روزنامه صمت شماره 1447 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1447

روزنامه صمت شماره 1447

روزنامه صمت شماره 1447

‫در سوگ جان باختن مسافران بی بازگشت نشسته ایم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫صنعت نساجی هنوز نفس می کشد‬ ‫یزدباف در حال توسعه با تمام مشکالت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫صدای ریزوبم ماش��ین‪‎‬االت کارخانه یعن��ی صنعتی که هنوز جان دارد؛ اگرچه عالئم‬ ‫حیاتی‪ ،‬ان طبیعی نیس��ت‪ .‬دهه ‪ ۹۰‬سال های پرتنش��ی را برای صنایع گوناگون کشور‬ ‫رق��م زد و ج��ان کارخانه هایی را هم گرف��ت؛ واحدهای صنعتی که به‪‎‬ه��ر دلیل‪ ،‬دیگر‬ ‫نتوانس��تند با چالش‪‎‬های موج��ود‪ ،‬فعالیت خود را ادامه دهند‪ .‬نس��اجی یکی از صنایع‬ ‫قدیمی ایران است اما به‪‎‬دلیل مافیای واردات و پدیده شوم قاچاق‪ ،‬از دهه ‪ ۸۰‬دچار افول‬ ‫ش��د‪ .‬با تمام چالش‪‎‬ها و مش��کالت موجود‪ ،‬برخی واحدهای تولیدی صنعت نساجی با‬ ‫مدیریت بحران‪‎‬ش��ان در حال فعالیت هستند از جمله یزدباف که بیش از ‪ ۶‬دهه در خانه‬ ‫ایرانی‪‎‬ها حضوری خوش سابقه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1447‬پیاپی ‪ 16 2765‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫پایان ابهام های یک سقوط‬ ‫سرمقاله‬ ‫سراب‬ ‫یا واقعیت؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تغییر االینده ها‬ ‫با «نسل یک»‬ ‫در باب‬ ‫دوری از خام فروشی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فاجعه سنگین ملی‬ ‫بیانیه صادر ش��ده از سوی س��تاد کل نیروهای مسلح ایران در روز گذشته مبنی بر پذیرش‬ ‫مس��ئولیت سقوط بوئینگ اوکراینی‪ ،‬به همه حرف و حدیث های روزهای گذشته درباره علت‬ ‫س��انحه رخ داده برای این هواپیما پایان داد‪ .‬در این بیانیه‪ ،‬س��تادکل نیروهای مس��لح عامل‬ ‫س��قوط هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۳۷‬ایرالین اوکراینی را پرتاب موش��ک از پایگاه نظامی ایران با‬ ‫خطای غیرعمدی انس��انی بیان کرده اس��ت‪ .‬در نخستین ساعت های صبح روز گذشته‪ ،‬ستاد‬ ‫کل نیروهای مس��لح با صدور بیانیه ای اعالم کرد س��قوط هواپیمای اوکراینی با ‪ ۱۶۷‬مسافر و‬ ‫خدمه در بامداد چهارشنبه ‪ 18‬دی که منجر به کشته شدن همه سرنشینان این هواپیما شد‪،‬‬ ‫در اثر ش��لیک موشک از خاک ایران بوده اس��ت‪ .‬در این بیانیه امده است‪« :‬پرواز شماره ‪752‬‬ ‫خط��وط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی (ره) حرکت کرده و هنگام چرخش‪ ،‬در حالت‬ ‫نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم‬ ‫قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به طور غیرعمد‪ ،‬هواپیمای یاد شده‬ ‫‪2‬و‪13‬‬ ‫مورد برخورد قرار گرفته است‪».‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اثرگذاری مثبت‬ ‫اجرایی شدن یک سیاست پولی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫جبران رشد منفی‬ ‫اقتصادی ایران‬ ‫کنترل نقدینگی‬ ‫و مهار تورم کلید خورد‬ ‫میزگرد‬ ‫دست بخش خصوصی را‬ ‫با یک تکه کاغذ بستند‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دومین منبع درامد ارزی در تنگنا‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هفته گذش��ته بیست ونهمین میزگرد نمایشگاهی موسسه‬ ‫با حضور مدیران و کارشناسان امور نمایشگاهی برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این میزگرد ‪ ۲‬موضوع اساسی مورد بحث و چانه زنی‬ ‫ق��رار گرفت ک��ه در بخش نخس��ت این میزگ��رد به موضوع‬ ‫مجوزهای نمایشگاهی می پردازیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫امریکا ‪ 17‬شرکت معدنی و صنایع معدنی ایران را تحریم کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در پی اعالم خطای انسانی در پدافند هوایی و سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داد‬ ‫فاجعه سنگین ملی‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬دبیر و عضو هیات اجرایی‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫ سراب‬ ‫یا واقعیت؟‬ ‫لزوم پیگیری کوتاهی ها‬ ‫انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫حسن روحانی‬ ‫علی الریجانی‬ ‫«ب��ر اثر بروز خطای انسانی و به طور غیرعمد‪ ،‬هواپیمای اوکراینی مورد‬ ‫اصاب��ت قرار گرف��ت‪ ».‬خبری تلخ و تکان دهنده که در نخستین س��اعات‬ ‫نخستین روز هفته روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫روز چهارش��نبه‪ ،‬هواپیمای بوئین��گ ‪ ۷۳۷‬خطوط هوایی اوکراین که از‬ ‫تهران به س��مت کی یف در پرواز بود‪ ،‬اندکی پس از برخاس��تن از فرودگاه‬ ‫‹ ‹عامالن مورد پیگرد قرار می گیرند‬ ‫رئیس جمهوری نیز ضمن ابراز تاسف از خطای‬ ‫خ داده ک��ه منجر به س��قوط هواپیمای‬ ‫انسان��ی ر ‬ ‫اوکراینی ش��د‪ ،‬در بیانیه ای اع�لام کرد‪ :‬مسببین‬ ‫این اش��تباه نابخشودنی مورد پیگ��رد قانونی قرار‬ ‫بگیرن��د و نتایج به اس��تحضار ملت ش��ریف ایران‬ ‫و خانواده های قربانیان برس��د‪ .‬ب��ه گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی‬ ‫در بیانی��ه ای ضمن ابراز تاس��ف و تاثر اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��اعاتی قبل‪ ،‬از نتیجه تیم تحقیقاتی س��تاد کل‬ ‫نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای‬ ‫مسافربری اوکراینی مطلع شدم‪ .‬در فضای تهدید‬ ‫و ارعاب رژیم متجاوز امریکا علیه ملت ایران پس‬ ‫از ش��هادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع‬ ‫در برابر حم�لات احتمالی ارتش امریکا‪ ،‬نیروهای‬ ‫مسلح جمهوری اسالمی ایران در اماده باش ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد قرار داش��تند که متاسفانه خطای انسانی و‬ ‫ش��لیک اش��تباه‪ ،‬به یک فاجعه بزرگ منجر شد و‬ ‫ده ها انسان بی گناه قربانی ش��دند‪ .‬در ادامه بیانیه‬ ‫رئیس جمهوری امده اس��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران از این اش��تباه فاجعه بار بسیار متاسف است‬ ‫و اینجان��ب ازس��وی جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫خانواده های قربانیان ای��ن فاجعه دردناک‪ ،‬عمیقا‬ ‫تسلی��ت عرض می کنم و به تمامی س��ازمان های‬ ‫ذی ربط دس��تور می دهم که تمامی اقدامات الزم‬ ‫را ب��رای جب��ران‪ ،‬همدردی و دلجوی��ی از ایشان‬ ‫به عمل اورند‪ .‬همچنین ضمن ابراز تاس��ف شدید‪،‬‬ ‫هم��دردی دولت ای��ران را به ملت ه��ا‪ ،‬دولت ها و‬ ‫خانواده های قربانی��ان غیرایرانی تقدیم می نمایم‪.‬‬ ‫این حادثه دردناک موضوعی نیست که به سادگی‬ ‫بتوان از کنار ان گذش��ت‪ .‬باید تحقیقات تکمیلی‬ ‫برای شناس��ایی تمامی عل��ل و عوامل این فاجعه‬ ‫ادامه یابد و مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد‬ ‫پیگرد قانونی قرار گیرند و نتایج به استحضار ملت‬ ‫شریف ایران و خانواده های قربانیان برسد‪ .‬در این‬ ‫بیانیه امده است‪ :‬همچنین ضرورت دارد برای رفع‬ ‫نقاط ضعف سامانه های پدافندی کشور‪ ،‬ترتیبات و‬ ‫تمهیدات الزم اتخاذ شود تا هرگز چنین فاجعه ای‬ ‫تک��رار نشود‪ .‬در همین حال‪ ،‬مع��اون ارتباطات و‬ ‫اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهوری روز گذش��ته‬ ‫در حس��اب توییتری خ��ود تاکید ک��رد‪ :‬تا عصر‬ ‫جمعه‪ ،‬انچه برای رئیس جمهوری قطعیت داشت‬ ‫منحصربه اطالعات فنی بود و گزارش س��تاد کل‬ ‫نیروه��ای مسلح‪ ،‬عصر جمعه ب��ه رئیس جمهوری‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬علیرضا معزی تصریح ک��رد‪ :‬بالفاصله‬ ‫جلسات مرتبط از جمله جلسه شبانه شورای عالی‬ ‫امنی��ت ملی تشکیل ش��د و بیانی�� ه ایشان نیز در‬ ‫س��اعات پایانی دیشب اماده بود و پس از اطالعیه‬ ‫ستاد کل منتشر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�ریع در اقدام�ات قضای�ی حادث�ه‬ ‫سقوط‬ ‫رئیس قوه قضاییه در دستوری به رئیس سازمان‬ ‫قضایی نیروهای مسلح‪ ،‬ضمن اعالم تسلیت مجدد‬ ‫به بازماندگان حادثه س��قوط هواپیمای اوکراینی‪،‬‬ ‫جمع اوری مستندات و اقدامات قضایی مربوط به‬ ‫این حادث��ه دلخراش را مورد تاکی��د قرار داد‪ .‬به‬ ‫گزارش قوه قضاییه‪ ،‬متن پیام سید ابراهیم رئیسی‬ ‫به این ش��رح اس��ت‪« :‬حجت االس�لام والمسلمین‬ ‫جناب اق��ای بهرامی‪ ،‬ریاس��ت محترم س��ازمان‬ ‫قضایی نیروهای مسلح‪ ،‬با عنایت به بیانیه س��تاد‬ ‫ک��ل نیروهای مسل��ح در زمینه حادثه تاس��ف بار‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫س��قوط کرد و تمامی ‪ ۱۷۹‬مسافر این هواپیما کشته ش��دند‪ .‬صبح دیروز‪،‬‬ ‫س��تاد ک��ل نیروهای مسلح ایران تایید کرد که ب��ر اثر بروز خطای انسانی‬ ‫و غیرعم��د‪ ،‬هواپیم��ای خط��وط هوایی اوکراین مورد اصاب��ت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��تاد اطمینان خاطر داد با پیگیری انجام اصالحات اساس��ی‬ ‫در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح‪ ،‬تکرار این گونه خطاها را‬ ‫س��قوط هواپیمایی اوکراینی که منجر به شهادت‬ ‫و ج��ان باختن تعدادی از هموطنان و اتباع برخی‬ ‫کشورهای دیگر ش��ده‪ ،‬ضمن تسلی��ت مجدد به‬ ‫خانواده های داغدار‪ ،‬بدین وس��یله مق��رر می دارد‬ ‫س��ازمان قضای��ی نیروهای مسلح در اس��رع وقت‬ ‫ب��ا دریاف��ت و جم��ع اوری مستن��دات مربوط به‬ ‫س��تاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ توضیح‬ ‫از مقام��ات مسئ��ول مطلع‪ ،‬نسبت به شناس��ایی‬ ‫واقعی��ت قضایی مقصرین بروز ای��ن حادثه ناگوار‬ ‫اق��دام و برابر ضوابط و مقررات قانونی رس��یدگی‬ ‫و نتیج��ه را به طور مستمر ب��ه اینجانب منعکس‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی ابع�اد خط�ا در اولویت کار‬ ‫نهاد ها قرار گیرد‬ ‫جلس��ه ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگ��ی نیز به‬ ‫ریاس��ت علی الریجانی برگزار شد‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با صدور پیامی بر بررسی ابعاد‬ ‫خط��ای انسانی در س��قوط هواپیم��ای اوکراینی‬ ‫تاکید ک��رد و گفت‪ :‬این موض��وع باید در اولویت‬ ‫کار س��ازمان های ذی ربط قرار گی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫خان��ه ملت در مت��ن پیام عل��ی الریجانی چنین‬ ‫امده اس��ت‪« :‬اطالع از نتیجه پژوهش ها در زمینه‬ ‫س��انحه دلخراش س��قوط هواپیم��ای مسافربری‬ ‫اوکراین��ی و اثبات دخالت خط��ای انسانی در ان‪،‬‬ ‫بار س��نگین اندوه و مصیب��ت این حادثه را فزونی‬ ‫مضاع��ف بخشید؛ از این رو تاثر و تالم عمیق خود‬ ‫و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی را از وقوع‬ ‫این خطای فاجعه بار اعالم و ضمن ابراز همدردی‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫سید عباس موسوی‬ ‫غیرممکن و بالفاصله مقصر ان را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی‬ ‫کند تا با خطاهای انجام شده برخورد قانونی انجام شود‪.‬‬ ‫اع�لام س��تاد کل نیروهای مسل��ح مبنی بر بروز خط��ای انسانی درباره‬ ‫م��ورد اصابت قرار گرفت��ن هواپیمای مسافربری اوکراینی به طور غیرعمد‪،‬‬ ‫واکنش های داخلی و خارجی بسیاری را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫خالصان��ه با یکای��ک بازماندگان ای��ن عزیزان‪ ،‬به‬ ‫ایش��ان صمیمانه تسلیت عرض ک��رده و از درگاه‬ ‫احدی��ت برای انان صب��ر و ارامش طلب می کنم‪.‬‬ ‫بررس��ی ابعاد این خطا‪ ،‬وظیفه مهمی اس��ت که‬ ‫بای��د در اولویت کار نهاد ه��ای ذی ربط قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن شناس��ایی عوامل قصور ی��ا تقصیر در‬ ‫ایج��اد این واقعه تاس��ف بار‪ ،‬مطالبه بحقی اس��ت‬ ‫که نباید از ان غفلت ش��ود‪ .‬مجموعه سازمان های‬ ‫مرتبط بای��د تدبیری اتخاذ کنند ت��ا راه بر تکرار‬ ‫چنین س��انحه تلخی بسته ش��ود و خطایی از این‬ ‫دست در هیچ شرایطی به وقوع نپیوندد‪».‬‬ ‫‹ ‹لطمه دیدن اعتماد اجتماعی‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به سقوط‬ ‫هواپیم��ای خط هوایی اوکراین نوش��ت‪ :‬همچنان‬ ‫باید پیگیر جدی و ش��فاف زمینه ها و عوامل بروز‬ ‫این خطای زیان بار بود و با همدردی و ژرف اندیشی‬ ‫دامنه ها و پیامدهای ان را تحمل پذیر کرد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در رش��ته توییت��ی درباره‬ ‫س��قوط هواپیمای خط هوایی اوکراینی نوش��ت‪:‬‬ ‫حادثه س��اقط ش��دن هواپیم��ای اوکراینی در اثر‬ ‫خطای انسانی پدافند هوایی فاجعه ای س��نگین و‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬باید خود را جای تک تک بازماندگان‬ ‫این فاجعه‪ ،‬شهروندان ایرانی و مسئوالن بگذاریم‬ ‫تا به عمق و ابعاد ان‪ ،‬از قربانی شدن جوانان نخبه‬ ‫ت��ا لطمه دیدن اعتم��اد اجتماعی و مسائل فنی و‬ ‫نظامی حساس باشیم‪ .‬در توییت جهانگیری تاکید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ :‬همچنان باید پیگیر جدی و شفاف‬ ‫زمینه ه��ا و عوامل بروز ای��ن خطای زیان بار بود و‬ ‫با همدردی و ژرف اندیش��ی دامنه ها و پیامدهای‬ ‫اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫صبح دیروز س��تاد کل نیروهای مسلح ایران تایید کرد که بر اثر بروز خطای انسانی و غیرعمد‪،‬‬ ‫هواپیمای خطوط هوایی اوکراین مورد اصابت قرار گرفته است‪ .‬به گزارش ایسنا متن کامل اطالعیه‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح به این شرح است‪:‬‬ ‫«مل��ت ش��ریف و انقالبی ایران اس�لامی‪ ،‬در پی وقوع حادثه دلخراش س��قوط ی��ک هواپیمای‬ ‫مسافربری بوئینگ ‪ ۷۳۷‬خطوط هوایی کشور اوکراین در نخستین س��اعات صبح چهارش��نبه ‪۱۸‬‬ ‫دی و در بحبوحه تهاجم موش��کی به پایگاه امریک��ای جنایتکار و احتمال تاثیر اقدامات نظامی در‬ ‫این حادثه‪ ،‬ستاد کل نیروهای مسلح بالفاصله به منظور بررسی این احتمال اقدام به تشکیل هیات‬ ‫بازرسی متشکل از کارشناسان فنی و عملیاتی‪ ،‬مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری کرد که نتایج‬ ‫بررسی شبانه روزی و دقیق این هیات به استحضار ملت شریف ایران می رسد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در پی تهدیدهای رئیس جمهوری و فرماندهان نظامی امریکای جنایتکار مبنی بر هدف قرار‬ ‫دادن تع��داد زیادی از اهداف در خاک جمهوری اس�لامی ایران در صورت انجام عملیات متقابل و‬ ‫نظر به افزایش بی سابقه تحرکات هوایی در منطقه‪ ،‬نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به منظور‬ ‫پاسخگویی به تهدیدهای احتمالی در باالترین سطح اماده باش قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در س��اعات پس از انجام عملیات موش��کی‪ ،‬پروازهای جنگی نیروه��ای تروریست امریکایی‬ ‫پیرامون کشور افزایش یافت و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی به سمت مراکز راهبردی در‬ ‫کشور به واحدهای دفاعی واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که موجب‬ ‫حساسیت بیشتر در مجموعه های پدافند هوایی شده است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در چنین شرایط حساس و بحرانی‪ ،‬پرواز شماره ‪ ۷۵۲‬خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام‬ ‫خمینی (ره) حرکت کرده و در هنگام چرخش‪ ،‬کامال در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس‬ ‫نظامی س��پاه و در ارتفاع و ش��کل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این ش��رایط بر‬ ‫اثر بروز خطای انسانی و به طور غیرعمد‪ ،‬هواپیمای یادش��ده مورد اصابت قرار گرفته که متاس��فانه‬ ‫موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده های داغدار هموطن‬ ‫و جان باختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی به دلیل خطای انسانی پیش امده‪ ،‬اطمینان کامل‬ ‫می دهد با پیگیری انجام اصالحات اساس��ی در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح تکرار‬ ‫این گون��ه خطاها را غیرممکن س��اخته و بالفاصله مقصر ان را به س��ازمان قضایی نیروهای مسلح‬ ‫معرفی کند تا با خطاهای انجام شده برخورد قانونی شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬همچنین ابالغ ش��د در س��ریع ترین زمان مسئوالن مربوط در س��پاه با حضور در رسانه ملی‬ ‫توضیحات مشروحی را به مردم شریف ارائه کنند‪».‬‬ ‫ان را تحمل پذیر کرد‪ .‬خود را شریک داغ سنگین‬ ‫همه خانواده های سوگوار و عموم ملت می دانم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسف عمیق‪ ،‬پوزش و تسلیت‬ ‫وزیر خارجه کشورمان با اش��اره به علل سقوط‬ ‫هواپیمای بوئین��گ گفت‪ :‬خطای انسانی در زمان‬ ‫بحران ناش��ی از ماجراجویی ایاالت متحده منجر‬ ‫به فاجعه شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدجواد ظریف‬ ‫در صفحه توییترش نوشت‪« :‬روزی غم انگیز‪ .‬نتایج‬ ‫اولی��ه تحقیقات داخلی ازس��وی نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫اشتباه انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی‬ ‫ایاالت متحده به فاجعه منجر ش��د‪ .‬عرض تاسف‬ ‫عمیق‪ ،‬پوزش و تسلیت ما به مردم ما‪ ،‬خانواده های‬ ‫قربانیان و همه ملت های اسیب دیده‪».‬‬ ‫‹ ‹سفرهیات کانادایی به ایران‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز از سفر هیات‬ ‫کانادای��ی به ای��ران خب��ر داد و گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫هماهنگ��ی انجام ش��ده بی��ن وزارتخانه های امور‬ ‫خارج ه ایران و کانادا‪ ،‬یک هیات ‪۱۰‬نفره کانادایی‬ ‫برای رس��یدگی به ام��ور قربانی��ان کانادایی عازم‬ ‫ایران هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬س��ید عباس موس��وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران از هیچ کمکی برای‬ ‫تسهیل امور مرب��وط کشورهایی که اتباع انها در‬ ‫این حادث��ه غم انگیز دچار حادثه ش��ده اند‪ ،‬دریغ‬ ‫نخواهد کرد و نتایج بررسی های فنی هم براساس‬ ‫مقررات ایکائو و ب��ا مشارکت نمایندگان اوکراین‪،‬‬ ‫بوئین��گ و ب��ا حض��ور متخصصان ناظر از س��ایر‬ ‫کشوره��ای خسارت دیده پ��س از تکمیل به طور‬ ‫شفاف به اطالع عموم خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران باید رسما پاسخگو باشد‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک‪،‬‬ ‫والدیمیر زلنسک��ی‪ ،‬رئیس جمه��وری اوکراین با‬ ‫بیان اینک��ه امروز‪ ،‬صبح خوبی نب��ود اما حقیقت‬ ‫را ب��ه ارمغان اورد‪ ،‬گفت‪ :‬کشورش از ایران انتظار‬ ‫دارد به اشتباه خود اعتراف کند‪ ،‬عذرخواهی کند‬ ‫و تمام��ی کسانی را ک��ه مسئول حادثه س��قوط‬ ‫هواپیماه��ای خط��وط هوای��ی اوکرای��ن هستند‬ ‫تنبیه کن��د و همچنین به اق��وام قربانیان غرامت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شبکه اسکای نیوز عربی هم در‬ ‫خبری فوری اعالم کرد‪ :‬جاس��تین ترودو‪ ،‬نخست‬ ‫وزیر کانادا گفته پس از اعتراف مسئوالن ایران به‬ ‫هدف گیری هواپیمای اوکراین��ی‪ ،‬این کشور باید‬ ‫پاسخگو باشد‪ .‬ادگار رینکویکس‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫لتونی در واکنش به اعالم علل س��قوط هواپیمای‬ ‫اوکراین��ی در ایران‪ ،‬ان را اش��باهی غم انگیز تلقی‬ ‫ک��رد و در صفحه توییترش نوش��ت‪ :‬مهم اس��ت‬ ‫ک��ه ایران اعالم ک��رده‪ ،‬نیروهای مسلح ان به طور‬ ‫غیرعمدی پ��رواز بین المللی ‪ PS۷۵۲‬اوکراینی را‬ ‫س��رنگون کردند‪ .‬این یک اش��تباه بسیار غم انگیز‬ ‫بود‪ ،‬باید تحقیقات بی طرفانه انجام شود و کسانی‬ ‫که مسئول ان بوده اند‪ ،‬پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫فرانسوا فیلیپ ش��امپانی‪ ،‬وزیر خارجه کانادا با‬ ‫تاکید بر اینکه جهان منتظر اس��ت ببیند ایران در‬ ‫زمینه تحقیقات چه انجام می دهد و امیدوار است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬گروه هماهنگ��ی بین المللی ب��ا مشارکت‬ ‫بریتانیا‪ ،‬اوکراین و سوئد درباره این فاجعه تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این وزیر کانادایی از تهران خواست که به گروه‬ ‫بین المللی اجازه ورود به ایران و تحقیق در مکان‬ ‫وقوع حادثه را بدهد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه اعالم کرد ش��اه محم��ود قریشی‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه پاکست��ان یکشنبه برای دیدار‬ ‫و گفت وگو با محمدجواد ظریف و س��ایر مقامات‬ ‫کشورم��ان به ای��ران س��فر می کند‪ .‬س��فر وزیر‬ ‫ام��ور خارجه پاکستان به ته��ران در حالی انجام‬ ‫می ش��ود که عمران خ��ان‪ ،‬نخست وزیر پاکستان‬ ‫روز پنجشنبه و پس از پاس��خ انتقام جویانه ایران‬ ‫به اقدام تروریستی ارتش امریکا در ترور س��ردار‬ ‫ش��هید سپهبد قاسم س��لیمانی‪ ،‬از امادگی خود‬ ‫برای کمک به تنش زدایی میان جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و امریکا خبر داد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سلطان قابوس بن س��عید‪ ،‬پادشاه‬ ‫عم��ان در س��ن ‪۷۹‬س��الگی درگذش��ت‪ .‬خب��ر‬ ‫درگذش��ت س��لطان قاب��وس‪ ،‬پادش��اه عمان در‬ ‫س��اعات اولیه بامداد ش��نبه در تلویزیون رسمی‬ ‫عمان تایید ش��د‪ .‬دیوان س��لطنتی عمان به طور‬ ‫رسمی اعالم کرد‪ :‬هیثم بن طارق ال سعید صبح‬ ‫شنبه مقابل پارلمان عمان سوگند یاد کرد‪ .‬طبق‬ ‫اساسنامه کشور عمان او جانشین سلطان قابوس‬ ‫شده است‪ .‬هیثم بن طارق‪ ،‬وزیر میراث و فرهنگ‬ ‫عمان‪ ۶۵ ،‬ساله پسرعموی سلطان قابوس است‪.‬‬ ‫او گهگاهی به عنوان فرستاده ویژه سلطان قابوس‬ ‫فعالیت داش��ت و پیش تر در وزارت خارجه عمان‬ ‫کار می کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سی ان بی سی گزارش داد کاخ سفید‬ ‫در حال بررس��ی طرح گسترش ممنوعیت س��فر‬ ‫ب��ه امریکا‪ ،‬ب��رای کشورهای بیشتری اس��ت‪ .‬نام‬ ‫کشورهایی که بناس��ت به فهرس��ت سیاه امریکا‬ ‫اضافه ش��وند هنوز مشخص نیست‪ .‬ممکن است‬ ‫کشورهایی مانند عراق‪ ،‬سودان و چاد که در ابتدا‬ ‫بنا بود در فهرست ممنوعه امریکا قرار بگیرند اما‬ ‫بعد از ان حذف ش��دند‪ ،‬به این فهرس��ت اضافه‬ ‫شوند‪ .‬کاخ سفید هنوز واکنشی به این خبر نشان‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش ش��بکه خبری اسکای نیوز‪،‬‬ ‫اعضای ش��ورای امنی��ت دوره کمک رس��انی به‬ ‫س��وریه از طریق مرزها را ‪ ۶‬ماه تمدید کردند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که چین و روسیه در این رای گیری‬ ‫رای ممتنع دادند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نظامیان امریکای��ی همزمان با پرواز‬ ‫بالگرده��ای انها در غرب پایتخت عراق‪ ،‬فرودگاه‬ ‫بین الملل��ی بغ��داد را بستند‪ .‬العال��م خبر داد که‬ ‫نظامیان امریکایی بامداد ش��نبه پس از اس��تقرار‬ ‫در حومه فرودگاه بین المللی بغداد‪ ،‬ان را بستند‪.‬‬ ‫منابع خب��ری عراق به دلیل این اق��دام نظامیان‬ ‫امریکایی هیچ اش��اره ای نکردند‪ .‬ساعاتی قبل از‬ ‫بسته ش��دن فرودگاه‪ ،‬چندین بالگرد امریکایی بر‬ ‫فراز غرب بغداد به پرواز درامده بودند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر خارجه امریکا اظهار کرد کشورش‬ ‫ب��ه مذاکره با عراق درباره «س��اختار مناس��ب»‬ ‫حض��ور نظام��ی در این کشور ادام��ه خواهد داد‪.‬‬ ‫ن حال در حال رایزنی برای توس��عه‬ ‫پومپئو در عی ‬ ‫حضور ناتو در عراق است‪ .‬به گزارش سایت شبکه‬ ‫روسیاالیوم‪ ،‬مایک پومپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا در‬ ‫ارزیاب��ی بیانیه عادل عبدالمه��دی‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫مستعفی ع��راق که درپی تم��اس تلفنی بین دو‬ ‫مقام منتشر ش��ده و در ان امده بود‪ ،‬عبدالمهدی‬ ‫خواس��تار اع��زام نمایندگانی از جان��ب امریکا به‬ ‫ع��راق به منظور تدوین س��ازکار اج��رای مصوبه‬ ‫پارلمان عراق درباره خ��روج نیروهای امریکایی‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ ،‬اظهارات در این باره درست منتقل‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬برایان هوک‪ ،‬نماین��ده ویژه امریکا در‬ ‫امور ایران گفت‪ :‬واشنگتن هیچ گونه پیش شرطی‬ ‫را ب��رای اغاز مذاک��رات با ای��ران نمی پذیرد‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن گفت به نظر می رس��د پاس��خ ایران به‬ ‫ترور سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده سپاه قدس‬ ‫ایران به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬یوشیهیده سوگا‪ ،‬س��خنگوی دولت‬ ‫ژاپن گفت‪ :‬س��فر ش��ینزو اب��ه‪ ،‬نخست وزیر این‬ ‫کشور ب��ه ‪ ۳‬کش��ور عربستان س��عودی‪ ،‬امارات‬ ‫و عم��ان از ش��نبه اغاز می ش��ود‪ .‬پی��ش از این و‬ ‫به دنبال تشدید تنش ها در خاورمیانه‪ ،‬سفر ابه به‬ ‫خاورمیانه لغو ش��ده بود اما بعد از مدتی اعالم شد‬ ‫این سفر براس��اس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مسئول سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا‬ ‫از ایران خواس��ت تا ب��ه توافق هایش در چارچوب‬ ‫برجام عمل کند‪ .‬جوزف بورل‪ ،‬مسئول سیاس��ت‬ ‫خارج��ه اتحادیه اروپا گفت‪ :‬وزی��ران خارجه این‬ ‫بلوک مصوبه ای که می تواند تحریم های س��ازمان‬ ‫ملل علیه ته��ران را بازگرداند‪ ،‬مطرح نکردند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬درباره اینک��ه ایا می توان این طرح را پیش‬ ‫ب��رد یا نه حرفی نزدیم‪ .‬ما می خواهیم این توافق را‬ ‫حفظ کنیم و از ایران نیز می خواهیم به تعهداتش‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬محمد سهیل شاهین‪ ،‬سخنگوی دفتر‬ ‫گ��روه طالبان در قطر به خبرگ��زاری تاس گفت‪:‬‬ ‫این گ��روه انتظار دارد تاریخ امض��ای توافق صلح‬ ‫ب��ا امریکا در اینده نزدیک تعیین ش��ود‪ .‬نماینده‬ ‫ویژه ریاس��ت جمهوری روسیه در امور افغانستان‬ ‫پیش ت��ر در گفت وگویی با خبرگزاری تاس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امریکا و طالبان توافق کرده اند که روس��یه و‬ ‫چند کشور دیگر شاهد امضای این توافق باشند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫فرهاد دژپسند‪ ،‬در نودودومین نشست شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه‬ ‫س��رمایه گذاری یکی از مهم تری��ن دغدغه های‬ ‫ام��روز کشور در ح��وزه اقتصادی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی از نهادهای مال��ی خارجی و‬ ‫فاینانس‪ ،‬تامین مالی کند و سرمایه های خارجی‬ ‫را ب��ه کشور بی��اورد؛ به عبارت دیگ��ر وزیر امور‬ ‫اقتص��اد و دارای��ی از بخش خصوصی خواس��ت‬ ‫برای تامین مالی به واس��طه نهادهای خارجی در‬ ‫قالب فاینانس یا جذب سرمایه گذاران خارجی به‬ ‫دولت کمک کند‪.‬‬ ‫این امر بسی��ار ناراحت کننده اس��ت که وزیر‬ ‫اقتصاد کش��ور بزرگی مانند ایران این گونه طرح‬ ‫مبحث می فرمایند‪.‬‬ ‫جن��اب وزی��ر اقتص��اد ای��ران‪ ،‬تامی��ن مالی‬ ‫بین الملل��ی و ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی‬ ‫نیازمند الزاماتی است که بخش خصوصی ایران‬ ‫نیز توان جذب ان را ندارد؛ نه به س��بب نداشتن‬ ‫توانایی الزم برای جذب سرمایه خارجی‪ ،‬بلکه به‬ ‫سبب نوع مکانیسم تامین مالی و سرمایه گذاری‬ ‫بین الملل��ی‪ .‬در جلسه ای که انجمن اقتصاددانان‬ ‫ب��ا جنابعالی داش��تیم طرح موض��وع کردم که‬ ‫بازارهای بین الملل��ی و اندازه انها به این صورت‬ ‫است‪:‬‬ ‫بازار سرمایه ‪ ۷۲۰۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫بازار پولی ‪ ۹۰۰۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫بازار بدهی ‪ ۲۰۰۰۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫بازار مشتقه ‪ ۵۰۰۰۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫ب��رای دسترس��ی ب��ه ای��ن بازاره��ا ای��ران‬ ‫نیازمن��د داش��تن رتب��ه اعتب��اری بین الملل��ی‬ ‫‪ International credit rating‬اس��ت‪.‬‬ ‫رتبه بندی اعتبار بین المللی ازسوی موسسه های‬ ‫مودیز و استاندارداندپورز و فیچ (‪ ۹۵‬درصد بازار‬ ‫رتبه بن��دی) انجام می ش��ود و مالک س��نجش‬ ‫ریس��ک ب��رای فاینانسوره��ا و س��رمایه گذاران‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫این در حالی است که اقتصاد ایران از ‪ ۱۴‬سال‬ ‫گذش��ته تا امروز از روند رتبه بندی موسسه های‬ ‫بین المللی رتبه بندی خارج شده و اقتصاد ایران‬ ‫رتبه بندی نمی ش��ود‪ .‬اما اگر اقتصاد ایران همین‬ ‫امروز هم در چارچوب رتبه بندی موس��سه های‬ ‫بین الملل��ی ق��رار گیرد‪ ،‬رتبه اعتب��اری ایران ‪B‬‬ ‫خواهد بود‪ ،‬یعنی معادل رتبه ‪ ۶‬از ‪ ۷‬درجه رتبه‬ ‫اعتباری ‪!OECD‬‬ ‫ای��ن رتبه معادل رتبه کشوره��ای ارمنستان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬مصر‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬بوسنی هرزگوین‪ ،‬کامرون‬ ‫و اتیوپی است‪ .‬با این روند چطور بخش خصوصی‬ ‫ای��ران می تواند بر ریسک اقتص��ادی‪ ،‬کشوری و‬ ‫سیاسی فائق اید؟!‬ ‫همانط��ور ک��ه در ان جلسه مط��رح کردم و‬ ‫همانطور که در ‪ ۱۰‬سال گذشته ازسوی بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی عنوان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬جذب س��رمایه گذاری و تامین مالی‬ ‫بین المللی ب��دون رتبه بندی اعتباری بین المللی‬ ‫برای طرح ه��ا و پروژه های ایرانی س��رابی بیش‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اگر هم پیش از این تا حدی س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی جذب ش��ده‪ ،‬مبتنی ب��ر گارانتی دولتی‬ ‫‪ Sovereign Guranttee SG‬بوده است‪.‬‬ ‫حال به این م��وارد تحریم ها‪ ،‬مشکالت نقل و‬ ‫انتقال های بانکی‪ ،‬افزایش نیافتن س��رمایه نظام‬ ‫بانک��ی و ناکارام��دی سیاس��ت گذاری مال��ی و‬ ‫مواردی از این دس��ت را اضاف��ه کنید تا بتوانید‬ ‫تصویری از اقتصاد ایران در جهان به دست اورید‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن به یاد داش��ته باش��یم که رتبه‬ ‫اعتب��اری اقتصاد یک کشور هرچه بهتر باش��د‪،‬‬ ‫هزین��ه تامی��ن مالی برای ان کش��ور پایین تر و‬ ‫ب��ازده مورد انتظ��ار برای س��رمایه گذاران باالتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در سال های گذشته‪،‬‬ ‫ریسک های تحمیلی به فعاالن اقتصادی موجب‬ ‫شده انها به جای توسعه به بقا بیندیشند‪ .‬چطور‬ ‫می توان از موج��ودی که تنها به بقا می اندیشد‪،‬‬ ‫توقع اوردن سرمای ه خارجی را هم داشت؟‬ ‫ی اس��ت که وزیر اقتصاد کشور‬ ‫ایا انتظار زیاد ‬ ‫بزرگ��ی مانند ایران بر این امور اش��راف داش��ته‬ ‫باشد؟ و درصورت اشراف به این موضوعات اقدام‬ ‫به بیان این درخواست کرده باشد؟‬ ‫امید است روزی به جای بیان حرف های کلی‪،‬‬ ‫ش��اهد طرح مباح��ث واقعی نزدی��ک به فضای‬ ‫اقتصادی روز باشیم‪.‬‬ ‫چون َس َبب معلوم ن َْب َود ُمشکل است‬ ‫دارویِ َرنج و در ان صد َم ْحمِل است‬ ‫چون ب ِدان ِْستی َس َبب را َس ْهل شُ د‬ ‫دانشِ اَسْبابْ دَفْعِ جَهْل شُد‬ ‫در پ��ی اط�لاع از نتایج تحقیقات س��تاد کل‬ ‫نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافربری‬ ‫اوکراینی‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در پیامی‬ ‫ب��ا ابراز همدردی عمیق و مج��دد با خانواده های‬ ‫داغدار‪ ،‬ستاد کل نیروهای مسلح را مامور پیگیری‬ ‫کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و‬ ‫مراقبت برای تکرار نشدن چنین سانحه ای کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬متن پیام رهبر معظم انقالب اس�لامی به‬ ‫این شرح است‪« :‬با اطالع از نتایج تحقیقات ستاد‬ ‫ک��ل درباره حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی‬ ‫و اثب��ات دخالت خطای انسان��ی در ان‪ ،‬مصیبت‬ ‫درگذش��ت جان باختگان این حادثه اندوه بار برای‬ ‫اینجانب بسیار س��نگین تر ش��د‪ .‬الزم می دانم به‬ ‫خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر همدردی‬ ‫عمی��ق و تسلیت صمیمانه خ��ود را ابراز کنم و از‬ ‫خداوند متعال برای انان بردباری و ارامش روحی‬ ‫و قلبی تمنا نمایم‪ .‬به س��تاد کل نیروهای مسلح‬ ‫موک��دا ً درباره پیگی��ری کوتاهی ها یا تقصیرهای‬ ‫احتمال��ی در این حادثه دردناک س��فارش کنم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مراقب��ت و پیگیری ه��ای الزم ب��رای‬ ‫ع��دم امکان تکرار چنین س��انحه ای را از مدیران‬ ‫و مقامات ذی ربط مطالبه نمایم‪».‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫صنعت نساجی‬ ‫هنوز نفس می کشد‬ ‫تقویت اورژانس‬ ‫هوایی پایتخت‬ ‫پایان ابهام ها‬ ‫درباره یک سقوط‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برخی کارشناس��ان ش��رایط موجود داخلی سازی را‬ ‫م��ورد نقد قرار داده اند زی��را معتقدند حمایت الزم در‬ ‫این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا اعمال تحریم ه��ای دهه ‪ ۹۰‬توان مالی واحدهای‬ ‫صنعتی بس��یار کاهش یافت و بده��ی انها به بانک ها‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬مالیات و‪ ...‬مزید بر علت شده و کمبود نقدینگی‬ ‫از چالش های بزرگ تولید در شرایط موجود است‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان فعال در صنعت خودرو عنوان می کنند‬ ‫اگر تسهیالت به چرخه تولید تزریق شود تیراژ و سرعت‬ ‫تولی��د افزایش می یابد و همین ام��ر منجربه مدیریت‬ ‫بهتر بازار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در‬ ‫این ب��اره گف��ت‪ :‬ب��رای ت��داوم نهضت داخلی س��ازی‬ ‫قطع��ات نیازمن��د هم��کاری همه نهاد ه��ای ذی ربط‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیق ساخت داخل به همراه کیفیت‬ ‫فرش��اد مقیم��ی در نشس��ت هیات مدی��ره انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزایش ش��مارگان تولی��د با حفظ کیفی��ت و تعمیق‬ ‫س��اخت داخل نمادی از مقاوم��ت در جبهه اقتصادی‬ ‫در برایر تحریم هاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به هم‬ ‫دلی قطعه س��ازان برای رونق تولید خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تش��کیل میزهای س��اخت داخل باعث شد‪ ،‬سازندگان‬ ‫قطع��ات به چرخه تولی��د بازگردند و خودروهای تولید‬ ‫ش��ده با کس��ری قطع��ه‪ ،‬تکمیل و تحویل مش��تریان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬برای تداوم نهضت داخلی س��ازی‬ ‫قطع��ات نیازمن��د هم��کاری همه نهاد ه��ای ذی ربط‬ ‫هس��تیم‪ .‬مقیمی ب��ر تولی��د صادرات مح��ور تاکید و‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬با ت��داوم افزای��ش تولی��د و بکارگیری‬ ‫مکانیس��م هایی در صادرات‪ ،‬رس��یدن به باالنس ارزی‬ ‫ب��ا تالش ش��بانه روزی در این ش��رکت محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ادامه س��یدمرتضی مرتضوی‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز از‬ ‫تدبیر تیم مدیریتی ایران خودرو درباره احیای زنجیره‬ ‫تامین قدردانی و اظهار کرد‪ :‬با تالش و وحدت ارامش‬ ‫به صنعت خودرو و به ویژه ایران خودرو بازگش��ته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انجمن قطعه سازان برای تحقق اهداف‬ ‫تولی��د صنعت خودرو از هیچ کوشش��ی دریغ نخواهد‬ ‫با اعمال تحریم های دهه ‪ ۹۰‬توان مالی واحدهای صنعتی بس��یار کاهش‬ ‫یاف��ت و بده��ی انها به بانک ها‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات و‪ ...‬مزید بر علت ش��د‪ .‬کمبود‬ ‫نقدینگی از چالش های بزرگ تولید در شرایط موجود است‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنین حس��ن وف��ادار‪ ،‬نایب رئی��س هیات مدیره‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خودرو ضمن قدردان��ی از تعامل‬ ‫مطلوب انجمن های قطعه س��ازی با این خودروسازان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اج��ازه ورود قطعات بی کیفیت به خطوط تولید‬ ‫را نخواهی��م داد تا تصویر ذهنی مش��تریان نس��بت به‬ ‫ایران خودرو مخدوش نشود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تولید روزانه ‪ ۲‬هزار خودرو فعلی که‬ ‫با همکاری س��ازندگان و کارگران خطوط تولید انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬مقدس اس��ت زیرا ‪ ۷۰‬درصد این میزان تولید‬ ‫س��اخت داخل اس��ت‪ .‬وفادار تاکید کرد‪ :‬تفکر برگزاری‬ ‫میزهای داخلی سازی قطعات باید به الگویی برای دیگر‬ ‫صنایع تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروها ایمن تر می شوند‬ ‫حس��ن وفادار در نشس��ت دیگر که به منظور ارتقای‬ ‫س��طح دان��ش و ت��وان عملیات��ی افس��ران برگزی��ده‬ ‫تبدیل رایگان خودروها به گازسوز به زودی‬ ‫معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬گفت‪ :‬حداکثر تا دو هفته اینده‪ ،‬اماده پاس��خ‬ ‫به تمام تقاضاها برای تبدیل سوخت هستیم‪ .‬حمید‬ ‫قاس��می ده چشمه در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫فهرس��ت کارخانه های مورد تایید برای تبدیل خودرو‬ ‫بنزینی به گازسوز‪ ،‬گفت‪ :‬با ‪ ۷‬شرکت در حال مذاکره‬ ‫هس��تیم و قراردادهای ان نیز اماده است و قرار شده‬ ‫‪ ۲۵۰‬مرکز مش��خص شده‪ ،‬تجهیزات الزم را از این ‪۷‬‬ ‫ش��رکت تامین کنند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬این ‪ ۲۵۰‬مرکز‬ ‫همان مراکزی هستند که نام و نشانی انها در شرکت‬ ‫پخش اورده ش��ده اما ممکن اس��ت تع��داد انها نیز‬ ‫افزایش یابد‪ .‬اکنون نمی ت��وان درباره عدد دقیق این‬ ‫جایگاه ه��ا اظهارنظر کرد‪ .‬معاون مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی با تاکید به اینکه اکنون‬ ‫اس��تقبال از مصرف س��ی ان جی افزایش یافته اس��ت‬ ‫و روزان��ه ‪ ۲۴.۳‬میلیون مترمکعب مصرف می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬میزان ثبت نام ها ‪۵۰‬درصد نس��بت به هفته‬ ‫گذش��ته افزای��ش یافته اما ان چیزی ک��ه مدنظر ما‬ ‫اس��ت‪ ،‬هنوز اتفاق نیفتاده اما در کل رش��د استقبال‬ ‫خوب بوده است‪ .‬قاس��می ده چشمه در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که کاره��ای نهایی تایید مراک��ز چه زمانی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درنهایت تا دو هفته دیگر‪ ،‬این‬ ‫مراکز م��ورد تایید قرار می گیرند و اقدام های الزم در‬ ‫این راس��تا انجام می ش��ود و م��ردم می توانند به این‬ ‫مراک��ز مراجعه کنند‪ .‬وی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫نی��ز مردم می توانند با هزینه خودش��ان به این مراکز‬ ‫مراجع��ه کنن��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬مش��کلی در این بخش‬ ‫وج��ود ندارد اما باتوجه به اینکه تجهیز انجام ش��ده‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد دو هفته دیگر قرارداد منعقد می شود‬ ‫و ما می توانیم به ط��ور رایگان مخزن ها را برای مراکز‬ ‫مش��خص ش��ده‪ ،‬ارس��ال کنیم تا فراین��د کار پیش‬ ‫ب��رود‪ .‬مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی درب��اره ظرفیت انج��ام این کار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله به میزان ظرفیت کارگاه ها بستگی‬ ‫دارد ام��ا می ت��وان گفت ک��ه به طور تقریب��ی در هر‬ ‫ش��رکت کارخانه مخزن حدود ‪ ۱۵‬هزار تبدیل در هر‬ ‫ماه انجام می ش��ود؛ به عبارت دیگر‪ ،‬در هر کدام از ‪۷‬‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬امکان تبدیل ‪ ۱۵‬ه��زار مخزن وجود دارد‬ ‫و قص��د داریم ت��ا این ظرفیت را تا عی��د به ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬قاس��می ده چش��مه همچنین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این امکان وجود داد که به تمام تقاضاها پاس��خ‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫مب��ارزه با س��رقت پلیس اگاهی اس��تان های سراس��ر‬ ‫کش��ور در ایران خودرو برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با دس��تور‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو مبن��ی بر افزای��ش ضریب‬ ‫ایمن��ی محصوالت گروه��ی از معاونت ه��ای کیفیت‪،‬‬ ‫ مهندس��ی‪ ،‬س��اپکو و مرکز تحقیقات تش��کیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن گ��روه ب��ا برگ��زاری ‪ ۳۰‬نشس��ت‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬اصالح��ات الزم را ب��رای افرایش ضریت‬ ‫ایمن��ی در قف��ل در خودروهای تولیدی و س��ایر نقاط‬ ‫اسیب پذیر در برابر سرقت انجام داده است‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬افزایش ایمنی قف��ل درهای جانبی‬ ‫خودروهای ‪ ،۴۰۵‬پارس‪ ،‬س��مند‪ ،‬سورن‪ ،‬اریسان و در‬ ‫موت��ور ‪ ۲۰۶‬و رانا از جمله این اقدم هاس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫ارتقای ایمنی درهای جانبی خودروهای دنا و دناپالس‬ ‫در دست اجراست‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هی��ات مدیره ای��ران خودرو با اش��اره‬ ‫رکورد تولید در‬ ‫پارس خودرو شکسته شد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫تشکیل میزهای‬ ‫ساخت داخل‬ ‫باعث شد‬ ‫سازندگان‬ ‫قطعات به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‬ ‫رشد تولید ساینا‬ ‫و کوییک‬ ‫حسن وفادار‬ ‫با همکاری‬ ‫سازندگان و‬ ‫کارگران خطوط‪،‬‬ ‫تولید روزانه‬ ‫ایران خودرو به‬ ‫‪ ۲‬هزار خودرو‬ ‫رسیده است‬ ‫کیفیت چادر مشکی وارداتی را کنترل کنید تا تولید داخلی رونق بگیرد‬ ‫تنها تولیدکننده چادر مشکی در ایران معتقد است راه حمایت از تولید‬ ‫چادر مشکی کنترل کیفیت کاالی وارداتی است‪ .