روزنامه صمت شماره 1446 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1446

روزنامه صمت شماره 1446

روزنامه صمت شماره 1446

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫‪ ۲۳‬دانش اموخته دانشگاه های ایران در میان جان باختگان هواپیمای اوکراین‬ ‫پرواز ارزوها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1446‬پیاپی ‪2764‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از من بپرس‬ ‫ ای؟‬ ‫ه‬ ‫کرد‬ ‫چه‬ ‫کشورت‬ ‫برای‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دالرهای نفتی رشد‬ ‫ بهره وری ایران را‬ ‫پایین اورد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی توان دنبال‬ ‫ایا م ‬ ‫افزایش معنی دار‬ ‫بهره وری بود؟‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪4‬‬ ‫شیوه مالیات ستانی‬ ‫مشکل دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫موضوع مهم‬ ‫افزایش کارایی‬ ‫‪10‬‬ ‫فرصت‬ ‫اعتالى معماری‬ ‫‪13‬‬ ‫فرمول بهره وری‬ ‫کار انجام می شود خروجی مورد انتظار به دست نمی اید‬ ‫توجه به نیروی انسانی الزمه بهره وری‬ ‫تحریم نفت‪ ،‬بهره وری را رشد می دهد‬ ‫بانک ها در پی بهره وری باشند‬ ‫بهره وری‪ ،‬حرف اول و اخر برای ماندگاری است‬ ‫توسعه ریلی حساب شده باشد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫خط خطی های بودجه روی تابلوی بهره وری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫ضرب المثل انگلیس��ی زبانی است که می گویند امریکایی ها بیشتر‬ ‫اس��تفاده می کنند و از قول جان اف کندی‪ ،‬یکی از رئیسان جمهوری‬ ‫پیشین امریکا‪ ،‬بارها این جمله‪ ،‬این ور و ان ور به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫‪Ask not what your country can do for you‬‬ ‫– ‪ask what you can do for your country‬‬ ‫(نپرس کشورت چه کاری می تواند برای تو انجام دهد‪،‬‬ ‫بپرس تو برای کشورت چه می توانی انجام دهی)‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫این ب��ار نمی خواهم از جنابعالی و هیات دول��ت محترم و محترمه‬ ‫بپرسم چه کاری برای من و مردم انجام داده اید؟‬ ‫می خواه��م از قول ش��ما‪ ،‬از خ��ودم و امثال خودم بپرس��م ما برای‬ ‫کشورمان چه کاری انجام داده ایم و چه کاری می توانیم انجام دهیم؟‬ ‫می خواه��م بگویم ما گاهی فک��ر می کنیم هر کس همین کاری که‬ ‫انج��ام می دهد کفایت می کند‪ ،‬در حالی که دانش بهره وری می گوید‬ ‫نه‪ ،‬کفایت نمی کند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ف��رض را بر این بگذاریم که من و بس��یاری از م��ردم‪ ،‬نمی دانیم که‬ ‫عالوه بر کار عادی و مس��ئولیت روزانه ای ک��ه به عهده داریم‪ ،‬چه کار‬ ‫مهمی می توانیم انجام دهیم که برای کشور و مردمی که دوست شان‬ ‫داریم دارای اهمیت باشد و اثرگذاری مناسب داشته باشد‪.‬‬ ‫خب در این شرایط پس شما باید به ما یاد بدهید که برای کشورمان‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری و هیات محترم دولت‬ ‫این وظیفه حاکمیت است که به من و همه مردم اموزش دهد که با‬ ‫چگونه کار کردن‪ ،‬می توان بهره وری را باال برد و س��طح رفاه و خدمات‬ ‫اجتماع��ی را به حد مناس��ب و در ش��ان و اندازه یک ملت کهنس��ال‬ ‫تاریخی رساند‪.‬‬ ‫اموزش در هر س��رزمینی مقدمه دس��تیابی به پیروزی های بیشتر‬ ‫و اینده بهتر است‪.‬‬ ‫اگر امروز مردم ژاپن با بمب های اتمی امریکایی که بر سرشان نازل‬ ‫شد‪ ،‬توانسته اند تلفن پاناسونیک را روی میز ریاست جمهوری ایاالت‬ ‫متح��ده قرار دهند و بیش از ‪ 50‬درصد بازار خودرو امریکا را در اختیار‬ ‫بگیرند و الستیک ژاپنی‪ ،‬پرفروش ترین الستیک در کشوری باشد که‬ ‫روزی بر انها بمب ریخته‪ ،‬به همت سیاس��تمدارانی اس��ت که به جای‬ ‫هر گونه شعار از شعور بهره گرفته اند و ملت شان را به سمت بهره وری‬ ‫بیشتر و تالش برای موفقیت راهنمایی کرد ه و اموزش را سرلوحه همه‬ ‫برنامه های کشور قرار داده اند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫سردار س��لیمانی نشانه خوبی از مردی است که بنا به گزارش هایی‬ ‫که این روزها از سیما پخش می شود‪ ،‬هرگز از خودش نپرسید کشورت‬ ‫چه کاری می تواند برای تو انجام دهد؟ دنبال گرفتن کاغذ پاره عنوان‬ ‫دکتری نبود‪ ،‬دنبال پس��ت و مقام نبود‪ ،‬عضو ‪ 10‬هیات مدیره نش��د‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ده ها ش��رکت صوری نبود‪ ،‬از ارتباط��ات خود برای فک و‬ ‫فامی��ل بهره نبرد‪ ،‬ب��رای دامادش مجوز واردات اتومبیل لکس��وس و‬ ‫کنجاله نگرفت‪ ،‬فرزندانش از بورس��یه در لس انجلس بهره نگرفتند و‬ ‫خودش از دیوار س��فارت باال نرفت‪ ،‬برای همسرش زمین و وام صوری‬ ‫با عنوان خیریه درست نکرد‪ ،‬در شمال و جنوب و لواسانات و کرمان و‬ ‫یزد ویال نساخت و مزرعه علم نکرد و گاو و گوسفند و بوقلمون پرورش‬ ‫نداد‪ ،‬مجوز کارخانه نگرفت و شهرک صنعتی تصرف نکرد و وارد بازی‬ ‫خصولتی ها نشد و بانک علم نکرد و صبحانه کاری با این و ان نخورد و‬ ‫سهمیه ارزی نگرفت و در بازار ازاد نفروخت‪.‬‬ ‫ام��ا در ظاه��ر بارها از خودش پرس��یده که تو برای کش��ورت چه‬ ‫می توانی انجام دهی و پاس��خ داده‪ ،‬کاری را که از جوانی اغاز کرده ام تا‬ ‫لحظه شهادت دنبال می کنم و چنین است که جان در دست می گیرد‬ ‫و به اعتقاداتش پایبند می ماند‪ .‬او ‪ 40‬سال در گمنامی جنگید و در ‪4 ،3‬‬ ‫سال اخیر بنا به ضرورت و سیاست‪ ،‬از پستو خارج و نامی رسانه ای شد‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد جامعه بدرقه کننده او در روزهای تاریخی ش��هادتش‪ ،‬دی‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬نامش را ‪ ۵‬سال پیش نشنیده بودند‪ ،‬اما وقتی شنیدند و دیدند‬ ‫که با همه عزتی که نزد مس��ئوالن حاکمیت و صاحبان قدرت داشته‪،‬‬ ‫از کمترین مواهب بهره برده اس��ت‪ ،‬دل به تفکر اریو برزنی و شجاعت‬ ‫رستم گونه و تیرکمان ارش وارش سپردند و به یاد نام هایی که در ذهن‬ ‫دارند از امامقلی خان بوشهری تا ستارخان تبریزی‪ ،‬از باقرخان اذری‬ ‫غیرتمند تا ابومس��لم خراسانی‪ ،‬از مالک اش��تر و مختار ثقفی تا خون‬ ‫سرخ بابک خرمدین و در امتداد تاریخ به نام های ماندگار بیش از تاریخ‬ ‫در ش��اهنامه هزار مردان فردوسی که عروج دل خستگان بوده‪ ،‬دریای‬ ‫بیکران حضوری شدند که در ذهن تاریخ جهان ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫مردم اهواز‪ ،‬بوی فاضالب را فراموش کردند و س��یل جمعیت‪ ،‬سیل‬ ‫اب را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫مردم مش��هد‪ ،‬دردهای ناش��ی از ت��ورم و بنزین و گران��ی را نادیده‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫م��ردم تهران‪ ،‬ه��وای الوده در طبیعت و سیاس��ت‪ ،‬مرگ فرزندان‪،‬‬ ‫زن��دان یاران را فراموش کردند‪ .‬مردم کرمان‪ ،‬جان های عزیزانی دیگر‬ ‫را برای بدرقه یکی از عزیزترین های خود نثار کردند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫فرصتی تاریخی فراهم ش��ده که از خودمان بپرسیم‪ ،‬برای این ملت‬ ‫و ای��ن مملکت چه کرده ایم؟ ه��ر روز صبح که از خواب برمی خیزیم و‬ ‫یا علی می گوییم و از خانه بیرون می اییم‪ ،‬بپرس��یم امروز می خواهیم‬ ‫ب��رای ایران چ��ه کنیم؟ در بروکراس��ی اداری چه نقش��ی را به عهده‬ ‫بگیریم؟ بازیچه قانون های خودس��اخته باش��یم ی��ا خدمتگزار مردم‬ ‫گرفتار ش��ویم؟ با موتورسیکلت های خود به پیاده رو بزنیم و هر لحظه‬ ‫نق��ض قوانین کنیم و ورود ممن��وع برویم یا مقید ب��ه قانون بمانیم؟‬ ‫می خواهیم ش��عار دهیم یا از شعور بهره بگیریم؟ به جای چند دقیقه‬ ‫خدمت‪ ،‬چند ساعت کار پاک انجام دهیم و بهره وری را باال ببریم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اموزش نیاز ماست‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور بس��یاری از کارشناس��ان و فع��االن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬برای باال بردن تولید دو راه داریم؛ یا باید‬ ‫س��رمایه را افزایش دهیم و نیروی کار را مدیریت‬ ‫کنیم یا ت�لاش کنیم با همان ش��رایط و امکانات‬ ‫پیشین میزان تولید را باال ببریم‪ .‬بخش دوم همان‬ ‫تعریف بهره وری است‪ .‬یعنی با همان شرایط قبلی‬ ‫تولید و ارزش اقتصادی را افزایش دهیم‪ .‬بهره وری‬ ‫یعنی تولیدی قدرتمند‪ ،‬بارور و مولد‪ .‬این شاخص‬ ‫به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد و انسان از همان ابتدا‬ ‫به دنبال این بوده که با کمترین امکانات بیشترین‬ ‫سود را ببرد‪ .‬بسیاری از تحلیلگران معتقدند پایین‬ ‫بودن س��طح به��ره وری در یک جامع��ه عالوه بر‬ ‫کاه��ش تولید ناخالص مل��ی‪ ،‬باعث بر هم خوردن‬ ‫موازنه تجاری‪ ،‬پایین امدن نر خ رش��د و حتی باال‬ ‫بردن ام��ار تورم و بیکاری می ش��ود‪ .‬بهره وری در‬ ‫ی کار‪،‬‬ ‫ش��اخص های مختلفی مانند سرمایه‪ ،‬نیرو ‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬انرژی و فناوری محاس��به می ش��ود تا‬ ‫ص کل بهره وری در اقتصاد کشور‬ ‫در نهایت ش��اخ ‬ ‫مشخص شود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۴۴‬خورشیدی ایران‬ ‫باوجود فقدان تش��کیالت بهره وری در کش��ور به‬ ‫عضویت س��ازمان بهره وری اسیا (‪ )APO‬درامد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۷‬مجلس ش��ورای اسالمی تمدید‬ ‫عضویت ایران در سازمان بهره وری اسیایی را مورد‬ ‫تصویب ق��رار داد و وزارت صنایع س��نگین وقت‪،‬‬ ‫مس��ئولیت دبیرخان��ه ای ان را بر عه��ده گرفت تا‬ ‫تشکیالت بهره وری به طور مستقل در سال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫راه اندازی ش��ود‪ .‬این سوابق نشان می دهد مفهوم‬ ‫بهره وری ب��رای اقتصاد ایران چن��دان هم غریب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه در برنامه های توس��عه ای‬ ‫مختل��ف بعد از انقالب هدف گذاری هایی در حوزه‬ ‫بهره وری انجام ش��ده که با عملکرد واقعی ایران در‬ ‫حوزه بهره وری فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به برنامه های توسعه ای‬ ‫ای��ن مفهوم برای نخس��تین ب��ار در برنامه دوم‬ ‫توس��عه مط��رح ش��د و از ان پس این ش��اخص با‬ ‫نوس��ان هایی روند صعودی اما نامحس��وس خود‬ ‫را در اقتص��اد ایران اغاز ک��رد‪ .‬برنامه های تعریف‬ ‫ش��ده برای این ش��اخص مهم اقتصادی در برنامه‬ ‫چهارم توسعه از اهداف عقب ماند و در برنامه پنجم‬ ‫توسعه نیز اهداف شاخص بهره وری‪ ،‬از حالت کمی‬ ‫خارج شد و شکلی کیفی گرفت‪ .‬براساس ماده ‪۷۹‬‬ ‫برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬مقرر شد سهم بهره وری در‬ ‫رش��د اقتصادی به یک سوم برسد و همه نهاد های‬ ‫اجرایی نیز موظف شدند از سال دوم شروع برنامه‬ ‫پنجم گزارش تغییرات حاصل در میزان بهره وری‬ ‫و اثر ان بر رش��د اقتصادی مربوط به بخش خود را‬ ‫به طور مستمر منتش��ر کنند‪ .‬همچنین مقرر شد‬ ‫همه نهادها سیاس��ت ها و متغیره��ای اثرگذار بر‬ ‫رشد بهره وری را شناسایی کنند تا در نهایت اثر ان‬ ‫در نهادها و س��ازمان های مختلف کشور با رشدی‬ ‫صع��ودی همراه ش��ود‪ .‬در بند الف م��اده ‪ ۵‬قانون‬ ‫انبارداری (وزارت راه و شهرس��ازی) نیز به ترتیب‬ ‫‪ –۵.۳‬و ‪ –۱.۷‬درص��د عملکرد رش��د بهره وری در‬ ‫برنامه پنجم توس��عه به ثبت رس��یده که در برنامه‬ ‫شش��م توسعه ‪ ۲.۸‬و ‪ ۲.۱‬درصد هدف گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ اخرین بخش نیز ارتباطات (وزارت ارتباطات‬‫و فن��اوری اطالع��ات) اس��ت که عملکرد رش��د‬ ‫به��ره وری این بخش در برنامه پنجم توس��عه ‪۶.۴‬‬ ‫درص��د به ثبت رس��یده و هدف گ��ذاری برای این‬ ‫بخش در برنامه شش��م توس��عه ‪ ۶.۵‬درصد اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ عملکرد رش��د بهره وری بخش سایر خدمات‬‫در برنامه پنجم توس��عه نی��ز ‪ – ۰.۷‬درصد محقق‬ ‫ش��ده و برای برنامه ششم توس��عه نیز ‪ ۰.۸‬درصد‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله جدی با استانداردهای جهانی‬ ‫برنامه ششم توسعه هم امده است‪« :‬دستگاه های‬ ‫اجرایی و نیروهای مس��لح مکلفند برای محور قرار‬ ‫دادن رش��د بهره وری در اقتص��اد‪ ،‬ضمن اجرایی‬ ‫کردن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود‪،‬‬ ‫تمهیدات الزم را اندیشیده و گزارش ساالنه ان را به‬ ‫سازمان ملی بهره وری ایران ارائه کنند‪».‬‬ ‫بهره وری دوباره دچار نوس��ان شد‪ .‬رشد بهره وری‬ ‫نیروی کار در ‪ 4‬سال نخست برنامه پنجم به میزان‬ ‫‪ -۰.۶‬درصد‪ ،‬رش��د بهره وری سرمایه ‪ -۲.۹‬درصد‪،‬‬ ‫رش��د به��ره وری کل عوامل تولی��د ‪ -۱.۹‬درصد و‬ ‫س��هم بهره وری عوامل تولید در رش��د اقتصادی‬ ‫صفر گزارش شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی ‪ ۵‬برنامه توس��عه بعد از انقالب نش��ان‬ ‫می ده��د در برنامه اول توس��عه که در س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬ت��ا ‪ ۱۳۷۲‬به اجرا درامد‪ ،‬رش��د بهره وری‬ ‫نیروی کار ‪ ۴.۲‬درصد‪ ،‬رش��د بهره وری س��رمایه ‪۵‬‬ ‫درصد‪ ،‬رشد بهره وری کل عوامل تولید ‪ ۴.۴‬درصد‬ ‫و سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی‬ ‫‪ ۶۴‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در برنامه دوم توسعه که در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۷۴‬تا ‪ ۱۳۷۸‬به اجرا درامد‪ ،‬رش��د‬ ‫بهره وری نیروی کار ‪ -۰.۴‬درصد‪ ،‬رش��د بهره وری‬ ‫س��رمایه ‪ ۰.۲‬درصد‪ ،‬رش��د به��ره وری کل عوامل‬ ‫تولید ‪ -۰.۱‬درصد و س��هم به��ره وری کل عوامل‬ ‫تولید از رش��د اقتصادی صفر درصد گزارش شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در برنامه سوم توسعه وضعیت بهره وری به‬ ‫نسبت برنامه دوم اندکی بهبود یافت‪ ،‬به طوری که‬ ‫در برنامه س��وم که در سال های ‪ ۱۳۷۹‬تا ‪ ۱۳۸۲‬به‬ ‫اجرا گذاشته شد؛ رش��د بهره وری نیروی کار ‪۲.۱‬‬ ‫درصد‪ ،‬رش��د بهره وری س��رمایه ‪ ۱.۲‬درصد‪ ،‬رشد‬ ‫به��ره وری کل عوامل تولید ‪ ۱.۴‬درصد و در نهایت‬ ‫س��هم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی‬ ‫‪ ۲۸‬درصد گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬در برنامه چهارم‬ ‫توس��عه که در س��ال های ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۸۸‬به اجرا‬ ‫درامد‪ ،‬رشد بهره وری نیروی کار ‪ ۲.۹‬درصد‪ ،‬رشد‬ ‫بهره وری س��رمایه ‪ -۰.۲‬درصد‪ ،‬رش��د بهره وری‬ ‫کل عوامل تولید ‪ ۱.۱‬درصد و س��هم بهره وری کل‬ ‫عوامل تولید در رش��د اقتص��ادی ‪ ۲۵‬درصد اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬البته این شاخص ها متاثر از بهای نفت ‪۱۲۰‬‬ ‫دالری بوده است‪ .‬در برنامه پنجم وضعیت شاخص‬ ‫براس��اس تقس��یم بندی س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬هدف گذاری س��ازمان های اجرایی‬ ‫برای شاخص بهره وری به این شرح است‪:‬‬ ‫ عملکرد رش��د بهره وری تمامی سازمان های‬‫اجرایی در برنامه پنجم توس��عه‪۰.۴۷ ،‬درصد کل‬ ‫اقتصاد بوده و متوس��ط رشد س��االنه بهره وری در‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ۲.۸ ،‬درصد هدف گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ عملکرد رش��د بهره وری بخش کش��اورزی در‬‫برنام��ه پنجم توس��عه ‪ ۲.۹‬درصد محقق ش��ده و‬ ‫هدف گذاری این بخش در برنامه شش��م رقم ‪۳.۲‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫ عملکرد رش��د بهره وری بخ��ش نفت (وزارت‬‫نف��ت) در برنامه پنجم ‪ ۴.۹‬درصد محقق ش��ده و‬ ‫در برنامه ششم توسعه عملکرد رشد بهره وری این‬ ‫بخش ‪ ۱.۸‬درصد هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫ عملک��رد رش��د بهره وری بخش ه��ای معدن‬‫و صنع��ت (وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت) در‬ ‫برنامه پنجم توس��عه به ترتی��ب ‪ ۱.۹‬و ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫محقق شده و در برنامه ششم توسعه ارقام ‪ ۲.۴‬و ‪۲‬‬ ‫درصدی برای این دو بخش پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ در بخش ه��ای اب‪ ،‬ب��رق و گاز (وزارت نف��ت‬‫و نیرو) عملکرد رش��د بهره وری در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه ‪ ۲‬درصد هدف گذاری ش��ده‪ ،‬در حالی که‬ ‫در برنامه پنجم تنها ‪ ۱.۹‬درصد تحقق یافته است‪.‬‬ ‫‪ -‬در بخش ه��ای س��اختمان و حمل ونق��ل و‬ ‫‹ ‹بررسی‪ 5‬برنامه توسعه‬ ‫‹ ‹سهم سازمان های اجرایی در برنامه‬ ‫ششم‬ ‫باوجود این تاکیدات هنوز امارها رشد مورد نظر‬ ‫در برنامه های توسعه ای را نشان نمی دهد و اقتصاد‬ ‫ما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله جدی دارد‪.‬‬ ‫گ��زارش ش��اخص های به��ره وری کش��ور که‬ ‫برمبن��ای س��ال پای��ه ‪ ۱۳۹۰‬تهیه ش��ده حاکی‬ ‫از ان اس��ت ک��ه ارزیابی ش��اخص های بهره وری‬ ‫موی��د وضعیت نه چندان مس��اعد به��ره وری در‬ ‫کش��ور است‪ ،‬به طوری که رش��د ساالنه ان در این‬ ‫دوره پایدار نبوده اس��ت‪ .‬حال باتوجه به سهم ‪۳۵‬‬ ‫درص��دی بهره وری از رش��د اقتص��ادی در برنامه‬ ‫شش��م توس��عه کش��ور‪ ،‬باید برای بهبود عملکرد‬ ‫گذشته تمهیدات الزم اندیشیده شود‪ .