روزنامه صمت شماره 1453 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1453

روزنامه صمت شماره 1453

روزنامه صمت شماره 1453

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مثل هاشمی‬ ‫به تعادل سیاسی فکر کنیم‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫دی امسال برای همه ایرانیان تا به امروز در غم‪ ،‬دلهره‪ ،‬نگرانی‪ ،‬شنیدن خبرهای‬ ‫غیرمنتظره و هراس از اینده گذش��ته اس��ت‪ .‬انصاف این اس��ت که باید ریشه ها‪،‬‬ ‫زمینه ها‪ ،‬ابعاد و پیامدهای اش��تباه ها و خطاها را به درس��تی ش��ناخت و با سرعت‬ ‫اص�لاح و هزینه های ان را هم به موقع پرداخت کرد‪ .‬باید همبس��تگی ملی را قدر‬ ‫بدانی��م و به فکر احیای جامعه داغدیده و نگران باش��یم‪ ،‬مثل هاش��می به تعادل‬ ‫سیاسی فکر کنیم و مثل سلیمانی با مردم صادق باشیم‪ ،‬از تهدیدها فرصت بسازیم‬ ‫و بدانیم که جامعه اگر حس کند که صداقت داریم و به اش��تباهات و خطاها توجه‬ ‫‪2‬‬ ‫می کنیم‪ ،‬به کمک ما می ایند‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1453‬پیاپی ‪ 16 2771‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‬ ‫بومی سازی صنعت فوالد‬ ‫حرکت در یک ساختار‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت نفت‬ ‫و توسعه توان داخلی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ضرورت بازگشت منابع‬ ‫به بانک ها‬ ‫ظرفیت های کوچک را‬ ‫نادیده نگیریم‬ ‫حل مشکالت شهری‬ ‫با راه حل های نواورانه‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫بومی سازی‪۱۳۰‬قطعه‬ ‫در یک سال‬ ‫ی روز‬ ‫گزارش ها ‬ ‫شیر را از سبد غذایی حذف نکنید‪ ،‬کارشناس صدا و سیما بیراهه گفت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تریبون داری مشکوک!‬ ‫در س��اعات اغازین نخستین روز هفته‪ ،‬در برنامه صبح به خیر ایران شبکه‬ ‫س��وم س��یما‪ ،‬مهمانی به عنوان بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی‬ ‫ایران حضور داش��ت که سخنانش بیشتر از اینکه دلسوزانه باشد‪ ،‬بوی خامی‬ ‫م��ی داد و از همه مهم تر رفتارهای غیرحرفه ای مجری برنامه بود که س��عی‬ ‫در تحریک افکار عمومی داش��ت‪ .‬در این برنامه مجری از این کارشناس خام‬ ‫درباره وجود پالم و وایتکس در ش��یر می پرسد و مهمان برنامه نیز می گوید‪:‬‬ ‫موض��وع مهم ت��ر از این مباح��ث‪ ،‬وجود س��موم دیگر در لبنی��ات از جمله‬ ‫افالتوکس��ین اس��ت که باعث سرطان کبد خواهد ش��د‪ .‬در این برنامه حتی‬ ‫شیر‬ ‫امارهایی هم از درصد نمونه های الوده به این س��م در شهر های مختلف ارائه‬ ‫شد که گویا به فاجعه مطرح شده بیشتر رسمیت می بخشید! این خبر امنیت‬ ‫روانی جامعه را تا حدودی برهم زده و در این شرایط حساس کنونی اعتماد‬ ‫‪7‬‬ ‫مردم را بیش از پیش سلب کرده است‪.‬‬ ‫با وجود ساخت ‪ ۹‬طبقه‪ ،‬ساختمان جدید هنوز پروانه ندارد‬ ‫ساخت پالسکو روی خشت ابهام‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ت غیراهنی ها‬ ‫از ظرفی ‬ ‫بیشتر استفاده کنیم‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫برای تقویت اقتصاد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫هفته گذش��ته به بیان موضوع های��ی درباره جایگاه‬ ‫صنع��ت نفت در اقتصاد کش��ور و راه های توس��عه توان‬ ‫داخل در این صنعت پرداخته و پیشنهادهایی ارائه شد‪.‬‬ ‫در ادامه همین موضوع‪ ،‬بر ضرورت ارزش افرینی مبتنی‬ ‫بر توس��عه بومی صنعت می پردازیم‪ .‬برای ارزش افرینی‬ ‫برمبن��ای توس��عه بومی صنعت نفت بای��د راهبردهای‬ ‫کلی��دی و جهت گیری ه��ای کالن در س��ازمان های‬ ‫پروژه محور به ویژه وزارت نفت اجرایی شود‪ .‬اجرای این‬ ‫راهبردها می تواند با خلق الگوی پایدار توسعه بر مبنای‬ ‫ارزش افرین��ی و ب��ا تکیه بر ظرفیت های بومی کش��ور‬ ‫عملیاتی ش��ده و درنهایت مس��یر خود را با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های بالقوه در بخش خصوصی طی کند‪.‬‬ ‫درای��ن زمینه می ت��وان با راهبری و نظ��ارت بر روند‬ ‫اجرایی و عملیاتی پروژه های دردست اجرا‪ ،‬شرایطی را‬ ‫ایجاد کرد که با ارتباط موثر بین سازندگان و متقاضیان‪،‬‬ ‫فراین��د خری��د کاال در زنجیره تامین ب��ا هدف ارتقای‬ ‫توانمندی ساخت داخل و رونق کسب و کار شکل گیرد؛‬ ‫بنابراین طراحی و اجرای برنامه های راهبردی ش��امل‬ ‫مجموعه سیاست ها‪ ،‬اقدام ها و دستاوردهای انجام نشده‬ ‫در وزارت نفت و نیز تش��کل های تخصصی مرتبط‪ ،‬باید‬ ‫برای حمایت از کاالی ایرانی در مس��یر تدوین و اجرای‬ ‫برنامه های جدید (با توجه به رویکردهای معرفی ش��ده‬ ‫در الیحه بودجه سال ‪ )۱۳۹۹‬قرارگرفته و انجام شود‪.‬‬ ‫به خوبی می دانیم که توسعه از مسیر برنامه ریزی های‬ ‫مبتنی بر حمایت از کاالی داخل محقق می شود و تداوم‬ ‫ان با ش��ناخت و بهره گی��ری از ظرفیت های موجود در‬ ‫شناسایی توان داخلی است‪.‬‬ ‫ب��رای تحقق ای��ن مهم نیز درگام نخس��ت‪ ،‬بازنگری‬ ‫و اص�لاح نظ��ام پژوهش وفن��اوری در ح��وزه معاونت‬ ‫مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت امری ضروری‬ ‫و واجب اس��ت‪ .‬براین اس��اس امور پژوهش وزارت نفت‬ ‫باید زمینه های گوناگون در فرایند اکتش��افی و اجرایی‬ ‫خود را منطبق ب��ا ظرفیت های مورد انتظار در برنامه ها‬ ‫اص�لاح ک��رده و برنامه ریزی های جدی��د را با همکاری‬ ‫مس��تقیم تش��کل های حرفه ای و تخصص��ی تعیین و‬ ‫اجرایی کند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬بازنگری سیاست گذاری های صنعتی‬ ‫و حرف��ه ای به عنوان رویک��رد و محور اصلی پژوهش ها‪،‬‬ ‫از دیگ��ر موضوع های��ی اس��ت ک��ه باید مورد بررس��ی‬ ‫قرارگرفت��ه و سیاس��ت های جدید باتکی��ه بر حمایت‬ ‫از ت��وان داخ��ل تدوین و اجرایی ش��ود‪ .‬دراین بین ذکر‬ ‫این نکته ضروری است که نتایج پژوهش های کاربردی‬ ‫بای��د در اولویت برنامه های وزارت نفت گنجانده ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬مهم ترین اس��ناد باالدستی وزارت نفت‬ ‫حرکت در مس��یر اقتصاد مقاومتی معطوف به توس��عه‬ ‫فن��اوری و دانش بنیان کردن فراینده��ا و فناوری های‬ ‫صنعت نفت است‪ .‬معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت نفت با اتخاذ راهبرد بهره گیری از توانمندی های‬ ‫فنی و علمی موجود در کش��ور‪ ،‬باید با تعریف پروژه های‬ ‫دانش بنیان و اجرای در اولویت انها موجب پیاده سازی‬ ‫روش جدید برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت‬ ‫کش��ور شود‪ .‬با بکارگیری این روش می توان بهره گیری‬ ‫از ظرفیت بخش خصوصی را در اقتصاد نهادینه کرد‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفیت به دس��ت امده در بخش خصوصی‬ ‫و نی��ز برنامه ه��ا و اه��داف حاصل از حف��ظ و تداوم این‬ ‫مه��م در صحنه اقتصادی کش��ور‪ ،‬برخ��ی از مهم ترین‬ ‫پروژه هایی که به طور قطع ش��رایط راکد و قابل استفاده‬ ‫بخش خصوصی را فعال می کند‪ ،‬معرفی می شوند‪:‬‬ ‫ب��ا هدف افزایش ضریب بازیاف��ت میدان های نفتی و‬ ‫به منظور ایجاد بس��تر دان��ش بنیادین‪ ،‬انتقال فناوری و‬ ‫بهبود تولید در حوزه باالدس��تی‪ ،‬قراردادهای همکاری‬ ‫با مراکز پژوهش��ی کش��ور منعقد ش��ود‪ .‬شرح خدمات‬ ‫این گون��ه قرارداده��ا نیز مبتن��ی بر انج��ام مطالعات‬ ‫ی باهدف بهینه سازی‬ ‫پژوهش��ی به منظور توسعه فناور ‬ ‫فرایندهای تولید و افزایش ضریب برداش��ت مخزن ها‬ ‫باش��د‪ .‬همچنی��ن قرارداده��ا براس��اس رویکردهای‬ ‫پژوهش مح��ور و مبتن��ی بر فناوری ه��ای روزجهانی و‬ ‫حمایت از مطالعات بخش خصوصی منعقد شوند‪.‬‬ ‫دستاوردهای اجرای این مهم شامل تدوین نقشه راه‬ ‫توس��عه فناوری های ازدیاد برداش��ت برای هر میدان‪،‬‬ ‫افزای��ش ضریب بازیافت و حداکثر برداش��ت اقتصادی‬ ‫در طول حیات میدان ها‪ ،‬بهینه س��ازی عملیات تولید و‬ ‫کاهش هزینه ها می ش��ود‪ .‬در این مسیر باید به این نکته‬ ‫توجه داش��ت که انتقال دانش فن��ی و فناوری از طریق‬ ‫ش��ریکان خارجی‪ ،‬ایجاد و راه ان��دازی مراکز تخصصی‬ ‫ازدی��اد برداش��ت در دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی و‬ ‫نیز ایجاد ش��بکه های پژوهش��ی داخلی و بین المللی با‬ ‫محوریت بخش های پژوهشی (بخش خصوص) موجود‬ ‫در کشور باشد‪.‬‬ ‫دربخش دوم این نوشتار که در شماره بعد و در همین‬ ‫س��تون منتشر می شود به سایر اقدام ها و پروژه هایی که‬ ‫برای اس��تفاده از توان بخش خصوصی و فعال سازی این‬ ‫بخش می توان اجرایی کرد‪ ،‬اش��اره ش��ده و در نهایت به‬ ‫برنامه های اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری‬ ‫وزارت نفت برای تحقق موارد پیش گفته با هدف ارتقای‬ ‫توان سازندگان داخلی می پردازیم‪.‬‬ ‫ما باید براس��اس ش��رایط روز مشکالت را حل‬ ‫کنی��م‪ .‬ما ب��ه انچه در جهان ق��ول دادیم‪ ،‬پایبند‬ ‫بودیم و کسی توافق را زیر پا گذاشت که هم اینک‬ ‫«شر» جهان است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دول��ت‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری در نشس��ت هماهنگی مدیریت‬ ‫بح��ران سیس��تان و بلوچس��تان ک��ه در چابهار‬ ‫ب گفت‪ :‬انها در‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ضمن بیان این مطل ‬ ‫عراق‪ ،‬لبنان‪ ،‬پاکس��تان و افغانس��تان مشکالتی‬ ‫را ایج��اد کردن��د و عربس��تان را ب ه یغم��ا بردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬س��ردار شهید سلیمانی‪،‬‬ ‫زمان��ی که در میدان س��وریه بود‪ ،‬کس��ی جرات‬ ‫حضور در این کشور را نداشت و این سردار شهید‬ ‫در کنار مردم منطقه ایس��تادند‪ .‬روحانی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��ر ب��رای ایران‪ ،‬ش��ر برای منطقه‬ ‫اس��ت و ما با تمام توان در مس��یر درس��ت منافع‬ ‫مل��ی حرکت می کنیم و به هی��چ عنوان تردیدی‬ ‫برای امنیت و منافع مردم به خود راه نمی دهیم‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬میلی��ون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری‬ ‫بندر چابهار اس��ت و کشورهای ش��مالی‪ ،‬قفقاز و‬ ‫پاکس��تان نیز از این برکت بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گازرسانی به سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬گازرس��انی ب��ه این اس��تان به طور جدی‬ ‫در دول��ت یازدهم اغاز ش��د و امیدواریم تا پایان‬ ‫عم��ر این دولت به پایان برس��د‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫اظهارکرد‪ :‬به وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کردم‪،‬‬ ‫توس��عه راه اه��ن چابهار به زاه��دان رونق یابد و‬ ‫امیدوارم در این دولت بخش��ی از طرح راه اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشانی امنیت کشور است‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید بر اینکه سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان از جایگاه راهبردی برخوردار است و‬ ‫پیشانی امنیت کش��ور به شمار می رود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫کریدور شمال به جنوب از سیستان و بلوچستان‬ ‫می گذرد و همت خود را به کار بس��ته ایم تا چابهار‬ ‫توس��عه یاب��د‪ .‬روحان��ی تصریح ک��رد‪ :‬هم اینک‬ ‫‹ ‹اطمینان می دهم مش�کالت حل‬ ‫خواهد شد‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت ناشی از تحریم های‬ ‫جدید امریکا‪ ،‬گفت‪ :‬ما در جاده ای با یک وس��یله‬ ‫مطلب سخنگوی شورای نگهبان درست نیست‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫در نط��ق پی��ش از دس��تور روز‬ ‫گذشته مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫با اش��اره به اظهارات س��خنگوی‬ ‫ش��ورای نگهبان درب��اره دالیل‬ ‫اح��راز صالحیت نش��دن برخی‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬درباره‬ ‫رد صالحیت ش��دن برخی نمایندگان فعلی و‬ ‫نمایندگان ادوار‪ ،‬ازس��وی سخنگوی شورای‬ ‫نگهب��ان مطلبی در رس��انه ها منعکس ش��د‬ ‫که این رد صالحیت ه��ا به طور عمده مربوط‬ ‫به سوء اس��تفاده های اقتصادی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫این مطلب درست نیس��ت‪ ،‬زیرا در نامه هایی‬ ‫که هی��ات نظارت به نماین��دگان داده اند‪ ،‬به‬ ‫بندهایی اش��اره ش��ده که مربوط ب��ه این امر‬ ‫نیس��ت‪ .‬مطلب باید درس��ت منعکس شود تا‬ ‫بیگانگان از ان سوءاس��تفاده نکرده و نظام را‬ ‫متهم به فساد نکنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خان��ه مل��ت‪ ،‬عل��ی الریجانی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بزرگنمای��ی مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬هم خس��ارت حیثیتی ب��ه افراد‬ ‫می زند و هم به کش��ور لطمه وارد می کند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬من از فقها و حقوقدانان ش��ورای‬ ‫نگهب��ان درخواس��ت می کن��م در این بخش‬ ‫که کار داوری برعهده انهاس��ت با دقت به این‬ ‫ام��ر توجه کنند تا حقوق اف��راد نادیده گرفته‬ ‫نشود‪ .‬براس��اس قانون‪ ،‬نظر مراجع چهارگانه‬ ‫در بررس��ی صالحیت ها می تواند‬ ‫مالک باشد‪ ،‬چراکه گزارش های‬ ‫غیر این مس��یر می تواند ازسوی‬ ‫افراد با اغراض خاص ارائه ش��ود و‬ ‫بررسی صحت انها نیازمند زمان‬ ‫اس��ت ک��ه در این مقط��ع کوتاه‬ ‫عملی نیست‪ ،‬اما می تواند فضای‬ ‫قضاوت را ُمشوه کند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک اگر فس��ادی در پرونده هرکسی باشد‪،‬‬ ‫چه مالی و چه غیر ان که محکمه ای نظر داده‬ ‫باش��د‪ ،‬همگان تابع ان خواهند ب��ود‪ ،‬اما اگر‬ ‫صرفا گزارش از مرجعی باش��د‪ ،‬باید اتقان ان‬ ‫را بررسی کرد که گزارش اولیه و خامی نباشد‬ ‫تا با ابروی افراد بازی نش��ود‪.‬اگر سیستم های‬ ‫اطالعاتی درباره نمایندگان مجلس مطالبی‬ ‫داشتند‪ ،‬اولویت این بود که در طول این‪ ۴‬سال‬ ‫مطالب را در میان می گذاشتند تا اصالح شود‪،‬‬ ‫نه اینکه نزدی��ک انتخابات ان را یکجا مطرح‬ ‫کنند‪ .‬الریجانی با بیان اینکه وزارت اطالعات‬ ‫در چن��د مورد ‪-‬که ش��اید در حد انگش��تان‬ ‫دست هم نباش��د‪ -‬مطالبی را درباره برخی ها‬ ‫به من داده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬من هم به افراد متذکر‬ ‫ش��دم و انها نیز این موضوع را از سوی وزارت‬ ‫اطالعات پیگی��ری کرده اند تا صحت مطالب‬ ‫روشن شود‪ ،‬اما به هیچ وجه در این حد و اندازه‬ ‫نبود و به من نیز منتقل نکردند‪.‬‬ ‫نقلی��ه مطمئن حرک��ت می کردیم و دش��منان‬ ‫پل های مس��یر را تخریب کردند؛ طبیعی اس��ت‬ ‫که حرکت کند ش��ود‪ .‬حتی ممکن اس��ت زمان‬ ‫دس��تیابی به موفقیت نیز با کندی پیش رود‪ ،‬اما‬ ‫به مردم اطمینان می دهم مش��کالت حل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنار این مردم صبور هستیم‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه سیل برای مردم‬ ‫سیس��تان و بلوچستان مش��کالتی ایجاد کرده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما مشکالت مردم سیس��تان و بلوچستان‬ ‫را برط��رف خواهیم کرد و در کنار این مردم صبور‬ ‫هستیم‪ .‬حس��ن روحانی اظهارکرد‪ :‬مشکل برق‬ ‫سیستان و بلوچس��تان برطرف شده و فقط چند‬ ‫روستا در این استان اب اشامیدنی انها قطع است‬ ‫که ب��ه زودی برطرف می ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نداش��تن تلفات جانی در سیس��تان و‬ ‫بلوچستان برای دولت و همه زحمتکشان افتخار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬حدود ‪ ۱۴‬ه��زار واحد‬ ‫مس��کونی روس��تایی در سیس��تان و بلوچستان‬ ‫داری��م ک��ه ابت��دا باید مرم��ت و بعد بازس��ازی‬ ‫ش��وند‪ .‬خانه هایی که بر اثر س��یالب در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان تخریب شده اند‪ ،‬باید به طور اصولی‬ ‫س��اخته ش��وند‪ .‬رئیس جمهوری گف��ت‪ :‬در این‬ ‫حوادث نش��ان داده ش��د که کارهایی که پیش تر‬ ‫انجام ش��ده ‪ ،‬مانند س��د «پیش��ین» و «زیردان»‬ ‫در منطقه‪ ،‬بسیار کارس��از بوده و جلوی بسیاری‬ ‫از خس��ارت ها را گرفت��ه‪ ،‬باید به س��مت تکمیل‬ ‫سدهای سیستان و بلوچستان برویم تا درصورت‬ ‫بروز سیالب در اینده با مش��کلی روبه رو نشویم‪.‬‬ ‫روحان��ی اف��زود‪ ۲۸۸ :‬میلی��ون مترمکعب برای‬ ‫ش��یرین کردن اب به ای��ن منطقه تخصیص داده‬ ‫ش��ده که امیدواری��م تمامی امکان��ات را در این‬ ‫راس��تا به کار گیریم‪ .‬وی با اشاره به خاک منطقه‬ ‫جنوب سیستان وبلوچستان گفت‪ :‬زمین شناسی‬ ‫منطق��ه حکایت از نفوذناپذیر بودن خاک منطقه‬ ‫دارد؛ بنابراین راه ها و پل ها باید متناس��ب با زمین‬ ‫منطقه ایجاد شود‪ .‬روحانی تاکید کرد‪ :‬تمام توان‬ ‫و همت دولت را در بازسازی منطقه به کار خواهیم‬ ‫بس��ت و علمای این اس��تان در کنار یکدیگر قرار‬ ‫دارند و این بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫هوای پاک به یک ارزو تبدیل شده است‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا افزای��ش جمعی��ت و مصرف‬ ‫سوخت های فس��یلی کار به جایی رسیده‬ ‫ک��ه هوای پاک در مقاطعی از س��ال نیز به‬ ‫یک ارزو تبدل ش��ده اس��ت‪ .‬دستیابی به‬ ‫هوای پاک هزینه می خواهد‪ .‬اگر دولت ها‬ ‫می خواهند برای م��ردم هوای پاک ایجاد‬ ‫کنند باید س��رمایه گذاری کنن��د‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫تعطیل کردن مدارس و دانشگاه ها مشکل گشا نیست‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫م��ا برای ه��وای پاک هزین��ه ای نکرده ایم ک��ه انتظار‬ ‫داش��ته باش��یم روز ناس��الم نداشته باش��یم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬تحریم ها س��بب ش��ده که وزارت نف��ت نتواند‬ ‫مازوت تولیدی خ��ود را صادر کند‪ .‬هنگامی که جلوی‬ ‫مصرف مازوت در نیروگاه ها را گرفتیم‪ ،‬پاالیش��گاه ها‬ ‫پر از مازوت ش��دند؛ بنابراین به ناچار نیروگاه ها دوباره‬ ‫به مازوت س��وزاندن روی اوردند و گرفتار هوای الوده‬ ‫ش��دیم‪ .‬دچار چرخه بسته ای ش��ده ایم که نمی دانیم‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬چطور از ان بیرون بیاییم؟ به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬عیسی کالنتری در نشست رونمایی سامانه ملی‬ ‫تهیه فهرست انتشار االینده های هوای کالنشهرهای‬ ‫کش��ور که در س��ازمان حفاظت محیط زیست برگزار‬ ‫ق شهروندی‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هوای پاک از جمله حقو ‬ ‫اس��ت و هوای ناس��الم به مراتب خطرناک ت��ر از اب و‬ ‫غذای ناسالم است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه‬ ‫در گذش��ته جمعیت و مص��رف انرژی م��ا کمتر بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از این رو هوای سالم بیشتری‬ ‫در اختیار داش��تیم‪ ،‬اما با افزایش جمعیت‬ ‫و مصرف س��وخت های فسیلی و با اسراف‬ ‫در مصرف انرژی کار به جایی رس��یده که‬ ‫داش��تن هوای پاک نیز به یک ارزو تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کالنتری افزود‪ :‬دولت ه��ا هیچ وقت نه‬ ‫فک��ر این را کرده بودند و نه امادگی ان را داش��تند که‬ ‫ب��رای هوای پاک باید هزینه کرد‪ .‬درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۸۳‬میلی��ون نفر روزان��ه ‪ ۱۴۰‬میلیون لیتر س��وخت‬ ‫فس��یلی مصرف می کنند و به همین دلیل متاس��فانه‬ ‫ه��وای پ��اک در مقاطعی از س��ال به ی��ک ارزو برای‬ ‫ش��هروندان تبدیل شده است‪ .‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا بیان اینکه به دس��ت اوردن هوای پاک بدون صرف‬ ‫هزینه غیرممکن اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای به دس��ت‬ ‫اوردن ه��وای پ��اک هی��چ بودج��ه ای در هیچ یک از‬ ‫برنامه های ‪ ۵‬ساله جمهوری اسالمی پیش بینی نشده‬ ‫بود‪ .‬رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با‬ ‫بیان اینکه در حال حاض��ر ‪ ۸۷‬درصد مینی بوس های‬ ‫و ‪ ۸۱‬درص��د موتورس��یکلت های کش��ور اس��قاطی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬از این بی��ن ‪ ۷۳‬درصد اتوبوس ها و ‪۶۱‬‬ ‫درصد کامیون های ما نیز اس��قاطی هس��تند‪ .‬وی به‬ ‫خودروهای فرس��وده اشاره و اظهارکرد‪ :‬درحالی که ما‬ ‫کشور اسقاطی ها شده ایم انتظار هوای پاک داریم‪ .‬اگر‬ ‫تالش های وزارت نفت در چند س��ال گذش��ته نبود و‬ ‫کیفیت س��وخت های ما مانند ‪ ۵‬سال پیش بود‪ ،‬امروز‬ ‫کشور غیرقابل ا ِسکان می شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش خبرگ��زاری اناتولی‪،‬‬ ‫ب اردوغان»‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه‬ ‫«رجب طی ‬ ‫امروز ‪ -‬یکش��نبه‪ -‬گفت ک��ه اقدام های «خلیفه‬ ‫حفتر» فرمانده نیروهای موس��وم به ارتش ملی‬ ‫لیبی در تض��اد با قطعنامه های ش��ورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل قراردارد و مدت هاس��ت که به انها‬ ‫بی توجهی می ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری ترکیه در‬ ‫ادامه و پیش از اغاز نشس��ت صلح لیبی در برلین‬ ‫گفت‪ :‬انکارا عنصری کلیدی برای صلح در لیبی‬ ‫و همچنین درگیری در میدان و دیپلماسی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا‪ ،‬ابراز امیدواری ک��رد؛ ژاپن برای اتحاد با‬ ‫این کشور مبلغ بیشتری بپردازد‪ .‬وی در سالگرد‬ ‫امضای توافق امنیتی میان دو طرف این سخنان‬ ‫را مط��رح کرد‪ .‬ترام��پ گفت‪ :‬ب��ا ادامه وضعیت‬ ‫امنیت��ی و چالش های نوین‪ ،‬ضروری اس��ت که‬ ‫اتحاد میان ما قدرت گرفته و گس��ترش یابد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬توافق میان دو طرف «تزلزل ناپذیر» بوده‬ ‫و «برای صلح‪ ،‬امنیت و ش��کوفایی» هر دوطرف و‬ ‫منطقه در ‪۶‬دهه گذشته مهم است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش بلومبرگ‪ ،‬کره شمالی‬ ‫یک افس��ر پیش��ین ارتش که مذاکرات میان دو‬ ‫کره را رهبری می کرد‪ ،‬به عنوان وزیر خارجه خود‬ ‫انتخ��اب کرد‪ .‬امری که می توان��د روند مذاکرات‬ ‫به بن بس��ت رس��یده با امری��کا را تغیی��ر دهد‪.‬‬ ‫خبرگزاری یونه��اپ به نقل از منابع اگاه گزارش‬ ‫داد که «ری س��ان گوون»‪ ،‬رئیس پیشین کمیته‬ ‫اتح��اد صلح امیز‪ ،‬جایگزین «ری یونگ هو» وزیر‬ ‫خارجه پیشین این کشور شده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش اش��پیگل‪ ،‬جوزپ بورل‪،‬‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا درباره‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ما هم نگران فعالیت های منطقه ای‬ ‫ایران هس��تیم اما از طرفی هم می خواهیم مانع‬ ‫دس��تیابی ایران به سالح هسته ای شویم‪ .‬برجام‬ ‫از ای��ن اتفاق جلوگیری کرده اس��ت‪ .‬نمی ش��ود‬ ‫تصورکرد که اگر ایران به بمب هس��ته ای دست‬ ‫می یافت اکنون شرایط چگونه بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��یدعباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه در توئیتی به اقدام توهین امیز‬ ‫امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانس��ه پاسخ‬ ‫داد‪ .‬موسوی در این توئیت افزود‪ :‬به جناب مکرون‬ ‫یاداور می ش��وم خلیجی که در جنوب ایران واقع‬ ‫اس��ت‪ ،‬تنها یک نام دارد و ان خلیج فارس است‪.‬‬ ‫حضور نظامی شما در خلیج فارس به اندازه اشتباه‬ ‫ش��ما در نامیدن ان اشتباه اس��ت‪ .‬هر دو اشتباه‬ ‫بزرگ اما قابل جبران است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزیر امورخارجه کشورمان با همتای‬ ‫نروژی خود درباره اخری��ن تحوالت منطقه ای‪،‬‬ ‫«برجام» و سانحه س��قوط هواپیمای اوکراینی‪،‬‬ ‫تلفن��ی گفت وگ��و ک��رد‪ .‬محمدجوادظری��ف و‬ ‫اینه ماری اریکسن سوریده‪ ،‬وزیر امور خارجه نروژ‬ ‫در گفت وگوی��ی تلفنی درب��اره اخرین تحوالت‬ ‫منطقه ای‪« ،‬برجام» و س��انحه سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراین��ی رایزن��ی و تبادل نظرکردن��د‪ .‬رئیس‬ ‫دستگاه دیپلماس��ی همچنین در دیداری که به‬ ‫درخواست طرف کانادایی در مسقط برگزارشد‪،‬‬ ‫ضمن اب��راز تاس��ف مجدد از س��انحه س��قوط‬ ‫هواپیم��ای اوکراین��ی پیرام��ون همکاری های‬ ‫کنسولی‪ ،‬فنی و حقوقی میان ایران و کشورهایی‬ ‫که اتباع انها در ان سانحه جان باختند‪ ،‬گفت وگو‬ ‫و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا – ش��اه محمود قریش��ی‪ ،‬وزی��ر‬ ‫امورخارج��ه پاکس��تان در چهارمی��ن مرحل��ه‬ ‫از ماموری��ت تنش زدای��ی در منطق��ه و تبیین‬ ‫سیاس��ت مش��ارکت برای صلح‪ ،‬پ��س از ایران‪،‬‬ ‫عربس��تان و امری��کا در دوحه ب��ا همتای قطری‬ ‫خود دی��دار کرد‪ .‬وزارت امور خارجه پاکس��تان‬ ‫در بیانی�� ه خود اع�لام کرد‪ :‬قریش��ی در دیدار با‬ ‫ش��یخ محمد ب��ن عبدالرحمان ال ثان��ی درباره‬ ‫مس��ائل مربوط به صلح و ثبات و وضعیت حاکم‬ ‫بر منطقه رایزنی کرد‪ .‬در این بیانیه امده اس��ت‪:‬‬ ‫«تش��دید تنش ها در خاورمیانه به سود هیچ یک‬ ‫از طرف ها نیس��ت‪ ،‬اس��تفاده از دیپلماسی برای‬ ‫حل اختالفات ضروری است و برای این مهم باید‬ ‫مسیر مذاکرات را هموار کرد‪».‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫پیشاپیش نتیجه روشن است‬ ‫وزیر ارش��اد پیش��ین در انتقاد به ردصالحیت های انجام شده ازسوی‬ ‫ش��ورای نگهبان گفت‪ :‬پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬علی جنتی در حساب توییتری خود نوشت‪ :‬صدها نفر از نامزدهای‬ ‫انتخابات مجلس به دلیل نداشتن التزام عملی به اسالم یا نداشتن اعتقاد‬ ‫ب ه نظام‪ ،‬ردصالحیت ش��ده اند که در بین انها بسیاری از شخصیت های‬ ‫متدین‪ ،‬کارامد و معتقد به نظام دیده می شوند که از حضور در این رقابت‬ ‫بازمانده اند‪ .‬وقتی داوران مس��ابقه همگی از طرفداران تیم رقیب باشند‪،‬‬ ‫پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است‪.‬‬ ‫مشکل تحریم ها برای بیماران نادر‬ ‫باتوجه به کمب��ود داروهای بیماران «ام پ��ی اس» و نیازهای‬ ‫دارویی س��ایر بیماران نادر‪ ،‬مدیرعامل بنی��اد بیماری های نادر‬ ‫ایران طی نامه ای از حس��ن قش��قاوی س��فیر ایران در اس��پانیا‬ ‫درخواست کرد‪ ،‬مسیر دسترسی این بیماران به داروهای شان از‬ ‫طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هموار شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش بنیاد بیماری ه��ای نادر ایران‪ ،‬قش��قاوی در یک‬ ‫نشست خبری با اشاره به این نامه گفت‪ :‬تحریم های امریکا باعث‬ ‫شده بیماران نادر به داروهای خود دسترسی نداشته باشند‪.‬‬ ‫سفیر ایران در اسپانیا گفت‪ :‬شرکت های دارویی به دلیل قطع‬ ‫لو انتق��االت بانکی از طریق امریکا‪ ،‬نمی توانند هیچ دارویی به‬ ‫نق ‬ ‫ایران صادرکنند و این مشکل درباره بیماران نادر نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دو ماه پیش از ای��ن‪ ،‬مدیرعامل بنیاد بیماری های‬ ‫نادر ایران‪ ،‬س��فری به مادرید داش��ت و به دنبال داروهایی برای‬ ‫بیم��اران ن��ادر بود‪ ،‬ام��ا ش��رکت های تولیدکننده ای��ن داروها‬ ‫گفتن��د که ب��ه عل��ت تحریم های امری��کا نمی توانن��د دارویی‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫مثل هاشمی‬ ‫به تعادل سیاسی‬ ‫فکر کنیم‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫دی امس��ال برای همه ایرانی��ان تا به امروز در غ��م‪ ،‬دلهره‪ ،‬نگرانی‪،‬‬ ‫ش��نیدن خبرهای غیرمنتظره و هراس از اینده گذش��ته است‪ .‬انصاف‬ ‫این است که باید ریشه ها‪ ،‬زمینه ها‪ ،‬ابعاد و پیامدهای اشتباه ها و خطاها‬ ‫را به درس��تی شناخت و با سرعت اصالح و هزینه های ان را هم به موقع‬ ‫پرداخت کرد‪ .‬در چنین ش��رایطی یاد بعضی شخصیت ها و مدیریت ها‬ ‫و حتی حس��رت نبودن انها زنده می ش��ود؛ مدیران بحران ه ا و تجربه‬ ‫مدیریت های موفق در عبور از بحران ها‪ .‬چنین اس��ت که درگذش��ت‬ ‫دور از انتظ��ار و خس��ارت بار هاش��می را باید در ش��مار همان حوادث‬ ‫پرحس��رت و غم «دی ماهی» دانس��ت‪ .‬حوادثی که به اندازه سالیان و‬ ‫قرون تاریخ می سازند‪.‬‬ ‫به عنوان یک درس اموخته مکتب مبارزه‪ ،‬توسعه و مدیریت او‪ ،‬امروز‬ ‫احساس می کنم به چند وجه از سرمایه و میراث هاشمی و کاربرد انها‬ ‫در این دوران خطیر ایران نیاز داریم‪ .‬‬ ‫ایت اهلل هاش��می‪ ،‬مبارزی توس��عه گرا و اینده نگر ب��ود که در همه‬ ‫عرصه هایی که برای خدمت مجال پیدا کرد‪ ،‬خوش درخشید و در عبور‬ ‫از بحران ها و مدیریت انها میراثی گرانقدر به جا گذاشت‪ .‬او باوجود همه‬ ‫جفاها و بی مهری هایی که ش��نید و دید به خاطر عالقه مندی به ایران‪،‬‬ ‫فهم روزامد از اس�لام‪ ،‬پایبندی به انقالب و حفاظت از نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی و احساس مسئولیت نسبت به مردم‪ ،‬انعطاف در برابر تنگناها‬ ‫و مش��کالت را برای پیشبرد مصالح ملی و تامین منافع کشور ضروری‬ ‫می دانست و تا اخرین لحظات عمر پربارش این راه را ادامه داد‪.‬‬ ‫هاش��می‪ ،‬روحانی خس��تگی ناپذیری بود که اس��تقالل کشور را در‬ ‫سازندگی و ابادانی ان می دانست‪ .‬اگر ارمان های اقتصادی او با جدیت‬ ‫و همراه با بهبود همگانی ش��اخص های زندگی تداوم می یافت‪ ،‬جامعه‬ ‫امروز ما‪ ،‬از لحاظ رش��د اقتص��ادی و برابری اجتماعی کارنامه مطلوبی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایت اهلل هاش��می می خواس��ت عقب ماندگ��ی تاریخی ای��ران را با‬ ‫فرهنگ کار و تالش و تولید به جامعه ای اس�لامی‪ ،‬مس��تقل‪ ،‬مومن و‬ ‫متع��ادل ارتقاء دهد‪ .‬او عمال حکم��ت‪ ،‬عزت و مصلحت که قطب نمای‬ ‫سیاس��ت خارجی از منظر رهبر معظم انقالب بود را مبنای مناس��بات‬ ‫با کش��ورهای منطقه و فرامنطقه قرار داد و در این فرایند چه بس��یار‬ ‫گره های کوری را باز کرد‪.‬‬ ‫راز موفقیت ایت اهلل هاش��می‪ ،‬شناخت کافی در همه حوزه ها‪ ،‬اتخاذ ‬ ‫تصمیم های عاقالن��ه و خیرخواهان ه بود‪ .‬این موض��وع نیاز امروز همه‬ ‫مس��ئوالن برای تصمیم گیری مناسب و درست است‪ ،‬فهم این مسئله‬ ‫به اس��انی گفتنش نیست که ایت اهلل هاشمی این همه جفا دید اما جز‬ ‫وفا چیزی از خود به یادگار نگذاشت و این درس بسیار بزرگی است که‬ ‫همه ما و همه کسانی که خود را دلسوز انقالب و نظام و ایران می دانند‬ ‫باید بیاموزند که در برابر کم لطفی ها و حتی جفاها به س��ادگی صحنه‬ ‫را خالی نکنند‪ .‬امروز که کش��ور بیش از هر زمانی‪ ،‬درگیر مش��کالتی‬ ‫ش��ده و شرایط زندگی و معیشت و رفاه مردم اسیب دیده‪ ،‬اگر ایت اهلل‬ ‫هاشمی زنده و در میان ما بود و کشور با این مشکالت مواجه بود‪ ،‬فقط‬ ‫زبان به نقد و گالیه نمی گشود و صرفا دیگران را شماتت نمی کرد‪ ،‬بلکه‬ ‫با عقل و دوراندیشی و تدبیری که داشت برای نجات مردم‪ ،‬حفظ نظام‬ ‫و کش��ور به چاره جویی مدبرانه و مسئوالنه می پرداخت‪ .‬اکنون کشور‬ ‫در ش��رایط بس��یار حس��اس و خطیری قرار گرفته و شاید در طول ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته هیچ وقت اینچنین با چالش های مهم و پیچیده همزمان‬ ‫روبه رو نبود ه است‪.‬اکنون هم با صورت های جدیدی از تروریسم دولتی‬ ‫مواجه هستیم‪ ،‬تروریسمی که ازسوی دولت امریکا انجام می شود‪ ،‬ان‬ ‫هم با تحریم های بس��یار ش��دیدی که نه تنها در تاریخ انقالب‪ ،‬بلکه در‬ ‫تاریخ روابط بین الملل هم کمتر سابقه داشته است‪ .‬امروز در شرایطی‬ ‫هستیم که س��رمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ملت تنزل پیدا کرده؛‬ ‫بپذیریم که شوک ناش��ی از سقوط هواپیما و مرگ جانگداز مسافران‪،‬‬ ‫امنیت روان��ی ‪ ،‬ذهنی و اجتماعی مردم را دچار مخاطره کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه جامعه داغدیده ح��ق و اجازه انتقاد بدهی��م و بزرگی مصیبت را با‬ ‫هم��دردی‪ ،‬هم رای��ی و همکاری ملی کم کنیم‪ .‬درس��ی که از بینش‪،‬‬ ‫روش و منش هاشمی رفسنجانی و اخالق و سلوک سردار سلیمانی در‬ ‫مواجهه با ش��رایط پیش رو اموخته ام و همه صاحب نظران و دردمندان‬ ‫کش��ور می توانند بر ان بیفزایند‪ ،‬این اس��ت که باید با خطاهای پیش‬ ‫ج��د مقابله کرد‪ ،‬ام��ا مهم تر از خطاکاران ک��ه باید همچنان‬ ‫ام��ده به ّ‬ ‫ک��ه رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه اع�لام کرده اند وضعیت انها‬ ‫ی ش��ود‪،‬‬ ‫با صراحت و صداقت و س��نجیدگی در محاکم قضایی پیگیر ‬ ‫اصالح روندهایی اس��ت که منجر به خطا شده است‪ .‬حوادث اخیر این‬ ‫موضوع را به مس��ئوالن فهماند که افکار عمومی داخل و خارج از کشور‬ ‫چیزی نیس��ت که بتوانی��م در مقابل ان بایس��تیم‪ ،‬وقتی که خطایی‬ ‫رخ می دهد باید ش��جاعت پذیرش مس��ئولیت را داشته باشیم‪ .‬باید با‬ ‫مردم صادق باشیم‪ .‬نباید پنهان کاری شود چراکه دروغ گفتن به مردم‬ ‫خسارت زیادی دارد‪ .‬جدای از این مسئله‪ ،‬انتخابات پیش رو بسیار مهم‬ ‫و سرنوشت س��از است‪ .‬این انتخابات می تواند بخش زیادی از اعتماد از‬ ‫دس��ت رفته جامعه را بازگرداند‪ .‬باید با سعه صدر به دنبال راهکارهایی‬ ‫باش��یم که این انتخابات هر چه پر شورتر برگزار شود‪ .‬خبرها درباره رد‬ ‫صالحیت ه��ا و نیز گزارش��ی که در دولت در این باره ارائه ش��د‪ ،‬بیانگر‬ ‫ان اس��ت که رقابت جدی در بیش��تر حوزه های انتخابیه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ش��ورای نگهبان فرصت خوبی در اختیار دارد‪ .‬باید با ش��ورای نگهبان‬ ‫گفت وگ��و کرد و از جایگاه رهبر معظم انقالب اس��تفاده ش��ود تا هیچ‬ ‫جریان سیاس��ی به خص��وص جریاناتی که می خواهن��د در چارچوب‬ ‫نظام فعالیت کنند‪ ،‬احس��اس نکنند که کاندیدای مورد نظرش��ان در‬ ‫صحن��ه انتخابات حضور ن��دارد‪ .‬بیایید به خاطر خ��دا و به خاطر مردم‬ ‫باهم باش��یم‪ .‬باید به اینده ایران به طور جدی بیندیشیم و اینده کشور‬ ‫را فدای مس��ائل مقطعی نکنیم‪ .‬باید همبس��تگی ملی را قدر بدانیم و‬ ‫به فکر احیای جامعه داغدیده و نگران باش��یم‪ ،‬مثل هاشمی به تعادل‬ ‫سیاس��ی فکر کنیم و مثل س��لیمانی با مردم صادق باشیم‪ ،‬از تهدیدها‬ ‫فرصت بسازیم و بدانیم که جامعه اگر حس کند که صداقت داریم و به‬ ‫اشتباهات و خطاها توجه می کنیم‪ ،‬به کمک ما می ایند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی معاون اول ریاس�ت جمهوری‪ ،‬سومین‬ ‫کنگره بزرگداشت ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‬ ‫نگاه روز‬ ‫صنعت نفت‬ ‫و توسعه‬ ‫توان داخلی‬ ‫با تمام توان در مسیر درست منافع ملی حرکت می کنیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫تحقق هوای پاک‬ ‫زمانبر است‬ ‫جابه جایی روستاهای‬ ‫هرمزگان در دستور کار‬ ‫ساخت پالسکو‬ ‫روی خشت ابهام‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیست ودومین همایش ‪ IMI-100‬برگزار شد‬ ‫پتروشیمی ها پیشتازفروش‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای پیگیری مشکالت صنعتگران قول مساعد داد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬دیروز یکش�نبه ‪ ۲۹‬دی بیس�ت ودومین همای�ش ‪IMI- 100‬با حضور‬ ‫مدیران دولتی و صنعتگران برتر در محل همایش مرکز صداوسیما برگزار شد‪ IMI-100 .‬از‬ ‫سال ‪ ۷۷‬به رتبه بندی شرکت های برتر در کشور می پردازد که این رتبه بندی درحال حاضر‬ ‫با ‪ ۳۳‬ش�اخص انجام می شود‪ .‬به طور معمول از میان شرکت های صنعتی و معدنی داوطلب‬ ‫پس از ارزیابی که مهم ترین شاخص ان میزان فروش است‪ ۵۰۰ ،‬شرکت برتر و در نهایت از‬ ‫میان انها ‪ ۱۰۰‬شرکت‪ ،‬حائز رتبه می شوند‪.‬‬ ‫این ایین با حضور محمدباقر عالی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای�ران (ای�درو)‪ ،‬حجت اله میرزایی معاون کارافرینی و اش�تغال وزارت تع�اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل س�ازمان مدیریت صنعتی و مجید درویش‬ ‫مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر انجام شد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل در این همایش این بود که برگزیدگان بیش�ترین فروش و صادرات ‪-100‬‬ ‫‪ IMI‬تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی بودند و پرسش این است که ایا صادرات مواد اولیه‬ ‫هنر اس�ت؟ درحالی ک�ه صنعتگران محصوالت نهای�ی اعم از صنایع ب�زرگ مانند صنعت‬ ‫خودرو و صنایع کوچک مانند کفش از قیمت باالی مواد اولیه تولید داخل گالیه مند هستند‬ ‫و عنوان می کنند با وجود نیاز داخل برای اینکه این شرکت ها بازار جهانی خود را از دست‬ ‫ندهند بخش زیادی از این مواد صادر می شود‪.‬‬ ‫اینده پژوهی برای ماندگاری‬ ‫‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعتی در‬ ‫ابت��دای همایش با بی��ان اینکه بنگاه های‬ ‫اقتصادی نقش بس��یار مهمی در اقتصاد‬ ‫کش��ور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬پیشران ایجاد رشد‬ ‫اقتصادی در هر کش��وری ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ هس��تند‪ .‬انها کمک بس��یاری به‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬مس��ئولیت پذیری در جامع��ه‪،‬‬ ‫ارتقای س��طح رفاه اجتماعی‪ ،‬نیروی کاهنده تورم‪،‬‬ ‫متعادل کننده تراز تجاری و تاثیرگذار بر تولید ناخالص‬ ‫داخلی می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در دهه ‪ ۴۰‬س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫توسعه منطقه ای براساس امایش صنعتی رخ داده است‬ ‫مرهون صنایع بزرگ بوده که به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫او مانای��ی و پای��داری بنگاه های اقتص��ادی بزرگ را‬ ‫اینده پژوه��ی دانس��ت و گف��ت‪ :‬هنگامی که ش��رکتی‬ ‫چرخه اول حیات خود را پشت‪‎‬س��ر گذاش��ت و به اوج‬ ‫رسید اگر واحد تحقیق وتوسعه از چند سال قبل از اوج‬ ‫ش��کوفایی‪ ،‬به فکر توسعه نباشد پس از اوج‪ ،‬بنگاه دچار‬ ‫افول می ش��ود‪ .‬براساس ماده ‪ ۲‬اساسنامه سازمان ایدرو‬ ‫هر شرکتی باید ‪۲۵‬درصد از عایدات و سود خود را برای‬ ‫تحقیق وتوس��عه هزینه کند تا بتواند چرخه دوم حیات‬ ‫خود را طی کرده و ماندگار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فراموش نکنیم ش��رکت ها باید با توجه به‬ ‫تغیی��رات محیط خ��ارج و با توانمندی پوی��ا‪ ،‬تغییرات‬ ‫را رصد و به موقع پاس��خگوی نیازهای جامعه باش��ند؛‬ ‫بنابراین بن��گاه اقتصادی ماندگار خواه��د بود که چند‬ ‫ساحتی و در اندیشه افق های جدید باشد‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ‪ ۱۰‬اصل مهم در موفقیت یک بنگاه‬ ‫اقتصادی را دوراندیشی مدیران‪ ،‬تامین کاالی مورد نیاز‬ ‫مردم‪ ،‬اعتقاد به کار جمعی‪ ،‬تامین نیاز فردا و‪ ...‬برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬هدف از رتبه بندی شرکت ها‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫و استفاده از این امار در برنامه ریزی کشوری‬ ‫اس��ت؛ بنابراین در کنار ش��اخص فروش‬ ‫ک��ه مهم تری��ن ش��اخص در رتبه بندی‬ ‫ش��رکت ها اس��ت ص��ادرات‪ ،‬نقدینگی‪،‬‬ ‫بده��ی‪ ،‬ب��ازار‪ ،‬به��ره وری‪ ،‬س��وداوری‬ ‫عملکرد و‪ ...‬هم لحاظ می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به برخی امار اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪۸۸.۸ :‬درصد میزان فروش بین ش��رکت های‬ ‫برتر به ‪ ۱۰۰‬ش��رکت اول می رس��د و با فاصله بس��یار‪،‬‬ ‫س��هم فروش هر یک از ‪ ۱۰۰‬شرکت دوم‪ ،‬سوم‪ ،‬چهارم‬ ‫و پنج��م به ترتیب ‪۰.۵ ،۰.۹ ،۲.۳ ،۷.۵‬درصد اس��ت‪ .‬در‬ ‫حوزه اش��تغال هم ‪۷۳.۶‬درصد و در بخش صادرات نیز‬ ‫‪۹۴.۶‬درصد سهم از ان ‪ ۱۰۰‬شرکت اول است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬کشورهای دارای‬ ‫رتبه در داشتن ش��رکت های بزرگ اقتصادی را امریکا‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فرانس��ه و انگلیس عن��وان کرد و گفت‪ :‬هر‬ ‫چه تعداد شرکت های بزرگ بیشتر باشد به همان نسبت‬ ‫رشد اقتصادی در کشور بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج ف��ارس ب��ا ف��روش ‪۷‬میلی��ارد و‬ ‫‪۱۰۸‬میلی��ون دالر در س��ال ‪ ۹۷‬دارای نخس��تین رتبه‬ ‫در ش��اخص فروش بود درحالی که این عدد برای مرکز‬ ‫فورچ��ون که به رتبه بندی جهان��ی بنگاه های اقتصادی‬ ‫می پردازد ‪۵۱۴‬میلیارد و ‪۴۰۵‬میلیون دالر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫اختالف بسیار است‪.‬‬ ‫در همین ج��ا ش��اید الزم ب��ه بیان باش��د براس��اس‬ ‫رتبه بندی شرکت های داخلی در مرکز ‪ 100-IMI‬نشان‬ ‫از نفتی بودن اقتصاد کشور و خام فروشی ایران دارد‪ .‬این‬ ‫سخن در ادامه گزارش با اعالم امار شرکت های برتر در‬ ‫میزان فروش‪ ،‬سوداوری‪ ،‬صادرات و‪ ...‬ملموس تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رتبه دارها چه شرکت هایی هستند؟