روزنامه صمت شماره 1448 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1448

روزنامه صمت شماره 1448

روزنامه صمت شماره 1448

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1448‬پیاپی ‪2766‬‬ ‫ویژه نامه‬ ‫دومین جشنواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت نفت‬ ‫و توسعه توان داخلی‬ ‫گفت و گو ها‬ ‫تولید با حمایت کاغذی‬ ‫رونق نمی گیرد‬ ‫کولبران چشم انتظار حمایت ها مانده اند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وندورلیست فوالدی ها به روی‬ ‫تامین کنندگان باز نیست‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪5‬‬ ‫«سنگمرد»‬ ‫‪16‬‬ ‫بستر صادرات‬ ‫چقدر اماده است؟‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫سیل در پهناورترین استان کشور قربانی گرفت‬ ‫استقبال تلخ سیستان و‬ ‫بلوچستانی ها از اب‬ ‫‪14‬‬ ‫فرمان پروازهای‬ ‫مسافربری دست کیست؟‬ ‫‪13‬‬ ‫وعده ها در دل کوهستان یخ زدند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫باتوجه به شرایط پیش امده در تداوم تحریم فروش‬ ‫نف��ت ایران و جای��گاه صنعت نف��ت در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫کوچک ترین خطا در توس��عه این بخش می تواند اثار‬ ‫زیان بار گسترده ای به دنبال داشته باشد‪ .‬برای موفقیت‬ ‫در برنامه های توس��عه ای این صنعت‪ ،‬توجه به ساخت‬ ‫داخل و ارتقای توان داخلی از ضرورت ها است‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که هنوز هم برخی از مدیران این صنعت‪،‬‬ ‫ریس��ک جایگزینی کاالی ایرانی حتی در مواردی که‬ ‫کاالی مورد نظر اس��تانداردهای الزم را داشته باشد به‬ ‫جای کاالی خارجی مورد اس��تفاده در این صنعت را‬ ‫ن زمینه مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫نمی پذیرن��د‪ .‬در ای ‬ ‫ شورای اسالمی با انتشار گزارشی‪ ،‬موضوع چالش ها و‬ ‫راهکارهای رونق تولید در بخش نفت و گاز را بررسی‬ ‫کرده و وضعیت توان ساخت داخل را نیز مورد واکاوی‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬برای تحلیل این گزارش باید در گام‬ ‫نخست‪ ،‬نکاتی چند از گزارش را مورد بررسی قرار داد‬ ‫ن داخلی که در‬ ‫و س��پس اهداف حاکم بر توس��عه توا ‬ ‫سرفصل برنامه های مصوب امده را مطرح کرد‪.‬‬ ‫گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ابت��دا به بحث نبود قابلی��ت اجرایی قوانین مصوب در‬ ‫ح��وزه نفت پرداخ��ت و در این بخش اع�لام کرد که‬ ‫قابلیت اجرا و ش��یوه نظارت بر اج��رای برخی قوانین‬ ‫در هنگام تدوین و تصویب در نظر گرفته نمی ش��ود و‬ ‫قوانین مصوب بیش��تر حالت ارشادی دارند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل اس��ت که بسیاری از این قوانین پس از تصویب‪،‬‬ ‫ضمان��ت اجرایی ندارن��د و در نهایت ب��ه مرحله اجرا‬ ‫نمی رسند‪ .‬به عنوان مصداق می توان به ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‬ ‫اش��اره کرد ک��ه ایین نامه مرتبط ب��ا ان در عمل تنها‬ ‫در صنع��ت نفت قاب��ل اجرا بوده و در س��ایر بخش ها‬ ‫ت اجرایی در‬ ‫قابلیت اجرایی ندارد؛ چنانچه نبود ضمان ‬ ‫قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل برای تامین‬ ‫نیازهای داخلی از س��ویی و ایج��اد موانع برای تقویت‬ ‫ت��وان صادراتی تولید داخل از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در کنار‬ ‫اصالح نش��دن ماده ‪ ۱۰۴‬قانون مالیات های مس��تقیم‬ ‫از جمله مشکالتی است که غیرقابل اجرایی بودن این‬ ‫قانون را مورد تاکید قرار می دهد‪.‬‬ ‫نبود مکانیس��م عملیاتی و متولی نظارت بر اجرای‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات حمایت از س��اخت داخل از دیگر‬ ‫کاستی های موجود اس��ت که به ان توجه الزم نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر در فصل نهم سیاس��ت های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی ب��ا موضوع «تنظیم گ��ری و ایجاد‬ ‫نهاد تنظیم گر» به وضوح امده اس��ت‪ .‬در این مسیر با‬ ‫فقدان چارچوب نظری متناسب با ویژگی های اقتصاد‬ ‫ای��ران در عرصه تنظیم گ��ری روبه رو هس��تیم‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در کش��ور ما بسیاری از نهادهای دولتی به ویژه‬ ‫وزارتخانه های مرتب��ط‪ ،‬امادگی و عالقه ای به تفویض‬ ‫اختی��ارات خود به نهادهای تنظیم گر مس��تقل از قوه‬ ‫مجریه ندارند‪.‬‬ ‫ح��ال انکه یکی از مهم تری��ن ویژگی های نهادهای‬ ‫تنظیم گر در هر کشوری‪ ،‬مس��تقل بودن ان از دولت‬ ‫و فش��ارهای سیاسی است‪ .‬به طور مثال نهاد تنظیم گر‬ ‫مقررات که منافع تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده و دولت را‬ ‫در وضعیت انحصار طبیعی مورد توجه قرار دهد‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد تا فعالیت های دولت‪ ،‬نهادها و بخش خصوصی را‬ ‫برای تعقیب اهداف همس��و کند‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫روابط به طور نامناسب شکل می گیرد و منابع به شکل‬ ‫بهین��ه اختصاص پیدا نمی کن��د‪ .‬در تداوم این تحلیل‬ ‫می توان به نبود رویکرد حمایتی از س��اخت داخل در‬ ‫بین مدیران دولتی نیز اشاره کرد‪ .‬به طوری که در بین‬ ‫مدی��ران بخش انرژی و صنای��ع «های تک» هنوز هم‬ ‫نس��بت به اس��تاندارد و کیفیت تولیدات داخل شک‬ ‫و تردی��د وج��ود دارد و این باعث ش��ده در بس��یاری‬ ‫از کاالهای مورد اس��تفاده در صنع��ت نفت و گاز که‬ ‫مش��ابه داخلی نیز دارد‪ ،‬تولی��د خارجی در ارجحیت‬ ‫قرار گیرد و کاالی مش��ابه تولید داخل در سبد خرید‬ ‫این صنایع جایگاه قابل توجهی نداشته باشد‪ .‬از طرفی‬ ‫به دلیل حساس��یت موجود در صنع��ت نفت و گاز‪ ،‬در‬ ‫صورت بروز کوچک ترین خطا‪ ،‬اثار زیان بار گسترده ای‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬شاید به این دلیل است که مدیران‬ ‫ریس��ک جایگزینی کاالی تولید داخل به جای کاالی‬ ‫تولید خارجی را نمی پذیرند‪ .‬این نگاه حتی در مواردی‬ ‫که کاالی تولید داخل اس��تانداردهای الزم را داش��ته‬ ‫و ازمون های ازمایش��گاهی معتبر دنی��ا را با موفقیت‬ ‫گذرانده باشد نیز دیده می شود‪ .‬البته جبران خسارت‬ ‫احتمالی این موضوع در ماده ‪ ۹‬قانون حداکثر استفاده‬ ‫از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی‬ ‫ایران��ی در قالب بیمه تضمین عملکرد (‪Insurance‬‬ ‫‪ )Guarantee Performance‬امده و به این مهم‬ ‫توجه ویژه ش��ده اس��ت‪ .‬با این همه کااله��ای تولید‬ ‫داخ��ل و تولیدکننده داخلی همچنان با مش��کالت و‬ ‫کاس��تی های بنیادی دست به گریبان است‪ .‬در شماره‬ ‫بعد این نوش��تار که فردا و در همین س��تون منتش��ر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬به بسترهای الزم برای اجرای برنامه های‬ ‫استفاده از تولیدات داخلی می پردازیم‪.‬‬ ‫همه باید برای بازگرداندن امنیت به منطقه تالش کنیم‬ ‫حسن روحانی در دومین تماس تلفنی رئیس جمهوری اوکراین‬ ‫با وی‪ ،‬با اش��اره به انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران و‬ ‫اعالم رسمی نتیجه تحقیقات سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این بیانیه اعالم ش��د خطای انسانی موجب این سانحه‬ ‫ب��وده و افرادی که در ای��ن حادثه دخالت داش��ته اند به مقامات‬ ‫قضایی تحویل داده خواهند ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬رئیس جمهوری با بیان اینکه همکاری ها برای‬ ‫تکمیل تحقیقات با مشارکت متخصصان اعزامی از اوکراین ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به زودی اقدامات قوه قضاییه ایران‬ ‫برای رسیدگی به این موضوع اغاز خواهد شد‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫تاکید بر اینکه ما به تمامی تعهدات حقوقی در این مسئله پایبند‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬به وزیر امور خارجه دس��تور می دهم با وزیر امور‬ ‫خارجه ش��ما در تماس باش��د و همکاری ها در ای��ن زمینه ادامه‬ ‫یابد‪ .‬والدیمیر زلینس��کی‪ ،‬رئیس جمه��وری اوکراین نیز در این‬ ‫گفت وگوی تلفنی با تس��لیت دوباره ای��ن حادثه به دولت و ملت‬ ‫حسن روحانی‬ ‫والدیمیر زلینسکی‬ ‫جاستین ترودو‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بیانیه ش��ما برای ما بس��یار حائز اهمیت بود و رفتار‬ ‫قانونمند و همکاری های موثر ایران در این شرایط خاصی که برای‬ ‫کش��ورتان ایجاد شده برای ما شایس��ته قدردانی است‪ .‬همچنین‬ ‫س تلفنی جاس��تین ترودو‪ ،‬نخس��ت وزیر کانادا با‬ ‫روحانی در تما ‬ ‫وی‪ ،‬ضمن ابراز تاس��ف از حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی‬ ‫اوکراین و کشته شدن مس��افران این پرواز در این سانحه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران از هرگونه همکاری بین المللی در چارچوب قوانین بین الملل‬ ‫برای روشن شدن دقیق ابعاد این حادثه استقبال و همه تسهیالت‬ ‫ن منظ��ور فراهم خواهد ک��رد و اماده ایم تا‬ ‫کنس��ولی را برای ای ‬ ‫وزی��ران خارجه ایران و کانادا گفت وگوه��ای خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه امروز امنیت در منطقه حس��اس‬ ‫خاورمیانه بر اثر دخالت ها و اقدام های امریکا به مرحله خطرناکی‬ ‫رس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬ایران در راس��تای کاهش تنش طرح صلح هرمز‬ ‫را ارائ��ه کرده و همه باید ب��رای بازگرداندن ثبات و امنیت کامل‬ ‫ب��ه این منطقه‪ ،‬تالش کنیم‪ .‬روحانی با اش��اره به اثرات نامطلوب‬ ‫توسعه ناامنی در منطقه و ترور سردار سلیمانی گفت‪ :‬راه حل برای‬ ‫ثبات و امنیت منطقه و ارامش مردم این اس��ت که همه به قانون‬ ‫برگردند و معتقدیم امنیت این منطقه تنها با مشارکت کشورهای‬ ‫منطقه تامین خواهد شد‪ .‬جاستین ترودو‪ ،‬نخست وزیر کانادا نیز‬ ‫در این تماس تلفنی با تسلیت کشته شدن جمعی از مردم ایران‬ ‫در س��قوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬گفت‪ :‬باید با همکاری هم تالش‬ ‫کنیم تا دالیل این حادثه به روشنی مشخص شود‪.‬‬ ‫افزایش رفت وامدهای دیپلماتیک برای تنش زدایی در منطقه‬ ‫تالش ه��ای دیپلماتی��ک ب��رای تنش زدایی در‬ ‫منطقه افزایش یافته و تهران و برخی از کشورهای‬ ‫همسایه در ‪ ۲‬روز گذشته شاهد رفت وامد مقامات‬ ‫و هیات های سیاس��ی با هدف بررس��ی ش��رایط و‬ ‫راهکارهای کاهش تنش و بازگش��ت صلح و ثبات‬ ‫به منطقه بوده اند؛ از س��فر وزیر امور خارجه ایران‬ ‫به مسقط برای حضور در ایین گرامیداشت سلطان‬ ‫فقید عمان و دیدار با سلطان هیثم بن طارق پادشاه‬ ‫جدی��د عم��ان گرفته ت��ا میزبانی از ش��اه محمود‬ ‫قریشی‪ ،‬وزیر خارجه پاکستان در تهران‪ .‬پاکستان‬ ‫به عنوان همسایه ش��رقی ایران که در گذشته نیز‬ ‫ای��ده میانجی گ��ری در منطقه را مط��رح و ان را‬ ‫تجربه کرده بود‪ ،‬این بار نیز برای میانجی گری بین‬ ‫تهران و ریاض پیش قدم شده اس��ت‪ .‬عمران خان‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر پاکستان که شهریور امسال با هدف‬ ‫کاهش تنش به ایران و عربستان سفر کرد این بار‬ ‫نیز با اعزام فرستاده خود قرار است بار دیگر تالش‬ ‫خ��ود را برای میانجی گری بین ایران و عربس��تان‬ ‫افزایش دهد‪ .‬روزنامه الوطن سوریه نیز گزارش داد‬ ‫عمادخمیس‪ ،‬نخس��ت وزیر سوریه در صدر هیات‬ ‫بلندپای��ه از جمله ولیدالمعل��م‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫این کش��ور برای گفت وگو با مقام ها و مس��ئوالن‬ ‫ایرانی درباره توسعه بیش از پیش روابط دوجانبه و‬ ‫تحوالت منطقه ای و جهانی به تهران سفر می کند‪.‬‬ ‫خمی��س اخرین بار ‪ ۲۷‬دی ‪ ۱۳۹۵‬به ایران س��فر‬ ‫کرده بود‪ .‬همچنین محمدجواد ظریف‪ ،‬دیروز پس‬ ‫از بازگش��ت از مسقط میزبان امیر قطر بود تا شیخ‬ ‫تمیم بن حمدال ثان��ی در دیدار با رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران درباره مس��ائل دوجانب��ه و امور‬ ‫منطقه ای با او بحث و تبادل نظر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی برای تعمیق روابط با عمان‬ ‫روز گذش��ته محمدجواد ظریف به نمایندگی از‬ ‫دولت و ملت ایران برای شرکت در ایین گرامیداشت‬ ‫س��لطان فقید عمان به مس��قط سفر کرد و پس از‬ ‫برگزاری ایین با س��لطان هیثم بن طارق پادش��اه‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬براس��اس اع�لام نمایندگان‬ ‫س��ازمان های مرتب��ط‪ ،‬برنامه ریزی ه��ا و‬ ‫ن سال و رمضان‬ ‫سیاس��ت گذاری های الزم برای پایا ‬ ‫س��ال اینده ب��ا اولویت برای تامی��ن کاال و رفع نیاز‬ ‫بازار حتی در ش��رایط افزایش تقاضا انجام ش��ده و‬ ‫نگرانی در ای��ن زمینه وجود ندارد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت کش��ور در چهل وچهارمی��ن‬ ‫جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور‬ ‫به ریاس��ت عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬ضمن بررسی‬ ‫اخبار و موضوعات اقتصادی مهم روز و نحوه اجرایی ‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫تمیم بن حمدال ثانی‬ ‫سلطان هیثم بن طارق‬ ‫جدی��د عمان دی��دار کرد‪ .‬ظریف ضمن تس��لیت‬ ‫درگذش��ت س��لطان قابوس‪ ،‬اغاز مسئولیت وی را‬ ‫تبریک گفت و امادگی جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫برای توس��عه و تعمیق روابط دوستانه و دیرینه دو‬ ‫کشور اعالم کرد‪ .‬به گزارش ادار ه کل اطالع رسانی‬ ‫و امور س��خنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در پیام��ی توییت��ری ب��ه زبان عربی درگذش��ت‬ ‫سلطان قابوس پادشاه عمان را تسلیت گفت و ان‬ ‫ را خسارتی برای منطقه خواند‪.‬‬ ‫‹ ‹امیر قطر به تهران امد‬ ‫روز گذشته شیخ تمیم بن حمدال ثانی‪ ،‬امیر قطر‬ ‫برای دیدار رسمی با حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫با استقبال رضا اردکانیان وزیر نیرو وارد تهران شد‪.‬‬ ‫مذاکره درباره مس��ائل دوجانبه و امور منطقه ای از‬ ‫دالیل این سفر عنوان شده است‪.‬‬ ‫پس از استقبال رسمی حسن روحانی از امیر قطر‬ ‫در مجموعه تاریخی‪-‬فرهنگی سعداباد‪ ،‬مذاکرات‬ ‫خصوص��ی رئیس جمهوری ای��ران و امیر قطر اغاز‬ ‫و پس از گفت وگوی خصوصی س��ران دو کش��ور‪،‬‬ ‫مذاکرات هیات های عالی رتبه دو کشور به ریاست‬ ‫دکتر روحانی و ش��یخ تمیم شروع شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ش��یخ تمیم پنجش��نب ه گذش��ته در تماس‬ ‫تلفن��ی با رئیس جمهوری اس�لامی ای��ران با بیان‬ ‫اینک��ه قطر موضع دولت و مل��ت ایران را در قبال‬ ‫تحریم های کش��ورش فراموش نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫مخالف هرگونه ایجاد تنش علیه جمهوری اسالمی‬ ‫شاه محمود قریشی‬ ‫ایران هستیم‪ .‬وی با اشاره به ظرفیت های گسترده‬ ‫دو کش��ور تاکید کرد‪ :‬بای��د از همه این ظرفیت ها‬ ‫برای توس��عه بیش از پیش روابط تهران‪-‬دوحه در‬ ‫هم��ه زمینه ها بهره گرف��ت‪ .‬همچنین دولت قطر‬ ‫در واکنش به ترور ش��هید س��ردار س��پهبد قاسم‬ ‫سلیمانی روز شنبه‪ ۱۴ ،‬دی‪ ،‬محمد بن عبدالرحمن‬ ‫ال ثانی وزیر امور خارجه خود را راهی تهران کرد‬ ‫که در این سفر دیدارهایی با وزیر امور خارجه ایران‬ ‫و رئیس جمهوری ایران انجام شد‪.‬‬ ‫به جای سهیم شدن در منازعات‪ ،‬شریک صلح در‬ ‫منطقه باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه پاکس��تان پی��ش از ترک‬ ‫اس�لام اباد اعالم کرد‪ :‬در سفر به ایران و عربستان‬ ‫چشم انداز و مواضع پاکستان درباره تنش زدایی در‬ ‫منطقه و نقش افرینی برای اس��تقرار صلح تشریح‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تنش ه��ا باید فوری‬ ‫کاه��ش یابد تا فرصت دیپلماس��ی و تعامل فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��اه محمود قریشی‪ ،‬وزیر امورخارجه پاکستان‬ ‫نیز که س��فر به ایران و عربستان را با هدف کاهش‬ ‫تن��ش در منطقه پس از افزایش تنش در پی ترور‬ ‫و ش��هادت سردار قاسم سلیمانی اغاز کرده‪ ،‬دیروز‬ ‫وارد تهران ش��د و پ��س از رایزنی با مقامات ایران‪،‬‬ ‫تهران را به س��وی ریاض برای گفت وگو با مقامات‬ ‫عربس��تان ت��رک کرد‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬وزارت‬ ‫امور خارجه پاکس��تان در اطالعیه رس��می خود با‬ ‫اش��اره به عزیمت ش��اه محمود قریشی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه این کشور به ایران و دیدارهایی که وی در‬ ‫تهران خواهد داش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تحوالت اخیر باعث‬ ‫ش��د منطقه ای که از قبل دچار ناامنی و بی ثباتی‬ ‫بود به سمت ش��رایط خطرناک تری حرکت کند و‬ ‫این عامل باعث ش��د ضرورت تنش زدایی بیشتر از‬ ‫گذشته احساس شود‪ .‬پاکستانی ها مصمم هستند‬ ‫تا در این سفر اطمینان دهند که اسالم اباد از هیچ‬ ‫تالش��ی برای تنش زدایی دریغ نکرده و می خواهد‬ ‫روزنامه الوطن س��وریه نیز گزارش داد خمیس‪،‬‬ ‫نخست وزیر به همراه ولید المعلم‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫و سرلش��کر علی عبداهلل ایوب‪ ،‬وزیر دفاع سوریه به‬ ‫ته��ران می ایند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬یک منبع اگاه‬ ‫دیپلماتیک س��وریه در این زمین��ه گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه مس��ائل و موضوعاتی که منطق��ه با ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬این س��فر از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫این دیپلمات سوری ادامه داد‪ :‬این دیدار پس از ان‬ ‫انجام می ش��ود که دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا اش��اره کرد که قصد جنگ با ایران را ندارد‬ ‫و عراقی ها نیز خواس��تار اخراج نیروهای امریکایی‬ ‫ت بلندپایه سوریه‬ ‫از کشورش��ان هستند‪ .‬سفر هیا ‬ ‫ب��ه ته��ران همچنین در حالی انجام می ش��ود که‬ ‫والدیمی��ر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه هفته‬ ‫گذشته به دمشق سفر کرد و در دیدار با بشاراسد‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری این کش��ور تحوالت سوریه مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹قریشی پیام عمران خان را ابالغ کرد‬ ‫نگرانی برای تامین کاال و رفع نیاز بازار وجود ندارد‬ ‫ش��دن مصوبات جلسات پیشین س��تاد‪ ،‬گزارشی از‬ ‫رون��د تغیی��ر قیمت ها پس از افزای��ش نرخ بنزین و‬ ‫انعکاس ان در فضای عمومی ارائه شد و مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬وزیر کشور براساس گزارش های‬ ‫ارائه ش��ده در این جلسه با اش��اره به اینکه با پشت‬ ‫سر گذاشتن برخی التهاب ها و تحوالت در بازار ارز‪،‬‬ ‫در حال حاضر ش��اهد ثبات نسبی قیمت ها در بازار‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬در بازه زمانی منتهی به نیمه نخست‬ ‫ی امس��ال‪ ،‬از ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساس��ی کشور ‪۳۶‬‬ ‫د ‬ ‫قل��م کاال تا ‪ ۵‬درص��د افزایش‪ ۶ ،‬قلم کاال بیش از ‪۵‬‬ ‫عمران خان‬ ‫عماد خمیس‬ ‫درصد افزایش و ‪ ۳۷‬قلم کاال کاهش قیمت داشتند‬ ‫و نرخ بقیه کاالها ثابت بوده است‪ .‬وزیر کشور اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬بنابر اعالم نماینده وزارت جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫محصوالت کش��اورزی با خریدهای حمایتی دولت‬ ‫ف��راوان ذخیره ش��ده و حدود ‪ ۳۵‬ه��زار تن پرتقال‬ ‫و ‪ ۲۵‬هزار تن س��یب برای پایان س��ال خریداری و‬ ‫ذخیره سازی شده است‪ .‬رئیس شورای امنیت کشور‬ ‫همچنین به گزارش��ی درباره وضعیت اعتراض ها به‬ ‫شرایط اقتصادی و معیشتی که در این جلسه مطرح‬ ‫شد‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬اثار مترتب بر سهمیه بندی‬ ‫عکس روز‬ ‫‹ ‹سفر مقامات سوریه به تهران‬ ‫بنزی��ن‪ ،‬کمب��ود گاز مایع در چند اس��تان از جمله‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و نارضایتی سپرده گذاران‬ ‫موسسه های مالی‪ ،‬از این جمله هستند که با تدابیر‬ ‫الزم برخی از این نارضایتی مرتفع شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور در پای��ان ضم��ن م��رور برخ��ی‬ ‫موضوعات اساس��ی در عرصه اقتصادی کشور و ابعاد‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬با تاکید بر استمرار پیگیری های دقیق‬ ‫برای صیانت از تثبیت نرخ ارز ازسوی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انتظار داریم نوسان های این بازار با تدابیر‬ ‫موثر بیش از پیش کنترل شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫در این تراژدی تاریخی‬ ‫باید شرمسار ایران بود‬ ‫اتشکده زرتشتیان یزد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر امور خارجه با انتش��ار یادداش��تی در صفحه اینستاگرام خود در‬ ‫رثای جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی سوگواری کرد‪.‬‬ ‫محم��د جواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان بامداد یکش��نبه‬ ‫دلنوش��ته ای در صفح ه اینس��تاگرام خود در رث��ای جانباختگان حادثه‬ ‫سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران منتشر کرد‪.‬‬ ‫ظریف نوشت‪:‬‬ ‫«اهوان گم شدند در شب دشت‬ ‫اه از این رفتگان بی برگشت‬ ‫با تمام وجود س��ر خم می کن��م؛ در برابر جانکاه��ی فاجعه‪ ،‬در برابر‬ ‫از دس��ت رفتن انس��ان ها و رخ در رخ خانواده هایی که هنوز چش��م بر‬ ‫اسمان دارند‪.‬‬ ‫تمام ق��د تعظیم می کنم در برابر رویاهایی که ب��ر زمین افتادند‪ ،‬در‬ ‫برابر دیدارهایی که هرگز تازه نشد و در سوگ انتظاری که برای همیشه‬ ‫به درازا خواهد کشید‪.‬‬ ‫مهم نیس��ت کجای یک س��اختار ایس��تاده ایم‪ ،‬کجای یک اش��تباه‬ ‫بدفرجام‪ ،‬در این تراژدی تاریخی باید شرمسار ایران‪ ،‬شرمسار شهروندان‬ ‫بود که مردم بر همه چیز مقدم اند‪.‬‬ ‫نه در مقام وزیر خارجه که به عنوان یک هموطن‪ ،‬شانه به شانه همه‬ ‫ایرانیان‪ ،‬داغدار اندوه بزرگی هستم که وطن را فرا گرفته‪».‬‬ ‫س مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬رئی ‬ ‫ت خارجی خواست که‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاس ‬ ‫چگونگی حادثه س��قوط هواپیمای مسافری اوکراین را‬ ‫با جدیت پیگیری کند تا از تکرار این حوادث جلوگیری‬ ‫شود‪ .‬الریجانی همچنین با اش��اره به توضیحات سردار‬ ‫حس��ین س�لامی در جلس��ه غیرعلنی افزود‪ :‬اقدامات‬ ‫مقابل��ه ای با امریکا و اقدامات منجر به س��قوط هواپیما‬ ‫در این جلسه تشریح شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��ید هاش��م صفی الدین‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫اجرای��ی حزب اهلل لبنان در س��خنانی گف��ت‪ :‬تاخیر در‬ ‫تشکیل دولت این کشور پیامدهای منفی را برای تمامی‬ ‫لبنانی ها به همراه خواهد داش��ت‪ .‬در همین حال وی بر‬ ‫اخراج امریکا از منطقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬امری��کا و چین توافق کرده اند ک��ه هر ‪ ۶‬ماه‪،‬‬ ‫مذاکراتی ب��ا هدف حل نزاع ها و ایجاد اصالحات برگزار‬ ‫کنند‪ .‬مناب ع اگاه از این مس��ئله به روزنامه وال استریت‬ ‫ژورن��ال گفته اند که این مذاکرات از چارچوب مذاکرات‬ ‫توافق تجاری جدا هستند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه‬ ‫در کنفران��س مطبوعات��ی مش��ترک با ان��گال مرکل‪،‬‬ ‫صدراعظم المان گفت‪ :‬برجام باید حفظ شود‪ .‬همچنین‬ ‫هایکو م��اس‪ ،‬وزیر امور خارجه المان همزمان با س��فر‬ ‫انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان به مسکو‪ ،‬با تاکید بر نقش‬ ‫روس��یه برای حل بحران های موج��ود در خاورمیانه و‬ ‫اوکراین‪ ،‬خواس��تار اقدامات دیپلماتیک با هدف کاهش‬ ‫تنش ها در لیبی شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬براس��اس بیانیه ای که کرملین منتش��ر کرد‪،‬‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه در گفت وگوی‬ ‫تلفنی با رجب طیب اردوغان‪ ،‬همتای ترکیه ای خود به‬ ‫تبادل نظر درباره وضعیت لیبی براساس توافقنامه های‬ ‫مس��کو‪-‬انکارا که در نشس��ت دو طرف در اس��تانبول‬ ‫به دست امد‪ ،‬پرداخت‪ .‬همچنین در این تماس تلفنی بر‬ ‫تمایل روس��یه و ترکیه به کمک در حل سیاسی بحران‬ ‫لیبی تاکید شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماین��ده دائم چین در س��ازمان ملل متحد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امریکا با ترور سردار قاسم سلیمانی در عراق‬ ‫همه موازین بین المللی را نقض کرده است‪ .‬جانگ جون‬ ‫گفت کش��ورش قص��د دارد به عنوان ی��ک بازیگر فعال‬ ‫هرچه در توان دارد برای جلوگیری از تش��دید تنش ها و‬ ‫ثبات در منطق��ه خاورمیانه و خلیج فارس به کار گیرد و‬ ‫در این زمینه نقشی سازنده ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گ��زارش اناتول��ی‪ ،‬دیدار ابراهی��م کالین‪،‬‬ ‫سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه و جیمز جفری‪،‬‬ ‫نماینده ویژه امریکا در امور س��وریه در کاخ دلمه باغچه‬ ‫اس��تانبول پای��ان یاف��ت‪ .‬ای��ن دی��دار ب��دون حضور‬ ‫خبرنگاران انجام ش��د و یک ساعت و ‪ ۲۵‬دقیقه به طول‬ ‫انجامی��د‪ .‬اخرین تحوالت س��وریه‪ ،‬تنش افرینی های‬ ‫امریکا علیه ایران و س��ایر تحوالت منطقه از موضوعات‬ ‫مورد بحث در این دیدار بود‪.‬‬ ‫ن ملل‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش النش��ره‪ ،‬هیات س��ازما ‬ ‫در لیب��ی با ص��دور بیانیه ای از اع�لام اتش بس در این‬ ‫کش��ور اس��تقبال کرد‪ .‬در این بیانیه تاکید شده است‪:‬‬ ‫س��ازمان ملل اماده اس��ت تا تمام امکان��ات خود را در‬ ‫راس��تای دس��تیابی به راهکار مس��المت امیز و نهایی‬ ‫برای بحران لیبی به کار بگیرد‪ .‬روز گذش��ته سخنگوی‬ ‫نیروهای ژن��رال «خلیفه حفتر» فرمان��ده ارتش ملی‬ ‫لیبی اعالم کرد اتش بس از نیمه ش��ب ش��نبه به وقت‬ ‫محلی اغاز ش��ده و طرف مقابل باید به اتش بس پایبند‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جوس��پ بورل‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا در واکنش به هدف قرار گرفتن غیرعمدی‬ ‫هواپیم��ای اوکراینی در توییتر خود نوش��ت‪ :‬نامه ای از‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر خارجه ایران درباره پرواز ‪ PS۷۵۲‬دریافت‬ ‫کردم‪ .‬مهم اس��ت که ایران این اتفاق تاسف بار را روشن‬ ‫کرده و متعهد ش��ده که تحقیقاتی کامل و درست انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬باید هر اقدامی که الزم است انجام شود تا چنین‬ ‫فاجعه ای تکرار نشود‪ .‬به تمام کسانی که عزیزان خود را‬ ‫از دست داده اند‪ ،‬تسلیت می گویم‪.‬‬ ‫ایرنا – جان کری‪ ،‬وزیر امور خارجه دولت پیش��ین‬ ‫امریکا ضم��ن رد ادعاهای تازه دونال��د ترامپ و مایک‬ ‫پمپئو درباره توان موش��کی ای��ران‪ ،‬تصریح کرد قدرت‬ ‫موش��کی جمهوری اس�لامی به مدت ها پیش از برجام‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬ترامپ و وزیر امور خارجه دولت او مدعی‬ ‫هس��تند که ایران با اس��تفاده از پولی که پس از امضای‬ ‫برجام از دولت وقت امریکا دریافت کرده‪ ،‬توانسته توان‬ ‫موشکی خود را تقویت کند و موشک هایی که به پایگاه‬ ‫عین االس��د اصابت ک��رد‪ ،‬حاصل همان پول هاس��ت‪.‬‬ ‫جان کری به س��ی ان ان گفت‪ :‬ترامپ در این باره دروغ‬ ‫می گوید‪ ،‬چراکه ما هرگز ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر به ایرانی ها‬ ‫ندادیم‪ ،‬حتی مبلغی نزدیک به ان هم پرداخت نش��د‪.‬‬ ‫پولی هم که به ایران پرداخت ش��د‪ ،‬در چند مرحله در‬ ‫اختیار این کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪-‬راب مک ایر‪ ،‬س��فیر انگلی��س در ایران در‬ ‫توییت��ی نوش��ت‪« :‬تاکی��د می کن��م که م��ن در هیچ‬ ‫تظاهراتی ش��رکت نکردم! من به برنامه یادبود افرادی‬ ‫که در س��انحه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی کشته‬ ‫ش��دند‪ ،‬رفتم‪ .‬طبیعی است که نسبت به کشته شدگان‬ ‫ادای احترام کنم‪ .‬تعدادی از انها بریتانیایی بودند‪ .‬پس‬ ‫از ‪ ۵‬دقیقه هنگامی که عده ای ش��روع به ش��عار دادن‬ ‫کردند محل را ترک کردم‪ .‬من نیم س��اعت بعد از ترک‬ ‫محل دستگیر شدم‪ .‬دستگیر کردن دیپلمات ها در هر‬ ‫کشوری غیرقانونی است‪ .‬ممنون از پیام های شما که پر‬ ‫از حسن نیت بود‪».‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫صنعت نفت‬ ‫و توسعه‬ ‫توان داخلی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫فرمان‬ ‫پروازهای مسافربری‬ ‫دست کیست؟‬ ‫فقط به لطف خدا تولید‬ ‫را ادامه می دهیم‬ ‫استقبال تلخ‬ ‫سیستان و بلوچستانی ها‬ ‫از اب‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور‪:‬‬ ‫‹ ‹بازگشت به کار نیروهای تعلیق شده‬ ‫بیگلو خاطرنش��ان کرد‪ :‬در یک س��ال و نیم گذش��ته‬ ‫و متاث��ر از تحریم ه��ا حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نف��ر نیروی کار‬ ‫در این صنعت تعلیق ش��ده بودند که ب��ا افزایش تیراژ‬ ‫خودروسازان بر سر کار بازگشتند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬براورد می شود حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر نیروی‬ ‫کار تعدیل ش��ده دیگر براساس گزارش های دریافتی از‬ ‫شرکت ها‪ ،‬فرایند جذب مجددشان اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با بازگش��ت همه این نیروها بر س��ر کار‪،‬‬ ‫ب��ار دیگر به امار س��ال ‪ ۹۶‬صنعت قطع ه و اش��تغال به‬ ‫کار نزدی��ک به ‪ ۶۵۰‬هزار نفری این صنعت باز خواهیم‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ش��اغالن مس��تقیم زنجی��ره تامین‬ ‫خودروسازی در رده های یک‪ ،‬دو و سه از کل ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫نف��ر در ‪ ۳‬موج بیکاری س��ال ‪ ،۹۷‬نزدیک به ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫نفر تعدیل یا تعلیق شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت‬ ‫نیمه دوم س��ال گذشته مصوب ش��د تا برای حمایت‬ ‫از صنع��ت خودرو ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت به‬ ‫خودروس��ازان پرداخت ش��ود‪ .‬تا ابتدای سال ‪ ۹۸‬مبلغ‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬ه��زار میلیارد توم��ان ان پرداخت ش��د اما‬ ‫باقی تس��هیالت در پیچ وخم های اختالف درون سامانی‬ ‫نهادهای دولتی متوقف شد‪ .‬در نهایت در ماه های پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬دوباره با درخواست های مکرر فعاالن صنعت‬ ‫خودرو قرار است بخش دوم این تسهیالت به واحدهای‬ ‫صنعت��ی صنعت خودرو تزریق ش��ود‪ .‬مازی��ار بیگل و در‬ ‫گفت وگ��و با ایرنا با تایید افزایش ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫حد اعتباری خودروسازان‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است نیمی از این‬ ‫حد اعتب��اری در اختیار ایران خ��ودرو و نیمی دیگر در‬ ‫اختیار سایپا قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه این مقام صنفی‪ ،‬هر دو این خودروس��ازان‬ ‫زیان ده بوده و به همین دلیل مشمول ماده ‪ ۱۴۱‬قانون‬ ‫تجارت می شوند‪ ،‬اما از حدود ‪ ۴‬ماه پیش در تالش برای‬ ‫خروج از ش��مولیت این قانون هستند و براورد می شود‬ ‫ن از ان خارج شوند‪.‬‬ ‫حداکثر تا بهم ‬ ‫در بخش��ی از ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت امده که اگر بر‬ ‫اثر زیان های وارده دس��ت کم نیمی از سرمایه شرکت از‬ ‫بین برود‪ ،‬هیات مدیره مکلف است بالفاصله با برگزاری‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده‪ ،‬صاحبان سهام را دعوت کند‬ ‫تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع‬ ‫ش��ود‪ .‬این موضوع برای خودروس��ازان صدق می کند و‬ ‫این شرکت ها زیان انباشته سنگینی دارند‪.‬‬ ‫دریافت مالیات‪ ،‬بساط‬ ‫سوداگران را جمع می کند‬ ‫‹ ‹داخلی سازی ‪ ۹۲‬درصدی پروژه رهام‬ ‫رهام خودرویی اس��ت که با ‪ ۹۲‬درصد داخلی سازی به بازار عرضه‬ ‫می ش��ود و ‪ ۸‬درصد دیگر ان مربوط به قطعات های تک و ایمنی نظیر‬ ‫کامپیوت��ر خودرو‪ ،‬برخی قطع��ات ایربگ‪ ،‬ترمز ‪ ABS‬و س��ایر قطعات‬ ‫زیرمجموعه انهاست‬ ‫بیگلو خاطرنش��ان کرد‪ :‬مقرر ش��ده ای��ن مبلغ برای‬ ‫پرداخت بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان پرداخت‬ ‫شود و اولویت با قطعه سازانی است که خصوصی بوده و‬ ‫زیرمجموعه این دو خودروساز نیستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پس از ان‪ ،‬پرداختی به قطعه س��ازان‬ ‫زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی های معوق‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی کشور با اش��اره به عبور خودروسازان از تیراژ‬ ‫تولی��د ‪ ۴‬هزار خ��ودرو در روز‪ ،‬تاکیدکرد‪ :‬اگر پرداختی‬ ‫یادش��ده انجام نش��ود‪ ،‬نمی توان این شمارگان تولید را‬ ‫حفظ کرد‪.‬‬ ‫بیگلو از برنامه ریزی خودروس��ازان برای عبور از تیراژ‬ ‫تولی��د ‪ ۵‬هزار خ��ودرو در روز در ماه ه��ای اینده خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ات‬ ‫ک مرکزی‪ ،‬شورای پول و اعتبار و‬ ‫متعدد با مسئوالن بان ‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی به حمایت از صنعت‬ ‫خودرو و قطعه س��ازی پرداخت و در نهایت افزایش حد‬ ‫اعتب��اری ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان مصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او یاداورش��د‪ :‬اکن��ون مطالب��ات زنجی��ره تامین از‬ ‫خودروسازان به بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان رسیده‬ ‫اشتغال ناقص و بررسی جزئیات اماری ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغالنی است‬ ‫که به دالیل اقتصادی همچ��ون رکود کاری‪ ،‬پیدا‬ ‫نکردن کار با س��اعت کار بیشتر و قرار داشتن در‬ ‫فصل غیرکاری‪ ،‬کمتر از ‪ ۴۴‬ساعت کار کرده اند و‬ ‫اماده انجام کار اضافی هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬با توج��ه به تح��والت بازار‬ ‫کار کش��ور در س��ال های اخی��ر‪ ،‬بررس��ی برخی‬ ‫ش��اخص های ان می تواند ح��اوی اطالعات مهم‬ ‫برای کارشناسان و فعاالن این عرصه داشته باشد‪.‬‬ ‫اشتغال ناقص یکی از شاخص های مهم بازار کار‬ ‫ن از ان دارد که این شاخص از‬ ‫اس��ت و امارها نشا ‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون همواره بین ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫نفر متغیر بوده و روند کاهش داش��ته است که با‬ ‫توجه به شرایط باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی این افراد به دالی��ل گوناگون مجبور‬ ‫هس��تند کمت��ر از میزان اس��تاندارد در هفته کار‬ ‫کنند‪ .‬کار ای��ن افراد تحت عنوان اش��تغال ناقص‬ ‫ش��ناخته می ش��ود چراکه کمتر از ‪ ۴۴‬ساعت در‬ ‫هفته کار می کنند‪.‬‬ ‫به طور خالصه می توان گفت که اشتغال ناقص‬ ‫تحت تاثیر س��طح تولید‪ ،‬مناسبات سرمایه داری و‬ ‫نیروی کار فصلی است‪.‬‬ ‫شرایط اقتصادی و تحریم های امریکا باعث شده‬ ‫برخ��ی از بنگاه های اقتص��ادی تعطیل و تعدادی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نیز تولید خ��ود را کاهش دهند و این امر موجب‬ ‫کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است‪.‬‬ ‫مناس��بات س��رمایه داری کش��ورها یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن دالی��ل اش��تغال ناقص اس��ت که در‬ ‫س��ال های اخیر این روال در کش��ور ما نیز پیش‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به این ش��کل ک��ه برخی از‬ ‫کارفرماه��ا برای اینکه به تعهدات خود عمل نکند‬ ‫از نی��روی کار نیمه وق��ت اس��تفاده می کند‪ .‬این‬ ‫کارفرماها برای پرداخ��ت نکردن حقوق و مزایا و‬ ‫تعدیل نیروی کار خ��ود از نیروهایی کار موقت و‬ ‫س��اعت محدود استفاده می کنند‪ .‬در شرایطی که‬ ‫درامد افراد ش��اغل تمام وقت کفاف زندگی انها را‬ ‫نمی دهد و برای کسب درامد بیشتر به شغل های‬ ‫دوم و س��وم رو می اورن��د در مقابل برخی حاضر‬ ‫می ش��وند با دستمزد و س��اعت کار کمتر و بدون‬ ‫مزایا به شکل نیمه وقت کار کنند و در برخی موارد‬ ‫در امارگیری ها به عنوان شاغل به شمار می روند‪.‬‬ ‫کار فصل��ی همچون کش��اورزی و بنایی هم از‬ ‫ش��اخص های موثر در اشتغال ناقص است‪ .‬به این‬ ‫ش��کل که نیروی کار در حوزه کشاورزی بسته به‬ ‫فصل کشت و زرع کار می کنند و پس از اتمام این‬ ‫دوره بیکار می ش��وند؛ البته سال گذشته با وجود‬ ‫بارش های سنگین ش��اهد رونق بخش کشاورزی‬ ‫بودی��م اما باز هم تاثیر چش��مگیری بر ش��اخص‬ ‫بیکاری نداش��ته است‪ .‬براساس گزارش مرکز امار‬ ‫س��ال ‪۱۰.۵ ،۱۳۹۶‬درصد از جمعیت فعال و سال‬ ‫بع��د از ان (‪ )۱۳۹۷‬این رق��م ‪ ۰.۳‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬بررسی روند اش��تغال ناقص در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نیز نش��ان می دهد که در بهار‪ ،‬تابستان و‬ ‫پاییز اشتغال ناقص نس��بت به سال گذشته روند‬ ‫کاهش��ی داش��ته است‪ .‬به این ش��کل که در بهار‬ ‫امس��ال از ‪ ۲۴‬میلی��ون و ‪ ۴۶۲‬هزار نفر ش��اغل‪،‬‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۴۵۳‬هزار نفر (‪ ۱۰‬درصد) اش��تغال‬ ‫ناقص داش��تند‪ .‬کاهش اشتغال ناقص در تابستان‬ ‫به دلیل رشد مشاغل کشاورزی و ساختمانی ادامه‬ ‫می یابد و به ‪ ۸.۸‬درصد جمعیت ش��اغل می رسد‬ ‫اما در پاییز امس��ال دوباره شاهد رشد ‪ ۱.۷‬درصد‬ ‫اشتغال ناقص نس��بت به تابستان هستیم به این‬ ‫ص��ورت که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۸۲‬هزار نفر از جمعیت‬ ‫شاغل‪ ،‬اشتغال ناقص دارند‪ .‬در عین حال این نوع‬ ‫اشتغال همیش��ه بد نیست و برخی افراد همچون‬ ‫دانش��جویان و یا برخی افراد بنا به دلیل شرایطی‬ ‫که با ان روبه رو هستند خواهان اشتغال به صورت‬ ‫موقت هس��تند اما چنانچه اشتغال ناقص به دلیل‬ ‫رکود بازار کار باش��د‪ ،‬افراد از مزای��ای قانون کار‬ ‫همچون بیم��ه تامین اجتماعی محروم ش��وند و‬ ‫مدت بیشتری این روند ادامه یابد یک ضعف برای‬ ‫بازار کار است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫کشور در ادامه به پروژه رهام سایپا اشاره کرد که جلسه‬ ‫هم افزایی زنجیره تامین ان با حضور مدیرعامل س��ایپا‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی یاداوری کرد‪ :‬رهام پروژه ارزشمندی‬ ‫اس��ت که پلتفرم ان متعلق به س��ایپا اس��ت و قابلیت‬ ‫مونتاژ دو کالس خودرو روی ان وجود دارد‪.‬‬ ‫بیگل��و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این خ��ودرو از اس��تاندارد‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۵‬برخ��وردار بوده و قادر به پاس کردن‬ ‫همه استانداردهای هشتادوپنج گانه مدنظر سازمان ملی‬ ‫استاندارد را دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رهام خودرویی اس��ت که با ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی به بازار عرضه می ش��ود و ‪ ۸‬درصد دیگر‬ ‫ان مربوط به قطع��ات های تک و ایمنی نظیر کامپیوتر‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬برخ��ی قطعات ایرب��گ‪ ،‬ترمز ‪ ABS‬و س��ایر‬ ‫قطعات زیرمجموعه انهاست‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬تاکید س��ایپا بر داخلی س��ازی‬ ‫‪ ۸‬درص��د باقی مان��ده با توان و قابلی��ت زنجیره تامین‬ ‫خودروسازان و شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫اکنون مطالبات‬ ‫زنجیره تامین از‬ ‫خودروسازان‬ ‫به بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس معتقد است اگر از خرید و فروش خودرو‬ ‫مالیات اخذ ش��ود‪ ،‬بس��اط دالالن جمع شده و‬ ‫س��وداگری در بازار چارچرخ ها از بین می رود‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با اشاره به راهکارهای الزم برای کاهش قیمت‬ ‫خودرو در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه های اطالعاتی و‬ ‫امنیتی باید به موضوع افزایش افسارگس��یخته‬ ‫قیمت خودرو در بازار ورود کنند زیرا سوداگران‬ ‫و مافیاها با قیمت س��ازی‪ ،‬تم��ام تالش خود را‬ ‫برای گرانی چارچرخ ها به کار می برند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫خودروس��ازان باید برای افزایش تولید و عرضه‬ ‫خودرو به بازار‪ ،‬ش��یفت های جدیدی راه اندازی‬ ‫کنند چراکه برخی از واحدهای این ش��رکت ها‬ ‫در اس��تان هایی مانند کرمانشاه‪ ،‬شیراز‪ ،‬مشهد‬ ‫و‪ ...‬غیرفعال هستند‪ .