‬بدون شک‬ ‫ارتق��ای بهره وری نیازمند حرکتی ملی اس��ت که‬ ‫تنها با مشارکت همگانی امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫ام��روزه رقابت در عرصه تولی��د و تجارت جهان‬ ‫به واسطه کمرنگ ش��دن مرزهای اقتصادی ابعاد‬ ‫دیگری یافته و کوش��ش در جهت بهبود و ارتقای‬ ‫بهره وری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگر بهب��ود بهره وری مس��تلزم به فعل‬ ‫دراوردن توان بالقوه است‪ ،‬از این رو این حرکت به‬ ‫یک ابزار محرک نیاز دارد و مناس��ب ترین محرک‪،‬‬ ‫رقابت در صحنه بازارهای داخلی و خارجی است؛‬ ‫بنابراین می توان گف��ت در جهان امروز بهره وری‬ ‫تقریب��اً مت��رادف با پیش��رفت اس��ت و باتوجه به‬ ‫محدود بودن منابع کشورها‪ ،‬بهره وری بیشتر یک‬ ‫ضرورت برای ارتقای اس��تاندارد زندگی یک ملت‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬از س��وی دیگر باتوجه به ترکیب‬ ‫س��نی جمعیت ایران که جمعی��ت مصرف کننده‬ ‫هس��تند‪ ،‬ن��رخ بیکاری به نس��بت باال‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫نک��ردن از ظرفیت کام��ل واحده��ای تولیدی و‬ ‫نبود س��اختارهای مناس��ب در بیشتر بخش های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬توج��ه به بهب��ود به��ره وری و ارتقای‬ ‫ان در همه س��طوح به عنوان زمینه س��از توس��عه‬ ‫و پیش��رفت اقتصادی‪ ،‬ضرورت��ی اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬دانش اموخته دانشگاه های ایران در میان جان باختگان هواپیمای اوکراین‬ ‫باز هم یک خبر تل��خ دیگر؛ مردم ایران صبح روز‬ ‫چهارش��نبه را هم با خبر تلخ دیگ��ری اغاز کردند‪.‬‬ ‫خبره��ای تل��خ و غمبار ک��ه یکی پ��س از دیگری‬ ‫می این��د‪« .‬ی��ک هواپیمای بوئین��گ ‪۷۳۷-۸۰۰‬‬ ‫متعلق به ش��رکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال‬ ‫با عالمت ثبت ‪ VR-PSR‬که با ش��ماره پرواز ‪۷۵۲‬‬ ‫در س��اعت ‪ 6:12‬چهارش��نبه‪ ۱۸ ،‬دی از ف��رودگاه‬ ‫ام��ام خمینی (ره) ب��ه مقصد کی یف پ��رواز کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬پس از قطع ارتباط ب��ا بخش کنترل ترافیک‪،‬‬ ‫در س��اعت ‪ 6:18‬حوالی صباش��هر از توابع اس��تان‬ ‫تهران س��قوط کرد‪ .‬این هواپیما دارای ‪ ۱۷۹‬مسافر‬ ‫و خدم��ه پروازی بود و بررس��ی های اولیه حاکی از‬ ‫جان باختن تمام سرنشینان هواپیماست‪ ».‬خبری‬ ‫هولناک که به س��رعت روی خروجی خبرگزاری ها‬ ‫و ش��بکه مجازی دست به دست ش��د‪ .‬گزارش های‬ ‫تصویری س��قوط هواپیما و انتش��ار اسامی و هویت‬ ‫جانباخت��گان اوج فاجع��ه را نمایان تر کرد‪ .‬از ‪۱۷۹‬‬ ‫مس��افر و خدم��ه پ��روازی‪ ۱۴۷ ،‬نف��ر ایرانی و ‪۳۲‬‬ ‫نفر اتباع دیگر کش��ورها بودن��د‪ ۲۳ .‬دانش اموخته‬ ‫دانش��گاه های ای��ران از جمل��ه صنعتی ش��ریف‪،‬‬ ‫امیرکبی��ر‪ ،‬عل��م و صنع��ت و خواج��ه نصیرالدین‬ ‫طوسی هم در حادثه س��قوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫ج��ان خود را از دس��ت دادند؛ جوان��ان نخبه ای که‬ ‫بعد از س��ال ها درس خواندن و وارد دانشگاه شدن‬ ‫ی کردن مس��یر س��خت دریاف��ت پذیرش از‬ ‫و ط�� ‬ ‫دانش��گاه یک کش��ور دیگر و دریافت ویزا و تامین‬ ‫هزین��ه تحصی��ل‪ ،‬ب��ا ارزوی اینده ای بهتر س��وار‬ ‫هواپیمایی ش��دند که بعد از چند س��اعت س��قوط‬ ‫و دیگ��ر هیچ! در این بین اس��امی زوج نخبه ای هم‬ ‫دیده می ش��ود که هفته گذشته عقدشان را جشن‬ ‫گرفتند‪ .‬ارش پورضرابی‪ ،‬کارشناس��ی مهندس��ی‬ ‫کامپیوت��ر و دارای مدال ط�لای المپیاد کامپیوتر‬ ‫و پون��ه گرجی‪ ،‬کارشناس��ی مهندس��ی کامپیوتر‬ ‫پرواز ارزوها‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬علت‬ ‫سقوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬اتش سوزی در قسمت‬ ‫موتور هواپیما بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�لیت رئیس�ان جمهوری ای�ران و‬ ‫اوکراین‬ ‫دانشگاه شریف‪ .‬حمیدرضا س��تاره کوکب ورودی‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬کارشناس��ی ارش��د مهندس��ی مکانی��ک‪،‬‬ ‫مهدی اسحاقیان درچه ورودی ‪ ۱۳۹۲‬کارشناسی‬ ‫مهندس��ی مکانیک‪ ،‬ایمان اقابال��ی ورودی ‪۱۳۸۹‬‬ ‫کارشناسی مهندس��ی برق‪ ،‬محمد الیاسی ورودی‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬کارشناس��ی مهندس��ی مکانی��ک‪ ،‬میالد‬ ‫قاسمی ورودی ‪ ۱۳۸۹‬کارشناسی ارشد مدیریت و‬ ‫ورودی ‪ ۱۳۸۴‬کارشناسی مهندسی برق‪ ،‬الناز نبی‬ ‫ورودی ‪ ۱۳۹۲‬کارشناس��ی ارشد مدیریت‪ ،‬محمد‬ ‫امین بیروتی ورودی ‪ ۱۳۹۲‬مهندس��ی کامپیوتر‪،‬‬ ‫زهرا حس��نی س��عدی ورودی ‪ ۱۳۹۲‬کارشناسی‬ ‫فیزیک‪ ،‬امیر اش��رفی حبیب ابادی ورودی ‪۱۳۹۲‬‬ ‫کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک‪ ،‬محمد صالحه‬ ‫ورودی ‪ ۱۳۸۹‬کارشناس��ی ارش��د مهندسی برق و‬ ‫غزل نوریان ورودی ‪ ۱۳۹۱‬کارشناس��ی مهندسی‬ ‫علم م��واد و منص��ور اثنی عش��ری ورودی ‪۱۳۹۱‬‬ ‫کارشناسی ارشد مهندس��ی عمران از دیگر دانش‬ ‫اموختگان جان باخته دانش��گاه ش��ریف هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن س��قوط هواپیم��ا محمدحس��ین و زینب‬ ‫اس��دی الری نیز ج��ان خود را از دس��ت دادند‪ .‬این‬ ‫خواه��ر و ب��رادر فرزن��دان محس��ن اس��دی الری‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران و‬ ‫مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداش��ت‬ ‫بودند‪ .‬دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر نی��ز با صدور‬ ‫پیام��ی خبر از درگذش��ت ‪ ۶‬دانش اموخته خود در‬ ‫این س��انحه هوایی داد‪ .‬محمدحسین ساکت رتبه‬ ‫س��وم کنکور دکتری از دانش��کده راه اهن دانشگاه‬ ‫علم و صنعت نیز در میان کشته ش��دگان س��انحه‬ ‫سقوط هواپیمای مس��افربری اوکراین بود‪ .‬شادی‬ ‫جمشیدی از دانشکده مهندسی پلیمر‪ ،‬الما اوالدی‬ ‫و فراز فلس��فی از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر‬ ‫و پریناز قادر پناه از دانش��کده مهندسی نساجی از‬ ‫دیگر دانش اموختگان جان باخته این دانش��گاه در‬ ‫سانحه هوایی چهارشنبه گذشته بودند‪ .‬همچنین‬ ‫اروین مرت��ب دانش اموخته س��ال ‪ ۸۸‬دانش��گاه‬ ‫صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به همراه همسر‬ ‫خود ایدا فرزانه در این سانحه هوایی جان خود را از‬ ‫دس��ت دادند‪ .‬پدرام جدیدی دانش اموخته مقطع‬ ‫کارشناس��ی ارشد مهندس��ی عمران در سال ‪ ۹۵‬از‬ ‫دیگر جانباختگان این سانحه هوایی بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ش��رکت بوئینگ در واکنش به س��قوط یکی‬ ‫دیگر از هواپیماهای مس��افربری خود اعالم کرد در‬ ‫حال جمع اوری اطالعات بیشتر از این حادثه است‪.‬‬ ‫قاسم بی نیاز‪ ،‬رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬رئیس جمه��وری درپ��ی س��قوط‬ ‫هواپیم��ای مس��افربری اوکراین��ی ضم��ن اب��راز‬ ‫همدردی با خانواده های داغدیده‪ ،‬بر بررس��ی علت‬ ‫وقوع س��انحه و پیگیری قانون��ی الزم برای احقاق‬ ‫حق��وق بازمان��دگان تاکید کرد‪ .‬حس��ن روحانی‬ ‫روز چهارش��نبه در ای��ن پیام تس��لیت اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��انحه سقوط اندوهبار یک هواپیمای مسافربری‬ ‫اوکراینی در حوالی شهرس��تان شهریار تهران که‬ ‫منجر ب��ه جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز از‬ ‫جمله عده ای از جوانان دانشجو و سایر ملیت ها شد‪،‬‬ ‫موجب تاثر و تال��م خاطر گردید‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬الزم اس��ت همه نیروه��ای امدادی‪،‬‬ ‫انتظامی و نهاد های مسئول از جمله وزارتخانه های‬ ‫راه و شهرس��ازی و امور خارجه‪ ،‬ضمن شناس��ایی‬ ‫و تعیی��ن هوی��ت ج��ان باخت��گان و کاهش االم‬ ‫خانواده ه��ای این عزیزان‪ ،‬علت وقوع این س��انحه‬ ‫تاس��ف بار را بررس��ی کنند و پیگیری قانونی الزم‬ ‫ب��رای احقاق حقوق بازمان��دگان را به عمل اورند‪.‬‬ ‫به دنبال وقوع این س��انحه‪ ،‬رسانه های خارجی هم‬ ‫خبر دادند که ولودومیر زلنسکی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اوکراین س��فر خود به عمان را نیمه تمام گذاش��ت‬ ‫و در پیام��ی ب��ه خانواده های قربانی��ان این حادثه‬ ‫تس��لیت گفت و با انان ابراز همدردی کرد‪ .‬به گفته‬ ‫زلنسکی‪ ،‬سفارت اوکراین در ایران مشغول روشن‬ ‫س��اختن چگونگی وقوع این سانحه غم انگیز است‬ ‫و کنس��ول این کش��ور نیز در محل سقوط هواپیما‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫دالرهای نفتی‬ ‫رشد بهره وری‬ ‫ایران را‬ ‫پایین اورد‬ ‫یادداشت‬ ‫اقای رئیس جمهوری از‬ ‫من بپرس برای کشورت‬ ‫چه کرده ای؟‬ ‫کارنامه ناموفق بهره وری در برنامه های توسعه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وحید شقاقی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علوم اقتصادی‬ ‫به��ره وری همواره از ش��اخص هایی بوده که‬ ‫در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نقش‬ ‫بسزایی داشته اس��ت‪ .‬در دهه اخیر کشورهای‬ ‫صنعت��ی ح��دود ‪ ۵۰‬درصد رش��د تولید خود‬ ‫را از طری��ق بهره وری به دس��ت اورده اند و در‬ ‫کشورهای در حال توس��عه موفق مانند مالزی‬ ‫نی��ز به��ره وری س��هم قابل توجهی در رش��د‬ ‫اقتصادی داش��ته اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که س��هم بهره وری در رش��د اقتص��ادی ایران‬ ‫در مقایس��ه ب��ا دیگر کش��ورها پایی��ن بوده و‬ ‫این ش��اخص نقش قابل مالحظه ای در اقتصاد‬ ‫کش��ور نداشته اس��ت‪ .‬عواملی که باعث رشد و‬ ‫ارتقای بهره وری در اقتصاد یک کشور می شوند‬ ‫عبارتند از اتخاذ سیاست های درست اقتصادی‬ ‫مانند بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬مقابله با رکود‬ ‫تولید‪ ،‬کنترل تورم و نوس��انات قیمتی‪ ،‬حذف‬ ‫قوانین تج��اری محدودکننده و ثبات ارزی‪ .‬در‬ ‫کنار ان ارتقای کارامدی نظام اداری و کاهش‬ ‫بروکراس��ی های اضاف��ی‪ ،‬کارامدس��ازی نظام‬ ‫علمی و اموزش��ی‪ ،‬اس��تفاده از نیروی انسانی‬ ‫ماه��ر و تاکید ب��ر بهره برداری از س��رمایه های‬ ‫انس��انی از جایگاه مهمی برخوردار اس��ت‪ .‬در‬ ‫ایران وابس��تگی بی��ش از حد کش��ور به پول‬ ‫نف��ت از اصلی تری��ن دالیل پایین امدن رش��د‬ ‫بهره وری اس��ت‪ .‬اقتصاد کش��ور ما در دهه های‬ ‫گذشته وابستگی شدیدی به درامدهای حاصل‬ ‫از صادرات نفت داش��ته و ای��ن عامل به نحوی‬ ‫موجب ش��ده ضعف های مدیریتی‪ ،‬سیاست ها‪،‬‬ ‫تصمیم ه��ا و اقدام های اش��تباه پوش��ش داده‬ ‫ش��ود و هیچ گاه احس��اس نیازی به استفاده و‬ ‫بهره برداری از دیگر سرمایه های کشور به وجود‬ ‫نیاید‪ .‬پس باید تالش کنیم با کاهش وابستگی‬ ‫کشور به نفت و گاز و از طرف دیگر برنامه ریزی‬ ‫اصولی برای بهره برداری از سرمایه های موجود‬ ‫ضعف بهره وری را جبران کنیم‪ .‬البته امیدواریم‬ ‫تحریم ه��ا نیز به نوعی س��بب خیر ش��ود و از‬ ‫وابس��تگی ما بکاهد‪ .‬در رش��د بهره وری اتخاذ‬ ‫سیاست های درس��ت و باثبات اقتصادی بسیار‬ ‫مهم اس��ت و توجه جدی به مقوله برنامه ریزی‬ ‫و ایجاد تس��اهل در روند س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی و داخلی بس��یار مه��م خواهد بود‪ .‬در‬ ‫بخش سرمایه نیز طوالنی بودن زمان طرح های‬ ‫عمرانی‪ ،‬انحصاری بودن برخی از حوزه ها و حتی‬ ‫فرس��ودگی ماش��ین االت در راه افزایش سطح‬ ‫بهره وری مش��کل ایجاد می کنن��د و باال بردن‬ ‫بهره وری نیروی کار نیز به دلیل متناسب نبودن‬ ‫تخصص ها و مش��اغل‪ ،‬ساختار سنتی اقتصاد و‬ ‫به روز نبودن اموزش ها با مشکل روبه رو است‪.‬‬ ‫هرچن��د این عامل در فاصله س��ال های ‪۱۳۷۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۸۰‬دچار روندی نزولی ش��د ک��ه می توان‬ ‫ش��رایط رکودی و شوک نفتی س��ال ‪ ۷۸‬را از‬ ‫دالیل ان دانست اما سیاست های موفقی مانند‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز و اقداماتی دیگر ازجمله‬ ‫ایجاد حس��اب ذخیره ارزی باعث شد شاخص‬ ‫بهره وری بار دیگر از س��ال ‪ ۸۰‬روندی صعودی‬ ‫به خود بگیرد‪ .‬اما این روند باتوجه به اهداف در‬ ‫نظر گرفته شده در سند چشم انداز کشور کافی‬ ‫نیست و برای سردمداری اقتصادی منطقه نیاز‬ ‫اس��ت به موضوع بهره وری نگاهی ویژه داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬کاربرد و اهمیت این مفهوم در اقتصاد‬ ‫جهانی هر روز بیش از پیش اش��کار می شود و‬ ‫حتی این روزها از این ش��اخص برای سنجش‬ ‫نظام ه��ای اقتص��ادی اس��تفاده می کنند و اگر‬ ‫هدف این اس��ت که ایران در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫راس اقتص��اد منطقه و حتی اس��یا قرار گیرد‬ ‫بای��د رویک��ردی ت��ازه و جام��ع در زمینه این‬ ‫ش��اخص ایج��اد و برای افزایش س��طح ان در‬ ‫تمام حوزه های اقتصادی تالش شود‪.‬‬ ‫همچنین در س��ند چش��م انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور‬ ‫(‪ )۱۳۸۴-۱۴۰۴‬بن��ا بر این اس��ت ک��ه ایران در‬ ‫عرصه اقتصاد‪ ،‬علم و فناوری پیش��تاز منطقه شود‬ ‫و در حوزه اقتصادی رس��یدن به متوس��ط رشد ‪۸‬‬ ‫درصدی در س��ال در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬برای‬ ‫دس��تیابی به این رشد ‪ ۸‬درصدی ساالنه دو محور‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ۵.۵ .‬درصد از ان باید از طریق‬ ‫انباش��ت س��رمایه و نیروی کار تامین شود و ‪۲.۵‬‬ ‫درصد باقیمانده به ش��اخصی تعلق گرفته که چه‬ ‫ازس��وی مسئوالن و چه مردم توجه چندانی به ان‬ ‫نمی ش��ود و ان «بهره وری» اس��ت؛ شاخصی که‬ ‫ام��روزه در عرصه اقتصاد جه��ان از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬به نحوی که امارها نشان می دهد‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته حدود ‪ ۵۰‬درصد رشد‬ ‫تولید خود را از ارتقای بهره وری به دست اورده اند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که این شاخص هنوز در ایران‬ ‫ان ط��ور که باید مورد توجه ق��رار نگرفته و جایگاه‬ ‫قابل قبولی ندارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫حرکت ایران به سوی‬ ‫تولید موتورهای برقی‬ ‫در مسیر‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫توسعه ریلی‬ ‫حساب شده باشد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بعد فرهنگی بهره وری در واحدهای صنعتی اهمیت ویژه دارد‬ ‫صبح ها وقتی در خیابان های شهر تردد داشته باشید و‬ ‫از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید‪ ،‬افراد زیادی‬ ‫را می بینید که با شتاب در حال رفتن به محل کار خود‬ ‫هس��تند و همین افراد را در انتهای روز خسته و واداده‬ ‫ب��دون لبخند‪ ،‬ب��ا صورت های درهم کش��یده‪ ،‬در حال‬ ‫بازگش��ت به خانه های ش��ان می بینید‪ .‬این صورت های‬ ‫خس��ته نش��ان از کاری دارد ک��ه در ط��ول روز انجام‬ ‫داده اند‪ .‬بس��یاری از ان ها از حجم کار و مشغله های ان‬ ‫گالیه دارند اینکه شغل ش��ان برای کار دیگری در طول‬ ‫روز فرصتی به انها نمی دهد‪ .‬البته افرادی هم هس��تند‬ ‫که به جای انجام وظایف شان‪ ،‬وقت کشی می کنند‪ .‬یکی‬ ‫از دوس��تان از زرنگی هم��کارش می گفت که خود را با‬ ‫خودرویش مش��غول می کند تا یک ساعت اضافه کاری‬ ‫برای خود ذخیره کند‪ .‬در این میان هم هستند افرادی‬ ‫که تمام روز را مش��غول وظایف شغلی خود هستند اما‬ ‫بازخ��ورد مطلوب و به��ره وری الزم را ندارند‪ .‬چرا؟ چرا‬ ‫صنعت کش��ور بهره وری الزم را ن��دارد؟ این وضعیت از‬ ‫کیفیت محص��والت و میزان رضایت مندی مش��تریان‬ ‫ملموس و قابل تشخیص است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بهره وری نیروی انسانی اولویت نخست‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پایه ه��ای فرهنگی کش��ور در حوزه فعالیت های صنعتی ضعیف اس��ت‪،‬‬ ‫ل ش��ان‬ ‫اموزش کاربردی هم نداریم و در عین حال برخی از افراد به شغ ‬ ‫عالقه ای ندارند(حتی برای داشتن شغل‪ ،‬سواد خود را پنهان می کنند) در‬ ‫این شرایط برای ایجاد به ره وری چه انتظاری می توان از صنعت داشت‬ ‫کار مفید با یک سلسله نتایج و داده های مشخص باشد‪.‬‬ ‫خیلی ها معترض هس��تند که کار زیادی دارند اما مهم‬ ‫این اس��ت که خروجی افراد چن��د درصد و چقدر روی‬ ‫عملکرد واحده��ای صنعتی و کس��ب وکارها تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان تاثیرگذاری هر فرد ب��ر عملکرد واحدش‬ ‫باید ارزیابی و سپس بهره وری اش محاسبه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف های اموزشی‬ ‫‹ ‹تاثیر فرهنگ بر بهره وری‬ ‫ساس��انی با اش��اره به ضعف های اموزش��ی و بیکاری‬ ‫پنهان در کش��ور‪ ،‬امار پایین بهره وری صنایع و س��ایر‬ ‫بخش ه��ا را ب��ا این مس��ائل مرتبط دانس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫امیررضا واعظی اش��تیانی‪ ،‬معاون پیشین وزیر صنایع و‬ ‫مع��ادن درباره بهره وری پایی��ن صنعت به بعد فرهنگی‬ ‫موضوع اش��اره کرد و به‬ ‫گف��ت‪ :‬فراموش نکنیم‬ ‫بهره وری‪ ،‬یک فرهنگ اس��ت؛ از این رو ضرورت دارد به‬ ‫این مقوله از بعد فرهنگی نگاه کنیم‪ .‬ایا در کشور از بعد‬ ‫فرهنگی به موضوع کار و تالش توجه ش��ده اس��ت؟ ایا‬ ‫کارها را باکیفیت و همراه با بازدهی انجام داده ایم؟ اگر‬ ‫پاسخ به این پرس��ش ها مثبت است‪ ،‬در کدام بخش ها‬ ‫بوده است و در این زمینه کجاها چالش داریم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬در کنار کارهای فرهنگی برای بهره وری باید‬ ‫گفت‪ ،‬اموزش ها هم کاربردی نیس��ت‪ .‬فارغ التحصیالن‬ ‫زیادی در کشور وجود دارد اما درصد قابل توجهی یعنی‬ ‫بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد انها‪ ،‬فاقد مهارت هس��تند چراکه‬ ‫اموزش های کاربردی ندیده اند‪ .‬زمانی یک فارغ التحصیل‬ ‫می تواند در رش��ت ه تحصیلی خود بهره وری داشته باشد‬ ‫به ویژه مهندس��ان در صنعت که مهارت ها با اموزش به‬ ‫انها منتقل ش��ده باشد‪ .‬اگر قرار است در صنعت نیروی‬ ‫کارامد داشته باشیم و بهره وری مورد انتظار ایجاد شود‬ ‫باید میان دانش��گاه و صنعت تعامل وجود داش��ته باشد‬ ‫‹ ‹وادادگی در اشتغالزایی‬ ‫واعظی اش��تیانی در ادامه با اش��اره به معضل بیکاری‬ ‫پنه��ان گفت‪ :‬درباره بهره وری نیروی انس��انی مهم تر از‬ ‫هم��ه عالقه ای اس��ت که افراد در به ی��ک حرفه دارند‪.