‬ ‫در ادام��ه همای��ش‪ ،‬مجید درویش‪ ،‬مدی��ر مرکز رتبه بندی‬ ‫ش��رکت های برت��ر به بی��ان گزارش های انجام ش��ده و‬ ‫اعداد استخراج ش��ده از ارزیابی شرکت ها پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است پرسش شود چرا رتبه بندی ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت برتر با لحاظ کردن میزان فروش انها انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫پاس��خ این است که ش��اخص فروش نشان دهنده‬ ‫بزرگی ش��رکت ها بوده و اینکه اثرگذاری انها در اقتصاد‬ ‫کشور بیش��تر اس��ت‪ .‬همچنین سایر ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوس��ط به نوعی در پیوند با ش��رکت های بزرگ‪ ،‬رون��ق گرفته و در‬ ‫زنجیره تامین این شرکت ها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر ش��رکت در هر ش��اخص ممکن اس��ت دارای یک‬ ‫رتبه متفاوت باش��د‪ .‬به این ترتیب در میزان فروش همان طور که در‬ ‫پتروش��یمی خلیج فارس با فروش ‪۵۵۵.۵۲‬میلیارد ریال در سال ‪۹۷‬‬ ‫دارای رتبه نخست بین ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر است‪ .‬پاالیش نفت اصفهان‬ ‫ب��ا میزان ف��روش ‪۴۹۶.۵۹۸‬میلیارد ریال رتب��ه دوم را دارد‪ .‬پاالیش‬ ‫نفت بندرعباس با ‪ ۴۵۴.۳۰۰‬در جایگاه س��وم ایستاده است‪ .‬در ادامه‬ ‫به ترتیب بانک ملت‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬سرمایه گذاری غدیر‪ ،‬نفت‬ ‫ستاره خلیج فارس‪ ،‬سرمایه گذاری پارس اریان‪ ،‬گروه گسترش نفت و‬ ‫گاز پارس��یان و بانک صادرات رتبه چهارم تا دهم را در بحث فروش‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دروی��ش در ادام��ه س��خنان خود ب��ا بی��ان اینکه گ��روه بانک و‬ ‫خودروسازی در س��ال مالی ‪ ۹۷‬دچار افت فروش بودند‪ ،‬گفت‪ :‬گروه‬ ‫فراورده های نفتی در درجه اول و ش��رکت های پتروش��یمی در رتبه‬ ‫بع��دی افزای��ش فروش قرارداش��تند‪ .‬همچنین در بخش بیش��ترین‬ ‫دارایی ه��م به ترتیب بانک های ملت‪ ،‬صادرات‪ ،‬تجارت‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس اریان‪ ،‬پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬بانک پارسیان و‬ ‫پاسارگاد دارای رتبه اول تا دهم هستند‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب دیگر که در این ارزیابی قابل تامل اس��ت اش��تغالزایی‬ ‫شرکت هاس��ت‪ .‬درویش رتبه اول در اش��تغالزایی را شرکت هلدینگ‬ ‫س��رمایه گذاری پارس اریان با اش��تغال ‪ ۵۳.۷۹۱‬عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با اش��تغالزایی ‪ ۵۱.۸۴۵‬و ش��رکت سایپا با‬ ‫میزان اشتغال ‪ ۶۱۶ .۲۵‬رتبه دوم و سوم را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است خودروساز با این میزان اشتغال‪،‬‬ ‫می��زان فروش ی��ا به عبارت��ی میزان تولید و س��ودش‬ ‫چقدر اس��ت و چرا جزء ش��رکت های برتر قرار ندارد؟‬ ‫هزینه ک��رد برای نیروهای انس��انی چ��ه خروجی در‬ ‫شاخص های اقتصادی کش��ور داشته است و چرا یک‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذار باید باالترین رتب��ه را در میزان‬ ‫اشتغالزایی کسب کند؟‬ ‫مدی��ر مرکز رتبه بندی ش��رکت های برتر در ادامه ‪ ۵‬ش��رکت‬ ‫نخست در سوداوری سال ‪ ۹۷‬باز هم به پتروشیمی خلیج فارس اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این شرکت با سود ‪۱۸۸.۶۹۶‬میلیارد ریالی رتبه نخست‬ ‫را داراس��ت و به ترتیب ف��والد مبارکه اصفهان‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر و پاالیش نفت اصفهان در رتبه های بعدی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در بخش صادرات درویش به ‪ ۵‬ش��رکت برتر اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس با صادرات ‪ ۲.۶۸۱.۲۰۲‬میلیارد دالر در رتبه‬ ‫نخست ایس��تاده و به ترتیب پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫غدیر‪ ،‬نفت و گاز پارسیان‪ ،‬پتروشیمی زاگرس رتبه های دوم تا پنجم‬ ‫را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹باالترین فروش‬ ‫درویش در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به جم��ع فروش ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت برتر کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬در مجموع این ش��رکت ها‬ ‫‪۸۹۷.۶۲۵‬میلی��ارد تومان فروش داش��تند که نس��بت به س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫‪۳۷‬درصد رش��د را شاهد هس��تیم‪ .‬همچنین میزان فروش نخستین‬ ‫رتب��ه دار و صدمین ش��رکت زیاد اس��ت؛ پتروش��یمی خلیج فارس با‬ ‫‪۵۵.۵۰۵‬میلیارد تومان رتبه نخست در فروش و اخرین شرکت نیز با‬ ‫یک میلیارد و ‪۵۱۲‬میلیون تومان صدمین ش��رکت در این رتبه بندی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز رتبه بندی ش��رکت های برت��ر در ادامه با بیان اینکه اگر‬ ‫تورم بخشی لحاظ شود‪ ،‬نه تنها رشدی در سال مالی ‪ ۹۷‬اتفاق نیفتاده‬ ‫بلکه فروش‪ ،‬افت هم داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این امر شرکت ها‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۷‬منفی ‪۳.۸‬درصد افت فروش داشته اند‪ .‬درواقع می توان‬ ‫صنعت موادغذایی بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور‬ ‫در ادامه همایش‪ ،‬حجت اهلل میرزایی‪ ،‬معاون کارافرینی‬ ‫و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به سخن‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در تحلیل مرکز امار‪ ،‬فقط ‪ ۸‬تا‬ ‫‪۱۰‬درصد بنگاه های اقتص��ادی باالی ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫نیروی انس��انی دارند و ‪ ۱۲۹‬بنگاه بیش از هزار‬ ‫نیروی انس��انی‪ .‬در مجم��وع ‪ ۳۸۶‬کارگاه بزرگ‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ .‬او افزود‪ :‬تعداد کارگاه های‬ ‫بزرگ به تفکیک صنعت‪۵۶ ،‬درصد مربوط به صنایع‬ ‫م��واد غذایی و اش��امیدنی و کمترین ب��ا ‪۲۰‬درصد‪ ،‬تولید‬ ‫منسوجات است‪ .‬معاون کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عمر برندها در جهان بیش‬ ‫از عمر موسس انهاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران این گونه‬ ‫نیس��ت و این نش��ان از اس��یب پذیری و پایین‬ ‫بودن امنیت صنعتی در کش��ور دارد‪ .‬میرزایی‬ ‫با اش��اره ب��ه توانمندی مدیریتی ش��رکت های‬ ‫صادرکننده در دوران تحریم‪ ،‬گفت‪ :‬باید از این‬ ‫مدیران به لحاظ مالی تقدیر کرد و برای مدیریت‬ ‫هزین�� ه کرد همان گونه که برای مربی فوتبال هزینه‬ ‫می ش��ود‪ .‬این س��خن میرزایی با تش��ویق مدیران صنعتی‬ ‫همراه ش��د اما پرسش این است که ایا صادرات مواد اولیه هنر‬ ‫گفت‪ ،‬رشد اسمی فروش سال ‪۳۶.۹ ،۹۷‬درصد بوده که در مقابل رشد‬ ‫‪۲۳.۹‬درصد س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪۱۳‬درصد رش��د داشته است اما با لحاظ‬ ‫کردن تورم بخشی‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬شاهد رشد ‪۱۰.۹‬درصدی فروش صنایع‬ ‫بودیم اما این عدد سال ‪ ،۹۷‬منفی ‪۳.۲‬درصد شده است‪.‬‬ ‫دروی��ش عنوان کرد‪ :‬در بین ش��رکت های منتخ��ب داوطلب برای‬ ‫ارزیابی‪ ،‬بانک ها قوی ترین گروه صنعتی با س��هم ‪۱۷.۹‬درصدی بوده‬ ‫و ش��رکت های ف��راورد ه نفتی با ‪۱۷.۵‬درصدی رتب��ه دوم و در ادامه‬ ‫پتروش��یمی ها‪ ،‬فلزات اساسی و ش��رکت های چندرشته ای در جایگاه‬ ‫سوم‪ ،‬چهارم و پنجم قرار دارند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬کمترین س��هم فروش مربوط به ش��رکت های س��لولزی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به همین نسبت گروه پتروش��یمی ها با ‪۲۷.۵‬درصد‬ ‫س��وداورترن شرکت بین ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر بوده و پس از ان فلزات‬ ‫اساسی قرار دارند‪ .‬در حوزه صادرات هم رتبه نخست برای شرکت های‬ ‫پتروش��یمی با ‪۴۲.۵‬درصد از کل صادرات این ش��رکت های برگزیده‬ ‫اس��ت و فراورده های نفتی و فلزات اساس��ی در رتبه های بعدی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز رتبه بندی ش��رکت های برتر در ادامه به رش��د منفی‬ ‫خودروسازان در سال مالی ‪ ۹۷‬اشاره کرد و گفت‪ :‬سهم خودروسازان‬ ‫در س��ال ‪۸.۸ ،۹۶‬درصد فروش بین ش��رکت های برتر بود و سال ‪۹۷‬‬ ‫این امار به ‪۴.۷‬درصد رس��ید یعنی رشد منفی بیش از ‪۴‬درصد را در‬ ‫این صنعت شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سهم استان ها در دارا بودن بنگاه های اقتصادی‪ ،‬نامطلوب‬ ‫بوده و بیش��ترین تمرکز در استان تهران با سهم بیش از ‪۵۰‬درصدی‬ ‫است و اصفهان‪ ،‬خوزستان و هرمزگان در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫دروی��ش درباره مالکیت ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر هم عنوان کرد‪ :‬س��هم‬ ‫دولتی ه��ا ‪۱۰‬درصد‪ ،‬خصوصی ها بی��ش از ‪۵۸‬درصد و عمومی ها هم‬ ‫بیش از ‪۳۱‬درصد است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بین ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برتر هم وضعیت همین گونه اس��ت‬ ‫و ش��رکت های خصوصی در رتبه نخس��ت و عمومی ها و دولتی ها در‬ ‫جایگاه دوم و سوم قرار دارند؛ اما نکته قابل توجه این است که ممکن‬ ‫است ش��رکتی خصوصی و دارای سهامدار باش��د اما مدیریت ان در‬ ‫اختیار سهامداران نباشد‪.‬‬ ‫قول مساعد معاون وزیر به صنعتگران‬ ‫اس��ت؟ درحالی که صنعتگران محصوالت نهایی اعم از صنایع‬ ‫ب��زرگ مانند صنعت خودرو و صنای��ع کوچک مانند کفش از‬ ‫قیمت باالی مواد اولیه تولید داخل گالیه مند هستند و عنوان‬ ‫می کنن��د با وجود نی��از داخل برای اینکه این ش��رکت ها بازار‬ ‫جهانی خود را از دس��ت ندهند بخش زیادی از این مواد صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫میرزایی در پایان گفت‪ :‬برای ماندگاری بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫نوس��ازی تجهیزات و روزامدی فناوری ض��رورت دارد در غیر‬ ‫این ص��ورت حیات این بنگاه ها در اینده با خطر جدی روبه رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه پیش از قدردانی از ش��رکت های برتر‬ ‫و اهدای لوح تقدیر‪ ،‬محمدباقر عالی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) برای ایراد س��خنان‬ ‫خود در جایگاه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬می خواه��م در این مراس��م‬ ‫خرق ع��ادت کن��م و به ج��ای س��خنرانی از‬ ‫صنعتگران بخواهم هر یک بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دقیقه حرف‬ ‫بزنند و من متعهد می ش��وم درخواس��ت ها یادداشت و‬ ‫مع��اون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ ۵۰۰ :‬نفر از دانش��جویان برتر‬ ‫و نخبه با عنوان س��رباز تاپ در ط��رح «تاپ» جذب‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬صنعت��ی و معدن��ی می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬ب��رات قبادیان بیان ک��رد‪ :‬معاونت‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ش��خصا پیگیر موضوع ها شوم‪ .‬این امر هم مورد‬ ‫تشویق صنعتگران قرار گرفت‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هنگام اهدای لوح تقدیر به ش��رکت های‬ ‫برت��ر هم در نیمه این ایی��ن از مدیران‬ ‫دولتی و مس��ئوالن خواس��ت باقی ایین‬ ‫از سوی خود تقدیرش��دگان انجام شود و‬ ‫به این ترتیب چند ش��رکت برتر تقدیر شده‬ ‫ابتدایی‪ ،‬لوح تقدیر سایر صنعتگران برگزیده را اهدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫جذب سربازتاپ در طرح «تاپ»‬ ‫تج��ارت عالوه بر فعالیت های روزم��ره خود‪ ۲ ،‬طرح‬ ‫اساس��ی با ‪ ۳۴‬پ��روژه دارد که طرح توانمندس��ازی‬ ‫تولی��د و اش��تغال پایدار(تاپ) و طرح بومی س��ازی‬ ‫فناوری های با بیشترین ارزبری این دو طرح هستند‪.‬‬ ‫وی انق�لاب چه��ارم صنعت��ی را موض��وع جدیدی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬مش��کالت فراروی ح��وزه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت را از طریق ارتباط با دانش��گاه ها و‬ ‫مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان باید حل کرد‪.‬‬ ‫او با اعالم اینکه س��امانه تاپ س��ال گذشته رونمایی‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬عملکرد سامانه تاپ در استان ها را داریم‪،‬‬ ‫هدف گذاری از بنگاه های فعال انجام داده و درصدی‬ ‫از بنگاه های فعال را مشخص کرده ایم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحقق هوای پاک زمانبر است‬ ‫نرخ خودروها‬ ‫افزایش یافت‬ ‫ارز نیمایی واردات‬ ‫الستیک کمباین‬ ‫و تراکتور تامین شود‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬از انجایی که الس��تیک موردنیاز‬ ‫ماش��ین های معدن��ی و کش��اورزی در داخل تولید‬ ‫نمی شود باید برای واردات انها ارز نیمایی تخصیص‬ ‫یابد‪.‬س��عید باستانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت درب��اره تامین ارز موردنیاز واردات الس��تیک‬ ‫کمبای��ن و تراکت��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگرچ��ه درحال حاضر‬ ‫الس��تیک خودروهای سنگین و س��واری در کشور‬ ‫تولید می شود اما به دلیل نبود فناوری مناسب تولید‬ ‫برخی تایرها ماند کمباین و تراکتور ممکن نیس��ت‪.‬‬ ‫نماین��ده تربت حیدریه‪ ،‬م��ه والت و زاوه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه تامی��ن ارز موردنیاز‬ ‫الس��تیک کمباین و تراکتور اولوی��ت دارد زیرا ابزار‬ ‫اصل��ی کش��اورزی هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬از انجایی که‬ ‫الس��تیک موردنیاز ماشین های معدنی و کشاورزی‬ ‫در داخل تولید نمی ش��ود باید برای واردات انها ارز‬ ‫نیمایی تخصیص یابد‪ .‬باس��تانی در پاس��خ به اینکه‬ ‫ای��ا درحال حاض��ر بانک مرکزی ب��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت برای تامی��ن ارز موردنیاز واردات‬ ‫الستیک کمباین و تراکتور همکاری می کند‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک مرکزی باید ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همکاری کند البته تاکنون گزارشی مبنی بر‬ ‫همکاری نشدن یا کمبود اعتبار به ما نرسیده است‪،‬‬ ‫در صورت وجود مش��کل کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫به موضوع رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫کوتاهی‬ ‫در ارائه تسهیالت مناسب‬ ‫به تولیدکنندگان واقعی‬ ‫عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکی��د بر توجه به اقتصاد کش��ور با محوریت تولید‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬باید در مورد تولید جهادی اقدام کرد درواقع‬ ‫کوتاهی در ارائه تس��هیالت مناسب‪ ،‬کاهش مالیات‪،‬‬ ‫بخش��ودگی جرایم و‪ ...‬تولیدکنندگان بی معناست‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعفرزاده ایمن ابادی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت با اش��اره به منوی��ات رهبر معظم انقالب مبنی‬ ‫ب��ر اینک��ه راه نجات کش��ور قوی ش��دن در تمامی‬ ‫زمینه هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که کشور چندصد سال‬ ‫تحت وابس��تگی اقتصادی بوده برای ایستادن روی‬ ‫پای خود باید حرکت را افزایش داد؛ بنابراین کاهش‬ ‫وابس��تگی به نفت با سرعت بیشتر‪ ،‬افزایش تولید با‬ ‫قابلیت صادرات و ایس��تادن جلوی واردات قاچاق با‬ ‫جدیدت بیش��تر از ضروریات اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫توجه به اقتصاد کش��ور با محوریت تولید‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫درباره تولید جهادی اقدام کرد و در این زمینه با تدبیر‬ ‫دل ب��ه دریا زد‪ ،‬درواقع کوتاهی در ارائه تس��هیالت‬ ‫مناس��ب‪ ،‬کاهش مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬تخصیص زمین‪،‬‬ ‫بخش��ودگی جرایم و‪ ...‬تولیدکنندگان بی معناست‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن اب��ادی معتقد اس��ت زمانی کش��ور‬ ‫می توان��د به لحاظ اقتصادی قوی ش��ود که در همه‬ ‫زمینه ه��ا از تولی��د محصوالت کش��اورزی گرفته تا‬ ‫خودرو خودکفا ش��ویم‪ ،‬البته تولیدی با کیفیت باال‬ ‫که جهان طالب ان باش��د؛ بنابراین محوریت تمامی‬ ‫کارهای اقتصادی باید به سمت تولید رود‪.‬‬ ‫کاهش مصرف سوخت و االیندگی با موتور استاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اواس��ط دی س��ال جاری‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو از‬ ‫موتور استاندارد یورو‪ ۵‬خود رونمایی کرد‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در‬ ‫راس��تای دستیابی به دانش استاندارد یورو ‪ ۵‬گفته بود‪ ،‬از‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬بحث ارتقای موتورها در دستور کار بوده است و‬ ‫با ارتقای حوزه کاتالیست در حوزه سخت افزاری توانستیم‬ ‫موتورها را در سطح استاندارد یورو ‪ ۵‬به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اس��تاندارد و تاییدی��ه موتور ملی را‬ ‫گرفته ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ماه های اینده تولید انبوه خودرو‬ ‫مل��ی را با این اس��تانداردها در دس��تور کار قرار خواهیم‬ ‫داد‪ .‬ت�لاش م��ا بر این اس��ت که ‪ ۳۸‬ن��وع محصول فعلی‬ ‫عرضه ش��ده در بازار با همین س��طح اس��تاندارد تا پایان‬ ‫اس��فند امسال به تولید انبوه برسد و هیچ افزایش قیمتی‬ ‫ناشی از این اقدام ها نخواهیم داشت‪ .‬گروه صنعتی استیل‬ ‫غرب به عنوان س��رمایه گذار اصلی تولید سیستم مدیریت‬ ‫موت��ور یورو ‪ ۵‬نی��ز تاکید دارد که ارتقا و اجرایی ش��دن‬ ‫موتوره��ای یورو‪ ۵‬در خودروهای داخلی منجر به افزایش‬ ‫نرخ خودروها نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت تولید‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال‪،‬‬ ‫حجم تقاضای خودرو افزایش یافته و شوک جدیدی‬ ‫به بازار وارد می شود؛ بنابراین قیمت ها افزایش دوباره‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬حمید گرماب��ی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت درب��اره گرانی خودرو در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی‬ ‫که درحال حاضر تولید روزانه خودروسازان از ‪ ۴‬هزار‬ ‫خ��ودرو عبور کرده ‪ ،‬نمی توان کاهش تولید را دلیلی‬ ‫برای افزایش قیمت ها دانس��ت در واقع تورم کنونی‬ ‫موجب ش��ده م��وج جدیدی از نقدینگی به س��مت‬ ‫بازار چهارچرخ ها روانه ش��ود‪ .‬نماینده مردم نیشابور‬ ‫و فیروزه در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫درحال حاضر خودرو به کاالی سرمایه ای تبدیل شده‬ ‫اس��ت و مردم برای حف��ظ ارزش پول خود به دنبال‬ ‫خرید چهارچرخ ها هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در صورتی که‬ ‫تقاضا از عرضه پیشی بگیرد‪ ،‬نرخ روند صعودی پیدا‬ ‫کرده و گرانی ایجاد می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫درحال حاضر برخی س��ازمان ها ت��ورم کنونی را ‪۴۰‬‬ ‫درصد اعالم می کنند اما انچه در جامعه جریان دارد‬ ‫بیش از این عدد است؛ بنابراین مردم برای ارزش پول‬ ‫خود به دنبال سرمایه گذاری و خرید کاال هستند و به‬ ‫گمان انها یکی از این راهکارها خرید خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫باس��تانی ب��ه یکی دیگر از دالی��ل افزایش تقاضا در‬ ‫بازار خودرو اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬با نزدیک ش��دن‬ ‫به ماه های پایانی س��ال‪ ،‬حجم تقاضا افزایش یافته و‬ ‫ش��وک جدیدی به بازار وارد می شود در این شرایط‬ ‫برخ��ی افراد به دنبال خرید و دپو خودرو هس��تند تا‬ ‫با قیمت های بیشتر این محصول را عرضه کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مزیت های یورو‪۵‬‬ ‫امین کرمان پور‪:‬‬ ‫هم اکنون‬ ‫در کشور ‪۳۰‬‬ ‫میلیون خودرو‬ ‫در حال تردد‬ ‫است که ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬درصد انها‬ ‫کاربراتوری‬ ‫هستند‬ ‫ ‪ ،‬امی��ن کرمان پور‪ ،‬مدی��ر تحقیق‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫و توس��عه گ��روه صنعت��ی غرب اس��تیل و عض��و انجمن‬ ‫قطعه سازان کش��ور در نشست خبری این انجمن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تف��اوت موتوره��ای یورو ‪ ۴‬و یورو ‪ ۵‬در دو موضوع مصرف‬ ‫سوخت کمتر و میزان االینده های زیست محیطی پایین تر‬ ‫است‪ .‬ازمون های الزم در این زمینه هم در خارج و هم در‬ ‫داخل انجام ش��ده است‪ .‬شرکت المانی و شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران ب��ر موتورهای تولیدی یورو ‪۵‬‬ ‫ایرانی مهر تایید زده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شاخص های اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬و‬ ‫یورو ‪ ۵‬برگرفته از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند اما‬ ‫تمام مراحل طراحی تا تحویل و کالیبراس��یون استاندارد‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۵‬در داخل کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقدام ه��ای انج��ام ش��ده ب��رای گذراندن‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه مورد نظر سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد نیز گفت‪ :‬برای سیس��تم کنت��رل و مدیریت‬ ‫خودرو(‪ )EMS‬سه اس��تاندارد االیندگی یورو‪ ،۵‬کاهش‬ ‫مصرف سوخت و سیستم توصیه تعویض دنده(‪ )GSI‬در‬ ‫نظر گرفته شده بود که در نهایت موفق به گذراندن همه‬ ‫انها شدیم‪.‬‬ ‫کرمان پ��ور همچنی��ن از بازگش��ت ب��ه کار ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫نیروهای تعدیل شده این شرکت در ماه های گذشته خبر‬ ‫داد که با برنامه های داخلی سازی این شرکت محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش الودگی ها با استاندارد یورو‪۵‬‬ ‫از ماه های اینده‪ ،‬تولید انبوه خودرو ملی با استانداردهای یورو‪ ۵‬انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬تالش خودروس��از بر این اس��ت که ‪ ۳۸‬نوع محصول فعلی‬ ‫عرضه ش��ده در بازار با همین سطح استاندارد تا پایان اسفند امسال به‬ ‫تولید انبوه برسد که هیچ افزایش قیمتی هم نخواهند داشت‬ ‫‹ ‹روند داخلی سازی‬ ‫حبیب هاشمی فرد‪ ،‬مدیر مهندسی این گروه صنعتی در‬ ‫ادامه با اش��اره به بخش فنی موتورهای یورو‪ ۵‬گفت‪ :‬نسل‬ ‫نخس��ت کامپیوتر خودرو(‪ )ECU‬و همچنین نس��ل اول‬ ‫ایموبالیزر(سیس��تم ضدسرقت) در سال ‪ ۹۴‬و با همکاری‬ ‫ش��رکت های معتبر اروپایی در داخل طراحی و تولید شد‬ ‫و امروز موفق به داخلی س��ازی ‪ ۸۰‬درصدی نس��ل چهارم‬ ‫کامپیوتر خودرو شده ایم‪ .‬او افزود‪ ECU :‬تولیدی داخلی‬ ‫اکنون رقیبی برای نمونه های مشابه از شرکت های معتبر‬ ‫ب��وش‪ ،‬زیمن��س و کندیننتال اروپاس��ت و قابلیت اعمال‬ ‫هرگون��ه تغییری روی ان وج��ود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫‪ ECU‬از ‪ ۳‬بخش تشکیل شده که بخش سخت افزاری ان‬ ‫‪ ۱۰۰‬طراحی داخلی س��ازی شده‪ ،‬در بخش کالیبراسیون‬ ‫موتور و خودرو نیز توان ‪ ۱۰۰‬درصدی داخلی سازی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما در بخش نرم افزاری داخلی س��ازی به بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد رس��یده است‪ .‬هاشمی فرد با اش��اره به پروژه های‬ ‫امید یادگاری‪ ،‬مع��اون تامین و بازرگانی گروه صنعتی‬ ‫یاد ش��ده در ادامه‪ ،‬دش��واری تخصیص ارز از سوی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬اعمال جریمه بابت دیرکرد تسویه ارزی از سوی‬ ‫این بانک با وجود بلوکه ش��دن حس��اب های ش��رکت از‬ ‫س��وی کونلون بانک چین‪ ،‬زمانبر ش��دن ثبت سفارش ها‬ ‫و مش��کالت ترخیص اقالم از س��وی گم��رک را از جمله‬ ‫مشکالت پیش روی تولید برشمرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��هم این شرکت در تامین ‪ EMS‬محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو ح��دود ‪ ۱۳‬درصد بوده که تا پایان س��ال به‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬درصد می رس��د؛ عالوه ب��ر اینکه امادگی برای‬ ‫افزایش ظرفیت تولید به ‪ ۳۰‬درصد هم وجود دارد‪.‬‬ ‫یادگاری درباره کاهش ارزبری ها با داخلی سازی قطعات‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای داخلی سازی ‪ ECU‬در ابتدای راه‬ ‫‪ ۱۵‬میلی��ون یورو هزینه صرف ش��د ت��ا بتوانیم نرم افزار و‬ ‫دانش فنی ان را در اختیار بگیریم‪ .‬همچنین داخلی سازی‬ ‫دریچ��ه گاز برقی که از اواخر پاییز ‪ ۹۹‬اجرایی می ش��ود‪،‬‬ ‫کاه��ش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی ارزبری ه��ا را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫انجام شده در زمان تحریم ها‪ ،‬گفت‪ :‬با سرمایه گذاری بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلی��ون یورویی‪ ،‬ارتقای سیس��تم کنترل و مدیریت‬ ‫خ��ودرو(‪ )EMS‬از ی��ورو ‪ ۴‬به ی��ورو‪ ۵‬در خودروهای پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬و پژو ‪ ۲۰۷‬میس��ر ش��د‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬ارتقا به‬ ‫استاندارد یورو‪ ۵‬در خودرو پژو ‪ ۲۰۶‬می تواند به کاهش ‪۸‬‬ ‫درصدی االیندگی ها و افت ‪ ۳۰‬درصدی مصرف س��وخت‬ ‫منجر ش��ود‪ .‬هاش��می فرد درباره اس��تفاده از موتورهای‬ ‫یورو ‪ ۵‬با بنزین های با استاندارد یورو ‪ ۴‬و احتمال خرابی‬ ‫موتورها‪ ،‬گفت‪ :‬شاخص گوگرد در بنزین یورو ‪ ۴‬از بنزین‬ ‫یورو ‪ ۵‬بیش��تر است که به مرور زمان موجب سمی شدن‬ ‫کاتالیست خودروها می شود اما کاتالیست قابلیت تعویض‬ ‫دارد یا حتی امکان کاهش سطح گوگرد بنزین نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬هاش��می فرد همچنین از صرف هزینه ‪ ۱.۲‬میلیارد‬ ‫تومانی برای داخلی س��ازی کروز کنترل (س��امانه تثبیت‬ ‫س��رعت خودرو) خبر داد که در زمان تحریم ها با مش��کل‬ ‫واردات ‪ ECU‬های انها روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫که با ارتقای‬ ‫کرمان پور در پاسخ به این پرسش‬ ‫کیف��ی این نوع موتوره��ا چقدر می توان امیدوار بود که از‬ ‫سطح الودگی هوای امروز کالنشهرها کاسته شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون در کشور ‪ ۳۰‬میلیون خودرو در حال تردد است‬ ‫که ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصد انها کاربراتوری بوده که در صورت از رده‬ ‫خارج ش��دن انها تاثی��ر قابل توجهی بر کاهش االیندگی‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه در ادامه با تاکید‬ ‫بر اینکه با توجه به تردد خودروهای فرس��وده در کش��ور‪،‬‬ ‫نباید انتظار داشت که با ارتقای استاندارد خودروها‪ ،‬سطح‬ ‫االیندگی یک باره کاهش یابد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر از اول سال‬ ‫اینده هم تمام تولیدات به استاندارد یورو ‪ ۵‬مجهز باشند‪،‬‬ ‫باز هم زمانی طول می کشد تا خودروهای فرسوده از رده‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬کرمان پور درباره تغییراتی که ممکن است‬ ‫با ارتقای اس��تاندارد خودروها از یورو ‪ ۴‬به یورو ‪ ،۵‬بر روی‬ ‫برخی قطعات انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬موتورهای با اس��تاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬ظرفیت تبدیل به موتور با اس��تاندارد یورو‪ ۵‬بدون‬ ‫تغییر فیزیکی و مکانیکی را دارند‪ ،‬البته ممکن است برخی‬ ‫موتورها با تعویض قطعات ارتقا یابند براین اساس می توان‬ ‫عملکردهای خودرو و سنسورهای نصب شده روی ان را با‬ ‫موتور هماهنگ کرد و به بازدهی حداکثری رسید در این‬ ‫ش��رایط مصرف س��وخت خودرو و سطح االیندگی موتور‬ ‫از طریق سیس��تم مدیریت خودرو به پایین ترین س��طح‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪۱۰‬هزار میلیارد تومانی بار مالی مضاعف بر دوش خودروسازان است‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی بر‬ ‫واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به منظور جلوگیری‬ ‫از ورود اسیب بیشتر به این صنعت تاکید کرد‪ .‬رامین نورقلی پور‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرخودرو درباره بهترین زمان خروج دولت از‬ ‫صنعت خودرو اظهارکرد‪ :‬خصوصی سازی خودروسازان نیازمند‬ ‫ملزوماتی اس��ت که هر چه دیرتر نسبت به واگذاری این صنعت‬ ‫اقدام ش��ود تامین این ملزومات دشوارتر می شود؛ بنابراین باید‬ ‫هر چ ه سریع تر اقدام های مقتضی در این باره انجام شود تا مانع‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون مجموعه قرارداده��ا و تفاهمنامه های میزهای‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬کاهش ارزبری ‪ ۱.۲‬میلیارد یورو به همراه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در گردهمایی رئیسان‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اس��تان ها‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین محور برنامه های امس��ال وزارتخانه رونق تولید است‬ ‫که مهم ترین برنامه ذیل ان نهضت ساخت داخل است‪.‬‬ ‫لزوم خروج هرچه سریع تر دولت از تصدی گری بر صنعت خودرو‬ ‫از ورود اس��یب بیش��تر به این صنعت شویم‪ .‬وی راهکار موثر را‬ ‫خروج این صنعت از تصدی دولت دانست و افزود‪ :‬در این مسیر‬ ‫گام هایی برداش��ته شده اما انچه مهم است هدف گذاری درست‬ ‫اس��ت‪ .‬نماین��ده مردم کردکوی‪ ،‬ترکم��ن و بندرگز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬در ادامه گفت‪ :‬تنش ها و چالش هایی که صنعت‬ ‫خودرو با ان روبه رو است‪ ،‬حمایت دولت از این صنعت را توجیه‬ ‫می کن��د‪ ،‬ام��ا به اعتقاد من باید دول��ت از اعمال این حمایت ها‬ ‫دس��ت ب��ردارد‪ .‬نورقلی پ��ور درباره مصوبه اخی��ر مبنی بر ارائه‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تصریح کرد‪:‬‬ ‫همان طور که اختصاص بس��ته حمایتی در چند ماه گذش��ته با‬ ‫وجود بدهی های معوق ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومانی خودروسازان به‬ ‫قطع ‪‎‬ه سازان در رفع کامل مشکالت انها ثمربخش نبود ارائه این‬ ‫تسهیالت نیز به طور قطع مشکالت خودروسازان را رفع نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی با اش��اره به مباحث مالی و تقدم هزینه ها بر درامدها‬ ‫به عنوان اصلی ترین مشکالت خودروسازان اذعان کرد‪ :‬ارائه این‬ ‫تسهیالت می تواند بخشی از سرمایه در گردش این مجموعه را‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۱.۲‬میلیارد یورویی میزهای ساخت داخل‬ ‫وی در این باره ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۹‬میز ساخت داخل در صنایع‬ ‫خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬مس و همچنین‬ ‫فوالد برگزار شده است و تا پایان سال ‪ ۷‬میز دیگر ساخت داخل‬ ‫را برگزار می کنیم‪ .‬سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬افزود‪ :‬میز لوازم خانگی‪ ،‬تجهیزات پتروشیمی‪،‬‬ ‫تاسیس��ات ریلی و همچنین صنعت فوالد این میزها هس��تند‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی با اعالم اینکه تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬می خواهیم ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر از واردات را داخلی سازی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬دستیابی به‬ ‫استقالل و خودکفایی و تغییر رویکرد از مونتاژکاری به فناوری‬ ‫را در این راستا دنبال می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون نمایشگاه‬ ‫توانمندی های س��اخت داخل و ارائه نیازمندی ها در ‪ ۶‬اس��تان‬ ‫کشور برگزار ش��ده است‪ .‬سرپرست معاونت امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه راهبری میزهای ساخت‬ ‫داخل را تش��کیل دادیم که به طور هفتگی نشس��ت هایی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬صادقی نیارکی اضافه کرد‪ :‬از تیر امسال تاکنون ‪ ۳‬میز‬ ‫ساخت داخل در صنعت خودرو و موتورسیکلت با کاهش ارزبری‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو مطرح کرد‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی جهرم بسترساز رونق تولید منطقه ای‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫بازدی��د از پروژه ه��ای عمران��ی و زیرس��اختی‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی جه��رم‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫منطقه نویدبخش اینده توس��عه یافتگی منطقه‬ ‫و ایج��اد اش��تغال پایدار خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرونی��وز‪ ،‬محمدباقر عال��ی‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫در بازدی��د از پروژه ه��ای عمرانی و زیرس��اختی‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی جهرم‪ ،‬گفت‪ :‬این منطقه‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی باید ب��ا تمرکز ب��ر مزیت های‬ ‫منطق��ه ای‪ ،‬امای��ش تخصص��ی و موقعی��ت و‬ ‫ژئواکونومی��ک جه��رم و ش��هرهای همج��وار با‬ ‫تامین زیرساخت های احداث واحدهای صنعتی‬ ‫و تجاری و شتاب بخشی به راه اندازی فعالیت های‬ ‫مول��د بخش خصوصی بسترس��از رونق تولید در‬ ‫این جغرافیای مهم کشور باشد‪ .‬محمدباقر عالی‬ ‫همچنی��ن در دی��دار با نماینده م��ردم جهرم و‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫معاون اس��تاندار فارس و مدی��ران و فعاالن این‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬رویکرد‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران به‬ ‫عنوان س��ازمان توسعه ای در طرح های زیربنایی‬ ‫توس��عه صنعتی متعلق به ایدرو کامال محسوس‬ ‫است و از این منظر منطقه ویژه اقتصادی جهرم‬ ‫نویدبخش اینده توس��عه یافتگی منطقه و ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار خواهد بود‪ .‬عالی با اشاره به اینکه‬ ‫از محل های متفاوت تاکنون بیش از هزار میلیارد‬ ‫ریال برای تامین زیرساخت های این منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی دارای موقعیت منحصربه فرد اختصاص‬ ‫یافته اس��ت نگاه ایدرو به عنوان س��ازمان متولی‬ ‫منطقه را ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب برای‬ ‫اس��تقرار واحده��ای دانش بنیان و نی��ز صنایع‬ ‫دارای فن��اوری نو با اولوی��ت تکیه بر مزیت های‬ ‫منطقه ای و درون زایی اقتصاد مقاومتی برشمرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین‬ ‫همکاری بین بخشی هم افزایانه سایر نهادها برای‬ ‫تسریع در تکمیل بخش های زیرساختی منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی جهرم را نمونه خوب کار گروهی‬ ‫برای توسعه کشور دانست و اظهار امیدواری کرد‬ ‫این روحیه اس��تمرار و گسترش ویژه یابد‪ .‬عالی‬ ‫در ای��ن دیدار از بخش ه��ای گوناگون پروژه های‬ ‫عمران��ی از جمل��ه خط��وط انتقال نی��روی ‪۳۵‬‬ ‫کیلومت��ری برق‪ ،‬خط انتق��ال اب ‪ ۷‬کیلومتری‬ ‫و تاسیس��ات س��رچاهی‪ ،‬پروژه ساخت مخزن ‪۵‬‬ ‫هزار متر مکعبی اب‪ ،‬گمرک‪ ،‬سردخانه در دست‬ ‫س��اخت و سایر بخش های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫جه��رم بازدی��د کرد و از نزدیک روند پیش��رفت‬ ‫پروژه ها و مشکالت را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫تامین کند‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی در پایان ضمن بیان این موضوع که درخواست مردم از‬ ‫خودروس��ازان ورود به عرصه تحقیق و توسعه محصوالت است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بسته های حمایتی و تسهیالت بانکی براساس‬ ‫توان مالی تامین کنندگان است عالوه بر اینکه‪ ،‬هدف از ارائه انها‬ ‫حمایت و کمک به این صنعت است اما دوباره بار مالی سنگینی‬ ‫بر دوش خودروس��ازان خواهد گذاش��ت و چرخه مالی انها را با‬ ‫مشکالت بیشتری روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۵‬میلی��ون ی��ورو‪ ۲ ،‬میز صنعت مخاب��رات با کاهش ارزبری‬ ‫‪ ۱۱۸‬میلیون یورو‪ ۲ ،‬میز صنعت پتروش��یمی با کاهش ارزبری‬ ‫‪ ۹۲‬میلیون یورو برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین میز‬ ‫س��اخت داخل مس ب��ا کاهش ارزبری ‪ ۰.۷‬میلی��ون یورو‪ ،‬میز‬ ‫س��اخت داخل فوالد با کاهش ارزبری ‪ ۴۳۰‬میلیون یورو برگزار‬ ‫شده است‪ .‬سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون میزهای س��اخت داخل‪ ،‬کاهش ارزبری‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیارد یورو به همراه داشته است‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪۲۰‬میلیارد ریالی با تکیه بر توان داخلی‬ ‫خط تولید مجموعه طبق تیبا در مگاموتور راه اندازی شد‬ ‫مدیرعام��ل مگاموتور‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان راه اندازی‬ ‫خ��ط تولید مجموعه طب��ق در مگاموتور با تکیه بر‬ ‫توان داخلی موفق به صرفه جویی ‪ ۲۰‬میلیارد ریالی‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬عباس ش��هریاری گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای افزایش ظرفیت محصول تیبا از سوی‬ ‫سایپا‪ ،‬پروژه راه اندازی خط تولید مجموعه طبق تیبا‬ ‫با تکیه بر توان داخلی ش��رکت مگاموتور در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و خوشبختانه توانستیم تمام مراحل‬ ‫این پروژه شامل طراحی‪ ،‬سفارش گذاری‪ ،‬ساخت و‬ ‫نصب تجهیزات‪ ،‬برنامه نویسی و اتوماسیون صنعتی‬ ‫خط تولید را با بهره مندی از توان علمی و تخصصی‬ ‫کارشناس��ان مگاموتور ب��ا موفقیت به مرحله تولید‬ ‫ازمایشی برسانیم‪.‬‬ ‫شهریاری افزود‪ :‬از اقدام های خوب و قابل توجهی‬ ‫ک��ه در س��اخت و راه ان��دازی این خط انجام ش��د‪،‬‬ ‫اس��تفاده حداکثری از ظرفیت داخلی بود‪ ،‬به طوری‬ ‫که در کنار بهره مندی از توان دانش فنی کارشناس‬ ‫مگاموت��ور در موض��وع تجهیزات و اب��زاراالت نیز‬ ‫توانس��تیم با کمترین خرید وسایل و تجهیزات این‬ ‫خط را به مرحله تولید برس��انیم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ظرفیت خط تولید مجموعه طبق تیبا خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس نوبت کاری‪ ،‬ظرفیت تولید این خط‬ ‫قابلیت رسیدن به ‪ ۶۰۰‬مجموعه (‪ )Set‬را داراست و‬ ‫یکی از ویژگی های ان امکان تولید طبق برای دیگر‬ ‫محصوالت گروه خودروس��ازی سایپاس��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت پروژه طراحی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬نص��ب تجهیزات و‬ ‫راه ان��دازی خط تولی��د مجموعه طبق تیبا که توان‬ ‫تولید همزمان مجموعه طبق برای محصوالت هردو‬ ‫خانواده ‪ X۱۰۰‬و ‪ X۲۰۰‬را دارد ضمن افزایش توان‬ ‫علم��ی و تخصصی مگاموتور‪ ،‬صرفه جویی در حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫از ظرفیت غیراهنی ها‬ ‫بیشتر استفاده کنیم‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد نی ریز در گفت و گو با‬ ‫خبر داد‬ ‫صورت نگرفته است‪ .‬ما قبال گندله مورد نیازمان را از معدن‬ ‫گل گهر تهیه می کردیم و با تقسیم بندی که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام و س��همیه کارخانه ها را تخصیص داد‬ ‫س��همیه فوالد نی ریز را از جاهای دورتر اختصاص داد و به‬ ‫همین دلیل برای تامین گندله باید هزینه بیش��تری بکنیم‬ ‫که قیمت نهایی محصول را افزایش داده است‪.‬‬ ‫€ €فوالد نی ریز با چه دس�تاورد بومی سازی در این‬ ‫نمایشگاه حضور یافته است؟‬ ‫واح��د ف��والدی نی ریز از ابتدای فعالیت خ��ود و به طور‬ ‫همزم��ان کار بومی س��ازی را اغاز کرد ب��ه نحوی که تنها‬ ‫از س��ال گذش��ته تا کنون‪۱۳۰‬قطعه را بومی سازی کرده و‬ ‫برای بومی س��ازی این تعداد قطعه نیز با حدود‪۶۰‬ش��رکت‬ ‫همکاری داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین در راستای بومی سازی‬ ‫کمیته ای تش��کیل دادیم و در س��اختارمان نیز بومی سازی‬ ‫را در دست تعریف داریم‪ .‬امسال نیز قرارداد ساخت قطعات‬ ‫کمپرسور را که قطعه پیچیده ای است در دستور کار داریم و‬ ‫از شرکتی که تحت پوشش زیمنس المان بوده‪ ،‬بومی سازی‬ ‫را به س��مت قطعات پیچیده ت��ر وهای تک » می بریم‪ .‬فوالد‬ ‫نی ریز همزمان با طرح های توسعه ای مان بومی سازی را قبل‬ ‫از نمایش��گاه س��ال گذشته ش��روع کرد و از نمایشگاه سال‬ ‫گذشته به بعد ان را شدت بیشتری بخشید‪.‬‬ ‫€ €نظرتان درباره نمایشگاه امسال چیست؟‬ ‫نمایشگاه بومی س��ازی به خوبی محملی برای شناسایی‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود در صنعت فوالد به ش��مار می رود و‬ ‫شرکت های همسطح و هم تخصص‪ ،‬توانمندی های امسال‬ ‫خود را مورد مداقه قرار می دهند و باهم اش��نا می ش��وند‪.