روزنامه صمت شماره 1451 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1451

روزنامه صمت شماره 1451

روزنامه صمت شماره 1451

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫اقتصاد کشور باید قوی شود‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1451‬پیاپی ‪2769‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫رانت را خفه کنید‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در نماز جمعه پرش��کوه و به یاد ماندنی‬ ‫دیروز تهران با تاکید بر اینکه «قدرت‪ ،‬فقط قدرت نظامی نیس��ت» اظهار کردند‪ :‬اقتصاد کشور هم‬ ‫باید قوی شود‪ ،‬وابستگی به نفت باید تمام شود و کشور باید از وابستگی اقتصاد به نفت نجات پیدا‬ ‫کند‪ ،‬جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند و پش��توانه همه اینها حضور همه مردم در صحنه‬ ‫است که باید تالش ملت ایران و مسئوالن‪ ،‬قوی شدن کشور و ملت باشد و اتحاد و حضور با صبر و‬ ‫استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی که اگر اتفاق بیفتد ملت ایران در اینده نه چندان دوری‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫انچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرات تهدید هم پیدا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫رابطه مافیا‬ ‫و توسعه صنعت خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫مبارزه با خام فروشی‬ ‫روی کاغذ میسر نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫ساختار غلط‬ ‫یا غلط ساختاری‬ ‫‪10‬‬ ‫یارانه‬ ‫یعنی رانت‬ ‫‪13‬‬ ‫شرکت های مسئول‬ ‫جامعه پایدار‬ ‫‪16‬‬ ‫بدون تاریخ‪ ،‬با امضا‬ ‫زیاده‪‎‬خواهی بدون تکاپو‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬محصول دولتی بودن صنعت خودرو است‬ ‫معمای برابری خصوصی ها و خصولتی ها در معدن‬ ‫بالیی که نفت برسرمان اورد‬ ‫رانت های اقتصادی فعالیت اصناف را محدود می کند‬ ‫رد پای انحصار در نظام بانکی‬ ‫در مسکن ملی رو به رانت باز است؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مانع شیشه ای بین رانت و شهرداری‬ ‫پرده نقره ای گرفتار رانت ‪15‬‬ ‫رانتی وجود ندارد‪ ،‬هنرمندان تالش کنند ‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫در این روزهای تلخ اجازه دهید با یک طنز تلخ فرنگی‪ ،‬ساخته و پرداخته‬ ‫ذهن خالق ایرانی که در دنیای مجازی می چرخد‪ ،‬شروع کنم‪.‬‬ ‫می گوین��د روزی برای تعمیر و نگهداری یک پ��روژه بزرگ مناقصه ای‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬یک پیمانکار چین��ی‪ ،‬یک پیمانکار اروپای��ی و یک پیمانکار‬ ‫مکزیکی در این مناقصه شرکت کردند‪.‬‬ ‫پیمانکار چینی پس از بازدید محل و بررس��ی هزینه ها مبلغ پیشنهادی‬ ‫خود را ‪ ۷۰۰‬هزار دالر اعالم کرد و گفت ‪ ۳۰۰‬هزار دالر بابت تهیه مواد اولیه‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ه��زار دالر بابت هزینه های کارگران و ‪ ۱۰۰‬هزار دالر هم بابت کار و‬ ‫سود و استفاده خودش خواهد بود‪.‬‬ ‫پیمانکار اروپایی پس از بازدید محل و بررسی هزینه ها مبلغ پیشنهادی‬ ‫خود را ‪ ۹۰۰‬هزار دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫مس��ول پروژه دلیل نرخ گذاری اش را پرسید و وی در پاسخ گفت‪۴۰۰ :‬‬ ‫هزار دالر بابت تهیه مواد اولیه و ‪ ۴۰۰‬هزار دالر بابت هزینه های کارگران و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دالر هم بابت کار و سود و استفاده خودش خواهد بود‪.‬‬ ‫اما نوبت به پیمانکار مکزیکی که رسید بدون محاسبه و بازدید از محل به‬ ‫سمت مسئول پروژه رفت و در گوشش گفت‪ :‬نرخ پیشنهادی من ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر است!‬ ‫مس��ئول پروژه با عصبانیت گفت‪ :‬تو دیوانه شدی‪ ،‬چرا ‪ ۲‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار دالر؟!‬ ‫پیمانکار مکزیکی در کمال خونسردی در گوشش گفت‪ :‬ارام باش‪ ،‬یک‬ ‫میلیون دالرش برای تو‪ ،‬یک میلیون دالر هم برای من و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر هم‬ ‫برای پیمانکار مکزیکی است که کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫می گوین��د در این قصه طنز تاریخی پیمانکار مکزیکی در مناقصه پیروز‬ ‫شد!‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫بدیهی اس��ت که می دانیم این قصه فقط یک طنز تلخ است و در واقعیت‬ ‫هرگ��ز چنین چیزی اتفاق نمی افتد‪ ،‬اما به هر ح��ال در تاریخ و جغرافیای‬ ‫مل��ل هم واژه ای وج��ود دارد که به ان «ش��باهت های ناگزیر» می گویند‪.‬‬ ‫شباهت های ناگزیر تفکراتی است که در ناخوداگاه انسان ها و در دو محیط‬ ‫جغرافیای��ی متفاوت به وجود می اید‪ .‬هنرمندان بس��یاری در جهان از یک‬ ‫موضوع دو اثر نسبتا شبیه هم خلق کرده اند‪ .‬این موضوع با کپی کاری کامال‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫موض��وع رانت های اقتصادی و امضاهای طالیی مربوط به امروز و دیروز‬ ‫نیس��ت؛ موضوعی با پیش��ینه تاریخی در همه س��رزمین ها و کشورهای‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬اما نکته اساسی این است که بس��یاری از دولت های مترقی‬ ‫تالش می کنند راه های اساس��ی و بنیادی برای جلوگیری از این فساد ویژه‬ ‫برنامه ریزی کنند و با تدوین قوانین الزم هم از مدیران خوشنام و سالم خود‬ ‫حمایت کنند و هم جلو هرگونه سوءاستفاده از مسئولیت هایی را که رانت‬ ‫اطالعاتی در ان نهفته است‪ ،‬بگیرند‪.‬‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫وقتی قرار می ش��ود از میان یک بیابان یا جن��گل یک ازادراه عبور کند‪،‬‬ ‫ران��ت اقتصادی تنها در س��رمایه گذاری و حوزه فعالیت پیمانکاران پنهان‬ ‫نش��ده‪ ،‬رانت بزرگ تر اقتصادی در اطالعاتی پنهان اس��ت که صدها نفر از‬ ‫مح��ل عبور جاده و خیابان و بزرگراه دارند؛ انهایی که با زد وبند و به اس��م‬ ‫این و ان زمین های اطراف را با نرخ ارزان می خرند و با شروع شدن پروژه به‬ ‫صدها برابر نرخ واگذار می کنند‪.‬‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫هر پروژه بزرگ را در این س��رزمین نگاه کنید‪ ،‬از این افت ها همراه خود‬ ‫داشته و خواهد داشت‪ .‬روزگاری که منطقه پارس جنوبی در عسلویه با چند‬ ‫کپر و چند ماهیگیر شناسایی شد‪ ،‬زمین های ان هیچ ارزش مادی نداشت‪.‬‬ ‫وقتی نخس��تین هلی کوپتر برای شناسایی محل رفت کسی فکر نمی کرد‬ ‫یک روز همان زمین ها ارزش امالک ش��میرانات را پیدا کنند و دولت ناچار‬ ‫شود که کوه را در دریا بریزد و زمین بسازد‪.‬‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫انتخاب زمین های مس��کن مهر در همه ش��هرهای کشور نمونه خوبی‬ ‫برای نش��ان دادن رانت اطالعاتی جماعتی اس��ت که می دانس��تند در هر‬ ‫ش��هر‪ ،‬کدام نقطه قرار اس��ت اباد شود و پیشاپیش صاحب زمین و مسکن‬ ‫در ان حوزه ها شدند‪.‬‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫ه��ر کدام از تصمیم های دولتی‪ ،‬چه خوب و چه بد‪ ،‬با خودش رانتی را به‬ ‫همراه دارد‪ .‬اعالم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی یا جلوگیری از واردات خودرو یا صادرت‬ ‫نخود و لوبیا و پیاز و س��یب زمینی‪ ،‬تغیی��رات قیمتی کاغذ و پراید و صدها‬ ‫نمونه دیگر دستورهای لحظه ای و تصمیم های خلق الساعه نیستند‪ .‬بدون‬ ‫شک تغییرات نرخ ارز و تصمیم گیری درباره ان‪ ،‬فرایندی را طی کرده که‬ ‫از ش��خص رئیس جمهوری‪ ،‬هیات دول��ت‪ ،‬مدیران عامل بانک ها‪ ،‬معاونان‬ ‫وزیران‪ ،‬کارشناس��ان بانک مرکزی و ده ها فرد دیگر تا ماش��ین نویس های‬ ‫دبیرخانه های ذی ربط و گاهی اعضای خانواده هایش��ان در جریان ان قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬ش��ما بهتر از هر کسی می دانید که در دو هفته قبل از اعالم نرخ‬ ‫ارز و تغییرات ان‪ ،‬بیشترین خرید و فروش ارز در صرافی های ازاد انجام شد‪.‬‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫ب��ا امضاهای طالیی و رانت اطالعاتی‪ ،‬همیش��ه اقلی��ت چندصد نفری‬ ‫برنده می ش��وند و اکثری��ت جامعه چند میلیونی می بازن��د‪ .‬موضوع مثل‬ ‫قرعه کش��ی ها و انتخاب یک برنده اس��ت؛ هزاران نف��ر می بازند تا یک نفر‬ ‫تصادفی مثال خوشبخت شود‪.‬‬ ‫کس��انی که روز قبل از اعالم ممنوعیت ورود اتومبیل‪ ،‬ماشینی خریدند‪،‬‬ ‫برنده شدند‪ .‬ثروت انها به یکباره ده ها برابر شد و انها که روز قبل‪ ،‬اتومبیل‬ ‫خود را فروختند بازنده مطلق شدند‪ .‬این قصه برای مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و حتی‬ ‫نان و پنیر یک کارگر ساده هم صدق می کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬هرگونه تصمیم را ازطریق رسانه ها شفاف سازی‬ ‫می کنند و اطالع رس��انی همگانی و برنامه ریزی بلندمدت را س��رلوحه کار‬ ‫خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫اقایرئیس جمهوری‬ ‫مردم از اینکه همیش��ه بازنده باش��ند و چند نفر به خوش��بختی برسند‬ ‫خسته اند؛ فکری به حال این رانت های اطالعاتی بکنید‪.‬‬ ‫منشا فساد‪ ،‬ضعف مدیریت و نبود نظارت‬ ‫فساد سوءاس�تفاده فرد از قدرتی که در اختیار دارد‬ ‫برای کسب نفع شخصی است‪ .‬فساد ممکن است شامل‬ ‫فعالیت های بسیاری از جمله رش�وه خواری و اختالس‬ ‫ش�ود‪ ،‬اما ممکن است ش�امل مواردی نیز باشد که در‬ ‫بس�یاری از کش�ورها قانونی هستند‪ .‬فس�اد سیاسی‬ ‫زمانی اس�ت که یک مسئول دولتی یا یکی از کارکنان‬ ‫دولت از موقعیت رس�می اش برای رسیدن به مقاصد و‬ ‫منافع خود سوءاس�تفاده کند‪ .‬صدور فرمان ‪ ۸‬ماده ای‬ ‫س�ال ‪ ۱۳۸۰‬ازس�وی رهب�ر معظ�م انقلاب‪ ،‬ضرورت‬ ‫مبارزه همه جانبه و س�ازمان یافته با مفاس�د اقتصادی‬ ‫را بی�ش از پیش نمای�ان کرد‪.‬با ن�گا ه زیربنایی نکردن‬ ‫ان فرمان فس�اد و ش�یوه ها و روش های ان متنوع تر‬ ‫ش�د ه اس�ت‪ .‬انچه می خوانی�د نظر برخی مس�ئوالن‬ ‫درباره فس�اد و نح�وه مبارزه با ان در س�ال های اخیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخورد با فساد و مفسدان‬ ‫به تنهایی کافی نیست‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫موضوعی فرابخشی است‬ ‫در مبارزه با فساد‬ ‫چنانکه باید و شاید موفق نبوده ایم‬ ‫اس�حاق جهانگی�ری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه�وری‪ :‬باتوج��ه به‬ ‫حساس��یت افکار عموم��ی جامعه‬ ‫نس��بت به فس��اد و نیز وج��ود اراده‬ ‫جدی برای مقابله با فس��اد در راس‬ ‫نظام‪ ،‬بای��د با همراه��ی و همکاری‬ ‫قوای س��ه گانه‪ ،‬نهادها و تشکل های‬ ‫مردم��ی کاری کنی��م که هزینه فس��اد در کش��ور ب��اال برود تا‬ ‫سوءاس��تفاده و تخلف برای مفس��دان پرهزینه باش��د‪ .‬دولت از‬ ‫فعالیت و مش��ارکت س��من ها و تش��کل های بخش خصوصی‬ ‫در مب��ارزه ب��ا مفاس��د اقتصادی اس��تقبال می کن��د و معتقد‬ ‫اس��ت این گروه ها بدون چشمداش��ت مالی و ب��ا هدف اصالح‬ ‫جامعه و پیش��رفت کش��ور‪ ،‬دلس��وزانه در زمینه مبارزه با فساد‬ ‫ی که درباره مس��ائل مهم و موضوعات‬ ‫گام برمی دارن��د‪ .‬ت��ا زمان ‬ ‫پراهمیت کش��ور به تفاهم مش��ترک و اجماع نظ��ر در تعریف‬ ‫مس��ئله و راهکارها نرس��یم‪ ،‬موفق به حل مسائل نخواهیم شد‪.‬‬ ‫برای مبارزه منس��جم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد‬ ‫به تفاهم و راهکارهای مش��ترک دس��ت پیدا کنیم‪ .‬پس از انکه‬ ‫در تعاری��ف و راهکاره��ا به تفاهم و اجماع نظر رس��یدیم‪ ،‬نباید‬ ‫هیچ گون��ه تبعیض��ی در برخورد با متخلفان و مفس��دان وجود‬ ‫داش��ته باش��د و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس‬ ‫از اتمام هر پرونده فس��اد‪ ،‬با اسیب شناس��ی دقیق‪ ،‬فرایندهای‬ ‫غلط و خالهای قانونی را که زمینه سوءاس��تفاده را فراهم کرده‪،‬‬ ‫احصاء و اصالح کنیم‪ .‬درنهایت اینکه برخورد با فساد و مفسدان‬ ‫به تنهایی کافی نیست و به طور حتم باید در زمینه پیشگیری از‬ ‫بروز فساد نیز حرکت کنیم‪ .‬شناسایی و رفع گلوگاه های فسادزا‬ ‫نیز نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به‬ ‫تمامی سازمان های اجرایی ابالغ شده که با تشکیل کارگروهی‬ ‫متشکل از نیروهای حراس��تی و نظارتی زیرنظر رئیس هر نهاد‬ ‫گلوگاه های فس��ادخیز را شناس��ایی کنند و نسبت به رفع انها‬ ‫کوشا باشند‪ /.‬ایسنا‬ ‫حسین عس�گری راد‪ ،‬وکیل دادگستری‪:‬‬ ‫پروژه ای که قوه قضاییه برای مبارزه با فساد شروع‬ ‫کرده در حقیقت مبارزه با مفس��د اس��ت‪ .‬مبارزه با‬ ‫فس��اد عرصه گس��ترده تری دارد که جزو وظایف‬ ‫قوای مقننه‪ ،‬قضاییه و مجریه و تمام بخشی است و‬ ‫به نوعی تمام سازمان های قانون گذاری‪ ،‬اجرایی و‬ ‫قضایی باید با هم هماهنگ باشند تا بسترهای فساد‬ ‫از بین برود‪ .‬بس��ترهای فس��اد در دو محور قابل توصیف است؛ یکی از محورها‬ ‫رانت هایی اس��ت که در همه زمینه ها از قبیل اقتصادی‪ ،‬ارزی‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬واردات و گمرک و همه جاهایی که کار اقتصادی و ارزی‬ ‫انجام می دهند وجود دارد‪ .‬محور دیگر مربوط به شایسته ساالری است‪ .‬یعنی‬ ‫اگر ما موفق ش��ویم در حوزه های اجرایی و قضایی شایسته س��االری را حاکم‬ ‫کنیم‪ ،‬بسترهای ایجاد فس��اد را از بین برده ایم؛ به دلیل اینکه تمام بسترهای‬ ‫سالم س��ازی ضد فساد اگر به دست انسان کاردان و عالم نیفتد نمی تواند ثمره‬ ‫مثبتی داشته باشد‪ .‬فس��ادهایی که امروزه در پرونده های قضایی هم مشهود‬ ‫اس��ت این است که بس��تر بخشی از انها دسترس��ی به رانت و وابسته ساالری‬ ‫است؛ مانند دسترسی به سهمیه های ارزی‪ ،‬پارتی بازی‪ ،‬کار کردن سفارشی و‬ ‫متکی به این شخص و ان شخص‪ .‬مقابله با بخشی از این موارد نیازمند اصالح‬ ‫قوانین و روش هاست‪ .‬ما برای اجرای درست سیاست های سالم‪ ،‬به انسان های‬ ‫شایس��ته نیاز داریم؛ یعنی کس��انی که با پارتی بازی و سفارش و وابستگی به‬ ‫ی کار نیامده باش��ند‪ .‬بیش��تر از هر کسی خود حکومت می داند که‬ ‫مقامات رو ‬ ‫اشخاصی که در فساد دست دارند اشخاص دارای دسترسی به قدرت هستند‪.‬‬ ‫اگر ما موفق ش��ویم افراد تکنوکرات و تحصیلکرده با معیارهای عینی را بر سر‬ ‫کارها بگماریم به طور قطع بس��تر فس��اد را از بین برده ای��م؛ بنابراین فرهنگ‬ ‫شایسته س��االری با معیارهای عینی باید برای سمت های اجرایی حاکم شود‬ ‫و افراد باتجربه با تحصیالت مرتبط گمارده ش��وند و قانون نظارتی هم بر همه‬ ‫حکومت کند‪ .‬از این طریق می توانیم بس��ترهای فساد را از بین ببریم‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت این روندی که در قالب مبارزه با فس��اد ش��روع ش��ده مدتی ادامه‬ ‫خواهد داش��ت و دوباره مفس��دان ش��بکه های خود را وصل می کنند و مدت‬ ‫زیادی نخواهد گذش��ت و خواهیم دید ارقام نجومی دوباره از کیس��ه مردم به‬ ‫جیب مفسدان اقتصادی می رود‪/.‬ایلنا‬ ‫محمدجعف�ر منتظ�ری‪،‬‬ ‫دادس�تان کل کش�ور‪ :‬م��ا‬ ‫متاس��فانه در مبارزه با فساد در‬ ‫همه س��طوح ان‪ ،‬چنانکه باید و‬ ‫ش��اید موفق نبوده ایم و ش��اهد‬ ‫ان هم همین پرونده هایی است‬ ‫که گهگاه در حوزه قضا مشاهده‬ ‫می کنیم‪ .‬مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬وظیفه‬ ‫هم��ه مدیران اس��ت و تک تک ما موظفیم در هر س��نگر‪،‬‬ ‫جایگاه و موقعیتی که هس��تیم در مس��یر عدالت حرکت‬ ‫کنیم و در یک نظام اس�لامی که داعیه عدالت دارد همه‬ ‫باید در مس��یر عدالت حرکت کنند‪ .‬مبارزه با فساد وظیفه‬ ‫همه ماس��ت؛ نه فقط فس��اد اقتصادی‪ ،‬بلکه فساد اخالقی‬ ‫و هر نوع فسادی که مصادیق ان را در جامعه می بینیم‪.‬‬ ‫منش��ا و بخش عمده فس��ادهایی که ام��روز در جامعه‬ ‫می بینیم به ضعف مدیریت‪ ،‬نبود نظارت مدیران‪ ،‬کوتاهی‬ ‫در انج��ام وظیفه و تکالیفی که مدیر نس��بت به مجموعه‬ ‫دارد بازمی گردد و اگر این نبود‪ ،‬چرا باید ش��اهد این همه‬ ‫پرونده هایی باشیم که منشا ان در بانک هاست‪ .‬اگر مدیران‬ ‫بانک های ما نظارت کافی داش��ته باشند‪ ،‬منابع را درست‬ ‫مدیریت کنند و تسهیالت را به افراد شایسته بدهند و در‬ ‫اعطای ان رانتی عمل نکنند ایا شاهد این میزان پرونده ها‬ ‫در س��طح کالن خواهیم بود که به اینجا مربوط اس��ت یا‬ ‫شاهد پرونده هایی خواهیم بود که منشا ان تجاوز به منابع‬ ‫و اراضی ملی و عمومی اس��ت؟ قوه قضاییه با همه قدرت‬ ‫و امکانات در مبارزه با فس��اد قاطع است و براساس قانون‬ ‫درصورت بروز فس��اد با هر ف��رد‪ ،‬در هر مقام و موقعیت و‬ ‫ک سو‬ ‫وابسته به هر کس که باش��د‪ ،‬برخورد می کند‪ .‬از ی ‬ ‫اعتقاد داریم مدیریت کش��ور باید تقویت ش��ود و به همان‬ ‫نسبت قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با فساد در هر‬ ‫سطحی برخورد قاطع کند‪ /.‬ایرنا‬ ‫فساد و شفافیت الزم و ملزوم هم هستند‬ ‫مهدی پازوکی‪ ،‬اقتصاددان‪« :‬فساد اداری»‬ ‫از جمل��ه پدیده ه��ای س��ازمانی اس��ت که روند‬ ‫توس��عه کش��ورها را به طور چشمگیری با چالش‬ ‫روبه رو س��اخته و موجب شکل گیری مشکالت و‬ ‫بحران های اساس��ی در سراسر جامعه شده است‪.‬‬ ‫فساد و ش��فافیت الزم و ملزوم هم هستند؛ فساد‬ ‫میل به نداشتن شفافیت دارد و هرجا که شفافیت‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬فساد در انجا رشد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع و اشکال فساد‬ ‫فساد ش��کل های مختلفی دارد مانند دریافت‬ ‫پ��ول و انواع پاداش ها برای انعقاد قرارداد‪ ،‬تخطی‬ ‫از شیوه نامه ها برای رس��یدن به منافع شخصی‪،‬‬ ‫استفاده از اموال دولت به صورت شخصی‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفتن فعالیت های غیرقانونی‪ ،‬دخالت در فرایند‬ ‫دادخواهی‪ ،‬استخدام دوستان و اقوام‪ ،‬کم فروشی‪،‬‬ ‫نادیده گرفتن مالیات های افراد مش��مول مالیات‬ ‫و‪ ...‬مهم ترین اش��کال فس��اد که می ت��وان انها را‬ ‫ج��زو انواع اصلی رفتار مفس��دانه نامید‪ ،‬عبارتند‬ ‫از ارتش��اء‪ ،‬اختالس‪ ،‬کالهبرداری‪ ،‬پارتی بازی و‬ ‫اخاذی‪ .‬راه مبارزه با هر نوع فساد شفافیت‪ ،‬اجرای‬ ‫درس��ت قان��ون و ازادی اطالعات‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فس�اد اعتم�اد عمومی را‬ ‫نشانه می گیرد‬ ‫فس��اد اداری به عنوان یک مسئله‬ ‫عمومی‪ ،‬امروزه نه به عنوان پدیده ای‬ ‫اجتناب ناپذیر‪ ،‬بلکه واقعیتی رنج اور‬ ‫تقریباً در همه کش��ورها‪ ،‬اعم از توسعه یافته یا در‬ ‫حال توسعه و در س��طح دولت های ملی و محلی‬ ‫مطرح است و نظام های اداری در بیشتر کشورها‬ ‫در راس کانون های اسیب پذیر و اماج اسیب های‬ ‫ناشی از این پدیده بوده و هستند‪ .‬اما اثار این پدیده‬ ‫شوم فقط اقتصادی نیست؛ فساد ابعاد اجتماعی‬ ‫و فرهنگ��ی دارد و به ب��اور و اعتماد عمومی ضربه‬ ‫می زند‪ .‬فساد به طور مستقیم اعتماد عمومی را که‬ ‫تنها سرمایه اجتماعی است‪ ،‬نشانه می گیرد و این‬ ‫مسئله خیلی خطرناک است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار مبارزه با فساد‬ ‫اگ��ر نخس��تین راه مبارزه با فس��اد ش��فافیت‬ ‫است‪ ،‬راه حل دوم شناخت فس��اد و راه های بروز‬ ‫ان اس��ت‪ .‬در دنیا برای مبارزه با فساد‬ ‫س��ازمان هایی وجود دارد ک��ه در ان‬ ‫اف��راد اموزش دی��ده و متخصص کار‬ ‫می کنن��د‪ .‬در انجا هر کس��ی به خود‬ ‫اج��ازه نمی ده��د که مدع��ی مبارزه‬ ‫با فس��اد باشد‪ .‬مبارزه با فس��اد نیاز به‬ ‫را هکار و علم دارد و ناظر باید ش��ناخت‬ ‫از ابعاد مسئله داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناخت نخستین گام است‬ ‫امار‪ ،‬اطالع��ات و نتایج یافته های پژوهش ها و‬ ‫نظرسنجی های ملی و به ویژه بین المللی ازجمله‬ ‫س��ازمان ‪ ،UNODC، TI‬و بان��ک جهان��ی‬ ‫حاک��ی از ان اس��ت که ایران نیز مانند بس��یاری‬ ‫از کشورهای اس�لامی باوجود داشتن اموزه ها و‬ ‫تعالیم اسالمی‪ ،‬ارزشی و اخالقی در زمینه مقابله‬ ‫با فساد از رتبه و جایگاه مناسبی برخوردار نیست‬ ‫و همبس��تگی مثبت نتایج تحقیق��ات داخلی با‬ ‫نتایج سازمان شفافیت جای نگرانی و تامل دارد‪.‬‬ ‫سنجش فس��اد و س�لامت اداری برای هر ناظر‪،‬‬ ‫قانون گذار‪ ،‬برنامه ریز و سیاست گذاری الزم است‪.‬‬ ‫باید وضعیت فساد در کشور را به خوبی شناخت‪،‬‬ ‫خاله��ای قانون��ی را احصا ک��رد‪ ،‬قوانین موجود‬ ‫به درستی اجرا شود و قوه قضاییه به عنوان نهادی‬ ‫که می تواند نظارت نافذ داشته باشد در برخورد با‬ ‫فساد حضور جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص های مبارزه با فساد‬ ‫ازادی دسترسی به اطالعات‪ ،‬شفافیت‪ ،‬محیط‬ ‫کسب وکار مناسب‪ ،‬قانون گرایی و بودجه شفاف‬ ‫از ش��اخص هایی اس��ت که می تواند ب��ه مبارزه‬ ‫با فس��اد اداری و اقتصادی کم��ک کند‪ .‬در ایران‬ ‫انواع گوناگون فس��اد اتفاق می افتد که از رش��وه‬ ‫گرفتن تا نبود ش��فافیت در مناقصات را ش��امل‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین در گام نخس��ت باید انواع این‬ ‫فس��ادها شناس��ایی و بعد راه های برخورد با این‬ ‫فس��ادها از شکل سنتی و قدیمی تا اشکال جدید‬ ‫ان ارائه ش��ود‪ .‬اگر یک نظ��ام هماهنگ‪ ،‬همراه با‬ ‫استراتژی مشخص و از پیش تعیین شده مبارزه با‬ ‫فساد را شروع کنیم‪ ،‬به طورحتم‪ ،‬مبارزه با فساد به‬ ‫نتیجه مطلوب خواهد رسید؛ به شرط اینکه همه‬ ‫سازمان ها هماهنگ باهم عمل کنند‪.‬‬ ‫«نفرین منابع» مصیبت «اقتصاد رانتی»‬ ‫عباس کاردان‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪ :‬رانت را‬ ‫می توان «درامدی دانست که بی تالش به دست‬ ‫می اید»؛ در حوزه اقتصاد سیاس��ی نیز به درامد‬ ‫دولت��ی از این راه ‪-‬مانند درامدهای نفتی‪ -‬رانت‬ ‫اطالق می ش��ود‪ .‬اقتصادی که با این درامدها به‬ ‫حیات خ��ود ادامه داده و دول��ت ان اصلی ترین‬ ‫دریافت کننده رانت است را نیز «اقتصاد رانتی»‬ ‫‪ Rentier Economy‬می نامند‪.‬‬ ‫ویژگ��ی این نوع اقتصاد ان اس��ت که به دنبال‬ ‫خود انواع و اقس��ام رانت ها و مفاس��د اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی را ایجاد می کند‪ ،‬زی��را هر کس تالش‬ ‫می کند سهمی از رانت را نصیب خود کند‪.‬‬ ‫ازجمل��ه مصیبت های ران��ت «نفرین منابع»‬ ‫است‪ .‬کشور ما نیز از زمان اکتشاف نفت و سرازیر‬ ‫ش��دن درامدهای نفتی‪ ،‬درگیر چنین وضعیتی‬ ‫ی شدن صنعت نفت هم نتوانست‬ ‫بوده و حتی مل ‬ ‫چی��زی از وابس��تگی به ان را کم کن��د‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫ران��ت نفتی ج��ز درامد ارزی نتوانس��ته کمکی‬ ‫به رش��د و توسعه اقتصادی کش��ور کند‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬به دلیل درامدهای باداورده و نبود تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬واردات به اس��اس اقتص��اد رانتی تبدیل‬ ‫ش��ده و از طرف دیگر‪ ،‬به دلیل وجود فساد ناشی‬ ‫از همی��ن رانت‪ ،‬بخش��ی از واردات ب��رای فرار از‬ ‫پرداخ��ت عوایدی دولت به ص��ورت قاچاق وارد‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬منابع ارزی باداورده در کش��ورهای‬ ‫وابس��ته به درامدهای نفت��ی نه تنها بهبودی در‬ ‫وضعیت این کش��ورها ایجاد نک��رد‪ ،‬بلکه ب ه این‬ ‫دالی��ل انها را درگیر چرخه باطلی از مش��کالت‬ ‫ساخته است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬به دلی��ل وجود رانت و بی نی��ازی دولت به‬ ‫درامده��ای مالیاتی‪ ،‬اقتصاد کش��ور به اقتصاد‬ ‫دستوری تبدیل ش��ده و تولید‪ ،‬سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬درامده��ا و‪ ...‬از س��وی دولت تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دول��ت به عن��وان رقی��ب قدرتمن��د‬ ‫بخش خصوص��ی وارد عمل ش��ده و دیگر جایی‬ ‫برای رشد‪ ،‬خالقیت و نواوری در این بخش باقی‬ ‫نمی گذارد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از انجایی که نرخ منابع طبیعی در بازارهای‬ ‫جهانی تعیین می ش��ود‪ ،‬درامد کش��ور نیز تابع‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی خواهد ب��ود‪ .‬در این حالت‬ ‫اقتصاد کش��ور به دلیل نوسانات بازارهای جهانی‬ ‫بی ثبات خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بی ثبات��ی اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬بی ثبات��ی‬ ‫سیاس��ی را نیز ب��ه هم��راه دارد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای برخوردار از رانت شاهد‬ ‫کودتای نظامی (نیجریه)‪ ،‬درگیری های داخلی‬ ‫(لیبی) و حتی اشغال خارجی (عراق) بوده ایم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گرفتار ش��دن اقتصاد ب��ه بیماری هلندی‬ ‫مورد دیگری است که در ان به دلیل ورود بی رویه‬ ‫ارز خارج��ی و کاهش نرخ ارز ی��ا افزایش نیافتن‬ ‫نرخ ان در حد نرخ تورم‪ ،‬بخش صنعت در کش��ور‬ ‫درگیر رکود می شود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬به دلی��ل ران��ت موجود و دس��توری بودن‬ ‫اقتصاد‪ ،‬دول��ت به طور تصنعی ارزش پول ملی را‬ ‫ب��اال و ن��رخ ارز را پایین نگه داش��ته و همین امر‬ ‫نرخ کاالهای داخل را گ��ران و کاالهای خارج را‬ ‫ارزان می س��ازد که خود تبدیل به انگیزه ای برای‬ ‫قاچاق می شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ب��اال ب��ودن ارزش پ��ول مل��ی‪ ،‬نب��ود‬ ‫س��رمایه گذاری و خروج س��رمایه از کشور را نیز‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -۸‬از ایج��اد ی��ک ب��ازار ارز واقع��ی و رقابتی‬ ‫(ضرورت یک اقتصاد سالم) جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬افزای��ش تقاض��ای کاالی خارج��ی در‬ ‫کش��ور پیامد دیگری اس��ت ک��ه به دلیل رکود‬ ‫داخل��ی و نب��ود توانای��ی رقابت داخ��ل با خارج‬ ‫س��یل واردات کااله��ای خارجی را ش��اهدیم‪.‬‬ ‫قاچ��اق کاال در ای��ن ش��رایط نی��ز معن��ا پی��دا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی‪ ،‬دولت برای پاس��خگویی‬ ‫به تقاضای م��ردم بیش از پیش ب��ه درامدهای‬ ‫ناشی از منابع وابسته می شود و دور باطلی شکل‬ ‫می گیرد؛ بنابراین‪ ،‬رهایی از اقتصاد رانتی‪-‬نفتی‬ ‫می توان��د کمک بزرگی به رف��ع معضل قاچاق با‬ ‫این روش ها باشد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بهبود فضای کس��ب وکار ب��ا ایجاد انگیزه‬ ‫برای تولید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شفاف سازی و ساماندهی بازار غیرمتشکل‬ ‫پولی با ایجاد بازار واقعی ارز‪.‬‬ ‫‪ -۳‬محور قرار دادن رش��د بهره وری در اقتصاد‬ ‫با تقویت عوامل تولید‪ ،‬توانمندسازی نیروی کار‪،‬‬ ‫تقویت رقابت پذیری اقتصاد‪.‬‬ ‫اموالی که باید‬ ‫پس گرفته شود؟‬ ‫«در س��اعات پایان��ی ش��نبه‪ ۲۱ ،‬دی ب��ا تالش‬ ‫شبانه روزی اعضای هیات های نظارت بر انتخابات‬ ‫در اس��تان ها‪ ،‬کار بررس��ی صالحی��ت داوطلبان‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران پایان یافت‪.‬‬ ‫گرچه زمان بررس��ی بس��یار کم و تعداد پرونده ها‬ ‫بس��یار زیاد بود‪ ،‬اما تالش ش��د هیچ پرونده ای در‬ ‫این فرصت محدود‪ ،‬بررس��ی نش��ده باقی نماند‪».‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهبان‪ ،‬با این توییت از پایان‬ ‫بررس��ی صالحیت ثبت نام کنندگان دوره یازدهم‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی خبر داد و گفت‪ :‬پس از‬ ‫تایید صالحیت ‪ ۹۱‬درصدی نامزدهای نمایندگی‬ ‫مجل��س یازدهم در هیات های اجرایی‪ ،‬هیات های‬ ‫نظارت اس��تانی نیز کار خود را به پایان رس��اندند‪.‬‬ ‫اما در نهایت بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجل��س از طریق فرمانداری های‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬خبرهای خوبی برای برخی چهره های‬ ‫سرش��ناس و همچنین تعداد زیادی از نمایندگان‬ ‫فعل��ی مجل��س نداش��ت‪ .‬چنانچ��ه‪ ،‬عباس��علی‬ ‫کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان هم در‬ ‫یک برنامه تلویزیون��ی از رد صالحیت ‪ ۹۰‬نماینده‬ ‫فعل��ی مجلس که برای انتخاب��ات دور بعد ثبت نام‬ ‫ک��رده بودند خب��ر داد و گفت‪ :‬از ح��دود ‪ ۲۴۷‬نفر‬ ‫نماینده فعل��ی مجلس‪ ،‬صالحی��ت ‪ ۹۰‬نفر یعنی‬ ‫حدود یک سوم‪ ،‬تایید نشد‪ .‬کدخدایی معتقد است‬ ‫صالحیت ای��ن نمایندگان به طور عم��ده به دلیل‬ ‫«مسائل مالی» تایید نش��ده است؛ ‪ ۹۰‬نماینده ای‬ ‫که رای انها تا پای��ان مجلس دهم در تصمیم های‬ ‫خرد و کالن کشوری تاثیرگذار خواهد بود!‬ ‫نماین��ده مردم نجف اب��اد در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری‬ ‫انا گفت‪ ۲۰۰ :‬مسئول در رده های مختلف که حتی‬ ‫برخی هم فوت ش��ده اند‪ ،‬بین ‪ ۵۰۰‬تا هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از طری��ق رانت و سوءاس��تفاده از موقعیت‬ ‫شغلی به دس��ت اورده اند و این درامدها نامشروع‬ ‫بوده و این اموال باید پس گرفته شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل ابوترابی‪ ،‬با اشاره به رد صالحیت برخی‬ ‫نمایندگان با موضوع «مس��ائل مالی و اقتصادی»‬ ‫ازس��وی شورای نگهبان اظهار کرد‪ :‬برای نخستین‬ ‫ بار در اصالح اصل ‪ ۴۹‬قانون اساسی‪ ،‬رانت را تعریف‬ ‫و ب��رای ان جرم انگاری کردیم‪ .‬این قانون می گوید‬ ‫اموالی که از طریق رانت ازس��وی مس��ئوالن در هر‬ ‫سطح کسب شده‪ ،‬باید مصادره شود و به بیت المال‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به طرح «مس��ائل مالی» ازس��وی‬ ‫شورای نگهبان برای رد صالحیت برخی نمایندگان‬ ‫مجلس تصریح کرد‪ :‬قانون برخورد با تخلفات محرز‬ ‫و اثبات ش��ده تمام مس��ئوالن از جمله نمایندگان‬ ‫مجلس بر قوه قضاییه تکلیف شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۴۰‬سال بعد از انقالب دارایی‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬مس��ئول در رده های مختلف که حتی‬ ‫برخی هم فوت ش��ده اند‪ ،‬بین ‪ ۵۰۰‬تا هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از طری��ق رانت و سوءاس��تفاده از موقعیت‬ ‫ش��غلی به دست امده و کسب درامد نامشروع بوده‬ ‫است‪ .‬نماینده نجف اباد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه سوءاستفاده مالی از طریق رانت‪،‬‬ ‫وجهه قانون��ی دارد و متخلفان از طریق امتیازهای‬ ‫وی��ژه و امضاهای طالیی موقعیت ه��ای ویژه برای‬ ‫افرادی که دلخواه ش��ان هس��تند ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫ابوترابی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خوشبختانه در مجلس‬ ‫ن بار این روش ها جرم شناسی‬ ‫دهم برای نخس��تی ‬ ‫ش��د که به نظرم اقدام بزرگ��ی در این مجلس بود و‬ ‫توانستیم قانون کس��ب اموال نامشروع را براساس‬ ‫اصل ‪ ۴۹‬به مس��ئوالن بع��د از انقالب تعمیم دهیم‬ ‫و ای��ن قانون اکن��ون نه تنها ب��رای نمایندگانی که‬ ‫به دلیل مسائل مالی تایید صالحیت نشده اند‪ ،‬بلکه‬ ‫برای نمایندگانی هم که تایید صالحیت ش��ده اند‬ ‫قابل پیگیری و اجراس��ت‪ .‬به گزارش قدس انالین‪،‬‬ ‫الی��اس نادران‪ ،‬نماینده پیش��ین مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و عضو هیات مدیره موسس��ه مردم نهاد‬ ‫دیده بان ش��فافیت و عدالت نیز با انتشار مطلبی در‬ ‫صفحه ش��خصی اش در فضای مجازی نسبت به رد‬ ‫صالحیت ‪ ۹۰‬نماینده فعلی مجلس ازسوی شورای‬ ‫نگهبان ب��رای یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس‬ ‫واکنش نش��ان داد و در نامه ای به ایت اهلل رئیسی‪،‬‬ ‫رئیس قو ه قضاییه خواستار شده که تحقیق درباره‬ ‫خطاهای نمایندگان ردصالحیت شده اغاز شود‪ .‬او‬ ‫در صفحه ش��خصی خود نوش��ت‪ :‬امروز نامه ای به‬ ‫رئیس قو ه قضاییه نوش��تم‪ .‬ش��ورای نگهبان گفته‬ ‫‪ ۹۰‬نماینده فعلی عمدتا به دلیل مالی ردصالحیت‬ ‫ش��دند‪ .‬این نباید پایان ماجرا باشد و دادستان باید‬ ‫تحقیقات خود را درب��اره این نمایندگان اغاز کند‬ ‫تا متخلفان مالی دادگاهی ش��وند‪ ،‬هدایای نهاد ها‬ ‫به نمایندگان تا س��که و دالر اخر پس گرفته شود‪.‬‬ ‫س��یده حمیده زراب��ادی‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی‬ ‫فراکس��یون امید و نماینده م��ردم قزوین از جمله‬ ‫نمایندگان ردصالحیت شده است که در گفت وگو‬ ‫با ایلنا گفت‪ :‬ملت باید بدانند چرا نمایندگان ش��ان‬ ‫فاقد صالحیت نمایندگی مجدد هس��تند‪ .‬شورای‬ ‫نگهبان باید شفاف سازی کند‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫رانت را خفه کنید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫گفت‪‎‬وگوی‬ ‫‹ ‹نارو زدن‪‎‬های صنعتی‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬رئیس پیش��ین انجمن قطعه‪‎‬س��ازان کش��ور درباره‬ ‫رانت‪‎‬ه��ای اطالعاتی موج��ود در صنعت خودرو و ج��ذب کارکنان‬ ‫خودروس��ازی پس از بازنشستگی از س��وی قطعه‪‎‬سازان به‬ ‫گف��ت‪ :‬در صنعت چنین امری وج��ود دارد به‪‎‬ویژه صنعت خودرو که‬ ‫صنعتی پیش��ران به‪‎‬شمار می‪‎‬رود‪ .‬برای جلوگیری از چنین پدیده‪‎‬ای‬ ‫باید قانون وجود داشته باشد‪ ،‬عالوه‪‎‬بر اینکه استفاده از اطالعات افراد‬ ‫منوط‪‎‬به بازنشستگی انها نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬گاهی در زمان داش��تن مس��ئولیت‪ ،‬برخی قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫ای��ن سوءاس��تفاده را می‪‎‬کنند‪ .‬به این ترتیب برخ��ی حتی در زمان‬ ‫حیات کاری خود در خودروس��ازی مبادرت به دادن برخی اطالعات‬ ‫ذی‪‎‬قیم��ت به برخی قطعه‪‎‬س��ازان می کنند؛ البت��ه درحال‪‎‬حاضر با‬ ‫مدیریت جدید دو خودروساز این امر کمرنگ‪‎‬تر شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��روز و ظهور چنین پدیده‪‎‬ای در کش��ور ما به این‬ ‫دلیل است که حقوق مالکیت فکری جایگاه خودش را ندارد‪ .‬یکی از‬ ‫معضالتی که سبب شده تا فناوری و دانش در صنعت خودرو کشور پا‬ ‫نگیرد‪ ،‬همین مس��ئله است‪ .‬در تمام صنایع این پدیده وجود دارد اما‬ ‫در صنعت قطعه پررنگ‪‎‬تر است زیرا اثرات زودگذر دارد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چالش توزیع الستیک های‬ ‫سنگین و نیسانی در بازار‬ ‫با صنعتگران در زمینه رانت‪‎‬های خودرویی‬ ‫زیاده‪‎‬خواهی بدون تکاپو‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬اگر فردی برای تحقیق و توس��عه هزینه کرده و به‬ ‫اطالعاتی دس��ت یافته که منجربه محصول جدید و باکیفیت ش��ده‬ ‫باید دارای حقوقی باش��د‪ .‬مش��تری باید اهمیت ویژه برای مالکیت‬ ‫فک��ری او بدهد‪ .‬متقاضی محصوالت قطعه‪‎‬س��ازان‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫هس��تند و الزم است محرمانه بودن داده‪‎‬ها و اطالعات زنجیره تامین‬ ‫خود را حفظ کنند‪ .‬این قطعه‪‎‬ساز با بیان اینکه بارها مشاهده شده که‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی با تحقیق و توسعه به دستاوردی رسیده اما خودروساز‬ ‫با دریافت این اطالعات ان را در اختیار سورس دیگر قرار داده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نبود امنیت ب��رای تحقیقات و مطالعات هزینه‪‎‬کردها را از‬ ‫بین می‪‎‬برد و در ادامه شاهد موازی‪‎‬کاری از سوی چند سورس هستیم‬ ‫به‪‎‬جای اینکه صنعتگر به سراغ قطعه ای برود که در کشور تولید ندارد‬ ‫و خود با تحقیق و توسعه به داخلی‪‎‬سازی ان بپردازد‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین انجمن قطعه‪‎‬سازان کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث دیگر‬ ‫هم قطعه‪‎‬س��از با پرداختی بیشتر‪ ،‬نیروی انسانی مسبوق به اطالعات‬ ‫خودروساز را استخدام می‪‎‬کند که البته این امر در دوره مدیریت رضا‬ ‫ویسه در س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) ممنوع‬ ‫بود‪ .‬قطعه‪‎‬س��از نمی‪‎‬توانست کارشناسان خودروساز را استخدام کند‬ ‫و برعکس‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬این مسائل بیشتر در حوزه اخالقیات است و به‪‎‬لحاظ‬ ‫حقوقی باید مالکیت فکری به رسمیت شناخته شود و نباید اطالعات‬ ‫کس��ی که س��رمایه زیادی برای بخش تحقیق و توس��عه خود کرده‬ ‫به‪‎‬راحت��ی اطالعاتش در اختیار دیگری قرار گیرد‪ .‬خودروس��از باید‬ ‫محرم اطالعاتی باش��د که قطعه‪‎‬ساز به‪‎‬دست اورده و انها را در اختیار‬ ‫او قرار داده است‪.‬‬ ‫این قطعه‪‎‬س��از کش��ور افزود‪ :‬هنگامی که این اطالعات به‪‎‬راحتی‬ ‫در اختیار دیگری ق��رار می‪‎‬گیرد تازه این تولیدکننده بدون هزینه و‬ ‫زحمت می‪‎‬شود رقیب شرکت صاحب فکر‪ .‬او ابراز کرد‪ :‬اگر نیروهای‬ ‫واحدهای بزرگ قطعه‪‎‬س��ازی مورد بررس��ی قرار گیرد به حجمی از‬ ‫کارشناسان خودروسازی برمی‪‎‬خوردید که در این قطعه‪‎‬سازی‪‎‬ها در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬این معضلی در صنعت خودرو کش��ور اس��ت‬ ‫ی این‬ ‫ت جدید در هر دو خودروساز ‪‎‬‬ ‫که گفتم خوش��بختانه با مدیری ‪‎‬‬ ‫مس��ئله کمرنگ‪‎‬تر شده است‪ .‬رضایی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫رشد این صنعت و ایجاد مزیت‪‎‬های رقابتی باید مانع تکرار این مسائل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹متعهد به بی‪‎‬اخالقی‬ ‫ارش محبی‪‎‬نژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‪‎‬س��ازان کش��ور هم در این‪‎‬باره به‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع به‬ ‫صیان��ت از دارایی معنوی و حفظ اس��رار فنی طرفی��ن در قراردادها‬ ‫برمی‪‎‬گردد‪ .‬در برخی مس��ائل مناس��ب اس��ت از فضای بین‪‎‬المللی‬ ‫الگوب��رداری کنی��م‪ .