روزنامه صمت شماره 1452 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1452

روزنامه صمت شماره 1452

روزنامه صمت شماره 1452

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ویژهنامه کشوری معادن و صنایع فلزات غیراهنی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫ویژه نامه کشوری‬ ‫معادن‬ ‫و صنایع فلزات غیر اهنی‬ ‫منتشر شد‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1452‬پیاپی ‪ 16 2770‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫گامی‬ ‫رو به جلو‬ ‫قانون هوای پاک‬ ‫قربانی شیوه اجرا‬ ‫غیراهنیها زیر‬ ‫سایه سنگین فوالد‬ ‫صدای فعاالن‬ ‫صنایع غیراهنی را‬ ‫به گوش مسئوالن‬ ‫میرسانیم‬ ‫‪2‬‬ ‫معادن کوچک‬ ‫سرب و روی‬ ‫با پتانسیل‬ ‫حفظ امنیت داخلی‬ ‫‪3‬‬ ‫دستیابی به اطالعات‬ ‫روز‬ ‫با هم افزایی داده ها‬ ‫‪4‬‬ ‫مجالی برای مبادله‬ ‫توانمندی های‬ ‫فناوری و اقتصادی‬ ‫پارس اولنگ شعار‬ ‫خود را محقق کرده‬ ‫است‬ ‫کسب دستاوردهای تازه در نمایشگاه غیراهنیها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫«بازار باز» فعالیت خود را اغاز کرد‬ ‫جدایی اقتصاد از سیاست های دستوری‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تنوع مواد معدنی‬ ‫عاملی برای مقابله با تحریم ‬ ‫چهره ها‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫ابزار سیاسی دولت‪‎‬ها‬ ‫معادن و صنایع فلزات غیراهنی‬ ‫(اکتشـاف‪ ،‬استخراج و فراوری)‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادیاالول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫اینده اقتصاد‬ ‫براساس تحوالت منطقه‬ ‫همایــش و نمایشگاه تخـصصی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫براس��اس مصوبه بانک مرکزی‪ ،‬عملیات «بازار باز» از روز ش��نبه به طور رسمی فعالیت خود‬ ‫را اغاز کرد تا گام عملی سیاس��ت گذار پولی کش��ور برای کنترل نقدینگی‪ ،‬مهار نرخ تورم و در‬ ‫نهایت مدیریت س��ود های بانکی برداشته ش��ود‪ .‬عملیات بازار باز که در بسیاری از کشورها با‬ ‫هدف مدیریت نرخ س��ود‪ ،‬نقدینگی و تورم انجام می ش��ود‪ ،‬اینک براساس برنامه ریزی انجام‬ ‫شده‪ ،‬در ایران هم شکل اجرایی به خود گرفته است؛ بازاری که رئیس کل بانک مرکزی از ان‬ ‫به عنوان انقالبی در سیاست گذاری پولی نام برده و گفته این روالی رایج در جهان بود‪ ،‬اما اکنون‬ ‫که در ایران اجرایی می ش��ود‪ ،‬می تواند تحول مهم��ی را در بازار پول‪ ،‬بانک ها‪ ،‬رابطه بانک ها با‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬وضعیت بدهی‪ ،‬سپرده قانونی و عملیات بین بانکی ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ه هر روی‪ ،‬عملیات بازار باز در حالی به مرحله اجرا رس��یده که به گفته کارشناس��ان این‬ ‫سیاس��ت پیش از هر چیزی می تواند فرمول محاس��به نرخ سود بانکی را تغییر دهد؛ نرخی که‬ ‫پیش از این به طور دستوری تعیین می شد و با توجه به تورم تغییر می کرد و نوسان داشت‪ ،‬اما‬ ‫حاال و با اجرای این سیاست‪ ،‬می تواند شیوه تعیین ان تغییر کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪13‬‬ ‫بازار فلزات غیراهنی‬ ‫داغ است‬ ‫‪6‬‬ ‫حقیقت داخلی سازی‬ ‫قطعات خودرو چقدر است؟‬ ‫‪3‬‬ ‫شیوه های اجرای تعهد ارزی صادرکنندگان اصالح شود‬ ‫پیشنهادهای جدید صادراتی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مالکیت فوالد اکسین از ان فوالد خوزستان شد‬ ‫ب��ا ت�لاش و پیگی��ری مدیرعامل‪،‬‬ ‫هیات مدی��ره و س��ایر مس��ئوالن‪،‬‬ ‫‪۶۰‬درصد مالکیت فوالد اکسین از ان‬ ‫فوالد خوزستان شد‪.‬‬ ‫عل��ی محم��دی مدیرعام��ل فوالد‬ ‫خوزس��تان در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫روابط عموم��ی ضمن اعالم این خبر‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ه دنب��ال سیاس��ت گذاری‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان در تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش فوالد از معدن تا نورد‪،‬‬ ‫خرید سهام سنگ اهن در باال دست‬ ‫و شرکت های نوردی در پایین دست‬ ‫را در دستور کار قرار دادیم‪.‬‬ ‫تحریم‪ .‬امید داریم تا پایان س��ال به‬ ‫ک��وره پاتیلی‪ ،‬س��اخت اولین ترانس‬ ‫تُن دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اهن اس��فنجی با فناوری ایرانی پرد‪،‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬خرید عمده‬ ‫برنامه تولید ‪ 3‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫توس��عه فراگیر س��ناباد اس��فندماه‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان بخش‬ ‫حض��ور در میان چهل ش��رکت برتر‬ ‫این چنین بیان کرد‪ :‬برنامه صادرات ‪2‬‬ ‫بومی سازی قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد‬ ‫س��هام ش��رکت صنعت��ی و معدنی‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬انجام شد و امروز با افتخار‬ ‫اعالم می کنیم‪ ،‬مالکیت ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫فوالد اکس��ین تا پایان سال به فوالد‬ ‫خوزس��تان منتقل می ش��ود‪ .‬با این‬ ‫اق��دام زنجیره تامین از معدن تا نورد‬ ‫تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫دیگ��ری از افتخ��ارات ش��رکت را‬ ‫میلی��ون تنی با اولویت تامین داخل‪،‬‬ ‫نش��ان از تس��خیر بازارهای جهانی و‬ ‫کسب اعتبار در میان تولیدکنندگان‬ ‫جهان��ی ف��والد دارد‪ .‬در س��ال های‬ ‫محمدی اش��اره ای هم به شکسته‬ ‫اخیر و به دنبال تش��دید تحریم های‬ ‫ماه جاری داش��ت و اف��زود‪ :‬کارکنان‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬عزم خود را‬ ‫ش��دن پی درپی رکوردهای تولید در‬ ‫فوالد خوزس��تان با هم��ت و تالش‬ ‫و روحی��ه جهادی ثاب��ت کردند‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط مختل��ف به تولید مس��تمر‬ ‫ادام��ه می دهن��د‪ .‬در ماه ج��اری در‬ ‫کمت��ر از دو هفته رکورد تولید فوالد‬ ‫شکسته شد و این یعنی بی اثر شدن‬ ‫ظالمانه‪ ،‬جهادگ��ران عرصه تولید در‬ ‫جزم کرده و با توکل به خدا و تاسی‬ ‫جس��تن از شهدا‪ ،‬تهدید را به فرصت‬ ‫تبدیل کردند‪.‬‬ ‫وی اشاره ای هم به بومی سازی بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬هزار قطعه م��ورد نیاز صنعت‬ ‫فوالد داش��ت و افزود‪ :‬ساخت اولین‬ ‫کوره‪ ،‬افتتاح نخستین کارخانه تولید‬ ‫بورس و برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫با ه��دف حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫و تولیدکنن��دگان و تامین کنندگان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬تنه��ا بخش��ی از افتخارات‬ ‫ج��اری مجموع��ه فوالد خوزس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��دی در پایان گف��ت‪ :‬امید که‬ ‫در ادام��ه و با حف��ظ روحیه جهادی‬ ‫ب��ا محوری��ت خدم��ت ب��ه جامعه و‬ ‫بهره گیری از رهنمودهای رهبر معظم‬ ‫انقالب و اجرای دقیق سیاس��ت های‬ ‫شرکت‪ ،‬برای سربلندی ایران اسالمی‬ ‫در عرصه ه��ای داخل��ی و بین المللی‬ ‫گام های بلند و استوار برداریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هواپیمای وطنی‬ ‫روی باند تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس جمهوری در بازدید از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در ش��رایطی که تنش های منطق��ه ای با ترور‬ ‫سردار قاسم س��لیمانی میان ائتالف غربی‪-‬عربی‬ ‫به رهبری امریکا و ائت�لاف مقاومت با محوریت‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران به اوج خود رس��یده‪،‬‬ ‫حمایت های مردمی و یکپارچه ملت های ایران و‬ ‫عراق از ائتالف مقاومت‪ ،‬باعث شد ایران با انجام‬ ‫مجموعه ای از اقدام های سیاسی‪-‬نظامی موفق در‬ ‫منطقه‪ ،‬به ویژه حمل��ه به پایگاه مهم و راهبردی‬ ‫عین االس��د‪ ،‬هیمنه شکست ناپذیری امریکا را در‬ ‫منطقه و جهان با چالش جدی روبه رو کند‪.‬‬ ‫همچنین تصمیم راهبردی نظ��ام در برخورد‬ ‫مس��تقیم توام با تعقل با امریکا‪ ،‬باعث شد توازن‬ ‫منطق��ه ای تا ح��دود زیادی به س��ود جمهوری‬ ‫اس�لامی و محور مقاومت س��نگینی کند‪ .‬روند‬ ‫حرکتی جریان های سیاس��ی نیز نش��ان داد که‬ ‫شهادت سردار س��لیمانی موجب شد شعارهای‬ ‫مب��ارزه با تروریس��م امریکایی ها تا حدود زیادی‬ ‫با چالش جدی روبه رو شود‪.‬‬ ‫برخورد نظامی ایران ب��ا امریکا گرچه ممکن‬ ‫اس��ت در جنجال های رس��انه ای کم رنگ جلوه‬ ‫کن��د‪ ،‬اما حاوی پیام روش��ن‪ ،‬صریح و دقیق در‬ ‫به چالش کش��یدن تابوی شکست ناپذیری ایاالت‬ ‫متحده در جهان است‪ .‬برهمین اساس پیش بینی‬ ‫می ش��ود در این��ده نتایج جال��ب توجهی از این‬ ‫موضوع در سیاس��ت های منطقه ای و بین المللی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬در حوزه اقتصاد کشور که به شدت‬ ‫متاثر از تحوالت سیاسی است نشانه ها و روندها‬ ‫از بهب��ود احتمالی ش��رایط حکای��ت دارد‪ .‬روند‬ ‫حرکت بازار کش��ور از زمان اغ��از بحران گرچه‬ ‫نش��انه های نامطلوب��ی از نوس��انات اقتصادی را‬ ‫نش��ان می داد اما به مرور شاخص های اقتصادی‬ ‫روندهای مثبتی را اغاز کرده است‪ .‬در حوزه بازار‬ ‫بورس که سقوط نگران کننده ای داشت و موجب‬ ‫ترس و نگرانی مردم و فعاالن اقتصادی شده بود‪،‬‬ ‫روند حرکتی مثبتی اغاز شده است‪ .‬روند افزایش‬ ‫ارزش جهان��ی طال در مقاب��ل دالر امریکا نیز از‬ ‫کاه��ش قدرت دالر در مقاب��ل طال حکایت دارد‬ ‫و ای��ن موضوع نیز درب��اره کاهش نرخ ارز جالب‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن کاهش ارزش ارزه��ای مختلف در‬ ‫بازار نش��ان می دهد واکنش ه��ای روزهای اولیه‬ ‫احساس��ی بوده و حرکت منطقی ان در روزهای‬ ‫جاری و مطابق پیش بینی های انجام شده مبنی‬ ‫بر اس��تمرار روند کاهش��ی به س��مت کانال ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان اغاز ش��ده است‪ .‬بازار اشفته خودرو‬ ‫باوج��ود هم��ه رفتارهای غیراقتصادی ناش��ی از‬ ‫سیاست های سوداگرانه و دالل بازی های موجود‬ ‫باتوج��ه به حمایت های ‪ ۵‬ه��زار میلیارد تومانی‬ ‫دول��ت به احتمالی چاره ای جز حرکت کاهش��ی‬ ‫در روزهای اینده نخواهد داش��ت‪ .‬البته افزایش‬ ‫تقاضا برای خرید خودرو در روزهای پایانی سال‬ ‫می تواند اثار این کاهش را تاحدودی تحت شعاع‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫در ح��وزه ب��ازار کاالها بعد از م��دت کوتاهی‬ ‫بی ثباتی نش��انه هایی مبنی بر ثبات بازار تولید و‬ ‫عرضه مشاهده می شود‪.‬‬ ‫در حوزه اقتصاد بین الملل نیز توجه قدرت های‬ ‫نوظهور جهانی مثل چین و روسیه و تا حدودی‬ ‫ژاپن به تحوالت اس��یای غربی باعث شد نسبت‬ ‫به همکاری و نزدیکی بیشتر با جمهوری اسالمی‬ ‫راهبردهای نوینی تدوین ش��ود‪ .‬با این تفاس��یر‬ ‫پازل تحوالت سیاس��ی منطقه هنوز کامل نشده‬ ‫و احتم��ال حرکت های غیرقاب��ل پیش بینی در‬ ‫شطرنج منطقه ای در روزهای اینده وجود خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بااین همه روند تحوالت جاری دورنمایی‬ ‫از خروج تدریجی از رکود تورمی را برای کش��ور‬ ‫نش��ان می دهد؛ موضوعی که در پیش بینی های‬ ‫بانک جهانی نیز به درس��تی به ان اش��اره ش��ده‬ ‫است‪ .‬بانک جهانی در اماری که به تازگی منتشر‬ ‫کرد‪ ،‬مدعی ش��د اقتصاد ایران در سال ‪ ۲۰۲۰‬از‬ ‫رش��د منفی خارج خواهد ش��د‪ .‬سایت اقتصادی‬ ‫بلومبرگ نیز معتقد است بخش غیرنفتی اقتصاد‬ ‫ای��ران در حال بازیابی اس��ت و رش��د پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه فرایند بازیاب��ی اقتصادی در طول‬ ‫ک س��ال گذش��ته حرکت خود را اغاز کرده اما‬ ‫ی ‬ ‫اس��تمرار روند حرکتی و ایجاد نش��دن وقفه در‬ ‫این روند و پیش بینی های بعدی نشریه بلومبرگ‬ ‫مبنی بر امکان رش��د صنعتی غیرنفتی در سال‬ ‫جدید میالدی بهبود شرایط را نوید می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین توج��ه مس��ئوالن و متولیان امر‬ ‫به ت�لاش در جهت افزایش ش��تاب ای��ن روند‪،‬‬ ‫همچنی��ن ایجاد انگی��زه ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫و س��رمایه گذاران بالق��وه و بالفع��ل می توان��د‬ ‫یک ش��وک‪ ،‬مح��رک یا جه��ش رش��دی فراتر‬ ‫از پیش بین��ی بان��ک جهانی را به همراه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دولت در کنار مردم سیل زده است‬ ‫رئیس جمه��وری به منظ��ور بازدی��د از مناطق‬ ‫س��یل زده استان سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬بررسی‬ ‫روند امدادرسانی و حل مشکالت سیل زدگان روز‬ ‫گذشته وارد چابهار شد و مورد استقبال استاندار‬ ‫و نماینده ولی فقیه در استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در س��فر یک روزه خود به استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان عالوه بر بازدید از مناطق سیل زده‪،‬‬ ‫در جلس��ه س��تاد مدیری��ت بحران اس��تان نیز‬ ‫ش��رکت ک��رد‪ .‬رئی��س دفت��ر رئیس جمهوری و‬ ‫وزیران کش��ور‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی‪ ،‬نی��رو‪ ،‬ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالعات و سرپرس��ت وزارت جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری را در بازدید از مناطق س��یل زده‬ ‫سیستان و بلوچستان همراهی کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬روحان��ی پ��س از ورود به‬ ‫فرودگاه کنارک با بالگرد در جمع مردم سیل زده‬ ‫روس��تای «کالنی» بخش دش��تیاری شهرستان‬ ‫چابهار حض��ور یافت‪ .‬رئیس جمه��وری با حضور‬ ‫در میان م��ردم این روس��تا از نزدیک از اخرین‬ ‫وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان اطالع یافت و‬ ‫دس��تورات الزم را برای تسریع در امدادرسانی به‬ ‫اس��یب دیدگان ناشی از سیل صادر کرد‪ .‬روحانی‬ ‫خطاب به مردم سیل زده این روستا گفت‪ :‬دولت‬ ‫در کنار شما مردم سیل زده است و از هیچ کمکی‬ ‫دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی با بی��ان اینکه بازس��ازی ویرانی ها و‬ ‫درمان مصدومان احتمالی و جبران خس��ارت ها‪،‬‬ ‫اقدامات فوری اس��ت که باید انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه س��ازمان هواشناس��ی قبل از اغاز‬ ‫بارش ها پیش بینی کرده و هشدار و اخطار الزم را‬ ‫امروز چابهار برای بس��یاری از کشورها مرکز تردد‬ ‫و حمل ونقل ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪:‬‬ ‫اجرای پروژه راه اهن در اس��تان‪ ،‬اغاز ش��ده و رهبر‬ ‫معظ��م انقالب اجازه دادند ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو برای‬ ‫تکمی��ل راه اهن چابهار اختص��اص یابد؛ در اینده‬ ‫خواهید دید که راه اهن‪ ،‬کش��تی‪ ،‬اتوبان و فرودگاه‬ ‫در کن��ار هم در این اس��تان خواهد ب��ود و این یک‬ ‫تحول بزرگ است‪ .‬روحانی با اشاره به هم مرز بودن‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان با کش��ور پاکستان‬ ‫گفت‪ :‬روابط با پاکس��تان بس��یار خوب و از همیشه‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬این مرز باید مرز دوستی و تجارت شما‬ ‫باش��د‪ ،‬به همین خاطر تاکید داریم بازارچه مرزی‬ ‫در منطقه فعال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ ۳‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫داده بود که این بس��یار مهم است و موجب شده‬ ‫ما خس��ارت جانی در این س��یل نداشته باشیم و‬ ‫خسارت های مالی نیز قابل جبران است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه این حادثه باعث می شود‬ ‫بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که باید در استان‬ ‫اجرا ش��ود با جدیت و تالش بیش��تری پیگیری‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در مسیر بازدید از مناطق سیل زده‬ ‫وزیران راه‪ ،‬نیرو و کشور توضیح دادند که در این‬ ‫منطقه نیاز به س��اخت پل هایی است و جاده های‬ ‫ویران ش��ده باید ترمیم و بازس��ازی شود که این‬ ‫اقدامات با جدیت پیگیری خواهد ش��د‪ .‬روحانی‬ ‫با تاکید بر اینکه همه مس��ائل و مش��کالت شما‬ ‫را بررس��ی و رف��ع خواهیم کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬همه در‬ ‫کنار هم برای رفع مشکالت تالش می کنیم و در‬ ‫شادی و غم در کنار هم هستیم‪.‬‬ ‫ابهام چندروزه علت سقوط هواپیما ضربه بزرگی بود‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به‬ ‫اعالم علت س��قوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫‪ 3‬روز بعد از وقوع حادثه‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫بزرگ تری��ن ضربه هایی که در ماجرای‬ ‫سقوط هواپیما اوکراینی بیش از سقوط‬ ‫ان و کش��ته شدن ‪ ۱۷۶‬ادم محترم که‬ ‫مسافران هواپیما بودند‪ ،‬متحمل شدیم‬ ‫این بود که علت اتفاق را چند روز مبهم گذاش��تیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری روز گذش��ته در همای��ش مل��ی‬ ‫گرامیداش��ت هفته شوراهای اموزش و پرورش که‬ ‫در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد با تاکید‬ ‫بر اهمیت ش��فافیت در رویارویی مسئوالن با مردم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر کس��ی در هر مسئله ای پنهان کاری‬ ‫کند‪ ،‬ضرر کرده است‪ .‬یکی از بزرگ ترین ضربه هایی‬ ‫که در ماجرای س��قوط هواپیم��ا اوکراینی بیش از‬ ‫س��قوط ان و کش��ته ش��دن ‪ ۱۷۶‬ادم محترم که‬ ‫مسافران هواپیما بودند‪ ،‬متحمل شدیم‬ ‫این بود که علت اتفاق را چند روز مبهم‬ ‫گذاش��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬م��ردم بعد از ان‬ ‫ماجرا خیلی عصبانی شدند که چرا تا ‪،2‬‬ ‫‪ ۳‬روز واقعیت به انها گفته نشد‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��فافیت با مردم مهم ترین کاری است‬ ‫که باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‬ ‫گف��ت‪ :‬چه حادثه کرمان ک��ه جمعی از هموطنان‬ ‫در ایی��ن باش��کوه تش��ییع جان خود را از دس��ت‬ ‫دادن��د و چ��ه هواپیمای مس��افربری اوکراینی که‬ ‫جمع زیادی از ایرانیان و مس��افران خارجی به ویژه‬ ‫جمع��ی از نخبگان علمی که در ان هواپیما بودند‪،‬‬ ‫افتخارافرین��ان می��دان دانش که تک تک انها جزو‬ ‫افتخارات علمی کش��ور به ش��مار می روند‪ ،‬حوادث‬ ‫خیلی دردناکی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتحاد در برابر توطئه دشمنان‬ ‫رئیس جمه��وری همچنین با اش��اره به خدمات‬ ‫س��پهبد شهید قاسم سلیمانی به کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫مردم ما در مقابل توطئه دشمنان و صهیونیست ها‬ ‫که س��ردار دل ه��ای ما را ترور کردند‪ ،‬با ش��جاعت‬ ‫و مقاوم��ت اتح��اد خ��ود را نش��ان دادند؛ س��ردار‬ ‫س��لیمانی س��ال ها برای امنیت این اس��تان‪ ،‬کل‬ ‫کشور و کشورهای همسایه خدمت کرده و مردم ما‬ ‫قدردان این سردار دالور بودند‪ .‬روحانی با یاداوری‬ ‫اینکه س��یل اخیر سبب می شود تکمیل بسیاری از‬ ‫طرح های توسعه استان سرعت یابد‪ ،‬گفت‪ :‬درست‬ ‫اس��ت که س��یل برای شما مش��کل ایجاد کرد‪ ،‬اما‬ ‫در اینده برای این اس��تان منش��ا خیر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیس��تان و بلوچس��تان در دولت تدبیر‬ ‫و امید در س��طح جهان جایگاه دیگری پیدا کرده و‬ ‫بارش باران سیل اس��ا که از ش��امگاه ‪ ۱۹‬دی در‬ ‫جنوب و جنوب ش��رق ایران اغاز ش��د‪ ۳ ،‬اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬هرمزگان و کرمان را تحت‬ ‫تاثیر قرار داد اما در سیس��تان و بلوچس��تان نه تنها‬ ‫س��بب جاری شدن سیل و تخریب زیرساخت های‬ ‫اس��تان ش��د بلکه به دلیل پراکندگی جمعیت‪ ،‬به‬ ‫س��اکنان ‪ ۱۴‬شهرس��تان و ‪ ۸۵۰‬روستا نیز اسیب‬ ‫وارد و راه ارتباط��ی اغلب روس��تاها را قطع کرد‪ .‬با‬ ‫فروکش کردن اب از اواس��ط هفته گذش��ته (‪۲۳‬‬ ‫دی) کار امدادرسانی به س��یل زدگان قوت گرفت‬ ‫و به تدریج راه های روس��تایی باز ش��د اما هنوز راه‬ ‫دسترس��ی ‪ ۲۰۰‬روس��تا قطع اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫براورده��ای اولیه ‪ ۲۰‬هزار واحد مس��کونی تحت‬ ‫تاثیر سیل بوده و خسارت وارده به زیرساخت های‬ ‫اس��تان حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان براورد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فاجعه هواپیمای اوکراینی نباید سیاسی شود‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی ایران در راه‬ ‫بازگش��ت از هند به کش��ور‪ ،‬در توقفی‬ ‫کوتاه در مس��قط با «فرانس��وا فیلیپ‬ ‫ش��امپانی» وزیر امور خارج��ه کانادا‬ ‫نی��ز دیدار ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬در‬ ‫ای��ن مالقات که به درخواس��ت طرف‬ ‫کانادایی در مس��قط برگزار ش��د‪ ،‬وزی��ران خارجه‬ ‫دو کش��ور ضمن اب��راز تاس��ف دوباره از س��انحه‬ ‫س��قوط هواپیمایی اوکراینی درباره همکاری های‬ ‫کنس��ولی‪ ،‬فنی و حقوقی میان ایران و کشورهایی‬ ‫که اتباع انها در ان سانحه جان باختند گفت وگو و‬ ‫تبادل نظر کردند‪ .‬وزیران امور خارجه ایران و کانادا‬ ‫در این دیدار درباره همکاری های کنسولی‪ ،‬فنی و‬ ‫حقوقی میان ایران و کش��ورهایی که اتباع انها در‬ ‫سانحه س��قوط هواپیمای اوکراینی در تهران جان‬ ‫باختند‪ ،‬گفت وگو کردن��د‪ .‬در این دیدار همچنین‬ ‫مق��رر ش��د تیم ه��ای کارشناس��ی‬ ‫وزارتخانه های دو کشور به تماس های‬ ‫خ��ود در این زمینه ادام��ه دهند‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار‬ ‫با همت��ای کانادایی خود درباره حادثه‬ ‫س��قوط هواپیمای اوکراین��ی تاکید‬ ‫ک��رد این فاجعه نباید سیاسی س��ازی‬ ‫ش��ود‪ .‬محمدجواد ظریف‪ ،‬جمعه ش��ب در پیامی‬ ‫توئیتری نوش��ت‪ :‬امروز در عمان با فرانسوا فیلیپ‬ ‫ش��امپانی‪ ،‬وزیر خارجه کانادا برای بحث پیرامون‬ ‫همکاری کنسولی‪ ،‬فنی و حقوقی میان کشورهای‬ ‫اس��یب دیده از فاجع��ه پرواز پ��ی اس ‪ ۷۵۲‬دیدار‬ ‫ک��ردم‪ .‬درباره تبادل مس��تمر میان کارشناس��ان‬ ‫مربوط��ه توافق کردیم‪ .‬سیاسی س��ازی این فاجعه‬ ‫باید نف��ی و بر خانواده های قربانیان تمرکز ش��ود‪.‬‬ ‫ظریف و شامپانی توافق کردند در زمان مناسب در‬ ‫اینده دوباره دیدار و گفت وگو کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش س��ومریه نیوز‪ ،‬فعاالن‬ ‫ش��بکه های اجتماعی فایلی ویدئویی از لحظه‬ ‫ورود ای��ت اهلل س��یدعلی سیس��تانی‪ ،‬مرجع‬ ‫عالیق��در دینی ب��ه منزلش در اس��تان نجف‬ ‫منتش��ر کردند‪ .‬ایت اهلل سیستانی روز جمعه‬ ‫از ناحیه پا دچار شکستگی شد و تحت عمل‬ ‫جراح��ی ق��رار گرف��ت‪ .‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اس�لامی صبح دی��روز در پیامی ک��ه در پی‬ ‫عارضه جس��مانی حضرت ایت اهلل سیستانی‬ ‫صادر شد‪ ،‬برای ایشان از درگاه خداوند متعال‬ ‫طلب شفای عاجل کردند‪ .‬در متن پیام رهبر‬ ‫معظم انق�لاب چنین امده اس��ت‪« :‬حضرت‬ ‫ایت اهلل اق��ای سیس��تانی دامت برکاته‪ ،‬خبر‬ ‫عارضه جس��مانی ان وجود ش��ریف‪ ،‬موجب‬ ‫نگرانی ش��د‪ .‬ش��فای عاجل ان جن��اب را از‬ ‫خداوند کریم مسالت می کنم‪ .‬والسالم علیکم‬ ‫سیدعلی خامنه ای»‬ ‫و رحمهاهلل‪ّ -‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه پاکستان گفت‪:‬‬ ‫ای��ران خواس��تار افزای��ش تنش‪ ،‬مناقش��ه و‬ ‫درگیری در منطقه و جهان نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫رسانه های پاکستانی‪ ،‬شاه محمود قریشی در‬ ‫پایان سفر دوروزه رس��می خود به امریکا در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران با اش��اره به دیدارش با‬ ‫ح‬ ‫مقامات ایرانی پیش از سفر به امریکا تصری ‬ ‫کرد‪ :‬س��یگنال هایی که م��ا از مقامات ایرانی‬ ‫دریافت کرده ایم نشان می دهد ایران به دنبال‬ ‫درگی��ری در منطقه نیس��ت بلکه خواس��تار‬ ‫کاهش تنش با کشورهای همسایه خود است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دیدار اخیر ب��ا مقامات ایرانی‪،‬‬ ‫ان��ان موضوعات مختل��ف از جمله اختالف با‬ ‫برخی دیگر از کش��ورهای منطقه را مطرح و‬ ‫تاکید کردند که تهران در هر س��طحی اماده‬ ‫تعامل است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به��رام قاس��می در واکنش به‬ ‫برخی اظهارنظرها ازس��وی مقام های اروپایی‬ ‫درب��اره مذاک��ره دوب��اره برجام در حس��اب‬ ‫توییتری خود نوش��ت‪ :‬هیچ خردورز سیاسی‬ ‫اش��نا به مباح��ث برجام تردی��دی ندارد که‬ ‫ای��ن تفاهم تنها و یگان��ه راه حل ممکن تلقی‬ ‫می شود‪ .‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫پاری��س تصریح کرد‪ :‬طرح مذاکرات دوباره به‬ ‫هر دلیل تنها اقدامی بهانه جویانه برای توجیه‬ ‫ناتوانی و بدعهدی طرف های اروپایی است‪.‬‬ ‫ایرن�ا – نخس��ت وزیر کان��ادا گف��ت‪:‬‬ ‫خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی‬ ‫کم��ک حمایت��ی دریاف��ت خواهن��د ک��رد‪.‬‬ ‫جاس��تین ترودو‪ ،‬در کنفرانس مطبوعاتی در‬ ‫تورنت��و افزود‪ :‬دول��ت در نظ��ر دارد به ازای‬ ‫هر ف��رد جانباخته ‪ ۲۵‬ه��زار دالر به خانواده‬ ‫انه��ا پرداخت کن��د و از ایران انتظ��ار داریم‬ ‫ک��ه غرامت خود را به فوری��ت پرداخت کند‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر کانادا در ادامه گفت‪ :‬ما به دنبال‬ ‫انج��ام تحقیق��ات کامل هس��تیم ت��ا زوایای‬ ‫مختلف این حادثه مش��خص ش��ود و دولت‬ ‫کانادا تس��هیالتی را ب��رای رفت وامد خانواده‬ ‫قربانیان در نظر گرفته و ش��رکت هواپیمایی‬ ‫قطرایرویز قرار اس��ت در این زمینه همکاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیران امور خارجه کش��ورهایی‬ ‫ک��ه اتباع انها در س��انحه س��قوط هواپیمای‬ ‫اوکرای��ن در ای��ران ج��ان باختند ب��ا صدور‬ ‫بیانیه ای مش��ترک خواس��تار انجام تحقیقات‬ ‫مستقل و شفاف درباره علت وقوع این حادثه‬ ‫ش��دند‪ .‬وزیران امور خارجه ‪ ۵‬کشور اوکراین‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬افغانس��تان و انگلیس موسوم‬ ‫به گروه بین المللی همکاری و پاس��خ که روز‬ ‫پنجشنبه هفته گذشته‪ ،‬برای پیگیری حادثه‬ ‫س��قوط هواپیما‪ ،‬بدون حضور ایران تش��کیل‬ ‫جلسه دادند‪ ،‬از تالش های کشورمان در زمینه‬ ‫روشن شدن ابعاد این سانحه قدردانی کردند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬کمیسر عالی حقوق بشر سازمان‬ ‫ ملل خواس��تار توقف فوری جنگ و درگیری‬ ‫در ادلب ش��د‪ .‬به گزارش شبکه خبری العربیه‪،‬‬ ‫میچ��ل باچله‪ ،‬خواس��تار اتش ب��س فوری در‬ ‫استان ادلب سوریه شد و گفت‪ :‬اتش بس اخیر‬ ‫در سوریه بار دیگر در حفاظت از غیرنظامیان‬ ‫شکست خورد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مقامات فرانس��وی اع�لام کردند‬ ‫کشورش��ان س��امانه های راداری را در ساحل‬ ‫ش��رقی عربس��تان مس��تقر کرده تا س��امانه‬ ‫دفاعی این کش��ور را بعد از حمالت موش��کی‬ ‫ب��ه تاسیس��ات نفتی س��عودی تقوی��ت کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬این ابتکار عمل‬ ‫از قبل اعالم نشده بود اما مسئوالن فرانسوی‬ ‫گفتند‪ ،‬استقرار سامانه های راداری در ساحل‬ ‫شرقی عربس��تان مش��رف به خلیج فارس در‬ ‫چارچوب قدرت ماموریت «جگوار» است‪ .‬انها‬ ‫اطالعات زیادی در این باره ارائه نکردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نماین��ده دائمی روس��یه در س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی در وی��ن و اژان��س بین الملل��ی‬ ‫ان��رژی اتمی اعالم کرد‪ :‬مس��کو به تروئیکای‬ ‫اروپایی شامل فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس درباره‬ ‫پیامدهای اغاز به کار س��ازکار حل اختالف ها‬ ‫در برجام هشدار داده است‪.‬‬ ‫میخایی��ل اولیانوف در گفت وگ��و با مهر با‬ ‫تاکید بر مخالفت روس��یه ب��ا اغاز بکارگیری‬ ‫این سازکار خاطرنش��ان کرد‪ :‬کرملین نسبت‬ ‫هشدار برجامی روسیه به تروئیکای اروپایی‬ ‫به این اقدام ‪ ۳‬کش��ور اروپایی دیدگاه منفی‬ ‫دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬ما با گوشزد کردن پیامدهای‬ ‫منفی این س��ازکار‪ ،‬شرکای غربی را از چنین‬ ‫گامی برحذر داش��ته ایم‪ .‬اولیانوف در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی مبنی بر اینکه ایران چه واکنش��ی‬ ‫می تواند به این رویه داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دادن توصیه به ش��رکای ایرانی درباره چنین‬ ‫مس��ئله حساس��ی به ویژه از طریق رس��انه ها‬ ‫غیرممکن است‪ .‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه روس��یه نیز در یک نشس��ت خبری‬ ‫بااش��اره به اقدام فرانس��ه‪ ،‬الم��ان و انگلیس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این وضعیت نگران کننده است‪.‬‬ ‫اوضاع پیرامون برجام س��یر خطرناک پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬الوروف افزود‪ ۳ :‬کشور اروپایی به‬ ‫ت‬ ‫نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاس�� ‬ ‫خارجه نامه فرس��تاده و از تصمیم خود برای‬ ‫اغاز س��ازکار حل و فصل اختالف های برجام‬ ‫خب��ر داده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬والدیمیر پوتین‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری روس��یه بارها هش��دار داده‬ ‫ک��ه اروپایی ها در یک مرحل��ه ای از وضعیت‬ ‫پیرامون ایران استفاده می کنند تا این کشور‬ ‫را مقصر بدانند‪.‬‬ ‫الوروف به این نکته نیز اش��اره کرد که ‪۳‬‬ ‫کشور اروپایی زیر فشار و تهدید امریکا مبنی‬ ‫بر اعمال تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی برای خودروهای‬ ‫وارداتی امریکا از اروپا‪ ،‬موضع خود را در قبال‬ ‫برجام سخت کرده اند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اینده اقتصاد‬ ‫براساس‬ ‫تحوالت منطقه‬ ‫نظارت ملی و‬ ‫پروژه ضد ملی‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫وقتی برخ��ی از موضع نظ��ارت اس��تصوابی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫منتخب ملت را متهم به مش��ارکت در «پروژه ضد ملی» می کنند‬ ‫دیگر با یک نظارت س��اده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم‪ .‬با‬ ‫نوع��ی از نظارت ترکیبی و ترکیب بندی ش��ده ب��ا قضاوت مواجه‬ ‫هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد‪.‬‬ ‫در میانه س��وگواری مردم‪ ،‬رهبر معظم انق�لاب و دولت در غم‬ ‫از دس��ت دادن س��ردار شهید و شهدای تش��ییع و پرواز جانگداز‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری نیز هم��گان را به همدلی‪ ،‬م��دارا و وحدت ملی‬ ‫فراخوان��د‪ .‬صدایی که انتخابات ازاد و رقابتی را راه بی بدیل ترمیم‬ ‫س��رمایه اجتماعی می داند‪ .‬جان کالم وی همان پژواک مردم بود؛‬ ‫زیرا همواره انتخابات در مقاطع مختلف به مثابه یک ترمیم بزرگ‬ ‫اجتماعی عمل کرده و اینده ای پیش روی جامعه گش��وده است‪.‬‬ ‫در پاس��خ به بیان رئیس جمهوری‪ ،‬در کمال تاس��ف و ش��گفتی‪،‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان از جایگاهی ناهمتراز با عالی ترین مقام‬ ‫انتخابی با رای مس��تقیم و پاسدار قانون اساسی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫را ب��ه اقدام (پروژه) ضد ملی متهم کرد و او نیز تیری دیگر به پیکر‬ ‫وحدت ملی و اداب جمهوری نش��اند‪ .‬دولت ها می ایند و می روند‬ ‫انچه مهم اس��ت حفاظت و حفظ کرامت نهاد دولت است‪ .‬دولت‪،‬‬ ‫یادگار نهضت مش��روطه و مردم ساالری نیز یادگار انقالب ماست‪.‬‬ ‫توهین به رئیس جمهوری منتخب ازسوی سخنگوی حافظ قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬جز اهانت به جانفشانی های تاریخی ملت بزرگ ایران در‬ ‫این راه طوالنی نیست‪ .‬در حالی که سخنگوی شورای نگهبان باید‬ ‫در شان اکثریت بزرگان این شورا و پاسداران قانون اساسی باشد؛‬ ‫نه مانند س��خنران اقلیتی خاص‪ .‬در عین حال این رویکرد با همه‬ ‫تلخی خود پنجره ای می گش��اید به س��وی معنایی که سخنگوی‬ ‫محترم ش��ورای نگهبان از «نظارت» ان هم در ش��کل استصوابی‬ ‫خ��ود در نظر دارد‪ .‬وقتی رئیس جمه��وری یک مملکت اینچنین‬ ‫در معرض «نظارت» س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان قرار می گیرد‬ ‫م��ا می توانیم دید روش��نی از نح��وه نظارت اس��تصوابی بر دیگر‬ ‫نامزدهای نمایندگی مجلس به دست اوریم‪ .‬برخی زبان شناسان‬ ‫به ما می اموزند که چندان از معنای واژگان نپرس��ید‪ ،‬به جای ان‬ ‫ب��ه نحوه «کاربرد» ان در دل یک عمل معین تامل کنید‪ .‬ش��هید‬ ‫مطهری مثال جذابی می اورد از مفهوم کلمه «فطرت» و می گوید‬ ‫معنای این واژه وقتی بر ابن عباس اش��کار شد که دو اعرابی درباره‬ ‫ی��ک چاه اب با یکدیگر اختالف داش��تند‪ .‬یک��ی از انها گفت «انا‬ ‫فطرتها»‪ .‬می خواست بگوید چاه مال من است من ان را شکافتم‪،‬‬ ‫حفر کردم و پدید اوردم‪ .‬یعنی یک جور خلقت صددرصد ابتدایی‬ ‫که پدید امدنش خاصیت طل��وع دارد‪( .‬مطهری‪ ،‬ج ‪ ،۳‬ص ‪)۴۸۵‬‬ ‫ب��رای فهم واژه «نظارت» هم باید به تاریخ کاربرد و کاربس��ت ان‬ ‫در جری��ان عمل توجه کرد‪ .‬وقت��ی ناظرین انتخابات مجلس اول‬ ‫در اس��فند ‪ ،۵۸‬هیچ یک از احزاب و جریان های سیاس��ی جامعه‬ ‫را در مع��رض حذف ق��رار ندادند چه مفهوم��ی از «نظارت» را در‬ ‫ذهن داش��تند؟ در ان روزها مرکب قانون اساس��ی هنوز خش��ک‬ ‫نش��ده بود و هنوز پدران قانون اساسی در میان ما بودند؛ بنابراین‬ ‫طبیعی اس��ت که فکر کنیم ان ناظرین چنانچه در قانون اساسی‬ ‫نیز منعکس شده حق نظارت و حاکمیت بدون قید و شرط را از ان‬ ‫خود ملت می دانس��تند‪ .‬می توان گفت امر نظارت در مجلس اول‬ ‫مفهوم دخالت و قضاوت نداشت‪ .‬مخدوش کردن مرزهای نظارت‬ ‫با دخالت و قضاوت موجب بروز مش��کالت عدیده ای می ش��ود که‬ ‫ش��اهد ان هستیم‪ .‬ش��اتوبریان می گفت‪« :‬هیچ بعید نیست یک‬ ‫صبح افتابی و زیبا از خواب بیدار شویم و ببینیم کل منشور قانون‬ ‫اساسی فرانس��ه قربانی اصل ‪ ۱۴‬شده»‪ .‬با این تعبیر از شاتوبریان‬ ‫باید نگران تعریفی از نظارت ازس��وی نه��اد ناظر بود که اظهارات‬ ‫رئیس جمه��وری را اقدام��ی ضد ملی می خوان��د‪ .‬وقتی برخی از‬ ‫موضع نظارت اس��تصوابی‪ ،‬رئیس جمهوری منتخب ملت را متهم‬ ‫به مشارکت در «پروژه ضد ملی» می کنند دیگر با یک نظارت ساده‬ ‫و قانون اساس��ی بنیاد مواجه نیس��تیم‪ .‬با نوعی از نظارت ترکیبی‬ ‫و ترکیب بندی ش��ده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون‬ ‫اساسی ندارد‪ .‬به نظر من اشتی و وحدت ملی مسیر ناگزیری است‬ ‫ک��ه بای��د در پس این اتفاق های تلخ طی کنی��م‪ .‬این امر نه در حد‬ ‫ش��عار بلکه باید در عمل جان بخشی و دیده شود‪ .‬انتخاباتی که در‬ ‫ان همگان احساس مش��ارکت کنند‪ .‬تنوع های گوناگون‪ ،‬ادیان‪،‬‬ ‫مذاهب و گروه ها و نهادهای اجتماعی و جریانات بزرگ و کوچک‬ ‫س�لایق خود را در ان ببینند‪ .‬به تعبیری همه تش��ییع کنندگان‬ ‫پیکر پاک س��ردار ش��هید س��لیمانی که گویی در ان نمونه ای از‬ ‫ایران بزرگ مش��ارکت داش��تند‪ ،‬در این انتخاب باید دیده شوند‪.‬‬ ‫معترض��ان ابان باید نمایندگان خ��ود را در این جمع ببینند‪ .‬انان‬ ‫ک��ه با هیجان اعتراضی به خیابان امدن��د ‪-‬نه برهم زنندگان نظم‬ ‫عمومی‪ -‬همه باید احس��اس کنند که س��بد پرتنوعی از انتخاب‬ ‫ب��رای ریختن رای در صندوق ها پیش روی انهاس��ت‪ .‬این تنوع و‬ ‫گوناگونی ملی نمی تواند در خانه ملت منعکس نش��ود‪ ،‬برعکس‪،‬‬ ‫مجل��س همچنان که معمار جمهوری اس�لامی می گفت عصاره‬ ‫ملت است و همین پیوند میان ملت‪-‬مجلس است که نحوه نگاه ما‬ ‫به هویت ملی را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫م��ا این تفاوت می��ان دو نوع نگرش به هوی��ت ملی را در نحوه‬ ‫بازنمایی واژه «ملت» ازسوی سخنگوی محترم شورای نگهبان‬ ‫دیدیم؛ همچنان که برای فه��م معنای واژه «نظارت» نمی توان‬ ‫به لغتنامه ها بس��نده کرد‪ ،‬برای جست وجوی معنای «ملت» نیز‬ ‫باید در نحوه کاربست این واژه در مقام عمل مداقه کرد‪.‬‬ ‫ملت در جمهوری اس�لامی و در ایرانیتی که قانون اساسی به‬ ‫ما می اموزد ی��ک پدیده ترکیبی و چندوجهی و چندین زبانی و‬ ‫چندین فرهنگی اس��ت که در نهادهای گوناگون مردم ساالری‬ ‫خودش را نمایندگی می کند‪.‬‬ ‫ام��ا درک تنگ نظران��ه از مفه��وم هویت مل��ی ان «چند» و‬ ‫«چندین» را به «یک» هویت تجسد یافته در یک جناح و جریان‬ ‫خاص کاهش می دهد‪ /.‬ایرنا‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫تولید پلتفرم مشترک‬ ‫محقق می شود؟‬ ‫تصمیم جدید‬ ‫برای ‪ ۸۰‬هزار تاکسی‬ ‫هواپیمای وطنی‬ ‫روی باند تولید‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫لغو و تاخیر پروازها‪ ،‬واردات قطعه را دچار چالش کرد‬ ‫فع�االن صنع�ت خ�ودرو عن�وان می کنند در‬ ‫چن�د روز گذش�ته ک�ه حمل‪‎‬ونق�ل هوای�ی ب�ا‬ ‫محدودیت‪‎‬هایی روبه‪‎‬رو شده‪ ،‬فعالیت صنعتگران‬ ‫را با مشکالتی همراه کرده است‪.‬‬ ‫گفت�ه می‪‎‬ش�ود ‪ ۳۰‬درص�د واردات قطع�ات‬ ‫خودروس�ازان به وس�یله حم�ل هوای�ی انج�ام‬ ‫می‪‎‬شود که لغو پروازها‪ ،‬فعالیت‪‎‬ها را تحت‪‎‬شعاع‬ ‫قرار داده اس�ت‪ .‬هرقدر اس�یب‪‎‬پذیرتر باش�یم‬ ‫ب�ا کوچک‪‎‬ترین مانع ب�ه مش�کل برمی‪‎‬خوریم‪،‬‬ ‫درحالی‪‎‬که اگر صنعتی پرقدرت باشد با هر مانعی‬ ‫نیاز به مدیریت بحران ندارد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹واردات هوایی برای زمان محدود‬ ‫با توجه به میزان ارزبری صنعت خودرو که به طور رس��می اعالم شده‬ ‫ی شود بیش از ‪۱۰‬‬ ‫بود‪ ،‬اگر واقع‪‎‬بینانه نگاه کنیم در این مدت کوتاه نم ‪‎‬‬ ‫درصد از این امار داخلی‪‎‬سازی شده باشد‬ ‫دریایی به خط تولید می‪‎‬رسانیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی اظهارکرد‪ :‬امیدواریم مش��کل‬ ‫پروازه��ا به‪‎‬زودی حل ش��ود زیرا زنجی��ره تامین تنها‬ ‫به‪‎‬دلی��ل افزایش ناگهان��ی تیراژ خ��ودرو در چند ماه‬ ‫گذشته ناچار به استفاده از حمل‏ونقل هوایی شده زیرا‬ ‫برنامه قبلی در راستای تولید هزار خودرو در روز بود؛‬ ‫بنابراین با رس��یدن تیراژ ب��ه روزانه به بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو در هر یک از خودروس��ازی‪‎‬ها به‪‎‬اصطالح پشت‬ ‫دست قطعه‪‎‬سازان را خالی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر پروازها با تعطیالت سال نو چینی‬ ‫‹ ‹مدیریت تولید‬ ‫در ادامه درباه وضعیت تولید و تیراژ خودرو‬ ‫‹ ‹وابستگی قطعه‪‎‬سازان به واردات‬ ‫از تیر امس��ال که نهضت داخلی‪‎‬س��ازی اغاز ش��د‬ ‫عدده��ای باالی��ی در می��زان تعمیق س��اخت داخل‬ ‫می‪‎‬شنویم و اینکه صنعتگران با داخلی‪‎‬سازی قطعه‪‎‬ای‬ ‫س��بب ش��دند فالن مبلغ‪ ،‬ذخیره ارزی ش��ود‪ .‬عدد و‬ ‫اماره��ا به نظر باالس��ت‪ .‬با این وج��ود حجم واردات‬ ‫چقدر اس��ت که با برخ��ورد با چنی��ن اتفاقی ممکن‬ ‫اس��ت دوباره چالش دیگ��ری در امر تولی��د به‪‎‬وجود‬ ‫ای��د؟ پیش‪‎‬تر ش��عارها مبنی بر بی��ش از ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫داخلی‪‎‬س��ازی خودروهایی بوده که بیش از ‪ ۳‬دهه از‬ ‫س��وی خودروس��ازان داخلی در حال تولید هس��تند؛‬ ‫پس ای��ن حجم واردات و این حجم از داخلی‪‎‬س��ازی‬ ‫که بعضا برای برخی خودروهایی اس��ت که قرار است‬ ‫از سال اینده متوقف ش��وند‪ ،‬جای عالمت سوال‪‎‬های‬ ‫بسیاری باقی می‪‎‬گذارد‪ .‬در ادامه‬ ‫درباره میزان‬ ‫داخلی‪‎‬س��ازی خودروها و وابس��تگی ای��ن صنعت به‬ ‫واردات قطع��ات به‪‎‬ویژه از چین گفت وگویی با یکی از‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن حوزه خودرویی داش��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اگر با لغو پروازها قطعه‪‎‬س��ازان به مش��کل‬ ‫برخورد می کند به این معنی است که به میزان واردات‬ ‫وابس��تگی خارجی داریم‪ .‬به این ترتیب قطعه‪‎‬سازان با‬ ‫بیان این نکت��ه در واقع معترف ش��دند حجم زیادی‬ ‫واردات دارند که ان هم به‪‎‬وس��یله حمل هوایی انجام‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ ،‬حمل هوایی محصوالت‬ ‫نش��ان می‪‎‬دهد ک��ه قطعات با حجم ک��م و ارزش باال‬ ‫بوده چراکه اگر قطعات حجیم باشد به‪‎‬وسیله هواپیما‬ ‫حمل نمی‪‎‬شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه‪‎‬س��از به نمایندگی از صنعت خودرو‬ ‫درخواست کمک و همکاری از نهادهای ذی‪‎‬ربط دارد‬ ‫و دس��ت باال برده و به‪‎‬طور ش��فاف می‪‎‬گوید تعویق و‬ ‫تاخیر پ��رواز هواپیما برای صنعت قطعه مسئله‪‎‬س��از‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬گاهی تامین‪‎‬ها دوره‪‎‬ای اس��ت و قطعات‬ ‫نیمه‪‎‬ساخته و منفصله به اندازه مصرف ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ماه وارد‬ ‫کارگران و عوامل تاثیرگذار بر دستمزد انها‬ ‫یک کارشناس حوزه کار با اشاره به دالیل تاخیر‬ ‫در تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و افزایش ن��رخ حامل‪‎‬های انرژی‬ ‫دس��تمزد کارگران را تحت‪‎‬تاثیر قرار داده و موجب‬ ‫کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری می شود‪.