‬به گفته وی در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬صفر بودن تعرفه واردات نیز نمی تواند مش��کلی برای تولید‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در ماه های گذشته بارها این پرسش مطرح‬ ‫ش��ده که چرا با وجود اینکه ای��ران یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان‬ ‫چادر مش��کی در جهان است‪ ،‬همچنان برای تامین نیاز خود به واردات‬ ‫متوسل می شود؟ براس��اس گفته فعاالن صنعت پوشاک‪ ،‬ساالنه ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون متر مربع چادر مش��کی وارد می ش��ود این در حالی اس��ت‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی اعالم کرده که نیاز س��االنه‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۴۰‬میلیون متر است‪ .‬با این وجود فقط ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫متر از ان در داخل کشور تامین می شود‪ .‬میرمحمدتقی دانایی هوشیار‪،‬‬ ‫مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده چادر مشکی‪ ،‬یکی از دالیل‬ ‫عقب ماندن ایران در تولید چادر مشکی را نبود متولی سیاست گذاری و‬ ‫اکتفا به شعار دادن می داند‪ .‬او معتقد است که عمر پارچه چادر مشکی‬ ‫در ایران حدود ‪ ۱۰۰‬سال است اما هیچ وقت تولید نشده‪ ،‬بلکه همیشه‬ ‫به وس��یله کانال های خاصی وارد کشور ش��ده و با سود بزرگی فروخته‬ ‫شده است‪ .‬دانایی هوشیار با بیان اینکه شرکت هایی که در زمینه تولید‬ ‫چادر مشکی رشد کردند قربانی سود بزرگ واردات شدند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نمی دان��م می توان این اتفاق ه��ا را تحت عنوان مافیا یا هر چیز دیگری‬ ‫نام گذاری کرد‪ ،‬اما انچه مش��هود است وجود جریانی برای جلوگیری از‬ ‫توفیق تولید داخلی است‪ .‬این فعال در صنعت نساجی همچنین با بیان‬ ‫اینکه اطالعات دقیقی درباره اینکه واردات چادر مش��کی از سوی چند‬ ‫نفر انجام می ش��ود وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬راه اندازی خط تولید جدید چادر‬ ‫مشکی نیازمند س��اخت تاسیسات‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت ها‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫فنی و در نهایت تولید ازمایش��ی است که در مجموع فرایند زمانبری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یکی دیگر از دالیل موفق نبودن ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫چادر مش��کی را نامناسب بودن خط تولید واحدهای تولیدی برای این‬ ‫محصول خاص اعالم کرد و گفت‪ :‬در مواردی هم شرکت ها موفق عمل‬ ‫می کردند‪ ،‬اما بعد از مدتی به طریقی جلو حرکت انها گرفته می ش��د‪.‬‬ ‫برای مثال در گذش��ته پارچه های��ی معروف به «چادر کیفی» که ارزان‬ ‫ب��ود و بدون چروک در کیف جا می ش��د در یکی از کارخانه های تولید‬ ‫ش��د اما روند بازار به گونه ای پی��ش رفت که مجبور به توقف تولید این‬ ‫محصول و تغییر خط تولید خود ش��دند‪ .‬دانایی هوش��یار با بیان اینکه‬ ‫تعرف��ه واردات چادر مش��کی در مقاطع مختلف بی��ن ‪ ۴‬تا ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫تغییر کرده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مشکل اصلی این است که در مواردی‬ ‫واردکنندگان کاالی مش��ابه تولید داخل با کیفی��ت پایین تر و ارزان تر‬ ‫وارد می کنند که باعث می ش��ود تولیدکننده نیز مجبور به کاهش نرخ‬ ‫خود ش��ود تا جایی که تولید صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د و به کلی‬ ‫تعطیل ش��ود‪ .‬ای��ن تولیدکننده راه حل این مش��کل را کنترل کیفیت‬ ‫کاالی وارداتی دانست و گفت که در چنین شرایطی‪ ،‬صفر بودن تعرفه‬ ‫واردات نیز نمی تواند مشکلی برای تولید ایجاد و در عوض تولیدکننده‬ ‫باید با کاالی باکیفیت خارجی رقابت کند‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۴۰‬هزار نفر در صنعت قطعه با رونق خودروسازی‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خ��ودرو از ج��ذب دوب��اره ‪ ۴۰‬هزار نف��ر نیروی کار‬ ‫تعدیل شده در قطعه سازی کشور‪ ،‬در کنار بازگشت‬ ‫به کار بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر نیروی تعلیق ش��ده با‬ ‫ایجاد رونق در خطوط تولید خودروس��ازان خبر داد‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه در‬ ‫صورت تداوم روند فعلی تولید در س��ال اینده شاهد‬ ‫افزای��ش تیراژ تولید در خودروس��ازی خواهیم بود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با اجرای مصوبه بانک مرکزی و ش��ورای‬ ‫پول و اعتبار به طور قطع شرایط تولید بهبود خواهد‬ ‫یافت‪ .‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خ��ودرو ب��ا تاکید بر بی اثر ش��دن تحریم ها در روند‬ ‫داخلی سازی خودروها‪ ،‬گفت‪ :‬با حفظ سیاست های‬ ‫فعلی‪ ،‬در سال های اینده شاهد عرضه چند محصول‬ ‫جدید از سوی خودروسازان داخلی خواهیم بود‪.‬‬ ‫بررس��ی اماره��ای تولید نش��ان می دهد‬ ‫شرکت پارس خودرو در اذر امسال نسبت به‬ ‫م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته‪۱۱۲ ،‬درصد‬ ‫افزای��ش تولی��د را تجرب��ه کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬پارس خودرو توانسته در‬ ‫‪ ۹‬ماه امس��ال با ثبت رکورد تولید ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰‬س��ایپا ‪ ۱۳۱‬از می��زان کل تولید این‬ ‫محصول در س��ال ‪ ۹۷‬ک��ه ‪ ۶۲‬هزار و ‪۲۹۸‬‬ ‫خودرو بوده عبور کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس جدول ه��ای تولید حکایت‬ ‫از رش��د ‪ ۱۱۲‬درصدی تولید اذر در شرکت‬ ‫پارس خودرو نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته دارد‪ .‬گفتنی اس��ت از ابتدای ابان‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تاکن��ون بیش از ‪ ۳‬ه��زار خودرو‬ ‫کویی��ک ار نی��ز در پارس خودرو ب��ه تولید‬ ‫رس��یده و تولی��د روزانه این خ��ودرو از مرز‬ ‫‪ ۱۴۰‬خودرو گذش��ت که همه اینها نش��ان‬ ‫از برنامه ری��زی دقیق‪ ،‬تکیه بر توان داخلی و‬ ‫اجرای موفق پویش ملی بومی سازی قطعات‬ ‫خ��ودرو در ای��ن ش��رکت دارد‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود نمودار صعودی تولی��د خودرو در‬ ‫این ش��رکت تا پایان امس��ال ادامه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زنجیره تامین کنندگان قطعات قادر است عالوه بر‬ ‫ایف��ای نقش اصلی خود به عنوان حلقه های واس��ط‬ ‫صنای��ع خودرو‪ ،‬در ایجاد رونق تولید و اش��تغالزایی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور تاثیر بس��زایی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫بیگل��و با بی��ان تاکی��د مدیرعامل ایران خ��ودرو در‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای داخلی س��ازی قطع��ات و نی��ز‬ ‫برگ��زاری جلس��ات منظ��م و هماهنگ ب��ا مدیران‬ ‫و دس��ت اندرکاران صنع��ت قطع ه کش��ور در زمینه‬ ‫داخلی س��ازی قطعات‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نتایج بسیار‬ ‫امیدوارکننده ای امس��ال کسب ش��ده است‪ .‬اعمال‬ ‫تحریم ه��ای بی رحمان��ه ب��ر صنعت خودرو س��بب‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی تولید خودروسازی شد‪ ،‬اما پس‬ ‫از ان داخلی سازی قطعات سبب شد وضعیت تولید‬ ‫نسبت به شرایط گذشته بهبود قابل مالحظه ای پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا با تولید بیش‬ ‫از ‪ ۲۸۵‬ه��زار و ‪ ۴۵۱‬محص��والت ایک��س‬ ‫‪ ،۱۰۰‬ایکس‪ ،۲۰۰‬س��اینا و کوییک اواس��ط‬ ‫ی ‪ ،۹۸‬از کل ام��ار تولی��د س��ال ‪۹۷‬‬ ‫د ‬ ‫عب��ور و رک��ورد جدی��دی را در تولید ثبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا در حال��ی موفق ش��د از م��رز تولید‬ ‫‪ ۲۸۵‬ه��زار و ‪ ۴۵۱‬محص��والت ایکس‪،۱۰۰‬‬ ‫ایک��س‪ ،۲۰۰‬س��اینا و کوییک در اواس��ط‬ ‫دی عب��ور کن��د ک��ه ب��ا تدابی��ر مدیریتی‬ ‫در اس��تفاده از ظرفیت ه��ای موج��ود در‬ ‫داخ��ل‪ ،‬بهره گیری از ت��وان زنجیره تامین و‬ ‫برنامه ریزی مدون توانست به این مهم دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫این مجموعه از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬تاکنون‬ ‫موفق ش��ده این امار را در گروه محصوالت‬ ‫ایک��س‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬و با افزایش ‪۸۲‬درصدی‬ ‫در گ��روه محصوالت س��اینا و کوییک تولید‬ ‫کن��د ک��ه باتوجه ب��ه وج��ود محدودیت ها‬ ‫و موان��ع بس��یار زی��اد ف��راروی تولی��د‪ ،‬در‬ ‫نوع خود یک موفقیت چش��مگیر به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫گروه سایپا پس از تغییر تیم مدیریتی در‬ ‫یک سال گذشته‪ ،‬توانست تولید روزانه خود‬ ‫را به ط��ور میانگین به بیش از ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫در روز برس��اند درحالی که س��ال ‪ ۹۷‬تولید‬ ‫روزان��ه این گروه به ح��دود ‪ ۷۰۰‬خودرو در‬ ‫روز رسیده بود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اماده س��ازی و پیش بینی های‬ ‫الزم ب��رای افزای��ش تولید در ‪ ۳‬م��اه پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬به نظر می رسد گروه س��ایپا بتواند تا‬ ‫پایان اسفند‪ ،‬رکورد جدیدی در زمینه تولید‬ ‫خودرو در دوران تحریم و فش��ار حداکثری‪،‬‬ ‫از خود برجای بگذارد‪.‬‬ ‫مشکالت نیروگاه های برق‬ ‫بررسی می شود‬ ‫کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید ملی‬ ‫به بررس��ی مش��کالت نیروگاه ه��ای تولید‬ ‫ب��رق می پ��ردازد‪ .‬ب��ه گزارش خان��ه ملت‪،‬‬ ‫نشس��ت کمیس��یون ویژه حمایت از تولید‬ ‫ملی و نظارت بر اجرای سیاس��ت های کلی‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی دوش��نبه ‪ ۲۳‬دی‬ ‫ب��ا دس��تور کار بررس��ی مش��کالت واردات‬ ‫تجهیزات نیروگاهی با رعایت قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی با حضور نمایندگان‬ ‫وزارتخانه های نیرو‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیات��ی‪ ،‬بخ��ش خصوص��ی و مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬همچنین کارگروه اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید‬ ‫ملی و نظارت بر اجرای سیاس��ت های کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی امروز یکش��نبه‪۲۲‬‬ ‫دی مش��کالت نیروگاه ه��ای تولی��د برق و‬ ‫تجدیدپذیر را با حض��ور وزارت نیرو‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی و مرک��ز پژوهش‪‎‬ه��ای مجلس‬ ‫شورای اسالمی بررسی می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تداوم نهضت داخلی سازی با حمایت مسئوالن‬ ‫ب��ه تمهی��دات الزم ب��رای افزای��ش ضری��ب امنیت و‬ ‫پیش��گیری از سرقت خودرو در ش��رکت ایران خودرو‬ ‫اتخ��اذ ش��ده‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن امر نوعی احس��اس‬ ‫ارامش را در میان مش��تریان این ش��رکت ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وفادار با اشاره به تاثیر اجرای این پروژه ها در ارتقای‬ ‫تصویر ذهنی جامعه نسبت به ایران خودرو‪ ،‬از تالش های‬ ‫پلی��س اگاهی ناجا در همکاری با این خودروس��از در‬ ‫راس��تای افزای��ش ضریب ایمنی محص��والت تولیدی‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬نماینده مدیرعامل و رئیس کارگروه افزایش‬ ‫ایمنی خودرو در برابر س��رقت محصوالت ایران خودرو‬ ‫ب��ا تش��ریح اقدام های انجام ش��ده در این ش��رکت در‬ ‫ایمن س��ازی محصول نهای��ی‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا بهره گیری از‬ ‫دانش طراحی س��اخت داخل تغییرات تازه ای در قالب‬ ‫محصوالت اجرا می شود که در ایمن سازی هرچه بیشتر‬ ‫خودروهای تولیدی این گروه در مقابله با سرقت کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بل��وک اذری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دکم��ه قف��ل در‬ ‫خ��ودرو ‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪ ۲‬در مدل های س��ال اینده حذف‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬حس��ین فیروزفر دبی��ر کارگروه‬ ‫افزای��ش ایمنی خ��ودرو‪ ،‬با توضیح عملکرد سیس��تم‬ ‫ردیاب��ی قطع��ات‪ ،‬گف��ت‪ :‬اج��رای سیس��تم ردیاب��ی‬ ‫قطع��ات توانس��ته عالوه ب��ر شناس��نامه دار ک��ردن‬ ‫قطع��ات مهم به کار رفته در خ��ودرو‪ ،‬از قبیل ‪،ECU‬‬ ‫اکس��ل ها‪ ،‬گیربک��س خ��ودرو و‪ ...‬در تش��خیص مدت‬ ‫گارانت��ی قطعات و ارائه بازخورد به ما کمک بس��یاری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با همت و تالش مهندسان و کارکنان‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬از س��ال ‪ ۸۶‬تاکنون‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۷‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار از محص��والت تولیدی این‬ ‫ش��رکت به سیس��تم ردیابی مجهز ش��ده اس��ت و در‬ ‫مجم��وع بی��ش از ‪ ۲۷۰‬میلیون قطعه ب��ه کار رفته در‬ ‫ای��ن محصوالت‪ ،‬ب��ه راحتی قابل ردیابی و شناس��ایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫س��رهنگ نیکان فر از افس��ران ناجا حاضر در نشست‬ ‫هم با قدردانی از عملکرد ایران خودرو در زمینه ارتقای‬ ‫س��طح ایمنی محصوالت تولیدی این ش��رکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیس��تم نرم افزاری ردیابی قطعات به ناجا در کش��ف‬ ‫خودروها و قطعات سرقت شده در سراسر کشور‪ ،‬کمک‬ ‫شایانی کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت نساجی هنوز نفس می کشد‬ ‫ تغییر االینده ها‬ ‫با «نسل یک»‬ ‫یزدباف در حال توسعه با تمام مشکالت‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یزدباف روزانه‬ ‫بین ‪ ۷۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار مترمربع‬ ‫پارچه و ماهانه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫مترمربع مالفه‬ ‫تولید می کند‬ ‫بافت ساتن به‬ ‫دانش خاصی‬ ‫نیاز دارد و از‬ ‫این نوع پارچه‬ ‫روزانه بین‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫متر در کشور‬ ‫تولید می شود‬ ‫ص��دای ریزوب��م ماش��ین‪‎‬االت کارخان��ه یعنی‬ ‫صنعتی ک��ه هنوز جان دارد؛ اگرچه عالئم حیاتی‪،‬‬ ‫ان طبیع��ی نیس��ت‪ .‬دهه ‪ ۹۰‬س��ال های پرتنشی‬ ‫را ب��رای صنایع گوناگ��ون کشور رق��م زد و جان‬ ‫کارخانه های��ی را ه��م گرفت؛ واحده��ای صنعتی‬ ‫که به‪‎‬ه��ر دلیل‪ ،‬دیگ��ر نتوانستند ب��ا چالش‪‎‬های‬ ‫موجود‪ ،‬فعالیت خ��ود را ادامه دهند‪ .‬نساجی یکی‬ ‫از صنایع قدیمی ایران اس��ت ام��ا به‪‎‬دلیل مافیای‬ ‫واردات و پدیده شوم قاچاق‪ ،‬از دهه ‪ ۸۰‬دچار افول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م تاریخچه صنعت نساج��ی را در‬ ‫ایران مرور کنیم‪ ،‬باید به دوران غارنشینی انسان‪‎‬ها‬ ‫بازگردی��م چراکه براس��اس اثار به‪‎‬دس��ت امده از‬ ‫کندوکاوه��ای س��ال ‪ ۱۳۲۹‬خورش��یدی در غ��ار‬ ‫کمربن��دی نزدیکی دریای خ��زر‪ ،‬ایرانیان در دوره‬ ‫غارنشینی از پشم گوس��فند و بز برای خود پارچه‬ ‫تهیه می‪‎‬کرده‪‎‬اند‪ .‬شاید نخستین پارچه بافته شده‬ ‫در ایران به ‪ ۴‬هزار س��ال پیش از میالد مسیح(ع)‬ ‫برگردد‪.‬‬ ‫این مسئله از حفاری‪‎‬های انجام ش��ده در شوش‬ ‫به‪‎‬دس��ت امده اس��ت‪ .‬عنوان می شود تا زمان روی‬ ‫ک��ار امدن مغوالن‪ ،‬نساجی همیشه یکی از صنایع‬ ‫پررون��ق ایران بوده اما پس از حمل��ه انها به‪‎‬دلیل‬ ‫انک��ه مغوالن اص��رار به رواج کااله��ای چینی در‬ ‫متصرفات خود داشتند‪ ،‬منسوجات چینی در ایران‬ ‫رایج شد‪.‬‬ ‫پ��س از انک��ه صفوی��ان ب��ه ق��درت رس��یدند‬ ‫به‪‎‬دلی��ل تغییر روحیه مص��رف‪ ،‬تولیدات بیشتر به‬ ‫پارچه‪‎‬های گران‪‎‬قیمت منحصر و بیشتر پارچه‪‎‬های‬ ‫ارزان‪‎‬قیمت از س��وی بازرگانان وارد‪‎‬شد‪ .‬با سرکار‬ ‫امدن دولت زندیه‪ ،‬کریم‪‎‬خان به فکر احیای صنعت‬ ‫بومی نساجی افتاد و در این راستا اقدام هایی انجام‬ ‫شد که از ان جمله می‪‎‬توان به پوشیدن لباس‪‎‬های‬ ‫وطنی و ارزان‪‎‬قیمت اش��اره کرد‪ .‬در دوران قاجار‪،‬‬ ‫امیرکبی��ر در عی��ن حال��ی که ک��االی خارجی را‬ ‫م��ردود می دانست س��عی کرد تا لب��اس تولیدی‬ ‫مملک��ت خویش را بر تن کن��د‪ .‬در زمینه نساجی‬ ‫نیز وی کارهای بزرگ��ی انجام داد که از ان جمله‬ ‫می‪‎‬ت��وان به ایجاد یک کارخان��ه بزرگ نخ‪‎‬ریسی و‬ ‫ی��ک کارخانه ب��زرگ چلواربافی در ته��ران‪ ،‬چند‬ ‫کارخان��ه حریرباف��ی در کاش��ان و ی��ک کارخانه‬ ‫ریسندگی در س��اری اش��اره کرد‪ .‬پس از شهادت‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬دوباره سیل واردات منسوجات به کشور‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬ب��ا این وضعیت ام��ا در نشست مجلس‬ ‫ش��ورای ملی طرحی ارائه شد که در ان کارمندان‬ ‫دولت موظف ش��دند هر چه برای لباس خود تهیه‬ ‫می کنند از منسوجات و مصنوعات داخلی و وطنی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در دوران جدید شهرهای یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬کاشان و‬ ‫استان‪‎‬های خراسان‪ ،‬مازندران‪ ،‬گیالن و اذربایجان‬ ‫نیز دارای کارخانه های گوناگون نساجی ش��دند و‬ ‫این صنعت میان سال های ‪ ۱۳۲۰‬تا ‪ ۱۳۳۲‬به اوج‬ ‫شکوفایی خود رسید‪.‬‬ ‫همان‪‎‬طور که امد مافیای واردات و پدیده ش��وم‬ ‫قاچ��اق ای��ن ام��ر را در دوره م��ا و در دهه ‪ ۹۰‬با‬ ‫مشکالت��ی همچون چالش نقدینگ��ی روبه‪‎‬رو کرد‬ ‫این در حالی اس��ت که براساس س��ند چشم‪‎‬انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ق��رار اس��ت صنعت نساجی و پوش��اک در‬ ‫جایگاه سوم خاورمیانه و پنجاهم جهان بایستد‪.‬‬ ‫با تم��ام چالش‪‎‬ه��ا و مشکالت موج��ود‪ ،‬برخی‬ ‫واحده��ای تولیدی صنع��ت نساجی ب��ا مدیریت‬ ‫بحران‪‎‬ش��ان در ح��ال فعالی��ت هستن��د از جمله‬ ‫یزدب��اف که بی��ش از ‪ ۶‬ده��ه در خان��ه ایرانی‪‎‬ها‬ ‫حض��وری خوش س��ابقه دارد‪.‬‬ ‫بازدی��د از‬ ‫رون��د تولی��د این برند ملی داش��ت ک��ه در ادامه‬ ‫می‪‎‬خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹حالجی پنبه‬ ‫ه��ر کارخانه‪ ،‬زیبای��ی خود دارد ک��ه بیننده را‬ ‫در برخ��ورد اول مجذوب خ��ود می کند‪ .‬وقتی در‬ ‫بزرگ سبزرنگ باز می شود سفیدی پنبه‪‎‬ها بدجور‬ ‫به‪‎‬چش��م می‪‎‬اید‪ .‬پی��ش از ورود‪ ،‬از س��اعت‪ ‎‬کاری‬ ‫کارخانه می‪‎‬پرسی‪ ،‬پاسخ این است که ماشین‪‎‬االت‬ ‫بی‪‎‬وقفه در ‪ ۳‬نوبت کاری ‪ ۶‬تا ‪ ۱۴ ،۱۴‬تا ‪ ۲۲‬و ‪۲۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۶‬فعالیت دارند‪ .‬کارگران ‪ ۴‬گ��روه هستند که‬ ‫چرخشی س��اعت‪‎‬های کاری خ��ود را پرمی‪‎‬کنند و‬ ‫به این ترتیب همیشه یک گروه در حال استراحت‬ ‫است‪.‬‬ ‫نسبت استفاده از پنبه داخلی و خارجی به‪‎‬عنوان‬ ‫مواد اولیه تولید پارچه ‪ ۴۰‬به ‪ ۶۰‬اس��ت که به‪‎‬طور‬ ‫معمول مصرف ‪ ۶‬ماه خریداری و نگه داری می شود‪.‬‬ ‫بسته‪‎‬های چهارگوش س��فید پنبه در این بخش‬ ‫از کارخان��ه باز ش��ده و در قسم��ت دوم حالجی‬ ‫می‪‎‬ش��وند‪ .‬انبوهی از س��فیدی داخل ماشین‪‎‬االت‬ ‫و کن��ار ان‪ ،‬انواع پوش��اک در پش��ت ویترین‪‎‬ها را‬ ‫به خاطر می‪‎‬اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسندگی فتیله‪‎‬های پنبه‪‎‬ای‬ ‫کار حالجی که تمام ش��د‪ ،‬در سبز بزرگ بعدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در ش��ماره پیش این موضوع ک��ه یکی از منبع های الودگی‬ ‫زیست محیطی در جهان‪ ،‬خودروها بوده و خودروهای االینده‬ ‫س��ومین منبع تولید کننده گاز های گلخانه ای هستند‪ ،‬مطرح‬ ‫ش��د و اینک��ه اﺟﺰای اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای‬ ‫دی اکسیدکربن(‪ ،)CO ۲‬متان(‪ )CH ۴‬و اکسیدنیتروژن(‪۲‬‬ ‫‪ )NO‬هستند‪ .‬براس��اس اطالعات ام��اری‪ ،‬بیش از ‪۲۰‬درصد‬ ‫گازهای گلخانه ای به وس��یله خودروها تولید شد ه است‪ .‬وﺟﻮد‬ ‫ﮔﺎزﻫﺎی اﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ویژه‪ CO ۲‬س��بب ﺑﻴﻤﺎری ﻫـﺎی ﺗﻨﻔﺴـﻲ‪،‬‬ ‫ﻗﻠﺒـﻲ و رﻳـﻮی می ش��ود‪ .‬در ادامه بح��ث خودروهای بنزینی‬ ‫که بیشتر دی اکسیدکربن تولید می کنند‪ ،‬مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬در ای��ن بخش به دلی��ل گرانی نرخ بنزی��ن و تبلیغات‬ ‫بسیاری که برای دوگانه سوز کردن خودروهای انجام می شود‪،‬‬ ‫این خودروها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد‪ .‬از مزیت های‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز می توان به میزان مصرف س��وخت و‬ ‫صرفه اقتصادی داش��تن انها اش��اره کرد‪ .‬خودروهای گازسوز‬ ‫کارخان��ه ای نی��ز می توانند کمک ش��ایانی به رف��ع الودگی و‬ ‫بهبود وضعیت هوای ش��هرهای بزرگ کنن��د‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در مسی��ر پیمایش��ی خودروی��ی همچون س��مند‪ EF ۷‬پایه‬ ‫گازس��وز با س��وخت ‪ CNG‬درصد تولید گازه��ای گلخانه ای‬ ‫و مض��ر نسبت ب��ه خودروهای بنزینی‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۱‬برابر کمتر‬ ‫خواهد بود اما نکت ه مهم که مغفول واقع شده کیفیت نسل های‬ ‫گوناگون س��یستم های دوگانه سوز خودروهاس��ت که درباره‬ ‫ان اظهارنظ��ری نمی ش��ود‪ .‬فرایندی که در ح��ال انجام برای‬ ‫دوگانه سوز کردن خودروهاس��ت نسل یک بوده که چند دهه‬ ‫اس��ت منسوخ شده و مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد؛ نسلی که‬ ‫عارضه های بسیاری برای خودرو داشته و همچنین خود عامل‬ ‫الودگ��ی محیط زیست اس��ت‪ .‬از عوارض این س��یستم برای‬ ‫خودروها می توان موارد ذیل را برشمرد‪:‬‬ ‫به دلیل افزایش انتقال حرارت به دیواره سیلندر و سوپاپ ها‬ ‫و سرس��یلندر ک��ه ناش��ی از افزایش مدت احتراق اس��ت‪ ،‬این‬ ‫قطعات در دم��ای باالتری کار می کنند و کار کردن در این دما‬ ‫باعث ش��ده عمر موتور در حالتی که از گاز اس��تفاده می کنیم‬ ‫‪۳۰‬درص��د کاهش یابد و در واقع عیب مشه��ود در موتورهای‬ ‫پایه بنزینی‪ ،‬س��وختن سوپاپ هاس��ت‪ .‬به دلی��ل گازی بودن‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬متان توانایی دف��ع حرارت از قطعات را ن��دارد اما در‬ ‫حالت��ی که از بنزین اس��تفاده می کنیم ترکی��ب بنزینی که به‬ ‫پشت س��وپاپ گاز تزریق می ش��ود با گرفتن حرارت از سوپاپ‬ ‫گاز تبخیر ش��ده و ح��رارت موتور را کاه��ش می دهد‪ .‬یکی از‬ ‫مشکالت دیگر گازس��وز کردن خودروها کارگاهی‪ ،‬به اصطالح‬ ‫عطسه زدن در حالت گاز اس��ت‪ .‬این عیب باعث می شود فیلتر‬ ‫هوا و محفظه فیلتر منفجر ش��ود ب��ه این دلیل که انرژی جرقه‬ ‫الزم برای احتراق متان بیشتر از هیدروکربن های دیگر اس��ت‪.‬‬ ‫س��رعت احتراق متان پایین یکی دیگر از عیوب هیدروکربن ها‬ ‫بوده که برای جبران این عیب موتور را به وس��یله دلکو وادونسر‬ ‫کمی اوانس تر می کنند اما س��رعت ک��م احتراق باعث کاهش‬ ‫ب��ازده موتور به دلیل افزایش انتقال حرارت به دیواره س��یلندر‬ ‫ک��ه ناش��ی از افزایش مدت احتراق اس��ت‪ ،‬می ش��ود‪ .‬ازدیگر‬ ‫مواردی که برای کاهش پایین بودن س��رعت احتراق متان در‬ ‫خودروهای دوگانه سوز انجام می شود‪ ،‬استفاده از شمع دو پلت‬ ‫است‪ .‬این شمع با زدن جرقه قوی تر به گسترش سریع تر شعله‬ ‫در داخل محفظه احتراق کمک می کند‪ .‬خودروهای گازس��وز‬ ‫خ��ود به دو نوع پایه دوگانه س��وز و دوگانه س��وز پ��س از تولید‬ ‫تقسیم بندی می ش��وند‪ .‬در خودروهای پایه دوگانه س��وز‪ ،‬گاز‬ ‫طبیعی به وس��یله خودروساز به عنوان سوخت مصرفی تعریف‬ ‫شده و پارامترهای عملکردی موتور براساس هر دو نوع سوخت‬ ‫بنزین و گاز بهینه می ش��وند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬حسگر نسبت هوا‬ ‫به سوخت (حسگر المبدا) براساس هر دو نوع سوخت کالیبره‬ ‫ش��ده و با ارسال اطالعات دقیق تر به سیستم کنترل (‪)ECU‬‬ ‫میزان پاشش سوخت را به دقت کنترل کرده و سبب باال رفتن‬ ‫بازدهی احتراق در هر دو س��وخت می شود‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫به ترکی��ب هیدروکربن های نسوخته متفاوت برای س��وخت‬ ‫بنزین و گاز طبیعی‪ ،‬کاتالیست س��ه راه��ه این خودروها برای‬ ‫عملک��رد هرچ��ه بهتر در کاه��ش االینده های گ��ازی به طور‬ ‫بهین��ه طراحی می ش��وند؛ از این رو نگرانی عم��ده ای متوجه‬ ‫االینده های زیست محیطی خودروهای پایه دوگانه سوز وجود‬ ‫نخواهد داش��ت و این خودروها با هر دو س��وخت خود قادر به‬ ‫گذراندن سطوح االیندگی مدنظر سازمان های ملی استاندارد‬ ‫و حفاظت از محیط زیست می ش��وند‪ .‬خودروهای دوگانه سوز‬ ‫کارگاهی باعث حرارت بیش از اندازه موتور ش��ده که مهم ترین‬ ‫عامل ایجاد ‪ NOX‬دمای باالی درون سیلندر خودرو است‪ .‬در‬ ‫مجموع حدود ‪۹۸‬درصد هوای ورودی به سیلندر از نیتروژن و‬ ‫اکسیژن تشکیل ش��ده حتی در یک موتور سالم نیز دما و فشار‬ ‫درون س��یلندر باع��ث ترکیب این دو گ��از و تولید اکسید های‬ ‫نیتروژن می ش��ود‪ .‬حال اگر دمای درون س��یلندر از حد مجاز‬ ‫فرات��ر برود‪ ،‬عاملی ب��رای تولید اکسیده��ای نیتروژن خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬دالیل زیاد و متنوعی برای باال رفتن دمای احتراق وجود‬ ‫دارد اما یکی از قابل توجه ترین انها گازس��وز شدن خودروهای‬ ‫بنزینی اس��ت‪ .‬باال رفتن دمای سیلندر در خودروهای گازسوز‬ ‫ی محیط زیست را به دنبال‬ ‫تولید ‪ NOx‬کرده و این گاز االیندگ ‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن گازها می تواند وارد دس��تگاه تنفسی ش��ده و باعث‬ ‫بیماری های اس��م‪ ،‬برونشیت و در برخی م��وارد بیماری های‬ ‫قلبی شوند‪ .‬با دوگانه سوز کردن خودروها به سیستم نسل یک‬ ‫نه تنها کاهش االیندگی ها را نخواهیم داشت‪ ،‬بلکه فقط نوع گاز‬ ‫االینده تغییر کرده و در نتیجه خطرات بیشتری‪ ،‬ش��هروندان‬ ‫را تهدید می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از مشکالتی که در صنایع گوناگون از سوی برخی تولیدکنندگان‬ ‫به گالیه گفته می ش��ود فروش محصول‪‎‬شان به‪‎‬عنوان کاالیی خارجی از‬ ‫سوی برخی شرکت هاست‪ .‬برخی از این کارها بدون اگاهی تولیدکننده‬ ‫انجام می شود و بعضی دیگر با اطالع صنعتگر‬ ‫ب��از می ش��ود‪ .‬س��الن ریسندگی اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫نخست پنبه‪‎‬ها به‪‎‬ش��کل فتیل��ه در ‪ ۶‬یا چند الیه‬ ‫اماده می‪‎‬ش��وند‪ .‬برای یکنواختی نخ‪ ،‬این فتیله‪‎‬ها‬ ‫در ادامه در دس��تگاهی دیگر تبدیل به فتیله چند‬ ‫الیه یکنواخت می‪‎‬شوند‬ ‫‪ .‬براساس نوع نخ(پنبه‪ ،‬پولی‪‎‬استر و ویسکوز) در‬ ‫بخ��ش دیگر این فتیله های اماده ش��ده و به انواع‬ ‫نخ تبدیل می‪‎‬شوند‪ .‬ماشین االت گوناگونی در این‬ ‫بخ��ش از کارخانه وج��ود دارد که براس��اس تابی‬ ‫ک��ه به نخ می دهد ان را تبدی��ل به انواع گوناگون‬ ‫می کنند‪ .‬نمره های نخ های موجود در یزدباف از ‪۸‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬است‪.‬‬ ‫هرچ��ه نمره نخ باالتر می‪‎‬رود نازک‪‎‬تر و ظریف‪‎‬تر‬ ‫شده و کاربردش مشخص می شود‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪،‬‬ ‫نخ‪‎‬ه��ای نمره پایین برای پوش��اک ضخیم‪‎‬تر مانند‬ ‫لباس ه��ای نظام��ی و نخ‪‎‬های با نم��ره باالتر برای‬ ‫انواع روس��ری و ش��ال به‪‎‬کار می‪‎‬رود‪ .‬طول هر نخ‬ ‫به ‪ ۳۰‬هزار مترمربع می‪‎‬رسد و روی هر به‪‎‬اصطالح‬ ‫بوبین(دوک‪‎‬های بسیار ب��زرگ) بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار مترمربع نخ پیچیده می شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ماش��ین االت این بخ��ش خود‬ ‫برنامه ریزی می کنند و براس��اس نوع نخ‪ ،‬نسبت ها‬ ‫با یکدیگر ترکیب و نخ اماده می شود‪ .‬از نکات مهم‬ ‫در این بخش خطر ش��ی فل��زی باقیمانده در پنبه‬ ‫است زیرا هر بسته پنبه پیش از حالجی با مفتول‬ ‫فلزی‪ ،‬سفت و محکم شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫کوچک‪‎‬ترین فل��ز جامانده داخ��ل پنبه‪ ،‬درون‬ ‫چرخ‪‎‬دنده ماشین‪‎‬االت ایجاد جرقه کرده و منجربه‬ ‫اتش س��وزی می شود؛ از این‪‎‬رو شاید فعالیت سالن‬ ‫نخس��ت که باز کردن بسته‪‎‬های پنبه اس��ت کاری‬ ‫به‪‎‬ظاهر راحت باشد اما به‪‎‬لحاظ ایمنی دقت‪ ‎‬باالیی‬ ‫الزم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چله‪‎‬کشی و اماده شدن تار پارچه‬ ‫به ه��ر روی در بخش ریسندگی‪ ،‬براس��اس نوع‬ ‫نخ‪ ،‬دوک‪‎‬ه��ای بزرگ اماده و پی��ش از چله‪‎‬کشی‬ ‫که منجربه اماده ش��دن تارهای یک پارچه اس��ت‬ ‫به اتاق��ی پررطوبت به‪‎‬نام نم دانی منتقل می ش��وند‪.‬‬ ‫ش��اید این بخش از کار اماده شدن پارچه را بتوان‬ ‫به سونای نخ تشبیه کرد‪.‬‬ ‫از پشت ش��یشه‪‎‬ها دانه‪‎‬ای رطوبت ریز و درشت‬ ‫دیده می شود‪ .‬کنجکاوی باعث می شود که به‪‎‬درون‬ ‫ای��ن اتاق هم س��رک بکشید‪ .‬در ای��ن بخش برای‬ ‫استحکام بیشتر نخ به‪‎‬هنگام چله‪‎‬کشی و بافت‪ ،‬در‬ ‫اتاق نم‪‎‬دانی رطوبت الزم به دوک‪‎‬های بزرگ نخ داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پ��س از ان در س��الن چله‪‎‬کش��ی ب��ا توج��ه به‬ ‫ع��رض پارچه بین ‪ ۴‬تا ‪ ۸‬هزار س��رنخ الزم اس��ت‬ ‫تا تار پارچه اماده ش��ود‪ .‬نخ‪‎‬ها روی دس��تگاه‪‎‬های‬ ‫مخصوص اماده‪‎‬س��ازی تارها‪ ،‬چله‪‎‬کشی می‪‎‬ش��وند‬ ‫و ه��زاران س��رنخ کنار ه��م روی س��وزنی‪‎‬ها گره‬ ‫می‪‎‬خورند‪.‬‬ ‫برای تنیده شدن پود درون تارها براساس متراژ‬ ‫و نمره پارچ��ه نخست باید تارها بین ‪ ۲۰‬دقیقه تا‬ ‫یک ساعت و ‪ ۳۰‬دقیقه در بخش اهار باقی بمانند‪.‬‬ ‫در میان��ه ای��ن س��الن‪ ،‬واحد نمونه س��ازی قرار‬ ‫دارد ک��ه متشک��ل از ‪ ۳‬دس��تگاه کوچک اس��ت‪.‬‬ ‫این ‪ ۳‬دس��تگاه در واق��ع یک کارخان��ه را به‪‎‬طور‬ ‫کام��ل در ابعاد کوچک تشکی��ل داده‪‎‬اند که نمونه‬ ‫پارچ��ه ب��ا توجه به مشخصات س��فارش ش��ده از‬ ‫س��وی مشت��ری‪ ،‬در ابع��اد یک مت��ر در یک‪‎‬ونیم‬ ‫متر در حدود ‪ ۱۲‬س��اعت اماده می ش��ود‪ .‬پس از‬ ‫تایی��د پارچه نمونه به‪‎‬لحاظ تراکم و وزن از س��وی‬ ‫سفارش‪‎‬دهنده‪ ،‬برای تولید انبوه وارد چرخه تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است هزینه این ‪ ۳‬دستگاه برابر با حدود‬ ‫‪ ۵۰‬دس��تگاه بافندگی در ابعاد بزرگ‪‎‬تر اس��ت که‬ ‫از مزیت‪‎‬های این ماش��ین االت کوچک می‪‎‬توان به‬ ‫کاه��ش هدررفت نخ و پارچه برای تولید نمونه نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنیده شدن تار و پودها‬ ‫س��الن دیگر پود درون تار تنیده می شود‪ .‬پیش‬ ‫از ورود ب��ه ای��ن س��الن نسبت‪‎‬ب��ه الودگی صوتی‬ ‫ان هشدار داده ش��ده و عنوان ش��د ص��دا به صدا‬ ‫نخواهد رس��ید‪ .‬در بزرگ س��بزرنگ بعدی باز شد‬ ‫و ریت��م زیبای باف��ت پارچه و ب��اال و پایین رفتن‬ ‫ش��انه‪‎‬ها با دانه‪‎‬های فل��زی نازک‪ ،‬گوش‪‎‬ه��ا را پر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش یا باید س��واد لب‪‎‬خوانی داش��ته‬ ‫باش��ید ی��ا در براب��ر اهن��گ باف��ت‪ ،‬ب��ه احترام‬ ‫س��کوت کنی زیرا حت��ی با باالترین دس��ی‪‎‬بل نه‬ ‫می‪‎‬شنوی‪ ،‬نه صدایت ش��نیده می شود‪ .‬تاروپودها‬ ‫با اوازخوان��ی معادل ‪ ۱۰۰‬دس��ی‪‎‬بل درهم تنیده‬ ‫می‪‎‬ش��وند‪ .‬بیش از ده‪‎‬های دس��تگاه در ردیف‪‎‬های‬ ‫متع��دد به ص��ف و منظ��م‪ ،‬پوده��ا را درون تارها‬ ‫می‪‎‬بافن��د و در ادام��ه‪ ،‬پارچه‪‎‬ها دور ه��م پیچیده‬ ‫می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫پارچه‪‎‬ها از ‪ ۷۰‬گرم برای پوش��اک مانند ش��ال‪،‬‬ ‫روس��ری و‪ ...‬تا ‪ ۴۵۰‬گرم ب��رای پارچه‪‎‬های جین‬ ‫در این قسمت اماده می ش��ود‪ .‬این س��الن ‪ ۲‬نوع‬ ‫ماش��ین بافندگی دارد؛ نخست بافت پارچه‪‎‬های با‬ ‫عرض ‪ ۳.۳۰‬س��انتی‪‎‬متر برای لباس‪‎‬های معمول و‬ ‫پارچه‪‎‬هایی با عرض ‪ ۲.۲۰‬برای لباس‪‎‬های نظامی‪،‬‬ ‫کتان و جین‪.‬‬ ‫یزدب��اف روزانه بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۲۰۰‬ه��زار مترمربع‬ ‫پارچ��ه و ماهانه ‪ ۵۰۰‬هزار مترمرب��ع مالفه تولید‬ ‫می کند‪ .‬ماش��ین‪‎‬االت س��وئیسی و مربوط به سال‬ ‫‪ ۱۹۸۵‬میالدی بوده که عنوان می ش��ود امروز هر‬ ‫یک از همین تجهیزات کارکرده بین ‪ ۷۰۰‬تا ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون تومان ارزش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرانی به‪‎‬نام فرانسوی و ترک‬ ‫از کاره��ای منحصربه‪‎‬ف��رد این برن��د ملی تولید‬ ‫پارچه س��اتن است که گفته می ش��ود هنوز هیچ‬ ‫واح��د صنعتی موف��ق به تولید این ن��وع پارچه با‬ ‫ای��ن مشخصات در کشور نشده اس��ت‪ .‬این پارچه‬ ‫از س��وی صاحب��ان هتل‪‎‬ه��ای ‪ ۵‬س��تاره کش��ور‬ ‫خریداری می ش��ود‪ .‬یکی از مدی��ران این کارخانه‬ ‫عن��وان کرد در یکی از س��فرهای خ��ود وقتی در‬ ‫هتلی اقام��ت کرده‪ ‎‬روتختی س��اتن بافت یزدباف‬ ‫را ش��ناخته و از صاح��ب هتل درباره ان پرس��ش‬ ‫ک��رده و مدیر هت��ل پاس��خ داده‪ ،‬پارچه فرانسوی‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��اتن پارچه ظریفی اس��ت که نی��از به دانش‬ ‫خ��اص دارد و این کارخانه روزان��ه بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫ه��زار متر از ای��ن نوع پارچ��ه را تولی��د می کند؛‬ ‫همچنین این برند از ش��رکت های تولید پوش��اک‬ ‫ترکیه هم س��فارش قبول می کن��د‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‬ ‫شرکت ال‪‎‬سی وایکیکی)‪.‬‬ ‫‹ ‹رنگرزی پارچه‬ ‫در ادامه تولید‪ ،‬پارچه برای رنگ ش��دن و طرح‬ ‫زدن روی ان ابتدا اهارزدایی می ش��ود اهاری که‬ ‫برای اس��تحکام نخ به‪‎‬هنگام بافت الزم دارد‪ .‬باید‬ ‫اه��ار از بی��ن برود ت��ا رنگ و ط��رح روی پارچه‬ ‫بنشیند‪.‬‬ ‫پیش از اینکه پارچه‪‎‬ها وارد روند رنگرزی شوند‬ ‫نخس��ت طی فراین��د پرزس��وزی‪ ،‬پرزهای پشت‬ ‫و روی پارچه به‪‎‬وس��یله دس��تگاه‪‎‬هایی س��وزانده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ادام��ه این فرایند‪ ،‬با افزوده ش��دن‬ ‫انزیمی الب��ه‪‎‬الی پارچه‪‎‬ها‪ ،‬با بخار اب‪ ،‬دوک‪‎‬های‬ ‫بزرگ پارچه اهارزدایی می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫رطوبت این بخش باالی ‪۸۰‬درصد اس��ت‪ .‬این‬ ‫عملیات ب��ا توجه به جنس پارچ��ه بین ‪ ۸‬تا ‪۱۲‬‬ ‫ساعت زمان نیاز دارد‪ .‬برای شفافیت رنگ ها روی‬ ‫پارچه و مرس��ریزه کردن تاروپ��ود‪ ،‬در این بخش‬ ‫از نفوذدهنده مرسریزاس��یون اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫اماده‪‎‬سازی هر یک از پارچه‪‎‬های نخ‪‎‬پنبه‪ ،‬پلی‪‎‬استر‬ ‫و‪ ...‬برای رنگرزی‪ ،‬مراحلی جداگانه دارد‪.‬‬ ‫زمین��ه پارچه نخست رنگ و طی مراحلی رنگ‬ ‫تثبیت می شود‪ .‬در ادامه برای پارچه‪‎‬هایی که قرار‬ ‫است طرح روی انها نقش ببندد با ماشینی دیگر‬ ‫طرح‪‎‬ها و نقوش با اسکرین‪ ،‬روی پارچه می‪‎‬نشیند‪.‬‬ ‫به‪‎‬طور معمول برای هر طرح براساس تعداد رنگ‬ ‫و نقوش از چند اسکرین استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایش مقاومت پارچه‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬پارچه ه��ا در طرح‪‎‬ه��ا و رنگ‪‎‬ه��ای‬ ‫گوناگون رول ش��ده و از س��وی افراد مسئول این‬ ‫بخش کنترل می‪‎‬شوند که مشکلی در بافت پارچه‬ ‫و رنگ ان وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫پ��س از تایی��د‪ ،‬در بخش ازمایشگ��اه و کنترل‬ ‫کیفیت‪ ،‬پارچه در شرایط گوناگون به‪‎‬عنوان مثال‬ ‫تثبی��ت رنگ و طرح‪‎‬ه��ا و همچنین در مقابل نور‬ ‫خورش��ید‪ ،‬تعریق‪ ،‬س��ایش و‪ ...‬مورد ازمون های‬ ‫گوناگ��ون ق��رار می گیرن��د‪ .‬در ص��ورت تایی��د‬ ‫پارچ��ه در بخش بسته‪‎‬بن��دی در نهایت پارچه‪‎‬ها‬ ‫براس��اس مت��راژ درخواس��ته ش��ده در تاقه‪‎‬های‬ ‫کوچک و بزرگ به‪‎‬وس��یله ماش��ین‪‎‬االت‪ ،‬پیچیده‬ ‫و س��لفون‪‎‬کشی ش��ده و روانه بازار و فروش��گاه‪‎‬ها‬ ‫می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش بدون برند ملی‬ ‫ب��رای تنوع‪‎‬بخشی طرح‪‎‬ها و نقش‪‎‬ها روی پارچه‬ ‫الزم است از هر طرح دست کم ‪ ۵‬هزار متر فروش‬ ‫برود و برای تامین نظر تمام مشتریان شاید تیراژ‬ ‫و فروش��ی باید معادل ‪ ۱۰۰‬هزار متر از هر طرح‬ ‫باش��د تا تنوع طرح‪‎‬ها در تولی��د توجیه اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��د عالوه‪‎‬ب��ر اینکه باید ش��بکه توزیع‬ ‫پرقدرت با تعدد فروش��گاه‪ ‎‬وجود داش��ته باشد تا‬ ‫این حجم از تولید را پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که در صنایع مختلف از سوی‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگ��ان به گالیه گفته می ش��ود‬ ‫فروش محصول‪‎‬ش��ان به‪‎‬عنوان کاالیی خارجی از‬ ‫سوی برخی شرکت هاست‪.‬‬ ‫برخ��ی از ای��ن عملکرده��ا ب��دون اگاه��ی‬ ‫تولیدکننده انجام می شود و بعضی دیگر با اگاهی‬ ‫صنعتگر‪ .‬همان‪‎‬طور که در این گزارش امد برخی‬ ‫ش��رکت های خارج��ی و حتی داخل��ی‪ ،‬از جمله‬ ‫شرکت ال سی وایکیکی ترکیه پارچه و طرحی را‬ ‫فقط برای خود سفارش می دهد بدون اینکه نامی‬ ‫از یزدباف برده شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن پارچ��ه در قالب روتخت��ی و‪...‬‬ ‫به‪‎‬وس��یله نمایندگی‪‎‬ه��ای ای��ن کش��ور در ایران‬ ‫به‪‎‬عن��وان محص��ول ت��رک ب��ه روش انالی��ن و‬ ‫غیرانالین فروخته می ش��ود‪ .‬همی��ن مسئله هم‬ ‫ب��رای برخی ش��رکت ها و فروش��گاه‪‎‬های داخلی‬ ‫صدق می کند‪.‬‬ ‫گفتنی است یزدباف دارای ‪ ۵۰‬شعبه(فروشگاه و‬ ‫نمایندگی) در کشور بوده که نسبت‪‎‬به محصوالت‬ ‫خارج��ی از کیفی��ت و ن��رخ رقابت��ی برخ��وردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫بومی سازی‬ ‫صنعت فوالد به معنای‬ ‫ابداع است‬ ‫دومین‬ ‫منبع درامد ارزی‬ ‫در تنگنا‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫دستاوردهای یک جشنواره برای فوالدی ها و تامین کنندگان صنعت فوالد چه بود؟‬ ‫‹ ‹ارزاوری ‪ ۲۰۰‬میلی�ارد ریال�ی ف�والد‬ ‫سنگان‬ ‫تو گو‬ ‫علی امرائی‪ ،‬مدیرعامل فوالد سنگان در گف ‬ ‫با‬ ‫درباره حضور این واحد فوالدی در دومین‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد گفت‪ :‬فوالد سنگان دو سال بعد‬ ‫از بهره برداری از کارخانه گندله س��ازی‪ ،‬در راستای‬ ‫حمای��ت از تولید داخل و کاهش وابستگی به خارج‪،‬‬ ‫با بومی س��ازی قطعات صنعتی حس��اس‪ ،‬ارزاوری‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال را در این کارخانه محقق‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با اعالم این خبر افزود‪ :‬فوالد سنگان همزمان‬ ‫ب��ا تولی��د گندله ب��ا کیفی��ت و در اس��تانه افتتاح‬ ‫بزرگ ترین کارخانه کنسانتره سازی شرق کشور به‬ ‫ظرفیت ‪ ۵‬میلیون تن در س��ال‪ ،‬بومی سازی با هدف‬ ‫تولی��د پایدار را در برنامه دارد و ان را با جدیت دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد س��نگان در ادامه از بومی سازی‬ ‫قطعات حس��اس کارخانه گندله س��ازی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪۱۸۰۰‬قطعه در طول یک سال که فاقد‬ ‫مدرک فنی ساخت و تامین بود‪ ،‬مهندسی معکوس‬ ‫ش��د که منجر به س��اخت و بومی س��ازی قطعاتی‬ ‫استراتژیک ش��د‪ .‬کیفیت قطعات بومی سازی شده‬ ‫مناسب است با این حال این شرکت درصدد افزایش‬ ‫کیفی محصوالت یادشده است‪ .‬امرائی با بیان اینکه‬ ‫میزان درخواس��ت های بومی س��ازی شده از نواحی‬ ‫مهدی صنایعیان‬ ‫علی امرائی‬ ‫در ش��رایط اقتصادی فعلی و تحریم های ظالمانه‪ ،‬تاکید بر توان‬ ‫مهندسین ایرانی و تالش در راه ساخت قطعات صنعتی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫وظیفه سربازان جبهه اقتصادی است‬ ‫مختلف تولید‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬ردیف در س��ال است و با‬ ‫اش��اره به تاکید مدیریت عالی فوالد مبارکه مبنی بر‬ ‫اتکاء به توان مهندس��ین داخلی تصریح کرد‪ :‬تاکید‬ ‫ویژه ای بر هدفمندس��ازی و بومی س��ازی در فوالد‬ ‫سنگان وجود دارد که نشات گرفته از تفکر تولیدی‬ ‫حاکم بر ابن مجموعه اس��ت‪ .