی و‬ ‫تامین اس��ت‪ .‬براساس مطالعات انجام شده در انجمن خودرو‬ ‫المان‪ ،‬فقط ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬هزار ش��غل به طور مس��تقیم در شاخه‬ ‫قوای محرکه تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی(‪۱۴۰۹‬خورش��یدی) از‬ ‫دس��ت خواهد رفت‪ .‬در نوامبر س��ال ‪ )۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬دولت‬ ‫المان یارانه برای خودروهای برقی اختصاص داد که از مالیات‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬انگال مرکل هم در همان زمان درخواس��ت‬ ‫ایجاد یک میلیون ایس��تگاه ش��ارژ خودرو در سراسر المان تا‬ ‫س��ال ‪ )۱۴۰۹( ۲۰۳۰‬را مط��رح کرد این در حالی اس��ت که‬ ‫امس��ال یعنی ‪ )۱۳۹۹( ۲۰۲۰‬فقط ‪ ۲۱‬هزار ایس��تگاه ش��ارژ‬ ‫خودروهای عمومی در سراسر المان وجود دارد‪ .‬نبود ایستگاه‬ ‫ش��ارژ عمومی یکی از مهم ترین موانع گس��ترش خودروهای‬ ‫برقی در المان است‪.‬‬ ‫دارند(تراکم انها ‪ ۲۲‬به یک اس��ت ام��ا برای موتورهای‬ ‫بنزینی ح��دود ‪ ۱۱‬به یک) در نتیج��ه بازدهی باالتری‬ ‫دارند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬چون درحال حاضر در حوزه خودرو‬ ‫بحث االیندگی مطرح است اگر ترکیبات هیدروکربن با‬ ‫ناکس را در نظر بگیریم در موتورهای دیزلی ترکیب این‬ ‫دو حدود ‪ ۱.۱۰‬گرم در هر کیلومتر مس��افتی اس��ت که‬ ‫خ��ودرو طی می کند و در موتوره��ای بنزینی ‪ ۱.۴‬گرم؛‬ ‫بنابراین ناکس یا ‪ NOX‬اکسید نیتروژن در موتور دیزل‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫ورمزی��ار در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که اگ��ر ناکس‬ ‫موتورهای دیزل بیشتر اس��ت؛ یعنی االیندگی باالتری‬ ‫در شکل جدید الودگی هوا دارند‪ ،‬گفت‪ :‬موتور دیزل دو‬ ‫ن��وع الودگی دارد که موتورهای بنزینی ندارند؛ ناکس و‬ ‫ذرات معلق یا دوده‪.‬‬ ‫کش��ورهای صنعت��ی ک��ه پیش ت��ر به س��وی تولید‬ ‫موتوره��ای دیزل��ی رفته ان��د ب��رای االیندگ��ی ناکس‬ ‫تمهیداتی اندیش��یده اند که به ط��ور تقریبی موتورهای‬ ‫ب��ا اس��تاندارد ی��ورو‪ ۴‬و ی��ورو‪ ۵‬ب��ه بعد ناک��س صفر‬ ‫می ش��ود زی��را از سیس��تم های ‪EGR (Exhaust‬‬ ‫‪ Gas Recirculation‬ب��ه معن��ی چرخ��ه ای که در‬ ‫ان ح��دود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درص��د گازهای خروج��ی از اگزوز‬ ‫هم��راه با گازوئیل و هوایی که به موتور وارد می ش��وند‪،‬‬ ‫برای س��وختن دوباره و کاهش هرچه بیش��تر االینده ها‬ ‫به س��یلندرها وارد می ش��وند) ی��ا ‪SCR (selective‬‬ ‫‪ catalytic reduction‬شکس��تن س��اختار گازه��ای‬ ‫بس��یار خطرناک ‪ NOx‬خروجی از اگزوز) استفاده شده‬ ‫و با این سیستم های کنترل االیندگی خروج ناکس را تا‬ ‫حدودی صفر کرده است‪.‬‬ ‫این م��درس دانش��گاه در ادامه به رف��ع تولید ذرات‬ ‫معلق موتورهای دیزلی اش��اره کرد و گفت‪ :‬نسل نخست‬ ‫موتورهای دیزلی چون فش��ار پاش��ش پایی��ن بود دوده‬ ‫بیش��تری تولید می ش��د اما در موتورهای دیزلی جدید‬ ‫با اس��تفاده از فیلترهای خ��اص ذرات معلق(دی پی اف )‬ ‫‪ )Diesel Particulate Filter‬ی��ا فیلتر ذرات معلق‬ ‫دی��زل)‪ ،‬دوده را ج��ذب می کن��د و به ط��ور تقریبی در‬ ‫سیس��تم موتوره��ای دیزل جدید خروج��ی بخار اب را‬ ‫داریم و الودگی زیادی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫ورمزیار در ادامه با اشاره به سایر مزیت های موتورهای‬ ‫دیزلی‪ ،‬گفت‪ :‬این موتورها می تواند استانداردهای باالتر‬ ‫را با تجهیزات کمتری بگذارند‪ ،‬منظور در بحث طراحی‬ ‫موتور اس��ت؛ از این رو برخی کش��ورها بی��ن ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد خودروهای سواری شان دیزل است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مصرف س��وخت‪ ،‬موتور دیزل سواری در‬ ‫نوع پر دور(این موتورها در ‪ ۳‬نوع پر دور‪ ،‬متوس��ط دور‬ ‫و ک��م دور تولید می ش��وند) که تا ‪ ۴۵۰۰‬دور اس��ت به‬ ‫ازای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۳.۵‬لیتر سوخت مصرف می کند؛‬ ‫بنابراین مصرف س��وخت انها نص��ف موتورهای بنزینی‬ ‫اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به طور معمول‪ ،‬در طراحی خودرو‬ ‫بای��د به این ش��کل عمل کنیم که ببینی��م خودرو قرار‬ ‫اس��ت برای کجا ساخته شود اگر برای کالنشهری مانند‬ ‫تهران است خودرو برقی مناسب تر بوده و در این زمینه‬ ‫باید س��رمایه گذاری کرد؛ اما ب��رای خودروهایی که قرار‬ ‫اس��ت بین شهری تردد داشته باشند بهترین نوع‪ ،‬همین‬ ‫س��واری های دیزلی است زیرا هم توان بیشتری دارند و‬ ‫هم بازدهی باالتری‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که برخی‬ ‫نسبت به این موتورها نقد دارند و استفاده از انها را مفید‬ ‫در راستای کاهش الودگی هوا نمی دانند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی از‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۴‬و یورو‪ ۵‬س��خن می گوییم مهم نیست‬ ‫موتور یا نوع س��وخت چیس��ت زیرا چنی��ن خودرویی‬ ‫اس��تاندارد االیندگی ها را می گذراند؛ در نتیجه اگر این‬ ‫موتورها استانداردها را می گذراند باید اجازه تولید داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ال ها در کش��ور بحث مافی��ای بنزین‪،‬‬ ‫واردات و مش��کالت ان مطرح بوده و باعث ش��ده ما از‬ ‫فناوری جهان عقب بمانیم‪ .‬همین امر س��بب شده امروز‬ ‫روی موتوره��ای دیزلی س��رمایه گذاری کنیم؛ از این رو‬ ‫نباید این ش��انس فناوری را از خودروسازان گرفت‪ .‬اگر‬ ‫توانسته ایم موتور دیزلی برای سواری ها تولید کنیم پس‬ ‫می توانیم برای خودروهای س��نگین و نیمه سنگین هم‬ ‫تولید کنیم‪ .‬به طور قطع‪ ،‬موتورهای دیزل با اس��تاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬به ب��اال می توانند ازمون ه��ای االیندگی را پاس‬ ‫کنند‪ ،‬چون فناوری روز جهان در ان به کار رفته است‪.‬‬ ‫ورمزی��ار در پایان عنوان کرد‪ :‬خودروهایی با س��وخت‬ ‫بنزین��ی‪ ،‬گازوئیلی و گازی برای کالنش��هرها مناس��ب‬ ‫نیست چون تمام موتورها برای سوختن نیاز به اکسیژن‬ ‫دارند‪ .‬به ازای هر لیتر بنزین‪ ۱۰ ،‬هزار لیتر هوا س��وخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬ف��رض کنیم موتوری بس��ازیم ک��ه خروجی‬ ‫االیندگی از اگزوزش صفر باش��د اما برای روش��ن شدن‬ ‫موتور نیاز به هوا دارد‪ .‬نس��بت حجمی س��وخت به هوا‬ ‫یک به ‪ ۱۰‬هزار اس��ت‪ .‬در شهری مانند تهران که روزانه‬ ‫‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬میلیون خ��ودرو تردد دارد اگر به طور متوس��ط‬ ‫ه��ر خودرو ‪ ۱۰‬لیتر بنزین مصرف کند چه حجم هوایی‬ ‫مصرف می ش��ود؛ از این رو در ش��هرهای پر ترافیک هوا‬ ‫سنگین و کم است و کس��انی که بیماری قلبی و ریوی‬ ‫دارند به مش��کل برمی خورند‪ .‬برای کالنشهرها پیشنهاد‬ ‫می کنم که از خودروهای هیبرید یا برقی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫استانداردی که هیچ اجباری در ان نیست‬ ‫نام گذاری استاندارد برای سیستم های ایمنی و کمکی راننده‬ ‫نیاز به اس��تاندارد دارد اما ایا خودروس��ازان جهان اجباری در‬ ‫رعایت این اس��تاندارد نام گذاری دارند؟ خیر‪ ،‬اما اگر استاندارد‬ ‫شود برای خریداران خودرو بهتر و راحت تر است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬تمام خودروسازان جهان‪ ،‬مراکز برای‬ ‫تحقیق و توسعه فناوری های جدید دارند که به طور مداوم در‬ ‫حال ثبت اختراع و معرفی امکانات جدید در خودروها هستند‪.‬‬ ‫هر قدر هم بخش های مکانیکی خ��ودرو تحت فرمان نرم افزار‬ ‫قرار می گیرن��د و به مدارهای الکتریکی پیش��رفته تری مجهز‬ ‫می شوند کارکردهای جدیدی به خودرو اضافه می شوند که هم‬ ‫به ایمنی خودرو کمک می کنند و هم به راننده‪.‬‬ ‫به تدری��ج که تع��داد این کارکرده��ا و سیس��تم ها افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬برای راننده گیج کننده می شوند‪ .‬هر خودروسازی هم‬ ‫می خواه��د توجه خریدار را به برند خود جلب کند و به همین‬ ‫منظور از واژه هایی اس��تفاده می کند که به جای ساده تر شدن‬ ‫کار‪ ،‬باعث دشوارتر شدن انتخاب می شود‪.‬‬ ‫برای مثال «سیستم کاهش حرکت پویا» در حقیقت همان‬ ‫«ترمز برقی» است‪ .‬هر چه باشد نام گذاری اولی خیلی رسمی تر‬ ‫و باکالس تر به نظر می اید‪ ،‬اما با افزایش سیستم های خودکار‪،‬‬ ‫الزم است راننده از هر یک از این سیستم ها و کارکردهای ان‬ ‫به خوبی سر در بیاورد‪.‬‬ ‫اینجاست که «گزارش های مصرف کنندگان» ‪Consumer‬‬ ‫‪ Reports‬ورود پی��دا کرده اس��ت و می خواه��د نام گذاری و‬ ‫استفاده از اصطالحات در سیستم های ایمنی و کمک به راننده‬ ‫را استاندارد کند‪.‬‬ ‫اکنون این اق��دام مورد حمایت وزارت حمل ونقل امریکا هم‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬به ویژه که براساس تحقیق انجام شده از سوی‬ ‫انجمن خودرو امریکا مع��روف به تریپل ‪ A‬در صنعت خودرو‪،‬‬ ‫سیس��تمی با بیش از ‪ ۲۰‬نام گذاری متن��وع و گوناگون وجود‬ ‫دارد‪ .‬جالب تر اینکه حتی خودروس��ازی وج��ود دارد که برای‬ ‫توصیف یک اپشن‪ ۳ ،‬تا ‪ ۴‬اصطالح گوناگون را به کار می گیرد‪.‬‬ ‫«گزارش ه��ای مصرف کنن��دگان» به کمک ش��ورای ایمنی‬ ‫مل��ی‪ ،‬جی دی پاور و انجمن خودرو امریکا ‪ ۱۹‬نام خاص برای‬ ‫سیستم های ایمنی و کمک به راننده شناسایی و تدوین کرده‬ ‫اس��ت که در ‪ ۵‬دس��ته بندی مرتب ش��ده اند‪ :‬کمک به کنترل‬ ‫راننده‪ ،‬هش��دارهای برخورد‪ ،‬مداخله در جلوگیری از برخورد‪،‬‬ ‫کمک به پارک خودرو و سایر سیستم های کمک به راننده‪.‬‬ ‫واضح اس��ت که برخی از این گروه ه��ا از دیگری مهم ترند‪،‬‬ ‫اما استانداردس��ازی نام گذاری مثل «هشدار نقطه کور»‪ ،‬ترمز‬ ‫اضط��راری خ��ودکار و دوربین برای دید دور ت��ا دور‪ ،‬از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که باید همه به راحت��ی کارکرد و مفهوم ان را‬ ‫درک کنند‪.‬‬ ‫حمای��ت وزارت حمل ونق��ل امریکا از چنی��ن اقدامی برای‬ ‫خودروس��ازان الزام ایجاد نمی کند و از لحاظ قانونی انها ملزم‬ ‫به استفاده از چنین استانداردی نیستند اما هدف اصلی از این‬ ‫اصطالحات اس��تاندارد شده س��هولت بکارگیری نام و کارکرد‬ ‫سیس��تم های جدید هم در بین کارکنان صنعت خودرو و هم‬ ‫در بین خبرنگارانی اس��ت که می خواند یک سیس��تم جدید و‬ ‫کارکردهای ان را معرفی کنند‪ .‬برای دانس��تن جزئیات بیشتر‬ ‫می توانید به لینک ‪ Consumer Reports‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نقش مهندسی تخمین‬ ‫و ارزشیابی‬ ‫در اقتصاد معدن‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫شرکت فنی مهندسی فوالد‬ ‫مبارکه مهرجی‪ ،‬مشاور مادر‬ ‫شرکت صنایع فوالد کردستان شد‬ ‫در مجمع فوق العاده‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هرچند نرخ جهانی مس نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ‪۴۰۰‬دالر‬ ‫ب��ه ازای ه��ر تن کاهش داش��ته‪ ،‬اما میزان فروش ش��رکت در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۱۲۸‬درصد رشد‬ ‫داشته است‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین میانگین ساالنه بازدهی سهام شرکت‬ ‫از ب��دو پذیرش در بورس حدود ‪۱۸۸‬درصد بوده اس��ت که‬ ‫رقم چش��مگیری نسبت به بازارهای مشابه به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی به رش��د دو برابری ارزش بازار مس در بورس از ابتدای‬ ‫امس��ال اش��اره و اظهارکرد‪ :‬ارزش بازار ش��رکت در ابتدای‬ ‫ی امسال‬ ‫امسال ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان بود که در تاریخ ‪۲۵‬د ‬ ‫به حدود ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬س��عدمحمدی با‬ ‫عنوان اینکه در ‪ ۴‬س��ال این��ده ‪۲.۵‬میلیون تن به تقاضای‬ ‫م��س محت��وی معدنی افزوده خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما‬ ‫عالوه بر در اختیار گرفتن بخشی از این تقاضای جهانی قرار‬ ‫میانگین ساالنه‬ ‫بازدهی سهام‬ ‫شرکت مس از‬ ‫بدو پذیرش در‬ ‫بورس حدود‬ ‫‪۱۸۸‬درصد‬ ‫بوده است‬ ‫شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بین ‪ 5۰۰‬شرکت برتر‬ ‫نتایج رتبه بندی ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر سال ‪ ۹۸‬اعالم‬ ‫شد‪ .‬در بین این ‪ ۵۰۰‬شرکت‪ ،‬نام های اشنای زیادی‬ ‫از شرکت های معدنی و صنایع معدنی دیده می شود‬ ‫که بر تارک ش��رکت های برتر ایران درخش��یده اند‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت ها عبارتند از ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان (هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر‬ ‫(هلدین��گ)‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری پارس اریان‬ ‫(هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت گروه مپنا (هلدینگ)‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (هلدینگ)‪ ،‬شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر (هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان (هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ایران (هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت ف��والد هرمزگان جنوب‪،‬‬ ‫شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی‬ ‫خاورمیان��ه (هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت گس��ترش صنایع‬ ‫معدن��ی کاوه پارس (هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت فوالد کاوه‬ ‫جنوب کیش‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری توسعه معادن‬ ‫و فلزات (هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت مجتمع فوالد خراسان‬ ‫(هلدینگ)‪ ،‬شرکت اهن و فوالد ارفع‪ ،‬شرکت سنگ‬ ‫اه��ن مرکزی ایران‪ ،‬ش��رکت تولیدی فوالد س��پید‬ ‫فراب کویر(هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت گروه توسعه فراگیر‬ ‫فوالد خوزس��تان (هلدینگ)‪ ،‬شرکت سیمان فارس‬ ‫و خوزس��تان (هلدینگ)‪ ،‬شرکت فوالد الیاژی ایران‬ ‫(هلدینگ)‪ ،‬ش��رکت مجتمع جهان فوالد سیرجان و‬ ‫شرکت فوالد سیرجان ایرانیان‪.‬‬ ‫ام��روزه در عل��م بازاریابی نوی��ن‪ ،‬تمرکز اصلی‬ ‫پس از جذب یک بیننده و تبدیل ان به مش��تری‬ ‫احتمال��ی و س��پس به مش��تری واقع��ی‪ ،‬وفادار‬ ‫نگهداش��تن ان مش��تری به برن��د و محصوالت و‬ ‫خدمات ان اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬بس��یاری از کسب و‬ ‫کارهای نوپا‪ ،‬برنامه های عمده و پرهزینه ای روی‬ ‫مدیریت ارتباط با مش��تریان در راس��تای حفظ و‬ ‫توس��عه انها دارن��د‪ .‬از اصلی ترین ابزارهای حفظ‬ ‫و توس��عه شبکه مشتریان‪ ،‬پیامک های تبلیغاتی‪،‬‬ ‫بازاریابی ایمیلی و شبکه های اجتماعی هستند‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬روش های بازاریابی دیجیتال‪ ،‬از اصلی ترین‬ ‫روش ه��ای مدیریت ارتباط با مش��تریان اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬می بینیم که ه��ر چند وقت یکبار‬ ‫پیامک ها یا ایمیل های تبلیغاتی از سوی کسب و‬ ‫کارهایی که قبال از انها خرید کرده یا تنها بیننده‬ ‫صفحات مج��ازی انها بوده ایم‪ ،‬دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫البته گاهی اوقات‪ ،‬این پیام های تبلیغاتی بیشتر از‬ ‫حد معمول بوده و مشتریان را از خرید های مجدد‬ ‫منصرف می کند‪ .‬ارسال محتواها و اخبار رویدادها‪،‬‬ ‫ارسال کد های تخفیفی دوره ای‪ ،‬پیگیری وضعیت‬ ‫مش��تری پس از خرید و اس��تفاده از محصول یا‬ ‫خدم��ات‪ ،‬دعوت ب��ه حضور در پویش ه��ا و‪ ،...‬از‬ ‫اصلی تری��ن محتوای این پیامک ه��ای تبلیغاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در کنار همه مزیت های سیس��تم های‬ ‫ارتب��اط با مش��تریان و معایب احتمالی ناش��ی از‬ ‫اس��تفاده بیش از حد از روش ه��ای تبلیغاتی در‬ ‫زمان و مکان نامناسب‪ ،‬مدیریت ارتباط با مشتری‬ ‫بخش الینفک همه سیس��تم های بازاریابی است‪،‬‬ ‫چراک��ه هزینه های نگهداری مش��تریان و خرید‬ ‫دوباره انها‪ ،‬بس��یار پایین ت��ر از هزینه های جذب‬ ‫مش��تریان جدید اس��ت‪ .‬اما نکته حائز اهمیت در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور ما این است‬ ‫که از سیس��تم های مدیریت ارتباط با مش��تریان‬ ‫کمتر اس��تفاده می شود و بس��یاری از بنگاه های‬ ‫اقتصادی این ح��وزه‪ ،‬با روش های بازاریابی نوین‬ ‫بیگان�� ه هس��تند‪ .‬یک��ی از دالیل اصل��ی این امر‪،‬‬ ‫نگاه س��نتی به بازاریابی و نیز اعتقاد نداش��تن یا‬ ‫ناتوانی در اس��تفاده از روش ه��ای نوین بازاریابی‬ ‫مانن��د بازاریابی دیجیتال اس��ت‪ .‬با ش��کل گیری‬ ‫اس��تارت اپ ها و کس��ب وکارهای دامن��ه ای‬ ‫(کس��ب وکارهایی که در کن��ار بنگاه های بزرگ‬ ‫تامین کننده و تولید کننده مواد معدنی می توانند‬ ‫خدمات یا محصوالت جانبی ارائه کنند)‪ ،‬به تدریج‬ ‫فضای استفاده و بهره گیری از ابزارهای دیجیتال‬ ‫بازاریابی و ارتباط با مشتریان نیز در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایمیدرو‬ ‫نظرگاه‬ ‫سیدرضا عظیمی‬ ‫مجری طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک و متوسط‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ :‬شرکت ملی صنایع مس ایران در مسیر رشد و توسعه قرار دارد‬ ‫گرفتن در فهرست ‪ ۱۰‬شرکت برتر تولید مس است که این‬ ‫اتفاق با توجه به طرح های توسعه ای که تعریف کرده ایم‪ ،‬در‬ ‫دسترس است‪ .‬مدیرعامل شرکت مس ادامه داد‪ :‬ما با حدود‬ ‫‪۴.۱۵‬درص��د ذخایر مس جهانی‪ ،‬فق��ط ‪۱.۵‬درصد از تولید‬ ‫مس جهان را در اختیار داریم که با توجه به این میزان ذخایر‬ ‫عدد چش��مگیری نیست‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با در نظر گرفتن‬ ‫حجم اکتشافات جدید و افزایش ذخایر با طرح های توسعه‬ ‫را ب��ا س��رعت دنبال کنیم تا از رقاب��ت در بازار جهانی مس‬ ‫عقب نمانیم‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در پایان این مجمع با تصویب‬ ‫سهامداران‪ ،‬سرمایه شرکت مس با افزایش ‪۳۰‬درصدی از ‪۷‬‬ ‫ه��زار و‪۸۰۰‬میلیارد تومان به ‪۱۰‬هزار و ‪۱۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫استارت اپ های‬ ‫مشتری محور‬ ‫«فملی» به طور رسمی ‪ ۱۰‬هزارمیلیارد تومانی شد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مس در جمع س��هامداران مس در‬ ‫مجم��ع فوق العاده گفت‪ :‬خوش��حال هس��تیم که هرچند‬ ‫نرخ جهانی مس نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪۴۰۰‬دالر‬ ‫به ازای هر تن کاهش داش��ته‪ ،‬اما میزان فروش ش��رکت در‬ ‫‪ ۹‬ماه نخس��ت امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪۱۲۸‬درصد رشد داشته است‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ،‬اردشیر‬ ‫سعدمحمدی با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین موفق شدیم‬ ‫میزان ‪ EPS‬شرکت که در تعدیل دوم اعالم کردیم و ‪۱۱۱‬‬ ‫تومان اعالم شده بود را ‪ ۹‬ماه نخست امسال محقق و نسبت‬ ‫به سال گذشته ‪ ۱۲۸‬درصد سود کسب کنیم‪ .‬سعدمحمدی‬ ‫بیان کرد‪ :‬امیدواریم در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال به گونه ای عمل‬ ‫کنیم که رکوردهای خوبی در تاریخ شرکت مس ثبت شود‪.‬‬ ‫میزان فروش شرکت مس در ‪ ۹‬ماه نخست امسال ‪۱۶۰۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان بود که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪ ۱۳۵‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت مس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این میزان فروش در ش��رایطی محقق ش��د که‬ ‫برخی ش��رکت های بزرگ مانند کودلکو در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬سال گذشته میالدی) با کاهش ‪ ۱۸‬درصدی فروش‬ ‫و کاهش ‪ ۷‬درصدی تولید روبه رو شدند‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ادامه داد‪ :‬همچنین میزان فروش شرکت‬ ‫مس در ‪ ۹‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۱۶۰۲۰‬میلیارد تومان بود‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۳۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬مدیرعامل شرکت با بیان اینکه افزایش حجم‬ ‫تولید ش��رکت و نرخ ارز بر این س��وداوری موثر بوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید کاتد شرکت مس در این بازه زمانی ‪ ۱۹۰‬هزار تن بوده‬ ‫که ‪ ۲۱‬درصد باالتر از برنامه و ‪ ۶‬درصد باالتر از تولید ‪۱۷۹‬‬ ‫هزارتن در مدت مشابه سال گذشته است‪ .‬سعدمحمدی با‬ ‫اش��اره به بازدهی ‪ ۲۶۳۲‬درصدی سهام شرکت مس در ‪۱۴‬‬ ‫سال گذش��ته گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون سهام شرکت‬ ‫مل��ی صنایع م��س ای��ران بازدهی ‪۱۰۵‬درص��دی باوجود‬ ‫کاه��ش ‪۵‬درصدی نرخ جهانی مس نصیب س��هامدارانش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در پنل تخصصی « ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی و صنعتی» نمایشگاه فلزات غیراهنی مطرح شد‬ ‫نقش مهندسی تخمین و ارزشیابی در اقتصاد معدن‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬در دومین روز نمایش��گاه معادن و صنایع‬ ‫فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و ف��راوری) و در ادامه‬ ‫برگزاری کارگاه های تخصصی و اموزش��ی این همایش ‪۳‬روزه‪،‬‬ ‫پنل تخصصی « ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی و صنعتی»‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت نگاه علمی به معدن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمدرضا س��لطانی‪ ،‬عضو س��ازمان‬ ‫نظا م مهندس��ی معدن ایران در پنل‬ ‫«ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی‬ ‫و صنعت��ی» ب��ا اش��اره ب��ه ویژگ��ی‬ ‫منحصربه فرد بخش معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫تجدیدناپذیری و بین النس��لی بودن‬ ‫ذخای��ر معدن��ی‪ ،‬برخ��ورداری از‬ ‫ارزش افزوده ذاتی و قابلیت ارتقای ان‪ ،‬مزیت نسبی در افزایش‬ ‫قدرت ملی‪ ،‬تاثیرپذیری از نرخ بازارهای جهانی‪ ،‬انفال بودن ان‪،‬‬ ‫ غیرتکراری ب��ودن پروژه های معدنی‪ ،‬نب��ود ازادی در انتخاب‬ ‫محل‪ ،‬دوره س��رمایه گذاری طوالنی و مخاطره باال در بازگشت‬ ‫سرمایه ازجمله مواردی است که معدن را خاص کرده است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه بابیان اینکه ذخایر معدنی تجدیدناپذیر و‬ ‫بین النسلی هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر برنامه ریزی در این ذخایر‬ ‫مناسب نباش��د به تضییع ماده معدنی منجر می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫مدیران معدنی باید ب��ه این نکته توجه کنند که ذخایر امانتی‬ ‫بین النس��لی هس��تند و برنامه صحیحی را برای استفاده از انها‬ ‫اتخاذ کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ارزش مواد معدنی ذاتی اس��ت و همه‬ ‫کاره��ا را طبیعت انجام داده‪ ،‬بنابراین خیلی مهم اس��ت که ما‬ ‫به عنوان فعال معدنی چه کاری را برای معدن انجام می دهیم‪.‬‬ ‫این عضو س��ازمان نظام مهندسی ایران با اشاره به اینکه باید‬ ‫به معدن نگاه علمی داشته باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬علم اقتصاد یعنی‬ ‫رویکردی که از منابع‪ ،‬دانش‪ ،‬مدیریت و زمین اس��تفاده بهینه‬ ‫در توزیع و بهره برداری صورت گیرد‪ .‬در ادامه اقتصاد معدن هم‬ ‫یک رویکرد مهندسی تخمین‪ ،‬ارزشیابی و ارزیابی است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وظیف��ه اقتصاد مهندس��ی این اس��ت که بین‬ ‫گزینه های مختلف بررس��ی کند چه اقدامی سود بیشتری دارد‬ ‫چراکه به نوعی ارزیابی اقتصادی مطالعه فرصت اس��ت‪ .‬اقتصاد‬ ‫مهندس��ی عبارت اس��ت از مجموعه ای از تکنیک های ریاضی‬ ‫برای س��اده کردن مقایس��ه اقتصادی پروژه ه��ای صنعتی و یا‬ ‫به عبارت ساده تر‪ ،‬ابزار تصمیم گیری برای انتخاب‪.‬‬ ‫س��لطانی درباره اهمیت دانش مدیریت در این بخش اظهار‬ ‫کرد‪ ۳ :‬ش��اهراه مدیریتی وجود دارد که شامل کالسیک‪ ،‬رفتار‬ ‫انسانی و علم مدیریت است‪ .‬دراین بین اقتصاد مهندسی عبارت‬ ‫از مجموعه ای از تکنیک های ریاضی برای س��اده کردن مقایسه‬ ‫اقتصادی پروژه های صنعتی‪ ،‬معدنی و یا به عبارت ساده تر‪ ،‬ابزار‬ ‫تصمیم گیری برای انتخاب است‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه درب��اره اهمیت ارزیاب��ی در پروژه های‬ ‫معدنی گفت‪ :‬ارزیابی مقدماتی فنی اقتصادی یک دارایی معدنی‬ ‫ش��امل مطالعه و بررس��ی گزینه های مختلف‪ ،‬توجیه پذیری یا‬ ‫توجیه ناپذی��ری اقتصادی و انتخاب گزین��ه برتر به عنوان قلب‬ ‫فراین��د ارزیابی اس��ت‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬وج��وه ارزیابی یک طرح‬ ‫ش��امل ملزومات بازار‪ ،‬مکان یابی‪ ،‬بررس��ی فنی و مالی‪ ،‬ارزیابی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬زیست محیطی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظارمان بیش از اینها بود‬ ‫س��امان ش��هراز‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫ش��رکت مدیریت و پردازش اطالعات‬ ‫مکانی ارکا که به عنوان یک ش��رکت‬ ‫مهندس��ی مش��اور در ح��وزه تامین‬ ‫تصاویر ماه��واره ای فعالیت می کند و‬ ‫در این نمایش��گاه غرف��ه دارد درباره‬ ‫اهمی��ت برگزاری دومین نمایش��گاه‬ ‫غیراهنی ها ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ما به دنب��ال بازاریابی و معرفی‬ ‫ش��رکت و محصوالتم��ان هس��تیم لذا س��عی کردی��م در این‬ ‫نمایش��گاه حاضر ش��ویم‪ .‬امروز با مخاطبان خود تجدید دیدار‬ ‫کردیم که تجربه منحصربه فرد و خاص ش��رکت در نمایش��گاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ رئی��س هیات مدیره ش��رکت مدیریت و پ��ردازش اطالعات‬ ‫مکانی ارکا درباره خدماتی که این شرکت ارائه می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا تامین تصاویر ماهواره ای برای فعاالن معدنی‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫عمران��ی در مناطق صعب العبور را ب��ر عهده داریم‪ .‬بنابراین در‬ ‫مناطق��ی که دسترس��ی محدود اس��ت پهپادهای م��ا فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ش��هراز با اش��اره به اینکه انتظارش از نمایشگاه غیراهنی ها‬ ‫بی��ش از اینها بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هرچند اطالع رس��انی خوب بوده‬ ‫اس��ت اما متاس��فانه تعداد بازدیدکننده ها کم اس��ت که شاید‬ ‫س��لطانی‪ :‬اگ��ر برنامه ری��زی در حوزه ذخایر معدنی مناس��ب نباش��د به‬ ‫تضیی��ع ماده معدنی منجر می ش��ود‪ .‬بنابراین مدیران معدنی باید به این‬ ‫نکته توجه کنند که ذخایر امانتی بین النسلی هستند و برنامه صحیحی را‬ ‫برای استفاده از انها اتخاذ کنند‬ ‫دلیلش ش��رایط جوی و برودت هوا باش��د‪ .‬البته روز دوم تعداد‬ ‫بازدیدکننده ه��ا افزایش پی��دا کرد اما هنوز انط��ور که انتظار‬ ‫می رود‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫ای��ن غرفه دار معدنی ادام��ه داد‪ :‬امروز ش��رایط بازار چندان‬ ‫مناسب نیست و در نتیجه ان بیشتر شرکت ها با مشکل روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬بخشنامه های جدید بخش معدن باعث شده بسیاری‬ ‫از شرکت های معدنی سیاس��ت های انقباضی در پیش گرفته و‬ ‫سعی کنند ریسک چندانی را نپذیرند‪.‬‬ ‫او در ادامه تاکید کرد‪ :‬سیاست هایی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در پیش گرفته مزید بر علت ش��ده و کار بخش معدن‬ ‫را سخت تر کرده است‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان صادرکننده نمونه در ‪ ۵‬سال متوالی‬ ‫مه��دی ش��کری زاده‪ ،‬مدیرف��روش‬ ‫ش��رکت ف��والد هرم��زگان با اش��اره به‬ ‫کس��ب عنوان صادرکننده نمونه استان‬ ‫هرمزگان ب��رای پنجمین س��ال متوالی‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی ازرویکردهای مهم ما حضور‬ ‫فع��ال در بازاره��ای صادرات��ی اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرف��روش ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬موقعیت منطقه ای ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫ایج��اب می کن��د تا این ش��رکت ب��ه عن��وان پایگاه‬ ‫صادراتی کش��ور در چش��م انداز اتی سیاست گذاران‬ ‫مطرح باش��د‪ .‬از ای��ن رو با ایفای نق��ش راهبردی در‬ ‫توس��عه صنعت��ی در منطقه جنوب کش��ور‪ ،‬همواره‬ ‫بران بوده با اس��تراتژی های توسعه بازار‪ ،‬در راستای‬ ‫جل��ب نظر مش��تریان و ارائ��ه محصوالت‬ ‫مطابق اس��تانداردهای روز دنیا‪ ،‬اهداف و‬ ‫برنامه ه��ای خود را تهی��ه و تدوین کند‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این مهم باعث ش��ده تا اس��لب‬ ‫هرمزگان به عنوان یک محصول ش��ناخته‬ ‫شده در بازارهای جهانی رضایت مشتریان‬ ‫را جلب کند‪ .‬شکری زاده گفت‪ :‬با مطالعات‬ ‫صورت گرفته درراس��تای حفظ وتوس��عه بازارها‪ ،‬در‬ ‫قالب سناریوهایی س��عی کرده ایم تا اثار تحریم را به‬ ‫حداقل برسانیم‪ .‬مدیرفروش شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در ادام��ه افزود‪ :‬با توجه به ش��دت رقابت‪ ،‬محدودیت‬ ‫ب��ازار تقاض��ا‪ ،‬محدودیت های تج��اری در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی و افزای��ش تولید در کش��ورهای مطرح‬ ‫صادر کنن��ده‪ ،‬حضور مس��تمر در بازارهای صادراتی‬ ‫مس��تلزم حمایت های وس��یع دولت اس��ت‪ .‬انتظار‬ ‫داری��م دولت با ایجاد مش��وق های صادراتی ش��امل‬ ‫جوایز صادراتی‪ ،‬تس��هیالت وی��ژه‪ ،‬تخصیص یارانه‬ ‫تولید‪ ،‬تسهیل در قوانین و مقررات گمرکی‪ ،‬کاهش یا‬ ‫حذف هزینه ه��ای مترتب بر محصوالت صادراتی در‬ ‫مناطق ویژه مانند حق��وق و عوارض بندری و هزینه‬ ‫صدور گواهی تولید‪ ،‬تامین زیرس��اخت های مناسب‬ ‫از طریق توس��عه ناوگان حمل ونقل و ایجاد اس��کله‬ ‫اختصاصی‪ ،‬برطرف کردن محدودیت های مربوط به‬ ‫ناوگان کشتیرانی وتس��هیل کردن روابط و مبادالت‬ ‫بانکی بین المللی‪ ،‬ش��رکت های صادرات محور را در‬ ‫امر صادرات یاری کند‪.