‬حسینی کیا اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫اخذ مالیات از خریدوفروش خودرو‪ ،‬سوداگران‬ ‫نمی توانند به راحتی فعالی��ت کنند‪ ،‬باید از هر‬ ‫فردی که طی یک سال بیش از یک بار خودرو‬ ‫خریداری می کند‪ ،‬مالیات اخذ شود‪.‬‬ ‫خودرو استاندارد سوخت‬ ‫استاندارد می خواهد‬ ‫چادر مشکی چینی به نام کره ای در بازار‬ ‫به گفته عضو هیات مدیره جامعه متخصصین‬ ‫نساجی ایران‪ ،‬هیچ گونه نظارتی بر کیفیت چادر‬ ‫مش��کی وارداتی وجود ندارد؛ ب��ه طوری که در‬ ‫موارد زیادی چادر مش��کی چینی به نام کاالی‬ ‫کره ای یا ایرانی فروخته می شود‪ .‬میرمحمدتقی‬ ‫دانایی هوشیار در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫کیفی��ت و قیمت چادرمش��کی چینی بین ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درص��د پایین تر از چادر مش��کی کره ای‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در بازار به دلیل ش��ناخت‬ ‫نداش��تن خریداران امکان عرضه چادر مش��کی‬ ‫چینی با عناوین کره ای یا ایرانی فراوان اس��ت؛‬ ‫به وی��ژه به این دلیل ک��ه تولیدکنندگان چینی‬ ‫هی��چ ن��وع تعه��دی در درج نام خودش��ان بر‬ ‫کاالها ندارند‪ ،‬ام��ا تولیدکننده ایرانی موظف به‬ ‫رعایت همه موازین قانونی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه ک��ره جنوبی بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫و صادرکنن��ده چادر مش��کی در جهان اس��ت‬ ‫و به تازگ��ی به دلی��ل کاهش هزینه ه��ای تمام‬ ‫شده‪ ،‬بس��یاری از کارخانه های خود را به ویتنام‬ ‫منتقل کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت هر متر پارچه‬ ‫چادر مش��کی در این کشور با توجه به کیفیت‪،‬‬ ‫عرض و وزن ان ‪ ۱.۲‬تا ‪ ۵‬دالر اس��ت‪ .‬این عضو‬ ‫هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با‬ ‫اش��اره به نرخ حمل و هزینه ه��ای ترخیص که‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد ریالی دو ش��رکت خودروس��ازی خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از اداره کل روابط‬ ‫عمومی و تشریفات س��ازمان تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫سیدیاس��ر رایگانی‪ ،‬س��خنگوی سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی درباره پرونده گران فروشی شرکت های‬ ‫خودروی��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از ش��رکت های‬ ‫خودروی��ی را از ‪ ۳‬ه��زار تعه��د به کمت��ر از ‪۳۰۰‬‬ ‫تعهد رس��انده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین یکی دیگر‬ ‫از شرکت های خودرویی ‪ ۲‬هزار تعهد داشت که با‬ ‫هماهنگی های انجام شده اکنون کمتر از ‪ ۳۰‬تعهد‬ ‫باقی مانده است‪ .‬رایگانی گفت‪ :‬شرکت دیگری ‪۴‬‬ ‫ه��زار تعه��د دارد که پرونده ان در حال بررس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ش��رکت خودروسازی(ا‪ .‬م‪.‬‬ ‫پ) ب��ه مبلغ ‪ ۱۴‬میلی��ارد و ‪ ۵۸۹‬میلیون ریال و‬ ‫ت خودروسازی دیگری به مبلغ ‪ ۲۹‬میلیارد‬ ‫شرک ‬ ‫ریال در شعب تعزیرات شهر تهران جریمه شدند‪.‬‬ ‫به قیمت چادر مش��کی کره ای اضافه می ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬واضح اس��ت که اگر قیمت یک متر‬ ‫چادر مش��کی کمتر از ‪ ۱.۲‬دالر تمام ش��ود‪ ،‬یا‬ ‫به صورت قاچاق وارد ش��ده یا از کش��ور چین‪.‬‬ ‫از طرف دیگر به دلیل حجم واردات غیررس��می‪،‬‬ ‫هیچ وقت میزان واقعی واردات این کاال مشخص‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬دانایی هوشیار همچنین قیمت هر‬ ‫مت��ر پارچه چادر مش��کی چین��ی را ‪ ۷۵‬تا ‪۹۰‬‬ ‫س��نت اعالم کرد و گفت‪ :‬به ط��ور معمول این‬ ‫نوع پارچه های چینی بعد از چند ماه اس��تفاده‪،‬‬ ‫بور و قرمز می ش��ود و در قسمت هایی از ان که‬ ‫روی زمین کشیده ش��ده نیز سوراخ هایی ایجاد‬ ‫می ش��ود که ناشی از کیفیت بس��یار پایین انها‬ ‫اس��ت چراک��ه هیچ نظارت��ی ب��ر ورود این کاال‬ ‫نیس��ت و هیچ نهاد ذی صالح��ی کیفیت انها را‬ ‫تایید نمی کند این در حالی اس��ت که محصول‬ ‫ایرانی دارای مهر استاندارد تشویقی است‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره جامعه متخصصین نس��اجی ایران‬ ‫در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تفاوت قیمت واقعی‬ ‫در ب��ازار با ان قیمتی ک��ه مردم خرید می کنند‬ ‫بستگی به تعداد واسطه هایی دارد که بین تاجر‬ ‫تا مصرف کننده وج��ود دارد به طوری که هر چه‬ ‫به توزیع کننده عمده نزدیک تر باشید‪ ،‬می توانید‬ ‫با قیمت پایین تری کاالی خود را تهیه کنید‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئیس انجمن علمی موتور ایران‪ ،‬اگر‬ ‫خودرو اس��تاندارد نیاز امروز کش��ور اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫خوراک اس��تاندارد ه��م برای حفظ ای��ن موتور‬ ‫اس��تاندارد تامین ش��ود‪ .‬برات قبادی��ان‪ ،‬معاون‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و دبیر همای��ش بین المللی موتورهای‬ ‫درون س��وز و نفت درباره موضوع های مطرح شده‬ ‫پیرامون خودروهای یورو‪ ۵‬و س��وخت استاندارد‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر وسیله نقلیه‬ ‫قلبی به نام موتور درون س��وز دارد‪ .‬زندگی بدون‬ ‫خودرو غیرقابل تصور اس��ت‪ .‬قوای محرکه شامل‬ ‫موتور‪ ،‬گیربکس و اکس��ل می ش��ود؛ عالوه بر این‬ ‫بخش های فناوری موتور‪ ،‬بخش خوراک(سوخت)‬ ‫ن نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ا ‬ ‫باتوجه به اینکه درحال حاضر بی نیاز از موتورهای‬ ‫پایه گازس��وز خارجی هستیم‪ ،‬الزم است سوخت‬ ‫اس��تاندارد نیز تامین شود‪ .‬اگر سوخت استاندارد‬ ‫موج��ود نباش��د‪ ،‬بهترین موتورها را هم داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬تم��ام اجزا ان ب��ه هم خواه��د ریخت‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن علمی موتور ای��ران ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫انتظار داریم خودروس��ازان خودروی اس��تاندارد‬ ‫تولی��د کنند‪ ،‬در مقاب��ل این انتظار وجود دارد که‬ ‫سوخت استاندارد متناسب با انها نیز تولید شود‪.‬‬ ‫در حقیقت سوخت و موتور‪ ،‬الزم و ملزوم همدیگر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫استقبال مپنا از محصوالت‬ ‫مجتمع صنعتی اسفراین‬ ‫اغاز پیش فروش مشارکت‬ ‫دناپالس توربو‬ ‫مدیرعام��ل بخش تولید گروه مپنا با حضور در مجتمع صنعتی اس��فراین و‬ ‫بازدی��د از این مجتمع‪ ،‬از همکاری مپنا و مجتمع صنعتی اس��فراین خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین در دیدار محمدرضا‬ ‫روشنی مقدم با تشریح فعالیت ها‪ ،‬دستاوردها و توانمندی ها‪ ،‬فرایند تولیدات و‬ ‫اقدامات اجرایی مجتمع صنعتی اسفراین را تبیین کرد‪.‬‬ ‫روش��نی مقدم در این بازدید‪ ،‬کیفیت باالی س��اخت قطعات و تجهیزات در‬ ‫مجتمع صنعتی اس��فراین را از نقاط قوت این مجموعه دانس��ت و بر امادگی‬ ‫مپنا به عنوان تولیدکننده نیروگاه در کش��ور‪ ،‬جهت استفاده از محصوالت این‬ ‫مجتمع برای توربین های بادی‪ ،‬ژنراتور و‪ ...‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بخ��ش تولید گ��روه مپنا‪ ،‬ب��ا توجه به مذاکرات انجام ش��ده و‬ ‫تفاهم های انجام ش��ده با مدیرعامل و دیگر مدیران مجتمع صنعتی اسفراین‪،‬‬ ‫درب��اره عقد ق��رارداد و ادامه همکاری های مپنا با ای��ن مجموعه صنعتی ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪.‬‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی ایران خ��ودرو در اطالعی��ه ای اع�لام ک��رد‪:‬‬ ‫ایران خ��ودرو با ه��دف تامین نیاز ب��ازار و با اخ��ذ مجوزهای الزم از‬ ‫نهاد های نظارتی ذی ربط‪ ،‬پیش فروش مش��ارکت در تولید دنا پالس‬ ‫توربو شارژ اتوماتیک را از روز سه شنبه ‪ ۲۴‬دی اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در این اطالعیه امده است‪ :‬خودرو دنا پالس‬ ‫توربوشارژ اتوماتیک در رنگ های سفید‪ ،‬نقره ای‪ ،‬مشکی و خاکستری‬ ‫و با مبل��غ پیش پرداخت اولیه ‪ ۸۰۰‬میلیون ری��ال و با موعد تحویل‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪۲۱‬ماهه عرضه می ش��ود؛ همچنی��ن ایران خودرو در این طرح‪،‬‬ ‫هدیه ویژه ای را به عنوان تخفیف خرید محصول ایرانی به مشتریان و‬ ‫ثبت نام کنندگان اعطا می کند‪.‬‬ ‫متقاضی��ان می توانند از س��اعت ‪ ۱۱‬سه ش��نبه ‪ ۲۴‬دی با مراجعه‬ ‫به س��ایت فروش اینترنت��ی ایران خودرو به نش��انی ‪esale.ikco.ir‬‬ ‫نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫هیات دولت و ش��ورای پول و اعتب��ار مصوبه پرداخت‬ ‫تس��هیالت ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومانی ح��د اعتباری دو‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو و‬ ‫ش��رکت س��ایپا را تصویب کرده که عنوان می شود این‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ‪۸۴۴‬‬ ‫میلیون ی��ورو باقیمانده از تس��هیالت قبلی به نرخ روز‬ ‫است‪ .‬البته در نهایت این مبلغ به حدود ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان کاهش یافت‪ .‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو س��ازی گفت‪ :‬هفته گذشته شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار ب��ا پرداخت ‪ ۵‬ه��زار میلی��ارد تومان به‬ ‫خودروس��ازان موافقت کرد و ان را به تصویب رس��انید‬ ‫تا ش��رکت های خودروس��از از این اعتبار برای پرداخت‬ ‫بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد ریال جریمه‬ ‫ ‬ ‫دو خودروساز گران فروش‬ ‫مطالبات قطعه سازان از مرز ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان گذشت‬ ‫که دست کم بین ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان ان سررسید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر کارخانه یزد باف در گفت و گو با‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید با حمایت کاغذی رونق نمی گیرد‬ ‫بستر صادرات‬ ‫چقدر اماده است؟‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کشور‬ ‫خبر‬ ‫رهام سال اینده‬ ‫به بازار می اید‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬گفت‪ :‬هفته‬ ‫گذش��ته و ‪ ۱۰‬روز زودت��ر از وع��ده داده ش��ده‪ ،‬تولی��د‬ ‫خ��ودرو پراید ‪۱۳۲‬متوقف ش��د و براس��اس برنامه اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬خودروه��ای پرای��د ‪ ۱۱۱‬و پرای��د ‪ ۱۳۱‬ه��م در‬ ‫چند ماه اینده از چرخه تولید کنار گذاش��ته می ش��وند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬سیدجواد سلیمانی در گردهمایی‬ ‫زنجیره تامین محصول جدید س��ایپا(رهام) که با حضور‬ ‫مدیران عامل و فعاالن صنایع قطعه س��ازی و شرکت های‬ ‫دانش بنیان برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬تولی��د انبوه خودرو رهام‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬اغاز می ش��ود و در فاز نخس��ت‪ ۱۲ ،‬هزار از‬ ‫ای��ن خ��ودرو به بازار عرض��ه خواهیم ک��رد‪ .‬به گفته وی‬ ‫س��ایپا براساس برنامه ریزی‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫هزار خودرو و در س��ال ‪ ۱۴۰۱‬ح��دود ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو‬ ‫رهام تولید خواهد کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دو محصول جدید‬ ‫دیگر در سال اینده و ‪ ۵‬محصول نیز در سال های ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۱‬به بازار عرضه خواهیم کرد تا س��بد محصوالت‬ ‫س��ایپا کامل شود‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با‬ ‫بی��ان این مطلب که تمام فرایند طراحی این محصوالت‬ ‫از س��وی پژوهش��گران و متخصصان فعال در این گروه و‬ ‫بدون دریافت کمک از خارج از کش��ور اجرا ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دانش فنی طراحی خودرو در گروه س��ایپا تکمیل ش��ده‬ ‫و م��ا ب��دون هرگونه نیاز به خ��ارج‪ ،‬اهداف خود را در این‬ ‫زمینه دنبال می کنیم‪ .‬س��لیمانی با اش��اره به هدایت ‪۹۵‬‬ ‫درصد درامدهای گروه س��ایپا ب��ه چرخه تولید‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان امس��ال و‬ ‫همچنین ایجاد انضباط مالی و کنترل هزینه های تولید‪،‬‬ ‫گروه س��ایپا س��ال اینده از زیان خارج شده و وارد مرحله‬ ‫سوداوری خواهد شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در یک سال گذشته‬ ‫با وجود همه مش��کالت و محدودیت ها‪ ،‬تولید خودرو از‬ ‫روزانه کمتر از ‪ ۷۰۰‬خودرو به ‪ ۲‬هزار خودرو رس��یده که‬ ‫بیانگر استفاده حداکثری از ظرفیت ها است‪ .‬سلیمانی با‬ ‫بیان اینکه س��ایپا قصد دارد از توانمندی های موجود در‬ ‫کش��ور برای تعمیق داخلی سازی محصول رهام استفاده‬ ‫کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر ح��دود ‪ ۹۲‬درصد از قطعات‬ ‫این خودرو داخلی س��ازی ش��ده و ما اماده هستیم برای‬ ‫‪ ۸‬درص��د باقیمانده‪ ،‬زمین��ه الزم را برای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا خواستار همکاری شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان داخلی در تولید گیربکس اتوماتیک ش��د و‬ ‫گفت‪ :‬س��ایپا اماد ه مش��ارکت در اجرای این پروژه مهم‬ ‫برای صنعت خودرو کشور است‪ .‬سلیمانی از داخلی سازی‬ ‫قطعات انژکتور و کیس��ه ایمنی هوا(ایربگ) نیز خبر داد‬ ‫و اف��زود‪ :‬خوش��بختانه ای��ن دو قطعه ج��زء مهم ترین و‬ ‫پیچیده تری��ن قطع��ات بودند که توانس��تیم با همکاری‬ ‫طرف های ایرانی‪ ،‬تولید انها را نهایی کنیم‪ .‬س��لیمانی در‬ ‫پای��ان گفت‪ :‬تولید قطعات باکیفی��ت و برخوردار از نرخ‬ ‫رقابتی اولویت مهم س��ایپا در همکاری با قطعه س��ازان و‬ ‫شرکت های داخلی به شمار می رود‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فقط می توانم‪،‬‬ ‫بگویم لطف‬ ‫خدا شامل‬ ‫حال ما بوده که‬ ‫توانسته ایم‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مشکالت‬ ‫نقدینگی بوده‬ ‫و هست و اینکه‬ ‫همکاری واقعی‬ ‫نیست و فقط‬ ‫روی کاغذ‬ ‫می اید‬ ‫بارها از سوی‬ ‫برخی نهادهای‬ ‫دولتی زیر فشار‬ ‫بودیم و بابت‬ ‫معوقات مورد‬ ‫بی مهری قرار‬ ‫گرفتیم‪ ،‬اما‬ ‫فعالیت مان را‬ ‫با تمام چالش ها‬ ‫ادامه دادیم‬ ‫صنعت نس��اجی از کهن ترین صنایع به شمار می رود‬ ‫چراک��ه نی��از به لباس و پوش��اک پس از غذا و مس��کن‬ ‫از نیازهای اولیه انس��ان اس��ت‪ .‬نش��انه هایی از بافندگی‬ ‫و نس��اجی مربوط به دوران پارینه س��نگی‪ ،‬نش��انه های‬ ‫ضعیفی در موراوی و نش��انه های مش��خصی از بافندگی‬ ‫در دوران نوس��نگی در سوئیس پیدا شده است‪ .‬صنعت‬ ‫نس��اجی در جریان انقالب صنعتی رش��د چش��مگیری‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نس��اجی در ایران هم دارای پیشینه طوالنی است اما‬ ‫این صنعت در چند س��ال گذش��ته دچار افت بس��یاری‬ ‫ش��د‪ .‬انچه مسلم است صنایعی که مهر دولتی دارند در‬ ‫هر ش��رایطی مورد حمایت ق��رار می گیرند چون خزانه‬ ‫دولت پش��ت این صنایع ق��رار دارد اما صنایع خصوصی‬ ‫اگر مدیریت دچار کوچک ترین اشتباه شده یا مشکالت‬ ‫فراسازمانی گریبانگیرش ش��ود‪ ،‬بلند شدن دوباره شان‬ ‫س��خت خواهد بود‪ .‬روز گذش��ته گزارش میدانی از این‬ ‫کارخانه منتش��ر ش��د در ادام��ه‬ ‫گفت وگویی با‬ ‫علیرض��ا قدمگاه��ی‪ ،‬مدیر کارخانه یزد ب��اف به عنوان‬ ‫یکی از واحدهای صنعتی تولید پارچه و پوش��اک کشور‬ ‫داشت که وی به عنوان فعال بخش خصوصی به بخشی از‬ ‫مشکالت خصوصی ها پرداخت و از حمایت های کاغذی‬ ‫در این زمینه گالیه مند بود‪.‬‬ ‫€ €کار تولید پارچه را از چه زمانی اغاز کردید؟‬ ‫فعالی��ت ما ب��ه پیش از انقالب برمی گ��ردد و درواقع‬ ‫فعالیت ما از س��ال ‪ ۱۳۳۵‬اغاز ش��د‪ .‬نخس��ت ش��رکت‬ ‫تولید پارچه های پنبه ای و ویس��کوز داش��ته و در ادامه‬ ‫بخش تحقیق وتوس��عه ش��رکت راه اندازی شد که تولید‬ ‫پارچه های پنبه ای‪ ،‬پلی استر‪ ،‬پلی استرپنبه ای‪ ،‬ویسکوز‪،‬‬ ‫نایل��ون و‪ ...‬در دس��تورکار ق��رار گرف��ت و ام��روز انواع‬ ‫پارچه های خاص تولید و وارد بازار کشور می شود‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تولید این شرکت چقدر است؟‬ ‫در بخش ریس��ندگی ظرفیت تولید ان��واع نخ‪ ،‬روزانه‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تن بوده و به دنبال ان تولید روزانه پارچه هم‬ ‫بین ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬هزار مترمربع اس��ت‪ .‬سبد محصوالت ما‬ ‫در بخش پارچه هم در حال توسعه و تکمیل شدن است‪.‬‬ ‫محصوالتی درحال حاضر از س��وی این ش��رکت روانه‬ ‫بازار می ش��ود که به نس��بت تن��وع انواع ن��خ‪ ،‬پارچه ها‬ ‫ت این‬ ‫ه��م متفاوت و متنوع اس��ت‪ .‬در دوره ای از فعالی ‬ ‫ش��رکت تنها تولیدکننده پارچه در جنس های گوناگون‬ ‫بودیم‪ .‬در ادامه تولید پارچه های س��نگین هم به س��بد‬ ‫محصوالت مان اضافه شد‪ .‬هم اکنون پارچه های تولیدی‬ ‫ما از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۰۰‬گرم(سبک مانند حریر و سنگین مانند‬ ‫جین) اس��ت‪ .‬کاربرده��ای هر یک هم متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در بحث تولید پارچه های نظامی مطالعه‬ ‫کردیم و لباس نظامیان امریکایی از جنس خاصی است‬ ‫ک��ه از س��ربازان محافظ��ت کند‪ .‬ما هم امروز به س��وی‬ ‫تولید پارچه های نظامی ضداتش س��وزی رفته ایم و این‬ ‫نوع پارچه نمونه سازی شده است‪ .‬پایه گذار تولید پارچه‬ ‫نایلون پنب ه هم یزدباف است‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬سال پیش این برند چادر مشکی‬ ‫هم تولید می کرد و البته درحال حاضر هم به نوعی دارد‪.‬‬ ‫بازخ��ورد خوبی داش��ت ب��ه تولید انبوه هم رس��ید اما‬ ‫درنهایت متوقف شد‪.‬‬ ‫€ €چرا؟‬ ‫مافیای واردات‪ .‬یک واردکننده برای س��ود به گونه ای‬ ‫عمل می کند ک��ه تولیدکننده را از میدان رقابت حذف‬ ‫کند‪ .‬همیش��ه تولی��د اولیه ب��ا هزینه انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫حت��ی برای بازخورد به طور رای��گان پارچه های چادری‬ ‫در اختیار پایگاه بس��یج خواه��ران قرار گرفت‪ .‬بازخورد‬ ‫گرفته و اصالحاتی انجام شد اما در ادامه به دلیل شرایط‬ ‫ان زم��ان و اینک��ه پارچه های چ��ادری وارداتی با نرخ‬ ‫پایین روانه بازار می ش��د تولیدکنن��ده داخلی را حذف‬ ‫کردن د و پس از متوقف شدن تولید‪ ،‬قیمت ها را افزایش‬ ‫دادند‪ .‬درحال حاض��ر پارچه چادری تولید می کنیم‪ ،‬اما‬ ‫تحت عنوان شال و روسری است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر که ممنوعی�ت واردات داریم و‬ ‫زمینه برای تولید داخل فراهم اس�ت تولید پارچه‬ ‫چادری را اغاز نمی کنید؟‬ ‫در نشس��تی شرکت داش��تم و همین موضوع مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬اما متاس��فانه هیچ تضمینی ب��رای این امر وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در برنامه ای تلویزیونی یک تولیدکننده ورشکسته‬ ‫لوازم الکترونیکی صحبت می کرد و گفت‪ ،‬اگر این مقدار‬ ‫نقدینگی در اختیار داشته باشد‪ ،‬می تواند واحد صنعتی‬ ‫خ��ود را دوباره راه اندازی کند‪ .‬در ادامه عنوان ش��د این‬ ‫نقدینگی تامین می ش��ود ام��ا تضمینی وجود ندارد که‬ ‫ش��رایط تولی��د در دولت بعدی تغیی��ر نکند‪ .‬این یعنی‬ ‫حمای��ت فعل��ی تنها در دولت دوازدهم اس��ت و ممکن‬ ‫اس��ت ش��رایط واردات و صادرات در ادام��ه تغییر کند‪.‬‬ ‫تولیدکننده نمی تواند برای برنامه های کوتاه مدت چنین‬ ‫سرمایه گذاری سنگین داشته باشد‪ .‬تولید هزینه بر است‪.‬‬ ‫ب��رای راه اندازی خط تولید جدید باید نیروی کار جذب‬ ‫کرد نیروی که می خواهد حداقل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سال کار کند‬ ‫و س��پس بازنشسته ش��ود‪ .‬من تولیدکننده نمی خواهم‬ ‫نیرویی را برای کوتاه مدت بگیرم و سپس اخراج کنم‪.‬‬ ‫€ €تولید پارچه جین را از چه سالی اغاز کردید؟‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۰‬تولید پارچه جین کنار انواع پارچه های‬ ‫دیگر شروع شد‪ .‬نخست فعالیت ها محدود به تولید انواع‬ ‫پارچه بود اما در ادامه به سوی تولید پوشاک رفتیم‪ .‬در‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تحقق هر برنامه ای نیاز به پیش زمینه هایی دارد؛ برای‬ ‫صادرات صنعت قطعه‪ ،‬شاخص هایی نیاز است که باید از‬ ‫سوی قطعه ساز برای تحقق اهداف بلندمدت پیاده سازی‬ ‫و اجرایی شود‪ .‬این شاخص ها در ‪ ۷‬مورد قابل دسته بندی‬ ‫اس��ت؛ در مرحله نخست‪ ،‬مشارکت با جهان و استفاده از‬ ‫دانش فنی روز و نیز ایجاد شرکت هایی با سرمایه گذاری‬ ‫مشترک است‪ .‬مسئله دیگر‪ ،‬ایجاد فرهنگ صادراتی است‬ ‫و تربی��ت و ام��وزش نیروهای تخصص��ی و ماهر که زبان‬ ‫بین المللی بدانند‪ .‬موضوع سوم ارتقای سطح استانداردها‬ ‫و کیفیت قطعات تولید داخل است‪ .‬برای دستیابی به این‬ ‫امر مهم نیاز به کار نظام مند و س��ازمانی داریم‪ .‬رفتن به‬ ‫س��وی دانش بنیان کردن شرکت ها‪ ،‬موضوع دیگری بوده‬ ‫که شرایط ان در کشور فراهم شده است‪ .‬در این شرایط‬ ‫تقوی��ت و توس��عه بخش تحقیق و توس��عه در بنگاه های‬ ‫قطعه سازی مسئله بسیار مهمی به شمار می رود‪ .‬موضوع‬ ‫مهم دیگر این است که در هر حوزه ای باید سرمایه گذاری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬کشور دارای نیروی کار ارزان و با هوش بوده‬ ‫و ای��ن ام��ر با کیفیت کار انه��ا از میانگین درصد جهانی‬ ‫قاب��ل اثبات اس��ت‪ .‬می توان با تکیه ب��ر توان انها کیفیت‬ ‫محص��والت را به اس��تانداردهای جهان��ی نزدیک کرد و‬ ‫س��همی از بازار جهان��ی را در اختی��ار گرفت؛ همچنین‬ ‫اصالح فرهنگ سنتی کاسب کارانه جامعه بازرگانی کشور‬ ‫ض��رورت دارد ک��ه روابط برد‪-‬برد و س��ود برای دو طرف‬ ‫کمتر دیده می ش��ود‪ .‬خودروس��از‪ ،‬قطعه س��از و بازرگان‬ ‫به دنبال س��هم بیش��تر در بهره ها هستند و منافع خود را‬ ‫فقط درنظر می گیرند‪ .‬اگر قرار باش��د قراردادها بلندمدت‬ ‫و پایداری باشد و تعامل دوجانبه ماندگار شکل گیرد باید‬ ‫با حفظ عدالت سود دو طرف دیده شود‪ .‬اخرین شاخص‬ ‫انتخ��اب بازار هدف اس��ت‪ .‬این امر در بحث لجس��تیک‪،‬‬ ‫هزینه های حمل ونقل و‪ ...‬کش��ور بس��یار تاثیر دارد‪ .‬اگر‬ ‫قرار اس��ت به سوی صادرات حرکت جدی داشته باشیم‬ ‫باید از ابتدا با برنامه ریزی درس��ت و اصولی همه ابعاد را‬ ‫بررسی و تمام قطعات پازل را درست جانمایی کنیم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫برنامه ریزی به ش��دت س��خت اس��ت اما برنامه ریزی می کنیم و خوب‬ ‫هم پیش می رویم‪ .‬نمی خواهیم حمایت ش��ویم فقط چوب الی چرخ مان‬ ‫نگذارند‬ ‫این بخش کار را با تولید کم اغاز کردیم و درحال حاضر‬ ‫در تی��راژ مناس��ب تولید ادامه دارد‪ .‬در زمینه پوش��اک‬ ‫ماهانه حدود ‪ ۶۵۰۰‬دس��ت ش��لوار دوخته می شود و با‬ ‫برنامه ریزی که انجام ش��ده قرار اس��ت این امار تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫اینده به ‪۱۰‬هزار دس��ت برسد؛ البته این امار برای سال‬ ‫اینده ماهانه ‪۲۰‬هزار دست خواهد بود‪ .‬این امارها شاید‬ ‫در ظاهر ساده باشد اما رسیدن به انها کار راحتی نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €درب�اره وضعیت اش�تغالزایی این کارخانه هم‬ ‫توضیحی بفرمایید‪.‬‬ ‫در فراین��د تولید فقط س��ود و ارزش افزوده مدنظر ما‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬در جامعه‪ ،‬خانوارهای زندگی می کنند که‬ ‫از سطح درامد پایینی برخوردارند‪ .‬بخشی از تولیدات ما‬ ‫صنعتی و بخش دیگر مربوط به تولیدات خانگی است‪.‬‬ ‫تولی��دات صنعتی در کارگاه دوخت از برش تا دوخت‬ ‫به ش��کل صنعتی انجام می ش��ود‪ .‬براس��اس برنامه های‬ ‫توس��عه ای این ش��رکت‪ ،‬س��اختمان جدیدی در حال‬ ‫اماده سازی است و با تکمیل این ساختمان‪ ،‬تیراژ تولید‬ ‫و دوخت افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تولیدات ما در بخش ست های اشپزخانه‪ ،‬کیف و حتی‬ ‫س��ت های خواب جزو تولیدات خانگی بوده و حدود ‪۷۱‬‬ ‫خان��وار در ای��ن بخش با ما همکاری دارند‪ .‬مدیریت این‬ ‫تعداد خانوار کار س��اده ای نیس��ت‪ .‬اش��تغالزایی در این‬ ‫بخش سود اجتماعی دارد زیرا بسیاری از این خانواده ها‬ ‫بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت بوده و با فعالیت تولیدی‬ ‫توانسته اند چرخ زندگی خود را بچرخانند‪ .‬وقتی می بینیم‬ ‫که پدر خانواده ای معلول است و شرایط کاری مناسبی‬ ‫ندارد اش��تغالزایی برای چنین خانواده هایی که منجربه‬ ‫ادای حقوق همنوعان می شود بسیار رضایت بخش است‪.‬‬ ‫ش��اید بسیاری از این خانواده ها تحت پوشش بهزیستی‬ ‫باش��ند‪ ،‬اما به طور قطع با وضعیت اقتصادی کشور پول‬ ‫پرداختی انها کفاف هزینه ه��ای زندگی این خانواده ها‬ ‫را نمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت به ای��ن موضوع بس��یار اهمیت‬ ‫می دهند که اش��تغالزایی ب��رای خانوارهای بی بضاعت‬ ‫به طور گسترده ادامه پیدا کند؛ ازاین رو با برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده تعداد دیگری از خانواده ها شناسایی شده اند و‬ ‫قرار اس��ت تا پایان سال ‪ ۷۱‬خانوار به صد خانوار برسد؛‬ ‫بنابرای��ن در حوزه اش��تغالزایی به طور مس��تقیم حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر در کارخانه و سایر بخش ها فعالیت دارند اما‬ ‫به طور غیرمستقیم بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬هزار نفر از بازیافت پرز‬ ‫پنبه تا پوشاک با ما همکاری می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پیش تر حدود ‪۳‬ه��زار نفر در این واحد‬ ‫صنعتی مش��غول به فعالیت بودند اما این تعداد با حفظ‬ ‫تولی��د و افزایش تیراژ به یک س��وم رس��ید‪ .‬در توضیح‬ ‫بای��د بگوی��م در بخش تجهیزات تغییراتی انجام ش��د و‬ ‫ماش��ین االت فرس��وده از چرخه مصرف خارج ش��دند‪.‬‬ ‫نیروها تعدیل نشدند و همگی بازنشسته شدند‪ .‬می توانم‬ ‫ادعا کنم یکی از ش��رکت های تولیدی هستیم که برای‬ ‫هرگونه تغییرات با تعدیل نیروی انسانی اغاز نمی کنیم‪.‬‬ ‫ب��ا کاهش نیرو به ارتقای س��خت افزاری می پردازیم‪ .‬در‬ ‫حال حرکت به س��وی اتوماسیون شدن هستیم‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬دس��تگاه ریسندگی که از س��ال ‪ ۱۳۳۵‬فعالیت‬ ‫داش��ت دو ده��ه پی��ش منس��وخ و از رده خارج ش��د و‬ ‫ماش��ین االت جدی��د جایگزی��ن انها کردیم‪ .‬س��ن این‬ ‫دس��تگاه ها از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۱۵‬س��ال اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫در خریدها بهترین ماش��ین االت خریداری ش��ده برای‬ ‫بافت پارچه ها با وزن های گوناگون کارایی باالیی دارند‪.‬‬ ‫حتی نرخ انها درحال حاضر از بس��یاری از دستگاه های‬ ‫نو بیشتر است‪.‬‬ ‫گفتنی است در برنامه توسعه ای این شرکت از ابتدای‬ ‫س��ال به ط��ور میانگین حدود ‪ ۳۰‬درص��د افزایش تیراژ‬ ‫داش��تیم این امار در برخ��ی قیمت ها به ‪ ۵۰‬درصد هم‬ ‫رس��ید‪ .‬با این تغییر وضعی��ت چون افزایش نیرو نداریم‬ ‫کارگران پذیرفتند بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬ساعت در ماه اضافه کاری‬ ‫داشته باشند که منجربه بیشتر شدن دریافتی شان شده‬ ‫است‪ .‬برخی دس��تگاه ها اگر تعطیل شود هم استهالک‬ ‫بیشتری ایجاد می کند و هم ضایعات تولید باال می رود؛‬ ‫بنابراین برای فعالیت در تمام س��اعت های ش��بانه روز و‬ ‫حتی پنجش��نبه و جمعه افراد در ‪ ۳‬نوبت کاری فعالیت‬ ‫دارند و ‪ ۴‬گروه انس��انی طراحی ش��ده است‪ .‬این نیروها‬ ‫براس��اس س��اعت کاری و اضافه کاری فعالیت دارند اما‬ ‫با اضافه ش��دن گروه چهارم همیش��ه یک گروه در حال‬ ‫استراحت خواهد بود و این استراحت گردشی است‪.‬‬ ‫€ €در بحث توس�عه بازار و تعداد فروشگاه ها چه‬ ‫برنامه هایی دارید؟‬ ‫درحال حاض��ر تع��داد فروش��گاه ها و نمایندگی های‬ ‫م��ا ‪ ۱۵‬مرکز (ی��زد‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬کرمان و‪ )...‬است اما با توجه به برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬قرار است دوخت ش��لوار با امار باالتری تا‬ ‫‪ ۲‬م��اه اینده انجام ش��ود‪ ،‬در حوزه بازار و فروش��گاه ها‬ ‫نی��ز برنامه هایی در دس��ت اقدام داریم‪ .‬گاهی ش��اهد‬ ‫هستیم شلوارهای دوخت این برند با عنوان برند ترک با‬ ‫نرخ باالتر در بازار عرضه و فروخته می ش��ود درحالی که‬ ‫ه��دف م��ا در تولی��د نرخ رقابت��ی به همراه ب��ا کیفیت‬ ‫مطلوب مش��تری اس��ت که نیاز تمام قشرهای جامعه‬ ‫به وی��ژه کم درامدها را پوش��ش ده��د‪ .‬تولیدکننده در‬ ‫راس��تای ارزش افزوده و سود بیشتر برای واحد صنعتی‬ ‫خود است‪ .‬مدیریت این برند فقط به دنبال سود نبوده و‬ ‫می توانید با رصد قیمت ها در بازار به این امر پی ببرید‪.‬‬ ‫برخی افراد از اس��تان ها و ش��هرهای م��رزی که به طور‬ ‫معمول محصوالت خارجی ارزان تری در دسترس دارند‬ ‫برای خرید به فروش��گاه های ما در اس��تان های مرکزی‬ ‫س��فر می کنند‪ ،‬چون کیفیت محصوالت و نرخ رقابتی‬ ‫نظر مش��تریان ما را تامین کرده است‪ .‬در گذشته مردم‬ ‫محصول خارجی را به داخلی ترجیح می دادند اما امروز‬ ‫با مقایسه کاالها افراد در حال اعتماد به کاالهای ایرانی‬ ‫هستند‪ .‬هر کس وارد تولید شود‪ ،‬می داند اعتمادسازی‬ ‫کار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫€ €در حوزه برندسازی برنامه ای دارید؟‬ ‫برندس��ازی حیط��ه ای جداگان��ه از تولی��د اس��ت‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در فروش��گاه های خودمان محصوالت را‬ ‫به ن��ام خود عرض��ه می کنیم‪ .‬روی تغییر نام کار ش��ده‬ ‫اما هنوز تصمیم گیری نشده است‪ .‬درحال حاضر عبارت‬ ‫«‪ »YB‬که نماینگر یزدباف اس��ت در شلوارهای جین و‬ ‫پیراهن ها مش��خص است اما در کل شاید شرکت هایی‬ ‫که به دنبال برند می روند نخس��تین هدف ش��ان سود و‬ ‫ارزش افزوده باش��د اما فعاالن خارجی که این شرکت را‬ ‫می شناس��ند ما را به عنوان بنگاه خیریه می بینند؛ چون‬ ‫هدف اندوختن س��رمایه نبوده‪ ،‬بلک��ه تامین نیاز تمام‬ ‫قش��رهای جامعه خودمان است‪ .‬اینکه بتوانیم گوشه ای‬ ‫از درد خانواده های کم درامد را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫€ €کیفیت و ن�رخ رقابتی برای س�هم خواهی‬ ‫از ب�ازار مهم اس�ت اما در زمین�ه طراحی هم‬ ‫نبای�د فراموش کرد با تنوع س�لیقه ها‪ ،‬نیاز به‬ ‫یک گروه طراحی قوی هس�ت‪ .‬این شرکت در‬ ‫این باره چه کارهایی انجام داده است؟‬ ‫همیشه بازخوردها را از بازار رصد می کنیم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬شلوارهای جین به لحاظ کیفیت و نرخ مناسب‬ ‫است اما با بازخوردی که از مشتریان گرفتیم نسبت به‬ ‫تنوع ان مش��تریان گالیه مند بودند‪ .‬ظاهر پوشاک به‬ ‫فرهن��گ هر جامعه برمی گردد در زمینه ش��لوارهای‬ ‫جی��ن خارجی مدل های��ی وجود دارد (ش��لوارهای‬ ‫زخمی) که ش��اید ب��ا فرهنگ ما همخوانی نداش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬ما به سمت وس��ویی رفته ایم که هنجارشکنی‬ ‫در جامع��ه رخ نده��د‪ ،‬اما در حد اعتدال ش��لوارهای‬ ‫جین متنوع به بازار عرضه می کنیم‪.‬‬ ‫€ €م�د منظ�ور نیس�ت‪ ،‬طراح�ی پارچه ه�ا و‬ ‫پوشاک مورد پرسش بود‪.‬‬ ‫طرح هایی که در این کارخانه در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫هم��ان طرح ه��ای بین الملل��ی البته با یک سلس��له‬ ‫تغییرات است‪ .‬ترکیه هم خود مبادرت به وارد کردن‬ ‫طرح می کند‪ .‬بسیاری از طرح هایی که درحال حاضر‬ ‫در حوزه پوشاک در بازار وجود دارد‪ ،‬کپی طرح هایی‬ ‫اس��ت که از برنده��ای معروف بین الملل��ی دریافت‬ ‫شده اند‪ .‬سبک و سیاق کار ما کپی صرف نیست‪ .‬تنوع‬ ‫دوخ��ت هم داریم روی پیراهن نمی توان خیلی مانور‬ ‫داد اما در شلوارهای کتان و جین به دنبال طراحی با‬ ‫توجه به سلیقه بازار هستیم‪ .‬طراحی زمانی ادامه پیدا‬ ‫می کند و رو به پیشرفت می رود که بازخوردی از بازار‬ ‫به دست اید‪ .‬بازخوردها نشان می دهد برخی طرح ها‬ ‫در بازار جاافتاده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای ش��لوار‬ ‫کالس��یک بیشتر بین س��نین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬سال خریدار‬ ‫دارد و برای کمتر از سن ‪ ۳۰‬تنوع خواهی بیشتر است‬ ‫که روی ان هم کار شده است‪ .‬در ست های اشپزخانه‬ ‫ه��م طراح��ی و نوع برش ها در جذب مش��تری تاثیر‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫€ €در ادام�ه از چالش ه�ای موج�ود ب�رای‬ ‫بخش های خصوصی بگویید‪ ،‬اینکه تولیدکننده‬ ‫برای رونق تولید با چه مشکالتی روبه رو است؟‬ ‫در ه��ر صنعتی چالش ها و مش��کالتی وجود دارد‬ ‫ام��ا تنه��ا موضوعی که یک فرد می تواند همیش��ه به‬ ‫ان امیدوار باش��د‪ ،‬لطف خدا و کمک مسئوالن است‪.‬‬ ‫نمی توانم بگوییم کمک مسئوالن همیشه شامل حال‬ ‫ما بوده‪ ،‬اما لطف خدا همیش��ه ش��امل حال ما ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دوره فعالیت مان بوده که کارگر بیکار پای‬ ‫دس��تگاه نشس��ته اما حقوق می گرفته و اخراج نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬شاید تعهدات دولتی مان مانند پول برق‪ ،‬بیمه‬ ‫و‪ ...‬معوق شده باشد اما حقوق کارگران خیر‪ .‬هرکس‬ ‫می دان��د ف��ردی که سرپرس��ت خانواده اس��ت برای‬ ‫گ��ذران زندگی اش خرج دارد‪ .‬بارها از س��وی برخی‬ ‫نهادهای دولتی زیر فش��ار بوده ای��م و بابت معوقه ها‬ ‫مورد بی مهری قرار گرفتیم‪ ،‬اما فعالیت مان را با تمام‬ ‫چالش ها ادامه دادیم‪ .‬برنامه ریزی به ش��دت س��خت‬ ‫اس��ت ام��ا برنامه ری��زی می کنیم و خ��وب هم پیش‬ ‫می روی��م‪ .‬نمی خواهی��م حمایت ش��ویم فقط چوب‬ ‫الی چرخ م��ان نگذارند‪ .‬به عنوان مثال ش��ده به دلیل‬ ‫بده��ی‪ ،‬برق کارخانه بدون اطالع قبلی قطع ش��ده و‬ ‫خسارت زیادی روی دس��ت مان باقی گذاشته است‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۱۵۰‬میلیون خس��ارت برای س��وخت برد یکی‬ ‫از ماش��ین االت داش��تیم‪ .‬بابت ضایعات و دستگاه ها‬ ‫باالی یک میلیارد تومان کارخانه خس��ارت دید‪۲۵ .‬‬ ‫روز دس��تگاه من و تولید متوقف ش��د‪ .‬یا خیلی کوتاه‬ ‫برق دل زد یک خازن منفجر شد و مشکالت بسیاری‬ ‫برای ماشین االت به وجود اورد‪ .‬چقدر به یک صنعتگر‬ ‫فشار روانی و مالی وارد می شود‪ .‬کسی قبول نمی کند‬ ‫خس��ارتی ک��ه بابت ای��ن اقدامات ب��ه صنعتگر وارد‬ ‫می ش��ود درحالی که موظف هس��تند به وسیله بیمه‪،‬‬ ‫خسارت بپردازند‪ .‬در سالن تکمیل درون هر دستگاه‬ ‫بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬متر پارچه وجود دارد که به عبارتی‬ ‫می ش��ود ‪۱۰‬میلیون تومان که همه خراب می ش��ود‪.‬‬ ‫تمام دس��تگاه ریسندگی که حدود ‪ ۲۹‬دستگاه است‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬دانه بوبین(دوک بزرگ نخ) نخ ها قطع ش��د و‬ ‫روی زمین افتاد‪.‬‬ ‫کارگر با دست پیوند کند کیفیت کار پایین می اید‬ ‫و چقدر زمان می برد؛ پیوندکن این کار را انجام دهد‬ ‫دست کم ‪ ۵‬ساعت زمان الزم است‪ .‬برای یک دل زدن‬ ‫برق تولید ‪ ۱۶‬تن نخ به ‪ ۴‬تن رسید‪ .‬چه کسی این ها را‬ ‫می بیند‪ .‬فقط می توانم‪ ،‬بگویم لطف خدا ش��امل حال‬ ‫ما بوده که توانسته ایم ادامه دهیم‪ .‬مشکالت نقدینگی‬ ‫بوده و هس��ت و اینکه همکاری واقعی نیس��ت و فقط‬ ‫کاغذی بیان می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫استمرار بومی سازی‬ ‫فراتر از تحریم ها‬ ‫کسب دستاوردهای‬ ‫تازه در نمایشگاه‬ ‫غیراهنی ها‬ ‫‪ 23‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گالیه معاون بازرگانی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از خواب خرگوشی برخی صنایع فوالدی‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬مجتمع صنعتی فوالد اس��فراین از‬ ‫ش��رکت های زیرپوشش سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران و بزرگ ترین تولید کننده قطعات و مقاطع‬ ‫ف��والد الیاژی در خاورمیانه اس��ت که امکان س��اخت‬ ‫‪۱۴۰‬گون��ه ف��والد الیاژی را دارد‪ .‬این ش��رکت س��ال‬ ‫گذش��ته در جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد حضوری‬ ‫فعال داش��ت و امس��ال نیز در نظر دارد با دستاوردهای‬ ‫جدیدتری در دومین جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫حضور یابد‪ .‬حسن اسماعیلی‪ ،‬معاون بازرگانی مجتمع‬ ‫صنعتی فوالد اسفراین در گفت وگویی با‬ ‫با اعالم‬ ‫این خبر از گام هایی که می توان برای بهتر برگزار کردن‬ ‫یک دورهمی تخصصی فوالدی با رویکرد بومی س��ازی‬ ‫برداش��ت و از انتظارات تامین کنن��دگان صنعت فوالد‬ ‫سخن گفت‪ .‬این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ف�والد اس�فراین در دومی�ن جش�نواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد با چه دستاوردهایی حضور‬ ‫پیدا می کند؟‬ ‫مجتمع فوالد اس��فراین امکان س��اخت ‪۱۴۰‬گونه‬ ‫ف��والد الیاژی را دارد و به ط��ور دائم با دریافت نیازهای‬ ‫صنعت فوالد به مهندس��ی و س��اخت قطع��ات مورد‬ ‫نیازشان اقدام می کند‪ .‬یکی از این قطعات که در معادن‬ ‫و فراوری مواد معدنی به کار گرفته می ش��ود‪ ،‬تایرهای‬ ‫سنگ ش��کن «اچ پی جی ار» است که برای نخستین بار‬ ‫سال گذش��ته ان را با تشکیل و کمک کنسرسیومی از‬ ‫ت خوب داخلی تولید کردیم‪ .‬این یک شیوه‬ ‫چند شرک ‬ ‫تولید متداول در جهان اس��ت و برترین ش��رکت های‬ ‫جه��ان به ط��ور کنسرس��یومی اداره می ش��وند‪ .‬االن‬ ‫نمی توان گفت ‪ 100‬درصد یک قطعه یا دستگاه را یک‬ ‫شرکت تولید می کند‪ .‬ما هم با تشکیل این کنسرسیوم‬ ‫که هر کدام بخشی از کار را قبول کردند و مجتمع فوالد‬ ‫اس��فراین هدف اصلی کار بود تایرهای سنگ ش��کن را‬ ‫تولید کردیم‪ .‬همچنین ما در س��الی که گذش��ت روی‬ ‫صنعت فوالد تمرکز کردیم و برای ش��رکت های فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬ذوب اه��ن اصفه��ان و‪ ...‬تولی��د غلتک های‬ ‫پش��تیبان نورد گرم‪ ،‬تجهیزات هاف کوپلینگ و بیشتر‬ ‫وندورلیست فوالدی ها به روی تامین کنندگان باز نیست‬ ‫ش��اید گمان ها بر ان باش��د که باز بر می گردیم به بحث ش��یرین‬ ‫ماموریت های خارج از کشور و به احتمال زیاد پورسانت ها‬ ‫قطعات«های تک» صنایع فوالد را در دس��تور کار قرار‬ ‫دادیم‪ .‬همچنین به سمت تولید یکسری قطعات خاص‬ ‫در صنعت س��یمان رفتیم‪ .‬ای��ن نمونه های جدیدی از‬ ‫کارهای امس��ال بود که ‪۲۳‬دی‪ ،‬در این نمایش��گاه قرار‬ ‫است معرفی کنیم‪.‬‬ ‫€ €لزوم تولید قطعات مورد نیاز صنایع مادر در‬ ‫چه چیزهایی است؟‬ ‫بومی س��ازی قطع��ات م��ورد نی��از صنای��ع م��ادر‬ ‫صرفه جوی��ی ارزی خوب��ی دارن��د و از س��وی دیگ��ر‪،‬‬ ‫نگرانی دیگر ش��رکت های مشابه را در زمینه این قطعه‬ ‫کاه��ش خواهد یافت‪ .‬وقت��ی کارخان��ه ای مثل ذوب‬ ‫اهن در فهرس��ت تحریم ق��رار می گیرد ن��ه می تواند‬ ‫چیزی بفروش��د و نه بخرد؛ دست کم با شرکت هایی که‬ ‫طرف ش��ان امریکایی است‪ .‬به همین دلیل هم چاره ای‬ ‫نیس��ت جز رو اوردن به ت��وان و ظرفیت داخلی‪ .‬در این‬ ‫راس��تا مجتمع فوالد اس��فراین وظیفه خود دانسته به‬ ‫س��مت تولید قطعات های تک پیش برود‪ .‬در حقیقت‬ ‫رس��الت اصلی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین حرکت‬ ‫به سوی قطعه سازی و تولیدات فوالدی با ارزش افزوده‬ ‫باالست که حاشیه سود باالتری برای مجتمع صنعتی‬ ‫ایج��اد می کن��د‪ .‬به وی��ژه انکه تحریم ه��ای جدید باز‬ ‫هم تاکی��دی بر برگزاری این جش��نواره و نمایش��گاه‬ ‫اس��ت‪ .‬بله همین طور است‪ .‬دش��من دارد صنایع را در‬ ‫فهرست تحریم ها می اورد‪ .‬این تحریم ها به طور جدی‬ ‫عرص��ه را بر تولیدکنندگان ما تنگ می کند‪ .‬با این حال‬ ‫جش��نواره هایی از این دس��ت می تواند روزن��ه ای را به‬ ‫روی تولیدکنن��دگان داخلی باز کند‪ .‬در حقیقت ابتکار‬ ‫راه اندازی چنین جش��نوار ه عملگرا و تخصصی بس��یار‬ ‫به موقع بود‪ .‬این جش��نواره و نمایش��گاه کم کم جایگاه‬ ‫خ��ود را بازیافته و موثر قرار می گیرد کما اینکه س��ال‬ ‫گذشته هم با اینکه دور نخست برگزاری اش بود خیلی‬ ‫خوب بود و از اس��تقبال خوبی هم برخوردار شد‪ .‬اگرچه‬ ‫این انتقاد نیز به ان وارد بود که از نظر وس��عت بس��یار‬ ‫کوچک تر از نمایشگاه بین المللی تهران است‪.‬‬ ‫€ €مزیت واقعی این نمایشگاه چیست؟‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد‪ ،‬این مزیت را دارد که تخصصی‬ ‫اس��ت و کس��انی حضور می یابند که نیاز واقعی دارند یا‬ ‫کس��انی هس��تند که چیزی را تولید ک��رده و به دنبال‬ ‫مش��تری خود می گردند‪ .