‬در این راستا معتقدیم‬ ‫در ش��رایط اقتصادی فعل��ی و تحریم های ظالمانه‪،‬‬ ‫تاکید بر توان مهندسان ایرانی و تالش در راه ساخت‬ ‫قطعات صنعتی‪ ،‬مهم ترین وظیفه س��ربازان جبهه‬ ‫اقتصادی اس��ت و فوالد س��نگان نی��ز همگام با این‬ ‫پوی��ش ملی ب��ا تکیه بر توان داخل��ی و رونق تولید‪،‬‬ ‫ادامه دهنده این راه خواهد بود‪.‬‬ ‫امرائیبااشارهبهاینکهدرراستایرسالتاجتماعی‬ ‫و کمک به اقتصاد منطقه‪ ،‬بومی سازی درون استانی‬ ‫و منطقه ای را نیز در دس��تور کار بومی س��ازی قرار‬ ‫داده ای��م یاداور ش��د‪ :‬مهم تری��ن تجهیزاتی که در‬ ‫فوالد سنگان مهندسی معکوس شده اند عبارتند از‪:‬‬ ‫ن) های‬ ‫پمپ های نواحی مختلف‪( Agitator‬همز ‬ ‫نواحی مختلف‪ ،‬قطعات فیلترپ��رس‪ ،‬رابرالینینگ‬ ‫میکسر‪ ،‬قطعات اس��تکرریکالیمر‪ ،‬مجموعه کامل‬ ‫رولراسکرین و قطعات پرمصرف رولرفید‪.‬‬ ‫وی قطعات��ی که در فوالد س��نگان بومی س��ازی‬ ‫شده اند را چنین برش��مرد‪ :‬رول های رولر اسکرین‪،‬‬ ‫ممبران فیلتر پرس‪ ،‬ش��اول های میکسر و سیلندر‬ ‫نوار نقاله نوسانی(در حال ساخت)‪.‬‬ ‫ی قرارداده�ا و تفاهمنامه ه�ا‬ ‫‹ ‹پیگی�ر ‬ ‫جدی تر شود‬ ‫مهدی صنایعیان مدیرعامل گ��روه پوالدتجهیز‬ ‫تو گ��و با‬ ‫ایرس��ا در گف ‬ ‫از تجرب��ه حضور در‬ ‫نخستی��ن نمایشگ��اه و جشنواره مل��ی فوالد گفت‬ ‫و افزود‪ :‬س��ال اول ما در غرفه ف��والد مبارکه حضور‬ ‫داش��تیم اما امسال غرفه جداگان��ه ای در نمایشگاه‬ ‫تخصص��ی فوالد گرفتی��م‪ .‬وی در ادامه اضافه کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته چون س��ال اول برگزاری ها بود شاهد‬ ‫یکسری ناهماهنگی ها بودیم و قرار بود یک س��ری‬ ‫قراردادها بین ش��رکت ها و تامین کنندگان منعقد‬ ‫ی ضعیفی شد؛ از این رو اگر پیگیری‬ ‫ش��ود اما پیگیر ‬ ‫این قراردادها در جشنواره امسال قوی تر باشد خیلی‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه جشنواره ملی فوالد‬ ‫در س��ال نخست برگزاری برای شرکت ما نتیجه ای‬ ‫نداش��ت اظهار کرد‪ :‬شرکت ایرسا ساخت تجهیزات‬ ‫های تک کوره های الکتریکی واحدهای فوالدی را به‬ ‫عهده دارد و تحت عنوان گروه ایرس��ا ‪ ۱۵‬سال است‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬صنایعیان ادامه داد‪ :‬سال گذشته با‬ ‫دستاوردهای خاصی به عنوان یکی از ‪ ۳‬شرکت برتر‬ ‫دانش بنیان در بومی س��ازی از س��وی فوالد مبارکه‬ ‫حضور یافتی��م و دارای ثبت اختراع چند محصولیم‬ ‫از جمله بلوک النس های تزریق اکسیژن‪ ،‬پانل های‬ ‫صفحه ابگرد و درام درب سرباره که قبال وارد می شد‬ ‫و توانستی��م به اذعان کارفرما با کیفیت باالتر از اروپا‬ ‫ان را تولی��د کنیم‪ .‬مدیرعامل ایرس��ا در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬محصوالت ما امسال از س��وی صندوق نواوری‬ ‫به عنوان صادرکننده در نمایشگاه روس��یه شرکت‬ ‫کرده است و نتیجه این حضور این بود که توانستیم‬ ‫چند قرارداد منعقد کنیم‪ .‬به محض اینکه استاندارد‬ ‫س��ی ای اروپا را برای محصوالتمان داش��ته باشیم‬ ‫می توانیم این محصوالت را به چند شرکت روسیه ای‬ ‫صادر کنیم‪ .‬صنایعیان در پاس��خ به این سوال که در‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد امسال چه دس��تاوردی را برای‬ ‫ارائ��ه خواهند داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال تیپ جدید‬ ‫بلوک النس را ارائ��ه خواهیم کرد؛ این قطعه تزریق‬ ‫اکسیژن را با ن��ام ‪ ۳۰۱‬و برای نخستین بار در ایران‬ ‫س��اختیم که قبال از اروپا وارد می شد و با کار کردن‬ ‫روی ان توانستی��م پروانه س��اختش را بگیریم‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این سوال که فکر می کنید مشکل کجا‬ ‫اس��ت که با توجه به اینکه به عنوان یک صادرکننده‬ ‫دانش بنیان در جشنواره و نمایشگاه س��ال گذشته‬ ‫حضور یافتید منجر به انعق��اد قراردادی نشد‪ ،‬بیان‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارخانه طالی هیرد‬ ‫مهر ‪ ۹۹‬راه اندازی می شود‬ ‫کرد‪ :‬شرکت های فوالدی هنوز توان داخل را انچنان‬ ‫ک��ه باید باور نکرده اند‪ .‬به عنوان مثال ما یک قرارداد‬ ‫بزرگ به اس��م پروژه س��ایبال با یکی از فوالدسازها‬ ‫داش��تیم که این فوالدساز اسم شرکت های ایرانی را‬ ‫در وندور لیستشان نیاوردند و ش��رکت های اروپایی‬ ‫را اد کردند‪ .‬این در حالی اس��ت که ‪ ۳‬سال است این‬ ‫محصول را به شرکت مادر این فوالدساز می فروشیم‬ ‫و انها از محصول ایرانی راضی تر هستند با وجود قول‬ ‫همکاری مدیران این شرکت فوالدی نتوانستیم در‬ ‫نهایت این قرارداد را نهایی کنیم‪ .‬مدیرعامل ایرس��ا‬ ‫نقص کار را در حمایت جدی و اجرایی دولت دانست‬ ‫و افزود‪ :‬می توان از طریق وزارتخانه این مشکالت را‬ ‫برط��رف کرد‪ .‬ما چند نام��ه از اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اصفهان گرفتیم که واردات محصوالتی که‬ ‫در داخل تولید می ش��ود و خیلی بهتر از نمونه های‬ ‫اروپایی اش ج��واب داده ممنوع ش��ود‪ .‬گمرک هم‬ ‫برای واردات این اقالم گواهی می گیرد که اگر نمونه‬ ‫ساخت داخل داش��ته باشد ممنوعیت برای واردات‬ ‫نمون��ه خارج��ی اش ایجاد کنند که ای��ن اتفاق هم‬ ‫تاکنون رخ نداده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه پیگیری رسانه ای این موضوع‬ ‫می توان موثر باش��د تصریح ک��رد‪ :‬قانون وجود دارد‬ ‫ولی اجرا نمی شود؛ به نظر می رسد برخی شرکت ها‬ ‫که ایمیدرو هم در انها سهمی دارد از البی قوی تری‬ ‫در داخ��ل وزارتخانه برخ��وردار هستند‪ .‬در این باره‬ ‫فکر کنم نیاز به قانون قوی تری در مجلس داریم که‬ ‫الزم االجرا باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت ایرسا فعالیت خود را در سال‬ ‫‪ 1395‬با ش��ناخت نیازهای صنعتی منطقه و کشور‬ ‫و ب��ا هدف رفع این نیازه��ا در منطقه صنعتی غرب‬ ‫تبریز‪ ،‬ش��هرک فناوری اغاز ک��رد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت در زمینه تولید و ارائ��ه خدمات فنی و‬ ‫مهندسی در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬معادن‪،‬‬ ‫صنایع فوالد و ‪ ...‬فعالیت دارد‪.‬‬ ‫واحد خردایش معدن طالی هی ِرد با حضور‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو افتتاح ش��د‪.‬‬ ‫کارخانه این مع��دن طبق پیش بینی ها‪ ،‬مهر‬ ‫سال اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو که دی��روز برای بازدید‬ ‫از معادن اس��تان و دیدار با استاندار خراسان‬ ‫جنوب��ی ب��ه ان منطقه س��فر ک��رده‪ ،‬پس از‬ ‫گشای��ش ای��ن واح��د‪ ،‬در نشست "بررس��ی‬ ‫وضعیت تجهیز معدن طالی هیرد" اظهارکرد‪:‬‬ ‫طبق برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬با سرعت عمل‬ ‫س��رمایه گذار‪ ،‬روند احداث کارخانه‪ ،‬طی ‪۱۵‬‬ ‫ماه و زودتر از برنامه پیش بینی شده به اتمام‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور ادام��ه داد‪ :‬تجهیزات‬ ‫کارخانه تا اسفند امسال وارد و نصب تجهیزات‬ ‫در خرداد ‪ ۹۹‬انجام می ش��ود‪ .‬پیشتر قرار بود‬ ‫کارخانه فراوری این معدن ‪ ۲‬ساله و در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ب��ه بهره برداری برس��د‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو گفت‪ :‬مع��دن هیرد ‪ ۴‬انومالی‬ ‫دارد که درحال حاض��ر در انومالی ‪ ۳‬کارخانه‬ ‫فراوری احداث می ش��ود‪ .‬اکتشافات تکمیلی‬ ‫ای��ن معدن در حال انجام اس��ت و پیش بینی‬ ‫می ش��ود ذخایر قابل توجه��ی در این معدن‬ ‫به دس��ت اید‪ .‬غریب پور با بیان اینکه مسائل‬ ‫زیرس��اختی این منطقه با همکاری ایمیدرو‪،‬‬ ‫نهادهای استانی و سرمایه گذار حل می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مسئله گاز با پیگیری اس��تاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی تا اس��فند انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫بخشی از زیرساخت ها همچون اب و برق نیز‬ ‫از منابع داخلی ایمیدرو قابل حل است‪ .‬رئیس‬ ‫هی��ات عامل ایمی��درو با بیان اینکه اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوب��ی چهارمین اس��تان معدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ ۷۰ :‬درصد زغال س��نگ‬ ‫کشور در این اس��تان است‪ .‬همچنین معادن‬ ‫قاب��ل توجه دیگری در ح��وزه مس‪ ،‬منیزیت‪،‬‬ ‫سنگ و غیره در این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محبوبه ناط�ق‪ :‬دومین جشن��واره و نمایشگاه‬ ‫ف��والد فردا دوش��نبه ‪ ۲۳‬دی در ب��رج میالد برگزار‬ ‫می ش��ود و میزبان ش��مار انبوهی از ش��رکت های‬ ‫فوالدی و ش��رکت های سازنده قطعات و لوازم مورد‬ ‫نیاز این صنعت است‪.‬‬ ‫در ادامه سری گفت وگوها و گزارش های‬ ‫با‬ ‫مدیران عامل شرکت ها یا مدیران نواحی بومی سازی‬ ‫فوالد با یک واحد تولید فوالد و یک ش��رکت دانش‬ ‫بنیان گفت وگو کرده ایم که می خوانید‪.‬‬ ‫پویش ملی با تکیه بر توان داخلی‬ ‫‪5‬‬ ‫رکورد تولید اند در اذرماه شکسته شد‬ ‫اردشیر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران گف��ت‪ :‬کارخانه ذوب مجتمع‬ ‫مس س��رچشمه در اذر ‪ ۹۸‬با رش��د ‪۱۵‬درصدی‬ ‫نسب��ت به برنامه‪ ،‬موفق به تولید ‪۲۲‬هزار و ‪ ۵‬تن‬ ‫ اند مس ش��د که در تاریخ شرکت مس بی سابقه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با اعالم این‬ ‫خبر و ب��ا بیان اینکه رکورد قبل��ی تولید اند در‬ ‫ن امسال با ‪۲۱‬هزار‬ ‫شرکت مس مربوط به فروردی ‬ ‫ت��ن بود‪ ،‬گفت‪ :‬با این می��زان تولید‪ ،‬مجموع اند‬ ‫تولیدی ش��رکت مس در ‪ ۹‬ماه نخست امسال به‬ ‫‪۲۲۵‬هزار و ‪ ۸۰۷‬تن رس��ید که نسبت به برنامه‪،‬‬ ‫رشد ‪۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ارائه فهرست نیازمندی های فناورانه چادرملو در جشنواره ملی فوالد‬ ‫محم��ود نوری��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو درباره مشارکت چادرملو در دومین‬ ‫جشن��واره و نمایشگاه ملی فوالد ایران اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫در ای��ن روی��داد‪ ،‬این رویک��رد را دنبال می کنیم که‬ ‫چگونه از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه خودمان‬ ‫ب��ه بهترین وجه اس��تفاده کنیم‪ ،‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این ظرفیت ه��ا و توانمندی ها تنها مواد‬ ‫اولیه و فن��اوری نیست بلکه مسئله مهم تر مدیریت‬ ‫توسعه بخشی و ارزش افرینی در حوزه های گوناگون‬ ‫اقتصادی با نگاه واقع بینانه به قابلیت هاست‪ .‬شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی چادرمل��و در دومین جشنواره و‬ ‫نمایشگ��اه ملی ف��والد ایران حض��وری فعال دارد و‬ ‫فهرس��ت نیازمندی ه��ای فناورانه و تجهیزاتی را که‬ ‫تاکنون و از طریق س��اخت داخل تامین نشده را نیز‬ ‫ب��رای مهندس��ی معکوس و بومی س��ازی تهیه و در‬ ‫اختیار شرکت های سازنده قرار می دهد تا در صورت‬ ‫امکان س��اخت‪ ،‬به این ش��رکت مراجعه و نسبت به‬ ‫ساخت انها اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬از مهم ترین نکاتی‬ ‫که در مورد خودکفایی باید بدان توجه کرد‪ ،‬فناوری‬ ‫و منابع مالی اس��ت‪ .‬نوریان ادامه داد‪ :‬چادرملو چند‬ ‫سالی اس��ت که روی تکمیل زنجیره تولید متمرکز‬ ‫شده و با ساخت و بهره برداری از واحدهای فراوری و‬ ‫تولید محصوالت فوالدی‪ ،‬سنگ اهن صادر نمی کند‬ ‫چون معتقدیم باید در محصوالت اولیه ایجاد ارزش‬ ‫کنی��م اما اینکه مدام گفته می ش��ود خام فروش��ی‬ ‫نکنی��م‪ ،‬من هم موافقم ام��ا باید تعریف تخصصی و‬ ‫فنی از واژه خام فروشی داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫امریکا ‪ 17‬شرکت معدنی و صنایع معدنی ایران را تحریم کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫در باب دوری‬ ‫از خام فروشی‬ ‫دومین منبع درامد ارزی در تنگنا‬ ‫مهدی اعتزازی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫خبر‬ ‫تونل معدن‬ ‫همکار راور ریزش کرد‬ ‫‹ ‹تحریم موجب تقویت صنایع و معادن‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫رئیس مرکز فوریت های پزش��کی کرمان با‬ ‫اشاره به ریزش تونل معدن همکار راور گفت‪:‬‬ ‫در این حادثه چهار نفر مصدوم ش��دند و یک‬ ‫نفر ج��ان باخته اس��ت‪ .‬به گ��زارش تسنیم‪،‬‬ ‫س��یدمحمد صابری با اش��اره به ریزش تونل‬ ‫مع��دن همکار راور اظهارک��رد‪ :‬این حادثه در‬ ‫س��اعت ‪ ۲۰ :۱۱‬ظه��ر روز پنجشنبه ‪ ۱۹‬دی‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به جزئیات‬ ‫این حادثه گفت‪ :‬متاس��فانه در اثر ریزش این‬ ‫معدن چهار نفر مصدوم ش��دند و یک نفر به‬ ‫علت ش��دت جراحات وارد ش��ده در دم جان‬ ‫باخته است‪ .‬رئیس مرکز فوریت های پزشکی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه‬ ‫س��ه تیم فوریت های پزشکی به محل حادثه‬ ‫اعزام ش��دند افزود‪ ۲ :‬نفر از مصدومان توسط‬ ‫این تیم ها در مح��ل حادثه درمان و ‪ ۲‬نفر با‬ ‫حال عمومی مساعد به بیمارس��تان علی ابن‬ ‫ابیطالب(ع) راور منتقل شدند‪.‬‬ ‫وزارت خزان��ه داری امریک��ا روز جمع��ه ‪ ۲۰‬دی از‬ ‫اعمال تحریم های جدید علی��ه ایران خبر داد‪ .‬طبق‬ ‫بیانی��ه وزارت خزانه داری امریکا نام ‪ ۸‬فرد و تعدادی‬ ‫از ش��رکت های معدنی و صنایع معدنی ایران و چند‬ ‫ش��رکت غیرایرانی در فهرس��ت تحریم ها قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزس��تان‪ ،‬ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬شرکت فوالد الیاژی ایران‪ ،‬شرکت اهن و‬ ‫فوالد غدیر ایرانیان‪ ،‬شرکت فوالد صبا‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫کاوه جنوب کیش‪ ،‬ش��رکت فوالد خراس��ان‪ ،‬شرکت‬ ‫اهن و فوالد ارفع‪ ،‬ش��رکت فوالد اکسین خوزستان‪،‬‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت اهن و اس��تیل افرا‪ ،‬ش��رکت استیل‪،‬شرکت‬ ‫الومینیوم المهدی‪ ،‬شرکت الومینیوم ایران (ایرالکو)‪،‬‬ ‫ش��رکت خ�لاق تدبی��ر پ��ارس‪ ،‬همچنین ش��رکت‬ ‫هونگوی��ان ماری��ن و ش��رکت تج��اری پامچل پکن‬ ‫مستقر در چین‪ ،‬شرکت ‪POWER ANCHOR‬‬ ‫مستق��ر در س��یشل و ش��رکت ‪REPUTABLE‬‬ ‫‪ TRADING SOURCE‬مستق��ر در عم��ان‬ ‫ازجمله ش��رکت هایی هستند که در فهرست تحریم‬ ‫امریکای جدید قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ن ب��رای نخستین ب��ار نیست که ش��رکت های‬ ‫معدنی از س��وی امریکا م��ورد تحریم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه ترامپ در ‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۷‬از برجام‬ ‫خارج شد و دور اول تحریم ها را در ‪ ۱۵‬مرداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اغاز ک��رد مواد معدنی مختل��ف ازجمله طال‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫الومینی��وم و فل��زات را باهدف کاه��ش منابع ارزی‬ ‫کش��ور م��ورد تحریم قرار داد‪ .‬بعد از ای��ن‪ ،‬امریکا به‬ ‫بهانه های مختل��ف در چندین مرحله اقدام به اعمال‬ ‫تحری��م ب��ر این حوزه ک��رد‪ .‬روزنام��ه‬ ‫درباره‬ ‫اینک��ه این تحریم ها چه تفاوتی با قبل داش��ته و چه‬ ‫هزینه هایی برای کشور دارد با کارشناسان این حوزه‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا منص��وری‪ ،‬عضو کمیسی��ون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه نخستین‬ ‫بار نیست که ما از س��وی امریکا تحریم ش��ده ایم‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬امریک��ا وقتی دیگر چی��زی ندارد که‬ ‫تحریم کند گاهی دوباره و چندباره دس��ت به تحریم‬ ‫ی��ک کاال می زند‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬امریکا برای تحریم‬ ‫ایران تمام تالش خود را انجام داده اما به این نتیجه‬ ‫رسیده است که تاثیر چندانی نمی تواند بگذارد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به اینکه صنایع داخلی‬ ‫رشد داشته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند نمی توانیم بگوییم‬ ‫تحریم بی تاثیر بوده اس��ت ام��ا در این روند بسیاری‬ ‫از صنای��ع داخل��ی رو به ق��وت رفته و ای��ن مسئله‬ ‫به هیچ وجه بر کیفیت ک��ار صنعتکاران و معدنکاران‬ ‫ما تاثیری نداشته است‪.‬‬ ‫منصوری تاکید کرد‪ :‬در طول این س��ال ها صنایع‬ ‫ما به رش��د خ��ود ادام��ه داده اند و خوش��بختانه در‬ ‫ح��ال تقویت هستند‪ .‬ازانجایی که م��واد اولیه و کاال‬ ‫به س��ختی از خ��ارج وارد کشور می ش��وند در نتیجه‬ ‫بسیاری از صنایع در کشور ما حتی تا سه شیفت هم‬ ‫ک��ار می کنند تا نیاز داخل��ی را تامین کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫هرچن��د تحریم ها در برخ��ی از زمینه ها موجب ضرر‬ ‫و زیان ش��ده ام��ا در بسیاری از موارد موجب رش��د‬ ‫و توانمند س��ازی کشور شده است‪ .‬خوشبختانه مردم‬ ‫ای��ران هم مقاوم هستند در نتیج��ه روزبه روز قوی تر‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫عض��و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در خ��ام فروش��ی تنه��ا مناب��ع طبیع��ی را‬ ‫نمی فروش��یم بلکه ب��ه خارجی ه��ا وابسته تر و‬ ‫ب��ه کوچک تری��ن و ابتدایی ترین ک��اال نیازمند‬ ‫می ش��ویم‪ .‬خام فروش��ی مثل وابستگی به نفت‬ ‫مضر است‪ ،‬باید بدانیم معادن و منابع محدودیت‬ ‫دارند و مثل نفت روزی تمام می ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫باید در مقابل خام فروش��ی حرکت و سعی کنیم‬ ‫تفکرمان را به سمت رشد و افزایش ارزش افزوده‬ ‫ببری��م‪ .‬ب��رای جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬توجه‬ ‫به ش��رکت هایی که تفکر مهندس��ی دارند و در‬ ‫فراوری‪ ،‬س��اخت قطعات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬سیستم ها‬ ‫و م��واد اولی��ه وارداتی فعالی��ت می کنند‪ ،‬بسیار‬ ‫مفید اس��ت‪ .‬انتظار از بخش مهندس��ی‪ ،‬تحقیق‬ ‫و پژوهش و در کل واحدهایی که بر بومی س��ازی‬ ‫تمرکز دارند این است که به جای خروج مواد خام‬ ‫روی ان کار کرده تا ارزش افزوده مواد باالتر برود‪.‬‬ ‫در این مسیر واحدهایی مثل اتاق های بازرگانی و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫این مجموعه ها می توانند به روش های منطقی از‬ ‫خروج مواد خام جلوگیری کرده و درعین حال از‬ ‫واحدهایی که روی فراوری کار می کنند‪ ،‬حمایت‬ ‫کنن��د‪ .‬باید بدانیم ک��ه تنها راه برون رفت اقتصاد‬ ‫ایران از ش��رایط فعلی‪ ،‬حمای��ت از تولید داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی می توانی��م اقتصاد را مدیریت کنیم‬ ‫که از تولید حمایت شود و همراهی سازمان هایی‬ ‫مثل بانک ها و را داشته باشیم‪ .‬بنابراین اگر تنها به‬ ‫سمت کاالیی غیر از تولید داخلی برویم در عمل‬ ‫تولید داخلی شکست خورده و یک کشور صد در‬ ‫صد وابسته خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جعف��ری طهران��ی‪ :‬کیفیت ف��والد ایران و نرخ صادرات��ی ان‪ ،‬چنان برای‬ ‫خریداران جنوب ش��رق اسیا جذاب اس��ت که عالقه مند هستند در این‬ ‫شرایط بازهم از ایران خرید کنند‪ .‬اما به هرحال خریداران هم به دنبال‬ ‫سوءاستفاده و امتیاز گیری هستند و معامالت در اینده بااحتیاط بیشتری‬ ‫انجام می شود‬ ‫اسالمی با اش��اره به اینکه در دوران تحریم هم رشد‬ ‫صادرات داشته ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند واردات کمرنگ‬ ‫و ارزش پولی کاسته شده ولی در بخش صادرات رشد‬ ‫خوبی داشته ایم‪ .‬کارخانه ها به این سمت رفته اند که‬ ‫تولیدات خود را صادرات محور کرده تا سود مناسبی‬ ‫به دست بیاورند‪ .‬بنابراین اگر صنایع درست کار کرده‬ ‫و بر کیفیت کاالی خود تمرکز کنند‪ ،‬مشکل چندانی‬ ‫در حوزه صادرات نداریم‪ .‬خوشبختانه این اتفاق برای‬ ‫صنایع پایین دس��تی هم در حال وقوع است بنابراین‬ ‫اینده خوبی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫منصوری در پایان بابیان اینکه معادن ما به س��مت‬ ‫صادرات محوری پیش می رون��د گفت‪ :‬پیشنهاد من‬ ‫به معدنکاران در این ش��رایط این است که مدیریت‬ ‫هزینه و افزایش بهره وری را در پیش گیرند تا موجب‬ ‫رشد صادرات شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتیاط بیشتر در معامالت اینده‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬کارشناس ارشد بین المللی‬ ‫بازار سنگ اهن و فوالد ایران بابیان اینکه تحریم های‬ ‫صنایع معدنی و فوالد درگذشته نیز اتفاق افتاده بود‬ ‫به‬ ‫گف��ت‪ :‬دور اول تحریم ها ‪ ۱۵‬مرداد س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اتف��اق افتاد که در ان زم��ان فلزات‪ ،‬فوالد و‬ ‫صنای��ع فلزی مورد تحری��م قرار گرفتن��د‪ .‬دور دوم‬ ‫در ‪ ۱۳‬ابان همان س��ال بود که ش��امل بانک‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل دریایی‪ ،‬صنای��ع نفت‪ ،‬خ��ودرو و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬نیز ش��اهد تحریم ه��ای دیگری‬ ‫بودی��م‪ .‬بنابرای��ن متوجه می ش��ویم بخ��ش معدن‬ ‫پیش ازاین هم بارها مورد تحریم قرارگرفته اس��ت و‬ ‫فوالد جزو نخستین بخش ها بوده است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫درواقع امریکا سعی کرد با توجه به شرایط تحریم که‬ ‫موجب دشوار شدن صادرات نفت می شود‪ ،‬بر دومین‬ ‫منب��ع درامد کش��ور یعنی صادرات ف��والد و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬دست بگذارد‪.‬‬ ‫جعف��ری طهران��ی در پاس��خ ب��ه این س��وال که‬ ‫تحریم های روز جمعه چه تفاوتی با تحریم های قبلی‬ ‫در ح��وزه معدن��ی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��رای نخستین‬ ‫بار اس��م دو ش��رکت تجاری بخش خصوصی که در‬ ‫حوزه مع��دن فعال هستند را در فهرس��ت تحریم ها‬ ‫می بینیم که بسیار نگران کننده اس��ت‪ .‬این شرکت ها‬ ‫در صادرات و واردات دس��ت دارند و تجارت می کنند‬ ‫و واردات الکت��رود گرافیتی و ص��ادرات فوالد به ویژه‬ ‫اسلب را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬صادرات ف��والد کش��ور و در کل‬ ‫ص��ادرات محصوالت معدن��ی عموما توس��ط بخش‬ ‫خصوصی اتفاق می افتد و این بخش در مزایده داخل‬ ‫کشور ش��رکت کرده و دس��ت به خری��د و صادرات‬ ‫می زند‪ .‬بخش خصوصی می تواند دفاتری در خارج از‬ ‫کشور داشته باشد و با خریداران خارجی تبادل کاری‬ ‫انجام دهد اما این تحریم باعث می ش��ود معامالت در‬ ‫این��ده بااحتیاط بیشت��ری از س��وی صادرکنندگان‬ ‫بخش خصوصی همراه شود‪.‬‬ ‫این کارشناس ارش��د بین المللی بازار سنگ اهن و‬ ‫فوالد ایران در پاس��خ به این سوال که این تحریم ها‬ ‫چقدر بر قیمت ها تاثیر گذار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬احتماال با‬ ‫افزای��ش هزینه ب��رای خریداران نهای��ی‪ ،‬نرخ فروش‬ ‫را کاه��ش می ده��د‪ .‬کشتی های��ی که ب��رای حمل‬ ‫محموله وارد خلیج فارس می ش��وند سعی می کنند از‬ ‫این موضوع س��وء اس��تفاده کنند و هزینه های حمل‬ ‫دریای��ی را افزایش دهند و در نتیجه قدرت چانه زنی‬ ‫صادرکنندگان ایرانی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫جعفری طهران��ی درباره تاثی��ر تحریم ها بر کشور‬ ‫نیز گفت‪ :‬تاثیر ان به صورت مالی است‪ ،‬ممکن است‬ ‫به صورت مح��دود خری��داران عقب نشینی کنند که‬ ‫البته کامال طبیعی اس��ت‪ .‬هرگ��اه تغییر و تحولی در‬ ‫منطقه ایجاد می شود‪ ،‬شاهدیم که خریداران با تامل‬ ‫خرید می کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬فرام��وش نکنیم کیفیت فوالد ایران‬ ‫و نرخ صادراتی انچنان برای خریداران جنوب ش��رق‬ ‫اس��یا جذاب اس��ت ک��ه عالقه مند هستن��د در این‬ ‫ش��رایط بازهم از ای��ران خرید کنند‪ .‬ام��ا به هرحال‬ ‫خری��داران نهای��ی هم ب��ه دنب��ال سوءاس��تفاده و‬ ‫امتیازگی��ری هستند‪ .‬انها فوالد ایران را در ش��رایط‬ ‫تحریم خریداری و ریس��ک تحریم را قبول می کنند‬ ‫ام��ا به دنبال حداکثر س��ود هم هستن��د‪ .‬بنابراین با‬ ‫افزای��ش ریسک برای خریدار‪ ،‬کار تجارت س��خت تر‬ ‫ش��ده و نرخ صادراتی بعد از اندکی کاهش به تعادل‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازتاب ها‬ ‫گفتنی است برخی از شرکت های معدنی و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران در پی این خب��ر اعالم کردند همچون‬ ‫گذش��ته با ک��ار دوچندان تالش خواهن��د کرد تاثیر‬ ‫منف��ی تحریم های امریکا ب��ر فعالیت های خود را به‬ ‫حداقل ممکن رسانده و مسیر توسعه خود را باقدرت‬ ‫طی کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان در کانال تلگرامی‬ ‫خ��ود در واکنش ب��ه تحری��م جدید دول��ت امریکا‬ ‫علی��ه این ش��رکت ب��ا هشتگ های ت��رور اقتصادی‪،‬‬ ‫جبهه صنع��ت و نه به تحریم نوش��ت‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫س��ر لیس��ت تحریم های ف��والدی جدی��د امریکا در‬ ‫پاسخ به س��یلی محکم و حمله موشکی مقتدرانه در‬ ‫انتقام ش��هادت سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کانال کامودیتی نیز با اعالم اینکه اس��امی فهرست‬ ‫شرکت های اعالمی امروز بعضا تکراری است‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫طب��ق وعده داده ش��ده‪ ،‬ترامپ از اب��زار تحریم برای‬ ‫تالفی حمله موش��کی ایران به پایگاه نظامیان امریکا‬ ‫در عراق اس��تفاده ک��رد‪ .‬محص��والت تولیدی حوزه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی ای��ران مشابه دنی��ا به دالر‬ ‫قیمت گ��ذاری می ش��وند و به فروش می رس��ند‪ .‬این‬ ‫ح��وزه از افزایش نرخ دالر در برابر ریال انرژی گرفته‬ ‫و مزیت رقابتی ان تقویت می ش��ود‪ .‬لذا شرکت های‬ ‫این حوزه به همراه س��هامداران انها‪ ،‬یکی از برندگان‬ ‫اصلی تحریم هستند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫اتاق تعاون برای‬ ‫صادرات به اوراسیا و‬ ‫همسایگان پای کار بیاید‬ ‫دست بخش خصوصی‬ ‫را با یک تکه کاغذ‬ ‫بستند‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫در سال ‪ 2020‬با رکود اقتصادی خداحافظی می کنیم؟‬ ‫‹ ‹رشد ایران‬ ‫بانک جهانی پیش از این در گزارش پایان سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫اع�لام کرده بود ای��ران س��ال ‪ ۲۰۱۹‬را در رکود خواهد‬ ‫گذراند اما از س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به مدار رشد بازمی گردد‪ .‬حاال‬ ‫نیز در گ��زارش نخستین ماه میالدی اعالم کرده س��ال‬ ‫جاری اقتصاد ایران از رکود خارج می شود‪.‬‬ ‫گزارش این س��ازمان درباره وضعیت ای��ران حاکی از‬ ‫توقف رش��د منفی است که براین اس��اس اعالم شد‪ :‬در‬ ‫سال ‪ 2019‬رشد اقتصادی ایران منفی ‪ 8 .7‬درصد بوده‬ ‫است که در سال ‪ 2020‬به صفر درصد و در سال ‪2021‬‬ ‫به یک درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا در سال ‪ 2019‬را ‪ 0. 7‬درصد‬ ‫براورد کرده که در مقایسه با سال قبل از ان ‪ 0 .1‬واحد‬ ‫فروش نفت تکیه کنیم اما اینطور نباشد که اگر تحریم ها‬ ‫لغو ش��د یا کاهش پیدا کرد دوباره به ش��رایط وابستگی‬ ‫به نفت برگردیم و مراحل رش��د بدون نفت را رها کنیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر اما فرصت خوبی اس��ت که باید به تقویت‬ ‫درون سازی اقتصاد برسیم‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مع��ادن و کشاورزی‬ ‫بندر بوش��هر تاکید کرد‪ :‬از دولت می خواهیم با توجه به‬ ‫نظرات کارشناس��ی و تخص��ص صاحبنظران و همچنین‬ ‫ظرفیت س��نجی اس��تان های مختلف اق��دام کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه امایش س��رزمین را نیز مد نظر قرار دهد تا هم به‬ ‫خودکفایی و توس��عه صادرات برسیم و هم اینکه شاهد‬ ‫رشد صنایع مختلف باشیم‪.‬‬ ‫افشین کالهی عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تولیدات خوبی داریم‬ ‫در سال ‪ 2019‬رشد اقتصادی ایران منفی ‪ 8 .7‬درصد بوده است‬ ‫که در س��ال ‪ 2020‬به صفر درصد و در س��ال ‪ 2021‬به یک درصد‬ ‫خواهد رسید‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬کاهش ش��دید نرخ رش��د‬ ‫اقتص��ادی ایران ب��ه دلیل تشدید تحریم ه��ای یکجانبه‬ ‫امریک��ا و همچنی��ن عوامل دیگری همچ��ون تنش های‬ ‫ژئوپلتیک��ی در تنگه هرم��ز‪ ،‬چالش ه��ای دیپلماتیک و‬ ‫کاهش نرخ رشد تقاضای جهانی نفت و دیگر محصوالت‬ ‫خ��ام از مهم تری��ن عوام��ل تاثیرگذار بر کاهش رش��د‬ ‫اقتصادی منطقه خاورمیانه و ش��مال افریقا عنوان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در گزارش جدید بانک جهانی‪ ،‬نرخ رش��د تولید‬ ‫ناخالص جهان در س��ال گذش��ته می�لادی ‪ 2 .4‬درصد‬ ‫براورد ش��ده که ‪ 0 .6‬واح��د درصد نسبت به رقم ان در‬ ‫سال ‪ 2018‬کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫دلیل اصلی رش��د در خاورمیانه افزایش سرمایه گذاری‬ ‫دولت ها در زیرساخت ها و بهبود محیط کسب وکار است‬ ‫و همچنین پیش بینی می ش��ود اقتصاد ای��ران باثبات و‬ ‫تاثیر تحریم ها کم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل صادقانه‬ ‫در این میان برخی کارشناسان نیز بران تاکید دارند و‬ ‫معتقدند ایران بدون وابستگی به نفت و با وجود تحریم ها‬ ‫می توانند رشد و بهره وری را تجربه کند‪.‬‬ ‫در همین ب��اره رئیس اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی بندر بوش��هر با بی��ان اینکه تحریم هایی که‬ ‫از س��ال های گذش��ته بر ایران حاکم است به طور قطع‬ ‫تاثیرات بسیاری بر بخش های مختلف اقتصادی داش��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فرصتی برای ایران فراهم ش��ده است که باید‬ ‫نهایت اس��تفاده را از ان داش��ت‪ .‬خورشید گزدرازی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به تحریم جدی‬ ‫و س��نگین نفت‪ ،‬نگاه بخش خصوصی و دولت به سمت‬ ‫و س��ویی رفت که باید فروش حداقلی نفت کشورمان را‬ ‫بپذیریم و بنابراین بران ش��دیم که صادرات دیگر کاالها‬ ‫و خدمات با توجه به فرصت هایی که داش��تیم و داریم را‬ ‫تقویت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بر صادرات و تولید صادرات محور‬ ‫تکیه کردیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فشار تحریم ها فرصتی بود که‬ ‫به خودکفایی و خودباوری برسیم و درامدهای حاصل از‬ ‫صادرات غیرنفتی و مالیات ستانی را جایگزین درامدهای‬ ‫نفت��ی کنی��م‪ .‬به گفته رئی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی بندر بوش��هر‪ ،‬اگر قرار باش��د به رشد‬ ‫اقتصادی مثبت برس��یم باید دولت و بخش خصوصی با‬ ‫صداق��ت کنار هم باش��ند و بتوانند ب��ه هم کمک کنند‪.‬‬ ‫با همه س��ختی های موجود ب��ا ضرس قاطع می گویم که‬ ‫بخ��ش خصوصی دین خود را ب��ه دولت ادا کرده و زمان‬ ‫ان اس��ت که دولت از نظر بخش خصوصی در راس��تای‬ ‫توسعه قدم بردارد‪.‬‬ ‫گ��زدرازی گف��ت‪ :‬همک��اری و تعامل دول��ت و بخش‬ ‫خصوص��ی باید به طور مستمر ادامه داش��ته باش��د و با‬ ‫اعتم��اد به بخش خصوصی می توان جایگاه ایران را ارتقا‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همه ما پذیرفته ایم ک��ه دیگر نباید بر‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان ابزیان‬ ‫اس��تان هرمزگان با اش��اره به کاه��ش وابستگی به نفت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬متاس��فانه ت��ورم را هیچ گ��اه نتوانستیم به‬ ‫درس��تی کنترل کنیم‪ .‬ن��رخ ارز را ب��اال ببریم که بشود‬ ‫صادرات داش��ت یا اینکه اگر سرکوب شود با وجود تورم‬ ‫نیز قیمت ها جهش بسیاری پیدا می کند‪.‬‬ ‫مه��رداد بازرگان به‬ ‫گف��ت‪ :‬باید تورم را کنترل‬ ‫کنیم که در این صورت به طور قطع به رش��د اقتصادی‬ ‫می رسیم چرا که تولیدات ما بسیار خوب است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه در بخش ش��یالت در رده ه��ای جهانی هستیم و‬ ‫در پرورش میگو نزدیک به رکوردهای جهانی قرارداریم‪.‬‬ ‫هرچند در تولید بسیاری از محصوالت این حوزه به رده‬ ‫ه��ای جهانی نزدیک هستیم که ب��ا کاهش وابستگی به‬ ‫نفت به سمت صادرات محور بودن پیش می رویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحریم های جدید امریکا جای بحث دارد‬ ‫چ��را که صادرات فوالد و س��نگ های معدنی و ‪ ...‬بخش‬ ‫عم��ده ای از صادرات غیرنفت��ی ما را تشکیل می دهد که‬ ‫البته با دورزدن تحریم ها می ت��وان ادامه فعالیت داد اما‬ ‫عواق��ب دارد و نمی ت��وان به راحتی کار ک��رد‪ .‬باید بازار‬ ‫مناسب تری کنیم و با نرخ ارزان تر بفروشیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صادرکنندگ��ان و تولیدکنندگ��ان‬ ‫ابزیان اس��تان هرمزگ��ان تاکید کرد‪ :‬در فش��ار و اجبار‬ ‫موفقیت هایی نیز حاصل می ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬چون‬ ‫درامدهای نفتی کاهش یافت��ه تولید داخلی تا حدودی‬ ‫به رشد رسیده است‪.‬‬ ‫بازرگ��ان گف��ت‪ :‬اگ��ر موفق ش��ویم به ثبات برس��یم‬ ‫دریچه ای رو به دنیا باز ش��ود‪ ،‬فکر می کنم اینده بسیار‬ ‫روش��نی خواهیم داش��ت چرا که این فشارها و تحریم ها‬ ‫تمرکز ما بر تولید داخلی را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم از لحاظ سیاست جهانی نیز‬ ‫جایگاه خود را به دس��ت اوریم‪ .‬در حال حاضر اقتصاد تا‬ ‫حدودی به سیاست وابسته شده است و اگرچه در میدان‬ ‫رقابت با کیفیت عالی حرفی برای گفتن داریم اما دست‬ ‫و پاگیری ها مانع از فعالیت هایمان می شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫ناکارامدی‬ ‫مدیران میانی‬ ‫و تشدید‬ ‫بحران ها‬ ‫جبران رشد منفی اقتصادی ایران‬ ‫جدیدترین گزارش بانک جهانی حکایت از ان دارد که‬ ‫ایران رش��د منفی سال ‪ ۲۰۱۹‬را در سال‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫به ط��ور کامل جب��ران می کند و از س��ال ‪ ۲۰۲۱‬رش��د‬ ‫اقتصادی ان به یک درصد می رس��د‪ .‬این گزارش حاکی‬ ‫از تجربه رش��د در کشورهای منطقه خاورمیانه اس��ت و‬ ‫در مقاب��ل برای کشورهای پیشرفته مانند امریکا و چین‬ ‫کاهش رشد را پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫بان��ک جهانی گزارش ماه ژانوی��ه از چشم انداز اقتصاد‬ ‫جهان در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬را منتشر کرده که بر اساس ان‪،‬‬ ‫اوض��اع اقتصاد جهان در س��ال جاری ب��ه دلیل کاهش‬ ‫تنش های تجاری بهتر می ش��ود و رشد اقتصادی جهان‬ ‫به ‪ ۲.۵‬درصد می رس��د‪ .‬در واقع ب��ه دنبال ضعیف ترین‬ ‫عملک��رد اقتصادی از زمان بح��ران مالی‪ ،‬اقتصاد جهانی‬ ‫اماده است تا کمی بهبود یابد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬پیش بینی می شود رشد اقتصاد‬ ‫جهانی در س��ال ‪۲.۵ ،2020‬درصد باشد که کمی از رقم‬ ‫‪۲.۴‬درصد س��ال ‪ 2019‬بیشتر اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫به تدریج تجارت و سرمایه گذاری بهبود یابد‪.‬‬ ‫رشد تجارت جهانی در سال ‪ ۲۰۲۰‬از ‪ ۱.۴‬درصد سال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۱.۹‬درصد می رسد که البته کمترین رقم از‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۸-۲۰۰۹‬یعنی از زمان بحرانی مالی جهانی‬ ‫تاکنون محسوب می ش��ود‪ .‬این در حالی است که نسبت‬ ‫به میانگین ‪5‬درصد نرخ رش��د تجارت س��االنه از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬رقم بسیار کمی است‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین نوشت‪ :‬انتظار می رود اقتصادهای‬ ‫پیشرفت��ه ب��ا رش��د ‪۱.۴‬درص��دی مواجه ش��وند که از‬ ‫‪۱.۶‬درصد وضعیت قبلی بدتر اس��ت‪ .‬این وضعیت ناشی‬ ‫از ضعف طوالنی در بخش تولید اس��ت‪ .‬بازارهای نوظهور‬ ‫و اقتصادهای درحال توسعه شاهد رشد سریع ‪۴.۱‬درصد‬ ‫هستند که از رش��د ‪۳.۵‬درصد سال گذشته بیشتر است؛‬ ‫ام��ا در بسیاری از اقتصادهای دیگر‪ ،‬رش��د روند کاهشی‬ ‫داش��ته که به دلیل ضعف صادرات و سرمایه گذاری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کنترل نقدینگی و مهار‬ ‫تورم کلید خورد‬ ‫خورشید گزدرازی‬ ‫مهرداد بازرگان‬ ‫زمانی که س��رعت تحوالت بیشتر می شود‬ ‫و وقوع رخدادهای مختلف ش��تاب می گیرد‪،‬‬ ‫ی��ک مدیریت خوب در مجموعه های مختلف‬ ‫اجتماعی و اقتص��ادی و در بدنه حاکمیت ها‬ ‫می تواند زمینه اجرای تصمیم های بخردانه را‬ ‫فراهم کند‪ .‬مدیری��ت خوب نه البته صرفا در‬ ‫مدیران س��طوح عالی بلکه در مدیران میانی‬ ‫هم معن��ا پیدا می کند‪ .‬یعن��ی اگر یک مدیر‬ ‫خ��وب در س��طح عالی در مجموع��ه ای قرار‬ ‫بگیرد اما مدیران میانی ان توانایی های الزم‬ ‫ب��رای اجرای تصمیم های بخردانه و مناس��ب‬ ‫در فضای پرالتهاب را نداش��ته باش��ند‪ ،‬وقوع‬ ‫فاجعه دور از انتظار نیس��ت‪ .‬در ‪10‬روز اخیر‬ ‫س��رعت تحوالت مربوط به ایران‪ ،‬در خارج و‬ ‫داخ��ل افزایش یافت��ه و در وضعیت کنش و‬ ‫واکنش قرار گرفته ایم‪ ،‬با این حال گذش��ته از‬ ‫صدمه هایی که از خارج به کشور وارد ش��ده‪،‬‬ ‫مدیریت ناکارامد در س��طح میانی زمینه ساز‬ ‫بروز تلفات انسانی در داخل ش��ده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫چرا؟ پاس��خ این س��وال را باید در شیوه های‬ ‫انتخ��اب مدیران میانی در دهه های گذش��ته‬ ‫جست وج��و ک��رد و دی��د‪ ،‬چ��ه معیارهایی‬ ‫ب��رای انتخ��اب مدی��ران و اف��راد کلیدی در‬ ‫س��ازمان های مختلف در نظر گرفته شده که‬ ‫چنین پیامدی را به باراورده اس��ت؟ انتخاب‬ ‫مدیران با معیارهای جناحی و برحسب روابط‬ ‫خانوادگ��ی و ب��ا در نظر گرفت��ن معیارهایی‬ ‫که ب��ه ظاهر به دنبال گزین��ش افراد متعهد‬ ‫اس��ت اما در عمل به ریاک��اری دامن می زند‪،‬‬ ‫زمینه س��از فقدان شایسته ساالری در فرایند‬ ‫گزینش مدیران ش��ده اس��ت‪ .‬پیامد مستقیم‬ ‫چنین نظامی در انتخاب مدیران‪ ،‬ناکارامدی‬ ‫بدنه میانی در همه بخش هاس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬بخش مدیریت در ای��ران برای به روز‬ ‫ک��ردن دانش خود تعاملی ب��ا خارج از کشور‬ ‫ندارد و اموزش ه��ای ما در مجموعه هایی که‬ ‫مدیر تربیت می کنند‪ ،‬به روز نشده است‪ .‬بین‬ ‫س��ازمان های داخلی و ش��رکت های خارجی‬ ‫ارتب��اط مستقیمی وجود ن��دارد‪ .‬هرچند در‬ ‫حوزه هایی مانند ورزش مواردی از این دست‬ ‫دیده شده اما در اقتصاد و بسیاری زمینه های‬ ‫دیگر چنین فرصتی فراهم نشده است‪ .‬اکنون‬ ‫باید پرس��ید ب��ا وج��ود چنی��ن مدیرانی در‬ ‫بخش های میانی‪ ،‬در گردباد حوادث می توان‬ ‫ش��رایط را با کمترین میزان اسیب مدیریت‬ ‫کرد؟‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ارسال پرونده تخلف‬ ‫برخی شرکت های لبنی‬ ‫به تعزیرات‬ ‫در پ��ی افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی‬ ‫در ب��ازار ‪ ،‬س��ازمان حمایت اعالم ک��رد‪ :‬تمامی‬ ‫ش��رکت های لبنی قیمت های مصوب ابالغی را‬ ‫رعایت می کنن��د‪ ،‬اما در موارد محدودی پرونده‬ ‫تخلف تشکی��ل و موضوع به س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قیمت ش��یر خام در خرداد‬ ‫امسال از ‪ ۲۰۰۰‬تومان به ‪ ۲۳۹۰‬تومان افزایش‬ ‫یافت و یک م��اه بعد قیمت جدید ‪ ۱۴‬محصول‬ ‫لبنی نیز از سوی س��تاد تنظیم بازار اعالم شد‪.‬‬ ‫اما مشاهدات میدان��ی از بازار نشان می دهد در‬ ‫ماه های گذش��ته برخ��ی از برندهای محصوالت‬ ‫لبنی قیمت های خ��ود را دوباره مجددا افزایش‬ ‫دادن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که براس��اس اعالم‬ ‫انجم��ن صنایع فراورده های لبن��ی ایران بعد از‬ ‫اخرین مصوبه س��تاد تنظیم بازار درباره قیمت‬ ‫محصوالت لبنی‪ ،‬هیچ کدام از ‪۱۴‬قلم اصلی که‬ ‫مشم��ول قیمت گذاری هستن��د افزایش قیمت‬ ‫نداش��تند و اگر شرکتی قیمت خود را باال برده‪،‬‬ ‫تخلف کرده اس��ت‪ .‬البته برای سایر اقالم لبنی‬ ‫نی��ز ایین نام��ه قیمت گذاری وج��ود دارد و اگر‬ ‫واح��دی خالف ان قیمت های خ��ود را افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬تخلف صورت گرفته است‪.‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگ��ان و‬ ‫تولیدکنندگان نی��ز در این رابطه اعالم کرد که‬ ‫پرون��ده تخلف برخ��ی از ش��رکت های لبنی به‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم این سازمان‪ ،‬در حال حاضر و‬ ‫براساس مصوبات صادره سه گروه محصول لبنی‬ ‫پرمصرف ش��یر‪ ،‬ماس��ت و پنیر ش��امل ‪ ۱۴‬قلم‬ ‫دارای قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار بوده و‬ ‫کلیه واحدهای تولیدی موظف به رعایت سقف‬ ‫قیم��ت این اقالم هستند ک��ه عالوه بر ابالغ‪ ،‬در‬ ‫سامانه های این سازمان نیز بارگزاری شده است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس تقسیم بندی صورت گرفته‪،‬‬ ‫قیمت دیگر محص��والت تولیدی لبنی خارج از‬ ‫فهرس��ت ‪ ۱۴‬قلم براس��اس مصوب��ات کارگروه‬ ‫تنظیم بازار راس��ا توس��ط واحدهای تولیدی و‬ ‫مطاب��ق ضوابط قیم��ت گذاری مص��وب هیات‬ ‫تعیی��ن و تثبیت قیمت ها ص��ورت می پذیرد و‬ ‫بررسی های صورت گرفته حاکی از این است که‬ ‫عمده تغییرات قیمت محصوالت لبنی در بخش‬ ‫دوم ب��وده و در این باره نی��ز افزایش قیمت های‬ ‫غیرمنطقی در دستور رسیدگی قرار می گیرد که‬ ‫ب��ه عنوان نمونه به تازگ��ی پرونده تخلف برخی‬ ‫از واحدهای لبنی به سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫روند صادرات کاال به عراق‬ ‫صعودی شد‬ ‫دبیرکل ات��اق مشترک بازرگانی ایران و عراق‬ ‫گفت‪ :‬روند صادرات کاال به عراق در دی امسال‬ ‫نش��ان از بهب��ود وضعیت صادرات ک��اال به این‬ ‫کشور دارد‪ .