‬به‪‎‬عنوان مث��ال در اکث��ر قراردادهایی که بین‬ ‫صنعتگران مانند خودروس��از و قطعه‪‎‬ساز بسته می‪‎‬شود‪ ،‬بندی به‪‎‬نام‬ ‫توافق محرمانه وجود دارد‪ .‬طرفین چه قطعه‪‎‬س��از و چه خودروس��از‬ ‫متعهد می‪‎‬ش��وند اس��رار فنی یکدیگر را تا پایان مدت قرارداد و برای‬ ‫مدت زمان مش��خصی پس از ان حفظ کنند‪.‬او افزود‪ :‬براساس همین‬ ‫‪3‬‬ ‫ضمیم��ه قراردادی هر دو طرف قراردادهایی که با نیروهای انس��انی‬ ‫خود می‪‎‬بندند از انها هم تعهد گرفته می‪‎‬شود اطالعات فنی را منتشر‬ ‫نکنن��د؛ عالوه ب��ر اینکه افراد متعهد می‪‎‬ش��وند تا چند س��ال پس از‬ ‫خدمت‪ ،‬جای دیگری در زمینه مشابه مشغول به‪‎‬کار نشوند‪ .‬این روند‬ ‫را در سیستم‪‎‬های نظامی هم می‪‎‬بینیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫کش��ور با بیان اینکه برخی از قطعه‪‎‬س��ازان داخلی با خودروس��ازان‬ ‫بین‪‎‬المللی هم فعالیت داش��ته‪‎‬اند و با مفه��وم صیانت از دارایی‪‎‬های‬ ‫معنوی و اطالعات دانش فنی غریبه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬چنین مسائلی در‬ ‫قراردادهای داخلی مغفول مانده اینکه خودروساز و قطعه‪‎‬ساز مکلف‬ ‫باش��ند از ابتدای همکاری تا پایان قرارداد و مدت مشخصی که پس‬ ‫از قرارداد تعهد می‪‎‬ش��ود اطالعات را در اختی��ار غیر قرار ندهند تا از‬ ‫تبعات نش��تی اطالعات در امان باش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ممکن است‬ ‫پرس��ش شود ضمانت اجرایی این کار چیس��ت؟ اینکه خودروساز با‬ ‫قراردادی که با نیروی انسانی خود می‪‎‬بندد در ان یاداور شود که انها‬ ‫حفظ اسرار کنند و در صورت تخلف قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟‬ ‫این مس��ائل در ادامه مربوط به قضاس��ت که می‪‎‬تواند در قالب یک‬ ‫ن گونه‬ ‫کارگروه حقوقی ضمانت اجرای��ی هم برای ان پیدا کرد‪ .‬هما ‪‎‬‬ ‫که در جهان در حال اجراس��ت؛ بنابراین در صنعت خودرو بین‪‎‬الملل‬ ‫بس��یاری از مس��ائلی که به‪‎‬عنوان رانت اطالعاتی در صنعت خودرو‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬حل شده است‪.‬‬ ‫محبی‪‎‬نژاد گفت‪ :‬درحال‪‎‬حاضر متاس��فانه ش��اهد هس��تیم حتی‬ ‫ش��رکت‪‎‬های خودروس��از و تامین‪‎‬کنن��دگان انها‪ ،‬به ای��ن دلیل که‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی نمی‪‎‬تواند قطعات را به دلیل کس��ری نقدینگی تامین‬ ‫کند یا به‪‎‬دلیل بدهی باالیی که خودروس��از به این قطعه‪‎‬س��از دارد‪،‬‬ ‫قرار نیست همکاری خود را با او ادامه دهد‪ ،‬خود خودروساز برخالف‬ ‫اخالقیات اطالعات یک شرکت را در اختیار شرکت دیگر قرار داده و‬ ‫در عمل رقیب و سورس موازی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬محرمانگی و حفظ اطالعات فنی طرفین در قراردادها‬ ‫ذکر و رعایت نمی‪‎‬ش��ود چه برسد به اینکه از افراد بخواهیم اطالعات‬ ‫فنی را بیرون نبرند؛ بنابراین صیانت دارایی معنوی در کشور ما هنوز‬ ‫به رویه مش��خصی نرسیده که همین امر به صنعت خودرو در زمینه‬ ‫توس��عه‪‎‬یافتگی اسیب زیادی زده اس��ت‪ .‬محبی‪‎‬نژاد گفت‪‎:‬روی این‬ ‫موض��وع به‪‎‬لحاظ حقوقی باید کار ش��ود و در ادامه قانون ش��ده و در‬ ‫قراردادها‪ ،‬طرفین ملزم به اجرای ان شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلتر‬ ‫خ��ودرو اعالم کرد‪ :‬اگر بازار روال طبیعی داش��ته باش��د‬ ‫و تولیدکنن��ده ب��ه ام��ر تولی��د و توزیع‪‎‬کننده ب��ه توزیع‬ ‫بپ��ردازد و نظارت کامل نیز اعمال ش��ود اصناف راحت‪‎‬تر‬ ‫خواهن��د بود و ای��ن وضعیت‪ ،‬ای��ده‪‎‬ال و بهت��ر از فروش‬ ‫انالین تایرسازان اس��ت‪ .‬داوود سعادتی‪‎‬نژاد در گفت‪‎‬وگو‬ ‫ب��ا خبرخودرو‪ ‬اظهارک��رد‪ :‬درحال‪‎‬حاض��ر از نظر توزیع‬ ‫الس��تیک‪‎‬های سنگین و نیسانی مشکالتی در بازار وجود‬ ‫دارد‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک‪ ،‬روغن و فیلتر‬ ‫خودرو‪ ‬افزود‪ :‬به‏دلیل صادر نش��دن حواله‪ ،‬الستیک‪‎‬ها در‬ ‫انب��ار می‏ماند و حتی تاریخ مصرف انها منقضی می‪‎‬ش��ود‬ ‫و مش��کالتی در این‪‎‬باره وجود دارد‪ .‬س��عادتی‪‎‬نژاد‪ ‬درباره‬ ‫ف��روش انالین و مس��تقیم برخ��ی تایرس��ازان و حذف‬ ‫واحدهای صنفی‪ ،‬گفت‪ :‬به‪‎‬تازگی ثبت تمام الس��تیک‪‎‬ها‬ ‫در س��امانه جام��ع تجارت ‪-‬ک��ه زیر نظر وزارت کش��ور‬ ‫و س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ -‬ضروری ش��ده اما بس��یاری‬ ‫به‪‎‬دنبال ثبت در این س��امانه نیس��تند یا ثبت در س��امانه‬ ‫برای انان دش��وار اس��ت؛ بنابراین دور از انتظار نیست که‬ ‫الستیک‪‎‬های س��واری نیز به سرنوشت دیگر الستیک‪‎‬ها‬ ‫و دپو در انبارها دچار ش��وند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلتر خودرو‪ ‬اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫وظیفه دارند محصوالت تولیدی را به س��امانه وارد کنند‪.‬‬ ‫اگر الس��تیک‪‎‬ها به سامانه وارد شود و فروشنده هیچ‪‎‬گونه‬ ‫اختیاری نداشته باشد به‪‎‬طور قطع مشکالتی ایجاد خواهد‬ ‫شد‪ .‬سعادتی‪‎‬نژاد‪ ‬گفت‪ :‬اگر بازار روال طبیعی داشته باشد‬ ‫و تولیدکننده به امر تولید و توزیع‪‎‬کننده به توزیع بپردازد‬ ‫و نظارت ازس��وی س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬اتاق اصناف و اتحادیه‬ ‫وجود داش��ته باش��د عالوه‪‎‬بر انکه با گران‪‎‬فروشی مقابله‬ ‫می‪‎‬شود وضعیت بازار بهبود پیدا می کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلتر‬ ‫خودرو‪ ‬تصریح کرد‪ :‬اگر این وضعیت وجود داش��ته باشد‬ ‫همه اصناف ش��امل تولیدکننده و خریدار و نیز فروشنده‬ ‫راحت‪‎‬تر خواهند بود؛ این وضعیت ایده‪‎‬ال و بهتر از فروش‬ ‫انالین تایرسازان است‪ .‬سعادتی نژاد‪ ‬درباره نرخ روانکارها‬ ‫و‪ ‬روغن موت��ور‪ ‬در مراکز خدمات پ��س از فروش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراکز خدم��ات پس از ف��روش‪ ،‬روغن‪‎‬های برن��د را ارائه‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬در برخ��ی از گفت‪‎‬گوهایی که با صنعتگر‬ ‫داش��تیم به نکاتی اشاره ش��د که می‪‎‬توان به انواع رانت‪‎‬ها در سیستم‬ ‫دولتی و خصولتی پی برد‪ .‬دادن فرصت و امکانات ویژه به فرد یا گروه‬ ‫خاصی به‪‎‬ش��کل پنهانی درحالی‪‎‬که اعطاکنن��ده در مجامع عمومی‬ ‫ب��ه نقد ان رفتار می‏پردازد‪ ،‬نکته عجیبی اس��ت‪ .‬گاهی این رانت‏ها‪،‬‬ ‫رانت اطالعاتی اس��ت که افراد داده‪‎‬ه��ای ذی‪‎‬قیمت خود را در قالب‬ ‫مشاور یا غیرمشاور در شکلی غیررسمی در اختیار فرد یا گروه خاصی‬ ‫ق��رار می‪‎‬دهد و به این ترتیب میدان‪‎‬دار رقابت می‪‎‬ش��وند‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو چنین موضوعی بین نیروهای انسانی خودروساز و قطعه‪‎‬ساز‬ ‫وجود دارد‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬ممکن اس��ت یکی از نیروهای تاثیرگذار‬ ‫خودروس��از پس از بازنشستگی از سوی قطعه‪‎‬س��از به‪‎‬عنوان مشاور‬ ‫جذب شود‪ .‬این امر بازار تولید و فروش را به‪‎‬سود قطعه‪‎‬ساز کرده و چه‬ ‫بس��ا موازی‪‎‬کار رخ می‪‎‬دهد‪ .‬عنوان می‪‎‬شود پیش‪‎‬تر جذب نیروهای‬ ‫خودروسازی پس از بازنشستگی از سوی قطعه‪‎‬سازان ممنوع بود اما‬ ‫این امر‪ ،‬چند س��الی است که دیگر ممنوعیت و محدودیت گذشته را‬ ‫ندارد و قطعه‪‎‬س��ازان بزرگ با جذب این افراد بخش��ی از قطعه‪‎‬سازان‬ ‫کوچک را از بازار رقابت حذف کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫محصول دولتی بودن‬ ‫صنعت خودرو است‬ ‫درِ مسکن ملی‬ ‫رو به رانت باز است؟‬ ‫مانع شیشه ای بین‬ ‫رانت و شهرداری‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫رابطه مافیا و توسعه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات‪‎‬علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫رانت در علم اقتصاد ذاتا چیز بدی نیس��ت‪ .‬به عنوان‪‎‬مثال‪ ،‬در‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬میالدی دولت کره‪‎‬جنوبی به چند خانواده برتر ان کشور‬ ‫رانت و انحصاراتی را عطا کرد که از انها صنایع بزرگی مانند دوو‪،‬‬ ‫هیوندای‪ ،‬کیا‪ ،‬ال‪‎‬جی و سامس��ونگ بیرون امد‪ .‬اصطالحی در‬ ‫کره‪‎‬جنوب��ی وجود دارد ک��ه به ان «چب��ول»‪ ،‬در ژاپن با کمی‬ ‫اغماض «کایرتس��و»‪ ،‬در امری��کا «کارتل» و در زبان ما ایرانیان‬ ‫ب��ه ان «مافیا» می گویند‪ .‬البته یک متخصص حرف‪‎‬های مرا به‬ ‫ب��اد انتقاد خواهد گرفت که این کلمات دارای معانی گوناگونی‬ ‫در بس��ترهای تاریخی سیاس��ی و اقتصادی گوناگون است؛ اما‬ ‫تو جو و مفهوم همسویی‬ ‫کافی اس��ت کمی در ویکی پدیا جس ‬ ‫راهب��ردی(‪ )Strategic Alignment‬را دنبال کنید‪ .‬البته‬ ‫در ایران هم پیش از کره‪‎‬جنوبی ش��بیه این سیستم به کار رفت‬ ‫و در دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی‪ ،‬بسیاری از شرکت‪‎‬های بزرگ مبتنی‬ ‫بر رانت و خانواده پایه گذاری ش��دند و بس��یاری از خانواده های‬ ‫بنام صنعت مانند خیامی‪ ،‬نگهدار و اخوان مشمول امتیازهایی‬ ‫ش��دند که در حالت عادی وجود نداشت و بر همین مبنا صنایع‬ ‫کش��ور ما در این دهه رونق فراوانی یافت و ما هم‪‎‬اکنون از نتایج‬ ‫زحمات کشیده شده در ان دهه‪ ،‬بهره ها می بریم‪.‬‬ ‫بحث‪‎‬ه��ای علمی زیادی در زمینه ران��ت وجود دارد که من‬ ‫سوادشان را ندارم اما این‪‎‬طور فهمیدم که اصل رانت برای تجمع‬ ‫ثروت و توسعه صنعت الزامی است‪ .‬در نهایت اینکه در کشوری‬ ‫که تازه می خواهد توسعه پیدا کند‪ ،‬یکی از الزامات این است که‬ ‫به افرادی اجازه دهند که امتیازهایی را تجمیع و براس��اس ان‬ ‫امتیازهای اولیه‪ ،‬ت��وان رقابت با غول‪‎‬های موجود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫چین یا روسیه که کمونیس��تی بوده اند‪ ،‬وقتی به‪‎‬سمت اقتصاد‬ ‫ازاد حرکت کردند ناچار ش��دند اف��رادی را به‪‎‬عنوان مدیرعامل‬ ‫و صاحب ش��رکت‪‎‬های نوظهور انتخاب کنند و به‪‎‬عبارتی به انها‬ ‫رانت دهند‪ .‬این رانت دادن نیس��ت ک��ه اهمیت دارد‪ ،‬بلکه نوع‬ ‫استفاده از رانت است که می تواند سرنوشت کشورها و شرکت‪‎‬ها‬ ‫را تعیین کند‪ .‬یک نفر رانت می گیرد و پس از مدتی رقابت پذیر‬ ‫می شود و بعد با مالیاتی که به دولت می دهد‪ ،‬محصوالت خوبی‬ ‫ک��ه به مردم خود و جهان ارائه و درنهایت با اش��تغالی که ایجاد‬ ‫می کن��د‪ ،‬رانت را ب��ا بهره اش به کش��ورش برمی گرداند؛ مانند‬ ‫سامس��ونگ‪ ،‬ال‪‎‬جی و هواوی‪ .‬یک نفر ه��م تا اخر عمر به رانت‬ ‫وابسته است و می ش��ود رانتخوار و اویزان به‪‎‬دولت و کشورش‪،‬‬ ‫مانند بس��یاری از اشخاص و شرکت‪‎‬ها در ایران و جهان‪ .‬یکی از‬ ‫تفاوت‪‎‬های اساس��ی ما با کره‪‎‬جنوبی در صنعت خودرو این بود‬ ‫که پس از حدود ‪ ۳‬دهه کره‪‎‬جنوبی به افرادی که رانت داده بود‪،‬‬ ‫اخرین اخطارها را داد و درنهایت انها که نتوانس��تند نقش خود‬ ‫را در توسعه کشور ایفا کنند‪ ،‬نابود شدند‪ ،‬مانند دوو و کیاموتورز؛‬ ‫اما در ایران س��ال‪‎‬های سال است که ش��رکت‪‎‬ها با وجود بزرگ‬ ‫شدن‪ ،‬همچنان وابس��ته به رانت‪‎‬های دولتی هستند‪ .‬البته این‬ ‫رانت‪‎‬ها فقط از جنس پول نیستند انواع مجوزها و اطالعاتی که‬ ‫ردوبدل می ش��ود و ضوابط مبهمی که وج��ود دارد‪ ،‬این فضای‬ ‫رانتی را به‪‎‬وجود می اورد و تغذیه می کند‪ .‬البته دوستان من در‬ ‫صنع��ت خودرو به طور حتم به من ایراد خواهند گرفت که کدام‬ ‫رانت؟ سال‪‎‬هاس��ت دولت درحال کس��ب بیشترین درامدها از‬ ‫این صنعت اس��ت‪ .‬نکته جالب همین جاس��ت‪ ،‬دولت‪‎‬ها در این‬ ‫س��ال‪‎‬ها‪ ،‬با ابهاماتی که در فضای کسب‪‎‬وکار وجود دارد و تالش‬ ‫نکردن برای شفاف ش��دن این فضا به گونه ای عمل کرده اند که‬ ‫همیشه بخش خصوصی وابس��ته مطلق به‪‎‬دولت است و اصوال‬ ‫کسی که بدون ارتباط با دولت بخواهد توسعه پیدا کند‪ ،‬به ویژه‬ ‫در صنعت خودرو‪ ،‬حتما با مش��کل روبه رو می ش��ود‪ .‬برعکس‬ ‫ان را می ت��وان این‪‎‬گونه ترجمه کرد‪ ،‬هرکس��ی که به رانت‪‎‬های‬ ‫اطالعات��ی دسترس��ی دارد‪ ،‬می تواند در این فض��ا رقابت کند؛‬ ‫رقابت نه برای کس��ب مزیت‪‎‬های واقعی رقابتی در جهان بلکه‬ ‫مزیت‪‎‬های رقابتی در فضا ابهام الود کسب‪‎‬وکار در کشور‪.‬‬ ‫س��ال‪‎‬ها قانون‪‎‬گ��ذاری غلط و سیاس��ت‪‎‬گذاری های مبتنی‬ ‫بر منافع سیاس��ی و نه‪‎‬اقتصادی‪ ،‬نتیجه اش فضای کس��ب‪‎‬وکار‬ ‫نامناسب و رانتی می شود و در این زمینه شکی نیست‪ .‬البته در‬ ‫این میان پیشنهادهای گوناگونی ارائه و کارهای متعددی انجام‬ ‫شده است‪ .‬به عنوان‪‎‬مثال‪ ،‬بحث بهبود قوانین برای بهبود فضای‬ ‫کسب‪‎‬وکار چند سالی است در دستورکار قرار گرفته یا موضوع‬ ‫دول��ت الکترونی��ک در جای‪‎‬جای این کش��ور درحال پیگیری‬ ‫است‪ .‬دولت الکترونیک که راه‪‎‬حل بسیار مناسبی برای شفافیت‬ ‫است‪ ،‬می تواند به عنوان یک ابزار تحول در راه توسعه و پیشرفت‬ ‫در نظر گرفته ش��ود اما ما در عل��م کامپیوتر یک واقعیت داریم‬ ‫که می گوید؛ اگر اش��غال بدهی‪ ،‬اش��غال می‪‎‬گیری‪ .‬اگر دولت‬ ‫الکترونیک تماما برمبنای قوانین موجود و بدون در نظر گرفتن‬ ‫اصالح��ات انجام ش��ود‪ ،‬فقط وضعیت موج��ود را بدتر می کند‬ ‫ک��ه در این حالت مردم گرفتارتر و مافیاها بزرگ تر می ش��وند؛‬ ‫بنابرای��ن در کنار طراحی دولت الکترونیک باید س��اختارهای‬ ‫دولت نیز که ش��امل قوانین دست‪‎‬وپاگیر متعدد می شود‪ ،‬مورد‬ ‫بازنگ��ری قرار گیرد‪ .‬از س��ویی‪ ،‬جلوگی��ری از رانتخواری برای‬ ‫ایجاد عدالت همراه با توسعه‪ ،‬مساوی با توزیع بی حساب‪‎‬وکتاب‬ ‫امتیازها یا از بین بردن انها نیست‪ .‬متاسفانه در کشور ما به‪‎‬ویژه‬ ‫در صنعت خودرو‪ ،‬به‪‎‬نام ایجاد رقابت و حذف رانت‪‎‬ها حدود ‪۳۰‬‬ ‫خودروس��از و حدود ‪ ۶۰‬مجوز خودروسازی داریم که خودشان‬ ‫منبع توزیع رانت‪‎‬های جدید بوده اس��ت‪ .‬ای��ا با توزیع رانت‪ ،‬ما‬ ‫صاحب خودروساز جهانی شدیم؟ ایا درحال‪‎‬حاضر خودروساز‬ ‫م��ا قابلیت رقابت در س��طح جهان��ی دارد؟ به هرح��ال به‪‎‬نظر‬ ‫می رس��د با توجه به اینکه روزبه روز رقابت در جهان س��خت تر‬ ‫می شود و صنعت خودرو ما همچنان اندرخم یک‪‎‬کوچه درحال‬ ‫قدم‪‎‬زدن است‪ ،‬الزم است برای حرکت‪‎‬های بزرگ‪‎‬تر راه‪‎‬حل‪‎‬های‬ ‫بهتر و مناسب‪‎‬تری ارائه شده و اجرا شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬محصول دولتی بودن صنعت خودرو است‬ ‫فاطم�ه امیر احم�دی‪ :‬پیش از تحری��م‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫ممنوع ش��د و به این ترتیب از ابتدای تیر ‪ ۹۷‬با امضای وزیر‬ ‫وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(محمد ش��ریعتمداری) مصوبه‬ ‫ممنوعی��ت واردات ابالغ و به‪‎‬اج��را درامد‪ .‬همچنین در دوره‬ ‫ریاس��ت وی بر مسند وزارت‪ ،‬تخلفاتی در حوزه ثبت سفارش‬ ‫خودرو انجام ش��د که همچنان پرونده قضایی انها باز است‪.‬‬ ‫بخش��ی از خودروهای دارای تخلف‪ ،‬مجوز ترخیص دریافت‬ ‫کردن��د (بیش از هزار خودرو) و باقی(بیش از ‪ ۲‬هزار خودرو)‬ ‫همچنان در گمرکات کشور دپو شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان انحصاری شدن بازار را سمی برای تولید‬ ‫داخل��ی می‪‎‬دادن��د و اینکه کیفیت و اس��تاندارد و همچنین‬ ‫ن��واوری و خالقی��ت برای رقاب��ت را از صنعتگ��ر می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‬ ‫گفت وگویی با مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو داش��ت که وی با اشاره به منافع دولت‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو‪ ،‬ممنوعی��ت واردات را محصول همین‬ ‫ذی‪‎‬نفع بودن دولت می‪‎‬داند‪.‬‬ ‫€ €نخست از ممنوعیت واردات خودرو بگویید که چرا‬ ‫پیش از تحریم اتفاق افتاد؟‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش حوزه واردات خ��ودرو را ب ‪‎‬ه طور‬ ‫کالن می‪‎‬بینم و ب��ه چرایی ان می‪‎‬پردازم‪ .‬اصل موضوع نبود‬ ‫روی��ه خالف قانون‪ .‬هنوز کس��ی مس��ببان ای��ن موضوع را‬ ‫اس��تراتژی دقیق در فض��ای تولید و واردات اس��ت‪ .‬قاطعانه‬ ‫استنطاق نکرده است‪.‬‬ ‫اعالم می‪‎‬کنم‪ ،‬که اس��تراتژی نداریم‪ .‬با تغییر افراد‪ ،‬مدیر کل‬ ‫€ €منظ�ور تغییرات در س�امانه ثبت‪‎‬س�فارش اس�ت‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬معاون تولید وزیر‪ ،‬خود ش��خص اقای وزیر یا با‬ ‫ک�ه مدت�ی تعطی�ل ش�د به‪‎‬دلی�ل اینکه عنوان ش�د‬ ‫یک بخشنامه‪ ،‬تمام اس��تراتژی این صنعت متحول می شود‪.‬‬ ‫ثبت‪‎‬س�فارش‪‎‬های غیرقانونی با هک کردن این سامانه‬ ‫این مسئله یکی از عوامل ایجاد فساد است‪.‬‬ ‫انجام شده است؟‬ ‫عامل بعدی در مش��کالت تولی��د و واردات‪ ،‬حضور دولت‬ ‫س��امانه هک نش��ده بود در ادامه مرجع قضایی اعالم کرد‬ ‫در تولی��د و تجارت خودرو اس��ت‪ .‬سال هاس��ت رهبر معظم‬ ‫ثبت‪‎‬س��فارش برای عده‪‎‬ای باز بوده است‪ .‬اگر هک بود تعداد‬ ‫انق�لاب تاکید بر اصل ‪ ۴۴‬و سیاس��ت های اجرایی ان دارد‪.‬‬ ‫زیادی مورد پیگرد قانونی قرار نمی‪‎‬گرفتند‪.‬‬ ‫چرا؟ یکی از دالیل ان که امروز با ش��رایطی که داریم کامال‬ ‫وقتی شما صاحب یک بنگاه اقتصادی باشید‪ ،‬سیاست های‬ ‫ملموس اس��ت به این برمی‪‎‬گردد که دولت‪‎‬های استکباری و‬ ‫خود را تنظیم می‪‎‬کنید و اینکه در حال فعالیت سودده است‪.‬‬ ‫تحریم‪‎‬کنندگان کشور‪ ،‬ش��اید بتوانند محدودیت هایی برای‬ ‫هر سوء جریانی هم پنهان می شود‪.‬‬ ‫دولت‪‎‬ها به‪‎‬وجود اورند اما اگر اقتصاد در اختیار تعداد زیادی‬ ‫نتیجه این نوع عملکرد سال گذشته و امسال مشاهده شد؛‬ ‫باش��د ایا می‪‎‬توان همه انها را تحری��م و محدود کرد؟ خیر‪.‬‬ ‫مگر می شود یک شبه شرکت خودروسازی میلیاردها تومان‬ ‫منظور این اس��ت اگر بخ��ش خصوصی ام��ور در اختیارش‬ ‫زیان انباش��ته داشته باشد‪ .‬بنگاه اقتصادی چون دولتی است‬ ‫باشد با هدف حفظ و بقای کسب‪‎‬وکار خودش دست به انواع‬ ‫نهادهای نظارتی روی انها کنترل دقیق ندارند و‬ ‫تکنیک‪‎‬ه��ا و تاکتیک ها در حوزه قانون خواهد‬ ‫نه حس��ابرس درست س��ود و زیان را حسابرسی‬ ‫زد ک��ه بتواند حیات خود را حفظ کند‪ .‬تحریم‬ ‫کن��د و‪ ...‬همه چیز پنهان می ش��ود و در نهایت‬ ‫را می‪‎‬توان به‪‎‬عنوان یک جایگزین بسیار ضعیف‬ ‫اینکه هر بنگاه اقتصادی یک ظرفیت و کشش��ی‬ ‫اگر مسئولی‬ ‫بر بخش خصوصی تحمیل کرد‪.‬‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو نه‪‎‬تنه��ا دول��ت از این خودش مدیر یک برای مقاومت در برابر ضعف و زیان دارد‪.‬‬ ‫� منظور این است که با ممنوعیت واردات‬ ‫صنعت دس��ت برنداشته‪ ،‬بلکه تفکرات محدود بنگاه اقتصادی‬ ‫و مش�کالت بازار زیان انباشته سال ها قبل‬ ‫و منجم��د امده با هزار و یک توجیه درس��ت‬ ‫باشد‪ ،‬چون‬ ‫خودروساز خودش را نشان داد؟‬ ‫یا نادرست‪ ،‬نش��ات گرفته از زاویه های پنهان‬ ‫بل��ه‪ .‬تا پیش از اینک��ه خودروهای وارداتی در‬ ‫و پی��دای خودش در مراج��ع تصمیم‪‎‬گیری از ذی‪‎‬نفع است‬ ‫کنار محصوالت داخلی بازار را پوش��ش می‪‎‬دادند‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی یا سایر نهادها‪ ،‬شروع این امر برای‬ ‫بسیاری از مش��کالت و معضالت صنعت خودرو‬ ‫ک��رده و اجازه ن��دادن فضای م��ورد نیاز برای او تضاد منافع‬ ‫پنه��ان بود که با قط��ع واردات خودرو چالش‪‎‬ها‬ ‫حرکت به س��وی واگذاری پیش برود و اینکه‬ ‫دولت از موضوع اقتص��اد خودرویی خودش را ایجاد می کند‪،‬‬ ‫خودشان را نشان دادند‪ .‬محدودیت و ممنوعیت‬ ‫واردات به همراه تحریم‪‎‬ها نادرس��تی شعارهایی‬ ‫پس به‪‎‬جای‬ ‫کنار بکش��د‪ .‬به این ترتیب خودروسازی کشور‬ ‫که پیش‪‎‬تر در زمینه خودکفایی و داخلی‪‎‬س��ازی‬ ‫و تجارت ان(چون هر دو بخش در کنار هم به تصمیم گیری‬ ‫داده می‪‎‬شد بر همگان روشن شد‪.‬‬ ‫نیاز بازار پاسخ می‪‎‬دهند) از این سیطره خارج منصفانه‪ ،‬تالش‬ ‫واح��دی در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دولت‪‎‬ه��ا‪ ،‬از دولت یازده��م و دوازدهم تا به می کند تا تولید به‪‎‬نام شورای سیاس��ت‪‎‬گذاری خودرو وجود دارد‬ ‫و معاونت��ی به ن��ام مع��اون امور صنای��ع و‪ ...‬که‬ ‫قبل‪‎‬تر برگردیم دولت پنجم و ششم هیچ کدام و تجارت را در‬ ‫مس��ئولیت انه��ا حاکمیتی با نگاه گس��ترده در‬ ‫در ای��ن موضوع با یکدیگ��ر تفاوتی نمی‪‎‬کنند‪ .‬اختیار بگیرد‬ ‫ایج��اد تع��ادل در عرضه و تقاضای بازار اس��ت؛‬ ‫دولت نهم و دهم از خصوصی‪‎‬سازی و واگذاری‬ ‫با سیاس��ت‪‎‬گذاری بین موضوع تولید و واردات‪.‬‬ ‫صنعت خودرو می گوید و چند دلیل برای انجام‬ ‫وقتی بین سمت‪‎‬ها و مسئولیت‪‎‬ها کنکاش کنید‪ ،‬می‪‎‬بینید که‬ ‫ان می‪‎‬اورد اما در نهایت چه می ش��ود؟ سهام خودروسازی‪‎‬ها‬ ‫فالن مدیر جزو هیات مدیره فالن خودروس��از است‪ ،‬معاون‬ ‫در اختیار سازمان خصوصی‪‎‬س��ازی قرار می‪‎‬گیرد و در ادامه‬ ‫او عضو هیات‪‎‬مدیره شرکت دیگر است‪ ،‬معاون پارلمانی فالن‬ ‫با یک نامه ان را از س��ازمان خصوصی‪‎‬س��ازی خارج کرده و‬ ‫مدیر‪ ،‬مسئول شرکت دیگری است و این زنجیره ادامه دارد‪.‬‬ ‫موضوع خصوصی‪‎‬س��ازی منتفی می ش��ود‪ .‬انچه عنوان شد‬ ‫این مس��ائل چند وقتی است که عیان شده و موضوع پنهانی‬ ‫براساس دس��تاوردهای پژوهش مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫پژوهش بخش خصوصی اس��ت و همچنین دستاورد گزارش‬ ‫کسی که مسئولیت حاکمیتی دارد‪ ،‬به عنوان شخص ثالث‬ ‫دیگر نهادهاس��ت که حضور دولت مانع رشد صنعت خودرو‬ ‫باید با دیدن همه جوانب تصمیم‪‎‬گیری کند‪ .‬اگر فرد خودش‬ ‫شده و همیشه حیاط خلوت دولت‪‎‬ها بوده است‪.‬‬ ‫مدیر بنگاهی اقتصادی باشد‪ ،‬چون ذی‪‎‬نفع است این امر برای‬ ‫برای حفظ این حیاط خلوت دست به هر اقدامی زده شده‬ ‫او تضاد منافع ایجاد می کن��د پس به‪‎‬جای تصمیم منصفانه‪،‬‬ ‫اس��ت؛ در این باره تنها چند مورد اخیر را مرور می‪‎‬کنم‪ .‬نرخ‬ ‫ت�لاش می کند تا ب��ازار را در اختی��ار بگیرد چه به‪‎‬وس��یله‬ ‫پرای��د ‪ ۱۸‬میلیون توم��ان بود و پژو ‪ ۲۰۶‬ه��م ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫واردات(خودروسازان واردات خودرو هم داشتند) و چه تولید‪.‬‬ ‫تومان‪ .‬نخس��تین چیزی که برای واردات خودرو دس��تکاری‬ ‫€ €واردات انها مربوط به همین دوره است؟‬ ‫می ش��ود ثبت‪‎‬سفارش خودرویی اس��ت ان هم براساس یک‬ ‫بل��ه‪ .‬هریک از دو خودروس��از دو ش��رکت وارداتی دارند‪.‬‬ ‫گاه��ی برخی اف��راد با یک غوره سردی‏ش��ان می کند و با‬ ‫درحال‪‎‬حاض��ر هم برخی خودروه��ای انها هم جزو دپوهایی‬ ‫یک مویز گرمی‪‎‬ش��ان‪ .‬برخی از نمایندگانی که امروز موافقت‬ ‫موجود در گمرکات کش��ور هستند که هنوز مجوز ترخیص‬ ‫خ��ود را ب��رای واردات خودرو اع�لام می کنند و حتی گاهی‬ ‫دریافت نکرده‪‎‬اند‪ .‬یکی از شرکت ها حدود ‪ ۵۰۰‬خودرو دپویی‬ ‫از واردکنندگان هم جلو می‪‎‬افتند‪ ،‬کس��انی هستند که سال‬ ‫در گمرک دارد‪.‬‬ ‫گذش��ته در کمیسیون به ما می‪‎‬گفتند در مورد واردات اصال‬ ‫منظور این است که سیاست‪‎‬گذاری دولت و مدیران وزارت‬ ‫حرفی نزنید‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��ته یا ناخواس��ته‪ ،‬به سود این‬ ‫گاهی برخی از مدیران ممکن اس��ت نظر اشتباهی بدهد و‬ ‫دو بنگاه خواهد بود چون مس��ئول و مدیر خود دولت اس��ت‬ ‫در ادامه پی به اشتباه خود ببرند و برای جبران ان اقدام کند‪.‬‬ ‫و برای اینکه بنگاه را چابک و پویا نش��ان دهد دس��ت به هر‬ ‫اقتصاد یک کش��ور میدان��ی برای ازمون و خطا نیس��ت‪.‬‬ ‫اقدامی زده می‪‎‬ش��ود بدون اینکه مناف��ع باقی ذی‪‎‬نفعان این‬ ‫صنعت خودرو و تجارت ان مرکزی برای این‪‎‬گونه اش��تباه‪‎‬ها‬ ‫بازار را درنظر گرفته ش��ود؛ بنابراین به همین راحتی واردات‬ ‫نیست‪ .‬هر صنعتی برنامه استراتژیک و هدف دارد‪ .‬نمی‪‎‬توان‬ ‫خودرو ممنوع می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫با این عملکردها بازار را به‪‎‬گونه‪‎‬ای بهم بزنید که سانتافه یک‬ ‫سپس از سوی دیگر گالیه می کند چرا محصوالت تولیدی‬ ‫میلیارد تومان شود و نیسان ایکس تریل ‪ ۲۸۰‬میلیون تومانی‬ ‫کیفیت ندارد و‪ ...‬پرس��ش این اس��ت ک��ه روی این امور چه‬ ‫به بیش از یک میلیارد تومان برس��د‪ .‬اینها سیاس��ت‪‎‬گذاری‬ ‫کس��ی باید نظارت کند؟ س��ازمان حمایت مصرف‪‎‬کنندگان‬ ‫غلط است و باید بپذیریم‪.‬‬ ‫و تولیدکنن��دگان‪ ،‬س��ازمان مل��ی اس��تاندارد‬ ‫� همزم�ان ب�ا ای�ن عملکرد تم�ام مراکز‬ ‫اسقاط خودرو در کش�ور تعطیل می شود‪.‬‬ ‫و‪ ....‬جال��ب اینجاس��ت که حک��م مدیریت این‬ ‫چ�را؟ چون مورد اس�تفاده این مراکز فقط‬ ‫س��ازمان ها را همان کس��ی می ده��د که حکم‬ ‫مدیرعام�لان دو خودروس��از را ه��م می دهد‪ .‬افراد برای حفظ ب�ا واردات خودرو ب�ود و دولت برای حفظ‬ ‫چطور انتظار داریم شرایط امروز بهبود و صنعت کسب‪‎‬وکار خود منافع خودروسازش انها را معاف از اسقاط‬ ‫خودرو می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫خودرو توسعه پیدا کند؟ مگر شدنی است؟‬ ‫در مواجهه‬ ‫تا امروز چه کس��ی از ممنوع کنن��ده واردات‬ ‫باره��ا به مدی��ران وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫با موانع یا‬ ‫خودرو پرس��یده چرا ای��ن مصوبه را صادر کرده‬ ‫تج��ارت گفتیم ک��ه تصمیم‪‎‬گیری‪‎‬ه��ای کالن‬ ‫در شورای سیاس��ت‪‎‬گذاری خودرو را با حضور میدان را خالی که ام��روز با معضل الودگی ه��وا‪ ،‬بهم‪‎‬ریختگی‬ ‫بازار و‪ ...‬روبه‪‎‬رو باش��یم‪ ،‬چ��را اجازه ندادن برای‬ ‫همه ذی‪‎‬نفعان ش��امل تولیدکنندگان خودرو‪،‬‬ ‫می کنند‬ ‫حفظ محیط‪‎‬زیست چرخ مراکز اسقاط بچرخد‪.‬‬ ‫واردکنندگان خ��ودرو‪ ،‬تولیدکنندگان قطعات‪،‬‬ ‫یا برای حفظ‬ ‫با انحصاری کردن بازار و مهندس��ی ان نرخ‬ ‫واردکنندگان قطعات‪ ،‬توزیع‪‎‬کنندگان قطعات در‬ ‫هر دو بخش سبک و سنگین بگیرید‪ .‬این شورا منافع در پیکره پرای��د را از ‪ ۱۸‬میلی��ون تومان ب��ه بیش از ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان رس��اندند‪ .‬متاسفانه هیچ کدام از‬ ‫با مش��خص کردن اهداف ‪ ۱۴۰۴‬و به‪‎‬روز کردن رانتی پشت‬ ‫مدیران کشور نس��بت به عملکردشان پاسخگو‬ ‫عملکردها باید ش��رایطی به‪‎‬وجود اورد که همه مسئولی کار‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫بتوانند در فضایی رقابتی‪ ،‬عادالنه فعالیت داشته‬ ‫خود را جلو‬ ‫هنگام��ی که واردات خودرو ممنوع می ش��ود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫می‪‎‬برند یا‬ ‫€ €پیش‪‎‬تر انجم�ن واردکنندگان موضوع‬ ‫یعنی موقعیت کاری بس��یاری از اف��راد از بین‬ ‫م��ی‪‎‬رود و تا دوب��اره این افراد بتوانن��د در بازار‬ ‫واردات خودرو پیش�نهاد خ�ود را درباره وارد مفسده‬ ‫واردات بدون خروج ارز از کشور با وزارت‬ ‫بین‪‎‬الملل��ی حضور پی��دا کنند انه��م در زمان‬ ‫می‪‎‬شوند‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجلس ش�ورای‬ ‫تحریم و اعتبار و موقعیتی به‪‎‬دست اورند زمانبر‬ ‫اسلامی و سایر نهادها پیگیری کرده بود؛‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه‪‎‬بر اینکه سیستم‪‎‬های اداری داخلی‬ ‫نتیجه ان چه شد؟‬ ‫هم چابک نیستند و بروکراسی اداری دست‪‎‬وپاگیر است‪.‬‬ ‫تمام س��خنانی که با رس��انه‪‎‬ها داریم با مدیران کشور هم‬ ‫نتیج��ه ای��ن ن��وع عملکردها چه می ش��ود؟ اینک��ه افراد‬ ‫داش��تیم حتی موضوع مکتوب هم پیگیری ش��د‪ .‬استدالل‬ ‫برای حفظ کس��ب‪‎‬وکار خود دو راه بیش��تر ندارند یا میدان‬ ‫اوردیم و روش‪‎‬ها و مدل‪‎‬های گوناگون پیشنهاد دادیم‪ .‬طرح‬ ‫را خال��ی می کنن��د یا ب��رای حف��ظ منافع خ��ود در پیکره‬ ‫توجیهی نوش��تیم و در مرکز پژوهش‪‎‬های مجلس ش��ورای‬ ‫رانتی پش��ت یا مق��ام و مس��ئول کار خود را جل��و می‪‎‬برند‬ ‫اس�لامی انواع مدل‪‎‬ها را بررس��ی کردیم که براساس منطق‬ ‫ی��ا وارد مفس��ده می‪‎‬ش��وند و ب��ا رش��وه کار را به‪‎‬س��رانجام‬ ‫نخست اینکه منافع ملی حفظ شود؛ دوم‪ ،‬کسب‪‎‬وکارها حفظ‬ ‫می‪‎‬رسانند‪.‬‬ ‫شوند؛ سوم و چهارم با تامین نظر ذی‪‎‬نفعان و نیز تامین بازار‬ ‫انچه بیان ش��د داس��تان برای ایندگان نیس��ت مس��ائلی‬ ‫باشد‪ .‬هیچ کدام پاسخی به درخواست‪‎‬ها و پیشنهادهای ارائه‬ ‫اس��ت که در کشور رخ داده است و نتیجه‪ ،‬برداشت محصول‬ ‫شده نداشتند‪.‬‬ ‫فضای الوده شده به فس��اد‪ ،‬به اشکال گوناگون مانند خروج‬ ‫€ €بیش�تر نماین�دگان کمیس�یون صنای�ع و معادن‬ ‫غیرقانون��ی از کش��ور‪ ،‬ندادن ح��ق و حقوق دول��ت‪ ،‬کارت‬ ‫مجلس شورای اسالمی موافق واردات بدون خروج ارز‬ ‫اج��اره‪‎‬ای‪ ،‬دپو خودروها در گمرک‪ ،‬ترخیص نش��دن قطعات‬ ‫از کشور بودند‪ .‬انها به این موضوع توجهی نکردند؟‬ ‫از کمرگ و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بیست‪‎‬ودومین سال رتبه‪‎‬بندی شرکت های برتر همسو با رونق تولید‬ ‫همایش بیست‪‎‬ودومین سال رتبه‪‎‬بندی شرکت های برتر ایران با‬ ‫توجه به ش��رایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور و نام‪‎‬گذاری امسال‬ ‫با عنوان «رونق تولید» با حضور مقامات‪ ،‬مدیران ارش��د بنگاه‪‎‬های‬ ‫برتر کش��ور و متخصصان این حوزه فردا یکش��نبه ‪ ۲۹‬دی در مرکز‬ ‫همایش‪‎‬های بین‪‎‬المللی صداوسیما برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ابوالفضل کیانی‪‎‬بختیاری‪ ،‬رئی��س همایش و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت س��ازمان صنعتی درباره اهمیت این رویداد ملی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این رتبه‪‎‬بندی که ‪ ۵۰۰‬ش��رکت ب��زرگ و تاثیرگذار در‬ ‫اقتصاد کشور را معرفی می کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‪‎‬های‬ ‫اقتصادی و گروه‪‎‬های صنعتی در رش��ته‪‎‬های گوناگون کسب‪‎‬وکار‪،‬‬ ‫گسترش رقابت بین بنگاه‪‎‬های اقتصادی و کمک به سیاست‪‎‬گذاران‬ ‫اقتصادی کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری تصریح کرد‪ :‬توجه و کمک به تحقق سیاست های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬توجه به کیفی��ت‪ ،‬رقابت‪‎‬پذیری‪ ،‬دانش بنیانی و‬ ‫توس��عه مدل‪‎‬های کس��ب‪‎‬وکار جدید‪ ،‬توس��عه کارافرینی و رونق‬ ‫اش��تغال پایدار از الزامات مهم و راهبردی اس��ت که باید از س��وی‬ ‫بنگاه‪‎‬های بزرگ به‪‎‬عنوان پیش��رانان صنعت و اقتصاد کش��ور مورد‬ ‫توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم نگاه درون‪‎‬زا به تولید افزود‪ :‬توس��عه و رونق‬ ‫اقتصادی کشور به‪‎‬وس��یله ایجاد و تقویت زنجیره‪‎‬های تامین قوی‪،‬‬ ‫تحقق‪‎‬پذیر اس��ت‪ ،‬بنابراین بنگاه‪‎‬های بزرگ کشور باید در این‪‎‬باره‬ ‫اهتم��ام ورزند؛ عالوه‪‎‬بر این برون‪‎‬نگ��ری و صادرات‪‎‬محوری از لوازم‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت؛ بنابراین بنگاه‪‎‬ه��ای اقتصادی برای حضور‬ ‫عزت‪‎‬مندانه در عرصه بین الملل��ی باید در زنجیره ارزش بنگاه‪‎‬های‬ ‫معتبر بین المللی قرار گیرند و در کس��ب س��هم بیشتر از بازارهای‬ ‫منطقه تالش کنند‪.‬‬ ‫کیانی‪‎‬بختیاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون فرصت برای خدمت به‬ ‫کش��ور و ملت فراهم شده و این وظیفه س��رداران عرصه اقتصادی‬ ‫اس��ت که در این میدان به زنده نگه داش��تن امید و باور مردم کمک‬ ‫کنند؛ بنابراین مدیران بنگاه‪‎‬های اقتصادی کش��ور باید در راستای‬ ‫ارتقای بهره وری و نواوری در بازسازی و توسعه کشور نقش افرینی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به الگوهای نوین کسب‪‎‬وکار‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران اقتصادی‬ ‫کش��ور باید تالش کنند تا زیرمجموع ه‪‎‬های انها را به سمتی هدایت‬ ‫کنند که با توس��عه مدل‪‎‬های کس��ب‪‎‬وکار پلتفرمیک رقابت‏پذیر و‬ ‫سوداور شوند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هنر این اس��ت که یک بنگاه س��وداور ش��ود و در عین حال‪ ،‬حقوق‬ ‫کارمن��دان و م��ردم را نیز رعایت کند‪ ،‬در این‪‎‬ب��اره وظیفه مدیرانی‬ ‫که س��رمایه انها با س��هام مردم تامین می شود‪ ،‬س��نگین تر است‪.‬‬ ‫کیانی‪‎‬بختی��اری درباره اهمیت رعایت مس��ئولیت اجتماعی بنگاه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در یک نگاه جامع‪ ،‬تنها س��وداوری ی��ک بنگاه مالک‬ ‫توفیق نیست؛ رش��د و تولیدی که در کنارش محیط‏زیست اسیب‬ ‫ببیند‪ ،‬پیش��رفت نیست‪ .‬س��ود باال در کنار نارضایتی کارگران‪ ،‬به‬ ‫رضایت اجتماعی لطمه می زند‪ .‬باید ایمان داش��ت که س��وداوری‬ ‫توام با مالحظات اجتماعی و رعایت مس��ئولیت اجتماعی به س��ود‬ ‫جامعه اس��ت‪ ،‬بنگاهی که در زمینه مس��ئولیت اجتماعی نیز فعال‬ ‫است س��بب تقویت غرور و رضایت و وفاداری سازمانی در کارکنان‬ ‫خود می شود‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی درباره اخالق‬ ‫حرفه‪‎‬ای در کسب‪‎‬وکار‪ ،‬گفت‪ :‬تدبیر درباره نحوه برخورد با کارکنان‪،‬‬ ‫چگونگ��ی تعام��ل با رقیب��ان و ذی‪‎‬نفعان و پاس��خگویی به حقوق‬ ‫مصرف‪‎‬کنن��دگان مانند ارائه خدمات پیش‪ ،‬هنگام‪ ،‬و پس از فروش‬ ‫نماد اخالق حرفه‪‎‬ای است و البته رعایت اخالق هزینه دارد و توقع از‬ ‫مدیران در نظام اسالمی این است که به دنبال مطلوبیت حداکثری‬ ‫باش��ند‪ .‬کیانی‪‎‬بختیاری در پایان تصریح کرد‪ :‬بنگاه‪‎‬های بزرگ باید‬ ‫همواره در حفظ برتری‪ ،‬پایداری و مانایی خود تالش کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معمای برابری خصوصی‬ ‫ها و خصولتی ها‬ ‫در معدن‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫ساخت کاتالیست داخلی‬ ‫یک فرصت طالیی‬ ‫برای صنایع است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اختتامیه جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد در حد و اندازه یک افتتاحیه‬ ‫فوالدی ها و تامین کنندگان با دست پرامدند ‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬دومین جش��نواره و نمایش��گاه فوالد‬ ‫در حال��ی پنجش��نبه‪ ۲۶ ،‬دی ب��ه کار خود پای��ان داد و از‬ ‫برگزیدگان بومی س��ازی با اهدای تندیس جایزه ملی فوالد‬ ‫ای��ران تقدی��ر کرد که ای��ن اختتامیه در ح��د و اندازه یک‬ ‫افتتاحیه مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد س��ال گذشته همزمان‬ ‫با حضور بهرام س��بحانی در کس��وت رئیس انجمن فوالد به‬ ‫ابتکار این انجمن برگزار ش��د تا برای نخستین بار برگزاری‬ ‫یک نمایش��گاه فوالدی از شعار و ش��واف فاصله بگیرد و به‬ ‫دغدغه های واقعی صنعت فوالد بپردازد و فاصله این صنعت‬ ‫را با قطعه س��ازان و تامین کنندگان فوالد کم و انها را به هم‬ ‫نزدیک تر کند‪.‬‬ ‫در این میان البته انچه بیش��تر به چش��م می امد حضور‬ ‫باانگیزه و جدی تر شرکت های فوالدی و تامین کنندگان در‬ ‫این جشنواره و نمایشگاه بود که با برنامه و دست پر حضور‬ ‫یافت��ه بودند تا خوش��ه چینی انها از این روی��داد صنعتی‪-‬‬ ‫فوالدی کامل تر شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال در حالی که به نظر می رس��د صاحب چنین‬ ‫روی��دادی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت باش��د حضور‬ ‫مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه به خ��داداد غریب پ��ور و صادقی‬ ‫نیارکی معاونان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت محدود ش��د و‬ ‫وزیر در این رویداد نمایش��گاهی واقعی حضور نیافت‪ .‬گرچه‬ ‫تحریم باعث دورهمی فوالدس��ازان و تامین کنندگان ش��ان‬ ‫ش��ده بود اما وزارتخانه دلگرم��ی از نوع حضور را هم از این‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه دریغ کرد؛ با این حال فوالدی ها به‬ ‫دورهمی خود بالیدند و با ش��ور و هیجان تحت تاثیر فضای‬ ‫ناامیدی قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی ارزی ‪ 95 .5‬میلیون یورویی‬ ‫در ابتدای این ایین رس��ول خلیفه س��لطانی‪ ،‬دبیر دومین‬ ‫جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران گفت‪ :‬یک سال و نیم‬ ‫پیش کارگروه فناوری و بومی سازی در انجمن فوالد فعال و‬ ‫منجر به برگزاری این جشنواره و نمایشگاه در سال گذشته‬ ‫شد و از سال گذشته تاکنون س��اختارمندانه به این رویداد‬ ‫نگاه کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ا برنامه ریزی که در این‬ ‫کارگروه انجام شد در پایان جشنواره‬ ‫س��ال گذش��ته مصمم تر ش��دیم که‬ ‫س��اختاری به موضوع نگاه کنیم‪ .‬بعد‬ ‫از جش��نواره س��ال گذش��ته دکت��ر‬ ‫س��تاری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری و رئی��س بنیاد ملی‬ ‫نخبگان از اعضای هیات رئیس��ه انجم��ن فوالد دعوت و در‬ ‫نشس��ت مش��ترکی تاکید کرد که فضای صنعت فوالد یک‬ ‫فضای تقاضامحور اس��ت و ش��رکت های دانش بنیان بعد از‬ ‫س��اخت قطعه به دنبال بازار هستند و انجا اول گرفتاری ما‬ ‫است؛ بنابراین الزم اس��ت این فضای تقاضا محور را توسعه‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود‪ :‬در همین راس��تا‬ ‫ابزار توسعه این فضای تقاضامحور را با تاسیس یک صندوق‬ ‫پژوهش‪-‬فن��اوری فراهم کردیم‪ .‬در این یک س��ال کارهای‬ ‫مقدماتی تاس��یس صندوق را انجام دادیم و سهم شرکت ها‬ ‫را مشخص کردیم‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی در ادامه تصریح کرد‪ :‬ازسوی دیگر روی‬ ‫س��امانه جامع توس��عه فناوری و بومی س��ازی کار کردیم و‬ ‫این کار مش��ترک کارگروه یعنی خود شرکت ها بوده است‪.