روزنامه صمت شماره 1449 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1449

روزنامه صمت شماره 1449

روزنامه صمت شماره 1449

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫‪ ۹‬میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند‪ ،‬اما بیمه شخص ثالث ندارند‬ ‫مقاومت در مقابل بیمه اجباری‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1449‬پیاپی ‪2767‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تولید خودروهای برقی‬ ‫کار پیچیده ای نیست‬ ‫مالیات بر‬ ‫دپوی معادن‬ ‫بازخوانی‬ ‫یک مرثیه‬ ‫کمیسیون مشاوران امالک‬ ‫افزایش نیابد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫برگزیدگان کارافرینی کشور در ایین امین الضرب تاکید کردند‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت نفت‬ ‫و توسعه توان داخلی‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ادامه مسیر با وجود سنگالخ ها و نامالیمت ها‬ ‫بیس��ت و س��ومین روز از دی ‪ ،۱۳۹۸‬تاالر وحدت تهران به رس��م ‪۴‬س��ال گذشته‪ ،‬میزبان‬ ‫فعاالن بخش خصوصی بود‪ .‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران که از دی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ایین��ی را ب��ا عنوان «امین الضرب» با اش��اره به نام حا ج محمدحس��ین کمپانی‪ ،‬امین‬ ‫دارالضرب‪ ،‬فعال اقتصادی دوره قاجار و بنیان گذار اتاق بازرگانی تهران برگزار می کند‪ ،‬امسال‬ ‫نی��ز چهارمین دوره این ایین را برای قدردانی و تجلیل از کارافرینان‪ ،‬پیشکس��وتان صنعت‪،‬‬ ‫پژوهشگران اقتصادی و جوانان نوافرین برپا کرد‪.‬‬ ‫وجه مش��ترک سخنرانی تمام کارافرینانی که در این ایین پشت تریبون قرار گرفتند‪،‬‬ ‫پافش��اری به ادامه مسیر باوجود سنگالخ ها و نامالیمت هایی بود که ادامه مسیرشان را با‬ ‫سختی رو به رو می کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫هرماه ‪« 6‬بوئینگ»‬ ‫در جاده ها سقوط می کند‬ ‫خصوصی ها در «فجر»‬ ‫از دولتی ها عقب افتادند‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪15‬‬ ‫انعقاد نیم میلیارد یورو قرارداد در میز ساخت داخل فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫فوالدمبارکه از قطعه سازی به سمت ماشین سازی می رود‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫استقبال نکردن از‬ ‫قطعات بزرگ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیات همراه‪:‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اسالمی در دیدار شیخ تمیم بن حمدال ثانی‪ ،‬امیر قطر‬ ‫و هیات همراه تاکید کردند‪ :‬شرایط کنونی منطقه بیش‬ ‫از پی��ش نیازمند تقویت ارتباطات کش��ورهای منطقه‬ ‫و تاثی��ر نپذیرفتن از القائات بیگانگان اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی گفتند‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫باره��ا اعالم کرده و اق��ای رئیس جمهوری هم صراحتا‬ ‫گفته اس��ت‪ ،‬ایران ام��اده همکاری ه��ای نزدیک تر با‬ ‫کش��ورهای منطقه اس��ت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫ش��رایط کنونی منطقه را نامناسب دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی امریکا است‬ ‫عل��ت این وضعی��ت فس��ادانگیزی امری��کا و رفقای او‬ ‫اس��ت و تنها راه مقابله با ان ه��م تکیه بر همکاری های‬ ‫درون منطق��ه ای اس��ت‪ .‬ایش��ان با اش��اره ب��ه روابط‬ ‫سیاس��ی خوب ایران و قطر خاطرنش��ان کردند‪ :‬روابط‬ ‫اقتصادی دو کش��ور در س��طح روابط سیاسی نیست و‬ ‫باید همکاری های ایران و قطر در زمینه های مش��ترک‬ ‫بیش از پیش گسترش یابد‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫تاکی��د کردند‪ :‬البته برخی ها به خص��وص انهایی که از‬ ‫ان س��ر دنیا به این منطقه امده اند‪ ،‬تمایل به گسترش‬ ‫همکاری های کشورهای منطقه ندارند ولی این موضوع‬ ‫ربطی به انها ندارد و کش��ورها و ملت های منطقه‪ ،‬دیگر‬ ‫چنی��ن تحکم ه��ا و دخالت هایی را قب��ول نمی کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار ک��ه اقای روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری نیز‬ ‫حضور داش��ت‪ ،‬ش��یخ تمیم بن حمدال ثانی‪ ،‬امیر قطر‬ ‫در س��خنانی با ابراز خرس��ندی فراوان از دیدار با رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی شرایط منطقه را دشوار خواند و‬ ‫گفت‪ :‬ما با صحبت ه��ای جنابعالی درباره لزوم افزایش‬ ‫همکاری های منطقه ای کام�لا موافق و معتقدیم باید‬ ‫گفت وگوه��ای جامع میان کش��ورهای منطقه برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬امیرقطر همچنین با اش��اره به مذاکرات خود در‬ ‫تهران افزود‪ :‬قرار ش��د کمیس��یون مشترک دو کشور‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬ماه دیگ��ر در ایران برگزار ش��ود و امیدواریم‬ ‫روابط اقتصادی ایران و قطر به س��طح روابط سیاس��ی‬ ‫برس��د‪ .‬وی همچنین از کمک ه��ا و حمایت ها و مواضع‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در شرایط تحریم قطر‪ ،‬تشکر‬ ‫و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رایزنی های دیپلماتیک ادامه دارد‬ ‫محور مذاکرات؛ بازگشت صلح و ارامش به منطقه‬ ‫دیدارهای ‪ ۲‬روز گذش�ته مقامات عالی رتبه ایران با س�ران‬ ‫کش�ورهای همس�ایه بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران‬ ‫برای بازگرداندن امنیت و ارامش به منطقه تاکید دارد‪ .‬ایران‬ ‫هم�واره معتقد به اس�تفاده از راه حل های سیاس�ی مبتنی بر‬ ‫مذاکره و گفت وگو برای برون رف�ت از بحران های منطقه ای و‬ ‫حسن روحانی‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫رئیس جمه��وری تاکید ک��رد‪ :‬در مقطعی برخی‬ ‫از کش��ورهای منطقه علیه قط��ر محدودیت هایی‬ ‫ایجاد کردند اما ایران براساس وظایف همسایگی‪،‬‬ ‫تاریخی و دوستی خود عمل کرد‪ ،‬در کنار قطر بود‬ ‫و در کنار قطر خواهد ماند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫ روحانی در نشس��ت خبری مشترک با امیر قطر با‬ ‫اشاره به امنیت منطقه ای خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به اهمیت امنیت منطقه به ویژه امنیت راه های ابی‬ ‫در خلیج ف��ارس‪ ،‬تنگه هرمز و دریای عمان تصمیم‬ ‫گرفتی��م رایزنی ها و همکاری های بیش��تری برای‬ ‫امنیت کل منطقه داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اضاف��ه ک��رد‪ :‬برای این س��فر‬ ‫و حض��ور امی��ر قطر در ای��ران اهمی��ت قائلیم و‬ ‫بین المللی است‪ .‬چنانچه همواره بسیاری از سران کشورهای‬ ‫جهان نیز نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به برقراری‬ ‫ثب�ات و ارامش در منطقه را قابل توجه دانس�ته و از اقدامات‬ ‫مش�ترک با ایران در جهت تقویت صل�ح و ثبات در منطقه و‬ ‫جهان استقبال می کنند‪ .‬در تمام دیدارها بر توسعه همکاری‬ ‫تمیم بن حمدال ثانی‬ ‫صبح دی��روز اس��حاق جهانگی��ری در مجموعه‬ ‫سعداباد تهران از عماد خمیس‪ ،‬همتای سوری خود‬ ‫به طور رس��می استقبال کرد‪ .‬خمیس را در این سفر‬ ‫ولید المعلم‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه‬ ‫و امور مهاجران و سرلش��کر علی عبداهلل ایوب‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع س��وریه همراه��ی کردند‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬مذاکرات‬ ‫خصوصی مع��اون اول رئیس جمهوری کش��ورمان‬ ‫با نخس��ت وزیر س��وریه درب��اره اخری��ن تحوالت‬ ‫منطقه ای و بین المللی و دیگر موضوعات مورد عالقه‬ ‫طرفی��ن برگزار ش��د‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫در این دی��دار تاکید کرد‪ :‬انتق��ام واقعی از اقدامات‬ ‫محمود قریشی‬ ‫عماد خمیس‬ ‫توسعه همکاری های ایران و قطر برای امنیت منطقه‬ ‫امیدواریم شاهد مناسبات وسیع تر دو کشور به نفع‬ ‫دو ملت و کل منطقه باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گس��ترش مناس��بات و همکاری های‬ ‫ایران و قطر برای دو ملت مهم اس��ت و منافع انان‬ ‫را به دنبال دارد و جمهوری اسالمی ایران امادگی‬ ‫دارد ت��ا گام ه��ای جدیدی در رواب��ط اقتصادی و‬ ‫تجاری دو کشور برداشته شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت های فراوان س��رمایه گذاری در بخش های‬ ‫گوناگون مانند کش��اورزی‪ ،‬صنعت و هتل س��ازی‬ ‫کش��ورمان اظهار کرد‪ :‬فع��االن اقتصادی و بخش‬ ‫خصوص��ی قط��ر ه��م می توانن��د از ای��ن فرصت‬ ‫اس��تفاده کنند و با سرمایه گذاری در این پروژه ها‪،‬‬ ‫همکاری های مش��ترک دو کشور را بیش از پیش‬ ‫ایران هرگز به دنبال شعله ور کردن جنگ در منطقه نیست‬ ‫رئیس جمهوری در دیدار ش��اه محمود قریشی‪،‬‬ ‫وزیر خارجه جمهوری اس�لامی پاکس��تان با اشاره‬ ‫به ش��رایط حساس منطقه گفت‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫همه باید برای صلح و ثبات در منطقه تالش و برای‬ ‫کاهش تنش در منطقه با یکدیگر همکاری کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حسن روحانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران عالقه مند اس��ت با همه کش��ورهای منطقه‬ ‫روابط نزدیک و دوس��تانه داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫معتقدیم اختالف و جدایی در امت اسالمی ب ه نفع‬ ‫هیچ کس نیست و در این راستا کامال از تالش های‬ ‫پاکس��تان برای گس��ترش صلح و ثبات در منطقه‬ ‫استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید ب��ر اینکه بروز جنگ و‬ ‫تنش در منطقه می تواند بس��یار خطرناک باش��د‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران ضمن امادگی‬ ‫کامل ب��رای دف��اع از منافع خود‪ ،‬هرگ��ز به دنبال‬ ‫ش��عله ور کردن جن��گ در منطقه نیس��ت؛ از این‬ ‫رو عملیات��ی که علیه پایگاه امریکایی داش��تیم در‬ ‫واقع پاسخ به اقدام جنایتکارانه امریکا بود‪ .‬روحانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز همه باید به این هدف معتقد‬ ‫باش��یم که گفت وگو و هم��کاری نزدیک ملت ها و‬ ‫دولت های مس��لمان منطقه به نفع همه است و از‬ ‫هرگونه فاصله‪ ،‬اختالف و جنگ همه زیان می بینند‪.‬‬ ‫برای بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه تاکید ش�ده اس�ت‪.‬‬ ‫در عین ح�ال امیر قطر هرگونه هم�کاری امنیتی در منطقه‪،‬‬ ‫ب�دون حضور ای�ران را بی ارزش می داند و وزی�ر امور خارجه‬ ‫پاکس�تان نیز تاکید می کند که از خاک پاکستان برای تهدید‬ ‫هیچ کشوری به ویژه ایران استفاده نخواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا تاکید بر اهمیت گس��ترش و‬ ‫تعمیق روابط تهران‪-‬اسالم اباد اظهار کرد‪ :‬مرزهای‬ ‫ایران و پاکستان باید مرزهای صلح و دوستی باشد‬ ‫و نباید اجازه دهیم که برخی گروهک ها مرزهای ما‬ ‫را ناام��ن کنند‪ .‬رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬انتظار‬ ‫داریم همه کشورها با لحنی قاطع تروریسم دولتی‬ ‫امریکا را محکوم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ از خ�اک پاکس�تان ب�رای تهدی�د‬ ‫کشوری استفاده نمی شود‬ ‫ش��اه محمود قریشی نیز در این دیدار با تسلیت‬ ‫شهادت سپهبد سلیمانی و حادثه سقوط هواپیمای‬ ‫مسافربری گفت‪ :‬حادثه ترور شهید سلیمانی بسیار‬ ‫غیرمنتظ��ره و ش��وک برانگی��ز بود‪ .‬وزی��ر خارجه‬ ‫پاکستان با تاکید بر اینکه کشورش اجازه نمی دهد‬ ‫که از خاک ان برای تهدید س��ایر کش��ورها به ویژه‬ ‫ایران استفاده شود‪ ،‬گفت‪ :‬پاکستان خود را شریک‬ ‫صلح و ثبات برای جمهوری اسالمی ایران می داند‬ ‫و ب��ه هیچ عنوان نمی خواهد ش��ریک مناقش��ه ای‬ ‫باش��د که به منطقه به ویژه ایران اس��یب برس��اند‪.‬‬ ‫شاه محمود قریشی تصریح کرد‪ :‬معتقدیم مرزهای‬ ‫پاکس��تان و ایران مرزهای صلح و دوس��تی است و‬ ‫باید به همین ش��کل باقی بماند و مصمم هس��تیم‬ ‫با خرابکارانی که تالش می کنند به این امر خدشه‬ ‫وارد کنند مقابله کنیم‪.‬‬ ‫گسترش دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ضمن اظهار امیدواری از اینکه‬ ‫هنگام تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های دو‬ ‫کشور شاهد برگزاری نمایشگاهی از توانمندی های‬ ‫ایران و قطر و ارائه فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫این نمایشگاه باشیم‪ ،‬دعوت امیر قطر برای سفر به‬ ‫این کشور را پذیرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری امنیت�ی در منطق�ه بدون‬ ‫حضور ایران ارزشی ندارد‬ ‫امیر قط��ر در دیدار ب��ا رئیس جمه��وری ایران‬ ‫گفت‪ :‬ما هی��چ گاه مواضع و کمک ه��ای ایران در‬ ‫زمان مش��کالت را فراموش نمی کنیم‪ .‬شیخ تمیم‬ ‫بن حمدال ثان��ی با بیان اینکه رابطه ما با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران رابطه تاریخی است‪ ،‬افزود‪ :‬سفر من‬ ‫به ایران در زمان بسیار حساسی انجام شد‪ .‬با اقای‬ ‫رئیس جمه��وری توافق کردیم ک��ه راه حل تمامی‬ ‫مسائل‪ ،‬بحران ها و مشکالت «گفت وگو» است‪.‬‬ ‫امی��ر قطر با بیان اینکه ای��ران و قطر همواره در‬ ‫تحوالت گوناگون منطقه ای و بین المللی در سطوح‬ ‫مختلف با هم رایزنی ه��ا و همکاری های گوناگون‬ ‫داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم افزایش تنش در منطقه‬ ‫هرگز به نفع کش��ورهای منطقه و جهان نیست و‬ ‫انچه از ایران در قبال مسائل منطقه دیدیم همواره‬ ‫حکمت و تدبیر بوده اس��ت‪ .‬معتقدی��م باید برای‬ ‫حفظ امنیت در این منطقه با جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران به عن��وان کش��وری تاثیرگ��ذار در منطقه‬ ‫هم��کاری کنیم و هرگونه همکاری امنیتی در این‬ ‫منطقه بدون حضور ایران ارزشی ندارد‪.‬‬ ‫باید به حاکمیت کشورها احترام گذاشته شود‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران در تم��اس تلفن��ی‬ ‫نخس��ت وزیر س��وئد گفت‪ :‬حضور نظامی امریکا در‬ ‫منطقه فضا را متش��نج کرده و عصبانیت ملت ها را‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی در تماس تلفنی‬ ‫استفان لُوون‪ ،‬نخست وزیر سوئد با اشاره به ضرورت‬ ‫تالش همگان برای توسعه ثبات و امنیت در منطقه‪،‬‬ ‫بر ل��زوم احترام به حق حاکمی��ت و تمامیت ارضی‬ ‫کش��ورها تاکید کرد‪ .‬وی با تس��لیت ج��ان باختن‬ ‫تعدادی از اتباع س��وئد در سانحه سقوط هواپیمای‬ ‫خط��وط هوای��ی اوکرای��ن‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تحقیقات کامل را تا رسیدن ب ه نتیجه‬ ‫نهایی ادامه می دهد و تمامی انچه به دس��ت خواهد‬ ‫امد را به روش��نی در اختیار اف��کار عمومی جهان‬ ‫ق��رار خواهد داد‪ .‬روحانی ب��ا تاکید بر اینکه حضور‬ ‫نظامی امریکا در منطقه و ترور س��ردار س��لیمانی‬ ‫فضای منطقه را متش��نج کرده و عصبانیت ملت ها‬ ‫را به دنبال داشته‪ ،‬افزود‪ :‬همه باید دست به دست هم‬ ‫دهیم و امنیت را به منطقه بازگردانیم و اجازه دهیم‬ ‫ارامش بر این منطقه حاکم شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه مسائل منطقه‬ ‫تنها ازسوی کشورهای منطقه و از طریق سیاسی و‬ ‫با گفت وگو حل وفصل می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫به حاکمیت کشورها احترام گذاشته شود‪.‬‬ ‫انتقام واقعی‪ ،‬خروج امریکا از منطقه است‬ ‫جنایتکارانه و غیرقانون��ی امریکا و در راس ان ترور‬ ‫س��ردار سپهبد شهید حاج قاس��م سلیمانی‪ ،‬خروج‬ ‫انها از منطقه اس��ت‪ .‬دخالت های کشورهای غربی‬ ‫به ویژه امری��کا باعث ناامن��ی و بی ثباتی در منطقه‬ ‫ش��ده و امریکا با تشکیل گروه های تروریستی مانند‬ ‫داعش جنایت های بزرگی را در سطح منطقه به ویژه‬ ‫در ع��راق و س��وریه انجام داده اس��ت‪.‬ژ جهانگیری‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران همانند‬ ‫گذش��ته در کنار دولت و ملت س��وریه خواهد بود و‬ ‫به حمایت های خود از این کش��ور ادامه خواهد داد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران از تمامیت ارضی س��وریه و‬ ‫حاکمیت دولت این کش��ور برای برق��راری ثبات و‬ ‫استفان لُوون‬ ‫ارام��ش حمایت می کند و امیدوارم بحران «ادلب»‬ ‫نی��ز به نحو مطل��وب حل و فصل ش��ود و حاکمیت‬ ‫دولت س��وریه بر تمام اراضی این کش��ور مس��تقر‬ ‫ش��ود‪ .‬جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اش��اره به اینک��ه تهران عالقه مند اس��ت روابط و‬ ‫همکاری های اقتصادی خود را با دمش��ق گسترش‬ ‫دهد‪ ،‬بر ضرورت پیگیری و اجرایی شدن توافق های‬ ‫امضا شده در سفر اخیر خود به سوریه تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تاکید س�وریه بر حق ای�ران در دفاع‬ ‫از خود‬ ‫عم��اد خمی��س‪ ،‬نخس��ت وزیر س��وریه نی��ز در‬ ‫این نشس��ت با اشاره به توطئه ها و برنامه های امریکا‬ ‫روحانی حمله ایران به پایگاه عین االس��د را کامال‬ ‫قانونی و در راس��تای ماده ‪ ۵۱‬منشور ملل متحد و‬ ‫برای دفاع مش��روع ایران از خود دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫امریکایی ها مس��ئول حوادث اخیری که در منطقه‬ ‫اتف��اق افتاده هس��تند و همه باید ب��ا لحنی صریح‬ ‫جنایت امریکا را در منطقه محکوم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�دید تنش ها به گونه ای بی سابقه در‬ ‫منطقه‬ ‫نخست وزیر سوئد نیز در این گفت وگوی تلفنی با‬ ‫ابراز تسلیت صمیمانه به خاطر جان باختن تعدادی‬ ‫از مردم ایران در سانحه سقوط هواپیما و قدردانی از‬ ‫ایران به خاطر قبول مسئولیت این حادثه‪ ،‬خواستار‬ ‫انجام تحقیقات شفاف در راستای دستیابی به علل‬ ‫این س��انحه شد و امادگی مش��ارکت سوئد در این‬ ‫تحقیقات را اعالم کرد‪.‬‬ ‫اس��تفان لُ��وون با بی��ان اینک��ه ام��روز تنش ها‬ ‫به گونه ای بی س��ابقه در منطقه تشدید شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بای��د هم��گان با خویش��تنداری و احت��رام به حق‬ ‫حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر کش��ورها شرایط را‬ ‫برای برقراری ثبات و امنیت فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سوئد به همراه سایر کشورهای اتحادیه‬ ‫اروپ��ا مخالف افزایش تنش ها در منطقه اس��ت و از‬ ‫توس��عه رواب��ط و همکاری ها با ایران در راس��تای‬ ‫گسترش ثبات و امنیت منطقه استقبال می کند‪.‬‬ ‫ب��رای تحمیل جن��گ به کش��ورهای منطقه گفت‪:‬‬ ‫نمون��ه و تجل��ی توطئه های امریکا در ترور س��ردار‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی مشاهده شد و این اتفاق‬ ‫تل��خ در حقیقت نتیجه تجاوزهایی بود که امریکا در‬ ‫منطقه انجام داد‪.‬‬ ‫خمیس افزود‪ :‬س��وریه بر حق جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در دف��اع از خ��ود و مقابل��ه ب��ا تهاجم ه��ا و‬ ‫تجاوزه��ای دش��منان تاکید دارد و ما همبس��تگی‬ ‫خ��ود را با برادران خود در جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اعالم می کنیم‪ .‬همچنین نخس��ت وزیر س��وریه با‬ ‫دریابان علی ش��مخانی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی امنیت‬ ‫ملی ایران دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫عباسعلی کدخدایی‪ ،‬سخنگوی شورای نگهبان‬ ‫گف��ت‪ :‬از ح��دود ‪ ۲۴۷‬نماینده فعل��ی ‪ ۹۰‬نفر از‬ ‫نمایندگان‪ ،‬ازسوی هیات های نظارت رد صالحیت‬ ‫ش��دند که بیشتر انها به دلیل سوءاستفاده مالی و‬ ‫اقتصادی بوده اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬کدخدایی‬ ‫ب��ا حضور در ی��ک برنامه زن��ده تلویزیونی درباره‬ ‫اخری��ن روند بررس��ی صالحیت ها اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مهم تری��ن دالی��ل رد صالحیت ه��ا‪ ،‬محوره��ای‬ ‫مفاس��د اقتصادی‪ ،‬مفاس��د اخالق��ی و ضدیت با‬ ‫حاکمیت اس��ت‪ .‬سوءاس��تفاده از اموال عمومی‪،‬‬ ‫تحصیل مال نامش��روع‪ ،‬اختالس‪ ،‬استعمال مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬مفاسد اخالقی‪ ،‬محکومیت جنایی‪ ،‬سابقه‬ ‫شرارت‪ ،‬چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر نیز‬ ‫از جمل��ه دالیل رد صالحیت هاس��ت‪ .‬کدخدایی‬ ‫گف��ت‪ :‬ما ب��ه جناح و گروه افراد ن��گاه نمی کنیم‪.‬‬ ‫اصال نگاه نمی کنیم اصالح طلب اس��ت یا اصولگرا‬ ‫بلکه مس��تندات پرون��ده را می بینی��م‪ .‬امروز در‬ ‫رس��انه ها هم اعالم شد که از هر دو طیف سیاسی‬ ‫هم تایید صالحیت داش��ته ایم و هم رد صالحیت‪.‬‬ ‫این نش��ان می دهد عملکرد ش��ورای نگهبان نگاه‬ ‫سیاسی ندارد‪ .‬کدخدایی افزود‪ :‬گروه های مختلف‬ ‫ش��اید ابهامی به روند بررس��ی صالحیت شورای‬ ‫نگهبان داش��تند‪ .‬از یک سال پیش خیلی از افراد‬ ‫و گروه ها به ش��ورا امدند و به سوال ها و ابهام های‬ ‫انها پاسخ داده شد‪ .‬ما همیشه به تمام افرادی که‬ ‫صالحیت ش��ان در اخرین مرحله تایید نمی شود‪،‬‬ ‫اعالم کرده ایم که می توانیم مدارک و مس��تندات‬ ‫را ب��ه انه��ا ارائه کنی��م‪ ،‬ما هیچ چی��زی پنهان از‬ ‫داوطلبان نداریم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬تروئیکای اروپا در بیانیه ای خواس��تار‬ ‫پایبندی کامل ایران به توافق هس��ته ای شدند و بر‬ ‫پایبندی خود به این توافق تاکید کردند‪ .‬براس��اس‬ ‫ش خبرگزاری اناتولی‪ ،‬انه��ا همچنین اعالم‬ ‫گ��زار ‬ ‫کردن��د که به توافق هس��ته ای «همچن��ان پایبند‬ ‫هس��تند»‪ .‬در بیانی��ه تروئیکای اروپا مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ :‬ما از ای��ران می خواهیم که تم��ام اقدامات‬ ‫ناس��ازگار با تواف��ق را به حالت قب��ل بازگرداند و به‬ ‫پایبندی کام��ل بازگردد‪ .‬این کش��ورها همچنین‬ ‫از ای��ران خواس��ته اند که «از اقدام قهری یا اش��اعه‬ ‫[تسلیحات هسته ای] خودداری کند و ما اماده ایم‬ ‫ت��ا در این زمینه با ای��ران همکاری کنیم تا ثبات در‬ ‫منطقه حفظ شود»‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نخس��ت وزیر ژاپن در دیدار با ولیعهد‬ ‫عربس��تان س��عودی تاثیر بد درگیر شدن کشوری‬ ‫مانند ای��ران در یک تقابل نظام��ی در خاورمیانه را‬ ‫ب��ر صلح و ثب��ات منطقه و جهان م��ورد تاکید قرار‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش ش��بکه الجزی��ره‪ ،‬ماس��اتو اوتاکا‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه ژاپن گفت ش��ینزو‬ ‫ابه‪ ،‬نخس��ت وزیر این کش��ور‪ ،‬در دیدار با محمد بن‬ ‫س��لمان ولیعهد عربستان س��عودی‪ ،‬درباره ایران‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هرگونه رویارویی نظامی در منطقه که‬ ‫در برگیرنده کش��وری مانند ایران باش��د‪ ،‬نه تنها بر‬ ‫صلح و ثب��ات منطقه که بر صلح و ثبات تمام جهان‬ ‫اثر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ی اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش خبرگ��زار ‬ ‫فیصل بن فرحان ال س��عود‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارج��ه‬ ‫ عربستان در س��خنانی درباره موضوع اعزام نیروی‬ ‫نظامی به خلیج فارس ازس��وی ژاپن واکنش نشان‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ارتش کش��ورش با نیروه��ای نظامی‬ ‫ژاپنی که قرار اس��ت به خلیج فارس بیایند همکاری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نخس��ت وزیر دولت موقت عراق دس��تور‬ ‫تش��کیل یک کارگروه حقیقت یاب برای بررس��ی‬ ‫حمل��ه ب��ه تظاهرکنندگان در کرب�لا را صادر کرد‪.‬‬ ‫عادل عبدالمهدی تاکید ک��رد یک گروه جنایتکار‬ ‫عام��ل هدف گی��ری تظاهرکنن��دگان در اس��تان‬ ‫کربالست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمه��وری روس��یه به همتای‬ ‫س��وری خود پیش��نهاد داد تا از دونالد ترامپ برای‬ ‫سفر به دمشق دعوت کند‪ .‬به گزارش سایت خبری‬ ‫اکسیوس امریکا‪ ،‬این پیشنهاد در جریان سفر هفته‬ ‫گذشته والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه به‬ ‫سوریه مطرح شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬یک مقام عالی رتب��ه روس اعالم کرد‬ ‫فرمانده ارتش شرق لیبی و نخست وزیر دولت وفاق‬ ‫ملی این کشور برای بررسی شروط توافق اتش بس‬ ‫به مسکو س��فر می کنند‪ .‬اسپوتنیک نیز در این باره‬ ‫گزارش داد فرمانده ارتش ش��رق وارد مس��کو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش سایت شبکه خبری اسکای نیوز‬ ‫عربی‪ ،‬امانوئل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانس��ه با‬ ‫محمدبن زاید‪ ،‬ولیعهد ابوظبی تماس تلفنی برقرار‬ ‫ک��رد و دو طرف در جریان این گفت وگوی تلفنی به‬ ‫بررس��ی تحوالت منطقه و پرونده های منطقه ای و‬ ‫بین المللی مهم و مورد توج��ه دو طرف پرداختند‪.‬‬ ‫ماکرون و محمد بن زاید در جریان این تماس تلفنی‬ ‫بر اهمی��ت تالش و همکاری در راس��تای برقراری‬ ‫ثب��ات در منطقه و کاه��ش تنش هایی که امنیت و‬ ‫ثبات را تهدید می کند‪ ،‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫در بخش نخس��ت این یادداشت که روز گذشته‬ ‫منتش��ر شد به جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران‬ ‫اش��اره و عنوان شد که برای موفقیت در برنامه های‬ ‫توس��عه ای ای��ن صنعت‪ ،‬توجه به س��اخت داخل و‬ ‫ارتق��ای توان داخلی از ضرورت ها اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫س شورای اسالمی‬ ‫گزارش مرکز پژوهش های مجل ‬ ‫با موضوع «چالش ه��ا و راهکارهای رونق تولید در‬ ‫ت و گاز» مورد واکاوی قرار گرفت و عنوان‬ ‫بخش نف ‬ ‫ش��د که هنوز هم در مدیران بخش انرژی و صنایع‬ ‫«های تک» شک و تردیدهایی نسبت به استاندارد و‬ ‫کیفیت تولیدات س��اخت داخل وجود دارد‪ .‬این امر‬ ‫باعث شده در بس��یاری از کاالها و تجهیزات مورد‬ ‫اس��تفاده در صنعت نفت و گاز که مش��ابه داخلی‬ ‫دارد‪ ،‬تولید خارجی در ارجحیت قرار گیرد و کاالی‬ ‫مشابه تولید داخل در سبد خرید این صنایع جایگاه‬ ‫قابل توجهی نداشته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای جلوگی��ری از واردات برخی‬ ‫تجهیزات دارای مش��ابه داخلی‪ ،‬ش��ناخت و اشراف‬ ‫کارگ��روه ماده ‪ ۱‬س��ازمان توس��عه از تجهیزات و‬ ‫کاالهای م��ورد نیاز صنعت نفت و گاز اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارگروه می تواند با استفاده از اطالعات انجمن های‬ ‫ت و تجهی��زات و دیگر انجمن ه��ای مرتبط‬ ‫س��اخ ‬ ‫اطالع��ات مربوط به س��اخت داخل را تکمیل و در‬ ‫ادام��ه با در نظر داش��تن این اطالعات نس��بت به‬ ‫تعیین تعرفه واردات تجهیزات مشابه خارجی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باوجود اینکه در چند سال گذشته مکانیسم های‬ ‫مناس��بی ب��رای جلوگی��ری از واردات بی رویه کاال‬ ‫به ویژه اقالم و تجهیزات دارای مش��ابه داخل به کار‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬برخی از کاالها و تجهیزات بدون در‬ ‫نظر گرفتن امکان تولید داخلی‪ ،‬به سهولت از خارج‬ ‫وارد می ش��وند و در پروژه ه��ا مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬البته تحریم ها به عنوان یکی از بخش های‬ ‫ت داخل‪ ،‬می تواند بر‬ ‫مهم تاثیرگذار در توسعه ساخ ‬ ‫عملکرد بیشتر سیستم ها اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫به طور کلی ابعاد گس��ترده تحریم ها در بسیاری‬ ‫از بخش ه��ای اقتصادی مش��کالت عدیده ای ایجاد‬ ‫ک��رده؛ از جمله چالش های ناش��ی از تحریم ها در‬ ‫صنع��ت نفت وگاز کش��ور‪ .‬در این زمین��ه می توان‬ ‫ب��ه مش��کالت واردات م��واد اولی ه خ��اص‪ ،‬اعمال‬ ‫جریمه های تاخی��ر باوجود طوالنی ب��ودن فرایند‬ ‫واردات در ش��رایط تحری��م‪ ،‬تحریم نظ��ام بانکی و‬ ‫مش��کالت ارتباط با بانک های خارجی و در نهایت‬ ‫تمدید نشدن مدت پیمان ها در شرایطی که تاخیر‬ ‫مربوط ناشی از تاثیر تحریم هاست‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫تمام این موارد بیش��تر در بع��د خارجی فرایند‬ ‫تولی��د نم��ود دارد و در بعد داخل��ی «چالش های‬ ‫س��اختاری» گریبانگی��ر تولیدات داخل اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه نیز می توان به نب��ود رویه نظام مند در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای شناس��ایی‬ ‫ظرفیت های ساخت داخل اشاره کرد‪ .‬برای رفع این‬ ‫ن و تجارت‪ ،‬براس��اس‬ ‫مش��کل‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معد ‬ ‫م��اده ‪ ۴‬قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و‬ ‫خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬موظف‬ ‫ش��ده س��امانه متمرکزی را به منظور درج فهرست‬ ‫توانمندی های داخلی س��اماندهی کند‪ .‬این سامانه‬ ‫جامع ش��امل فهرس��ت ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫داخلی‪ ،‬میزان س��اخت داخلی قطعات و‪ ...‬است که‬ ‫کمک شایانی در شناسایی ظرفیت های تولید داخل‬ ‫و توسعه و نگهداشت ان‪ ،‬متناسب با نیازهای کشور‬ ‫ت که اجرا نکردن درست‬ ‫می کند‪ ،‬این در حالی اس ‬ ‫قوانین موجب برهم خوردن رابطه منطقی و شفاف‬ ‫بین وزارت متولی این امر (وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت) با سایر وزارتخانه ها و انجمن های تخصصی‬ ‫شد ه اس��ت‪ .‬براس��اس ماده ‪ ۲‬قانون بهبود مستمر‬ ‫محیط کسب وکار نیز دولت مکلف شده در مراحل‬ ‫بررس��ی موضوع��ات مربوط به محیط کس��ب وکار‬ ‫ب��رای اصالح و تدوین مق��ررات و ایین نامه ها‪ ،‬نظر‬ ‫کتبی اتاق ها و ان دس��ته از تش��کل هایی که عضو‬ ‫اتاق ها نیس��تند را اخذ و بررس��ی کند و در صورت‬ ‫صالحدید نمایندگان این تش��کل ها نیز به جلسات‬ ‫تصمیم گیری دعوت شوند‪ .‬همچنین باتوجه به ماده‬ ‫‪ ۳‬همی��ن قانون‪ ،‬نهادهای اجرای��ی مکلفند هنگام‬ ‫تدوی��ن یا اصالح مقررات‪ ،‬بخش��نامه ها و رویه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬نظر تشکل های اقتصادی مرتبط را استعالم‬ ‫کنند و مورد توجه قرار دهند‪ .‬همچنین برنامه های‬ ‫توس��عه ای اس��تفاده از توان داخل باید در سرفصل‬ ‫برنامه ها و اه��داف وزارت نفت قرار گیرد‪ .‬این مهم‬ ‫می تواند در مس��یر اقتص��اد مقاومتی و معطوف به‬ ‫ن ک��ردن فرایندها و‬ ‫توس��عه فن��اوری و دانش بنیا ‬ ‫فناوری های صنعت نفت در کش��ور محقق شود‪ .‬در‬ ‫این زمینه تالش می شود همزمان با بررسی الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ ۱۳۹۹‬اهم اه��داف و برنامه های توس��عه‬ ‫توان داخلی براس��اس اس��ناد باالدس��تی کشور در‬ ‫یادداشت های بعدی مورد نقد و نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫رد صالحیت ‪ ۹۰‬نفر از‬ ‫نمایندگان فعلی مجلس‬ ‫خبر‬ ‫صنعت نفت و‬ ‫توسعه توان‬ ‫داخلی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫چالش‪‎‬های صنعت‬ ‫خودرو در پیچ واگذاری‬ ‫هر ماه ‪« 6‬بوئینگ» در‬ ‫جاده ها سقوط می کند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعاالن و کارشناسان خودرویی و سوختی در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫کاهش االیندگی با تولید سوخت استاندارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دیزلی ها صرفه‪‎‬اقتصادی دارند‬ ‫‹ ‹سوخت باید استاندارد باشد‬ ‫ابراهیم احمدی‪ ،‬رئیس انجمن قطعه‪‎‬س��ازان اس��تان‬ ‫اصفه��ان ک��ه در زمین��ه موتور خ��ودرو ه��م فعالیت‬ ‫دارد درب��اره س��اخت موتوره��ای دیزلی در کش��ور به‬ ‫گف��ت‪ :‬موتورهای دیزل��ی دارای فناوری باالیی‬ ‫هس��تند‪ .‬در ای��ن زمین��ه ایران‪‎‬خودرو س��رمایه گذاری‬ ‫س��نگینی کرده اس��ت‪ .‬همچنین برای این نوع موتورها‬ ‫کیفیت گازوئیل بس��یار مهم اس��ت‪ .‬پاالیش��گاه ها باید‬ ‫بتوانن��د در این زمینه ارتقا پیدا کرده و س��وخت‪‎‬هایی‬ ‫ب��ا اس��تاندارد روز تولید کن��د‪ .‬دلی��ل مخالفت برخی‬ ‫ب��ا موتوره��ای دیزل��ی‪ ،‬نب��ود س��وخت اس��تاندارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موتورهای دیزلی س��واری نمونه س��ازی‬ ‫و ازمون ه��ای الزم روی انها انجام ش��ده اس��ت از نظر‬ ‫بازده��ی و نرخ برای مردم صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫زیرساخت ها س��وختی برای تولید انبوه این موتورها در‬ ‫کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت موتور دیزلی به بنزینی‬ ‫رض��ا ورمزیار‪ ،‬مدرس دانش��گاه و کارش��ناس حوزه‬ ‫س��وخت درباره مزیت موتورهای دیزلی سواری نسبت‬ ‫به بنزینی ها هم معتقد اس��ت‪ ،‬نخستین موضوع‪ ،‬بحث‬ ‫بازدهی یا بازده موتور اس��ت‪ .‬وی در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬به ط��ور معمول بازدهی موتوره��ای بنزینی بین‬ ‫‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬درص��د بوده و بازدهی موتورهای دیزلی بین‬ ‫‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد اس��ت؛ یعنی به‪‎‬ط��ور تقریبی دو برابر‬ ‫موتورهای بنزینی‪ .‬به این ترتیب از ‪ ۱۰۰‬درصد سوختی‬ ‫که در موتور بنزینی مصرف می ش��ود در بهترین حالت‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د ان تبدیل به انرژی مفید ش��ده و باقیمانده‬ ‫ان هدر می رود‪ .‬این امر نخس��تین مزیت موتور دیزلی‬ ‫نس��بت‪‎‬به بنزینی بود که سبب شد خودروسازان جهان‬ ‫به سوی طراحی این نوع موتورها بروند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موتوره��ای بنزین��ی به‪‎‬اصط�لاح‬ ‫شمع‪‎‬اشتعالی هس��تند یعنی باید در این موتورها شمع‬ ‫بناب��ر نظر برخی کارشناس��ان اگر بنزی��ن یا گازوئیل تولیدی اس��تاندارد‬ ‫باشد‪ ،‬االیندگی خودروها بسیار کاهش می‪‎‬یابد چه بسا که موتورهای دیزلی‬ ‫نسبت‪‎‬به بنزینی برای خودروهای سواری بین‪‎‬شهری مناسب‪‎‬تر است‬ ‫داش��ته باشیم تا اش��تعال رخ دهد اما موتورهای دیزلی‬ ‫تراکم‪‎‬اشتعالی هس��تند؛ یعنی بر اثر فشرده شدن هوا و‬ ‫پاشش یا انژکتور شدن یا تزریق سوخت در داخل موتور‬ ‫احتراق انجام می شود‪.‬‬ ‫این موتورها چون تراکم بیشتری نسبت به بنزینی‪‎‬ها‬ ‫دارند(تراک��م انها ‪ ۲۲‬به یک اس��ت اما برای موتورهای‬ ‫بنزین��ی حدود ‪ ۱۱‬به یک) در نتیج��ه بازدهی باالتری‬ ‫دارند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬چون درحال‪‎‬حاضر در حوزه خودرو‬ ‫بحث االیندگی مطرح اس��ت اگر ترکیبات هیدروکربن‬ ‫ب��ا ناکس را در نظر بگیریم در موتورهای دیزلی ترکیب‬ ‫این دو حدود ‪ ۱.۱۰‬گرم در هر کیلومتر مس��افتی است‬ ‫ک��ه خودرو ط��ی می کند و در موتوره��ای بنزینی ‪۱.۴‬‬ ‫گرم؛ بنابراین ناکس یا ‪ NOX‬اکسید نیتروژن در موتور‬ ‫دیزل بیشتر است‪.‬‬ ‫ورمزی��ار در پاس��خ به این پرس��ش که اگ��ر ناکس‬ ‫موتورهای دیزل بیش��تر است؛ یعنی االیندگی باالتری‬ ‫در شکل جدید الودگی هوا دارند‪ ،‬گفت‪ :‬موتور دیزل دو‬ ‫نوع الودگی دارد که موتورهای بنزینی ندارند؛ ناکس و‬ ‫ذرات معلق یا دوده‪.‬‬ ‫کش��ورهای صنعت��ی ک��ه پیش‪‎‬ت��ر به س��وی تولید‬ ‫موتوره��ای دیزل��ی رفته‪‎‬ان��د ب��رای االیندگ��ی ناکس‬ ‫تمهیداتی اندیش��یده‪‎‬اند که به‪‎‬ط��ور تقریبی موتورهای‬ ‫ب��ا اس��تاندارد ی��ورو‪ ۴‬و ی��ورو‪ ۵‬ب��ه بعد ناک��س صفر‬ ‫می ش��ود زی��را از سیس��تم‪‎‬های ‪EGR (Exhaust‬‬ ‫‪ Gas Recirculation‬ب��ه معن��ی چرخ��ه ای که در‬ ‫ان در ح��دود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد گاز های خروجی از اگزوز‬ ‫همراه با گازوئیل و هوایی که به موتور وارد می ش��وند‪،‬‬ ‫برای س��وختن دوباره و کاهش هر چه بیشتر االینده ها‬ ‫به س��یلندر ها وارد می ش��وند) ی��ا ‪SCR (selective‬‬ ‫‪ catalytic reduction‬شکس��تن س��اختار گاز های‬ ‫بسیار خطرناک ‪ NOx‬خروجی از اگزوز) استفاده شده‬ ‫اس��ت و با این سیس��تم‪‎‬های کنت��رل االیندگی خروج‬ ‫دالیل مخالفت سازمان محیط زیست با تولید سواری دیزلی‬ ‫رئی�س س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت ‪ -‬عیس�ی کالنتری‪ :‬برای بررس��ی تولید‬ ‫خودروهای س��واری دیزلی‪ ،‬خوشبختانه منابع و تجربه ها بسیار خوبی در دسترس است‬ ‫که می توان با درک درس��ت از انها درباره ای��ن موضوع تصمیم گیری کرد‪ .‬در طول تمام‬ ‫س��ال هایی که تولید خودروهای سواری دیزلی در ایران ممنوع بود‪ ،‬کشورهایی در جهان‬ ‫تجربه های عملی ان را در جوامع خود پیاده کردند که از این قبیل می توان به کشورهای‬ ‫اروپایی اش��اره کرد‪ .‬تولید خودروهای س��واری دیزلی در اروپا اواخر دهه ‪ ۹۰‬و اوایل قرن‬ ‫‪ ۲۱‬می�لادی رواج پیدا کرد که علت عمده ان نیز همین رویکرد انرژی و کاهش مصرف‬ ‫سوخت بود‪.‬‬ ‫در ان زمان اروپا وابستگی شدیدی به واردات نفت خام از خاورمیانه داشت بنابراین هرگونه تغییر در این منطقه‬ ‫سیاست گذاری های بخش انرژی‪ ،‬اجتماعی و صنعتی اروپا را تحت تاثیر قرار می داد‪ .‬برای مقابله با این اثرات‪ ،‬اروپا‬ ‫سیاس��ت های کلی را برای کاهش مصرف انرژی در پیش گرفت که یکی از ان سیاس��ت ها اقدام به افزایش سهم‬ ‫خودروهای دیزلی در سبد تولیدی خودروسازان اروپایی بود‪.‬‬ ‫پس از اجرای این تصمیم و به فاصله چند سال نخستین اثرات منفی این سیاست در اروپا بروز کرد و مهم ترین‬ ‫ان الوده شدن هوای بیشتر شهرهای بزرگ و پرجمعیت اروپایی بود که مشخص شد عامل اصلی ان خودروهای‬ ‫دیزلی اس��ت‪ .‬با معلوم ش��دن پیامدهای منفی این تصمیم‪ ،‬سیاس��ت گذاران اروپایی برای کنترل س��ختگیرانه تر‬ ‫االیندگی خودروهای دیزلی (که ثمره ان استاندارد بسیار سختگیرانه یورو‪ ۶‬است) و محدود کردن تولید ان گام‬ ‫برداش��تند‪ ،‬به نحوی که س��هم این خودروها در سبد تولیدی خودروس��ازان اروپایی از ‪ ۵۵‬درصد در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫به ‪ ۴۴‬درصد در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬رس��ید که معنی ان کاهش تولید س��االنه بیش از ‪۵۰۰‬هزار خودرو سواری دیزلی‬ ‫در اروپاست‪.‬‬ ‫اش��توتگارت‪ ،‬دوس��لدورف‪ ،‬بروکسل و‪ ..‬نمونه ش��هرهایی هس��تند که ورود خودروهای دیزلی به انها ممنوع‬ ‫اس��ت و سایر ش��هرهای بزرگ مانند لندن‪ ،‬رم‪ ،‬مادرید‪ ،‬مونیخ و‪ ...‬نیز در س��ال های اینده برنامه ممنوعیت ورود‬ ‫ناوگان خودروهای دیزلی به شهرهای ش��ان را در دس��ت اجرا دارند‪ .‬در همین زمان محدودیت های دیگری مانند‬ ‫سختگیری معاینه فنی‪ ،‬افزایش مالیات و عوارض‪ ،‬ممنوعیت پارک و سایر قوانین محدود کننده برای خودروهای‬ ‫دیزلی در شهرهای گوناگون اروپایی به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫ی که سالیان سال تجربه تولید و استفاده از خودروهای دیزلی را دارند‪،‬‬ ‫این روند نشان می دهد کشورهای اروپای ‬ ‫تنها راه چاره را ممنوعیت تولید و حذف این خودروها از ناوگان شان دیده اند که می تواند به عنوان یک الگو برای‬ ‫دستیابی به تجارب کشورهای موفق و با کمترین هزینه و بدون ازمون و خطا مورد توجه سیاست گذاران کشور‬ ‫ما قرار گیرد‪.‬‬ ‫نباید از این واقعیت چشم پوش��ی کنیم که صنعت خودروس��ازی در ایران نس��بت به اروپا عقب تر اس��ت اما با‬ ‫تصمیم های هوش��مندانه می توان این فاصله را به ش��دت کاهش داد‪ .‬خودروس��ازان ما باید با ش��ناخت و ترسیم‬ ‫مسیری که همتایان پیشرفته تر خود در اروپا پیموده اند‪ ،‬قسمتی از این مسیر را که به عقیده همان خودروسازان‬ ‫اش��تباه پیموده ش��ده بود‪ ،‬حذف کرده و با تغییر جهت حرکت به س��مت مسیری که درحال حاضر خودروسازان‬ ‫مط��رح جهان به دنبال ان هس��تند از فاصله خود نس��بت به انها بکاهند و خود را ب��ه مرزهای فناوری نزدیک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫چیزی که در تمامی محافل علمی و سیاسی به ان اعتراف شده این است که صنعت خودرو در جهان به سمت‬ ‫توسعه خودروهای برقی و به ویژه هیبریدی در حال حرکت است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬کشور هلند قصد دارد ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده ثبت هیچ خودرو جدید غیربرقی را در ناوگان خود اجازه ندهد‪ .‬برنامه های مشابه نیز ازسوی سایر کشورها‬ ‫در دست اجراست‪.‬‬ ‫ناکس را تا حدودی صفر کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن مدرس دانش��گاه در ادامه به رف��ع تولید ذرات‬ ‫معلق موتورهای دیزلی اشاره کرد و گفت‪ :‬نسل نخست‬ ‫موتورهای دیزلی چون فش��ار پاش��ش پایین بود دوده‬ ‫بیش��تری تولید می‪‎‬ش��د اما در موتورهای دیزلی جدید‬ ‫با اس��تفاده از فیلترهای خاص ذرات معلق(دی‪‎‬پی اف )‬ ‫‪ )Diesel Particulate Filter‬ی��ا فیلتر ذرات معلق‬ ‫دی��زل)‪ ،‬دوده را ج��ذب می‪‎‬کند و به‪‎‬ط��ور تقریبی در‬ ‫سیس��تم موتورهای دیزل جدید خروج��ی بخار اب را‬ ‫داریم و الودگی زیادی ایجاد نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ورمزیار در ادامه با اشاره به سایر مزیت‪‎‬های موتورهای‬ ‫دیزلی‪ ،‬گفت‪ :‬این موتورها می‪‎‬تواند استانداردهای باالتر‬ ‫را با تجهیزات کمتری بگذارند‪ ،‬منظور در بحث طراحی‬ ‫موتور اس��ت؛ از این‪‎‬رو برخی کش��ورها بی��ن ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد خودروهای سواری شان دیزل است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مصرف س��وخت‪ ،‬موتور دیزل س��واری‬ ‫در ن��وع پ��ر دور (ای��ن موتوره��ا در ‪ ۳‬ن��وع پ��ر دور‪،‬‬ ‫متوس��ط دور و کم دور تولید می‪‎‬ش��وند) که تا ‪۴۵۰۰‬‬ ‫دور اس��ت به ازای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۳.