‬‬ ‫علیرضا حی��دری در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫تاخیر در برگزاری نشس��ت های کارگروه دستمزد‬ ‫ش��ورای عالی کار اظهارکرد‪ :‬با توج��ه به واقعیات‬ ‫اقتصادی کشور و موضوع افزایش هزینه ها طبیعی‬ ‫اس��ت که برای تصمیم گیری درباره سبد معیشت‬ ‫کارگ��ران و به‪‎‬دنب��ال ان حداق��ل دس��تمزد نیاز‬ ‫به‪‎‬ش��اخص های واقعی و یک تصمیم گیری معقول‬ ‫و منطقی داش��ته باش��یم؛ بنابراین تاخیر در اعالم‬ ‫رقم هزینه سبد معیشت به ضرر کارگران نیست‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته‬ ‫در همی��ن روزها به رقم س��بد معیش��ت کارگران‬ ‫رسیده بودیم ‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته اصرار داشتیم‬ ‫که رقم س��بد هزین��ه کارگ��ران را در بیاوریم اما‬ ‫اکن��ون چنین تص��وری نداریم چون ب��ا توجه به‬ ‫شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش نرخ برخی اقالم‬ ‫تاثیرگذار در معیشت کارگران‪ ،‬ممکن است تعدیل‬ ‫قیمت‪‎‬ها ادامه پیدا کند و بسیاری از ارقام نیازمند‬ ‫بازنگری باشد‪ .‬این کارش��ناس حوزه کار با اشاره‬ ‫به شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگران‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ام��روز کارگران ب��ا هزینه ه��ای گوناگونی‬ ‫از جمل��ه مس��کن و اجاره بها‪ ،‬خوراک و پوش��اک‪،‬‬ ‫بهداش��ت و درمان‪ ،‬ایاب‪‎‬وذه��اب و اموزش روبه‪‎‬رو‬ ‫هس��تند و در جریان تعیین دس��تمزد سال اینده‬ ‫باید نیازهای معیش��تی انها پاسخ گفته شود‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬در قانون کار توجه ب��ه حداقل های زندگی‬ ‫کارگ��ران مورد تاکی��د قرار گرفته و مناس��بات و‬ ‫مذاکرات م��زدی کارگران در ش��ورای عالی کار و‬ ‫کارگروه های دس��تمزد نیز بر همی��ن روال پیش‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬حیدری در پایان ب��ا تاکید بر افزایش‬ ‫هزینه س��بد معیشت کارگران‪ ،‬موضوع هایی مانند‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و افزایش ن��رخ حامل های انرژی‬ ‫از جمله بنزین را در دس��تمزد کارگ��ران اثرگذار‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این مس��ئله باعث می شود قدرت‬ ‫خری��د کارگ��ران بهب��ود نیابد و افزای��ش حداقل‬ ‫دس��تمزد تاثیر مثبتی در زندگی روزمره کارگران‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬گفتنی اس��ت تاکنون ‪ ۵‬نشست‬ ‫کارگروه دس��تمزد در شورای عالی کار برگزار شده‬ ‫که به دلیل محاس��به و بررس��ی دقیق تر نرخ تورم‬ ‫اقالم س��بد معیش��ت کارگران به نتیجه نرس��یده‬ ‫است‪ .‬سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای‬ ‫کارگری ازسوی اعضای کارگروه دستمزد با استناد‬ ‫به گ��زارش مراجع رس��می اماری‪ ،‬بررس��ی های‬ ‫میدان��ی کارگروه ه��ای مزد از وضعیت معیش��ت‬ ‫خانوار در مناطق و استان های گوناگون و محاسبه‬ ‫تورم کاالهای اساس��ی سبد معیش��ت کارگران ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫با افزایش‬ ‫تیراژ دو‬ ‫برابری خودرو‪،‬‬ ‫قطعه‪‎‬سازان‬ ‫برنامه‪‎‬ریزی‬ ‫کردند برای‬ ‫مدت محدودی‬ ‫محصوالت مورد‬ ‫نیاز خود را با‬ ‫حمل و نقل‬ ‫هوایی وارد کند‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‬ ‫حجم به نسبت‬ ‫باالیی از قطعات‬ ‫ازکشور چین‬ ‫وارد می شود‬ ‫که با افزایش‬ ‫نرخ ارز و نهضت‬ ‫داخلی‪‎‬سازی‪،‬‬ ‫در حال کاسته‬ ‫شدن است‬ ‫حمایت همه‪‎‬جانبه ایران خودرو از قطعه سازان‬ ‫مدیران ارش��د ایران خودرو به منظور‬ ‫همگرای��ی ب��ا قطعه س��ازان و بررس��ی‬ ‫ظرفی��ت و توانمندی ه��ای هر اس��تان‬ ‫در تداوم مس��یر نهضت داخلی س��ازی‬ ‫و تامی��ن نیاز خطوط تولی��د خودرو‪ ،‬از‬ ‫ش��رکت های قطعه ساز در سراسر کشور‬ ‫بازدید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران‪‎‬خودرو‬ ‫در این باره گفت‪ :‬ه��دف ایران خودرو از‬ ‫دیدار با س��ازندگان‪ ،‬اع�لام حمایت از‬ ‫قطعه سازان سراسر کش��ور در راستای‬ ‫خودکفای��ی در تولید قطعات با فناوری‬ ‫پیشرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایران‪‎‬خ��ودرو خری��د‬ ‫محصوالت ش��رکت های قطعه سازی که‬ ‫توان داخلی سازی دارند را در هر کجای‬ ‫ایران که باشند‪ ،‬پس از دریافت تایید از‬ ‫ش��رکت ساپکو به مدت ‪ 5‬سال ضمانت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران‪‎‬خودرو از دیگر اهداف‬ ‫بازدید هفتگی از قطعه سازان هر استان‬ ‫را واکاوی موانع پیش روی داخلی سازی‬ ‫قطع��ات و ارائ��ه راهکاره��ای جدید و‬ ‫اس��تقاده حداکث��ری از ظرفیت ه��ای‬ ‫سازندگان عنوان کرد‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکید کرد‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫قاب��ل توجه از ضروریات داخلی س��ازی‬ ‫قطعات «های تک» است و ایران خودرو‬ ‫در ت�لاش اس��ت تمام��ی راه ه��ای‬ ‫س��خت افزاری و نرم اف��زاری مربوط به‬ ‫تامی��ن نقدینگی را با اس��تفاده از تمام‬ ‫ظرفیت ه��ای درون و بیرون خود پیش‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫تجربه و شواهد نش��ان داده که نگاه دولت‪‎‬ها به صنعت‬ ‫خودرو و دو ش��رکت بزرگ خودروس��ازی کشور سیاسی‬ ‫اس��ت‪ .‬انها ش��رکت های خودروس��ازی را اب��زاری برای‬ ‫تعامل س��ازنده با جریان های گوناگون سیاسی می‪‎‬دانند‪.‬‬ ‫حضور افراد متع��دد دولتی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬نماینده‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬اقازاده و‪ ...‬در شرکت های تابع‬ ‫خودروس��ازی فقط یک مصداق ب��ارز از حاکمیت چنین‬ ‫نگاهی است‪ .‬در شرکتی که منافع سیاسی بر اولویت‪‎‬های‬ ‫اقتصادی غلبه می کند‪ ،‬به‪‎‬طور قطع تصمیم های سیاسی‬ ‫گرفته می شود تا اقتصادی؛ بنابراین خروجی ان افزایش‬ ‫هزینه‪‎‬ها‪ ،‬کاهش بهره‪‎‬وری‪ ،‬ش��فاف نب��ودن عملکردها‪،‬‬ ‫تحمی��ل تکالیف غیراقتصادی‪ ،‬مازاد نیروی انس��انی و‪...‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬از چنین ش��رکتی غیر از افزایش زیان انباشته‬ ‫انتظ��ار دیگری نم��ی‪‎‬رود‪ .‬دولت نه تنها در ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬بلک��ه در هی��چ صنعت دیگ��ری نیز یک‬ ‫بنگاه��دار موفق نبوده اس��ت‪ .‬موفقی��ت در بنگاهداری‬ ‫منوط‪‎‬به رعایت اصول اقتصادی و فنی براس��اس باالترین‬ ‫بهره‪‎‬وری است‪ .‬موضوعی که در مدل مدیریتی دولت(به‬ ‫معنای عام) مفهومی ندارد‪ .‬عمر کوتاه‪ ،‬عدم بلوغ سیاسی‪،‬‬ ‫انحصارگرای��ی مدیریتی‪ ،‬حزبی‏نگری به‪‎‬جای ملی‪‎‬گرایی‬ ‫دولت‪‎‬ها س��بب شده ش��رکت های خودروسازی به‪‎‬نوعی‬ ‫قربانی ش��وند؛ خودروسازی که حجم باالیی از سرمایه‪‎‬ها‬ ‫و نی��روی انس��انی ان در ده‪‎‬ها ش��رکت زیرمجموعه فریز‬ ‫و غیربه��ره‪‎‬ور صرف می ش��ود‪ .‬حد نهایت نگاه سیاس��ی‬ ‫دولت‪‎‬ه��ا به صنع��ت خودرو انجایی نمایان می ش��ود که‬ ‫مدیرعامل دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با نظر دولت‬ ‫انتخاب می‪‎‬ش��وند درحالی‪‎‬که س��هم دولت در سهام انها‬ ‫حداقل اس��ت‪ .‬این عطش به استفاده حداکثری سیاسی‬ ‫از صنعت خودرو ریش��ه‏کن نخواهد شد مگر با قطع رابطه‬ ‫حقوقی‪ .‬به بیان دیگر زمانی می‪‎‬توان مصیبت‪‎‬های صنعت‬ ‫خودرو را حل کرد که دس��ت دولت به‪‎‬طور نخست توسعه‬ ‫صنعت خودرو تاکید می شود‪.‬‬ ‫ضرورت‬ ‫جایگزینی«سی ان جی»‬ ‫با«ال پی جی»‬ ‫نماینده مردم س��راب در مجلس شورای اسالمی یکی‬ ‫از دالیل الودگی هوا را اس��تفاده از س��ی ان جی دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬جایگزین��ی این س��وخت با س��وخت گاز مایع‬ ‫می توان��د ضم��ن صرفه‪‎‬جویی در ان��رژی‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫الودگ��ی هوا ش��ود‪ .‬یوس��ف داودی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬اس��تفاده از گاز س��ی ان جی را از مهم ترین دالیل‬ ‫الودگی هوای کالنش��هرها دانست و گفت‪ :‬برخی تصور‬ ‫دارن��د اگر خودروه��ای بنزینی به خودروهای گازس��وز‬ ‫با س��وخت س��ی ان جی تبدیل ش��ود‪ ،‬از الودگی هوای‬ ‫کالنشهرها کاسته خواهد ش��د درحالی‪‎‬که این سوخت‬ ‫بسیار برای محیط‪‎‬زیس��ت االینده است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫سراب در مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫بهترین سوخت درحال‪‎‬حاضر برای کاهش الودگی هوا‪،‬‬ ‫س��وخت گاز مایع (ال پی جی) اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب گاز س��ی ان جی در طول روز چه‬ ‫به‪‎‬وس��یله خودرو و چه مصرف خانگی‪ ،‬تولید می ش��ود‬ ‫که در ه��ر مترمکعب ان حدود ‪ ۱.۵‬گ��رم گوگرد وجود‬ ‫دارد که بس��یار خطرناک اس��ت‪ .‬وی در ادامه استفاده از‬ ‫سوخت سی ان جی به‪‎‬جای بنزین را به‪‎‬دلیل میزان گوگرد‬ ‫باالی ان‪ ،‬اش��تباه دانس��ت و افزود‪ :‬وجود گوگرد در فضا‬ ‫باعث می ش��ود با هر بارندگی شاهد بارش باران اسیدی‬ ‫باش��یم که برای گیاهان و حیوانات مض��ر بوده و به‪‎‬طور‬ ‫غیرمستقیم وارد بدن انسان می شود؛ بنابراین بارندگی را‬ ‫نمی‪‎‬توان عنصر از بین برنده الودگی هوا برشمرد‪ .‬داودی‬ ‫در ادامه اس��تفاده از سوخت س��ی ان جی را خطری برای‬ ‫کالنش��هرها عنوان کرد و گفت‪ :‬روزان��ه حدود ‪ ۷۵۰‬تن‬ ‫گاز االینده در شهرها تولید می شود درحالی‪‎‬که استفاده‬ ‫از گاز مایع(ال پی ج��ی) می‪‎‬تواند الودگی کمتری تولید‬ ‫کند چراکه دارای حرارت پایین‪‎‬تری بوده و گاز خطرناک‬ ‫کمتری ایجاد می کند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫همچنین هزینه ایجاد جایگاه‪‎‬های س��وخت ال پی جی را‬ ‫بس��یار پایین‪‎‬تر از سی ان جی معرفی کرد و افزود‪ :‬مخازن‬ ‫گاز مایع نیز از گاز سی ان جی امن‪‎‬تر است و همچنین یک‬ ‫بار س��وخت زدن برای گاز مایع برای مصرف ‪ ۳‬روز کافی‬ ‫اس��ت درحالی‪‎‬که یک راننده تاکسی برای استفاده از گاز‬ ‫س��ی ان جی باید ‪ ۳‬بار در روز به جایگاه مراجعه کند‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط‪‎‬زیست‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬درحال‪‎‬حاضر کشورهای‬ ‫اروپای��ی نی��ز ب�� ه ای��ن نتیجه رس��یده‪‎‬اند که س��وخت‬ ‫ال پی جی س��الم‪‎‬ترین سوخت اس��ت و باید به‪‎‬جای سایر‬ ‫سوخت‪‎‬ها برای خودروها و مصرف خانگی استفاده شود‪.‬‬ ‫داودی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر سوخت خودروها‬ ‫تغییر کند نیاز کش��ور به جایگاه‪‎‬های سوخت ال پی جی‬ ‫نیز به یک‪‎‬پنجم تعداد فعلی کاهش خواهد یافت که خود‬ ‫نوعی صرفه‪‎‬جویی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدمهدی ش��کورزاده‪ ،‬رئی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه خراس��ان رضوی درباره لغو‬ ‫پروازها و نرس��یدن محصوالت مورد نیاز قطعه‪‎‬سازان‬ ‫س��ر زمان مقرر‪ ،‬به‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن موضوع برای‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان استان خراس��ان رضوی رخ نداده است‪.‬‬ ‫البته این روزها به س��ال نو چینی نزدیک می‪‎‬شویم و‬ ‫هر سال در این ماه حمل‪‎‬ونقل‪‎‬ها دچار مشکل می‪‎‬شود‪،‬‬ ‫چون تعطیالت چینی‪‎‬هاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محصوالتی که قطعه‪‎‬س��ازان از چین وارد‬ ‫می‪‎‬کنند ریلی‪ ،‬هوایی و دریایی از طریق همس��ایه ها‬ ‫است‪ .‬تا این س��اعت که من با شما در حال گفت وگو‬ ‫هستم‪ ،‬نشنیده‪‎‬ام که قطعه‪‎‬سازی از این استان به دلیل‬ ‫تاخیر یا لغو پروازی بگوید بارش نرس��یده با نتوانسته‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که این تاخیر‬ ‫در پروازها همه س��اله وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ .‬با شروع‬ ‫تعطیالت سال نو چینی‪‎‬ها حمل‪‎‬ونقل و واردات از این‬ ‫کش��ور با تاخیرهایی همراه خواه��د بود اما خریداران‬ ‫پی��ش از اغاز تعطی�لات‪ ،‬قطعات مورد نی��از خود را‬ ‫خریداری و وارد می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫شکورزاده همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی‬ ‫بر اینکه چند درصد از قطعات مورد نیاز صنعت خودرو‬ ‫از چین وارد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ام��ار دقیقی در اختیار‬ ‫ن��دارم اما حج��م باالیی از قطعات از این کش��ور وارد‬ ‫می شود که با افزایش نرخ ارز و نهضت داخلی‪‎‬سازی از‬ ‫حجم ان در حال کاسته شدن است‪.‬‬ ‫با کمب��ود برخی قطعات برای خ��ط تولید‪ ،‬با یکی از‬ ‫ش��رکت‪‎‬های تامین‪‎‬کننده از زیرمجموعه خودروسازان‬ ‫گفت‪‎‬وگو کرد که مدیرعامل این ش��رکت عنوان کرد‬ ‫مش��کلی در تولید خودرو وجود ندارد و خودروساز با‬ ‫مدیریت سعی در حفظ تیراژ خود دارد‪.‬‬ ‫می‪‎‬شوند‪ .‬قطعه‪‎‬ساز این قطعات را یک دفعه در حجم‬ ‫باالیی وارد می‪‎‬کند که به‪‎‬لحاظ مالی‪ ،‬ارزش باالیی هم‬ ‫ندارد ام��ا هنگامی که می‪‎‬گوییم حم��ل هوایی یعنی‬ ‫قطعات تمام ش��ده وارد می‪‎‬ش��ود که نب��ودش باعث‬ ‫توقف خ��ط تولید می‪‎‬ش��ود؛ در نتیجه نیمه‪‎‬س��اخته‬ ‫نمی‪‎‬تواند‪ ،‬باشد چون خرید ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ماهه انجام می‪‎‬شود‬ ‫و درحال‪‎‬حاض��ر انباره��ا باید موجودی کافی داش��ته‬ ‫باشند‪ ۱۰.‬روز تاخیر مشکل‪‎‬ساز نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به س��خن مدیرعامل پیشین‬ ‫یک��ی از خودروس��ازان به میزان ارزب��ری محصوالت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در اواخر دوره وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین گروه صنعتی ایران‪‎‬خودرو‬ ‫در گفت وگوی رسانه‪‎‬ای خود اعالم کرد محصوالت این‬ ‫ش��رکت میانگی��ن ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬دالر و خودروهای‬ ‫ش��رکت س��ایپا هزار و ‪ ۸۷۰‬دالر ارزبری دارند‪ .‬از ان‬ ‫تاریخ تا امروز هنوز یک سال نگذشته است و قطعه‪‎‬ساز‬ ‫داخلی بس��یار هم حرفه‪‎‬ای باشد و با روندی مهندسی‬ ‫ش��ده ه��م کار را جلو ببرد به‪‎‬ن��درت پیش می‪‎‬اید که‬ ‫بتواند در مدت ‪ ۹‬ماه به داخلی‪‎‬س��ازی قطعه‪‎‬ای برسد‪.‬‬ ‫دس��ت کم بین یک سال تا یک سال و ‪ ۶‬ماه زمان نیاز‬ ‫اس��ت؛ عالوه‪‎‬بر اینکه در خوش��بینانه‪‎‬ترین شرایط ‪۱۰‬‬ ‫درصد قطعاتی که پیش تر از س��ال های قبل‪ ،‬در حال‬ ‫ساخت داخل بوده‪ ،‬درحال‪‎‬حاضر تمام شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که در میزهای تخصصی برگزار ش��ده اعالم‬ ‫می ش��ود برخی قطعات داخلی‪‎‬سازی شده و به مرحله‬ ‫تولید انبوه رسیده ش��امل همان ‪ ۱۰‬درصد می‪‎‬شود؟‬ ‫گف��ت‪ :‬بخ��ش قابل‪‎‬توجهی از این قطع��ات مربوط به‬ ‫پروژه‪‎‬های��ی اس��ت که از س��ال‪‎‬ها قبل اغاز ش��ده اما‬ ‫به‪‎‬سرانجام نرسیده بودند؛ عالوه‪‎‬بر اینکه بعضی دیگر از‬ ‫ای��ن قطعات میز ‪ ۳ ،۲ ،۱‬و ‪ ۴‬از ‪ CBU‬و قطعه نهایی‬ ‫اغاز می‪‎‬ش��ود تا به‪‎‬مرور داخلی‪‎‬سازی شوند‪ .‬البته این‬ ‫روند‪ ،‬معمول صنعت خودرو جهان اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫با توج��ه به میزان ارزبری صنعت خودرو که رس��می‬ ‫اعالم شده بود واقع‪‎‬بینانه نگاه کنیم در این مدت کوتاه‬ ‫نمی‪‎‬تواند بیش از ‪ ۱۰‬درصد از این امار داخلی‪‎‬س��ازی‬ ‫ش��ده باشد درحالی‪‎‬که این عدد برای این زمان کوتاه‪،‬‬ ‫بزرگ ه��م هس��ت‪ .‬وی در پایان یاداور ش��د‪ :‬برخی‬ ‫قطعات نیمه‪‎‬ساخته و مربوط به قطعه‪‎‬ای بزرگ‪‎‬تر است‬ ‫که اگر واردات��ش به چالش بربخ��ورد قطعه بزرگ‪‎‬تر‬ ‫تکمیل نشده و نمی‪‎‬تواند در خط تولید مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وابس��تگی صنعت قطعه به واردات کلیدی‬ ‫است و نمی‪‎‬توان منکر ان شد‪ .‬حرکت‪‎‬های خوبی اغاز‬ ‫ش��ده اما نمی‪‎‬توان انتظار داش��ت که به این زودی به‬ ‫پاسخ برسیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫ابزار سیاسی‬ ‫دولت‪‎‬ها‬ ‫یادداشت‬ ‫حقیقت داخلی سازی قطعات خودرو چقدر است؟‬ ‫مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‪‎‬های خودرو کشور در گفت وگو با‬ ‫بیان‬ ‫اینکه افزایش تیراژ تولی��د نیاز به واردات قطعاتی که‬ ‫از خارج تامین می ش��ود را بیشتر می کند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫به‪‎‬دلیل افزایش تولیدی که خودروسازان کشور حدود‬ ‫دو ماه گذش��ته داشتند قطعه‪‎‬س��ازان به‪‎‬اصطالح فنی‬ ‫پارتالین‪‎‬شان و به تعبیر بازاری پشت دست‪‎‬شان خالی‬ ‫بود‪ ،‬زیرا مدت زیادی مش��کالت نقدینگی داش��تند و‬ ‫همچنین به همان نس��بت تیراژ تولید هم پایین بود‪.‬‬ ‫قطعه‪‎‬س��از بر مبنای تیراژ تولید خودرو‪ ،‬کاال سفارش‬ ‫می‪‎‬داد که با افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی تیراژ‪ ،‬قطعه‪‎‬س��از با‬ ‫کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی روبه‪‎‬رو شده است‪.‬‬ ‫البت��ه اگر بخواهیم به درصد انها اش��اره کنیم عددی‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲۰‬درصد ارزش خودرو اس��ت که قطعاتش‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬ام��ا از محصولی مانند خودرو س��خن‬ ‫می‪‎‬گویی��م اگر حتی قطعه کم ارزش و کوچکی از ان‬ ‫تامین نشود‪ ،‬محصول تجاری نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ادام��ه ب��ا افزایش تی��راژ دو برابری‬ ‫خودرو‪ ،‬قطعه‪‎‬س��ازان برنامه‪‎‬ری��زی کردند برای مدت‬ ‫محدودی تا قبل از تعطیالت سال نو برای اینکه تیراژ‬ ‫تولید خودروساز حفظ شود محصوالت مورد نیاز خود‬ ‫را با حمل هوایی وارد کند‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬حمل هوایی هزینه باالیی دارد‪ ،‬اما‬ ‫به هر حال تیراژ باال اولویت نخس��ت تمام صنعتگران‬ ‫حوزه خودرو است‪.‬‬ ‫بیگلو در پاس��خ به این پرس��ش که به‪‎‬دلیل زمانبر‬ ‫بودن حمل زمینی قطعه‪‎‬س��از با وجود هزینه بیشتر و‬ ‫چالش نقدینگی ک��ه دارد مبادرت به واردات با حمل‬ ‫هوایی کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بل��ه‪ .‬واردات زمینی ممکن‬ ‫اس��ت محموله را پس از دو ماه داش��ته باش��یم اما با‬ ‫حمل هوایی محصوالت در مدت بین ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫در کارخانه است‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬همزمان با حمل‪‎‬های زمینی و دریایی‬ ‫قرار اس��ت تا پایان سال با حمل هوایی مشکل کمبود‬ ‫مواد اولیه و قطعات را جبران کنیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‪‎‬های‬ ‫خودرو کشور با اشاره به اختالل پروازهای ایرالین‪‎‬های‬ ‫داخل��ی و خارجی در چند روز گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫اینکه ترانزیت از اس��مان ایران انجام نمی‪‎‬شود تاثیری‬ ‫روی کار م��ا نمی‪‎‬گ��ذارد ام��ا به‪‎‬دلیل تعطیل ش��دن‬ ‫ل محص��والت کاهش‬ ‫بس��یاری از پروازه��ا‪ ،‬حمل‪‎‬ونق ‪‎‬‬ ‫پیدا کرده و این امر تا حدودی مشکل‪‎‬ساز شده است‪.‬‬ ‫البته تاکنون اجازه نداده ایم در تولید اختاللی به‪‎‬وجود‬ ‫ ای��د اما اگر این روند ادامه یاب��د ظرفیت ایرالین‪‎‬های‬ ‫داخلی پاسخگوی نیازهای حمل‪‎‬ونقل داخلی نخواهند‬ ‫بود‪ .‬البته عنوان می شود قرار است در چند روز اینده‬ ‫پروازهای لغو شده دوباره به مدار حمل‪‎‬ونقل برگردند‪.‬‬ ‫اگر این خبر صحت داشته باشد کمک بزرگی به تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بیگلو خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از حمل‪‎‬ونقل هوایی‬ ‫برای واردات محصوالت قطعه‪‎‬س��ازان حداکثر تا سال‬ ‫جدید خواهد بود‪ .‬در ادامه از تعطیالت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته‪‎‬ای‬ ‫اس��تفاده می‪‎‬کنیم و محموله‪‎‬ها را ب��ا حمل زمینی و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید پلتفرم مشترک محقق می شود؟‬ ‫کامیونت فوتون‬ ‫سایپادیزل ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفی گرفت‬ ‫مدیر کیفیت ش��رکت س��ایپادیزل گفت‪:‬‬ ‫برنامه های گسترده سایپادیزل برای افزایش‬ ‫کیفی��ت در محص��والت غیراروپای��ی به بار‬ ‫نشس��ت و براس��اس اعالم ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران‪ ،‬کامیونت فوتون‬ ‫توانس��ت با بهبودهای ایجاد شده در فرایند‬ ‫تولید‪ ،‬موفق به کسب ‪ ۳‬ستاره کیفیت شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬عل��ی پیرکلخوران‬ ‫ضمن اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬حدود یک سال‬ ‫از اغاز پ��روژه افزایش کیفی��ت محصوالت‬ ‫غیراروپایی در س��ایپادیزل می گذرد که در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬کامیونت فوتون از تک س��تاره‬ ‫کیفی‪ ،‬ابتدا به دو س��تاره و هم اکنون به ‪۳‬‬ ‫ستاره ارتقا یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بنابر اعالم شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران (‪ ،)ISQI‬کامیونت‬ ‫فوت��ون با ارتقای نمره منف��ی عملکردی در‬ ‫دو ماه از ‪ ۱۴.۲۸‬به ‪ ۱۱.۸۲‬موفق به کس��ب‬ ‫‪۳‬س��تاره کیفی شد که دس��تاوردی مناسب‬ ‫برای محصول تجاری غیراروپایی سایپادیزل‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیر کیفیت سایپادیزل‪ ،‬سابقه درخشان‬ ‫این شرکت در نهادینه کردن مقوله کیفیت‬ ‫در س��ازمان و تولید محصوالت��ی مطابق با‬ ‫اخرین فناوری روز جهان را مهم ترین علت ‬ ‫دس��تیابی به این موفقیت دانس��ت و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تجرب��ه بی��ش از نیم ق��رن همکاری‬ ‫ب��ا ش��رکت های مط��رح تولی��د کامیون در‬ ‫جهان‪ ،‬زیرساخت های مناسب تولید‪ ،‬دانش‬ ‫فنی مهندس��ی کارکنان و اس��تفاده بهینه از‬ ‫توانمندی ه��ای داخل��ی و در نهایت تبدیل‬ ‫تهدیدات به فرصت ه��ا‪ ،‬از جمله مولفه های‬ ‫موفقی��ت در ارتقای کیف��ی محصول فوتون‬ ‫به شمار می روند‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫و افزایش تولید‬ ‫‪ ۵‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت به طور‬ ‫نقدی به خودروس��ازان پرداخت می ش��ود و‬ ‫برای ‪ ۲‬ه��زار میلیارد تومان باقیمانده اجازه‬ ‫انتشار اوراق خواهند داشت‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش در گفت وگ��و با‬ ‫خودروکار‪ ،‬درباره وعده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مبنی ب��ر پرداخت ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت به خودروسازان اظهارکرد‪:‬‬ ‫این تس��هیالت همان مبل��غ ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از تس��هیالت ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مصوب��ه ش��ده که ق��رار بود در گذش��ته به‬ ‫خودروس��ازان پرداخت شود که اکنون مقرر‬ ‫شده به طور ترکیبی پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر این اس��اس ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت به طور نقد پرداخت می شود‬ ‫و برای ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان باقیمانده اجازه‬ ‫انتشار اوراق خواهند داشت‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه با بی��ان اینکه‬ ‫هنوز زمان پرداخت این تسهیالت مشخص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬وعده ه��ای بان��ک مرکزی‬ ‫به‪‎‬گونه ای اس��ت ک��ه هنگام اجرایی ش��دن‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬ب��ه مش��کل برخ��ورد می کند؛‬ ‫بنابرای��ن باید پیگیری کرد تا به سرنوش��ت‬ ‫تس��هیالت ارزی دچار نشود تا بتوان به این‬ ‫صنعت سروسامان داد‪.‬‬ ‫نجفی‪‎‬من��ش درب��اره اخری��ن وضعی��ت‬ ‫مطالبات قطعه‪‎‬سازان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قطعه‪‎‬سازان‬ ‫از گذش��ته از خودروس��ازان مطالبه دارند و‬ ‫اکن��ون این رقم به ح��دود ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه با بی��ان اینکه‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان وضعیت خوبی ندارند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت بای��د از قیمت‪‎‬گ��ذاری خودرو‬ ‫خارج ش��ود و تعیین نرخ را به حاش��یه بازار‬ ‫بسپارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ت��ا زمان��ی ک��ه دولت از‬ ‫قیمت‪‎‬گذاری دستوری خارج نشود اختالف‬ ‫نرخ در بازار وجود خواهد داش��ت و صنعت‬ ‫خودرو به سمت نابودی پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫نجفی‪‎‬من��ش گف��ت‪ :‬لجاج��ت دول��ت در‬ ‫قیمت‪‎‬گذاری هم به ضرر خودروسازان و هم‬ ‫مصرف‪‎‬کنندگان است و فقط به سود دالالن‬ ‫تمام می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کاهش‬ ‫تولید به‪‎‬دلیل دس��توری بودن قیمت هاست‬ ‫اگر این موضوع رفع و نقدینگی خودروسازان‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬تولید بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفی‪‎‬من��ش درب��اره تامین م��واد اولیه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قطعه‪‎‬س��ازان راه های تامین مواد اولیه‬ ‫را شناس��ایی کرده‪‎‬اند و در صورت داش��تن‬ ‫نقدینگی به‪‎‬راحتی ان را تامین می کنند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو با طراح��ی پلتفرم اغاز می‪‎‬ش��ود و‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان همزمان با طراح��ی مدل جدید خودرویی‬ ‫هم��راه با خودروس��از بوده و به این ترتی��ب پروژه تولد‬ ‫ی��ک مدل جدید خودرویی کلید می‪‎‬خورد‪ .‬نبود این امر‬ ‫در صنعت خودرو کش��ور ضعف اساس��ی ب��وده و برخی‬ ‫کارشناس��ان خ��ودرو معتقدن��د ضعف خودروس��ازان‬ ‫در طراح��ی منجربه توس��عه‪‎‬نیافتگی ان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین به همین نس��بت قطعه‪‎‬س��ازان نیز نمی‪‎‬توانند‬ ‫خالقیت و نواوری داش��ته باش��ند‪ .‬دس��تاورد این خال‬ ‫تولید مدل‏هایی برای بیش از ‪ ۳‬دهه در کش��ور است که‬ ‫عالوه‪‎‬بر نارضایتی مش��تریان جایگاه صنعت خودرو را در‬ ‫بازار جهانی به‪‎‬لحاظ روزامدی همس��طح صفر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات‪‎‬علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبای��ی با بیان اینکه طراحی خودرو جدید هزینه‪‎‬بر‬ ‫است‪ ،‬عنوان می کند‪ ،‬تنها راه حل در شرایط فعلی‪ ،‬تولید‬ ‫پلتفرم مشترک است‪.‬‬ ‫‹ ‹پلتفرم فرانسوی طراحی نکنیم‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫نباید دوباره‬ ‫روی پلتفرم‪‎‬های‬ ‫دو شرکت‬ ‫خودروساز‬ ‫فرانسوی‪ ،‬رنو و‬ ‫پژو شروع به‪‎‬کار‬ ‫کنیم‬ ‫طراحی پلتفرم سرمایه سنگینی نیاز دارد اما در نهایت‬ ‫خودروس��از می‪‎‬تواند چند م��دل خودرویی را روی یک‬ ‫پلتف��رم تولید و به بازار عرضه کن��د‪ .‬هزینه‪‎‬بر بودن این‬ ‫امر سبب شده تا خودروسازان برای توسعه و رسیدن به‬ ‫نقطه ایده‪‎‬ال‪‎‬تر در یکدیگر ادغام ش��ده و غول‪‎‬های بزرگ‬ ‫خودروسازی را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫در ایران مس��ئله ادغام هن��وز جا نیفتاده و صنعتگران‬ ‫بس��یاری با ان مخالف هس��تند اما در همکاری و تعامل‬ ‫ب��رای انج��ام یک کار جمعی بیش��تر توافق داش��ته که‬ ‫می‪‎‬توان این همت جمعی را برای تولید پلتفرم مشترک‬ ‫دید‪.‬‬ ‫ام��راهلل امین��ی‪ ،‬عض��و هیات‪‎‬علمی دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبای��ی در گفت‪‎‬وگ��و ب��ا خبرخودرو درب��اره اعالم‬ ‫خودروس��ازان برای تولید پلتفرم مش��ترک اظهارکرد‪:‬‬ ‫اندیش��یدن به تولید پتلفرم مش��ترک‪ ،‬س��ابقه طوالنی‬ ‫دارد؛ ‪ ۲۰‬س��ال پی��ش نیز گروه صنعت��ی ایران‪‎‬خودرو و‬ ‫ش��رکت س��ایپا درباره تولید پلتفرم مشترک طرح‪‎‬هایی‬ ‫داشتند که در نهایت به‪‎‬سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫تولی��د انب��وه گیربکس ‪ ۱۲‬س��رعته با س��طح خودکفایی و‬ ‫داخلی‪‎‬سازی‪ ۸۰‬درصدی‪ ،‬به زودی اغاز می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬رجب عباسیان‪ ،‬مدیرعامل چرخشگر در‬ ‫بازدی��د مدیرعامل و نایب‪‎‬رئیس هیات‪‎‬مدیره ایران‪‎‬خودرو از این‬ ‫شرکت‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت تولید این گیربکس که برای کامیون ها‬ ‫پیش‪‎‬بینی درباره تحقق تولید پلتفرم مشترک سخت است اما انچه‬ ‫مس��لم اس��ت این امر باید در حوزه خودروهای برقی و خودران باشد‬ ‫زیرا بازارهای اینده در اختیار این نوع خودروها خواهد بود‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون به دلیل اینکه هر یک از خودروسازان‬ ‫قصد داش��تند به طور انفرادی به تولید خودرو بپردازند‪،‬‬ ‫تولید پلتفرم مش��ترک محقق نش��ده ام��ا تولید پلتفرم‬ ‫مشترک یک راه حل مناسب و یکی از معدود راهکارهای‬ ‫صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی است‪.‬‬ ‫این مدرس اقتصاد دانش��گاه‪ ،‬گف��ت‪ :‬طراحی خودرو‬ ‫جدی��د هزینه‪‎‬ب��ر اس��ت و تنها راه‪‎‬حل این اس��ت که به‬ ‫تولید پلتفرم مش��ترک در کش��ور بپردازیم؛ باید به این‬ ‫س��مت حرکت کنیم اما بهتر اس��ت یک طراحی اساسی‬ ‫کاربرد دارد‪ ،‬ماهانه بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طرح پژوهشی تولید گیربکس ‪ ۱۲‬سرعته خودروهای سنگین‬ ‫که به‪‎‬وس��یله شرکت چرخشگر تبریز ارائه شده‪ ،‬به‪‎‬عنوان طرح‬ ‫پژوهشی برتر در سال رونق تولید انتخاب شده است‪.‬‬ ‫افزایش تعداد دنده و نزدیک ش��دن فواصل نس��بت دنده در‬ ‫گیربکس جدید‪ ،‬باعث رانندگی در دنده بهینه و کاهش مصرف‬ ‫سوخت می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل چرخش��گر پرورش نیروهای متخصص در زمینه‬ ‫طراحی گیربک��س‪ ،‬ارتباط با مراکز دانش��گاهی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫خروج ارز ب��ه ارزش ‪ ۳۵۰۰‬دالر ب��ه ازای تولید هر گیربکس‪،‬‬ ‫صنعت خودرو استان اتفاق بیفتد باید همه‬ ‫از ان حمای��ت کنیم و در ش��رایط امروزی‬ ‫جن��گ اقتص��ادی تعمی��ق س��اخت داخل‬ ‫قطعات خودرو و حتی تولید یک خودرو نیز‬ ‫برای ما مهم است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با اش��اره ب��ه توانمندی های‬ ‫قطعه س��ازی اس��تان اذربایجان شرقی در‬ ‫زمین��ه مجموعه جلوبندی‪ ،‬طراحی و تولید‬ ‫قطعات الکترونیک��ی و مجموعه های برقی‪،‬‬ ‫از مدیرعام��ل ایران خودرو خواس��ت تمامی‬ ‫قطعات ای��ن بخش ها در خودروی س��مند‬ ‫ایران خودرو تبریز از منابع و تولید کنندگان‬ ‫بومی تامین شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی تاکی��د ک��رد‪ :‬باوجود‬ ‫ظرفیت های خالی و قابلیت های موجود در‬ ‫خط س��واری مونتاژ شرکت ایدم‪ ،‬درصورت‬ ‫موافق��ت مدیرعامل ایران خودرو دس��ت کم‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از ظرفیت تولیدی موتور س��ری‬ ‫ایکس ی��و خانواده س��مند به این ش��رکت‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین از مقیمی درخواس��ت کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به دان��ش فن��ی و توانمندی های‬ ‫ش��رکت چرخش��گر‪ ،‬دس��ت کم‪ ۴۰‬درصد‬ ‫س��فارش گذاری تامین گیربک��س و جعبه‬ ‫فرمان خودرو س��مند از س��وی س��اپکو و‬ ‫ایران خودرو تبریز به این ش��رکت تخصیص‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو نیز‬ ‫در این نشس��ت به شرکت ساپکو ماموریت‬ ‫داد تا موارد درخواستی را به طور کارشناسی‬ ‫بررسی و نتیجه را هرچه سریع تر اعالم کند‪.‬‬ ‫فرسودگی و گرانی لوازم یدکی در صدر مشکالت‬ ‫رئی��س کانون انجمن ه��ای صنفی حمل‬ ‫کاالی کش��ور اعالم کرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫مش��کالت کنونی رانندگان ن��اوگان حمل‬ ‫کاالی کش��ور‪ ،‬گران��ی لوازم یدکی اس��ت‪.‬‬ ‫ناجی س�لامی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در ح��ال پیگی��ری مش��کالت‬ ‫مرب��وط به س��وخت ناوگان حم��ل کاالی‬ ‫کشور هس��تیم؛ این مشکالت تا حدی رفع‬ ‫ش��ده اما همچنان وضعیت تامین سوخت‬ ‫ناوگان‪ ،‬مطابق با خواسته ما نیست‪.‬‬ ‫رئی��س کانون انجمن ه��ای صنفی حمل‬ ‫کاالی کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر مشکلی‬ ‫درباره الستیک مورد نیاز رانندگان ناوگان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫سالمی گفت‪ :‬یکی از مهم ترین مشکالت‬ ‫کنونی رانندگان ناوگان حمل کاالی کشور‪،‬‬ ‫گران��ی لوازم یدکی اس��ت‪ .‬رئی��س کانون‬ ‫انجمن ه��ای صنف��ی حمل کاالی کش��ور‬ ‫درب��اره واردات کامیون ه��ای اروپایی با ‪۳‬‬ ‫س��ال کارکرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬واردات کامیون های‬ ‫اروپای��ی با ‪ ۳‬س��ال کارکرد در دس��ت کار‬ ‫اس��ت و اقدام مناسبی در راستای نوسازی‬ ‫ناوگان حمل کاالی کشور است زیرا مسئله‬ ‫فرس��ودگی ن��اوگان حمل کاالی کش��ور‪،‬‬ ‫مهم ترین معضل فعلی این ناوگان است‪.‬‬ ‫س�لامی افزود‪ :‬اگ��ر واردات کامیون های‬ ‫اروپای��ی ب��ا ‪ ۳‬س��ال کارک��رد به درس��تی‬ ‫انجام ش��ود می توان به ش��کل مناس��ب از‬ ‫یکی از فعاالن صنعت قطع ه کش��ور اعالم کرد‪ :‬صنایع دفاع‬ ‫در شرایط فعلی می تواند در کنار موضوع های مربوط به دفاعی‬ ‫کش��ور با امکان��ات و ظرفیت هایی که دارد ب��ه حیطه تامین‬ ‫قطعات خودرو وارد شده و موثر باشد‪.‬‬ ‫رضا رضای��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره همکاری با‬ ‫صنای��ع دفاع به منظ��ور تامین قطعات خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط تحریم و جنگ تمام عیار و ب��ا وجود محدودیت های‬ ‫‹ ‹تکیه بر توان داخل‬ ‫امینی درباره زیرساخت‪‎‬های الزم برای ارتقا استاندارد‬ ‫ی��ورو‪ ۴‬به یورو‪ ۵‬گفت‪ :‬م��ا همه چیز داریم اما تصمیم و‬ ‫اراده الزم را نداریم‪ .‬با تکیه به طراحان و مهندسان جوان‬ ‫و س��رمایه انسانی می‪‎‬توانیم به راحتی کارهای مهمی را‬ ‫انج��ام دهیم و خالقیت‪‎‬های ویژه خود در صنعت خودرو‬ ‫داشته باشیم‪ .‬عضو هیات‪‎‬علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‬ ‫تولید انبوه گیربکس ‪ 12‬سرعته‬ ‫توسعه همکاری ایران خودرو با قطعه سازان تبریزی در دستورکار‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫اذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی این‬ ‫اس��تان برای بومی سازی قطعات در شرایط‬ ‫جن��گ اقتصادی اعالم کرد‪ :‬با تفکر جهادی‬ ‫و ارتباط س��ازنده بین مراکز علمی و جامعه‬ ‫صنعتی می توانی��م ظرفیت تولید داخلی را‬ ‫ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬عل��ی جهانگیری‬ ‫در نشس��ت با مدیران ارش��د ایران خودرو و‬ ‫ش��رکت های قطعه س��ازی در تبریز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موفقی��ت در عرص��ه جن��گ اقتص��ادی با‬ ‫همدل��ی و اس��تفاده از تم��ام ظرفیت های‬ ‫بخ��ش تولید و به وی��ژه صنعت خ��ودرو و‬ ‫قطعه س��ازی و دانش��گاه های استان تحقق‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬اگر می خواهیم تحولی در‬ ‫داشته باشیم نه اینکه دوباره روی پلتفرم‪‎‬های دو شرکت‬ ‫خودروساز فرانسوی‪ ،‬رنو و پژو شروع به‪‎‬کار کنیم‪.‬‬ ‫این فرصت اس��تفاده ک��رد‪ .‬البته ورود این‬ ‫کامیون ه��ا نبای��د منج��ر به اضافه ش��دن‬ ‫کامی��ون به ناوگان ش��ود زیرا ه��م اکنون‬ ‫تعداد کامیون های موجود در ناوگان حمل‬ ‫کاالی کشور بیش از تقاضاست‪ ،‬به عبارتی‪،‬‬ ‫این کامیون ها نباید به همه رانندگان تعلق‬ ‫گیرد‪ ،‬بلکه باید به موارد کارشناسی شده و‬ ‫ضروری تعلق گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س کانون انجمن ه��ای صنفی حمل‬ ‫کاالی کش��ور در پای��ان گف��ت‪ :‬س��ازمان‬ ‫حمل ونقل نهایت همکاری و تالش مجدانه‬ ‫را دارد اما متاس��فانه برخی از سازمان های‬ ‫دیگر همکاری مناسبی ندارند که منجر به‬ ‫بروز چالش هایی می شوند‪.‬‬ ‫ارزی و کاهش ارتباط قطعه سازان با همکاران خارجی‪ ،‬صنایع‬ ‫دفاع می تواند در کنار موضوع های دفاعی کش��ور با امکانات و‬ ‫ظرفیت های��ی ک��ه دارد به حیطه تامین قطع��ات خودرو وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬صنایع دفاع کش��ور با امکانات‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی و به ویژه با توجه به‬ ‫مس��ائل اقتصادی‪ ،‬درصورتی که با هدف و برنامه و در راستای‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حال باید دید با وجود نوعی رقابت بین دو خودروساز‬ ‫بزرگ کش��ور و چالش‪‎‬های فرهنگی در کار جمعی بین‬ ‫ایرانی��ان‪ ،‬می‪‎‬توان امیدوار به تولید پلتفرم جدید بومی و‬ ‫داخلی در صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫پیش‪‎‬بینی در این‪‎‬باره سخت است اما انچه مسلم است‬ ‫پلتف��رم جدید باید در ح��وزه خوروهای برقی و خودران‬ ‫باش��د زیرا بازارهای این��ده در اختیار این نوع خودروها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید و افزایش س��بد محصوالت چرخش��گر‬ ‫را از مزیت های این طرح پژوهش��ی برش��مرد‪ .‬عباسیان درباره‬ ‫گیربک��س ‪ ۱۶‬س��رعته دس��تی ب��رای خودروهای س��نگین‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬این گیربکس با درصد داخلی س��ازی باال و در یک‬ ‫سال اینده به تولید انبوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫گازسوز کردن رایگان خودرو‬ ‫معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫گفت‪ :‬متقاضیان برای نام نویسی تبدیل خودروهای خود‬ ‫به گازسوز باید به سامانه ‪ irngv.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫حمید قاسمی ده چش��مه با اش��اره به مصوبه ش��ورای‬ ‫اقتصاد به وزارت نفت برای گازسوز کردن یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۶۴‬هزار خودرو باری و مسافری که فعالیت حمل ونقل‬ ‫را انجام می دهند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از محل صرفه جویی حاصل‬ ‫ش��ده و ص��ادرات ای��ن صرفه جویی به ط��ور رایگان این‬ ‫خودروها گازسوز خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬ب��رای انج��ام فراین��د کار الزم اس��ت‬ ‫متقاضی��ان در س��امانه ‪ irngv.ir‬ثبت ن��ام کنند که در‬ ‫این ش��رایط باقی امور به طور اتوماتیک انجام می شود و‬ ‫زمان اجرا اعالم و سپس متقاضیان می توانند برای تبدیل‬ ‫خودروهای خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های‬ ‫نفتی با بیان اینکه درحال حاضر روند ثبت نام اغاز شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قراردادهای مربوط بین شرکت ملی پخش‬ ‫و بانک ها انجام شده و فعالیت ها به زیرگروه های اجرایی‬ ‫که شامل ‪ ۱۴‬زیرگروه می شود ارجاع داده شده است‪.‬‬ ‫قاسمی ده چش��مه که در یک برنامه تلویزیونی سخن‬ ‫می گف��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این ‪ ۱۴‬گروه به طور عمده س��ازندگان‬ ‫مخزن ها و خودروس��ازان هستند که در این مرحله عقد‬ ‫ق��رارداد انها نیز در حال انجام اس��ت و تا دو هفته دیگر‬ ‫این فعالیت وارد مرحله اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��امانه یاد ش��ده زی��ر نظر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که با ه��دف ثبت نام و‬ ‫س��اماندهی مراجعه کنندگان به مراکز تبدیل این سامانه‬ ‫ایجاد ش��ده که متقاضیان و مالکان خودرو پس از اینکه‬ ‫ثبت نام کردند اطالعات فردی و مالکیت انها به س��امانه‬ ‫اعالم می ش��ود و سپس سامانه براساس زمان درخواست‬ ‫اولویت بندی می کنند و به منظور مراجعه افراد و تبدیل‬ ‫خودرو به متقاضیان پیامک های ارسال می شود‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫قطعه سازان رکن اصلی توسعه و نواوری هستند‬ ‫عالمه طباطبایی‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران حوزه خودروسازی باید‬ ‫خالق و به‪‎‬دنبال نواوری باشند زیرا ظرفیت‪‎‬های مناسبی‬ ‫در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫امین��ی تاکید کرد‪ :‬از فرصت پی��ش امده تحریم باید‬ ‫اس��تفاده کرد و به همتی جدی در راستای تحقق تولید‬ ‫پلتفرم مشترک برسیم‪.