‬‬ ‫نمایندگان و مدیران بومی س��ازی ش��رکت ها دور هم جمع‬ ‫شدند و سیستم کدینگ طراحی کردند و درختواره اقالم را‬ ‫نوشتند و زیرمجموعه اقالم ‪۲۳۰‬گانه را دراوردند که اقدامی‬ ‫درخور تقدیر است‪ .‬حدود دو ماه و نیم پیش این سامانه در‬ ‫ایمیدرو رونمایی ش��د‪ .‬در حقیقت این اقدامات دو بال پرواز‬ ‫برای همرسانی تولیدکنندگان و تامین کنندگان بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سهم تامین کنندگان در زنجیره فوالد‬ ‫و صنایع معدنی به ش��دت از صنایع دیگر بیشتر است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬صنعت نس��وز زنده به صنعت فوالد اس��ت؛ از این رو‬ ‫نیازمندیم هدف را فقط تامین نیاز داخل تعیین نکنیم بلکه‬ ‫رش��د صنعت هدف اصلی و فضای صنعت فوالد یک فضای‬ ‫رقابتی باشد‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی درباره دومین نمایشگاه و جشنواره ملی‬ ‫ف��والد نیز گفت‪ :‬دومین دوره نمایش��گاه مل��ی فوالد در ‪۷‬‬ ‫هزار مترمربع فضا با مش��ارکت ‪ ۱۳۸‬ش��رکت برگزار شد و‬ ‫فضای نمایشگاهی نس��بت به سال قبل ‪ ۲۰‬درصد بیشتر و‬ ‫حضور دانش بنیان ه��ا در ان پررنگ تر بود؛ انها توانایی های‬ ‫اثبات شده داشتند‪.‬‬ ‫دبی��ر دومین جش��نواره ملی فوالد با بی��ان اینکه در میز‬ ‫ساخت داخل فوالد ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو تفاهمنامه امضا شد‪،‬‬ ‫به قراردادها و پیش قراردادهای ش��رکت های فوالدی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬غی��ر از این ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫فوالدی اعالم کردند که ارزش قراردادها و پیش قراردادهایی‬ ‫که از ابتدا تا پایان س��ال منعقد شده یا پیش بینی می شود‬ ‫منعقد ش��ود‪ ۹۵.۵ ،‬میلیون یورو است که صرفه جویی ارزی‬ ‫قابل توجه��ی را رقم می زند‪ .‬س��هم قراردادها ‪ ۷۰‬درصد این‬ ‫رقم و پیش قراردادها ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن فوالد ایران در ادامه س��هم هر شرکت از این‬ ‫رقم را به این شرح اعالم کرد‪ :‬گروه فوالد مبارکه ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫یورو‪ ،‬فوالد خوزستان ‪ 5.7‬میلیون یورو‪ ،‬شرکت گل گهر ‪۲۰‬‬ ‫میلیون یورو‪ ،‬فوالد خراس��ان ‪ 6.4‬میلیون یورو‪ ،‬کاوه پارس‬ ‫‪ 6.7‬میلی��ون ی��ورو‪ ،‬فوالد الیاژی ای��ران ‪ 8 .3‬میلیون یورو‪،‬‬ ‫چادرملو ‪ ۱۰‬میلیون یورو‪ ،‬میدکو ‪ 4.2‬میلیون یورو‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از ظرفی�ت انجمن ها برای پیش�برد‬ ‫نهضت ساخت داخل‬ ‫در ادامه این ایین سیدمهدی نیازی‪،‬‬ ‫قائم مقام امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫نهضت س��اخت داخل مورد تاکید و‬ ‫پیگیری مقامات بلندپایه کش��وری و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر ان‬ ‫تاکید ویژه دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ابزارهای بسیار زیادی برای مدیریت ساخت‬ ‫داخل فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��رای نهضت س��اخت داخل ‪ ۹‬محور‬ ‫طراحی ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از راهبردهای مد نظر ما در این‬ ‫دیدار سیدعباس صالحی با ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه روزگار معدن و موسسه مطبوعاتی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر حمایت از روزنامه های تخصصی تاکید کرد‬ ‫دکتر س��یدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در دیدار با ناصر‬ ‫بزرگمهر‪ ،‬مدیرمس��ئول روزنامه روزگار معدن و موسسه مطبوعاتی صمت بر‬ ‫انتشار و حمایت از روزنامه های تخصصی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش صمت‪ ،‬در این دیدار بزرگمهر بخشی از مشکالت مطبوعات امروز‬ ‫به ویژه روزنامه های غیرسیاسی که مخاطب خاص دارند را برای وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی توضیح داد‪ .‬روزگار معدن تنها رسانه مکتوب در حوزه معادن‬ ‫و صنایع معدنی کشور است که در چند سال گذشته در کنار روزنامه صمت‬ ‫منتش��ر می شود و ماخذ تمامی سایت ها و سازمان ها و کارشناسان این حوزه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار صالحی ب��ر حمایت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از‬ ‫رس��انه های تخصصی به ویژه روزنامه های انحصاری مثل روزگار معدن تاکید‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬انتش��ار این گونه نش��ریات کار سختی است و بدیهی است تهیه‬ ‫مطالب بسیار دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همه مطالب روزگار معدن به عنوان یک روزنامه انحصاری در‬ ‫این حوزه تازه اس��ت و هیچ مطلب به اصطالح «کپی پیس��تی» در ان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه سیمکس سیرجان فرصت مهم همفکری و هم افزایی کارشناسان‬ ‫مدیر مجتمع سنگ اهن سیرجان خبر داد‪ :‬جهش تولید با حضور بخش خصوصی‬ ‫مرادعل��ی منظ��ری توکل��ی‪ ،‬مدی��ر مجتمع‬ ‫سنگ اهن س��یرجان گفت‪ :‬مجموع سنگ اهن‬ ‫استخراجی مجتمع سنگ اهن سیرجان در سال‬ ‫گذش��ته در حدود ‪ 35‬میلیون تن بوده است که‬ ‫نسبت به دوره مش��ابه در سال ماقبل ان‪ ،‬رشد‬ ‫بیش از ‪ 6‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مجتمع س��نگ اهن‬ ‫س��یرجان‪ ،‬وی در ادامه افزود‪ :‬در معدن شماره‬ ‫‪ 2‬و پس از واگذاری راهبری اس��تخراج و فروش‬ ‫معدن به بخش خصوصی‪ ،‬ش��اهد رش��د تولید‬ ‫بیش از ‪ 2/5‬برابری هستیم‪.‬‬ ‫منظری توکلی خاطرنشان کرد‪ :‬برای نخستین‬ ‫بار درکشور مراحل طراحی و اماده سازی معدن‬ ‫س��نگ اهن به روش زیرزمینی در معدن شماره‬ ‫‪ 6‬در دس��ت انجام می باش��د که با بهره گیری از‬ ‫توان مشاورین خارجی در حوزه طراحی و اجرای‬ ‫این پروژه می توان الگویی جهت استخراج ذخایر‬ ‫س��نگ اهن عمیق در کش��ور را فراه��م کرد و‬ ‫بومی س��ازی فرایندهای طراحی و استخراج به‬ ‫روش زیرزمینی را در اینده مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬میزان س��نگ اهن اس��تخراجی در‬ ‫س��ال جاری از مع��دن ش��ماره ‪7.500.000 ،1‬‬ ‫ت��ن‪ ،‬معدن ش��ماره ‪ 2.500.000 ،2‬تن‪ ،‬معدن‬ ‫ش��ماره ‪ 14.000.000 ،3‬تن‪ ،‬معدن شماره ‪،4‬‬ ‫‪ 2.100.000‬تن و معدن ش��ماره ‪800.000 ،5‬‬ ‫تن بوده است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهن س��یرجان در ادامه‬ ‫دیگر اقدامات مجتمع را در سال های اخیر‪ ،‬انجام‬ ‫عملیات اکتش��افات تفصیلی انومالی های ‪،8 ،7‬‬ ‫‪ 11‬و ‪12‬و نیز اکتشاف انومالی های بین معادن با‬ ‫همکاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عنوان‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی اس��ت مجتمع سنگ اهن سیرجان‬ ‫در اس��تان کرمان‪ ،‬شهرستان سیرجان‪،‬کیلومتر‬ ‫‪ ۵۰‬جاده شیراز واقع شده است‪.‬‬ ‫منظ��ری توکلی درب��اره برگزاری نمایش��گاه‬ ‫سیمکس در سیرجان گفت‪ :‬به واسط ه تحریم ها‬ ‫این نمایش��گاه فرصت گردهمایی مهمی خواهد‬ ‫ب��ود تا کارشناس��ان مع��دن و فوالد از سراس��ر‬ ‫کش��ور ب��ا تامین کنندگان قطع��ات همفکری و‬ ‫هم افزایی کنند و از انج��ا که مکان برگزاری به‬ ‫سایت های معدنی منطق ه سیرجان نزدیک است‬ ‫فرص��ت بازدید از این معادن و کارخانجات برای‬ ‫مدعوی��ن و فعالین این عرصه فراهم می ش��ود و‬ ‫تولیدکنندگان قطعات نی��ز می توانند از نزدیک‬ ‫با نیازهای ش��رکت ها اشنا ش��وند و زمینه برای‬ ‫مهندس��ی معک��وس و تولید قطع��ات در داخل‬ ‫میهن عزیزمان فراهم گردد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهن س��یرجان در پایان‬ ‫این مس��اله را مطرح کرد که در ش��رایط تحریم‬ ‫باید هم ه واردکنندگان‪ ،‬تامین کنندگان قطعات‬ ‫و صادرکنن��دگان یک دل و یک صدا باش��ند و‬ ‫برای تداوم اش��تغال در کش��ور نقش پررنگی را‬ ‫بازی کنند‪.‬‬ ‫خوشبختانه از نظر علمی و کیفیت تولیدات به‬ ‫جایی رس��یدیم که عالوه بر تولید محصوالت با‬ ‫کیفیت صادراتی می توانیم دس��تاوردهای بخش‬ ‫صنعت معدن را به عنوان نماد مقابله با تحریم ها‬ ‫گ اقتصادی به نمایش عموم‬ ‫و موفقیت در جن�� ‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫ب��ا حف��ظ بازاره��ای صادرات��ی می توانیم با‬ ‫دشمن هایی که ادعای به صفر رساندن ارزاوری‬ ‫ما را داش��تند مقابله کنیم و نقشه های شوم شان‬ ‫را خنثی سازیم‪.‬‬ ‫زمینه فرهنگ سازی ساخت داخل است‪.‬‬ ‫نی��ازی تصریح کرد‪ :‬براس��اس رویکرد جدی��د وزارت که‬ ‫تش��کیل میز ساخت داخل اس��ت با کمک انجمن فوالد در‬ ‫حاشیه نمایشگاه میز ساخت داخل برگزار شد‪.‬‬ ‫وی تکی��د ک��رد‪ ۲۰۰ :‬قرارداد از میزهای س��اخت داخل‬ ‫به دس��ت امده اس��ت‪ .‬در میز فوالد تعام�لات و تفاهم هایی‬ ‫حاص��ل ش��ده اس��ت‪ .‬در ح��وزه ورق ‪ ۳۶۰‬میلی��ون یورو‪،‬‬ ‫کمپرس��ور ‪ ۴۰‬میلیون یورو و ریل ‪ ۳۰‬میلیون یورو قرارداد‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬تاکید ما این است که از این جشنواره‬ ‫تا جش��نواره بعدی هر فصل یک میز س��اخت داخل برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نیازی با بین اینکه امس��ال قانون حداکثر استفاده از توان‬ ‫داخلی به مجلس ابالغ شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکید ما استفاده از‬ ‫ظرفیت انجمن ها برای پیشبرد راهبرد ساخت داخل است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های فوالدی جزیره ای کار نکنند‬ ‫در بخش دیگری از این ایین کس��ری غفوری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد خراس��ان گف��ت‪ :‬از انجمن فوالد ک��ه از مدت ها قبل‬ ‫تاکنون زحمات فراوانی برای بومی س��ازی کشیده اند تشکر‬ ‫می کنم‪ .‬این زحمت ها باعث ش��د جشنواره ای با این درجه‬ ‫از استقبال برگزار شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحریم ها را تبدیل به‬ ‫فرص��ت کرده ایم‪ ،‬اف��زود‪ :‬بعد از اینکه‬ ‫س��امانه جام��ع توس��عه فن��اوری و‬ ‫بومی س��ازی رونمای��ی ش��د به عنوان‬ ‫نخس��تین ش��رکت ف��والدی در ان‬ ‫ثبت نام کردیم‪ .‬کارگروه بومی سازی را‬ ‫در مجتم��ع فوالد خراس��ان تش��کیل‬ ‫دادی��م که امیدواریم با اطالعاتی که در این مدت اضافه ش��د‬ ‫نهایت استفاده را از موقعیت کنونی ببریم‪ .‬غفوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫خواهش من این است که شرکت های بزرگ فوالدی جزیره ای‬ ‫کار نکنن��د و اطالع��ات را با یکدیگ��ر به اش��تراک بگذارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خراس��ان در پایان تاکید کرد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫اینکه بومی س��ازی را با مهندسی معکوس اشتباه نگیریم و در‬ ‫کنار ساخت قطعات‪ ،‬فناوری را هم توسعه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقدیر از تامین کنندگان برتر‬ ‫در ادام��ه این ایین از برگزی��دگان و تامین کنندگان برتر تقدیر‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین ‪ ۱۲‬ش��رکت فوالدی از تامین کنندگان برترشان‬ ‫قدردانی کردند‪ .‬در این ایین از کتاب بومی س��ازی فوالد خراسان‬ ‫نیز رونمایی شد‪ .‬همچنین سیدمهدی نیازی قائم مقام امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لوح این وزارتخانه‬ ‫را به دلی��ل «اهتم��ام به س��اخت داخل» در دومین جش��نواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد به انجمن تولیدکنندگان فوالد اهدا کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ مبارزه‬ ‫ با خام فروشی‬ ‫ روی کاغذ‬ ‫میسر نیست‬ ‫کامران وکیل‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران‬ ‫نظرگاه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫بازیگر‬ ‫اصلی معادن‬ ‫کوچک مقیاس‬ ‫سیدرضا عظیمی‪ ،‬مدیر اجرایی و دبیر‬ ‫شورای هماهنگی طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و‬ ‫ک مقیاس‬ ‫توسعه معادن کوچ ‬ ‫ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫کوچک مقی��اس کش��ور ب��ا ه��دف بهره مندی از‬ ‫ظرفیت های معادن کوچ��ک‪ ،‬افزایش تولید مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬ثروت افرینی ملی و اشتغال زایی در کشور‬ ‫به ویژه مناطق کمتر برخوردار‪ ،‬از اواخر س��ال ‪۹۶‬‬ ‫اغاز شد‪ .‬از همان زمان‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران را به عنوان‬ ‫مجری ط��رح برگزید‪ .‬متعاقب ان‪ ،‬اجرای طرح از‬ ‫س��وی ایمیدرو بر عهده شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ایران قرار گرفت‪ .‬یکی از اهداف مهم این‬ ‫طرح‪ ،‬شبکه س��ازی گسترده میان سرمایه گذاران‬ ‫و دارن��دگان مجوزه��ای معدنی اس��ت که در این‬ ‫مس��یر‪ ،‬بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای باالی بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬یکی از اولویت های دولت و مجری این‬ ‫طرح محس��وب می شود‪ .‬در این میان‪ ،‬بهره مندی‬ ‫از توان و ظرفیت تشکل های بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی به عن��وان نماینده فعاالن بخش خصوصی‬ ‫معدن کشور‪ ،‬یکی از ارکان طرح است‪ .‬این موضوع‬ ‫س��بب پایدار ماندن طرح و ایج��اد ضمانت برای‬ ‫اجرای ان خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬از هم��ان اغ��از راه‪ ،‬نمایندگان خانه‬ ‫معدن ایران و کمیس��یون معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران در‬ ‫ش��ورای هماهنگی طرح حضور مس��تمر داشته و‬ ‫هم��واره در تمامی تصمیم گیری های کالن و خرد‬ ‫طرح‪ ،‬مشارکت داشته اند‪.‬‬ ‫در راس��تای نقش افرینی هرچه بیش��تر بخش‬ ‫خصوصی و تش��کل ها‪ ،‬همواره در جلسات استانی‬ ‫ط��رح‪ ،‬از نماین��دگان تش��کل ها و خان��ه معدن‬ ‫اس��تان ها به عن��وان نماینده فع��االن معدنی ان‬ ‫اس��تان دعوت ش��د تا بتوانند همگام با مسئوالن‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ذی ربط‬ ‫و نمایندگان مجری ط��رح‪ ،‬در تصمیم گیری ها و‬ ‫تصمی��م س��ازی های مربوطه نق��ش پررنگ تری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ،۹۸‬با برگزاری جلسات مستمر‬ ‫ب��ا انجمن های تخصصی و خانه معدن اس��تان ها‪،‬‬ ‫معادن کوچک مقیاس به تفکیک استان یا تفکیک‬ ‫ن��وع ماده معدنی موضوع فعالیت انجمن بررس��ی‬ ‫می ش��ود‪ .‬این تش��کل ها می توانند پیشنهاد های‬ ‫خود را مشتمل بر اطالعات معادن موردنظر برای‬ ‫احیا و فعال سازی‪ ،‬به دبیرخانه طرح ارسال کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایمیدرو‬ ‫در بررسی وجود رانت در واگذاری پهنه های اکتشافی مطرح شد‬ ‫معمای برابری خصوصی ها و خصولتی ها در معدن‬ ‫منیر حضوری‪ :‬به باور برخی از کارشناس��ان‬ ‫حوزه مع��دن‪ ،‬در واگذاری پهنه ه��ای معدنی‪،‬‬ ‫رانت وجود دارد و این مس��ئله باعث می ش��ود‬ ‫که دسترسی ش��رکت های بخش خصوصی در‬ ‫حوزه اکتشاف و معدن در انتخاب محدوده های‬ ‫معدنی نسبت به دولتی ها و خصولتی ها محدود‬ ‫شود و شرایط یکس��انی در جامعه برای فعاالن‬ ‫حوزه معدن فراهم نباشد‪.‬‬ ‫درحالی که بخش خصوصی از وجود رانت در‬ ‫واگذاری پهنه های اکتشافی گله دارد‪ ،‬مسئوالن‬ ‫مرب��وط در بخش دولتی معتقدند چنین چیزی‬ ‫درس��ت نیس��ت و ش��رایط برای تمامی فعاالن‬ ‫بخش معدن یکس��ان است‪.‬‬ ‫دراین باره با‬ ‫کارشناسان حوزه معدن گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مبارزه با خام فروشی روی کاغذ اتفاق نمی افتد‬ ‫چراکه اقتصاد دستور پذیر نیست‪ .‬اگر قرار بود روی‬ ‫کاغذ به دنبال رش��د اقتصادی باش��یم تا به امروز‬ ‫بس��یاری از کش��ورها به ان رس��یده بودند‪ .‬وقتی‬ ‫زمین��ه دخالت دولت در اقتصاد فراهم ش��ود و این‬ ‫نهاد ب ه ش��کل دستوری به همه امور ورود پیدا کند‬ ‫باعث می شود‪ ،‬بی نظمی های مختلفی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫به ط��ور مث��ال می توان به نرخ دالر اش��اره کرد که‬ ‫دولت ان را یک عدد خاص مش��خص می کند ولی‬ ‫نتیجه این می ش��ود که سلطان س��که و دالر پیدا‬ ‫ش��د و پرونده هایی با عنوان تخلف ش��کل گرفتند‪.‬‬ ‫درحالی اس��ت که کش��ورهایی مث��ل امارات‬ ‫ ‬ ‫این‬ ‫و ترکی��ه باوجودی که روزی عقب ت��ر از ما بودند‪،‬‬ ‫توانس��تند رش��د کنند‪ .‬بنابراین بی برنامگی دولت‬ ‫منش��ا کم توجه��ی به زنجیره ارزش اف��زوده و خام‬ ‫فروش��ی اس��ت‪ .‬اگر حلق ه زنجیره ارزش افزوده در‬ ‫کش��ورهای دیگر را بررسی کنیم متوجه می شویم‬ ‫ه��ر چه اقتصاد ازادتر ب��وده درصد تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش افزوده انها بیش��تر شده است‪ .‬به طور مثال با‬ ‫بررسی اقتصادهای کره شمالی و کره جنوبی‪ ،‬المان‬ ‫غرب��ی و ش��رقی متوجه می ش��ویم هرقدر دخالت‬ ‫دولت در اقتصاد افزایش یافته کش��ور هم بیشتر به‬ ‫س��مت خام فروشی پیش می رود‪ .‬در شرایط حاضر‬ ‫کسی که در کشور به رشد ارزش افزوده سنگ اهن‬ ‫توج��ه ک��رده و ان را به س��طح باالتری رس��انده‪،‬‬ ‫ریسک های مختلفی را پذیرفته است‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫فعاالن معدنی را به حال طبیعی رها کنیم خودشان‬ ‫به سمت رش��د ارزش افزوده پیش می روند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که دولت برای صادرات انها عوارض را‬ ‫افزای��ش می دهد‪ ،‬درنتیجه بخش خصوصی نه تنها‬ ‫در معدن سرمایه گذاری نکرده بلکه به ارزش افزوده‬ ‫هم فکر نمی کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹واگذاری پهنه ها‪ ،‬طبق قانون‬ ‫عل��ی اصغ��رزاده‪ ،‬مدیر‬ ‫اکتشاف ایمیدرو بابیان‬ ‫اینک��ه طب��ق قانون هر‬ ‫ف��ردی می توان��د پهنه‬ ‫دریاف��ت کند به صمت‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت مطابق‬ ‫ایین نام��ه ‪ ۳۲‬قان��ون‬ ‫مع��ادن‪ ،‬پهنه ه��ا را ب��ه مناقصه می گ��ذارد و‬ ‫ش��رکت های مختلف ش��امل بخش خصوصی و‬ ‫دولتی می توانند ای��ن پهنه ها را دریافت کنند؛‬ ‫بنابراین به این صورت نیست که بگوییم کسی‬ ‫که پهنه گرفته امتیاز خاصی را دریافت کرده و‬ ‫یا دولت فقط به بخش دولتی توجه می کند‪.‬‬ ‫مدیر اکتش��اف ایمیدرو با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫پهنه ه��ا ریس��ک باالیی دارند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬هر‬ ‫فعال معدنی که صاح��ب مجوز ماده ‪ ۳۲‬یعنی‬ ‫پهنه زدن می ش��ود با محدودیت ه��ای زیادی‬ ‫روب��ه رو خواهد ش��د‪ .‬ممکن اس��ت پهنه ای را‬ ‫بگیری��د و هزینه ه��ای زیادی را متقبل ش��وید‬ ‫ولی به ازای هزینه ه��ای چندمیلیاردی چیزی‬ ‫نصیبتان نش��ود‪ .‬بنابراین دریافت پهنه ریسک‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ :‬برای حل مش��کل واگذاری پهنه ها اعالم‬ ‫کردن��د گرفتن پهنه با ثبت نام اینترنتی امکان پذیر اس��ت اما‬ ‫همچن��ان چالش های زیادی ایجاد ش��د چراکه با قطعی اینترنت‬ ‫و مش��کالتی ک��ه در ثبت نام به وجود ام��د بازهم فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی از عرص��ه بازماندن��د و اعت��راض کردن��د ک��ه چرا‬ ‫نتوانستند پهنه ای را دریافت کنند‬ ‫بس��یار باالیی دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد‬ ‫که در پهنه ها حتما ماده معدنی پیدا ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫هم ماده ای پیدا ش��د کسی به راحتی نمی تواند‬ ‫پروان��ه کس��ب دریافت کند چراکه مش��کالت‬ ‫زیادی از همان ابتدای راه وجود دارد‪.‬‬ ‫اصغ��رزاده بابی��ان مش��کالتی ک��ه اف��راد از‬ ‫هم��ان ابتدا با ان روبه رو می ش��وند اظهار کرد‪:‬‬ ‫معارضین‪ ،‬سازمان محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی‪،‬‬ ‫س��ازمان اب و میراث فرهنگی ازجمله مواردی‬ ‫شناسایی بیش از ‪ 7‬هزار کیلومتر پهنه معدنی‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ 7‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴‬کیلومتر پهنه اکتشافی جدید در استان تعریف‬ ‫و به س��ازمان زمین شناسی واگذار شد و مطالعات‬ ‫تکمیلی ان در دس��ت انجام است‪ .‬دارا فرامرزی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا با اش��اره ب��ه اینکه مقدمه فعالیت‬ ‫و اس��تخراج معادن اکتش��اف اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته در وس��عت ‪ ۲‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫کیلومتر مطالعه و شناس��ایی معادن در کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د انجام ش��ده ب��ود‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون ‪ 8‬نشست اختصاصی شورای‬ ‫معادن در اس��تان تشکیل ش��ده که ‪ 4‬مورد ان در‬ ‫س��ال جاری انجام شده است‪ .‬فرامرزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اکتش��اف معادن در ‪ 4‬مرحله پی جویی‪ ،‬اکتش��اف‬ ‫مقدمات��ی‪ ،‬نیمه تفصیلی‪ ،‬تفصیلی و تکمیلی انجام‬ ‫می شود‪ .‬معاون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د تصریح ک��رد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مش��کالت واحدهای معدنی کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای اس��تخراج‪ ،‬فرس��ودگی‬ ‫تجهیزات و به روز نبودن روش های اکتش��اف است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬عمده معادن استان شامل سیمان‪،‬‬ ‫مرمریت‪ ،‬اهک‪ ،‬گچ‪ ،‬سنگ الشه‪ ،‬مارن‪ ،‬شن‪ ،‬ماسه‪،‬‬ ‫فسفات‪ ،‬بوکسیت و سلستین است‪ .‬معاون سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت کهگیلوی��ه و بویراحمد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حمایت از احیای معادن کوچک استان‬ ‫یکی از برنامه های مهم دولت است که در ‪ 3‬بخش‬ ‫پرداخت تس��هیالت‪ ،‬تجهی��زات و کمک های فنی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬فرامرزی گف��ت‪ :‬افرادی که دارای‬ ‫پروانه بهره برداری معادن هس��تند می توانند برای‬ ‫استفاده از این حمایت ها از طریق سامانه اینترنتی‬ ‫پیش بینی شده نام نویسی کنند‪ .‬فرامرزی بیان کرد‪:‬‬ ‫در مرحله پس از اکتش��اف و جذب س��رمایه گذار‬ ‫می ت��وان ب��رای ایجاد واحدهای ب��زرگ صنعتی و‬ ‫ص��ادرات محص��والت تولی��دی برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد در جنوب کشور جزو مناطق‬ ‫حوزه زاگرس است و از نظر معادن در حوزه رسوبی‬ ‫غیرفلزی قرار دارد‪ .‬هرچند کهگیلویه و بویراحمد از‬ ‫نظر معادن جزو مناطق بس��یار غنی کشور به شمار‬ ‫نمی رود اما ظرفیت های خوبی در این منطقه وجود‬ ‫دارد که در صورت بهره برداری مناسب می تواند به‬ ‫صادرات‪ ،‬ایجاد اش��تغال‪ ،‬رونق تولید و تحقق شعار‬ ‫س��ال منجر ش��ود‪ .‬تاکنون ‪ ۷۵‬پروانه بهره برداری‬ ‫معدنی با حجم س��رمایه گذاری افزون بر ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال در این اس��تان صادر شده است‪.‬‬ ‫این تعداد واحد معدنی دارای اش��تغال ‪ ۷۵۴‬نفری‬ ‫و بی��ش از یک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تن ذخیره‬ ‫معدنی هس��تند‪ .‬درحال حاضر ‪ ۴۷‬واحد معدنی در‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد فعال هس��تند که س��االنه‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تُن محصول تولید‬ ‫می کنند‪ .‬کشف نخس��تین ذخیره معدنی نیترات‬ ‫کش��ور در بخش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫ایران را در جمع کشورهای دارای این ماده معدنی‬ ‫راهبردی قرار داده اس��ت‪ .‬اقتصاد کشور وابسته به‬ ‫نفت اس��ت و بهترین جایگزین برای این محصول‬ ‫معدن اس��ت‪ .‬نرخ بی��کاری کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۷.۷ ،۱۳۹۵‬درص��د بوده که در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬با ‪ ۴.۴‬درصد کاهش به ‪ ۱۳.۳‬درصد رسید‪.‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد ‪ ۷۲۳‬هزار نفر جمعیت دارد‬ ‫ک��ه ح��دود ‪ ۴۴‬درصد ان��ان در روس��تاها زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫برنامه کارگاه های اموزشی نمایشگاه فلزات غیر اهنی‬ ‫همزمان با دومین همایش و نمایش��گاه تخصصی‬ ‫معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و ف��راوری) کارگاه ه��ای گوناگونی برگ��زار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫عناوین و برگزارکنندگان‬ ‫این کارگاه ها به این ش��رح اس��ت‪ :‬کارگاه اش��نایی‬ ‫با ذخای��ر طالی اپی ترمال به همت س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن ای��ران با اجرای احمد مش��کانی‪،‬‬ ‫کارگاه مروری بر روش های اکتش��اف طال ب ه همت‬ ‫سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی ایران با‬ ‫اجرای بهنام شمس��ی‪ ،‬کارگاه معرف��ی عناصر نادر‬ ‫خاک��ی ای��ران مبتنی ب��ر فعالیت ه��ا و برنامه های‬ ‫سازمان ایمیدرو به همت سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران با اج��رای غالمرضا‬ ‫مالطاه��ری و س��ولماز افس��ری‪ ،‬کارگاه ارزیاب��ی‬ ‫اقتص��ادی پروژه ه��ای معدنی و صنعت��ی به همت‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران با اجرای دکتر‬ ‫سلطانی‪ ،‬کارگاه چالش مطالعات طال از تهیه نمونه تا‬ ‫انالیز با همت سازمان نظام مهندسی معدن ایران با‬ ‫اجرای مهندس عیسی زاده‪ ،‬کارگاه روش های رادیو‬ ‫مگنتوتلوریک و مگنتوتلوریک فرکانس ش��نوایی با‬ ‫چش��مه کنترل شده در مطالعات کانسارهای فلزی‬ ‫و اب های زیرزمینی به همت سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور با اجرای مهدی محمدی‪،‬‬ ‫کارگاه بررس��ی اجمال��ی فل��زات غیراهنی (مس‪،‬‬ ‫س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬ط�لا و الومینی��وم و‪ )...‬در محورهای‬ ‫اقتصاد معادن زیرس��اخت و محیط زیست به همت‬ ‫ش��رکت ف��والد تکنیک با اج��رای علیرضا اصالنی‪،‬‬ ‫هاجرالسادات محقق مطلق و ازاده پوریانی‪.‬‬ ‫هس��تند که فعال معدن��ی باید با انه��ا روبه رو‬ ‫ش��ود‪ .‬گاهی افرادی هس��تند که در ان منطقه‬ ‫حق تقدم دارند یعنی دارای پروانه بهره برداری‬ ‫یا اکتش��اف یا گواهی کش��ف هس��تند‪ .‬گاهی‬ ‫معارضین محلی بر اساس قدمتی که در منطقه‬ ‫دارند اعالم می کنند زمین متعلق به انها اس��ت‬ ‫و کس��ی حق ن��دارد روی ان کار کند‪ .‬بنابراین‬ ‫صاحب مج��وز پهنه ب��ا محدودیت های زیادی‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف ایمیدرو درباره محدودیت های‬ ‫دیگری که دولت برای پهنه ها در نظر می گیرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کس��ی ک��ه روی پهن��ه ای کار می کند‬ ‫نبای��د بی��ش از ‪ ۲۵۰‬کیلومترمرب��ع در اختیار‬ ‫داش��ته باشد و مابقی محدوده را باید در اختیار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت قرار دهد که‬ ‫انها بتوانند از طریق س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان ها نس��بت به واگذاری از طریق‬ ‫برگزاری مزای��ده و فراخوان به بخش های دیگر‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫اصغرزاده تاکید ک��رد‪ :‬با توجه به مواردی که‬ ‫گفته ش��د به نظر می رس��د قانون گذار یا کسی‬ ‫که دس��تورالعمل واگذاری پهنه ها را تهیه کرده‬ ‫اس��ت از همان ابتدا به اعتراض��ات این چنینی‬ ‫و احتمال ش��کل گیری مش��کل توجه داشته و‬ ‫محدودیت های متع��ددی را برای این مجوز در‬ ‫نظر گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشکال از سیستم است‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪،‬‬ ‫اتحادی��ه‬ ‫رئی��س‬ ‫صادرکنندگان سرب و‬ ‫روی ایران برخالف نظر‬ ‫مدیر اکتش��اف ایمیدرو‬ ‫ب��ه صم��ت گف��ت‪:‬‬ ‫نخستین بار که موضوع‬ ‫پهنه ها مطرح ش��د ش��اهد ورود ش��رکت هایی‬ ‫بودیم که می خواستند پهنه های بزرگ دریافت‬ ‫کنن��د اما هم��ه ش��رکت هایی ک��ه پهنه های‬ ‫اکتش��افی دریاف��ت کردن��د‪ ،‬دولت��ی بودن��د‪.‬‬ ‫درحالی که در قانون معادن به صراحت امده که‬ ‫دولت‪ ،‬ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی نباید‬ ‫وارد فعالیت اکتش��افی ش��وند که در ان امکان‬ ‫فعالیت بخش خصوصی وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ایران با تاکید بر اینکه متاس��فانه بیشتر پهنه ها‬ ‫در اختیار دولتی ها قرار گرفت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به این‬ ‫خاطر که اعتراضاتی از س��وی بخش خصوصی‬ ‫ص��ورت گرفت‪ ،‬برای حل مش��کل اعالم کردند‬ ‫که گرفت��ن پهنه با ثبت نام اینترنتی امکان پذیر‬ ‫اس��ت اما همچنان چالش های زیادی ایجاد شد‬ ‫چراک��ه با قطع��ی اینترنت و مش��کالتی که در‬ ‫ثبت ن��ام اینترنتی به وجود ام��د بازهم فعاالن‬ ‫بخش خصوصی از عرص��ه بازماندند و اعتراض‬ ‫کردند که چرا نتوانس��تند پهن��ه ای را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حسینقلی درباره این سوال که دولتی ها بخش‬ ‫خصوص��ی را مقصر می دانند و ب��ه کناره گیری‬ ‫انها اش��اره می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اغلب ش��رکت های‬ ‫دولت��ی مطرح می کنند به ناچار در پهنه ها ورود‬ ‫کرده ان��د به این خاطر که برای برخی از پهنه ها‬ ‫متقاضی بخش خصوصی وجود ندارد اما اگر به‬ ‫سامانه ای که برای ثبت نام ایجاد کرده اند‪ ،‬دقت‬ ‫کنی��م‪ ،‬می بینیم بدون دلیل خیل��ی از فعاالن‬ ‫بخش خصوصی را رد و حذف کرده اند و پهنه ها‬ ‫را به افراد خاصی ش��امل ش��رکت های دولتی و‬ ‫خصولتی داده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ایران با تاکید بر اینکه اشکال سیستمی داریم‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬هرچن��د عزیزانی ک��ه در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت فعالی��ت می کنند‬ ‫انسان های مسلط و سالمی هستند اما باور دارم‬ ‫که اشکال از سیستم است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به اینک��ه س��ازمان های دولتی‬ ‫بای��د در مقابل رانت ایس��تادگی کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رکت های دولت��ی ب��ا س��ازمان های‬ ‫مرب��وط وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ارتب��اط گرفته و به س��رعت کار خ��ود را پیش‬ ‫می برن��د‪ .‬درحالی ک��ه س��ازمان های مختل��ف‬ ‫و زیرمجموعه ه��ای وزارتخان��ه وظیفه دارن��د‬ ‫فرصت اکتش��اف را در اختیار هم��ه بگذارند و‬ ‫ن��گاه ویژه ب��ه خصولتی ها و دولتی ها نداش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫بالیی که نفت‬ ‫برسرمان اورد‬ ‫رانت های اقتصادی‬ ‫فعالیت اصناف را‬ ‫محدود می کند‬ ‫رد پای انحصار‬ ‫در نظام بانکی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر خبر داد‪:‬‬ ‫برای صادرات به قطر کش��ورهایی همچون تونس‪ ،‬پاکستان و ترکیه‬ ‫رقیب جدی ایران هستند که در این راستا نیاز است با تمرکز بیشتر‬ ‫برای تثبیت بازار کاالهای صادراتی ایران به قطر تالش شود‬ ‫عربس��تان‪ ،‬مصر و ام��ارات ایران به عنوان نخس��تین‬ ‫کش��ور در ان برهه حس��اس با توجه به سابقه تجارت‬ ‫با قطری‏ها توانس��ت حضور پررنگ تری در این کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫گزدرازی ادامه داد‪ :‬با گذر زمان بحث کنترل کیفیت‬ ‫و کمیت جایگاه ای��ران را برای صادرات به قطر تحت‬ ‫تاثیر قرار داده که اتاق بازرگانی ایران باید نگاه ویژه ای‬ ‫به این موضوع کنند‪ .‬قطر از لحاظ سرانه درامد مصرف‬ ‫سرانه بسیاری باالیی دارد و همین موضوع منجر شده‬ ‫تا بیشتر دنبال کاالهای شیک باشند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کشتی گراندفری‬ ‫به عنوان شناور‬ ‫مسافری باری‬ ‫مسیر بوشهر‪-‬‬ ‫قطر اواخر خرداد‬ ‫در اسکله شماره‬ ‫‪ ۳‬بندر بوشهر‬ ‫پهلو گرفت‬ ‫نظر جدید هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت درباره تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام گفت‪ :‬هی��ات عالی‬ ‫نظ��ارت مجم��ع نظر جدید خ��ود درب��اره طرح تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگان��ی را ب��ه ش��ورای نگهب��ان اعالم ک��رده اس��ت‪ .‬مصطفی‬ ‫میرس��لیم‪ ،‬عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در گفت وگو‬ ‫با فارس‪ ،‬در پاس��خ به اینک��ه ایا هیات عالی نظ��ارت مجمع‪ ،‬پس‬ ‫گرفت��ن نظر خود درب��اره مغایرت طرح تش��کیل وزارت بازرگانی‬ ‫با سیاس��ت های کل��ی نظام را به طور رس��می به ش��ورای نگهبان‬ ‫اع�لام کرده یا همچن��ان نامه اب��ان رس��میت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هیات‬ ‫عال��ی نظ��ارت نظر جدید خود را به ش��ورای نگهب��ان اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ح��دود یک ماه پیش‪ ،‬میرس��لیم در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫ف��ارس اع�لام کرده بود‪« :‬نظری��ه هیات عالی نظارت ب��ر این بوده‬ ‫ک��ه تفکیک دوب��اره وزارت بازرگان��ی از وزارت صنع��ت و معدن‬ ‫و تج��ارت برخالف سیاس��ت های کلی ابالغی اس��ت‪ .‬ب��ه تازگی‬ ‫رئی��س محترم مجلس که مانند بقیۀ س��ران ق��وا عضو هیات عالی‬ ‫نظارت نیس��ت‪ ،‬نام��ه ای را با مجموعه ای از اس��تدالل ها ارائه داده‬ ‫که در نشس��ت گذش��ته هیات عالی مطرح و پس از بررس��ی مقرر‬ ‫ش��د نظریه جدید هی��ات عالی نظ��ارت درب��اره مخالفت نکردن‬ ‫با طرح‪ ،‬به اطالع ش��ورای نگهبان برس��د تا مراح��ل قانونی را طی‬ ‫کن��د»‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬اوایل ای��ن هفته‪ ،‬نام��ه مورخ ‪۲۷‬‬ ‫اب��ان قائم مق��ام دبیر ش��ورای نگهبان به رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره نظر اولی��ه هیات عالی نظارت مجمع تش��خیص‬ ‫مصلح��ت نظام منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬س��ال گذش��ته‬ ‫موض��وع تش��کیل وزارت بازگان��ی ب��ا اص��رار دول��ت در مجلس‬ ‫مطرح ش��د و در صح��ن علنی مجلس مورد مخالف��ت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به پافش��اری دول��ت‪ ،‬تع��دادی از نماین��دگان مجلس با‬ ‫جم��ع اوری امضاء اق��دام به تهیه طرح��ی در ای��ن زمینه کردند‬ ‫و در نهای��ت این ط��رح در اوایل مهر امس��ال ب��ه تصویب مجلس‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫عباسعلی قصاعی‪ ،‬رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و‬ ‫الم��ان از برقراری دوباره پرواز لوفت هانزا خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این ایرالین از ‪ 20‬ژانویه سال میالدی جاری پروازهای خود‬ ‫را ب��ه ایران دوباره برقرار خواهد کرد‪ .‬قصاعی این خبر را در‬ ‫نشست مشترک روس��ای اتاق ها و کارگروه های مشترک‬ ‫بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا انصاری‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز‬ ‫ایجاد س��ازکار در کشورهای منتخب در صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی را مورد توجه قرار داد و پیش��نهاد تشکیل‬ ‫کارگروه��ی برای تحقق این هدف را داد‪ .‬همچنین محمد‬ ‫امی��رزاده‪ ،‬نایب رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران بر ضرورت‬ ‫دریافت نگاهی ویژه به بخش خصوصی کش��ور و پرهیز از‬ ‫اقتصاد دولتی در راس��تای توس��عه اقتصادی کشور اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیلی‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و‬ ‫هند اس��تفاده از ظرفیت باالی اتاق های مش��ترک را مورد‬ ‫توج��ه قرار داد و گف��ت‪ :‬در حال حاضر ص��ادرات ایران به‬ ‫هن��د از طریق دوبی‪ ،‬ترکیه و عمان با دالر انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫او کمبود روپیه را یکی از مش��کالت صادرکنندگان ایرانی‬ ‫به هند عنوان کرد و خواس��تار معرفی صرافان مورد اعتماد‬ ‫از بانک مرکزی ش��د‪ .‬اجرایی شدن تهاتر و تسویه تعهدات‬ ‫ارزی و حمای��ت بان��ک مرکزی از دفتر تازه تاس��یس اتاق‬ ‫مشترک بازرگانی ایران و هند در هند از دیگر موضوع هایی‬ ‫بودند که جمیلی در حضور رئیس کل بانک مرکزی مطرح‬ ‫ک��رد‪ .‬عبدالحکی��م ریگی رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی‬ ‫ایران و پاکس��تان نیز با اشاره به امار صادرات و واردات بین‬ ‫دو کش��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش خصوصی پاکس��تان بسیار‬ ‫عالقه من��د به همکاری با ایران اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تهاتر در‬ ‫رش��د روابط تجاری ایران و پاکستان بسیار اهمیت دارد و‬ ‫تنه��ا دولت متولی این مقوله اس��ت؛ به گفته ریگی‪ ،‬دولت‬ ‫پاکستان نیز بسیار عالقه مند به تهاتر با ایران در نقطه صفر‬ ‫مرزی اس��ت که این موضوع در س��طح مقامات ارشد این‬ ‫کش��ور مطرح ش��ده اس��ت تا از این رهگذر بتوان به هدف‬ ‫‪ 5‬میلیارد دالری دو کش��ور در سطح روابط تجاری رسید‪.‬‬ ‫س��یمان و کاشی هم شامل صادرات به این کشور در مقابل‬ ‫واردات دام و برنج از پاکس��تان به ایران اس��ت‪ .‬مجیدرضا‬ ‫حریری‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و چین هم بر‬ ‫ضرورت داشتن نگاه متفاوت و منفک به چین در مقایسه با‬ ‫دیگر کشورها تاکید کرد و افزود‪ :‬در شرایط جدید‪ ،‬تهاتر با‬ ‫این کشور ازسوی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت که متولی‬ ‫این کار است باید به شکل دیگری انجام شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نای��ب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و قطر‬ ‫گف��ت‪ :‬رونق مراودات تجاری ای��ران و قطر به ویژه در‬ ‫حوزه‏ های صادرات و گردش��گری نی��از مبرم به فعال‬ ‫شدن کش��تی گراند فری در مسیر بوشهر‪ -‬قطر دارد‪.