۵‬لیتر س��وخت‬ ‫مص��رف می‪‎‬کن��د؛ بنابراین مصرف س��وخت انها نصف‬ ‫موتورهای بنزینی اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به‪‎‬طور معمول‪،‬‬ ‫در طراح��ی خ��ودرو باید به این ش��کل عمل کنیم که‬ ‫ببینیم خودرو قرار اس��ت برای کجا س��اخته ش��ود اگر‬ ‫ب��رای کالنش��هری مانن��د تهران اس��ت خ��ودرو برقی‬ ‫مناس��ب‪‎‬تر بوده و در ای��ن زمینه باید س��رمایه‪‎‬گذاری‬ ‫ک��رد؛ اما برای خودروهایی که قرار اس��ت بین‪‎‬ش��هری‬ ‫تردد داش��ته باش��ند بهترین نوع‪ ،‬همین س��واری‪‎‬های‬ ‫دیزلی اس��ت زیرا هم توان بیشتری دارند و هم بازدهی‬ ‫باالتری‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که برخی‬ ‫نسبت به این موتورها نقد دارند و استفاده از انها را مفید‬ ‫در راس��تای کاهش الودگی هوا نمی‪‎‬دانند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫از استاندارد یورو‪ ۴‬و یورو‪ ۵‬سخن می‪‎‬گوییم مهم نیست‬ ‫موتور یا نوع س��وخت چیس��ت زیرا چنی��ن خودرویی‬ ‫اس��تاندارد االیندگی‪‎‬ها را می‪‎‬گذراند؛ در نتیجه اگر این‬ ‫موتورها استانداردها را می‪‎‬گذارند باید اجازه تولید داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ال‪‎‬ها در کش��ور بح��ث مافی��ای‬ ‫بنزی��ن‪ ،‬واردات و مش��کالت ان مط��رح ب��وده‬ ‫و باع��ث ش��ده ت��ا م��ا از فن��اوری جه��ان عق��ب‬ ‫بمانیم‪.‬‬ ‫همین امر س��بب ش��ده امروز روی موتورهای دیزلی‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاری کنیم؛ از این‪‎‬رو نباید این شانس فناوری‬ ‫را از خودروس��ازان گرفت‪ .‬اگر توانسته‪‎‬ایم موتور دیزلی‬ ‫ب��رای س��واری‪‎‬ها تولی��د کنیم پ��س می‪‎‬توانی��م برای‬ ‫خودروهای س��نگین‪‎‬و نیمه‪‎‬س��نگین ه��م تولید کنیم‪.‬‬ ‫به‪‎‬ط��ور قطع‪ ،‬موتوره��ای دیزل با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬به‬ ‫ب��اال می‪‎‬توانند ازمون‪‎‬های االیندگی را پاس کنند چون‬ ‫فناوری روز جهان در ان به‪‎‬کار رفته است‪.‬‬ ‫ورمزیار در پایان عنوان کرد‪ :‬خودروهایی با س��وخت‬ ‫بنزینی‪ ،‬گازوئیلی و گازی برای کالنشهرها مناسب نیست‬ ‫چون تمام موتورها برای سوختن نیاز به اکسیژن دارند‪.‬‬ ‫به ازای هر لیتر بنزین ‪ ۱۰‬هزار لیتر هوا سوخته می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫فرض کنیم موتوری بس��ازیم ک��ه خروجی االیندگی از‬ ‫اگزوزش صفر باش��د اما برای روشن شدن موتور نیاز به‬ ‫هوا دارد‪ .‬نسبت حجمی سوخت به هوا یک به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ش��هری مانن��د تهران که روزانه ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬میلیون‬ ‫خ��ودرو ت��ردد دارد اگر به‪‎‬طور متوس��ط هر خودرو ‪۱۰‬‬ ‫لیت��ر بنزی��ن مص��رف کند چ��ه حجم هوای��ی مصرف‬ ‫می‪‎‬شود؛ از این‪‎‬رو در ش��هرهای پر ترافیک هوا سنگین‬ ‫و کم اس��ت و کس��انی که بیماری قلب��ی و ریوی دارند‬ ‫ب��ه مش��کل برمی‪‎‬خورند‪ .‬برای کالنش��هرها پیش��نهاد‬ ‫می‪‎‬کنم ک��ه از خودروه��ای هیبرید یا برقی اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫استفاده از‬ ‫موتورهای‬ ‫دیزلی صرفه‬ ‫اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬به شرط‬ ‫انکه گازوئیل‬ ‫با کیفیت‬ ‫تولید شود‬ ‫ابراهیم احمدی‬ ‫موتورهای‬ ‫دیزلی سواری‬ ‫نمونه سازی و‬ ‫ازمون های الزم‬ ‫روی انها انجام‬ ‫شده است‬ ‫رضا ورمزیار‬ ‫بهترین‬ ‫خودروها برای‬ ‫تردد بین‪‎‬شهری‪،‬‬ ‫سواری‪‎‬های‬ ‫دیزلی هستند‪،‬‬ ‫زیرا توان‬ ‫و بازدهی‬ ‫بیشتری دارند‬ ‫الودگ��ی هوا و حفظ محیط زیس��ت تولید‬ ‫خودروه��ای برق��ی و خودران ه��ا را یکی از‬ ‫موضوع ه��ای داغ و مطرح در صنعت خودرو‬ ‫جهان کرده است‪.‬‬ ‫تولید خودروهای برقی بس��یار س��اده تر از‬ ‫خودروهای با س��وخت فس��یلی ب��وده و تنها‬ ‫قطعه بس��یار مهم ای��ن خودروه��ا باتری ها‬ ‫هستند که به عنوان نمونه فرانسه باتری های‬ ‫م��ورد نیاز خود را از چین تامین می کند و در‬ ‫این زمینه سرمایه گذاری نکرده است‪.‬‬ ‫برای کاهش الودگی کالنش��هرها ضرورت‬ ‫دارد به این امر توجه بیش��تری ش��ود‪ .‬از نظر‬ ‫س��اختاری خودروهای برقی بسیار ساده تر از‬ ‫خودروهای عادی بوده و کافی اس��ت به این‬ ‫باور برس��یم که می توانی��م‪ .‬به طور حتم‪ ،‬کار‬ ‫پیچیده ای نیست‪.‬‬ ‫اگ��ر زیرس��اخت ها مانن��د ش��ارژ باتری‪،‬‬ ‫سیس��تم تعوی��ض و‪ ..‬فراهم باش��د مش��کل‬ ‫خاصی در این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م در این مس��ئله چین با‬ ‫جدیت بس��یار در ح��ال فعالی��ت و به نوعی‬ ‫می توان گفت پیش��تاز در این مس��ئله است‪.‬‬ ‫حت��ی در فرانس��ه هزین��ه بات��ری را دولت‬ ‫به عن��وان یارانه می پ��ردازد؛ بنابراین با اراده‬ ‫این امر مهم شدنی است‪.‬‬ ‫قطعه س��از بای��د از مرحل��ه طراح��ی ت��ا‬ ‫نمونه زنی‪ ،‬تولید ازمایشی و انبوه و همچنین‬ ‫خدمات پس از فروش را پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بای��د بتوانیم س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک داشته باشیم اما نکته مهم این است‬ ‫که ب��رای امر س��رمایه گذاری هیچ تضمینی‬ ‫وجود ندارد و اگر س��رمایه گذار متضرر ش��ود‬ ‫سازمان و نهادی برای حمایت وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ر صنعتگ��ر را نگ��ران می کن��د و‬ ‫مان��ع حرکت او به س��مت خطرپذیری برای‬ ‫طراح��ی و نواوری می ش��ود زیرا با اس��یب‬ ‫مال��ی تضمین��ی ب��رای جب��ران ان وج��ود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ش��اید ضروری باشد از کشورهای موفق در‬ ‫ای��ن زمینه الگوگیری ش��ود‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫یک��ی از صنایع پیش��ران ب��وده ضمن انکه با‬ ‫‪ ۶۰‬صنعت های تک در ارتباط اس��ت و نقش‬ ‫زی��ادی در تولید ناخالص ملی دارد؛ بنابراین‬ ‫برای توسعه صنعت کشور باید به این صنعت‬ ‫و به دنب��ال ان صنعت قطعه توجه بیش��تری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ظهور خودروهای برقی‬ ‫در المان‬ ‫یک رس��انه المانی نوش��ت‪ :‬در صورتی که‬ ‫این کش��ور تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬به سوی تولید و‬ ‫استفاده انبوه از خودروهای برقی برود‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬هزار فرصت ش��غلی ب��ا خطر نابودی‬ ‫روبه رو خواهد ش��د‪ .‬روزنام��ه المانی هندلز‬ ‫بالت می نویس��د‪ :‬تحقق یافتن تولید انبوع و‬ ‫استفاده عمومی از خودروهای برقی‪ ،‬تنها در‬ ‫بخ��ش خط تولید موت��ور خودرو(موتورهایی‬ ‫با س��وخت فس��یلی) در المان‪ ،‬ح��دود ‪۸۸‬‬ ‫ه��زار فرص��ت ش��غلی از بین خواه��د رفت‪،‬‬ ‫چراک��ه در موتور خودروه��ای برقی‪ ،‬قطعات‬ ‫کمتری نس��بت به موتوره��ای معمول به کار‬ ‫برده می ش��ود‪ .‬این گزارش می افزاید نس��ل‬ ‫خودروهای برقی به گون��ه ای خواهند بود که‬ ‫ب��ه میزان خودروهای کنونی‪ ،‬به س��رویس و‬ ‫خدمات مراقبت نیاز نخواهند داش��ت و این‬ ‫نیز دلی��ل دیگری برای از بی��ن رفتن تعداد‬ ‫زیادی از فرصت های شغلی است‪ .‬این گزارش‬ ‫حاکی است در سال گذشته میالدی در بخش‬ ‫صنعت خودرو المان ‪۸۳۴‬هزار فرصت شغلی‬ ‫به وج��ود امد‪ .‬صنعت خودرو س��ازی المان با‬ ‫توجه به سرعت بخشیدن در ساختن و به کار‬ ‫گرفتن خودروهای برقی به منظور کاس��تن از‬ ‫میزان گاز کربنی��ک و گازهای گلخانه ای‪ ،‬از‬ ‫سوی اتحادیه اروپا زیر فشار قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رضا هاش��می‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرو کش��ور درب��اره مزیت‬ ‫موتوره��ای دیزلی برای خودروهای س��واری نس��بت‪‎‬به‬ ‫موتورهای بنزینی‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده از موتورهای دیزلی‬ ‫صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬به ش��رط انکه گازوئیل با کیفیت‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬در هر صورت برای فعالیت بهتر موتور نیاز‬ ‫است سوخت باکیفیت باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��االنه خودروها ازمون می ش��وند و ازمون‬ ‫االیندگی دارند اینکه انژکتورها تنظیم هس��تند یا خیر‬ ‫و چ��ه قطعاتی نیاز ب��ه تعویض دارند اما در کش��ور ما‬ ‫چون فرهنگ استفاده درس��ت از خودرو وجود ندارد و‬ ‫صاحب خودرو بدون در نظر گرفتن اس��تهالک قطعات‬ ‫از انها حداکثر بهره‪‎‬برداری را دارد‪ ،‬درنتیجه بخش��ی از‬ ‫مشکالت موجود الودگی هوا به این امر برمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاض��ر خودروه��ای دیزل��ی‬ ‫س��واری زی��ادی در سراس��ر جه��ان در ح��ال تولی��د‬ ‫اس��ت‪ .‬اگ��ر در ای��ن زمین��ه س��وخت مناس��ب تولید‬ ‫ش��ود ای��ن موتورها کمک کنن��ده به لح��اظ اقتصادی‬ ‫و اس��تفاده بهین��ه از ان��واع س��وخت در کش��ور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‪‎‬مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه‪‎‬های خودرو کشور با بیان اینکه در پاالیشگاه ها‬ ‫نف��ت‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬بنزین و‪ ...‬اس��تخراج می ش��ود که باید‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬چگونه استفاده کردن‬ ‫از خودرو در کنار کیفیت س��وخت بسیار دارای اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫هاش��می گف��ت‪ :‬تمرک��ز روی خودروه��ای بنزی��ن‬ ‫وابس��تگی ایجاد می کند درحالی‪‎‬ک��ه تیراژ خودروها در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ ،‬باید برای سوخت انها هم تدبیری‬ ‫اندیش��یده شود؛ بنابراین استفاده از تمام مشتقات نفت‬ ‫ش��امل بنزی��ن و گازوئیل در این راس��تا از وابس��تگی‬ ‫سوختی کشور کم می کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫کار پیچیده ای‬ ‫نیست‬ ‫بازدهی موتور دیزلی ‪ 2‬برابر بنزینی است‬ ‫چندی اس��ت در کنار دوگانه س��وز ک��ردن خودروها‬ ‫و جایگزی��ن ک��ردن گاز به‪‎‬ج��ای بنزی��ن‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫س��واری‪‎‬های دیزلی هم مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬عیس��ی‬ ‫کالنتری‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط‪‎‬زیست پیش‪‎‬تر‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اع�لام کرده بود به موتور دیزلی‬ ‫ب��رای تولید انبوه مجوز نمی‏دهد‪ .‬وی در این‪‎‬باره یاداور‬ ‫ش��ده بود «در فصل س��رما در گام نخس��ت االینده ها‬ ‫مربوط ب��ه خودروهای دیزلی و در فص��ل گرما مربوط‬ ‫به خودروهای بنزینی است؛ جهان به این نتیجه رسیده‬ ‫تا سال‪۱۴۰۱‬خورشیدی خودروهای سواری دیزلی را از‬ ‫خط تولید خارج کند‪ .‬در این میان‪ ،‬خودروسازان وطنی‬ ‫در حال سرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری برای تولید‬ ‫موتور دیزلی هس��تند اما سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ب��ه تولید این موتوره��ا مجوز نخواه��د داد»‪ .‬بنابر نظر‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان اگر بنزین ی��ا گازوئی��ل تولیدی‬ ‫اس��تاندارد باش��د‪ ،‬االیندگی خودروها بس��یار کاهش‬ ‫می‪‎‬یابد چه بس��ا که موتورهای دیزلی نس��بت‪‎‬به بنزینی‬ ‫برای خودروهای سواری بین‪‎‬شهری مناسب‪‎‬تر است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سیل زدگان‬ ‫در انتظار امداد هوایی‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ادغام قطعه سازان‬ ‫با هدف تولید قطعات باکیفیت تر‬ ‫چالش‪‎‬های صنعت خودرو در پیچ واگذاری‬ ‫گروه صنعت‪ :‬خصوصی س��ازی صنعت خودرو کشور یکی از‬ ‫موضوع های پرچالش این روزهای این صنعت پیش��ران اس��ت‪.‬‬ ‫واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی در طرح ساماندهی‬ ‫ب��ازار خودرو مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس گفته ه��ای یکی از‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو که جزو نخس��تین کارشناسان در‬ ‫نوشتن طرح اولیه ساماندهی حوزه خودرو بوده‪ ،‬طرح اولیه بیش‬ ‫از ‪ ۵‬بار ویرایش شد‪ .‬این طرح با اتکا بر یافته های تحقیق و تفحص‬ ‫قبلی مجلس ش��ورای اسالمی(مجلس نهم) و بررسی های مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس در کنار تجربه نمایندگان و نظر اس��تادان‬ ‫ف��ن و دانش��گاهیان که در ای��ن موضوع به نوع��ی دخیل بودند‪،‬‬ ‫پایه ریزی و مبنای کار با هم اندیش��ی انها پی ریزی ش��د‪ .‬در متن‬ ‫اصلی طرح س��اماندهی بازار خودرو ام��د «تصادفات جاده ای در‬ ‫کش��ور فقط در مدت ‪ ۱۰‬س��ال افزون بر ‪ ۲۴۳‬هزار کشته داشته‬ ‫که از حیث ام��ار مرگبارترین حوادث جاده ای‪ ،‬ایران دارای رتبه‬ ‫باالیی اس��ت و همچنی��ن مهم ترین عامل مرگ ومیر در کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬یکی از مهم ترین دالیل وقوع چنین فاجعه ای‪،‬‬ ‫ناایمنی خودروهای داخلی است؛ عالوه بر ناایمنی‪ ،‬این خودروها‬ ‫از مص��رف س��وخت باالیی برخوردارن��د به گونه ای که س��االنه‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارشناس��ان می گویند در خصوصی سازی پول‬ ‫مطرح نیس��ت‪ ،‬بلکه اهلیت داش��تن خری��دار و عمل به تعهدات‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت ت��ا ان صنعت از بین نرود‪ .‬نبود‬ ‫چنین نگاهی در خصوصی س��ازی سبب شد تا شاهد از بین رفتن‬ ‫ش��رکت ها و مجموعه ها و حتی برخی برندهای قدیمی و بیکاری‬ ‫بسیاری از نیروهای شاغل باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‪‎‬های خصوصی‪‎‬سازی چیست‬ ‫در گزارش��ی مفصل به بحث خصوصی‪‎‬س��ازی‬ ‫پیش‪‎‬تر‬ ‫صنعت خودرو کشور پرداخته و نقدها و مزیت‪‎‬های این امر را از زبان‬ ‫کارشناس��ان بیان کرده بود‪ .‬مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی کش��ور درباره خصوصی سازی‬ ‫صنعت خودرو به‬ ‫گفته بود‪ ،‬نخس��ت این پرس��ش مطرح‬ ‫است که ایا ش��رکت هایی که خصوصی ش��دن وضعیت بهتری‬ ‫پیدا کردند؟ چه کار خاصی ازس��وی این ش��رکت های خصوصی‬ ‫انجام ش��ده که گالیه داشته باشیم ش��رکت های دولتی از عهده‬ ‫ان برنیامدند‪ .‬همچنین امراهلل امینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی با بیان اینکه دولت تکلی��ف خود را در اقتصاد‬ ‫به طور ش��فاف نمی داند به‬ ‫گفته بود‪ :‬شرکت های دولتی‬ ‫مشکالت خاص خود دارند و خصوصی شدن هم شرایط خودش‬ ‫را می طلبد‪ .‬مشکل اصلی دیدگاهی است که در دولت وجود دارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن قطعه س��ازان تهران ضم��ن انتقاد از‬ ‫رعایت نش��دن اقتصاد مقی��اس صنعت قطع�� ه را نیازمند حمایت‬ ‫منطقی دولت دانس��ت‪ .‬محسن رزم خواه در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درب��اره پی��ش نیازهای تامی��ن قطع��ه در صنعت خودروس��ازی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دانش فنی‪ ،‬ماش��ین االت پیش��رفته‪ ،‬دانش مدیریت‪،‬‬ ‫سرمایه در گردش مناسب و نیروی کارامد از پیش نیازهای افزایش‬ ‫کیفیت تولیدات در صنعت قطعه س��ازی است‪ .‬وی با اشاره به ضعف‬ ‫قطعه سازان در تامین این پیش نیازها افزود‪ :‬فعالیت چندین سازنده‬ ‫ب��رای تولید ی��ک قطعه با تیراژ کم صرفه اقتص��ادی به همراه ندارد‬ ‫و رعای��ت نکردن اقتصاد مقیاس قطعه س��ازان را همواره با مس��ئله‬ ‫کاهش کیفیت یا افزایش نرخ تمام ش��ده روبه رو کرده اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران بر لزوم اصالح س��اختاری‬ ‫در صنعت قطعه س��ازی برای دسترسی به تولیدات باکیفیت تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بای��د تعداد زیادی از قطعه س��ازان با هدف تش��کیل‬ ‫واحدهای بزرگ در راس��تای افزایش توان مالی‪ ،‬امکان خرید دانش‬ ‫فنی و ماشین االت پیش��رفته تر و در نهایت تولید قطعه باکیفیت تر‬ ‫با یکدیگر ادغام ش��وند‪ .‬رزمخواه با انتقاد از بالتکلیفی خودروسازان‬ ‫در خصوص تنوع بخش��ی ب��ه خودروهای تولیدی گف��ت‪ :‬عالوه بر‬ ‫اینک��ه تنوع تولیدات باید ضابطه مند ش��وند اص�لاح تیراژ تولید در‬ ‫خودروسازی نیز در دس��تور کار قرار گیرد زیرا نادیده انگاشتن این‬ ‫مقوله به تولید اقتصادی قطعه نیز اس��یب وارد می کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این صنعت نیازمند اس��تراتژی توس��عه صنعتی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه تاکنون برای تدوین این اس��تراتژی اقدام های اساسی یا‬ ‫انجام نش��ده یا در نیمه راه متوقف ش��ده و منجر ب��ه بالتکلیفی این‬ ‫صنعت شده اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران با‬ ‫تاکید بر نب��ود حمایت های منطقی دولت از قطعه س��ازان موضوع‬ ‫بیم��ه‪ ،‬مالی��ات را از دیگر معضالت این صنعت دانس��ت و افزود‪ :‬هر‬ ‫نوع حمایتی به صالح نیس��ت‪ ،‬اما یک بخش حمایت منطقی تامین‬ ‫مالی پروژه های قطعه س��ازان از سوی بانک هاست‪ .‬رزمخواه با انتقاد‬ ‫از فعالی��ت بانک ها در قال��ب یک بنگاه اقتصادی گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫بانک ها همواره به فکر س��وداوری هس��تند و نقش توس��عه ای خود‬ ‫را همانند س��ایر کش��ورها ایفا نمی کنند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫قطعه س��ازان تهران در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬درکنار مضیقه های‬ ‫مالی تولیدکنندگان‪ ،‬فشارهای وارده از جانب سازمان های مالیاتی‬ ‫و بیمه های تامین اجتماعی گرفتاری تولیدکنندگان را چندین برابر‬ ‫کرده و امیدواریم راه حل های منطقی درراس��تای کاهش فش��ارها‪،‬‬ ‫تداوم تولید و افزایش ظرفیت ها اندیش��یده شود چراکه اقدام هایی‬ ‫همچون تقس��یط در ش��رایط فعلی اقتصادی اث��ار موقتی به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زیرا تکلیف روش��ن نیست که اقتصاد ما بر چه مبنایی می خواهد‬ ‫ادام��ه یاب��د‪ .‬بر این اس��اس هم نمی توان اس��تراتژی نوش��ت و‬ ‫سیاست گذاری بلندمدت داشت و برنامه ریزی کرد‪ .‬سیده حمیده‬ ‫زرابادی از اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از جمله کسانی اس��ت که تنها راه نجات صنعت خودرو‬ ‫کشور را خصوصی سازی‪ ،‬نه خصولتی سازی می داند‪ .‬زرابادی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا در تیر ماه گفته بود‪ ،‬محصوالت خودروسازان‬ ‫نش��ان می دهد تا زمانی که صنعت خودرو کش��ور دولتی است‪،‬‬ ‫نمی توانیم هیچ حرفی در کیفیت‪ ،‬خدمات پس از فروش‪ ،‬ایمنی‬ ‫و مش��تری مداری داشته باشیم‪ .‬به گفته نماینده مردم قزوین در‬ ‫مجل��س انحصار و تس��لط مافیا بر صنعت خودرو علت و ریش��ه‬ ‫بیش��تر چالش ها و مش��کالت این صنعت اس��ت‪ .‬در ادامه ایرنا با‬ ‫بیان اینکه در س��طح جهان‪ ،‬وقتی واگذاری ش��رکت های بزرگ‬ ‫دنبال می ش��ود گزارش می دهد‪ ،‬برای واگ��ذاری مجموعه ای از‬ ‫مطالع��ات فنی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬ب��ازاری و‪ ...‬به انجام می رس��د‪ ،‬اما در‬ ‫سال های گذشته ش��اهد بودیم برای خصوصی سازی فقط روی‬ ‫ش��رکت ها نرخ گذاشته می شود‪ .‬در نتیجه ش��اهد بودیم برخی‬ ‫مجموعه ه��ا با قیمت هایی فروش رفتند که صاحبان انها از محل‬ ‫اموال باقیمانده در شرکت توانستند بدهی های خود را بپردازند‪.‬‬ ‫هرچند در ماه های گذش��ته اعضای شورای نگهبان در نامه ای به‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬واگذاری خودروسازان را مغایر با‬ ‫بند «ج» سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی دانسته و ان‬ ‫را غیرقانونی اعالم کردند‪ ،‬اما هفته گذش��ته فتح الهی‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاونت امور حقوقی‪ ،‬مجلس و استان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعالم کرد که خودروس��ازان تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬واگذار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری حتمی است‬ ‫افشار فتح الهی اظهار کرد‪ :‬واگذاری این شرکت ها در ‪ 3‬مرحله‬ ‫ح کرد‪ :‬مرحله نخست‪،‬‬ ‫تعریف ش��ده که باید انجام شود‪ .‬وی تشری ‬ ‫واگذاری اموال غیرتولیدی انهاست که اکنون اغاز شده و بخشی‬ ‫از انها واگذار ش��ده و بخش��ی دیگر با فرایند کارشناسی در حال‬ ‫انجام است‪ .‬سرپرست معاونت امور حقوقی‪ ،‬مجلس و استان های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ‬با بیان اینکه سطح دیگر واگذاری‬ ‫مربوط به شرکت های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬واگذاری این ش��رکت ها ممکن اس��ت در قالب س��هام یا‬ ‫مالکیت کامل باش��د که در بخشی از شرکت های اولویت دار این‬ ‫کار ش��روع شده است‪ .‬فتح الهی ادامه داد‪ :‬در نهایت نیز واگذاری‬ ‫شرکت های اصلی است که براس��اس برنامه زمان بندی‪ ،‬تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬باید انجام شود و تا ان موقع همه این ‪ 3‬مرحله باید‬ ‫انجام ش��ده باش��د‪ .‬اخرین بار رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره وضعیت واگذاری خودروس��ازی ها‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫واگ��ذاری خودروس��ازی ها در قالب فرایند ای انج��ام می گیرد؛‬ ‫اصالحات س��اختاری در این صنعت ش��روع و زمین��ه واگذاری‬ ‫ش��رکت های تو در توی در خودروس��ازی ها در حال فراهم شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه ب��رای واگذاری خودروس��ازی ها باید‬ ‫از ظرفی��ت اف��راد و گروه هایی که توانایی و تجرب��ه کافی دارند‪،‬‬ ‫اس��تفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از واگذاری‬ ‫خودروسازی ها کوتاه نمی اید‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری به افراد اهلیت‪‎‬دار‬ ‫در این زمینه‪ ،‬س��عید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین سایپا گفت‪:‬‬ ‫خصوصی سازی خودروسازان مورد تایید و تاکید همه مسئوالن‬ ‫اس��ت و اگر این واگذاری ها انجام نشود‪ ،‬خودروسازان همچنان با‬ ‫مش��کالت حال حاضر خود و توسعه‪‎‬نیافتگی روبه‪‎‬رو خواهند بود‬ ‫و در نتیجه وقت و انرژی زیادی از مس��ئوالن می گیرند‪ .‬وی بیان ‬ ‫کرد‪ :‬در این زمینه‪ ،‬باید با تدبیر عمل کرد تا به دور از تنگ نظری‪،‬‬ ‫واگذاری ه��ا به افرادی ک��ه از اهلیت الزم برخ��وردار بوده و پول‬ ‫مورد نیاز را در اختیار داش��ته باشند انجام شود‪ .‬مدنی تاکیدکرد‪:‬‬ ‫مشکل عمده خودروسازی های کشور خصولتی بودن شان است‬ ‫زی��را همه مظاهر بد ش��رکت های خصوص��ی و دولتی را در خود‬ ‫دارند؛ در این زمینه باید یک بار برای همیشه اینکه تکلیف دولتی‬ ‫یا خصوصی بودن انها را مش��خص کرد‪ .‬او درباره اهلیت دار بودن‬ ‫افراد خاطرنش��ان کرد‪ :‬اولویت با افراد و شرکت هایی است که در‬ ‫زمینه خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی یا س��ایر صنایع سابقه فعالیت‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬مدیرعامل پیشین س��ایپا تاکید کرد‪ :‬ترجیح بر‬ ‫این اس��ت که واگذاری ها به طور یکجا نیز انجام نش��ود و به‪‎‬عنوان‬ ‫مثال نخس��ت ‪ 5‬درصد س��هام خودروس��ازان واگذار شود و پس‬ ‫از ان در ی��ک بازه زمان��ی چند ماهه عملکرد ان فرد یا ش��رکت‬ ‫بررس��ی شود تا اگر مثبت بود‪ ،‬باقیمانده س��هام به تدریج واگذار‬ ‫ش��ود تا به افت خصوصی س��ازی‪‎‬هایی که در س��ال های گذشته‬ ‫انجام ش��ده دچ��ار نش��ویم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این مس��ئله به ویژه‬ ‫به دلیل اهمی��ت برنامه های ادامه تولیدات قبلی‪ ،‬اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫توس��عه شرکت ها و افزایش تولید خودروس��ازان‪ ،‬برای‪‎‬مان مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬مدنی اظهارکرد‪ :‬در بسیاری خصوصی سازی ها‪ ،‬مشاهده‬ ‫شده فرد از زمین و امکانات ان شرکت استفاده کرده و سپس ان‬ ‫را کنار گذاش��ته است و به همین دلیل نابودی بسیاری برندها را‬ ‫ش��اهد بودیم‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬مشکل دیگر در خصوصی سازی ها‬ ‫در سال های گذش��ته این بوده که وقتی کارخانه ای را خصوصی‬ ‫کردی��م‪ ،‬دول��ت ان را ب��ه ام��ان خ��دا ره��ا ک��رده اس��ت ‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس ارش��د صنعت خودرو تاکیدکرد‪ :‬حتی پس از اجرای‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬دولت باید نظارت‪ ،‬پایش و کنترل های الزم را‬ ‫داشته باش��د تا این صنایع پا بگیرند‪ .‬وی گفت‪ :‬بنگاه های بزرگ‬ ‫از اتفاق‪‎‬های سیاس��ی و اقتصادی کشور تاثیرپذیرند و به هر دلیل‬ ‫اگر نوس��انی در س��طح کالن اتفاق بیفتد‪ ،‬شرکت های خصوصی‬ ‫دچار مشکل خواهند ش��د‪ .‬گفتنی است به اعتقاد برخی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬دو شرکتی که به تنهایی حدود ‪ ۸۰‬هزار نفر نیروی‬ ‫انسانی را در دل خود جا داده و زندگی دست کم ‪ ۵۰۰‬هزار نفر به‬ ‫انها وابس��ته است‪ ،‬باید دولت در انها جایگاهی داشته و سهام ‪۱۴‬‬ ‫درصدی در ایران‪‎‬خودرو و ‪ ۱۷‬درصدی در سایپا چیزی نیست که‬ ‫بخواهند واگذارش کنند‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۱۳۵۰‬واحد صنعتی در شهرک‪‎‬های صنعتی کشور‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در م��ورد تعداد ش��هرک ی��ا ناحیه‬ ‫صنعت��ی فع��ال در کش��ور‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫درحال‪‎‬حاضر ‪ ۸۱۶‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی ش��امل ‪ ۴۹۸‬شهرک و ‪۳۱۸‬‬ ‫ناحیه صنعت��ی درحال بهره برداری در س��طح‬ ‫کشور فعالند که از نظر ماهیت‪ ،‬تفاوت چندانی‬ ‫بین شهرک ها با ناحیه های صنعتی وجود ندارد‬ ‫اما به‪‎‬طور معمول ش��هرک های صنعتی از ابعاد‬ ‫و وسعت بیشتری نسبت به ناحیه های صنعتی‬ ‫برخوردارند ‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محس��ن صالحی‪‎‬نیا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اس��تقرار ش��هرک های صنعتی در‬ ‫نقاط مختلف‪ ،‬ش��هرک های بزرگی با وس��عت‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬هکت��ار ت��ا ‪ ۲‬ه��زار هکت��ار در‬ ‫کش��ور وجود دارند اما ناحی��ه صنعتی در ابتدا‬ ‫با وس��عتی کمتر از ‪ ۵۰‬هکتار ایجاد می ش��ود‬ ‫و در ادام��ه با طرح های توس��عه ای گس��ترش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان فع��ال ب��ودن ظرفی��ت‬ ‫ای��ن ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ ۴۴ :‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬واح��د صنعت��ی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی موفق به اس��تقرار‬ ‫و دریاف��ت پروان��ه به��ره داری ش��ده اند ک��ه‬ ‫به‪‎‬ط��ور عم��ده تا ‪ ۹۷‬درص��د انه��ا واحدهای‬ ‫کوچ��ک‪ ۲ ،‬درصد واحدهای متوس��ط و کمتر‬ ‫از ی��ک درص��د واحده��ای ب��زرگ را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صالحی‪‎‬نی��ا در مورد تع��داد واحدهای جدید‬ ‫که به‪‎‬تازگی در ش��هرک های صنعتی راه اندازی‬ ‫ش��ده‪‎‬اند‪ ،‬گفت‪ ۳۷ :‬هزار واحد صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک های صنعتی‪ ،‬جواز تاسیس‬ ‫و پروان��ه صنعت��ی دریافت کرده و در‬ ‫حال ایجاد ش��دن هس��تند‪ .‬برخی از‬ ‫ای��ن واحده��ا درحال خری��د زمین‪،‬‬ ‫تس��طیح یا ایجاد زیرساخت و برخی‬ ‫دیگر درصدد س��اخت سوله‪ ،‬خرید و‬ ‫نصب ماش��ین االت برای بهره برداری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن واحدها نیز ب��ه تناوب‪،‬‬ ‫وارد چرخ��ه تولی��د در ش��هرک ها و نواح��ی‬ ‫صنعتی می شوند که با احتساب ‪ ۴۵‬هزار واحد‬ ‫صنعتی فعال قبلی‪ ،‬تع��داد واحدهای فعال در‬ ‫ش��هرک های صنعتی به ‪ ۸۲‬هزار واحد افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬با وجود این‪ ،‬باید بین واحدهای‬ ‫ایجاد ش��ده و واحدهای در حال ایجاد تفکیک‬ ‫قائل شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫درباره اقدام های انجام ش��ده برای فعال شدن‬ ‫واحدهای راکد در ش��هرک‪‎‬ها و نواحی صنعتی‬ ‫در سطح کشور‪ ،‬افزود‪ :‬از حدود ‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫صنعتی راکد مستقر در شهرک های صنعتی تا‬ ‫پایان امسال هزار و ‪ ۳۵۰‬واحد دوباره به چرخه‬ ‫تولی��د ب��از می گردند ک��ه از این تع��داد ‪۹۴۰‬‬ ‫واحد صنعتی در ‪ ۹‬ماه امس��ال عملیاتی شده و‬ ‫امیدواریم تا پایان امس��ال باقیمانده این هزار و‬ ‫‪ ۳۵۰‬واحد صنعتی راکد دوباره به چرخه تولید‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫صالحی‪‎‬نی��ا اضاف��ه کرد‪ :‬با وج��ود این‪ ،‬رصد‬ ‫و پای��ش واحده��ا ب��ا ظرفیت مناس��ب کاری‬ ‫همیشگی است که تنها در شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تانی انج��ام نمی‪‎‬ش��ود و اطالعات‬ ‫دریافت��ی درب��اره مش��کالت ای��ن واحدها در‬ ‫م��واردی مانند کمبود نقدینگ��ی‪ ،‬قوانین بیمه‬ ‫تامین اجتماعی و‪ ...‬به کارگروه های تس��هیل و‬ ‫رفع موانع تولید استان‪ ،‬شهرستان و‪ ...‬منعکس‬ ‫و رفع می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک‪‎‬های صنعتی ایران درب��اره عمده ترین‬ ‫مش��کل و عام��ل تعطیل��ی و کاه��ش ظرفیت‬ ‫تولید واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در واحدهای تولیدی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی که عوام��ل تولید در ان‬ ‫فراهم اس��ت یعنی ماش��ین االت ام��اده و در‬ ‫زنجیره تامین م��واد اولیه و عرضه محصول در‬ ‫بازارهای داخلی و صادراتی مش��تری مناسبی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬مش��کل اصلی تامی��ن نقدینگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن واحده��ای تولی��دی نی��ز در ‪ ۲‬بخش‬ ‫ق��رار می گیرن��د؛ برخی از ای��ن واحدها کاالی‬ ‫نهای��ی تولی��د می کنند ک��ه در ب��ازار داخلی‬ ‫مصرف یا صادر می ش��ود‪ ،‬ام��ا کاالهای خیلی‬ ‫از واحده��ای کوچک و متوس��ط‪ ،‬اقالم کاالیی‬ ‫واس��طه ای و میان��ی اس��ت که به عن��وان ماده‬ ‫اولی��ه در زنجی��ره تامی��ن واحده��ای صنعتی‬ ‫بزرگ مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ۷۰ .‬درصد‬ ‫ای��ن واحدها که در ان مقدم��ات تولید فراهم‬ ‫است‪ ،‬با مشکل تامین نقدینگی مناسب روبه‪‎‬رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دلیل ای��ن امر نیز رش��د هزینه ه��ای تولید‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال اخی��ر و افزای��ش س��طح عمومی‬ ‫قیمت هاست‪ .‬همچنین این واحدها در مقایسه‬ ‫با سال های گذش��ته به نسبت کمتری قادر به‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت تامین سرمایه در گردش‬ ‫تولید بوده اند و این مش��کلی اس��ت که باید با‬ ‫رش��د پرداخت تس��هیالت بانکی به مرور زمان‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۵۰۰‬شرکت بزرگ کشور‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعتی ‪ ۵۰۰‬ش��رکت‬ ‫بزرگ و موثر در اقتصاد کش��ور در بیس��ت و‬ ‫دومین س��ال متوالی رتبه بندی شرکت های‬ ‫برتر ایران در ‪ ۲۹‬دی امس��ال معرفی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬ابوالفض��ل‬ ‫کیانی‪‎‬بختی��اری گف��ت‪ :‬س��ازمان مدیری��ت‬ ‫صنعتی در راس��تای ارتقای ت��وان عملیاتی‬ ‫و مدیریت��ی بنگاه ه��ای اقتص��ادی کش��ور‬ ‫و ب��ا انج��ام رتبه بن��دی ش��رکت های برت��ر‬ ‫ای��ران (‪ ،)۱۰۰IMI‬اه��داف مهم��ی را‬ ‫دنب��ال می کند ک��ه از جمله انه��ا‪ ،‬معرفی و‬ ‫رتبه بندی ش��رکت های اثرگ��ذار در اقتصاد‬ ‫ملی و تولید اطالعات و گسترش رقابت بین‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی با‬ ‫تاکی��د بر اهمی��ت نقش ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر‬ ‫کش��ور در تولید ناخال��ص داخلی اظهارکرد‪:‬‬ ‫اطالع��ات ‪ -۱۰۰IMI‬مربوط به س��ال مالی‬ ‫‪ ۹۶‬نشان می دهد میزان فروش ‪ ۵۰۰‬شرکت‬ ‫مع��ادل ‪ ۴۴‬درص��د تولید ناخال��ص داخلی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی درباره سهم بنگاه های اقتصادی بزرگ‬ ‫ایران‪ ،‬در صادرات غیرنفتی‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬کل ص��ادرات غیرنفتی کش��ور ‪۴۷‬‬ ‫میلی��ارد دالر بوده اس��ت که ‪ ۵۰۰‬ش��رکت‬ ‫حاض��ر در ‪ ۵۶‬درصد کل ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫سهم داشته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫کیانی‪‎‬بختی��اری در پای��ان گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫یک پای��گاه اطالعات��ی راه‪‎‬ان��دازی می کنیم‬ ‫تا اطالع��ات ‪ ۲۱‬س��ال گذش��ته رتبه‪‎‬بندی‬ ‫ش��رکت های برتر ای��ران‪ ،‬ب��رای تحلیل‪‎‬های‬ ‫اقتصادی در سطح کالن استفاده شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫فوالد مبارکه از‬ ‫قطعه سازی به سمت‬ ‫ماشین سازی می رود‬ ‫به دنبال رقابتی سالم‬ ‫میان تامین کنندگان‬ ‫بخش معدن‬ ‫‪ 24‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫رونمایی از کتاب‬ ‫دو جلدی زبان ذوب‬ ‫انعقاد نیم میلیارد یورو قرارداد در میز ساخت داخل فوالد‬ ‫تحقق درامد معدن به جای نفت‬ ‫عل��ی اقامحم��دی رئیس گروه اقتص��ادی دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری و عضو مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫ایران عنوان کرد‪ :‬تحریم ها مانع کار نیس��تند؛‬ ‫در صنعت فوالد ما باید زنجیره را کامل کنیم‪.‬‬ ‫در زنجی��ره فوالد به الکترود گرافیتی و کک‬ ‫س��وزنی نیاز داریم که س��ال اینده باید حتما‬ ‫الکترود گرافیتی را به مرحله تولید برس��انیم که‬ ‫البته این راس��تا برنامه ریزی های انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اقامحمدی در ادامه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬نخس��تین خواهش من‬ ‫این اس��ت که برای رس��یدن به تولید ‪ ۴۵‬میلیون تن فوالد در‬ ‫راس��تای چش��م انداز فوالد‪ ،‬برای کل زنجیره فوالد از اکتشاف‬ ‫ت��ا تولید و فروش و صادرات برنامه ای منس��جم و تقس��یم کار‬ ‫مل��ی انجام بدهیم‪ .‬وی ادام��ه داد ‪ :‬فناوری مورد نیاز صنعت را‬ ‫بای��د احص��ا کنیم و معاونت علمی ریاس��ت جمهوری و‬ ‫جهاد دانش��گاهی وظیفه دارند که در این راس��تا‬ ‫کمک رسان باشند‪ .‬رئیس گروه اقتصادی دفتر‬ ‫مقام معظ��م رهبری گفت‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫منطقه ‪ ۱۳‬کش��ور همسایه و به عالوه روسیه‬ ‫هزار و ‪ ۶۲‬میلیارد دالر واردات دارند که سهم‬ ‫م��ا از این میزان ‪ ۲‬درصد اس��ت‪ .‬اقامحمدی‬ ‫ادام��ه داد ‪ :‬در زمینه رش��د اقتص��ادی باید نقش‬ ‫صنعت فوالد پررنگ تر از گذش��ته ش��ود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫ باید شعار معدن را به جای نفت تحقق ببخشیم و ان را عملیاتی‬ ‫کنیم‪ .‬وی تاکید کرد ‪ :‬جا برای صادرات بسیار است‪ ،‬کشورهای‬ ‫همسایه مانند عراق‪ ،‬یمن‪ ،‬سوریه و افغانستان که درگیر جنگ‬ ‫بوده اند نیاز به بازس��ازی دارند و این کش��ورها می توانند هدف‬ ‫صادرات ما قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی‬ ‫فوالد ایران عنوان کرد ‪ :‬فوالد جزو افتخارات کش��ور است‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫از نوامبر س��ال گذش��ته تحریم ش��دیم‪ ،‬یعنی خوب عمل کرده است‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور ادامه داد‪ :‬میز س��اخت داخل را تشکیل دادیم و حجم‬ ‫‪۵۰۰‬میلی��ون یورو حجم قراردادهای ما بوده اس��ت‪ .‬نظام نیز بر تولید‬ ‫داخل تاکید دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه توس��عه برنامه های تحقیقاتی‬ ‫موجب شد تا ‪ 95‬درصد اب در صنعت فوالد بازیافت شود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‬ ‫از این تولیدکنندگان اطالعات دقیقی از ظرفیت های قطعه س��ازان در‬ ‫بخش تجهیزات و ماش��ین االت نداشتند اما تهیه اطلس ملی فوالد در‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬کمک کرد تا به اطالعات این حوزه دس��ت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بی��ان اینکه تمامی اطالعات از‬ ‫تامین کنندگان قطعات را در اختیار نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬برای نمونه قطعه ای‬ ‫در واحدی س��اخته می ش��ود و در حالی که ممکن اس��ت همان قطعه‬ ‫م��ورد نیاز ش��رکت کناری اش باش��د‪ .‬با ای��ن حال دغدغه ب��رای رفع‬ ‫این چالش‪ ،‬باعث ش��ده اس��ت تا همگرایی بی��ن تولیدکنندگان قطعه‬ ‫و ش��رکت ها ایجاد ش��ود‪ .‬غریب پور با دو پیش��نهاد برای صنعت فوالد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پیش��نهاد نخس��ت ما این است که فوالدس��ازان باید یک‬ ‫س��اختار داخلی ایجاد و انجمن قطعه سازان ایجاد کنند‪ .‬انجمن طرف‬ ‫تقاضاس��ت و قطعه سازان سمت عرضه هس��تند‪ .‬پیشنهاد دوم من نیز‬ ‫این است که قطعه س��ازان خود اقدام به برگزاری جشنواره ای متشکل‬ ‫قطعه سازان بخش معدن‪ ،‬انجمن ایجاد کنند‬ ‫نواوری را جایگزین مونتاژکاری کنیم‬ ‫مهدی صادق نیارکی معاون صنعت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در دومین جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد عنوان کرد ‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برنامه ای با عنوان نهضت س��اخت‬ ‫داخ��ل را دنب��ال می کند‪ .‬این برنامه ها در س��ال ‪ ۹۸‬در ‪۷‬‬ ‫محور تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬مهم ترین مح��ور این پروژه‬ ‫توس��عه تولید و تعمیق س��اخت داخل اس��ت‪ .‬قصد داریم‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬تولیدی به ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد دالر از‬ ‫واردات را ص��رف س��اخت داخل کنیم ک��ه مهم ترین هدف از‬ ‫این پروژه رس��یدن به استقالل و خوداتکایی است‪ .‬صادقی نیارکی‬ ‫با اش��اره به این موضوع که باید عمق بخش��ی به س��اخت داخل را داش��ته‬ ‫باش��یم و ب��ا تغییر رویک��رد از مونتاژکاری به نواوری پی��ش برویم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬هدف ما زنجیره ارزش کارخانه س��ازی است‪ .‬مدیریت واردات از دیگر‬ ‫اه��داف م��ا در این پروژه اس��ت‪ .‬هدف گذاری ما در موتور توس��عه صنعتی‬ ‫کش��ور است‪ .‬به هم رس��انی نیازمندی ها و توانمندی ها را در پیش گرفتیم‪.‬‬ ‫فناوری خریدنی است‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری و رئیس بنیاد ملی‬ ‫نخب��گان در دومی��ن جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در زمینه صنعت باید بین کارخانه س��ازی‬ ‫و صنعت تفاوت قائل ش��د‪ .‬برای کارخانه س��ازی خط‬ ‫تولید و ماش��ین االت را از خارج وارد می کنیم و برای‬ ‫راه اندازی ان نیاز به تکنسین کار کار داریم‪ ،‬انتظارات‬ ‫هم اکن��ون م��ا از دانش��گاه ها بی اس��اس اس��ت وقتی‬ ‫کارخانه سازی می کنیم‪ .‬س��ورنا ستاری ادامه داد‪ :‬تولید‬ ‫حاصل س��رمایه گذاری بخش خصوصی اس��ت و در این راستا‬ ‫دولت باید زیرساخت ها را مهیا کند ‪ .‬تا زمانی که بخش خصوصی برای‬ ‫تولی��د هزینه نکند‪ ،‬نتیجه مطلوبی به دس��ت نمی اوریم‪ ،‬از این رو باید‬ ‫روی شرکت های دانش بنیان بیش از پیش سرمایه گذاری کنیم‪ .‬البته‬ ‫دانش��گاه ها تولید محصول ندارند‪ ،‬اما در زمینه تربیت نیروی انسانی و‬ ‫تولید دانش باید ش��رکت های دانش بنیان را یاری کنند‪ .‬معاون علمی‬ ‫از تامین کنندگان کنند و فوالدی ها را دعوت کنند‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنانش با‬ ‫اشاره به اهمیت تفاهمنامه های این گردهمایی که به‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۵۰۰‬میلیون یورویی منجر می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهاد می شود در همایش بعدی ملی فوالد‪،‬‬ ‫از ش��رکت هایی که نیاز ارزی خود را کاهش دهند‪ ،‬به‬ ‫عنوان مجموعه های برگزیده قدردانی شود‪ .‬همچنین‬ ‫قطعه س��ازانی که بیش��ترین تعداد قطعه را بومی سازی‬ ‫کنند و دانش��گاه هایی که بیشترین ارتباط با صنعت را دارند‪،‬‬ ‫تش��ویق ش��وند‪ .‬غریب پور ضمن اعالم اینکه قطعه سازان می توانند در‬ ‫تولی��د دانش‪ ،‬مجموعه ه��ای فوالدی را همراهی کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود شرکت های فوالدی ریسک شرکت های دانش بنیان را پوشش‬ ‫بدهند‪ .‬همچنین غریب پور در حاش��یه جش��نواره ملی گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولی��د فوالد در س��ال جاری به ‪ ۳۷‬میلیون تن و تولی��د به ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫تن می رس��د‪ .‬با طرح های در دس��ت اجرا و توازنی که دیده ش��ده این‬ ‫ظرفیت قابل دس��ترس است‪ .