‬‬ ‫به دلیل مشکالت اشتغال که در کشور وجود دارد به طور‬ ‫معمول افراد در شغلی قرار گرفته اند که به ان عالقه ای‬ ‫ندارند‪ .‬مسئولیت حرفه ای را می پذیرند چون نمی توانند‬ ‫شغل مورد نظرشان را داشته باشند؛ در نتیجه با وجود‬ ‫کار و فعالیت زیاد‪ ،‬بازدهی و بهره وری مناسب را ندارند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه صنعت با بیان اینکه در کشور‬ ‫منابع نیروی انسانی به درستی تعریف نشده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در س��ازمان ها تعریف ه��ای گوناگون��ی از ای��ن مفهوم‬ ‫می ش��ود و اگر در کارخانه اس��تعداد های افراد با توجه‬ ‫به تجربه تحصیلی که به دست اورده اند در جایگاه خود‬ ‫هزینه شود‪ ،‬مهره چینی یکی از پایه های ارتقای بازدهی‬ ‫و بهره وری است‪.‬‬ ‫واعظی اش��تیانی اف��زود‪ :‬پایه ه��ای فرهنگی کش��ور‬ ‫در ح��وزه فعالیت های صنعتی ضعیف اس��ت‪ ،‬اموزش‬ ‫کارب��ردی هم نداریم و در عین ح��ال برخی از افراد به‬ ‫شغل ش��ان عالقه ای ندارند(حتی برای داش��تن شغل‪،‬‬ ‫سواد خود را پنهان می کنند) در این شرایط برای ایجاد‬ ‫به�� ره وری چه انتظاری می توان از صنعت داش��ت‪ .‬این‬ ‫نش��ان می دهد نوعی وادادگی در این حوزه وجود دارد‬ ‫و نتوانس��ته ایم مشکل اش��تغال را به درستی برطرف و‬ ‫نیروهای انسانی را هدایت کنیم و به همین دلیل برخی‬ ‫شرکت ها از این وضعیت سوءاس��تفاده کرده و به نوعی‬ ‫بهره کش��ی از نیروی انسانی خود دارند‪ .‬صاحب صنعت‬ ‫تصورش این اس��ت که در حال اس��تفاده از یک نیروی‬ ‫انسانی ارزان است اما وقتی نیروی انسانی در جامعه ای‬ ‫ارزان باش��د ان جامعه هرگز به س��وی بهره وری پیش‬ ‫نخواهد رفت‪.‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫بیش از انکه‬ ‫به ابزارها و‬ ‫روش ها برای‬ ‫بهره وری توجه‬ ‫کنیم‪ ،‬ضرورت‬ ‫دارد مدل های‬ ‫ذهنی افراد‬ ‫یعنی قابلیت ها‬ ‫و توانمندی های‬ ‫انها و میزان‬ ‫یادگیری شان در‬ ‫محیط کار مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‬ ‫یک کارش��ناس حوزه کار بر ضرورت انطباق‬ ‫رش��ته های تحصیلی با نیاز ب��ازار تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نبود تعامل و ارتباط میان دانش��گاه ها و‬ ‫ب��ازار کار در جذب نش��دن فارغ التحصیالن به‬ ‫بازار کار موثر است‪.‬‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دلیل انکه عمده سیاست گذاری ها‬ ‫و برنامه ریزی های کالن کش��ور برای اموزش و‬ ‫تربی��ت فارغ التحصیالن و ج��ذب انها به بازار‬ ‫کار از انس��جام الزم برخوردار نیست‪ ،‬همچنان‬ ‫امار باالی بیکاران را ش��اهد هستیم که این امر‬ ‫نش��ان می دهد س��رمایه هایی که برای اموزش‬ ‫انها هزینه شده کردیم بهره وری الزم را نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی نبود ارتباط میان دانش��گاه ها و بازار کار‬ ‫را در جذب نش��دن فارغ التحصیالن به بازار کار‬ ‫موثر خواند و گفت‪ :‬بسیاری از فارغ التحصیالن‬ ‫پس از پایان تحصیل توانایی و مهارت الزم برای‬ ‫ورود به بازار را ندارند به همین دلیل بنگاه های‬ ‫اقتصادی از پذیرش انها خودداری می کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه کار درب��اره راه اندازی‬ ‫دانش��گاه های علمی کارب��ردی و تاثی��ر انها در‬ ‫تربی��ت نیروه��ای ماهر‪ ،‬افزود‪ :‬م��ا نمی توانیم‬ ‫دان��ش تئوری را فقط در دانش��گاه ها بیاموزیم‪.‬‬ ‫وجود کارگاه های اموزش علمی و ارتباط با بازار‬ ‫کار یک��ی از راه های تکمیل کننده دانش��گاه ها‬ ‫به شمار می رود و ورود دانش اموختگان به بازار‬ ‫کار را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی مراکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫با دانش��گاه ها را متفاوت از هم دانست و گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه ها بیش��تر جنبه تئوریک دارند و برای‬ ‫مهارت اموزی فارغ التحصیالن باید اموزش های‬ ‫کاربردی و عمل��ی در کنار دروس تئوری ارائه‬ ‫ش��ود‪ ،‬ام��ا مراک��ز ام��وزش فن��ی و حرفه ای‬ ‫مس��ئولیت اموزش عمومی و غیردانش��گاهی‬ ‫را برعه��ده دارن��د و اف��راد را در کارهای��ی‬ ‫ک��ه نیازمن��د دانش تئ��وری نیس��ت‪ ،‬تربیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی در پای��ان استانداردس��ازی‬ ‫مشاغل و تعریف رشته های دانشگاهی متناسب‬ ‫با نیاز بازار کار را خواس��تار ش��د و گفت‪ :‬برای‬ ‫انکه بیکاری در کش��ور کاه��ش یابد و مقدمه‬ ‫ورود دانش اموختگان به بازار کار فراهم ش��ود‬ ‫الزم است به سمت انطباق رشته های تحصیلی‬ ‫با نیاز بازار برویم و دانش��جویان را با دوره های‬ ‫مهارت اموزی و محیط واقعی کس��ب وکار اشنا‬ ‫کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت براساس قانون نظام جامع‬ ‫ام��وزش مهارتی‪ ،‬تربیت نیروی انس��انی ماهر‪،‬‬ ‫متخصص و کارامد متناس��ب ب��ا نیازهای بازار‬ ‫کار فعل��ی و این��ده و ارتقای توان کارافرینی و‬ ‫افزایش نقش ام��وزش و تربیت فنی‪ ،‬حرفه ای‬ ‫و مهارتی موجب رونق تولید و رش��د و پویایی‬ ‫اقتصاد و توسعه ملی می شود‪.‬‬ ‫«بی ام و» موتورسیکلت‬ ‫برقی می سازد‬ ‫امیررضا واعظی اشتیانی‬ ‫وقتی نیروی‬ ‫انسانی در‬ ‫جامعه ای ارزان‬ ‫باشد ان جامعه‬ ‫هرگز به سوی‬ ‫بهره وری پیش‬ ‫نخواهد رفت‬ ‫زمانی که بی ام و سال گذشته از ویژن ‪DC‬‬ ‫رودس��تر رونمایی کرد به جه��ان اعالم کرد‬ ‫یک موتورس��یکلت برقی در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬هیچ کس نمی دانس��ت‬ ‫چطور‪ ،‬چگونه و چه زمان این موتورس��یکلت‬ ‫عرضه می ش��ود اما مشخص بود که یک مدل‬ ‫برقی در راه اس��ت‪ .‬اکنون ب��ی ام و تایید کرده‬ ‫که روی یک موتورسیکلت برقی کار می کند‪.‬‬ ‫سال گذشته چند خبرنگار برای دیدن رودستر‬ ‫برقی ‪ E-Power‬بی ام و به فرانسه رفتند‪ .‬این‬ ‫نمونه اولیه ترکیب خشنی از عناصر و قطعات‬ ‫گرفت��ه ش��ده از قطع��ات قدیمی ب��ه همراه‬ ‫نیرومحرکه برقی گرفته ش��ده از خودروهای‬ ‫هیبریدی این خودروساز بود‪ .‬هدف این نمونه‬ ‫اولیه‪ ،‬نمای��ش ظرفیت یک نیرومحرکه برقی‬ ‫بی ام و در مرحله س��اخت این پ��روژه بود‪ .‬در‬ ‫ان زمان‪ ،‬مدیر توس��عه ‪ Motorrad‬بی ام و‪،‬‬ ‫اظهارک��رد که ای��ن خودروس��از در صورتی‬ ‫ک��ه راهی برای توس��عه طی��ف حرکتی این‬ ‫موتورس��یکلت دس��ت کم تا ‪ ۱۲۵‬مایل بیابد‪،‬‬ ‫ای��ن پ��روژه را اجرای��ی خواهد ک��رد‪ .‬مدیر‬ ‫‪ Motorrad‬ب��ی ام و در گفت وگویی خبری‬ ‫درباره زمان عرضه موتورسیکلت برقی بی ام و‬ ‫گفته ب��ود به احتمال زیاد در ‪ ۵‬س��ال اینده‬ ‫یک مدل از موتورسیکلت برقی به بازار جهان‬ ‫عرضه خواهد کرد‪ .‬حال باید منتظر بود و دید‬ ‫ایا این خودروس��از س��ال ‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی‬ ‫موفق خواهد ش��د یک مدل موتورس��یکلت‬ ‫برقی رقابتی برای بازارهای جهانی عرضه کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساس��انی با بی��ان اینکه راه��کار افزای��ش بهره وری‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬اموزش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کیفیت اموزش‬ ‫در دانش��گاه ها در س��طح پایینی قرار دارد و افراد تعلق‬ ‫خاط��ری به یادگیری ندارند چراک��ه هدفی برای اینده‬ ‫کاری خود ترسیم نکرده اند‪ .‬نوعی سرخوردگی در منابع‬ ‫انسانی وجود دارد که روی بهره وری انها تاثیر مستقیم‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر توس��عه پایدار ب��ا بیان اینک��ه انگیزه‬ ‫یادگیری در نیروهای انس��انی واحدهای صنعتی پایین‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ب��رای یادگیری الزم نیس��ت حتما‬ ‫افراد سرکالسی بنشینند و چند ساعت اموزش ببینند؛‬ ‫همی��ن ک��ه در جلس��ه ای ی��ا در محیط کار اف��راد در‬ ‫ارتباطات خود مسائل را بیاموزند‪ ،‬به طور قطع بهره وری‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬برای این امر حتی در ش��رکت های‬ ‫گوناگ��ون برنامه ای وجود ن��دارد‪ .‬این یکی از معضالتی‬ ‫اس��ت که برای ارتقای به��ره وری باید به ان توجه کرد‪،‬‬ ‫اینکه انگیزه الزم برای یادگیری در نیروهای انسانی یک‬ ‫کارگاه یا واحد تولیدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬بیش از انکه به ابزارها و روش ها برای‬ ‫به��ره وری توجه کنیم‪ ،‬ض��رورت دارد مدل های ذهنی‬ ‫اف��راد یعنی قابلیت ه��ا و توانمندی های انه��ا و میزان‬ ‫یادگیری شان در محیط کار مورد توجه قرار گیرد‪ .‬وقتی‬ ‫فعالیت یا فرایندی در واحد صنعتی و تولیدی در حال‬ ‫انجام است ش��روع و پایانی دارد؛ هنوز نمی دانیم کدام‬ ‫یک از فرایندها در مجموعه ای از فعالیت ها ارزش افزوده‬ ‫دارد و ک��دام ن��دارد‪ .‬یا کدام یک نس��بت به دیگری از‬ ‫ارزش افزوده بیش��تری در یک واحد صنعتی در کش��ور‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به برنامه ریزی که‬ ‫همیشه وجود دارد اما خروجی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بتوانیم‬ ‫در کنار ان توانمندی هایی که اعالم شد برنامه ریزی های‬ ‫دقیق ب��رای باال بردن قابلیت ه��ا در واحدهای صنعتی‬ ‫داشته باشیم و با ارزیابی روند رصد شود‪ ،‬شاید به نتیجه‬ ‫برس��یم‪ .‬این ارزیابی باید از بعد زمان و هزینه باش��د و‬ ‫مش��خص ش��ود با توجه به فعالیتی ک��ه در حال انجام‬ ‫هستیم زمانی که صرف می شود زیاد است یا خیر‪ .‬اصال‬ ‫باید این فعالیت انجام شود یا خیر؟ زیرا بسیاری از افراد‬ ‫در بخش های صنعتی و غیرصنعتی و دولتی و خصوصی‬ ‫برای اینکه ش��غل خود را حفظ کنن��د‪ ،‬برای خود کار‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬کس��ی ارزیابی نمی کند که این کار در‬ ‫عملکرد و بهره وری کل واحد تولیدی ثمربخش اس��ت‬ ‫یا خیر‪ .‬برخی برای مهم جلوه دادن ش��غل خود و برای‬ ‫ثبات ش��غلی‪ ،‬یک سلسله کارهایی تعریف می کنند که‬ ‫ارتباطی با عملکرد واحد صنعتی انها ندارد‪.‬‬ ‫ساس��انی در نهایت به بیکاری ه��ای پنهان و کاهش‬ ‫بهره وری در بخش صنعت کش��ور اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور معمول وقت��ی صحبت از بیکاری می ش��ود به‬ ‫این معنی اس��ت که فردی درحال حاضر جایی مشغول‬ ‫نیس��ت‪ ،‬درحالی که در کش��ور بیکاری پنهان داریم که‬ ‫تاثی��ر زیادی ب��ر به��ره وری واحدها دارن��د‪ .‬فردی که‬ ‫عالقه من��د به حرفه اش نیس��ت یا مه��ارت الزم را برای‬ ‫انجام ش��غلش ندارد و به اجب��ار و بدون رضایت در ان‬ ‫ش��غل فعالیت دارد‪ ،‬بی ش��ک بهره وری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫حتی برخی به دلیل نبودن کار در یک سلسله شغل های‬ ‫کاذب مش��غول هس��تند که روی به��ره وری ملی تاثیر‬ ‫منفی دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه انتقال دانش صنایع مورد نیاز از دانش��گاه‬ ‫در واحدهای عملی به معنای واقعی تعریف شود‪ .‬پیش تر‬ ‫در اموزش وپرورش درسی به نام طرح کاد داشتیم که اگر‬ ‫به درستی ساماندهی می ش��د‪ ،‬دانش اموز پس از دوران‬ ‫متوسطه حرفه ای را به طور نسبی اموخته بود‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین وزارت صنایع و مع��ادن با بیان اینکه‬ ‫در صنعت فقط نیروی انس��انی خط تولید دارای اهمیت‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای بهره وری یک واحد صنعتی‪ ،‬نیروهای‬ ‫بخش مالی و بازرگانی و نیز سایر بخش ها از اهمیت ویژه‬ ‫برخوردار هستند؛ بنابراین جدا از بحث فرهنگی که باید‬ ‫در فکر یک به یک ایرانی ها نهادینه ش��ود باید مسئولیت‬ ‫و تعهد به کار هم وجود داش��ته باش��د‪ .‬او گفت‪ :‬ژاپنی ها‬ ‫بسیار پرتالش هستند و این از باورهای دینی و فرهنگی‬ ‫انها نشات گرفته است‪ .‬اگر بتوانیم مفاهیم و مولفه های‬ ‫م��ورد نیاز به��ره وری را به فرزندان ام��وزش دهیم که‬ ‫پای��ه اش از خان��واده و در ادام��ه در مراکز اموزش��ی و‬ ‫جامعه است و بتوانیم فعالیت های تولیدی را با پایه های‬ ‫فرهنگ��ی و باورهای دینی اجتماع��ی گره بزنیم‪ ،‬انچه از‬ ‫بهره وری در صنعت انتظار داریم محقق می شود‪.‬‬ ‫ سرمایه گذاری‬ ‫ اموزشی بهره وری‬ ‫الزم را نداشته است‬ ‫نظرگاه‬ ‫کار انجام می شود‪ ،‬خروجی مورد انتظار به دست نمی اید‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬تحلیلگر توس��عه پای��دار درباره‬ ‫چرای��ی پایین بودن بهره وری کار در واحدهای صنعتی‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬به��ره وری واژه ای عمومی اس��ت و‬ ‫موضوع ه��ای گوناگونی را مانند بهره وری س��رمایه ها و‬ ‫دارایی ها و همچنین منابع انسانی دربرمی گیرد‪ .‬موضوع‬ ‫مهم��ی که درحال حاض��ر برای تولی��د روی ان تمرکز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بهره وری منابع انسانی است‪ ،‬چون اگر منابع‬ ‫انس��انی به درستی مدیریت ش��ود می تواند بهره وری در‬ ‫سایر بخش ها را هم به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس امار س��ازمان بهره وری اسیایی‪،‬‬ ‫بهره وری نیروی انس��انی در کشور ما بسیار پایین است‪.‬‬ ‫به تازگی اماری از س��وی این س��ازمان منتشر شده که‬ ‫نش��ان می دهد اگر هر فرد در هفته ‪ ۴۴‬ساعت فعالیت‬ ‫داش��ته ‪ ،‬کار مفید ان در خوش��بینانه ترین حالت ‪۱۵‬‬ ‫س��اعت اس��ت(‪۲۰‬دقیقه از ‪۸‬س��اعت در یک روز)‪ .‬این‬ ‫امار اگر در مقایس��ه با کش��ورهای دیگ��ر مانند ژاپن و‬ ‫کره جنوبی دیده ش��ود به خوبی مسئله بهره وری را در‬ ‫کش��ور نش��ان می دهد‪ .‬هر فرد در کره جنوبی در هفته ‬ ‫‪ ۴۰‬س��اعت کار می کند که هر ‪ ۴۰‬ساعتش مفید است‪،‬‬ ‫در ژاپن هم از ‪ ۴۰‬س��اعت فعالیت‪ ۳۸ ،‬ساعت بهره وری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حوزه توس��عه پایدار با بی��ان اینکه‬ ‫بهره ور نبودن ب��ه معنی کار نکردن افراد و بیکاری انها‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬کار انجام می شود اما خروجی مورد انتظار‬ ‫به دست نمی اید‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ممکن اس��ت ام��روز ایرانی ها از س��اعت ‪۸‬‬ ‫صبح تا ‪ ۸‬ش��ب مش��غول فعالیت باش��ند و هر وقت با‬ ‫انها صحبت می ش��ود گالیه از زیادی کار داشته باشند‬ ‫و اینکه کالف ه هس��تند اما مهم این است که ان نتایج و‬ ‫خروجی که باید داش��ته باشیم را نداریم‪ .‬گاهی مدیران‬ ‫صنعت��ی برای کاهش هزینه ها برخی کارهای ش��رکت‬ ‫خود را ش��خصا پیگیر هستند‪ ،‬در حالی که برای انجام‬ ‫ان بیش��ترین زمان را صرف می کنن��د‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫قرار اس��ت گزارش��ی از وضعیت تولید تهیه ش��ود‪ .‬این‬ ‫گزارش به جای اینکه در ‪ ۵‬س��اعت اماده ش��ود‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت ‪ ۵‬روز زمان ببرد‪ .‬یا مدیر پای رایانه می نشیند و‬ ‫خود مش��غول تایپ گزارش می شود و چون مهارتی در‬ ‫تایپ یا جست وجوی مطلب ندارند‪ ،‬کاری که باید در ‪۵‬‬ ‫دقیقه انجام شود ممکن است ساعت ها به طول بینجامد‪.‬‬ ‫این موارد بارها دیده شده است و با این مدیران برخورد‬ ‫داش��ته ام‪ .‬طبیعی اس��ت وقتی فردی تخصص کاری را‬ ‫ندارد‪ ،‬بخواهد خودش انجام دهد خیلی زودتر خس��ته‬ ‫و کالفه می شود و فکر می کند حجم کارش زیاد است‪.‬‬ ‫ساسانی در ادامه تصریح کرد‪ :‬انچه در صنعت ما برای‬ ‫بهره وری مهم اس��ت‪ ،‬ارتقای توانمندی ها و قابلیت ها و‬ ‫نیز مهارت های افراد است؛ چه ان زمانی که در دانشگاه‬ ‫مشغول تحصیل هستند و چه پس از فارغ التحصیلی‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وقتی بتوانیم قابلیت ها‪ ،‬توانمندی ها و‬ ‫مهارت ها را در کنار پایبندی به اخالقیات و تعهداتی که‬ ‫باید یک فرد در کارش داشته باشد با هم ببینیم ان گاه‬ ‫می توانی��م انتظار به��ره وری در واحدهای صنعتی خود‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اینکه فکر کنیم امروز یک نقشه بهره وری‬ ‫ترس��یم کنیم که به طور معمول وزارتخانه ها مبادرت به‬ ‫این امر می کنند‪ ،‬س��پس هدف گذاری شود که در سال‬ ‫اینده به این میزان از بهره وری نیروی انس��انی دس��ت‬ ‫پیدا کنیم‪ ،‬شدنی نیست‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بهره وری را باید این گونه تعریف کرد که‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت ایران به سوی تولید موتورهای برقی‬ ‫ایا می توان دنبال‬ ‫افزایش معنی دار‬ ‫بهره وری بود؟‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برات قبادیان‬ ‫بررسی‬ ‫شرکت های‬ ‫داخلی حاکی‬ ‫است برخی‬ ‫شرکت ها مانند‬ ‫مپنا در سال های‬ ‫گذشته روی‬ ‫موتورهای‬ ‫الکتریکی در‬ ‫قالب قطعات‬ ‫منفصله کارهایی‬ ‫انجام دادند‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با بیان اینکه هیچ کش��وری در‬ ‫جهان به تنهایی نتوانسته خودروالکتریکی بسازد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز ایران در مسیر تولید موتورهای برقی‬ ‫گام برم��ی دارد و اخبار خوش��ی از این بخش در‬ ‫راه است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬ب��رات قبادیان درب��اره تولید‬ ‫موتوره��ای برقی و هیبری��دی بومی‪ ،‬افزود‪ :‬پیش‬ ‫از هر چیز برای موفق ش��دن در این مس��یر‪ ،‬باید‬ ‫براساس ارتباط با سایر کشورها کار دنبال شود و‬ ‫در این زمینه ش��رکت های خودروسازی دولتی و‬ ‫خصوصی از جمله ایران خودرو و سایپا اقدام هایی‬ ‫انجام داده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع ساخت موتورهای هیبریدی‬ ‫و برقی در کشور مربوط به سال ها پیش است‪ ،‬اما‬ ‫مدیران خودروسازی عقاید متفاوتی در این زمینه‬ ‫داشته اند‪ ،‬از جمله برخی مدیران بودجه هایی برای‬ ‫ان در نظر گرفتند و بعضی ان را باور نداشتند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ضمن ی��اداوری رقابت بین‬ ‫خودروسازان برای حضور در بازار‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان ترجی��ح می دهند در ای��ن ارتباط‬ ‫کمتر اطالع رس��انی شود و مش��ابه این موضوع را‬ ‫در یکی از ش��رکت ها خارجی هم وجود داش��ت‬ ‫که مدت ‪ ۴‬دهه اطالعات مربوط را منتش��ر نکرد‪،‬‬ ‫ام��ا بعد خودروهای الکتریکی گوناگون و متنوعی‬ ‫را به بازار مصرف عرضه ک��رد درحالی که رقیبان‬ ‫سرمایه گذاری مشابهی داش��تند‪ .