‬‬ ‫خورش��ید گزدرازی درگفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬باوجود‬ ‫اینکه برای رونق گردش��گری‪ ،‬کش��تی کروز در بندر‬ ‫بوش��هر مستقر ش��ده اما س��وخت یارانه‪‎‬ای برای این‬ ‫منظ��ور تخصی��ص نیافت��ه و این در حالی اس��ت که‬ ‫بیشترین درامد در حوزه گردشگری است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به اینک��ه در پیش بودن‬ ‫جام جهان��ی قطر این کش��تی با ظرفی��ت ‪ ۲‬هزار نفر‬ ‫مس��افر باید از هم اکنون در حوزه گردش��گری ایران‬ ‫و قطر فعال شود‪.‬‬ ‫گ��زدرازی ادام��ه داد‪ :‬اکنون س��وخت موجود برای‬ ‫کش��تی یاد ش��ده هر لیتر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار ریال است‬ ‫که با توجه به حجم س��وختی که این کش��تی مصرف‬ ‫می‪‎‬کند‪ ،‬فعالیت ان در ش��رایط کنونی برای هیچ کدام‬ ‫از صادرکنندکان و مسافران صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و قطر‬ ‫اف��زود‪ :‬در این راس��تا پیش��نهاد و راه��کار الزم ارائه‬ ‫ش��ده تا بتوانیم حتی کس��انی که وارد قطر می‪‎‬شوند‬ ‫ب��ا توجه ب��ه مس��افت ‪ ۱۰۰‬مایلی به ایران نیز س��فر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گ��زدرازی تاکید کرد‪ :‬باتوجه ب��ه تحریم ها فعالیت‬ ‫در حوزه‏های صادرات و گردش��گری برای ایران حائز‬ ‫اهمیت ویژه‪‎‬ای اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬از حدود ‪۳‬سال‬ ‫پیش با تحریم کشور قطر از سوی کشورهایی همچون‬ ‫برقراری مجدد پروازهای‬ ‫لوفت هانزا‬ ‫به خط جدید کشتیرانی نیاز داریم‬ ‫نای��ب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و قطر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ایران باید از فرصت کنونی به نحو شایسته‬ ‫استفاده کند که در این زمینه از اتاق بازرگانی بوشهر‬ ‫پیشنهادهای خوبی ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بندرهای جنوبی کش��ور و به ویژه بندر‬ ‫بوش��هر به عنوان هاب پورت ش��مال خلیج فارس برای‬ ‫حم��ل کاالهایی که از کش��ورهای اوراس��یا و س��ایر‬ ‫کشورها برای ترانزیت استفاده شود‪.‬‬ ‫گ��زدرازی اظهارک��رد‪ :‬در این ب��اره نی��از اس��ت‬ ‫زیرس��اخت‏ های صادراتی ایران به قط��ر در بندرهای‬ ‫بوش��هر و دی��ر تقوی��ت و ص��ادرات کاال با س��رعت‬ ‫عم��ل بیش��تری انجام ش��ود که در این راس��تا توجه‬ ‫ب��ه تامی��ن کش��تی‏ های کانتینربر یخچال��ی با هدف‬ ‫انج��ام ص��ادرات ب��ا کیفیت حائ��ز اهمی��ت ویژه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و قطر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای صادرات به قطر کشورهایی همچون‬ ‫تونس‪ ،‬پاکس��تان و ترکیه رقیب جدی ایران هس��تند‬ ‫ک��ه در این راس��تا نیاز اس��ت با تمرکز بیش��تر برای‬ ‫تثبی��ت ب��ازار کاالهای صادراتی ای��ران به قطر تالش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کش��تی گراندفری به عنوان ش��ناور مس��افری باری‬ ‫مس��یر بوش��هر‪-‬قطر اواخر خرداد در اس��کله شماره‬ ‫‪ ۳‬بندر بوش��هر پهلو گرفت‪ .‬این کش��تی دارای ‪۱۴۴‬‬ ‫مت��ر طول‪ ۲۶ ،‬متر ع��رض‪ ۵۰۰ ،‬تخت در قالب ‪۲۵۰‬‬ ‫ات��اق و هزار و ‪ ۳۰۰‬صندلی اس��ت که در ‪ ۵‬کالس به‬ ‫جابه جایی مسافر می پردازد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد ایران تشنه رانت زدایی‬ ‫نظرگاه‬ ‫انزوای تجاری با‬ ‫دوری از‬ ‫پیمان های تجاری‬ ‫بالیی که نفت برسرمان اورد‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫نفوذ فکری چپگرایان ایرانی به ویژه مارکسیست های‬ ‫ارتدکس در رس��انه های بزرگ مکتوب کش��ور و قدرت‬ ‫تبلیغات��ی باالی انه��ا در مقایس��ه با دیگ��ر گروه های‬ ‫سیاسی پیامدهای سترگی بر اندیشه ایرانیان روشنفکر‬ ‫و گروه ه��ای مرجع فکری داش��ت‪ .‬یکی از این پیامدها‬ ‫نکوهش فعالیت های تجاری داخلی و خارجی بود که به‬ ‫نظر می رسد هنوز با بقایای ان زندگی می کنیم‪.‬‬ ‫بازرگانان ایرانی با عن��وان حاجی بازاری و بورژوازی‬ ‫کمپرادور در جامعه ایرانی معرفی شده و به همین سیاق‬ ‫تجارت خارجی فعالیتی در مسیر بر باد دادن منابع ملی‬ ‫به شمار امد‪.‬‬ ‫این اندیش��ه و عمل تا جایی پیش رفت که قرار شده‬ ‫ب��ود اتاق بازرگانی ایران منحل ش��ده و تجارت خارجی‬ ‫نیز دولتی – ملی شود‪ .‬در سال هایی از دهه ‪۱۳۶۰‬مراکز‬ ‫تهیه و توزیع با ش��تاب تاسیس شده و گسترش یافتند‬ ‫و کار را برای تجارت ازاد و دور از انحصار دولت س��خت‬ ‫و سخت تر کردند‪.‬‬ ‫درچنی��ن وضعیتی بود که تولید به مثابه یک فعالیت‬ ‫اقتصادی ارزش��مند ب��ه جامعه معرفی ش��د و تا جایی‬ ‫محترم ش��مرده ش��د که ان را فعالی��ت مقدس معرفی‬ ‫کردند‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬درهمان دهه و حتی دهه های پس‬ ‫از ان اقتص��اد ایران به ایران به دالیل سیاس��ی داخلی و‬ ‫س��یات خارجی وهمچنین وابستگی به درامد حاصل از‬ ‫صادرات نفت خام عادت های عجیبی پیداکرد‪.‬‬ ‫یکی از این عادت های ناپسند اقتصاد ایران درونگرایی‬ ‫بیش از اندازه بوده و هست‪ .‬مدیران سیاست ورز ایرانی‬ ‫و حت��ی مدیران اقتصادی ایرانی تص��ور می کنند ایران‬ ‫ب��ه اندازه ای ثروتمند اس��ت که نیاز به کش��ور دیگری‬ ‫ن��دارد و تصور می کنند اقتصاد ایران می تواند تا ابد تنها‬ ‫و گوشه گیر باش��د‪ .‬واقعیت این است که این اندیشه ای‬ ‫ناص��واب اس��ت و برای این��ده این س��رزمین تهدید و‬ ‫تحدید به بار می اورد و روزنه های نفس کش��یدن برای‬ ‫ایرانیان را تنگ و تاریک می کند‪ .‬دنیای امروز باش��تابی‬ ‫باورناکردنی به سوی بهره برداری همگانی از همه جهان‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫نتای��ج پژوهش ه��ا نش��ان می ده��د ای��ران یکی از‬ ‫منزوی ترین اقتصادها را در جهان دارد و برخالف س��ایر‬ ‫کش��ورها که با برنامه ریزی و انعطاف در تجارت خارجی‬ ‫دنب��ال ورود به پیمان های جهانی‪ ،‬منطقه ای و دوجانبه‬ ‫هستند‪ ،‬راه را برای خودش باریک کرده است‪.‬‬ ‫نتای��ج یک پژوهش که نتای��ج ان در همایش اقتصاد‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬ارائه ش��د تاکید ش��ده اس��ت‪:‬‬ ‫برون گرایی بخش��ی از اصالحات فراگیر درکش��ورهای‬ ‫گوناگون ب��رای کمتر ک��ردن اندازه فقر‪ ،‬دس��تیابی به‬ ‫رش��دها باال و استیال یافتن بر بحران های اقتصادی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برون گرایی از سه مسیر برون گرایی تجاری‪ ،‬برون گرایی‬ ‫در تولید و برون گرایی مالی و س��رمایه ای راه خود را باز‬ ‫می کند‪ .‬در برون گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی‬ ‫را به همراه دارد‪ ،‬نه تنها سهم واردات و صادرات در تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی افزایش می یابد‪ ،‬بلک��ه ترکیب و تنوع‬ ‫محصوالت صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اسان سازی و شتاب بخش��یدن به رشد رشد‬ ‫تج��ارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه‬ ‫و عضوی��ت در بلوک ه��ای تج��اری و س��ازمان تجارت‬ ‫جهان��ی انجام می ش��ود‪ .‬این ترتیبات ب��ه کاهش موانع‬ ‫تعرفه ای و غیرتعرفه ای منجر می ش��ود وشرایط را برای‬ ‫اس��ان ش��دن تجارت مهیا می کند‪ .‬بهبود در تجارت به‬ ‫معنای دسترسی به بازارکشورهای دیگر با موانع مختلف‬ ‫اس��ت که البته رابطه ای دوسویه است‪ .‬از زمان تاسیس‬ ‫سازمان تجارت جهانی که بزرگ ترین پیمان تجاری در‬ ‫دنیا به شمارمی اید تاسیس ‪ ۴۰۰‬پیمان جدید دوجانبه‬ ‫و چند جانبه ای منطقه ای به این سازمان گزارش شده و‬ ‫شمار پیمان های منطقه ای فعال در جهان به ‪۴۲۳‬پیمان‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬این پیمان های تجاری برای اسان‬ ‫و گس��ترده شدن تجارت میان کشورهای عضو اقدام به‬ ‫کاهش موانع در مسیر تجارت کرده اند‪ .‬این اسان سازی‬ ‫راه را ب��رای کاهش هزینه تجارت بازکرده و قراردادهای‬ ‫اسان س��ازی تجارت را رونق داده است‪ .‬با وجود تمرکز‬ ‫باال برشمار اندکی از ش��ریکان تجاری هیچ گونه پیمان‬ ‫تجارت ازاد دوجانبه یا چندجانبه با این کش��ورها بسته‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬تجارت دوجانبه و چندجانبه مسیر اصلی‬ ‫کشورها برای توسعه تجارت خارجی است‪ . .‬ایران تنها‬ ‫در پیمان گروه کش��ورهای ‪ ۸‬و س��ازمان همکاری های‬ ‫منطقه ای اکو عضویت دارد‪ .‬پیمان اکو پیمانی منطقه ای‬ ‫اس��ت اما همگرایی اندک میان کشورهای عضو موجب‬ ‫ش��ده در سال ‪ ۲۰۱۲‬تجارت میان کشورهای عضو تنها‬ ‫‪ ۹‬درصد از کل تجارت کش��ورهای عضو اکو را تشکیل‬ ‫ده��د و درفاصله ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۰‬فقط ‪۳‬درصد رش��د را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬از انجایی که ایران عضو س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی نش��ده‪ ،‬ورود ب��ه قراردادهای دوجانبه یا‬ ‫چندجانبه مشکل ش��ده است‪.‬در حالی که ترکیه با ‪۱۸‬‬ ‫پیم��ان تجاری در جهان رکورددار اس��ت ایران نیز باید‬ ‫به دنبال عقد قراردادهای تجاری باشد و روزی نرسد که‬ ‫به هیچ پیمان تجاری راه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مزایده ها و مناقصه های دولتی بیشتر مواقع پای رانت‬ ‫در می��ان ب��وده و در واقع هرجا که از دولت نامی وس��ط بود‬ ‫رانتخواری هم در کنارش قرار داش��ت‪ .‬هنوز هم شاهد این‬ ‫مس��ائل هستیم اما از زمانی که سامانه تدارکات دولت برای‬ ‫اجرای قان��ون برگزاری مناقصات راه ان��دازی تا حد زیادی‬ ‫جلوی فس��اد و رانت گرفته شد اما هنوز هم خالهای قانونی‬ ‫وجود دارد که باید اصالح شود‪ .‬نفت اصلی ترین دلیلی است‬ ‫ک��ه اقتصاد ایران را به اقتص��ادی رانتی تبدیل کرده و باعث‬ ‫ش��ده تا بی هیچ تالش و زحمتی به درامدهای اسان دست‬ ‫پی��دا کنیم و نتوانیم با خلق ارزش به توس��عه برس��یم‪ .‬اگر‬ ‫اینطور بود در تمام این س��ال ها می توانس��تیم پله ها را دوتا‬ ‫یک��ی باال برویم و مانند تمام کش��ورهای دیگری که چنین‬ ‫ذخایر خدادادی را ندارند و به رش��د رسیده اند از ظرفیت ها‬ ‫و توان باالی خود استفاده کنیم‪ .‬اقتصاد ایران اگرچه رانتی‬ ‫اس��ت و می توان با حذف دخالت های انسانی به کاهش این‬ ‫پدیده ش��وم کمک کرد‪ ،‬اما فرهن��گ مدیریتی نیز یکی از‬ ‫مهم ترین مولفه هاست که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خال های قانونی با وجود سامانه الکترونیکی‬ ‫در کشورهای‬ ‫توسعه یافته‬ ‫کسی که یارانه‬ ‫می گیرد به هیچ‬ ‫عنوان نمی تواند‬ ‫وام تسهیالتی‬ ‫بگیرد‬ ‫چرا که می گویند‬ ‫وضعیت شما به‬ ‫گونه ای است که‬ ‫مشمول یارانه‬ ‫شده اید پس‬ ‫توان بازپرداخت‬ ‫وام را ندارید‬ ‫«ستاد» قرار‬ ‫نیست قوانین‬ ‫را اصالح کند‬ ‫بلکه قرار‬ ‫است قانونی‬ ‫را که تصویب‬ ‫شده به صورت‬ ‫سیستماتیک‬ ‫اجرا کند و‬ ‫مفاسدی را پشت‬ ‫سر بگذارد که از‬ ‫محل عدم اجرای‬ ‫قانون است‬ ‫محمدرضا مودودی کارشناس‬ ‫تجارت خارجی می گوید‪ :‬وقتی‬ ‫فساد سیس��تماتیک می شود و‬ ‫مدیران ارش��د بده��کار برخی‬ ‫س��رمایه گذاران می ش��وند که‬ ‫برای رسیدن به ان پست هزینه‬ ‫کردن��د‪ ،‬بدهی خودش��ان را در‬ ‫قالب پروژه های مختلف اع��م از مزایده‪ ،‬مناقصه‪ ،‬واردات یا‬ ‫پروژه های عمرانی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در برخی مزایده ها‬ ‫و مناقصه ها مشاهده شده است که اطالعات از قبل درز پیدا‬ ‫کرده و در نتیجه رانتی ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬یا اینکه اگر هم‬ ‫سیس��تم محکمی وجود داش��ته که اطالعاتی نفوذ نکرده‬ ‫است از تکنیک ها و تاکتیک های دیگری استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه عدد بس��یار پایینی را پیشنهاد می دهند که‬ ‫مطمئن هس��تند دیگران به لحاظ فنی نمی توانند این عدد‬ ‫را تامی��ن کنند و چون در این س��اختار از قبل تبانی ش��ده‬ ‫است؛ بعد از اخذ مجوز‪ ،‬در قالب اصالحیه هایی رقم را تغییر‬ ‫می دهند و سود کالنی هم به دست می اورند‪.‬‬ ‫م��ودودی اف��زود‪ :‬نمونه دیگ��ر را در ساختمان س��ازی‬ ‫می بینیم که مثال می گویند این س��اختمان نباید بیش��تر‬ ‫از ‪۱۰‬طبقه باش��د اما ‪۱۲‬طبقه می س��ازند و تبانی می کنند‬ ‫ک��ه بعدا هزینه های جریمه ان را می پردازند؛ جریمه ای که‬ ‫هیچ تناس��بی با نرخ کارشناسی ندارد و انقدر باال نیست که‬ ‫بازدارنده باشد و توجیه اقتصادی کار را از بین ببرد‪.‬‬ ‫این کارشناس تجارت خارجی که پیش از این سرپرست‬ ‫سازمان توس��عه تجارت بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سازمان توسعه‬ ‫تجارت از طریق نامه هایی که از مس��ئوالن باالدستی گرفته‬ ‫می ش��د برخی افراد خ��ود را محق می دانس��تند که مجوز‬ ‫مثال ی��ک نمایش��گاه را بگیرند و اگر ضریب نفوذش��ان در‬ ‫اتاق بازرگانی یا حوزه های دیگر بیش��تر می بود می توانستد‬ ‫راحت ت��ر این مجوز را بگیرند‪ .‬برهمین اس��اس ما ان زمان‬ ‫تالش کردیم ص��دور مجوزها را الکترونیکی و ش��اخص ها‬ ‫را تعری��ف کنیم اما این امر منوط به اجرای درس��ت اس��ت‪.‬‬ ‫مادام��ی ک��ه نامه از باالدس��ت می اید که مث�لا فالنی باید‬ ‫بش��ود صادرکنن��ده نمونه یا ممتاز دیگ��ر نمی توان به فکر‬ ‫الکترونیکی کردن سیستم ها بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��امانه س��تاد در مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک ادامه داد‪ :‬همکاران این مرکز از لحاظ فنی تالش‬ ‫بس��یاری دارند و نگاهشان به سمت ایجاد شفافیت است اما‬ ‫به نظر می رس��د باز هم خالهایی که به ان اش��اره کردم در‬ ‫این بخش وجود داشته باشد و مالحظات پشت پرده مانع از‬ ‫اجرای درست شود‪.‬‬ ‫مودودی با تاکید براینکه تا زمانی که ش��فافیت یکپارچه‬ ‫نش��ود‪ ،‬به راحتی می ش��ود خطا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان نمونه‬ ‫محموله شکری که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین شد و به سمت‬ ‫ایران در حال حرکت بود‪ ،‬بخشی از ان در میانه راه به صورت‬ ‫تبانی ش��ده معامله ش��د و به قطر رفت‪ .‬در نتیجه وقتی این‬ ‫موضوع درز پیدا می کند فورا سندس��ازی می شود‪ .‬اما نکته‬ ‫مهم این است که ردیابی خط پرداخت ها دیگر ساده نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹درد بزرگ تاریخی‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتصادی در تعریف رانت می گوید‪ :‬رانت به‬ ‫زبان ساده یعنی درامد اس��ان و ارزان را با کمترین زحمت‬ ‫به دس��ت بیاورید‪ .‬وقتی که صحبت از اقتصاد رانتی در ایران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بزرگ ترین ش��اخصه ان «نفت» است که چون‬ ‫ای��ن ث��روت ملی را داری��م بنابراین به راحتی ب��دون اینکه‬ ‫س��رمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده کنیم‪ ،‬خام فروش��ی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بس��یاری از همس��ایگان ما که دارای نفت‬ ‫هستند نیز اقتصاد رانتی دارند که در ان الزم به تالش بسیار‬ ‫نیس��ت‪ .‬اما کشورهایی مانند ژاپن و کره که فاقد این ذخایر‬ ‫زیرزمینی هس��تند با تالش و خالقیت فراوان کسب درامد‬ ‫می کنند‪ .‬مفهوم دیگری که این روزها از رانت بیان می شود‬ ‫این اس��ت که بدون بهره از دانش و اس��تعداد و توان الزم از‬ ‫طریق روابط و تبانی های پشت پرده می توان به مسئولیت و‬ ‫جایگاهی رسید که شایستگی ان وجود ندارد‬ ‫م��ودودی تصریح کرد‪ :‬بنابراین با یک درد بزرگ تاریخی‬ ‫به نام «اقتصاد نفتی» روبه رو هس��تیم که فضای اقتصاد ما‬ ‫را رانتی کرده و به دلیل اینکه شایس��ته س��االری نیز در این‬ ‫ب��ا ی��ک درد ب��زرگ تاریخ��ی ب��ه ن��ام «اقتص��اد نفت��ی» روب��ه رو‬ ‫هس��تیم ک��ه فضای اقتص��اد م��ا را رانتی ک��رده و به دلی��ل اینکه‬ ‫شایسته ساالری نیز در این سیستم شکل نگرفته است و شفافیت‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬شاهد رانت در بخش های خرد اقتصادی نیز هستیم‬ ‫سیستم شکل نگرفته اس��ت و شفافیت وجود ندارد‪ ،‬شاهد‬ ‫رانت در بخش های خرد اقتصادی نیز هستیم‪.‬‬ ‫کارش��ناس تجارت خارجی با تاکید براینکه فس��اد نباید‬ ‫ب��ه قدری فربه ش��ود که حت��ی بر تصمیم ه��ای دولت هم‬ ‫س��ایه بندازند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه هی��چ اراده ای هم در چند‬ ‫دهه گذش��ته ش��کل نگرفته اس��ت تا بتوانی��م مدیریت و‬ ‫شفاف س��ازی درستی داشته باش��یم‪ .‬موضوعی که در همه‬ ‫دنیا وجود و باید در ایران هم اجرایی ش��ود این است که اگر‬ ‫فردی تخلفی در پرونده کاری خود دارد‪ ،‬اجازه اس��تفاده از‬ ‫خدمات دیگری را نخواهد داشت و نمی تواند از فرصت های‬ ‫موجود اس��تفاده کند‪ .‬اما متاسفانه در ساختار اقتصاد ایران‬ ‫به این مسائل توجه نمی شود و با اینکه تخلفات فاحشی هم‬ ‫وجود دارد اما در پس��ت های تخصصی جایگاه می گیرند که‬ ‫شایس��تگی ان را ندارند‪ .‬حتی اگر اس��نادی هم در مراجع‬ ‫نظارتی وجود داشته باشد جدی گرفته نمی شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در کشورهای توسعه یافته کسی که یارانه‬ ‫می گیرد به هیچ عنوان نمی تواند وام تس��هیالتی بگیرد چرا‬ ‫که می گویند وضعیت ش��ما به گونه ای اس��ت که مشمول‬ ‫یارانه شده اید پس توان بازپرداخت وامی را ندارید‪ .‬در ایران‬ ‫اما کس��ی که یارانه می گیرد ممکن اس��ت سرمایه دار بوده‬ ‫و چندین خانه خالی هم داش��ته باش��د‪ .‬این بی نظمی یک‬ ‫واقعیت بزرگ اس��ت که در ساختار اقتصادی و اجتماعی ما‬ ‫نظام یکپارچه پایشی نداریم‪.‬‬ ‫مودودی گفت‪ :‬در عین حال که کارت هوشمند سوخت‪،‬‬ ‫پای��ان خدم��ت‪ ،‬ملی و بانک��ی اما از هیچ ک��دام بهره کافی‬ ‫نبرده ایم‪ .‬ما یکی از کش��ورهایی هستیم که به لحاظ وجود‬ ‫س��امانه های اطالعاتی ش��اید یکی از غنی ترین کش��ورها‬ ‫در دنی��ا باش��د و جزئی تری��ن اطالعات م��ردم را از طریق‬ ‫س��امانه های مختل��ف جمع اوری کرده باش��د که حتی در‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته نیز کمتر دیده ش��ده است که تا‬ ‫این حد وارد زندگی مردم ش��ده باش��ند؛ ام��ا این اطالعات‬ ‫بس��یار پراکنده اس��ت و س��امانه ها به صورت جزیره ای کار‬ ‫می کنند که خروجی خوبی ندارد و نمی توان تصویر روشن‬ ‫از عملکرد اقتصادی و اجتماعی و فردی یک فرد را داش��ت‬ ‫که مبنای ارزیابی قرار بگیرد‪ .‬در این شرایط مبهم وقتی فضا‬ ‫شفاف نیس��ت و افراد هم به دالیلی دوست ندارند که سبقه‬ ‫انها روی کاغذ بیاید و دیده و تحلیل شود‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫ش��اهد رانت و فساد باشیم‪ .‬جالب اینجاست که این موضوع‬ ‫برای برخی تبدیل به حق می ش��ود و فکر می کنند به دلیل‬ ‫سبقه ش��ان که ناشی از رانت است دیگران هم باید این حق‬ ‫را محترم بدانند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این موض��وع در صدور مجوزهای مختلف‬ ‫قاب��ل مش��اهده اس��ت؛ از مجوزه��ای خرد مانن��د مجوز‬ ‫نمایش��گاهی گرفته ت��ا واردات انواع و اقس��ام کاالهایی که‬ ‫میلیارده��ا دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گرفته و می گیرند‪ .‬وقتی‬ ‫دولت ‪۱۴‬میلیارد تومان ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی را در اختیار چند‬ ‫ش��رکت قرار می دهد که امین خود می دان��د رانت ایجاد و‬ ‫نتیجه ان می ش��ود گوش��تی که دس��ت مردم نمی رسد و‬ ‫داروهایی که تقلبی از اب درمی اید‪ .‬حال س��وال اساس��ی‬ ‫اینجاس��ت که این گزینش برچه اساس��ی و توزیع فرصت‬ ‫چرا ناعادالنه ش��کل گرفته اس��ت که وزارت بهداشت اعالم‬ ‫می کند کس��ی که قرار بود دارو وارد کند به جای ان موبایل‬ ‫و خودرو وارد کرد‪ .‬یا اینکه چندین برابر واردات س��ال های‬ ‫گذش��ته امپول های تقویتی ‪ b۱۲‬وارد کردیم که اساس��ا با‬ ‫نیاز واقعی جامعه همخوانی نداشته است‪ .‬برچه اساسی فرد‬ ‫و ش��رکت انتخاب شده اس��ت؟ چرا ارز در گام اول و نه بعد‬ ‫از وارد شدن کاال‪ ،‬اختصاص یافته است؟ چرا پیگرد قضایی‬ ‫جدی صورت نگرفته اس��ت و چرا این موضوع دوباره تکرار‬ ‫می شود؟‬ ‫این کارشناس تجارت خارجی معتقد است‪ :‬با این اوصاف‬ ‫یک لحظه احس��اس می کنی��م رانتی که ش��کل می گیرد‬ ‫برای افراد خاصی اس��ت که متاسفانه در این میان مجازات‬ ‫متناس��بی هم با تخلفات تعریف نکرده ایم‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫موسسه های مالی اعتباری مختلف میلیاردها تومان از پول‬ ‫مل��ت را می برند و اما در نهایت ب��از هم از جیب دولت یعنی‬ ‫خرانه ملت خرج می ش��ود و مشخص نمی شود با متخلفان‬ ‫چه کردند؟‬ ‫مودودی تاکید کرد‪ :‬تمام این س��اختارها فسادخیز است‬ ‫که برخی از ان به عنوان فس��اد نظام مند یاد می کنند اما به‬ ‫اعتقاد من این امر فقط حاصل بی کفایتی و بی درایتی است‬ ‫که نتوانسته اس��ت ساخار پایش��ی در کنار ساختار اجرایی‬ ‫راه اندازی کند تا تمام مبادالت را چک کنند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در کشورهای توس��عه یافته وقتی خانه ای ساخته می شود‬ ‫فق��ط یکبار به لحاظ ارزش اف��زوده در اختیار صاحب ملک‬ ‫خواه��د بود و اگر بعد از چند س��ال بخواهن��د دوباره ان را‬ ‫بس��ازند و توس��عه بدهند ارزش افزوده ان در اختیار دولت‬ ‫قرار می گیرد و مالیاتی س��نگینی ب��ه ان تعلق می گیرد که‬ ‫توجیه اقتصادی س��اخت دوب��اره را از بین می برد‪ .‬برهمین‬ ‫اساس خانه هایی که ساخته می شود اساسی است و بیش از‬ ‫‪۵۰‬سال عمر مفید دارند‪ .‬اما در ایران مردم از نگاه مهندسی‬ ‫در عذاب هستند چرا که خانه ها استانداردهای الزم را ندارد‬ ‫و حت��ی در این موارد جامعه مهندس��ی زیر س��وال می رود‬ ‫چرا که فساد قوی تر از علم است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬در کش��ورهای توسعه یافته هرپولی جابه جا‬ ‫می ش��ود به صورت کامل باید مش��خص و شفاف باشد که‬ ‫به چه دلیل جابه جا ش��ده است‪ .‬اگر همین یک کار در ایران‬ ‫انجام ش��ود که هر تراکنش مالی باب��ت چه چیزی جابه جا‬ ‫شده است بس��یاری از تبانی ها و فسادها مشخص می شود‬ ‫اما متاس��فانه کس��ی در این کش��ور به این موضوع توجهی‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫به گفته م��ودودی‪ ،‬اقتص��اد رانتی یعنی به ش��ما اجازه‬ ‫می ده��د ک��ه با کمتری��ن هزین��ه و فقط براس��اس روابط‬ ‫غیرش��فاف درامده��ای ارزان و بی دغدغ��ه کس��ب کنید‬ ‫و نتیج��ه ان می ش��ود و اف��رادی که س��الم کار می کنند و‬ ‫تحصیل می کنند در قش��ر ضعی��ف باقی می مانند و افرادی‬ ‫که شایس��تگی ندارند و دارای ژن خوب هس��تند به راحتی‬ ‫به منابع خاص دسترسی پیدا می کنند‪ .‬وقتی فردی ماشین‬ ‫رئیس جمهوری را با نرخ بسیار باال می خرند و نتیجه ان هم‬ ‫بعده��ا در پروژه های کالن نفتی و‪ ...‬خود را نش��ان می دهد‬ ‫باعث می ش��ود به م��رور روح فعالیت و ن��واوری و خالقیت‬ ‫و کارافرین��ی که الزمه هر اقتصاد پویایی اس��ت در کش��ور‬ ‫ما کشته ش��ود و نتیجه ان همین می شود که با وجود همه‬ ‫ظرفیت ها و اس��تعدادها و امکانات کش��وری هستیم که به‬ ‫لحاظ ش��اخص های اقتص��ادی هنوز خیل��ی از دنیا عقب‬ ‫هس��تیم و نتوانس��تیم خودمان را چه به لحاظ ش��فافیت و‬ ‫تولید و صادرات در جایگاهی قرار دهیم که متناسب با سبقه‬ ‫درامدی و ثروت اندوزی ناشی از فروش نفت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون را نمی توانیم تغییر دهیم‬ ‫در واکن��ش ب��ه صحبت ه��ای‬ ‫مودودی درب��اره خال قانونی در‬ ‫برگ��زاری مناقصه ها و مزایده ها‬ ‫باوج��ود س��امانه ت��دارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی‬ ‫می گوید‪ :‬در برخی مواقع قانون‬ ‫اجازه می دهد که بعد از برنده شدن هم امکان تغییر قیمتی‬ ‫وجود داشته باشد که در این صورت سامانه تدارکات کاری‬ ‫نمی توان��د بکن��د و فقط قانون را اجرا می کن��د‪ .‬تا جایی که‬ ‫می دانم که البته باید از صاحب نظران این حوزه پرس��ید‪ ،‬در‬ ‫مناقصه ه��ای بزرگ یک نرخ پایه وجود دارد که اگر کس��ی‬ ‫کمت��ر از ان قیمتی ارائه دهد به عنوان کس��ی که رقابت را‬ ‫بره��م می زند تلقی می ش��ود‪ .‬اگر کس��ی برنده ش��د دیگر‬ ‫نمی تواند به هر میزانی که بخواهد افزایش نرخ و زمان بدهد‬ ‫چ��را ک��ه محدودیت های��ی را تعیی��ن کرده اند ت��ا میزان‬ ‫مشخصی می توان الحاقیه گرفت‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬خالهایی در قانون وجود دارد که هرچقدر هم‬ ‫کنترل شود عده ای به طرق مختلف تخلف می کند؛ برهمین‬ ‫اس��اس باید رفع این موضوع نیز تدابیری اندیش��یده شود‬ ‫که اگر الزم اس��ت اصالحات��ی در قانون برگزاری مناقصه ها‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه تجارت الکترونیک��ی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه یک��ی از بحث های رانت و فس��اد‬ ‫معامالت دولتی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در بخش های مختلف‬ ‫اعم از تسهیالت بانکی‪ ،‬مسائل سیاسی و دانشگاهی‪ ،‬قاچاق‬ ‫و نحوه واردات و صادرات رانت و فساد وجود دارد و بخشی از‬ ‫ان نیز مربوط به خرید و فروش در دولت است که بسترهای‬ ‫فراوان فساد وجود دارد‪.‬‬ ‫علی رهبری تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس قانون برگزاری‬ ‫مناقصه ها تصویب شده که براساس مجموعه ای از ایین نامه‬ ‫و ش��یوه نامه هایی که ذیل این قان��ون امده قواعدی تنظیم‬ ‫ش��ده اس��ت که بتواند جلوی فس��اد را بگیرد‪ .‬براساس این‬ ‫قواع��د‪ ،‬معامالت خرد زیر ‪ ۳۲‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫معامالت متوس��ط بی��ن ‪ ۳۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار تا ‪۳۲۸‬‬ ‫میلی��ون تومان و معامالت بزرگ باالی ‪ ۳۲۸‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای هرک��دام از این معامالت رویه و‬ ‫تش��ریفاتی در نظر گرفته اند که سعی می شود رانت و فساد‬ ‫را از بی��ن ببرند‪ .‬به عنوان نمونه براس��اس ای��ن قانون نباید‬ ‫ی��ک س��ازمان دولتی برای خرید کاالی م��ورد نیاز خود از‬ ‫روابط و ضوابط اس��تفاده نکند‪ .‬بنابراین روش های انتخاب‬ ‫معامله کننده را براس��اس استعالم س��ه گانه و شفاف لحاظ‬ ‫کرده اند که قیمت ها مکش��وف نشود و رقابت وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انچ��ه که اهمیت دارد این اس��ت که ایا ای��ن تدابیر قانونی‬ ‫به درستی اجرا می ش��ود؟ برهمین اساس سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (س��تاد) برای پوش��ش مشکالتی که در‬ ‫اجرا وجود داشت‪ ،‬راه اندازی شد‪ .‬در این میان احتمال دارد‬ ‫حتی با اجرای «س��تاد» و حل مشکالت مربوط به الیه اجرا‪،‬‬ ‫همچنان در الیه قوانین اشکاالتی داشته باشیم که منجر به‬ ‫وقوع رانت و فساد بشود‪.‬‬ ‫رهبری تاکید کرد‪« :‬س��تاد» قرار نیست قوانین را اصالح‬ ‫کن��د بلکه قرار اس��ت قانونی را که تصویب ش��ده به صورت‬ ‫سیستماتیک اجرا کند و مفاسدی را پشت سر بگذارد که از‬ ‫محل عدم اجرای قانون است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل با سازمان برنامه و بودجه‬ ‫وی با بیان اینکه س��امانه تدارکات می تواند بس��یاری از‬ ‫مفاس��دی که در الیه اجرای برگزاری مناقصات وجود دارد‬ ‫را ح��ذف کند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه احتمال جعل اس��نادی که‬ ‫به دولت ارائه می ش��ود وجود دارد که س��امانه تدارکات این‬ ‫امکان را به حداقل رسانده است‪ .‬همچنین سامانه تدارکات‬ ‫می تواند از انجام معامله از سوی ممنوع المعامله جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت‪ :‬به ازای هر‬ ‫مناقصه ‪ ،‬باید ضمانت نامه های مختلفی ارائه ش��ود و برخی‬ ‫مواق��ع پیش می اید که ضمانت نامه جعلی یا مخدوش ارائه‬ ‫شود که در سامانه تدارکات می توان جلوی جعل انها گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رهب��ری ادامه داد‪ :‬برای هرپیمانکاری که قرار اس��ت در‬ ‫امور فنی و اجرایی با دولت همکاری کند در س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه کش��ور رتبه صالحیت تعیین می شود که براساس‬ ‫ان سهمی ه ان برای گرفتن پروژه از دولت مشخص می شود‬ ‫که کس��ی بی��ش از ظرفیت تعهد ایجاد نکن��د‪ .‬کنترل این‬ ‫صالحیت ها به صورت انسان محور انجام می شود‪ .‬با سازمان‬ ‫برنامه و بودجه در حال تعامل هس��تیم تا با استعالم رتبه ها‪،‬‬ ‫صالحی��ت معامله کننده ها را در مناقص ه کنترل کنیم‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در مناقصه ها روش انتخاب برنده مختلف است؛‬ ‫در یک روش کیفیت مش��خص با پایین ترین نرخ است و در‬ ‫یک روش دیگر عالوه بر نرخ شاخص های کیفی و‪ ...‬هم مهم‬ ‫هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر مناقصه گرها پیشنهادهای خود را‬ ‫ت ارائه می دهند که معم��وال اطالعات فنی طرح‪،‬‬ ‫در ‪۳‬پاک�� ‬ ‫اطالع��ات قیمتی و اطالعات ضمانت نام��ه به صورت مهر و‬ ‫موم شده است‪ .‬سوالی که همیشه مطرح می شود این است‬ ‫که ای��ن پاکت ها که به صورت کاغذی مهر و موم می ش��ود‬ ‫ایا کس��ی تا اخرین لحظه ای��ن اطالعات را نمی بیند؟ ما در‬ ‫سامانه تدارکات با اس��تفاده از روش های رمزنگاری امکان‬ ‫دسترسی غیرمجاز به اطالعات پیشنهاد دهندگان را از بین‬ ‫بردیم‪ .‬پیش از این تعداد محدودی می توانستند مناقصه ها‬ ‫را شرکت کنند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی ب��ا بیان اینکه‬ ‫پوش��ش معام�لات س��امانه در وضعیت کامل ق��رار دارد و‬ ‫‪۱۶‬ن��وع معاملعه را در برمی گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حدود ‪۷‬هزار‬ ‫سازمان و نهاد در سامانه ثبت نام کرده اند که البته تعدادی‬ ‫از انه��ا معامالت چندانی از این طریق انجام نداده اند و فقط‬ ‫اقدام به ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫رهب��ری اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر براس��اس اخرین امار‬ ‫باالی ‪۱۱۰‬هزار میلیارد تومان معامله اعم از خرید و فروش‬ ‫در س��امانه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬تعداد تامین کنندگان هم‬ ‫ابتدا کم بود و به مرور رقابت بیش��تر ش��د و حدود ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫تامین کننده و مزایده گر در سامانه ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در دوسال اخیر رشد قابل توجهی در معامالت‬ ‫سامانه داشتیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫اصناف‬ ‫برای بسیاری رانت مترادف با فساد اقتصادی است‪،‬‬ ‫در حالی که عمال این گونه نیست‪ .‬رانت یعنی درامدی‬ ‫که از فرصت ها و موقعیت های برتر به دست امده باشد‬ ‫و امتیازی انحصاری که به دور از هرگونه رقابت نصیب‬ ‫برگزیدگانی می ش��ود‪ .‬این امتیاز الزاما به معنی فساد‬ ‫اقتصادی نیست بلکه ممکن است کامال شکل قانونی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫عل��ی فاضلی که ریاس��ت اتاق اصناف ای��ران را نیز‬ ‫در کارنامه کاری خود دارد با اش��اره به اینکه اصناف‬ ‫در خط مقدم مقابله با تهاجم اقتصادی دش��من قرار‬ ‫دارند‪ ،‬معتقد اس��ت فعالیت اصناف به دلیل رانت های‬ ‫اقتصادی موجود محدود شده و مشکالت زیادی برای‬ ‫انها به وجود امده اس��ت‪ .‬علی فاضلی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا با اشاره به تجربه کاری خود در همکاری مستقیم‬ ‫با فعاالن صنفی‪ ،‬به بی مهری هایی که در حق اصناف‬ ‫می ش��ود اشاره کرد و گفت‪ :‬در س��ال های مسئولیت‬ ‫تمام تالش خود را برای رفع کاستی ها معطوف داشته‬ ‫ اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولت باید بدنه اقتصادی‬ ‫خود را کوچک کند اظهار کرد‪ :‬دولت باید اختیارات را‬ ‫به مردم واگذار کند؛ بزرگ شدن بدنه اقتصادی دولت‬ ‫نظام اقتصادی را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از هیچ رانتی استفاده نمی کنند‬ ‫یک��ی از اعضای اتاق اصناف کش��ور نیز با تاکید بر‬ ‫اینک��ه اصناف برای تش��کیل و افزایش س��رمایه های‬ ‫اقتصادی خود از هیچ رانت‪ ،‬فس��اد یا حتی تسهیالت‬ ‫بانکی که ازس��وی دولت به بنگاه های اقتصادی بزرگ‬ ‫و متوسط پرداخت می شود استفاده نمی کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصناف کش��ور برای افزایش سرمایه های خود با اینکه‬ ‫از حمایت دولت محروم هستند‪ ،‬از هیچ فساد و رانتی‬ ‫استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬جالل الدین محمد شکریه وجود‬ ‫‪ ۴۰۰‬اتاق اصناف و ‪ ۷‬هزار اتحادیه صنفی در س��طح‬ ‫کش��ور را مورد اش��اره قرار داد و عن��وان کرد‪ :‬امنیت‬ ‫فیزیکی یکی از مهم ترین عناصر و شاخص های توسعه‬ ‫فعالیت های صنفی اس��ت و بدون ش��ک نبود ان در‬ ‫سطح جامعه شرایط اقتصادی را ملتهب می کند و اثار‬ ‫سوئی را در این بخش به جای می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت خواری در نظام توزیع کاال‬ ‫احمد انارکی محمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصناف در خط مقدم مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن قرار دارند‪،‬‬ ‫اما فعالیت اصناف به دلیل رانت های اقتصادی موجود محدود شده‬ ‫و مشکالت زیادی برای انها به وجود امده است‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی نیز با اش��اره ب��ه یکی از‬ ‫بخش های مه��م اقتصاد که بروز رانت در ان صدمات‬ ‫بسیاری به واحدهای صنفی وارد اورده‪ ،‬گفت‪ :‬دولت ها‬ ‫در هر دوره ای باید برای نظام توزیع کاال فکری اساسی‬ ‫کنند تا کاالها با نرخ مناسب به دست مردم برسد و از‬ ‫رانت خواری در این بخش جلوگیری شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬نماینده مردم رفس��نجان و‬ ‫انار در مجلس دهم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬امروز س��اختار نظام‬ ‫توزیع کاالی اساسی همچنان مانند گذشته است‪۱۴ .‬‬ ‫میلیارد دالر برای کاالهای اساسی پیش بینی شد که‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد توم��ان در این زمینه یارانه‬ ‫پرداخت می شود اما در برخی موارد کاالها به درستی‬ ‫توزی��ع نمی ش��ود و برخی از کاالها به ن��رخ بازار ازاد‬ ‫یا ن��رخ ارز روز به بازار عرضه می ش��ود؛ بنابراین باید‬ ‫از رانت خ��واری در ای��ن ح��وزه حس��اس جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اصالح نظام توزیع کاال‬ ‫عضو هی��ات علمی گ��روه اقتص��اد دانش��گاه ازاد‬ ‫قائمش��هر نیز با اشاره به اینکه اصالح نظام توزیع کاال‬ ‫و س��رمایه گذاری روی تولید داخل راه حل مناس��بی‬ ‫برای اقتصاد کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬هر نظامی که دولت‬ ‫ب��رای طرح حمایتی اجرا خواه��د کرد‪ ،‬قطع به یقین‬ ‫شکست اقتصاد کشور را در بلندمدت به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت؛ بنابراین راه نجات تورم اقتصاد کشور‪ ،‬اصالح‬ ‫نظ��ام توزیع کاال و س��رمایه گذاری روی تولید داخل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫قاس��م ن��وروزی در گفت وگو با ایس��نا گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫برنامه های مسئوالن در توزیع کاالهای حمایتی با ارز‬ ‫دولتی کارامد نباش��د‪ ،‬ش��وک افزایش نرخ با چندین‬ ‫برابر تجربه خواهد شد چراکه با احتکار کاالها ازسوی‬ ‫دالالن بازار سیاه تقویت می شود‪.‬‬ ‫ن��وروزی با بیان اینکه مس��ئوالن بای��د در توزیع و‬ ‫کنترل کاالها به خوبی عمل کنند‪ ،‬افزود‪ :‬س��ازمان ها‬ ‫و نهاده��ای دولت��ی باید ب��ا هم هماهنگ باش��ند و‬ ‫تجربه نش��ان داده اگ��ر این نهادها ب��ا هم هماهنگ‬ ‫نباش��ند‪ ،‬به هدف خ��ود نمی رس��ند؛ بنابراین زمانی‬ ‫ق��درت خرید م��ردم حفظ خواهد ش��د ک��ه تورم و‬ ‫درامدهای مردم هم به ان��دازه نرخ دالر افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات علمی گروه اقتصاد دانش��گاه ازاد‬ ‫قائمش��هر یاداور ش��د‪ :‬اگر مس��ئوالن در نظام توزیع‬ ‫کاال عدالت محور نباش��ند این احتمال وجود دارد که‬ ‫تغییرات ش��دیدی در اقتصاد کش��ور ایجاد ش��ود که‬ ‫باید همیش��ه از هرگونه تنش های این چنینی در بازار‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫اصناف کشور‬ ‫برای افزایش‬ ‫سرمایه های‬ ‫خود با اینکه از‬ ‫حمایت دولت‬ ‫محروم هستند‪،‬‬ ‫از هیچ فساد و‬ ‫رانتی استفاده‬ ‫نمی کنند‬ ‫رانندگان راضی و ناراضی اسنپ چه می گویند؟‬ ‫ش�اپور پش�ابادی‪ -‬بس��یاری از رانن��دگان‬ ‫تاکس��ی های اینترنت��ی به ط��ور پاره وق��ت کار‬ ‫می کنن��د‪ .‬براس��اس قان��ون‪ ،‬کارفرم��ا ملزم به‬ ‫پرداخت حق بیمه نیروی پاره وقت نیست‪.‬‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬ابت��دای می��دان ولیعصر‬ ‫(سر بلوار کش��اورز) از چند راننده تاکسی‪ ،‬نرخ‬ ‫می گیرم‪ .‬منصف ترین ش��ان برای ب��ردن من به‬ ‫می��دان ازادی ‪ ۳۰‬هزار تومان می خواهد‪ .‬نرخی‬ ‫که اس��نپ به من می دهد شگفت زده ام می کند‪:‬‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬توم��ان‪ .‬وقت��ی اقا یعق��وب و پرایدش از‬ ‫راه می رس��ند از او درب��اره وضعیت کس��ب وکار‬ ‫می پرسم‪ .