‬‬ ‫در راستای تحقق استراتژی «ساخت داخل» انجام می شود‬ ‫اقدامات مبارکه‪ ،‬گل گهر و ذوب اهن در بومی سازی‬ ‫ش��رکت های بزرگ فوالدس��از به تازگ��ی با تعریف‬ ‫س��رفصل های بومی س��ازی قطع��ات و تجهی��زات‪،‬‬ ‫برنامه ها و اقدامات خ��ود در این حوزه را اعالم کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش بخش هایی از اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫این حوزه‪ ،‬در ‪ ۳‬ش��رکت مبارکه‪ ،‬گل گهر و ذوب اهن‬ ‫منعکس شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬با توجه به اهتمام‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و ایمیدرو در تحقق‬ ‫هدف «س��اخت داخل»‪ ،‬فوالدسازان با راه اندازی میز‬ ‫س��اخت داخل در ش��رکت های خود‪ ،‬بی��ش از پیش‬ ‫در ح��ال ایفای نقش محوری خود در ش��رایط تحریم‬ ‫هس��تند‪ .‬به این منظور ش��رکت های ف��وق با معرفی‬ ‫اقدامات و برنامه های حوزه بومی سازی‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را برای گام نهادن در مسیر خودکفایی در تامین بخش‬ ‫زیادی از قطعات و تجهیزات اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان به عنوان پیشتاز بومی سازی‬ ‫در صنع��ت فوالد کش��ور‪ ،‬س��اخت داخ��ل قطعات و‬ ‫تجهی��زات را از س��ال ‪ ۸۰‬ب��ه صورت س��اختاریافته‬ ‫در داخل ای��ن مجموعه نهادینه کرده اس��ت‪ .‬مبارکه‬ ‫با رس��یدن ب��ه مرحله بلوغ و گذر از ان در س��ال رونق‬ ‫تولید ملی گامی بلند در جهت بومی سازی فرایند های‬ ‫خطوط تولید به منظور دس��تیابی ب��ه دانش فنی انها‬ ‫برداش��ته است‪ .‬از نتایجی که از اقدامات این فوالد ساز‬ ‫بزرگ به دس��ت ام��ده می توان به خودکفایی کش��ور‬ ‫در زمینه طراحی و س��اخت خط��وط تولید و کاهش‬ ‫وابس��تگی به کش��ور های خارجی‪ ،‬دستیابی به دانش‬ ‫فنی تولید فوالد‪ ،‬ایجاد و افزایش اش��تغال و جلوگیری‬ ‫از خروج ارز اش��اره ک��رد‪ .‬درحال حاضر گ��روه فوالد‬ ‫مبارکه پیش��رو در انجام فرایند بومی سازی در جهت‬ ‫تامین قطع��ات و تجهیزات و همچنین بومی س��ازی‬ ‫فرایند خطوط تولید در کشور است‪ .‬این شرکت ایجاد‬ ‫ش��رایط تامین پایدار‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬کیفی و به موقع اقالم‬ ‫مورد نیاز خطوط تولید را از طریق فرایند بومی سازی و‬ ‫همچنین بومی سازی فرایند خطوط تولید‪ ،‬به عنوان‬ ‫خط مش��ی خود در بومی س��ازی قرار داده است‪ .‬این‬ ‫رویکرد با هدف تامین حداقل ‪ ۸۵‬درصد قطعات یدکی‬ ‫و تجهی��زات‪ ۹۲ ،‬درصد مواد مصرفی و ‪ ۷۰‬درصد مواد‬ ‫اولی��ه و انرژی مورد نیاز فوالد مبارکه از داخل کش��ور‬ ‫تا پایان امس��ال اس��ت‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬بومی سازی‬ ‫در ف��والد مبارکه به دو صورت بومی س��ازی قطعات و‬ ‫تجهیزات و بومی س��ازی خط��وط و فرایندهای تولید‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬مبارکه س��ال گذش��ته مع��ادل ‪۸۸‬‬ ‫میلیارد تومان صرفه جویی ارزی در بومی سازی داشته‬ ‫است و رقم صرفه جویی امسال به ‪ ۱۲۴‬میلیارد تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪۴‬هزار قطعه در مبارکه بومی س��ازی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی است که مبارکه تا قبل از سال ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد قطعات مورد نیاز خود را داخلی س��ازی کرد‬ ‫و بعد از اعمال تحریم ها در ماه های گذش��ته ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیاز به قطعات این فوالدساز ساخت داخل شد‪.‬‬ ‫ف��والد مبارکه تولید داخلی قطع��ات و تجهیزات را‬ ‫از س��ال ‪ ۸۰‬به صورت س��اختار یافته در این مجموعه‬ ‫نهادینه کرده و با گ��ذر از این مرحله‪ ،‬قصد دارد دانش‬ ‫فنی خطوط تولید را نهادینه کند‪.‬‬ ‫در مجموعه گل گهر ‪ ۱۰‬گام به منظور تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی تعریف ش��ده که در دست اجرا هستند‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین این گام ها‪ ،‬رویکرد س��اخت داخل اس��ت‪.‬‬ ‫بدین منظ��ور در مجموع��ه گل گه��ر‪ ،‬واحدی تحت‬ ‫عنوان مهندسی معکوس و ساخت داخل تشکیل و دو‬ ‫هدف ذیل ان تعریف ش��ده است‪ .‬این دو هدف شامل‬ ‫"بومی سازی قطعات خرید خارج" و "کمک به توسعه‬ ‫توان صنعتی استان کرمان" است‪ .‬به منظور دستیابی‬ ‫به این دو هدف‪ ،‬ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در‬ ‫ریسک بومی سازی قطعات‪ ،‬با سازندگان داخل کشور‬ ‫و شرکت های دانش بنیان س��هیم شده است‪ .‬شرکت‬ ‫فوق با تامی��ن مالی هزینه مواد اولیه و س��ازنده اقدام‬ ‫به س��اخت قطعه یا تجهیز کرده اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫طی یک سال گذش��ته براساس این مکانیزم‪ ،‬گل گهر‬ ‫به دس��تاوردهای قابل توجهی در حوزه بومی س��ازی‬ ‫رس��یده و برخی نیز در حال س��اخت داخل هس��تند‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن این قطعات می توان به "پینیون کرانویل‬ ‫دامپ تراک"‪" ،‬کابل فش��ار قوی ش��اول معدن"‪" ،‬برد‬ ‫مشعل گندله سازی"‪" ،‬روکش الستیک دامپ تراک"‪،‬‬ ‫"بوت��ه کوره تونل��ی"‪" ،‬مجموعه بل��وک هیدرولیکی‬ ‫دامپت��راک ه��ا" و "کارتری��ج"‪" ،‬فلومتر اس�لاری" و‬ ‫قطعات میکسر گندله سازی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��اخت سیکلوس��ایزر‪ ،‬دس��تگاه تست‬ ‫‪ ،FZG‬سیس��تم پ��ردازش تصوی��ر دیس��ک های‬ ‫گندله سازی‪ ،‬مجموعه گاردان و چهارشاخ دامپتراک‬ ‫در دست بومی سازی است‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن پروژه ه��ای اصالح��ی واح��د اصالح‬ ‫خط��وط تولی��د گل گه��ر نی��ز می ت��وان ب��ه بح��ث‬ ‫ریکالیمرس��نگ‪ ،‬ریکالیمر کنس��انتره‪ ،‬میکسرهای‬ ‫کارخانه گندله سازی و غبار کارخانه تغلیظ اشاره کرد‪.‬‬ ‫به طور کلی شرکت گل گهر‪ ،‬در بخش کنسانتره ‪۹۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬احیا مس��تقیم ‪ ۵۰‬درصد و بخش گندله سازی‬ ‫حدود ‪ ۶۵‬درصد قطعات را داخلی سازی کرده است‪.‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساخت ‪ ۱۵۰‬قطعه‬ ‫کلی��دی مورد نیاز خود را در ش��مار برنامه ها قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این سخنران در پایان درباره اسیب پذیر بودن فعاالن معدنی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نخس��تین بخش��ی که در بحران ها صدمه می بیند‬ ‫پروژه های معدنی هس��تند‪ .‬مجموعه ما ه��م به عنوان مهندس‬ ‫مش��اور در نخس��تین قس��مت مطالعات معدن ق��رار دارد که‬ ‫احتم��ال ضربه ب��ه ان وج��ود دارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫فعلی انهایی که اول از همه ضرر می کنند معموال ش��رکت های‬ ‫مهندسی مشاور هستند و باید هوای انها را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف را جدی بگیریم‬ ‫ش��اهو رضایی‪ ،‬مدیر توسعه تجارت شرکت سیگنال دلتا پارس‬ ‫نیز که در حوزه اکتش��اف مع��دن فعالیت می کند یکی دیگر از‬ ‫غرفه دارانی بود که در نمایش��گاه شرکت و با‬ ‫گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬او با اش��اره به اهمیت ش��رکت در نمایش��گاه اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه فرصت خوبی برای فعاالن بخش های مختلف ازجمله‬ ‫معدن��کاران فراهم می کند‪ .‬نمایش��گاه غیراهنی ه��ا نیز به این‬ ‫خاطر که به ص��ورت تخصصی در حوزه کانس��ارهای غیرفلزی‬ ‫فعال بوده می تواند مثمر ثمر واقع شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انتظار ما این اس��ت‬ ‫که از چنین نمایش��گاه هایی استقبال‬ ‫بیش��تری ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫ش��رایط اب و هوایی انطور که انتظار‬ ‫می رفت از این نمایشگاه بازدید نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اهمیت اکتشاف در‬ ‫حوزه معدن اظهار کرد‪ :‬اکتش��اف معدن انطور که باید و شاید‬ ‫جدی گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬هرچند کارهای اکتش��افی معادن‬ ‫بزرگ مقیاس به خوبی انجام ش��ده اس��ت اما در این حوزه هنوز‬ ‫چالش ه��ای زیادی وج��ود دارد‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬باید در جامعه‬ ‫معدن��ی ایران ج��ا بیفتد که اکتش��اف نوعی س��رمایه گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫علوفه الوده به سم‬ ‫افالتوکسین نداریم‬ ‫گردهمایی‬ ‫تخصصی به سبک‬ ‫دامپزشکان ایرانی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بخش خصوصی کدام تحریم ها را باید دور بزند؟‬ ‫‹ ‹شبیه معجزه است‬ ‫در همین ب��اره قائ��م مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از توافق انجام ش��ده میان بان��ک مرکزی و‬ ‫سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده صادرات خبر داد و گف��ت‪ :‬از این پس‬ ‫مالیات دریافتی یک ماهه مسترد می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن پس بانک مرکزی به طور ماهانه فهرس��ت‬ ‫صادرکنندگان��ی که رف��ع تعه��د ارزی کرده اند را به‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی ارائه داد تا این سازمان هم در‬ ‫اس��رع وقت نسبت به بازگش��ت مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرکنندگان اقدام کند‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابان��ی در همایش اس��تاندارد و‬ ‫کیفیت صادراتی با اش��اره به جایگاه س��ازمان توسعه‬ ‫حمایتگری‬ ‫دولت‬ ‫بیشتر شود‬ ‫صادرات در تالطم ناهماهنگی‬ ‫علیرضا حائری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫جامعه متخصصین نساجی ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در شرایط سخت تحریمی‪ ،‬صادرکنندگان توانسته اند ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫دالر برای کش��ور ارزاوری داش��ته باش��ند که چیزی شبیه معجزه‬ ‫است‬ ‫تج��ارت ایران به عنوان س��ازمانی ک��ه در خط مقدم‬ ‫جبهه جنگ اقتصادی در کنار صادرکنندگان ایستاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این س��ازمان باید با ت�لاش حداکثری‬ ‫زمینه را برای حضور هر چه بیشتر کاالهای صادراتی‬ ‫ای��ران در بازاره��ای هدف فراهم ک��رده و نقش خود‬ ‫به عنوان منتقل کننده اطالع��ات به صادر کنندگان را‬ ‫به خوبی ایفا کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز چی��زی به نام ص��ادرات نفت در‬ ‫اقتص��اد ایران وجود ندارد و هر انچه از کش��ور صادر‬ ‫می ش��ود را می توان ص��ادرات غیرنفت��ی تلقی کرد؛‬ ‫بنابرای��ن هرچه کش��ور به س��مت بازاره��ای هدف‬ ‫صادراتی روانه می شود را می توان صادرات نامید‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫در شرایط کنونی با توجه به محدودیت هایی که بر سر‬ ‫فروش نفت ایران رخ داد‪ ،‬کش��ور از محل درامدهای‬ ‫حاصل از صادرات اداره می ش��ود و این در حالی است‬ ‫که در همین شرایط سخت تحریمی‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫توانس��ته اند ‪ ۳۲‬میلی��ارد دالر برای کش��ور ارزاوری‬ ‫داشته باشند که چیزی شبیه معجزه است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با تاکی��د بر ضرورت یکپارچگی در‬ ‫تجارت خارجی کش��ور تاکید کرد‪ :‬امروز تشکل های‬ ‫بخش خصوصی در حوزه صادرات بس��یار فعال عمل‬ ‫می کنن��د دولت ب��ه خوبی می داند ک��ه نقطه تماس‬ ‫بخش دولتی و بخش خصوصی‪ ،‬تش��کل ها هستند و‬ ‫بای��د تمام تصمیم های خ��ود را با در نظر گرفتن نظر‬ ‫بخش خصوصی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برخی از مس��ائل و مشکالتی که از‬ ‫باب اس��تاندارد در حوزه صادرات مطرح می شود باید‬ ‫حل و فصل شود چراکه در برخی موارد این موضوع ها‬ ‫باعث می شود نتوانیم به اهداف صادراتی دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات نباید محدود شود‬ ‫در همی��ن ش��رایط‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران معتقد اس��ت اگر دولت‬ ‫فق��ط یک کار انجام دهد‪ ،‬برای همه مملکت ش��امل‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬صنعت و صادرات و حتی خودشان‬ ‫مفید خواهد بود‪ .‬ان هم اینکه عرضه و تقاضا را به طور‬ ‫کام��ل ازاد بگذارند؛ یعن��ی کل زنجیره را از معدن تا‬ ‫محصول نهایی و به قول معروف از سنگ تا رنگ‪.‬‬ ‫رضا شهرستانی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت نبای��د هیچ محدودیتی در ص��ادرات و فروش‬ ‫در داخل نداش��ته باش��ند در حالی که ما بارها شاهد‬ ‫محدودیت ها و قوانین انی مشکل زا بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه خ��ود تولیدکننده می داند به‬ ‫چه نحوی باید عمل کن��د؛ تصریح کرد‪ :‬با این اتفاق‬ ‫قیمت ه��ای داخ��ل و خارج به هم نزدیک می ش��ود‪.‬‬ ‫یکی از دالیلی که درحال حاضر متاس��فانه باعث قفل‬ ‫ش��دن برخی فعالیت ها شده همین موضوع است که‬ ‫باعث ایجاد رانت از س��وی دولت نه عمدا‪ ،‬بلکه سهوا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫با اش��اره ب��ه دخالت های دولت در ای��ن بخش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��اهد این هستیم که به عنوان نمونه‪۲ ،‬میلیون‬ ‫تن اسلب صادر می کنیم‪ ،‬از سوی دیگر‪ ،‬کارخانه نورد‬ ‫ورق داری��م که م��واد اولیه ندارن��د؛ بنابراین اختالف‬ ‫نرخ میلگرد و ورق ‪ ۲‬هزارتومان اس��ت در صورتی که‬ ‫هزینه های یکسانی بوده و البته این امر نتیجه دخالت‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫شهرستانی ادامه داد‪ :‬دولت باید به طور کلی رویه ها‬ ‫را ازاد بگ��ذارد تا بازار بتواند جایگاه خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫هرقدر هم خال وجود داش��ته باش��د س��رمایه گذار با‬ ‫س��رمایه گذاری ان خال را پر می کند چراکه هر جایی‬ ‫که خال باش��د‪ ،‬قیمت ها افزایش می یابد و با پر شدن‬ ‫این خالها تعادل هم ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه دولت به تازگ��ی تصمیم گرفته‬ ‫از صادرات اس��لب جلوگیری کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫تصمیم ها و اقدام های دولت باعث می شود شوک هایی‬ ‫به بازار و فعاالن اقتصادی وارد ش��ود‪ .‬در صورتی که‬ ‫می توانستند این ممنوعیت را ایجاد نکنند تا هرکسی‬ ‫که خواس��ت صادرات داش��ته باش��د و جایی هم که‬ ‫خال ایجاد می ش��ود‪ ،‬اجازه دهد عرض��ه و تقاضا نرخ‬ ‫را مشخص کند تا اینکه سرمایه گذار با سرمایه گذاری‬ ‫خود در بلندمدت ان بخش را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر وضعی��ت پیچیده ای در بخش صنایع‬ ‫معدنی شاهد هستیم که بخش های تولیدی شمش و‬ ‫میلگرد در زیان هستند و از سوی دیگر‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫س��نگ هم تمایلی ب��ه عرضه کاال ندارن��د و در اهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬گندله و کنس��نتره کمبود داریم‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس از دولت می خواهیم دخالتی در قیمت گذاری‬ ‫نداش��ته باش��د و فقط بر این روند نظارت درس��ت و‬ ‫اصولی کند‪.‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫رضا شهرستانی‬ ‫‹ ‹تشدید هزینه های مبادله‬ ‫همچنی��ن علیرضا کالهی صمدی در این باره گفت‪:‬‬ ‫بارها در ات��اق بازرگانی مطرح کرده ای��م که تازمانی‬ ‫ک��ه خودم��ان را از مب��ادالت جهانی ح��ذف کرده و‬ ‫بیرون از عرصه جهانی نشس��ته ایم‪ ،‬هیچ پیش��رفتی‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫درب��اره تحریم های جدید اظهارنظره��ای یکنواختی‬ ‫نمی ش��نویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی می گویند تحریم های‬ ‫اخیر م��ورد جدیدی ندارد اما همی��ن افراد معتقدند‬ ‫هرک��دام از این تحریم ها‪ ،‬طرف ه��ای تجاری ایران را‬ ‫محافظه کارتر و ترسوتر می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه کالهی صمدی‪ ،‬حداقل اث��ر تحریم ها این‬ ‫است که هزینه های مبادالت را به شدت باال می برد‪.‬‬ ‫علیرضا کالهی صمدی‬ ‫تصویب فروش فوق العاده برای عرضه کاال با تخفیف ویژه شب عید‬ ‫سخنگوی س��تاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬موضوع فروش فوق الع��اده برای عرضه کاال با تخفیف‬ ‫ویژه در شب عید تصویب شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمدرضا کالمی در حاشیه نشست دیروز‬ ‫ستاد تنظیم بازار افزود‪ :‬کارگروه تنظیم بازار برنامه های ویژه‬ ‫تنظی��م بازار در ایام پایانی س��ال را مص��وب کرد و عالوه بر‬ ‫برگزاری نمایشگاه های بهاره‪ ،‬موضوع فروش فوق العاده که به‬ ‫معنی عرضه کاال با تخفیف ویژه است را در واحدهای صنفی‬ ‫منتخب و فروش��گاه های زنجیره ای و میادی��ن میوه وتره بار‬ ‫مصوب کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های بهاره با مسئولیت‬ ‫کارگروه تنظیم بازار اس��تان ها و به ریاس��ت استاندار انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تکلیف ش��ده که این نمایشگاه ها در‬ ‫اس��تان ها دایر شود و اگر اس��تانی ادعا می کند که ضرورتی‬ ‫ب��ر برگزاری ان را ندارد‪ ،‬باید با ارائه ادله الزم از مرکز مجوز‬ ‫برگزار نشدن ان را بگیرد و گرنه اجرای ان الزامی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید بازرسی‬ ‫سخنگوی س��تاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه ابالغ طرح تشدید بازسی بازار در ایام پایانی سال‬ ‫را در دستور کار قرار دادیم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز مصوب شد ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن پرتقال و حدود ‪ ۲۳‬هزار تن سیب (که خریداری شده و‬ ‫در انبارهای استان های مبدا نگهداری می شود) تا قبل از ‪۱۰‬‬ ‫اسفند برای عرضه به استان های مقصد منتقل شود‪.‬‬ ‫کالم��ی ادامه داد‪ :‬این میزان س��یب و پرتق��ال با تعیین‬ ‫ابالغ طرح تشدید بازرسی بازار در ایام پایانی سال‬ ‫ش��بکه های توزیع منتخ��ب که کاالی تنظیم ب��ازاری را در‬ ‫ایام پایانی س��ال عرضه می کنند‪ ،‬عرضه خواهد شد و عرضه‬ ‫سیب‪ ،‬پرتقال را در کنار برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن‪ ،‬مرغ و گوشت در‬ ‫نمایشگاه های بهاره امسال خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هماهنگی الزم برای حضور تش��کل های‬ ‫تولیدی و واحدهای تولیدی بزرگ کش��ور در نمایشگاه ها و‬ ‫ارائه کاال بدون واس��طه و با تخفیف ویژه مصوب شده است‬ ‫و کارگروه های ستادی دبیرخانه تنظیم بازار و دبیرخانه های‬ ‫کارگروه ه��ای تنظیم بازار اس��تان ها‪ ،‬هماهنگی الزم را برای‬ ‫معرف��ی واحدهای تولیدی ب��رای حضور در نمایش��گاه ها و‬ ‫غرفه های منتخب‪ ،‬انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت نمی خواه�د بخ�ش خصوص�ی فعال‬ ‫متضرر شود‬ ‫سخنگوی س��تاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬س��یب و پرتقال را‬ ‫در پایان سال متناس��ب با هزینه های انجام شده و متناسب‬ ‫ب��ا نرخ بازار تعیین نرخ می کنیم‪ .‬البته دولت نمی خواهد اگر‬ ‫بخش خصوصی فعالی برای عرضه ش��ب عی��د برنامه ریزی‬ ‫دارد و کار ذخیره س��ازی را برای عرضه با نرخ متعارف انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬متضرر شود‪.‬‬ ‫کالم��ی با بی��ان اینکه به دنب��ال عرضه س��یب و پرتقال‬ ‫به گونه ای هس��تیم که جل��وی گرانفروش��ی و افزایش نرخ‬ ‫نامتعارف گرفته ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬هزینه ه��ای متعارف را دولت‬ ‫می پذی��رد چراک��ه در قوانین باالدس��تی گفته اند که دولت‬ ‫مداخله اش در بازار نباید به گونه ای باش��د که منجر به حذف‬ ‫بخش خصوصی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��یب و پرتقال را در ایام پایانی سال در‬ ‫حاش��یه بازار اما با نرخ متعادل ت��ری عرضه می کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بقیه کاالها مانند گوش��ت‪ ،‬شکر و مرغ نیز نرخ مصوب‬ ‫دارد و تناژ اقالم اساس��ی و نرخ عرضه که قطعا در حاش��یه‬ ‫نرخ بازار با تخفیف مشخصی هست به دبیرخانه تنظیم بازار‬ ‫محول ش��ده تا اعداد و ارقام را مصوب و ابالغ کنیم که کار‬ ‫شروع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق های اصناف مجری برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫سخنگوی س��تاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اعالم اینکه مکلف ش��ده است که مرکز اصناف و بازرگانان‬ ‫دستور برگزاری نمایشگاه ها را سریعا تهیه و ابالغ کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتاق های اصناف سراس��ر کشور مجری برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫هس��تند و به انها تکلیف کردیم ت��ا در کارگروه تنظیم بازار‬ ‫اس��تان ها که به ریاست اس��تاندار و حضور نهاد های اجرایی‬ ‫مانن��د ش��هرداری ها‪ ،‬نی��روی انتظامی‪ ،‬اماک��ن‪ ،‬نمایندگان‬ ‫وزارتخانه های گوناگون در اس��تان ها برگزار می شود‪ ،‬هزینه‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها طوری مدیریت شود که غرفه هایی که‬ ‫در اختیار فعاالن اقتصادی برای عرضه کاال با نرخ مناس��ب‬ ‫قرار می گیرد با کمترین هزینه باش��د ت��ا عرضه کاال با نرخ‬ ‫مناسب برای مردم فراهم اید‪.‬‬ ‫کالمی همچنی��ن درباره کاالها و اقالم اساس��ی که برای‬ ‫رصد و پایش در ایام پایانی س��ال مدنظر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موارد به دو دسته کاالها و خدمات تقسیم شده اند که کاالها‬ ‫عالوه بر کاالهای اساس��ی‪ ،‬نان‪ ،‬برنج و روغن نباتی‪ ،‬ش��کر‪،‬‬ ‫حبوبات‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬رب گوجه فرنگی و کاالهایی که بیش��تر‬ ‫ش��ب عید مصرف می ش��ود مانند پوش��اک‪ ،‬کیف و کفش‪،‬‬ ‫لبنیات‪ ،‬ش��یر‪ ،‬پنیر‪ ،‬کره‪ ،‬ماس��ت و شیرینی جات‪ ،‬خشکبار‬ ‫و اجیل‪ ،‬مواد شوینده و بهداشتی‪ ،‬تایر خودرو‪ ،‬روغن موتور‪،‬‬ ‫تامین بنزین‪ ،‬گازوئیل و کپس��ول مایع به عنوان سوخت های‬ ‫پرمصرف ایام پایانی سال هستند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬خدمات مش��مول نی��ز حمل ونقل درون‬ ‫شهری‪ ،‬برون شهری شامل بار مسافر‪ ،‬خدمات تعمیر خودرو‬ ‫و خدم��ات پس از فروش‪ ،‬امکان ه��ای تفریحی و فرهنگی و‬ ‫س��یاحتی و زیارتی و هتلداری و گردشگری مانند واحدهای‬ ‫اقامتی و غذاخوری ها و رس��توران های بین و درون ش��هری‪،‬‬ ‫خدم��ات گردش��گری‪ ،‬خدم��ات انبار و س��ردخانه‪ ،‬خدمات‬ ‫خبازی ه��ا‪ ،‬خشکش��ویی ها و قالیش��ویی ها هس��تند که در‬ ‫دس��تور طرح تش��دید نظ��ارت در ای��ام پایانی س��ال واقع‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫تحریم های جدید تا حدودی جنبه روانی‬ ‫دارد چراکه صنعت نس��اجی قابل مقایسه با‬ ‫صنای��ع دیگر مانند خودروس��ازی و فوالد و‬ ‫پتروشیمی نیست و واحدهای صنعتی خیلی‬ ‫بزرگ��ی ندارد که قابل رصد ش��دن باش��د‪.‬‬ ‫براساس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪۹‬هزار واحد صنعتی در حوزه نس��اجی فعال‬ ‫هس��تند؛ بنابراین ه��ر واحد ای��ن امکان را‬ ‫ندارند که تحریم شوند‪.‬‬ ‫وقتی صنعتی تحریم می شود باید ورودی‬ ‫و خروجی ان را بررسی کرد؛ صادرات صنایع‬ ‫نس��اجی کش��ور ما در بهترین حالت ساالنه‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ون دالر و ان هم به کش��ورهای‬ ‫همسایه و بخش��ی از اسیای میانه است که‬ ‫در نتیج��ه هم حجم و ه��م مقاصد صادرات‬ ‫ب��ه گونه ای نیس��ت که مراوده س��نگینی با‬ ‫امریکا داش��ته باش��ند و بخواهن��د بین ما و‬ ‫امری��کا انتخاب کنند‪ .‬ضمن اینکه ‪۴۰‬درصد‬ ‫صادرات صنع��ت نس��اجی را کفپوش ها در‬ ‫برمی گی��رد و مابقی هم ش��امل بخش های‬ ‫خ��رد صنع��ت از الیاف و پوش��اک گرفته تا‬ ‫پارچه اس��ت‪ .‬در واقع یک قلم عمده نیست‬ ‫که مانند بخش پتروشیمی مثال عنوان شود‬ ‫صادرات متانول را تحریم کرده ایم‪.‬‬ ‫اما در بخش واردات حدود ‪۲‬میلیارد دالر‬ ‫نی��از ارزی در بخش صنعت نس��اجی داریم‬ ‫که عمده این بخش نیز ماشین االت است و‬ ‫اگ��ر نتوانیم انها را تامین کنیم هم در ایجاد‬ ‫واحدهای جدید و هم در توس��عه واحدهای‬ ‫موجود دچار مش��کل خواهیم شد و اسیب‬ ‫می بینیم‪.‬‬ ‫کماینکه در چند س��ال گذشته نیز اسیب‬ ‫بزرگی به این بخش وارد ش��ده اس��ت و در‬ ‫نتیجه از قافله صنعت نس��اجی دنیا بیش��تر‬ ‫عقب می افتیم‪ .‬بخش دیگر مواد اولیه اس��ت‬ ‫که الیاف پنبه عمده محصول وارداتی صنعت‬ ‫نس��اجی به شمار می رود ساالنه حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۲۰‬هزار تن پنبه وارد کش��ور می ش��ود‬ ‫که ح��دود ‪ ۲۵۰‬میلی��ون دالر هزینه دارد‪.‬‬ ‫رنگ و م��واد ش��یمیایی و همچنین پارچه‬ ‫چادر مشکی از دیگر نیازهای وارداتی کشور‬ ‫است که در این میان موضوع تعمیق ساخت‬ ‫داخل مطرح می شود‪.‬‬ ‫در مجم��وع عم��ده واردات ک��ه ش��امل‬ ‫ماش��ین ا الت و م��واد اولیه تولید اس��ت که‬ ‫می ت��وان با رونق تولید داخل نگرانی در این‬ ‫بخش را هم کاهش دهیم‪ .‬در شرایط تحریم‬ ‫ساخت داخل و تالش برای کاهش وابستگی‬ ‫به خارج نمود بیش��تری پیدا می کند و این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز دوسالی اس��ت که تمرکز خوبی‬ ‫روی این بخش داش��ته اس��ت‪ .‬تولید ما نیاز‬ ‫به حمایت ه��ای دولتی دارد تا بتواند حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان نمون��ه در تولی��د پارچه غیر‬ ‫از چ��ادر مش��کی ظرفیت های نصب ش��ده‬ ‫پارچه بافی باالیی داریم که اگر کارخانه های‬ ‫ما با ظرفیت قابل قب��ول ‪۸۰‬درصد بازدهی‬ ‫کار کنند ما کمبود پارچه نخواهیم داش��ت‬ ‫اما به ش��رطی که دولت مشکل نقدینگی و‬ ‫نیازهای انها را تامین کند‪ .‬صنعت نس��اجی‬ ‫به ویژه بخش پوش��اک درحال حاضر فرصت‬ ‫طالیی دارند که هم س��هم خ��ود را در بازار‬ ‫داخل ارتقا و هم کیفیت را توسعه دهند‪.‬‬ ‫تنها مشکل بحث ماش��ین االت این است‬ ‫که به ای��ن زودی نمی توانیم به تولیدکننده‬ ‫تبدیل ش��ویم اما در تولید بخش های دیگر‬ ‫توان کافی را داریم‪ .‬ای��ران زمانی ‪۲۵۰‬هزار‬ ‫تن تولی��د پنبه داش��ت ک��ه درحال حاضر‬ ‫ب��ه ‪۶۰‬هزار تن رس��یده اس��ت و اگر باز هم‬ ‫دولت کش��اورزان را ترغیب به کش��ت پنبه‬ ‫کند می توانیم نیاز کل کشور را تامین کنیم‬ ‫چراک��ه هم دان��ش ان را و ه��م زمین های‬ ‫مرغوبی داری��م‪ .‬در واقع دول��ت با نرخ های‬ ‫تضمین��ی خری��د پنبه و پرداخ��ت یارانه به‬ ‫کش��اورزان کاری کند که کش��اورز به جای‬ ‫کاش��ت هندوانه ک��ه ارزش اقتصادی مانند‬ ‫پنبه ندارد به کشت پنبه روی بیاورد‪.‬‬ ‫تحریم ها فرصت خوبی اس��ت تا بتوانیم از‬ ‫ظرفیت های نصب شده حداکثر بهره برداری‬ ‫را داش��ته باش��یم‪ ،‬چراکه اگر کارخانه ای با‬ ‫ظرفیت پایین کار کند‪ ،‬نرخ تمام ش��ده اش‬ ‫باال می رود و در نهایت هم با نرخ فروش باال‬ ‫توان رقابتی خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باید بپذیریم که تحریم ها ش��دید تر ش��ده است و‬ ‫هرقدر ه��م بگوییم تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد‪ ،‬اما‬ ‫به ه��ر حال باید راه های دیگر دورزدن را اموخت که‬ ‫هزینه بر اس��ت و به خودی خود باعث مش��کالتی در‬ ‫اقتصاد کشورمان می شود‪ .‬در جدیدترین تحریم های‬ ‫رئیس جمهوری امریکا علیه ایران‪ ،‬بخش های عمران‪،‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬ساخت وس��از و نس��اجی در فهرست‬ ‫تحریم ها به چش��م می خورد ک��ه کار را برای فعاالن‬ ‫اقتصادی به ویژه بخش خصوصی سخت تر کرده است‬ ‫چراک��ه باید راه های دورزدن را شناس��ایی و با صرف‬ ‫هزینه های بیش��تر ارتباط با دیگر کش��ورها را حفظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بیش��تر کارشناس��ان معتقدن��د ای��ن ش��رایط که‬ ‫فش��ارهای بیرونی با قدرت بیش��تری ب��ر ایران وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بهتری��ن فرصت ب��رای اصالح��ات داخلی‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬ب��ه نحوی ک��ه باید همه برای توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفت��ی و جلوگیری از کاهش و توقف ان‬ ‫تمام قد تالش کنیم تا به انچه باید برس��یم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬برای ارزاوری بیشتر در حوزه صادرات غیرنفتی‬ ‫باید فرماندهی واحدی در این بخش داش��ته باشیم و‬ ‫برای تحقق این امر در شرایط کنونی نهاد های اجرایی‬ ‫باید برای تحقق اهداف کالن صادرات که مورد تاکید‬ ‫رئیس جمهوری و معاون اول اس��ت با این سیاست ها‬ ‫و اهداف هماهنگ و با متولی صادرات یعنی س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت نیز هماهنگی و همکاری الزم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تاکی��د و پافش��اری برخ��ی نهاده��ا بر‬ ‫اج��رای مق��ررات و ضوابط��ی که در ش��رایط عادی‬ ‫کش��ور قابلیت اجرا داشت‪ ،‬درحال حاضر و در شرایط‬ ‫تحریم مشکل س��از ش��ده اس��ت؛ بنابراین هماهنگی‬ ‫برنامه های بین بخش��ی نهادها با سیاس��ت های کالن‬ ‫صادراتی‪ ،‬می تواند نش��ان از سازنده و هدفمند بودن‬ ‫سیاست گذاری های دولت باشد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ک��ه باید تغییر رویه داد‪ ،‬اس��تمرار‬ ‫مس��یرهای دس��ت وپاگیر‪ ،‬تاخیر در تصمیم گیری ها‬ ‫و ابالغ ضوابط و سیاس��ت های راهگش��ای صادراتی‪،‬‬ ‫توجیه پذیر نیس��ت و باید هرچه س��ریع تر نسبت به‬ ‫روان س��ازی این مسیر اقدام جدی و اصولی کرد‪ ،‬چرا‬ ‫که بخش خصوصی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی‬ ‫در ش��رایط تحریم به جای اینکه در فضای ناهماهنگ‬ ‫داخلی تالش کنند‪ ،‬بای��د تمرکز اصلی را بر دورزدن‬ ‫تحریم های گوناگون امریکا علیه ایران بگذارند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اصالحاتی برای بهبود‬ ‫فضای کسب و کار‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی تاکید کرد‪:‬‬ ‫گزارش‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی«گواهی شده»‬ ‫هی��ات رئیس��ه کمیس��یون کش��اورزی‬ ‫و صنای��ع تبدیل��ی ات��اق بازرگان��ی تهران‬ ‫تصمی��م گرفت��ه وضعیت س��موم باقیمانده‬ ‫در محصوالت کش��اورزی و غذایی را یک بار‬ ‫برای همیش��ه تعیین تکلی��ف کرده و بخش ‬ ‫خصوص��ی در ح��وزه کش��اورزی را نی��ز در‬ ‫این باره به تکاپوی بیش��تر دراورد‪ ،‬از همین‬ ‫روی‪ ،‬ب��رای س��ومین نشس��ت متوالی خود‪،‬‬ ‫موض��وع باقیمان��ده س��موم در محص��والت‬ ‫کش��اورزی را در دس��تورکار نشس��ت ای��ن‬ ‫کمیس��یون قرار داد تا با دعوت از مدیرانی از‬ ‫وزارت جهادکشاورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین سازمان میادین میوه و‬ ‫تره بار شهرداری تهران راهکارهایی برای رفع‬ ‫این معضل به دست اورند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬در این نشس��ت س��عید س��عادت‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر محیط زیس��ت و س�لامت غذا‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی از برنامه های این‬ ‫وزارتخانه برای تولید محصوالت کش��اورزی‬ ‫گواهی ش��ده خبر داد و در توضیحاتی درباره‬ ‫این طرح‪ ،‬از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی‬ ‫خواس��ت ت��ا در فراین��د تولی��د محصوالت‬ ‫گواهی شده مشارکت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ط��رح تولی��د محصوالت‬ ‫کش��اورزی گواهی ش��ده‪ ،‬دولت��ی نیس��ت و‬ ‫پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی این است که‬ ‫این طرح از طریق هلدینگ بخش خصوصی‬ ‫به اجرا دراید‪.