‬‬ ‫م��ن در این نمایش��گاه موارد خیلی خوبی از بومی س��ازی‬ ‫و توانمندی ه��ای ش��رکت ها در ای��ن زمینه دی��دم که در‬ ‫برنامه ه��ای اتی ش��رکت خودمان‪ ،‬همکاری ب��ا انان را در‬ ‫برنامه قرار می دهیم‪.‬‬ ‫در مقایس��ه با نمایشگاه سال گذشته نیز می توان گفت‪،‬‬ ‫س��ال گذش��ته دوره اول برگزاری نمایشگاه ملی فوالد بود‬ ‫و اطالع رس��انی ضعیف تر بود اما امس��ال صنایع فوالدی و‬ ‫تامین کنندگان با امادگی بیشتری حضور داشتند‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه به نظر می رس��د تعداد ش��رکت ها در این دوره‬ ‫کمتر از دوره پیش اس��ت ب��ا این حال نظرم درباره قطعات‬ ‫بومی س��ازی شده امسال مثبت است‪ .‬شرکت ها سال پیش‬ ‫می گفتن��د می خواهی��م ای��ن کارها را بکنیم اما امس��ال با‬ ‫شرکت سیمان المرد‪ ،‬صادرکننده نمونه استان فارس شد‬ ‫ابراهیم غالم زاده‪ :‬خود تحریمی‪ ،‬مانع بزرگ و اساسی صادرات است‬ ‫مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان فارس در اتاق بازرگانی شیراز‬ ‫ب��ا حضور معاون امور مجلس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬معاون س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت‪ ،‬اس��تاندار و جمعی از مس��ئوالن استان برگزار ش��د‪ ،‬لوح و تندیس‬ ‫صادرکننده نمونه و برتر فارس به مدیرعامل سیمان المرد اهدا شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سیمان المرد در حاش��یه همایش روز صادرات گفت‪:‬‬ ‫صادرات موتور محرک اقتصاد هرکشور است و هرگونه مانعی بر سر راه ان‪،‬‬ ‫ضربه های جبران ناپذیری را خلق می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ص��ادرات نقطه هدف س��رمایه گذاری‪ ،‬تولید‪ ،‬اش��تغال و رفاه‬ ‫اجتماعی و اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫غالم زاده گفت‪ :‬بخش خصوصی با اتکا بر سرمایه شخصی‪ ،‬باید با مشکالت‬ ‫عدیده ای از قوانین و بروکراس��ی های اداری دست وپنجه نرم کند که بیشتر‬ ‫ان مس��ائل داخلی اس��ت و وقت و توان صادرکننده را به جای پرداختن به‬ ‫موضوع صادرات به رفع این موانع مشغول کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بزرگتری��ن تولیدکننده س��یمان فارس درخص��وص موانع و‬ ‫مش��کالت صادرات کش��ور نیز بیان داشت‪ :‬مش��کالت حمل ونقل زمینی و‬ ‫لو نقل ترکیبی قوی و بزرگ که کاال را از تولیدکننده‬ ‫نبودن شرکت های حم ‬ ‫تحویل گرفته و به خریدار تحویل دهند و مشکالت ارزی و الزام صادرکننده‬ ‫به بازگرداندن ارز از طریق س��انامه نیما که برای خیلی از کش��ورها به علت‬ ‫نداش��تن رواب��ط بانکی و ع��دم امکان افتتاح حس��اب دران کش��ور به نام‬ ‫صادرکننده کاربرد ندارد‪ ،‬ازجمله موانع صادرات است‪.‬‬ ‫وی همچنین مش��کالتی از قبیل افزایش چند برابری هزینه های بندری‪،‬‬ ‫تغیی��رات پیاپی قوانین و دس��تورالعمل ها‪ ،‬عدم هم��کاری صندوق ضمانت‬ ‫صادرات را برشمرد و از متولیان این حوزه درخواست کرد در جهت رفع انها‬ ‫تالش و برنامه ریزی بیشتری انجام دهند‪.‬‬ ‫ابراهی��م غالم زاده تاکی��د کرد‪ :‬صادرات هنر اقتصاددانان و تاجران اس��ت‬ ‫و دولت نباید با نگاه های سیاس��ی و ش��تاب زده از رونق این هنر بین المللی‬ ‫در تجارت بکاهد و باید در عمل و با برنامه زمینه س��از اس��تفاده حداکثری‬ ‫تولیدکنندگان از مقوله صادرات باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��یمان المرد گفت‪ :‬متاسفانه یکی از مشکالت صادرکنندگان‬ ‫استان فارس نبود اسکله دریایی و موانع موجود در حمل ونقل دریایی است و‬ ‫این مسئله یک مانع بزرگ و مشکل اساسی برای صادرات است‪ .‬در شرایطی‬ ‫که جنگ نابرابر اقتصادی برما تحمیل شده است‪ ،‬متاسفانه خود تحریمی نیز‬ ‫به این ش��رایط دامن زده است‪ ،‬به گونه ای که امروز با همه مشکالت موجود‬ ‫در بازار توانسته ایم تقاضا برای سیمان جذب کنیم‪ ،‬اما اسکله برای صادرات‬ ‫از طریق کشتی و دریا نداریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ ،‬دولت از یک سو شعار حمایت از صادرکنندگان می دهد و‬ ‫ازسوی دیگر با برخی بخش نامه ها مانع صادرات می شود‪.‬‬ ‫غالم زاده افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور و فشار‬ ‫تحریم های خارجی ازیک س��و‪ ،‬متاسفانه ش��اهد برخی از تصمیم گیری ها و‬ ‫دستورالعمل هایی هستیم که تنها راه و روزنه صادرات سیمان از اسکله های‬ ‫جنوبی کشور را نیز مسدود کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬رفع موانع صادراتی نیاز به یک کار کارشناسانه و همت‬ ‫جهادی و هماهنگی در س��طح وزرای اقتصاد‪،‬صنعت‪،‬معدن و تجارت‪ ،‬نفت و‬ ‫س��ازمان های مرتبط دارد تا در شرایط فعلی صنایع و تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بتوانند راهی به بازارهای بین المللی باز کنند وامید است با تبصره ها و قوانین‬ ‫خلق الساعه این راه مسدود نشود تا چرخ صنعت کشور از حرکت نایستد‪.‬‬ ‫وی همچنین درپایان به وضعیت صادرات شرکت سیمان المرد نیز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با این دیدگاه که تولید کاالهای صادراتی‪ ،‬زمینه س��از توسعه و‬ ‫ش��کوفایی اقتصاد کش��ور است‪ ،‬در طول هفت س��ال گذشته بیشترین امار‬ ‫صادرات استان فارس را خود اختصاص داده ایم و در حال حاضر نیز بیشترین‬ ‫حجم سیمان را صادر می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سیمان المرد افزود‪ :‬در حال حاضر سیمان المرد به کشورهای‬ ‫عمان‪ ،‬قطر و کویت صادر می ش��ود و ب��ا عرضه محصوالت با کیفیت به این‬ ‫کشورها موفق شده ایم علی رغم همه محدودیت ها در این بازارها‪ ،‬نماینده ای‬ ‫شایس��ته و به عنوان یک برن��د در عرصه تجارت و اقتص��اد بین المللی برای‬ ‫استان فارس و ایران باشیم و جایگاه ویژه ای برای خود به دست اوریم‪.‬‬ ‫دست پر امدند و اعالم کردند می توانند تا سال بعد هم چه‬ ‫اقداماتی انجام دهند‪ .‬ان ش��اهلل عقد قراردادهای بیشتری را‬ ‫در سال جاری شاهد باشیم‪.‬‬ ‫€ €تحریم ه�ا برای ش�ما ک�ه یک واحد ف�والدی را‬ ‫به عنوان طرح توس�عه ای در دس�ت اجرا دارید‪ ،‬چه‬ ‫مشکالتی می تواند ایجاد کند؟‬ ‫مش��کالت اصلی بحث انتقال پول اس��ت که کم و بیش‬ ‫گریبانگیر همه اس��ت ولی راه هایی پیدا می شود همین که‬ ‫این مش��کالت به وجود امده ساخت داخل هم بیشتر مورد‬ ‫توجه قرار گرفته و صنعت داخلی را تقویت کرده است‪ .‬من‬ ‫بسیار امید دارم که تا سال اینده الکترود گرافیتی در ایران‬ ‫به مرحله تولید برسد‪.‬‬ ‫€ € تحریم ه�ای جدی�د امریکا کار را س�خت تر‬ ‫می کند یا مکانیسم ماشه؟‬ ‫قطع��ا زحمت ایج��اد می کند اما این زحمت باعث تالش‬ ‫بیش��تر فوالدسازان می ش��ود که راه های میان بر و توجه به‬ ‫س��اخت داخل را مورد توجه قرار دهند که به نظر می رس��د‬ ‫برای صنعت داخل مفید است‪.‬‬ ‫€ €اگر تحریم برداشته شود باز هم به ساخت داخل‬ ‫و بومی سازی توجه می کنید؟‬ ‫امیدواری��م حتی اگر تحریم ها برداش��ته ش��ود دوباره به‬ ‫س��مت واردات و خرید خارجی گرای��ش پیدا نکنیم و این‬ ‫ش��رایط را در جه��ت تقویت تولید داخ��ل حفظ کنیم‪ .‬ان‬ ‫موقع باید سرمایه را بیاوریم نه قطعه را با ساخت داخل‪.‬‬ ‫€ €فوالدسازان بزرگ ایران به سمت تکنولوژ شدن‬ ‫پی�ش می روند‪ ،‬این امر چ�ه کمکی می تواند به دیگر‬ ‫فوالدسازان بکند؟‬ ‫ب��ه هر ح��ال فوالد مبارکه به عنوان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫فوالدس��ازان کشور و منطقه می تواند پیشقراول بسیاری از‬ ‫این حرکت ها باشد‪ .‬قطعا هر حرکتی در این راستا می تواند‬ ‫ب��ه دیگر فوالدس��ازان از جمله م��ا کمک کند ضمن اینکه‬ ‫بخش تحقیقاتی متش��کل از نیروهای جوان و خوش فکر ما‬ ‫نیز در این زمینه می تواند به این فوالدس��از درراس��تای کم‬ ‫کردن مصرف انرژی و بهبود فرایند احیا و‪...‬کمک کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بومی سازی‬ ‫صنعت فوالد؛‬ ‫حرکت در یک‬ ‫ساختار‬ ‫بومی سازی‪ ۱۳۰‬قطعه در یک سال‬ ‫پروژه فوالد نی ریز در اس��تان فارس از طرح های هفتگانه‬ ‫فوالدی اس��ت که در س��ال های گذش��ته با ابتکار ایمیدرو‬ ‫و ب��ا روش جذب مش��ارکت بخش خصوص��ی‪ ،‬دوباره فعال‬ ‫ش��د و به مرحله تولید اهن اس��فنجی رسید‪ .‬ویژگی اصلی‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬اس��تفاده از فناوری بومی «پرد» است که‬ ‫از سوی شرکت مهندسی معادن و فلزات(‪ )MME‬متعلق‬ ‫به ایمیدرو طراحی شده است​‪ .‬واحد فوالدی نی ریز سومین‬ ‫واحد تولید اهن اس��فنجی به روش ایرانی «پرد» اس��ت که‬ ‫‪۲‬س��ال پیش با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد‬ ‫و ب��ا افتتاح این کارخانه‪ ،‬ایران به رتبه نخس��ت تولید اهن‬ ‫اس��فنجی جهان رس��ید‪ .‬در حاشیه نمایش��گاه ملی فوالد‪،‬‬ ‫فرصتی دس��ت داد تا با علیرض��ا زاهدیان مدیرعامل فوالد‬ ‫تو گویی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نی ریز گف ‬ ‫€ €کم�ی از واح�د فوالدی نی ریز ب�ه عنوان یکی از‬ ‫طرح های هفتگانه فوالدی بگویید‪.‬‬ ‫ف��والد نیریز جزو طرح های هفتگان��ه فوالدی بود که در‬ ‫سال ‪ ۸۸‬شروع به کار کرد‪ ،‬اما پروژه در اجرا سرعت خوبی‬ ‫نداشت تا اینکه درسال ‪ ۹۲‬شرکت غدیر با سهم ‪۶۵‬درصدی‬ ‫و ‪۳۵‬درصدی ایمیدرو در این کارخانه سهامدار شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬نیز من به عنوان مدیرعامل به این مجموعه‬ ‫امدم تا اس��فند س��ال ‪ ۹۶‬که فاز نخس��ت فوالد نی ریز را به‬ ‫افتتاح رس��اندیم‪ .‬این واحد در حال حاضر اهن اس��فنجی‬ ‫تولید می کند و البته در کنار ان پروژه تولید فوالد هم اغاز‬ ‫ش��ده است و ‪۴۷‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ .‬بسیاری از‬ ‫تجهیزات این کارخانه ساخته شده و مقداری هم قرار است‬ ‫بیاید‪ .‬به نحوی که برنامه ریزی ش��ده تا س��ال ‪۱۴۰۰‬پروژه‬ ‫را افتتاح کنیم‪.‬‬ ‫در کن��ار اینها نیز یک پ��روژه ‪۲.۵‬میلیون تنی گندله در‬ ‫برنامه داریم که قرار است بعد از کارهای اداری و اخذ مجوز‬ ‫از وزارتخانه کلنگ زنی ان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫€ €در تولید بیشتر با چه مشکالتی روبه رو هستید؟‬ ‫در حال حاضر مش��کل اصلی ما گندله است چرا که بازار‬ ‫کمی ملتهب اس��ت و تخصیص مناس��بی نیز برای واحد ما‬ ‫‪5‬‬ ‫فرصتی برای رشد‬ ‫مهندسی معکوس‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واحد فوالدی‬ ‫نی ریز از ابتدای‬ ‫فعالیت خود و‬ ‫به طور همزمان‬ ‫کار بومی سازی‬ ‫را اغاز کرد‪ ،‬به‬ ‫نحوی که تنها از‬ ‫سال گذشته تا‬ ‫کنون‪۱۳۰‬قطعه‬ ‫را بومی سازی‬ ‫کرده و برای‬ ‫بومی سازی این‬ ‫تعداد قطعه نیز با‬ ‫حدود‪۶۰‬شرکت‬ ‫همکاری‬ ‫داشته است‬ ‫صنعت فوالد ایران‪ ،‬اکنون در ریل «تغییر رویکرد‬ ‫در مسیر بومی سازی» قرار گرفته است‪ .‬بومی سازی‬ ‫مفهوم وسیعی اس��ت که باید برای تحقق ابعاد ان‪،‬‬ ‫تش��کیالتی با حض��ور بخش خصوص��ی ایجاد کرد‬ ‫ت��ا بتوان حرکتی منس��جم انج��ام داد و در نهایت‬ ‫دستاوردهای ملموسی نصیب اقتصاد کشور کرد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط که مقامات تراز اول کشور‪ ،‬بومی سازی‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت های داخلی را مورد تاکید قرار‬ ‫داده ان��د‪ ،‬باید بتوان مس��یر پیش رو را به درس��تی‬ ‫تعری��ف کرد ک��ه س��ازندگان تجهی��زات‪ ،‬قطعات‪،‬‬ ‫همچنین ش��رکت های فوالدی قادر باشند با اگاهی‬ ‫کام��ل‪ ،‬هر کدام بخش��ی از چرخ ای��ن جریان را به‬ ‫حرک��ت دراورند‪ .‬یکی از ن��کات قابل توجه صنعت‬ ‫فوالد این اس��ت که سازندگان داخلی سهم تقریبی‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون دالری در تامی��ن تجهیزات مورد نیاز‬ ‫ای��ن صنعت دارند‪ .‬این عدد گویای توان س��اخت و‬ ‫البته دانشی است که در اختیار شرکت های داخلی‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬در همین حال فرصتی برای ایجاد زیربنا‬ ‫و سازماندهی در مس��یر بومی سازی است‪ .‬صاحبان‬ ‫صنای��ع ف��والد و ش��رکت های س��ازنده تجهیزات‪،‬‬ ‫خواهان ش��کل گیری تشکلی هس��تند که بتواند در‬ ‫قالب انجمن قطعه س��ازان فوالد پا به عرصه گذارد‬ ‫و ب��ه رفع دغدغ��ه ش��رکت های تولیدکننده فوالد‬ ‫بپردازد‪ .‬چنین س��اختاری مورد حمای��ت ایمیدرو‬ ‫به عنوان س��ازمانی که توس��عه و توانمندس��ازی را‬ ‫به عن��وان دو اصل مهم پیش رو دارد‪ ،‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هرچند پیش تر نیز اینجانب همکاری با تش��کل ها و‬ ‫ارتباط نزدیک با بخش خصوصی را مورد تاکید قرار‬ ‫داده ام‪ .‬در ذیل مفهوم بومی سازی‪ ،‬چنانچه معیاری‬ ‫مانن��د کاهش ارزب��ری مدنظر قرار گی��رد‪ ،‬می توان‬ ‫ش��رکت هایی که ضمن حفظ کیفیت تولید‪ ،‬در این‬ ‫مسیر حرکت کرده اند را مورد تشویق قرار داد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬دومی��ن همایش و نمایش��گاه معادن و‬ ‫صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) دیروز‬ ‫در هتل المپیک تهران افتتاح شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه بر اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و ف��راوری فلزات‬ ‫غیراهن��ی تاکی��د دارد‪ .‬در ای��ن همایش ‪۳‬روزه ک��ه تا اول‬ ‫بهمن ادامه دارد‪ ،‬شاهد حضور مهمان های داخلی و خارجی‬ ‫هس��تیم‪ .‬اهداف ای��ن همایش چه در حوزه اکتش��اف و چه‬ ‫در اس��تخراج و فراوری این اس��ت ک��ه حرف های جدیدی‬ ‫مطرح شود‪ .‬سخنرانی ‪ ،‬کارگاه های تخصصی و اموزشی جزو‬ ‫برنامه های اصلی این همایش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تمرکز بیشتر بر فلزات غیراهنی‬ ‫موانع تولید و ماده ‪ 2‬و ‪ 3‬قانون بهبود مس��تمر محیط کسب‬ ‫و کار اش��اره کرد‪ .‬این مواد قانونی تصری��ح می کنند که هر‬ ‫تصمیم��ی باید با مش��ورت بخش خصوصی باش��د و مبنای‬ ‫کارشناسی داشته باشد‪.‬‬ ‫او در پای��ان با بیان اینکه قیمت گذاری دس��توری موجب‬ ‫رش��د فساد و رانت می ش��ود اظهار کرد‪ :‬اگر بخواهیم معدن‬ ‫توسعه پیدا کند باید اجازه بدهیم فعاالن با سرعت بیشتری‬ ‫در حوزه اکتشاف و سرمایه گذاری پیش بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای مصرف عناصر نادر برنامه ریزی کنیم‬ ‫غالمرض��ا مالطاه��ری‪ ،‬مدیر اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‬ ‫ایمی��درو نیز در دومین همایش تخصص��ی معادن و صنایع‬ ‫فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) درباره عناصر‬ ‫ن��ادر خاکی صحبت کرد و گفت‪ :‬مطالعات درباره این عناصر‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به طور جدی مورد توجه ایمیدرو قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به کش��ورهایی که این ذخی��ره معدنی را در‬ ‫اختیار دارند گفت‪ :‬چین‪ ،‬برزیل‪ ،‬روس��یه و استرالیا از جمله‬ ‫کش��ورهایی هس��تند که در رتبه باالی تولید ق��رار دارند و‬ ‫بیش��ترین متقاضی در این حوزه نیز کش��ورهای چین‪ ،‬ژاپن‬ ‫و امریکا است‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری ایمیدرو با اش��اره به‬ ‫اینک��ه تنوع محص��والت در این ماده معدنی زیاد اس��ت به‬ ‫اهمیت اس��تفاده از عناصر نادر خاکی در حوزه های مختلف‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬باتری خودروهای هیبریدی و الکترونیکی اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬ح��دود ‪ ۱۸‬میلیون خودرو در‬ ‫اتحادیه اروپا تولید می شود که در سال ‪ ۲۰۳۰‬به ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫می رس��د که نش��ان می دهد بازار جدیدی برای عناصر نادر‬ ‫خاکی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مالطاهری با اشاره به وضعیت عناصر نادر خاکی در ایران‬ ‫گفت‪ :‬انومالی های امیدبخشی در ایران مرکزی‪ ،‬شمال شرق‬ ‫و ش��مال غرب کش��ور معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬در حوزه ایران‬ ‫مرکزی و انومالی ‪ ۵‬س��اغند حدود ‪ ۲۴‬ه��زار کیلومتر پهنه‬ ‫داش��تیم و عملیات اکتش��اف را در ان حوزه انجام داده ایم‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬باید توجه کنیم مهم ترین ذخیره عناصر نادر‬ ‫خاکی کشور هم در این محدوده قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو درباره چشم انداز‬ ‫عناص��ر نادر خاکی نیز گفت‪ :‬با توجه به اطالعات اکتش��افی‬ ‫موجود‪ ،‬این عناصر در کشور ما خالص نبوده و به همراه اهن‬ ‫و فسفات‪ ،‬غنی شدگی ضعیفی دارند؛ در نتیجه رقابت پذیری‬ ‫ما با جهان قابل مقایسه نیست اما به دلیل استراتژیک بودن‬ ‫می توانیم برای مصارف داخلی انها برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تقویت هم افزایی‬ ‫س��یدرضا عظیمی‪ ،‬مدیر اجرایی احیا و فعال سازی معادن‬ ‫کوچ��ک در دومین همایش تخصصی معادن و صنایع فلزات‬ ‫غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری) با بیان اینکه طرح‬ ‫احیای مع��ادن کوچک را خانه معدن و اتاق بازرگانی مطرح‬ ‫کردند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ادامه این طرح مثبت س��ال ‪ 1398‬طرح‬ ‫احی��ای معادن کوچ��ک را با عنوان اقتص��اد مقاومتی دنبال‬ ‫کردیم‪ .‬از انجایی که این طرح نگاه جدیدی را مطرح می کند‬ ‫و ویژگی ان مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن است‬ ‫بنابراین در راستای توسعه معدنکاری کشور است‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی احیا و فعال س��ازی معادن کوچک با اش��اره‬ ‫ب��ه اقداماتی که در این مدت انجام داده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا ام��روز ‪113‬مع��دن را احی��ا کرده ایم که نش��ان می دهد‬ ‫توانس��ته ایم بخش��ی از احیای ‪150‬معدن را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ 1200‬معدن را شناسایی کرده ایم و تعداد‬ ‫زیادی پروژه را انجام داده ایم تا کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫عظیمی با تاکید بر اینکه به کار گروهی در معدن باید توجه‬ ‫بیشتری ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هرچند در گذشته نگرانی هایی‬ ‫درباره کار مش��ارکتی وجود داش��ته است اما امروز از تمامی‬ ‫روش های ارائه همکاری استقبال می شود و باید هم افزایی را‬ ‫تقویت کرد؛ بنابراین بیش از ‪ 50‬مجموعه سرمایه گذار به ما‬ ‫مراجعه کرده اند و حاضر به مشارکت هستند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی احیا و فعال سازی معادن کوچک به لزوم رفع‬ ‫‹ ‹باید غیراهنی ها درکنار هم بایستند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محم��د اقاجانلو‪ ،‬معاون طرح های توس��عه معدن و صنایع‬ ‫معدنی ایمیدرو در دومین همایش تخصصی معادن و صنایع‬ ‫فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری) با مروری بر‬ ‫وضعیت غیراهنی ها در کش��ور گفت‪ :‬از انجایی که کشور ما‬ ‫در حوزه مواد معدنی جزو کش��ورهای رده باالی دنیا بوده و‬ ‫رتب��ه دوازده��م را دارد ‪ ،‬معدن و صنایع معدن��ی باید بتواند‬ ‫جایگاه بهتری در اقتصاد داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید س��هم مع��دن را افزایش دهیم‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��هم معدن در تولید ناخالص داخلی امریکا کمتر از‬ ‫‪ 0.5‬درصد است اما وقتی به حوزه صنایع معدنی می رسد به‬ ‫حدود ‪ 15‬درصد س��هم افزایش پیدا می کند؛ بنابراین سهم‬ ‫صنای��ع معدنی و معادن هم با داش��تن ذخی��ره ای بیش از‬ ‫‪50‬میلیارد تن باید بیش از این باشد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه باید تمرکز بیش��تری بر حوزه فلزات‬ ‫غیراهنی داش��ته باش��یم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور مثال در حوزه‬ ‫م��س با ‪ 4‬درصد ذخایر دنیا‪ ،‬تنها یک درصد تولید دنیا را به‬ ‫خود اختصاص داده ایم‪ .‬همچنین در حوزه روی با بیش از ‪5‬‬ ‫درص��د ذخیره جهانی‪ 1.6 ،‬درصد تولید این فلز را داریم‪ .‬در‬ ‫کات��د مس نیز ‪ 250‬هزار تن تولید داریم درحالی که ظرفیت‬ ‫کش��ور حدود ‪ 450‬هزار تن اس��ت بنابرای��ن باید به افزایش‬ ‫ظرفیت های معدنی کشور توجه کنیم‪.‬‬ ‫معاون طرح های توس��عه مع��دن و صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫در ادامه با اش��اره به اقدامات این سازمان در حوزه اکتشاف‬ ‫گف��ت‪ :‬ایمیدرو ‪ 650‬هزار کیلومت��ر مربع را در قالب پهنه ها‬ ‫در اختیار دارد که اکتش��اف ‪ 43‬درص��د ان را انجام داده و‬ ‫اکتشاف باقیمانده ان را تا یک سال اینده به پایان می رساند‪.‬‬ ‫در این ح��وزه ‪ 400‬محدوده امیدبخش به دس��ت امده که‬ ‫‪ 74‬پروژه اکتش��افی از ان تعری��ف و‪ 40‬پروانه معدنی صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اقاجانلو درخصوص توس��عه معادن از طرف این س��ازمان‬ ‫نیز گفت‪ :‬یکی از اهداف ایمیدرو اش��تغالزایی است بنابراین‬ ‫‪1200‬معدن کوچک غیرفعال در س��طح کش��ور شناسایی و‬ ‫عملی��ات احی��ا در بیش از ‪ 100‬معدن از ابتدای س��ال اغاز‬ ‫شده است‪ .‬البته برای توسعه این معادن به ماشین االت نیاز‬ ‫داریم که ایمیدرو در این باره برنامه هایی دارد‪ .‬در این حوزه‬ ‫ایمیدرو از اس��تارت اپ ها حمایت می کند تا ضریب اشتغال‪،‬‬ ‫ماشین االت و بهره وری این معادن را افزایش دهد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ایمیدرو در کنار تولیدکننده ها است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما مش��کالتی از قبیل افزای��ش حقوق دولتی‪ ،‬عوارض و ‪ ...‬را‬ ‫می بینیم و در کنار بخش خصوصی هستیم‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫نکته های دقیق و بحقی را مطرح می کند و ما هم به ان باور‬ ‫داریم که باید برخی تصمیم ها چکش کاری شود‪.‬‬ ‫او ب��ه طور مثال ب��ه بحث خام فروش��ی و افزایش عوارض‬ ‫صادراتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬تعریف دقیقی از خام فروش��ی‬ ‫وجود ندارد و این تعریف باید دقیق تر انجام شود‪.‬‬ ‫از ظرفیت غیراهنی ها بیشتر استفاده کنیم‬ ‫بهرام شکوری‪25 :‬درصد اکتشافاتی که در جهان انجام می شود در حوزه‬ ‫فلزات پایه یا غیراهنی هاس��ت؛ بنابراین توجه بیشتر به این حوزه‪ ،‬رغبت‬ ‫و انگیزه برای س��رمایه گذاری در حوزه اکتشاف و استخراج این کانی ها را‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫بروکراسی اداری به عنوان حلقه گمشده بخش معدن اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید در راس��تای حل مش��کالت معدن از جمله‬ ‫رفع بروکراس��ی و رش��د ش��فافیت حرکت کرد‪ .‬باید بتوانیم‬ ‫با بخش خصوصی هم افزایی داش��ته باش��یم تا از داش��ته ها‬ ‫اس��تفاده کنی��م‪ .‬در این روند فرصت های زی��ادی در بخش‬ ‫معدن وجود دارد که بهتر است انها را بشناسیم‪.‬‬ ‫عظیم��ی در پایان با تاکید بر اینکه بای��د معدن را با هنر‬ ‫تلفیق کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید معدن را با فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬و فناوری‬ ‫ترکیب کنیم‪ .‬به طور مثال برق و ش��مع را در س��نگ نمک‬ ‫گذاش��ته و ترکیبی از هنر و معدن را ارئه می دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫چنین روش هایی باعث می شود محصوالت معدنی را بتوانیم‬ ‫توسعه بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم غیراهنی ها در یک زندگی استاندارد‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران نیز در دومین همایش تخصصی معادن‬ ‫و صنای��ع فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری)‬ ‫با عنوان بررس��ی ذخایر معدنی کش��ور به ایراد س��خنرانی‬ ‫پرداخ��ت و اظهار کرد‪ :‬کش��ور م��ا یک درص��د از جمعیت‪ ،‬‬ ‫مساحت و ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بر اساس محاسبات ‪ USGS‬امریکا و مرکز امار ایران ارزش‬ ‫منابع طبیعی کشور ‪ 27 . 3‬تریلیون دالر ارزیابی شده است و‬ ‫ایران در رتبه پنجم دنیا قرار دارد‪ .‬بخش��ی از منابع طبیعی‬ ‫معدن است که رتبه مناسبی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫شکوری با اش��اره به اهمیت غیراهنی ها گفت‪ 25 :‬درصد‬ ‫اکتش��افاتی که در دنیا صورت می گیرد در حوزه فلزات پایه‬ ‫یا غیراهنی ها است؛ بنابراین این حوزه هر چه روند افزایشی‬ ‫پی��دا کن��د‪ ،‬رغبت و انگیزه ب��رای س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫اکتشاف و استخراج این کانی ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬س��هم فلزات پایه در زندگی بشر زیاد است‪،‬‬ ‫ب��ه نحوی که در ی��ک زندگی اس��تاندارد و ازمجموع بخش‬ ‫عم��ده ای از ‪ 1400‬ت��ن موادی که در یک زندگی متوس��ط‬ ‫اس��تفاده می کنیم ب��ه فلزات پای��ه اختص��اص دارد که در‬ ‫محصوالت مورد استفاده ما وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران در ادامه با بررس��ی وضعیت مس در کش��ور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬م��س محتوایی که به عنوان ذخیره در دنیا وجود دارد‬ ‫حدود‪ 830‬میلیون تن و س��هم م��ا از ان حدود ‪ 34‬میلیون‬ ‫تن اس��ت‪ .‬هرچند در گذش��ته ذخیره ما کم ب��ود اما اخیرا‬ ‫با اکتش��افاتی که در ش��رکت ملی مس ای��ران اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫ذخیره م��ان به ‪ 4.1‬درصد ارتقا یافته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این افزایش‪ ،‬خبر خوبی اس��ت که می تواند در دیگر حوزه ها‬ ‫هم اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ش��کوری در حوزه استخراج مس نیز گفت‪ :‬از ‪ 21‬میلیون‬ ‫تن تولید مس��ی که در دنیا وج��ود دارد ‪ 296‬هزار تن را در‬ ‫کش��ور داریم‪ .‬نکته مهم این است که از ظرفیت هایی که در‬ ‫کش��ور برای تولید مس ایجاد ش��ده ما سهم کمتری داریم‪.‬‬ ‫البته ای��ن مهم در تمام فلزات وج��ود دارد که از ظرفیت ها‬ ‫کمتر اس��تفاده می کنیم‪ .‬ما نس��بت به دنیا یک سوم ذخایر‬ ‫خود را اس��تخراج می کنیم درحالیکه متوسط این عدد برای‬ ‫کشورهای دیگر ‪ 5‬درصد است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران ب��ه چالش های ح��وزه معدن اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫بخش��نامه های متعدد‪ ،‬موانع صادراتی و ‪ ...‬می تواند راه را بر‬ ‫تولیدکنندگان ببندد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باور دارم ع��وارض صادرات��ی تمامی‬ ‫بخش ه��ا را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اعمال این‬ ‫عوارض ای��راد قانونی دارد که از ان جمله می توان به تبصره‬ ‫‪ 11‬م��اده ‪ 35‬قان��ون رفع موانع تولید‪ ،‬م��اده ‪ 37‬قانون رفع‬ ‫علی صریح��ی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی معدنکاران س��رب و‬ ‫روی نیز در دومین همایش تخصصی معادن و صنایع فلزات‬ ‫غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) با اشاره به دو شعار‬ ‫انجمن معدنکاران اظهار کرد‪ :‬مس��ئوالن دولتی باید تا جایی‬ ‫ک��ه ممکن اس��ت‪ ،‬تصمیمات را به بخ��ش خصوصی واگذار‬ ‫کنند تا فضا برای حضور انها فراهم شود‪ .‬مسئله دیگر اینکه‬ ‫انجمن ما سعی کرده تکروی نکند و در کار صنفی خود تنها‬ ‫به منافع فردی توجه نکند‪.‬‬ ‫صریح��ی با ابراز خرس��ندی از اینک��ه انجمن صنفی مس‬ ‫در کش��ور ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬امیدواریم برای‬ ‫فلزات دیگر هم انجمنی تخصصی ش��کل گیرد تا اتحادیه ای‬ ‫تش��کیل دهیم و بتوانیم به واس��طه ان حرف��ی برای گفتن‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه غیراهنی ها در اقصی نقاط کشور پراکنده‬ ‫هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از انجایی ک��ه غیراهنی ها کوچک و در‬ ‫مناطق مختلف کش��ور پراکنده هس��تند‪ ،‬ب��ه همین خاطر‬ ‫می توانند عامل رش��د اشتغال در مناطق مختلف باشند و در‬ ‫جهت رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند‪.‬‬ ‫صریح��ی در ادامه اظهار کرد‪ :‬غیراهنی ها باید دس��ت به‬ ‫دس��ت هم داده و نگویند که تعدادمان کم است و نمی شود‬ ‫کاری انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت غیراهنی ها‬ ‫محمود بندرچی نیز در این همایش درباره اینکه ضرورت‬ ‫برگ��زاری ای��ن همایش تا چ��ه اندازه اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر یک��ی از ارزاورترین مواد معدنی مس اس��ت‬ ‫که جزو صنایع س��رامد به شمار می رود‪ .‬ممکن است های و‬ ‫ه��وی صنعتی مانند فوالد زیاد باش��د اما فلزاتی مانند مس‪،‬‬ ‫الومینیوم و ط�لا هم می توانند ارزش افزوده باالیی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬با وجود این شاهدیم که کمتر به انها پرداخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت رس��تاک پادویژن درباره اساسی ترین‬ ‫مش��کل صنایع فلزات غیراهنی گفت‪ :‬بیش��ترین مشکل در‬ ‫بخش اکتش��اف است؛ چراکه اکتشاف به طور کامل در زمینه‬ ‫این فلزات انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گم��ان نمی کن��م بی��ش از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬درصد‬ ‫اکتش��اف های کش��ور در حوزه این فلزات انجام ش��ده باشد‪.‬‬ ‫البته در حوزه استخراج و فراوری نیز مشکالتی وجود دارد‪،‬‬ ‫این در حالی است که باالترین ارزش افزوده را فراوری ایجاد‬ ‫می کند که باید در این حوزه بس��یار کارکنیم‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫به دلیل تحریم ها در بخش ماش��ین االت با مشکالتی روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بندرچ��ی تاکید ک��رد‪ :‬همچنین فناوری ه��ای واحدهای‬ ‫ف��راوری در برخ��ی صنایع بس��یار قدیمی ش��ده و نیازمند‬ ‫روزامدی است‪ .‬از سوی دیگر باید بیش از پیش این واحدها‬ ‫را ب��ه س��مت صادرات س��وق داد‪ .‬هر چن��د در این حوزه ها‬ ‫بخش خصوصی پیش��روتر از بخش دولتی است و درحقیقت‬ ‫می تواند الگوی خوبی برای بخش دولتی قلمداد شود‪.‬‬ ‫حضور ‪۸۰.۳۱‬درصدی سهامداران حقوقی در مجمع فوق العاده شرکت ملی مس ایران‬ ‫مس ‪ ۳۰‬درصد افزایش سرمایه داد‬ ‫افزایش س��رمایه ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران‬ ‫تصویب ش��د‪ .‬بدین ترتیب سرمایه شرکت ملی مس‬ ‫از ‪ 7800‬میلی��ارد تومان به ‪ 10‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫(مع��ادل ‪ 30‬درصد) افزایش خواهد یافت‪ .‬این مجمع‬ ‫فوق العاده شرکت ملی مس با حضور ‪ 80. 31‬درصدی‬ ‫س��هامداران حقوق��ی و ‪ 0. 21‬درصدی س��هامداران‬ ‫حقیق��ی دیروز برگزار ش��د ت��ا درب��اره افزایش ‪30‬‬ ‫درصدی سرمایه ملی صنایع مس ایران تصمیم گیری‬ ‫شود‪ .‬اردش��یر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫مس در این مجمع گفت‪ :‬قیمت مس از س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫در بورس فلزات لندن کاهش چش��مگیری داشته اما‬ ‫از سال ‪ ۹۶‬مجددا نرخ ان رشد یافته است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه‪ ،‬سال گذشته قیمت مس نسبت به مدت مشابه‬ ‫‪ ۴۰۰‬دالر در هر تن کاهش یافته بود گفت‪ :‬همچنین‬ ‫در ‪ ۹‬ماه ‪ ۱۱۰.۶‬تومان س��ود به ازای هر سهم حاصل‬ ‫ش��ده که ‪ 128‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬سعد محمدی در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش با بیان اینکه فروش ش��رکت مس در ‪۹‬‬ ‫ماهه ابتدای س��ال ‪ ۱۶ ،۹۸‬ه��زار میلیارد تومان بوده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین ‪ ۱۹۰‬هزار تن کاتد تولید شده‬ ‫که ‪ ۲۱‬درصد باالتر از میزان برنامه این ش��رکت است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬س��رانه مصرف مس در کش��ور‬ ‫کمتر از ‪ ۱.۲‬کیلوگرم اس��ت که باید افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا باید به دنبال افزایش س��هم خود از‬ ‫تقاضای بین المللی باش��یم‪ .‬اگر این فرصت را از دست‬ ‫دهیم رقبا از ما پیش��ی می گیرن��د‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫شرکت مس برنامه ریزی مناسبی انجام شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫صادرات هر کاالی‬ ‫ایرانی فرصتی برای‬ ‫اشتغالزایی جدید‬ ‫تمرکز بر تاب اوری‬ ‫فرهنگ ایرانی‬ ‫برنامه ریزی برای‬ ‫تقویت اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫شیر را از سبد غذایی حذف نکنید‪ ،‬کارشناس صدا و سیما بیراهه گفت‬ ‫تریبون داری مشکوک!‬ ‫برگشت چندهزار تن شیر در یک روز‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬در س��اعات اغازین نخستین روز هفته‪ ،‬در‬ ‫برنامه صبح به خیر ایران شبکه سوم سیما‪ ،‬مهمانی به عنوان‬ ‫بازرس انجمن بهداش��ت و ایمنی م��واد غذایی ایران حضور‬ ‫داش��ت که س��خنانش بیشتر از اینکه دلس��وزانه باشد‪ ،‬بوی‬ ‫خامی می داد و از همه مهم تر رفتارهای غیرحرفه ای مجری‬ ‫برنامه بود که س��عی در تحریک افکار عمومی داشت‪ .‬در این‬ ‫برنامه مجری از این کارش��ناس محت��رم درباره وجود پالم و‬ ‫وایتکس در ش��یر می پرس��د و مهمان برنام��ه نیز می گوید‪:‬‬ ‫موضوع مهم تر از این مباحث‪ ،‬وجود س��موم دیگر در لبنیات‬ ‫از جمله افالتوکسین است که باعث سرطان کبد خواهد شد‪.‬‬ ‫در این برنامه حت��ی امارهایی هم از درصد نمونه های الوده‬ ‫به این س��م در شهر های مختلف ارائه شد که گویا به فاجعه‬ ‫مطرح شده بیشتر رسمیت می بخشید!‬ ‫ای��ن صراحت کالم در ش��بکه تلویزیونی ک��ه عموم مردم‬ ‫مخاطب ان هس��تند بدون هیچ امار رس��می نشان از هیچ‬ ‫چیز جز تشویش اذهان عمومی ندارد‪ .‬در این برنامه مشخصا‬ ‫اعالم و چندین بار هم تاکید ش��د که شیرهای پاستوریزه ای‬ ‫که در مغازه ها وجود دارد س��می هستند و فعال از خریدن و‬ ‫استفاده از انها پرهیز کنید‪ .‬انجمن علمی بهداشت و ایمنی‬ ‫م��واد غذایی ضمن تایید نک��ردن امارهایی که بهادر حاجی‬ ‫محمدی بازرس انجمن بهداش��ت و ایمنی مواد غذایی ارائه‬ ‫داد اع�لام کرد‪ :‬ما چنی��ن امارهایی را نداری��م‪ .‬این خبر و‬ ‫فیلم برنامه تلویزیونی دس��ت به دس��ت چرخید و حاال دیگر‬ ‫کمتر کس��ی اس��ت که این خبر را ندیده یا نش��نیده باشد؛‬ ‫خبری که امنیت روانی جامعه را تا حدودی برهم زده اس��ت‬ ‫و در ش��رایط حس��اس کنونی اعتماد مردم را بیش از پیش‬ ‫س��لب کرده اس��ت‪ .‬به گفته مس��ئول روابط عمومی انجمن‬ ‫صنای��ع فراورده های لبنی ایران‪ ،‬صدا و س��یما تریبون داری‬ ‫دروغ می کند و این تخریب صنعت لبنیات منجر به افزایش‬ ‫واحدهای سنتی ش��ده که هیچ نظارتی بر انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه هر از چندی ی��ک موضوع تنش زا‬ ‫مانند قارچ های سمی‪ ،‬کیک های قرص دار یا ذرت های سمی‬ ‫یا برنج و تخم مرغ چینی و امثال این ها در رسانه های مجازی‬ ‫یا صدا و سیما مطرح می شود و امنیت فکری جامعه را به هم‬ ‫می ریزد و به تولید اس��یب جدی می زند‪ .‬رسانه ملی باید به‬ ‫ارامش فکری مردم کمک کند‪ ،‬اما متاس��فانه با تریبون داری‬ ‫ن می زند‪.‬‬ ‫مشکوک‪ ،‬بیشتر به نگرانی مردم دام ‬ ‫برهمین اس��اس حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی در تذکری‬ ‫در جلسه علنی یکش��نبه مجلس اظهار کرد‪ :‬مطالبی درباره‬ ‫الودگی ش��یرهای خوراکی به افالتوکس��ین مطرح شد که‬ ‫هنوز ابعاد ان مش��خص نیست‪ .‬صدا و س��یما نیز مطلبی را‬ ‫ارائه کرده و مشخص نیست که اصال چند مورد این اتفاق رخ‬ ‫داده است باید هر چه سریع تر شفاف سازی و رسیدگی شود‪.‬‬ ‫علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ‬ ‫به تذکر وی گفت‪ :‬کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع‬ ‫را سریع تر بررسی و گزارش ان را ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت لبنیات مورد هجمه‬ ‫دیروز بعد از رس��انه ای شدن این خبر و همه گیر شدن ان‪،‬‬ ‫مقام��ات مختل��ف فعال و مرتبط با این حوزه دس��ت به کار‬ ‫شدند و این موضوع را به طور کامل رد و تکذیب کردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس س��ازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه‬ ‫میزان الودگی در ش��یر و لبنیات بس��یار ناچیز است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توصیه اکید ما این است که مردم به این تبلیغات سوء توجه‬ ‫نداشته باشند و مصرف شیر را متوقف نکنند‪.‬‬ ‫محمدرضا شانه س��از درباره الودگی‬ ‫ش��یر و لبنیات در اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬یکی از معضالت اساسی کشور‬ ‫پایین بودن س��رانه مصرف ش��یر و‬ ‫لبنیات اس��ت و بخ��ش اعظمی از‬ ‫مردم جامعه ما از در معرض اسیب‬ ‫کمبود کلسیم هس��تند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اینکه با ارائه اعداد و ارقامی گفته می شود میزان افالتوکسین‬ ‫در لبنیات و ش��یر باالست‪ ،‬درست نیست و فکر می کنیم که‬ ‫اطالعات رجوع ش��ده بیشتر براس��اس کار دانشگاهی بوده و‬ ‫مراکز معتبر و رسمی که کار ازمایشگاهی را انجام می دهند‬ ‫به هیچ عنوان این اطالعات را تایید نمی کنند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫غ��ذا و دارو تصریح کرد‪ :‬از حدود ‪ ۷‬س��ال پیش محصوالت‬ ‫لبن��ی به صورت مرتب پایش می ش��وند‪ .‬ام��ار اداره کل غذا‬ ‫کمتر از ‪ ۳.۵‬درصد الودگی را نشان می دهد در حالی که در‬ ‫بس��یاری از کشورهای همس��ایه و کش��ورهای دیگر میزان‬ ‫الودگی بسیار باالتر است‪.‬وی با تاکید براینکه ابتال به سرطان‬ ‫در کش��ور ما باالتر از نرم جهانی نیس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬این‬ ‫میزان نس��بت به کشورهای اطراف بسیار پایین تر نیز هست‪.‬‬ ‫از دس��ت اندرکاران حوزه س�لامت‪ ،‬رس��انه وکارشناس��ان‬ ‫می خواهیم با دقت عمل و وس��واس بیشتری اطالعاتی را به‬ ‫م��ردم منتقل ک��رده و از بیان نس��نجیده مطال��ب و امار و‬ ‫اطالعات غیرمس��تند که باعث می شود مردم را نگران کند‪،‬‬ ‫خودداری کنند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه درحال حاضر میزان‬ ‫مصرف شیر در کشور یک پنجم استاندارد است‪ ،‬گفت‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک در صنعت غذا و کارخانجات لبنی با حضور مسئوالن‬ ‫فنی‪ ،‬ازمایش��گاه های مجهز و نظارت مس��تمر سازمان غذاو‬ ‫دارو نگرانی به مراتب کمتر از مراکز س��نتی است که لبنیات‬ ‫در انها عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ب��ه مردم اطمینان کام��ل می دهیم که‬ ‫ش��یر و انواع لبنیات پاستوریزه را که زیر نظر و کنترل وزارت‬ ‫بهداش��ت اس��ت را بدون نگرانی مصرف کنند‪ .‬شانه ساز در‬ ‫پایان با اشاره به اینکه صنعت غذای کشور مورد هجمه قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به نظر می رسد بعد از قضیه کیک ها‬ ‫و دس��تکاری هایی که صورت گرفته بود االن صنعت لبنیات‬ ‫م��ا به عنوان یک صنعت بس��یار موفق ک��ه نقش خوبی در‬ ‫صادرات غیرنفتی دارد و در منطقه شناخته شده است‪ ،‬مورد‬ ‫هجم��ه قرار گرفته‪ ،‬این صنایع موفق ما االن در هدف حمله‬ ‫تبلیغات است و نباید با دشمن هم صدایی کرده و در اسیاب‬ ‫دشمن اب بریزیم‪.‬‬ ‫‹ ‹درحد استاندارد امریکا‬ ‫سید شهرام شکرفروش استاد گروه‬ ‫بهداش��ت م��واد غذایی دانش��کده‬ ‫دامپزش��کی دانشگاه ش��یراز نیز در‬ ‫ای��ن ب��اره معتق��د اس��ت‪ :‬الودگی‬ ‫افالتوکسین باید در حد مجاز باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در برنامه تلویزیونی‬ ‫احتماال نتایج صرف الودگی در چند‬ ‫منطقه را بیان کردند یا نتایج سال های خیلی قبل است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاضر در ایران می��زان الودگی بیش از‬ ‫ح��د مجاز ش��یر و فراورده های ش��یری کارخانه های معتبر‬ ‫کمتر از یک درصد است‪.‬در تحقیقی که سال گذشته شخصا‬ ‫همراه با یکی از دانشجویانم روی شیر تمام کارخانه های شیر‬ ‫استان کرمان انجام دادیم (تز یکی از دانشجویان دکترا) هیچ‬ ‫نمونه ای از الودگی بیش از حد مجاز استاندارد امریکا نداشت‬ ‫و در واق��ع الودگی بیش از حد مجاز در انها صفر بود‪ .‬یافته‬ ‫دیگر تحقیق ما نشان داد شیر تعداد محدودی از گاوداری ها‬ ‫الودگی داشتند منتها وقتی تحویل کارخانه می شوند و شیر ‬ ‫ده ها گاوداری با هم مخلوط می ش��ود میزان افالتوکسین در‬ ‫مجموع شیر مخلوط شده به زیر حد مجاز می رسد؛ بنابراین‬ ‫ریس��ک الودگی بیش از حد مجاز در ش��یرهای س��نتی که‬ ‫در مغازه ها عرضه می ش��وند و فقط شیر یک گاوداری است‬ ‫بیشتر است و توصیه می کنم شیر و محصوالت شیری سنتی‬ ‫مصرف نکنید‪ .‬البته شیر و محصوالت شیری سنتی مشکالت‬ ‫و خطرات متعدد دیگری هم دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد ما از اروپا سختگیرانه تر است‬ ‫سازمان دامپزشکی کشور نیز در اطالعیه ای با رد وجود سم‬ ‫افالتوکسین در شیر تولیدی کشور اعالم کرد استاندارد ایران‬ ‫در این زمینه از اتحادیه اروپا سختگیرانه تر است‪ .