‬جوابش ترکیبی از رضایت و نارضایتی‬ ‫ی خطی‪ ،‬منتظر‬ ‫اس��ت‪ .‬او می گوید‪ :‬مثل تاکس�� ‬ ‫نمی مانیم که مس��افر جور شود‪ .‬مسافر همیشه‬ ‫هس��ت ولی نرخ ها با عقل جور درنمی اید‪ .‬شما‬ ‫اگر همین مس��یر را با تاکسی های ازاد می رفتی‬ ‫هزین��ه اش چن��د برابر می ش��د‪ .‬نرخ س��فرهای‬ ‫بین شهری بد نیست‪ .‬مث ً‬ ‫ال کرایه از همین میدان‬ ‫ولیعصر تا فردیس حدود ‪ ۵۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وقت��ی از او درب��اره دلیل س��وال می کنم این‬ ‫جواب را می ش��نوم‪ :‬اسنپ ضرر نمی کند‪ .‬تعداد‬ ‫سفرها هرقدر بیشتر باشد کارمزد انها هم بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬نرخ پایین یعنی مشتری و سود بیشتر‪.‬‬ ‫پاس��خ او منطقی است اما اگر شرکت هایی مثل‬ ‫اس��نپ و تپسی فقط به خود فکر کنند و منافع‬ ‫رانن��ده را هم در نظر نگیرن��د رانندگان کمتری‬ ‫ب��ا انها همکاری خواهند کرد و این یعنی س��فر‬ ‫و درامد کمتر‪.‬‬ ‫نظ��رم را با رانن��ده در میان می گ��ذارم اما او‬ ‫مخالف است‪ .‬می گوید‪ :‬تعداد بیکاران زیاد است‬ ‫و ن��رخ هرقدر باش��د تعداد رانن��دگان روزبه روز‬ ‫بیشتر می ش��ود‪ .‬هر که بیکار شود یا دنبال کار‬ ‫دوم باش��د راننده اس��نپ می ش��ود‪ ۳۰۰ .‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬درامد زیادی به نظر می رس��د‪ .‬خیلی ها‬ ‫ب��ه این فکر نمی کنند که برای رس��یدن به این‬ ‫درامد باید چند مس��افر را برسانی‪ .‬پدر راننده و‬ ‫ماشین درمی اید‪.‬‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ ۹۸‬است‪ .‬از خیابان درختی کرج‪ ،‬راهی‬ ‫پایانه شهر می شویم‪ .‬اقا سینا‪ ،‬راننده حدود ‪۳۰‬‬ ‫ساله از کارش راضی است‪ .‬می گوید بیشتر روزها‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار توم��ان درامد دارد‪ .‬مدیریت‬ ‫دولتی خوان��ده و از اینکه دیگر مجبور نیس��ت‬ ‫بیکار بماند خوشحال به نظر می رسد‪ ۱۲ .‬ساعت‬ ‫در روز کار می کند (‪ 7‬تا ‪ )19‬و با خنده می گوید‬ ‫اس��مان به زمی��ن بیابد ‪ 7‬و یک دقیقه مس��افر‬ ‫نمی زنم‪.‬‬ ‫ب��ه او می گویم ام��ا بعضی از همکاران ش��ما‬ ‫اص�لا راضی نیس��تند‪ .‬جواب می ش��نوم‪ :‬بعضی ‬ ‫قیمت هایی که اپلیکیش��ن می دهد واقعاً بی ربط‬ ‫اس��ت‪ .‬ب ه هر ح��ال برنامه اس��ت و نزدیک ترین‬ ‫مس��یر روی نقش��ه را مالک قرار می دهد اما در‬ ‫مجموع نرخ های اس��نپ نباید مثل تاکسی های‬ ‫ازاد باش��د چون بیش��تر مردم از اسنپ به دلیل‬ ‫ارزان بودن استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ح��ق با اوس��ت اما ای��ا مدیران تاکس��ی های‬ ‫اینترنت��ی نمی توانن��د کاری کنند ک��ه به قول ‬ ‫معروف نه سیخ بس��وزد نه کباب؟ ایا نمی توان‬ ‫به گونه ای قیمت گذاری کرد که هم مسافر راضی‬ ‫باشد و هم راننده؟‬ ‫سینا در ادامه می گوید‪ :‬ماشینت سرحال باشد‬ ‫ش��غل بدی نیست‪ .‬در شرکت های خصوصی که‬ ‫بیش��تر از یک و نی��م میلیون توم��ان بابت این‬ ‫ش��غل حقوق می دهن��د‪ .‬او قاعدت��اً نباید دنبال‬ ‫ش��غل دیگری باشد اما هس��ت و بدش نمی اید‬ ‫کار مطمئن تری پیدا کند‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬بیمه‬ ‫نداشتن ترس��ناک اس��ت‪ .‬مثل بازاریابی است؛‬ ‫ت��ا وقتی پای��ت روی پدال باش��د درامد داری‪.‬‬ ‫مرخصی رفتن هم یعن��ی از جیب خوردن‪ .‬کار‬ ‫ثابتی که ‪ 3‬میلیون تومان درامد داش��ته باش��د‬ ‫را ترجی��ح می ده��م‪ .‬کس��ی نمی خواه��د برای‬ ‫همیش��ه در ای��ن ش��غل بماند‪ .‬حق با اوس��ت‪.‬‬ ‫بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی هم معضل‬ ‫دیگری اس��ت که باید راهی برای ان پیدا کرد‪.‬‬ ‫حل این مش��کل هم کار اس��انی نیس��ت چون‬ ‫بس��یاری از رانن��دگان س��رویس های اینترنتی‬ ‫به ط��ور پاره وقت همکاری می کنند و براس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬کارفرما ملزم ب��ه پرداخت حق بیمه انها‬ ‫نیس��ت‪ 7 .‬اذر ‪ ۹۸‬اس��ت‪ ۱۰ .‬هزار تومان برای‬ ‫یک س��فر دربس��تی از مترو پی��روزی تا تقاطع‬ ‫کش��اورز‪-‬امیراباد ن��رخ قابل قبولی اس��ت؟ اقا‬ ‫وحید‪ ،‬راننده خودرو ‪ ۴۰۵‬که راضی نیس��ت‪ .‬او‬ ‫چ عنوان ب ه اندازه سینا از کار و بارش راضی‬ ‫به هی ‬ ‫نیس��ت‪ .‬تحویلدار یک ش��رکت خصوصی است‬ ‫و بع��د از س��اعت ‪ ۴‬عصر مسافرکش��ی می کند‪.‬‬ ‫متاه��ل اس��ت و س��ه فرزن��د دارد‪ .‬روزی ‪4 ،۳‬‬ ‫س��اعت کار می کند‪ .‬بعضی از روزهای تعطیل از‬ ‫اول صبح تا اخر شب مسافر می زند‪ .‬بعد از کلی‬ ‫حس��اب وکتاب و جمع و تفریق و صحبت درباره‬ ‫گرانی بنزین و استهالک ماشین نتیجه می گیرد‬ ‫ک��ه رانندگان بیش��تر از روزی ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫درامد ندارند‪ .‬می گوید دنبال دستفروش��ی است‬ ‫و نظر من را جویا می ش��ود‪ .‬تصمیمش را گرفته‬ ‫و منتظر اس��ت چند میلیونی س��رمایه به دست‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ل» ه��ا مهمانان جدی��د کالنش��هر های ایران در‬ ‫«ما ‪‎‬‬ ‫سال‪‎‬های اخیر هس��تند که تب ساخت شان هم هر روز‬ ‫باالت��ر م��ی رود؛ مجتمع‪‎‬های تجاری بزرگ��ی که امکان‬ ‫خرید‪ ،‬تفریح و وقت‪‎‬گذرانی را یکجا فراهم می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تعریف ی��ک جمله‪‎‬ای‪،‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��هرارانیوز‪ ،‬این‬ ‫مال‪‎‬ها را ضروری و کاربردی جلوه می‪‎‬دهد‪ ،‬اما قضیه به‬ ‫این سادگی نیست؛ وجوه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫مجتمع‪‎‬های تجاریِ تازه انقدر متنوع و پیچیده است که‬ ‫هنوز اتفاق نظری سر خوب یا بد بودن‪‎‬شان ایجاد نشد ‪‎‬ه‬ ‫ج��ان تازه‪‎‬ای به اقتصاد‬ ‫ اس��ت‪ .‬موافقان معتقدند مال‪‎‬ها‬ ‫ِ‬ ‫معی��وب ما می‪‎‬بخش��ند‪ ،‬س��طح رفاه را ب��اال می‪‎‬برند و‬ ‫گردشگر جلب می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫مخالف‪‎‬ها منابع مالی بعضی از این مجتمع‪‎‬های تجاری‬ ‫را زی��ر س��وال می‪‎‬برند و دامن زدن ب��ه مصرف‪‎‬گرایی و‬ ‫فاصله اجتماعی را عوارض ناگزیر رشد انها می‪‎‬دانند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران به تازگی گفته‬ ‫بی��ش از نیمی از مال های تهران اضافی اند و براس��اس‬ ‫گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور میانگین‬ ‫در دنیا به ازای هر ‪ ١٠٠‬خانواده یک واحد صنفی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما در ایران به ازای هر ‪ ٢۵‬تا ‪ ٢٨‬خانواده یک واحد‬ ‫صنفی داریم و اقتصاد ایران کش��ش این حجم از مراکز‬ ‫خرید را ندارد‪.‬‬ ‫این به ان معناست که در ایران حدود ‪ 4‬برابر میانگین‬ ‫جهانی فروش��گاه و مغازه وجود دارد‪ .‬بنا به اهمیت این‬ ‫افزایش مدام تعداد مال‪‎‬ها‪ ،‬در پرونده‬ ‫مسئله و باتوجه به‬ ‫ِ‬ ‫امروز با دو کارش��ناس اجتماع��ی و اقتصادی گفت‪‎‬وگو‬ ‫کرده‪‎‬ایم که از جنبه‪‎‬های متفاوتی ماجرا را بررسی کرد ‪‎‬ه‬ ‫و به نتایج کم وبیش متناقضی رسیده‪‎‬اند‪ .‬این پرونده قرار‬ ‫اس��ت به ما در درک پدیده تازه مال‪‎‬سازی و به متولیان‬ ‫شهر در تصمیم‪‎‬گیری کمک کند‪.‬‬ ‫اگر این مجتمع‪‎‬های تجاری کاال های لوکس بفروشند‪،‬‬ ‫ممکن است نابرابری اجتماعی به چشم بیاید‪ ،‬اما قاعده‬ ‫ب��ازار اجازه ای��ن کار را به انها نمی‪‎‬ده��د‪ .‬وقتی عموم‬ ‫مردم قدرت خرید کاال های لوکس را نداش��ته‪‎‬باش��ند‪،‬‬ ‫فروش‪‎‬شان بی‪‎‬معنی است‪ ،‬چون درامدی در پی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬اگر به مجتمع‪‎‬های تجاری شهر دقت کنید هم‬ ‫متوجه خواهید ش��د که بیشترش��ان کاال های مناسب‬ ‫برای طبقه متوسط را می‪‎‬فروشند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬ساخت‪‎‬وس��از از مهم‪‎‬ترین بخش‪‎‬های‬ ‫اقتص��اد ای��ران اس��ت‪ .‬براس��اس این اص��ل‪ ،‬حتی اگر‬ ‫مال‪‎‬ه��ا در ش��رایط فعل��ی بازاری نداش��ته‪‎‬باش��ند‪ ،‬به‬ ‫امی��د اینده و ارزش‪‎‬اف��زوده‪‎‬ای که مل��ک پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬ساخت‪‎‬وسازش��ان ادامه پیدا می‪‎‬کند‪ .‬درباره تاثیر‬ ‫اجتماع��ی ای��ن مجتمع‪‎‬های تجاری‪ ،‬اگ��ر از جنبه نقد‬ ‫س��رمایه‪‎‬داری ن��گاه کنیم‪ ،‬مال‪‎‬ها نوعی س��بک زندگی‬ ‫خ��اص و مصرف‪‎‬گرای��ی را تروی��ج می‪‎‬کنن��د‪ ،‬ام��ا از‬ ‫س��وی دیگر نوعی تفریحگاه هم هس��تند و سطح ارائه‬ ‫خدمات‪‎‬ش��ان به احتمالی از فروشگاه‪‎‬های کوچک شهر‬ ‫باالت��ر اس��ت و از این جنبه می‪‎‬توانن��د محرک تولید و‬ ‫رونق اقتصادی باشند‪.‬‬ ‫همان‪‎‬طور که گفتم این مجتمع‪‎‬ها دس��ت کم در شهر‬ ‫مشهد‪ ،‬به عموم مردم خدمات می‪‎‬دهند‪ .‬هر خانواده‪‎‬ای‬ ‫که یک ماشین معمولی داشت ‪‎‬ه باشد‪ ،‬می‪‎‬تواند با هزینه‪‎‬ای‬ ‫اندک وارد مال ش��ود‪ ،‬قدم بزند‪ ،‬چیزی بخورد و سینما‬ ‫برود؛ البته ممکن اس��ت نتواند خیلی از کاال ها را بخرد‪،‬‬ ‫ک میلیاردی از کنارش‬ ‫اما در خیابان هم یک خودروی ی ‪‎‬‬ ‫توان خریدنش را ندارد یا خانه‪‎‬هایی را‬ ‫رد می‪‎‬ش��ود که ِ‬ ‫چ وقت پولش به انها نمی‪‎‬رسد‪.‬‬ ‫می‪‎‬بیند که هی ‪‎‬‬ ‫غیر از ای��ن‪ ،‬مال‪‎‬ها ظرفیتی ب��رای پرداختن به امور‬ ‫فرهنگ��ی هم دارند که در ش��هر نم��ود چندانی ندارد؛‬ ‫مث��ل فضا های گفت‪‎‬وگو و مطالع��ه و ترویج کتابخوانی‪.‬‬ ‫مجتمع‪‎‬های تجاری بزرگ‪ ،‬همچنین از لحاظ گردشگری‬ ‫جزو امکانات و نقاط قوت شهر ها به‪‎‬شمار می‪‎‬ایند‪ .‬مال‪‎‬ها‬ ‫گرچه نخس��تین جاذبه گردش��گری در شهر های ایران‬ ‫نیستند‪ ،‬اما می‪‎‬توانند گردشگر‪‎‬ها را به اقامت طوالنی‪‎‬تر‬ ‫و در نتیجه هزینه کردن در ایران تش��ویق کنند‪ .‬قاعده‬ ‫کلی و معروف «دس��ت نامرئی» می‪‎‬گوید به بنگاه‪‎‬هایی‬ ‫که دنبال منفعت شخصی ش��ان هس��تند اجازه بدهید‪،‬‬ ‫ی بیشتر‬ ‫کار کنند‪ .‬اگر تعدادش��ان از حد بهینه اجتماع ‪‎‬‬ ‫ش��ود‪ ،‬سودش��ان کم خواهد بود و برای‪‎‬ش��ان توجیهی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬ای��ن دخالت نک��ردن البت��ه در همه‬ ‫موارد جوابگو نیس��ت؛ مثال درباره بانک‪ ،‬دولت مرکزی‬ ‫یا محلی نمی‪‎‬تواند اجازه بدهد هر کس دلش خواس��ت‬ ‫بانک تاس��یس کند‪ ،‬اما به‪‎‬طور کلی برای تصمیم‪‎‬گیری‬ ‫بررس��ی موردب ‪‎‬ه‏مورد الزم است‪ .‬مشخصا در شهر مشهد‬ ‫با این تعداد بازار و پاساژ‪ ،‬افزایش روزبه‪‎‬روز مال‪‎‬ها توجیه‬ ‫عقالنی و اقتصادی دارد؟ به طور معمول فرض می‪‎‬ش��ود‬ ‫که صاحب س��رمایه برای س��رمایه‪‎‬اش خیلی دلسوزتر‬ ‫اس��ت تا متولی شهر یا کش��ور‪ ،‬اما این نافی دخالت از‬ ‫باال نیست‪ .‬دولت محلی به‪‎‬معنی شهرداری به طور حتم‬ ‫باید بر مال‪‎‬س��ازی نظارت داشت ‪‎‬ه باش��د‪ ،‬اما نه از منظر‬ ‫اقتص��ادی بلکه از جنب��ه محیط‪‎‬زیس��تی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫معماری‪ .‬اگر این مداخله وجود نداشت ‪‎‬ه باشد‪ ،‬حمل‪‎‬ونقل‬ ‫پاک و فضای س��بز با مشکل مواجه می‪‎‬شود و در عوض‬ ‫اتوبان و برج ساخته خواهد شد‪ .‬یکی از مشکالتی که در‬ ‫کالنش��هر ها وجود دارد‪ ،‬این است که شهرداری ها چون‬ ‫منبع درامد پایداری ندارند به اس��ان‪‎‬تر و بدترین منبع‬ ‫درامدزایی یعنی شهرفروش��ی روی اورده‪‎‬اند؛ اس��مان‬ ‫ش��هر و زمینی که باید به منابع عمومی اختصاص پیدا‬ ‫کند‪ ،‬به مال‪‎‬ساز و برج‪‎‬ساز فروخته می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫رانت های اقتصادی فعالیت اصناف را محدود می کند‬ ‫کالنشهر مشهد‬ ‫در محاصره «مال »ها‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان بر لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری تاکیدکردند‬ ‫یادداشت‬ ‫ساختار غلط‬ ‫یا غلط ساختاری‬ ‫رد پای انحصار در نظام بانکی‬ ‫علیرضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫به نظر می اید امروزه نیاز اصلی جامعه و به فراخور ان‬ ‫در صنایع مختلف صدور فرمان «به جای خود» و تاکید‬ ‫بر ساماندهی نقش افرینی هر صنعت در حوزه تخصصی‬ ‫خویش باشد‪ .‬صنعت بیمه با گسترش شبکه فروش که‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته بدان همت گمارد‪ ،‬نه تنها کمترین‬ ‫توفیق را در توس��عه فرهنگ بیمه ای داشته‪ ،‬بلکه حتی‬ ‫ضری��ب نفوذ خود را نیز در کمترین وضعیت مورد قبول‬ ‫تجرب��ه می کن��د‪ .‬از اف��ات موثر در کارزار کس��ب و کار‬ ‫بیمه ای وجود نمایندگی های س��ازمان ها و ش��رکت ها و‬ ‫بانک ها در ذیل ش��رکت های بیمه یا تخصص بیمه گری‬ ‫اس��ت که خود نش��ان دهنده ناکارامدی برخی مدیران‬ ‫و ته��ی ک��ردن ماهی��ت تخصصی و حرفه ای ش��ناخت‬ ‫ریس��ک و مولفه های بیمه است‪ .‬وجود کارمزد و هزینه‬ ‫ص��دور برای جبران بخش��ی از خدمات واگذار ش��ده به‬ ‫کارگ��زاران و نمایندگان ش��رکت های بیم��ه به منظور‬ ‫توسعه بازارهای جدید نتیجه ای معکوس چون تاسیس‬ ‫نمایندگی از س��وی بیمه گذاران کالن را به دنبال داشته‬ ‫و گاهی مجوز تاس��یس ش��رکت های بیمه از سوی بیمه‬ ‫مرکزی ایران به ایش��ان قط��ار بیمه گری را از ریل خود‬ ‫خارج کرده است‪ .‬این موضوع در بستر مجوزها و قوانین‬ ‫بیمه مرکزی امروزه خود گره کوری بر س��اختار تلفیقی‬ ‫بیمه گری و تعامل با بیمه گذاران کالن ایجاد کرده است‬ ‫که اینجا فرصت اسیب شناسی ان نیست‪ .‬شرکت های‬ ‫خودروی��ی نیز مانند دیگ��ر بیمه گذاران کالن با ورود به‬ ‫شبکه نمایندگی ش��رکت های بیمه‪ ،‬کم کم شعاع دایره‬ ‫خواس��ته های خ��ود را از دریافت کارمزد و هزینه صدور‬ ‫وسیع کرده و به انحصار و تعیین شرکت های بیمه گر برای‬ ‫ص��دور بیمه نامه های ش��خص ثالث و بدنه تولیدی خود‬ ‫منتج کرده اند‪ .‬چرایی وجود چنین انحصاری بیش��تر به‬ ‫رقابت های غیر حرفه ای ش��رکت های بیمه مربوط است‪،‬‬ ‫ام��ا چرا س��ازمان های ناظر و تنظیم کنن��ده روابط بین‬ ‫شرکت های بیمه و بیمه گذاران بر انحصار خودرو سازانی‬ ‫ک��ه اختیار خری��د خدمات بیمه ای را نیز از مش��تریان‬ ‫گرفت��ه و در ید ق��درت خویش محص��ور کرده اند ورود‬ ‫نمی کنند‪ ،‬عجیب باش��د‪ .‬در عمل انحصار خودرو سازان‬ ‫کار را به تحمیل هر نوع خدمات خودرویی بر مش��تری‬ ‫تس��ری داده اس��ت‪ .‬ضعف در تنظیم قوانین و مقررات و‬ ‫نظارت ها و کنترل ها اگر چه با بهترین روایت اش��تباهی‬ ‫بزرگ است اما در بطن خود مفسده های بسیار دارد که‬ ‫بهتر اس��ت به س��رعت به انها پایان داده شود‪ .‬تعرض بر‬ ‫قوانی��ن و مقررات بیمه گری در مواجهه با پرتفوی گروه‬ ‫خودرو سازی یکی از معضالت انحصار طلبی سازمان ها و‬ ‫شرکت ها و نهادهای انحصاری در کشور است که به جای‬ ‫تامین منابع مالی مورد نیاز خویش اقدام به بهره کشی از‬ ‫طریق مش��تریان و با مقراض قوانین ایجابی است‪ .‬چرا‬ ‫باید برای بیمه کردن مسئولیت دارنده خودرو که تکلیف‬ ‫قانونی مالک و راکب ان است و فروش اجباری بیمه نامه‬ ‫ش��خص ثالث انحصار خودرو ساز به خاطر دریافت منافع‬ ‫مالی صدور بیمه نامه مش��تریان صنایع خودرو س��ازی و‬ ‫بیمه فدا شوند‪ ،‬امری واجب و با تاخیر است که با حذف‬ ‫کارم��زد و پرداخ��ت صرف هزینه های صدور به ش��بکه‬ ‫ف��روش و لغو مجوزهای تاس��یس ش��رکت های بیمه ای‬ ‫و نمایندگی ه��ای بیمه گران ب��ا کمترین هزینه و اتالف‬ ‫وقت قابل ترمیم بوده و حق الناس��ی به صاحب ان اعاده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫محمد علی رستگار‬ ‫خبر‬ ‫بدهی ‪ ۲۰۸‬هزار میلیاردی‬ ‫بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫مانده بدهی بانک ها و موسس��ه های اعتباری به بانک‬ ‫مرکزی در پایان اب��ان ‪ ۹۸‬به ‪ ۲۰۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬بده��ی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری‪ ،‬اصل و وجه‬ ‫التزام اضافه برداشت ها‪ ،‬اصل و کارمزد سپرده های بانک‬ ‫مرکزی نزد بانک هاس��ت که این بده��ی در پایان ابان‬ ‫امسال به ‪ ۲۰۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫از این میزان بدهی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان متعلق‬ ‫به بانک ه��ای دولتی تجاری‪ ۶۳ ،‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان مربوط به بانک ه��ای دولتی تخصصی‪ ۱۹ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان برای بانک های خصوصی ش��ده و‬ ‫‪ ۱۲۱‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان بابت بدهی بانک های‬ ‫خصوصی و موسس��ه های اعتباری است‪ .‬بر این اساس‬ ‫بانک های دولتی تخصصی‪ ،‬بابت خط اعتباری دریافتی‬ ‫و بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری غیر بانکی‬ ‫بابت اضافه برداشت‪ ،‬بیشترین بدهی را به بانک مرکزی‬ ‫دارند‪ .‬البته ‪ ۵۲۲‬هزار میلیارد ریال از ‪ ۶۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال خطوط اعتباری بانک های دولتی تخصصی صرفاً‬ ‫مربوط به خط اعتباری مس��کن مه��ر و متعلق به بانک‬ ‫مسکن است‪ .‬بخش قابل توجهی از اضافه برداشت های‬ ‫بانک های خصوصی نیز مربوط به چند بانک و موسس��ه‬ ‫اعتب��اری غیربانکی خصوصی اس��ت؛ به عن��وان مثال‬ ‫صورت های مالی بانک سرمایه نشان می دهد که مانده‬ ‫اضافه برداش��ت این بانک در پایان ش��هریورماه ‪ ۹۸‬به‬ ‫می��زان ‪ ۱۹۱‬هزار میلیارد ری��ال (حدود ‪ ۲٠‬درصد کل‬ ‫اضافه برداشت ها) بوده است‪.‬‬ ‫ظهور و گس��ترش رفتار رانتجویی در نظام بانکی‬ ‫از مش��کالت جدی اس��ت ک��ه اقتصاد یک کش��ور‬ ‫می توان��د با ان روبه رو ش��ود؛ به ویژه ب��رای اقتصاد‬ ‫ایران که ه��م نظام تامین مال��ی بانک محور دارد و‬ ‫هم فعالیت های اقتص��ادی ان به ویژه در بخش های‬ ‫کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیامدهای خسارت باری برای رشد اقتصادی‬ ‫دربرداشته خواهد داشت‪.‬‬ ‫از انجای��ی که وجود رانت در نظام بانکی می تواند‬ ‫تع��ادل را در منابع و مصارف بانک ه��ا بر هم بزند‪،‬‬ ‫ترازنامه بانک ها را دچار مش��کل کن��د‪ ،‬یک رقابت‬ ‫ناس��الم در شبکه پولی کش��ور به وجود اورد و‪ ،...‬در‬ ‫نهای��ت این نب��ود تعادل ها این ش��رایط را به وجود‬ ‫خواهد اورد که بانک ها به طور درست و مناسب قادر‬ ‫نخواهند بود از بخش های مولد کشور حمایت کنند‬ ‫و پرداخت مناس��بی دراین بخش ها داشته باشند و‬ ‫این چالشی اس��ت که در نهایت اقتصاد کشور را به‬ ‫سمت بحران هدایت می کند‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی انتظار دارند بانک ها به عنوان یکی‬ ‫از بازارهای مهم مالی‪ ،‬درک بیشتری از شرایط شان‬ ‫داش��ته باشند و با اولویت قرار دادن این بخش‪ ،‬نیاز‬ ‫مالی شان را با شرایط سهل تری تامین کنند‪ ،‬اما این‬ ‫در حالی اس��ت که بانک ها ترجیح شان این است که‬ ‫منابع شان را به سمت شرکت های زیرمجموعه شان‬ ‫سوق دهند و بیشتر بنگاهدار باشند تا بانکدار‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د انچه زمینه س��از به وجود‬ ‫ام��دن ای��ن مش��کالت در نظ��ام بانک��ی ش��ده‪،‬‬ ‫سیاس��ت های نادرس��تی اس��ت که هم��واره به کار‬ ‫بس��ته ش��ده و برای جلوگیری از تشدید ان کنترل‬ ‫و نظارت مناس��بی بر عملکرد بانک ها نش��ده است‪.‬‬ ‫از بحث بنگاهداری و ش��رکت داری بانک ها گرفته تا‬ ‫اعمال نرخ های س��ود نامتناسب با تورم و تسهیالت‬ ‫دس��توری و تکلیفی و‪ ...‬که باعث ایجاد یک فضای‬ ‫رانتی و نامناسبی در حوزه تسهیالت دهی بانک ها و‬ ‫سبب شده تا بخش واقعی از این منابع باز بماند و به‬ ‫مشکالت اقتصادی دامن بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصارطلب�ی بان�ک ‪ ،‬ایج�اد ران�ت‬ ‫می کند‬ ‫وحی��د ش��قاقی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد درای��ن باره‬ ‫درگفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از‬ ‫چالش ه��ای مه��م اقتصاد ایران‪ ،‬بح��ث بنگاهداری‬ ‫بانک هاس��ت که به دلیل رقابت ناس��المی که ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬ضربه ش��دیدی به بخش های تولید و صنعت‬ ‫کشور زده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود تمام تاکیداتی که‬ ‫بر بحث خروج بانک ها از بنگاهداری ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اما همچنان بانک ها اصرار به ادامه این مس��یر دارند‬ ‫و از بنگاهداری شان دس��ت برنمی دارند و این افت‬ ‫همچنان ضربه اش را به بدنه اقتصاد وارد می کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این پدیده مخرب در حالی وجود دارد‬ ‫ک��ه بانک ها می توانند با جذب س��پرده و بکارگیری‬ ‫مکانیسم خلق پول‪ ،‬تسهیالت مورد نیاز بخش های‬ ‫اقتصادی کش��ور را تامین کنند و انها را در شرایط‬ ‫فعلی که با محدودیت های زیادی روبه رو هستند را‬ ‫یاری دهند‪ ،‬اما این درحالی است که با قرار گرفتن‬ ‫در مس��یر بنگاهداری‪ ،‬تمام تالش ش��ان این اس��ت‬ ‫ک��ه با هم��کاری بانک های دیگر به ط��ور ضربدری‪،‬‬ ‫بخش عمده ای از منابع شان را به سمت شرکت ها و‬ ‫بنگاه های زیرمجموعه خودشان سوق دهند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه وقتی بانک وارد بحث بنگاهداری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در نهایت نوعی انحص��ار را ایجاد می کند‬ ‫ک��ه در این فضا دیگر بنگاه های بخش خصوصی که‬ ‫به ش��دت نیازمند منابع مالی و س��رمایه در گردش‬ ‫هس��تند‪ ،‬توان رقابت نخواهند داشت و این چالشی‬ ‫است که در صورت تداوم ان‪ ،‬می تواند اقتصاد کشور‬ ‫را به سمت بحران جدی هدایت کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر اقتصاد ایران با پدیده ای با عنوان بنگاهداری بانک ها‬ ‫روبه رو است که این موضوع ضمن اینکه باعث شده دسترسی سایر‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی به منابع بانکی با دش��واری همراه ش��ود‪ ،‬زمینه‬ ‫بلوکه کردن بخش زیادی از منابع بانک ها را فراهم کرده است‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬عملک��رد بانک ها به این‬ ‫ش��یوه‪ ،‬موجب یک رقابت ناسالم در اقتصاد می شود‬ ‫و می توان��د در نهای��ت ایج��اد رانت و فس��اد کند و‬ ‫مش��کالت گوناگونی را به وجود اورد‪ .‬این کارشناس‬ ‫بر این باور اس��ت که شکل گیری انحصار در اقتصاد‬ ‫ان ه��م از نوع انحصار مناب��ع مالی‪ ،‬بی تردید بخش‬ ‫خصوص��ی را درگی��ر تنش ه��ا و مش��کالت زیادی‬ ‫می کن��د و پیامده��ای منف��ی ان در نهایت کلیت‬ ‫اقتصاد را متاثر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته ش��قاقی وظیفه بانک بانکداری اس��ت نه‬ ‫بنگاهداری و این ایرادی اس��ت که به ش��بکه بانکی‬ ‫کش��ور وارد اس��ت‪ .‬باید بپذیریم ک��ه ورود بانک ها‬ ‫ب��ه عرصه بنگاه��داری‪ ،‬انها را از رس��الت و وظیفه‬ ‫اصلی شان دور می کند و این می تواند ضربه محکمی‬ ‫به اقتصاد کشور بزند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا بی��ان اینکه این ش��رایط در‬ ‫حالی درکش��ور وج��ود دارد ک��ه ‪ ۹۰‬درصد تامین‬ ‫مناب��ع بخ��ش اقتص��اد در کش��ور برعهده ش��بکه‬ ‫بانک��ی اس��ت و تا مادام��ی که بانک ه��ا از حمایت‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه خودش��ان کوت��اه نیایند‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی نمی تواند توان رقاب��ت در عرصه‬ ‫اقتصادی داش��ته باشد و این انحصار گسترده تامین‬ ‫مالی و بنگاهداری بانک ها‪ ،‬در نهایت می تواند بخش‬ ‫خصوصی را از گردونه اقتصاد خارج کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه او بانک ه��ا ب��ه ج��ای بانک��داری وارد‬ ‫بخش هایی ش��ده اند که با ذات فعالیت شان منافات‬ ‫دارد و نتیج��ه ای��ن انحصارطلبی ای��ن خواهد بود‬ ‫که بخش واقعی اقتص��اد از رقابت باز بماند و باعث‬ ‫ناکارامدی‪ ،‬فساد‪ ،‬رانت و ضربه به اقتصاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود شفافیت‪ ،‬عامل نفوذ رانت‬ ‫همچنی��ن محمد عل��ی رس��تگار‪ ،‬کارش��ناس و‬ ‫صاحب نظ��ر ح��وزه پول��ی و بانکی در این ب��اره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه رانت زمانی ایجاد‬ ‫می ش��ود که ش��فافیت الزم وجود نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫ اظهارکرد‪ :‬نبود ش��فافیت ‪ ،‬اقتصاد را به سمت رانتی‬ ‫ش��دن سوق می دهد و این ش��رایط می تواند در هر‬ ‫بخش��ی نمود پیدا کند که ش��بکه بانکی هم ازاین‬ ‫قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه وجود رانت بانکی یکی از مشکالت‬ ‫جدی اقتصاد است‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر همین نبود‬ ‫ش��فافیت ها و برخی سیاس��ت های نامناسب پولی و‬ ‫بانکی سبب شده برخی از افراد‪ ،‬بتوانند از منابع شبکه‬ ‫بانکی با شرایط مناس��ب و ارزان قیمت بهره ببرنند‬ ‫درحالی که در بس��یاری از مواقع دسترس��ی بخش‬ ‫واقعی اقتصادی به این منابع با س��ختی هایی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه نبود ش��فافیت از یک س��و و‬ ‫نرخ گذاری های نامناس��ب در ش��بکه بانکی از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬این ش��رایط را به وجود اورده ک��ه برخی از‬ ‫افراد با استفاده از روابط و رانت‪ ،‬به منابع ارزان نرخ‬ ‫بانکی دست پیدا کنند و بدون هیچ گونه بروکراسی‬ ‫و مانعی از بانک تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی گاهی مش��اهده می شود که‬ ‫تسهیالت دریافتی در جایی که باید هزینه نمی شود‬ ‫و به عن��وان انجام یک فعالیت اقتصادی درخواس��ت‬ ‫وام داده می ش��ود اما در نهای��ت صرف یک فعالیت‬ ‫غیر مولد می ش��ود که برای بخ��ش اقتصاد توجیهی‬ ‫هم ندارد‪.‬‬ ‫این کارشناس براین باوراست که برای حذف رانت‬ ‫از نظام بانکی باید دو اقدام مهم انجام شود؛ نخست‬ ‫اینک��ه در نرخ گذاری ها تجدید نظ��ر و دوم اینکه در‬ ‫ارائه تس��هیالت با نرخ های ترجیحی شفافیت الزم‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬باید بپذیریم ت��ا زمانی که برخی از‬ ‫تسهیالت بانکی با نرخ های پایین تر در شبکه بانکی‬ ‫توزیع می ش��ود و افراد خاصی هم به ان دسترس��ی‬ ‫دارن��د‪ ،‬این فضای رانتی به ق��وت خود باقی خواهد‬ ‫ماند؛ بنابراین در این زمینه ضروری اس��ت نرخ های‬ ‫س��ود بانکی یکس��ان تعری��ف و حمایت ها از بخش‬ ‫تولید و صنعت کش��ور در قال��ب مابه التفاوت نرخ و‬ ‫به روش های دیگر انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته او بی تردید یکسان س��ازی نرخ ها می تواند‬ ‫فض��ای رانت را از بین ببرد و یک گام مثبت در این‬ ‫راستا تلقی شود‪.‬‬ ‫رستگار در ادامه موضوع ایجاد شفافیت را به عنوان‬ ‫یک��ی از راه های مهم در ح��ذف رانت در این بخش‬ ‫عنوان کرد وگفت‪ :‬تمام داده ها و اطالعات در فرایند‬ ‫و نح��وه تس��هیالت دهی و اینکه ای��ن منابع در چه‬ ‫بخشی هزینه شده اس��ت باید از سوی سامانه هایی‬ ‫در معرض عموم گذاشته ش��ود‪ .‬باید مشخص شود‬ ‫اف��رادی که از نرخ های ترجیهی اس��تفاده می کنند‬ ‫این پول ها را در کجا و چه بخش��ی هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫باید مش��خص ش��ود ک��ه این پول در مس��یری که‬ ‫سیاست گذار تصمیم گرفته‪ ،‬هزینه شود‪ ،‬ایا توانسته‬ ‫هم��ان حوزه را تقویت کن��د و در ان بخش مصرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه درحال حاضر اقتصاد‬ ‫ای��ران با پدی��ده ای با عن��وان بنگاه��داری بانک ها‬ ‫روبه رو است که این موضوع ضمن اینکه باعث شده‬ ‫دسترسی س��ایر بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی‬ ‫با دش��واری همراه ش��ود‪ ،‬زمینه بلوکه کردن بخش‬ ‫زیادی از منابع بانک ها را فراهم کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بنگاهداری با وظیفه ذاتی بانک ها در منافات اس��ت‬ ‫و این چالشی اس��ت که هم بانک ها را دچار مشکل‬ ‫کرده است هم بخش اقتصاد کشور را‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بانک ها دراین ش��رایط بدون بررسی‬ ‫و مطمئن ش��دن از توجیه پذیر بودن طرح و پروژه‪،‬‬ ‫اولویت را در ارائه تسهیالت به بنگاه ها و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه ش��ان می دهند و در خیلی از مواقع این‬ ‫پول ه��ا در ای��ن بخش فری��ز می ش��ود و در نهایت‬ ‫ترازنامه بانک ها را با مش��کل جدی روبه رو می کند‪،‬‬ ‫ای��ن معضلی اس��ت ک��ه درحال حاض��ر در صنعت‬ ‫بانکداری ما وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته رس��تگار‪ ،‬این مس��ئله باید به طور جدی‬ ‫ریش��ه یابی و رف��ع ان از س��وی بان��ک مرک��زی و‬ ‫وزارت اقتص��اد به طور جدی پیگیری ش��ود‪ .‬اگرچه‬ ‫دراین زمینه ش��یوه نامه هایی از سوی بانک مرکزی‬ ‫به بانک ها ابالغ ش��ده که بای��د از بنگاهداری خارج‬ ‫ش��وند‪ ،‬اما هنوز نتیجه ای که باید از این پیگیری ها‬ ‫حاص��ل می ش��د‪ ،‬به دس��ت نیام��ده اس��ت و هنوز‬ ‫می بینیم که بسیاری از بانک ها همچنان بنگاهداری‬ ‫می کنن��د و تامین کننده ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫خودشان هس��تند و این ریسک سیستمی است که‬ ‫صنعت بانکداری و اقتصاد کش��ور را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹نرم افزار رمز ساز ریما فعال است‬ ‫مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توس��عه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬نرم افزار رمز س��از ریما از ابتدای دی جهت استفاده‬ ‫از رم��ز دوم پویا ب��رای مش��تریان بانک توس��عه صادرات‬ ‫فعال ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬عش��رت عدالت با اعالم ای��ن خبر افزود‪ :‬نرم افزار‬ ‫ریما در دو پلتفرم جداگانه برای سیس��تم عامل های ‪IOS‬‬ ‫و ‪ Android‬ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مشتریان بانک‬ ‫صرفا با مراجعه به پورتال رس��می بانک به نش��انی ‪www.‬‬ ‫‪ edbi.ir‬و انتخ��اب گزین��ه خدمات الکترونیک و س��پس‬ ‫فعال س��ازی رمز دوم پویا‪ ،‬نس��بت به نصب نسخه مناسب‬ ‫گوش��ی تلفن همراه خود اقدام کنن��د‪ .‬همچنین راهنمای‬ ‫نص��ب نیز از همین مس��یر قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬عدالت‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬با توجه ب��ه اتمام مهلت اس��تفاده از رمز دوم‬ ‫ایس��تا پس از تاریخ ‪ ۸‬بهمن امسال در تراکنش های کارتی‬ ‫بدون حضور کارت‪ ،‬اس��تفاده از رمز دوم ایس��تا (سابق) در‬ ‫درگاه های پذیرنده ممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از تولی�د و اش�تغالزایی از اه�داف‬ ‫بانک سینا‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخل��ی و اش��تغالزایی از اه��داف‬ ‫اس��تراتژیک بانکداری قرض الحس��نه در بانک سینا است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬س��اروخانی عضو‬ ‫هیات مدیره بانک س��ینا در هم اندیش��ی مدیران ستادی و‬ ‫مناطق بانک‪ ،‬با اش��اره به اهمیت جایگاه قرض الحسنه در‬ ‫نظام بانکی به منظور کمک به اش��تغال و قشر اسیب پذیر‬ ‫جامعه‪ ،‬گفت‪ :‬بانک س��ینا در راستای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی در چارچوب بانکداری اسالمی‪ ،‬در‪ ۴‬سال گذشته‬ ‫در حوزه قرض الحس��نه فعالیت های متمرکز و منس��جمی‬ ‫را برنامه ری��زی کرد به ط��وری که با اقدام وی��ژه و تمرکز‬ ‫فعالیت ه��ا در این بخش‪ ،‬مانده منابع قرض الحس��نه بانک‬ ‫درحال حاض��ر به ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا توجه به اهمی��ت موضوع قرض الحس��نه‪ ،‬بانک‬ ‫سینا در کنار مدل خطوط کسب وکار چهارگانه در صنعت‬ ‫بانکداری شامل بانکداری خرد‪ ،‬شرکتی‪ ،‬اختصاصی و تامین‬ ‫س��رمایه؛ خط کس��ب و کار بانکداری قرض الحسنه را نیز‬ ‫راه ان��دازی کرده اس��ت‪ ،‬که در این راس��تا بانک ها از جمله‬ ‫بانک سینا موظف هستند جهت تحقق اهداف بندهای ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۹‬اصل قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‬ ‫الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند‪ .‬ساروخانی با اشاره به‬ ‫سیاست های کلی خط کسب و کار بانکداری قرض الحسنه‬ ‫در بانک س��ینا خاطرنش��ان کرد‪ :‬افتتاح حساب های قرض‬ ‫الحس��نه پس ان��داز‪ ،‬جاری و وی��ژه و ارائه ان��واع ابزارهای‬ ‫پرداخ��ت و نق��ل و انتقال وجوه ریالی مرتب��ط با بانکداری‬ ‫قرض الحس��نه‪ ،‬برخی از سیاس��ت های خط کس��ب و کار‬ ‫بانکداری قرض الحسنه در بانک سیناست‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارائ��ه خدمات بانک��داری الکترونیک ش��امل‬ ‫ص��دور ان��واع کارت ه��ای الکترونیک��ی‪ ،‬خدم��ات مربوط‬ ‫ب��ه وج��وه اداره ش��ده‪ ،‬تاس��یس و گس��ترش باجه ه��ای‬ ‫ق��رض الحس��نه در داخل کش��ور و مناط��ق ازاد تجاری و‬ ‫تخصی��ص مناب��ع از طریق بانکداری قرض الحس��نه نیز از‬ ‫دیگر سیاس��ت های خط کس��ب و کار این نوع از بانکداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت رمز دوم پویا پیامکی با تایید ش�ماره‬ ‫همراه‬ ‫مدی��ر مرک��ز ارتباطات و رواب��ط عمومی بانک ش��هر با‬ ‫اش��اره به استقبال از نرم افزار رمزنت گفت‪ :‬استفاده از این‬ ‫نرم اف��زار ضریب ایمن��ی تراکنش های اینترنت��ی بانکی را‬ ‫افزایش داده و باعث جذب رضایت مش��تریان ش��ده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر‪،‬‬ ‫حمیدرضا عظیمی با اش��اره به اهمیت استفاده از رمزهای‬ ‫پویا به منظور باالبردن ضریب امنیت تراکنش های اینترنتی‬ ‫گفت‪ :‬به این منظور‪ ،‬بانک ش��هر نی��ز با راه اندازی نرم افزار‬ ‫رمزن��ت این اطمینان را برای مش��تریان خ��ود ایجاد کرده‬ ‫اس��ت تا تراکنش های اینترنتی خود را ب��ا حداکثر امنیت‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به مخاطرات موجود و سوء استفاده از‬ ‫بسیاری از حس��اب های مشتریان درسیستم بانکی‪ ،‬اگاهی‬ ‫عمومی نس��بت به اس��تفاده از رمزهای پویا افزایش یافته‬ ‫و از زم��ان راه اندازی نرم افزار رمزنت نیز اس��تقبال خوبی‬ ‫از ان ص��ورت گرفت��ه که بیانگ��ر اطمینان ب��ه امنیت این‬ ‫نرم افزار اس��ت‪ .‬مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک‬ ‫ش��هر در ادامه با اشاره به راه اندازی سیستم هریم در شبکه‬ ‫بانکی کشور اظهار کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬مشتریانی که دارای‬ ‫گوش��ی هوشمند نیس��تند یا به هر دلیل امکان استفاده از‬ ‫رمزهای پویای اینترنتی را ندارند‪ ،‬می توانند رمز پویای خود‬ ‫را از طری��ق پیامک دریافت کنند ک��ه به زودی این امکان‬ ‫در بانک ش��هر نیز عملیاتی خواهد ش��د که الزمه استفاده‬ ‫و دریاف��ت رمز دوم پوی��ا از طریق پیام��ک‪ ،‬یکبار مراجعه‬ ‫به ش��عب این بانک و تایید ش��ماره تلفن همراه مش��تری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫نفت و پتروشیمی‬ ‫مهدی صادقی نیارکی در نخستین همایش بومی سازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت عنوان کرد‪:‬‬ ‫جشن تکمیل کاتالیست های زنجیره گاز سنتز و متانول با رونمایی از دو کاتالیست استراتژیک‬ ‫نخستین همایش بومی سازی کاتالیست در صنعت‬ ‫پتروش��یمی و پاالیش نف��ت ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫کیش با همت ش��رکت نفت و گاز س��رو و صنعتگران‬ ‫صنعت پتروش��یمی و پاالیش نفت برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫همایش مهدی صادقی نیارک��ی معاون صنعت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدحسین بهشتی رئیس‬ ‫مرک��ز طرح های کالن ملی فن��اوری معاونت علمی و‬ ‫فن��اوری رئیس جمه��وری‪ ،‬امیرهوم��ن کریمی وثیق‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز سرو‪ ،‬مهدی کرباسیان‬ ‫رئیس پیش��ین هی��ات عام��ل ایمی��درو و جمعی از‬ ‫صنعتگران پتروشیمی و پاالیش نفت حضور داشتند و‬ ‫به ایراد سخنرانی پرداختند‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش از دو محص��ول جدید ش��رکت‬ ‫نفت و گاز س��رو باعنوان کاتالیس��ت س��نتز متانول و‬ ‫کاتالیست شیفت دمای پایین مورد استفاده در صنایع‬ ‫پتروشیمی و پاالیش نفت رونمایی شد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است که تولیدات شرکت نفت و گاز‬ ‫س��رو در سال جاری باعث صرفه جویی ارزی افزون بر‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون دالری شده که عالوه بر رفع اثر تحریم ها‪،‬‬ ‫از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل اورده است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بهشتی‪ ،‬رئیس‬ ‫مرک��ز طرح ه��ای کالن ملی‬ ‫فن��اوری معاون��ت علم��ی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری نیز در‬ ‫نخستین همایش بومی سازی‬ ‫کاتالیس��ت در صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی و پاالی��ش نفت‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬بحث اصل��ی در معاونت علمی و فناوری‬ ‫تجاری سازی است‪ .‬این به ان معناست که فعالیت در‬ ‫حوزه دانش بنیان با تجاری سازی ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫بهش��تی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تالش ما این اس��ت که‬ ‫کاالی م��ورد نیاز صنایع وارد بازار ش��ود و این هدف‬ ‫در قالب ش��رکت های خصوصی محقق خواهد ش��د‪.‬‬ ‫طرح ه��ای ما در معاون��ت فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫در قال��ب طرح های��ی س��ه جانبه اجرا می ش��ود؛ یکی‬ ‫مجری به عنوان بخش خصوص��ی‪ ،‬بهره بردار به عنوان‬ ‫کس��ی که می خواه��د از یک محصول اس��تفاده کند‬ ‫و معاون��ت علمی به عنوان حام��ی‪ .