‬وی افزود ‪ :‬تامین سنگ یکی از مهمترین‬ ‫ضروری��ات حوزه معدن و صنایع معدنی اس��ت که باید به ‪ ۳۶۰‬میلیون‬ ‫تن در س��ال برسد در حالی که در سال‪۹۰‬میلیون تن سنگ اهن تولید‬ ‫می شود‪ .‬در این راستا تجهیزاتی مورد نیاز است که این جشنواره نیز در‬ ‫همین راستا و برای تامین ان تشکیل شده است‪ .‬غریب پور خاطرنشان‬ ‫خ��داداد غری��ب پ��ور رئیس هی��ات عامل‬ ‫ایمی��درو و عل��ی اقامحم��دی مدی��ر گروه‬ ‫اقتص��ادی دفتر مقام معظ��م رهبری و عضو‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام در غرفه ذوب‬ ‫اهن در دومین جش��نواره ملی ف��والد ایران‬ ‫حضور یافتند و طی ایین ویژه ای از کتاب دو‬ ‫جلدی زبان ذوب (تاریخ ش��فاهی ذوب اهن‬ ‫اصفهان ) رونمایی کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫غریب پ��ور‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان را طلیعه صنعت فوالد کشور دانست‬ ‫و گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان باعث شکل گیری‬ ‫صنایع فوالدی کش��ور ش��د و ‪۲۳‬دی سالروز‬ ‫تاس��یس این ش��رکت و افتتاح فوالد مبارکه‬ ‫اهمیت ویژه ای در صنعت کشور دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سارا اصغری‪ :‬دیروز ‪ ۲۳‬دی ماه ‪ ۱۳۹۸‬دومین جشنواره و نمایشگاه‬ ‫ملی ف�والد ایران با حض�ور تولیدکنن�دگان و تامین کنن�دگان این‬ ‫زنجیره کار خود را اغاز کرد تا به مدت ‪ ۴‬روز با محوریت بومی سازی و‬ ‫ساخت داخل در صنعت فوالد گام های بلندی بردارد‪.‬‬ ‫ در ایین گش�ایش این جش�نواره با حضور علی اقامحمدی رئیس‬ ‫گ�روه اقتص�ادی دفتر مقام معظ�م رهبری و عضو مجمع تش�خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‬ ‫و رئی�س بنیاد ملی نخب�گان‪ ،‬خداداد غریب پ�ور رئیس هیات عامل‬ ‫ایمی�درو‪ ،‬مه�دی صادقی نیارکی سرپرس�ت معاونت ام�ور صنایع‬ ‫وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حجت اله صی�دی مدیرعامل بانک‬ ‫ص�ادرات و دس�ت اندرکاران انجم�ن تولیدکنن�دگان ف�والد ایران‬ ‫و همچنی�ن ب�زرگان ای�ن صنع�ت‪ ،‬قرارداده�ا و تفاهمنامه هایی به‬ ‫ارزش‪ ۵۰۰‬میلیون یورو در راستای بومی سازی منعقد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهم تری�ن قراردادها و تفاهمنامه هایی که در این جش�نواره‬ ‫به امضا رس�ید‪ ،‬عبارت بودن�د از‪ :‬امضاى قرارداد می�ان وزارت راه و‬ ‫ش�رکت ذوب اهن اصفهان به ارزش ‪١٢‬میلیون یورو برای تولید ریل‬ ‫راه اه�ن‪ ،‬امضای قرارداد تولید ‪۸۰۰‬تن ری�ل بین ذوب اهن اصفهان‬ ‫و مت�رو تهران به ارزش ی�ک میلیون یورو‪ ،‬امض�اى تفاهمنامه میان‬ ‫ش�رکت مترو اصفهان و ش�رکت ذوب اهن اصفهان براى تولید ریل‬ ‫مترو‪ ،‬امضای تفاهمنامه س�ه جانبه بین ش�رکت لوله س�ازی اهواز و‬ ‫ف�والد مبارکه و فوالد اکس�ین برای تولید‪ ۳۵۰‬هزارت�ن ورق ‪ x70‬با‬ ‫‪ ۳۱۵‬میلیون یورو صرفه جویی ارزی‪ ،‬امضاى تفاهمنامه س�اخت ‪٢٥‬‬ ‫هزارتن ورق ضدس�ایش بین خانه معدن و فوالد اکسین به ارزش ‪٤٥‬‬ ‫میلیون یورو‪ ،‬امضای تفاهمنامه بین شرکت توربین سازی خاورمیانه‬ ‫و ش�رکت ملی فوالد ب�ا صرفه جویی ارزی ب�ه ارزش ‪ ۴۰‬میلیون یورو‬ ‫برای س�اخت ‪ ۹‬دستگاه کمپرس�ور‪ ،‬امضاى قرارداد س�ه جانبه بین‬ ‫ش�رکت معدنى و صنعتى گل گهر و کنسرس�یوم مشترک براى خط‬ ‫تولی�د کنس�انتره یک میلی�ون تنى‪ .‬گفتنی اس�ت در پای�ان ایین‬ ‫گشایش دومین جشنواره ملی فوالد از ‪ ۵‬پیشکسوت این حوزه اقای‬ ‫رهبری مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان در دوران جنگ ‪ ،‬اقای‬ ‫حس�ینیان معاون پیش�ین فوالد مبارکه‪ ،‬اقای فرقدانی مدیرعامل‬ ‫اس�بق ذوب اهن اصفهان‪ ،‬اقای حبیبیان قائم مقام مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزستان در دوران جنگ و حسن مصیب زاده نخستین تولیدکننده‬ ‫نورد بخش خصوصی قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫ک��رد‪ :‬س��امانه ای نیز تدارک دیده ش��ده ک��ه تامین کنندگان‬ ‫قطعه ارتباط س��ازماندهی ش��ده ای با هم داشته باشند و‬ ‫راه حل های مورد نیاز ان دیده ش��ده است‪ .‬وی درباره‬ ‫بازگشت ‪ ۵۰‬درصد ارز صادراتی فوالدسازان به کشور‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬با رصد صادرات مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫می بینیم که تعهدات ارزی ما به دولت تماما پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬غریب پور در پاسخ به سوال دیگری گفت‪:‬‬ ‫تامین س��نگ اهن مورد نی��از ذوب اهن اصفهان حدود‬ ‫‪۱.۷‬میلیون تن از مناطق مرکزی و سنگان تامین شده و در این‬ ‫زمینه تعهدات دولت براورده ش��ده است‪ .‬سایر نیازهای فوالدسازان ما‬ ‫چون اکتشافات جدیدی در پیش داریم؛ اکتشاف ‪۴۰۰‬هزار هکتار اخیرا‬ ‫شروع شده و مراحل اولیه ان در حال اتمام است و با کشف ذخیره های‬ ‫جدید معدنی بخش��ی از نیاز صنایع را براورده می کند‪ .‬وی با توجه به‬ ‫مش��کالت تحریم های جدید گفت‪ :‬تا به حال به چشم انداز کلی تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد رسیده ایم‪ .‬خوشبختانه سازماندهی الزم را در این‬ ‫زمینه انجام دادیم و امیدواریم به اهداف سازمانی شده دست یابیم‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به س��والی دیگر مبنی بر اینکه بعضی از شرکت های فوالدی‬ ‫گفته می ش��ود کف عرضه در بورس را رعایت نمی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار مس��ئولیت دارد و کنترل و نظارت کافی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫در این راس��تا وزارت صنعتی معدن و تجارت نیز نظارت های س��نگین‬ ‫وی همچی��ن افزود‪ :‬دو میز س��اخت داخل ل��وازم خانگی‪ ،‬میزهای‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬تاسیس��ات‪ ،‬خودرو و ریل��ی و همچنین فوالد را‬ ‫تا پایان س��ال برگ��زار می کنیم‪.‬صادقی نیارکی افزود‪ :‬امروز‬ ‫نخس��تین میز ساخت داخل حوزه فوالد با کاهش ارزبری‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ون یورو در قالب قراردادها و تفاهمنامه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اضاف��ه کرد‪ :‬با برداش��تن تحریم ها نباید‬ ‫فرصت و مزیت ملی س��اخت داخل برداش��ته بش��ود که این‬ ‫اراده و وف��اق مل��ی می خواهد‪ .‬سرپرس��ت معاون��ت امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اظهار امیدواری کرد‪ :‬یک میز س��اخت‬ ‫داخ��ل در ح��وزه فوالد را تا پایان س��ال برگزار می کنی��م‪ .‬صادقی نیارکی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا اراده مل��ی باید به س��مت س��اخت داخل پی��ش برویم‬ ‫تحریم ه��ا م��ا را به این س��مت پیش برد و اس��تمرار ان نیازمند وفاق ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫و فن��اوری رئیس جمهوری ادامه داد ‪۱۱۰ :‬س��ال فروش نفت به‬ ‫ما یاد داده است که می توان همه چیز از قطعه تا فناوری‬ ‫را برای کش��ور خرید‪ .‬این در حالی اس��ت که فناوری‬ ‫یادگرفتنی اس��ت؛ بنابراین با پ��ول می توان کارخانه‬ ‫خری��د اما نمی توان صنعت خریداری کرد‪ .‬س��تاری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬پ��ول نفت‪ ،‬فرهنگ کارافرین��ی را از ما‬ ‫گرفته است و هم اکنون وظیفه ماست که این فرهنگ‬ ‫را تغییر بدهیم که البته این کار بس��یار سختی است‪ ،‬اما‬ ‫نش��دنی نیست و در کنار هم و با هم می توانیم این فرهنگ را‬ ‫تغییر بدهیم‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬در کل ساختار وارداتی ما روان اما ساختار‬ ‫صادراتی ما بسیار ضعیف است هم اکنون با وجود تحریم ها این فرصت‬ ‫مناسبی است که این ساختارها را تغییر دهیم و فرصتی برای بازسازی‬ ‫است‪ .‬باید ساختارهای فکری و تشکیالتی را تغییر بدهیم و طراحی ها‬ ‫و الیسنس ها را در داخل طراحی کنیم‪.‬‬ ‫و س��ختگیرانه ای دارد و ب��ا انها که موارد را رعای��ت نمی کنند برخورد‬ ‫می کند‪ .‬خوش��بختانه در زمینه بومی سازی عدد داریم‪ .‬سال های قبل‬ ‫در تولید هر تن فوالد ‪ ۱۰۰‬دالر ارزبری داش��تیم که در حال حاضر این‬ ‫رقم به ‪ ۸۰‬دالر رس��یده و ‪ ۲۰‬دالر کاهش یافته است‪ .‬به همین دلیل به‬ ‫دنبال این هس��تیم که این وابستگی ارزی را کاهش دهیم‪ .‬استراتژی ما‬ ‫این است که خام فروشی را کاهش دهیم‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫برای جلوگیری از خام فروشی ایمیدرو چه برنامه ای دارید‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از خام فروشی به دلیل سیاس��ت های بازرگانی با وضع عوارض‬ ‫بر صادرات حل ش��ده اس��ت اما بخش مهمترش این اس��ت که صنایع‬ ‫پایین دستی ایجاد کنیم که خوشبختانه ایمیدرو این سیاست را داشته‬ ‫و در تولید محصوالت با ارزش که نیاز کشور را تامین می کند ورود کرده‬ ‫است‪ .‬محصوالت فوالدی ما دارای ارزش است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بیش��ترین ص��ادرات در زنجیره ف��والد را دربخش اهن‬ ‫اس��فنجی داریم که اخیرا روی اهن اسفنجی تمهیدی اندیشیده شده‬ ‫که با وضع عوارض مش��کل ان هم رفع ش��ود‪ .‬وی افزود ‪ :‬ما در تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن تا چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬طبق برنامه داریم پیش می رویم و در‬ ‫این سال به میزان ‪ ۵۵‬میلیون تن ظرفیت تولید فوالد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫غریب پور تاکید کرد‪ :‬بومی سازی در کوتاه مدت و میان مدت به نیازهای‬ ‫ما جواب می دهد اما در بلندمدت ما نیازمند دانش فنی بومی‪ ،‬س��اخت‬ ‫ماشین االت فوالدسازی و تجهیزات و اموزش هستیم‪.‬‬ ‫حمایت بانک صادرات از ایجاد ظرفیت های جدید فوالد‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صادرات نی��ز در دومین‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬یکی از مشکالت ما در کشور باور‬ ‫نداشتن به توانمندی های خود ماست‪.‬‬ ‫در ابت��دای انق�لاب در صنعت فوالد‬ ‫ما ق��ادر به تولید ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن ف��والد بودیم اما هم اکنون ظرفیت‬ ‫ف��والد م��ا ب��ه ‪ ۳۰‬میلیون تن رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت اله صیدی با اش��اره به این موضوع که امریکا‬ ‫در همان دهه ‪ ۴۰‬و پیش از انقالب راضی به تاس��یس‬ ‫کارخانه فوالد در کشور ما نبود‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬زمانی که‬ ‫در ده��ه ‪ ۴۰‬قرار بود که ذوب اه��ن راه اندازی کنیم‪،‬‬ ‫س��فیر امریکا با خش��م با ما برخورد کرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ک��رد‪ :‬ظرفیت تولید ‪ ۳۰‬میلی��ون تن فوالد به‬ ‫معنای گردش مال��ی ‪ ۱۵‬میلیارد دالری‬ ‫اس��ت و این رقم سهم قابل توجهی در‬ ‫تولید ناخالص ملی ایفا می کند‪ .‬البته‬ ‫نباید به این میزان قانع ش��ویم و باید‬ ‫ظرفی��ت خود را ب��ه ‪ ۴۵‬میلیون تن‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ادامه داد‪ :‬‬ ‫تقاضای من این اس��ت که دس��ت اندرکاران‬ ‫ب��رای تولید ‪ ۴۵‬میلی��ون تن در کش��ور برنامه ریزی‬ ‫داشته باشند و تا این میزان ظرفیت را بانک صادرات‬ ‫حمای��ت خواهد کرد‪ .‬صیدی تاکید کرد ‪ :‬هدف ما این‬ ‫اس��ت که گردش مالی فوالد را ب��ه ‪ ۳۵‬میلیارد دالر‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫اهداف جشنواره ملی فوالد‬ ‫صرفه جویی ‪ ۹۵‬میلیون یورویی فوالدسازان‬ ‫بومی سازی ‪ ۱۲‬هزار قطعه در چادرملو‬ ‫اس��داهلل فرش��اد عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ف��والد نیز که به جای بهرام‬ ‫س��بحانی رئیس انجمن فوالد س��خنرانی می کرد‪ ،‬در ابتدای مراسم دومین جشنواره ملی‬ ‫فوالد عنوان کرد‪۵۰ :‬سال از عمر فوالد ایران سپری می شود و گنجینه با ارزشی از مدیران‬ ‫را در زنجیره فوالد دارا هس��تیم و امیدواریم که پاس��خگوی نیاز این زنجیره باشیم‪ .‬فرشاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬جش��نواره دو هدف دارد‪ ،‬یکی تقدیر از مدیران و دس��ت اندرکاران و چهره های‬ ‫ماندگار این صنعت و دیگری معرفی ظرفیت های ملی در زمینه بومی س��ازی در صنعت‬ ‫فوالد است‪ .‬وی افزود‪ :‬انجمن تولیدکنندگان فوالد با همکاری ایمیدرو ‪ ۳‬ماه پیش سامانه‬ ‫مل��ی بومی س��ازی را رونمایی کرد و همچنین «صن��دوق پژوهش و فناوری فوالد ایران»‬ ‫با همکاری صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری را نیز راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫سیدرس��ول خلیفه س��لطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این جشنواره با‬ ‫اشاره صرفه جویی ارزی قرارداد و تفاهمنامه های شرکت های فوالدی عنوان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با زیرمجموعه های خود با عقد قرارداد و تفاهمنامه هایی در س��ال جاری ‪۴۰‬‬ ‫میلیون یورو صرفه جویی کرده است‪.‬‬ ‫همچنین فوالد خوزس��تان ‪ ۷.۱‬میلیون یورو‪ ،‬خراس��ان ‪ ۴.۶‬میلیون یورو ‪ ،‬میدکو ‪۲.۴‬‬ ‫میلیون یورو‪ ،‬گل گهر ‪ ۲۰‬میلیون یورو‪ ،‬چادرملو ‪ ۱۰‬میلیون یورو و کاوه پارس ‪ ۷.۶‬میلیون‬ ‫یورو‪ ،‬فوالد الیاژی ‪ ۳.۸‬میلیون یورو در راستای بومی سازی صرفه جویی کرده اند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬جمع صرفه جویی های ارزی در سال جاری از سوی فوالدسازان به‬ ‫‪ ۹۵‬میلیون یورو می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز در دومین جشنواره ملی فوالد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت معدنی و صنعتی چادملو در راستای بومی سازی گام های مهمی را برداشته‬ ‫است و در این راستا توانسته ‪ ۱۲‬هزار قطعه را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫محمود نوریان در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬در زمینه قطعه در این شرکت ما توانسته ایم‬ ‫که حتی به سوئد صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمود نوریان با اش��اره به برخی اقدام هایی که در راس��تای بومی س��ازی در ش��رکت‬ ‫چادرملو انجام گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله مهمترین اقدام هایی که در زمینه بومی سازی‬ ‫در چادرمل��و انجام گرفته می توان به س��اخت قطعه ش��افت سنگ ش��کن‪ ،‬اتصال ناوگان‬ ‫اتش باری و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫تولید ورق فوالدی‬ ‫در کارخانه فوالد قاینات‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد ایران گفت‪:‬‬ ‫تولید ورق فوالدی در برنامه های توس��عه ای‬ ‫کارخانه فوالد قاینات قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا حس��ن یونس��یان افزود‪ :‬بنا‬ ‫داریم به طور موازی تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬تولید‬ ‫ورق را به محصوالت فعلی که اس��لپ و بیلت‬ ‫است‪ ،‬اضافه کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بع��د از راه ان��دازی بخ��ش‬ ‫فوالدس��ازی کارخانه‪ ،‬در پایین دست‪ ،‬پروژه‬ ‫ورق سازی را ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی برای اس��تان های خراس��ان‬ ‫ش��مالی و خراس��ان جنوبی که ه��م اکنون‬ ‫نیازشان را از مرکز ایران و مبارک اباد تامین‬ ‫می کنن��د‪ ،‬این نخس��تین کارخانه تولید ورق‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی ف��والد با تاکید بر‬ ‫اینکه با توجه به مش��کالتی که س��د راه بود‪،‬‬ ‫‪ ۲‬م��اه از برنام��ه عقب هس��تیم تصریح کرد‪:‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا اخر‬ ‫اردیبهش��ت و اوایل خرداد ماه ‪ ۹۹‬فاز احیای‬ ‫کارخانه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه این اس��ت که تا اخر‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬برای پروژه فوالدس��ازی نیز مجوز‬ ‫تست سرد را بگیریم تا وارد مدار شود‪.‬‬ ‫یونسیان با اشاره به اینکه طوالنی شدن کار‬ ‫در پ��روژه فوالد‪ ،‬برخی پیامده��ا را به همراه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کار ک��ه طوالنی‬ ‫ش��ده بود پیمانکارانی که از سال ‪ ۸۷-۸۶‬کار‬ ‫خود را در مجموعه ش��روع کرده بودند‪ ،‬توان‬ ‫مالی گذش��ته را نداش��تند و همین ادامه کار‬ ‫را با مش��کل مواجه ک��رد بنابراین جابه جایی‬ ‫پیمانکاران صورت گرفت تا روند اجرا سرعت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی برای رفع مش��کل تاخیر در‬ ‫پرداخت اقس��اط با طرف های خارجی نیز در‬ ‫مرحله اول ‪ ۲۹۵‬میلی��ارد تومان و در مرحله‬ ‫دوم که همین ‪ ۱۰‬روز قبل بود ‪ ۱۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان پرداخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی ف��والد درباره‬ ‫پرداخت معوقات کارگ��ران و پیمانکاران هم‬ ‫گفت‪ :‬تمامی مطالبات پرداخت ش��ده اس��ت‬ ‫و درحال حاض��ر به طرف خارجی‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫داخل��ی‪ ،‬کارگران بدهی نداریم و حتی معوق‬ ‫حقوق هم نداریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به می��زان اش��تغالی که این‬ ‫کارخانه ایجاد می کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با راه اندازی‬ ‫بخش احیا و اهن اس��فنجی به طور مستقیم‬ ‫برای ‪ ۴۰۰‬نفر و به طور غیرمستقیم برای ‪ 3‬تا‬ ‫‪ ۴‬هزار نفر شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫یونس��یان افزود‪ :‬در فاز فوالدس��ازی هم به‬ ‫طور مس��تقیم ب��رای ‪ ۶۰۰‬ت��ا ‪ ۷۰۰‬نفر و به‬ ‫طور غیرمس��تقیم برای ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار نفر شغل‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در جذب‬ ‫نیروه��ا اولویت با نیروه��ای بومی خواهد بود‬ ‫و بر اساس تخصص هایی که وجود دارد ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد منابع انس��انی مورد نی��از‪ ،‬از نیروهای‬ ‫بوم��ی تامین خواهد ش��د و اگر در تخصصی‬ ‫کاس��تی باش��د‪ ،‬از طریق فراخ��وان و ازمون‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد در‬ ‫ارتب��اط با تامین اب مورد نیاز کارخانه گفت‪:‬‬ ‫برای تامین اب پ��روژه‪ ،‬عالوه بر چاه های در‬ ‫اختیار‪ ،‬ش��رکت اب منطقه ای ‪ ۲‬راهکار ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫یونس��یان گف��ت‪ :‬مهم تری��ن کاری که در‬ ‫کارخانه اتفاق افتاد‪ ،‬خرید سیس��تمی خاص‬ ‫برای پروژه فوالدسازی است که مصرف اب را‬ ‫نصف می کند که برای خرید این سیس��تم ‪5‬‬ ‫میلیون یورو هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای فروش محصوالت این‬ ‫کارخانه هیچ مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران در برج میالد اغاز به کار کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫مالیات بر‬ ‫دپوی معادن‬ ‫ابوالقاسم صدیق‬ ‫فعال معدنی‬ ‫برنامه کارگاه های اموزشی‬ ‫نمایشگاه فلزات غیر اهنی‬ ‫خبر‬ ‫همزمان ب��ا دومین همایش و نمایش��گاه تخصصی‬ ‫معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬استخراج‬ ‫و ف��راوری) کارگاه ه��ای گوناگون��ی برگ��زار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫عناوی��ن و برگزارکنندگان این‬ ‫کارگاه ها به این ش��رح اس��ت‪ :‬کارگاه اشنایی با ذخایر‬ ‫ط�لای اپی ترمال به همت س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن ایران با اجرای احمد مشکانی‪ ،‬کارگاه مروری بر‬ ‫روش های اکتشاف طال ب ه همت سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی ای��ران با اجرای بهنام شمس��ی‪،‬‬ ‫کارگاه معرف��ی عناص��ر ن��ادر خاکی ای��ران مبتنی بر‬ ‫فعالیت ه��ا و برنامه های س��ازمان ایمی��درو به همت‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران با اجرای غالمرضا مالطاهری و س��ولماز افسری‪،‬‬ ‫کارگاه ارزیابی اقتص��ادی پروژه های معدنی و صنعتی‬ ‫به همت س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران با اجرای‬ ‫دکتر س��لطانی‪ ،‬کارگاه چالش مطالع��ات طال از تهیه‬ ‫نمونه تا انالیز با همت س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫ایران با اجرای مهندس عیس��ی زاده‪ ،‬کارگاه روش های‬ ‫رادیو مگنتوتلوریک و مگنتوتلوریک فرکانس شنوایی‬ ‫با چشمه کنترل ش��ده در مطالعات کانسارهای فلزی‬ ‫و اب های زیرزمینی به همت س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتشافات معدنی کش��ور با اجرای مهدی محمدی‪،‬‬ ‫کارگاه بررس��ی اجمالی فلزات غیراهنی (مس‪ ،‬سرب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬طال و الومینیوم و‪ )...‬در محورهای اقتصاد معادن‬ ‫زیرس��اخت و محیط زیس��ت به همت ش��رکت فوالد‬ ‫تکنیک با اجرای علیرضا اصالنی‪ ،‬هاجرالسادات محقق‬ ‫مطلق و ازاده پوریانی‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۱‬درصدی فروش‬ ‫کنسانتره نفلین سینیت‬ ‫مدی��ر مجتم��ع نفلین س��ینیت کلیبر با اش��اره به‬ ‫رش��د ‪ 11‬درصدی فروش کنس��انتره نفلین س��ینیت‬ ‫در ‪ 9‬ماه ابتدایی س��ال جاری گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال با ف��روش ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن کنس��انتره نفلین‬ ‫سینیت درجه یک توانستیم ‪ ۱۱‬درصد رشد نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل داشته باشیم و درصدد هستیم‬ ‫برنامه تدوینی تولید و فروش را تا پایان امس��ال عملی‬ ‫کنیم‪ .‬به گزارش ایمپاسکو‪ ،‬علیرضا خوش مقام‪ ،‬مدیر‬ ‫مجتمع نفلین س��ینیت کلیبر افزود‪ :‬با استفاده از توان‬ ‫بخش خصوصی از مهر ‪ ۹۶‬تاکنون‪ ،‬با تالش های انجام‬ ‫ش��ده ازس��وی تیم راهبری تغییرات مثبتی در واحد‬ ‫تولید و بازاریابی انجام ش��ده و اکنون ش��اهد افزایش‬ ‫رونق تولید در سطح منطقه هستیم‪ .‬خوش مقام درباره‬ ‫پیشرفت طرح جدید واحد ‪ ۴۰‬هزار تنی نفلین سینیت‬ ‫ب��ه روش تر که با حضور بخش خصوصی در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری از کارهای زیربنایی به پایان‬ ‫رس��یده‪ ،‬نخس��تین محموله تجهیزات نی��ز در محل‬ ‫مجتمع مس��تقر ش��ده و امیدواریم طرح یادش��ده در‬ ‫موعد قرر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬دومین نمایش��گاه معادن و‬ ‫صنایع فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫فراوری) امسال از ‪ ۲۹‬دی تا اول بهمن در هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ب��ر فل��زات غیراهن��ی ب��ا‬ ‫موضوع هایی چون اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری‬ ‫تاکی��د دارد‪ .‬در این همایش س��ه روزه ش��اهد‬ ‫حض��ور مهمان های داخل��ی و خارجی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬اه��داف و برنامه های ای��ن همایش چه در‬ ‫حوزه اکتش��اف و چه در حوزه های اس��تخراج و‬ ‫فراوری این است که حرف های جدیدی مطرح‬ ‫شود‪ .‬سخنرانی‪ ،‬کارگاه های تخصصی و اموزشی‬ ‫جزو برنامه های اصلی این همایش هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه به تمام فل��زات غیراهنی‬ ‫پرداخت��ه می ش��ود و تنها بر ی��ک عنصر خاص‬ ‫تاکید نمی شود‪ .‬طال‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و سرب و‬ ‫روی همه به یک اندازه مهم هستند‪ .‬خواسته های‬ ‫فعاالن این حوزه به گوش مس��ئوالن می رسد تا‬ ‫اقتصاد در این صنایع به خوبی به گردش دراید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫باوج��ود اینکه فعاالن معدنی ب��ه وزارت دارایی اعالم‬ ‫می کنند که فروشی نداشته اند که بخواهند براساس ان‬ ‫مالیاتی پرداخت کنند‪ ،‬همچنان باید پاس��خگو باش��ند‪.‬‬ ‫کمتری��ن انتظار ما از مس��ئوالن این اس��ت ک��ه در اخذ‬ ‫مالیات قانونی رفتار کنند‪ .‬هرچند وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از لحظه اکتش��اف ت��ا تولید فعالیت معدنکاری‬ ‫ورود می کن��د و اطالعات معدنکاران را به طور کامل دارد‬ ‫اما انها از میزان فروش ما اطالعات کافی ندارند؛ بنابراین‬ ‫وزارت دارای��ی ب��دون اطالعات کاف��ی از مبلغ فروش ما‬ ‫براس��اس داده ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫انتظ��ار دارد ما مبلغ زی��ادی را به عنوان مالیات پرداخت‬ ‫کنیم‪ .‬متاس��فانه س��ازمان مالیاتی از بار دپو هم مالیات‬ ‫دریاف��ت می کند‪ ،‬در حالی که زمانی باید مالیات بگیرند‬ ‫که معدنکاران فروشی داش��ته باشند‪ .‬استدالل انها این‬ ‫اس��ت که فعاالن معدن��ی باید اثبات کنند که فروش��ی‬ ‫نداش��ته اند‪ ،‬در حالی که از لح��اظ حقوقی باید اصل را بر‬ ‫برائت گذاش��ت‪ .‬اگر قرار است چیزی ثابت شود سازمان‬ ‫مالیاتی باید ثابت کند‪ ،‬نه فعاالن معدنی‪.‬‬ ‫متاس��فانه در هیات رس��یدگی به اختالف هم به طور‬ ‫معمول طرف معدن��کار را نمی گیرن��د‪ .‬داور و قاضی ای‬ ‫ک��ه در هیات حل اخت�لاف وزارت دارایی تصمیم گیری‬ ‫می کن��د خود طرف دعوا اس��ت‪ .‬وقتی قاضی خود طرف‬ ‫دعوا باش��د‪ ،‬به نفع خود رای می ده��د‪ .‬به عنوان راهکار‬ ‫پیش��نهاد می کنم در هیات های ح��ل اختالف خارج از‬ ‫نیروه��ای دارای��ی از س��ازمان های مردم نه��اد معدنی‪،‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی‪ ،‬خانه معدن و حت��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز دعوت ش��ود‪ .‬در واقع افرادی‬ ‫که به کار معدن تسلط داشته و با قوانین اشنا باشند باید‬ ‫در چنین جلساتی حضور پیدا کنند تا مشکل معدنکاران‬ ‫کمتر شود‪.‬‬ ‫به دنبال رقابتی سالم میان تامین کنندگان بخش معدن‬ ‫‹ ‹ظهور فناوری های عرصه معدن‬ ‫محمدحس��ین دهقانی تفتی‪ ،‬مدیر ش��رکت‬ ‫کان��ی فن��اوران ی��زد ک��ه در ح��وزه کانی های‬ ‫غیراهن��ی فعالی��ت می کند ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه به این خاطر ک��ه فناوری های عرصه‬ ‫معدن را به منصه ظهور می رس��اند‪ ،‬مهم است؛‬ ‫هرچند باتوج��ه به تحریم ها در ای��ن زمینه به‬ ‫مشکالتی برخورده ایم و انطور که شایسته است‬ ‫نمی توانی��م پیش برویم‪ .‬او با اش��اره به وضعیت‬ ‫معادن در کشور گفت‪ :‬به جز تعداد محدودی از‬ ‫معادن بیشتر ماشین االتی که در معدن استفاده‬ ‫می شود به طور معمول ابتدایی و سنتی هستند‬ ‫که این امر ناشی از فشار تحریم ها است‪.‬‬ ‫این مشاور استخراج در شرکت های معدنی با‬ ‫بیان اینکه تبادل اطالعات در نمایشگاه می تواند‬ ‫مفید باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوج��ه به تحریم ها و‬ ‫مشکل در ورود فناوری از خارج باید به نیروهای‬ ‫داخلی تکیه کنیم‪ .‬از انجایی که بیش��تر معادن‬ ‫محمد حیدرزاده‪ :‬در نمایش��گاه متوجه می شویم چه کسانی‬ ‫توانای��ی ارائه خدمات‪ ،‬ارائه نقش��ه‪ ،‬تجهیزات و‪ ...‬را دارند‪.‬‬ ‫در نتیجه رقابت س��المی بین تامین کنندگان شکل می گیرد و‬ ‫ما با ارزیابی کیفیت کاال‪ ،‬خدمات و نرخ از انها خرید می کنیم‬ ‫در کشور کوچک هس��تند و رشد انها می تواند‬ ‫ب��ه اقتصاد کم��ک کند‪ ،‬این معادن با ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه می توانن��د از روش ه��ای جدید‬ ‫و دان��ش بوم��ی بهره مند ش��وند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫تامین کنندگان معدن باید بر روش هایی متمرکز‬ ‫ش��وند که هزینه های حمل ونق��ل و فراوری را‬ ‫ن‬ ‫پایین م��ی اورد‪ .‬به این ترتیب نمایش��گاه از ای ‬ ‫جه��ت که می تواند به اقتص��ادی کردن فعالیت‬ ‫معدن کمک کند‪ ،‬مفید است‪.‬‬ ‫دهقانی تفتی درباره دستاوردهای شرکت در‬ ‫نمایش��گاه نیز گفت‪ :‬ما با حضور در نمایش��گاه‬ ‫با ش��رکت های مختلف تبادل نظ��ر و روش های‬ ‫مختلف را بررسی می کنیم‪ .‬روش هایی که برای‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬استخراج و ادامه کار معدنکاری مفید‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب اطالعات جامع و روز‬ ‫محمد حیدرزاده‪ ،‬فع��ال معدنی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫درباره اهمی��ت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫غیراهنی ها گف��ت‪ :‬برگزاری این نمایش��گاه به‬ ‫شکل تخصصی اتفاق مثبتی است؛ به این دلیل‬ ‫ک��ه م��س‪ ،‬روی و‪ ...‬به طور معمول در حاش��یه‬ ‫فوالد و اهن نادیده گرفته می ش��دند اما امروز با‬ ‫برگزاری چنین نمایشگاهی استقالل و توجه به‬ ‫انها بیشتر می شود‪.‬‬ ‫حی��درزاده در ادام��ه ب��ه نقطه ضع��ف ای��ن‬ ‫نمایش��گاه نیز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬معدنکاری‬ ‫و تجهی��زات معدن��ی برای ف��والد و مس یعنی‬ ‫اهنی ه��ا و غیراهنی ه��ا به طور مش��ترک ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬ماش��ین االت حفاری و معدنکاری در‬ ‫ای��ن دو بخش متفاوت نیس��ت و همه وس��ایل‬ ‫مش��ترک اس��ت؛ در نتیجه از نق��اط ضعف این‬ ‫نمایش��گاه می ت��وان ب��ه دوری دو بخش��ی که‬ ‫مشترکات زیادی دارند اشاره کرد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اشاره به اینکه در نمایشگاه‬ ‫می توان ش��اهد تبادل نظر بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نکته‬ ‫مهمی که باید در نمایش��گاه به دنبال ان باشیم‬ ‫این اس��ت ک��ه معدن��کاران ک��ه مصرف کننده‬ ‫تجهی��زات و ادوات هس��تند اطالع��ات جامع و‬ ‫ب��ه روزی را از تامین کنندگان کس��ب کنند‪ .‬در‬ ‫واقع قصد این اس��ت که تامین کنندگان شامل‬ ‫ش��رکت های حف��اری‪ ،‬ژئوفیزیک ی��ا تجهیزات‬ ‫معدنکاری با فعاالن معدنی اش��نا شوند و دست‬ ‫به تب��ادل اطالعات بزنند‪ .‬او ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫نمایش��گاه موفق نمایشگاهی اس��ت که در ان‬ ‫تبادل نظر انجام ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬معدنکاران‬ ‫بای��د بتوانن��د اطالعات جدی��د تامین کنندگان‬ ‫تجهی��زات را در نمایش��گاه دریاف��ت کنند‪ .‬در‬ ‫این روند ش��رکت های حفاری‪ ،‬نقش��ه برداری و‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه تجهیزات معدنی می س��ازند‬ ‫با حضور در نمایش��گاه اطالعات ش��ان را عرضه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حی��درزاده در ادامه با بیان اینکه نمایش��گاه‬ ‫بای��د به علم و دان��ش توجه کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه انتظ��ار داری��م مقاله های��ی در‬ ‫زمینه فناوری و دانش روز ارائه ش��ود تا ش��اهد‬ ‫معدنکاری به روز و اطالعات جدید دنیا باش��یم‪.‬‬ ‫اگر به این مهم توجه شود نمایشگاه گامی مثبت‬ ‫برای فعاالن معدنی برداشته است‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی ب��ا بیان اینکه نمایش��گاه‬ ‫فضایی برای رفع نیازها اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫بخ��ش معدن فعالیت می کنیم و به یک س��ری‬ ‫ش��رکت ها و کارکنان نیاز داری��م که امیدواریم‬ ‫در نمایش��گاه بتوانی��م انها را شناس��ایی کنیم‪.‬‬ ‫به طور مثال مجموعه ما به اس��تادکار تونل نیاز‬ ‫دارد اما نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم و چطور‬ ‫با این افراد اش��نا ش��ویم؛ بنابراین با حضور در‬ ‫نمایش��گاه می توانیم به این افراد دسترسی پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در نمایش��گاه متوجه می شویم‬ ‫چه کس��انی توانایی ارائه خدمات‪ ،‬ارائه نقش��ه‪،‬‬ ‫تجهیزات و‪ ...‬را دارند‪ .‬در نتیجه رقابت س��المی‬ ‫بی��ن تامین کنن��دگان ش��کل می گی��رد و ما با‬ ‫ارزیابی کیفیت کاال‪ ،‬خدمات و نرخ از انها خرید‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫تحریم فلزات‪ ،‬فرصت سازی کرد‬ ‫مدی��رکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اعمال محدودیت برای صنایع فلزی معدنی نه تنها‬ ‫ایجاد مش��کل و محدودیت نکرد‪ ،‬بلکه فرصت هایی نیز ایجاد‬ ‫کرد تا توان تولید داخل افزایش یابد و به س��مت بومی سازی‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یف اهلل امیری ضمن تاکی��د بر اینکه‬ ‫تحریم ه��ای صنایع فل��زی تاثیر چندانی ب��ر فعالیت معادن‬ ‫فلزی ما نداش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که از روزی‬ ‫که رئیس جمهوری امریکا از برجام خارج شد‪ ،‬تعداد زیادی از‬ ‫ش��رکت های معدنی ایران در فهرست تحریم ها و تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفتند‪ ،‬اما خوش��بختانه این ش��رکت ها روی پای خود‬ ‫ایستاده و به فعالیت خود ادامه دادند‪ .‬مدیرکل صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه ارائه فهرس��ت‬ ‫جدید تحری��م برخی ش��رکت ها و فلزات ای��ران‪ ،‬تنها جوی‬ ‫روانی ایجاد کرده و تاثیری در عملکرد این ش��رکت ها ندارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پیش از ارائه فهرست جدید فلزات تحریمی‪،‬‬ ‫همه شرکت های ما جزو این تحریم ها بوده اند و تنها به منظور‬ ‫ایجاد جو روانی‪ ،‬هر بار از تعدادی از شرکت ها نام می برند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت بخش خصوصی ما کار خود را به نحو احس��ن‬ ‫انجام می دهد و بلد است که چگونه تحریم ها را دور بزند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته نمی گوییم تحریم ها هیچ تاثیری نداش��ته‬ ‫است؛ تاثیرگذار بوده اند اما بیشتر از جنبه منفی‪ ،‬جنبه مثبت‬ ‫برای ما داش��ته اند و تاثیر ان روی کش��ور بس��یار خوب بوده‬ ‫اس��ت؛ چراکه به س��مت بومی س��ازی و داخلی سازی حرکت‬ ‫تولید کنسانتره سنگ اهن‬ ‫به بیش از ‪ ۳۵.۴‬میلیون تن رسید‬ ‫ام��ار عملکرد ‪ ۹‬واحد بزرگ تولیدی صنعتی ‪-‬‬ ‫معدنی در دوره ‪ ۹‬ماهه امسال دستیابی به تولید‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون و ‪ ۴۳۹‬هزار و ‪ ۲۳۳‬تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن را نش��ان می دهد که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه پارسال رشد ‪ ۳‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مجموع عملک��رد اذرماه ‪۹۸‬‬ ‫مجموعه های س��نگ اهن جالل اباد‪ ،‬گهر زمین‪،‬‬ ‫اپال پارسیان سنگان‪ ،‬ش��رکت صنعتی و معدنی‬ ‫توس��عه ملی‪ ،‬توس��عه مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬معدن��ی و صنعتی گل گهر‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫مرک��زی و صبا نور رق��م ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۹۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۴‬تن کنسانتره س��نگ اهن را نشان می دهد‬ ‫که در مقایسه با اذر پارسال رشد ‪ ۱‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫بیش��ترین تولید ‪ ۹‬ماهه در زمینه کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن در بین واحد های مورد بررسی مربوط‬ ‫به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۱۷‬ه��زار و ‪ ۷۰۸‬تن بود و ش��رکت صنعتی و‬ ‫معدنی توس��عه ملی با یک میلیون و ‪ ۷۷۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تن باالترین رشد در دوره مورد بررسی را با‬ ‫‪ ۶۵‬درصد ثبت کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی عملکرد ‪ ۹‬ش��رکت ب��زرگ صنعتی و‬ ‫معدن��ی در زمینه گندله س��نگ اهن در مدت ‪۹‬‬ ‫ماهه ‪ ۹۸‬گویای تولید ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۳۳۸‬تن اس��ت که نسبت به مدت مشابه در سال‬ ‫گذشته ‪۱‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در اذر امس��ال ف��والد مبارک��ه‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬شرکت توسعه معادن وصنایع معدنی‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬سنگ اهن چادرملو‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬اپال پارسیان سنگان‪،‬‬ ‫ف��والد س��نگان خراس��ان و صبانور ب��ه میزان ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۷۴‬هزار و ‪ ۸۳‬تن تولید داش��تند که‬ ‫در مقایسه با مدت مش��ابه پارسال کاهش هفت‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت معدنی وصنعتی گل گه��ر با تولید ‪۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۶‬هزار و ‪ ۳۰۸‬تن گندله سنگ اهن‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه امس��ال بیشترین تولید را داشت و در‬ ‫مقایس��ه با دوره مشابه سال ‪ ۹۷‬رشد ‪ 2‬درصدی‬ ‫را ثبت کرد‪.‬‬ ‫عالوه براین فوالد خراس��ان نی��ز در دوره این‬ ‫گ��زارش با یک میلی��ون و ‪ ۶۹‬ه��زار و ‪ ۶۳۰‬تن‬ ‫تولید گندله س��نگ اهن رش��د ‪ ۱۱۱‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد که باالترین افزایش عملکرد در بین‬ ‫واحد های مورد بررس��ی اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫امار عملکرد تعداد ‪ ۱۰‬شرکت بزرگ بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی گویای ان اس��ت که در دوره ‪۹‬‬ ‫ماهه امس��ال ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۳۹۸‬هزار و ‪ ۳۷۰‬تن‬ ‫ش��مش فوالدی تولید ش��د که نس��بت به دوره‬ ‫مشابه پارسال رشد ‪ 4‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کرده ایم‪ ،‬تولید افزایش پیدا کرده و ماشین االتی که به سختی‬ ‫از خارج وارد می شد را توانسته ایم در داخل کشور تولید کنیم‪.‬‬ ‫ل حاضر مواد اولیه فوالد ما از سنگ‬ ‫امیری اظهار کرد‪ :‬در حا ‬ ‫گرفته تا انتهای زنجیره فوالد که میلگرد و‪ ...‬اس��ت در داخل‬ ‫تهیه و تولید می ش��ود‪ .‬با جو روانی که ایجاد می کنند‪ ،‬برخی‬ ‫که اطالع کامل ندارند‪ ،‬نگران می ش��وند اما خوشبختانه هیچ‬ ‫مشکلی پیش نخواهد امد‪.‬‬ ‫روزهای سخت تر از این که راهکار دور زدن تحریم ها را بلد‬ ‫نبودیم یا امکان داخلی س��ازی نداشتیم را هم دیده ایم‪ .‬حال‬ ‫ک��ه راه ان را ب��ه خوبی یاد گرفته ای��م‪ ،‬به صراحت می گوییم‬ ‫هیچ مش��کلی پی��ش نخواهد امد و قطع ب��ه یقین تحریم ها‬ ‫نه تنها به ضرر کش��ور ما نشده‪ ،‬بلکه به نفع کشور ما هم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت وزیر خزان��ه داری امری��کا ‪ ۲۰‬دی از وضع‬ ‫تحریم های جدید علیه ایران خبر داد‪.‬‬ ‫وزارت خزان��ه داری امری��کا که پیش از این ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه (بزرگ تری��ن تولیدکننده فوالد در ای��ران) را تحریم‬ ‫کرده بود‪ ،‬در بیانیه جدید خود ضمن اشاره دوباره به نام این‬ ‫شرکت‪ ،‬از تحریم شرکت های دیگری شامل فوالد صبا‪ ،‬فوالد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ف��والد اصفهان‪ ،‬فوالد کاوه جن��وب‪ ،‬فوالد الیاژی‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت صنعتی و معدنی گل گهر‪ ،‬ش��رکت صنعتی و‬ ‫معدنی چادرملو‪ ،‬اهن و فوالد ارفع‪ ،‬ش��رکت الومینیوم ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت الومینیوم المهدی‪ ،‬ش��رکت ملی مس ایران‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان و شرکت اهن و فوالد غدیر خبر داد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫افسار صنعت اسب‬ ‫در دست‬ ‫دولتی های کم تجربه‬ ‫تدوین سیاست های‬ ‫صنعتی کشور بر عهده‬ ‫تیمی جوان‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫برگزیدگان کارافرینی کشور در ایین امین الضرب تاکید کردند‬ ‫جامعه نیز قدمی عقب نگذاشت‪ .‬جامعه اقتصادی ایران‬ ‫کاراموزده دوران سخت است و همواره در فراز و نشیب‬ ‫روزگار دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عده ای از صاحبان کسب وکار در زمان‬ ‫قحطی پا پیش گذاشتند تا دردها را درمان کنند و این‬ ‫قدم ه��ا هرچند کوچک بیش از توان دولت ها در نگاه و‬ ‫قلب های مردم جای گرفت و انها را به معتمدان جامعه‬ ‫تبدیل ک��رد‪ .‬چنین اس��ت که در طول سالیان س��ال ‪،‬‬ ‫یادگارهایی مانند مس��جد و مدرس��ه ازسوی صاحبان‬ ‫کس��ب و کار و بازاریان در سراسر کش��ور ایجاد شد و‬ ‫برای بخش خصوصی اعتبار به همراه اورد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عم��وم مردم همواره در برابر اخبار فس��اد و انواع رانت ها قرار‬ ‫دارند‪ ،‬اما ببینید دس��ت چند درصد کارافرینان جامعه اغشته به‬ ‫رانت اس��ت در ای��ن موقعیت چرا نباید کارافرین��ان را به عنوان‬ ‫نم��اد و الگو به مردم جامعه معرفی کرد؟ چرا دولت ها صدای این‬ ‫منادیان امید را نمی شنوند و چرا گوش ها بسته است؟‬ ‫دانش��کده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و‬ ‫موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫(موسس��ه نی��اوران) نخس��تین چهره ای بود ک��ه از او‬ ‫قدردانی ش��د و لوح و نش��ان امین الضرب به این چهره‬ ‫علمی اهدا شد‪.