‬به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬س��ید‬ ‫حمید حسینی افزود‪ :‬در ‪ 9‬ماه امسال بیش از ‪6‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 300‬میلیون دالر کاال به عراق صادر‬ ‫ش��ده و روند صادرات کاال به کشور مزبور مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ادامه دارد‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫‪ 6‬ماه نخست س��ال جاری روند صادرات کاال به‬ ‫کشور عراق وضعیت بهتری داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫میزان ص��ادرات کاال به این کش��ور در ماه های‬ ‫مه��ر و ابان امسال به دلیل فرا رس��یدن اربعین‬ ‫حسینی و تظاهرات و ناارامی های عراق به ‪500‬‬ ‫میلیون دالر کاه��ش یافته اما در اذرماه امسال‬ ‫روند صادرات کاال به کشور مزبور دوباره روندی‬ ‫صعودی به خود گرفت‪.‬‬ ‫حسین��ی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ب��ا تمرکز در‬ ‫بازاره��ای اقلیم کردس��تان روند ص��ادرات کاال‬ ‫وضعی��ت بسی��ار مطلوب��ی دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬روند‬ ‫صادرات کاال به استان های جنوبی عراق نیز روز‬ ‫به روز بهتر می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ردار حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در زم��ان حیات خود منشا برکات بسیاری بوده‬ ‫و پس از ش��هادت نیز همچنان منشا خیر است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پس از شهادت سردار سلیمانی یک‬ ‫همگرایی میان احزاب شیعه عراق به وجود امده‬ ‫و اختالفات داخلی به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫دبیرکل ات��اق مشترک بازرگانی ایران و عراق‬ ‫ادامه داد‪ :‬امید اس��ت که دول��ت کنونی به کار‬ ‫خود ادامه دهد یا نخست وزیر جدیدی بر س��ر‬ ‫کار اید تا اوضاع عراق از بالتکلیفی خارج شود‪.‬‬ ‫در مجموع واردات عراق با کاهش روبرو ش��ده و‬ ‫ای��ن مسئله به صادرات ای��ران لطمه وارد کرده‬ ‫به طوری که میزان صادرات کاال به اس��تان های‬ ‫جنوبی ای��ن کشور کاهش یافته اس��ت‪ .‬با اغاز‬ ‫بازس��ازی ها به ویژه در مناطق��ی که در کنترل‬ ‫داعش قرار داشت یکی از بزرگترین بازارها برای‬ ‫ایران به وجود می اید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫اتاق تعاون برای صادرات به اوراسیا و همسایگان پای کار بیاید‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به نقش و‬ ‫اهمیت تعاونی ها‬ ‫باور و با اتاق‬ ‫تعاون مراودات‬ ‫نزدیکی داریم‬ ‫و با هم به‬ ‫تفاهم هایی‬ ‫نیز رسیدیم و‬ ‫می خواهیم از‬ ‫ظرفیت تعاونی ها‬ ‫از تولید تا‬ ‫توزیع بیشتر‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست با اعضای‬ ‫اتاق تع��اون ایران گفت‪ :‬اقتص��اد مقاومتی ‪ ۵‬راهبرد‬ ‫دارد ک��ه یکی از انها مردمی بودن اس��ت و تعاونی ها‬ ‫مص��داق مردمی بودن هستند که رهبر معظم انقالب‬ ‫هم روی این موضوع تاکید داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی این نشست را بسیار‬ ‫کیف��ی دانست و ب��ا بیان اینک��ه مشورت های خوبی‬ ‫در این نشست انجام ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬با ایجاد تشکل های‬ ‫جدی��د‪ ،‬تعاونی ها همچنان می توانن��د جایگاه خود را‬ ‫حف��ط کنند‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه قائل به گسترش‬ ‫همکاری ها با اتاق تعاون هستم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ارتباطات‬ ‫اتاق تعاون ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید از‬ ‫حالت تئوری بیرون بیاید و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬تشکل ها به‬ ‫ ویژهات��اق تعاون روی ظرفیت ه��ای صادراتی به ‪۱۵‬‬ ‫کش��ور همسایه و همچنین اوراس��یا کار و ظرفیت ها‬ ‫را فع��ال کنن��د‪ .‬رحمانی تاکید کرد‪ :‬ات��اق تعاون در‬ ‫کشورهایی که ظرفیت صادراتی وجود دارد‪ ،‬خود پای‬ ‫کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه کشور چی��ن ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫دالر واردات دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬این فرصت و ظرفیت خوبی‬ ‫اس��ت چراکه از ای��ن رقم ح��دود ‪ ۷۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫در ای��ران زمینه همکاری وج��ود دارد‪ .‬اکنون در این‬ ‫شرایط جنگ اقتصادی‪ ،‬مردمی بودن باید مورد توجه‬ ‫ویژه ای قرار بگیرد و تعاونی ها نمود این مردمی بودن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫تعاونی ه��ا از تولید تا توزی��ع گستردگی خوبی دارند‬ ‫و به ویژه در ش��رایط جدی��د ثمربخش می توانند واقع‬ ‫بشون��د‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬اتاق تعاون از لح��اظ مدیریتی و‬ ‫کمیسیون ه��ای گوناگون‪ ،‬ظرفیت ه��ای خوبی دارد‪،‬‬ ‫اتاق به ما در شرایط جدید در حوزه هایی که می تواند‬ ‫کم��ک کند و بیای��د مسئولیت بپذی��رد‪ .‬اتاق تعاون‪،‬‬ ‫تعاونی ه��ا را پای کار بیاورد و ب��رای مسائل پیش رو‬ ‫راه حل ارائه بدهد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اع�لام اینکه اتاق‬ ‫تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان بیاید کار کند‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬مسئولیت این ک��ار را می توانم به اتاق‬ ‫تعاون بدهم‪.‬‬ ‫متاسفانهدرحوزهبازرگانیبرخیتصمیم هابدوننظرومشورتفعاالن‬ ‫اقتصادی و خالف قانون گرفته می شود که می تواند به کشور ضربه‬ ‫بزند‬ ‫رحمان��ی افزایش نرخ دالر را یک فرصت و ظرفیت‬ ‫خوب ب��رای صادرات دانست که از ان باید اس��تفاده‬ ‫ش��ود و گفت‪ :‬ای��ن افزایش‪ ،‬ص��ادرات را توجیه پذیر‬ ‫و واردات را توجی��ه ناپذی��ر کرده ک��ه باید در صحنه‬ ‫عمل نی��ز دیده بشود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬برخی حوزه ها‬ ‫مانند صنایع دس��تی و فرش ک��ه وابستگی به واردات‬ ‫ندارن��د‪ ،‬از ای��ن فرصت ب��ه واقع می توانند اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه صادرات‬ ‫کشور در ‪ ۹‬ماه امسال افزایشی بوده‪ ،‬بیان کرد‪ ۹ :‬ماه‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۷۸‬میلیون تن و امسال ‪ ۱۰۳‬میلیون‬ ‫تن صادرات داش��ته ایم‪ .‬توجه به بسته بندی‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫س��لیقه های مشتریان و بازاریاب��ی و‪ ...‬را در صادرات‬ ‫باید مدنظر قرار بدهی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید بیش از دو‬ ‫س��وم محصوالت و کاالهای منتخب در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫افزایشی بوده است‪.‬‬ ‫بسمت شیوه های نوین تامین مالی رفتیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬س��امانه توانیران برای شناس��ایی و‬ ‫معرفی نیازمندی ه��ا و توانمندی ها راه اندازی ش��ده‬ ‫است و اتاق تعاون از این سامانه استفاده کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین پس‬ ‫از نشس��ت ب��ا اعض��ای اتاق تع��اون ای��ران در جمع‬ ‫خبرنگ��اران اظهار کرد‪ :‬به نق��ش و اهمیت تعاونی ها‬ ‫ب��اور داریم و می خواهیم از ظرفیت تعاونی ها از تولید‬ ‫تا توزیع بیشتر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬یک��ی از راهکارهای حل‬ ‫مشک�لات در حوزه های اقتصادی حتماً اس��تفاده از‬ ‫توان مردمی اس��ت و تعاونی ها گسترده ترین ش��بکه‬ ‫مردمی را از این نظر دارند‪.‬‬ ‫وی تنوع فعالیت ها در همه حوزه ها و گستردگی در‬ ‫سراس��ر کشور را دو ویژگی تعاونی ها دانست و اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬به نقش و اهمیت تعاونی ها باور و با اتاق تعاون‬ ‫م��راودات نزدیک��ی داریم و با هم ب��ه تفاهم هایی نیز‬ ‫رسیدیم و می خواهیم از ظرفیت تعاونی ها از تولید تا‬ ‫توزیع بیشتر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به برخی‬ ‫همکاری ه��ا با ات��اق تعاون‪ ،‬اف��زود‪ :‬در توزیع و تولید‬ ‫برخی اق�لام در ماه های گذش��ته تجربیات موفقی با‬ ‫اتاق تعاون داشتیم و عملیاتی شدن موارد مطر ح شده‬ ‫در نشس��ت امروز نی��ز در روند کار بسی��ار تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رحمانی درباره تسهیل امورات پیش روی تعاونی ها‬ ‫گف��ت‪ :‬قرار اس��ت کاگروهی مشترک ب��ا حضور اتاق‬ ‫تعاون تشکیل بشود تا مسائل و مشکالت را پیگیری و‬ ‫حل و فصل کند و همچنین زیرساخت های سامانه ای‬ ‫الزم را نیز فراهم می اوریم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫رشد صنعت با توجه جنگ اقتصادی مثبت است‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه ظرفیت ه��ای خالی زیادی‬ ‫برای فعالسازی در رشته های گوناگون تولیدی داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مثال در کاش��ی و س��رامیک باوج��ود افزایشی‬ ‫بودن تولید‪ ،‬اما ب��از می توانیم این ظرفیت را دو برابر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه حل‬ ‫مسائل حوزه نقدینگی را در دس��تور کار داریم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬با بان��ک مرکزی به توافق هایی هم رس��یدیم و‬ ‫البته همزمان کارهایی را هم خودمان شروع کردیم و‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود ادامه داد‪ :‬در‬ ‫موضوع الس��تیک‪ ،‬اتاق تع��اون و اتحادیه ها پای کار‬ ‫امدند و به درخواست ما واردات را در این حوزه انجام‬ ‫دادند‪ .‬البته امروز در تامین الس��تیک عموما مشکلی‬ ‫نداری��م‪ ،‬تولید را جدی گرفتیم و به تازگی یک واحد‬ ‫جدید تولید الستیک سنگین را در اردبیل راه اندازی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬پیش تر‪۳۰‬‬ ‫درصد از نیاز کشور در حوزه الستیک در داخل تولید‬ ‫می ش��د که االن این رقم به باالی ‪ ۵۰‬درصد رس��یده‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ ارز‪ ،‬صادرات را توجیه پذیر‬ ‫کرده است‬ ‫‹ ‹رشد صنعت مثبت است‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت تولی�د الس�تیک ب�ه ب�االی ‪۵۰‬‬ ‫درصد رسیده است‬ ‫است و واحدهایی هم که در دست ساخت داریم این‬ ‫ظرفیت را باالتر می برد تا به خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬اتاق تعاون در ح��وزه توزیع برخی‬ ‫کاالها به ویژه الس��تیک ویژه الس��تیک سنگین( که‬ ‫تاری��خ انقضا دارند) می توانن��د ورود کنند و مسائل و‬ ‫مشکالت فراروی انها را مورد پیگیری قرار می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از وتوی برخی تصمیم های تنظیم‬ ‫بازار‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست‪ ،‬با انتقاد‬ ‫از وتوی برخی تصمیم های س��تاد تنظیم بازار گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه اس��ت که ‪ ۱۵‬هزار الس��تیک سنگین در‬ ‫ش��رایط اضطرار وارد ش��ده اما هنوز مجوز توزیع انها‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫بهم��ن عبداللهی اظهارک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت یک��ی از مهم تری��ن وزارتخانه هایی اس��ت‬ ‫ک��ه فع��االن اقتص��ادی باید ب��ا ان ارتب��اط نزدیک‬ ‫داش��ته باش��ند و از این جهت بای��د معاونت های این‬ ‫وزارتخان��ه ارتباط بهتری با فعاالن اقتصادی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه نکت��ه مه��م در ارتباط‬ ‫فع��االن اقتصادی با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موض��وع حف��ظ اعتم��اد فعاالن اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در ح��وزه بازرگان��ی برخ��ی تصمیم ه��ا‬ ‫ب��دون نظر و مش��ورت فعاالن اقتص��ادی و برخالف‬ ‫قان��ون گرفته می ش��ود که می تواند ب��ه کشور ضربه‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران افزود‪ :‬در حوزه ستاد تنظیم‬ ‫بازار برخ��ی تصمیم ها پس از مدتی که البته برای ما‬ ‫هم روشن نیست‪ ،‬وتو می شود‪ ،‬برای نمونه در نشست‬ ‫س��تاد تنظیم بازار در ش��رایط کمبود الس��تیک در‬ ‫کشور ماموریت داده شد تا از طریق اتحادیه کارکنان‬ ‫دولت (اسکاد) نسبت به واردات الستیک های سنگین‬ ‫اق��دام کنن��د ام��ا از حدود ‪ ۶‬م��اه گذش��ته که این‬ ‫الستیک ها وارد ش��ده‪ ،‬هنوز مجوز توزیع داده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالله��ی با تاکید بر اینکه فعاالن اقتصادی در پی‬ ‫ماموریت ه��ا و تصمیم های نهادها ب��ه ویژه در حوزه‬ ‫واردات هزین��ه می کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬وتوی این تصمیم ها‬ ‫متاس��فانه می تواند به اعتبار تجاری فعاالن اقتصادی‬ ‫ضربه وارد کند‪.‬‬ ‫الس��تیکی ک��ه ب��ا تسهی�لات دولتی وارد ش��ده‬ ‫ام��ا توزی��ع ان ازس��وی وزارت راه‪ ،‬وزارت صنعت و‬ ‫ایجاد کنسرسیوم های صادراتی نخستین گام در ارتقای رقابت پذیری‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات محصوالت صنعتی‬ ‫و معدن��ی س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران‪ ،‬ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم های صادراتی را به عن��وان نخستین گام‬ ‫عملیاتی در ارتقای رقابت پذیری ش��رکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط دانست‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬میر ابوطالب بدری پیش شرط‬ ‫حف��ظ س��طوح باالی درامد و اش��تغال ه��ر کشور را‬ ‫رقابت پذیری تولیدات دانست و رقابت پذیری را معرف‬ ‫پویایی صنای��ع‪ ،‬تحقیق و توس��عه و در نهایت پایین‬ ‫امدن نرخ تمام ش��ده و هزینه ه��ای تولید محصوالت‬ ‫یک کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه رقابت قیمت��ی در بازارهای‬ ‫جهان��ی به عنوان ی��ک اصل نمود پیدا کرده اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ر بهب��ود به��ره وری و کاه��ش هزینه ه��ای تولید‬ ‫بنگاه ه��ای تولی��دی ‪ ،‬صادراتی به ویژه ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط تاکید کرد‪ .‬مدیرکل دفتر توس��عه‬ ‫ص��ادرات محص��والت صنعت��ی و معدن��ی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران مهم ترین مشکالت شرکت های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در کشوره��ای درحال توس��عه‬ ‫را ش��ناخت نداش��تن تکنیک ه��ای قیمت گ��ذاری‪،‬‬ ‫مدیریت نادرس��ت تهیه مواد اولی��ه و مدیریت انبارها‬ ‫و فن��اوری مستهلک دانست و تاکی��د کرد‪ :‬در نهایت‬ ‫این موارد موجب کاهش کیفی��ت و افزایش هزینه ها‬ ‫و به تبع ان کاه��ش قدرت رقابتی در بازارهای هدف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مولف «راهنمای گام به گام ایجاد کنسرس��یوم های‬ ‫صادرات��ی»‪ ،‬ایجاد انگی��زه در روابط بی��ن بنگاهی و‬ ‫همچنین همکاری با س��اختارهای حمایتی محلی را‬ ‫اصل اساسی در راس��تای افزایش بهره وری بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط دانست و بر ایجاد کنسرسیوم های‬ ‫صادراتی به عنوان نخستی��ن گام عملیاتی در ارتقای‬ ‫رقابت پذی��ری ش��رکت های کوچ��ک و متوس��ط و‬ ‫همچنین بهب��ود محیط تج��اری و فعالیت های کلی‬ ‫اقتصادی تاکید کرد‪.‬‬ ‫بدری تعداد بنگاه های کوچک و متوس��ط کشور را‬ ‫‪ ۸۰‬هزار واحد اعالم کرد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی می��زان صادرات بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫فعال در ش��هرک های صنعتی در ‪ ۷‬ماه نخست امسال‬ ‫را ح��دود ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر دانس��ت و اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫رقم فقط از سوی ‪ ۹۰‬واحد مستقر در شهرک ها انجام‬ ‫شده اس��ت بنابراین ایجاد س��اختارهای صادراتی در‬ ‫بخش های مختلف کاالیی برای این واحدها‪ ،‬موجبات‬ ‫افزای��ش صادرات ش��رکت های کوچک و متوس��ط را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اتحادیه کارکنان دولت اج��ازه داده نشده‬ ‫اس��ت و درحال حاض��ر‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۵‬هزار الس��تیک‬ ‫س��نگین در انبار است و حتی مجوز توزیع یک حلقه‬ ‫ان داده نشده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در همین ب��اره نی��ز ب��ه تازگی‬ ‫س��ازمان های نظارتی واردکنندگان این الستیک ها را‬ ‫ب��ه احتکار متهم کردند و حتی پرونده قضایی در این‬ ‫زمینه در حال تشکیل است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تع��اون ایران ادام��ه داد‪ :‬برای دریافت‬ ‫مجوز توزیع الس��تیک های سنگین مکاتبات زیادی با‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده تا مجوز‬ ‫توزیع این الس��تیک ها از طریق وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬وزارت راه یا ازسوی اتحادیه صادر شود‪ ،‬اما‬ ‫پاسخی دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر بخش تعاون مورد توجه بوده است‬ ‫مع��اون بازرگان��ی داخل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نی��ز در این نشست گف��ت‪ :‬بخش تعاون با‬ ‫تاکیدات وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت همواره مورد‬ ‫توجه در ستاد تنظیم بازار بوده است و نظر انها لحاظ‬ ‫می شود‪ .‬عباس قبادی در این نشست افزود‪ :‬به نقش‬ ‫و اهمیت تشکل ها و اتحادیه ه��ا و به ویژه اتاق تعاون‬ ‫باور داریم‪ .‬ش��رایط گوش��ت کشور از لح��اظ تامین‬ ‫در بازار مناس��ب اس��ت و بازار به خوبی تنظیم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره روغن نیز گفت‪ :‬باید موضوع ورود موقت‬ ‫را در دست کار و پیگیری قرار دهیم‪ .‬معاون بازرگانی‬ ‫داخل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه‬ ‫در موض��وع واردات الس��تیک با کمک ات��اق تعاون‬ ‫کارهای خوبی انجام ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این الستیک ها باید‬ ‫با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه‬ ‫توزیع شود‪ .‬برای توزیع الستیک های وارداتی اگر نیاز‬ ‫به نامه نگاری به مراجع ذی ربط اس��ت‪ ،‬اقدام خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬همچنین برای توزیع خ��ارج از پیمایش با ثبت‬ ‫سفارش نیز امادگی داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کل گرایی رویک�رد س�ازمان توس�عه‬ ‫تجارت است‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران نیز در‬ ‫نشست با اعضای اتاق تعاون‪ ،‬تشکل گرایی را رویکرد‬ ‫این س��ازمان دانس��ت و گفت‪ ۶۸۰ :‬میلی��ارد تومان‬ ‫مشوق های صادراتی در قالب برنامه بودجه‪ ،‬امسال در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که قرار است اولویت های مهم برای‬ ‫تخصیص بودجه از سوی ما ارائه شود‪.‬‬ ‫حمی��د زادب��وم اف��زود‪ :‬در برپای��ی نمایشگاه ها به‬ ‫برگ��زاری نمایشگ��اه ازس��وی اتحادیه ه��ا بشرط��ی‬ ‫که خ��ود اتحادیه ها مج��ری واقعی باش��ند‪ ،‬حمایت‬ ‫می کنیم‪ .‬رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت گفت‪:‬‬ ‫ب��ر ت��داوم همکاری ب��ا تشکل ه��ا و اتحادیه ه��ا باور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫پلمب ‪ ۴‬شهربازی غیراستاندارد در تهران‬ ‫بازرس��ان اس��تاندارد در جری��ان‬ ‫بازرس��ی از ش��هربازی های ش��هر تهران‪،‬‬ ‫‪ ۴‬ش��هربازی غیراس��تاندارد را در مناطق‬ ‫جنوب��ی ش��هر‪ ،‬شناس��ایی و پلم��ب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسن��ا‪ ،‬محمودرضا طاهری‪،‬‬ ‫مدیرک��ل اس��تاندارد ته��ران‪ ،‬با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه ح��دود ‪ ۳۱۰۰‬تجهی��ز بازی‬ ‫در اس��تان ته��ران دارای مج��وز از ای��ن‬ ‫اداره ک��ل هستند‪ ،‬درباره نام ‪۴‬ش��هربازی‬ ‫غیراستاندارد گفت‪ :‬بازرس��ان استاندارد‪،‬‬ ‫ش��هربازی فج��ر در مح��دوده ‪ ۱۵‬متری‬ ‫افسری��ه‪ ،‬ش��هربازی گلگش��ت در بل��وار‬ ‫اب��وذر منطق��ه ‪ ،۱۵‬ش��هربازی بازینو در‬ ‫خیابان نبرد ش��مالی و شهربازی بوستان‬ ‫ش��هدای گمن��ام در خیابان خ��اوران را‬ ‫به دلیل نداشتن مجوز اس��تاندارد‪ ،‬پلمب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۲۰‬واحد تولیدی‬ ‫س��ازنده تجهی��زات ب��ازی و ش��هربازی‬ ‫در اس��تان دارای پروان��ه کارب��رد عالمت‬ ‫استاندارد هستند‪.‬‬ ‫بن��ا بر اع�لام روابط عموم��ی ادار ه کل‬ ‫استاندارد استان تهران‪ ،‬وی هشدار داد‪ :‬از‬ ‫انجا که استاندارد تجهیزات بازی اجباری‬ ‫است‪ ،‬بهره برداران بدون مجوز استاندارد‪،‬‬ ‫حق بهره برداری از این وسایل را ندارند و‬ ‫ش��هروندان نیز باید مجوز تجهیزات بازی‬ ‫را هنگام استفاده از اپراتور دستگاه مطالبه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بیست ونهمین میزگرد نمایشگاهی‬ ‫برگزار شد‬ ‫دست بخش خصوصی را با یک تکه کاغذ بستند‬ ‫تغییر عجیب در رویه ای ‪۲۰‬ساله!‬ ‫فرهاد امینی�ان‪ ،‬مدیرعامل ش�رکت بازرگانی‬ ‫و نمایش�گاهی تهران‪ :‬در ح��وزه صدور مجوزها‬ ‫مرج��ع مشخص اس��ت‪ .‬در قانون ام��ده که این‬ ‫امکان و امتیاز باید در اختیار س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت باشد و تمام برنامه ریزی ها نیز بر همین‬ ‫اس��اس انجام می شود‪ .‬اما مسئله اصلی در نحوه‬ ‫صدور مجوزهاست که فکر می کنم مربوط به امروز‬ ‫و دی��روز نیست و این قضیه دس��ت کم به ‪ 20‬س��ال‬ ‫قب��ل بازمی گردد‪ .‬در این ‪ 20‬س��ال روندی برای این حوزه‬ ‫تثبیت شده بود و همه نیز با ان کنار امده بودند اما تغییر این‬ ‫روند به طور ناگهانی باعث ایجاد اش��فتگی و تنش در برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها ش��د و اف��رادی که به هر حال مسئ��ول برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها هستند از حاشیه امنیت قبلی خارج شدند‪.‬‬ ‫به طبع وقتی صدور مجوز براس��اس قانون برعهده س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت اس��ت‪ ،‬نحوه رسیدگی‪ ،‬بررس��ی و ارزیابی نیز‬ ‫به عهده همان س��ازمان اس��ت‪ .‬تا اینجای کار هم واقعا مشکلی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اما اینکه تصمیم گرفته شود متولیان دولتی برخی‬ ‫نمایشگاه ها (که مجوز به نام انها صادر می شود) تصمیم گیرنده‬ ‫نیز باش��ند تا حدودی کار ما را دشوار می کند‪ .‬می توان این طور‬ ‫گف��ت که این روزها انگ��ار مسئولیت رس��یدگی به صالحیت‬ ‫برگزارکنندگان نمایشگاه از س��ازمان توس��عه تجارت خارج و‬ ‫برون سپاری شده است‪.‬‬ ‫در واقع به برخی س��ازمان های دولتی یا غیردولتی قدرتمند‬ ‫که صاحب مجوزهای س��االنه هستند اجازه داده می ش��ود که‬ ‫ضمن انتخاب برگزارکننده یک رویداد‪ ،‬درباره زمان‬ ‫و نحوه برگزاری یک روی��داد هم نظر مستقیم‬ ‫بدهند‪ .‬در این میان حتی ممکن است حقوق‬ ‫مادی و معنوی شرکت های برگزارکننده هم‬ ‫نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫در واق��ع س��ازمان توس��عه تج��ارت فقط‬ ‫مج��وز را ص��ادر می کند و مسئولی��ت نظارت‬ ‫را ب��ه صاحب��ان مجوز واگذار کرده اس��ت‪ .‬گویی‬ ‫این س��ازمان به نوعی پ��س از صدور مج��وز نسبت به‬ ‫موضوعات بی تفاوت است و فقط به برگزارکننده گفته می شود‬ ‫از وزارتخانه یا سازمان تاییدیه بیاورید و کاری به نحوه دریافت‬ ‫ان ن��دارد‪ .‬این مورد امروز واقعا افت بزرگی اس��ت و اگر مدام‬ ‫تکرار ش��ود‪ ،‬به طور قطع صالحیت ش��رکت های برگزارکننده‬ ‫نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫م��وارد مربوط به ص��دور مجوز و کارشناس��ی های ان در ‪۲‬‬ ‫دهه ازس��وی سازمان توس��عه تجارت انجام شده و همیشه بنا‬ ‫ب��ر این بوده که باتوجه به اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی نمایشگاه ها‬ ‫در اختیار بخش خصوصی باشند‪ .‬هم اکنون تمام این بحث های‬ ‫کارشناس��ی کنار گذاشته ش��ده و روند جدیدی در حال اتفاق‬ ‫افتادن اس��ت‪ .‬به نظر می رسد س��ازمان توسعه تجارت از برخی‬ ‫جهات خود را در یک حاش��یه امن قرار داده و انگار به مسئله‬ ‫تایید صالحیت مجری برای برگزاری نمایشگاه توجهی ندارد‪.‬‬ ‫در س��ال های قبل در بررسی هایی که ازس��وی متولیان امر‬ ‫انجام شده بود و براساس یک رویه اخالقی‪ ،‬نمایشگاه هایی که‬ ‫اسیب به صنعت نمایشگاهی با حرکات شتاب زده‬ ‫ی��ک برگزارکننده انها را پایه گ��ذاری می کرد به طور حتم حق‬ ‫و حق��وق ان ش��رکت را برای برگ��زاری دوره های بعد محفوظ‬ ‫می دانستن��د‪ ،‬اما ایا امروز حق مالکی��ت برگزاری رویدادی که‬ ‫یک برگزارکننده از ابتدا ان را پایه ریزی کرده از نظر س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت مفهومی دارد یا خیر؟ انچه ش��اهدش هستیم‬ ‫این اس��ت که هر نهاد قدرتمندی می تواند حقوق شرکت های‬ ‫برگزارکننده را نادیده بگیرد و نمایشگاه را از اختیار بنیان گذار‬ ‫خ��ارج کند و در اختیار فرد دیگری ق��رار دهد‪ .‬نباید این نکته‬ ‫را فراموش کنیم؛ نمایشگاه هایی که س��ابقه چندین ساله دارند‪،‬‬ ‫در مجامع بین المللی ثبت شده هستند‪ .‬این کار را شرکت های‬ ‫برگزارکنن��ده انج��ام دادند‪ .‬حال وقتی مج��وز این نمایشگاه ها‬ ‫جابه جا می ش��ود به نوعی تالش بنیان گذاران ان نادیده گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬من اصال نمی دان��م هدف از اینکه مراک��ز‪ ،‬مجامع و‬ ‫س��ازمان های دولتی به نمایشگاه ها ورود پیدا کنند چیست‪ .‬تا‬ ‫جایی که اطالع دارم س��ازمان های دولتی و تشکل ها باید نقش‬ ‫حمایتی و سیاس��ت گذاری داش��ته باش��ند‪ .‬ورود انها به حوزه‬ ‫اج��رای نمایشگاه ها باعث انتقال منابع مالی نمایشگاه از بخش‬ ‫خصوصی به دولتی می ش��ود‪ .‬در واقع امروز این یک کشمکش‬ ‫بین بخش خصوصی و دولتی اس��ت که سازمان توسعه تجارت‬ ‫به عنوان متولی اصلی س��کوت کرده و حرفی نمی زند! اما واقعا‬ ‫صالح صنع��ت نمایشگاه��ی اینچنین تامین نمی ش��ود و اگر‬ ‫می خواهی��م نمایشگاه ه��ا پیشرفت کنند بای��د صالح صنعت‬ ‫نمایشگاه��ی را به درس��تی بدانی��م که به طور قط��ع صالح ان‬ ‫برخوردهای این گونه نیست‪.‬‬ ‫صدور پروانه فعالیت برای برگزارکنندگان نمایشگاه ها‬ ‫عل�ی م�رادی‪ ،‬رئی�س انجم�ن برگزارکنن�دگان‬ ‫نمایشگاه های ایران و مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین‪:‬‬ ‫ان چیزی که ما در روند صدور مجوزهای نمایشگاهی نیاز داریم‬ ‫یک ش��یوه نامه راهبردی است تا تغییر مدیریت ها باعث نشود با‬ ‫س��لیقه های جدید و تغییر کارکردها روبه رو ش��ویم‪ .‬این قضیه‬ ‫می تواند کمک بزرگی به رشد کمی و کیفی نمایشگاه ها کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬برگزارکنندگان را‬ ‫شناسایی می کند و انها را از نظر نحوه عملکرد مورد ارزیابی قرار‬ ‫می دهد‪ .‬پس از ارزیابی‪ ،‬انها رتبه یا به اصطالح گرید نمایشگاهی‬ ‫دریاف��ت می کنند‪ .‬ای کاش در کن��ار این رتبه‪ ،‬برای انها پروانه‬ ‫فعالیت نیز صادر شود‪ .‬یعنی پروانه برگزاری نمایشگاه جایگزین‬ ‫مجوزه��ای فعلی ش��ود و برگزارکننده هر س��ال ب��دون نیاز به‬ ‫دریافت مجوزهای جدید‪ ،‬قادر باش��د روی��دادش را برگزار کند‪.‬‬ ‫این ش��رایط می تواند تا زمانی ک��ه برگزارکننده تخلفی مرتکب‬ ‫نشده‪ ،‬ادامه داش��ته باشد و چنانچه خالفی هم انجام شد‪ ،‬برابر‬ ‫قانون با وی برخورد شود‪.‬‬ ‫امروز متاسفانه با ورود هر مدیری ما شاهد تغییرات ساختاری‬ ‫و بنیادین در امور مربوط به برگزاری رویدادها هستیم‪ .‬مدیران‬ ‫پیشین در سازمان توس��عه تجارت یک سری نکات را به عنوان‬ ‫پارامترهای اس��تاندارد برای صدور مجوز مطرح کرده بودند که‬ ‫ام��روز مدیران جدید ان پارامترها را با م��وارد جدید جایگزین‬ ‫کرده ان��د‪ .‬به طور قط��ع در اینده هم مدی��ران دیگری روی کار‬ ‫خواهند امد و شکل و رویه صدور مجوزها تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫در مجم��و ع ای کاش ای��ن را بدانیم که برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه ه��ا که سال هاس��ت مشغول انج��ام این کار‬ ‫هستند اگر براس��اس اس��تانداردهای تعیین ش��ده‬ ‫ازس��وی ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها و سازمان‬ ‫توس��عه تجارت نمایشگاه ها را برگزار نکرده بودند‬ ‫یا کار انها نواقصی داش��ت‪ ،‬به طور قطع س��ال بعد‬ ‫مسئولیت برگزاری نمایشگاه به انها داده نمی شد‪.‬‬ ‫در طول این س��ال ها که در نمایشگاه هستم همیشه‪،‬‬ ‫غی��ر از ‪ ۲‬س��ال اخی��ر و قب��ل از تحریم های ظالمان��ه‪ ،‬تمام‬ ‫نمایشگاه ه��ای کشور رو به رش��د بود‪ .‬این رش��د هم در حوزه‬ ‫متراژ‪ ،‬هم تعداد شرکت کننده و هم حضور شرکت های خارجی‬ ‫بود و شرایط خوبی داشتیم؛ بنابراین انتظار می رود این تالش ها‬ ‫را نادیده نگیرند‪.‬‬ ‫ما اکن��ون در بدنه صنعت نمایشگاهی بخشی به نام کارگروه‬ ‫صدور مجوزها داریم که دو عضو از شرکت سهامی نمایشگاه ها‬ ‫و سازمان توس��عه تجارت دارد‪ .‬انجمن برگزارکنندگان پیش از‬ ‫ای��ن به عنوان عض��و اصلی این کارگروه حضور داش��ت اما چند‬ ‫ماهی است که هیچ یک از نمایندگان انجمن را در این کارگروه‬ ‫نپذیرفتند‪.‬‬ ‫در تاری��خ و هویت غن��ی صنعت نمایشگاه��ی کشور‪ ،‬نقش‬ ‫انجمن برگزارکنندگان همواره پررنگ بوده اس��ت‪ .‬این یعنی ما‬ ‫عضو جدایی ناپذیر ای��ن صنعت هستیم؛ بنابراین انتظار می رود‬ ‫نماینده انجم��ن برگزارکنندگان نمایشگاه ه��ا باتوجه به اینکه‬ ‫برگزاری بیش از ‪ ۷۵‬درص��د نمایشگاه های تهران و‬ ‫بخ��ش مهمی از رویدادهای اس��تانی را برعهده‬ ‫دارد به عن��وان ی��ک تصمیم گی��ر در کارگروه‬ ‫حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫ما درخواس��ت ورود به کارگ��روه را دادیم‬ ‫ام��ا هنوز ای��ن اجازه به ما داده نشده اس��ت‪.‬‬ ‫واقعیت این است که اگر نمایشگاهی رشد کند‬ ‫و اس��تانداردهای الزم را داشته باشد به طور قطع‬ ‫ثمرات ان به اقتصاد کشور بازمی گردد‪ .‬مملکت ما امروز‬ ‫نیاز به کمک دارد و باید دست به دست هم دهیم و بحران ها را‬ ‫یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫در مدت کوتاهی که به واسطه برجام شاهد گشایش اقتصادی‬ ‫بودیم‪ ،‬بخش خارجی صنعت نمایشگاهی رشد خوبی پیدا کرد‪.‬‬ ‫همزمان با این موضوع صدور مجوزهای ‪ ۳‬و ‪ ۵‬س��اله را ش��اهد‬ ‫بودیم که اثر واقعا خوبی برای ما داش��ت‪ .‬اکنون انتظار می رود‬ ‫در این ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی ک��ه نمی توانیم به حضور‬ ‫شرکت های خارجی در رویدادهای نمایشگاهی امیدوار باشیم‪،‬‬ ‫مجوزه��ا به صورت ‪۵‬س��اله صادر ش��ود تا دوب��اره در برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها هم از لحاظ متراژ و هم تعداد ش��رکت کننده س��یر‬ ‫صعودی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در مجم��وع باید گف��ت همه انچه ما نی��از داریم حضور یک‬ ‫نماینده در کارگروه صدور مجوزها‪ ،‬صدور مجوزهای بلندمدت‬ ‫و کنار رفتن برگزارکنندگان غیرمتخصص است‪.‬‬ ‫هویت بخشی به فعاالن صنعت نمایشگاهی‬ ‫س�یدرضا قندیلی‪ ،‬مدی�ر امور نمایش�گاه های داخلی‬ ‫و خارج�ی ش�رکت نمایش�گاه های بین الملل�ی اس�تان‬ ‫گلس�تان (به صورت الیو از طریق ش�بکه اینس�تاگرام‬ ‫گس�ترش نی�وز)‪ :‬نکته مهمی ک��ه از الب��ه الی صحبت های‬ ‫دوس��تان دریافتم این اس��ت که ما امروز نی��از به ایجاد هویت‬ ‫برای صنعت نمایشگاهی داریم‪ .‬در این راس��تا باید یک سازمان‬ ‫یا نهاد متمرکز نمایشگاهی داشته باشیم‪ .‬امروز در تمام کشور‬ ‫دفاتر تبلیغاتی تبدیل به شرکت نمایشگاهی شده اند‪ .‬در تهران‬ ‫‪ ۳۲۰‬رویداد به صورت تشریفاتی و غیرمجاز برگزار می ش��ود که‬ ‫س��ازمان های گوناگونی نیز به انها مجوز می دهند‪ .‬در استان ها‬ ‫هم همین ش��رایط حاکم اس��ت و ش��اید حتی بدتر باشد‪ .‬این‬ ‫وضعی��ت به دلیل بی توجهی به همان هویتی اس��ت که تاکنون‬ ‫برای صنعت نمایشگاهی نساختیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر نمایشگاه ه��ای مختلف��ی را می بینیم که‬ ‫مجری��ان انها تجربه حرفه ای برگزاری ندارند و فقط به واس��طه‬ ‫اینکه به عنوان مدیر اجرایی یا کارمند یک س��ازمان خاص ابزار‬ ‫و امکاناتی در اختیار داش��تند‪ ،‬برخی رویدادهای مناس��بتی و‬ ‫کوچ��ک را برگزار کردند و پس از ان ب��ه مرور این ذهنیت به‬ ‫وجود امده که می توانند بدون اموزش‪ ،‬نمایشگاه های بزرگ تر‬ ‫را در سایت های رسمی نمایشگاه برگزار کنند‪ .‬این شرایط‬ ‫اصال قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫امروز تعدد رویدادهای نمایشگاهی ش��بیه به هم‬ ‫واقعا ازاردهنده شده اس��ت! نمایشگاه حمل ونقل‬ ‫را می بینی��م که هم در مصال و ه��م در نمایشگاه‬ ‫تهران برگزار می شود‪ .‬اما کدام باسابقه تر است؟ اگر‬ ‫هوی��ت مستقل را بسازیم و افراد دارای شناس��نامه‬ ‫در ای��ن صنعت باش��ند و بخواهند روی��داد مشابهی را‬ ‫برگ��زار کنن��د‪ ،‬قبل از ان بای��د تاییدیه بگیرن��د‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت مشارکت کنندگان از این فرصت اس��تفاده می کنند و با‬ ‫نیامدن به نمایشگاه ها باعث می شوند تحریکی علیه رویدادهای‬ ‫غیراستاندارد به وجود بیاید‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت ک��ه جامع��ه نمایشگاهی ام��روز امنیت‬ ‫کسب وک��ار ن��دارد و اگر ح��ق برگزاری یک روی��داد را از یک‬ ‫برگزارکنن��ده بگیریم نمی توان به هیچ وجه از ان برگزارکننده‬ ‫و حقوقش دفاع ک��رد‪ .‬حاال دیگر افرادی به عنوان برگزارکننده‬ ‫در ای��ن صنعت ورود پی��دا کرده و نمایشگاه ه��ای بزرگ را با‬ ‫اطالع رسانی گسترده برگزار می کنند که شغل شان چیز دیگری‬ ‫اس��ت! نهادهای دولتی نی��ز از این فرصت کام�لا بهره برداری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫میلاد محم�دی‪ -‬ش�روین اش�یدری‪ :‬هفت��ه گذش��ته‬ ‫بیست ونهمی��ن میزگرد نمایشگاهی موس��سه‬ ‫با حضور‬ ‫حمیدرضا املی مدیر امور نمایشگاه های داخلی شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬علی مرادی‬ ‫رئیس انجمن برگزارکنندگ��ان نمایشگاه های ایران‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫جاللی مدیرعامل ش��رکت نمایشگاهی نمانگ��ر‪ ،‬فرهاد امینیان‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاهی بازرگانی تهران و محمود بندرچی‬ ‫مدیر روابط عمومی انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران‬ ‫در موسسه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این میزگرد ‪ ۲‬موضوع اساس��ی مورد بحث و چانه زنی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در بخ��ش نخس��ت ک��ه در این ش��ماره ب��ه ان می پردازیم‪،‬‬ ‫پیرامون موضوع صدور مجوزهای نمایشگاهی و سازکارهایی که‬ ‫الزم اس��ت در ای��ن زمینه مورد بازنگری قرار بگیرد بحث ش��د‬ ‫و پ��س از ان موضوع ثبات در تقوی��م نمایشگاهی و جلوگیری‬ ‫از جابه جایی ه��ای مخرب در تقویم نمایشگاهی مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گرفت که در ش��ماره های بعدی منتشر خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫دو موضوع جزو مواردی اس��ت که در هفته ه��ا و ماه های اخیر‬ ‫چالش های متعددی را در صنعت نمایشگاهی کشور ایجاد کرده‬ ‫و بی توجهی ب��ه انها می تواند امنیت ش��غلی برگزارکنندگان و‬ ‫رویدادها را تهدید کند‪.‬‬ ‫گفتنی است این میزگرد به طور مستقیم از صفحه اینستاگرام‬ ‫گسترش نی��وز برای مخاطبان پخش ش��د‪ .‬س��ید رضا قندیلی‪،‬‬ ‫مدیر امور نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان گلستان‪ ،‬ادریس مازندرانی مدیرعامل شرکت‬ ‫اوای موف��ق ایرانیان‪ ،‬علی معین مدیرعامل ش��رکت ‪ ATG‬و‬ ‫س��عید دارابی از فعاالن حوزه رسانه در صنعت نمایشگاهی نیز‬ ‫دقایقی از راه دور با مهمانان این نشست همراه شدند‪.‬‬ ‫در ادامه بخ��ش نخست این میزگرد ک��ه موضوع مجوزهای‬ ‫نمایشگاهی را هدف قرار داده می خوانید‪:‬‬ ‫می کنند و اهداف مشخصی را پیش می برند‪.‬‬ ‫پ��س م��ا نیازمند ی��ک س��ازمان هستیم تا‬ ‫رویداده��ا را مدیری��ت کند‪ .‬بای��د دوره های‬ ‫اموزش��ی جدید تعریف ش��ود تا افرادی که‬ ‫درخواست ورود به صنعت نمایشگاهی دارند‬ ‫ابتدا این دوره را بگذرانند‪ .‬در نهایت اگر فرد‬ ‫براس��اس پارامترها و نظر اس��تادان این حوزه‬ ‫توانایی برگزاری نمایشگاهی با وس��عت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمربع را کسب کرد می تواند وارد این صنعت ش��ود‪.‬‬ ‫وقت��ی همه اصول مه��م برگزاری رویداده��ا را از برگزارکننده‬ ‫طل��ب کنیم‪ ،‬به طور قطع دیگر هر کس��ی این جسارت را پیدا‬ ‫نمی کند که برگزاری یک نمایشگاه را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫در پای��ان نباید نقش رس��انه ها را نادیده گرفت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫فعاالن این صنعت رسانه های نمایشگاهی را جدی نمی گیرند و‬ ‫فقط در زمان بحران یاد انها می افتند؛ در حالی که رسانه برای‬ ‫بق��ای خود به حمایت مادی و معنوی نیاز دارد تا بتواند به طور‬ ‫مستمر و همیشگی از حقوق این عرصه و فعاالن ان دفاع کند‪.‬‬ ‫پس حمایت از این چند رس��انه محدود را نباید از یاد ببریم و‬ ‫انها را محرم روزهای خوب و بد این صنعت بدانیم‪.‬‬ ‫عبدالکریم جاللی‪ ،‬مدیرعامل ش�رکت‬ ‫نمایش�گاهی نمانگ�ر‪ :‬م��ن در ابت��دا‬ ‫می خواهم چند س��وال بپرسم‪ .‬ایا از نظر‬ ‫سازمان توسعه تجارت تاکنون برگزاری‬ ‫نمایشگاه از رشد کمی و کیفی برخوردار‬ ‫بوده یا خیر؟ ایا در س��ال های گذش��ته‬ ‫نمایشگاه ها از نظر س��ازمان رضایت بخش‬ ‫بودند؟ به نظر می رس��د پاس��خ س��ازمان به‬ ‫این س��واالت مثبت باش��د و این نه��اد از کیفیت‬ ‫و کمی��ت نمایشگاه ه��ا راضی بود ه اس��ت‪ .‬ام��ار تعداد‬ ‫مشارکت کنندگان و فضای زیر پوش��ش نشان دهنده این‬ ‫بوده که رشد داشتیم‪ .‬از زمانی که سازمان توسعه تجارت‬ ‫مجوزها را به صورت بلندمدت یعنی ‪ ۳‬و ‪۵‬ساله صادر کرد‪،‬‬ ‫رشد نمایشگاه ها سریع تر شد و شتاب بیشتری گرفت‪ .‬از‬ ‫ان مقطع ش��رکت های برگزاری به سمت سرمایه گذاری‬ ‫بیشت��ر و تربیت نیروه��ای انسانی رفتن��د؛ ضمن اینکه‬ ‫توانستند روابط تجاری خود را با س��ایر کشورها توس��عه‬ ‫و کار بهتری انجام دهند‪.‬‬ ‫امروز اما مجوزها دوباره تبدیل به مجوزهای یک س��اله‬ ‫ش��د و دوب��اره در چالش «زم��ان» گرفتار ش��دیم‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن تصمیم جدی��د (نظارت بر س��ازمان های دولتی در‬ ‫بهره ب��رداری از مجوزه��ای نمایشگاهی) ادامه دار ش��ود‬ ‫نتیج��ه این خواهد ش��د که در هر مقطع��ی با یک تفکر‬ ‫جدید در ی��ک نهاد دولتی روب��ه رو خواهیم بود که این‬ ‫تفکر در فضای بیرون از نمایشگاه بر روند برگزاری رویداد‬ ‫تاثی��ر می گذارد‪ .‬ما مگر می توانیم اینقدر نسبت به اینده‬ ‫صنعت نمایشگاهی بی تفاوت باش��یم که بگذاریم چنین‬ ‫اتفاق های��ی در ای��ن حوزه به وق��وع بپیوندد؟‬ ‫قاعدت��ا ما باید به س��مت ثب��ات برویم و‬ ‫در مسی��ری حرک��ت کنی��م ک��ه افراد‬ ‫فعال در این عرصه حرفه ای تر ش��وند و‬ ‫سرمایه گذاری ها برای پرورش متخصص‬ ‫در این حوزه انجام شود‪ .‬برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه های ایران در این س��ال ها بسیار‬ ‫تالش کردند تا به س��مت بین المللی ش��دن‬ ‫حرکت کنند و به طور قطع با تغییرات ش��تاب زده‬ ‫اس��یب هایی خواهند دید‪ .‬بد نیست که به اصل موضوع‬ ‫ی دنیا‬ ‫ورود پی��دا کنیم‪ .‬من فکر نمی کن��م در هیچ کجا ‬ ‫مجوزهای نمایشگاهی یک س��اله داش��ته باش��یم‪ .‬یعنی‬ ‫اساس��ا چیزی به نام مجوز وجود ندارد‪ ،‬اما اگر هم باشد‬ ‫به شکلی که در کشور ما برنامه ریزی شده‪ ،‬کاربرد ندارد‪.‬‬ ‫نکته مهم در اینجا همین است! چرا باید یک برگزارکننده‬ ‫ب��ه عنوان نماینده بخش خصوصی کشور هر بار برای هر‬ ‫نمایشگ��اه یک مجوز جدید بگیرد‪ .‬ما در باقی بخش های‬ ‫صنعتی و تجاری شاهد چنین موردی نیستیم‪.‬‬ ‫مثالی می زنم! زمانی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به یک ش��رکت مجوز می دهد تا کاالیی را تولید کند ایا‬ ‫بعد از ان هر س��ال درخواس��ت تمدید مجوز دارد؟ مگر‬ ‫این طور نیست که یک شرکت پس از تولید یک محصول‬ ‫و ثبت برن��د‪ ،‬مالک مادی و معن��وی ان کاال یا خدمات‬ ‫می ش��ود؟ پس چ��را در حوزه برگزاری رویدادها ش��اهد‬ ‫ای��ن حقوق نیستیم‪ .‬بدون ش��ک اگر ص��دور مجوزها با‬ ‫سیاست هایی که به تازگی دنبال می شود‪ ،‬ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫بنیان نمایشگاهی را دچار اسیب خواهد کرد‪.