‬معاونت طرح ها را‬ ‫بررس��ی می کند و تس��هیالتی را برای این طرح ها در‬ ‫نظر می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بخواهیم اقتصاد‬ ‫را ش��کوفا کنی��م چاره ای جز تاکید بر تولید س��اخت‬ ‫داخل نداریم‪.‬‬ ‫صادق��ی نیارکی‪ :‬در صنعت پتروش��یمی که میز س��اخت داخل ان‬ ‫تش��کیل ش��د‪ ،‬حدود ‪ ۹۵‬میلیون یورو قرارداد و تفاهمنامه منعقد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در صنعت ف��والد نی��ز ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو ق��رارداد و‬ ‫تفاهمنامه به امضا رسیده است‬ ‫‹ ‹تولید در راستای صنایع استراتژیک‬ ‫امیرهوم��ن کریمی وثی��ق‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز‬ ‫س��رو در این همای��ش عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬نیازهای مش��تری باید‬ ‫یک��ی از نیازه��ای مه��م‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنندگان‬ ‫به شمار رود‪.‬‬ ‫کریم��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ن��گاه به نیاز‬ ‫مش��تری یکی از مهم ترین موضوعات در کشور است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن تولیدکنندگان باید ب��ه کیفیت توجه‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه کیفی��ت ش��اه کلید موفقیت‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬نواوری و خدم��ات بعد از فروش نیز‬ ‫باید در مراحل بعد مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تالش ما این اس��ت که کس��ب وکار‬ ‫پایدار ایجاد کنیم‪ .‬در این راس��تا باید خالقیت داشت‪.‬‬ ‫تمام سعی ما در شرکت نفت و گاز سرو این است که‬ ‫یک شرکت ریشه دار باش��یم‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت‬ ‫و گاز س��رو عنوان کرد‪ :‬کاتالیست جزو کاالهای گذرا‬ ‫به شمار نمی رود که برای یک مدت کوتاه تولید شود‪،‬‬ ‫بلکه کاالیی است که نیاز برخی صنایع استراتژیک را‬ ‫پاسخگو خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرریسک سرمایه گذاری در کاتالیست‬ ‫اس��ماعیل قنب��ری‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدی��ره ش��رکت مل��ی‬ ‫صنای��ع پتروش��یمی نی��ز در‬ ‫نخستین همایش بومی سازی‬ ‫کاتالیس��ت در صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی و پاالیش عنوان‬ ‫کرد‪ :‬صنعت پتروش��یمی یکی‬ ‫از صنایع ارزش افرین در اقتصاد کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫براساس امار بانک مرکزی حدود ‪ ۵۲‬درصد ارز سامانه‬ ‫نیما ازس��وی شرکت های پتروشیمی برگشته و حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د ارز کش��ور مربوط به صنعت پتروش��یمی‬ ‫است‪ .‬قنبری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه صنعت‬ ‫پتروش��یمی در گ��رو چن��د عامل از جمل��ه خوراک‪،‬‬ ‫س��رمایه‪ ،‬فن��اوری و بازار اس��ت‪ .‬در زمین��ه خوراک‬ ‫ظرفیت ه��ای قابل توجه��ی در کش��ور وج��ود دارد‪.‬‬ ‫امیدواریم با تالش��ی که در زمینه بومی سازی فناوری‬ ‫نیز انجام می ش��ود‪ ،‬از واردات بی نیاز شویم‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه فناوری مهم ترین عامل ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان هس��تند که چه در بخش فرایند و چه در‬ ‫تولید کاتالیست ش��رکت های داخلی گام های مهمی‬ ‫برداش��ته اند‪ .‬عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع و‬ ‫پتروش��یمی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه گذاری در صنع��ت‬ ‫کاتالیس��ت یک مقوله پرریسک است‪ ،‬اما صنعتگرانی‬ ‫هس��تند که با تالش در این صنعت موفق عمل کردند‬ ‫و از کسانی که به تولیدات داخلی و ظرفیت های ایجاد‬ ‫ش��ده اعتماد می کنند کمال تش��کر را داریم‪ .‬قنبری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صنعت کاتالیست جزو صنایع ارزش افرین‬ ‫قلمداد می ش��ود‪ .‬این صنع��ت در برخی صنایع چون‬ ‫فوالد و پتروش��یمی گام های بلندی برداشته است‪ .‬در‬ ‫حال حاض��ر صنایعی چون نفت و گاز و پتروش��یمی‬ ‫حدود ‪ ۲۴۰‬میلیون دالر در زمینه کاتالیس��ت هزینه‬ ‫می کنن��د که این ام��ر ظرفیت بس��یار باالیی را برای‬ ‫تجاری سازی کاتالیست فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت کاتالیست یک صنعت های تک‬ ‫غالمرض��ا ج��وکار‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پتروشیمی مروارید در‬ ‫نخس��تین همایش بومی سازی‬ ‫کاتالیس��ت در صنع��ت‬ ‫پتروشیمی و پاالیش در کیش‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬کاتالیس��ت یک‬ ‫صنع��ت مهم به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫این صنعت در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۰ )۱۳۹۶‬میلیارد‬ ‫دالر تجارت داشته و هیچ شرکتی در این بازار بیشتر از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد س��هم نداش��ته اس��ت‪ .‬در دنی��ا ‪ ۱۲۰۰‬نوع‬ ‫کاتالیس��ت تولید می ش��ود‪ .‬جوکار در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��ترین استفاده کاتالیس��ت در صنایع پلیمری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬صنعت کاتالیست یک‬ ‫صنع��ت های ت��ک و بس��یار س��خت اس��ت و در دنیا‬ ‫کشورهای محدودی در این صنعت مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫ج��وکار تاکید ک��رد‪ :‬این صنعت س��بب جذب نخبگان‬ ‫کش��ور می ش��ود‪ ،‬چراکه از باالترین س��طح دانش بهره‬ ‫می ب��رد‪ .‬جوکار تاکید کرد‪ :‬این صنعت می تواند س��بب‬ ‫ایجاد رقابت شود و می توان با بومی سازی کاتالیست به‬ ‫توسعه یافتگی افتخار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی کاتالیست های داخلی‬ ‫عبدالرحیم قنبریان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پتروش��یمی ش��یراز نی��ز در‬ ‫نخس��تین همایش بومی سازی‬ ‫کاتالیست در صنعت پتروشیمی‬ ‫و پاالیش عنوان کرد‪ :‬از اینکه در‬ ‫زمین��ه کاالهای مش��ابه تولید‬ ‫داخل ش��اهد واردات هس��تیم‪،‬‬ ‫بس��یار متاس��ف هس��تیم و امیدواریم با سیاست های‬ ‫درس��ت از این کار پیش��گیری به عمل اید‪ .‬قنبریان در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت پتروشیمی گام هایی موثر‬ ‫در اقتصاد برداش��ته و ‪ ۲۰‬درصد درامدهای ارزی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما برای پیشبرد‬ ‫اهداف ش��رکت‪ ،‬اس��تراتژی خود را تغییر داده ایم و به‬ ‫س��مت پذیرفتن ریس��ک های معقول پیش رفته ایم و‬ ‫کاتالیس��ت های داخل��ی را جایگزی��ن کاتالیس��ت های‬ ‫خارجی کرده ایم‪ .‬در این راس��تا نیز باید به شرکت های‬ ‫دانش بنیان بها داده شود‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در زمینه بومی س��ازی کاتالیس��ت با شرکت نفت و گاز‬ ‫سرو همکاری های خوبی را اغاز کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۸‬میلیون تنی متانول‬ ‫میراحم��دی‬ ‫محمدرض��ا‬ ‫مدیرعامل پتروش��یمی زاگرس‬ ‫در نخستین همایش بومی سازی‬ ‫کاتالیست در صنعت پتروشیمی‬ ‫و پاالی��ش عنوان ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫هدف های صادراتی ما کشورهای‬ ‫ژاپن و ایتالی��ا بودند که پس از‬ ‫اخری��ن تحریم ه��ا بازارهای صادراتی ما بس��ته ش��د‪.‬‬ ‫میراحمدی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬پتروشیمی های‬ ‫کش��ور بیش��ترین ارز را به نیما ارائه می دهند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کشور ‪ ۸‬میلیون تن صادرات‬ ‫متان��ول داری��م‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در دنی��ا ‪ ۱۲۸‬میلیون تن‬ ‫متانول تولید می شود که از این مقدار فقط ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫تن صادر می ش��ود و بیشتر در همان کشوری که تولید‬ ‫می شود مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫از شرکت های دانش بنیان داخلی حمایت به عمل اورد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها باید کیفی��ت محصوالت خ��ود را ارتقا‬ ‫بخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به حمایت های مالی و فنی‬ ‫اس��ماعیل بردی��ده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی رازی در‬ ‫نخس��تین همایش بومی سازی‬ ‫کاتالیست در صنعت پتروشیمی‬ ‫و پاالیش عنوان کرد‪ :‬باید برای‬ ‫ح��ل مش��کالت از فکرهای نو‬ ‫کمک گرف��ت‪ .‬بردیده در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��رکت های دانش بنی��ان نی��از به‬ ‫سرمایه گذاری مالی دارند که دولت باید به این شرکت ها‬ ‫کمک کند‪ .‬وی افزود‪ :‬برای حل مشکالت فنی نیز باید‬ ‫از مهندس��ی معکوس اس��تفاده کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫پتروش��یمی رازی بیان کرد‪ :‬کاره��ای تحقیقاتی زمانبر‬ ‫هس��تند و باید از ش��رکت های دانش بنیان که ازمون و‬ ‫خط��ا دارند‪ ،‬حمایت ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت ها باید‬ ‫کیفیت محص��ول را ارتقا دهند و حفظ کنند و در کنار‬ ‫مشتری بمانند و به سمت صادرات پیش بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین کارخانه کاتالیستی منطقه‬ ‫محم��ود رضایی‪ ،‬مدی��ر فروش‬ ‫نف��ت و گاز س��رو در نخس��تین‬ ‫همایش بومی س��ازی کاتالیست‬ ‫در صنعت پتروشیمی و پاالیش‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یک��ی از چالش های‬ ‫صنعت پتروش��یمی در یک دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کاتالیس��ت ب��وده که‬ ‫هم اکنون با بومی سازی ان برای صنایع کاتالیست تبدیل‬ ‫به یک مزیت شده اس��ت‪ .‬رضایی در ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫شرکت نفت و گاز سرو‪ ،‬برای برخی صنایع استراتژیک از‬ ‫جمله صنعت پتروش��یمی کاتالیست تولید می کند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ ۵۰ :‬درص��د اهن اس��فنجی از طریق‬ ‫کاتالیس��ت نفت و گاز سرو تولید می شود‪ .‬رضایی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در صنعت پتروش��یمی نیز کاتالیست های مختلفی‬ ‫را تولی��د کرده ای��م‪ .‬وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫تک محصولی نمی توان وارد بازار شد‪ .‬تالش ما این است‬ ‫ک��ه نیاز تمام بازار را پوش��ش دهیم؛ از این رو زنجیره را‬ ‫تکمی��ل کرده ایم تا به اهداف نهایی خود برس��یم‪ .‬مدیر‬ ‫فروش نفت و گاز سرو همچنین بیان کرد‪ :‬شرکت نفت‬ ‫و گاز سرو برای پوشش کل بازار به کارخانه ای با ظرفیت‬ ‫‪ ۵‬ه��زار تن نی��از دارد ک��ه در این راس��تا قص��د دارد‬ ‫کارخانه ای جدید راه ان��دازی کند‪ .‬این کارخانه تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده راه اندازی خواهد شد تا بتواند کل نیاز بازار داخل‬ ‫را پوشش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاتالیست قلب صنایع پتروشیمی‬ ‫مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان نیز در حاشیه‬ ‫این همایش در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬صنایع‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی جزو صنایع پیشران کشور به شمار‬ ‫می رون��د و قلب این صنایع‪ ،‬فارغ از تجهیزات مورد نیاز‪،‬‬ ‫کاتالیست است‪ .‬کاتالیس��ت به عنوان عنصر استراتژیک‬ ‫نقش مهمی را ایفا می کند‪ .‬حس��ین شهریاری در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخ��ی ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫راستای تولید توانستند پیشرو شوند و مجموعه امونیاک‬ ‫ل حاضر به جز‬ ‫و اوره و متان��ول را تکمی��ل کنند‪ .‬در حا ‬ ‫سنتز امونیاک تمام کاتالیست ها در شرکت دانش بنیان‬ ‫نفت و گاز س��رو تولید می ش��ود‪ .‬امیدواریم با ادامه این‬ ‫رون��د و افزای��ش کیفیت کاتالیس��ت ها‪ ،‬ای��ن محصول‬ ‫قاب��ل رقابت با مش��ابه خارجی خود باش��د‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ش��رایط فعلی باوجود تحریم ها اگر شرکت های‬ ‫دانش بنیان نبودند که این کاالهای استراتژیک را تولید‬ ‫کنند‪ ،‬خال بزرگی ایجاد می شد‪.‬‬ ‫امیر هومن‬ ‫کریمی‪:‬‬ ‫کاتالیست جزو‬ ‫کاالهای گذرا‬ ‫به شمار نمی رود‬ ‫که برای یک‬ ‫مدت کوتاه تولید‬ ‫شود‪ ،‬بلکه کاالیی‬ ‫است که نیاز‬ ‫برخی صنایع‬ ‫استراتژیک‬ ‫را پاسخگو‬ ‫خواهد بود‬ ‫سیدامیرحسین تقوی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫یک شرکت دانش بنیان‬ ‫این روزها باتوجه به تحریم ها به ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان به��ای بیش��تر داده می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫موض��وع ان اس��ت ک��ه بس��یاری از واحدهای‬ ‫تولیدی به این شرکت ها توجهی ندارند‪ .‬هرچند‬ ‫در دوران تحریم ه��ا بای��د به��ای بیش��تری به‬ ‫شرکت های دانش بنیان داده شود‪ ،‬اما این توجه‬ ‫نیاز به تغییر نگاه در بلندمدت دارد و واحدهای‬ ‫تولی��دی باید نگاه خ��ود را اصالح کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫بس��یاری از واحدهای تولیدی در گام نخست به‬ ‫سامانه فهرست تامین کنندگان (وندور لیست ها)‬ ‫توجه دارند و کمتر به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫توجه می کنند؛ این واحدها در حقیقت بیش از‬ ‫کیفیت‪ ،‬نرخ را در اولویت کار خود قرار داده اند؛‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که بیش��تر ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان ترجی��ح می دهن��د کار خ��ود را‬ ‫براس��اس علم پیش ببرند و کیفیت را سرلوحه‬ ‫کار خ��ود قرار داده اند و در مقابل توقع دارند که‬ ‫واحده��ای تولیدی نیز به علم و موضوع کیفیت‬ ‫بهای بیش��تری بدهند‪ .‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫بیش��تر از تولیدکنندگان با مشکالتی در مسیر‬ ‫کار خ��ود روبه رو هس��تند‪ .‬اگ��ر تولیدکننده با‬ ‫مش��کالت کارگ��ری‪ ،‬تهیه مواد اولی��ه و فروش‬ ‫محصول روبه رو است ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫عالوه بر مش��کالت جانبی با تولیدکنندگان نیز‬ ‫مشکالتی دارند و زمانی که می خواهند محصول‬ ‫باکیفیت تری را به ش��رکت های تولیدی بدهند‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان ترجیح می دهند که محصوالتی‬ ‫ب��ا نرخ پایین را جایگزی��ن محصوالت با کیفیت‬ ‫کنند که این نگاه نیازمند تغییر اس��ت؛ هرچند‬ ‫تاکی��د بر این موضوع به معنای افزایش قیمت ها‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیرا بدیهی است که قیمت ها باید برابر‬ ‫با کیفی��ت افزایش یابد؛ از این رو ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان مجب��ور هس��تند با ش��رکت های‬ ‫معمولی رقابت داش��ته باش��ند‪ ،‬ام��ا کماکان به‬ ‫حفظ کیفیت نیز بیندیشند و در اولویت نخست‬ ‫فهرست تولیدکنندگان برای تامین قرار نگیرند‪.‬‬ ‫ذوب اهن تندیس ویژه‬ ‫و گواهینامه سرامدی‬ ‫مسئولیت اجتماعی گرفت‬ ‫در مراس��م اختتامی��ه فرایند س��ومین جایزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی دوش��نبه ‪ ۲۳‬دی تندیس‬ ‫وی��ژه و گواهینامه س��رامدی در تعهد س��ازمان‬ ‫ب��ه توس��عه جامع��ه محل��ی از س��وی محم��د‬ ‫شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به‬ ‫منص��ور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی در‬ ‫این مراس��م گفت‪ :‬موضوع مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫تنها مربوط به اش��خاص حقوقی نیس��ت بلکه به‬ ‫اش��خاص حقیقی نیز مربوط می شود و این ریشه‬ ‫که��ن در فرهنگ م��ا دارد‪ .‬ش��ریعتمداری بیان‬ ‫کرد‪ :‬در همه ش��رکت ها و بنگاه ها به مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی توجه جدی می شود و جامعه امروز نیز‬ ‫نیازمند این اس��ت که به ان بپردازد و س��وداور‬ ‫کردن بنگاه ها یک مسئولیت اجتماعی در مقابل‬ ‫سهامداران است‪.‬‬ ‫کمک شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی و صنایع معدنی‬ ‫به سیل زدگان‬ ‫موک��ب ش��رکت مس ب��رای امدادرس��انی به‬ ‫مناطق س��یل زده در سیستان و بلوچستان اعزام‬ ‫شد‪ .‬اردشیرسعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس‬ ‫با بیان این مطلب گفت‪ :‬کمک های غیرنقدی در‬ ‫قال��ب ‪ ۱۰‬کامیون و تریلر مش��تمل بر ملزومات‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬غذایی‪ ،‬پش��تیبانی و پوشاک گرم به‬ ‫مناطق س��یل زده استان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫ارسال شد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین چندین دستگاه‬ ‫کامی��ون و لودر و بی��ل مکانیکی به منطقه برای‬ ‫تس��ریع در ترمیم راه های دسترس��ی روستایی و‬ ‫ش��هری ارسال شده اس��ت‪ .‬در این میان شرکت‬ ‫معدنی‪-‬صنعت��ی چادرملو نیز کمک ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریالی خود را برای سیل زدگان استان سیستان و‬ ‫بلوچستان ارسال کرد‪ .‬محمود نوریان مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬با تصویب هیات مدیره شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو در راس��تای حمایت های این‬ ‫ش��رکت از اس��یب دیدگان ناش��ی از سیل اخیر‬ ‫در سیس��تان و بلوچس��تان این شرکت مبلغ ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال کمک نق��دی به این امر اختصاص‬ ‫داد‪ .‬همچنین مرحله اول کمک رسانی ذوب اهن‬ ‫به مناطق سیل زده انجام شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹حی�ات دانش بنیان ه�ا ب�ا تجاری س�ازی‬ ‫است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹صنایع داخلی باید تکنولوژ شوند‬ ‫‪ ،‬مه��دی صادقی نیارکی‪ ،‬معاون‬ ‫به گ��زارش‬ ‫صنع��ت وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نخس��تین‬ ‫همایش بومی س��ازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی‬ ‫و پاالی��ش نف��ت عنوان ک��رد‪ :‬یکی از اه��داف ما در‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بومی س��ازی است‪.‬‬ ‫وزارتخان��ه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اف��زون ب��ر ‪7‬محور را هدف گ��ذاری کرده ک��ه برنامه‬ ‫نخس��ت ان تعمیق س��اخت داخل است که ذیل این‬ ‫برنامه پروژه نهضت س��اخت داخل برنامه ریزی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تولید و خوداتکایی یک امر مقدس‬ ‫اس��ت و چون امری جهادی اس��ت عب��ارت نهضت را‬ ‫برای س��اخت داخ��ل انتخاب کرده ای��م‪ .‬در قالب این‬ ‫پروژه برنامه ری��زی کرده ایم که واردات را ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاهش دهیم و این امر شدنی است‪ .‬در وزارتخانه‬ ‫تشکیل میزهای ساخت داخل را برنامه ریزی و تاکنون‬ ‫‪ ۹‬میز ساخت داخل را برقرار کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صنعت پتروشیمی که میز ساخت‬ ‫داخل ان تشکیل شد‪ ،‬حدود ‪ ۹۵‬میلیون یورو قرارداد‬ ‫و تفاهمنامه منعقد ش��ده اس��ت‪ .‬در صنعت فوالد نیز‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون یورو قرارداد و تفاهمنامه به امضا رسیده‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر این موضوع که فناوری خریدنی‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬فناوری را باید ایجاد کرد و صنایع ما به‬ ‫ج��ای خرید دانش فنی باید تکنولوژ ش��وند و زنجیره‬ ‫ارزش کارخانه سازی در کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫معاون صنعت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگر امروز کاتالیس��ت داخلی نبود صنایع‬ ‫باید چ��کار می کردند؟ مانند الکت��رود گرافیتی برای‬ ‫صنایع مشکل افرینی می کرد‪ .‬امروز ساخت کاتالیست‬ ‫داخلی یک فرصت طالیی برای صنایع اس��ت‪ .‬صنعت‬ ‫کاتالیست تا چند سال گذشته مانند الکترود گرافیتی‬ ‫بومی نبود‪ ،‬اما امروز با همت ش��رکت های داخلی این‬ ‫صنعت بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی یاداور ش��د‪ :‬صنعتگران پتروش��یمی‬ ‫بای��د همت کنن��د انچ��ه در صنعت ف��والد به خوبی‬ ‫اتف��اق افت��اد در صنعت پتروش��یمی نی��ز روی دهد‪.‬‬ ‫امیدواریم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به سمت‬ ‫بومی سازی پیش برویم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫یادداشت‬ ‫ساخت کاتالیست داخلی یک فرصت طالیی برای صنایع است‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫خارج از‬ ‫وندورلیست ها‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫پیام رهبری‬ ‫تجارت‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در‬ ‫نماز جمعه پرش��کوه و به یاد ماندنی دی��روز تهران‪ ،‬دو هفته‬ ‫گذش��ته را دو هفت��ه ای اس��تثنایی و پ��ر از ماجراهای تلخ و‬ ‫ش��یرین و درس اموز ب��رای ملت ایران خواندن��د و با تطبیق‬ ‫مفه��وم ایام اهلل با خیزش بی نظیر در ایران و عراق در تکریم و‬ ‫تعظیم مجاهدان شهید‪ ،‬گفتند‪ :‬این ضربه مستحکم حیثیتی‬ ‫با هیچ چیزی جبران نمی ش��ود و افزای��ش تحریم ها که این‬ ‫روزها امریکایی ها از ان حرف می زنند‪ ،‬ابروی از دس��ت رفته‬ ‫انها را برنمی گرداند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری‪،‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامنه ای ه��دف نهایی امری��کا از ایجاد و‬ ‫حمایت از داعش را حمله و ایجاد ناامنی در مرزها و شهرهای‬ ‫ای��ران و ایج��اد تش��ویش و نگران��ی در خانواده ه��ای ایرانی‬ ‫برشمردند و افزودند‪ :‬جوانان جان بر کف ما در کمک به عراق‬ ‫و سوریه‪ ،‬در واقع این توطئه را خنثی کردند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکی��د کردند‪ :‬امریکایی ها هرگز‬ ‫کن��ار ملت ایران نبوده اند و به صراحت دروغ می گویند اما اگر‬ ‫باشند هم‪ ،‬برای فرو کردن خنجر زهرالود خود به سینه ملت‬ ‫است‪ .‬البته تا به حال نتوانسته اند و بعد از این هم هیچ غلطی‬ ‫نمی توانند بکنن��د‪ .‬رهبر معظم انقالب با اش��اره به اظهارات‬ ‫برخی که سعی می کنند ایام اهلل تعیین کننده هفته های اخیر‬ ‫را به دست فراموشی بس��پارند و مسائل دیگر را مطرح کنند‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬هیچ مس��ئله ای نبای��د ان روزه��ای به یادماندنی را‬ ‫تحت الشعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز‬ ‫تاسف عمیق از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفتند‪ :‬این‬ ‫حادثه بس��یار تلخ‪ ،‬دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند و‬ ‫به درد اورد اما عده ای به تبع رسانه های امریکایی و انگلیسی‬ ‫س��عی می کنند این حادثه غم بار را زمینه س��از فراموشی ان‬ ‫تش��ییع پرش��کوه و ان پاسخ کوبنده س��پاه قرار دهند‪ ،‬البته‬ ‫عده ای جوان و احساس��اتی هس��تند اما کس��ان دیگری هم‬ ‫هس��تند که حاضر نیس��تند منافع ملی را درک کنند و پای‬ ‫ان بایستند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب با تس��لیت و عرض همدردی صمیمانه‬ ‫با خانواده های این مصیب��ت افزودند‪ :‬از صاحبان عزا و پدران‬ ‫و مادران��ی که با قلب های پردرد در مقابل وسوس��ه و توطئه‬ ‫دشمنان ایس��تادند و بر خالف میل انها حرف زدند‪ ،‬تشکر و‬ ‫در مقابل انها تعظیم و تکریم می کنیم‪.‬‬ ‫رهبر معظم انق�لاب باتوجه به ابهام هایی که در این حادثه‬ ‫وج��ود دارد و با تش��کر از س��خنان فرماندهان س��پاه در این‬ ‫زمینه‪ ،‬بر پیگیری جدی برای پیشگیری کامل از بروز این گونه‬ ‫حوادث تاکید کردند و افزودند‪ :‬پیش��گیری مهم تر از پیگیری‬ ‫است تا حوادث مشابه رخ ندهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در نماز جمعه دیروز تهران‪:‬‬ ‫اقتصاد کشور باید قوی شود‬ ‫رهبر معظم انقالب با اشاره به تالش دشمنان برای بی انگیزه کردن مردم برای حضور در انتخابات گفتند‪ :‬باید همه‬ ‫مراقب باشیم که مبادا دشمن این خواسته را محقق و انتخابات را کمرنگ و بی رونق کند‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای یکی از تالش ها برای تحت الشعاع‬ ‫ق��رار دادن ای��ام اهلل هفته های اخیر را اق��دام ‪ ۳‬دولت خبیث‬ ‫اروپایی در تهدید ایران برای بردن مسئله هسته ای به شورای‬ ‫امنیت خواندند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با اش��اره ب��ه اقدامات اخیر ‪۳‬‬ ‫کش��ور اروپایی فرمودند‪ :‬اقدامات اخیر دولت خبیث انگلیس‬ ‫و دولت فرانس��ه و المان برای تحت الشعاع قرار دادن اتفاقات‬ ‫اخیر در کش��ور بود‪ .‬انها ایران را تهدید کردند که ما مس��ئله‬ ‫هس��ته ای را ب��ار دیگر به ش��ورای امنیت می بری��م که البته‬ ‫مسئوالن کشور خوشبختانه پاسخ اینها را محکم داده اند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تصریح کردن��د‪ :‬بعد از خروج‬ ‫امری��کا از برجام که این ‪ ۳‬دولت ح��رف می زدند و یاوه گویی‬ ‫می کردن��د‪ ،‬از همان اول هم گفتم که بن��ده به این ‪ ۳‬دولت‬ ‫اعتم��ادی ندارم؛ اینها کاری انج��ام نخواهند داد و در خدمت‬ ‫امری��کا خواهند بود و امروز بعد از گذش��ت حدود یک س��ال‬ ‫کامال واضح و معلوم ش��ده که به معن��ای واقعی کلمه پادوی‬ ‫امریکا هستند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی تاکید کردن��د‪ :‬اینها مذاکره‬ ‫هم که می کنند مذاکره ش��ان با دغ��ل و فریب کاری امیخته‬ ‫اس��ت‪ .‬انها همان کس��انی هس��تند که پش��ت می��ز مذاکره‬ ‫حاضر می ش��وند‪ ،‬ان جنتلمن های پش��ت میز مذاکره همان‬ ‫تروریست های فرودگاه بغداد هستند؛ انها همان افراد هستند‬ ‫تفاوتی نمی کنند‪ ،‬فقط لباس خود را تغییر می دهند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی فرمودند‪ :‬اکنون که ملت ایران‬ ‫این حوادث را شناخت و قدر و نرخ ان را دانست‪ ،‬همت ملت‬ ‫عزیز ایران باید این باش��د که قوی باشند؛ «قوی شدن» تنها‬ ‫راه پیش پای ملت ایران اس��ت‪ .‬باید تالش کنیم قوی شویم‪،‬‬ ‫ما از مذاکره هم ابایی نداریم‪ ،‬البته نه مذاکره با امریکا؛ بلکه از‬ ‫مذاکره با دیگران ابایی نداریم‪ .‬مذاکره نه از موضع ضعف بلکه‬ ‫از موضع قوت و قدرت‪ .‬به یاری خدا دارای قدرت هس��تیم و‬ ‫قوی تر هم خواهیم شد‪.‬‬ ‫ایشان با تاکید بر اینکه «قدرت‪ ،‬فقط قدرت نظامی نیست»‬ ‫اظهار کردند‪ :‬اقتصاد کش��ور هم باید قوی شود‪ ،‬وابستگی به‬ ‫نفت باید تمام ش��ود و کشور باید از وابستگی اقتصاد به نفت‬ ‫نجات پیدا کند‪ ،‬جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند و‬ ‫پش��توانه همه اینها حضور همه مردم در صحنه است که باید‬ ‫تالش ملت ایران و مس��ئوالن‪ ،‬قوی شدن کشور و ملت باشد‬ ‫و اتحاد و حضور با صبر و اس��تقامت و با کار س��خت و پرهیز‬ ‫از تنبل��ی که اگر اتفاق بیفتد ملت ای��ران در اینده نه چندان‬ ‫دوری‪ ،‬انچنان خواهد ش��د که دش��منان حتی جرات تهدید‬ ‫هم پیدا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی بخ��ش اصلی خطبه دوم را به‬ ‫زبان عربی بیان کردند؛ اما قبل از ان با اشاره به اهمیت حضور‬ ‫ملت در انتخابات گفتند‪ :‬در زمینه انتخابات ان ش��اءاهلل نکاتی‬ ‫هس��ت که بعدا ً بیان خواهم کرد اما نکته مهم این اس��ت که‬ ‫انتخابات از مهم ترین عوامل اقتدار کشور است و کشور را بیمه‬ ‫و دشمن را مایوس خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به تالش دشمنان برای بی انگیزه کردن مردم‬ ‫برای حضور در انتخابات گفتند‪ :‬باید همه مراقب باش��یم که‬ ‫مبادا دش��من این خواس��ته را محقق و انتخابات را کمرنگ و‬ ‫بی رونق کند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه‬ ‫باتوجه به این برهه حساس از تاریخ منطقه‪ ،‬سخنان مهمی را‬ ‫به زبان عربی خطاب به برادران عرب بیان کردند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای کن��ار زدن عوام��ل تفرقه از‬ ‫جهان اس�لام را الزم دانس��تند و بر مواردی از جمله «وحدت‬ ‫علمای دین برای کشف راه حل های اسالمی در سبک زندگی‬ ‫نوین اس�لامی»‪« ،‬همکاری دانشگاه های اسالمی برای ارتقای‬ ‫علم و فناوری و ساخت زیربناهای تمدن جدید»‪« ،‬هماهنگی‬ ‫رس��انه های اسالمی برای اصالح ریش��ه ای فرهنگ عمومی»‪،‬‬ ‫«ارتباط نیروهای مس��لح اس�لامی ب��رای دور کردن جنگ و‬ ‫تجاوز از منطقه»‪« ،‬ارتباط بازارهای اسالمی برای خارج کردن‬ ‫اقتصاد این کشورها از سلطه کمپانی های غارتگر»‪« ،‬رفت وامد‬ ‫و س��فرهای مردم برای افزایش همزبان��ی‪ ،‬همدلی‪ ،‬وحدت و‬ ‫دوس��تی» به عنوان راهکارهای افزایش وحدت و دور شدن از‬ ‫تفرقه تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایش��ان با تاکید بر اینکه دشمنان ایران و اسالم می خواهند‬ ‫اقتص��اد خود را با منابع کش��ورهای ما‪ ،‬عزت ش��ان را با ذلت‬ ‫ملت های ما و صدرنشینی خود را با تفرقه ما تامین و ما و شما‬ ‫را به دس��ت خودمان نابود کنند‪ ،‬افزودند‪ :‬امریکا «فلسطین را‬ ‫بی دفاع در برابر صهیونیست های جنایتکار»‪« ،‬سوریه و لبنان‬ ‫را در تصرف دولت های وابسته و مزدور خود»‪« ،‬عراق و ثروت‬ ‫نفتی ان را کام ً‬ ‫ال متعلق به خود» می خواهد و برای این هدف‬ ‫ش��وم‪ ،‬به بزرگ ترین ظلم ها و ش��رارت ها مانند ازمون سخت‬ ‫چند س��اله سوریه‪ ،‬فتنه های پی درپی در لبنان و تحریکات و‬ ‫خرابکاری مستمر در عراق دست زده اند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫هشدار کارشناسان نسبت به تکرار اشتباه های مسکن مهر در طرح جدید‬ ‫در مسکن ملی رو به رانت باز است؟‬ ‫ِ‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل و نقل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹نامشخص نبودن نرخ‪ ،‬فسادزا است‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن با تایید احتمال ایجاد‬ ‫ت در طرح جدید مسکنی دولت معتقد است‬ ‫فساد و ران ‬ ‫با برخی اقدام ها در شیوه اجرا ‪ ،‬دولت می تواند مانع این‬ ‫ش��ود که طرح اقدام ملی مس��کن به سرنوشت مسکن‬ ‫مهر دچار شود‪.‬‬ ‫حس��ین عبدالله��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه در اقدام ملی‪ ،‬دولت قرار اس��ت با س��ازندگان‬ ‫مش��ارکت کند و هر کس (دولت و سازنده) سهم خود‬ ‫را بردارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بهترین ش��یوه ساخت وس��ازی که‬ ‫برای پروژه های مس��کنی دولتی پیشنهاد می شود این‬ ‫اس��ت که دولت‪ ،‬زمین را فراهم کند و س��ازنده بسازد‪.‬‬ ‫در این زمینه دولت باید دس��تمزد باالتری به س��ازنده‬ ‫دهد تا ترغیب به مش��ارکت ش��ود‪ .‬ف��روش نیز باید به‬ ‫این شکل باشد که دولت نرخ مشخصی برای واحدهای‬ ‫مس��کونی تمام شده بگذارد و نرخ تمام شده مسکن ها‬ ‫در طرح تغییر نکند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مشکلی که در اجرای‬ ‫اقدام ملی مس��کن داریم این اس��ت که نرخ تمام شده‬ ‫واحدها در این طرح هنوز مشخص نیست و در رسانه ها‬ ‫عنوان می ش��ود که قیمت خانه ها بر مبنای متری ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 3.5‬میلیون تومان تعیین می شود‪ .‬یعنی قیمت مقطوع‬ ‫مشخصی وجود ندارد‪ .‬اسیبی که این وضعیت می تواند‬ ‫به دنبال داش��ته باش��د این اس��ت که ممکن است به‬ ‫خریدار گفته شود نرخ زمین باال بوده و به همین دلیل‬ ‫نرخ س��اخت این واحد‪ ،‬متری ‪ ۴.۵‬میلیون تومان تمام‬ ‫شده است! این مس��ئله موجب می شود خریدار نتواند‬ ‫اقس��اط وام ‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان��ی که برای این‬ ‫واح��د دریافت کرده را پرداخت کن��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫به احتمال زیاد مجبور می ش��ود این واحد را بفروش��د‬ ‫که به طور معمول در این زمان ها‪ ،‬دالالن و سوداگران‬ ‫خریدار هس��تند‪ .‬این اتفاقی اس��ت که در مسکن مهر‬ ‫نی��ز افت��اد‪ ،‬واحدها را ب��ه س��وداگران فروختند و نرخ‬ ‫مس��کن مهر که ق��رار بود مقطوع باش��د‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬این کارش��ناس اقتصاد مس��کن ب��ا تایید این که‬ ‫فضای پروژه های مس��کنی دولتی‪ ،‬رانت زاس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در قانون امده که دولت برای پروژه های مس��کنی باید‬ ‫زمین برای س��ازندگان فراهم کند تا س��ازندگان خانه‬ ‫بس��ازند و به خریدار بفروشند اما اینکه اجرای پروژه به‬ ‫س��مت مشارکت دولت و سازندگان برود‪ ،‬اشتباه است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی حوزه مسکن‪،‬‬ ‫افزایش بیش از اندازه نرخ مس��کن اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫وقتی نرخ مس��کن خیلی باال می رود‪ ،‬س��ازندگانی که‬ ‫توان ساخت وس��از پایینی دارند به تدریج از بازار حذف‬ ‫می ش��وند و س��ازندگانی که درامد و س��رمایه باالتری‬ ‫دارند در بازار می مانند‪ .‬از س��وی دیگر دولت کسانی را‬ ‫برای مش��ارکت در ساخت قبول دارد که در بازار فعال‬ ‫هس��تند و س��رمایه بیش��تری دارند‪ .‬در نتیجه شرکت‬ ‫س��ازنده به گونه ای با دولت قرارداد می بندد که س��ود‬ ‫بیش��تری کند زیرا می داند رقیبی ندارد‪ .‬این مس��ئله‬ ‫موجب افزایش بیشتر نرخ مسکن می شود‪.‬‬ ‫عبداللهی یاداور ش��د‪ :‬برای اینکه جلو این مس��ئله‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬باید همه سازندگان و کسانی که شرکت‬ ‫ثبت کرده اند و می توانند س��اخت و س��از کنند‪ ،‬با هر‬ ‫توان ساختی که دارند‪ ،‬امکان حضور در پروژه دولتی را‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬برای پایین اوردن نرخ مسکن‬ ‫نیز یکی از کارهایی که می توان انجام داد‪ ،‬حذف داللی‬ ‫و س��وداگری از بازار مس��کن با اجرای قانون مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه و مالیات بر خانه های خالی اس��ت‪ .‬با‬ ‫اجرای قانون مربوط به این دو مالیات‪ ،‬نرخ مس��کن از‬ ‫نوس��ان می افتد و کاهش می یابد‪ .‬بعد از این گام‪ ،‬باید‬ ‫به س��مت رونق مسکن رفت که در این زمینه می توان‬ ‫از صنعتی س��ازی و س��اخت انبوه مسکن استفاده کرد‪.‬‬ ‫همچنین باید وام های س��اخت قاب��ل انتقال به خریدار‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬این کار هم موجب رونق تولید و هم رونق‬ ‫بازار مسکن می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال تکرار اشتباه مسکن مهر‬ ‫دبیر کانون انبوه س��ازان نیز معتقد اس��ت مشارکت‬ ‫ندادن سازندگان حرفه ای در طرح اقدام ملی ‪ ،‬می تواند‬ ‫زمینه ش��کل گیری فس��اد در اجرای این طرح را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬فرش��ید پورحاجت در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه باید مشخص کنیم تکلیف دولت‪ ،‬ساخت مسکن‬ ‫اس��ت یا سیاس��ت ورزی در این ح��وزه توضیح داد‪ :‬در‬ ‫هم��ه کش��ورها‪ ،‬دولت به گون��ه ای در حوزه مس��کن‬ ‫سیاست ورزی می کند که امور تسهیل و شرایط تامین‬ ‫مس��کن برای همه اقشار فراهم شود اما در ایران‪ ،‬شیوه‬ ‫سیاس��ت ورزی در این حوزه ایراد فنی دارد و این ایراد‬ ‫به مداخل��ه دولت در حوزه تولید مس��کن برمی گردد‪.‬‬ ‫دولت کاس��ب خوبی نیس��ت و ه��رگاه دولت در حوزه‬ ‫بازار سیاست ورزی کرده‪ ،‬هم نظم بازار را به هم ریخته‬ ‫و هم از اهداف اصلی خود دور شده است‪ .‬پورحاجت با‬ ‫اش��اره به رانت زا بودن حضور دولت در حوزه ساخت و‬ ‫ساز گفت‪ :‬سیاست های سوبسیدی و یارانه ای در کشور‬ ‫ما س��ازکار نامناس��بی دارد و هرگاه بحث یارانه مطرح‬ ‫شده‪ ،‬مش��کالتی در ادامه پیش امده است‪ .‬روش های‬ ‫یارانه ای و سوبسیدی در هیچ حوزه ای از جمله مسکن‪،‬‬ ‫پاس��خ مطلوب را نمی دهد اما سیاس��ت های مشوقانه‬ ‫در ح��وزه تولید ب��ا هدف گذاری مش��خص‪ ،‬قابل دفاع‬ ‫اس��ت و در این زمینه می توان به طور ش��فاف فعالیت‬ ‫و سیاس��ت گذاری کرد‪ .‬او در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫ش��اهد واگذاری بخ��ش زیادی از طرح اق��دام ملی به‬ ‫سازندگان دولتی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد دولت‬ ‫تمایلی به مش��ارکت با سازندگان حرفه ای که با قوانین‬ ‫حرف��ه ای کار می کنند‪ ،‬ندارد‪ .‬با این روند احتمال دارد‬ ‫اش��تباه هایی که در پروژه مس��کن مهر رخ داد و پایش‬ ‫درس��تی در حوزه س��اخت و ساز انجام نش��د‪ ،‬درباره‬ ‫این طرح هم تکرار ش��ود‪ .‬پورحاجت واگذاری ساخت‬ ‫بخ��ش بزرگی از پروژه اقدام ملی مس��کن به دولتی ها‬ ‫را نش��انه ای از وجود زمینه ران��ت در این پروژه عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬وقتی کار به حرفه ای ها و کس��انی که به‬ ‫بلوغ حرفه ای در حوزه ساخت و ساز رسیده اند‪ ،‬واگذار‬ ‫نمی ش��ود امکان هر اس��یبی در اینده وجود دارد‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه س��اخت و ساز باید به دست متخصصان‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حرفه ای های س��اخت و ساز‪،‬‬ ‫اصول و چارچوب این کار را می دانند و از همه مهم تر‪،‬‬ ‫پاس��خگوی مردم هس��تند اما می بینیم ک��ه کار بین‬ ‫دولتی ها تقسیم می ش��ود‪ ،‬ان هم در شرایطی که این‬ ‫روند در س��اخت مس��کن مهر به نتیجه مطلوبی منجر‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬دبیر کانون انبوه س��ازان یاداور شد‪ :‬روند‬ ‫ساخت مسکن مهر به این صورت بود که تا یکی دو سال‬ ‫کار را به س��ازندگان مورد تایید وزارت راه و شهرسازی‬ ‫می دادند اما در ادامه‪ ،‬تفاهمنامه سه جانبه ای بین کانون‬ ‫انبوه سازان‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن امضا‬ ‫ش��د و این تفاهم ب��ود که منجر به ضابطه مند ش��دن‬ ‫روند س��اخت این پروژه منجر ش��د‪ .