‬‬ ‫هماهنگ با خودروس��ازان و در یک زمان بندی مشخص عمل‬ ‫کند می تواند برایتامین قطعات خودرو بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر ای��ن اقدام ها و همکاری ب��ا صنایع دفاع در‬ ‫هماهنگی با قطعه س��ازان و بخش خصوصی و انجمن ها انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬در ش��رایط فعلی در راس��تای بهبود و توسعه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬البته هم��کاری ب��ا صنایع دفاع‬ ‫برای تامین قطع��ات خودرو در بلندمدت و بدون برنامه روش‬ ‫همچنین گفت‪ :‬اکنون اس��تقبال از مصرف س��ی ان جی‬ ‫افزایش یافته اس��ت و روزان��ه ‪ ۲۴.۳‬میلیون مترمکعب‬ ‫مصرف می ش��ود‪ ،‬میزان ثبت نام ها ‪ ۵۰‬درصد نس��بت به‬ ‫هفته گذش��ته افزایش یافته اما ان چیزی که مدنظر ما‬ ‫است‪ ،‬هنوز اتفاق نیفتاده اما در کل رشد استقبال خوب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫قاسمی ده‪‎‬چشمه با بیان اینکه درحال حاضر نیز مردم‬ ‫می توانند با هزینه خودشان به این مراکز مراجعه کنند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مش��کلی در این بخش وجود ندارد اما باتوجه‬ ‫به اینکه تجهیز انجام شده‪ ،‬به احتمال زیاد دو هفته دیگر‬ ‫ق��رارداد منعقد می ش��ود و ما می توانی��م به طور رایگان‬ ‫مخزن ها را برای مراکز مش��خص ش��ده‪ ،‬ارسال کنیم تا‬ ‫فرایند کار پیش برود‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های‬ ‫نفتی درب��اره ظرفیت انجام این کار‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ئله‬ ‫به میزان ظرفیت کارگاه ها بستگی دارد اما می توان گفت‬ ‫که تقریبا در هر ش��رکت کارخانه مخزن حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تبدیل در هر ماه انجام می ش��ود؛ به عبارت دیگر‪ ،‬در هر‬ ‫ک��دام از ‪ ۷‬کارخانه‪ ،‬امکان تبدیل ‪ ۱۵‬هزار مخزن وجود‬ ‫دارد و قص��د داریم تا ای��ن ظرفیت را تا عید به ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قاس��می ده‪‎‬چش��مه همچنین تصریح کرد‪ :‬این امکان‬ ‫وجود داد که به تمام تقاضاها پاس��خ دهیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به فهرس��ت کارخانه های مورد تایید برای تبدیل خودرو‬ ‫بنزینی به گازس��وز‪ ،‬گفت‪ :‬با ‪ ۷‬ش��رکت در حال مذاکره‬ ‫و بررس��ی هس��تیم و قراردادهای ان نیز اماده اس��ت و‬ ‫قرار ش��ده تا ‪ ۲۵۰‬مرکز مش��خص شده‪ ،‬طی هماهنگی‬ ‫تجهیزات الزم را از این ‪ ۷‬شرکت تامین کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی‪ ،‬ای��ن ‪ ۲۵۰‬مرکز هم��ان مراکزی‬ ‫هستند که نام و نشانی انها در شرکت پخش اورده شده‬ ‫اما ممکن اس��ت که تعداد انها نی��ز افزایش یابد‪ .‬اکنون‬ ‫نمی توان درباره عدد دقیق این جایگاه ها اظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫مناسبی نیست‪.‬‬ ‫رضای��ی گفت‪ :‬افزایش تولید خودرو در کش��ور ما و در تمام‬ ‫جهان به طور ‪ ۱۰۰‬درصد مرتبط با قطعه س��ازان است‪ .‬اگرچه‬ ‫در چند دهه گذشته ان طور که باید و شاید تعامالت مناسبی‬ ‫با قطعه س��ازان کشور وجود نداش��ته‪ ،‬اما قطعه سازان یکی از‬ ‫ارکان اصل��ی توس��عه و بهب��ود و ن��واوری در صنعت خودرو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫بازار فلزات غیراهنی‬ ‫داغ است‬ ‫‪ 29‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫سامانه مدیریت دانش‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫در خدمت بومی سازی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در دومین نمایشگاه ملی فوالد حاصل شد‬ ‫دستاوردهایی از نوع تفاهمنامه و قرارداد‬ ‫‹ ‹حضور پرقدرت تر‬ ‫بهرام س��لطانی‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل‬ ‫شرکت اهن مجد فراز در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫به عن��وان حامی مال��ی (اسپانس��ر) و‬ ‫امس��ال هم به عنوان حامی مالی و هم‬ ‫شرکت کننده در این جشنواره حضور‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت اهن مجد یک ش��رکت بازرگانی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث بومی سازی بیشتر شرکت های دانش بنیان‬ ‫و ف��والدی حض��ور دارند و ش��رکت م��ا به عنوان پش��تیبان و‬ ‫سرمایه گذار در این زمینه فعال است‪.‬‬ ‫س��لطانی در ادامه در مقایس�� ه بین نمایش��گاه سال گذشته‬ ‫و امس��ال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��رکت کننده ها در نمایش��گاه امسال‬ ‫پرقدرت ت��ر و به وی��ژه در حوزه بومی س��ازی توانمندتر حضور‬ ‫یافتند‪ ،‬اما اس��تقبال ش��رکت ها نسبت به س��ال گذشته کمتر‬ ‫بود اگرچه ممکن است این امر دالیل گوناگونی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬یکی ضعف های این نمایشگاه‪ ،‬فضای‬ ‫مح��دود ان ب��ود و معتقدم در انداز ه صنع��ت فوالد نبود و این‬ ‫نمایش��گاه نیاز به فضای بزرگ تری مانند نمایشگاه بین المللی‬ ‫یا مصال دارد‪.‬‬ ‫قائ��م مقام مدیرعامل ش��رکت اهن مجد ف��راز درباره زمینه‬ ‫کاری این ش��رکت گفت‪ :‬زمینه کاری شرکت ما بازرگانی است‬ ‫و به عنوان س��رمایه گذار و حمایت از بومی س��ازی در این مسیر‬ ‫گام برداش��تیم‪ .‬این ش��رکت در زمینه تهیه و تامین مواد اولیه‬ ‫مانند گندله‪ ،‬کنس��انتره و اهن اسفنجی‪ ،‬قطعات مورد نیاز این‬ ‫‹ ‹خیز فوالد خراسان برای نمایشگاه بعدی‬ ‫بهروز اسماعیلی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و فناوری فوالد خراسان‬ ‫نیز در حاش��یه دومین نمایش��گاه ملی فوالد به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۴ ،۳‬روز برگزاری جش��نواره و نمایش��گاه ف��والد‪ ،‬افزون بر‬ ‫‪۲۱۰‬سازند ه اطالعات شان را درباره مواد مورد نیاز ما در سامانه ‬ ‫معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران‪:‬‬ ‫افزایش سرمایه‪ ،‬ضامن توسعه و پویایی شرکت مس است‬ ‫معاون توس��عه و اکتش��افات ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران با اش��اره به برگزاری مجمع‬ ‫فوق العاده شرکت مس در هفته اینده و بحث‬ ‫افزایش س��رمایه‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه شرکت‬ ‫مس‪ ،‬بحث طرح های توس��عه را جدی گرفته‬ ‫و در همین راس��تا بحث افزایش سرمایه را در‬ ‫دستور کار خودش قرار داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس پرس‪ ،‬بهروز رحمتی با بیان‬ ‫اینک��ه یک��ی از بهتری��ن روش ه��ای افزایش‬ ‫ثروت س��هامداران‪ ،‬افزای��ش ظرفیت تولید و‬ ‫انج��ام طرح های توس��عه در شرکت هاس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برای انج��ام طرح های توس��عه‪ ،‬بحث‬ ‫تامی��ن مال��ی از کلیدی تری��ن و مهم تری��ن‬ ‫موضوع هاس��ت؛ طرح های توسعه صنعت هم‪،‬‬ ‫هم��ه پارامترهای الزم برای انج��ام را دارد و‬ ‫تمام شرایط فنی و ذخایر معدنی این صنعت‬ ‫س��وداور را داریم و تقاضا برای مس‪ ،‬بیش از‬ ‫عرضه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ا توجه‬ ‫با ش��رایط فعلی که تامین مال��ی خارجی به ‬ ‫علت تحریم های بین المللی بس��یار س��خت و‬ ‫ام��کان تامین مالی پروژه ه��ای بزرگ مس از‬ ‫منابع داخلی مثل بانک ها با نرخ باالی س��ود‬ ‫بانکی دشوار است و به صرفه نیست؛ بنابراین‪،‬‬ ‫بهترین‪ ،‬س��هل الوصول ترین و کم هزینه ترین‬ ‫راه تامین مالی‪ ،‬افزایش سرمایه است؛ یعنی از‬ ‫محل منابع س��ودی که در خود شرکت ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬این س��ود به جای انکه تقسیم شود‪،‬‬ ‫برای افزایش سرمایه به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه و اکتش��افات شرکت مس با‬ ‫تاکی��د بر اینکه وظیفه هر ش��رکت و مدیران‬ ‫ارش��د هر ش��رکتی‪ ،‬حفظ و صیانت از دارایی‬ ‫سهامداران و افزایش برکت و افزایش بازدهی‬ ‫برای س��هامداران است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از بهترین‬ ‫روش های افزایش ثروت س��هامداران‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولید و انجام طرح های توس��عه در‬ ‫شرکت هاس��ت و در تمام جهان‪ ،‬شرکت هایی‬ ‫ک��ه طرح های توس��عه را انج��ام نداده اند‪ ،‬در‬ ‫بلندمدت محکوم به ح��ذف از گردونه رقابت‬ ‫اقتصاد جهانی خواهند بود؛ بنابراین ش��رکتی‬ ‫که توسعه نداشته باشد‪ ،‬پویا نیست‪.‬‬ ‫رحمتی با اش��اره به اینکه اکنون ش��رایط‬ ‫س��رمایه گذاری پای��دار در کش��ور چن��دان‬ ‫وجود ندارد و بس��یاری از سهامداران ممکن‬ ‫اس��ت به دلیل اطالعات کمی که دارند سراغ‬ ‫بازارهای دیگ��ری بروند که مولد نیس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بهتر اس��ت س��ودی که در پایان سال‬ ‫مال��ی نصیب س��هامدار می ش��ود‪ ،‬در قالب‬ ‫افزایش سرمایه صرف انجام طرح های توسعه‬ ‫مولد ش��ود تا برای س��ال های طوالنی برای‬ ‫سهامداری که در صنعت مس سرمایه گذاری‬ ‫ک��رده‪ ،‬برکت و س��وداوری ماندگار داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ح��وزه مس‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بس��یار قوی اس��ت و هم اکنون گروه مدیریت‬ ‫ارش��دی که در شرکت مسئولیت دارند‪ ،‬گروه‬ ‫توس��عه محوری هس��تند ک��ه در نظ��ر دارند‬ ‫توس��عه صنع��ت مس را با ش��دت بیش��تری‬ ‫انجام دهند ک��ه این مه��م‪ ،‬نیازمند موافقت‬ ‫س��هامداران در مجم��ع عموم��ی فوق العاده‬ ‫شرکت اس��ت و انتظار همراهی بیشتر وجود‬ ‫دارد ت��ا با انج��ام افزایش س��رمایه و افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولی��د بتوانیم به س��وداوری پایدار‬ ‫شرکت کمک کنیم‪.‬‬ ‫نخستین شتاب دهنده معدن تا پایان امسال راه اندازی می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری صدرتامین‬ ‫(تاصیکو) گفت‪ :‬نخستین ش��تاب دهنده بخش‬ ‫مع��دن با هم��کاری و مش��ارکت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان تا پایان امسال راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تاصیکو‪ ،‬غالمرضا سلیمانی‪ ،‬نهضت‬ ‫بومی سازی قطعات را یکی از اولویت های کلیدی‬ ‫در تاصیکو برشمرد و گفت‪ :‬بومی سازی قطعات‬ ‫در دس��تور کار همکاران ما در شرکت های تابعه‬ ‫قرار گرفته اس��ت و ت��ا به ام��روز اقدامات قابل‬ ‫قبولی را در زمینه بومی سازی شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه به گس��تردگی‬ ‫فعالیت های برخی از ش��رکت های تابع‪ ،‬سیاست‬ ‫پیاده س��ازی ایده های نوین و برق��راری ارتباط‬ ‫مس��تقیم دانش��گاه با صنع��ت در برنامه کاری‬ ‫ش��رکت ها ق��رار گرفته اس��ت و خوش��بختانه‬ ‫گزارش ه��ای قابل قبولی در راس��تای همکاری‬ ‫دانش��گاه و صنعت دریاف��ت کرده ایم که در روز‬ ‫افتتاحیه شتاب دهنده اعالم و رونمایی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی هم اکنون ش��رکت های تابعه با‬ ‫تکیه به دانش جوان��ان ایرانی مانع از خروج ارز‬ ‫از کش��ور شده اند و براساس اعالم صاحب نظران‬ ‫و متخصصان قطعات بومی س��ازی شده کیفیتی‬ ‫مشابه قطعات وارداتی دارند‪.‬‬ ‫بنا به گفته سلیمانی‪ ،‬پس از برگزاری جلسات‬ ‫متع��دد و کارب��ردی با هیات مدی��ره و مدیران‬ ‫تاصیکو تصمیم به راه اندازی شتاب دهنده بخش‬ ‫معدن با مشارکت شرکت های دانش بنیان گرفته‬ ‫شد و نخس��تین ش��تاب دهنده تا پایان امسال‬ ‫راه اندازی می ش��ود‪ .‬وی درباره عملکرد ‪ ۹‬ماهه‬ ‫شرکت های تابع تاصیکو نیز اظهار کرد‪ :‬بررسی‬ ‫عملکرد ش��رکت های تابع به پایان رسیده است‬ ‫و گزارش ان طی روز های اینده از س��وی روابط‬ ‫عمومی صدرتامین به رسانه ها اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لیمانی در م��ورد اخرین وضعیت س��هام‬ ‫تاصیک��و نیز گفت‪ :‬س��ود ه��ر س��هم در پایان‬ ‫س��ال دو برابر خواهد بود و ما به وعده ای که به‬ ‫س��هامداران داده بوده ایم عمل کرده و خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬تمامی مدی��ران تاصیکو براس��اس برنامه‬ ‫اقدام��ات را در دس��تور کار خود ق��رار داده اند‬ ‫و س��هامداران ب��ا خیال اس��وده از س��هم خود‬ ‫نگهداری کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫پس از یک س��ال تالش مستمر برگزار کنندگان ان در حالی به‬ ‫پایان رس��ید که شرکت های فوالدی حاضر در این نمایشگاه از‬ ‫کاربردی تر بودن این دوره و پربارتر بودن ان س��خن می گفتند‬ ‫و از هم اکنون برای س��ومین جشنواره در سال ‪ ۹۹‬برنامه ریزی‬ ‫می کردن��د تا در رقابتی که بین صنایع فوالد و تامین کنندگان‬ ‫ان به راه افتاده‪ ،‬برنده بومی س��ازی و ساخت داخل این صنعت‬ ‫باش��ند‪ .‬در این میان پای س��خن مدیران عامل چند ش��رکت‬ ‫فوالدی و یک شرکت دانش بنیان نشستیم‪.‬‬ ‫صنع��ت و س��رمایه گذاری روی طرح هایی که توجیه اقتصادی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬فعال است‪.‬‬ ‫س��لطانی ادامه داد‪ :‬ش��رکت ما یک ش��رکت باس��ابق ه است‬ ‫و در کارنام��ه اش ی��ک ری��ال کار ارزی صادرات��ی و واردات��ی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری خارجی و حتی یک ریال وام بانکی وجود ندارد‬ ‫و هیچ گونه ال سی با هیچ شرکتی منعقد نکرده ایم‪ .‬هرچه هست‬ ‫س��رمایه خود ش��رکت و اعتباری است که در این زمینه کسب‬ ‫کرده اس��ت؛ از این رو وظیف��ه خودمان می دانیم که در خدمت‬ ‫تولید کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬بیش��تر محصوالت م��ا در زمینه‬ ‫پش��تیبانی از قطع��ات‪ ،‬ابزار و فلزات مورد نیاز قطعه س��ازان و‬ ‫معادن است‪.‬‬ ‫س��لطانی درباره دس��تاوردهای نمایشگاه امس��ال برای این‬ ‫ش��رکت گفت‪ :‬در این چند روز‪ ،‬چندین مذاکره خوب داشتیم‬ ‫که امیدواریم به نتیجه برسد‪ .‬وی درباره نقش تحریم در رونق‬ ‫این نمایش��گاه نیز اظهارکرد‪ :‬صنعت فوالد برای کش��ور بزرگ‪،‬‬ ‫مهم و ارزاور اس��ت و با توجه به ش��رایط تحریم که نمی توان‬ ‫گفت بر ان تاثیری ندارد‪ ،‬باید به بومی س��ازی توجه بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��یم تا بعدها بتوانیم ثمره ان را ببینیم‪ .‬برای اینکه‬ ‫هر روز دس��ت مان از بازارهای جهانی قطعات مورد نیاز کوتاه تر‬ ‫نشود باید هر چه بیشتر به سمت برگزاری نمایشگاه هایی از این‬ ‫دس��ت برویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت ما می تواند برای فوالدی ها‬ ‫و دانش بنیان ها کمک کند و بدون چشمداش��ت ایده و مشاوره‬ ‫ارائه بدهد‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شرکت اهن مجد فراز با بیان اینکه این‬ ‫ش��رکت ‪ ۳۵۰‬مشتری در سطح کشور شامل فوالد و قطعه ساز‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با شرکت های زیرمجموعه غدیر مثل فوالد الیاژی‬ ‫ایران‪ ،‬اهن و فوالد غدیر ایرانیان و فوالد غدیر نیریز و در بخش‬ ‫تو‬ ‫خصوصی نیز با فوالد یزد و گردش��گری ماهان و‪ ...‬مش��ارک ‬ ‫ی زیادی داریم‪.‬‬ ‫همکارها ‬ ‫جامع انجمن فوالد به عنوان تامین کنندگان فوالد خراسان وارد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن س��ازنده ها مباحث‬ ‫تخصصی ش��ان را در میزه��ای‬ ‫چهارگان��ه ای ک��ه ما تش��کیل داده‬ ‫بودی��م‪ ،‬ارائ��ه دادن��د و در فرص��ت‬ ‫مح��دودی ک��ه داش��تیم از بین این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬توانستیم در حوزه ساخت‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات مکانیک��ی‪،‬‬ ‫پنوماتیک��ی و حوزه انتقال م��واد ‪ ۳‬تفاهمنامه‪ ،‬در زمینه برق و‬ ‫اتوماس��یون و تجهیزات ازمایشگاهی ‪ ۳‬تفاهمنامه و در زمینه‬ ‫تولید مواد فروالیاژها‪ ،‬نس��وز و روانکارها‪ ۴ ،‬تفاهمنامه به امضا‬ ‫برسانیم که در مجموع ‪ ۱۱‬تفاهمنامه به امضا رسید‪ .‬اسماعیلی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با انعقاد این ‪ ۱۱‬تفاهمنامه‪ ،‬فوالد خراسان در مقابل‬ ‫شرکت های دانش بنیان و سازنده این تعهد را خواهد داشت که‬ ‫نیاز فوالد خراس��ان را در زمینه قطعاتی که نیازمند واردات ان‬ ‫به خارج بود را برطرف کند‪ .‬امیدواریم در ادامه این تفاهمنامه ها‬ ‫منجر به عقد قرارداد ش��ود‪ .‬این ‪ ۱۱‬تفاهمنامه‪ ،‬جدید است که‬ ‫‪ ۹‬تفاهمنامه را با شرکت های جدید منعقد کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تفاهمنامه ها خود یک دس��تاورد برای صنعت‬ ‫فوالد کش��ور به ش��مار می رود که به تدریج باع��ث کاهش نیاز‬ ‫صنعت فوالد به خارج می ش��ود‪ .‬معاون برنامه ریزی و فناوری‬ ‫فوالد خراس��ان درباره چگونگی برگزاری نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫گفت‪ :‬به طور تقریبی‪ ،‬این نمایشگاه خوب برگزار شد و استقبال‬ ‫از ان ه��م خ��وب بود‪ .‬تفاوت این نمایش��گاه با نمایش��گاه های‬ ‫دیگر این اس��ت ک��ه به طور کامال تخصصی برگزار می ش��ود و‬ ‫همه ش��رکت های زنجیره تولید فوالد گروه های تخصصی شان‬ ‫را می اورند تا شناسایی و جذب و ارزیابی تامین کنندگان را در‬ ‫برنام��ه خ��ود قرار دهند و نکته مثبت ان این اس��ت که در این‬ ‫نمایشگاه کارشناسان عمومی و مردم حضور ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اس��ماعیلی‪ ،‬مدیرعام��ل فوالد خراس��ان به دلیل‬ ‫اینکه جوان هس��تند و در این زمینه تحصیالت عالیه دارند‪ ،‬به‬ ‫دانش بنیان ها بس��یار اهمیت می دهند و به همین دلیل شخصا‬ ‫ب��ه غرفه دانش بنیان ها مراجعه ک��رده و از نزدیک مذاکره های‬ ‫مورد نیاز را انجام دادند که منجر به عقد تفاهمنامه با انها شد‪.‬‬ ‫بهروز اس��ماعیلی‪ :‬با انعقاد این ‪ ۱۱‬تفاهمنامه‪ ،‬فوالد خراسان در مقابل‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و س��ازنده ای��ن تعهد را خواهد داش��ت که نیاز‬ ‫فوالد خراس��ان در زمینه قطعاتی که نیازمن��د واردات ان به خارج بود را‬ ‫برطرف کند‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬تا سال اینده با کمک فوالد مبارکه‬ ‫و یک ش��رکت دانش بنیان در خراس��ان‪ ،‬تولی��د نیمه صنعتی‬ ‫نیدل کک برای س��اخت الکت��رود گرافیتی که م��اده ای ‪100‬‬ ‫درص��د وارداتی اس��ت و یکی از اصلی تری��ن حلقه های زنجیره‬ ‫فوالد در ایران به شمار می رود را در داخل کشور شروع کرده و‬ ‫در نمایشگاه سال اینده عرضه می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۰‬هزار یورو صرفه جویی در یک قلم‬ ‫ازاد نزه��ت زاده‪ ،‬مع��اون مهندس��ی‬ ‫فروش شرکت اس��یا ژوله که در این‬ ‫نمایش��گاه ب��ا ف��والد خراس��ان‬ ‫تفاهمنام��ه ای امض��ا کرده اند نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ما‪،‬‬ ‫روانکاره��ای خ��اص صنعت��ی یعنی‬ ‫گری��س ب��رای چرخ دنده ه��ای ب��از‬ ‫اسیاب های گندله سازی تولید می کند و امسال نیز دو محصول‬ ‫جدید روانکار که پیش از این کامال وارداتی بود را داخلی سازی‬ ‫و در این نمایشگاه حضور پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن دو محصول را برای ش��رکت فوالد‬ ‫خراس��ان تولید کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬تولید این دو روانکار فقط برای‬ ‫فوالد خراس��ان ‪۲۰۰‬هزار یورو بازگشت ارزی داشته است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که فوالد خراسان ساالنه ‪۳۰۰‬هزار یورو واردات‬ ‫روانکار در این دو مورد داش��ته که با داخلی س��ازی ان‪ ،‬هزینه‬ ‫ارزی مورد نیاز فوالد خراس��ان به این روانکارها را به یک س��وم‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫نزهت زاده در پاس��خ به این پرسش که شرکت اسیاژوله چه‬ ‫نیازهایی را برای سال پیش رو شناسایی کرده و برشمرده ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز یک تفاهمنامه با فوالد خراس��ان برای دو محصول دیگر‬ ‫امضا کردیم که این ش��رکت برای تامین ان به واردات وابس��ته‬ ‫اس��ت و در حال تبادل اطالعات فنی هس��تیم که تا سال اینده‬ ‫این دو محصول را نیز تولید کنیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تنوع مواد‬ ‫معدنی عاملی‬ ‫برای مقابله با‬ ‫تحریم ‬ ‫بازار فلزات غیراهنی داغ است‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫نظارت امور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه به ش��رایطی که نف��ت تاکنون در‬ ‫کش��ور داشته اس��ت ازیک طرف نقطه قوت و‬ ‫از طرف دیگر نقطه ضعفی برای توس��عه بوده‬ ‫است‪ .‬دراین بین کش��ورهایی که بخواهند به‬ ‫ایران فش��ار بیاورند با دخالت در فروش نفت‪،‬‬ ‫محدودیت هایی اعمال کرده و اقتصاد کشور را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهند‪ .‬بنابراین باوجوداینکه‬ ‫نفت جایگاه خاص خ��ود را در اقتصاد دارد و‬ ‫یک م��اده اولیه معدنی اس��ت و در نتیجه با‬ ‫معادن دیگر فرقی ن��دارد‪ ،‬با دخالت برخی از‬ ‫کشورها از جمله امریکا اسیب پذیری بیشتری‬ ‫نسبت به مواد معدنی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه معادن کش��ور‬ ‫محدودیت های نفت را نداشته و به عبارتی در‬ ‫مواجهه با تحریم ها وضعیت بهتری نسبت به‬ ‫نفت دارند‪ .‬احتمال اینکه کشورهای خارجی‬ ‫در ح��وزه م��واد معدنی برای م��ا محدودیت‬ ‫ایجاد کنند کمتر اس��ت چراک��ه مواد معدنی‬ ‫می توانند در داخل فراوری شده‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫ایج��اد کنند و در س��طح باالتری از یک ماده‬ ‫خام به فروش برس��ند‪ .‬البت��ه در بخش نفت‬ ‫ه��م بای��د به س��مت ارزش افزوده رف��ت و از‬ ‫خام فروش��ی دوری کرد ولی در نهایت بخش‬ ‫عم��ده محصول نهایی که از م��اده خام نفت‬ ‫ش��کل می گیرد باید به خارج از کش��ور صادر‬ ‫شود‪ .‬درنتیجه بخش نفت به ناچار از تحریم ها‬ ‫تاثیر بیش��تری می پذیرد اما م��واد معدنی به‬ ‫لحاظ تنوع و کاربرد در صنایع مختلف کشور‬ ‫کمتر از اث��ار تحریم ها ضرر دیده و می توانند‬ ‫بهتر از نفت به حیات خود ادامه بدهند‪.‬‬ ‫در این بین باید بر رش��د واحدهای فراوری‬ ‫معادن و دوری از خام فروش��ی تاکید کرد تا‬ ‫ش��اهد رشد اشتغال بیشتری در کشور باشیم‬ ‫و همچنین درروند رشد اقتصادی کشور موثر‬ ‫واقع ش��ویم‪ .‬البته برای رشد معادن کشور به‬ ‫س��رمایه گذاری و فناوری پیچیده نیاز است و‬ ‫بای��د تا جایی که می توانیم از ماش��ین االت و‬ ‫دانش روز بهره ببریم‪.‬‬ ‫محمدرضا خالصی‬ ‫مجید وفایی فرد‬ ‫خبر‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه معادن و صنایع فل��زات غیراهنی‬ ‫(اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری) امروز‪ ۲۹ ،‬دی در هتل‬ ‫المپیک تهران اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه بر اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری فلزات‬ ‫غیراهنی تاکی��د دارد‪ .‬در این همایش ‪۳‬روزه که تا اول‬ ‫بهم��ن ادام��ه دارد‪ ،‬ش��اهد حضور مهمان ه��ای داخلی‬ ‫و خارجی هس��تیم‪ .‬اه��داف این همایش چ��ه در حوزه‬ ‫اکتش��اف و چ��ه در حوزه های اس��تخراج و فراوری این‬ ‫اس��ت که حرف های جدیدی مطرح ش��ود‪ .‬س��خنرانی ‪،‬‬ ‫کارگاه های تخصصی و اموزش��ی جزو برنامه های اصلی‬ ‫این همایش است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه به تمام فلزات غیراهنی مانند طال‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬س��رب و روی پرداخته می شود و تنها‬ ‫تاکید بر یک عنصر خاص وجود ندارد‪ .‬هدف از برگزاری‬ ‫این همایش این است که خواسته های فعاالن این حوزه‬ ‫به گوش مسئوالن برسد‪ .‬روزنامه‬ ‫به عنوان حامی‬ ‫رس��انه ای این نمایش��گاه‪ ،‬با فعاالن این حوزه گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بتوانیم تقس��یم بندی مناس��بی برای غیراهنی ها داشته‬ ‫باش��یم و ه��ر روز نمایش��گاه را ب��ه یک م��اده معدنی‬ ‫غیراهنی اختصاص دهیم تا هر کدام به صورت تخصصی‬ ‫دیده شوند‪.‬‬ ‫خالصی با اش��اره به تنوع معادن غیراهنی در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬معادن سرب و روی کشور و صنایع معدنی مربوط‬ ‫به ان در اس��تان هایی مثل زنجان و یزد بسیار گسترده‬ ‫ب��وده و فعالیت زیادی دارند‪ .‬ضمن اینکه تعداد بس��یار‬ ‫زی��ادی از نیروی انس��انی را در خود ج��ای داده اند و به‬ ‫رش��د اشتغال در این بخش کمک کرده اند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫ب��ه غیراهنی ها به ش��کل خاص پرداخت��ه و به صورت‬ ‫تخصصی در سمینارها و پنل ها به انها توجه شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا خالصی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه تربیت مدرس‬ ‫تهران درباره اهمیت برگزاری نمایش��گاه غیراهنی ها به‬ ‫گف��ت‪ :‬مع��دن در همه جای دنیا تقس��یم بندی‬ ‫می ش��ود و ش��اخه های مختلفی دارد‪ .‬ب��ه دلیل ماهیت‬ ‫کانس��ار و صنعت‪ ،‬بخ��ش اهن و فوالد معم��وال از ابتدا‬ ‫ت��ا انته��ای فرایند به یکدیگر پیوس��ته ب��وده و زنجیره‬ ‫بزرگی تش��کیل می دهند‪ .‬بنابراین حج��م معادن فلزی‬ ‫اهنی‪ ،‬گردش مالی و اهمیت فوالد در توس��عه اقتصادی‬ ‫هرکشور باعث شده که مسئله اهن و فوالد را به صورت‬ ‫جداگانه از سایر فلزات بررسی کنیم‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه بازار فل��زات غیراهنی‪ ،‬فرایند اکتش��اف‪ ،‬فراوری و‬ ‫صنای��ع معدنی مربوط ب��ه انها نیز مبح��ث جداگانه ای‬ ‫است‪ .‬نکته مهم اینکه غیراهنی ها از فلزات اهنی بسیار‬ ‫بزرگ تر هستند و باید به طور جداگانه بررسی شوند‪.‬‬ ‫استاد دانش��گاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت نگاه‬ ‫تخصصی نس��بت به غیراهنی ه��ا تاکید کرد‪ :‬مس‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫ س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬نیکل و‪ ...‬حجم بزرگی را در اقتصاد کشور‬ ‫به خود اختصاص داده اند و نمی توان انها را در کنار اهن‬ ‫و فوالد گذاش��ت‪ .‬بنابراین الزم است نمایشگاهی به نام‬ ‫فلزات غیراهنی با پنل های تخصصی در کش��ور داش��ته‬ ‫باشیم تا ان را به دیگران معرفی کنیم‪.‬‬ ‫خالصی بابیان اینکه اغلب معدنکاران بخش خصوصی‬ ‫در حوزه فلزات غیراهن��ی فعالیت می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط ما اغلب در بخش غیراهنی ها‬ ‫هس��تند و به عبارتی می توان گفت که بخش اعظمی از‬ ‫معدنکاران بخش خصوصی در فلزات غیراهنی فعالند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که امس��ال چه انتظاری‬ ‫از نمایش��گاه غیراهنی ها دارید‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اگر الگوی‬ ‫اهنی ه��ا را در بخ��ش غیراهن��ی هم داش��ته باش��یم‬ ‫می توانی��م بهت��ر از این عم��ل کنیم‪ .‬به ای��ن معنی که‬ ‫مجید وفایی فرد‪ ،‬مدیر مرک��ز تحقیقات فراوری مواد‬ ‫معدن��ی نی��ز در گفت وگو با‬ ‫اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫جدایی اهنی ه��ا از غیراهنی ها گفت‪ :‬به دلیل وس��عت‬ ‫زنجیره فوالد و اینکه ما در این حوزه مزیت نسبی داریم‬ ‫و همچنین برای جلوگی��ری از تداخل باید حوزه فلزات‬ ‫غیراهنی را از فوالد جدا کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از طرف دیگر‬ ‫غیراهنی ها طیف وس��یعی را در صنعت شامل می شوند‬ ‫که باید به صورت جداگانه به انها پرداخت‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی با اش��اره به‬ ‫مزیت نس��بی بخش غیراهنی ها در اقتصاد کشور گفت‪:‬‬ ‫در برخ��ی از زمینه ه��ای غیراهنی مثل س��رب‪ ،‬روی و‬ ‫مس مزیت نسبی داریم‪ .‬برخی عناصر های تک و عناصر‬ ‫اس��تراتژیک مث��ل عناصر ن��ادر خاک��ی و فلزات خاص‬ ‫زیرزمینی هر کدام کس��ب وکار و تجارت جدایی ایجاد‬ ‫می کنند که توجه جداگانه به ان نیز حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وفایی فرد بابیان اینکه همرس��انی در نمایش��گاه یکی‬ ‫از اهداف مهم اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نمایش��گاه طرفین‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا‪ ،‬کارشناس��ان و متخصص��ان مختلفی‬ ‫حض��ور دارن��د‪ ،‬بنابراین فرصت خوبی ب��رای هم افزایی‬ ‫ارتباطات و توسعه همکاری ها فراهم می شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی با اش��اره به‬ ‫اینکه نخس��تین بار اس��ت که در نمایشگاه غیراهنی ها‬ ‫ش��رکت می کند‪ ،‬در پاسخ به این سوال که چه انتظاری‬ ‫دارید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید فرصت همرسانی بین متخصصین‬ ‫فراهم شود تا بتوانند به توسعه اکتشاف و فراوری فلزات‬ ‫غیراهنی کمک کنند‪.‬‬ ‫وفایی فرد با اش��اره به تحریم ها و اینکه این نمایشگاه‬ ‫نق��ش موث��ری ب��رای مقابله ب��ا ان دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما به‬ ‫بومی سازی و توسعه س��اخت داخل نیاز داریم بنابراین‬ ‫برگزاری چنین نمایش��گاهی در این شرایط بسیار موثر‬ ‫‹ ‹غیراهنی ها از اهنی ها بزرگ ترند‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح‬ ‫تولید مواد پایه صنعت‬ ‫الومینیوم و فوالد کشور‬ ‫عملیات اجرایی کارخانه بزرگ ‪ ۵۰۰‬هزارتنی‬ ‫تولی��د کک نفت��ی کلس��ینه (‪ )CPC‬و دیگ��ر‬ ‫فراورده های پایه صنای��ع الومینیوم و فوالد در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی المرد اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬فریدون‬ ‫فدای��ی دولت در ایین اغاز عملیات اجرایی این‬ ‫طرح با اعالم این مطلب افزود‪ :‬تامین مواد اولیه‬ ‫فوالد و الومینیوم از اهمی��ت ویژه ای برخوردار‬ ‫اس��ت که با تکیه بر توان مهندس��ی و اجرایی‪،‬‬ ‫ط��رح جام��ع مطالعاتی اح��داث کارخانه ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتن��ی تولید کک نفتی کلس��ینه (‪ )CPC‬و‬ ‫دیگر فراورده های پایه صنایع الومینیوم و فوالد‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت‪:‬‬ ‫اجرای این طرح با مش��ارکت بخش خصوصی‪،‬‬ ‫حاک��ی از ع��زم صنعتگران ب��رای نقش افرینی‬ ‫فعال در توس��عه اقتصادی کشور و بهره مندی از‬ ‫ظرفیت های بی بدیل این منطقه اقتصادی است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬احداث این کارخانه در فاز نخست‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی ‪ ۵۰۰‬نفر را به صورت مس��تقیم به‬ ‫هم��راه خواهد داش��ت‪ .‬منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫الم��رد از مجموعه های تحت پوش��ش ایمیدرو‬ ‫است که در جنوب استان فارس واقع شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن رحیمی‬ ‫محمود بندرچی‬ ‫محمدرض��ا خالص��ی‪ :‬مع��ادن کوچک و متوس��ط ما اغل��ب در بخش‬ ‫غیراهنی ه��ا هس��تند و به عبارت��ی می توان گفت بخ��ش اعظمی از‬ ‫معدنکاران بخش خصوصی در حوزه فلزات غیراهنی فعالند‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی در خدمت بومی سازی‬ ‫است‪ .‬در این نمایشگاه فعاالن غیراهنی چه کسانی که‬ ‫فل��زات را تولید کرده و چه کس��انی ک��ه مصرف کننده‬ ‫هستند باهم اشنا می شوند‪.‬‬ ‫اگر دس��ت اندرکاران این بخش بتوانند نیازهای خود‬ ‫را مطرح ک��رده و ماشین س��ازان و تامین کنندگان هم‬ ‫بتوانند با انها ارتباط برقرار کنند و به توس��عه س��اخت‬ ‫داخل بپردازند‪ ،‬نمایش��گاه به هدف اصلی خود رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹غیراهنی ها کمتر از اهنی ها نیستند‬ ‫محسن رحیمی‪ ،‬موسس ش��رکت معادن کاریز شهر‬ ‫که در حوزه تولی��د کرومیت فعالیت می کند به‬ ‫گفت‪ :‬این ماده معدنی در ایران بس��یار فراوان اس��ت و‬ ‫مصارف ش��یمیایی دارد و در صنایع فوالد نیز اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او بابی��ان اینک��ه ایران در حوزه غیراهنی ها ش��رایط‬ ‫خوبی در جهان دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کوه های ش��رق کش��ور‬ ‫تا قزاقستان سرش��ار از مواد معدنی مس هستند‪ .‬مس‪،‬‬ ‫فلز گرانبهایی اس��ت که در اینده دنیا را تسخیر خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬طوری که ن��رخ ان نزدیک به فلزات نیمه قیمتی‬ ‫می ش��ود‪ .‬موسس ش��رکت معادن کاری شهر با تاکید‬ ‫بر اینک��ه غیراهنی ها کمتر از اهنی ها نیس��تند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر در ایران روی ماده معدنی مس کار ش��ود و به‬ ‫ان بها دهیم بار س��نگینی از اقتصاد کش��ور را می توان‬ ‫برداش��ت و به نظام اقتصادی کش��ور کم��ک کرد‪ .‬البته‬ ‫روی‪ ،‬س��رب و دیگ��ر غیراهنی ها نیز مهم هس��تند که‬ ‫باید به انها هم توجه کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فلزات س��نگین‬ ‫ی در کش��ور وجود دارد که ظرفیت خوبی دارند‬ ‫غیراهن ‬ ‫و بس��یار گران بها هس��تند اما هنوز کار جدی روی انها‬ ‫انجام نش��ده اس��ت‪ .‬در این بین وظیفه دولت است که‬ ‫زیرس��اخت ها را فراهم کرده تا بخ��ش خصوصی بتواند‬ ‫رش��د کن��د‪ .‬رحیمی در پاس��خ به این س��وال که چه‬ ‫انتظاری از نمایش��گاه غیراهنی ه��ا دارید‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫داریم که ب��ا برگزاری چنین نمایش��گاه هایی ش��رایط‬ ‫برای س��رمایه گذاران بخش خصوصی فراهم ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫دولت در حوزه غیراهنی ه��ا فعالیت کند هرچند نتایج‬ ‫خوبی به بار می اورد اما مطلوب بخش خصوصی نیست‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار ما این اس��ت که دولت‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و فراوری فل��زات غیراهنی را به‬ ‫رسمیت بشناسد تا با اطمینان کامل سرمایه خود را در‬ ‫این صنعت به کار ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹مس؛ یکی از ارزاورترین مواد معدنی‬ ‫محم��ود بندرچی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت رس��تاک پاد‬ ‫وی��ژن و برگزارکنن��ده اصلی این همای��ش نیز چندی‬ ‫پیش درباره این س��وال که نمایش��گاه معادن و صنایع‬ ‫فلزات غیراهن��ی از چه زمانی و با چ��ه رویکردی اغاز‬ ‫به کارکرده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ گفت‪ :‬دوره نخس��ت این‬ ‫همایش در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با همکاری انجمن کارفرمایان‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫خانه معدن ایران و س��ازمان نظام مهندسی معدن اغاز‬ ‫ب��ه کار کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬رویک��رد این همایش به صورت‬ ‫تخصصی اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری فلزات غیراهنی‬ ‫مس‪ ،‬طال‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬کرومیت و عناصر‬ ‫نادر خاک��ی بود اما پس از دوره نخس��ت‪ ،‬این همایش‬ ‫برگزار نش��د‪ .‬برگزارکننده اصلی این همایش در پاس��خ‬ ‫ب��ه چرایی توق��ف این همایش گفت‪ :‬ب��ه دلیل رکودی‬ ‫که ب��ر بازار حاکم ش��د‪ ،‬این همایش ادام��ه پیدا نکرد‬ ‫تا اینک��ه امس��ال تصمیم گرفتی��م دومی��ن دوره این‬ ‫همای��ش را برگزار کنی��م‪ .‬به این ترتی��ب این همایش‬ ‫از ‪ ۲۹‬دی تا ‪ ۱‬بهمن امس��ال در هت��ل المپیک تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬بندرچی درباره اینک��ه صنایع فلزات‬ ‫غیراهنی تا چه حد در کش��ور مورد توج��ه قرارگرفته‬ ‫و ض��رورت برگزاری ای��ن همایش تا چه ان��دازه به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاض��ر یکی از ارزاورترین‬ ‫مواد معدنی کش��ور مس اس��ت که جزء صنایع سرامد‬ ‫است های و هوی صنعتی مانند‬ ‫به شمار می رود‪ .‬ممکن ‬ ‫فوالد بس��یار زیاد باشد اما فلزاتی مانند مس‪ ،‬الومینیوم‬ ‫و طال هم می توانند ارزش افزوده باالیی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫با وجود این ش��اهدیم که کمتر به انها پرداخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت رس��تاک پادوی��ژن درباره‬ ‫اساس��ی ترین مش��کل صنایع فل��زات غیراهنی گفت‪:‬‬ ‫بیش��ترین مش��کل در بخش اکتش��اف اس��ت؛ چراکه‬ ‫اکتش��اف به طور کامل در زمینه این فلزات انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬گم��ان نمی کنم که بی��ش از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬درصد‬ ‫اکتش��اف های کش��ور در ح��وزه این فلزات انجام ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬البته در حوزه استخراج و فراوری نیز مشکالتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این در حالی است که باالترین ارزش افزوده‬ ‫را ف��راوری ایجاد می کند که باید در این حوزه بس��یار‬ ‫کارکنیم‪ .‬از س��وی دیگ��ر به دلیل تحریم ه��ا در بخش‬ ‫ماشین االت با مشکالتی روبه رو هستیم‪ .‬بندرچی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همچنین فناوری های واحدهای فراوری در برخی‬ ‫صنایع بس��یار قدیمی شده و نیازمند روزامدی است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر باید بیش از پیش این واحدها را به سمت‬ ‫ص��ادرات س��وق داد‪ .‬هر چن��د در ای��ن حوزه ها بخش‬ ‫خصوصی پیش��روتر از بخش دولتی اس��ت و درحقیقت‬ ‫می تواند الگوی خوبی برای بخش دولتی قلمداد شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت برگزارکننده اصلی این همایش شرکت‬ ‫رستاک پادویژن با همکاری انجمن کارفرمایان سرب و‬ ‫روی ایران اس��ت اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خانه‬ ‫معدن ایران و نظام مهندس��ی معدن ایران جزو حامیان‬ ‫این همایش به شمار می روند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ایران شابز‬ ‫موج مثبت داخلی سازی‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫شیوه های اجرای تعهد ارزی صادرکنندگان اصالح شود‬ ‫پیشنهادهای جدید صادراتی‬ ‫رضا پدیدار ‪ /‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همه نیاز ب��ه ارائه تعهد ارزی ندارند؛ بلک��ه این اعتبار کارت های‬ ‫انهاست که سبب می شود ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند‬ ‫تعهد ارزی در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬با اش��کال هایی همراه‬ ‫اس��ت؛ اگرچه بخش عمده ای از ایراد ها این روش ها از‬ ‫ابتدای اجرای ان تاکنون‪ ،‬برطرف شده است‪.‬‬ ‫محم��د الهوتی در گفت وگو با مه��ر تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫هر حال‪ ،‬بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان‬ ‫ب��ا اعمال برخی روش های غیر از اخذ تعهد ارزی‪ ،‬قابل‬ ‫اثبات اس��ت؛ به این معنا ک��ه روش های در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای بازگش��ت ارز صادراتی در ش��رایط کنونی‬ ‫اقتص��اد ایران و با توجه به تحریم ها‪ ،‬فقط دس��ت وپای‬ ‫صادرکنن��دگان را می بن��دد؛ به ویژه اینک��ه واردات در‬ ‫مقابل ص��ادرات‪ ،‬واگ��ذاری ارز حاصل از ص��ادرات به‬ ‫واردکننده‪ ،‬فروش ارز به سیس��تم صرافی های مجاز با‬ ‫نظارت بانک مرکزی هم اکنون روش هایی هس��تند که‬ ‫وجود دارند و براساس ان‪ ،‬صادرکنندگان ارز حاصل از‬ ‫صادرات را به چرخه اقتصادی برمی گردانند؛ اما نیازی‬ ‫به دریافت تعهد ارزی نیست که در نهایت‪ ،‬به بازگشت‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده گره بخ��ورد و بخش عمده ای از‬ ‫نقدینگی واحدهای تولیدی را همچون یک سال و نیم‬ ‫گذشته‪ ،‬در سازمان امور مالیاتی بلوکه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیاس��ت های به کار گرفته شده در عرصه‬ ‫تجارت خارجی کش��ور در برخی بخش ها دوگانه بوده‬ ‫است؛ به این معنا که در بحث واردات‪ ،‬سقف مشخصی‬ ‫برای کارت های بازرگانی تازه صادر شده قرار داده شد‬ ‫و واردات نیز منوط به لحاظ کردن یک س��ری شرایط‬ ‫است؛ ضمن اینکه ‪ ۴‬درصد به طور علی الحساب واردات‬ ‫از کارت های بازرگانی دریافت می شود؛ در حالی که فرار‬ ‫مالیاتی و اس��تفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف‪،‬‬ ‫به طور قطع به صفر نمی رسد؛ بنابراین با برخی ابزارها‪،‬‬ ‫دقیقا یکسری تالی فاسد و شکاف های موجود را ایجاد‬ ‫می کنیم؛ در حالیکه س��وال اینجاست که چرا سیاست‬ ‫دوگان��ه اعمال می ش��ود و خب��ری از ان‪ ،‬در صادرات‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره گیری از اعتبار کارت های بازرگانی‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫می گوید‪ :‬باوجود اینکه برای واردات کارت های بازرگانی‬ ‫س��قف قرار ش��ده اس��ت‪ ،‬اما باز هم از صادرکنندگانی‬ ‫که س��ابقه باالیی در ص��ادرات دارند نی��ز تعهد ارزی‬ ‫دریافت می ش��ود؛ در حالی که برای صادرکننده ای که‬ ‫کارت بازرگان��ی خود را به تازگی دریافت کرده اس��ت‪،‬‬ ‫هیچ س��قفی برای ص��ادرات در نظر گرفته نمی ش��ود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس درخواست ما این اس��ت که کارت های‬ ‫بازرگانی نیز در مورد صادرات رتبه بندی ش��وند؛ البته‬ ‫ای��ن رتبه بن��دی از نظر کارت بازرگانی اس��ت که باید‬ ‫اعتبارس��نجی الزم در م��ورد ان انجام ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬کارت بازرگانی که یک س��ال ی��ا کمتر از زمان‬ ‫صدور ان می گذرد‪ ،‬یک س��قف داش��ته باشد و کارت‬ ‫بازرگانی که دو سال از زمان صدور ان می گذرد‪ ،‬سقف‬ ‫باالتری نسبت به ان داش��ته باشد‪ .