‬‬ ‫س��عادت افزود‪ :‬محصول گواهی ش��ده به‬ ‫محصولی گفته می ش��ود که با رعایت اصول‬ ‫مناسب کش��ت‪ ،‬فاقد باقی مانده افت کش ها‬ ‫ب��وده و مق��دار االینده ها و نیت��رات در انها‬ ‫مطابق یا کمتر از حد مجاز در استانداردهای‬ ‫مرب��وط باش��د و س�لامت ان ازس��وی نهاد‬ ‫نظارتی معتبر گواهی و قابل ردیابی باشد‪.‬‬ ‫وی س��پس ب��ه بخش��نامه س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد در ارتباط با حد مجاز االینده ها در‬ ‫محصوالت کشاورزی اشاره کرد که به گفته‬ ‫وی دارای برخی ایرادات و ابهام هایی بود که‬ ‫قابلیت اجرایی نداشت‪ ،‬از این رو طی توافقی‬ ‫میان وزارت جهاد کش��اورزی و سازمان ملی‬ ‫استاندارد‪ ،‬اصالح این بخشنامه در دستورکار‬ ‫ق��رار گرفت و س��رانجام‪ ،‬نس��خه نهایی این‬ ‫بخش��نامه در اسفند سال گذش��ته از سوی‬ ‫وزیر جهادکشاورزی ابالغ شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر محیط زیس��ت و س�لامت‬ ‫غ��ذا وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬برخ��ی از‬ ‫اه��داف طرح تولید محصوالت گواهی ش��ده‬ ‫را ب��ه حداقل رس��اندن الودگی های فیزیکی‬ ‫و ش��یمیایی و میکروب��ی محص��والت و‬ ‫همچنین‪ ،‬امکان ردیابی محصوالت از تولید‬ ‫ت��ا مصرف عنوان کرد و در عین حال‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫محصوالت گواهی شده کد رهگیری و شناسه‬ ‫دریافت ک��رده و قابل ردیابی هس��تند‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه اجباری نیس��ت‪ .‬ب��رای ترغیب و‬ ‫تش��ویق کش��اورزان به دریافت این گواهی‪،‬‬ ‫بوروکراس��ی های اداری مربوط به ان حذف‬ ‫ش��ده و تس��هیالتی نیز درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خبر داد که از اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال‪ ،‬سامانه صدور پروانه نشان حد مجاز‬ ‫االینده ها در محصوالت کشاورزی‪ ،‬رونمایی‬ ‫و اغاز به کار کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬روی این س��امانه کشاورزان‬ ‫ای��ن ام��کان را دارند ک��ه مدی��ران کنترل‬ ‫کیفی��ت را خ��ود انتخ��اب کنند‪ .‬س��عادت‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۰۰‬پروانه برای‬ ‫متقاضی��ان روی این س��امانه صادر ش��ده و‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬درخواس��ت نیز وارد این سامانه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه محصوالت ارگانیک نیاز به‬ ‫ارائه گواهی فرایند دارد‬ ‫علی عفتی‪ ،‬معاون بهره برداری و بهداشت‬ ‫س��ازمان میادین ش��هرداری ته��ران نیز در‬ ‫س��خنانی‪ ،‬با بی��ان اینکه تاکن��ون ‪۱۱‬دوره‬ ‫نمایش��گاه محص��والت ارگانی��ک در تهران‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در میادین میوه‬ ‫و تره ب��ار ته��ران در ح��دود ‪ ۴۰‬غرف��ه را به‬ ‫محصوالت گواهی ش��ده و ارگانیک تخصیص‬ ‫دادیم در حالی که پس از یک س��ال فعالیت‬ ‫این غرفه ها‪ ،‬به دلیل تجربه تلخی که به دست‬ ‫امد مجبور به جمع اوری این مکان ها شدیم‪.‬‬ ‫وی دلیل جمع اوری غرفه های محصوالت‬ ‫گواهی شده را ارائه ندادن گواهی فرایند این‬ ‫محص��والت از س��وی صاحبان ای��ن غرفه ها‬ ‫اع�لام ک��رد و اف��زود‪ :‬در تولی��د و عرض��ه‬ ‫محص��والت ارگانیک و گواهی ش��ده‪ ،‬اخالق‬ ‫یکی از حلقه های گمشده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علوفه الوده به سم افالتوکسین نداریم‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا رفیعی پور‬ ‫هیچ محموله‬ ‫خوراک دامی که‬ ‫استانداردهای‬ ‫سازمان‬ ‫دامپزشکی‪،‬‬ ‫سازمان‬ ‫استاندارد و‬ ‫غذا و دارو را‬ ‫پاس نکند‪،‬‬ ‫امکان ورود به‬ ‫کشور را ندارد‬ ‫چن��دی پی��ش در یک برنامه تلویزیونی مطرح ش��د که‬ ‫لبنی��ات توزیعی در اس��تان های گوناگون کش��ور الوده به‬ ‫سم افالتوکسین است و میزان این الودگی در استان های‬ ‫گوناگ��ون نیز با یکدیگر تفاوت دارد‪ .‬این خبر واکنش های‬ ‫بس��یاری را از س��وی س��ازمان غذا دارو‪ ،‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫س��ازمان دامپزشکی‪ ،‬وزارت جهادکش��اورزی و حوزه های‬ ‫مرتبط با این صنعت به دنبال داشت‪.‬‬ ‫در این میان حتی این موضوع نیز مطرح شد که ممکن‬ ‫اس��ت خوراک دام الوده به س��م افالتوکسین بوده باشد و‬ ‫شیر دام نیز پس از مصرف دام از علوفه‪ ،‬الوده شده باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا علیرض��ا رفیعی پ��ور‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫دامپزشکی ضمن رد این ادعا به ایسنا گفت‪ :‬صحبت هایی‬ ‫که درباره انتقال افالتوکس��ین از خوراک دام به شیر دام با‬ ‫اعداد و ارقام عجیب و غریب مطرح شده را قویا رد می کنم‪.‬‬ ‫سازمان دامپزش��کی به عنوان مرجع ذی صالح مسئولیت‬ ‫دارد ه��ر نوع خوراک دامی را که وارد کش��ور می ش��ود از‬ ‫جهات گوناگون ازمایش کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کنار ازمایش های سازمان دامپزشکی‪،‬‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد هم ازمایش های خ��ود را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه قوانی��ن‪ ،‬مق��ررات و ضواب��ط س��ازمان‬ ‫دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد بسیار سختگیرانه تر از‬ ‫اتحادیه اروپا و امریکاست؛ یعنی میزان مجاز افالتوکسین‬ ‫در خوراک دام و شیر در کشور بسیار سختگیرانه است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان دامپزش��کی تصری��ح ک��رد‪ :‬می��زان‬ ‫افالتوکس��ین اس��تاندارد در خوراک دام در ایران ‪۵ppb‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که استاندارد اتحادیه اروپا ‪ ۲۰ppb‬است؛‬ ‫یعنی این میزان از اروپا نیز کمتر است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تن ش��یرخام در ایران‬ ‫تولید می ش��ود که در مرحله نخس��ت ازس��وی س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی و پس از ان ازس��وی وزارت بهداش��ت مورد‬ ‫ازمایش ه��ای الزم ق��رار می گیرند‪ .‬حتی بس��یاری از این‬ ‫محص��والت به کش��ورهای دیگر نیز ص��ادر و در انجا نیز‬ ‫دوباره ازمایشاتی روی انها انجام می شود‪.‬‬ ‫رفیعی پ��ور تصریح کرد‪ :‬س��االنه بی��ش از ‪ ۸‬میلیون تن‬ ‫نهاده های��ی همچ��ون ذرت‪ ،‬کنجاله و س��ویا وارد کش��ور‬ ‫می ش��ود و حتی یک کیلوگرم از این محموله ها اگر میزان‬ ‫س��االنه واردات نهاده هایی همچون ذرت‪ ،‬کنجاله و سویا که به کشور‬ ‫بیش از ‪ 8‬میلیون تن است که حتی اگر میزان افالتوکسین یک کیلوگرم‬ ‫از این محموله ها براس��اس استاندارد های داخلی نباشد‪ ،‬به انها اجاره‬ ‫واردات داده نمی شود‬ ‫ن انها براساس اس��تانداردهای داخلی نباشد‪،‬‬ ‫افالتوکس��ی ‬ ‫وارد نمی ش��وند‪ .‬هم��ه ای��ن نهاده ها باید اس��تانداردهای‬ ‫ازمایشگاه دامپزشکی‪ ،‬مراکز بهداشت و سازمان استاندارد‬ ‫را بگذرانند‪.‬‬ ‫و ای��ن محموله های الوده نیز در حال برگش��ت اس��ت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬هیچ محموله خوراک دامی که استانداردهای‬ ‫س��ازمان دامپزشکی‪ ،‬س��ازمان اس��تاندارد و غذا و دارو را‬ ‫نگذارنند‪ ،‬امکان ورود به کشور را ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه گفته می ش��ود ذرت های الوده‬ ‫به س��م افالتوکس��ین وارد و سپس وارد غذای دام ها شده‪،‬‬ ‫گف��ت‪۱۴۰ :‬هزارتن ذرت الوده به افالتوکس��ین از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬در بندره��ا وج��ود دارد و حتی یک کیلوگرم از ان‬ ‫وارد کشور نشده است‪ .‬ادعای مطرح شده نیز اشتباه است‬ ‫س��عید سلطانی‪ ،‬رئیس اتحادیه دامداران نیز در واکنش‬ ‫به این موضوع گفت‪ :‬س��ازمان دامپزشکی روی شیرخامی‬ ‫که جمع اوری می شود ازمایش های الزم را انجام می دهد و‬ ‫اگر سالمت انها تایید نشود به مراکز دیگر ارسال نمی شوند‪.‬‬ ‫همچنین نهاده هایی مانند جو‪ ،‬ذرت و امثال ان ازسوی‬ ‫‹ ‹ذرت های الوده وارد کشور نشده اند‬ ‫‹ ‹نظارت بر شیر خام و نهاده ها‬ ‫سازمان دامپزشکی مورد ازمایش قرار می گیرند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ای��ن نهاده ها کش��ت میکروبی ش��ده و در صورت‬ ‫نداشتن الودگی ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ممکن است خوراک دام در برخی مناطق‬ ‫به دلیل نگهداری نامناس��ب دارای این س��م باشد اما نباید‬ ‫موارد اینچنینی را به کل موارد بسط داد‪ .‬این اشتباه ها در‬ ‫هر حرفه ای وجود دارد‪ ،‬اما عمومیت ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه دام��داران با بیان اینکه ممکن اس��ت‬ ‫افالتوکس��ین در مواد خوراکی ک��ه مدتی می مانند ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افالتوکس��ین غیرقابل اجتناب است اما‬ ‫اس��تانداردی ازسوی سازمان بهداشت جهانی تعیین شده‬ ‫است و بران اساس نهاده هایی که کمتر از ‪ ۲۰ppb‬باشند‬ ‫توسط سازمان دامپزشکی پذیرفته می شوند‪.‬‬ ‫س��لطانی در پایان گفت‪ :‬ش��یرخام ازس��وی س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی ازمایش می ش��ود و پس از اینکه این شیر به‬ ‫کارخانه می رود س��ازمان غذا و دارو و وزارت بهداش��ت نیز‬ ‫نظارت و ازمایش های الزم را روی ان انجام می دهند‪.‬‬ ‫اجرای سند راهبردی توسعه صنعت پوشاک کشور در سال ‪۹۹‬‬ ‫س��ند راهبردی توسعه تولید پوشاک با حضور معاون طرح و‬ ‫برنامه‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫و انجمن ها‪ ،‬تشکل ها و صاحب نظران این بخش بررسی شد‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬در این نشست سعید زرندی‪ ،‬معاون طرح و برنامه‬ ‫گفت‪ :‬صنعت پوش��اک و نس��اجی از صنایع مهم و تاثیرگذار در‬ ‫اقتصاد کشور است‪ .‬وی گفت‪ :‬ایران توان تولید انواع محصوالت‬ ‫مرتبط با پوشاک و صادرات ان را دارد‪ ،‬بنابراین باید یک نقشه‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در ش��ماره های گذش��ته گفتیم که ب��ه بهانه‬ ‫برگزاری پنجمی��ن دوره از همایش ملی کیفیت‬ ‫و مش��تری مداری با رویکرد نق��ش رقابت پذیری‬ ‫و بهب��ود کیفی��ت در جل��ب رضایت من��دی‬ ‫مصرف کنندگان به س��راغ شرکت های مطرح در‬ ‫حوزه مش��تری مداری و متعهد به ارتقای کیفیت‬ ‫رفته ای��م تا از تجربه های انها و موفقیت ش��ان در‬ ‫این زمینه بیشتر بدانیم‪ .‬در این شماره نظر امید‬ ‫برهان‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل ش��رکت پانل صنعت‬ ‫ف��ارس را می خوانید‪ .‬این ش��رکت ک��ه در زمینه‬ ‫تولید سیس��تم های ساخت وساز خشک‪ ،‬صفحات‬ ‫روکش��دار گچی(گچب��رگ)‪ ،‬تایل ه��ای گچی و‬ ‫انواع س��ازه های فلزی فعالی��ت دارد‪ ،‬با تمرکز بر‬ ‫اصول مشخص در راستای رضایت کامل مشتری‬ ‫حرکت می کند و ضمن ارائ��ه محصول باکیفیت‬ ‫باال‪ ،‬س��عی در شاد نگه داش��تن دارد تا مشتری‬ ‫کام�لا از ص��رف هزینه ای که کرده اس��ت راضی‬ ‫باشد‪ .‬مشروح گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تعریف شما از «کیفیت» چیست؟‬ ‫تعریف ما از کیفیت انطباق با الزامات اس��ت که‬ ‫این الزامات در گام نخس��ت الزامات فنی و قانونی‬ ‫و در مرحل��ه دوم هم الزاماتی اس��ت که از س��مت‬ ‫مش��تری تعریف می ش��ود‪ .‬میزان انطباق محصول‬ ‫ب��ا تمامی این الزامات را به عن��وان کیفیت در نظر‬ ‫می گیری��م‪ .‬به ق��ول دکتر دمین��گ کیفیت یعنی‬ ‫مشتری برگردد اما محصول بر نگردد‪.‬‬ ‫€ € در سال رونق تولید ملی و در شرایطی‬ ‫که واردات برخی کاالها ممنوع است‪ ،‬کیفیت‬ ‫می تواند چه نقش�ی در توسعه فروش کاالی‬ ‫ایرانی داش�ته باش�د؟ با توجه به اینکه این‬ ‫فرهن�گ در جامع�ه وج�ود دارد ک�ه کاالی‬ ‫خارجی کیفیت بهتری دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فرهن��گ ب��ه این دلی��ل ایجاد ش��ده که‬ ‫راه عملیاتی برای ان مش��خص ش��ود‪ .‬زرندی اف��زود‪ :‬باوجود‬ ‫مش��کالت که تحریم ها برای اقتصاد و صنعت در کشور داشته‪،‬‬ ‫اما برای تولید پوشاک فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده که باید‬ ‫از ان بهره ببریم‪ .‬معاون طرح و برنامه با اشاره به روند طوالنی‪،‬‬ ‫نهایی ش��دن سند راهبردی توسعه صنعت پوشاک گفت‪ :‬برای‬ ‫موفق ش��دن یک س��ند باید یک اجماع کلی در همه ذی نفعان‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬زرندی تصریح کرد‪ :‬البته هر س��ندی قابل ارتقا و‬ ‫بروزرسانی است؛ بنابراین باید به سمت نهایی و ابالغ شدن ان‬ ‫حرک��ت کنیم و در طول اج��را‪ ،‬نواقص ان را برطرف کرد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صنعت پوش��اک نیاز به یک سند راهبردی و نقشه‬ ‫عملیاتی دارد و به دلیل یک س��ری نواقص جزیی نباید این سند‬ ‫معطل بماند و در این زمینه باید همه تشکل ها و انجمن ها با یک‬ ‫نگاه تعاملی و س��عه صدر مس��یر نهایی شدن ان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫زرن��دی گفت‪ :‬امیدواریم ب��ا همراهی همه ذی نفعان این بخش‬ ‫به زودی شاهد نهایی شدن سند راهبردی صنعت پوشاک باشیم‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۹‬اجرایی ش��دن ان را اغاز کنیم‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫هر کدام از انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها و تش��کل های صنعتی و صنفی‬ ‫پوشاک‪ ،‬نظر خود را درباره چگونگی نهایی شدن سند راهبردی‬ ‫ارائه کردند‪ .‬در این جلس��ه مقرر ش��د‪ ،‬با تداوم این نشس��ت ها‬ ‫این س��ند تا پایان س��ال نهایی و ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ شود‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شرکت پانل صنعت فارس‪:‬‬ ‫نخستین اصل‪ ،‬تمرکز بر مشتری است‬ ‫ش��رکت های تولی��دی ما ش��اید توج��ه زیادی به‬ ‫نیازها و الزامات مش��تری نش��ان نداده اند و جامعه‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی محصول به خوبی شناس��ایی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در این راس��تا ما تمام تالش مان را‬ ‫ب��ر ارتباط برقرار کردن ب��ا مصرف کنندگان نهایی‬ ‫محصول قرار داده ایم تا درخواست ها و نیازهای انها‬ ‫را به الزامات استاندارد ملی اضافه کنیم‪ .‬از انجایی‬ ‫که بیش��تر محصوالت خارجی مشخصات باالتر از‬ ‫اس��تاندارد ملی ما را تامی��ن می کنند پس هر قدر‬ ‫بتوانی��م با این تعریف کیفیت؛ یعنی منطبق کردن‬ ‫تولیدات با خواس��ته مش��تری‪ ،‬هماهنگ تر باشیم‬ ‫مش��تری نیز متقاعدتر خواهد شد‪ .‬که این موضوع‬ ‫نیز در ارتباط با مشتری و استمرار در کیفیت اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کننده چه اقدام هایی انجام می دهید‬ ‫و از ن�گاه ش�ما تحق�ق ای�ن امر مس�تلزم‬ ‫چیست؟‬ ‫به طور قطع اصل اساس��ی‪ ،‬مشتری مداری است‬ ‫با توج��ه به تعریفی که از کیفیت داش��تیم امکان‬ ‫ندارد بدون توجه به مشتری و الزامات انها بتوان به‬ ‫کیفیت همه جانبه رس��ید؛ بنابراین مشتری مداری‬ ‫مهم ترین اصل اس��ت که یک سازمان باید در روند‬ ‫کار خود قرار دهد‪ .‬همانطور که در استاندارد ‪۹۰۰۱‬‬ ‫‪ ISO‬نیز نخستین اصل تمرکز بر مشتری است‪ .‬در‬ ‫نتیجه این موضوع به عنوان یک اصل تعریف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راستا سازمان ما برنامه های اموزشی‬ ‫نیز ب��رای مصرف کنندگان محصول در بخش اجرا‬ ‫در ساخت وس��از هم��راه با ارائه م��درک معتبر در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن فرایند ثبت ش��کایت ها و انتقادها و‬ ‫پیش��نهادهای مش��تری را به طور نظام مند برقرار‬ ‫کردی��م و س��عی بر ان ش��ده تا به بهترین ش��کل‬ ‫موج��ود پاس��خگویی به مش��تریان انجام ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن عالوه بر اینکه زمینه رضایت مش��تری‬ ‫را در ص��ورت اعالم مش��کل انه��ا فراهم می کنیم‪،‬‬ ‫مشعوف کردن مشتری را نیز در نظر می گیریم تا به‬ ‫این شکل مشتری از صرف هزینه ای که برای خرید‬ ‫این محصول داش��ته کامال راضی باش��د‪ .‬مشتریان‬ ‫می توانند از طریق سایت ما به نشانی ‪banasun.‬‬ ‫‪ ir‬این موضوعات را دنبال کنند‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما چه فاکتورهایی را باید برای‬ ‫رونق بیشتر صادرات و تصاحب بازارها به کار‬ ‫گرفت؟‬ ‫اگ��ر بخواهیم از نظر کیفی ب��ه این موضوع نگاه‬ ‫کنیم باید گفت نزدیک ش��دن به سطح استاندارد‬ ‫بین المللی برای قابلیت رقابت با بازار خارج از کشور‬ ‫کمک بس��یاری به ما می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬یافتن‬ ‫روش های شناس��اندن محصول در بازارهای مورد‬ ‫هدف نیز مهم است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬اس��تراتژی توس��عه صادرات ما‬ ‫در مرحله نخس��ت به س��طح کیفی��ت بین المللی‬ ‫رس��یدن و در مرحل��ه دوم اتخاذ راه های مناس��ب‬ ‫برای شناساندن محصول در بازار هدف است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ارائ�ه کیفیت ب�اال تا چ�ه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ته و ب�ه تجهی�ز‬ ‫زیرساخت های مربوط پرداخته اید؟‬ ‫باتوجه به اس��تراتژی های س��ازمان و با شناخت‬ ‫نقاط ضعف و قوت‪ ،‬سعی کردیم در راستای بهبود‬ ‫و رف��ع نقاط ضعف س��ازمان و تقوی��ت نقاط قوت‬ ‫گام برداریم‪ .‬به ویژه اینکه س��رمایه گذاری هایی در‬ ‫مباح��ث مرب��وط به کنترل کیفی��ت و اطمینان از‬ ‫باالبودن انجام داده ایم‪ .‬در این راس��تا ما به س��مت‬ ‫سیس��تم های کنترلی به روزتر و دقیق تر رفته ایم و‬ ‫بحث کنت��رل مواد اولیه ورودی را با س��ختگیری‬ ‫بیش��تر ازسوی کارشناس��ان کنترل کیفیت پیش‬ ‫برده ای��م تا جایی ک��ه در مواردی حتی با باال رفتن‬ ‫نرخ تمام ش��ده محصول‪ ،‬اقدام به خرید مواد گران‬ ‫تر اما با کیفیت تر کرده ایم‪.‬‬ ‫همچنین برای ایجاد بستری مناسب و شایسته‬ ‫کارکن��ان و مش��تریان عزی��ز به ش��دت در بح��ث‬ ‫پیاده س��ازی سیستم های کنترل کیفیت وارد شده‬ ‫و در این راستا از مشاوران و متخصصان بهره گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €حضور در فراین�د ارزیابی همایش ملی‬ ‫کیفیت و مش�تری مداری چه تاثیری بر روند‬ ‫کیفی س�ازی محصوالت و خدمات مجموعه‬ ‫شما خواهد داشت؟‬ ‫در این زمینه دو بحث مهم در شرکت در چنین‬ ‫همایش ه��ا و نشس��ت هایی وجود دارد؛ نخس��ت‬ ‫ارتباط گرفتن با رقیبان و دیگر صنایع و ش��ناخت‬ ‫بهتر از یکدیگر و تبادل دانشی که می تواند در یک‬ ‫بستر علمی و جدا از تنش های کاری انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن تبادل دانش چنانچ��ه در این فضاها انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬به ش��دت مهم و تاثیرگذار خواهد بود و دوم‬ ‫اینک��ه همان طور که می دانید چنین همایش هایی‬ ‫با محور کیفیت به طور کامال جدی در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای پیشرفته جهان در حال برگزاری است‬ ‫که از این طریق می توان اس��تراتژی ها و مدل های‬ ‫انطباقی مورد نیاز هر صنعت را شناس��ایی و بستر‬ ‫پیاده س��ازی مدل ه��ای پیش��نهادی را نیز فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۲‬رویداد مهم دام و طیور کشور گزارش می دهد‬ ‫گردهمایی تخصصی به سبک دامپزشکان ایرانی‬ ‫در هم��ه جای دنی��ا رویدادهای مهم در ح��وزه دام و‬ ‫طیور برگزار می ش��ود‪ .‬موارد مربوط به سالمت دام‪ ،‬رونق‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬اموزش و تربیت نیروی انس��انی ماهر در حوزه‬ ‫دامپزش��کی از جمله مواردی اس��ت که این رویدادها را‬ ‫اهمیت می بخشد‪.‬‬ ‫نپِل ِک��س (‪ )Iran Plex‬یکی از همین‬ ‫نمایش��گاه ایرا ‬ ‫موارد اس��ت که در س��طح بین الملل��ی و در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران با مش��ارکت سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران و ش��رکت نمایش��گاهی میالد مبتکر شرق‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬رویداد مهم دیگر نیز در استان فارس و‬ ‫در شهر شیراز برگزار می شود‪.‬‬ ‫این رویداد حدود ‪ ۲‬دهه سابقه برگزاری دارد و تمامی‬ ‫صنای��ع و بخش های مرتبط ب��ا دام‪ ،‬طیور و فراورده های‬ ‫لبنی را دربرمی گیرد‪ .‬این نمایش��گاه به عنوان یک رویداد‬ ‫معتبر و شاخص دارای جایگاهی ویژه در منطقه است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه دام‪ ،‬طیور و صنایع وابسته تهران رویدادی‬ ‫‪۴‬روزه اس��ت ک��ه در ان تولیدکنن��دگان‪ ،‬واردکنندگان‪،‬‬ ‫متخصصان و فعاالن این حوزه دور هم جمع می ش��وند و‬ ‫ضمن معرفی و همچنین اشنایی با جدیدترین محصوالت‬ ‫ای��ن حوزه‪ ،‬ارتباط��ات تجاری موثر و مناس��بی را برقرار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه که با موضوعات اصل��ی دام‪ ،‬طیور‪،‬‬ ‫خ��وراک‪ ،‬دارو و تجهی��زات مرب��وط برگ��زار می ش��ود‪،‬‬ ‫ش��رکت کنندگان معتبر داخلی و خارجی حضور دارند و‬ ‫در سال های اخیر نیز رشد چشمگیری داشت ه است‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه های کاالیی و ابعاد برگزاری‬ ‫موضوعات نمایش��گاه دام‪ ،‬طیور و صنایع وابسته تهران‬ ‫بس��یار متنوع است‪ .‬بخش مربوط به خوراکی ها در سالن‬ ‫مربوط به خود و بخش مرب��وط به صنایع دارویی نیز در‬ ‫یک سالن مشخص برگزار می شود و تجهیزات و خدمات‬ ‫هم هر کدام سالن های مخصوص خود را دارند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬این نمایشگاه در مساحت حدود ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫مترمرب��ع مفید و ح��دود ‪ ۴۰‬هزار مترمرب��ع غیرمفید با‬ ‫حضور ‪ ۳۶۶‬شرکت کننده داخلی و ‪ ۱۲۲‬شرکت خارجی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ای��ن در حالی بود که بی��ش از ‪ ۱۸‬هزار نفر‬ ‫بازدیدکننده تخصصی و ‪ ۲۰‬ه��زار بازدیدکننده عمومی‬ ‫از بخش های مختلف و س��الن های اصلی نمایشگاه دیدن‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫البته در س��ال ‪ ۹۸‬امارها اندک��ی کاهش پیدا کرد‪ .‬در‬ ‫این دوره ‪ ۲۹۰‬ش��رکت داخلی اخرین دستاورد های خود‬ ‫در ح��وزه دامپزش��کی‪ ،‬صنایع دامداری‪ ،‬خ��وراک دام و‬ ‫تجهیزات وابس��ته را به نمایش گذاش��تند و البته حضور‬ ‫کشورها و شرکت های خارجی بسیار کمرنگ تر بود‪.‬‬ ‫حضور تش��کل ها و اتحادیه ه��ای تخصصی و مرتبط با‬ ‫صنعت دام و طیور از جمله س��ندیکای تولید کنندگان و‬ ‫صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران‪ ،‬انجمن صنفی‬ ‫تولید کنن��دگان تخم مرغ شناس��نامه دار ای��ران‪ ،‬اتحادیه‬ ‫تولید کنندگان تجهیزات‪ ،‬اتحادیه سراس��ری تعاونی های‬ ‫مرغداران گوش��تی ای��ران‪ ،‬انجمن مل��ی تولید کنندگان‬ ‫زنجیره ای گوش��ت مرغ‪ ،‬انجمن صنف��ی تولید کنندگان‬ ‫جوجه یکروزه‪ ،‬اتحادیه دامداران قزوین و اتحادیه مرکزی‬ ‫مرغداران میهن نس��بت به س��ال های قبل منس��جم تر و‬ ‫قوی تر بوده است‪.‬‬ ‫در اخری��ن دوره همچنین ‪ ۲۵‬ش��رکت دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپ در زمینه ه��ای مختلف ش��امل تولید دارو‪،‬‬ ‫واکس��ن‪ ،‬ضدعفونی کننده‪ ،‬مکمل و کنس��انتره‪ ،‬خوراک‬ ‫دام و طیور و تجهیزات و ماش��ین االت نیز حضور داشتند‬ ‫ت��ا اخرین یافته ه��ا و تولیدات خود را برای توس��عه این‬ ‫صنعت در دس��ترس عالقه مندان و فعاالن اقتصادی این‬ ‫بخش قرار دهند‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر کش��ورهای ترکی��ه‪ ،‬اتریش‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬دانمارک‪ ،‬هلند‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه دام و طیور شیراز بی ش��ک یکی از مهم ترین عناوین در‬ ‫خاورمیانه است‪ .‬در اخرین دوره از این رویداد بیش از ‪ ۸۰‬شرکت‬ ‫داخلی و نمایندگان ش��رکت های خارجی حضور داشتند و محصوالت‬ ‫مهمی در ان رونمایی شد‬ ‫برزیل‪ ،‬ک��ره جنوبی‪ ،‬رومانی‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬انگلیس‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬تایلند و جمهوری چک برای حضور و بازدید از این‬ ‫رویداد با ستاد برگزاری همکاری داشتند‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان نمایش��گاه دام‪ ،‬طیور و صنایع وابسته‬ ‫ته��ران را به طور عم��ده مدیران انجمن ه��ا و اتحادیه ها‪،‬‬ ‫مقام��ات و مس��ئوالن ارش��د دولت��ی‪ ،‬کارشناس��ان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬پرورش دهن��دگان دام و طی��ور‪،‬‬ ‫توزیع کنن��دگان و تامین کنن��دگان تجهی��زات صنعتی‪،‬‬ ‫صنایع خوراک و ش��رکت های دارویی و واکس��ن تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف نمایشگاه در یک نگاه‬ ‫نمایش��گاه دام و طیور تهران نق��ش ویژه ای در گردش‬ ‫مالی و جذب س��رمایه های این عرص��ه دارد‪ .‬این رویداد‬ ‫با ه��دف انتقال و مبادل��ه دانش و فن��اوری بین فعاالن‬ ‫صنع��ت دام و طیور ایران با دیگر کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬حض��ور در ای��ن نمایش��گاه فرصتی‬ ‫مناس��ب برای دی��دار و مالقات با طیف وس��یع مدیران‬ ‫انجمن ها و اتحادیه ها‪ ،‬مقامات و مس��ئوالن ارشد دولتی‪،‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬پرورش دهندگان دام و طیور‪،‬‬ ‫توزیع کنن��دگان و تامین کنن��دگان تجهی��زات صنعتی‪،‬‬ ‫صنایع خوراک‪ ،‬ش��رکت های دارویی و واکس��ن از داخل‬ ‫و خارج از ایران است‪.‬‬ ‫انتق��ال و مبادله دانش و فناوری بی��ن فعاالن صنعت‬ ‫دام و طیور ایران و دیگر کش��ورهای پیشرفته و اشنایی‬ ‫با اخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در این صنعت‪،‬‬ ‫گام��ی مه��م در راس��تای ارتق��ای اقتصاد دامپ��روری و‬ ‫دامپزشکی ایران اس��ت‪ .‬معرفی دستاوردها‪ ،‬ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های ش��رکت ها‪ ،‬نهادها و سازمان های داخلی‪،‬‬ ‫انتق��ال دانش‪ ،‬فن��اوری و تجربه ها‪ ،‬اش��نایی با الگوهای‬ ‫موفق جهانی در عرصه دام و طیور‪ ،‬زمینه های الزم برای‬ ‫س��رمایه گذاری ش��رکت های داخلی و خارجی را فراهم‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان این روی��داد البته تمرکز اصلی خود را‬ ‫در سال های اخیر بر ایجاد و نمایش شبکه ای گسترده از‬ ‫فع��االن و تولید کنندگان صنایع دام و طیور قرار دادند تا‬ ‫در این روند ارتباط و پیوند مناسب بین عرضه کنندگان و‬ ‫متقاضیان خدمات این صنعت شکل بگیرد‪.‬‬ ‫به گفته بس��یاری از کارشناس��ان مهم تری��ن نیاز امروز‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نمایش��گاه خودرو وین یکی از جوان ترین رویدادهای خودرویی قاره اروپا به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬نخس��تین دوره این نمایش��گاه در سال ‪ ۲۰۰۴‬برگزار شد‪ .‬این رویداد در ابتدا‬ ‫قرار بود به ش��کل س��االنه برگزار ش��ود اما از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬هر دو سال یک بار برگزار‬ ‫ش��د و از س��ال ‪ ۲۰۱۲‬به روند ساالنه بازگشت‪ .‬امسال(‪ )۲۰۲۰‬نیز از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬ژانویه‬ ‫وین میزبان این رویداد خودرویی بود‪ .‬هرچند نمایش��گاه یادشده هنوز فاصله زیادی‬ ‫ب��ا مهم تری��ن رویدادهای خودرویی اروپایی مانند ژن��و‪ ،‬پاریس و فرانکفورت دارد اما‬ ‫مقامات اتریش��ی تالش دارند تا اینده ای روش��ن را برای ان ایجاد کنند‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬برنده��ای مط��رح جهان حاضر بودند ک��ه در این میان حضور فولکس واگن و‬ ‫زیرمجموعه های ان بس��یار قدرتمند بود‪ .‬براساس امار ارائه شده حدود ‪ ۳۳۰‬خودرو‬ ‫جدید از ‪ ۴۰‬برند جهانی در وین به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫صنعت دامپزشکی ایجاد بس��تری مناسب در زمینه های‬ ‫مرتبط با شبکه های کس��ب وکار‪ ،‬تعامل و همکاری‪ ،‬ارائه‬ ‫راهکارها و نواوری های ش��رکت های مل��ی و بین المللی‬ ‫اس��ت که همه این موارد در نمایش��گاه دام و طیور قابل‬ ‫دستیابی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیراز میزبان حرفه ای ترین دامپزشکان‬ ‫نمایش��گاه دام و طیور شیراز بی شک یکی از مهم ترین‬ ‫عناوین در خاورمیانه است‪ .‬در اخرین دوره از این رویداد‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬ش��رکت داخل��ی و نمایندگان ش��رکت های‬ ‫خارج��ی حضور داش��تند و محص��والت مهم��ی در ان‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی دام‪ ،‬طیور و صنایع وابسته اکنون‬ ‫‪ ۱۵‬س��اله است و ش��رکت کنندگان در این نمایشگاه که‬ ‫‪ 10‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬برگزار ش��د‪ ،‬جدیدترین دستاوردها‪،‬‬ ‫محصوالت و خدمات خود را در حوزه دام‪ ،‬طیور و صنایع‬ ‫وابسته به ان ارائه کردند‪.