‬این سازمان‬ ‫در اطالعیه ای با رد وجود س��م افالتوکسین در شیر تولیدی‬ ‫کش��ور اعالم کرد‪ :‬اظهارات ش��خصی به عنوان کارشناس در‬ ‫برنامه شبکه سه سیما کذب محض‪ ،‬غیر علمی‪ ،‬غیر مستند و‬ ‫مصداق واقعی تشویش اذهان عمومى است‪ .‬مزید استحضار‬ ‫در س��طح گاوداری س��ه ن��وع مدیریت وج��ود دارد یکی از‬ ‫مدیریت های بس��یار مهم در هر گاوداری مدیریت بهداشت‬ ‫و تغذیه می باش��د که در اینجا سختگیرانه ترین استانداردها‬ ‫برای کنترل میزان «افالتوکسین» اعمال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فروغی و علی عسگری جلوی دوربین بنشینند‬ ‫و شیر بنوشند!‬ ‫مس��ئول روابط عمومی انجمن صنای��ع فراورده های لبنی‬ ‫ای��ران نیز در این باره گفت‪ :‬متاس��فانه این نخس��تین باری‬ ‫نیس��ت که صدا و سیما چنین اشتباهی را مرتکب می شود و‬ ‫اگر در شرایط پایدار و منصفانه ای بودیم به طور قطع رئیس‬ ‫سازمان صدا و سیما و مدیر شبکه سوم سیما باید نسبت به‬ ‫تهدید امنیت غذایی کشور به مراجع قضایی کشور پاسخگو‬ ‫می بودند‪ .‬االن هم فکر می کنم این مس��ئولیت دادستان کل‬ ‫کش��ور است که نسبت به تهدید امنیت غذایی کشور توسط‬ ‫سازمان صدا و سیما ورود پیدا کند‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا بنی طبا در گفت وگو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توصیفی که‬ ‫ب��ا‬ ‫از عملک��رد صدا و س��یما در قبال‬ ‫صنع��ت لبنی��ات می توان داش��ت‬ ‫«تریب��ون داری دروغ» اس��ت و که‬ ‫برخ�لاف امنیت غذایی و س�لامت‬ ‫روان جامع��ه عم��ل کرده ان��د‪.‬‬ ‫کارشناس��انی که به این سازمان دعوت می شوند بدون هیچ‬ ‫صالحیت سنجی انتخاب شده اند‪ .‬از سوی دیگر مجری برنامه‬ ‫حرف ه��ای تحریک کنن��ده اذهان عموم��ی می زند که اصال‬ ‫شایسته نیست‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د براینکه کارخانه ها به هیچ عنوان ش��یرخام‬ ‫ال��وده یا غیراس��تاندارد تحوی��ل نمی گیرند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫گذشته نیز چنین مسائلی درباره صنعت لبنیات کشور مطرح‬ ‫شده و عملکرد صداو سیما در طول سال های اخیر منجر به‬ ‫این شده است که وجهه تولید صنعتی شیر و صنعت لبنیات‬ ‫در افکار عمومی تخریب ش��ود و در مقابل متاسفانه لبنیات‬ ‫س��نتی رواج پیدا کرده اند‪ .‬این در حالی اس��ت که خطر این‬ ‫پدیده بیش��تر اس��ت چرا که نظارت و پایشی از شیر خامی‬ ‫که وارد کارگاه تولیدی س��نتی می ش��ود‪ ،‬صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫در واقع ش��یرهای برگشت داده ش��ده از سوی کارخانه ها به‬ ‫دلیل اس��تاندارد نبودن به همین واحدهای س��نتی فروخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنی طبا با تاکی��د براینکه حداق��ل دوبرند ایرانی‬ ‫صنع��ت لبنیات ج��زو برندهای برتر دنیاس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫سخنان کارش��ناس برنامه‪ ،‬غیرکارشناسی و غیرمستند بوده‬ ‫و هیچ تفکیک��ی بین لبنیات صنعتی و س��نتی انجام نداده‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه خالف داده ها و اطالعات نهادهای مسئول‬ ‫مانند سازمان غذا و دارو‪ ،‬سازمان دامپزشکی بود‪ .‬این موضوع‬ ‫نش��ان از این داشت که ایشان هیچ اگاهی نسبت به زنجیره‬ ‫تامین صنعت لبنیات نداش��ته است که شیرخام چگونه و با‬ ‫چه فرایندی وارد کارخانه می شود و چه نظارت هایی را طی‬ ‫می کند تا تبدیل به محصول نهایی شود‪.‬‬ ‫مس��ئول روابط عمومی انجمن صنای��ع فراورده های لبنی‬ ‫ایران با تاکی��د براینکه مردم به ای��ن گزافه گویی ها توجهی‬ ‫نداشته باش��ند اظهار کرد‪ :‬ایران با سرانه پایین مصرف شیر‬ ‫روبه رو اس��ت که اس��تانداردهای جهانی بس��یار باالتر از ان‬ ‫اس��ت‪ .‬همین موضوع باعث ش��ده که در مناطقی از کش��ور‬ ‫با کاهش قد و پوکی اس��تخوان شدید مواجه باشیم‪ .‬به مردم‬ ‫شریف ایران می گویم که با خیال راحت شیر صنعتی بنوشید‬ ‫و زیاد هم بنوش��ید و اجازه ندهید ک��ه رابطه فرزندان تان با‬ ‫شیر و محصوالت لبنی قطع شود‪ .‬وی با بیان اینکه فقط باید‬ ‫از اقدام هایی که صدا و سیما انجام می دهد به خدا پناه ببریم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬براس��اس تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و‬ ‫صنایع غذایی کشور‪ ،‬استاندارد افالتوکسین در صنایع غذایی‬ ‫ایران برابر با استاندارد امریکاست که بهتر از اروپاست‪.‬‬ ‫بنی طبا با اش��اره به اینکه صدا و سیما تریبون داری دروغ‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نتیجه این اتفاق این شده است که‬ ‫در روز ش��نبه بازگش��ت چندهزار تنی شیر داشتیم؛ ان هم‬ ‫در جامعه ای که س��رانه مصرف پایینی دارد‪ .‬اما نگرانی اصلی‬ ‫ما نه ضرر کارخانه ها که درباره تغذیه فرزندان ایران اس��ت‪.‬‬ ‫اساس ش��کل گیری صنعت ش��یر ایران به دلیل توزیع شیر‬ ‫مدارس بود و برند ایران در توزیع ش��یر مدرسه جهانی است‬ ‫که به دالیل مختلف در چند س��ال اخیر این موضوع متوقف‬ ‫شده بود و امسال دوباره در استان های کم برخوردار سرگرفته‬ ‫ش��د اما با این خبر صدا و س��یما‪ ،‬خبری به ما رسید که در‬ ‫یکی از اس��تان ها خانواده ها اجازه توزیع ش��یر در مدارس را‬ ‫ندادند‪ .‬مس��ئول روابط عمومی انجم��ن صنایع فراورده های‬ ‫لبنی ایران با تاکید براینکه صنعت ش��یر ایران تنها صنعتی‬ ‫اس��ت که باالی ‪۹۰‬درصد به صورت واقعی خصوصی س��ازی‬ ‫ش��ده اس��ت و درحال حاضر صنعت کامال رقابت��ی داریم و‬ ‫ممکن نیس��ت که کارخانه ها به دلی��ل تراکم رقابت در بازار‬ ‫تن به کاهش کیفیت ش��یر دریافتی خود بدهند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫حال چنی��ن موضوعی را چگونه می توان جمع کرد؟ چرا در‬ ‫صدا و س��یما بای��د تریبون داری دروغ ص��ورت بگیرد و چرا‬ ‫کمر به تخریب سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی بسته‬ ‫است؟ به نظر من تنها راهی که می توان این اشتباه را جبران‬ ‫کرد این اس��ت که به صنعت لبنیات اجازه دهند در راستای‬ ‫افزایش سرانه مصرف شیر محتوا ارائه دهند و اقایان در صدا‬ ‫وسیما برای افزایش سرانه مصرف شیر تبلیغ کنند‪ .‬به صورت‬ ‫نمادی��ن از اقایان فروغی و علی عس��گری می خواهم جلوی‬ ‫دوربین بنش��ینند و یک لیوان شیر بنوشند و مردم ایران را‬ ‫دعوت کنند که برای تضمین سالمت خود و فرزندانشان شیر‬ ‫بنوشند‪ .‬امیدوارم این اندازه مسئولیت پذیری در صدا وسیما‬ ‫باشد که چنین خطایی را جبران کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪11‬جهان‬ ‫در همین ب��اره معاون بهداش��تی و‬ ‫پیشگیری سازمان دامپزشکی وجود‬ ‫س��م افالتوکس��ین در ش��یرخام‬ ‫مصرف��ی صنایع لبنی کش��ور را رد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تولیدات این صنایع در‬ ‫چارچ��وب ضواب��ط بهداش��تی این‬ ‫سازمان است‪ .‬علی صفر ماکنعلی در‬ ‫گفت وگ��و با ایرنا‪ ،‬اظهارات مطرح ش��ده درباره وجود س��م‬ ‫افالتوکس��ین در ش��یرخام مصرفی صنعت لبنیات را کذب‬ ‫محض‪ ،‬غیر علمی‪ ،‬غیر مس��تند و مصداق واقعی تش��ویش‬ ‫اذه��ان عمومی عنوان کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه های‬ ‫توس��عه ای انج��ام ش��ده‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۴۰۰‬کارخانه ش��یر‬ ‫پاس��توریزه در کشور فعال هستند و در حوز ه تولید شیرخام‬ ‫رتب��ه ‪ ۱۱‬دنیا متعلق به ایران اس��ت‪ .‬معاونت بهداش��تی و‬ ‫پیش��گیری س��ازمان اظهارکرد‪ :‬در حوز ه تامی��ن ماده اولیه‬ ‫کارخانجات لبنی تعداد ‪ ۱۶۰۰‬مرکز جمع اوری ش��یر خام و‬ ‫صنایع وابس��ته در حال فعالیت هس��تند که ای��ن مراکز در‬ ‫چارچوب ضوابط بهداشتی دامپزشکی‪ ،‬کنترل های تخصصی‬ ‫بهداش��تی اعم از نمون��ه برداری و ازمایش��ات الزم را انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬همچنین حمل ونقل ش��یر و‬ ‫فراورده ه��ای ان با مدرن ترین روش های بهداش��تی انجام و‬ ‫حتی تردد وس��ایل نقلیه ش��یر و فراورده های لبنی رصد و‬ ‫پایش می ش��ود که مواد اولیه ‪ ۴۰۰‬کارخان��ه تولید لبنیات‬ ‫کشور را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مص�رف ش�یر را از س�بد غذایی خ�ود حذف‬ ‫نکنید‬ ‫در همین ب��اره تصمی��م داش��تیم با علی رجب��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان لبنیات س��نتی گفت وگویی داش��ت‬ ‫باش��یم که گفت‪ :‬م��ن همان صحبت های اق��ای حریرچی‬ ‫معاون کل وزارت بهداش��ت را تایی��د می کنم و دیدگاه من‬ ‫نیز همان است‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداش��ت نیز در این زمینه تاکید کرده‬ ‫توصیف��ی که از عملکرد صدا و س��یما در قبال صنع��ت لبنیات می توان‬ ‫داش��ت «تریب��ون داری دروغ» اس��ت و اینک��ه برخالف امنی��ت غذایی و‬ ‫سالمت روان جامعه عمل کرده اند‬ ‫است‪ :‬مردم مصرف شیر را از سبد غذایی خود حذف نکنند‬ ‫و اینک��ه لبنیات حاوی افالتوکس��ین باش��د‪ ،‬اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت و همیش��ه و همه جا موج��ود بوده و هس��ت‪ .‬ایرج‬ ‫حریرچ��ی با بیان اینکه قاعدتا افالتوکس��ین در ش��یر غیر‬ ‫پاس��توریزه به دلیل نبود کنترل بیش��تر است‪ ،‬گفت‪ :‬حتی‬ ‫در کشورهای اروپایی که سختگیرانه ترین کدکس ها را دارند‬ ‫هم افالتوکس��ین در لبنیات وجود دارد‪ ،‬باید توجه داش��ت‬ ‫میانگین این س��م حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬نانو گرم در لیتر در تمام‬ ‫شیرهای کشور است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بررسی ‪ ۵۰‬مطالعه‬ ‫در ایران در چند س��ال اخیر نشان‬ ‫می دهد در ‪ ۱۰‬سال گذشته میزان‬ ‫این سم در شیر رو به کاهش است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه هن��وز ب��ا میزان��ی ک��ه با‬ ‫محصوالت کشورهای اروپایی است‬ ‫قابل مقایسه نیست و حداقل ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬نانو گرم در لیتر بیشتر است‪ .‬معاون کل وزارت بهداشت‬ ‫ب��ا بیان اینکه با توجه به ارزیابی خط��ر باید به قضاوت این‬ ‫موضوع نشس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همین امروز هم میزان مصرف شیر‬ ‫در جامع��ه م��ا پایین اس��ت و مصرف ش��یر در مقایس��ه با‬ ‫کشورهای اروپایی شاید یک چهارم باشد و به مردم توصیه‬ ‫می کنیم که مصرف شیر را از سبد غذایی خود حذف نکنند‬ ‫و نکته دیگر اینکه خطر جدی این ماده با دوز ‪۳‬و نیم میلی‬ ‫گرم به ازای وزن مصرف کننده دیده ش��ده که بس��یار بعید‬ ‫اس��ت ب��ه این می��زان از دوز در بدن فرد برس��د‪ .‬حریرچی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��رطان کب��د اولیه در ایران عمدتا ناش��ی از‬ ‫س��یروز هپاتیت مزمن است و سرطان ناشی از افالتوکسین‬ ‫نادر اس��ت‪ .‬حتی ابتال به سرطان اولیه کبد هم در ایران در‬ ‫سال های اخیر رو به کاهش است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویش اذهان عمومی‬ ‫کیانوش جهانپو ر سخنگوی سازمان‬ ‫غذا و دارو نیز با اشاره اظهارات یک‬ ‫جانب��ه در م��ورد وج��ود س��م‬ ‫افالتوکسین در محصوالت غذایی‪،‬‬ ‫درمورد این موض��وع توضیح داد و‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه این شیوه ورود به‬ ‫موضوع درس��ت نیست و ظاهرا هم‬ ‫این رفتار نادرس��ت باب ش��ده است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫موضوع افالتوکسین در مواد غذایی موضوعی جهانی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله حداقل ‪ 4‬دهه نقل محافل علمی و‬ ‫فنی است و بررسی روند ان در ایران نشان می دهد در همه‬ ‫س��ال های اخیر میزان افالتوکسین در مواد غذایی از جمله‬ ‫لبنیات و خشکبار روند کاهشی داشته است‪ ،‬متاسفانه هر از‬ ‫گاهی افرادی بدون اش��اره به مقدم��ه و موخره‪ ،‬مطالبی را‬ ‫مطرح می کنند که نه تنها کمکی به ارتقای سالمت و سواد‬ ‫س�لامت جامع��ه نمی کن��د بلکه به تش��ویش اذه��ان هم‬ ‫می انجامد‪ .‬جهانپور گفت‪ :‬افالتوکس��ین موضوعی است که‬ ‫سال هاس��ت محل تمرکز و توجه سازمان بهداشت جهانی و‬ ‫فائو و به لتبع نظام سالمت و نهادهای نظارتی کشور هست‪،‬‬ ‫موضوع جدیدی نیس��ت که انگار یک کشف جدید است در‬ ‫یک برنام��ه تلویزیونی زنده افکار عموم��ی را با ان بمباران‬ ‫کنند گویی بالیی یک ش��به ان هم بر سر مردم ایران نازل‬ ‫شده است‪ .‬سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد‪ :‬مسئوالن‬ ‫فنی‪ ،‬واحد های کنترل کیفیت و س��ازمان غذا و دارو در این‬ ‫زمینه کوش��ش فراوانی داش��ته اند و از این نظر محصوالت‬ ‫غذایی بسته بندی و تولیدی صنایع غذایی و لبنی به مراتب‬ ‫وضعیت بهتری از محصوالت فله ای و عرضه س��نتی دارند‪،‬‬ ‫بسیاری از محصوالت غذایی و لبنی ما با پاس کردن همین‬ ‫استانداردها به خارج از کشور صادر می شوند‪ ،‬البته هیچ کس‬ ‫مدعی حذف افالتوکسین نیست اما طرح موضوع به صورت‬ ‫یک جانبه ان هم به گونه ای که این معضل خاص محصوالت‬ ‫غذایی داخلیس��ت و گویی بالیی یک شبه نازل شده بدون‬ ‫اش��اره به س��وابق و وضعیت س��ایر کش��ورها قطع��ا رفتار‬ ‫اطالع رسانی درستی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدید امنیت روانی جامعه‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دام��داران ایران نیز ضمن رد‬ ‫وجود س��م افالتوکسین در ش��یرخام مصرفی کارخانه های‬ ‫ایران گفت‪ :‬صحبت های غیرکارشناس��ی در صدا و س��یما‪،‬‬ ‫هیچ نتیجه ای ج��ز تهدید امنیت روان��ی جامعه و به خطر‬ ‫انداختن سالمتی مردم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��عید س��لطانی سروس��تانی‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری‬ ‫دام��داران با نق��د صحبت های غیر‬ ‫کارشناسی در صدا و سیما می گوید‪:‬‬ ‫«اگ��ر دام ش��یری غذای ال��وده به‬ ‫افالتوکس��ین مصرف کند‪ ،‬سم ان‬ ‫وارد شیر می شود و این جای تردید‬ ‫نیست اما تمام کارخانجات کارش��ناس مواد غذایی معرفی‬ ‫شده از س��وی وزارت بهداش��ت و درمان در اختیار دارند و‬ ‫ش��یرخام ورودی و فراورده ه��ای حاص��ل از ان را ازمایش‬ ‫ونظ��ارت می کنند‪ .‬بنابراین ش��یر ورودی کارخانجات لبنی‬ ‫عاری از افالتوکسین است‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر افالتوکس�ین ب�اال بود‪ ،‬هیچ کش�وری از‬ ‫ایران لبنیات نمی خرید‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی ابادان‬ ‫نیز معتقد است‪ :‬باید توجه کرد که‬ ‫محصوالت لبنی تولیدی کش��ور ما‬ ‫به بس��یاری از کش��ورهای دیگر و‬ ‫حت��ی کش��ورهای اروپای��ی صادر‬ ‫می ش��ود و به دلیل اینک��ه میزان‬ ‫افالتوکسین این محصوالت در حد‬ ‫اس��تاندارد اس��ت‪ ،‬در دیگر کش��ورها نیز مورد مصرف قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬ش��کراهلل سلمان زاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اظهار نظر یک کارش��ناس در برنامه تلویزیونی درباره باال‬ ‫بودن میزان سم افالتوکسین در مواد لبنی و ایجاد سرطان‬ ‫در پی مص��رف این مواد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور معمولی س��م‬ ‫افالتوکس��ین در خش��کبار و لبنیات وج��ود دارد‪ ،‬اما انچه‬ ‫اهمیت دارد میزان این ماده است که باید در حد استاندارد‬ ‫و مجاز باشد و در کشور ما‪ ،‬میزان افالتوکسین در خشکبار‬ ‫و لبنیات در حد استاندارد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که میزان س��م افالتوکسین در مواد‬ ‫غذایی بیش از حد مجاز باش��د‪ ،‬ماده غذایی از مراکز عرضه‬ ‫جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی ابادان بیان کرد‪ :‬باید توجه‬ ‫کرد که محصوالت لبنی تولیدی کش��ور ما به بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای دیگر و حتی کش��ورهای اروپایی صادر می شود‬ ‫و به دلیل اینکه میزان افالتوکس��ین این محصوالت در حد‬ ‫اس��تاندارد اس��ت‪ ،‬در دیگر کش��ورها نیز مورد مصرف قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬اگر افالتوکس��ین لبنیات باال بود‪ ،‬هیچ کشوری از‬ ‫ایران لبنیات نمی خرید‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم می توانند همچنان‬ ‫با خیال راحت شیر پاستوریزه استفاده کنند و در این زمینه‬ ‫نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج بررسی های وزارت جهادکشاورزی‬ ‫معاون وزیر جهاد کش��اورزی نیز گفت‪ :‬به هیچ وجه سم‬ ‫افالتوکس��ین بیش از حد مجاز در ش��یر وجود ندارد و این‬ ‫موضوع به ش��دت تکذیب می ش��ود‪ .‬مرتضی رضایی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬به هیچ وجه س��م‬ ‫افالتوکس��ین بیش از حد مجاز در ش��یر وجود ندارد و این‬ ‫موضوع به شدت تکذیب می شود‪ .‬نتایج تحقیقات دانشگاه ها‪،‬‬ ‫بررس��ی های وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت بهداش��ت و‬ ‫همچنین کارخانجات تولیدکننده شیر‪ ،‬نشان می دهد که به‬ ‫هیچ وجه سم افالتوکسین بیش از حد مجاز در شیر وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رضایی اضافه کرد‪ :‬موضوع وجود افالتوکسین بیش از‬ ‫حد مجاز در ش��یرها که از جانب برخی مطرح شده به هیچ‬ ‫عنوان مستند نیست و پایه و اساس ندارد‪ .‬اینکه مطرح شده‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ش��یر تولیدی در یکی از استان های کشور الوده‬ ‫به سم افالتوکسین بیش��تر از حد مجاز است کذب محض‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬شیری که در ایران تولید می شود یکی از‬ ‫بهترین ش��یرهای جهان است و ساالنه ‪ ۷۰۰‬تا یک میلیون‬ ‫تن از این ش��یر به کش��ورهای مختلف از جمله کشورهای‬ ‫اروپایی صادر می شود که افالتوکسین موجود در شیری که‬ ‫از ایران صادر می شود در کشورهای مقصد نیز مورد ارزیابی‬ ‫قرار می گیرد و بدیهی است که اگر مورد غیرمتعارفی وجود‬ ‫داشت این صادرات انجام نمی شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تمهیدات جدید‬ ‫برای توسعه‬ ‫روابط تجاری با روسیه‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت در‬ ‫صورت��ی که تمهی��دات و توافقات جدید برای‬ ‫توس��عه روابط تجاری میان دو کشور اجرایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توان به گسترش واردات و صادرات‬ ‫در این حوزه امیدوار بود‪ .‬محمدرضا فرشچیان‬ ‫در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬انچه در‬ ‫چارچ��وب توافق��ات ورود ایران ب��ه اتحادیه‬ ‫اوراسیا انجام شده و مذاکرات جانبی درباره ان‬ ‫نیز ادامه یافته اس��ت‪ ،‬می تواند فرصتی جدید‬ ‫برای اقتصاد کش��ور به وج��ود اورد و فعاالن‬ ‫اقتصادی و تجار نیز امیدوارند با ش��کل گیری‬ ‫مقدم��ات الزم‪ ،‬این توافق��ات در عمل اجرایی‬ ‫ش��ده و نتایج ان برای اقتصاد ایران محسوس‬ ‫باشد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که چه میزان‬ ‫از این توافقات به کاهش محدودیت های بانکی‬ ‫و نق��ل و انتقاالت پول مربوط اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬مذاک��رات ص��ورت گرفته بس��یاری از‬ ‫حوزه ها را در بر می گیرد و در این بین کاهش‬ ‫محدودیت های بانکی نی��ز یکی از اصلی ترین‬ ‫این مس��ائل است‪ .‬نه بازار ما برای روسیه و نه‬ ‫بازار انها برای کاالهای ایران نااش��نا نیست و‬ ‫برای توس��عه روابط اقتص��ادی باید به کاهش‬ ‫محدودیت ها فک��ر کرد‪ .‬عضو ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران درباره ظرفیت های صادراتی روس��یه به‬ ‫ایران گفت‪ :‬روس ها در شرایط فعلی می توانند‬ ‫در ح��وزه واردات نهاده ه��ای دام و طی��ور به‬ ‫ما کم��ک کنند و با توج��ه همکاری هایی که‬ ‫در س��ال های گذش��ته وجود داش��ته‪ ،‬با کنار‬ ‫زدن محدودیت ه��ا می ت��وان به توس��عه این‬ ‫مش��ارکت امید داشت‪ .‬فرش��چیان ادامه داد‪:‬‬ ‫در ح��وزه صادرات نیز محصوالت کش��اورزی‬ ‫ما بازار خوبی در روس��یه دارند‪ .‬ما از س��ال ها‬ ‫قبل در این بازار فعال هس��تیم و روسیه برای‬ ‫ما نااش��نا نیس��ت و با توجه به نوع و کیفیت‬ ‫محصوالت کش��اورزی ای��ران‪ ،‬در صورت کم‬ ‫ش��دن محدودیت ها می توان ب��ه افزایش این‬ ‫حضور امیدوار بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫تجار و فعاالن اقتصادی در انتظار نهایی شدن‬ ‫اجرای این توافقات هستند تا تصویری دقیق تر‬ ‫از اینده تجاری دو کشور قابل ترسیم باشد‪.‬‬ ‫به استراتژی حضور‬ ‫مستقیم در بازار‬ ‫پاکستان نیاز داریم‬ ‫سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫اس��تان یزد قطب تولید و صادرات کاش��ی و‬ ‫سرامیک کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صادرات‬ ‫کاش��ی و س��رامیک کش��ور س��االنه بیش از‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلی��ون دالر اس��ت ک��ه ب��ازار عراق‪،‬‬ ‫افغانستان و پاکستان عمده ترین بازارهای این‬ ‫محصوالت محس��وب می ش��وند و استان یزد‬ ‫حضور فعالی در این بازاره��ا دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان توس��عه تجارت ایران‪،‬‬ ‫مس��عود کمالی اردکانی‪ ،‬در نشست با اعضای‬ ‫تشکل های تولیدی صادراتی کاشی و سرامیک‬ ‫استان یزد در حاشیه مراسم روز ملی صادرات‬ ‫در این اس��تان گفت‪ :‬از جمل��ه بازارهایی که‬ ‫ظرفیت خوبی برای صادرات کاشی و سرامیک‬ ‫ت و ساز‬ ‫دارد‪ ،‬بازار پاکستان است‪ .‬صنعت ساخ ‬ ‫پاکس��تان با ‪۶۰‬درصد جمعی��ت جوان باالی‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال‪ ،‬ظرفیت بس��یار باالیی برای رشد و‬ ‫توس��عه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت های کاشی‬ ‫و س��رامیک ایرانی و به وی��ژه یزدی ها حضور‬ ‫خوبی در بازار پاکس��تان دارن��د و با توجه به‬ ‫قیم��ت‪ ،‬کیفیت و تن��وع محصول کاش��ی و‬ ‫س��رامیک ایرانی‪ ،‬نس��بت به رقبا از سهم بازار‬ ‫مناس��بی برخ��وردار هس��تند‪ .‬کمالی ارکانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با این وجود رقب��ا به ویژه چینی ها‬ ‫باوجود اینکه نس��بت به ایران مزیت در نرخ و‬ ‫کیفیت ندارند‪ ،‬در حال تغییر اس��تراتژی خود‬ ‫در بازار پاکس��تان و حضور مس��تقیم و تولید‬ ‫و فروش محصول در بازار پاکس��تان هستند‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت توس��عه بازارهای صادراتی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران ادام��ه داد‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد تشکل ها و شرکت های ایرانی که‬ ‫س��ابقه خوبی در بازار پاکستان پیدا کرده اند‪،‬‬ ‫الزم است اس��تراتژی حضور مستقیم در بازار‬ ‫را در پی��ش بگیرند و ب��ا کمک اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی نس��بت به اعزام‬ ‫نمایندگان تجاری اقدام و اطالعات دست اول‬ ‫از بازار کس��ب کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بدیهی‬ ‫است رایزنان بازرگانی مستقر در سفارت ایران‬ ‫در پاکستان‪ ،‬کما فی السابق در خدمت تجار و‬ ‫فعاالن اقتصادی کشور برای کمک به حضور و‬ ‫نفوذ در بازار پاکستان هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات هر کاالی ایرانی فرصتی برای اشتغالزایی جدید‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیاست های‬ ‫ترویجی‪،‬‬ ‫توسعه ای‬ ‫و تامین‬ ‫زیرساخت های‬ ‫صادرات باید‬ ‫همزمان تقویت‬ ‫و متناسب با‬ ‫بازارها و کاالهای‬ ‫هدف صادراتی‬ ‫طراحی شوند‬ ‫و مورد بازبینی‬ ‫قرار گیرند‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در گردهمایی روس��ای‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫ضرورت دارد که مصوبات و برنامه های ابالغی وزارتخانه از‬ ‫س��وی مدیران اس��تانی برای رونق امور و تسریع در کارها‬ ‫با جدیت هر چه تمام تر پیگیری شود‪ .‬برخی موضوعات و‬ ‫مشکالت مش��ترک است و اگر جایی تفویض اختیار الزم‬ ‫اس��ت بای��د بدون محدودیت و در چارچ��وب قانون انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی با بیان اینکه باید تمام توان‬ ‫حوزه ص��ادرات را تقویت کنید‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات هر کاالی‬ ‫ایرانی معادل اش��تغالزایی برای جوانان این کش��ور است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اع�لام اینکه هر موردی‬ ‫مربوط به بخش معدن اس��ت‪ ،‬اگر قانونا منعی ندارد حتما‬ ‫تفویض باید ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تاکنون در ‪ ۳‬مرحله موارد‬ ‫متعددی در این حوزه به استان ها تفویض شده است‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬روس��ای س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان در خط مقدم هستند و با پشتیبانی ما باید‬ ‫کارها به انها سپرده شود‪ .‬اگر موردی هست که ما تفویض‬ ‫نکردیم‪ ،‬حتماً اعالم شود تا در صورت نداشتن منع قانونی‬ ‫تفویض کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی در بخش دیگری از س��خنان خود تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزای��ش رایزنان بازرگانی مس��تقر در کش��ورهای هدف‬ ‫صادرات��ی باید مدنظر واقع ش��ود و ض��رورت دارد بخش‬ ‫بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت در صادرات‪ ۱۵ ،‬کشور همسایه است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اع�لام اینکه در اصل‪،‬‬ ‫صادرات را بخش خصوصی انجام می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬ما فقط‬ ‫باید بستر را فراهم کنیم‪ ،‬اولویت و اساس کار ما در صادرات‬ ‫‪ ۱۵‬کشور همسایه است‪.‬‬ ‫رحمانی در ادامه خطاب به روسای سازمان های استانی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬از ظرفیت اتاق های اصناف‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬تعاون‬ ‫و اتاق های مش��ترک در حوزه صادرات اس��تفاده کنید‪ ،‬به‬ ‫اتاق ها میدان عمل بیش��تری دهی��د و با تغییر نوع نگاه و‬ ‫باورها خیلی از مسائل حل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات راه نجات تولید کشور‬ ‫وی گفت‪ :‬توس��عه صادرات در شرایط کنونی راه نجات‬ ‫کش��ور اس��ت و در شرایط جنگ اقتصادی که امروز در ان‬ ‫قرار داریم باید از تمامی ظرفیت های موجود برای ارتقای‬ ‫شرایط استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اعتماد به توان بخش خصوصی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین یاداوری کرد‪:‬‬ ‫تداخل داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تامین مایحتاج و معیشت مردم‬ ‫در اولویت اس��ت و مهم این است که صادرات باید از مازاد‬ ‫تولید صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و صنایع دس��تی انجام شود‪ .‬از‬ ‫تولید کنن��ده حمایت می کنیم و هی��چ حد توقفی در این‬ ‫امر نداریم‪ ،‬اما این مش��روط به عدم س��وء استفاده عده ای‬ ‫مع��دود اس��ت‪ .‬در صورت هر گونه تخل��ف خارج از قاعده‬ ‫تولید از س��وی هر تولید کننده ای مشمول برخورد قانونی‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک موهبت و فرصت‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬مرزنش��ینی در توس��عه صادرات و‬ ‫تجارت کش��ور باید به عنوان موهبت و فرصت مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬وی قاچاق را قانونا و ش��رعا ممنوع دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬قاچاق به تولید کش��ور اس��یب جدی وارد می کند؛‬ ‫باوج��ود کاهش امار قاچاق ضرورت دارد در این باره بیش‬ ‫از پیش توجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفویض اختیار رافع مسئولیت نیست ‬ ‫تامین مایحتاج و معیش��ت مردم در اولویت است و مهم این است‬ ‫که صادرات از مازاد تولید صنعتی‪ ،‬کشاورزی و صنایع دستی انجام‬ ‫شود‬ ‫باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تش��کل ها اعتماد‬ ‫کنیم و این بخش ها را بیش از پیش تقویت کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه با توجه به ظرفیت هایی که داریم‬ ‫از شرایط سخت تر از این هم می توانیم عبور کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هدف گم نشود‪ ،‬همه را پای کار بیاوریم‪ ،‬هر مدیری اینگونه‬ ‫فکر نکند مدیری جهادی نیست و باید کنار رود‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬سیاس��ت های ترویجی‪ ،‬توس��عه ای‬ ‫و تامی��ن زیرس��اخت های صادرات بای��د همزمان تقویت‬ ‫و متناس��ب با بازارهای ه��دف و کاالهای هدف صادراتی‬ ‫طراح��ی ش��وند و م��ورد بازبین��ی ق��رار گیرن��د‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫و نماینده وزارتخانه در س��طح اس��تانها هستند‪ ،‬ادارات و‬ ‫شرکت های هم خانواده مکلف به تبعیت از رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استان خود هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اینکه در دوران تحریم‪ ،‬ما در وزارتخانه‬ ‫و ه��ر یک از س��ازمان های اس��تانی خان��ه‪ ،‬مامن و محل‬ ‫خدمتگزاری به اصناف‪ ،‬صنعتگران و معدن داران هستیم‪،‬‬ ‫نخستین کار و اولویت ما احترام به این عزیزان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بای��د این عزیزان را به عنوان رزمندگان جنگ اقتصادی را‬ ‫مورد حمایت صادقانه قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق با تقویت تشکل ها‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید دوباره بر اینکه در‬ ‫تفویض اختیار هیچ محدودیتی نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اولویت‬ ‫ما توسعه امور است و تقویت هر یک از تشکل ها می تواند‬ ‫در عمل به رونق کار بینجامد‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫می تواند س��هم بسزایی در تولید و اشتغال و توسعه کشور‬ ‫داش��ته باشد و این نگاه باید تقویت شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به‬ ‫طور مس��تمر س��راغ واحدهای تولیدی بروید‪ ،‬با مسائل و‬ ‫مش��کالت انها از نزدیک اش��نا ش��وید و برای انها راه حل‬ ‫ارائه دهید و پیگیری کنید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سیاس��ت وزارتخانه این اس��ت که هر کاالیی‬ ‫امکان ساخت داخل دارد‪ ،‬جلوی واردات ان گرفته شود یا‬ ‫با اعمال تعرفه واردات ان محدود شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه‬ ‫صادرات مهم است اما اگر صادرات با تامین مایحتاج مردم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تفویض‬ ‫اختی��ارات رافع مس��ئولیت نیس��ت ‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫اقدامات خوب درباره س��ازمان های توسعه ای‪ ،‬اقدام درباره‬ ‫‪۱۲‬استان محروم و کمتر برخوردار بوده است که باید نتایج‬ ‫مدنظر به طور جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫رحمانی در بخش دیگری گفت‪ :‬امس��ال ‪ ۷‬محور برنامه‬ ‫فعالیت در کنار ‪ ۳۴‬محور داریم که باید س��رلوحه کار در‬ ‫همه اس��تان ها و تک تک کارمندان ش��ود‪ .‬این ‪ ۷‬محور در‬ ‫سال اینده و حتی سالیان اتی تداوم یابند‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫ساخت داخل محدود به زمان نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکلی در تامین گندم نداریم‬ ‫وی درب��اره گن��دم نیز گفت‪ :‬از امروز تا فصل برداش��ت‬ ‫بع��دی گندم داریم‪ ،‬مش��کلی در تامین گن��دم نداریم و‬ ‫ذخیره سازی در انبارها بر اساس یک تکلیف قانونی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه شورای معادن‬ ‫در برخی استانهایی که فعال نیست‪ ،‬هر چه سریعتر فعال‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ضرورت دارد پرونده های شورای عالی معادن‬ ‫و در خواست وارده به ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫به روز شود‪ .‬رحمانی درباره پیگیری اهداف برنامه ساخت‬ ‫داخل هم گفت‪ :‬رویه فعلی بر این مبناس��ت که در سامانه‬ ‫طراحی شده موارد داخلی سازی شده ثبت شوند و نیازی‬ ‫به اس��تعالم از وزارتخانه نیست‪ .‬همچنین کتاب تعرفه در‬ ‫حال اصالح است و بهترین فرصت برای ارائه نظرات بخش‬ ‫خصوصی و سازمان های استانی است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۱۶‬درصدی صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا‬ ‫صادرات ایران به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬با‪۱۱۶‬‬ ‫درص��د افزای��ش از لحاظ وزنی و ‪ ۷۲‬درص��د افزایش از لحاظ‬ ‫ارزش به ‪ ۷۸۳‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫در همین باره سید روح اله لطیفی‪ ،‬سخنگوی گمرک گفت‪:‬‬ ‫میزان صادرات کش��ور در‪۹‬ماهه امسال به ‪ ۵‬کشور ارمنستان‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬قزاقستان و روسیه‪ ،‬در مجموع ‪ 2‬میلیون‬ ‫و‪ ۵۱۹‬هزار تن و به ارزش ‪ ۷۸۳‬میلیون دالر بوده که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال ‪ ۹۷‬از افزای��ش ‪ ۱۱۶‬درصدی در وزن‬ ‫و همچنی��ن افزای��ش ‪۷۲‬درصدی در ارزش برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین می��زان واردات ایران از کش��ورهای عض��و اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا در ‪۹‬ماهه امسال بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪۲۷۴‬‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در ش��ماره گذش��ته گفتی��م که ب��ه بهانه‬ ‫برگ��زاری پنجمی��ن دوره از همای��ش ملی‬ ‫کیفی��ت و مش��تری مداری ب��ا رویکرد نقش‬ ‫رقابت پذی��ری و بهب��ود کیفی��ت در جل��ب‬ ‫رضایت من��دی مصرف کنن��دگان به س��راغ‬ ‫ش��رکت های مطرح در حوزه مشتری مداری‬ ‫و متعه��د به ارتق��ای کیفیت رفته ای��م تا از‬ ‫تجربه های انها و موفقیت شان در این زمینه‬ ‫بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��ماره نظرات ادوی��ن میرزایان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت قه��وه ارام را می خوانید‬ ‫که به عنوان نخستین برند ایرانی با سابقه ای‬ ‫‪ ۲۵‬س��اله در زمینه تولی��د فراورده های پایه‬ ‫قهوه فعالیت می کند و ش��عار اصلی اش را بر‬ ‫پایه استفاده از مواد اولیه با کیفیت بنا نهاده‬ ‫است‪ .‬در ادامه گفت وگوی‬ ‫با میرزایان‬ ‫را می خوانید‪.‬‬ ‫€ € از نگاه شما کیفیت به چه معناست؟‬ ‫کیفیت به معن��ای بی نقص بودن محصول‬ ‫اس��ت و به گفته دکتر مین��گ کیفیت یعنی‬ ‫مشتری برگردد اما محصول برنگردد‪.‬‬ ‫کیفیت محصول باید در مواد غذایی مطابق‬ ‫با اس��تاندارهای مربوط��ه و قوانین و ضوابط‬ ‫بهداشتی باشد و به بیان دیگر کیفیت یعنی‬ ‫رضایت مش��تری‪ ،‬دوام محصول و تحویل به‬ ‫هزار تن با ارزش ‪ ۹۹۱‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬که این میزان‬ ‫نیز نس��بت به مدت زمان مشابه سال قبل‪ ۴۷ ،‬درصد افزایش‬ ‫در وزن و حدود ‪۷‬درصد کاهش در ارزش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫دبیر شورای اطالع رسانی گمرک افزود‪ :‬درابان امسال ایران‬ ‫تفاهمنام��ه ای درباره تجارت و اعم��ال تخفیفات ترجیحی در‬ ‫خصوص برخی کاالهای وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را امضا کرده و تفاهمنامه مذکور از‬ ‫تاریخ ‪ 5‬ابان ماه اجرایی شده است‪.‬‬ ‫لطیفی درباره س��هم کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا در‬ ‫تج��ارت باکش��ورمان اظهارکرد‪ :‬صادرات ایران به کش��ورهای‬ ‫عضو اتحادیه اوراس��یا‪ ،‬در‪9‬ماهه امسال‪ ،‬حدود ‪ ۲.۴۲‬درصد از‬ ‫وزن ‪ ۲.۴۶‬درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫لطیف��ی همچنین گف��ت‪ :‬واردات ایران از کش��ورهای فوق‬ ‫سهمی در حدود ‪ ۹.۱‬درصد از وزن و ‪ ۳.۱‬درصد از ارزش کل‬ ‫واردات کش��ور را به خود اختصاص می دهد‪.‬همچنین متوسط‬ ‫ارزش کااله��ای وارداتی از کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا‬ ‫در‪9‬ماهه امسال به ‪ ۴۳۶‬دالر در هرتن رسیده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی گمرک ضمن اش��اره به میزان کل��ی تجارت با‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت‪ :‬بیشترین حجم تجارت‬ ‫خارجی کش��ور با مجموعه کش��ورهای اوراس��یا با فدراسیون‬ ‫روسیه بوده است‪ ،‬به طوریکه مجموع صادرات ایران به روسیه‬ ‫‪ ۲۷۷‬میلیون دالر و میزان واردات از این کش��ور ‪ ۸۶۴‬میلیون‬ ‫دالر اس��ت ک��ه ارزش ص��ادرات ‪۴۱‬درصد افزایش را نش��ان‬ ‫می دهد و این در حالی اس��ت که ارزش واردات از روس��یه از‬ ‫فروردین تا اذر سال ‪7 ، ۹۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین بیش��ترین حجم افزایش تج��ارت خارجی در بین‬ ‫کش��ورهای اوراس��یا در س��ال ‪ ،۹۸‬با کشور ارمنس��تان بوده‬ ‫اس��ت که میزان واردات کش��ور از ارمنستان حدود ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫افزایش و به ‪ ۳۱‬میلیون دالر رس��یده اس��ت و صادرات ایران‬ ‫به ارمنس��تان نیز با رش��د ‪۱۶۹‬درصدی به ‪ ۳۴۳‬میلیون دالر‬ ‫رس��یده است که به نسبت این مدت زمانی رشد قابل توجهی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت قهوه ارام تاکید کرد‬ ‫افزایش کیفیت محصول باالترین ارزش برای مشتری‬ ‫موقع و به وجود اوردن مشتری‪.‬‬ ‫€ € در س�ال رون�ق تولی�د مل�ی و در‬ ‫ش�رایطی ک�ه واردات برخ�ی کااله�ا‬ ‫ممن�وع اس�ت؛ کیفی�ت می توان�د چه‬ ‫نقش�ی در توس�عه فروش کاالی ایرانی‬ ‫داش�ته باشد؟ ضمن اینکه متاسفانه این‬ ‫فرهن�گ در جامعه وجود دارد که کاالی‬ ‫خارجی کیفیت بهتری دارد‪.‬‬ ‫افزایش کیفیت محصول با توجه به در نظر‬ ‫گرفتن تعاریفی که اشاره کردم باعث افزایش‬ ‫رضایت مش��تری و مصرف کننده می شود و با‬ ‫توجه ب��ه فرمایش رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫رون��ق تولید مل��ی این مجموع��ه نیز تمامی‬ ‫مساعی خود را برای ارائه با کیفیت محصول‬ ‫در نظر گرفته تا مش��تری به جای استفاده از‬ ‫محصوالت خارج��ی از محصوالت با کیفیت‬ ‫داخلی استفاده کند‪.‬‬ ‫€ € در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کنن�ده چ�ه اقدامات�ی انج�ام‬ ‫می دهید و از نگاه ش�ما تحق�ق این امر‬ ‫مستلزم چیست؟‬ ‫افزای��ش کیفیت محص��ول و ارائه به موقع‬ ‫و مناس��ب ان به مش��تری با نظم مشخص‪،‬‬ ‫باالتری��ن ارزش ب��رای مش��تری اس��ت و‬ ‫همچنی��ن ارائه محصول با کیفیت باال و نرخ‬ ‫مناسب بهترین حق برای مصرف کننده تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ € اگ�ر در ح�وزه ص�ادرات نی�ز فعال‬ ‫هستید بفرمایید که چه فاکتور هایی را‬ ‫برای رونق بیش�تر این بخش و تصاحب‬ ‫بازارها به کار می گیرید؟‬ ‫درحال حاض��ر در حوزه ص��ادرات فعالیتی‬ ‫نداری��م ام��ا یک��ی از برنامه ه��ای اینده این‬ ‫مجموع��ه ورود ب��ه بازارهای جهانی اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر دغدغه و فکر این مجموعه در‬ ‫راس��تای افزایش س��هم بازار داخلی و تامین‬ ‫نیاز مردم در کشور است‪.‬‬ ‫€ € ب�رای ارائه کیفیت ب�اال تا چه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ته اید و ب�ه تجهیز‬ ‫زیرساخت های مربوط پرداختید؟‬ ‫استفاده از مواد اولیه با کیفیت شعار اصلی‬ ‫این مجموعه اس��ت و ما در راستای افزایش‬ ‫کیفیت محصول از ب��ه روزترین تجهیزات و‬ ‫دستگاه ها استفاده کرده ایم‪.‬‬ ‫€ € حض�ور در فراین�د ارزیابی همایش‬ ‫مل�ی و کیفی�ت و مش�تری م�داری چه‬ ‫تاثیری در روند کیفی س�ازی محصوالت‬ ‫و خدمات مجموعه شما خواهد داشت؟‬ ‫ه��دف از حضور در این همایش که مربوط‬ ‫به کیفیت و مشتری مداری است‪ ،‬نشان دادن‬ ‫تالش روز اف��زون این مجموعه برای افزایش‬ ‫کیفیت محص��والت و رضایت ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫مش��تری است که به امید خدا این تالش در‬ ‫حال چند برابر شدن و رو به رشد است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫طراح پاویون ایران در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی مطرح کرد‬ ‫تمرکز بر تاب اوری فرهنگ ایرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زبان ما با تاب اوری هنوز زنده اس��ت‪ .‬فرهنگ ما با تاب اوری فرهنگ های‬ ‫مهاجمراگرفتهوبااصالحوتغییراز ان خودکردهاست‪.‬اقتصادوژئوپولتیک‬ ‫ما هم همیشه تاب اور بوده است‬ ‫ایرانیان همیشه در چالش بوده اند؛ بنابراین‪ ،‬احساس‬ ‫کردیم م��ا باید«جعبه ابزار» تمدن��ی که از طریق ان‬ ‫چالش های مختلف در دوران های گوناگون را از س��ر‬ ‫گذرانده ایم‪ ،‬در اکس��پو عرضه کنیم‪ .‬ب��ه نظر ما این‬ ‫«جعبه ابزار» در ابتدا با تاب اوری در فرهنگ و تمدن‬ ‫ای��ران ارتب��اط دارد‪ .‬زبان ما با ت��اب اوری هنوز زنده‬ ‫ اس��ت‪ .‬فرهنگ ما با تاب اوری فرهنگ های مهاجم را‬ ‫گرفته و با اص�لاح و تغییر از ان خود می کند‪ .