‬واضح اس��ت که شرکت های‬ ‫متفرقه حضور نداشتند و به همین دلیل ما امسال از این‬ ‫فرصت اس��تقبال کردیم و بتوانیم بهتر از سال گذشته‬ ‫حضور پیدا کنیم‪ .‬س��ال گذشته ش��رکت گوهرزمین‬ ‫به عنوان نخس��تین مش��تری م��ا ‪ ۶‬تا‪ ۱۰‬قطع��ه تایر‬ ‫«اچ پی جی ار» سنگ شکن س��فارش داد و قرارداد ان‬ ‫بسته شد‪ .‬از بقیه شرکت ها نیز سفارش هایی داریم‪.‬‬ ‫€ €فوالداسفراینباتوجهبهتشدیدتحریم های‬ ‫اخی�ر ب�رای روزام�د ک�ردن واح�د خ�ود چه‬ ‫اقدام هایی انجام می دهد ؟‬ ‫مجتمع صنعتی فوالد اسفراین ما محصوالت روتینی‬ ‫مانند س��ایر کارخانه های فوالدی تولید نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫باید به ما اعالم نیاز شود تا با توجه به توانمندی های فنی‬ ‫و نیروی انسانی متخصص این مجتمع هر قطعه ای که‬ ‫فوالد الیاژی در ان به کار رفته باشد و استراتژیکی باشد‬ ‫را در هر گرید فوالدی با مهندسی معکوس تولید کنیم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه نواقصی در جش�نواره س�ال گذش�ته‬ ‫دیدی�د که انتظار دارید در این نمایش�گاه دیگر‬ ‫وجود نداشته باشد؟‬ ‫فکر نمی کنم این نمایش��گاه نواقصی داش��ته باشد؛‬ ‫چراکه س��ال گذشته نخس��تین دوره برگزاری بود و در‬ ‫حد و اندازه خودش خوب بود اما ش��اید الزم باش��د در‬ ‫بخش اطالع رس��انی به صنایع اقدام هایی انجام ش��ود‬ ‫تا همه ش��رکت ها حضور داش��ته باش��ند و این حضور‬ ‫کمرنگ نباش��د‪ .‬بعضی ها واقعا به دنبال ان هستند که‬ ‫در این نمایشگاه مشکالت شان را بتوانند حل کنند‪ .‬فکر‬ ‫می کنم اگر در همین حد هم اطالع رس��انی خوبی شود‬ ‫تا اس��تقبال خوبی از ان صورت بگیرد‪ ،‬عالی می ش��ود‪.‬‬ ‫البته مشارکت حداکثری نیاز به فضای بزرگ تری مانند‬ ‫محل نمایشگاه های بین المللی دارد‪ .‬در حالی که تعداد‬ ‫زیادی صنعت داریم که در یک فضای کوچک خودشان‬ ‫را نمی توانند معرفی می کنند‪ ،‬به احتمال زیاد مشارکت‬ ‫همگانی نیس��ت‪ .‬در کنار این موارد ای��ن را هم در نظر‬ ‫بگیرید که در این یک س��ال ش��رکت هایی هستند که‬ ‫در این مدت با مش��کالت جدی تحریم روبه رو شدند و‬ ‫به دنبال رفع ان و البته بعضی شرکت ها هم هنوز خواب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی ش�رکت های تامین کنن�ده از این‬ ‫گالیه دارن�د که بازهم فوالدی ه�ا از ما خرید‬ ‫نمی کنند و پای قرارداد زیر همه چیز می زنند‪ .‬‬ ‫متاس��فانه ای��ن معضل را م��ا هم داریم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫ش��رکت های ف��والدی ش��رایط ش��رکت های داخلی‬ ‫تامین کننده را با شرکت های خارجی مقایسه می کنند؛‬ ‫این در حالی است که شرکت های خارجی که سال های‬ ‫س��ال تامین کننده صنعت فوالد م��ا بوده اند به محض‬ ‫اینکه می بینند یک ش��رکت داخلی قطعه انها را تولید‬ ‫ک��رده قیمت خ��ود را کاهش می دهن��د و به اصطالح‬ ‫دامپین��گ می کنند‪ ،‬چون در این س��ال ها س��ود خود‬ ‫را کرده ان��د‪ .‬در مقابل ش��رکت های داخلی در مراحل‬ ‫اولیه تولید قطعه متحمل هزینه های بس��یار بیشتری‬ ‫از رقیب خارجی و نیازمند حمایت و صبر و تامل صنعت‬ ‫فوالد هس��تند‪ .‬در این میان صنایع فوالدی با مقایسه‬ ‫ش��رکت های داخلی با ش��رکت های خارجی فضا را به‬ ‫س��ود خود دیده و از ش��رکت خارجی خرید می کنند‬ ‫وندورلیس��ت خ��ود را به روی ش��رکت های داخلی باز‬ ‫نمی کنند‪ .‬این مرحله درست گلوگاه تامین کنندگان و‬ ‫سربزنگاهی است که باید کارفرمایان ما ان را با توجه به‬ ‫موقعی��ت فعلی درک کرده و به تامین کنندگان داخلی‬ ‫ب��ال و پ��ر بدهند‪ .‬این کار را باید بکنن��د تا در زمانی که‬ ‫حلقه تحریم ها سخت تر شد بتوانند با تامین کنندگان‬ ‫س��رحال و قبراق‪ ،‬جان گرفت��ه و از انها کمک بگیرند؛‬ ‫اما ظاهرا انها در درک درس��ت تر موقعیت هوش��یار تر‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین باید سازمان های بازرسی‪ ،‬نظارتی‬ ‫و مدیران ارش��د جایی این ریس��ک را بپذیرند و قبول‬ ‫کنن��د که تولید ی��ک قطعه برای نخس��تین بار ممکن‬ ‫اس��ت خطا یا نقصی هم داش��ته باش��د و ما باید به انها‬ ‫کم��ک کنیم نه اینکه با وضع قوانین و اس��تانداردهای‬ ‫سختگیرانه تر نسبت به خارجی ها با شرکت های داخلی‬ ‫رفتار کنیم‪ .‬در اینجا شاید گمان ها بر ان باشد که باز بر‬ ‫می گردیم به بحث شیرین ماموریت های خارج از کشور‬ ‫و به احتمال زیاد پورس��انت ها‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با س��خت تر شدن حلقه تحریم و س��خت تر شدن نقل‬ ‫و انتقال مالی چاره ای نیس��ت ج��ز اینکه صنعت فوالد‬ ‫به بومی س��ازی به ط��ور جدی تر بیندیش��د‪ .‬امیدوارم‬ ‫این جشنواره بهتر از س��ال گذشته در خدمت این نیاز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر اقلیم‬ ‫متهم ردیف‬ ‫اول‬ ‫الودگی هوا‬ ‫کسب دستاوردهای تازه در نمایشگاه غیراهنی ها‬ ‫علیرضا شهیدی‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی‬ ‫خبر‬ ‫جان باختن یک معدنچی‬ ‫در اثر ریزش معدن‬ ‫در طبس‬ ‫ریزش مع��دن زغال س��نگ در روس��تای‬ ‫کلشانه بخش دس��تگردان شهرستان طبس‪،‬‬ ‫یک فوتی به دنبال داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ص��دا و س��یما‪،‬‬ ‫مع��اون اورژانس خراس��ان جنوب��ی گفت‪ :‬با‬ ‫اع�لام این حادث��ه‪ ،‬با توجه به ب��ارش برف و‬ ‫ممک��ن نبود تردد امبوالن��س به این منطقه‪،‬‬ ‫مام��وران اورژانس با یک دس��تگاه خودروی‬ ‫کم��ک دار ب��ه منطق��ه اع��زام ش��دند ک��ه‬ ‫متاس��فانه کارگر ‪ ۳۵‬س��اله ک��ه در حال کار‬ ‫در این معدن بود‪ ،‬ب��ا ریزش اوار جان باخته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت عل��ت ای��ن حادث��ه هنوز‬ ‫مشخص نیست ولی احتماال بارش برف علت‬ ‫ریزش معدن بوده است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دومین نمایش��گاه معادن و صنایع فل��زات غیراهنی‬ ‫(اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) امسال از ‪ ۲۹‬دی تا اول‬ ‫بهمن در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه بر اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری فلزات‬ ‫غیراهنی تاکید دارد‪ .‬از اهداف و برنامه های این همایش‬ ‫س��ه روزه که شاهد حضور مهمان های داخلی و خارجی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این اس��ت که چه در حوزه اکتش��اف و چه در‬ ‫حوزه های استخراج و فراوری حرف های جدیدی مطرح‬ ‫شود‪ .‬س��خنرانی ‪ ،‬کارگاه های تخصصی و اموزشی جزو‬ ‫برنامه های اصلی این همایش هستند‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫به تمام فلزات غیراهنی پرداخته می ش��ود و فقط تاکید‬ ‫بر یک عنصر خ��اص وجود ندارد‪ .‬طال‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‬ ‫و س��رب و روی همه به یک اندازه مهم هس��تند‪ .‬هدف‬ ‫این اس��ت که خواس��ته های فعاالن این حوزه به گوش‬ ‫مسئوالن برسد‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره اهمیت نمایشگاه‬ ‫غیراهنی ها با فعاالن این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ذرات تش��کیل دهنده الودگی ه��وا به طور‬ ‫معم��ول در اندازه های کوچک تر از ‪ ۱۰‬و ‪۲.۵‬‬ ‫میکرون اندازه گیری می شوند‪.‬‬ ‫این ذرات دو منشا انسانی و زمینی دارند؛‬ ‫منش��ا انس��انی به طور معمول حاصل احتراق‬ ‫سوخت های فسیلی یا دود ناشی از کارخانه ها‬ ‫و صنایع است‪.‬‬ ‫ذرات ب��ا منش��ا زمین��ی (‪mineral‬‬ ‫‪ )aerosols‬به ط��ور معم��ول از پهنه ه��ای‬ ‫مس��تعد تولید گ��رد و غبار طبیع��ی (اراضی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬پالیاها‪ ،‬ش��وره زارها و‪ )...‬منتشر‬ ‫می ش��وند‪ .‬در این می��ان مناب��ع دیگری نیز‬ ‫برای غبار وجود دارند که جنس ذرات منتشر‬ ‫ش��ده از انها از نوع زمینی اس��ت اما حاصل‬ ‫فعالیت های انسان است‪.‬‬ ‫مع��ادن به وی��ژه معادن ش��ن و ماس��ه یا‬ ‫کارخانه های سیمان از این دسته هستند‪.‬‬ ‫معادن شن و ماس��ه به دلیل نرخ تمام شده‬ ‫و همچنین ویژگی های طبیعی خود ش��هرها‬ ‫(توس��عه ش��هرها در کوهپایه ه��ا و مخروط‬ ‫افکنه ه��ا) به ط��ور معمول بس��یار نزدیک به‬ ‫شهرها و سایر س��کونتگاه ها هستند‪ .‬هرچند‬ ‫فراین��د غربالگ��ری ای��ن ذرات در محی��ط‬ ‫مرطوب انجام می ش��ود اما بقایای انها حاوی‬ ‫ذرات ریز اس��ت ک��ه به مرور زمان خش��ک‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین نقل و انتقال انها به ناچار‬ ‫فرایندی غبارخیز اس��ت‪ .‬جنس ذرات ماسه‬ ‫بیش��تر از کانی کوارتز است که معادل ریزتر‬ ‫انها به طور س��یلیکا در هوای ش��هرها منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��اید در گذش��ته وج��ود این مع��ادن در‬ ‫حاش��یه ش��هرها از جنب��ه اقتصادی بس��یار‬ ‫س��ودمند بوده اما گسترش ش��هرهای بزرگ‬ ‫سبب شده این معادن در محدوده های شهری‬ ‫قرار گیرند؛ مانند انچه درباره کالنش��هرهایی‬ ‫مانند تهران یا کرج دیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه بی��ان دیگ��ر این مع��ادن در بیش��تر‬ ‫کالنش��هرها و در داخل ش��هر ق��رار دارند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگ��ر مس��ئله تغییر اقلی��م بر جهت‬ ‫باده��ای غالب تاثیرگذار اس��ت یا دس��ت کم‬ ‫می توان��د در اینده تاثیرگذار باش��د؛ به عنوان‬ ‫مثال اگر در گذش��ته جهت ب��اد غالب غربی‬ ‫و ش��مالی االینده های جوی ناشی از فعالیت‬ ‫مراکز االینده جنوب ش��هر ته��ران از جمله‬ ‫معادن شن و ماسه را به سمت جنوب و شرق‬ ‫و در مجم��وع بیرون ش��هر و مراکز جمعیتی‬ ‫هدایت می کرد‪ ،‬امروزه ش��دت و تواتر بادهای‬ ‫جنوبی و جنوب شرقی افزایش یافته و سبب‬ ‫انتقال االینده ها و تجمع انها در س��طح شهر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مجموع این عوامل یعنی گس��ترش شهرها‬ ‫و تراکم جمعیت‪ ،‬الودگی های باالی انس��انی‪،‬‬ ‫بادهای غالب و‪ ...‬س��بب ش��ده معادن شن و‬ ‫ماس��ه به همراه سایر منابع‪ ،‬تاثیر بیشتری بر‬ ‫االیندگی کالنشهرها داشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اتخ��اذ تدابی��ری در فرایند‬ ‫استخراج‪ ،‬خردایش‪ ،‬س��رند و انتقال می تواند‬ ‫در کاهش اثار نامطلوب زیست محیطی موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین اکتش��اف معدن جدید در فواصل‬ ‫دورتر و البته اقتصادی نس��بت به شهرها در‬ ‫ابرفت ها یا معادن س��نگی که به طور معمول‬ ‫ذخایر بیش��تر و مطمئن تری نیز هس��تند از‬ ‫جمله راهکارهای عملیاتی و مناسب است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد کار در نمایشگاه‬ ‫سروش پورصالح‬ ‫امید مقدوری‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت گوهرجویان‬ ‫درباره تفاوت نمایشگاه غیراهنی ها با اهنی ها به‬ ‫گفت‪ :‬بخش غیراهنی معدن از لحاظ زمین شناس��ی و‬ ‫فراوری با بخش های دیگر متفاوت است‪ .‬در نتیجه باید‬ ‫ی و غیراهنی ها ممیزی ه��ای خاصی در نظر‬ ‫ب��رای اهن ‬ ‫گرفت و انها را از هم جدا کرد‪.‬‬ ‫وی درباره نق��اط قوت نمایش��گاه غیراهنی ها گفت‪:‬‬ ‫هرچند مواد معدنی جدید نیستند اما تجربه هایی که در‬ ‫هر معدنی مورد اس��تفاده قرار می گیرد تقریبا با معدن‬ ‫دیگ��ر تفاوت هایی دارد؛ بنابراین در نمایش��گاه ش��اهد‬ ‫به اش��تراک گذاشتن تجربه ها هس��تیم که به نوبه خود‬ ‫ارزشمند است‪ .‬به طور مثال در بخش فراوری‪ ،‬اکتشاف‪،‬‬ ‫ت سلیقه ها‬ ‫ترکیب مواد ش��یمیایی مورد نیاز شاهد تفاو ‬ ‫هس��تیم که می تواند برای عالقه مندان مفید واقع شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این مهم برای کس��انی که صاحب تجربه‬ ‫هس��تند و حت��ی تازه واردها دس��تاوردهای جدیدی به‬ ‫ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫مقدوری درباره رونق گرفتن نمایش��گاه پیشنهاد داد‪:‬‬ ‫اگر کس��انی که در بخ��ش فراوری فعالی��ت می کنند‪،‬‬ ‫امید مقدوری‪ :‬هرچند مواد معدنی جدید نیستند‪ ،‬اما تجربه هایی‬ ‫که در هر معدنی مورد اس��تفاده قرار می گیرد تقریبا با معدن دیگر‬ ‫تفاوت هایی دارد؛ بنابراین در نمایشگاه شاهد به اشتراک گذاشتن‬ ‫تجربه ها هستیم که به نوبه خود ارزشمند است‬ ‫مطالع��ات جدید خود را در اختی��ار دیگران قرار دهند‬ ‫به طور حتم از نمایش��گاه اس��تقبال بیش��تری می شود‪.‬‬ ‫در این روند ش��اهد تعامل و همکاری بین متقاضیان و‬ ‫عرضه کنندگان هستیم‪ ،‬کما اینکه ممکن است پیشنهاد‬ ‫کار هم بین عالقه مندان و فعاالن معدنی مطرح شود‪.‬‬ ‫مق��دوری درب��اره اهمی��ت حض��ور خارجی ه��ا در‬ ‫نمایشگاه های داخلی کشور گفت‪ :‬حضور خارجی ها اگر‬ ‫همراه با فن��اوری و ورود اطالعات جدید باش��د به طور‬ ‫حتم مثبت اس��ت‪ ،‬اما در حال حاضر به خاطر تحریم ها‬ ‫انتقاد از بی تعهدی ایمیدرو در معدن البالغ‬ ‫اس��تاندار خراسان ش��مالی با انتقاد از اینکه ایمیدرو‬ ‫(س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران) تاکنون در انجام وظایف و تکالیف خود در قبال‬ ‫معدن البالغ کوتاهی کرده‪ ،‬گفت‪ :‬بار این بی مسئولیتی‬ ‫بر دوش استان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی ش��جاعی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫اخرین نامه ای که از مدیر ایمیدرو به معاون سیاس��ی‪،‬‬ ‫امنیتی و اجتماعی‪ ،‬مکاتبه شده مواردی را مطرح کرده‬ ‫که ربطی به صورت جلسه ها و وظایف و تکالیفش ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور ش��فاهی به ایمیدرو پیام دادم که خود‬ ‫را راحت و اعالم کند که تفاهمنامه منعقد شده در سفر‬ ‫رئیس جمهوری به اس��تان اجرایی نمی ش��ود و عملی‬ ‫نیست‪ .‬ایمیدرو دوست ندارد یا نمی تواند تکالیف خود‬ ‫را در قب��ال مع��دن البالغ اجرا کن��د و در این زمینه ما‬ ‫را ‪ ۶‬ماه معطل کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مکاتبه ها نش��ان‬ ‫می دهد کارها را به اس��تان مح��ول می کنند و بر دوش‬ ‫مس��ئوالن ما می اندازند‪ .‬ش��جاعی اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو‬ ‫اعالم کرده امنیت در منطقه برقرار نیست‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که خراسان ش��مالی از امن ترین استان ها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حضور ایمیدرو در منطقه البالغ‪ ،‬تنها‬ ‫به یک مرتبه بس��نده ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ان زمان اعالم‬ ‫کردند به علت بارش برف امکان مس��تقر ش��دن وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫ش��مالی نیز در این باره گفت‪ :‬براساس توافق ایمیدرو با‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬قرار است حفاظت از‬ ‫منطقه البالغ ازسوی س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬رضا فی��روزه اظهار کرد‪ :‬قرار اس��ت اداره‬ ‫کل حفاظت محیط زیست اس��تان‪ ،‬شمار محیط بانان‬ ‫را در منطق��ه بیش��تر کن��د‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان ش��مالی تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫موارد به تازگی اعالم ش��ده و هنوز چیزی به طور کتبی‬ ‫به دست ما نرس��یده است‪ .‬سرپرست اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست خراسان شمالی نیز گفت‪ :‬به زودی گروه‬ ‫کارشناسی از سازمان حفاظت محیط زیست در استان‬ ‫حضور می یابند تا مشکالت معدن البالغ در شهرستان‬ ‫اس��فراین را بررس��ی کنند‪ .‬مهدی اله پ��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫حفاظت از مع��دن‪ ،‬برعهده س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت و البته از توافق میان ایمیدرو و س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت درباره حفاظت از معدن مزبور‬ ‫اطالعی ندارم‪ .‬گفتنی اس��ت معدن البالغ اسفراین در‬ ‫ارتفاعات س��خت گذر الب�لاغ و در محدوده پارک ملی‬ ‫س��اریگل واقع در ش��مال ش��رق این شهرس��تان قرار‬ ‫دارد‪ .‬در ‪ 7‬حادث��ه ری��زش معدن در ای��ن منطقه ‪ ۶‬نفر‬ ‫جان باختند و ش��ماری از برداشت کنندگان غیرمجاز‬ ‫ذخای��ر معدنی س��رب و روی نیز مصدوم ش��ده بودند‪.‬‬ ‫برداش��ت غیرمج��از از این معدن س��رب و روی که در‬ ‫منطقه ای با همین نام واقع اس��ت‪ ،‬از ابتدای امس��ال با‬ ‫هجوم س��ودجویان به این منطقه اغاز ش��د‪ .‬واقع شدن‬ ‫این معدن در منطقه حفاظت ش��ده زیس��ت محیطی‬ ‫س��اریگل‪ ،‬موجب ش��ده س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خراس��ان ش��مالی تاکنون در ثب��ت ان ناکام‬ ‫بماند اما به تازگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز‬ ‫مطالعات و اکتش��افات اولیه روی این منطقه معدنی را‬ ‫برای ایمیدرو صادر کرده است‪.‬‬ ‫تحریم ها خللی در صادرات فوالد هرمزگان ایجاد نمی کند‬ ‫مدیرعامل ف��والد هرمزگان در م��ورد تحریم های‬ ‫امریکا گفت‪‎:‬در ش��رکت فوالد هرمزگان این تحریم ها‬ ‫خللی در جریان فعالیت های تولیدی‪ ،‬مالی و بازرگانی‬ ‫و صادرات ش��رکت ایج��اد نخواهد کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫چیالن ارزانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫در پی اعمال تحریم های جدی��د امریکا و قرار گرفتن‬ ‫ش��رکت فوالد هرم��زگان در لیس��ت ش��رکت های‬ ‫مش��مول تحری��م مط��رح ک��رد‪ :‬اع�لام‪‎‬تحریم های‬ ‫جدی��د موضوع جدی��دی نیس��ت و تحریم های اخیر‬ ‫چی��زی اضافه بر انچ��ه تاکنون بوده اس��ت‪ ،‬ندارد‪‎.‬او‬ ‫گفت‪ :‬فوالد هرمزگان از س��ال ها قبل همچون س��ایر‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی کش��ور با تحریم روب��ه ر و بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬تحریم های اخیر امریکا بیش از انکه بر اقتصاد‬ ‫ایران اثرگذار باشد‪ ،‬اقدامی نمایشی از طرف این کشور‬ ‫است‪ .‬در ش��رکت فوالد هرمزگان این تحریم ها خللی‬ ‫در جری��ان فعالیت ه��ای تولیدی‪ ،‬مال��ی و بازرگانی و‬ ‫صادرات شرکت ایجاد نخواهد کرد‪‎.‬ارزانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از فرصت هایی که از طریق تحریم ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت راه اندازی نهضت بومی سازی در صنعت کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬با تدابیر هوش��مندانه ای که از س��ال ها قبل از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب در ح��وزه اقتصاد مقاومتی‬ ‫و تکیه بر توان داخلی اندیش��یده شد‪ ،‬فوالد هرمزگان‬ ‫نیز در همین راستا اس��تراتژی بومی سازی و استفاده‬ ‫از توان داخل کش��ور را در دس��تور کار خود قرار داد و‬ ‫بخش بس��یار زیادی از قطعات و مواد مورد نیاز خود را‬ ‫از این طریق تامین کرده اس��ت‪ .‬در معدود مواردی نیز‬ ‫با جایگزینی دیگر منابع عمال وابستگی خود را در این‬ ‫زمین��ه کاهش و ان را به نحو مطل��وب مدیریت کرده‬ ‫است‪‎.‬او بیان کرد‪ :‬نکته مهم و قابل توجه این است که‬ ‫تحریم جدید عمدتا جنبه تبلیغاتی داشته و هدف ان‬ ‫محدودیت دسترس��ی شرکت ها به شبکه های فروش‬ ‫و بازرگانی اس��ت‪ .‬درحالی که ف��والد هرمزگان روابط‬ ‫تجاری و مس��تقل خود را داشته و تحریم اخیر تاثیری‬ ‫بر «ای پی اس» و دیگر فعالیت های اقتصادی شرکت‬ ‫در داخل و خارج از کشور ندارد با یاری خداوند به کلیه‬ ‫اهداف مد نظر خود دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫ش امده است‪.‬‬ ‫مشکالتی برای حضور انها پی ‬ ‫‹ ‹حل مشکالت به صورت اشتراکی‬ ‫سروش پورصالح‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تعاونی معدنی‬ ‫پی جوی��ان یزد نی��ز درباره اهمیت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫غیراهنی ها به‬ ‫گفت‪ :‬فلس��فه و اساس نمایشگاه‬ ‫عرض��ه فن��اوری و دان��ش روز اس��ت ک��ه در بخ��ش‬ ‫غیراهنی ها شامل فلزاتی همچون مس‪ ،‬سرب و روی و‬ ‫پالتین مالحظه می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫عالقه مندان بررس��ی می کنند در زمینه فراوری چنین‬ ‫کانی هایی چه اتفاقی افتاده و کشور چه مسیری را پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫پورصالح با اش��اره به نقاط قوت شرکت در نمایشگاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه فضایی برای حل مشکالت فعاالن‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬به ط��ور مثال وقتی مش��کالتی در حوزه‬ ‫تولی��د غیراهنی ه��ا پیش بیاید با حضور در نمایش��گاه‬ ‫می شود دس��ت به همفکری زد و نقاط تاریک مسیر را‬ ‫روشن کرد‪.‬‬ ‫او درب��اره مزایای دیگر ش��رکت در نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫فعاالن اقتص��ادی در هر حوزه ای ک��ه کار کنند تمایل‬ ‫دارند با هم صنفان خود تعامل داش��ته باشند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫ای��ن ظرفیت را برای ما ایجاد ک��رده که زنجیره تامین‬ ‫خوراک خود را بشناسیم و با مشتریان و تامین کنندگان‬ ‫ارتباط بس��یار خوبی برقرار کنیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬نتیجه‬ ‫ش��رکت در چنین نمایش��گاه هایی انعق��اد قراردادهای‬ ‫خوبی است که ارزش افزوده برای کشور ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاونی معدن��ی پی جویان یزد با‬ ‫بیان اینکه مجموعه اش به حوزه خاک های صنعتی هم‬ ‫ورود ک��رده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما روی یک سیس��تم فراوری‬ ‫کار می کنی��م و به حوزه خاک ه��ای صنعتی ورود پیدا‬ ‫کرده ایم‪ .‬اگر هم ه چیز براساس پیش بینی های مان پیش‬ ‫برود س��ال اینده با دس��تی پر در نمایشگاه غیراهنی ها‬ ‫ش��رکت می کنی��م‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬مجموعه م��ا بر کار‬ ‫پژوهشی تمرکز دارد تا بتواند بین معدنی ها حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫پورصالح درباره اهمیت حضور خارجی ها در نمایشگاه‬ ‫نیز گفت‪ :‬اصل نمایشگاه این است که بین المللی برگزار‬ ‫ش��ود و خارجی ه��ا هم در ان ش��رکت کنن��د‪ .‬به دلیل‬ ‫تحریم ها ما در حوزه کس��ب دانش و فناوری از غربی ها‬ ‫مشکالت زیادی داریم‪ .‬از انجایی که بیشتر شرکت های‬ ‫خارجی در این نمایش��گاه حضور چش��مگیری ندارند‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان مجبور هستند به نمایشگاه های خارجی‬ ‫برون��د‪ .‬او ب��ا تاکید بر اینک��ه دانش برای به اش��تراک‬ ‫گذاش��تن است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی شرایط محدود شود خیلی‬ ‫نمی توانیم با دانش روز اشنا شویم؛ در نتیجه شاهد بروز‬ ‫مشکالت زیادی خواهیم بود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫نقشه راه تنظیم بازار‬ ‫کشور اماده ابالغ است‬ ‫عالقه تشکل ها به پول‬ ‫دراوردن از نمایشگاه‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫کولبران چشم انتظار حمایت های دولت مانده اند‬ ‫‹ ‹کوله بار وعده بر دوش کولبران‬ ‫‹ ‹وعده ها‬ ‫باره��ا به گوش��مان رس��یده که این مس��ئوالن هروقت‬ ‫انتخابات (از ریاس��ت جمهوری گرفته تا ش��ورای ش��هر و‬ ‫مجل��س و‪ )...‬نزدیک می ش��ود چه وعده های��ی می دهند و‬ ‫چه تعری��ف و تمجیدهایی ازاین م��ردم بیچاره می کنند تا‬ ‫رای بیاورن��د و بعد هم هی��چ‪ .‬موضوعی که درباره کولبران و‬ ‫مرزنشینان مصداق بارز دارد و وعده هایی داده شد که هنوز‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اذر امسال‪ ،‬تعدادی از کولبر راهی مرز شدند و ازاد ‪۱۷‬‬ ‫ساله و فرهاد ‪ ۲۱‬ساله دو برادر مریوانی هم در جمع کولبران‬ ‫بودند که در راه برگش��ت از مرز ای��ن دو برادر گرفتار برف و‬ ‫بوران و س��رمای استخوان سوز گردنه «ته ته» شدند و جان‬ ‫باختن��د این اتفاق تلخ اذه��ان عمومی را متاثر کرد و نگاه ها‬ ‫معطوف به وضعیت کولبران شد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در‬ ‫پیام تس��لیت جان باختن این دو برادر تاکید کرد‪ :‬ضرورت‬ ‫وعده ها در دل کوهستان یخ زدند‬ ‫محسن ضرابی‬ ‫رئیس اتاق مشترک ایران و عمان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ما به دولت پیشنهاد کرده ایم که اگر فقط یک میلیارد دالر از حجم‬ ‫قاچ��اق کاال را مدیری��ت کند و برای س��رمایه گذاری ایجاد اش��تغال‬ ‫رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند مشکل کولبری رفع می شود‬ ‫دارد با توجه به مطالعات و بررسی های صورت گرفته به ویژه‬ ‫در اس��ناد باالدستی مرتبط از جمله سند امایش سرزمین‪،‬‬ ‫سند توسعه استان کردس��تان و بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫ش��ورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور‪ ،‬در اسرع‬ ‫وقت طرح ه��ای کاربردی و عملیاتی ب��ا رویکرد منطقه ای‬ ‫و با اتکا ب��ر تکالیف قانونی دس��تگاه های مرتبط در «ایین‬ ‫نامه س��اماندهی مبادله در بازارچه های غیر رس��می موقت‬ ‫مرزی» مصوب دولت‪ ،‬تهیه و تدوین و ارائه ش��ود تا در قالب‬ ‫شیوه نامه های اجرایی به هیات دولت پیشنهاد و به این گونه‬ ‫پدیده ه��ای ناهنجار اجتماعی در این مناطق از میهن عزیز‬ ‫اسالمی ریشه کن شود‪.‬‬ ‫همچنین دی ماه امس��ال بود که بابک دین پرست معاون‬ ‫اقتصادی وزیر کش��ور از اختصاص ‪ ۴۲‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫تخفیف سود بازرگانی برای ساماندهی فعالیت های موسوم‬ ‫ب��ه کولبری خبر داد که خبر جدید ب��رای نبود اما به نوعی‬ ‫بیان شد که گویی حمایت جدیدی از کولبران در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬دین پرست خرداد ‪ ۹۸‬نیز دراین باره سخن گفت‬ ‫و اف��زود‪ :‬مصوبه دولت برای س��اماندهی کولبران در س��ال‬ ‫گذش��ته به طور کامل اجرایی نش��د‪ .‬به این منظور تصویب‬ ‫نامه س��اماندهی کولب��ران در دولت به تصویب رس��ید‪ .‬در‬ ‫این تصویب نامه پرداخ��ت ‪ 4. 200‬میلیارد تومان در قالب‬ ‫تخفیف س��ود بازرگانی برای س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه کولبران در نظر‬ ‫گرفته شده بود که متاسفانه به طور کامل اجرا نشد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬تیر س��ال ‪ ۹۶‬تفاهمنامه ای میان استانداری اذربایجان‬ ‫غرب��ی و صندوق بیمه اجتماعی کش��اوزان‪ ،‬روس��تاییان و‬ ‫عش��ایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان اذربایجان‬ ‫غربی از مزایای این بیمه بهره مند ش��وند‪ .‬این تفاهمنامه در‬ ‫راس��تای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی‬ ‫استان اذربایجان غربی امضا شد‪.‬‬ ‫‪ 7‬م��رداد ماه ‪ ۹۶‬نی��ز «ایین نامه س��اماندهی مبادله در‬ ‫بازارچه های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫در هیات وزیران مصوب شد‪.‬‬ ‫اس��فند ‪ ،۹۵‬علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫وقت‪ ،‬وعده س��اماندهی کولبران و بیمه ش��دن انان را داد‪،‬‬ ‫کردستان به عنوان یکی از استان های پایلوت در اجرای این‬ ‫طرح انتخاب و قرار ش��د نیمه دوم فرودین ماه ‪ ۹۶‬با حمایت‬ ‫دولت و صندوق روس��تاییان و عشایر در قالب تفاهمنامه ای‬ ‫کولبران بیمه شوند‪.‬‬ ‫نه در فروردین ‪ ،۹۶‬بلکه با گذش��ت ‪ ۸‬ماه از فروردین ‪۹۸‬‬ ‫هم خبری از اجرای این طرح نشد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهوری هم تیر‬ ‫‪ ،۹۶‬در دیدار با مجمع نمایندگان اس��تان کردستان عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬دیدن تصاوی��ر مردم منطقه که ب��رای امرار معاش از‬ ‫طریق کولبری بارهای سنگین و حجیمی را بر دوش حمل‬ ‫می کنند‪ ،‬درداور اس��ت و باید برای کم��ک به انها چاره ای‬ ‫اندیش��یده ش��ود‪ .‬دولت برای حل این مس��ئله از ایده ها و‬ ‫طرح های جایگزی��ن و حتی کمک مادی به منظور برطرف‬ ‫کردن نیازهای این قشر از جامعه حمایت می کند تا کولبری‬ ‫به عن��وان یک ش��غل از حیات اجتماعی کردس��تان رخت‬ ‫بربندد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه زم��ان زی��ادی از این اظهارتاس��ف مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و وعده کمک دولت به کولبران می گذرد‪،‬‬ ‫اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫مدیر صندوق بیمه اجتماعی‪ ،‬عش��ایر و کشاورزان استان‬ ‫کردستان نیز گفت‪ :‬تفاهمنامه بیمه کولبران توسط صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی روس��تاییان و عشایر طی سفر اقای ربیعی‪،‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی وقت به کردستان با زاهدی‪،‬‬ ‫استاندار وقت منعقد شد که براساس مفاد این تفاهمنامه قرار‬ ‫ش��د ‪ ۱۵‬هزار کولبر در کردستان بیمه شوند‪ ،‬اطالعات ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۳۰‬نفر کولبر از طریق فرمانداران در اختیار صندوق‬ ‫بیمه عش��ایر و روستاییان قرار گرفت در همین راستا شغلی‬ ‫با عنوان کولبری در س��امانه این صندوق تعریف شد و بیش‬ ‫از ‪ ۲‬ه��زار نفر از این جامعه اماری ثبت نام اولیه را هم انجام‬ ‫دادند‪ .‬جبار احمدپور تصریح کرد‪ :‬قرار شد دولت ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اعتبار موردنیاز بیمه کولبران را تامین کند و س��هم صندوق‬ ‫نیز ‪ ۲۰‬درصد تعیین شد‪ .‬صندوق بیمه روستاییان و عشایر‬ ‫استان سهم خود را تحقق بخشید ولی بنا به دالیل مختلف‪،‬‬ ‫س��هم ‪ ۲۰‬درص��دی دولت تامین اعتبار نش��د و عمال طرح‬ ‫اجرا نش��د‪ .‬البته صندوق هیچ محدودیتی در بیمه کولبران‬ ‫ن��دارد و این افراد بدون محدودیت می توانند به صورت ازاد‬ ‫خود را بیمه کنند که درحال حاضر نیز ‪ ۱۰۵‬نفر از این افراد‬ ‫بیمه هس��تند که تعدادی هم موفق به دریافت مس��تمری‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ن��ه تنها طرح پر س��روصدای بیم ه کولبران منتفی ش��د‬ ‫بلک��ه «طرح س��اماندهی کولبران» و متمرک��ز کردن انها‬ ‫در بازارچه های رس��می که قرار بود «پیل��ه وری» از طریق‬ ‫گذرگاه ه��ای امن را جایگزی��ن «کولبری پرخطر» کند نیز‬ ‫به هیچ کجا نرسید‪.‬‬ ‫در همین زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور ‪۸‬‬ ‫بهمن ‪ ۹۶‬در پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار‬ ‫شرق و غرب کش��ور ظهر با اشاره به ساماندهی کولبری در‬ ‫استان های هدف گفت‪ :‬طرح ساماندهی کولبری با مشورت‬ ‫دس��تگاه های مرتب��ط در دولت تهیه و تصویب ش��د که بر‬ ‫اس��اس ای��ن طرح هر فردی ب��ا فعالیت در قال��ب این طرح‬ ‫می تواند درامد مکفی داش��ته باش��د‪ .‬وزیر کشور همچنین‬ ‫از ابالغ طرح کولبری به اس��تانداران هدف خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اس��تانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند‪ .‬با اجرای این‬ ‫طرح ضمن حفظ کرامت انس��انی دیگر ش��اهد مش��کالت‬ ‫گذشته برای کولبران نخواهیم بود‪.‬‬ ‫از طرف��ی محس��ن م��ددی مدی��رکل ام��وزش فنی و‬ ‫حرف��ه ای اذربایجان غربی روز ‪ ۳۱‬تیر ‪ ۹۸‬در یک نشس��ت‬ ‫خبری از ایجاد کمیته مش��ترک در بین استان های درگیر‬ ‫با کولبری خبر داد و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در صورت موافقت‬ ‫س��ازمان مرکزی در راس��تای ایج��اد مش��اغل جایگزین‬ ‫کولب��ری از طری��ق ارائ��ه اموزش های مهارت��ی گام های‬ ‫ویژه ای در ‪ 5‬اس��تان درگیر معضل کولبری برداشته خواهد‬ ‫شد‪ .‬تعدادی از نمایندگان مجلس هم در سال های گذشته‬ ‫س��خنانی در حمای��ت از کولبران مط��رح کرده اند اما هنوز‬ ‫که هنوز اس��ت هی��چ اتفاق خاصی در حمای��ت از کولبران‬ ‫صورت نگرفته و اصال این موضوع در نظر گرفته نمی ش��ود‬ ‫که کولبری مناس��ب با کرامت انسانی نیست و برای کسانی‬ ‫که از سر فقر به این شغل (اگر بتوان نام ان را شغل گذاشت)‬ ‫روی می اورند باید ش��رایط و مشاغلی فراهم شود که چنین‬ ‫کار خطرناکی را در کوه های صعب العبور و سرد غربی و کوه‬ ‫و بیابان های پرخطر شرقی انجام ندهند‪.‬‬ ‫در خ��رداد م��اه ‪ ۹۷‬نیز هی��ات دولت تصمی��م گرفت به‬ ‫کولبران��ی دارای مجوز تردد در روس��تاها و ش��هرهایی که‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲۰‬کیلومتر با مرز فاصل��ه دارند‪ ،‬تخفیف مالیاتی‬ ‫و یا س��ود بازرگانی بدهد‪ .‬سقف تخفیف سود بازرگانی برای‬ ‫هریک از خانوارهای س��اکن در این مناطق ‪ ۷۰۰‬هزار تا ‪۲.۸‬‬ ‫میلیون تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫در این تصویب نامه مقرر ش��د معافیت یا تخفیف مالیاتی‬ ‫ش��امل ان دس��ته از کولبرانی ش��ود که حداقل ‪ 3‬سال در‬ ‫مناطقی که حداکثر ‪ ۲۰‬کیلومتری نقاط صفر مرزی فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬اقامت داشته باشند اما این طرح نیز به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور‬ ‫در ‪ ۲۴‬خرداد امسال گفت‪ :‬تصویب نامه ساماندهی کولبران‬ ‫اجرایی نش��د اما تقویت مرزنشینان و ساماندهی کولبران از‬ ‫اولویت های کاری دولت است‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬تی��ر ‪ ۹۸‬نی��ز نماینده مردم س��قز و بان��ه در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬ساماندهی وضعیت کولبران در گرو‬ ‫فعال ش��دن واردات در مرز سیرانبند اس��ت‪ .‬این بخشی از‬ ‫وعده های��ی بود که دولتمردان ارائه دادن��د و هنوز هم اجرا‬ ‫نشده است‪ .‬شاغالن کوهستان اگر زیر بار سنگین کاالهای‬ ‫روی دوششان نشکنند‪ ،‬با این وعده و وعیدهای دولت و اجرا‬ ‫نشدن شان حتما می شکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعلل تا کجا؟‬ ‫برای کولبر بودن نیاز نیس��ت کوهنورد باشید‪ ،‬فقط باید‬ ‫توان جس��می مناسبی داش��ته و مشکل بینایی هم نداشته‬ ‫باشید چون به تاریکی می خورید و نمی توانید از چراغ قوه و‬ ‫وس��ایل روشنایی هم استفاده کنید‪ .‬این افراد با در امدهای‬ ‫اندک محموله های س��نگین بردوش می کش��ند و مس��یر‬ ‫س��خت و طوالنی را طی می کنند و تنها درخواست شان نیز‬ ‫داش��تن بیمه درمانی و تکمیلی و حمایت های مالی دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫به هر حال انچه ض��رورت دارد و حتی برای تحققش هم‬ ‫زمان را از دست داده ایم‪ ،‬ساماندهی کولبران و تبدیل انها به‬ ‫پیله وران و افرادی است که در قالب فعالیت رسمی و قانونی‬ ‫و در تعاونی های مرزنشین مشغول شوند‪.‬‬ ‫محسن بیگلری‬ ‫متاسفانه باوجود‬ ‫وعده های‬ ‫دولت هنوز‬ ‫هیچ کاری برای‬ ‫کولبران نکردند‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی مهندس��ی برای تمام‬ ‫کش��ورها از اهمی��ت باالی��ی برخوردار اس��ت و‬ ‫دولتمردان ایران هم در چند سال گذشته تمرکز‬ ‫وی��ژه ای بر این امر داش��ته اند‪ .‬صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی به جز اینکه اش��تغالزایی خوبی‬ ‫دارد‪ ،‬صادرات کاال را هم با خود به همراه دارد و‬ ‫دانش فنی و تجربیات شرکت های ما نیز منتقل‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نهایت نیز یک اثر ماندگار در کشور‬ ‫مقاب��ل به جای می گذارد و تا چندین س��ال ان‬ ‫پروژه به نام جمهوری اس�لامی ایران ماندگارتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر اما ب��ه دلیل تحریم ها‬ ‫حجم صادرات این بخش به ش��دت کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬نخست به دلیل نبود روابط بانک های‬ ‫دنی��ا با ایران‪ ،‬امکان ص��دور انواع ضمانت نامه ها‬ ‫و‪ ...‬وج��ود ن��دارد و نمی توانی��م در مناقص��ات‬ ‫ش��رکت کنیم‪ .‬همچنین در برخی پروژه ها نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری اس��ت اما با ش��رایط موجود‬ ‫تامین مالی ان امکانپذیر نیس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫راهکارهای��ی وجود دارد که باید توجه ویژه ای به‬ ‫انها داشت‪ .‬صندوق ضمانت صادرات در فهرست‬ ‫تحریم قرار ندارد اما عمال به دلیل سرمایه پایینی‬ ‫ک��ه دارد و ام��کان در اختی��ار گذاش��تن منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی به دلی��ل محدودیت های‬ ‫قانون��ی به صندوق ضمانت صادرات وجود ندارد‬ ‫نمی توانیم از ان بهره خوبی ببریم‪.‬‬ ‫پیش��نهادی که اتاق ایران به رئیس جمهوری‬ ‫دادند تا در جلسه سران سه قوه مطرح شود این‬ ‫ب��ود که منابع مالی که در عراق و عمان دارند در‬ ‫اختیار صندوق ضمانت صادرات گذاش��ته شود‪.‬‬ ‫در عم��ان پول ها در بانک های عمانی س��پرده و‬ ‫از محل این سپرده ها ضمانت بانکی گرفته شود‬ ‫ک��ه بتوانیم از طریق عمان‪ ،‬در مناقصات کش��ور‬ ‫ثالث ش��رکت کنیم‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪۲ ،‬میلیارد‬ ‫دالر در صندوق توس��عه ملی برای اعتبار خرید‬ ‫دیده شده است اما به دلیل تحریم ها دولتمردان‬ ‫کش��ورهای دیگر تمایلی به استفاده از این منابع‬ ‫ندارن��د و عمال نمی توانیم در قالب اعتبار خریدار‬ ‫در پروژه های ان کش��ور شرکت کنیم؛ در نتیجه‬ ‫بیش��تر این منابع بالاس��تفاده مانده است‪ .‬بهتر‬ ‫است که اعتبار خریدار به اعتبار فروشنده تبدیل‬ ‫ش��ود که صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی‬ ‫بتوانند در مناقصات شرکت کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اتاق مش��ترک ای��ران و عمان‬ ‫نی��ز مذاکراتی را با صن��دوق ضمانت صادرات و‬ ‫همتای عمانی ان داش��ته که امیدواریم بتوانیم‬ ‫از عم��ان به عنوان پایگاهی برای صدور خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی ایران استفاده کنیم و از سیستم‬ ‫تضامی��ن و تفاهمنامه هایی ک��ه بین صندوق و‬ ‫همتای خود س��ال گذشته امضا شد بتوانیم بهره‬ ‫ببریم تا از این ظرفیت با مش��ارکت شرکت های‬ ‫عمانی در مناقصات کش��ورهای ثالث اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جمع اوری پیاز از مزارع‬ ‫باعث افزایش نرخ شد‬ ‫رئیس اتحادیه مرکزی میوه وتره بار تهران نرخ‬ ‫هر کیلوگرم پیاز زرد و قرمز را بین ‪۴‬هزار تا ‪۷‬هزار‬ ‫تومان اع�لام کرد و گفت‪ :‬دلیل افزایش نرخ این‬ ‫محصول‪ ،‬بارندگی ها و برداشت و جمع اوری پیاز‬ ‫از س��طح مزارع است‪ .‬اسداهلل کارگر در گفت وگو‬ ‫با ایرنا با بیان اینکه درحال حاضر پیازی در مزارع‬ ‫جنوب کشور نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی محصول پیاز‬ ‫به انبارها منتقل ش��ده که همین امر در افزایش‬ ‫نرخ محصول تاثیر دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫نرخ نامه عمده فروش��ی محصوالت کشاورزی از‬ ‫‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬دی امسال‪ ،‬نرخ هر کیلوگرم پیاز قرمز‬ ‫بی��ن ‪۵‬هزار ت��ا ‪۷‬هزارتومان‪ ،‬پیاز زرد بین ‪ 4‬هزار‬ ‫ت��ا ‪ ۶‬هزارتومان‪ ،‬بادمجان دلمه ای بین ‪ 2‬هزار تا‬ ‫‪ 4‬هزارتوم��ان‪ ،‬بادمجان قلمی بین ‪ 2‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬هزارتومان‪ ،‬بادمجان گلخانه ای بین ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۶‬هزارتومان‪ ،‬س��یب زمینی بین یک‬ ‫هزارو ‪ ۷۰۰‬تا ‪ 3‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان و کلم بروکلی‬ ‫بین ‪ 4‬هزار تا ‪ ۱۳‬هزارتومان اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اکن��ون نرخ هر کیلوگرم س��بزی خوردن بین ‪3‬‬ ‫هزار تا ‪ 5‬هزار تومان‪ ،‬س��بزی جور بین ‪ 3‬هزار تا‬ ‫چهار هزارتومان‪ ،‬سیرخش��ک بین ‪ 8‬هزار تا ‪۱۵‬‬ ‫هزارتومان‪ ،‬ک��دو حلوایی بین یک هزارو ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ 3‬هزارتومان‪ ،‬گوجه فرنگی بوته رس بین ‪ 4‬هزار‬ ‫تا ‪ 7‬هزارتومان‪ ،‬گوجه فرنگی انباری بین ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ 4‬هزارتومان‪ ،‬لوبیا س��بز بین ‪ 3‬هزار تا‬ ‫‪ 5‬هزارتوم��ان و هویج بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪ 2‬هزارو ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«کولبران بیمه می ش��وند»‪« ،‬اجرای طرح س��اماندهی‬ ‫کولبران» و «پیل��ه وری‪ ،‬جایگزین کولبری پرخطر خواهد‬ ‫ش��د» از جمل��ه برنامه ه��ای مدنظر دولت ب��رای کمک به‬ ‫معیش��ت کولبران بود که هیچ کدام از انها رنگ اجرا به خود‬ ‫نگرفت‪.‬‬ ‫در همین باره محس��ن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه با‬ ‫تاکید براینکه دوروز پیش با مدیرکل دفتر مقررات صادرات‬ ‫و واردات ب��ا حض��ور نماینده وزیر کش��ور درب��اره وضعیت‬ ‫کولبران جلسه داشتم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه مسئوالن فقط‬ ‫ام��روز و فردا می کنند و هنوز ش��اهد هیچ حمایتی از جانب‬ ‫دولت نیستیم‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه باوجود‬ ‫وعده های دولت هن��وز هیچ کاری برای کولبران نکردند‪ .