‬‬ ‫پیشینه برگزاری این رویداد به سال ‪ ۸۳‬برمی گردد‪ .‬این‬ ‫رویداد دوره نخس��ت خود را با تنها هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع‬ ‫فضای برگ��زاری مفید اغ��از کرد‪ .‬روند رو به رش��د این‬ ‫صنعت در کش��ور و لزوم تمرکز بر صنایع فعال باعث شد‬ ‫هر سال بر ابعاد نمایشگاه دام طیور شیراز افزوده شود‪.‬‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی استان فارس را‬ ‫می توان یکی از مدرن ترین مراکز نمایش��گاهی در کشور‬ ‫نامید‪ .‬این نمایشگاه اکنون ‪ 3‬سالن سرپوشیده سرو‪ ،‬بهار‬ ‫و نرگس را ب��ا امکانات مورد نی��از در اختیار رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی قرار می دهد‪ .‬امسال هر ‪ ۳‬سالن با فضایی به‬ ‫وسعت ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع در اختیار برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه دام و طیور بوده است‪.‬‬ ‫مشارکت کنندگان در این رویداد ‪۴‬روزه انواع تولیدات‪،‬‬ ‫خدمات و دستاوردهای خود از جمله خوراک دام و طیور‪،‬‬ ‫انواع بذر‪ ،‬مکمل دام‪ ،‬ماش��ین االت مرتبط با این صنعت‪،‬‬ ‫داروهای دامی‪ ،‬تجهیزات دامپروری‪ ،‬اسیاب‪ ،‬چاپگرهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬صنایع لبنی‪ ،‬تاسیسات برودتی‪ ،‬مخازن صنعتی‬ ‫و سامانه های تصفیه اب را ارائه کردند‪.‬‬ ‫گزارش های مربوط به س��تاد برگزاری نش��ان می دهد‬ ‫ش��رکت‪‎‬های حوزه دام و طیور اس��تان فارس هر س��ال‬ ‫بیش��ترین مش��ارکت را در این نمایش��گاه داش��ته اند و‬ ‫دس��ت کم ‪ ۴۰‬درصد مجموع فضای برگ��زاری را به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪ .‬بقیه ش��رکت ها از استان های تهران‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬مازندران‪ ،‬ی��زد‪ ،‬اصفهان و البرز در این‬ ‫نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه هر س��ال ش��رکت کنندگان در حاش��یه‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬همایش هایی با موضوع های مرتبط با نهاده ها‬ ‫و تولی��د نژادهای دام و طیور برای بازدیدکنندگان برگزار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد بین المللی از ‪ 3‬نمایش��گاه مجزا تش��کیل‬ ‫ش��ده است؛ بخش نخس��ت یعنی حوزه کالن کشاورزی‬ ‫ش��امل ماش��ین االت‪ ،‬نهاده ها و ابیاری‪ .‬بخش دوم یعنی‬ ‫دام و طیور که شامل مواد غذایی‪ ،‬دام و طیور و داروهای‬ ‫دامپزش��کی است و در نهایت بخش س��وم که مربوط به‬ ‫حوزه گل و گیاه و گلخانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به اهداف نمایشگاه‬ ‫نمایشگاه دام و طیور شیراز برخی اهداف مهم را دنبال‬ ‫می کند‪ .‬حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه تولید‬ ‫داروهای خ��اص و ارزان قیمت‪ ،‬معرفی محصوالت جدید‪،‬‬ ‫ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط و شناسایی شرکت های‬ ‫معتبر داخلی و خارجی و اشنایی با اخرین دستاوردها و‬ ‫فناوری های تخصصی ارائه شده ازسوی شرکت کنندگان از‬ ‫جمله این اهداف است‪.‬‬ ‫غیر از این م��وارد فراهم ک��ردن زمینه های الزم برای‬ ‫سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی و کارافرینی‬ ‫و اش��تغال پایدار‪ ،‬اشنایی و تبادل تجربه های شرکت ها با‬ ‫یکدیگر در یک مکان مناس��ب و زمان کوتاه‪ ،‬بهره گیری‬ ‫گسترده از تبلیغات درجهت افزایش اعتبار و معرفی بهتر‬ ‫شرکت کنندگان از دیگر اهداف این رویداد است‪.‬‬ ‫نمایشگاه شیراز توجه ویژه ای به موضوع کنفرانس های‬ ‫مرتب��ط با حوزه دام و طیور نیز دارد‪ .‬در س��ال های اخیر‬ ‫برخی نشست ها و همایش های ملی در بازه زمانی ‪۴‬روزه‬ ‫این رویداد برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬از این می��ان می توان به‬ ‫نشست ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیس��ت ایران اش��اره ک��رد که با حضور‬ ‫چهره های شناخته شده صنعت کش��اورزی ایران برگزار‬ ‫می شود‪ .‬کنگره ملی شتر ایران و کنفرانس ملی مدیریت‬ ‫و سیس��تم های فازی نیز هر ک��دام تاکنون ‪ ۳‬دوره موفق‬ ‫برگزار شده اند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در‬ ‫علوم مهندس��ی نیز در این سال ها ‪ ۵‬بار با مشارکت ویژه‬ ‫واحدهای دانشگاهی برگزار شده است‪ .‬در کنار این موارد‬ ‫نخس��تین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی و روش های‬ ‫محاس��باتی در علوم و مهندسی در سال ‪ ۹۸‬برگزار شده‬ ‫است‪ .‬غیر از تهران و ش��یراز‪ ،‬شهرهای مشهد و اصفهان‬ ‫نیز رویدادهای معتبر و موثری در حوزه دام و طیور برگزار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نمایشگاه خودرو اتریش؛ از ‪ ۵۵‬کواترو تا سیویک تایپ ار‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی هم��دان گف��ت‪ :‬تفاهمنام��ه‬ ‫هم��کاری بی��ن ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی همدان با نمایش��گاه بین المللی‬ ‫سلیمانیه عراق به امضا رسید‪.‬‬ ‫حمید گلیپ��ور در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این تفاهمنامه بر همکاری های دوجانبه در‬ ‫زمینه برگزاری نمایش��گاه های مشترک در‬ ‫هر دو سایت نمایشگاهی تاکید دارد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در ای��ن تفاهمنامه به‬ ‫اش��نایی بازرگان��ان و تولیدکنن��دگان ب��ا‬ ‫یکدیگر‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت های اقتصادی‬ ‫هر دو کشور اشاره شده است ‪.‬‬ ‫گلیپور بیان کرد‪ :‬تابستان گذشته شرکت‬ ‫نمایش��گاه های همدان نخستین تفاهمنامه‬ ‫خارج��ی را با اقلیم کردس��تان عراق منعقد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه بین المللی‬ ‫کم��ک می کند ت��ا تولیدکنن��ده به راحتی‬ ‫کاالی خ��ود را در کش��ورهای دیگر عرضه‬ ‫کند و ارزاوری داش��ته باش��د افزود‪ :‬به طور‬ ‫میانگین گردش مالی نمایش��گاه در س��ال‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫عرضه بیش از ‪۹۲‬‬ ‫هزار عنوان کتاب در‬ ‫نمایشگاه خوزستان‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫دام تهران‬ ‫در مساحت‬ ‫حدود ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫مترمربع مفید‬ ‫و حدود ‪۴۰‬‬ ‫هزار مترمربع‬ ‫غیرمفید با‬ ‫حضور ‪۳۶۶‬‬ ‫شرکت کننده‬ ‫داخلی و ‪۱۲۲‬‬ ‫شرکت خارجی‬ ‫برگزار شد‬ ‫موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگ��ی ایران‬ ‫چهارصدوهفتمین نمایش��گاه کتاب استانی‬ ‫را در خوزستان برگزار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی موسس��ه‬ ‫نمایش��گاه های فرهنگی ایران‪ ،‬چهاردهمین‬ ‫نمایشگاه کتاب استان خوزستان با ارائه ‪۹۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۷۴‬عنوان کت��اب در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی خوزس��تان در ‪۳‬‬ ‫س��الن با حضور ‪ ۴۰۹‬ناشر داخلی و عرب و‬ ‫ناشران الکترونیک برگزار می شود‪.‬‬ ‫بان��ک عامل مس��تقر در نمایش��گاه مبلغ‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ون توم��ان ب��ن کارت یارانه ای‬ ‫الکترونیک��ی در نظ��ر گرفته ش��ده ب��رای‬ ‫ای��ن نمایش��گاه را ب��ا ارائ��ه کارت مل��ی‬ ‫بی��ن بازدیدکنن��دگان توزی��ع خواه��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در م��دت برگزاری این روی��داد فرهنگی‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای جنبی مختلف��ی در نظر گرفته ‬ ‫ش��ده که می توان به برگزاری نشس��ت های‬ ‫تخصصی ب��ا محوریت کتاب و کتاب خوانی‪،‬‬ ‫نمای��ش تابلوهای��ی درباره بیانی��ه گام دوم‬ ‫انقالب‪ ،‬رونمایی از تازه های نش��ر اس��تان‪،‬‬ ‫ایس��تگاه نقاشی و س��رگرمی برای کودکان‬ ‫و نوجوانان‪ ،‬نشس��ت های تخصصی در حوزه‬ ‫س��بک زندگ��ی و اس��یب های اجتماع��ی‪،‬‬ ‫شب شعر و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حضور ناشران داخلی و‬ ‫عرب و ناشران الکترونیک روز دوشنبه‪۳۰ ،‬‬ ‫دی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫چهاردهمی��ن نمایش��گاه کتاب اس��تان‬ ‫خوزستان از ‪ ۳۰‬دی تا ‪ ۵‬بهمن در دو نوبت‬ ‫صبح و عصر از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬تا ‪۲۲‬‬ ‫پذیرای عالقه مندان ب��ه کتاب و کتابخوانی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی همدان‬ ‫و سلیمانیه عراق‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی به دارندگان بیش از ‪ ۲۰‬چک برگشتی هشدار داد‬ ‫اصالحاتی برای بهبود فضای کسب و کار‬ ‫براساس امار بانک مرکزی حدود ‪ ۴۲‬درصد معامالت بانکی‬ ‫با چک انجام می ش��ود؛ بنابراین ب��ا در نظر گرفتن اهمیت‬ ‫چک در اقتصاد کش��ور‪ ،‬اصالح قانون چک از ضرورت هایی‬ ‫ب��ود که براس��اس ان بانک مرکزی از حدود‪۲‬س��ال پیش‬ ‫ساماندهی صدور چک ها را در دستورکار قرار داد‪ .‬با هدف‬ ‫شفاف سازی نقل وانتقاالت مالی‪ ،‬جلوگیری از افزایش امار‬ ‫چک های برگش��تی و س��اماندهی ان‪ ،‬سال گذشته قانونی‬ ‫ازس��وی بان��ک مرکزی ابالغ و اجرایی ش��د که براس��اس‬ ‫ان ص��دور چک های تضمینی باید به ن��ام فرد دارنده چک‬ ‫و ب��ا درج کد ملی او انجام ش��ود‪ .‬اق��دام بانک مرکزی در‬ ‫راس��تای افزایش ش��فافیت در نظام بانکی و قابل ردگیری‬ ‫ب��ودن انتق��ال مبالغ قابل توجه بود‪ .‬روزگذش��ته نیز بانک‬ ‫مرکزی به دارندگان بیش از ‪ ۲۰‬چک برگشتی هشدار داده‬ ‫و بخش��نامه ای را به بانک ها و موسسه های اعتباری مبنی‬ ‫بر نظارت بیش��تر بر افراد دارای بیش از ‪ ۲۰‬چک برگشتی‬ ‫ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون جدید چه می گوید؟‬ ‫اذر س��ال گذشته قانون اصالح شده چک برای اجرا ابالغ‬ ‫شد‪ .‬براساس این اصالحیه‪ ،‬درصورتی که موجودی حساب‬ ‫صادرکنن��ده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باش��د‪ ،‬به‬ ‫تقاضای دارنده چک بانک مکلف اس��ت مبلغ موجودی در‬ ‫حس��اب را به دارنده چ��ک بپردازد و دارن��ده با قید مبلغ‬ ‫دریافت شده پشت چک‪ ،‬ان را به بانک تسلیم کند‪.‬‬ ‫همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک‬ ‫کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد‬ ‫کند و با دریافت کد رهگیری و درج ان در گواهینامه ای با‬ ‫مش��خصات یادشده در ماده قبل‪ ،‬ان را به متقاضی تحویل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫چندی بعد مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه ای‬ ‫ب��ه نظام بانکی ابالغ کرد که ب��ر مبنای ان‪ ،‬پرداخت وجه‬ ‫چک از س��ایر حساب های دارای موجودی فرد صادرکننده‬ ‫چ��ک نی��ز امکان پذیر و البت��ه با اما و اگره��ای حقوقی از‬ ‫س��وی کارشناسان مواجه شد‪ .‬براس��اس این بخشنامه که‬ ‫بر مبنای مفاد قانون جدید چک و بخش��نامه حساب جاری‬ ‫بانک مرکزی به ش��بکه بانکی ابالغ ش��د؛ درصورت کافی‬ ‫نبودن موجودی حس��اب صادرکننده چک‪ ،‬بانک ها مکلف‬ ‫به پرداخت وجه چک از محل موجودی س��ایر حساب های‬ ‫صاحب حس��اب به ترتیب اولویت از حس��اب جاری‪ ،‬حساب‬ ‫قرض الحسنه پس انداز‪ ،‬حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و‬ ‫حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن‬ ‫تمامی حس��اب ها و کارت ه��ای بانکی و هر مبلغ متعلق به‬ ‫صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند‪.‬‬ ‫روز گذش��ته نیز بانک مرکزی ب��ه دارندگان بیش از ‪۲۰‬‬ ‫چک برگش��تی هشدار داده و بخش��نامه ای را به بانک ها و‬ ‫موسسه های اعتباری مبنی بر نظارت بیشتر بر افراد دارای‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬چک برگشتی ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬در بخشنامه ابالغی مدیریت کل نظارت‬ ‫بر بانک ها و موسس��ه های اعتباری امده‪« :‬براساس بند ج‬ ‫م��اده ‪ ۳۵‬قانون پولی و بانکی کش��ور‪ ،‬ه��ر بانک در مقابل‬ ‫خس��ارتی که براثر عملیات ان متوجه مش��تریان می شود‬ ‫مسئول و متعهد جبران خواهد بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬براساس‬ ‫ماده ‪ ۳۰‬از ش��یوه نامه حس��اب جاری نیز مسئولیت رعایت‬ ‫نش��دن یا تخط��ی از مقررات ش��یوه نامه حس��اب جاری با‬ ‫هیات مدیره هر بانک اس��ت و در صورت تخلف‪ ،‬مش��مول‬ ‫مجازات های انتظامی موضوع ماده ‪ ۴۴‬قانون پولی و بانکی‬ ‫کش��ور می گردد‪ .‬ضمن ابالغ مفاد این بخشنامه به تمامی‬ ‫واحده��ای ذی رب��ط ان بانک و انجام تدابی��ر و اقدام های‬ ‫کنترلی الزم به منظور اطمینان از حس��ن اجرای شیوه نامه‬ ‫حس��اب جاری‪ ،‬دس��تور فرمایند فایل پیوس��ت در زمینه‬ ‫اش��خاص دارای بیش از ‪ ۲۰‬چک برگشتی با نظارت واحد‬ ‫بازرس��ی ان بانک تکمی��ل و به طور مس��تمر در ‪ ۲‬مقطع‬ ‫پایان شهریور و پایان اسفند هر سال به منظور اتخاذ تدابیر‬ ‫مقتضی به این مدیریت کل ارسال کنند‪».‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬اقدام بانک مرکزی‬ ‫پیش از این نیز دس��توراتی با هدف اصالح و ساماندهی‬ ‫قانون چک به شبکه بانکی ابالغ شده که عبارتند از‬ ‫‪ -۱‬مهل��ت ‪ ۱۰‬روزه ب��رای ارس��ال اطالع��ات چک های‬ ‫برگش��تی به س��امانه بانک مرکزی لغو ش��ده و به محض‬ ‫صدور گواهینامه پرداخت نش��دن‪ ،‬بانک ها مکلف به ارسال‬ ‫اطالعات یادشده به این سامانه هستند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بانک ه��ا مکلف به درج کدرهگی��ری روی گواهینامه‬ ‫عدم پرداخت صادرش��ده بوده و بدیهی است به گواهینامه‬ ‫فاق��د کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثرداده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اطالع��ات چک های برگش��تی اش��خاص حقوقی در‬ ‫س��ابقه امضاکنندگان انها نیز نمایش داده خواهد ش��د و‬ ‫خروج اش��خاص از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬درباره واریز کس��ری مبلغ چک به حس��اب ازس��وی‬ ‫صادرکننده برای رفع س��وءاثر از ان‪ ،‬مدت زمان مسدودی‬ ‫مبلغ در حساب از ‪ ۲‬سال به یک سال کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬درصورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع س��وء‬ ‫اث��ر از چک های پیش از یک س��ال از تاریخ انس��داد مبلغ‬ ‫چک‪ ،‬بانک باید نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین امار از چک های برگشتی‬ ‫براس��اس اخرین امار چک های برگش��تی که مربوط به‬ ‫مهرماه اس��ت‪ ،‬افزون ب��ر ‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار چک به‬ ‫ارزش��ی بیش از ‪ ۹۵۵‬هزار میلی��ارد ریال در مهرماه مبادله‬ ‫ش��د که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ‪ ۱.۷‬درصد کاهش‬ ‫و از نظ��ر مبلغ ‪ ۱.۳‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬در ماه‬ ‫مورد گزارش در استان تهران حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫چک به ارزش��ی افزون بر ‪ ۵۴۶‬هزار میلی��ارد ریال مبادله‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در بین س��ایر استان های کشور بیش��ترین نسبت تعداد‬ ‫چک های برگش��تی بـه کل چک های مبادله ای در استان‪،‬‬ ‫به ترتی��ب به اس��تان های کهگیلوی��ه و بویراحمد (‪۱۴.۸‬‬ ‫درصد)‪ ،‬چهارمحال و بختیاری (‪ ۱۲.۲‬درصد) و خراس��ان‬ ‫ش��مالی (‪ ۱۱.۵‬درصد) اختصاص یافته است و استان های‬ ‫گی�لان (‪ ۶.۱‬درص��د)‪ ،‬البرز و یزد (هر ک��دام ‪ ۷.۴‬درصد)‬ ‫و خراس��ان رضوی (‪ ۷.۸‬درصد) پایین ترین نس��بت تعداد‬ ‫چک های برگش��تی به کل تعداد چک های مبادله شده در‬ ‫استان را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح رویه جدید بانک ها‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬یاس��ر مرادی‪ ،‬کارشناس حقوق بانکی با‬ ‫اش��اره به مفاد قانون جدید چک و بخشنامه حساب جاری‪،‬‬ ‫درصورت کافی نبودن موجودی حس��اب صادرکننده چک‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ه��ا مکل��ف به پرداخ��ت وجه چ��ک از محل‬ ‫سالم سازی ترازنامه بانک ها با اجرای عملیات بازار باز‬ ‫نظرگاه‬ ‫کارشناسان مسائل پولی و بانکی معتقدند که عملیاتی شدن بخشنامه‬ ‫بازار باز استفاده از اوراق کم ریسک با نقدشوندگی باالست که به معنای‬ ‫سالم س��ازی ترازنامه بانک هاس��ت‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬تیموررحمانی در‬ ‫برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر با بیان این مطلب افزود‪ :‬عملیات بازار‬ ‫ب��از به طور پیوس��ته می توان��د اوضاع اقتصاد و بین الملل��ی را رصد و با‬ ‫این کار نرخ س��ود موجود را براس��اس سیاس��ت بانک مرکزی تعیین‬ ‫کند‪ .‬این استاد دانشگاه ادامه داد‪ :‬موفقیت این سیاست گذاری نوین و‬ ‫هدف گذاری تورمی با فرض درس��ت انجام شدن منوط به پیش زمینه هایی است‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین پیش نیازهای موفقیت در این هدف‪ ،‬پایداری کس��ری بودجه‬ ‫دولت در عملیات بانک مرکزی است‪ .‬اجرای عملیات بازار باز در شرایطی اغاز شده‬ ‫که دولت نیز در تنگنای مالی قرار دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ناترازی‬ ‫در نظام بانکی ایران در یک دهه شکل گرفته وتشدید شده است‪ .‬این‬ ‫روند با توجه به تورم س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬همچنان وجود دارد؛بنابراین اگر‬ ‫چاره اندیشی جدی برای رفع این چالش در نظام بانکی نشود‪ ،‬درنهایت‬ ‫اجرای موفقیت امیز عملیات بازار باز با مشکل روبه رو خواهد شد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس مس��ائل پولی و بانکی در ادامه درباره امادگی بانک ها برای‬ ‫اجرای سیاس��ت گذاری جدیدمبتنی بر عملیات بازار باز گفت‪ :‬ناترازی‬ ‫در بانک ها حاکی از موفق نبودن بانک در عملیات واسطه گری است‪ .‬این روند در‬ ‫نهایت سیاس��ت های بانک مرکزی را نیز با مشکل روبه رو خواهدکرد اما با اجرای‬ ‫عملیات بازار باز می توان به بهبود این شرایط نیز امیدوار بود‪.‬‬ ‫جهت دهی به اقتصاد کشور‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی‪ ،‬کارشناس و صاحب نظر‬ ‫ح��وزه بانک��ی دراین باره ب��ا بیان اینکه ب��ازار باز از‬ ‫ابزارهای مهم سیاس��ت های پولی است که به تازگی‬ ‫در اقتصاد کشور عملیاتی شده‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات بازار‬ ‫باز‪ ،‬در کنار س��ایر سیاس��ت های پولی همچون نرخ‬ ‫تنزیل دوباره‪ ،‬نرخ ذخیره قانونی‪ ،‬سیاست های پولی‬ ‫انقباضی و انبس��اطی بانک مرک��زی و‪ ...‬می تواند به‬ ‫اقتصاد کش��ور جهت دهد و زمینه رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫ایج��اد اش��تغال‪ ،‬ثبات قیمت ها‪ ،‬تثبی��ت نرخ بهره‪،‬‬ ‫کنترل نرخ تورم‪ ،‬مهار نقدینگی و‪ ...‬را فراهم کند‪.‬‬ ‫او با توجه به کارکرد سیاس��ت های پولی و بانکی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬به اجرایی ش��دن عملیات‬ ‫ب��ازار ب��از در اقتصاد ایران اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬بی تردید یک��ی از اهدافی که این‬ ‫سیاس��ت دنب��ال می کن��د کنت��رل نرخ‬ ‫ت��ورم و مهار نقدینگی اس��ت که اینها در‬ ‫نهایت می تواند به ثبات بخشی بازارها در‬ ‫اقتصاد ایران کمک کند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه درحال حاض��ر اقتصاد ایران با حجم باالیی از‬ ‫نقدینگی روبه رو است که برای جلوگیری از سیالبی‬ ‫ش��دن این نقدینگی ها به بخش ه��ای گوناگون که‬ ‫بی تردید ویرانگر است‪ ،‬باید از ابزارهای پولی مناسب‬ ‫کامران ندری یکی دیگر از کارشناس��ان مسائل‬ ‫پول��ی و بانکی نی��ز در این برنامه گف��ت‪ :‬انچه با‬ ‫عن��وان بازار باز مطرح ش��ده اس��ت تنها خرید و‬ ‫فروش اوراق بهادار به وس��یله بانک مرکزی نیست‬ ‫بلکه به طور یک بس��ته اس��ت‪ .‬س��اماندهی رابطه‬ ‫بانک ها ب��ا بانک مرک��زی‪ ،‬سالم س��ازی ترازنامه‬ ‫بانک ه��ا و توجه به نرخ بازار بی��ن بانکی عواملی‬ ‫است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تاکنون بانک ها برای جبران کسری‬ ‫از منابع بانک مرکزی استفاده می کردند‪ ،‬در بسته‬ ‫عملیات��ی ب��ازار باز که به تصویب ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار رس��ید و از ‪ ۲۸‬دی عملیاتی ش��د بانک ها‬ ‫از این پس برای اس��تفاده از منابع بانک‬ ‫مرکزی باید اوراق بهادار دولتی را تودیع‬ ‫کنند؛ یعنی در اینده بانک ها دیگر بدون‬ ‫وثیقه نمی توانند از منابع بانک مرکزی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬این استاد دانشگاه افزود‪:‬‬ ‫انتظار می رود با عملیاتی شدن شیوه نامه‬ ‫عملیات بازار باز در اینده ش��اهد باشیم‬ ‫بانک ها بخش قاب��ل مالحظه ای از دارایی ها را در‬ ‫ترازنام��ه نگه��داری کنند‪ .‬دراین ص��ورت اوراقی‬ ‫کم ریسک با نقدشوندگی باال خواهیم داشت‪ .‬البته‬ ‫اهداف دیگری نیز در این راس��تا دنبال می ش��ود‬ ‫که قابل توجه اس��ت و می تواند درصورت درست‬ ‫استفاده شود‪ ،‬افزود‪ :‬عملیاتی شدن بازار‬ ‫ب��از می تواند در ش��رایط فعل��ی جلوی‬ ‫تخری��ب بخش های اقتصادی و تنش در‬ ‫بازارها را بگیرد و این هدفی است که در‬ ‫حال محقق شدن است‪ .‬حسینی هاشمی‬ ‫با بی��ان اینکه عملیات بازار باز به مفهوم‬ ‫خری��د و ف��روش اوراق خزان��ه دولتی از‬ ‫س��وی بانک مرکزی از کانال بانک هاس��ت که خرید‬ ‫و فروش را برعهده دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم در شرایط‬ ‫فعلی می تواند نقدینگی را از سطح جامعه جمع و ان‬ ‫را به سمت بخش های مولد سوق دهد‪.‬‬ ‫ساماندهی رابطه بانک ها با بانک مرکزی‬ ‫اجرا ش��دن ب��ه اقتصاد کش��ور کمک‬ ‫کن��د‪ .‬ن��دری در ادامه درب��اره تاثیر‬ ‫عملیات بازار باز بر اقتصاد کشور گفت‪:‬‬ ‫چارچوب نوین سیاست گذاری با هدف‬ ‫کنترل نرخ تورم پایه گذاری شده است؛‬ ‫بنابرای��ن برای اجرای ان نیاز به از بین‬ ‫رفتن ناترازی و کسری بودجه است که‬ ‫اس��تقالل بانک مرکزی در این راس��تا بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬دراین شرایط نیاز به اوراق دولتی به اندازه‬ ‫کافی داریم و برای رس��یدن به نتیجه مطلوب نیز‬ ‫نیاز به برنامه ریزی متناس��ب با تحقق این اهداف‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیمه نباید جزو کاالهای لوکس به شمار رود‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬باید خدم��ات صنعت بیمه را به طور عملی به مردم‬ ‫نش��ان دهیم تا نگاه لوکس برخی در جامعه به محص��والت و خدمات بیمه ای اصالح‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش روبط عمومی بیمه مرکزی ایران‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی در س��ومین‬ ‫گردهمایی ش��ورای هماهنگی اس��تان ها اظهارکرد‪ :‬تمامی مفاد منش��ور اخالقی در‬ ‫صنعت بیمه باید به درستی اجرا شود و مسئوالن ارشد شرکت های بیمه ای بر این امر‬ ‫نظارت کافی داش��ته باش��د‪ .‬وی توسعه صنعت بیمه را در گرو تعامل مجموعه بیمه با‬ ‫مسئوالننهاد هایدیگراعالمکردوگفت‪:‬اعضایشورایهماهنگیمی توانندبابرپایی‬ ‫نشست های هم اندیشی‪ ،‬ایراد سخنرانی و مالقات با مسئوالن و شخصیت های اثرگذار‬ ‫استان ها در توسعه فرهنگ بیمه مشارکت جدی تری داشته باشند‪ .‬سلیمانی تشکیل‬ ‫هیات رئیس��ه س��ندیکای بیمه گران ایران را گامی مثبت در راس��تای نهادینه سازی‬ ‫فعالیت های این نهاد صنفی توصیف و بر توانمندس��ازی هر چه بیشتر این مجموعه‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از عملکرد شورای هماهنگی استان ها‬ ‫در حادثه س��یل اخی��ر گفت‪ :‬باید از فرصت های اینچنینی اس��تفاده کنیم و خدمات‬ ‫صنع��ت بیمه را به طور عملی به مردم نش��ان دهیم تا موضوع ن��گاه لوکس برخی در‬ ‫جامعه به محصوالت و خدمات بیمه ای اصالح شود‪ .‬وی نمایندگان شرکت های بیمه‬ ‫و فع��االن ش��بکه فروش را نیروهای خط مقدم صنعت بیم��ه ارزیابی کرد و افزود‪ :‬اگر‬ ‫اظهارنظرها و مطالبات صنعت بیمه در فضای کارشناسانه مطرح شود تاثیر بیشتری‬ ‫در بین مسئوالن و دیگر افراد جامعه خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به تازگی به دارندگان بیش از ‪ ۲۰‬چک برگش��تی هش��دار‬ ‫داده و بخش��نامه ای را به بانک ها و موسس��ه های اعتباری مبنی بر نظارت‬ ‫بیشتر بر حساب افراد دارای بیش از ‪ ۲۰‬چک برگشتی ابالغ کرده است‬ ‫موجودی س��ایر حس��اب های صاحب حس��اب و همچنین‬ ‫مس��دود کردن تمامی حس��اب ها و کارت های بانکی و هر‬ ‫مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه قانون گذار‬ ‫برای اجرایی ش��دن بخش هایی از‬ ‫قان��ون جدید مانند م��اده ‪ ۲۱‬که‬ ‫درباره ممنوعیت ص��دور چک در‬ ‫وج��ه حامل اس��ت‪ ،‬مهلت هایی را‬ ‫تعیی��ن ک��رده‪ ،‬اف��زود‪ :‬س��ایر‬ ‫بخش ه��ای قانون به وی��ژه ماده ‪۵‬‬ ‫درباره اعمال محرومیت برای دارندگان چک های برگشتی‬ ‫از اذر سال ‪ ۹۷‬الزم االجرا بوده و بانک های کشور نمی توانند‬ ‫در مقابل افراد ذی نفع به نبود زیرساخت های الزم یا ابالغ‬ ‫نش��دن موضوع از سوی بانک مرکزی استناد کنند‪ .‬مرادی‬ ‫در ادامه به نامه ش��ماره ‪ ۹۷/۴۶۸۵۱۱‬بانک مرکزی اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬بان��ک مرکزی براس��اس این نامه و س��ایر‬ ‫بخشنامه های ابالغی تکالیف جدیدی را برای اجرای قانون‬ ‫جدی��د چک به ش��بکه بانکی ابالغ کرده که باید ازس��وی‬ ‫ش��عب به دقت مورد اجرا قرار گیرد و درصورت ش��کایت‬ ‫افراد ذی نفع از اجرا نشدن این تغییرات‪ ،‬مسئولیت جبران‬ ‫خسارت مشتریان برعهده بانک ها و مدیران ان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود فضای کسب وکار‬ ‫س��یدجواد میرحی��دری‪ ،‬فع��ال‬ ‫اقتصادی با اش��اره ب��ه اصالحات‬ ‫جدید قان��ون چک گفت‪ :‬هیچ یک‬ ‫از ش��رکت ها توانای��ی تش��خیص‬ ‫اعتب��اری صادرکنن��ده چ��ک را‬ ‫ندارند‪ .‬به طورکلی‪ ،‬چنین ظرفیتی‬ ‫برای تش��خیص اعتباری افراد در‬ ‫قانون پیش بینی نشده و مشکالت بسیاری را برای فعاالن‬ ‫کسب وکارهای اقتصادی ایجاد کرده و می کند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کسب وکار در گفت وگو با فارس با اشاره‬ ‫به هش��دار جدید بان��ک مرکزی به دارن��دگان چک های‬ ‫برگش��تی و اقدام ه��ای بان��ک مرک��زی گفت‪ :‬کس��ی که‬ ‫چک برگش��تی دارد نباید از داش��تن دسته چک بهره مند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بانک ها اگر حس��اب های افراد را بررسی و چک هایی که‬ ‫تسویه نش��ده را از داشتن دسته چک محروم کنند‪ ،‬بسیار‬ ‫از مشکالت فضای کس��ب وکار بهبود می یابد‪ .‬میرحیدری‬ ‫اف��زود‪ :‬اجرای دس��تورات جدی��د درباره چ��ک می تواند‬ ‫بسیاری از مشکالت ساختاری را رفع کند‪ .‬امکان استعالم‬ ‫انی وضعیت صادرکننده از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫ویژه‬ ‫ابالغ قرارداد مشاوره احداث واحدهای اهن اسفنجی‪ 1 .6‬میلیون تنی بیجار و فوالدسازی ‪ 1 .5‬میلیون تنی قروه استان کردستان‬ ‫شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه مهرجی‪ ،‬مشاور مادر شرکت صنایع فوالد کردستان شد‬ ‫ش��رکت فنی مهندس��ی فوالد مبارکه مهرجی‪ ،‬در‬ ‫فراین��د مناقصه ش��رکت صنایع فوالد کردس��تان با‬ ‫عنوان «خدمات مش��اوره و نظارت بر عملیات احداث‬ ‫یک واحد اهن اسفنجی ‪ ۱.۶‬میلیون تنی و پروژه های‬ ‫زیرساخت مربوط در شهرستان بیجار و یک واحد ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون تنی فوالد س��ازی در شهرس��تان قروه استان‬ ‫کردس��تان» برنده و به عنوان مش��اور اصلی انتخاب و‬ ‫قراردادی بین این دو شرکت منعقد شد‪.‬‬ ‫دی��روز در نشس��تی در محل ش��رکت صنایع فوالد‬ ‫کردس��تان با حض��ور محمدرضا احم��دی مدیرعامل‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬مهدی توالیی��ان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فنی مهندس��ی مهرجی و برخی معاونان این شرکت‪،‬‬ ‫علی یزدانی رئیس هیات مدیره ش��رکت صنایع فوالد‬ ‫کردس��تان و برخی اعضای ای��ن هیات مدیره‪ ،‬ابالغیه‬ ‫این قرارداد تقدیم شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه‬ ‫مهرجی شد‪.‬‬ ‫و هم اکنون ‪ ۱۱۰‬میلیون تن سنگ اهن در کردستان‬ ‫قابل استخراج است که خوراک ‪ ۲۰‬ساله این طرح ها را‬ ‫تامین می کند‪ .‬از این رو شرکت صنایع فوالد کردستان‬ ‫تعهد خوراک ‪۲۰‬ساله برای این طرح ها دارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این محدوده های امیدبخش دیگری نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪3‬ساله طرح را تحویل خواهیم داد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹زنجیره فوالد‪ ،‬جهشی برای توسعه استان‬ ‫کردستان‬ ‫علی یزدان��ی رئیس هیات مدیره‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��رکت صنایع فوالد کردستان در این نشست با بیان‬ ‫اینکه به دلیل ظرفیت های معدنی و س��نگ اهن‪ ،‬این‬ ‫زنجیره در اس��تان کردستان شکل گرفت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ایج��اد زنجیره ف��والد کردس��تان در حقیقت نگاهی‬ ‫توس��عه ای به اس��تان کردس��تان دارد و در راس��تای‬ ‫برنامه های سازمان ایمیدرو اس��ت‪ ،‬اما براساس قانون‬ ‫از انجا که این س��ازمان نمی توانس��ت به عنوان بخش‬ ‫دولتی ‪۱۰۰‬درصد سرمایه گذاری کند‪ ،‬سرمایه گذارانی‬ ‫از بخش خصوص��ی به این پروژه ورود کردند‪ .‬با توجه‬ ‫به حضور شرکت هایی مانند «گرو ه شرکت های کیمیا‬ ‫معادن س��پاهان» و «شرکت توسعه معدنی و صنعتی‬ ‫صبانور» در اس��تان کردستان و واگذاری پهنه معدنی‬ ‫به «ش��رکت توس��عه و تجهیز معادن امداد» قرار شد‬ ‫کنسرسیومی متش��کل از دولت با سهم زیر‪۵۰‬درصد‬ ‫و س��هم بخ��ش خصوص��ی باالی‪۵۰‬درص��د ش��کل‬ ‫بگیرد تا هم زمینه اش��تغالزایی و هم زمینه س��از رفع‬ ‫محرومیت زدایی در استان کردستان باشد‪.‬‬ ‫یزدانی ادامه داد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬تصمیم گرفت ه شده‬ ‫دو واحد ‪ ۱.۵‬میلیون تنی فوالدس��ازی و ‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تن��ی اهن اس��فنجی در بیجار و قروه ایجاد ش��ود که‬ ‫تمام مقدمات و زیرساخت ها ان هم اکنون فراهم شده‬ ‫است‪ .