‬قبادیان یاداور‬ ‫شد‪ :‬بررسی شرکت های داخلی حاکی است برخی‬ ‫ش��رکت ها مانند مپنا در س��ال های گذشته روی‬ ‫موتوره��ای الکتریکی در قالب قطع��ات منفصله‬ ‫کارهایی انجام دادند‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬نباید از س��وخت فس��یلی برای‬ ‫تولید برق اس��تفاده شود و سپس بخواهیم موتور‬ ‫خودروه��ای الکتریکی و هیبری��دی را به گردش‬ ‫دراوری��م‪ ،‬بلک��ه باید از ن��ور خورش��ید حداکثر‬ ‫استفاده را برد‪ .‬این مقام مسئول افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اقدام ها و فعالیت های زیادی که شرکت ها به طور‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سال هاس��ت ما م��ردم ایران از کیفی��ت پایین و نرخ ب��االی محصوالت‬ ‫خودروس��ازی ها ناالنیم‪ .‬بس��یاری این دو معیار را در مقایسه با موارد مشابه‬ ‫خارجی تجزیه وتحلیل می کنند و برخی نیز ان را به درامد و لیاقت ایرانیان‬ ‫رب��ط می دهند و مدعی هس��تند باید نرخ پرای��د ‪۵‬میلیون تومان و بنزهای‬ ‫اخرین مدل زیرپای عامه مردم ایران باشد؛ البته که این حرف ها از نظر من‬ ‫کارمند درست است‪ .‬اینها خواسته ها و رویاهای ما ایرانیان است‪ ،‬اما واقعیت ‬ ‫بر مبنای کاروتالش ما رقم می خورد‪ .‬انچه در دنیای واقعی شکل می گیرد‬ ‫نتیجه کاروتالش تک تک افراد شاغل‪ ،‬ساختارها و سیاست گذاری های نظام‬ ‫اقتصادی فرهنگی کش��ور است‪ .‬در علم مدیریت و اقتصاد برای انکه بدانیم‬ ‫ای��ا خوب کار کرده ایم یا ن��ه‪ ،‬معیارها و روش های تحلیلی گوناگونی وجود‬ ‫دارد؛ یکی از انها بهره وری و بررس��ی عوامل ان اس��ت‪ .‬بهره وری نسبت بین‬ ‫خروجی های مطلوب و ورودهاست البته محاسبه و تجزیه وتحلیل بهره وری‬ ‫کل یک اقتصاد‪ ،‬صنعت یا یک بازار‪ ،‬کار دش��واری و نیازمند داش��تن امار‬ ‫تمامی ش��اخص های پایه است‪ .‬متاسفانه در ایران همین‬ ‫ ‬ ‫دقیق و ش��فاف از‬ ‫امر مقدماتی به خوبی در دس��ترس نیست؛ بنابراین هر وقت می اییم درباره‬ ‫به��ره وری و م��واردی از این دس��ت صحبت کنیم با مقدار زی��ادی ارقام و‬ ‫اعداد مبهم و غیردقیق و البته بعضا غیرش��فاف روبه رو هس��تیم‪ .‬بماند که‬ ‫رس��می تورم و اش��تغال جزئی از مس��ائل امنیتی شده‬ ‫ ‬ ‫این روزها حتی رقم‬ ‫اس��ت و به راحتی در دسترس همگان نیست‪ .‬همین موضوع نشان می دهد‬ ‫بهره وری در ایران قابل رصد نیس��ت و فقط می توان به بررسی های کلی در‬ ‫ای��ن زمینه پرداخت‪ .‬وقتی موضوعی در این س��طح در محاس��بات اولیه با‬ ‫مشکل روبه رو می شود‪ ،‬به طورقطع نمی تواند مورد بررسی درست و کاملی‬ ‫ق��رار گیرد و درنهایت هم معیاری برای برنامه ریزی های بعدی نخواهد بود‪.‬‬ ‫خواننده محترم می تواند به همین مطلب بس��نده کند و وقت خود را برای‬ ‫مطالع��ه ادامه این مطلب تلف نکند‪ .‬اما اگر بخواهیم برمبنای همین اعداد‬ ‫موجود مبهم و نادقیق براوردی از بهره وری صنعت و به ویژه صنعت خودرو‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬باید بگویم که از مطالعات گوناگون که از سوی اقتصاددانان‬ ‫بزرگ ما انجام شده تا محاسبات خیلی ساده که می تواند از سوی یک فرد‬ ‫ع��ادی انجام ش��ود نش��ان از بهره وری پایین صنعت خ��ودرو در ایران دارد‬ ‫البت��ه فک��ر نکنید به��ره وری دیگر صنایع ما خیلی بهت��ر از صنعت خودرو‬ ‫است‪ ،‬امروز همگان می دانند که بهره وری انرژی و سرمایه حتی در صنایع‬ ‫پتروشیمی که صنایع ذاتی کشور هستند‪ ،‬پایین تر‬ ‫ ‬ ‫مادری مانند نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫از نرم های جهانی اس��ت‪ .‬بر کس��ی پوشیده نیس��ت که مصرف انرژی(با هر‬ ‫نوع حاملی که در نظر بگیرید) در ایران بس��یار باالس��ت اما جدای از امار‬ ‫و ارقام‪ ،‬س��وال کلیدی که سیاس��تمداران و دلس��وزان صنعت و اقتصاد به‬ ‫ان فک��ر می کنند چرای��ی این واقعیت و البته راهکاره��ای بهبود ان برای‬ ‫رسیدن به صنعت و البته محصوالت رقابتی در سطح جهانی است‪ .‬براساس‬ ‫براورده��ای خیلی کلی عرض کنم که بی��ش از ‪۱۳‬درصد درامد حاصل از‬ ‫فروش خودروها به طورمستقیم به حساب دولت واریز می شود که برای رفاه‬ ‫حال مردم صرف می ش��ود‪ .‬از مبلغ باقیمانده براس��اس ادعای برخی‪ ،‬حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد هزینه های مالی است که به حساب بانک ها و انواع ذی نفعان واریز‬ ‫می ش��ود‪ .‬همین جا اگر نرم ها را با معیارهای جهانی مقایس��ه کنیم‪ ،‬متوجه‬ ‫نخس��تین عامل پایین بودن بهره وری می ش��ویم‪ .‬بررسی علت این امر را در‬ ‫متون مربوط به س��اختارهای نامناس��ب بانکی مالی و بازار سرمایه در ایران‬ ‫جس��ت وجو کنید‪ .‬تا اینجا می ماند حدود ‪۶۰‬درصد درامد حاصل از فروش‬ ‫خودروه��ا که داخل صنعت خودرو هزینه می ش��ود‪ .‬ح��ال برگردیم و این‬ ‫عدد را مورد بررس��ی قرار دهیم‪ .‬حدود ‪۷۰‬درصد هزینه یک خودرو مربوط‬ ‫به قطعه س��ازان اس��ت‪ .‬حدود ‪۱۵‬درصد مربوط به هزینه های ورق ها‪ ،‬رنگ‬ ‫و دیگر مواد مصرفی در داخل خودروس��ازی اس��ت‪ .‬می ماند ‪۱۵‬درصد که‬ ‫مربوط به هزینه کارگری و دیگر باالس��ری های خودروس��ازی است؛ البته‬ ‫از این ‪۱۵‬درصد نیز باید ‪۵‬درصد برای س��ود حداقلی محاس��به ش��ود که‬ ‫خدا را ش��کر در یک دهه اخیر تقریبا حدود صفر بوده اس��ت‪ .‬به طورقطع‬ ‫متخصصان ایرادهایی به این اعداد می گیرند اما در مجموع برای یک بررسی‬ ‫کلی به اندازه کافی قابل اطمینان هس��تند‪ .‬بدین ترتیب بخش عمده ای از‬ ‫س��هم خودروس��ازی‪ ،‬مربوط به قطعه سازی اس��ت اما بررسی بهره وری در‬ ‫قطعه س��ازی را نیز می سپاریم به نوشتاری دیگر‪ .‬مطلبی که در این بررسی‬ ‫اولیه خیلی جالب اس��ت این اس��ت که حداکثر ‪۳۰‬درصد سهم ‪۶۰‬درصدی‬ ‫خودروسازی یعنی کمتر از ‪۱۸‬درصد کل درامد‪ ،‬مربوط به مدیریت داخل‬ ‫خودروس��ازی اس��ت‪ .‬حال فرض کنیم بهترین مدیران خودروسازی دنیا را‬ ‫اورده ای��م به ایران و از انها می خواهیم بهره وری در این خودروس��ازی ها را‬ ‫ب��اال ببرن��د‪ .‬اگر حتی یک نابغه مدیریت صنعت خودرو مانند کارلوس گون‬ ‫که قاتل هزینه ها بود‪ ،‬بیاوریم واقعا چه کاری می تواند انجام دهد و محدوده‬ ‫برد او چقدر خواهد بود؟ برای افزایش بهره وری در جهان چند کار ابتدایی‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬س��رمایه گذاری روی خطوط و فرایندهای تولید‪ ،‬مدیریت‬ ‫درس��ت منابع انسانی‪ ،‬بهبود فرایندها‪ ،‬سرمایه گذاری روی تحقیق وتوسعه‬ ‫برای ارائه محصوالت بهتر برای افزایش درامدها‪ .‬متاس��فانه در س��ال های‬ ‫اخیر مشاهده می کنید که سرمایه ای نمانده است که یک مدیر بتواند روی‬ ‫اتوماس��یون یا ارائه محصوالت کامال متفاوت سرمایه گذاری کند‪ .‬بماند که‬ ‫یک پرس��ش پایه ای در این زمینه وجود دارد که اصوال ایا چنین ظرفیتی‬ ‫در کش��ور برای تامین س��رمایه های الزم وجود دارد؟ حتما این روزها بارها‬ ‫ش��نیده اید که خودروس��ازان بزرگ در جهان چگونه تالش می کنند که با‬ ‫یکدیگر ادغام شوند‪ .‬انها به دنبال افزایش بهره وری به وسیله جذب سرمایه ها‬ ‫و کاهش هزینه های تحقیق وتوسعه متناسب با تعداد فروش هستند که در‬ ‫فضای کش��ور ما با سیاس��ت گذاری های فعلی غیرممکن است اما مدیریت‬ ‫منابع انسانی که یکی از مهم ترین مسئولیت های یک مدیر است نیز در این‬ ‫کشور در اختیار مدیران نیست‪ .‬از درصد باالی ادم های سفارشی در صنعت‬ ‫ک��ه بگذری��م که البته در تمام جاهای دنی��ا باالخره کم یا زیاد وجود دارند‪،‬‬ ‫قوانین کار ما اجازه تحرک مدیران را گرفته اس��ت‪ .‬در چنین فضایی امکان‬ ‫تعالی س��ازمانی و منابع انس��انی در حد صفر اس��ت و این حرف ها می شود‬ ‫صحبت های دانشگاهی و روشنفکری‪ .‬انچه دست اخر شاید بتواند گفت در‬ ‫اختیار مدیریت اس��ت‪ ،‬بهبود فرایندها است که به راحتی مشاهده می شود‬ ‫ک��ه تاثی��ر ان در کمتر از ‪۵‬درص��د کل ورودی صنعت خواهد بود‪ .‬خب‪ ،‬در‬ ‫صنعت��ی که حداکثر بتواند روی ‪۵‬درصد ورودی نواوری کند و برای بهبود‬ ‫خروجی های صنعت نیز س��رمایه ای برای تحقیق وتوسعه نداشته باشد‪ ،‬ایا‬ ‫می توان دنبال افزایش معنی دار بهره وری بود؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موضوع س��اخت موتوره��ای هیبریدی و برقی در کش��ور‬ ‫مرب��وط به س��ال ها پیش اس��ت‪ ،‬اما مدیران خودروس��ازی‬ ‫عقای��د متفاوتی در ای��ن زمینه داش��ته اند‪ ،‬از جمله برخی‬ ‫مدی��ران بودجه هایی برای ان در نظ��ر گرفتند و بعضی ان‬ ‫را باور نداشتند‬ ‫جداگانه یا با همکاری یکدیگر در این زمینه انجام‬ ‫داده اند‪ ،‬اینده این موضوع روشن است‪.‬‬ ‫قبادیان ضم��ن تایید کمبود زیرس��اخت ها در‬ ‫این زمینه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امید می رود به تدریج‬ ‫مش��کالت تامین زیرس��اخت خودروهای برقی و‬ ‫الکتریکی مانند ایس��تگاه های ش��ارژ و هماهنگی‬ ‫وزارت نیرو با شهرداری ها و‪ ...‬حل وفصل شود‪.‬‬ ‫وی تاکیدک��رد‪ :‬مزیت ه��ای فراوان��ی برای این‬ ‫قبیل خودروها تش��ریح شده و چنانچه دولت های‬ ‫پیش��ین برای ان برنام��ه ملی ارائ��ه می دادند و‬ ‫چش��م انداز تعری��ف می کردند‪ ،‬اکن��ون وضعیت‬ ‫مطلوب تری داشتیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور شد‪:‬‬ ‫هنگام حض��ور محمد شریعتمداری(ش��هریور‪۹۶‬‬ ‫تا پای��ان مه��ر ‪ )۹۷‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برنام��ه راهبردی خودروه��ای الکتریکی‬ ‫نوش��ته و به روز ش��د‪ ،‬اما نبود ثبات مدیریتی در‬ ‫دو خودروساز بزرگ کشور‪ ،‬این برنامه ها را به اجرا‬ ‫در نیاورد‪ .‬وی‪ ،‬یکی از گلوگاه های اصلی تولید و‬ ‫توسعه خودروهای الکتریکی و حتی موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخ��ه الکتریکی در کش��ور را تامین باتری‬ ‫انها برشمرد که با وجود ادعای برخی شرکت های‬ ‫مط��رح داخلی‪ ،‬اما در عم��ل در این حوزه ضعف‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫قبادیان گفت‪ :‬فناوری این باتری ها در گذش��ته‬ ‫متعل��ق ب��ه ژاپنی ها و برخی کش��ورهای اروپایی‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما امروز ای��ن فناوری در اختی��ار چینی ها‬ ‫ق��رار گرفت��ه و تولی��د اتوبوس ه��ای الکتریک��ی‬ ‫ازس��وی ش��رکت خودروس��ازی ‪ BYD‬چین نیز‬ ‫مشاهده می ش��ود‪ .‬ظرفیت س��اخت اتوبوس های‬ ‫برقی در کش��ور و در یک ش��رکت داخلی وجود‬ ‫دارد و پیش��نهاد ان در س��ال های گذشته به این‬ ‫خودروساز داده شده بود‪.‬‬ ‫تامین برق ایستگاه های شارژ موتورسیکلت برقی در کشور‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای کاه��ش الودگ��ی هوا اس��قاط‬ ‫موتورس��یکلت های فرسوده اس��ت که تاکنون به دالیل‬ ‫گوناگون��ی مورد اس��تقبال قرار نگرفته ام��ا اکنون پس‬ ‫از س��همیه بندی بنزین‪ ،‬به نظر می رس��د زمان توس��عه‬ ‫این وس��یله نقلیه فرارسیده اس��ت؛ بر این اساس وزارت‬ ‫نیرو نی��ز وعده ای مبنی بر تامین ایس��تگاه های ش��ارژ‬ ‫موتورسیکلت برقی داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ران درحال حاض��ر مونتاژکننده‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی ش��ناخته ش��ده ک��ه حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د ان تولی��د داخ��ل و باق��ی وارداتی اس��ت‪.‬‬ ‫به طورکل��ی‪ ،‬اس��تقبال از موتورس��یکلت های برق��ی در‬ ‫داخل کش��ور چن��دان زیاد نبوده که دلی��ل ان هم باال‬ ‫بودن نرخ موتورس��یکلت های برقی و بات��ری انها اعالم‬ ‫شده اس��ت چراکه در این نوع موتورس��یکلت ها ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫باتری اس��تفاده می ش��ود و نرخ باتری ه��ا هم بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان است‪ :‬البته نرخ موتورسیکلت های بنزینی‬ ‫با موتورسیکلت های برقی چندان تفاوتی ندارد؛ بنابراین‬ ‫تاکن��ون به دلیل ارزان بودن نرخ بنزین و اس��تهالک کم‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی مردم از موتورس��یکلت های‬ ‫برقی استقبال نکرده اند‪.‬‬ ‫پ��س از س��همیه بندی بنزی��ن و افزای��ش ن��رخ این‬ ‫فراورده نفتی‪ ،‬بی ش��ک موتورس��یکلت های برقی مورد‬ ‫توجه بیش��تری ق��رار می گی��رد و این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه ابوالفضل حج��ازی‪ ،‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت قم چن��دی پیش اعالم ک��رده بود برای‬ ‫تولید موتورس��یکلت های برقی طرح و ایده های جدیدی‬ ‫ارائه ش��ده که براساس این طرح ها می توانیم در مدت دو‬ ‫سال ‪ ۸۰‬درصد موتورسیکلت های فرسوده را با مدل های‬ ‫برقی جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫ب��ا اج��رای چنی��ن طرح��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت برق��ی می توانن��د در مدت دو س��ال‪۳ ،‬‬ ‫میلی��ون موتورس��یکلت فرس��وده را جم��ع اوری و ب��ا‬ ‫موتورس��یکلت های برقی جایگزین کنن��د اما نرخ باال و‬ ‫ش��تاب کمتر موتورس��یکلت های برقی از جمله عوامل‬ ‫کم ب��ودن تقاضا در این بخش اس��ت چراکه ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫موتورسیکلت س��واران از قش��رهای کم درام��د جامع��ه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به تازگ��ی مصطف��ی رجبی مش��هدی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫صنعت برق در این باره با اشاره به تالش برای برقی کردن‬ ‫موتورسیکلت ها‪ ،‬گفته‪ ،‬صنعت برق اماده تامین نیازهای‬ ‫جدید برقی کشور است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬فقط حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬س��اعت محدودیت تامین ب��رق در ماه های گرم‬ ‫سال وجود دارد که با مدیریت مصرف‪ ،‬این محدودیت ها‬ ‫کاهش خواه��د یافت‪ ،‬تامین برق در س��ایر اوقات هیچ‬ ‫محدودیت��ی ن��دارد عالوه ب��ر ان صنعت ب��رق می تواند‬ ‫نیازهای جدید برق را تامین کند‪.‬‬ ‫در هرحال برقی کردن موتورس��یکلت ها اقدام مناسبی‬ ‫ارزیابی شده زیرا این موضوع به بهبود هوای کالنشهرها‬ ‫کمک خواهد کرد و بر این اساس در صنعت برق امادگی‬ ‫وجود دارد تا تامین برق ایستگاه های شارژ انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که در کش��ورهای اروپای��ی عبورومرور‬ ‫بیش��تر با دوچرخ��ه چه به ص��ورت پدال��ی و چه برقی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در چین س��االنه بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫موتورس��یکلت تولید می ش��ود و حدود ‪ ۷۰‬درصد مردم‬ ‫چی��ن از دوچرخه های برقی و موتورس��یکلت های برقی‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫در اروپا و س��ایر کشورهای توسعه یافته یک سلسله از‬ ‫موتورس��یکلت های خاص بنزینی هس��تند که برای کار‬ ‫مورد استفاده قرار نمی گیرند‪ .‬حجم این موتورسیکلت ها‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬سی س��ی اس��ت که جنبه گردش��گری و‬ ‫تفریحی دارند اما در مقابل‪ ۹۰ ،‬درصد موتورسیکلت های‬ ‫بنزینی در ایران برای کار مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫براساس امارهای پلیس تا دی سال گذشته ‪ ۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت فرس��وده در کش��ور وجود‬ ‫داشته و هر ‪ ۱۰‬موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر‬ ‫به اندازه ی��ک اتوبوس دیزلی قدیمی‪ ،‬ذرات معلق تولید‬ ‫می کند اما می توان با تبدیل موتورسیکلت کاربراتوری به‬ ‫انژکتوری‪ ،‬تعداد ذرات معلق را تا ‪ ۹۰‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫دریافت سود بانکی از وام های معوق خودروسازان متوقف شود‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ر تس��ریع تخصی��ص تس��هیالت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیاردی به خودروس��ازان تاکی��د کرد و گفت‪ :‬دریافت‬ ‫س��ود بانکی وام های معوق خودروسازان تا اطالع ثانوی‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا منصوری در گفت وگو با خبرخودرو درباره‬ ‫مصوب��ه اخیر مبنی بر ارائه تس��هیالت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی به خودروس��ازان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر این تس��هیالت‬ ‫به طور مس��تقیم و در یک چارچوب مش��خص به دست‬ ‫قطعه ساز برسد موثر است و باید در توزیع این تسهیالت‬ ‫بین قطعه سازان عدالت رعایت شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ضمن ابراز امیدواری و رضای��ت از روند رو به‬ ‫بهبود خودروس��ازان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خودروسازان با انباشت‬ ‫عظیمی از بدهی و مش��کالت مالی روبه رو هستند و در‬ ‫این شرایط اداره این صنعت کار راحتی نیست‪.‬‬ ‫منص��وری با اش��اره ب��ه بده��ی ‪ ۲۰‬ه��زار میلیاردی‬ ‫خودروس��ازان ب��ه قطعه س��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای حل این‬ ‫مش��کالت باید تسهیالت مصوب ش��ده هر چه سریع تر‬ ‫به این صنعت تزریق ش��ود تا تولید افزایش یابد و چرخ‬ ‫صنعت قطع ه نیز به چرخش در بیاید‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تعل��ل در واگ��ذاری خودروس��ازان ب��ه بخش‬ ‫خصوص��ی را جایز ندانس��ت و اف��زود‪ :‬اج��رای این امر‬ ‫مهم نیازمند ارائه س��ازکارها‪ ،‬برنامه و مدیریت اس��ت و‬ ‫هرچه زودتر باید اجرایی شود تا وضعیت صنعت خودرو‬ ‫وخیم تر نشود‪.