‬اقتصاد‬ ‫و ژئوپولتیک ما هم همیش��ه تاب اور بوده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫فکرکردیم که می توان بخش��ی از ای��ن جعبه ابزار را‬ ‫شناس��ایی ک��رد و در پاویون ایران در اکس��پو‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوب��ی که دغدغ��ه ان چالش های اینده و س��اختن‬ ‫اینده ای بهتر است‪ ،‬عرضه کرد‪.‬‬ ‫ایلخانی‪ :‬در واقع مفاهی��م محتوایی نیز در انتخاب‬ ‫ط��رح نهایی ب��رای س��اخت تاثیرگذار ب��ود‪۳ .‬طرح‬ ‫معم��اری ازس��وی هی��ات داوران انتخ��اب و از انها‬ ‫دعوت ش��د تا محتوای مورد نظ��ر خود برای ارائه در‬ ‫کالبد معماری را بیش��تر توضیح دهند‪ .‬این نخستین‬ ‫تجربه ما از حضور در یک مس��ابقه بین رشته ای بود؛‬ ‫بنابراین ما با تشکیل یک گروه با حضور جامعه شناس‬ ‫و متخصص مردم شناس��ی طراح��ی‪ ،‬هنرمند‪ ،‬منتقد‬ ‫هنری‪ ،‬طراح صنعتی و چند معمار‪ ،‬طرح نهایی خود‬ ‫را ارائه و در نهایت به این موفقیت دست پیدا کردیم‪.‬‬ ‫حتی زمانی که نخستین نشس��ت های تبادل فکری با‬ ‫این گروه را برگزار کرده و درباره کالبد پروژه صحبت‬ ‫می کردی��م‪ ،‬هن��وز خطی برای معماری کار کش��یده‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫€ €ای�ن روزها مش�غول انجام چ�ه فعالیتی در‬ ‫زمینه اکسپو هستید؟‬ ‫ایلخان��ی‪ :‬از زمانی ک��ه محتوی پروژه م��ورد توافق‬ ‫قرارگرفت‪ ،‬در حال گس��ترش طرح و انجام تغییراتی‬ ‫براساس نظرکارفرما هس��تیم‪ .‬برخی اندازه ها تدقیق‬ ‫ش��ده اند و برخ��ی فضاه��ا و ترتی��ب صحنه هایی که‬ ‫مخاط��ب با انها روبه رو اس��ت در تعام��ل با مجموعه‬ ‫نمایشگاه ها مورد بازبینی قرارگرفت‪ .‬براساس قوانین‬ ‫اکسپو ما طراح پاویون هس��تیم و پروژه باید ازسوی‬ ‫ی��ک معمار صاحب امضای محل��ی که در دوبی ثبت‬ ‫شده باشد‪ ،‬ساخته شود‪.‬‬ ‫درواق��ع ای��ن روزه��ا م��ا در تعام��ل ب��ا ش��رکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه ها برای تهیه مدارک اولیه طراحی‬ ‫به منظ��ور ارائ��ه به معم��ار صاحب امض��ای محلی و‬ ‫پیمانکار ساخت پروژه‪ ،‬پس از انجام مراحل قانونی این‬ ‫انتخاب ها هستیم‪.‬‬ ‫€ €در زمینه محتوای ساخت پاویون چه میزان‬ ‫از پیشنهادهای طرح شما اجرایی می شود؟‬ ‫نبیان‪ :‬طرح پیش��نهادی ما دارای ‪ ۱۰‬پاکت فضایی‬ ‫مس��تقل اس��ت‪ .‬در این مس��یر بازدیدکننده پاویون‬ ‫ایران نخس��ت وارد بخش«اطالعات» شده و اطالعات‬ ‫اولیه در قالب مدیای صوتی وتصویری و بروش��ور ها به‬ ‫مخاطب داده می شود‪ .‬سپس بازدیدکننده پاویون وارد‬ ‫گالری هنری می شود که پیشنهاد ما برای گالری هنری‬ ‫اس��تفاده از هنر مینیاتورمعاصر در فضاس��ازی است‪.‬‬ ‫س��پس بازدیدکننده وارد یک گالری نیمه باز می شود‬ ‫که روایتی از خط و زبان فارس��ی خواهد داشت‪ .‬بعد‬ ‫از ان وارد فضای��ی به نام «تماشاخانه»ش��ده که ایده‬ ‫ان برگرفته از ش��هرفرنگ های قدیم اس��ت و در انها‬ ‫به طور زنده مکان های تاریخی و گردش��گری مختلف‬ ‫ش��هرهای ایران با استفاده از دوربین های نصب شده‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫ظرفیت گردش��گری فرهنگی ای��ران در این بخش‬ ‫معرفی خواهدشد‪ .‬بعد از این فضا وارد یک میدان گاه‬ ‫عمومی می ش��ویم‪ .‬پاکت بعد فضایی است که ما نام‬ ‫«جعبه زعفران» به ان داده ای��م‪ .‬در جامعه بین الملل‬ ‫زعف��ران‪ ،‬فرش‪ ،‬خاویار و پس��ته هنوز ه��م نام ایران‬ ‫را تداع��ی می کنند و در این جعب��ه اطالعاتی درباره‬ ‫زعف��ران داده می ش��ود‪ .‬در پاک��ت فض��ای بعدی با‬ ‫ن��ام «چایخان��ه» و «ش��ربتخانه» امکان پذیرای��ی از‬ ‫بازدید کنندگان با چ��ای و دمنوش های گیاهی ایران‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬محت��وی ما در ای��ن پاکت‬ ‫س��بک زندگی معاصرایرانی در قالب اسالیدش��و های‬ ‫دیجیت��ال ب��رای دادن یک تصویر واقع��ی از زندگی‬ ‫روزم��ره ایرانی ه��ا ب��رای پاک ک��ردن تصوی��ر منفی‬ ‫رسانه های جهان از ایران است‪.‬‬ ‫بع��د از «چایخان��ه» بازدیدکننده وارد رس��توران‬ ‫می ش��ود و پس از ان وارد فضایی نیمه باز ش��ده که‬ ‫فض��ای رویداد های هنری مانند رقص های س��نتی و‬ ‫نمایش های مختلف است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ش��ده دراین بخش نه تنها داستان های‬ ‫فولکلور خودمان را بلکه قصه های فولکلور کشورهای‬ ‫دیگ��ر را نی��ز به س��بک هنره��ای ایین��ی ایرانی به‬ ‫نمای��ش دراوری��م‪ .‬این ایده ای که براس��اس ش��عار‬ ‫اکس��پو یعنی«پیوند ذهن ها» نیز بود و بس��یار مورد‬ ‫اس��تقبال اعضای گروه ق��رار گرفت‪ .‬بعد از این بخش‬ ‫بازدیدکننده وارد یک س��الن می شود که گوشه هایی‬ ‫از تاریخ معاصر ایران ش��امل دس��تاوردهای علمی و‬ ‫فناوری را از طریق محتوی چند رس��انه ای در معرض‬ ‫دید بازدید کننده قرار می دهد‪ .‬پس از این فضا‪ ،‬بخش‬ ‫تج��اری پاویون طراحی ش��ده که براس��اس قوانین‬ ‫اکس��پو حدود ‪ ۲۰‬درصد مس��احت پاویون می تواند‬ ‫کاربری تجاری داشته باش��د‪ .‬در انتهای مسیر نیز یک‬ ‫ دار قالی که نماد پاویون ایران در اکس��پوهای پیشین‬ ‫بوده جانمایی ش��ده و بازدید کنندگان می توانند چند‬ ‫گره به یادگار بران بزنند‪.‬‬ ‫چن��د طرح دیگر نیز ارائه ش��ده که یک��ی از انها‬ ‫ارتباط مس��تقیم و زن��ده دیجیتالی پاوی��ون با ایران‬ ‫اس��ت تا عالقه مندانی که امکان بازدید از اکس��پو را‬ ‫ندارن��د‪ ،‬بتوانند به طور مجازی از پاویون ایران بازدید‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنین در این پ��روژه پاکت ه��ای فضایی‬ ‫به شکل مدوالر طراحی شده که بخش عمده ان قابل‬ ‫بازگرداندن به ایران است‪.‬‬ ‫ایلخانی‪ :‬اکسپوها توانایی ملت ها را نشان می دهند‪.‬‬ ‫اینکه ی��ک ملت چه توانایی ه��ا و تجربه هایی دارد و‬ ‫ن نقش داش��ت ه باش��د‪.‬‬ ‫چگونه می تواند در اینده جها ‬ ‫م��ا در پیش��نهادها و طرح های خود س��عی کرده ایم‬ ‫تمام فعالیت های اکسپو شامل فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫ازس��وی هنرمندانی انجام ش��ود که به زبان اکس��پو‬ ‫و زب��ان ارائ��ه و عرضه محص��ول در اس��تاندارد های‬ ‫بین المللی اشنایی دارند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ر اینک��ه عرض��ه و ارائه خ��وب یکی از‬ ‫توانمندی ه��ای یک مل��ت و ارائه تصوی��ر معتبر در‬ ‫اکسپو بسیار موثرتر از ارائه چندین موضوع به صورت‬ ‫ضعیف و ناقص خواهدبود‪.‬‬ ‫نبی��ان‪ :‬مثال یکی از تم های اصلی که ما پیش��نهاد‬ ‫کردی��م‪ ،‬قدرت نرم ما ایرانیان ب��ود‪ .‬ملت ایران دارای‬ ‫یک قدرت نرم در مقابل قدرت س��خت است‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬ما حمله مغول را ایرانیزه کردیم و این ها یعنی‬ ‫تصرف جوه��ری‪ .‬علت اینک��ه نام«ش��هرزاد» را هم‬ ‫ب��رای طرح خود انتخاب کردیم این بود که ش��هرزاد‬ ‫با قدرت نرم داس��تان گویی و روایت کردن‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫خش��ونت را برای هزارویک شب به تعویق می اندازد‪.‬‬ ‫چانه زنی و تصرف جوهری مشخصه فرهنگ ما است‪.‬‬ ‫ایلخانی‪ :‬بزرگ ترین نگرانی این است که در پاویون‬ ‫ایران ب��ه لحاظ محتوایی وحدت رویه وجود نداش��ته‬ ‫باش��د و از هردری س��خنی گفته ش��ود‪ .‬اینکه همه‬ ‫نهاد ه��ا و وزارتخانه ها درگیر تولی��د محتوی پاویون‬ ‫ش��وند و یکدس��تی محتوایی در پاویون ایران وجود‬ ‫نداشته باش��د؛ یعنی موضوع محتوای اکس��پو باید با‬ ‫کالبد اکس��پو همخوان باش��د و نمی توان این دو را از‬ ‫هم جدا کرد‪.‬‬ ‫نشید نبیان‬ ‫رامبدایلخانی‬ ‫در نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه چه گذشت‬ ‫نمایش��گاه اختصاص��ی جمهوری اس�لامی ای��ران با حضور‬ ‫کمال مس��لم وزیر بازرگان��ی و صنعت اقلیم کردس��تان‪ ،‬هوال‬ ‫ابوبکر اس��تاندار س��لیمانیه‪ ،‬ایرج مس��جدی س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در عراق‪ ،‬شوشتری سرکنسول جمهوری اسالم‬ ‫ای��ران در س��لیمانیه‪ ،‬بهزاد رای��زن بازرگانی ای��ران در عراق و‬ ‫مدیران تش��کل های بازرگانی و فعاالن اقتصادی در س��لیمانیه‬ ‫عراق ‪ ۲۴‬تا‪ ۲۸‬دی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری عصرنمایشگاه‪ ۱۵۰ ،‬شرکت معتبر در‬ ‫قالب ‪ ۱۰۰‬غرفه از استان های گوناگون جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در ‪ ١٥‬گ��روه کاالیی از جمله الکترونیک‪ ،‬صنایع کش��اورزی‪،‬‬ ‫چاپ و بسته بندی‪ ،‬فرش و مبلمان‪ ،‬کاالهای ساختمانی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی‪ ،‬لوازم بهداش��تی و دارویی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫صنعتی‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬پوشاک و نساجی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫و کاالهای صنعتی‪ ،‬کاالها و ظرفیت های تولید و توانمندی های‬ ‫خ��ود را در معرض دید مردم و تاجران اقلیم کردس��تان عراق‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫کمال مس��لم‪ ،‬وزیر بازرگانی اقلیم کردستان‪ ،‬طی سخنرانی‬ ‫در ایین گشایش این نمایشگاه که از چندین شبکه تلویزیونی‬ ‫اقلیم کردس��تان به طور زنده پخش می ش��د‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اقلیم‬ ‫کردس��تان‪ ،‬خواهان تحکی��م روابط در تمامی س��طوح به ویژه‬ ‫رواب��ط تجاری‪ ،‬صنعتی و بازرگانی با جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫است‪ .‬وی این روابط را دارای ریشه های عمیق تاریخی‪ ،‬نژادی و‬ ‫فرهنگی دانست و تاکید کرد‪ :‬تحکیم روابط اقتصادی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫تج��اری و بازرگانی‪ ،‬ب��ه ثبات و امنیت بیش��تر دوطرف منجر‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی همچنین در جریان بازدید از برخی غرفه های‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬خواستار ایجاد خطوط تولید کاالهای ایرانی در اقلیم‬ ‫کردستان از طریق سرمایه گذاری مشترک شد‪.‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران نیز طی سخنانی با اشاره به‬ ‫اشتراک های فراوان و روابط دیرینه ایران و مردم و دولت اقلیم‬ ‫کردستان‪ ،‬به حضور ش��رکت های قوی ایران در این نمایشگاه‬ ‫اش��اره کرد و راه توفیق این نمایش��گاه را در ارتباط گیری موثر‬ ‫مش��ارکت کنندگان ایرانی با جامعه اقتصادی و بازرگانی اقلیم‬ ‫دانس��ته و بر همکاری سفارت و سایر نمایندگی های جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در عراق با بازرگانان دو کشور در راستای تقویت‬ ‫و توس��عه همکاری های اقتصادی‪ ،‬تج��اری و صنعتی فیمابین‬ ‫تاکید کرد‪ .‬مس��جدی در ادامه افزود‪ :‬دو کش��ور برنام ه افزایش‬ ‫مناس��بات اقتص��ادی و بازرگانی تا س��طح ‪ ۲۰‬میلیارد دالر را‬ ‫هدف گذاری کرده اند که سهم مهمی از این رقم مربوط به اقلیم‬ ‫کردس��تان خواهد بود‪ .‬وی به وی��ژه از تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادی ایران خواس��ت که در مقوله س��رمایه گذاری و ایجاد‬ ‫خطوط تولید در اقلیم کردستان عراق تالش کنند‪.‬‬ ‫هوال ابوبکر‪ ،‬اس��تاندار س��لیمانیه نیز طی س��خنانی‪ ،‬ضمن‬ ‫تمجی��د از رواب��ط خ��وب جمهوری اس�لامی ایران ب��ا اقلیم‬ ‫کردستان و استان سلیمانیه‪ ،‬تاکیدکرد‪ :‬الزم است روابط تجاری‬ ‫می��ان دوطرف براس��اس منافع متقابل‪ ،‬افزایش س��طح کیفی‬ ‫کاالها و نرخ مناسب و درنظرگرفتن تقاضای بازار تقویت شود‪.‬‬ ‫وی مرز ‪ ۵۲۰‬کیلومتری اس��تان سلیمانیه با ایران‪ ،‬تفاهم های‬ ‫موجود بین سلیمانیه و اس��تان های ایرانی همجوار و سهم‪۳۰‬‬ ‫درص��دی این اس��تان از تجارت و صنعت ع��راق و جذب ‪۱.۷‬‬ ‫میلیون گردش��گر در سال گذشته میالدی را به عنوان ظرفیت‬ ‫استثنایی استان سلیمانیه مورد اشاره قرارداد‪.‬‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه یادش��ده‪ ،‬همچنی��ن نشس��تی ب��ا‬ ‫حضور س��فیر جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬اس��تاندار سلیمانیه‪،‬‬ ‫مدیران تش��کل های بازرگان��ی و اقتصادی اقلی��م و مدیران و‬ ‫نمایندگی های شرکت های مشارکت کننده در نمایشگاه برگزار‬ ‫و دران هم اندیشی و رایزنی پیرامون راه های گسترش مبادالت‬ ‫بازرگانی و همچنین رفع موانع و مش��کالت موجود مورد بحث‬ ‫و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت اراده برای گس��ترش مب��ادالت بازرگانی و‬ ‫مراودات مربوط مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫ناصربه��زاد‪ ،‬رای��زن بازرگانی ای��ران درعراق نی��ز در دیدار‬ ‫جداگان��ه ب��ا کاک س��یروان‪ ،‬رئیس ات��اق بازرگان��ی و صنایع‬ ‫سلیمانیه ضمن بررس��ی راه های تقویت روابط اقتصادی ایران‬ ‫و س��لیمانیه درباره ضرورت راه اندازی شهرک صنعتی مشترک‬ ‫در پرویزخان ‪ -‬تس��هیل حمل ونقل مرزی ‪-‬رونق بازارچه های‬ ‫محلی ‪-‬ایجاد ش��عبه صندوق ضمانت صادرات در س��لیمانیه‬ ‫و توس��عه همکاری های اینده در بخش نمایش��گاهی تاکید و‬ ‫مذاکره کرد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری س��یزدهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از‬ ‫بهمن به اس��فند موکول ش��د‪۱۲ .‬سال از زمان‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه بین المللی گردش��گری و‬ ‫صنایع وابسته تهران می گذرد‪ ۱۲ .‬سالی که در‬ ‫ان گردشگری با صنعت هتلداری و صنایع دستی‬ ‫و اداب و رس��وم و حت��ی میراث فرهنگی تلفیق‬ ‫می ش��د تا جاذبه های گردش��گری هر اس��تان‬ ‫نمایش داده شود‪ .‬گاهی با کیفیت خوب و گاهی‬ ‫با کیفیت نامناسب‪ .‬برخی از اوقات از کشورهای‬ ‫خارجی برای ش��رکت در ان استقبال می شد و‬ ‫برخی اوقات هم نه‪.‬‬ ‫گاهی غرفه س��ازی ها را به عهده یک ش��رکت‬ ‫و مج��ری کاربلد می گذاش��تند و گاهی هم این‬ ‫ش��رکت هاو یا حتی اس��تان ها نمی توانستند با‬ ‫غرفه س��ازی مناسب بازدیدکننده به سمت خود‬ ‫جذب کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ن��ام گردش��گری را به همراه‬ ‫داش��ت؛ بنابراین همه فعاالن گردشگری در ان‬ ‫حضور پیدا می کرده اند از اژانس های مس��افرتی‬ ‫که دنبال فروش تور و معرفی خودشان به جامعه‬ ‫ب بود تا هتل داران که تالش می کردند با‬ ‫مخاط ‬ ‫معرفی خدمات‪ ،‬مس��افر بیشتری جذب کنند یا‬ ‫قراردادهای��ی را به امضا برس��انند که بتوانند در‬ ‫نوروز و ماه های اینده مس��افر بیش��تری داشته‬ ‫باشند‪ .‬عشایر کشور نیز با برپایی سیاه چادر در‬ ‫فضای بیرونی نمایشگاه به فروش غذاهای محلی‬ ‫می پرداختند‪.‬‬ ‫در این می��ان اداره ه��ای میراث فرهنگی نیز‬ ‫بن��ا به ظرفی��ت خود حضور داش��تند بیش��تر‬ ‫انها از صنایع دس��تی برای نمای��ش جاذبه های‬ ‫خ��ود اس��تفاده می کردن��د‪ .‬صنایع دس��تی در‬ ‫نمایش��گاه گردش��گری حضور مهمی داش��ت‬ ‫ش��اید به ان تخصص��ی پرداخته نمی ش��د اما‬ ‫نمایش��ی از داش��ته های این حوزه کش��ورمان‬ ‫بود‪ .‬حاال قرار اس��ت نمایش��گاه صنایع دستی با‬ ‫نمایشگاه گردش��گری ترکیب شود‪ .‬این خبر را‬ ‫خش��ایار نیکزاد فر رئیس شرکت مادر تخصصی‬ ‫ایرانگ��ردی و جهانگ��ردی به مه��ر اعالم کرد و‬ ‫گف��ت که برگزاری این نمایش��گاه به عهده این‬ ‫ش��رکت گذاشته شده است‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین‬ ‫به دلیل مسائلی از جمله انتخابات مجلس تاریخ‬ ‫این نمایشگاه به اس��فند تغییر پیدا می کند در‬ ‫نظر گرفته ش��د ت��ا نمایش��گاه در تاریخ ‪ ۵‬تا‪۹‬‬ ‫اسفند برپا شود‪.‬‬ ‫در ای��ن تاریخ هم فض��ای خالی وجود دارد و‬ ‫هم می توان مدت ان را افزایش داد‪ .‬وی درباره‬ ‫اینکه این نمایش��گاه در هم��ان تاریخ ‪ ۲۳‬تا ‪۲۶‬‬ ‫بهمن در تقویم نمایش��گاه های بین المللی ثبت‬ ‫شده است و شرکت های خارجی نیز با این تاریخ‬ ‫برنامه ریزی خواهن��د کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به تازگی‬ ‫مجری را انتخاب کرده ایم و هنوز از شرکت های‬ ‫خارجی دعوتی نشده است‪.‬‬ ‫ول��ی تیم��وری‪ ،‬مع��اون گردش��گری وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی نیز در‬ ‫گفت وگو با مهر ای��ن خبر را تایید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ما زمان بیش��تری برای نمایشگاه گردشگری و‬ ‫صنایع دستی نیاز داشت؛ بنابراین مدت زمان ‪۵‬‬ ‫روزه در بهمن ب��ه ما تعلق نمی گرفت به همین‬ ‫دلیل در اس��فند می توانیم دو نمایشگاه را با هم‬ ‫ترکیب کنی��م و از ‪ ۳‬روز به ‪ ۵‬روز افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شهرافتاب میزبان‬ ‫تهران پالست ‪۲۰۲۰‬‬ ‫نمایش��گاه تهران پالس��ت از تاری��خ ‪ ۲‬تا ‪۵‬‬ ‫بهمن ‪ ۹۸‬در مجموعه نمایش��گاهی شهرافتاب‬ ‫برگ��زار می ش��ود به گزارش گ��روه رویدادهای‬ ‫صنای��ع پالس��تیک؛ س��ومین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تجاری پالس��تیک و الستیک تهران‬ ‫موس��وم به تهران پالست امس��ال ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬بهمن‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬نمایش��گاه تهران پالس��ت‬ ‫‪۲۰۲۰‬؛ بهم��ن ‪ ۱۳۹۸‬در ش��هرافتاب در حالی‬ ‫برگزار می ش��ود که دی ماه مشهد و شیراز نیز‬ ‫میزبان دو نمایش��گاه داخلی دیگر برای صنایع‬ ‫پالستیک بودند‪ .‬این نمایشگاه که در واقع پس‬ ‫از ایران پالس��ت یکی از مهم تری��ن رویدادهای‬ ‫صنعت پالستیک کشور به شمار می رود‪ ۲ ،‬دوره‬ ‫به نسبت موفق را سپری کرده است‪ .‬این رویداد‬ ‫در مجموعه نمایش��گاهی ش��هر افتاب برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تاری��خ ای��ن نمایش��گاه در ای��ن‪ ۳‬دوره‪ ،‬در‬ ‫بهمن تثبیت ش��ده که می تواند برنامه ریزی را‬ ‫برای کس��انی که می خواهند در این نمایشگاه‬ ‫حضور به هم رس��انند‪ ،‬سهل تر کند‪ .‬پیش از این‬ ‫خبرهایی مبنی بر انتقال زم��ان این رویداد به‬ ‫فص��ل بهار بود ک��ه به علت تع��دد رویدادهای‬ ‫خارجی مرتبط با صنعت پالستیک‪ ،‬این مسئله‬ ‫منتفی شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران‪،‬‬ ‫بهمن سال گذش��ته با انتشار فراخوان مسابقه طراحی‬ ‫پاویون ایران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی‪ ۳۰ ،‬رزومه از‬ ‫مهندسان مشاور و دفاترمعماری دریافت کرد‪ .‬از این‬ ‫میان پس از ارزیابی کیفی مشاوران‪ ۱۰ ،‬شرکت برای‬ ‫طراحی این پاویون انتخاب ش��دند ک��ه در نهایت از‬ ‫میان این‪ ۱۰‬ش��رکت‪ ،‬طرح ارائه ش��ده ازسوی «گروه‬ ‫طراحی ش��یفت» به عنوان طرح نهایی برای س��اخت‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫نش��ید نبی��ان‪ ،‬فارغ التحصی��ل رش��ته معم��اری‬ ‫از دانش��گاه ش��هید بهش��تی اس��ت و فوق لیس��انس‬ ‫شهرس��ازی از دانش��گاه تورنت��و دارد‪ .‬بنیان دکترای‬ ‫طراحی خود را نیز از دانش��گاه هاروارد گرفته و یک‬ ‫دوره پس��ت دکترای دوس��اله نی��ز در زمینه طراحی‬ ‫شهرهای هوشمند در دانشگاه ام ای تی گذرانده است‪.‬‬ ‫نبیان از‪ ۱۰‬س��ال پیش در دانش��گاه تورنتو در مقطع‬ ‫فوق لیس��انس و در دانش��گاه های ام ای ت��ی‪ ،‬رایس و‬ ‫نورث ایسترن و هاروارد تدریس داشته است‪.‬‬ ‫رامبدایلخان��ی نی��ز فارغ التحصی��ل فوق لیس��انس‬ ‫رش��ته معماری از دانش��گاه شهید بهش��تی در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬اس��ت و از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬ب��ا تاس��یس گ��روه‬ ‫مش��اور‪ ،‬درگیر کار حرفه ای معماری شده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ادامه گفت وگوی نیما کرمی را با مدیران ارش��د گروه‬ ‫طراحی شیفت می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ط�رح ش�ما به عنوان ط�رح منتخ�ب برای‬ ‫ساخت در اکسپو دوبی انتخاب شده است‪ .‬روند‬ ‫این انتخاب چگونه بوده است؟‬ ‫نبیان‪ :‬این نخس��تین مسابقه طراحی درباره اکسپو‬ ‫بود که در ان ش��رکت کرده ایم‪ .‬دلیل ش��رکت ما در‬ ‫مس��ابقه طراحی پاویون ایران در اکس��پو‪ ۲۰۲۰‬هم‬ ‫این بود که می دانس��تیم دوس��تان مسئول در وزارت‬ ‫راه وشهرس��ازی‪ ،‬در این دوره برگزاری اکسپو‪ ،‬مشاور‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه ها هس��تند‪ .‬در فراخوان‬ ‫اولیه شرکت س��هامی نمایشگاه ها‪ ،‬برای طرح ها وجه‬ ‫کیفی مش��اوران نیز لحاظ ش��ده بود و فقط داش��تن‬ ‫رتبه صالحیت خدمات مش��اور یا به اصطالح موضوع‬ ‫رتبه بندی در ان مطرح نبود؛ بنابراین دغدغه کیفیت‬ ‫به ط��ور جدی در ای��ن دوره مورد توج��ه بود چراکه‬ ‫داش��تن جوایز ملی و بین الملل��ی نیز جزو معیارهای‬ ‫انتخاب مش��اوران بود‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬هیات دوران نیز‬ ‫بسیار باتجربه و قابل اعتماد بودند‪.‬‬ ‫ایلخان��ی‪ :‬محتوی اصل��ی ما هم با توجه به ش��عار‬ ‫اکسپو یعنی مقاومت ایرانیان در مراحل و دوران های‬ ‫تاریخی مختلف و در مقابله با جنگ ها و دشواری های‬ ‫گوناگ��ون بود و می توان گفت م��ا یک تمدن تاب اور‬ ‫داری��م‪ .‬پ��س از ارائه ط��رح اولیه‪ ،‬ما به عن��وان یکی‬ ‫از‪ ۱۰‬ش��رکت مهندس مش��اوره انتخاب ش��دیم که‬ ‫می توانستند پروپوزال طراحی خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫نبیان‪ :‬در واقع از تمام ش��رکت کنندگان خواس��ته‬ ‫ش��ده بود ایده کالن را با توجه به ش��عار اکس��پو در‬ ‫یک صفحه در کنار مدارک خود ارس��ال کنند‪ .‬ما بر‬ ‫وجه ت��اب اوری فرهنگ ایرانی تمرک��ز کرده بودیم؛‬ ‫یعنی در طراح ارائه ش��ده وجه تاب اوری را در تاریخ‬ ‫ای��ران در مدل های مختلف می بینید‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ما قبل از اقتصاد نفتی همیش��ه مشکل اب داشته ایم‬ ‫و فالت ایران‪ ،‬فالت س��ختی برای تولید تمدن بوده‪،‬‬ ‫اما با این حال تمدن بزرگی در ان شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ایران در مسیر جاده ابریشم قرار دارد و همیشه مورد‬ ‫طم��ع و تهاج��م گروه های مختلف ب��وده اما با وجود‬ ‫تمام تهاجم ها و جنگ ها به حیات و توسعه خود ادامه‬ ‫داده اس��ت‪ .‬از نگاه دیگر‪ ،‬این مس��ئله جذاب بود که‬ ‫چه اتفاقی رخ داده ک��ه موضوع«اینده» برای جامعه‬ ‫ جهانی مهم ش��ده است‪ .‬ش��اید به این دلیل که اینده‬ ‫بسیار چالش برانگیز به نظر می رسد‪ .‬همیشه اکسپو ها‬ ‫عرص��ه ای بوده اند که چالش ه��ای جامعه جهانی در‬ ‫انها مطرح ش��ده و ملت های مختلف راهکار های خود‬ ‫را ب��رای مقابله ب��ا این چالش ها ارائ��ه کرده اند‪ .‬حال‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردشگری تهران‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه های جدید بانک مرکزی اعالم شد‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫بازگشت منابع‬ ‫به بانک ها‬ ‫برنامه ریزی برای تقویت اقتصاد‬ ‫جواد صالحی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫بانک سامان شرکت برتر‬ ‫ایران شد‬ ‫بان��ک س��امان براس��اس اخری��ن رتبه بندی‬ ‫انجام ش��ده از س��وی س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫به عنوان بیست و دومین شرکت برتر ایران انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش سامان رسانه‪ ،‬س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی رتبه بندی سال ‪ ۹۸‬شرکت های برتر ایران‬ ‫را برای بیس��ت و دومین س��ال متوالی اعالم کرد‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بانک س��امان طبق اطالعات مالی‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۷‬به عنوان بیست و دومین شرکت برتر‬ ‫ایران انتخاب ش��د‪ .‬این رتبه بندی براساس میزان‬ ‫فروش و درامد شرکت ها انجام می شود و رتبه ‪۲۲‬‬ ‫در حالی از س��وی بانک سامان کسب شده که این‬ ‫بانک توانس��ته میزان درامد خود در سال ‪ ۱۳۹۷‬را‬ ‫به ‪ ۱۲۵۲۳۱‬میلیارد ریال برس��اند‪ .‬میزان درامد‬ ‫بانک س��امان در س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬بیش از ‪۱۲۳۲۰۷‬‬ ‫میلی��ارد ریال بوده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫رتبه بندی بیش از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت مختلف بررسی و‬ ‫طبقه بندی شده است و این رتبه بندی دورنمایی از‬ ‫عملکرد و اقدام های ش��رکت ها در حوزه اقتصادی‬ ‫ارائه می دهد و نش��ان دهنده میزان اثرگذاری انها‬ ‫در ح��وزه اقتصاد ملی اس��ت‪ .‬همچنی��ن در این‬ ‫رتبه بندی ش��رکت بیمه سامان و شرکت پرداخت‬ ‫الکترونیک س��امان از زیرمجموعه های گروه مالی‬ ‫سامان توانسته اند به ترتیب رتبه ‪ ۱۰۹‬و رتبه ‪۱۱۰‬‬ ‫برترین شرکت های ایران را از ان خود کنند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫‹ ‹باید مسیر سرمایه گذاری ها هموار شود‬ ‫بان��ک مرک��زی درحال��ی برنامه ه��ای جدید خود‬ ‫را ب��رای تقوی��ت بخش اقتصادی کش��ور اعالم کرده‬ ‫اس��ت که کارشناسان معتقدند در ش��رایط تحریمی‬ ‫که کش��ور با فش��ار زیادی روبه رو اس��ت‪ ،‬هر اقدام و‬ ‫سیاس��تی که باعث بهبود وضعی��ت اقتصادی و رفع‬ ‫مش��کالت این بخ��ش ش��ود می توان��د در نهایت به‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور کمک کند و این اتفاق خوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما الزمه دس��تیابی به این هدف این اس��ت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش اقتصاد کش��ور درحالی درگیر مشکالت‬ ‫عدیده ای اس��ت ک��ه کمبود منابع و دسترس��ی‬ ‫س��خت فعاالن بخش های اقتصادی به اعتبارات‪،‬‬ ‫باعث ش��ده تا عرص��ه فعالیت ب��رای فعاالن این‬ ‫بخ��ش بی��ش از هر زم��ان دیگری تنگ ش��ود و‬ ‫مش��کلی به مشکالت دیگرش��ان اضافه شود‪ .‬این‬ ‫شرایط درحالی است که بانک ها با توجه به نقش‬ ‫اثر گ��ذاری که در حوزه اقتصاد کش��ور دارند‪ ،‬اما‬ ‫نتوانسته اند دراین بخش عملکرد مطلوبی داشته‬ ‫باش��ند و کارامدتر عمل کنند چون خود بانک ها‬ ‫نی��ز با مش��کالتی مواجه ان��د که بای��د ابتدا این‬ ‫مش��کالت رفع ش��ود‪ .‬درحال حاضر بخش زیادی‬ ‫از مناب��ع بانک ه��ا به دالیل مختلف قفل ش��ده و‬ ‫توان اعتباردهی بانک ها را به ش��دت کاهش داده‬ ‫اس��ت که برای بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور‬ ‫الزم اس��ت هرچه س��ریعتر اقداماتی در راستای‬ ‫ازادسازی منابع سیستم بانکی انجام شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر بلوکه ش��دن بخش زیادی از منابع بانک ها در‬ ‫قالب بدهی ه��ای دولت‪ ،‬معوقات بانکی‪ ،‬امالک و‬ ‫مس��تغالت و‪ ،...‬سیستم بانکی با چالشی با عنوان‬ ‫سیاس��ت های دس��توری روبه رو است که این امر‬ ‫س��بب ش��ده بخش��ی از منابع بانک ها‪ ،‬در جایی‬ ‫صرف شود که شاید بازدهی مناسبی برای اقتصاد‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬یا این منابع در نهایت در جایی‬ ‫صرف ش��ده اس��ت که غیر مولد بوده و در نهایت‬ ‫به سیستم بانکی بازنگشته است و به هرحال این‬ ‫شرایط سبب شده تا قدرت وام دهی بانک ها ازاین‬ ‫باب��ت کاهش یابد که ضرورت دارد این معوقات و‬ ‫بدهی ها و منابع بلوکه ش��ده شناس��ایی و هرچه‬ ‫زودتر برای وصول ان چاره اندیشی شود‪ .‬چون به‬ ‫طور قطع این امر باعث بهبود نس��بت دارایی ها و‬ ‫بدهی ها خواهد شد و عملکرد بانک ها را در بخش‬ ‫اقتصاد مطلوب می کند‪ .‬ضمن اینکه ضروری است‬ ‫بانک ها در نحوه اس��تفاده منابع در اختیارش��ان‬ ‫عملکرد بهتری داش��ته باشند و با دقت و بررسی‬ ‫بیش��تری اقدام به اعطای تسهیالت به بخش های‬ ‫مختلف کنند تا در نهایت مسیر بازگشت منابع در‬ ‫زمان کوتاه و با کمترین مانع همراه باشد‪.‬‬ ‫سیاس��ت های کلی هر کشوری باعث خواهد شد تا‬ ‫قط��ار اقتصاد در ریل خ��ود حرکت کند و با کمترین‬ ‫مانع به مس��یرش ادامه دهد‪ .‬دراین راس��تا‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪ ،‬سیاست گذاری های اقتصادی کشور به گونه ای‬ ‫اتخاذ شود تا بخش اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی‬ ‫قرار گیرد و س��ایر بخش ها ب��ا کمترین چالش مواجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫برای تحقق این هدف الزم است‪ ،‬عالوه بر توجه به‬ ‫افزایش تولید به عنوان عنصر اصلی پیش��رفت اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬در راستای تقویت و مقاوم سازی اقتصاد کشور ‬ ‫گام های مهمی برداش��ته ش��ود‪ ،‬انهم در شرایطی که‬ ‫تحریم ها فش��ار مضاعفی به بخش های اقتصادی وارد‬ ‫کرده و چالش های زیادی را برای بخش مولد کش��ور‬ ‫به وج��ود اورده اس��ت‪ .‬در این بین نق��ش نهادهای‬ ‫پولی و مالی و سیاس��ت گذاری هایی که دراین حوزه‬ ‫نیز انجام می ش��ود‪ ،‬نقش بسیار مهمی در تحقق این‬ ‫اهداف خواهند داشت‪.‬‬ ‫در همین راس��تا و با توجه به اهمیت این موضوع‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین‬ ‫اظهاراتش به برنامه های این بانک برای تقویت اقتصاد‬ ‫پرداخت��ه و اعالم کرده که تالش ه��ای بی وقفه بانک‬ ‫مرکزی به همراه س��ایر بخش های کش��ور‪ ،‬نظام ارزی‬ ‫کشور را درشرایط بسیار س��خت اقتصادی به سامان‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته همتی‪ ،‬بازار ارز محل تخلیه ش��وک های‬ ‫خارج��ی به اقتصاد اس��ت و نقش بان��ک مرکزی نیز‬ ‫جلوگیری از نوس��ان های ب��ازار و حذف نقش مخرب‬ ‫سفته بازان در این بازار است‪.‬‬ ‫انطور که همتی تاکید کرده اس��ت‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫از ای��ن پس‪ ،‬تمرک��ز خود را بر کنت��رل تورم خواهد‬ ‫داش��ت و اس��تفاده از ابزاره��ای عملیات ب��ازار باز و‬ ‫تغییر سیاس��ت گذاری پولی بر کنترل تورم‪ ،‬سرلوحه‬ ‫برنامه های بانک مرکزی خواهد بود‪ .‬بدیهی است‪ ،‬در‬ ‫این مس��یر‪ ،‬کلید موفقیت‪ ،‬افزای��ش تولید غیر نفتی‬ ‫داخلی اس��ت که باید با سیاس��ت های مالی مناسب‬ ‫دولت همراهی شود ‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او همان گونه ک��ه رهبر معظ��م انقالب‬ ‫تاکیدکردن��د‪ ،‬راه ب��رون رف��ت از ش��رایط موجود و‬ ‫تقوی��ت اقتصاد‪ ،‬کمک به رش��د غیر نفت��ی اقتصاد و‬ ‫کاهش وابس��تگی بودجه دولت به نفت است‪ .‬در این‬ ‫مس��یر‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬عالوه ب��ر پیش بینی پذیرکردن‬ ‫مس��یر متغیرهای کالن اقتصادی‪ ،‬سیاست هایش در‬ ‫جهت ایجاد فضایی مناس��ب برای کس��ب و کارهای‬ ‫مولد اشتغال‪ ،‬به کمک بهبود ترازنامه بانک ها و ایجاد‬ ‫جریان اعتباری سالم برای بانک ها‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن تاکید کرد که‬ ‫قب ً‬ ‫ال نیز به بانک ها متذکر شدم‪ ،‬انها باید خود را اماده‬ ‫تطابق با شرایط جدید سیاست گذاری پولی کنند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی عزم جدی برای کم��ک به افزایش‬ ‫قدرت نقدش��وندگی ترازنامه بانک های کشور در بازار‬ ‫ثانویه دارد و با ش��روع اجرای عملی��ات بازار باز‪ ،‬این‬ ‫مهم را عملیاتی کرده است‪.‬‬ ‫درعین حال نظارت ش��دید بر عملک��رد بانک ها و‬ ‫تالش برای سالم س��ازی ترازنامه انه��ا‪ ،‬با قوت ادامه‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه همتی مردم و فعاالن اقتصادی به خوبی‬ ‫می دانند ادامه افزایش رش��د اقتص��اد مهم ترین اقدام‬ ‫کشور برای شکس��ت توطئه ها و تحریم های ظالمانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ازار ارز محل تخلیه ش��وک های خارجی به اقتصاد اس��ت و نقش‬ ‫بانک مرکزی نیز جلوگیری از نوس��ان های بازار و حذف نقش مخرب‬ ‫سفته بازان در این بازار است‬ ‫که در مس��یر حمای��ت از بخش مولد کش��ور‪ ،‬برخی‬ ‫نگرش ه��ا و سیاس��ت گذاری ها تغییر کند و محور ان‬ ‫حمایت از تولید و بخش مولد کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی کارش��ناس اقتصاد دراین‬ ‫ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه کش��ور ما‬ ‫درحال حاضر در ش��رایط خاصی قرار گرفته که سبب‬ ‫ش��ده وضعیت کس��ب و کارها وضعیت چندان عادی‬ ‫نداش��ته باش��ند افزود‪ :‬محدودیت های تحریم از یک‬ ‫س��و و محدودیت هایی که در داخل کش��ور در بحث‬ ‫تخصیص ارز و اعتبارات بانکی اعمال می شود از سوی‬ ‫دیگر باعث شده تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی‬ ‫دچار مشکل شوند و به فعالیتشان خدشه وارد شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه بنگاه های اقتص��ادی و تولید در‬ ‫کش��ور درحالی نیازمند منابع هس��تند که از یک سو‬ ‫دولت با کس��ری بودجه روبه رو است و از سوی دیگر‬ ‫بانک ها به دلیل محدودیت منابع‪ ،‬قدرت مانور ندارند‬ ‫یاداورش��د‪ :‬با توجه به همین وضعیت نیز‪ ،‬ما با حجم‬ ‫باالیی از نقدینگی در کش��ور روبه رو هس��تیم که به‬ ‫واقع نمی دانیم برای مدیریت ان چه برنامه ریزی باید‬ ‫داشته باشیم و به همین دلیل هم این منابع به جای‬ ‫اینکه صرف بخش مولد کش��ور ش��ود‪ ،‬در بخش های‬ ‫غیر مولد و س��فته بازی بلوکه ش��ده و ب��ه تورم دامن‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر سیاس��ت هایی که بانک‬ ‫مرک��زی دنبال می کند بیش��تر حول مح��ور کنترل‪،‬‬ ‫ی چندانی در‬ ‫مدیریت و اداره بازارهاس��ت و برنامه ریز ‬ ‫جهت توس��عه بنگاه های اقتصادی انجام نشده است‪.‬‬ ‫مح��ور برنامه های بانک مرکزی درحال��ی براین مبنا‬ ‫تاکنون پیش رفته اس��ت که مش��خص نیس��ت مهار‬ ‫رشد افسار گس��یخته قیمت ها که اتفاق افتاده تا کی‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حاجی اس��ماعیلی‪ ،‬ب��رای تحقق اهداف‬ ‫کالن اقتص��ادی‪ ،‬و تقوی��ت اقتص��اد ما باید مس��یر‬ ‫س��رمایه گذاری ها را در کش��ور هم��وار کنیم‪ .‬اقتصاد‬ ‫ایران به س��رمایه و منابع نیاز دارد و اگر قرار است در‬ ‫راستای توسعه فضای کسب و کار‪ ،‬بنگاه جدیدی وارد‬ ‫بازار شود‪ ،‬باید سیاست های پولی انبساطی اتخاذ شود‬ ‫تا فعاالن این بخش ها دسترس��ی اسان تری به منابع‬ ‫بانکی داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معتقد اس��ت البته ب��ا انجام این‬ ‫اقدامات ه��م نمی ت��وان در کوتاه مدت انتظار رش��د‬ ‫نقاط ضعف و قوت طرح جدید بانکی در مجلس‬ ‫مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات ای��ران‪ ،‬در‬ ‫تش��ریح نقاط قوت و ضعف طرح جدید بانکداری‬ ‫در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مجمع عمومی‬ ‫بان��ک مرکزی در ط��رح جدید حذف ش��ده که‬ ‫در ای��ن زمینه نیاز ب��ه تجدیدنظر وج��ود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫علی صالح ابادی گفت‪ :‬این طرح واجد نقاط قوت‬ ‫بسیار مطلوبی است و در عین حال می تواند نقاط‬ ‫ضعف در حوزه قوانین را برطرف کند‪ .‬صالح ابادی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در بحث مربوط به بانک توس��عه ای‪،‬‬ ‫انتقادات��ی به این طرح وارد اس��ت که درباره انها‬ ‫با مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫میان گذاشته ش��ده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مجمع‬ ‫عمومی بانک مرکزی در طرح جدید حذف شده‬ ‫و هیات عالی جای ان را گرفته اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه بهتر بود مجمع بانک مرک��زی جدا از هیات‬ ‫عال��ی مدنظر قرار داده ش��ود‪ .‬همچنین در طرح‬ ‫جدید بانکی‪ ،‬بانک توس��عه ای‪ ،‬ی��ک هیات امناء‬ ‫دارد که رئیس ان‪ ،‬رئیس جمهوری است و رئیس‬ ‫هیات عالی رئیس کل بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وجود نظارت های موازی در کش��ور‬ ‫و تداخ��ل نظ��ارت ازس��وی نهاده��ای گوناگون‬ ‫باع��ث بروز مش��کالت برای نهاد ه��ای اجرایی از‬ ‫جمل��ه بانک ها می ش��ود به نحوی ک��ه عالوه بر‬ ‫س��ازمان های نظارت��ی‪ ،‬دیوان محاس��بات نیز به‬ ‫م��وارد تخلف بانک ها ورود کرده که بهتر اس��ت‬ ‫ب��ا توجه به ط��رح جدید نظ��ارت بانکی به بانک‬ ‫مرکزی سپرده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت نظارت دیوان محاسبات و ورود این مرجع‬ ‫تنها در حوزه بودجه بانک ها باش��د و بانک ها باید‬ ‫زیر نظارت بانک مرکزی بوده و موارد تخلف انها‬ ‫در بخش های قوانین و مقررات از سوی این بانک‬ ‫بررسی و دنبال شود‪.‬‬ ‫صالح اب��ادی در ذک��ر ایراد دیگ��ر طرح جدید‬ ‫بانک��ی گفت‪ :‬در این طرح برای بانک توس��عه ای‬ ‫ایجاد صندوق پروژه تعریف ش��ده اس��ت به این‬ ‫ترتیب که برای هر پروژه ای که از س��وی اعضای‬ ‫هیات امناء معرفی می ش��ود‪ ،‬دست کم ‪ ۵‬درصد‬ ‫از س��هام‪ ،‬پذیره نویسی عمومی ش��ود‪ .‬در حالی‬ ‫که تجربه های بازار س��رمایه نشان می دهد هر جا‬ ‫پروژه تازه تاسیسی با پذیره نویسی عمومی روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افراد خریدار س��هام انتظار سوداوری‬ ‫دارن��د اما پروژه ممکن اس��ت حتی تا ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫به دلیل تاخیر در بهره برداری به سوددهی نرسد‬ ‫زیادی برای اقتصاد کش��ور داش��ت‪ ،‬چون تحریم ها و‬ ‫محدودیت ها ‪ ،‬باعث شده تا بخش زیادی از بنگاه های‬ ‫اقتصادی ظرفیت فعالیت ش��ان کم شود و بهبود این‬ ‫وضعیت به طور قطع نیازمند زمان بیشتری است‬ ‫ب��ه گفته او در مجموع اگر ه��دف تقویت اقتصاد و‬ ‫اش��تغالزایی در کشور اس��ت و می خواهیم که اقتصاد‬ ‫باثباتری داش��ته باشیم‪ ،‬باید ش��رایط را برای افزایش‬ ‫سرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش دهیم و‬ ‫پیش نیاز این مهم هم‪ ،‬کاهش تورم‪ ،‬کاهش ریس��ک‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬کاهش نوسانات قیمتی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹به سمت بخش مولد‬ ‫بهنام ملکی از دیگر کارشناس��ان اقتصاد نیز دراین‬ ‫باره درگفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید براین موضوع که‬ ‫یکی از ارکان مهم به س��امان ش��دن بخش اقتصاد و‬ ‫تقوی��ت ای��ن بخش‪ ،‬به سیاس��ت های پول��ی و نقش‬ ‫اثر گذار بانک مرکزی برمی گردد افزود‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫که اقتصاد کشور با محدودیت های زیادی مواجه است‬ ‫و بازارها هر از گاهی دچار نوس��ان می شوند‪ ،‬ما شاهد‬ ‫این امر هس��تیم که بخش زیادی از نقدینگی ها وارد‬ ‫بخش هایی شده اس��ت که نه تنها مولد نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ضدمولد نیز تلقی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او اگر بان��ک مرکزی قرار اس��ت دراین‬ ‫ش��رایط قدمی در راس��تای بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور ب��ردارد و باعث تقویت این بخش ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫سیاس��ت گذاری هایش به گونه ای باش��د ت��ا منابع و‬ ‫نقدینگی ه��ا از س��مت بخش غیر مولد خارج ش��ود‬ ‫و ب��ه س��مت بخش مولد کش��ور حرکت کن��د و این‬ ‫موضوعی اس��ت که باید اولویت سیاس��ت گذاری های‬ ‫بانک مرکزی باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬درحال حاضر‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫درحالی با تورم و نقدینگی ش��دید روبه رو اس��ت که‬ ‫دراین مقطع حس��اس اگر نتوانیم اصالحاتی در حوزه‬ ‫پولی و بانکی ایجاد کنیم و جلوی تورم و نقدینگی را‬ ‫نگیریم‪ ،‬نمی توانیم انتظار تقویت و رشد بخش اقتصاد‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ملک��ی با تاکی��د براینکه این اصالح��ات و اقدامات‬ ‫باید به ش��کل عملی و مس��تمر انجام شود تا فقط در‬ ‫ح��د حرف و ایده باقی نماند افزود‪ :‬بانک مرکزی باید‬ ‫بتواند جلوی حجم س��نگین نقدینگی که در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد را بگی��رد تا در نهایت همچون س��یالبی‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی را تخریب نکن��د‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫باید با مدیریت و هدایت درس��ت ای��ن پول ها‪ ،‬ان را‬ ‫ص��رف بخش هایی کن��د که مولد هس��تند و بازدهی‬ ‫باالی��ی ب��رای اقتص��اد دارن��د و در نهایت به رش��د‬ ‫اقتصادی کشور کمک می کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬منابع بانک ها و نقدینگی های‬ ‫س��رگردان در کشور باید با مدیریت درست به سمت‬ ‫تولیدات دانش بنیان‪ ،‬محصوالت نواورانه‪ ،‬استارت اپی‬ ‫و کاالهای اس��تراتژیک حرکت کن��د و این موضوعی‬ ‫اس��ت که می تواند در نهایت ایجاد شغل کند و باعث‬ ‫تقویت تولید شود و به اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد که البته در این مس��یر باید س��ایر‬ ‫نهاده��ا همچ��ون نظام مالیات��ی به هم��کاری بانک‬ ‫مرک��زی بیاین��د تا ب��ا در اختیار گرفت��ن اطالعات و‬ ‫امارهای ش��فاف و بررس��ی تراکنش های مش��کوک‪،‬‬ ‫ان دس��ته از فعالیت های��ی که غیر مولد هس��تند یا‬ ‫از مس��یر های غیر قانونی کس��ب درامد می کنند یا از‬ ‫پرداخ��ت مالیات فرار می کنند را شناس��ایی کنند و‬ ‫ان دس��ته از فعالیت های��ی که مولد هس��تند را مورد‬ ‫حمایت بیشتر قرار دهند‪.