‬در زمینه سرمایه گذاری نیز قرار بود که از منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی یا در قال��ب فاینانس یا از محل‬ ‫اورده نقدی س��هامداران این پروژه به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫اخری��ن تصمیم هیات مدی��ره در این راس��تا افزایش‬ ‫سرمایه تا سقف ‪۳۵۰‬میلیارد تومانی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این طرح ها از سوی ایمیدرو زمانی که‬ ‫مدیریت اقای دکترکرباسیان در ایمیدرو گرفته شد و‬ ‫توس��ط وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اقای غریب پور‬ ‫مورد پیگیری قرار گرفت‪ .‬از این رو همراهی س��ازمان‬ ‫ایمیدور می تواند س��رعت بیش��تری به پ��روژه بدهد‪،‬‬ ‫چراکه حدود نیمی از منابع را این س��ازمان باید تهیه‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احم��دی‪ :‬دو پ��روژه ف��والد کردس��تان مجوزهای محیط زیس��ت که‬ ‫برای احداث واحدهای فوالدی بس��یاری کلیدی هستند را اخذ و در‬ ‫زیرس��اخت ها و تامین اب‪ ،‬برق و گاز چه در دوران س��اخت و چه در‬ ‫دوران بهره برداری‪ ،‬قراردادهایی را منعقد کرده است‬ ‫کند و این فرصتی برای جهش توسعه استان کردستان‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت صنایع فوالد کردستان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سال اینده عملیات اجرایی این پروژه‬ ‫اغاز می ش��ود و زمینه اش��تغال چندهزارنفر را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫یزدان��ی گفت‪ :‬به تازگی نیز قرار ش��ده پهنه معدنی‬ ‫دیواندره که س��نگ اهن است به شرکت صنایع فوالد‬ ‫کردس��تان واگذار ش��ود و این موضوع نیز در دس��ت‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪ ۵۵۰‬میلیون یورویی‬ ‫در این نشست محمدرضا احمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫صنایع فوالد کردس��تان عنوان کرد‪ :‬سهامداران فوالد‬ ‫کردستان شامل ‪۴۴‬درصد سازمان ایمیدرو‪۲۰ ،‬درصد‬ ‫شرکت «توسعه معدنی و صنعتی صبانور» و ‪۱۶‬درصد‬ ‫«گرو ه شرکت های کیمیا معادن سپاهان» هستند که‬ ‫این دو شرکت‪ ،‬معدن و کارخانه کنسانتره و طرح های‬ ‫توس��عه ای برای گندله نیز دارند‪ .‬ش��رکت صبانور در‬ ‫اس��داباد همدان یک واح��د ‪ ۵۵۰‬هزار تنی گندله نیز‬ ‫دارد‪۲۰.‬درصد س��هام نیز مربوط به «شرکت توسعه و‬ ‫تجهیز معادن امداد» است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع فوالد کردس��تان درباره‬ ‫توان شرکت های داخلی برای ساخت این طرح ها گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های ‪ EPC‬کاردر واحده��ای فوالدی ممکن‬ ‫است در کش��ور انگشت شمار باش��ند‪ ،‬اما شرکت های‬ ‫خوبی هس��تند و توانایی اجرای ای��ن طرح ها را دارند‪.‬‬ ‫برای نمونه در بخش احیای مستقیم و فوالدسازی هم‬ ‫ایریتک و هم‪ MMTE‬و در بخش فناوری میدرکس‬ ‫و نیز در فناوری پرد شرکت‪ MME‬را داریم که دارای‬ ‫گواهی فناوری نیز هستند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه از نظر فناوری احیای مس��تقیم‬ ‫با مش��کلی روبه رو نیس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش اجرا نیز‬ ‫ش��رکت هایی مانند ف��والد تکنیک ‪،‬فک��ور صنعت یا‬ ‫قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء فعالیت های خوبی در‬ ‫س��اخت واحدهای فوالدی داخلی داش��ته اند‪ .‬با توجه‬ ‫به فراخوانی که پیش رو داریم‪ ،‬امیدواریم ش��رکت های‬ ‫خوبی برای ای��ن دو طرح جذب کنیم‪ .‬به طور کل در‬ ‫بخش فوالدسازی شرکت های خوبی وجود دارند‪.‬‬ ‫احمدی در پاس��خ به سوال خبرنگار‬ ‫که چه‬ ‫میزان سرمایه برای این طرح در نظر گرفته شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای این پروژه ‪ ۵۵۰‬میلیون یورو در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که‪۳۰‬درصد اورده سهامداران است و ‪۷۰‬درصد‬ ‫از منابع دیگر تامین خواهد شد‪ .‬البته نظر ما این است‬ ‫که به صورت فاینانس جذب سرمایه کنیم با این حال‬ ‫سرمایه گذاری داخلی نیز داریم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که بانک‬ ‫صادرات اماده همکاری برای احداث واحدهای فوالدی‬ ‫اس��ت ایا از این بانک کمک نخواهی��د گرفت‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫رقم این پروژه باالس��ت‪ ،‬بنابرای��ن یک بانک به تنهایی‬ ‫نمی تواند تامین مال��ی پروژه را انجام دهد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫کنسرس��یومی از بانک ها بخواهند مش��ارکت داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع فوالد کردستان در ادامه با‬ ‫اعالم خبرهای خوبی در راستای این پروژه عنوان کرد‪:‬‬ ‫دو پروژه فوالد کردس��تان مجوزهای محیط زیست که‬ ‫برای احداث واحدهای فوالدی بسیاری کلیدی هستند‬ ‫را اخذ کرده است و در زیرساخت ها و تامین اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز چه در دوران ساخت و چه در دوران بهره برداری‪،‬‬ ‫س قراردادها نیز‬ ‫قراردادهایی را منعقد کرد ه و پیش نوی ‬ ‫اماده شده اس��ت‪ .‬احمدی همچنین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حسن این طرح مجاورت ان با راه اهن است‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرسش که در زمینه‬ ‫ن��ورد چه محص��والت و بازارهای��ی را در اولویت قرار‬ ‫خواهید داد‪ ،‬گفت‪ :‬برای تولید محصول نورد یا تامین‬ ‫بازار داخلی یا بازار صادراتی‪ ،‬به طرح جامع فوالد و در‬ ‫کل بازار توجه خواهیم داشت‪ .‬سعی ما این است که با‬ ‫کمک مش��اور اصلی بازار را رصد کنیم و به سمت نیاز‬ ‫بازار پیش برویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع فوالد کردس��تان درباره‬ ‫اش��تغالزایی این طرح ها نیز عنوان ک��رد‪ :‬این طرح ها‬ ‫ب��رای‪ ۱۲۰۰‬نف��ر به صورت مس��تقیم و ‪۱۲‬ه��زار نفر‬ ‫به صورت غیرمس��تقیم ایج��اد اش��تغال خواهند کرد‬ ‫و اولوی��ت ب��ا افراد متخصص بومی در اس��تان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫احمدی همچنین در پاس��خ به این پرسش که تمام‬ ‫خوراک این طرح ها در اس��تان کردس��تان قابل تامین‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تمام خوراک در استان قابل تامین است‬ ‫همچنی��ن مهدی توالییان مدیرعامل ش��رکت فنی‬ ‫مهندس��ی فوالد مبارکه مهرجی که به عنوان مش��اور‬ ‫مادر ش��رکت صنایع فوالد کردس��تان انتخاب ش��د‪،‬‬ ‫در این نشس��ت عنوان کرد‪ :‬ش��رکت فنی مهندس��ی‬ ‫ف��والد مبارکه مهرجی‪ ،‬برنده مناقصه ش��رکت صنایع‬ ‫فوالد کردس��تان‪ ،‬به عنوان مش��اور و ناظر بر عملیات‬ ‫احداث ی��ک واحد اه��ن اس��فنجی ‪۱.۶‬میلیون تنی‬ ‫و پروژه های زیرس��اخت مربوط در شهرس��تان بیجار‬ ‫و یک واح��د ‪۱.۵‬میلیون تنی فوالدس��ازی و نورد در‬ ‫شهرس��تان قروه استان کردستان شده است‪ .‬توالییان‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دو پ��روژه قروه و بیجار‬ ‫هم در راس��تای نظارت عالی��ه و هم نظارت کارگاهی‪،‬‬ ‫قرار است‪ ،‬مشاور مادر شویم‪ .‬امیدواریم در زمینه های‬ ‫فوالدس��ازی و احی��ای مس��تقیم بتوانی��م ب��ه فوالد‬ ‫کردستان کمک کنیم‪.‬‬ ‫توالیی��ان ادامه داد‪ :‬گروه ف��والد مبارکه حدود ‪۱۲‬‬ ‫واحد احیای مس��تقیم را طراح��ی و نظارت کرده و به‬ ‫بهره برداری رس��اند ه اس��ت‪ .‬در حقیقت هیچ شرکت‬ ‫بیش��تر از ما دارای تجربه مناقصه‪ ،‬س��اخت و طراحی‬ ‫در این زمینه نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره مدت زمان این پ��روژه عنوان کرد‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت ای��ن پروژه ب��ه م��دت ‪ ۳۶‬ماه – ‪ ۳‬س��ال – و‬ ‫به ص��ورت ‪ EPCF‬اجرایی ش��ود‪ .‬اح��داث یک واحد‬ ‫‪ ۱.۶‬میلی��ون تن��ی اهن اس��فنجی و ‪۱.۵‬میلیون تنی‬ ‫فوالدس��ازی عملیاتی می ش��ود که فراخوان و مناقصه‬ ‫ان به ص��ورت عمومی و ارزیابی ها انجام می گیرد‪ .‬پس‬ ‫از ان از طریق ش��رکت فوالد کردستان‪ ،‬شرکت هایی‬ ‫که ظرفیت اجرای این پروژه را داش��ته باشند‪ ،‬انتخاب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فنی مهندس��ی ف��والد مبارکه‬ ‫مهرجی عنوان کرد‪ :‬در کش��ور فرایند احیای مستقیم‬ ‫به صورت کامل بومی سازی شده و چند شرکت داخلی‬ ‫در ای��ن زمینه کار کرده اند و الیس��نس نیز دارند و از‬ ‫صفر تا ص��د ان را می توانند انج��ام بدهند‪ .‬در زمینه‬ ‫تجهیزات نیز تقریبا تمام تجهیزات ان قابلیت ساخت‬ ‫در داخل را دارند‪.‬‬ ‫توالییان در پاس��خ ب��ه خبرنگار‬ ‫ک��ه ایا از‬ ‫فناوری پرد که فناوری داخلی است نیز بهر ه می گیرید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از فناوری های موجود بهره خواهیم گرفت‪ ،‬البته‬ ‫ظرفیت پرد محدود اس��ت که باید با مش��اور به توافق‬ ‫برسیم که یک واحد ‪۱.۶‬میلیون تنی ب هٌصرفه تر است یا‬ ‫اینکه دو واحد با نصف این ظرفیت ایجاد کنیم که در‬ ‫این صورت‪ ،‬پرد هم شانس برای حضور در این قرارداد‬ ‫خواهد داش��ت‪ ۳ .‬تا ‪ ۴‬ش��رکت در این پروژه ها حتما‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫توالییان‪ :‬شرکت‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫مهرجی‪ ،‬برنده‬ ‫مناقصه شرکت‬ ‫صنایع فوالد‬ ‫کردستان‪ ،‬به‬ ‫عنوان مشاوره و‬ ‫ناظر بر عملیات‬ ‫احداث یک واحد‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫‪۱.۶‬میلیون‬ ‫تنی و یک واحد‬ ‫‪۱.۵‬میلیون تنی‬ ‫فوالدسازی و‬ ‫نورد شده است‬ ‫شرکت مهندسی مشاور طوس اب در مسیر رشد‬ ‫شرکت مهندسی مشاور طوس اب با هدف توسعه صنعت اب و فاضالب‬ ‫کشور در سال ‪ ۱۳۶۳‬تاسیس شد‪ .‬اکنون پس از گذشت حدود ‪۴‬دهه‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت توانسته با تمرکز بر ماموریت س��ازمانی خود و با تکیه بر رهبری‬ ‫ش��اخص و معتب��ر‪ ،‬برخورداری از کادر کارشناس��ی متخصص و باتجربه و‬ ‫همچنین بهره گیری از تجهیزات نرم افزاری و س��خت افزاری به روز‪ ،‬فضای‬ ‫کاری خود را از طریق رشد کیفی و ارتقای بهره وری در پروژه های داخل و‬ ‫خارج کشور گسترش داده و به عنوان یکی از شاخص ترین مشاوران کشور‬ ‫و منطقه مطرح کند‪ .‬این مش��اور در چارچوب منش��ور اخالق مهندس��ی‬ ‫و ب��ا تلفیق دس��تاوردهای عل��وم و فنون روز و تکیه ب��ر تجربه و خالقیت‬ ‫سرمایه های انسانی‪ ،‬رضایت مندی کارفرمایان را سرلوحه فعالیت های خود‬ ‫قرار داده و همواره در زمینه تولید و ارتقای دانش مهندس��ی کشور به ویژه‬ ‫در صنعت اب و فاضالب نقش افرینی کرده است‪.‬‬ ‫زمینه های فعالیت شرکت مهندسی مشاور طوس اب عبارتند از‪:‬‬ ‫ مدیریت جامع منابع اب ش��امل؛ اب رس��انی‪ ،‬ذخیره س��ازی‪ ،‬انتقال‪،‬‬‫تصفی��ه و توزیع اب‪ ،‬جمع اوری فاضالب و روان اب های س��طحی‪ ،‬تصفیه‬ ‫و اس��تفاده مجدد از فاضالب تصفیه ش��ده ش��بکه ابیاری و زهکشی سد و‬ ‫س��ازه های هیدرولیکی مهندسی رودخانه س��امانه های تله متری‪ ،‬اسکادا‪،‬‬ ‫دیس��پاچینگ و مخاب��رات نیرو‪ ،‬س��امانه های دفع باطله‪ ،‬خط��وط انتقال‬ ‫نف��ت وگاز‪ ،‬راه س��ازی‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬نگه��داری‪ ،‬مدیری��ت طرح های اب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬مدیریت شبکه های توزیع اب‪ ،‬مدل سازی کمی و کیفی اب های‬ ‫سطحی و زیرزمینی‪ ،‬کاربرد فناوری «سامانه اطالعات مکانی» و «سنجش‬ ‫از دور»‪ ،‬مطالعات محیط زیستی‪ ،‬حفاظت فیزیکی منابع اب‪ ،‬نقشه برداری‬ ‫و ‪ GIS‬مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک‪ ،‬مطالعات مقاوم سازی سازه ها‪،‬‬ ‫ازمایشگاه ژئوتکنیک‪ ،‬مکانیک خاک و محیط زیست؛‬ ‫ نیروگاه های حرارتی و برقابی؛‬‫ سیستم های نمک زدایی اب دریا و سایر منابع ابی نامتعارف؛‬‫ سامانه های برداشت اب از دریا؛‬‫ بازرسی و کنترل کیفیت لوله و تجهیزات صنعتی؛‬‫ پست های فوق توزیع و خطوط انتقال نیرو؛‬‫‪ -‬تهی��ه مدل ه��ای مالی و تعریف س��ازکار تامین مال��ی پرژه های اب و‬ ‫فاضالب و صنعت؛‬ ‫ مدل س��ازی عددی و شبیه س��ازی کمی و کیفی سیستم های توزیع و‬‫انتقال اب؛‬ ‫ مدل سازی عددی و شبیه سازی الیه بندی اب در مخازن سدها؛‬‫در دو دهه گذش��ته‪ ،‬شرکت مهندسی مشاور طوس اب با درک اهمیت‬ ‫پروژه های صنعتی به ویژه در بخش صنایع معدنی به عنوان یکی از پایه های‬ ‫اساس��ی صادرات غیرنفت��ی و به منظور تقویت بنیه فن��ی و علمی جامعه‬ ‫مهندس��ی در این زمینه و کاهش وابستگی به کارشناسان خارجی در کنار‬ ‫سایر طرح های در دست مطالعه و اجرا‪ ،‬نسبت به مطالعه و نظارت بر اجرای‬ ‫پروژه های صنعتی گوناگون به ویژه در بخش صنایع مس و فوالد اقدام کرده‬ ‫و با بکارگیری و تربیت تیم های کارشناس��ی کارامد و خبره و بومی سازی‬ ‫دانش مهندس��ی مرتبط با ان‪ ،‬توانس��ته گامی هر چند کوچک به منظور‬ ‫رفع وابس��تگی کشور‪ ،‬ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از توسعه فناوری های‬ ‫ایجاد شده بردارد‪.‬‬ ‫هدف از حضور این مهندسان مشاور در نمایشگاه حاضر ارائه دستاوردهای‬ ‫دو دهه فعالت های اخیر در زمینه تولید دانش و فرایند مهندسی اب و دفع‬ ‫باطله در بخش صنعت کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی مدیرعامل‬ ‫سعید نی ریزی‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور‬ ‫طوس اب‪ ،‬نقش اصلی و اساسی را در سازماندهی‪ ،‬توسعه و تکامل شرکت‬ ‫به عهده داش��ته اس��ت‪ .‬ایشان از اعضای برجسته موسس��ه های بین المللی‬ ‫مرتبط با پروژه های عمرانی و تحقیقاتی و به طور خاص صنعت اب اس��ت‪.‬‬ ‫وی در س��ال ‪ ۱۳۲۵‬هجری شمس��ی در تهران متولد ش��د و پس از طی‬ ‫مراحل تحصیلی‪ ،‬موفق به دریافت مدرک فوق لیسانس در رشته مهندسی‬ ‫اب و خاک از دانشگاه کرانفیلد انگلستان در سال ‪ ۱۹۷۴‬میالدی و دکترای‬ ‫عمران گرایش اب از دانش��گاه س��اوث همپتون انگلس��تان در سال ‪۱۹۷۷‬‬ ‫میالدی ش��د‪ .‬دکت��ر نی ریزی‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬به عضوی��ت هیات علمی‬ ‫دانش��گاه فردوس��ی مش��هد درامد و تا سال ‪ ۱۳۶۲‬این س��مت را برعهده‬ ‫داش��ت‪ .‬پس از ان در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به عنوان مـدیر‬ ‫ناحیه خراسان منصوب شد و تا سال ‪ ۱۳۶۷‬این مسئـولیت را عهد دار بود‪.‬‬ ‫ایش��ان از س��ال ‪ ۱۳۶۷‬به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت‬ ‫مهندسی مشاور طوس اب انتخاب شد و تاکنون نیز عهده دار این مسئولیت‬ ‫است‪ .‬دکتر نی ریزی در سپتامبر سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی در شصت و پنجمین‬ ‫همایش کمیس��یون بین المللی ابیاری و زهکشی (‪ )ICID‬به مدت ‪۳‬سال‬ ‫به عنوان ریاس��ت این کمیسیون جهانی انتخاب ش��د‪ .‬ایشان همچنین در‬ ‫س��ال های قبل به عن��وان نایب رئیس این کمیس��یون و ریاس��ت کمیته‬ ‫مال��ی برگزیده ش��ده بودند‪ .‬انها در س��ال ‪ ۱۹۹۹‬میالدی از کمیس��یون‬ ‫بین المللی ابیاری و زهکش��ی در گرانادا اس��پانیا موف��ق به دریافت جایزه‬ ‫و ل��وح افتخ��ار ‪ ،۱۹۹۹ ICID WATSAVE AnnualAward‬برای‬ ‫بهتری��ن ن��واوری در زمینه مدیریت و صرفه جویی در مص��رف اب با ارائه‬ ‫مقاله «س��امانه توزیع دوگانه اب شهری‪ -‬راه حل نهایی در شرایط کمبود»‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درب��اره حضور ایش��ان در مجامع علمی و تحقیقاتی نی��ز می توان موارد‬ ‫ذیل را برشمرد‪:‬‬ ‫ ریاس��ت کمیس��یون بین المللی ابیاری و زهکشی (‪-۲۰۱۴ ( )ICID‬‬‫‪) ۲۰۱۷‬؛‬ ‫ رئیس کمیته مالی کمیس��یون بین المللی ابیاری و زهکشی (‪)ICID‬‬‫( ‪)۲۰۱۴ - ۲۰۰۷‬؛‬ ‫ نایب رئیس کمیسیون بین المللی ابیاری و زهکشی (‪۲۰۰۱ ( )ICID‬‬‫ ‪) ۲۰۰‬؛‬‫ عضو انجمن مهندسان سیویل امریکا ‪ ASCE‬؛‬‫ عضو هیات اجرایی کمیته ملی ابیاری و زهکشی ایران؛‬‫‪ -‬عضو هیات اجرایی کمیته ملی اب و فاضالب ایران‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاورد ‪ ۳۶‬سال خدمت و تالش در صنعت اب کشور‬ ‫س��د و نیروگاه‪ ۱۸ :‬س��د مخزنی ابی با حج��م کل مخزن حدود ‪۵۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب و حجم اب تنظیم��ی حدود ‪ ۱۱۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫در سال؛‬ ‫تاسیسات انتقال و توزیع اب‪ :‬حدود ‪ ۱۰۰۰۰‬کیلومتر خطوط انتقال اب‬ ‫در اقطار ‪ ۱۰۰‬الی ‪ ۲۲۰۰‬میلی متر؛‬ ‫تصفیه خانه ه��ای اب‪ ۲۴ :‬تصفیه خانه اب با ظرفیت بیش از یک میلیارد‬ ‫مترمکعب در سال؛‬ ‫شبکه های جمع اوری فاضالب و اب های سطحی‪ :‬حدود ‪ ۱۴۰۰۰‬کیلومتر‬ ‫ش��بکه جمع اوری و ‪ ۴۵۰۰‬کیلومتر خط انتقال فاضالب و ‪۱۳۵۰‬کیلومتر‬ ‫شبکه اب های سطحی؛‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب‪ :‬بیـ��ش از ‪ ۵۰‬تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت‬ ‫تقریبی ی��ک میلیون و ‪۹۰۰‬هزارمترمکعب در روز و جمعیت زیرپوش��ش‬ ‫معادل ‪ ۵/۸‬میلیون نفر؛‬ ‫ابی��اری و زهکش��ی‪ ۷۰۰۰۰ :‬هکت��ار ش��بکه های ابی��اری و زهکش��ی‬ ‫به طورسطحی‪ ۱۶۰۰۰ ،‬هکتار شبکه های ابیاری زیر فشار و ‪ ۱۱۶۰۰‬شبکه‬ ‫تلفیقی سطحی و زیر فشار؛‬ ‫محیط زیس��ت‪ :‬مطالعات حفاظت کیفی منابع اب در ‪ ۱۷‬اس��تان کشور‬ ‫(‪ ۸۰‬محدوده مطالعاتی‪ ۱۸ ،‬س��د و ‪ ۱‬دریاچ��ه تفریحی ) ‪ -‬منابع طبیعی‬ ‫و ارزیابی اثرات محیط زیس��تی ‪ ۴۰‬طرح عمرانی مطالعات ارزیابی وضعیت‬ ‫محیط زیس��ت شهری (‪ )SOE‬و ارائه راهکارهای اجرایی برای نخستین بار‬ ‫در کشور؛‬ ‫منابع اب‪ :‬افزون بر‪۱۰۰‬پـروژه ش��امل تعادل بخش��ی‪ ،‬اطلس منابع اب‪،‬‬ ‫مهندس��ی رودخان��ه‪ ،‬طرح های جامع مناب��ع اب‪ ،‬امارب��رداری‪ ،‬مطالعات‬ ‫شکست سد و برنامه اقدامات اضطراری؛‬ ‫اس��کادا و تله متری‪ :‬بیش از ‪ ۶۰۰‬سایت عملیاتی زیر پوشش سامانه های‬ ‫اس��کادا و تله متری مشتمل بر مخازن‪ ،‬تلمبه خانه ها‪ ،‬تصفیه خانه ها‪ ،‬سدها‪،‬‬ ‫چا ه و س��ایت های فشارشکن و کیفیت س��نجی در سطح شبکه توزیع اب‬ ‫شرب شهری؛‬ ‫نقشه برداری‪ :‬نقش��ه برداری حدود ‪ ۲۶‬هزار کیلومتر شبکه جمع اوری و‬ ‫خط انتقال اب و فاضالب‪ ،‬تهیه نقشه توپوگرافی افزون بر ‪ ۱۲۰‬هزار هکتار‪،‬‬ ‫تهیه نقش��ه کاداس��تر حدود ‪ ۸۰‬هزار هکتار‪ ،‬تهیه نقشه بلوکی حدود ‪۳۰‬‬ ‫هزار هکتار‪ ،‬انجام عملیات تصویربرداری و تهیه نقشه با استفاده از سیستم‬ ‫پهپاد فتوگرامتری حدود ‪ ۸‬هزار هکتار؛‬ ‫ازمایش��گاه ژئوتکنی��ک و محیط زیس��ت‪ :‬ارائ��ه خدمات ازمایش��گاهی‬ ‫ژئوتکنی��ک‪ ،‬مکانیک خاک‪ ،‬مکانیک س��نگ و مقاومت مصالح و همچنین‬ ‫شیمی و محیط زیست در بیش از ‪ ۶۰‬پروژه‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد خبر داد‪:‬‬ ‫جایزه فرهنگ سازی به «اب‬ ‫و فاضالب» اصفهان رسید‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری ‪ ۶‬نمایشگاه صنعت و معدن تا پایان سال‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫نوع کاال در بیش‬ ‫از ‪ ۳‬هزار واحد‬ ‫تولیدی در یزد‬ ‫تولید و افزون‬ ‫بر ‪ ۴۲۰‬قلم کاال‬ ‫به ‪ ۹۳‬کشور دنیا‬ ‫صادر می شود‬ ‫زین�ب زارع‪ -‬محمدرضا علم��دار یزدی‪ ،‬در ایین‬ ‫تجلی��ل از صادرکنندگان برتر اس��تان ی��زد با حضور‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی به سخنان رهبر معظم انقالب درباره تقویت‬ ‫اقتصاد مس��تقل کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د رویدادهای اقتصادی اس��تان در ‪ ۳‬بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رقم خورده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از یزد‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان یزد افزود‪ :‬در حال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬ن��وع کاال در بیش از ‪ ۳‬هزار واحد تولیدی در‬ ‫یزد تولید و بیش از ‪ ۴۲۰‬قلم کاال به ‪ ۹۰‬کش��ور دنیا‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫علم��دار یزدی ادامه داد‪ :‬اس��تان یزد و اکنون جزو‬ ‫‪ ۸‬استان برتر در حوزه صادرات غیرنفتی کشور است‬ ‫و اگر امار محصوالت یزد که از س��ایر گمرکات صادر‬ ‫می شود را به امار صادرات یزد اضافه کنیم‪ ،‬رتبه یزد‬ ‫ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‬ ‫با اش��اره به دس��تاوردهای قابل قبول اس��تان یزد در‬ ‫ح��وزه تنظیم بازار افزود‪ :‬اقدام های بس��یار خوبی نیز‬ ‫در راس��تای توس��عه صادرات غیرنفتی در استان یزد‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫علمدار یزدی در همایش قدردانی از صادرکنندگان‬ ‫درص��د رویدادهای اقتصادی اس��تان یزد در ‪ 3‬بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متمرکز است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجلیل از ‪ ۳۱‬صادرکننده برتر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫جای��زه فرهنگ س��ازی‪ ،‬به دلیل تاس��یس خانه‬ ‫فرهن��گ اب و ایجاد بس��تر مص��رف بهینه اب در‬ ‫جامعه به ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان‬ ‫رس��ید‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��یداکبر‬ ‫ط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫بنی طباء‪ ،‬مدی��ر رواب ‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ضمن بیان این‬ ‫خبر گفت‪ :‬ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان‪،‬‬ ‫تنها ش��رکتی در کش��ور اس��ت که خانه فرهنگ‬ ‫اب را باه��دف تروی��ج مصرف بهینه اب در جامعه‬ ‫راه اندازی کرد‪ .‬وی با اش��اره به تولیدات هنری که‬ ‫با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه اب در دستور‬ ‫کار قرار گرفت اعالم کرد‪ :‬امس��ال ‪ ۸۰‬انیمیشن و‬ ‫فیلم کوتاه و بیش از ‪ ۷۰‬پوستر‪ ،‬طرح های گرافیکی‬ ‫و کاریکات��ور و ‪ ۱۰‬جلد کت��اب با محتوای راه های‬ ‫مصرف بهینه اب برای تمام گروه های سنی تولید‬ ‫و منتش��ر ش��د‪ .‬بنی طباء مصرف درس��ت منابع را‬ ‫یکی از مولفه های توس��عه یافتگی برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫در یران به لحاظ اقلیم اب و هوایی گرم و خشک‪،‬‬ ‫دستیابی به منابع اب شیرین بسیار محدود است‪،‬‬ ‫این در حالی است که فرهنگ درست مصرف منابع‬ ‫بستر توسعه کشور را در زمینه های مختلف فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬مدیر روابط عموم��ی و اموزش همگانی‬ ‫ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان اصفه��ان گفت‪:‬‬ ‫ش��ناخت و کشف راه های جدید و به دور از کلیشه‬ ‫در ترغیب مردم برای مصرف درس��ت موثر است‪،‬‬ ‫چراکه امروزه با پیش��رفت زندگی صنعتی و رش��د‬ ‫جمعیت‪ ،‬مصرف اب افزایش یافته و بحران اب در‬ ‫بیشتر کش��ورهای جهان روبه گسترش است‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه این س��ال ها صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب یکی از اصلی ترین دغدغه های کش��ور به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در س��ال های اخیر مسئوالن‬ ‫امر برای دوری از خطر کمبود اب در فکر استفاده‬ ‫بهینه و مدیری��ت مصرف اب بوده اند‪ .‬بنی طباء با‬ ‫اشاره به ارتباط مستقیم میزان مصرف سرانه اب با‬ ‫فرهنگ و ارتقای سطح بهداشت گفت‪ :‬متاسفانه در‬ ‫کش��ور هنوز فرهنگ سازی الزم در زمینه استفاده‬ ‫مطلوب از اب به طور گسترده انجام نشده‪ ،‬اقدام ها‬ ‫بیشتر در زمینه مدیریت تولید و عرضه اب بوده و‬ ‫کمتر به مدیریت مصرف توجه شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برتر یزد با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در راستای‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی انجام شده گفت‪ :‬بیش از ‪۴۶‬‬ ‫هزار واحد صنفی فعال در استان یزد وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صدور ‪ ۹۹۴‬کارت بازرگانی در استان‬ ‫ یزد اعالم کرد‪ :‬تا پایان س��ال ‪ ۶‬نمایش��گاه در حوزه‬ ‫صنعت و معدن در یزد برگزار می شود‪.‬‬ ‫علمدار یزدی گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امسال‪ ۳۴۸ ،‬میلیون‬ ‫دالر کاال به وزن بیش از ‪ ۲‬میلیون تن از گمرک یزد‬ ‫صادر ش��د که این میزان نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته از نظر وزن ‪ ۴۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه بیش از ‪ ۸۰۰‬نوع کاال در بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار واحد تولیدی در یزد تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۴۲۰‬قلم کاال به ‪ ۹۳‬کش��ور دنیا صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فعاالن اقتصادی روزانه ‪ ۱۴‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری جدید صنعتی و معدنی در استان یزد‬ ‫انجام می دهند‪ .‬علمدار یزدی عنوان کرد‪ :‬بیش از ‪۸۰‬‬ ‫اس��تاندار ی��زد در ای��ن ایین ک��ه ‪ ۳۱‬صادرکننده‬ ‫برت��ر اس��تان ی��زد معرف��ی و تجلیل ش��دند گفت‪:‬‬ ‫صادرکنندگان اس��تان ی��زد به طور ج��دی در حوزه‬ ‫اوراسیا فعالیت کنند‪ .‬محمدعلی طالبی افزود‪ :‬استان‬ ‫یزد دارای بازارهای هدف متنوعی اس��ت و با بسیاری‬ ‫از کش��ورها روابط تج��اری دارد‪ .‬باید با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت اس��تان یزد و کشور شاهد جهشی در توسعه‬ ‫صادرات باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ارزشی صادرات‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی نیز در ای��ن ایین گفت‪ :‬از نظر ریالی میزان‬ ‫صادرات کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد‬ ‫نسبتا خوبی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس��ی خیابان��ی در ایی��ن تجلی��ل از‬ ‫صادرکنن��دگان نمون��ه یزد افزود‪ :‬در همین ش��رایط‬ ‫تحریم در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪ ۳۲‬میلیارد دالر کاال از ایران‬ ‫صادر شد که به لحاظ وزن ‪ ۱۹‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل افزایش دارد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ذخایر‬ ‫کاالی اساسی در حد مطلوب است و می تواند جلوی‬ ‫ایجاد هرگونه التهاب در بازار را بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان عنوان کرد‬ ‫مدیرعامل گروه تعاونی پیش��گامان با اش��اره ب��ه اهمیت تعاون‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬بهترین راه برون رفت از مش��کالت اقتصادی اعتماد به‬ ‫س��رمایه های نمادی��ن و تضمین انها به س��رمایه های خرد با مدل‬ ‫تعاون است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدرضا رضایی نژاد گفت‪ :‬نیاکان‬ ‫ما در یزد در زمان تاس��یس قنات‪ ،‬از حکومت وام نمی گرفتند بلکه‬ ‫ع��ده ای به عنوان افراد معتمد در ان پروژه ها حضور پیدا می کردند‬ ‫و مردم به دلیل اعتمادی که به این افراد داشتند‪ ،‬پول خود را وارد‬ ‫پ��روژه می کردن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬به مرور که بانک ها ش��کل گرفتند و‬ ‫س��ود ماهانه پرداخت کردند مردم کمتر تمایل به س��رمایه گذاری‬ ‫ابرسانی به فالت مرکزی‪ ،‬در دستور کار‬ ‫در پروژه ها برای دریافت س��ود انی پیدا کردند و ترجیح می دادند‬ ‫به جای اینده م��داری‪ ،‬این ده خوری کنند‪ .‬ما در این فکر بودیم که‬ ‫چگونه این فرهنگ تغییرک��رده را بازگردانیم و به جای اینکه برای‬ ‫یک پروژه از وام یا سرمایه گذار خارجی استفاده کنیم‪ ،‬از خود مردم‬ ‫در پیشبرد ان کمک بگیریم‪ .‬رضایی نژاد افزود‪ :‬ما این مدل را برای‬ ‫ابرس��انی به فالت مرکزی ایران در قال��ب تعاونی تولیدی‪-‬توزیعی‬ ‫فرااس��تانی پیاده کردیم و بزرگ ترین کارافرینان و سرمایه گذاران‬ ‫مطرح کش��وری و چندین ش��رکت که در حوزه اقتصادی فعالیت‬ ‫می کنند به عنوان س��هامدار عضو انتخاب ش��دند که نقش معتمد‬ ‫را در این س��اختار ایفا می کنند‪ .‬رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی‬ ‫ت مرکزی‬ ‫ابرسانی فالت مرکزی پارس بیان کرد‪ :‬ما ابرسانی به فال ‬ ‫را در دس��تور کار داریم واما در این راه فرصت ها و تهدیدهایی نیز‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ب��رای مثال اگر ما فقط بخواهی��م اب را به یک نقطه‬ ‫برسانیم‪ ،‬مشکالتی در مسیر ایجاد می شود و برای رفع ان باید همه‬ ‫افراد و شهرهای طول مسیر در این پروژه شرکت داشته باشند‪.‬‬ ‫عض��و ات��اق تع��اون ایران اف��زود‪ :‬م��دل اقتصادی ای��ن تعاونی‬ ‫شیرین س��ازی و انتقال اب به روش حقابه س��هامداران اس��ت که‬ ‫ام��کان انتقال‪ ،‬بهره ب��رداری یا فروش حقابه برای س��هامداران در‬ ‫مس��یر انتقال و کل کشور فراهم می شود و باید واقعیت ها را قبول‬ ‫کنیم که هیچ سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری در این‬ ‫پروژه ها نیست؛ درنتیجه بهترین روش این است که خود مردم در‬ ‫منفعت و سوداوری این پروژه ها شریک باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه تعاونی پیش��گامان با اش��اره ب��ه اهمیت پروژه‬ ‫شیرین س��ازی اب‪ ،‬گف��ت‪ :‬کارافرین اقتصادی ب��رای منفعت کار‬ ‫می کند‪ .‬حال��ت نوین ان می ش��ود کارافرین اقتص��ادی نوین که‬ ‫ع�لاوه بر اینکه منفعت می خواهد‪ ،‬فعالیت های اجتماعی نیز انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫غفلت توسعه ریلی از نیاز مسافران به حمل و نقل ارزان و اسان درون شهرها‬ ‫قطار هایی که دیر به مقصد می رسند‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۲‬س��ال از اغ��از ب��ه کار راه اهن‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬این خط اهن چندان مورد اس��تقبال اهالی‬ ‫منطقه قرار نگرفته اس��ت‪ .‬مردم منطقه‪ ،‬سرعت پایین‬ ‫قطار و دور از دس��ترس بودن ایستگاه و متصل نبودن‬ ‫ان به حمل و نقل درون ش��هری را عامل بی میلی خود‬ ‫به اس��تفاده از راه اهنی می دانند که س��ال ها منتظرش‬ ‫بودند‪ .