‬در واقع هرقدر که‬ ‫قدمت کارت های بازرگانی در ص��ادرات باالتر می رود‪،‬‬ ‫سقف بیشتری برای صادرات در اختیار ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫الهوت��ی ادام��ه داد‪ :‬با هر میزان ارزی که به کش��ور‬ ‫برگردانده می ش��ود؛ اجازه صادرات تمدید شود؛ ضمن‬ ‫اینکه با ابزار پررنگ تش��کلی‪ ،‬دول��ت می تواند اهلیت‬ ‫کارت ها را شناسایی و امتیازات ویژه ای را برای کسانی‬ ‫که در یک تشکل ملی عضویت دارند‪ ،‬قائل شوند؛ پس‬ ‫همه نی��از به ارائه تعهد ارزی ندارن��د؛ بلکه این اعتبار‬ ‫کارت های انهاست که س��بب می شود ارز را به چرخه‬ ‫اقتصادی برگردانند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هم اکن��ون بان��ک مرک��زی ب��ا برخی از‬ ‫کارت ه��ای بازرگان��ی یکبار مصرفی روبه رو اس��ت که‬ ‫صادرات انجام داده ان��د‪ ،‬اما ارز حاصل از صادرات را به‬ ‫چرخه اقتص��ادی باز نگردانده ان��د در حالی که با تعهد‬ ‫ارزی ه��م که این بانک در اختیار دارد‪ ،‬نمی تواند برای‬ ‫بازگشت ارز این بخش از صادرکنندگان‪ ،‬گام عملیاتی‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیلی برای نقل و انتقال‬ ‫احمدرض��ا فرش��چیان‪ ،‬صادرکننده نمون��ه در حوزه‬ ‫خش��کبار درباره این پیشنهادها می گوید‪ :‬به طور قطع‪،‬‬ ‫اگر پیشنهادی که اقای خوانساری مطرح کردند‪ ،‬مورد‬ ‫موافقت قرار بگیرد و اجرایی ش��ود ش��رایط بهتری را‬ ‫برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫با توجه به محدودیت ه��ای کانال بانکی صادکننده ارز‬ ‫حاصل از ص��ادرات را تحویل نماین��ده دولت می دهد‬ ‫و مجبور نیس��ت خودش پول را به ای��ران بازگردانند‪.‬‬ ‫فرشچیان ادامه داد‪ :‬این امر تسهیلی برای نقل و انتقال‬ ‫است‪.‬‬ ‫این صادرکننده ممتاز تصریح کرد‪ :‬دولت باید بتواند‬ ‫مکانیس��م مش��خصی را برای این پیشنهاد تعریف کند‬ ‫و بای��د دید ایا می تواند در همه کش��ورهای هدف این‬ ‫تدبیر را داش��ته باش��د یا خیر‪ .‬دولت بای��د با توجه به‬ ‫ظرفیتی که دارد نس��بت به پذیرش این پیشنهاد اقدام‬ ‫کن��د که اگر اجرایی ش��ود برای خ��ود دولت هم بهتر‬ ‫خواه��د بود و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬کار صادرکنندگان نیز‬ ‫تسهیل می شود‪.‬‬ ‫فرش��چیان همچنی��ن درب��اره س��ابقه صادرات��ی‬ ‫صادرکنندگان و اعتب��اری که دریافت می کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش از این مقرر ش��د که ب��رای هر صادرکننده‬ ‫بنا به سابقه اش س��همیه صادراتی در نظر گرفته شود؛‬ ‫یعنی صادرکننده ای در س��ال اول خود ‪۵۰۰‬هزار دالر‬ ‫سهمیه دارد و می تواند فقط این میزان صادرات داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما موضوع جدید این اس��ت که اگر این فرد در‬ ‫نیمه نخس��ت یا کمتر از ‪۶‬ماه توانست ‪۴۰۰‬هزار دالر یا‬ ‫همان ‪۵۰۰‬هزار دالر صادراتی را بیاورد‪ ،‬سهمیه اش باز‬ ‫شود و بتواند دوباره تا پایان سال صادرات داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این اتفاق تس��هیلگری برای صادرات است‬ ‫که صادرکننده ای که هیچ تعهدی ندارد و ارزاوری هم‬ ‫داشته اس��ت نباید بعد از ارزاوری سهمیه خود مابقی‬ ‫س��ال را بیکار بنشیند‪ .‬این موضوع را البته برای وجود‬ ‫تخلف هایی در حوزه کارت ه��ای بازرگانی مقرر کردند‬ ‫که باید این موضوع را نیز در نظر بگیرند افراد درستکار‬ ‫باید چه کنند؟‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫‹ ‹حال صادرات خوب نیست‬ ‫«کس��ی را در ده را نمی دادن��د‪ ،‬س��راغ کدخ��دا را‬ ‫می گرفت» ش��اید این ضرب المثل مصداق بارز شرایط‬ ‫کنونی ایران و پیش��نهاد تحویل ارز صادراتی ایران در‬ ‫کش��ور مقصد صادراتی باش��د‪ .‬کدام ص��ادرات و کدام‬ ‫رابطه دولت با کشورهای دیگر؟‬ ‫در همی��ن باره‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران می گوی��د‪ :‬ما خودم��ان در خانه نشس��ته ایم و‬ ‫هیچ کاری نمی کنیم‪ .‬نه می ش��ود با کس��ی کار کرد و‬ ‫نه می شود معامله ای داشت و حساب و کتاب باز کرد‪.‬‬ ‫س��یدرضی حاجی اقامی��ری به‬ ‫گف��ت‪ :‬حال‬ ‫صادرات خوب نیست اما نکته مهم اینکه اگر مشکالتی‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬بخ��ش خصوصی باز هم بهتر از دولت‬ ‫می توان��د پ��ول را به کش��ور بازگرداند‪ .‬بای��د دید این‬ ‫پیش��نهاد ب��ا چه س��ازکاری مطرح ش��ده و دولت چه‬ ‫تدبیری برای ان دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دول��ت نهم یک روز همراه مرحوم‬ ‫عس��گراوالدی با وزیر وق��ت اقتصاد دیدار داش��تیم و‬ ‫ایشان به ما گفتند که اگر ما نتوانیم پول را از خارج به‬ ‫کشور بیاوریم‪ ،‬ش��ما می توانید این کار را انجام دهید؟‬ ‫یعن��ی در ان زم��ان دولت فکر می ک��رد باید از بخش‬ ‫خصوصی کمکی بگیرد و این ش��رایط درحال حاضر نیز‬ ‫نمود بیشتری دارد‪.‬‬ ‫میری با تاکید براینک��ه باید دید دولت چه تدابیری‬ ‫می اندیشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نه صادرات در شرایط خوبی قرار‬ ‫دارد و ن��ه اینکه در این ش��رایط اعتم��اد برای تحویل‬ ‫ارز و دریاف��ت ریال از دولت وج��ود دارد‪ .‬در واقع باید‬ ‫تمام سازکارهای این ایده باید مطرح شود که با درنظر‬ ‫گرفتن تمام جوانب پیشنهادی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫احمدرضا فرشچیان‬ ‫سیدرضی حاجی اقامیری‬ ‫نحوه تامین ارزاق عمومی سیل زدگان سیستان و بلوچستان‬ ‫نماینده قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫مش��کالت و تامین ارزاق عمومی سیل زدگان گفت‪ :‬اقالم مورد‬ ‫نیاز س��یل زدگان استان براس��اس امار جمعیتی ازسوی ستاد‬ ‫بحران اعالم ش��ده و سپس وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ان‬ ‫را تهیه و به مناطق سیل زده ارسال می کند‪.‬‬ ‫ای��رج حس��ن پور در گفت وگو با خبرگزاری ف��ارس گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به توجه ب��ه تمهیدات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اقالم��ی مانند برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن‪ ،‬ارد‪ ،‬گوش��ت و حتی چند‬ ‫دس��تگاه مکانیزه س��یار پخت نان به مناطق اسیب دیده ناشی‬ ‫از سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که نحوه توزیع این ارزاق به چه‬ ‫صورت است‪ ،‬گفت‪ :‬کاالهای تهیه شده ازسوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اختیار س��تاد بحران استانداری سیستان و‬ ‫بلوچستان قرار می گیرد و انها درباره چگونگی و نحوه توزیع ان‬ ‫بین مردم سیل زده استان تصمیم گیری می کنند‪.‬‬ ‫مش��اور قائم مق��ام وزیر در امور مرزی و بن��دری اظهارکرد‪:‬‬ ‫ستاد بحران استان با نظارت سازمان صنعت و معدن استان بر‬ ‫اس��اس نیازهای شهرهای جنوب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫که دچار سیل شده اند مانند چابهار‪ ،‬راسک‪ ،‬نیک شهر‪ ،‬کنارک‪،‬‬ ‫ایرانش��هر و‪ ...‬کاالهای تامین ش��ده را در بین مردم س��یل زده‬ ‫توزیع می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ارزاق عمومی تخصیص‬ ‫یافته به طور رایگان اس��ت یا خیر اظهار کرد‪ :‬کاالها با توجه به‬ ‫بودجه ای که دولت به این امر اختصاص داده و نحوه تش��کیل‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹سیاست شکست خورده‬ ‫از نگاهی دیگر‪ ،‬رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران نیز می گوید‪ :‬به نظر می رس��د دریافت‬ ‫تعهد ارزی یک سیاس��ت شکست خورده است‪ ،‬اما باید‬ ‫ب��ار دیگر تاکید ک��رد که صادرکنن��دگان در ضرورت‬ ‫بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫ش��ک و تردیدی نداشته و کامال موافق و همراه با بانک‬ ‫مرکزی هستند‪ .‬به هر حال روش هایی که به عنوان رفع‬ ‫بیگانگی‬ ‫به جای یگانگی‬ ‫نشسته است‬ ‫س��تاد بحران‪ ،‬توزیع می ش��ود‪ .‬این ارزاق براساس نیاز منطقه‬ ‫تامین می ش��ود و براس��اس امار جمعیتی درگیر سیل‪ ،‬ستاد‬ ‫بحران منطقه نیاز را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم و‬ ‫بالفاصله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیاز را تامین و ارس��ال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حس��ن پور با اش��اره به از بین رفتن محصوالت کش��اورزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ضمن اقالمی از جمله ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬کنجاله و سویا‬ ‫برای خوراک دام و طیور تهیه و به منطقه ارسال شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر کش��ور در الته��اب اقتصادی‬ ‫است و ما دچار محدودیت های منابع اعتباری‬ ‫به ویژه برای بخش خصوصی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط بای��د اعتماد را ب��ه جامعه‬ ‫اقتصادی برگردانیم تا بتوانیم به رشد برسیم و‬ ‫کارها را پیش ببریم‪ .‬سیستم ها و قراردادهای‬ ‫دولتی و بانک ها براس��اس بی اعتمادی است و‬ ‫ارائ��ه خدمات و حمایت ه��ا و فعالیت ها برای‬ ‫گروه ه��ا و افراد گوناگون‪ ،‬متفاوت اس��ت که‬ ‫خود نیز باعث فساد و رانت خواهد بود‪.‬‬ ‫ما زمان��ی اعتبار اس��نادی ان ه��م از نوع‬ ‫ارزی‪ ،‬یوزان��س و ‪۷۲۰‬روزه باز می کردیم که‬ ‫فق��ط به بان��ک متعهد می ش��دیم‪ ،‬پولی هم‬ ‫پرداخ��ت نمی کردیم و کاال را وارد می کردیم‬ ‫اما این اعتبار هم اکنون وجود ندارد‪ .‬پرس��ش‬ ‫اینجاس��ت که حال چگونه می توان این مهم‬ ‫را احیا کرد؟ س��خت اس��ت اما نخس��ت باید‬ ‫رواب��ط بین الملل��ی را بهبود ببخش��یم و بعد‬ ‫هم ارتباطات داخلی را اصالح کنیم‪ .‬یا اینکه‬ ‫روابط داخلی را رش��د بدهیم که نتوانس��تیم‬ ‫ای��ن مه��م را تحقق کنی��م‪ ،‬چراک��ه هر روز‬ ‫تنگ نظری بران حاکم ش��ده است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل صادرات کش��ور نزول پیدا کرده چراکه‬ ‫محدودیت ها برای کنترل صادرات بیش��تر از‬ ‫ازادی عمل شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��ورهای موفق‬ ‫ب��ه بدنه بخش خصوصی ب��اور دارند و به انها‬ ‫اعتماد کرده ان��د و از همه مهم تر به انها خط‬ ‫اعتباری داده اند‪ .‬متاسفانه در کشور ما نه باور‪،‬‬ ‫نه اعتماد و نه اعتب��اری وجود دارد؛ بنابراین‬ ‫نمی ت��وان انتظ��ار رش��د ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫را داش��ت‪ .‬در هم��ه دنیا مولفه ه��ای تعریف‬ ‫می کنند و به فعاالن اقتصادی اعتبار می دهند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬اگر وارد کشور دیگری شوید‬ ‫و در مدرس��ه ای ثبت نام کنید‪ ،‬وقتی به بانک‬ ‫بروی��د و درخواس��ت کارت اعتباری دهید به‬ ‫ش��ما اعتب��ار ‪۱۰۰‬دالری می دهن��د چراکه‬ ‫می گویند شما در مدرسه ای ثبت نا م کرده اید‬ ‫که اعتبارتان ‪۱۰۰‬دالر است اما ان را تحویل‬ ‫می دهند چه بس��ا ش��ما ‪۱۰۰‬دالر را استفاده‬ ‫کنی��د و تمام ش��ود‪ ،‬اما جامع��ه را بی اعتبار‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫در جامع��ه ام��روز فضای کس��ب و کار ما‬ ‫اعتب��ار از بی��ن رفته و همی��ن موضوع باعث‬ ‫خس��ارت های ملی در کشور ش��ده است‪ .‬در‬ ‫نتیجه ای��ن امر‪ ،‬حس مش��ترک بی��ن افراد‬ ‫کاهش یافته و مش��ارکت اقتص��ادی هم کم‬ ‫ش��ده به نوعی که بانک با نگاه بیگانه به ش��ما‬ ‫می نگ��رد و این مهم در س��ازمان های دولتی‬ ‫ش��دید تر است‪ .‬در واقع به جای یگانگی شاهد‬ ‫بیگانگی در جامعه هستیم که باید به سرعت‬ ‫این روند را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بیسکوئیت‬ ‫و شکالت‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی صنایع بیس��کویت‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت ایران از صدور مجوز افزایش‬ ‫نرخ ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصدی محصوالت مربوط به‬ ‫این در ‪ 3‬ماه گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫جمشید مغازه ای در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ه ماه پیش مج��وز افزایش نرخ ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی محصوالت این انجمن صادر شده‬ ‫است‪ .‬وی دلیل این افزایش نرخ را نوسان های‬ ‫نرخ ارز و گران شدن نرخ مواد اولیه عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬زمانی که نرخ شکر در بازار افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬تولیدکنندگان ش��یرینی و شکالت‪ ،‬شکر‬ ‫دولت��ی دریافت کردند و در این بخش افزایش‬ ‫نرخ انجام نش��د‪ ،‬اما درحال حاضر شکر دولتی‬ ‫بسیار کم است‪ .‬به گفته او‪ ،‬درحال حاضر نرخ‬ ‫شکر دولتی ‪ ۴۰۵۰‬تومان و نرخ شکر ازاد بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰۰‬توم��ان اس��ت‪ .‬مغ��ازه ای در توضیح‬ ‫دالیل دیگر گرانی شکالت به افزایش نرخ ارد‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال جاری نرخ گندم از‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان به ‪۱۸۵۰‬تومان رسید و باعث شد‬ ‫که ارد مصرفی در صنعت ش��یرینی و شکالت‬ ‫از ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۴۵۰‬تومان برس��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫در پاس��خ به اینکه ایا نرخ ای��ن محصوالت تا‬ ‫شب عید باز هم افزایش خواهد یافت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه بازار دیگر کشش افزایش‬ ‫نرخ ندارد و شیرینی و شکالت نیز یک کاالی‬ ‫لوکس به ش��مار می رود‪ ،‬برای ش��ب عید نباید‬ ‫افزایش قیمتی در این بخش انجام شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با تش��دید تحریم ها و افت ص��ادرات نفت‪ ،‬صادرات‬ ‫غیرنفت��ی یک��ی از جایگزین ه��ای اصل��ی درامدهای‬ ‫ارزی ب��وده و هس��ت ک��ه تاکن��ون هم ب��ا محوریت‬ ‫بخ��ش خصوصی برق��رار مانده‪ ،‬اما ب��ا تصمیم گیری ها‬ ‫و سیاس��ت های داخلی این بخش مه��م اقتصاد دچار‬ ‫اس��یب و خلل ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از این سیاس��ت ها‪،‬‬ ‫موضوع تعهد ارزی اس��ت که مش��کالتی را پیش روی‬ ‫صادرکنندگان قرار داده است‪.‬‬ ‫باید پذیرف��ت که تحریم ها جدی اس��ت و روزبه روز‬ ‫نیز بیش��تر می شود و به گفته کارشناسان اقتصاد‪ ،‬سال‬ ‫اینده دورنمای بهتری نسبت به امسال نخواهد داشت‬ ‫و در این میان‪ ،‬باوجود کمبود نقدینگی و کس��ری های‬ ‫دولت‪ ،‬شاید سال س��خت تری را پیش رو داشته باشیم‬ ‫ک��ه در این ش��رایط بای��د همه برای توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی تالش کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د از ماه ه��ای نخس��ت س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫اختالف نظرهایی می��ان صادرکنندگان و بانک مرکزی‬ ‫در نح��وه بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به کش��ور‬ ‫وجود داش��ت اما در نهایت ش��یوه نامه ای که این بانک‬ ‫در ماه های پایانی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نهایی کرد‪ ،‬دو طرف را‬ ‫به یک برنامه قابل اجرا رس��اند‪ .‬براساس این شیوه نامه‬ ‫صادرکنن��دگان ایرانی باید ‪۵۰‬درص��د از ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند‪ ۳۰ ،‬درصد از این‬ ‫ارز را می توانند ب��ه واردات در ازای صادرات اختصاص‬ ‫دهند و برای ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده نیز می توانند از دیگر‬ ‫شیوه های موجود استفاده کنند‪.‬‬ ‫این برنامه از س��ال گذش��ته اجرایی شده و براساس‬ ‫اخرین امار ارائه شده از سوی بانک مرکزی به بازگشت‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد از ارز حاص��ل از صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور منجر شده است‪ .‬با وجود انکه بخش خصوصی‬ ‫ای��ن ش��یوه نامه را اج��را ک��رده‪ ،‬اما حاال رئی��س اتاق‬ ‫بازرگانی تهران و همچنین رئیس کمیس��یون توس��عه‬ ‫تجارت این اتاق پیشنهاد و درخواست جدیدی از دولت‬ ‫مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری چند روز پیش در همایش تجلیل‬ ‫از صادرکنندگان اس��تان بوشهر‪ ،‬به دولت پیشنهاد داد‬ ‫به جای ملزم کردن صادرکننده به برگشت ارز صادراتی‬ ‫به کش��ور‪ ،‬این ارز را در مقصد صادراتی از صادرکننده‬ ‫تحوی��ل بگیرد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬تقاض��ای صادرکنندگان‬ ‫این اس��ت که مس��ئوالن دولتی به دنبال حل مشکالت‬ ‫صادرکننده و ترغیب انها باش��ند یا دس��ت کم هر روز‬ ‫مانع جدیدی برای انها ایجاد نکنند‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی ایران گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی صادرات غیرنفتی و تعامل با کشورهای همسایه‬ ‫از جمله راهکارهایی است که کل نظام باید به ان توجه‬ ‫کنند‪ .‬بدین ص��ورت که به جای متکی ب��ودن به منابع‬ ‫نفتی‪ ،‬صادرات غیرنفتی را توس��عه دهیم‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫باید از وجود کشورهای همسایه محصور در خشکی نیز‬ ‫به نحو احسن استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی تهران به معنای ان‬ ‫اس��ت که صادرکنندگان بخش خصوصی پس از نهایی‬ ‫کردن معامله‪ ،‬حاضرند این ارز را در کش��ور واردکننده‬ ‫کاال از ایران‪ ،‬تحویل دهند تا از س��ویی محدودیت های‬ ‫بازگش��ت ارز به کش��ور کاهش یابد و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫دولت در یک کش��ور خارجی به منابع ارزی دسترسی‬ ‫پی��دا کند‪ .‬می ت��وان از طریق ان‪ ،‬کاالهای اساس��ی و‬ ‫مورد نیاز کش��ور را خریداری کرد و به ایران فرس��تاد‪.‬‬ ‫پیش��نهادی که باید دی��د دولت و بان��ک مرکزی چه‬ ‫واکنشی به ان نشان خواهند داد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫جدایی اقتصاد از‬ ‫سیاست های دستوری‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫اعطای مشوق های‬ ‫صادراتی به‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫رئیس کل سازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫ک��ه به تازگ��ی با فع��االن اقتص��ادی حوزه‬ ‫تجارت استان هرمزگان به بررسی مشکالت‬ ‫حوزه بازرگانان و تاجران پرداخت‪ ،‬از اعطای‬ ‫مشوق های صادراتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬حمی��د زادبوم با اش��اره به‬ ‫حمایت های س��ازمان توس��عه تج��ارت از‬ ‫صادرکنندگان گفت‪ :‬ب��ا توجه به بودجه ای‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬مجل��س مص��وب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬مبالغی را برای مش��وق های‬ ‫صادرکنن��دگان در نظ��ر گرفت��ه ش��ده که‬ ‫برای نمایش��گاه ها و هیات ه��ای تجاری که‬ ‫با مجوز س��ازمان توس��عه تج��ارت یا مجوز‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعزام‬ ‫شده باشند‪ ،‬درصدی براساس ایین نامه های‬ ‫سال گذشته به صادرکنندگان اعطا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان تس��هیالت برای صادرکنن��دگان از‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی که با ابالغ معاون‬ ‫اول ریاست جمهوری در اینده نزدیک اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در اختیار بانک توس��عه صادرات‬ ‫و برخ��ی از بانک ه��ای عامل ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫زادب��وم افزود‪ :‬بازپرداخت این تس��هیالت‬ ‫دو ساله است و بانک ها می توانند با منابعی‬ ‫ک��ه در اختیار دارند ای��ن مبلغ را به ‪۴۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برسانند‪.‬‬ ‫این تس��هیالت فقط برای صادرکنندگانی‬ ‫است که به عنوان صادرکننده شناخته شده‬ ‫باش��ند که با نرخ س��ود متوسط بین ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۴.۵‬درصد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همچنی��ن با اش��اره ب��ه موافقتنامه موقت‬ ‫تج��ارت ازاد جمهوری اس�لامی ای��ران با‬ ‫اتحادیه اوراس��یا ادامه داد‪ :‬از ‪ ۵‬ابان امسال‬ ‫این موافقتنامه بین ایران و اوراس��یا اجرایی‬ ‫ش��د که این اتحادیه شامل ‪۵‬کشور روسیه‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬بالروس و ارمنستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬پ��س از یک س��ال از‬ ‫اج��رای موافقتنامه ک��ه درحال حاضر فقط‬ ‫ش��امل ‪ ۸۶۰‬قلم کاالس��ت‪ ،‬م��ا ‪ ۵۰۲‬قلم‬ ‫کاال را از انه��ا تخفی��ف گرفتیم و ‪ ۳۶۰‬قلم‬ ‫کاال را ب��ه انه��ا تخفیف دادی��م‪ ،‬مذاکرات‬ ‫برای تجارت ازاد در راس��تای فراگیر شدن‬ ‫تمام کاالها ش��روع خواهد شد که حداکثر‬ ‫تا ‪ 3‬س��ال باید برای تج��ارت ازاد به نتیجه‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در تجارت ازاد کار س��نگینی‬ ‫را خواهیم داش��ت‪ ،‬چراکه باید به بررس��ی‬ ‫کاالهایی که نیاز است به موافقتنامه اضافه‬ ‫ش��ده یا از ان خارج ش��وند رسیدگی کنیم‬ ‫تا ‪ ۳‬س��ال فرصت خواهیم داش��ت که این‬ ‫مذاکرات را انجام دهیم اما ش��روع مذاکرات‬ ‫از پایان س��ال نخست ‪ ۵‬سال‪ ۱۳۹۹‬خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫زادبوم افزود‪ :‬این موافقتنامه در ش��رایطی‬ ‫بسته ش��د که از ‪ ۱۵‬کشور همسایه فقط ‪۳‬‬ ‫کش��ور در این اتحادیه قرار دارند (روس��یه‪،‬‬ ‫قزاقس��تان و ارمنس��تان)‪ .‬موافقتنامه ه��ای‬ ‫دوجانب��ه و چندجانب��ه کمک بس��یاری به‬ ‫صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان خواه��د‬ ‫داشت تا بتوانند گام های بزرگ تری بردارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارزیابی شرایط تولید‪ ،‬توزیع و تامین مایحتاج‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گردهمایی رئیس��ان‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور گفت‪ :‬مرور‬ ‫برنامه ها در روزهای پایانی سال از لحاظ تامین و توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی و مایحتاج م��ردم‪ ،‬تنظیم بازار‪ ،‬حفظ‬ ‫وضعی��ت موجود تولید و اش��تغال و دیگ��ر برنامه ها از‬ ‫جمله برنامه های اساسی این گردهمایی است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬هماهنگی مسائل‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها در سطح‬ ‫کالن و وزارتخانه در این گردهمایی باید انجام شود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری ش��هادت سردار قاسم سلیمانی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همانگونه که این شهید بزرگوار خود را وقف اسالم‪،‬‬ ‫نظام و میهن مان کرده بود‪ ،‬هر یک از ما مس��ئوالن نیز‬ ‫مکلف هس��تیم برای اعتالی کشور این رویکرد را مورد‬ ‫توجه جدی خود ق��رار دهیم‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬به هر‬ ‫کس��ی که در این شرایط خطیر مس��ئولیت پذیرفته و‬ ‫صادقانه خدمت می کند‪ ،‬باید تبریک گفت‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫پنجمین دوره از همایش ملی کیفیت و مش��تری مداری‬ ‫ب��ا رویکرد نق��ش رقابت پذیری و بهب��ود کیفیت در جلب‬ ‫رضایت مندی مصرف کنندگان ‪ ۴‬اس��فند امس��ال برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ده برگ��زاری همایش ملی کیفیت ازس��وی ش��رکت‬ ‫همایش گزاران مهستان مطرح و در سال نخست برگزاری‬ ‫ان م��ورد توجه و حمایت انجمن مدیری��ت کیفیت ایران‬ ‫واقع شد‪.‬‬ ‫این همایش در نخس��تین دوره خ��ود میزبان ‪ ۸۰‬برند‬ ‫مطرح کش��وری بود و به مرور در این ‪۵‬س��ال گذش��ته به‬ ‫تعداد شرکت کنندگان اضافه شد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬به بهانه‬ ‫برگزاری این همایش‪ ،‬به سراغ شرکت های مطرح در حوزه‬ ‫جلب رضایت مش��تری و رعای��ت عالی ترین درجه کیفیت‬ ‫رفتی��م تا از تجربه های انها و موفقیت ش��ان در این زمینه‬ ‫بپرسیم‪.‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس در ‪۵‬ش��ماره گفت وگ��وی‬ ‫ب��ا‬ ‫‪۵‬ش��رکتی که امس��ال در ای��ن همایش حض��ور دارند را‬ ‫می خوانید که در ش��ماره نخست متن گفت وگو با حسین‬ ‫علیقارداش��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گلپخش اول را خواهید‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫€ €تعریف شما از کیفیت چیست؟‬ ‫کیفیت واژه رایج و اش��نایی اس��ت که از مفهوم و نحوه‬ ‫کاربرد ان تفاس��یر گوناگونی شده است‪ ،‬اما وجه مشترک‬ ‫هم��ه تعریف ها «س��ازگاری کاال ی��ا خدمات ب��ا نیازها و‬ ‫انتظارات مشتریان» اس��ت؛ به عبارت دیگر‪ ،‬کیفیت وقتی‬ ‫به دس��ت می اید که تولید یا خدمت‪ ،‬انتظارت مش��تری را‬ ‫براورده کند‪.‬‬ ‫کیفی��ت یک محصول یا خدمت همان چیزی اس��ت که‬ ‫مشتری طلب می کند‪ .‬اگر محصول یا خدمت ارائه شده در‬ ‫جنبه هایی خاص‪ ،‬کیفیت بس��یار باالیی داشته اما مشتری‬ ‫به ان نیاز نداشته باش��د‪ ،‬تنها هزینه ای است که پرداخته‬ ‫شده اما ارزش افزوده ای ایجاد نکرده است‪.‬‬ ‫€ €در س�ال رون�ق تولی�د مل�ی و در ش�رایطی که‬ ‫واردات برخی کاالها ممنوع است‪ ،‬کیفیت چه نقشی‬ ‫می تواند در توسعه فروش کاالی ایرانی داشته باشد؟‬ ‫(ب�ا توجه به اینکه این فرهنگ در جامعه وجود دارد‬ ‫که کاالی خارجی کیفیت بهتری دارد)‬ ‫در ابتدا به فرمایش رهبر معظم انقالب اشاره می کنم که‬ ‫فرمودن��د‪« :‬ما باید کاری کنیم ک��ه کاالی ایرانی به عنوان‬ ‫یک کاالی محکم‪ ،‬مطلوب‪ ،‬زیبا‪ ،‬همراه با س��لیقه و بادوام‬ ‫در ذهن مصرف کنن��ده ایرانی و غیرایرانی باقی بماند‪ .‬این‬ ‫بای��د همت مجموعه کارافرینی و کارگری و متصدیان این‬ ‫امر باشد‪.‬‬ ‫البته این کار‪ ،‬پیش نیازهایی دارد‪ .‬ممکن اس��ت اموزش‬ ‫مهارت های الزم‪ ،‬دوره های ایجاد مهارت الزم باش��د ‪ -‬که‬ ‫اینه��ا کار نهاد های دولتی و امثال دولتی اس��ت – اما باید‬ ‫هدف این باش��د‪ .‬کارگر ایرانی انجایی که ذوق‪ ،‬س��لیقه و‬ ‫س��رپنجه ماهر خود را به کار می برد‪ ،‬کار جالب و تماشایی‬ ‫از اب در می اید‪ ».‬در نتیجه حمایت اصلی از تولید داخلی‬ ‫را باید دولت انجام دهد‪.‬‬ ‫باید موانع تولید داخلی رفع شود و در کل سیستم کشور‬ ‫برای تولید مناس��ب شود‪ .‬مهم ترین مش��کل تولید کننده‬ ‫خریدنکردن مصرف کننده داخلی یا نداشتن توانایی رقابت‬ ‫با کاالی خارجی نیست‪ ،‬بلکه مهم ترین مشکل تولید کننده‬ ‫قوانین قدیمی و فرایند های بیمار دولتی است‪.‬‬ ‫ش��اید دولت برای حمایت از کاالی ایرانی به جای خرید‬ ‫دس��توری کاالهای س��اخت داخل بهتر بود در یک اقدام‬ ‫س��ریع مش��کالت موجود بر س��ر راه تولید کنن��ده را حل‬ ‫می ک��رد و تمام اولویت خود را ب��رای تبدیل کردن فضای‬ ‫کشور به فضایی برای تولید می گذاشت‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولید ایرانی به عنوان مهم ترین ابزار و راه حل‬ ‫رفع مشکالت‪ ،‬رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و وابستگی‬ ‫اقتص��ادی ب��وده و برای تحقق ان نیازمن��د به عزم ملی و‬ ‫حمایت دولت و مردم است‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولی��د مل��ی و مص��رف کااله��ای داخلی‪،‬‬ ‫همچنین از اساسی ترین روش های مقابله با نفوذ و اسیب‬ ‫دش��منان از طریق اعم��ال تحریم های اقتص��ادی بوده و‬ ‫ش��ما مس��ئوالن در خط مقدم جبهه و جنگ اقتصادی‬ ‫هس��تید‪ ،‬همگرایی و اتحاد باید ایجاد بش��ود‪ ،‬انسجام‬ ‫خان��واده ب��زرگ صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حل‬ ‫بس��یاری از مشکالت کش��ور می تواند موثر واقع شود و‬ ‫باید وقت بگذاریم و تدبیر کنیم و این یک فرصت است‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬این گردهمایی باید نقطه عطفی‬ ‫در پیشبرد برنامه های این وزارتخانه شود چراکه تاریخ‬ ‫در این��ده درباره مس��ئولیت امروز ما قض��اوت خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬ت��ا روزی که می توانیم باید ت�لاش کنیم‪ .‬پس از‬ ‫اتفاق ه��ای اخیر باید ارزیابی کاملی از حوزه های تولید‪،‬‬ ‫توزی��ع و تامی��ن مایحتاج عمومی م��ردم و تامین مواد‬ ‫اولیه داشته باشیم‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان با روحیه‪ ،‬نش��اط‪ ،‬انگیزه و امیدواری‬ ‫فعالی��ت می کنند و به حول و ق��وه الهی وضعیت بهتر‬ ‫هم می شود‪.‬‬ ‫ضرورت بازپس گیری بازار جهانی فرش ایران‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫امروز عزم جدی ش��روع شده تا بخش خصوصی از ظرفیت های‬ ‫مرکز ملی فرش ایران اس��تفاده کند و جایگاه فرش دستباف در‬ ‫بازار جهانی بازپس گرفته شود‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه اطالع رسانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی در دیدار از مرکز ملی فرش ایران با تاکید‬ ‫براهمیت نقش فرش دستباف در اشتغال و ارزاوری‪ ،‬افزود‪ :‬فرش‬ ‫دستباف به جایگاه اصلی خود باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد داد‪ :‬ش��ورای حمای��ت از تولید و ص��ادرات در‬ ‫مرکز ملی فرش با حضور تش��کل ها‪ ،‬انجمن ها و بخش خصوصی‬ ‫تشکیل ش��ود و از ظرفیت های مناطق و اس��تان ها نباید غفلت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور بازرگانی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬فرش‪ ،‬پرچم دوم و نش��ان هویت ایران اس��ت اما‬ ‫جایگاه خود را به کشورهای دیگر واگذار کرده ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدرس خیابانی‪ ،‬صادرات فرش ب��ه همراه زعفران‪،‬‬ ‫خش��کبار و‪ ...‬که در شمار اقالم صادرات سنتی به شمار می روند‪،‬‬ ‫ب��ه میزان ص��ادرات بخش صنعت افزایش نیافت��ه و از ان غافل‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه الزم است فرش دستباف در اکسپو ( امارات‬ ‫ دوبی) حضور جدی داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬ضرورت دارد تا فضایی‬‫دائمی در اختیار فرش دستباف قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار‪ ،‬فرحناز راف��ع‪ ،‬رئیس مرکز مل��ی فرش ایران‬ ‫نیز درب��اره اهمی��ت سیاس��ت گذاری در عرص��ه داخلی فرش‬ ‫دستباف توضیحاتی داد و گفت‪ :‬توسعه هدفمندسازی پژوهش‪،‬‬ ‫ام��وزش‪ ،‬تبلیغ��ات و پژوهش‪ ،‬هویت بخش��ی فرش دس��تباف‬ ‫و شناسنامه دارس��ازی فرش با مش��خصات کد بافنده در عرصه‬ ‫بین المللی با استفاده از تحول دیجیتال اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫وی ارتق��ای کیفی��ت و روان س��ازی تولید‪ ،‬ایجاد و توس��عه‬ ‫کارگاه ه��ای متمرکز و غیرمتمرکز و اس��تفاده از فناوری روز را‬ ‫بس��یار حائز اهمیت دانست و افزود‪ :‬اصالح ماده ‪ ۱۲۱‬ایین نامه‬ ‫اجرایی قان��ون امور گمرکی و نگاه ویژه به ماده ‪ ۷۵‬ورود موقت‬ ‫فرش از مطالبات مرکز ملی فرش و بخش خصوصی است و بیمه‬ ‫قالیبافان از مهم ترین مطالبات این بخش است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گلپخش اول تاکید کرد‪:‬‬ ‫به مشتریان حق انتخاب می دهیم‬ ‫شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی و رونق کسب‬ ‫و کار داخلی است‪.‬‬ ‫متاسفانه یکی از مهم ترین چالش های فرهنگی موجود‬ ‫در جامع��ه ایرانی‪ ،‬اس��طوره و فرهنگ «ب��ا کیفیت بودن‬ ‫کاالی خارجی» است‪ ،‬پدیده ای که عالوه بر ریشه تاریخی‬ ‫ب��ا ابزار ق��وی رس��انه و از راه تبلیغات گس��ترده کاالهای‬ ‫خارجی در ذهن و جان اغلب ایرانیان عجین شده است‪.‬‬ ‫امروز گرایش به س��مت و سوی کاالی خارجی و تفاخر‬ ‫به برنده��ای معروف با وجود تولی��دات مرغوب و مطلوب‬ ‫داخل��ی‪ ،‬بیماری مزمنی اس��ت که نیاز ب��ه عالج و درمان‬ ‫دارد و داروی این بیماری توجه و اشتیاق به تولید و خرید‬ ‫کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬احساس می شود ان طور که باید فرهنگ‬ ‫اس��تفاده و خرید از کاالی ایرانی در جامعه نهادینه نشده‬ ‫و بس��یاری از فروش��ندگان برای اقناع خریداران کاالهای‬ ‫تولید داخل را به عنوان محصول خارج به مش��تریان خود‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬در گام نحس��ت بای��د این تفکر و‬ ‫فرهنگ نادرس��ت حاکم از ذهن عموم��ی جامعه زدوده و‬ ‫در کنار ان با حمایت از تولید داخلی بر کیفیت ان افزوده‬ ‫شود و استفاده ان را در کشور رواج یابد‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه «حمای��ت از کاالی ایران��ی» فقط در حد‬ ‫یک ش��عار باقی نماند و به معنی واقعی کلمه عملی شود‪،‬‬ ‫باید دولت‪ ،‬نهادهای سیاست گذار کشور‪ ،‬تولید کنندگان و‬ ‫مردم مسئولیت های خود را بدانند و ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫به عقیده ان ها‪ ،‬دولت باید به طور واضح و روشن رویکرد‬ ‫و خط مشی خود را در حمایت از واحدهای تولید و کاالی‬ ‫ایرانی مش��خص کند‪ ،‬سالم س��ازی و تقوی��ت فرایندهای‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و مصرف کش��ور‪ ،‬هدایت نقدینگی به سمت‬ ‫تولی��د‪ ،‬جلوگی��ری از قاچ��اق کاال‪ ،‬جلوگی��ری از انتقال‬ ‫س��رمایه ها به خارج از کش��ور‪ ،‬ممنوعی��ت ورود کاالهایی‬ ‫که مش��ابه داخل��ی دارد‪ ،‬تالش ب��رای افزایش ارزش پول‬ ‫ملی‪ ،‬کنترل بازار ارز‪ ،‬اس��تفاده و بکارگیری س��رمایه های‬ ‫خرد و کالن جامعه در مسیر تولید‪ ،‬اصالح قوانین و حذف‬ ‫بروکراسی اداری زائد و وقت گیر‪ ،‬حمایت از مراکز علمی و‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬حمایت از کارافرینان خالق و ماهر و حمایت‬ ‫از نخبگان از جمله انهاست‪.‬‬ ‫مش��اهده روند رشد کیفی محصوالت داخلی مردم را به‬ ‫خری��د این محصوالت ترغیب خواهد کرد و خود مردم در‬ ‫معرف��ی تولیدکنندگان خوب داخلی و فروش��گاه های این‬ ‫محصوالت به اطرافیان خود تالش خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود تم��ام مش��کالت در راه تولی��د بس��یاری از‬ ‫تولید کننده ه��ای داخل��ی هم کاالهای بس��یار با کیفیتی‬ ‫تولید می کنند ک��ه مصرف کننده می تواند برای حمایت از‬ ‫تولید داخلی خود را مجاب به استفاده از انها کند‪ .‬این باید‬ ‫یادمان باش��د که دست اخر سرنوشت هر ملتی به دستان‬ ‫خود ان ملت است‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمایت از حق�وق مصرف کننده چه‬ ‫اقدام هایی انجام می دهید و از نگاه ش�ما‪ ،‬تحقق این‬ ‫امر مستلزم چیس�ت؟ در واقع برای مشتری مداری‬ ‫چه جایگاهی قائل هستید؟‬ ‫با تغییر تدریجی روند تولیدی محصوالت از حالت سنتی‬ ‫به حالت انبوه و رقابتی‪ ،‬انواع و اقس��ام متفاوت محصوالت‬ ‫در بازار عرضه ش��ده و محصوالتی در ب��ازار متقاضی پیدا‬ ‫کردند که خواس��ته ها و نیازه��ای مصرف کنندگان در انها‬ ‫تامین ش��ده باشد و تولید کنندگان باید برای حفظ قابلیت‬ ‫رقابت پذیری محصوالت در بازار این نیازها و س��لیقه ها را‬ ‫شناس��ایی کرده و متناسب با توسعه علم و فناوری‪ ،‬سطح‬ ‫کیف��ی محصوالت و چگونگی عرض��ه ان را ارتقا دهند که‬ ‫در چن��د دهه گذش��ته‪ ،‬مجموع این نیازها و س��لیقه های‬ ‫مش��تریان در قالب حقوق مصرف کننده ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین تمام تالش خود را کرده ایم تا مشتریان و‬ ‫مصرف کنندگان در انتخ��اب محصوالت و خدمات ما حق‬ ‫انتخاب داشته باشند‪.‬‬ ‫م��ا با ارائه کااله��ا و خدمات با کیفیت و س��الم‪ ،‬رعایت‬ ‫اص��ول محیط زیس��تی‪ ،‬رعایت اصول حرف��ه ای رقابت در‬ ‫بازار‪ ،‬جلوگیری از انحصار و اطالع رسانی درست و کامل به‬ ‫مصرف کنندگان و اموزش انها س��عی بر احترام به حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خود داشته ایم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه فاکتورهای�ی را بری رونق بیش�تر در حوزه‬ ‫صادرات و تصاحب بازارها به کار می گیرید؟‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی ه��م اکن��ون از چند منظ��ر قابل‬ ‫توجه اس��ت؛ نخس��ت انکه واحدهای تولیدی کش��ور‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت های مناسبی برخوردار هستند که باید بخش خالی‬ ‫ان‪ ،‬از طریق رونق صادرات پر ش��ود؛ ضمن اینکه توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی می تواند منجر به تامین نقدینگی مورد‬ ‫نیاز واحدهای تولیدی از طریق فروش کاالهای تولیدی در‬ ‫بازارهای صادراتی شود؛ این در شرایطی است که چنانچه‬ ‫به دلیل برخی محدودیت های بازار داخلی‪ ،‬تامین نقدینگی‬ ‫کارخانه ها با برخی مشکالت روبه رو شده که بر این اساس‪،‬‬ ‫چنانچه تامین نقدینگی از طریق بازار داخلی فراهم نباشد‪،‬‬ ‫باید با رونق صادرات خال ان را پر کرد‪.‬‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬نقطه اتکای درامدهای ارزی کش��ور اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن در راس��تای افزایش صادرات و تصاحب بیش��تر‬ ‫بازارهای صادراتی پس از بررس��ی دقی��ق بازارهای هدف‪،‬‬ ‫توجه به کیفیت محص��والت و خدمات‪ ،‬رعایت اصل تنوع‬ ‫محصوالت و خدم��ات‪ ،‬توجه به فرهنگ بومی و منطقه ای‬ ‫بازاره��ای هدف‪ ،‬توج��ه ویژه به موارد قانونی کش��ورهای‬ ‫ه��دف‪ ،‬رعای��ت حق��وق مصرف کنندگان خارج��ی و‪ ...‬در‬ ‫دستور کار ما قرار دارد‪.‬‬ ‫€ €حض�ور در فرایند ارزیاب�ی همایش ملی کیفیت‬ ‫و مش�تری مداری چ�ه تاثیری بر روند کیفی س�ازی‬ ‫محصوالت و خدمات مجموعه شما خواهد داشت؟‬ ‫در اقتصاد جهان امروز ش��رکت ها بای��د همه فعالیت ها‬ ‫و توانمندی ه��ای خود را متوجه رضایت مش��تری کنند‪،‬‬ ‫چراکه مش��تریان تنها منبع برگش��ت س��رمایه هس��تند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ازار رقابتی ام��روز همه س��ازمان ها را ملزم به‬ ‫مشتری مداری می کند‪.‬‬ ‫رضایت مشتری برای سازمان ها امر مهمی تلقی می شود‬ ‫و انها مبنی بر اینکه چند درصد از مشتریان شان را بتوانند‬ ‫حفظ کنند‪ ،‬برنده یا بازنده اند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر موفقیت حفظ مشتری بستگی به رضایت‬ ‫مش��تری دارد که می تواند کمک بزرگی برای اندازه گیری‬ ‫کیفی��ت محصول و خدمات باش��د‪ .‬اگر ش��رکتی بخواهد‬ ‫رضایت مش��تری را در برداش��ته باش��د باید بتواند ان را‬ ‫اندازه گیری کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی کیف و کفش در ایران مال‬ ‫گزارش‬ ‫ایران شابز؛ موج مثبت داخلی سازی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران در حاشیه‬ ‫بازدید از دومین نمایش��گاه تخصص��ی بین المللی برندهای‬ ‫برتر کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬کاالی ورزش��ی و م��واد اولیه گفت‪ :‬مرکز‬ ‫نمایش��گاهی بازار بزرگ ایران با داش��تن فضاهای عمومی‬ ‫م��درن و مفرح هم��راه با امکان��ات ویژه بس��یار قابل توجه‬ ‫اس��ت و ش��رایطی را برای بازدیدکنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و غرف��ه داران فراهم اورده تا بتوانن��د از بروزترین تحوالت‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولیدی و نیازمندی ها اطالع یابند‪.‬‬ ‫یداهلل صادقی افزود‪ :‬تعامل مرکز نمایش��گاهی بازار بزرگ‬ ‫با تولیدکنندگان داخلی موجب می ش��ود در اینده نزدیک‪،‬‬ ‫شاهد برگزاری رویدادهای بسیاری در این مرکز نمایشگاهی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این نکته که دومین نمایشگاه ایران شابز با‬ ‫رش��د قابل توجه کیفی و با حضور ‪ ۲۰۰‬ش��رکت و برند برتر‬ ‫داخلی برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه در این نمایشگاه‬ ‫توانمندی ه��ای کش��ور در زمینه تولید داخل��ی به خوبی به‬ ‫معرض نمایش گذاش��ته ش��ده که این مهم توانسته مسیر‬ ‫و موج��ی را برای جایگزینی کااله��ای داخلی با محصوالت‬ ‫خارجی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی درباره اهمیت صادرات در این بخش نیز خاطرنش��ان‬ ‫ل حاضر به دنبال افزایش کیفیت‬ ‫کرد‪ :‬تولیدکنندگان در حا ‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‪ ،‬یکی از چالش ها تامی��ن نیاز داخل‬ ‫بوده‪ ،‬چراک��ه ‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال از خ��رداد ممنوعیت واردات‬ ‫داشته اند و همین امر موجب مشکل تامین بوده است‪.