‬‬ ‫او ب��ر این باور اس��ت که باید ش��رایط ب��ه گونه ای‬ ‫باش��د ک��ه هم��ه بخش ه��ا مالیات ش��ان را پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬چ��ون این مه��م ضمن اینکه باعث می ش��ود‬ ‫درامده��ای مالیاتی افزایش یابد‪ ،‬باعث خواهد ش��د‬ ‫ش��فافیت بیش��تری در اقتصاد فراهم ش��ود و این به‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیشتر می تواند کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬باید مسیر حرکت پول ها‬ ‫ب��ه س��مت بخش غیر مول��د مهار ش��ود‪ ،‬باید جلوی‬ ‫پولش��ویی و فس��ادهای مالی در کش��ور گرفته شود‬ ‫و اقتصاد کش��ور به س��مت ش��فافیت هر چه بیشتر‬ ‫حرکت کند‪ ،‬چون اگر این بسترها فراهم شود‪ ،‬مسیر‬ ‫نقدینگی در کش��ور مش��خص خواهد شد و می توان‬ ‫برای ان برنامه ریزی بهتری داشت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در عین حال باید فضای کسب و کار در‬ ‫کشور بهبود یابد و در نهایت فضا برای سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در کشور فراهم شود‪ .‬بانک مرکزی باید نگاه‬ ‫حمایتی و مثبت به تولید داش��ته باشد و دراین راستا‬ ‫سیاس��ت های غیرتولیدی بانک مرک��زی باید هرچه‬ ‫سریع تر اصالح شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او درحال حاض��ر بخش زی��ادی از منابع‬ ‫بانک ها در بخش هایی بلوکه و فریز ش��ده اس��ت که‬ ‫باید بانک مرکزی در راس��تای ازادس��ازی این منابع‬ ‫اقدام کند ت��ا بانک ها بتوانند از ای��ن محل اعتبارات‬ ‫بیش��تری به بخ��ش تولید و صنعت کش��ور پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬بانک مرکزی باید اس��تقالل نظارتی بر عملکرد‬ ‫بانک ها داش��ته باشد و جلوی رانت هایی که در حوزه‬ ‫اقتصاد وجود دارد را بگیرد‪.‬‬ ‫برنامه استراتژیک باید در همه اجزای بانک جریان یابد‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ایران ب��ا بیان اینکه برای‬ ‫تدوین استراتژی بانک بس��یار تالش شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محتوای اس��تراتژی بان��ک در اختی��ار وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و معاونان ایش��ان نیز گذاش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مل��ی ایران‪،‬‬ ‫محمد رض��ا حس��ین زاده در همای��ش ی��ک روزه‬ ‫بررس��ی عملک��رد ‪ ۹‬م��اه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و تبیین‬ ‫برنامه ه��ای راهبردی بانک تا پایان س��ال‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مضامین برنامه اس��تراتژیک بانک به طور جدی از‬ ‫سوی اعضای هیات مدیره نظارت می شود‪ ،‬چراکه‬ ‫ای��ن کار بای��د به طور کامال نظام من��د پیش برود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه برنامه اس��تراتژیک باید در‬ ‫تمام اجزای س��ازمان جریان یابد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫تالش ها باید در راس��تای پیاده سازی اهداف کالن‬ ‫بانک باشد تا در نهایت به سوداوری بینجامد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مل��ی ایران بر ضرورت همدلی‬ ‫و ارتباط مستمر مدیران ارشد و میانی با کارکنان‬ ‫صف و س��تاد تاکید و خاطرنش��ان کرد‪ :‬کس��انی‬ ‫که عملک��رد مطلوبی در ط��ول دوره های ارزیابی‬ ‫نداش��ته اند‪ ،‬بای��د از واحدهای برت��ر درس گرفته‬ ‫و تجربه ه��ای انها را به کار گیرند‪ .‬حس��ین زاده به‬ ‫لزوم جذب منابع ارزان قیمت و نیز افزایش صدور‬ ‫ضمانتنامه در واحدهای بانک اش��اره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬مش��تریان بزرگ و س��ازمان های کم ریس��ک‬ ‫باید پیوس��ته رصد ش��ده و همکاری های بانکی با‬ ‫انها توسعه یابد‪ ،‬چراکه درامد حاصل از همکاری‬ ‫با انها چندین برابرعای��دی همکاری با بنگاه های‬ ‫کوچک است‪ .‬وی با بیان اینکه در حوزه معامالت‬ ‫ارزی و عملی��ات مرتبط ب��ا صرافی ها اکنون بانک‬ ‫ملی ایران محور قرار گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ‬ ‫تمام شده پول و نرخ موثر تسهیالت در رتبه بندی‬ ‫واحدها بسیار اثرگذار است؛ بنابراین کارکنان باید‬ ‫متوجه باش��ند که چه نوع س��پرده ای را جذب یا‬ ‫چه ن��وع ضمانتنامه ای صادر می کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک ملی ایران ب��ه لزوم اس��تفاده حداکثری از‬ ‫خدم��ات بانک��داری الکترونیک بانک اش��اره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بانک افیس��ر‪ ،‬بام و بله برای اس��تفاده در‬ ‫راس��تای جذب مشتری طراحی شده و می توان با‬ ‫انها موفقیت حداکثری را کسب کرد‪ .‬حسین زاده‬ ‫همچنی��ن فروش ام��وال و امالک م��ازاد بانک را‬ ‫بس��یار مهم خواند و گفت‪ :‬ه��ر چه اموال مازاد به‬ ‫فروش برسد یا مطالبات معوق وصول شود‪ ،‬قدرت‬ ‫تس��هیالت دهی و سود بانک بیشتر می شود که در‬ ‫نهایت به سود کشور و مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فرصتی برای رشد مهندسی معکوس‬ ‫مهندس��ی معکوس مفهوم جدیدی به ش��مار نمی رود و‬ ‫بسیاری از کش��ورهای توس��عه یافته و صنعتی از این نوع‬ ‫مهندسی بهره گرفته اند‪ .‬البته نکته ای که نباید از ان غافل‬ ‫بود‪ ،‬این اس��ت که مهندسی معکوس به معنای کپی کاری‬ ‫نیس��ت؛ بلکه فرایندی اس��ت که با طراح��ی دوباره قصد‬ ‫بازافرینی از طراحی و س��اخت مطابق با ش��رایط جدید را‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در تعری��ف مهندس��ی معکوس عنوان ش��ده‪ ،‬فرایندی‬ ‫اس��ت که طی ان‪ ،‬دانش طراحی موجود در یک محصول‬ ‫به منظور تولید دوباره ان اس��تخراج می ش��ود که یکی از‬ ‫راهکارهای اساس��ی عنوان شده از سوی کارشناسان برای‬ ‫رفع مشکالت واحدهای تولیدی در زمان تحریم است‪.‬‬ ‫صنعت فوالد یکی از صنایعی اس��ت که با بهره مندی از‬ ‫مهندس��ی معکوس توانسته بیش��تر قطعات‪ ،‬خط تولید و‬ ‫تجهیزات خود را بومی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف مهندسی معکوس‬ ‫مجید رضاپور‪ :‬پیش��رفت فناوری چینی ها اغلب از طریق مهندسی‬ ‫معک��وس صورت گرفته و این کش��ور پ��س از عب��ور از این مرحله‬ ‫توانست به سمت نواوری پیش برود‬ ‫باید با مهندس��ی معک��وس به طراحی محص��ول تولیدی‬ ‫رقیب دست یابیم‪ .‬یا زمانی به دنبال راهکارهای جدید برای‬ ‫ارتقای ش��رایط بهتر هس��تیم که باید بتوانیم از مهندسی‬ ‫معکوس بهره بگیریم‪ .‬برخی با الهام از طبیعت‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫معکوس انجام می دهند و به اصطالح مهندسی یونیک و از‬ ‫سیستم های طبیعی الگوبرداری می کنند‪ .‬منفرد با اشاره به‬ ‫شرایط موجود عنوان کرد‪ :‬هم اکنون که در شرایط تحریمی‬ ‫قرار داریم‪ ،‬استفاده از مهندسی معکوس ضرورت بیشتری‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬وی اف��زود ‪ :‬البته برون س��پاری در اقتصاد‬ ‫یک فرایند علمی و تعریف ش��ده است‪ ،‬البته برون سپاری‬ ‫مغایرتی با خودکفایی ندارد‪ .‬اگرچه خودکفایی لزوما خوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬یک خودروساز قرار نیس��ت تمام قطعات خود را‬ ‫بسازد‪ .‬برای نمونه شرکتی مانند بوئینگ برای ‪ ۷۰۰‬قطعه‬ ‫خود برون س��پاری می کند که ب��ا کمترین زمان و بهترین‬ ‫قطعات به دستش می رسد‪ .‬از همین رو تمام مجموعه های‬ ‫موفق در دنیا عموما برون س��پاری می کنند‪ .‬کش��ور ما در‬ ‫حال حاضر دچار ش��رایط تحریم شده و در زمینه قطعات‬ ‫و تجهیزات با مش��کل روبه رو است؛ بنابراین به ناچار باید‬ ‫به روش مهندسی معکوس از طراحی به ساخت برسیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد در ادام��ه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬در‬ ‫مهندس��ی معکوس ب��ه وجود اس��کنرهای س��ه بعدی و‬ ‫تجهی��زات اس��کن نیاز اس��ت و نقش��ه های دوبعدی قابل‬ ‫ساخت را می توان طراحی کرد‪.‬‬ ‫منفرد در پاسخ به این پرسش که عالوه بر ساخت قطعه‪،‬‬ ‫ایجاد خط تولید یا فناوری را نیز می توان به روش معکوس‬ ‫انجام داد‪ ،‬گفت‪ :‬درصد باالیی از تجهیزات و حتی فناوری‪،‬‬ ‫قابلیت ساخت به روش مهندسی معکوس را دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی قطعات در صنعت فوالد دارای حجم‬ ‫بسیار بزرگی هستند‪ ،‬بنابراین می توان این قطعه را دمونتاژ‬ ‫ک��رده و به قطع��ات کوچکتر تبدیل ک��رد که این قطعات‬ ‫کوچک نیز بازطراحی می ش��وند‪ .‬از این رو در کنار عوامل و‬ ‫نیروی انسانی واحدها چون مهندسان و تکنسین کاران باید‬ ‫افرادی باش��ند که بتوانند مهندسی معکوس انجام بدهند‬ ‫و قطع��ه را به یک قطع��ه محلی تبدی��ل و بومی کنند تا‬ ‫کل مجموعه به ایده های بهتری در راس��تای راندمان خود‬ ‫برسد‪ .‬این کارشناس فوالد ادامه داد ‪ :‬در مهندسی معکوس‬ ‫باید بتوان قطعه س��اخته ش��ده جدید را به صورت محلی‬ ‫س��اخت؛ محلی ک��ردن به معنای این اس��ت که محصول‬ ‫با ش��رایط منطقه و واحد تطابق داش��ته باش��د‪ .‬مهندسی‬ ‫معکوس در بیشتر صنایع کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه در صنعت فوالد چه‬ ‫اندازه از مهندس��ی معکوس اس��تفاده ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫س��رامد استفاده از مهندس��ی معکوس را در فوالد مبارکه‬ ‫می تواند دید‪ .‬در این ش��رکت واحدها و زیرمجموعه هایی‬ ‫وج��ود دارد که کار انها طراحی‪ ،‬س��اخت و بهبود اس��ت‪.‬‬ ‫در ذوب اهن نیز از مهندس��ی معکوس اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫فوالدسازان بزرگ در کنار واحدهای کنترل کیفیت خود‪،‬‬ ‫واحدهایی دارند که فرایندها را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫تعمیرات در بیشتر واحدها تعمیرات پیشگیرانه وجود دارد‬ ‫اما در کش��ور ژاپن تعمیرات پیش��گویانه نیز تعریف شده‬ ‫اس��ت که ادعا می کند اس��تفاده از یک قطعه تا چه زمانی‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬این کش��ور در دس��ت و پنجه ن��رم کردن با‬ ‫فرایندها به مراحل باالیی رسید ه است‪.‬‬ ‫منف��رد تاکید کرد‪ :‬واحدهای بزرگ مهندس��ی معکوس‬ ‫را انج��ام می دهند و واحده��ای کوچک نیز اگ��ر قادر به‬ ‫مهندس��ی معکوس نیس��تند باید ان را واسپاری کنند یا‬ ‫اینکه س��عی کنند که وارد این حوزه ش��وند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنونی که بهای محصوالت به نرخ ارز گره خورده و همراه‬ ‫با ان افزایش پیدا کرده باید تمام واحدها به سمت طراحی‬ ‫و فرایندس��ازی پیش بروند‪ .‬اگر واحدها از این مرحله نیز‬ ‫عب��ور کنن��د موضوع زمان پی��ش می اید که ای��ا با زمان‬ ‫کمت��ری می توان به س��اخت و تولیدی رس��ید که رقیب‬ ‫از ما پیش��ی نگیرد‪ .‬وی در پایان تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط موجود‪ ،‬واحدهای فوالدسازی چاره ای جز طراحی‬ ‫و فرایندسازی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای طراحی و ساخت‬ ‫مجید رضاپور کارش��ناس ف��والد در گفت وگو با‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دس��تگاه پیچ��ش گرم با ن��رخ کرنش باال که س��اخت ان تا‬ ‫پیش از این در انحصار ش��رکت های امریکایی بود و کشور ایران‬ ‫به دلیل تحریم های ظالمانه از داشتن ان محروم شده بود‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار در کشور با حمایت و همکاری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و به همت دانش��مندان و متخصصان داخلی طراحی و س��اخته‬ ‫و در دومین نمایشگاه بومی سازی صنعت فوالد رونمایی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��یدمهدی نق��وی‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری ف��والد مبارکه در این باره گفت‪ :‬یک��ی از الزامات تولید‬ ‫محصوالت متنوع در ش��رکت های ف��والدی ایجاد امکانات الزم‬ ‫برای مطالعه و تحقیق در فرایند طراحی محصول اس��ت‪ .‬بدین‬ ‫منظور در طراحی محصوالت فوالدی نظام شبیه س��ازی وجود‬ ‫دارد ک��ه ب��ه ان پایلوت پلنت یا ش��رایط ازمایش��گاهی گفته‬ ‫می شود‪ .‬دس��تگاه پیچش گرم یکی از این موضوعاتی است که‬ ‫با حمایت و پشتیبانی مدیرعامل شرکت و همراهی دانشمندان‬ ‫داخلی کشور طراحی و ساخته شد‪ .‬شهرام عباسی‪ ،‬مدیر تحقیق‬ ‫و توس��عه فوالد مبارکه درمورد طراحی این دستگاه گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مراح��ل مهم تولید فوالد‪ ،‬نورد داغ اس��ت که طی ان تختال‬ ‫فوالدی به کالف تبدیل می شود‪.‬‬ ‫فرایند ن��ورد داغ در خواص مکانیکی و ریزس��اختاری فوالد‬ ‫نقش بسزایی دارد‪ .‬به منظور دس��تیابی به فوالدهایی با خواص‬ ‫مکانیکی و ریزس��اختاری استاندارد‪ ،‬نیاز است پارامترهای نورد‬ ‫داغ ش��امل دماهای پیش گرم‪ ،‬خش��ن کاری و نهایی‪ ،‬نیروهای‬ ‫ن��ورد‪ ،‬نرخ کرنش در مراحل خش��ن کاری و نهایی‪ ،‬نرخ کرنش‬ ‫در هر قفس��ه نورد‪ ،‬نرخ س��رد کردن ورق در بستر خنک کاری‬ ‫فعال صنعت فوالد‬ ‫کم نیس��تند واحدهای فوالدی کوچکی که‬ ‫با توان بخش خصوصی واقعی اداره می ش��وند‬ ‫و به درس��تی توانس��ته اند که در مسیر بومی‬ ‫شدن‪ ،‬گام های مهمی بردارند‪ ،‬اما موضوع ان‬ ‫است که توان شرکت های بخش خصوصی در‬ ‫زمینه بومی س��ازی ان گونه که باید و ش��اید‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ ،‬در حالی که این ش��رکت ها‬ ‫ع�لاوه ب��ر بومی س��ازی در زمین��ه قطعات‬ ‫توانسته اند که تجهیزات خود را بومی کنند‪.‬‬ ‫واحده��ای کوچک بیش��تر خط��وط تولید‬ ‫خ��ود را با اس��تفاده از توان داخ��ل طراحی‬ ‫ک��رده و نزدیک به ص��د درصد تجهیزات این‬ ‫واحده��ا را بومی کرده اند‪ ،‬در حالی که برخی‬ ‫واحدهای بزرگ‪ ،‬بخش��ی از تجهیزات خود را‬ ‫وارد می کنند و به صورت کامل بومی س��ازی‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫هرچند که به لحاظ میزان تولید واحدهای‬ ‫کوچک تناژ باالیی نداشته باشند اما به خوبی‬ ‫توانسته اند که بیشتر قطعات و تجهیزات خود‬ ‫را بومی سازی کنند‪.‬‬ ‫با توج��ه ب��ه ای��ن موض��وع کارخانه های‬ ‫کوچک فوالدس��ازی کمتری��ن میزان ارزبری‬ ‫را برای کش��ور دارند و قدرتمندانه توانسته اند‬ ‫اتوماس��یون خود را بومی کنند و عالوه بر ان‬ ‫در زمین��ه صادرات نیز گام برداش��ته و عالوه‬ ‫بر کاهش ارزبری‪ ،‬سبب ارزاوری برای کشور‬ ‫نیز شده اند‪.‬‬ ‫از همین رو باید عرصه را برای این واحدها‬ ‫بیش از پیش باز گذاشت و دولت اگر حمایتی‬ ‫از ای��ن واحدها ب��ه عمل نم��ی اورد‪ ،‬حداقل‬ ‫قوانین دس��ت و پاگیر و مانع تراشی برای این‬ ‫واحدها ایجاد نکند‪.‬‬ ‫حضور فعال‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫در بازارهای صادراتی‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫طراحی و ساخت دستگاه پیچش گرم با نرخ کرنش باال با حمایت و همکاری فوالد مبارکه‬ ‫و نی��ز دمای کالف پیچ��ی تحت کنترل قرار گی��رد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫به منظور بررس��ی تاثی��ر پارامترهای فوق بر ریزس��اختار و در‬ ‫نتیجه خواص فوالد الزم اس��ت پس از ه��ر مرحله نورد‪ ،‬فوالد‬ ‫ارزیابی ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت که این ارزیابی در ش��رایط واقعی‬ ‫نورد داغ امکان پذیر نیست و نیاز است با انجام شبیه سازی های‬ ‫ازمایشگاهی به این مهم دست یافت‪.‬‬ ‫ازمون پیچش داغ درحال حاضر یکی از بهترین و نزدیک ترین‬ ‫شرایط از نظر حاالت تنش و کرنش به فرایند نورد داغ است‪ .‬در‬ ‫ای��ن ازمون‪ ،‬نمونه ای از فوالد موردمطالعه تحت ازمون پیچش‬ ‫متناظر با ش��رایط هر قفس��ه نورد قرار می گیرد و سپس با نرخ‬ ‫س��رمایش خط نورد صنعتی خنک کاری می شود و ریزساختار‬ ‫و خ��واص مکانیکی ان م��ورد ارزیابی قرار می گی��رد‪ .‬در ادامه‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫محمدعل��ی توحیدی‪ ،‬مدیر واحد متال��ورژی و روش های تولید‬ ‫ف��والد مبارکه بیان ک��رد که با اس��تفاده از ازمون پیچش داغ‪،‬‬ ‫امکان اعمال فرایندهای ترمومکانیکی اس��تاندارد که الزم است‬ ‫در قفس��ه های مختل��ف ن��ورد روی فوالد اعمال ش��ود‪ ،‬فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب‪ ،‬ب��رای هر کدام از گریده��ای فوالدی می توان‬ ‫شناس��نامه ای تهیه کرد تا کارشناس��ان خط نورد گرم بتوانند‬ ‫برای اطالع از شرایط موجود و همچنین شرایط بهینه از دیدگاه‬ ‫خ��واص متالورژیکی از ان اس��تفاده کنند‪ .‬این ش��رایط به انها‬ ‫کم��ک می کند تا پارامترهای خط نورد مانند دما‪ ،‬کرنش و نرخ‬ ‫کرنش (س��رعت غلتک) را برای حصول خواص موردنظر بهینه‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫مدی��ر فروش ش��رکت فوالد هرم��زگان با‬ ‫اش��اره به کس��ب عنوان صادرکنن��ده نمونه‬ ‫اس��تان هرمزگان برای پنجمین سال متوالی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬موقعی��ت منطق��ه ای ش��رکت فوالد‬ ‫هرم��زگان ایجاب می کند تا این ش��رکت به‬ ‫عنوان پایگاه صادراتی کشور و چشم انداز اتی‬ ‫سیاست گذاران مطرح باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مهدی ش��کری زاده افزود‪:‬‬ ‫از ای��ن رو با ایفای نقش راهبردی در توس��عه‬ ‫صنعتی در منطقه جنوب کشور‪ ،‬همواره بران‬ ‫بوده با استراتژی های توسعه بازار در راستای‬ ‫جلب نظر مشتریان و ارائه محصوالت مطابق‬ ‫اس��تانداردهای روز دنیا‪ ،‬اهداف و برنامه های‬ ‫خود را تهیه و تدوین کرده و این باعث ش��ده‬ ‫تا اس��لب هرم��زگان به عن��وان یک محصول‬ ‫ش��ناخته ش��ده در بازارهای جهانی رضایت‬ ‫مشتریان را جلب کند‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬با مطالع��ات صورت گرفته‬ ‫در راس��تای حفظ و توس��عه بازارها در قالب‬ ‫سناریوهایی سعی کرده ایم تا اثار تحریم ها را‬ ‫به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫با توجه به ش��دت رقاب��ت محدودیت بازار‬ ‫تقاض��ا‪ ،‬محدودیت های تج��اری در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی و افزای��ش تولید در کش��ورهای‬ ‫مط��رح صادرکنن��ده‪ ،‬حض��ور مس��تمر در‬ ‫بازارهای صادراتی مستلزم حمایت های وسیع‬ ‫دولت اس��ت و انتظار داریم که دولت با ایجاد‬ ‫مش��وق های صادراتی شامل جوایز صادراتی‪،‬‬ ‫تس��هیالت وی��ژه‪ ،‬تخصی��ص یاران��ه تولید‪،‬‬ ‫تسهیل در قوانین و مقررات گمرکی‪ ،‬کاهش‬ ‫یا ح��ذف هزینه های مترتب ب��ر محصوالت‬ ‫صادرات��ی در مناط��ق ویژه مانن��د حقوق و‬ ‫عوارض بندری و هزینه صدور گواهی تولید‪،‬‬ ‫تامی��ن زیرس��اخت های مناس��ب از طری��ق‬ ‫توس��عه ن��اوگان حمل ونقل و ایجاد اس��کله‬ ‫اختصاص��ی‪ ،‬برطرف ک��ردن محدودیت های‬ ‫مربوط به ناوگان کش��تیرانی و تسهیل روابط‬ ‫و مب��ادالت بانک��ی بین المللی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫صادرات مح��ور را در ام��ر ص��ادرات ی��اری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرهاد منفرد کارش��ناس فوالد درباره مهندسی معکوس‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬در حوزه مهندسی با دو‬ ‫مهندسی مستقیم و معکوس روبه رو هستیم؛ در مهندسی‬ ‫مس��تقیم برای رفع نیاز یا حل مش��کلی‪ ،‬ایده ای به وجود‬ ‫می اید که در نهایت به خلق محصولی ختم می ش��ود‪ .‬در‬ ‫برابر این روش‪ ،‬زمانی بخواهیم از یک محصولی که موجود‬ ‫است به طراحی و ساخت برسیم از مهندسی معکوس بهره‬ ‫می گیریم؛ در این روش‪ ،‬محصول موجود اس��ت و ما قصد‬ ‫داری��م به تولید همان محصول برس��یم؛ یا قصد داریم که‬ ‫مس��تندات محصول را تکمیل کنیم ی��ا اینکه می خواهیم‬ ‫به محصول یا ایده جدیدتری دست یابیم‪ .‬منفرد در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬روش مهندسی مستقیم یک روش سنتی‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬به این معنا‪ ،‬زمانی که بخواهند یک قطعه‬ ‫را بس��ازند‪ ،‬ابتدا ان را طراحی و جزئیات ان را مش��خص‬ ‫و س��پس اقدام به س��اخت می کنند‪ ،‬اما روش مهندس��ی‬ ‫معکوس‪ ،‬روش س��نتی قلمداد نمی شود‪ .‬منفرد در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایا در مهندسی معکوس ازمون و خطا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬در مهندس��ی معکوس تمام کارها‬ ‫به روش ازمون و خط��ا انجام پیش می رود‪ ،‬چراکه از یک‬ ‫قطعه ساخته شده‪ ،‬برخی مشخصات را نداریم‪ ،‬برای نمونه‬ ‫یک قطعه ای الکتریکی یا مکانیکی داریم که از خواص انها‬ ‫اطالعی در دس��ت نداریم که می توان از روش معکوس به‬ ‫خواص ان پی ببرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی مواقع‪ ،‬موضوع رقابت در بازار مطرح‬ ‫اس��ت‪ :‬در این راس��تا موضوع زمان‪ ،‬اهمیت قابل توجهی‬ ‫دارد‪ ،‬از همی��ن رو موقع��ی که بخواهیم زم��ان تولید یک‬ ‫محص��ول را کاه��ش بدهیم‪ ،‬به طور معم��ول باید به دنبال‬ ‫مهندسی معکوس برویم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد ادامه داد‪ :‬برخ��ی مواقع قطعه ای‬ ‫داریم که پیش از این در داخل یا خارج س��اخته ش��ده اما‬ ‫ممکن است هم اکنون تولید ان متوقف شده باشد‪ ،‬از این رو‬ ‫تولیدکننده مجبور اس��ت دست به کار تولید ان شود و در‬ ‫این راستا می تواند از روش مهندسی معکوس بهره بگیرد‪.‬‬ ‫ی��ا برخی محص��والت را در اختیار داریم ک��ه ویژگی های‬ ‫نامطلوب��ی دارند که ب��رای پی بردن به ای��ن ویژگی های‬ ‫نامطل��وب و رفع انها باید مهندس��ی معکوس انجام داده و‬ ‫طراحی دوباره انجام بدهیم؛ یا برعکس ان‪ ،‬ممکن است که‬ ‫بخواهیم برخی ویژگی های مطلوب و خوب را در محصول‬ ‫تقوی��ت کنیم ک��ه بازهم می توانیم به س��راغ مهندس��ی‬ ‫معک��وس برویم‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی نیز برای رقابت با رقیب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهندسی معکوس زمانی به کار گرفته می شود‬ ‫ک��ه برخی راهی را طی کرده اند و برای س��اخت قطعات یا‬ ‫تجهیزات جدید‪ ،‬نیازی نیست که دوباره مسیر رفته شده را‬ ‫ط��ی کنند و می توان با دانش فنی این قطعات و تجهیزات‬ ‫را ساخت‪ .‬در این مهندسی از قطعه ای الگوبرداری‪ ،‬طراحی‬ ‫و برای ساخت به واحد اجرا فرستاده می شود‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫پیش ام��ده و تحریم ه��ا در کش��ور می توان از مهندس��ی‬ ‫معکوس اس��تفاده کرد‪ .‬ب��ه همین دلیل ش��رکت ها قادر‬ ‫شده اند به روش مهندسی معکوس این تجهیزات و قطعات‬ ‫را بسازند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد ‪ :‬ب��رای مهندس��ی معک��وس بای��د‬ ‫کروک ب��رداری انج��ام داد که برای ای��ن کار نیاز به برخی‬ ‫دستگاه ها و تجهیزات نیاز است‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در کشور‬ ‫ما بنا به ضرورت های پیش امده چون تحریم ها‪ ،‬واحدهایی‬ ‫برای مهندس��ی معکوس شکل گرفته اند که در این زمینه‬ ‫در کشور ظرفیت های خوبی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رضاپ��ور ادامه داد ‪ :‬در زمینه تولید فوالدهای خاص‪ ،‬اگر‬ ‫مواد اولیه داشته باشیم اما توان تولید نداشته باشیم‪ ،‬باید‬ ‫راه ه��ای مختلف را امتحان کنیم؛ مهندس��ی معکوس در‬ ‫اینجا می تواند ما را در این مسیر قرار دهد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چه اندازه از مهندسی‬ ‫معکوس اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در صنع��ت فوالد بعد‬ ‫از ‪ ۴۰‬س��ال ب��ه حدی رس��یده ایم که بتوانی��م طراحی و‬ ‫بهبود فراین��د انجام دهیم و با توجه به فناوری روز دنیا و‬ ‫مهندسی معکوس می توانیم فناوری ها را بسازیم‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد یاداور شد‪ :‬حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬سال پیش‬ ‫اگر می خواس��تیم یک خط ن��ورد و میلگرد ایجاد کنیم‪ ،‬با‬ ‫استفاده از اعتبارهای بانکی یک خط نو از ایتالیا خریداری‬ ‫می کردی��م‪ ،‬اما هم اکنون با وجود اس��تادکارانی که در این‬ ‫حوزه هس��تند و از حدود ‪ ۷‬س��ال پیش شروع به ساخت‬ ‫خط تولید میلگرد کرده اند‪ ،‬این کار اغاز ش��ده و هم اکنون‬ ‫می توانیم ح��دود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد خط نورد میلگرد را در‬ ‫داخل بسازیم‪.‬‬ ‫رضاپ��ور عنوان کرد‪ :‬عزم جدی از س��وی مس��ئوالن و‬ ‫صاحبان س��رمایه نیاز اس��ت تا به مهندسان و صنعتگران‬ ‫داخل کش��ور اعتماد کنند‪ .‬هم اکنون خط��وط فوالدی تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد با توان داخلی قابل س��اخت است‪ .‬البته ساخت‬ ‫برخی تجهی��زات یا صرفه اقتصادی ن��دارد یا دانش ما به‬ ‫س��طح تولید و طراحی ان نرس��یده که بهتر است انها را‬ ‫خریداری کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در صنع��ت فوالد در طراحی س��خت افزار و‬ ‫مکانیکال توان ساخت داخلی فوالدسازان ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫البت��ه در طراح��ی برخی خطوط الیاژی هن��وز به مرحله‬ ‫تولید نرس��یده ایم‪ .‬این کارش��ناس فوالد در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا به روش مهندسی معکوس نیز می توان مواد‬ ‫اولیه را تهیه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تهیه مواد اولیه به بحث متالورژی‬ ‫برمی گردد که در این زمینه نیز می توان مهندسی معکوس‬ ‫انج��ام داد ام��ا قابلیت ان برای مهندس��ی معکوس کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضاپور با اش��اره ب��ه این موضوع که برخی کش��ورها با‬ ‫مهندسی معکوس توسعه یافته شده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫پیش��رفت فن��اوری چینی ها از طریق مهندس��ی معکوس‬ ‫ص��ورت گرفت��ه و این کش��ور پس از عب��ور از این مرحله‬ ‫توانست به سمت نواوری برود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تداوم تولید‬ ‫در فوالد‬ ‫مبارکه یعنی‬ ‫حیات بسیاری‬ ‫از صنایع‬ ‫کشور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه عن��وان کرد‪:‬‬ ‫دش��منان قسم خورده جمهوری اس�لامی به خیال‬ ‫خام خود‪ ،‬با ایجاد ش��رایط س��خت و تحریم ها‪ ،‬راه‬ ‫پیش��رفت و ترقی را بر کش��ور ما سد می کنند‪ ،‬اما‬ ‫صنعت کش��ور ما امروز به بالندگی قابل مالحظه ای‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫افزود‪ :‬تحریم دوباره ش��رکت فوالد مبارکه مس��لما‬ ‫ش��رایط را س��خت تر از پی��ش می کن��د‪ ،‬اما همه‬ ‫کارکن��ان ش��رکت ف��والد مبارک��ه با تم��ام وجود‬ ‫ایستاده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت تدابی��ر پدافند غیرعامل‬ ‫در ش��رکت گفت‪ :‬امریکا ب��ا تحریم های خود فوالد‬ ‫مبارکه را به عنوان غول بزرگ اقتصادی ایران مورد‬ ‫ه��دف قرار داده اس��ت‪ ،‬از این رو باید به‬ ‫خاطر داشته باشیم همان گونه که شلیک‬ ‫گلوله به قلب و س��ر انس��ان او را از پای‬ ‫درمی اورد‪ ،‬محافظت از قلب و مغز فوالد‬ ‫مبارک��ه نیز الزامی اس��ت و ای��ن امر با‬ ‫رعایت دقیق دس��تورالعمل های پدافند‬ ‫غیرعامل در همه نقاط حس��اس شرکت‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫عظیمی��ان بر اهمیت تولید محص��والت ویژه در‬ ‫ف��والد مبارکه تاکید ک��رد و گف��ت‪ :‬تولید تختال‬ ‫ویژه ورق ه��ای مورد نیاز انتق��ال نفت و گاز ترش‬ ‫رخداد مهمی در تاری��خ تولید محصول های جدید‬ ‫این ش��رکت است‪ ،‬چراکه دستیابی به این موفقیت‬ ‫بزرگ‪ ،‬کش��ور را از واردات بی نیاز می کند‪ .‬با تولید‬ ‫ای��ن محصوالت خ��ط لول��ه ای به طول‬ ‫‪ 1100‬کیلومتر و به قطر ‪ 42‬اینچ جهت‬ ‫انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز‬ ‫از پایانه نفتی گوره واقع در ش��مال غرب‬ ‫اس��تان بوش��هر به غرب منطقه جاسک‬ ‫در س��واحل دریای عمان احداث ش��ده‬ ‫که مش��ارکت در انجام ای��ن پروژه جزو‬ ‫افتخارات ش��رکت فوالد مبارکه محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تولید این محصوالت اس��تراتژیک در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه می تواند ارزش افزوده بیشتری‬ ‫برای ش��رکت و کشور به همراه داش��ته باشد و از‬ ‫انجا که تامین بس��یاری از م��واد اولیه صنعت نفت‬ ‫نیز ش��امل تحریم ها ش��ده‪ ،‬با تولی��د این تختال ها‬ ‫فوالد مبارکه توانس��ته است در حساس ترین زمان‪،‬‬ ‫مش��کالت صنایع نفت و گاز کش��ور در این زمینه‬ ‫را حل کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارک��ه تولی��د ورق رنگی با‬ ‫براقیت باال و مورداس��تفاده در صنایع لوازم خانگی‬ ‫را نیز از دیگر دس��تاوردهای ارزشمند فوالد مبارکه‬ ‫در شرایط خاص اقتصادی کشور اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫کس��ب این افتخارات همچون نشان پرافتخاری بر‬ ‫سینه فوالد مبارکه می درخشد‪.‬‬ ‫عظیمیان گفت‪ :‬اجرای پ��روژه نورد گرم‪ 2‬تعالی‬ ‫صنع��ت ایران را نش��ان می دهد و باعث می ش��ود‬ ‫حرکت چرخ های صنعتی اقتصادی کش��ور متوقف‬ ‫نش��ود و صنای��ع مرتبطی ک��ه در ح��ال حاضر با‬ ‫ظرفیت ه��ای پایین تر از ظرفیت اس��می فعال اند‪،‬‬ ‫دوباره احیا شوند و به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫ظرفیت های‬ ‫کوچک را‬ ‫نادیده نگیریم‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫عملیات برق رسانی‬ ‫در شمال غرب اصفهان‬ ‫شهردار اصفهان در نشست معاونان فنی کالنشهرهای کشور مطرح کرد‬ ‫شناسایی دردهای مشترک برای تحقق شهرهای زیست پذیر‬ ‫خبر‬ ‫مدی��ر امور برق ش��مال غرب از تجهیز پس��ت زمینی‬ ‫تعاونی مس��کن دانش��گاه علوم پزشکی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۱‬واحد مسکونی در خیابان کاوه شهرک نگین برق دار‬ ‫ش��دند و در این پروژه پس��ت زمینی ب��ه ظرفیت ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوولت امپر تجهیز شد و در مدار قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬داریوش باروت��ی اظهارکرد‪ :‬در این‬ ‫پروژه بر زیبایی مبلمان ش��هری نیز تاکید شد به طوری‬ ‫که یک دستگاه ترانس هوایی جمع اوری و پست زمینی‬ ‫جایگزی��ن ان ش��د‪ .‬وی ب��ه دیگر پروژه برق رس��انی به‬ ‫مجتم��ع مس��کونی در خیابان کاوه خیابان نگارس��تان‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در این پروژه نیز ‪ ۱۲۵‬واحد مسکونی‬ ‫در ‪ ۳‬ساختمان مجزا برق دار شدند که در ان یک پست‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوولت امپر تجهیز ش��د و در مدار قرار گرفت و‬ ‫در این پروژه نیز ‪ ۴۰۰‬متر کابل کش��ی فش��ار متوسط و‬ ‫ضعیف زمینی ساخته شد‪ .‬مدیر امور برق شمال غرب در‬ ‫ادامه گفت‪ ۲ :‬پست زمینی در خیابان کاوه شهرک نگین‬ ‫در خیابان کاوه از محدوده شمال غرب با هزینه ای افزون‬ ‫ب��ر یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان تجهیز و در مدار‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬این پروژه با هدف برق رسانی به‬ ‫‪ ۴۱۰‬واحد مسکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬فیدرگیری و متعادل سازی‬ ‫بار شبکه های فشار ضعیف‪ ،‬زیباسازی مبلمان شهری و‬ ‫برقراری رینگ فشار متوسط عملیاتی و اجرایی شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬ش��هردار اصفهان در نشس��ت معاونان فنی‬ ‫کالنشهرهای کشور گفت‪ :‬باید دردهای مشترک شناسایی شود‬ ‫تا با استفاده از امکانات شهری یکدیگر شاهد زیست پذیر شدن‬ ‫همه ش��هرها باش��یم؛ از همین رو باید برای رسیدن به این ارزو‪،‬‬ ‫دس��ت از رفتارهای ناسیونالیستی منفی برداریم تا به ابادانی و‬ ‫رشد برسیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬قدرت اله نوروزی در بیس��ت و‬ ‫هشتمین نشس��ت معاونان فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور‬ ‫در اصفهان‪ ،‬با اش��اره اعزام اکیپ های امداد و نجات و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز مناطق سیل زده به استان سیستان و بلوچستان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��هرداری اصفهان این کار را برای کاس��تن از االم مردم‬ ‫سیل زده انجام می دهد همان طور که در دوران جنگ تحمیلی‬ ‫هم اصفهان در کمک رسانی پیشتاز بود‪.‬‬ ‫به ابادانی و رش��د برس��یم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید در اجرای‬ ‫پروژه ه��ا عدال��ت فضایی را رعایت کنیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در ش��هر‬ ‫اصفه��ان فعالیت ه��ا را در بخش هایی افزای��ش دادیم که کمتر‬ ‫برخوردار بودند‪ .‬این کار برای رسیدن به برابری واقعی به جای‬ ‫برابری شکلی انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعزام تجهیزات و نیروی امدادی‬ ‫‹ ‹پروژه حلقه حفاظتی اصفهان‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه امروز ش��اهد انجام پروژه ه��ای بزرگ در‬ ‫ش��هر اصفهان هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬حلقه حفاظتی به عنوان یکی از‬ ‫پروژه های بزرگ این ش��هر در راستای تحقق شعار زیست پذیر‬ ‫شدن شهر اصفهان اجرایی شده است‪ .‬این پروژه ارزوی دیرینه‬ ‫مدیران و شهروندان اصفهانی بود که از سال گذشته در شهر اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬ش��هردار اصفهان با بیان اینکه رینگ اول حفاظتی‬ ‫ش��هر اصفه��ان در دوران صفویه‪ ،‬رین��گ دوم در دوران پهلوی‬ ‫اول و دوم و رینگ سوم در ‪ ۴۰‬سال گذشته در این شهر شکل‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تامین مالی و هموار کردن مس��یر اجرای‬ ‫رینگ چهارم به طول حدود ‪ ۸۰‬کیلومتر که ‪ ۵۰‬کیلومتر از ان‬ ‫در ش��هر اصفهان واقع شده‪ ،‬بسیار مشکل است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ش��هر اصفهان ‪ ۱۲۰‬هزار واحد صنف��ی پروانه دار و بدون‬ ‫پروان��ه فعالیت می کنن��د که وجود این تعداد باعث ش��ده‬ ‫تعداد سفرهای صنفی در این شهر بیش از حد انتظار باشد‪.‬‬ ‫همچنین در ش��هر اصفهان ‪ ۹۰‬اتحادیه صنفی فعال اس��ت‬ ‫که اغلب واحدهای انها از نظر محل اس��تقرار دچار مشکل‬ ‫هستند و باید برای ساماندهی انها اقدام های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬دیرعامل س��ازمان ساماندهی‬ ‫مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان‬ ‫ضمن بیان این مطلب و با اش��اره به اینکه روزانه ‪۳‬میلیون‬ ‫برای س��اخت ‪ ۲۳‬تقاطعی که در این حلقه قرار می گیرد‪۱۴۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت که در ش��رایط کنونی اقتصاد‬ ‫کش��ور تامین چنین اعتباری کار س��اده ای نیست اما زمانی که‬ ‫انسجام و همراهی بین مدیریت شهری و مدیران استانی باشد‪،‬‬ ‫این مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم نشست معاونان عمرانی کالنشهرها‬ ‫ن��وروزی با اش��اره ب��ه برگزاری نشس��ت معاون��ان عمرانی‬ ‫کالنش��هرها در ش��هر اصفهان با تاکید بر اینکه این نشس��ت ها‬ ‫می توان��د زمینه س��از بهره مندی ش��هرها از امکان��ات یکدیگر‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همه شهرها امکاناتی در اختیار دارند که اگر‬ ‫تفاهم باشد‪ ،‬می توانیم به کمک هم امده و با مشارکت یکدیگر‬ ‫اقدام هایی را انجام دهیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اصفهان باید با‬ ‫همکاری ش��رکت فوالد مبارکه در شهرستان مبارکه و با تعامل‬ ‫شرکت ذوب اهن در شهرستان زرین شهر به فکر راه اندازی قطار‬ ‫بین شهری و ایجاد شبکه شهری باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی توان با‬ ‫ایجاد یک جزیره‪ ،‬فقط به فکر یک نقطه از کش��ور بود‪ .‬نوروزی‬ ‫افزود‪ :‬در این گونه نشس��ت ها‪ ،‬باید دردهای مشترک شناسایی‬ ‫ش��ود تا با استفاده از امکانات شهری یکدیگر شاهد زیست پذیر‬ ‫ش��دن همه ش��هرها باش��یم‪ .‬از همین رو باید برای رسیدن به‬ ‫این ارزو‪ ،‬دس��ت از رفتارهای ناسیونالیس��تی منفی برداریم تا‬ ‫سفرهای صنفی اصفهان باید مدیریت شود‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار س��فر دراصفهان انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬یک سوم‬ ‫از این س��فرها معادل یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار سفر صنفی‬ ‫اس��ت؛ بنابراین سفرهای صنفی باید مدیریت شود تا مردم‬ ‫به اسانی در شهر تردد داشته باشند‪ .‬محمد مجیری افزود‪:‬‬ ‫بیشتر واحدهای صنفی شهر اصفهان در خیابان های اصلی‬ ‫استقرار یافته و باعث اخالل در تردد شهروندان شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هزار و ‪ ۴۰۰‬کارگاه طالس��ازی در بافت‬ ‫تاریخی شهر فعال است‪ ،‬گفت‪ :‬بازار لوازم خانگی در کوچه‬ ‫یخچال ها و در مج��اورت اثار بی بدیل تاریخی نقش جهان‬ ‫مشکالت زیادی را در تردد شهروندان به وجود اورده است‪.‬‬ ‫مجیری افزود‪ :‬شهروندان ساکن در خیابان عطار نیشابوری‬ ‫گالیه های زیادی از فعالیت واحدهای پرنده فروش��ی دارند‬ ‫که قوانین برای ساماندهی انها اجازه می دهد‪ ،‬اما نهادهای‬ ‫مرتبط باید برای انجام ان همکاری الزم را داشته باشند تا‬ ‫اس��تقرار واحدهای صنفی در مکان های مناسب انجام شود‪.‬‬ ‫مجی��ری از انتقال و س��اماندهی کارگاه های تولیدی طال و‬ ‫زیوراالت ش��هر اصفهان خب��رداد و تصریح کرد‪ ۳۰ :‬هکتار‬ ‫زمین در ش��هرک صنعتی جی برای ش��هرک طال و جواهر‬ ‫اصفهان در نظر گرفته شده و تا پیش از پایان امسال کلنگ‬ ‫عملیات اجرایی پروژه به زمین زده خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی‬ ‫ش��هرداری اصفهان از گشایش فاز نخس��ت بازار بین المللی‬ ‫گل وگی��اه ارغ��وان تا پایان س��ال خب��رداد و گف��ت‪ :‬بازار‬ ‫بین الملل��ی گل وگیاه ارغ��وان در جاده رض��وان زمینی به‬ ‫مساحت ‪ ۱۴.۵‬هکتار در نظر گرفته شده تا بزرگ ترین بازار‬ ‫بین المللی گل و گیاه‪ ،‬بازار ماهیان زینتی‪ ،‬پرندگان زینتی‬ ‫و‪ ...‬در یک محل تفرجگاهی و خرید کاال برای ش��هروندان‬ ‫معاون خدمات شهری شهردار اصفهان نیز از ارسال تجهیزات‬ ‫امدادی به سیستان وبلوچس��تان خب��رداد و گفت‪ :‬همراه با این‬ ‫تجهی��زات تعداد ‪ ۱۳‬نیروی متخصص و امدادی و ‪ ۵‬نفر نیروی‬ ‫غواص نیز برای کمک رس��انی به سیس��تان و بلوچس��تان اعزام‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫حس��ین امیری با اشاره به دستور شهردار اصفهان برای اعزام‬ ‫نیرو و ارس��ال تجهیزات امدادی و موتوری به مناطق س��یل زده‬ ‫اس��تان سیستان وبلوچس��تان اظهار کرد‪ ۳ :‬اکیپ کامل ستاد‬ ‫سیل و رفع ابگرفتگی شامل ‪ ۳‬خودرو که هر کدام دارای ‪2‬پمپ‬ ‫بزرگ اب کش و پمپ لجن کش اس��ت اعزام خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همراه با اکیپ اعزامی از شهرداری اصفهان‪ ،‬لوله و‬ ‫اتصاالت الزم‪ ،‬تجهیزات امدادی و خدمات رس��انی‪ ،‬موتور برق‪،‬‬ ‫یک دستگاه جرثقیل‪ ،‬یک دستگاه موتور پمپ قوی خودمکش‬ ‫و س��ایر وس��ایل و ادوات مورد نیاز مناطق س��یل زده ارس��ال‬ ‫می ش��ود‪ .‬امی��ری اظهارک��رد‪ :‬اع��زام ‪ 2‬خ��ودرو امدادونجات‬ ‫اتش نش��انی‪ ،‬تع��دادی قایق‪ ،‬لباس غواص��ی و تجهیزات کامل‬ ‫امداد و نجات و خدمات اتش نش��انی به همراه س��ایر وس��ایل‬ ‫به مناطق س��یل زده سیستان و بلوچس��تان ازسوی شهرداری‬ ‫اصفهان انجام می شود‪.‬‬ ‫س��اخته ش��ود‪ .‬مجیری در ادامه به راه اندازی مرکز بارانداز‬ ‫ابزیان در می��دان مرکزی میوه و تره ب��ار گفت‪ :‬ماهی های‬ ‫صیدی و دریایی ش��ب هنگام از ‪ 5‬استان به میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره بار اصفهان ارس��ال و پس از اماده س��ازی صبح‬ ‫هن��گام به ‪ ۷‬اس��تان ش��امل قم‪ ،‬ته��ران‪ ،‬ی��زد‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬لرس��تان و چهارمحال بختیاری کش��ور صادر‬ ‫می شود؛ البته در گذشته این بارانداز در شهر شیراز بود که‬ ‫به اصفهان انتقال داده ش��ده و درحال حاضر بارانداز اصلی‬ ‫کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی جزئیات خسارت سیل در استان جنوبی را تشریح کرد‬ ‫جابه جایی روستاهای هرمزگان در دستور کار‬ ‫نماینده ویژه دولت در استان هرمزگان گفت‪ :‬خسارت‬ ‫سیل به زیرس��اخت های هرمزگان زیاد بوده اما اسیب‬ ‫جانی نداشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫محمد اسالمی در سفر به استان هرمزگان برای بازدید‬ ‫از مناطق س��یل زده با اشاره بارش های سنگین و جاری‬ ‫ش��دن سیالب در این استان اظهار کرد ‪ :‬در این سیل با‬ ‫توجه به اگاهی داده ش��ده و هوشیاری مردم در زمینه‬ ‫تخلیه به موقع خانه ها‪ ،‬اسیب جانی نداشتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خس��ارت به زیرس��اخت ها زیاد اس��ت‬ ‫ام��ا هنوز براورد نهایی نش��ده‪ ،‬با این حال اس��تانداری‬ ‫هرمزگان پیش بینی کرده که حدود هزار میلیارد تومان‬ ‫به زیرساخت ها اسیب وارد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این س��یل به باغ‪ ،‬دام ها و زندگی مردم‬ ‫اسیب وارد و راه ارتباطی حدود ‪ ۵۳‬روستا به طور کامل‬ ‫قطع ش��ده بود‪ .