‬‬ ‫منصوری با بیان اینک��ه نظام بانکی در افزایش بدهی‬ ‫خودروسازان مقصر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها نباید با وجود‬ ‫ناتوان��ی خودروس��ازان در بازپرداخت وام ه��ا این میزان‬ ‫تسهیالت را به این صنعت اختصاص می دادند؛ بنابراین‬ ‫باید اثار ناش��ی از تصمیم های اش��تباه بی��ن بانک ها و‬ ‫خودروسازان تقسیم شود‪.‬‬ ‫منصوری در پایان درباره راهکار نجات خودروس��ازان‬ ‫از مش��کالت فعلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شایس��ته است با‬ ‫تصویب یک مصوبه‪ ،‬دریافت س��ود بانکی وام های معوق‬ ‫خودروس��ازان تا اطالع ثانوی متوقف شود و مهلتی برابر‬ ‫با دو س��ال برای بازپرداخت بدهی های گذش��ته شامل‬ ‫س��ود بانکی و اص��ل پول تعیین و با تس��ویه بدهی های‬ ‫معوقه روح تازه ای به کالبد خودروسازی دمیده شود‪.‬‬ ‫پروانه بهره برداری فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫ایج��اد منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار به منظور جلب‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی و خارج��ی و با هدف توس��عه‬ ‫منطقه ای و ملی در راس��تای سیاست های توسعه پایدار‬ ‫و اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬از س��وی هیات وزی��ران در تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۴/۷/۲۲‬با زمینه فعالیت صنعتی‪ -‬تجاری تصویب و‬ ‫عملیات اجرایی ان ازسوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیشین در تاریخ ‪ ۱۳۹۵/۰۶/۰۴‬اغاز شد‪.‬‬ ‫مس��احت این منطقه ویژه‪ ۲ ،‬ه��زار هکتار بوده که در‬ ‫مجاورت بزرگراه تهران گرمس��ار‪ ،‬ازاد راه قم گرمس��ار و‬ ‫راه اهن سراسری تهران مشهد قرار گرفته است‪ .‬سازمان‬ ‫مس��ئول منطقه براس��اس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) است‪.‬‬ ‫مزیت های اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار‬ ‫ش��امل موقعیت مناس��ب جغرافیایی با استقرار در نقطه‬ ‫تالقی «بزرگـ��راه تهـران‪-‬گرمس��ـار» و «ازاد راه قـم‪-‬‬ ‫مش��هـد (حـرم تا حـرم)»‪ ،‬فاصله زمینی کم با شهرهای‬ ‫همجوار‪ ،‬اتصال گرمس��ار به وس��یله «راه اهن حومه ای»‬ ‫به ایس��تگاه جوانمرد قصاب «مترو تهران»‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫مناس��ب هوایی‪ ،‬امکان استقرار سرمایه گذاران و انتفاع از‬ ‫مزیت ه��ای منطقه به روش ه��ای گوناگون خرید‪ ،‬اجاره‪،‬‬ ‫بی او تی و امکان تامین نیروی انسانی مناسب و متخصص‬ ‫از شهرهای همجوار و به ویژه تهران است‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور پروانه بهره برداری‬ ‫خدماتی که ش��رکت مدیریت منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمسار دارد؛ صدور مجوز فعالیت های اقتصادی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اموزش��ی‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬خدماتی و پژوهش��ی و‬ ‫بی نیازی به مجوز سایر س��ازمان ها‪ ،‬ارائه معرفینامه های‬ ‫الزم ب��رای صدور پروانه اش��تغال ب��ه کار اتباع خارجی‪،‬‬ ‫ارائ��ه مش��اوره صنعت��ی‪ ،‬بررس��ی های امکان س��نجی و‬ ‫ارائه گزینه های مناس��ب برای س��رمایه گذاری و دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در این راس��تا دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد و ویژه‬ ‫اقتص��ادی پروان��ه بهره ب��رداری مرخله نخس��ت منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمس��ار را به مدیرعامل این منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬براساس تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۵‬ایین نامه‬ ‫چگونگ��ی ایج��اد مناطق وی��ژه اقتصادی و ب��ا توجه به‬ ‫تصوی��ب و اب�لاغ ط��رح جام��ع منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫گرمسار و نظر به ایجاد زیرساخت و محصور کردن ‪۴۶۲‬‬ ‫هکت��ار از محدوده ‪ ۲‬هزار هکتاری مصوب منطقه‪ ،‬پروانه‬ ‫بهره برداری محدوده ‪ ۴۶۲‬هکتاری منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمسار صادر شد و مرتضی بانک‪ ،‬مشاور رئیس جمهوری‬ ‫و دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی ان را به‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ابالغ کرد‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار پس از‬ ‫دریافت پروان��ه بهره برداری‪ ،‬امکان جذب س��رمایه گذار‬ ‫و واگ��ذاری اراضی در مح��دوده ‪ ۴۶۲‬هکتاری را خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ایج��اد مناطق ویژه اقتصادی گامی در راس��تای توزیع‬ ‫دان��ش و فناوری روز ب��ه نقاط گوناگون کش��ور و ورود‬ ‫به فرایند صنعتی شدن اس��ت‪ .‬درحال حاضر بسیاری از‬ ‫کشورهای موفق اقتصادی مانند هنگ کنگ‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬چین و تایوان مس��یر توسعه اقتصادی خود و‬ ‫پیوستن به بازارهای جهانی را از چنین کانال هایی تجربه‬ ‫کرده اند؛ بنابراین هدف اصلی این مناطق توسعه تولید و‬ ‫اش��تغال است و تعمیق ساخت داخل از این بستر محقق‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬امسال با تاکید بر رونق تولید و اغاز نهضت‬ ‫داخلی س��ازی‪ ،‬خودکفایی صنایع می توان��د از درون این‬ ‫مناطق اقتصادی زاده شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫توجه به نیروی انسانی‬ ‫الزمه بهره وری‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفت و گو با‬ ‫دومی��ن جش��نواره و نمایش��گاه ملی ف��والد در حالی‬ ‫ای��ن هفته به ایس��تگاه برگزاری می رس��د که اس��تقبال‬ ‫ن و واحدهای فوالدی‬ ‫شرکت های تامین کننده‪ ،‬دانش بنیا ‬ ‫از ان خوب بوده است‪.‬‬ ‫ف��والد هرم��زگان نیز ب��ا ظرفیت اس��می ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن تختال(اس��لب) و یک میلی��ون و ‪ 650‬هزار تن اهن‬ ‫اسفنجی و‪ ...‬در زمره شرکت های فوالدی بزرگی است که‬ ‫در این جشنواره مانند سال گذشته حضور فعالی دارد‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد هرمزگان در مقاله ای به‬ ‫بحث بومی سازی نگاه تازه ای دارد‪.‬‬ ‫بومی س��ازی در ش��رکت فوالد هرم��زگان جزو اهداف اس��تراتژیک این‬ ‫شرکت بوده و اقدام های موثری در این زمینه انجام شده است‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون تن واحدهای تولید فوالد خام نیاز داریم؛ در‬ ‫نتیجه کش��ور با حجم زیادی سرمایه گذاری در باالدست‬ ‫و پایین دس��ت این واحدها روبه رو خواهد شد که ضروری‬ ‫است از هم اکنون برنامه ریزی الزم درباره چگونگی اجرای‬ ‫انها انجام شود‪.‬‬ ‫پس از اعم��ال تحریم های ظالمانه علی��ه ایران‪ ،‬تامین‬ ‫قطعات‪ ،‬م��واد و ارز م��ورد نیاز صنایع با دش��واری هایی‬ ‫روبه رو ش��ده است‪ ،‬اما با تکیه بر توان داخل و استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای داخلی و خارجی و ب��ا در نظر گرفتن اینکه‬ ‫در ش��رایط عادی به احتمال زیاد برخی سرمایه گذاری ها‬ ‫برای تولید داخلی به صرفه نباشد‪ ،‬اما در میان مدت سبب‬ ‫افزای��ش توانایی کش��ور در زنجیره تولید فوالد می ش��ود‬ ‫و در قال��ب نوع��ی پدافند غیرعامل در راس��تای مدیریت‬ ‫استراتژیک کشور حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در کشور ما فعالیت های بسیار گسترده و ارزشمندی در‬ ‫زمینه بومی س��ازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت‬ ‫ف��والد به عنوان ی��ک صنعت م��ادر و اس��تراتژیک انجام‬ ‫ش��ده که با توجه به تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران‬ ‫و دسترس��ی نه چندان مطلوب فوالدس��ازان به قطعات و‬ ‫تجهیزات شرکت های خارجی‪ ،‬کار بسیار ارزشمندی است‬ ‫اما به تنهایی برای ایجاد توسعه و کسب دانش این صنعت‬ ‫کافی نیست‪ ،‬زیرا در بومی سازی‪ ،‬ما قطعه را می سازیم اما‬ ‫همچنان برای دس��تیابی به دانش فناوری وابسته هستیم‬ ‫و باید ان را به اجبار خریداری کنیم‪.‬‬ ‫شاید سخت ترین بخش بومی سازی در صنعت فوالد را‬ ‫بتوان کسب دانش و فناوری این صنعت دانست‪ .‬حقیقت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫دانش‪ ،‬الزمه بومی سازی صنعت فوالد‬ ‫‹ ‹استفاده حداکثری از دانش و فناوری‬ ‫تعریف های متعددی برای بومی سازی اورده شده‪ ،‬یکی‬ ‫از انها که می تواند در صنعت فوالد کاربردی تر باش��د این‬ ‫تعریف اس��ت که‪ ،‬بومی س��ازی فرایندی است که امکان‬ ‫اس��تفاده حداکثری از دانش و فناوری س��اخت قطعات و‬ ‫م��واد را از طریق اس��تفاده از ظرفیت های داخل و خارج‬ ‫کشور فراهم می کند‪.‬‬ ‫ای��ران در میان‪۱۰‬کش��ور برتر تولیدکنن��ده فوالد قرار‬ ‫گرفته اس��ت و می تواند بسیاری از نیازهای خود را به ویژه‬ ‫در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات برطرف کند‪ .‬اهمیت‬ ‫بومی س��ازی در صنعت فوالد کش��ورمان از انجا بیش��تر‬ ‫مش��خص می ش��ود ک��ه در بخش هایی از زنجی��ره فوالد‬ ‫به ویژه قطعات‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت وابس��تگی هایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫از س��ویی با توج��ه ب��ه طراحی ه��ا و برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده تا اف��ق ‪ ،۱۴۰۴‬تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫در کش��ور هدف گذاری شده است و براساس امار موجود‪،‬‬ ‫درحال حاضر به طور تقریبی ‪ ۳۵‬میلیون تن ظرفیت نصب‬ ‫شده در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا توجه به اینکه تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬حدود ‪۳۰‬‬ ‫سال از عمر برخی فوالدسازی های بزرگ کشور می گذرد‪،‬‬ ‫با فرس��ودگی اجتناب ناپذیر سیستم های فعلی استفاده از‬ ‫فناوری های جدید و روزامد را ضروری می کند‪ .‬از انجایی‬ ‫که امارها نشان می دهد تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به راه اندازی حدود‬ ‫بهره وری‬ ‫حرف اول و اخر‬ ‫برای ماندگاری است‬ ‫این اس��ت ک��ه بومی س��ازی در کنار دس��تیابی به دانش‬ ‫فوالدسازی سبب توسعه پایدار صنعت فوالد می شود‪ .‬باید‬ ‫به دنبال حلقه گمش��ده تبدیل دانش به فناوری و سپس‬ ‫تبدی��ل فناوری به صنعت بوده و س��عی بر نهادینه کردن‬ ‫ان داشته باشیم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه صنعت فوالد کش��ورمان در بخش کسب‬ ‫فناوری ب��ه موفقیت های خوبی دس��ت یافت��ه که نمونه‬ ‫ان واحد های احیای مس��تقیم موجود در کش��ور اس��ت‬ ‫ک��ه با اس��تفاده از توان ش��رکت های داخلی توانس��ته از‬ ‫طری��ق بومی س��ازی‪ ،‬دانش و فن��اوری فوق را به دس��ت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫بوم��ی کردن دان��ش و تبدیل ان به صنع��ت عملیاتی‬ ‫پیچیده به همکاری تنگاتنگ متخصصان و دانش��مندان‬ ‫داخلی و صاحبان صنعت نیاز دارد‪ .‬بدیهی است در مسیر‬ ‫کس��ب دانش‪ ،‬به یاری مدیران تصمیم س��از و تصمیم گیر‬ ‫نیاز اس��ت ب��ا قب��ول توانمندی ه��ای واقع��ی داخلی در‬ ‫حوزه های گوناگون‪ ،‬در ریس��ک های احتمالی متخصصان‬ ‫و دانش��مندان داخل��ی ش��ریک ش��وند و امکان توس��عه‬ ‫توانمندی های داخلی را فراهم اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویک�رد بومی س�ازی در ش�رکت ف�والد‬ ‫هرمزگان‬ ‫بومی س��ازی در ش��رکت فوالد هرمزگان ج��زو اهداف‬ ‫استراتژیک این شرکت اس��ت و اقدام های موثری در این‬ ‫زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد هرم��زگان ب��ا ایج��اد ی��ک دپارتمان‬ ‫مس��تقل بومی س��ازی در ساختار رس��می خود‪ ،‬توجه به‬ ‫بومی س��ازی را بیش از پیش در برنامه های خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این بخش در قالب گروه های کاری‪ ،‬با گروه بهره برداری‬ ‫و بخش خرید و تحقیق و توس��عه همکاری کرده و سعی‬ ‫می کند ب��ا همکاری ش��رکت های دانش بنی��ان و صنایع‬ ‫داخلی کش��ور‪ ،‬نیازهای داخلی شرکت را برطرف کند‪ .‬در‬ ‫واقع وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای گوناگون برای‬ ‫تامین قطعات‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت وارداتی است تا‬ ‫بتوان در داخل کشور اقدام به تولید ان کرد‪.‬‬ ‫پروژه های مهمی در فوالد هرمزگان بومی س��ازی شده‬ ‫که مهم ترین انها عبارتند از‬ ‫• طراحی و س��اخت نمونه ازمایشی اب شیرین کن دریا‬ ‫به روش جذبی با استفاده از انرژی خورشیدی؛‬ ‫• طراحی و ساخت ابزار لبه یاب هوشمند مورد استفاده‬ ‫در فرایندهای فرزکاری و ماشین کاری؛‬ ‫• سگمنت ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خط ریخته گری و سگمنت تیپ ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۸‬خط ریخته گری؛‬ ‫• بیرینگ گرافیتی مربوط به دریچه تخلیه مذاب کوره؛‬ ‫• مبدل های حرارتی صفحه ای؛‬ ‫• برخی از پمپ های سانتریفیوژ؛‬ ‫• راکتور اصل واحد ‪SVC‬؛‬ ‫• کوپلینگ ماشین پرس واحد بریکت سازی؛‬ ‫• پروانه فن اصلی فن استک واحد احیاء مستقیم‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به دانش و فن��اوری فوالد در کنفرانس‬ ‫ریخته گ��ری مداوم که اواخ��ر اذر در بندرعباس با حضور‬ ‫اندیش��مندان‪ ،‬متخصص��ان‪ ،‬دانش��گاهیان و صاحب��ان‬ ‫صنع��ت برگ��زار ش��د‪ ،‬شناس��ایی اخری��ن فناوری ه��ا‬ ‫و دس��تاوردها در ح��وزه ریخته گ��ری م��داوم ف��والد‪،‬‬ ‫شناس��ایی مش��کالت و نیازه��ای فناوری و بومی س��ازی‬ ‫قطع��ات‪ ،‬تجهیزات و مواد و شناس��ایی تم��ام متصدیان‬ ‫و متخصص��ان داخل��ی و خارجی در زمین��ه ریخته گری‬ ‫پیوس��ته و برنامه ری��زی ب��رای اینده هدف گذاری ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ای��ن کنفرانس اقدام��ی هرچند کوچک ام��ا مثبت در‬ ‫راستای کسب دانش در حوزه ریخته گری است و در واقع‬ ‫این کنفرانس های فنی و علمی معموال برای رس��یدن به‬ ‫یک هدف انی و س��ریع طراحی نمی ش��وند‪ ،‬بلکه در این‬ ‫فضا بیش از همه‪ ،‬بیان مش��کالت‪ ،‬بررس��ی نیازهای اتی‪،‬‬ ‫به اش��تراک گذاشتن اطالعات و دس��تاوردها و یاداوری‬ ‫کمبود های مورد نیاز توسعه پایدار فوالد کشور در دستور‬ ‫کار اس��ت که نتایج ان با گذشت زمان و به مرور مشاهده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫شیوه‬ ‫مالیات ستانی‬ ‫مشکل دارد‬ ‫قدیر قیافه‬ ‫نایب رئیس کنفدراسیون‬ ‫صادرات ایران‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۱۴۷‬درصدی‬ ‫استخراج معدن انگوران‬ ‫مدی��ر مجتمع س��رب و روی انگوران اع�لام کرد‪:‬‬ ‫میزان استخراج این مجتمع در ‪ ۹‬ماه امسال نسبت به‬ ‫برنامه‪ ۱۴۷ ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬امید فالح با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬مجتمع س��رب و روی انگوران از ابتدای‬ ‫فروردی��ن ت��ا پایان اذر امس��ال‪ ۶۶۴ ،‬ه��زار تن ماده‬ ‫معدنی استخراج کرد‪ ،‬در حالی که برنامه تولید‪۴۵۳ ،‬‬ ‫هزار تن بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مجتمع در ‪ ۹‬ماه امسال‪ ۵ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۹۱‬هزار مترمکعب باطله برداری انجام داد که نسبت‬ ‫ب��ه برنامه (‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۳۰‬ه��زار مترمکعب)‪۱۳۹ ،‬‬ ‫درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگوران اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫طول س��ال های ‪ ۵۸‬تا ‪ ۸۵‬در مجم��وع ‪ ۷‬میلیون تن‬ ‫ماده معدنی اس��تخراج ش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫از س��ال ‪ ۸۶‬تاکنون‪ ۱۰.۳ ،‬میلیون ت��ن ماده معدنی‬ ‫استخراج شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال های ‪ ۵۸‬تا ‪ ۸۵‬در مجموع ‪۴۸‬‬ ‫میلیون تن باطله برداری انجام شد‪ ،‬اما این رقم از سال‬ ‫‪ ۸۶‬تاکنون به ‪ ۲۰۶‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫فالح با اش��اره به پیش بینی ذخای��ر معدن انگوران‬ ‫تا حداقل ‪ ۱۵‬س��ال این��ده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬طبق‬ ‫براورده��ا‪ ،‬موجودی بخش روباز تا ‪ ۴‬س��ال اینده به‬ ‫اتمام می رس��د اما در بخش زیرزمین��ی تا حدود ‪۱۵‬‬ ‫س��ال برداشت مواد معدنی خواهیم داشت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬تعداد نیروهای بومی معدن انگوران‪ ،‬از ‪۳۹‬‬ ‫به ‪ ۶۳‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتم��ع س��رب و روی انگوران با اش��اره به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی انجام ش��ده در منطقه‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬اهدای کم��ک ‪ ۲۰‬میلی��ارد ریالی به‬ ‫خانه بهداش��ت ش��هر دندی‪ ،‬احداث راه های اسفالت‬ ‫روستایی و نیز ارائه خدمات امدادی به در راه ماندگان‬ ‫و اف��راد برف گی��ر در جاده ها‪ ،‬از جمله ای��ن اقدامات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اح��داث ‪ ۳‬واح��د تصفیه خان��ه و‬ ‫بازچرخانی اب حاصل از ان به فضای س��بز مجتمع‪،‬‬ ‫احی��ای عرصه های مناب��ع طبیعی اس��یب دیده در‬ ‫فراین��د معدنکاری‪ ،‬اجرای پروژه ه��ای ابخیزداری و‬ ‫احداث پارک قوچ ارمنی‪ ،‬دریافت نش��ان جغرافیایی‬ ‫و دریاف��ت نش��ان مع��دن س��بز‪ ،‬بخش دیگ��ری از‬ ‫مسئولیت های اجتماعی معدن انگوران است‪.