‬‬ ‫ن باره با اش��اره به‬ ‫رئی��س اتحادیه کفش ماش��ینی در ای ‬ ‫اینکه میانگین مصرف کفش در ایران‪ ۳ ،‬جفت بوده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��االنه ‪ ۲۵۰‬میلیون جفت کفش وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫هرچند کیفیت محصوالت ما در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬رشد خوبی‬ ‫داش��ته اما برای تولیدکنندگان م��ا‪ ،‬ظرفیت صادرات وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه کف��ش ماش��ینی در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ت خوب در مناطق باالی ش��هر به فروش‬ ‫برنده��ای با کیفی ‬ ‫می رسد که می تواند از تولید حمایت کند‪ .‬همه تقصیرها را‬ ‫نمی توان گردن تولیدکننده انداخت چراکه اموزش و تامین‬ ‫م��واد اولی��ه‪ ،‬از اولویت های اصلی در تامین کاالس��ت‪ .‬علی‬ ‫ی ما در مجموعه کیف‪،‬‬ ‫اژدرکش با بی��ان اینکه توان صادرات ‬ ‫کف��ش و کاالی ورزش��ی بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر اس��ت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توانایی ما در این امر بسیار قابل ستایش است‪.‬‬ ‫کفش های ماش��ینی به کشورهایی مانند عراق‪ ،‬افغانستان‬ ‫و کمتر به حاش��یه خلیج فارس صادر می ش��ود و امیدواریم‬ ‫صادرات توس��عه یابد‪ .‬اژدرکش با اش��اره به برخی جزئیات‬ ‫مربوط به نمایش��گاه اف��زود‪ :‬از مجموع ‪ ۱۳‬ه��زار مترمربع‬ ‫‹ ‹ تاکید بر داخلی سازی را در ایران شابز دیدیم‬ ‫‹ ‹ واردات عجیب کیف و کفش‬ ‫‪ ۳‬امار عجیب از درامدهای نمایشگاه تهران‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه تهران در یک ماه ‪ ۳‬بار امار‬ ‫درامدهای ریالی این مجموعه را تغییر داد!‬ ‫در ش��رایطی ک��ه بس��یاری از برگزارکنندگان‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی در کش��ور از کاه��ش‬ ‫درامدها و تعدیل چشمگیر کارمندان خود صحبت‬ ‫می کنند‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی تهران‬ ‫امارهایی را درباره افزایش درامدهای ریالی مطرح‬ ‫کرده که هر بار هم دارای یک رقم متفاوت اس��ت‬ ‫و باعث بروز برخی ابهام ها ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری گس��ترش نیوز‪ ،‬در نخستین روزهای‬ ‫دی و در خالل برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬بهمن حس��ین زاده از افزایش ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫درامد ریالی نمایش��گاهی در ‪ ۹‬ماه امس��ال نسبت‬ ‫به سال گذشته خبر داد‪ .‬حدود ‪ ۲‬هفته بعد وی در‬ ‫اجالس مدیران عامل نمایش��گاه های کشور که در‬ ‫مشهد برگزار شد امار اعالم شده درباره درامدهای‬ ‫نمایشگاهی را حدود ‪ ۱۰‬درصد کاهش داد و گفت‪:‬‬ ‫گرچه درامد ریالی ما از برگزاری نمایش��گاه ها در‬ ‫‪ 9‬م��اه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۲۵‬درصد نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته افزایش یافته اما افزایش هزینه های‬ ‫ارزی ش��رکت در نمایشگاه های خارجی مانع از ان‬ ‫اس��ت که بتوانیم مشارکت گسترده ای در برخی از‬ ‫نمایشگاه های مهم بین المللی به ویژه در کشورهایی‬ ‫که هزینه های انها باالست داشته باشیم! امارهای‬ ‫متناقض حس��ین زاده به همین جا ختم نشده و از‬ ‫این هم عجیب تر می ش��ود‪ .‬او به تازگی در مصاحبه‬ ‫تصوی��ری ب��ا ایران پ��رس از رکورد ‪ ۳‬برابر ش��دن‬ ‫درامدهای ریالی در ‪9‬ماه ابتدایی س��ال ‪ ۹۸‬نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل خبر داد و گفت‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار در سال ‪ ۹۸‬ما بیش از ‪ ۱۰۰‬نمایشگاه‬ ‫برگ��زار کردی��م و درامده��ای ریالی م��ا باوجود‬ ‫تحریم های ظالمانه ‪ ۳‬برابر شده است‪ .‬انتشار این ‪۳‬‬ ‫گزارش و عنوان شدن ‪ ۳‬امار متفاوت از یک مسیر‬ ‫درامدی مشخص (‪ ۹‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۸‬در بخش‬ ‫ریالی) با واکنش فعاالن صنعت نمایشگاهی روبه رو‬ ‫ش��ده و بس��یاری از برگزارکنندگان و سایت داران‬ ‫در تماس با گس��ترش نیوز‪ ،‬این امارها را بی پایه و‬ ‫اس��اس دانستند‪ .‬یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه‬ ‫که نخواس��ت نامش فاش ش��ود به گس��ترش نیوز‬ ‫گف��ت‪ :‬افزایش ‪ ۳‬براب��ری درامدهای نمایش��گاه‬ ‫تهران غیرممکن است‪ .‬حتی اگر سندی هم وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به پشتوانه ‪ ۳‬دهه فعالیت نمایشگاهی‬ ‫می گویم که ان س��ند واقعی نیست‪ .‬درباره افزایش‬ ‫‪ ۳۵‬درص��دی درامده��ا هم جای ش��ک و ش��بهه‬ ‫وجود دارد! اگر این عدد واقعی باش��د‪ ،‬به احتمالی‬ ‫از مس��یری غیر از مسیرهای نمایشگاهی است‪ .‬به‬ ‫هر حال در نمایش��گاه بین المللی تهران کنس��رت‬ ‫هم برگزار می ش��ود‪ .‬ممکن است این درامد از ان‬ ‫طریق به دس��ت امده باش��د‪ .‬برگزارکننده دیگری‬ ‫نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬امس��ال به دلیل کاهش ش��دید‬ ‫درامدهای نمایش��گاهی مجبور به قطع همکاری‬ ‫ب��ا ‪ ۴‬نف��ر از نیروهای خوب و زحمتکش ش��رکت‬ ‫شدیم‪ .‬درامدهای ارزی که اصال نداریم‪ .‬درامدهای‬ ‫ریالی هم انقدر نیس��ت که بش��ود هم هزینه های‬ ‫نمایش��گاه تهران و تبلیغات را پرداخت کرد و هم‬ ‫از پ��س حق��وق کارکنان برام��د‪ .‬اینکه می گویند‬ ‫درامده��ای س��ایت ته��ران ‪ ۳‬برابر ش��ده را درک‬ ‫نمی کنم! پس چرا ما هر روز بی پول تر می ش��ویم؟‬ ‫انتش��ار امارهای ضدونقیض ازسوی نهادی دولتی‬ ‫به هیچ عنوان قابل قبول نیس��ت و به نظر می رسد‬ ‫سیاس��ت بایکوت نگه داشتن رسانه های تخصصی‬ ‫در بی خبری و ارائه ندادن اطالعات درس��ت به انها‬ ‫در نمایشگاه بین المللی تهران باعث شده امارهای‬ ‫اینچنین��ی به طور رس��می اعالم ش��ود و در ذهن‬ ‫مخاطبان این صنعت ابهام ایجاد کند! به طور قطع‬ ‫برای مجموعه ای که س��ازکار ان برپایه درامدهای‬ ‫ارزی طرح ریزی ش��ده‪ ،‬افزای��ش درامدهای ریالی‬ ‫اهمیت چندانی ندارد و رس��الت نمایش��گاه تهران‬ ‫افزایش درامدهای ارزی اس��ت‪ ،‬اما به هر حال اگر‬ ‫قرار اس��ت در این زمینه هم اماری داده ش��ود‪ ،‬ای‬ ‫کاش مستند و دقیق باشد‪.‬‬ ‫غیبت فولکس واگن در نمایشگاه ‪ ۲۰۲۰‬پاریس‬ ‫برن��د فولکس واگ��ن در ظاهر در نمایش��گاه‬ ‫پاری��س ‪ ۲۰۲۰‬ش��رکت نخواه��د ک��رد‪.‬‬ ‫چندین رس��انه فرانس��وی گفته اند برند اصلی‬ ‫فولکس واگن در رویداد خودرویی ش��هر نورها‬ ‫حضور نخواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پدال نی��وز از یورگن اس��تاکمن‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدیره فولکس واگ��ن و مدیر بخش‬ ‫فروش و بازاریابی درباره حضور این خودروساز‬ ‫در نمایش��گاه پاریس ‪ ۲۰۲۰‬سوال شد و او در‬ ‫پاس��خی که تعجب افراد زی��ادی را برانگیخت‬ ‫اعالم کرد‪« :‬احتماال ن��ه‪ .‬برنامه ای برای حضور‬ ‫در نمایشگاه امسال پاریس نداریم‪».‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو پاریس که هر ‪ 2‬سال یک ‬ ‫بار برگزار می ش��ود ب��ا نمایش��گاه فرانکفورت‬ ‫هماهنگی دارد‪ .‬البته خود نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫هم سال پیش با افت قابل توجه بازدیدکنندگان‬ ‫روبه رو ش��د‪ ،‬به گونه ای که میزان بازدید از این‬ ‫رویداد خودرویی معتبر از ‪ ۸۱۰‬هزار نفر س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬ب��ه تنها ‪ ۵۶۰‬هزار نفر در س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫رس��ید‪ .‬گفت��ه می ش��ود فولکس واگ��ن چن��د‬ ‫دلیل مهم ب��رای حضور نیافتن در نمایش��گاه‬ ‫پاری��س دارد‪ .‬این خودروس��از از کاهش تعداد‬ ‫بازدیدکنندگان نگران است و این امر به معنی‬ ‫س��خت تر ش��دن توجیه هزینه های شرکت در‬ ‫چنین رویدادی است‪.‬‬ ‫بای��د به این نکته اش��اره کرد ک��ه در تمامی‬ ‫خبره��ا فقط به برند فولکس واگن‪ ،‬نه کل گروه‬ ‫فولکس واگن اش��اره شده است؛ به عبارت دیگر‬ ‫انتظار داریم برخی از زیرمجموعه های این غول‬ ‫خودروسازی در نمایشگاه پاریس حضور داشته‬ ‫باشند و محصوالت جدید خود را معرفی کنند‪.‬‬ ‫تصمی��م فولکس واگن برای حضور نیافتن در‬ ‫روی��داد پاریس تنها چند روز پ��س از تصمیم‬ ‫مشابه المبورگینی برای غیبت در نمایشگاه ژنو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬اعالم ش��د‪ .‬حضور نیافتن خودروسازان‬ ‫معتب��ر در نمایش��گاه های خودرویی نش��انه ای‬ ‫دیگ��ر از اف��ول ای��ن رویدادهای مهم اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی به دنب��ال برگزاری‬ ‫رویداده��ای خ��اص خود هس��تند ک��ه نه تنها‬ ‫هزینه های کمت��ری در بر دارد بلکه خیال انها‬ ‫از حضور نداشتن محصوالت رقبا و جلب توجه‬ ‫دیگران راحت است‪.‬‬ ‫عکس ها ‪:‬‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی کیف‪ ،‬کفش و کاالی ورزشی‬ ‫از چهارش��نبه‪ ۲۵ ،‬دی ت��ا ش��نبه‪ ۲۸ ،‬دی در مرکز دائمی‬ ‫نمایشگاه های بازار بزرگ ایران (ایران مال) برگزار شد‪ .‬هدف‬ ‫این نمایش��گاه معرفی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی‬ ‫در سطح جهانی است‪ .‬در این نمایشگاه نزدیک ‪ ۲۰۰‬شرکت‬ ‫حضور فعال داش��تند و چندین هزار نف��ر در طول ‪ ۴‬روز از‬ ‫بخش های مختلف این رویداد بازدید کردند‪.‬‬ ‫در دوره اول این نمایشگاه که باعنوان«ایران شابز» معرفی‬ ‫می ش��ود و همین چند ماه قبل شاهد برگزاری ان بوده ایم‬ ‫اماری منتشر شد که نشان می داد این رویداد بیش از ‪۱۱۵‬‬ ‫هزار بازدیدکننده داش��ته؛ البته این امار نمی تواند درس��ت‬ ‫باش��د چراکه مهم تری��ن رویدادهای نمایش��گاهی تهران با‬ ‫س��ابقه ‪ ۲۰‬سال برگزاری به باال هم هرگز بیشتر از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫بازدیدکننده نداش��تند‪ .‬در هر صورت ایران ش��ابز رویدادی‬ ‫اس��ت اینده دار که شاید در س��ال های اینده بتواند رویای‬ ‫بازدیده��ای باالی صدهزار نف��ری را محقق کند‪ .‬با صمت و‬ ‫گزارشی از کم و کیف برپایی این رویداد همراه باشید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این نمایش��گاه باتوجه به زمان خرید و‬ ‫تامین نیازهای ش��ب عید برای دومین بار در سال ‪ ۹۸‬و در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بازار بزرگ ایران دایر‬ ‫ش��د‪ .‬محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه باتوجه به تغییر‬ ‫اب وهوا و نزدیکی به ایام عید نوروز با محصوالت ارائه ش��ده‬ ‫در دوره پیشین نمایش��گاه متفاوت است‪ .‬برگزارکننده ادعا‬ ‫می کند تعداد ش��رکت کنندگان در این نمایشگاه نسبت به‬ ‫نمایش��گاه گذشته با رش��د ‪ ۵۰‬درصدی همراه و فضایی به‬ ‫مساحت ‪ ۱۷‬هزار مترمربع در اخنیار این رویداد بوده است‪.‬‬ ‫کاالهای خود هس��تند که پس از تامین بازار داخل بتوانند‬ ‫بازارهای صادراتی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ی��داهلل صادق��ی‪ :‬تعام��ل مرک��ز نمایش��گاهی ب��ازار ب��زرگ ای��ران ب��ا‬ ‫تولیدکنندگان داخلی موجب می ش��ود در اینده نزدیک‪ ،‬ش��اهد برگزاری‬ ‫رویدادهای بسیاری در این مرکز نمایشگاهی باشیم‬ ‫فضای��ی که برای حض��ور تولیدکنندگان اختص��اص یافته‪،‬‬ ‫در بخش لوازم ورزش��ی ‪ ۳۵‬ش��رکت‪ ،‬در حوزه تولید کیف‬ ‫و کف��ش ‪ ۷۵‬ش��رکت و همچنین در بخش م��واد اولیه ‪۷۰‬‬ ‫ش��رکت حضور داشتند‪ .‬این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬کشور‬ ‫چین در این حوزه در سال گذشته ‪ ۸۵‬میلیارد دالر ارزاوری‬ ‫داش��ته که این رقم برای کش��ور ایتالیا ‪ ۱۲‬میلیارد دالر در‬ ‫حوزه کفش بوده است؛ بنابراین باتوجه به مزایای رقابتی که‬ ‫در ای��ن حوزه برای ایران وج��ود دارد و خودکفایی بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصدی مواد اولیه‪ ،‬ایران می تواند ارزاوری خوبی از این‬ ‫صنعت داش��ته باشد‪ .‬وی در پایان با بیان اینکه این صنعت‬ ‫تحریم پذیر نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت ص��ادرات‪ ،‬درامدزایی و‬ ‫ارزاوری این حوزه بسیار باال است و از نظر اشتغال می تواند‬ ‫کمک بزرگی به کشور کند‪ .‬به ازای هزینه ای که برای ایجاد‬ ‫یک ش��غل در خودروسازی می ش��ود‪ ،‬می توان ‪ ۱۰‬شغل در‬ ‫این صنف ایجاد کرد؛ بنابراین نرخ اشتغالزایی صنف کیف و‬ ‫کفش و محصوالت ورزشی بسیار باالست‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«بازار باز» فعالیت خود را اغاز کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫گامی‬ ‫رو به جلو‬ ‫جدایی اقتصاد از سیاست های دستوری‬ ‫کامران ندری‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫عملیات بازار باز ب��ا مصوبه بانک مرکزی‬ ‫در اقتصاد ایران به اجرا درامده تا براس��اس‬ ‫مکانیس��م این بازار‪ ،‬نقدینگی کنترل‪ ،‬تورم‬ ‫مهار‪ ،‬رابطه بانک ها با بانک مرکزی اصالح ‪،‬‬ ‫ن��رخ ارز مدیریت و کس��ری بودجه جبران‬ ‫ش��ود و در نهایت نرخ های س��ود بانکی به‬ ‫س��مت رقابتی شدن حرکت کند که تمامی‬ ‫اینها یعنی بهب��ود وضعیت اقتصادی کمک‬ ‫ب��ه تولی��د و اش��تغالزایی در کش��ور‪ .‬اینها‬ ‫اهدافی اس��ت که در به اج��را دراوردن این‬ ‫سیاست از سوی سیاست گذاری پولی دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه عملیات بازار ب��از امروزه به یک‬ ‫سیاست عادی در تمامی کشورهای توسعه‬ ‫یافت��ه و حتی کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫تبدیل ش��ده و دهه هاس��ت که این مهم به‬ ‫کمک سیاست های پولی و بانکی بانک های‬ ‫مرکزی در دنیا امده است‪ ،‬اما به هرحال در‬ ‫کش��ور ما موضوع جدیدی اس��ت که اینک‬ ‫بانک مرکزی مصمم اس��ت این مکانیسم را‬ ‫به اجرا در اورد‪ .‬سیاستی که در شرایط فعلی‬ ‫اقتصاد کش��ور اجرای ان یک امری ضروری‬ ‫به شمار می اید و می تواند اثار مثبت زیادی‬ ‫را با خود همراه کند‪.‬‬ ‫انچه مش��خص اس��ت‪ ،‬در بحث عملیات‬ ‫بازار باز‪ ،‬بانک مرکزی به دنبال تغییر ساختار‬ ‫پولی در اقتصاد ایران اس��ت و می خواهد از‬ ‫ای��ن طری��ق تحول��ی را در ح��وزه پولی و‬ ‫اقتصادی کش��ور به وجود اورد که دستیابی‬ ‫به این هدف ش��اید س��خت و با مانع همراه‬ ‫باشد اما به طور قطع غیرممکن نیست‪.‬‬ ‫اما به هرحال موضوع مهمی که دراین باره‬ ‫وجود دارد این اس��ت ک��ه بانک مرکزی در‬ ‫راس��تای عملیاتی کردن بازار باز در اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬گام رو به جلویی برداش��ته که اگر‬ ‫این سیاس��ت در اجرا نیز بتواند به درس��تی‬ ‫پیاده س��ازی ش��ود می تواند یک گام مثبت‬ ‫در زمینه کنترل نرخ تورم و هدایت درست‬ ‫نقدینگی در کشور باشد‪ .‬اولویت هایی که در‬ ‫نهایت س��ایر بخش ها و بازارها را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار خواه��د داد و باعث ثبات بخش��ی به‬ ‫اقتصاد می شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫با حجم باالیی‬ ‫از نقدینگی‬ ‫روبه رو است که‬ ‫برای جلوگیری‬ ‫از سیالبی شدن‬ ‫این نقدینگی ها‬ ‫به بخش های‬ ‫گوناگون که‬ ‫بی تردید‬ ‫ویرانگر است‪،‬‬ ‫باید از ابزارهای‬ ‫پولی مناسب‬ ‫استفاده شود‬ ‫خبر‬ ‫دالر وارد کانال‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان شد‬ ‫دالر نخستین روز هفته را با کاهش اندک نرخ‬ ‫اغاز کرد تا بار دیگر نرخ خرید این ارز از مردم به‬ ‫کان��ال ‪ ۱۲‬هزار تومان ورود کند‪ .‬دیروز هر دالر‬ ‫امریکا در صرافی های بانکی در حالی به نرخ ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰‬تومان فروخته ش��د که در مقایس��ه با‬ ‫اخرین روز هفته گذش��ته کاهشی ‪ ۵۰‬تومانی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬بر این اس��اس نرخ خرید دالر از‬ ‫م��ردم نیز ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان گزارش ش��د‪.‬‬ ‫ن��رخ هر ی��ورو نیز در صرافی ه��ای بانکی به ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۵۰‬تومان رس��ید که رد مقایس��ه با روز‬ ‫پنجش��نبه شاهد کاهشی اندک است‪ .‬نرخ خرید‬ ‫یورو از مردم از س��وی صرافی های بانکی برابر با‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۵۵۰‬تومان اعالم ش��د‪ .‬گزارش های‬ ‫رسیده نشان می دهد نرخ دالر و یورو در بازار ازاد‬ ‫اندکی باالت��ر از نرخ های اعالمی در صرافی های‬ ‫بانکی است‪ .‬در همین راستا به دنبال کاهش نرخ‬ ‫طال در بازار جهانی‪ ،‬نرخ طال و سکه در بازار ایران‬ ‫کاهش یافت‪ .‬نرخ هر قطعه سکه تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید با کاهش ‪ ۳۰‬هزار تومانی تومانی در‬ ‫بازار روبه رو شد؛ به طوری که با نرخ ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۷۹‬تومان به فروش رفت‪ .‬سکه تمام بهار ازادی‬ ‫ط��رح قدیم نیز کاهش ‪ ۱۰‬هزار تومانی را تجربه‬ ‫ک��رد و در نهای��ت با نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬تومان‬ ‫فروخته شد‪ .‬نرخ نیم سکه دیروز در بازار ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬ربع س��که ‪ ۷‬هزار تومان و سکه گرمی ‪۲‬‬ ‫هزار تومان افت کرد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نیم س��که ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۴۵‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۵۳‬هزار تومان و سکه گرمی ‪ ۹۲۸‬هزار تومان‬ ‫ن��رخ پی��دا کرد‪ .‬در این میان‪ ،‬نرخ طال در بازار با‬ ‫افت ‪ ۳‬هزار تومانی روبه رو شد و با نرخ ‪ ۴۹۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومان به فروش رفت‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫براساس مصوبه بانک مرکزی‪ ،‬عملیات «بازار باز» از روز‬ ‫شنبه به طور رسمی فعالیت خود را اغاز کرد تا گام عملی‬ ‫سیاس��ت گذار پولی کش��ور برای کنترل نقدینگی‪ ،‬مهار‬ ‫نرخ تورم و در نهایت مدیریت س��ود های بانکی برداش��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬عملیات بازار باز که در بسیاری از کشورها با هدف‬ ‫مدیریت نرخ سود‪ ،‬نقدینگی و تورم انجام می شود‪ ،‬اینک‬ ‫براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬در ایران هم ش��کل‬ ‫اجرایی به خود گرفته اس��ت‪ .‬بازاری که رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی از ان به عنوان انقالبی در سیاست گذاری پولی نام‬ ‫ب��رده و گفت��ه که این روالی رایج در جهان بود‪ ،‬اما اکنون‬ ‫که در ایران اجرایی می شود‪ ،‬می تواند تحول مهمی را در‬ ‫بازار پول‪ ،‬بانک ها‪ ،‬رابطه بانک ها با بانک مرکزی‪ ،‬وضعیت‬ ‫بدهی‪ ،‬سپرده قانونی و عملیات بین بانکی ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر روی‪ ،‬عملی��ات بازار ب��از در حالی ب��ه مرحله‬ ‫اجرا رس��یده که به گفته کارشناس��ان این سیاست پیش‬ ‫از هر چیزی می تواند فرمول محاس��به نرخ س��ود بانکی‬ ‫را تغیی��ر ده��د‪ ،‬نرخی که پیش از این به طور دس��توری‬ ‫تعیین می ش��د و با توجه به تورم تغییر می کرد و نوس��ان‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما حاال و با اجرای این سیاس��ت‪ ،‬می تواند شیوه‬ ‫تعیی��ن ان تغییر کن��د‪ .‬از انجایی که منطبق نبودن نرخ‬ ‫س��ود س��پرده های بانکی‪ ،‬نس��بت به تورم همواره سبب‬ ‫ش��ده‪ ،‬فعالیت های اقتص��ادی در معرض خطر قرار گیرد‬ ‫و نقدینگی های س��رگردان هر روز راه��ی یکی از بازارها‬ ‫ش��ود؛ از این رو تغییر در شیوه محاسبه و نرخ گذاری این‬ ‫ش��اخص مهم پولی از اهدافی بوده که همواره از س��وی‬ ‫سیاست گذار پولی دنبال شده است‪ .‬اینک با اجرایی شدن‬ ‫عملیات بازار باز‪ ،‬کارشناس��ان معتقدن��د‪ ،‬با فعالیت این‬ ‫بازار می توان امیدوار بود که سیاس��ت های دس��توری در‬ ‫باره ش��اخص های پولی و بانکی کمرنگ شود و در نهایت‬ ‫از طریق ابزارهای کنترلی بانک مرکزی همچون عملیات‬ ‫بازار باز زمینه ثبات رس��انی و بهبود ش��رایط اقتصادی را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جهت دهی مناسب به اقتصاد‬ ‫بهاالدین حسینی هاش��می‪ ،‬کارش��ناس و صاحب نظر‬ ‫ح��وزه بانک��ی دراین باره در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه بازار باز از ابزارهای مهم سیاس��ت های پولی اس��ت‬ ‫که به تازگی در اقتصاد کش��ور عملیاتی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملیات بازار باز‪ ،‬در کنار سایر سیاست های پولی همچون‬ ‫نرخ تنزیل دوباره‪ ،‬نرخ ذخیره قانونی‪ ،‬سیاست های پولی‬ ‫انقباضی و انبساطی بانک مرکزی و‪ ...‬می تواند به اقتصاد‬ ‫کشور جهت دهد و زمینه رشد اقتصادی‪ ،‬ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫ثب��ات قیمت ها‪ ،‬تثبیت نرخ بهره‪ ،‬کنترل نرخ تورم‪ ،‬مهار‬ ‫نقدینگی و‪ ...‬را فراهم کند‪.‬‬ ‫او ب��ا توجه ب��ه کارکرد سیاس��ت های پول��ی و بانکی‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬ب��ه اجرای��ی ش��دن عملیات ب��ازار باز‬ ‫در اقتص��اد ای��ران اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬بی تردید یکی‬ ‫از اهداف��ی ک��ه این سیاس��ت دنب��ال می کن��د کنترل‬ ‫ن��رخ ت��ورم و مهار نقدینگی اس��ت که اینه��ا در نهایت‬ ‫می تواند به ثبات بخش��ی بازاره��ا در اقتصاد ایران کمک‬ ‫کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه درحال حاضر اقتصاد ایران با‬ ‫حجم باالیی از نقدینگی روبه رو است که برای جلوگیری‬ ‫از س��یالبی شدن این نقدینگی ها به بخش های گوناگون‬ ‫که بی تردید ویرانگر اس��ت‪ ،‬باید از ابزارهای پولی مناسب‬ ‫استفاده ش��ود افزود‪ :‬عملیاتی شدن بازار باز می تواند در‬ ‫شرایط فعلی جلوی تخریب بخش های اقتصادی و تنش‬ ‫در بازارها را بگیرد و این هدفی اس��ت که در حال محقق‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫حسینی هاشمی با بیان اینکه عملیات بازار باز به مفهوم‬ ‫خرید و فروش اوراق خزانه دولتی از س��وی بانک مرکزی‬ ‫از کانال بانک هاس��ت که خرید و فروش را برعهده دارند‪،‬‬ ‫‹ ‹رش�د اعط�ای تس�هیالت ب�ه صنعتگ�ران در بانک‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫در ‪ ۹‬ماه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫تس��هیالت ثابت و س��رمایه در گردش بان��ک صنعت و معدن به‬ ‫صنعتگران و کارافرینان کش��ور از رش��د ‪ ۶۱‬درصدی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫از ابتدای امس��ال ت��ا پایان اذر تعداد ‪ ۱۱۲۱‬مورد تس��هیالت از‬ ‫سوی این بانک در اختیار متقاضیان تسهیالت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در همین مدت تعداد ‪ ۱۲۵۱‬طرح تس��هیالتی صنعتی و معدنی‬ ‫از س��وی بانک صنعت و معدن مصوب ش��د که از ان میان ‪۱۱۴۲‬‬ ‫طرح به مرحله قرارداد رس��یده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک صنعت‬ ‫و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی‪ -‬توس��عه ای بخش صنعت‬ ‫و معدن نقش فعالی در تامین مالی طرح های بزرگ‪ ،‬متوس��ط و‬ ‫کوچک صنعتی در کشور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد تح�ول در ش�بکه بانک�ی ب�ا پیاده س�ازی‬ ‫بانکداری دیجیتال‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان کرد‪:‬‬ ‫پیاده س��ازی بانکداری دیجیتال را س��بب ایج��اد تحول در نظام‬ ‫بانکی کش��ور دانس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه‬ ‫تعاون‪ ،‬حجت اله مهدیان در نشس��ت تدوین نقش��ه راه بانکداری‬ ‫دیجیت��ال این بانک اظهارکرد‪ :‬پیش��رفت های حوزه فناوری طی‬ ‫دو دهه اخیر موجب تحوالتی ش��گرف در صنعت بانکداری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون با دگرگونی در رویکردهای س��نتی‬ ‫نظام بانکداری‪ ،‬تمرکز از عملیات ش��عبه ای به سمت فعالیت های‬ ‫الکترونیک گرایش پیدا کرده و بانک ها با در نظر گرفتن نیازها و‬ ‫علی صادقین‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫سیاست بازار ارز می تواند زمینه توسعه بازار بدهی و اوراق را فراهم‬ ‫کند و باعث تنظیم نرخ بهره و نقدینگی در کشور شود و در بلندمدت به‬ ‫کمک ثبات وکنترل بازار ارز بیاید‬ ‫افزود‪ :‬این مهم در ش��رایط فعلی می تواند نقدینگی را از‬ ‫سطح جامعه جمع و ان را به سمت بخش های مولد سوق‬ ‫دهد‪ .‬به عبارتی دولت به جای اس��تقراض از بانک مرکزی‬ ‫یا چاپ اس��کناس بدون پش��توانه می توان��د از نقدینگی‬ ‫در جری��ان اس��تفاده کند یا تزری��ق منابع به بخش مولد‬ ‫کش��ور‪ ،‬مانع از ایجاد تورم شود‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫ای��ن مهم می تواند باعث ثبات بخش��ی در اقتصاد‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬کاهش فضای سفته بازی در اقتصاد‬ ‫و‪ ...‬ش��ود و این ها دستاوردهای مثبت این سیاست است‬ ‫که به تدریج در اقتصاد نمایان خواهد شد‪.‬‬ ‫حسینی هاشمی با تاکید براینکه این سیاست به هیچ‬ ‫عنوان دس��تور نمی پذیرد و ازای��ن بابت می توان امیدوار‬ ‫بود با اجرایی شدن عملیات بازار باز‪ ،‬نرخ سود بانکی نیز‬ ‫براساس مکانیس��م بازار تعیین شود نه به طور دستوری‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نرخ سود بانکی باید همگام با نرخ تورم پیش برود‪،‬‬ ‫چون پایین بودن یا باال بودن این نرخ نس��بت به تورم یا‬ ‫باعث کاهش جذابیت بازار پول می شود یا اینکه می تواند‬ ‫ایج��اد ران��ت کند ک��ه در دوحالت برای اقتصاد کش��ور‬ ‫خطرناک است‪ .‬به گفته او متعادل شدن نرخ سود بانکی‬ ‫از دستاوردهای مهم این سیاست است که اگر به درستی‬ ‫اجرایی شود می توان به تدریج شاهد ان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تغییردر شیوه تعیین نرخ سود بانکی‬ ‫عل��ی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز دراین باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه عملی��ات بازار باز یکی‬ ‫از ابزارهای مهم سیاس��ت پولی بانک مرکزی اس��ت که‬ ‫چند دهه اس��ت در جهان به طور کاربردی مورد استفاده‬ ‫اغاز فروش اوراق قرضه دولتی در قالب عملیات بازار باز‬ ‫معاون بازار فرابورس از اغاز عملیات بازار باز برای نخس��تین بار در بازار س��رمایه کش��ور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫معامله ‪ ۱۰‬هزار برگه اس��ناد خزانه اس�لامی در این بازار بین بانک مرکزی و یکی از بانک های دارای مجوز‬ ‫به منظور تامین کمبود نقدینگی این بانک انجام ش��د‪ .‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬افسانه اروجی مهم ترین اهداف‬ ‫بانک مرکزی را اجرای سیاس��ت های پولی بازار محور عنوان کرد و افزود‪ :‬بانک مرکزی در راس��تای اعمال‬ ‫سیاس��ت های خود‪ ،‬اگر قصد تزریق پول در اقتصاد را داش��ته باشد اقدام به خرید اوراق مالی اسالمی و اگر‬ ‫بخواهد پول را جمع اوری کند‪ ،‬اقدام به فروش این اوراق در سطح بانک ها می کند‪.‬‬ ‫معاون بازار فرابورس در مورد سازکار عملیات بازار باز توضیح داد‪ :‬هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫ب��ه بانک مرکزی مجوز معامله گری مس��تقل در عملیات بازار باز داده که ای��ن عملیات از طریق اوراق قابل‬ ‫معامله و درج شده در فرابورس ایران و در بخش اوراق مالی اسالمی که دولت منتشر می کند‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بانک ها نیز به منظور تامین کس��ری یا مصرف مازاد وجوه خود از این اوراق استفاده‬ ‫می کنند و به نس��بتی که برای ایجاد توازن در نقدینگی پایان روز خود احتیاج دارند از این بازار اس��تفاده‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬مشتریان معامله گر‪ ،‬شامل تمامی بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی هستند‪.‬‬ ‫به گفته اروجی در جریان عملیات بازار باز‪ ،‬بانک ها سفارش های شان را به معامله گر مستقل بانک مرکزی‬ ‫ارائه می کنند که در گام بعدی‪ ،‬معامله گر مس��تقل‪ ،‬این س��فارش ها را وارد س��امانه می کند و معامله انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در مورد فرایند جابه جایی اوراق و تس��ویه معامالت توضیح داد‪ :‬برای تس��ویه‪ ،‬ش��رکت سپرده گذاری‬ ‫مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه‪ ،‬جابه جایی اوراق را بی��ن بانک ها انجام می دهد و برای انتقال پولی که‬ ‫ناشی از خریدوفروش این اوراق است‪ ،‬اطالعات معامله را به سامانه ساتنای بانک مرکزی ارسال می کند که‬ ‫در همان رو ِز انجام معامله‪ ،‬پول میان خریدار و فروشنده از طریق ساتنا جابه جا می شود‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت که براس��اس بند ‪ ۲‬قسمت م تبصره ‪ ۵‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به دولت اجازه داده‬ ‫ش��ده است تا در صورت اجرای عملیات بازار باز و وثیقه گذاری اوراق مالی اسالمی دولتی از بانک ها ازسوی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬بخش��ی از بدهی های قطعی و حسابرسی ش��ده خود به بانک ها را تا سقف ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بهادارس��ازی کند که معامالت این اوراق به عنوان دارایی بانک ها در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس‬ ‫ایران انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫انتظارات مش��تریان و مقتضیات بازارهای کاال و خدمات به دنبال‬ ‫ب و کار بانکی مبتنی بر امکانات‪،‬‬ ‫تبیین و اجرای مدل جدید کس ‬ ‫تجهیزات و سامانه های پیشرفته هستند‪.‬‬ ‫مهدیان با اش��اره به اینکه نظام برنامه ریزی بانک توسعه تعاون‬ ‫هم��واره به دنبال جدیدتری��ن و کارامدترین راهکارهای ممکن‬ ‫برای ارائه ارزش به جامعه هدف و عموم جامعه است افزود‪ :‬بانک‬ ‫توس��عه تعاون به عنوان یک بانک چابک از مزیت های مناس��بی‬ ‫همچ��ون حض��ور نیروهای جوان‪ ،‬متخص��ص و دانش پذیر برای‬ ‫هوشمند سازی مناس��بات بانکداری برخوردار است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نحوه تدوین نقش��ه راه اس��تقرار بانکداری دیجیتال گفت‪ :‬در‬ ‫نقشه راه دیجیتال بانک توسعه تعاون؛ مدل مطلوب منابع انسانی‪،‬‬ ‫مدل مطلوب فناوری اطالعات و مدل مطلوب س��اختار استخراج‬ ‫می شود و به دنبال ان‪ ،‬پروژه هایی برای نیل به بانکداری هوشمند‬ ‫تعریف شود و به اجرا در می اید‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این بانک در چند س��ال گذش��ته در راس��تای ارائه خدمات‬ ‫تخصص��ی ب��ه تعاونگران و اج��رای نقش عاملی��ت در طرح های‬ ‫مل��ی‪ ،‬به تدوین «اس��تراتژی» پرداخته که همزم��ان با حرکت‬ ‫بانک به س��مت هوشمند س��ازی نیاز اس��ت این استراتژی ها نیز‬ ‫متناس��ب با بانکداری هوشمند مورد بازبینی واقع شود‪ .‬مهدیان‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬نگرش بانک توسعه تعاون به مقوله «تحول‬ ‫دیجیتال» فراتر از نگاه پروژه ای می باشد و در واقع بانک به دنبال‬ ‫تبیین مس��یری رو به رشد با بهره گیری از ابزارهای نواورانه برای‬ ‫تحول دیجیتالی و حرکت در این مسیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هوشمند س��ازی بانکداری فقط پیاده سازی فناوری‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه فرهنگ‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬ساختار و نحوه ارائه خدمات‬ ‫دچ��ار تحوالت و بهبود می ش��ود‪ .‬امیرهوش��نگ عصارزاده‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره بانک توس��عه تعاون نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬این‬ ‫بان��ک از هم��ه ظرفیت ها جهت تقویت نقش توس��عه ای بانک و‬ ‫ارائ��ه ارزش به تعاونگران و تولید کنندگان بهره جویی کرده ا و در‬ ‫حرکت به سمت هوشمند سازی مناسبات بانکداری نیز‪ ،‬توجه به‬ ‫ماموریت ها و کار ویژه های بانک را مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهی�ز س�االنه ‪۲۰۰‬هزارمیلی�ارد ری�ال مناب�ع‬ ‫جدید برای بخش کشاورزی‬ ‫مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت‪ :‬بهره وری منابع برای کمک‬ ‫به بخش کش��اورزی افزایش یافته اس��ت و در ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬هر‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال منابع جدید در قالب س��پرده های‬ ‫گوناگون برای این بخش تجهیز کردیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫و همکاری های بین الملل بانک کش��اورزی‪ ،‬روح اله خدارحمی در‬ ‫ایین تجلیل از نمونه های ملی بخش کش��اورزی که در این بانک‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با اعالم مطلب فوق افزود‪ :‬بهره وری منابع برای کمک به‬ ‫بخش کشاورزی افزایش یافته است و در ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬هر سال‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال منابع جدید در قالب سپرده های گوناگون‬ ‫ب��رای ای��ن بخش تجهیز کردیم‪ .‬مدیرعامل بانک کش��اورزی با‬ ‫اشاره به افزایش ‪۲‬برابری منابع این بانک در چند سال گذشته و‬ ‫عبور از هزار هزار میلیارد ریال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منابع مالی این بانک‬ ‫درحال حاضر هزار و ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال شده که با اتکای این‬ ‫منابع س��عی کردیم منابع بیش��تری در اختیار بخش کشاورزی‬ ‫بگذاری��م و در ای��ن زمینه موفقیت خوبی داش��ته ایم‪ .‬وی خاطر‬ ‫نش��ان کرد‪ :‬در اجرای سیاس��ت های دولت و اولویت های وزارت‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سال هاس��ت ک��ه در همه جای‬ ‫جهان‪ ،‬کش��ورها از این ابزار پولی‪ ،‬برای مقابله با رکود و‬ ‫تورم‪ ،‬تنظیم نرخ بهره‪ ،‬مدیریت حجم نقدینگی و‪ ...‬بهره‬ ‫می گیرند و اینک که در کشور ماهم شکل اجرایی به خود‬ ‫گرفته می توان امیدوار بود این اهداف نیز در اقتصاد ایران‬ ‫نیز محقق ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه جداس��ازی اقتصاد از‬ ‫سیاست های دستوری می تواند دستاورد بزرگی باشد که‬ ‫از اجرای این سیاس��ت به دس��ت خواهد امد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫یک��ی از نرخ های��ی که هم��واره در اقتصاد ای��ران به طور‬ ‫دس��توری تعیین شده‪ ،‬نرخ س��ود بانکی به عنوان یکی از‬ ‫مولفه ه��ای مهم در نظام پولی کش��ور بوده که هر زمان‬ ‫که اراده برای تغییر ان ایجاد ش��ده‪ ،‬به ش��کل دستوری‬ ‫ازس��وی ش��ورای پول و اعتبار وبانک مرکزی به بانک ها‬ ‫اب�لاغ و در اقتص��اد ایران ش��کل اجرایی ب��ه خود گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬البته این ن��رخ اگر چه همواره به طور‬ ‫دستوری تعیین شده اما در بسیاری از سال ها متناسب با‬ ‫نرخ تورم نبوده و این موضوع مش��کالت زیادی را با خود‬ ‫همراه کرده اس��ت‪ .‬این شرایط سبب شده تا نقدینگی ها‬ ‫به س��مت بخش های سفته بازی حرکت کند و در نهایت‬ ‫به ط��ور مناس��ب و بهینه به بخش ه��ای مولد اقتصاد که‬ ‫همواره نیازمند منابع بوده تزریق نشود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اما با‬ ‫اجرای سیاست عملیات بازار باز در اقتصاد ایران‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار بود با خرید و فروش اوراق ازس��وی بانک مرکزی‬ ‫و بانک های تجاری‪ ،‬نرخ بهره و نرخ پول در اقتصاد ایران‬ ‫از این پس نه به طور دستوری‪ ،‬بلکه با مدیریت نرخ تورم‪،‬‬ ‫کنترل حجم نقدینگی و رفع رکود ممکن شود‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه مهم ترین کارکرد عملیات‬ ‫بازار باز همین موضوع اس��ت که به کمک سیاست پولی‬ ‫و خرید و فروش اوراق و نه به ش��کل دستوری‪ ،‬نقدینگی‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬نرخ به��ره تعیی��ن و تورم نیز کنترل ش��ود‪،‬‬ ‫یاداورش��د‪ :‬عالوه بر این با به وج��ود امدن بازار بدهی و‬ ‫اوراق‪ ،‬می توان امیدوار بود‪ ،‬تخصیص منابع به شکل بهینه‬ ‫به بخش مولد اقتصاد همچون کش��اورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬تولید‬ ‫و‪ ...‬اختصاص یابد‪.‬‬ ‫به گفته صادقین‪ ،‬بس��یاری از کشورها درحال حاضر با‬ ‫بهره گیری ازاین ابزار مهم پولی‪ ،‬از طریق تنظیم نرخ بهره‬ ‫و تورم‪ ،‬در راستای رفع رکود حاکم بر اقتصاد جهانی اقدام‬ ‫کرده ان��د که ایران هم می توان��د با کمک این بازار دراین‬ ‫مسیر گام بردارد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینک��ه با توجه به تاثیرات مثبت عملیات‬ ‫بازار باز بر اقتصاد کشورها و در شرایطی که اقتصاد ایران‬ ‫تحت تاثیر تحریم های امریکا با فش��ارهایی روبه رو است‪،‬‬ ‫اجرای این عملیات می تواند تا حدودی وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور را بهبود بخش��د‪ .‬اما باید توجه داشت که اجرایی‬ ‫شدن عملیات بازار باز موضوعی نیست که در کوتاه مدت‬ ‫بتوان��د تحوالت ناگهان��ی ایجاد کند و ای��ن مهم زمانبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته صادقین‪ ،‬این مس��یری اس��ت که دیر یا زود‬ ‫اقتص��اد ایران همچون س��ایر کش��ورها بای��د ان را طی‬ ‫می ک��رد‪ ،‬حت��ی انتظار ای��ن بود که خیل��ی پیش تر این‬ ‫سیاس��ت عملیاتی می شد‪ .‬بدون ش��ک عملیاتی کردن‬ ‫این ب��ازار در بلندمدت می تواند پایه های اقتصاد ایران را‬ ‫تقویت کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه این سیاس��ت می تواند‬ ‫زمینه جداس��ازی اقتصاد ایران را از برخی سیاس��ت های‬ ‫دس��توری همچ��ون نرخ س��ود بانک��ی را فراه��م کند‪،‬‬ ‫یاداورش��د‪ :‬در عی��ن حال این سیاس��ت می تواند زمینه‬ ‫توس��عه بازار بده��ی و اوراق را فراهم کند و باعث تنظیم‬ ‫نرخ بهره و نقدینگی در کش��ور ش��ود و در بلندمدت به‬ ‫کمک ثبات وکنترل بازار ارز بیاید‪.‬‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬ضم��ن کمک به بهره ب��رداری از ظرفیت های‬ ‫موج��ود‪ ،‬به افزایش ظرفیت های جدید در بخش کش��اورزی نیز‬ ‫کمک کرده ایم‪ .‬خدارحمی با اش��اره به تس��هیالت پرداختی در‬ ‫حوزه مکانیزاس��یون بخش کشاورزی خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪ ۴‬سال‬ ‫گذشته برای توسعه مکانیزاسیون با پرداخت تسهیالت توانستیم‬ ‫کمک مناس��بی به این بخش کنیم‪ .‬مدیرعامل بانک کش��اورزی‬ ‫روند تسهیالت پرداختی این بانک برای توسعه گلخانه ها را مثبت‬ ‫ارزیابی کرد و با بیان اینکه در ‪ ۹‬ماه امسال از نظر سطح‪ ،‬دو برابر‬ ‫میزان موجود در مصوبه و‬ ‫س��ال گذش��ته و به هزار و ‪ ۹۰‬هکتار‬ ‫ِ‬ ‫پرداخت تس��هیالت رسیدیم یاداور شد‪ :‬تا کنون ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت پرداخت کردیم و امیدوارم تا پایان سال ‪ ۲‬هزار‬ ‫هکت��ار را عملیاتی کنیم‪ .‬خدارحمی با بیان اینکه برای توس��عه‬ ‫گلخانه‪ ،‬مکانیزاس��یون و پرورش ابزیان در همه اس��تان ها بدون‬ ‫هیچ محدودیتی تسهیالت پرداخت می شود اضافه کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫دانه ه��ای روغن��ی و کمک به تهیه بذر هم اقد ام های خوبی انجام‬ ‫ش��ده و ت��ا حدود زی��ادی از عهده تکالیف خ��ود برامده ایم‪ .‬وی‬ ‫عملکرد بیمه محصوالت کشاورزی را مثبت ارزیابی و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بیمه محصوالت کش��اورزی پشتیبان بخش کشاورزی است‬ ‫و امسال عملکرد بهتری داشته و جزو معدود سال هایی است که‬ ‫با وجود خسارت های بیشتر بهترین عملکرد و کمترین تذکر در‬ ‫زمینه مطالبات بیمه را داشتیم‪ .‬خدارحمی با بیان اینکه به لحاظ‬ ‫منابع‪ ،‬روش های عملیات‪ ،‬سیس��تم ها و اس��تفاده از سامانه های‬ ‫گوناگون جزو بانک های پیش��روی کشور هستیم‪ ،‬ابراز امیدورای‬ ‫کرد‪ :‬با مش��ارکت کش��اورزان و فعاالن بخش کش��اورزی هر روز‬ ‫شاهد رونق تولید در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ک��ه مواد مورد نی��از تولیدکنندگان اگر در کش��ور‬ ‫تولید می شود میزان و کیفیت انها جوابگوی تولید‬ ‫نیس��ت و ما مجبور به واردات هستیم‪ .