‬از‬ ‫بهم��ن ‪ ۹۷‬با مصوبه هیات وزی��ران واردات ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫ممنوع گروه ‪ ۴‬توس��ط مرزنش��ینان با رعایت مقررات مجاز‬ ‫شد که هنوز اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫بیگلری با اشاره به تالش مجلس در این باره گفت‪ :‬دوروز‬ ‫پیش هم با برخی مس��ئوالن جلسه داشتیم اما فقط امروز و‬ ‫ف��ردا می کنند و اگرچه قول دادن��د مصوبه ‪ ۱۰۰‬قلم کاال را‬ ‫اجرایی کنند اما این همه تاخیر دیگر معنایی ندارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��قز و بانه تاکید کرد‪ :‬متاسفانه هنوز هم‬ ‫با وج��ود امضای تفاهمنامه هایی کولبران بیمه نیس��تند و‬ ‫حمایتی از انها نمی شود‪.‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫خدمات‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫یادداشت‬ ‫مرزها می توانند نماد رونق درامد و توس��عه تجارت و رفاه‬ ‫باشند اما در ایران‪ ،‬مرزها به ویژه مرزهای غربی کشور دردها‬ ‫و تلخی هایی را با خود به همراه دارند که این دردها هرازچند‬ ‫گاهی با مرگ یک انسان تازه می شود‪.‬‬ ‫انچه امار می گوید‪ ،‬پیرانشهر‪ ،‬اورامان‪ ،‬سقز‪ ،‬بانه و مریوان‬ ‫در اس��تان کردستان‪ ،‬ماکو و اش��نویه در اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫نوس��ود و پاوه در استان کرمانش��اه و ایالم بیشترین تعداد‬ ‫کولبران را به خود اختصاص داده اند‪ .‬در این میان بیکاری و‬ ‫نبود بستر مناسب برای اشتغال در مناطق مرزنشین به ویژه‬ ‫در غرب کش��ور در طول یک دهه اخیر موجب رشد فزاینده‬ ‫تعداد کولبران شده است که در شرایط نامناسبی هستند و‬ ‫ش��غلی دارند که در شان یک انسان نیست‪ .‬هم درامد کمی‬ ‫دارد و هم سالمتی ش��ان در خطر است‪ .‬یکی از درمان های‬ ‫اساس��ی این مش��کل ایجاد ش��غل جایگزین است‪ .‬در واقع‬ ‫دولت باید به ازای تک تک کسانی که از سر ناچاری کولبری‬ ‫می کنند‪ ،‬ایجاد اشتغال کند و با احداث کارخانه و کارگاه ها‬ ‫مردم را نه در کوهس��تان ها بلکه عادی و به ش��کل مرسوم‪،‬‬ ‫شاغل کند‪.‬‬ ‫در سراس��ر استان کردستان به ویژه مریوان و سرواباد که‬ ‫مستعد س��رمایه گذاری هس��تند‪ ،‬کارخانه های تولیدی و‬ ‫مراکز اقتصادی ندارند که اگر این اتفاق رخ دهد رونق خوبی‬ ‫استان را فرامی گیرد و اشتغالزایی هم ایجاد می شود‪ .‬چگونه‬ ‫می ش��ود جمعیت این شهرهای مرزی بدون ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار به کولبری روی نیاورند‪.‬‬ ‫پیش از این س��ه بازارچه مرزی مله خور س��رواباد‪ ،‬خانم‬ ‫شیخان مریوان و سیرانبند بانه‪ ،‬برای کولبران در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بود ت��ا انان از ای��ن طریق به صورت قانون��ی اقدام به‬ ‫حم��ل و وارد ک��ردن کاالی تجار و کس��ب درامد کنند که‬ ‫اکنون این معابر تعطیل هس��تند‪ .‬اواخر س��ال گذشته این‬ ‫معاب��ر با این عنوان ک��ه واردات کاال از این طریق به اقتصاد‬ ‫و تولید داخ��ل ضربه می زند‪ ،‬تعطیل ش��دند بنابراین تنها‬ ‫کورسوی امید روس��تاییان مرزنشین برای کسب درامد از‬ ‫بی��ن رفت‪ ،‬مقوله ای که موجب س��وق یافتن بیش��تر مردم‬ ‫ساکن این نقاط به س��مت کولبری و امرار معاش از راه های‬ ‫غیرقانونی شد‪.‬‬ ‫الیاس نادران اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران نیز چندی‬ ‫پیش اعالم کرد‪ :‬ما به دولت پیش��نهاد کرده ایم که اگر فقط‬ ‫ی��ک میلیارد دالر از حججم قاچ��اق کاال را مدیریت کند و‬ ‫برای س��رمایه گذاری ایجاد اشتغال رس��می برای صد هزار‬ ‫کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر ش��غل صد میلیون‬ ‫تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم‬ ‫نمی برند انها باید ش��غل ابرومند داش��ته باش��ند و زندگی‬ ‫بی خطری تجربه کنند‪ .‬وقتی نرخ بیکاری مرتب باال می رود‬ ‫کولبر چه کار کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازار ارز در انتظار‬ ‫افت بیشتر قیمت‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عملکرد قابل توجه‬ ‫ستاد تنظیم بازار کشور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت‬ ‫ش��ورای معاونان ای��ن وزارتخان��ه گفت‪ :‬امار‬ ‫مثبت تولیدات کش��ور در عموم اقالم کاالیی‪،‬‬ ‫موید این نکته است و امروز شاهد ان هستیم‬ ‫که فقط در بخش خودرویی و با تدابیر اتخاذ‬ ‫شده امار روزانه تولیدات بیش از ‪۴‬برابر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی با اش��اره به‬ ‫اقدام های س��تاد تنظیم بازار کشور و تحلیل‬ ‫وضعیت بازار در ‪ ۹‬ماه امس��ال گفت‪ :‬س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار کش��ور در یک س��ال گذش��ته‬ ‫عملک��رد خوبی داش��ته و ای��ن عملکرد پس‬ ‫از اج��رای ط��رح اصالح ن��رخ بنزی��ن کامال‬ ‫قابل توجه بوده که خوش��بختانه مورد تایید‬ ‫بخش های گوناگون کشور نیز است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ایام پایانی س��ال و ماه‬ ‫مبارک رمضان که پیش روی ما است‪ ،‬کنترل‬ ‫دقی��ق فرایندهای تولی��د‪ ،‬تامین و همچنین‬ ‫بخش توزی��ع‪ ،‬باید در دس��تور کار ویژه قرار‬ ‫گیرد و با تش��ریح اصولی اقدام های مناس��ب‬ ‫انجام شده‪ ،‬بیش از پیش حمایت و مشارکت‬ ‫عموم��ی را در اجرای سیاس��ت های تنظیمی‬ ‫بازار جلب کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی اقدام های انجام ش��ده در سطح وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از جمله در همین‬ ‫بخ��ش بازرگانی مصداق کار جهادی اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه در ای��ن مدت‪ ،‬ب��ازار به خوبی کنترل‬ ‫ش��ده و همکاری با اصناف در بهترین شرایط‬ ‫ممکن شکل گرفته است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تاکید کرد‪ :‬نبای��د فراموش کنیم‬ ‫در تحریم ه��ای اعمال ش��ده به کش��ورمان‪،‬‬ ‫بخ��ش تولی��د و صنع��ت‪ ،‬پیش��ران و هدف‬ ‫اول محدودیت ه��ا ب��وده و از این منظر نتایج‬ ‫به دس��ت امده بسیار ارزش��مند و قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه ب��ه ت��وان و ظرفیت های بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬امروز یک پارامتر تعیین کننده در‬ ‫کاهش اثار تحریم هاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امسال یکی از سیاست های‬ ‫کلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در توسعه‬ ‫امور‪ ،‬افزایش همکاری ها با تشکل های بخش‬ ‫خصوصی بوده که خوش��بختانه نتایج ان در‬ ‫روند تثبیتی و حتی توسعه ای تولیدات کشور‬ ‫کامال ملموس است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط حاضر باید به ط��ور کامال ویژه بخش‬ ‫خصوصی را حمایت و در پیشبرد اهداف شان‬ ‫پش��تیبانی کنیم‪ .‬امروز ض��رورت دارد برخی‬ ‫نهاده��ا و بخش های موث��ر در حوزه تولید در‬ ‫روند تصمیم گیری خود‪ ،‬شرایط ویژه کشور را‬ ‫لحاظ کنند و از بخشی نگری مفرط که افت‬ ‫کارهاست به جد پرهیز کنند‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه غیرنقدی‬ ‫به قشر نیازمند‬ ‫در ستادتنظیم بازار‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی از ارائه‬ ‫پیش��نهاد تامی��ن کاالی اساس��ی قش��رهای‬ ‫اس��یب پذیر به س��تاد تنظیم ب��ازار خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری خان��ه مل��ت‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری درب��اره اج��رای قان��ون تامین‬ ‫کاالی اساس��ی برای قش��رهای اس��یب پذیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر در ادامه س��ال ‪ ۹۸‬تحولی در توسعه‬ ‫فعالیت ه��ای تعاون��ی کارگ��ری‪ ،‬کارمندی و‬ ‫توس��عه فعالیت تعاونی که دارای دریافت های‬ ‫ثابت هستند‪ ،‬ایجاد شود‪ ،‬می توان با نرخ کنونی‬ ‫ارز نیز نیازهای مردم به ویژه کاالهای اساس��ی‬ ‫را با قیمت های مناس��ب و ارزان تر در بازار ازاد‬ ‫فراهم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه باید از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی که برای تامین کاالی اساس��ی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده به درستی استفاده ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی به عنوان‬ ‫نماینده جامعه کارگری و بازنشس��تگان کشور‬ ‫ضرورت تامین کاالی اساس��ی برای قشرهای‬ ‫اس��یب پذیر را در نشس��ت های س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار مط��رح کرده اس��ت‪ .‬این عض��و کابینه‬ ‫دولت اظهار کرد‪ :‬در صورتی که س��تاد تنظیم‬ ‫بازار در تصمیم های خود به این مس��ائل توجه‬ ‫کند می توان با روش های معقول تری کاالهای‬ ‫اساس��ی موردنیاز مردم را تامین کرد‪ .‬وی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که به نظر ش��ما قانون‬ ‫تامین کاالی اساسی برای قشرهای اسیب پذیر‬ ‫چه میزان اجرا شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تاکنون‬ ‫به جز پرداخت های نقدی یعنی س��بد حمایت‬ ‫معیش��تی که به ح��دود ‪ ۱۸‬میلی��ون خانوار‬ ‫پرداخت ش��ده‪ ،‬پرداخت غیرنقدی در دستور‬ ‫کار قرار نگرفته که زیرساخت های الکترونیکی‬ ‫موردنیاز برای ان فراهم نش��ده اما تحقق این‬ ‫مهم در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫نقشه راه تنظیم بازار کشور اماده ابالغ است‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عمده جهت گیری‬ ‫نقشه راه تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬حمایت از‬ ‫بازیگران اصلی‬ ‫این حوزه در‬ ‫بخش تولید و‬ ‫مصرف است‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از اماده‬ ‫ش��دن سند نقشه راه تنظیم بازار برای ابالغ خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬بدون توجه به ش��اخص های کالن از جمله‬ ‫تورم و نرخ ارز‪ ،‬نمی توان ارامش بازار را کنترل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حسین مدرس خیابانی در حاشیه‬ ‫جلس��ه بررس��ی نقش��ه راه تنظیم بازار کشور گفت‪:‬‬ ‫امروز پس از ‪ ۴‬ماه انجام کار کارشناس��ی منس��جم‬ ‫و مداوم‪ ،‬نقش��ه راه تنظیم بازار کش��ور اماده ابالغ از‬ ‫س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان رئیس‬ ‫ستاد تنظیم بازار کشور است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫این ‪ ۴‬ماهی که از اغاز تدوین نقش��ه راه تنظیم بازار‬ ‫به دس��تور عالی ترین مقام کش��ور یعنی رهبر معظم‬ ‫انقالب می گذرد‪ ،‬نس��خه و پیش نویس اولیه نقش��ه‬ ‫راه تنظیم بازار کش��ور برای نظرخواهی به دستگاه ها‬ ‫ارس��ال ش��ده و همزمان با ان هم‪ ،‬موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش ه��ای بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬نظر نهادهای تابع س��تاد تنظیم بازار و نیز‬ ‫خبرگان این حوزه را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ام��روز اخرین نتیج��ه ای که از‬ ‫نشس��ت تدوین نقش��ه راه تنظیم بازار کشور حاصل‬ ‫شده‪ ،‬این است که می توان سند نقشه راه تنظیم بازار‬ ‫کش��ور را اماده ابالغ دانست و به زودی‪ ،‬اخرین حک‬ ‫و اصالح های الزم روی ان انجام خواهد شد تا بتوان‬ ‫با توجه به نظر تمامی نهادهای دخیل در امر تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬جهت گیری های الزم را برای بهبود عملکرد این‬ ‫نقشه و نیز حمایت از تولید صورت داد‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی ب��ا بی��ان اینکه انچه ک��ه در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬فوق العاده برجس��ته به نظر می رس��ید‪ ،‬در‬ ‫نظر گرفتن اثرات محیط پیرامونی و ش��رایط تحریم‬ ‫روی تدوین این نقشه راه در حوزه تنظیم بازار کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نقش��ه راه با توجه به اثرات‬ ‫محیط پیرامونی‪ ،‬تنظیم ش��ده و حتی اگر در شرایط‬ ‫عادی‪ ،‬ضرورت های اجرای نقشه راه باید تغییر کند‪،‬‬ ‫این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال‪ ،‬هدف‬ ‫این بوده که در ش��رایط س��خت کنونی‪ ،‬بتوان درک‬ ‫مش��ترکی را میان همه دس��ت اندرکاران تنظیم بازار‬ ‫کش��ور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی نهادها نیز‬ ‫در ای��ن زمینه برای هدف اصلی که بهبود معیش��ت‬ ‫مردم است‪ ،‬اطمینان حاصل کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار‪ ،‬برگرفته‬ ‫از نظر نهاه��ای اجرایی بوده و جهت گیری اصلی ان‬ ‫براس��اس اولویت های تنظیم بازار کشور تدوین شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این میان‪ ،‬برای حمایت از تولید ملی کشور‬ ‫جدیدترین امار منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نش��ان می دهد که در ابان امسال گوجه فرنگی‪ ،‬جوجه‬ ‫یکروزه گوش��تی و پیاز بیش��ترین افزایش نرخ را نسبت به ماه‬ ‫پیش از خود داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نرخ هرکیلو گوجه فرنگی در ابان امس��ال‬ ‫ب��ا افزای��ش ‪ ۹۰.۲‬درصدی نس��بت به م��اه قبل ب��ه بیش از‬ ‫‪۴۶۰۰‬تومان رس��ید‪ ،‬در حالی که این محصول در مهر امسال‬ ‫حدود ‪ ۲۴۴۰‬تومان نرخ داشت‪.‬‬ ‫افزایش ن��رخ گوجه فرنگی از اواخر ابان ش��دت گرفت و در‬ ‫مقاطعی حتی نرخ گوجه فرنگی درجه یک به کیلویی ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان هم رس��ید‪ .‬با ای��ن حال وزارت جهاد کش��اورزی دلیل‬ ‫باید تمامی عوامل اثرگذار در نرخ تمام شده کاالها را لحاظ کرد؛ به‬ ‫این معنا که اثر ش��اخص های کالن مثل نرخ ارز‪ ،‬حجم نقدینگی‪ ،‬تورم‬ ‫س��اختاری و خود تورم روی ش��اخص های تنظیم بازار اثر دارد و بدون‬ ‫توجه به تورم و نرخ ارز‪ ،‬نمی توان بازار را کنترل کرد‬ ‫نیز با ه��دف مدیریت و کنترل واردات و نیز حمایت‬ ‫و پش��تیبانی از قش��رهای ضعیف و متوسط به لحاظ‬ ‫تامین معیشت انها‪ ،‬تالش ش��ده تا از همه ابزارهای‬ ‫موجود اس��تفاده ش��ود‪ ،‬چراکه اگر تولید سر پا باشد‬ ‫و ادام��ه یابد‪ ،‬تامی��ن نیازه��ای مصرف کنندگان نیز‬ ‫تضمین شده خواهد بود‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی گفت‪ :‬عمده جهت گیری نقش��ه‬ ‫راه تنظی��م بازار‪ ،‬حمایت از بازیگران اصلی این حوزه‬ ‫در بخ��ش تولی��د و مصرف اس��ت و بای��د از تمامی‬ ‫ابزاره��ای الزم در این زمینه به��ره گرفت؛ به نحوی‬ ‫ک��ه تنظیم واردات‪ ،‬صادرات‪ ،‬ذخیره س��ازی و تامین‬ ‫برای کاالهای خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی‬ ‫خانواره��ا‪ ،‬مدنظر قرار گرفته و ب��ا دایره محدود‪ ،‬در‬ ‫حوزه قیمت گذاری نیز‪ ،‬الزامات رعایت ش��ود؛ این در‬ ‫شرایطی است که در حوزه سایر کاالها نیز حمایت از‬ ‫جنس نظارت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکته ای که در این نقش��ه راه به ان‬ ‫قیمت برخی محصوالت در بازار‬ ‫افزایش نرخ این محصول را کاهش برداشت به دلیل بارندگی ها‬ ‫عن��وان کرد و وعده داد که از هفته دوم اذر قیمت ها به حالت‬ ‫پیش��ین بازمی گردد‪ .‬اما این وعده محقق نش��د و در نیمه دوم‬ ‫اذرماه این موضوع دوباره از رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و‬ ‫س��بزی پیگیری شد که او نیز بارندگی ها را عامل عقب افتادن‬ ‫کاشت گوجه فرنگی در جنوب عنوان کرد و وعده داد اوایل دی‬ ‫گوجه فرنگی جنوب رس��یده و قیمت ها در بازار کاهش یابد‪ .‬با‬ ‫این وجود اخرین بررس��ی ها نشان می دهد تا هفته گذشته نیز‬ ‫نرخ انواع گوجه فرنگی درجه یک‪ ۲ ،‬و ‪ ۳‬در بازار ‪ ۵۵۰۰‬تومان‬ ‫تا ‪ ۹۰۰۰‬تومان نرخ داشته است‪.‬‬ ‫همچنین براساس این امار نرخ جوجه یکروزه گوشتی و پیاز‬ ‫الزام واردکنندگان کیف و کفش به نصب شناسه کاال‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اگر چه بارها به اش��کال‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬قوانی��ن و ش��یوه نامه های مربوط ب��ه مقابله با‬ ‫کااله��ای قاچاق را اطالع رس��انی کرده اس��ت اما همچنان‬ ‫تالش می کن��د متن اخطار را ب��ه عرضه کنندگان کاالهای‬ ‫فاقد شناسنامه ابالغ کند‪.‬‬ ‫ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی ابالغیه ای‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر الزام واردکنندگان کفش و اجزای پوشاک به اخذ و‬ ‫نصب شناسه کاال‪ ،‬اعالم کرد که با پایان یافتن مهلت عرضه‬ ‫کفش و اجزای پوشاک خارجی فاقد شناسه کاال طی مرداد‬ ‫و ابان س��ال گذشته‪ ،‬از این پس عرضه این محصوالت فاقد‬ ‫شناسه کاال در سطح خرده فروشی‪ ،‬قاچاق به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬در این‬ ‫بخشنامه امده اس��ت‪« :‬ارائه و داشتن اسناد گمرکی مبنی‬ ‫ب��ر واردات قانونی کاال‪ ،‬تاثیری بر ع��دم احراز رفتار قاچاق‬ ‫عرضه کاالی فاقد شناسه ندارد و مالک فقط داشتن شناسه‬ ‫کاال است»‪.‬‬ ‫همچنین در ابالغیه س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز امده اس��ت‪« :‬نظر به اینکه واردکنندگان کفش و اجزاء‬ ‫پوش��اک (از جمله کیف‪ ،‬کمربن��د و‪ )...‬به ترتیب از ‪ ۳۱‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۱۳۹۶‬ملزم به دریافت و نصب شناسه کاال‬ ‫مطاب��ق بند ‪ ۲‬و ‪ ۵‬جدول ذیل تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۳‬ش��یوه نامه‬ ‫اجرایی ثبت شناس��نامه‪ ،‬دریافت و نصب شناسه کاال برای‬ ‫گروه کاالیی منس��وجات و پوش��اک مورخ ‪ ۴‬خرداد ‪۱۳۹۶‬‬ ‫مصوب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫مس��تند به بن��د ‪ ۲‬و ‪ ۵‬جدول ذیل ماده ‪ ۲‬ش��یوه نامه ماده‬ ‫‪ ۷‬ایین نام��ه اجرایی ماده ‪ ۱۳‬قانون مب��ارزه با قاچاق کاال‬ ‫پرداخته می ش��ود و در سال ‪ ۹۹‬نیز باید به طور ویژه‬ ‫دیده شود‪ ،‬اس��تفاده از تمامی ابزارهای فناوری های‬ ‫نوین است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تنظیم‬ ‫بازار را یک موضوع فرابخش��ی دانس��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫الزام نهادهای اجرایی برای مش��ارکت در پیاده سازی‬ ‫اه��داف و وظایف ای��ن نقش��ه راه از دو جنبه‪ ،‬حائز‬ ‫اهمیت است‪ ،‬همانطور که تاکنون نیز تمامی نهادها‬ ‫با توان خود وارد حمایت از تصمیم های حوزه تنظیم‬ ‫بازار کشور ش��ده اند و در مقابل‪ ،‬بخشی از مشکالت‬ ‫خ��ود را نی��ز در قالب هماهنگی های ب��ه عمل امده‬ ‫از س��وی این س��تاد و مصوب��ات ان‪ ،‬رف��ع و رجوع‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬نکته حائز اهمیت ان اس��ت‬ ‫که بان��ک مرکزی‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد‪،‬‬ ‫س��ازمان بنادر و تمامی نهادهای عضو س��تاد تنظیم‬ ‫و ارز ب��رای کاالهای مش��مول گروه کاالیی پوش��اک مورخ‬ ‫‪ ۲‬تی��ر ماه ‪ ۱۳۹۷‬مص��وب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از تاریخ ه��ای ‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۳۰‬ابان ‪ ۱۳۹۷‬به ترتیب‬ ‫مهلت عرضه کفش و اجزای پوش��اک خارجی فاقد شناسه‬ ‫کاال ب��ه تمام رس��یده و از تاریخ های اخی��ر‪ ،‬هرگونه عرضه‬ ‫کفش و اجزاء پوش��اک (از جمله کی��ف‪ ،‬کمربند و‪ )...‬فاقد‬ ‫شناس��ه در س��طح خرده فروشی مس��تند به بند «ذ» ماده‬ ‫‪ ۲‬قان��ون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق محس��وب‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫البته ابالغی��ه این قانون به گفته س��تاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز تاکن��ون ب��ه ش��کل های گوناگ��ون و از طری��ق‬ ‫رس��انه ها اعالم شده و به اطالع فعاالن اقتصادی و اصناف و‬ ‫خرده فروشان رسانیده شده اما با این حال‪ ،‬دوباره و در اذر‬ ‫و دی ‪ ۱۳۹۸‬نیز نامه ای به از س��وی این ستاد به اتاق های‬ ‫بازرگان��ی و اصناف برای اطالع رس��انی دوب��اره و اخطاریه‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫نیز در ابان نس��بت به م��اه قبل از ان به ترتی��ب ‪ ۲۴‬و ‪۲۱.۴‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته که بیشترین افزایش نرخ پس از گوجه ‬ ‫فرنگی را به خود اختصاص دادند‪ .‬نرخ هر قطعه جوجه یکروزه‬ ‫گوشتی و هر کیلو پیاز در ابان به ترتیب حدود ‪ ۳۰۰۰‬و ‪۳۲۰۰‬‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گوشت‪ ،‬صدرنشین کاهش قیمت‬ ‫در این میان از بین ‪ ۴۲‬کاالی اساسی و مهم که تغییرات نرخ‬ ‫ن ماه نسبت به مهر امسال‬ ‫انها منتشر شده‪ ،‬نرخ ‪ ۱۶‬کاال در ابا ‬ ‫کاهش یافته اس��ت که از میان انها گوش��ت گوس��اله‪ ،‬گوشت‬ ‫گوس��فندی و لوبیاچیتی درجه یک با کاهش ‪ ۴.۱ ،۴.۸‬و ‪۲.۴‬‬ ‫درصدی بیشترین کاهش نرخ را داشته اند‪.‬‬ ‫بازار‪ ،‬تاکنون همراهی های الزم را با تصمیم های این‬ ‫ستاد به عمل اورده و ارامش نسبی که هم اکنون در‬ ‫بازار حاکم اس��ت‪ ،‬ناشی از همین هماهنگی ها است؛‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬نهاده��ای دولتی‪ ،‬دو ال��زام نیز برای‬ ‫همکاری با س��تاد تنظیم بازار دارند‪ ،‬به این معنا که‬ ‫شخص وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارای اختیارات‬ ‫از دولت است و در کنار ان‪ ،‬تشکیل ستاد تنظیم بازار‬ ‫با مصوبه س��ران سه قوه انجام شده که به تازگی نیز‬ ‫این اختیارات که از س��وی این شورای عالی در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به س��تاد تنظیم بازار ابالغ شده بود‪ ،‬تمدید شد‬ ‫و هم اکنون‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬با قوت بسیار باالیی‬ ‫پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫نکت��ه حائز اهمی��ت در حوزه تنظیم ب��ازار کاالهای‬ ‫اساس��ی ان اس��ت که باید تمامی عوامل اثرگذار در‬ ‫نرخ تمام شده کاالها را لحاظ کرد؛ به این معنا که اثر‬ ‫شاخص های کالن مثل نرخ ارز‪ ،‬حجم نقدینگی‪ ،‬تورم‬ ‫ساختاری و خود تورم روی شاخص های تنظیم بازار‬ ‫اث��ر دارد و بدون توجه به ت��ورم و نرخ ارز‪ ،‬نمی توان‬ ‫ارام��ش ب��ازار را کنترل ک��رد؛ ضم��ن اینکه برخی‬ ‫ش��اخص هایی همچون نرخ خرید تضمینی‪ ،‬حقوق و‬ ‫دس��تمزد و حتی تورم س��اختاری نیز روی نرخ تمام‬ ‫ش��ده کاالها اثرگذار است که باید انها را نیز در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫براساس این امار نرخ هر کیلو گوشت گوساله در از ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬توم��ان در مهر ماه به ‪ ۷۸‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬تومان در ابان‬ ‫ماه رس��ید‪ .‬همچنین نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی در مهر و‬ ‫ابان امسال به ترتیب حدود ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۹۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان بوده اس��ت‪ .‬در این میان نرخ گوش��ت مرغ در ماه ابان‬ ‫تغییر چندانی نداش��ته و با افزایش ‪ ۰.۱‬درصدی نسبت به ماه‬ ‫قبلش‪ ،‬تقریبا به نرخ ‪ ۱۳‬هزار تومان فروخته شده است‪.‬‬ ‫لوبیا قرمز‪ ،‬ش��کر س��فید‪ ،‬قند حبه‪ ،‬برنج ط��ارم اعال و برنج‬ ‫داخلی هاشمی درجه یک از جمله دیگر کاالهای اساسی است‬ ‫که نرخ انها در ابان امس��ال نس��بت به مهر ماه کاهش جزئی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫تامین مرغ و گوشت شب عید‬ ‫معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬با توجه به نزدیکی‬ ‫ماه های پایانی سال و ایام نوروز و همچنین فرارسیدن ماه مبارک‬ ‫رمض��ان در تامی��ن و عرض��ه م��واد پروتئینی‪ ،‬گوش��ت و مرغ و‬ ‫نهاده های دامی کمبودی در کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور‪،‬‬ ‫دومین گردهمایی مدیران س��تادی و اس��تانی شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام کشور در سال ‪ ۹۸‬با حضور عباسی معروفان مدیرعامل و‬ ‫دیگر اعضای هیات مدیره شرکت با محوریت «تهیه و تامین مواد‬ ‫پروتئینی و نهاده های دامی» برگزار شد‪ .‬معروفان در این نشست‬ ‫با تش��ریح شرایط موجود کشور‪ ،‬سیاست های جدید شرکت برای‬ ‫تامین نهاده ها و اقالم مورد نیاز مردم را اعالم و خواستار همکاری‬ ‫هرچه بیشتر مدیران استان ها برای ذخیره سازی و نگهداری اقالم‬ ‫مورد نیاز مردم شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود کشتی های حامل کنجاله سویا و ذرت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام افزود‪ :‬با توجه به ورود‬ ‫کشتی های حامل کنجاله سویا و ذرت و با توجه به برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��د به طور قطع هیچ کمبودی در تامین نهاده های دامی‬ ‫در کشور نخواهیم داشت و ارامش همچنان در بازار حاکم خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بررس��ی میزان ذخیره س��ازی مواد پروتئینی‪،‬‬ ‫هماهنگی های بیشتر برای انتقال نهاده های دامی از بنادر به مراکز‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬تهیه فضای مناسب برای ذخیره سازی نهاده ها‪ ،‬رعایت‬ ‫استانداردهای الزم برای نگهداری باکیفیت محصوالت‪ ،‬حمایت از‬ ‫مرغ��داران و خرید منصفانه محصوالت و رصد لحظه ایی بازار مرغ‬ ‫و گوشت به منظور حفظ ارامش بازار باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف مرغ ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافت‬ ‫در ادامه این نشس��ت معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت پشتیبانی امور دام با تشکر از زحمات‬ ‫مدیران اس��تان ها‪ ،‬از اعالم نمره قبولی به ش��رکت پشتیبانی امور‬ ‫دام افزود‪ :‬با وجود تحریم های بی س��ابقه غرب و با وجود رشد ‪۱۱‬‬ ‫درصدی مصرف گوش��ت و تخم مرغ در کشور شاهد کاهش نرخ و‬ ‫افزایش تولید این محصوالت بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ کمبودی برای شب عید نداریم‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به نزدیکی ماه های پایانی س��ال و ایام نوروز‬ ‫و همچنین فرارس��یدن ماه مبارک رمضان در تامین و عرضه مواد‬ ‫پروتئینی( گوش��ت و مرغ) و نهاد ه های دامی کمبودی در کشور‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬میزان تولید تخم مرغ به یک میلیون تن رسیده‬ ‫است و میزان تولید مرغ نیز مرز ‪ 2‬میلیون تن را پشت سر گذاشته‬ ‫است که یک رکورد خوب برای صنعت دام و طیور است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت پشتیبانی امور دام کشور در پایان‬ ‫به انس��جام و همدلی میان همه هم��کاران و با مدیریت معروفان‬ ‫در راس ش��رکت اشاره و افزود‪ :‬امیدواریم سال ‪ ۹۸‬نیز با موفقیت‬ ‫پشت سر گذاشته شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گزارش می دهد‬ ‫عالقه تشکل ها به پول دراوردن از نمایشگاه‬ ‫نماین��دگان بخش خصوصی در نشس��ت کمیس��یون‬ ‫تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران‬ ‫که با حضور حمید زادبوم‪ ،‬رئیس سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬برگزار ش��د با برش��مردن چالش ها و مشکالتی که‬ ‫در برگ��زاری نمایش��گاه های تخصصی وج��ود دارد‪ ،‬بار‬ ‫دیگ��ر تاکید کردند که مس��ئولیت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫بای��د به بخش خصوصی محول ش��ود ت��ا هم هدفمندتر‬ ‫و با برنامه ریزی بهتر انجام و هم از فس��اد پنهان در روند‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها کاسته شود‪.‬‬ ‫یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه‬ ‫ص��ادرات اتاق تهران به منظور بررس��ی موضوع برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و خارجی برگزار شد؛ نشستی که‬ ‫فعاالن اقتصادی حاضر در ان در حضور رئیس س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران و مدیران ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران این درخواس��ت را مط��رح کردند که‬ ‫مس��ئولیت برگزاری نمایش��گاه ها به تش��کل های بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫در این نشست حضور یافته بود‪ ،‬با اشاره به اینکه واگذاری‬ ‫مس��ئولیت برگزاری نمایشگاه ها به طور ظاهری به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دوران طالیی صادرات‬ ‫را نبای��د ب��ا تداوم رویکردهای فعلی از دس��ت بدهیم‪ .‬در‬ ‫واقع با حاکم کردن یک نگاه حرفه ای باید از فرصت پدید‬ ‫امده استفاده کنیم‪ .‬برگزاری نمایشگاه های صادراتی باید‬ ‫به تشکل های تخصصی واگذار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره گیری از نمایشگاه واردات چین‬ ‫‹ ‹پاویون های خارجی‬ ‫رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران به محدودیت های‬ ‫بودجه ای در تخصیص مش��وق های صادراتی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان برای مشوق های‬ ‫صادراتی تعیین ش��د که این رقم در س��ال جاری به ‪۷۸۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان کاهش یافت و در مراح��ل بعد به ‪۶۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان تعدیل شد‪ .‬درنهایت چنین به نظر می رسد‬ ‫از این رقم‪ ،‬مقدار جزئی قابل جذب اس��ت و این پول کم‪،‬‬ ‫شاید تنها در بخش برگزاری نمایشگاه ها اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫حمی��د زادبوم افزود‪ :‬س��ازمان توس��عه تج��ارت برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور برای شرکت هایی‬ ‫که دارای مجوز از این سازمان هستند‪ ،‬می تواند منابعی را‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬همچنین اگر در این نمایشگاه ها‪ ،‬ایرانیان‬ ‫پاویون اختصاصی داش��ته باش��ند‪ ،‬مشمول این کمک ها‬ ‫خواهند بود‪ .‬از سوی دیگر قرار است ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از محل صندوق توسعه ملی به بانک ها تخصیص یابد تا در‬ ‫اختیار صادرکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت اکسپوی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫پس از این س��خنان‪ ،‬محمد الهوتی‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫تس��هیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اهمیت اکس��پوی ‪ ۲۰۲۰‬که قرار اس��ت در دوبی برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬اقدام های ایران برای حضور در این نمایش��گاه را‬ ‫جویا شد‪.‬‬ ‫حمی��د زادبوم در این باره توضی��ح داد انجام مقدمات‬ ‫حضور در این اکس��پو به ش��رکت بین المللی نمایشگاه ها‬ ‫سپرده ش��ده است‪ .‬او افزود‪ :‬در این مرحله‪ ،‬پاویون ایران‬ ‫طراحی ش��ده و کارها به سرعت در حال انجام است‪ .‬البته‬ ‫باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که اهمیت اکسپو‬ ‫برای همه سازمان ها روشن نیست‪.‬‬ ‫فیاض نیز با بیان اینکه ایران به انتخاب دوبی به عنوان‬ ‫میزب��ان اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬کم��ک کرده‪ ،‬گفت‪ :‬اکس��پو در‬ ‫جهان به مثابه المپیک یا جام جهانی حائز اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫پیش بینی ها بر این اس��ت که این نمایش��گاه ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫بازدیدکننده و ‪ ۴۲‬میلیارد دالر درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه برگزاری اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬در دوبی‪،‬‬ ‫فرص��ت یگانه ای پیش روی تاج��ران و تجارت ایران قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عمده مقدمه چینی برای حضور در این‬ ‫نمایشگاه برعهده دولت است و باید از بخش خصوصی هم‬ ‫بخواهی��م در این زمین��ه همکاری کند‪ .‬باید هرچه زودتر‬ ‫جلسه ای برگزار شود و اتاق بازرگانی اعالم کند چه کمکی‬ ‫می تواند بکند‪ .‬ما در حال از دست دادن زمان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تمایل تشکل ها به برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در اغاز س��خنان خود در این نشس��ت با‬ ‫استقبال از پیشنهاد محمدرضا فیاض‪ ،‬مبنی بر همکاری‬ ‫ات��اق ب��رای حضور موثر ایران در اکس��پو‪ ،‬اعالم کرد این‬ ‫فرص��ت کوتاه باید برای اعتالی نام ایران مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬محمد الهوتی با ابراز تس��لیت به مناسبت شهادت‬ ‫س��ردار قاسم سلیمانی در س��خنانی به مشکالت فعاالن‬ ‫اقتصادی در حوزه برگزاری نمایشگاه ها پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫پس از اجرایی شدن برجام‪ ،‬هیجان ورود به بازار جدیدی‬ ‫به نام ایران فراگیر ش��د و یکی از نش��انه های ان حضور‬ ‫هیات ه��ای تجاری متعدد در ایران بود‪ ،‬به طوری که تنها‬ ‫ات��اق تهران‪ ،‬در ای��ن مدت از ‪ ۱۸۰‬هیات تجاری میزبانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫الهوت��ی اف��زود‪ :‬در همین زمان بود که به پیش��نهاد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران س��تادی باعنوان پس��اتحریم‬ ‫ش��کل گرفت و همه موضوعات مربوط به دوران اجرایی‬ ‫شدن برجام در این ستاد مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬یکی از‬ ‫موضوعات مورد بررسی در این ستاد‪ ،‬برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫بود که مسائل مختلف از انحصار در برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫تا باال بودن تعرفه نمایشگاهی با حضور مسئوالن وقت از‬ ‫جمله اقای خسروتاج بررسی شد‪.‬‬ ‫او بی��ان ک��رد‪ :‬ات��اق ته��ران پیش��نهادهای متعددی‬ ‫درب��اره برگ��زاری و مدیری��ت نمایش��گاه ها ارائ��ه کرد‪،‬‬ ‫حت��ی پذیرفت که س��ود متعارف ش��رکت نمایش��گاه ها‬ ‫در ی��ک س��ال مالی ب��ه عالوه ‪ ۵۰‬درص��د ان را پرداخت‬ ‫کن��د و مدیریت نمایش��گاه ها را برعهده گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫واگ��ذاری قطعه زمینی در س��ایت نمایش��گاهی به اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران‪ ،‬به منظور احداث فضای نمایش��گاهی با‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرتض��ی دیلم��ان‪ :‬ما ت�لاش کرده ایم تدوی��ن تقویم نمایش��گاهی را از‬ ‫انحصار خارج کنیم و تشکل های بخش خصوصی در زمان تدوین این تقویم‬ ‫در کارگروه مربوط حضور می یابند‬ ‫رعای��ت اس��تانداردهای مدرن س��اخت و بهره برداری به‬ ‫صورت ‪ BOT‬و همچنین واگذاری مس��ئولیت ارزیابی و‬ ‫نمره دهی به کیفیت برگزاری نمایشگاه های استان تهران‬ ‫به اتاق از دیگر پیش��نهادهای ات��اق تهران بود‪ .‬اما رئیس‬ ‫وقت ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی در دقیقه ‪ ۹۰‬از‬ ‫امضای این تفاهمنامه امتناع ورزید‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه اتاق تهران همچن��ان برای انعقاد این‬ ‫تفاهمنام��ه امادگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از تش��کل ها‬ ‫عالقه من��د به برگ��زاری نمایش��گاه های تخصصی خود‬ ‫هس��تند و در ش��رایطی ک��ه تجارت خارج��ی در اختیار‬ ‫شرکت های واردکننده و صادرکننده است‪ ،‬نقش افرینی‬ ‫تش��کل های صنفی در برگزاری نمایش��گاه ها جای سوال‬ ‫دارد‪ .‬در واقع برگزاری نمایشگاه ها باید برعهده تشکل های‬ ‫مل��ی ثب��ت ش��ده در اتاق ته��ران و ایران باش��د و محل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی نباید برای برگزاری نمایشگاه های‬ ‫فصلی مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه هدف‪ ،‬رشد تجارت‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش شرکت های خارجی‬ ‫در ادام��ه ای��ن جلس��ه محمدج��واد قنبری‪ ،‬مش��اور‬ ‫عال��ی مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی تهران با اش��اره‬ ‫به اینکه نمایش��گاه به عنوان ش��اخصی اثرگذار بر توسعه‬ ‫تجارت خارجی ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬تعداد‬ ‫نمایش��گاه های خارجی کش��ور در س��ال جاری افزایش‬ ‫محسوس��ی داش��ته و از ‪ ۹‬نمایش��گاه به ‪ ۱۳۰‬نمایشگاه‬ ‫رس��یده است‪ .‬همچنین به دلیل اعمال تحریم ها با ریزش‬ ‫‪ ۸۰‬درصدی حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های‬ ‫داخلی مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫او س��پس با اش��اره به اینکه ش��رکت نمایش��گاه ها در‬ ‫زمینه های مختلف با اتاق های بازرگانی همکاری داشته‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اکنون ‪ ۹۵‬درصد فعالیت ها به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شده است‪ .‬در واقع دیگر خودمان نمایشگاه برگزار‬ ‫نمی کنیم و فقط نظارت بر رعایت استانداردها را برعهده‬ ‫داریم‪ .‬اکنون نیز اس��تقبال می کنیم که بخش خصوصی‬ ‫به روش ‪ BOT‬اقدام به ساخت نمایشگاه کند و اداره ان‬ ‫را نیز برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫قنب��ری همچنی��ن درباره اقدام های انجام ش��ده برای‬ ‫حض��ور در اکس��پوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی توضی��ح داد‪ :‬ما برای‬ ‫حضور در این نمایش��گاه در انتظار یک تصمیم سیاس��ی‬ ‫بودیم و در نهایت این مجوز در بهمن سال گذشته صادر‬ ‫ش��د‪ .‬پس از ان کارگروه هایی ش��کل گرفت‪ ،‬بودجه ان‬ ‫مش��خص ش��د و تاکنون چندین نشس��ت با طرف دوبی‬ ‫برگزار کرده ایم‪ .‬پاویون ایران نیز میان پاویون کشورهای‬ ‫فرانسه و مکزیک قرار گرفته و تالش این است که از تمام‬ ‫ظرفیت ها برای حضور پررنگ ایران در اکس��پوی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به��ره ببریم‪ .‬او با بیان اینکه ب��ا دغدغه بودجه ای روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده در‬ ‫فکر منابع مالی باشید‪ .‬بر همین اساس نیازمند مشارکت‬ ‫بخش خصوصی هس��تیم‪ .‬پاویون ایران طراحی ش��ده و‬ ‫طرح ان مورد پذیرش قرار گرفته است‪ .‬اکنون در مرحله‬ ‫انتخاب پیمانکار هستیم‪ .‬به این ترتیب اواسط بهمن کار‬ ‫ساخت پاویون اغاز می شود و تا پایان شهریور سال اینده‬ ‫س��اخت و تجهیز ان پایان می پذیرد‪ .‬قرار اس��ت کارگروه‬ ‫تشکل های صنفی در کنار اکسپو شکل بگیرد‪ ،‬همچنین‬ ‫کارگ��روه س��رمایه گذاری را فعال کرده ایم تا بس��ته های‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران را اماده کنند‪ .‬ارزیابی ها چنین‬ ‫اس��ت که حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلیون نفر از اکس��پوی دوبی‬ ‫بازدید کنند‪ .‬او در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به‬ ‫تفاهمنام��ه ای که مقرر بوده میان اتاق تهران و ش��رکت‬ ‫نمایشگاه ها منعقد شود‪ ،‬پیشنهاد کرد اتاق تهران درباره‬ ‫این تفاهمنامه با رئیس فعلی این ش��رکت مکاتبه داشته‬ ‫باشد تا تفاهم جدیدی حاصل شود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬محمد الهوتی با اش��اره به اینکه‬ ‫اتاق تهران در ‪ 3‬سال اخیر‪ ،‬انتخاب صادرکنندگان نمونه‬ ‫استان را برعهده داشته‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه ان شده که اجرای‬ ‫فراین��د انتخاب صادرکنن��دگان ملی نیز ب��ه اتاق ایران‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬این تجربه شایسته ای بوده و در سایه اعتماد‬ ‫متقابل حاصل شده است‪ .‬در واقع اتاق تهران با همکاری‬ ‫استانداری تهران و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خ��ود را در مح��ک ق��رار داد و البته س��ربلند بیرون امد‪.‬‬ ‫ش��رایط کشور شرایط ویژه ای است و اکنون که دولتی ها‬ ‫موافق واگذاری امور به بخش خصوصی هستند باید از این‬ ‫فرصت به نفع ارتقای صادرات بهره ببریم‪ .‬در واقع باید به‬ ‫این نکته توجه داش��ت که در برگزاری نمایشگاه ها کسی‬ ‫شایسته تر از فعاالن بخش خصوصی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹گ�زارش عملک�ردی ای�ران در دس�ترس‬ ‫نیست‬ ‫مریم خزاعی‪ ،‬معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران‪،‬‬ ‫در ادامه اطالعاتی درباره صنعت برگزاری نمایش��گاه ارائه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انجمن جهانی نمایش��گاه (‪ )UFI‬هر س��ال‬ ‫گزارش��ی از صنعت نمایش��گاهی جهان منتشر می کند‬ ‫و گ��زارش ‪ ۲۰۱۸‬ان از برگ��زاری ‪ ۳۲‬هزار نمایش��گاه در‬ ‫س��طح جهان حکایت می کند‪ .‬ش��اید مهم ترین موضوع‬ ‫در ای��ن حوزه‪ ،‬اثار اقتصادی این صنعت اس��ت که گفته‬ ‫می ش��ود ‪ ۳.۲‬میلیون ش��غل مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫ایج��اد می کند و گ��ردش اقتصادی ان ‪ ۳۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی از نظر تولید ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬صنعت مهمی تلقی می شود‪ ،‬عنوان کرد حتی در‬ ‫صنایع ساخت محور نیز چنین ارزش افزوده ای را نمی توان‬ ‫س��راغ گرف��ت‪ .