‬از همان ابتدای کار عملیات بازگشایی‬ ‫مسیرها اغاز شد و حدود ‪ ۲۰‬روستا در شرق هرمزگان‬ ‫راه ارتباطی شان برقرار نشده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به دالیل قطع شدن‬ ‫راه های ارتباطی این روس��تاها اظه��ار کرد ‪ :‬دلیل اینکه‬ ‫براثر این سیالب ارتباط این راه های روستایی قطع شد‪،‬‬ ‫ای��ن بود که به طور تاریخی و س��نتی‪ ،‬بیش��تر راه های‬ ‫روستایی منطقه‪ ،‬مسیرشان از درون رودخانه ها انتخاب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این مس��ئله هم به این دلیل بوده که در‬ ‫دهه های گذش��ته به خاطر خشکس��الی همواره تصور‬ ‫می شده این مسیرها می تواند پابرجا باشد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابین��ه دولت دوازدهم تصری��ح کرد‪ :‬هم‬ ‫اکنون ب��ا طغیان رودخانه ها و جاری ش��دن س��یالب‬ ‫طبیعی است که همه این مس��یرهای روستایی از بین‬ ‫رفته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا هم��ت ارتش جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬نیروهای امدادگر‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬اورژانس‪ ،‬سازمان‬ ‫راهداری‪ ،‬س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و شرکت های‬ ‫خصوص��ی پیمان��کار وزارت راه و شهرس��ازی ت�لاش‬ ‫می ش��ود با رفع انسدادها‪ ،‬راه های ارتباطی هرچه زودتر‬ ‫برقرار شود تا بعد از ان بتوانیم وارد فاز بازسازی شویم‪.‬‬ ‫میزان خس��ارت به زیرساخت ها زیاد اس��ت اما هنوز براورد نهایی‬ ‫نش��ده‪ ،‬با این حال اس��تانداری هرمزگان پیش بینی کرده که حدود‬ ‫هزار میلیارد تومان به زیرساخت ها اسیب وارد شده است‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مس��یر جاده اصلی جاس��ک ب��ه کنارک‬ ‫اس��یب های س��نگینی دیده و پل های قدیمی به طور‬ ‫کامل از بین رفته اند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال پل های جدید س��اخته ش��ده که جزو‬ ‫مصوبه ه��ای س��فر رهب��ر معظ��م انق�لاب و ریاس��ت‬ ‫جمهوری و جزو پروژه های مصوب ستاد سواحل مکران‬ ‫اس��ت‪ ،‬به دلیل طراحی مناس��بی که داش��تند‪ ،‬اسیب‬ ‫ندیده اند‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬در گام نخست به دنبال برقراری‬ ‫ارتباطات هستیم تا بعد از ان بنیاد مسکن برای جبران‬ ‫خسارت اس��یب خانه ها و زندگی مردم پرونده تشکیل‬ ‫دهد و وام های معیش��تی و بالعوض را پرداخت کند که‬ ‫قرار است زیر نظر استانداری انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین قرار اس��ت جهاد کشاورزی برای‬ ‫زمین های کشاورزی‪ ،‬باغ ها و دام مردم این خطه که در‬ ‫س��یل اسیب دیده اند‪ ،‬پرونده تش��کیل دهد تا براساس‬ ‫مصوبه ای ک��ه دولت به زودی اع�لام می کند‪ ،‬عملیات‬ ‫جبرانی دنبال شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی روستاهای‬ ‫استان هرمزگان باید ایمن س��ازی یا جابه جا شوند زیرا‬ ‫خانه های مردم اسیب پذیر است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پراکندگی‬ ‫در استان هرمزگان زیاد است و ما باید طرح متمرکزی‬ ‫داشته باش��یم که هم برای معیشت و هم برای زندگی‬ ‫مردم مناس��ب باش��د‪ .‬به ط��ور قطع با تراک��م پایین و‬ ‫پراکندگی باال‪ ،‬خود مردم و زندگی ش��ان اسیب خواهد‬ ‫دید‪ .‬باید کاری انجام ش��ود که اسیب ها به زندگی شان‬ ‫کمتر باش��د و ب��ا هزینه ای متناس��ب بت��وان عملیات‬ ‫بهسازی را انجام داد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کابینه دول��ت دوازده��م درب��اره برنامه‬ ‫جابه جایی روس��تاها و اینکه در این زمینه چه کارهایی‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمین��ه باید مطالعات‬ ‫هیدرول��وژی انجام ش��ود‪ .‬رقمی که درب��اره روان اب ها‬ ‫و س��یالب ها در کشور ثبت ش��ده‪ ،‬می تواند مالک این‬ ‫مطالع��ات قرار گی��رد‪ .‬در ای��ن مطالعات ک��ه متاثر از‬ ‫داده ه��ای جدی��د خواهد ب��ود باید نقاط اس��یب پذیر‬ ‫مش��خص و در زمینه جابه جا ش��دن یا نشدن روستاها‬ ‫برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اس��تان لرستان این کار انجام شد و‬ ‫همه خانه ها و افرادی که در مسیر رودخانه و بسترهای‬ ‫طغیانی بودن��د‪ ،‬جابه جا ش��دند‪ .‬در اس��تان هرمزگان‬ ‫هم باید این کار انجام ش��ود و به ط��ور قطع جایی که‬ ‫تشخیص بر جابه جایی باشد این کار عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫در این مس��یر اگر هم نیاز نباش��د ب��ا عملیات عمرانی‪،‬‬ ‫ایمنی برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت پل روی رودخانه جگین بشاگرد‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در بازدید از مناطق س��یل زده‬ ‫بش��اگرد‪ ،‬از برنامه ریزی برای ساخت پل روی رودخانه‬ ‫جگین خبر داد‪.‬‬ ‫اسالمی با اش��اره به ساخت یک پل موقت و یک پل‬ ‫دائ��م روی این رودخانه افزود‪ :‬س��اخت این پل موجب‬ ‫اس��ان ش��دن در رفت و امد و برقراری راه ارتباطی ‪۵۶‬‬ ‫روستا در این منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عملیات س��اخت پ��ل روی رودخانه‬ ‫جگین در شهرستان بشاگرد تا پایان بهمن امسال اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬این پل دارای ‪ ۱۲‬دهن��ه ‪ ۱۰‬متری به طول‬ ‫‪ ۱۲۰‬متر است که روی این رودخانه ساخته می شود‪.‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی روستاهای‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫باید ایمن سازی‬ ‫یا جابه جا شوند‬ ‫معاون س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫میزان خس��ارت سیل به راه های جنوب شرق کشور‬ ‫را ه��زار میلیارد تومان اعالم ک��رد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫حی��در مطاعی درباره اخرین وضعیت روس��تاهای‬ ‫سیالبی جنوب شرق کشور اظهارکرد‪ :‬در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان فقط ‪ ۲۴‬روس��تا باقی مانده که هنوز‬ ‫جاده دسترس��ی انها بازگشایی نشده است‪ .‬البته ما‬ ‫همچنان در مرحله بازگشایی قرار داریم و ترددها را‬ ‫برقرارمی کنیم‪.‬ضمناینکهروستاهایاصلیوفرعی‬ ‫همگی تا پایان چهارش��نبه هفته گذشته بازگشایی‬ ‫ش��دند و فقط راه های روس��تایی ‪ ۲۴‬روستا مسدود‬ ‫اس��ت که اب گرفتگی اجازه عملی��ات به نیروهای‬ ‫راهداری را نمی دهد‪ .‬وی با اش��اره به بازگشایی همه‬ ‫راه های مسدود ‪ 24‬روستای سیستان و بلوچستان‬ ‫تا پایان روز یکشنبه ‪ ۲۹‬دی اظهار کرد‪ :‬در هرمزگان‬ ‫تا ظهر ش��نبه ‪ ۲۸‬دی‪ ۷ ،‬محور روس��تایی مسدود‬ ‫بود که تا ش��ب شنبه‪ ،‬دو محور دیگر بازگشایی شد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬مح��ور روس��تایی باقی مانده نیز تا دوش��نبه ‪۳۰‬‬ ‫دی بازگش��ایی می ش��ود‪ .‬علت طوالنی شدن زمان‬ ‫بازگش��ایی این محورها‪ ،‬کوهستانی و طوالنی و دور‬ ‫از دس��ترس بودن این مسیرهاست برخی مسیرها‬ ‫نیز دچ��ار رانش ش��ده اند که عملیات بازگش��ایی‬ ‫را با س��ختی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬مع��اون راهداری‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصریح کرد‪:‬‬ ‫براورد خس��ارت به طور تقریبی انجام ش��ده اما در‬ ‫حال حاضر دس��تور کار اصلی‪ ،‬بازگشایی محورها و‬ ‫سپس بازسازی انهاست‪ .‬چون فقط قرار است کاری‬ ‫کنی��م که امکان ت��ردد در جاده های اصلی‪ ،‬فرعی و‬ ‫روستایی برقرار ش��ود‪ .‬وی میزان خسارت سیل در‬ ‫سیستان و بلوچستان را ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬این رقم ش��امل خس��ارتی است که به ابنیه‬ ‫فن��ی‪ ،‬پل ها و راه ها وارد ش��ده و همچنین ش��امل‬ ‫هزینه هایی است که برای بازسازی این محورها نیاز‬ ‫داریم‪ .‬در هرم��زگان ‪ ۲۳‬میلیارد تومان و در جنوب‬ ‫کرمان ‪ ۳۲‬میلیارد تومان اس��ت و درمجموع س��یل‬ ‫هزار میلیارد تومان خس��ارت به راه ها و ابنیه فنی در‬ ‫جنوب شرق کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خسارت هزار میلیارد‬ ‫تومانی سیل‬ ‫به را ه های جنوب شرق‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با وجود ساخت ‪ ۹‬طبقه‪ ،‬ساختمان جدید هنوز پروانه ندارد‬ ‫یادداشت‬ ‫حل مشکالت‬ ‫شهری‬ ‫با راه حل های‬ ‫نواورانه‬ ‫ساخت پالسکو روی خشت ابهام‬ ‫سعید خضر‬ ‫کارشناس اقتصاد شهری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد شکرچی زاده‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت ساخت پالسکو‬ ‫محمد ساالری‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫وقتی پالس��کو فروریخت‪ ،‬محمد سعیدی کیا‪ ،‬رئیس‬ ‫وقت بنیاد مستضعفان (مالک این ساختمان) اعالم کرد‪:‬‬ ‫«این س��اختمان را با کیفیت بس��یار خوب و منطبق با‬ ‫مش��خصات خوب‪ ،‬در مدت ‪ ۲‬س��ال خواهیم ساخت و‬ ‫واحدها را براس��اس ضوابط به ذی نفعان واگذار خواهیم‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫‪ ۳‬س��ال از ای��ن اظهارنظ��ر می گ��ذرد و همچن��ان‬ ‫پالسکوی جدید س��اخته نشده است‪ .‬مشاهده خبرنگار‬ ‫از چهارراه اس��تانبول‪ ،‬نشان می دهد ساختمان‬ ‫پالس��کوی جدید هنوز در مرحله اسکلت گذاری است و‬ ‫کار به کندی پیش می رود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با گذشت چند س��ال از وقوع سانحه‬ ‫و با وجود س��اخته شدن بخشی از اس��کلت ساختمان‬ ‫جدید‪ ،‬تفاهمنامه همکاری مشترک بنیاد مستضعفان و‬ ‫شهرداری تهران در این زمینه‪ ،‬به تازگی و اذر امسال به‬ ‫امضای شهردار تهران و رئیس بنیاد مستضعفان رسید‪.‬‬ ‫در ایین امضای این تفاهمنامه‪ ،‬رئیس بنیاد مستضعفان‬ ‫اعالم کرد پالسکو با س��رعت و براساس پروانه‪ ،‬نقشه و‬ ‫ضوابط شهرسازی و شهرداری ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ساختمان بدون مجوز‬ ‫زهرا نژادبهرام‬ ‫پرویز فتاح‬ ‫جالل ملکی‬ ‫سخنان اعضای ش��ورای ش��هر تهران نشان می دهد‬ ‫ساخت وساز فعلی پالس��کو بدون مجوز شهرداری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون شهرسازی و معماری شورای شهر‬ ‫تهران در نشس��ت روز گذشته ش��ورا در تذکری درباره‬ ‫س��اختمان جدید پالس��کو بیان کرد‪ :‬باعث تاسف است‬ ‫که بعد از گذش��ت ‪ ۳‬س��ال از چنین حادثه ای که همه‬ ‫س��طوح تصمیم گیری به ان ورود داشتند و وعده هایی‬ ‫ب��رای همراه��ی دادند تا س��اختمانی مبتن��ی بر همه‬ ‫اس��تانداردهای ایمنی‪ ،‬شهرس��ازی و معماری به جای‬ ‫پالسکو ساخته شود‪ ،‬هنوز این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫محمد س��االری با بیان اینکه مدیریت شهری تهران‬ ‫کارنام��ه قاب��ل قبولی در ای��ن زمین��ه دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شورای شهر و شهرداری تهران حداکثر همکاری الزم را‬ ‫برای اینکه پرونده به کمیس��یون ماده ‪ ۵‬و شورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری برود‪ ،‬داشته و شهرداری منطقه‬ ‫‪ ۱۲‬ب��ا وجود اینکه هنوز نقش��ه های کام��ل مربوط به‬ ‫این س��اختمان از س��وی مالک پروژه ارائه نشده‪ ،‬اجازه‬ ‫گودبرداری و مقاوم سازی جداره های گود و حتی ایجاد‬ ‫بخش��ی از اسکلت را داده است‪ ،‬اما این ساختمان نباید‬ ‫بیش از این بدون مجوز ساخته شود‪.‬‬ ‫س��االری تاکید کرد‪ :‬س��اختمانی که ق��رار بود همه‬ ‫اصول شهرسازی و معماری و قانون در ان رعایت شود‪،‬‬ ‫تاکنون بدون پروانه پیش��رفته اس��ت و در اینجا نه تنها‬ ‫ش��هرداری تهران کوتاهی نداشته‪ ،‬بلکه نامه نگاری های‬ ‫‹ ‹ترجیح حقوق کسبه بر ضوابط شهرسازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برخی از مفسران اجتماعی گمان می کردند با‬ ‫سرعت گرفتن انقالب دیجیتال در دهه ‪۱۳۷۰‬‬ ‫(‪ ۱۹۹۰‬می�لادی) م��رگ ش��هرها فراخواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬اس��تدالل انها ای��ن بود ک��ه افزایش‬ ‫سهم تعامالت انسانی در فضای مجازی سبب‬ ‫می ش��ود موقعیت جغرافیایی مردم از اهمیت‬ ‫کمتری برخوردار باش��د‪ ۲ .‬دهه بعد اتفاقی که‬ ‫رخ داد‪ ،‬افزایش معنادار سکونت افراد در شهر‬ ‫نس��بت به مناطق روس��تایی در سراسر جهان‬ ‫بود‪ .‬این نش��ان می دهد که همچنان موقعیت‬ ‫جغرافیایی مردم از اهمی��ت فراوانی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ازمان ملل پیش بینی کرده تا ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫دیگ��ر جمعیت ش��هری جهان به ان��دازه کل‬ ‫جمعی��ت جه��ان در س��ال ‪۲۰۰۲( ۱۳۸۰‬‬ ‫میالدی) خواهد بود‪ .‬اما ش��هرهای فردا به چه‬ ‫شکلی خواهند بود؟‬ ‫مردم ب��ا توجه ب��ه فرصت ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و خالقیت��ی ک��ه ارائ��ه می دهند‪،‬‬ ‫شهرهای نوین و پیش��رفته ای را بنا می کنند‪.‬‬ ‫ش��هرهای بزرگ نس��بت به مناطق روستایی‬ ‫تولید بیشتری دارند‪ ،‬اختراعات بیشتری ثبت‬ ‫می کنند و درنتیجه بازده باالتری دارند‪.‬‬ ‫تخمی��ن زده می ش��ود که ‪ ۱۰۰‬ش��هر برتر‬ ‫جهان ‪ ۳۵‬درصد رش��د تولید ناخالص داخلی‬ ‫جه��ان را تا ‪ ۵‬س��ال دیگر به خ��ود اختصاص‬ ‫می دهد‪ .‬شهرهایی که به سرعت در حال رشد‬ ‫هستند‪ ،‬با مشکالت مشترک ناشی از توسعه و‬ ‫صنعتی ش��دن همچون خفگی ناشی از فشار‬ ‫الودگ��ی هوا‪ ،‬فقر ش��هری‪ ،‬توزیع مناس��ب و‬ ‫متناس��ب امکانات و خدمات شهری‪ ،‬ترافیک‪،‬‬ ‫دفع و بازیافت زباله و فاضالب ش��هری روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در دنیای توس��عه یافته‪ ،‬گس��ترش ش��هرها‬ ‫به رش��د و توس��عه منابع خالقیت در سطوح‬ ‫فردی منجر و موجب ش��ده چارچوبی خالقانه‬ ‫برای ارائه راه حل در مقابل تهدیدهای ناش��ی‬ ‫از نتایج حاصل از مناس��بات حاکم بر ش��هرها‬ ‫مث��ل تغییرات اب و ه��وا‪ ،‬تامین امنیت اب و‬ ‫غذا و کمبود منابع ش��کل گیرد‪ .‬شرط حرکت‬ ‫شهرها در مسیر توسعه پایدار‪ ،‬تولید و استفاده‬ ‫خس��تگی ناپذیر از روش ه��ای نواورانه در حل‬ ‫مسئله است‪.‬‬ ‫بسیاری از راه حل های خالقانه و نواورانه که‬ ‫برای مشکالت ش��هری در شهرهای پیشرفته‬ ‫جهان استفاده ش��ده مقیاس پذیر‪ ،‬قابل تکرار‬ ‫و مس��تعد الگوبرداری است و می تواند با انواع‬ ‫محیط های ش��هرهای مختلف س��ازگار شود‪.‬‬ ‫نواوری ه��ای منتج به رفع گره ها و مش��کالت‬ ‫ش��هری در الگوواره مس��لط جهان��ی به طور‬ ‫پیوسته با ‪ ۴‬اصل در چالش است‪:‬‬ ‫‪-۱‬اس��تفاده از ظرفیت های خالی‪ :‬بس��یاری‬ ‫از نواوری ه��ا‪ ،‬هوش��مندانه از منابع موجود و‬ ‫به کار گرفته نشده استفاده می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال فرصت هایی که با تکمیل چرخه بازیافت‬ ‫در زمینه اس��تفاده دوباره از زباله های شهری‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫‪-۲‬تخلیه پیک های مصرف‪ :‬در شهرداری ها‪،‬‬ ‫تخلیه و مدیریت س��اعت های پیک ترافیک با‬ ‫مدیری��ت تقاضا به کم��ک فناوری های جدید‬ ‫و س��اختارهای قیمت گذاری نواورانه در کنار‬ ‫گسترش شبکه حمل ونقل عمومی می تواند بار‬ ‫مالی و اس��یب های مترتب به منابع طبیعی را‬ ‫به طور قابل توجهی محدود کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تفک��ر زیرس��اختی در مقی��اس کوچک‬ ‫(توس��عه محلی)‪ :‬شهرها همیشه به پروژه های‬ ‫زیرس��اختی ب��زرگ نی��از دارند‪ ،‬اما بس��یاری‬ ‫اوقات زیرس��اخت هایی در مقیاس کوچک‪ -‬از‬ ‫پروژه های خرد محلی در زمینه توسعه محله ها‬ ‫گرفته تا به اشتراک گذاری دوچرخه‪ -‬می توانند‬ ‫تاثیر بزرگی در توسعه پایدار شهری و افزایش‬ ‫رضایت مندی شهروندان داشته باشند‪.‬‬ ‫‪-۴‬ن��واوری مبتنی ب��ر مش��ارکت مردمی‪:‬‬ ‫بهترین راه برای بهبود زیست پذیری یک شهر‪،‬‬ ‫بسیج شهروندان است‪ .‬خدمات شهری تولیدی‬ ‫ازسوی ش��هرداری ها‪ ،‬از چراغ های راهنمایی و‬ ‫رانندگی گرفته تا جمع اوری زباله و بهس��ازی‬ ‫محیطی و‪ ...‬تالش��ی پایان ناپذیر برای ش��کل‬ ‫دادن‪ ،‬بهبود و بهینه کردن رفتار ساکنان شهر‬ ‫است که هدف نهایی ان ارتقای سطح کیفیت‬ ‫زندگی شهری است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬اصل مطرح شده در شهرهای توسعه یافته‬ ‫جه��ان‪ ،‬چارچوبی مش��خص در زمینه یافتن‬ ‫راه حل ه��ای نواوران��ه ب��رای حل مش��کالت‬ ‫پیچیده شهری ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫اس��کلت فلزی ‪ ۵‬طبقه در چهارراه اس��تانبول تهران‬ ‫ک��ه کارگران در ان مش��غول کارند‪ ،‬قرار اس��ت تا مهر‬ ‫س��ال اینده تبدیل به س��اختمانی ‪ ۱۵‬طبقه شده و کار‬ ‫و کاس��بی صنف پوش��اک تهران در ان اغاز ش��ود‪ .‬در‬ ‫فضای غبارالود ناش��ی از فروریختن پالسکو در اخرین‬ ‫روز دی ‪ ۹۵‬وع��ده س��اخت س��اختمان جدید در مدت‬ ‫‪ ۲‬س��ال ازسوی مسئوالن داده ش��د‪ ،‬با این حال بعد از‬ ‫گذش��ت ‪ ۳‬سال‪ ،‬نه تنها پالسکو ساخته و تحویل کسبه‬ ‫نشده بلکه هنوز پروانه ساخت ان نیز از سوی شهرداری‬ ‫صادر نش��ده و کار س��اخت تا کنون بدون مجوز پیش‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬با گذش��ت ‪ ۳‬س��ال از س��انحه‬ ‫پالس��کو‪ ،‬تصاویر هنوز زنده اند و لحظه ای که ساختمان‬ ‫‪ ۱۷‬طبقه پالس��کو فروریخت‪ ،‬فراموش نشدنی‪ ۳۰ .‬دی‬ ‫‪ ۹۵‬چهارراه اس��تانبول تهران شاهد فروریختن یکی از‬ ‫نخس��تین س��اختمان های بلندمرتبه تاریخ کشور بود‪.‬‬ ‫س��اختمانی ‪ ۵۴‬س��اله با ارتفاع ‪ 42‬متر که با گذش��ت‬ ‫‪ ۵‬دهه فعالیت صنف پوش��اک در ان‪ ،‬تبدیل به یکی از‬ ‫نمادهای صنعت پوشاک کشور شده بود‪.‬‬ ‫هم��ه چیز ب��ا یک اتش س��وزی در طبق��ه دهم این‬ ‫س��اختمان اغاز ش��د‪ ،‬اتش به طبقه های دیگر سرایت‬ ‫ک��رد و بع��د از ‪ 3‬س��اعت و نیم س��وختن‪ ،‬در س��اعت‬ ‫‪ 11:30‬س��اختمان ب��ه ط��ور کامل فروریخ��ت و ‪۵۶۰‬‬ ‫واحد از ‪ ۶۰۰‬واحد تجاری ان تخریب ش��د‪ ،‬ان هم در‬ ‫ش��رایطی که هنوز اتش نشانان در س��اختمان در حال‬ ‫مهار اتش بودند‪ 16 .‬اتش نش��ان در این س��انحه جان‬ ‫خود را از دست دادند و بیش از ‪ 230‬نفر مصدوم شدند‪.‬‬ ‫اتش س��وزی در ویرانه های پالس��کو تا چن��د روز ادامه‬ ‫داش��ت‪ ،‬عملیات امداد و نجات و اواربرداری این سانحه‬ ‫حدود ‪ ۹‬روز طول کش��ید و س��رانجام در ‪ ۸‬بهمن کار‬ ‫اواربرداری پایان یافت‪.‬‬ ‫پایان برسد و سال اینده این ساختمان تکمیل می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته ش��هرداری طلب عوارض‬ ‫و پروان��ه را دارن��د ولی ما معتقدیم نبای��د این عوارض‬ ‫پرداخت شود چراکه در کمیسیون ماده ‪ ۵‬تصویب شده‪،‬‬ ‫ولی به هرحال با شهرداری توافق خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فت��اح با بی��ان اینکه هزینه س��اخت پالس��کو هزینه‬ ‫س��نگینی اس��ت که بر دوش بنیاد افتاده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پالسکو با همان ظاهری که با قدمت ان متناسب باشد‪،‬‬ ‫با یادمانی از شهدای اتش نشان ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه این س��اختمان بر اثر اتش س��وزی فروریخته است‪ ،‬باید‬ ‫در س��اختمان جدید مس��ائل مربوط به اتش سوزی به طور جدی مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬عجیب است که چنین ساختمان مهمی بدون مجوز در حال ساخته‬ ‫شدن است و شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد‬ ‫فراوان��ی انج��ام داده‪ ،‬اما هنوز اطالع��ات الزم از جمله‬ ‫اطالعات مربوط به حقوق مکتس��به این ملک از س��وی‬ ‫مالک پروژه به شهرداری تهران ارائه نشده است‪.‬‬ ‫س��االری اظهار کرد‪ :‬پرداخت ع��وارض جزو تعهدات‬ ‫مال��ک پروژه اس��ت و اگر قان��ون اجازه دهد‪ ،‬ش��ورای‬ ‫ش��هر در این زمین��ه تخفیف هایی ارائ��ه خواهد داد اما‬ ‫ت��ا جایی ک��ه ما بررس��ی کردیم بر اس��اس رای هیات‬ ‫عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده مش��ابه‪ ،‬شورای‬ ‫ش��هر نیز امکان بخشودگی عوارض را ندارد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫راهکار قانونی دیگری ارائه ش��ود‪ .‬در هرحال اکنون کار‬ ‫ساخت س��اختمان جدید پالسکو پیش نمی رود و فقط‬ ‫در طبقه ه��ای زیری��ن‪ ،‬اقدامات مقاوم س��ازی را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز برای ساخت وساز بدون پروانه‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و شهرس��ازی شورای شهر‬ ‫تهران می گوید شهرداری برای صدور پروانه پالسکو‪ ،‬نیاز‬ ‫به اطالعات کامل دارد‪ .‬او می گوید در اخرین نشس��ت‬ ‫مش��ترک کمیسیون شهرس��ازی و معماری‪ ،‬شهرداری‬ ‫تهران و بنیاد مس��تضعفان قرار ش��ده اطالعات الزم در‬ ‫این زمینه ارائه ش��ود‪ ،‬با این حال سخنان شهردار نشان‬ ‫می دهد این نهاد در زمینه س��اخت پالس��کوی جدید‪،‬‬ ‫نس��بت به تخلف بودن ساخت وساز بدون پروانه اغماض‬ ‫کرده است!‬ ‫پیروز حناچی در حاش��یه نخستین همایش بهره وری‬ ‫در مدیریت ش��هری ک��ه چندی پیش برگزار ش��د‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران بیان کرد‪ :‬تا امروز پالس��کو با همکاری‬ ‫شهرداری تهران توانسته به ساخت وساز خود ادامه دهد‬ ‫اما هر ساختمانی که قرار است ساخته شود‪ ،‬باید پروانه‬ ‫ساخت دریافت کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بحث های شهرسازی مربوط به ساخت‬ ‫پالسکو حل شده و اگر این مسائل هزینه ای داشته باشد‬ ‫براساس توافق میان شهرداری و بنیاد مستضعفان قابل‬ ‫حل است‪.‬‬ ‫حناچی ب��ا بیان اینکه قانون ش��هرداری ها را موظف‬ ‫ک��رده در مقابل صدور پروانه س��اخت عوارض دریافت‬ ‫کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در زمینه اینکه ای��ن عوارض چگونه‬ ‫محاس��به ش��ود‪ ،‬در چارچوب قانون عمل می شود و در‬ ‫حساب های بین شهرداری و بنیاد قابل تهاتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع صدور پروانه برای پالسکو‬ ‫یک��ی از اعضای هیات رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫چندی اعالم کرد نقش��ه های س��اختمان جدید پالسکو‬ ‫به تازگی به دست شهرداری رسیده و از این پس‪ ،‬صدور‬ ‫پروانه ان پیگیری می شود‪.‬‬ ‫زهرا نژادبهرام در یکی از نشس��ت های ش��ورای شهر‬ ‫ته��ران در ماه گذش��ته با اش��اره ب��ه اینکه ب��ه تازگی‬ ‫مسئوالن بنیاد مستضعفان نقشه های ساختمان پالسکو‬ ‫را در س��امانه شهرس��ازی بارگذاری کردند‪ ،‬افزود‪ :‬قرار‬ ‫شد شهرداری تهران ضمن بررسی نقشه ها‪ ،‬تاییدیه های‬ ‫الزم را در این زمینه صادر کند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه ش��هرداری‬ ‫‪ ۱۶‬نفر از اتش نش��انانش را در سانحه پالسکو از دست‬ ‫داد که هنوز هم در فهرس��ت ش��هدای بنیاد شهید قرار‬ ‫نگرفته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر قرار بر حل مس��ئله است‪ ،‬همه‬ ‫نهادها باید همراهی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار شد مسئله صدور پروانه در اسرع وقت‬ ‫پیگیری ش��ده و مس��ائلی همچون پارکینگ و عوارض‬ ‫نیز بین بنیاد و شهرداری با سرعت حل و فصل شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه مسئوالن عالقه مندند ساختمان‬ ‫پالسکو از مسیر قانونی ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بنیاد‪ :‬بازسازی پالسکو وظیفه ما نبود‬ ‫درحالی که دعوا بین ش��هرداری با بنیاد مستضعفان‬ ‫بر س��ر ساخت وس��از بدون مجوز پالس��کو ادامه دارد و‬ ‫پیش��رفت فیزیکی س��اختمان جدید هنوز در حد یک‬ ‫اس��کلت فلزی اس��ت‪ ،‬رئیس بنیاد مس��تضعفان زمان‬ ‫تحویل این ساختمان را سال اینده اعالم می کند‪.‬‬ ‫پرویز فتاح در نخس��تین نشس��ت خبری خود که در‬ ‫ابت��دای دی و ‪ ۵‬م��اه پس از انتصاب او به این س��مت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ساختمان پالسکو نیمه دوم سال‬ ‫اینده به پایان خواهد رس��ید و ان را به کس��به تحویل‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫فتاح همچنین ش��نبه ش��ب در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫درباره جزئیات س��اخت پالس��کوی جدید توضیح داد‪:‬‬ ‫ساختمان پالسکو متشکل از دو ساختمان بود که یکی‬ ‫ب�� ِر س��اختمان جمهوری و یک س��اختمان ‪ ۵‬طبقه که‬ ‫در ان حادثه فرونریخت‪ ،‬ولی اس��یب دید‪ .‬کس��به ان‬ ‫س��اختمان که ح��دود ‪ ۳۰۰‬نفر بودند‪ ،‬خودش��ان امضا‬ ‫کردند و مس��ئولیت بازس��ازی را پذیرفتن��د‪ ،‬ولی ‪۳۰۰‬‬ ‫کس��به س��اختمان ‪ ۱۵‬طبقه مانده اند که بنیاد با وجود‬ ‫اینکه از نظر حقوقی موظف به س��اخت پالس��کو نبود‪،‬‬ ‫پذیرفت این ساختمان را بسازد‪.‬‬ ‫فت��اح اضافه کرد‪ :‬در س��اختمان ‪ ۱۵‬طبقه پالس��کو‪،‬‬ ‫بنیاد س��رقفلی مغازه ها را فروخته بود‪ ،‬چندین دس��ت‬ ‫فروخته ش��ده بود و اج��اره ای حداقلی گرفته می ش��د‬ ‫و فق��ط ن��ام بنیاد به عنوان مالک انج��ا بود ولی در ان‬ ‫ش��رایط‪ ،‬ان حادثه تلخ روح م��ردم را جریحه دار کرده‬ ‫ب��ود و در فضای��ی که چن��د نفر از اتش نش��انان در ان‬ ‫حادثه تلخ ش��هید شدند و چند نفر دیگر از کسبه جان‬ ‫خود را از دس��ت دادند‪ ،‬گفته شد بنیاد ان ساختمان را‬ ‫می سازد‪ .‬البته این به معنای ان نبود که با هزینه بنیاد‬ ‫ساخته ش��ود‪ ،‬ولی روال به گونه ای جلو رفت که هزینه‬ ‫ان به دوش بنیاد مس��تضعفان افت��اد درحالی که بنیاد‬ ‫می توانس��ت خودش مدعی باش��د اموالش از بین رفته‪،‬‬ ‫ولی به هرحال بنیاد پذیرفت این ساختمان ‪ ۱۵‬طبقه را‬ ‫بس��ازد‪ .‬رئیس بنیاد مس��تضعفان ادام��ه داد‪ :‬نهادهای‬ ‫مختلف نظراتی داشتند و چند بار طراحی های مختلف‬ ‫انجام شد‪ .‬یک بار به دلیل مکان های تاریخی ان اطراف‬ ‫‪ ۵‬طبقه طراحی می شود‪ ،‬ولی در نهایت همان ‪ ۱۵‬طبقه‬ ‫به عالوه ‪ ۵‬طبقه زیرزمین نهایی می شود که درمجموع‬ ‫‪ ۲۰‬طبقه می شود‪ .‬درحال حاضر اسکلت تا طبقه ‪ ۸‬و ‪۹‬‬ ‫س��اخته ش��ده و امیدواریم تا فروردین نصب اسکلت به‬ ‫پیگی��ری س��اخت پالس��کوی جدی��د در ‪ ۱۵‬طبقه‬ ‫درحالی است که در دولت یازدهم‪ ،‬ساخت مجتمع های‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬طبقه از س��وی ش��ورای عالی شهرسازی و‬ ‫معماری ممنوع اعالم شد‪ .‬دبیر شورای عالی شهرسازی‬ ‫ومعماری کشور می گوید این کار با هماهنگی این شورا‬ ‫و برای رعایت حقوق مکتسبه کسبه پالسکو بوده است‪.‬‬ ‫فرزان��ه ص��ادق مالواج��رد چندی پیش در حاش��یه‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی اعض��ای کارگ��روه معم��اری و‬ ‫شهرسازی درباره جدید ترین وضعیت ساختمان پالسکو‬ ‫در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬براساس تصمیم شورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معم��اری ایران‪ ،‬قرار ش��د بناب��ر مصوبه‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۵‬شهر تهران‪ ،‬تعداد طبقات ساختمان‬ ‫پالسکو به اندازه حقوق مکتسبه باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬سازمان میراث فرهنگی با ساخت ‪۱۵‬‬ ‫طبقه در قلب تاریخی ش��هر تهران و حریم های حساس‬ ‫ان مخالف بود که در نهایت موافقت خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫معاون معماری و شهرس��ازی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫توضیح داد‪ :‬س��ازمان میراث فرهنگی با توجه به حقوق‬ ‫مکتس��به کسبه پالس��کو‪ ،‬با س��اخت این س��اختمان‬ ‫براس��اس ارتفاع پیش��ین یعنی ‪ ۱۵‬طبقه موافقت کرد‬ ‫و مقرر ش��د یک طبقه ان یادمان ش��هدای اتش نشان‬ ‫باشد‪ .‬همچنین مقرر شد به میزان حقوق کسبه پالسکو‬ ‫و همچنین براس��اس کمیسیون ماده ‪ ۵‬در شورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معم��اری‪ ،‬پارکین��گ به می��زان حقوق‬ ‫مکتسبه ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاییدیه نظام مهندسی و اتش نشانی‬ ‫براساس اعالم شهردار منطقه ‪ ۱۲‬تهران (که پالسکو‬ ‫در ان واقع است) نقشه پالسکو جدید باید تاییدیه های‬ ‫سازمان نظام مهندسی و اتش نشانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتش نشانی در پاس��خ به پیگیری‬ ‫درباره تاییدیه های اتش نش��انی پالسکوی جدید‪ ،‬از این‬ ‫مسئله اظهار بی اطالعی کرد‪.‬‬ ‫ج�لال ملکی که در حال حاضر در مناطق س��یل زده‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان حضور دارد‪ ،‬با بیان اینکه همه‬ ‫ساختمان های بلندمرتبه جدیدی که قرار است ساخته‬ ‫شوند‪ ،‬نیازمند دریافت تاییدیه های اتش نشانی هستند‪،‬‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬در جری��ان اینکه برای س��اختمان جدید‬ ‫پالس��کو‪ ،‬فرایند ارائه نقشه و دریافت تاییدیه طی شده‬ ‫یا نه‪ ،‬نیس��تم و این مس��ئله نیازمند اس��تعالم از دیگر‬ ‫بخش های سازمان اتش نشانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت مقررات ایمنی در بنای جدید‬ ‫رئی��س مرک��ز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرس��ازی‬ ‫می گوید با توجه به اینکه پالس��کو در اثر اتش س��وزی‬ ‫فروریخت��ه اس��ت‪ ،‬در س��اختمان جدید بای��د مقررات‬ ‫ایمن��ی در زمین��ه اتش س��وزی به طور دقی��ق رعایت‬ ‫ش��ود‪ .‬محمد ش��کرچی زاده در پاسخ به‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی وظیفه‬ ‫تدوین مقررات س��اخت و ساز را دارد و در جریان شیوه‬ ‫س��اخت ساختمان ها نیست‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی برای ساخت و‬ ‫س��ازی پروانه صادر می شود‪ ،‬باید بر این مسئله نظارت‬ ‫ش��ود که مبحث س��وم مقررات ملی س��اختمان برای‬ ‫حفاظ��ت س��اختمان ها در برابر اتش س��وزی و مبحث‬ ‫‪ 2800‬ب��رای مقابله با زلزله رعایت ش��ود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم نظارت مدیریت شهری‬ ‫بر رعایت این قوانین در س��اخت پالسکوی جدید ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما مقررات ساختمانی را تدوین و به شهرداری ابالغ‬ ‫می کنی��م و فرض ما این اس��ت که ای��ن قوانین رعایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که با توجه به صادر نشدن‬ ‫مجوز س��اخت برای پالس��کوی جدید‪ ،‬چه تضمینی در‬ ‫زمینه رعایت قوانین یادشده در پالسکوی جدید وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه این س��اختمان در اثر‬ ‫اتش س��وزی فروریخته اس��ت‪ ،‬باید در ساختمان جدید‬ ‫مس��ائل مربوط به اتش سوزی به طور جدی مورد توجه‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬عجیب اس��ت که چنین س��اختمان مهمی‬ ‫بدون مجوز در حال ساخته شدن است و شهرداری باید‬ ‫در این زمینه پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫ماهانه باید یک ایستگاه مترو به بهره برداری برسد‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ‪ ۴‬پروژه گیشا‪ ،‬استادمعین‪ ،‬شهید بروجردی و بزرگراه‬ ‫ش��هید رس��تگار تا پایان سال به پایان می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬مترو تهران باید هر ماه یک ایستگاه را وارد‬ ‫مدار بهره برداری کند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محس��ن هاشمی در حاش��یه صد و نود و یکمین نشست شورای شهر گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیارد تومان از تبصره به بودجه اضافه نش��ده بلکه ش��هرداری موظف به پیگیری جدی‬ ‫برای تامین ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده ازسوی دولت برای تامین ‪ ۱۵۰۰‬اتوبوس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��ورای شهر و کمیس��یون عمران و حمل ونقل بارها پیگیر تامین اتوبوس برای‬ ‫تهران بوده ایم ولی به دلیل ناهماهنگی ها پیگیری نمی ش��ود‪ .‬قرار است ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان بر‬ ‫اساس مصوبه شورای اقتصاد به شهرداری کالن شهرها کمک شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران گفت‪ :‬از این ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان‪ ۳ ،‬هزار میلیارد برای تهران بوده تا‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬اتوبوس خریداری شود که با تضمین وزارت نفت امیدواریم این پرداخت انجام شود ولی‬ ‫نگرانی هایی وجود دارد که مصوبه به درستی پیگیری نشود بنابراین این موضوع را به بند تبصره‬ ‫بودجه اضافه کردیم تا شهرداری موظف شود تا اخر سال اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫هاشمی با بیان اینکه بودجه سال ‪ ۹۹‬برخالف دو سال پیش انقباضی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله‬ ‫سبب می شود فعالیت های عمرانی نیمه کاره در پایتخت به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته بودجه هنوز به ش��ورا نیامده و تا ‪ ۳۰‬دی ش��هرداری باید اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهد و پیش بینی می کنیم پروژه های استاد معین‪ ،‬شهید بروجردی‪ ،‬گیشا‪ ،‬و پروژه بزرگراه شهید‬ ‫رستگار تا اخر سال به پایان برسد‪ .‬رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس وعده های‬ ‫داده شده هر ماه مترو تهران باید یک ایستگاه را وارد مدار بهره برداری کند و اگر این اقدام ازسوی‬ ‫شهرداری انجام نشود‪ ،‬کوتاهی کرده اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1453‬‬ ‫پیاپی ‪2771‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫کدام فیلم ها به سی و هشتمین جشنواره ملی فیلم فجر راه نیافتند؟‬ ‫‹ ‹عنکبوت و خفاش شب مشهد‬ ‫درباره ان تصمیم گیری کند اما این دعوا انچنان به‬ ‫درازا کش��ید که نعمت اهلل گفت فرصت تکمیل این‬ ‫فیلم تا زمان جشنواره نیست و اثر تازه نعمت اهلل که‬ ‫ظاهرا ً یک فیلم جنایی اس��ت‪ ،‬به مهم ترین رویداد‬ ‫س��ینمایی کش��ور نرس��ید‪ .‬نعمت اهلل در سال های‬ ‫گذشته با فیلم هایش توانسته است نظر منتقدان و‬ ‫مخاطبان را جلب کند و نبودن فیلم جدیدش شاید‬ ‫فرصت��ی را برایش فراهم کند تا در نمایش عمومی‬ ‫میزان مخاطبانش را بسنجد‪.‬‬ ‫‹ ‹المینور و فرار از توقیف‬ ‫«المین��ور» ب��ه کارگردانی داری��وش مهرجویی‬ ‫و تهیه کنندگی دس��تیار س��ابقش رضا درمیشیان‬ ‫از دیگ��ر اث��ار کنجکاوی برانگیزی ب��ود که در این‬ ‫رویداد حضور ندارد و احتماالً تنها اثر مهمی اس��ت‬ ‫ک��ه خود فرم ثب��ت را پر نکرده اس��ت؛ غیبتی که‬ ‫ظاهرا ً در اعتراض به حمایت نکردن مالی س��ازمان‬ ‫س��ینمایی برای تولید این اثر در ماه های گذش��ته‬ ‫رخ داد‪ .‬هرچند ممکن اس��ت این شائبه ایجاد شود‬ ‫که با توجه به مضمون حس��اس این فیلم پیرامون‬ ‫موس��یقی زنان‪ ،‬س��ازندگانش ترجیح داده اند ان را‬ ‫مس��تقیماً اک��ران عمومی کنند و ام��کان نقدهای‬ ‫مخرب که ممکن اس��ت زمینه ساز توقیف فیلم نیز‬ ‫ش��ود را با نمایش فیلم در جش��نواره فراهم نکنند‪.‬‬ ‫داریوش مهرجویی یکبار با «سنتوری» در جشنواره‬ ‫‪ ۲۵‬ش��رکت ک��رد و نمایش فیلمش در جش��نواره‬ ‫موج��ب توقیف فیلمش ش��د و به نظر می رس��د او‬ ‫دوس��ت ندارد این اتفاق دوباره برای��ش بیفتد و تا‬ ‫زمان اکران عمومی منتظر می ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجبوریم و ادعای استقالل‬ ‫«عنکبوت» ب��ه کارگردانی ابراهی��م ایرج زاد در‬ ‫انتهای فهرس��ت رزرو جش��نواره قرار داده ش��ده و‬ ‫عم ً‬ ‫ال از جش��نواره بیرون گذاشته شده است‪ .‬از قضا‬ ‫احتماالً این مهم ترین فیلمی اس��ت که در پردیس‬ ‫ملت تماش��ا نخواهیم کرد و رفع این کنجکاوی به‬ ‫عمومی ان موکول می شود‪ .‬این فیلم درباره‬ ‫نمایش‬ ‫ِ‬ ‫سعید حنایی قاتل سریالی است که از مرداد ‪۱۳۷۹‬‬ ‫تا م��رداد ‪ ۱۶ ،۱۳۸۰‬زن خیابانی را در مش��هد به‬ ‫قتل رس��اند و در نهایت پس از فرار قربانی هفدهم‪،‬‬ ‫دس��تگیر و ب��ه دار مج��ازات اویخته ش��د‪ .‬فضای‬ ‫محافظه کارانه کنونی مش��خص است که با نمایش‬ ‫فیلمی با چنین مضمون ملتهبی همراهی نمی کند‪.‬‬ ‫حضور نداشتن فیلم ایرج زاد در جشنواره فیلم فجر‬ ‫از ان جهت جالب توجه اس��ت که او با نخس��تین‬ ‫فیلمش یعنی «تابس��تان داغ» رک��ورددار نامزدی‬ ‫س��یمرغ بلورین جش��نواره بود و حاال غیبت فیلم‬ ‫دومش یک غافلگیری به تمام معنا برای مخاطبان‬ ‫سینما به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹قاتل و وحشی و دعوای مالکیت‬ ‫«قاتل و وحشی» ساخته حمید نعمت اهلل از دیگر‬ ‫اثاری است که حاضر نشدنش در جشنواره‪ ،‬تاسف‬ ‫برانگیز اس��ت‪ .‬فیلم تازه نعمت اهلل به واسطه دعوا بر‬ ‫سر مالکیتش‪ ،‬با چالش جدی مواجه شد‪ .‬دبیرخانه‬ ‫جشنواره اعالم کرد پس از رفع این دعوای صاحبان‬ ‫فیلم‪ ،‬هیات انتخاب جش��نواره اماده اس��ت که این‬ ‫فیل��م را به لح��اظ احترام ب��ه کارگردانش ببیند و‬ ‫«مجبوری��م» ب��ه کارگردانی رضا درمیش��یان از‬ ‫دیگر فیلم هایی است از جشنواره جا ماند و از سوی‬ ‫هیات انتخ��اب رای الزم را نیاورد؛ هرچند با توجه‬ ‫به اعتراض های زیاد درمیشیان در مقام تهیه کننده‬ ‫«المینور» نس��بت به حمایت نکردن دولت از فیلم‬ ‫مهرجویی و در نهایت بیرون نگه داش��تن ان فیلم‪،‬‬ ‫طبیعی است این شائبه مطرح شود که با درمیشیان‬ ‫تس��ویه حساب ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند داستان فیلم‬ ‫درمیش��یان مشخص نیس��ت اما با توجه به جنس‬ ‫فیلم های این فیلمس��از جوان‪ ،‬کنجکاوی نسبت به‬ ‫فیلم قابل توجه بود و حاال باید صبر کرد و این فیلم‬ ‫را در اکران عمومی تماش��ا کند‪ .‬البته خبرهایی به‬ ‫گوش می رسد که موضوع فیلم درباره ماجرای تلخ‬ ‫گورخواب هاس��ت و به نظر می رس��د تا زمان اکران‬ ‫فیلم باید به شنیده ها درباره فیلم اکتفا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جنایت بی دقت خارج از قواعد‬ ‫«جنایت بی دقت»‪ ،‬تازه ترین اثر شهرام مکری از‬ ‫دیگر فیلم هایی است که انتظار می رفت بتوان روی‬ ‫پرده بزرگ جش��نواره فجر تماشا کرد اما این اتفاق‬ ‫رخ نداد‪ .‬ان گونه که عنوان ش��ده مضمونی مرتبط‬ ‫با س��ینما دارد و درباره تماش��اگرانی است که قبل‬ ‫از ش��روع اکران فیلمی در س��ینما درباره ان حرف‬ ‫می زنند و با ش��روع ماجرا بر پرده س��ینما‪ ،‬داستان‬ ‫انها و قصه فیلم با هم یکی می شود‪ .‬ایده های مکری‬ ‫اینقدر متفاوت و فکر ش��ده اس��ت که هر تماشاگر‬ ‫جدی س��ینما را تا زمان اک��ران عمومی در انتظار‬ ‫نگه دارد و دس��ت کم منتقدان منتظرند ببینند این‬ ‫پویا نبی‬ ‫منتقد و کارگردان سینمای کوتاه‬ ‫کارگ��ردان‪ ،‬این بار چه بازی ب��ا روایت و فرم کرده‬ ‫است؟‬ ‫‹ ‹بی سر و سه گانه سجادی حسینی‬ ‫«بی س��ر» به کارگردانی کاوه س��جادی حسینی‬ ‫و تهیه کنندگ��ی روح اهلل برادری و س��میرا برادری‬ ‫قرار بود در جش��نواره فیلم فجر حضور داشته باشد‬ ‫که گویا نتوانس��ته نظر هیات انتخاب را جلب کند‪.‬‬ ‫«بی س��ر» که س��ومین فیلم کاوه سجادی حسینی‬ ‫پس از فیلم های «شب‪ ،‬بیرون» و «بوفالو» است‪ ،‬در‬ ‫س��کوت خبری تولید و فیلمبرداری شد‪ .‬الهام کردا‬ ‫و مهدی کوش��کی‪ ،‬رویا تیموریان‪ ،‬کاظم س��یاحی‪،‬‬ ‫ناصر س��جادی حس��ینی‪ ،‬محمدرضا فرزاد‪ ،‬مهس��ا‬ ‫باقری‪ ،‬علیرض��ا ریاحی و ایرج ش��هزادی بازیگران‬ ‫این فیلم س��ینمایی هس��تند‪ .‬فیلمنام��ه این فیلم‬ ‫س��ینمایی را پیام الریان‪ ،‬صادق خوش��حال و کاوه‬ ‫س��جادی حسینی به طور مشترک بر اساس طرحی‬ ‫از کاوه س��جادی حسینی به نگارش دراورده اند‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد «بی س��ر» از لحاظ مضمونی در ادامه‬ ‫دو فیلم قبلی س��جادی حس��ینی اس��ت و در واقع‬ ‫س��ومین فیلم از سه گانه او اس��ت که با تم جنایی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬در خالصه داس��تان «بی س��ر» امده‬ ‫اس��ت‪ :‬چرا می خوای بکش��یش؟ اون اندازه یه بچه‬ ‫دو ساله می فهمه!‬ ‫‹ ‹گورکن و تجربه یک فیلم تجربی‬ ‫کاظم مالیی که با نخس��تین س��اخته اش یعنی‬ ‫«کوپ��ال» توانس��ت نظ��ر بس��یاری از منتق��دان‬ ‫و مخاطب��ان را جل��ب کن��د در دومی��ن س��اخته‬ ‫سینمایی اش نیز به سراغ یک موضوع متفاوت رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫«گورکن» دومین س��اخته کاظم مالیی در مقام‬ ‫کارگردان است و سعید سعیدیان تهیه کنندگی ان‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬ویش��کا اس��ایش‪ ،‬حسن معجونی‪،‬‬ ‫مهراوه ش��ریفی نیا‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬رضا بهبودی‪،‬‬ ‫مه��دی حس��ینی نیا‪ ،‬س��یاوش چراغی پ��ور‪ ،‬یداهلل‬ ‫ش��ادمانی و گوهر خیراندی��ش بازیگران «گورکن»‬ ‫هستند‪ .‬در خالصه داستان این فیلم امده است‪ :‬تو‬ ‫اگر یک دوست می خواهی‪ ،‬مرا اهلی کن‪.