‬البت��ه قصه بهره برداری از ایس��تگاه های نااماده‬ ‫راه اهن محدود به این ش��هر نیس��ت و س��ر درازی در‬ ‫شهرهای مختلف دارد که به کاهش اشتیاق مردم برای‬ ‫اس��تفاده از این ش��یوه پاک و ارزان حمل و نقلی ختم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اتصال کرمانش��اه‪ ،‬همدان‪ ،‬رشت‪،‬‬ ‫ارومیه و تبریز به شبکه ریلی کشور‪ ،‬از سوی مسئوالن‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم‬ ‫و دوازده��م در ح��وزه عمران��ی مطرح می ش��ود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که به گفته برخی م��ردم این مناطق و‬ ‫نمایندگان انان در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬برخی از‬ ‫این بهره برداری ها بدون توج��ه به نیازهای اولیه مردم‬ ‫یعنی دسترس��ی ارزان و اسان مردم به ایستگاه راه اهن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند وقتی ایس��تگاه راه اهن‬ ‫داخل ش��هر نبوده یا امکان دسترس��ی اس��ان به ان با‬ ‫اس��تفاده از حمل و نقل عمومی درون ش��هری میس��ر‬ ‫نباش��د‪ ،‬ای��ن ن��وع بهره برداری ها به ه��دف نهایی که‬ ‫افزای��ش اس��تفاده از حم��ل و نقل ریلی اس��ت‪ ،‬منجر‬ ‫نمی شود‪ .‬عباس اخوندی‪ ،‬وزیر پیشین راه و شهرسازی‬ ‫نیز همواره از لزوم س��اخت ایستگاه های راه اهن درون‬ ‫ش��هرها س��خن می گفت اما ای��ن اصل ن��ه در دوران‬ ‫مدیریت او اجرا شد‪ ،‬نه پس از او‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی توسعه ریلی به نیاز مردم‬ ‫یکی از کارشناس��ان حمل و نقل کشورمان می گوید‬ ‫غفلت برنامه توسعه ریلی از نیاز مسافران به حمل ونقل‬ ‫عمومی اسان و ارزان‪ ،‬موجب کاهش استقبال مردم از‬ ‫خطوط ریلی در کشور شده است‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫مج��اورت ایس��تگاه راه اهن با ایس��تگاه حم��ل و نقل‬ ‫درون ش��هری اعم از مترو‪ ،‬اتوبوس و فرودگاه بخش��ی‬ ‫از برنامه یکپارچگی حمل و نقل است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫یکپارچگی این اس��ت که مسافر به اسان ترین روش از‬ ‫در خانه به در مقصد برس��د‪ ،‬ب��دون اینکه در میانه راه‬ ‫برای تعویض وسیله نقلیه با مشکل روبه رو شود‪ .‬درواقع‬ ‫تاکید جهانی بر حمل و نقل «در تا در» است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه اهن های اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬رشت و‬ ‫همدان‪ ،‬از جمله خط اهن هایی هستند که ویژگی بیان‬ ‫ش��ده را ندارند و همین مسئله موجب کاهش استقبال‬ ‫از این خطوط شده است‪.‬‬ ‫قصابیان یاداور ش��د‪ :‬غفلت راه اهن های جدید کشور‬ ‫از دسترسی های عمومی در حالی است که راه اهن های‬ ‫قدیمی ایران از جمله اهواز‪ ،‬اندیمشک‪ ،‬مشهد و تهران‬ ‫همگی در مرکز ش��هرها س��اخته ش��ده اند و به راحتی‬ ‫ام��کان اتصال انها به حمل و نقل درون ش��هری وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫علی بیت اللهی‪-‬عضو هیات علمی مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نب��ود خدم��ات مناس��ب و با کیفی��ت در بخش حمل ونق��ل ریلی و‬ ‫متصل نش��دن قطارهای شهری به قطارهای برون شهری و حومه ای‪،‬‬ ‫از مشکالتی است که ما در حال حاضر داریم و مسائل همین موجب‬ ‫شده قطار با استقبال چندانی روبه رو نشود‬ ‫‹ ‹لزوم حرکت در مسیر شهرسازی ریل پایه‬ ‫براساس امار موجود‪ ،‬درحال حاضر در شهر پاریس ‪۷‬‬ ‫ایستگاه بزرگ راه اهن برون شهری قرار دارد و تعدادی‬ ‫ایس��تگاه فرعی نیز در این ش��هر به شهروندان خدمات‬ ‫می دهد تا به اس��انی از نق��اط مختلف پاریس به حومه‬ ‫این کالن ش��هر رفت و امد کنند‪ .‬در شهر لندن نیز ‪18‬‬ ‫ایس��تگاه راه اهن وجود دارد‪ .‬دسترسی اسان و ارزان به‬ ‫ایستگاه های راه اهن‪ ،‬اصلی جهانی و مبنای شکل گیری‬ ‫شهرسازی ریل پایه است‪ .‬ایده اصلی شهرسازی ریل پایه‬ ‫این است که نه تنها دسترسی اسان به راه اهن درون و‬ ‫برون شهری میسر شود بلکه شبکه ریلی محور توسعه‬ ‫ش��هر باشد‪ .‬مجید مصاحب‪ ،‬کارش��ناس شهرسازی در‬ ‫پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬توسعه حمل و نقل عمومی بر مبنای اتصال‬ ‫حمل و نقل برون و درون ش��هری ب��ا اتوبوس یا مترو‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توس��عه حمل و نقل ریلی و‬ ‫ساخت ایستگاه های راه اهن مناسب درون کالن شهرها‬ ‫از ویژگی های مهم ش��هرهای ریل پایه است که حمل و‬ ‫نقل عمومی را همگانی و مکان های پیرامون ایستگاه ها‬ ‫را درون ش��هرها جانمای��ی می کند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫در ش��هرهای ریل پایه خطوط ریلی ب��ه گونه ای داخل‬ ‫ش��هر طراحی و پیاده می ش��وند که مردم با استفاده از‬ ‫ایس��تگاه های مختلف بتوانند به مقصد برس��ند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬به دلیل نبود نگرش مناسب در مدیران‪ ،‬تاکنون‬ ‫ما ش��اهد چنین اتفاقی در کشور نبوده ایم‪ .‬مصاحب با‬ ‫رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از بازداشت سرباند‬ ‫اصلی قاچاق س��وخت با پرون��ده ‪ ۱۲۵‬میلیارد تومانی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با دس��تگیری این فرد‪ ،‬از قاچاق میلیون ها لیتر‬ ‫س��وخت به خارج از کش��ور جلوگیری شد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫علی مویدی خرم ابادی با بیان اینکه رویکردهای دانش محور‬ ‫و مب��ارزه تخصصی اگاهانه برای کاهش قاچاق کاال و ارز در‬ ‫پیش گرفته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه با همکاری ‪ ۲۶‬نهاد عضو این‬ ‫ستاد به توفیق خوبی دست یافتیم اما تحریم ها در مبارزه با‬ ‫بیان اینکه وجود ایستگاه های قابل دسترس‪ ،‬پایانه های‬ ‫حمل ونقل و قیمت مناس��ب‪ ،‬موجب اس��تقبال بیشتر‬ ‫م��ردم از قطار برای س��فرهای درون و بیرون ش��هری‬ ‫می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نبود خدمات مناسب و با کیفیت در‬ ‫بخش حمل ونقل ریلی و متصل نشدن قطارهای شهری‬ ‫به قطارهای برون ش��هری و حومه ای‪ ،‬از مشکالتی است‬ ‫که ما در حال حاضر داریم و همین مسائل موجب شده‬ ‫قطار با اس��تقبال چندانی روبه رو نشود که این مشکل‬ ‫در راه اهن های جدید کشور‪ ،‬بیشتر دیده می شود‪ .‬او با‬ ‫اشاره به ش��یوه نادرست توسعه خطوط ریلی در کشور‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگر قرار باشد توسعه شهری مبتنی بر ریل‬ ‫داش��ته باشیم و راه اهن ش��هرهای مختلف را به حمل‬ ‫و نقل عمومی درون ش��هری متصل کنیم‪ ،‬باید ترس��یم‬ ‫دیگری برای شهرها و کریدورها داشته باشیم و شهرها‬ ‫را اطراف ایستگاه های ریلی توسعه دهیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس شهر س��ازی با بیان اینک��ه در حال‬ ‫حاض��ر بس��یاری از کالن ش��هرهای جه��ان‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مراکز تج��اری اصلی خود را اطراف خطوط ریلی ایجاد‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید حمل و نقل بین ش��هری را‬ ‫به گونه ای با ایس��تگاه های ریلی درون و برون ش��هری‬ ‫متصل کنیم که مسافران بتوانند در ایستگاه ها به شبکه‬ ‫حمل و نقل عمومی متصل ش��وند‪ .‬درواقع تعامل حمل‬ ‫و نقل درون شهر‪ ،‬حومه ای و راه اهن ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصرار بر تکرار اشتباه‬ ‫راه ا هن کرمانشاه فقط نمونه ای از خط اهن هایی است‬ ‫ک��ه بدون توجه به نیازهای حمل ونقلی ش��هروندان به‬ ‫بهره برداری رسیده و بخشی از مسافران خود را از دست‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در پروژه های جدید دیگ��ری مانند راه اهن‬ ‫رشت و همدان نیز به این مسئله بی توجهی شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن انطور که یکی از اعضای کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس شورای اس�لامی می گوید این اشتباه در زمینه‬ ‫راه اهن سنندج نیز در حال رخ دادن است‪ .‬سید احسن‬ ‫عل��وی در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به پیش��رفت‬ ‫فیزیکی اندک راه اهن همدان‪ -‬س��نندج‪ ،‬از برنامه ریزی‬ ‫برای س��اخت ایستگاه این خط اهن در بیرون شهر خبر‬ ‫داد‪ .‬عل��وی افزود‪ :‬با توجه به مخالفت عباس اخوندی با‬ ‫ساخته شدن ایس��تگاه های راه اهن بیرون از شهرها‪ ،‬در‬ ‫دوره وزارت او‪ ،‬طراحی ایس��تگاه جدید راه اهن سنندج‬ ‫در داخل ش��هر‪ ،‬به کنسرسیوم داخلی‪ -‬خارجی سپرده‬ ‫ش��د تا ایس��تگا جدیدی طراح��ی کنند‪ .‬ق��رار بود این‬ ‫کنسرس��یوم ایس��تگاه فعلی را که قرار است در گردنه‬ ‫صلوات اباد س��اخته شود‪ ،‬به داخل شهر هدایت کند‪ .‬با‬ ‫این کنسرس��یوم قرارداد هم بسته ش��د اما به دلیل باال‬ ‫بودن هزینه این انتقال‪ ،‬اقدام عملی انجام نشد‪.‬‬ ‫نماینده س��نندج در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه مکان یاب��ی ایس��تگاه فعلی راه اهن س��نندج به‬ ‫گونه ای اس��ت که م��ردم بای��د مس��یر ‪ 30‬کیلومتری‬ ‫از داخل ش��هر تا ایس��تگاه ط��ی کنند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ما‬ ‫نمی توانیم روی مکان یابی ایستگاه تاکید چندانی داشته‬ ‫باشیم زیرا اصل پروژه زیر سوال می برد و در حال حاضر‬ ‫بیش��تر به دنبال این هستیم که اصل اتصال به راه اهن‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬این عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد‬ ‫از جانمایی نامطلوب ایستگاه های راه اهن دیگر از جمله‬ ‫رش��ت و همدان که با فاصله زیاد از داخل شهر ساخته‬ ‫شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه بارها به مسئوالن امر تذکر‬ ‫داده ایم که پروژه به ش��کلی پیش رود که قابل استفاده‬ ‫برای مردم باشد‪.‬‬ ‫سلطان قاچاق سوخت بازداشت شد‬ ‫قاچاق و ارز تاثیر منفی داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬باوجود تحریم ها‬ ‫توانس��تیم از قاچ��اق کاالهای اساس��ی به خارج از کش��ور‬ ‫جلوگیری کنیم و درحال حاضر شاهد کمترین خروج کاالی‬ ‫اساسی از کشور هستیم‪ .‬رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز با بیان اینکه با نگاه پیش��گیرانه توانستیم از خروج منابع‬ ‫ملی جلوگیری کنیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با کمک وزارت اطالعات و‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬روی ش��بکه های اصلی قاچاق کاال متمرکز‬ ‫ش��دیم‪ .‬در یک سال اخیر با سرباند ها و یقه سفید ها مبارزه‬ ‫کردیم که باند انها متالش��ی شد‪ .‬مویدی خرم ابادی افزود‪:‬‬ ‫در یک��ی از پرونده های اصلی فردی که در دس��تگاه قضایی‬ ‫نفوذ داش��ت‪ ،‬اجازه پیش��رفت کار را نم��ی داد ولی با کمک‬ ‫اطالعات س��پاه و دس��تگاه قضایی‪ ،‬عالوه بر اینکه از خروج‬ ‫میلیون ها تن سوخت قاچاق جلوگیری کردیم‪ ،‬توانستیم این‬ ‫فرد را بازداش��ت کرده و رقم قطعی ‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان به‬ ‫عنوان جریمه برای او محکومیت بگیریم‪ .‬این مقام مس��ئول‬ ‫با اش��اره به رس��یدگی به ‪ ۱۸۶‬پرونده قاچاق کاال و ارز در‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫مجید مصاحب‬ ‫سید احسن علوی‬ ‫امس��ال گفت‪ :‬مجموع این پرونده ها ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بود و با کمک دس��تگاه قضایی زمان رسیدگی به این‬ ‫پرونده ها کاهش چش��مگیری داشته است‪ .‬به گفته مویدی‬ ‫خرم ابادی با ش��وتینگ (قاچاق کاال با خودروهای س��بک)‬ ‫مقابله و ش��یوه نامه های الزم به استان های مرزی ابالغ شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مقام مسئول یاداور شد‪ :‬سال گذشته ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫لیتر در مصرف س��وخت صرفه جویی ش��د ام��ا از هدایت و‬ ‫انتقال این میزان سوخت به سوی قاچاق جلوگیری کردیم‪.‬‬ ‫استفاده کنندگان از مصالح ساختمانی غیر استاندارد زیر ذره بین‬ ‫رئی��س مرک��ز تحقیق��ات راه‪ ،‬مس��کن و شهرس��ازی از‬ ‫اغ��از تدوین گزارش��ی از س��وی س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫برای مش��خص شدن میزان اس��تفاده اقالم اس��تاندارد در‬ ‫ساخت وس��ازها خبر داد و گفت‪ :‬این گ��زارش به زودی در‬ ‫اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمد ش��کرچی زاده در گفت وگو با فارس‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫اینک��ه ای��ا کاهش کیفیت ساخت وس��از به دلیل اس��تفاده‬ ‫از اق�لام و مصال��ح س��اختمانی ارزان ن��رخ اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گزارش های پراکن��ده ای از محل های اجرای ساخت وس��از‬ ‫به دس��ت ما رسیده است که برخی سازندگان از اقالم ارزان‬ ‫نرخ برای ساخت مسکن استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در تعامل��ی ک��ه با س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫داش��تیم قرار ش��د این س��ازمان‪ ،‬گزارش میدانی از میزان‬ ‫اس��تفاده از اقالم اس��تاندارد در ساخت وس��از مسکن تهیه‬ ‫کند‪ .‬ش��کرچی زاده با اش��اره به اینکه این اقالم اس��تاندارد‬ ‫حتی ش��اید ارزان قیمت هم باش��ند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ارزان بودن ‬ ‫اقالم به معنی نداش��تن استاندارد نیست چراکه برخی اقالم‬ ‫و مصالح س��اختمانی در عین ارزان بودن‪ ،‬استاندارد خوبی‬ ‫دارند‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در گزارش��ی که تهیه خواهد ش��د تاکید روی اقالم و‬ ‫مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت وساز مانند اهن‪،‬‬ ‫میلگرد و س��یمان اس��ت چراکه این اقالم می توانند در باال‬ ‫ب��ردن ایمنی س��اختمان ها در مقابل زلزله نقش بس��زایی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫احتمال سقوط هواپیما بر اثر حمله سایبری رد شد‬ ‫رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با رد احتمال س��قوط هواپیما ب��ر اثر حمله‬ ‫سایبری گفت‪ :‬براساس بررس��ی ها و گزارش مسئوالن ستادکل‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬خطای انس��انی پدافند در س��قوط هواپیمای‬ ‫اوکراین��ی اثبات ش��د‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬مجتب��ی ذوالنور‬ ‫در تش��ریح جزئیات نشست کمیس��یون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی با اشاره به بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ ‪۷۳۷‬‬ ‫خط هواپیمایی اوکراین اظهارکرد‪ :‬ابهام در زمینه احتمال جنگ‬ ‫الکترونی��ک و هجوم س��ایبری در این حادثه ب��ه عنوان یکی از‬ ‫مباحث مطرح ش��د که تاکنون این موضوع منتفی اس��ت‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه در اینده اطالعاتی در این زمینه به دست اید و اثبات شود‬ ‫که خرابکاری سایبری رخ داده است‪ .‬ذوالنور با بیان اینکه درباره‬ ‫س��قوط هواپیمای اوکراینی گمانه زنی های مختلفی مطرح بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در درجه نخس��ت بحث نقص فنی یا اشتباه انسانی‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬همچنین خرابکاری س��ایبری و جنگ الکترونیک‬ ‫یکی دیگر از گمانه زنی ها بود‪ .‬از س��وی دیگر یکی از مسائلی که‬ ‫باید بررس��ی می شد‪ ،‬این بود که ایا منشا این سقوط خرابکاری‬ ‫داخل��ی و خارجی بوده اس��ت یا خیر‪ .‬همچنی��ن یکی دیگر از‬ ‫گمانه ها این بود که اشتباه انسانی در سامانه های پدافندی باعث‬ ‫رخ دادن این س��انحه ش��ده باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی گفتند در‬ ‫ای��ن حادثه پنهان کاری رخ داده و حقایق به مردم گفته نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این افراد با روند تخصصی این موضوع و زمان بر بودن ان‬ ‫اش��نایی نداشتند یا تحت تاثیر جو موجود این مطالب را مطرح‬ ‫کردند‪ .‬ذوالنور گفت‪ :‬با توجه به تهدید امریکا و اینکه پیش بینی‬ ‫می شد واکنش متقابل داشته باشند‪ ،‬سامانه ها توجیه شده بودند‬ ‫ک��ه در امادگی صددرصد باش��ند‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬گزارش هایی‬ ‫مبنی بر حرکت موشک کروز مطرح شد اما اینکه این گزارش ها‬ ‫اعتبارسنجی و به عنوان اطالعات موثقی به سامانه ها اعالم شود‬ ‫که مسیر کروز کجاس��ت و به سمت کدام هدف می رود و کدام‬ ‫س��امانه ماموری��ت برخورد با ان را دارد‪ ،‬چنی��ن اتفاقی نیفتاده‬ ‫بود‪ .‬ذوالنور یاداور ش��د‪ :‬یکی دیگر از مس��ائلی که بررس��ی شد‬ ‫این بود که ایا س��امانه خطا داشته یعنی سامانه پدافند و شبکه‬ ‫کنترل اتش مشکل داشته یا خیر که این موضوع تاکنون اثبات‬ ‫نشده است‪ .‬همچنین قطع بودن ارتباط اپراتور و سامانه با شبکه‬ ‫کنترل اتش نیز تاکنون اثبات نشده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر ما در حالت اتش محدود قرار داش��تیم به این معنا که به‬ ‫س��امانه پدافندی هنوز دستور شلیک و هدف اعالم نشده بود و‬ ‫حت��ی اگر فرض کنیم که ارتباط س��امانه پدافن��دی و اپراتور با‬ ‫مرکز کنترل قطع شده باشد‪ ،‬باز هم نباید به طور خودسر و اتش‬ ‫به اختیار عمل شود‪ .‬بر این اساس با توجه به اینکه به سامانه ها‬ ‫اعالم ش��ده بود وضعیت در حالت اتش محدود اس��ت نه اتش‬ ‫به اختیار‪ ،‬پس این س��انحه بر اثر خطای انس��انی سامانه پدافند‬ ‫هوایی بوده اس��ت و اپراتور چنین خطایی را مرتکب شده که به‬ ‫تش��خیص خود چنین تصمیمی گرفته و اقدام کرده است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نتیجه بررسی های کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی هم خطای انس��انی را نشان‬ ‫می دهد و از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضاییه‬ ‫با کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده اند‪ ،‬برخورد می شود‪.‬‬ ‫وقتی پالس��کو در تهران ساخته شد‪ ،‬نماد مدرنیته‬ ‫بود‪ .‬این س��اختمان اعجاب اور ب��ا فوالدی که از اروپا‬ ‫وارد ش��ده بود و با نواوری مهندس��ی در طراحی در‬ ‫زم��ان پایان س��اخت یعنی س��ال ‪( ۱۳۳۹‬حدود ‪۵۶‬‬ ‫س��ال پیش از فروریزش) یک اثر مهندس��ی ممتاز به‬ ‫شمار می رفت‪ ،‬جزو مرتفع ترین ساختمان های تهران‬ ‫و کش��ور در دوره خود بود‪ .‬پالس��کو شامل دو بخش‬ ‫برج و پاساژ بود که این دو به طور کلی از نظر سازه ای‬ ‫از ه��م جدا ولی تا ‪ ۴‬طبقه ب��ا هم مرتبط بودند‪ .‬ابعاد‬ ‫ب��رج به ط��ور تقریبی ‪ ۳۰‬متر در ‪ ۳۰‬متر بود و پاس��اژ‬ ‫پالسکو واقع در ضلع شمالی برج‪ ،‬با پهنای ‪ ۳۰‬متر و‬ ‫درازای ‪ ۱۰۰‬متر واقع شده بود که هم اکنون نیز بنای‬ ‫پاس��اژ سالم است‪ .‬پنجش��نبه ‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۳۹۵‬تصویر‬ ‫فروریختن این برج در س��اعت ‪ 11:30‬به طور زنده از‬ ‫شبکه خبر سیما پخش شد‪ .‬اواربرداری پالسکو حدود‬ ‫‪ ۹‬روز طول کش��ید‪ .‬در این حادثه ‪ ۱۶‬اتش نش��ان و ‪۶‬‬ ‫شهروند دیگر جان باختند‪.‬‬ ‫پالس��کو با ابعاد ‪ ۳۰‬در ‪ ۳۰‬با ‪ ۱۶‬طبقه و متشکل‬‫از ‪ ۵۹۰‬واحد تجاری‪ ،‬فقط یک راه پله داش��ت و این‪،‬‬ ‫ضع��ف بزرگی ب��رای معماری این بن��ا بود‪ .‬همچنین‬ ‫قرارگیری اتاق های اسانس��ور به گونه ای بود که مردم‬ ‫ب��رای باال رفت��ن از پله ها بای��د وارد محوطه طبقات‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫ای��ن س��اختمان پله ه��ای اضطراری و س��امانه‬‫خاموش کردن اتش نیز نداش��ت‪ .‬واحدهای مختلف‬ ‫ب��ا س��قف های کاذب ب��ه هم مرتب��ط و دارای فضای‬ ‫مش��ترک بودند که این‪ ،‬سرایت اتش را تسهیل کرد‪.‬‬ ‫س��امانه اب اتش نشانی و کپس��ول های اتش نشانی‬ ‫دارای نقص ه��ای زیادی بودن��د که در نهایت موجب‬ ‫گسترش اتش سوزی و فروریزش ساختمان شدند‪.‬‬ ‫س��اختمان پالس��کو‪ ،‬مملو از پوش��اک و به انبار‪،‬‬‫کارگاه و مغازه تبدیل ش��ده بود‪ .‬در صنعت پوش��اک‬ ‫اس��تفاده از مواد ش��یمیایی‪ ،‬به ویژه م��واد اتش گیر‬ ‫و اتش زا مانند بنزین و چس��ب مرس��وم اس��ت‪ .‬اقالم‬ ‫ش گرفتن‬ ‫پوش��اکی نی��ز ب ه خودی خود‪ ،‬مس��تعد ات ‬ ‫هس��تند‪ .‬انبوه این کاالها‪ ،‬بار اتش ساختمان پالسکو‬ ‫را باال برده بود‪ .‬اس��تفاده از س��اختمان به عنوان انبار‬ ‫پوش��اک‪ ،‬انباش��ته کردن راه پله ها‪ ،‬سقف های کاذب‪،‬‬ ‫واحده��ای کارگاهی و‪ ...‬از پوش��اک‪ ،‬ب��ا وجود اینکه‬ ‫ساختمان کاربری انبار نداشت‪ ،‬تخلفی اشکاری بود‪.‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬اتش گیر و اتش زاس��ت و به طور قطع‬‫واحدهای بازرسی کننده‪ ،‬سازمان اتش نشانی‪ ،‬کسبه‬ ‫ش��اغل در پالسکو‪ ،‬مالک س��اختمان و‪ ...‬همگی این‬ ‫حقیقت ساده را می دانستند‪ .‬با این حال ساختمان ‪۱۶‬‬ ‫طبقه پالس��کو‪ ،‬پله های اضطراری و فرار نداشت‪ .‬کل‬ ‫ب��رج فقط دارای یک راه پله با معماری خاصی بود که‬ ‫رفت و امد در ان به کندی انجام می شد‪ .‬در این مدت‬ ‫اق��دام جدی برای نصب پله های اضط��راری یا اجبار‬ ‫مالک به تعبیه پله های فرار و اضطراری نش��ده بود و‬ ‫مالک ساختمان هم در این زمینه اقدامی نکرده بود‪.‬‬ ‫ساختمانی که در ان پوشاک تولید و عرضه می شد‬‫و به انباری برای پوش��اک تبدیل ش��ده بود‪ ،‬س��امانه‬ ‫خاموش کردن اتش نداش��ت! اینکه چگونه به چنین‬ ‫ساختمانی با این همه نقص‪ ،‬اجازه ادامه فعالیت داده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬درس بسیار مهم و بزرگی است که باید به‬ ‫ان فکر کرد‪.‬‬ ‫ س��اختمان مجهز به سامانه گرمایشی ایمن نبود‪.‬‬‫کیس��ول های گاز و گازه��ای پیک نیک��ی زیادی در‬ ‫طبقات س��اختمان پالس��کو وجود داشت که هریک‪،‬‬ ‫چش��مه اتش به شمار می روند‪ .‬شروع اتش‪ ،‬در ظاهر‬ ‫ناش��ی از س��وختن و اتصال س��یمی بود که از المپ‬ ‫مهتاب��ی س��قف به بخ��اری برقی روی زمی��ن‪ ،‬برای‬ ‫گرم گردن یکی از واحدها کش��یده ش��ده بود! در این‬ ‫مدت کس��ی از کسبه‪ ،‬بازرس��ان و‪ ...‬درباره چنین کار‬ ‫اش��تباهی تذکر نداده ب��ود‪ .‬همچنین در همان واحد‬ ‫شروع اتش سوزی‪ ،‬نشت گاز پیک نیکی رخ داده بود!‬ ‫کپس��ول های ضدحری��ق در طبقه ده��م‪ ،‬تاریخ‬‫مصرف گذش��ته یا شارژ نشده بودند‪ .‬اب اتش نشانی‬ ‫در طبقات موجود نبود تا کس��به و ش��اغالن بتوانند‬ ‫اقدام��ی انجام دهند‪ .‬اتش ش��یوع پیدا ک��رده بود و‬ ‫لحظه های طالیی برای خاموش کردن اتش س��پری‬ ‫ش��ده بود‪ .‬انجام نشدن ساده ترین کارهای پیشگیرانه‬ ‫و دیدن عواقب این سهل انگاری ها‪ ،‬درس دیگر حادثه‬ ‫پالسکو بود‪.‬‬ ‫با توجه به فلزی بودن س��اختمان و نبود پوش��ش‬‫ضدحریق در تیرها و ستون های فوالدی‪ ،‬باید حدس‬ ‫زده می ش��د که ساختمان مدت زمان کمی در مقابل‬ ‫ان حج��م ات��ش مقاوم��ت خواهد کرد‪ .‬س��اختمان‬ ‫پالس��کو‪ ،‬حدود ‪ ۳.۵‬س��اعت در برابر اتش استقامت‬ ‫کرد‪ ،‬براساس استانداردهای روز که ‪ ۳‬ساعت را برای‬ ‫س��اختمان های فوالدی به عنوان مدت زمان مناسب‬ ‫پایداری ساختمان فرض می کند‪ ،‬باید با اگاهی از این‬ ‫مس��ائل‪ ،‬پس از حدود ‪ ۲‬ساعت از شروع اتش‪ ،‬تخلیه‬ ‫کامل س��اختمان از نیروی انس��انی‪ ،‬به طور جدی در‬ ‫دستور کار قرار می گرفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫میراث مهم‬ ‫حادثه پالسکو‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خسارت ‪ ۲.۶‬میلیارد دالری الودگی هوا به تهران‬ ‫مشکل امدادرسانی‬ ‫در مناطق سیل زده‬ ‫مردم سیل زده سیستان و بلوچستان هنوز‬ ‫به روال عادی زندگی برنگشته و با مشکالتی‬ ‫از جمله تخریب راه ها روبه رو هس��تند‪ .‬دولت‬ ‫در حال امدادرسانی اس��ت اما کار به کندی‬ ‫پیش می رود و امدادرس��انی ب��ا هلیکوپتر به‬ ‫سختی انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬معاون توسعه پیشگیری‬ ‫س��ازمان بهزیس��تی جزئیات اعزام گروه های‬ ‫تخصص��ی حمایت ه��ای روانی‪-‬اجتماعی در‬ ‫قال��ب طرح «محب» به مناطق س��یل زده را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫مجید رضازاده ب��ا بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫حمایت های روانی‪-‬اجتماعی از س��یل زدگان‬ ‫‪ ۳‬اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬کرمان و‬ ‫هرمزگان در س��طح اول و دوم در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع ‪ ۲۲‬گ��روه در قالب‬ ‫ط��رح محب در این مناطق حض��ور یافته اند‬ ‫ک��ه از این تعداد ‪ ۸‬گروه حمایت های روانی‪-‬‬ ‫اجتماع��ی با ‪ ۴‬مش��اور‪ ۱۳ ،‬روانش��ناس و ‪۹‬‬ ‫مددکار به استان سیستان و بلوچستان اعزام‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۸‬گروه دیگ��ر نیز با ‪۷‬‬ ‫مش��اور‪ ۱۱ ،‬روانشناس و ‪ ۶‬مددکار به استان‬ ‫کرمان اعزام ش��ده اند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ ۶ :‬گروه‬ ‫نی��ز با ‪ ۹‬روانش��ناس و ‪ ۸‬مددکار به اس��تان‬ ‫هرمزگان اعزام شده اند‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪:‬‬ ‫اقدامات انجام ش��ده برای روستاهایی که در‬ ‫معرض س��یل قرار گرفتند و راه دسترس��ی‬ ‫ندارند‪ ،‬کافی نیس��ت چرا که امدادرس��انی با‬ ‫هلیکوپتر محدود است و توزیع هم به سختی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫احمد علی موهبتی یکشنبه ‪ ۲۹‬دی درباره‬ ‫امدادرسانی به مناطق اسیب دیده اظهارکرد‪:‬‬ ‫تصمی��م گرفتی��م ب��ا اس��تفاده از تراکتور و‬ ‫ماش��ین االت سنگین به روس��تاهایی که راه‬ ‫دسترس��ی ندارند کمک رس��انی شود که این‬ ‫اقدام در کمک رس��انی به این روس��تاها موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر در اس��تان درگیر‬ ‫س��یل بود که ‪ ۶۱‬ه��زار کیلومت��ر مربع ان‪،‬‬ ‫وضعیت بحرانی داشت و ‪ ۱۵۴۲‬روستا در این‬ ‫منطقه اسیب دید که این تعداد باالی روستا‬ ‫و پراکندگ��ی و عدم دسترس��ی‪ ،‬صعب العبور‬ ‫بودن و گس��تردگی مناطق‪ ،‬خدمت رسانی را‬ ‫دشوار کرده بود‪.‬‬ ‫معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫زاه��دان گفت‪ :‬گروه ه��ای عملیاتی مدیریت‬ ‫ح��وادث و بالی��ای دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫زاهدان با هدف پیشگیری از طغیان احتمالی‬ ‫بیماری ها در مناطق س��یل زده جنوب استان‬ ‫همچنان در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫س��ید مهدی طباطبایی عصر یکشنبه ‪۲۹‬‬ ‫دی در بازدی��د از مناط��ق س��یل زده جنوب‬ ‫استان با اش��اره به اینکه در پی سیل جنوب‬ ‫اس��تان‪ ۴ ،‬گ��روه عملیاتی از دانش��گاه علوم‬ ‫پزش��کی زاهدان برای مدیری��ت تبعات بالیا‬ ‫ب��ه مناطق س��یل زده جن��وب اس��تان اعزام‬ ‫شدند‪ ،‬افزود‪ :‬این گروه ها در ادامه فعالیت در‬ ‫شهرستان س��رباز (مناطق جکیگور‪ ،‬پیشین‪،‬‬ ‫جن��گل) به شهرس��تان قصر قن��د و منطقه‬ ‫صعب العبور تلنگ اعزام شدند‪.‬‬ ‫بهره برداری‬ ‫از ورودی جنوبی‬ ‫مترو دروازه شمیران‬ ‫مج��ری خ��ط ‪ ۴‬مت��رو ته��ران‪ ،‬از اغ��از‬ ‫بهره برداری از ورودی جنوبی ایستگاه دروازه‬ ‫شمیران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬ام��کان بهره ب��رداری از‬ ‫ورودی جنوبی ایس��تگاه دروازه ش��میران در‬ ‫تقاطع خطوط ‪۲‬و‪ ۴‬مترو پایتخت فراهم شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که دود یک دهه از ساخت‬ ‫و راه اندازی این ایستگاه می گذرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته علی عدلی‪،‬مج��ری خط ‪ ۴‬مترو‪،‬‬ ‫بهره برداری از ورودی جنوبی ایستگاه دروازه‬ ‫ش��میران از ای��ن نظ��ر اهمی��ت دارد که هر‬ ‫ایستگاه حداقل به ‪ ۲‬ورودی نیاز دارد تا هم از‬ ‫ازدحام مسافران در رفت و امدها کاسته شود‬ ‫و هم تخلیه اضط��راری در حوادث احتمالی‬ ‫بدون هیچ مشکلی انجام شود‪ .‬ورودی جدید‬ ‫که در نزدیکی یک مجتم��ع تجاری‪ -‬اداری‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬باع��ث کاهش ت��ردد مراجعان این‬ ‫مرکز در س��طح معابر شهری نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫خطوط ‪۲‬و‪ ۴‬مترو تهران درحال حاضر در دو‬ ‫نقطه تالقی دارند که یکی از انها در ایستگاه‬ ‫ش��ادمان و دیگری در همین ایستگاه دروازه‬ ‫شمیران قرار دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫میزان خسارت‬ ‫ناشی از الودگی‬ ‫هوا در تهران را‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر تخمین زده‬ ‫است‬ ‫سخنگوی کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای‬ ‫ش��هر تهران می گوید خس��ارت ناشی از الودگی هوا در‬ ‫تهران ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬س��ید ارش حس��ینی با اشاره به‬ ‫اقدام��ات انجام ش��ده برای مبارزه ب��ا الودگی هوا بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در میانه دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬االینده مونوکس��یدکربن‬ ‫در شهر‪ ،‬باال و بنزین مصرفی دارای سرب زیادی بود اما‬ ‫ب��ا اقدامات موثری که انجام ش��د‪ ،‬میزان این االینده ها‬ ‫کاهش یافت و به مرز مجاز رسید‪.‬‬ ‫این مس��ئله دستاورد بهبود کیفیت سوخت است که‬ ‫از سوی وزارت نفت اتفاق افتاد‪ .‬همچنین جدی تر شدن‬ ‫معاینه فنی خودروها بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون سالمت و محیط زیست شورای شهر‬ ‫تهران با اش��اره به وج��ود ذرات معلق کوچک تر از ‪۲.۵‬‬ ‫میکرون تصریح کرد‪ :‬طرح کاهش به ویژه فاز دوم ان از‬ ‫اقدامات خوبی اس��ت که برای کاهش الودگی هوا انجام‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬با این حال مهم ترین شاخص الودگی هوا‪،‬‬ ‫ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون اس��ت که در سال ‪۸۹‬‬ ‫برابر با ‪ ۴۳.۵‬میکروگرم بود‪.