‬خزاعی در ادامه از اینک��ه درباره عملکرد‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران اماری در دس��ترس نیس��ت‪،‬‬ ‫انتق��اد کرد‪ .‬خزاعی س��پس با اش��اره به اینک��ه امار کل‬ ‫بازدیدکنندگان س��ال ‪ ۲۰۱۸‬نمایش��گاه ها در خاورمیانه‬ ‫حدود ‪ ۶.۲‬میلیون نفر بوده‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس تخمین های‬ ‫ارائه شده‪ ،‬به نظر می رسد اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬رقم بازدید در‬ ‫خاورمیان��ه را تکان دهد؛ بنابراین این نمایش��گاه فرصت‬ ‫بسیار بزرگی برای ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫او همچنین به اینکه ش��رکت نمایش��گاه ها در فهرست‬ ‫گروه ‪ ۲‬شرکت های قابل واگذاری قرار دارد و هنوز واگذار‬ ‫نش��ده‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬وقت ان رس��یده که وظایف‬ ‫تصدی گری از حاکمیتی در این شرکت جدا و بهره برداری‬ ‫ان به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬غالمرضا ملک��ی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫تش��کل های اتاق تهران با اشاره به اینکه درخواست اتاق‪،‬‬ ‫واگذاری مسئولیت برگزاری نمایشگاه ها به تشکل هاست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی می تواند در بخش��ی از اراضی‬ ‫شرکت نمایشگاه ها که بالاستفاده مانده‪ ،‬نمایشگاه بسازد‪.‬‬ ‫تش��کل ها از توانای��ی و ظرفیت های خوب��ی در برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها برخوردارند‪ ،‬در حالی که برای دریافت مجوز‬ ‫برگزاری نمایش��گاه شرایط س��ختی را می گذرانند و گاه‬ ‫ماه ها در انتظار می مانند‪.‬‬ ‫‹ ‹به طور ازمایشی به اتاق واگذار شود‬ ‫بابک عابدی��ن‪ ،‬از اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ‬ ‫نیز بر این باور بود که نمایشگاه بین المللی تهران می تواند‬ ‫به هاب نمایش��گاهی خاورمیانه‪ ،‬کش��ورهای حوزه ‪CIS‬‬ ‫و ش��مال افریق��ا تبدیل ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫به جای اینکه به درامدزایی برای کش��ور بپردازد‪ ،‬به بنگاه‬ ‫درامدزایی برای عده ای تبدیل شده است‪ .‬پیشنهاد ما این‬ ‫است که تا زمان دستیابی به یک نظر مشترک‪ ،‬بهره برداری‬ ‫از نمایشگاه بین المللی به مدت ‪ ۳‬یا ‪ ۶‬ماه به طور ازمایشی‬ ‫به اتاق تهران واگذار ش��ود‪ .‬س��عید جاللی قدیری که به‬ ‫نمایندگی از اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک‬ ‫حس��ام الدین ح�لاج‪ ،‬معاون بین الملل ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران ه��م با اش��اره به اینکه ات��اق ته��ران در ماه های‬ ‫گذش��ته هیات حس��ن نیت به چین اعزام کرد و در اواخر‬ ‫م��اه جاری هیات��ی را نیز به هند اعزام خواهد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اع��زام هیات حس��ن نیت اتاق تهران به چین به ریاس��ت‬ ‫اقای خوانس��اری انجام ش��د و باتوجه به اینکه برخی از‬ ‫نمایش��گاه های پکن متعلق به اتاق این ش��هر است‪ ،‬انها‬ ‫اعالم کرده اند حاضرند به شرکت های ایرانی که با معرفی‬ ‫اتاق تهران در نمایش��گاه های پکن حضور پیدا می کنند‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د تس��هیالت ارائه دهند‪ .‬به نظر می رس��د‪ ،‬این‬ ‫امتیاز خوبی برای حضور در نمایشگاه واردات چین باشد‪.‬‬ ‫همچنین با بهره گیری از شبکه اتاق ها می توان از ظرفیت‬ ‫نمایشگاه های انها بهره گرفت‪.‬‬ ‫فرهاد نوری که از سازمان توسعه تجارت در این نشست‬ ‫حض��ور یافت��ه بود با بی��ان اینکه صرف تغیی��ر بازیگران‬ ‫صنعت نمایش��گاهی مس��ائل این حوزه را حل نمی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجریان فعلی نمایش��گاه ها رجیس��تر ش��ده اند و‬ ‫چنانچه ش��کایت رسمی از انها به دست ما برسد‪ ،‬نام انها‬ ‫از فهرس��ت ش��رکت های مجاز حذف می شود‪ .‬اما به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬برخی ارتباطات پنهان مانع از اعالم ش��کایت‬ ‫رسمی می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��یوه نامه ای تدوین شده که براساس ان قرار‬ ‫اس��ت تشکل ها به عنوان رئیس ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫ه��ر نمایش��گاه نقش ایفا کنن��د‪ .‬درب��اره غرفه بندی نیز‬ ‫کس��ب وکاری شکل گرفته که امادگی سپردن نظارت بر‬ ‫انها به تشکل ها وجود دارد‪.‬‬ ‫نوری با اش��اره به اینکه برگزاری نمایش��گاه یک حلقه‬ ‫از زنجیره بازاریابی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حضور در نمایشگاه‬ ‫داخل��ی و خارجی و تبادل هیات های تجاری یک بس��ته‬ ‫اس��ت که تش��کل ها بای��د اجرای همه بخش ه��ای ان را‬ ‫برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مرتضی دیلمان از ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی نی��ز با بی��ان اینکه میزان دریافتی ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه ها براس��اس مصوبات موجود تعیین می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید درباره این دریافتی ها شفاف سازی انجام شود‪.‬‬ ‫ضمن انکه ما تالش کرده ایم تدوین تقویم نمایش��گاهی‬ ‫را از انحص��ار خارج کنیم و تش��کل های بخش خصوصی‬ ‫در زم��ان تدوی��ن این تقویم در کارگ��روه مربوط حضور‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت با خصوصی سازی‬ ‫در ادامه رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران به این‬ ‫نکته اش��اره کرد که اس��تراتژی این سازمان این است که‬ ‫اگر اتحادیه ای در برگزاری نمایش��گاهی به طور شایسته‬ ‫ظاهر شده‪ ،‬برگزاری نمایشگاه ها به ان واگذار شود‪ .‬ضمن‬ ‫انکه گاه میان تشکل های موازی برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫اختالف به وجود می اید‪.‬‬ ‫حمی��د زادب��وم با بی��ان اینک��ه تصمیم گی��ری برای‬ ‫واگذاری مس��ئولیت برگزاری نمایش��گاه ب��ه اتحادیه یا‬ ‫مجریان برای مان دش��وار اس��ت‪ ،‬از اتاق تهران خواس��ت‬ ‫که در این زمینه به س��ازمان کمک کند‪ .‬زادبوم در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینکه خصوصی س��ازی ش��رکت نمایشگاه ها‬ ‫نتای��ج مثبتی حاصل نخواهد کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در نام��ه ای ب��ه مس��ئوالن ذی رب��ط‬ ‫درخواس��ت خروج این ش��رکت از فهرس��ت شرکت های‬ ‫قاب��ل واگ��ذاری را مط��رح کرده؛ چراکه این ش��رکت در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬کمک حال دولت اس��ت‪ .‬گذشته از این‪،‬‬ ‫در کش��ور ‪ ۳۲‬س��ایت نمایش��گاهی وجود دارد اما گویی‬ ‫توجه ها فقط به این س��ایت نمایش��گاهی معطوف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت پیش��نهاد کرد برای‬ ‫حل مس��ائل مطرح شده‪ ،‬جلس��ه ای با حضور مجریان و‬ ‫تش��کل ها برگزار شود‪ .‬او با اشاره به اینکه به دلیل شرایط‬ ‫پیش امده‪ ،‬عالوه بر کاهش اس��تقبال از نمایش��گاه های‬ ‫خارجی‪ ،‬حضور ش��رکت های خارجی در ایران نیز کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حضور در نمایش��گاه واردات چین برای‬ ‫ما بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬بر این اس��اس الزم اس��ت‬ ‫ی��ک کارگروه سیاس��ت گذاری با عضویت ات��اق تهران‪،‬‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه ها و س��ازمان توس��عه تجارت ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمد الهوتی نیز با استقبال از پیشنهاد زادبوم مبنی بر‬ ‫برگزاری جلسه ای با حضور مجریان نمایشگاه ها و تشکل ها‪،‬‬ ‫پیشنهاد کرد این جلسه به میزبانی سازمان توسعه تجارت‬ ‫و با حضور رئیس سازمان و مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها‬ ‫برگزار شود و صورت جلسه ان به امضای طرفین برسد که‬ ‫این پیشنهاد مورد موافقت رئیس سازمان توسعه تجارت‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬الهوتی همچنین گفت س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت می تواند مس��ئولیت انتخاب تشکل برگزارکننده‬ ‫نمایش��گاه از میان تش��کل های موازی را ب��ه اتاق تهران‬ ‫بسپارد‪.‬‬ ‫با اغ��از هر ‪ CES‬ت��ازه‪ ،‬می توانی��د مطمئن‬ ‫باش��ید که برخ��ی محص��والت را خواهید دید‪.‬‬ ‫م��دل جدی��د ‪ ۱۳ XPS‬یکی از انهاس��ت‪ ،‬اما‬ ‫امسال شاهد بهبود بیش��تری نسبت به ارتقای‬ ‫صرف س��خت افزار بوده‪ .‬لپ ت��اپ ‪ ۱۳ XPS‬دل‬ ‫از نو طراحی شده و نمایشگری با نسبت تصویر‬ ‫‪ ۱۰ :۱۶‬را با حاش��یه پایینی کمتر ارائه می کند‬ ‫و شبیه به لپ تاپی شده که به نظر تمام نمایشگر‬ ‫اس��ت‪ .‬کیب��ورد ‪ ۱۳ XPS‬جدی��د اندکی حس‬ ‫راحتی بیش��تر دارد‪ ،‬به تاچ پد بزرگ تری تجهیز‬ ‫شده و یک دوربین مادون قرمز هم برای ویندوز‬ ‫هلو دارد‪.‬‬ ‫ای��ن لپ تاپ پیش از این هم بهترین رایانه ای‬ ‫بود که می توانس��تید در ب��ازار بیابید‪ ،‬اما دل باز‬ ‫هم موفق شده راهی برای بهبود بیشترش بیابد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Fold Lenovo ThinkPad X۱‬‬ ‫حضور در‬ ‫نمایشگاه داخلی‬ ‫و خارجی و تبادل‬ ‫هیات های تجاری‬ ‫یک بسته است‬ ‫که تشکل ها‬ ‫باید اجرای همه‬ ‫بخش های ان را‬ ‫برعهده بگیرند‬ ‫از قبل برگزاری نمایش��گاه می شد حدس زد‬ ‫که چندین رونمایی از لپ تاپ های تاشو خواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما لنوو واقع��ا غافلگیرم��ان کرد‪X۱ .‬‬ ‫‪ Fold‬یک نمایش��گر ‪ ۴K OLED‬اس��ت که‬ ‫درست مثل گلکس��ی فولد از وسط تا می شود‪.‬‬ ‫می توان از ان به شکل تبلت‪ ،‬کتاب خوان و یک‬ ‫لپ تاپ کامل استفاده کرد‪.‬‬ ‫مثل تمام لپ تاپ های دو نمایش��گره‪ ،‬مشکل‬ ‫کیب��ورد اجتناب ناپذیر بوده‪ ،‬ام��ا لنوو راهکاری‬ ‫هوش��مندانه دارد‪ .‬عالوه بر کیبورد مجازی‪ ،‬یک‬ ‫کیبورد فیزیک��ی بلوتوث هم در پکیج قرار دارد‬ ‫که می تواند روی نمایش��گر ثانویه جای بگیرد و‬ ‫یک مینی لپ تاپ در اختیارتان بگذارد‪ .‬نمایشگر‬ ‫‪ ۱۳‬اینچی دستگاه نس��بت ابعاد ‪ ۳ :۴‬دارد و از‬ ‫نوع ‪ OLED‬اس��ت و از هر زاویه ای تصاویر زیبا‬ ‫مقابل چشمتان قرار می دهد‪ .‬خالصه اینکه ‪X۱‬‬ ‫‪ Fold‬بهتری��ن دیوایس دو نمایش��گره تا امروز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Samsung Galaxy Chromebook‬‬ ‫کروم بوک سامسونگ گلکسی به شکلی بی محابا‬ ‫س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬موضوع فراتر از رنگ قرمز‬ ‫روش��ن دستگاه است‪ ،‬موضوع درباره همه چیزش‬ ‫است‪ .‬اول از همه‪ ،‬گلکسی به نمایشگر امولد ‪۱۳.۳‬‬ ‫اینچی با رزولوشن ‪ ۴K‬مجهز شده که هیچ وقت‬ ‫مش��ابه اش را در کروم بوک ه��ا ندیده ای��م‪ .‬تقریبا‬ ‫تم��ام ابعاد کروم بوک گلکس��ی در بهترین حالت‬ ‫خود هس��تند‪ ،‬از کیفیت ساخت الومینیومی اش‬ ‫گرفته ت��ا ابعادش‪ .‬این یکی از صیقل خورده ترین‬ ‫لپ تاپ هایی است که سامسونگ تاکنون ساخته‪.‬‬ ‫البته تمام این ها هزینه بر هستند‪ .‬حتی باوجود‬ ‫پردازنده ‪ Core i۵‬نس��ل دهم اینتل‪ ۹۹۹ ،‬دالر‬ ‫نرخ بس��یار باالیی برای یک کروم بوک به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬اما این باعث نمی ش��ود تحت تاثیر کاری‬ ‫که سامسونگ انجام داده قرار نگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Asus ROG Zephyrus G۱۴‬‬ ‫ب��ا رونمایی از پردازنده ه��ای موبایل قدرتمند‬ ‫رای��زن ‪ ۴‬در ‪ CES‬امس��ال‪ AMD ،‬س��ر و‬ ‫ص��دای زی��ادی به پا ک��رد؛ هرچند ش��اید هنوز‬ ‫لپ تاپ های زیادی به این چیپ ها مجهز نباشند‪.‬‬ ‫با این حال ‪ Zephyrus G۱۴‬یکی از اس��تثناها‬ ‫ب��ود‪ .‬این لپ ت��اپ به خودی خود ی��ک دیوایس‬ ‫گیمینگ محشر اس��ت که نورپردازی هایی قابل‬ ‫برنامه نویسی دارد‪ ،‬اما ویژگی اصلی‪ ،‬به استفاده از‬ ‫پردازنده جدید ای ام دی مربوط است‪.‬‬ ‫باوج��ود اینکه ب��ا لپ تاپ��ی ‪ ۱۴‬اینچی روبه رو‬ ‫هستیم که وزن چندانی هم ندارد‪Zephyrus ،‬‬ ‫‪ G۱۴‬به پردازنده ای ‪8‬هسته ای و کارت گرافیکی‬ ‫تا س��قف ‪ ۲۰۶۰ RTX‬مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫یعنی قدرت س��خت افزاری وحشتناک درون یک‬ ‫بسته بندی بسیار کوچک‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱۵ HP Spectre x۳۶۰‬‬ ‫مانند طراحی بس��یاری از لپ تاپ های محبوب‬ ‫م��ا‪ ،‬دیوای��س ‪ ۱۵ Spectre x۳۶۰‬ت��ا ح��د‬ ‫ش��گفت انگیزی بهبود یافته‪ .‬لبه های تیز و برنده‬ ‫دستگاه هنوز سر جای خود هستند و این موضوع‬ ‫درب��اره کیب��ورد خوش دس��ت و نمایش��گر ‪۴K‬‬ ‫‪ OLED‬ان نیز مصداق دارد‪.‬‬ ‫اما وقتی ‪ Spectre‬س��ال ‪ ۲۰۲۰‬را کنار مدل‬ ‫س��ال پیش ق��رار می دهید‪ ،‬تفاوت ها مش��هودتر‬ ‫می ش��وند‪ .‬اچ پی حاش��یه های کنار نمایش��گر را‬ ‫به ش��کل چش��مگیری کاهش داده و نتیجه کار‬ ‫لپ تاپ��ی کوچک تر و بهینه تر اس��ت‪ .‬این لپ تاپ‬ ‫ح��اال دقیق��اً ب��ه ان��دازه ‪ ۱۵ XPS‬حمل پذی��ر‬ ‫ش��ده و گزینه های مختلف ان هم��راه با اخرین‬ ‫سخت افزارهای اینتل و انویدیا از راه می رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Dell Concept Duet‬‬ ‫شرکت دل چندین طرح مفهومی جالب با خود‬ ‫به ‪ CES‬اورد ک��ه جالب ترین انها‪ ،‬طرح ‪Duet‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن دس��تگاهی دو نمایش��گره اس��ت ک��ه‬ ‫نمایش��گرهایی ‪ ۱۳‬اینچی دارد‪ .‬ظاهر دس��تگاه‬ ‫به ش��دت اینده نگرانه از اب درامده و حاشیه های‬ ‫ان��دک هم ان را همچون لپ تاپی متعلق به اینده‬ ‫نشان می دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهترین لپ تاپ های‬ ‫معرفی شده در ‪CES‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫دالر به کف کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان رسید‬ ‫عضو اتحادیه طال و جواهر‬ ‫‪:‬‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫گزارش‬ ‫بازار ارز در انتظار افت بیشتر قیمت‬ ‫بازار سکه کمی نوسان دارد‬ ‫خبر‬ ‫دریافت تسهیالت حوادث‬ ‫غیرمترقبه برای بدهکاران‬ ‫بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای اع�لام کرد‪:‬‬ ‫بده��ی و معوقه ه��ا و چ��ک برگش��تی احتمالی‬ ‫اسیب دیدگان مانع از دریافت تسهیالت موضوع‬ ‫حوادث غیرمترقبه نیست‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی در ش��یوه نامه ای به بانک ه��ای دولتی‬ ‫اعالم کرد که حس��ب تصمیم های گرفته ش��ده‬ ‫در کمیس��یون اعتباری این بانک با توجه به نظر‬ ‫معاونت حقوق��ی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه‬ ‫مصوبات هیات وزیران درباره اعطای تس��هیالت‬ ‫به اس��یب دیدگان از حوادث غیرمترقبه بدون در‬ ‫نظ��ر گرفتن بدهی و معوقه ها و چک برگش��تی‬ ‫احتمال��ی س��ال های قب��ل اس��یب دیدگان به‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬در راس��تای اجرای بن��د ‪ ۶‬ماده واحده‬ ‫قانون تس��ریع در بازسازی مناطق اسیب دیده بر‬ ‫اثر حوادث غیرمترقبه بوده است‪ .‬قانون یادشده‬ ‫قانون خاص اس��ت و ماده ‪ ۵‬مک��رر قانون صدور‬ ‫چ��ک به عنوان قان��ون موخر ق��ادر به تخصیص‬ ‫قانون خاص مقدم نیس��ت‪ ،‬ضمن اینکه مصوبات‬ ‫مرتب��ط هیات وزیران تاکنون م��ورد ایراد هیات‬ ‫تطبیق مصوبات ش��ورای اسالمی کشور با قوانین‬ ‫قرار نگرفته اس��ت‪ ،‬بنابراین براساس نظر معاونت‬ ‫حقوقی رئیس جمهوری بدهی و معوقه ها و چک‬ ‫برگشتی احتمالی اسیب دیدگان مانع از دریافت‬ ‫تسهیالت موضوع حوادث غیرمترقبه نباشد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بی تردید بازارها‬ ‫در سایه ارامش‬ ‫و با اقدامات‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫می توانند ثبات‬ ‫نسبی را تجربه‬ ‫کنند‪ ،‬هرچند‬ ‫که قبول داریم‬ ‫تحریم ها اثر‬ ‫منفی خودش‬ ‫را بر بازارها‬ ‫می گذارد‬ ‫ش نس��بی ن��رخ در هفته های‬ ‫ب��ازار ارز پس از جه ‬ ‫گذش��ته‪ ،‬درحالی پس از کاهش تنش ها در منطقه‪،‬‬ ‫روندی کاهش��ی به خود گرفت ک��ه این روزها ثبات‬ ‫نسبی نرخ را تجربه می کند و تغییرات قیمتی در این‬ ‫بازار در محدوده بس��یار کم اتفاق می افتد‪ .‬نرخ دالر‬ ‫درحالی در هفته های گذشته به باالی ‪ ۱۴‬هزارتومان‬ ‫رس��یده بود که اواخر هفته گذش��ته ری��زش نرخ را‬ ‫تجرب��ه ک��رد و در نهایت وارد کان��ال ‪ ۱۳‬هزارتومان‬ ‫ش��د‪.‬انطور که شواهد بازار نش��ان می دهد‪ ،‬هر دالر‬ ‫امریکا در صرافی های بانکی روز گذشته به کف کانال‬ ‫‪ ۱۳‬هزار تومان رس��ید و همین امر س��بب ش��د نرخ‬ ‫خری��د دالر از مردم تغییر کان��ال داده و به ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬تومان برس��د‪ .‬هر چند این ن��رخ درنهایت با‬ ‫نوساناتی همراه شد‪.‬‬ ‫اگرچه پیش بینی ها این ب��ود که بازار ارز در مدت‬ ‫گذش��ته تحت تاثی��ر اتفاق��ات روی داده در صحن��ه‬ ‫خارج��ی با افزایش قابل توجه روبه رو ش��ود‪ ،‬اما این‬ ‫بازار مقاومت نس��بتا خوبی در مقابل حوادث نش��ان‬ ‫داد و می ت��وان گفت کمترین تاثیر را از اتفاقات اخیر‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی در تازه ترین اظهاراتش‬ ‫تاکی��د کرده اس��ت‪ ،‬نرخ ها در بازار واقعی نیس��ت و‬ ‫به س��مت ارزش ذاتی ان تعدیل می شود‪ .‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی وعده داده ک��ه نرخ ها بازهم کاه��ش یابد و‬ ‫یاداورشده که باکنترل قدرت ریال و تامین ارز‪ ،‬اجازه‬ ‫نوس��ان و افزایش نرخ ارز در بازار را نخواهیم داد‪ .‬به‬ ‫گفته همتی‪ ،‬مردم بدانند که وضعیت خوبی داریم و‬ ‫حتی نسبت به قبل بهتر شده و راه هایی برای فروش‬ ‫نفت و تامین ارز نیز یافته ایم و امریکا متحدانش هیچ‬ ‫کاری نمی توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ثبات و نرخ رش��د اقتصادی برای‬ ‫ما اهمیت زی��ادی دارد و با توجه به اینکه ما قدرت‪،‬‬ ‫امکان��ات و هم��کاران خوبی مثل صراف��ان را داریم‪،‬‬ ‫مشکلی ایجاد نخواهد شد‪ .‬صرافان باید توجه داشته‬ ‫باش��ند که فروش بلند مدت ارز نداش��ته باشند زیرا‬ ‫ریس��ک دارد و ممکن اس��ت دارایی افراد مورد خطر‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به هرحال بانک مرکزی درحالی تاکید کرده است‬ ‫ک��ه اجازه افزای��ش نرخ ارز در ب��ازار را نخواهیم داد‬ ‫ک��ه کارشناس��ان تاکید دارن��د با بکارگی��ری برخی‬ ‫مکانیس��م های پولی و ارزی‪ ،‬بان��ک مرکزی می تواند‬ ‫درای��ن زمین��ه موف��ق باش��د و ثب��ات ب��ازار ارز در‬ ‫میان مدت و بلندمدت را تامین کند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫س��که پس از نوسان‬ ‫قابل توج��ه قیمت ها‬ ‫در م��دت گذش��ته‪،‬‬ ‫درحال��ی در روزهای‬ ‫پایان��ی هفته اخیر‪ ،‬در‬ ‫پی ری��زش نرخ اونس‬ ‫جهانی ط�لا و کاهش‬ ‫نرخ داخلی دالر‪ ،‬سقوط نرخ را تجربه کرد که در‬ ‫نهایت روز شنبه با نرخ زیر ‪ 5‬میلیون تومان کارش‬ ‫را اغاز کرد و در نهایت با نوسان های جزیی که در‬ ‫بازار ارز و همچنین بازار جهانی طال ایجاد ش��د‪،‬‬ ‫با کمی افزایش‪ ،‬روز گذشته در کانال ‪۴‬میلیون و‬ ‫‪۷۰۰‬هزارتومان متغیر ماند‪.‬‬ ‫محمد کشتی ارای عضو اتحادیه طال و جواهر‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درباره وضعیت فعلی بازار‬ ‫طال و س��که گفت‪ :‬بازار طال و س��که در حالی در‬ ‫مدت گذشته رشد های شدیدی را تجربه کرد که‬ ‫پ��س از کاهش تنش ها و پایین امدن نرخ اونس‬ ‫جهان��ی طال و افت نرخ ارز‪ ،‬با ریزش ش��دید نرخ‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬این روند درحالی در روزهای پایانی‬ ‫هفته گذش��ته ادامه داش��ت که ب��ا حمایت نرخ‬ ‫جهانی طال و رش��د ‪ ۱۵‬دالری اونس و همچنین‬ ‫نوسان نسبی نرخ دالر‪ ،‬قیمت ها در نخستین روز‬ ‫هفت��ه در بازار س��که و طال کمی تقویت ش��د و‬ ‫بخشی از ریزش اواخر هفته قبل را جبران کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه دی��روز نرخ س��که در کانال‬ ‫قیمت��ی ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزارتومان متغیر بود‬ ‫و این ش��رایط سبب شد تا داد و ستد ها به شدت‬ ‫دراین بازار کاهش یابد یاداورشد‪ :‬اینکه بازار طال‬ ‫و س��که در چند روز اینده چه س��مت و س��ویی‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬کامال به روند حرکتی نرخ ارز دارد‪.‬‬ ‫به این ش��کل که اگر ارز دچار نوس��ان ش��ود‪ ،‬به‬ ‫شکل مستقیم بازار طال وسکه را هم متاثر خواهد‬ ‫ک��رد و به این بازار جهت می دهد‪ .‬کش��تی ارای‬ ‫معتقد اس��ت که درحال حاضر ب��ه دلیل کاهش‬ ‫داد و س��تد ها‪ ،‬حبابی روی س��که وجود ندارد و‬ ‫نرخ طال و سکه کامال براساس نرخ اونس جهانی‬ ‫طال و نرخ ارز محاس��به شده است و اگر افزایشی‬ ‫هم در روز گذش��ته در حوزه س��که شاهد بودیم‪،‬‬ ‫ب��ه دلیل نوس��انی بوده که در ب��ازار ارز در غیاب‬ ‫اونس جهانی طال به وجود امده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬بنابراین درحال حاضر س��مت و سوی بازارطال‬ ‫و سکه کامال وابسته به حرکت نرخ ارز است و اگر‬ ‫ارز کاهش یا ثبات بیشتری را تجربه کند‪ ،‬انتظار‬ ‫این است که قیمت ها بازهم تعدیل شود‪ .‬کشتی‬ ‫ارای ب��ه تحوالت سیاس��ی مثبتی ک��ه احتمال‬ ‫دارد در پی س��فر امیر قطر به ایران به وجود اید‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بی تردید اگر نتایج این س��فر‬ ‫بار مثبتی داش��ته باش��د می تواند بر کاهش نرخ‬ ‫ارز تاثیر زیادی بگذارد و این مهم در نهایت بازار‬ ‫طال و س��که را هم متاثر کند‪ .‬عضو اتحادیه طال و‬ ‫جواهر با اعالم نرخ ها در بازار دیروز طال و س��که‬ ‫گفت‪ :‬نرخ سکه طرح قدیم روز گذشته در بازار با‬ ‫نرخ ‪۴‬میلیون و ‪ ۷۴۰‬هزارتومان و نرخ سکه طرح‬ ‫جدید با نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار تومان معامله‬ ‫شد و نیم سکه نیز به ‪2‬میلیون و ‪ ۴۴۰‬هزارتومان‬ ‫رسید‪ .‬به گفته او در بازار معامالت دیروز نیز ربع‬ ‫سکه یک میلیون و ‪ ۴۸۰‬هزارتومان نرخ خورد و‬ ‫س��که های یک گرمی ‪ ۹۳۰‬هزارتومان به فروش‬ ‫رسید‪ .‬در عین حال هرگرم طالی ‪ ۱۸‬عیار با نرخ‬ ‫‪ ۴۸۴‬هزارتومان دادو ستد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روزه��ای اینده باش��یم اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه اقدامات‬ ‫بان��ک مرکزی در حوزه ارز از یک س��و و فعالیت در‬ ‫بازار به��ره و عملیاتی کردن سیاس��ت عملیات بازار‬ ‫باز از س��وی دیگر‪ ،‬می توان امیدوار ب��ود که نرخ ارز‬ ‫نیز به یک ثبات نس��بی دست پیدا کند و به یک نرخ‬ ‫منطقی تری برسد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه سیاس��تی که بان��ک مرکزی در‬ ‫دس��تور کار قرار داده می توان��د از طریق کنترل نرخ‬ ‫به��ره‪ ،‬گام مثبتی در جهت مدیریت نقدینگی و مهار‬ ‫نرخ تورم بردارد و ازاین بابت ورود نقدینگی به سمت‬ ‫بازارهای غیر مولد از جمله بازار ارز را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬انتظار می رود با اقدامات‬ ‫کنترلی بانک مرکزی‪ ،‬در حوزه نرخ بهره‪ ،‬نقدینگی و‬ ‫تورم‪ ،‬نوسان ها در بازار ارز هم کمتر شود و درنهایت‬ ‫نرخ ارز در یک محدوده منطقی و مناسب قرار گیرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه درحال حاضر موقعیت مناسبی است که‬ ‫بازار س��رمایه با حمایت هرچه بیش��تر‪ ،‬سرمایه های‬ ‫بیش��تری را جذب کند چون در نهای��ت به نفع کل‬ ‫اقتصاد خواهد بود‪.‬‬ ‫سلیمی تاکید کرد‪ :‬بی تردید بازارها در سایه ارامش‬ ‫و ب��ا اقدامات بانک مرکزی می توانند ثبات نس��بی را‬ ‫تجربه کنن��د‪ ،‬هرچند که قبول داری��م تحریم ها اثر‬ ‫رئیس هیات موس��س کانون صرافان تاکید کرد‪ :‬مش��کلی در بازار ارز وجود ندارد اما اقدامات اصالحی در این‬ ‫بازار باید انجام شود‪.‬‬ ‫اصغر س��میعی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه درحال حاضر می توانیم بگوییم که فعال مشکلی در بازار ارز‬ ‫مشاهده نمی شود‪ ،‬در عین حال از چند نرخی بودن بازار ارز انتقاد کرد و افزود‪ :‬درحال حاضر واقعی بودن قیمت ها‬ ‫محل تردید قرار می گیرد؛ یعنی در زمانی که نرخ تورم در کش��ور ما و کش��ورهای حوزه دالر بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫اختالف را نش��ان می دهد و وقتی برای مدت بیش از یک س��ال قیمت ها تقریبا ثابت می ماند‪ ،‬باید متوجه شد که‬ ‫اشکالی در کار است‪.‬‬ ‫س��میعی اضافه کرد‪ :‬یعنی وقتی مثال تفاضل نرخ تورم در کش��ور ما و کشورهای حوزه دالر ‪ ۳۶‬درصد به طور‬ ‫ساالنه باشد‪ ،‬باید روزانه نرخ ارز یک در هزار افزایش یابد‪ ،‬یعنی ارز ‪ ۱۴‬هزار تومان روزانه ‪ ۱۴‬تومان یعنی هفته ای‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان باال برود و اگر نرود به این معنی است که فنر قیمت ها در حال جمع شدن است و این فنر تا ابد هم‬ ‫طاقت نمی اورد و در یک زمانی به یک علتی یا یک بهانه ای ازاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکارهای پیش روی این معضل‪ ،‬گفت‪ :‬دو راه حل برای این مسئله باقی می ماند‪.‬دولت تصمیم‬ ‫بگیرد از گرفتن مالیات پنهان که همان ایجاد تورم و خلق پول است‪ ،‬بگذرد و نقدینگی را افزایش ندهد و از دادن‬ ‫بهره های عجیب و غریب و خلق پول خودداری کند یا متناس��ب با نرخ بهره و تورم نرخ ارزها را به طور منظم با‬ ‫شیب مالیم تعدیل کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه ارز خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر هیچ کدام از این راه ها انجام نگیرد و سعی در پایین نگه داشتن‬ ‫ارز با وجود تورم باال انجام ش��ود‪ ،‬این کار برای دراز مدت عملی نیس��ت و ضمن اینکه زیان های اقتصادی فراوانی‬ ‫از این راه به مردم و کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫س��میعی این زیان ها را م��واردی از جمله گمراهی فعاالن اقتصادی‪ ،‬افزای��ش واردات‪ ،‬کاهش صادرات و تولید‬ ‫در کش��ور و باال رفتن نرخ بیکاری‪ -‬گس��ترش رکورد و از رونق افتادن بازارها و در نهایت گسترش فقر در جامعه‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫شیوه های فعالیت بانک سینا روان تر می شود‬ ‫هم اندیش��ی دو روزه مدی��ران س��تادی و‬ ‫مناطق بانک سینا با حضور مدیرعامل‪ ،‬قائم‬ ‫مقام‪ ،‬اعض��ای هیات مدی��ره و هیات عامل‬ ‫با هدف بررس��ی عملکرد ماه های گذشته و‬ ‫تبیین سیاس��ت های پایان سال برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬ایمانی‬ ‫مدیرعام��ل بانک س��ینا در ای��ن همایش با‬ ‫بیان اینک��ه بانک س��ینا در چارچوب نظام‬ ‫بانکی کشور به عنوان بانکی بدون حاشیه و‬ ‫خوشنام شناخته می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬رویکرد‬ ‫ای��ن بانک ت��ا پایان س��ال‪ ،‬حف��ظ و تداوم‬ ‫سیاس��ت ها و فعالیت های موجود با تاکید بر‬ ‫روان سازی امور‪ ،‬تقویت شیوه های کارکردی‬ ‫و کنترل و نظارت بر فرایندها برای دستیابی‬ ‫به جایگاهی مطلوب تر و شایسته تر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کنار ای��ن رویکرد‪ ،‬انچه در‬ ‫شرایط فعلی مهم است تا سیاست گذاری ها‬ ‫بر ان اس��اس انجام شود‪ ،‬تالش برای تدوین‬ ‫‹ ‹مدیریت بانک مرکزی اثرگذار بود‬ ‫امیرصادق��ی از کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه‬ ‫ارزی نی��ز دراین باره در گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید‬ ‫براینکه بازار ارز چند روزی اس��ت به ثبات رسیده و‬ ‫از جهش های ش��دید قیمتی که به اقتضای ش��رایط‪،‬‬ ‫در هفته های گذشته ش��اهد ان بودیم‪ ،‬دیگر خبری‬ ‫نیست افزود‪ :‬شرایط هفته های گذشته و تنش های به‬ ‫وجود امده در منطقه خاورمیانه باعث ش��د قیمت ها‬ ‫هم در بازاره��ای جهانی و هم داخلی تحت تاثیر این‬ ‫وضعیت‪ ،‬دچار التهاب ش��ده و جهش های قیمتی را‬ ‫بازار ارز نیاز به اقدامات اصالحی دارد‬ ‫‹ ‹ثبات بازار از مسیر کنترل نقدینگی‬ ‫سید حسین سلیمی کارشناس و صاحب نظر حوزه‬ ‫اقتص��ادی دراین باره در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه در پ��ی اقدام تروریس��تی امری��کا در عراق و‬ ‫ملتهب شدن فضای خاورمیانه‪ ،‬این شرایط باعث شد‬ ‫تا بازار های جهانی دچار تغییرات ش��دید نرخ ش��وند‬ ‫و ب��ازار داخلی ارز و س��که هم متاثر از این ش��رایط‬ ‫روند صع��ودی طی کند گفت‪ :‬این ش��رایط درحالی‬ ‫بر بازارهای داخلی و خارجی حاکم بود که با کاهش‬ ‫تنش ها و کم ش��دن هیجانات بازاره��ا‪ ،‬قیمت ها در‬ ‫بازار ارز و س��که نیز روند نزولی به خود گرفت و یک‬ ‫ارامش نسبی را به دست اورد‪.‬‬ ‫او با اشاره به وضعیت بازار ارز در هفته های گذشته‬ ‫افزود‪ :‬بازار ارز که مدتی بود با ثبات نرخ همراه ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما در پی تنش های اخی��ر در منطقه‪ ،‬بار دیگر‬ ‫دچار التهاب ش��د و رش��د نرخ را تجربه کرد وحتی‬ ‫برای م��دت کوتاهی به باالی ‪ ۱۴‬هزارتومان رس��ید‬ ‫که البته با کاهش تنش ها‪ ،‬این نرخ هم تعدیل شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر نرخ ارز از باالی‬ ‫‪۱۴‬هزارتوم��ان به کان��ال ‪ ۱۳‬هزارتومان ریزش کرده‬ ‫است که با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫مبنی براینکه اجازه رشد نرخ ارز در بازار را نخواهیم‬ ‫داد‪ ،‬انتظ��ار می رود بازهم ش��اهد اف��ت قیمت ها در‬ ‫منفی خودش را بر بازارها می گذارد و این بخش ها را‬ ‫دچار نوسان می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬بای��د بپذیری��م که اقتص��اد ما در‬ ‫شرایط تحریم اس��ت و اعمال محدودیت های جدید‬ ‫نی��ز می تواند بر در حوزه صادرات و درامدهای ارزی‬ ‫کش��ور اثر بگذارد و نوس��ان هایی را ه��م ازاین بابت‬ ‫ایجاد کند‪ .‬این موضوعی نیس��ت که قابل انکار باشد‬ ‫اما به هرحال در همین شرایط هم می توان با کنترل‬ ‫و مدیری��ت درس��ت‪ ،‬اثرات منفی تحری��م را تاحدی‬ ‫خنثی کرد و ای��ن زمینه را به وجود اورد که اقتصاد‬ ‫ایران با کمترین اس��یب بتواند از این مرحله س��خت‬ ‫عبور کند‪.‬‬ ‫برنام��ه راهب��ردی ‪ ۵‬س��اله و‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۰‬ساله بانک است تا‬ ‫به عنوان چراغ راهی در مسیر ارائه‬ ‫خدمات کارامد‪ ،‬مدون و باکیفیت‬ ‫و ایجاد ارزش افزوده باال با استفاده‬ ‫از ن��واوری برای مش��تریان مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا با بی��ان انکه برای‬ ‫تحقق سیاست ها به ویژه با توجه به ماه های‬ ‫پایانی س��ال با چالش هایی روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برخی چالش ه��ا داخلی‬ ‫است که با تبادل نظر‪ ،‬برنامه ریزی و برگزاری‬ ‫نشس��ت ها و همایش ها‪ ،‬ب��ه حداقل خواهد‬ ‫رس��ید و در باره چالش ه��ای بیرونی‪ ،‬مانند‬ ‫رقابت ش��دید در جذب سپرده ها و نقدینگی‬ ‫پایان سال که به افزایش نرخ تمام شده پول‬ ‫می انجامد‪ ،‬بانک س��ینا ب��ه دور از هیجان ها‬ ‫و وارد نش��دن ب��ه این رقابت‪ ،‬مس��یر تعالی‬ ‫را با کمک هم��کاران‪ ،‬طی خواهد‬ ‫ک��رد و از طری��ق اتخ��اذ تدابیر و‬ ‫تمهیدات مناسب نسبت به جبران‬ ‫کاستی های ناش��ی از تحریم های‬ ‫ظالمانه به عنوان چالش��ی پیش رو‪،‬‬ ‫اق��دام خواهد کرد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اهمی��ت رضایتمندی ذی نفعان‬ ‫از عملکرد بان��ک تصریح کرد‪ :‬یکی از اصول‬ ‫فعالیت هر بانک از جمله بانک س��ینا جلب‬ ‫رضایتمن��دی ذی نفع��ان اس��ت؛ بنابرای��ن‬ ‫برنامه ریزی ه��ا و سیاس��ت گذاری های بانک‬ ‫سینا باید به سمت تامین خواسته ها‪ ،‬توقع ها‬ ‫و نیاز ای��ن عزیزان باش��د‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫سینا خاطرنش��ان کرد‪ :‬از دیگر رویکردهای‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬بانک‪ ،‬تقوی��ت برنامه ها در بخش‬ ‫ص��دور ضمانتنامه ه��ای ارزی و ریال��ی و‬ ‫خدمات بانک��داری الکترونیک اس��ت که با‬ ‫سرعت و قدرت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫تجرب��ه کنند که ب��ا کاهش این تنش ه��ا و برقراری‬ ‫ارامش نسبی در منطقه‪ ،‬قیمت ها هم به ثبات نسبی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه بازار ارز از جمله بازارهایی بود‬ ‫که در مدت گذش��ته با جهش شدید قیمتی روبه رو‬ ‫ش��ده بود که با کاهش تنش ها از یک سو و اقدامات‬ ‫کنترلی بانک مرکزی از س��وی دیگر‪ ،‬توانس��ت روند‬ ‫کاهش��ی را طی کند و در نهایت به یک ثبات نسبی‬ ‫برس��د افزود‪ :‬درحال حاضر روال خرید و فروش ها در‬ ‫بازار عادی اس��ت و تقاض��ای کاذبی وجود ندارد و به‬ ‫نظر می رسد که بانک مرکزی با ورود به موقع به این‬ ‫بازار توانسته این بازار را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اگر هدف این است نوسان ها‬ ‫برای م��دت طوالنی ت��ری از بین ب��رود و یک ثبات‬ ‫نس��بی در بازار حاکم شود‪ ،‬بانک مرکزی باید برخی‬ ‫از محدودیت ه��ای موجود در ب��ازار را از میان بردارد‬ ‫و پاس��خ بهتری به متقاضی��ان خرید ارز بدهد افزود‪:‬‬ ‫محدودیت��ی که بانک مرکزی ب��رای خرید ارز ایجاد‬ ‫کرده و به متقاضیان ارز اجازه خرید بیش��تر از ‪۲‬هزار‬ ‫دالر را به ش��کل قانونی نمی دهد س��بب شده تا این‬ ‫افراد باقی نیاز ارزیش��ان را از س��طح بازار و از سوی‬ ‫دالالن و واس��طه ها تامین کنند که همین موضوع به‬ ‫افزایش نرخ ارز و نابسامانی این بازار دامن می زند‪.‬‬ ‫به گفته صادقی درحال حاضر افراد کمی هس��تند‬ ‫که نیاز ارزیش��ان را از س��وی صرافی ها تامین کنند‬ ‫و همین امر بار تقاضا را به س��مت بازار ازاد کشانده‬ ‫است تصریح کرد‪ :‬برای بازگرداندن ارامش به بازار و‬ ‫پایی��ن اوردن نرخ ها‪ ،‬بانک مرکزی باید ش��رایطی را‬ ‫به وجود اورد که س��قف خرید ارز ب��رای متقاضیان‬ ‫افزایش یابد‪ .‬این کارش��ناس براین باوراست که بانک‬ ‫مرکزی در کنار سیاست های کنترلی و ورود به موقع‬ ‫ب��ه بازار ارز‪ ،‬می تواند فضای داللی و واس��طه گری را‬ ‫کاهش دهد و با کمک صرافی ها پاسخ بهتری به نیاز‬ ‫ارزی متقاضیان واقعی دهد و این موضوعی است که‬ ‫در نهایت می تواند باعث ایجاد ارامش بازار ارز ش��ود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اما به هرحال در ای��ن مدت نمی توان‬ ‫اقدام��ات مثبت بانک مرکزی در بازار ارز را انکار کرد‬ ‫و بدون تردید اگ��ر اقدامات و مدیریت بانک مرکزی‬ ‫نبود‪ ،‬شاید بازار ارز نوس��ان های شدیدتری را تجربه‬ ‫می ک��رد؛ بنابراین انتظار این اس��ت که بانک مرکزی‬ ‫همچنان با اقدام��ات کنترلی در بازار ارز حضور یابد‬ ‫و با تصمیم گیری های به موقع جلوی رش��د قیمت ها‬ ‫را بگیرد‪.‬‬ ‫صادقی معتقد است که بازار ارز بازهم جای کاهش‬ ‫بیش��تر قیمت ه��ا را دارد و می تواند در محدوده های‬ ‫پایین تر قیمتی بایستد‪.‬‬ ‫باید کسب وکارمان را به روز کنیم‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست صمیمی‬ ‫بارئیس��ان ش��عب اداره های امور شعب تهران با‬ ‫تاکی��د ب��ر اینکه منافع و مصال��ح بانک به عنوان‬ ‫ی��ک بنگاه اقتصادی باید همواره اولویت ش��عب‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید کسب و کارمان را بروز کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مل��ی ایران‪،‬‬ ‫محمدرضا حس��ین زاده در این نشس��ت با بیان‬ ‫اینکه س��طح انتظارات از رئیس��ان حوزه ها باالست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رئی��س ح��وزه حرکت دهنده ش��عبه اس��ت؛ بنابراین باید‬ ‫وضعیت منابع‪ ،‬درامد و تسهیالت شعبه را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫رئیس��ان ش��عب نیز باید به داشبوردهای مدیریتی مراجعه‬ ‫کنند تا حساس��یت ها به نحو احس��ن به شعب انتقال یابند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاس��ت هیات مدیره بانک حفظ پست و‬ ‫سمت افراد نیست و به طور قطع این امر براساس عملکردها‬ ‫انجام می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز بانک ملی ایران برای رفع‬ ‫نیاز مش��تریان خود به راحتی تسهیالت خرد ارائه می دهد‬ ‫اما ش��عب باید برای افزایش قدرت تس��هیالت دهی بانک‪،‬‬ ‫به دنبال جذب منابع ارزان نرخ هم باشند‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫ملی ایران ضمن توصیه مدیران و رئیسان حوزه‬ ‫و ش��عب به ارتباط نزدیک و صمیمی با کارکنان‬ ‫و زیرمجموعه از رئیس��ان شعب درخواست کرد‬ ‫که بیش��تر به صورت تعهدی عمل کنند و توجه‬ ‫ویژه ای به گش��ایش ضمانتنام��ه و ‪ LC‬داخلی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در مرحله بعد باید تسهیالت فروش‬ ‫اقس��اطی و خرید دین مورد توجه باش��ند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه تنوع محصوالت در بانک ملی ایران باالست‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با بررس��ی نحوه خدمات ده��ی بانک های بزرگ‬ ‫اروپایی و بانک های مطرح دنیا‪ ،‬طرح بانک افیسر در بانک‬ ‫ارائه شد و این سرویس در نظام بانکی تنها در اختیار بانک‬ ‫ملی ایران است و شعب بانک باید از ان برای خدمات دهی‬ ‫ویژه به مشتریان بهره کافی را ببرند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ام��روز نمی توان منکر اثرگذاری فناوری‬ ‫و فناوری در زندگی ش��خصی و سازمانی شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫این حال چه چیزی می تواند امروز عامل رش��د س��ازمان ها‬ ‫باشد؟ این امر تمرکز بر تحول کسب و کارهاست؛ بنابراین‬ ‫باید نگرش مان را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫جشنواره و نمایشگاه فوالد دومین دوره خود را اغاز کرد‬ ‫استمرار بومی سازی فراتر از تحریم ها‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه ف��والد دومی��ن دوره خود‬ ‫را اغاز کرد‪ .‬این نمایش��گاه ت��ا ‪ ۲۶‬دی ادامه دارد تا‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زنجیره تولید فوالد‬ ‫گردهم بیاین��د و نیازها و توانمندی ه��ای خود را به‬ ‫نمایش بگذارند و کمبودهای این زنجیره را در داخل‬ ‫برطرف و گام های بلندی در راستای بومی سازی این‬ ‫صنعت برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ گاه سراغ واردات نرویم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سیدامیرحس��ین تقوی‪ :‬شرکت های فوالدی برای تامین نیاز خود بیشتر‬ ‫ب��ه س��امانه فهرس��ت تامین کنندگان خ��ود توجه دارند و کمتر به س��مت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان می روند و در این راس��تا بیش��تر از کیفیت‪ ،‬به‬ ‫قیمت توجه دارند‬ ‫فوالد دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرکت فوالد سفیددشت یک‬ ‫ش��رکتی اس��ت که به تازگ��ی فعالیت خ��ود را اغاز‬ ‫ک��رده‪ ،‬اما در همین مدت کوت��اه فعالیت تولید خود‬ ‫اقدام های بس��یار خوبی در این مجموعه انجام ش��ده‬ ‫و دس��تاوردهای قابل توجهی برای بومی سازی داشته‬ ‫که در نمایش��گاه انها را اع�لام خواهیم کرد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه یاداور شد‪ :‬فوالد سفیددشت با توجه به حمایت‬ ‫از توان داخل‪ ،‬رکوردهای خوبی را به ثبت رس��انده و‬ ‫هیچ توقفی در زمینه تولید نداشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد سفیددش��ت همچنین در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که بومی س��ازی در صنعت فوالد به چه‬ ‫معناس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بین بومی سازی و خودکفایی‬ ‫تفاوت وجود دارد؛ اعتقاد داریم که باید از دانش علم‬ ‫روز اس��تفاده و ان را به داخل کش��ور وارد کنیم‪ ،‬به‬ ‫بهترین نحو ممکن و ب��ا توجه به توانایی های داخلی‬ ‫بین تولیدکنن��دگان و تامین کنندگان قطعات تعامل‬ ‫برق��رار ش��ود و دان��ش روز را ب��رای تولی��د قطعات‬ ‫به وجود اورند‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه کپی کاری ما‬ ‫را ب��ه هدف مورد نظر نمی رس��اند‪ .‬خودکفایی به این‬ ‫معناس��ت که همه چیز در داخل توسط خود ما تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬خودکفایی یک فرایند زمانبر اس��ت‪ .‬البته در‬ ‫واحده��ای ف��والدی تمام کش��ورهای پیش��رفته نیز‬ ‫خودکفا نیس��تند‪ .