‬‬ ‫ف�لاح در پای��ان با اش��اره ب��ه راه ان��دازی تورهای‬ ‫گردش��گری معدن‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مذاکراتی با‬ ‫متولیان استان زنجان درباره اجرای طرح گردشگری‬ ‫معدنی در انگوران انجام ش��ده و به زودی این طرح در‬ ‫مجتمع سرب و روی انگوران عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫در بررسی جایگاه بهره وری در حوزه معدن مطرح شد‬ ‫توجه به نیروی انسانی الزمه بهره وری‬ ‫بهره وری‪ ،‬اصلی است که شامل تمام بخش های اقتصادی‬ ‫می ش��ود و بدون ان هیچ تالش��ی به ثمر نمی نش��یند‪ .‬از‬ ‫انجای��ی که به��ره وری در بخ��ش معدن ه��م عاملی مهم‬ ‫قلمداد می ش��ود‪ ،‬هر اقدامی در حوزه مع��دن باید با تکیه‬ ‫بر دانش‪ ،‬اگاهی‪ ،‬تجربه و نیروی انس��انی متخصص باشد‪.‬‬ ‫برای اینکه فعالیت های معدنی به بیشترین سود و کمترین‬ ‫هزینه برسد باید مدیران معدنی بر موضوع بهره وری تمرکز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫درباره اهمیت بهره وری در رشد اقتصادی معادن‬ ‫کشور با کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است به دلیل اینکه بهره وری شاخص های گوناگونی دارد در‬ ‫این گزارش تنها بر موضوع نیروی انسانی تمرکز کرده ایم‪.‬‬ ‫در سطح کشور برگزار می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دستمزد نیروی انسانی ماهر‬ ‫‹ ‹اهمیت بهره وری در معادن کوچک‬ ‫مهدی حمیدی‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی نظام مهندس��ی‬ ‫ای��ران در اهمی��ت بهره وری ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬در حوزه‬ ‫بهره وری ما باید بتوانیم با کمترین امکانات‪ ،‬س��رمایه‪ ،‬توان‬ ‫و انرژی‪ ،‬باالترین بازدهی را کس��ب کرده و کمترین اسیب‬ ‫را به منابع طبیعی برسانیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این روند باید‬ ‫باطله برداری به ش��دت کاهش و دستاوردهای ماده معدنی‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنجان در پاس��خ به این پرس��ش که یکی از ش��اخص های‬ ‫بهره وری نیروی انسانی است و برای رشد ان مجموعه های‬ ‫معدن��ی بای��د چ��ه اقدام هایی انج��ام دهند‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع نیروی انس��انی به لح��اظ تصمیم گیری یکی‬ ‫از تاثیرگذارتری��ن ش��اخص های بهره وری اس��ت‪ .‬طراحی‬ ‫روش های اس��تخراج و اس��تفاده از منابع معدنی ازس��وی‬ ‫نیروی انس��انی انجام می ش��ود‪ .‬در حوزه س��خت افزار هم‬ ‫ماش��ین االت معدنی و فناوری روز وابسته به نیروی انسانی‬ ‫ماهر است‪.‬‬ ‫حمیدی با اش��اره ب��ه اهمی��ت و نقش نیروی انس��انی‬ ‫در مع��ادن کوچک بیان ک��رد‪ :‬اغلب معادن در کش��ور ما‬ ‫کوچک مقیاس هستند‪ ،‬به همین دلیل بازدهی و بهره وری‬ ‫در معادن کوچک مقیاس بس��یار تاثیرگ��ذار خواهد بود؛ از‬ ‫همین رو معادن کوچک به نیروی انس��انی مناسب و ماهر‬ ‫نیاز دارند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬فعالیت در این نوع از معادن بسیار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر مالیات پرداخت نش��ود کشور نمی تواند توسعه‬ ‫پی��دا کند‪ .‬هیچ معدن��کاری هم با اخذ مالیات مخالف‬ ‫نیس��ت بلکه با نحوه مالیات س��تانی مخالفت می کند‪.‬‬ ‫معافیت ه��ای مالیات��ی که در س��ال های گذش��ته به‬ ‫بخش معدن تعلق گرفته درباره مناطق توس��عه نیافته‬ ‫و محروم بوده اس��ت؛ بر این اس��اس که اگر معدنی در‬ ‫مناطق خاص قرار داش��ته باش��د به مدت ‪ ۱۰‬سال از‬ ‫پرداخت مالیات معاف می ش��ود‪ .‬اما نخستین مشکل‬ ‫این اس��ت که متاس��فانه این ‪ ۱۰‬سال را دقیقا از زمان‬ ‫صدور پروانه بهره برداری محاس��به می کنند که زمان‬ ‫بسیار کمی است‪ .‬باید بدانیم وقتی یک معدن اغاز به‬ ‫کار می کند دست کم ‪ ۲‬سال طول می کشد که تجهیز‬ ‫و راه اندازی ش��ود‪ .‬در این فواصل ممکن است با رکود‬ ‫رو به رو شود‪ ،‬مواد معدنی ان نرخ پایینی داشته باشند‬ ‫و اصال صرفی نداشته باشد که معدنکار ماده معدنی را‬ ‫اس��تخراج کند؛ بنابراین زمان ‪ ۱۰‬سال برای معافیت‬ ‫معدن��کار از پرداخت مالیات کم اس��ت‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اگر هر صاحب س��رمایه ای بتواند در مناطق‬ ‫کمتر برخوردار س��رمایه گذاری صنعتی انجام دهد از‬ ‫زمان ش��روع و اغاز بهره ب��رداری ان واحد مدت زمان‬ ‫بیش��تری یعنی حدود ‪ ۱۳‬سال معافیت مالیاتی دارد؛‬ ‫بنابرای��ن این تبعیض بزرگی اس��ت که به زیان بخش‬ ‫معدن اعمال می ش��ود‪ .‬اگر قرار اس��ت واحد صنعتی‬ ‫در ش��هرک صنعتی ساخته شده در مناطق محروم از‬ ‫معافیت برخوردار باشد‪ ،‬باید واحد معدنی نیز به همین‬ ‫اندازه یا بیشتر معافیت داشته باشد‪ .‬قانون گذار و تمام‬ ‫کسانی که ایین نامه های اجرایی را نوشته اند باید دقت‬ ‫الزم را داش��ته باش��ند تا ش��اهد چنین تبعیض هایی‬ ‫نباشیم‪ .‬معدنکاران با مشکالت زیادی روبه رو هستند‪،‬‬ ‫به جای اینکه ش��رایط طوری فراهم شود که بیشتر بر‬ ‫تولید‪ ،‬اکتشاف و توسعه معدن تمرکز کنند متاسفانه‬ ‫درگی��ر روند نادرس��ت مالیات گیری و تفکرات غلطی‬ ‫می شوند که متولیان بخش معدن ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مه��دی حمیدی‪ :‬مهم تری��ن اقدام برای ایجاد بهره وری نیروی انس��انی در حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬اموزش درس��ت و مناس��ب است‪ .‬این دوره ها را هم اکنون نظام مهندسی‬ ‫معدن اس��تان ها در دو س��طح مهندس��ی و کارگری به طور رایگان در س��طح کشور‬ ‫برگزار می کنند‬ ‫دش��وارتر از مع��ادن بزرگ مقیاس اس��ت چراکه در معادن‬ ‫ب��زرگ تا حدودی می ت��وان خطاها را پوش��ش داد اما در‬ ‫معادن کوچک بازدهی به سرعت کاهش می یابد و مشخص‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای مرکزی نظام مهندس��ی ایران در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که چ��ه اقدام هایی باید برای رش��د بهره وری‬ ‫انجام داد‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫درامدهای اختصاصی سازمان زمین شناسی حذف شد‬ ‫حذف تبصره مربوط به درامدهای اختصاصی‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫ضربه جدی به اجرای پروژه های اکتش��اف ذخایر‬ ‫معدنی و مطالعات زیرساختی زمین شناسی وارد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫کمیس��یون تلفیق مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در جلس��ه ای به پیش��نهاد دولت مبنی بر ابقای‬ ‫بن��د «ح» تبص��ره ‪ ۶‬الیح��ه بودج��ه ‪ ۱۳۹۹‬کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬موضوع درامدهای اختصاصی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور رای به‬ ‫حذف تبصره داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی‬ ‫درامدهای اختصاصی س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور که از ابتدای س��ال‬ ‫گذش��ته بنا بر بند قانونی موجود در اساس��نامه و‬ ‫قانون تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی و پیگیری و ابتکار سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و همراهی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫تصویب رس��یده بود‪ ،‬در جلس��ه بررس��ی الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ ۱۳۹۹‬کل کش��ور (کمیس��یون تلفیق)‬ ‫حذف ش��د‪ .‬طراحی و پیش��نهاد این درامدها با‬ ‫هدف استفاده از ظرفیت های قانونی اساسنامه ای‬ ‫سازمان در کس��ب درامد ناشی از انجام خدمات‬ ‫تخصص��ی در حوزه اکتش��اف‪ ،‬زمین شناس��ی و‬ ‫همچنی��ن انالیز مواد معدن��ی‪ ،‬افزایش بازدهی‬ ‫مطالع��ات تخصص��ی در ح��وزه اکتش��اف منابع‬ ‫معدنی جدید‪ ،‬انجام بررس��ی های زمین شناسی‬ ‫مورد نیاز زیرس��اخت های بزرگ کش��ور و پایش‬ ‫مخاط��رات طبیع��ی زمی��ن انجام ش��ده بود که‬ ‫در ‪ 2‬س��ال اخی��ر منجر به بهب��ود وضعیت این‬ ‫پروژه ه��ا و جبران بخش��ی از ضع��ف موجود در‬ ‫س��اختار بودجه ای این س��ازمان حاکمیتی شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در زمان��ی که بخ��ش معدن و‬ ‫همچنی��ن زیرس��اخت های بنی��ادی و عمران��ی‬ ‫کشور نیازمند نگاه ویژه دولتمردان و نمایندگان‬ ‫محترم مجلس ش��ورای اسالمی در ارتقای سهم‬ ‫خ��ود در تولی��د ناخالص ملی و روند جایگزینی و‬ ‫ترمیم کمبود ناشی از درامدهای نفتی است باید‬ ‫به شکلی شایسته درصدد پیشبرد اهداف بنیادین‬ ‫کش��ور در حوزه تولید اطالعات پایه اکتش��افی و‬ ‫زمین شناسی باشیم‪.‬‬ ‫همچنین باید به تسهیل ورود بخش خصوصی‬ ‫ب��ه فعالیت های معدنکاری و زیرس��اختی توجه‬ ‫کنی��م ک��ه این امر ب��ا نگاه هدفمن��د و حمایتی‬ ‫ب��ه برنامه ه��ا‪ ،‬ظرفیت های علم��ی متخصصان‬ ‫و تجهیزات پیش��رفته س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی کش��ور محق��ق خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مطرح کرد‬ ‫نام گذاری مجتمع فرهنگی و ورزشی یزد بهنام سردار سلیمانی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرملو گفت‪ :‬به پاس قدردانی از مقام واال‬ ‫و شامخ سردار س��رافراز اسالم شهید حاج‬ ‫قاس��م س��لیمانی مجتمع بزرگ فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزش��ی و رفاهی در حال س��اخت صنایع‬ ‫فوالد چادرمل��و در اردکان ی��زد به نام این‬ ‫شهید گرانقدر نام گذاری شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی چادرملو محم��ود نوریان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬این کوچک ترین اقدامی اس��ت که ما‬ ‫برای پاسداش��ت یاد و نام ان س��رباز جان‬ ‫برکف و به واقع ایثارگر وطن انجام داده ایم‬ ‫ت��ا همواره در یاد و خاطره نس��ل کنونی و‬ ‫اینده میهن اسالمی باقی بماند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مجتمع فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و رفاه��ی صنای��ع ف��والد چادرمل��و که با‬ ‫مش��ارکت ش��رکت های اهن و فوالد غدیر‬ ‫ایرانی��ان و ارفع س��ال گذش��ته کلنگ ان‬ ‫به زمین زده ش��د‪ ،‬با هدف توس��عه فراگیر‬ ‫و تقوی��ت زیرس��اخت های فرهنگ��ی و‬ ‫اجتماع��ی در کن��ار توس��عه فعالیت های‬ ‫صنعت��ی در شهرس��تان اردکان اح��داث‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع در زمینی به وس��عت ‪۴۳‬‬ ‫هکتار با زیربنای ‪ ۳۰‬هزار مترمربع ساخته‬ ‫می ش��ود و در طرح ان ساخت سالن چند‬ ‫منظوره ورزش��ی با گنجای��ش ‪ ۶‬هزار نفر‪،‬‬ ‫استخر سرپوشیده با امکانات جانبی‪ ،‬سالن‬ ‫امفی تئاتر با ظرفیت هزار نفر‪ ،‬س��الن های‬ ‫پذیرای��ی ب��ا گنجای��ش بیش از ه��زار نفر‬ ‫و محوطه س��ازی و فضاه��ای تفریح��ی‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫و س��ازمان نظام مهندسی معدن در قالب تفاهمنامه ای که‬ ‫‪ ۳‬س��ال از انعق��اد ان می گذرد بر موض��وع اموزش تمرکز‬ ‫کرده اند‪ .‬در واقع برای ارتقای بهره وری نیروی انس��انی در‬ ‫ح��وزه معدن باید اموزش درس��ت و مناس��ب را در پیش‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫ای��ن دوره ه��ا را س��ازمان های نظ��ام مهندس��ی معدن‬ ‫اس��تان ها در دو سطح مهندس��ی و کارگری به طور رایگان‬ ‫حس��ین حمی��دزاده‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدی��ره یک ش��رکت معدنی که در‬ ‫حوزه فراوری و ساخت ماشین االت‬ ‫معدن��ی فعالی��ت می کن��د‪ ،‬درباره‬ ‫اهمیت به��ره وری به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به��ره وری از این جهت مورد تاکید‬ ‫ق��رار می گیرد که انج��ام کار را در‬ ‫زم��ان الزم با کمتری��ن هزینه و امکان��ات در بهترین نوع‬ ‫امکان پذیر می کن��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬معادن ما باید بتوانند با‬ ‫کمترین امکانات‪ ،‬حداکثر بهره را کسب کنند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫در حال حاضر باتوجه به ضعف بهره از فناوری روز و دانش‬ ‫کافی نمی توانند بهره وری الزم را کسب کنند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی درباره اهمیت نیروی انسانی متخصص‬ ‫و حرف��ه ای در ارتق��ای بهره وری گفت‪ :‬متاس��فانه به دلیل‬ ‫اینکه معادن از دانش روز استفاده نمی کنند و به طور عمده‬ ‫از اف��رادی بهره می برند که س��طح تحصی�لات پایین تری‬ ‫دارند‪ ،‬به اموزش های الزم و رش��د نیروی متخصص بهایی‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که اگ��ر معدن��کاران بتوانند روی‬ ‫نیروی انس��انی س��رمایه گذاری کنند و اموزش های الزم را‬ ‫به انها بدهند به طور حت��م بهره وری افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اهمی��ت نقش نیروی انس��انی در مجموعه‬ ‫خ��ود برای ارتقای بهره وری گفت‪ :‬م��ا در مجموعه خود با‬ ‫کمبود نیروی متخصص روبه رو هس��تیم‪ ،‬در نتیجه س��عی‬ ‫می کنیم خودمان نیرویی را که استخدام می کنیم‪ ،‬اموزش‬ ‫دهیم‪ .‬حمیدزاده در مقایس��ه وضعیت داخل با کشورهای‬ ‫خارجی به دستمزدهای باالی نیروی متخصص اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬کش��ورهای پیش��رفته بیش از ما به نیروی انسانی‬ ‫برای رشد بهره وری خود بها می دهند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ش��اید یکی از دالیلی که نیروی انس��انی‬ ‫در ایران جایگاه مناس��بی ندارد‪ ،‬حقوق و دس��تمزد پایین‬ ‫باشد‪ .‬اگر بخواهیم از نیروی متخصص استفاده کنیم ناچار‬ ‫هس��تیم دس��تمزد باالتری پرداخت کنیم که این مهم در‬ ‫شرایط فعلی اقتصادی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫هزینه عمرانی‬ ‫نخستین قربانی بودجه‬ ‫سال اینده است‬ ‫گردهمایی صنعتی با‬ ‫‪ ۹۵‬درصد بومی سازی‬ ‫بانک ها در‬ ‫پی بهره وری باشند‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫عارضه اصلی درزمینه نداش��تن بهره وری چیست؟ باید گفت حجم‬ ‫بس��یار باالی یارانه های انرژی اس��ت که باعث می شود ما از امکانات‬ ‫موجود به بهترین شکل استفاده نکنیم‬ ‫ملتی هس��تیم ک��ه در طول تاریخ اموخته بودیم که کرس��ی‬ ‫بس��ازیم و هوای حتی یک اتاق را هم گرم نکنیم بلکه به شکل‬ ‫بهره ورانه عمل کنیم‪.‬‬ ‫ما ملتی هس��تیم که اب را از زیرزمی��ن جابه جا می کردیم‬ ‫که تبخیر نشود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مردمی هس��تیم که رفتار و فرهن��گ بهره ورانه‬ ‫داش��تیم اما از زمانی که پول نفت وارد اقتصاد شد این رفتار ما‬ ‫نیز تغییر کرد و پش��ت پنجره با لباس اندک مشغول تماشای‬ ‫برف زمستانی شدیم که حاکی از انرژی ارزان بود‪.‬‬ ‫اگ��ر ان��رژی در ایران هم گران بود ما نیز مانند بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای دنیا در زمس��تان با چند لباس می خوابیدیم‪ .‬در‬ ‫تولید هم پیام های غلط اقتصاد نفتی ما را به مس��یر اشتباه در‬ ‫انتخاب محصول یا بازار و فناوری هدایت کرده است‪.‬‬ ‫درواق��ع وقتی ما با ان��رژی ارزان الومینی��وم تولید و صادر‬ ‫می کنیم درواقع انرژی را صادر کردیم نه توان تولید اقتصادی‬ ‫خودمان را‪.‬‬ ‫در کش��اورزی ه��م یارانه برای خرید محص��ول می دهیم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه گندم جهانی هزارتومان اس��ت و ما می گوییم‬ ‫‪۳‬ه��زار تومان می خری��م و چون پول نفت داری��م می توانیم‬ ‫چنین کاری کنیم‪.‬‬ ‫در خانوار هم نرخ اب‪ ،‬گاز و‪ ...‬یارانه ای است و عادت کردیم‬ ‫به این قیمت ها و رفتارمان را هم تنظیم کردیم یعنی از مصالح‬ ‫ساختمانی ارزان تری اس��تفاده می کنیم که هدر رفت انرژی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پدران و مادران ما کس��انی بودند ک��ه لباس فرزند بزرگ را‬ ‫برای فرزند کوچک نگه��داری می کردند اما حاال دیگر فرزند‬ ‫کوچک راضی به این کار نمی ش��ود‪ .‬برای مثال فکر کنم تنها‬ ‫مردمی هس��تیم که درحال حاضر هرسال برای فرزندان خود‬ ‫کیف می خریم و از کیف س��ال قبل حتی اگر سالم باشد برای‬ ‫فرزندان اس��تفاده نمی کنیم ک��ه به نظر من در امریکا و ژاپن‬ ‫هم چنین کاری نمی کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ عمومی ما از استفاده بهینه از امکانات موجود فاصله‬ ‫گرفته اس��ت و این مهم ترین مانع ما برای توسعه بهره وری در‬ ‫سطح ملی است‪ .‬ایراد ما این است که هزار هزار میلیارد تومان‬ ‫یارانه انرژی اس��ت که دولت در س��ال ان را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره اقای فتاح وزی��ر وقت نیرو اع�لام کرده بود‪:‬‬ ‫کل ارزش اف��زوده صنعت‪ ،‬معدن و کش��اورزی از یارانه انرژی‬ ‫کمتر اس��ت‪ .‬در مثالی باید بگویم‪ :‬م��ا خانواده فقیری بودیم‬ ‫که به س��ختی کار می کردیم‪ .‬در حی��اط منزل کوزه طال پیدا‬ ‫ش��د که همس��ایه پیدا کرد و ما گفتیم کوزه ط�لا در خانه ما‬ ‫پیداشده پس برای ماست‪ .‬هرروز بچه های خانواده درخواست‬ ‫وجه می کنن��د و هرکدام برای خرج خودش��ان از این طالها‬ ‫می خواهند‪ .‬پدر هم تحت فش��ار ق��رار می گیرد و بریزوبپاش‬ ‫می کند‪ .‬پس��ر ب��زرگ هم برایش مهم نیس��ت مغازه ای را که‬ ‫با طالها خریده اس��ت‪ ،‬پایان سال سود می کند یا خیر‪ .‬ما نیز‬ ‫همین کار را کردیم و پول نفت وارد اقتصاد ش��د و در درامدها‬ ‫ان را ثبت کردیم‪ .‬شرکت ملی نفت ایران که در زمان مصدق‬ ‫به عنوان شرکتی برای ملت ایران معرفی شد را دولتی کردیم‬ ‫که در اساس��نامه اش هم امده است شرکت ملی نفت متعلق‬ ‫به دولت جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬قرار بود پول نفت اول‬ ‫به حساب صندوق ملی ایران وارد شود و اگر دولت زمانی نیاز‬ ‫پی��دا کرد از ان وام بگیرد‪ .‬اما درحال حاضر کل ان را به دولت‬ ‫دادیم و گفتیم مقدار مش��خصی را هم به صندوق توسعه ملی‬ ‫واریز کنید‪ .‬در نتیجه رفتارهایمان تغییر کرد‪ .‬ام الفس��اد این‬ ‫اس��ت که پول باید در حس��اب ملی واریز می شد اما این گونه‬ ‫نش��د‪ .