‬درواقع تا پیش از‬ ‫ان پ��روژه پیش��رفت فیزیکی خوبی نداش��ت و بعد از‬ ‫تفاهمی که کانون انبوه س��ازان در ان حضور داش��ت‪،‬‬ ‫تولی��د این پ��روژه به مس��یر اصلی هدایت ش��د‪ .‬همه‬ ‫سازندگانی که از سوی انبوه سازان به این پروژه معرفی‬ ‫ش��دند‪ ،‬واحده��ا را تحویل دادند‪ ،‬به ج��ز برخی موارد‬ ‫که مش��کالتی مانن��د اورده نقدی و تحری��م در میان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹عزمی برای مبارزه با فساد نیست‬ ‫پورحاجت در تش��ریح مش��کالتی که منجر به بروز‬ ‫رانت و فس��اد در حوزه شهرس��ازی و مسکن می شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در حوزه مهندس��ی ‪ ۶‬س��ال دکتر اخوندی‪،‬‬ ‫وزیر پیشین راه و شهرس��ازی در زمینه رعایت حقوق‬ ‫مردم‪ ،‬ش��یوه نامه ها و روش هایی مترقی را برای اصالح‬ ‫انحراف های ش��کل گرفته در نظام مهندسی بخشنامه‬ ‫ک��رد‪ .‬او همچنی��ن در زمینه مقررات ملی س��اختمان‬ ‫ک��ه ارتباط مس��تقیم با مس��ائل مالی حوزه مس��کن‬ ‫داش��ت‪ ،‬بخش��نامه هایی ب��رای اص�لاح انحراف ه��ای‬ ‫ش��کل گرفته ص��ادر ک��رد اما ش��اهد ای��ن بودیم که‬ ‫کس��انی که منافع ش��ان به خط��ر افتاده ب��ود‪ ،‬با این‬ ‫بخش��نامه ها مخالف��ت کردند و وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫جدی��د نی��ز ان بخش��نامه های مترقی را ح��ذف کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ای��ن بخ��ش چن��دان امیدوار ب��ه اصالح‬ ‫نیس��تیم‪ .‬او ی��اداور ش��د‪ :‬اگ��ر کان��ون انبوه س��ازان‬ ‫می خواه��د در طرح اق��دام ملی مش��ارکت کند‪ ،‬قصد‬ ‫ندارد س��ازندگان را معرفی کند بلکه قصدش این است‬ ‫که سازندگان حرفه ای پایش و وارد این طرح شوند اما‬ ‫در فراخوان وزارت راه و شهرس��ازی ش��رط هایی برای‬ ‫مشارکت گذاشته شده که درواقع به معنی نبود تمایل‬ ‫برای مشارکت است!‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫تکمیل گزارش سانحه‬ ‫بوئینگ یک سال‬ ‫زمان می برد‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫‹ ‹مشکالت قراردادی‬ ‫دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در این فراخوان‬ ‫ش��رط هایی برای انجام نش��دن کار اعالم ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی اگاه اس��ت که در حال‬ ‫حاضر یکی از مش��کالت این است که قرارداد مشارکت‬ ‫بین بخش خصوصی و دولت به طور رسمی وجود ندارد‬ ‫و مجلس هم در این زمینه تاکنون فکری نکرده است‪.‬‬ ‫کمیس��یون اقتصاد و عمران مجل��س باید برای تدوین‬ ‫قراردادهای مش��ارکت بخش خصوصی و دولتی فکری‬ ‫کنن��د‪ .‬درحال حاض��ر تنها چیزی که موجود اس��ت‪،‬‬ ‫قرارداد پیمانکاری اس��ت اما دولت نمی تواند پیمانکار‬ ‫باش��د‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬باید گامی رو به جلو برداشت و‬ ‫از قراردادهای س��نتی عقب نش��ینی کرد‪ .‬تنها در این‬ ‫صورت اس��ت که می توانی��م برای صنعت س��اختمان‬ ‫کاری کنیم‪.‬‬ ‫ساخت خط اهن چابهار‪ -‬زاهدان با ریل ملی‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه راه اهن شرکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کشور از امضای قرارداد خرید ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن ریل ملی با تولیدکننده داخلی برای س��اخت راه اهن‬ ‫میانه‪-‬اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫عب��اس خطیب��ی در گفت وگو ب��ا مهر درباره خری��د ریل از‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی اظهارکرد‪ :‬ب��ه تازگ��ی تفاهمنامه ای با‬ ‫ذوب اهن به امضا رس��انده ایم که در ان خرید ‪ ۱۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تن ریل از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫برای اس��تفاده در پروژه های زیرساختی ریلی مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن ریل برای راه اهن‬ ‫میانه‪ -‬اردبیل مورد اس��تفاده ش��رکت س��اخت و توسعه قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬درحال حاضر بخشی از ریل را به طور امانی از شرکت‬ ‫تولیدکننده دریافت کرده ایم‪.‬‬ ‫خطیبی با اش��اره به تولید ریل با کیفیت مناسب ‪UIC۶۰‬‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۶۰E۱‬در ذوب اه��ن گفت‪ :‬قرار اس��ت در س��بد‬ ‫بزرگ ت��ری حتی در حد ‪ ۵۰‬هزار تن در قالب ترک تش��ریفات‬ ‫برای چند طرح ریلی‪ ،‬از محصوالت ریل تولید داخل اس��تفاده‬ ‫کنیم ک��ه دیگر نیازی به امضای قراردادهای جداگانه برای هر‬ ‫پروژه نباش��د‪ .‬این اتفاق در وزارت راه و شهرسازی نهایی شد و‬ ‫برای دریافت مجوزهای الزم‪ ،‬ان را به س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫ارس��ال کرده ایم‪ .‬پیگیریم تا با اخذ مصوبه ها‪ ،‬قرارداد خرید ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن ریل با ذوب اهن را به امضا برسانیم که معادل مصرف‬ ‫حدود یک س��ال و نیم از فعالیت های زیرساخت ریلی شرکت‬ ‫ساخت و توسعه است‪.‬‬ ‫وی درباره راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫پیش��رفت فیزیکی پ��روژه ‪ ۴۲‬درصد بوده و قرار اس��ت مابقی‬ ‫ری��ل مورد نیاز را از ذوب اهن تامی��ن کنیم که در این زمینه‬ ‫مذاکره هایی داشته ایم‪.‬‬ ‫معاون شرکت ساخت ادامه داد‪ :‬به زودی بخشی از نقدینگی‬ ‫به قرارگاه خاتم تحویل می ش��ود که از محل صندوق توس��عه‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬درحال حاضر قسط نخس��ت از مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالری که با مجوز رهبر معظم انقالب از محل صندوق توسعه‬ ‫در گ��ذار از اقتص��اد دولت��ی ک��ه در ان دولت‬ ‫خودش نیروگاه و جاده و ریل و فرودگاه می سازد‪،‬‬ ‫سپردن توسعه ش��بکه به سرمایه گذار و پرداخت‬ ‫یاران��ه به ای��ن بخش در ازای این اق��دام‪ ،‬یک راه‬ ‫میان م��دت اس��ت‪ .‬در اقتص��اد متک��ی به بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬دول��ت توس��عه بخش ه��ای مختلف‬ ‫از جمل��ه س��اخت فرودگاه‪ ،‬راه اه��ن و جاده را به‬ ‫س��رمایه گذار خصوص��ی وامی گ��ذارد و بخ��ش‬ ‫خصوصی بدون اتکا به دولت‪ ،‬کاال و خدمات خود‬ ‫را به عموم می فروش��د و س��رمایه گذاری خود را‬ ‫پوش��ش می دهد‪ .‬باید درنظر داش��ت که در دراز‬ ‫م��دت نمی ت��وان بر یارانه تکیه ک��رد و در نهایت‬ ‫روند خصوصی س��ازی باید به شرایطی ختم شود‬ ‫ک��ه بخش خصوص��ی بدون یاران��ه بتواند اقتصا ِد‬ ‫اتوب��ان و ری��ل را خود بچرخاند و به جای این که از‬ ‫دولت یارانه بگیرد‪ ،‬به ان مالیات هم بدهد‪ .‬شرط‬ ‫موفقیت این ای��ده‪ ،‬واقعی بودن قیمت ها در همه‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی است‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫بدیهی اس��ت با این نرخ س��وخت و ترجیحی که‬ ‫ب��رای جاده قائل ش��ده ایم‪ ،‬هیچ گاه به این دورنما‬ ‫نخواهیم رسید و هیچ سرمایه گذاری برای ساخت‬ ‫خط ریلی پا پیش نخواهد گذاشت‪ .‬اساس اصالح‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فاصله گرفتن از اقتصاد یارانه ای اس��ت‬ ‫چراک��ه اقتصاد بدون یارانه یعنی اقتصادی که هر‬ ‫بخش ان خودگردان باش��د‪ ،‬خرجش را از دخلش‬ ‫تامین کند و اویزان منابع عمومی نباش��د و بتواند‬ ‫س��ود و مالیات هم بدهد‪ .‬باید از این عادت ذهنی‬ ‫فاصله بگیریم که گره هر بن بس��ت اقتصادی را با‬ ‫یاران��ه باز کنیم‪ .‬یارانه در همه جای دنیا به عنوان‬ ‫ُم ّس��کن اس��تفاده می ش��ود ولی در این کشور به‬ ‫خ��وراک روزانه اقتصاد تبدیل ش��ده‪ ،‬درحالی که‬ ‫یارانه خود عامل رانت و فساد نیز است‪ .‬اگر کاسبی‬ ‫زیان ده اس��ت‪ ،‬باید عامل زیان ده بودن او کشف و‬ ‫حل شود‪ ،‬نه این که به این چاه تولید ضرر (بیشتر‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی دولتی) یاران��ه تزریق کنیم‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم ریشه ضرردهی بیشتر پروژه های‬ ‫ملی‪ ،‬غیرواقعی بودن قیمت ها است‪.‬‬ ‫ب��ه پروژه چابه��ار‪ -‬زاهدان تخصی��ص یافت‪ ،‬ب��ه وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی پرداخت شده اس��ت‪ .‬قرارداد خرید ریل را هم به‬ ‫زودی از همین محل با ذوب اهن به امضا می رسانیم‪.‬‬ ‫وی درباره قطار پرس��رعت تهران‪ -‬ق��م‪ -‬اصفهان گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه متوقف نبوده و وضعیت ان از گذش��ته بهتر اس��ت اما از‬ ‫انج��ا که این پ��روژه‪ ،‬مگاپروژه بوده و با س��ایر طرح های ریلی‬ ‫دیگر متفاوت است‪ ،‬روند رو به رشد ان کمی کندتر است‪.‬‬ ‫خطیبی تاکید کرد‪ :‬نه تنها چینی ها قس��ط نخس��ت ال سی‬ ‫(گش��ایش اعتبارات اسنادی) را برگشت نزده اند‪ ،‬بلکه در حال‬ ‫رایزنی هس��تیم تا قس��ط دوم را هم به مبلغ ‪ ۹.۶‬میلیارد یوان‬ ‫فعال کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون بررسی سوانح هوایی سازمان‬ ‫هواپیمایی ب��ا بیان اینکه تکمی��ل و اعالم گزارش‬ ‫س��انحه بوئین��گ ‪ ۷۳۷‬به احتمال زیاد یک س��ال‬ ‫زمان می برد‪ ،‬گفت‪ :‬امکان سانسور در گزارش وقوع‬ ‫س��انحه هواپیمای اوکراین وجود ندارد‪.‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬حس��ن رضایی فر با اش��اره به تشکیل نشست‬ ‫س��ه جانبه ای��ران‪ -‬اوکراین‪ -‬کانادا برای بررس��ی‬ ‫س��انحه بوئینگ ‪ ۷۳۷‬اظهارکرد‪ :‬ب��رای ادامه روند‬ ‫بررسی س��انحه تصمیم هایی گرفته شده است که‬ ‫ای��ن تصمیم ها را به دول��ت و نهادهای مربوط ارائه‬ ‫کرده ای��م‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬از انجا ک��ه هواپیمای‬ ‫اوکراین��ی هواپیم��ای جدیدی اس��ت‪ ،‬در ایران نه‬ ‫البرات��وار و نه تجهی��زات مورد نی��از در اختیارمان‬ ‫نیست و با اوکراینی ها توافق شده است که نرم افزار‬ ‫م��ورد نظ��ر را در ایران مورد اس��تفاده قرار دهیم و‬ ‫بتوانی��م از تجهی��زات در داخل برای بازس��ازی ها‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬درباره این موضوع ها در حال مذاکره‬ ‫با متخصصان داخلی هستیم و تصمیم ها به مقامات‬ ‫باالتر ارائه شده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا نماینده معرفی ش��ده از س��وی امریکا وارد‬ ‫بررس��ی سانحه در ایران می شود‪ ،‬گفت‪ :‬قرار نیست‬ ‫نماینده امریکا به ایران بیاید‪ .‬رضایی فر با بیان اینکه‬ ‫جعبه سیاه (‪ ) FDR-CVR‬هنوز باز نشده است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬گروه بررس��ی سانحه باید همه جوانب را‬ ‫مورد بررسی قرار دهد که این فرایند زمان بر خواهد‬ ‫بود و تکمیل گزارش س��انحه ب��ه احتمال زیاد یک‬ ‫ن می برد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬علت وقوع این‬ ‫س��ال زما ‬ ‫سانحه باید ریشه یابی ش��ود تا اقدامات اصالحی و‬ ‫پیش��گیرانه در دس��تور کار نهادهای مختلف قرار‬ ‫گیرد‪ .‬رئیس کمیس��یون بررس��ی س��وانح هوایی‬ ‫س��ازمان هواپیمایی تاکی��د کرد‪ :‬بای��د بدانیم در‬ ‫جریان وقوع این س��انحه چه بخشی کمبود داشته‬ ‫ی ق��رار گرفت ه اس��ت‪ .‬این‬ ‫و کج��ا مورد دس��تکار ‬ ‫اقدام��ات کارشناس��انه زمان می ب��رد و در این باره‬ ‫عجله نمی کنیم‪ .‬رضایی ف��ر افزود‪ :‬در گزارش های‬ ‫بعدی س��ازمان این جزئیات منتشر می شود و سایر‬ ‫گزارش ه��ا هم مانند گ��زارش اولیه به طور عمومی‬ ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در هی��چ ی��ک از گزارش های‬ ‫س��وانح پیش��ین سانس��ور نداش��تیم‪ .‬در بررسی‬ ‫س��انحه بوئینگ ‪ ۷۳۷‬ه��م نماین��دگان اوکراین‪،‬‬ ‫کانادا و بازپرس��ان ویژه حضور دارند و از همه موارد‬ ‫مستندبرداری می کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��اخت ‪ 400‬هزار واحد مس��کونی در سراسر کشور‬ ‫در حالی از س��وی دولت کلید خورده که کارشناس��ان‬ ‫حضور دولت در پروژه های س��اخت مس��کن را رانت زا‬ ‫و فس��اداور می دانند‪ ،‬مسئله ای که نمونه بارز ان طرح‬ ‫مسکن مهر است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬کاری که مس��کن مهر کرد این‬ ‫ب��ود که س��وداگری فوق العاده ای در خ��ود ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وقتی دولت در کار تولی��د کاالی خصوصی‪ ،‬چه تولید‬ ‫گندم باش��د‪ ،‬چه مس��کن یا کفش ی��ا هرچیز دیگری‬ ‫مداخل��ه می کند‪ ،‬مفهومش این اس��ت ک��ه می خواهد‬ ‫رانت��ی را توزیع کند‪ .‬براس��اس علم اقتص��اد‪ ،‬مداخله‬ ‫دول��ت در تولید کاالی خصوصی یعن��ی توزیع رانت و‬ ‫هیچ تعریف دیگری به نظر من ندارد‪ .‬به محض این که‬ ‫خواست توزیع رانت کند‪ ،‬تعدادی دالل وجود دارند‪».‬‬ ‫ای��ن اظهارنظ��ر عب��اس اخون��دی مش��ابه هم��ه‬ ‫اظهارنظرهای دیگری اس��ت که او در سال های حضور‬ ‫در وزارت راه و شهرسازی داشت‪ .‬او از سال ‪ ۹۲‬تا سال‬ ‫‪ ۹۷‬که در وزارت راه و شهرسازی حضور داشت‪ ،‬همواره‬ ‫به انواع مختلف‪ ،‬رانت زا و فس��اداور بودن شیوه اجرای‬ ‫طرح مسکن مهر را یاداوری کرد و اصل دخالت دولت‬ ‫در س��اخت و ساز را اسیب زا دانست‪ .‬در کنار اخوندی‪،‬‬ ‫کارشناسان و تحلیلگرانی نیز هستند که همواره از این‬ ‫حضور انتقاد کرده اند‪.‬‬ ‫واگذاری س��اخت بخش��ی از پروژه های مسکن مهر‬ ‫ب��ه تعاونی هایی ک��ه هیات مدیره های خاص داش��تند‪،‬‬ ‫از انتقادهایی اس��ت که اینجا و انجا نس��بت به ش��یوه‬ ‫اجرای مسکن مهر ش��نیده می شود‪ .‬همچنین افزایش‬ ‫کاذب نرخ مس��کن و زمین را از رانت هایی می دانند که‬ ‫ح مسکن مهر در برخی مناطق ایجاد شد‪.‬‬ ‫با اجرای طر ‬ ‫حال این پرس��ش مطرح می ش��ود که ایا امکان تکرار‬ ‫همین اسیب ها در طرح مس��کنی دولتی جدید یعنی‬ ‫اقدام ملی مسکن نیز وجود دارد؟‬ ‫حرفه ای های س��اخت و س��از‪ ،‬اصول و چارچوب این کار را می دانند‬ ‫و از همه مهم تر‪ ،‬پاس��خگوی مردم هس��تند اما می بینیم که کار بین‬ ‫دولتی ها تقسیم می شود‪ ،‬ان هم در شرایطی که این روند در ساخت‬ ‫مسکن مهر به نتیجه مطلوبی منجر نشده است‬ ‫یادداشت‬ ‫یارانه‬ ‫یعنی رانت‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫اعضای شورای شهر تهران از تاثیرگذار بودن سامانه شفافیت در کاهش تخلف می گویند‬ ‫مانع رسیدن ‪910‬‬ ‫میلیارد تومان به مترو‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل مترو تهران درباره انتش��ار اوراق‬ ‫مش��ارکت برای توس��عه خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذشته شورای شهر تهران مجوز‬ ‫انتشار ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان اوراق مشارکت را‬ ‫صادر کرد که مقرر ش��د این مبلغ برای توسعه‬ ‫حمل ونقل عمومی به ویژه توس��عه خط ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫مترو مورد اس��تفاده قرار گیرن��د‪ .‬علی امام در‬ ‫گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه انتشار این اوراق‬ ‫به ‪ ۲‬بخش تقس��یم ش��د و دو بانک عامل برای‬ ‫انتش��ار این اوراق در نظر گرفته شده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در بخش نخس��ت ‪ ۳۹۰‬میلیارد تومان از سوی‬ ‫بانک صنعت و معدن منتشر شد که اواخر مهر‬ ‫امس��ال به مترو تزریق ش��د‪ .‬مدیرعامل مترو‬ ‫تهران با بیان اینکه بخش اصلی این اوراق ‪۹۱۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان بود که بان��ک اینده به عنوان‬ ‫بانک عامل ش��ناخته ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه بر‬ ‫خالف بخش��نامه بانک مرکزی‪ ،‬مسئوالن این‬ ‫بانک هنوز ان را پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫امام با بیان اینکه بر اس��اس بخشنامه بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬بانک عامل بای��د بالفاصله پول را به‬ ‫حس��اب ناش��ر اوراق که در اینجا ش��هرداری‬ ‫تهران اس��ت بدون هیچ توجیه��ی واریز کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاس��فانه از اواخ��ر تیر تاکنون که‬ ‫‪ ۵.۵‬م��اه می گ��ذرد هنوز این پ��ول پرداخت‬ ‫نش��ده است‪ .‬مدیرعامل مترو تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه قرار بود ای��ن ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫مش��ارکت در خ��ط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو صرف ش��ود و‬ ‫می توانس��ت منش��ا اتفاق ه��ای خوب باش��د‪،‬‬ ‫تاکنون نتیجه ای نداش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫عام��ل در ماه گذش��ته دچار تغیی��ر مدیریتی‬ ‫شد و همه نشست هایی که در سطوح مختلف‬ ‫برگزار کردیم‪ ،‬بی نتیجه ماند‪ .‬وی درباره چرایی‬ ‫پیچیدگی این موضوع تصریح کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫ته��ران به عنوان ناش��ر اوراق باید وثیقه ای در‬ ‫بان��ک بگ��ذارد که در زمینه ن��وع تضمین ها با‬ ‫مدیری��ت پیش��ین ب��ه نتیجه رس��یده بودیم‬ ‫ام��ا مدیری��ت فعلی‪ ،‬تضمین های ش��هرداری‬ ‫را نمی پذی��رد و م��ا در ی��ک چرخ��ه گرفت��ار‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش�هر و ترافیک‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬ماه از راه اندازی‬ ‫سامانه شفافیت در شهرداری تهران می گذرد و‬ ‫اعضای شورای شهر می گویند این سامانه توانسته‬ ‫در کاهش فساد اداری موجود در شهرداری موفق‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ریخ��ت و پاش های مالی‬ ‫در شهرداری‪ ،‬دادن امتیازهای بلندمرتبه سازی‬ ‫و تراکم فروش��ی از جمله مهم تری��ن انتقادها به‬ ‫محمدباقر قالیباف‪ ،‬ش��هردار پیشین تهران بود‬ ‫و وقتی مدیریت جدید ش��هری بر سر کار امد‪،‬‬ ‫ش��فافیت را ش��عار و س��رلوحه کار خود اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شهردار فعلی تهران نیز از مدافعان برخورد با‬ ‫رانت اطالعاتی در این نهاد بوده و معتقد اس��ت‬ ‫نااگاهی مردم از ضوابط‪ ،‬از عواملی اس��ت که به‬ ‫تش��کیل رانت دامن می زند‪ .‬او چندی پیش در‬ ‫نشست ش��ورای معاونان‪ ،‬مشاوران و شهرداران‬ ‫مناطق تهران با تاکید بر ضرورت اطالع رس��انی‬ ‫دقی��ق ضواب��ط ش��هرداری برای عم��وم گفت‪:‬‬ ‫اطالعات��ی که ران��ت تولید می کن��د‪ ،‬نباید در‬ ‫کشوی میز مدیران بماند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫پی��روز حناچی افزود‪ :‬بخش��ی از رانت هایی که‬ ‫برخی افراد برای خود ایجاد می کنند ناش��ی از‬ ‫بی اطالعی مردم از برخی ضوابط است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرداران مناطق و نواحی موظفند‬ ‫اطالع رس��انی های الزم را در ای��ن زمینه انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫حناچ��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه عنوان مث��ال وقتی‬ ‫معب��ری بعد از تجمیع پ�لاک داخل یک قطعه‬ ‫تجمیعی ق��رار می گیرد بر اس��اس ضوابط‪ ،‬ان‬ ‫معب��ر به طور تش��ویقی در اختیار ف��ردی قرار‬ ‫می گی��رد که پالک ه��ا را تجمیع کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اما در برخی موارد کارش��ناس‪ ،‬پول ان معبر را‬ ‫دریافت کرده که این تخلف‪ ،‬ناشی از بی اطالعی‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫مانع شیشه ای بین رانت و شهرداری‬ ‫‹ ‹سامانه شفافیت‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬از شعارهای مدیریت جدید شهری‬ ‫تهران ش��امل شورای شهر و نیز شهرداری است‬ ‫و نخس��تین شهردار منتخب شورای شهر پنجم‬ ‫یعنی محمدعلی نجفی‪ ،‬نخستین گام را در این‬ ‫زمینه برداش��ت و اعالم کرد عالوه بر شیشه ای‬ ‫شدن شهرداری‪ ،‬تخلف های مدیریت پیشین نیز‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس از فروردی��ن ‪ ۹۷‬س��امانه‬ ‫ش��فافیت ب��ه نش��انی ‪shafaf.tehran.ir‬‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬در این سایت‪ ،‬عالوه بر مزایده و‬ ‫مناقصه های شهرداری‪ ،‬جزئیات واگذاری امالک‬ ‫شهرداری نیز منتشر می شود‪ .‬قرار است در این‬ ‫س��امانه از فراخوان اولیه تا تعیی��ن پیمانکاران‬ ‫دارای ش��رایط و اعالم نرخ برندگان با ارائه همه‬ ‫مش��خصات طرف قرارداد ش��هرداری تهران به‬ ‫طور شفاف در دسترس باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اطالعات��ی ش��امل حق��وق و‬ ‫ماموریت های خارجی مدیران ش��هری و اعضای‬ ‫شورای شهر در این سامانه قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫فهرست اس��امی دریافت کنندگان طرح ترافیک‬ ‫خبرنگاری‪ ،‬الیحه پیش��نهادی بودجه و گزارش‬ ‫عملکرد مالی ش��هرداری تهران از دیگر مطالب‬ ‫قابل مشاهده در این سامانه است‪ .‬طراحان این‬ ‫س��امانه می گویند عالوه بر سازکارهای نظارتی‬ ‫شورای شهر و ش��هرداری‪ ،‬شهروندان به عنوان‬ ‫صاحبان اصلی ش��هر بر روند اداره شهر نظارت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫انه��ا می گوین��د مردم ب��ا دسترس��ی به این‬ ‫اطالع��ات اگ��ر ب��ا س��وء جریان ه��ای مالی یا‬ ‫معامالت��ی روبه رو ش��وند‪ ،‬می توانن��د به عنوان‬ ‫ش��هروند و با اس��تفاده از حقوق ش��هروندی بر‬ ‫تخلف��ات احتمالی نظ��ارت داش��ته و ان را به‬ ‫شورای شهر و شهرداری گزارش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیتاصل فراموش شده‬ ‫با توجه به ادعای مدیریت پنجم ش��هر تهران‬ ‫مبنی بر شفافیت‪ ،‬در این شورا کمیته شفافیت‬ ‫و شهر هوشمند راه اندازی شده است‪ .‬رئیس این‬ ‫کمیته می گوید برقراری دسترس��ی عمومی به‬ ‫قرارداده��ای باالی یک میلی��ارد تومان و بیش‬ ‫از ان‪ ،‬از مهم تری��ن اه��داف راه اندازی س��امانه‬ ‫شفافیت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬بهاره اروی��ن با بیان اینکه‬ ‫ت�لاش کمیته ش��فافیت این اس��ت ک��ه نحوه‬ ‫هزینه ک��رد بودج��ه را هم در دس��ترس عموم‬ ‫ش��هروندان ق��رار ده��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬رص��د کردن‬ ‫هزینه ک��رد بی��ش از ‪ ۱۷‬هزار میلی��ارد بودجه‬ ‫ش��هرداری کار اس��انی نیس��ت و نی��از به خرد‬ ‫جمع��ی دارد‪ .‬باید رصد کنیم که کجا هدر رفت‬ ‫منابع داریم‪ ،‬کجا هرگز بودجه مصوب تخصیص‬ ‫نیافته است‪ ،‬یا کجا فقط یک دهم ان تخصیص‬ ‫یافته است؟!‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پروژه های ش��هرداری چندین‬ ‫براب��ر نرخ واقعی هزین��ه برمی دارند که این امر‬ ‫دالی��ل مختلف��ی دارد‪ ،‬برای مثال ش��هرداری‬ ‫تهران با مشکل نقدینگی روبه رو است‪ ،‬بنابراین‬ ‫پیمان��کار ب��ازه زمانی که باید ب��ه دنبال پولش‬ ‫باش��د را ه��م روی ن��رخ لحاظ می کن��د‪ .‬یا در‬ ‫جریان انتقال قراردادهای بدون ترک تشریفات‬ ‫از شرکت و س��ازمان های وابسته به پیمانکارها‪،‬‬ ‫باالسری هایی ردوبدل می شود‪ .‬همین چرخه ها‬ ‫بخشی از بودجه پروژه را صرف می کند‪.‬‬ ‫اروی��ن معتق��د اس��ت راه حل از بی��ن بردن‬ ‫فس��اد کاهش اختیارات مقام مس��ئول نیست و‬ ‫ب��ا جابه جایی اختیار فقط فس��اد به جای دیگر‬ ‫منتقل می شود‪ .‬راه حل‪ ،‬انتشار عمومی نهادمند‬ ‫است‪ ،‬یعنی اطالعات در بازه های زمانی مشخص‬ ‫و به طور کامل و انالین منتشر شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬م��ا قرارداده��ای یک دوره‬ ‫خاص را منتشر نکرده ایم بلکه همه قراردادهای‬ ‫ش��هرداری ته��ران را در دوره مدیریت��ی جدید‬ ‫منتشر کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت حضور بخش خصوصی‬ ‫رئیس کمیته اقتصادی ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫می گوید شفاف شدن عملکرد شهرداری موجب‬ ‫ش��ده پای بخش خصوصی به پروژه های شهری‬ ‫باز شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��ورای ش��هر ته��ران‪ ،‬محمود‬ ‫میرلوحی افزود‪ :‬اگر امروز ما س��رپا ایستاده ایم‬ ‫و فعالیت های م��ان را با مش��کالت و بحران های‬ ‫فعلی ادامه می دهیم‪ ،‬به خاطر سیاست گذاری در‬ ‫حوزه جذب سرمایه های بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫در گذشته گاهی ما حتی مجبور می شدیم برای‬ ‫پرداخت حقوق کارکنان شهرداری‪ ،‬اتاق بحران‬ ‫تشکیل دهیم ولی مش��کل وابستگی شهرداری‬ ‫را ب��ه منابع مس��موم حل کردی��م‪ .‬دیگر امروز‬ ‫باغ نمی فروش��یم و تخلف ساختمانی‪ ،‬دور زدن‬ ‫طرح تفصیلی و تراکم فروش��ی را راه حل بحران‬ ‫اقتصادی در شهرداری نمی دانیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه یکی از راه های باز ش��دن پای‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬سامانه ش��فافیت است‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬رانت و انحص��ارات را برداش��تیم و امروز‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می داند در ش��هرداری مورد‬ ‫اعتماد قرار می گیرد و رفتار با او با عدالت است‪.‬‬ ‫رس��ولی اف��زود‪ :‬البت��ه س��رمایه گذاری ها در‬ ‫ته��ران در پروژه های ش��هری بس��یار بزرگ و‬ ‫چند هزار میلیاردی اس��ت و به پش��توانه قوی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬اگر ش��رایط اقتصادی کش��ور باثبات‬ ‫نش��ود‪ ،‬س��رمایه گذار خصوصی ک��ه در تهران‬ ‫س��رمایه گذاری ک��رده ه��ر روز گوش��ت تنش‬ ‫می لرزد‪ .‬متاسفانه شاهدیم برخی سرمایه گذاران‬ ‫در کش��ور ما پ��ول می دهند و س��هام گوگل و‬ ‫امازون را از ان س��ر دنیا می خرند‪ ،‬ولی اگر این‬ ‫فرد بیاید و س��هام ش��رکت های ایرانی را بخرد‪،‬‬ ‫برخی پیدا می شوند و می گویند از کجا اورده ای‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬باید راه را برای شرکت های بخش‬ ‫خصوصی و چند میلیاردی در اقتصاد شهری باز‬ ‫کنیم‪ .‬نباید بترسیم‪ .‬وقتی می گوییم بنگاه داری‬ ‫دولتی ممنوع‪ ،‬باید راه خصوصی س��ازی را برای‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوصی باز کرد‪ .‬امروز‬ ‫اگر برخی افراد می گویند دولتی س��ازی ممنوع‬ ‫و بای��د واگذاری انجام و بخش خصوصی تقویت‬ ‫شود اما راه حضور بخش خصوصی را می بندند‪،‬‬ ‫باید در صداقت شان شک کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1451‬‬ ‫پیاپی ‪2769‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹شفافیت به نابودی رانت کمک می کند‬ ‫غالمرضا موس��وی تهیه کننده س��ینما در گفت وگو با‬ ‫روزنام��ه‬ ‫با بیان اینکه اقتص��اد در ایران با رانت‬ ‫همراه اس��ت گفت‪ :‬همه پیرامون این موضوع اتفاق نظر‬ ‫دارند که رانت در کش��ور ما یک کالف پیچیده اس��ت‬ ‫ک��ه به ط��ور کامل در تمام��ی بخش ها ریش��ه دوانده‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه این موضوع جا افتاده و در بسیاری از‬ ‫موارد وجود دارد‪ .‬تالش هایی ش��ده که این رانت از بین‬ ‫ب��رود‪ .‬از جمله افرادی که در این زمینه گام های مهمی‬ ‫برداشته حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی است‬ ‫که با شفاف س��ازی و اعالم برنامه های زیرمجموعه های‬ ‫س��ازمان س��ینمایی و خرج کردن بودجه های نهادهای‬ ‫زیرمجموعه این س��ازمان به سمتی حرکت می کند که‬ ‫در عمل استفاده از رانت در سینما خیلی جایی نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬اع�لام ریز هزینه ک��رد تمامی‬ ‫سازمان ها و موسسه های زیرمجموعه سازمان سینمایی‬ ‫باعث می ش��ود ام��کان رانت و امکان خ��رج کردن های‬ ‫بی حس��اب و کتاب وجود نداش��ته باشد‪ .‬به دلیل اینکه‬ ‫انتش��ار هزینه ها س��وال ایجاد می کند ک��ه این پول ها‬ ‫خرج چه کارهایی ش��ده اس��ت و چرا باید فالن رویداد‬ ‫و فالن فعالیت این مقدار هزینه داش��ته باشد و جلوی‬ ‫هزینه های غیرمنطقی گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه شفاف س��ازی در بدنه س��ازمان‬ ‫س��ینمایی موجب می ش��ود امضاهای طالی��ی کارکرد‬ ‫خودش را از دس��ت بدهد و ضابطه جای رابطه را بگیرد‬ ‫گفت‪ :‬ش��فافیت کمک می کند که مدیران زیرمجموعه‬ ‫س��ازمان س��ینمایی نس��بت به عملکرد خود بر اساس‬ ‫ش��اخصه هایی که منتش��ر شده است پاس��خگو باشند‪.‬‬ ‫با توجه به این سیس��تم حرکت به س��مت حذف رانت‬ ‫در س��ینمای ایران به صورت جدی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫پرده نقره ای گرفتار رانت‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون اجرایی س��ی و هش��تمین جشنواره‬ ‫فیل��م فج��ر درب��اره پیش ف��روش بلیت های‬ ‫جشنواره توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ع��زت اهلل علیزاده اعالم‬ ‫کرد‪ :‬پیش فروش بلیت های سی وهش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر ب��رای مخاطبان مردمی‬ ‫ی اغاز و تا‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۲‬روز دوش��نبه ‪ ۳۰‬د ‬ ‫ن ادامه خواهد‬ ‫ساعت ‪ ۱۸‬چهارش��نبه ‪ ۲‬بهم ‬ ‫داش��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان ها و نهادها‬ ‫می توانند روزهای جمعه و شنبه ‪ ۴‬و ‪ ۵‬بهمن‬ ‫با مراجعه به س��امانه فروش بلیت به نش��انی‬ ‫‪ www.Fajrticket.ir‬بلیت ه��ای مورد نظر‬ ‫را تهیه کنند‪ .‬معاون اجرایی جش��نواره یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬هر ش��خص مجاز خواهد بود با کدملی‬ ‫خود‪ ،‬دو سری بلیت از طریق سامانه به نشانی‬ ‫‪ www.Fajrticket.ir‬پیش خرید کند‪.‬‬ ‫امار فروش فیلم ها در‬ ‫هفته ای که به رکود گذشت‬ ‫س��ینمای ایران به دلیل نداش��تن بنیه قوی در سیستم مدیریت‬ ‫سرمایه‪ ،‬بستر مناسبی برای بروز و ظهور رانت است‬ ‫البته همیش��ه احتمال های کم ه��م وجود دارد که یک‬ ‫سری اتفاق ها پش��ت پرده بیفتد خارج از قواعد قانونی‬ ‫رخ بدهد که اجتناب ناپذیر است‪ .‬اما اینکه به طور کلی‬ ‫امکان رانت در س��ینما وجود نداش��ته باشد یک اتفاق‬ ‫مبارک است‪.‬‬ ‫موسوی با اش��اره به سیستم پخش و اکران فیلم ها و‬ ‫احتمال وجود رانت در این بخش گفت‪ :‬در قراردادهای‬ ‫موج��ود به صورت معمول فیلم های پرمخاطب ش��امل‬ ‫رانت نمی ش��وند به دلیل اینکه شرایط اقتصادی ایجاب‬ ‫می کند فیلم هایی اکران ش��وند که پرمخاطب باشند و‬ ‫طبیعی است که ظرفیت جذب مخاطب درون ان فیلم‬ ‫موجب شده که به صورت گسترده اکران شود نه رانت‪.‬‬ ‫درباره فیلم های متوس��ط که ام��کان فروش باالیی هم‬ ‫ندارند با سیس��تم تعارف و رفاقت روبه رو هس��تیم‪ .‬در‬ ‫بس��یاری از مواقع رودروایس��ی و رفاقت باعث می شود‬ ‫که فیلمی اکران بش��ود‪ .‬در فرهنگ ما این بده بستان ها‬ ‫و رفاقت ه��ا و تعارف ها وج��ود دارد و در موضوع پخش‬ ‫فیلم ها هم این موضوع وجود دارد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما در ادامه گفت‪ :‬سینما در تمام‬ ‫دنیا یک سیر طبیعی دارد که اول از همه منافع خودش‬ ‫را می بیند‪ .‬اینکه بگوییم اتفاق هایی که منجر می ش��ود‬ ‫سیس��تم تولید و پخش منافع خودش��ان را در تولید و‬ ‫نمایش یک اثر می بینند همان موضوع باندبازی و رانت‬ ‫اس��ت خیلی نمی تواند کارشناس��ی و صحیح باشد‪ .‬در‬ ‫سیستم پخش و اکران تهیه کننده دوست دارد فیلمش‬ ‫را اکران کند و به سود برسد و از طرفی پخش کننده هم‬ ‫می خواهد فیلمی را اکران کند که س��ود باالیی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬ش��اید در برخی از نقاط به دلیل اینکه تعارض‬ ‫منافع به وجود می اید اختالف هایی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در بس��یاری از مواق��ع فیلم هایی که در فص��ل پاییز و‬ ‫زمستان اکران می شود تهیه کنندگان و پخش کنندگان‬ ‫انتظار دارند فیلم فروش باالیی داش��ته باش��د و به هر‬ ‫دلیل��ی پیش بینی انها ج��واب نمی دهد و تهیه کننده و‬ ‫س��رمایه گذار فیلم شروع می کند به اعتراض که مافیای‬ ‫پخش اجازه نداد فیلم فروش کند در حالی که در همان‬ ‫مقطع بیش از ‪ ۶۰‬سالن سینما در اختیار فیلمش است‬ ‫و بن��ا ب��ر دالیل مختل��ف فیلم ف��روش نمی کند‪ .‬خب‬ ‫نمی ش��ود صرف اینک��ه فیلم خودم ف��روش نرفت کل‬ ‫سیستم پخش را متهم به رانت و مافیا کنم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬همین االن فیلمی روی پرده است‬ ‫که اتفاقا از بازیگ��ران چهره و مطرحی هم بهره می برد‬ ‫اما مخاطب به دیدن فیلم نمی رود و س��الن های سینما‬ ‫خالی اکران می ش��ود‪ .‬این اتفاقی اس��ت ک��ه جزئی از‬ ‫چرخه طبیعی اکران است و در هر مقطع زمانی ممکن‬ ‫اس��ت گریبان یکی از تهیه کنندگان و س��ینماگران را‬ ‫بگیرد و نمی توان گفت این اتفاق عمدی است‪ .‬من البته‬ ‫ب��ه صورت صددرصد وجود رانت را در سیس��تم پخش‬ ‫نفی نمی کنم‪ .‬اما در بس��یاری از مواقع این نتیجه گیری‬ ‫ناشی از شکس��ت تجاری فیلم است که عوامل دیگری‬ ‫غیر از مافیای اکران در ان دخیل هستند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که س��ینمای ایران در‬ ‫بخ��ش ص��دور مجوزها ش��اهد رانت مجوز اس��ت و در‬ ‫دولت های مختلف بعضی از فیلمس��ازان خودی هستند‬ ‫و فیلم هایی با موضوع های ملتهب را تنها انها می توانند‬ ‫بس��ازند گفت‪ :‬این موضوع در تمام دولت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نگرش های سیاس��ی و فرهنگی هر دولت‬ ‫فیلمس��ازان مختلفی که به ان طیف نزدیک تر هستند‬ ‫تبدی��ل به فیلمس��ازان خ��ودی می ش��وند و می توانند‬ ‫فیلم هایی را بسازند که دیگران نمی توانند به ان موضوع‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده پیشکس��وت س��ینما در پایان افزود‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د این نگرش در سیس��تم دولتی که به‬ ‫بعضی از فیلمسازن مظنون است و به بعضی نیست یک‬ ‫موضوع مبتال به در تمامی دولت هایی است که تا امروز‬ ‫ب��ر س��ر کار بودند‪ .‬این نگاه با ضن ب��ه برخی از افراد و‬ ‫نزدیک شدن به برخی دیگر که قابل اعتماد ان سیستم‬ ‫دولتی هس��تند شرایطی را فراهم می کند که فیلم هایی‬ ‫با نگرش های دولت ها ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت جان سینما را گرفته است‬ ‫غالمرضا ازادی تهیه کننده و کارگران سینمای ایران‬ ‫در گفت وگ��و با روزنامه‬ ‫با اش��اره به وجود رانت‬ ‫در س��ینمای ایران گفت‪ :‬رانتخواری در سینمای ایران‬ ‫انقدر ریش��ه دار و عمیق اس��ت که نیازمند بررسی های‬ ‫کارشناسی در طول سالیان است تا بتوان ریشه های این‬ ‫اتفاق را شناس��ایی کرد‪ .‬مهم ترین دلیل این رویکردها‬ ‫وجود س��رمایه های باداورده در سینمای ایران است که‬ ‫اجازه ش��کل گیری رانت را می دهد‪ .‬هر کجا که سرمایه‬ ‫زیادی وجود داش��ته باشد و بتوان از کنار ان به منفعت‬ ‫مالی بس��یار رسید طبیعی است که به مرور افرادی که‬ ‫در ای��ن حوزه ها فعالی��ت می کنند برای انکه حاش��یه‬ ‫امنیت بهتری داش��ته باشند ش��روع می کنند به ایجاد‬ ‫فضای��ی که تیم و افراد مورد اعتماد یکدیگر را در نقاط‬ ‫حس��اس به کار بگیرند تا هیچ وقت منافع شان به خطر‬ ‫نیفتد‪ .‬یعنی در واقع رانت نیازمند بستری است که این‬ ‫بس��تر به دلیل وجود سرمایه های کالن در عرصه تولید‬ ‫و اکران به شکل گسترده ای در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده حوزه سینمای کودک در ادامه گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر دقت کنید س��رمایه هایی که در ای��ن حوزه خرج‬ ‫می ش��ود به دلیل اینکه نباید از چرخ��ه باند و مافیای‬ ‫مح��دودی خارج نش��ود م��دام بین چند نف��ر در حال‬ ‫چرخش است‪ .‬خودشان فیلم را تهیه می کنند خودشان‬ ‫س��الن سینما می س��ازند و خودش��ان فیلم های شان را‬ ‫اکران می کنند‪ .‬طبیعی اس��ت در این شرایط سینمای‬ ‫مستقل که با بودجه های اندک سعی می کند فیلم های‬ ‫فرهنگی بسازد جایی در چرخه اکران ندارند‪.‬‬ ‫ازادی در ادامه گفت‪ :‬وقتی جا برای حضور فیلم های‬ ‫فرهنگی نباش��د س��ینما به ابت��ذال الوده می ش��ود و‬ ‫اس��تعدادهای عرصه فیلمس��ازی از کارگردان و بازیگر‬ ‫ت��ا فیلمنامه نویس ب��ه دلیل نبود ش��رایط موازی برای‬ ‫حضور در این عرصه امکان بروز استعدادهای خودشان‬ ‫را ندارند‪ .‬این تهیه کننده س��ینما گفت‪ :‬نمی توان توقع‬ ‫داشت که س��ینمای ایران در دست تنها عده ای خاص‬ ‫در چرخ��ش باش��د و خروجی ان بتوان��د موفقیت امیز‬ ‫باش��د‪ .‬س��ینمای ایران خالی از ژانرهای مختلف است‬ ‫چراکه ام��کان س��اخت فیلم هایی غی��ر از کمدی های‬ ‫س��خیف و غیراس��تاندارد در س��ینمای ای��ران وج��ود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مدیریت دولتی هم دیگر نمی تواند‬ ‫در ای��ن زمین��ه تغییری بده��د گفت‪ :‬متاس��فانه انقدر‬ ‫قدرت رانت در س��ینمای ایران زیاد است که حتی کار‬ ‫از دس��ت مدیران دولتی هم خارج ش��ده است‪ .‬در واقع‬ ‫تصمیم هایی که دولت در جهت شفافیت در عرصه های‬ ‫مختل��ف س��ینمایی گرفته اس��ت نمی توان��د منجر به‬ ‫پاس��خگویی افرادی ش��ود ک��ه در این عرص��ه فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت اتفاقی در عرصه‬ ‫تولید و اکران در س��ینمای ایران بیفتد باید به راه هایی‬ ‫که در دهه ‪ ۶۰‬برای پخش فیلم ها وجود داش��ت رجوع‬ ‫ک��رد‪ .