‬ب��رای نمونه چی��ن از زمانی که با‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان تعامل برقرار و توان فناوری‬ ‫ش��رکت ها را به کش��ور خود وارد کرده است با توان‬ ‫داخلی را افزایش دهد‪ ،‬توانسته به رشد خوبی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی دانش بنیان ها‬ ‫سیدامیرحس��ین تق��وی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نانو‬ ‫فناوران نیز در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬شرکت‬ ‫ما یک ش��رکت دانش بنیان به ش��مار م��ی رود که در‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود ارباب زاده‬ ‫سیدامیرحسین تقوی‬ ‫برنامه های ایین گشایش دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران‬ ‫به دنب��ال اس��تقبال بی نظی��ر جامعه ف��والد و به درخواس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان زنجی��ره ف��والد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫برگزاری«دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران» با رویکرد‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬توسعه فناوری و افزایش توان تامین پایدار خواهیم‬ ‫بود‪ .‬این رویداد ملی به مدت ‪ ۴‬روز از امروز ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی امسال‬ ‫در سالن همایش ها و نمایشگاه های برج میالد برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ ۵۰‬حامی برای جشنواره ملی فوالد‬ ‫‪ ،‬دومین دوره از جش��نواره و نمایش��گاه ملی‬ ‫به گزارش‬ ‫ف��والد ایران با مش��ارکت بی��ش از ‪۵۰‬نهاد دولت��ی و خصوصی‪،‬‬ ‫تشکل ها و شرکت های فوالدی و معدنی و تامین کنندگان مطرح‬ ‫داخلی برگزار می ش��ود که در ان س��ازکارهای حمایت از تامین‬ ‫پایدار و کیفی داخلی مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حامی��ان ای��ن رویداد ملی عبارتن��د از معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬ستاد‬ ‫فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و مرک��ز همکاری های تحول‬ ‫و پیش��رفت ریاس��ت جمهوری‪ ،‬اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ای��ران و ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫تهران‪.‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ فوالدی و معدنی از جمل��ه‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد خراس��ان‪،‬‬ ‫هلدینگ میدکو‪ ،‬گس��ترش صنایع معدنی کاوه پارس‪ ،‬صنعتی و‬ ‫معدنی چادرملو‪ ،‬صنعتی و معدنی گل گهر‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد‬ ‫الی��اژی ایران‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪،‬‬ ‫ش��رکت توسعه اهن و فوالد گل گهر‪ ،‬اهن و فوالد غدیر ایرانیان‪،‬‬ ‫فوالد س��نگان‪ ،‬فوالداکسین خوزستان‪ ،‬ورق خودرو چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬صنایع ورق های پوشش دار تاراز‪ ،‬شرکت فنی مهندسی‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬گهرزمین‪ ،‬هلدینگ توکا فوالد‪ ،‬فوالد یزد‪ ،‬مجتمع‬ ‫فوالد صنعت بناب‪ ،‬شرکت فوالد غرب اسیا‪ ،‬شرکت اهن و فوالد‬ ‫ارفع‪ ،‬هلدینگ اپال پارسیان‪ ،‬شرکت هفت الماس و شرکت فوالد‬ ‫اصفهان‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و تامین کنندگانی از جمله توس��عه‬ ‫صنایع نفت و گاز سرو‪ ،‬کاوش جوش‪ ،‬گسترش فناوری خوارزمی‪،‬‬ ‫شرکت فرانسوز یزد‪ ،‬شرکت اهن مجد فراز و سایر حامیان از جمله‬ ‫بانک صادرات‪ ،‬شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک‪ ،‬شرکت‬ ‫بین المللی ایریسا‪ ،‬مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت‬ ‫نیرو و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‪.‬‬ ‫تش��کل های زنحیره فوالد از جمله انجمن اهن و فوالد‪ ،‬انجمن‬ ‫س��نگ اهن ایران‪ ،‬خانه معدن ایران‪ ،‬انجمن صنعت مواد نس��وز‪،‬‬ ‫انجمن مهندس��ی متالورژی و مواد ایران‪ ،‬اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫لوله و پروفیل فوالدی ایران‪ ،‬انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی‬ ‫ایران و اتحادیه سراسری تعاونی های تخصصی فوالد و معدن‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات ایین گشایش‬ ‫ایین گشایش جشنواره ملی فوالد امروز در سالن همایش های‬ ‫برج میالد تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫پذی��رش ش��رکت کنندگان از س��اعت ‪ ۸‬صب��ح و پ��س از ان‪،‬‬ ‫ایین گش��ایش جش��نواره ملی فوالد ایران با خوشامدگویی بهرام‬ ‫س��بحانی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫اغاز خواهد شد‪ .‬پس از ان شاهد سخنرانی ستاری معاون علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬رضا رحمانی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬اقامحم��دی رئیس گروه اقتص��ادی دفتر مقام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬خ��دادادی غریب پور معاون وزی��ر و رئیس هیات عامل‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪ ،‬وحدت رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران و محمود نوریان مدیرعامل‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خواهیم بود‪.‬‬ ‫امض��ای تفاهمنامه ه��ا و پنل تخصصی با موض��وع چالش ها و‬ ‫راهکارهای بومی سازی و توسعه فناوری‪ ،‬رونمایی از نخستین میز‬ ‫تعمیق ساخت داخل فوالد‪ ،‬تقدیر از برگزیدگان و پیشکسوتان از‬ ‫دیگر برنامه های گشایش دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی است ایین گش��ایش دومین جشنواره ملی فوالد‬ ‫ایران تا س��اعت ‪ ۱۳‬ادامه خواهد داش��ت و پس از ان‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫مل��ی فوالد ایران با حضور مقام ه��ای دولتی‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مدیران شرکت های معدنی و فوالدی راه اندازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات نمایشگاه بومی سازی زنجیره فوالد‬ ‫دومین نمایش��گاه ملی فوالد ایران با مش��ارکت بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫شرکت مطرح تولیدکننده و تامین کننده در زنجیره فوالد برگزار‬ ‫می شود‪ .‬یکی از ویژگی های این رویداد توجه ویژه به شرکت های‬ ‫تامین کننده دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ ها و شتاب دهنده ها در حوزه‬ ‫بومی س��ازی اس��ت که در یک س��الن ویژه توانمندی های خود را‬ ‫ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫براساس طبقه بندی فرصت های ساخت داخل در زنجیره اهن‬ ‫و فوالد‪ ،‬میزهای تخصصی مشترک در غرفه شرکت های فوالدساز‬ ‫در نظر گرفته شده تا بازدیدکنندگان و تامین کنندگان با سهولت‬ ‫و البته به طور تخصصی به دنبال ارائه توانمندی خود باشند‪.‬‬ ‫ترکیب تخصصی نمایش��گاه‪ ‬به این گونه است که تکمیل بانک‬ ‫اطالعاتی تامین کنندگان در نمایش��گاه ملی بومی سازی زنجیره‬ ‫ف��والد و تطابق توانمندی انها با فرصت های س��اخت داخل در ‪۴‬‬ ‫گروه انجام می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬مکانیک و س��یاالت ش��امل قطعات و تجهی��زات مکانیکی‬ ‫و انتق��ال م��واد و همچنی��ن قطع��ات و تجهی��زات پنوماتیکی‪،‬‬ ‫هیدرولیکی‪ ،‬تاسیساتی‪ ،‬روانکارها و ازمایشگاهی؛‬ ‫‪ -2‬برق و ابزار دقیق شامل قطعات و تجهیزات برقی‪ ،‬الکتریکی‪،‬‬ ‫ابزار دقیق‪ ،‬اتوماسیونی و ازمایشگاهی؛‬ ‫‪ -3‬مواد ش��امل مواد مصرفی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬استحصال پسماندها‪،‬‬ ‫فروالیاژها و نسوزها و تجهیزات وابسته؛‬ ‫‪ -4‬تحقیق و توس��عه و فناوری شامل متالورژی‪ ،‬فرایند‪ ،‬انرژی‬ ‫و محیط زیست‪ .‬‬ ‫میزهای تخصصی این ‪ ۴‬گروه در غرفه شرکت های تولیدکننده‬ ‫فوالد به طور مشترک طراحی و در نظر گرفته شده و کارشناسان‬ ‫و مدیران مربوط به طور تخصصی پذیرای تامین کنندگان خواهند‬ ‫بود‪ .‬تامین کنندگان داخلی نیز از طریق این طبقه بندی‪ ،‬با کارایی‬ ‫بیش��تری به معرفی توانمندی های خود می پردازند و نشس��ت ها‬ ‫و هم اندیش��ی های کاری بی��ن مدی��ران ش��رکت های فوالدی و‬ ‫تامین کنندگان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بومی س��ازی زنجیره فوالد در ‪ ۴‬روز از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی‬ ‫از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۶‬در س��الن های نمایشگاهی برج میالد پذیرای‬ ‫عالقه مندان است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگاه های اموزشی و پنل های تخصصی‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۴۰‬کارگاه اموزشی و پنل تخصصی همزمان‬ ‫ب��ا این جش��نواره و نمایش��گاه در س��الن های جنبی نمایش��گاه‬ ‫بومی س��ازی برگزار می ش��ود که ثبت نام کنندگان در جش��نواره‬ ‫می توانند به طور رایگان در هر کدام از انها شرکت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارگاه ها در موضوع های گوناگونی از جمله بومی س��ازی‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات اصلی در ش��رکت های گوناگون فوالدی و‬ ‫معدنی‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬اس��تاندارد و کیفیت‪،‬‬ ‫فوالد تمیز‪ ،‬تجهیزات معدنی و همچنین سامانه جامع بومی سازی‬ ‫زنجی��ره اه��ن و فوالد برگزار می ش��ود‪ .‬همچنی��ن چندین پنل‬ ‫تخصص��ی از جمله پرس��ش و پاس��خ درباره طرح ط��راوت بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬بومی س��ازی قالب های مس��ی ریخته گری مداوم‬ ‫از دیگر برنامه های این جشنواره و نمایشگاه است‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫بخ��ش بزرگی از بازار کاالی��ی ایران‪ ،‬جدا از‬ ‫مباحث فنی‪ ،‬تحت تاثیر ج��و روانی اتفاق های‬ ‫غیرمنتظره سیاس��ی قرار دارد‪ .‬متاثر از ماهیت‬ ‫مکانیس��م کش��ف قیمت فعلی حاکم بر بورس‬ ‫کاال درباره اصلی ترین عامل تعیین قیمت های‬ ‫ک��ف بازار مقاطع طوی��ل فوالدی‪ ،‬مردم خیلی‬ ‫منتظ��ر نوس��ان های هیجان��ی کاهش��ی در‬ ‫بازار مقاطع نباش��ند‪ .‬بس��یاری از خبر تحریم‬ ‫فوالدس��ازان نگران هس��تند‪ .‬انهایی که خرید‬ ‫نکرده ان��د و به نوعی از بازار ج��ا مانده اند‪ ،‬امید‬ ‫زیادی به ریزش قیمت ها و شروع روند کاهشی‬ ‫دارن��د و انهای��ی ک��ه خرید کرده ان��د و با موج‬ ‫افزایش��ی پی��ش رفته اند‪ ،‬از ری��زش احتمالی‬ ‫قیمت ه��ا و رون��د معکوس بازار بس��یار نگران‬ ‫هس��تند‪ .‬اصلی ترین عامل کنترل قیمت های‬ ‫ب��ازار مقاطع طویل فوالدی‪ ،‬مکانیس��م تعیین‬ ‫نرخ عرضه محصول نهایی در بورس کاالست که‬ ‫تابع یک س��ری عوامل و مقررات خودش است‬ ‫و س��ایر عوامل تاثیرگذار مثل نوسان های ارز یا‬ ‫سایر عوامل حتی تقاضا تاثیر مستقیم و سریع‬ ‫روی ان ن��دارد‪ .‬ن��رخ پایه عرضه مقاطع طویل‬ ‫فوالدی در ب��ورس کاال برای این هفته‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵‬هزار تومان بس��ته شده و از سویی با توجه به‬ ‫مکانیسم کشف قیمت فعلی‪ ،‬امکان کاهش این‬ ‫نرخ به این س��ادگی ها و به این زودی ها میس��ر‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬هفته ها زمان خواه��د برد تا اگر‬ ‫ش��مش در بورس کاال با ن��رخ رقابتی پایین تر‬ ‫معامله شود‪ ،‬انگاه شاید شاهد کاهش تدریجی‬ ‫نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فوالدی در بورس‬ ‫کاال باش��یم‪ .‬در حال حاضر بورس کاال از نرخ‬ ‫‪ ۵‬هزار تومانی کف بازار به نوعی حمایت کرده‬ ‫و در ای��ن میان ممکن اس��ت برخی از تاجران‬ ‫و یا حت��ی تولیدکنن��دگان کوچک تر به دلیل‬ ‫رکود احتمالی پیش رو و خریدهای پایین تر در‬ ‫مواردی اقدام به کف شکنی کنند که در این باره‬ ‫باید منتظر واکنش بازار ماند تا ببینیم چه پیش‬ ‫خواهد امد‪ .‬قدر مس��لم وقوع هرگونه مس��ائل‬ ‫غیرمنتظره دیگر سیاس��ی همچون گذشته در‬ ‫ایجاد جو هیجانی مثبت یا منفی بازار تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود اما خوب یا بد از انجایی که س��نگ‬ ‫بنای مکانیسم فعلی ازسوی فوالدسازان بزرگ‬ ‫تعریف شده‪ ،‬انقدر که هیجان های افزایشی در‬ ‫تس��ریع روند افرایش قیمت های بازار هم راستا‬ ‫با این مکانیسم اثرگذار است‪ ،‬در روند معکوس‬ ‫بازار این گونه نیس��ت و تا ح��د زیادی به دلیل‬ ‫ماهیت ان مقاومت از خود نشان می دهد‪.‬‬ ‫واکنش فوالد مبارکه‬ ‫به تحریم های‬ ‫جدید امریکا‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه در واکن��ش به اعمال‬ ‫تحریم های جدید امریکا دس��ت به شفاف سازی‬ ‫زد و اع�لام کرد‪ :‬با توجه ب��ه اقدام هایی اجرایی‬ ‫این تصمیم اثری بر س��ود هر س��هم این شرکت‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬به گزارش بورس پرس‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه که با سرمایه ‪ ۲۰.۹‬میلیارد تومانی‬ ‫به عنوان دومین ش��رکت بزرگ بورسی از لحاظ‬ ‫سرمایه اسمی به شمار می رود‪ ،‬پیرو اخبار منتشر‬ ‫شده در پایگاه خبری داخلی و خارجی مبنی بر‬ ‫اعمال تحریم های جدید امریکا علیه شرکت های‬ ‫فوالدس��ازی دس��ت به شفاف س��ازی زد‪ .‬براین‬ ‫اس��اس‪ ،‬طهمورث جوانبخ��ت‪ ،‬معاون اقتصادی‬ ‫و مال��ی فوالد اعالم ک��رد‪ :‬فوالد مبارکه به همراه‬ ‫ش��رکت زیرمجموعه (فوالد هرمزگان جنوب) از‬ ‫س��ال گذش��ته و پس از قرار گرفتن در فهرست‬ ‫تحریم های ثانویه‪ ،‬اقدام به اتخاذ استراتژی های‬ ‫مناس��ب در حوزه های گوناگون عملیات کرده و‬ ‫ب��ا توجه به اقدام های اجرایی انجام ش��ده در این‬ ‫زمینه‪ ،‬تصمیم فوق تاثیری بر سود هر سهم این‬ ‫شرکت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابراین گ��زارش‪ ،‬وزارت خزان��ه داری امریکا‬ ‫تحریم ه��ای جدید برای ف��والد و اهن و ‪ ۸‬مقام‬ ‫ایران��ی وضع کرد ک��ه ش��رکت های الومینیوم‬ ‫المه��دی‪ ،‬اه��ن و اس��تیل اف��را‪ ،‬چادرمل��و‪،‬‬ ‫ف��والد مبارک��ه‪ ،‬گل گه��ر‪ ،‬دریای��ی هنگی��اون‬ ‫چین‪ ،‬ف��والد هرم��زگان‪ ،‬فوالد الی��اژی ایران‪،‬‬ ‫الومینی��وم ای��ران‪ ،‬ف��والد و اه��ن غدیر‪ ،‬خالق‬ ‫تدبیر پارس‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫مل��ی م��س‪ ،‬ف��والد اکس��ین‪ ،‬تج��اری پامچل‬ ‫پک��ن‪ POWER ANCHOR ،‬مس��تقر در‬ ‫سیش��ل‪REPUTABLE TRADING ،‬‬ ‫‪ SOURSE‬مس��تقر در عم��ان و فوالد صبا در‬ ‫شمار این تحریم ها قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمود ارباب زاده‪ ،‬مدیرعامل فوالد سفیددشت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جش��نواره و نمایشگاه‬ ‫مل��ی فوالد حرکت بس��یاری خوبی بود که از س��ال‬ ‫گذش��ته از س��وی انجمن تولیدکنندگان فوالد اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ارب��اب زاده در ادامه افزود‪ :‬در ای��ن میان موضوعی‬ ‫ک��ه باید ب��ر ان تاکی��د داش��ت‪ ،‬این اس��ت که اگر‬ ‫زمان��ی تحریم ها ه��م پای��ان یافت‪ ،‬این نباش��د که‬ ‫دس��ت اندرکاران تاکید بر بومی س��ازی را رها کنند و‬ ‫دوباره سراغ واردات بروند و زمینه ان را فراهم کنند‪،‬‬ ‫چراکه قب�لا زمانی که تحریم ها کمرنگ می ش��د به‬ ‫س��راغ واردات می رفتیم و زمانی که تحریم ها شدت‬ ‫پیدا می کرد با حرارت پیگیر بومی س��ازی می شدیم‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که باید ب��دون توجه به موضوع‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬تمرک��ز همیش��گی ما بر بومی س��ازی در‬ ‫صنعت فوالد باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به موض��وع کیفیت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬موض��وع دیگ��ر‪ ،‬کیفیت محصوالت اس��ت‪ .‬در‬ ‫زمین��ه کیفی��ت و مزیت ه��ای ان باید ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده به طور مش��ترک روی ان‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد سفیددش��ت درباره دستاوردهای‬ ‫دوره گذش��ته جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد برای‬ ‫واحدهای فوالدی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬س��ال گذش��ته چون‬ ‫نخستین دوره این جش��نواره و نمایشگاه بود‪ ،‬بیشتر‬ ‫اقدام ها صرف گرداوری اطالعات ش��د اما امس��ال با‬ ‫توج��ه به وقت و س��رمایه گذاری که روی ش��رکت ها‬ ‫انجام ش��ده امیدواریم از مرحله جمع اوری اطالعات‬ ‫عب��ور کنیم و ش��اهد نتای��ج عملیاتی بهت��ری برای‬ ‫زنجیره فوالد باشیم‪.‬‬ ‫ارباب زاده در پاسخ به این پرسش که شرکت فوالد‬ ‫سفیددشت چه دستاوردی برای نمایشگاه بومی سازی‬ ‫زمینه نانو فناوری فعالیت دارد و چندین س��ال است‬ ‫محص��ول دانش بنیان خ��ود را ارائه می کند‪ .‬تقوی در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته برای نخستین بار‬ ‫در نمایش��گاه حضور داش��تیم و بس��یاری از رقیبان‬ ‫ما حضور نداش��تند‪ ،‬البته بیش��تر شرکت های بزرگ‬ ‫فوالدی امده بودند‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬برخی از شرکت ها برای‬ ‫خری��د فناوری‪ ،‬تجهی��زات و قطع��ات داخلی حضور‬ ‫داش��تند و تاکید انها بر محصوالت داخلی بود و این‬ ‫بزرگ ترین مزیت نمایشگاه ملی فوالد به شمار می امد‪.‬‬ ‫ش��رکت ها با انگیزه حضور داشتند‪ .‬امیدواریم دومین‬ ‫دوره نمایشگاه با قدرت بیشتری تاکید بر بومی سازی‬ ‫را دنب��ال کند‪ .‬در نمایش��گاه نخس��ت توانس��تیم با‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه تعامل بیش��تری برقرار کنیم‬ ‫و بازخورده��ای بس��یار خوب��ی ب��رای م��ا به دنب��ال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نانو فناوران ادامه داد‪ :‬امسال نیز‬ ‫قصد داریم با قدرت بیش��تری که در نمایشگاه حضور‬ ‫داش��ته باش��یم و امیدواریم ش��رکت های دیگر نیز با‬ ‫تمام توان حضور داش��ته باشند و تعامل های بیشتری‬ ‫ش��کل بگیرد‪ .‬ش��رکت های دانش بنیان حضور بیابند‬ ‫و ش��رکت های ف��والدی از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫حمایت به عمل اورند‪ .‬یکی از مزیت های این نمایشگاه‬ ‫تاکی��د هم ب��ر تولیدکنن��ده و هم ب��ر مصرف کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقوی در پاسخ به این پرسش که جای شرکت های‬ ‫دانش بنیان در نمایشگاه تا چه اندازه خالی بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سال گذش��ته ش��رکت های دانش بنیان انگشت شمار‬ ‫بودن��د‪ .‬بای��د در ای��ن دوران که با تحریم ه��ا روبه رو‬ ‫هس��تیم به ش��رکت های دانش بنیان بهای بیشتری‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که ش��رکت های‬ ‫ف��والدی برای تامی��ن نیاز خود بیش��تر به س��امانه‬ ‫فهرس��ت تامین کنندگان خود توجه دارند و کمتر به‬ ‫سمت شرکت های دانش بنیان پیش می روند و در این‬ ‫راستا بیشتر از کیفیت به قیمت توجه دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫بس��یار علم��ی کار می کنن��د م��ا نی��ز توق��ع داریم‬ ‫واحده��ای تولی��دی به عل��م و موض��وع کیفیت بها‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تدبیری‬ ‫هوشمندانه‬ ‫در مقابل‬ ‫تحریم فلزات‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به مناس��بت‬ ‫دومین جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد به بررسی لزوم‬ ‫بومی س��ازی در شرایط تحریم پرداخته است‪ .‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬بهران سبحانی عنوان کرد‪ :‬بالندگی هر کشوری‬ ‫در گ��رو رش��د و حمای��ت از ایده ه��ای نو در ان کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬در همین راس��تا اولویت جش��نواره ملی فوالد و‬ ‫نمایشگاه بومی سازی در زنجیره فوالد همواره حمایت از‬ ‫شرکت های استارت اپی و دانش بنیان ها و تامین کنندگان‬ ‫مستعد کشور است‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی که حکام‬ ‫سلطه گر قصد دارند با اعمال تحریم های پیاپی بر صنعت‬ ‫ف��والد ایران و ایجاد محدودیت ه��ای بین المللی در این‬ ‫صنعت اشتغالزا و ارزاور اخالل ایجاد کنند‪ ،‬وظیفه داریم‬ ‫با اتخاذ تدابیر هوش��مندانه و تبدیل تهدیدها به فرصت‬ ‫زمین��ه را ب��رای رونق بیش از پیش ای��ن صنعت فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬سبحانی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از ستون های اصلی‬ ‫مقابل��ه ب��ا چنین تهدیدی‪ ،‬ایده هایی هس��تند که از دل‬ ‫شرکت های دانش بنیان برمی خیزند‪ .‬دلیل این مسئله هم‬ ‫به این باز می گردد که نواوری در ذات این شرکت هاست‪.‬‬ ‫ت��ا پیش از تحریم ها با توجه به اینکه کارها رویه معمول‬ ‫خ��ود را ط��ی می کردند و تامین قطع��ات و تجهیزات از‬ ‫خارج به س��هولت قابل انجام ب��ود‪ ،‬توان تامین داخلی تا‬ ‫به این حد توجه نمی شد‪ ،‬اما با تحریم های همه جانبه ای‬ ‫که صنعت کش��ور را تهدید کردن��د تقاضا برای خدمات‬ ‫تامین کنندگان داخلی و به ویژه شرکت های دانش محور‬ ‫بیش��تر ش��د و بار صنعت ب��ر دوش این ش��رکت ها قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از تشکل های مردم نهاد و پیشتاز‬ ‫در حوزه اس��تقبال از ایده های نو‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ای��ران و اعض��ای تولیدکننده ان اس��ت که نگاه‬ ‫غیرش��عاری به بومی سازی و جلب مشارکت شرکت های‬ ‫برت��ر تامین کننده دارد‪ .‬تالش هایی ک��ه این انجمن در‬ ‫چند سال گذشته در زمینه بومی سازی انجام داده است‬ ‫دنباله دار خواهد بود‪ .‬جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد که‬ ‫س��ال گذش��ته برگزار شد و مورد اس��تقبال هر دو طرف‬ ‫تولی��د و مص��رف قرار گرف��ت‪ ،‬گوش��ه ای از تالش های‬ ‫فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران صنعت فوالد کش��ور‬ ‫در ای��ن انجمن صنفی برای حرکت به س��وی اینده بهتر‬ ‫صنعت فوالد و صنایع معدنی کشور است‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران ادامه داد‪ :‬در همین راس��تا‬ ‫و در حمای��ت از تالش های فع��االن حوزه صنعت اهن و‬ ‫فوالد در زمینه بومی س��ازی‪ ،‬طی نشست های متعددی‬ ‫که با تولیدکنندگان برگزار ش��د تاسیس صندوقی برای‬ ‫حمایت مالی از تالش های بومی سازی و استارت اپ ها و‬ ‫مشارکت در سرمایه گذاری های ریسک پذیر به عنوان یک‬ ‫ضرورت مطرح ش��د و در نهای��ت انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران نخستین گام برای تاسیس«صندوق پژوهش‬ ‫و فناوری» را با همکاری و مشارکت شرکت های فوالدی‬ ‫برداش��ت که ویژگی های این صندوق در پاییز امسال در‬ ‫ایین��ی در ایمیدرو معرفی ش��د‪ .‬س��بحانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد سعی دارد با جلب مشارکت‬ ‫س��ایر نهاده��ای صنفی به افزایش س��هم تامین داخلی‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬با توجه به نقش��ی که نمایشگاه و جشنواره‬ ‫ملی فوالد در انسجام بخشیدن به تالش های بومی سازی‬ ‫در کش��ور دارد‪ ،‬فرصت مناسبی برای همه جامعه اهن و‬ ‫فوالد کشور فراهم شده که در این رویداد مشارکت کنند‬ ‫تا ش��اهد صنعتی پایدار‪ ،‬چابک‪ ،‬جهانی‪ ،‬همراه با مزیت‬ ‫رقابتی و دانش محور باشیم‪.‬‬ ‫فضای بازار‬ ‫متاثر از‬ ‫حوادث‬ ‫سیاسی‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫امار صادرات بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪:‬‬ ‫صادرات بنگاه های کوچک و متوسط تا پایان‬ ‫اذر از مرز ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر گذشت‪.‬‬ ‫اصغر مصاح��ب در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬لوازم خانگ��ی‪ ،‬مواد پلیمری و‬ ‫پالس��تیکی‪ ،‬مواد ش��یمیایی‪ ،‬فرش‪ ،‬چرم و‬ ‫کیف دس��تی‪ ،‬عمده کااله��ای صادراتی را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬کم��ک ب��ه راه ان��دازی‬ ‫ش��رکت های مدیری��ت صادرات و تش��کیل‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی (تجمیع واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده و صادرات��ی ب��رای عرض��ه‬ ‫کاالهای ش��ان با برند مش��ترک یا به صورت‬ ‫متحدالشکل)‪ ،‬دو فعالیت عمده ای است که‬ ‫ازس��وی این س��ازمان برای توسعه صادرات‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط انجام می شود‪.‬‬ ‫این مسئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا امروز ‪۷۲‬‬ ‫کنسرس��یوم صادراتی و ‪ ۶۵‬شرکت مدیریت‬ ‫صادرات شکل گرفته و فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬حض��ور در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی در راستای تقویت صنایع کوچک‬ ‫و حض��ور در بازار ان کش��ورها را برای این‬ ‫صنای��ع مثب��ت ارزیابی ک��رد و گف��ت‪ :‬به‬ ‫همی��ن منظ��ور کارگاه های اموزش��ی برای‬ ‫کنسرس��یوم های صادرات��ی و ش��رکت های‬ ‫مدیری��ت صادرات برگزار ش��ده تا با مبانی‪،‬‬ ‫اصول و موارد حقوقی صادرات اشنا شوند‪.‬‬ ‫مصاحب افزود‪ :‬عمده اموزش ها در زمینه‬ ‫غرفه ارای��ی‪ ،‬نحوه معرفی ش��رکت ها‪ ،‬انجام‬ ‫مکاتبات‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬مسائل فنی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات صنایع دستی و کشاورزی همدان کاهش یافت‬ ‫گ�روه اس�تان ها‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال صادرات‬ ‫اس��تان از گم��رک همدان از نظ��ر ارزش به ‪۸۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۷۱‬هزار دالر و از لحاظ وزن به ‪۴۷۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۶‬تن رسید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان‬ ‫ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬صادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از‬ ‫نظر ارزشی ‪ ۳۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همدان‪ ،‬حمیدرضا متین با بیان‬ ‫اینکه از ابتدای امس��ال ‪ ۹‬قلم صنایع دس��تی از‬ ‫اس��تان صادر ش��ده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این اقالم ‪۳۷۲‬‬ ‫هزار دالر برای همدان ارزاوری داشت اما نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته از نظر ارزشی ‪۹۲‬‬ ‫درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬از ابتدای امس��ال در مجموع ‪۱۴۱‬‬ ‫قلم کاالی اس��تان به ‪ ۳۷‬کش��ور جه��ان صادر‬ ‫ش��ده که این میزان در س��ال گذشته ‪ ۲۲۸‬قلم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان‬ ‫افزود‪ :‬صادرات در بخش معدن ‪ 7‬میلیون و ‪۵۴۵‬‬ ‫ه��زار دالر بوده که ‪ ۸.۷‬درصد از س��بد صادرات‬ ‫استان سهم را به خود اختصاص می دهد و نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۰۰‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫متین ب��ا بیان اینکه ‪ 8‬قل��م محصول معدنی‬ ‫از همدان به کش��ورهای جهان صادر می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فروس��یلیس با صادرات ‪ 7‬میلیون و ‪۴۲۵‬‬ ‫هزار دالر چهارمین کاالی عمده صادراتی استان‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ارزش ص��ادرات م��واد ش��یمیایی را ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۹۸۳‬ه��زار دالر اعالم ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫این بخش س��هم ‪ ۱۲.۷‬درصد از صادرات استان‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داده و از نظ��ر ارزش��ی‬ ‫‪ ۷۹‬درصد نس��بت به ‪ 9‬ماه س��ال گذشته رشد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ص��ادرات بخش صنعت ‪۴۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰۱‬ه��زار دالر ب��ا وزن ‪ ۴۳۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۳۲‬تن ب��وده که س��همی ‪ ۵۵.۵‬درصدی را از‬ ‫صادرات اس��تان به خود اختصاص داده و نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی کاهش‬ ‫‪ ۲۶‬درصدی دارد‪ .‬متین با اشاره به صادرات ‪۹۱‬‬ ‫قل��م کاالی صنعتی از همدان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین این اقالم میلگرد اجدار اس��ت و سیم‬ ‫مس��ی بدون عایق‪ ،‬کلینکر خاکس��تری سیمان‪،‬‬ ‫موت��ور کولر ابی و رب گوج��ه فرنگی به ترتیب‬ ‫محصوالت مشتری پس��ند ما در ان سوی مرزها‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬بخش کش��اورزی نیز ب��ا ‪ ۲۴‬نوع‬ ‫محصول در س��بد صادراتی اس��تان سهم ‪۲۲.۴‬‬ ‫درص��دی دارد و در ‪ ۹‬ماه امس��ال توانس��ت ‪۱۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۶۸‬ه��زار دالر برای همدان ارزاوری‬ ‫داشته باشد که کشمش تیزابی و انگور مهم ترین‬ ‫این محصوالت است‪.‬‬ ‫نخستین فرهنگ نامه شهروندی ایران در اصفهان رونمایی می شود‬ ‫بهم�ن راع�ی‪ -‬ش��هردار اصفه��ان از رونمایی نخس��تین‬ ‫فرهنگ نامه ش��هروندی ایران که ازسوی ش��هرداری اصفهان‬ ‫تدوین ش��ده خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این فرهنگ نام��ه به اگاهی‬ ‫بیش��تر ش��هروندان از حق��وق و تکالیف خ��ود کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬قدرت اله نوروزی در ارتباط‬ ‫زنده رادیویی با برنامه «س�لام اصفهان» اظهار کرد‪ :‬در هفته‬ ‫گذشته بعد از شهادت سردار سلیمانی که همه ما را اندوهگین‬ ‫ک��رد در چند اتفاق دیگر متاس��فانه تع��دادی از هموطنان ما‬ ‫جان خود را از دس��ت دادند که به خانواده های انها تس��لیت‬ ‫می گویم‪ .‬در س��انحه هوایی بوئینگ چند همشهری اصفهانی‬ ‫هم جان باختند که برای بازماندگان انها از خداوند طلب صبر‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در صحن علنی شورای شهر اصفهان‬ ‫فرهنگ نام��ه بزرگ ش��هروندی که نخس��تین فرهنگ نامه در‬ ‫کش��ور است رونمایی می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این فرهنگ نامه‬ ‫ازس��وی ش��هرداری اصفهان تدوی��ن ش��ده و مجموعه ای از‬ ‫اطالعات‪ ،‬قوانین و مقررات و شامل ‪ ۱۲‬موضوع است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفه��ان با بیان اینک��ه این موضوع��ات در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل و ترافیک‪ ،‬پس��ماند‪ ،‬فضای س��بز‪ ،‬اتش نش��انی‪،‬‬ ‫مدیریت خش��م‪ ،‬مدیریت هیجان‪ ،‬بهداشت و سالمت عمومی‪،‬‬ ‫س�لامت و اخالق ش��هروندی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این فرهنگ نامه‬ ‫به صورت کاربردی در اختیار دانشجویان‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬رسانه ها‬ ‫و همه مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این فرهنگ نامه در ‪ ۱۰‬جلد تهیه ش��د ه و به‬ ‫شهروندان کمک می کند از قوانین و مقررات اطالع پیدا کنند‬ ‫و ب��ا مطالعه این فرهنگ نامه با حقوق خود اش��نا ش��وند و از‬ ‫تکالیف خود اگاهی پیدا کنند‪.‬‬ ‫نوروزی افزود‪ :‬با این فرهنگ نامه‪ ،‬فرایند اموزش شهروندی‬ ‫هم هدفمند می شود و به صورت کاربردی در اختیار شهروندان‬ ‫ق��رار می گیرد و می تواند منبع مهمی برای همه کالنش��هرها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬یک نس��خه از این فرهنگ نامه در نشس��ت‬ ‫شهرداران کالنشهرها در یزد‪ ،‬در اختیار شهرداران قرار گرفت‬ ‫و در ایران‪ ،‬اصفهان نخس��تین کالنش��هری اس��ت که چنین‬ ‫فرهنگ نامه ای را تدوین کرده است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬از س��امانه های هوش��مند و‬ ‫تجهیزات زیرس��اختی ترافیک شهر اصفهان نیز با اعتبار ‪۴۰۲‬‬ ‫میلیارد ریال بهره برداری شد‪.‬‬ ‫ای��ن پ��روژه ش��امل ‪ ۵۸۰‬س��امانه هوش��مند ترافیک��ی‬ ‫و ‪ ۱۳‬س��امانه متح��رک ثب��ت تخلف��ات ایس��تایی و پ��روژه‬ ‫زیرس��اختی کنت��رل ترافی��ک اس��ت و اث��رات زی��ادی در‬ ‫هوشمندس��ازی ترافیک ش��هر و حل مش��کالت ای��ن حوزه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا فعال ش��دن این س��امانه و هم��کاری همه‬ ‫شهروندان زمینه کاهش مشکالت ترافیکی و تخلفات رانندگی‬ ‫فراهم می ش��ود و امیدواریم ش��هروندان از ارامش بیش��تری‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اگرچه با انتش��ار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و‬ ‫توضیح فرمانده هوافضای س��پاه درباره شلیک اشتباه‬ ‫به هواپیمای مس��افربری‪ ،‬پرونده ام��ا و اگرها درباره‬ ‫س��انحه س��قوط بوئینگ ‪ ۷۳۷‬اوکراین بسته شد اما‬ ‫هن��وز برخی ابهام ها در حاش��یه ای��ن موضوع وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از جمل��ه اینکه چرا در ان ش��رایط‪ ،‬پروازهای‬ ‫مسافربری متوقف نشد؟‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بعد از سقوط پرواز ‪ ۷۵۲‬شرکت‬ ‫هواپیمایی اوکراین در صبح چهارش��نبه ‪ ۱۸‬دی که‬ ‫منجر به کش��ته شدن همه ‪ ۱۷۶‬سرنشین ان‪ ،‬شامل‬ ‫تعداد زیادی از ایرانیان ساکن یا دانشجو در کانادا شد‪،‬‬ ‫فضای رسانه ها تا چند روز سرشار از مطالب متناقض‬ ‫بود‪ .‬ویدئوهای منتش��ر ش��ده در فضای مجازی‪ ،‬این‬ ‫سقوط را به پرتاب موشک ارتباط می داد اما مسئوالن‬ ‫صنعت هوانوردی ایران و برخی کارشناسان این حوزه‬ ‫می گفتند چنین چیزی امکان پذیر نیس��ت و هواپیما‬ ‫به دلیل نقص فنی سقوط کرده است‪ .‬سرانجام صبح‬ ‫ش��نبه ‪ ۲۱‬دی‪ ،‬س��تاد کل نیروهای مسلح بیانیه ای‬ ‫منتش��ر و اع�لام کرد ای��ن هواپیما در اث��ر برخورد‬ ‫موشکی سقوط کرده که به اشتباه از سوی یک پایگاه‬ ‫نظامی ایرانی شلیک شده است‪.‬‬ ‫بعد از انتشار این بیانیه‪ ،‬سردار امیرعلی حاجی زاده‪،‬‬ ‫فرمانده هوافضای س��پاه در یک نشست خبری اعالم‬ ‫کرد اظهارنظرهای بیان ش��ده از س��وی مس��ئوالن‬ ‫صنعت هوانوردی مبنی بر رد احتمال برخورد موشک‬ ‫با این هواپیما‪ ،‬به دلیل بی اطالع بودن انها از عملیات‬ ‫بوده و انها تقصیری ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا پروازهای مسافری متوقف نشد؟‬ ‫پس از اعالم علت واقعی س��انحه پیش امده برای‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۳۷‬اوکراین‪ ،‬یکی از مهم ترین و پرتکرارترین‬ ‫پرسش های مردم این است‪ :‬چرا پروازهای مسافربری‬ ‫در ان شرایط خاص‪ ،‬قطع نشده بود؟‬ ‫حاجی زاده در نشس��ت خبری روز ش��نبه خود در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا نباید فضای کشور چند‬ ‫س��اعتی از پروازهای مس��افری خالی می شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«از دید من در ش��رایط جنگی باید این اتفاق ازسوی‬ ‫مسئوالن ذی ربط می افتاد اما به هر ترتیب نیفتاد‪ .‬اگر‬ ‫اشتباهی وجود دارد در بخش نیروهای مسلح است و‬ ‫در بخش دولتی و کشوری و شرکت فرودگاه ها هیچ‬ ‫قصور و تقصیری وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگ��ر از انها می خواس��تیم انج��ام می دادند‪ ،‬چون‬ ‫مس��ئول این کار ما نبودیم و کسان دیگری باید این‬ ‫کار را می کردند‪».‬‬ ‫در سخنان حاجی زاده به طور صریح اعالم نشده که‬ ‫مس��ئول توقف پروازهای مسافربری در شرایط خاص‬ ‫صبح چهارش��نبه ‪ ۱۸‬دی چه شخص یا نهادی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر س��ردار س�لامی‪ ،‬فرمانده س��پاه‬ ‫ک��ه ش��نبه به مجلس ش��ورای اس�لامی رفت��ه بود‬ ‫ت��ا در نشس��ت غیرعلنی‪ ،‬درب��اره جزئیات س��انحه‬ ‫بوئین��گ اوکراین توضی��ح دهد‪ ،‬اعالم ک��رده توقف‬ ‫پروازه��ای مس��افربری در حیط��ه وظای��ف ای��ن‬ ‫نهاد نیست‪.‬‬ ‫علیرضا رحیمی‪ ،‬نماینده م��ردم تهران در مجلس‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرمانده س��پاه که شنبه به مجلس شورای اسالمی رفته بود تا در‬ ‫نشس��ت غیرعلنی‪ ،‬درباره جزئیات سانحه بوئینگ اوکراین توضیح‬ ‫دهد‪ ،‬اعالم کرده توقف پروازهای مس��افربری در حیطه وظایف این‬ ‫نهاد نیست‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ای��ن زمین��ه به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫س��ردار س�لامی درباره اینکه چرا ان زمان پروازهای‬ ‫مسافربری متوقف نشده گفت که مسئولیت پروازهای‬ ‫مسافربری با سپاه نیس��ت‪ .‬بنابراین سپاه مسئولیتی‬ ‫برای توقف پروازهای مسافربری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت فرودگاه ها‪ :‬مسئول نبودیم‬ ‫ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی ای��ران نیز‬ ‫در بیانی��ه ای ک��ه روز ش��نبه در خبرگ��زاری ایلن��ا‬ ‫منتشر ش��د‪ ،‬اعالم کرد مس��ئولیت توقف پروازهای‬ ‫مس��افری در ان روز خ��اص ب��ر عهده این ش��رکت‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن بیانیه امده اس��ت‪« :‬مرک��ز کنترل فضای‬ ‫کش��ور بخش��ی از عملی��ات هوان��وردی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی ایران بوده و مس��ئولیت‬ ‫هدای��ت و کنترل پروازه��ای عب��وری و داخلی (در‬ ‫فاز ‪ )EN-ROUTE‬را برعهده داش��ته اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫نه��اد تصمیم گیر برای انجام یا انجام نش��دن پروازها‬ ‫در ش��رایط خاص نیس��ت‪ .‬همچنین در ساعت های‬ ‫انج��ام عملی��ات انتقام و بر اس��اس ش��یوه نامه های‬ ‫موج��ود بین ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی‬ ‫ای��ران و مب��ادی ذی رب��ط‪ ،‬هم��ه هماهنگی ها برای‬ ‫هم��ه پروازه��ای عب��وری و داخل��ی انج��ام ش��ده‬ ‫است‪».‬‬ ‫‹ ‹باید از سازمان هواپیمایی می خواستند‬ ‫معاون پیشین س��ازمان هواپیمایی کشوری معتقد‬ ‫اس��ت توقف پروازهای مسافربری باید با دستور نهاد‬ ‫حاکمیتی صنعت هوانوردی پیگیری می شد‪.‬‬ ‫علیرض��ا منظ��ری ب��ه ایس��نا گف��ت‪ :‬در چنی��ن‬ ‫ش��رایط خاصی بای��د نیروهای مس��لح از س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری به عن��وان نماین��ده دولت در‬ ‫ای��ن ح��وزه بخواهد که حال��ت ممنوع��ه را در یک‬ ‫بخش یا کل فضای کش��ور برای س��اعت یا روزهایی‬ ‫اعمال کند‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت اگر نیروهای مس��لح درخواس��ت‬ ‫کنند و هیات دولت تصویب کند‪ ،‬سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری می تواند ان را اجرا کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در برخ��ی کش��ورها رئیس جمه��وری‬ ‫فرمانده نیروهای مسلح نیز است و در چنین شرایطی‬ ‫رئیس جمه��وری اقدام به طرح‪ ،‬تصویب و اجرای این‬ ‫قان��ون می کند اما در کش��ور ما این دو س��مت یکی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫دبیر پیش��ین انجمن ش��رکت های هواپیمایی نیز‬ ‫معتقد اس��ت توق��ف پروازه��ای مس��افربری باید با‬ ‫تقاضای نهادهای امنیتی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫حمید غوابش به ایس��نا گفت‪ :‬تش��خیص مس��ائل‬ ‫امنیت��ی و اینک��ه ش��دت و می��زان مالحظ��ات‬ ‫امنیتی چقدر اس��ت ب��ا نهادهای امنیت��ی و نظامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫انه��ا باید مش��خص کنند ک��ه می خواهند در چه‬ ‫بخش��ی از خاک کش��ور فضای خالی یا پرواز ممنوع‬ ‫اعالم ش��ود چرا که انها داده های مرتبط با مالحظات‬ ‫امنیت��ی یا عملیات های نظام��ی را در اختیار دارند و‬ ‫بای��د این اطالع��ات را به مقام��ات غیرنظامی انتقال‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫پروازهای اروپایی تغییر مسیر دادند‬ ‫اژانس امنیت هوایی اتحادیه اروپا به ایرالین های اروپایی هش��دار داده که از پرواز‬ ‫بر فراز اسمان ایران بپرهیزند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اژانس امنیت هوانوردی اروپا ب��ه عنوان نهادی تخصصی تحت‬ ‫نظ��ر اتحادیه اروپا که در زمینه ایمنی هوانوردی غیرنظامی و مس��افربری به وضع و‬ ‫اعمال قوانین و مقررات می پردازد‪ ،‬به تازگی در بیانیه ای جدید به همه ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی اروپایی هش��دار داده که ت��ا اطالع ثانوی بر فراز اس��مان ای��ران پرواز‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫این اژانس پیش تر نیز در اطالعیه ای به این ایرالین ها اعالم کرده بود در ارتفاع زیر‬ ‫‪ ۲۵‬هزار پایی در اسمان این کشور پرواز نکنند‪.‬‬ ‫چن��د روز پی��ش ی��ک فرون��د هواپیم��ای مس��افربری بوئین��گ ‪ ۷۳۷‬متعلق به‬ ‫ایرالین اوکراینی در حوالی تهران با ‪ ۱۷۶‬نفر مس��افر و خدمه پروازی س��قوط کرد‬ ‫که بعد مش��خص ش��د به علت افزایش تنش های سیاس��ی و نظامی می��ان ایران و‬ ‫امری��کا و وضعی��ت هش��دار‪ ،‬پس از پاس��خ موش��کی ایران ب��ه پایگاه عین االس��د‬ ‫ایاالت متحده در عراق‪ ،‬از س��وی پدافند هوایی به اش��تباه م��ورد اصابت قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون چه می گوید؟