‬‬ ‫شرکت های برگزارکننده حرفه ای تر از دولتی ها‬ ‫حمیدرض�ا امل�ی‪ ،‬مدی�ر ام�ور‬ ‫نمایش�گاه های داخلی شرکت سهامی‬ ‫نمایش�گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ :‬از موسسه‬ ‫بابت‬ ‫برگ��زاری این س��لسله میزگردها تشکر‬ ‫می کن��م‪ .‬درب��اره بحث ص��دور مجوزها‬ ‫بای��د کمی به عقب بازگردیم‪ .‬در گذش��ته‬ ‫نمایشگاه های ما تقریب��ا همگی مجری محور‬ ‫بودن��د‪ .‬باتوجه به ش��رایط جدید اقتص��ادی کشور‬ ‫و رش��د صنعت نمایشگاه��ی ش��رایط به گونه ای پیش‬ ‫رفت��ه که تشکل ه��ای بخش خصوصی و س��ازمان های‬ ‫دولت��ی مرتب��ط‪ ،‬از رویداده��ا س��هم خواهی می کنند‪.‬‬ ‫در واقع مدیران س��ازمان های بزرگ ت��ر می خواهند در‬ ‫نمایشگاه های مرتبط با ح��وزه مدیریتی خود عهده دار‬ ‫مسئولیت باش��ند و بر ابعاد برگ��زاری ان نظارت کنند‪.‬‬ ‫تا اینجای قضیه مشکلی وجود ندارد و این امر می تواند‬ ‫باعث ارتقای کیفیت رویدادها هم ش��ود‪ .‬اما به هر حال‬ ‫در روند برگزاری رویدادها گاهی مدل نظارت یا کنترل‬ ‫سازمان ها به سمتی می رود که برگزارکنندگان محترم‬ ‫دچار چالش می شوند‪.‬‬ ‫ام��روزه هم��ه فع��االن نمایشگاهی اذع��ان دارند که‬ ‫نمایشگاه ها باید ازس��وی یک برگزارکنندگان حرفه ای‬ ‫برگزار ش��وند اما در عین حال تعام��ل انها با نهاد های‬ ‫دولتی ی��ا تشکل های بزرگ بخ��ش خصوصی یک امر‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ .‬در این مسیر البته سازمان ها نباید‬ ‫به فکر گروکشی از برگزارکنندگان باش��ند و بهتر است‬ ‫درخواست های انها را اجابت کنند‪.‬‬ ‫ما در صنعت نمایشگاهی در یک ش��رایط خاص قرار‬ ‫داریم و اگر صبور باش��یم اینده بهت��ری در این عرصه‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬این فضا نیز به طور قطع با تعامل بهتر‬ ‫بخ��ش خصوصی و دولتی در ح��وزه برگزاری رویدادها‬ ‫ب��ه وجود خواهد امد‪ .‬برخورده��ای تشویقی باید جای‬ ‫برخوردهای س��لبی را بگیرد‪ .‬بهتر است به جای تحریم‬ ‫یک نمایشگ��اه‪ ،‬از ان عنوان حمایت کنیم‪ .‬تحریم یک‬ ‫نمایشگاه در هر جا که باش��د به اقتصاد کشور اس��یب‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ی��ک تشکل یا س��ازمان دولتی در یک‬ ‫بازه زمانی مدیری داشته باشد که شرایط ایده الی برای‬ ‫برگ��زاری یک نمایشگاه به وجود بیاورد‪ ،‬اما در دوره بعد‬ ‫فردی بیاید که اعتقادی به ان نمایشگاه نداش��ته باشد‬ ‫و در نتیج��ه ان روی��داد از بین ب��رود؛ از همین رو من‬ ‫معتقدم بهتر اس��ت نمایشگاه ها ازسوی برگزارکنندگان‬ ‫خوب و حرفه ای برگزار شود اما به این شرط که‬ ‫تعامل با سازمان های بزرگ تر را نیز در نظر‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این نکته را هم قب��ول دارم که زمان‬ ‫صدور مجوزها برای مجریان بسیار مهم‬ ‫اس��ت و به طور حتم باید دس��ت کم ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۷‬ماه قبل از برگزای نمایشگاه ها مجوزها‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬حتی بهتر اس��ت این مجوز یک‬ ‫سال قبل از برگزاری صادر شود و یک برگزارکننده‬ ‫با برنامه ریزی ثبت ن��ام و کارهای نمایشگاه را به خوبی‬ ‫پی��ش ببرد‪ .‬اخرین خبری که درباره تدوین ش��یوه نامه‬ ‫ص��دور مجوزه��ا دارم این اس��ت که این ش��یوه نامه را‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت تهیه ک��رده و مدیران مربوط‬ ‫س��عی دارند اگر اشکاالتی پیش از این وجود داشته انها‬ ‫را برط��رف کنند‪ .‬همچنین نشستی با دس��ت اندرکاران‬ ‫صنعت نمایشگاهی در بخش برگزارکنندگان داشتیم و‬ ‫صحبت های انها را شنیدیم‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه نمایشگاه ها عموما در ش��رکت سهامی‬ ‫نمایشگاه ها برگزار می ش��وند ما براساس استانداردهای‬ ‫یوف��ی ‪ 100‬ش��اخص را م��د نظ��ر ق��رار دادی��م و هر‬ ‫نمایشگاهی را براس��اس این ش��اخص ها می س��نجیم‪.‬‬ ‫شاخص های گوناگونی از جمله مالی‪ ،‬اجرایی و محتوایی‬ ‫از صفر تا صد نمره می گیرند‪ .‬کارشناس��ان بررسی الزم‬ ‫را انجام می دهند و ساالنه این نمرات به سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ارائه می ش��ود‪ .‬انتظار داری��م در دوره مدیریت‬ ‫جدید به این بررسی ها توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫م��ن با اق��ای امینیان در زمینه اینک��ه گفتند بخش‬ ‫خصوص��ی و ش��رکت های برگزارکنن��ده دلسوزانه ت��ر‬ ‫رویداده��ا را برگ��زار می کنند موافق هست��م‪ .‬برگزاری‬ ‫نمایشگ��اه نیازمن��د الزاماتی اس��ت و به ط��ور معمول‬ ‫برگزارکنندگ��ان تخصصی بیشت��ر از بخش های دولتی‬ ‫این الزامات را رعایت می کنند‪ .‬در واقع برگزارکنندگان‬ ‫از اموزش ه��ای تخصص��ی نمایشگاهی برخ��وردار و با‬ ‫قاعده برگزاری نمایشگاه کامال اش��نا هستند؛ بنابراین‬ ‫ش��یوه نامه ها را خیل��ی بهت��ر و دقیق ت��ر در برگ��زاری‬ ‫رویداده��ا لح��اظ می کنن��د‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫ش��رکت های دولتی به دلیل تجربه کمتر به طور معمول‬ ‫نمره کمتری هم دریافت می کنند‪.‬‬ ‫یک دلیل ان‪ ،‬حضور و فعالیت شرکت های نمایشگاهی‬ ‫در خارج از کشور و اشنایی با استانداردهای نمایشگاهی‬ ‫است؛ چیزی که سازمان های دولتی به طور معمول از ان‬ ‫بی بهره هستند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اغاز به کار اجرای «عملیات بازار باز» در بانک مرکزی‬ ‫یادداشت‬ ‫اثرگذاری‬ ‫مثبت اجرایی‬ ‫شدن یک‬ ‫سیاست پولی‬ ‫کنترل نقدینگی و مهار تورم کلید خورد‬ ‫علی صادقین‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اقتص��اد ای��ران ب��ا مشکالت زی��ادی روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬از نوس��ان های قیمتی و بی ثباتی بازارها‬ ‫گرفت��ه تا حجم باالی نقدینگی ‪ ،‬رش��د تورم و‪...‬‬ ‫که در نهایت س��بب ش��ده تا دغدغه بخش های‬ ‫اقتص��ادی ازاین بابت تشدید ش��ود‪ .‬در این بین‬ ‫نی��ز‪ ،‬یکی از مشکالت مهم ک��ه همواره نسبت‬ ‫ب��ه ان هشدار داده می ش��ود و ع��دم کنترل ان‬ ‫می توان��د مسب��ب دیگ��ر مشک�لات اقتصادی‬ ‫ش��ود‪ ،‬حجم ب��االی نقدینگی در کشور اس��ت‪.‬‬ ‫نقدینگ��ی باال در اقتصاد می تواند ضمن افزایش‬ ‫تورم‪ ،‬زمینه بی ثباتی و حرکت منابع به س��مت‬ ‫بخش ه��ای غیر مولد را فراه��م کند و همچون‬ ‫س��یالبی بخش های مهم اقتصادی را به س��مت‬ ‫ناب��ودی بکشاند‪ .‬با توجه به اهمیت این موضوع‬ ‫هم بانک مرکزی مدتی اس��ت تصمیم گرفته تا‬ ‫به کارگیری ابزار سیاست عملیات بازار باز‪ ،‬گامی‬ ‫در جهت رفع این مشکل بردارد و جلوی رش��د‬ ‫نقدینگ��ی در کشور را بگیرد و در نهایت تورم را‬ ‫کنت��رل کند‪ .‬بی تردید راه ان��دازی عملیات بازار‬ ‫ب��از با توجه به کارکردهای��ی که در بازار پولی و‬ ‫اقتصادی کش��ور دارد‪ ،‬می تواند بخش زیادی از‬ ‫ای��ن مشکالت را ر فع کند و از این بابت باید این‬ ‫سیاست را یک اقدام مثبت ارزیابی کرد‪ .‬اجرای‬ ‫سیاس��ت عملیات بازار ب��از در حالی به صورت‬ ‫جدی در دس��تور کار بان��ک مرکزی قرار گرفته‬ ‫که س��ایر کشورها دهه هاست اقدام به راه اندازی‬ ‫ان کرده اند و توانسته اند از طریق این ابزار رکود‬ ‫و ت��ورم را در اقتصادش��ان کنترل کنند‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د اجرای این سیاس��ت در کشور ما هم‬ ‫یک ضرورت اس��ت‪ .‬مکانیس��م عملیات بازار باز‬ ‫این گونه است که بانک مرکزی با خرید و فروش‬ ‫گروه��ی از اوراق بهادار تالش می کند تا اهداف‬ ‫خود در بازار پول را اعمال کند‪ .‬به این گونه که‬ ‫بانک مرکزی اختیار دارد به خرید و فروش اوراق‬ ‫اقدام کند و بانک ها نیز اختیار دارند این اوراق را‬ ‫بخرند یا بفروشند که این شرایط می تواند کمک‬ ‫زی��ادی به بازارهای بدهی و اوراق در ایران و در‬ ‫نهای��ت حجم نقدینگی را در کشور کنترل کند‪.‬‬ ‫از انجایی که کارکرد این ابزار این است که منابع‬ ‫جمع اوری شده به شکل مناسب به بخش های‬ ‫مولد اقتصاد تخصیص داده شود‪ ،‬ازاین رو بانک‬ ‫مرک��زی می توان��د از طریق کم و زی��اد کردن‬ ‫خری��د و ف��روش اوراق‪ ،‬تع��داد اوراق و حج��م‬ ‫اوراق‪ ،‬نقدینگی را در کشور مدیریت و براس��اس‬ ‫اولویت های اقتصادی‪ ،‬ان را به سمت بخش های‬ ‫مهم اقتصاد سوق دهد و این موضوعی است که‬ ‫باعث رشد و توس��عه بخش های اقتصاد خواهد‬ ‫شد و نتایج مثبت ان به کل اقتصاد کشور خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬به هرحال با توجه ب��ه کارکردهای این‬ ‫مکانیسم پولی در اقتصاد‪ ،‬می توان انتظار داشت‬ ‫راه اندازی سیاس��ت عملیات بازار باز اثار مثبتی‬ ‫را ب��رای اقتصاد کشور ایجاد کند اما اینکه ابعاد‬ ‫این اثرگذاری تا چه اندازه وس��عت داشته باشد‪،‬‬ ‫ب��ه طور قطع وابسته به نح��وه اجرای ان و گذر‬ ‫زمان است‪.‬‬ ‫سکه کاهشی شد‬ ‫خبر‬ ‫نایب رئی��س اتحادیه ط�لا و جواهر گفت‪:‬‬ ‫روزگذش��ته نرخ س��که تمام ط��رح جدید ‪۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۳۰‬هزار تومان بود که نسبت به‬ ‫روز پنجشنبه کاهش ‪ ۱۰‬هزار تومانی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬محمد کشتی ارای در گفت وگو با ایلنا‬ ‫در مورد اخری��ن وضعیت بازار گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش ‪ ۱۵‬دالری اونس جهانی‪ ،‬نرخ طال‬ ‫و س��که در بازار داخلی به دلیلی کاهش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬با کاهش همراه بوده اس��ت و این روند به‬ ‫نوعی بر خالف هفته گذشته است که تنش ها‬ ‫در منطقه موجب ش��د تا بازار افزایشی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته ش��روع ای��ام فاطمیه و‬ ‫کاهش سطح دادوس��تد و تقاضا در این روند‬ ‫بی تاثی��ر نبوده اس��ت‪ .‬همچنین ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن تعطیلی بازارهای جهانی در روز شنبه‬ ‫و یکشنب��ه‪ ،‬در دو روز گذش��ته احتمال دارد‪.‬‬ ‫شاهد ثبات نسبی در بازار باشیم‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫نوسانی هم باشد به دلیل بازار ارز خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار طال و س��که با اشاره به‬ ‫نرخ انواع س��که و طال گفت‪ :‬دیروز نرخ سکه‬ ‫تمام ط��رح جدی��د ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۷۳۰‬هزار‬ ‫تومان بود که نسبت به روز پنجشنبه کاهش‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومانی داش��ته است‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫س��که تمام با طرح قدی��م ‪ ۴‬میلیون و ‪۶۶۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۸۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬ربع س��که یک میلی��ون و ‪ ۴۹۰‬هزار‬ ‫تومان و سکه های گرمی نیز ‪ ۹۲۰‬هزار تومان‬ ‫قیمت گذاری شد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫بانک مرکزی در چارچوب سیاست گذاری جدید پولی‬ ‫با هدف مدیریت نرخ س��ود در بازار بین بانکی و کنترل‬ ‫نقدینگی و مهار تورم‪ ،‬از اغاز به کار اجرای عملیات بازار‬ ‫باز در این بانک خبر داد‪ .‬ان طور که بانک مرکزی اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬در اجرای چارچوب جدید سیاس��ت گذاری پولی‬ ‫با هدف مدیریت نرخ س��ود در بازار بین بانکی و کنترل‬ ‫نقدینگ��ی و مه��ار تورم و فراهم س��ازی بستر الزم برای‬ ‫سیاس��ت پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم با اس��تفاده‬ ‫از ابزاره��ای کوتاه م��دت غیرمستقی��م سیاس��ت پولی‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه «انج��ام عملیات بازار ب��از و اعطای اعتبار در‬ ‫قب��ال دریافت وثیقه از س��وی بانک مرکزی» (به همراه‬ ‫اصالحات ان در تاریخ ‪3‬دی ‪ 98‬از س��وی شورای پول و‬ ‫اعتبار به تصویب رس��ید‪ .‬متعاقب این امر کمیته اجرایی‬ ‫عملیات بازار باز در ‪ ۳۱‬ش��هریور ‪ ۹۸‬به دس��تور رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی با هدف فراهم سازی بسترها و الزامات‬ ‫مورد نی��از تشکیل ش��د‪ .‬در همین ارتب��اط‪ ،‬در ماه های‬ ‫گذش��ته ب��ا همکاری دس��تگاه های مرب��وط بسترهای‬ ‫س��خت اف��زاری و نرم افزاری اجرای عملی��ات به همراه‬ ‫تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد‪ .‬اکنون زمینه برای‬ ‫اج��رای تدریجی عملی��ات بازار باز ب��ه منظور مدیریت‬ ‫نرخ س��ود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ س��ود در این‬ ‫ب��ازار در چارچ��وب جدید سیاس��ت گذاری پولی فراهم‬ ‫ش��ده است‪ .‬اس��تفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین‬ ‫برقراری دامنه نرخ س��ود (کریدور نرخ س��ود) از جمله‬ ‫مهم تری��ن مولفه های چارچوب جدید سیاس��ت گذاری‬ ‫پولی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫ابزاره��ای عملیاتی پیش بینی ش��ده ب��رای جذب یا‬ ‫تزری��ق نقدینگی به ب��ازار بین بانکی با ه��دف پیگیری‬ ‫موضع سیاس��ت پول��ی بانک مرکزی در چارچوب جدید‬ ‫سیاست گذاری پولی‪ ،‬شامل خرید و فروش قطعی اوراق‬ ‫بهادار دولتی‪ ،‬توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای‬ ‫دارای��ی پایه اوراق به��ادار دولتی و ارز‪ ،‬اعطای اعتبار در‬ ‫قب��ال وثیقه (اوراق بهادار دولتی‪ ،‬طال و ارز) و همچنین‬ ‫س��پرده پذیری بانک مرکزی از بانک ها و موس��سه های‬ ‫اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است‪.‬‬ ‫براس��اس هماهنگی ه��ای صورت گرفت��ه و جلسات‬ ‫کارشناس��ی برگزار ش��ده ب��ا فعاالن مرتب��ط‪ ،‬بانک ها و‬ ‫موسسه های اعتباری غیربانکی می توانند براساس اعالن‬ ‫قریب الوق��وع بانک مرکزی در زمینه انجام عملیات بازار‬ ‫ب��از نسبت به مدیریت نقدینگ��ی (کمبود یا مازاد) خود‬ ‫در بازار بین بانکی اقدام کنند‪ .‬بانک مرکزی در چارچوب‬ ‫جدید سیاست گذاری پولی‪ ،‬مدیریت نقدینگی بانک ها و‬ ‫موس��سه های اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار‬ ‫اسالمی منتشر شده از سوی خزانه داری کل وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی انجام می دهد‪ ،‬ضروری اس��ت بانک ها‬ ‫و موس��سه های اعتباری غیربانک��ی نسبت به اختصاص‬ ‫بخشی از دارایی های خود به اوراق مزبور اقدام کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی درحالی روز گذشته با صدور اطالعیه ای‬ ‫از اغاز عملیات بازار باز در این بانک خبر داده اس��ت که‬ ‫اوراق از س��وی بانک مرکزی مدیریت ش��ود و در نهایت‬ ‫وارد فعالیت های مولد ش��ود‪ ،‬بی تردید این مهم می تواند‬ ‫باعث ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید در کشور شود‬ ‫و این موضوع مهمی اس��ت که در شرایط فعلی می تواند‬ ‫بسیار در بهبود شرایط اثر گذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع یک چالش بزرگ‬ ‫بی تردی��د سیاس��ت عملی��ات بازار ب��از یک��ی از ابزاره��ای خوب‬ ‫سیاس��ت های پولی اس��ت که در این برهه از زم��ان می تواند برای‬ ‫اقتصاد کشور کارایی داشته باشد‬ ‫بر مبنای این سیاس��ت‪ ،‬بانک مرکزی از این پس اجازه‬ ‫خواه��د داش��ت تا ب��رای خرید و ف��روش اوراق قرضه و‬ ‫وثیقه گی��ری ای��ن اوراق در ازای اعط��ای اعتبار یا خط‬ ‫اعتباری به بانک ها و موس��سه های مالی و اعتباری اقدام‬ ‫کند‪ .‬مکانیسمی که در صورت اجرای درس��ت می تواند‬ ‫ب��ا بهبود وضعیت بدهی دول��ت و رهاندن نظام بانکی از‬ ‫فش��ار مالی دولت و بنگاه های اقتص��ادی‪ ،‬افسار کنترل‬ ‫نوس��ان های نرخ را در دس��تان سیاس��ت گذار پولی قرار‬ ‫ده��د و باعث منضبط کردن رفتار مالی دولت و ش��بکه‬ ‫بانکی کشور شود و این یعنی گامی در راستای پیرایش‬ ‫سیاست گذاری پولی در کشور‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیر مناسب کنترل نقدینگی‬ ‫کارشناس��ان براین باورند ک��ه راه اندازی عملیات بازار‬ ‫می تواند تحولی اساس��ی در نظام سیاس��ت گذاری پولی‬ ‫و ارتق��ای اثربخشی سیاس��ت های پول��ی و ارزی کشور‬ ‫ایجاد کند و باعث ش��ود رش��د نقدینگی در کشور مهار‬ ‫و در نهای��ت باع��ث کنترل تورم ش��ود‪ .‬اما در عین حال‬ ‫کارشناسان براین باورند که برای نتایج مثبت این اقدام‪،‬‬ ‫باید جهت دهی نقدینگی ها به سمت بخش تولید و مولد‬ ‫کشور باشد تا اثرگذاری الزم که انتظار می رود از اجرای‬ ‫این سیاست به وجود اید‪ ،‬مشاهده شود‪.‬‬ ‫بی��ژن صف��وی کارش��ناس اقتص��اد در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینکه عملی��ات بازار باز به عنوان یکی از‬ ‫ابزارهای سیاس��ت های پولی‪ ،‬یکی از مسیرهای مناسب‬ ‫ب��رای کنت��رل نقدینگی و مهار تورم اس��ت که در کنار‬ ‫سیاس��ت تنزی��ل مجدد و نرخ ذخی��ره قانونی‪ ،‬می تواند‬ ‫یک گام مثبت تلقی شود افزود‪ :‬در وضعیت تورمی فعلی‬ ‫اقتص��اد کشور و در ش��رایطی که نقدینگ��ی هر روز در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ ،‬این مهم‪ ،‬دغدغه و مشکالت زیادی‬ ‫را در بخش ه��ای مختل��ف به وجود اورده اس��ت که به‬ ‫نظر می رسد برای جذب این نقدینگی ها و کاهش حجم‬ ‫پ��ول در گردش جامعه باید هرچه س��ریع تر فکری کرد‬ ‫ک��ه یک��ی از اقدامات کاربردی‪ ،‬اجرای همین سیاس��ت‬ ‫عملیات بازار باز است‪.‬‬ ‫به گفته او بانک مرکزی در این ش��رایط درصدد است‬ ‫که با اجرای این سیاس��ت در راس��تای رفع این مشکل‬ ‫و دغدغ��ه مهم اقتصادی گام ب��ردارد که این تصمیم را‬ ‫می توان به فال نیک گرفت‪ .‬بی تردید سیاس��ت عملیات‬ ‫بازار باز یکی از ابزارهای خوب سیاس��ت های پولی است‬ ‫ک��ه در این بره��ه از زمان می تواند ب��رای اقتصاد کشور‬ ‫کارایی داش��ته باشد‪ .‬صفوی با تاکید براینکه البته برای‬ ‫دس��تیابی به نتایج خوب این سیاست گذاری‪ ،‬الزم است‬ ‫فرایند به ش��کل درست اجرایی شود و اهداف مشخصی‬ ‫داشته باش��د افزود‪ :‬دراین راستا باید نقدینگی هایی که‬ ‫از طری��ق ای��ن ابزار جذب می ش��ود‪ ،‬بتواند وارد مسیر و‬ ‫بخش هایی ش��ود ک��ه در نهایت اثار خ��ودش را خنثی‬ ‫نکن��د‪ .‬به گفته این کارش��ناس بهترین مسیری که این‬ ‫نقدینگی ها باید به سمت ان هدایت شوند‪ ،‬بخش مولد و‬ ‫تولید کشور است که می توانند اثر مثبت شان را بر کلیت‬ ‫اقتصاد بگذارد و زمینه رشد این بخش را فراهم کنند‪ .‬او‬ ‫با تاکید براینکه ایجاد عملیات بازار باز راه حل مناس��بی‬ ‫ب��رای مشکالت فعلی اقتصاد اس��ت‪ ،‬اما نحوه اجرای ان‬ ‫بسیار موضوع مهم تری اس��ت یاداورش��د‪ :‬بی تردید اگر‬ ‫نقدینگی های موجود در جامعه از طریق خرید و فروش‬ ‫ابراهیم عباس��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و استاد دانشگاه‬ ‫در این باره در گفت وگو با‬ ‫با تاکید براین موضوع‬ ‫ک��ه اقتص��اد ایران درحال��ی با دوچالش ب��زرگ‪ ،‬یعنی‬ ‫حجم نقدینگی باال و تورم ش��دید روبه رو اس��ت که این‬ ‫موضوع��ات مشکالت و دغدغه ه��ای زیادی را در بخش‬ ‫اقتصاد کشور ایجاد کرده اس��ت گفت‪ :‬پدیده نقدینگی و‬ ‫تورم در حالی مشکالت اقتصادی را تشدید کرده اس��ت‬ ‫که با وجود راهکارهای زیادی که برای کنترل و مهار این‬ ‫پدیده ها در کشور ارائه ش��ده‪ ،‬اما هنوز این مسله یکی از‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور قلمداد می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه مدتی اس��ت ک��ه بانک مرکزی بحث‬ ‫اجرای سیاس��ت عملیات بازار باز را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده ک��ه کنترل نقدینگی و مه��ار تورم در اقتصاد ایران‬ ‫به عنوان یکی از اهداف اصلی این سیاس��ت قرار اس��ت‬ ‫دنبال ش��ود افزود‪ :‬براس��اس این سیاست بانک مرکزی‬ ‫می توان��د با خرید و فروش اوراق‪ ،‬در زمان کاهش حجم‬ ‫پ��ول در جامع��ه‪ ،‬اقدام به خرید اوراق کن��د و با افزایش‬ ‫حج��م پ��ول جلوی رکود در اقتص��اد را بگیرد و هر زمان‬ ‫که حجم پول در جامعه زیاد ش��د و تورم افزایش یافت‪،‬‬ ‫ب��ا ورود به این بازار اوراق خریداری ش��ده را بفروش��د و‬ ‫نقدینگ��ی در جامعه را مدیریت کند‪ .‬این کارش��ناس با‬ ‫بی��ان اینکه اجرای سیاس��ت عملیات ب��ازار باز‪ ،‬می تواند‬ ‫یگ گام مثبتی باش��د که در اقتصاد ایران در حال تحقق‬ ‫است چون ضمن کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم‬ ‫در کشور کمک کند و این موضوعی اس��ت که در شرایط‬ ‫فعلی اقتصاد می تواند یک گام روبه جلو باشد یاداورشد‪:‬‬ ‫یک��ی از انتقاداتی ک��ه همواره در بخ��ش اقتصاد کشور‬ ‫مطرح بوده‪ ،‬بحث مدیریت نامناسب نقدینگی و تورم در‬ ‫کشور است‪ .‬این انتقاد همواره وارد بوده که چرا با وجود‬ ‫حجم باالیی از منابعی که در سطح جامعه وجود دارد و از‬ ‫ان به عنوان پول های سرگردان یاد می شود‪ ،‬فعالیت های‬ ‫مول��د و اقتصادی از نبود مناب��ع رنج می برند و همچنان‬ ‫موضوع کمبود نقدینگی دغدغه فعاالن این بخش است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این راس��تا نیاز اس��ت تا بانک مرکزی در‬ ‫اجرای سیاست عملیات بازار باز‪ ،‬یک برنامه ریزی درستی‬ ‫داش��ته باش��د تا نقدینگی ها در نهایت وارد فعالیت های‬ ‫مولد و اقتصاد ش��ود و زمینه اش��تغالزایی و رونق تولید‬ ‫در کش��ور را فراهم کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬بانک مرکزی در این‬ ‫سیاست گذاری باید به شکل دقیق و شفاف هدفش را در‬ ‫بح��ث خرید و فروش این اوراق مشخص کند و این گونه‬ ‫نباش��د که این مهم در نهای��ت در تامین کسری بودجه‬ ‫ج��اری کشور به کار اید و بخش واقعی اقتصاد همچنان‬ ‫از منابع مورد نیازش بی نصیب شود‪.‬‬ ‫بورس باال کشید‬ ‫شاخص بورس تحت تاثیر ادامه محدودیت دامنه نوسان با رشد‬ ‫‪ ۵۵۸۳‬واح��دی در پایان معامالت دیروز به ‪ ۳۵۹‬هزار و ‪ ۳۹۱‬واحد‬ ‫رس��ید تا بعد از چند روز متوالی ریزش و سقوط با افزایش نماگر ها‬ ‫مواجه شود‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬امار معامالت بورس نشان می دهد که‬ ‫همه ش��اخص های بورس در پایان داد و ستدهای دیروز با افزایش‬ ‫مواجه شدند‪ .‬براساس امارهای معامالتی‪ ،‬دیروز اکثر شاخص های‬ ‫بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ‪ ۵۵۸۳‬واحد‬ ‫ص قیمت‬ ‫رشد معادل ‪ ۱.۵۸‬درصد به ‪ ۳۵۹‬هزار و ‪ ۳۹۱‬واحد‪ ،‬شاخ ‬ ‫«وزنی ‪ -‬ارزش��ی» با ‪ ۱۴۹۴‬واحد افزای��ش معادل ‪ ۱.۵۸‬درصد به‬ ‫‪ ۹۶‬هزار و ‪ ۱۵۸‬واحد‪ ،‬ش��اخص کل «هم وزن» با ‪ ۱۶۶۲‬واحد رشد‬ ‫مع��ادل ‪ ۱.۵۴‬درصد ب��ه ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪ ۸۳۵‬واحد‪ ،‬ش��اخص قیمت‬ ‫«ه��م وزن» ب��ا ‪ ۱۱۱۰‬واحد افزایش‪ ،‬مع��ادل ‪ ۱.۵۴‬درصد به ‪۷۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۵۲‬واحد‪ ،‬ش��اخص ازاد ش��ناور ب��ا ‪ ۶۴۱۵‬واحد کاهش‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۱.۵۵‬درصد به ‪ ۴۱۹‬هزار و ‪ ۳۰۵‬واحد‪ ،‬ش��اخص بازار اول با‬ ‫‪ ۳۸۸۰‬واح��د افزایش معادل ‪ ۱.۵۳‬درصد به ‪ ۲۵۷‬هزار ‪ ۵۸۲‬واحد‬ ‫و ش��اخص بازار دوم با ‪ ۱۲۱۵۵‬واحد رش��د معادل ‪ ۱.۶۵‬درصد‪ ،‬به‬ ‫‪ ۷۴۷‬هزار و ‪ ۱۷۴‬واحد رسید‪ .‬از سویی دیگر دیروز ‪ ۷‬نماد « فارس‬ ‫با ‪ ۴۴۹‬واحد‪ ،‬فملی با ‪ ۲۸۸‬واحد‪ ،‬کگل با ‪ ۱۹۰‬واحد‪ ،‬پارس با ‪۱۸۹‬‬ ‫واح��د‪ ،‬بترانس با ‪ ۱۸۸‬واحد‪ ،‬تاپیکو با ‪ ۱۶۵‬واحد‪ ،‬پارس��ان با ‪۱۶۲‬‬ ‫واحد» رشد‪ ،‬بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای‬ ‫گذاش��تند‪ .‬در عین حال نگاهی به اماره��ای معامالتی دیروز بازار‬ ‫سهام مشخص می کند‪ :‬قیمت س��هام نمادهای «بترانس‪ ،‬ثنوسا‪،‬‬ ‫وساخت‪ ،‬فسرب‪ ،‬دکوثر‪ ،‬ثامان و غدام» بیشترین افزایش قیمت و‬ ‫نمادهای «فپنتا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند‬ ‫و در تابلوهای بورس به ثبت رس��یدند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در پایان داد‬ ‫و س��تدهای دیروز بورس‪ ،‬در ‪ ۹۶‬هزار نوبت معامالتی‪ ،‬یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۸۱‬میلی��ون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۶‬میلیارد‬ ‫تومان در بورس معامله شد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹رونق بخشی مشاغل در دستور کار بانک ملی‬ ‫بان��ک ملی ایران در ‪ ۹‬ماه نخست امسال بی��ش از ‪ ۲۹‬هزار مورد‬ ‫تسهیالت خرید دین به کسب و کارها پرداخت کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬تسهیالت خرید دین فرصتی برای‬ ‫صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی نیازمند نقدینگی اس��ت‬ ‫که چک و اوراق تج��اری انها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت‬ ‫به زمان مورد نیازش��ان اس��ت‪ .‬در این روش تسهیالت دهی‪ ،‬بانک‬ ‫دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اس��می و درج شده در متن‬ ‫اس��ناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و‬ ‫مشت��ری خریداری می کند به این ترتیب مشتری می تواند زودتر از‬ ‫موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست اورد‪ .‬بانک ملی ایران‬ ‫از ابتدای امسال تا پایان اذر‪ ،‬بیش از ‪ ۲۹‬هزار مورد تسهیالت خرید‬ ‫دین ب��ه ارزش ریالی ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۶۲۸‬میلی��ارد ریال پرداخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک ملی ایران در سال ‪ ۹۷‬هم تعداد ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۶‬مورد تسهیالت خرید دین به ارزش ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۲۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مان�دگاری منابع‪ ،‬ارمغان توس�عه‪۱۰۰۰‬هکتاری‬ ‫گلخانه ها‬ ‫بانک کشاورزی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تا ابت��دای دی ‪ ،‬تسهیالت الزم‬ ‫برای س��اخت ‪ ۱۴۳۰‬طرح کشت گلخانه ای در مجموع به مساحت‬ ‫‪ ۱۰۴۹‬هکت��ار را تصوی��ب کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک کشاورزی‪ ،‬امسال بیش از ‪ ۲۵‬ه��زار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫کشت گلخانه ای از س��وی این بانک تصویب و به مرحله عقد قرارداد‬ ‫رس��یده که نسبت به س��ال گذشته رش��د دو برابری داشته است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬توس��عه کشت های گلخانه ای راهکاری موثر‬ ‫برای اس��تفاده هرچه بیشتر و بهتر از منابع انرژی‪ ،‬اب و خاک است‬ ‫چراکه گلخانه ها با کنترل شرایط محیطی و با استفاده از روش های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬امکان غلبه ب��ر محدودیت های اقلیمی را فراهم کرده‬ ‫و اس��تفاده بهینه از منابع را ممکن می س��ازند‪ .‬بانک کشاورزی در‬ ‫پی��روی از منویات رهب��ر معظم انقالب در راس��تای تحقق اهداف‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و سیاس��ت های دولت تدبیر و امی��د برای رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬پرداخت تسهیالت برای س��اخت تاس��یسات گلخانه ای را‬ ‫یکی از اولویت ه��ای اعتباری خود قرار داده و با پرداخت تسهیالت‬ ‫ب��ا ن��رخ پایین تر از ن��رخ مصوب‪ ،‬ارائ��ه مشاوره های کارشناس��ی‬ ‫تخصصی‪ ،‬مساعدت در دوره بازپرداخت اقساط و تسهیل عملیات و‬ ‫تراکنش های مالی با استفاده از سامانه های الکترونیکی‪ ،‬گامی بلند‬ ‫در مسی��ر ماندگاری منابع‪ ،‬اش��تغالزایی و کاهش روند مهاجرت به‬ ‫ش��هرها‪ ،‬بهبود کمی و کیفی محصوالت تولیدی کشاورزی و نهایتا‬ ‫تامین امنیت غذایی کشور برداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فراد به مشتریان خدمات جدید ارائه می دهد‬ ‫بانک رفاه در راس��تای افزای��ش و ارتقای رضایت عموم مشتریان‬ ‫و ذی نفعان در حوزه پاس��خگویی‪ ،‬تحقق اص��ل مشتری مداری و‬ ‫صیانت از حقوق ش��هروندی‪ ،‬درختواره تلفن گویای مرکز ارتباط با‬ ‫مشتریان خود را بازنگری کرد‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬به منظور‬ ‫افزایش میزان رضایت مندی مشتریان و س��هولت برقراری ارتباط‬ ‫ب��ا مرکز فراد‪ ،‬درختواره تلفن گویای این مرکز بازنگری ش��د که در‬ ‫طراح��ی درختواره جدید ضمن ارائ��ه خدمات جدید به مشتریان‪،‬‬ ‫امکان برقراری ارتباط با مرکز با س��رعت بیشتر مهیا ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در این بازنگ��ری خدماتی همچون دریافت‬ ‫کد ش��با از طری��ق کارت و حساب‪ ،‬دریافت ش��ماره حساب متصل‬ ‫به کارت‪ ،‬محاس��به سود سپرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت و‬ ‫بلندمدت‪ ،‬اط�لاع از نتایج قرعه کشی حساب ه��ای قرض الحسنه‬ ‫پس ان��داز‪ ،‬اط�لاع از جزئیات طرح ه��ای جدید بان��ک‪ ،‬راهنمای‬ ‫فعال س��ازی س��امانه رمز س��از پویا‪ ،‬راهنمای نحوه ثبت و پیگیری‬ ‫تراکنش ناموفق ش��تابی و اطالع از س��اعت کار واحدهای بانک به‬ ‫خدمات قبلی مرکز فراد افزوده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان دریاف�ت رمز پوی�ا در بانک پاس�ارگاد از‬ ‫طریق پیامک‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬برای ایجاد س��هولت بیشتر در دریافت رمز پویا‬ ‫و افزای��ش امنی��ت در پرداخت های غیرحض��وری‪ ،‬امکان دریافت‬ ‫رم��ز دوم پوی��ا از طری��ق پیام��ک را نی��ز فراهم کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬از این پس دارندگ��ان کارت های‬ ‫نقدی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬در هنگام انجام تراکنش های غیرحضوری‪،‬‬ ‫با فشردن دکمه «درخواست رمز پویا» در درگاه های پرداخت‪ ،‬رمز‬ ‫دوم پوی��ا را به ص��ورت پیامک دریافت خواهند کرد‪ .‬براس��اس این‬ ‫خب��ر‪ ،‬در این روش رمز دوم پویا به ش��مار ه تلفن همراه ثبت ش��ده‬ ‫در سیستم بانکی ارس��ال خواهد شد؛ بنابراین مشتریانی که به هر‬ ‫دلیلی پیامک های ارسالی از سوی بانک پاسارگاد (پیامک های واریز‬ ‫وجه‪ ،‬برداشت وجه و ورود به س��امانه های بانکداری الکترونیک) را‬ ‫دریافت نمی کنند و یا اقدام به تعویض سیمکارت خود کرده اند‪ ،‬باید‬ ‫برای اصالح و ثبت درست شماره تلفن همراه خود به شعبه های این‬ ‫بانک مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگ�ی بان�ک ص�ادرات ب�رای تامی�ن مال�ی‬ ‫پروژه های صنعتی ساخت داخل‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ص��ادرات ای��ران در نشس��ت هشتمین میز‬ ‫تخصصی نهضت س��اخت داخل که با عنوان «میز تخصصی تعمیق‬ ‫س��اخت داخل تجهیزات صنعت پتروش��یمی» برگزار ش��د‪ ،‬برای‬ ‫حمای��ت از تامین مال��ی پروژه های صنعتی س��اخت داخل اعالم‬ ‫امادگی ک��رد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حجت اله صیدی با بیان اینکه اینده‬ ‫تولید و س��اخت داخل با توجه به ظرفیت ه��ای موجود امیدبخش‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ظرفی��ت افزایش عقد قرارداد در حوزه س��اخت‬ ‫داخ��ل ب��ه بیش از ‪ ٢‬میلیارد ی��ورو وجود دارد و بای��د در این حوزه‬ ‫اقدام��ات جدی ت��ری صورت گی��رد‪ .‬صیدی در ای��ن نشست که با‬ ‫هدف عقد قرارداد س��اخت تجهیزات س��ایت تولید متانول شرکت‬ ‫پتروش��یمی س��یراف توسط شرکت ماشین س��ازی اراک با حضور‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫هر سفارش��ی که ماشین س��ازی اراک در حوزه س��اخت تجهیزات‬ ‫بگی��رد و به بانک صادرات ایران معرفی کند‪ ،‬با اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫ط��رح «ط��راوت» اعتب��ار و هزین��ه ان را به طور نق��دی پرداخت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بخش زیادی از ثروت کشور در ش��رکت ها و واحدهای‬ ‫تولیدی نهفته است و به طور قطع توان باالیی برای تولید تجهیزات و‬ ‫ماشین االت در انها وجود دارد‪ .‬این ظرفیت نوید بخش است و بانک‬ ‫صادرات ایران در راس��تای حمای��ت از تولید از تمامی ظرفیت های‬ ‫خود برای حمایت از این بخش استفاده خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫صادرات ایران اظهار کرد‪ :‬این بانک با اس��تفاده از طرح «طراوت» از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون ب��ا تخصیص بیش از ‪ ١٢‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی‪ ،‬بیش از ‪ ٦٠‬هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش های‬ ‫گوناگون اقتصادی کشور ایجاد کرده اس��ت‪ .‬طرح «طراوت» بانک‬ ‫ص��ادرات ایران با فراهم کردن زمینه تامی��ن مالی زنجیره تولید تا‬ ‫مصرف از طریق صدور اعتبارات اس��نادی ریالی‪ ،‬امکان تامین مالی‬ ‫اعتباری بنگاه های تولیدی کشور را فراهم کرده و بنگاه های تولیدی‬ ‫می توانند با استفاده از ظرفیت های این طرح ضمن فروش اعتباری‬ ‫کاالهای خود‪ ،‬منابع و اعتبار ان را نقدا از بانک دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روزشمار اغاز جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد به پایان رسید‬ ‫بومی سازی صنعت فوالد به معنای ابداع است‬ ‫روزش��مار برگزاری جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫ایران که قرار است ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی برگزار شود‪ ،‬به روزهای‬ ‫اخر خود نزدیک ش��ده اس��ت و ش��رکت های فوالدی و‬ ‫تامین کنندگان بس��یاری در این جش��نواره و نمایش��گاه‬ ‫حض��ور دارند ت��ا نیازهای این زنجی��ره را تامین کنند تا‬ ‫بی نیاز از واردات بتوانند در داخل بومی س��ازی به معنای‬ ‫تجربی ان برسند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی اتفاق افتاده است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫توحید جعفرزاده‪ :‬بومی س��ازی معنای وسیعی دارد و فقط با ساخت‬ ‫یک قطعه نمی توان چنین ادعایی داش��ت‪ .‬در زمینه بومی سازی باید‬ ‫انق��در پیش رف��ت تا به تولید علم رس��ید‪ .‬در دانش��گاه های ما ایا‬ ‫رش��ته فوالد وجود دارد ی��ا در زمینه فوالد کتاب ه��ای مهم و علمی‬ ‫نگاشته شده است؟‬ ‫بومی س��ازی در حال انجام بوده اس��ت‪ .‬توانمندی کشور‬ ‫به گونه ای اس��ت که می توان صنعت و دانش فوالد را نیز‬ ‫صادر کرد‪ .‬فردیار عنوان کرد‪ :‬با توجه به بومی س��ازی که‬ ‫در ایران انجام ش��ده ما می توانیم یکی از صادرکنندگان‬ ‫صنع��ت فوالد باش��یم‪ .‬البته در زمینه بومی س��ازی هیچ‬ ‫کش��وری تمام قطعات خود را نمی تواند بس��ازد و برخی‬ ‫سیستم کنترل از یک کشور دیگر خریداری می کنند‪ ،‬اما‬ ‫مهم این است که دانش فنی ان را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدام انجمن تولیدکنندگان فوالد بیان‬ ‫کرد‪ :‬نمایشگاه ملی فوالد ایران تمام تولیدکنندگان فوالد‬ ‫و تامین کنن��دگان ان را مانند دانه های تس��بیح در کنار‬ ‫یکدیگر قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت فوالد را به دانش تبدیل نکرده ایم‬ ‫همچنین توحید جعف��رزاده‪ ،‬مدیر بازاریابی و صادرات‬ ‫فوالد ظفربناب در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫ما یک شرکت صادرات محور است که ترجیح می دهد در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی در کشورهای عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬باکو‬ ‫و‪ ...‬شرکت داش��ته باشد و هدف برای ما بیشتر بازارهای‬ ‫صادراتی است‪ .‬در نمایشگاه های داخلی حضور نداریم اما‬ ‫در نمایشگاه ملی فوالد که نخستین دوره ان سال گذشته‬ ‫برگزار شد‪ ،‬حضور یافتیم‪ ،‬چراکه حضور در این نمایشگاه‬ ‫ب��ا دید تخصصی بومی س��ازی بود‪ .‬در این نمایش��گاه در‬ ‫زمین��ه علمی و تخصصی موضوع بومی س��ازی باید مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫جعفرزاده در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬هدف این نمایشگاه‬ ‫باید بومی س��ازی باش��د و واحدها با عنوان بومی س��ازی‬ ‫حضور داشته باش��ند تا زمینه بومی س��ازی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره بومی س��ازی در صنع��ت فوالد عن��وان کرد‪:‬‬ ‫بومی س��ازی در صنعت فوالد به معنای علمی شدن این‬ ‫صنع��ت روی نداده اس��ت؛ از این رو عل��م فوالد یک علم‬ ‫وارداتی به ش��مار می رود‪ .‬در هیچ دانش��گاهی علم تولید‬ ‫فوالد تدریس نمی شود و هیچ رشته دانشگاهی در زمینه‬ ‫فوالد وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدی��ر بازاریاب��ی و صادرات ف��والد ظفر بن��اب گفت‪:‬‬ ‫تجهی��زات واحدهای فوالد ایران در گذش��ته بیش��تر از‬ ‫کشورهای المان‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه و ایتالیا وارد شده است‪.‬‬ ‫جعفرزاده با اشاره به این موضوع که صنعت فوالد یک‬ ‫صنعت مادر به ش��مار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬یک��ی از زیربناهای‬ ‫ابادانی در هر کشوری فوالد قلمداد می شود‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫این صنعت را رشد داد و بومی سازی کرده و به سمت رشد‬ ‫و توس��عه حرکت کرد‪ .‬وی با اشاره به برگزاری نخستین‬ ‫دوره نمایشگاه ملی فوالد عنوان کرد‪ :‬بیشتر شرکت ها در‬ ‫حال و هوای فروش و تبلیغات خود هستند‪ ،‬در حالی که‬ ‫باید نمایش��گاه را فرصتی ب��رای ارائه توانمندی های خود‬ ‫در زمینه بومی س��ازی بدانند و ب��ه معرفی اقدام هایی که‬ ‫در راس��تای بومی س��ازی انجام داده ان��د‪ ،‬بپردازند‪ .‬مدیر‬ ‫بازاریاب��ی و ص��ادرات ف��والد ظفربناب در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که بومی سازی در صنعت فوالد به چه معناست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بومی سازی معنای وس��یعی دارد و فقط با ساخت‬ ‫یک قطع��ه نمی توان چنین ادعایی را داش��ت‪ .‬در زمینه‬ ‫بومی س��ازی باید انقدر پیش رفت تا به تولید علم رسید‪.‬‬ ‫در دانشگاه های ما ایا رشته فوالد وجود دارد یا در زمینه‬ ‫فوالد کتاب های مهم و علمی نگاشته شده است‪ .‬جعفرزاده‬ ‫در ادامه توضیح داد‪ :‬البته علم در صنعت بیش��تر تجربی‬ ‫است‪ ،‬اما زمانی می توانیم ادعا کنیم که علم فوالدسازی را‬ ‫بومی سازی کرده ایم باید بتوانیم این علم تجربی را تبدیل‬ ‫به علم نوش��تاری کنیم‪ .‬علم تا زمانی که نوش��ته نشود و‬ ‫قابلیت تدریس پیدا نکرده باش��د نمی توان چنین ادعایی‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کارخانه های بسیاری‬ ‫تکنسین های بسیاری از کشورهای مانند چین‪ ،‬ترکیه یا‬ ‫المان ه��ا حضور دارند‪ .‬جعفرزاده ادامه داد‪ :‬البته به روش‬ ‫مهندسی معکوس می توان بسیاری از قطعات یا خطوط‬ ‫را ساخت اما بومی سازی به معنای ابداع جدید است‪.‬‬ ‫پایین تر است‪ ،‬هم هست‪.‬‬ ‫توالئی��ان با بی��ان اینکه پیش��نهاد تحویل پهن��ه معدنی به‬ ‫شرکت ذوب اهن پیش از این مطرح شده بود و در حال حاضر‬ ‫وضعیت ان مشخص نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تا یک مرحله ای پیش رفت‬ ‫اما اجرایی نش��د‪ ،‬به نظر می رسد در یک سال اینده این اتفاق‬ ‫نخواهد افتاد‪ ،‬اما از انجایی که اختصاص یک معدن به شرکت‬ ‫ذوب اهن باعث تامین پای��دار معدن و رونق تولید محصوالت‬ ‫این شرکت می شود‪ ،‬برنامه ریزی برای تحقق ان یک گام موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه در بخش تولید محصوالت جدید‪ ،‬شرکت‬ ‫ذوب اهن اقداماتی را اغاز کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چند وقتی‬ ‫اس��ت که تولید ورق های خاص برای سازه های فوالدی شروع‬ ‫شده و در یک ماه گذشته نیز یک محموله هزار تنی را تحویل‬ ‫داده ای��م و درحال حاض��ر نیز یک پیش��نهاد تولید ‪ ۷‬هزار تنی‬ ‫داریم که اگر اجرا ش��ود می تواند نقش مهمی در کسب سهمی‬ ‫از بازار این محصوالت خاص داش��ته باشد؛ از این رو پیش بینی‬ ‫می کنیم ‪ ۲۰‬هزار تن در س��ال ‪ ۹۹‬ورق های سازه های فوالدی‬ ‫را بفروشیم‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت ذوب اهن اصفه��ان با تاکید بر‬ ‫اینک��ه درحال حاضر ح��دود ‪ ۵۰‬درصد از محص��والت خود را‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد برای چش��م انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ بنابراین با‬ ‫توجه به چنین چشم اندازی باید تمام زنجیره و‬ ‫نیازهای ان را نیز تجهیز کرد‪ .‬یکی از نیازهای‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬فروالیاژهاس��ت ک��ه با توجه به‬ ‫چش��م انداز تولید فوالد می طلب��د که بیش از‬ ‫پیش مورد توجه قرار گیرد‪ .‬واحدهای فوالدی‬ ‫تا پیش از این بیشتر فروالیاژ مورد نیاز خود را‬ ‫وارد می کردند اما در چند سال گذشته برخی‬ ‫ش��رکت ها وارد این حوزه شده اند و واردات ان‬ ‫به حداقل رس��یده اس��ت؛ بنابراین هرچند در‬ ‫س��ال های گذشته برخی سرمایه گذاران تمایل‬ ‫پیدا کرده اند در حوزه فروالیاژ س��رمایه گذاری‬ ‫کنن��د اما همچنان جا دارد که این حوزه مورد‬ ‫توجه بیشتری قرار گیرد تا صنعت فوالدسازی‬ ‫در کشور را به سمت خودکفایی به پیش ببرد‪.‬‬ ‫البته سرمایه گذاری در زمینه فروالیاژ از یک ‬ ‫سو می تواند همراه با ارزش افزوده باالیی باشد‬ ‫و همچنین از س��وی دیگر س��بب می شود که‬ ‫فوالدس��ازان از واردات فروالیاژ بی نیاز ش��وند‪.‬‬ ‫در راس��تای بومی س��ازی فروالیاژه��ا برخ��ی‬ ‫کارخانه ها نیاز به فناوری خاصی دارند که این‬ ‫صنعت هنوز امادگی الزم را کسب نکرده است‬ ‫که این فناوری ها را ایجاد کند‪ .