‬‬ ‫‹ ‹سبز‪ ،‬سفید‪ ،‬قرمز و یک اثر میهن پرستانه‬ ‫محمدحس��ین لطیف��ی که این روزه��ا در قامت‬ ‫مج��ری برنام��ه تلویزیونی هفت‪ ،‬تجرب��ه متفاوتی‬ ‫را در کارنام��ه حرفه ای خود پش��ت س��ر می گذارد‬ ‫مدت هاس��ت که فیلمی از او در جشنواره فیلم فجر‬ ‫ش��رکت نکرده اس��ت‪ .‬لطیفی در این سال ها یا در‬ ‫تلویزیون س��ریال س��اخته یا فیلم های��ش را زودتر‬ ‫از موعد اکران کرده اس��ت‪« .‬س��بز‪ ،‬س��فید‪ ،‬قرمز»‬ ‫همانطور که از نامش پیداس��ت یک اثر ملی اس��ت‬ ‫و با توجه به عالقه لطیفی برای س��اخت فیلم هایی‬ ‫با مضامین میهن پرستی این اثر نیز در همین راستا‬ ‫ساخته ش��ده اس��ت‪ .‬پرویز امیری تهیه کننده این‬ ‫فیلم اس��ت که در لوکیش��ن هایی در ایران و ترکیه‬ ‫ساخته شد‪ .‬مهدی سلطانی‪ ،‬بهاره کیان افشار‪ ،‬نادر‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬ایرج نوذری‪ ،‬بهن��وش بختیاری‪ ،‬حامد‬ ‫هایدی‪ ،‬امیر اسماعیل زاده‪ ،‬شهرام اشرفی‪ ،‬مرتضی‬ ‫وطن خواه‪ ،‬مهدی س��اجدی‪ ،‬کورش پور اسماعیل‪،‬‬ ‫امیر سامان سعادت نژاد‪ ،‬علی اکرامی‪ ،‬حسین زمانی‬ ‫و بازیگران نوجوان ان هم امیر کیان عبدی‪ ،‬پارسیا‬ ‫شکوری‪ ،‬ایمان امیری‪ ،‬الینا ال و گلبرگ محمدی‬ ‫هستند‪ .‬داس��تان این فیلم اکشن‪ ،‬درباره نخبگانی‬ ‫است که از بین نوجوانان ایرانی انتخاب شده اند و با‬ ‫عزم و اراده خود و در جریان داستانی جذاب ناجی‬ ‫کشورهای دیگر بوده و پرچم کشورمان را به اهتزاز‬ ‫درمی اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹سگ بند یک کمدی جنوب شهری‬ ‫«س��گ بند» پس از «مصادره» دومین س��اخته‬ ‫مه��ران احم��دی در مقام کارگردان اس��ت‪ .‬حضور‬ ‫نداش��تن فیلم احمدی در جش��نواره فجر بار طنز‬ ‫تجربه نشان داده در بسیاری از موارد فیلم هایی که از جشنواره‬ ‫بیرون مانده اند از اثاری که در جشنواره نمایش داده شده اند از‬ ‫کیفیت باالتری برخوردار بوده اند‬ ‫جش��نواره را ب��ر دوش پیمان قاس��مخانی و فیلم‬ ‫جدی��دش انداخت��ه اس��ت‪ .‬فیلمنامه «س��گ بند»‬ ‫را حمی��د اکبری خامنه نوش��ت و محمدحس��ین‬ ‫قاس��می پروژه را تهی��ه کرد‪ .‬امیر جعف��ری‪ ،‬بهرام‬ ‫افش��اری‪ ،‬س��یروس گرجس��تانی‪ ،‬نازنی��ن بیاتی‪،‬‬ ‫بهاره کیان افش��ار‪ ،‬علی تقی پور‪ ،‬ناهید مس��لمی‪،‬‬ ‫سعید امیرس��لیمانی‪ ،‬میر طاهر مظلومی‪ ،‬عزت اهلل‬ ‫مهراوران‪ ،‬س��یامک صفری‪ ،‬امی��ن فصیح و مهران‬ ‫احم��دی در فیلم ب��ه ایفای نق��ش پرداخته اند‪ .‬در‬ ‫خالصه داس��تان امده اس��ت‪ :‬هیچ وقت گول اسم و‬ ‫ظاهر ادم ها رو نخورید؛ لشکر هیتلر با اون عظمت‪،‬‬ ‫اسمش نازی بود‪« .‬سگ بند» اصطالحی در کشتی‬ ‫پهلوانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک کمدی گیشه ای‬ ‫«انفرادی» به کارگردانی س��ید مس��عود اطیابی‬ ‫و تهیه کنندگی س��ید ابراهیم عامریان جدیدترین‬ ‫ساخته این دو فیلمساز است که به صورت مشترک‬ ‫و بعد از چند تجربه موفق در گیش��ه س��اخته شده‬ ‫اس��ت‪« .‬انفرادی» هم همچون اثار پیشین اطیابی‬ ‫فضای��ی کمدی دارد و ب��ه نظر می رس��د با وجود‬ ‫انک��ه ف��رم حضور در جش��نواره را پر کرده اس��ت‬ ‫مناس��ب اکران در گیش��ه عمومی سینماهاس��ت‪.‬‬ ‫مهدی هاش��می‪ ،‬رضا عطاران‪ ،‬احمد مهرانفر‪ ،‬برزو‬ ‫ارجمند‪ ،‬ش��قایق دهقان‪ ،‬س��یروس همتی‪ ،‬شکیب‬ ‫ش��جره‪ ،‬امید روحانی‪ ،‬مهس��ا طهماسبی و مهدی‬ ‫فقیه بازیگران «انفرادی» هستند‪ .‬فیلمنامه را حمزه‬ ‫صالحی نوش��ت‪ ،‬اما هنوز درباره داس��تان این فیلم‬ ‫اطالع رسانی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه لک زاده در شیرجه بزرگ‬ ‫«شیرجه بزرگ» نخس��تین فیلم بلند سینمایی‬ ‫کریم لک زاده اس��ت‪ .‬پگاه اهنگرانی‪ ،‬پدرام شریفی‪،‬‬ ‫س��ونیا سنجری‪ ،‬ساس��ان کاوه‪ ،‬حامد نجابت‪ ،‬علی‬ ‫سعدی‪ ،‬محمدرضا پورمقدم‪ ،‬زهرا ابراهیمی‪ ،‬اصالن‬ ‫شاه ابراهیمی و میثم دامن زه در «شیرجه بزرگ»‬ ‫بازی می کنند که در خالصه داستان ان امده است‪:‬‬ ‫َمرد و مریم برای یافتن گمشده ش��ان همراه با سه‬ ‫جامانده از یک گروه سیرک‪ ،‬وارد سفری پرماجرا در‬ ‫جاده ها می ش��وند‪ ...‬این فیلم در لوکیشن های ایران‬ ‫و ارمنستان فیلمبرداری شده و محمدرضا شفیعی‬ ‫تهیه کننده ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیلگون و یک درام عاشقانه‬ ‫«نیلگون» به کارگردانی حسین سهیلی زاده است‬ ‫که به دلیل طوالنی شدن مراحل فنی نتوانست در‬ ‫جش��نواره حاضر شود‪ .‬س��هیلی زاده که این روزها‬ ‫سریال «مانکن» را در ش��بکه نمایش خانگی دارد‬ ‫ب��ه نظر می رس��د تمرکزش روی فضای��ی خارج از‬ ‫سریال س��ازی برای تلویزیون متمرکز ش��ده است‬ ‫و «نیلگون» برای کس��ی که سریال س��از با س��ابقه‬ ‫تلویزیون اس��ت ی��ک تجربه تازه به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫«نیلگون» عاشقانه ای از زندگی یک زن و مرد است‬ ‫و محمدرضا فروتن‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬همایون ارش��ادی‪،‬‬ ‫س��ام درخش��انی و اناهیتا درگاهی در ان به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوین و ایران ملتهب در دهه ‪۶۰‬‬ ‫احم��د کاوری که این روزها به واس��طه س��ریال‬ ‫«وارش» نامش مجدد مطرح ش��ده است با ساخت‬ ‫«اوی��ن» س��عی کرد به فضای نخس��تین س��اخته‬ ‫سینمایی اش یعنی «نفوذی» باز گردد‪ .‬استقبال از‬ ‫«نفوذی» توسط منتقدان انقدر باال بود که کاوری‬ ‫بدش نمی اید دوباره همان موفقیت ها را تجربه کند‬ ‫برای همین به سراغ قصه ای پیرامون زندگی شهید‬ ‫الج��وردی و مس��ئولیت او بر زن��دان اوین در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬رفته اس��ت و با پس زمینه مس��ائل سیاس��ی و‬ ‫اتفاق های��ی که در ان مقطع سیاس��ی ایران افتاده‬ ‫است سعی کرده فضای متفاوتی را به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫حضور نداش��تن فیلم کاوری در جش��نواره فرصت‬ ‫تماشای یک اثر سیاسی را از مخاطب دریغ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫هر س��ال‪ ،‬اواخر تابس��تان و اوایل پاییز روزهای‬ ‫پرکاری برای تولیدکنندگان اثار س��ینمایی اس��ت‬ ‫تا خ��ود را برای حض��ور در رقابت مهم جش��نواره‬ ‫فیل��م فجر اماده کنند‪ ۱۱۵ .‬فیلم س��ینمایی برای‬ ‫حضور در س��ی و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫فرم پرکردند‪ ،‬از بی��ن فیلم های متقاضی حضور در‬ ‫ای��ن دوره از جش��نواره‪ ،‬تعدادی از اث��ار به دالیل‬ ‫مختلفی از جمل��ه ادامه فیلمبرداری و یا به مرحله‬ ‫تولید نرس��یدن‪ ،‬نسخه بازبینی خود را به دبیرخانه‬ ‫جشنواره فیلم فجر ارائه نکردند‪.‬‬ ‫از جمل��ه این فیلم ها می توان به «ش��هربانو» به‬ ‫کارگردانی مریم بحرالعلومی‪« ،‬ش��یرجه بزرگ» به‬ ‫کارگردانی کریم لک زاده‪« ،‬اوج ‪ »۱۱۰‬به کارگردانی‬ ‫س��یاوش س��رمدی‪« ،‬اوین» ب��ه کارگردانی احمد‬ ‫کاوری‪« ،‬دس��ت انداز» به کارگردانی کمال تبریزی‪،‬‬ ‫«جان سایه» به کارگردانی حمید خیرالدین‪« ،‬راند‬ ‫چهارم» علیرضا امینی و «شاه ماهی» به کارگردانی‬ ‫نادر مقدس اش��اره ک��رد‪ .‬در این دوره جش��نواره‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۵‬فیلم سینمایی به همراه ‪ ۳۶‬فیلم مستند فرم‬ ‫ثبت نام جش��نواره را تکمیل کرده ان��د که در میان‬ ‫فیلم ه��ای س��ینمایی‪ ۳۷ ،‬اثر به فیلمس��ازان اول‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬سینما و فجر‬ ‫حضور و مش��ارکت ش��هرداری تهران در برگزاری سی و هشتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬برای نخس��تین بار اتفاق نمی افتد و ش��هرداری‬ ‫س��ال ها به عنوان برگزارکننده‪ ،‬مش��ارکت کننده یا حامی جش��نواره‬ ‫فعال بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رابطه ش��هرداری ها و شهرهای‬ ‫برگزارکننده جش��نواره های فرهنگی‪ ،‬هنری در کش��ورهای مختلف‬ ‫دنی��ا همواره به عن��وان یک تعامل دوس��ویه فرهنگی مط��رح بوده و‬ ‫مش��ارکت ش��هرداری هر ش��هر در برپایی یک روی��داد فرهنگی‪ ،‬نه‬ ‫یک بدعت‪ ،‬که یکی از خدماتی اس��ت که ش��هرداری ها به شهروندان‬ ‫ارائ��ه می دهند‪ .‬جش��نواره فیلم فجر از ابتدا تاکن��ون به عنوان یکی از‬ ‫مردمی تری��ن و قدیمی تری��ن رویدادهای فرهنگی هنری کش��ور به‬ ‫میزبان��ی تهران (به عنوان ش��هر اصل��ی برگزارکننده) برگزار ش��ده و‬ ‫طبیعی اس��ت‪ ،‬شهرداری تهران در بس��یاری از دوره های جشنواره در‬ ‫برپایی ان مش��ارکت داشته اس��ت‪ .‬در دوره دهم و یازدهم و دوازدهم‪،‬‬ ‫عنوان «ش��هرداری تهران برگزار می کند» بر پوس��تر جشنواره نقش‬ ‫بس��ته و ش��هرداری‪ ،‬برگزارکننده این رویداد سینمایی بوده است‪ .‬در‬ ‫دوره س��یزدهم و چهاردهم‪ ،‬جشنواره فیلم فجر توسط وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی با همکاری شهرداری تهران برگزار شده است‪ .‬در دوره‬ ‫نوزدهم‪ ،‬معاونت اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران جزو حامیان‬ ‫جش��نواره فیلم فجر بوده است‪ .‬شهرداری تهران در دوره های بیستم‪،‬‬ ‫بیس��ت و یکم‪ ،‬بیس��ت و نهم‪ ،‬س��ی ام و س��ی و یکم نیز جزو حامیان‬ ‫جشنواره فیلم فجر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات شهرداری به سینما‬ ‫ش��هرداری تهران در ادوار مختلف‪ ،‬بر اس��اس دغدغه های شهردار‬ ‫ی��ا تعامالت فرهنگی موجود به س��ینمای ایران و به ش��هروندان این‬ ‫کالن شهر خدمت رسانی کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن خدمت رس��انی ه��م در بعد س��خت افزاری (مثل س��اختن‬ ‫س��الن های س��ینمایی) و هم در زمینه نرم افزاری (مثل تولید فیلم در‬ ‫موسسه تصویر شهر) نمود داشته است‪ .‬در دوره شهرداری غالمحسین‬ ‫کرباس��چی از سال ‪ ۶۸‬تا نیمه دهه ‪ ۷۰‬و محمدباقر قالیباف از سال ‪۸۴‬‬ ‫تا ‪ ۹۶‬این خدمات فرهنگی هنری نمود بیش��تری داش��ته و در برخی‬ ‫دوره ها کمتر بوده اس��ت‪ .‬در دوره حضور پیروز حناچی در ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬هنوز گام های مهم و البته محکمی در خدمات رسانی فرهنگی‬ ‫هنری به شهروندان پایتخت‪ ،‬برداشته نشده است که در این میان البته‬ ‫ف س��لیقه ها بیشتر از تصمیم و دغدغه و‬ ‫برخی اختالف نظرها و اختال ‬ ‫عقیده شهردار تهران دخیل بوده است‪ .‬در همین رابطه رئیس شورای‬ ‫اسالمی ش��هر تهران گفت‪ :‬حمایت شهرداری تهران از جشنواره فیلم‬ ‫فجر در قالب قراردادهای مشارکتی است و اهداف تبلیغاتی و فرهنگی‬ ‫خود را در ان دنبال می کنند‪.‬‬ ‫محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران با بیان اینکه قرارداد مشارکتی شهرداری با جشنواره فیلم‬ ‫فجر یک قرارداد برد‪-‬برد است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از اغاز فیلم های جشنواره‬ ‫مس��ائل فرهنگی مورد توجه ش��هرداری و مس��ائل اجتماعی در قالب‬ ‫تیزرها و کلیپ هایی پخش می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬این قرارداد‪ ،‬قراردادی مش��ارکتی اس��ت و قرارداد‬ ‫کمک نیس��ت‪ ،‬بنابراین نیاز به مصوبه شورا در این زمینه نیست‪ .‬رسم‬ ‫است در جشنواره های ملی اسپانسرها در جهت تبلیغ اهداف خود ان‬ ‫جشنواره را حمایت می کنند و شهرداری نیز در همین راستا به عنوان‬ ‫اسپانس��ر و به صورت مشارکتی در جش��نواره حضور دارد‪ .‬هاشمی با‬ ‫بیان اینکه قرارداد به صورت مش��ارکتی بالمانع است‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان‬ ‫جش��نواره تعداد افرادی که به س��ینماها می این��د افزایش یافته و به‬ ‫همین دلیل اسپانسرها در قرارداد با صدا و سیما یا جشنواره ها اهداف‬ ‫تبلیغاتی و فرهنگی خود را دنبال می کنند‪ .‬این موضوع در جلس��ه هم‬ ‫اندیش��ی شورای ش��هر تهران که صبح امروز برگزار شد‪ ،‬مطرح شد و‬ ‫این توضیحاتی بود که ش��هردار به اعضای معترض داد و در واقع من از‬ ‫صحبت های شهردار این موضوع را یاد گرفتم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی ‪...‬‬ ‫بای��د به این نکته توجه داش��ت که جش��نواره های فرهنگی هنری‬ ‫فجر‪ ،‬تنها یک جشنواره تخصصی سینمایی نیست بلکه نمود و یادگار‬ ‫جش��ن های س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی در بهمن ‪ ۵۷‬اس��ت و‬ ‫کارکرد فرهنگی ان در «پاسداش��ت انقالب» دارای اهمیت کالن تری‬ ‫است؛ بنابراین مشارکت داشتن یا نداشتن شهرداری تهران در برپایی‬ ‫ان‪ ،‬از این بعد قابل بررسی است‪.‬‬ ‫برای ورود به این یادداش��ت و البته برطرف‬ ‫کردن یک شبهه احتمالی‪ ،‬ناچارم یک توضیح‬ ‫ض��روری را در همی��ن ابتدا عن��وان کنم و ان‬ ‫اینک��ه در فض��ای غبارالود و پر از س��وءتفاهم‬ ‫برامده از مناس��بات سیاس��ی و اجتماعی این‬ ‫روزها که فق��ط یکی از نتایج ان تحریم کردن‬ ‫یا نکردن جش��نواره ملی فیلم فجر است‪ ،‬قصد‬ ‫و غرض نگارنده به هیچ عنوان دامن زدن به این‬ ‫دست تصمیمات نیست و به هیچ عنوان انگشت‬ ‫اتهامم حداقل در این یادداش��ت به سوی دولت‬ ‫و زیرمجموعه ه��ای فرهنگی ان نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫واکاوی اتفاق هولناکی اس��ت که چند س��الی‬ ‫اس��ت دامان جامع��ه فیلم کوت��اه را در چنین‬ ‫ایامی می گیرد اما گوی��ا همه ما علی رغم تیره‬ ‫بودن این رفتار تصمی��م به هیچ کنش صنفی‬ ‫نداری��م و همه چی��ز را در یک غرغ��ر مالیم یا‬ ‫نهایتاً یک پس��ت طعنه امیز در فضای مجازی‬ ‫خالص��ه می کنی��م‪ .‬انگارنه ان��گار ک��ه بدعتی‬ ‫خطرناک و ضد سینمایی شکل گرفته‪ ،‬ان هم‬ ‫نه از جانب مدیران فرهنگی‪ ،‬بلکه از جانب خود‬ ‫ما فیلمسازان!‬ ‫ط��ی چند روز گذش��ته فهرس��ت فیلم های‬ ‫کوت��اه واجد ش��رایط ب��رای رقابت در س��ی و‬ ‫هشتمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر منتشر‬ ‫ش��د که طبق ایین نامه ‪ ۱۰‬فیل��م کوتاه نامزد‬ ‫در بخش بهترین فیلم ‪ ۲‬رویداد مهم «جش��ن‬ ‫مس��تقل فیلم کوتاه خانه سینما» و «جشنواره‬ ‫بین المللی فیل��م کوتاه تهران» باید باش��ند و‬ ‫بازهم طبق قانون زمان انها بیش از ‪ ۱۵‬دقیقه‬ ‫نباید باشد‪.‬‬ ‫با اعالم رس��می این اثار ان درد چند س��اله‬ ‫دوباره به س��راغ جامعه فیلم کوتاه امد و همانا‬ ‫حضور تعداد قابل توجهی از اثار بود که پیش تر‬ ‫زمانی بیش از ‪ ۱۵‬دقیقه را داش��تند‪ ،‬اما با میل‬ ‫و رغبت قلبی خود سازندگان و صرفا به خاطر‬ ‫اینکه در فجر تک نمایشی داشته باشند‪ ،‬دقایق‬ ‫قابل توجهی را ح��ذف کردند تا مقبول مدیران‬ ‫این جشنواره ملی بیفتند!‬ ‫ش��ایان ذکر است نگارنده این ازادی عمل را‬ ‫برای هر فیلمسازی با هر نوع تفکری قائل است‬ ‫که ه��ر رفتاری که صالح می دان��د با اثر خلق‬ ‫ش��ده اش داشته باشد ولو به قیمت نابودی کل‬ ‫اثر! اما زمانی این رفتار مخاطره امیز می ش��ود‬ ‫که از دایره یک رفتار ش��خصی خارج ش��ده و‬ ‫بدل به یک منش در برخورد با یک جش��نواره‬ ‫کامال دولتی ش��ود‪ .‬به ط��ور صریح تر به جای‬ ‫مطالبه گ��ری و اراده جمعی ب��رای تغییر یک‬ ‫بند سرتاس��ر غلط در ایین نام��ه و صرفا برای‬ ‫دلبری از مدیران یک جش��نواره ما به خواسته‬ ‫انها تن داده ایم و طبیعتاً نتیجه چنین رویکرد‬ ‫عافیت طلبانه ای حضور ‪ 5‬فیلم در فهرست ‪10‬‬ ‫فیلم کوتاه جش��نواره امس��ال اس��ت که فقط‬ ‫ب��رای ان تک نمایش‪ ،‬هم��ه اصول خود را زیر‬ ‫پا گذاش��ته و به حذف دقایقی از اثارش��ان تن‬ ‫داده اند!‬ ‫میزان جش��نواره ندیدگی و هول بودن برای‬ ‫حضور ب��ه هر قیمتی در روی��دادی مثل فجر‪،‬‬ ‫سبب شده که همکاران ما فراموش کنند اساسا‬ ‫این محصول ناقص الخلقه قرار اس��ت نمایشی‬ ‫هم داشته باشد و قطعا نمایش چنین محصول‬ ‫ابتری‪ ،‬س��وای گرفتن وقت عده کثیری انسان‪،‬‬ ‫موجب بی ابرویی خودمان می شود‪.‬‬ ‫تن دادن برخی دوس��تان به شرط عجیب و‬ ‫غیرحرفه ای جش��نواره فجر‪ ،‬بیش از هر چیزی‬ ‫اثبات کننده این مهم است که هنوز برای تعداد‬ ‫قابل توجهی از فیلمس��ازان این دیار‪ ،‬جشنواره‬ ‫و ص��رف حضور به هر عنوان��ی در ان‪ ،‬بیش از‬ ‫رس��الت هنرمندان��ه اهمی��ت دارد‪ .‬ادعایی که‬ ‫اتفاقاً دوس��تان مدام در مصاحبه ها و جلس��ات‬ ‫مطبوعات��ی اثارش��ان‪ ،‬دم از ان می زنن��د ام��ا‬ ‫متاس��فانه کوچکتری��ن بوی��ی از ان نبرده اند‬ ‫و با رویکرد غلطش��ان س��بب س��خت ش��دن‬ ‫مطالبه گ��ری افرادی می ش��وند که قصد تغییر‬ ‫رویکرد جش��نواره فیلم فجر نس��بت به مدیوم‬ ‫مهم «فیلم کوتاه» را دارند‪.‬‬ ‫در پایان به عنوان یک فیلمساز وقتی شرایط‬ ‫انفعال همکاران��م را در روزگار فترت می بینم‪،‬‬ ‫ارزو دارم صن��ف و انجم��ن س��ینمای جوانان‬ ‫ایران با تالش��ی فزاینده تر از امروز و قبل برای‬ ‫س��امان دادن به این اش��فته بازار انجام دهد و‬ ‫اگ��ر می بیند در روی همان پاش��نه می چرخد‬ ‫می تواند به کل پیش��نهاد ح��ذف بخش فیلم‬ ‫کوت��اه را از جش��نواره فجر بده��د؛ زیرا چنین‬ ‫حضوری از س��ر ضعف و چنین گزینش��ی جز‬ ‫اعمال سانس��ور و بی عدالتی دس��تاورد دیگری‬ ‫برای جامعه فیلم کوتاه ایران ندارد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫علی نعیمی‪ :‬کمتر از دو هفته تا جش��نواره فجر‬ ‫س��ی و هش��تم مانده اس��ت و حاال دیگر می توان‬ ‫به طورقط��ع فیلم هایی را نام برد ک��ه از این رویداد‬ ‫جا ماندند و برخی از انها بیرون گذاش��ته ش��دند و‬ ‫در می��ان این اثار‪ ،‬کنجکاوی برانگیزترین اثر‪ ،‬فیلم‬ ‫س��ینمایی «عنکبوت» اس��ت ام��ا در مجموع چه‬ ‫اث��ار مهم یا کنج��کاوی برانگیزی در ای��ن رویداد‬ ‫مهم س��ینمای ای��ران روی پرده ب��زرگ به نمایش‬ ‫در نمی این��د و تماش��اگر بای��د در انتظ��ار اک��ران‬ ‫عمومی شان برای داوری انها باشند؟‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دو هفته تا جشنواره ملی فیلم‬ ‫فجر باقی مانده اما هنوز نسخه نهایی برخی فیلم ها‬ ‫اماده نشده است‪ .‬با این حال اکنون مشخص است‬ ‫ک��ه چه فیلم های��ی مهمی در بخش ه��ای اصلی و‬ ‫نگاه نو جش��نواره حض��ور دارند و چه فیلم هایی جا‬ ‫ماندند یا بیرون گذاشته شدند‪ .‬یک نگاه کلی نشان‬ ‫می دهد وجه نظارتی هیات انتخاب جش��نواره سی‬ ‫و هش��تم پررنگ تر از وجه هنری شان بوده و شاید‬ ‫بت��وان با مروری بر فیلم هایی ک��ه بیرون مانده اند‪،‬‬ ‫ ترین انها‪ ،‬به این واقعیت پی برد‪.‬‬ ‫از جمله شاخص ِ‬ ‫تجرب��ه نش��ان داده اس��ت در بس��یاری از موارد‬ ‫فیلم هایی که از جش��نواره بیرون مانده اند از اثاری‬ ‫ک��ه در جش��نواره نمای��ش داده ش��دند از کیفیت‬ ‫باالتری برخوردار بودند‪ .‬این یک پیش بینی است و‬ ‫باید منتظر ماند تا فیلم های جش��نواره نمایش داده‬ ‫شود‪ .‬اما اگر به فیلم هایی که به انها اشاره کرده ایم‬ ‫نگاه��ی بیندازیم متوجه می ش��ویم هیات انتخاب‬ ‫تالش کرده اس��ت دس��ت به عصا به س��راغ سی و‬ ‫هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر برود‪.‬‬ ‫منهای فجر‬ ‫روزی که‬ ‫فیلم کوتاه‬ ‫به عزا نشست‬ ‫دوشنبه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دیروز از دریچه امروز‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫شهردار تهران‪ 827 :‬مدرسه در تهران در وضعیت قرمز قرار دارند و دانش اموزان درباره ایمنی باید اموزش ببینند‪ .‬طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دیگر جانی برای جنگیدن ندارم‬ ‫طرفه و بزرگش‪ ،‬با نمایی که هنوز و همچنان کالس��یک‬ ‫اس��ت‪ ،‬با نگاه دقی��ق س��ید احمدرضا طه��وری اداره‬ ‫می ش��ود‪ .‬وارث سید عبدالغفار طهوری‪ ،‬که هنوز وقتی‬ ‫کتابی را به دس��ت مخاطب می دهد به روح بلند پدر فکر‬ ‫می کند و در پس هر تغییر در کتابخانه (کتابفروشی) به‬ ‫دنبال جواب این سوال است که اگر پدر بود چه می کرد؟‬ ‫انان که گامی ب��ه درون کتابخانه طهوری می گذارند‬ ‫دو دس��ته اند یا عاب��ران‪ ،‬در جس��ت وجوی کتاب های‬ ‫خویش‪ ،‬س��ربه هوا بدون انکه بدانند کدام کتابفروشی‬ ‫مقصدشان است‪ ،‬یا مخاطبانی که می دانند سال هاست‬ ‫در جس��ت وجوی هر س��وال فرهنگی می توانند از این‬ ‫نقشه گنج بهره بگیرند‪.‬‬ ‫اینج��ا مش��تری معنای��ی ندارد مش��تری ب��ه همه‬ ‫چیزفروش��ی هایی تعل��ق دارد ک��ه به اس��م کاالهای‬ ‫فرهنگی هر محصولی را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫در کتابخان��ه طه��وری فرهن��گ را کاال نمی بینند‪،‬‬ ‫فرهنگ و فرهیختگی فروش��ی نیس��ت‪ ،‬چنانکه حتی‬ ‫اگ��ر کتابخان��ه طهوری فروخته ش��ود‪ ،‬اندیش��ه اش و‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫چه نمایشی ببینیم؟‬ ‫شماره ‪ ۲۴۳‬ماهنامه نمایش روی پیشخوان‬ ‫الستار به عمارت نوفل لوشاتو می رود‬ ‫ش��ماره ‪ ۲۴۳‬ماهنام��ه «نمای��ش» ویژه‬ ‫اذر ک��ه بخ��ش نکوداش��ت ان ب��ه ابتی��ن‬ ‫گل��کار اختصاص دارد و ش��امل م��روری بر‬ ‫فعالیت های وی در زمینه تئاتر است‪ ،‬منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬نقد نمایش های ‪ 3‬کیل��و و ‪ ۲۵۰‬گرم‪،‬‬ ‫خان��دان چن چ��ی‪ ،‬جنگنامه غالم��ان و ابراکادابرادر بخش نق��د تئاتر قابل‬ ‫خواندن هستند‪ .‬محتشم‪ ،‬نامی باشکوه برای تئاتر ایران‪ ،‬یادداشتی از پیمان‬ ‫ش��یخی است که ان را در این قسمت می توانید بخوانید‪ .‬گفت وگو با رحمت‬ ‫امینی با عنوان باید به یکدیگر اعتماد کنیم!‪ ،‬گفت وگو با سیدمهدی شجاعی‬ ‫با عنوان نوشتن جوهر من است و بخش پایانی گفت وگوی نصراهلل قادری با‬ ‫حمیدرضا نعیمی با نام گپ وگفتی میان دو فنجان چای و سرمقاله حقیقت‬ ‫تئاتر‪ ،‬دش��وار است از دیگر بخش های این ش��ماره ماهنامه نمایش هستند‪.‬‬ ‫این ماهنامه به مدیرمس��ئولی ش��هرام کرمی و سردبیری نصراهلل قادری زیر‬ ‫نظر دفتر پژوهش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی در ‪ ۱۲۰‬صفحه و با‬ ‫بهای ‪ ۱۰‬هزار تومان برای عالقه مندان حوزه تئاتر چاپ و توزیع شده است‪.‬‬ ‫نمایش الس��تار به نویس��ندگی داوود پورحمزه‪،‬‬ ‫کارگردان��ی و تهیه کنندگ��ی مهتاب ش��کریان و‬ ‫س��رمایه گذاری مهرداد میرزا احم��دی از ‪ ۲۷‬دی‬ ‫تا ‪ ۱۲‬بهمن در تماش��اخانه نوفل لوش��اتو به صحنه‬ ‫م��ی رود و همزمان با انتش��ار پوس��تر این نمایش‬ ‫عوامل نمایش هم معرفی شدند‪.‬‬ ‫فائزه بالغ‪ ،‬نرگس پناه راد‪ ،‬فاطمه درویش��ی‪ ،‬ش��یما دهقان‪ ،‬سعید رهنورد‪ ،‬مبینا‬ ‫شامی‪ ،‬پیام ش��هرتی‪ ،‬فاطمه طاهری‪ ،‬غزاله عبدالهی‪ ،‬مهرداد میرزااحمدی‪ ،‬فاطمه‬ ‫نایبی‪ ،‬کیمیا واژبخت و دنیا یارحیدری از بازیگران نمایش الستار هستند‪.‬‬ ‫در خالصه نمایش��نامه الس��تار امده اس��ت‪ :‬ترانه ای که از دل س��رکوب و بغض و‬ ‫عقده های س��رباز کرده به وجود می اید‪ .‬زخم هایی که به ش��کل دومینو بر پیکر تمام‬ ‫جامعه و افرادش می نش��یند‪ .‬داستان دختری که برای رهایی از ناهنجاری خانوادگی‬ ‫و محیطی از خانه می گریزد با ارزوی یافتن ماوایی که بتواند رش��د کند و محبتی که‬ ‫پدر و مادر بی مسئولیتش از و دریغ کرده اند را بیابد‪.‬‬ ‫چه کتابی گوش کنیم؟‬ ‫کتاب صوتی دیوان ترکی شهریار منتشر شد‬ ‫کتاب صوتی «کلیات اشعار ترکی شهریار»‬ ‫به تازگ��ی با صدای بهمن وخش��ور ازس��وی‬ ‫موسس��ه اوای چیروک منتش��ر و عرضه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ید محمدحس��ین بهجت تبریزی‬ ‫ملق��ب ب��ه ش��هریار متول��د س��ال ‪ ۱۲۸۵‬و‬ ‫درگذشته به س��ال ‪ ۱۳۶۷‬یکی از غرلسرایان بزرگ معاصر ادبیات فارسی است‬ ‫که به دو زبان فارسی و ترکی شعر می سروده است‪.‬‬ ‫ش��هریار چندین غزل معروف و مش��هور دارد که یکی از انها‪« ،‬علی ای همای‬ ‫رحمت» است‪ .‬این ش��اعر بلنداوازه که بین عالقه مندان فارسی و ترکی ادبیات‬ ‫ایران طرفداران زیادی دارد‪ ،‬در مقبره الشعرای شهر تبریز مدفون است‪.‬‬ ‫کتاب صوتی «کلیات اشعار ترکی شهریار» در ‪ ۶۶‬قسمت و مجموع ‪ ۴‬ساعت‬ ‫و ‪ ۳۹‬دقیقه تولید و عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬بهمن وخشور کتابخوان این اثر‪ ،‬پیش تر‬ ‫کتاب های صوتی دیگری را به زبان فارسی و ترکی خوانده است‪.‬‬ ‫این کتاب صوتی با نرخ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«سوییت فرانسوی» دوباره گشوده شد‬ ‫رم��ان س��وییت فرانس��وی با ترجمه مهس��تی‬ ‫بحرینی به چاپ دوم رسید‪.‬‬ ‫ای��رن نمیروفس��کی‪ ،‬نویس��نده رمان س��وییت‬ ‫فرانس��وی‪ ،‬نخس��تین بار‪ ،‬پس از انقالب روس��یه‪،‬‬ ‫هنگام��ی که حکومت ش��وروی برای س��ر پدرش‬ ‫جایزه تعیین کرد‪ ،‬مجبور به جالی وطن شد‪ .‬پس از چند سال سرگردانی در فنالند و‬ ‫سوئد و در پاریس اقامت گزید‪ .‬ایرن پیش از انکه دست نویس رمان داوید گولدر را برای‬ ‫برنار گراسه بفرستد‪ ،‬با تسلطی که به ‪ 7‬زبان داشت و با تجربیاتی پرمایه و دل بستگی‬ ‫شدید به ادبیات‪ ،‬اثار فراوانی منتشر کرده بود‪.‬‬ ‫ایرن نمیروفس��کی که او هم مانند ش��وهرش س��تاره زرد بر لباسش دوخته است‪،‬‬ ‫دس��ت به افرینش اثری بلند پروازانه (س��وئیت فرانس��وی) می زند که فرصت ان را‬ ‫می یابد تا کلمه «پایان» را در اخر کتاب درج کند‪.‬‬ ‫این اثر در چاپ دوم یک جلدی شده است‪.‬‬ ‫چاپ دوم سوئیت فرانسوی را خانم مهستی بحرینی ترجمه کرده و انتشارات نیلوفر‬ ‫ان را با نرخ ‪ 65‬هزار تومان و در ‪ ۴۹۲‬صفحه (یک جلد) به بازار کتاب عرضه کرده است‪.‬‬ ‫جنگ فرصت تجربه های عاشقانه را‬ ‫می گیرد‬ ‫نوید محمودی – کارگردان‪:‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «حوا مریم عایش��ه» به‬ ‫کارگردانی صحرا کریم��ی و تهیه کنندگی‬ ‫کتایون ش��هابی این روزها در س��ینماهای‬ ‫هنر و تجربه درحال اکران است و با استقبال‬ ‫خوب��ی از ط��رف س��ینماگران و مخاطبان‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫مهم ترین مشخصه فیلم «حوا مریم عایشه» این بود که قصه ادم هایی‬ ‫را بازگو می کند که زندگی شان تحت تاثیر جنگ است‪ .‬یعنی هر سه زنی‬ ‫که در فیلم روایت زندگی ش��ان را می بینیم ادم هایی هستند که قربانی‬ ‫جنگ ش��ده اند و هر بالیی که س��ر انها و عشق شان امده به دلیل جنگ‬ ‫بیش از ‪ ۴‬دهه در افغانستان است‪.‬‬ ‫وقتی س��رزمینی مدام درگیرجنگ باش��د ادم ها زیاد فرصت عاشق‬ ‫شدن و تجربه های عاشقانه را ندارند‪ ،‬ادم ها مدام با پرخاش و رفتارهای‬ ‫ضربه ای و چکش��ی بزرگ می ش��وند‪ ،‬ادم ها خیلی احساس نمی کنند‬ ‫و برای اینکه از زندگی ش��ان ل��ذت ببرند باید عاش��قانه زندگی کنند و‬ ‫بیشتر درگیر می شوند که فقط روزگار بگذرانند و نماد این قصه در فیلم‬ ‫«حوا مریم عایش��ه» مردها هستند که ما فقط از این مردها یکی شان را‬ ‫می بینیم؛ مردی که از رفیق بازی و نوعی از عیاش��ی می اید و زمان خود‬ ‫را س��پری می کند و این هم برمی گردد ب��ه جنگ های دائمی و چندین‬ ‫و چند س��اله افغانس��تان‪ .‬یعنی ادم ها فرصت زندگی کردن در کنارهم‬ ‫را نداشتند‪.‬‬ ‫احس��اس می کنم در فیلم صحرا کریمی‪ ،‬زندگی سه زن جوان افغان‬ ‫که میانگین سنی ش��ان ‪ ۲۵‬سال اس��ت از این تجربه رنج می برند و این‬ ‫تجربه مردهای همیش��ه درحال جنگ و درحال فرار از جنگ برای زنده‬ ‫ماندن‪ ،‬تجربه اش در رابطه های عاشقانه و زندگی زنانه انها امده است‪.‬‬ ‫صح��را کریمی نیز خ��ودش از همین فضا در فرار بوده‪ ،‬به اس��لواکی‬ ‫مهاجرت کرده و پناهنده ش��ده‪ ،‬دکترای س��ینما گرفته و به افغانستان‬ ‫برگش��ته است و درس��ت است که در افغانس��تان بزرگ نشده اما وقتی‬ ‫فردی در افغانستان بزرگ نمی شود نمی توانیم بگوییم از افغانستان خبر‬ ‫ندارد زیرا امروز روز ارتباط است و ما می توانیم در هرجای دنیا به سادگی‬ ‫با دو سه کلیک کردن در گوشی ها تماس تصویری بگیریم‪.‬‬ ‫تصورم این است که تصویر این زن ها بسیار قابل لمس و درک نمایش‬ ‫داده ش��ده است‪ .‬قصه اول‪ ،‬قصه قابل فهم تر و دوست داشتنی تری برای‬ ‫من بود و خیلی توانستم با ان ارتباط بگیرم‪.‬‬ ‫قص��ه دوم در س��ه قصه برایم رتب��ه اخر را دارد و قص��ه اخر در فیلم‬ ‫ش��بیه به «هفت و نیم» س��اخته بنده دارد‪ .‬قصه ای که دخترها درگیر‬ ‫معض�لات رواب��ط قب��ل از ازدواج هس��تند که بر اثر عش��ق برایش��ان‬ ‫اتف��اق می افت��د و می مانن��د با مس��ئله ای به ن��ام ازدواج که ب��ا ان چه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در مجم��وع تصویر افغانس��تان بعد از ‪ 40‬س��ال در فیل��م «حوا مریم‬ ‫عایش��ه» بود‪ .‬شاید دوس��ت داشتم کمی بیش��تر در فیلم افغانستان را‬ ‫می دیدم ک��ه به طورقطع به خاطر فضای امنیتی و جنگ صحرا کریمی‬ ‫مجبور ش��ده اس��ت بیش��تر در فضای داخلی ان را مدیریت کند و البته‬ ‫جایی که در قصه پایانی افغانس��تان پر از بوق و ش��لوغ را می ش��نویم با‬ ‫نمادهای خوب برای جامعه افغانستان‪.‬‬ ‫امیدوارم صحرا کریمی با همین قدرت فیلم دومش را شروع کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کتابخانه و موزه نادر ابراهیمی‬ ‫گشایش یافت‬ ‫ایی��ن گش��ایش کتابخانه و‬ ‫م��وزه زنده یاد ن��ادر ابراهیمی‪،‬‬ ‫نویسنده‪ ،‬ش��اعر و فیلمساز‪ ،‬در‬ ‫خانه ش��عر و ادبی��ات‪ ،‬واقع در‬ ‫منطقه فرهنگی و گردش��گری‬ ‫عباس اب��اد برگ��زار ش��د ‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش ایبنا‪ ،‬احمد مس��جدجامعی عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران‪،‬‬ ‫مهدی قزلی رئیس بنیاد ش��عر و ادبیات داس��تانی‪ ،‬افشین عالء شاعر‪،‬‬ ‫نویس��نده و فعال حوزه کودک و محس��ن مومنی ش��ریف رئیس حوزه‬ ‫هنری س��ازمان تبلیغات اسالمی در س��خنانی پیرامون شخصیت نادر‬ ‫ابراهیمی پرداختند‪ .‬در این ایین‪ ،‬فرزانه تهرانی مقدم‪ ،‬همس��ر زنده یاد‬ ‫ن��ادر ابراهیمی ه��م گفت‪ :‬تمام��ی کتاب های کتابخان��ه‪ ،‬انتخاب نادر‬ ‫ابراهیمی نبود؛ بلکه برخی از این کتاب ها توس��ط دوس��تان‪ ،‬اشنایان و‬ ‫هنرمندان به نادر ابراهیمی هدیه داده شده بود که همگی در کتابخانه ها‬ ‫موجودند هستند ‪ .‬در پایان با حضور مسئوالن و مهمانان حاضر کتابخانه‬ ‫و موزه نادر ابراهیمی گشایش یافت‪ .‬‬ ‫تاملی بر رخدادهای دی ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اردشیر منصوری‪:‬‬ ‫مولوی دو رویکرد درباره «خبر» دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رویکرد همدالنه‪« :‬جان نباش��د جز خبر در ازم��ون‪ /‬هر که را افزون خبر‬ ‫جانش فزون» (مثنوی)‬ ‫‪ -۲‬رویکرد انتقادی‪« :‬زیرا که خبر همه ملولی س��ت‪ /‬این بی خبری س��ت اصل‬ ‫اخبار» (کلیات شمس)‬ ‫ما در جهان «خبر» زندگی می کنیم‪ ،‬در دنیای رسانه ها‪ .‬از یک خبر خوشحال‬ ‫یا اندوهناک می شویم‪ ،‬دوستی می ورزیم یا دشمن خویی پیش می گیریم؛ رسانه‬ ‫می گوید سیاه کیست‪ ،‬سپید کدام است‪ .‬رسانه منعکس کننده «واقعیت» است‪،‬‬ ‫گاه به واقعیت نزدیک و گاه از ان دورمان می سازد‪.‬‬ ‫در رخدادهایی که گذش��ت از ش��هادت سردار سلیمانی‪ ،‬تش��ییع پیکرش تا‬ ‫سقوط هواپیما‪ ،‬سیل بلوچستان و‪ ...‬باعث شد که جدال و جنگی رسانه ای جهان‬ ‫بیناذهنی ایرانیان را فرا بگیرد‪ .‬جنگ بین رس��انه های دولتی ایران با شبکه های‬ ‫غیر ایرانی به کنار‪ ،‬تخاصمی زیانبار بین فضای حاکمیتی و غیرحاکمیتی از یک‬ ‫بین شبکه های اجتماعی از طیف های مختلف از سوی دیگر‪.‬‬ ‫سو و ِ‬ ‫این جنگ خبری موجب اغتشاش��ات فراوان ش��د‪ .‬بیراه نیست اگر گفته شود‬ ‫مس��ئول کشته ش��دن ان بیش از ‪ ۵۰‬نفر‪ ،‬در تش��ییع پیکر سردار سلیمانی در‬ ‫کرمان در کنار بی تدبیری مسئوالن‪ ،‬رسانه بود‪ .‬رسانه ها اسطوره می سازند‪ ،‬خون‬ ‫به جوش می اورند‪ ،‬می ش��ورانند‪ ،‬دشمنی برمی انگیزند و دوستی ها را از کنترل‬ ‫خارج می کنند‪ ،‬تا مهر و کین بیرون از قاعده بروز کنند‪ .‬البته اش��کار اس��ت که‬ ‫رسانه را گناهی نیس��ت‪ ،‬رسانه ان چنان را ان چنان تر می کند‪ ،‬اما نباید از نقش‬ ‫مخرب ان هم غافل بود‪ .‬در وضعیت عمیق ش��دن ش��کاف های سیاسی در ایران‬ ‫امروز‪ ،‬فضای رسانه ای که از موازین انصاف و خرد نقادانه کم بهره است‪ ،‬به میدان‬ ‫یک جنگ داخلی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫حضور احاد ش��هروندان ایران در شبکه های اجتماعی کنونی‪ ،‬گر چه به رشد‬ ‫اگاه��ی عمومی کمک کرده‪ ،‬اما دارد جامعه را به وضعیت جنگ همه علیه همه‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬در جنگ اس��ت که طرف مقابل پیش��اپیش محکوم است و باید‬ ‫از هر نقطه ضعف او اس��تفاده کرد و بر سرش اتش بارید‪ .‬از نتایج حضور در این‬ ‫مخاصمه رس��انه ای اوالً مالل و اضطراب برای مردم عادی اس��ت‪ ،‬ثانیا غبارالود‬ ‫شدن «سپهر همگانی» و گفت وگوی نخبگانی برای به سامان کردن اوضاع‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که توصیه مان در اینجا بی خبری و انفعال نیست‪ ،‬اما توصیه به‬ ‫اجتناب از اغتشاش ذهنی است‪ .‬توصیه به صاحبان کانال ها و مدیران گروه های‬ ‫مجازی؛ از بهر خدای‪ ،‬کمتر بنویسید و قدری سنجیده تر‪.‬‬ ‫توصی��ه به مخاطبان و مصرف کنندگان عادی؛ از بهر خودتان‪ /‬خودمان‪ ،‬کمتر‬ ‫در فض��ای مج��ازی وقت بگذرانیم و فوروارد کنیم و با الیک و لفت به بیش��ینه‬ ‫کردن حب و بغض دامن بزنیم‪.‬‬ ‫هوش��یار باشیم و نقّاد‪ ،‬اما قدری پیراسته از خشونت و نفرت! در این وضعیت‬ ‫سرگش��تی در انبوه��ی از اخبار‪ ،‬ق��دری ان بیت دوم مول��وی را مرور کنیم‪ ،‬در‬ ‫عوض کتاب بخوانیم و به گفت وگوهای حضوری و نقد و کنش اجتماعی بیشتر‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫کتابخان��ه طهوری‪ ،‬مقصد س��ال های طوالنی اهالی‬ ‫فرهن��گ ک��ه از رویدادهای مختلف تاریخ��ی از جمله‬ ‫کودتا و جنگ تحمیلی جان س��الم به دربرده در نبرد با‬ ‫گرانی کاغذ‪ ،‬کتاب قاچاق و دیگر مش��کالت یار مهربان‬ ‫جانی برای جنگیدن ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رازش را نمی دانم اما از همان اغاز هم‬ ‫اسمش کتابخانه بوده نه کتابفروشی وقتی نشر طهوری‬ ‫از خیابان ه��ای اط��راف ب��ازار به خیابان انق�لاب امد و‬ ‫روبه روی دانش��گاه تهران جای گرف��ت‪ ،‬اقای طهوری‬ ‫اسم کتابفروشی اش را کتابخانه طهوری گذاشت‪.‬‬ ‫خانه کتاب ها‪ ،‬سال ها قبل از انکه موسسه ای زیر نظر‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد‪ ،‬کتابخانه طهوری‬ ‫بود‪ ،‬با ان قفس��ه های بلند که تا س��قف چیده شده اند و‬ ‫انگار تا اس��مان ادامه دارند؛ اسمانی که وسعتش تاریخ‬ ‫بی اغاز‪ ،‬فرهن��گ ناپیدا کرانه و هن��ر بی مانند مردمان‬ ‫ایران زمین اس��ت‪ .‬کتابفروشی طهوری‪ ،‬نه! بهتر بگویم‬ ‫کتابخانه طهوری‪ ،‬اگر نگویم گنج‪ ،‬نقش��ه گنجی است‬ ‫که سال های بسیار‪ ،‬اصیل ترین اثار در شناخت فرهنگ‬ ‫ایران را چاپ‪ ،‬گرداوری و به مخاطب عرضه کرده است‪.‬‬ ‫نقش��ه گنجی که می گوی��د به کدام س��و برویم‪ ،‬اگر‬ ‫گوهری از فرهنگ ایران را می خواهیم‪ ،‬نقشه گنجی که‬ ‫راه عبور سالمت‪ ،‬از تردیدها را به مخاطب فرهنگ نشان‬ ‫می دهد‪ .‬کتابخانه طهوری به قدر کتاب فارسی باستان‬ ‫از روالند‪ .‬جی‪.‬کن��ت اصیل و به قدر تاریخ مختصر زبان‬ ‫فارس��ی از محسن ابوالقاس��می‪ ،‬خالصه فرهنگ ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬اصالتی که نه در پس ثروت و گشاده دستی که از‬ ‫دقت و گشاده رویی سرچشمه می گیرد و نوش ابی است‬ ‫برای اهالی فرهنگ‪...‬‬ ‫کتابخان��ه طهوری بین خیابان ه��ای ‪ ۱۲‬فروردین و‬ ‫فخ��ررازی در خیابان انقالب‪ ،‬با ویترین شیش��ه ای دو‬ ‫ریشه هایش در ذهن اهالی فرهنگ باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫از تاریخچ��ه قدی��م و اغ��از خیاب��ان انق�لاب‪ ،‬تنها‬ ‫کتابفروش��ی گوتنبرگ و کتابخانه طه��وری باقیمانده‬ ‫است؛ اما این روزها اقای طهوری می گوید‪ :‬کتابخانه ای‬ ‫که از جنگ جان سالم به در برده‪ ،‬در جنگ کتاب و کاغذ‬ ‫با همه چیز فروش ها به فروش گذاشته است‪ .‬چندان که‬ ‫خود می گوید دیگر نمی تواند ادامه بدهد و بهمن ‪۱۳۹۸‬‬ ‫را پایان راه کتابخانه خود می داند‪.‬‬ ‫طه��وری می گوید دیگر جانی ب��رای جنگیدن ندارم‬ ‫و می خواه��م انتش��ارات را حفظ کنم ول��ی چرخ های‬ ‫کتابخانه این گونه نمی گردد‪ .‬اقای طهوری خوش��حال‬ ‫است که نفر بعدی و خریدار این ارث فرهنگی‪ ،‬خود اهل‬ ‫کتاب خواهد بود و نقش��ه گنج فرهنگ را به رس��توران‬ ‫تبدیل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫س��ید احمدرضا طهوری گفت‪ :‬منتظر است تا پایان‬ ‫بهم��ن تصمیم نهای��ی را اعالم کند‪ .‬بای��د ببینیم ایا در‬ ‫پای��ان بهمن فهرس��ت از دس��ت داده ه��ای فرهنگی‬ ‫ایران زمین دوبرابر خواهد شد؟‬ ‫کتابخان��ه طه��وری‪ ،‬یک��ی از قدیمی تری��ن‬ ‫کتابفروش��ی های ایران ش��ناخته می ش��ود که س��ال‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬ب��ه هم��ت س��یدعبدالغفار طهوری تاس��یس‬ ‫ش��د‪ .‬کتابفروش��ی ‪ ۶۶‬س��اله طه��وری به عن��وان‬ ‫چهارمی��ن کتابفروش��ی راس��ته انق�لاب محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کتابفروش��ی مح��ل عرضه کتاب ه��ای حوزه‬ ‫ادبی��ات فارس��ی‪ ،‬ایران پژوهی‪ ،‬تاریخ و حقوق اس��ت‪.‬‬ ‫سیدعبدالغفار طهوری س��ال ‪ ۱۳۷۴‬درگذشت و سید‬ ‫احمدرضا طهوری مدیریت این کتابفروشی و انتشارات‬ ‫را برعهده گرفت‪ .‬زمزمه تعطیلی این کتابفروشی پیش‬ ‫از این نیز در سال ‪ ۱۳۹۴‬به گوش رسیده بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫وقایع گذش��ته همواره کار‬ ‫فراموش ک��ردن جزئیات‬ ‫ِ‬ ‫اس��انی نیس��ت‪ .‬البته ای��ن جزئیات برای داش��تن یک‬ ‫زندگی روزمره کمک فراوانی به ما می کنند؛ مثال به یاد‬ ‫اوردن نشانی یک شیرینی فروشی که به طور اتفاقی ان‬ ‫را یافته و طعم محصوالتش را پس��ندیده بودید! اما این‬ ‫جزئیات می توانند برای ما ازاردهنده هم باشند‪ .‬یکی از‬ ‫اس��یب های ماندن در جزئیات گذشته‪ ،‬از دست دادن تصویر کلی تر از زندگی و‬ ‫ش��رایط است‪ .‬شاید این افس��انه را شنیده باشید که فردی در جست وجوی یک‬ ‫جنگل سحرامیز‪ ،‬به هر درختی می رسید زمان درازی را صرف سوال و جواب از‬ ‫ان درخ��ت می کرد و چ��ون توجهش را فقط از درختی به درخت دیگر منعطف‬ ‫می کرد‪ ،‬متوجه نبود مدت هاس��ت در جنگل است‪ ،‬در حالی که اگر یک قدم به‬ ‫عقب برمی داش��ت و منظره کامل را تماشا می کرد‪ ،‬چشم انداز دیگری را در برابر‬ ‫خود می دید‪.‬‬ ‫مغز انس��ان ها به طور طبیعی در فرایند تحول که نه لزوما همیش��ه به معنی‬ ‫افزایش س��ن فیزیکی اس��ت؛ توانایی حذف جزئیات و نگه داشتن اطالعات کلی‬ ‫ارزش��مند را تا حدی پی��دا می کند‪ .‬ازمایش جالبی برای س��نجش این توانایی‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت! این کلمات را با دقت بخوانید‪ :‬سیب‪ ،‬هلو‪ ،‬گالبی‪ ،‬پرتقال‪،‬‬ ‫موز‪ ،‬انگور‪ ،‬ش��لیل‪ ،‬هندوانه‪ ،‬کیوی‪ ،‬نارنگی‪ ،‬خربزه‪ ،‬توت فرنگی‪ ،‬گالبی‪ .‬اگر مغز‬ ‫ش��ما جزئیات را ضبط کرده باش��د‪ ،‬بای��د بتوانید این مقاله را کن��ار بگذارید و‬ ‫کلم��ات را تکرار کنید‪ ...‬اما اگر یک تصویر کلی دریافت کرده باش��ید‪ ،‬می دانید‬ ‫که فهرستی از اسامی میوه ها را خوانده اید! ایا دقت کردید که گالبی ‪ 2‬بار ذکر‬ ‫شده بود؟‬ ‫جان کالم یا ت ِم یک موضوع‪ ،‬با تمرین قابل دستیابی است‪.‬‬ ‫توانایی اس��تخراج ِ‬ ‫درگ��ذر زم��ان‪ ،‬مغز ما یاد می گیرد ب��ه جای تالش برای ضب��ط تمام جزئیات‪،‬‬ ‫یک درک مفهومی یا ش��هودی از ش��رایط داشته باشد‪ ،‬که در تحلیل معنی این‬ ‫اطالعات‪ ،‬ابزار ارزش��مندی اس��ت‪ .‬اگرچه این نوع حافظه به تنهایی کافی نیست‬ ‫و همان طور که در ابتدا هم ذکر ش��د به خصوص در زندگی روزمره ممکن است‬ ‫مشکل ساز شود‪ ،‬اما در یک بستر کلی‪ ،‬می تواند به ما این توانایی را بدهد که در‬ ‫گذش��ته یا جایی در گذش��ته توقف نکنیم و از موقعیتی به موقعیت بعدی جلو‬ ‫برویم‪ .‬پژوهش طولی معاصری نشان داد افرادی که توانسته اند توانایی به خاطر‬ ‫داش��تن جزئیات را هم زمان ب��ا عبور از ان ها‪ ،‬و اولوی��ت دادن به تصویر کلی تر‬ ‫انجام دهند‪ ،‬در بلندمدت تصمیم گیری های بهتری در زندگی ش��خصی و حتی‬ ‫شغلی داشته اند‪.‬‬ ‫مغزهای جوان تر‪ ،‬تمایل به «جداس��ازی الگوها» دارن��د‪ ،‬یعنی در رخدادهای‬ ‫مختلف زندگی‪ ،‬بیشتر تفاوت ها را می بینند‪ ،‬اما مغزهای تحول یافته تر به «کامل‬ ‫کردن الگوها» بیشتر عالقه نش��ان می دهند‪ ،‬به بیان دیگر‪ ،‬دیدن شباهت ها در‬ ‫رخدادهای مختلف زندگی‪.‬‬ ‫اگر احساس می کنید وجه غالب زندگی شما‪ ،‬گذشته شماست و اگر احساس‬ ‫می کنی��د نمی توانید از اتفاقات زندگی تان معنی خاصی دریافت کنید‪ ،‬ش��اید با‬ ‫تمرین دیدن مشابهت ها به جای تفاوت ها‪ ،‬بتوانید تصویر کلی تری از زندگی پیدا‬ ‫کنید‪ ،‬و با شناخت بیشتر خودتان‪ ،‬درست در میانه جنگل سحرامیز زندگی تان‪،‬‬ ‫در جست وجوی ان نباشید‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫‪ 30‬دی ‪ 24 -1398‬جمادی االول ‪ 20 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1453‬پیاپی ‪2771‬‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!