‬مصارف مختلف امروزه مردم ما ناشی از پول نفت است‬ ‫و کاش به قدری این موضوع شفاف بود که مردم هم لذت ان را‬ ‫می بردند و می گفتند پول نفت در سفره مان است‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه در طول زمان تکرار یک مورد تبدیل به عادت‬ ‫ شد؛ بنابراین مردم اصال خوشحال نیستند درحالی که در سال‬ ‫هزار هزار میلیارد تومان رفاه تزریق می شود‪.‬‬ ‫پ��در خانواده هم هرروز س��که ها را می فروش��د و به بچه ها‬ ‫می دهد اما هر فرزندی به س��مت خالف رفته است چراکه اگر‬ ‫یک خانواده به چنین پولی برسد و پدر خانواده هم اهل نباشد‪،‬‬ ‫از این خانواده هیچ خروجی مثبتی نمی توان انتظار داشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر فصل بودجه ریزی است و دعوا بر سر این است‬ ‫که در خانواده هرکسی سهم خود را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫‪۹۰‬درصد بودجه کش��ور صرف بودجه جاری می ش��ود که‬ ‫حق��وق و دس��تمزد ‪ ۵‬میلی��ون نفر کارمند دولت می ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن ب��ه دلی��ل اینکه دولت بزرگ ش��ده‪ ،‬هم��ه نفت را‬ ‫می فروشیم و هم مالیات از مردم می گیریم تا به حقوق بگیران‬ ‫دولتی بدهیم‪.‬‬ ‫€ €تحری�م نفت چ�ه تاثیری بر ای�ن وضعیت خواهد‬ ‫گذاشت؟‬ ‫عدو ش��ود س��بب خیر‪ ،‬چراکه با ادامه تحری��م نفت ایران‬ ‫مطمئن باشید بهره وری رش��د خواهد کرد‪ .‬امیدوارم تحریم‬ ‫باش��یم که به ش��دت به فکر اس��تفاده بهتر از امکانات موجود‬ ‫بیفتیم‪ .‬اگر واقعا دولت بودجه نداش��ته باش��د‪ ،‬دیگر هر طور‬ ‫بخواهد نمی تواند اس��فالت در خیابان ه��ا بریزد بلکه طوری‬ ‫می ریزد که اس��یب نبیند‪ .‬ش��هرداری که پول نداشته باشد‬ ‫تاس��یس ش��رکت س��هامی خاص اوای جهانی چالیک درتاریخ ‪ 1398/10/15‬به ش��ماره ثبت ‪ 51924‬به شناس��ه ملی ‪ 14008896874‬ثبت و امضا ذیل‬ ‫دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬کارگاه فراوری مواد اولیه و بسته بندی خشکبار و میوه جات‬ ‫و مواد اولیه غذایی و دامی و خرید و فروش و ارسال محصوالت و دفتر بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان فارس ‪ ،‬شهرستان شیراز ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شیراز‪ ،‬محله بل جهاد‬ ‫‪ ،‬خیابان تالش ‪ ،‬کوچه ‪( 6‬ک ‪ 14‬جهاد) ‪ ،‬پالک ‪ ، 20‬طبقه اول کدپستی ‪ 7189858151‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 10000000‬ریال‬ ‫نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪ 100000‬ریالی تعداد ‪ 100‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 3500000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره‪98/627842‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/09/20‬نزد بانک بانک شهر شعبه معالی اباد شیراز با کد ‪ 349‬پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره‬ ‫خانم فریده ارمی به ش��ماره ملی ‪2281204650‬و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬س��ال و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال خانم‬ ‫فرزانه ارمی به شماره ملی ‪2300475332‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای بهنام احمدی‬ ‫به ش��ماره ملی ‪3490004264‬و به س��مت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬س��ال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اسناد و اوراق‬ ‫بهادار و بانکی و تعهداور از قبیل چک‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات و قرارداد ها با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا هر کدام از اعضا‬ ‫هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای هادی بختیاری به شماره ملی ‪ 2420405102‬به سمت‬ ‫بازرس اصلی به مدت یک س��ال مالی اقای رضا عباس��ی یادکوری به ش��ماره ملی ‪ 2649875062‬به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه‬ ‫کثیر االنتشار گسترش تجارت جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (‪)727993‬‬ ‫جدول پیاده روها را به گونه ای می س��ازد که چندین سال عمر‬ ‫مفید داشته باش��د‪ .‬درواقع عملکردی مانند بخش خصوصی‬ ‫که از منابع خود استفاده بهینه می کند‪.‬‬ ‫برخ��ی می گویند دولت باید کوچک ش��ود؛ اما تا وقتی که‬ ‫پ��ول داریم دولت ب��زرگ می ماند‪ .‬وقتی دولت پول نداش��ته‬ ‫باش��د و ‪۳‬ماه حقوق ندهد؛ بسیاری از کارمندان دولت استعفا‬ ‫می دهند‪ .‬اینها اتفاقات خیری است که امیدواریم رخ دهد‪.‬‬ ‫€ € پیش�نهاد ش�ما ب�رای اصلاح اقتصادی کش�ور‬ ‫چیست؟‬ ‫حتی اگ��ر محدودیت های فروش نفت هم لغو ش��د هرچه‬ ‫نفت فروختیم را به حساب ذخیره ارزی واریز کنیم و به منوال‬ ‫دوران بدون وابستگی به نفت پیش برویم‪ .‬امریکا اگر لحظه ای‬ ‫احس��اس کند که اقتصاد کش��ور را بدون نفت اداره می کنیم‪،‬‬ ‫مطمئن باشید که تحریم ها را برمی دارد‪.‬‬ ‫دلی��ل اینکه تحریم های این چنینی ه��م مکررا وضع و لغو‬ ‫می ش��ود این است که اعتیاد به نفت را از دست ندهیم چراکه‬ ‫ما مانند معتادی هستیم که بی خاصیت و بی بهره ور شده ایم‪.‬‬ ‫اعتیاد هم ش��امل دولت و ملت اس��ت نه اینکه فقط دولت‬ ‫گرفتار ان باش��د‪ .‬لباس��ی که تن ماست با پول نفت است‪ .‬من‬ ‫و ش��ما به احتمال زیاد چندین و چند دس��ت انواع لباس ها را‬ ‫در کمد خود داریم اما عمدتا مردم کش��ورهای دیگر اینگونه‬ ‫نیستند و با چند دس��ت لباس محدود زندگی می کردند چرا‬ ‫که پول نفت ندارند که ان را بریز و بپاش کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صنعت ما با ‪۳۰‬درصد ظرفیت کار می کند و‬ ‫‪۱۲‬درصد تولید ناخالص ملی از صنعت اس��ت که اگر ظرفیت‬ ‫همی��ن صنایع خودمان را به ‪۸۰‬درصد برس��انیم به اندازه دو‬ ‫برابر پول نفت ارزش افزوده ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫پتروشیمی همین حاال با ‪۶۰‬درصد ظرفیت در حال فعالیت‬ ‫بوده و متاسفانه ‪۴۰‬درصد از سوله های کشور خالی است‪.‬‬ ‫اس��تفاده بهتر از امکانات موجود یعن��ی این بخش های را‬ ‫فعال کنیم که باعث تحرک بیش��تر در اقتصاد خواهد شد‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د اگر با چنین روندی پیش برویم و بدون نفت به‬ ‫رشد اقتصادی برسیم مذاکره صورت می گیرد و تحریم ها لغو‬ ‫می ش��ود که بد هم نیس��ت اما ای کاش در ان زمان دوباره به‬ ‫نفت مان معتاد نشویم و درامدهای ان به حساب ذخیره ارزی‬ ‫واریز ش��ود و برای توسعه کشور به صورت وام در اختیار بخش‬ ‫خصوصی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫€ €ش�ما طراح و پایه گذار جش�نواره مل�ی بهره وری‬ ‫هم هس�تید‪ ،‬ای�ن جش�نواره در ‪۱۰‬دوره گذش�ته چه‬ ‫دستاوردی داشته است؟‬ ‫جش��نواره مل��ی بهره وری هرس��ال بهره وری ش��رکت ها‪،‬‬ ‫بانک ه��ا و بیم��ه را به صورت رای��گان محاس��به می کند که‬ ‫به طورکلی تاکنون ‪۵‬هزار و ‪۵۰۰‬ش��رکت موردمحاسبه قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫بعد از مدتی شرکت های این درخواست را داشتند که دلیل‬ ‫بهره وری باالی شرکت های برتر هم عنوان شود که در ‪ 8‬سال‬ ‫گذش��ته از شرکت های منتخب می خواهیم ‪۳‬پروژه اصلی که‬ ‫باعث ارتقای بهره وری ش��ان شده را در قالب فرمتی به ما ارائه‬ ‫کنند که بهترین تجربه موفق هم انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن تجارب را ه��م از طریق داوری انالی��ن که ‪ ۶۵۰۰‬نفر‬ ‫هستند به سمع و نظر فعاالن اقتصادی می رسانیم‪ .‬همچنین‬ ‫مسابقه بهینه کاوی و الگوبرداری از دیگران را تعریف کردیم‪.‬‬ ‫دو مس��ابقه هم از سه س��ال پیش اضافه شده است که پایه‬ ‫مناب��ع انس��انی دارد و درواقع رضایت کارکن��ان را در پلتفرم‬ ‫انالی��ن ب��ا ن��رخ ارزان یعنی یک میلی��ون تومان محاس��به‬ ‫می کنی��م‪ .‬همچنین ب��ه دلیل اینکه توان اجرایی در کش��ور‬ ‫پایین است‪ ،‬بهترین توان اجرایی را هم محاسبه می کنیم‪.‬‬ ‫جشنواره ملی بهره وری‪ ،‬کامال ملی و متعلق به مردم است و‬ ‫هیچبودج هدولتینداردوباحمایتمالیشرکت هاادارهمی شود‬ ‫که معموالحامیان جشنواره نمی توانند در مسابقه ها شرکت‬ ‫ کنن��د‪ .‬م��ا به عنوان بخ��ش خصوصی و راهبر ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫ادع��ا داریم که ش��معی در تاریکی افروخته ای��م و امیدواریم‬ ‫که ش��مع های دیگری هم روشن شوند‪ .‬ضمن اینکه ما تالش‬ ‫می کنیم که این ش��مع خاموش نش��ود چراکه با این ش��مع‬ ‫تاریکی شب بهره وری روشن نخواهد شد اما به هرحال داشتن‬ ‫کورس��وی امید بهتر از هیچ اس��ت‪ .‬ما به اندازه این شمعی که‬ ‫روش��ن کردیم خوش��حالیم و امیدواریم نورافکن های دولت‬ ‫هم روشن شود‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشید شکرخدایی‬ ‫عدو شود سبب‬ ‫خیر‪ ،‬چراکه با‬ ‫ادامه تحریم‬ ‫نفت ایران‬ ‫مطمئن باشید‬ ‫بهره وری رشد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫امیدوارم تحریم‬ ‫باشیم تا به شدت‬ ‫به فکر استفاده‬ ‫بهتر از امکانات‬ ‫موجود بیفتیم‬ ‫با ماسبک زندگی اقتصـادی را گسترش دهید‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫در س��بد صادراتی دنیا (اق�لام با کد ‪HS‬‬ ‫هشت رقمی)‪ ،‬بیش از ‪۸‬هزار قلم کاال هستند‬ ‫که س��االنه صادر می شوند‪ .‬در این میان ایران‬ ‫حدود ‪ ۴۴۰۰‬قل��م کاال از این تعداد را تولید‬ ‫و ص��ادر می کند‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۹۷‬معادل ‪۴۳۷۶‬‬ ‫قلم کاال صادر ش��ده است؛ اما نکته مهم این‬ ‫اس��ت که فقط ‪ ۶‬قلم از ای��ن کاالها که ‪۰ .۲‬‬ ‫درصد از کل اقالم صادراتی کش��ور هس��تند‪،‬‬ ‫با ارزش��ی حدود ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫دالر حدود ‪ ۲۹‬درص��د از ارزش کل صادرات‬ ‫کشور را تش��کیل داده اند که هر کدام از این‬ ‫اقالم ارزشی باالی یک میلیارد دالر داشته اند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬وابس��تگی س��بد صادراتی‬ ‫کش��ور به ‪ ۰ .۲‬درص��د از کل اقالم صادراتی‬ ‫اس��ت که ح��دود یک س��وم صادرات کش��ور‬ ‫را پوش��ش می دهن��د و امروز قرار اس��ت بار‬ ‫دوبرابر ک��ردن صادرات را به دوش بکش��ند‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل تامل و بس��یار مهم این اس��ت که‬ ‫بخش مهمی از این ‪ ۶‬قلم کاال فقط توسط ‪۳‬‬ ‫شرکت دولتی در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫صادر ش��ده که صادراتی بیش از یک میلیارد‬ ‫دالر در س��ال دارند و حجم صادرات مجموع‬ ‫انها در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ح��دود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫یعنی حدود ‪ ۲۳‬درص��د کل صادرات‪ ،‬براورد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر از ‪ ۲۹‬درصد ارزش‬ ‫صادرات کشور‪ ،‬فقط ‪ ۳‬شرکت نقش اصلی را‬ ‫ایفا می کنند و ش��رکت های صنعتی با قابلیت‬ ‫صادرات باالی یک میلیارد دالر‪ ،‬هنوز دولتی‬ ‫و پایه نفتی هس��تند و هیچ شرکت خصوصی‬ ‫تاکنون صادراتی بیش از یک میلیارد دالر در‬ ‫سال نداشته است‪.‬‬ ‫اگر تع��داد اقالم ب��االی ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ص��ادرات در س��ال را در نظ��ر بگیریم‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۷۲‬قل��م یعنی ح��دود ‪ ۱ .۶‬درصد کل اقالم‬ ‫صادراتی کشور را پیدا می کنیم که با صادراتی‬ ‫در ح��دود ‪ ۳۲‬میلی��ارد دالر‪ ،‬س��همی ‪۷۳‬‬ ‫درص��دی از ارزش کل ص��ادرات را در اختیار‬ ‫دارن��د‪ .‬نکته جالب اینکه تعداد ش��رکت های‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر صادرات (با احتساب‬ ‫س��ه ش��رکت دولتی مذکور) که این اقالم را‬ ‫صادر می کنند‪ ،‬فقط ‪ ۵۲‬شرکت هستند که با‬ ‫صادرات��ی بیش از ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ب��ار ‪ ۵۸‬درص��د از ارزش کل ص��ادرات‬ ‫کشور را بر دوش می کشند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم دامنه توان صادراتی کش��ور را‬ ‫در مح��دوده باالی ‪ ۵۰‬میلیون دالر بررس��ی‬ ‫کنیم‪ ،‬مالحظه می ش��ود به لحاظ تعداد اقالم‬ ‫صادراتی فقط ‪ ۱۱۷‬قلم کاال یعنی ‪ ۲ .۷‬درصد‬ ‫از کل اقالم صادراتی بیش از ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫ظرفیت صادرات ساالنه دارند و در مجموع با‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬س��همی ‪۸۱‬‬ ‫درصدی از ارزش کل سبد صادراتی کشور را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫از ای��ن میزان ح��دود ‪ ۷۹ .۵‬درصد (یعنی‬ ‫‪ ۲۸‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر) را فق��ط‬ ‫‪ ۹۶‬ش��رکت صادر می کنند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‬ ‫‪ ۹۶‬ش��رکت سهم ‪۶۴‬درصدی از صادرات کل‬ ‫کشور را در اختیار دارند!‬ ‫در بررس��ی ت��وان و ظرفی��ت صادرات��ی‬ ‫کش��ور‪ ،‬دامنه مطالعات را ت��ا اقالم باالی ‪۱۰‬‬ ‫میلیون دالر گس��ترش می دهیم ت��ا دریابیم‬ ‫چ��ه تعداد اق�لام و چه تعداد ش��رکت باالی‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون دالر ص��ادرات داریم که ترکیب‬ ‫ارزش صادراتی کش��ور را تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫در اینجا نیز مش��اهده می ش��ود که کل اقالم‬ ‫صادراتی باالی ‪ ۱۰‬میلیون دالر جمعا در ‪۳۷۶‬‬ ‫قل��م کاال یعنی ح��دود ‪ ۶ /۸‬درصد کل اقالم‬ ‫صادراتی کش��ور‪ ،‬خالصه می شوند که ارزشی‬ ‫‪ ۴۱‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالری (حدود‬ ‫‪ ۹۴‬درصد ارزش کل ص��ادرات) دارند؛ یعنی‬ ‫‪ ۹۴‬درصد کل ارزش س��بد صادراتی کش��ور‬ ‫وابسته به ‪ ۳۷۶‬قلم کاالست‪.‬اما از طرف دیگر‬ ‫تعداد صادرکنن��دگان باالی ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۷‬کمتر از ‪ ۴۵۰‬ش��رکت بوده اند‬ ‫(‪ ۴۴۸‬شرکت) که جمعا به میزان ‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلی��ون دالر (‪ ۸۱‬درصد از کل ارزش‬ ‫سبد صادراتی کشور) صادرات کرده اند؛ یعنی‬ ‫‪۸۱‬درصد از ارزش س��بد صادراتی کش��ور به‬ ‫‪ ۴۴۸‬ش��رکت و ‪ ۹۴‬درصد ان ب��ه ‪ ۳۷۶‬قلم‬ ‫کاال وابس��ته است! این واقعیت های اماری به‬ ‫خوبی نشان می دهند که سهم اصلی صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور بر دوش چه تعداد کاالست‬ ‫و س��هم ‪ ۴‬هزار قل��م کاالی صادراتی دیگر با‬ ‫کمتر از ‪ ۶‬درص��د (جمعا به ارزش ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر) چن��دان حائز اهمیت‬ ‫و سرنوشت س��از نیس��ت و این هم��ان نقطه ‬ ‫اسیب پذیر سبد صادراتی کشور است که باید‬ ‫نسبت به ان متفکر و دل نگران بود!‬ ‫گزارش‬ ‫در سبد صادراتی کشور‬ ‫چه خبراست؟!‬ ‫تحریم نفت‪ ،‬بهره وری را رشد می دهد‬ ‫پول که باشد نه دلسوزی می شود و نه جلوی بریز و بپاش ها‬ ‫گرفته‪ .‬برهمین اس��اس است که ایران سال هاست با پول نفت‬ ‫نه تنها نتوانس��ت به جایی برسد بلکه به مرور احساس ضعف‬ ‫کند‪ .‬بهره وری یکی از همین مولفه هایی است که در نبود پول‬ ‫نفت می تواند به س��رعت در ایران رش��د کند و بعد از ‪ 40‬سال‬ ‫صفر و منفی بودن این شاخص‪ ،‬به جایگاه اصلی خود برسد‪.‬‬ ‫فرش��ید ش��کرخدایی نایب رئی��س هیات مدی��ره انجمن‬ ‫مدیری��ت کیفیت ایران و ط��راح و پایه گذار جش��نواره ملی‬ ‫بهره وری که از سال ‪ 87‬اغاز به کار کرد در گفت وگو با‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬بدون پول نف��ت و در همی��ن تحریم های نفتی‬ ‫علیه ایران مطمئن باشید بهره وری هم رشد می کند‪ .‬مشروح‬ ‫گفت وگو با او را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €تعریف شما از بهره وری چیست؟‬ ‫بهره وری در سه س��طح تعریف می شود و فقط یک تعریف‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نخس��ت‪ ،‬به��ره وری در اقتص��اد کالن یعن��ی مجموع��ه‬ ‫س��تانده های اقتصاد به داده های اقتصاد که حول ریال و دالر‬ ‫اس��ت و ارزش افزوده ایجاد شده نسبت به عوامل ایجاد ارزش‬ ‫محاس��به می شود که ش��امل بهره وری نیروی کار ‪،‬سرمایه و‬ ‫انرژی است شاخص بهره وری کل عوامل نسبت ارزش افزوده‬ ‫به کل عوامل است‪.‬‬ ‫تعریف دوم فرهنگی‪-‬رفتاری اس��ت‪ :‬بهره وری در رفتار به‬ ‫معنای اس��تفاده حداکثری از امکانات موجود است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه فرض کنید مادری دو فرزند دارد و دوچرخه فرزند ارشد‬ ‫را به فرزند کوچک تر می دهد اینها رفتارهای بهره ورانه است‪.‬‬ ‫درنهایت هم تعریف به��ره وری در بنگاه تولیدی‪-‬خدماتی‬ ‫اس��ت که به معنای توان ایج��اد ارزش از طریق عوامل تولید‬ ‫اعم از انس��ان‪ ،‬س��رمایه و انرژی در بنگاه اس��ت‪ .‬فرض براین‬ ‫اس��ت که این س��ه عامل داده ها را به س��تانده و م��واد خام را‬ ‫به محصول تبدیل می کنند‪ .‬یعنی درواقع محاس��به می کنند‬ ‫چه میزان ارزش ایجادش��ده و تقس��یم بر این عوامل تولید در‬ ‫بنگاه می کنند‪.‬‬ ‫€ €ش�اخص به�ره وری درحال حاض�ر چ�ه مقداری‬ ‫است؟‬ ‫از س��ال ‪۱۳۴۰‬تاکنون که بازه زمانی بس��یار طوالنی مدت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��اخص بهره وری کل عوام��ل تغییر نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اخص بهره وری کل عوامل به این معناست که از مجموعه‬ ‫عوامل س��رمایه‪ ،‬نیروی انس��ان و ان��رژی همان مقدار ارزش‬ ‫افرین��ی می کنیم که ‪ ۵۰‬س��ال پیش هم تولی��د می کردیم؛‬ ‫یعنی این همه فناوری‪ ،‬خرد‪ ،‬دانش و افزایش ش��عور بش��ر در‬ ‫تبدیل مواد به محصول در کش��ور ما در این مدت تغییر نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €دلیل این امر چیست؟‬ ‫در طول این س��ال ها هرچند تولید ناخالص ما بیشتر شده‬ ‫اس��ت اما با افزایش جمعی��ت و افزایش س��رمایه گزاری هم‬ ‫روبه رو بودیم و وقتی اینها را برهم تقس��یم می کنیم نس��بت‬ ‫به دس��ت امده با سال ‪ ۱۳۴۰‬یکسان است‪ .