‬‬ ‫س��هیال ترابی فارسانی نیز پژوهش��گری بود که اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران با اهدای لوح و نش��ان امین الضرب از‬ ‫ سوی بخش خصوصی از او قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خوانس�اری‪ :‬انزواطلب�ی راه�کار ام�روز‬ ‫کارافرینان نیست‬ ‫مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران منحل شد‬ ‫پس از اعالمیه س��ازمان بورس و سازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور درباره غیرقانونی بودن مرکز رتبه بندی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران س��رانجام این مرک��ز با حکم‬ ‫قضایی منحل ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬هیات رئیسه‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران در‬ ‫مصوبه ای‪ ،‬انحالل مرکز مل��ی رتبه بندی اتاق ایران‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬در نام�� ه محمدرضا رمضانی‪ ،‬دبیر کل‬ ‫اتاق بازرگانی ایران به فرهادی مدیرعامل مرکز ملی‬ ‫رتبه بندی اتاق ایران امده است‪« :‬با عنایت به مصوبه‬ ‫مورخه ‪ ۱۳۹۸.۱۰.۸‬هیات رئیس��ه اتاق ایران درباره‬ ‫انحالل ان مرکز‪ ،‬الزم اس��ت ضمن برگزاری مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده و اعالم رس��می تصمی م انحالل و‬ ‫تعیین مدیر تس��ویه و ناظر تس��ویه از هرگونه اقدام‬ ‫تعه��داور از قبیل انعقاد قراداد با نیروهای انس��انی‪،‬‬ ‫خری��د و فروش ام��وال و دارایی ها اجتناب ش��ده و‬ ‫هرگونه عملی��ات مالی یا اداری ب��ا هماهنگی امور‬ ‫مالی اتاق ایران انام می شود‪».‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬پس از حاش��یه های فراوانی که‬ ‫کارت ه��ای بازرگانی یک بار مص��رف درباره قاچاق‬ ‫و ف��رار مالیاتی ایجاد کرد‪ ،‬کارشناس��ان و نهادهای‬ ‫نظارت��ی انتقادهای مهمی را ب��ه اتاق های بازرگانی‬ ‫درباره صدور این کارت ها وارد دانس��ته و خواس��تار‬ ‫ایجاد یک مرکز مس��تقل برای رتبه بندی کارت های‬ ‫بازرگانی شدند‪ .‬اما پیش از راه اندازی مرکز مستقلی‬ ‫برای رتبه بندی‪ ،‬اتاق بازرگان��ی ایران بدون گرفتن‬ ‫مجوزهای الزم با ایجاد یک مرکز رتبه بندی اقدام به‬ ‫رتبه بندی دارندگان کارت های بازرگانی کرد‪ .‬پیش‬ ‫از این اتاق بازرگانی درباره کارت های بازرگانی یکبار‬ ‫مصرف به ش��دت مورد نقد کارشناسان و مسئوالن‬ ‫ق��رار گرفته بود و بعضی ناظ��ران بازار نیز این اقدام‬ ‫اتاق بازرگانی را نی��ز به کارت های بازرگانی یک بار‬ ‫مصرف بی ارتباط نمی دانند‪.‬‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای س��ازمان جهان��ی دریان��وردی‪،‬‬ ‫کش��تی هایی ک��ه در اب ه��ای بین الملل��ی ت��ردد می کنند باید‬ ‫استانداردهای سوخت مصرفی خود را به حدی قابل قبولی برای‬ ‫حفظ محیط زیست برسانند که این موضوع با توجه به تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران مش��کالتی را برای ش��رکت های ایرانی به وجود‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یکی از اصلی ترین استانداردهایی‬ ‫که در س��ال های گذش��ته بر لزوم رعایت ان تاکید شده‪ ،‬استفاده‬ ‫از س��وخت کم س��ولفور در کش��تی ها و شناورهاست و با توجه به‬ ‫محدودیت های��ی که در ماه های گذش��ته تحریم های یک جانبه‬ ‫و غیرقانون��ی امری��کا علیه اقتصاد و مردم ای��ران به وجود اورده‪،‬‬ ‫واردات این س��وخت برای ش��رکت های کش��تیرانی دشوار شده‬ ‫پس از اعالم س��ازمان بورس و س��ازمان بازرسی‬ ‫درب��اره اقدام های غیرقانونی مرک��ز رتبه بندی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران‪ ،‬س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور به‬ ‫وزارت اقتصاد درباره اقدام ه��ای غیرقانونی مرکزی‬ ‫رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت‪.‬‬ ‫در نامه س��ازمان بازرسی کل کش��ور در ‪۱۳‬مهر‬ ‫‪ ۹۸‬ام��ده ب��ود ک��ه اقدام ه��ای ات��اق بازرگانی در‬ ‫تش��کیل«مرکز رتبه بندی اتاق ایران» که منجر به‬ ‫صدور مجوز تحت موسسه رتبه بندی به ‪ ۱۶‬شرکت‬ ‫شده را غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید‬ ‫مجازات مرتکبان ارتش��اء‪ ،‬اختالس و کالهبرداری‪،‬‬ ‫مصداق کالهب��ردای ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل‬ ‫م��ال از طری��ق فریب م��ردم به اختی��ارات واهی و‬ ‫امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و از تکرار تجربه‬ ‫فاجعه بار موسس��ات اعتب��اری غیرمج��از در حوزه‬ ‫نهادهای پولی ابراز نگرانی کرده بود‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫ناطق نوری‬ ‫شناسایی ‪ ۷‬تولیدکننده مبلمان‬ ‫بدون مجوز استاندارد‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد تهران با اشاره به‬ ‫اجباری بودن اس��تاندارد مبلمان اداری‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در نهمین نمایش��گاه مبلمان و‬ ‫تجهی��زات اداری‪ ،‬بازرس��ان اس��تاندارد‬ ‫‪۷‬تولیدکننده بدون مجوز اس��تاندارد را‬ ‫شناسایی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمودرضا طاهری‬ ‫اف��زود‪ :‬در اس��تان ته��ران ‪ ۳۳‬واح��د‬ ‫تولیدکنن��ده مبلم��ان اداری دارای‬ ‫پروان��ه اس��تاندارد معتبر هس��تند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این نمایش��گاه‪ ،‬هفت برند‬ ‫صندلی اداری ب��ا نام های مبلمان اداری‬ ‫پرش��ین‪ ،‬مبلم��ان پویا‪ ،‬ش��فق‪ ،‬مبلمان‬ ‫اداری لی��ور‪ ،‬مبلم��ان اداری اپادان��ا‬ ‫پدیده‪ ،‬مبلم��ان اداری و خانگی پاکرو و‬ ‫واردات سوخت کم سولفور برای کشتیرانی دشوار شده است‬ ‫است‪ .‬در چنین چارچوبی استفاده از ظرفیت ها و تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫اصلی ترین اولویت به شمار می رود و براساس اطالعات ارائه شده‪،‬‬ ‫درحال حاضر تنها پاالیش��گاه شازند اراک توان تولید این سوخت‬ ‫را دارد‪ .‬به وجود امدن مش��کالتی در تامین س��وخت کم سولفور‬ ‫کشتی ها و شناورها باعث شده در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل‬ ‫تج��ارت اتاق بازرگان��ی‪ ،‬نمایندگان بخش خصوص��ی نیز به این‬ ‫مس��ئله بپردازند و نیاز به س��رمایه گذاری جدید در این حوزه را‬ ‫مطرح کنند‪ .‬در این نشست مهدی شریفی نیک نفس نایب رئیس‬ ‫این کمیسیون با اشاره به اینکه از ابتدای ژانویه براساس استاندارد‬ ‫‪ IMO۲۰۲۰‬سوخت کشتی ها باید مطابق با سولفور ‪۵۰۰PPM‬‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعیین این اس��تاندارد منجر به افزایش هزینه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمل و کمبود س��وخت برای انتقال محصوالت پتروشیمی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬چند کش��تی زمینگیر شده اند و سوختی برای انها موجود‬ ‫نیس��ت‪ .‬در واقع اگر پاالیش��گاه های ایران بخواهند در این زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری کنند به ‪ ۱۰‬میلیارد دالر س��رمایه نیاز است‪ .‬در‬ ‫همین باره مسعود پل مه‪ ،‬دبیر انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته‬ ‫نی��ز در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از حدود ‪ ۱۰‬س��ال پیش‪،‬‬ ‫س��ازمان جهانی دریانوردی به بحث استاندارد سوخت کشتی ها‬ ‫و لزوم اس��تفاده از س��وخت کم س��ولفور برای کشتی ها ورود و در‬ ‫س��ال های گذشته بر لزوم پایبندی به ان تاکید کرد‪ .‬این سوخت‬ ‫در بسیاری از کشورهای جهان تولید می شود و مشکلی در تامین‬ ‫ان نیس��ت‪ ،‬اما با توجه به تحریم های انجام ش��ده‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫‪ ،Deco team‬ک��ه باوج��ود اجب��اری‬ ‫ب��ودن اس��تاندارد این فراورده نس��بت‬ ‫ب��ه تولید اق��دام کرده و نی��ز یک واحد‬ ‫تولیدی با برن��د ‪ ITALSTEEL‬که با‬ ‫توجه به نداشتن پروانه استاندارد نسبت‬ ‫ب��ه درج این نش��ان در تبلیغ��ات خود‬ ‫اس��تفاده کرده بود‪ ،‬شناسایی و در حال‬ ‫طی کردن مراحل قانون��ی برای توقیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در توافق های این ادار ه‬ ‫کل با ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی تاکی��د ش��ده ‪ ،‬از حض��ور‬ ‫تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان‬ ‫محص��والت ب��دون مج��وز اس��تاندارد‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫محدودیت های��ی در ای��ن زمینه برای ایران وج��ود دارد؛ از این رو‬ ‫ترجی��ح ب��ر تامین ای��ن نیاز از داخل اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫درحال حاضر تنها پاالیشگاه شازند این سوخت را در داخل ایران‬ ‫تولید می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر دو مشکل داریم؛ از سویی‬ ‫میزان تولید این سوخت متناسب با نیازهای داخلی کشور نیست‬ ‫و م��ا بای��د مقدار تولید خود را افزایش دهیم و از س��وی دیگر این‬ ‫پاالیش��گاه اعالم کرده این س��وخت را در محل پاالیشگاه تحویل‬ ‫می دهد و همین موضوع برای ش��رکت های کش��تیرانی هزینه ای‬ ‫مضاعف به وجود می اورد‪ .‬از این رو امیدواریم با ورود وزارت نفت‬ ‫و نهادهای ذی ربط‪ ،‬شرایط برای برطرف شدن این مشکل و تامین‬ ‫سوخت مورد نیاز شناورها فراهم شود‪.‬‬ ‫اتفاق ه��ای ناگواری که در مدت اخیر رخ داد و به دنبال‬ ‫ان ایرالین های خارجی پروازهای خود را به ایران و برفراز‬ ‫اس��مان ای��ران را لغو کردند‪ ،‬به نوعی گردش��گری ایران‬ ‫را ناب��ود خواه��د کرد و این گونه نیس��ت که بگوییم تاثیر‬ ‫اندکی خواهد گذاش��ت‪ ،‬بلکه ش��اهد تاثیر عمیق منفی‬ ‫ب��ر ای��ن عرضه می گذارد‪ .‬با اخبار منف��ی درباره ایران در‬ ‫جهان به طور قطع باعث می ش��ود هیچ گردشگری ایران‬ ‫را به عن��وان مقصد خ��ود انتخاب نکنن��د‪ ،‬چراکه امنیت‬ ‫نخس��تین مولفه مهمی اس��ت که برای گردشگران مورد‬ ‫توجه اس��ت‪ .‬گاهی هم بح��ث امنیت با جو روانی و اخبار‬ ‫رس��انه ها خدشه دار می شود و فقط به مفهوم واقعی نبود‬ ‫امنیت نیس��ت‪ .‬در واقع رس��انه ها امنی��ت روانی را برهم‬ ‫می ریزن��د که درحال حاضر برای ایران این اتفاق رخ داده‬ ‫اس��ت و حت��ی اگر ایرالین های خارجی ه��م نمی رفتند‪،‬‬ ‫براس��اس امار موثق‪۸۰ ،‬درصد تورهای ورودی اروپایی و‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی کانادا و امریکا لغو شده است و تورهایی که‬ ‫دراین مدت قرار بود به ایران بیایند‪ ،‬دیگر نمی ایند‪ .‬به هر‬ ‫حال وقتی امنیت روانی به هر دلیلی به هم می خورد‪ ،‬تاثیر‬ ‫مستقیم ان بر گردشگری به ویژه بخش ورودی خواهد بود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه گردش��گری خروجی نیز در کنار گردشگری‬ ‫ورودی دچار چالش شده است‪ .‬چندین اژانس هواپیمایی‬ ‫را می شناسم که در همین مدت کوتاه و پس از اتفاق های‬ ‫اخیر‪ ،‬کامال ورشکست شدند و برخی مرخصی می گیرند‬ ‫اما برخی هم از این کار انصراف می دهند‪ ،‬چون معتقدند‬ ‫قادر به ادامه فعالیت در این حوزه نیستند چراکه مشکل‬ ‫فق��ط پروازها و ایرالین ها نیس��تند‪ ،‬بلکه ب��ا این اتفاق ها‬ ‫اخیر س��ختگیری ها هم ش��دید تر و به عنوان نمونه صدور‬ ‫ویزا برای ایرانی ها س��خت تر از گذش��ته شده است‪ .‬حتی‬ ‫افغانس��تانی که ما مهاج��ر از ان می پذیرفتیم‪ ،‬برای ویزا‬ ‫دادن به ایرانی ها مصاحبه گذاشته است‪ .‬هرچند تا پیش‬ ‫از این هم در بخش های مختلف گردشگری دچار مشکل‬ ‫بودی��م اما این دو اتفاق اخیر انها تش��دید می کند‪ .‬هنوز‬ ‫ام��ار دقیقی نداریم ک��ه ایا همه پروازهای خارجی لغو یا‬ ‫خیر اما نکات مهمی که در این میان باید مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬بخش درمانی برای افراد اس��ت که به عنوان نمونه‬ ‫اگر یک بیمار برای درمان الزم باش��د به المان برود باید‬ ‫چه کند؟ یا اینکه دانشجوهایی که خارج از کشور تحصیل‬ ‫می کنند و خانواده های ش��ان در ایران هستند باید چه کار‬ ‫کنند؟ در نتیجه اگر این اتفاق ‪ 100‬درصد باشد و پروازی‬ ‫به ایران و برعکس رخ ندهد فاجعه بزرگی خواهد بود که‬ ‫پیامدهای مختلفی دارد‪.‬‬ ‫ایین نامه نحوه شناسایی‬ ‫خانوارهای مشمول دریافت‬ ‫کمک معیشتی ابالغ شد‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ایین نام��ه اجرایی نحوه‬ ‫شناس��ایی خانوارهای مش��مول دریاف��ت کمک حمایت‬ ‫معیشتی را برای اجرا به وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ابالغ ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬اسحاق جهانگیری‬ ‫دیروز ایین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول‬ ‫دریافت کمک حمایت معیشتی را که به منظور تعیین نحوه‬ ‫بازتوزیع منابع حاصله از افزایش نرخ بنزین بین خانوارهای‬ ‫مشمول به تصویب رسیده‪ ،‬برای اجرا به وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ابالغ‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۸‬به پیشنهاد‬ ‫کرد‪ .‬هیات وزیران در نشست ‪ 15‬د ‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی و در اجرای مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه‪ ،‬ایین نامه‬ ‫اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک‬ ‫حمایت معیش��تی را تصویب کرد‪ .‬بسته حمایت معیشتی‪،‬‬ ‫‪۱۰۰‬درص��د وج��وه حاصل از افزایش ن��رخ بنزین موضوع‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی (س��ران قوای سه گانه)‬ ‫است که مطابق با ضوابط این ایین نامه به خانوارهای هدف‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬براس��اس این ایین نامه‪ ،‬بسته حمایت‬ ‫معیش��تی به خانوارهای یک نفری با حداقل درامد ماهانه‬ ‫و س��االنه ب��ه ترتیب ‪ ۴۰‬و ‪ ۴۸۰‬میلیون ری��ال‪ ،‬دونفری با‬ ‫حداقل درامد ماهانه و ساالنه ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال‪ ،‬سه‬ ‫نفره با حداقل درامد ماهانه و س��االنه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۲۰‬میلیون‬ ‫ری��ال‪ ،‬چهارنفره ب��ا حداقل درامد ماهانه و س��االنه ‪ ۷۰‬و‬ ‫‪ ۸۴۰‬میلی��ون ریال و پنج نفر و بیش��تر ب��ا حداقل درامد‬ ‫ماهانه و س��االنه ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۶۰‬میلیون ریال تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬خانوارهایی که دارای واحد مس��کونی‪ ،‬ش��غل و‬ ‫خودرو به طور «همزمان» یا دارای دو واحد ملکی هستند‪،‬‬ ‫خانوارهای دارای ملک به ارزش ‪ ۱۲‬میلیارد ریال در تهران‬ ‫و کالنشهرها و ‪ ۹‬میلیارد ریال در سایر شهرستان ها‪ ،‬دارای‬ ‫خودرو س��واری به ارزش بیش از ‪ ۳‬میلیارد ریال یا خودرو‬ ‫عموم��ی با ارزش بیش از ‪۴‬میلیارد ریال‪ ،‬خانوارهای دارای‬ ‫بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی‪ ،‬کارفرمایان دارای بیش‬ ‫از سه بیمه پرداز و گیرندگان تسهیالت بانکی در مجموع به‬ ‫مبلغ بیش از ‪ ۳‬میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط‬ ‫باشند‪ ،‬مشمول بسته معیشتی نمی شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در این‬ ‫ایی��ن‪ ،‬با بیان اینکه انزواطلبی راهکار امروز کارافرینان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارافرینان س��رمایه های انس��انی‬ ‫کش��ور هس��تند و حاکمیت می توانس��ت در چند دهه‬ ‫کارافرینان را به نماد انسان دوستی تبدیل کند‪ ،‬اما نگاه‬ ‫همراه با س��وء ظن این اجازه را ن��داد‪ .‬امروز کجای این‬ ‫کش��ور می توان موزه ای از صنعت‪ ،‬کارافرینی و اقتصاد‬ ‫پیدا کرد؟ چرا در هیچ کتاب درسی نامی از انها نیست؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عموم مردم همواره در برابر اخبار فساد‬ ‫و انواع رانت ها قرار دارند‪ ،‬اما ببینید دس��ت چند درصد‬ ‫کارافرینان جامعه اغشته به رانت است در این موقعیت‬ ‫چ��را نباید کارافرینان را به عن��وان نماد و الگو به مردم‬ ‫جامعه معرفی کرد؟ چ��را دولت ها صدای این منادیان‬ ‫امید را نمی شنوند و چرا گوش ها بسته است؟‬ ‫خوانس��اری خطاب ب��ه کارافرین��ان حاضر در جمع‬ ‫گفت‪ :‬امروز رس��الت شما این است که از تمام ابزارهای‬ ‫برای توسعه مفهوم کارافرینی استفاده کنید‪ .‬انزواطلبی‬ ‫راهکار امروز نیس��ت‪ ،‬اگر پیش از این کارافرینان سعی‬ ‫می کردن��د در خل��وت کار کنند امروز بای��د به صحنه‬ ‫بیایند و اجازه دهند مردم با انها اشنا شوند‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی تهران تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫انچ��ه در اقتص��اد و جامعه ایرانی قربانی ش��ده‪ ،‬گوهر‬ ‫اعتماد عمومی اس��ت‪ .‬جوان ایران��ی که به هزار امید و‬ ‫انگیزه از دانش��گاه به شایس��تگی بیرون امده و نسلی‬ ‫که تمنای پیشرفت و توسعه دارد‪ ،‬مردمی که قلب شان‬ ‫ب��رای این اب و خاک می تپ��د و اموخته اند که باید در‬ ‫همین سرزمین زیست‪ ،‬چطور باید به فکر کسب و کار‬ ‫و فردایشان باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه امروز هرکجا سرمایه نمادین‬ ‫وجود داش��ته‪ ،‬با بی تدبی��ری از میان رفته یا حداقل به‬ ‫پایین ترین حد تنزل کرده است‪.‬‬ ‫خوانساری با بیان اینکه امروز جامعه نگران‪ ،‬مضطرب‬ ‫و بی اعتماد به ارکان سیاست گذار و مدیران کشور شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم ای��ران در دهه ‪ ۶۰‬با بحبوحه‬ ‫جن��گ از مرزها دف��اع کردند یا در دهه ‪ ۷۰‬به ش��وق‬ ‫سازندگی گام های بلندی برداش��تند‪ ،‬انها در دهه ‪۸۰‬‬ ‫نیز به انگیزه اصالحات امید افریدند و در ادامه کسانی‬ ‫که س��ودای عدالت در سر داشتند سرخوردگی ملت را‬ ‫به همراه اوردند‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بزرگانی تهران با اش��اره به دهه ‪ ۹۰‬که‬ ‫دوره اشتی با جهان بود اما با ناامیدی همراه شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در تمام این دوره ها مردم پای کش��ور ایس��تادند و‬ ‫عرفان فکری‬ ‫مدرس گردشگری‬ ‫‹ ‹انتقاد از خصولتی شدن نهاد ها‬ ‫در ای��ن ایی��ن همچنی��ن عض��و مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام ضمن انتقاد از اجرا نشدن درست دستور‬ ‫رهبر معظم انقالب درباره خصوصی شدن نهاد ها گفت‪:‬‬ ‫ضرر خصوصی ش��دن نادرس��ت نهاد های دولتی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد بدتر از دولتی بودن انهاست‪.‬‬ ‫ناطق نوری در ایین امین الضرب که در تاالر وحدت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬خواس��ته رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و خصوصی س��ازی ان گونه که‬ ‫باید‪ ،‬موثر واقع نشد و اگر هم انجام شد‪ ،‬خصوصی سازی‬ ‫نش��د‪ ،‬بلکه خصولتی ش��د که ضرر ان از ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫دولتی بودن بدتر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر نهاد ها در سیستم دولتی بود‪ ،‬بر‬ ‫ان نظارت می شد و مشمول قواعد دولتی بود؛ اما وقتی‬ ‫خصولتی می شود همچون شیر بی یال و دمی است که‬ ‫از ان سوء استفاده می شود و دیدیم که چه شد‪.‬‬ ‫ناط��ق نوری تصریح کرد‪ :‬از اغاز جمهوری اس�لامی‬ ‫و س��ال های ابتدایی و دهه ‪ ۶۰‬من و دوس��تان معتقد‬ ‫بودی��م که کار کش��ور و اداره بخش ه��ای مختلف باید‬ ‫به دس��ت مردم انج��ام ش��ود و دولت بای��د برنامه ریز‪،‬‬ ‫هدایتگر‪ ،‬حمایتگر و نظارتگر خوبی باشد و بتواند تولید‬ ‫و س��رمایه گذاری داخلی کشور را از طریق مالیات اداره‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه ن��گاه چپ گرایان��ه برخی‬ ‫مسئوالن در دولت های گوناگون موجب فاصله گرفتن‬ ‫کشور از این تفکر و در نهایت دلسردی شد‪.‬‬ ‫ناطق نوری ب��ا تاکید بر اینکه بای��د از تجربه جهان‬ ‫اس��تفاده کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬نبای��د از صفر ش��روع کنیم تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��ال دیگر ب��ه تجربه های جدید دس��ت یابیم‪.‬‬ ‫دنیا س��الیان پی��ش تجربه کرده و ص��رف اینکه چون‬ ‫نامسلمان هس��تند‪ ،‬نباید از تجربیات شان استفاده کرد‬ ‫اصال عقالنی و اسالمی نیس��ت‪ .‬عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصحل��ت نظام خطاب به کارافرین��ان حاضر در جمع‬ ‫گفت‪ :‬باید به شما دستمریزاد گفت که با تمام رویه های‬ ‫نادرس��ت اداری و بی مهری ه��ا ب��از هم ایس��تاده اید و‬ ‫می ایستید‪.‬‬ ‫وی ضمن انتقاد از رویه بروکراس��ی حاکم بر کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬مردم باید یکجا مراجعه کنند‪ ،‬نه اینکه مردم را‬ ‫س��رگردان و خسته کنیم و در نهایت بگوییم چرا مردم‬ ‫این طور هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازخوانی‬ ‫یک مرثیه‬ ‫ادامه مسیر باوجود سنگالخ ها و نامالیمت ها‬ ‫بیست و سومین روز از دی ‪ ،۱۳۹۸‬تاالر وحدت تهران‬ ‫به رسم ‪۴‬سال گذشته‪ ،‬میزبان فعاالن بخش خصوصی‬ ‫ب��ود‪ .‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫که از دی سال ‪ ۱۳۹۵‬ایینی با عنوان «امین الضرب» با‬ ‫اشاره به نام حا ج محمدحسین کمپانی‪ ،‬امین دارالضرب‪،‬‬ ‫فعال اقتصادی دوره قاج��ار و بنیان گذار اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران برگ��زار می کند‪ ،‬امس��ال نیز چهارمی��ن دوره‬ ‫ای��ن ایین را ب��رای قدردانی و تجلی��ل از کارافرینان‪،‬‬ ‫پیشکسوتان صنعت‪ ،‬پژوهش��گران اقتصادی و جوانان‬ ‫نوافرین برپا کرد‪.‬‬ ‫در چهارمی��ن دوره ایی��ن اعطای نش��ان و تندیس‬ ‫امین الض��رب در دی ‪ ،۱۳۹۸‬تندی��س امین الض��رب‬ ‫ب��ه همراه لوح و نش��ان ب��ه دو کارافرین برتر کش��ور‬ ‫رس��ید‪ .‬داود عابدی املی بنیان گذار گ��روه صنعتی تاژ‬ ‫و علی س��الک نجات بنیان گذار گ��روه صنعتی نجاتی‬ ‫(انات��ا) دو برن��ده اصلی این ایین بودن��د‪ .‬این دو فعال‬ ‫اقتصادی را به واس��طه س��ال ها فعالیت س��الم و مولد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اش��تغال افرینی‪ ،‬تولید و صادرات‪ ،‬مشارکت‬ ‫در تش��کل های بخ��ش خصوصی و ایفای مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی به عنوان «کارافرینان برتر کشور» و شایسته‬ ‫دریافت لوح‪ ،‬نش��ان و تندیس امین الضرب شناسایی و‬ ‫معرفی ک��رد‪ .‬هیات داوران این نش��ان محمد فاضلی‪،‬‬ ‫محس��ن گودرزی‪ ،‬علی اصغر س��عیدی‪ ،‬س��عید لیالز‪،‬‬ ‫رضا باکری‪ ،‬مرتضی س��لطانی‪ ،‬جمشید مغازه ای‪ ،‬اکبر‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬سلطان حس��ین فتاحی‪ ،‬حبیب اهلل انصاری‪،‬‬ ‫مجتبی نائلی‪ ،‬شهادب جوانمردی‪ ،‬فرزین فردیس‪ ،‬علی‬ ‫نقی��ب‪ ،‬محمد مرتض��وی‪ ،‬کاوه زرگران و مهدی فضلی‬ ‫بودند‪ .‬وجه مشترک سخنرانی تمام کارافرینانی که در‬ ‫این ایین پشت تریبون قرار گرفتند‪ ،‬پافشاری به ادامه‬ ‫مسیر باوجود سنگالخ ها و نامالیمت هایی بود که ادامه‬ ‫مسیرش��ان را با س��ختی رو به رو می کرد‪ .‬کارافرینانی‬ ‫که سرگذشت سختی را پشت سر گذاشته اند و همگی‬ ‫به دشوار بودن ش��رایط فعلی اذعان دارند اما به اینده‬ ‫امیدوار هس��تند و در کالم و چهره شان کمتر نشانی از‬ ‫ناامیدی به چشم می خورد‪.‬‬ ‫برخالف س��ال های گذش��ته که مقامات��ی همچون‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزیران هیات دولت‬ ‫در ایین امین الضرب حضور داشتند‪ ،‬امسال غیبت انها‬ ‫در این ایین مشهود بود‪.‬‬ ‫هی��ات داوران هم چنین ‪ ۳‬لوح و نش��ان امین الضرب‬ ‫را به نش��انه قدردانی از فعالیت ه��ای مولد اقتصادی به‬ ‫‪ ۳‬چهره دیگر اختصاص داد‪ .‬نصراله ایزدپناه‪ ،‬موس��س‬ ‫گ��روه صنعتی اس��تیل الب��رز‪ ،‬مه��دی خان محمدی‬ ‫بنیان گذار گروه صنعتی نان س��حر و برادران نوربخش‬ ‫(شمس الدین و نورالدین) بنیان گذار گروه دامداران در‬ ‫این ایین لوح و نش��ان امین الضرب دریافت کردند و از‬ ‫ان ها قدردانی و تحلیل شد‪.‬‬ ‫در ح��وزه اس��تارت اپ ها نی��ز میالد منش��ی پور‪ ،‬از‬ ‫بنیان گذاران ش��رکت تپ س��ی‪ ،‬با دریافت لوح و نشان‬ ‫امین الضرب قدردانی و تجلیل شد‪.‬‬ ‫علینق��ی مش��ایخی‪ ،‬اقتص��اددان و از بنیان گ��ذاران‬ ‫‪7‬‬ ‫مقاومت در مقابل‬ ‫بیمه اجباری‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر‬ ‫هفتمی��ن کمیس��یون مش��ترک همکاری های‬ ‫اقتص��ادی ایران و قط��ر در ‪ ۳‬ماه اینده در تهران‬ ‫برگزار می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬حمید زادبوم‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫در حاش��یه حضور امیر قط��ر در تهران و مالقات‬ ‫با ریاس��ت جمهوری ای��ران‪ ،‬مقدم��ات برگزاری‬ ‫هفتمین کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و‬ ‫قط��ر مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫دی��دار با وزیر بازرگانی و صنع��ت قطر ادامه داد‪:‬‬ ‫براس��اس مذاکرات انجام شده در دیدار هیات های‬ ‫عالی رتب��ه ای��ران و قط��ر‪ ،‬هفتمین کمیس��یون‬ ‫مش��ترک اقتصادی دو کش��ور در ‪ ۳‬ماه اینده با‬ ‫حضور «علی بن احمد الک��ورای» وزیر صنعت و‬ ‫بازرگانی قطر‪ ،‬در تهران برگزار می ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫کل س��ازمان توس��عه تج��ارت با بی��ان اینکه در‬ ‫ت با «علی بن احمد الکورای» وزیر صنعت‬ ‫مالق��ا ‬ ‫و بازرگانی قطر‪ ،‬بر تش��کیل کمیس��یون مشترک‬ ‫همکاری های اقتصادی دو کشور به منظور تسریع‬ ‫در اجرای توافق های فی مابین و برنامه ریزی برای‬ ‫توس��عه مناس��بات اقتصادی و تجاری تاکید شد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مس��ئولیت این کمیس��یون مشترک از‬ ‫س��وی ایران با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫اسوی قطر‪ ،‬با وزارت بازرگانی و صنعت این کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫زادب��وم همچنی��ن از تواف��ق دو کش��ور برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاهی از توانمندی ه��ای ایران و‬ ‫قطر و ارائه ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در این نمایش��گاه و در حاشیه برگزاری هفتمین‬ ‫نشس��ت کمیس��یون مش��ترک همکاری ه��ای‬ ‫اقتص��ادی دو کش��ور خبر داد‪ .‬وزی��ر بازرگانی و‬ ‫صنعت قطر نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری‬ ‫این کمیسیون مش��ترک در اینده نزدیک اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن نشس��ت موضوع ه��ای گوناگون‬ ‫م��ورد عالقه دو کش��ور که می تواند در توس��عه‪،‬‬ ‫تقوی��ت و تحکی��م رواب��ط اقتص��ادی و تجاری‬ ‫تهران‪-‬دوح��ه تاثیرگ��ذار باش��د‪ ،‬دنب��ال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در حاش��یه این دی��دار‪ ،‬وزیر‬ ‫بازرگان��ی و صنعت قطر ضمن اب��راز تمایل برای‬ ‫افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور‪،‬‬ ‫از وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و رئیس کل‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران برای سفر به قطر‬ ‫و مذاکرات بیش��تر به منظور افزایش سطح روابط‬ ‫تجاری دو کشور دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تورهای ورودی ایران لغو شد‬ ‫عضو ات��اق بازرگانی درباره لغ��و پرواز برخی‬ ‫ایرالین ه��ا به ای��ران پس از حادث��ه هواپیمای‬ ‫اوکراینی اظهارکرد‪ :‬لغو پروازها ادامه داس��تانی‬ ‫اس��ت که علی��ه اقتصاد و ملت ما س��ازماندهی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نخس��تین تاثیر ان برداش��ته شدن‬ ‫ترافیک و ترانزیت هوایی از اس��مان ایران است‬ ‫که به معنای حذف یک درامد اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫لغو هماهنگ چند ایرالین مهم که مس��افران را‬ ‫از ای��ران انتقال می دادن��د‪ ،‬در دو جنبه اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬یکی س��هولت دسترسی مس��افران ایرانی‬ ‫به ویژه از ایرالین های اتریشی و لوفت هانزا است‬ ‫که فعال از دست رفته است‪ ،‬موضوع دیگر حوزه‬ ‫گردش��گری اس��ت که دچار مشکل شده است‪،‬‬ ‫براس��اس اخری��ن اخب��ار ‪ ۷۰‬درص��د تورهای‬ ‫خارجی ورود به ایران را لغو کرده اند که به دنبال‬ ‫ان درامد هتلینگ و گردش��گری را به ش��دت‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫عل��ی ش��ریعتی در گفت وگ��و با ایلن��ا افزود‪:‬‬ ‫تاکن��ون م��ا در کش��تیرانی‪ ،‬ت��ردد کامیون ها‪،‬‬ ‫حض��ور در س��امانه های خارجی و بن��ادر دچار‬ ‫مش��کل تحریم بودیم‪ ،‬اگ��ر در بحث هوایی هم‬ ‫تحریم ش��ویم مش��کالت جندجانبه می شود و‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬قراره��ای تجاری‪ ،‬م��راودات و‬ ‫امکان ورود به یک کش��ور دیگ��ر دچار چالش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وقت��ی در موضوع تجارت با ترکمنس��تان و‬ ‫تاجیکس��تان که هم مرز هم هس��تیم مش��کل‬ ‫داریم و پرواز مس��تقیم حذف می ش��ود‪ ،‬هزاران‬ ‫نش��انه ب��رای کس��انی اس��ت ک��ه می خواهند‬ ‫فعالی��ت تجاری داش��ته باش��ند‪ ،‬ای��ن موضوع‬ ‫فض��ا را دچ��ار تش��نج و از روند ع��ادی خارج‬ ‫می کن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به دنب��ال این اتفاق‬ ‫وقتی جامعه درگیر می ش��ود‪ ،‬به تبع ان اقتصاد‬ ‫ه��م درگیر می ش��ود‪ ،‬یعنی در برهه حساس��ی‬ ‫ق��رار داری��م از دور زدن و فیلمب��رداری ی��ک‬ ‫س��فیر تا قطع ش��دن پرواز ایرالین ها همه یک‬ ‫نش��انه اس��ت‪ ،‬نباید بهانه دست دشمن بدهیم‪،‬‬ ‫باید زودتر مس��ائل مان را حل کنیم‪ ،‬لوفت هانزا‬ ‫و هواپیمایی اتریشی اختیار پرواز خود را دارند و‬ ‫لغو می کنند‪ ،‬اما وقتی کشوری مثل سوئد اجازه‬ ‫نشس��تن پرواز ایرانی را که مش��کلی هم ندارد‬ ‫نمی دهد ‪ ،‬نشان دهنده این است که دشمنان ما‬ ‫هماهنگ عمل می کنند و از کشورهایی هم که‬ ‫بی طرف بودند‪ ،‬یارکشی می کنند و این خطرناک‬ ‫است‪.‬‬ ‫در چهاردهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مطرح شد‬ ‫تدوین سیاست های صنعتی کشور بر عهده تیمی جوان‬ ‫گروه تج�ارت‪ :‬در چهاردهمین نشس��ت کمیس��یون‬ ‫صنع��ت و معدن ات��اق بازرگانی ته��ران موضوع «صنایع‬ ‫پیشران و پروژه های سی وچهارگانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در راس��تای رونق تولید» با حضور معاون طرح‬ ‫و برنام��ه این وزارتخانه مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ‪۱۴‬‬ ‫فعالیت صنعتی براس��اس کد دو رقمی ایس��یک به عنوان‬ ‫صنایع پیشران و دارای اولویت تعیین شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ات��اق بازگانی ته��ران‪ ،‬این‬ ‫نشس��ت با مرور مهم ترین رویدادهای اقتصادی و صنعتی‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬پس از ان‪ ،‬محمدرض��ا زهره وندی‪ ،‬رئیس این‬ ‫کمیس��یون خطاب به نمایندگان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پرس��ش هایی را در باب «نق��ش بخش خصوصی‬ ‫در تعیین پیش��ران ها» مطرح کرد و همچنین پرسید که‬ ‫معیارهای تعیین صنایع پیش��ران چه بوده اس��ت؟ بدین‬ ‫ترتیب‪ ،‬کمیس��یون با طرح این پرسش ها‪ ،‬بررسی دستور‬ ‫اصلی این نشست را پی گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای جهت دهی به صنعت‬ ‫در اغ��از دستورجلس��ه این نشس��ت‪ ،‬مع��اون طرح و‬ ‫برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی‬ ‫درباره س��ند سیاس��ت های صنعتی‪ ،‬معدن��ی و تجاری با‬ ‫تکیه بر شناس��ایی و معرفی رش��ته فعالیت های صنعتی‬ ‫پیش��ران و دارای اولوی��ت پرداخت‪ .‬او با اش��اره به اینکه‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬س��ال پرتالطمی بود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با وجود‬ ‫حجم��ی از تنش های روزمره‪ ،‬ت�لاش ما این بود که برای‬ ‫سیاست های صنعتی برنامه ریزی کرده و در جهت خاصی‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬مجموعه پروژه هایی را طراحی کرده ایم که‬ ‫نشست های پایش ان به طور هفتگی برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��عید زرندی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار با بخش‬ ‫خصوصی در ادامه به تدوین اس��تراتژی صنعتی ازس��وی‬ ‫مس��عود نیلی در دولت هش��تم اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫استراتژی و استراتژی های پس ان به دالیلی اجرایی نشد‪.‬‬ ‫در حالی که اگر اجازه می دادیم همان سندها با ایرادهایی‬ ‫که به انها وارد دانسته شد‪ ،‬اجرایی شود‪ ،‬وضعیت صنعت‬ ‫بهت��ر از وضعیت امروز ب��ود‪ .‬به نظر می رس��د حتی یک‬ ‫جهت گی��ری دارای اش��کال بهتر از فق��دان جهت گیری‬ ‫مشخص اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۳۴‬برنامه در‪ ۷‬محور تنظیم شده‬ ‫و تالش ما این اس��ت که این ادبی��ات را در وزارتخانه جا‬ ‫بیندازیم‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬مهدیه فرازکیش‪ ،‬به نمایندگی‬ ‫از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬به نحوه شناس��ایی‬ ‫و معرفی رش��ته فعالیت ه��ای صنعتی پیش��ران و دارای‬ ‫اولوی��ت پرداخت‪ .‬او ب��ا ارائه توضیحات��ی در باب فرایند‬ ‫سیاس��ت گذاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با دو‬ ‫رویکرد سیاس��ت های کارکردی (افقی) و سیاس��ت های‬ ‫گزینش��ی (عمودی) گف��ت‪ :‬در سیاس��ت های کارکردی‪،‬‬ ‫سیاس��ت های مبتنی بر تقویت عمومی کارکردهای بازار‬ ‫نظیر ش��فافیت اطالعات و حقوق مالکیت بدون گزینش‬ ‫صنایع‪ ،‬بنگاه ها یا فناوری های خاص در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در سیاست گزینش��ی نیز به طور مشخص توسعه‬ ‫رشته فعالیت های خاصی دنبال خواهد شد‪ .‬چنان که اغلب‬ ‫کش��ورها از جمله چین‪ ،‬مالزی‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬المان‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬هند و برزی��ل از رویکرد ترکیبی در‬ ‫سیاست صنعتی و تجاری خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫او س��پس با اش��اره ب��ه فراین��د اولویت بن��دی صنایع‬ ‫توضیح داد‪ :‬مرحله نخس��ت این فرایند‪ ،‬شناس��ایی رشته‬ ‫فعالیت های دارای مزیت نس��بی مبتنی ب��ر تحلیل روند‬ ‫این رش��ته فعالیت ها در دهه گذش��ته بوده است‪ .‬مرحله‬ ‫دوم شناس��ایی رش��ته فعالیت های پایه ای و قابلیت س��از‬ ‫مبتنی بر ترازیابی تجربه ای س��ایر کش��ور ها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫مرحله س��وم‪ ،‬استخراج رش��ته فعالیت های دارای اولویت‬ ‫با رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی‪ ،‬س��پس‬ ‫استخراج محصوالت دارای اولویت و در نهایت تالش برای‬ ‫بکارگیری فناوری های نوظهور در توسعه تولید محصوالت‬ ‫دارای اولویت است‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای‬ ‫بازرگانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که شاخص های‬ ‫اولویت بندی بر مبنای دو ویژگی کلیدی اقتصاد مقاومتی‬ ‫یعنی برون گرایی و درون زایی برگزیده شده است؛ به طوری‬ ‫که ‪ ۳‬شاخص سطح فناوری‪ ،‬عملکرد صادراتی و صادرات‬ ‫بالقوه در حوزه برون گرایی و ش��اخص هایی مانند اشتغال‬ ‫به سرمایه‪ ،‬جایگزینی واردات‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬ارزش افزایی و‬ ‫پیوندهای پیش��ین و پسین در بعد درون زایی مدنظر قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬رش��ته فعالیت های پیش��ران و دارای اولویت‬ ‫براس��اس رویکرد تحلیل روند در س��طح کد ایسیک دو‬ ‫رقمی ش��امل محص��والت ش��یمیایی و پتروش��یمیایی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات صنعت��ی‪ ،‬معدنی‪ ،‬پزش��کی و‬ ‫ابزار دقیق‪ ،‬الس��تیک و پالس��تیک‪ ،‬غذایی و اشامیدنی‪،‬‬ ‫نساجی‪ ،‬پوشاک و چرم‪ ،‬وسایل نقیله موتوری و تجهیزات‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬فلزات اساس��ی و کاغ��ذ و محصوالت کاغذی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرازکی��ش همچنین به شناس��ایی محصوالت صنعتی‬ ‫دارای اولوی��ت براس��اس رویک��رد فض��ای محص��ول و‬ ‫پیچیدگ��ی اقتص��ادی اش��اره ک��رد و در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫پیچیدگ��ی محصول ب��ه دانش مولد انباش��ته در هر کاال‬ ‫اطالق می ش��ود‪ .‬در واقع‪ ،‬محص��والت پیچیده تر محتوای‬ ‫قابلیتی متنوع تر و پیش��رفته تر دارند‪ .‬فضای محصول نیز‬ ‫نقش��ه تمامی کاالهای صادر شده در جهان است که این‬ ‫نقش��ه با در نظر گرفتن درج��ه پیچیدگی کاالها‪ ،‬ارتباط‬ ‫بین کاالها از لحاظ نیازهای مشترک انها به عوامل تولید‪،‬‬ ‫مهارت ها و دانش را نشان می دهد‪ .‬ترسیم فضای محصول‬ ‫برای هر کش��ور یا هر صنعت خاص از یک کشور‪ ،‬امکان‬ ‫شناس��ایی گروه کاالیی و یاکاالی مناسب و دارای اولویت‬ ‫برای تولید و صادرات ماندگار را میسر می سازد‪ .‬در بستر‬ ‫تئوریکی این رویکرد‪ ،‬توانمندی ها ش��امل ذخایر سرمایه‬ ‫فیزیکی‪ ،‬انسانی‪ ،‬منابع طبیعی و کیفیت نهادهای موجود‪،‬‬ ‫س��اختار تخصصی شدن یک کش��ور در تولید یک کاال را‬ ‫تعیین می کنند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر سپس از بکارگیری فناوری های نوظهور‬ ‫در توس��عه تولی��د محص��والت دارای اولویت براس��اس‬ ‫رویکرد اینده نگاری س��خن گفت و افزود‪ :‬اینترنت همراه‪،‬‬ ‫اتوماسیون دانشی‪ ،‬اینترنت اشیاء‪ ،‬رایانش ابری‪ ،‬ربات های‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬وس��ایل حمل ونقل بدون راننده و ژنوم نس��ل‬ ‫این��ده‪ ،‬از جمله فناوری های خط ش��کن اینده به ش��مار‬ ‫ می ایند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬حس��ن ثاقب‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگان��ی توضیحات‬ ‫تکمیلی درباره اهمیت شناس��ایی فض��ای محصول ارائه‬ ‫ک��رد و همچنین حامد عادلی نیک‪ ،‬دیگر پژوهش��گر این‬ ‫موسس��ه‪ ،‬توس��عه زنجیره ارزش صنعت پتروش��یمی را‬ ‫به عنوان نمونه ای از سیاست های عمودی تشریح کرد‪.‬‬ ‫پس از ارائه این گزارش ها فعاالن حاضر در این نشست‬ ‫ب��ه طرح نظرات خ��ود درباره این سیاس��ت ها پرداختند‪.‬‬ ‫زهره وندی با اقبال از سیاس��ت های ارائه شده‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را در پیش��برد این سیاس��ت ها‬ ‫همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی لش��کری از جامعه صنعت ایران ه��م با تمجید از‬ ‫انکه تیمی جوان تدوین سیاس��ت های صنعتی کش��ور را‬ ‫ب��ر عهده گرفته‪ ،‬خواس��تار پیوند زدن این سیاس��ت ها با‬ ‫انجمن های تخصصی شد‬ ‫‹ ‹ضرورت توجه به مسائل کالن‬ ‫مه��دی پورقاض��ی‪ ،‬عضو س��ابق هیات نماین��دگان و‬ ‫رئیس پیشین کمیس��یون صنعت و معدن اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬نیز با اش��اره به اینکه تدوین سیاست های صنعتی‬ ‫و معدن��ی در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دارای یک‬ ‫اشکال زیربنایی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایراد اساسی این است‬ ‫که هدفی تعیین نمی شود و فقط به گام هایی که برداشته‬ ‫شده‪ ،‬به عنوان موفقیت نگریسته می شود‪.‬‬ ‫او همچنین بر این عقیده بود که بدون توجه به مسائل‬ ‫فرابخشی نظیر سیاست های ارزی یا سیاست های تجاری‪،‬‬ ‫ت�لاش ب��رای ایجاد رون��ق در بخش ها ب��ا موانعی مواجه‬ ‫می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬ب��ا این رویکرد‪ ،‬اگرچه ممکن اس��ت‪،‬‬ ‫سیاس��ت های تدوین ش��ده موفقیت های کوچکی حاصل‬ ‫کند اما این موفقیت ها اقتصاد کشور را نجات نخواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تعجیل در اجرای سیاست های درست صنعتی‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس کمیس��یون بهبود محیط‬ ‫کس��ب وکار اتاق تهران‪ ،‬با اش��اره به اینکه مرکز خدمات‬ ‫ س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران نی��ز با بهره گیری از‬ ‫روش میک م��ک‪ ،‬به ط��ور تقریبی به همی��ن اولویت های‬ ‫صنعتی در کش��ور دست یافته اس��ت‪ ،‬از مسئوالن وزارت‬ ‫صنعت خواس��ت ک��ه در اجرای این سیاس��ت ها تعجیل‬ ‫کنن��د‪ .‬او همچنین توصی��ه کرد که این سیاس��ت ها در‬ ‫محافل مختلف ارائه ش��ود‪ .‬نجفی من��ش در عین حال ‪۳‬‬ ‫پیش��نهاد مطرح کرد؛ نخس��ت اینکه که این سیاست ها‬ ‫به گونه ای تدوین شود که پس از چند سال قابل بازنگری‬ ‫باش��د‪ ،‬دیگر انکه اولویت های مکانی نیز در ان مش��خص‬ ‫شود و در نهایت اینکه در تکمیل و اجرای این سیاست ها‬ ‫تشکل ها هم به مشارکت دعوت شوند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا فیاض‪ ،‬عض��و این کمیس��یون ضمن تایید‬ ‫س��خنان پورقاضی در زمینه اهمیت مس��ائل فرابخش��ی‬ ‫در توس��عه صنعت��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬افرادی که در این نشس��ت‬ ‫حض��ور یافته اند‪ ،‬فقط وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫نمایندگ��ی می کنن��د؛ بنابراین انتظ��ارات باید در همین‬ ‫س��طح باشد‪ .‬ضمن انکه اگر همین مقدار نیز اقدام نشود‪،‬‬ ‫رویه سال های قبل تکرار خواهد شد‪ .