‬عزیززاده در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش کاشی و سرامیک‬ ‫بخش��ی از م��واد اولیه این صنعت کلی��دی بوده و‬ ‫از مح��ل واردات تامین می ش��ود‪ .‬اما دولت در این‬ ‫زمینه صدور بخش��نامه های گوناگون مانع واردات‬ ‫واحدی پیشتاز در بومی سازی‬ ‫سامانه مدیریت دانش فوالد خوزستان در خدمت بومی سازی‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان در س��ال جاری ب��ا اتکا‬ ‫ب��ه ت��وان داخ��ل و بومی س��ازی‪ ۷.۱ ،‬میلی��ون یورو‬ ‫صرفه جویی ارزی داش��ته که از این میزان‪ ۵ ،‬میلیون‬ ‫یورو ان مربوط به محصوالت نس��وز بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت بزرگ فوالدی توانمندی این را دارد که بیشتر‬ ‫قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی در فوالد خوزستان‬ ‫علیرضا هرمزنژاد‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بهینه س��ازی صنعت��ی فوالد‬ ‫خوزس��تان در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش ک��ه چ��را در تهی��ه‬ ‫الکت��رود گرافیت��ی واحدهای‬ ‫ف��والدی ب��ا مش��کل روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماده اولیه الکترود گرافیتی کک س��وزنی‬ ‫اس��ت که یک ماده خاص به شمار می رود که از طریق‬ ‫ی��ک فرایند خاص تولید می ش��ود و فن��اوری ان در‬ ‫اختیار ‪ ۴‬کش��ور امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ژاپ��ن و المان قرار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تولی�د کک س�وزنی نیازمن�د فن�اوری‬ ‫خاص‬ ‫س��یامک س��نگری‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬هزار قطعه را در فوالد خوزس��تان‬ ‫بومی س��ازی کرده ایم‪ ،‬اما برخی از تجهیزات مورد نیاز ویژه هستند‬ ‫و نی��از به فناوری های خاص دارند که بیش��تر ای��ن فناوری ها مانند‬ ‫الکترود گرافیتی انحصاری هستند‬ ‫دارد‪ .‬حت��ی کارخانه های��ی که در چی��ن تولیدکننده‬ ‫الکترود گرافیتی هس��تند‪ ،‬مواد اولیه خ��ود را از این‬ ‫کش��ورها وارد می کنند‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در حقیقت مش��کل اصلی الکت��رود گرافیتی در تهیه‬ ‫کک سوزنی است‪.‬‬ ‫هرمزن��ژاد در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه چرا‬ ‫شرکت های داخلی قادر به تولید کک سوزنی نیستند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نکته مهم در زمینه کک س��وزنی‪ ،‬میزان‬ ‫خلوص و مقاومت ان اس��ت که باید به درجه خاصی‬ ‫برس��د و پس از ان در یک فرایند دشوارتر و هزینه بر‬ ‫تبدیل به ماده اولیه الکترود گرافیتی شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬در برخی واحدها الکترود را‬ ‫ترمیم می کنند‪ ،‬اما در کشور ما هنوز به مرحله تولید‬ ‫نرس��یده ایم و بیشتر واحدها الکترود را وارد می کنند‪.‬‬ ‫دس��تیابی به تولید کک س��وزنی با ایجاد خط تولید‬ ‫و فن��اوری تولید الکترود گرافیت��ی فرایند پیچیده ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که ایا کک‬ ‫در ایران موجود است‪ ،‬گفت‪ :‬هر جا زغال سنگ باشد‪،‬‬ ‫می توان به کک نیز دسترس��ی داش��ت‪ .‬کک در ایران‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬اما تبدیل ان به کک س��وزنی نیازمند‬ ‫فن��اوری خاصی اس��ت که در اختیار ‪ ۴‬کش��ور جهان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش از تحریم ها‪ ،‬ط��رح ایجاد کارخانه‬ ‫الکت��رود گرافیت��ی در منطق��ه اروند مطرح ش��د‪ ،‬اما‬ ‫چ��ون تولید الکترود گرافیتی یک فناوری «های تک»‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬جزو تحریم ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هرمزنژاد در پاسخ به این پرسش که ایا شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان توان تولید کک س��وزنی را دارند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تعدادی از دانش��گاه ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫در این حوزه مش��غول به کار هستند که امیدواریم به‬ ‫تولید کک سوزنی دسترسی پیدا کنند‪ .‬اگر قرار باشد‬ ‫به سمت بومی سازی پیش برویم باید در این زمینه ها‬ ‫سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه مواد اولیه‬ ‫رئیس راهبری فناوری فوالد خوزستان در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که فوالد خوزستان برای تهیه مواد اولیه‬ ‫با مشکل خاصی روبه رو نیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫اصلی این کارخانه‪ ،‬س��نگ اهن اس��ت که تمام ان از‬ ‫معادن داخلی از جمله از چادرملو‪ ،‬سنگ اهن مرکزی‬ ‫و س��نگان تامین می شود‪ .‬در حقیقت کل سنگ اهن‬ ‫مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین می کنیم‪.‬‬ ‫س��نگری در ادامه داد‪ :‬البت��ه در زمینه برخی مواد‬ ‫اولی��ه مانن��د فروالیاژها مثل فرومنگنز‪ ،‬فروس��یلیس‬ ‫و الومینا که پایه نس��وز به ش��مار می روند و افزودنی‬ ‫هستند و در ایران موجود نیستند‪ ،‬چاره ای جز واردات‬ ‫نداریم و از کش��ورهای شرقی و اس��یای میانه و‪ ...‬ان‬ ‫را وارد می کنیم‪ ،‬اما این موضوع س��بب نش��ده تولید‬ ‫متوقف ش��ود و با روند به نس��بت نرمالی کارخانه در‬ ‫حال تولید اس��ت و تا پایان سال به برنامه ساالنه خود‬ ‫دست خواهیم یافت و با وجود تمام مشکالت از برنامه‬ ‫ساالنه عقب نیستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬در این میان موضوع این‬ ‫اس��ت که منابع سنگ اهن کش��ور محدود هستند و‬ ‫دولت باید بر نحوه اس��تفاده از سنگ اهن و توزیع ان‬ ‫بین ش��رکت های فوالدی نظارت داشته باشد‪ ،‬وگرنه‬ ‫شرکت هایی که توان مالی باالتری دارند‪ ،‬مواد اولیه را‬ ‫به س��مت خود خواهند کشاند و سایر شرکت ها دچار‬ ‫مش��کل تامین ان می ش��وند که البته امیدواریم این‬ ‫اتفاق رخ ندهد‪.‬‬ ‫رئیس راهبری فناوری فوالد خوزس��تان در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که ب��ا توجه به رکود ب��ازار‪ ،‬با دپوی‬ ‫محصول روبه رو نیس��تید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چندان با دپوی‬ ‫محصوالت تولیدی روبه رو نیس��تیم و انبارهای در حد‬ ‫نرم��ال محصول دارند‪ .‬عمده فروش فوالد خوزس��تان‬ ‫ب��ه صنایع داخلی تحویل داده می ش��ود‪ .‬ما نیز میزان‬ ‫صادرات خود را به نس��بت کاه��ش داده ایم‪ ،‬اما ان را‬ ‫متوقف نکرده ایم‪.‬‬ ‫س��نگری همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ارزش افرین��ی در واحد فوالد خوزس��تان به چه اندازه‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فوالدی که در تولید فوالد خوزستان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فوالد میانی اس��ت که ارزش افزوده خاصی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا توجه به نرخ گ��ذاری که در بازار بورس انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اگر مواد اولیه و سنگ اهن به موقع به دست‬ ‫ما نرس��د ارزش افرینی به حداقل ممکن خواهد رسید‬ ‫و مطلوب نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر مشکل خاصی نداریم‬ ‫و ش��رکت به س��وددهی مناسب خود رس��یده است‪.‬‬ ‫سنگری در پاس��خ به این پرسش که فوالد خوزستان‬ ‫برای تولید دانش چه برنامه هایی در دست اقدام دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فوالد خوزس��تان جزو نخس��تین ش��رکت های‬ ‫فوالدی اس��ت که بومی سازی قطعات را اغاز کرد و از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۰‬این روند را پیش برد‪ .‬دانش ارزشمندی‬ ‫پش��ت این تجربه ها قرار دارد و حتی شرکت اقدام به‬ ‫ارائ��ه و فروش این دانش ها به ش��رکت های داخلی و‬ ‫همکار کرده است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬طبیعی است که‬ ‫با وجود تحریم ها و ش��دت گرفتن اهمیت بومی سازی‬ ‫در داخل‪ ،‬ای��ن روند را با توان بیش��تری ادامه دهیم‬ ‫و ثب��ت‪ ،‬توزیع و نش��ر دانش را به طور منس��جم تری‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬ما نخستین شرکت فوالدی هستیم که‬ ‫در زمینه استقرار مدیریت دانش اقدام کرده و سامانه‬ ‫مدیریت دان��ش داریم که دانش تولید ش��ده را ثبت‬ ‫می کند و زمانی که مورد نیاز باش��د در اختیار س��ایر‬ ‫ش��رکت ها قرار می دهد‪ .‬به هر حال دانش��ی که تولید‬ ‫می شود‪ ،‬فقط در انحصار ما نیست و در حقیقت دانش‬ ‫ملی به ش��مار می رود‪ .‬قص��د داریم تا جایی که ممکن‬ ‫است برای سازمان ارزش افرینی کرده و سبب ارتقای‬ ‫دانش صنعت فوالد در کشور شویم‪.‬‬ ‫علیرضا‬ ‫هرمزنژاد‪ :‬در‬ ‫کشور ما هنوز‬ ‫به مرحله تولید‬ ‫الکترود گرافیتی‬ ‫نرسیده ایم و‬ ‫بیشتر واحدها‬ ‫الکترود را‬ ‫وارد یا ان را‬ ‫ترمیم می کنند‬ ‫رفع موانع صادرات‪ ،‬الزامی در عبور از مشکالت صنعت سیمان‬ ‫کارش��ناس صنعت سیمان معتقد اس��ت که پیگیری برای‬ ‫رف��ع موانع صادراتی می تواند راهگش��ای مش��کالت صنعت‬ ‫س��یمان در حوزه ف��روش‪ ،‬ح��ذف رقابت منف��ی و افزایش‬ ‫نقدینگی کارخانه ها باشد‪.‬‬ ‫به گزارش س��یمان خبر‪ ،‬محمد اسعدی از مدیران باسابقه‬ ‫در صنع��ت س��یمان گفت‪ :‬انچ��ه امروز می توان��د به صنعت‬ ‫سیمان کشور برای برون رفت از مشکالت موجود کمک کند‬ ‫برنامه ری��زی برای رفع موانع صادراتی کارخانه های س��یمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت موجود در حوزه ص��ادرات از جمله‬ ‫حمل ونقل زمینی‪ ،‬زیرساخت های پایانه های صادراتی‪ ،‬قوانین‬ ‫و مق��ررات و حمل ونقل دریایی از مهم ترین عوامل س��د راه‬ ‫رونق صادرات سیمان به شمار می رود‪.‬‬ ‫اس��عدی ضمن اش��اره به ای��ن موضوع ک��ه درحال حاضر‬ ‫درخواست هایی از سوی مش��تریان سیمان ایران وجود دارد‬ ‫که به دلیل موانع یادش��ده‪ ،‬امکان پاس��خگویی به انها فراهم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬می توان به کش��ور چین‬ ‫اشاره کرد که به دلیل مسائل زیست محیطی از ظرفیت تولید‬ ‫کلینکر خود کاسته و تعدادی از خطوط تولید خود را متوقف‬ ‫کرده و درحال حاض��ر نیازمند واردات ‪۲۰‬میلیون تن کلینکر‬ ‫است‪ .‬این موضوع می تواند به عنوان یک فرصت برای صادرات‬ ‫کلینکر ایران به کشور چین باشد‪ ،‬اما در عمل میزان کمی از‬ ‫این ظرفیت صادراتی محقق شده است و نیازمند برنامه ریزی‬ ‫و اقدام برای کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی هستیم‬ ‫ت��ا به این ترتیب بتوان مش��کالت صنعت س��یمان در حوزه‬ ‫ف��روش‪ ،‬رقابت منف��ی و نقدینگ��ی کارخانه ها را پشت س��ر‬ ‫نهاد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت س��یمان معتقد اس��ت توس��عه‬ ‫حمل ونقل ریلی می تواند مزای��ای فراوانی برای جابه جایی و‬ ‫صادرات س��یمان فراه��م اورد و در کارخانه ها و مناطقی که‬ ‫دسترسی مناس��بی به خطوط حمل ونقل ریلی وجود داشته‬ ‫این موضوع به اثبات رسیده است‪.‬‬ ‫محمد اس��عدی درباره افزایش نرخ سیمان نیز گفت‪ :‬طرح‬ ‫افزایش ‪۳۷‬درصدی نرخ س��یمان در نیمه نخس��ت امسال با‬ ‫هم��کاری کارخانه ه��ا تولیدی به خوبی اجرا ش��د و افزایش‬ ‫دوباره نرخ س��یمان موضوعی است که درحال حاضر ازسوی‬ ‫انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در حال پیگیری‬ ‫است و براساس صحبت های مطرح شده ازسوی دبیر انجمن‪،‬‬ ‫در صورت پیش��رفت اقدام های انجام شده در بهمن ماه شاهد‬ ‫مرحله دیگری از افزایش نرخ سیمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫س��رانجام بازار کنونی مقاط��ع طویل فوالدی‬ ‫با توجه به مکانیس��م عملیات��ی حاکم بر بورس‬ ‫کاال به کجا ختم خواهد شد؟ نخست اینکه بارها‬ ‫تاکید داشتیم بر این موضوع که مکانیسم فعلی‬ ‫که برای کش��ف نرخ پایه عرض��ه مقاطع طویل‬ ‫فوالدی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معرفی‬ ‫و تصویب و اجرایی ش��ده‪ ،‬در رویارویی با رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کنن��ده داخلی عادالن��ه نبوده و‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه از ن��رخ صادراتی محصول حوزه‬ ‫نورد سرچشمه گرفته و دالری است‪.‬اما اگر قرار‬ ‫باش��د نظر کارگروه تخصصی تنظیم بازار فوالد‬ ‫کش��ور همچنان بر این نوع نرخ گذاری بدون در‬ ‫نظر گرفتن جایگاه و حقوق مصرف کننده داخلی‬ ‫تداوم داشته باشد‪ ،‬چه اتفاقی روی خواهد افتاد؟‬ ‫با توجه به تنش های سیاسی که به تازگی به وجود‬ ‫ام��ده‪ ،‬بازار ارز را دوباره دچ��ار التهاب کرده که‬ ‫به دنبال خود سبب روند صعودی نرخ پایه مقاطع‬ ‫طویل فوالدی بورس کاال شده است‪ .‬همان گونه‬ ‫ک��ه از رون��د حاک��م فعلی تا ح��دودی می توان‬ ‫تخمین زد‪ ،‬متاسفانه این روند همچنان که دیده‬ ‫می شود ادامه دارد و مصرف کننده نهایی مجبور‬ ‫ب��ه پرداخت هزینه باب��ت التهاب های موجود در‬ ‫بازار شمش متاثر از بازارهای صادراتی حوزه نورد‬ ‫در منطقه است‪ .‬یک گمان دیگری این روزها در‬ ‫بین برخی از کارشناسان بازار قوت گرفته مبنی‬ ‫بر اینکه با توجه به بی توجهی به خاس��تگاه بازار‬ ‫داخلی و ادامه دار بودن روند صعودی قیمت های‬ ‫داخل��ی با توجه به التهاب های بازار ارز‪ ،‬احتمال‬ ‫اینکه برخی فش��ارها از رده های باالتر (به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬س��ران س��ه قوه) به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان متولی این مکانیس��م که این‬ ‫روزها فقط نظاره گر این روند اس��ت؛ وارد ش��ود‪،‬‬ ‫هم وجود دارد که در این صورت‪ ،‬احتمال تغییر‬ ‫در مکانیس��م عملیاتی فعلی و دخالت مستقیم‬ ‫ناظ��ر ارش��د بازار و تش��کیل نشس��ت کارگروه‬ ‫تخصص��ی فوالد ه��م وجود خواهد داش��ت که‬ ‫البته این مورد احتمالی نه قابل محاس��به است‬ ‫و نه قابل پیش بینی‪ ،‬چراکه به درس��تی مشخص‬ ‫نیست اکنون حامی واقعی حقوق مصرف کننده‬ ‫نهایی دقیقا کدام نماینده یا سازمان یا وزارتخانه‬ ‫اس��ت؟! اما تجربه نش��ان داده که این شیب تند‬ ‫رون��د افزایش��ی قیمت های داخلی ب��ا حمایت‬ ‫این گونه مکانیس��م های یک س��ویه‪ ،‬همزمان با‬ ‫افزای��ش نارضایتی های داخلی‪ ،‬هم��واره پایدار‬ ‫نبوده و احتمال شکس��ته ش��دن برخی تحوالت‬ ‫پیش بین��ی نش��ده ب��ا دخالت برخ��ی از عوامل‬ ‫نظارتی رده باالتر همواره وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫ساخت بتن از باکتری‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه کلرادو بولدر امریکا‬ ‫به تازگی با کمک باکتری ها موفق به توسعه بتن‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بتن از پرکاربردترین‬ ‫مصالح س��اختمانی اس��ت‪ .‬ویژگی اصلی بتن‪،‬‬ ‫ارزان ب��ودن و در دس��ترس بودن م��واد اولیه‬ ‫ان اس��ت‪ .‬همچنین می توان خاطرنش��ان کرد‬ ‫ک��ه تولید ان��واع بتن ب��ا اس��تفاده از حرارت‪،‬‬ ‫بخار‪ ،‬ات��وکالو‪ ،‬تخلیه هوا‪ ،‬فش��ار هیدرولیکی‬ ‫ویب��ره و قالب انجام می ش��ود‪ .‬بتن به طورکلی‬ ‫محصولی است که از مخلوط اب با سیمان ابی‬ ‫و س��نگ دانه های گوناگون‪ ،‬در اثر واکنش اب‬ ‫با س��یمان در ش��رایط محیطی خاصی حاصل‬ ‫می ش��ود و دارای ویژگی های خاص اس��ت‪ .‬در‬ ‫دسترس بودن مصالح ان‪ ،‬دوام به نسبت زیاد و‬ ‫نیاز به ساخت وسازهای فراوان سازه های بتنی‬ ‫چون ساختمان ها‪ ،‬سازه ها‪ ،‬سدها‪ ،‬پل ها‪ ،‬تونل ها‬ ‫و راه ها‪ ،‬این ماده را بسیار پرمصرف کرد ه است‪.‬‬ ‫پژوهش��گران امریکایی به تازگی با اس��تفاده از‬ ‫نوعی باکت��ری به ن��ام«‪»Synechococcus‬‬ ‫موف��ق به توس��عه بت��ن در اش��کال گوناگون‬ ‫شده اند‪ .‬در این مطالعه پژوهشگران باکتری ها‬ ‫را با ژالتین‪ ،‬ماسه و مواد مغذی در یک مخلوط‬ ‫مایع ترکیب کردند‪ ،‬س��پس این ترکیب را در‬ ‫قالب قرار دادند و س��پس انه��ا را در مجاورت‬ ‫گرما و نور خورش��ید قرار دادند که این موضوع‬ ‫س��بب ش��د تا باکتری ها در فرایندی شبیه به‬ ‫تش��کیل ص��دف در اقیانوس‪ ،‬کریس��تال های‬ ‫کربنات کلس��یم در اطراف ذرات ماس��ه تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هنگامی ک��ه این ترکیب خنک ش��د‪ ،‬ژالتین‬ ‫س��بب ش��د تا این ترکی��ب از حال��ت مایع به‬ ‫حالت جامد و ژل مانند تبدیل ش��ود‪ .‬س��پس‬ ‫پژوهش��گران ب��رای س��فت و محکم تر ش��دن‬ ‫ترکیب و خارج شدن ان از حالت ژل مانند اب‬ ‫ان را به طور کامل گرفتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��یامک س��نگری‪ ،‬رئی��س‬ ‫راهب��ری فن��اوری ف��والد‬ ‫خوزس��تان در حاشیه دومین‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی‬ ‫ف��والد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیشتر مواد‬ ‫نس��وز م��ورد نی��از کوره های‬ ‫فوالد خوزستان از داخل تامین می شود‪ ،‬حتی می توان‬ ‫ادعا کرد که ح��دود ‪100‬درصد ان در داخل تولید و‬ ‫تامی��ن می ش��ود‪ .‬درصد بس��یار اندکی از نس��وزهای‬ ‫خاص‪ ،‬بومی س��ازی نش��ده باقی مانده ان��د که نیاز به‬ ‫فناوری های ویژه ای دارند که البته برخی شرکت ها در‬ ‫این راس��تا برای بومی ش��دن انه��ا اقدام هایی انجام‬ ‫داده اند که امیدواریم همی��ن میزان را نیز بتوانیم در‬ ‫داخل تامین کنیم‪.‬‬ ‫س��نگری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��کل برای‬ ‫بومی سازی محصوالت نس��وز‪ ،‬مواد اولیه است که در‬ ‫داخل کش��ور موجود نیس��ت و باید انها را وارد کنیم‪.‬‬ ‫اما در کل می توان مدعی شد که بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫نسوز در داخل تامین می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در فوالد خوزس��تان‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد واحدهای احیای مس��تقیم در داخل‬ ‫س��اخت و تهیه شده اس��ت و حدود ‪ ۷۵‬تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫تجهیزات گندله س��ازی و ح��دود‪ ۹۰‬درصد تجهیزات‬ ‫انباش��ت و برداش��ت و تجهی��زات مربوط ب��ه کوره ها‬ ‫بومی س��ازی ش��ده اند‪ .‬در زمینه الکترود نیز در حال‬ ‫مشارکت برای اجرای یک طرح ملی هستیم‪.‬‬ ‫رئیس راهب��ری فناوری فوالد خوزس��تان در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه خطوط ریخته گری فوالد‬ ‫خوزستان به تازگی قرارداد بومی سازی کل خط برای‬ ‫طرح توس��عه و بهینه س��ازی منعقد شده و تا دو سال‬ ‫اینده به طور ‪100‬درصد بومی سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫سنگری با اش��اره به ساخت قطعاتی در واحد فوالد‬ ‫خوزس��تان عنوان کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۰‬هزار قطعه را در‬ ‫فوالد خوزس��تان بومی س��ازی کرده ای��م‪ ،‬اما برخی از‬ ‫تجهیزات مورد نیاز ویژه هستند و نیاز به فناوری های‬ ‫خاص دارند که بیش��تر این فناوری ه��ا مانند الکترود‬ ‫گرافیتی انحصاری هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت کاشی‬ ‫و سرامیک‬ ‫با ‪۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت‬ ‫فعالیت می کند‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک با‬ ‫بیان اینکه مش��کالت بخش تولید باعث ش��ده این‬ ‫صنعت با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت فعالیت کند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫روزها تولیدکنن��دگان با نبود هماهنگی بین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی و گمرک در‬ ‫بخش صادرات و واردات روبه رو هستند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬بهن��ام عزیززاده با اش��اره به‬ ‫اینک��ه این روزها تولیدکنن��دگان با نبود هماهنگی‬ ‫بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی و‬ ‫گمرکات در بخش صادرات و واردات روبه رو هستند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تولیدکنندگان بخش کاش��ی و سرامیک‬ ‫رفع تعهدات صادراتی خود را انجام می دهند و مبالغ‬ ‫را به حس��اب بانک مرکزی واری��ز می کنند‪ ،‬اما نبود‬ ‫هماهنگی بین نهادها عاملی ش��ده تا ما در صادرات‬ ‫محصوالت خود معطل مجوز باشیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه کانتینرها در گمرکات می ماند‬ ‫تا نامه ترخیص انها صادر ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تصور کنید‬ ‫پس از کش��مکش های بس��یار مجوز ترخیص کاال‬ ‫از گمرک صادر می ش��ود اما همین ارس��ال نامه به‬ ‫گمرکات یک هفته زم��ان می برد تا به مرحله اجرا‬ ‫برسد‪ .‬در این شرایط تکلیف تولیدکننده با خریدار‬ ‫خارجی خود چیست؟‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک با‬ ‫تاکید بر اینکه این سنگ اندازی ها در سال تولید و‬ ‫حمایت از صادرات اصال قابل درک نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت مان��ع واردات مواد اولیه ما به کش��ور‬ ‫می شود چراکه معتقد است این مواد در داخل تولید‬ ‫شده و نیازی به واردات ان نیست این درحالی است‬ ‫مواد اولیه به خط تولید است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک‬ ‫ب��ا گالی��ه از اینکه توقع داش��تیم در س��ال جاری‬ ‫حمای��ت ویژه ای از حوزه تولید انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از دولت درخواس��ت می کنیم هماهنگی های الزم‬ ‫را می��ان نهاد ها فراهم کند تا م��ا در روند تولید با‬ ‫خلل روبه رو نشویم‪ .‬چرا برای صدور یک مجوز باید‬ ‫درگیر بروکراسی اداری شویم و درباره تسهیل روند‬ ‫تولید اقدام کارامدی انجام نمی شود؟‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬صنعت کاش��ی و س��رامیک‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ ۷۰۰‬میلی��ون مترمربع محصول را‬ ‫دارد اما متاس��فانه مش��کالت تولید باعث شده این‬ ‫صنعت ب��ا ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت به فعالیت مش��غول‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سرانجام بازار‬ ‫مقاطع طویل‬ ‫فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫در حاشیه ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت عنوان شد‬ ‫برگزاری نمایشگاه فرش‬ ‫دستباف در گرگان‬ ‫خبر‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلس��تان گفت‪:‬‬ ‫دومین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش استان‬ ‫گلستان در گرگان برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫ط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نقل از رواب ‬ ‫اس��تان گلستان‪ ،‬درویش علی حسن زاده گفت‪ :‬ارائه‬ ‫اخری��ن تولیدات و محص��والت واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫تبادل دانش و اطالعات بین تولیدکنندگان‪ ،‬اشنایی‬ ‫با سلیقه ها و درخواست های مصرف کنندگان‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارتباط مس��تقیم و بدون واسطه بین تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنن��دگان‪ ،‬ایجاد فضای رقابتی و باال بردن‬ ‫ح��ق انتخ��اب مصرف کنن��دگان از جمل��ه اهداف‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه بود‪ .‬به گفته حسن زاده‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه با حضور ‪ ۲۴‬واحد از ش��هرهای گرگان‬ ‫و تبری��ز در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اس��تان گلستان واقع در جاده گرگان‪-‬اق قال برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫توسعه چهارمحال و بختیاری‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬جذب سرمایه گذاران در چهارمحال‬ ‫و بختی��اری ضروری اس��ت‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬علی‬ ‫ش��هریارپور با اش��اره به اینکه جذب سرمایه گذاران‬ ‫در چهارمح��ال و بختی��اری ضروری اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ش خصوصی‬ ‫ک��رد‪ :‬بهره گیری از ظرفیت ه��ای بخ ‬ ‫ب��رای توس��عه چهارمح��ال و بختی��اری ض��روری‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال‬ ‫و بختی��اری اظه��ار کرد‪ :‬جذب س��رمایه گذاران در‬ ‫اس��تان زمینه س��از افزایش اش��تغال و کاهش نرخ‬ ‫بیکاری است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬باید از تمام ظرفیت ها برای هدایت‬ ‫س��رمایه گذاران در مناطق روس��تایی و عش��ایری‬ ‫استفاده کرد‪ .‬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫چهارمحال و بختیاری تاکید کرد‪ :‬ایجاد اشتغال در‬ ‫روستاها زمینه س��از کاهش مهاجرت از روستاها به‬ ‫شهرها است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه تخصص��ی صنع��ت همزم��ان ب��ا‬ ‫نخس��تین نمایشگاه ماشین االت س��اخت و تولید ابزاراالت و‬ ‫تجهی��زات کارگاه��ی ‪ ۲۴‬دی در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی اس��تان قزوین اغاز به کار کرد و ت��ا ‪ 20‬دی ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه ‪ ۷۰‬واحد تولیدی و نیز اداره ها و تشکل های‬ ‫مرتبط در حوزه صنعت از استان های قزوین‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اصفهان‬ ‫و تهران در فضایی به مساحت ‪ ۲۴۰۰‬مترمربع توانمندی های‬ ‫و تولی��دات خود را در معرض دید عالقه من��دان قرار داده اند‪.‬‬ ‫انواع ماش��ین االت صنعتی‪ ،‬تجهیزات کارگاهی‪ ،‬دس��تگاه های‬ ‫نظافت��ی صنعتی‪ ،‬مش��عل و کوره ه��ای حرارت��ی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫سرمایش��ی و گرمایش��ی‪ ،‬خدمات ثبتی صنعتی‪ ،‬مشاوره ای و‬ ‫بیمه ای‪ ،‬انواع کپسول اطفای حریق‪ ،‬لوازم ایمنی و کار‪ ،‬چسب‬ ‫و مواد شیمیایی صنعتی‪ ،‬صنایع ساخت قطعات‪ ،‬کابل و برق‪،‬‬ ‫الکتروموتور و موتوژن‪ ،‬پمپ وکیوم‪ ،‬کمپرسور و هوای فشرده‪،‬‬ ‫سیس��تم حفاظتی‪ ،‬خدمات چاپ و بس��ته بندی‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬خوشه صنعتی ش��یرینی سنتی‪ ،‬واحدهای فناور‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��ازمان ها و نهاد های صنعتی‪ ،‬پارک علم و فناوری‪،‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‪ ،‬شهر صنعتی البرز و خانه صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬در این نمایش��گاه تولیدات و دس��تاوردهای خود را‬ ‫عرضه کردند‪.‬‬ ‫ارائه توانمندی ها و معرفی کاال و خدمات جدید مش��ارکت‬ ‫کنندگان‪ ،‬سنجش توان رقابتی مش��ارکت کنندگان‪ ،‬افزایش‬ ‫حمایت از صنایع سبز در قزوین‬ ‫می��زان تبلیغات در س��طح عم��وم‪ ،‬تحقیق ب��ازار و بازاریابی‪،‬‬ ‫اشنایی متخصصان و عالقه مندان با فناوری های روز این حوزه‪،‬‬ ‫اشنایی با اخرین دستاوردهای صنعتی کشور از جمله اهداف‬ ‫برپایی این نمایش��گاه به شمار می رود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬استاندار‬ ‫قزوین در حاشیه بازدید از این نمایشگاه از برنامه های حمایتی‬ ‫ایجاد ‪ ۱۰‬واحد فراوری معدنی در اذربایجان غربی‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر ‪ ۴۷۱‬معدن دارای پروانه بهره برداری در استان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ل حاضر ‪۴۷۱‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬پریس��ا عابدپور گفت‪ :‬در حا ‬ ‫معدن دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت استخراج بیش ‪۱۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۱۸‬هزار تن در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫معادن یادش��ده برای ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۰۱‬نفر به طور مس��تقیم‬ ‫موقعیت شغلی ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫عابدپ��ور اذعان ک��رد‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۰۶‬محدوده اکتش��افی‬ ‫دارای پروان��ه و ‪ ۲۹‬معدن دارای گواهینامه کش��ف در حال‬ ‫فعالیت هس��تند که امید است با به بهره برداری رسیدن این‬ ‫معادن ظرفیت بهره برداری از معادن و ایجاد اشتغال در این‬ ‫زمینه نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اذربایجان غربی افزود‪ :‬ذخیره قطعی معادن مورد‬ ‫بهره برداری اس��تان بیش از هزار و ‪ ۱۴۳‬میلیون تن با حجم‬ ‫س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۵۳‬میلیارد ریال در حال اس��تخراج‬ ‫است‪.‬‬ ‫از صنایع س��بز خبر داد و تصریح کرد‪ :‬با استقرار صنایع پاک‬ ‫و دوستدار محیط زیس��ت موافقیم و از ان حمایت می کنیم و‬ ‫به هر صنعتی که سالمت مردم و استان را به مخاطره بیندازد‬ ‫اجازه استقرار نخواهیم داد‪.‬‬ ‫هدای��ت اهلل جمالی پ��ور گفت‪ :‬از اس��تقرار صنای��ع پاک و‬ ‫دوس��تدار محیط زیست‪ ،‬پوشاک‪ ،‬قطعه س��ازی و تولید مواد‬ ‫غذایی در اس��تان حمایت می کنیم‪ .‬استاندار قزوین بیان کرد‪:‬‬ ‫قزوین از استان های صنعتی شاخص کشور است و باید بتوانیم‬ ‫بخش��ی از ظرفیت های شاخص تولیدی این منطقه را به دیگر‬ ‫اس��تان ها معرفی کنیم تا به توسعه صنعتی و صادراتی استان‬ ‫کمک شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برپایی نمایشگاه های تخصصی می تواند به تقویت‬ ‫زنجیره تولید کمک کند و اشنایی با توانمندی های موجود در‬ ‫استان برخی از چالش ها را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫جمالی پ��ور ی��اداور ش��د‪ :‬حض��ور اس��تان های مختلف در‬ ‫ای��ن نمایش��گاه می تواند به تب��ادل تجربه صنعت��ی و علمی‬ ‫میان فعاالن صنعتی منجر ش��ود و گامی در مس��یر توس��عه‬ ‫همکاری های صنعتی باشد‪ .‬استاندار قزوین اظهار کرد‪ :‬توسعه‬ ‫اس��تان باید متوازن باش��د و از افزای��ش صنایعی که مطابق با‬ ‫نیازهای اس��تان نیست و پیامدهای زیست محیطی دارد مانند‬ ‫فوالد جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫جمالی پور گفت‪ :‬در اس��تان قزوی��ن ظرفیت های زیادی در‬ ‫بخ��ش صنایع پوش��اک‪ ،‬قطعه س��ازی‪ ،‬غذایی و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان داری��م که ای��ن فرص��ت می تواند م��ورد توجه‬ ‫سرمایه گذاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬صنایع اب بر و غیرضروری باید از استان خارج‬ ‫ش��وند و به جاهای دیگر بروند و ما بر اساس امایش سرزمین‬ ‫باید صنایع «های تک» و مورد نیاز خود را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫صادرات یک میلیارد دالری کاال از خراسان رضوی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۲ ،۹۸‬میلیون و ‪ ۶۲۰‬هزار تن کاال به‬ ‫ارزش یک میلیارد و ‪ ۳۳۵‬میلیون دالر از گمرکات اس��تان به‬ ‫کشورهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬محمدرضا مس فروش ضمن بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر‬ ‫وزنی ‪ ۲۱‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬در مدت مش��ابه سال ‬ ‫گذشته ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۵۹‬هزار تن کاال از این استان صادر شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اقالم عمده کاالهای صادراتی استان شامل‬ ‫زعفران در بس��ته بندی بیش از ‪ ۳۰‬گرم‪ ،‬روغن های س��بک و‬ ‫فراورده ها به جز بنزین‪ ،‬س��یب تازه‪ ،‬پس��ته‪ ،‬انواع زعفران در‬ ‫بسته بندی های ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬گرم‪ ،‬میله های اهنی یا فوالدی‪ ،‬رب‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬کفپوش های غیرمخملی باف‪ ،‬نفت یا روغن های‬ ‫معدنی قیری‪ ،‬مصنوعات از مواد پالس��تیکی و سیمان سفید‬ ‫پرتلند هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهم ترین کش��ورهای هدف صادراتی اس��تان‬ ‫کش��ورهای افغانس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ازبکس��تان‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫قرقیزستان و قزاقستان هستند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تولید ایران ‪ ۱۴۰‬متوقف شد اما ساخت پرنده مسافربری همچنان در دستور کار است‬ ‫هواپیمای وطنی روی باند تولید‬ ‫ممک��ن اس��ت ما بتوانی��م در تولی��د و تعمیر هواپیما ب��ا خارجی ها‬ ‫مش��ارکت کنیم‪ ،‬ولی متاس��فانه به دلی��ل تطبیق نداش��تن مدارک‬ ‫نیروهای متخصص داخلی با اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬در این زمینه با‬ ‫مشکل روبه رو هستیم‬ ‫منوچه��ر منطقی در گفت وگو با تس��نیم بیان کرد‪:‬‬ ‫کش��وری که می خواهد هواپیماساز شود باید کار خود‬ ‫را از هواپیماهای کوچک ش��روع کند‪ ،‬از هواپیماهای‬ ‫دونف��ره ت��ا ‪ ۱۰‬نف��ره که بع��د از انج��ام طراحی های‬ ‫اولیه زی��ر نظر یک مجموعه جهان��ی کارهای خود را‬ ‫ازمایش می کن��د‪ .‬بعد از ان وارد ح��وزه هواپیماهای‬ ‫اموزش��ی برای طراحی جنگنده می ش��ود که نس��بت‬ ‫به هواپیماهای دیگر دارای پیچیدگی اس��ت‪ .‬ما اکنون‬ ‫در فاز س��اخت جنگنده هس��تیم و راهی تا س��اخت‬ ‫هواپیمای مسافربری نداریم‪.‬‬ ‫منطق��ی افزود‪ :‬با توجه به اینکه از حدود ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫پیش همکاری خود را با کش��ور اوکراین برای ساخت‬ ‫هواپیما اغاز کردیم‪ ،‬اکنون بخش مهم طراحی و موتور‬ ‫هواپیمای جنگی را بوم��ی کرده ایم‪ .‬این توانمندی در‬ ‫بخش ساخت هواپیمای مس��افربری هم وجود دارد و‬ ‫کمت��ر از بخش نظامی نیس��ت‪ .‬کافی اس��ت با تمرکز‬ ‫روی ای��ن بخش کار خود را گس��ترش دهیم و با طی‬ ‫کردن کمتر از ‪ ۵‬س��ال با روال فعلی می توانیم سازنده‬ ‫هواپیمای صدنفره باشیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه هواپیما یک محص��ول بین المللی‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬وقتی صحبت از بومی سازی و ساخت‬ ‫داخل می ش��ود‪ ،‬به این معنی نیست که همه قطعات‬ ‫باید از داخل تامین ش��ود اما در بخش س��اخت موتور‬ ‫بای��د از دان��ش فنی داخلی بهره برد ک��ه ایران به این‬ ‫دانش دس��ت پیدا کرده و با تمرک��ز روی یک الگوی‬ ‫خاص می توان به ساخت موتورهای بزرگ تر رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹الزمه های هواپیماساز شدن‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنعت هوان��وردی معتقد اس��ت‬ ‫ارتباط موثر با کشورهای سازنده هواپیمای مسافربری‬ ‫و ش��رکت های صاحب ن��ام در ای��ن ح��وزه‪ ،‬مهم ترین‬ ‫زیرساخت تولید هواپیما در ایران است‪.‬‬ ‫محمد ش��الفروش در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫پیگی��ری س��اخت هواپیمای مس��افربری اقدام خوبی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما برخی تصمیم گیری ها و اقدام��ات ابتدایی‬ ‫در این زمینه نادرس��ت بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نگاه به‬ ‫روسیه و ش��رق در بحث هواپیماسازی تجاری‪ ،‬اشتباه‬ ‫بزرگی است‪.‬‬ ‫ش��الفروش ی��اداور ش��د‪ :‬نکت��ه اصل��ی در زمینه‬ ‫هواپیماسازی این است که تا وقتی عادی سازی روابط‬ ‫با دنیا نداشته باش��یم‪ ،‬انتقال فناوری ساخت‪ ،‬تولید و‬ ‫حتی مونتاژ رویایی بیش نیست‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این که «بنا به گفته رئیس س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬برخی ش��رکت های دانش بنیان در حال‬ ‫کار روی پ��روژه تولی��د هواپیم��ا در ای��ران هس��تند‪،‬‬ ‫اولوی��ت این ش��رکت ها باید چ��ه باش��د؟» گفت‪ :‬در‬ ‫نمایشگاه اخیر ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬شاهد حضور‬ ‫ش��رکت های قدرتمندی در این زمینه بودیم‪ ،‬کارهای‬ ‫خوبی انجام ش��ده و حمایت های خوبی نیز از س��وی‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با این حال در این زمینه هنوز در ابتدای راه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت هوان��وردی با بی��ان اینکه‬ ‫الزم اس��ت ب��ا ش��رکت های تامین و س��اخت قطعات‬ ‫بین المللی‪ ،‬مش��ارکت کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫نیازمند فرس��تادن نی��روی متخصص ب��رای اموزش‬ ‫ب��ه مراکز اموزش��ی بین المللی هس��تیم و پروژه های‬ ‫مش��ترک الزم داریم که همه این مسائل با راه اندازی‬ ‫مرکز تعمیرات هواپیما با مش��ارکت چندین ش��رکت‬ ‫داخل��ی و خارجی و س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫واقع��ی (ن��ه رانت��ی و خصولتی ه��ا) قابل دسترس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پس از این مس��ائل‪ ،‬ام��وزش و بین المللی‬ ‫کردن مدارک متخصصان کشور بر اساس استانداردهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬از جمله یاسا و اتحادیه اروپا الزم است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در حال حاضر ممکن است ما بتوانیم‬ ‫در تولی��د و تعمی��ر هواپیم��ا با خارجی ها مش��ارکت‬ ‫کنیم‪ ،‬ولی متاس��فانه به دلیل تطبیق نداشتن مدارک‬ ‫نیروهای متخصص داخلی با استانداردهای جهانی‪ ،‬در‬ ‫علی عابدزاده‬ ‫منوچهر منطقی‬ ‫‹ ‹با استقبال روبه رو نمی شود‬ ‫رئیس اتحادی��ه صنایع هوایی و فضایی ایران معتقد‬ ‫است تغییر کاربری بهترین گزینه پیش روی هواپیمای‬ ‫ایران ‪ ۱۴۰‬است‪.‬‬ ‫مسعود قاسمی با اش��اره به مخالفت اتحادیه صنایع‬ ‫هوایی و فضایی ای��ران با پروژه ایران ‪ ۱۴۰‬به تین نیوز‬ ‫گفت‪ :‬موتور این هواپیما باتوجه به شرایط اب و هوایی‬ ‫کش��ور (گرم بودن اب وهوا و ارتفاع زیاد با سطح دریا)‬ ‫برای پرواز محدودیت ایجاد می کند با این حال هزینه‬ ‫س��اخت این هواپیما برای کش��ور باال بوده و می توان‬ ‫ب��ا برخ��ی تغییرات در موت��ور این هواپیم��ا از ان در‬ ‫بخش های دیگر استفاده کرد‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه تا وقتی روی موتور این هواپیما‬ ‫تغییری اعمال نش��ده‪ ،‬باید در عملی��ات پروازی برای‬ ‫ان محدودیت گذاش��ته ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این هواپیما‬ ‫در بحث ترابری می تواند عملکرد بهتری داش��ته باشد‬ ‫و ایرالین ها و مردم در بخش مس��افری از ان استقبال‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫جعبه سیاه هواپیمای‬ ‫اوکراینی کجا می رود؟‬ ‫محمد شالفروش‬ ‫مسعود قاسمی‬ ‫خسارت ‪۷۰۰‬میلیاردی سیل به راه های سیستان و بلوچستان‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬میزان خس��ارت اولیه سیل به‬ ‫راه ه��ا‪ ،‬پل ها‪ ،‬ابروها و ابنیه فنی راه های اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫اسالمی با اشاره به وضعیت راه های استان سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰۰‬راه روس��تایی دچار اس��یب یا انسداد شده‬ ‫بود که با همت راهداران و با بس��یج امکانات و استفاده از ‪۳۷۵‬‬ ‫دستگاه ماشین االت س��نگین و نیمه سنگین بازگشایی راه ها‬ ‫انجام ش��د‪ .‬او افزود‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬مس��یر روستایی به طور کامل‬ ‫بازگش��ایی نشده اس��ت و همکاران ما در تالش برای باز کردن‬ ‫راه های باقی مانده هستند‪.‬‬ ‫بیشتر روس��تاهای باقی مانده در مس��یر رودخانه ها هستند‬ ‫و ت��ا وقت��ی اب به ط��ور کامل فروک��ش نکند نمی ت��وان کار‬ ‫بازگش��ایی را انج��ام داد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬اولویت‬ ‫ما این اس��ت که راه های اصلی مس��دود نباشد‪ .‬اکنون راه های‬ ‫اصل��ی باز هس��تند و بس��یاری از راه ه��ای فرعی نی��ز ترمیم‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اس�لامی با بیان اینک��ه اولویت اصل��ی وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و تاکی��د دول��ت‪ ،‬برگردان��دن ش��رایط منطقه به‬ ‫وضعیت عادی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رسیدگی به وضعیت مسکن‬ ‫و خانه ه��ای اس��یب دیده نی��ز در برنامه ه��ای وزارتخانه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اکنون بنیاد مس��کن در اس��تان مس��تقر ش��ده و در حال‬ ‫شناسایی‪ ،‬ارزیابی و انجام اقدام های اجرایی هستند تا هم اقالم‬ ‫مورد نیاز مردم در اختیارش��ان گذاش��ته ش��ود و هم بازسازی‬ ‫خانه ها اغاز شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید بتوانیم اعتباراتی برای بازسازی مناطق سیل‬ ‫زده مصوب کنیم و بعد از ان کار بازس��ازی را ش��روع خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی تاکید ک��رد‪ :‬اولویت اصلی ما این‬ ‫است که تردد برقرار شود و در گام دوم به دنبال تثبیت ترددها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در گام سوم به دنبال بازسازی هستیم که هر ‪ ۳‬کار در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۸۸۰‬میلیارد تومانی سیل به ‪ ۳‬استان جنوبی‬ ‫معاون س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه‬ ‫درحال حاضر همه راه های اصلی و فرعی استان های سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬هرمزگان و کرمان باز است‪ ،‬گفت‪ :‬خسارت تقریبی‬ ‫س��یالب به راه های این ‪ ۳‬اس��تان ‪ ۸۸۰‬میلیارد تومان براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حی��در مطاع��ی در گفت وگو ب��ا فارس‪ ،‬در تش��ریح اخرین‬ ‫وضعی��ت جاده ه��ا در اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان و‬ ‫هرمزگان اظهارکرد‪ :‬در استان سیستان و بلوچستان راهگشایی‬ ‫و برقراری تردد در محورهای اصلی‪ ،‬فرعی و روستایی به خوبی‬ ‫پیش رفت و بعد از بهتر شدن هوا و برقراری تردد‪ ،‬گام دوم که‬ ‫بازسازی و بهسازی محورها است‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون راه��داری س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جاده ای‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر در ‪ ۳۰‬روس��تا در جنوب سیس��تان و‬ ‫بلوچستان و اطراف شهرستان ایرانشهر‪ ،‬انسداد جاده دسترسی‬ ‫داریم‪ ،‬بیش��تر این روستاها در حاشیه مسیر رودخانه هستند و‬ ‫جاده های دسترسی انها هم بعضا کنار مسیر رودخانه است و به‬ ‫دلیل اب گرفتگی‪ ،‬همچنان جاده انها مسدود است‪.