‬در ان زم��ان فیلم ه��ا از زم��ان دریاف��ت پروانه‬ ‫ساخت می دانس��تند چه زمانی می توانند فیلم های شان‬ ‫را اک��ران کنند‪ .‬این روش ش��اید بتوان��د موضوع اکران‬ ‫را در س��ینمای ای��ران به س��مت ش��فافیت بیش��تری‬ ‫پی��ش ببرد چرا که عرص��ه برای ایجاد ران��ت را کمتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستمزدهایی که کار دست سینما داد‬ ‫محم��د نیک بی��ن تهیه کننده س��ینما معتقد اس��ت‬ ‫دستمزدهایی که درحال حاضر از منابع نامعلوم پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کاری ک��رده ک��ه بخ��ش خصوصی ب��ه این‬ ‫س��ادگی از عهده اش برنمی ای��د‪ .‬تهیه کننده فیلم «ملی‬ ‫و راه های نرفته اش» درباره اینکه بعضی از فیلمس��ازان‬ ‫و تهیه کنن��دگان از کجا بودجه ه��ای کالن می اورند و از‬ ‫این راه به س��ینما ضربه می زنند‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫برخی در سینما دس��تمزدهای کالن پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه بخش خصوصی در این ش��رایط نمی تواند با‬ ‫ان قدرتی که همیشه حرکت می کرد و فیلم می ساخت‪،‬‬ ‫به راه خودش ادامه دهد و به مش��کل مالی برمی خورد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین یک س��ری از س��ازمان ها ه��م بودجه های‬ ‫کالن��ی را می اورند و صرف س��اخت فیلم ه��ا می کنند و‬ ‫با این کار خود بدون هیچ دلیلی‪ ،‬به یکباره دس��تمزدها‬ ‫را ب��اال برده اند‪ .‬پیش از این روالی منطقی وجود داش��ت‬ ‫که دس��تمزدها طبق ان افزایش پی��دا می کرد‪ ،‬اما یک‬ ‫دفعه با رقم های بس��یار باالیی رو به رو ش��ده ایم‪ .‬در این‬ ‫شرایط وقتی الزمه یک فیلم است که از بازیگران معروف‬ ‫استفاده کند‪ ،‬ان فیلم حداقل باید دست کم ‪ ۶-۷‬میلیارد‬ ‫بفروشد تا بتواند هزینه هایش را در بیاورد‪ .‬حال انکه در‬ ‫شرایط حاضر مسائل و مشکالت پیچیده اکران هم وجود‬ ‫دارد که همین یک مقدار کارفیلمس��ازی را ریسک پذیر‬ ‫و سخت تر کرده است‪ .‬تهیه کننده فیلم «تسویه حساب»‬ ‫درباره اینکه برای حل بحران اکران و کوتاه کردن دست‬ ‫مافیا باید چه کار کرد‪ ،‬افزود‪ :‬قبال روالی برای تهیه کننده‬ ‫ش��دن وجود داشت و سلس��له مراتبی باید طی می شد‪.‬‬ ‫در یک زمان حدود ‪ ۶-۷‬س��ال به یکباره تعدادی زیادی‬ ‫کارت تهیه کنندگ��ی گرفتند‪ ،‬بدون انکه س��وابق الزم را‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬از ان زمان این مس��ائل خودش را نشان‬ ‫داد و پیش بینی می ش��د که این اتفاق��ات خواهد افتاد‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده فیلم «اتش ب��س» در پایان درب��اره اینکه‬ ‫نهادهای مس��ئول و س��ازمان س��ینمایی برای رفع این‬ ‫مش��کل چه کار کرده اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا به حال نهادهای‬ ‫مسئول و سازمان سینمایی هیچ اقدامی نکرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر منفی پول های باداورده‬ ‫ابراهیم وحیدزاده کارگردان «عشق فیلم» درباره اینکه‬ ‫بعضی از فیلمس��ازان و تهیه کنندگان از کجا بودجه های‬ ‫کالن و بی ضابطه می اورند و از این راه به س��ینما ضربه‬ ‫می زنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در اینکه پول های زیادی می اید و تاثیر‬ ‫منفی هم روی سینمای ایران می گذارد شکی نیست‪ .‬اما‬ ‫اینکه از کجا این پول ها می اید‪ ،‬چون با این افراد برخورد‬ ‫نداش��ته ام‪ ،‬اطالعی هم در این زمین��ه ندارم‪ .‬کارگردان‬ ‫«مجس��مه» درباره اینکه برای حل بحران اکران و کوتاه‬ ‫کردن دست مافیا باید چه کار کرد‪ ،‬افزود‪ :‬راه حل به این‬ ‫معنا ندارد؛ فقط به یک س��ابقه تاریخی می توانم اش��اره‬ ‫کنم و ان اینکه قبل از انقالب در سال های ‪ ۵۵-۵۶‬انقدر‬ ‫هزینه س��ینما به دلیل همین اتفاقات بازیگرساالری باال‬ ‫گرفته بود که سینما عمال احساس ورشکستگی می کرد‬ ‫و تولیدات متوقف می ش��د‪ .‬هر چندپس از چندبار توقف‬ ‫این دس��ت تولیدات‪ ،‬کم کم دوباره س��ینما جان گرفت‬ ‫و دوب��اره ش��روع به کار ک��رد و با رقم های متناس��ب با‬ ‫بودجه ای که می ش��د‪ ،‬س��ر و ش��کل گرفت ولی پس از‬ ‫چن��دی دوباره همان دایره معیوب را از س��ر گرفتیم‪ .‬با‬ ‫فش��ار دولتی بعید می دانم ای��ن قضیه را بتوان حل کرد‪.‬‬ ‫باید تن بدهیم شرایط به نقطه ای برسد که نتواند بیشتر‬ ‫پیش��روی کند یا اینکه بیاییم کمک کنیم به فیلم هایی‬ ‫که با هزینه کمتر و بدون استفاده از سوپراستارها ساخته‬ ‫می ش��وند و طبعا زیاد نگران ضرر و زیان ش��ان نیستند‪.‬‬ ‫تماش��اگران هم اگر این فیلم را ببینند و دوس��ت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬کم کم این دس��ت تولیدات برای خودشان جای‬ ‫مناس��بی پیدا خواهند کرد و سمت و سوی کارهایی که‬ ‫االن بیش��تر متداول است‪ ،‬به س��مت فیلم های ارزشی و‬ ‫هنری خواهد رفت و این حرکت برای سینما و تماشاگر‬ ‫بهت��ر خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه تماش��اگر هم غیر از انکه‬ ‫فیلمی با درونمایه س��رگرم کننده می بیند‪ ،‬از ابعاد هنری‬ ‫و فرهنگی ان هم می اموزد‪.‬‬ ‫غالمرضا موسوی‬ ‫غالمرضا ازادی‬ ‫محمد نیک بین‬ ‫ابراهیم وحیدزاده‬ ‫اخری��ن امار ف��روش فیلم های س��ینمایی‬ ‫ت��ا ‪ ۲۵‬دی ماه در حالی اعالم ش��ده که هفته‬ ‫گذش��ته س��ینماها به دلیل ع��زای عمومی‬ ‫و ش��هادت س��ردار س��لیمانی به مدت ‪ 3‬روز‬ ‫تعطیل بودند‪ .‬پ��س از ان نیز به دلیل برخی‬ ‫اتفاقات مانند س��قوط هواپیم��ای اوکراینی و‬ ‫ش��رایط پس از ان‪ ،‬گیشه س��ینماها بی تاثیر‬ ‫نماندند و بر اس��اس اطالعات موجود ش��اهد‬ ‫رکود در فروش اثار روی پرده بودیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬امار ف��روش فیلم های‬ ‫سینمایی بر اساس اطالعات موجود در سامانه‬ ‫فروش سینمای ایران به این شرح است‪:‬‬ ‫فیلم کمدی «اژدر» س��اخته رضا سبحانی‬ ‫که از هفته گذش��ته اکران خود را اغاز کرده‪،‬‬ ‫با محدودیت س��نی مثبت‪ ۱۳‬س��ال بیش از‬ ‫‪ ۹۱‬میلی��ون توم��ان در تهران ف��روش کرده‬ ‫و ‪7‬ه��زار نف��ر مخاطب ان را در ‪ ۵۴‬س��ینما‬ ‫تماش��ا کرده اند‪ .‬فیلم سینمایی «جهان با من‬ ‫برقص! » به کارگردانی س��روش صحت پس‬ ‫از دو هفت��ه نمایش در س��ینماهای تهران و‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬بیش از یک و نیم میلیارد تومان‬ ‫فروش داش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن اثر ب��ا در اختیار‬ ‫داش��تن ‪ ۱۲۸‬س��ینما در تهران و شهرستان‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار مخاطب را به س��ینما اورده است‪.‬‬ ‫فیل��م کمدی «زی��ر نظر» مجی��د صالحی با‬ ‫محدودیت س��نی مثبت‪ ۱۵‬سال که از ‪4‬دی‬ ‫م��اه روی پرده س��ینماها نمایش خود را اغاز‬ ‫کرده‪4 ،‬میلیارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان فروش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬تا امروز این فیلم را ‪ ۳۲۸‬هزار‬ ‫نفر در ‪ ۱۵۵‬س��ینما تماش��ا کرده ان��د‪ .‬فیلم‬ ‫«سونامی» میالد صدرعاملی پس از سه هفته‬ ‫نمایش در ‪ ۷۴‬سالن سینمایی‪ ۲۴۰ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان فروش داش��ته و ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫نفر ان را تماشا کرده اند‪.‬‬ ‫درام سینمایی «اش��فتگی» به کارگردانی‬ ‫و تهیه کنندگی فری��دون جیرانی که نمایش‬ ‫خود را از ‪ ۲۷‬اذرماه در سینماها اغاز کرده‪ ،‬تا‬ ‫امروز ‪ ۴۵۸‬میلیون و ‪ ۲۹۳‬هزار تومان فروش‬ ‫داشته است‪ .‬این فیلم با نمایش در ‪ ۶۰‬سالن‬ ‫س��ینمایی ‪ ۳۵‬هزار نفر مخاطب داشته است‪.‬‬ ‫کمدی اکش��ن «مش��ت اخر» ساخته مهدی‬ ‫فخی��م زاده پس از حدود ی��ک ماه نمایش در‬ ‫س��ینماها تا ام��روز ‪ ۱۷۳‬میلیون و ‪ ۹۲۶‬هزار‬ ‫تومان فروش داش��ته و ‪ ۱۴‬هزار مخاطب در‬ ‫‪ ۴۸‬س��الن ان را تماش��ا کرده اند‪ .‬فیلم دفاع‬ ‫مقدس��ی «‪ ۲۳‬نفر» ب��ه کارگردان��ی مهدی‬ ‫ی از‬ ‫جعفری ک��ه اکران خود را در س��رگروه ‬ ‫‪ ۲۰‬اذرماه اغ��از کرد‪ ،‬تا ام��روز یک میلیارد‬ ‫تومان فروش داش��ته اس��ت و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫ان را در ‪ ۱۱۴‬س��الن س��ینمایی در کش��ور‬ ‫تماشا کرده اند‪ .‬فیلم درام اجتماعی «جان دار»‬ ‫حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری نیز‬ ‫پس از گذش��ت بیش از یک م��اه نمایش در‬ ‫س��ینماها ‪ 2‬میلی��ارد و ‪ ۷۷۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش داش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن اثر ب��ا در اختیار‬ ‫داشتن ‪ ۱۱۴‬سالن س��ینمایی ‪ ۲۱۱‬هزار نفر‬ ‫مخاطب داش��ته است‪ .‬فیلم سینمایی «امیر»‬ ‫ساخته نیما اقلیما و تهیه کنندگی سید ضیا‬ ‫هاش��می و با ب��ازی میالد کی م��رام‪ ،‬هادی‬ ‫کاظم‪ ،‬مصطفی قدیر‪ ،‬بهدخت ولیا‪ ،‬روش��نک‬ ‫س��ه قلعه گی‪ ،‬وحید منافی‪ ،‬سحر دولتشاهی‬ ‫و ارتین گلچین که یک درام اجتماعی اس��ت‬ ‫و همچنین فیلم «نخس��تین امضا برای رعنا»‬ ‫ب��ه کارگردانی و تهیه کنندگی علی ژکان و با‬ ‫نق��ش افرینی علیرضا جاللی تبار‪ ،‬محمدرضا‬ ‫هدایتی‪ ،‬شهین تسلیمی‪ ،‬شهرزاد کمال زاده‪،‬‬ ‫فل��ور نظری‪ ،‬س��حر گلش��یرازی از امروز ‪۲۵‬‬ ‫دی ماه اکران خود را در س��ینماهای تهران و‬ ‫شهرستان اغاز کردند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫زمان��ی مهران مدی��ری در یکی از ایتم ه��ای برنامه‬ ‫پربیننده «ساعت خوش» در پاسخ به سواالت فرد پشت‬ ‫دوربی��ن که از سِ �� َمت او در پروژه جویا می ش��د‪ ،‬خود‬ ‫را همزم��ان بازیگر‪ ،‬صدابردار‪ ،‬تصویرب��ردار‪ ،‬کارگردان‪،‬‬ ‫تهیه کنن��ده و … معرفی می کرد و برای اثبات ادعایش‬ ‫با یک طناب دوربین ها را س��وییچ و با یک اشاره بوم را‬ ‫جابه جا می کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رانت در سینمای ایران شاید شبیه‬ ‫همان مثالی اس��ت که در باال ذکر ش��د‪ .‬سینمای ایران‬ ‫به دلیل رمق کم و نداش��تن بنیه درس��ت در سیس��تم‬ ‫مدیریت س��رمایه بستر مناسبی برای بروز و ظهور رانت‬ ‫اس��ت‪ .‬رانت اطالعاتی‪ ،‬رانت مجوزه��ا و وجود رانت در‬ ‫عرصه اکران که همواره مورد اعتراض بسیاری از اهالی‬ ‫سینماس��ت باعث شده س��رمایه گذاران به امید داشتن‬ ‫س��رمایه ای بهتر وارد این حوزه ش��ده و تنها چیزی که‬ ‫عایدش��ان می ش��ود یک اثر شکس��ت خورده در گیشه‬ ‫است که هیچ اورده ای برایشان نداشته است‪.‬‬ ‫وج��ود گروه های مختلف در س��ینمای ایران ش��ائبه‬ ‫باندب��ازی در این عرصه را باال می برد‪ .‬بس��یاری وجود‬ ‫مافیا در عرصه های مختلف از جمله بازیگری و اکران را‬ ‫از جمله دالیل نبود رشد هنری در این عرصه می دانند‪.‬‬ ‫در کنار مافیای اکران اما‪ ،‬س��ینمای ایران مدتهاست‬ ‫با اس��یب دیگری نیز مواجه شده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ج��دا از برخی افرادی که س��ینما را محمل مناس��بی‬ ‫ب��رای پولش��ویی تش��خیص داده ان��د و س��رمایه های‬ ‫هنگف��ت ب��اداورده را در گذر از کوچه س��ینما قانونی‬ ‫جل��وه می دهن��د‪ ،‬برخ��ی از اهالی همین س��ینما هم‬ ‫دس��ت به دس��ت این افراد داده و س��ینما را صرفا بدل‬ ‫ب��ه یک بن��گاه معامالتی کرده اند‪ .‬س��ینما از منظر این‬ ‫دس��ت افراد‪ ،‬محلی ش��ده برای جذب پولهای کالن و‬ ‫توزیع ان در دایره بسته ای متشکل از چند نفر خودی‪.‬‬ ‫این خودی ها به یُمن این پول باداورده‪ ،‬دس��تمزدهای‬ ‫نجوم��ی می گیرند و به مرور نرخ خود را به طرز کاذبی‬ ‫باال می برن��د‪ .‬نتیجه اما چندان امیدوار کننده نیس��ت؛‬ ‫فیلم گیش��ه خوبی ندارد و بازیگ��ران در همین فیلم ها‬ ‫بدتری��ن بازی های خود را ارائه داده اند و کارگردان یک‬ ‫تنه هر چه اعتبار داشته به باد فنا داده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر دالالن دی��روز‪ ،‬از کن��ار عنوان هایی‬ ‫همچ��ون س��رمایه گذاری ی��ا در روالی س��خاوتمندانه‪،‬‬ ‫تهیه کنندگ��ی پُز فرهنگ��ی می دهند و پ��س از مدت‬ ‫کوتاه��ی خود را در کس��وت یکی از اهالی س��ینما هم‬ ‫جا می زنند‪.‬‬ ‫این دس��ت ابهام ها به ویژه در ش��بکه نمایش خانگی‬ ‫دیده ش��ده ک��ه در مواردی ب��ه پیگیری ه��ای قضایی‬ ‫انجامید‪ .‬در سینما اما هنوز روند پرداخت دستمزدهای‬ ‫کالن ب��دون ضابطه من��دی خاص��ی جری��ان دارد و‬ ‫رانتخواری پشت ویترین فرهنگی گویا تازه جان گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫جریانی که از س��وی مدیران س��ینمایی به هیچ وجه‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته و به نظر می رس��د در س��کوت‬ ‫مش��غول ضبط و ربط برنامه های اتی خود برای تسلط‬ ‫کامل بر اداره سینماست‪.‬‬ ‫اس��تمرار توج��ه نک��ردن به اس��یب هایی ک��ه روند‬ ‫بی ضابط��ه بودن بر پیکره س��ینمای ایران وارد می کند‬ ‫شائبه مهیا بودن شرایط تولید و اکران سینمای ایران را‬ ‫برای حضور رانتخواران حرفه ای قوت می بخشد‪.‬‬ ‫از وضعیت تولید و اکران در سینمای ایران که با باندبازی و رانتخواری همراه است‬ ‫اعالم زمان‬ ‫پیش فروش بلیت های‬ ‫جشنواره فیلم فجر‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬دی‪ 22 - 1398‬جمادی االول ‪ 18 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1451‬پیاپی ‪2769‬‬ ‫در کار روشن کردن چراغ اند‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫با لیلی گلستان پیرامون حراج های داخلی و گالری داری‬ ‫رانتی وجود ندارد‪ ،‬هنرمندان تالش کنند‬ ‫€ €اگ�ر بخواهی�م ای�ن م�وج منف�ی که ش�ما‬ ‫می گویی�د را به جریان گالری داری تعمیم بدهیم‬ ‫و بگوییم این نگاه منفی نس�بت به گالری دارها و‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها در این حوزه هم وجود دارد‬ ‫چطور؟ ش�ما جزو گالری دارهای قدیمی هستید‬ ‫که در ای�ن حوزه فعالیت می کنید و در بس�یاری‬ ‫از مواق�ع از جوان�ان حمای�ت کردید‪ .‬ام�ا به نظر‬ ‫می رس�د این جریان در تمامی گالری های هنری‬ ‫به این صورت نیست‪.‬‬ ‫از روز نخس��ت که ما گالری گلس��تان را ب��از کردیم‬ ‫تاکید داشتیم که ما تنها اثار هنرمندان جوان را منتشر‬ ‫می کنیم و با پیشکسوتان کاری نداریم‪ .‬ما این نگرش را‬ ‫دنب��ال کردیم و در تمام این س��ال ها ان را اجرا کردیم‪.‬‬ ‫اگر در س��ال ‪ ۳۸‬نمایش��گاه انفرادی داریم از این میزان‬ ‫‪ ۳۰‬نمایش��گاه به هنرمندان جوان��ی اختصاص دارد که‬ ‫برای نخس��تین بار اثارش��ان را به نمای��ش می گذارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ما در گالری گلس��تان به عه��د خودمان برای‬ ‫حمایت از هنرمن��دان جوان وفادار ماندی��م‪ .‬اما درباره‬ ‫گالری های دیگ��ر می توانم بگویم وقت��ی ‪ ۲۲۰‬گالری‬ ‫فع��ال داریم نمی توانیم بگوییم این تع��داد گالری تنها‬ ‫با اثار پیشکس��وتان پر می ش��ود‪ .‬این تع��داد گالری به‬ ‫ط��ور حتم از اثار هنرمندان جوان بهره می برند‪ .‬ما اصال‬ ‫‪ ۲۲۰‬هنرمند پیشکس��وت نداریم که بخواهیم هر سال‬ ‫این میزان نمایش��گاه برگزار کنیم‪ .‬پس به نظر می رسد‬ ‫هنرمندان جوان فرصت حضور در این عرصه را دارند اما‬ ‫به هر حال بعضی از گالری ها در انتخاب اثر سخت گیرتر‬ ‫هس��تند و برخی نس��بت به انتخاب اثر اسان می گیرند‬ ‫که این موضوع بس��تگی به نوع نگ��رش گالری دارد‪ .‬غر‬ ‫زدن بعض��ی از جوان��ان پیرامون این موض��وع که برای‬ ‫م��ا راهی وجود ندارد قابل قبول نیس��ت‪ ،‬چرا که حضور‬ ‫در عرصه های هنری به ص��ورت حرفه ای نیازمند کار و‬ ‫تالش بسیار است و باید تالش کرد تا به موفقیت رسید‪.‬‬ ‫€ €ش�اید به این خاطر اس�ت که برخی دوس�ت‬ ‫دارند یک شبه ره صد ساله را بروند‪.‬‬ ‫متاس��فانه این نگرش در بسیاری از حوزه ها به اشتباه‬ ‫وجود دارد و بس��یاری دوس��ت دارند یک ش��به به همه‬ ‫جا برس��ند‪ .‬این نگاه در هنر اش��تباه است‪ .‬هیچ کدام از‬ ‫پیشکسوتان هنر یک شبه به این جایگاه نرسیدند و باید‬ ‫برای حرفه و هنری که دارند تالش بسیار کنند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در گالری گلس�تان برای انتخاب اثار و‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها ش�ورایی دارید یا خودتان‬ ‫به تنهایی اثار را انتخاب می کنید؟‬ ‫ب��رای اث��اری که قرار اس��ت به نمای��ش دربیاید من‬ ‫خ��ودم به تنهایی تصمیم می گی��رم و فقط به اثر هنری‬ ‫نگاه می کنم‪ .‬خیلی از این هنرمندان با س��فارش پیش‬ ‫من می ایند و بس��یاری با رزوم��ه و جوایزی که گرفتند‬ ‫روبه روی من می نشینند برای مذاکره‪ .‬در حالی که هیچ‬ ‫ک��دام از این موضوع ها بر روند انتخاب اثار تاثیری ندارد‬ ‫و من تنها اثر هنری را فارغ از اینکه ان را چه کسی خلق‬ ‫کرده اس��ت انتخاب می کنم‪ .‬در کنار کیفیت اثر اخالق‬ ‫هنرمند هم برایم از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬اینکه‬ ‫چق��در نگاه حرفه ای به هن��ر دارد و چقدر می توانم با او‬ ‫تعام��ل کنم‪ .‬گاه پیش می اید اث��ری را انتخاب می کنم‬ ‫اما اخالق هنرمند اصال مناس��ب نیس��ت و من ان کار را‬ ‫نمی پذیریم‪ .‬ای��ن دو مولفه در کنار هم مهم ترین معیار‬ ‫برای انتخ��اب و حضور هنرمندان در گالری گلس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ش�ما جزو افرادی بودید ک�ه دغدغه فعالیت‬ ‫صنف�ی گال�ری داران را داش�تید و در این زمینه‬ ‫تالش های بسیاری کردید تا گالری داران بتوانند‬ ‫در یک جمع واحد و متحد حضور داش�ته باشند و‬ ‫ذیل یک فعالیت صنفی به مشکالتشان رسیدگی‬ ‫ش�ود‪ ،‬اما هنوز ش�اهد هس�تیم که اختالف های‬ ‫زی�ادی می�ان گال�ری داران وج�ود دارد‪ .‬چطور‬ ‫می توان به یک وحدت میان گالری داران رسید؟‬ ‫بیش از دو دهه است که تالش کردیم تا انجمن صنفی‬ ‫گالری داران تهران را راه اندازی کنیم که خوش��بختانه‬ ‫ای��ن اتفاق در دول��ت اقای روحانی افت��اد و این انجمن‬ ‫به ثبت رس��ید‪ .‬روز نخس��ت که این انجمن راه افتاد من‬ ‫از اعض��ا خواهش کردم به من رای ندهند تا خودش��ان‬ ‫بتوانن��د بهتر کارها را پیش ببرند‪ .‬م��ن مدتی به دالیل‬ ‫ش��خصی از انجمن بی��رون امدم و به تازگ��ی باز هم به‬ ‫انجمن بازگش��تم و به درخواس��ت هیات مدیره انجمن‬ ‫وارد این انجمن صنفی ش��دم و امی��دوارم بتوانم در این‬ ‫زمینه کارایی الزم را داش��ته باشم‪ .‬من امیدوارم بتوانیم‬ ‫در رون��د اتحاد میان گالری داره��ا تالش کنیم و به طور‬ ‫حت��م انجمن می توان��د گام های مثبت��ی در این زمینه‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه برنامه ای گوش کنیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫باستانی پاریزی با صدای بهروز رضوی‬ ‫انتشار «پایی که جا ماند» برای هفتادمین بار‬ ‫زندگینام��ه و برخ��ی ماجراه��ای زندگ��ی‬ ‫ش��ادروان محمدابراهیم باس��تانی پاریزی به‬ ‫م��دت یک هفته و ‪ 6‬قس��مت ‪ ۲۰‬دقیقه ای‪ ،‬در‬ ‫برنام��ه «کتاب ش��ب» رادیو ته��ران بازخوانی‬ ‫می شود‪ .‬برنامه «کتاب شب»‪ ،‬بازخوانی رمان ها‬ ‫و کتاب های مش��هور ایران و جهان را به عهده دارد و زندگینامه داستانی مفاخر و‬ ‫مشاهیر را نیز به مناسبت‪ ،‬بازخوانی می کند‪ .‬این برنامه هر شب به جز جمعه ها با‬ ‫تهیه کنندگی رضا قربانی و زرین کشاورز از گروه اخالق و زندگی شهروندی رادیو‬ ‫تهران‪ ،‬روی انتن می رود و گوینده ثابت ان بهروز رضوی اس��ت‪ .‬پخش بازخوانی‬ ‫زندگینامه ش��ادروان باستانی پاریزی با تهیه کنندگی رضا قربانی دامغانی‪ ،‬از روز‬ ‫‪ ۲۸‬دی ساعت ‪ ۲۳ :۳۰‬اغاز می شود و روز ‪ ۳‬بهمن به پایان می رسد‪.‬‬ ‫کتاب «پایی که جا ماند» خاطرات خودنوشت سیدناصر‬ ‫حس��ینی پور که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان یک‬ ‫روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده اسارتگاه های عراق‬ ‫تعبیر ش��ده‪ ،‬به چاپ هفتادم رس��ید‪ .‬کت��اب «پایی که جا‬ ‫ماند»‪ ،‬یادداش��ت های روزانه س��ید ناصر حس��ینی پور در‬ ‫دوران اس��ارتش است که به صورت خاطره نوشته ش��ده است‪ .‬این کتاب در ابتدا‬ ‫در ‪ ۲۳‬صفح��ه به ص��ورت خالصه و رمزگونه و با چند ک��د و کلمه کوتاه در دوران‬ ‫اسارت این نویسنده‪ ،‬به صورت مخفیانه نوشته و بعد از ازادی وی‪ ،‬براساس تاریخ‪،‬‬ ‫کدها و جمله های کوتاه که هرکدام گرای خاطره و اتفاق خاصی بوده‪ ،‬بازنویس��ی‬ ‫ش��ده اس��ت به طوری که توانسته اس��ت خاطرات ‪ ۱۸۷‬روز از ‪ ۸۰۸‬روز اسارت را‬ ‫به تحریر دراورد‪.‬‬ ‫«ترامپ» سوژه هنر شد‬ ‫می خواهید بدانید در س��ر «ترام��پ» چه می گذرد؟ کالم مورتون‬ ‫هنرمند تجس��می مجس��مه ای از سر رئیس جمهوری ایالت متحده‬ ‫امریکا را به عنوان یک اثر هنر عمومی خلق کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا به نقل از گاردین‪ ،‬این اثر هنری که حدود س��ه متر ارتفاع‬ ‫دارد و از فایبرگلس و چوب ساخته شده‪ ،‬یک مجسمه توخالی است‬ ‫که بازدیدکنندگان می توانند وارد ان ش��ده و داخل ان بنش��ینند‪.‬‬ ‫ای��ن اثر هنری که در حقیقت امیزه ای از مجسمه س��ازی و معماری‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نحوی س��اخته ش��ده که به نظر می رس��د از زمین خارج‬ ‫ش��ده و نیمکتی برای نشس��تن را در خود جای داده است که گویی‬ ‫در ش��عله های عظیم اتش محاصره ش��ده اس��ت‪ .‬از زمانی که این‬ ‫اثر برای نخس��تین بار در «س��یدنی» رونمایی شد‪ ،‬در بین کاربران‬ ‫اینس��تاگرام محبوب شد و سپس به ایالت «کوئینزلند» منتقل شد‪.‬‬ ‫روز چهارشنبه نیز از این اثر در ایالت « ویکتوریا» در نزدیکی گالری‬ ‫ن که یک استاد دانشگاه «مانش» و از‬ ‫«بلرت » رونمایی ش��د‪ .‬مورتو ‬ ‫هنرمندانی اس��ت که در بزرگ ترین موسس��ه های هنری استرالیا و‬ ‫جهان نمایش��گاه برپا کرده اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬این اثر را در واکنشی به‬ ‫شرایط سیاسی کنونی خلق کرده است‪ .‬این هنرمند در گفت وگویی‬ ‫با گاردین استرالیا بیان کرد‪ :‬می دانم که این‪ ،‬یک اثر هنری زشت و‬ ‫س��طحی است و تا حدودی به خود « ترامپ» شباهت دارد‪ .‬این یک‬ ‫اثر چالش برانگیز محس��وب می ش��ود‪ .‬مورتون افزود‪ :‬این اثر هنری‬ ‫همزمان با اتش س��وزی های استرالیا در این مکان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫اتش استرالیا را فرا گرفته است‪ .‬ترامپ می تواند یکی از افرادی باشد‬ ‫که با انکار تغییرات اقلیمی‪ ،‬این ش��رایط را به وجود اورده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫در برهه ای از زمان قرار داریم که باید نظاره گر جهان باش��یم‪ .‬ما در‬ ‫الیه ای از دود زندگی می کنیم‪ .‬این هنرمند در پاس��خ به این س��وال‬ ‫که نظر یکی از طرفداران ترامپ درباره این اثر هنری او چه می تواند‬ ‫باش��د گفت‪ :‬کس��انی که از « دونالد ترامپ» خوششان می اید دیوانه‬ ‫هستند‪ .‬مورتون بیان کرد‪ ،‬قصد نداشته اثری را خلق کند که تصاویر‬ ‫ان به سرعت در صفحات مجازی دست به دست شود‪.‬‬ ‫«کوریوالنوس»‬ ‫به هندوستان می رود‬ ‫نمای��ش «کوریوالنوس» تازه ترین تولید «تئاتر مس��تقل تهران»‬ ‫برای اجرا در فستیوال «‪ »itfok‬به هندوستان سفر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش «کوریوالنوس» که تابس��تان امسال با‬ ‫طراحی و کارگردانی مصطفا کوش��کی در «تئاتر مستقل تهران» به‬ ‫صحنه رفت‪ ،‬از سوی ‪ Amitesh grover‬دبیر فستیوال «‪»itfok‬‬ ‫برای حضور در دوازدهمین دوره این رویداد دعوت شده و به زودی‬ ‫راهی هندوستان می شود‪.‬‬ ‫فس��تیوال امس��ال از ‪ 20‬ژانویه (‪ 30‬دی) در ش��هر ‪ Thrissur‬از‬ ‫ایالت ‪ kerala‬برگزار می شود و طی ان ‪ ٦‬گروه داخلی‪ ٦ ،‬اجرا به زبان‬ ‫ماالیاالم (از جمله‪ ۲۲‬زبان موجود در هندوستان که به ویژه در ایالت‬ ‫جنوبی کراال مورد استفاده قرار می گیرد) در کنار ‪ ٧‬گروه بین المللی‬ ‫ِ‬ ‫اث��ار خود را به صحنه می برند که نام نمایش «کوریوالنوس» نیز در‬ ‫میان ‪ ۷‬اجرای بین المللی دعوت شده قرار دارد‪.‬‬ ‫براس��اس جدول زمان بندی‪ ،‬گروه ایرانی روزهای ‪ ٢٢‬و ‪ ٢٣‬ژانویه‬ ‫(‪ ٢‬و‪ ٣‬بهمن) ساعت ‪ ١٦‬روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫«‪ »itfok‬از جمل��ه فس��تیوال های مه��م تئاتر در اسیا س��ت که‬ ‫هر س��ال ع�لاوه بر دع��وت از گروه های نمایش��ی خارجی‪ ،‬مدیران‬ ‫کمپانی های معتبر تئاتری جهان را نیز به هندوستان فرامی خواند‪.‬‬ ‫در اولی��ن حض��ور بین الملل��ی نمایش «کوریوالن��وس» مصطفا‬ ‫کوش��کی‪ ،‬ریحانه رنجبر‪ ،‬یزدان دارابی‪ ،‬ش��کیال س��ماواتی‪ ،‬س��حر‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬س��حر س��الک‪ ،‬هدیه بختیاری‪ ،‬س��هیال کمری‪ ،‬ملینا‬ ‫رحمانی‪ ،‬حمید عاشوری‪ ،‬مهام شریفی‪ ،‬ارمینا ضیاءنور و محمدامین‬ ‫لطفی به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫جذب مدرس کانون زبان ایران‬ ‫کانون زبان ایران برای دوره های جدید خود ازمون جذب مدرس‬ ‫برگ��زار می کن��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬کانون زبان ای��ران به عنوان‬ ‫قدیمی ترین‪ ،‬بزرگ ترین و معتبرترین موسسه اموزش زبان در ایران‪،‬‬ ‫برای تکمیل کادر علمی خود در سراسر کشور‪ ،‬ازمون جذب مدرس‬ ‫را در بخش های انگلیسی (کودکان‪ ،‬نوجوانان‪ ،‬جوانان و بزرگساالن)‬ ‫و بخش های غیرانگلیسی (فرانسه‪ ،‬عربی‪ ،‬اسپانیایی‪ ،‬المانی‪ ،‬روسی‬ ‫و ایتالیایی) برگزار می کند‪ .‬زمان ثبت نام در این ازمون از ساعت ‪10‬‬ ‫صبح روز یکشنبه ‪ 22‬دی در ادرس ‪ reg.ili.ir‬اغاز شد و تا ساعت‬ ‫‪ 23‬روز شنبه ‪ 12‬بهمن ادامه می یابد‪ .‬بنابراین گزارش ازمون جذب‬ ‫مدرس زمستان ‪ 98‬قرار است روز جمعه ‪ 18‬بهمن ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬عالقه مندان به ش��رکت در این ازمون می توانند برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتر به تارنمای کانون زبان ایران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شرکت های مسئول‪ ،‬جامعه پایدار‬ ‫محم�د فاضل�ی‪ -‬عضو هی�ات علمی دانش�گاه‬ ‫ش�هید بهشتی‪ :‬شرکت کاریبوکافی بعد از استارباکس‪،‬‬ ‫بزرگ ترین قهوه فروشی در امریکاست‪َ .‬چد ترویک‪ ،‬مدیر‬ ‫منابع یابی قهوه در این شرکت‪ ،‬کاری کرده که ‪ 100‬درصد‬ ‫قهوه مصرفی این شرکت از مزارع مورد تایید ِرین فا ِرست‬ ‫اَالین��س (اتحادیه ای برای حفظ جنگل های بارانی) تهیه‬ ‫می شود‪ .‬کاریبوکافی خود را در قبال وضع محیط زیستی‬ ‫تولید قهوه و شرایط کاری کارگران تولیدکننده قهوه مسئول می داند‪.‬‬ ‫رین فا ِرس��ت اَالینس با دادن مجوز برچس��ب «مورد تایید ِرین فا ِرست اَالینس»‬ ‫و مهر «قورباغه س��بز» روی محصوالت و ترکیباتی که در مزارع تاییدش��ده تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬ب��ه مصرف کنندگان کمک می کند تا محصوالت پایدار را شناس��ایی و‬ ‫تولیدکنندگان نیز در مسیر پایداری حرکت کنند‪.‬‬ ‫انچ��ه ش��رکت کاریبوکاف��ی انجام می دهد‪ ،‬بخش��ی از ان چیزی اس��ت که در‬ ‫جه��ان امروز باعنوان «مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی» (‪Corporate Social‬‬ ‫‪ )Responsibility - CSR‬خوانده می ش��ود و عبارت خالصه ش��ده برای ان در‬ ‫فارسی هم می تواند «ماش» باشد‪.‬‬ ‫«مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتی» (م��اش) خیل��ی خالص��ه عبارت اس��ت از‬ ‫مسئولیت پذیری شرکت ها در قبال تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی که بر جهان‬ ‫باقی می گذارند‪ .‬ش��رکتی مثل مک دونالد غذای میلیون ها انس��ان را هر روز تامین‬ ‫می کند‪ .‬هر تصمیم این شرکت درباره ترکیب غذایی اش بر سالمت انسان ها موثر‬ ‫است‪ .‬هر تصمیم شرکت ها درباره مواد اولیه محصوالت شان یا شیوه تامین انها بر‬ ‫محیط زیست نیز اثرگذار است‪.‬‬ ‫تقاضا برای مس��ئولیت پذیر شدن شرکت ها در قبال تولیدات شان – برای مثال‪،‬‬ ‫پاس��خگو ش��دن ایران خودرو و سایپا در قبال خودروهایی که به ملت ایران تحویل‬ ‫می دهند – در دو س��ه دهه گذش��ته زیاد شده است‪ .‬شرکت ها به دالیل مختلف از‬ ‫جمله نگرانی برای ش��هرت برندشان‪ ،‬مالحظات اخالقی یا فشار گروه های ذی نفع‬ ‫تمایل دارند «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را در کارشان جدی بگیرند‪.‬‬ ‫کتاب «مس��ئولیت اجتماعی شرکتی» نوشته اس��بن رابک پدروسن که فاطمه‬ ‫دانش��ور‪ ،‬تایماز س��یدمصطفایی و مریم رفیعی ان را به فارس��ی ترجمه کرده اند و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نش��ر ایران بان ان را منتش��ر کرده اس��ت‪ ،‬در میان همه اثاری که‬ ‫من درباره «مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی» دیده ام‪ ،‬بهترین اثر برای تشریح ابعاد‬ ‫مختلف «ماش» است‪.‬‬ ‫کت��اب در ‪ 10‬فص��ل‪ ،‬چرایی ظه��ور ماش در دنیای ام��روز‪ ،‬رابطه ان با رهبری‬ ‫(‪ )Leadership‬و مدیریت (‪ ،)Management‬مدیریت منابع انسانی شرکت و‬ ‫ماش‪ ،‬و نس��بت های بین ماش با نواوری‪ ،‬فعالیت های خیریه ای شرکت ها‪ ،‬زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬تقاضاهای اجتماعی برای ماش و رابطه اخالق و ماش را تش��ریح می کند‪.‬‬ ‫کتاب مملو از مثال هایی درباره «مسئولیت اجتماعی شرکتی» است‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی در جهان امروز هر چه بیشتر ضروری می شود و‬ ‫روندها نش��ان می دهد‪ ،‬استانداردهای جهانی برای ان نیز تدوین شده و بیشتر نیز‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ش��رکت ها در ایران نیز مجبور خواهند شد مسئولیت پذیری بیشتری‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬این کتاب برای عالقه مندان به این مبحث بسیار مفید است‪ .‬متن‬ ‫را با دو نکته مهم که در این کتاب خیلی خوب تشریح شده است پایان می دهم‪.‬‬ ‫تفاوت مدیریت و رهبری چیس��ت؟ مدیریت‪ ،‬بس��یج منابع‪ ،‬هماهنگ س��ازی‪،‬‬ ‫نظارت کردن و پیش بردن انجام کاری است که «راه حل انجام ان شناخته شده و‬ ‫موجود است‪ ».‬اما رهبری‪ ،‬پرسیدن سواالت مهم برای ساختن و رسیدن به راه حل‬ ‫مسئله ای است که «راه حل شناخته شده ای برای ان وجود ندارد‪ ».‬اهمیت رهبری‬ ‫در همین تمایز مهم اما ظریف نهفته است‪.‬‬ ‫پذیرش مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی به معنای کار خیریه کردن یا کمک های‬ ‫هزینه بردار به ذی نفعان یا جامعه میزبان کردن نیست‪ .‬پذیرش مسئولیت اجتماعی‬ ‫گاه به معنای نواوری برای ارائه محصوالتی است که اگرچه تاثیرات مخرب کمتری‬ ‫بر محیط زیست باقی می گذارند و فواید اجتماعی شان بیشتر است‪ ،‬اما برای شرکت‬ ‫نیز سوداور هستند‪ .‬اگر شرکت ها محصوالتی با مصرف کمتر مواد اولیه ارائه کنند‪،‬‬ ‫در قبال محیط زیس��ت مس��ئول بوده اند اما همزمان هزینه تولید را کاهش داده و‬ ‫سودشان را افزوده اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬مسئولیت اجتماعی شرکتی‪ ،‬تاسیس خیریه نیست‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی و استراتژیست هایی با قدرت رهبری قادرند مسئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکتی را به اقدامی راهبردی برای بهتر کردن وضعیت ش��رکت ها‪ ،‬بهبود برند‪،‬‬ ‫زندگی ش��رکتی اخالقی تر و ساختن دنیای اجتماعی و محیط زیستی بهتر تبدیل‬ ‫کنند‪ .‬خواندن این کتاب به همه فعاالن اقتصادی کسب وکارها‪ ،‬صاحبان شرکت ها‪،‬‬ ‫مدیران برنامه ریزی راهبردی ش��رکت ها و فعاالنی که مایل اند س��همی در ساختن‬ ‫دنیایی اخالقی تر و پایدارتر داش��ته باش��ند توصیه می شود‪ .‬ما نیز در ایران به فشار‬ ‫اجتماعی برای مس��ئول ساختن ش��رکت ها در قبال تاثیرات شان بر جامعه ایرانی‪،‬‬ ‫سخت نیازمندیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫علی نعیمی‪ :‬برگزاری حراج های داخلی برای فروش‬ ‫اثار هنری که چند س��الی است موجب رونق اقتصاد‬ ‫هنر ش��ده است‪ ،‬در کنار مزیت ها و اتفاق های خوشی‬ ‫که ب��رای هنرمندان رق��م می زند‪ ،‬همواره ش��ائبه و‬ ‫ذهنیتی را در میان هنرمندان جوان به وجود می اورد‬ ‫ک��ه حضور در ای��ن رویداده��ا تنها با ران��ت و رابطه‬ ‫امکان پذیر است و بدون توصیه شخصی نمی توان اثر‬ ‫یک هنرمند را در حراج تهران به فروش رساند‪ .‬وجود‬ ‫رانت در اقتصاد هنر ب��ه دلیل باال بودن تراکنش های‬ ‫مالی در این حوزه همواره یکی از فرضیه هایی اس��ت‬ ‫که در می��ان برخی از افراد مطرح اس��ت‪ .‬هنرمندان‬ ‫جوان معتقدند مافیای گال��ری داران و افرادی که در‬ ‫حوزه مجموع��ه داری فعالیت می کنن��د اجازه ورود‬ ‫اف��راد جدی��د را نمی دهند‪ .‬ب��ه بهانه ای��ن موضوع با‬ ‫لیلی گلس��تان مدیر گالری گلس��تان و از هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت ایرانی گفت وگ��و کردیم ک��ه در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €خانم گلستان بسیاری از هنرمندان جوان‬ ‫معتقدند حراجی های ب�زرگ داخلی و خارجی‬ ‫و منطق�ه ای تنه�ا در دس�ت قش�ر خاص�ی از‬ ‫فعاالن این عرصه اس�ت و اجازه رش�د و حضور‬ ‫هنرمندان جوان داده نمی شود‪ ،‬ایا این فرضیه‬ ‫را شما تایید می کنید؟‬ ‫من درب��اره حراج ه��ای خارجی نظری ن��دارم اما‬ ‫درباره حراج های داخل��ی به ویژه حراج تهران به نظر‬ ‫می رسد که این فرضیه نمی تواند درست باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫حراج تهران در س��ال ‪ ۲‬بار برگزار می شود که یک بار‬ ‫با حضور اثار پیشکس��وتان عرصه هنرهای تجسمی‬ ‫است و بار دوم به اثار هنرمندان جوان اختصاص دارد‬ ‫که روز گذش��ته هم برگزار ش��د و از ط��رف گالری ما‬ ‫‪ ۳‬اث��ر از هنرمندان جوان بدون هی��چ توصیه و رانتی‬ ‫پذیرفته ش��د و به نظر می رسد که جا برای جوانان باز‬ ‫اس��ت و قبول ندارم که رانت بازی در این عرصه وجود‬ ‫دارد چ��را که ما از ‪ ۱۰‬اثری که فرس��تادیم ‪ ۳‬تای ان‬ ‫پذیرفته ش��د و خوش به حال انهایی که کارش��ان در‬ ‫حراج حضور دارد‪.‬‬ ‫€ €پس شما می گویید معیارهای حراج تهران‬ ‫ب�ر اس�اس مولفه های هنری اس�ت و هیچ گونه‬ ‫توصیه و دخل و تصرفی در ان اتفاق نمی افتد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬معیاره��ای هنر اس��اس انتخاب اثار اس��ت‬ ‫و م��ن این را گواه��ی می دهم که اث��اری که از طرف‬ ‫گالری گلس��تان معرفی و انتخاب ش��د تنها بر اساس‬ ‫شایستگی اثر انتخاب شده است‪ .‬حتی اگر به کاتالوگ‬ ‫ی که جمعه برگزار ش��د نگاه��ی بیندازید‬ ‫ح��راج د ‬ ‫می بینید که بس��یاری از هنرمندانی که در این حراج‬ ‫حضور دارند نام اش��نا نیس��تند و برای نخس��تین بار‬ ‫ت‬ ‫در حراج ش��رکت می کنند که نشان می دهد فرص ‬ ‫خوبی برای جوانان این عرصه باش��د‪ .‬این توهم و موج‬ ‫منفی که نسبت به انتخاب اثار برای حراج ها بر اساس‬ ‫مولفه های غیرهنری ایجاد ش��ده است را اصال قبول‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫علی اصغر س�یدابادی – نویس�نده‪ :‬مدتی پیش‬ ‫عبدالق��ادر بل��وچ را در ته��ران دیدم و ناه��اری با هم‬ ‫خوردی��م‪ .‬دیدار خوبی ب��ود‪ .‬به قیاف��ه اش نمی امد اما‬ ‫تقریبا هم س��ن بچه من بود‪ .‬احتماال م��ا دو نفر را کنار‬ ‫ه��م ببینید‪ ،‬به قیافه من هم نمی خ��ورد که فرزند این‬ ‫سنی داش��ته باش��م‪ ،‬ولی واقعیت ها را باید پذیرفت‪ .‬از‬ ‫ای��ن طرف و ان طرف حرف زدیم‪ .‬من بیش تر دوس��ت‬ ‫داش��تم بش��نوم‪ .‬از عبدالحکیم بهار و نقش��ش در راه اندازی کتابخانه روستایش‬ ‫«وش��نام دری» گفت و از ‪ ۲۵‬کتابخانه روس��تایی در منطقه دش��تیاری چابهار‬ ‫گف��ت که مردم بدون کمک دولت درس��ت کرده اند‪ .‬از تاثی��ر کتابخانه کوچک‬ ‫وشنام دری گفت که دختران ترک تحصیل کرده روستا را به مدرسه بازگردانده‬ ‫اس��ت‪ .‬از نویسنده هایی گفت که عبدالقادر کتاب هایشان را خواسته است و انان‬ ‫فرستاده اند و من یادم افتاد که چه ادم بدقولی ام‪ .‬از شبکه ای گفت که اقای بهار‬ ‫و دیگر ترویج کنندگان روستایی کتاب در منطقه راه انداخته اند و هر ماه در یک‬ ‫روستا جمع می شوند و تجربه هایشان را رد و بدل می کنند و همان جا کتاب هایی‬ ‫را که بچه های روستا خوانده اند با خوانده های دیگر روستاها مبادله می کنند‪ .‬به‬ ‫عبدالقادر که هم سن و سال فرزند من است‪ ،‬گفتم حتما چیزی درباره کارهای‬ ‫دوس��تم عبدالحکی��م و تو و بقیه بچه ه��ای بلوچ که کار تروی��ج کتاب خوانی را‬ ‫هم چون نهادی اجتماعی دنبال می کنند‪ ،‬می نویسم‪ ،‬اما هربار خواستم درباره اش‬ ‫بنویسم حادثه و فاجعه ای پیش امد تا امروز که عکس او را در سیل دیدم‪ .‬باید‬ ‫وسط همین حادثه ها از زندگی بنویسیم‪ .‬می نویسم چون کسانی مثل عبدالقادر‬ ‫و عبدالحکیم و دیگرانی مانند ایش��ان در س��یاه ترین روزها برای من نقطه های‬ ‫امیدند و بخت بلندی دارم که تعداد زیادی از انان را در سراسر ایران می شناسم‪.‬‬ ‫از همه جا که ناامید می ش��وم و پریش��ان حال‪ ،‬کس��انی را به یاد می اورم که با‬ ‫کمترین داشته پولی و با تکیه بر سرمایه اجتماعی در کار روشن کردن چراغ اند‪.‬‬ ‫وقتی ناامیدی دوستانم را می بینم‪ ،‬دلم می خواهد نشانی ساده انان را بنویسم و‬ ‫بگویم درمان درد شما در این نشانی هاست‪ .‬سیاهی مثل ویروس سرماخوردگی‬ ‫تندتند تکثیر می شود و ما ناخواسته با مایوس شدن و ناامید شدن به انتقال این‬ ‫ویروس کمک می کنیم‪ .‬هر یک باید روزنه نوری پیدا کنیم و به ان چنگ بزنیم و‬ ‫به گسترشش کمک کنیم‪ .‬این روزنه ها دل مرا روشن می کنند‪ .‬شما هم بگردید‬ ‫و روزنه های نور و امید خود را پیدا کنید تا سیاهی ناامیدی زمین گیرمان نکند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!