‬اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نیز می تواند در پیش��برد این سیاست ها با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همکاری کند‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬دیگر عضو این کمیسیون هم با بیان‬ ‫اینکه بدون اس��تراتژی در حوزه صنع��ت و معدن نتیجه‬ ‫قاب��ل قبول حاصل نخواهد ش��د و مناب��ع دچار هدررفت‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬عنوان کرد که نواقص سیاس��ت های تدوین‬ ‫شده توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در طول مسیر‬ ‫قابل اصالح خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬حس��ین حقگو‪ ،‬کارش��ناس کمیسیون‬ ‫صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت که در استراتژی‬ ‫تدوین شده ازسوی مس��عود نیلی در گام نخست اقتصاد‬ ‫کالن مورد توجه قرار گرفت و در نهایت به این نقطه ختم‬ ‫ش��د که ‪ ۱۲‬رش��ته صنعتی دارای مزیت درکشور چگونه‬ ‫رقابت پذیر می ش��وند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بدون اصالح مس��ائل‬ ‫اقتصاد کالن نمی توان انتظار داش��ت که مس��ائل اقتصاد‬ ‫خرد در سطح بنگاه ها برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ چرخ را از نو اختراع نمی کنیم‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بی��ان اینکه معاون��ت متب��وع او در تدوین‬ ‫سیاس��ت های صنعتی و معدنی قصد ن��دارد چرخ را از نو‬ ‫اخت��راع کند‪ ،‬افزود‪ :‬همان گونه که توضیح داده ش��د‪ ،‬در‬ ‫رویک��رد افق��ی جهت گیری ها اصالح ش��ده و در رویکرد‬ ‫عمودی وارد انتخاب ش��ده ایم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مطالعات‬ ‫انجام ش��ده با هر مدل��ی‪ ،‬به طورتقریبی همی��ن نتایج را‬ ‫حاص��ل می کن��د‪ .‬به ه��ر روی مزی��ت ای��ران در صنایع‬ ‫منابع محور اس��ت و جهت گیری چنین اس��ت که صنایع‬ ‫اولوی��ت دار در قال��ب زنجیره ارزش توس��عه پیدا کنند و‬ ‫ش��رکت های نواور و فناور به سوی این صنایع سوق داده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫زرن��دی افزود‪ :‬ت�لاش می کنیم که بس��ته سیاس��تی‬ ‫س��ه صنعت تا پیش از س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تدوین ش��ود که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬وارد مرحله اجرایی ش��ویم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ش��کل گیری ی��ک تفاهم نس��بی می��ان دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی برای اغاز اجرای این سیاس��ت ها ضرورت دارد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگان��ی و بخش خصوصی هم می تواند کمک کند‬ ‫تا در این زمینه اجماعی ش��کل بگیرد و کش��ور یکگام به‬ ‫پیش بردارد‪.‬‬ ‫در نهای��ت حاضران در نشس��ت و اعضای کمیس��یون‬ ‫صنعت و معدن نس��بت به برقراری تعامالت بیشتر برای‬ ‫اصالح و پیشبرد سیاس��ت های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫تفاهم کردند‪.‬‬ ‫سیطره تبلیغی شرکت های خارجی بر بازار لوازم خانگی ایران‬ ‫س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به‬ ‫سیطره تبلیغی ش��رکت های خارجی بر بازار لوازم خانگی‬ ‫ایران��ی گفت‪ :‬در این راس��تا ذوق و گرایش مصرف کننده‬ ‫بدین سمت سوق می یابد و نمی توان ان را انکار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬حمیدرضا دهقانی نیا با‬ ‫اشاره به نیاز به س��رمایه گذاری ‪۱۱۹‬میلیون تومانی برای‬ ‫ایجاد ش��غل در حوزه لوازم خانگی اظهار کرد‪ :‬کارشناسان‬ ‫معتقدند لوازم خانگی صنایع باالدستی پتروشیمی و فوالد‬ ‫را نیز ارتقا می ده��د؛ درحالی که ‪۷۰‬درصد حجم این بازار‬ ‫در اختیار شرکت های خارجی بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در گذش��ته قادر به تولید رقابت پذیر نبودیم‬ ‫ام��ا هم اینک ش��رایط ف��رق ک��رده و حت��ی در اخرین‬ ‫نمایش��گاه لوازم خانگی به خ��ود بالیدی��م‪ .‬دهقانی نیا با‬ ‫اشاره به سیطره تبلیغی شرکت های خارجی بر بازار لوازم‬ ‫خانگ��ی ایرانی تصریح کرد‪ :‬در این راس��تا ذوق و گرایش‬ ‫مصرف کننده بدین س��مت سوق می یابد و نمی توان ان را‬ ‫ان��کار کرد؛ بنابراین حمایت از تولید برای مبارزه با قاچاق‬ ‫باید دوشادوش مردم پیش رود‪.‬‬ ‫س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه‬ ‫ام��روز در صورت تامی��ن مواد اولیه‪ ،‬ل��وازم خانگی دارای‬ ‫ظرفی��ت خوب در ح��وزه تولید داخلی با کیفیت اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬وقتی ش��رکت های خارجی به واس��طه تروریس��م‬ ‫اقتصادی تصمیم گرفتند از کش��ور بروند‪ ،‬فضا برای تولید‬ ‫کننده ها باز و مواد اولیه تا حدی تامین شد؛ تولیدکننده ها‬ ‫نیز ق��ول دادند میزان و نرخ کیفی خ��ود را ارتقا دهند و‬ ‫امیدواریم تولیدکننده ها به این قول عمل کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬براس��اس مش��اهدات و گ��زارش وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تولیدکننده ه��ا تعه��د دادند‬ ‫میزان تولی��د را به اندازه کفاف ب��ازار داخلی ارتقا دهند؛‬ ‫ما انتظار داش��تیم وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اعالم‬ ‫کند س��هم تولید کارخانه ها چه میزان در س��ال است نه‬ ‫اینکه حرف های کلی زده شود که نتوان ان را اندازه گیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تا زمانی ک��ه تقاضا برای کاالی قاچ��اق وجود دارد‪،‬‬ ‫تامین کنن��ده برای س��ود اقتصادی س��عی می کند جواب‬ ‫ای��ن تقاض��ا را بده��د؛ بنابرای��ن بنا ب��ر قانون مب��ارزه با‬ ‫قاچ��اق‪ ،‬بای��د در گلوگاه های گوناگون ب��ا قاچاق برخورد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دهقانی نیا سطح عرضه را یکی از اصلی ترین گلوگاه های‬ ‫مبارزه با قاچاق دانس��ت و افزود‪ :‬باید ابزاری را در اختیار‬ ‫داش��ته باش��یم تا مصرف کننده قادر به تمیز دادن کاالی‬ ‫قاچ��اق از غیر قاچاق باش��د و یکی از این ابزار ها شناس��ه‬ ‫کاالس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت متولی ان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در تالط��م ارزی ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫بودی��م اما در ان زمان نیز بس��یاری کارشناس��ان بر این‬ ‫باور بودند افزایش نرخ با افزایش نرخ ارز متناس��ب نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه همین دلی��ل وقت��ی برندهای خارج��ی لوازم‬ ‫خارجی کش��ور را ترک کردند‪ ،‬س��همی برای تولیدکننده‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��د و امروز منتظریم ب��ه این تعهد عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫اصناف‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با رئیس کارگروه جشنواره و زیبایی فدراسیون سوارکاری مطرح شد‬ ‫افسار صنعت اسب در دست دولتی های کم تجربه‬ ‫ایران را مهد اسب می دانند اما این ظرفیت نتوانسته‬ ‫ب��ه رون��ق صنعت اس��ب منجر ش��ود و گ��ردش مالی‬ ‫ان‪ ،‬س��هم قابل قبولی در اقتصاد کش��ور داش��ته باشد‪.‬‬ ‫موازی کاری های وزارت جهاد کش��اورزی و فدراسیون‬ ‫اسب س��واری‪ ،‬نااگاهی کامل و اشراف نداشتن متولیان‬ ‫ب��ر دنیای اس��ب و الزمه ه��ای ان‪ ،‬رقابت ه��ای کور و‬ ‫بی هدف‪ ،‬عزل ها و نصب های مبتنی بر روابط شخصی‪،‬‬ ‫نبود یک انجمن تخصصی‪ ،‬معضل ممنوعیت صادرات‪،‬‬ ‫بودجه ناچی��ز و در حد صفر‪ ،‬نبود برنامه منطقی برای‬ ‫واردات و کمب��ود دامپزش��ک متخص��ص اس��ب‪ ،‬تنها‬ ‫بخشی از دریای مشکالت این حوزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهاد کشاورزی حرفی برای گفتن ندارد‬ ‫پرورش اس��ب در بس��یاری از کش��ورهای دیگر یک‬ ‫صنعت و اقتصاد پویاس��ت و گردش مالی باالیی دارد؛‬ ‫چرا ما جزو ان کش��ورها نیس��تیم؟ س��هیل یوسف نیا‪،‬‬ ‫مدرس دانش��گاه و رئیس کارگروه جش��نواره و زیبایی‬ ‫فدراس��یون س��وارکاری کش��ور در تحلیل این موضوع‬ ‫گف��ت‪ :‬قبل از هر چیز بای��د دو مقوله پرورش و ورزش‬ ‫را از ه��م جدا کرد‪ .‬قب��ل از انق�لاب‪ ،‬مدیریت این دو‬ ‫بخش ازسوی انجمن سلطنتی اسب انجام می شد‪ .‬این‬ ‫حوزه بعدها به سازمان تربیت بدنی واگذار شد‪ .‬من در‬ ‫یکی از اداره های تابع این س��ازمان که اداره سوارکاری‬ ‫و پرورش اس��ب نام داشت مس��ئول صدور شناسنامه‬ ‫و تبارنام��ه ب��رای نژادهای مختل��ف ب��ودم‪ .‬ارتباط با‬ ‫س��ازمان های بین الملل��ی‪ ،‬ارتقای دانش س��وارکاری و‬ ‫برگزاری مس��ابقات به کمک فدراس��یون س��وارکاری‬ ‫کش��ور از جمله کارهای دیگری بود ک��ه در این اداره‬ ‫انجام می ش��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬چند سال قبل جهاد‬ ‫کشاورزی به این حوزه وارد شد‪.‬‬ ‫یک��ی از مصوبات مجل��س باعث ایج��اد اختالف در‬ ‫این حوزه ش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬حوزه پرورش اس��ب و‬ ‫موضوعاتی مثل شناس��نامه به جهاد کشاورزی مربوط‬ ‫می شود اما این وزارتخانه به واسطه پرمشغلگی و وسعت‬ ‫کاری و نداش��تن ردی��ف بودجه کافی و کارشناس��ان‬ ‫مج��رب عم�لا حرفی برای گفت��ن ندارد‪ .‬فدراس��یون‬ ‫افزون بر ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت که همه این ام��ور را انجام‬ ‫می داد‪ .‬با تصویب این قانون‪ ،‬میان دو تش��کیالت مهم‬ ‫یعن��ی جهاد کش��اورزی و وزارت ورزش اختالف ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امارات چگونه موفق شد؟‬ ‫این مدرس دانش��گاه در ادامه اف��زود‪ :‬برای صنعتی‬ ‫ش��دن به ساختار و بستر مناس��ب نیاز است؛ به عنوان‬ ‫مثال در عرصه اس��ب دوانی‪ ،‬در همه جای دنیا رسم بر‬ ‫این است که بخش خصوصی متولی می شود‪ ،‬مسابقات‬ ‫را برگزار می کند‪ ،‬حامی مالی جذب می کند و‪ ...‬به این‬ ‫ترتیب کار رون��ق می گیرد و گردش مالی کالنی ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در امارات پیست شناخته ش��ده ای راه اندازی‬ ‫کرده اند و جایزه جهانی می دهند‪ .‬این اعتبار بین المللی‬ ‫به سادگی به دست نیامده است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬دولت‪ ،‬متخصصان و اسپانس��رهای‬ ‫توانمند دست به دس��ت هم داده اند تا چنین نتیجه ای‬ ‫به دست اید‪ .‬از همه جای دنیا روی نتیجه مسابقات این‬ ‫کشور شرط بندی می شود‪ .‬ما تصور می کنیم که با وضع‬ ‫یک قانون همه چیز سامان می گیرد‪ .‬قانون زمانی مفید‬ ‫خواهد بود که بس��ترهای الزم ب��رای اجرای بهینه ان‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬کارشناسان موردنیاز تربیت شوند‪ ،‬اعتبار‬ ‫الزم اختصاص داده ش��ود و برنامه بلندمدت ‪ ۱۰‬یا ‪۲۰‬‬ ‫ساله تعریف شود‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ن پارامترها نباش��د قانون وجاه��ت اجرایی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬مشکل اینجاس��ت که سیاست گذاران‬ ‫م��ا کارش��ناس متخصص نیس��تند و اس��ب و دنیای‬ ‫اس��ب را نمی شناس��ند‪ .‬مش��کل اینجاس��ت ک��ه‬ ‫فق��ط براس��اس احساس��ات ش��خصی و البی گ��ری‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری می ش��ود‪ .‬دود این وضعیت به چش��م‬ ‫فع��االن واقع��ی صنف م��ی رود‪ .‬به این ترتی��ب هزینه‬ ‫نگهداری اس��ب باالتر می رود و ب��ه دارنده ان تحمیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫باید انجمن ملی اس��ب داش��ته باش��یم که تمام وظایف جهاد کشاورزی و‬ ‫فدراسیون سوارکاری ازسوی این انجمن‪ ،‬راهبری شود‬ ‫‹ ‹س�ایه س�نگین دولتی ه�ا و ج�ای خال�ی‬ ‫انجمن اسب‬ ‫این کارشناس صنعت اسب در تشریح بیشتر معضل‬ ‫مطرح شده اظهار کرد‪ :‬سایه دولتی ها بر تمام بخش ها‬ ‫سنگینی می کند‪ .‬در همه جای دنیا انجمن ها عهده دار‬ ‫ای��ن قبیل حوزه ها می ش��وند و کار را ب��ه خوبی انجام‬ ‫می دهن��د و دولت ها فق��ط حمایت می کنن��د‪ .‬باید به‬ ‫این نتیجه برس��یم که دولت و دولتی ه��ا باید در کنار‬ ‫تش��کل ها باش��ند‪ .‬دولت بای��د زمینه قدرتمند ش��دن‬ ‫تش��کل ها را فراهم کند‪ .‬کش��وری که زمانی مهد اسب‬ ‫جه��ان بود اکنون به واردکننده اس��ب درجه ‪ ۳‬تبدیل‬ ‫شده و این فاجعه است‪.‬‬ ‫در این زمینه همه متهم هستیم‪ .‬فالن اسب دار‪ ،‬اسب‬ ‫می خرد اما نمی داند اس��ب چه نیازهایی دارد‪ .‬اسب را‬ ‫در یک فضای ‪ ۹‬متری نگهداری می کنند و توقع دارند‬ ‫کره خوب تولید ش��ود‪ .‬پرورش اسب به مرتع نیاز دارد‪.‬‬ ‫در جای��ی مثل یزد اس��ب پ��رورش می دهن��د‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب هزینه باال م��ی رود و کار به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫سیاست کارشناسی شده و بلندمدت نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون گ�ذار وظای�ف و اختی�ارات را‬ ‫مشخص نکرده‬ ‫س��هیل یوس��ف نیا که یکی از کارشناس��ان رس��می‬ ‫دادگستری در کانون کارشناسان (در رشته دامپزشکی‬ ‫و دامپروری) نیز هست در پاسخ به این سوال که به نظر‬ ‫ش��ما مدیریت امور این حوزه باید به کدام نهاد واگذار‬ ‫شود؟ گفت‪ :‬جهاد کش��اورزی باید در مقوله پرورش و‬ ‫فدراس��یون س��وارکاری در مقوله ورزش متولی باشد؛‬ ‫به عبارت دیگ��ر تولید و تکثی��ر و مدیریت موضوعاتی‬ ‫مانن��د تهی��ه مرت��ع‪ ،‬علوف��ه و‪ ...‬به جهاد کش��اورزی‬ ‫واگذار ش��ود و متصدی مسابقات و ارزیابی اسب ها هم‬ ‫فدراس��یون باشد که متاسفانه این گونه نیست و این دو‬ ‫در کار یکدیگر دخالت می کنند‪ .‬دلیل این گرفتاری ان‬ ‫است که قانون گذار بر موضوع اشراف نداشته و وظایف‬ ‫و جایگاه ها را به درستی بیان نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هر هفته چند میلیارد جایزه داده می شود‬ ‫وی درب��اره گردش مالی این عرصه گفت‪ :‬امار کامل‬ ‫و دقیقی وجود ندارد اما ارقام باالس��ت؛ به عنوان مثال‬ ‫در ه��ر هفته چند میلیارد تومان جایزه داده می ش��ود‪.‬‬ ‫نرخ بعضی اسب ها به ‪ 2‬میلیارد تومان می رسد‪ .‬بخشی‬ ‫از گردش مالی هم به تولید مربوط می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال اس��پرم وارد می کنند و با مادیان لقاح می دهند‪.‬‬ ‫مانع مهم در این حوزه صادرات است‪ .‬به دلیل مشکالت‬ ‫مربوط به دامپزشکی و قرنطینه نمی توانیم اسب صادر‬ ‫کنیم‪ .‬برای صادرات باید از طریق یک کشور ثالث عمل‬ ‫کرد که ان هم مشکالت و گرفتاری های خاص خودش‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا تابش که اکنون یکی از اعضای فراکسیون‬ ‫محیط زیس��ت مجل��س اس��ت بع��د از انک��ه رئی��س‬ ‫فدراسیون سوارکاری شد شعارهای زیادی داد‪ .‬او وعده‬ ‫داد مشکل قرنطینه حل شود اما ‪ ۱۵‬سال بعد از ایشان‪،‬‬ ‫هیچ اتفاقی نیفتاده است‪ .‬متاسفانه کسانی که این نوع‬ ‫حرف ها را می زنند بر حوزه مسلط نیستند و نمی دانند‬ ‫که سازمان دامپزشکی جهانی‪ ،‬تابع یک سری قوانین و‬ ‫مقررات است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوارکاران نمی توانند با خود اسب ببرند‬ ‫وی در تشریح بیشتر این بخش از سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫س��وارکاری که برای مس��ابقات دوبی‪ ،‬راهی این کشور‬ ‫می شود نمی تواند با خود اسب ببرد چون هزینه بسیار‬ ‫زیادی دارد‪ .‬فدراس��یون در انجا اس��ب اجاره می کند‪.‬‬ ‫هزین��ه قرنطینه ب��ه ما اجازه نمی دهد که اس��ب را به‬ ‫خارج از کشور ببریم‪ .‬دوستان به جای انکه این معضل‬ ‫قدیمی را حل کنند درگی��ر موضوعات و اختالف های‬ ‫جزئی و بی اهمیت می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۰‬سال کار را نادیده گرفتند‬ ‫در مجموع ایا پرورش اس��ب توجیه اقتصادی دارد؟‬ ‫س��هیل یوس��ف نیا در پاسخ به این س��وال اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرورش اس��ب اگر با رعایت اصول انجام ش��ود توجیه‬ ‫اقتص��ادی دارد اما در کش��ور ما از ای��ن اصول خبری‬ ‫نیس��ت‪ .‬وقتی وزارت جه��اد از دادن زمی��ن‪ ،‬علوفه و‬ ‫موارد دیگر خودداری کند نمی توان انتظار داش��ت که‬ ‫این صنعت رش��د کند‪ .‬در همه ج��ای دنیا انجمن ها و‬ ‫تشکل های اسب بسیار فعال هستند‪.‬‬ ‫فدراس��یون حدود ‪ ۴۰‬سال اس��ت که با تعدادی از‬ ‫این انجمن ها تعام�لات تنگاتنگ دارد؛ به عنوان مثال‬ ‫با تش��کیالت جهانی اس��ب عرب ارتب��اط داریم و در‬ ‫ن��گارش تبارنامه کتاب خود‪ ،‬تایید انه��ا را می گیریم‪.‬‬ ‫چطور می شود که بعد از ‪ ۴۰‬سال کار و ارتباط گرفتن‪،‬‬ ‫ناگهان همه چیز به وزارتی واگذار می ش��ود که چیزی‬ ‫از دنیای اسب نمی داند‪.‬‬ ‫از همه مهم تر موضوع دانش فنی اس��ت‪ .‬کالس های‬ ‫اموزش��ی زیادی برگزار کرده ایم و ش��رایط را تا حدی‬ ‫تغییر داده ایم اما کافی نیس��ت‪ .‬دانش فنی ما زمانی به‬ ‫بلوغ می رس��د که اسب ورزش��ی مربوط به هر رشته را‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬در ورزش اسب سواری‪ ،‬اسب و سوارکار‬ ‫بدون همدیگر نمی توانند عملکرد خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫اس��بی که در کشورهای دیگر تولید می شود یک متر و‬ ‫‪ ۶۰‬سانتی متر می پرد اما در ایران چنین اسبی نداریم‪.‬‬ ‫نژادهای بس��یار خوبی داریم اما نتوانستیم مانند اسبی‬ ‫که در کشورهای اروپایی تولید می شود را تولید کنیم‪.‬‬ ‫ناچ��ار به واردات هس��تیم اما ب��رای واردات هم برنامه‬ ‫درست نداریم‪.‬‬ ‫به ج��ای انکه اس��ب بی کیفی��ت وارد کنی��م باید‬ ‫اصولی ت��ر عم��ل کنیم و به عن��وان مث��ال جنین وارد‬ ‫کنی��م‪ .‬می ت��وان جنین دو اس��ب درجه ی��ک را وارد‬ ‫ک��رد و پرورش داد‪ .‬باید پای ب��زرگان اقتصادی جهان‬ ‫را ب��ه این حوزه باز کنیم اما به واس��طه مس��ائلی مانند‬ ‫تحریم‪ ،‬محدودیت داریم‪ .‬در کش��ورهای دیگر شرکتی‬ ‫ماند ولوو اسپانسر مس��ابقه می شود‪ ،‬اما در اینجا برای‬ ‫برگزاری مسابقه و تامین هزینه های ان به شدت مشکل‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح کارهای��ی که می توان برای اش��اعه‬ ‫فرهن��گ اسب س��واری انج��ام داد گفت‪ :‬صداوس��یما‬ ‫می توان��د کانال��ی را به ای��ن موضوع اختص��اص دهد‪.‬‬ ‫برای پخش مس��ابقات باید پول زی��ادی پرداخت کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه االن تعامالتی میان مدیران ش��بکه سه و‬ ‫فدراسیون شکل گرفته اما کوتاه مدت و مقطعی است و‬ ‫نمی توان امیدوار بود که به بار بنش��یند یا ادامه داشته‬ ‫باشد‪ .‬در صورت عوض شدن مدیران همه چیز از دست‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دامپزشک متخصص اسب نداریم‬ ‫وی درباره موضوع دامپزش��کی دام اظهار کرد‪ :‬اسب‬ ‫به دامپزش��ک خاص خود نیاز دارد و یکی از معضالت‬ ‫ما همین اس��ت‪ ..‬یکی از زیرساخت های توسعه صنعت‬ ‫اسب این است که دانشکده های دامپزشکی‪ ،‬دامپزشک‬ ‫متخصص اس��ب تربیت کنند‪ .‬مقوله تغذیه اس��ب هم‬ ‫بس��یار مهم اس��ت و متخصص خاص خودش را طلب‬ ‫می کن��د‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬درصد عملکرد و بهره وری اس��ب‬ ‫به نوع تغذیه ان بس��تگی دارد‪ .‬س��ازمان دامپزش��کی‬ ‫واکسن ّهای الزم را دارد اما قاچاق و واردات غیرقانونی‬ ‫اس��ب از مرزهای غربی کشور باعث ورود بیماری هایی‬ ‫مثل مشمش��ه می ش��ود‪ .‬یکی از دالیل عاری نش��دن‬ ‫صنع��ت اس��ب کش��ور از بیم��اری‪ ،‬کنت��رل ضعی��ف‬ ‫مرزهاس��ت‪ .‬وقتی ورود حیوان قانونی باشد ‪ ۲۱‬روز در‬ ‫قرنطینه نگه داشته و واکسن های الزم تزریق می شود‪.‬‬ ‫وضعیت س�لامت اس��ب در کش��ور ما به نسبت خوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫به موضوعات دیگر هم باید توجه داشت‪ .‬یکی از انها‬ ‫حقوق اس��ت‪ .‬به عنوان مثال اگر س��وارکار یک مدرسه‬ ‫اسب سواری از اس��ب افتاد تکلیف چیست و چه کسی‬ ‫مسئول اس��ت‪ .‬ما در کانون کارشناسان دادگستری در‬ ‫حوزه دامپزشکی به طور مستمر با این موضوع سروکار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن ملی اسب‪ ،‬راه را نشان دهد‬ ‫سهیل یوسف نیا‬ ‫دولت باید‬ ‫زمینه قدرتمند‬ ‫شدن تشکل ها‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫کشوری که‬ ‫زمانی مهد اسب‬ ‫جهان بود اکنون‬ ‫به واردکننده‬ ‫اسب درجه ‪۳‬‬ ‫تبدیل شده و‬ ‫این فاجعه است‬ ‫سهیل یوسف نیا در بیان راه حل مشکالت گفته شده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید انجمن ملی اس��ب داش��ته باش��یم که‬ ‫تمام وظایف جهاد کش��اورزی و فدراسیون سوارکاری‬ ‫ازسوی این انجمن‪ ،‬راهبری شود‪ .‬انجمن ها غیرانتفاعی‬ ‫هس��تند و راه را نشان می دهند‪ .‬دو نهاد دیگر کار خود‬ ‫را انج��ام دهن��د و انجمن هم سیاس��ت گذاری کند‪ .‬با‬ ‫تک��روی به جایی نخواهیم رس��ید‪ .‬تا وقت��ی این اتفاق‬ ‫نیفت��اده کوچک تری��ن موضوعات ب��ه معضالت بزرگ‬ ‫تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت اسب از ‪ ۱۰‬میلیون تا ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫وی درباره نرخ اس��ب در بازار ایران گفت‪ :‬نرخ اسب‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیون تومان ش��روع می ش��ود و ت��ا ‪ 3‬میلیارد‬ ‫تومان هم می رس��د‪ .‬اسب های سیلمی (اسب های نری‬ ‫که ارزش نژادی دارند) گران هس��تند‪ .‬صاحبان مادیان‬ ‫برای جفت گیری این نوع اسب با مادیان خود باید پولی‬ ‫به مالک نریان پرداخت کنند (حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومان)‪ .‬در همه جای دنیا کس��ب وکار کالنی حول این‬ ‫حوزه شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ارایشگری‪ ،‬شغلی که دیگر توصیه نمی شود‬ ‫مغ��ازه بهنام نزدیک پ��ارک خیام (محدوده امام حس��ین‬ ‫است)‪ .‬وقتی از او درباره وضعیت کسب وکارش سوال می کنم‪،‬‬ ‫اظهار می کند‪ :‬از اینجا تا میدان امام حس��ین شاید بیشتر از‬ ‫‪ 2‬ابزارفروش��ی نبینید چون چند صد میلیون س��رمایه الزم‬ ‫دارد اما در نزدیکی مغازه من ‪ 5‬ارایش��گری دیگر هم هست‪.‬‬ ‫راه اندازی این ش��غل س��رمایه الزم ندارد و این باعث ش��ده‬ ‫دست زیاد باش��د‪ .‬به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬نخستین شغلی‬ ‫که به ذهن جوانان بیکار می رسد‪ ،‬ارایشگری است‪ .‬به شوخی‬ ‫می گوید‪ :‬قبال ارایشگران خوش نداشتند محل کارشان پاتوق‬ ‫دوس��تان و اش��نایان بیکار ش��ود اما االن طوری شده که به‬ ‫وجودش��ان نیاز است‪ .‬می گوید حدود ‪ 9‬ماه است که اینجا را‬ ‫اجاره کرده و اگر وضعیت همین طور پیش برود دنبال ش��غل‬ ‫دیگری خواهد گش��ت‪ .‬برایم توضیح می دهد‪« :‬بیکاری بیداد‬ ‫می کن��د‪ .‬همه می خواهند ارایش��گر ش��وند‪ .‬به زحمت اجاره‬ ‫مغازه را درمی اورم‪ .‬دوستانی که با من دوره ارایشگری دیده‬ ‫بودند هم تقریباً همین ش��رایط را دارند‪ .‬چند روز قبل یکی‬ ‫از انها با من تماس گرفت و گفت در یک ش��رکت مش��غول‬ ‫کار ش��ده‪ .‬بنده خدا واقعاً به این ش��غل عالقه داشت‪ .‬او هم‬ ‫مثل من بعد از انکه مدرک گرفت چند سالی شاگردی کرد‪.‬‬ ‫اش��ناها از من درباره درامد ارایش��گری س��وال می کنند‪ .‬به‬ ‫هیچ کس توصیه نمی کنم وارد این ش��غل شود‪ .‬شرایط مثل‬ ‫‪ 10‬یا ‪ 20‬سال قبل نیس��ت‪ .‬زمانی همه ارایشگران مشتری‬ ‫داشتند اما االن فقط می توانم روی درامد پنجشنبه و جمعه‬ ‫فکر کنم‪ .‬امروز جمعه بود و ‪ ۲۰۰‬تومان کاس��ب ش��دم اما از‬ ‫شنبه بازار کساد می شود»‪.‬‬ ‫حق ب��ا بهنام اس��ت؛ ‪ ۱۰۰‬متر باالتر با یک��ی از همکاران‬ ‫او هم کالم می ش��وم‪ .‬اق��ا ابراهیم هم نظر مش��ابهی دارد‪ .‬او‬ ‫می گوی��د‪« :‬تا چند س��ال قبل جمعه ها به مغ��ازه نمی امدم‪.‬‬ ‫ان قدر درامد داش��تیم که جمعه ها کار را به شاگردم بسپارم‪.‬‬ ‫می گوین��د اوض��اع اقتصاد هر ق��در هم که بد باش��د اوضاع‬ ‫ارایشگرها بد نمی شود چون به هر حال مردم مجبورند مو و‬ ‫ریش خود را اصالح کنند‪ .‬واقعاً این طور نیس��ت‪ .‬مشتری که‬ ‫قب�لا ماهی یک ب��ار برای اصالح می امد را ح��اال دیر به دیر‬ ‫می بینی��م‪ .‬مش��تری از ما می خواهد که با نم��ره باالتر کوتاه‬ ‫کنی��م‪ .‬خیلی ها ترجیح می دهند خودش��ان صورت ش��ان را‬ ‫اصالح کنند‪ .‬وضعیت بازار باعث شده تعداد ارایشگاه های ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومانی زیاد ش��ود‪ .‬مردم دیگر چندان وسواس به خرج‬ ‫نمی دهند‪ .‬من تازه کار نیستم‪ ۲۵ ،‬سال است که کار می کنم‪،‬‬ ‫اما حتی بازار قدیمی ها هم تعریفی ندارد‪ .‬مردم می شنوند یا‬ ‫می بینند که فالن ارایش��گر کارش گرفته و پول پارو می کند‬ ‫اما به نظرم از هر ‪ ۱۰‬ارایشگر یک نفر درامد انچنانی دارد»‪.‬‬ ‫قب��ل از خداحافظی با بهنام ش��ماره یک��ی از همکارانش‬ ‫را گرفت��ه بودم‪ .‬توصی��ه کرد با او هم صحب��ت کنم‪ .‬محمد‬ ‫‪ 35‬ساله می گوید‪« :‬ماهانه دس��ت کم ‪ 4‬میلیون درامد دارم‪.‬‬ ‫مغازه ندارم و در ارایش��گری تعاونی ای که نزدیک فروش��گاه‬ ‫ش��هروند (محدوده جمهوری) است کار می کنم‪ .‬روزانه‪ 30‬تا‬ ‫‪ 40‬اص�لاح انجام می دهم‪ .‬البته درامدم در برابر حجم کاری‬ ‫که انجام می دهم زیاد نیس��ت‪ .‬از ‪ 9‬صبح تا ‪ 10‬ش��ب سرپا‬ ‫هس��تم‪ .‬نرخ اصالح سروصورت در ارایشگاه های تعاونی فقط‬ ‫‪ 7‬هزار تومان اس��ت‪ .‬نصف درامد به دست امده از هر اصالح‬ ‫هم به صاحب مغازه می رسد»‪.‬‬ ‫او در ادامه اظهار می کند‪« :‬ارایشگاه های تعاونی مزایده ای‬ ‫هستند‪ .‬وقتی نرخ این قدر پایین است دیگر نمی توانیم بیشتر‬ ‫از ‪ 10‬دقیق��ه برای هر اصالح وق��ت بگذاریم‪ .‬همه ما تندزن‬ ‫هس��تیم و مدل نمی زنیم‪ .‬بیشتر مش��تریان ما انتظار خاصی‬ ‫ندارن��د ام��ا ب ه هر حال بعض��ی انتظار دارند که نیم س��اعت‬ ‫وق��ت بگذاری��م‪ .‬وقتی از نتیجه کار یک��ی از همکاران راضی‬ ‫نباش��ند اعتراض می کنند‪ .‬کمتر روزی هس��ت که جروبحث‬ ‫نداش��ته باشیم‪ .‬مشتری عکس فالن بازیگر یا بازیکن فوتبال‬ ‫را می اورد و می خواهد ان مدل را پیاده کنیم! از طرف دیگر‬ ‫باال بردن قیمت ها هم دردی را دوا نمی کند چون مش��تریان‬ ‫ما دقیقا ب��ه خاطر ارزان بودن به اینجا می ایند‪ .‬از همه بدتر‬ ‫بیشتر ارایش��گرها بیمه و تعطیلی ندارند‪ .‬دستمزد ما روزانه‬ ‫پرداخت می شود؛ پس مرخصی رفتن‪ ،‬صرف نمی کند»‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی‬ ‫و ارتباطی گفت ‪ ۳۰‬ه��زار تلفن همراهی که‬ ‫به ط��ور غیرقانونی رجیس��تری ش��ده بودند‬ ‫به س��امانه برگشته و مش��کلی در این زمینه‬ ‫نداریم‪ .‬مهدی محب��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫دس��تگاه های مخابرات��ی و ارتباط��ی درباره‬ ‫وضعیت ‪ ۳۰‬هزار موبایلی که به طور غیرقانونی‬ ‫رجیس��تری ش��ده اند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ ۳۰ :‬هزار‬ ‫موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیس��تری‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬به سامانه برگشته و مشکلی در این‬ ‫زمینه نداریم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی‬ ‫و ارتباط��ی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر موبایل��ی هنوز‬ ‫رجیستری نشده و به سامانه برنگشته‪ ،‬ممکن‬ ‫است تخلفی انجام داده باشد یا شکایتی برای‬ ‫ان ثبت شده باشد‪.‬‬ ‫محب��ی در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬هم اکنون‬ ‫مش��کلی در زمینه رجیس��تری گوش��ی های‬ ‫تلفن هم��راه وج��ود ن��دارد و امیدواری��م که‬ ‫مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬به دنبال‬ ‫فعال شدن سامانه رجیس��تری تلفن همراه و‬ ‫قطع ش��دن درامد قاچاقچیانی که از واردات‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬مبالغ کالنی نصیب ش��ان می شد‪،‬‬ ‫واردات گوش��ی های تلفن هم��راه ب��ه صورت‬ ‫مس��افری با عوارض گمرکی کمتر‪ ،‬تبدیل به‬ ‫راهی برای دور زدن قانون توسط قاچاقچیان‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫همی��ن موض��وع باع��ث ش��د برخ��ی از‬ ‫اژانس های مسافرتی‪ ،‬اطالعات مسافران خود‬ ‫را به شکل غیرقانونی در اختیار شخص ثالث‬ ‫قرار دهند تا ع��ده ای فرصت طلب برای ثبت‬ ‫تلفن هم��راه قاچاق ب��ا بهره گیری از اطالعات‬ ‫مس��افران‪ ،‬برای ثبت در س��امانه رجیستری‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫انتظار افزایش ارام‬ ‫معامالت در بازار مسکن‬ ‫انتش��ار گزارش تحوالت مسکن شهر تهران‬ ‫در اب��ان نش��ان می ده��د میانگی��ن نرخ هر‬ ‫مترمرب��ع اپارتمان در ش��هر تهران با کاهش‬ ‫‪ ۲‬درصدی نس��بت به ماه قبل به رقم ‪۱۲.۴۶‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫پس از مرداد و ش��هریور‪ ،‬این سومین ماه از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اس��ت که در ان نرخ مسکن در‬ ‫شهر تهران کاهش می یابد و سری زمانی ‪۸۰‬‬ ‫ماهه معامالت مس��کن شهر تهران گویای ان‬ ‫است که غیر از فروردین‪ ،‬در سال های مختلف‬ ‫نرخ مسکن هیچ گاه در ماه دیگری با کاهش‬ ‫روبه رو نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصر س��اختمان‪ ،‬بررسی ترکیب‬ ‫معامالت انجام شده نشان می دهد باتوجه به‬ ‫افزایش نرخ مس��کن در دو س��ال اخیر‪ ،‬سهم‬ ‫معامالت مربوط به واحدهای کمتر از ‪ ۵‬سال‬ ‫س��اخت (که به اصطالح گروه نوس��از نامیده‬ ‫می ش��وند و قاعدتا نرخ باالتری دارند) به طور‬ ‫پیوس��ته کاهش یافته است‪ .‬در ‪ 8‬ماه ابتدای‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬س��هم گروه اپارتمان های زیر ‪۵‬‬ ‫س��ال به رقم ‪ ۴۱‬درصد رس��یده که این رقم‪،‬‬ ‫کاهشی ‪ ۱۳‬واحد درصدی را در ‪ 4‬سال نشان‬ ‫می دهد‪ .‬در مقابل س��هم اپارتمان های بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬س��ال ساخت از معامالت‪ ،‬در سال های‬ ‫اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است‪ .‬نکته‬ ‫قاب��ل ذکر در این زمینه انکه باتوجه به رابطه‬ ‫معک��وس میان س��ن بن��ا و قیم��ت‪ ،‬افزایش‬ ‫سهم س��اختمان های با س��ن باال در مجموع‬ ‫معامالت می تواند منج��ر به کاهش میانگین‬ ‫نرخ معامالت ش��ود‪ .‬این کاه��ش نه از ناحیه‬ ‫کاهش واقعی میانگی��ن‪ ،‬بلکه از ناحیه تغییر‬ ‫س��هم نسبی بناهای با س��نین مختلف است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬به نظر می رس��د یکی از دالیل‬ ‫کاهش نرخ مسکن در ماه های شهریور و ابان‪،‬‬ ‫افزایش سهم بناهای با سن باالتر در مجموع‬ ‫معامالت طی این دو ماه بوده است‪.‬‬ ‫بررس��ی تع��داد معامالت مس��کن در ابان ‬ ‫نش��ان می دهد در این ماه ب��رای دومین ماه‬ ‫متوال��ی‪ ،‬تع��داد معامالت افزای��ش یافته که‬ ‫این مس��ئله از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بی سابقه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬باوجود رش��د تعداد معامالت در‬ ‫ن باید توجه داش��ت که هنوز هم س��طح‬ ‫اب��ا ‬ ‫معامالت در محدوده بس��یار پایینی قرار دارد‬ ‫و تا رس��یدن به ‪ ۵‬هزار معامله در ماه (کمینه‬ ‫معامالت ماهانه در فاصله سال های ‪ ۹۲‬تا ‪)۹۷‬‬ ‫فاصله زیادی وجود دارد‪ .‬به این ترتیب به نظر‬ ‫می رس��د کاهش میزان تقاضا (افت محسوس‬ ‫و پیوسته معامالت) در ماه های اخیر‪ ،‬از دیگر‬ ‫دالیل کاهش نرخ مسکن در سال ‪ ۱۳۹۸‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ماجرای رجیستری‬ ‫غیرقانونی ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫گوشی چه بود؟‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۹‬میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند‪ ،‬اما بیمه شخص ثالث ندارند‬ ‫گزارش خبری‬ ‫خسارت هواپیمای اوکراینی‬ ‫چگونه پرداخت می شود؟‬ ‫مقاومت در مقابل بیمه اجباری‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث‬ ‫‹ ‹خس�ارت جان باخت�گان کرمان‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرک��زی در ادام��ه با‬ ‫اش��اره ب��ه حادث��ه رخ داده در کرم��ان در‬ ‫حاش��یه ایین تشییع س��ردار سپهبد حاج‬ ‫قاسم سلیمانی‪ ،‬بابیان اینکه حادثه دیدگان‬ ‫وکشته شدگان کرمان زیرپوشش بیمه قرار‬ ‫نداش��تند‪ ،‬گفت‪۳ :‬میلی��ارد تومان در قالب‬ ‫هدیه به اس��تانداری کرمان اختصاص داده‬ ‫شده تا به خانواده این افراد اختصاص یابد‪.‬‬ ‫سلیمانی گفت‪ :‬درباره تعداد کشته شدگان‪،‬‬ ‫بیم��ه مرک��زی ورود نخواهد ک��رد چراکه‬ ‫هیچ گونه پوش��ش بیمه ای برای این سانحه‬ ‫وج��ود ندارد و خس��ارت ان ه��م به بیمه‬ ‫ارتباط نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هماهنگی ه��ای الزم ب��ا‬ ‫اس��تانداری ب��ه عمل ام��ده تا بت��وان این‬ ‫مبل��غ را در اختی��ار مصدوم��ان و خانواده‬ ‫فوت ش��دگان ق��رار داد که ای��ن تنها یک‬ ‫مسئولیت اجتماعی است‪ .‬به گفته سلیمانی‪،‬‬ ‫مسئولیت تعیین امار فوت شدگان به عهده‬ ‫استانداری هاس��ت و ما به این موضوع ورود‬ ‫نکرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اخری�ن وضعی�ت تاس�یس بیمه‬ ‫همگانی حوادث طبیعی‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی درباره تاس��یس‬ ‫صندوق ح��وادث طبیعی نی��ز گفت‪ :‬ایران‬ ‫جزو کش��ورهای حادثه خیز جهان اس��ت؛‬ ‫بنابراین تاسیس این صندوق اهمیت زیادی‬ ‫برای کشور دارد‪.‬‬ ‫سلیمانی به وقوع س��یل اخیر در جنوب‬ ‫کشور و به ویژه استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬خسارت های زیادی به‬ ‫ش��هر ها و روس��تا ها و م��زارع و بخش های‬ ‫گوناگ��ون وارد کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫باید سیستم و سازکاری ایجاد شود تا روند‬ ‫پرداخت خسارت به اسیب دیدگان حوادث‬ ‫طبیع��ی مانند س��یل‪ ،‬زلزله و خشکس��الی‬ ‫ش��تاب بگیرد‪ .‬رئیس کل بیم��ه مرکزی با‬ ‫بیان اینکه تاسیس این صندوق در دولت و‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصویب شده‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای نگهبان نسبت به این مصوبه‪،‬‬ ‫ایرادهایی را وارد کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د اش��کاالت واردشده‪ ،‬رفع‬ ‫ش��ده و تا پایان امس��ال ش��اهد راه اندازی‬ ‫این صندوق باشیم‪ .‬س��لیمانی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫تش��کیل این صندوق حداق��ل ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫واحد مس��کونی در سراسر کش��ور در یک‬ ‫دوره کوتاه زیرپوش��ش بیمه ق��رار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬وی اف��زود‪ ۵۰ :‬درصد حق بیمه را‬ ‫دول��ت و بقیه را مردم پرداخت خواهد کرد‬ ‫که رقم ان زیاد نیس��ت‪ .‬رئی��س کل بیمه‬ ‫مرک��زی ادام��ه داد‪ :‬در گام بع��د عالوه بر‬ ‫واحد های مس��کونی‪ ،‬واحد های تجاری نیز‬ ‫زیرپوشش بیمه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫صنعت بیم��ه از بخش هایی اس��ت ک��ه با وجود‬ ‫اثرگذاری که در زندگی روزمره افراد دارد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫نتوانس��ته نظر بس��یاری از افراد جامعه را به سمت‬ ‫خود جلب کند‪.‬‬ ‫مردم تا زمانی که این ضرورت را احساس نکنند‪،‬‬ ‫تمایل��ی به خرید پوش��ش های بیمه از خود نش��ان‬ ‫نمی دهن��د و خرید این کاال را همواره در فهرس��ت‬ ‫س��بد خریدشان‪ ،‬در رده های اخر قرار می دهند‪ .‬اما‬ ‫ای��ن موضوع زمانی عجیب و قابل تامل تر می ش��ود‬ ‫که امارها نشان می دهد حجم زیادی از خودرو ها و‬ ‫موتورسیکلت هایی که در سطح کشور تردد می کنند‬ ‫با وجود اجباری بودن بیمه ش��خص ثالث و اهمیت‬ ‫داشتن این نوع بیمه به دلیل حجم باالی تصادفات‬ ‫رانندگی در کشور‪ ،‬فاقد پوشش بیمه هستند‪.‬‬ ‫انط��ور که رئی��س کل بیمه مرک��زی اعالم کرده‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬میلیون خودرو در کش��ور تردد می کنند‬ ‫که ‪۲‬میلیون انها فاقد بیمه هستند و از ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫موتورس��یکلتی که در کش��ور ت��ردد می کنند تنها‬ ‫‪۲‬میلی��ون از انها دارای بیمه ش��خص ثالث بوده و‬ ‫بقیه فاقد بیمه نامه هستند‪.‬‬ ‫این ش��رایط درحالی در کش��ور حاکم اس��ت که‬ ‫بیمه مرکزی همواره تالش کرده در بازه های زمانی‬ ‫مختلف‪ ،‬با اعمال سیاس��ت های تش��ویقی گامی در‬ ‫جه��ت ترغیب دارندگان خودروها و موتورس��یکلت‬ ‫های��ی که فاقد پوش��ش بیمه ای هس��تند بردارد و‬ ‫در این راس��تا هم روز گذشته با اعالم اینکه مالکان‬ ‫خودرو ها و موتورسیکلت هایی که بیمه شخص ثالث‬ ‫ندارند از اول بهمن می‪‎‬توانند بدون پرداخت جریمه‪،‬‬ ‫وس��یله نقلیه خود را بیمه کنند در این جهت اقدام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حجت اهلل فلکیان‬ ‫سعید طیبی‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرک��زی روز گذش��ته در یک‬ ‫نشست خبری تاکید کرد که مالکان خودرو یک ماه‬ ‫و مالکان موتورس��یکلت ‪ ۳‬ماه فرصت دارند تا از این‬ ‫بخشودگی استفاده کنند‪.‬‬ ‫انط��ور که غالمرضا س��لیمانی اعالم کرده حدود‬ ‫‪ ۲۲‬میلی��ون خودرو در کش��ور ت��ردد دارند که ‪۲۰‬‬ ‫میلیون از انها زیر پوش��ش بیمه شخص ثالث بوده‬ ‫و ‪ ۲‬میلی��ون خ��ودرو فاقد بیمه هس��تند که امکان‬ ‫وق��وع ح��وادث و وارد امدن خس��ارات وجود دارد‬ ‫که برای تش��ویق افرادی که فاقد بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث هس��تند‪ ،‬قرار اس��ت از اول بهمن امسال یک‬ ‫ماه فرصت داده ش��ود‪ ،‬تا همه فاقدان بیمه شخص‬ ‫ثالث بدون پرداخت جریمه بتوانند خودرو های خود‬ ‫را بیمه کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل بیم��ه مرکزی همچنی��ن تاکید کرده‬ ‫اس��ت که ‪ ۱۱‬میلی��ون موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫ت��ردد می کنن��د که تنه��ا ‪ ۲‬میلی��ون از انها دارای‬ ‫بیمه ش��خص ثال��ث ب��وده و بقیه فاق��د بیمه نامه‬ ‫هس��تند که قرار شده است انها نیز از ابتدای بهمن‬ ‫امس��ال از بخشودگی بیمه ش��خص ثالث برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫انطور که گفته شده است دارندگان موتورسیکلت‬ ‫برای برخورداری از بخشودگی بیمه شخص ثالث تا‬ ‫‪ ۳‬ماه فرصت دارد‪ .‬به گفته س��لیمانی ماش��ین االت‬ ‫کشاورزی نیز از بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و فع��االن ای��ن ح��وزه درای��ن باره‬ ‫اگ��ر چ��ه اینگونه اقدام��ات را یک عامل تش��ویقی‬ ‫و اثر گ��ذار می دانن��د که می تواند مال��کان خودرو و‬ ‫موتورس��یکلت هایی که دارای پوشش بیمه شخص‬ ‫ثالث نیس��تند را ترغیب کند ک��ه برای دریافت این‬ ‫ن��وع بیمه اقدام کنن��د‪ ،‬اما در عین ح��ال بر انجام‬ ‫تدابیر دیگری‪ ،‬در کنار اعمال این گونه سیاست های‬ ‫تشویقی تاکید دارند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئی��س کل بیم��ه‬ ‫مرکزی نحوه پرداخت‬ ‫بیم��ه هواپیم��ای‬ ‫اوکراینی حادثه دیده‬ ‫را تش��ریح ک��رد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرانالی��ن‬ ‫غالمرضا سلیمانی روز‬ ‫گذش��ته در نشس��تی خبری اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دلی��ل اینکه این هواپیم��ا در خاک ایران و‬ ‫با اشتباه پدافندی سقوط کرده‪ ،‬دولت های‬ ‫ایران ب��ا اوکراین مذاکرات��ی انجام خواهد‬ ‫داد و به احتم��ال زیاد دولت ایران همکاری‬ ‫خوبی برای پرداخت خسارت خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بیم��ه مرک��زی و بیمه ه��ای‬ ‫ایرانی هیچ مس��ئولیتی در این باره ندارند‪،‬‬ ‫اما ش��اید دولت قصد داشته باشد از نظرات‬ ‫کارشناسی ما در مذاکرات استفاده کند که‬ ‫اماده ارائه این خدمات هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی افزود‪ :‬بیمه های‬ ‫ایرانی برای مسافران ایرانی این پرواز بیمه‬ ‫مسافر صادر کرده بودند که مسافران را در‬ ‫کش��ور مقصد در مسافرت پوشش می دهد‪،‬‬ ‫اما این هواپیما در داخل خاک ایران سقوط‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬همه هواپیماهای داخلی‬ ‫زیرپوش��ش بیمه ه��ای ما هس��تند اما این‬ ‫هواپیم��ا زیرپوش��ش بیمه ه��ای اوکرای��ن‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی درباره میزان خسارت این‬ ‫هواپیم��ا گف��ت‪ :‬از جزئی��ات بیمه نامه ان‬ ‫اط�لاع نداریم و باید ارزش هواپیما‪ ،‬غرامت‬ ‫مسافران و سایر مسائل در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬باید توجه‬ ‫داش��ت که میزان خسارت اتباع کشورهای‬ ‫گوناگ��ون تف��اوت داش��ته و می��زان ان به‬ ‫مذاکرات بستگی دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۱‬میلی��ون موتورس��یکلت در کش��ور تردد می کنند ک��ه تنها ‪۲‬‬ ‫میلیون از انها دارای بیمه ش��خص ثالث بوده و بقیه فاقد بیمه نامه‬ ‫هستند‬ ‫‹ ‹سیاست های تخفیفی هم اعمال شود‬ ‫حجت اهلل فلکیان کارش��ناس بیمه دراین باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه امارهای رس��می و‬ ‫غیر رس��می درحالی نش��ان می دهد تعداد زیادی از‬ ‫خودروها و موتورس��یکلت هایی که در شهرها تردد‬ ‫می کنند فاقد بیمه ش��خص ثالث هستند که بخش‬ ‫زیادی از مرگ و میرهایی که در کشور اتفاق می افتد‬ ‫براس��اس س��وانح رانندگی و تصادفاتی است که در‬ ‫جاده ه��ا اتفاق می افت��د افزود‪ :‬با توج��ه به اهمیت‬ ‫همین موضوع هم هس��ت که بیمه شخص ثالث در‬ ‫زمره بیمه های اجباری قرار گرفته و داشتن ان برای‬ ‫مالکان خودرو ها و سایر وسایل نقلیه موتوری زمینی‬ ‫دارای اهمیت است و یک ضرورت تلقی می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه اما البته با وج��ود اجباری بودن‬ ‫این نوع بیمه نامه ها ما همچنان ش��اهد این هستیم‬ ‫ک��ه خیلی از مالکان وس��ایل نقلیه‪ ،‬دارای پوش��ش‬ ‫بیمه شخص ثالث نیس��تند افزود‪ :‬براساس مقررات‬ ‫اگر خودرو یا وس��یله نقلیه ای‪ ،‬دارای پوش��ش بیمه‬ ‫شخص ثالث نباشد به ان جریمه تعلق می گیرد که‬ ‫این جرایم در گذر زمان‪ ،‬به عدد قابل توجهی تبدیل‬ ‫می ش��ود که ش��اید به یک عامل بازدارنده دیگری‬ ‫برای افراد تبدیل ش��ود که در نهایت اقدام به بیمه‬ ‫کردن وسیله نقلیه شان نکنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬با توجه به همین ش��رایط هم بیمه‬ ‫مرک��زی در بازه ه��ای زمان��ی مختلف‪ ،‬نس��بت به‬ ‫بخش��ودگی جرایم بیمه شخص ثالث این گونه افراد‬ ‫اقدام می کند که به نظر می رس��د سیاست تشویقی‬ ‫مناس��بی هس��ت و می تواند اثر گذاری مناسبی هم‬ ‫داش��ته باش��د تا افراد ترغیب به بیمه کردن وسیله‬ ‫نقلیه شان شوند‪.