‬در کل صنعت‬ ‫فروالی��اژ ی��ک صنعت نوپا در جهان به ش��مار‬ ‫م��ی رود و در ایران نیز چن��د کارخانه فروالیاژ‬ ‫مشغول به تولید هس��تند؛ اما دست اندرکاران‬ ‫باید زمینه های س��رمایه گذاری در این صنعت‬ ‫نوپا را بیش از پیش مهیا کنند‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۴۸‬هزار تن‬ ‫سیمان به امارات‬ ‫مجتبی فردیار‬ ‫می��زان ‪ ۴۸‬هزار تن س��یمان ای��ران در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست س��ال به امارات صادر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��یمان خبر از نش��ریه «گلوبال‬ ‫س��منت» در نخستین ش��ماره خود در سال‬ ‫جدی��د میالدی‪ ،‬براس��اس امار و ارق��ام ارائه‬ ‫شده ازسوی منطقه ازاد قشم نوشت‪ :‬سیمان‬ ‫ای��ران برای پاس��خ ب��ه تقاضای س��یمان در‬ ‫امارات تالش می کند‪ ،‬به گونه ای که در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت سال میالدی ‪ ۴۸‬هزار تن سیمان به‬ ‫کش��ور امارات صادر کرده است‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزاید؛ تامین سیمان از منطقه خلیج فارس‬ ‫کمکی ب��رای نیازهای روزاف��زون در صنعت‬ ‫ساخت وساز امارات به شمار می رود‪.‬‬ ‫تولید با ظرفیت کامل‬ ‫عامل اصلی کاهش بهای‬ ‫تمام شده فوالد است‬ ‫توحید جعفرزاده‬ ‫ذوب اهن محصوالت با ارزش افزوده باال را جایگزین تولیدات قبلی می کند‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان گفت‪ :‬رکود‬ ‫موج��ود در بازار داخل��ی در ذوب اهن تاثیری ن��دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫از ‪ ۳‬س��ال پیش ش��رکت به طور تدریجی به میزان صادراتش‬ ‫افزوده و هم اکنون توانس��ته کاهش تقاضای داخلی را از طریق‬ ‫صادرات جبران کند‪ ،‬از این رو پیش بینی می شود تا پایان سال‬ ‫یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تن صادرات محصوالت فوالدی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬مهرداد‬ ‫توالئی��ان با اش��اره ب��ه اینک��ه مهم ترین مش��کل تولید فوالد‬ ‫خام مواد اولیه اهن دار اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر همه‬ ‫تولیدکننده های فوالد با مش��کل تامین س��نگ اهن مروبه رو‬ ‫هستند و از انجایی که شرکت ذوب اهن سنگ اهن دانه بندی‬ ‫خاص اس��تفاده می کنند‪ ،‬مش��کالت بیش��تری با تامین مواد‬ ‫اولی��ه دارد‪ ،‬از این رو باید تعرفه های صادرات س��نگ اهن خام‬ ‫در کش��ور باید به اندازه کافی بازدارنده باش��د و از سوی دیگر‬ ‫برای کارخانه های بزرگ فوالدی س��همیه س��نگ اهن در نظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬البته امس��ال دولت سهمیه ای حدود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هزار تن سنگ اهن از معادن چاه گز و سنگان سهمیه‬ ‫تخصیص داده که حدود ‪ ۴۰‬درصد از نیاز شرکت ذوب اهن و‬ ‫بقیه نیاز مواد اولیه را با کیفیت پایین تر و با دردسر از بازار ازاد‬ ‫تامین می کن��د که عالوه بر اینکه کیفیت محصوالت بازار ازاد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫صادر کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه در توس��عه صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی در چند س��ال گذشته موفقیت های خوبی‬ ‫کس��ب کرده ایم‪ ،‬رکود موج��ود در بازار داخلی جبران ش��ده‪،‬‬ ‫چراکه ‪ ۳‬سال پیش ش��رکت ذوب اهن صادراتی نداشت و در‬ ‫این مدت به صورت تدریجی به میزان صادرات افزوده اس��ت و‬ ‫هم اکنون توانس��ته کاهش تقاضای داخلی را از طریق صادرات‬ ‫جب��ران کند‪ ،‬از این رو پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 100‬هزار تن صادرات محصوالت فوالدی داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬توالئیان با نگاهی به تولید محصوالت جدید این شرکت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی روی تولید تی��ر اهن های اچ‬ ‫‪ ۱۴‬ت��ا اچ ‪ ۳۰‬ک��ه در ب��ازار مصرف تقاض��ا دارد تمرکز باالیی‬ ‫داری��م و هم اکن��ون تولی��د تیراه��ن اچ ‪ ۱۶‬و اچ ‪ ۲۰‬و اچ ‪۳۰‬‬ ‫جری��ان دارد و به بازار عرضه می کنیم‪ ،‬اما برنامه ما این اس��ت‬ ‫که تیراهن های بین اچ ‪ ۲۰‬تا اچ ‪ ۳۰‬را در س��ال اینده تکمیل‬ ‫کنیم‪ ،‬البته در شرایط کنونی نیز می توانیم همین محصوالت را‬ ‫بر مبنای س��فارش تولید و عرضه کنیم‪ .‬او با تاکید بر اینکه در‬ ‫بازار میلگرد کارگاه های تولید نورد زیاد اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫انجایی که محصوالت نورد با ارزش افزوده کمتر تولید می شوند‬ ‫و اس��تراتژی ما این اس��ت محصوالت با ارزش اف��زوده باالتر را‬ ‫تولید کنیم‪ ،‬از این رو محصوالت خاص را جایگزین محصوالت‬ ‫با ارزش افزوده پایین می کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران عنوان کرد‪ :‬مهم ترین فاکتور برای کاهش‬ ‫بهای تمام شده این است که یک بنگاه اقتصادی‬ ‫ب��ا ظرفیت کامل خود کار کند و این امر درباره‬ ‫فوالدس��ازان ب��زرگ به هم��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و مجموعه معادنی برمی گردد‬ ‫که بتوانند به تعهدات ش��ان براساس قراردادها‬ ‫عم��ل کرده و تامین مواد اولیه صنعت فوالد را‬ ‫در اولویت قرار دهند؛ بنابراین به نسبتی که یک‬ ‫واح��د فوالدی به ظرفیت اس��می خود نزدیک‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نرخ تمام ش��ده اش به همان نسبت‬ ‫پایین تر می اید‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬سیدحسین‬ ‫احم��دی عنوان کرد‪ :‬فروش به موقع یکی دیگر‬ ‫از فاکتورهای کاهش بهای تمام ش��ده اس��ت؛‬ ‫یعن��ی اگر یک واحد در ماه مثال هزار تن تولید‬ ‫دارد‪ ،‬ان را همان ماه در بازار به فروش برسد‪ .‬در‬ ‫این زمینه اگر اتاق فکر سیاس��ت گذاران وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مجموعه ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار با مجموعه بدنه کارشناس��ان فوالدی ها‬ ‫همراه باش��ند و تولی��د به طور روزان��ه به بازار‬ ‫برود‪ ،‬مشکالت فرایندهای عرضه در بورس هم‬ ‫برطرف می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در مدیریت بهای‬ ‫تمام ش��ده‪ ،‬کنترل ایتم ه��ای اثرگذار اهمیت‬ ‫زیادی دارد مثل ایتم هایی که در حس��ابداری‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تجزیه وتحلیل هزینه ها را تش��کیل‬ ‫می ده��د به عنوان مثال‪ ،‬میزان مصرف الکترود‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ .‬نکته بعدی در کاهش نرخ‬ ‫تمام شده‪ ،‬بحث ضایعات است؛ یعنی ضایعات‬ ‫تولید به میزانی باش��د که ی��ک واحد تولیدی‬ ‫بتواند فرایند تولید را مدیریت کند و ضایعات را‬ ‫به حداقل برساند؛ بنابراین بسیار مهم است که‬ ‫کنترل ایتم های اس��تراتژیک براساس نرم های‬ ‫مصرف استاندارد رعایت شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجتبی فردی��ار‪ ،‬مدیرعامل فوالدکاران کویر با اش��اره‬ ‫به تاریخچه بومی س��ازی در صنعت ف��والد در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با راه ان��دازی ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫بس��یاری از مباحث پیرامون بومی س��ازی نیز اغاز ش��د‪.‬‬ ‫ذوب اهن کارخانه بزرگ و دارای ‪ ۵‬کوره بود‪ .‬نخس��تین‬ ‫اقدام��ی که در ان دوره در ذوب اهن انجام ش��د‪ ،‬ترجمه‬ ‫لغات روس��ی به فارس��ی بود‪ ،‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫ش��رکت نفت همچنان اصطالحات خارجی مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فردی��ار در ادام��ه عنوان ک��رد‪ :‬نحوه کار ب��ا تجهیزات‬ ‫نصب ش��ده را ان زمان که ذوب اهن راه اندازی ش��د‪ ،‬به‬ ‫مهندسان اموزش دادند‪ .‬پس از انقالب نیز صنعت فوالد‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫به تدریج توانست رشد و خود را بوم ‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬بای��د در کوره ه��ای ذوب اه��ن‬ ‫تعمیرات اساسی انجام شود که با مسائل عدیده ای روبه رو‬ ‫شد‪ .‬کارشناسی و مهندس��ان ایرانی استین همت را باال‬ ‫زده و به بهترین نحو این تعمیرات را انجام دادند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدکاران کوی��ر ادامه داد‪ :‬البته هم اکنون‬ ‫در زمینه بومی سازی باید بین مفاهیم تفکیک قائل شد‪،‬‬ ‫چراکه قطعه سازی یک موضوع و بومی سازی یک موضوع‬ ‫دیگری اس��ت‪ .‬قطع�� ه را می توان با مهندس��ی معکوس‬ ‫ساخت‪ ،‬اما بومی سازی فراتر از قطعه سازی است‪ ،‬ساخت‬ ‫تم��ام فرایند در کارخانه های ف��والد را می توان به عنوان‬ ‫بومی سازی یاد کرد‪.‬‬ ‫فردیار تصریح کرد‪ :‬بومی س��ازی در نخس��تین مرحله‬ ‫می تواند قطعه سازی باش��د‪ ،‬پس از ان ساخت تجهیزات‬ ‫و خ��ط تولی��د و پ��س از ان اب��داع و نواوری اس��ت‪ .‬در‬ ‫بومی س��ازی باید به سمت بهینه سازی پیش برویم و عمر‬ ‫قطعات را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��اخت فروالیاژه��ا نیز به مرحله ای‬ ‫رسیده ایم که نیازی به واردات کارخانه ها و تجهیزات ان‬ ‫نداری��م و در زمینه مواد نیز نیاز صنعت فوالد به س��مت‬ ‫بومی سازی در حال حرکت است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالدکاران کویر ادام��ه داد‪ :‬یکی از فعاالن‬ ‫بومی سازی در سال های گذش��ته انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد بوده اس��ت‪ .‬برگزاری جش��نواره و نمایش��گاه ملی‬ ‫فوالد‪ ،‬اخری��ن اقدام انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد در‬ ‫راس��تای حمایت از بومی س��ازی به ش��مار م��ی رود‪ .‬در‬ ‫یک س��ال گذش��ته فعالیت های قابل توجه��ی در زمینه‬ ‫یادداشت‬ ‫جشنواره ملی‬ ‫فوالد‪ ،‬جشن‬ ‫دستاوردهای‬ ‫‪ ۵‬دهه فوالد‬ ‫ایران است‬ ‫مدیرعام��ل اه��ن و ف��والد غدی��ر ایرانی��ان درب��اره‬ ‫جش��نواره مل��ی ف��والد گفت‪ :‬جش��نواره مل��ی فوالد‪،‬‬ ‫جش��ن دس��تاوردهای ‪ ۵‬دهه تالش صنعتگران فوالدی‬ ‫و صنای��ع مرتب��ط و بالی��دن به چیزی اس��ت که به ان‬ ‫رس��یده ایم‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬اسداله فرشاد اظهارکرد‪:‬‬ ‫س��ال گذشته جمع تولیدکنندگان اهن و فوالد ایران به‬ ‫این نتیجه رس��یدند که کاری متفاوت تر از نمایشگاه ها‬ ‫و همایش های��ی ک��ه هر س��ال برگزار می ش��وند‪ ،‬انجام‬ ‫دهند‪ .‬جش��نواره ملی فوالد‪ ،‬جشن دستاوردهای ‪ ۵‬دهه‬ ‫ت�لاش صنعتگران ف��والدی و صنایع مرتبط و بالیدن به‬ ‫چیزی اس��ت که به ان رس��یده ایم‪ .‬جشنواره ملی فوالد‬ ‫این فرصت را ایجاد کرد تا از پیشکس��وت های این حوزه‬ ‫ک��ه نقش زیادی در ش��کوفایی این صنعت داش��ته اند‪،‬‬ ‫قدردانی ش��ود‪ .‬در صحبت از س��رمایه ملی نخس��تین‬ ‫چیزی که اهمیت دارد‪ ،‬س��رمایه انسانی است‪ .‬قدردانی‬ ‫و تشکر از پیشکسوتان عرصه فوالد کشور‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫اهمیت این سرمایه انسانی ملی برای صنعت فوالد ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مس��ئله دیگری که در نمایشگاه ملی‬ ‫فوالد به ان پرداخته ش��د‪ ،‬دستاوردها و توانمندی هایی‬ ‫بود که به دس��ت امده اند و البته چش��م اندازی که برای‬ ‫اینده مدنظر است‪ .‬امروز ادعا می کنیم ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬دالر‬ ‫ارزبری فوالد به ازای هر تن را به ‪ ۸۰‬دالر رس��انده ایم و‬ ‫برنامه ما این اس��ت که در س��ال بعد ان را به ‪ ۶۰‬دالر به‬ ‫ازای هر تن برسانیم تا از این طریق تاثیر بومی سازی را در‬ ‫روند بهبود توانمندسازی داخلی نشان دهیم‪ .‬این عضو‬ ‫ت مدیره انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران ادامه‬ ‫هی��ا ‬ ‫داد‪ :‬معموال همه نمایش��گاه ها به دنبال این هس��تند که‬ ‫توانمندی ها را نشان دهند‪ ،‬در حالی که در این نمایشگاه‬ ‫ع�لاوه بر ارائه توان تامین کنندگان داخلی‪ ،‬به دنبال این‬ ‫هستیم که حوزه هایی که در ان ضعف داریم و به خارج‬ ‫وابس��ته هس��تیم را پررنگ کنیم تا براساس دانش فنی‬ ‫ش��رکت های داخلی و تجهیزاتی که در اختیار داریم یا‬ ‫می توانیم روی انها سرمایه گذاری کنیم‪ ،‬این نقاط ضعف‬ ‫در زنجیره فوالد را برطرف کنیم‪ .‬فرش��اد تصریح کرد‪:‬‬ ‫در جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد به دنبال ان هستیم‬ ‫که روند بومی س��ازی و ساخت داخل را سرعت ببخشیم‬ ‫و تامین کنن��دگان داخلی و ش��رکت های دانش بنیان را‬ ‫حمایت کنیم‪ .‬توجه داشته باشیم که یکی از اتفاق های‬ ‫مهم در بومی سازی صنعت فوالد‪ ،‬بومی شدن کاتالیست‬ ‫در احیای مس��تقیم بود‪ .‬تا ‪۳ ،۲‬سال پیش کاتالیست ها‬ ‫از خارج وارد می ش��د اما با حمایت های فوالد مبارکه و‬ ‫فوالد خوزستان و طرح های فوالدی استانی و اعتماد به‬ ‫توان ش��رکت های توانمندی که در داخل کشور فعالیت‬ ‫می کردند‪ ،‬در نهایت کاتالیس��ت بومی سازی شد و سهم‬ ‫ارزب��ری از ای��ن طریق به میزان زی��ادی پایین امد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اما هنوز راه زیادی باقی مانده اس��ت‪ .‬فاجعه یعنی‬ ‫اینکه ‪ ۵‬دهه از عمر فوالد در ایران در گذرد و هنوز قالب‬ ‫مس��ی را تولید نمی کنیم؛ بنابراین کمکی که جشنواره‬ ‫و نمایش��گاه ملی فوالد به حل مس��ائل و مشکالت این‬ ‫چنینی می کند‪ ،‬ایجاد فرصت برای شرکت ها است تا در‬ ‫کنار نمایش دستاوردها و توانمندی ها بتوانند کمبودها و‬ ‫محدودیت های شان را بیان کنند‪ .‬از این طریق نیروهای‬ ‫جوان ش��رکت های دانش بنیان به سمت تامین نیازهای‬ ‫داخل هدایت می ش��وند و از این طریق نمایش��گاه ملی‬ ‫فوالد تبدیل به فرصتی می شود برای اینکه صنعت فوالد‬ ‫به بالندگی بیشتری برسد‪.‬‬ ‫فروالیاژها‬ ‫نیاز عام‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست کارگروه پدافند غیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تاکید شد‬ ‫توانمندسازی واحد های تولیدی و صنعتی‬ ‫برپایه مردم محوری‬ ‫مع��اون اقتصادی صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت س��ازمان پدافند‬ ‫غیرعامل کش��ور گفت‪ :‬راهبرد اصلی این سازمان در بخش صنعت‪،‬‬ ‫توانمندسازی مجموعه های تولیدی‪ ،‬صنعتی و معدنی و اقتصادی‬ ‫در مقابل��ه با تهدیده��ای احتمالی برپایه مردم محوری اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫از فارس‪ ،‬عبداهلل جالل��ی پس از بازدید از تعدادی‬ ‫از واحدهای صنعتی در ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز در نشست‬ ‫کارگروه پدافند غیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود‪:‬‬ ‫پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که با شناسایی تهدیدها‪،‬‬ ‫موج��ب افزای��ش بازدارندگ��ی‪ ،‬کاهش اس��یب پذیری‪ ،‬حفاظت‬ ‫و صیان��ت از مجموعه ه��ا می ش��ود‪ .‬جاللی با بی��ان اینکه در طول‬ ‫سال های گذشته حوزه های اسیب پذیر در زمینه پدافند غیرعامل‬ ‫در کش��ور شناسایی شد‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات الزم برای رفع نقاط ضعف‬ ‫در این حوزه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬معاون اقتصادی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت پدافند غیرعامل کش��ور با تاکید بر اینکه نیروی انس��انی‬ ‫توانمند‪ ،‬مهم ترین س��رمایه یک واحد تولیدی و صنعتی به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬گفت‪ :‬توانمندس��ازی نیروی انس��انی و باال بردن احساس‬ ‫مس��ئولیت انها در برابر تهدیدها و ح��وادث از مهم ترین اهداف در‬ ‫بحث پدافند غیرعامل در صنایع به شمار می رود‪.‬‬ ‫ن پیشتاز در پدافند غیرعامل‬ ‫‹ ‹فارس استا ‬ ‫مدیر کل پدافند غیرعامل اس��تانداری فارس نیز در این جلسه به‬ ‫تش��ریح برخی اقدامات انجام شده در این حوزه در استان پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬ب��ا هم افزایی و تعام��ل و همکاری س��ازمان های اجرایی‪،‬‬ ‫اس��تان فارس از استان های پیشتاز در بحث پدافند غیرعامل است‬ ‫و به طور مس��تمر برنامه های پدافند غیرعامل نهاد های اجرایی در‬ ‫اس��تان پایش و رصد و ش��وراهای پدافند غیرعام��ل نیز در تمامی‬ ‫شهرستان های تشکیل می شود‪ .‬قاسم پاک نژاد با تشریح حوزه های‬ ‫اصلی پدافند غیرعامل ش��امل پدافند غیرعامل عمومی‪ ،‬سایبری‪،‬‬ ‫زیس��تی‪ ،‬پرتویی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬کالبدی یا فنی‪ ،‬اقتصادی و پدافند‬ ‫مردم محور گفت‪ :‬تمامی این حوزه ها با شهرک های صنعتی مرتبط‬ ‫است و باتوجه به اینکه شرکت شهرک های صنعتی فارس به عنوان‬ ‫مجموعه ای که در امور زیرس��اختی فعالیت می کند‪ ،‬نقش موثری‬ ‫در اجرای اهداف پدافند غیرعامل در حوز ه حفظ زیرس��اخت های‬ ‫صنعتی برعهده دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫نیز در موضوع پدافند غیرعامل جزو س��ازمان های پیش��تاز استان‬ ‫به ش��مار م��ی رود و تعامل مناس��بی ب��ا اداره کل پدافند غیرعامل‬ ‫استانداری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پدافند غیرعامل در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس نیز بر لزوم اجرای‬ ‫پدافند غیرعامل در ش��هرک های صنعتی فارس تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫با برنامه ریزی انجام ش��ده ش��هرک ها و نواحی صنعتی این استان‬ ‫بروزرسانی دستگاه تصفیه روغن صنعتی‬ ‫در پاالیش نفت اصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ -‬دس��تگاه تصفیه روغن صنعتی س��اخت ش��رکت ‪ ALFA-LAVAL‬با‬ ‫همکاری گروه های تخصصی تعمیرات ماش��ینری‪-‬برق و ابزار دقیق در شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان بروزرسانی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬دستگاه‬ ‫تصفیه روغن به روز ش��ده قابلیت حذف ذرات جامد‪ ،‬اب ازاد و محلول موجود در روغن به‬ ‫صورت دوره ای برای تصفیه روغن های نو یا در حال کار و بازیافتی و جلوگیری از اسیب دیدن‬ ‫تجهیزات و تمیز نگه داش��تن روغن گردش��ی را دارا است‪ .‬کارشناسان تعمیرات ابزار دقیق‪،‬‬ ‫کنترل دو دس��تگاه را به وس��یله سامانه ‪ PLC‬انجام داده اند که به وسیله سامانه مانیتورینگ‬ ‫‪ HMI‬نصب شده قابلیت راه اندازی و اعالم االرم ها را دارد‪ .‬مدت زمان برنامه نویسی و نصب‬ ‫سامانه کنترل جدید هر کدام از سانتریفیوژها ‪ ۵‬ماه گزارش شده است‪.‬‬ ‫به تجهیزات و روش های پدافند غیرعامل مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬احد‬ ‫فتوحی با بیان اینکه شهرک های صنعتی جزو تاسیسات حساس و‬ ‫زیربنایی کش��وری به شمار می روند گفت‪ :‬تالش برای حفظ امنیت‬ ‫این ش��هرک ها ضروری و نح��وه اجرای پدافن��د غیرعامل در این‬ ‫شهرک ها نیز حائز اهمیت اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با پیش بینی و رعایت‬ ‫موارد الزم در زمینه ساخت وس��ازها در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در اجرای سیاس��ت ها و روش های پدافند غیرعامل تالش ویژه ای‬ ‫ش��ده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در ادامه‬ ‫با بیان اینکه اصل پیشگیری و انجام اقدام های پیشگیرانه به منظور‬ ‫مقابله با ح��وادث و تهدیدها در اولویت برنامه های کارگروه پدافند‬ ‫غیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه عالوه بر الزام های قانون��ی مانند حفظ حریم واحد های‬ ‫صنعت��ی و ایج��اد و تجهی��ز ایس��تگاه های اتش نش��انی‪ ،‬احداث‬ ‫نیروگاه ه��ای برق مقی��اس کوچک و احداث درمان��گاه و جانمایی‬ ‫واحد های صنعتی در زون های مختلف برخی اقدام های پیشگیرانه‬ ‫مانند بازرس��ی ایمنی واحد های صنعتی و تهیه شناس��نامه ایمنی‬ ‫نیز به طور مس��تمر انجام می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تاکنون با اجرای‬ ‫طرح ویژه ممیزی ایمنی و بهداشت (‪ )HSE‬در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان برای بیش از ‪۱۴۰۰‬واحد صنعتی شناسنامه ایمنی‬ ‫صادر شده و کار ممیزی برای صدور شناسه ایمنی سایر واحد های‬ ‫قالیبافان لرستان ‪ ۴‬میلیارد تومان وام گرفتند‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرس��تان‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماه س��ال جاری ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۸۴۲‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت ارزان نرخ به قالیبافان استان پرداخت‬ ‫شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان لرس��تان محمدرضا‬ ‫صفی خانی افزود‪ :‬این تس��هیالت با س��ود ‪ ۴‬درصد و‬ ‫در سرفصل های اشتغال روستایی‪ ،‬پشتیبان‪ ،‬اشتغال‬ ‫فراگیر‪ ،‬مشاغل خانگی مستقل و بنیاد برکت پرداخت‬ ‫ش��د ه اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۱۳۱‬نفر و ‪ ۱۲۵‬کارگاه‬ ‫از ای��ن تس��هیالت بهره مند ش��ده اند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫ای��ن مدت ‪ ۵۶‬مجوز پش��تیبان‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۳۲۰‬مجوز‬ ‫مش��اغل خانگی‪ ۸۰۷ ،‬کارت فرش و ‪ ۲‬جواز تاس��یس‬ ‫مجتمع صادر ش��د‪ .‬وی تعداد بازرسی های انجام شده‬ ‫از قالیباف��ان اس��تان در ‪ ۹‬ماه امس��ال را هزار و ‪۸۹۸‬‬ ‫م��ورد برش��مرد و گف��ت‪ :‬از مجموع ‪ ۲۳‬ه��زار بافنده‬ ‫فرش استان‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر بیمه شده اند‪ .‬به گفته‬ ‫صفی خان��ی کمبود اعتبار و نداش��تن فعالیت دائم در‬ ‫حوزه فرشبافی از اصلی ترین دالیل بیمه نشدن تعداد‬ ‫بیش��تری از قالیبافان استان است‪ .‬ساالنه بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار متر فرش در لرستان تولید می شود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫شماره ‪136279‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انجام عملیات باالنس‪ ،‬همراستاس�ازی تجهیزات دوار با دس�تگاه دینامیک�ی‪ ،‬االین لیزری در نواحی مختلف‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫نحوه دریافت اس�ناد ‪ :‬کلیه متقاضیان با ارس�ال اسناد ذیل به ایمیل ‪ hakimi.s@hosco.ir‬و یا فکس ‪076-33530145‬و یا‬ ‫مراجعه حضوری می توانند نسبت به اعالم امادگی و دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند ‪:‬‬ ‫‪ -1‬کپی فیش واریز مبلغ ‪ 500،000‬ریال به شماره حساب‪ 0111111100008‬نزد بانک ملی ‪ ،‬به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫بابت خرید اسناد مناقصه‬ ‫‪ -2‬نامه اعالم امادگی که در ان ایمیل رسمی ان شرکت به همراه شماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است تمامی مکاتبات‪،‬اطالعیه ها و اصالحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪( 320.040.000‬سیصدو بیست میلیون و چهل هزار) ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نوع تضمین‪:‬‬ ‫الف‪ -‬ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما‪ :‬مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا س�ه ماه پس از صدور بوده و برای س�ه ماه دیگر نیز قابل‬ ‫تمدید باشد‪( .‬چک تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد)‬ ‫ب‪ -‬فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب ‪ 0111111100008‬نزد بانک ملی‬ ‫ج)جدول زمانی انجام مناقصه‪:‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات الف و ب‬ ‫اخرین مهلت ارائه پاکات مناقصه‬ ‫اخرین مهلت اعالم امادگی جهت شرکت در مناقصه‬ ‫‪98/11/08‬‬ ‫‪( 98/11/07‬ساعت ‪)15‬‬ ‫‪98/10/28‬‬ ‫نکته‪ :1‬مالک مهلت برای دریافت اسناد از مناقصه گزار‪ ،‬تاریخ فیش واریزی می باشد‪.‬‬ ‫نکته‪ :2‬تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته‪:3‬هزینه اگهی با برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان برای اگاهی بیش�تر به س�ایت ‪ www.hosco.ir‬مراجعه و یا با ش�ماره ‪(076-44843214‬حکیمی نژاد‪-‬امور قراردادها)‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫صنعت��ی نیز در حال انجام اس��ت‪ .‬فتوحی اظهار ک��رد‪ :‬پدافند در‬ ‫مفه��وم کلی‪ ،‬دفع‪ ،‬خنثی کردن یا کاه��ش تاثیر اقدام های افندی‬ ‫دشمن و تهدیدهای طبیعی و جلوگیری از به وجود امدن خسارت‬ ‫به امکانات و تاسیس��ات زیربنایی اس��ت‪ .‬مس��ئول ح��وزه صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی س��ازمان پدافند غیرعامل کشور‬ ‫نیز در این جلس��ه گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در‬ ‫تش��کیل کارگروه پدافند غیرعامل براس��اس راهبردهای کارگروه‬ ‫پدافند غیرعامل سازمان صنایع کوچک پیشتاز بوده و پیاده سازی‬ ‫و اجرای امور مربوط به پدافند غیرعامل مانند دوره های اموزش��ی‬ ‫عمومی و تخصصی‪ ،‬رزمایش ها و بازدیدهای هدفمند و همایش ها‬ ‫را به خوبی انجام داده اس��ت‪ .‬س��یدفضل الدین جمالیان در ادامه با‬ ‫اش��اره به امضای تفاهمنامه همکاری س��ازمان پدافند غیرعامل و‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫اینکه ممکن اس��ت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با طیفی‬ ‫از تهدیدها و خطرها با منش��ا طبیع��ی و غیرطبیعی در حوزه های‬ ‫امنیتی‪ ،‬س��ایبری و بیولوژیک��ی و نیز تهدیده��ای نظامی روبه رو‬ ‫باش��ند‪ ،‬س��ازمان پدافند غیرعامل به عنوان یک سازمان حمایتی‪،‬‬ ‫حاکمیتی و دفاعی در راس��تای صیانت از س��رمایه های انس��انی و‬ ‫زیرس��اختی اعم از مردم‪ ،‬صنایع و بخش خصوصی وارد عمل شده‬ ‫تا صنایع کشور پایداری داشته باشند و کارکردهای خود را از دست‬ ‫ندهن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظور توس��عه و نگهداری زیرس��اخت های‬ ‫موجود در صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی پدافند غیرعامل‬ ‫یک ضرورت اجتناب ناپذیر است‪ ،‬بنابراین با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‬ ‫در ح��وادث و رعایت نکات ایمنی در هر یک از صنایع متناس��ب با‬ ‫کارکرد ان صنعت می توان موجبات امنیت و رش��د ش��هرک های‬ ‫صنعتی و صنایع را فراهم اورد؛ بنابراین نکات ایمنی و اصول پدافند‬ ‫غیرعامل باید در زمینه حفظ سالمت نیروی انسانی و حفظ مسائل‬ ‫زیست محیطی نیز به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫برخورد با متخلفان بازار در کردستان‬ ‫محمد دره وزمی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان‬ ‫ضمن تس��لیت به مناسبت شهادت سردار رشید سپاه اسالم حاج‬ ‫قاس��م س��لیمانی گفت‪ :‬هم اکنون در کارگروه تنظیم بازار استان‬ ‫همدل��ی کامل وج��ود دارد و بخش نظارت و بازرس��ی نیز فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان افزود‪:‬‬ ‫نرخ بعضی از کاالهای اساس��ی در کردس��تان کمتر از میانگین‬ ‫کشوری است‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردس��تان‪ ،‬وی با بیان اینکه در کشور و‬ ‫استان هیچ مشکلی در تامین کاالهای اساسی وجود ندارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬نرخ مصوب گوش��ت مرغ در کش��ور ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت که این نرخ در اس��تان ‪ ۱۱‬هزار تومان اس��ت‪ .‬نرخ گوشت‬ ‫گوس��فندی در استان ‪ ۸۸‬و گوشت گوساله ‪ ۷۵‬هزار تومان است‬ ‫که از میانگین کشوری پایین تر است‪ .‬دره وزمی به موجودی برخی‬ ‫کاالهای اساسی در انبارها نیز اشاره و اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ت��ن برن��ج‪ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن ش��کر‪ ،‬بیش از هزار و ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫روغن‪ ۱۸۰ ،‬تن گوشت منجمد و بیش از ‪ ۲۴‬هزار حلقه الستیک‬ ‫خودروهای س��بک و سنگین در انبارها ذخیره شده است‪ .‬وی از‬ ‫مردم خواس��ت در زمینه هرگونه گرانفروش��ی و تخلف در سطح‬ ‫اس��تان به این س��ازمان گزارش دهند و مطمئن باشند ما از کنار‬ ‫هیچ تخلفی به ساد گی نخواهیم گذشت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫علت سانحه بوئینگ اعالم و بی خبری رئیس سازمان هواپیمایی مشخص شد‬ ‫‹ ‹گمانه زنی جامعه هوانوردی در فضای ابهام‬ ‫اگرچ��ه با توجه به بیانیه صادر ش��ده از س��وی س��تاد کل‬ ‫نیروه��ای مس��لح‪ ،‬اکنون بر همه روش��ن ش��ده که س��قوط‬ ‫هواپیمای اوکراینی در اثر ش��لیک اش��تباه موش��ک از سوی‬ ‫نیروهای مس��لح ای��ران بوده اس��ت اما در چند روز گذش��ته‬ ‫تحلیل های نادرست مختلفی درباره علت بروز این سانحه داده‬ ‫شد‪ ،‬تحلیل هایی که حتی در گروه های تخصصی کارشناسان‬ ‫و متولیان صنعت هوانوردی نیز دیده می شد‪ .‬برخی تحلیل ها‬ ‫در گروه های تخصصی مبنی بر این بود که به علت گران بودن‬ ‫نرخ س��وخت در اوکراین‪ ،‬برخی هواپیماهای این کشور اقدام‬ ‫به حمل س��وخت بیشتر می کنند که این مسئله موجب اتش‬ ‫گرفتن و انفجار هواپیما شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی دیگر نیز از احتمال اش��تباه ف��ردی خلبان و حتی‬ ‫مستی او سخن گفتند! برخی جامعه های تخصصی هوانوردی‬ ‫از جمله دانش اموختگان مهندسی هوافضای دانشگاه شریف‬ ‫و اتحادیه صنایع هوافضای کش��ور نیز با صدور بیانیه هایی‪ ،‬به‬ ‫تحلیل دالیل امکان پذیر نبودن سقوط هواپیما در اثر برخورد‬ ‫موشک سخن گفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش عجیب حاکمیت صنعت هوانوردی‬ ‫واکن��ش رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری به س��انحه‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۳۷‬اوکراین را نیز می توان جزو واکنش های عجیب‬ ‫و نس��نجیده قرار داد‪ .‬اگرچه هنگام ب��روز بحرانی مانند انچه‬ ‫درباره هواپیمای اوکراینی ش��اهد بودیم‪ ،‬از مسئوالن صنعت‬ ‫هوایی واکنش های س��نجیده و روش��نگرانه انتظار می رود و‬ ‫علی عابدزاده به عنوان رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫باید موثق ترین منبع برای اطالع رسانی و اگاهی دهی به افکار‬ ‫عمومی در چنین وقتی باش��د‪ ،‬اما او در اظهارنظری که اکنون‬ ‫به طور کامل اش��تباه بودن ان مشخص و حتی می توان گفت‬ ‫تاییدی بر بی اطالع بودن او از جزئیات س��انحه اس��ت‪ ،‬به طور‬ ‫قاطع احتمال س��قوط هواپیما در ش��لیک را رد کرد‪ .‬عابدزاده‬ ‫ب��ا حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنجش��نبه با بیان‬ ‫اینکه موضوع سقوط به دلیل برخورد موشک‪ ،‬منطقی نیست‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در زمان س��قوط بوئینگ اوکرای��ن‪ ۹ ،‬هواپیما در ان‬ ‫اط��راف در حال پ��رواز بودند‪ ،‬مگر می ش��ود پدافند هوایی به‬ ‫هواپیمایی شلیک کند که ‪ ۸‬هزار پا ارتفاع دارد؟‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود‪ :‬اتش بیش از یک‬ ‫دقیقه در هواپیما بوده اس��ت و پیش از س��قوط‪ ،‬همه شاهدان‬ ‫ات��ش را دیده اند‪ ،‬اگر برخورد موش��ک ب��ود‪ ،‬هواپیما منهدم‬ ‫می ش��د‪ .‬او با بیان اینکه هواپیمای اوکراینی کمتر از ‪ ۶‬دقیقه‬ ‫بعد از برخاس��تن از فرودگاه امام به زمین می خورد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫پیش از س��قوط همه ش��اهدان ات��ش را در هواپیما دیده اند و‬ ‫اتش بیش از یک دقیقه روی قطعات هواپیما بوده اس��ت‪ ،‬این‬ ‫هواپیما به س��مت شمال در حرکت بود اما پس از اتش سوزی‬ ‫خلبان سعی می کند هواپیما را به سمت فرودگاه امام برگرداند‬ ‫و جهت به س��مت جنوب شرقی افتاده است‪ ،‬این یعنی خلبان‬ ‫تصمیم داشته است به فرودگاه برگردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هواپیما با ش��کم روی زمین افتاده و به جای دیگر‬ ‫پرتاب ش��ده اس��ت و طرح برخورد موش��ک از لحاظ فنی هم‬ ‫منطقی نیست‪ .‬رئیس سازمان هواپیمایی درباره وجود بقایای‬ ‫موشک در س��ایت س��انحه گفت‪ :‬چنین چیزی نبوده است و‬ ‫برخی در چنین ش��رایطی‪ ،‬شایعه می س��ازند و ان عکس هم‬ ‫که ادعا ش��ده بود از سایت سانحه برداشته شده است‪ ،‬از سوی‬ ‫رئیس کمیس��یون بررسی سانحه سازمان تکذیب و اعالم شد‬ ‫که جعلی است‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه وقوع انفجار به علت برخ��ورد هواپیما به زمین‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را خلبان در‬ ‫ش��رایط اضطراری با برج مراقبت تماس نگرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خلبان متوجه اتش ش��ده و سعی کرده است هواپیما را نجات‬ ‫دهد و همه حواس خود را متوجه خاموش کردن اتش کرده و‬ ‫وقت صحبت با برج را نداشته است‪.‬‬ ‫پایان ابهام ها درباره یک سقوط‬ ‫هدای��ت و کنت��رل پروازهای عبوری و داخل��ی (در فاز ‪EN-‬‬ ‫‪ )ROUTE‬را برعهده داشته است‪ ،‬اما نهاد تصمیم گیر برای‬ ‫انجام یا انجام نشدن پروازها در شرایط خاص نیست‪ .‬همچنین‬ ‫در س��اعت های انجام عملیات انتقام و بر اساس شیوه نامه های‬ ‫موجود بین ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مبادی‬ ‫ذی رب��ط‪ ،‬همه هماهنگی ه��ا برای همه پروازه��ای عبوری و‬ ‫داخلی انجام شده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قطع برخی پروازهای خارجی‬ ‫اینک��ه س��ازمان هواپیمایی کش��وری محکم برخورد موش��ک را رد‬ ‫می کردن��د‪ ،‬به ای��ن دلیل بود که براس��اس دانس��ته های خود عمل‬ ‫می ک��رد و اع�لام می کنم که هی��چ گناهی ندارند‪ ،‬مقصر نیس��تند و‬ ‫هرچه تقصیر است بر عهده ماست‬ ‫‹ ‹سازمان هواپیمایی خبر نداشت!‬ ‫اکنون که همه می دانیم پرتاب موش��ک عامل اصلی سقوط‬ ‫هواپیمای مس��افربری بوده اس��ت‪ ،‬جا دارد این پرس��ش را از‬ ‫رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری بپرس��یم که در شرایط‬ ‫بی اطالعی‪ ،‬چرا با قاطعیت چنین احتمالی را رد کرده و دست‬ ‫کم ب��ه ابراز بی اطالع��ی از جزئیات کفایت نکرده اس��ت؟ ایا‬ ‫نمی توانس��ت اظهار نظر دقیق را به بررسی های بیشتر موکول‬ ‫کند؟‬ ‫البت��ه اکن��ون دیگ��ر در اطالع نداش��تن رئیس س��ازمان‬ ‫هواپیمایی از جزئیات سانحه شکی نداریم چرا که روز گذشته‬ ‫فرمان��ده هوا و فضای س��پاه اعالم کرد‪ :‬س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری اطالعی از موضوع نداشته است!‬ ‫‹ ‹جزئیات انچه برای بوئینگ اتفاق افتاد‬ ‫س��اعتی بعد از انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی‬ ‫بر پذیرش مسئولیت س��قوط هواپیمای بوئینگ‪ ،‬فرمانده هوا‬ ‫و فضای س��پاه‪ ،‬در نشس��ت خبری‪ ،‬جزئیات وقوع این سانحه‬ ‫را اع�لام کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار امیرعلی حاجی زاده‬ ‫گف��ت‪ :‬امریکا تهدید ک��رده بود ‪ ۵۲‬نقطه از م��ا را می زند و در‬ ‫همین زمینه هم��ه یگان های پدافن��دی و افندی اماده باش‬ ‫کامل بودند و س��امانه های مس��تقر در تهران ه��م در همین‬ ‫ش��رایط به سر می برد‪ .‬شب حادثه وضعیت امادگی در شرایط‬ ‫جنگی قرار گرفته بود که باالترین سطح امادگی است‪ .‬در این‬ ‫شرایط تعدادی از سامانه های پدافندی به رینگ پدافند تهران‬ ‫اضافه ش��دند‪ .‬حاجی زاده با بیان اینکه نخستین سامانه ای که‬ ‫در محدوده غرب تهران مس��تقر بود‪ ،‬در اط��راف بیدگنه این‬ ‫حادث��ه را رقم زده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در چندین مرحله این‬ ‫اماده باش به باالترین س��طح موجود به همه س��امانه ها اعالم‬ ‫می شود و در مراحل مختلف چندین بار به سامانه های مختلف‬ ‫از جمله سامانه ای که درگیر این حادثه شده اعالم می شود که‬ ‫موش��ک های کروزی به سمت کشور ش��لیک شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در یکی دو مرحله دیگر تاکید می ش��ود که براساس‬ ‫گزارش های واصله س��امانه های پدافندی باید باالترین سطح‬ ‫امادگی را داش��ته باشند و به انها گفته شده که کروزها شلیک‬ ‫شده و در مس��یر هستند‪ .‬فرمانده هوافضای س��پاه ادامه داد‪:‬‬ ‫شلیک کننده اظهار کرده اس��ت که ما چندین بار درخواست‬ ‫کردیم که فضای کشور از پروازها خالی شود‪ ،‬این درخواست ها‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬به مالحظه برخی مس��ائل عزیزان ما این موضوع‬ ‫را دنب��ال نمی کنند‪ .‬حاجی زاده افزود‪ :‬پروازها در این ش��رایط‬ ‫ادام��ه پیدا می کند و در لحظه ای که این اتفاق رخ می دهد این‬ ‫س��امانه در فاصله ‪ ۱۹‬کیلومتری با هدفی که کروز تش��خیص‬ ‫داده می ش��ود و روی نقشه محل استقرار سامانه درگیر شونده‬ ‫با فرودگاه امام خمینی (ره) مشخص است‪.‬‬ ‫وی با تش��ریح نقطه پرواز جایگاه فرودگاه و محل اس��تقرار‬ ‫سامانه پدافندی روی نقش��ه تاکید کرد‪ :‬این هواپیما از جایی‬ ‫که بلند می شود با توجه به اطالعاتی که به اپراتور داده می شود‬ ‫و گفته می ش��ود وضعیت جنگی است و موشک کروز شلیک‬ ‫ش��ده است‪ ،‬شلیک کننده هواپیما را کروز تشخیص می دهد و‬ ‫موظف بوده است در چنین شرایطی تماس بگیرد و تاییدیه را‬ ‫بگیرد‪ ،‬اشتباه اپراتور هم همین است اما به نظر می رسد سامانه‬ ‫ارتباطی او با اختالل روبه رو بوده است و نتوانسته تماس بگیرد‬ ‫که ش��اید به دلیل شلوغ بودن شبکه یا سامانه های جنبی بوده‬ ‫و در نهایت او ‪ ۱۰‬ثانیه فرصت داشته است که تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫حاجی زاده تصریح کرد‪ :‬او در این ش��رایط این تصمیم بد را‬ ‫می گیرد و موشک را ش��لیک می کند و هواپیما مورد برخورد‬ ‫قرار می گیرد و بر زمین سقوط می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به بیانیه صبح شنبه ستاد کل نیروهای‬ ‫مس��لح تصری��ح کرد‪ :‬انان��ی که تا پی��ش از ای��ن بیانیه دفاع‬ ‫می کردند و می گفتند که این حادثه‪ ،‬برخورد موشک نیست و‬ ‫تحت بررسی است‪ ،‬براساس دانسته های خود عمل می کردند‪.‬‬ ‫فرمان��ده هوافضای س��پاه اف��زود‪ :‬انان از ای��ن حادثه خبر‬ ‫نداشتند‪ .‬بنده وقتی مطلع شدم صبح روز چهارشنبه این خبر‬ ‫را به مس��ئوالن اطالع دادم‪ .‬به من گفتن��د که هدفی را زدیم‪،‬‬ ‫ولی تقارن ان من را به ش��ک انداخت‪ .‬من غرب کش��ور بودم‪،‬‬ ‫ولی فوری به س��مت تهران امدم‪ .‬بین راه با مس��ئوالن تماس‬ ‫گرفتم و گفتم ای��ن اتفاق افتاده و من احتمال فراوان می دهم‬ ‫که هواپیمای خودی را زدیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا به تهران برس��م‪،‬‬ ‫متوجه ش��دم ستاد کل نیروهای مسلح به شکل معمول‪ ،‬گروه‬ ‫بررس��ی حادثه تش��کیل داده و این گروه و کس��انی که در این‬ ‫قضیه دخیل بودند را قرنطینه کردند‪ ،‬یعنی ما اجازه نداشتیم‬ ‫چیزی را به کس��ی بگوییم‪ .‬ما اطالع رس��انی کرده بودیم‪ ،‬ولی‬ ‫الزم بود این بررسی انجام شود‪ .‬اینکه خبر چگونه اطالع رسانی‬ ‫ش��ود برای این نبوده که کسی بخواهد کتمان کند‪ ،‬بلکه روال‬ ‫همین است که ستاد کل این را بررسی کند‪.‬‬ ‫حاجی زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬صبح جمع��ه همه اطالعات‬ ‫جمع و مش��خص ش��د که واقعه چه بوده است‪ .‬برخی افراد در‬ ‫این موضوع اش��تباه داشتند و اتفاقاتی افتاده است و بعد از ان‬ ‫بود که خود ستاد کل‪ ،‬اقدام به رسانه ای کردن کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بنده در نخستین ساعتی که مطلع شدم ان‬ ‫را به مقامات اطالع دادم و انان به واسطه اینکه باید این مسئله‬ ‫را بررس��ی می کردند‪ ،‬از اینجا به بعد مربوط به ستاد کل است‬ ‫که در ‪ ۴۸‬ساعت این کار را انجام دادند‪.‬‬ ‫حاجی زاده یاداور ش��د‪ :‬اینکه سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫محکم برخ��ورد موش��ک را رد می کرد‪ ،‬به ای��ن دلیل بود که‬ ‫براس��اس دانس��ته های خود عمل می کرد و اعالم می کنم که‬ ‫هیچ گناهی ندارند‪ ،‬مقصر نیس��تند و هرچه تقصیر اس��ت بر‬ ‫عهده ماس��ت‪ .‬هم هواپیما در مس��یر بوده و خطایی نداش��ته‬ ‫و هم هواپیمایی کش��وری و ش��رکت فرودگاهی همه درست‬ ‫عمل کردند‪ .‬اگر اش��تباهی بوده یکی از نیروهای ما انجام داده‬ ‫و چون در نیروهای تحت امر ما اس��ت‪ ،‬مسئولیت ان با ماست‬ ‫و باید پاس��خگو باش��یم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫امکان ممنوعیت پروازها در سطح کشور وجود نداشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫من نمی خواهم کس��ی را متهم کنم‪ .‬ما در حال اطالع رس��انی‬ ‫هس��تیم‪ .‬گروه هایی که مس��ئول هس��تند‪ ،‬باید این حادثه را‬ ‫بررسی و رسیدگی کنند که این ها را معلوم کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از دید من زمانی که ش��رایط جنگی‬ ‫می ش��ود باید ازسوی مس��ئوالن ذی ربط این اتفاق می افتاد‪،‬‬ ‫ولی به هر ترتیب نیفتاد‪ .‬وی بار دیگر با تاکید بر اینکه تقصیری‬ ‫متوجه بخش هوانوردی نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از انها خواسته‬ ‫نش��ده است‪ ،‬هر مشکلی هست به نیروهای مسلح برمی گردد‪.‬‬ ‫این اش��تباه و مش��کلی که بوده در مجموعه نیروهای مس��لح‬ ‫است و بخش دولتی‪ ،‬کشوری و شرکت فرودگاه ها هیچ تقصیر‬ ‫و گناه��ی ندارند‪ .