‬ ‫اگرچه س��ازمان هواپیمایی کش��وری بعد از انتشار‬ ‫بیانیه ارتش مبنی بر ش��لیک اش��تباه ب��ه هواپیمای‬ ‫مس��افربری‪ ،‬بیانیه ای منتش��ر و بابت بی��ان نظرات‬ ‫نادرس��ت درباره دالیل س��قوط هواپیمای بوئینگ و‬ ‫رد قاطعانه احتمال برخورد موشک‪ ،‬عذرخواهی کرد‬ ‫ام��ا در این بیانیه‪ ،‬هیچ س��خنی درباره علت متوقف‬ ‫نشدن پروازهای مس��افری در ان ساعت بیان نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که براس��اس م��اده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫هواپیمایی کش��وری‪ ،‬در ش��رایط امنیت��ی و نظامی‪،‬‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری با تصویب هیات وزیران‬ ‫و دولت می تواند بخش��ی یا همه منطق��ه پروازی را‬ ‫محدود کند‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۱۰‬قان��ون س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری‬ ‫می گوی��د‪« :‬اداره کل هواپیمایی کش��وری می تواند‬ ‫در م��واردی ک��ه امنی��ت عمومی یا دالی��ل نظامی‬ ‫ایج��اب می کند‪ ،‬ب��ا تصویب هی��ات وزی��ران‪ ،‬پرواز‬ ‫هواپیمای ایرانی و خارجی را بر فراز بخش��ی از خاک‬ ‫کش��ور ممنوع یا محدود یا مقید به ش��رایط خاصی‬ ‫کند‪».‬‬ ‫تشخیص مسائل‬ ‫امنیتی و اینکه‬ ‫شدت و میزان‬ ‫مالحظات امنیتی‬ ‫چقدر است با‬ ‫نهادهای امنیتی‬ ‫و نظامی است‬ ‫انسدادی در شبکه ریلی وجود ندارد‬ ‫مع��اون وزی��ر راه وشهرس��ازی درب��اره تخری��ب‬ ‫زیرس��اخت های خط اهن زاهدان‪ -‬میرج��اوه بر اثر‬ ‫اب گرفتگ��ی گفت‪ :‬این خط قدمت ‪ ۱۰۰‬س��اله دارد‬ ‫و تعمیر اساسی ان جزو اولویت ها است‪.‬‬ ‫س��عید رس��ولی در گفت وگو با ایلنا درباره مسدود‬ ‫ش��دن خط اهن زاهدان‪ -‬میرجاوه که مس��یر اتصال‬ ‫پاکستان به ایران اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این خط قدمت‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��اله دارد و از جمل��ه خط��وط ف��وق عریض‬ ‫اس��ت که فق��ط قطارهای پاکس��تان با اس��تفاده از‬ ‫ان وارد زاه��دان ش��ده و محموله ه��ا را تخلی��ه ی��ا‬ ‫بارگی��ری می کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ای��ن خط برای‬ ‫ت��ردد قطار پاکس��تان به ایران و تردد در ان بس��یار‬ ‫ک��م اس��ت و زیرس��ازی های ان به ی��ک قرن پیش‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به خطوط‬ ‫ف��وق عریض در کش��ورمان گفت‪ :‬ع��رض خط اهن‬ ‫ای��ران ‪ ۱۴۳۵‬میلی متر اس��ت‪ .‬ع��رض خطوط اهن‬ ‫کش��ورهای حوزه س��ی ای اس ‪ ۱۵۲۰‬میلی متر است‬ ‫ام��ا عرض خط��وط اهن ف��وق عریض از ای��ن اعداد‬ ‫هم بیش��تر اس��ت و ب��ه ‪ ۱۶۷۶‬میلی متر می رس��د‪.‬‬ ‫خ��ط اتصال پاکس��تان (مس��یر تفت��ان‪ -‬کویته) به‬ ‫زاهدان‪-‬میرج��اوه بای��د م��ورد تعمیر و اص�لاح قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اهن ب��ا بی��ان اینکه این‬ ‫خط اهن مهندسی جدید ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر بار با وقوع‬ ‫سیالب زیر این خط شسته می شود و بالفاصله مورد‬ ‫مرمت قرار می گیرد اما به تازگی در سفر وزیر راه اهن‬ ‫پاکستان به ایران به توافق رسیدیم که ایران خط اهن‬ ‫زاهدان‪ -‬میرجاوه و پاکس��تان مسیر تفتان‪ -‬کویته را‬ ‫در خ��اک خود مورد بازس��ازی قرار دهن��د و بتوانیم‬ ‫درصد دریاف��ت نکرده ایم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اگر اتفاقی‬ ‫تاکنون رخ داده بود یا این ش��رکت ها به س��ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی اعالم می کردند یا بندر کشوری‬ ‫ک��ه اقدام به جریمه یا توقیف ناوگان تجاری ایران‬ ‫ک��رده ب��ود‪ .‬البته با توج��ه به اینکه اج��رای این‬ ‫ش��یوه نامه برای همه کشورها دشوار است‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد سایر بندرهای جهان تا یکی دو ماه دیگر‬ ‫در زمینه اجرای این شیوه نامه با مسامحه برخورد‬ ‫می کنن��د‪ .‬مدیرکل حفاظ��ت و ایمنی دریانوردی‬ ‫س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی ادام��ه داد‪ :‬وزارت‬ ‫نفت هم تاکنون مقداری س��وخت کم س��ولفور به‬ ‫کش��تی های تج��اری بین المللی تحوی��ل داده و‬ ‫شناورهای اقیانوس پیما که س��فرهای بین المللی‬ ‫دارن��د‪ ،‬می توانند س��وخت منطبق با ش��یوه نامه‬ ‫ارتباط ریلی در بس��تری اس��تاندارد را داشته باشیم‪.‬‬ ‫رس��ولی با تاکید بر اینکه خط اهن زاهدان‪ -‬میرجاوه‬ ‫سال ‪ ۱۲۹۸‬مورد بهره برداری قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با هر بارندگی سیل اس��ا شاهد بسته شدن این مسیر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بازس��ازی اصل��ی و اس��تاندارد این خط‬ ‫اه��ن در اولوی��ت پروژه ه��ای راه اه��ن ق��رار دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه به جز‬ ‫خ��ط زاه��دان‪ -‬میرجاوه همه ش��بکه ریلی کش��ور‬ ‫از جمل��ه ش��بکه ریلی در اس��تان های س��یالبی باز‬ ‫هس��تند و شاهد هیچ انسدادی نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬روز‬ ‫ش��نبه هم در مس��یر زاهدان ‪ -‬بوژی ی��ک لکوموتیو‬ ‫از ریل خارج ش��د که مس��ئله جدی نبود و لحظاتی‬ ‫بعد مس��یر بازگش��ایی ش��د و قطار ب��ه حرکت خود‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۹۵۰۰‬میلیارد تومان به سیل زدگان‬ ‫سوخت کم سولفور به شناورها رسید‬ ‫مدیرکل حفاظ��ت و ایمنی دریانوردی س��ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬تاکنون گزارشی از توقیف‬ ‫ی��ا جریمه کش��تی های ایران��ی به دلیل نداش��تن‬ ‫سوخت کم سولفور دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫علیرض��ا خجس��ته در گفت وگو با مه��ر درباره‬ ‫اخرین وضعی��ت تولید و بانکرینگ س��وخت کم‬ ‫س��ولفور برای کش��تی ها و ناوگان تجاری دریایی‬ ‫ایران اظهارکرد‪ :‬تا کنون گزارش��ی از شرکت های‬ ‫کش��تیرانی ایرانی و به ویژه دو شرکت کشتیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و ش��رکت ملی نفتکش‬ ‫در زمین��ه توقی��ف یا اعمال جریم��ه علیه ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل دریایی کش��ورمان به دلی��ل رعایت‬ ‫نکردن شیوه نامه ایمو (سازمان جهانی دریانوردی)‬ ‫مبنی بر لزوم اس��تفاده از س��وخت با سولفور نیم‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان هواپیمای کشوری فقط مجری‬ ‫چنی��ن مالحظاتی اس��ت و ب��ر اس��اس روال عادی‬ ‫وظیفه ای برای دنبال کردن و رصد کردن مالحظات‬ ‫امنیتی ندارد‪.‬‬ ‫غوابش اظهار کرد‪ :‬حتی در ش��رایط عادی که یک‬ ‫نه��اد نظامی قصد انجام عملی��ات مانوری و تمرینی‬ ‫را در مح��دوده خ��اص دارد ان را به اطالع س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری می رس��اند و این سازمان ضمن‬ ‫طی ک��ردن فرایند قانونی و گرفت��ن مصوبه و مجوز‬ ‫در س��اعت و روزهای مانور‪ ،‬ان منطق��ه را از پروازها‬ ‫خال��ی کرده و به ایرالین ها اط�لاع می دهد که پرواز‬ ‫نکنند یا در ارتفاع خاصی مجاز به پرواز در منطقه ای‬ ‫خاص هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی دریانوردی از وزارت نفت تحویل‬ ‫بگیرند‪ .‬به گفته خجسته‪ ،‬وزارت نفت مدعی است‬ ‫که می تواند روزی ‪ ۱۵‬هزار تن سوخت کم سولفور‬ ‫تولید کند اما در انتقال ان مش��کل دارد‪ .‬تا هفته‬ ‫گذش��ته ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار تن س��وخت با س��ولفور نیم‬ ‫درصد به ناوگان کشتیرانی های ایران تحویل داده‬ ‫شده بود‪ .‬قرار بود شرکت های کشتیرانی ایرانی‪ ،‬با‬ ‫چند پیمانکار حمل سوخت از پاالیشگاه شازند به‬ ‫بندرعب��اس مذاکره کنند که این مش��کل برطرف‬ ‫شده و توانسته اند با پیمانکار به توافق برسند‪ .‬وی‬ ‫درباره نرخ سوخت اظهار کرد‪ :‬مذاکراتی داشتیم تا‬ ‫وزارت نفت با قیمت های منصفانه اقدام به فروش‬ ‫س��وخت کم س��ولفور به ش��رکت های کشتیرانی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور اعتب��اری بانک مس��کن‬ ‫اخری��ن رون��د پرداخت تس��هیالت به‬ ‫س��یل زدگان فروردین ‪ ۹۸‬را اعالم کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۹۵۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫تسهیالت با سود ‪ ۴‬درصد و قرض الحسنه‬ ‫به س��یل زدگان سراسر کشور که معادل‬ ‫‪ ۷۱‬درص��د تس��هیالت اس��ت‪ ،‬پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدحس��ن‬ ‫علم��داری در زمینه عملک��رد ان بانک‬ ‫ب��رای ارائه تس��هیالت به س��یل زدگان‬ ‫از ابت��دای تخصیص تس��هیالت تاکنون‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬در مجم��وع ‪ ۹۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت ب��ا س��ود ‪ ۴‬درصد و‬ ‫قرض الحس��نه به س��یل زدگان سراس��ر‬ ‫کش��ور پرداخت شد‪ .‬مدیر امور اعتباری‬ ‫بانک مس��کن ب��ا اع�لام اینک��ه تاکنون‬ ‫‪ ۷۱‬درصد تس��هیالت و قرض الحس��نه‬ ‫به س��یل زدگان پرداخت ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از رق��م کل پرداختی ها ‪۴۵۰۰‬‬ ‫میلیاردتوم��ان قرض الحس��نه و ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلیاردتومان تس��هیالت با نرخ سود ‪۴‬‬ ‫درصد اس��ت که از این می��زان تاکنون‬ ‫‪ ۶۷۰‬ه��زار میلی��ارد توم��ان پرداخت و‬ ‫‪ ۲۸۰‬ه��زار میلی��ارد توم��ان باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته علمداری‪ ،‬اس��تان های‬ ‫لرستان و گلستان اس��تان هایی هستند‬ ‫که بیش��ترین میزان پرداخت تسهیالت‬ ‫را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫امیر حسین صراف‬ ‫تحلیلگر صنعت هوانوردی‬ ‫وزیر محترم راه و شهرس��ازی‪ ،‬جناب اقای مهندس‬ ‫اسالمی‪ ،‬همان طور که مستحضرید برابر شرح وظایف‬ ‫اجرایی محوله به س��ازمان هواپیمایی کشور مندرج و‬ ‫مس��تند در تارنمای این س��ازمان به ش��رح «‪ )۱‬تهیه‬ ‫و تدوین ش��یوه نامه های امنیت��ی‪ ،‬حفاظتی با رعایت‬ ‫مقررات و اس��تانداردهای بین المللی و داخلی مربوطه‬ ‫و نظ��ارت بر اعمال انها‪ )۲ ،‬تنظی��م و تدوین مقررات‬ ‫و ش��یوه نامه های مرب��وط ب��ه کنترل فضای کش��ور و‬ ‫صدور اجازه پرواز و جلوگیری از ان ‪ )۳‬بررسی سوانح‬ ‫و ح��وادث هواپیمای��ی و اعم��ال مجازات ه��ای الزمه‬ ‫براساس مقررات مربوطه» بر عهده مجموعه تحت امر‬ ‫حضرتعالی اس��ت‪ .‬بنابراین موارد زیر‪ ،‬برابر مسئولیت‬ ‫اجتماعی اینجانب به عنوان کوچک ترین عضو جامعه‬ ‫هوانوردی کش��ور و نیز برای ثب��ت در حافظه جمعی‬ ‫و اف��کار عمومی ب��ه عنوان ناظر بی ط��رف بر مجموع‬ ‫اقدامات و تمهیدات منتج به تکرار نشدن وقایع مشابه‬ ‫ازسوی متولیان امر تقدیم می شود‪:‬‬ ‫ال��ف) به طور قطع برای ش��ما به عن��وان عضوی از‬ ‫جامعه مهندس��ان و کارشناسان ارشد کشور پوشیده‬ ‫نیس��ت که در بررس��ی و کارشناسی حوادث‪ ،‬کوتاهی‬ ‫در انجام ندادن وظایف محوله‪ ،‬تفاوتی با اقدام اش��تباه‬ ‫ن��دارد‪ .‬بنابراین اقرار دیرهنگام اما پس��ندیده به بروز‬ ‫خط��ای انس��انی در حادثه بوئینگ اوکراین از س��وی‬ ‫س��تادکل نیروهای مس��لح نافی مس��ئولیت حقوقی‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری در حف��ظ امنیت جان‬ ‫مس��افران پروازه��ای تجاری و مس��افربری نیس��ت‪.‬‬ ‫مجموعه تحت امر ریاست سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫به عنوان مس��ئول مس��تقیم تامین امنیت پروازهای‬ ‫مسافربری با کنترل نکردن فضای کشور و صدور اجازه‬ ‫پروازی با ریس��ک بسیار باالتر از حد تحمل هوانوردی‬ ‫تجاری و در ش��رایط درگیری ش��دید منتج به ناامنی‬ ‫اسمان کشور برای همه پروازهای غیرنظامی‪ ،‬بند ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬ش��رح وظایف اجرایی را نقض کرده که این کوتاهی‬ ‫واضح و غیرقابل انکار‪ ،‬عالوه بر منجر شدن به حادثه ای‬ ‫دلخراش با اس��یب های غیرقابل جبران انسانی‪ ،‬باعث‬ ‫اسیب رساندن به حیثیت داخلی و بین المللی صنعت‬ ‫هوانوردی کش��ور ش��ده است که عواقب اولیه ان را در‬ ‫م��واردی نظی��ر ممنوعیت فضای هوایی کش��ور برای‬ ‫پروازهای عبوری و انجام نش��دن پروازهای بین المللی‬ ‫به مقصد ایران ش��اهدیم‪ .‬بنا بر تصدی پس��ت وزارت‬ ‫بهت��ر از هرکس بر مجموعه قوانین مربوطه واقفید که‬ ‫مسئولیت مستقیم عملکردها در هر مجموعه حقوقی‬ ‫به طور مستقیم بر عهده باالترین مقام ان سازمان و در‬ ‫این مورد خاص‪ ،‬ریاس��ت سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب) بروز حادثه بر اثر رعایت نکردن بند ‪ ۱‬و ‪ ۲‬شرح‬ ‫وظایف اجرایی بیان شده‪ ،‬باعث شد سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری برای رفع هرگونه مسئولیت‪ ،‬اصل بی طرفی‬ ‫و در نظر گرفتن همه احتمال ها در بررس��ی س��وانح و‬ ‫حوادث هواپیمایی موضوع بند ‪ ۳‬شرح وظایف یادشده‬ ‫را هم رعایت نکند و مجموعه اظهارات رئیس سازمان‬ ‫و اقدامات��ی نظیر جمع اوری غیرمس��ئوالنه قطعات به‬ ‫جا مانده از یک حادثه هوایی کارشناسی نشده با لودر‪،‬‬ ‫بدون هرگونه پیش داوری‪ ،‬موید این نکته است‪.‬‬ ‫متاس��فانه مجموعه عملکرد های غیرمس��ئوالنه در‬ ‫باالترین سطوح مدیریتی سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫درزمین��ه ای��ن حادث��ه دردناک در کن��ار توجیه های‬ ‫غیرکارشناس��ی و نامس��تدل و در نهای��ت نپذیرفتن‬ ‫اش��تباه ها و حتی اع�لام عذرخواهی رس��می‪ ،‬بعد از‬ ‫گذش��ت ‪ ۴‬روز از وقوع و ‪ ۲۴‬س��اعت پس از پذیرش‬ ‫کوتاهی از سوی باالترین مسئوالن لشکری و کشوری‪،‬‬ ‫موی��د این مهم اس��ت که درحال حاضر این س��ازمان‬ ‫متولی امنیت مس��افرت های هوای��ی با مجموعه ای از‬ ‫مدیران اداره می شود که نه تنها اهل بررسی و قضاوت‬ ‫بی طرف و پذیرش اشتباه خود نیستند بلکه به احتمال‬ ‫قوی (مبتنی بر اصل تسری سوء رفتارهای این چنینی)‬ ‫در زمان بروز مخمصه نس��بت به الپوش��انی و از بین‬ ‫ب��ردن مدارک نیز اقدام ک��رده و خواهند کرد‪ .‬درواقع‬ ‫ای��ن عزیزان هنگام ب��روز حوادث‪ ،‬به ج��ای مدیریت‬ ‫بح��ران‪ ،‬بحران جدیدی ایجاد می کنند‪ .‬بنابراین بنا به‬ ‫مسئولیت سنگین این سازمان در حفظ ایمنی صنعت‬ ‫هوان��وردی تجاری و ب��ا در نظر گرفتن نتیجه عملکرد‬ ‫کنونی حوزه مدیریتی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪،‬‬ ‫ش حوادث و نیز مجوز ها و گواهی صالحیت های‬ ‫گ��زار ‬ ‫ص��ادره در زمان تصدی این گروه مدیریتی از صحت و‬ ‫اطمینان الزم برخوردار نبوده و باید در زمینه کس��ب‬ ‫اعتبار دوباره برای این س��ازمان‪ ،‬به دقت مورد بررسی‪،‬‬ ‫تفحص و راستی ازمایی ازسوی هیات های کارشناسی‬ ‫خبره بی طرف قرار گیرند‪.‬‬ ‫با توجه به مسائل بیان شده‪ ،‬تا زمان بررسی کامل و‬ ‫بی طرف ابعاد قضایا‪ ،‬مسئولیت هر دقیقه ادامه فعالیت‬ ‫ریاس��ت سازمان هواپیمایی کشوری و گروه مدیریتی‬ ‫او و در نتیجه‪ ،‬وقوع هرگونه حادثه احتمالی در صنعت‬ ‫هوانوردی تجاری کشور اعم از خطای سهوی یا اشتباه‬ ‫به عمد و نیز امحای احتمالی اسناد مرتبط با این حادثه‬ ‫یا حوادث پیشین با شخص حضرتعالی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرمان پروازهای مسافربری دست کیست؟‬ ‫اقای وزیر‪ ،‬شما‬ ‫مسئول عملکرد‬ ‫سازمان‬ ‫هواپیمایی هستید!‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫سیل در پهناورترین استان کشور قربانی گرفت‬ ‫شلیک عمدی‬ ‫به اعتماد عمومی‬ ‫خبر‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران با اش��اره به‬ ‫حوادث اخیر کشور گفت‪ :‬برای ترمیم اعتماد‬ ‫ملی نیاز به مسئولیت پذیری مقامات داریم نه‬ ‫فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن دیگران یا‬ ‫زیردستان‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن هاشمی‬ ‫در نشست شورای ش��هر تهران با بیان اینکه‬ ‫حوادث تاسف بار چند روز اخیر که در کرمان‬ ‫به درگذشت بیش از ‪ ۶۰‬نفر در تشییع جنازه‪،‬‬ ‫در فیروزکوه به ‪ ۲۰‬کشته در تصادف اتوبوس‬ ‫و س��قوط هواپیما براثر برخورد س��هوی را به‬ ‫همه ایرانیان تس��لیت می گوییم‪ .‬گفت‪ :‬محور‬ ‫مش��ترک فاجعه ه��ای اخیر‪،‬کوتاهی و تقصیر‬ ‫مسئوالن مربوطه و پاس��خگو نبودن به افکار‬ ‫عمومی اس��ت‪ .‬وی ضمن قدردانی از توضیح‬ ‫ارائه ش��ده و پذی��رش کوتاهی و مس��ئولیت‬ ‫اش��تباه گفت‪ :‬باید توجه داش��ته باشیم بدتر‬ ‫از شلیک س��هوی به هواپیما‪ ،‬شلیک عمدی‬ ‫به اعتماد عمومی اس��ت و چ��را باید حقیقت‬ ‫از رئیس جمه��وری و رئی��س ش��ورای عالی‬ ‫امنیت ملی پنهان نگه داش��ته ش��ود و بعد از‬ ‫اع�لام دولت های بیگانه به اطالع مس��ئوالن‬ ‫خودمان برسد؟ هاش��می با بیان اینکه امروز‬ ‫کش��ور به وحدت نیاز دارد اما نه وحدتی که‬ ‫به معنای خاموش��ی و ح��ذف صدای بخش‬ ‫بزرگ��ی از جامع��ه ب��ه نفع افراطیون باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایت اهلل هاشمی منادی وحدت بود‪ ،‬اما‬ ‫وحدت را در میانه روی می دانست‪ .‬میانه روی‬ ‫یعنی افراطیون و تفریطی��ون از مواضع خود‬ ‫کوت��اه بیاین��د و کن��ار مردم حرک��ت کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر ما نتوانیم اعتم��اد عمومی و قدرت ملی‬ ‫را ترمی��م کنی��م‪ ،‬در برابر تهدی��د بیگانگان‬ ‫اس��یب پذیر خواهیم بود‪ .‬رئیس شورای شهر‬ ‫ته��ران تاکید کرد‪ :‬برای ترمی��م اعتماد ملی‬ ‫نی��از به مس��ئولیت پذیری مقام��ات داریم نه‬ ‫فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن دیگران یا‬ ‫زیردستان‪ .‬در اتفاقات کرمان و تهران‪ ،‬به طور‬ ‫قطع کس��انی مقصر هستند و باید مسئولیت‬ ‫را بپذیرند‪.‬‬ ‫استقبال تلخ سیستان و بلوچستانی ها از اب‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشکالت ناوگان اتوبوسی‬ ‫اهواز‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل عمومی ش��هر اه��واز به‬ ‫ه��زار اتوب��وس نی��از دارد در حال��ی که فقط‬ ‫‪ ۱۵۰‬اتوبوس در س��طح ش��هر فعال هستند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬کوروش سبزعلی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫اتوبوسرانی ش��هرداری اهواز با بیان اینکه ‪۱۵۰‬‬ ‫اتوبوس در س��طح ش��هر فعال هس��تند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در ماه های گذش��ته‪ ۴۲ ،‬اتوبوس‪ ،‬تعمیر و‬ ‫به چرخه فعالیت سازمان اتوبوسرانی برگردانده‬ ‫شد‪ .‬رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز‬ ‫با بیان اینکه وضعیت اتوبوس��رانی رو به بهبود‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عالوه ب��ر تعمیر ‪ ۴۲‬اتوبوس‪،‬‬ ‫در دو س��ه ماه گذشته دوباره تعمیر حدود ‪۱۵‬‬ ‫اتوبوس که مشکالت حادی نداشتند‪ ،‬کلید زده‬ ‫شد‪ .‬رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز‬ ‫گفت‪ :‬از حدود ‪ ۲۰‬روز پیش نیز بازس��ازی ‪۲۰‬‬ ‫اتوب��وس اغاز ش��ده که تا ‪ ۲۲‬بهمن بازس��ازی‬ ‫کام��ل ای��ن اتوبوس ها به پایان خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه تع��داد اتوبوس ه��ای فرس��وده‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬بخش��ی از اتوبوس های فرس��وده‬ ‫قابلیت بازگرداندن به چرخه شبکه اتوبوسرانی‬ ‫را ندارن��د‪ ۲۰۰ .‬اتوبوس از اتوبوس های متوقف‬ ‫ش��ده و فرس��وده‪ ،‬قابلیت بازگرداندن به چرخه‬ ‫فعالیت را دارند که این موضوع در صورت تامین‬ ‫اعتبار و در طوالنی مدت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وقتی بعد از س��ال ها خشکس��الی‪ ،‬باران بیاید‪ ،‬مردم‬ ‫ش��ادمان به خیابان ها می ایند و جش��ن می گیرند‪ .‬در‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان نیز که مردم در روزهای اخیر‬ ‫ش��اهد بارندگی های بی سابقه بعد از سال ها خشکسالی‬ ‫بودن��د‪ ،‬می توانس��ت ای��ن تصویر ثبت ش��ود؛اگر باران‬ ‫س��یالب نمی ش��د‪ ،‬جان کس��ی را نمی گرفت و خانه و‬ ‫کاشانه کسی را با خود نمی برد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سیستان و بلوچستان در روزهای‬ ‫اخیر بارندگی های ش��دید و چند روز بارش پی درپی را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬این بارش در برخی مناطق تبدیل به سیل‬ ‫شد‪ ،‬برخی زندگی ها را برد و راه هایی را نیز بست‪ .‬بنا به‬ ‫اخرین اخبار منتشر شده از رسانه های محلی‪ ،‬تا لحظه‬ ‫انتش��ار این مطلب‪ ،‬راه ارتباطی ‪ 350‬روستا در جنوب‬ ‫سیستان و بلوچستان قطع شده است‪.‬‬ ‫به گفته عب��اس ارجمندی‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬در بارندگی ه��ای اخی��ر در‬ ‫‪ 102‬روس��تای جنوب اس��تان‪ ،‬پل ها‪ ،‬تاسیسات برق و‬ ‫شبکه های ابرسانی به شدت اسیب دیده است‪ .‬در این‬ ‫مدت ‪ 850‬گرفتار در سیالب نجات داده و ‪ 200‬خودرو‬ ‫هم از داخل سیالب بیرون کشیده شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیل ها بسته بود‬ ‫علی کرد‬ ‫بی توجهی شهرسازان به‬ ‫پیوست امنیتی و انتظامی‬ ‫رئی��س پلی��س پایتخ��ت از بی توجه��ی‬ ‫شهرسازان به پیوست های امنیتی و انتظامی‬ ‫گالیه کرد‪ .‬سردار حسین رحیمی در گفت وگو‬ ‫با مهر با گالیه از بی توجهی مجموعه شهرداری‬ ‫و شورا و همچنین شهرسازان به پیوست های‬ ‫امنیت��ی و انتظام��ی اظهار ک��رد‪ :‬افرادی که‬ ‫در حوزه شهرس��ازی فعالی��ت می کنند‪ ،‬باید‬ ‫بحث ه��ای امنیتی جامعه و مباحث انضباط و‬ ‫نظم عمومی را هم در کنار گس��ترش شهرها‪،‬‬ ‫محله ها و مناطق مدنظر داش��ته باش��ند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع در شهرس��ازی های جدید‬ ‫لحاظ نمی شود و می بینید که در یک منطقه‬ ‫‪ ۱۰‬هزار خانه ساخته می شود‪ ،‬بدون کالنتری‪.‬‬ ‫سردار رحیمی تصریح کرد‪ :‬تنها چیزی که در‬ ‫زمینه ساخت وسازها و گسترش شهرها به ان‬ ‫اهمیت داده نمی شود‪ ،‬ایجاد کالنتری یا همان‬ ‫پیوس��ت های امنیتی و انتظامی است‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس پایتخت گفت‪ :‬ایجاد کالنتری در شهر‬ ‫یا محله های جدید باید در قانون اورده ش��ود‬ ‫که شهرسازان ملزم به اجرای ان باشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رسول راشکی‬ ‫اخرین وضعیت وقوع س��یالب در استان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان را علی کرد‪ ،‬نماینده مردم خاش‪ ،‬میرجاوه‪،‬‬ ‫کورین و نصرت اباد برای‬ ‫توضیح داده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه از س��ال گذش��ته‪ ،‬بعد از ‪ ۱۷‬س��ال‬ ‫خشکس��الی‪ ،‬ش��اهد بارندگی ها در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان هس��تیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بارش ها از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫جمعه اغاز ش��د و تا ش��نبه شب‪ ،‬به طور پیوسته ادامه‬ ‫داش��ت‪ .‬این بارندگی در برخی مناطق ارام و در برخی‬ ‫مناطق با باد شدید همراه بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کوهستان های سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫شامل کوه تفتان و روستاهای اطراف پوشیده از برف و‬ ‫یخبندان است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در همه رودخانه های فصلی‪،‬‬ ‫موسمی و نیمه فصلی‪ ،‬اب جاری شده است‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون اهل س��نت یاداور شد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه سال ها بود استان سیستان و بلوچستان بارندگی‬ ‫نداش��ت‪ ،‬مح��ل عبور س��یالب و اب های س��طحی با‬ ‫ش��ن های روان‪ ،‬خاک های فرسایشی یا وسایل مصرفی‬ ‫و پس��ماندها هموار و مسیر عبور سیالب ها بسته شده‬ ‫بود‪ .‬از سوی دیگر برخی پل ها و گذرهای عبور اب های‬ ‫سطحی هم به طور مطلوب از نظر مهندسی و مقاوم در‬ ‫برابر سیالب ساخته نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان دارای‬ ‫‪ ۳‬اقلیم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اقلیم سیس��تان به طور کامل از‬ ‫دشت تشکیل شده است‪ .‬اقلیم سرحد‪ ،‬کورین و نصرت‬ ‫اباد و شهرس��تان های خاش و میرج��اوه و ایرندگان و‬ ‫بخش��ی از ایرانشهر که س��رحد بلوچس��تان است‪ ،‬به‬ ‫طور کامل کوهس��تانی است و جغرافیایی شبیه تهران‬ ‫دارد‪ .‬در این منطقه باران و برف س��نگینی داشتیم‪ .‬در‬ ‫این بخش ها ش��یب مناطق بس��یار زیاد است‪ ،‬بنابراین‬ ‫فرس��ایش س��یالبی در سیس��تان و بلوچس��تان باعث‬ ‫فرس��ایش خاک مزرعه ها‪ ،‬تخریب دیوارهای حفاظتی‬ ‫باغ ها و مزرعه ها و از بین بردن بس��یاری از این مکان ها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم خاش‪ ،‬میرج��اوه‪ ،‬کورین و نصرت اباد‬ ‫افزود‪ :‬خانه های مردم در سیستان و بلوچستان به خاطر‬ ‫گرمس��یر بودن‪ ،‬بیشتر خشتی وگلی اس��ت و اگر هم‬ ‫س��نگی و اجری باشد‪ ،‬سقفشان پوشیده از نی و بدون‬ ‫ایزوگام اس��ت‪ .‬بنابراین ‪ ۹۰‬درصد خانه های روستایی و‬ ‫عشایری در سیستان وبلوچستان به علت اب گرفتگی و‬ ‫ورود اب‪ ،‬اسیب و خسارت جدی دیده است‪ .‬همچنین‬ ‫بس��یاری از راه های روس��تایی در اثر فرس��ایش خاک‪،‬‬ ‫اوردن شن های روان به جاده ها‪ ،‬مسدود شدن ابروها و‬ ‫تخریب پل ها هنوز غیرقابل تردد است‪.‬‬ ‫کرد ب��ا بیان اینک��ه در برخی مناطق اس��تان ‪۱۸۰‬‬ ‫میلی مت��ر ب��اران غافلگیرکنن��ده و در برخی مناطق تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی متر بارندگی داشتیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در گرم ترین‬ ‫منطقه اس��تان یعنی میرجاوه که ساالنه ‪ ۳۰‬میلی متر‬ ‫داده شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد خانه های روس��تایی و عشایری در سیستان وبلوچستان‬ ‫به علت اب گرفتگی و ورود اب‪ ،‬اسیب و خسارت جدی دیده است‪.‬‬ ‫همچنین بسیاری از راه های روستایی در اثر فرسایش خاک‪ ،‬اوردن‬ ‫شن های روان به جاده ها‪ ،‬مسدود شدن ابروها و تخریب پل ها هنوز‬ ‫غیرقابل تردد است‬ ‫بارندگی داشتیم و نقاط مرزی از جمله الر و میرجاوه‪،‬‬ ‫پهالب و مک س��وخته که ساالنه ‪ ۳۰‬میلی متر بارندگی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬در روزه��ای اخیر بین ‪ ۴۲‬ت��ا ‪ ۵۰‬میلی متر‬ ‫بارندگی داشتیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس با بیان اینکه در اثر بارندگی ها‪،‬‬ ‫همه منبع های ابی پر و همه چش��مه ها جاری شدند‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬شاهد بروز خس��ارت های زیادی در باغ ها‬ ‫و مزرعه ه��ا‪ ،‬فرس��ایش خ��اک‪ ،‬از بین رفت��ن راه های‬ ‫ارتباطی روس��تایی‪ ،‬ش��هری و مناطق عش��ایری و نیز‬ ‫شاهد خسارت های مالی مردم هستیم با این حال مردم‬ ‫خشنود هستند که منطقه کویری و خشک سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬بارشی برابر با استان های غربی کشور داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این بهترین فصل بارندگی برای استان سیستان‬ ‫وبلوچس��تان است و به طور قطع با چنین بارشی‪ ،‬بهار‬ ‫خوبی از نظر منابع ابی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از مدیریت بحران‬ ‫کرد با اش��اره به ورود ستاد بحران به موضوع سیالب‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬البته این انتقاد را داریم‬ ‫که تمهی��دات و امکانات الزم ب��رای جلوگیری از بروز‬ ‫خس��ارت های جانی در استان تدارک دیده نشده بود و‬ ‫تاکنون یک نفر در رودخانه ابتر در ایرانشهر جان خود‬ ‫را از دست داده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬س��تاد بحران کش��ور باید خس��ارت های‬ ‫نقدی س��یالب را براورد کند و کمک های بالعوض به‬ ‫دامداران‪ ،‬کش��اورزان‪ ،‬عشایر روستایی و زاغه نشینان و‬ ‫کپرنش��ینانی بدهد که همه زندگی خود را در سیالب‬ ‫از دست داده اند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم خ��اش در مجل��س با بی��ان اینکه‬ ‫درحال حاض��ر برخی س��اکنان روس��تایی و عش��ایری‬ ‫اس��تان‪ ،‬در فضای باز و بدون وس��ایل گرمایشی به سر‬ ‫می برند و در برخی مناطق عش��ایری‪ ،‬راه های ارتباطی‬ ‫ب��ه ط��ور کامل قطع اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬الزم اس��ت از‬ ‫پیمانکاران وزارت راه و شهرس��ازی در بخش خصوصی‬ ‫برای تس��طیح و رگوالژ راه ها و ترمیم پل ها و ابروهای‬ ‫جاده ای اس��تفاده شود‪ .‬همچنین گروه براورد خسارت‬ ‫به طور جدی در همه دهس��تان ها و روس��تاها تشکیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک بالعوض می خواهیم‬ ‫او با بیان اینکه درحال حاضر همه اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان درگیر سیل است و هنوز رقم خسارت های‬ ‫‹ ‹بارش ها پیش بینی شده بود‬ ‫نقدی به طور کامل براورد نش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گالیه‬ ‫ما از دولت تدبیر و امید این اس��ت که خس��ارت هایی‬ ‫که در س��ال گذش��ته بابت توفان و تگرگ‪ ،‬باد و ش��ن‬ ‫برای استان تصویب ش��د‪ ،‬تاکنون پراخت نشده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر متاسفانه س��تاد بحران کشور و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه اع�لام کرده اند که ‪ ۲‬میلیون تومان به‬ ‫خس��ارت دیدگان وام می دهند‪ .‬این کم��ال بی انصافی‬ ‫اس��ت و باید کمک بالعوض بدهند‪ .‬رئیس فراکسیون‬ ‫اشتغال و تولید مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫دریافت تسهیالت کاری نیست که دولت بخواهد برای‬ ‫ان برنامه ریزی کند و خود مردم می دانند در این زمینه‬ ‫چه کاری باید انجام دهند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬البته می گویند‬ ‫این تسهیالت‪ ،‬کم بهره است‪ ،‬با این حال مردم سیستان‬ ‫و بلوچس��تان به لحاظ مسائل اعتقادی‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫تسهیالت بهره دار دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬خس��ارت بحران های گذش��ته هنوز‬ ‫پرداخت نشده و مردم از دریافت ان ناامید شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیالب بی سابقه‬ ‫یکی از بومی های منطقه می گوید س��یالب روزهای‬ ‫اخیر در ‪ ۱۰‬سال گذشته بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫عبدالوهاب کمالزهی‪ ،‬از اهالی روس��تای میتگان در‬ ‫دهستان مینان واقع در بخش سرباز سیستان وبلوچستان‬ ‫درباره وضعیت روس��تاهای س��یل زده استان به‬ ‫گفت‪ :‬در برخی روس��تاها از جمله روس��تای ما امکان‬ ‫تردد وجود دارد اما راه های ارتباطی بین روس��تاها که‬ ‫برخی‪ ،‬بستر رودخانه است‪ ،‬قطع شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬روز گذش��ته یک خودرو را س��یل برد که با‬ ‫کمک مردم توانستیم سرنشینان خودرو را نجات دهیم‬ ‫و خودرو را اب برد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه بیش��ترین بارندگی و س��یالب در‬ ‫منطقه فنوج نیکش��هر در بلوچس��تان بوده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بس��یاری از روستاها باغ ها خراب شدند و سقف‬ ‫خانه ها که بیش��تر از نی و چوب س��اخته شده‪ ،‬پایین‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫کمالزه��ی یاداور ش��د‪ :‬ای��ن س��یالب در یک دهه‬ ‫گذش��ته بی سابقه بود و از س��ال ‪ ۸۶‬که سیل و توفان‬ ‫گونو را داش��تیم و خسارت های ش��دیدی شاهد بودیم‬ ‫و پل ارتباطی منطقه ما شکس��ته شد‪ ،‬چنین سیالبی‬ ‫را ش��اهد نبودیم‪ .‬او افزود‪ :‬در اورکی و دشتیاری خانه ها‬ ‫به طور زیر اب رفته اند و مردم در کوهس��تان اس��کان‬ ‫مع��اون توس��عه و پیش بینی اداره کل هواشناس��ی‬ ‫سیستان و بلوچستان روز جمعه اعالم کرده بود سامانه‬ ‫بارش��ی که از این روز فعالیتش در استان اغاز می شود‪،‬‬ ‫قوی ترین سامانه بارشی امسال است‪.‬‬ ‫دوست محمد کلیم روز جمعه و پیش از اغاز بارش ها‬ ‫در جم��ع خبرن��گاران اظهارک��رد‪ :‬با توجه به ش��دت‬ ‫بارندگی ها‪ ،‬اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان‬ ‫روز چهارش��نبه اخطاریه جوی صادر کرد و نس��بت به‬ ‫وقوع بارش های شدید و بسیار شدید در استان هشدار‬ ‫دارد‪ .‬وی با بیان اینکه موج بارش��ی از امروز جمعه وارد‬ ‫اس��تان ش��ده و بارش های ناچیز از برخی نقاط استان‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از جمعه تا صبح یکشنبه‬ ‫باران و رگبار فوق سنگین در استان پیش بینی می شود‬ ‫که ارتفاع بارش ه��ای بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۹۰‬میلی متر و برخی‬ ‫نقاط بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلی متر براورد می ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫توس��عه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان‬ ‫افزود‪ :‬تمرکز و هسته بارش ها در مناطق مرکزی‪ ،‬غرب‬ ‫اس��تان‪ ،‬جنوب و س��واحل اس��ت‪ ،‬اما این بدان معنی‬ ‫نیست که سایر نقاط استان بارندگی ندارند‪ .‬این سامانه‬ ‫بارش ه��ای فراگی��ر و قابل توجهی برای بیش��تر نقاط‬ ‫استان به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹امدادرسانی به هزار و ‪ ۱۷۳‬اسیب دیده‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون به هزار و ‪ ۱۷۳‬نفر اسیب دیده از باران و‬ ‫سیالب در استان امدادرسانی شده است‪ .‬رسول راشکی‬ ‫در گفت وگ��و با مهر اظهارکرد‪ :‬بر اثر بارندگی های چند‬ ‫روز اخیر در سیستان و بلوچستان‪ ،‬رودخانه های فصلی‬ ‫طغیان کردن��د و تعدادی از راه های ارتباطی بس��ته و‬ ‫خانه ه��ای برخی م��ردم در ‪ ۱۳‬شهرس��تان در جنوب‬ ‫استان دچار اب گرفتگی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون به هزار و ‪ ۱۷۳‬اس��یب دیده از س��یالب‬ ‫در قالب ‪ ۲۸۵‬خانواده در ‪ ۲۷‬روس��تا در س��طح استان‬ ‫ازس��وی جمعیت هالل احمر سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫امدادرسانی شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نیروهای امدادی ه�لال احمر عالوه‬ ‫بر اس��کان مردم درگیر طی این مدت ‪ ۲۷۳‬تخته پتو‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۲‬تخته موکت‪ ۸۰ ،‬دستگاه چادر و مقادیری نایلون‬ ‫و مواد غذایی بین افراد اس��یب دیده در س��طح استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان توزیع کردند‪ .‬راشکی با اشاره‬ ‫به اینکه تاکنون س��اکنان ‪ ۶‬روس��تا گرفتار در سیالب‬ ‫در شهرس��تان کنارک تخلیه و ب��ه مناطق امن منتقل‬ ‫شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ماموران هالل احمر تاکنون جان‬ ‫‪ ۲۱‬نف��ر از گرفتاران در طغی��ان رودخانه های محلی را‬ ‫نجات داده اند و ‪ ۸‬خودرو گرفتار در س��یالب را نیز رها‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تخلیه مناطق مسکونی در صورت افزایش بارندگی ها‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور گفت‪ :‬به استانداران و‬ ‫فرمانداران ابالغ ش��ده اس��ت که در صورت افزایش بارندگی ها‬ ‫و وقوع س��یل نس��بت به تخلی��ه بعضی از روس��تاها و مناطق‬ ‫اسیب پذیر از سکنه اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬اس��ماعیل نجار بیان کرد‪ :‬در اس��تان های‬ ‫جنوب شرقی و شرق کش��ور بارندگی های زیادی داشته ایم‪ ،‬به‬ ‫ویژه در استان سیستان و بلوچستان بارندگی ها به شدتی بوده‬ ‫که منجر به ورود اب به خانه ها شده است و در برخی شهرهای‬ ‫دیگر هم شاهد اب گرفتگی بودیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از قبل درباره ش��دت بارندگی ها اطالعیه های‬ ‫الزم به اس��تان ها برای اماده باش صادر شده است‪ ،‬در روستای‬ ‫زراباد سیس��تان و بلوچستان از شب ش��نبه درگیر کم کردن‬ ‫اب گرفتگی بوده ایم‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫نسبت به ارس��ال اقالم امدادی اقدام شده است یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اقالم ام��دادی مورد نیاز در اس��تان وجود دارد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار چادر دارند و ضرورتی به انتقال اقالم نیس��ت‪،‬‬ ‫اگر این ضرورت احس��اس شود‪ ،‬بالفاصله نسبت به ارسال انها‬ ‫اقدام خواهد ش��د‪ .‬البته با توجه به وضعیت جوی‪ ،‬امکان پرواز‬ ‫بالگردها وجود ندارد‪ ،‬ولی از راه زمینی و با استفاده از راه ابی‪،‬‬ ‫کمک های الزم را ارسال می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره تخلیه برخی روس��تاها گفت‪ :‬شب شنبه به برخی‬ ‫اس��تانداران و فرمان��داران مناطق درگی��ر در بارندگی ها اعالم‬ ‫کرده ایم که در صورت نیاز نسبت به تخلیه روستاها اقدام کنند‬ ‫تا شاهد خسارت های جانی به مردم نباشیم‪.‬‬ ‫ایجاد یادمانی برای جان باختگان پرواز اوکراین در تهران‬ ‫اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران صبح روز گذشته با‬ ‫قید دو فوریت پیش��نهاد دادند که هرچه زودتر‪ ،‬یادمانی برای‬ ‫جان باختگان پرواز اوکراین در تهران ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬احمد مسجد جامعی که پیشنهاددهنده‬ ‫ای��ن طرح بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬حادثه هواپیمای مس��افربری اوکراین‬ ‫حادثه بس��یار تلخ��ی بود و متاس��فانه دروغ بزرگی هم گفته‬ ‫شد به گونه ای که حتی رسانه ها زیر سوال رفتند و همه افکار‬ ‫عمومی بهت زده شدند‪.‬‬ ‫مس��جدجامعی با بیان اینکه شورای اسالمی شهر تهران به‬ ‫عنوان نماینده شهروندانی که اسیب دیدند نباید دست روی‬ ‫دس��ت بگذارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرداری نیز باید وارد عمل شود‬ ‫چرا که ما مدعی هس��تیم که کف خیابانیم و با مردم هستیم‬ ‫و با مردم بودن باید جلوه پیدا کند‪.‬‬ ‫در نهایت طرح ایجاد یادمانی برای جان باختگان هواپیمای‬ ‫مسافربری اوکراین به تصویب رسید‪.‬‬ ‫بع��د از تصویب کلی��ات این طرح‪ ،‬مس��جد جامعی به بیان‬ ‫پیش��نهادهای دیگ��ر پرداخت و گفت‪ ۳ :‬پیش��نهاد در قالب‬ ‫این طرح پیش��نهاد شده است که براساس ان شهرداری باید‬ ‫تبلیغات مناسب برای گرامیداشت جان باختگان را اغاز کند‪،‬‬ ‫همچنین مکانی برای یادمان جان باختگان تا یک هفته اینده‬ ‫معرفی ش��ود و کار حجمی شایس��ته برای یادب��ود این اتفاق‬ ‫س��اخته شود و از نمادهای کشورهای دیگر که در این حادثه‬ ‫اسیب دیدند نیز در این کار استفاده شود‪ .‬الزم است یک عضو‬ ‫شورا به عنوان عضو ناظر بر روند کار نظارت کند‪.‬‬ ‫اعضای ش��واری ش��هر تهران ضمن رای دادن به جزئیات و‬ ‫‪ ۳‬پیش��نهاد مطرح ش��ده‪ ،‬احمد مس��جد جامعی را به عنوان‬ ‫نماینده ش��ورا برای نظارت بر رون��د اجرای این طرح انتخاب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1448‬‬ ‫پیاپی ‪2766‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گیشه تئاتر در سوگ رخدادهای تلخ‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه روزه��ای برگزاری س��ی و‬ ‫هش��تمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬این روزها‬ ‫تماش��اخانه های تهران میزبان نمایش های مختلفی‬ ‫اس��ت تا در فصل زمستان روزهای شلوغی را تجربه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با شروع فصل زمستان بسیاری‬ ‫از گروه های نمایش��ی اجراهای جدیدی روی صحنه‬ ‫بردند‪ .‬اجراهای��ی که همزمان با وقوع حوادث ناگوار‬ ‫در کشور باعث شد بسیاری از انها نتوانند در جذب‬ ‫مخاطب موفق باشند‪.‬‬ ‫ب��ا این اوصاف نمایش هایی که این ش��ب ها روی‬ ‫صحنه هستند امیدوارند بتوانند تا یک ماه اینده که‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر اغاز می ش��ود بتوانند در گیشه‬ ‫مخاطبان خودشان را جذب کنند‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬اث��ر نمایش��ی با حضور بیش از س��ی‬ ‫هنرمند پیشکسوت و چهره های محبوب مردمی در‬ ‫تاالرهای نمایشی تهران روی صحنه است‪.‬‬ ‫در نمایش های��ی که ای��ن روزها ب��ه روی صحنه‬ ‫امده اند‪ ،‬می ت��وان نام هایی را مش��اهده کرد که هر‬ ‫ک��دام مخاطبان و عالقمندان خ��اص خود را دارند‪،‬‬ ‫کارگردانان��ی همچون‪ ،‬قطب الدی��ن صادقی‪ ،‬منیژه‬ ‫محامدی‪ ،‬س��هراب س��لیمی‪ ،‬محمدحسن معجونی‬ ‫و‪ ...‬البت��ه بازیگ��ران شناخته ش��ده ای همچون ایرج‬ ‫راد‪ ،‬محمد نادری‪ ،‬س��ارا بهرامی‪ ،‬پژمان جمشیدی‪،‬‬ ‫بانیپال ش��ومون و‪ ...