‬‬ ‫این ش��اخص ‪ ۲‬سال پیش ‪ ۱۰‬واحد کاهش یافت اما‬ ‫فاصله معنادار ‪ ۳۰۰‬درصدی تا مرز اس��تاندارد همچنان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این شاخص نیز باید بهبود یابد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اعالم کاهش الودگی هوا بر اس��اس تعداد روزهای‬ ‫س��الم و ناس��الم‪ ،‬درست اس��ت و بانک جهانی هم برای‬ ‫نتیجه گیری درباره الودگی به این ش��اخص یعنی ذرات‬ ‫معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬درصد استناد می کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو ش��ورای ش��هر تهران با ضروری دانس��تن‬ ‫افزایش ظرفیت تاب اوری ش��هر خاطرنشان کرد‪ :‬توان‬ ‫طبیعی ش��هر ته��ران ب��رای تهویه هوا یا هم��ان توان‬ ‫اکولوژیک از اوایل ابان تا اواخر بهمن به میزان یک سوم‬ ‫کاه��ش می یابد‪ ،‬بنابراین ضروری اس��ت برای افزایش‬ ‫توان اکولوژیک اقدام شود اما رشد جمعیت شهر تهران‬ ‫همواره تصور دولت ها این بوده است که شهرداری ها دارای منابع‬ ‫درامدی هستند و باید خودشان هزینه های مورد نیازشان را تامین‬ ‫کنند که تصور چندان درستی نیست‬ ‫در دهه های گذشته و افزایش بارگذاری ها در دهه اواخر‬ ‫‪ ۸۰‬و اوای��ل دهه ‪ ۹۰‬در غ��رب تهران به ویژه در منطقه‬ ‫‪- ۲۲‬که مسیر ورودی باد برای تهویه هوا بود– و موارد‬ ‫دیگر‪ ،‬منابع االینده شهر را تحت تاثیر قرار داد و به ان‬ ‫تنوع بخشید‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات‬ ‫شهری شورای شهر تهران افزود‪ :‬هم اکنون در شرایطی‬ ‫هستیم که در برخی شاخص ها به وضعیت خوبی دست ‬ ‫پیدا کرده ایم و برخی االینده ها تا حدودی مهار شده اند‬ ‫اما ممکن است االینده های نوظهوری پدیدار شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه الودگی هوای تهران تنها ویژه منابع‬ ‫االینده درون ش��هری نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال شاهد‬ ‫بودیم که ش��اخص االینده های شهرس��تان های اطراف‬ ‫ته��ران نیز باال بود و این نش��ان می ده��د اقدامات برای‬ ‫کنت��رل منابع االیندگی نباید فق��ط در تهران متمرکز‬ ‫ش��ود و قانون ه��وای پاک که میثاق نام��ه ما برای حل‬ ‫مس��ئله الودگی هوا اس��ت‪ ،‬باید در سطح استان تهران‬ ‫مد نظر مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫حس��ینی میالنی با اش��اره به نقش صنایع در الودگی‬ ‫هوای ش��هر تهران بیان کرد‪ :‬در بررسی های انجام شده‬ ‫در تهیه فهرس��ت س��یاهه انتش��ار‪ ،‬مشخص شده سهم‬ ‫صنای��ع در منطقه ش��هری تهران بیش از محاس��بات‬ ‫پیشین است و انها نقش مهمی در تولید ازن دارند‪.‬‬ ‫صنای��ع در خارج از ش��هر ته��ران واقع هس��تند اما‬ ‫االیندگی انها بر کیفیت هوای شهر تهران اثر می گذارد‬ ‫که رس��یدگی به این مس��ئله‪ ،‬خارج حیط��ه وظایف و‬ ‫اختیارات مدیریت ش��هری اس��ت و حت��ی نمی توانیم‬ ‫بودجه ای برای این بخش تصویب کنیم‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه در حوزه‬ ‫اتوبوس��رانی و مترو مطالبات انباشته شده ای برای شهر‬ ‫ته��ران وجود دارد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬هر برنام��ه ای که قرار‬ ‫است برای کاهش الودگی هوا اجرایی شود‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫عمومی س��تون فقرات ان اس��ت و محور اصلی به شمار‬ ‫می ای��د ام��ا در ای��ن حوزه مطالبات انباش��ته ش��ده و‬ ‫کمبودهایی وجود دارد‪.‬‬ ‫البته شرایط کشور نیز به گونه ای بوده که توان تامین‬ ‫منابع مالی در دولت و کالن شهرها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه همواره تصور دولت ه��ا این بوده‬ ‫اس��ت که ش��هرداری ها دارای منابع درامدی هس��تند‬ ‫و بای��د خودش��ان هزینه های مورد نیازش��ان را تامین‬ ‫کنن��د که تصور چندان درس��تی نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همه جهت گیری ها و سیاس��ت ها از سوی دولت تعیین‬ ‫نمی ش��ود و در مجلس شورای اسالمی که نقش مهمی‬ ‫در تصویب بودجه و تعیین اعتبارات دارد‪ ،‬شهرستان ها‬ ‫از نظ��ر سیاس��تگذاری و تاثیر در تخصی��ص بودجه بر‬ ‫کالن شهرها غلبه دارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای‬ ‫ش��هر تهران اضاف��ه کرد‪ :‬دولت پیش��نهادهای خود به‬ ‫مجلس شورای اسالمی را در الیحه بودجه ارائه می کند‬ ‫ام��ا اولویت ه��ا در مجلس عوض می ش��ود‪ ،‬بنابراین در‬ ‫تعیین اولویت ها و تخصیص اعتبارات باید سراغ مجلس‬ ‫رفت و پرسید چرا کمیسیون محیط زیست وجود ندارد؟‬ ‫چرا فراکسیون محیط زیست نمی تواند این مسائل را که‬ ‫اولویت کشور است‪ ،‬در سرفصل توجه قرار دهد؟‬ ‫وی با بیان اینکه ساالنه ‪ ۵‬هزار نفر در تهران به دلیل‬ ‫الودگی هوا جان خود را از دست می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫جهانی میزان خسارت ناشی از الودگی هوا در تهران را‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر تخمین زده است‪.‬‬ ‫چ��را خودروس��ازها می توانن��د در مقاط��ع مختلف‬ ‫یارانه ه��ای قاب��ل توج��ه از مجلس و دول��ت بگیرند یا‬ ‫گزارش ه��ای تحقیق و تفح��ص از انها چندان پیگیری‬ ‫نمی ش��ود اما وقتی بح��ث تامین بودجه مترو تهران فرا‬ ‫می رس��د‪ ،‬رقم خن��ده اور ‪ ۵۶‬میلیارد توم��ان را تعیین‬ ‫می کنند؟‬ ‫این عضو شورای شهر درباره راهکارهای خروج از این‬ ‫وضعیت گفت‪ :‬در درجه نخس��ت‪ ،‬نظ��ام تصمیم گیری‬ ‫سیاس��ی کشور که بخش��ی از ان در مجلس است‪ ،‬باید‬ ‫موضوع��ات محیط زیس��تی را مطالب��ه کند چراکه این‬ ‫موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫بای��د بدانی��م در وضعیت الودگی هوا ی ش��هرها چه‬ ‫میزان خس��ارت بهداش��تی وارد ش��ده اس��ت؟ ایا این‬ ‫موض��وع نبای��د در تصمیم گیری ه��ای بودج��ه تاثی��ر‬ ‫بگذارد؟‬ ‫حس��ینی میالنی با بیان اینکه بخش��ی از سیاس��ت‬ ‫بودج��ه ای مجلس تحت تاثیر مالحظ��ات منطقه ای و‬ ‫ناش��ی از ساختار مجلس اس��ت بنابراین مطالبات ملی‬ ‫کمت��ر مورد توجه قرار می گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دلیل اصلی‬ ‫اینکه پرداختن ب��ه موضوعی مانند کاهش الودگی هوا‬ ‫و تخصی��ص اعتبارات الزم ب��رای راهکارهای ان مانند‬ ‫حمل ونق��ل عمومی در اولویت قرار ندارد این اس��ت که‬ ‫س��اختار مجلس حزبی نیست‪ ،‬اگر این گونه بود احزاب‬ ‫در برابر برنامه های مشخص متعهد می شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساختار منطقه ای و شهرستانی حاکم در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی باعث می شود نمایندگان برای‬ ‫ش��هر خود تالش بیشتری کنند و از این رو اولویت های‬ ‫مبتنی بر منافع ملی را کمتر پوش��ش می دهند چرا که‬ ‫نتیجه این اقدامات در کوتاه مدت ملموس نیست‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ایستگاه مترو در فهرست افتتاح‬ ‫مدیرعامل مترو تهران اعالم کرد‪ :‬در صورت تزریق پول اوراق‬ ‫مش��ارکت مترو تا پایان سال ‪ 3‬ایس��تگاه مترو به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫عل��ی امام در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در واکنش به تاکید رئیس‬ ‫شورای اس�لامی ش��هر تهران مبنی بر اغاز به کار ماهانه یک‬ ‫ایس��تگاه مترو که از سوی مسئوالن شهرداری وعده داده شده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار بود به طور‬ ‫متوسط هر ماه یک ایستگاه مترو اغاز به کار کند اما متاسفانه‬ ‫به دلیل مشکالت مالی این برنامه ریزی دچار چالش شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ش��هرداری تهران به دلیل مشکالت مالی‬ ‫توان کمک به مترو را مانند گذش��ته ن��دارد و به همین دلیل‬ ‫شورای شهر به پیشنهاد شهرداری ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫مشارکت منتشر کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫از این اوراق مشارکت از تیر امسال در بانک عامل (بانک اینده)‬ ‫مان��ده و تاکن��ون پیگیری ها برای دریافت ای��ن پول بی نتیجه‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫موانع تحقق بودجه غیر نقدی شهرداری‬ ‫رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫تحقق بودج��ه غیرنقد با موان��ع کاری روبه رو‬ ‫ش��ده و ب��رای تحق��ق ان نیاز به جس��ارت و‬ ‫تصمیم گیری است‪.‬‬ ‫محس��ن هاش��می در گفت وگو ب��ا مهر‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به اینکه در هفته های اخیر ‪ ۲‬بار درباره‬ ‫محقق نشدن بودجه غیرنقد به شهرداری تذکر‬ ‫داده ای��د‪ ،‬ایا در س��تاد عالی درام��د راهکاری‬ ‫ب��رای تحقق درامده��ای غیرنق��د پیش بینی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مشکل اصلی تحقق بودجه‬ ‫غیرنقد‪ ،‬بس��ته ش��دن دست رئیس��ان مناطق‬ ‫برای توافق است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیشتر این گونه بود که رئیسان‬ ‫مناطق بدون اس��تفاده از مزایده‪ ،‬وقتی فردی‬ ‫طلبکار بود یا قصد داش��ت پروژه ای را به طور‬ ‫غیرنقد انج��ام دهد‪ ،‬با وی تواف��ق می کردند‪،‬‬ ‫س��پس ملک و دارایی ش��هرداری کارشناسی‬ ‫می شد و روند اجرا اغاز می شد اما درحال حاضر‬ ‫شهرداری برای شفافیت مانعی گذاشته که اگر‬ ‫می خواهید با بودجه غیرنقد کار کنید و دارایی‬ ‫ش��هرداری را می خواهید استفاده کنید باید به‬ ‫طور حتم با مزایده انجام دهید‪.‬‬ ‫هاش��می تاکی��د ک��رد‪ :‬در مزایده ه��ا ارقام‬ ‫کارشناس��ی باال اس��ت و ش��رکت های دولتی‪،‬‬ ‫نهادها و ارگان ها افرادی که پول دارند‪ ،‬تمایلی‬ ‫به ش��رکت در مزایده ها را ندارند‪ .‬کس��انی که‬ ‫قصد کار تهاتری دارند نیز نگران می ش��وند که‬ ‫در این موضوع ضرر کنند و برای همین کمتر‬ ‫در مزایده ها شرکت می کنند‪.‬‬ ‫رئیس شورای ش��هر تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫بودجه غیرنقد ش��هرداری دچ��ار موانع کاری‬ ‫ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬بودجه غیرنقد دچار مشکل‬ ‫جس��ارت و تصمیم گیری و اختیارات نیز همه‬ ‫در سازمان امالک و حقوقی متمرکز شده است‬ ‫و این روند باعث شده روند کارها کند شود‪.‬‬ ‫وی در واکن��ش به این س��خن که برگزاری‬ ‫مزایده برای پیشگیری از تخلف در این زمینه‬ ‫و حراج دارایی های ش��هر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫ما فردی را به عنوان ش��هردار منطقه انتخاب‬ ‫می کنیم‪ ،‬باید به او اطمینان و اعتماد داش��ته‬ ‫باش��یم که بدانیم او درامدهای شهرداری را به‬ ‫ثمن بخس نمی فروشد‪ .‬مهم است که اطمینان‬ ‫الزم را داشته باشیم زیرا هر چه تمرکز کنیم‪،‬‬ ‫کار کند می شود و محقق نمی شود‪.‬‬ ‫ام��ام با بیان اینک��ه بانک اینده به عن��وان بانک عامل ‪۹۱۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان را به ش��هرداری نمی دهد گفت‪ :‬بانک اینده به‬ ‫وثیقه هایی که ش��هرداری ته��ران در نظر گرفته ایراد می گیرد‬ ‫و ماه گذش��ته نیز ش��اهد تغییر مدیرعامل و هیات مدیره این‬ ‫بان��ک بودیم و دوباره بای��د رایزنی ها را با گروه مدیریتی جدید‬ ‫اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس قان��ون‪ ،‬بانک عامل باید بالفاصله‬ ‫بهای اوراق مش��ارکت را ب ه دست منتش��ر کننده اوراق برساند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دیوان محاسبات کش��ور نیز به این اقدام بانک اینده به‬ ‫عنوان تخلف ورود کرده و در حال پیگیری هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مترو تهران ب��ا تاکید بر اینکه اگ��ر این پول به‬ ‫مترو پایتخت تزریق ش��ود تا پایان امس��ال ایس��تگاه کیانشهر‬ ‫در خ��ط ‪ ۶‬و ایس��تگاه برج میالد و ن��واب در خط ‪ ۷‬مترو وارد‬ ‫مدار بهره برداری می شود‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری تهران برای تکمیل‬ ‫ایستگاه های خود به منابع مالی احتیاج دارد و اوراق مشارکت‬ ‫منتشر شده می تواند بسیاری از مشکالت مترو را حل کند‪.‬‬ ‫تغییر نرخ پارکینگ های پایتخت در سال ‪۹۹‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای‬ ‫ش��هر تهران ضمن هش��دار درباره تغییر کاربری‬ ‫پارکینگ های ش��هرداری گفت‪ :‬نرخ پارکینگ در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بر اساس کیفیت انها تغییر می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬محم��د علیخان��ی درباره‬ ‫برگزاری نشست بررسی تعیین الیحه نرخ عوارض‬ ‫پ��ارک حاش��یه ای در س��ال ‪ ۹۹‬و تعیین ضوابط‬ ‫واگ��ذاری بهره ب��رداری از پارکینگ های عمومی‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شهرداری برای نرخ‬ ‫پارک حاش��یه ای‪ ،‬الیح��ه ای در نظر گرفته و باید‬ ‫تکلیف پارکینگ های عمومی متعلق به شهرداری‬ ‫مشخص شود‪ .‬بر اساس بررسی ها این الیحه هنوز‬ ‫نیازمند اقدامات کارشناسی است و نقص های ان‬ ‫باید برطرف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ پارکینگ های سرپوشیده و سرباز‬ ‫نمی تواند یکنواخت باشد‪ .‬برخی از پارکینگ ها نیز‬ ‫با هزینه های جانبی همچون نصب دوربین همراه‬ ‫هس��تند‪ .‬برهمین اساس بس��یاری از بهره برداران‬ ‫پارکینگ ها‪ ،‬خواستار رتبه بندی انواع پارکینگ ها‬ ‫بر اساس کیفیت هستند‪.‬‬ ‫علیخان��ی ادام��ه داد‪ :‬کارشناس��ان معاون��ت‬ ‫حمل ونق��ل و کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل‬ ‫ش��ورای ش��هر در ح��ال بررس��ی نرخ ه��ای این‬ ‫پارکینگ ها هس��تند و نتیجه قرار است تا ‪ ۲‬هفته‬ ‫اینده نتیجه بررسی ها مشخص شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬یک��ی از اش��کاالتی که همه‬ ‫پارکینگ ه��ای ش��هرداری دارد‪ ،‬ن��رخ پایین انها‬ ‫نس��بت به پارکینگ های بخش خصوصی اس��ت‬ ‫و این مسئله باعث ش��ده برخی از پارکینگ های‬ ‫ش��هرداری کاربری خود را تغییر داده و تبدیل به‬ ‫انبار شوند که این مسئله غیرقانونی است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای‬ ‫شهر تهران گفت‪ :‬اگر نرخ پارکینگ ها کارشناسی‬ ‫نباش��د‪ ،‬از خدمات پارکینگ خارج ش��ده و برای‬ ‫همین ما به دنبال این هستیم که کیفیت را ارتقا‬ ‫دهیم و نرخ ها نیز عادالنه باشد‪.‬‬ ‫علیخان��ی اظهارک��رد‪ :‬س��ال گذش��ته ن��رخ‬ ‫پارکینگ ه��ا حدود ‪ ۱۲.۵‬درصد افزایش یافت که‬ ‫ساعتی حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به طور قطع کارشناسان‬ ‫ح��وزه حمل ونق��ل نرخ های باالتری را پیش��نهاد‬ ‫می دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته هی��ات تطبیق فرمانداری‬ ‫مانع از واقعی شدن قیمت ها می شود‪ ،‬انها جوانب‬ ‫دیگر را می سنجند در صورتی که ما کیفیت را در‬ ‫نظر داریم و اینکه پارکینگ تغییر کاربری ندهد‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون عم��ران و حمل ونق��ل‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به اینکه برخی از‬ ‫پارکینگ های شهرداری به دلیل نداشتن درامد‪،‬‬ ‫ن ناامن تبدیل شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مخروبه و به مکا ‬ ‫در دوره گذشته مدیریت شهری‪ ،‬براساس مقررات‬ ‫همه پارکینگ ها تحت نظارت سازمان ترافیک بود‬ ‫ولی این بخش به مناطق شهرداری واگذار شد که‬ ‫این مسئله موجب غیرمنسجم شدن نظارت ها در‬ ‫این حوزه شد‪.‬‬ ‫علیخانی اعالم کرد‪ :‬شهرداری ظرفیت پارکینگ‬ ‫برای ‪ ۱۰‬هزار خودرو در س��طح شهر تهران دارد‪،‬‬ ‫البته نیازها بسیار بیشتر از این میزان است‪ .‬معاون‬ ‫پیش��ین حمل ونق��ل و ترافیک ش��هردار مخالف‬ ‫پارکینگ س��ازی و معتقد بود که وجود پارکینگ‬ ‫به اندازه کافی س��بب می شود مردم تشویق شوند‬ ‫خودرو ش��خصی به خیابان ها بیاورن��د‪ .‬وی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬به نظر ما پارکینگ بای��د به اندازه کافی در‬ ‫سطح پایتخت باش��د و مردم به شرطی با خودرو‬ ‫شخصی به سطح شهر تردد نمی کنند که سامانه‬ ‫حمل ونقل بس��یار جامع و درس��ت باش��د و باید‬ ‫تمهیدات الزم در این زمینه در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1454‬‬ ‫پیاپی ‪2772‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫قفل برکتابفروشی یا کتابخوانی؟‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به نظر می رسد بحران تعطیلی کتابفروشی ها به مرحله جد و جدیدی‬ ‫رسیده است‪ .‬این بحران کامال واقعی است و بسیاری از فعاالن این‬ ‫عرصه دیگر توانایی فعالیت در این عرصه را ندارند‬ ‫و‪ ...‬ب��ه کار خ��ود ادام��ه دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته ش��رایط خیلی س��خت ش��ده و حدود دوسالی‬ ‫است که موسسه شهرکتاب از من خواسته بود دکور این‬ ‫کتابفروش��ی را به روز کنم‪ .‬تابس��تان سال گذشته در حد‬ ‫توان دیوارها‪ ،‬قفس��ه‪ ،‬س��ردر و‪ ...‬را به روز کردم‪ .‬موسسه‬ ‫ش��هر کتاب هم ه هزینه های تاسیس‪ ،‬بازسازی و اداره را‬ ‫ب��ر عهده مدیر می گذارد‪ .‬اما بی��ش از این در توانم نبود‪،‬‬ ‫می خواس��تم بمانم و کار کنم‪ ،‬اما موسسه شهر کتاب در‬ ‫نظر داشت شاید افراد دیگر بیایند و بتوانند بیشتر هزینه‬ ‫کنند و بهتر فعالیت کنند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر ش��هرکتاب فدک با وجود تمام مشکالت‬ ‫او برای ادامه فعالیت س��ال گذشته برای یکسال دیگر با‬ ‫شهر کتاب قرارداد بست‪ ،‬که اخرین تالش هایش را کند‪،‬‬ ‫اما از انجا که ش��هرکتاب فدک منطقه ای مسکونی است‬ ‫و در نزدیک��ی اش دو کتابفروش��ی بزرگ و چندین طبقه‬ ‫دارد‪ ،‬کتابفروشی محلی محسوب می شود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی موج��ود‪ ،‬تامین هزینه های‬ ‫کارکنان‪ ،‬اجاره و‪ ...‬دشوار خواهد بود‪ .‬برای همین تصمیم‬ ‫گرفتیم تمام کاالهای داخل کتابفروشی را حراج کنیم و‬ ‫قرار اس��ت ش��هر کتاب فدک تعطیل شود و شاید دوباره‬ ‫شخص دیگری بازگشایی کند‪.‬‬ ‫کیان اف��راز عالوه ب��ر مدیریت این کتابفروش��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫انتش��ارات افراز‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی زنان‬ ‫ناشر و همچنین نایب رئیس کمیسیون شکایات این دوره‬ ‫اتحادیه ناشران و کتابفروشان است و نیز پژوهش و تالیف‬ ‫چندی��ن کتاب ازجمل��ه جادوی صحن��ه زندگی تئاتری‬ ‫زنده یاد عزت اهلل انتظام��ی و‪ ...‬را در کارنامه خود دارد‪ ،‬او‬ ‫گفت‪ :‬البته مشغله و این مسئولیت ها بی تاثیر نبوده است‬ ‫چ��ه در اداره و چ��ه در تصمیم‪ ،‬اما دلیل اصلی ش��رایط‬ ‫موجود حاکم بر جامعه‪ ،‬شرایط اقتصادی‪ ،‬فروش پایین و‬ ‫هزینه هایی که به کتابفروش��ی تحمیل می شود‪ ،‬این نبود‬ ‫توازن‪ ،‬و دیگر مسائلی که در باال و ادامه خواهم گفت و با‬ ‫نظر موسسه مجبور به تعطیلی و تحویل هستم‪.‬‬ ‫من ناش��ر هزار عنوان کتاب هستم؛ مشکل تامین کتاب‬ ‫مطرح نیس��ت‪ .‬بدون حمایت و با این فروش پایین کتاب‬ ‫نمی توان یک مجموعه به این شکل را در شرایط اقتصادی‬ ‫فعلی سرپا نگه داشت‪ .‬یکی از مشکالت اساسی که موجب‬ ‫رکود کار شهرکتاب فدک شد‪ ،‬فرهنگسرایی بود که جنب‬ ‫این کتابفروش��ی فعالیت می کرد و گیشه و بوف ه سینمای‬ ‫خود را کنار در اصلی کتابفروش��ی به شکلی نصب کرد که‬ ‫موجب ش��د ورودی اصلی کور ش��ود و باع��ث کمتر دیده‬ ‫شدن شهرکتاب فدک شد‪.‬‬ ‫کیان اف��راز در این باره توضی��ح داد‪ :‬در ابتدای کار این‬ ‫فروش��گاه دو در داشت‪ ،‬یک درش که رو به فرهنگسرا بود‬ ‫را همان اوایل کار کامل گچ گرفتند و ش��د گیش��ه سینما‬ ‫و چند س��ال بعد هم در دیگ��رش که در اصلی ورودی اش‬ ‫است را با ساخت بوفه ای برای فرهنگسرا کامل کور کردند‪،‬‬ ‫یعنی درس��ت کنار در اصلی و راهروی ورودی کتابفروشی‬ ‫به ش��کلی نصب کردند که موجب ش��د ورودی اصلی کور‬ ‫ش��ود‪ ،‬بعد همان موقع درخواس��ت کردم تا ای��ن بوفه را‬ ‫جابه جا کنند‪ ،‬فرهنگسرا موافقت نکرد و چون دو سه سالی‬ ‫مدیریتش عوض می شود و در ابتدای کار احساس مالکیت‬ ‫دارند و با کلی ماجرا و وقت و جلس��ه و ارائه قرارداد اجاره‬ ‫ش��هرکتاب‪ ،‬به ظاهر متقاعد می شوند‪ ،‬به همین دلیل هم‬ ‫کسی اقدامی در این راستا انجام نداده است‪.‬‬ ‫بوفه در این رابطه تاثیر منفی زیادی داش��ت‪ .‬خواستم‬ ‫در ورودی را جابه ج��ا و به پیاده رو منتقل کنم ش��هرداری‬ ‫باید موافقت می کرد و باقی ماجرا این کتابفروشی ویترین‬ ‫ندارد و س��مت خیابان پنجره هایش شیشه های تمام سبز‬ ‫رنگ��ی دارد که از بی��رون هیچ دیدی به داخل فروش��گاه‬ ‫ندارد خواس��تم عوض کنم فرهنگس��را اجازه نداد و گفت‬ ‫اینجا جنب فرهنگس��را هست باید همه یک شکل و شبیه‬ ‫هم باش��ند و س��مت دیگرش هم که رو به فرهنگسراست‬ ‫را ش��ش هف��ت س��ال پی��ش بس��تند و سرتاس��ر جلوی‬ ‫شیشه هایش هم س��اختمانی س��اختند و ناهارخوری اش‬ ‫کردند و کامل دورتادور اینجا کور و محصور شد‪ .‬از طرفی‬ ‫دیگر اگر ماهی هزینه ی شارژشان را دو روز دیرتر پرداخت‬ ‫می کردی��م فی الف��ور برق ش��هرکتاب را قط��ع می کردند‬ ‫و ت��ا پرداخت نمی کردی��م وصل نمی کردن��د‪ .‬همه این ها‬ ‫یک طرف‪ ،‬در همین فرهنگسرا تقریبا هم ه سال نمایشگاه‬ ‫کتاب ‪50‬درصدی برپاست! به همین دلیل برای نجات این‬ ‫کتابفروشی باید کارهای اساسی انجام شود‪.‬‬ ‫کیان افراز با اش��اره به اینکه س��ال ها با کمک گرفتن از‬ ‫نش��ر افراز توانسته این کتابفروشی را سرپا و باز نگه دارد‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬به هرح��ال اینجا چند س��ال اول خوب بود‪،‬‬ ‫خودش خ��ودش را اداره می کرد ولی بعد از این مس��ائل‬ ‫واقعا تحت تاثیر قرار گرفت و در این س��ال ها مش��کالت‬ ‫زیادی برای س��رپا نگ ه داشتن اینجا داشتم‪ ،‬اما با پشتوانه‬ ‫و تزریق س��رمایه توس��ط نش��ر افراز به این کتابفروشی‪،‬‬ ‫ماندم‪ ،‬ولی امروز دیگر با توجه به ش��رایط حاکم بر جامعه‬ ‫و ش��رایط اقتصادی موجود برایم ممکن نیس��ت و امکان‬ ‫ندارد که این کتابفروشی با این شرایط بتواند ادامه حیات‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه دولت باید‬ ‫در ای��ن زمینه چ��ه کاری انجام دهد تا این کتابفروش��ی‬ ‫پابرجا بماند گفت‪ :‬حمایت های مادی و معنوی دولت برای‬ ‫بازگش��ایی مجدد کتابفروش��ی می تواند بسیار مفید باشد‪.‬‬ ‫اقای نیکنام حس��ین پور با من تماس گرفتند و قول هایی‬ ‫بابت بهب��ود اوضاع دادند و امیدوارم بتوانیم با مس��اعدت‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و ش��هرداری مجدد این‬ ‫کتابفروش��ی را بازگش��ایی کنیم چرا که برای بازگش��ایی‬ ‫مجدد نیازمند تامین منابع مالی مناسب هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش انالین بالی جان کتابفروشی ها‬ ‫عب��داهلل توانگ��ر‪ ،‬مدیر کتابفروش��ی اس��تاد و ش��اگرد‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا روزنامه‬ ‫با اش��اره به مش��کالت‬ ‫کتابفروشی ها که ناشی از شرایط سخت اقتصادی حاکم بر‬ ‫ی یک فعالیت فرهنگی است‬ ‫کش��ور است گفت‪ :‬کتابفروش ‬ ‫که متاس��فانه جایگاهی در میان نگرش عموم مردم ندارد‪.‬‬ ‫در واق��ع نمی توان با گفتن این جمل��ه که من کتابفروش‬ ‫هستم از نانوایی محل یک عدد نان گرفت‪.‬‬ ‫در شرایط اقتصادی سخت و ویژه ای که بر کشور حاکم‬ ‫اس��ت متاسفانه بیشترین اس��یب ها به حوزه فرهنگ وارد‬ ‫می ش��ود و اتفاق��ی که می افتد این اس��ت ک��ه فرهنگ از‬ ‫اولویت ه��ای زندگ��ی مردم کنار می رود‪ .‬حت��ی اگر اغراق‬ ‫نباشد می گویم اگر یک کتابفروش��ی تمامی کتابهایش ها‬ ‫را رایگان به دس��ت مردم برساند باز هم مردم تمایلی برای‬ ‫دریافت و خواندن ان ندارند‪.‬‬ ‫یک ضرب المثل قدیمی اس��ت ک��ه می گوید خنده دل‬ ‫خوش می خواد و گریه س��ر و چشم می خواد‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که در شرایط فعلی دل و دماغی برای خواندن کتاب‬ ‫وجود ندارد و به غیر از زمان هایی که کسی مجبور به خرید‬ ‫کتابی باشد دیگر کسی به کتابفروشی مراجعه نمی کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬من االن سه روز است که کتابفروشی ام‬ ‫را تعطیل می کنم و به کارهای دیگرم می پردازم و با وجود‬ ‫اینکه ش��ماره تماسم را پشت شیش��ه مغازه چسباندم اما‬ ‫حتی یک نفر هم تماس نگرفت و بگوید چرا تعطیل هستی‬ ‫و من فالن کتاب را می خواهم‪ .‬در چنین شرایطی نگهداری‬ ‫یک کتابفروشی به غیر از اینکه حاصل عشق و دغدغه یک‬ ‫فرد است هیچ توجیه اقتصادی و منطقی دیگری نمی توان‬ ‫برایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫این ناش��ر و فعال فرهنگی در ادامه گفت‪ :‬کتابفروش��ان‬ ‫در ش��رایط فعلی نمی توانند به اینده با دید روش��نی نگاه‬ ‫کنن��د‪ .‬متولیان این عرصه که مس��ئولیت صنفی و دولتی‬ ‫در قبال کتابفروش��ی ها دارند نسبت به تعطیلی واحدهای‬ ‫صنف��ی در ای��ن حوزه بی تفاوت هس��تند و ب��ه راحتی از‬ ‫کنار ان می گذرند‪ .‬این در حالی اس��ت که مافیای نش��ر و‬ ‫کتابفروش��ی که در زمینه کتاب های کمک درسی فعالیت‬ ‫می کنند انقدر رش��د کردند که حتی امکان نفس کشیدن‬ ‫را به کتابفروشی های عمومی هم نمی دهند‪.‬‬ ‫توانگر که صاحب کتابفروش��ی در شهر اصفهان است در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬طرح های فصلی فروش کتاب که توسط وزارت‬ ‫ارش��اد اجرا می شود می تواند به رونق کتابفروشی ها کمک‬ ‫کند اما همین طرح ها ی��ک ایراد خیلی بزرگ دارند که با‬ ‫اتمام طرح تمامی کتابفروشی ها با یک رکود شدید در این‬ ‫عرصه روبه رو می ش��وند و به ناگهان فروش کتاب ها بسیار‬ ‫کم می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ش��هر اصفه��ان بس��یاری از‬ ‫کتابفروشی ها تعطیل شدند گفت‪ :‬با وجود انکه در گذشته‬ ‫وضعیت فروش کتاب در اصفهان مناس��ب ب��ود اما امروز‬ ‫شاهد هس��تیم به دلیل گرانی کتاب و نبود توانایی خرید‬ ‫توس��ط مخاطبان چندین کتابفروش��ی در راس��ته اصلی‬ ‫کتابفروشان ش��هر اصفهان تعطیل شدند یا تغییر کاربری‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫توانگ��ر در ادام��ه اف��زود‪ :‬بس��یاری از کتابفروش��ان با‬ ‫دغدغه های فرهنگی در این حوزه دوام اوردند در حالی که‬ ‫اگر قرار باشد تنها به س��ود اقتصادی نگاه کنند می توانند‬ ‫با اجاره مغازه ش��ان یا تغییر کاربری به یک اغذیه فروشی‬ ‫سود بیشتری را نصیب خود کنند‪ .‬کسانی که در این حوزه‬ ‫هستند عاش��قانه این حرفه را دوست دارند و اگر دولت با‬ ‫ارائه تس��هیالت و طرح های ویژه از کتابفروشی ها حمایت‬ ‫نکند این موج تعطیلی همه گیر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬با وجود انکه در خبرها امده است که‬ ‫کتابفروشان از مالیات معاف هستند اما در واقعیت اینطور‬ ‫نیست چرا که اداره مالیات فروش حتی یک خودکار را در‬ ‫کتابفروشی به منزله کار تجاری می داند و از درامدهای ان‬ ‫مالیات اخذ می کند‪.‬‬ ‫بای��د مدی��ران وزارت ارش��اد و اداره مالی��ات ب��ه نقطه‬ ‫مش��ترکی در فهم کتابفروشی برسند تا بتوان فعالیت های‬ ‫جانب��ی در کتابفروش��ی ها را مش��مول مالیات ندانس��ت‪.‬‬ ‫ی که نتوان��د خدمات جانبی مثل‬ ‫درحال حاضر کتابفروش�� ‬ ‫کاف��ه کتاب یا ف��روش لوازم جانبی داش��ته باش��د برای‬ ‫مخاطبان هیچ جذابیتی ندارد‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬اتحادیه کتابفروشان در زمینه حمایت‬ ‫از اعضای خود بس��یار منفعل عمل می کند و کتابفروشان‬ ‫احس��اس نمی کنند ک��ه پناهی برای ابراز مش��کالت خود‬ ‫دارند‪ .‬هیچ یک از اعضای اتحادیه بیمه نیستند و در حالی‬ ‫که س��الی یک میلیون تومان حق عضویت از اعضا دریافت‬ ‫می ش��ود هیچ فعالیت مفیدی برای دلگرمی کتابفروشان‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫توانگر همچنین گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی که بس��یاری از‬ ‫کتابفروش��ی ها با س��ختی می توانند امور اداره کتابفروشی‬ ‫را بگذرانن��د فروش انالین کتاب باعث ش��ده اس��ت حتی‬ ‫هم��ان اندازه مش��تری هایی که وجود داش��تند هم دیگر‬ ‫ب��ه کتابفروش��ی ها مراجعه نکنن��د‪ .‬من ب��ا ورود فناوری‬ ‫ب��ه زندگ��ی م��ردم مخالف نیس��تم ام��ا باید س��از کاری‬ ‫باش��د تا کتابفروش��ی هایی که به ص��ورت محلی فعالیت‬ ‫می کنن��د در ای��ن ب��ازی ب��زرگ اقتص��ادی از رده خارج‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می رس��د بحران تعطیلی کتابفروشی ها به مرحله‬ ‫جد و جدیدی رس��یده است‪ .‬این بحران کامال واقعی است‬ ‫و بس��یاری از فعاالن این عرصه دیگ��ر توانایی فعالیت در‬ ‫این عرص��ه را ندارند‪ .‬جامعه عاری از کت��اب نمی تواند به‬ ‫اعتالی فرهنگ کش��ور کمکی کند و کتابفروشی به عنوان‬ ‫پایگاه ه��ای مه��م عرضه محصوالت فرهنگی باید توس��ط‬ ‫نهادهای دولتی و ش��به دولتی حمایت شود تا این عرصه‬ ‫بیش از این خالی از دلسوزان نشود‪ .‬امری که نیازمند نگاه‬ ‫جدی دولت اس��ت تا دیگر شاهد تعطیلی کتابفروشی ها‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫اعظم کیان افراز‬ ‫عبداهلل توانگر‬ ‫علیرض��ا قربان��ی‬ ‫خوانن��ده موس��یقی‬ ‫ایران��ی برن��ده جای��زه‬ ‫اکادمیای ‪ ۲۰۱۹‬برای‬ ‫خوانندگ��ی در قطع��ه‬ ‫«رویا» به اهنگس��ازی‬ ‫احسان مطوری شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪،‬‬ ‫علیرض��ا قربانی خوانن��ده موس��یقی ایرانی برنده‬ ‫جای��زه اکادمیای ‪ ۲۰۱۹‬برای خوانندگی در قطعه‬ ‫«رویا» به اهنگسازی احسان مطوری شد‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه با ن��ام التین «ال س��وینیو» از البوم‬ ‫«صداها و پل ها» برنده جایزه اکادمیا ش��ده است‪.‬‬ ‫قطعه «رویا» از بین ‪ ۱۵۰۰‬قطعه در همین س��بک‬ ‫و در تمام بخش های مدنظر از جمله اهنگس��ازی‪،‬‬ ‫تنظیم و اواز به عنوان بهترین اثر بخش موس��یقی‬ ‫جهانی شناخته ش��د‪ .‬قطعه «رویا» پیش تر نیز در‬ ‫«‪ »Global Music Awards‬موفق به کس��ب‬ ‫عنوان شده است‪ .‬علیرضا قربانی خواننده موسیقی‬ ‫ایران��ی ک��ه طی ماه های گذش��ته درگی��ر اجرای‬ ‫پروژه «با من بخوان» با هنرمندی حس��ام ناصری‬ ‫و تع��دادی دیگ��ر از هنرمندان کش��ورمان بود به‬ ‫منظور برگزاری چند کنسرت به شهرستان ها سفر‬ ‫می کند‪ .‬بر اس��اس برنامه ریزی ه��ای انجام گرفته‬ ‫تازه ترین کنسرت این خواننده روز ساعت ‪21 :30‬‬ ‫روز جمعه ‪ ۱۱‬بهمن در مجتمع فرهنگی ستارگان‬ ‫اراک برگزار می شود‪.‬‬ ‫علیرضا قربانی از اردیبهش��ت س��ال ‪ ۹۸‬بود که‬ ‫اجرای زن��ده پروژه «با من بخ��وان» را در تهران با‬ ‫برگزاری بیش از ‪ ۳۰‬نوبت اجرا اغاز کرد که با توجه‬ ‫به تغییر رویکرد موس��یقایی این خواننده در سبک‬ ‫کاری با طیف پرش��ماری از مخاطبان مواجه ش��د‪.‬‬ ‫او در ای��ن مدت تعدادی از قطع��ات پروژه از جمله‬ ‫«نیست ش��و»‪« ،‬بوی گیس��و»‪« ،‬روزگار غریب»‪،‬‬ ‫«پ��ل»‪« ،‬عقی��ق» و «اهلل م��زار» را در دس��ترس‬ ‫مخاطبان قرار داد‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۶۶‬میلیون دالری‬ ‫«پسران بد»‬ ‫سومین قس��مت از فیلم پلیس��ی محبوب ویل‬ ‫اسمیت و مارتین الرنس فروشی بهتر از حد انتظار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از ورایت��ی‪ ،‬فیلم جدید‬ ‫«پس��ران بد تا اخ��ر عمر» یا «پس��ران ب��د برای‬ ‫زندگی» موفقیت زیادی در باکس افیس امریکای‬ ‫شمالی نشان داده و توانسته کار خود را در یک اخر‬ ‫هفت��ه تعطیالت با فروش قاب��ل توجه ‪ ۶۶‬میلیون‬ ‫دالر در ‪ ۳۷۴۰‬سالن سینما اغاز کند‪.