‬اگ��ر از انان می خواس��تیم ‪ -‬البته وظیفه ما‬ ‫نبوده ‪ -‬انان باید ان کار را مدیریت و فرماندهی می کردند‪.‬‬ ‫حاجی زاده تصریح کرد‪ :‬سازمان هواپیمایی کشوری نظامی‬ ‫نیس��تند و بر اساس تجربه ای که داش��تند اظهارنظر کردند و‬ ‫تصورش��ان بر این بود که اگر موشکی به هواپیما برخورد کند‪،‬‬ ‫باید در باال منهدم ش��ود و بر اس��اس انکه منهدم نش��ده بود‪،‬‬ ‫چنین نظری دادند‪ .‬فرمانده نیروی هوافضا ادامه داد‪ :‬از انجایی‬ ‫ک��ه هواپیما در ارتف��اع کم مورد برخورد قرار گرفته اس��ت‪ ،‬با‬ ‫موشک کوتاه برد بوده است و این موشک چون مجاورتی عمل‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬این هواپیما فرصت کرده مس��یری را برود و روی‬ ‫هوا متالشی نشود و پس از برخورد با زمین متالشی شد‪ .‬کسی‬ ‫از هواپیمایی کش��وری از این موضوع مطلع نبوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه هواپیماهای جنگی بس��یار زیادی در حال‬ ‫پرواز بودند و بمب افکن های بس��یار زی��ادی در منطقه اضافه‬ ‫کرده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬ما احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها را‬ ‫داش��تیم و خودمان را اماده درگیری همه جانبه کرده بودیم و‬ ‫متاس��فانه در اینجا به واسطه تصمیم گیری عجوالنه یک فرد‪،‬‬ ‫این اتفاق و فاجعه بزرگ رخ داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرک�ز کنترل فضای کش�ور‪ :‬نه�اد تصمیم گیر‬ ‫نبودیم‬ ‫مرک��ز کنترل فضای کش��ور نیز روز گذش��ته اعالم کرد در‬ ‫زمینه اتفاق رخ داده‪ ،‬تصمیم گیر نبوده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مرکز کنترل فضای کش��ور بخشی از عملیات هوانوردی‬ ‫ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی ایران بوده و مس��ئولیت‬ ‫بعد از س��انحه رخ داده برای بوئین��گ اوکراینی و با توجه به‬ ‫حضور ‪ ۴‬ش��هروند س��وئدی در این پرواز‪ ،‬شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی (هما) پروازهای خود به س��وئد را به طور‬ ‫موق��ت متوق��ف و اعالم کرد این اقدام در پی مش��کالت اعالم‬ ‫ش��ده از سوی س��ازمان هوانوردی کشور س��وئد بوده است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر برخی خبرها حاکی از ریزش مس��افران در بازار‬ ‫حمل و نقل هوایی و کاهش قیمت ها در اثر این مسئله است‪.‬‬ ‫یک کارشناس پیشکس��وت سوانح هوایی می گوید کاهش‬ ‫اس��تقبال از پروازها و بی اعتمادی مردم نسبت به حمل و نقل‬ ‫هوایی بعد از س��انحه سقوط‪ ،‬طبیعی و بازگشت اعتماد دوباره‬ ‫به این صنعت‪ ،‬نیازمند گذر زمان است‪.‬‬ ‫علیرض��ا بحیرایی در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫فقط زمان می تواند اثار منفی یک سقوط را از ذهن مردم پاک‬ ‫کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در س��ال های گذشته نیز سانحه مشابهی برای‬ ‫هواپیمای اس��مان در مسیر اصفهان داشتیم که گفته می شد‬ ‫در اثر برخورد موشک سقوط کرده است‪ .‬در پی بروز ان سانحه‬ ‫نیز مردم مدت ها با هواپیما س��فر نمی کردند و ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی ایران زیان کردند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬بعد از هر س��انحه هوایی م��دت زیادی طول‬ ‫می کش��د تا روند پیش��ین بازگردد و برای جلب اعتماد دوباره‬ ‫مردم‪،‬کارینمی توانانجامدادمگراینکهبهانهازماندادهشود‪.‬‬ ‫او درباره واکنش رئیس س��ازمان هواپیمایی مبنی بر رد قاطع‬ ‫احتمال برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی گفت‪ :‬او اشتباه‬ ‫کرد که به س��رعت اظهار نظر کرد‪ .‬اس��تدالل او نیز این بود که‬ ‫چون تعداد زیادی پرواز در ان س��اعت در اس��مان داش��تیم‪،‬‬ ‫امکان نداش��ت چنین اتفاقی بیفت��د و فقط یک هواپیما دچار‬ ‫مش��کل ش��ود اما اگر نظر من را پرس��یده بود تحلیل دیگری‬ ‫داشتم که به نتیجه اعالم شده رسمی‪ ،‬نزدیک تر بود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در زمان ش��ورش‪ ،‬جن��گ و بلوا‪ ،‬بیمه هیچ‬ ‫خس��ارت وارد ش��ده ب��ه هواپیم��ا را نمی پذیرد و ای��ران باید‬ ‫خس��ارت های وارد ش��ده ب��ه ای��ن هواپیما و کارکن��ان ان را‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوکراین‪ :‬دیگر به ایران پرواز نمی کنیم‬ ‫با توجه به اتفاق ه��ای رخ داده هواپیمایی اوکراین نیز اعالم‬ ‫کرد دیگر از حریم پروازی ایران استفاده نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بهروز حیدریان‪ ،‬کارش��ناس صنعت هوانوردی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه معاون ش��رکت هوای��ی اوکراین در‬ ‫کنفران��س خبری اعالم کرد دیگر به ایران پرواز و از حریم این‬ ‫کش��ور اس��تفاده نمی کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر می رسد یکی‬ ‫از دالیل عصبانیت ش��دید مس��ئوالن این شرکت هواپیمایی‬ ‫این اس��ت که مقامات ایرانی اصرار داشتند بگویند هواپیمای‬ ‫اوکراینی از مس��یر اصلی خود فاصله گرفته و خارج شده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که این ایرالین اع�لام می کند ما حدود ‪۵‬‬ ‫سال است همین مسیر را داریم و هیچ تغییری در مسیر نبوده‬ ‫است و چه شده که این بار گفته می شود ما اشتباه کرده ایم‪.‬‬ ‫او در بی��ان اقدام الزم برای جلب اعتماد دوباره ایرالین های‬ ‫خارجی افزود‪ :‬مسئوالن باید از همین امروز در نخستین گام به‬ ‫همه ش��رکت های هواپیمایی که به ایران پرواز دارند یا از ایران‬ ‫عبور می کنند‪ ،‬گزارش��ی ارسال کرده و به انها در زمینه حفظ‬ ‫ایمنی پروازها اطمینان دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانی�ه س�ازمان هواپیمای�ی کش�وری درباره‬ ‫هواپیمای اوکراینی‬ ‫بع��د از انتقادهای ف��راوان به عملکرد س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری در زمینه اطالع رس��انی نادرس��ت درباره جزئیات‬ ‫س��قوط بوئینگ اوکراین‪ ،‬این سازمان روز گذشته در بیانیه ای‬ ‫به تش��ریح ح��وادث مربوط به س��قوط هواپیم��ای اوکراینی‬ ‫پرداخت‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫از دقایق اولیه وقوع س��انحه دلخ��راش بوئینگ ‪ ۷۳۷‬خطوط‬ ‫هوایی کش��ور اوکراین در حوالی ف��رودگاه امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫اقدامات قانونی و تخصصی خود را در زمینه شناس��ایی عوامل‬ ‫س��انحه بر اساس مفاد کنوانسیون شیکاگو و تعهد بین المللی‬ ‫کش��ور اغاز و در این راس��تا ضمن اطالع رسانی به کشورهای‬ ‫ذی نفع در زمینه وقوع س��انحه‪ ،‬نسبت به اعالم امادگی برای‬ ‫حضور کارشناس��ان مربوطه و همکاری در زمینه انجام فرایند‬ ‫بررسی سانحه اقدام کرد‪ .‬مسئول بررسی سانحه در نخستین‬ ‫فرصت هماهنگی الزم با مراجع ذی ربط را انجام داده و تاییدیه‬ ‫انجام نشدن هرگونه عملیات نظامی را در مرکز کشور دریافت‬ ‫کرده است و متاسفانه با وجود پیگیری های متعدد و پی درپی‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪ ،‬تا زمان صدور اطالعیه ستاد‬ ‫کل نیروهای مس��لح‪ ،‬هیچ گونه اطالع رس��انی درباره موضوع‬ ‫برخورد موشک س��امانه های پدافند به هواپیمای مسافربری‬ ‫کش��ور اوکراین به این سازمان نشده است‪ .‬با توجه به اطالعات‬ ‫رادار تقرب فرودگاه مهراباد تاکنون هیچ گونه انحراف پروازی‬ ‫از سوی هواپیمای س��انحه دیده به اثبات نرسیده است‪ ،‬البته‬ ‫این موضوع باید با استفاده از اطالعات جعبه های سیاه هواپیما‬ ‫نیز مورد تایید قرار گیرد‪ .‬پرواز یادش��ده در قالب کریدورهای‬ ‫اس��تاندارد و مورد تایید ش��بکه یکپارچه پدافند کشور (طرح‬ ‫خروج��ی ‪ )IKA۱A‬در حال پرواز بوده و هیچ مش��کلی برای‬ ‫کنترل هواپیما از سوی خلبان گزارش نشده است‪».‬‬ ‫امیرعلی حاجی زاده‬ ‫علی عابدزاده‬ ‫علیرضا بحیرایی‬ ‫بهروز حیدریان‬ ‫مدی��ر کل بررس��ی‬ ‫س��ازمان‬ ‫س��وانح‬ ‫هواپیمای��ی می گوی��د‬ ‫درپ��ی اس��تعالم از‬ ‫نهادهای مسئول‪ ،‬به این‬ ‫س��ازمان اطمینان داده‬ ‫ش��ده بود که موش��کی‬ ‫ب��ه س��مت هواپیم��ای‬ ‫خطوط هوایی اوکراین که روز چهارش��نبه در حوالی‬ ‫تهران س��قوط کرد‪ ،‬شلیک نش��ده بوده و خود او نیز‬ ‫روز گذشته از صداوسیما متوجه واقعیت شده است‪.‬‬ ‫حس��ن رضایی فر در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫وقتی س��انحه اتفاق افتاد‪ ،‬نخستین اقدامی که انجام‬ ‫دادم ای��ن بود که با مقام��ات ذی ربط تماس گرفتم و‬ ‫همه مقامات ذی ربط به من این اطمینان را دادند که‬ ‫در مرکز کش��ور چنین عملیات نظامی انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرکل بررسی سوانح س��ازمان هواپیمایی‬ ‫اف��زود‪ :‬عملیاتی که س��پاه پاس��داران در پاس��خ به‬ ‫امریکایی ه��ا انجام داده بود از محدوده غرب کش��ور‬ ‫و در س��اعت ‪ 1 :30‬صبح انجام ش��د و این هواپیما در‬ ‫س��اعت ‪ 6 :18‬در حوالی ف��رودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫س��قوط ک��رد و من چون این اطمین��ان را از مقامات‬ ‫گرفته بودم که عملیاتی در داخل انجام نش��ده است‪،‬‬ ‫ای��ن خبر را اعالم کردم‪ .‬وی درباره گزارش��ی که این‬ ‫سازمان در نخستین شب پس از وقوع سانحه منتشر‬ ‫ک��رده و دلیل س��انحه را بروز نقص فن��ی اعالم کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گزارش اولیه این س��انحه همه اطالعاتی را‬ ‫که به دس��ت ما رس��یده بود به طور فنی بیان کرده و‬ ‫ب��ر این نکته هم تاکید ک��رده بودیم که در حال ادامه‬ ‫بررسی ها هستیم تا اطالعات ما تکمیل شود‪ .‬اکنون‬ ‫که مسئولیت این اتفاق با انتشار بیانیه پذیرفته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬جهت تحقیقات ما عوض می شود‪ .‬رضایی فر‬ ‫در پاس��خ به اینکه چرا پیش ت��ر تصریح کرده بود که‬ ‫«دالی��ل متقنی داریم که حاضری��م ان را در حضور‬ ‫همه رس��انه ها مطرح کرده و این شایعه را رد کنیم»؟‬ ‫اب��راز کرد‪ :‬اطالعات متقن من این بوده که زمان بروز‬ ‫این سانحه با عملیات موشکی که در عراق انجام دادیم‬ ‫فاصله داش��ت و دلیل دیگر من هماهنگی با سازمان‬ ‫هواپیمایی و ش��رکت فرودگاه ها ب��وده که عملیات‬ ‫موشکی در غرب کش��ور انجام شده‪ ،‬ولی این سانحه‬ ‫در مرکز کش��ور رخ داده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که در نشست کمیته بررسی سوانح سازمان‬ ‫هواپیمایی که در ش��ب نخس��ت حادثه برگزار شد و‬ ‫به انتش��ار اطالعیه ای درباره عوامل احتمالی سانحه‬ ‫انجامید که نقص فنی را عامل این اتفاق دانس��ته بود‪،‬‬ ‫چه مسائلی مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫ش��ب بروز سانحه اطالعاتی دریافت کردیم و من هم‬ ‫در گزارشم به این نکته اشاره کردم که وجود اتش در‬ ‫هواپیما و همچنین قصد بازگشت خلبان به فرودگاه‬ ‫مورد تایید ماس��ت‪ .‬مدیر کل بررسی سوانح سازمان‬ ‫هواپیمایی در ادامه در واکنش به این که ایا اطالعات‬ ‫اشتباه مطرح شده از سوی سازمان هواپیمایی باعث‬ ‫خدش��ه دار ش��دن اعتماد عمومی به این س��ازمان‬ ‫فنی نمی ش��ود؟ گفت‪ :‬س��ازمان هواپیمای��ی باید از‬ ‫ای��ن موضوع خبر می داش��ت و با توجه ب��ه این که ما‬ ‫از ای��ن اقدام پدافندی خب��ردار نبودیم‪ ،‬ولی از حمله‬ ‫به پایگاه های امریکایی خب��ردار بودیم‪ ،‬جمع بندی‬ ‫ما این چنین بود‪ .‬پیش تر نیز در س��ال های گذش��ته‬ ‫هواپیمای مالزی که در اوکراین مورد شلیک موشک‬ ‫قرار گرفت در اس��مان منفجر ش��د‪ ،‬ول��ی می توانم‬ ‫ثاب��ت کنم وقتی هواپیمای خط��وط هوایی اوکراین‬ ‫ات��ش گرفت‪ ،‬حدود ‪ ۳‬دقیقه در اس��مان پرواز کرده‬ ‫و منفجر نش��ده اس��ت و این که در موشک پدافندی‬ ‫شلیک شده چه سامانه ای استفاده شده که این اتفاق‬ ‫افتاده در حیطه وظایف من نیست‪ .‬این مقام سازمان‬ ‫هواپیمای��ی در ادامه با اش��اره به این که کمیس��یون‬ ‫بررسی س��وانح در ابتدا به صداقت اطالعات اولیه ای‬ ‫که به دس��ت می اورد تکیه می کند و بعد در این گونه‬ ‫سوانح با استخراج و بازخوانی جعبه سیاه اطالعات و‬ ‫گزارش خود را تکمیل یا اصالح می کند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫به ما اطالعاتی ندادند‪ ،‬نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده‬ ‫اس��ت و من وقت��ی این اطالع��ات را در اختیار ندارم‬ ‫چگونه باید از ان خبر داشته باشم؟ مدیر کل بررسی‬ ‫س��وانح سازمان هواپیمایی ادامه داد‪ :‬این یک خطای‬ ‫انسانی بوده که یک نهاد نظامی این موشک را شلیک‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬اما براس��اس پروتکل های موجود حتی‬ ‫اگر بخواهیم اقدامات امنیت��ی هم انجام بدهید باید‬ ‫با مرکز کنترل فضای کش��ور هماهنگ شوید و قانون‬ ‫مشخصی دارد که اگر یک هواپیما از مسیر خود خارج‬ ‫می ش��ود باید در وهله نخست دوبار هشدار داده شود‬ ‫و اگر توجهی به ان نش��د عملیات نظامی انجام شود‪،‬‬ ‫ام��ا این فرایندها هیچ ک��دام در این عملیات رعایت‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬رضایی فر با بیان اینکه موضوع برخورد‬ ‫موشک را صبح دیروز از شبکه خبر صداوسیما متوجه‬ ‫شدم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که جعبه سیاه قابل خواندن نیست‪ .‬قصد داریم جعبه‬ ‫س��یاه را برای بررس��ی به اوکراین بفرستیم‪ .‬مقامات‬ ‫کش��ورهای دیگر در این موضوع به ما کمک خواهند‬ ‫کرد و اگر در اوکراین هم نتوانیم ان را بازخوانی کنیم‬ ‫مقصد بعدی ما فرانسه است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بیانیه صادر ش��ده از سوی س��تاد کل نیروهای مسلح ایران‬ ‫در روز گذش��ته مبنی بر پذیرش مس��ئولیت سقوط بوئینگ‬ ‫اوکراینی‪ ،‬به همه حرف و حدیث های روزهای گذش��ته درباره‬ ‫علت سانحه رخ داده برای این هواپیما پایان داد‪ .‬در این بیانیه‪،‬‬ ‫ستادکل نیروهای مسلح عامل سقوط هواپیمای بوئینگ ‪۷۳۷‬‬ ‫ایرالی��ن اوکراینی را پرتاب موش��ک از پای��گاه نظامی ایران با‬ ‫خطای غیرعمدی انس��انی بیان کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخستین س��اعت های صبح روز گذشته‪ ،‬ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح با صدور بیانیه ای اعالم کرد سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫با ‪ ۱۶۷‬مس��افر و خدمه در بامداد چهارشنبه ‪ 18‬دی که منجر‬ ‫به کشته شدن همه سرنشینان این هواپیما شد‪ ،‬در اثر شلیک‬ ‫موش��ک از پایگاه نظامی ایران بوده اس��ت‪ .‬در این بیانیه امده‬ ‫است‪« :‬پرواز ش��ماره ‪ 752‬خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه‬ ‫ام��ام خمینی (ره) حرکت کرده و هن��گام چرخش‪ ،‬در حالت‬ ‫نزدیک ش��ونده به یک مرکز حس��اس نظامی سپاه و در ارتفاع‬ ‫و ش��کل پروازی یک هدف متخاصم ق��رار می گیرد که در این‬ ‫ش��رایط بر اثر بروز خطای انسانی و به طور غیرعمد‪ ،‬هواپیمای‬ ‫یاد شده مورد برخورد قرار گرفته است‪».‬‬ ‫پرواز بوئینگ ‪ ۷۳۷‬ش��رکت اوکراین اینترنش��نال با شماره‬ ‫پ��رواز ‪ ۷۵۲‬در س��اعت ‪ 6:12‬از باند فرودگاه امام خمینی بلند‬ ‫ش��د اما دقایقی بعد‪ ،‬هواپیما اتش گرفت و در حوالی صباشهر‬ ‫شهریار در استان تهران به زمین خورد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۶‬نفر از مس��افران این پ��رواز دارای گذرنامه ایرانی‪۱۰ ،‬‬ ‫نفر دارای گذرنامه افغانستانی‪ ۵ ،‬نفر دارای گذرنامه کانادایی‪،‬‬ ‫‪ ۴‬نفر دارای گذرنامه س��وئدی و ‪ ۲‬نف��ر دارای گذرنامه ایرانی‬ ‫بوده ان��د‪ .‬ه��ر ‪ ۹‬نفر کارکنان پ��رواز نیز تبعه کش��ور اوکراین‬ ‫بوده اند‪ .‬همه ‪ ۱۶۷‬سرنشین این پرواز کشته شدند‪.‬‬ ‫ن هواپیمایی‬ ‫چرا سازما ‬ ‫«قاطعانه» اشتباه گفت؟‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تقویت اورژانس هوایی پایتخت‬ ‫فراخوان مترو‬ ‫برای بومی سازی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مترو ته��ران از فراخوان‬ ‫ش��رکت مترو برای پیمانکاران به منظور حمایت‬ ‫از بومی سازی تجهیزات مترو خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ف��ارس‪ ،‬علی ام��ام اظهارک��رد‪ :‬از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬کمیت��ه ای به نام س��اخت داخل با هدف‬ ‫تکیه بر توانمندی ش��رکت های ایرانی در زمینه‬ ‫تامی��ن نیازمندی های س��خت افزاری خطوط و‬ ‫ایس��تگاه های مترو‪ ،‬در ش��رکت راه اهن شهری‬ ‫تهران و حومه راه اندازی شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫برنامه ها و تصمیم های این کمیته از سوی هیات‬ ‫مدیره شرکت به طور دقیق رصد می شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬وظیفه اصلی کمیته ساخت داخل‪ ،‬شناخت‬ ‫و انتخاب پیمانکاران‪ ،‬دارای ش��رایطی اس��ت که‬ ‫ضمن رعایت اس��تانداردهای مورد تایید شرکت‬ ‫مت��رو‪ ،‬بتوانن��د تجهیزاتی مانن��د قطعات واگن‪،‬‬ ‫اسانس��ور‪ ،‬پله برقی را ب��ا بهترین کیفیت ممکن‬ ‫و هزینه ای قابل قبول از محل تولید داخل تامین‬ ‫کنند‪ .‬امام با اش��اره به اینکه هیات مدیره شرکت‬ ‫مترو بر س��رعت بخش��یدن در بهره گیری از توان‬ ‫ش��رکت های داخلی تاکید دارد‪ ،‬گفت‪ :‬فراخوان‬ ‫ای��ن کمیته به ش��رکت های داخلی با اس��تقبال‬ ‫خوبی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گشت ویژه برای‬ ‫شناسایی تاکسی های‬ ‫بدون پروانه‬ ‫معاون نظارت سازمان تاکسیرانی شهر تهران‬ ‫از اس��تقرار گشت های س��ازمان برای شناسایی‬ ‫و برخورد با تاکس��ی های بدون پروانه هوش��مند‬ ‫تاکس��یرانی در پایتخت خبر داد‪ .‬امیر هنجن در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه داش��تن پروانه‬ ‫فعالی��ت یک��ی از الزامات تاکس��یرانان اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک اطالعاتی از تاکس��یرانانی که بدون‬ ‫پروانه تاکس��یرانی معتبر هستند‪ ،‬تشکیل شده‬ ‫اس��ت و طرح شناسایی و برخورد با تاکسی های‬ ‫بدون پروانه تاکس��یرانی به منظور ساماندهی و‬ ‫قانونمندی ناوگان تاکس��یرانی ش��هر تهران به‬ ‫اجرا درامده که فاز عملیاتی این طرح اغاز شده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه گروه های نظارت میدانی‬ ‫در مس��یرهای پرتردد تاکس��ی های بدون پروانه‬ ‫تاکسیرانی مستقر می شوند تا تاکسی های بدون‬ ‫پروانه را شناس��ایی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در این بررس��ی‬ ‫میدانی‪ ،‬تاکس��یرانان بدون پروانه تاکسیرانی با‬ ‫راهنمای��ی گروه های نظارت��ی‪ ،‬فرایند تمدید یا‬ ‫صدور پروانه تاکس��یرانی برای تاکس��یرانان اغاز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از ت��ردد تاکس��یرانان ب��دون مدارک‬ ‫مالکی��ت خودرو جلوگیری ش��ده و به پارکینگ‬ ‫هدایت می شوند‪.‬‬ ‫اصفهان در جایگاه نخست‬ ‫االیندگی زیست محیطی‬ ‫نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها گفت‪:‬‬ ‫استان اصفهان از لحاظ االیندگی زیست محیطی‬ ‫رتبه نخست کشور را دارد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حسین‬ ‫میرزایی��ان بیان کرد‪ :‬اس��تان اصفه��ان از لحاظ‬ ‫زیس��ت محیطی و االیندگی متاسفانه رتبه اول‬ ‫کش��ور را دارد که الزم اس��ت دولت تدابیر الزم را‬ ‫ب��رای رفع این االیندگی ها انجام دهد‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬خط ریلی اصفهان‪ -‬تهران که سال هاس��ت‬ ‫عملیات س��اخت ان ش��روع شده است‪ ،‬فقط ‪۱۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت دارد‪ .‬پیشنهاد داده می شود که‬ ‫هرچ��ه زودتر مراحل تکمیل ان پیگیری ش��ود‬ ‫چراک��ه این خ��ط ریلی به ط��ول ‪ ۴۵۰‬کیلومتر‬ ‫فاصله اصفهان به تهران را به کمتر از ‪ 1.5‬ساعت‬ ‫می رساند‪ .‬انتظار داریم سازمان حمل ونقل شهری‬ ‫و دولت نسبت به تامین کسری بودجه حمل ونقل‬ ‫کالن شهرها اقدام های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫اسیب پذیری گیالن‬ ‫در برابر زلزله‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران گیالن گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫قرار گرفتن گیالن روی گس��ل های البرز شرقی‪،‬‬ ‫ماس��وله‪ ،‬تال��ش‪ ،‬الهیج��ان و رودبار بیش��ترین‬ ‫اسیب پذیری را از ناحیه زلزله داریم‪ .‬رضا اسالمی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه بحران منش��ا‬ ‫ناخوداگاه داش��ته و خارج از اختیار انس��ان است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مدیریت بحران خسارت و تلفات را به‬ ‫حداقل می رساند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران گیالن‬ ‫شهر رشت را از نظر ساخت و ساز قدیمی دانست‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫گیالن اش��راف خوبی بر ساخت و سازها دارد‪ ،‬اما‬ ‫باید در زمینه بازافرینی ش��هری و مقاوم س��ازی‬ ‫کار و نس��بت به اس��تحکام  بناهای مورد استفاده‬ ‫مردم توجه ش��ود‪ .‬اسالمی بافت شهرسازی رشت‬ ‫را حلزونی دانس��ت و گفت‪ :‬خودرو های سنگین و‬ ‫اتش نشانی در پیک بحران نمی توانند از بسیاری‬ ‫از معابر عبور کنند‪.‬‬ ‫در تهران هم‬ ‫نیاز داریم‬ ‫مصدوم ها‬ ‫زودتر به‬ ‫بیمارستان‬ ‫برسند و نیاز به‬ ‫پد بالگرد داریم‬ ‫رئیس س��ازمان اورژانس کش��ور از تقویت اورژانس‬ ‫هوایی با همکاری شهرداری تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬پیرحسین کولیوند‪ ،‬رئیس اورژانس‬ ‫کشور در ایین بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری‬ ‫تهران و س��ازمان اورژانس کل کش��ور در س��اماندهی‬ ‫خدمات فوریت های پزش��کی در ش��هر ته��ران گفت‪:‬‬ ‫سال ها دنبال همکاری و همفکری بین اورژانس کشور‬ ‫با شهرداری تهران بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس درخواست شهرداری تهران‬ ‫در زمینه افزایش خدمت رس��انی حوزه اورژانس‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د از ظرفیت های هر دو دستگاه برای خدمت رسانی‬ ‫به مردم اس��تفاده ش��ود و دو موض��وع خود امدادی و‬ ‫دیگر امدادی را در دستور کار خود قرار دادیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان اورژانس گفت‪ :‬مقرر ش��د از فضای‬ ‫خانه های محله و سراهای محله و تلویزیون های شهری‬ ‫اس��تفاده کنی��م تا اقدام ب��ه افزایش دان��ش و مهارت‬ ‫شهروندان برای خودامدادی و دیگر امدادی شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تا ‪ ۲‬س��ال پیش متوس��ط زمان‬ ‫رسیدن ما به س��ر صحنه حوادث و مددجو ‪ ۳۸‬دقیقه‬ ‫بود و هرچ��ه موتورالنس و پایگاه اضاف��ه کردیم‪ ،‬این‬ ‫اعداد تغییر چشمگیری پیدا نکرد‪.‬‬ ‫کولیون��د ادامه داد‪ :‬با همکاری ش��هرداری تهران به‬ ‫ویژه س��ازمان اتش نشانی شهر تهران‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫موتورالنس های ما در کمتر از ‪ 10‬دقیقه و امبوالنس ها‬ ‫کمتر از ‪ ۱۴‬دقیقه به محل حادثه می رسند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اورژانس کشور افزود‪ :‬یکی از نیازهای‬ ‫م��ا برای تقوی��ت اورژان��س‪ ،‬پد هلی کوپت��ر و فضای‬ ‫عملیاتی است که با همکاری شهرداری تهران در حال‬ ‫رفع این نیازها هستیم‪.‬‬ ‫کولیون��د افزود‪ :‬در س��کته های حاد قلبی ‪ 90‬دقیقه‬ ‫فرصت داریم تا ش��خص را به بیمارس��تان رس��یده و‬ ‫انژوکت کنیم و امروز خوش��حالیم ک��ه بگوییم تعداد‬ ‫بس��یار زیادی از بیماران را در کمت��ر از ‪ ۶۰‬دقیقه به‬ ‫مراکز درمانی رسانده ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اورژانس کش��ور گفت‪ :‬در تهران هم‬ ‫نیاز داریم مصدوم ها زودتر به بیمارستان برسند و نیاز‬ ‫ب��ه پد بالگرد داری��م‪ .‬در این زمینه کمک ش��هرداری‬ ‫ته��ران ب��ه داد ما رس��ید و ام��روز در نق��اط مختلف‬ ‫ش��هر تهران و با همکاری ش��هرداری ای��ن پدها فعال‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ ۶۵ :‬درص��د مصدومان��ی ک��ه با‬ ‫بالگردهای م��ا انتقال پیدا کرده اند‪ ،‬به طور مس��تقیم‬ ‫ب��ه اتاق عم��ل رفته ان��د و این یعنی انتخاب درس��ت‬ ‫ماموریت ه��ا‪ .‬از س��وی دیگر از نیمه ش��عبان تا امروز‬ ‫در ش��هر تهران تراکم جمعی��ت و تردد زیاد خودرو مش��کالتی در‬ ‫معابر و دسترسی ها ایجاد می کند که موجب می شود با وجود امادگی‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬نیروهای امدادی دیر به محل حادثه برسند‬ ‫حداق��ل ‪ 15‬عضو از بیماران جدا ش��ده و در کمترین‬ ‫زم��ان با اورژان��س هوایی به مراک��ز درمانی مورد نظر‬ ‫رس��یده است‪ .‬رئیس سازمان اورژانس کشور به تجهیز‬ ‫موتورالنس ها به امکانات اولیه و ارزش��مند برای کمک‬ ‫ب��ه حادثه دیدگان خبر داد و گفت‪ :‬کیت های مختلفی‬ ‫برای رویارویی با ح��وادث متفاوت در موتورالنس های‬ ‫قرار داده شده است‪.‬‬ ‫کولیوند ب��ه نگاه مثبت ش��هردار ته��ران در زمینه‬ ‫رفع مش��کالت س��ازمان اورژانس و هم��کاری الزم با‬ ‫این س��ازمان اش��اره کرد و گفت این همان دیپلماسی‬ ‫س�لامت است و خدا را شاکریم که شهردار تهران این‬ ‫نگاه را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترافی�ک تهران عامل اصلی دیر رس�یدن‬ ‫خودروهای امدادی‬ ‫رئیس کمیس��یون خدمات ش��هری شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران گفت‪ :‬در ش��هر تهران تراک��م جمعیت و‬ ‫تردد زیاد خودرو مش��کالتی در معابر و دسترس��ی ها‬ ‫ایج��اد می کند که موجب می ش��ود با وجود امادگی و‬ ‫وج��ود تجهیزات‪ ،‬نیروهای امدادی دیر به محل حادثه‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬زهرا صدر اعظ��م نوری در‬ ‫ایین بهره برداری از طرح مش��ارکت ش��هرداری تهران‬ ‫و س��ازمان اورژانس کل کشور در س��اماندهی خدمات‬ ‫فوریت های پزش��کی در ش��هر تهران گفت‪ :‬خوشحالم‬ ‫شرایطی فراهم شده تا خدمات رسانی به مردم سازکار‬ ‫بهتری پیدا کند و زودتر بتوان در بروز حوادث به مردم‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان اتش نش��انی و خدم��ات ایمنی‬ ‫ش��هرداری ته��ران یک��ی از قوی ترین س��ازمان های‬ ‫امدادرس��ان اس��ت چراک��ه از حیث نیروی انس��انی و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تجهیزات از نخستین س��ازمان هایی است که می تواند‬ ‫خود را به صحنه حوادث برساند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران گفت‪ :‬در شهر‬ ‫تهران تراکم جمعیت و تردد زیاد خودرو مشکالتی در‬ ‫معابر و دسترسی ها ایجاد می کند که موجب می شود با‬ ‫وجود امادگی و وجود تجهیزات‪ ،‬نیروهای امدادی دیر‬ ‫به محل حادثه می رسند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬همین تاخیر گاهی باعث ش��دت‬ ‫جراحت ها و فوت و مرگ عزیزانمان می ش��ود و از این‬ ‫جهت ضرورت دیده ش��دن راهکاره��ای دیگر اهمیت‬ ‫پیدا می کند تا برای مصدومان هر حادثه کار ویژه تری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬از این رو تمهیدات��ی با همکاری اورژانس‬ ‫اندیشیده ش��د تا بتوان با استفاده از امکانات هوایی و‬ ‫سایر امکانات‪ ،‬این خدمات رس��انی با سرعت بیشتری‬ ‫انجام شود و زمان انتقال مصدومان بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران اف��زود‪ :‬ارزوی‬ ‫قلبی ما این اس��ت که تعداد س��وانح کاهش و ایمنی‬ ‫م��ردم افزایش پی��دا کند ام��ا حادث��ه اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت و حداقل با این اقدامات تالش می شود سرعت‬ ‫خدمت رسانی به مردم افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫سیالب مسیرهای سیستان و بلوچستان را بست‬ ‫معاون ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ ۱۳ :‬مس��یر در این استان از بامداد شنبه به دلیل طغیان‬ ‫رودخانه های محلی و سیالب بسته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عباس ارجمندی ادامه داد‪ :‬مسیرهای دلگان‬ ‫ زهکلوت‪ ،‬دلگان ‪ -‬ایرانش��هر‪ ،‬فنوج ‪ -‬اسپکه‪ ،‬فنوج ‪ -‬کتیج ‪-‬‬‫رمش��ک و یک محور فرعی در مسیر زاهدان‪ -‬میرجاوه دلگان‬ ‫به جلگه و مخت به نیکش��هر‪ ،‬محورهای جلگه‪ -‬چاه اسحاق و‬ ‫نیکش��هر‪ -‬بنت‪ ،‬ایرانشهر به دلگان‪ ،‬جلگه به ایرانشهر‪ ،‬کنارک‬ ‫ زراباد و میل نادر به مک س��رخ بدلیل بارش باران و طغیان‬‫رودخانه محلی مسدود شده است‪.‬‬ ‫مع��اون س��تاد مدیری��ت بح��ران اس��تانداری سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬سامانه بارش��ی تا صبح یکشنبه در منطقه‬ ‫فعال اس��ت و بارش های قابل توجهی به همراه خواهد داش��ت‬ ‫و بیش��ینه بارش ه��ا به طور نقط��ه ای در برخ��ی نقاط خاص‬ ‫در غ��رب و جن��وب غرب اس��تان ب��ه بی��ش از ‪ ۱۳۰‬میلی متر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬بر اس��اس اعالم س��ازمان هواشناس��ی در‬ ‫شهرس��تان زاهدان و نواحی مرکزی اس��تان نیز بارش ها قابل‬ ‫توجه خواهد بود‪ ،‬به طوری که انتظار می رود بیش��ینه بارش ها‬ ‫به حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬میلی متر برسد‪.‬‬ ‫محس��ن حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان‬ ‫نیز در این نشس��ت با اش��اره به خروجی نقشه های پیش یابی‬ ‫و مدل های جوی گفت‪ :‬س��امانه بارش��ی تا صبح یکش��نبه در‬ ‫اس��تان فعال اس��ت و بارش های قابل توجهی به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براورد می ش��ود بیش��ینه بارش ها به طور‬ ‫نقطه ای در برخی نقاط خاص در غرب و جنوب غرب استان به‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۰‬میلی متر برس��د‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون ارتفاع بارش های‬ ‫این سامانه در بندرعباس به حدود ‪ ۱۳۰‬میلی متر رسیده است‬ ‫و بارش های اس��تان ما نیز مانند بندرعباس سنگین پیش بینی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در پی فعالیت این س��امانه بارش��ی‪،‬‬ ‫اب گرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن معابر شهری‪ ،‬طغیان‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬جاری ش��دن س��یل و باال امدن اب سدها انتظار‬ ‫می رود‪ .‬توصیه می شود در زمان فعالیت سامانه بارشی از تردد‬ ‫و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها پرهیز شود‪.‬‬ ‫پارک حاشیه ای جدی تر گرفته شود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬موضوع ساماندهی‬ ‫پارک حاشیه ای باید جدی گرفته شود زیرا بی توجهی به ان‬ ‫به ضرر شهروندان و درامد شهرداری است‪.‬‬ ‫محس��ن هاش��می در گفت وگو با مهر با اش��اره به اهمیت‬ ‫ساماندهی فضاهای پارک حاشیه ای گفت‪ :‬موضوع پارکینگ‬ ‫و پارک حاشیه ای در تهران اهمیت بسیار زیادی دارد و باید‬ ‫برای ان برنامه ریزی دقیقی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی پارک حاشیه ای را در تملک خودشان‬ ‫قرار داده اند و اگر این س��اماندهی انجام نشود‪ ،‬هم شهروندان‬ ‫و هم ش��هرداری از لحاظ درامدی ضرر می کند و از س��ویی‬ ‫ش��هر‪ ،‬خودرومحور می ش��ود چرا که اف��راد می بینید فضای‬ ‫پارک اماده اس��ت و به جای انتخاب حمل ونقل عمومی برای‬ ‫ترددهای روزانه‪ ،‬از خودرو شخصی استفاده می کنند بنابراین‬ ‫باید پارک حاشیه ای بسیار جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران در پاس��خ به پرسشی درباره‬ ‫شناسایی و رفع گره های ترافیکی که اعالم شده بود با هزینه‬ ‫ک��م می توانند در کاهش ترافیک تهران موثر باش��ند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬گره ترافیکی در تهران شناسایی شده بود که کمیسیون‬ ‫عمران و حمل ونقل معتقد ب��ود گره های ترافیکی که هزینه‬ ‫کمتری دارند برطرف شود که معاونت وقت حمل ونقل اعالم‬ ‫هوشمندسازی شهر قم در انتظار بودجه‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری قم از توقف س��امانه‬ ‫هوشمندسازی در شهر قم خبر داد و گفت‪ :‬توسعه هوشمندسازی‬ ‫و نص��ب دوربین ها متوقف ش��ده ت��ا اعتبارات الزم به ش��هرداری‬ ‫پرداخت شود و سهم ‪ ۴۲‬درصدی از دریافت جریمه ها به شهرداری‬ ‫اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی ش��هرداری قم‪ ،‬عباس‬ ‫ذاکریان تعداد دوربین های فعال سطح شهر را بیش از ‪ ۲۰۰‬دوربین‬ ‫اعالم ک��رد و افزود‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۳۳‬دوربین ترددش��مار‪۱۱۰ ،‬‬ ‫دوربین نظارتی و ‪ ۱۱۰‬دوربین کنترلی در س��طح شهر فعال بوده‬ ‫و دوربین های دیگری نیز تا پایان سال نصب و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫ذاکریان تاثیر نصب دوربین ها را در کاهش تصادف ها قابل توجه‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با نصب دوربین های کنترلی‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫‪ ۹۹‬درصدی تصادف ها و صد درصدی فوت به علت تصادف هستیم‪.‬‬ ‫وی منب��ع اعتبارات تخصیص داده ش��ده به س��امانه نظارتی و‬ ‫هوشمندس��ازی را تش��ریح کرد و افزود‪ :‬بر اساس قانون ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫دریافت جریمه ها س��هم ش��هرداری ها اس��ت اما هیچ هزینه ای به‬ ‫شهرداری قم داده نمی شود‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد‪ :‬برای کاهش‬ ‫تخلفات رانندگی باید در زمینه توسعه سامانه های هوشمند کنترل‬ ‫ترافیک هزینه کرده و با توجه به افزایش نوسان های ارزی‪ ،‬نیازمند‬ ‫تخصیص ‪ ۴۲‬درصد س��همیه شهرداری بوده و شهرداری نمی تواند‬ ‫بدون اختصاص بودجه پروژه اجرا کند‪.‬‬ ‫ذاکری��ان ادامه داد‪ :‬با اینکه س��ال ‪ ۹۷‬ح��دود ‪ ۹‬میلیارد تومان‬ ‫جریمه از تخلف خودروهای داخل شهر قم گرفته شده‪ ،‬فقط ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به ش��هرداری پرداخت ش��ده و امسال هیچ مبلغی‬ ‫به عنوان سهم شهرداری لحاظ شده در قانون پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫وی از توقف س��امانه هوشمندس��ازی در ش��هر قم خب��ر داد و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬توس��عه هوشمندسازی و نصب دوربین ها متوقف‬ ‫ش��ده تا اعتبارات الزم به ش��هرداری پرداخت ش��ود و س��هم ‪۴۲‬‬ ‫درصدی از دریافت جریمه ها به شهرداری اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫کرد برطرف کردن ای��ن گره ها هزینه های باالیی دارد و قرار‬ ‫بر این ش��د گزارشی در این زمینه به شورای شهر ارائه شود‬ ‫که این گزارش به کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورا نیز‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬موضوع برطرف ک��ردن گره های ترافیکی پایتخت‬ ‫در برنام��ه اولویت محور و تحقق پذیر ش��هر تهران هم امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی از این گره های ترافیکی برطرف ش��ده‬ ‫اس��ت و این گونه نبوده که در این حوزه فعالیتی انجام نشده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اماده باش سیل در هرمزگان‬ ‫معاون خدمات ش��هری ش��هرداری بندرعب��اس گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬خودرو س��نگین و نیمه س��نگین در بندرعباس اماده‬ ‫امدادرسانی هستند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل موحدی نژاد در گفت وگو با مهر اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به حجم باالی بارندگی در اس��تان‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫نیروهای انسانی طوری س��اماندهی شده اند که تمام نقاط‬ ‫شهر پوشش داده شود‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس با بیان اینکه‬ ‫میزان بارندگی تا روز ش��نبه ح��دود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلی متر‬ ‫پیش بینی ش��ده ب��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توج��ه به حجم عظیم‬ ‫بارندگ��ی ‪ ۲۳‬گ��روه ‪ ۱۰‬نف��ره در ش��هرداری های مناطق‬ ‫مختلف استقرار پیدا می کنند و ‪ ۳‬سازمان پسماند‪ ،‬عمران‬ ‫و فضای سبز شهرداری در حالت اماده باش هستند‪.‬‬ ‫موحدی نژاد تصریح کرد‪ :‬نیروهای کارگری شهرداری به‬ ‫گونه ای ساماندهی شدند تا در نقاط قرمز شهر (نقاطی که‬ ‫در بارندگی های قبلی بیش��ترین اب گرفتگی را داشته اند)‬ ‫حضور داش��ته باش��ند و به محض ورود اب به سطح شهر‬ ‫اقدام به رهاسازی و خالی سازی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دلیل حجم زیاد بارندگی‪ ،‬اب گرفتگی‬ ‫در سطح شهر اجتناب ناپذیر است‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬همه تالش‬ ‫خود را برای بهبود سریع معابر اب گرفته به کار بسته ایم‪.‬‬ ‫موحدی نژاد بی��ان کرد‪ :‬مردم ش��هر بندرعباس به ویژه‬ ‫باف��ت فرس��وده در صورت بروز مش��کل با ش��ماره ‪۱۳۷‬‬ ‫ش��هرداری ارتب��اط برقرار کنند تا عوامل ش��هرداری برای‬ ‫کمک رسانی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با توجه به حجم بارندگی‪ ،‬همه نیروهای‬ ‫تنظیف ش��هرداری در حال کمک رس��انی به مردم هستند‬ ‫به همین دلیل از مردم تقاضا می ش��ود زباله های خود را تا‬ ‫پایان بارندگی بیرون از خانه قرار ندهند چراکه باعث بسته‬ ‫شدن دریچه کانال ها خواهد شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1447‬‬ ‫پیاپی ‪2765‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی درباره حضور ‪ ۲۲‬فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین جشنواره فجر‬ ‫پازل فیلم فجر تکمیل شد‬ ‫علی نعیمی‪ :‬فهرس��ت ‪ ۲۲‬فیلم پذیرفته ش��ده برای رقابت در‬ ‫بخش «سودای سیمرغ» جشنواره سی وهشتم فیلم فجر سرشار‬ ‫از نام ها و ایده های کنجکاوی برانگیز اس��ت؛ ایا واقعاً جشنواره ای‬ ‫متفاوت در پیش اس��ت؟ به گزارش‬ ‫‪ ،‬جمعه شب سرانجام‬ ‫اس��امی فیلم های راه یافته به بخش «س��ودای س��یمرغ» سی و‬ ‫هش��تمین جشنواره فیلم فجر اعالم شد؛ اعالمی که البته با روال‬ ‫سال های گذشته تفاوت هایی داشت؛ چند سالی بود که جشنواره‬ ‫فیل��م فج��ر در بدعتی که خودش ب��ه راه انداخته بود‪ ،‬اس��امی‬ ‫فیلم های بخش های گوناگون را در نشس��تی رس��انه ای با حضور‬ ‫دبیر این رویداد و اهالی رسانه اعالم می کرد و در همان نشست به‬ ‫پرس��ش های خبرنگاران درباره فیلم ها پاسخ داده می شد‪ ،‬امسال‬ ‫ام��ا روال در این بخش تغییر کرد‪ .‬حوالی س��اعت ‪20:30‬جمعه‬ ‫شب ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫ب��دون هیچ مقدمه و موخره ای ناگهان بر انتن زنده ش��بکه خبر‬ ‫ظاهر ش��د و اس��امی فیلم های راه یافته به بخش سوادی سیمرغ‬ ‫را خوان��د‪ .‬ابراهیم داروغ��ه زاده در این پخش زنده اعالم کرد که‬ ‫‪ ۲۲‬فیلم توانس��ته اند به این بخش از جش��نواره راه پیدا کنند و ‪۵‬‬ ‫فیلم هم به عنوان فیلم های رزرو در نوبت انتظار قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫فارغ از کیفیت اعالم اما در میان اس��امی فیلم های اعالم شده‪،‬‬ ‫اث��ار کنجکاوی برانگیز کم نیس��ت‪ .‬در این گزارش نگاهی به اثار‬ ‫راه یافته به بخش سودای سیمرغ سی و هشتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ابادان یازده ‪ /۶۰‬مهرداد خوشبخت‬ ‫مهرداد خوش��بخت را شاید بیشتر با سریال های تلویزیونی اش‬ ‫بشناس��ید؛ او همان کس��ی اس��ت که «اچمز»‪« ،‬گشت پلیس»‪،‬‬ ‫«غیرعلنی» و‪ ...‬را در قاب تلویزیون به تصویر کشیده است‪ .‬البته‬ ‫او دست به ساخت فیلم سینمایی هم زده است؛ مثل پروژه فاخر‬ ‫«عق��اب صحرا» در س��ال ‪ ۹۱‬که البته هن��وز رنگ اکران به خود‬ ‫ندیده اس��ت‪ .‬خوش��بخت حاال با فیلم س��ینمایی «ابادان یازده‬ ‫‪ »۶۰‬در جش��نواره فیلم فجر حضور دارد؛ فیلمی که حتی نامش‬ ‫شما را به یاد سال های جنگ می اندازد‪ .‬این فیلم با موضوع دفاع‬ ‫مقدس س��اخته شده و در ان بازیگرانی همچون علیرضا کمالی‪،‬‬ ‫حسن معجونی‪ ،‬شبنم گودرزی‪ ،‬حمیدرضا محمدی‪ ،‬ویدا جوان‬ ‫و نادر سلیمانی ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتابای ‪ /‬نیکی کریمی‬ ‫«اتاب��ای» فیلم��ی به زبان ترکی ب��ه کارگردانی نیکی کریمی‬ ‫است که پیش از این «شیفت شب» را در مقام کارگردان به سی‬ ‫و س��ومین جش��نواره فیلم فجر در مقام کارگردان اورده بود و در‬ ‫سال ‪ ۹۵‬هم به عنوان بازیگر و تهیه کننده «اذر» را به کارگردانی‬ ‫محمد حمزه ای در این رویداد س��ینمایی داشت‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫نیکی کریمی در این سال ها عالوه بر بازیگری عالقه مند به کسب‬ ‫تجربه در بدنه سینما و چرخه تولید و کارگردانی هم شده است‪.‬‬ ‫از نکات جالب درباره «اتابای» این است که با ترکیب اعالم شده‬ ‫فیلم ها‪ ،‬نیکی کریمی امسال تنها فیلمساز زنی است که در مقام‬ ‫کارگردان باید در این جش��نواره با س��ایرین به رقابت بپردازد و‬ ‫ش��اید این کمترین س��هم حضور کارگردانان زن در چند س��ال‬ ‫گذش��ته در جش��نواره فیلم فجر بوده اس��ت‪ .‬هادی حجازی فر‪،‬‬ ‫س��حر دولتشاهی‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬دانیال نوروش‪ ،‬یوسفعلی دریادل‬ ‫و مه لقا می نوش ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ان شب ‪ /‬کوروش اهاری‬ ‫‹ ‹شنای پروانه ‪ /‬محمد کارت‬ ‫«در جنوب ش��هر‪ ،‬ش��نای پروانه طوفان به پ��ا می کند»؛ این‬ ‫خالصه داستان رسمی منتشر شده از نخستین تجربه فیلم سازی‬ ‫بلند محمد کارت اس��ت‪ .