‬ک��ه می توانند ب��ه صحنه های‬ ‫تئاترهای دولتی و خصوصی شهر تهران رونقی دوباره‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫با توجه به تالقی اجراهای نمایش های روی صحنه‬ ‫ب��ا برگزاری جش��نواره تئاتر فجر این پرس��ش را از‬ ‫کارگردان های برخ��ی از نمایش ها مطرح کردیم که‬ ‫چه تاثیری ب��ر میزان مخاطبان انه��ا در این روزها‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش های پرمخاطب ضرر نمی کنند‬ ‫کوروش ش��اهونه کارگردان نمایش «مانستر» که‬ ‫ای��ن روزها در پردی��س تئاتر ش��هرزاد روی صحنه‬ ‫رفته است با اشاره به اجرای این نمایش به خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن نمایش بع��د از ماه ه��ا تحقیق و‬ ‫پژوه��ش بر نحوه بیماری اس��کیزوفرنی و تاثیرهای‬ ‫ان با داستانی پیرامون این موضوع روی صحنه رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��اهونه با بیان اینک��ه برگزاری جش��نواره تئاتر‬ ‫فجر هی��چ لطمه ای بر میزان مخاط��ب این نمایش‬ ‫وارد نک��رده اس��ت گفت‪ :‬مخاطبان ای��ن نمایش به‬ ‫دلیل انکه تبلیغات ما بیش��تر ده��ان به دهان بوده‬ ‫اس��ت متفاوت هس��تند و کس��انی که به دیدن این‬ ‫اث��ر می ایند لزوما نمی توان گفت که از جش��نواره و‬ ‫نمایش های ان باز می مانند‪.‬‬ ‫وی با استقبال از نمایش «مانستر» گفت‪ :‬استقبال‬ ‫از نمایش تا امروز خیلی خوب بوده اس��ت و به نظر‬ ‫می رس��د مخاط��ب از کارهای متفاوت ب��ا فضاهای‬ ‫متفاوت اس��تقبال می کند و تالش های گروه ما روی‬ ‫صحن��ه نتیجه خ��ودش را در این ش��ب ها دریافت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه داس��تان این نمایش پایه پژوهشی‬ ‫دارد و درباره اختالل اس��کیزوفرنی است و براساس‬ ‫یک واقعیت اجتماعی ش��کل گرفته است‪ ،‬در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬طرح کلی که در ذهن داش��تم را با حمیدرضا‬ ‫اس��دزاده مطرح کردم و شروع به نگارش نمایشنامه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫در این راس��تا اقای اس��دزاده موقعیت‪ ،‬کاراکتر و‬ ‫ش��خصیت های نمایشنامه را نوشت و پس از ان من‬ ‫بازنویس��ی بر متن انج��ام دادم و موقعیت هایی را به‬ ‫ان اضافه کردم‪.‬‬ ‫او ضمن اشاره به اینکه تمرینات این نمایش حدود‬ ‫‪ ۳‬ماه به صورت فش��رده انجام ش��د‪ ،‬درباره سبک و‬ ‫فضای اجرایی این نمایش اظهار کرد‪« :‬مانستر» یک‬ ‫در نمایش هایی که این روزها به روی صحنه امده اند‪ ،‬می توان نام هایی‬ ‫را مش��اهده کرد که هر کدام مخاطبان و عالقمندان خاص خود را دارند‪،‬‬ ‫کارگردانانی که می توانند به صحنه های تئاترهای دولتی و خصوصی شهر‬ ‫تهران رونقی دوباره دهند‬ ‫تئاتر تجربی و قصه گوس��ت و از دل یک اتفاق واقعی‬ ‫بیرون امده اس��ت‪ .‬بازیگران ای��ن نمایش تمرینات‬ ‫بدن و بیان بسیاری داش��تند و ریحانه رضی از یک‬ ‫س��ال و نیم پیش پژوهش هایی را ب��ر معلوالن اغاز‬ ‫کرده و تمرینات بس��یاری را در این زمینه پشت سر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫فرم و داستان این نمایش بر یک خط جلو می رود‬ ‫که هیچکدام از هم پیش��ی نمی گیرند و این مسئله‬ ‫در روند تمرینات بسیار سخت و دشوار بود‪.‬‬ ‫ش��اهونه با بیان اینکه سجاد افش��اریان از این اثر‬ ‫حمایت کرده است گفت‪ :‬اگر حضور سجاد افشاریان‬ ‫و ش��رکتی ک��ه به جه��ت حمایت از جوان��ان تئاتر‬ ‫ایران راه انداخته اس��ت نبود ش��اید این اثر به اجرا‬ ‫نمی رسید‪.‬‬ ‫افش��اریان یک هنرمند دغدغه مند و باهوش است‬ ‫ک��ه با مش��ورت هایی که در اج��را و تبلیغات و روند‬ ‫تولی��د یک نمایش می کند می تواند به رش��د ان اثر‬ ‫در گیش��ه کمک کند‪ .‬حضور او در مقام تهیه کننده‬ ‫به بسیاری از جوانان این عرصه دلگرمی می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر رخداده�ای اجتماعی ب�ر میزان‬ ‫مخاطب‬ ‫امیرموسی کاظمی کارگردان نمایش ‪ ۳/۱۴‬که این‬ ‫ش��ب ها در تماش��اخانه هامون به روی صحنه رفته‬ ‫اس��ت در گفت وگو با روزنامه‬ ‫و در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که همزمانی اجراه��ای دی و بهمن با‬ ‫رویدادهایی همچون جشنواره تئاتر فجر چه تاثیری‬ ‫بر جذب مخاط��ب می گذارد گفت‪ :‬این موضوع تنها‬ ‫معطوف به جش��نواره تئاتر فجر نیس��ت و حتی در‬ ‫سینما هم شاهد هستیم که برگزاری جشنواره فیلم‬ ‫فجر بر فیلم های اکران ش��ده در ان بازه زمانی تاثیر‬ ‫می گذارد و موجب کاهش مخاطبان فیلم های اکران‬ ‫شده می شود‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که در روزهای برگزاری جش��نواره‬ ‫تئاتر فج��ر نیز ای��ن تاثیرها را در میزان اس��تقبال‬ ‫مخاطبان داشته باشیم‪.‬‬ ‫کاظم��ی در ادام��ه گفت‪ :‬البته در ای��ن روزها که‬ ‫نزدیک ب��ه برگزاری جش��نواره تئاتر فجر هس��تیم‬ ‫اجرای یک نمایش ریس��ک به حس��اب نمی اید اما‬ ‫همزمان��ی اجراهای صحنه ای با اجراهای جش��نواره‬ ‫تئات��ر فج��ر ب��رای گروه ه��ای نمایش��ی ریس��ک‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاظم��ی در ادام��ه افزود‪ :‬به دلیل ضعیف ش��دن‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر در س��ال های گذشته دیگر ان‬ ‫ش��ور و حرارتی که پیش��تر از این روی��داد تئاتری‬ ‫س��راغ داش��تیم وجود ندارد و همین موجب ش��ده‬ ‫اس��ت مخاطبان کمتر ب��ه این روی��داد توجه کنند‬ ‫ام��ا با این ح��ال به دلیل حض��ور گروه های مختلف‬ ‫تئات��ری و کنجکاوی های��ی ک��ه عالقه من��دان ب��ه‬ ‫تئات��ر دارن��د همزمانی یک اجرا خارج از جش��نواره‬ ‫می تواند کامال در س��ایه برگ��زاری ان نادیده گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اتفاق هایی که در چند ماه گذشته‬ ‫در کش��ور رخ داده اس��ت و تاثیر ان ب��ر روند کلی‬ ‫عرص��ه نمای��ش گف��ت‪ :‬اتفاق ه��ای تلخ��ی در این‬ ‫چن��د ماه گذش��ته رخ داده اس��ت که ه��ر کدام از‬ ‫این اتفاق ه��ا می تواند تاثیر منفی ب��ر میزان جذب‬ ‫مخاطب داش��ته باش��د‪ .‬وقایع اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اقتصادی ای��ن روزهای ایران بر روحیه جمعی مردم‬ ‫تاثی��ر می گذارد‪ .‬از گرانی بنزین و ش��هادت ش��هید‬ ‫س��لیمانی تا س��قوط هواپیمای مس��افربری همگی‬ ‫جزئی از اتفاق های تلخی است که باعث شده میزان‬ ‫مخاطب��ان نمایش های روی صحنه در مقاطعی افت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال رس��انه ای ک��ه س��ابقه س��ردبیری‬ ‫روزنامه ه��ای مختلف��ی را در کارنامه خ��ود دارد با‬ ‫اش��اره به تعطیل��ی نمایش ها در روزهای گذش��ته‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل اتفاق تلخ س��قوط هواپیما بسیاری از‬ ‫نمایش ه��ا به احترام جانباختگان این حادثه نمایش‬ ‫خ��ود را تعطیل کردند اما اگر تعطیل هم نمی کردند‬ ‫ب��از هم مردم روحی��ه حضور و تماش��ای نمایش ها‬ ‫را نداش��تند و به نظر می رس��د تئاتر ب��ه دلیل انکه‬ ‫یک هنر مردمی اس��ت و ارتباط مس��تقیم حسی با‬ ‫انها برقرار می کند بیش��تر از سایر هنرها تحت تاثیر‬ ‫رخداده��ای تلخی اس��ت که در جامع��ه پیرامونش‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹به سراغ مخاطبان جدید برویم‬ ‫س��ام بهش��تی مدیر روابط عموم��ی پردیس تئاتر‬ ‫شهرزاد در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه برگزاری‬ ‫جش��نواره تئاتر و فیلم فجر بر نمایش های صحنه ای‬ ‫تاثیر منفی می گذارند گفت‪ :‬بسیاری از نمایش های‬ ‫روی صحن��ه در روزهای برگزاری جش��نواره فیلم و‬ ‫تئات��ر فجر متاثر از این رویداده��ا مخاطبان خود را‬ ‫از دست می دهند‪.‬‬ ‫در واقع به دلیل انکه جامعه هدف مخاطبان اثار‬ ‫نمایشی در سطح شهر تهران محدود به افرادی است‬ ‫که به این حوزه عالقه مند هستند‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫با ش��روع رویدادهایی همچون جشنواره تئاتر و فیلم‬ ‫فجر بس��یاری از مخاطبان به تماشای اثار حاضر در‬ ‫این رویداد می روند‪.‬‬ ‫بهش��تی در ادامه گفت‪ :‬به دلی��ل تالقی روزهای‬ ‫برگزاری جش��نواره تئاتر و فیلم فجر ش��اهد کاهش‬ ‫ش��دید مخاط��ب اجراهایی هس��تیم که خ��ارج از‬ ‫جشنواره ها روی صحنه می روند‪ .‬به نظرم باید در این‬ ‫بازه های زمانی تمهیداتی اندیشیده شود تا اجراهایی‬ ‫که در ای��ن روزها نتوانس��تند مخاطب جذب کنند‬ ‫در ادام��ه اجراهای خود بتوانند ای��ن خال را جبران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجراهایی که مخاطبان بیش��تری‬ ‫دارند گف��ت‪ :‬اجراهایی ک��ه با اس��تقبال مخاطبان‬ ‫روب��ه رو باش��د طبیعی اس��ت ک��ه حت��ی برگزاری‬ ‫جشنواره تئاتر فجر هم روی ان نمی تواند تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه می ت��وان ب��ا برنامه ریزی بهتر‬ ‫مخاطب��ان بیش��تری را به س��الن های نمایش اورد‬ ‫گف��ت‪ :‬مخاطبان بالقوه ای در عرص��ه نمایش وجود‬ ‫دارن��د که از افراد مختلف جامعه هس��تند و به هنر‬ ‫نمای��ش عالقه مندند‪ .‬اگر ب��ا برنامه ریزی و تبلیغات‬ ‫مناسب این دسته از افراد که کمتر به سالن نمایش‬ ‫می ایند به دیدن تئاترهای روی صحنه بروند طبیعی‬ ‫است که حتی در روزهای برگزاری جشنواره تئاتر و‬ ‫فیلم فجر نیز با بحران مخاطب روبه رو نخواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه نمایش هایی روی صحنه هستند؟‬ ‫قطب الدی��ن صادق��ی از ‪ ۲۱‬اذر س��اعت ‪۲۰‬‬ ‫نمای��ش «چن��ور» را در س��الن چهارس��و مجموعه‬ ‫تئاترش��هر روی صحن��ه دارد‪ .‬این نمایش نوش��ته و‬ ‫کار قطب الدین صادقی است و فرشید گویلی در ان‬ ‫ایفای نقش می کند‪.‬‬ ‫محمد نادری‪ ،‬ایالر نوشهری‪ ،‬مهوش افشارپناه‪،‬‬ ‫نس��ترن پیکانو‪ ،‬فرن��از رهنما‪ ،‬محمد اس��کندری و‬ ‫نس��ترن باقرزاده بازیگران نمایش «س��قوط در کوه‬ ‫م��ورگان» ب��ه کارگردانی منیژه محامدی هس��تند‪.‬‬ ‫این اثر نمایش��ی نوش��ته ارتور میلر با ترجمه منیژه‬ ‫محامدی و مریم غیورزاده اس��ت که از ‪ ۴‬دی ساعت‬ ‫‪ 19:30‬در س��الن قش��قایی مجموعه تئاترشهر اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��الن اس��تاد جوانمرد خانه تئاتر از ‪ ۴‬دی ماه‬ ‫س��اعت ‪ 19:30‬میزب��ان نمای��ش «اقای اش��میت‬ ‫کیه؟» اثر سباس��تین تیری با ترجمه ش��هال حائری‬ ‫و کارگردانی سهراب سلیمی است و ایرج راد‪ ،‬شهره‬ ‫رعایتی‪ ،‬میثم رازفر و س��ینا خدابخش��ی در این اثر‬ ‫نمایشی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نمای��ش «کریملوژی» نوش��ته مهران رنج بر به‬ ‫کارگردانی رضا بهرامی و ایفای نقش مجید رحمتی‬ ‫پیشتر اجراهای موفقی در مجموعه تئاترشهر داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما این بار این نمایش به تهیه کنندگی نوید‬ ‫محم��دزاده از ‪ ۱۵‬دی س��اعت ‪ ۱۸‬در تئاتر هامون‬ ‫روی صحنه امده است‪.‬‬ ‫«بیگانه در خانه» اثر جدید نمایش��ی از محمد‬ ‫مساوات است که از اول دی ماه ساعت ‪ ۱۵‬و ‪18:30‬‬ ‫در تئاتر مس��تقل تهران روی صحنه اس��ت‪ .‬رومینا‬ ‫مومنی و محمد علی محمدی بازیگرانی هستند که‬ ‫در این نمایش مساوات را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫س��الن شماره یک تماش��اخانه سپند از ‪۱۳‬دی‬ ‫س��اعت ‪ 16:30‬میزب��ان نمای��ش «محرمان��ه» ب��ه‬ ‫نویس��ندگی‪ ،‬طراح��ی و کارگردان��ی سیدمحس��ن‬ ‫میرهاش��می اس��ت‪ .‬بازیگران این نمایش حس��ین‬ ‫رفیعی‪ ،‬السا فیروزاذر‪ ،‬جمال فوادیان‪ ،‬مقداد کامیاب‬ ‫اسالمی‪ ،‬افش��ین قدیمی و سید محسن میرهاشمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نس��خه چهارم نمایش «اش��پزخانه» نوش��ته‬ ‫ارنولد وسکر با ترجمه امیرحسین بیات‪ ،‬کارگردانی‬ ‫محمدحس��ن معجونی و دراماتورژی مهدی چاکری‬ ‫دی و بهمن ماه ساعت ‪ ۲۱‬در سالن ارکیده پردیس‬ ‫تئاتر شهرزاد اجرا می شود‪.‬‬ ‫س��الن گالیل پردیس تئاتر شهرزاد ساعت ‪۱۸‬‬ ‫همچنان پذیرای نمایش «هر کس��ی یا روز می میرد‬ ‫یا ش��ب‪ ،‬من ش��بانه روز» به نویس��ندگی‪ ،‬طراحی و‬ ‫کارگردانی سجاد افشاریان است‪.‬‬ ‫بازیگ��ران این نمایش س��جاد افش��اریان‪ ،‬مرتضی‬ ‫دروی��ش زاده‪ ،‬س��عید زارعی‪ ،‬نیکو بس��تانی‪ ،‬گیلدا‬ ‫ویش��کی‪ ،‬نیما خطیب ش��اد‪ ،‬نگار قربان��ی‪ ،‬منصوره‬ ‫بنی احم��د‪ ،‬هانی صادق��ی‪ ،‬جواد اصغ��ری‪ ،‬محمد‬ ‫رحمانی��ان‪ ،‬اش��کان غالم��ی و دیان��ا حق ش��ناس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نمایش «مانس��تر» نوش��ته کوروش شاهونه و‬ ‫حمیدرضا اس��دزاده با طراحی و کارگردانی کوروش‬ ‫شاهونه از ‪ ۸‬دی ساعت ‪ ۱۸‬در سالن صنوبر پردیس‬ ‫تئات��ر ش��هرزاد روی صحنه اس��ت و بازیگ��ران این‬ ‫نمایش ابراهیم ناییج‪ ،‬علی حسین زاده‪ ،‬ریحانه رضی‬ ‫هس��تند و این اثر با صدای لیلی رش��یدی و سجاد‬ ‫افشاریان اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمای��ش «‪ »۳/۱۴‬به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫امیرموس��ی کاظمی از ‪ ۱۶‬دی تا ‪ ۱۱‬بهمن س��اعت‬ ‫‪19:30‬در تماش��اخانه هام��ون روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫حسین کش��فی اصل‪ ،‬مینا شجاعیان‪ ،‬سوده ازقندی‬ ‫و پانت��ه ا مهدی نیا در این نمای��ش به ایفای نقش‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫«‪ »۳/۱۴‬نخس��تین تجرب��ه کارگردان��ی تئات��ر‬ ‫امیرموس��ی کاظم��ی پ��س از ‪ ۲۰‬س��ال فعالی��ت‬ ‫روزنامه نگاری است‪ .‬او که سردبیری مجالت چلچراغ‬ ‫و همش��هری جوان و روزنامه های مغرب‪ ،‬بهار‪ ،‬صبا‪،‬‬ ‫امتی��از و … را در کارنامه خود دارد‪ ،‬در این نمایش‬ ‫به نق��د تنوع طلبی مردان در روابط عاطفی پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوروش شاهونه‬ ‫امیرموسی کاظمی‬ ‫سام بهشتی‬ ‫ج��واد عزتی با پنج فیلم در پل��ه اول پرکارترین‬ ‫بازیگر س��ینمای ایران در دوره پیش رو جش��نواره‬ ‫فجر قرار دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ی و هشتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر در حالی برگزار می ش��ود که‬ ‫در دو بخش س��ودای س��یمرغ و نگاه نو درمجموع‬ ‫‪ ۳۲‬فیلم ب��ه نمایش در خواهد امد‪ .‬در این گزارش‬ ‫نگاه��ی داریم ب��ه پرکارترین بازیگ��ران زن و مرد‬ ‫س��ینمای ایران که قرار اس��ت در شب ایین پایانی‬ ‫س��یمرغ ها را از ان خود کنند‪ .‬جواد عزتی که سال‬ ‫گذش��ته با دو فیلم در جشنواره سی و هفتم حضور‬ ‫یاف��ت‪ ،‬امس��ال با پن��ج فیلم در ص��در این جدول‬ ‫ق��رار گرفت��ه اس��ت‪ .‬او در فیلم ه��ای «اتابای» به‬ ‫کارگردان��ی نیک��ی کریمی‪« ،‬خورش��ید» مجید‬ ‫مجیدی‪« ،‬دوزیس��ت» ب��رزو نیک نژاد‪« ،‬ش��نای‬ ‫پروان��ه» محم��د کارت و «مغ��ز اس��تخوان» ب��ه‬ ‫کارگردانی حمیدرضا قربانی صدرنش��ین اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که عزت��ی در اغلب این اثار در‬ ‫نقش های اجتماعی متفاوت حضور یافته است‪ .‬اما‬ ‫هادی حجازی فر پس از عزتی با اختالف س��ه فیلم‬ ‫در جای��گاه بعدی ق��رار دارد‪ .‬او امس��ال با دو فیلم‬ ‫«اتابای» ب��ه کارگردانی نیک��ی کریمی که در ان‬ ‫عالوه بر بازی وظیفه نگارش فیلمنامه را نیز بر عهده‬ ‫داشت و همچنین فیلم «دوزیست» به کارگردانی‬ ‫حمیدرضا قربانی به ایفای نقش پرداخته که اتفاقاً‬ ‫در ه��ر دو اثر با جواد عزتی همبازی اس��ت‪ .‬پژمان‬ ‫جمشیدی دیگر بازیگری است که امسال در لیست‬ ‫دو فیلمی ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬او با دو فیلم «خوب‪،‬‬ ‫ب��د‪ ،‬جلف‪ ،‬ارتش س��ری» ب��ه کارگردان��ی پیمان‬ ‫قاس��م خانی و همچنین «دوزیست» به کارگردانی‬ ‫حمیدرض��ا قربانی به ایفای نقش پرداخته اس��ت‪.‬‬ ‫بابک حمیدیان نیز دو فیل��م دارد‪ .‬او در «روز بلوا»‬ ‫به کارگردانی بهروز ش��عیبی در نقش یک روحانی‬ ‫ظاهر ش��ده اس��ت و در فیلم «مغز استخوان» نیز‬ ‫بازی کرده است‪ .‬علی ش��ادمان بازیگر جوان که با‬ ‫فیلم «میم مثل مادر» به س��ینما معرفی شد و پس‬ ‫از ان در اثار مختلف س��ینمایی‪ ،‬تلویزیونی و حتی‬ ‫تئاتری درخشید‪ ،‬در جش��نواره سی و هشتم با دو‬ ‫فیلم «ش��نای پروانه» به کارگردانی محمد کارت و‬ ‫«مردن در اب مطهر» به کارگردانی نوید محمودی‬ ‫حضور خواهد داشت‪ .‬در میان بانوان‪ ،‬امسال چهار‬ ‫بازیگر با دو فیل��م داریم‪ .‬طناز طباطبایی که پیش‬ ‫از این نامزد دریافت جایزه س��یمرغ بلورین شد‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون موفق به دریافت این جایزه نش��ده است‪ ،‬با‬ ‫دو فیلم «خورش��ید» به کارگردانی مجید مجیدی‬ ‫و «ش��نای پروانه» محمد کارت در جش��نواره سی‬ ‫و هش��تم حضور دارد‪ .‬لیال زارع دیگ��ر بازیگر زنی‬ ‫اس��ت که با دو فیلم «خون ش��د» ب��ه کارگردانی‬ ‫مس��عود کیمیایی و «روز بلوا» به کارگردانی بهروز‬ ‫شعیبی حضور خواهد داشت‪ .‬س��تاره پسیانی نیز‬ ‫دو فیلم «دوزیس��ت» به کارگردانی برزو نیک نژاد‬ ‫و «من می ترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی را در‬ ‫جش��نواره دارد‪ .‬پریناز ایزدیار که برای فیلم «ابد و‬ ‫یک روز» در س��ی و چهارمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نق��ش اول زن را از‬ ‫ان خود کرد‪ ،‬امس��ال با دو فیلم «س��ه کام حبس»‬ ‫به کارگردانی سامان س��الور و «مغز استخوان» به‬ ‫کارگردانی حمیدرضا قربانی به جشنواره فیلم فجر‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫تجهیز سینماهای مردمی‬ ‫فجر ‪۳۸‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ینماداران ضمن تشریح‬ ‫فرایند اماده س��ازی س��ینماهای مردمی میزبان‬ ‫جشنواره سی وهشتم فیلم فجر از تجهیز ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫این س��الن ها به سیستم تصویری دیجیتال لیزری‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬محمدرض��ا صاب��ری دبیر و‬ ‫س��خنگوی انجمن سینماداران با اش��اره به اینکه‬ ‫س��الن های س��ینمایی با اگاهی از ش��رایط اعمال‬ ‫شده‪ ،‬تجهیز شده و بعد از سوی بازرسان جشنواره‬ ‫تاییدیه دریافت می کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از جمله این‬ ‫ش��روط موردنظر می توان به مجهز شدن سینماها‬ ‫به سیس��تم های اکران دیجیتال لیزری‪ ،‬سیس��تم‬ ‫صدای دالبی‪ ،‬پارکینگ مناس��ب ب��رای مخاطب‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬یک��ی از تمهیدات بس��یار خوب این‬ ‫دوره از جش��نواره همین ش��رایط است‪ .‬صابری در‬ ‫پایان گفت‪ :‬در صورتی که اثار جش��نواره فیلم فجر‬ ‫در شهرس��تان ها نمایش داده ش��ود‪ ،‬سینماهای‬ ‫مورد نظر در اس��تان های مختل��ف هم همان روال‬ ‫سینماهای تهران را طی خواهند کرد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم فجر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت استقبال مخاطبان از نمایش های روی صحنه در استانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر‬ ‫پرکارترین بازیگران مرد‬ ‫و زن جشنواره فیلم فجر‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬دی‪ 17 - 1398‬جمادی االول ‪ 13 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1448‬پیاپی ‪2766‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ 26 :‬استان کشور درگیر سیل و ابگرفتگی هستند‬ ‫همبستگی ملی به سبک هنرمندان‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫گفت وگو با غالمرضا اعوانی منتشر شد‬ ‫شبکه نسیم «کشیک قلب» را پخش می کند‬ ‫کت��اب «اف��اق فکرت در س��پهر فطرت»‬ ‫ش��امل گفت وگوی حامد زارع ب��ا غالمرضا‬ ‫اعوانی به تازگی توس��ط نش��ر ققنوس راهی‬ ‫بازار نشر شده اس��ت‪ .‬این کتاب یکشنبه ‪۱۵‬‬ ‫دی در کافه کت��اب ققن��وس رونمایی ش��د‬ ‫و یکی از عناوین فلس��فی گفت وگوه��ای حامد زارع با اس��تاد این حوزه در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬مولف کتاب پیش رو در معرفی اعوانی از این جمالت استفاده‬ ‫کرده که غالمرضا اعوانی با گام گذاشتن در مسیر سلوک سهروردی به مثابه‬ ‫سرسلس��له افالطونیان پارس‪ ،‬نماینده نگاه حکمایی در سپهر فلسفی ایران‬ ‫معاصر ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۹۱‬صفحه مصور‪ ،‬ش��مارگان هزار و ‪ ۱۰۰‬نس��خه و نرخ ‪۲۱‬‬ ‫هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫مینی س��ریال «کش��یک قلب» به کارگردانی و‬ ‫نویس��ندگی حس��ین مهکام و تهیه کنندگی علی‬ ‫پورکیانی محصول سال ‪ ۱۳۹۵‬از یکشنبه ‪ ۲۲‬دی‬ ‫هرشب ساعت ‪ ۲۰‬از شبکه نسیم پخش می شود‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان س��ریال امده اس��ت‪ :‬یک‬ ‫پزش��ک جوان به نام یوس��ف که در کودکی تمام اعضای خانواده خود را از دست داده‬ ‫است و از کودکی فردی بی نام و نشان او را از نظر مالی تامین کرده است در شیفت یکی‬ ‫از شب ها با یک بیمار عجیب مواجه می شود‪...‬‬ ‫بازیگرانی همچون محس��ن کیایی‪ ،‬لیندا کیانی‪ ،‬اتیال پسیانی‪ ،‬بهاره رهنما و‪ ...‬در‬ ‫این سریال نقش افرینی کرده اند‪.‬‬ ‫تک��رار این س��ریال نی��ز در س��اعت ‪ ۱۰ ،۲‬و ‪ ۱۶‬روز بعد از ش��بکه نس��یم پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تصویر کابوسناک نظام سرمایه داری‬ ‫و خویشاوند داعش‬ ‫حکم�ت اهلل مالصالحی ‪ -‬عضو هیات‬ ‫علمی دانش�گاه تهران‪ :‬در کش��وری که‬ ‫اینک بیش از سه سال است «ژنرال» ترامپ‬ ‫بر کاخ و کرس��ی ریاست جمهوری اش تکیه‬ ‫زده اس��ت و ملتی تاریخی را تهدید به حمله‬ ‫و تخری��ب مراک��ز فرهنگی و ابنی��ه و ماثر‬ ‫تاریخی اش می کند؛ ایرانشناس��ی بنام هم‬ ‫برخاس��ته است که مجذوب و مسحور غنای مدنی و معنوی و پیوستگی‬ ‫و دیرینگ��ی و دیرپای��ی تاری��خ و فرهنگ و تمدن ایرانی بود و دوس��ت‬ ‫می داشت در ایران به خاک سپرده شود تا هر چه بیشتر و بیشتر و عیان تر‬ ‫و نمایان تر احترام و ارادتش را به س��رزمین ریش��ه های تاریخ‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫جامعه و جهان بش��ری ما بیان کند و ق��در بداندش و پاس بداردش‪ .‬چه‬ ‫بس��ا اگر ریچارد فرای فقی��د امروز در میان ما ب��ود رئیس دولتش را به‬ ‫دلیل توهین ها و تهدیدهای پی در پی نابخردانه اش علیه ملتی تاریخی‬ ‫نکوهش و مالمت می ک��رد‪ .‬انتظار می رود متفکران و هنرمندان ازاده و‬ ‫وجدان های عدالتخواه ایاالت متحده خاموش ننشینند و نگذارند بیش‬ ‫از این ابروی کشورشان را رئیس دولت بی خرد و شرورشان بریزد‪ .‬ترامپ‬ ‫تصویر نازیبا و کابوس��ناک زوال سیاس��ی نظام فاسد سرمایه داری است‬ ‫که اینک س��یاره ما را تهدید به نابودی می کن��د‪ .‬تهدیدی که دیگر مرز‬ ‫نمی شناسد‪ .‬نظام سیاس��ی که چنان مست و خمارباده قدرت است که‬ ‫ب��ه هیچ یک از ارزش های پذیرفته ش��ده جهانی تعه��د نمی ورزد و یله‬ ‫و بی مه��ار و افسارگس��یخته منابع طبیعی کش��ورها را غارت می کند و‬ ‫مواری��ث فرهنگ��ی ملت را به ت��اراج می دهد‪ .‬مگر داعش��یان ادمخوار‬ ‫عصرحجر در عراق و سوریه مراکز فرهنگی و ماثر تاریخی و محوطه های‬ ‫باس��تانی و موزه ها و مس��اجد و معابد را ویران و نابود و غارت نمی کردند‬ ‫و پاس��داران مواریث فرهنگی و ماثر تاریخی را سر نمی بریدند! میان ان‬ ‫تخریب ها و تاراج ها و این توهین ها و تهدیدهای نابخردانه مش��ابهت ها‬ ‫بسیار است‪ .‬هرجا هسته و پوسته ارزش ها و ریشه های معنوی سست تر و‬ ‫شکننده تر امکان و مجال خروج نیروهای اهریمنی از زیرالیه های ارض‬ ‫تاری��خ مهیاتر و میدان جوالن فراخ تر و این یکی از میان خویش��اوندی‬ ‫و مش��ابهت جدی میان داعش��یان ادمخوار عصر حجر و ادمخوارهای‬ ‫دنیای مدرن اس��ت‪ .‬اتفاقاً فیلم های هالیوودی نظام فاسد سرمایه داری‬ ‫دنیای مدرن چهره نازیبا و کریه و اهریمنی و کابوس��ناک چنین نظام و‬ ‫چنین دنیایی است‪ .‬تصادفی نیست که می بینیم هر جا انان و اینان گام‬ ‫می نهند سرزمین سوخته ای را از خود به جای می نهند و ترک می کنند‪.‬‬ ‫ویتنام‪ ،‬عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬افغانس��تان تصویری نازیب��ا و واقعیت تلخ و غم‬ ‫انگیز از س��رزمین های س��وخته ای اس��ت که انان و اینان از خود بجای‬ ‫نهاده اند‪ .‬یک جهان در س��وگ و ترور و ش��هادت سرداران دالور ایران و‬ ‫عراق گریست و همچنان می گرید و نام و یادشان را پاس می دارد و پاس‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اقای ژنرال ترامپ! شما اگر بمیرید یک جهان مرگ شما‬ ‫را دس��ت خواهد افشاند و پای خواهد کوفت‪ .‬حتی در کشوری که اینک‬ ‫رئیس دولتش هس��تی! چنین است تفاوت سرزمین ریشه ها و شما که‬ ‫در هیچ سرزمینی ریش��ه ندارید‪ .‬مهاجر هستید و مهاجم‪ ،‬نژادپرست و‬ ‫نخوت پرست‪ .‬ایران س��رزمین ریشه هاست‪ .‬تهدید به اسیب رساندن و‬ ‫تخری��ب ماثر تاریخی و مواری��ث و مراکز فرهنگی ایران تهدید و توهین‬ ‫و اس��یب رس��اندن و تخریب به تاریخ‪ ،‬فرهنگ جامعه و جهان بش��ری‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران صرفاً یک جغرافیا و س��رزمین طبیعی نیست‪ .‬یک جهان‬ ‫تاریخ اس��ت؛ بدون ایران بمعنی االخص و سرزمین های غرب اسیا چه‬ ‫بس��ا جامعه و جهان بش��ری ما در پیش از تاریخ درنگ می کرد و پیش از‬ ‫تاریخی می ماند‪ .‬ایران یکی از مهم ترین و کهن ترین کانون های تحوالت‬ ‫عظیم شهرنشینی در میانه هزاره سوم پیش از میالد بوده است و در میانه‬ ‫هزاره نخس��ت پیش از میالد ایرانیان بنیاد نخستین دولت ‪ -‬ملت را در‬ ‫مقیاس��ی جهانی پی افکندند‪ .‬ایران نبوی را‪ ،‬این س��رزمین ریش��ه ها و‬ ‫حماسه ها و اسطوره های کهن و غنی بشری را بیش از این تهدید نکنید‬ ‫که درخت گش��ن تاریخ و فرهنگ و مدنیت و معنویت ایرانیان به بادها و‬ ‫باروت های شما نمی لرزد و بر زمین نمی افتد‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫درونیات انسان‬ ‫در گالری ژاله دیدنی شد‬ ‫مجموعه ای از اثار نقاش��ی‪ ،‬حجم و چیدمان سارا کشمیری در گالری‬ ‫ژال��ه به نمایش درامد‪ .‬اثاری که در گالری به نمایش درامده اس��ت گاه‬ ‫قاب هایی هس��تند ک��ه به دیوار نصب ش��ده اند و گاه نقاش��ی ها داخل‬ ‫چمدانی حبس شده و تحت فشار هستند‪.‬‬ ‫نمایشگاه مجسمه‪ ،‬نقاشی و چیدمان «اندرونی» تا ‪ ۲۹‬دی ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫نش��انی خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان ایرانشهر‪ ،‬کوچه نوشهر‪ ،‬شماره ‪۳‬‬ ‫برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند هر روز به جز ش��نبه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬از این اثار دیدن کنند‪.‬‬ ‫نام جان باختگان سانحه هوایی‬ ‫بر دیوار شهر نقش بست‬ ‫نام قربانیان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری‬ ‫اوکراینی‪ ،‬بر دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) نقش‬ ‫بست‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دیوارنگاره میدان ولیعصر‬ ‫(ع��ج) ک��ه همزمان با برگزاری مراس��م تش��ییع‬ ‫سردار س��پهبد قاسم س��لیمانی با طرحی از این‬ ‫س��ردار ملی باال رفته بود‪ ،‬ب��ه دنبال اعالم توضیح‬ ‫مبنی بر ش��لیک غیرعمد به هواپیمای اوکراینی‪ ،‬از صبح روز گذش��ته ‪ ۲۲‬دی با طرحی از‬ ‫اسامی کشته شدگان در این سانحه هوایی در میدان ولیعصر خودنمایی می کند‪ .‬این طرح‬ ‫همچنین با جمله «اه از غمی که تازه ش��ود با غمی دیگر‪ ،‬جز همدلی نباش��دمان مرهمی‬ ‫دیگر» و هش��تگ «داغ سنگین تر ش��د» همراه شده و این سانحه را به مردم تسلیت گفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۷‬میلیارد تومان وام‬ ‫به اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه امس��ال ‪ ۱۱۰۰‬نفر از اعضا به منظور اخذ حدود ‪ ۷‬میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه ض��روری (ب��دون بهره) به بان��ک عامل معرفی ش��دند‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪،‬‬ ‫سیدحس��ین س��یدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت‪ :‬توسعه متوازن‪ ،‬تخصیص‬ ‫و توزی��ع مناب��ع مالی به وی��ژه در مناطق کم برخوردار‪ ،‬س��رعت بخش��یدن در ارائه وام و‬ ‫افزایش تس��هیالت پرداختی از مهم ترین برنامه های این صندوق در ‪ ۲‬س��ال گذشته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬شاهد رشد چشمگیر‬ ‫بهره مندی اعضای صندوق از تس��هیالت قرض الحس��نه بودیم‪ .‬بر این اس��اس ‪ ۱۴۶۴‬نفر‬ ‫از اعضا به منظور اخذ ‪ ۶/۹‬میلیارد تومان تس��هیالت قرض الحس��نه (بدون بهره) به بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران معرفی شدند‪ .‬در ‪ ۹‬ماهه سال ‪ ۹۸‬نیز ‪ ۱۱۰۰‬نفر از اعضا به منظور‬ ‫اخذ حدود ‪ ۷‬میلیارد تومان تس��هیالت قرض الحسنه ضروری (بدون بهره) به بانک عامل‬ ‫معرفی ش��دند که در ادامه همکاری با بانک مهر این روند تس��ریع می ش��ود‪ .‬از مهم ترین‬ ‫اقدام های صندوق هدایت منابع به سمت استان ها با اولویت استان های کم برخوردار بود‪.‬‬ ‫کنایه فارسی بازیگر هالیوودی‬ ‫به ترامپ‬ ‫«مارک همیل» بازیگر سری فیلم های «جنگ‬ ‫س��تارگان» در توییت��ی به زبان فارس��ی پاس��خ‬ ‫اظهارات مداخله جویان��ه ترامپ را داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬دونالد ترامپ رئیس جمه��وری امریکا در‬ ‫صفح��ه توییت��رش اظهارات��ی مداخله جویانه را‬ ‫درباره تجمعات شب گذشته جمعی از دانشجویان‬ ‫ک��ه برای یادبود ج��ان باختن تعدادی از هموطنانمان در حادث��ه مورد هدف قرار گرفتن‬ ‫غیرعمد هواپیمای مس��افربری اوکراینی برگزار ش��ده بود‪ ،‬مطرح کرده و به زبان فارسی‬ ‫نوش��ت که ایران باید به گروه های حقوق بش��ر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در‬ ‫جری��ان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند‪« .‬مارک همیل» بازیگر و صداپیش��ه‬ ‫امریکایی نیز در واکنش به این توییت به کنایه نوش��ت‪ :‬لطفا از این واقعیت غافل شوید که‬ ‫من (ترامپ) یک ممنوعیت مسافرت برای شما ایجاد کردم و تهدید کرده ام که سایت های‬ ‫فرهنگی ش��ما را بمباران می کنم‪ .‬اظهار نظرهای خصمانه رئیس جمهوری امریکا درباره‬ ‫ایران در چند روز گذشته با واکنش هایی از سوی سینماگران هالیوودی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫پس از انکه روز ش��نبه از س��وی مقام های کشوری و‬ ‫لشکری اعالم ش��د هواپیمای مسافربری بوئینگ ‪۷۳۷‬‬ ‫هواپیمایی کش��ور اوکراین بر اثر اصابت موشک سقوط‬ ‫کرده اس��ت موج��ی از غم و حیرت و به��ت و ناراحتی را‬ ‫میان احاد مردم ایران به وجود اورد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ابعاد تاثیرهای این اتفاق تلخ انقدر‬ ‫زیاد است که شاید در اینده بتوان درباره چگونگی چنین‬ ‫رخدادی بیشتر و دقیق تر توضیح داد‪.‬‬ ‫در میان تمامی اعتراض هایی که در س��طح شهر و در‬ ‫فضای مجازی ش��کل گرفته اس��ت از همان روز ش��نبه‬ ‫بس��یاری از هنرمندان در حوزه ه��ای مختلف هنری با‬ ‫اع�لام انصراف از حضور در جش��نواره هایی که در اینده‬ ‫نزدیک برگزار می ش��ود و نبود اش��تیاق برای شرکت در‬ ‫جشن ها و جشنواره ها همبستگی خود را با مردم عزادار‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫با نزدیک شدن به برگزاری جشنواره های هنری فجر‬ ‫هنرمندان بسیاری در مقام داور و صاحب اثر از حضور در‬ ‫این رویدادها انصراف دادند‪.‬‬ ‫ش��اید نخس��تین جرق ه را مس��عود کیمیایی زد و در‬ ‫صفحه ش��خصی موسس��ه ازاد فیلم با انتش��ار ویدئویی‬ ‫اعالم کرد فیلم «خون ش��د» ب��ه کارگردانی او از حضور‬ ‫در جشنواره فیلم فجر انصراف داده است‪.‬‬ ‫کیمیایی که امسال با فیلم خون شد به تهیه کنندگی‬ ‫ج��واد نوروزبیگی در سی وهش��تمین جش��نواره فیلم‬ ‫فجر حضور داش��ت با انتش��ار پیام تصوی��ری در فضای‬ ‫مج��ازی عنوان کرد‪ :‬من امس��ال فیلمی س��اختم به نام‬ ‫خون شد که در جشنواره فجر هست‪ .‬من هیچ وقت اهل‬ ‫جشنواره نبودم و س��مت و سویم همیشه مردم هستند‬ ‫و ن��گاه می کن��م و می بینیم که مردم روزگار س��ختی را‬ ‫می گذرانند و روزی نیس��ت که خبرهای بد نشنویم‪ .‬دلم‬ ‫نمی خواهد فیلمم در جش��نواره فجر نش��ان داده بشود‬ ‫به دلیل تس��لیتی که به این هم��ه ادم دارم‪ .‬مردمی که‬ ‫مسافر بودند‪.‬‬ ‫با وجود این نوروزبیگی عصر یکش��نبه در مصاحبه با‬ ‫یکی از رس��انه ها گفته بود‪ :‬خون ش��د از جشنواره فیلم‬ ‫فجر کنار نمی رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فیل��م خون ش��د در جش��نواره فیلم فجر‬ ‫حض��ور دارد و نمایش داده می ش��ود اما با احترام به نگاه‬ ‫و نظ��ر اقای کیمیایی‪ ،‬تقاضای ما این اس��ت که فیلم در‬ ‫بخش کارگردانی داوری نشود و در مابقی بخش ها مورد‬ ‫قضاوت قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��ازندگان فیل��م مس��تند کام��ی ب��ه‬ ‫تهیه کنندگ��ی پیم��ان قاس��م خانی و کارگردانی میترا‬ ‫ابراهیمی از شرکت در جشنواره فیلم فجر انصراف دادند‪.‬‬ ‫میت��را ابراهیمی کارگردان مس��تند کام��ی با اعالم‬ ‫انصراف از حضور در جش��نواره فیلم فجر نوش��ت‪ :‬پیش‬ ‫از این با افتخار گفتم که فیلم را در جش��نواره فجر اکران‬ ‫خواه��م ک��رد چون کامی ب��رای این مردم اس��ت چون‬ ‫نمی خواه��م با پزهای روش��نفکری ببرم��ش ان طرف‬ ‫و جای��ی اکران��ش بکنم که درکش نمی کنن��د‪ ،‬اما حاال‬ ‫برایم هیچ افتخاری نیس��ت‪ .‬حاال پنج س��ال تالش��م را‬ ‫کوچ��ک می بینم در مقابل داغی که ب��ر دل مردم ایران‬ ‫اس��ت! کامی هم به نوعی قربانی ش��د اما اکرانش بماند‬ ‫ب��ه زمانی بهتر با دلی خوش تر‪ .‬ای��ن کمترین کاری بود‬ ‫که از دس��ت من برمی امد‪ .‬ب��ا عذرخواهی از عوامل فیلم‬ ‫که بس��یار زحمت کش��یدند‪ .‬اینکه نخستین فیلمت به‬ ‫اکران مهم ترین جش��نواره کش��ورت برس��د شاید ارزو‬ ‫باش��د اما انس��ان س��وگوار ارزویی ندارد‪ .‬فیلم مستند‬ ‫کامی به تهیه کنندگی پیمان قاس��م خانی و کارگردانی‬ ‫میترا ابراهیمی س��اخته شده است‪ .‬در دیگر اقدام مشابه‬ ‫ابراهیم حقیق��ی دبیر دوازدهمین جش��نواره هنرهای‬ ‫تجس��می فجر به هم��راه دبی��ران و داوران بخش های‬ ‫مختلف این رویداد‪ ،‬از همراهی با این جش��نواره انصراف‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬اونیش امین اللهی دبیر بخش گرافیک‬ ‫این رویداد و علی باقری‪ ،‬مهدی مهدیان و مهدی فاتحی‬ ‫داوران ای��ن بخ��ش عصر ش��نبه ‪ ۲۱‬دی در صفحه های‬ ‫ش��خصی خود متنی را مبن��ی بر انص��راف از حضور در‬ ‫جشنواره تجسمی فجر منتشر کردند‪.‬‬ ‫به فاصله چند س��اعت پس از این انص��راف‪ ،‬دبیران و‬ ‫داوران دیگر بخش های جشنواره تجسمی فجر از جمله‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬عکس‪ ،‬تصویرس��ازی و در نهای��ت نیز ابراهیم‬ ‫حقیقی دبی��ر این روی��داد از همکاری ب��ا دوازدهمین‬ ‫جشنواره تجسمی فجر انصراف دادند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در جش��نواره تئات��ر فج��ر هنرمن��دان و‬ ‫گروه ه��ای تئات��ری بس��یاری از حضور در ای��ن رویداد‬ ‫انصراف دادند‪.‬‬ ‫نمایش ه��ای «من» ب��ه کارگردانی س��یاوش پاکراه‪،‬‬ ‫«اواز قو» به کارگردانی پریزاد س��یف‪« ،‬مش��ق شب» به‬ ‫کارگردان��ی امیر نجفی‪« ،‬مکبث» ب��ه کارگردانی ارش‬ ‫دادگر‪« ،‬بیوه س��یاه‪ ،‬بیوه س��فید» به کارگردانی مژگان‬ ‫خالقی نمایش هایی بودند که از حضور در جشنواره تئاتر‬ ‫فجر انصراف دادند‪.‬‬ ‫همچنی��ن یک روز پس از اع�لام توضیحاتی مبنی بر‬ ‫ش��لیک غیرعمد به هواپیمای اوکراینی و سقوط ان که‬ ‫منجر به کشته شدن بیش از ‪ ۱۷۰‬تن شد‪ ،‬بر صفحه اول‬ ‫روزنامه های یکشنبه ‪ ۲۲‬دی عباراتی چون «عذرخواهی‬ ‫به پیش��گاه ملت»‪« ،‬خطای نابخش��ودنی»‪ ...« ،‬اصرار بر‬ ‫پنهان کاری»‪« ،‬عذرخواهی و اس��تعفا»‪« ،‬احقاق حقوق‬ ‫جانباخت��کان» و «مجازات مقصران حادثه تلخ س��قوط‬ ‫هواپیمای بوئینگ» نقش بست‪.‬‬ ‫در این میان برخی از روزنامه های هم با انتشار مطالبی‪،‬‬ ‫ضمن تس��لیت ب��ه خانواده های داغدار کشته ش��دگان‬ ‫هواپیمای اوکراینی‪ ،‬به دلیل انتشار اخبار نادرست پس‬ ‫از س��قوط این هواپیما از مردم ایران عذرخواهی و عنوان‬ ‫کردند که پیگیر مطالب��ات و احقاق حقوق خانواده های‬ ‫داغ��دار خواهند بود‪ .‬به نظر می رس��د جریان همدردی‬ ‫و همبس��تگی هنرمن��دان حوزه های مختل��ف هنری با‬ ‫خانواده ه��ای داغدار این حادثه تل��خ در روزهای اینده‬ ‫نیز ادامه داش��ته باشد‪ .‬بس��یاری از هنرمندان با انتشار‬ ‫پیام هایی این واقعه تل��خ را به مردم ایران و خانواده های‬ ‫جان باختگان این حادثه ناگوار تس��لیت گفتند‪ .‬ایدین‬ ‫اغداش��لو‪ ،‬اصغر فرهادی‪ ،‬علی رفیع��ی‪ ،‬مهدی یراحی‪،‬‬ ‫رخش��ان بنی اعتماد‪ ،‬مری�لا زارعی‪ ،‬پرویز پرس��تویی‪،‬‬ ‫محمدعلی کش��اورز‪ ،‬سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی از جمله مدیران و هنرمندانی بودند که در‬ ‫دو روز گذشته با انتشار پیام هایی با خانواده های قربانیان‬ ‫حادثه سقوط هواپیمای مسافربری همدردی کردند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مس�عود دهش�ور – س�ردبیر کل‪ :‬در راه بود که به بادیه‬ ‫رس��ید‪ .‬با پای پیاده‪ ،‬کوره خورشید تفتان بود‪ .‬به انتهای بادیه‬ ‫که رس��ید هفت سال طول کشید و هفتاد بار زیر تازیانه افتاب‬ ‫پوست انداخت و دوباره پوس��ت نو بر تنش رویید‪ .‬باهر رویش‬ ‫تازه‪ ،‬پندارتازه‪ ،‬کردارتازه و گفتارتازه می اموخت‪.‬‬ ‫به بیابان رس��ید‪ .‬س��رزمین تهی تر از تهی و سرش��ار از خار‬ ‫مغی�لان‪ .‬چکمه های��ش در گذر از بادیه پاره ش��ده و دهان باز‬ ‫کرده بود‪ .‬باهر گام خاری در پایش می خلید و درد را تا مغزاستخوان می فرستاد‪ .‬مغیالن از‬ ‫پی مغیالن‪ .‬سراپایش را خارخسته بود و خواری اش را طلب می کرد‪ .‬چهل سال در میدان‬ ‫لبریز از خار مغیالن راه پیمود‪ .‬س��رانجام با انها دوس��ت شد‪ .‬زخم خارها در چشمش خوار‬ ‫گش��تند‪ .‬با نیش��تر هر خاری ققنوس س��ر در گوش مرد و به او وصیت می کرد و او تا اخر با‬ ‫ان وصیت زیس��ت؛ راس��تگو باش‪ ...‬و او تا جهان برپاس��ت دروغ نگفت‪ .‬فرجامی و پاداشی‬ ‫برای دوستی با خار‪.‬‬ ‫در اخرین منزل بیابان‪ ،‬دریایی گسترده و ژرف به رنگ سبزابی پیش روی مرد سبز شد‪.‬‬ ‫دل را به دریا زد‪ .‬بی زورق و بی گدار‪.‬‬ ‫کوسه ای سهم خود را برداشت؛ مچ پای راست مرد را بلعید‪ .‬لختی دیگر اره ماهی درشت‬ ‫پیکری پای راست او را تا کشاله ران درید‪ ،‬به رسم سهم خواهی‪ .‬نیزه ماهی نیز هر انچه از‬ ‫پای چپ مانده بود از هم شکافت‪.‬‬ ‫خیزاب ه��ای پی درپی امان م��رد را بریده بود‪ .‬به س��ینه اش می کوفتند و یکی دو دنده‬ ‫خرد می کردند و دویس��ت پا مرد را به عقب می راندند‪ .‬س��یاهی و تاریکی س��ایه خود را بر‬ ‫دریا انداختند‪ .‬نه ماهی‪ ،‬نه مهتابی‪ ،‬نه سوسوی ستاره ای؛ تاریک و سیاه‪ .‬موج های بی امان‬ ‫فروکش کرده بودو درپی خواب خیزاب ها‪ ،‬گردابی هولناک و هایل سیاهی و تاریکی و مرد‬ ‫را با خود تا قعر دریا فرو برد‪ .‬مرد بی پا س��بک تر ش��ده بود و روح راستگویی به سبکبالی او‬ ‫شتافت و دوباره روی اب امد و این توفان زدگی هزار سال به درازا کشید‪.‬‬ ‫بس��ی کند و کاوید و کوش��ش نمود تا از دل دریا راهی برگشود‪ .‬دریایی که اکنون سرخ‬ ‫شده بود‪ ،‬به رنگ خون‪.‬‬ ‫تن خس��ته و کوفته و رنجور مرد در کرانه ای ارام گرفت‪ .‬کم کم خود را یافت‪ .‬بوتیماری‬ ‫به تیمار او برخاس��ته بود‪ .‬غصه می خورد و می گریس��ت‪ .‬اش��ک های م��رغ و خون مرد بر‬ ‫روی خاک درهم امیخت‪ .‬ش��ب گذش��ته موجی عظیم او را به خشکی پرتاب کرده بود‪ .‬به‬ ‫کوهس��تانی مهیب و عظیم‪ .‬کوش��ش کرد که دگر بار به راه ادامه دهد اما دریافت که پایی‬ ‫برای رفتن نمانده است‪ .‬سرنگون شد و با دست ها روی زمین سنگالخ به راه افتاد‪.‬‬ ‫اس��مان از باالتر و س��یمرغ از فراز بلندترین قله پاهای بریده و خون چکان مرد را نظاره‬ ‫می کردند‪ .‬جایی را نمی توانست ببیند مگر زمین گداخته را‪ .‬سرنگون می رفت‪ .‬با دو دست‬ ‫زخمی و چاک خورده‪ .‬میان خاک و خون‪.‬‬ ‫ناگهان صخره ای تناور از کوهستان جدا شد و غلتید و بر پیکر مرد فرود امد‪ .‬مرد هر چه‬ ‫در توان داشت تالش کرد تا خویش را از اوار صخره رها کند‪ ،‬نتوانست‪ .‬درهماوردی مرد و‬ ‫س��نگ خاره‪ ،‬سنگ نرم شد و همچون شمع تمام پیکر مرد را دربرگرفت و مرد شد جزوی‬ ‫از س��نگ و سنگ ش��د بخشی از مرد‪ .‬در این کشاکش «س��نگمرد» زاییده شد‪ .‬سیمرغ و‬ ‫اس��مان هم این لحظه باش��کوه را تماش��ا می کردند‪ .‬امیختگی مرد و سنگ و ذوب شدن‬ ‫سنگ و مرد‪ .‬صیقل خوردند و تراشیده شدند و به شکل سنگ زیرین اسیاب در گوشه ای‬ ‫از ان کوهستان در پناه کوهی ارام گرفتند‪.‬‬ ‫مردان کوهپایه برای یافتن روزی به کوهستان زده بودند‪ .‬سنگ زیرین را دیدند‪.‬‬ ‫صدنفر پیکر «س��نگمرد» را تا ابادی بر دوش کش��یدند‪ .‬در اس��تانه ابادی که در میانه‬ ‫جنگلی انبوه از بلوط و کنار و ُکهور بود‪ .‬غوغایی به پا ش��د و تمام جمعیت به پیشواز امدند‪.‬‬ ‫س��نگ هزارساله را از اس��یاب کهن ابادی برداشتند و «سنگمرد» را سنگ زیرین اسیاب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫هزاره بعدی با «سنگمرد» اغاز شده بود‪...‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫«سنگمرد»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!