‬‬ ‫ساماندهی بیشتر جاده ها‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همکاران ما مشغول‬ ‫ِ‬ ‫با پُر کردن کنار جاده یا س��نگ ریزی و غیره برای راهگش��ایی‬ ‫هستند‪ ،‬هر س��اعت که می گذرد‪ ،‬ش��اهد بهبود تردد هستیم‬ ‫ ضمن انکه کار اجرایی اساسی‪ ،‬در گام بعد انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اضافه‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون در اس��تان سیستان و بلوچستان راه های اصلی‪،‬‬ ‫فرعی و ترانزیتی باز شده است و تردد در انها برقرار است‪.‬‬ ‫مطاع��ی اضافه کرد‪ :‬در منطقه بش��اگرد هم که از گذش��ته‬ ‫مشکالتی در مس��یر دسترسی وجود داش��ت‪ ،‬همکاران ما در‬ ‫حال باز کردن و بازسازی مسیر این روستا به طور شبانه روزی‬ ‫هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬در همه راه های اصلی و فرعی ما تردد برقرار‬ ‫اس��ت البته ممکن اس��ت در برخی جاها ‪ ۴‬خط��ه به ‪ ۲‬خطه‬ ‫تبدیل شده باشد ولی در مجموع تردد برقرار است‪.‬‬ ‫معاون راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت‪:‬‬ ‫تالش کردیم با بس��یج امکانات در این اس��تان ها‪ ،‬تا جایی که‬ ‫امکان دارد بازگش��ایی مس��یر انجام ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه بخش‬ ‫خصوصی هم همکاری مناسبی در این مناطق برای بازگشایی‬ ‫جاده ها داشت‪.‬‬ ‫مطاع��ی اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر از نظر ت��ردد خودرو در‬ ‫نخس��تین قانون کشور در زمینه الودگی هوا‬ ‫در سال ‪ ٧۴‬به تصویب رسید اما تشدید الودگی‬ ‫هوا در کالن شهر ها و بروز پدیده گرد و غبار در‬ ‫سال های اینده‪ ،‬این قانون را ناکارامد نشان داد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نیاز به قوانی��ن و جریمه های‬ ‫دیگری در زمینه الودگی هوا احس��اس ش��د و‬ ‫در نهای��ت در س��ال ‪ ۹۶‬قانون ه��وای پاک در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی تصویب و به نهادهای‬ ‫مختل��ف اب�لاغ ش��د‪ .‬در ای��ن قان��ون تکلیف‬ ‫نهاده��ای مختلف در زمینه کاهش الودگی هوا‬ ‫مشخص شده اس��ت‪ .‬تهران به عنوان پایتخت‪،‬‬ ‫با توجه به مش��کالت بیش��تری که نس��بت به‬ ‫دیگر کالن ش��هرها در زمینه الودگی هوا دارد‪،‬‬ ‫نیازمن��د قوانی��ن دیگ��ری در کن��ار طرح های‬ ‫کالن و کش��وری ب��ود و بر همین اس��اس‪ ،‬در‬ ‫کنار نخس��تین قانون کش��ور در زمینه الودگی‬ ‫ه��وا مصوب ‪ ۷۴‬ط��رح جامع کاه��ش الودگی‬ ‫ه��وای تهران بزرگ در س��ال ‪ ٧٩‬ب��ه تصویب‬ ‫هی��ات وزیران رس��ید که یک��ی از تکلیف های‬ ‫دول��ت بر اس��اس ان‪ ،‬ح��ذف س��رب از بنزین‬ ‫بود‪ .‬ب��ا وجود این قانون ها‪ ،‬هنوز کالن ش��هرها‬ ‫ب��ه ویژه تهران با مش��کالت الودگی دس��ت و‬ ‫پنجه نرم می کنند‪ ،‬ب��ه دالیل مختلف تا امروز‬ ‫روند اجرای قانون ه��ای کاهش دهنده الودگی‬ ‫ه��وا به ویژه قانون هوای پاک‪ ،‬کند بوده اس��ت‬ ‫و اگر روند اجرای این قانون ها س��رعت مناسب‬ ‫داشت‪ ،‬اکنون روزهای الوده کمتری در پایتخت‬ ‫داشتیم‪ .‬تجربه سال های گذشته نشان می دهد‬ ‫وض��ع قانون ب��ه تنهایی برای کاه��ش الودگی‬ ‫هوا کافی نیس��ت و در ای��ن زمینه نیازمند عزم‬ ‫جدی در همه نهادهای دست اندرکار امر کاهش‬ ‫الودگی هوا هس��تیم‪ .‬البته قانون ها نیز باید به‬ ‫شکلی تدوین شده باشند که منجر به مشارکت‬ ‫شهروندان شوند‪ .‬در کنار همه اقدام های انجام‬ ‫ش��ده از س��وی دولت و نهادهای مختلف برای‬ ‫کاهش الودگی هوا‪ ،‬انچه باید در این زمینه در‬ ‫دستور کار فوری قرار گیرد‪ ،‬از رده خارج کردن‬ ‫خودروهای فرسوده‪ ،‬ارتقای کیفیت خودروها به‬ ‫یورو ‪ ،۵‬افزایش کیفیت سوخت‪ ،‬توسعه ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی ازسوی وزارت کشور‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح معاینه فنی و پایش منابع االینده است‪.‬‬ ‫راه های اصلی و فرعی ‪ ۳‬استان مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫وی درباره براورد خسارت وارد شده به جاده های استان های‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬هرمزگان و کرمان در س��یالب اخیر‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان خس��ارت به جاده ها وارد شده اس��ت‪ ،‬در استان کرمان‬ ‫و هرمزگان هم س��یالب حدود ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان خسارت به‬ ‫راه ها وارد کرده است‪.‬‬ ‫معاون راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اضافه‬ ‫کرد‪ :‬براورد تقریبی ما از خس��ارت های وارد شده به جاده ها در‬ ‫‪ ۳‬اس��تان حدود ‪ ۸۸۰‬میلیارد تومان اس��ت اما این رقم نهایی‬ ‫نیس��ت و ممکن است با بررسی های دقیق تر که در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬کم و زیاد شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه مدیرکل بررس��ی س��وانح س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری اع�لام کرده ب��ود مقصد‬ ‫نخس��ت برای خواندن جعبه س��یاه هواپیمای‬ ‫اوکراینی‪ ،‬اوکراین و مقصد دوم فرانس��ه است‪،‬‬ ‫اما سخنگوی این سازمان می گوید بررسی این‬ ‫س��انحه در ایران ادامه دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫در پی س��قوط بوئینگ ‪ 737‬اوکراین در حوالی‬ ‫فرودگاه امام که ‪ ۱۸‬دی امسال با شلیک اشتباه‬ ‫پدافند اتفاق افتاد‪ ،‬روند بررس��ی این سانحه و‬ ‫زوایای ان تغییر و حس��ن رضایی فر‪ ،‬مدیر کل‬ ‫بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه هر دو جعبه س��یاه این‬ ‫هواپیما اسیب دیده و قابل بازسازی و خواندن‬ ‫در کشور نیست و اوکراین از ما برای انجام این‬ ‫کار دع��وت کرده اس��ت‪ ،‬مقصد نخس��ت برای‬ ‫بازس��ازی و خواندن جعبه سیاه این هواپیمای‪،‬‬ ‫اوکرای��ن بوده و اگر نتایج تحقیقات و ارزیابی ها‬ ‫این باشد که اوکراین نمی تواند این کار را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬مقصد نهایی ما فرانسه است‪ .‬با وجود این‬ ‫اظهارات‪ ،‬رضا جعفرزاده‪ ،‬س��خنگوی س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری درباره سرنوشت جعبه سیاه‬ ‫هواپیمای اوکراینی گفت‪ :‬بررسی سانحه ازسوی‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری و کارشناس��ان‬ ‫اوکراین��ی و کانادایی همچن��ان در ایران ادامه‬ ‫دارد و همه بررسی ها براساس قوانین و مقررات‬ ‫حاکم بر ایکائو انجام می ش��ود‪ .‬جعفرزاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمایندگانی که از نظر قانونی در کش��ور ما‬ ‫می توانند برای بررس��ی س��انحه حضور داشته‬ ‫باشند از جمله کشور بهره بردار‪ ،‬طراح‪ ،‬سازنده و‬ ‫کشورهایی که شهروندان شان را در این سانحه‬ ‫از دس��ت دادن��د‪ ،‬دع��وت ش��ده اند و اگر گروه‬ ‫کارشناس��ی یکی از این کشورها مانند کانادا و‬ ‫اوکراین به طور قطعی اعالم کرد که می خواهد‬ ‫برای بررسی سانحه به ایران بیاید‪ ،‬ان را به طور‬ ‫حتم اعالم خواهی��م کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬زمان‬ ‫دقیق مش��خص شدن نتیجه بررسی ها و انتشار‬ ‫گزارش نهایی مش��خص نیست چرا که در کنار‬ ‫س��رعت‪ ،‬دقت نیز برای ما اهمیت باالیی دارد و‬ ‫عناصر مختلفی باید برای تهیه گزارش بررسی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹ ‪ ۴‬سال دیگر‬ ‫رئیس مرکز ملی فضایی کش��ور نیز از پیگیری برای‬ ‫تولید هواپیمای مس��افربری در کشور سخن می گوید‪.‬‬ ‫براساس س��خن منوچهر منطقی در سال ‪ ،۹۷‬ایران تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬هواپیمای مسافربری خواهد ساخت‪.‬‬ ‫کارشناس مسائل شهری‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‹ ‹بدون مسافر پرواز می کند‬ ‫رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری می گوید اگرچه‬ ‫پرونده تولید ایران ‪ ۱۴۰‬در کش��ور بسته شده اما این‬ ‫ب��ه معنی توقف تولید هواپیمای مس��افربری در ایران‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫علی عابدزاده در پاس��خ به‬ ‫با اشاره به توقف‬ ‫تولید ایران ‪ ۱۴۰‬در کشور گفت‪ :‬سازنده اوکراینی این‬ ‫هواپیم��ا دیگ��ر فعالیتی در زمینه تولی��د این هواپیما‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بنابراین ادامه تولی��د ان در ایران نیز پیگیری‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هس��ا به عنوان کارخانه س��ازنده‬ ‫ای��ران ‪ ۱۴۰‬در ایران قصد دارد با تغییر کاربری‪ ،‬از این‬ ‫هواپیما در بخش دیگری استفاده کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هنوز‬ ‫مش��خص نیست در چه بخشی از این هواپیما استفاده‬ ‫ش��ود اما با توجه به اینکه این کارخانه مجوزهای الزم‬ ‫را از س��ازمان هواپیمایی کشوری گرفته است‪ ،‬به طور‬ ‫قطع امکان اس��تفاده از هواپیماهای تولید شده از این‬ ‫مدل‪ ،‬با تغییر کاربری وجود دارد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اش��اره به‬ ‫ادامه پیگیری پ��روژه تولید هواپیما به ویژه هواپیمای‬ ‫مسافربری در ایران گفت‪ :‬تولید هواپیما در شرکت های‬ ‫دانش بنیان در حال پیگیری اس��ت و درحال حاضر ‪۱۶‬‬ ‫ش��رکت در این زمینه برنامه ریزی کرده اند که در گام‬ ‫نخس��ت‪ ،‬تولید قطعه و قطعات موتور در دس��تور کار‬ ‫است و امیدواریم با تکمیل و یکپارچه شدن دانش این‬ ‫شرکت ها بتوانیم به هدف مطلوب در این زمینه یعنی‬ ‫تولید هواپیمای مسافربری برسیم‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬درحال حاضر در زمینه تولید هواپیمای‬ ‫س��بک‪ ،‬قوانین و مقررات الزم تبیین ش��ده و ساختار‬ ‫الزم ب��رای فعالیت ش��رکت های دانش بنی��ان در این‬ ‫بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫شینا انصاری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این زمینه با مش��کل روبه رو هس��تیم‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنع��ت هوان��وردی یاداور ش��د‪ :‬همین ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان که به گفته رئیس سازمان هوانوردی وارد‬ ‫حوزه ساخت هواپیما ش��ده اند‪ ،‬باید برای بازاریابی در‬ ‫صنعت هواپیمایی‪ ،‬مجوزهای الزم را داش��ته باشند تا‬ ‫قطعاتی که ساختند‪ ،‬امکان عرضه در بازارها و استفاده‬ ‫در هواپیماها را داش��ته باشند‪ .‬ش��الفروش با تاکید بر‬ ‫اهمیت تولید داخل با مشارکت خارجی (با کشورهای‬ ‫معتب��ر و صاحب ن��ام در این حوزه) گف��ت‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال می توان مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما در ایران‬ ‫راه اندازی کرد که با جذب مشتری داخلی و منطقه ای‬ ‫برای تعمیرات اساسی هواپیماها‪ ،‬فعالیت کند‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان می توانند در قدم های ابتدایی‪،‬‬ ‫قطعات تامین کرده و اعتماد شرکت های هواپیمایی را‬ ‫جلب کنند‪ .‬او با بیان اینکه در زمینه مشارکت خارجی‬ ‫در بخ��ش تولید هواپیما هنوز در ابتدای راه هس��تیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بحث تولید قطعات هواپیم��ا و هواپیما‪ ،‬برنامه‬ ‫یکی دو ساله نیست و دست کم به چندین دهه تجربه‬ ‫و حضور در بازار نیاز دارد و صبوری و رابطه سازنده با‬ ‫دیگر کشورها می طلبد‪ ،‬نه کارهای جهادی و احساسی‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم بحث س��اخت موش��ک و تسلیحات با‬ ‫تولی��د هواپیماهای مس��افربری که ب��رای جابه جایی‬ ‫صدها انسان استفاده می شود‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از س��ال ‪ 93‬که پرواز نخستین هواپیمای مسافربری‬ ‫تولی��د داخل (ایران ‪ )۱۴۰‬با دس��تور رئیس جمهوری‬ ‫متوقف ش��د‪ ،‬سرنوش��ت پروژه تولید هواپیما در ایران‬ ‫در هال��ه ای از ابهام فرورفت‪ ،‬یک روز س��خن از اصالح‬ ‫و ادام��ه کار ای��ن پروژه به میان ام��د و روزی دیگر از‬ ‫فراموشی پروژه‪ .‬جدیدترین اظهارنظر مسئوالن نشان‬ ‫می ده��د با توقف تولید ایران ‪ ،۱۴۰‬فقط نام هواپیمای‬ ‫مس��افربری داخلی تغییر کرده و پروژه تولید همچنان‬ ‫در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پروژه تولید هواپیمای مسافربری‬ ‫در ایران به دهه ‪ ۷۰‬برمی گردد‪ .‬در دولت س��ازندگی‪،‬‬ ‫تصمیم گرفته شد ایران نیز به جمع کشورهای سازنده‬ ‫هواپیما بپیون��دد‪ ،‬انتونوف ‪ ۱۴۰‬س��اخته اوکراین‪ ،‬به‬ ‫عن��وان الگوی این کار انتخاب ش��د و ش��رکت صنایع‬ ‫هواپیماس��ازی ایران (هس��ا) در این زمینه با انتونوف‬ ‫قرارداد همکاری بست‪.‬‬ ‫از هواپیمای مس��افربری ایران ‪ ۱۴۰‬با نمونه وطنی‬ ‫انتونوف ‪ ۱۴۰‬درمجموع ‪ 9‬فروند تولید ش��د‪ .‬انتونوف‬ ‫‪ ۱۴۰‬با تعداد زیاد س��انحه در س��ال های بعد از تولید‪،‬‬ ‫تبدیل به هواپیمایی بدنام در حوزه مس��افربری ش��د‬ ‫و س��قوط یک��ی از نمونه های وطنی ای��ن هواپیما در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬در حوالی فرودگاه مهراب��اد‪ ،‬دقایقی بعد از‬ ‫برخاستن از باند و کشته شدن همه ‪ ۴۸‬سرنشین ان‪،‬‬ ‫موجب ش��د تولید و به کارگیری ان در حوزه مسافری‪،‬‬ ‫با دستور رئیس جمهوری متوقف شود‪.‬‬ ‫قانون هوای‬ ‫پاک قربانی‬ ‫شیوه اجرا‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تصمیم جدید برای ‪ ۸۰‬هزار تاکسی‬ ‫نخستین سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در مترو‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو تهران از تالش برای‬ ‫جلب س��رمایه گذار برای ساخت بخش غربی‬ ‫خط ‪ ۱۰‬مترو به طول ‪ ۱۶‬کیلومتر خبر داد‪.‬‬ ‫علی ام��ام درگفت وگو با ایس��نا بیان کرد‪:‬‬ ‫طرح جامع حمل ونقل تهران ازس��وی مشاور‬ ‫ایرانی و فرانس��وی مورد بازنگری قرار گرفت‬ ‫و س��اخت ‪ ۴‬خ��ط مت��رو در ط��رح جام��ع‬ ‫امکان سنجی تایید شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه براس��اس ای��ن طرح‬ ‫ش��هرداری تهران باید ت��ا افق ‪ ۱۴۲۰‬خطوط‬ ‫‪ ۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ۱۱‬مت��رو را طراح��ی و تکمی��ل‬ ‫کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مطالعات باید به تایید‬ ‫و تصویب س��ازمان های باالدست برسد که در‬ ‫گام نخس��ت‪ ،‬شورای ترافیک تهران این طرح‬ ‫جام��ع را تصویب ک��رد و در مرحل��ه نهایی‬ ‫شورای عالی ترافیک کش��ور باید طرح جامع‬ ‫حمل ونقل ته��ران را به تصویب برس��اند که‬ ‫نشس��ت های تخصصی ان در ح��ال برگزاری‬ ‫اس��ت و امیدواریم تا پایان امسال طرح جامع‬ ‫حمل ونق��ل ته��ران در ش��ورای عالی ترافیک‬ ‫کشور به تصویب برسد‪.‬‬ ‫امام ب��ا بیان اینک��ه به م��وازات این طرح‬ ‫در حال انتخاب مش��اور ذی صالح هس��تیم و‬ ‫احتمال دارد مش��اور تا پایان دی‪ ،‬در مناقصه‬ ‫انتخاب ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشاور وظیفه دارد‬ ‫عالوه بر امکان س��نجی خطوط جدید‪ ،‬نقشه‬ ‫نهایی مس��یر و س��ایر الزامات ایجاد خطوط‬ ‫جدید مترو را شناسایی و اعالم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو تهران با بیان اینکه‬ ‫از بین خطوط طراحی ش��ده جدید‪ ،‬خط ‪۱۰‬‬ ‫مت��رو به طور ویژه مورد مطالع��ه قرار گرفته‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬خط ‪ ۱۰‬مترو مسیری شرقی‪-‬غربی‬ ‫دارد ک��ه به طول ‪ ۴۱‬کیلومتر طراحی ش��ده‬ ‫و از اتوبان ش��هید باقری اغاز می شود و پس‬ ‫از گذش��تن از محدوده نمایش��گاه بین المللی‬ ‫به س��وی س��عادت اب��اد رفت��ه و منطقه ‪ ۵‬و‬ ‫‪ ۲۲‬تهران را پوش��ش می دهد و در ایس��تگاه‬ ‫ورداورد به خط ‪ ۵‬مترو خواهد رسید‪.‬‬ ‫امام با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برای س��اخت ای��ن خط مترو اع�لام امادگی‬ ‫کرده و ش��هرداری منطقه ‪ ۲۲‬نیز پیش��قدم‬ ‫س��اخت این خط مترو است‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین‬ ‫اساس نشس��ت های زیادی با سرمایه گذاران‬ ‫مختلف برگ��زار کردیم تا درب��اره مدل مالی‬ ‫و نحوه مش��ارکت در س��اخت خط ‪ ۱۰‬مترو‬ ‫به جمع بندی برس��یم که مقرر ش��د کارگروه‬ ‫مشترکی بین شرکت مترو‪ ،‬شهرداری منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬و س��رمایه گذاران ایجاد شود تا بتوانیم به‬ ‫یک الگوی مالی درباره ساخت خط ‪ ۱۰‬دست‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مترو تهران با‬ ‫بیان اینکه این نخس��تین بار در تاریخ ساخت‬ ‫مترو اس��ت که از س��رمایه گذاران اس��تفاده‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای ساخت خط ‪۱۰‬‬ ‫مت��رو ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان الزم اس��ت اما‬ ‫اولوی��ت ما بخش غربی خط ‪ ۱۰‬مترو اس��ت‬ ‫که در این بخش‪ ،‬از نمایش��گاه بین المللی تا‬ ‫منطقه ‪ ۲۲‬به طول ‪ ۱۶‬کیلومتر زیر پوش��ش‬ ‫مترو قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫توسعه مجتمع های‬ ‫ایستگاهی مترو‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توس��عه مجتمع های‬ ‫ایس��تگاهی مترو تهران گفت‪ :‬کس��ب درامد‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��اردی ب��رای توس��عه مت��رو از‬ ‫مجتمع های ایستگاهی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬مصطفی سفندارمذ درباره‬ ‫مجتمع های ایستگاهی اظهار کرد‪ ۱۰ :‬پروژه‬ ‫برای توس��عه مجتمع های ایستگاهی در سال‬ ‫جاری در دستورکار قرار دارد که ارزش مالی‬ ‫این پروژه ها هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متناس��ب با زم��ان وصول وجه‬ ‫این پروژه ها پیش بینی می شود ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��ا ایجاد مجتم��ع ایس��تگاهی برای‬ ‫ش��رکت مترو درام��د ایجاد ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با فعال شدن دوباره شرکت مجتمع های‬ ‫ایس��تگاهی در س��ال گذش��ته‪ ۷۳ ،‬ایستگاه‬ ‫به منظور شناسایی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫بررسی شدند‪ .‬سفندارمذ با اشاره به اینکه ‪۱۲‬‬ ‫پروژه در اولویت نخس��ت سرمایه گذاری قرار‬ ‫گرفته اند‪ ،‬گف��ت‪ ۱۲ :‬پ��روژه در اولویت دوم‬ ‫و ‪ ۲۳‬پ��روژه در اولویت س��وم در نظر گرفته‬ ‫شده اند که تامین اعتبار اولویت نخست است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اولویت فعلی برای شرکت‬ ‫توسعه مجتمع های ایس��تگاهی تامین منابع‬ ‫مالی و اولویت بعدی دستیابی به درامد پایدار‬ ‫اس��ت‪ ،‬دلیل این امر را عالوه بر ضعف بخش‬ ‫دولتی در ح��وزه بهره برداری‪ ،‬ل��زوم عبور از‬ ‫بحران اقتصادی حال حاضر در ش��رکت مترو‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرایه ها‬ ‫براساس تورم‪،‬‬ ‫هر سال تغییر‬ ‫می کند و در‬ ‫ماه های پایانی‬ ‫سال شورای‬ ‫شهری ها باید‬ ‫تصمیم جدیدی‬ ‫برای میزان‬ ‫نرخ ها بگیرند‬ ‫ش��ورای ش��هری ها خبر از برنامه ریزی جدید برای‬ ‫‪ ۸۰‬هزار راننده تاکس��ی داده اند‪ .‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫حمل ونقل ش��هرداری هم به این تصمیم چراغ س��بز‬ ‫نشان داده و به نظر می رسد در سال جدید برنامه های‬ ‫متفاوتی برای نرخ کرایه ها اجرا شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس ‪ ۸۰‬هزار تاکسی در تهران فعالیت‬ ‫دارد و روزانه تعداد زیادی مسافر با استفاده از تاکسی‬ ‫در سراسر پایتخت جابه جا می شوند‪ .‬هرچند تاکسی ها‬ ‫جزو ناوگان حمل ونقل عمومی هس��تند اما رانندگان‬ ‫معتقدن��د سیاس��ت های یک بام و دو هوا برای ش��ان‬ ‫وجود دارد و نه فعالیت ش��ان شخصی به شمار می رود‬ ‫و نه کامل زیر پوش��ش حمل ونقل عمومی اند‪ .‬موضوع‬ ‫کرایه های تاکسی و اینکه هزینه خرید خودرو برعهده‬ ‫خ��ود راننده اس��ت‪ ،‬از جمله مواردی اس��ت که این‬ ‫موضوع را ملموس تر می کند‪.‬‬ ‫ه��ر س��ال با اغاز س��ال متوس��ط ن��رخ کرایه های‬ ‫حمل ونقل عمومی ‪ ۲۰‬درصد افزایش می یابد و امسال‬ ‫به روال همیش��گی در اردیبهش��ت کرایه های مترو‪،‬‬ ‫اتوبوس و تاکسی در پایتخت افزایش یافت‪ .‬همه چیز‬ ‫مشابه س��ال های پیش بود تا اینکه ‪ ۲۴‬ابان سوخت‬ ‫گران ش��د و این موضوع مسافران و رانندگان تاکسی‬ ‫را نگران کرد‪ .‬رانندگان نگران اینکه هزینه های ش��ان‬ ‫بدون تغییر نرخ کرایه تاکسی افزایش یابد و مسافران‬ ‫نگران رشد کرایه ها شدند‪.‬‬ ‫همزمان با این اتفاق دولتی ها و ش��ورای شهری ها‬ ‫اعالم کردند نرخ ها تغییر نمی کند‪ .‬محس��ن هاشمی‪،‬‬ ‫رئیس شورای ش��هر گفت‪« :‬قرار نیست نرخ کرایه ها‬ ‫تغییر کند»‪ .‬دولت هم س��همیه سوخت تاکسی ها را‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬اما این موضوع پای��ان نگرانی رانندگان‬ ‫تاکس��ی نبود و رانندگان زی��ادی اعالم کردند هزینه‬ ‫ماهان��ه خودرو انها به دلی��ل افزایش نرخ بنزین ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان بیشتر شده است‪.‬‬ ‫صدای رانندگان به گوش شورای شهری ها از جمله‬ ‫محمد علیخانی‪ ،‬رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل‬ ‫ش��ورای ش��هر رس��ید‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تاکن��ون نرخ‬ ‫کرایه ها را ثابت نگه داش��ته ایم‪ ،‬اما باید توجه کرد که‬ ‫نمی توان از جیب رانندگان تاکسی‪ ،‬شعار تثبیت نرخ‬ ‫داد!‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬هزینه های تاکس��ی ها افزایش پیدا‬ ‫کرد ه است؛ ما باید فکری به حال این وضعیت کنیم‪،‬‬ ‫پی��ش از اینکه راننده ای بخواهد به طور خودس��ر نرخ‬ ‫کرایه را افزایش دهد‪.‬‬ ‫شورای ش��هر براساس سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬مسئول‬ ‫تعیین نرخ کرایه ها اس��ت و پس از نرخ پیش��نهادی‬ ‫ش��ورا‪ ،‬فرمان��داری به عنوان نماینده دول��ت باید نرخ‬ ‫را تایی��د کن��د‪ .‬همچنی��ن کرایه ها براس��اس تورم‪،‬‬ ‫ه��ر س��ال تغییر می کن��د و در ماه های پایانی س��ال‬ ‫ش��ورای ش��هری ها باید تصمیم جدیدی برای میزان‬ ‫نرخ ها بگیرند اما امس��ال اعضای شورای شهر خبر از‬ ‫تصمیم جدی��دی داده اند؛ تصمیمی که هرچند هنوز‬ ‫به تصویب اعضای ش��ورا نرسیده اما احتمال تصویب‬ ‫ان زیاد است‪.‬‬ ‫علیخانی‪ ،‬رئیس کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران درباره این تصمیم جدید گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته بحث تعاونی تاکسی های پایتخت مطرح‬ ‫بود و تعاونی ارائه الستیک و قطعات خودرو را برعهده‬ ‫علیخانی‪ :‬در حال فراهم کردن مقدماتی هس��تیم که نرخ کرایه ها‬ ‫را دیگر ش��ورا تعیین نکند‪ .‬ش��ورای ش��هر باید ن��رخ کرایه مترو و‬ ‫اتوب��وس را ک��ه زیرمجموعه ای از ش��هرداری اس��ت‪ ،‬معی��ن کند و‬ ‫نرخ گذاری کرایه تاکسی باید به عهده اتحادیه ها باشد‬ ‫داش��ت اما با گذش��ت زمان تعاونی ها حذف شدند و‬ ‫سازمان تاکسیرانی مسئولیت نظارت و برنامه ریزی در‬ ‫حوزه تاکسی های پایتخت را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫در ح��ال فراهم ک��ردن مقدماتی هس��تیم که نرخ‬ ‫کرایه ها را دیگر ش��ورا تعیین نکند‪ .‬شورای شهر باید‬ ‫ن��رخ کرایه مت��رو و اتوبوس را ک��ه زیرمجموعه ای از‬ ‫شهرداری است‪ ،‬معین کند و نرخ گذاری کرایه تاکسی‬ ‫باید به عهده اتحادیه ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ قیمت گذاری کرایه تاکس�ی در استانه‬ ‫واگذاری‬ ‫وی درباره نرخ کرایه های تاکس��ی بیان کرد‪ :‬تعیین‬ ‫نرخ کرایه تاکس��ی ها نباید برعهده شورای شهر باشد‬ ‫و تعاونی ها باید این کار را انجام دهند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫مشکل رانندگان تاکسی با گرانی بنزین‪ ،‬کرایه ها است‬ ‫و ما در حال فراهم کردن مقدماتی هس��تیم که نرخ‬ ‫کرایه ها را دیگر شورا تعیین نکند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای تهران‬ ‫گفت‪ :‬شورای ش��هر باید نرخ کرایه مترو و اتوبوس را‬ ‫که زیرمجموعه ای از ش��هرداری اس��ت‪ ،‬معین کند و‬ ‫نرخ گذاری کرایه تاکسی باید بر عهده اتحادیه ها باشد‪.‬‬ ‫بر این اساس شرایط رقابتی با تاکسی های اینترنتی و‬ ‫اژانس ها فراهم می شود و به نوعی نرخ را بازار تعیین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫علیخانی با بیان اینکه این روش به معنای کاهش یا‬ ‫افزایش نرخ کرایه ها نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت واگذاری‬ ‫این مس��ئله به اتحادیه‪ ،‬انه��ا کاری نخواهند کرد که‬ ‫ی تاکس��ی ها با ارائه نرخ کرایه عجیب و غریب‬ ‫مشتر ‬ ‫کم ش��ود اما می توانند راهکارهایی داش��ته باشند که‬ ‫عالوه بر رفع مشکالت تسهیالتی بهتر برای رانندگان‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��ازمان تاکس��یرانی ه��م می تواند‬ ‫نظارت بر نظم دهی خطوط و ساماندهی انها را انجام‬ ‫دهد و به نوسازی ناوگان کمک کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬معاونت حمل ونقل ش��هرداری تهران‬ ‫نیز با این طرح موافق است‪.‬‬ ‫علیخان��ی تاکید کرد‪ :‬نرخ گذاری کرایه تاکس��ی ها‬ ‫نباید ارتباطی به ش��ورای ش��هر داش��ته باش��د‪ .‬مگر‬ ‫درامدها تاکسی به بودجه شهرداری می اید یا دولت و‬ ‫شهرداری در این زمینه یارانه می دهند که ما بخواهیم‬ ‫نرخ ها را تعیین کنیم؟‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬برای س��ال این��ده به احتمال زیاد‬ ‫نرخ گذاری کرایه های تاکس��ی به عهده ش��ورای شهر‬ ‫نخواهد ب��ود و قرار ش��ده تصمیم گیری هایی در این‬ ‫زمینه انجام شود؛ بنابراین در صورتی که همه اعضای‬ ‫شورا موافقت کنند‪ ،‬نرخ گذاری را به اتحادیه تاکسی ها‬ ‫واگذار می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکسی ها اتحادیه ندارند‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران درباره‬ ‫این موضوع اظهار بی اطالعی کرد و گفت‪ :‬هنوز درباره‬ ‫این ایده جزئیاتی در اختیار ما نیست که بتوان درباره‬ ‫مزایا یا معایب اجرایی ان اظهار نظری کرد‪.‬‬ ‫علیرضا قنادان بی��ان کرد‪ :‬در حال حاضر رانندگان‬ ‫تاکسی به ما اعالم می کنند که پایه هزینه بنزین انها‬ ‫از هزار ب��ه ‪ ۱۵۰۰‬تومان افزای��ش یافته و معترضند‬ ‫ک��ه چرا کرایه های تاکس��ی تغییر نمی کن��د اما باید‬ ‫توجه داش��ت که ش��هرداری به تنهایی در این زمینه‬ ‫تصمیم گیر نیست و برای تعیین کرایه تاکسی‪ ،‬مسیر‬ ‫قانونی مشخصی وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر س��ال پس از تصمیم گیری شورا درباره الیحه‬ ‫نرخ کرایه تاکس��ی‪ ،‬مصوبه ش��ورا به هی��ات تطبیق‬ ‫در فرمان��داری برای تایید ارس��ال می ش��ود و اگر در‬ ‫ای��ن هیات به تصویب برس��د برای اجرا به س��ازمان‬ ‫تاکس��یرانی ابالغ می ش��ود و تاکس��ی های پایتخت‬ ‫مل��زم به برچس��ب گذاری و دریاف��ت نرخ های جدید‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ل حاضر تاکس��ی های‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حا ‬ ‫پایتخت اتحادیه ای همچون اژانس ها که زیرمجموعه‬ ‫نظ��ام صنفی فعالی��ت می کنند ندارن��د و در صورت‬ ‫واگذاری اختیار نرخ گذاری ازس��وی ش��ورای ش��هر‬ ‫باید س��ازکارهای دقیقی برای ان مش��خص شود که‬ ‫ه��م الزامات قانونی در ان رعایت ش��ده باش��د و هم‬ ‫حقوق تاکسیرانان و شهروندانی که از تاکسی استفاده‬ ‫می کنند را تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چراغ س�بز ش�هرداری ب�رای واگذاری‬ ‫نرخ گذاری کرایه تاکسی ها‬ ‫سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران درباره این موضوع گفت‪ :‬هنوز تصمیمی قطعی‬ ‫در این زمینه گرفته نش��ده اما به طور کلی موافق این‬ ‫ایده هستیم و باید بررسی های کامل انجام شود‪.‬‬ ‫یوس��ف حجت تصریح کرد‪ :‬اصل ایده بسیار خوب‬ ‫اس��ت اما اینکه چقدر امادگی برای اجرای ان وجود‬ ‫دارد موضوعی است که باید بررسی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال رانندگان از طرح های جدید‬ ‫یک��ی از رانندگان تاکس��ی می گوید ب��ا کرایه های‬ ‫فعلی‪ ،‬دخل ش��ان به خرج شان نمی خورد‪ .‬رضا درباره‬ ‫نرخ گذاری کرایه ها بیان کرد‪ :‬کرایه های تاکسی بسیار‬ ‫غیرمنصفانه اس��ت و سازمان تاکسیرانی حمایت های‬ ‫الزم را ندارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی باتوج��ه به ن��رخ کرایه ه��ا و فعالیت‬ ‫تاکسی های اینترنتی‪ ،‬بسیاری از رانندگان تاکسی به‬ ‫مشاغل دیگر روی اورده اند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تش��کیل اتحادیه بسیار خوب است و همه‬ ‫رانندگان از ان استقبال می کنند‪.‬‬ ‫چرا قانون هوای پاک اجرا نمی شود؟‬ ‫یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬از انجا که مس��ئول واح��دی در زمین��ه مقابله با‬ ‫الودگی های زیس��ت محیطی در نظر گرفته نش��ده‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫واحد نی��ز وجود ندارد‪ .‬ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫درباره دالیل اجرا نش��دن قانون ه��وای پاک بیان کرد‪ ۲۳ :‬نهاد‬ ‫به عن��وان مجری قانون هوای پاک معرفی ش��ده اند اما همگی از‬ ‫اجرایی کردن وظایف خود شانه خالی می کنند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫نب��ود مدیریت واح��د از دالیل اصلی اجرایی نش��دن این قانون‬ ‫است‪ .‬هر نهاد به بهانه ای بار را روی دوش نهادی دیگر می اندازد‪.‬‬ ‫امروز در بیشتر کشورهای توس��عه یافته شهرداری ها مسئولیت‬ ‫مقابله با الودگی های زیست محیطی را بر عهده دارند‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه پاس��خگوی‬ ‫واحدی برای مسائل محیط زیس��تی به ویژه درون شهرها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬طرحی در مجلس با عن��وان مدیریت واحد‬ ‫ش��هری و روس��تایی مطرح کردم که در ان طرح ش��هرداری ها‬ ‫پاسخگوی امورات محیط زیستی بودند اما این طرح در مجلس‬ ‫به تصویب نرسید‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬نبود مدیریت واحد در شهرها‬ ‫و روس��تاها از دالیل اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاک است‬ ‫و این امر باعث شده هر نهاد مسئولیت خود را بر دوش دیگری‬ ‫بیندازد و پاسخگوی واحدی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۹‬شهرداری تهران اماده ارسال به شورا‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توس��عه شهری و امور شورای شهردار‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬اماده اس��ت و پس از‬ ‫تصویب متمم بودجه سال ‪ ۹۸‬به شورا ارائه می شود‪.‬‬ ‫حام��د مظاهریان در گفت وگو با مه��ر با بیان اینکه الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬ش��هر تهران اماده تقدیم به ش��ورای شهر‬ ‫تهران است‪ ،‬گفت‪ :‬این الیحه پس از تصویب متمم بودجه به‬ ‫شورا ارائه خواهد شد زیرا متمم بودجه در اعداد و برنامه های‬ ‫س��ال اینده تاثیر می گذارد‪ .‬متمم بودجه در کمیسیون های‬ ‫شورا مطرح شده و قرار بود در کمیسیون تلفیق نیز تصویب‬ ‫ش��ود که به دلیل برخ��ی از مباح��ث اولویت دار ب��ه تاخیر‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫به گفته معاون ش��هردار‪ ،‬موضوع ارائه بودجه س��ال اینده‬ ‫ش��ورا پس از تصویب متمم بودجه به هیات رئیس��ه شورای‬ ‫شهر تهران نیز اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی درباره س��قف بودجه س��ال اینده ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫الیحه تهیه ش��ده برای بودجه س��ال اینده حدود ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است که باتوجه به برنامه مصوب سوم توسعه‬ ‫و پیش بینی افزایش درامدها واقع بینانه به نظر می رسد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در ش��رایط ثبات اقتص��ادی نیاز به تهیه‬ ‫متم��م و اصالحیه بودجه کمتر پیش می اید اما در ش��رایط‬ ‫اقتصادی که شاخص ها پیوسته در حال تغییر است‪ ،‬متمم و‬ ‫اصالحیه اجتناب ناپذیر است و این‪ ،‬انعطاف پذیری بودجه را‬ ‫نشان می دهد و بحث متمم مسئله دور از انتظاری در بودجه‬ ‫به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه باتوجه به افزای��ش هزینه ها بودجه ‪۲۷‬‬ ‫هزار میلیاردی چقدر واقع بینانه است‪ ،‬افزود‪ :‬مسائل مختلفی‬ ‫در بودجه تاثی��ر می گذارد‪ .‬در حال حاضر پیش��نهاد دولت‬ ‫ب��رای افزایش حق��وق کارکنان ‪ ۱۵‬درصد اس��ت اما بودجه‬ ‫کش��ور در اسفند به تصویب می رس��د‪ .‬میزان افزایش حقوق‬ ‫کارکنان در روزهای پایانی س��ال گذشته تغییر کرد و باعث‬ ‫افزایش هزینه های شهرداری و به دنبال ان نیاز به ارائه متمم‬ ‫بودجه ش��د‪ .‬ارائه الیحه متمم بودجه بستگی به متغیرهای‬ ‫اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫الیحه متمم بودجه س��ال ‪ ۹۸‬با رقم حدود ‪ ۵‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون تومان اوایل دی به ش��ورای شهر تهران ارسال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۳‬هزار میلیارد تومانی سیل به سیستان و بلوچستان‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬بارندگی های سیل اسا‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۹۱۱‬میلی��ارد تومان به زیرس��اخت های‬ ‫بلوچستان خسارت وارد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬احمدعلی موهبتی اظهار کرد‪ :‬بازگشایی‬ ‫راه های روس��تایی مناطق س��یل زده بلوچستان که در سیالب‬ ‫خسارت فراوانی دیده اند‪ ،‬باید سرعت گیرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬س��یل موجب بس��ته ش��دن راه های روس��تایی‬ ‫و بین ش��هری‪ ،‬تخری��ب پل ه��ا‪ ،‬زمین ه��ای کش��اورزی‪ ،‬تلف‬ ‫ش��دن دام ها‪ ،‬تخریب واحدهای مس��کونی روستایی‪ ،‬شکسته‬ ‫ش��دن تیرهای برق‪ ،‬قطع تلفن های همراه و اس��یب به س��ایر‬ ‫زیرساخت های جنوب سیستان و بلوچستان شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان تصریح کرد‪ :‬تسریع براورد‬ ‫خسارت س��یل ضروری است زیرا رس��یدگی سریع به مسائل‬ ‫مردم و امدادرس��انی می تواند مش��کالت را به کمترین میزان‬ ‫برس��اند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬مردم محل��ی و بومی روس��تاها و مناطق‬ ‫شهری نیز همت کنند و برخی از کارها را انجام دهند‪.‬‬ ‫موهبت��ی اظهار ک��رد‪ :‬مدی��ران کل اداره های سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان حق ندارند مناطق س��یل زده را بدون اطالع ترک‬ ‫کنن��د و بای��د از مناطق بازدید و مش��کالت حیطه کاری خود‬ ‫را برطرف کنند‪ .‬رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران‬ ‫کش��ور نیز گفت‪ :‬جبران خسارت های سیل جنوب سیستان و‬ ‫بلوچستان نیازمند مصوبه ویژه دولت است تا بتوان در کمترین‬ ‫زمان خسارت ها را جبران کرد‪ .‬مصطفی نجار اظهار کرد‪ :‬سیل‬ ‫به بخش کش��اورزی‪ ،‬مس��کن و راه های سیستان و بلوچستان‬ ‫خسارت زیادی وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬کمک ها باید به گونه ای تقس��یم ش��ود که‬ ‫به دس��ت همه نیازمندان برس��د و محموله های ارسال شده از‬ ‫نقاط مختلف کشور باید در بخش های بیشتری توزیع شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران کش��ور گفت‪:‬‬ ‫کارگروه اطالع رسانی‪ ،‬امدادرسانی‪ ،‬تجهیزات و امکانات باید در‬ ‫مناطق سیل زده تشکیل ش��ود تا بتوان مشکالت را به حداقل‬ ‫رس��اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه مسئوالن موظفند در زمان بحران‬ ‫امکان��ات و تجهی��زات را در اختیار س��تاد مدیریت بحران قرار‬ ‫دهند تا منجر به تذکر‪ ،‬انفصال و برخوردهای دیگر نشود‪.‬‬ ‫نجار افزود‪ :‬بازس��ازی مناطق س��یل زده در اولویت مسئوالن‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫پیاپی ‪2770‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از عکس های دفاع مقدس تا تابلوی میلیاردی زنده رودی‬ ‫دوازدهمی��ن ح��راج ته��ران ب��ا عرض��ه ‪ ۱۱۸‬اث��ر ب��ه‬ ‫فروش‪ 31.717.000.000‬تومان دس��ت یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬دوازدهمی��ن حراج ته��ران که به هنر معاصر ایران‬ ‫اختصاص داش��ت‪ ۲۷ ،‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در هتل پارسیان ازادی‬ ‫با ارائه ‪ ۱۱۸‬اثر برگزار ش��د و با فروش ‪31.717.000.000‬‬ ‫تومانی‪ ۱۱۵ ،‬اثر به کار خود پایان داد‪ .‬رضا کیانیان به همراه‬ ‫حسین پاکدل اجرای این حراج را برعهده داشت‪.‬‬ ‫این دوره از حراج تهران در حالی جمعه شب برگزار شد‬ ‫که بدون حض��ور چهره های اصلی مارکت هنر ایران مانند‬ ‫س��هراب سپهری‪ ،‬بهمن محصص و‪ ...‬توانست به رکورد ‪۳۱‬‬ ‫میلیاردی دس��ت پیدا کند‪ .‬دوازدهمین حراج تهران که به‬ ‫هنر معاصر کش��ور اختصاص داشت‪ ،‬اگرچه در برابر حراج‬ ‫مش��ابه خود یعنی دهمین حراج ته��ران که ان هم به اثار‬ ‫معاصر اختصاص داش��ت و ب��ا فروش ‪ ۳۴‬میلیاردی روبه رو‬ ‫ش��د‪ ،‬فروش کمتری را تجربه ک��رد‪ ،‬اما در این دوره حراج‬ ‫تهران شاهد حضور چهره های جدیدی در مارکت هنر بود‬ ‫که برای نخس��تین بار اثارشان در یک حراج رسمی عرضه‬ ‫می ش��د این موضوع نشان دهنده ان است که حراج تهران‬ ‫به دنبال ظرفیت سازی برای هنر معاصر کشور است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از ویژگی های دوازدهمین حراج تهران که در‬ ‫این دوره کامال مش��هود بود‪ ،‬فروش اثار هنرمندان تثبیت‬ ‫ش��ده در مارکت هنر ایران براساس قیمت های کارشناسی‬ ‫شده و در میان کمینه و بیشینه تعیین شده بر اثارشان بود‬ ‫و در مقابل هیجان خرید اثار هنرمندان جوان در این دوره‬ ‫کامال مش��خص بود؛ همان گونه که اثر حسن روح االمین ‪۴‬‬ ‫برابر نرخ بیش��ینه در نظر گرفته ش��ده به فروش رس��ید یا‬ ‫اثر حسین ش��اه طاهری‪ ،‬الهام فالحی‪ ،‬تارا بهبهانی و ساناز‬ ‫البرزی ‪ ۳‬برابر نرخ بیشینه و اثار مهرداد محب علی‪ ،‬مسعود‬ ‫کش��میری‪ ،‬کتایون مق��دم‪ ،‬جواد علی محم��دی اردکانی‪،‬‬ ‫کیوان عس��گری‪ ،‬میترا کاویان و محمد بزرگی دو برابر نرخ‬ ‫بیشینه‪ ،‬اثارشان به فروش رسید که نشان از حضور نسلی‬ ‫جدید در مارکت هنر کشور است‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن حراج بیش��ترین اث��ار متعلق به حس��ین‬ ‫زنده رودی بود که با ‪ ۴‬اثر در این رویداد حضور داش��ت‪ .‬در‬ ‫دوازدهمی��ن حراج تهران ‪ ۷‬اثر به رقمی باالی یک میلیارد‬ ‫تومان دس��ت یافتند‪ .‬گران ترین اثر ای��ن دوره از حراج اثر‬ ‫حس��ین زنده رودی با عنوان «قوس ابی نیلگون» بود که ‪۳‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪ .‬در رتبه بعدی‬ ‫تابلوی طبیعت بی جان منوچهر یکتایی قرار گرفت که یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان چک��ش خورد و پس از ان‬ ‫تابلوی فرهاد مشیری با عنوان «خوابم یا بیدارم» با نرخ یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان درجایگاه سوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫در رتبه چهارم مجسمه ای از ژازه تباتبایی و توپ اینه ای‬ ‫اث��ر منی��ر فرمانفرماییان قرار دارند که ه��ر دو به نرخ یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان چکش خوردند‪ .