‬‬ ‫فلکیان با بیان اینکه اگر چه چنین سیاس��ت های‬ ‫می تواند اثر مثبتی دراین بخش داش��ته باش��د‪ ،‬اما‬ ‫پرسش مهم این است که چرا باوجود اجباری بودن‬ ‫این گون��ه بیمه ها‪ ،‬مردم هنوز نس��بت به خرید این‬ ‫ن��وع از بیمه نامه بی تمایل هس��تند؟ افزود‪ :‬یکی از‬ ‫موارد ممکن است این باشد که هنوز برخی از افراد‬ ‫ارکان برنامه راهبردی و مدل کسب و کار اگزیم بانک دیجیتال‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران اس��تراتژی های متناس��ب با اهداف‬ ‫اگزیم بان��ک دیجیتال را در قالب برنامه توس��عه بانکداری دیجیتال‬ ‫با رویکرد ن��واوری باز و با همکاری ش��رکت های دانش بنیان را در‬ ‫دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬ابوذر سروش‬ ‫در نشست مشترک بانک توسعه صادرات ایران با معاون امور بانکی‪،‬‬ ‫بیمه و ش��رکت های دولت��ی وزارت اقتصاد و دیگر مس��ئوالن این‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬ارکان برنامه راهبردی و مدل کس��ب و کار اگزیم بانک‬ ‫دیجیتال را ارائه کرد‪ .‬به گفته س��روش‪ ،‬بانک دیجیتال‪ ،‬بانکی است‬ ‫ک��ه با درک عصر دیجیتال با ایجاد تحول در نگرش‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬مدل‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬فرایندها و محیط کار خ��ود با محوریت فناوری های‬ ‫تح��ول افری��ن و از طریق ایجاد تجربه ای جذاب برای مش��تریان و‬ ‫کارکنان��ش به عملکرد مورد نظر خود دس��ت می یابد‪ .‬به گفته عضو‬ ‫هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬حرکت هدفمند به سمت‬ ‫هوشمندس��ازی شعب و به کار گیری کانال های چندگانه‪ ،‬همه کاره‬ ‫و یکپارچه ش��روع ش��ده اس��ت‪ .‬وی در ادامه اقدام های اگزیم بانک‬ ‫ای��ران را برای بانک��داری باز برش��مرد و گفت‪ :‬طراحی نقش��ه راه‬ ‫بانکداری باز و فراهم کردن زیرساخت های مرتبط با ان انجام شده‬ ‫و به منظور تقویت دانش فنی نیروی انس��انی‪ ،‬دوره های اموزش��ی‬ ‫گوناگون برگزار می ش��ود‪ .‬س��روش تصریح کرد‪ :‬اولویت حرکت به‬ ‫س��مت فهم فرهنگ دیجیتال در بانک توس��عه ص��ادرات ایران در‬ ‫س��ه سطح هیات مدیره‪ ،‬مدیران ارشد و صف و ستاد است‪ .‬سروش‬ ‫افزود‪ :‬بانک توسعه صادرات ایران در برنامه راهبردی خود در حوزه‬ ‫خدم��ات به مش��تریان‪ ،‬تقویت حمایت از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫را گنجانده اس��ت و به این ترتیب شناس��ایی و برق��راری تعامل با‬ ‫شرکت ها و مهم ترین ارکان اکوسیس��تم دانش بنیان و فناور کشور‬ ‫از طریق ایجاد کمیته مش��ترک و شبکه سازی رویدادهای صادراتی‬ ‫به منظور ایجاد هماهنگی در اکوسیس��تم صادرات کشور در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬س��روش از پیشنهاد ایجاد کارگروه ملی حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان صادراتی با محوریت معاونت علمی ریاست‬ ‫جمهوری خبر داد و گفت‪ :‬تعامل س��ازنده ای ب��ا کریدور صادراتی‬ ‫و س��تاد نانو شکل گرفت و خدمات مش��اوره ای تخصصی در قالب‬ ‫نشس��ت های اموزشی به اشکال مختلف در تهران و مراکز استان ها‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توس��عه ص��ادرات ایران از ارائه خدمات و‬ ‫تامین مالی ش��رکت های فعال در زنجیره صادرات خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پس از مطالعه و بررسی پلتفرم های تامین مالی در زنجیره تامین و‬ ‫اصالح فرایندهای بانک‪ ،‬تامین مالی این شرکت ها اغازخواهد شد‪.‬‬ ‫به حساس��یت موضوع بیمه پی نبرده اند و شاید این‬ ‫نگرش در ذهنشان هست که حادثه برای دیگران رخ‬ ‫می ده��د‪ .‬درحالی که مردم باید متوجه این موضوع‬ ‫باش��ند که حادثه خبر نمی کند و ممکن اس��ت که‬ ‫خطر تصادف برای انها هم وجود داش��ته باش��د‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬وج��ود موتورس��یکلت های قولنامه ای‪،‬‬ ‫فاقد پالک و س��ند در سطح کش��ور از دیگر موارد‬ ‫بازدارنده ای است که باعث می شود مالکان انها برای‬ ‫خرید بیمه نامه اقدام نکنند‪.‬‬ ‫وی همچنین مشکالت مالی و باال بودن نرخ حق‬ ‫بیم��ه‪ ،‬را از دیگر عوامل مهم ب��رای بی تمایلی افراد‬ ‫ب��رای خرید ای��ن نوع بیمه نامه ها دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت مالی سبب ش��ده تا بس��یاری از افراد با‬ ‫وجود ریس��ک باالی بیمه نکردن وسیله نقلیه شان‪،‬‬ ‫اما از خرید بیمه نامه ش��خص ثالث خودداری کنند‬ ‫که این موضوع در نهایت تبعات منفی زیادی را هم‬ ‫برای فرد و کل جامعه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با بی��ان اینکه ب��رای بهبود این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬یکی از اقدامات بیمه مرکزی همین اعمال‬ ‫سیاس��ت تشویقی بخش��ودگی جرایم بیمه شخص‬ ‫ثالث اس��ت که در دس��تور کار این نهاد قرار گرفته‬ ‫است افزود‪ :‬در کنار این موضوع اعمال سیاست های‬ ‫تخفیفی‪ ،‬کاهش نرخ حق بیمه ها به دلیل باال رفتن‬ ‫نرخ دیات در س��ال های گذش��ته‪ ،‬اقس��اطی کردن‬ ‫پرداخت حق بیمه ها و‪ ...‬از موارد دیگری اس��ت که‬ ‫می تواند دراین زمینه موثر واقع ش��ود و ش��رایط را‬ ‫برای ترغیب کردن مردم برای بیمه کردن وس��ایل‬ ‫نقلیه شان فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم سختگیری به قانون گریزان‬ ‫س��عید طیبی از دیگر کارشناس��ان صنعت بیمه‬ ‫درگفت وگو با‬ ‫‪ ،‬موض��وع اجبار و برخوردهای‬ ‫قانونی با دارندگان وس��ایل نقلی��ه ای که فاقد بیمه‬ ‫هس��تند را مورد تاکی��د قرار داد و گف��ت‪ :‬با وجود‬ ‫گذشت تمام این س��ال ها و تاکیداتی که بر داشتن‬ ‫پوش��ش های بیمه ای در جامعه انجام می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫هنوز بس��یاری از افراد هس��تند که تمایلی به خرید‬ ‫بیم��ه ندارن��د و حت��ی از خرید بیمه ه��ای اجباری‬ ‫س��ربازمی زنند که به نظرمی رس��د در رابطه با این‬ ‫دس��ته از افراد ک��ه قانون را زیر پ��ا می گذارند باید‬ ‫اعمال قانون انجام شود و با انها برخورد شود‪.‬‬ ‫او به اقدام بیمه مرکزی در راس��تای بخش��ودگی‬ ‫جریمه بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫هدف بیم��ه مرکزی در این مورد‪ ،‬اعمال سیاس��ت‬ ‫تش��ویقی با هدف ترغیب افراد برای خرید پوش��ش‬ ‫بیمه شخص ثالث است‪ ،‬اما به نظرمی رسد تا پشت‬ ‫این قضیه اجبار و سختگیری نباشد نمی تواند خیلی‬ ‫نتیجه بخش و اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعمال چنین سیاست هایی می تواند‬ ‫این نگرش را در جامعه ایجاد کند که مالکان خودرو‬ ‫و دارندگان موتورس��یکلت‪ ،‬اگر اقدام به خرید بیمه‬ ‫نامه ش��خص ثالث هم نکنند‪ ،‬در نهایت جرایم انها‬ ‫مورد بخشش قرار می گیر د و مشکل قانونی برایشان‬ ‫ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس براین باور اس��ت که اگ��ر بیمه‬ ‫مرکزی قرار اس��ت برای این دس��ته از افراد چنین‬ ‫سیاس��تی را اعم��ال کند باید پ��س از ان با قوانین‬ ‫س��ختگیرانه‪ ،‬با مالکان وس��ایل نقلیه فاقد پوشش‬ ‫بیمه برخورد جدی و قانونی داش��ته باشد و از تردد‬ ‫انها در سطح شهر جلوگیری به عمل اورد‪.‬‬ ‫طیبی معتقد اس��ت که برای دس��تیابی به نتایج‬ ‫مثب��ت دراین زمینه نیاز اس��ت که س��ایر ارگان ها‬ ‫از جمل��ه نی��روی انتظام��ی هماهنگ��ی و همکاری‬ ‫مناسبی با بیمه مرکزی داشته باشند و جلوی تردد‬ ‫موتورس��واران و خودروهایی که دارای پوشش بیمه‬ ‫ش��خص ثالث نیس��تند را بگیرند و اعمال قانون در‬ ‫رابطه با انها صورت گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ا تاکی��د براینکه این س��خت‬ ‫گیری ها در همه کش��ورها وج��ود دارد و فقط قرار‬ ‫نیست که در کشور ما پیاده سازی شود افزود‪ :‬اینکه‬ ‫ما بخش��ودگی جرایم را اعمال کنیم‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫تش��ویقی دراین راس��تا به کار بگیری��م‪ ،‬تخفیف در‬ ‫نظ��ر بگیریم‪ ،‬نرخ های پایین ب��رای بیمه نامه ها در‬ ‫نظ��ر بگیریم‪ ،‬اما در نهایت س��ختگیری الزم دراین‬ ‫زمینه وجود نداش��ته باش��د و با افرادی که پوشش‬ ‫بیم��ه ندارند برخورد جدی صورت نگیرد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫هیچ کدام ازاین تهمیدات در بلند مدت اثر بخش��ی‬ ‫الزم را داش��ته باشد و شاید فقط یک مسکن کوتاه‬ ‫مدت تلقی شود‪.‬‬ ‫افزایش پرداخت تسهیالت خرد بانک صادرات در سال اینده‬ ‫ عضو هیات مدیره بانک صادرات از تالش برای افزایش‬ ‫پرداخت وام های خُ رد درسال ‪ ۹۹‬باشرایط جدید در قالب‬ ‫کارت اعتباری خبر داد و گفت‪ :‬مبلغ این تسهیالت نیز با‬ ‫هماهنگی بانک مرکزی وتسهیل شرایط‪ ،‬افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫امیر یوس��فیان در جمع کارکنان بانک صادرات اس��تان‬ ‫فارس با بیان این مطل��ب افزود‪ :‬بانک صادرات ایران در‬ ‫اذرماه موفق به جذب ‪ ١١٢‬هزار میلیارد ریال منابع شده‬ ‫که برابر با ‪ ١٠‬س��ال فعالیت یک بانک خصوصی اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت های این بانک‪ ،‬ظرفیت های بس��یار عالی است و‬ ‫وظیفه ماست تا از این ظرفیت برای حل مشکالت مردم‬ ‫در ش��رایط جنگ اقتصادی حداکثر ت��وان خود را به کار‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره بانک صادرات ای��ران گفت‪ :‬بانک‬ ‫صادرات ایران دارای ظرفیت های مناسبی است و وظیفه‬ ‫ماس��ت تا در سنگر اقتصاد مقاومتی از این ظرفیت برای‬ ‫حل مشکالت مردم در شرایط جنگ اقتصادی با حداکثر‬ ‫توان اس��تفاده کنیم‪ .‬یوسفیان تمرکز بر استفاده از عقد‬ ‫خرید دین را یاداوری کرد و حجم ضمانتنامه و اعتبارات‬ ‫اس��نادی ریالی مورد تقاضای مش��تریان و ش��رکت های‬ ‫بزرگ را مورد تاکید قرار داد و از بهبود شرایط مطالبات‬ ‫معوق بانک ابراز خرسندی کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در پایان ‪ ٩‬ماه نخست امسال ‪ 6‬هزار میلیارد‬ ‫ریال (‪ ۷‬درصد) کاهش مطالبات در بانک صادرات ایران‬ ‫داری��م این در حالی اس��ت ک��ه مصارف بان��ک در این‬ ‫مدت ‪ ٢٠‬هزار میلیارد تومان رش��د داش��ته است‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد‪ :‬باید در مسیر‬ ‫کمک به رون��ق تولید و حل مش��کالت اقتصادی مردم‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫یوس��فیان با تاکید بر رعایت قوانی��ن و مقررات اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬حتی انحراف یک درصدی از مقررات و بهداش��ت‬ ‫اعتب��اری‪ ،‬به دلیل بزرگی بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬می تواند‬ ‫زیان سنگینی بر بانک تحمیل کند‪ .‬باید معدل موجودی‬ ‫در پرداخت تسهیالت به دقت لحاظ شود‪ .‬یوسفیان لزوم‬ ‫شناسایی و معرفی کارکردهای طرح های گوناگون بانک‬ ‫از جمل��ه «طراوت»‪« ،‬طرح ‪« ،»٦٧‬تبس��م» و‪ ...‬را برای‬ ‫حمای��ت از بخش های مختلف اقتصادی مورد تاکید قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در دومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فوالد ایران خبر داد‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه از قطعه سازی به سمت ماشین سازی می رود‬ ‫نمایش��گاه ملی فوالد نباید تنها به حرف و نمایش اکتفا‬ ‫کند بلکه باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود و نتایج‬ ‫ان را به صورت ‪ ۳‬ماهه گزارش بدهد‪ .‬فوالد مبارکه قصد‬ ‫دارد بیش��ترین بهره را از نمایش��گاه داش��ته باشد از این‬ ‫رو ‪ ۱۰۰‬کارش��ناس خود را به این نمایش��گاه فرستاده تا‬ ‫بیشترین بهره را ان بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ‪ 4‬هزار قطعه در ‪20‬سال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در دومین جشنواره و نمایشگاه‬ ‫بین المللی ف��والد ایران با بیان این مطلب عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫ف��والد مبارکه توانس��ته ایم‪ ۳ ،‬ه��زار و ‪ ۸۸۰‬قطعه اصلی‬ ‫را در م��دت زمان ‪ ۲۰‬س��ال به کمک س��ازندگان داخلی‬ ‫بومی سازی کنیم‪ .‬ارزش صرفه جویی شده بومی سازی این‬ ‫قطعات ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمیان افزود‪ :‬فوالد مبارکه در راس��تای‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬س��ازمانی را با حضور کارشناس��ان خود و‬ ‫نخبگان دانش��گاه ها و شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫عظیمیان در ادامه خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬تولید ورق و ‪۱۱‬‬ ‫میلیون تن فوالد خ��ام حرف جدیدی برای فوالد مبارکه‬ ‫نیس��ت‪ .‬این ش��رکت باید در جایگاه باالتری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا قصد داری��م این ش��رکت را از مرحله‬ ‫قطعه س��ازی به مرحله فرایندسازی یا ماشین سازی ارتقا‬ ‫ببخش��یم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این مهم ش��امل تولید هزاران‬ ‫قطع��ه خواهد ب��ود تا با کنار هم ق��رار دادن این قطعات‪،‬‬ ‫ماش��ین مورد نظر س��اخته شود و مس��تلزم ان است که‬ ‫همزم��ان چند تخصص در کنار یکدیگ��ر قرار بگیرد‪ .‬این‬ ‫اقدام بس��یار ویژه ای اس��ت که ما را در یک مرحله باالتر‬ ‫قرار می دهد‪ .‬برای تحقق بخشیدن به این مهم‪ ،‬این مرکز‬ ‫را ف��والد مبارکه را اصالح کرده و کارشناس��ان و مدیران‬ ‫خبره تر شرکت را در این سازمان قرار داده ایم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه همچنین در حاش��یه این جشنواره فوالدی‬ ‫گفت‪ :‬فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین فوالدساز کشور و‬ ‫با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه و شرایط سیاسی‬ ‫که تحریم ها به دنبال خود داشته یک رسالت بزرگ برای‬ ‫خ��ودش فرض کرده تا از این ش��رایط اس��تفاده کند و با‬ ‫حرکت های بومی سازی و داخلی س��ازی از این پیچ عبور‬ ‫کن��د و نگذارد تولیدش متوقف ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬دراین‬ ‫رابط��ه س��ازماندهی الزم را انج��ام دادیم و کارشناس��ان‬ ‫خوبم��ان را به این بخش منتقل کرده ایم و نقش��ه راهی‬ ‫را س��ازماندهی و در ان از انبوه ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و دانش��گاه های فنی و مهندسی‬ ‫کش��ور دعوت کردیم و قراردادهای زیادی با انها به امضا‬ ‫رس��اندیم که همه در جهت تکمیل زنجیره بومی س��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬عظیمی��ان با بی��ان اینکه رویک��رد جدید فوالد‬ ‫مبارکه این است که از قطعه سازی به سمت فرایندسازی‬ ‫و ماشین سازی پیش برود و ظرف مدت ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬سال دیگر‬ ‫خ��ود را به یک تکنولوژ تبدیل کند گفت‪ :‬در طراحی یک‬ ‫فرایند نیاز به تولید و کنار هم گذاشتن هزاران قطعه طی‬ ‫یک برنامه اتوماس��یون داریم‪ .‬این کار بسیار پیچیده تر از‬ ‫قطعه سازی اس��ت‪ .‬البته برای اینکه به ماشین ساز تبدیل‬ ‫ش��ویم باید مرحله قطعه س��ازی را با موفقیت طی کرده‬ ‫باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین راس��تا اولین دستگاه را که‬ ‫در نظر گرفتیم تا س��ال اینده بومی سازی و عرضه کنیم‪،‬‬ ‫ماشین اس��تیل پنس‪ ،‬یک ماشین نس��بتا کوچک و قابل‬ ‫طراحی اس��ت که فرایند کاملی در بخش نورد س��رد به‬ ‫ش��مار می رود و مهندس��ان ما و بخش خصوصی از ‪ ۶‬ماه‬ ‫پیش به طور فعال کار ساخت ان را اغاز کرده و بخشی از‬ ‫مهندسی این دستگاه تمام و قطعات مورد نیاز ان لیست‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬درباره‬ ‫اتوماس��یون ان با شرکت ایریسا صحبت شده و داریم کار‬ ‫را بین سازندگان توزیع می کنیم و امیدواریم نتیجه اولین‬ ‫فعالیت ما تا س��ال اینده عرضه شود‪ .‬این یک ازمایش و‬ ‫امتح��ان برای مهندس��ان و مدیران مبارکه اس��ت که در‬ ‫ادعای��ی که کرده اند تا ثابت کنند می توانند به خودباوری‬ ‫برسند و به جامعه فوالدی و معدنی نیز ثابت کنند که ما‬ ‫می توانیم‪ .‬عظیمیان در ادامه با بیان اینکه قطعا با نقش��ه‬ ‫راه معدن��ی ک��ه داریم ملزم به اس��تفاده از دانش بنیان ها‬ ‫و ش��هرک های علمی‪-‬تحقیقات��ی و دانش��کده های فنی‬ ‫دانشگاه های صنعتی کشور هستیم تصریح کرد‪ :‬می دانیم‬ ‫که در کنار تجربه تولی��د فوالد مبارکه‪ ،‬دانش علمی این‬ ‫ش��رکت ها نیز می توان��د ما را به هدف و مقصد برس��اند‪.‬‬ ‫بخش عمده هزینه اقدامات فناورانه به عهده فوالد مبارکه‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ :‬رویکرد جدید فوالد مبارکه این اس��ت که از قطعه س��ازی‬ ‫به سمت فرایندسازی و ماشین سازی پیش برود و ظرف مدت ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬سال دیگر‬ ‫خود را به یک تکنولوژ تبدیل کند‬ ‫است زیرا درخواست کننده و یوزر ان شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت‬ ‫فعلی تولید در فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬وضع تولید فوالد‬ ‫مبارک��ه خوب اس��ت‪ .‬ما به تمام اهداف پیش بینی ش��ده‬ ‫رس��یدیم‪ .‬فروش روزانه مبارکه حدود ‪ ۶۷‬درصد از برنامه‬ ‫جلو اس��ت و در ‪ ۹‬ماهه توانس��ته ایم به اندازه کل فروش‬ ‫س��ال گذشته فروش داشته باش��یم‪ .‬صادرات ما هم در ‪۹‬‬ ‫ماه امسال ‪ ۲۰‬درصد بیشتر از کل سال ‪ ۹۷‬است‪ .‬مبارکه‬ ‫با وجود تحریم ها دارد رو به جلو پیش می رود‪ .‬عظیمیان‬ ‫درتحلیلی از وضعیت بازار سرمایه در هفته ای که گذشت‬ ‫استقبال نکردن از قطعات بزرگ‬ ‫محم��د اب��کا‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا درخصوص‬ ‫جش��نواره مل��ی ف��والد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این جش��نواره موقعیتی‬ ‫اس��ت ت��ا ش��رکت های ف��والدی از ظرفیت‬ ‫تامین کنن��دگان داخل��ی و پیمان��کاران از‬ ‫نیازمندی ه��ای کارفرمای��ان مطلع ش��وند‪.‬‬ ‫به عنوان نخستین جشنواره هم کارش خوب‬ ‫بود با این حال نکاتی هس��ت که باید مدنظر‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬پارسال که موضوع جشنواره اول‪،‬‬ ‫ساخت داخل مطرح ش��د‪ ،‬هم پیمانکاران و‬ ‫سازندگان و هم کارفرمایان استقبال کردند‪.‬‬ ‫بع��د از جش��نواره ه��م اعالم کردن��د تعداد‬ ‫زیادی تفاهمنامه و قرارداد مبادله ش��ده که‬ ‫مزیت این جشنواره بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید به موضوع س��اخت داخل‬ ‫کالن تر ن��گاه کنیم‪ .‬موضوع س��اخت داخل‬ ‫فقط این نیس��ت که ش��رکتی را شناس��ایی‬ ‫کنیم ک��ه فقط قطع��ه ای را بس��ازد یا امار‬ ‫بدهیم چن��د صد قرارداد بس��تیم البته این‬ ‫خوب هست اما کافی نیست‪.‬‬ ‫ابکا ادامه داد‪ :‬س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از س��اخت‬ ‫داخل تصویب ش��د و‬ ‫هنوز داریم می گوییم‬ ‫چ��را س��اخت داخل‬ ‫انج��ام نمی ش��ود‪ .‬در‬ ‫حالی که در همین مدت ‪ ۲۳‬س��ال ظرفیت‬ ‫س��اخت داخل خیل��ی ارتقا یافت��ه و ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪۸۰‬درص��د هر پلنت فوالدی س��اخت داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها ایتم های کمی وج��ود دارد که‬ ‫دارای فناوری پیچیده ای است و هنوز رویش‬ ‫کار نشده و باید انها را از خارج وارد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پرش��یافلز ادام��ه داد‪ :‬در مقابل‬ ‫ای��ن قان��ون‪ ،‬کارفرمایان می گوین��د از انجا‬ ‫ک��ه تامی��ن مناب��ع مالی خارجی به ش��رط‬ ‫استفاده‪ ۵۰‬تا‪ ۷۰‬درصدی از ان کشور است‬ ‫نمی توانند نیاز خود را از داخل تامین کنند‪.‬‬ ‫اما وقتی منابع مالی از صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫صندوق ذخیره ارزی در گذش��ته یا سیستم‬ ‫بانکی یا حتی منابع مالی داخلی ش��رکت ها‬ ‫تامین می ش��ود حق ندارند قانون حداکثری‬ ‫را رعایت نکنند‪.‬‬ ‫در این قانون قید ش��ده که مش��اور حتما‬ ‫باید ایرانی باشد و اگر نیاز به مشاوره از خارج‬ ‫داش��ت خود شرکت مشاوره ای از خارج نیرو‬ ‫بگیرد یا جوینت خارجی بیاورد این در حالی‬ ‫اس��ت که کارفرمایان درحال حاضر دارند به‬ ‫راحتی مش��اور یا پیمانکار خارجی می گیرند‬ ‫که ای��ن امر با روح قانون و با ظرفیت عظیم‬ ‫ساخت داخل مغایرت دارد‪.‬‬ ‫اق��ای اب��کا اف��زود‪ :‬کارفرمای��ان بیش��تر‬ ‫تامی��ن قطع��ات کوچ��ک را به ش��رکت ها‬ ‫داخل��ی می دهند و از خری��د قطعات بزرگ‬ ‫خودداری می کنند البته بد نیس��ت ولی این‬ ‫امر منجر به این نمی ش��ود ک��ه پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان ایرانی‪ ،‬س��ازنده شوند‪ .‬شرکت‬ ‫بزرگ��ی مث��ل دانیل��ی ایتالی��ا که س��ازنده‬ ‫فناوری پلنت فوالدی اس��ت اما قطعات هم‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫ابکا با اش��اره به اینکه البته مش��کل اصلی‬ ‫س��ازندگان داخلی‪ ،‬تامین مالی است گفت‪:‬‬ ‫سیستم بانکی باید تامین مالی ساخت داخل‬ ‫را بپذیرن��د چرا که کارفرمایان از پیمانکاران‬ ‫اصل��ی‪ ،‬تامین س��رمایه را نی��ز می خواهند‬ ‫و از انج��ا ک��ه داخلی ها نمی توانن��د تامین‬ ‫مالی کنند کارفرمایان به س��رعت به س��راغ‬ ‫خارجی ه��ا می رون��د و دوباره هم��ان بازی‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫پرش��یافلز اس��پادانا در پاس��خ به این سوال‬ ‫ک��ه کم و کاس��تی های جش��نواره نخس��ت‬ ‫چه بود نی��ز گفت‪ :‬همانطور ک��ه گفتم روز‬ ‫اخر جش��نواره امار خوبی از عقد قراردادها‬ ‫داده ش��د و م��ن اطالع��ی ندارم ک��ه چند‬ ‫درص��د ان تفاهمنامه ها عملیاتی ش��ده و به‬ ‫همی��ن دلیل اظهار نظ��ری نمی کنم‪ .‬با این‬ ‫ح��ال از س��ازندگان و تامین کنندگان دیگر‬ ‫می توانید بپرسید چند قرارداد شما عملیاتی‬ ‫شد؟‬ ‫اب��کا ادام��ه داد‪ :‬ما به عنوان یک ش��رکت‬ ‫مهندس��ی بع��د از جش��نواره نخس��ت‪،‬‬ ‫واگن برگ��ردان را ک��ه قطع��ه مهم��ی در‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ف��والدی و معدن��ی به‬ ‫ش��مار می رود را مهندسی کرده و ساختیم؛‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز به همه‬ ‫ش��رکت های ف��والدی اب�لاغ کرد ک��ه این‬ ‫ماش��ین‪ ،‬ثبت اختراع و ساخته شده است و‬ ‫در صورت نیاز از این شرکت ان را خریداری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫همان زم��ان نی��ز ایمیدرو ب��ه واحدهای‬ ‫اس��تانی ف��والد خ��ود اع�لام ک��رد ک��ه‬ ‫واگن برگ��ردان را از ش��رکت فوالدتکنی��ک‬ ‫(یکی از شرکت های زیرمجموعه پرشیا فلز)‬ ‫تامین کنید ام��ا هیچ کدامش��ان نخریدند‪.‬‬ ‫حت��ی یکی از ش��رکت های معدن��ی گفتند‬ ‫ما پول نداریم ش��ما ای��ن قطعه را به صورت‬ ‫‪ BOT‬بس��ازید ماهم قبول کردیم که خود‬ ‫نیز بهره بردار ان باشیم اما ان را هم نخرید‪.‬‬ ‫در حالی که این قطعه‪ ۳۰ ،‬تا ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫مش��ابه خارجی ارزانتر است و دو برابر نمونه‬ ‫خارج��ی ضمانت و پش��تیبانی دارد از طرف‬ ‫دیگ��ر این قطعه بزرگ اس��ت ما ب��ه دنبال‬ ‫قطعه کوچک نرفتیم که یک قطعه مکانیکی‬ ‫بس��ازیم که نیازش هم در ب��ازار داخل زیاد‬ ‫است تستش هم به خوبی انجام شد با وجود‬ ‫حمایت وزارتخانه و ایمیدرو موفق به فروش‬ ‫یک دستگاه ان هم نشدیم‪.‬‬ ‫نیز گفت‪ :‬اتفاقاتی که هفته گذشته رخ داد هیجان زیادی‬ ‫را به بازار بورس و سهام منتقل کرد اما حضور قدرتمندانه‬ ‫فوالد مبارکه توس��ط کارگزاران و خرید سهام عرضه شده‬ ‫باعث ش��د از صف فروش جلوگیری شود و این امر قدرت‬ ‫مبارکه و گروهش را نش��ان می دهد ک��ه نهایت حمایت‬ ‫را از س��هامش می کند‪ .‬مدیرعامل ف��والد مبارکه افزود‪:‬‬ ‫م��ا دوس��ت داریم همه م��ردم ایران چه ش��خصیت های‬ ‫حقیق��ی و چه حقوقی فوالد مبارکه با ارامش و اس��ایش‬ ‫خیال س��هام را خریداری کنند و مطمئن باشند سازمانی‬ ‫و مدیریت��ی اوض��اع را مدیری��ت می کن��د و نمی گ��ذارد‬ ‫ارزش دارایی های س��هامداران تحت تاثی��ر تالطم ها قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬از این رو این پیام را به س��هامداران می دهیم که‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه و گروهش‪ ،‬هم ب��ا فعالیت‪ ،‬تولید‬ ‫و فروش بیش��تر با محصوالت جدی��د و کاهش هزینه ها‬ ‫به دنبال س��وداوری بیش��تر فوالد مبارکه هستیم‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬قطعا عدد و رقم س��ود عملیات��ی و ارزش هر‬ ‫س��هم در پایان س��ال عدد بس��یار بهتری نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۷‬اس��ت و خبری خوش برای س��هامداران خواهد بود‪.‬‬ ‫عملکرد ‪ ۹‬ماهه شرکت عدد و ارقام بسیار خوبی را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬عظیمیان در پاس��خ به این سوال که در شرایط‬ ‫تحریم ه��ای جدید چه بازاریابی جدیدی برای محصوالت‬ ‫فوالد مبارکه انجام ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬با شرایط تحریمی‬ ‫روش های فروش و صادرات مان را تغییر می دهیم و بیشتر‬ ‫از ای��ن توضیح نمی دهم‪ .‬به گفته مدیرعامل فوالدمبارکه‪،‬‬ ‫با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده مشکالت ارزی‬ ‫فوالد مبارکه حل شده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان خبر داد‬ ‫ابطال پروانه بهره برداری ‪ ۶‬معدن غیرفعال در کردستان‬ ‫چین مقصد صادرات سنگ اهن استان اصفهان‬ ‫مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫کش��ور چی��ن مقصد س��نگ اهن اس��تان‬ ‫اصفهان بوده و در ‪ ۹‬ماه ابتدایی سال افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۵۱‬میلی��ون دالر ارزاوری از این محل‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫رسول کوهس��تانی در گفت وگو با مهر با‬ ‫اعالم اینکه در س��ال ج��اری برای صادرات‬ ‫س��نگ اهن عوارض صادراتی اخذ می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��نگ اهن با تعرفه ‪ ۲۶۰۱‬در‬ ‫نظام هماهنگ طبقه بن��دی کاال (‪ )HS‬در‬ ‫‪ ۹‬ماه ابتدایی س��ال ج��اری افزون بر ‪۸۰۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۸۱‬تن و ب��ه ارزش ‪ ۵۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۹۰‬هزار دالر از استان اصفهان صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مقصد ‪ ۹۸‬درصد صادرات‬ ‫ماده خام معدنی سنگ اهن استان اصفهان‬ ‫چین بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه میزان صادرات سنگ اهن اصفهان در‬ ‫‪ ۹‬ماه س��ال گذش��ته ‪ ۴۰۵‬هزار و ‪ ۶۰۱‬تن‬ ‫ب��وده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارزش صادرات س��نگ‬ ‫اهن ‪ 9‬ماه ابتدایی سال ‪ ۱۴ ،۱۳۹۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۱۸‬هزار دالر بوده است‪.‬‬ ‫کوهستانی بیان کرد‪ :‬صادرات سنگ اهن‬ ‫از استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته از لحاظ وزنی ‪ ۱۰۰‬درصد و‬ ‫از لحاظ ارزش ‪ ۳.۵‬برابر رشد داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی است معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫اواخر شهریور از ابالغ بخشنامه اخذ عوارض‬ ‫‪ ۲۵‬درص��دی ب��رای ص��ادرات م��واد خام‬ ‫معدنی (س��نگ اهن) به گمرک جمهوری‬ ‫اسالمی خبر داد که با واکنش فعاالن بخش‬ ‫خصوصی و اتاق بازرگانی همراه شد؛ باوجود‬ ‫نیاز صنایعی مانند ذوب اهن به سنگ اهن‪،‬‬ ‫ص��ادرات این م��اده خام معدنی از اس��تان‬ ‫اصفهان انجام می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان از باطل‬ ‫ش��دن پروانه بهره برداری ‪ 6‬معدن غیرفعال در این اس��تان‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از کردس��تان‪ ،‬محمد دره وزمی‬ ‫در حاشیه سومین جلسه ش��ورای معادن استان کردستان‬ ‫که به ریاست استاندار در استانداری برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس مصوبات جلسه شورای معادن‪ ،‬درخواست تعطیلی‬ ‫موقت تعدادی از معادن استان مورد بررسی قرار گرفت که‬ ‫با تصمیم اعضای ش��ورای معادن با تعطیلی موقت تعدادی‬ ‫از این معادن موافقت شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��ورای عالی معادن کش��ور بخشی از‬ ‫اختیارات خود را به ش��ورای معادن استان ها تفویض کرده‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در راس��تای اختیارات تفویض ش��ده به ش��ورای‬ ‫معادن استان و تشکیل شورای معادن استان امروز سومین‬ ‫جلسه ش��ورای معادن اس��تان در س��ال ‪ ۹۸‬تشکیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دره وزمی افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬دس��تور کار در جلس��ه‬ ‫عنوان ش��د که بخش عمده ای از انها مربوط به درخواست‬ ‫تعطیلی موق��ت معادن ازس��وی بهره ب��رداران معادنی که‬ ‫فعالیت ش��ان به دالیلی از جمله رکود بازار یا وجود معارض‬ ‫محلی با مش��کل روبه رو ش��ده‪ ،‬بوده است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫روال این است که درخواست تعطیلی متقاضیان در شورای‬ ‫معادن اس��تان مطرح ش��ده که با هم اندیشی اعضای شورا‬ ‫مصوبات��ی مبنی بر موافق��ت یا رد درخواس��ت متقاضیان‬ ‫مصوب می شود‪.‬‬ ‫محمد دره وزمی پرداخت نش��دن حقوق دولتی ازس��وی‬ ‫بهره بردار معادنی که با تعطیلی موقت انها موافقت ش��ده را‬ ‫از مزایای تعطیلی موقت معادن دانس��ت و افزود‪ :‬با این کار‬ ‫کمک هایی به بهره برداران معادنی که بازار محصوالت ش��ان‬ ‫دچ��ار رک��ود یا فعالی��ت انها خ��ارج از ید اس��ت‪ ،‬خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تعدادی از درخواست های مطرح در‬ ‫جلسه مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری بود‪ ،‬افزود‪ :‬معادنی‬ ‫در اس��تان وجود دارند که چندین س��ال از واگذاری پروانه‬ ‫بهره برداری انها می گذرد اما بدون دلیل فعالیت نمی کنند‪.‬‬ ‫در این صورت ما معادن را به کس��انی واگذار خواهیم کرد‬ ‫که بتوانند معادن را فعال کنند‪.‬‬ ‫وی ای��ن اق��دام را گامی موثر در اش��تغالزایی‪ ،‬توس��عه‬ ‫سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن دانست‪.‬‬ ‫دره وزمی اضاف��ه کرد‪ :‬با اعمال ماده ‪ ۲۰‬قانون معادن برای‬ ‫معدندارانی که بدون دلیل فعالیت نمی کنند‪ ،‬معدن را پس‬ ‫می گیریم و پروانه بهره برداری انها باطل خواهد شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه حدود ‪ ۶‬مورد درخواس��ت ابطال ماده ‪۲۰‬‬ ‫مطرح ش��ده و به تایید شورا رسید و ‪ ۴‬مورد نیز در انتظار‬ ‫پروانه بهره برداری هستند که خوشبختانه همه انها به اتفاق‬ ‫به تصویب ارای اعضای شورای معادن استان رسید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان‬ ‫در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با حس��ن نظری که اس��تاندار‬ ‫کردستان و دیگر اعضای شورا دارند همگی نظرشان کمک‬ ‫فروش ‪ ۱۲۲‬میلیارد ریالی صنایع دستی در مازندران‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی مازن��دران از دریافت ‪۱۷‬‬ ‫نشان ملی مرغوبیت کاال و صنایع دستی در سال جاری‬ ‫در استان خبر داد و میزان فروش صنایع دستی را ‪۱۲۲‬‬ ‫میلیارد ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫س��یف اهلل فرزانه در گفت وگو با ایرن��ا از دریافت ‪۱۷‬‬ ‫نش��ان ملی مرغوبیت کاال در سال جاری در استان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬امسال ‪ ۴۹‬نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی‬ ‫ملی و منطقه ای در استان برپا شده است‪.‬‬ ‫وی ام��وزش عموم��ی‪ ،‬روس��تایی و ش��اغالن صنایع‬ ‫دس��تی به ‪ ۹۶۵‬نفر را از دیگر اقدام ها برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫طرح برندسازی صنایع دستی نیز با محوریت ‪ ۱۳‬شهر و‬ ‫روس��تا اجرا و ‪ ۱۳‬محصول و کتاب اوای کرچال معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرکل می��راث فرهنگ��ی مازندران می��زان فروش‬ ‫صنایع دس��تی استان را در س��ال جاری ‪ ۱۲۲‬میلیارد‬ ‫ری��ال اعالم ک��رد‪ .‬فرزانه ادامه داد‪ :‬امس��ال ‪ ۱۹۴‬پروژه‬ ‫گردش��گری در استان اجرا شد که حجم سرمایه گذاری‬ ‫در ان بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تصویب طرح مطالعات��ی مدیریت و‬ ‫حفاظت و بهره وری مناطق نمونه گردش��گری و چشمه‬ ‫س��ورت گفت‪ :‬فرایند مزایده برای انتخاب سرمایه گذار‬ ‫در چشمه سورت انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از ارائه تس��هیالت‬ ‫به ‪ ۲۵‬طرح گردش��گری خب��ر داد و گفت‪ ۴۳۸ :‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۰‬میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن و سرمایه گذاران‬ ‫گردشگری ارائه شده است‪.‬‬ ‫به معادن اس��تان بوده و خوشبختانه مورد موافقت همگان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رونق تولید در برنامه های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان‬ ‫تاکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۸‬جواز تاس��یس در استان‬ ‫خوزس��تان با س��رمایه ‪ ۸۹‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫صادر ش��ده که در سال جاری تعداد این مجوزها‬ ‫‪ ۷۰۳‬مجوز با س��رمایه ‪ ۱۹‬هزار میلیارد تومان و‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۱۵۰۱۴‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن ‬ ‫و تجارت استان خوزستان‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫ن و تجارت خوزستان ضمن بیان این مطلب‬ ‫معد ‬ ‫گفت‪ :‬تعداد کل پروانه های تاس��یس در اس��تان‬ ‫‪ ۲۰۵‬مورد با س��رمایه ‪ ۲۲‬ه��زار میلیارد تومان و‬ ‫اش��تغالزایی ‪ ۹۸۱۷۰‬نفر است که در سال جاری‬ ‫‪ ۱۱۱‬پروانه تاسیس با سرمایه ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و اشتغالزایی ‪ ۲۴۶۵‬نفر صادر شده است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین نظری‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار‪،‬‬ ‫ل تولید‪ ،‬حمایت از س��اخت ‬ ‫ارتقای بهره وری عوام ‬ ‫داخل‪ ،‬توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان و‬ ‫ساماندهی لجستیک تجاری و اصالح نظام توزیع‬ ‫را از جمل��ه برنامه های رونق تولید اس��تان عنوان‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬توسعه‬ ‫ع معدنی و تامین مالی و توس��عه‬ ‫مع��ادن و صنای ‬ ‫س��رمایه گذاری از دیگر برنامه های رونق تولید در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫همچنین در تحلیل امار ‪ ۸‬ماهه صادرات غیرنفتی‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬امار صادرات غیرنفتی اس��تان در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به وزن ‪ ۱۰‬میلیون تن به ارزش حدود ‪۷‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته از نظر وزنی ‪ ۴‬درصد و از نظر ارزشی ‪۸۷‬‬ ‫درصد رشد داشته اس��ت‪ .‬وی درباره واردات کاال‬ ‫به استان تصریح کرد‪ :‬در مدت یادشده حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن کاال به ارزش حدودی ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫وارد ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫از نظر وزنی ‪ ۱‬درصد افزایش و از نظر ارزش��ی ‪۶‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کشته شدن روزی ‪ ۴۷‬نفر در تصادف ها‬ ‫هر ماه ‪« 6‬بوئینگ» در جاده ها سقوط می کند‬ ‫کش��ته ش��دن ‪ 176‬نفر در س��انحه بوئینگ ‪737‬‬ ‫اوکراینی این روزها در صدر اخبار اس��ت تا جایی که‬ ‫دیگر خبر س��قوط یک اتوبوس به دره و کشته شدن‬ ‫‪ ۲۰‬نف��ر از مردم به چش��م رس��انه ها نمی اید‪ ،‬اما در‬ ‫همان ساعت هایی که بس��یاری درگیر اخبار هواپیما‬ ‫بودند‪ ،‬این اتفاق افتاده‪ ،‬اتوبوس ترمز بریده و با سقوط‬ ‫ب��ه دره‪ ۲۰ ،‬کش��ته و ‪ ۲۲‬زخمی به جای گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر کش��ته شدن روزی ‪ ۴۷‬نفر‪ ،‬هفته ای ‪ ۳۲۹‬نفر‬ ‫و ماهی ‪ ۱۴۰۰‬نفر در جاده های کش��ورمان به چشم‬ ‫نمی ای��د‪ ،‬از این به بعد می گوییم ماهی دس��ت کم ‪۶‬‬ ‫بوئینگ ‪ 737‬در جاده های کش��ور س��قوط می کند؛‬ ‫شاید ارزش جان های از دست رفته در جاده ها بیشتر‬ ‫مشخص شود!‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬س��اعت ‪ ۲‬و ‪ ۳۵‬دقیقه بامداد‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۹‬دی اتوبوس��ی که از تهران به س��مت‬ ‫کالل��ه در حرک��ت ب��ود‪ ،‬در منطق��ه ارزن��گ رودبار‬ ‫خطیرک��وه ب��ه دره س��قوط ک��رد ک��ه در اث��ر این‬ ‫س��انحه ‪ ۲۰‬نف��ر ج��ان باختن��د و ‪ ۲۲‬نف��ر زخمی‬ ‫ش��دند‪ .‬نقص فن��ی ترمز و ناتوانی رانن��ده در کنترل‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬عامل اصل��ی واژگون��ی اتوب��وس در جاده‬ ‫فیروزکوه اعالم ش��د‪ .‬این اتوبوس س��اعت ‪ ۲۳‬و ‪۴۵‬‬ ‫دقیق��ه چهارش��نبه ‪ ۱۸‬دی از پایانه ش��رق تهران به‬ ‫مقصد ش��هر کالله در استان گلس��تان حرکت کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مهران قربانی‪،‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای در توضیح جزئیات ای��ن حادثه گفت‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫دقیق��ه اخر پیمایش ب��ه دلیل از کار افت��ادن ترمز‪،‬‬ ‫راننده قادر به کنترل وس��یله نقلیه نش��ده و اتوبوس‬ ‫با س��رعتی ح��دود ‪ ۱۴۵‬کیلومتر در س��اعت پس از‬ ‫اینکه با حفاظ های سمت چپ و سپس با حفاظ های‬ ‫س��مت راس��ت موجود در کنار ج��اده برخورد کرده‪،‬‬ ‫از ج��اده خ��ارج و در حاش��یه ج��اده واژگون ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به دلیل س��رعت باال‪ ،‬ش��دت حادثه‬ ‫واژگونی و س��قوط به حاش��یه رودخان��ه‪ ،‬در مجموع‬ ‫در س��ر صحن��ه و بیمارس��تان ‪ ۱۹‬نفر از مس��افران‬ ‫ج��ان خود را از دس��ت دادند و ‪ ۲۳‬نف��ر نیز مجروح‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫قربانی با اش��اره به مشخصات جاده فیروزکوه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬این جاده چهارخطه جداش��ده ب��ا حفاظ و از‬ ‫مجموعه عالئم ایمنی‪ ،‬خط کشی و مسیرنما برخوردار‬ ‫بوده و وضعیت سطح راه در زمان وقوع حادثه خشک‬ ‫و مناسب بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بررسی های اولیه مشخص‬ ‫ش��د رانندگان اول و دوم اتوبوس هر دو دارای کارت‬ ‫هوش��مند و ش��رایط الزم برای رانندگ��ی اتوبوس و‬ ‫وسیله نقلیه دارای کارت معاینه فنی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی وابسته به ترمز‪ ،‬عامل حادثه‬ ‫انس��ان‪ ،‬راه و خ��ودرو را ‪ ۳‬ضل��ع مثل��ث حوادث‬ ‫ج��اده ای می دانند که در این میان‪ ،‬انس��ان به عنوان‬ ‫کاربر دو ضلع دیگر‪ ،‬بیش��ترین نقش را در تصادف ها‬ ‫دارد‪ .‬از س��وی دیگ��ر رانندگان بیش��ترین امار را در‬ ‫می��ان کشته ش��دگان دارند و براس��اس ام��ار اعالم‬ ‫ش��ده از س��وی پزش��کی قانونی‪ ،‬بیش از ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫کشته شدگان تصادف ها رانندگان هستند‪.‬‬ ‫یک کارشناس حمل ونقل با اشاره به اینکه ‪ ۲‬دلیل‬ ‫این سانحه نقص ترمز و ناتوانی راننده در کنترل وسیله‬ ‫نقلیه بدون ترمز بوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اصول رانندگی‬ ‫ایجاب می کند راننده‪ ،‬در هر ش��رایطی‪ ،‬متناس��ب با‬ ‫وضعی��ت معبر و خ��ودرو‪ ،‬به گون��ه ای رانندگی کند‬ ‫ک��ه درصورت بروز نقص فنی ترمز و از دس��ت رفتن‬ ‫کامل ان‪ ،‬قادر به کنترل وس��یله نقلیه و توقف ان با‬ ‫اس��تفاده از موانع حاشیه مس��یر و با حداقل خسارت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ش��اهرخ ضروری در پاس��خ به‬ ‫اف��زود‪ :‬این‬ ‫مس��ئله ای ارمان��ی نبوده و رویه ای قابل اجرا اس��ت‪.‬‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در هر ش��رایطی‪ ،‬متناس��ب با وضعیت معبر و خودرو‪ ،‬به گونه ای رانندگی‬ ‫کن��د که درصورت بروز نقص فنی ترمز و از دس��ت رفتن کامل ان‪ ،‬قادر به‬ ‫کنترل وسیله نقلیه و توقف ان با استفاده از موانع حاشیه مسیر و با حداقل‬ ‫خسارت باشد‬ ‫ش��رط نخس��ت رس��یدن به این وضعیت‪ ،‬سرپیچی‬ ‫نکردن از س��رعت مجاز و ش��رط دوم‪ ،‬حفظ فاصله با‬ ‫خودرو جلویی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل ادامه داد‪ :‬تجربه نش��ان‬ ‫داده که بس��یاری از رانندگان با حداکثر وابستگی به‬ ‫ترمز رانندگی می کنند‪ .