‬‬ ‫عملکرد دنباله س��ونی برای فیلم «پس��ران بد»‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۴‬و «پسران بد ‪ »۲‬س��ال ‪ ۱۳۸۲‬بسیار‬ ‫فرات��ر از پیش بینی ه��ای پی��ش از اک��ران بود که‬ ‫می گفتن��د فیل��م در اخر هفت��ه ‪ ۳۸‬میلیون دالر‬ ‫می فروشد‪.‬‬ ‫در این فیلم یک بار دیگر ویل اس��میت و مارتین‬ ‫الرنس نق��ش پلیس هایی س��نتی را ایفا می کنند‬ ‫ک��ه رهبر ی��ک کارتل مواد مخدر میام��ی را پایین‬ ‫می اورن��د‪ .‬این فیلم با بودجه ای ‪ ۹۰‬میلیون دالری‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب «پس��ران بد ت��ا اخر عمر» دومین‬ ‫ف��روش ب��االی ب��ه ثبت رس��یده طی اخ��ر هفته‬ ‫مارتین لوت��ر کینگ جونیور را بعد از «تک تیرانداز‬ ‫امریکایی» ک��ه ‪ ۱۰۷.۲‬میلیون دالر فروخته بود از‬ ‫ان خود می کند و بسیار جلوتر از فروش ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫دالری «س��واری پلیس» ق��رار می گیرد‪ .‬این فیلم‬ ‫همچنین بس��یار بهتر از فروش ‪ ۴۶‬میلیون دالری‬ ‫اکران قسمت دوم «پسران بد» عمل کرده است‪.‬‬ ‫س��ونی دی��روز اعالم ک��رد از همین ح��اال دارد‬ ‫قس��مت چهارم ای��ن مجموعه را می س��ازد و قرار‬ ‫است کریس برمنر یک بار دیگر فیلمنامه نویس ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تخمین زده می ش��ود که تا پایان یکش��نبه ‪۲۹‬‬ ‫دی‪ ،‬فیلم فانتزی ماجراجویی «دولیتل» محصول‬ ‫یونیورس��ال بتوان��د فروش خ��ود را از ‪ ۴۱۵۵‬پرده‬ ‫س��ینما به ‪ ۳۱‬میلیون دالر برس��اند و در رتبه دوم‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬با وجود اینکه این فیلم با نقش افرینی‬ ‫رابرت داونی جونیور ف��روش اخر هفته ای باالتر از‬ ‫تخمین ه��ای اولیه ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬میلیون دالر داش��ته‪،‬‬ ‫هنوز باید در هفته های اینده در باالی جدول باقی‬ ‫بماند تا بودجه س��اخت ‪ ۱۷۵‬میلیون دالری خود‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‹ ‹دیگر توان ادامه دادن نداشتم‬ ‫اعظ��م کی��ان افراز مدی��ر انتش��ارات اف��راز و صاحب‬ ‫کتابفروش��ی فدک در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اشاره‬ ‫به تعطیلی این کتابفروشی به دلیل مشکالت پیش امده‬ ‫ناشی از ش��رایط اقتصادی گفت‪ :‬متاس��فانه امکان ادامه‬ ‫مس��یر با این شکل دیگر وجود نداشت‪ .‬ما در این سال ها‬ ‫بس��یار تالش کردیم تا بتوانیم ش��رایط را حفظ کنیم اما‬ ‫این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫در این سال ها اعظم کیان افراز‪ ،‬مدیر انتشارات افراز‪ ،‬از‬ ‫ابتدای تاسیس و راه اندازی‪ ،‬مدیر این کتابفروشی بود و با‬ ‫وجود تغییراتی که در س��ال اخر این کتابفروشی به خود‬ ‫دید‪ ،‬باز هم نتوانست از پس هزینه ها براید‪.‬‬ ‫به گفت��ه کیان افراز‪ ،‬در این س��ال ها انتش��ارات افراز‪،‬‬ ‫کتابفروش��ی هایی در تهران و شهرستان هایی چون اراک‪،‬‬ ‫گرگان و‪ ...‬با نام «کتابفروش��ی تخصص��ی هنر و ادبیات‬ ‫افراز» تاسیس کرده اس��ت‪ ،‬اما انها هم بعد از چند سال‬ ‫نتوانس��تند ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهند و در س��کوت‬ ‫خبری تعطیل شده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شهرکتاب فدک جزو‬ ‫نخستین شهرکتاب های ایران است‪ ،‬با وجود فروش دیگر‬ ‫محص��والت فرهنگی؛ که باید تاکید کن��م که اینها فقط‬ ‫یک سال اس��ت که به مجموعه اضافه ش��ده اند؛ در تمام‬ ‫این سال ها می ش��د با محصوالت فرهنگی غیر کتابی که‬ ‫س��وداوری بیشتری هم داش��تند‪ ،‬جبران کنیم‪ .‬اما طبق‬ ‫اه��داف و اموزش هایی ک��ه از روزهای اغازین موسس��ه‬ ‫ش��هرکتاب داش��تم و نیز تجربه مدیریت شهرکتاب هنر‬ ‫و ادبیات‪ ،‬نخس��تین فروش��گاه این موسسه در سال های‬ ‫‪ ،٧٧-٧۵‬به شهر کتاب نگاهی ایده الیستی داشتم و هرگز‬ ‫ذاتی ان تغییر کند و تمام این س��ال ها‬ ‫نخواس��تم هویت ِ‬ ‫خواس��تم به همان شیوه اداره کنم و ادامه دهم و از ابتدا‬ ‫اعتقاد داشتم در کتابفروشی کتاب های کنکوری و کمک‬ ‫درس��ی و اجناس فانتزی نفروشیم و بیشتر کتاب هایمان‬ ‫عمومی بود‪ .‬پس این کتابفروش��ی بیشتر بر مبنای کتاب‬ ‫اداره ش��ده‪ ،‬درحالی که سود کتاب فقط ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫کیان افراز با اش��اره به اینکه ش��اید تا چند سال پیش‬ ‫ممکن بود‪ ،‬کتابفروشی بتواند با وجود هزینه های مربوط‬ ‫ب��ه اجاره‪ ،‬هزینه های ج��اری‪ ،‬دارایی‪ ،‬بیمه‪ ،‬ش��ارژ‪ ،‬برق‬ ‫از تعطیلی سریالی کتابفروشان‬ ‫گیشه سینمای جهان‬ ‫با بس��ته ش��دن یکی دیگر از کتابفروشی های قدیمی‬ ‫ته��ران در روزه��ای گذش��ته موضوع مش��کالت موجود‬ ‫در ای��ن صنف و وضعی��ت مالی کتابفروش��ی ها بار دیگر‬ ‫محل توجه ق��رار گرفته و لزوم توج��ه متولیان فرهنگی‬ ‫را می طلبد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این روزها کتابفروش��ی ها‬ ‫یک به یک تعطیل می ش��وند‪ .‬یکی کافه می شود و دیگر‬ ‫تبدیل به ساندویچ فروشی‪ .‬برایشان دیگر صرف ندارد در‬ ‫این حوزه فعالیت کنند‪ .‬گرانی کاغذ که در پی ان موجب‬ ‫گرانی نرخ کتاب ش��ده است باعث شده بسیاری از مردم‬ ‫دیگر س��مت خرید کتاب نرون��د و این کاالی فرهنگی از‬ ‫سبد ماهانه خانواده ایرانی کم کم حذف شود‪.‬‬ ‫با وجود اینکه حرفه کتابفروشی و تاسیس کتابفروشی‬ ‫ب��ه معنی اختصاصی ان به ظاهر ج��ذاب و پرزرق و برق‬ ‫و پرمخاطب خودش را نش��ان می دهد اما امارهای واقعی‬ ‫حکایت از عسرت این حرفه در زمانه فعلی ما برای فعاالن‬ ‫در این حرفه دارد و بس��یاری از انها اگر هم هنوز سقفی‬ ‫بر باالی س��ر خود دارند و چراغی روشن به زیر ان سقف‬ ‫به مدد فروش نه کتاب که اقالمی است که به بهانه کتاب‬ ‫پایشان را به کتابفروش��ی ها باز کرده اند؛ از نوشت افزار تا‬ ‫فیلم‪ .‬از صنایع دستی تا صنایع غیردستی‪.‬‬ ‫روز گذشته چراغ یک کتابفروشی دیگر در تهران بسته‬ ‫ش��د‪ .‬کتابفروشی با ‪ ۲۰‬سال فعالیت در این عرصه‪ .‬اعظم‬ ‫کیان افراز مدیر کتابفروش��ی فدک با انتشار این خبر در‬ ‫صفحه خود در اینس��تاگرامش و ب��ا درج تصویری از این‬ ‫کتابفروشی از تعطیلی ان خبر داد‪.‬‬ ‫تعطیلی کتابفروشی فدک شوک دوم در این هفته بود‬ ‫و ابتدای هفته بود که مدیر کتابفروش��ی مشهور طهوری‬ ‫نیز به یکی از رسانه ها از تعطیلی این کتابفروشی مشهور‬ ‫ت��ا حداکثر یک ماه اتی خب��ر داده و عنوان کرده بود که‬ ‫دیگر ت��وان اداره ان از منظر اقتص��ادی را ندارد‪ .‬وی که‬ ‫پی��ش از ای��ن در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬نیز خب��ر از تعطیلی این‬ ‫کتابفروش��ی را داده بود عنوان ک��رده که بعید می داند تا‬ ‫یک ماه دیگر بتواند این مرکز را اداره کند‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی افراز اخرین نمون��ه از دومینوی تعطیلی‬ ‫کتابفروش��ی های تهران در س��ال های اخیر است‪ .‬اسیا‪،‬‬ ‫طه��وری‪ ،‬ویس��تا‪ ،‬رود‪ ،‬مهرگان‪ ،‬ویس��تار‪ ،‬ن��ی و مثلث‬ ‫نمونه های دیگری از کتابفروش��ی های تعطیل ش��ده در‬ ‫تهران طی س��ال های گذشته اس��ت‪ .‬خارج از تهران نیز‬ ‫وضعیت به ش��کل مناس��بی نیس��ت و در شهرستان ها و‬ ‫سایر استان ها نیز کتابفروشی های رفته رفته دامن از کنار‬ ‫مخاطب��ان بر می چینند و تنه��ا در صورتی که مخاطبان‬ ‫کتاب در ان اس��تان یا شهرستان خوش شانس باشند و‬ ‫ادمی عاش��ق گذرش به ان دیار افتاده باشد مجموعه ای‬ ‫ب��زرگ که کتاب هم جزئی از ان اس��ت و نه همه ان در‬ ‫انجا س��ر برمی اورد؛ مجموعه هایی که نه برای کتاب و نه‬ ‫با دغدغه کتاب شکل می گیرند‪ .‬امارهای پایگاه اینترنتی‬ ‫خانه کتاب موید این مسئله است که درحال حاضر کمی‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰‬کتابفروشی در تهران در حال فعالیت است‬ ‫در حالی ک��ه همین عدد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫کتابفروشی اعالم شده بود‪.‬‬ ‫علیرضا قربانی برنده‬ ‫جایزه اکادمیا شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول بهمن ‪25 -1398‬جمادی االول ‪21 - 1441‬ژانویه ‪-2020‬شماره‪-1454‬پیاپی‪2772‬‬ ‫سالمت پزشکی و سینمای هنروتجربه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫با وجود گردش مالی ‪40‬هزار میلیارد تومانی در سال‪ ،‬موسسه های کنکور از معافیت مالیاتی برخوردارند‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت جشنواره فجر به ‪ ۹۵۰۰‬صندلی‬ ‫ساعت ‪ ۱۸‬چهارشنبه‪ ۲ ،‬بهمن ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹جش�نواره فج�ر ‪ ۳۸‬باش�کوه برگ�زار‬ ‫خواهد شد‬ ‫حسین انتظامی‪ ،‬رئیس سازمان سینمایی با حضور‬ ‫در س��تاد برگزاری سی وهش��تمین جش��نواره فیلم‬ ‫فجر و پیش از اغاز پیش ف��روش اینترنتی بلیت های‬ ‫جشنواره‪ ،‬در جریان روش های اجرایی این بخش قرار‬ ‫گرفت و از نحوه اماده سازی ان بازدید کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان س��ینمایی در حاش��یه این بازدید‬ ‫به ستاد خبری جش��نواره گفت‪ :‬خوشبختانه امسال‬ ‫همانطور که به لحاظ حضور فیلمس��ازان برجس��ته‬ ‫ش��اهدیم‪ ،‬جزو س��ال هایی اس��ت که به نظر می رسد‬ ‫جش��نواره فیلم فجر با ش��کوه باالیی برگزار شود‪ .‬این‬ ‫دوره از جشنواره‪ ،‬هم به لحاظ نوع اثاری که در بخش‬ ‫رقابت��ی حضور دارند و هم در س��ایر بخش ها باتوجه‬ ‫به حضور فیلمس��ازان جوان‪ ،‬قابل توجه اس��ت‪ .‬تمام‬ ‫تالش همکاران ما در س��تاد برگزاری جش��نواره و در‬ ‫کارگروه های مختلف این است که جشنواره‪ ،‬با شکوه‬ ‫بیش��تری برگزار شود‪ .‬در این راستا‪ ،‬برنامه ریزی انها‪،‬‬ ‫کامال با انضباط اس��ت و حتی نسبت به سال گذشته‬ ‫جلوه های تازه ای در مدیریت ش��ان طراحی شده که‬ ‫انها را به مرور خواهیم دید‪.‬‬ ‫انتظامی گفت‪ :‬امسال جشنواره در بخش سینمای‬ ‫مردم��ی از ای��ن حی��ث که م��ردم بتوانند بیش��تر با‬ ‫سینماگران و سینما ارتباط بگیرند‪ ،‬امار قابل توجهی‬ ‫نسبت به سال گذشته دارد‪ .‬تنوع جغرافیایی با جدیت‬ ‫دنبال شده و حتی در شهر تهران‪ ،‬وسعت جغرافیایی‬ ‫قابل توجه��ی برای برگزاری جش��نواره تدارک دیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬امس��ال برنامه ه��ای جش��نواره در‬ ‫استان ها و شهرس��تان ها براساس روالی که سال های‬ ‫گذش��ته وجود داش��ت‪ ،‬ب��ا جدیت بیش��تری دنبال‬ ‫می ش��ود تا مردم از نقاط مختلف ایران زمین بتوانند‬ ‫کارهای جدید سینماگران را ببینند و حتی برنامه ای‬ ‫برای حضور س��ینماگران در شهرها وجود دارد تا انها‬ ‫با مردم از نزدیک دیدار کنند و ارتباط س��ینما و مردم‬ ‫جلوه بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان س��ینمایی در ادامه گفت‪ :‬امسال‬ ‫به عن��وان یک��ی از اقداماتی که حساس��یت س��ینما‬ ‫و هنرمن��دان را نش��ان می دهد‪ ،‬قرار اس��ت به جای‬ ‫افتتاحی��ه جش��نواره و در راس��تای مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی س��ینماگران‪ ،‬اهالی س��ینما س��فری به‬ ‫سیستان وبلوچستان داشته باشند تا از نزدیک با مردم‬ ‫غم دیده مالقات کنند تا ان ش��اهلل انها دلش��اد شوند و‬ ‫کمک هایی که دبیرخانه جشنواره در همین راستا در‬ ‫نظر گرفته‪ ،‬تقدیم شان شود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫کتابی درباره فیک نیوزها‬ ‫عرضه البوم کمانچه به یاد «علی اصغر بهاری»‬ ‫کت��اب «اخبار جعل��ی‪ ،‬روزنامه ن��گاری و‬ ‫اطالعات فریبکارانه» ازسوی انتشارات تانیه‬ ‫با ترجمه جواد دلیری منتشر شد‪.‬‬ ‫این کتاب به دنبال ارائه یک برنامه درسی‬ ‫اس��ت و به مس��ئله جهانی در ح��ال ظهور‬ ‫اطالعات فریبکارانه پاسخ می دهد که با جوامع به طور کلی و روزنامه نگاری‬ ‫به طور اخص در ارتباط است‪ .‬کتاب‪ ،‬نظرات مدرسان برجسته روزنامه نگاری‬ ‫بین المللی‪ ،‬پژوهشگران و متفکران را به منظور بروزرسانی روش روزنامه نگاری‬ ‫و تمرین برای مقابله با چالش های اطالعات فریبکارانه‪ ،‬اطالعات غلط و حتی‬ ‫اطالعات مضر در برمی گیرد و به عنوان یک الگوی اموزش��ی طراحی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬کتاب اخبار جعلی‪ ،‬روزنامه نگاری و اطالعات فریبکارانه به عنوان یک‬ ‫برنامه اموزشی به دو بخش مجزا تقسیم شده است‪ 3 :‬درس اغازین‪ ،‬مسائل‬ ‫را چارچوب بندی می کند و بستر مفهومی الزم را درباره انها ارائه می دهد و ‪4‬‬ ‫درس بعدی نیز بر واکنش ها در قبال «اختالل اطالع رسانی» و پیامدهای ان‬ ‫متمرکز است‪ .‬کتاب اخبار جعلی‪ ،‬روزنامه نگاری و اطالعات فریبکارانه نوشته‬ ‫ش��ریلین ایرتون و جولی پوزیتی با ترجم��ه ای از جواد دلیری و مقدمه ای از‬ ‫هادی خانیکی‪ ،‬محمد سلطانی فر و سیدضیا هاشمی در ‪ ۲۱۲‬صفحه‪ ،‬به نرخ‬ ‫‪ ۲۸‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫الب��وم تک ن��وازی کمانچه «به ی��اد بهاری»‬ ‫ب��ا هنرمندی ایدی��ن نورمحمدی پنجش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬بهم��ن در فرهنگس��رای س��رو رونمای��ی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن س��یدعلیرضا میرعلی نق��ی‬ ‫پژوهش��گر موس��یقی دس��تگاهی‪ ،‬مازیار کربالیی س��ازنده کمانچ��ه‪ ،‬ایدین‬ ‫نورمحمدی مولف و ش��هاب مِنا ناشر به عنوان س��خنران حضور خواهند داشت‬ ‫و ب��ه معرفی ویژگی های ای��ن البوم‪ ،‬کمانچه و کمانچه ن��وازی علی اصغر بهاری‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫البوم «به یاد بهاری» که به تازگی ازس��وی موسس��ه فرهنگ��ی هنری «اوای‬ ‫خنیاگر پارس��ی» منتش��ر ش��ده ش��امل تک نوازی کمانچه ایدین نورمحمدی‬ ‫براساس شیوه کمانچه نوازی علی اصغر بهاری در اوازهای ابوعطا و اصفهان است‬ ‫و قطعات ضربی مندرج در ان براس��اس شیوه اهنگس��ازی قدیم ازسوی ایدین‬ ‫نورمحمدی ساخته شده اند‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«در حاشیه» دوباره پخش می شود‬ ‫«درحاشیه» مهران مدیری از ابتدای بهمن‬ ‫در شبکه ای فیلم بازپخش می شود‪.‬‬ ‫«در حاش��یه» عن��وان س��ریال طن��زی به‬ ‫کارگردان��ی مه��ران مدیری اس��ت که در ‪۹۰‬‬ ‫قس��مت ‪ ۴۰‬دقیق��ه ای‪ ،‬در ابتدا برای ش��بکه‬ ‫تهران تهیه شد‪ ،‬اما در نهایت در نوروز ‪ ۱۳۹۴‬از شبکه سه سیما به نمایش درامد‪.‬‬ ‫تصویربرداری فصل دوم این س��ریال هم از مهر ‪ ۱۳۹۴‬اغاز و در همان س��ال‬ ‫پخش شد‪ .‬این س��ریال قرار است هر شب ساعت ‪ ۲۱‬از شبکه ای فیلم بازپخش‬ ‫شود‪ .‬این سریال به موضوع پزشکان و مشکالت این حوزه با زبان طنز می پردازد‪.‬‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫فخیم زاده و فرهنگ در «چهل تیکه»‬ ‫مهدی فخی��م زاده و داریوش فرهنگ کارگردان‪،‬‬ ‫بازیگر و نویس��نده س��ینما و تلویزیون پنجشنبه و‬ ‫جمعه ش��ب ای��ن هفته ‪ ۳‬و ‪ ۴‬بهم��ن ‪ ۹۸‬در برنامه‬ ‫«چه��ل تیک��ه» مهم��ان محمدرض��ا علیمردانی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنین داوود نماینده‪ ،‬گوینده باس��ابقه سه ش��نبه شب اول بهمن مهمان برنامه‬ ‫می ش��ود و حس��ین رفیعی بازیگر و مجری تلویزیون نیز چهارشنبه شب ‪ ۲‬بهمن به‬ ‫«چهل تیکه» خواهد امد‪.‬‬ ‫برنام��ه تلویزیونی «چهل تیکه» به تهیه کنندگی و کارگردانی الهام حاتم با اجرای‬ ‫محمدرض��ا علیمردانی به مرور خاطرات و نوس��تالژی س��ال های گذش��ته با حضور‬ ‫هنرمندان و افراد شاخص می پردازد‪.‬‬ ‫«چه��ل تیک��ه» ه��ر ش��ب از س��اعت ‪ ۲۰:۳۰‬از ش��بکه نس��یم پخ��ش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫یادبودی برای‬ ‫«محمدقاسم اخوی یان» در تهران‬ ‫دانشگاهیان یاد «محمد قاسم اخوی یان»‬ ‫اخرین بازمانده تیش��ه داری و اجرتراش��ی‬ ‫کش��ور را در دانش��گاه علم و صنعت گرامی‬ ‫می دارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اس��تاد محمدقاس��م‬ ‫اَخَ وی‪‎‬یان‪ ،‬پیشکس��وت معماری سنتی که‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۰۵‬در نیشابور متولد شده بود‪۲۱ ،‬‬ ‫دی به دلیل کهولت سن در ‪ ۹۳‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫او را یک��ی از معدود بازماندگان «اس��تاد کار» اجرتراش ایران معرفی‬ ‫می کردند که اجر را وس��یل ه‪‎‬ای مناسب برای زنده نگه داشتن نقش‪‎‬های‬ ‫تاریخی می‪‎‬دانس��ت‪ .‬او پس از پژوهش های باستان شناسی در نیشابور‬ ‫برای نخس��تین بار طرح استفاده از طرح های اثار کشف شده از نیشابور‬ ‫قدیم را روی اجر مطرح و اجرا کرد‪ .‬تکنیک ویژه او فی البداهه کار کردن‬ ‫در هنرهای سنتی بدون پیش فرضی در ذهن و بعد از یک تمرکز خاص‬ ‫بود تا انچه در خیال دارد را به ظهور برساند‪.‬‬ ‫پیکر مرحوم اخوی یان ‪ ۲۳‬دی در ارامگاه مش��اهیر نیشابور و در کنار‬ ‫بزرگانی چون استاد پرویز مشکاتیان و پهلوان یعقوبعلی شورورزی برای‬ ‫همیشه در خاک ارام گرفت‪.‬‬ ‫مجلس یادبود و گرامیداش��ت محمدقاس��م اخوی یان چهارشنبه‪۲ ،‬‬ ‫بهمن از س��اعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬در مس��جد ش��هدای دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫در خیابان فرجام‪ ،‬خیابان حیدرخانی ش��مالی‪ ،‬دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫انتشار شماره جدید بخارا‬ ‫ش��ماره زمس��تان مجله «بخارا» با عکس‬ ‫روی جلد بهمن س��رکاراتی استاد زبان های‬ ‫باستانی ایران امد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ش��ماره ‪ ۱۳۴‬مجله‬ ‫«بخ��ارا» که عکس روی جل��د ان به بهمن‬ ‫سرکاراتی اختصاص دارد در کتابفروشی ها‬ ‫و دکه های روزنامه فروش��ی قابل دس��ترس‬ ‫است‪.‬‬ ‫این شماره همچنین با ‪ 4‬شعر از هوشنگ ابتهاج (ه ‪ .‬ا‪ .‬سایه) با نام های‬ ‫«به کوشندگان قرن بیستم»‪« ،‬به ایندگان!»‪« ،‬مرگ در غربت» و «رویا‬ ‫در بیداری» همراه است‪.‬‬ ‫بخش «نقد ادبی» این شماره از مجله باعنوان «خاقانی و محیط ادبی‬ ‫تبریز» را محمدرضا ش��فیعی کدکنی‪« ،‬پژوهش در ایران باس��تان» با‬ ‫عنوان «خطر اش��موغی» را نصراهلل پورجوادی‪« ،‬در متن و در حاش��یه‬ ‫فرهنگ (‪ »)۱‬را عبدالحس��ین اذرنگ‪« ،‬تغییر جایگاه شاعران در تاریخ‬ ‫ادبیات (‪ )۱۲‬فروغ فرخزاد» را مس��عود جعفری جزی‪« ،‬ادبیات جهان»‬ ‫با عنوان «در باب رس��الت هنرمند‪ /‬البرکامو» را مینو مشیری‪« ،‬زنی که‬ ‫کتاب می خواند ترس��ناک اس��ت (گفت وگو با داچا مارائینی)» را پریسا‬ ‫نظری نوشته است‪.‬‬ ‫«دو دی��دگاه» از عباس زریاب خوی��ی و محمدعلی موحد‪« ،‬اویزه ها‬ ‫(‪ »)۵۲‬نوش��ته میالد عظیمی دیگر بخش های این ش��ماره از «بخارا»‬ ‫اس��ت‪ .‬شماره ‪ ۱۳۴‬مجله «بخارا» در ‪ ۶۰۸‬صفحه با نرخ ‪ ۵۵‬هزار تومان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫میراث دزدیده شده افغانستان‬ ‫بازگردانده می شود‬ ‫مجسمه ای که حدود ‪ ۳۰‬سال پیش‬ ‫از موزه ملی افغانستان ربوده شده بود‪،‬‬ ‫پس از دیده ش��دن در یک وب سایت‬ ‫مزای��ده بریتانیای��ی ازس��وی پلیس‬ ‫متروپولیتن به افغانستان بازگردانده‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬این مجسمه سنگ اهکی که‬ ‫در قرن دوم میالدی خلق شده و دو گاو را به تصویر می کشد در ابتدا در‬ ‫دهه ‪ 50‬میالدی در شمال افغانستان کشف شد اما در دهه ‪ 90‬میالدی‬ ‫و در جریان نزاع های داخلی دوباره ناپدید ش��د‪ .‬هنوز مش��خص نیست‬ ‫این مجس��مه در تمام این س��ال ها در چه مکانی قرار داش��ته اما پایگاه‬ ‫داده ه��ای «ثبت امار اثار هنری گمش��ده » (‪ )ALR‬که اطالعات کلی‬ ‫اثار هنری گمش��ده را در اختیار دارد‪ ،‬در سال های اخیر این مجسمه را‬ ‫زیر نظر داش��ته است‪ .‬مس��ئوالن این پایگاه‪ ،‬مجسمه باستانی گاو را در‬ ‫وب س��ایت مزایده « تایم الین» دیدند و ای��ن موضوع را به پلیس اطالع‬ ‫دادن��د‪ .‬موزه ملی افغانس��تان واقع در «کابل» نیز پ��س از تایید اصالت‬ ‫این اثر‪ ،‬با برگزاری نخس��تین نمایشگاه عمومی خارج از افغانستان این‬ ‫مجسمه موافقت کرد‪.‬‬ ‫حراج تهران بنیان بازار هنر را‬ ‫به هم می ریزد‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه هنر گف��ت‪ :‬حراج تهران‬ ‫درقالب رانتی کنترل شده به فروش اثار تعداد معدودی‬ ‫از هنرمندان محدود ش��ده اس��ت‪ .‬این امر در یک شب‬ ‫بنی��ان بازرگانی هنر را در طول س��ال ب��ه هم می ریزد‪،‬‬ ‫زی��را هنرمندان بزرگی کنار گذاش��ته و برخی با فروش‬ ‫میلیونی اثارشان دچار سوء تفاهم می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام کلهرنیا مدیر گالری َورد گفت‪:‬‬ ‫ح��راج تهران یک روزه بنیان بازرگانی بازار هنر در طول س��ال را به هم می ریزد‬ ‫و س��بب می ش��ود هنرمندان جایگاه واقعی خود را از دس��ت بدهند؛ برای مثال‬ ‫هنرمن��دان بزرگی کنار گذاش��ته می ش��وند و هنرمندانی یک ش��به اثار خود را‬ ‫میلیونی به فروش می رس��انند‪ .‬متاس��فانه سال ها پیش شاهد حضور هنرمندانی‬ ‫بودیم که با فروش اثارش��ان دچار س��وء تفاهم ش��دند و همین توهم سبب شد‬ ‫با قیمت های غیرمتعارف در شب پس از حراج از قاعده بازار هنر حذف شوند‪.‬‬ ‫ش��خصیت حرفه ای هنرمند باید در طول س��ال ها کار و تالش ش��کل گیرد و‬ ‫نخست در فضای رقابتی هنر معاصر ایران تثبیت شوند و اعتبارشان را از زیست‬ ‫هنری خود بگیرند‪ ،‬نه از حراج در یک شب‪.‬‬ ‫این هنرمند پیشکس��وت اظهار کرد‪ :‬حراج تهران خود را به عنوان نمونه موفق‬ ‫اقتص��اد هنر ایران معرفی ک��رده‪ ،‬در حالی که به دلیل ش��کل گیری این رویداد‬ ‫براساس منافع و اهداف محدود نمی تواند به یک پدیده ملی بدل شود که جامعه‬ ‫هنری ایران را دربرگیرد و همین امر س��بب ش��ده در این س��ال ها هنرمندانی‬ ‫به اصط�لاح حراج رو به وجود ایند و هنرمندان دیگر که ش��انس حضور ندارند و‬ ‫مورد تایید نیستند از این دایره حذف شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اذع��ان ب��ه نقش مثب��ت این روی��داد در هدای��ت س��رمایه گذاری ها‬ ‫در بخ��ش هنرهای تجس��می گف��ت‪ :‬ای��ن رویداد باید س��ال ها زودتر ش��کل‬ ‫می گرف��ت‪ .‬نمی ت��وان تاثیر مه��م این روی��داد را در ایجاد فرهن��گ خرید اثار‬ ‫هن��ری و ارزش اف��زوده ان نادی��ده گرفت و این حراج توانس��ته در س��ال های‬ ‫اخی��ر ن��گاه به اثار هن��ری را به عن��وان یک س��رمایه گذاری در جامع��ه ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬کلهرنیا به اقتصاد هنر به عنوان موضوعی پیچیده در ایران اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ای��ن امر از مولفه های متفاوتی پی��روی می کند؛ نقص مدیریتی و‬ ‫نبود برنامه ریزی درس��ت را به صورت اش��کارا در هنر ایران ش��اهد هستیم‪ .‬در‬ ‫این س��ال ها به طور گوناگون و پراکنده هنرمندان و فعاالن حوزه هنر‪ ،‬کوشیدند‬ ‫به طور سلیقه ای بازارهایی را شکل دهند اما نبود یک سازکار منسجم و یکپارچه‬ ‫که بتواند هنرمندان و بازار تولید‪ ،‬عرضه و ارائه را درس��ت در خود شکل دهد از‬ ‫مهم ترین عواملی است که سبب هرج و مرج در فضای هنری ایران شده است‪.‬‬ ‫مدیرگالری َورد گفت‪ :‬حراج تهران در قالب یک رانت کنترل شده به فهرست‬ ‫معدودی از افراد محدود ش��ده‪ /‬این نگاه گزینش��ی در ی��ک رقابت غیرمنطقی‬ ‫گال��ری داران را روبه روی هم ق��رار داده زیرا قادر نیس��تند در یک بازار عمومی‬ ‫رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اس��یب های بازار بیمار در اقتصاد هنر افزود‪ :‬زمانی که چرخه‬ ‫توزیع‪ ،‬ارائه‪ ،‬خرید و فروش از مس��یر اس��تاندارد خود خارج شود‪ ،‬هنرمندان از‬ ‫اس��تقالل خود فاصله می گیرند و برده گالری دار و حراج می شوند‪ ،‬در حالی که‬ ‫هنرمند باید احس��اس امنیت کند و در یک مس��یر درست در راس این چرخه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫کلهرنی��ا ب��ا ارائه طرح مخزن ملی اثار هنری در کش��ور گف��ت‪ :‬می توان یک‬ ‫صندوق را به طور مش��ترک ازس��وی بخ��ش دولتی و خصوص��ی ایجاد کرد که‬ ‫ش��ورایی متش��کل از هنرمندان‪ ،‬گال��ری داران‪ ،‬مجموع��ه داران و فعاالن حوزه‬ ‫تجس��می بر ارائه و فروش اثار در بازار نظارت داشته باشند تا از این سردرگمی‬ ‫جلوگیری شود و انسجام شکل بگیرد‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫از روز گذشته پیش فروش بلیت های سی وهشتمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر اغاز شد‪ .‬به نظر می رسد این دوره‬ ‫از جش��نواره با افزایش ظرفیت های نمایش��ی شاهد‬ ‫رونق بیش��تر سالن های س��ینما در روزهای برگزاری‬ ‫این رویداد سینمایی باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬معاون اجرایی سی وهش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر از اختصاص دادن حدود ‪۹۵۰۰‬‬ ‫صندل��ی برای مردم عالقه مند به تماش��ای فیلم های‬ ‫این جشنواره خبر داد‪.‬‬ ‫ع��زت اهلل علی��زاده درباره پیش ف��روش بلیت های‬ ‫جش��نواره و ظرفیت در نظر گرفته ش��ده برای مردم‬ ‫بیان کرد‪ :‬براس��اس پیش بینی انجام ش��ده ظرفیت‬ ‫س��ینمای مردمی ‪ ۱۷‬مجموعه با ‪ ۳۴‬س��الن و ‪۹۵۰۰‬‬ ‫صندلی اس��ت که این ظرفیت امس��ال نسبت به سال‬ ‫قبل به اندازه ‪ 2‬هزار صندلی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫او درباره نمایش مردمی فیلم ها در ش��هرهای دیگر‬ ‫بیان کرد‪ :‬انچه اعالم شد فقط مربوط به تهران است و‬ ‫برنامه ریزی استان ها در خود استان ها انجام می شود‬ ‫که در ستاد جشنواره هم پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی درباره س��هم س��ازمان ها و نهاده��ا نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬امسال ‪ ۲۵‬درصد از ظرفیت بلیت ها برای گیشه‪،‬‬ ‫بی��ن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬درص��د برای س��ازمان ها و باقی برای‬ ‫پیش فروش از طریق س��ایت در اختیار مردم خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین یک ردی��ف در س��ینماها در اختیار‬ ‫صاحبان اثار و سینما قرار می گیرد‪.‬‬ ‫علیزاده تاکید کرد‪ :‬امس��ال مطابق دوره های قبل‪،‬‬ ‫فروش بلیت در گیشه را هم داریم و ظرفیت هم بیشتر‬ ‫ش��ده تا مردم کمتر در صف بمانند‪ .‬ضمن اینکه بنا به‬ ‫وجود متقاضی‪ ،‬سانس فوق العاده هم دایر خواهد شد‪.‬‬ ‫عالقه مندان به تهیه بلیت های جشنواره می توانند‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۲‬روز دوش��نبه‪ ۳۰ ،‬دی ب��ه س��ایت‬ ‫‪ www.Fajrticket.ir‬مراجه کنند و این فرصت تا‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مازیار معاونی‪ ،‬پزشک و منتقد سینما‪:‬‬ ‫با به نمای��ش درامدن فیلم مستند‪/‬داس��تانی «تمام‬ ‫چیزهایی که جای شان خالی است» در گرو ه سینمایی‬ ‫هنر وتجربه که در قالب داس��تان واقعی ابتالی دو زن به‬ ‫بیماری سرطان سینه‪ ،‬به معضالت دشوار و تمام نشدنی‬ ‫مواجهه با بیماری هولناک س��رطان می پردازد‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ه ظرفیت ه��ای پنه��ان مدی��وم نمای��ش در ارتقای‬ ‫اگاهی بخش��ی حوزه س�لامت نگاه��ی دوباره انداخ��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫لا ِس (اس��کلروز جانبی امیوتروفیک که‬ ‫یا ِ ‬ ‫بیماری های بدخیمی همچون ایدز‪ ،‬ا ‬ ‫با اختالل ش��دید در سیس��تم عصبی همراه اس��ت) و انواع و اقسام سرطان های‬ ‫ریز و درش��ت‪ ،‬همچنان تهدیدکننده های جدی حی��ات و ارامش روانی جامعه‬ ‫به ش��مار می روند و باوجود تمام پیشرفت های رسانه ای دهه های اخیر و افزایش‬ ‫امکان دسترس��ی عموم جامعه به اطالعات بهداشتی و درمانی‪ ،‬هنوز هم معضل‬ ‫دیر تش��خیص داده شدن که عالج ناپذیری انها را در پی دارد‪ ،‬به شدت احساس‬ ‫می شود‪ .‬سوی دیگر این گزاره ان است که اطالع رسانی های مستقیم‪ ،‬از محتوای‬ ‫کتاب های درس��ی مدارس و دانش��گاه ها گرفته تا برنامه های پزشکی رادیویی و‬ ‫تلویزیونی و کتب منتشرش��ده در این عرصه‪ ،‬باوجود فواید غیرقابل انکارش��ان‪،‬‬ ‫هنوز مس��یرهای چندان مطمئنی برای اطمینان از ارتقای س��طح اگاهی مردم‬ ‫نس��بت به موضوعات اینچنینی نیستند و باید ظرفیت های دیگری را نیز مدنظر‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫حلقه گمش��ده یا دست کم یکی از حلقه های گمشده در این زنجیره اگاهی و‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت های نمایشی است که البته در سال های اخیر‬ ‫بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند‪ .‬شاید نیازی به تاکید دوباره نباشد که‬ ‫اثار نمایش��ی از فیلم های کوتاه و بلند سینمایی گرفته تا سریال های تلویزیونی‬ ‫و ش��بکه نمایش خانگی به واس��طه ماهیت جذاب و درگیر کننده‪ ،‬همه گیر بودن‬ ‫و از همه مهم تر اموزش های غیرمس��تقیم خ��ود می توانند در این مقوله موثر و‬ ‫کمک کننده باش��ند‪ .‬البت��ه نگاهی به کارنامه س��ینما و تلویزیون ایران در طول‬ ‫دهه های سپری ش��ده نش��ان می دهد به توان بالقوه این بستر جسته و گریخته‬ ‫توجهاتی نش��ان داده شده‪ ،‬اما نه در ان اندازه که بتوان چشم انداز طوالنی مدت‬ ‫و برنامه ریزی های گس��ترده ای را در پس ان مش��اهده کرد‪ .‬اث��اری نظیر فیلم‬ ‫س��ینمایی « بودن یا نبودن» س��اخته کیانوش عیاری ک��ه در نیمه دهه ‪ ۷۰‬به‬ ‫مسئله حساس «اهدای عضو» ورود کرد و سریال تلویزیونی اپیزودیک «داستان‬ ‫یک ش��هر» به کارگردانی اصغر فرهادی که در اغاز دهه ‪ ۸۰‬برای نخس��تین بار‬ ‫تاب��وی پرداختن به بیماری« ایدز» را در تلویزیون شکس��ت‪ ،‬نمونه هایی از این‬ ‫تالش های تحسین امیز هستند که در زمان خود اثرات مثبت انکارناپذیری را به‬ ‫یادگار گذاشتند‪ .‬در سال های اخیر نهادهایی مانند سینمای هنر و تجربه باتوجه‬ ‫وی��ژه به این مقوله و حمایت از تولید و اکران اثاری نظیر همین فیلم مس��تند‪/‬‬ ‫داس��تانی «تمام چیزهایی که جای ش��ان خالی است» س��اخته زینب تبریزی‪،‬‬ ‫«هن��دی و هرمز» به کارگردانی عباس امینی که به موضوع س�لامت اجتماعی‬ ‫جوانان می پردازد و‪ ...‬در کنار جش��نواره فیلم س�لامت و سایر نهادهای نمایشی‬ ‫ذی ربط حرکت های ارزش��مندی را در این عرصه کلید زده اند که باید با قدرت‬ ‫هرچه تمام تر ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!