‬اثر فرامرز‬ ‫پی�لارام و مجس��مه پروی��ز تناولی از مجموع��ه هیچ روی‬ ‫صندلی نیز هر دو به نرخ یک میلیارد تومان فروخته شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹‬اثر بین یک تا ‪ ۵۰۰‬میلیون میلیارد تومان‬ ‫اثری از ایدین اغداش��لو با عنوان «تابس��تان‪ ،‬زمستان از‬ ‫مجموعه مغربی ها»‪ ،‬مجسمه ای از امیرمسعود اخوان جم با‬ ‫عنوان «دگردیس��ی» و تابلویی از شهریار احمدی با عنوان‬ ‫«وجد براق از مجموعه معراج» هر کدام ‪ ۸۵۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خوردند‪.‬‬ ‫اث��ر منص��ور قندریز ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان فروخته ش��د و‬ ‫اث��ر پویا اریانپور با عنوان «زنده اگاه» ‪ ۷۵۰‬میلیون تومان‬ ‫چک��ش خورد‪ .‬تابلوی رضا درخش��انی ب��ا عنوان «هجرت‬ ‫ان��اری» و اثر مارک��و گریگوریان با عنوان «چهار فصل» هر‬ ‫ک��دام ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان فروخته ش��دند‪ .‬تابلوی نصراهلل‬ ‫افجه ای ‪ ۶۵۰‬میلیون تومان و اثر بهروز دارش ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دوازدهمین حراج تهران شاهد حضور چهره های جدیدی در مارکت‬ ‫هنر بود که برای نخس��تین بار اثارش��ان در یک حراج رس��می عرضه‬ ‫می شد این موضوع نش��ان دهنده ان است که حراج تهران به دنبال‬ ‫ظرفیت سازی برای هنر معاصر کشور است‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۸‬اثر بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اث��ری از واحد خاک��دان با عنوان «مح��راب» و تابلویی‬ ‫از پروی��ز کالنت��ری ‪ ۴۶۰‬میلیون توم��ان‪ ،‬تابلویی از فریده‬ ‫الش��ایی و بهم��ن دادخواه ‪ ۴۴۰‬میلی��ون تومان‪ ،‬اثر رکنی‬ ‫حائری زاده‪ ،‬تابلوی از حس��ین زنده رودی‪ ،‬عکسی از عباس‬ ‫کیارستمی از مجموعه سفیدبرفی و اثری از صادق تبریزی‬ ‫با نام «دلداده» هر کدام ‪ ۴۲۰‬میلیون تومان چکش خوردند‪.‬‬ ‫اث��ری از پروانه اعتمادی ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر قاس��م‬ ‫حاجی زاده و مجسمه محمدحسین عماد از مجموعه «تهی‬ ‫فعال» ‪ ۳۴۰‬میلیون تومان فروخته ش��دند‪ .‬مجس��مه ای از‬ ‫ژازه تباتبای��ی‪ ،‬اث��ر محمود زنده رودی و عکس��ی از عباس‬ ‫کیارستمی هر کدام ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪.‬‬ ‫تابلوی حس��ن روح االمین از مجموع��ه «عصیان» ‪۲۸۰‬‬ ‫میلی��ون تومان‪ ،‬اث��ری از مهرداد محب علی ب��ا عنوان «ما‬ ‫می رقصیدی��م ‪ ۲۸۰ »۷‬میلیون توم��ان‪ ،‬اثر منصور قندریز‬ ‫ب��ا عنوان «طبیعت بی جان با کله گوس��فند» ‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬اثر بیژن بصیری از مجموعه «تبخیر» ‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫تومان و اثر دیگری از حسین زنده رودی ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خوردند‪.‬‬ ‫تابلویی از الهام فالحی با عنوان «جنگ رخش و همای»‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬تابلوی پروی��ز کالنتری از مجموعه‬ ‫س��قاخانه ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬تابلویی از ناصر اویس��ی با‬ ‫نام «س��واران را چه ش��د؟» ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان به فروش‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫تابلوی��ی از نصرت اهلل مس��لمیان ‪ ۲۲۰‬هزار تومان‪ ،‬اثری‬ ‫از منوچه��ر نی��ازی ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان‪ ،‬تابل��وی پرتره‬ ‫مصدق اثر پروانه اعتمادی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر س��میرا‬ ‫علیخان��زاده از مجموعه ف��رش ایرانی ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫اث��ر عین الدین صادق زاده با عنوان «عش��ق» ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬اثر کوروش گلناری با عنوان «الهه قرون از مجموعه‬ ‫سالطین» ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان چکش خوردند‪.‬‬ ‫تابلویی از هانیبال الخاص ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر حسین‬ ‫خس��روجردی ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر حسین محجوبی با‬ ‫عن��وان «ارامش و زندگ��ی در طبیعت پاک» ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬تابلویی از فرشید ملکی با عنوان «سیاه چاله» ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬پرتره س��هراب س��پهری اثر فرشید مثقالی‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی��ون تومان‪ ،‬تابلوی��ی از داوود زندیان از مجموعه‬ ‫عکاس��خانه اقای ادیب ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر هوش��نگ‬ ‫پزش��ک نیا با عنوان «شیخ ابوسعید ابوالخیر» ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬مجسمه ای از توکل اسماعیلی ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫مجس��مه ای از علیرضا اس��تانه با عنوان «نام اعظم» ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬تابلویی از شهال حبیبی از مجموعه افرینش‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫تابلویی از ش��هرام کریمی با عنوان «کوهستان مه الود»‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر محمد بزرگی ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫نقاش��ی ابستره ای از یعقوب امدادیان ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫تابلوی��ی از رض��وان ص��ادق زاده با عنوان «دوب��اره جنگ‪،‬‬ ‫هرگز» ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان و مجسمه بیتا فیاضی با عنوان‬ ‫«دلقک» ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪.‬‬ ‫اثر مسعود سعدالدین با عنوان «با کتاب ‪ ۱۰۰ »۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬مجس��مه ای از تاها بهبهانی با نام «س��لطان» ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬تابلویی از نیلوفر قادری نژاد با نام «سیاوش‬ ‫در گ��ذرگاه» ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر بهمن بروجنی ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان و مجسمه بهداد الهوتی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫اث��ار باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان��ی دوازدهمین حراج تهران‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۱‬اثر زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تابلوی��ی از پری ی��وش گنج��ی از مجموع��ه «اب» و‬ ‫مجس��مه ای از مجتبی رمزی هرک��دام ‪ ۹۵‬میلیون تومان‬ ‫چکش خوردند و اثری از بابک رشوند نیز ‪ ۹۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش رفت‪.‬‬ ‫تابلوی��ی از میترا کاوی��ان از مجموعه «ش��کارگاه» ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬اثر ایرج اسکندری ‪ ۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثری‬ ‫از بیتا وکیلی ‪ ۸۰‬میلیون تومان و تابلویی از مهدی حسینی‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تومان فروخته ش��دند‪ .‬اثر علی ندایی با عنوان‬ ‫«نبرد فریدون و ضحاک از مجموعه اسطوره های خاموش»‬ ‫‪ ۷۵‬میلی��ون تومان‪ ،‬اثر طلیع��ه کامران ‪ ۷۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫عکسی از س��عید صادقی با عنوان «گمرک خرمشهر» ‪۷۰‬‬ ‫میلی��ون تومان و اثر از محمود بخش��ی ‪ ۷۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خوردند‪.‬‬ ‫عکس��ی از رض��ا کیانیان با عنوان «دیگ��ر مپرس از من‬ ‫نش��ان کز دل نش��انم می رود» ‪ ۶۵‬میلیون تومان‪ ،‬تابلوی‬ ‫ابرنگ سیاوش مظلومی پور ‪ ۶۵‬میلیون تومان‪ ،‬مجسمه ای‬ ‫از فاطمه امدادیان ‪ ۶۵‬میلیون تومان‪ ،‬مجسمه ای از محمد‬ ‫رضا یزدی با عنوان «اتاراکس��ی از مجموعه نبض بی جان»‬ ‫‪ ۶۵‬میلیون تومان‪ ،‬تابلویی از کریم نصر با عنوان«گذار» ‪۶۵‬‬ ‫میلیون تومان و اثر حس��ین شاه طاهری ‪ ۶۵‬میلیون تومان‬ ‫به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫اث��ری از احم��د وکیل��ی ‪ ۶۰‬میلیون توم��ان‪ ،‬تابلویی از‬ ‫حبیب صادقی ‪ ۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬عکسی از مهدی کرم پور‬ ‫ب��ا عنوان «اخرین وسوس��ه» ‪ ۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثر یحیی‬ ‫گمار با عنوان «غس��ل بتان یک چشم» ‪ ۶۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫اث��ر کوروش قاضی مراد ‪ ۶۰‬میلیون توم��ان‪ ،‬تابلوی ارمان‬ ‫یعقوب پور از مجموعه طبیعت مینیمال ‪ ۶۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫اث��ر نزار موس��وی نیا با عنوان «تع��ادل» ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته شدند‪.‬‬ ‫اثر مهدی س��حابی از مجموعه «س��تون ها» ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬تابلویی از امیرص��ادق طهرانی ‪ ۵۵‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫تابلوی��ی از ناصر پلنگ��ی با عن��وان «ارزش فرهنگی» ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون توم��ان‪ ،‬اث��ر رضا بانگی��ز با عنوان «ش��ادی کنار‬ ‫جاجرود» ‪ ۵۵‬میلیون تومان‪ ،‬نقاش��ی از همایون س��لیمی‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تومان‪ ،‬اث��ری از طاهر پورحیدری ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تومان چکش خوردند‪.‬‬ ‫تابل��وی محمود س��بزی با عنوان «هش��ت الویس» ‪۵۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان‪ ،‬اثر کتای��ون مقدم از مجموع��ه «در هم‬ ‫تنیدگ��ی» ‪ ۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬تابلویی از س��روژا اواکیان با‬ ‫عن��وان «پ‪ .‬چ‪ .‬ر – ‪ ۴۸ »۳۸‬میلی��ون تومان‪ ،‬اثر مس��عود‬ ‫کشمیری از مجموعه «زندگی مقوایی» ‪ ۴۸‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫تابلوی��ی از محم��د طباطبای��ی از مجموع��ه «عجیب تر از‬ ‫بهش��ت» ‪ ۴۸‬میلیون تومان‪ ،‬اثر کیوان عس��گری با عنوان‬ ‫«هنوز خواب تو را می بینم» ‪ ۴۴‬میلیون تومان‪ ،‬نقاش��ی از‬ ‫اکبر میخک با عنوان «س��ایه» ‪ ۴۲‬میلیون تومان‪ ،‬تابلویی‬ ‫از حمیدرض��ا اندرز ‪ ۴۰‬میلیون توم��ان و تابلویی از هادی‬ ‫روشن ضمیر ‪ ۴۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪.‬‬ ‫مجس��مه ای از امیر موبد ‪ ۳۸‬میلیون تومان‪ ،‬عکس��ی از‬ ‫جاس��م غضبانپور با نام «یاران فکه» ‪ ۳۸‬میلیون تومان‪ ،‬اثر‬ ‫کاظم چلیپا با عنوان «گفت وگوی هزارس��اله» ‪ ۳۸‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬تابلویی از عبدی اس��بقی ‪ ۳۸‬میلیون تومان‪ ،‬تابلوی‬ ‫«پرشور» اثر ساناز البرزی ‪ ۳۶‬میلیون تومان‪ ،‬تابلوی نقاشی‬ ‫از مرتض��ی گ��ودرزی ‪ ۳۶‬میلیون توم��ان‪ ،‬تابلویی از جواد‬ ‫علیمحم��دی اردکان��ی از مجموعه «زمی��ن» ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬تابلوی ناصر اراس��ته ب��ا عنوان «فصل رنگ ها» ‪۳۲‬‬ ‫میلی��ون تومان‪ ،‬اثر تارا بهبهانی ب��ا عنوان «اهنگ خیال»‬ ‫‪ ۳۲‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬تابلوی��ی از خس��رو خس��روی با نام‬ ‫«خیابان خیس ش��ده از باران» ‪ ۳۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثری از‬ ‫مکرمه قنبری ‪ ۳۰‬میلیون تومان و تابلوی ایرج شایسته پور‬ ‫‪ ۲۸‬میلی��ون تومان دیگر اثاری بودن��د که در دوازدهمین‬ ‫حراج تهران به فروش رس��یدند‪ .‬همچنین ‪ ۳‬اثر از منصوره‬ ‫حس��ینی‪ ،‬فرامرز پیالرام و خس��رو حسن زاده در این حراج‬ ‫به ف��روش نرفت‪ .‬به این ترتیب دوازدهمین حراج تهران با‬ ‫مجم��وع فروش ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪ ۷۱۷‬میلیون تومان به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوازدهمین‬ ‫حراج تهران با‬ ‫عرضه ‪ ۱۱۸‬اثر‬ ‫به فروش ‪31‬‬ ‫میلیارد و ‪717‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫دست یافت‬ ‫عکس سعید صادقی از خرمشهر‪ ۷۰ ،‬میلیون تومان فروخته شد‬ ‫عکسی از عباس کیارستمی که ‪ ۴۲۰‬میلیون تومان فروخته شد‬ ‫«طبیعت بی جان» با قیمت یک میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اولین اثر میلیاردی حراج دوازدهم بود‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی عکس «خیام»‬ ‫و ایی��ن پایانی و اه��دای جوایز این رویداد عصر‬ ‫جمع��ه ‪ ۲۷‬دی در فرهنگس��رای نیاوران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه هفتمین‬ ‫جش��نواره بین المللی عکس خی��ام عصر جمعه‬ ‫‪ ۲۷‬دی با حضور علی س��امعی دبیر جش��نواره‪،‬‬ ‫احد جاودانی مدیر کل ارش��اد ته��ران‪ ،‬علیرضا‬ ‫بای مدیر روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی و نمایندگان��ی از‬ ‫سفارتخانه های اسپانیا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬مجارستان‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬بنگالدش و اندونزی در گالری فرهنگسرای‬ ‫نیاوران اغاز ب��ه کار کرد‪ .‬همچنین ایین اهدای‬ ‫جوای��ز جش��نواره خی��ام نی��ز پس ازگش��ایش‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬در س��الن خلیج فارس فرهنگسرای‬ ‫نیاوران برگزار ش��د‪ .‬در نمایشگاه اثار جشنواره‬ ‫عک��س خی��ام‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۲۰‬عک��س برگزیده‬ ‫از ‪ ۵۶‬کش��ور جه��ان به نمای��ش درامد که تا ‪۴‬‬ ‫بهمن در گالری فرهنگس��رای نیاوران برپاست‪.‬‬ ‫در هفتمین دوره جش��نواره‪ ،‬در مجموع ‪۱۶۰۰‬‬ ‫دالر جای��زه نق��دی به همراه نش��ان های فیاپ‪،‬‬ ‫‪ ،PSA‬خی��ام و کمال الملک به برگزیدگان اهدا‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین همانند دوره های پیشین‪ ،‬کتاب‬ ‫نفیس جش��نواره برای تمامی شرکت کنندگان‬ ‫حتی شرکت کنندگانی که اثارشان در جشنواره‬ ‫پذیرفته نش��ده ارس��ال خواهد شد‪ .‬در این دوره‬ ‫همچنی��ن ب��ا حمایت حامیان مالی جش��نواره‪،‬‬ ‫جوای��ز وی��ژه ای در ‪ ۳‬بخش ویژه ش��هر تهران‪،‬‬ ‫بهتری��ن عک��س هوایی و بهتری��ن عکس نجوم‬ ‫اه��دا ش��د‪ .‬محمدص��ادق حیاتی جای��زه اول‬ ‫عکس نجوم را از ان خود کرد‪ .‬همچنین س��عید‬ ‫اکبربیگل��و جایزه عکس ته��ران را دریافت کرد‪.‬‬ ‫عل��ی س��امعی‪ ،‬دبیر هفتمین جش��نواره عکس‬ ‫خیام در ایین پایانی این رویداد گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫بین المللی عکس خیام هر س��اله با هدف ارتقای‬ ‫سطح عکاسی و گفت وگوی بصری میان عکاسان‬ ‫ایران و جهان و نیز به منظور بزرگداش��ت حکیم‬ ‫عمر خیام برگزار می ش��ود و امس��ال نیز باوجود‬ ‫محدودیت های بین المللی علیه ایران برگزار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی به استقبال شرکت کنندگان خارجی‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬این اس��تقبال نشان می دهد‬ ‫که جشنواره خیام توانسته جایگاهی را برای خود‬ ‫در بین عکاس��ان بین المللی ایجاد کند‪ .‬سامعی‬ ‫همچنین از جامعه تجس��می درخواست کرد در‬ ‫برگزاری برنامه های هنری یکدل و همراه باشند‪.‬‬ ‫علیرض��ا بای‪ ،‬مدی��رکل رواب��ط عمومی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫گف��ت‪ :‬اینک��ه ‪ ۱۹‬هزار عکس از ‪ ۵۶‬کش��ور در‬ ‫جش��نواره عکس خیام ش��رکت کرده اند نشان‬ ‫دهنده موفقیت و خبرس��از بودن ان اس��ت که‬ ‫جای بس��ی خوشبختی اس��ت‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫جش��نواره عکس خیام توانس��ته زبان تصویری‬ ‫بین عکاس��ان جهان ایجاد کند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫گردش��گری ایران نیز مره��ون میراث فرهنگی‬ ‫ملموس و ناملموس ما است‪ .‬در این ایین‪ ،‬امین‬ ‫دهقان به عن��وان عکاس س��ال فوکوس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫معرفی و قدردانی ش��د‪ .‬الیف الوین از دانمارک‪،‬‬ ‫ابراهیم بهرامی‪ ،‬محمدرضا چایفروش‪ ،‬محمدرضا‬ ‫مومنی‪ ،‬امین دهقان و بهزاد عظیمی که بهترین‬ ‫ش��رکت کننده خاورمیانه دوره پیشین جشنواره‬ ‫خیام بود‪ ،‬هیات داوران هفتمین جشنواره عکس‬ ‫خیام بودند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن‪ ،‬مدال طالی خی��ام به مهدی‬ ‫س��عیدی راد رس��ید‪ .‬مصطف��ی ظف��ری‪ ،‬داوود‬ ‫ایزدپن��اه‪ ،‬س��عید فروغ��ی و ای��اد موس��وی از‬ ‫برگزیدگان بخش مردم بودند‪ .‬بابک مهرافش��ار‪،‬‬ ‫حمید جمش��یدیان‪ ،‬امیدحسین نقیان‪ ،‬سهیل‬ ‫زنداذر‪ ،‬س��یدمهرداد ش��ریفیان‪ ،‬پ��درو لوییز از‬ ‫اسپانیا‪ ،‬مهرزاد مقصودیان‪ ،‬فربد کامیاب‪ ،‬ادریس‬ ‫خس��روی زاده‪ ،‬هادی پورفرد‪ ،‬جس��وس گارسیا‬ ‫از اس��پانیا‪ ،‬س��عید اکبربیگلو و س��هیل زنداذر‬ ‫برگزیدگان بخش ش��هر بودند‪ .‬س��هیل زنداذر‬ ‫جای��زه ‪ ۲۵۰‬دالری ای��ن بخ��ش را از ان خ��ود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پخش «اعجوبه ها»‬ ‫از سر گرفته می شود‬ ‫برنامه «اعجوبه ها» با اجرای مهران غفوریان‬ ‫پ��س از دو هفت��ه غیبت به انتن ش��بکه س��ه‬ ‫برگش��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪« ،‬اعجوبه ها» که‬ ‫در دو هفته گذش��ته پس از واقعه تلخ شهادت‬ ‫سردار سلیمانی‪ ،‬درگذشت هموطنان در کرمان‬ ‫و سپس برای همدردی با خانواده کشته شدگان‬ ‫سانحه سقوط هواپیما پخش نشده بود‪ ،‬از شب‬ ‫گذش��ته دوب��اره روی انتن رفت‪ .‬ای��ن برنامه‬ ‫شنبه ها و یکش��نبه ها بعد از خبر ‪ ۲۲‬از شبکه‬ ‫س��ه س��یما روی انتن م��ی رود و دوش��نبه و‬ ‫سه شنبه ها ساعت ‪ 15:30‬بازپخش می شود‪.‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫تابلوی پرویز کالنتری‪ ۴۶۰ ،‬میلیون تومان فروخته شد‬ ‫تابلوی «اخرین وسوسه» مهدی کرم پور‪ ۶۰ ،‬میلیون تومان فروخته شد‬ ‫تابلوی حسین زنده رودی با قیمت ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان رکورد فروش را شکست‬ ‫تجسمی‬ ‫فروش ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیونی دوازدهمین حراج تهران‬ ‫هفتمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی عکس «خیام»‬ ‫اغاز به کار کرد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪ 23 -1398‬جمادی االول ‪ 19 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1452‬پیاپی ‪2770‬‬ ‫تناظر گفتار با موضوع سخن‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مصرف هر یک میلیون نخ سیگار باعث مرگ یک انسان می شود‬ ‫«فجر ‪ »۳۸‬با «سه کام حبس» اغاز می شود‬ ‫انها بکاهید‪ .‬نمی خواس��تیم این ایین را هم برگزار کنیم‬ ‫اما قرعه کشی نکردن ممکن بود حق شما را تضییع کند‪.‬‬ ‫ما در س��الن سینما‪ 4 ،‬سانس داریم که ‪ 3‬سانس نخست‬ ‫برای اثار س��ودای سیمرغ و س��انس اخر برای مستند و‬ ‫کوتاه اس��ت‪ ،‬چون سال های گذشته در سانس اول بود و‬ ‫برخی گالیه داشتند‪ .‬امیدوارم پیوند سینماگران و مردم‬ ‫پررنگ تر از سال های پیش باشد‪.‬‬ ‫س��پس ایین قرعه کشی برگزار شد که جدول ان را در‬ ‫ادامه می بینید‪.‬‬ ‫ش��هراورد تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل نیز‬ ‫روز ‪ ۱۷‬بهم��ن به طور زنده در س��انس دوم نمایش داده‬ ‫می شود‪ .‬س��ازندگان «درخت گردو» در این ایین اعالم‬ ‫کردند ‪ ۸۸‬میلیون تومان از درامد این فیلم در جشنواره‬ ‫فیلم فجر را به س��یل زدگان سیس��تان و بلوچستان اهدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک شهرداری تهران به جشنواره‬ ‫دبی��ر سی وهش��تمین جش��نواره فیلم فج��ر درباره‬ ‫کمک ‪ ۸‬میلیارد تومانی ش��هرداری ته��ران به این دوره‬ ‫از جشنواره‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫ابراهیم داروغه زاده‪ ،‬دبیر سی وهش��تمین جش��نواره‬ ‫فیلم فجر در حاشیه ایین قرعه کشی فیلم های سینمای‬ ‫رسانه ها درباره کمک ‪ ۸‬میلیارد تومانی شهرداری تهران‬ ‫برای برگزاری این جشنواره گفت‪ :‬شهرداری تهران مثل‬ ‫هم��ه ش��هرداری های دنیا مهم ترین جایی اس��ت که از‬ ‫فعالیت ه��ای فرهنگی هنری ش��هر حمایت می کند‪ .‬در‬ ‫س��ال های گذشته هم سابقه داشته که شهرداری تهران‬ ‫از جشنواره ها حمایت کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر قرار باش��د ش��هرداری از جشنواره‬ ‫فیل��م فجر به عنوان مهم ترین رخ��داد فرهنگی حمایت‬ ‫نکن��د از چه چیزی باید حمای��ت کند؟ فکر می کنم این‬ ‫کار جزو وظایف ش��هرداری اس��ت؛ ضم��ن اینکه دکتر‬ ‫حناچی خودش��ان هم عالقه مند به این کار هستند و به‬ ‫اهالی س��ینما لطف دارند‪ .‬شهرداری قرار شده بخشی از‬ ‫هزینه های جشنواره را پوشش و امکانات شهری را هم در‬ ‫اختیار جشنواره قرار بدهد؛ بنابراین این رقمی که اعالم‬ ‫شده همه اش به صورت نقدی نیست؛ البته هنوز قرارداد‬ ‫نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی درباره دیگر اسپانس��رهای این جش��نواره گفت‪:‬‬ ‫هنوز برنامه ای را با هیچ اسپانس��ری قطعی نکرده ایم اما‬ ‫چند پیشنهاد داریم و در حال مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫«سرگذشت» سریال شبانه شبکه یک‬ ‫شماره جدید «جهان کتاب» منتشر شد‬ ‫پخش مجموعه نمایش��ی «سرگذشت» از‬ ‫جمعه‪ ۲۷ ،‬دی هر شب ساعت ‪ ۲۲‬از شبکه‬ ‫یک س��یما اغاز شد‪.‬س��ریال «سرگذش��ت»‬ ‫مجموع��ه قصه هایی درب��اره ازدواج‪ ،‬طالق‪،‬‬ ‫اعتیاد و روابط خانوادگی است که از ‪ ۲۷‬دی‬ ‫تا پیش از اغاز دهه فجر از ش��بکه یک سیما‬ ‫راهی انتن می شود‪ .‬سریال «زیر همکف» نیز که به علت داشتن محتوای طنز‬ ‫به احترام شهادت س��ردار سپهبد قاسم سلیمانی و همدردی با خانواده های‬ ‫شهدای هواپیمای اوکراینی‪ ،‬متوقف شده بود‪ ،‬از یکشنبه هفته اینده پس از‬ ‫سریال «سرگذشت» پخش می شود‪ .‬مجموعه نمایشی «سرگذشت» در ‪۱۴‬‬ ‫قسمت به تهیه کنندگی بهروز مفید و کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی در‬ ‫گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید شده است‪.‬‬ ‫ش��ماره ‪ ۳۶۷‬و ‪ ۳۶۸‬ماهنام��ه «جهان کتاب»‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫نام��ه پرویز دوائی باعنوان «جم��ال‪ ...‬جمال»‬ ‫اغازکننده مطالب این ماهنامه اس��ت و در ادامه‬ ‫«یادداشت هایی برای خاطراتی که هرگز نخواهم‬ ‫نوشت» نوشته ژرژ امادو با ترجمه عبداهلل کوثری‬ ‫را می خوانیم‪ .‬همچنین مطلبی باعنوان «بازو» نوش��ته لودمیال پتروشوسکایا با‬ ‫ترجمه پرتو شریعتمداری در این شماره از جهان کتاب درج شده است‪.‬‬ ‫ه��زار و یک داس��تان‪ ،‬معرفی کوت��اه‪ ،‬تازه های ب��ازار کتاب و درگذش��تگان‬ ‫از دیگ��ر بخش ه��ای ماهنام��ه «جه��ان کت��اب» اس��ت‪ .‬ش��ماره ‪ ۳۶۷‬و ‪۳۶۸‬‬ ‫ی ب��ا صاح��ب امتی��ازی و مدیرمس��ئولی‬ ‫«جه��ان کت��اب» وی��ژه اذر و د ‬ ‫طلیع��ه خادمی��ان در ‪ ۷۵‬صفح��ه و ن��رخ ‪ ۲۰‬ه��زار توم��ان راه��ی بازار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«اقتصاد سیاسی ایران» به چاپ ‪ 24‬رسید‬ ‫کتاب «اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت‬ ‫تا پایان سلس��له پهلوی)» نوشته محمدعلی‬ ‫همایون کاتوزیان با ترجمه محمدرضا نفیسی‬ ‫و کامبیز عزیزی به تازگی ازس��وی نش��ر مرکز‬ ‫به چاپ بیس��ت وچهارم رسیده است‪ .‬همایون‬ ‫ن کتاب به بررس��ی مس��تند تحوالت اقتص��ادی ایران از انقالب‬ ‫کاتوزیان در ای ‬ ‫مشروطه تا مقطع انقالب اسالمی پرداخته و فرازونشیب های سیاسی اجتماعی‬ ‫را هم در خالل تحلیل های خود‪ ،‬روایت کرده است‪ .‬مولف کتاب‪ ،‬مقطع تاریخی‬ ‫موردنظر را به ‪ ۴‬بخش تقس��یم و هر بخش را به طور مستقل بررسی کرده است؛‬ ‫دوران مش��روطه‪ ،‬دوران شروع س��لطنت رضاخان‪ ،‬دوران فترت‪ ،‬دموکراسی و‬ ‫دیکتاتوری و در نهایت بخش چهارم هم دوران استبداد نفتی و توسعه اقتصادی‪.‬‬ ‫همای��ون کاتوزیان‪ ،‬بخ��ش اول را «دولت و انقالب» نامیده و بخش دوم را دولت‬ ‫و ضدانقالب»‪ .‬بخش س��وم کت��اب هم که «فترت‪ ،‬دموکراس��ی و دیکتاتوری»‬ ‫نام دارد‪ ،‬درباره اوضاع و احوال ایران در روزگار اش��غال ازس��وی متفقین اس��ت‪.‬‬ ‫«اس��تبداد نفتی و توس��عه اقتصادی» هم که نام بخش چهارم است‪ ،‬مربوط به‬ ‫دوران س��لطنت محمدرضا پهلوی است‪ .‬چاپ بیست وچهارم این کتاب با ‪۴۴۰‬‬ ‫صفحه و نرخ ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫«نگاره های شخصی» در کاما‬ ‫مجموعه تازه محمدعل��ی اهلل وردی پور باعنوان‬ ‫نگاره ه��ای ش��خصی در گال��ری کاما ب��ه نمایش‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار نقاشی محمدعلی اهلل وردی پور با‬ ‫عنوان «نگاره های ش��خصی» از ‪ ۲۸‬دی تا ‪ ۲‬بهمن‬ ‫در گالری کاما برپا می شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ ۱۳‬اثر نقاشی از این هنرمند که با تکنیک رنگ اکرلیک و چاپ و‬ ‫کالژ مواد روی بوم و مقوا خلق شده اند برای نخستین بار به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫محمدعلی اهلل وردی پور در مجموعه «نگاره های ش��خصی» تالش کرده با تکیه بر‬ ‫خاطرات کودکی و مرور بصری انها و تلفیق ش��ان با خطاطی به شکل های متفاوت در‬ ‫قالب الیه های مختلف و تلفیق فضاهای گوناگون با یکدیگر پیام خود را با روش شناسی‬ ‫خاص خود به مخاطب منتقل کند‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند نق��اش‪ ،‬فارغ التحصیل رش��ته پژوهش هنر در مقطع کارشناس��ی‬ ‫ارش��د در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬مدرس دانش��گاه و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری‬ ‫اس��ت و تاکنون اثار نقاش��ی اش در بیش از ‪ ۲۰‬نمایش��گاه گروهی به نمایش درامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫«کیت بالنچت» هشتمین سینماگر‬ ‫زن در راس داوران ونیز‬ ‫«کیت بالنچت» هش��تمین‬ ‫سینماگر زنی است که در طول‬ ‫تاری��خ برگ��زاری قدیمی ترین‬ ‫جشنواره س��ینمایی جهان در‬ ‫راس هی��ات داوران این رویداد‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این بازیگر برنده اسکار استرالیایی‪-‬امریکایی که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬ریاس��ت هیات داوران جشنواره فیلم کن را برعهده داشت‬ ‫حاال و در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬در راس داوران هفتادوهفتمین جش��نواره فیلم‬ ‫ونیز قرار گرفته تا هش��تمین زنی باش��د که در قدیمی ترین جش��نواره‬ ‫سینمایی جهان ریاست هیات داوران را برعهده می گیرد‪.‬‬ ‫مسئوالن ونیز در حالی در دو سال گذشته دو سینماگر زن (لوکرشیا‬ ‫مارتل و کیت بالنچ��ت) را به عنوان رئیس داوران خود انتخاب کرده اند‬ ‫که این رویداد س��ینمایی در چند س��ال گذشته به دلیل حضور کمرنگ‬ ‫اثار کارگردانان زن در میان فیلم های بخش رقابتی زیر فشار زیادی قرار‬ ‫داش��ته و در سال ‪ ۲۰۱۹‬تنها ‪ ۲‬فیلم س��اخته زنان نامزد شیر طال بود و‬ ‫باید منتظر اعالم برنامه های ونیز ‪ ۲۰۲۰‬باشیم‪.‬‬ ‫باالترین نشان اکادمی بفتا‬ ‫به «تیلدا سوئینتون» می رسد‬ ‫«تیلدا س��وئینتون» هنرپیشه بریتانیایی‬ ‫جایزه «فلوش��یپ» اکادمی هنرهای سینما‬ ‫و تلویزیون بریتانیا (بفتا) امس��ال را دریافت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از ددالین‪،‬‬ ‫«تیلدا س��وئینتون» بازیگر برنده جوایز بفتا‬ ‫و اسکار‪ ،‬امس��ال برای مشارکت بی نظیرش‬ ‫در فیلمسازی‪ ،‬فیلم های مس��تقل و فعالیت های انسان دوستانه جایزه‬ ‫«فلوشیپ» بفتا را که به عنوان باالترین نشان اکادمی هنرهای سینمایی‬ ‫و تلویزیونی بریتانیا شناخته می شود‪ ،‬دریافت می کند‪.‬‬ ‫این هنرپیشه که برای اثار گلچین شده و بین المللی اش مشهور است‪،‬‬ ‫با کارگردانان سرشناس��ی همچون «لوکا گوادانینو»‪« ،‬وس اندرسن»‪،‬‬ ‫«جیم جارموش»‪« ،‬جانانا هاگ» و برادران کوئن همکاری داشته است‪.‬‬ ‫«سوئینتون» در سال ‪ ۱۳۸۷‬برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل‬ ‫زن برای ایفای نقش در فیلم «مایکل کالیتون» شد‪.‬‬ ‫«سوئینتون» فعالیت خود را با همکاری با «درک جارمن» هنرمند و‬ ‫فیلمس��از انگلستانی در سال ‪ ۱۳۶۵‬اغاز کرد‪ .‬از جمله پروژه هایی که در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬از این هنرپیشه خواهیم دید می توان به «سوغاتی‪ :‬بخش‬ ‫‪ »۲‬س��اخته «جانانا هاگ»‪« ،‬خاطره» از «اپیچاتپونگ ویراسِ تاکول» و‬ ‫فیلم جدید «وس اندرسن» اشاره کرد‪.‬‬ ‫حبس و غرامت برای قاچاق‬ ‫اثر «پیکاسو»‬ ‫جیم��ی بوتی��ن‪ ،‬بانک��دار و‬ ‫میلی��اردر اس��پانیایی به جرم‬ ‫قاچاق یکی از تابلوهای نقاشی‬ ‫«پابل��و پیکاس��و» ب��ه ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫حبس و پرداخ��ت ‪ ۵۸‬میلیون‬ ‫دالر غرامت محکوم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از ارت نت نیوز‪ ،‬بوتین برای قاچاق اثار فرهنگی‬ ‫مهم متهم شناخته ش��د‪ .‬این میلیاردر اسپانیایی همچنین مجبور شد‬ ‫به شخصه تابلو نقاشی «سر دختر جوان» اثر «پابلو پیکاسو» را به پلیس‬ ‫تحویل دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ارزش این تابلو نقاشی را حدود ‪ ۲۹‬میلیون دالر تخمین‬ ‫زده اند‪.‬‬ ‫پلیس این تابلو نقاش��ی را در قای��ق تفریحی «بوتین» واقع در جزیره‬ ‫«کرس» کشف کرد؛ این در حالی است که دادگاه پیش تر خروج این اثر‬ ‫هنری از اسپانیا را ممنوع اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫حاال قرار اس��ت این اثر هنری تا اطالع ثانوی در موزه «رینا س��وفیا»‬ ‫واقع در مادرید نگهداری ش��ود‪ .‬قوانین اسپانیا برای محافظت از میراث‬ ‫فرهنگی کش��ور از س��ختگیرانه ترین قوانین این حوزه در س��طح اروپا‬ ‫ش��ناخته می شوند‪ .‬براس��اس قوانین اس��پانیا هر اثر هنری که بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال قدمت داشته باشد به عنوان یکی از گنجینه های ملی به شمار‬ ‫می رود و برای خارج کردن ان از کش��ور باید مجوز دریافت شود‪ .‬بوتین‬ ‫نیز برای دریافت مجوز خارج کردن این تابلو نقاش��ی اقدام کرده بود‪ ،‬اما‬ ‫با درخواس��ت او مخالفت شد‪ .‬گفته می ش��ود مقامات اسپانیا از مدت ها‬ ‫پیش بوتین را برای فروختن این اثار زیر نظر داشته اند‪.‬‬ ‫جایزه جهانی دیگر برای کیهان کلهر‬ ‫جایزه گلوبال فست س��ال ‪ ۲۰۲۰‬در بخش هنرمند سال به‬ ‫کیهان کلهر‪ ،‬اهنگساز و نوازنده سه تار و کمانچه رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این جایزه جهانی در بخش هنرمند سال‬ ‫به هنرمن��د ایرانی کیهان کلهر‪ ،‬در بخ��ش تاثیرگذاری به تام‬ ‫اش��نابل و در بخش کار س��ازنده به لیزا استافورد که هر دو اهل‬ ‫ایاالت متحده امریکا هستند‪ ،‬اهدا شد‪.‬‬ ‫این ایین در نیویورک‪ ،‬بدون حضور کیهان کلهر برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین متنی به نق��ل از برگزارکنندگان این جایزه جهانی در صفحه کاربری کیهان‬ ‫کلهر نوش��ته شده است‪« :‬ما مفتخریم از ‪ 3‬هنرمند برتر در جشنواره جهانی فست ‪۲۰۲۰‬‬ ‫قدردانی می کنیم‪ .‬کیهان کلهر‪ ،‬تام اش��نابل و لیزا استنفورد؛ برای مشارکت های منحصر‬ ‫به فرد‪ ،‬چش��مگیر و انگیزش��ی ش��ما در عرصه هنر از شما سپاس��گزاریم‪ ».‬گلوبال فست‬ ‫باور دارد که موس��یقی می تواند یک محرک به س��وی جامعه ای باش��د که تنوع فرهنگی‬ ‫را به عن��وان منبع وحدت ارزش گ��ذاری می کند‪ .‬با انتقال موس��یقی بین المللی به مرکز‬ ‫هنرهای نمایش��ی‪ ،‬گلوبال فست یک اکوسیس��تم قوی و پایدار برای موسیقی جهانی در‬ ‫ایاالت متحده امریکا ایجاد می کند‪ .‬گلوبال فست شبکه های خالق و هنری را که مرزهای‬ ‫فرهنگی و اجتماعی را تجزیه می کنند‪ ،‬س��رعت می بخش��د‪ .‬این امر به حمایت و اشتراک‬ ‫موس��یقی جهان به واسطه اجرا‪ ،‬تور و رس��انه کمک می کند‪ .‬کیهان کلهر در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫برنده نوزدهمین جایزه جهانی هنرمند س��ال وومکس و در سال ‪ ۲۰۱۷‬به همراه گروه راه‬ ‫ابریشم برنده جایزه گرمی شده بود‪.‬‬ ‫یک هنرمند پیشکسوت صنایع دستی‬ ‫درگذشت‬ ‫مریم ارباب‪ ،‬هنرمند پیشکس��وت صنایع دس��تی در استان‬ ‫سیس��تان و بلوچستان چهارشنبه‪ ۲۵ ،‬دی در هیاهوی سیل و‬ ‫در سکوت درگذشت و به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫مریم ارباب که سال ها در حوزه صنایع دستی سفالی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان فعالیت می کرد‪ ،‬به گفته برخی از فعاالن‬ ‫این حوزه اخرین اس��تادکار س��فال فنوچ از هنرهای سنتی و‬ ‫باستانی اس��تان بود‪ .‬او که از هنرمندان قدیمی و روستانشین‬ ‫بود‪ ،‬درحالی چهارشنبه‪ ۲۵ ،‬دی دار فانی را وادع گفت که در هیاهوی سیل استان‪ ،‬کمتر‬ ‫کس��ی از این موضوع مطلع شد و حتی در پیگیری های خبرنگار ایسنا برخی از مسئوالن‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان نیز در جریان نبودند‪ .‬محمد بهروز‬ ‫عیس��ی زهی معاون صنایع دستی سیس��تان و بلوچستان در گفت وگو با ایسنا این خبر را‬ ‫تایید و ضمن عرض تس��لیت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مریم ارباب از هنرمندان قدیمی استان و ساکن‬ ‫روستای فنوچ بود‪ .‬او یکی از هنرمندان سفال گر قدیمی سیستان و بلوچستان و از مربیان‬ ‫خوب ما بود‪.‬‬ ‫افزایش مبلغ جوایز جشنواره‬ ‫«روستاها و عشایر دوستدار کتاب»‬ ‫مبلغ جوایز روستاهای برگزیده ششمین جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب»‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ابراهیم حیدری‪ ،‬مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به مصوبه شورای برنامه ریزی ششمین جشنواره «روستاها و عشایر‬ ‫دوستدار کتاب»‪ ،‬مبلغ جوایز اهدایی به روستاهای برگزیده این دوره افزایش یافت و مقرر‬ ‫ش��د سازمان شهرداری ها و دهیاری های کش��ور مبلغ جوایز خود به هر روستای برگزیده‬ ‫را از ‪ ۵۰‬میلی��ون ری��ال به ‪ 100‬میلیون ریال و س��تاد عالی کانون ه��ای فرهنگی و هنری‬ ‫مس��اجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کش��ور مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال سال های گذشته‬ ‫را به ‪ 100‬میلیون ریال افزایش دهد‪ .‬نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور نیز این مبلغ را از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون ریال به ‪ 100‬میلیون ریال افزایش داد‪ .‬همچنین معاونت امور فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ‪ ۷۰‬میلیون ریال و ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال حواله خرید کتاب و معاونت‬ ‫توس��عه مناطق محروم ریاس��ت جمهوری نیز مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال تسهیالت کم بهره‬ ‫اشتغال زایی برای هرکدام از روستاهای برگزیده در نظر گرفته است‪ .‬دبیر ستاد هماهنگی‬ ‫شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬داوری این جش��نواره در ‪ 3‬مرحله انجام می ش��ود‪ .‬پس از مشخص شدن ‪10‬‬ ‫روستای برگزیده به همراه ‪ 10‬روستای تقدیری و یک روستای برگزیده استمرار با انتخاب‬ ‫ت داوران از برگزیدگان این جش��نواره در ایین پایان��ی قدردانی به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫هی��ا ‬ ‫ایین پایانی ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و ششمین برنامه انتخاب‬ ‫ن امسال با حضور مقامات کشوری و اهالی فرهنگ‬ ‫و معرفی پایتخت کتاب ایران‪۱۹ ،‬بهم ‬ ‫در سالن همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد‪ .‬سال گذشته ‪ ۱۴۰۶‬روستا از‬ ‫تمامی استان های کشور در این جشنواره شرکت کرده بودند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫قرعه کشی فیلم های سی وهش��تمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر در پردیس س��ینمایی ملت انجام شد؛ بر این اساس‬ ‫اکران فیلم های این دوره از جشنواره در سالن رسانه ها با‬ ‫فیلم «سه کام حبس» اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین قرعه کشی فیلم های‬ ‫حاضر در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر برای اکران‬ ‫در سینمای رسانه ها صبح پنجشنبه‪ ۲۶ ،‬دی در پردیس‬ ‫سینمایی ملت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای ای��ن ایین محمدرضا مقدس��یان‪ ،‬مجری‬ ‫این برنامه ضمن عرض تس��لیت به مناس��بت درگذشت‬ ‫هموطنانمان در حادثه س��قوط هواپیم��ای اوکراینی و‬ ‫ن و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫همدردی با س��یل زدگان سیس��تا ‬ ‫ایران برای همه ایرانیان اس��ت‪ .‬همه کن��ار هم بمانیم و‬ ‫شرایط خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم‪.‬‬ ‫سپس ابراهیم داروغه زاده‪ ،‬دبیر این رویداد سینمایی‬ ‫روی صحنه امد و بیان کرد‪ :‬تشکر می کنم از سینماگرانی‬ ‫ک��ه بنا را بر همدلی با مردم گذاش��تند‪ ،‬هم��ه ما داغدار‬ ‫هس��تیم‪ .‬سانحه هوایی از یک سو‪ ،‬حادثه کرمان ازسوی‬ ‫دیگر و البته س��یل سیستان و بلوچستان ما را اندوهگین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جش��ن برگ��زار کردن در این ش��رایط کار‬ ‫سختی است و ش��اید اصال کار درستی نباشد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل امسال جشن افتتاحیه را که هر سال با شور و نشاط‬ ‫برگزار می ش��د‪ ،‬حذف کردیم تا نشانه ای برای همدردی‬ ‫با سیل زدگان باشد‪.‬‬ ‫دبیر سی وهش��تمین جش��نواره فیلم فجر خطاب به‬ ‫س��ینماگران عنوان کرد‪ :‬حضور ش��ما هم برای جش��ن‬ ‫نیس��ت بلکه برای همدردی با داغ دیدگان است چراکه‬ ‫چیزی که مردم را دلگرم می کند همین سینماست‪ .‬شما‬ ‫ب��ا حضورتان با مردم همدردی می کنید تا ذره ای از االم‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دکتر مصطفی ملکیان‪:‬‬ ‫وقتی موضوع س��خنرانی من عقالنیت باش��د‪ ،‬اگر درباره هر‬ ‫چی��ز دیگری غیر از عقالنیت س��خن بگویم‪ ،‬اگر عمیق ترین و‬ ‫ارزشمندترین سخنان هم باشد‪ ،‬عقالنیت گفتاری ندارم چون‬ ‫قرار بوده درباره عقالنیت س��خن بگوی��م‪ .‬من بارها گفته ام که‬ ‫چی��زی که من در کش��ورمان بعد از انقالب دیده ام این اس��ت‬ ‫که هر وقت در مصاحبه ای از کس��ی می پرسند نظرتان درباره‬ ‫‪ x‬چیست ان شخص درباره هر چیزی حرف می زند غیر از ‪ .x‬مثل اینکه در کشور ما وقتی‬ ‫از کس��ی می پرسند نظر شما درباره ‪ x‬چیست‪ ،‬یعنی شما فقط حق ندارید درباره ‪ x‬حرف‬ ‫بزنید و اجازه دارید درباره هر چیز دیگری حرف بزنید‪ .‬از سیاست مداران ما گرفته تا مردم‬ ‫کوچه و بازار و حتی عالمان ما‪ .‬وقتی ش��ما س��وال خاصی دارید‪ ،‬درباره هر چیزی س��خن‬ ‫می گویند غیر از ان موضوع‪ .‬این س��خنان هرقدر درست باشد‪ ،‬هرقدر متین باشد‪ ،‬هرقدر‬ ‫قابل دفاع باشد‪ ،‬سخنی است که عقالنیت ندارد‪.‬‬ ‫سخن عقالنی‪ ،‬سخنی است که تنها درباره همان چیزی باشد که پرسیده شده است‪ .‬ما‬ ‫به تعبیری باید همیشه ناظر به یک موضوع خاص سخن بگوییم؛ نه اینکه بخواهیم درباره‬ ‫هر چیزی‪ ،‬تحت ان عنوان سخن بگوییم‪ .‬در رساله های دکترا و فوق لیسانس‪ ،‬به طور مثال‬ ‫می گوییم مقایسه نظر «صدرای شیرازی» با «کانت» درباره ادله اثبات خدا‪ .‬خوب باید هر‬ ‫چه در این رس��اله نوش��ته می شود درباره همین باشد‪ .‬اما اگر دقت کنید‪ ،‬اولش می نویسد‬ ‫ش��رح حال «صدرای ش��یرازی»؛ مثل اینکه کتاب تاریخ است‪ .‬یک فصل مفصل هم شرح‬ ‫حال «کانت»‪ .‬اینها عقالنیت گفتاری نیست و ما باید دقت کنیم‪.‬‬ ‫من بارها گفته ام که گفتار‪ ،‬درس��ت مانند یک ضبط صوت است‪ .‬شما می بینید اگر یک‬ ‫مهندس و طراح‪ ،‬ضبطی را س��اخت‪ .‬عالمت اینکه این مهندس و طراح در کار خود کامال‬ ‫خبره است‪ ،‬این است که هر دکمه ای که من رویش انگشت گذاشتم‪ ،‬بتواند چیزی بگوید‬ ‫و کاری از ان دکم��ه بربیای��د در جه��ت همان ضبط صوت و پخش ص��وت‪ .‬اگر گفتم چرا‬ ‫این دکمه قرمز اما ان س��یاه است‪ ،‬بتواند چیزی بگوید که در جهت ضبط یا پخش صوت‪،‬‬ ‫قرمز بودن ان اثر باش��د‪ .‬حاال اگر یک دکمه یا رنگی‪ ،‬رویش انگش��ت گذاشتم‪ ،‬بگوید این‬ ‫فرقی نمی کرد‪ ،‬می شد جور دیگری باشد‪ ،‬معنایش این است که این مورد به خصوص‪ ،‬در‬ ‫راستای ضبط صوت و پخش صوت نیست‪ .‬در سخن ادم هم باید چنین باشد‪ .‬یعنی وقتی‬ ‫ادم چیزی می نویسد یا می گوید‪ ،‬باید اگر هر جمله ای را از سخنش بیرون بکشید‪ ،‬یک جا‬ ‫نقص وارد شود‪ .‬نوشته های ما طوری است که اگر ‪ ۹۰‬درصد نوشته هایش را بیرون بکشند‪،‬‬ ‫نقصی وارد نمی شود چون ‪ ۹۰‬درصد ان مربوط به موضوع نیست‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!