‬فیلمسازی که سال قبل و با فیلم کوتاه‬ ‫«بچه خور» توانمندی خود در فضاس��ازی در جنوب شهر تهران‬ ‫را به اثبات رسانده بود‪ .‬جواد عزتی‪ ،‬طناز طباطبایی‪ ،‬امیر اقایی‪،‬‬ ‫پانته ا بهرام‪ ،‬علی شادمان‪ ،‬نیره فراهانی‪ ،‬مهدی حسینی نیا‪ ،‬ایمان‬ ‫صفا‪ ،‬مه لقا باقری‪ ،‬نادر شهس��واری و ابان عس��کری بازیگران این‬ ‫پروژه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عامه پسند ‪ /‬سهیل بیرقی‬ ‫حوالی س��اعت ‪20:30‬جمعه ش��ب ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هشتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر بدون هیچ مقدمه و موخره ای ناگهان بر انتن زنده ش��بکه‬ ‫خبر ظاهر شد و اسامی فیلم های راه یافته به بخش سودای سیمرغ را خواند‬ ‫داده این فیلم را در سکوت خبری بسازد‪ .‬برزگر خود گفته است‬ ‫فیلمش هنرمند نام اش��نایی ندارد‪ ،‬نقش نخس��ت ان را نازنین‬ ‫احمدی ایفا کرده و یک فیلم ارام‪ ،‬بی ادعا و جمع و جور اس��ت‪.‬‬ ‫مجی��د برزگ��ر ‪ ۳‬فیلم اخ��رش را با حال و ه��وای تجربی جلوی‬ ‫دوربین برده و س��اخته هایش نش��ان داده اساسا کارگردانی است‬ ‫که دوست دارد مدام در این بخش تجربه کسب کند‪ .‬حاال به نظر‬ ‫می رسد «ابر بارانش گرفته» هم در همین فضا ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابر بارانش گرفته ‪ /‬مجید برزگر‬ ‫مجی��د برزگر پس از ‪ ۵‬س��ال این بار ب��ا «ابر بارانش گرفته» به‬ ‫جشنواره فیلم فجر امده و گویا در یک سالی که مشغول ساخت‬ ‫ان بوده‪ ،‬دوس��ت نداش��ته خبری از ان را منتش��ر کند و ترجیح‬ ‫امروز یکی از شانس های اصلی شکار سیمرغ بهترین فیلم از نگاه‬ ‫تماشاگران جشنواره است‪.‬‬ ‫بهم��ن و به��رام ارک در یکی دوس��ال گذش��ته از پرچمداران‬ ‫دریافت جایزه از جش��نواره های خارجی با فیلم کوتاه و فرم گرای‬ ‫«حیوان» بوده اند‪ .‬دو برادر دوقلوی تبریزی که فیلم کوتاه ش��ان‬ ‫اقبال بلندی در جشنواره های داخلی هم داشته و توانسته جوایز‬ ‫زیادی کس��ب کند‪« .‬پوس��ت» که به زبان ترکی در ژانر وحشت‬ ‫یکی از مهجورترین ژانرهای س��ینمای ایران س��اخته ش��ده در‬ ‫بخش نگاه نو این رویداد سینمایی هم حضور دارد‪ .‬موضوع فیلم‬ ‫«پوست» عش��ق‪ ،‬جادو و خرافه پرستی است و درباره خانواده ای‬ ‫اس��ت که شامل یک مادر و پس��ر هستند و زندگی انها به دلیلی‬ ‫دچار مش��کل می ش��ود‪ .‬این فیلم بازیگر سرشناس��ی ندارد و از‬ ‫بازیگران بومی تبریز در ان اس��تفاده ش��ده‪ ،‬به نظر هم می رس��د‬ ‫«پوست» هم مانند «حیوان» فضای فرم گرایی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تومان ‪ /‬مرتضی فرشباف‬ ‫مرتضی فرشباف پیش از «سوگ» را ساخته که اتفاقا توانسته‬ ‫بود جوایز اصلی جشنواره فیلم پوسان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫فرش��باف اما با دومین فیلمش با نام «بهمن» در س��ی و سومین‬ ‫جش��نواره فیل��م فجر ه��م حضور داش��ت و در دو بخش بهترین‬ ‫بازیگر نقش اول زن و بهترین جلوه های ویژه بصری نامزد دریافت‬ ‫س��یمرغ بلورین ش��د‪ .‬هر دو فیلم اخیر او هم در گروه سینمایی‬ ‫«هن��ر و تجربه» به نمایش درامد‪ .‬او حاال «تومان» را س��اخته و‬ ‫دور از انتظار نیس��ت که همین اثرش هم فیلمی تجربه گرا باشد‪.‬‬ ‫فرشباف البته پیش از این عنوان کرده بود که قصد دارد فیلمش‬ ‫را به جشنواره فیلم برلین هم ارسال کند‪ .‬در «تومان» میرسعید‬ ‫مولویان‪ ،‬مجتبی پیرزاده‪ ،‬پردیس احمدیه‪ ،‬ایمان صیاد برهانی و‬ ‫حامد نجابت به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫ارزوی س��اخت «خ��روج» از ‪ ۱۰‬س��ال پیش ب��ر دل ابراهیم‬ ‫حاتمی کی��ا مانده بود؛ از زمانی که گفته ش��د ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫قصد دارد برای امسال فیلمی بسازد گمانه زنی های زیادی درباره‬ ‫قص��ه فیل��م او مطرح ش��د‪ ،‬گاه او را به س��اخت فیلمی از کتاب‬ ‫معصوم��ه اباد نس��بت می دانند و گاه عن��وان می کردند او دوباره‬ ‫به س��راغ س��اخت اثری از دفاع مقدس رفته اما مورد وثوق ترین‬ ‫داس��تانی که از «خروج» منتشر شده مربوط به تعدادی کشاورز‬ ‫می شود که زمین های شان را سیل از بین برده است‪ .‬گفته می شود‬ ‫«خ��روج» فیلم��ی جاده ای با تم اعت��راض مردمی به دولتمردان‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��ومین همکاری ابراهیم حاتمی کیا با س��ازمان اوج‬ ‫بعد از «بادیگارد» و «به وقت ش��ام» اس��ت‪ .‬در این فیلم فرامرز‬ ‫قریبی��ان به عنوان کاراکتر اصلی به ایف��ای نقش پرداخته که در‬ ‫‪ ۵‬س��ال گذش��ته به دلیل گزیده کاری اش هیچ فیلمی از او روی‬ ‫پرده سینما نرفته است‪ .‬پانته ا پناهی ها‪ ،‬جهانگیر الماسی‪ ،‬گیتی‬ ‫قاسمی‪ ،‬محمدرضا شریفی نیا‪ ،‬مهدی فقیه‪ ،‬سام قریبیان‪ ،‬محمد‬ ‫فیلی‪ ،‬اتش تقی پور‪ ،‬اکبر رحمتی‪ ،‬فرزاد حسنی‪ ،‬رامین پورایمان‬ ‫و محس��ن صادقی نس��ب نیز از دیگر بازیگران این اثر س��ینمایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�وب‪ ،‬ب�د‪ ،‬جل�ف ‪۲‬؛ ارت�ش س�ری ‪ /‬پیم�ان‬ ‫قاسم خانی‬ ‫«خ��وب ب��د جلف ‪ ۲‬؛ ارتش س��ری» تنها فیلم کمدی س��ی و‬ ‫هشتمین جشنواره فیلم فجر است که پیمان قاسم خانی نخستین‬ ‫قس��مت ان را به س��ی و پنجمین جش��نواره فیلم فجر برده بود؛‬ ‫فیلمی که افزون بر ‪ ۱۶‬میلیارد تومان فروش را تجربه کرد و باعث‬ ‫ش��د پیمان قاس��م خانی دنباله ای برای ان بسازد‪ .‬فیلم از همین‬ ‫ببیند و خود را ارزیابی کند و در طول ساخت فیلم هم مدام خود‬ ‫را جای انها بگذارد و متوجه ش��ود که اش��کال کارش کجاس��ت‪.‬‬ ‫«درخت گردو» تجربه ای متفاوت برای او به شمار می رود؛ فیلمی‬ ‫که از همان روزهای نخس��ت س��اخت‪ ،‬عنوان شد درباره بمباران‬ ‫شیمیایی سردشت است و عاشقانه ای در دل خود دارد‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی احم��دی‪ ،‬تهیه کننده پروژه ه��ای اخیر مهران‬ ‫مدی��ری این بار در قامت تهیه کننده فیلم مهدویان حاضر ش��ده‬ ‫اس��ت و مهران مدیری و پیمان معادی هم به عنوان بازیگران این‬ ‫فیلم انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوزیست ‪ /‬برزو نیک نژاد‬ ‫‹ ‹پوست ‪ /‬بهمن و بهرام ارک‬ ‫‹ ‹خروج ‪ /‬ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫کوروش اهاری حتی برای اهالی رسانه هم کارگردان ناشناخته ای‬ ‫است اما فیلمش با نام «ان شب» در همین جشنواره در دو بخش‬ ‫ن��گاه نو و س��ودای س��یمرغ حض��ور دارد‪ .‬کارگردان��ی که گویا‬ ‫اس��تعدادهای فیلمسازی اش به چشم هر دو گروه هیات انتخاب‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫فیلمنامه این فیلم س��ینمایی توس��ط کوروش اهاری و میالد‬ ‫جرموز نوشته شده و داستان ان درباره یک زوج ایرانی در امریکا‬ ‫اس��ت که در یک هتل محبوس ش��ده اند در حالی که نیروهای‬ ‫بیگان��ه ای انه��ا را وادار می کنند که با رازهای��ی که از هم پنهان‬ ‫کرده ان��د روبه رو ش��وند‪ .‬در این فیل��م بازیگرانی مانند ش��هاب‬ ‫حس��ینی‪ ،‬امیرعلی حس��ینی‪ ،‬ارمین مهر‪ ،‬گلبرگ خاوری‪ ،‬علی‬ ‫کوششی و بازیگر خردسال لی لی ویکی‪ ،‬جرج مگوایر‪ ،‬الستر لیتم‪،‬‬ ‫مایکل گرم و جیا مورا حضور دارند‪.‬‬ ‫می کردن��د که البت��ه مخاطبان خاص خود را هم داش��ت‪ .‬حاال‬ ‫علیمحمدی در نخس��تین تجربه مس��تقل کارگردانی اش از یار‬ ‫همیش��گی‪ ،‬با همراهی علی اکبر حیدری «س��ینما شهر قصه» را‬ ‫کارگردانی و تهیه کرده است‪ .‬این فیلم از اثار کمتر رسانه ای شده‬ ‫جش��نواره اس��ت که به طور کامل در سکوت خبری ساخته شده‬ ‫و اطالعات چندانی درباره محتوا و س��اختار ان هنوز رس��انه ای‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫پژمان جمشیدی‪ ،‬سام درخشانی‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬ریحانه پارسا‪،‬‬ ‫گوه��ر خیراندیش‪ ،‬فرهاد ائیش‪ ،‬امیرمهدی ژوله‪ ،‬مارال فرجاد و‬ ‫ش��کیب ش��جره ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل‬ ‫می ده��د؛ فیلمی که ابتدا خبرهایی از اکران ان در پاییز امس��ال‬ ‫به گوش می رس��ید اما صاحبانش ترجی��ح دادند ان را به ماراتن‬ ‫فجر برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹خورشید ‪ /‬مجید مجیدی‬ ‫چندی پیش عوامل تولید فیلم سینمایی «خورشید» با انتشار‬ ‫فراخوانی اعالم کردند نیاز به یک نوجوان برای ایفای نقش اصلی‬ ‫این فیلم سینمایی را دارند که متعاقب با ان مشخص شد مجید‬ ‫مجی��دی قصد دارد دهمین فیلم س��ینمایی خ��ود را در چندماه‬ ‫اینده جلوی دوربین ببرد‪ .‬مجیدی پس از پروژه عظیم «محمد‬ ‫رس��ول اهلل (ص)» این بار به س��راغ فیلمی با موضوع کودکان کار‬ ‫رفت��ه اس��ت و عمده نقش ه��ای فیلم جدیدش را ک��ودکان ایفا‬ ‫می کنن��د‪ .‬فیلمنام��ه «خورش��ید» را مجیدی ب��ا همراهی نیما‬ ‫جاویدی نوشته است؛ فیلمساز جوانی که سال قبل فیلم تحسین‬ ‫ش��ده «سرخپوس��ت» را در ویترین جشنواره فجر داشت‪ .‬در این‬ ‫فیلم جواد عزتی نقش اصلی را ایفا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خون شد ‪ /‬مسعود کیمیایی‬ ‫‪ 4‬سالی می شود که مسعود کیمیایی از سینمای ایران دور شده‬ ‫است‪ ،‬اخرین بار در جشنواره سی و پنجم فیلم «قاتل اهلی» را با‬ ‫دعواهای فراوان با تهیه کننده اش (منصور لشکری قوچانی) را به‬ ‫نمایش گذاشت و ان نشست ملتهب را بعد از تمام فیلم در سالن‬ ‫رس��انه پشت سر گذاش��ت‪« .‬خون شد» ابتدا «عدالت شوم» نام‬ ‫داش��ت و عده ای عنوان می کردند این فیلم‪ ،‬قیصری دیگر است‪،‬‬ ‫خالصه داستانش اما چنین هم نشان می داد؛ «خون شد» درباره‬ ‫مردی است که برمی گردد و می بیند خانه اش فروپاشیده و دست‬ ‫به کار می ش��ود تا همه چیز را درس��ت کند و س��رجای قبلی اش‬ ‫برگردان��د و مجبور اس��ت ب��ا کلی ادم دربیفتد و خ��ون بریزد و‬ ‫خون بدهد‪ .‬همین خالصه داس��تان چند خطی نش��ان می دهد‬ ‫که کیمیایی هنوز نتوانسته از ماجراهای ‪ 40 ،30‬سال پیش دل‬ ‫بردارد‪ .‬سعید اقاخانی‪ ،‬سیامک انصاری‪ ،‬لیال زارع‪ ،‬نسرین مقانلو‪،‬‬ ‫هومن برق نورد‪ ،‬س��یامک صف��ری و‪ ...‬گروه بازیگران این فیلم به‬ ‫تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخت گردو ‪ /‬محمدحسین مهدویان‬ ‫«درخت گردو» عنوان تازه فیلم محمدحسین مهدویان است‪،‬‬ ‫کارگردانی که نش��ان داده اس��ت به تاریخ معاصر تسلطی خوب‬ ‫دارد و می توان��د مخاط��ب را ب��ا خود همراه کن��د‪ .‬این پنجمین‬ ‫حض��ور پی در پی او در ماراتن فجر اس��ت ک��ه البته رکوردی از‬ ‫یک کارگردان به ش��مار می اید‪« .‬ایس��تاده در غبار»‪« ،‬ماجرای‬ ‫نیمروز»‪« ،‬التاری»‪« ،‬ماجرای نیمروز رد خون» اثاری هس��تند‬ ‫ک��ه ن��ام او را در س��ینمای ایران پراوازه کردند و به واس��طه انها‬ ‫توانست هم فروش در گیشه را تجربه و هم طیفی از مخاطبان را‬ ‫با شیوه جدید فیلمسازی اش همراه کند‪ .‬محمدحسین مهدویان‬ ‫بارها اعالم کرده خط قرمزش «مخاطب» است و تنها چیزی که‬ ‫می تواند روند فیلمس��ازی او را تغییر دهد‪ ،‬نظر مخاطبان اس��ت‪،‬‬ ‫همین اس��ت که باعث می ش��ود بارها با مخاطبان فیلم هایش را‬ ‫برزو نیک نژاد که در س��ال های اخیر فروش��ی ویژه را با «لونه‬ ‫زنب��ور» تجرب��ه کرده پیش از این با «زاپاس» مهمان جش��نواره‬ ‫فیلم فجر ش��ده بود‪ .‬او همان کارگردان مجموعه های پر طرفدار‬ ‫«دردس��رهای عظی��م ‪ ۱‬و ‪ »۲‬اس��ت‪ .‬اما این ب��ار ترجیح داده از‬ ‫گیش��ه فیلم های کم��دی دل بکند و فیلمی اجتماعی بس��ازد و‬ ‫«دوزیس��ت» را راهی «فجر ‪ »۳۸‬کند‪ .‬تا به این جای کار هم این‬ ‫س��ومین فیلم جواد عزتی در جش��نواره فیلم فجر است‪ .‬عالوه بر‬ ‫جواد عزتی‪ ،‬هادی حجازی فر‪ ،‬ستاره پسیانی‪ ،‬مجید نوروزی‪ ،‬لیلی‬ ‫فرهادپوری‪ ،‬الهام اخوان‪ ،‬پژمان جمشیدی‪ ،‬مانی حقیقی و سعید‬ ‫پورصمیمی جمع بازیگران «دوزیست» را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫فیل��م «من» یکی از پدیده های جش��نواره س��ی وچهارم فیلم‬ ‫فجر بود؛ فیلم اول فیلمس��از جوانی که پیش تر تجربه دستیاری‬ ‫کارگردان در فیلم های عبدالرضا کاهانی را در کارنامه داش��ت اما‬ ‫در نخستین تجربه کارگردانی خود یک ایده بلندپروازانه را برای‬ ‫روایت انتخاب کرد‪ .‬او در دومین تجربه خود یعنی «عرق س��رد»‬ ‫بازهم س��راغ ی��ک کاراکتر زن رفت اما نتوانس��ت موفقیت فیلم‬ ‫اول را تکرار کند و فضای ش��عارزده فیلم دوم بر امتیازات روایی‬ ‫و س��اختاری ان سایه انداخت‪« .‬عامه پسند» اما از منظر کاراکتر‬ ‫اصلی می تواند تکمیل س��ه گانه س��هیل بیرقی درباره زنان باشد‬ ‫ک��ه فاطمه معتمد اریا‪ ،‬هوتن ش��کیبا و ب��اران کوثری بازیگران‬ ‫اصلی ان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹قصیده گاو سفید ‪ /‬بهتاش صناعی ها‬ ‫«احتمال باران اسیدی» انقدر برای کارگردان جوانش شهرت‬ ‫به همراه داشت که بهتاش صناعی ها خیلی زود تبدیل به چهره ای‬ ‫شناخته ش��ده در محافل سینمایی و رسانه ای شد‪ .‬صناعی ها که‬ ‫با روایت شاعرانه خود در فیلم اولش توانست طیفی از مخاطبان‬ ‫عالقه مند به این جنس سینما را با خود همراه کند حاال با دومین‬ ‫فیلمش به جشنواره سی وهشتم امده است‪.‬‬ ‫مریم مقدم مانند فیلم اول‪ ،‬ایفاگر نقش اصلی زن فیلم «قصیده‬ ‫گاو سفید» است و پوریا رحیمی سام نقش مقابل او را ایفا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردن در اب مطهر ‪ /‬نوید محمودی‬ ‫‹ ‹روز بلوا ‪ /‬بهروز شعیبی‬ ‫ب��ه کارگردان��ی به��روز ش��عیبی و تهیه کنندگ��ی محمدرضا‬ ‫تخت کش��یان‪ ،‬یکی دیگر از محصوالت س��ازمان اوج اس��ت که‬ ‫بابک حمیدیان در ان نقش یک روحانی را ایفا کرده اس��ت‪ .‬لیال‬ ‫زارع‪ ،‬محمد علیمحمدی‪ ،‬مس��عود دلخواه‪ ،‬زکیه بهبهانی‪ ،‬پاش��ا‬ ‫جمالی‪ ،‬محمد اس��کندرفر‪ ،‬ساغر قناعت و داریوش ارجمند سایر‬ ‫گروه بازیگران «روز بلوا» را تشکیل می دهند‪ .‬در خالصه داستان‬ ‫فیلم امده اس��ت‪ :‬عماد استاد دانش��گاهی خوش نام و یک چهره‬ ‫تلویزیونی مورد توجه اس��ت‪ ،‬او ناگهان با اتهام هایی جدی مواجه‬ ‫می ش��ود که خ��ود و خانواده اش را در موقعی��ت پیچیده ای قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹روز صفر ‪ /‬سعید ملکان‬ ‫«روز صف��ر» از پروژه ه��ای کنجکاوی برانگی��ز جش��نواره‬ ‫سی وهش��تم اس��ت که عالوه بر بخش «س��وادی سیمرغ» پیش‬ ‫از ای��ن در بخ��ش «نگاه نو» نیز نامش ثبت ش��د بود‪ .‬نخس��تین‬ ‫تجربه کارگردانی س��عید ملکان پس از س��ال ها فعالیت در حوزه‬ ‫چهره پردازی و تهیه کنندگی‪ ،‬مرتبط با س��وژه ای ملتهب است و‬ ‫به همین دلیل مراحل تولید ان در س��کوت خبری س��پری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیر جدیدی و س��اعد س��هیلی دو نقش اصلی فیلم «روز‬ ‫صفر» هستند و در کنار انها چند بازیگر خارجی و چندین بازیگر‬ ‫تئاتر هنرنمایی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سه کام حبس ‪ /‬سامان سالور‬ ‫«س��اکنان سرزمین س��کوت»‪« ،‬چند کیلو خرما برای مراسم‬ ‫تدفین»‪« ،‬ترانه تنهایی تهران»‪« ،‬امین خواهیم گفت»‪« ،‬سیزده‬ ‫‪ »۵۹‬و «تمش��ک» از س��اخته های پیشین س��امان سالور است‪.‬‬ ‫فیلمسازی که حاال «سه کام حبس» را به جشنواره سی وهشتم‬ ‫رس��انده است‪ .‬محسن تنابنده ‪ ،‬پری ناز ایزدیار‪ ،‬سمیرا حسن پور‪،‬‬ ‫متین س��توده‪ ،‬مریم بوبانی‪ ،‬محمود نظرعلیان‪ ،‬یداهلل ش��ادمانی‪،‬‬ ‫محمد اش��کان فر و علیرضا مهران گروه بازیگران فیلم را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سینما شهر قصه ‪ /‬کیوان علیمحمدی‬ ‫کی��وان علیمحمدی را تا پی��ش از این همواره در همراهی اش‬ ‫ب��ا امید بنکدار به ی��اد می اوردیم؛ دو فیلمس��ازی که به صورت‬ ‫مش��ترک فیلم های «شبانه»‪« ،‬شبانه روز»‪« ،‬ارغوان» و «گیلدا»‬ ‫را کارگردان��ی کرده بودند و جنس خاصی از س��ینما را پیگیری‬ ‫این چهارمین همکاری مشترک برادران محمودی در سینمای‬ ‫ای��ران در مق��ام تهیه کننده و کارگردان اس��ت‪ .‬نوید و جمش��ید‬ ‫محمودی پیش از این فیلم های «چند مترمکعب عشق»‪« ،‬رفتن»‬ ‫و «شکس��تن همزمان بیست اس��تخوان» را با محوریت مسائل و‬ ‫مصائب مهاجران افغانس��تانی در ای��ران کارگردانی کرده بودند‪.‬‬ ‫«مردن در اب مطهر» هم فیلمی دیگر در ادامه دغدغه های این‬ ‫دو برادر فیلمس��از مهاجر اس��ت که به طور قطع می تواند زنجیره‬ ‫توفیق های انها در جشنواره های سینمایی داخل و خارج از کشور‬ ‫را تکمیل کند‪ .‬علی شادمان‪ ،‬ندا جبرائیلی‪ ،‬متین حیدرنیا‪ ،‬صدف‬ ‫عسگری و سوگل خلیق علیرضا ارا‪ ،‬امیررضا رنجبران‪ ،‬خیام وقار‪،‬‬ ‫پیمان مقدمی‪ ،‬مهتاب جعفری‪ ،‬فرید اس��حاقی‪ ،‬فاطمه ش��کری‪،‬‬ ‫محیا رضایی‪ ،‬فاطمه میرزایی و علیرضا مهران بازیگران این فیلم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مغز استخوان ‪ /‬حمیدرضا قربانی‬ ‫پ��س از تجرب��ه نه چن��دان پرس��روصدای «س��ه ماهی»‪ ،‬نام‬ ‫حمیدرض��ا قربان��ی با فیل��م «خانه ای در خیاب��ان چهل و یکم»‬ ‫در محاف��ل س��ینمایی بر س��ر زبان ها افت��اد‪ .‬فیلمس��از جوانی‬ ‫ک��ه پی��ش از ورود ب��ه عرص��ه کارگردان��ی تجربه دس��تیاری و‬ ‫برنامه ری��زی اصغر فره��ادی در اثار ش��اخصی همچون «درباره‬ ‫ال��ی» و «جدای��ی ن��ادر از س��یمین» را در کارنام��ه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلمبرداری ای��ن فیلم با بازی پریناز ایزدیار‪ ،‬بابک حمیدیان‪،‬‬ ‫بهروز ش��عیبی‪ ،‬نوید پورفرج و جواد عزتی در تهران انجام ش��ده‬ ‫و فیلم از نظر ترکیب بازیگران از کارهای ویژه جش��نواره امس��ال‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹من می ترسم ‪ /‬بهنام بهزادی‬ ‫بهنام بهزادی را هنوز هم بس��یاری از سینمادوس��تان با فیلم‬ ‫«تنها دو بار زندگی می کنیم» می شناس��ند؛ نخس��تین فیلم این‬ ‫فیلمس��از که در زمان رونمایی در جش��نواره فجر‪ ،‬تبدیل به فیلم‬ ‫مورد عالقه طیفی از منتقدان و سینمادوستان شد‪.‬‬ ‫بهزادی در ادامه مس��یر فیلم س��ازی خود «قاعده تصادف» و‬ ‫«وارونگ��ی» را هم کارگردانی کرد که هرچند توفیق فیلم اولش‬ ‫در جش��نواره فج��ر را تک��رار نک��رد‪ ،‬در رویداده��ای بین المللی‬ ‫حض��وری پررنگ داش��تند و جایگاه به��زادی را به عنوان یکی از‬ ‫فیلمس��ازان تاثیرگذار در نس��ل جدید س��ینمای ای��ران تثبیت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫الناز شاکردوس��ت‪ ،‬پوریا رحیمی س��ام‪ ،‬امیرجعفری‪ ،‬س��تاره‬ ‫پس��یانی‪ ،‬مه��ران احمدی‪ ،‬پیام یزدانی‪ ،‬مجی��د جعفری و یگانه‬ ‫رفتاری بازیگران «من می ترسم» هستند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬دی‪ 16 - 1398‬جمادی االول ‪ 12 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1447‬پیاپی ‪2765‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫صدای خانواد ه قربانیان باشیم‬ ‫حض��ور تیم های مددکاری‪ ،‬برخورد مس��ئوالنه از‬ ‫س��وی مقامات کش��ور و ورود جدی رس��انه ها برای‬ ‫بیان دغدغه های خانواده های جانباختگان س��قوط‬ ‫هواپیم��ای اوکراین��ی‪ ،‬توصی��ه کارشناس��ان برای‬ ‫کاهش خس��ارت های اجتماعی ناش��ی از ش��رایط‬ ‫حساس کنونی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در هفته ای که گذش��ت‪ ،‬چند‬ ‫حادث��ه تل��خ ای��ران را س��وگوار کرد؛ یکی س��قوط‬ ‫هواپیم��ای اوکراین��ی در صبح روز چهارش��نبه ‪۱۸‬‬ ‫دی ماه که به از دس��ت دادن ده ها مسافر ایرانی و غیر‬ ‫ایرانی ان منجر ش��د‪ .‬این حادثه تلخ نه تنها خانواده‬ ‫جان باخت��گان‪ ،‬بلکه همه ایران را داغدار کرد‪ ،‬به ویژه‬ ‫ب��ه این خاطر که بنا به تایید مقامات ارش��د کش��ور‪،‬‬ ‫س��قوط ای��ن هواپیما در اث��ر بروز خطای انس��انی و‬ ‫شلیک اشتباه موشک بوده است‪.‬‬ ‫دیگر‪ ،‬واژگونی «اتوب��وس تهران‪-‬گنبدکاووس»‬ ‫که صبح روز پنجش��نبه ‪ ۱۹‬دی در جاده س��وادکوه‬ ‫مازن��دران رخ داد و متاس��فانه ‪ ۱۹‬نفر را به کام مرگ‬ ‫کش��ید‪ .‬یک��ی از جان باخت��گان این حادث��ه‪ ،‬نوزاد‬ ‫دخت��ری بود که بعد از س��زارین‪ ،‬ج��ان عزیزش را از‬ ‫دست داد و دنیا را ندیده با ان وداع کرد‪.‬‬ ‫زه��ر این اتفاق های تلخ که پس از واقعه ش��هادت‬ ‫س��ردار س��لیمانی و نیز مرگ چند ده نفر در مراسم‬ ‫خاکس��پاری پیکر او در کرمان رخ داد‪ ،‬در خون همه‬ ‫ایرانیان در گردش اس��ت اما جز تس��لیت هیچ برای‬ ‫گفتن ندارند‪ .‬گرچه جبران خسارت های ناشی از این‬ ‫دو حادثه به هیچ وجه ممکن نیست اما انتظار می رود‬ ‫مسئوالن و مقامات بخش های مختلف حاکمیت در‬ ‫کنار خانواده هایی که عزیزان خود را از دس��ت دادند‪،‬‬ ‫باش��ند و همه تالش خود را برای تسلی دادن به انان‬ ‫ب��ه کار بگیرند تا حداقل غم و ناراحت��ی انها التیامی‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫در ماجرای جانکاه س��قوط هواپیم��ای اوکراینی‪،‬‬ ‫حامد اسماعیلیون‪ ،‬داستان نویس کشورمان‪ ،‬همسر‬ ‫و دخت��رش را از دس��ت داد‪ .‬فرهنگ دوس��تان طی‬ ‫روزهای اخیر با گذاش��تن پیام های تس��لیت‪ ،‬با او که‬ ‫برای پیگیری مس��ائل پیرامون این حادثه به تازگی‬ ‫به ایران بازگش��ته است‪ ،‬همدردی کردند‪ .‬همچنین‬ ‫منیرالدین بیروتی‪ ،‬دیگر نویس��نده کشورمان در این‬ ‫س��انحه‪ ،‬برادرزاده خود را از دس��ت داد‪ .‬متاسفانه در‬ ‫جری��ان واژگون��ی اتوبوس تهران‪-‬گلس��تان به دره‪،‬‬ ‫حسن ساالری‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و‬ ‫نوجوان جانش را از دست داد و هنردوستان را عزادار‬ ‫کرد‪ .‬انتظار می رود وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫در ای��ن زمینه همراه و هم��گام خانواده هنرمندان از‬ ‫دس��ت رفته یا عزیز از دست داده باشد و در این راه از‬ ‫هیچ مساعدتی دریغ نورزد‪.‬‬ ‫در بی��ن قربانی��ان س��قوط هواپیم��ای اوکراینی‬ ‫تع��دادی از دانش اموختگان دانش��گاه های تراز اول‬ ‫کشور حضور داشتند که یکی از جانسوزترین تصاویر‬ ‫از حادث��ه س��قوط هواپیما‪ ،‬عکس ه��ای نوعروس و‬ ‫دام��اد فارغ التحصیل داخل و دانش��جو در خارج بود‬ ‫که تنها س��ه روز پیش از حادث��ه‪ ،‬ازدواج کرده بودند‪.‬‬ ‫این روزها ع�لاوه بر خانواده های انها‪ ،‬دانش��جویان‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬دوس��تان و همکاران انه��ا در داخل و‬ ‫بیرون ایران‪ ،‬با رنج غیر قابل وصف نبود انها درگیرند‪.‬‬ ‫برخی دانش��گاه ها مراس��م یادبودی برای نخبگان از‬ ‫دس��ت رفته ترتیب داده اند‪ .‬انتظار م��ی رود عالوه بر‬ ‫مسئوالن این دانش��گاه ها‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری و وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫نیز مسئوالنه در این زمینه وارد شوند و خود را در غم‬ ‫خانواده ها شریک بدانند‪.‬‬ ‫اه و صد افس��وس که زم��ان را نمی توانیم به عقب‬ ‫برگردانیم‪ .‬در شرایط موجود با اینکه ایران و ایرانیان‬ ‫خود را صاحب عزای همه این جانباختگان می دانند‬ ‫قطع��ا خانواده های ای��ن از دس��ت رفتگان‪ ،‬روزهای‬ ‫درداور و حس��اس تری را می گذرانن��د‪ .‬گرچه بنابه‬ ‫س��نت های نیک ایرانی‪ ،‬ایرانیان در چنین شرایطی‬ ‫با حضور در منزل صاحبان عزا انها را تسلی می دهند‬ ‫ام��ا دانش ه��ای روز دنیا ب��ه مدد ما می ای��د تا بلکه‬ ‫بتوانی��م از االم کس��انی که عزیزان خود را از دس��ت‬ ‫داده ان��د‪ ،‬کم کنیم و اس��یب های مخرب این وضع را‬ ‫به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با خانواده جانباختگان‬ ‫روش های تجربه ش��ده ای در دنیا وج��ود دارد که‬ ‫می ت��وان با اقتباس از انها به کمک خانواده ها رفت تا‬ ‫غم نبود عزیزانش��ان را با کمترین اسیب ها بگذرانند‪.‬‬ ‫محمد ایمانی روان ش��ناس عموم��ی اذعان دارد که‬ ‫ح��وادث این چنینی‪ ،‬ش��وک روانی س��نگینی برای‬ ‫بازمان��دگان ایجاد می کند‪ ،‬به ویژه برای افرادی که با‬ ‫فاصله زمانی بیش��تر می توانند خود را به محل حادثه‬ ‫برسانند‪ .‬برای همین نهادهای متولی که وظیفه ارائه‬ ‫اطالع��ات مربوط به جانباختگان را ب��ر عهده دارند‪،‬‬ ‫حتماً باید امادگی کامل داش��ته باش��ند ت��ا بتوانند‬ ‫واکنش های مناسبی از خودنشان دهند‪.‬‬ ‫او تاکی��د دارد که نهادهای متول��ی باید هم اخبار‬ ‫درس��ت را در اختی��ار خانواده ها ق��رار دهند و هم به‬ ‫لحاظ عاطفی انها را پش��تیبانی کنند‪ ،‬چون حوادث‬ ‫تلخ��ی مثل س��قوط هواپیما تاثی��رات روحی روانی‬ ‫ش��دیدی برای افراد ایجاد می کن��د که گاه غیر قابل‬ ‫جبران اس��ت‪ .‬اگر اف��راد حاضر در ای��ن نهادها توان‬ ‫کنترل خانواده های جانباختگان را نداش��ته باشند‪،‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫سینمای جهان رکورد زد‬ ‫واکنش مناس��بی از خ��ود بروز ندهن��د و نتوانند به‬ ‫درستی انها را راهنمایی کنند و به سواالت انها پاسخ‬ ‫دهند‪ ،‬قطعاً خش��م و ناراحتی انها را بیش��تر خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این روان شناس با تاکید بر ضرورت وجود تیم های‬ ‫م��ددکاری در کن��ار خانواده جان باختگان س��قوط‬ ‫هواپیم��ا‪ ،‬درب��اره تجربه های خارج��ی می گوید‪ :‬در‬ ‫کشورهای پیشرفته در شرایط بروز حوادث احساس‬ ‫مسئولیت بیشتری از سوی گروه های مختلف وجود‬ ‫دارد و مسئوالن تالش می کنند از طریق ارائه خدمات‬ ‫روانی حجم اش��فتگی و به هم ریختگی های روانی را‬ ‫در افراد و جامعه کمتر کنند‪ .‬بنابراین در کشور ما هم‬ ‫باید در راس��تای انجام مس��ئولیت های اجتماعی در‬ ‫قبال خانواده های جانباختگان احس��اس مسئولیت‬ ‫داشته باشیم‪ .‬در این صورت تبعات اجتماعی چنین‬ ‫حوادث تلخی نیز به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹رسانه ها چه کنند؟‬ ‫در این باره حمید ش��کری خانقاه کارشناس حوزه‬ ‫ارتباط��ات و م��درس دانش��گاه با انتق��اد از عملکرد‬ ‫رس��انه ها درباره حواشی پیرامون س��قوط هواپیما‪،‬‬ ‫ب��ر حضور پررن��گ رس��انه ها در کن��ار خانواده های‬ ‫جانباختگان سقوط هواپیما تاکید داشته و به ایسنا‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬رس��انه ها باید ص��دای خان��واده قربانیان‬ ‫س��قوط هواپیما باش��ند تا دغدغه انها به گوش همه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در همین مدت رس��انه های خارجی با تک‬ ‫تک خانواده ه��ای جانباختگان ارتباط برقرار کرده و‬ ‫با انها مصاحبه می کنند‪ ،‬فیلم و مستند می سازند اما‬ ‫رسانه های داخلی هنوز نتوانسته اند اقدام مناسبی در‬ ‫این باره انجام دهند‪ .‬توصیه می کنم رس��انه ها حتما‬ ‫با خانواده ها در ارتباط باش��ند و دغدغه های انها را در‬ ‫جامع��ه مطرح کنند تنها با این کار می توانند مرهمی‬ ‫بر داغ انها باشند‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد ارتباط��ات می گوید‪ :‬بای��د بدانیم‪،‬‬ ‫خان��واده قربانی��ان س��قوط هواپیما اپوزیس��یون‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بلکه افراد بس��یار ایران دوستی هستند‬ ‫که باید صدای انها ش��نیده ش��ود‪ .‬رس��انه ها باید‬ ‫استقالل خود را حفظ کنند و در کنار خانواده های‬ ‫جان باختگان باشند‪ ،‬در غیر این صورت باید رسانه‬ ‫خود را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتاب شعری بخوانیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫مجموعه شعر جدید کزازی منتشر شد‬ ‫«دوران یافته های دلچسب من» منتشر شد‬ ‫اس��تان اسمان» سروده‬ ‫مجموع ه ش��عر «بر‬ ‫ِ‬ ‫میرجالل الدی��ن ک��زازی به تازگ��ی از س��وی‬ ‫نش��ر گویا منتش��ر و راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫«خردنام��ه خرمی» ش��امل ش��رح ش��اهنامه‬ ‫فردوسی و «در سایه افتاب» شامل جستارهای‬ ‫ادبی این نویسنده‪ ،‬دو کتاب دیگری هستند که‬ ‫استان اسمان سروده های‬ ‫نشر گویا به تازگی از کزازی منتشر کرده است‪ .‬کتاب بر‬ ‫ِ‬ ‫ن پژوهشگر و شاعر را در بر می گیرد که به عنوان هفتمین دفتر شعرش‬ ‫سال ‪ ۹۷‬ای ‬ ‫ن توضیح را ارائه کرده که بنا بود هشتمین دفتر شعرش‬ ‫چاپ می ش��ود‪ .‬البته او ای ‬ ‫ن نام چاپ شود اما چون هفتمین دفتر با نام «در این خم چرخ» هنوز از چاپ‬ ‫با ای ‬ ‫ن کتاب با ‪۲۴۰‬‬ ‫بیرون نیامده‪ ،‬این کتاب با نام «بر اس��تان اس��مان» چاپ شد‪ .‬ای ‬ ‫صفحه‪ ،‬شمارگان ‪ ۵۰۰‬نسخه و نرخ ‪ ۴۸‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫ترجم��ه مجموعه داس��تانی از فاضل اس��کندر‪،‬‬ ‫نویس��نده ایرانی تب��ار روس��یه باعن��وان «دوران‬ ‫یافته های دلچسب من» منتشر شد‪.‬‬ ‫این کتاب با ترجمه فهیمه تمدن در ‪ ۱۴۰‬صفحه‬ ‫با نرخ ‪ ۳۰‬هزار تومان در انتش��ارات کتاب نیس��تان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫فاضل اس��کندر‪ ،‬نویس��نده ای ایرانی تبار از اهالی ابخاز در قفقاز روس��یه بود‪ .‬او در‬ ‫موسسه ادبی ماکسیم گورکی در مسکو تحصیل و کار حرفه ای خود را دنبال کرد که‬ ‫با روزنامه نگاری اغاز و به نویسندگی حرفه ای منتهی شد‪.‬‬ ‫مجموعه داس��تان «دوران یافته های دلچسب من» اثری در سنت داستان نویسی‬ ‫اوس��ت که به منطقه قفقاز و ابخاز و س��نت های بومی رایج در میان مردم و نیز برخی‬ ‫اعمال و رفتار و کنش های اجتماعی انها اشاره های جدی دارد‪.‬‬ ‫مجموعه فروش گیشه جهانی سینما در سال ‪ ۲۰۱۹‬در حالی‬ ‫به ‪ ۴۲.۵‬میلیارد دالر رسید که سیمای امریکای شمالی با نزول‬ ‫‪ ۴‬در صدی فروش در گیشه همراه بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از اسکرین‪ ،‬سینمای جهان در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و توانست مجموع‬ ‫فروش ساالنه خود را به رکورد جدید ‪ ۴۲.۵‬میلیارد دالر برساند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ینمای امریکا با فروش ‪ ۱۱.۴‬میلیارد‬ ‫دالری در مقایس��ه با امار ‪ ۱۱.۸۸‬میلیارد دالری س��ال ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫رش��د منفی چهار درصدی را تجربه کرده اس��ت که این امر را‬ ‫ی پرهزینه‬ ‫می توان به موفق نبودن برخی از دنباله های س��ینمای ‬ ‫هالیوودی مرتبط دانست‪.‬‬ ‫‪ ۳۱.۱‬میلیارد دالر از درامد س��االنه سینمای جهان از محل‬ ‫گیشه بین الملل (کشورهایی به غیراز امریکا) حاصل شده و این‬ ‫اولین باری اس��ت که درامد گیشه بین الملل با رشد ‪ ۴‬درصدی‬ ‫به رقمی باالتر از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر می رس��د‪ .‬میزان درامد گیشه‬ ‫جهانی س��ینما نی��ز با ‪ ۲‬درصد افزایش نس��بت ب��ه امار ‪۴۱.۷‬‬ ‫میلیارد دالری سال ‪ ۲۰۱۸‬همراه بوده است‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬برزیل و ایتالیا از مهم ترین بازارهای بین المللی سینما در‬ ‫سال گذشته میالدی بودند‪.‬‬ ‫امسال کمپانی دیزنی با فیلم «انتقام جویان‪ :‬اخر بازی» که با‬ ‫فروش ‪ ۲.۷۹‬میلیارد دالری در گیشه جهانی همراه بود توانست‬ ‫رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما را از فیلم «اواتار» (‪۲.۷۸‬‬ ‫میلیارد دالر) بگیرد‪.‬‬ ‫«شیرش��اه» (‪ ۱.۶۶‬میلی��ون دالر)‪« ،‬منجم��د ‪۱.۳۳( »۲‬‬ ‫میلیارد دالر)‪« ،‬کاپیتان مارول» (‪ ۱.۱۲‬میلیارد دالر)‪« ،‬داستان‬ ‫اس��باب بازی ‪ ۱.۰۷( »۴‬میلی��ارد دالر) و «عالء الدی��ن» (‪۱.۰۵‬‬ ‫میلیارد دالر) پرفروش ترین فیلم های دیزنی در س��ال گذش��ته‬ ‫بودند‪ .‬دیزنی در مجموع با فروش ‪ ۱۱.۱‬میلیارد دالر‪ ۲۶ ،‬درصد‬ ‫از گیشه جهانی سینما را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫«م��رد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه» (‪ ۱.۱۳‬میلیارد دالر) محصول‬ ‫استودیو مارول دیزنی و «جوکر» محصول کمپانی برادران وارنر‬ ‫ب��ا فروش ‪ ۱.۰۶‬میلی��ارد دالر نیز از دیگ��ر فیلم های میلیاردی‬ ‫سینمای جهان در گیشه بودند‪.‬‬ ‫قدیمی ترین کتاب فروشی در دنیا‬ ‫هنوز زنده است‬ ‫در ایالت پنس��یلوانیای امریکا کتاب فروشی وجود دارد که به‬ ‫نوشته روزنامه گاردین یکی از قدیمی ترین و شاید قدیمی ترین‬ ‫کتاب فروشی در جهان باشد‪ .‬این کتاب فروشی به نام «موراوین»‬ ‫در سال ‪ 1745‬تاسیس شده است و از ان زمان تنها به فروختن‬ ‫کتاب پرداخته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبن��ا‪ ،‬روزنامه گاردی��ن در گزارش��ی درباره این‬ ‫کتاب فروش��ی یک��ی از رموز حی��ات این کتاب فروش��ی را در‬ ‫ویژگی های ان ارزیابی می کند که باعث ش��ده اس��ت سال های‬ ‫سال به حیات خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫صاحب این کتاب فروش��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار گاردین‬ ‫یکی از رموز موفقیت خود در طول چهار قرن را خالقیت عنوان‬ ‫می کند که با وجود فراز و نش��یب بازار کتاب در جهان هنوز هم‬ ‫می تواند حیات داشته باشد‪.‬‬ ‫مسئوالن این کتاب فروشی اعتقاد دارند هر کتاب فروشی باید‬ ‫شخصیت خود را در کتاب فروشی حفظ کند و تنها با انتشارات‬ ‫خاصی کار کند که می توانند اعتماد مردم را جلب کنند‪.‬‬ ‫این کتاب فروشی اثاری که عرضه می کند از انتشارات خاصی‬ ‫انتخاب می کند و در کنار کتاب یک سری محصوالت دیگر مثل‬ ‫کادوهای کریسمس عرضه می کند‪.‬‬ ‫گی��رارد مدیر این کتاب فروش��ی می گوید اینده بس��تگی به‬ ‫نوع کار کتاب فروش��ان بس��تگی دارد‪ .‬شاید امازون رقیب جدی‬ ‫کتاب فروش��ان سنتی باشد ولی باید همه اتفاقات در بازار کتاب‬ ‫را رصد کرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیدهاشم رسولی محالتی‪ ،‬مولف‪ ،‬مورخ و پژوهشگر‬ ‫درگذشت‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬ایت اهلل سیدهاشم رسولی محالتی‬ ‫عض��و بیت امام خمینی (ره) و بیت مقام معظم رهبری و مولف‪،‬‬ ‫ی در سن‬ ‫مورخ و پژوهش��گر برجس��ته شیعه پنجش��نبه ‪۱۹‬د ‬ ‫‪ ۸۹‬س��الگی درگذشت‪ .‬وی س��ال ها نماینده ولی فقیه در بنیاد‬ ‫مس��کن انقالب اسالمی بود و در دانشگاه های امام صادق (ع) و‬ ‫دانش��کده الهیات دانش��گاه تهران نیز کرسی تاریخ اسالم را در‬ ‫اختیار داشت‪.‬‬ ‫در همین رابطه حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عالم بزرگوار حجت االسالم‬ ‫حاج سیدهاشم رسولی محالتی را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫درگذش��ت عالم بزرگوار جناب حجت االسالم والمسلمین اقای حاج سیدهاشم رسولی‬ ‫مکرم‪ ،‬همس��ر محترم و فرزندان گرامی و دیگر‬ ‫محالتی رضوان اهلل تعالی علیه را به خاندان ّ‬ ‫بازماندگان و نیز به هم ه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم‪.‬‬ ‫این عالم جلیل عمر با برکت خود را در خدمت اس�لام و مس��لمین گذرانیدند‪ .‬سال ها در‬ ‫ق��م و نجف و تهران در کنار امام راح��ل خدمت کردند و پس از رحلت معظم له با این حقیر‬ ‫به همکاری اش��تغال یافتند‪ .‬اثار قلمی ایش��ان از ترجمه و تصحیح و تحقیق مورد استفاده ‬ ‫عالقه مندان اس��ت‪ .‬از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات ان مرحوم را مس��الت‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫استاد معماری سنتی ایران‬ ‫در نیشابور درگذشت‬ ‫محمد قاس��م اخویان از اس��تادان هنرهای تجس��می ایران‬ ‫و اس��تاد پیشکس��وت معماری س��نتی روز ش��نبه در یکی از‬ ‫بیمارستان های نیشابور درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور‬ ‫گفت‪ :‬اس��تاد محمد قاس��م اخویان که جزو معدود اس��تادان‬ ‫تیش��ه داری در ایران بود پس از هفته ه��ا تحمل درد وبیماری‬ ‫ناشی از کهولت در سن ‪ ۹۳‬سالگی به دیدار حق شتافت‪ .‬علیرضا‬ ‫سیدابادی افزود‪ :‬استاد اخویان در سال ‪ ۱۳۰۵‬در نیشابور به دنیا امد و در دوران کودکی با‬ ‫صنایع دس��تی به ویژه معماری اشنا شد و از همان ابتدا نسبت به کار بنایی عالقه نشان داد‬ ‫و بعدها به یکی از معماران س��نتی برجس��ته تبدیل شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشهورترین اثر این‬ ‫استاد‪ ،‬ستون های اجرین ورودی خیابان خیام در نزدیک ارامگاه عمر خیام در شهر نیشابور‪،‬‬ ‫ستون های ورودی باغ ملی نیشابور‪ ،‬اثر اجرکاری هفت شهر عشق و سیمرغ است و بیشتر‬ ‫بناها و ارامگاه های مهم نیش��ابور توسط این استاد بازسازی شده اند‪ .‬دی ماه پارسال نیز به‬ ‫پاس افزون بر نیم قرن تالش این استاد پیشکسوت مرمت بناهای تاریخی و معماری سنتی‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬کاشی ماندگار بر سر در منزلش در نیشابور نصب شد‪.‬‬ ‫در این ایام نیاز‬ ‫به همدلی‪ ،‬دانایی و تدبیر داریم‬ ‫فرشته طائرپور تهیه کننده و فیلمنامه نویس در متنی نوشت‪ :‬در این ایام نیاز به همدلی‬ ‫و دانایی و تدبیر داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬طائرپ��ور در این متن ک��ه در پی فاجعه دردناک س��قوط هواپیمای‬ ‫مسافربری اوکراینی نوشت اورده است‪“« :‬شریفی ها” چه حکایت های شیرین و تلخی در‬ ‫تاریخ نخبگی ایران رقم زده اند! یکی از یکی ماندنی تر و مثال زدنی تر‪.‬‬ ‫تاکنون «ش��ریفی» بودن‪ ،‬نش��انه هوش سرشار بود و دانش و اعتبار‪ ...‬و از این پس باید بر‬ ‫ان افزود‪« :‬داغی ماندگار»‪ .‬رواست که شهیدشان بنامیم و درک کنیم که در میدان احتمال‬ ‫حمله دشمن‪ ،‬ناروا و بی سالح‪ ،‬قصه پر غرور زندگیشان‪ ،‬نیمه تمام ماند و حتی خونشان بر‬ ‫خاک وطن پاشیده نشد و حتی پیکرشان در اغوش مادران منتظرشان ارام نگرفت و حتی‬ ‫تابوتشان بر دوش برادران و همکالسی هایشان تشییع نشد‪ .‬کاروان زیبایشان به اوج اسمان‬ ‫ایران رسید‪ ،‬اما به مقصد نرسید و صاعقه ای شد تا قلب ملت ما را تا همیشه بسوزاند‪ .‬چگونه‬ ‫برای همه عزیزان پرواز اوکراین‪ ،‬از دانش��جویان دانشگاه های شریف و امیرکبیر و تهران‪ ،‬تا‬ ‫سایر مسافرانی که هرکدام به امیدی کمر سفر بسته بودند‪ ،‬عزاداری کنیم که شایسته انها‬ ‫و تس�لای دل همه داغدیدگان باش��د؟ غم حادثه و خش��م از کتمان خبر‪ ،‬در وجود همه ما‬ ‫بیداد می کند و بیش از هرزمان دیگری دلمان می خواهد که یکدیگر را تسلی دهیم‪ .‬دلمان‬ ‫می خواهد جایی در محوطه ای دانشگاهی‪ ،‬جمع شویم و با صدای بلند به مردم عزادار ایران‪،‬‬ ‫به همه داغداران پرواز اوکراین و به نخبگان دلسوخته ای که همکالسی هایشان را از دست‬ ‫داده اند‪ ،‬بگوییم‪ :‬تسلیت!‬ ‫بگویی��م در ای��ن ایام که مدام داغ بر داغ می نهیم و حتی احتمال حمله دش��من هم از ما‬ ‫ش��هید می گیرد‪ ،‬نیاز به همدل��ی و دانایی و تدبیر داریم‪ ...‬و اینها همه نزد شماس��ت که را‬ ‫اینده ایرانید‪».‬‬ ‫ابراز همدردی عادل فردوسی پور‬ ‫با مردم ایران‬ ‫عادل فردوس��ی پور پس از اتفاقات تلخ رخ داده که منجر به از‬ ‫دس��ت رفتن جمعی از هموطنان مان شد‪ ،‬با نگارش یادداشتی‬ ‫کوتاه با بازماندگان انها و مردم ایران ابراز همدردی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فردوس��ی پور در این یادداش��ت که با عنوان‬ ‫«سال سخت؛ سال رنج و حرمان و فقدان» نوشته‪ ،‬اورده است‪:‬‬ ‫هجوم بی امان مصیبت در س��الی که می گذرد سخت براشفته‬ ‫و غمگین م��ان کرده اس��ت‪ .‬هیچ چیز از درد فق��دان تک تک‬ ‫عزیزانمان نمی کاهد مگر عشق و همدلی شما هموطنان عزیزی که همواره در دشواری ها‬ ‫کنار یکدیگر بوده اید‪ .‬امید که مسئوالن با مهر و شفقت بر رنج و زخم هایی که فزونی یافته‪،‬‬ ‫مرهم گذارند‪ .‬مردم بزرگ ایران تسلیت و همدردی مرا پذیرا باشید‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫فردوس��ی پور پیش تر با نگارش دل نوشته ای برای شهادت سردار سلیمانی‪ ،‬در روز تشییع‬ ‫پیکر ان ش��هید بزرگوار در کرمان تاسف عمیق خود را برای از دست دادن همشهری خود‬ ‫ابراز کرده بود‪.‬‬ ‫چاپ بیش از ‪ ۱۵۰۰‬عنوان کتاب‬ ‫با موضوع ایران در هند‬ ‫رایزن فرهنگی ایران دردهلی نو از چاپ بیش از ‪ ۱۵۰۰‬کتاب با موضوع ایران در کش��ور‬ ‫هن��د خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدعلی ربانی در حاش��یه حضور ایران در بیس��ت و‬ ‫هشتمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی نو‪ ،‬در خصوص سابقه فرهنگی دو کشور هند و ایران‬ ‫صحب��ت کرد و گفت‪ :‬در هند بیش از ‪ ۱۵۰۰‬عنوان کتاب با موضوع ایران به چاپ رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواری��م چاپ عناوین کتاب های ایران��ی در هند نیز افزایش یاب��د‪ .‬در ادامه این‬ ‫نشس��ت س��االریان‪ ،‬مس��ئول غرفه ایران دردهلی نو در خصوص ویژگی ها‪ ،‬زمان‪ ،‬مکان و‬ ‫ظرفیت های نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران به عنوان بزرگ ترین نمایش��گاه کتاب در‬ ‫منطقه توضیحاتی را برای حاضران در نشس��ت ارائه ک��رد و گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫موجود در نشر ایران از همه ناشران و موسسات نشر در هند دعوت می کنیم تا در نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسبت‬ ‫درگذشت ایت اهلل رسولی محالتی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!