‬س��ال گذش��ته نیز سانحه ای‬ ‫در دانش��گاه علوم تحقیقات تهران رخ داد که دلیلی‬ ‫مشابه سانحه جاده ای در مسیر تهران‪ -‬کالله داشت‪.‬‬ ‫ظه��راب زاده افزود‪ :‬وجود س��امانه ترم��ز قدرتمند‬ ‫در خودرو الزم و ضروری اس��ت و از دس��ت رفتن ان‬ ‫پذیرفتنی نیست‪ ،‬با این حال وجود سامانه ترمز‪ ،‬نافی‬ ‫مسئولیت راننده نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹روند افزایشی تلفات جاده ای در ‪ ۲‬سال اخیر‬ ‫بیشترین تعداد تلفات تصادف ها و حوادث رانندگی‬ ‫در ایران مربوط به س��ال ‪ ۸۴‬است‪ .‬در این سال‪۲۷ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۵۵‬نف��ر در تصادف و ح��وادث رانندگی از‬ ‫دست رفتند‪ .‬با شکل گیری عزم ملی در کاهش تلفات‬ ‫جاده ای بین پلیس‪ ،‬پزشکی قانونی‪ ،‬سازمان راهداری‬ ‫و دیگ��ر نهادهای دس��ت اندرکار در زمینه حمل ونقل‬ ‫جاده ای و ایمنی‪ ،‬از س��ال ‪ ۸۴‬به بعد ش��اهد کاهش‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬ه��زار نفری در تلفات جاده ای ایران بودیم‬ ‫تا جایی که این رقم در س��ال ‪ ۹۵‬به ‪ ۱۵‬هزار و ‪۹۳۲‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫با این حال زنگ خطر افزایش دوباره تلفات جاده ای‬ ‫در کش��ور دوباره به صدا درامده است‪ ،‬چراکه هم در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و هم ‪ ۹۷‬شاهد افزایش تعداد کشته شدگان‬ ‫در جاده ها هس��تیم‪ .‬براساس امار س��ازمان پزشکی‬ ‫قانون��ی کش��ور‪ ،‬تع��داد کشته ش��دگان در تصادف و‬ ‫حوادث رانندگی در س��ال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۱۶‬هزار و ‪۲۰۱‬‬ ‫نفر و در س��ال ‪ ۹۷‬برابر با ‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۱۸۳‬نفر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی نهاد راهبر ایمنی در کشور‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ب��اال ب��ودن تع��داد کشته ش��دگان‬ ‫تصادف ها در ایران‪ ،‬این پرس��ش مطرح می ش��ود که‬ ‫ب��ا وجود هم��ه اقدام های انجام ش��ده در س��ال های‬ ‫گذش��ته برای کاهش��ی ش��دن رون��د تلف��ات‪ ،‬چرا‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال اخیر دوباره ش��اهد افزایش��ی ش��دن ان‬ ‫هستیم؟‬ ‫حمید صفری��ان‪ ،‬رئیس کمیت��ه فرهنگی جمعیت‬ ‫ وزارت راه و شهرسازی‬ ‫مسئول لغو پروازها نیست‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬هر فردی که در سانحه سقوط‬ ‫هواپیما تخلف کرده اس��ت‪ ،‬باید برکنار شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمد اس�لامی در حاشیه نشس��ت کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫بررسی پرونده سانحه هوایی اخیر بیان کرد‪ :‬نشست های کمیته‬ ‫بررسی سانحه با حضور کارشناسان مربوطه از نهادهای متخلف‬ ‫و کارشناسان کشور اوکراین به عنوان صاحب هواپیما در حال‬ ‫برگزاری اس��ت‪ .‬در این کمیته همه مسائل به طور دقیق بررسی و کار به طور حرفه ای‬ ‫و قانونی انجام خواهد شد‪ .‬اسالمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه نهادی باید‬ ‫در زمان بحران اقدام به لغو پروازهای مسافربری کشور کند‪ ،‬گفت‪ :‬مسئول لغو پروازها‬ ‫وزارت راه و شهرسازی نیست و نهادی که باید اعالم می کرد پروازها در ان زمان متوقف‬ ‫ش��ود‪ ،‬چنین تقاضایی مطرح نکرد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه به طور قطع با‬ ‫متخلفان سانحه هوایی برخورد خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬هر فردی که تخلف کرده باشد‪ ،‬باید‬ ‫برکنار شود‪ ،‬به طور قطع اگر در نتایج بررسی ها به این مسئله برسیم که فردی در رابطه‬ ‫با این حادثه دچار تخلف و تعلل شده است‪ ،‬از ان نمی گذریم‪.‬‬ ‫طرفداران ایمنی راه ها در این زمینه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل پدید امدن این وضعیت‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که ما در کشور نهاد راهبر متمرکزی در حوزه‬ ‫ایمنی نداریم‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬اگرچه انس��ان‪ ،‬خ��ودرو و راه را ‪۳‬‬ ‫عنص��ر موث��ر در بروز تلف��ات رانندگ��ی می دانند اما‬ ‫به نظر می رس��د مهم ترین مش��کل فعل��ی ما در این‬ ‫زمینه‪ ،‬مش��کالت مدیریتی است‪ .‬ما نیازمند مدیریت‬ ‫واحدی هستیم که مسائل مختلف اثرگذار در کاهش‬ ‫تصادف ها مانند قانونمندکردن مردم و فرهنگ سازی‬ ‫در زمینه رعایت مس��ائل ایمنی را پوشش دهد اما در‬ ‫این زمینه ضعف داریم‪.‬‬ ‫صفریان با اشاره به اینکه کمیسیون ایمنی راه های‬ ‫کش��ور که به عن��وان باالتری��ن نه��اد در این بخش‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬عزم جدی برای کاهش تصادف‬ ‫و تلفات رانندگی نداش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عملکرد این‬ ‫نهاد در زمینه کاهش تلفات تاکنون قانع کننده نبوده‬ ‫و تمرک��ز کافی و برنامه درازمدت عملیاتی از س��وی‬ ‫ای��ن نه��اد در زمینه کاه��ش تلفات جاده ای ش��اهد‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته فرهنگی جمعی��ت طرفداران ایمنی‬ ‫راه ه��ا ادامه داد‪ :‬در همه کش��ورهایی ک��ه ایمنی را‬ ‫به طور ج��دی دنبال کرده و در کاه��ش قابل توجه‬ ‫کشته ش��دگان رانندگی موفق عم��ل کرده اند‪ ،‬برنامه‬ ‫مش��خصی وجود داش��ته اما از ان مهم تر این اس��ت‬ ‫ک��ه در هم��ه این کش��ورها‪ ،‬مس��ئوالن در س��طوح‬ ‫ب��االی حکومت در بحث ایمنی دخالت و مش��ارکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تاکن��ون خروجی عملیاتی خاصی‬ ‫از کمیس��یون ایمنی کش��ور ندیده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫س��ال های اخی��ر و بعد از ب��روز چند س��انحه بزرگ‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬در زمین��ه تدوین نقش��ه ایمن��ی راه ها در‬ ‫کمیسیون ایمنی راه ها اقدام شد اما تاکنون خروجی‬ ‫قابل مش��اهده ای از ای��ن برنامه ندیده ای��م و به نظر‬ ‫می رس��د بیشتر یک واکنش و جمع بندی فوری بوده‬ ‫که اعالم شده است‪.‬‬ ‫صفری��ان یاداور ش��د‪ :‬نتای��ج هر برنام��ه عملیاتی‬ ‫را بای��د کاربران مش��اهده و درک کنند‪ .‬اگر نقش��ه‬ ‫راه تدوین ش��ده در زمینه ایمنی‪ ،‬خروجی داش��ت‪،‬‬ ‫نباید س��وانح ب��زرگ دیگری رخ می داد و هر س��ال‬ ‫ش��اهد افزای��ش تعداد کشته ش��دگان ای��ن حوادث‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۴۵‬درصدی سواری ها در تصادف ها‬ ‫براس��اس اع�لام س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬مهم ترین دالیل رخ دادن س��وانح جاده ای‬ ‫به این ش��رح اس��ت‪ ۳۱ :‬درصد‪ ،‬بی توجه��ی به جلو‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬درص��د انح��راف و تج��اوز به چ��پ‪ ۱۸ ،‬درصد‬ ‫عب��ور از س��رعت مطمئن��ه‪ ۹ ،‬درص��د‪ ،‬ناتوان��ی در‬ ‫کنترل وس��یله نقلیه و ‪ ۵‬درص��د رعایت نکردن حق‬ ‫تقدم‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش سازمان پزش��کی قانونی کشور‪،‬‬ ‫‪ ۶۴.۲‬درصد کشته های تصادف ها مربوط به جاده های‬ ‫برون ش��هری‪ ۲۴.۹ ،‬درصد در راه های درون شهری‪،‬‬ ‫‪ ۶.۴‬درص��د در جاده های روس��تایی و یک درصد در‬ ‫راه های اختصاصی و ‪ ۳.۵‬درصد در س��ایر راه ها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زم��ان وقوع تصادف ‪ ۴۲.۹‬درصد از افراد‪ ،‬راننده‬ ‫وس��یله نقلیه‪ ۲۱.۱ ،‬درصد عابر پیاده و ‪ ۳۴.۸‬درصد‬ ‫سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند‪.‬‬ ‫از مجم��وع تلفات رانندگی س��ال گذش��ته‪۲۱.۱ ،‬‬ ‫درص��د عابر پیاده و ‪ ۲۱.۸‬درصد موتورسیکلت س��وار‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‪ ۷.۴‬درص��د کشته ش��دگان در ح��وادث رانندگی‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ۱۰ ،‬س��ال و کمتر‪ ۶ ،‬درص��د ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬س��ال‪ ۲۵ ،‬درصد ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۹‬س��ال‪ ۳۱.۲ ،‬درصد‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۹‬س��ال و ‪ ۳۰.۴‬درص��د ‪ ۵۰‬س��ال ب��ه باال‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نحوه وقوع تصادف ‪ ۴۴.۴‬درصد از افراد کشته شده‬ ‫در تصادف ها ناش��ی از برخورد ‪ ۲‬وسیله نقلیه‪۲۱.۱ ،‬‬ ‫درصد ناش��ی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و‬ ‫‪ ۲۵.۶‬درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است‪.‬‬ ‫وس��یله نقلی��ه م��ورد اس��تفاده ‪ ۴۵.۳‬درص��د از‬ ‫افراد کش��ته ش��ده در خودرو س��واری‪ ۲۱.۸ ،‬درصد‬ ‫موتورس��یکلت‪ ۵.۸ ،‬درص��د وان��ت ب��ار‪ ۲.۸ ،‬درصد‬ ‫کامی��ون‪ ،‬کامیونت و تریل��ی و ‪ ۱.۱‬درصد اتوبوس و‬ ‫مینی بوس بوده است‪.‬‬ ‫علت اصلی مرگ ‪ ۴۲.۹‬درصد از افراد ضربه به سر‪،‬‬ ‫‪ ۲۸.۷‬درصد شکس��تگی های مختل��ف‪ ۷.۷ ،‬درصد به‬ ‫دلی��ل خونری��زی و ‪ ۱۳.۹‬درصد به دالیل اش��تراکی‬ ‫(دارای بیش از یک علت)‪ ۱.۶ ،‬درصد سوختگی‪۰.۲ ،‬‬ ‫درصد نرس��یدن اکسیژن و ‪ ۵‬درصد سایر موارد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مح��ل فوت ‪ ۵۲.۳‬درص��د از افراد در محل حادثه‪،‬‬ ‫‪ ۶.۱‬درصد هنگام انتقال به بیمارس��تان و محل فوت‬ ‫‪ ۴۰.۷‬درصد از افراد در بیمارستان بوده است‪.‬‬ ‫راه اهن چابهار در انتظار ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان از پیش��رفت ‪ ۴۰‬درصدی راه اهن چابهار‪-‬‬ ‫زاه��دان خبر داد و گفت‪ :‬این پ��روژه ریلی با اعتبار ‪۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪ ،‬مهرداد عرب اول اظهارکرد‪ :‬راه اهن‬ ‫چابهار‪ -‬زاهدان یکی از بزرگ ترین پروژه های کش��ور‬ ‫است که چابهار را به زاهدان و از مرکز استان به شبکه‬ ‫ریلی سراس��ری متصل کرده که راه ان��دازی این خط‬ ‫انتقال کاال از بزرگ ترین بندر اقیانوسی ایران به استان‬ ‫و دیگر قسمت های کشور را تسهیل و تسریع می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه اهمیت خط اه��ن چابهار‪-‬‬ ‫زاهدان‪ ،‬امسال با موافقت رهبر معظم انقالب مقرر شد‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون یورو در مدت ‪ ۲‬س��ال از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی به این پروژه اختصاص یابد و همه تالش‬ ‫دولت نیز این اس��ت که این پروژه تا پایان س��ال مالی‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به بهره برداری اولیه برسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با اش��اره به جزئیات پروژه راه اهن چابهار‬ ‫ب��ه زاهدان اف��زود‪ :‬این پروژه به ط��ول ‪ ۶۱۰‬کیلومتر‬ ‫طراحی شده و در دو بخش جنوبی (چابهار‪ -‬ایرانشهر)‬ ‫و شمالی (ایرانشهر‪ -‬زاهدان) در دست اجراست‪.‬‬ ‫وی تع��داد قطعات این پ��روژه را ‪ ۸‬قطعه اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬اجرای این طرح از س��وی ش��رکت ساخت و‬ ‫توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به عنوان کارفرما و‬ ‫پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱۰‬میلی��ارد ریال اعتبار به عنوان مبلغ اولیه قرارداد‬ ‫در ابان س��ال ‪ ۹۲‬اغاز ش��د و پیش بین��ی زمان پایان‬ ‫پروژه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بود که قرارداد ان به مدت ‪ ۴۰‬ماه‬ ‫تا ‪ ۳۱‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬تمدید شد‪.‬‬ ‫عرب پیشرفت فیزیکی کل عملیات راه اهن چابهار‪-‬‬ ‫زاه��دان را ‪ ۴۰‬درصد اعالم ک��رد و گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫نش��ان می دهد متوسط ساالنه پیش��رفت فیزیکی این‬ ‫یادداشت‬ ‫کمیسیون‬ ‫مشاوران‬ ‫امالک افزایش‬ ‫نیابد‬ ‫مهران قربانی‬ ‫حمید صفریان‬ ‫پروژه در س��ال های گذش��ته حدود ‪ ۶.۷‬درصد بوده و‬ ‫حداکثر پیش��رفت فیزیکی ان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬حدود‬ ‫‪ ۱۱.۵‬درصد گزارش شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی سیس��تان و‬ ‫بلوچستان اعتبار مصوب پیش بینی شده در ردیف های‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬برای اج��رای این پروژه را‬ ‫‪ ۹۵۷‬میلی��ارد ریال اعالم ک��رد و افزود‪ :‬از ابتدای اغاز‬ ‫به کار پروژه راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان حدود ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۳۴‬میلیارد ریال از محل منابع مختلف برای ساخت‬ ‫این پروژه هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت خط ریل��ی چابهار‪ -‬زاهدان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به حجم عملیات و براورد تقریبی انجام‬ ‫ش��ده برای بهره برداری از این پ��روژه‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اعتبار نیاز اس��ت که بیش��تر ان در قالب‬ ‫اختصاص اعتب��ار از محل صندوق توس��عه ملی قابل‬ ‫تحقق است‪.‬‬ ‫یکی از طنزهای تلخ بازار مس��کن‪ ،‬گالیه‬ ‫گاه و بی��گاه مش��اوران ام�لاک از افزای��ش‬ ‫نیافتن نرخ کمیس��یون معامله های مس��کن‬ ‫(دس��تمزد بنگاه های مس��کن باب��ت تنظیم‬ ‫قرارداده��ای مِلک��ی) در چن��د ده��ه اخیر‬ ‫اس��ت‪ .‬به دالیل زیادی افزایش کمیس��یون‬ ‫مش��اوران ام�لاک توجیه پذی��ر نیس��ت‪.‬‬ ‫در ادام��ه ب��ه بی��ان برخ��ی از ای��ن دالیل‬ ‫می پردازم‪:‬‬ ‫‪-۱‬مشاوران امالک مدعی هستند چندین‬ ‫س��ال اس��ت با وج��ود افزایش ت��ورم‪ ،‬نرخ‬ ‫حق الزحم��ه انها ثابت مانده اس��ت‪ .‬بدیهی‬ ‫است که این استدالل اش��تباه است چراکه‬ ‫اگر حق الزحمه مش��اوران ام�لاک برای هر‬ ‫معامل��ه‪ ،‬ع��ددی ثابت به عن��وان مثال یک‬ ‫میلی��ون تومان ب��ود‪ ،‬می توانس��تند مدعی‬ ‫شوند ارزش واقعی حق الزحمه به علت تورم‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت ولی با توج��ه به اینکه‬ ‫حق الزحمه مش��اوران ام�لاک‪ ،‬درصدی از‬ ‫نرخ یا اجاره مسکن است‪ ،‬استدالل مشاوران‬ ‫امالک صحیح نیست‪.‬‬ ‫‪-۲‬حق الزحم��ه مش��اوران ام�لاک در‬ ‫معامله ه��ای ملکی‪ ،‬چند براب��ر حق الزحمه‬ ‫دفترهای اس��ناد رس��می اس��ت درحالی که‬ ‫مسئولیت دفاتر اس��ناد رسمی قابل مقایسه‬ ‫با مش��اوران امالک نیس��ت‪ .‬بر اساس قانون‬ ‫هرگونه تردید و انکار نس��بت به مفاد اسناد‬ ‫دفاتر رسمی ممنوع اس��ت اما قراردادهایی‬ ‫که در بنگاه های امالک تنظیم می شوند‪ ،‬در‬ ‫ردیف قراردادهای عادی هستند که ‪ ۲‬نفر با‬ ‫یکدیگر تنظیم می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بر اس��اس اصول اقتصاد خرد‪ ،‬ورود و‬ ‫خ��روج ازاد بنگاه ها در بازار رقابتی‪ ،‬با هدف‬ ‫کس��ب س��ود انجام می ش��ود‪ .‬حال پرسش‬ ‫اساس��ی این اس��ت که اگر نرخ کمیس��یون‬ ‫مش��اوران امالک کم اس��ت‪ ،‬چرا در ‪ ۳‬دهه‬ ‫گذش��ته ش��اهد رش��د بی رویه تع��داد این‬ ‫بنگاه ها در سطح شهرها بوده ایم‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که در برخی خیابان ها‪ ،‬چند مش��اور امالک‬ ‫چسبیده به یکدیگر فعالیت می کنند؟‬ ‫قاب��ل انکار نیس��ت ک��ه تعداد مش��اوران‬ ‫ام�لاک رابطه ای مس��تقیم ب��ا حق الزحمه‬ ‫ان��ان دارد‪ ،‬بنابراین در ش��رایطی که تعداد‬ ‫مش��اوران امالک چندین براب��ر میزان مورد‬ ‫نیاز اس��ت‪ ،‬سیاس��ت گذاری باید در جهتی‬ ‫باش��د که منجر به افزایش انگیزه راه اندازی‬ ‫بنگاه مشاوران امالک نشود‪.‬‬ ‫از منظ��ری دیگ��ر ش��اید افزای��ش ن��رخ‬ ‫کمیسیون حتی در نهایت به سود مشاوران‬ ‫امالک هم تمام نش��ود‪ .‬واقعیت مطلب این‬ ‫اس��ت که ه��ر اقدام��ی ب��رای افزایش نرخ‬ ‫کمیس��یون مشاوران امالک‪ ،‬موجب اشتیاق‬ ‫بیش��تر برای ایج��اد بنگاه امالک می ش��ود‬ ‫چراک��ه ورود به این حرف��ه‪ ،‬به ویژه با توجه‬ ‫به نیاز اندک به س��رمایه و تحصیالت اسان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن افزایش نرخ کمیس��یون‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش تعداد مش��اوران امالک و تقسیم‬ ‫معامله های بازار مسکن میان تعداد بیشتری‬ ‫از انان خواهد ش��د‪ ،‬بنابرای��ن مهم ترین اثر‬ ‫افزای��ش نرخ کمیس��یون‪ ،‬تحمی��ل هزینه‬ ‫مبادالتی بیشتر بر مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-۴‬گاهی از مقایس��ه حق الزحمه مشاوران‬ ‫امالک ایران با مش��اوران امالک کشورهای‬ ‫توسعه یافته به عنوان دستاویزی برای توجیه‬ ‫افزایش نرخ استفاده می شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه ای��ن ادعا که نرخ کمیس��یون‬ ‫مشاوران امالک در س��ایر کشورها بیشتر از‬ ‫ایران اس��ت باید گفت این مس��ئله فقط در‬ ‫برخی کشورها صادق است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگ��ر سیاس��ت گذاری در ه��ر‬ ‫کش��وری با توجه به شرایط خاص ان کشور‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه کش��ور هند‬ ‫نمی تواند به صرف اینکه کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫مشوق سیاست های افزایش جمعیت هستند‬ ‫به اتخاذ این سیاست بپردازد‪.‬‬ ‫نکته دیگر که باید به ان اش��اره شود این‬ ‫اس��ت که در برخی کش��ورهای مورد نظر‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد کمیس��یون دریافتی از‬ ‫سوی مش��اوران امالک به عنوان مالیات به‬ ‫دولت بازمی گردد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن نکته ای که نبای��د از ان غفلت‬ ‫کرد این اس��ت که کمیت و به ویژه کیفیت‬ ‫خدمات مشاوران امالک در کشورهای مزبور‬ ‫ب��ا انچه در ایران ش��اهد هس��تیم‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روستاهای سیستان و بلوچستان در محاصره سیل هستند‬ ‫برترین شهرهای جهان‬ ‫خبر‬ ‫گروه مش��اوران رزونانس برای چهارمین‬ ‫س��ال پی درپی به معرفی برترین شهرهای‬ ‫جه��ان پرداخ��ت‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در‬ ‫بررسی گروه مشاوران رزونانس‪ ۲۰۰ ،‬شهر‬ ‫بر اس��اس ‪ ۶‬معیار موقعی��ت مکانی (اب و‬ ‫هوا‪ ،‬امنی��ت‪ ،‬می��زان ش��هروندان عادی و‬ ‫گردش��گران و امکانات شهری)‪ ،‬جاذبه های‬ ‫شهری (فرودگاه‪ ،‬زیرساخت های جاده ای و‬ ‫امکانات اموزشی و درمانی)‪ ،‬شاخص انسانی‬ ‫(بافت و تن��وع نژادی‪ ،‬س��طح تحصیالت)‪،‬‬ ‫رفاه (س��طح دس��تمزدها‪ ،‬می��زان فعالیت‬ ‫‪ ۵۰۰‬ش��رکت بزرگ جهان در این شهرها‪،‬‬ ‫س��رانه تولید ناخال��ص داخل��ی)‪ ،‬امکانات‬ ‫جانبی (زندگی شبانه‪ ،‬مراکز خرید و مراکز‬ ‫تفریحی‪ ،‬فرهنگی) و مقبولیت اجتماعی (در‬ ‫شبکه های مجازی‪ ،‬گوگل‪ ،‬ترندهای مجازی‬ ‫و توصی��ه گردش��گران خارجی ب��ه دیگران‬ ‫برای بازدید از ش��هر) رتبه بندی ش��ده اند‪.‬‬ ‫ای��ن موسس��ه بهترین ش��هرهای جهان در‬ ‫س��ال جدید میالدی را به این شرح معرفی‬ ‫کرده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬لندن‪ ،‬انگلیس‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۲۲ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۲ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۱ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۹ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۸ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۱ :‬‬ ‫‪ -۲‬نیویورک‪ ،‬امریکا‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۱۶ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۵ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۲ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۱۶ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۴ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۲ :‬‬ ‫‪ -۳‬پاریس‪ ،‬فرانسه‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۸ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۳ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۴ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۳۷ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۵ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۳ :‬‬ ‫‪-۴‬توکیو‪ ،‬ژاپن‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۵ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۶ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۳ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۱۳۰ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۳ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۳۱ :‬‬ ‫‪ -۵‬مسکو‪ ،‬روسیه‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۲ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۱ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۵ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۱۴۳ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۲۰ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۱۰ :‬‬ ‫‪ -۶‬دوبی‪ ،‬امارات متحده‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۳ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۸۱ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۴۵ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۲ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۴۰ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۴ :‬‬ ‫‪ -۷‬سنگاپور‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۳۵ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۲۳ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۲۴ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۱۳ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۱۰ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۶ :‬‬ ‫‪ -۸‬بارسلونا‪ ،‬اسپانیا‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۷ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۱۴ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۸ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۳۴ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۱۳۲ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۸ :‬‬ ‫‪ -۹‬لس انجلس‪ ،‬امریکا‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۲۱ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۱۳ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۱۸ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۲۲ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۲۸ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۷ :‬‬ ‫‪ -۱۰‬رم‪ ،‬ایتالیا‬ ‫رتبه موقعیت مکانی‪۴ :‬‬ ‫رتبه جاذبه های شهری‪۲۰ :‬‬ ‫رتبه شاخص انسانی‪۷ :‬‬ ‫رتبه رفاه‪۱۲۵ :‬‬ ‫رتبه امکانات جانبی‪۸۵ :‬‬ ‫رتبه مقبولیت اجتماعی‪۵ :‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیل زدگان در انتظار امداد هوایی‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تعداد زیادی از‬ ‫راه های فرعی‬ ‫و روستایی‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫به دلیل‬ ‫اب گرفتگی‬ ‫یا بارش برف‬ ‫مسدود شده اند‬ ‫مع��اون راه��داری س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای از محاصره ش��دن ‪ ۱۰‬روس��تا در سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان بر اثر س��یل خب��ر داد و گفت‪ :‬به محض‬ ‫ای��ن که س��طح اب گرفتگی کاهش پیدا کند‪ ،‬نس��بت‬ ‫به بازگش��ایی راه های روس��تایی اقدام می کنیم‪ .‬البته‬ ‫امدادرسانی هوایی به این مناطق به طور پیوسته انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حی��در مطاع��ی در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درسیس��تان و بلوچس��تان س��طح اب گرفتگی بسیار‬ ‫بیش��تر از هرمزگان اس��ت و در چابهار م��ردم با قایق‬ ‫ت��ردد می کنند چراکه مناطق بس��یاری از این اس��تان‬ ‫جزو دش��ت های پایین دس��ت بوده و از باالدست دچار‬ ‫اب گرفتگی می ش��وند‪ .‬او افزود‪ :‬به جز برخی محورهای‬ ‫منطقه ایرانش��هر دیگر محورهای اس��تان باز اس��ت و‬ ‫مش��کلی نداریم‪ ،‬البته تعداد زیادی از راه های فرعی و‬ ‫روستایی سیستان و بلوچستان به دلیل اب گرفتگی یا‬ ‫بارش برف مس��دود ش��ده اند‪ .‬مطاعی ادامه داد‪ :‬گرچه‬ ‫ابتدا باید راه های ش��ریانی و اصلی باز شود تا بتوانیم به‬ ‫راه های فرعی و روستایی دست پیدا کنیم امیدواریم در‬ ‫روزهای اینده س��طح اب پایین بیاید تا بتوانیم هر چه‬ ‫زودتر نس��بت به بازگشایی راه ها اقدام کنیم‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اس��تان سیستان و بلوچستان حدود ‪ ۱۰‬روستا‬ ‫هس��تند که به دلیل اب گرفتگی و مسدود شدن همه‬ ‫راه های ارتباطی در میان س��یالب محاصره شده اند اما‬ ‫کمک رسانی به این مناطق با امداد هوایی ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اذوقه سیل زدگان تمام شد‬ ‫نماینده مردم سیستان و بلوچستان در شورای عالی‬ ‫اس��تان ها با تاکید بر لزوم امدادرس��انی هوایی و تامین‬ ‫بالگرد برای اس��یب دیدگان س��یل اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬امیدوارم بالگرد از استان های همجوار‬ ‫و تهران برای امدادرسانی و رساندن اذوقه به مردم این‬ ‫استان اعزام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬عزیز س��ارانی بیان ک��رد‪ :‬هنوز‬ ‫ب��راوردی از خس��ارت ها انجام نش��ده ام��ا ان چه که‬ ‫ب��ه عنوان فاجع��ه در این اس��تان اتفاق افت��اده‪ ،‬عدم‬ ‫امدادرس��انی و کمک به مردم اس��یب دیده این استان‬ ‫اعضای ش��ورای ش��هر ته��ران می گویند ساخت وس��ازهای‬ ‫غیرقانونی مجتمع تجاری پاالدیوم تخریب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد ساالری‪ ،‬رئیس کمیسیون شهرسازی‬ ‫و معماری ش��ورای ش��هر تهران اعالم کرد‪ :‬با پیگیری هایی که‬ ‫انجام شد کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬رای بدوی را در زمینه تخلفات‬ ‫ساختمان پاالدیوم از جمله ایجاد پل هوایی بر فراز شارع عام و‬ ‫تونل زیرزمینی برای ارتباط ساختمان شمالی و جنوبی‪ ،‬تایید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیسیون های ماده ‪ ۱۰۰‬شهرداری تهران از تشکیل‬ ‫‪ ۲۵۱‬هزار پرونده در کمیس��یون ماده ‪( ۱۰۰‬ساخت وسازهای‬ ‫غیر مجاز) خبر داد‪.‬‬ ‫امی��ر مغانلو در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره ام��ار پرونده های‬ ‫تعیین تکلیف ش��ده ماده ‪ ۱۰۰‬در امسال با بیان اینکه در کل‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۴.۵‬میلیون پرونده ماده ‪( ۱۰۰‬ساخت وسازهای‬ ‫غیر مجاز) تش��کیل شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪ ۶۷‬که برخورد‬ ‫مردم��ی که در روس��تاهای مختلف گرفتار س��یالب هس��تند اگر اذوقه‬ ‫داش��تند‪ ،‬تاکنون به اتمام رس��یده‪ ،‬بنابراین به ش��دت به دنبال رساندن‬ ‫اذوقه به انها هستیم‬ ‫پس از ‪ 72‬س��اعت است‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی روستاها ‪72‬‬ ‫س��اعت است که بر اثر س��یالب راه ارتباطی شان قطع‬ ‫شده و تنها امکان امدادرسانی به انها‪ ،‬راه هوایی است‪،‬‬ ‫در حالی که این امکان هنوز در س��طح اس��تان فراهم‬ ‫نش��ده و به ش��دت نیازمند اورژانس هوایی در س��طح‬ ‫استان سیستان و بلوچستان هستیم‪.‬‬ ‫س��ارانی با اش��اره به ای��ن که در ح��ال حاضر اب و‬ ‫برق در س��طح اس��تان قطع شده اس��ت افزود‪ :‬مردمی‬ ‫ک��ه در روس��تاهای مختلف گرفتار س��یالب هس��تند‬ ‫اگر اذوقه داش��تند‪ ،‬تاکنون به اتمام رس��یده‪ ،‬بنابراین‬ ‫به ش��دت نیازمند رس��اندن اذوقه به انها هس��تیم‪ .‬در‬ ‫تم��اس با فرمان��داران و بخش��داران مختلف همگی بر‬ ‫این نکته تاکید داش��تند اگر این مشکل ادامه پیدا کند‬ ‫و امدادرس��انی تس��ریع نش��ود با بحرانی بزرگ روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روس��تای دشتیاری چابهار در سیستان و‬ ‫بلوچستان اسیب بسیاری دیده و وضعیت امدادرسانی‬ ‫نیز بسیار ضعیف است که در صورت ادامه این وضعیت‬ ‫شاهد فاجعه بزرگی در این منطقه خواهیم بود‪ .‬سارانی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به ش��دت نیازمند بالگرد برای امدادرسانی‬ ‫هستیم که امیدواریم بالگردها از استان های همجوار یا‬ ‫تهران برای کمک رسانی به مردم سیستان و بلوچستان‬ ‫پاالدیوم در استانه تخریب‬ ‫وی بیان کرد‪ ۲ :‬نفر از اعضای کمیسیون یعنی عضو شورای‬ ‫ش��هر و نماینده وزارت کشور نیز رای را امضا کردند ولی هنوز‬ ‫نماین��ده قوه قضاییه امضا نکرده اس��ت و باید نظرش را اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از انجا که قاعده در رای دادن ارای ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫اکثریت اعضاست با این ‪ ۲‬امضا رای بدوی مبنی بر جمع اوری‬ ‫تونل و پل در ساختمان پاالدیوم صادر شده و پیگیری می کنیم‬ ‫بعد از ابالغ رای‪ ،‬ش��هردار منطقه و معاونت شهرس��ازی ان را‬ ‫فوری به اجرا بگذارند‪.‬‬ ‫مجید فراهانی عضو ش��ورای شهر تهران در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫تخل��ف پاالدیوم درباره نصب پل متصل ش��ده به س��اختمان‬ ‫ش��مالی و جنوبی اس��ت که درواقع این پل روگذر به دس��تور‬ ‫مالک صادر شده و تخلف ان محرز است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬س��اخت این پل خالف طرح تفصیلی ش��هر‬ ‫تهران و مصوبه های کمیس��یون ماده ‪ ۵‬اس��ت که اعضای شورا‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار ساخت وساز غیرمجاز در تهران‬ ‫ج��دی با پرونده های ماده ‪ ۱۰۰‬اغاز ش��ده تاکن��ون در تهران‬ ‫حدود ‪ ۲۵۱‬هزار پرونده ماده ‪ ۱۰۰‬تشکیل شده است که از این‬ ‫مقدار ‪ ۷۸‬درصد پرونده ها به مرحله اجرای رای رسیده و باقی‬ ‫پرونده ها که حدود ‪ ۵۸‬هزار پرونده است در حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که کدام دسته بندی بیشترین‬ ‫تع��داد پرونده را به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارائ��ی که هم به لح��اظ مالی ضعیف تر هس��تند و اجرای قلع‬ ‫راه اندازی ورودی جدید ایستگاه مترو شهدا‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مت��رو از راه اندازی ورودی ش��مال غربی‬ ‫ایس��تگاه تقاطعی میدان ش��هدا در خطوط ‪ ۴‬و ‪ ۶‬تا چند روز‬ ‫این��ده خبر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت مترو‪ ،‬علی امام ب��ا اعالم خبر بهره ب��رداری از ورودی‬ ‫شمال غربی ایستگاه میدان شهدا عنوان کرد‪ :‬این ورودی که تا‬ ‫چند روز اینده به بهره برداری می رس��د‪ ،‬در غرب ایستگاه مترو‬ ‫قرار دارد و ش��هروندان را از یک س��وی خیابان به سوی دیگر‬ ‫هدایت می کند‪ .‬وی با اش��اره به این که ایس��تگاه میدان شهدا‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬در برخی روس��تاها ‪ 48‬س��اعت است که‬ ‫امدادرس��انی به اس��یب دیدگان انجام نش��ده چرا که‬ ‫بالگ��ردی وجود ندارد‪ .‬از س��وی دیگر برخی روس��تاها‬ ‫راه های ارتباطی شان مسدود شده و هیچ خبری از انها‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫یک ایستگاه تقاطعی در خطوط ‪ ۴‬و ‪ ۶‬است‪ ،‬گفت‪ :‬این ورودی‬ ‫دسترسی را برای ش��هروندان به میدان شهدا‪ ،‬خیابان ناصری‪،‬‬ ‫بخش ش��مال میدان ش��هدا و نیز خیابان ‪ ۱۷‬شهریور تسهیل‬ ‫می کند‪ .‬امام در پایان عنوان کرد‪ :‬ورودی شمال غربی ایستگاه‬ ‫میدان شهدا دارای ‪ ۲‬دستگاه پله برقی است که همزمان با اغاز‬ ‫ره کار ورودی شمال غربی ایستگاه میدان شهدا به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬خط ‪ ۴‬با یک ورودی در بخش شمال شرقی تا پیش‬ ‫از این به منظور استفاده شهروندان به بهره برداری رسیده بود‪.‬‬ ‫انها به واس��طه س��کونت نیازمند تمهیدات خاص است‪ ،‬تعداد‬ ‫بیشتری دارند‪ .‬از انجا که اجرای هر رای برای شهرداری حدود‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون تومان هزینه دارد‪ ،‬این عدد برای برخی ارا نیازمند‬ ‫تصمی��م اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه ح��دود ‪ ۵۴۷۹‬رای با مبلغ‬ ‫جریم��ه کمتر از ‪ ۲‬میلیون تومان در ش��هر تهران وجود دارد‪،‬‬ ‫تالش می کنیم ب��رای هر یک از این پرونده ه��ا راهکار قانونی‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع اوری کمک برای سیل زدگان‬ ‫ش��هردار تهران از برپایی غرفه ه��ای کمک به مردم‬ ‫سیل زده سیستان و بلوچستان در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پیروز حناچی در حساب توییتری‬ ‫خود از ارسال کمک به مناطق سیل زده استان سیستان‬ ‫و بلوچستان خبرداد و نوشت‪ :‬در چند روز گذشته سیل‬ ‫س��بب اب گرفتگی‪ ،‬تخریب برخی خانه ها و اختالل در‬ ‫زندگی مردم سیستان و بلوچستان شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پیرو گفت وگو با اس��تاندار ان استان‪،‬‬ ‫به ش��هرداران مناطق دس��تور داده ش��د تا ب��ا برپایی‬ ‫غرفه هایی‪ ،‬کمک های شهروندان تهرانی را جمع اوری‪،‬‬ ‫تجمیع و به مناطق سیل زده ارسال کنند‪.‬‬ ‫نیز در نامه ای از ش��هرداری خواسته اند تا برای رفع این خالف‬ ‫اقدام ش��ود‪ .‬این عضو ش��ورای ش��هر با تاکید بر اینکه شورای‬ ‫ش��هری ها پیگیر رفع این تخلف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون اقدامی‬ ‫از سوی شهرداری انجام نشده و اگر این روند ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫از روش های دیگر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫فراهانی در پاس��خ به این پرسش که ایا جریمه ریالی نیز در‬ ‫این زمینه لحاظ ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬بحث قلع و قمع در‬ ‫این زمینه مطرح است و برخورد ریالی مدنظر نیست‪.‬‬ ‫مغانل��و ادام��ه داد‪ :‬همچنین برخ��ی از پرونده ها بر اس��اس‬ ‫طرح ه��ای قدیم ایجاد ش��ده اند ک��ه پس از ایج��اد طرح های‬ ‫جام��ع و تفصیل��ی جدی��د با ای��ن طرح ها همخوان ش��ده اند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ب��رای ب��ه س��امان رس��اندن چنی��ن پرونده هایی‬ ‫بای��د از قانونگ��ذار مج��وز بگیریم ک��ه امید اس��ت در قانون‬ ‫جدی��د و در رایزنی با ش��ورای ش��هر این مش��کالت برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شارژ دوباره کارت بلیت مترو خبرنگاران‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬خبرنگاران برای شارژ دوباره کارت بلیت خبرنگاری‬ ‫به روابط عمومی این معاونت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یوس��ف حجت در گفت وگو با ایلنا درباره شرایط شارژ دوباره‬ ‫کارت بلیت خبرنگاران گفت‪ :‬خبرنگاران باید به روابط عمومی‬ ‫معاونت حمل ونقل و ترافیک مراجعه کنند و مشکلی برای شارژ‬ ‫دوباره بلیت وجود ندارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬هرکسی می تواند به طور جداگانه مراجعه کند‬ ‫و مراحل شارژ بلیت را انجام دهد‪.‬‬ ‫براساس اعالم معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‪،‬‬ ‫خبرن��گاران ب��ا کارت بلیت خبرن��گاری و کارت ملی به روابط‬ ‫عمومی معاونت مراجعه کنند و کارت را تحویل دهند تا بلیت‬ ‫شارژ شود‪.‬‬ ‫عالی درباره مبلغ ش��ارژ دوب��اره کارت ها گفت‪ :‬کارت ها بین‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان شارژ می شوند و اعتبار انها تا تاریخی‬ ‫است که روی کارت ها درج شده است‪.‬‬ ‫نیاز تبریز به ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان برای رفع حاشیه نشینی‬ ‫رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تبری��ز با بی��ان این که ت��داوم ساخت وس��از در بافت‬ ‫حاشیه نش��ین‪ ،‬تبدیل کوچه های تنگ به قبرس��تان اس��ت‪،‬‬ ‫اختص��اص بودجه ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومانی ب��رای رفع برخی‬ ‫مشکالت حاشیه نشینی و بافت فرسوده را خواستار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬فریدون بابایی ب��ا انتقاد از بی توجهی به‬ ‫رعایت قوانین در ساخت وس��ازها اظهار ک��رد‪ :‬نبود انضباط‬ ‫اجتماعی و ساخت وس��ازهای غیرمجاز برای شهر مشکل ساز‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تبری��ز با اش��اره به اینک��ه برخی در‬ ‫ساخت وس��ازها ش��هرداری را به حس��اب نمی اورن��د‪ ،‬برای‬ ‫نظم بخش��ی به ساخت وس��ازها‪ ،‬ایج��اد معاون��ت پایش در‬ ‫شهرداری تبریز را پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫بابایی اق��دم ب��ا بی��ان اینکه قرار ب��ود س��ازمان عمران و‬ ‫ساخت وس��از ش��هری ایجاد ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شهرهای‬ ‫مختلف‪ ،‬شهرداری ها دفتر تسهیل گری ایجاد کرده اند که در‬ ‫تبریز فقط استانداری به این امر ورود کرده است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تبریز با بیان اینکه شهرداری مشهد‬ ‫با اس��تفاده از س��ازمان بازافرینی و شورای اجتماعی محلی‬ ‫توانس��ته اس��ت در تقویت توان اجتماعی شهرداری و شورا‬ ‫مفید باش��د‪ ،‬از اعضای ش��ورای ش��هر خواس��ت از تجربه و‬ ‫دستاوردهای شهرهای دیگر الگو بگیرند‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه و شهرس��ازی اذربایجان ش��رقی نیز گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد بافت های ناکارامد ش��هری کش��ور در این استان‬ ‫متمرکز است‪.‬‬ ‫ابوالقاسم سلطانی با بیان اینکه مجموع مساحت بافت های‬ ‫ناکارامد ش��هری در این استان ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬هکتار شامل‬ ‫س��کونتگاه های غیررس��می‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکت��ار و بافت‬ ‫فرس��وده ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۵۵ :‬هزار هکتار‬ ‫بافت ناکارامد شهری در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اع�لام ک��رد‪ ۳۲ :‬درص��د جمعیت اس��تان اذربایجان‬ ‫شرقی معادل یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر در این بافت های‬ ‫ناکارامد سکونت دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۱۵ :‬عنوان پروژه به منظور اجرایی ش��دن برنامه‬ ‫بازافرینی شهری پایدار در محله های ناکارامد و فرسوده در‬ ‫امسال در حال انجام اس��ت که تاکنون ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫عملیاتی دارد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪ ۴۷‬میلیارد تومان برای ساماندهی‬ ‫ای��ن مناطق اختصاص یافته و به کل اس��تان تزریق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اذربایجان ش��رقی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬بای��د ‪ ۴۸‬محله ناکارامد و فرس��وده‬ ‫ش��هری از ‪ ۸‬شهرستان در اذربایجان شرقی بازافرینی شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمین��ه ‪ ۱۸‬محله برای س��ال ‪ ۹۷‬در اولویت‬ ‫اجرای برنامه بازافرینی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۶‬هکتار زمین به منظور جابه جایی‬ ‫ساکنان س��کونتگاه های غیررسمی ازس��وی اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی اذربایجان ش��رقی‪ ،‬در اختیار شهرداری گذاشته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد واحدهای در حال س��اخت برای‬ ‫جابه جایی ساکنان س��کونتگاه های غیررسمی ‪ ۶۰۰‬واحد و‬ ‫تعداد واحدهای تحویل داده شده ‪ ۱۷۱‬واحد است‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری کرد‪ :‬اداره کل راه و شهرس��ازی اذربایجان‬ ‫ش��رقی متعهد شده ‪ ۹۴۰‬تن قیر به شهرداری برای اسفالت‬ ‫معابر محله ه��ا تحویل دهد و تاکنون ‪ ۷۵۰‬تن از این میزان‬ ‫را تحویل داده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه و شهرس��ازی اذربایجان ش��رقی اعالم کرد‪:‬‬ ‫برای برنامه جامع اقدام مش��ترک استان اذربایجان شرقی ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰‬میلیارد تومان و برای برنامه جامع اقدام مشترک‬ ‫ش��هر تبریز یک هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد توم��ان‪ ،‬پروژه تعریف‬ ‫شده که باید انجام شود‪.‬‬ ‫س��لطانی اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر فعالی��ت عم��ده ما‬ ‫شناس��ایی زمین های اداره کل راه و شهرس��ازی اذربایجان‬ ‫و س��ازمان های دولتی برای اختصاص به اجرای مصوبه های‬ ‫برنامه بازافرینی شهری است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اذربایجان ش��رقی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل انقباضی بودن طرح جامع تبریز‪ ،‬با محدودیت‬ ‫واگ��ذاری زمین برای اجرای سیاس��ت های برنامه بازافرینی‬ ‫شهری در این کالن شهر روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1449‬‬ ‫پیاپی ‪2767‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت سرمایه گذاری روی فیلم های سی و هشتمین جشنواره‬ ‫خصوصی ها در «فجر» از دولتی ها عقب افتادند‬ ‫اع�لام اس��امی فیلم ه��ای بخش مس��ابقه س��ی و‬ ‫هش��تمین جش��نواره ملی فیلم فجر توجه رسانه ها را‬ ‫به مشارکت بخش های مختلف دولتی و خصوصی در‬ ‫تولید اثار سینمایی جلب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ینمای ایران همواره به دلیل‬ ‫انکه هیچ گاه نتوانس��ته است به س��وددهی برسد به‬ ‫بودجه های دولتی برای س��اخت اثارش نیاز داش��ته‬ ‫است‪ .‬در طول سال ش��اید بیش از نیمی از فیلم های‬ ‫تولید ش��ده توس��ط ارگان ه��ا و نهاده��ای دولتی و‬ ‫شبه دولتی ساخته یا حمایت می شوند‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم فجر ب��ه عنوان مهم تری��ن رویداد‬ ‫سینمایی کشور که تقویم اکران سینمای ایران را نیز‬ ‫می تواند بر اساس سیاست گذاری های خود تبیین کند‬ ‫در ایس��تگاه سی و هش��تم میزبان ‪ ۲۲‬فیلم در بخش‬ ‫مسابقه سینمای ایران است‪.‬‬ ‫اثار تولیدی سینمای ایران در طول سال به دو بخش‬ ‫کامال دولتی با محتوای نزدیک به سیاست گذاری های‬ ‫فرهنگی و بخش خصوصی با محتوای سرگرمی و توجه‬ ‫به گیشه تقس��یم بندی می شود‪ .‬این دو قطبی ایجاد‬ ‫شده هر ساله در جشنواره فیلم فجر بیشتر خودش را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬حضور فیلم هایی با سرمایه بخش های‬ ‫دولتی از جمله موسس��ه اوج و بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫در کنار اثاری که توسط بخش خصوصی ساخته شده‬ ‫اس��ت ترکیب فیلم های امسال جشنواره را به سمت و‬ ‫سویی برده است که بیشتر اثار توسط نهادهای دولتی‬ ‫تولید ش��ده اس��ت و گویا بخش خصوصی تمایلی به‬ ‫حضور در این رویداد نداش��ته است‪ .‬از طرفی هم این‬ ‫فرضیه قوت می گیرد ک��ه انتخاب های صورت گرفته‬ ‫توس��ط اعضای هیات انتخاب باعث ش��ده بسیاری از‬ ‫فیلم هایی که توسط بخش خصوصی تولید شده است‬ ‫از چرخه رقابت در س��ی و هش��تمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر باز بمانند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به بخش خصوصی توجه ویژه شود‬ ‫محمدرضا مصباح تهیه کننده‬ ‫سینما که در جشنواره امسال‬ ‫با فیلم «پوست» در دو بخش‬ ‫ن��گاه نو و س��ودای س��یمرغ‬ ‫حض��ور دارد در گفت وگ��و با‬ ‫روزنامه‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫بخش خصوصی حضور فعالی‬ ‫در س��ینما دارد اما در جشنواره نادیده گرفته می شود‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید حضور بخش خصوصی در جش��نواره و‬ ‫بخش سودای سیمرغ کمرنگ شده باشد اما تولیدات‬ ‫س��ینمای ایران در طول سال نش��ان می دهد بخش‬ ‫خصوص��ی حضور فعالی در عرص��ه تولید دارد‪ .‬حتی‬ ‫یکی از س��رمایه گذاران مطرح این روزها که امس��ال‬ ‫چند فیلم را تهیه و س��رمایه گذاری کرده تنها یکی از‬ ‫فیلمهایش به بخش مسابقه راه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما در ادامه گفت‪ :‬این نش��ان‬ ‫می دهد حجم س��رمایه گذاری در س��ینمای ایران کم‬ ‫نشده است اما شاید بخش خصوصی در جشنواره فیلم‬ ‫فجر حضور کمتری نسبت به فیلم هایی که با سرمایه‬ ‫دولتی حاضر شدند دارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا جدی گرفته‬ ‫نش��دن بخ��ش خصوص��ی در چرخه جش��نواره های‬ ‫مطرحی همچون جش��نواره فیلم فجر باعث دلسردی‬ ‫انها نمی ش��ود اف��زود‪ :‬به طور قطع تاثی��ر می گذارد‪.‬‬ ‫سینمای ایران در شرایط فعلی اوضاع خوبی از لحاظ‬ ‫چرخه اقتصادی ندارد‪ .‬ش��اید بتوان گفت به س��مت‬ ‫ورشکس��تگی کامل در حرکت اس��ت‪ .‬دیگر سینمای‬ ‫دغدغه من��د و ارمان خواه وجود ندارد و فیلمی در این‬ ‫راستا تولید نمی ش��ود‪ .‬طبیعی است که سرمایه گذار‬ ‫و تهیه کنن��ده بخش خصوصی به س��راغ جنس��ی از‬ ‫اثار می رود که ریس��ک س��رمایه گذاری را کم کند و‬ ‫طبیعی اس��ت با می��زان پولی که برای س��اخت یک‬ ‫فیلم نیاز است نمی توان س��رمایه گذاران را با ریسک‬ ‫زیاد به تولید اثاری ترغیب کنیم که امکان شکس��ت‬ ‫تجاری ان وجود دارد‪ .‬در این ش��رایط سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی تمایل به ساخت فیلم هایی دارند که‬ ‫بازگش��ت سرمایه انها مطمئن تر باشد و برای رسیدن‬ ‫به این مطلوب باید از استانداردهای کیفی و محتوایی‬ ‫فیلم ه��ا کم کنند‪ .‬در این ش��رایط طبیعی اس��ت که‬ ‫بخ��ش خصوصی نمی توان��د با چنی��ن دیدگاهی در‬ ‫یک رویداد هنری ش��رکت کند و توقع داشته باشد با‬ ‫معیارهای یک جش��نواره هنری که به لحاظ محتوا و‬ ‫به لحاظ فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد جایی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬و متاسفانه ما شاهد هس��تیم که هر سال این‬ ‫اتفاق رشد بیش��تری پیدا کرده است و شکاف زیادی‬ ‫بی��ن فیلم های تولیدی توس��ط بخش دولتی و بخش‬ ‫خصوصی افتاده اس��ت‪ .‬و این نیازمند این اس��ت که‬ ‫سیاس��ت گذاری کالن در بلندم��دت و می��ان م��دت‬ ‫تدوین شود تا بخش خصوصی نیز در چرخه تولیدات‬ ‫خ��ود به اثار دیگری خارج از قواعد گیش��ه هم توجه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده در پایان افزود‪ :‬همانطور که ش��اهد‬ ‫هم هس��تیم از مجموع فیلم هایی که سال گذشته در‬ ‫جش��نواره فیلم فجر حضور داش��تند حدود ‪ ۱۲‬فیلم‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جش��نواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین رویداد س��ینمایی کشور که‬ ‫تقویماکرانسینمایایرانرانیزمی تواندبراساسسیاست گذاری های‬ ‫خود تبیین کند در ایس��تگاه س��ی و هش��تم میزبان ‪ ۲۲‬فیلم در بخش‬ ‫مسابقه سینمای ایران است‬ ‫هنوز امکان نمایش پیدا نکردند و این نش��ان می دهد‬ ‫بخش خصوصی نگاه ویژه تری به گیش��ه و بازگش��ت‬ ‫سرمایه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ینما با س�رمایه بخ�ش خصوصی زنده‬ ‫است‬ ‫محس��ن چگینی تهیه کننده‬ ‫س��ینما که با فیلم «خوب بد‬ ‫جل��ف‪ ،۲‬ارت��ش س��ری» در‬ ‫جش��نواره فیلم فجر امس��ال‬ ‫حض��ور دارد ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫حضور فیلم هایی با س��رمایه‬ ‫بخش خصوصی در جشنواره‬ ‫فیلم فجر به سلیقه و نگاه هیات انتخاب بستگی دارد‬ ‫گف��ت‪ :‬البت��ه در ترکی��ب فیلم های بخش مس��ابقه‬ ‫فیلم هایی هم هس��تند که با سرمایه بخش خصوصی‬ ‫تولید شده اند اما اینکه این میزان کمتر است شاید به‬ ‫دلیل س��لیقه و ن��گاه هیات انتخاب اس��ت که چنین‬ ‫ترکیبی از فیلم ها رسیده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که جدی نگرفتن بخش‬ ‫خصوصی توس��ط جش��نواره فیلم فج��ر منجر به این‬ ‫نمی شود که به س��مت فیلم های گیشه پسند حرکت‬ ‫کنند گفت‪ :‬طبیعی است که بخشی از سرمایه گذاران‬ ‫در س��ینما نگاهشان به گیشه اس��ت چراکه بازگشت‬ ‫س��رمایه برای ادامه فعالیتش��ان در س��ینما یک امر‬ ‫بدیهی و ضروری اس��ت‪ .‬اگر فیلمی که توسط بخش‬ ‫خصوصی تولید ش��ده است نتواند در گیشه به فروش‬ ‫خوبی برس��د ش��اید ادامه فعالیت و جذب س��رمایه‬ ‫برایش��ان در اینده س��خت ش��ود‪ .‬ب��ه همین جهت‬ ‫بسیاری از تولیدات س��ینمایی به این منظور ساخته‬ ‫شده اس��ت که سریع اکران شده و س��رمایه بازگردد‬ ‫و قرار نیس��ت به جشنواره فرس��تاده شود‪ .‬مگر اینکه‬ ‫فیلمی نیاز داشته باش��د از فضای رسانه ای و تبلیغی‬ ‫جشنواره برای دیده شدن فیلم کمک بگیرد که در ان‬ ‫صورت در جشنواره شرکت می کنند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما و تلویزیون در پاسخ به این‬ ‫پرسش که جذب س��رمایه برای فیلم هایی که گیشه‬ ‫پس��ند نیس��تند کار را ب��رای تهیه کنندگان س��خت‬ ‫نمی کن��د گفت‪ :‬س��ینمای ایران متاس��فانه از لحاظ‬ ‫اقتصادی شرایط خوبی ندارد و به سمت ورشکستگی‬ ‫حرک��ت می کند‪ .‬متاس��فانه ب��ا مش��اهده درامدها و‬ ‫هزینه های یک س��ال س��ینمای ایران می توان نتیجه‬ ‫گرفت که در بس��یاری از مواقع حتی نمی توان هزینه‬ ‫ساخت یک فیلم را از فروش ان به دست اورد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که رقمی بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫هم ضرر مالی س��ینمای ایران از چرخه اکران است‪ .‬و‬ ‫اگر تا امروز س��ینما توانس��ته سر پا بایستد با عالقه و‬ ‫ن��گاه مثبت بخش خصوصی اس��ت که می تواند هنوز‬ ‫هم تولیدات خودش را داشته باشد در حالی که واقعا‬ ‫اگر به اتکا فروش فیلم های در گیشه بخواهیم به این‬ ‫سینما امیدوار باش��یم خیلی وقت است که سینمای‬ ‫ایران نمی توان دخل و خرجش را با هم جور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم فجر اعتبارش را از دست داده‬ ‫توجه نکردن به توانایی های جوانان در تولید فیلم ها‬ ‫و اعتماد نکردن بخش خصوصی به فیلمسازان جوان‬ ‫باعث ش��ده اس��ت بس��یاری از تهیه کنندگان ریسک‬ ‫سرمایه گذاری روی جوانان را نداشته باشند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرح بخ��ش‬ ‫تهیه کننده س��ینما پیشتر با‬ ‫اش��اره به حضور فیلمسازان‬ ‫جوان در عرصه فیلمسازی و‬ ‫اعتماد تهیه کنندگان به انها‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫گفت‪ :‬فیلمساز جوان‬ ‫یک نیروی جوان و تازه نفس است به شرطی که وقتی‬ ‫می خواهد فیلمی را بسازد در کنارش یک تهیه کننده‬ ‫با تجربه حضور داش��ته باش��د‪ .‬اما فکر می کنم خیلی‬ ‫بیش از اندازه به نیروهای جوان میدان داده می ش��ود‬ ‫که بیش��تر انها با هم��ان فیلم اولش��ان از رده خارج‬ ‫می شوند و دیگر نمی توانند فیلم بعدی شان را بسازند‪.‬‬ ‫دلیلش هم این اس��ت که فیلمس��از زودت��ر از موعد‬ ‫خودش وارد عرصه فیلمس��ازی می ش��ود‪ .‬فیلمسازان‬ ‫جوان ما به ش��دت عالقه ش��دیدی ب��رای کارگردانی‬ ‫دارند بدون انکه مراحل مختلف حضور در س��ینما را‬ ‫تجربه کنند و پله پله رشد کنند‪ .‬نتیجه اش هم اینکه‬ ‫دیگر نمی توانند بعد از ساخت فیلم نخست خودشان‬ ‫به سراغ فیلم بعدی بروند‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده پیشکس��وت س��ینما با اش��اره به‬ ‫اینکه شکس��ت در گیش��ه می تواند اینده فیلمساز را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد گفت‪ :‬اگر فرض را بر این بگیریم‬ ‫که فیلم اول یک کارگردان اثر قابل دفاعی اس��ت اما‬ ‫نتواند در گیشه موفق باشد خیلی سخت می شود برای‬ ‫فیلم دومش اتفاقی بیفتد‪ .‬کمااینکه همین االن شاهد‬ ‫هستیم بعضی از فیلمسازان بین فیلم اول و دومشان‬ ‫گاهی ‪ ۱۰‬س��ال وقفه می افت��د در حالی که در حالت‬ ‫طبیعی باید هر ‪ ۲‬سال یکبار فیلم بسازد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که نقش جشنواره فجر‬ ‫در رشد و انگیزه فیلمسازان جوان چه جایگاهی دارد‬ ‫گفت‪ :‬جش��نواره فیلم فجر سال هاست خاصیتش را از‬ ‫دست داده اس��ت‪ .‬یک زمانی جشنواره فجر وقتی به‬ ‫یک فیلمی جایزه می داد‪ ،‬در همان سال یک موجی از‬ ‫فیلم هایی ساخته می شد که حاصل جریان سازی فیلم‬ ‫برگزیده جشنواره بود‪ .‬ولی درحال حاضر شاهد چنین‬ ‫جریان س��ازی از جشنواره فجر نیستیم‪ .‬اگر نگاهی به‬ ‫جدول ف��روش فیلم ها در س��ال ‪ ۹۸‬بکنید می بینید‬ ‫از مجموع ‪ ۶۱‬فیلمی که تاکنون اکران ش��ده اس��ت‬ ‫‪۱۹‬فیلم مربوط به جش��نواره فیلم فجر دوره ‪ ۳۷‬است‬ ‫که از این ‪ ۱۹‬فیلم تقریبا ‪ ۱۴‬فیلم شکست مطلق در‬ ‫گیشه داشتند و فقط چند فیلم توانستند فروش های‬ ‫خوب و معمولی داش��ته باشند‪ .‬این نشان می دهد که‬ ‫نگرش جشنواره فجر نمی تواند جریان سازی کند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه نفس س��ینما به حضور مخاطب وابسته‬ ‫است گفت‪ :‬فیلمی که مخاطب نداشته باشد حتی اگر‬ ‫تمامی جوایز تمامی جشنواره ها را از ان خودش بکند‬ ‫هیچ ارزش��ی ندارد‪ .‬ما فیلم می سازیم که مخاطب با‬ ‫ان ارتباط برقرار کند‪ .‬اگر قرار باشد فیلم هایی ساخته‬ ‫ش��ود که راهش از راه مردم جدا است دیگر ان فیلم‬ ‫ارزش��ی ندارد‪ .‬اما از طرفی فیلمسازی موفق است که‬ ‫هم بتواند فیلم با کیفیت بسازد و هم در گیشه موفق‬ ‫باش��د که این حالت بهترین ش��کل فیلمسازی برای‬ ‫یک فیلمساز است‪ .‬متاس��فانه در جشنواره فیلم فجر‬ ‫چنین نگرش��ی را شاهد نیستیم و جنبه های سیاسی‬ ‫و فرامتنی همواره بر جریان هنری سایه می اندازد‪.‬‬ ‫فرح بخش با بیان اینکه هیچ تضمینی برای فعالیت‬ ‫در س��ینما برای هیچ کسی وجود ندارد گفت‪ :‬بعضی‬ ‫از فیلمس��ازان ج��وان گمان می کنند با س��اخت اثار‬ ‫پرف��روش اینده خودش��ان را تضمی��ن می کنند‪ .‬اما‬ ‫واقعیت این اس��ت که ظرف س��ینمای ایران هر سال‬ ‫تغیی��ر می کن��د و ذائقه مخاط��ب به روز می ش��ود‪.‬‬ ‫نمی ت��وان با نگرش های قدیمی در س��ینما درجا زد‪.‬‬ ‫ش��اید برخی راهکار حضور در س��ینمای حرفه ای را‬ ‫س��اخت فیلم های بفروش بدانند که هیچ اشکالی هم‬ ‫ندارد اما فیلمس��ازی موفق اس��ت ک��ه بتواند همواره‬ ‫نس��بت به جامعه خودش شناخت کافی داشته باشد‬ ‫و همراه با ان رشد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلمی که با هزینه شخصی ساخته شد‬ ‫مجی��د برزگ��ر کارگ��ردان و‬ ‫تهیه کننده سینمای ایران که‬ ‫امس��ال با فیلم «اب��ر بارانش‬ ‫گرفت��ه» در بخش مس��ابقه‬ ‫حضور دارد با اشاره به ساخت‬ ‫فیلمش با س��رمایه شخصی‬ ‫گف��ت‪ :‬این یک فیل��م کامال‬ ‫ش��خصی و کوچک و جمع و جور است‪ .‬فیلمنامه اش‬ ‫مال خودم اس��ت و صد در صد هزین ه تولیدش را هم‬ ‫خودم دادم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬از ش��رایط تولید فیلم های دیگ ِر‬ ‫حاضر در جشنواره اطالع دقیقی ندارم اما فکر می کنم‬ ‫«ابر‪ ،‬بارانش گرفته» مس��تقل ترین فیلم این فستیوال‬ ‫باش��د‪ .‬تهیه کنند ه فیل��م خودم هس��تم و هیچ گونه‬ ‫حمایت مالی هم تا به امروز از جایی نگرفتم‪.‬‬ ‫برزگ��ر در ادامه گف��ت‪ :‬فیلمبرداری «اب��ر‪ ،‬بارانش‬ ‫گرفت��ه» در اردیبهش��ت و خرداد انج��ام گرفته و در‬ ‫تابستان به پایان رسید‪ .‬در فیلم هیچ هنرپیشه مطرحی‬ ‫حضور ندارد و نق��ش اول فیلم خانوم نازنین احمدی‬ ‫اس��ت‪ .‬همین الگو ش��اید ش��انس ما را برای موفقیت‬ ‫فیلم‬ ‫در این س��ینما کم کند‪ ،‬زیرا وس��ط ای��ن همه ِ‬ ‫پرهنرپیش��ه و پرس��تاره که پر از جی��غ و داد و هوار‬ ‫و دعوا و درگیری اند‪ ،‬فیلم من بس��یار ارام و بی ادعا و‬ ‫جمع و جور است‪.‬‬ ‫حضور فیلم هایی‬ ‫با سرمایه‬ ‫بخش های‬ ‫دولتی ترکیب‬ ‫فیلم های امسال‬ ‫جشنواره را به‬ ‫سمت و سویی‬ ‫برده است که‬ ‫بیشتر اثار‬ ‫توسط نهادهای‬ ‫دولتی تولید‬ ‫شده است و گویا‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫تمایلی به حضور‬ ‫در این رویداد‬ ‫نداشته است‬ ‫هفتگ��ی‬ ‫فهرس��ت‬ ‫پرفروش ه��ای داس��تانی‬ ‫نش��ریه نیویورک تایم��ز‬ ‫درحالی منتش��ر ش��د که‬ ‫نام نخستین رمان «کایلی‬ ‫رید» ‪ -‬نویس��نده امریکایی‬ ‫ نی��ز در بی��ن پن��ج اث��ر‬‫پرفروش دی��ده می ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬رمان ‬ ‫«جای��ی که خرچنگ ه��ا اواز می خوانند» نوش��ته‬ ‫« دلی��ا اوئنز» این هفته نیز در صدر فهرس��ت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫این هفتادمین هفته حضور این اثر در فهرس��ت‬ ‫نیویورک تایم��ز محس��وب می ش��ود‪« .‬محافظان»‬ ‫نوش��ته «جان گریش��ام» نیز که هفته گذشته در‬ ‫رتبه دوم قرار داش��ت بار دیگر در همین جایگاه به‬ ‫چشم می خورد‪.‬‬ ‫«گریش��ام» داستان درگیر ش��دن وکیلی به نام ‬ ‫«کالن پس��ت» با چندین قات��ل بی رحم را روایت‬ ‫می کن��د‪ .‬ام��ا در رتب��ه دوم این فهرس��ت اثر یک‬ ‫نویسنده کتاب اولی به چشم می خورد‪.‬‬ ‫«چه سن جالبی» نوشته «کایلی رید» نویسنده‬ ‫امریکایی موفق ش��د جایگاه سوم فهرست هفتگی‬ ‫پرفروش های داس��تانی نیویورک تایمز را که هفته‬ ‫گذشته به رمان «موسسه» نوشته «استفن کینگ»‬ ‫تعلق داشت‪ ،‬به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫رتب��ه چهارم این فهرس��ت نیز به رم��ان « بیمار‬ ‫ساکت » نوشته «الکس میش��ائیالیدز» اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫در این رمان داس��تان «تئو فاب��ر» را می خوانید‬ ‫که رمز و راز نقاش مش��هوری را دنبال می کند که‬ ‫پس از ش��لیک کردن به همس��رش دیگر صحبت‬ ‫نمی کند‪ .‬این س��ی امین هفته حضور این رمان در‬ ‫این فهرس��ت محسوب می ش��ود‪ « .‬خانه هلندی»‬ ‫نوش��ته «ان پچ��ت» نویس��نده امریکایی نیز پس‬ ‫از مدت ها ب��ه جمع پنج اثر پرفروش این نش��ریه‬ ‫بازگشت‪.‬‬ ‫«پچ��ت» در «خانه هلندی» داس��تان خواهر و‬ ‫برادری را روایت می کند که روابط بین ش��ان پس‬ ‫از ثروتمند شدن خانوده تحت تاثیر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫«ان پچ��ت» که اکنون ‪ ۵۵‬س��ال دارد جوایز ادبی‬ ‫متع��ددی از جمل��ه «فاکنر» و «ادبیات داس��تانی‬ ‫زنان» را برای نگارش رمان « بل کانتو» در کارنامه‬ ‫خود به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه تصویرسازی‬ ‫کودکان نابینا و کم بینا‬ ‫نمایش��گاه تصویرس��ازی‬ ‫کودکان نابینا و کم بینا روز‬ ‫جمعه ‪ ۲۷‬دی در نگارخانه‬ ‫ب��رگ افتتاح می ش��ود و ‪4‬‬ ‫ن ماه نیز برقرار است‪.‬‬ ‫بهم ‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه تصویرس��ازی‬ ‫ک��ودکان نابین��ا و کم بین��ا ب��ه مربی گری س��یما‬ ‫شاهرخی هر روز از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬امکان بازدید‬ ‫دارد‪ .‬نگارخان��ه برگ در خیابان پاس��داران‪ ،‬میدان‬ ‫ه��روی‪ ،‬خیابان وفامنش‪ ،‬خیابان جمالی ش��رقی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۱۲‬و در باغ و عمارت عین الدوله واقع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقاشی کودکان‬ ‫به یاد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫فراخ��وان مس��ابقه «هم چون پ��در‪ ،‬مهربان» در‬ ‫دو بخش نقاش��ی و خوشنویس��ی ویژه کودکان و‬ ‫نوجوانان از سوی کانون پرورش فکری منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این فراخوان در پی ش��هادت‬ ‫غرورافری��ن و مظلومان��ه س��پهبد ش��هید قاس��م‬ ‫س��لیمانی و دیگر ش��هدای مقاومت منتش��ر و از‬ ‫ی‬ ‫عالقه مندان برای ش��رکت در این رویداد فرهنگ ‬ ‫هنری دعوت شده است‪.‬‬ ‫مح��ور موضوع��ی این فراخ��وان‪ ،‬ش��هید حاج‬ ‫قاسم س��لیمانی و س��ایر ش��هدای مقاومت است‬ ‫ک��ه عالقه من��دان می توانن��د در بخ��ش مس��ابقه‬ ‫خوشنویسی با ش��یوه خط تحریری و خط درشت‬ ‫(نس��تعلیق و شکسته نس��تعلیق و‪ )...‬در زمینه ی‬ ‫ای��ات قران کریم‪ ،‬احادیث معصومان(ع) با موضوع‬ ‫ایث��ار و ش��هادت در راه خ��دا و جمله های بزرگان‬ ‫و اش��عاری که در رابط��ه با ان ش��هید واالمقام و‬ ‫دیگر ش��هدای مقاومت س��روده ش��ده به خلق اثر‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫همچنین خطاطی اس��م و ش��هرت شهید حاج‬ ‫قاس��م سلیمانی یا هر یک از شهدای مدافع حرم و‬ ‫هر جمله یا عبارتی که بیانگر رشادت ها‪ ،‬دلیری ها‬ ‫و ابعاد مختلف شخصیتی این شهید واالمقام باشد‬ ‫از دیگر محورهای موضوعی بخش خوشنویسی در‬ ‫این فراخوان است‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ابقه را بس��یج کانون پ��رورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان برگزار می کند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫یک کتاب اولی‬ ‫پرفروش شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 24‬دی‪ 18 - 1398‬جمادی االول ‪ 14 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1449‬پیاپی ‪2767‬‬ ‫مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی‬ ‫منصوب شد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در حکمی احس��ان اهلل‬ ‫حجتی را به عنوان مدی��رکل مطبوعات و خبرگزاری های‬ ‫داخلی منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در حکم س��یدعباس صالحی خطاب‬ ‫به احسان اهلل حجتی امده است‪« :‬نظر به سوابق و تجربیات‬ ‫جناب عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور مطبوعاتی‬ ‫و اطالع رس��انی ب��ه موجب این حکم به س��مت «مدیرکل‬ ‫مطبوعات و خبرگزاری های داخلی» منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امید می رود با اس��تعانت از خداوند متع��ال‪ ،‬ضمن بهره گیری از کلیه ظرفیت های‬ ‫موجود در زمینه گسترش فعالیت های مطبوعاتی‪ ،‬نظارت بر فعالیت های مطبوعات و‬ ‫خبرگزاری ها و پایگاه های اطالع رس��انی الکترونیک‪ ،‬حمایت از تشکل های صنفی در‬ ‫حوزه مطبوعات و تامین ازادی های مصرح در قانون مطبوعات در انجام بهینه شرح‬ ‫وظایف و ماموریت های اداره کل موفق و موید باشید‪».‬‬ ‫احس��ان اهلل حجتی پیش از این سرپرس��ت اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های‬ ‫داخل��ی و مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع رس��انی ای��ن وزارتخانه بود‪ .‬همچنین طی‬ ‫حکمی از س��وی معاون ام��ور مطبوعاتی‪ ،‬ایرج قره داغی سرپرس��ت دفتر تبلیغات و‬ ‫اطالع رسانی شد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫تزریق دوباره پول به خودروسازها‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یک بیانیه صنفی برای یک فاجعه خبری‬ ‫انجم��ن صنف��ی روزنامه نگاران اس��تان ته��ران با‬ ‫انتش��ار بیانیه ای به مناس��بت «اتفاق تاسف بار سقوط‬ ‫هواپیمای مس��افربری و سیاس��ت خبری رسانه های‬ ‫کش��ور»‪ ،‬از فقدان «س��امانه پدافندی رسانه ای» در‬ ‫ای��ران ابراز تاس��ف کرده و از همه همکاران رس��انه ای‬ ‫خواس��ته است «از این پس بدون مالحظات مرسوم در‬ ‫تهیه خبر‪ ،‬گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسشگری را‬ ‫به مرکز فعالیت رسانه ای خود بازگردانند‪».‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬متن کامل بیانیه چنین است‪:‬‬ ‫«اتفاق تاس��ف بار روزهای اخیر و سقوط هواپیمای‬ ‫مس��افربری متعلق به اوکراین و کش��ته ش��دن تعداد‬ ‫زیادی از ش��هروندان ایرانی و غیرایرانی به ویژه جمعی‬ ‫از نخبگان کشور‪ ،‬موضوعی نبود که از چشم هیچ کس‬ ‫پنهان بمان��د‪ ،‬ولی رویدادهای ‪ ۳‬روز بعد از ان نش��ان‬ ‫داد که جامعه ایران فاقد س��امانه پدافندی رس��انه ای‬ ‫است‪ .‬انچه که در ش��رایط کنونی می تواند این جامعه‬ ‫را با خطر مواجه کند‪ ،‬فقط حمالت نظامی یا موش��کی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه بیش از هر چیز فقدان رس��انه ازاد است؛‬ ‫رس��انه ای که بتواند مطالبات مردمی را پاسخ دهد و بر‬ ‫حکوم��ت و کارگزارانش نظارت مدنی و موثر داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پنهان کاری و انتش��ار مطالب دروغ‪ ،‬ضربه سنگینی‬ ‫به اعتم��اد مردم و اف��کار عمومی زد و جای��گاه لرزان‬ ‫رس��انه ها را لرزان تر کرد‪ .‬این اش چنان ش��ور شده که‬ ‫صدای سراش��پز هم درامده اس��ت و دست اندرکاران‬ ‫صداوس��یما نیز اذعان می کنند ک��ه با وضعیت کنونی‬ ‫اعتبار انان زیر س��وال رفته است؛ غافل از اینکه اعتبار‬ ‫این رسانه و بسیاری از رسانه های داخلی‪ ،‬خیلی پیش‬ ‫از این از میان رفته بود با این تفاوت که س��ایر رسانه ها‬ ‫معترض این وضع بودند‪ ،‬ولی صداوسیما مدافع ان بود‪.‬‬ ‫این واقعه نش��ان داد که م��ردم نمی توانند به داده های‬ ‫رس��می اعتماد کنند و روزنامه نگاران باید با کوش��ش‬ ‫خود این خال را تا حد ممکن پر کنند‪.‬‬ ‫به باور انجمن صنفی روزنامه نگاران اس��تان تهران‪،‬‬ ‫ریش��ه این بحران را باید در نگاه مس��ئوالن به کارکرد‬ ‫و نقش رس��انه و نیز نگرش مدیران رانتی رس��انه های‬ ‫غیرمس��تقل و وابس��ته جس��ت وجو کرد‪ .‬انجا که یک‬ ‫مق��ام نظامی ب��رای پذیرش مس��ئولیت و رفع اتهام از‬ ‫رس��انه ها اعالم می کند که «رس��انه ها هیچ تقصیری‬ ‫ندارن��د‪ ،‬چون انه��ا تا دیروز براس��اس دانس��ته های‬ ‫خودش��ان عمل می کردند و از واقعیت خبر نداشتند»‬ ‫و در همین راس��تا خبرنگار صداوسیما نیز می گوید که‬ ‫«پنهان کاری مس��ئوالن باعث ش��د تا اعتبار رسانه ای‬ ‫خودمان از بین برود‪ ».‬این دو ارزیابی معرف وجود این‬ ‫دیدگاه مشترک است که رسانه یعنی بوق‪ ،‬رسانه یعنی‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬رس��انه یعنی انچه که مس��ئوالن ابالغ‬ ‫کنند و رس��انه منعکس کن��د درحالی که پنهان کاری‬ ‫دس��ت اندرکاران رفع مس��ئولیت از رس��انه نمی کند‪،‬‬ ‫وظیفه رس��انه کش��ف حقیق��ت و بیان ان اس��ت‪ ،‬نه‬ ‫انتظار برای اعالم ان از س��وی مسئوالن و این مستلزم‬ ‫تامین امنیت حرفه ای و ش��غلی روزنامه نگاران اس��ت‪.‬‬ ‫صبح روز ش��نبه فاجعه رس��انه ای ایران به وضوح قابل‬ ‫مشاهده بود؛ درحالی که مردم تیترهای شرم اور برخی‬ ‫از رس��انه ها مبنی بر توطئه امیز بودن اتهام س��قوط با‬ ‫موش��ک را روی دکه ها مش��اهده می کردند‪ ،‬همزمان‬ ‫از طری��ق دیگ��ر در حال خواندن اطالعیه های س��تاد‬ ‫مش��ترک نیروهای مس��لح و نیز ریاست جمهوری در‬ ‫خصوص اصابت موش��ک به هواپیم��ا بودند‪ .‬اکنون که‬ ‫در حال تش��ییع اعتماد عمومی هس��تیم‪ ،‬نخس��تین‬ ‫تابوت های ان ش��امل جنازه های رس��انه های رسمی‬ ‫به ویژه صداوس��یما و سپس مطبوعات و سایت هاست‪.‬‬ ‫فرایند انتقال مرجعیت رس��انه ای به فراسوی مرزها و‬ ‫نیز ش��بکه های غیررسمی و غیرحرفه ای تکمیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون ماییم و این جنازه روی دست مردمی که‬ ‫بای��د با اتکا و اعتماد ب��ه ان در فرایندهای جامعه خود‬ ‫مشارکت می کردند‪.‬‬ ‫انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تاکنون و‬ ‫در چند نوبت نس��بت به این وضعیت اعالم خطر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولی ظاهرا هیچ گوش ش��نوایی وجود ندارد و‬ ‫ازاین رو این بار خطاب س��خن خود را متوجه همکاران‬ ‫می کنیم و خواهان اقدام مش��ترک ان��ان برای بهبود‬ ‫فضای رسانه ای کشور می شویم‪.‬‬ ‫از تمام��ی همکاران می خواهیم که از این پس بدون‬ ‫مالحظات مرسوم که تماما نیز غیرقانونی است در تهیه‬ ‫خب��ر‪ ،‬گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسش��گری را به‬ ‫مرکز فعالیت رس��انه ای خود بازگردانند‪ .‬امیدواریم که‬ ‫مدیران محترم مس��ئول مطبوعات و سایت ها و‪ ...‬نیز با‬ ‫همراهی و بدون مالحظه های غیرقانونی امکان انتشار‬ ‫مطالب را فراهم کنند و تنها معیار انان برای جلوگیری‬ ‫از انتش��ار مطالب چارچوب های قانونی‪ ،‬نه فش��ارهای‬ ‫این و ان با شد‪ .‬اطمینان داریم که همکاران محترم در‬ ‫هر صورت می توانند تولیدات خود را منتشر کنند و به‬ ‫اطالع مردم برسانند‪».‬‬ ‫انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به طور رسمی فعالیت می کند و عباس‬ ‫عبدی رئیس هیات مدیره ان است‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه اهنگی گوش کنیم؟‬ ‫پخش «سوریخ» از شبکه سالمت‬ ‫علی زند وکیلی «برباد رفته» را منتشر کرد‬ ‫مجموعه «س��وریخ» از ش��بکه س�لامت‬ ‫پخش می شود‪.‬‬ ‫این مجموعه از ‪ ۲۱‬دی روی انتن ش��بکه‬ ‫سالمت رفته است‪.‬‬ ‫«سوریخ» به تهیه کنندگی مهران رسام در‬ ‫فضای��ی فانتزی عادات غلط زندگی را زیر س��وال برده و موضوعاتی همچون‬ ‫خوددرمانی‪ ،‬فش��ارخون‪ ،‬بهداشت محیط زیست‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬استرس و‪ ...‬را‬ ‫به چالش می کشد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموع��ه تلویزیونی با همراه��ی بازیگرانی مانند محم��د لقمانیان‪،‬‬ ‫مجتبی ش��فیعی و مهسا ایرانیان به کارگردانی مجید پرکار از ساعت ‪ ۲۳‬به‬ ‫مدت ‪ ۱۵‬دقیقه پخش می شود‪.‬‬ ‫علی زند وکیلی خواننده موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت‬ ‫موس��یقایی خود قطعه «برباد رفته» را در دسترس مخاطبان‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫در ای��ن قطعه حس��ین غیاثی ترانه س��را‪ ،‬علیرض��ا افکاری‬ ‫اهنگس��از‪ ،‬اش��کان اریا و وحید طاهرخانی تنظیم کنندگان‪،‬‬ ‫س��عید زمانی میکس و مس��تر‪ ،‬مرضیه امیری عکاس و س��پهر کریم��ی طراح گروه‬ ‫اجرایی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫از جمله کارهای ش��اخص زندوکیلی می توان به تیتراژ مجموعه های دزد و پلیس‪،‬‬ ‫پژمان (اخر قصه) و ش��اهگوش (زهره) و زیر پای مادر (اخرین رویا) اش��اره کرد‪ .‬او در‬ ‫زمس��تان ‪ ۱۳۹۲‬البومی را با نام «عبور از مه» در ژانر س��نتی با اشعاری از حافظ‪ ،‬زهرا‬ ‫پناهی‪ ،‬حسین منزوی و وحشی بافقی در ‪ ۱۴‬قطعه منتشر کرد‪.‬‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«امروز رو زندگی کن» برنامه جدید ش��بکه‬ ‫دو سیماس��ت که در ‪ ۲۰‬قس��مت تهیه شده و‬ ‫از روز گذش��ته ‪ ۲۳‬دی روانه انتن ش��د‪ .‬ایمان‬ ‫ش��یعه تهیه کنن��ده «ام��روز رو زندگی کن»‬ ‫درباره این برنامه که از شب گذشته روی انتن‬ ‫ش��بکه دو رفته‪ ،‬گفت‪« :‬امروز رو زندگی کن» به دنبال ستاره س��ازی نیس��ت‪،‬‬ ‫هدف ما تصویرکردن افرادی اس��ت که امروزش��ان از دیروزش��ان بهتر است‪ .‬ما‬ ‫در ای��ن برنامه با مهمانان از شکس��ت ها و ناکامی هایش��ان گفت وگو می کنیم تا‬ ‫به موفقیت های امروزش��ان می رس��یم‪ .‬این برنامه بخش های مختلفی دارد؛ در‬ ‫بخش اصلی میزبان افراد شناخته ش��ده در عرصه های فرهنگی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬هنری‬ ‫و‪ ...‬می شویم که به موفقیت رسیده اند یا حتی جوان ترهایی که در مسیر موفقیت‬ ‫ق��رار دارند‪« .‬امروز رو زندگی کن» کاری اس��ت از گ��روه اجتماعی فرهنگی به‬ ‫تهیه کنندگی ایمان ش��یعه و زهره غالمی و اجرای محمد نیک بین که روزهای‬ ‫زوج س��اعت ‪ 14:15‬از ش��بکه دو روانه انتن می ش��ود و بازپخش ان همان روز‬ ‫ساعت ‪ 2:30‬خواهد بود‪.‬‬ ‫رمان «معس��ومیت» نوش��ته مصطفی مس��تور‬ ‫به تازگی توس��ط نش��ر مرکز به چاپ س��وم رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬چ��اپ اول این کتاب اواخر ش��هریور عرضه‬ ‫ش��ده و حاال با نسخه های چاپ س��وم در بازار نشر‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫داس��تان «معسومیت» از زبان پسر جوانی به نام مازیار روایت می شود‪ .‬روایت راوی‬ ‫اول ش��خص داس��تان نیز با زبان محاوره است‪ .‬این شخصیت که از ابتدا به نویسندگی‬ ‫عالقه داش��ته به دلیل ش��رایط زندگی اش‪ ،‬طالق پدر و مادر و خالف کار بودن پدرش‬ ‫نمی توان��د ادام��ه تحصیل دهد و از مقط��ع راهنمایی ترک تحصیل ک��رده و در یک‬ ‫کارواش مش��غول به کار می شود‪ .‬غلط امالیی عنوان داستان نیز ناشی از کامل نبودن‬ ‫سواد راوی قصه است‪.‬‬ ‫اتفاقاتی که مخاطب کتاب «معسومیت» می خواند‪ ،‬در واقع شرح زندگی شخصیت‬ ‫مازیار هستند که به پیشنهاد دوستش اردالن به رشته تحریر درامده اند‪...‬‬ ‫چ��اپ س��وم این کتاب ب��ا ‪ ۱۹۲‬صفحه و ن��رخ ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان عرضه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«خی��راهلل نب��وی» پژوهش��گر ح��وز ه‬ ‫گوهرشناس��ی و اس��تاد تجرب��ی هن��ر‬ ‫گوهرتراش��ی که از دور ه باس��تان در بوشهر‬ ‫انجام می شد‪ ،‬درگذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬علی موس��ایی فعال‬ ‫می��راث فرهنگ��ی بوش��هر با بی��ان این که‬ ‫«خیراهلل نبوی» مع��روف به «عمو بختیار»‬ ‫از معدود اش��نایان به هنر گوهرتراشی در بوشهر ‪ ۲۰‬دی در اثر سرطان‬ ‫درگذشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬او طی سال ها مطالعه و تحقیقات میدانی اطالعات‬ ‫ارزش��مندی در زمینه هنر گوهرتراشی و گوهرتراشان پارسیان باستان‬ ‫در کناره خلیج فارس به ویژه ش��هر بوش��هر گرداوری کرد که متاسفانه‬ ‫فرصت نک��رد انها را به طور کامل مکتوب کند‪ .‬وی گفت‪ :‬خانواد ه نبوی‬ ‫تمای��ل دارند تا برای زنده ماند یاد این پژوهش��گر‪ ،‬بخش��ی از مجموعه ‬ ‫س��نگ های زینتی او را به موز ه «خلیج فارس» یا موزه «تجارت دریایی‬ ‫خلیج فارس» اهدا کنند‪.‬‬ ‫گرامیداشتی برای‬ ‫«عالمه سیدجعفر شهیدی»‬ ‫مراسم «یاد اس��تاد» برای گرامیداشت «عالمه سیدجعفر شهیدی»‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این برنامه به مناسبت گرامیداشت‬ ‫دوازدهمین س��الروز در گذشت عالمه «سیدجعفر شهیدی» نویسنده‪،‬‬ ‫مترجم و پژوهش��گر فقی��د با حضور مهدی باقری قائم مقام دفتر نش��ر‬ ‫فرهنگ اس�لامی‪ ،‬اس��اتید دانش��گاه‪ ،‬مس��ئوالن فرهنگ��ی خانواده و‬ ‫شاگردان عالمه «سیدجعفر شهیدی» س��اعت ‪ ۱۶‬روز چهارشنبه ‪۲۵‬‬ ‫دی در کتابخانه دکتر ش��هیدی برگزار می شود‪ .‬در یادمان عالمه« سید‬ ‫جعفر شهیدی» غالمرضا امامی نویسنده‪ ،‬مترجم‪ ،‬پژوهشگر و ویراستار‪،‬‬ ‫اسماعیل منصوری الریجانی‪ ،‬دکترای عرفان اسالمی و مدرس دانشگاه‬ ‫با بیش از ‪ ۲۱‬تالیف و دکتر شکوفه شهیدی به سخنرانی می پردازند‪.‬‬ ‫شاهکاری که در کلیسا‬ ‫پنهان شده بود‬ ‫کارشناس��ان در «وی��ن» اثر‬ ‫هنری را در یکی از کلیس��اهای‬ ‫محلی کشف کرده اند که مدعی‬ ‫هس��تند به «البرش��ت دورر»‬ ‫هنرمن��د چیره دس��ت المانی‬ ‫تعل��ق دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند نقاش��ی دیواری جدیدی که در کلیسای جامع‬ ‫«س��نت اشتفان» کش��ف کرده اند به «البرش��ت دورر» نقاش مشهور‬ ‫المان��ی تعلق دارد‪ .‬کارشناس��ان در م��اه نوامبر‪ ،‬یعن��ی دو هفته بعد از‬ ‫انکه این اثر هنری در قس��متی از کلیس��ا که اکنون به عنوان فروش��گاه‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد پیدا شد‪ ،‬روند تحقیقات خود را اغاز کردند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند ش��واهد موجود در نقاشی با ویژگی های بارز اثار‬ ‫«دورر » مطابقت دارد‪ .‬حاال این کلیسا برنامه مرمت مفصلی را برای این‬ ‫اث��ر هنری ترتیب داده و بخش های��ی از ان را به عنوان نمونه برای انجام‬ ‫بررسی های شیمیایی ارسال کرده است‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫کارگاه اموزش��ی ساخت س��ازهای ایرانی پنجشنبه ‪ ۲۶‬دی با حضور‬ ‫محمدرضا رهنما‪ ،‬کارش��ناس س��اخت س��از در نگارخانه س��رو برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در کارگاه س��اخت س��ازهای ایرانی به‬ ‫اش��نایی با مراحل س��اخت و چوب شناسی توس��ط محمدرضا رهنما‬ ‫پرداخته می ش��ود‪ .‬این کارگاه س��اعت ‪ ۱۰‬صبح روز پنجشنبه ‪ ۲۶‬دی ‬ ‫برگزار می شود‪ .‬کارگاه اموزشی همزمان با نمایشگاه تنبک محمدرضا‬ ‫ی دایر است‪ .‬عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه‬ ‫رهنما ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۶‬د ‬ ‫می توانند از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۹‬به فرهنگس��رای س��رو به نش��انی خیابان‬ ‫ولی عصر‪ ،‬باالتر از بوستان ساعی‪ ،‬کوی ساعی دوم مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫لوسیفر‪ :‬وقتی روحت رو فروختی‬ ‫دیگه مهم نیس��ت جس��مت تا چه‬ ‫اندازه پست میشه‪...‬‬ ‫وظیفه موسیقی تلطیف فضای جامعه است‬ ‫کیهان کلهر در کنس��رت شب گذش��ته خود در واکنش به‬ ‫اتفاقات اخیر گفت‪ :‬س��کوت موس��یقی در این شرایط درست‬ ‫نیست و وظیفه هنر موسیقی تلطیف فضای جامعه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کیهان کلهر در کنس��رت «ش��هر خاموش»‬ ‫خود که در تاالر وحدت اجرا ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ماه بسیار سختی‬ ‫داش��تیم و خیلی از ماجراهایی که دیدی��م در اختیار ما نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬برنده جایزه جهانی وومکس افزود‪ :‬بس��یاری معتقدند‬ ‫در این ش��رایط ما باید کنس��رتمان را کنس��ل کنیم اما باید خاطرنشان کنم حدود چهار‬ ‫دهه جامعه موس��یقی کار کرده‪ ،‬زحمت کش��یده و مبارزه کرده و به اینجا رسیده تا اجازه‬ ‫داش��ته باشد برای ش��ما کار کند و من بتوانم اینجا باشم‪ .‬ما در خیلی از شهرهای خودمان‬ ‫اجازه نداریم همین کنس��رت را برگزار کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این شرایط باید باهم باشیم‬ ‫و در میان ش��ما باش��یم و به جای عصبانی بودن و پرخاشگری این جو زمخت و خشن را با‬ ‫موس��یقی تلطیف کنیم‪ .‬کلهر در ادامه گفت‪ :‬موس��یقی جدی‪ ،‬هنر جدی هیچ وقت نباید‬ ‫تعطیل ش��ود‪ ،‬زیرا کارش به تفکر وا داش��تن افراد اس��ت‪ .‬به هرحال از لحاظ اجتماعی اگر‬ ‫بخواهی��م هر قدم��ی برداریم اول باید به فرهنگمان توجه کنی��م و فرهنگ را باور کنیم و‬ ‫ریش��ه تمام مس��ائل را در فرهنگ بدانیم‪ .‬اگر مسائل فرهنگی تحلیل بروند و ما کار نکنیم‬ ‫خیلی ها از این بابت خوشحال خواهند بود‪ .‬در روزهای گذشته به علت اینکه فضای جامعه‬ ‫متاثر از حوادثی تلخ از جمله سانحه سقوط هواپیمای اوکراین بود‪ ،‬برخی از هنرمندان در‬ ‫عرصه های مختلف موسیقی و نمایشی و‪ ...‬با اعتقاد به اینکه باید به جای اجرای موسیقی‬ ‫یا نمایش با بازماندگان این حوادث همدردی کنند‪ ،‬اقدام به لغو اجراهای زنده خود کردند‪.‬‬ ‫در سوگ این مردمان زمینگیر شده ام‬ ‫محم�ود دولت اب�ادی ‪ -‬نویس�نده‪ :‬وقت های��ى‬ ‫زبان بند مى ش��وم‪ ،‬چون احساس مى کنم واژگان چقدر‬ ‫کم بضاعتند در برابر واقعیت فاجعه؟! نمى خواهم ناتوانی‬ ‫و درماندگ��ی خود را به زبان بیاورم‪ ،‬ولى واقعیت اس��ت‬ ‫اگر بگویم بعد از ش��نیدن خبر ش��وم س��قوط هواپیما‪،‬‬ ‫درسوگ این مردمان زمینگیر شده ام و نمى خواهم این‬ ‫را بیان کنم‪.‬‬ ‫چ��ه اثرى دارد بپرس��م در ش��رایط اضطرارى‪ -‬حتى‬ ‫بافرض کوتاه مدت‪ -‬چرا فرمان توقف پروازهاى غیرنظامى صادر نشده و مدیریت‬ ‫مسول و مربوط چرا غافل مانده بوده است؟! و چه اثرى دارد پرسیده شود که در‬ ‫اصل کدام س��ازمان مس��ول نظارت بر شرایط عام اضطرارى کشور بوده و اکنون‬ ‫پاس��خ این عزاى عمومى را چگونه مى خواهد بدهد؟ ای��ا بازهم امید به حافظه ‬ ‫کوتاه مدت ما مردم دارند؟!‬ ‫سوگنامه‬ ‫اغاز «امروز رو زندگی کن» از شبکه دو‬ ‫«معسومیت» به چاپ سوم رسید‬ ‫پیر گوهرشناسی تجربی بوشهر‬ ‫درگذشت‬ ‫موسیقی‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫مصطفی ملکیان‪:‬‬ ‫من به این جمله عیسی (ع) ایمان دارم که حقیقت تو‬ ‫را نجات خواهد داد‪.‬‬ ‫انس��ان نه با دروغ و توهم و فریب‪ ،‬که فقط با حقیقت‬ ‫نج��ات می یابد‪ .‬ما امروزه به واقع کس��ی که حرفمان را‬ ‫بش��نود نداریم‪ .‬ما نیاز داریم که بیشتر حرفمان شنیده‬ ‫ش��ود؛ ولی اقایان فکر می کنند ما باید فقط حرف ش��نو‬ ‫باشیم‪ .‬ما باید با تمام وجود و با حضور قلب می نشستیم پای حرف مردم‪.‬‬ ‫اگر دو چیز در زندگی ام نباش��د‪ ،‬زندگی دیگر برایم معنا ندارد‪ :‬در درجه اول‬ ‫بای��د بتوانم درد و رنجی را کاهش ده��م و در درجه دوم اگر حقیقتی به ذهنم‬ ‫رسید‪ ،‬ان را به گفته خودم و به دست خودم با دیگران در میان بگذارم و به قول‬ ‫شما جوانان ش��یر (‪ )share‬کنم‪ .‬تنها دل خوشی من در زندگی این دو موضوع‬ ‫است و چیز دیگری سراغ ندارم‪.‬‬ ‫نظریه ه��ای مختل��ف معنای زندگی را هم می دانم؛ ول��ی فقط این دو مورد را‬ ‫معنی دهنده به زندگی خودم می دانم‪ .‬من به این جمله عیس��ی ایمان دارم که‬ ‫حقیق��ت تو را نجات خواهد داد‪ .‬انس��ان نه ب��ا دروغ و توهم و فریب‪ ،‬که فقط با‬ ‫حقیقت نجات می یابد‪ .‬البته هیچ حقیقتی نیست که در ابتدا تلخ نباشد؛ حقیقت‬ ‫دارویی تلخ اس��ت‪ .‬اینکه بدانید انس��ان موجودی تنهاست یا عدالت هیچ گاه به‬ ‫معن��ای حقیقی اش نمی تواند تحقق یابد‪ ،‬این ه��ا همه تلخ اند؛ اما حقیقت وقتی‬ ‫وارد وجود تو ش��د کم ک��م اثار و برکاتش را می گذارد و تاثیر خودش را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬متاس��فانه ما بیشترین عشق را به س��خن گفتن و کمترین عشق را به‬ ‫ش��نیدن داریم‪ .‬من به خودم و دیگران توصیه می کنم که بیش��تر حرف مردم را‬ ‫بشنویم‪ ،‬نه اینکه حرص و ولع داشته باشیم برایشان صحبت کنیم‪ ...‬اگر عارفان و‬ ‫فیلسوفان و متفکران و مصلحان اجتماعی حرف مخاطبان خود را بیشتر بشنوند‬ ‫و کمت��ر ب��ا انها حرف بزنند‪ ،‬فکر می کنم وضع دنیا خیلی بهتر از این ش��ود‪ .‬ما‬ ‫امروزه به واقع کسی که حرفمان را بشنود نداریم‪.‬‬ ‫ما نیاز داریم که بیشتر حرفمان شنیده شود؛ ولی اقایان فکر می کنند ما باید‬ ‫فقط حرف ش��نو باش��یم‪ .‬ما باید با تمام وجود و با حضور قلب می نشستیم پای‬ ‫حرف مردم‪ .‬این مردم از همس��ر و فرزندان من ش��روع می ش��وند تا فالن رجل‬ ‫سیاس��ی و فالن ش��هری و فالن روس��تایی و فالن زن یا مرد یا پیر و جوان و‬ ‫همه و همه ما متاس��فانه کمتر کس��ی را داریم که حرف هایمان را بش��نود وای‬ ‫کاش روحانیون و روش��نفکران کمی حرف می ش��نیدند و می دیدند مردم از چه‬ ‫می رنجند و به چه دردهایی مبتالیند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال استاد ملکیان‬ ‫نگاه روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫ما باید با تمام وجود و با حضور قلب‬ ‫می نشستیم پای حرف مردم‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!