‬یعنی حجم زیادی‬ ‫س��رمایه گذاری کردیم و جمعیت هم بیش��تر ش��ده است اما‬ ‫نسبت به ‪۵۰‬س��ال پیش که فقیرتر بودیم هر ایرانی مقداری‬ ‫ارزش ایجاد می کند که در ان زمان می کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار بانک مرکزی و مرکز امار ایران‪ ،‬به طورکلی‬ ‫ما از امکانات موجود یعنی س��رمایه مملکت‪ ،‬نیروی انس��ان و‬ ‫انرژی همان طور اس��تفاده می کنیم که سال ‪ ۱۳۴۰‬استفاده‬ ‫می کردیم و استفاده بهتری نداریم‪.‬‬ ‫اگرچه در صنایع مختلف بسیاری رشد داشتند و برخی هم‬ ‫نزول��ی بوده اند‪ .‬به عنوان نمونه بهره وری در بخش ارتباطات و‬ ‫مخابرات بهتر ش��ده اما از سوی دیگر بهره وری در صنایع نفت‬ ‫و گاز و پتروشیمی کاهش پیداکرده است‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی معتقدند که بهره وری در جامعه ما نهادینه‬ ‫نیست چون مولفه ای با عنوان «رقابت» برای ما به طور‬ ‫جدی تعریف نشده است؛ نظر شما دراین باره چیست؟‬ ‫در ش��اخص بهره وری که در انتهای کار محاس��به می شود‬ ‫ایجادکننده بهره وری عوامل��ی مانند کیفیت‪ ،‬رقابت‪ ،‬محیط‬ ‫کسب وکار و قوانین است‪.‬‬ ‫اگر در س��طح کالن اقتصاد بخواهیم بگوییم عارضه اصلی‬ ‫درزمینه نداش��تن بهره وری چیس��ت باید گفت حجم بسیار‬ ‫باالی یارانه های انرژی اس��ت که باعث می شود ما از امکانات‬ ‫موجود به بهترین ش��کل اس��تفاده نکنیم‪ .‬به عنوان نمونه ما‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۷۶‬درصدی‬ ‫پرونده تخلفات‬ ‫هزینه عمرانی‪ ،‬نخستین قربانی بودجه سال اینده است‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان اع�لام ک��رد‪ :‬ارزش ریال��ی‬ ‫پرونده ه��ای تش��کیل ش��ده ب��رای صنوف و‬ ‫تولیدکنندگان در اذر امس��ال نس��بت به ماه‬ ‫قب��ل ان ‪ ۴‬درص��د افزایش داش��ت و تعداد‬ ‫پرونده های متشکله نیز با ‪۹‬هزار و ‪ ۳۷۶‬پرونده‬ ‫نسبت به ابان امس��ال ‪ ۷۶‬درصد رشد نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اذر امس��ال‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۴۱‬گش��ت مش��ترک بازرس��ی‬ ‫برگ��زار ش��د ک��ه ب��ا توج��ه به گش��ت های‬ ‫انج��ام ش��ده در م��اه قب��ل ان (‪ ۱۱‬ه��زار و‬ ‫‪ ۳۵۴‬نوب��ت) به می��زان ‪ ۳۷‬درص��د افزایش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ها در اذر‪۳۵ ،‬درص��د از گش��ت های‬ ‫مش��ترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه ها‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد با اداره های کل تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫‪۹‬درصد ب��ا دانش��گاه های علوم پزش��کی‪۲ ،‬‬ ‫درصد با اداره های کل اس��تاندارد‪ ۲ ،‬درصد با‬ ‫اداره های کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری و ‪ ۲۲‬درصد با دیگر نهادها انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫برپایه این گ��زارش از مجموع پرونده های‬ ‫تخل��ف متش��کله‪ ۳۶ ،‬درص��د مرب��وط ب��ه‬ ‫اداره ه��ای کل تعزی��رات حکومتی‪۴۲ ،‬درصد‬ ‫مربوط به گش��ت مش��ترک با اتاق اصناف و‬ ‫‪۲۲‬درصد مربوط به دیگ��ر نهاد های ذی ربط‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گشت های مشترک در چارچوب هم افزایی‬ ‫و اس��تفاده بهین��ه از ظرفی��ت کارشناس��ی‬ ‫نهاد ه��ای ذی ربط و پیش��گیری از تخلفات و‬ ‫رسیدگی فوری به شکایت های مردمی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬س��ازمان حمای��ت در نهم‬ ‫دی امس��ال در قال��ب گزارش ی��ک هفته ای‬ ‫(منته��ی به ‪ ۸‬دی) از ‪ ۱۴۷‬هزار و ‪ ۶۸۵‬نوبت‬ ‫بازرس��ی در س��طح کش��ور در بخش عرضه‬ ‫خب��ر داد که برای ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۲۸۲‬متخلف‬ ‫صنفی پرونده تش��کیل و برای رس��یدگی به‬ ‫تعزیرات حکومتی هر یک از اس��تان ها ارسال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برپای��ه این گزارش‪ ،‬بازرس��ان س��ازمان‬ ‫حمایت و بازرسان سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان ها‪ ۹۱ ،‬ه��زار و ‪ ۳۲۸‬مورد‬ ‫بازرسی انجام داده و برای ‪۷‬هزار و ‪ ۷۴۳‬واحد‬ ‫صنف��ی و خدماتی گزارش تخل��ف به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۲۶۲‬میلیارد و ‪ ۴۵‬میلیون ریال صادر‬ ‫کردن��د‪ .‬همچنی��ن در ای��ن ‪۷‬روز کاری‬ ‫ام��ار بازرس��ی های ات��اق اصناف در س��طح‬ ‫کش��ور ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۳۵۷‬مورد اعالم ش��د که‬ ‫موج��ب تش��کیل پرون��ده تخلف برای س��ه‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۴۳‬واح��د صنفی ب��ا ارزش ریالی‬ ‫افزون بر ‪ ۳۲۰‬میلی��ارد و ‪ ۳۹۹‬میلیون ریال‬ ‫ش��د‪ .‬ع�لاوه برای��ن در ‪ ۴۵‬روز از اج��رای‬ ‫ط��رح تش��دید بازرس��ی در س��طح کش��ور‬ ‫پ��س از اصالح ن��رخ بنزین (‪ ۲۴‬اب��ان ‪،)۹۸‬‬ ‫بازرس��ان س��ازمان حمایت و س��ازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت اس��تان ها و همچنین‬ ‫بازرس��ان اصناف ب��ا ‪ ۹۶۱‬ه��زار و ‪ ۴۲‬مورد‬ ‫بازرس��ی ب��رای ‪ ۷۱‬ه��زار و ‪ ۱۱۱‬متخلف به‬ ‫ارزش ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۶۴۶‬میلیارد و ‪ ۱۹۲‬میلیون‬ ‫ریال تش��کیل پرون��ده داده و مراتب را برای‬ ‫بررسی های بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع‬ ‫دادن��د‪ .‬همزمان ب��ا تغییر ن��رخ بنزین در‬ ‫کش��ور و در چارچوب جلوگی��ری از افزایش‬ ‫ن��رخ ان��واع کاال و خدمات در س��طح عرضه‪،‬‬ ‫طرح تش��دید بازرس��ی با همکاری س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫بازرسی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬بازرس��ی اصن��اف و همچنی��ن‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی در ح��ال اجراس��ت و‬ ‫ب��ا هرگون��ه تخل��ف گرانفروش��ی‪ ،‬احتکار و‬ ‫امتن��اع از عرض��ه به ط��ور ج��دی برخ��ورد‬ ‫می شود‪ .‬مردم در صورت برخورد با هرگونه‬ ‫تخل��ف صنفی به ویژه در حوزه گرانفروش��ی‪،‬‬ ‫احتکار و امتناع از عرضه می توانند ش��کایات‬ ‫خ��ود را ب��ه ‪ ۴‬روش حضوری‪ ،‬تلف��ن ‪،۱۲۴‬‬ ‫سامانه ثبت شکایت ‪ ۱۲۴‬و اپلیکیشن اپ به‬ ‫اطالع مراجع نظارتی جهت بررسی های الزم‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تامین هزینه های‬ ‫عمومی از سوی‬ ‫دولت به معنای‬ ‫گشایش در‬ ‫اقتصاد نیست‪.‬‬ ‫درست است که‬ ‫کسری بودجه‬ ‫به اقتصاد‬ ‫ضربه می زند‪،‬‬ ‫اما رفع این‬ ‫کسری‪ ،‬موجب‬ ‫رشد اقتصاد‬ ‫نخواهد شد‬ ‫‪ ۱۷‬اذر بود که الیحه بودجه س��ال ‪ 1399‬به عنوان‬ ‫س��ند دخل وخرج از س��وی رئیس جمه��وری تقدیم‬ ‫مجلس ش��د؛ رقم کل این الیحه با رشد ‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫نس��بت به بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬به ‪ 1988‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین بودجه عمومی دولت‬ ‫در س��ال اینده بیش از ‪ 563‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫که نسبت به س��ال جاری ‪ ۸.۲۶‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬براس��اس جداول الیحه بودجه کل کشور در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬منابع عمومی بودجه این س��ال ‪ 484‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان‪ ،‬درامد اختصاص��ی نهاد های دولتی‬ ‫‪۷۹‬هزار میلیارد تومان و بودجه ش��رکت های دولتی‪،‬‬ ‫بانک ها و موسسه های غیرانتفاعی نیز‪1.4‬هزار میلیارد‬ ‫تومان براورد ش��ده است‪ .‬دولت در الیحه بودجه سال‬ ‫اینده کل کش��ور پیش بینی کرده اس��ت درامدهای‬ ‫مالیات��ی خود را ح��دود ‪ ۲۷‬درصد نس��بت به قانون‬ ‫بودجه سال جاری افزایش دهد‪.‬‬ ‫دول��ت باید س��ال اینده ‪ 500‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫درام��د کس��ب کند ت��ا بتوان��د بودجه را ببن��دد‪ .‬در‬ ‫برنامه ریزی دولت باید حدود ‪ 200‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از منبع مالیات ها تامین شود؛ بخشی از بودجه باید از‬ ‫محل انتش��ار اوراق بدهی و بخشی از مولدسازی های‬ ‫دارایی و بخشی از درامد حاصل از واگذاری ها و اصالح‬ ‫یارانه های پنهان تامین شود‪.‬‬ ‫کامران ندری‪ ،‬استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)‬ ‫در گفت وگ��و با «پایگاه خبری ات��اق بازرگانی ایران»‬ ‫درب��اره چگونگ��ی مدیریت هزینه ها در بودجه س��ال‬ ‫‪ 1399‬می گوید‪ :‬هزینه ها در الیحه بودجه س��ال ‪99‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 98‬معادل ‪4‬درصد رش��د کرده و از‬ ‫‪352‬هزار میلیارد توم��ان به ‪ 367‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین درامدهای عمومی ش��امل‬ ‫درامدهای مالیاتی‪ ،‬حقوق ورودی و س��ایر درامدهای‬ ‫نهاد ه��ا ‪ 261‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬دولت ‪106‬‬ ‫هزار میلیارد کس��ری تراز عملیات��ی را از فروش اوراق‬ ‫مشارکت و تملک دارایی های مالی جبران خواهد کرد‪.‬‬ ‫ن��دری می گوید‪ :‬تمرکز دولت ب��رای تامین هزینه ها‪،‬‬ ‫روی مالیات و فروش اوراق مشارکت خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته ندری به نظر نمی رس��د دولت بتواند درامد‬ ‫مالیاتی پیش بینی شده در الیحه بودجه ‪ 99‬را کسب‬ ‫کند؛ چراکه در س��ال ‪ 98‬نیز عملکرد دولت ثابت کرد‬ ‫درامدهای مالیاتی قابل وصول نیس��ت‪ .‬اگرچه برخی‬ ‫معتقدند دولت در سال ‪ 98‬درامدهای مالیاتی خوبی‬ ‫کسب کرد و بر این اساس در سال ‪ 99‬نیز این درامد‬ ‫کامال دست یافتنی است‪.‬‬ ‫ندری ادامه می دهد‪ :‬به لح��اظ اجرایی و مدیریتی‪،‬‬ ‫بای��د ترتیب��ی اتخ��اذ ش��ود ک��ه بت��وان از اطالعات‬ ‫حساب های مالی و تراکنش ها استفاده کرد و درنهایت‬ ‫ب��ه افرادی که مالیات پرداخت نمی کنند‪ ،‬رس��ید‪ .‬اگر‬ ‫اگ��ر اراده کاف��ی در موض��وع مالیات گیری وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫ظرفیت های اقتصادی زیادی در این باره داریم‪ .‬البته باید توجه کرد‬ ‫که این موضوع به گونه ای انجام شود که به تولید اسیب نزند و فقط‬ ‫معافیت های بی مورد را حذف کند‬ ‫اراده الزم برای این کار وجود داش��ته باش��د‪ ،‬چه بسا‬ ‫س��ال اینده حتی درامدهای مالیاتی بیشتری از انچه‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫به گفته ندری اگر اراده کافی در موضوع مالیات گیری‬ ‫وجود داشته باش��د‪ ،‬ظرفیت های اقتصادی زیادی در‬ ‫این ب��اره داریم‪ .‬البته باید توجه ک��رد که این موضوع‬ ‫به گونه ای انجام ش��ود که به تولید اسیب نزند و فقط‬ ‫معافیت های بی مورد را حذف کند‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان می گوید‪ :‬ش��واهد نش��ان می دهد‬ ‫اقدامات��ی که وزارت اقتص��اد و دارایی و بانک مرکزی‬ ‫انج��ام داده ان��د‪ ،‬موثر بوده اس��ت‪ .‬ان ها توانس��ته اند‬ ‫فراره��ای مالیاتی را شناس��ایی و وصول و بخش��ی از‬ ‫مالیات های پرداخت نش��ده را زن��ده کنند‪ .‬در صورت‬ ‫ت��داوم همکاری از طریق ردگیری تراکنش های بانکی‬ ‫افراد‪ ،‬می ت��وان به راحتی پی برد چه کس��انی مالیات‬ ‫قانون��ی را پرداخت می کنند و چ��ه افرادی از این کار‬ ‫طفره می روند‪ .‬البته بس��ترهای فن��ی و اقتصادی این‬ ‫کار هم وجود دارد‪.‬‬ ‫ندری ادامه می دهد‪ :‬از س��وی دیگر دولت تعهدات‬ ‫متعددی را نس��بت ب��ه مردم قبول کرده اس��ت؛ این‬ ‫سومین پیش نشست ستاد توسعه صادرات‬ ‫سومین پیش نشست س��تاد توسعه صادرات با حضور رئیس‬ ‫کل سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬معاونان و مدیران کل سازمان‬ ‫و اعضای ستاد توسعه صادرات تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬حمید‬ ‫زادبوم درباره تشکیل ستاد صادرات کشور اظهار کرد‪ :‬تشکیل‬ ‫این ستاد در راستای رصد و بررسی مشکالت حوزه صادرات و‬ ‫ارائه راهکارهای اجرایی در این باره است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تش��کیل ستاد توس��عه صادرات با اختیارات اصل‬ ‫‪ ۱۲۷‬قانون اساس��ی از اهمیت برخوردار اس��ت و در صورت به‬ ‫نتیجه رس��یدن پیگیری ها درباره دریافت اختیارات اصل ‪۱۳۸‬‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬برای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬سعی‬ ‫خواهد شد نسبت به تجمیع کارگروه ها‪ ،‬ستادها و کارگروه های‬ ‫حوزه صادرات اقدام شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با برش��مردن اقدام های‬ ‫انجام شده در راستای تصویب و ابالغ بسته حمایت از صادرات‬ ‫ان را مورد تایید وزیران امور اقتصاد و دارایی و صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این بس��ته ازسوی معاون اول رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫زادب��وم مش��وق های موجود در بس��ته حمای��ت از صادرات‬ ‫غیرنفت��ی را ش��امل مناب��ع صن��دوق توس��عه مل��ی و منابع‬ ‫مش��وق های صادراتی من��درج در قانون بودجه کش��ور عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬منابع صندوق توسعه ملی در بخش ریالی ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در قالب س��پرده گذاری در تعدادی از بانک های‬ ‫عام��ل و با نرخ ترجیحی میانگین نرخ مصوب ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار و نرخ س��پرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک های‬ ‫عامل در یک دوره دو س��اله به صادرکنندگان پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران پرداخت تسهیالت‬ ‫از محل منابع صندوق توس��عه ملی ازس��وی ش��بکه بانکی را‬ ‫منوط به ترکیب منابع صندوق با منابع نظام بانکی و به نسبت‬ ‫‪ ۵۰-۵۰‬دانست که در این صورت‪ ،‬تسهیالت پرداختی در این‬ ‫بخ��ش حدود ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬وی همچنین‪،‬‬ ‫بخش دوم منابع بس��ته حمایت از ص��ادرات غیرنفتی را منابع‬ ‫بودج��ه ای اعالم کرد که ابالغ و تخصی��ص ان ضروری بوده و‬ ‫همکاری سایر مجموعه ها را می طلبد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در ادامه این نشس��ت اعضای س��تاد به ارائه‬ ‫نظره��ا و دیدگاه ه��ای خ��ود درب��اره قیمت گ��ذاری کاالهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬اس��ترداد مالیات ارزش افزوده و تس��هیالت صادراتی‬ ‫پرداخته و تصمیم های الزم اتخاذ شد‪.‬‬ ‫نارضایتی صنعت دارو از سامانه «تی تک»‬ ‫سامانه ای که قرار بود وضعیت بازار قاچاق محصوالت‬ ‫س�لامت محور را س��امان دهد و تحول��ی در مدیریت‬ ‫اطالع��ات کااله��ای این بخ��ش از جمل��ه دارو ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬پس از گذش��ت حدود دو س��ال هنوز به کارکرد‬ ‫واقعی خود دس��ت نیافته و فع��االن بخش خصوصی را‬ ‫نی��ز در بالتکلیف��ی قرار داده اس��ت‪ .‬فعالیت رس��می‬ ‫س��امانه رهگیری‪ ،‬ردیابی و کنترل اصالت فراورده های‬ ‫س�لامت محور س��ازمان غ��ذا و داروی کش��ور ک��ه به‬ ‫«تی تک» (‪ )TTAC‬ش��ناخته می شود‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬اغاز‬ ‫شد اما در مدت کوتاهی که از شروع به کار ان گذشت‪،‬‬ ‫حواش��ی زی��ادی از درز اطالع��ات تا ماج��رای انتقال‬ ‫سرورهای این سامانه به داخل کشور را به همراه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصاد سالمت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران معتقد است باوجود انکه راه اندازی‬ ‫ش خصوصی بوده‪،‬‬ ‫این س��امانه مورد تایید و تاکید بخ ‬ ‫اما فع��االن اقتصادی حوزه س�لامت از کارکرد تی تک‬ ‫رضایتمند نیس��تند‪ .‬محم��ود نجفی عرب در گفت وگو‬ ‫ط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬افزود‪ :‬با ش��روع‬ ‫ب��ا رواب ‬ ‫ب�� ه کار این س��امانه‪ ،‬تولیدکنن��دگان‪ ،‬واردکنندگان و‬ ‫س��ایر بخش های اقتصادی فع��ال در حوزه محصوالت‬ ‫س�لامت محور ک��ه از دارو ت��ا فراورده های ارایش��ی و‬ ‫بهداش��تی را دربرمی گیرد‪ ،‬به حمای��ت از ان پرداخته‬ ‫و بر این باور بودند بخش عمده ای از مش��کالت ناش��ی‬ ‫از قاچ��اق کاال و توزیع کاالهایی ک��ه اصالت واقعی را‬ ‫ندارند‪ ،‬رفع خواهد ش��د اما پس از گذش��ت حدود دو‬ ‫س��ال مجم��وع کارکرد های تی ت��ک نش��ان داده این‬ ‫سامانه نتوانسته به اهداف و ماموریت های تعریف شده‪،‬‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که کاربران‬ ‫این س��امانه که مجموعه صنعتگران و بازرگانان حوزه‬ ‫س�لامت هس��تند و اطالعات کاالهای این بخش را در‬ ‫تعهدات در بودجه سال هم نمود دارد؛ به نظر می رسد‬ ‫دولت اصال نمی تواند از انجام این تعهدات سرباز بزند؛‬ ‫فشار گروه های سیاسی مخالف و منتقد دولت و فشار‬ ‫افکار عمومی مانع از این است که دولت بتواند بخشی‬ ‫از تعهدات خود را در حوزه یارانه ها یا دس��تمزد ها کم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت دولت دوازدهم با سیاس��تی که در‬ ‫ح��وزه افزایش قیمت بنزین در پیش گرفت و تعهدی‬ ‫ک��ه در حوزه کمک معیش��تی به م��ردم داد‪ ،‬خود به‬ ‫دس��ت خود تعهد جدید را ب��ه دولت تحمیل کرد که‬ ‫در این ش��رایط به نظر می رس��د عمل به ان مش��کل‬ ‫مضاعفی برای دولت به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تاکید می کند‪:‬‬ ‫دول��ت نمی تواند هزینه بودجه ها را برای س��ال اینده‬ ‫به خوب��ی مدیری��ت کند؛ یا ش��اید این دول��ت نتواند‬ ‫هزینه ها را به درستی مدیریت کند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫تنها هزینه ای که قربانی وضع موجود می ش��ود بودجه‬ ‫عمرانی کش��ور است‪ .‬او به انتشار اوراق مشارکت هم‬ ‫اش��اره می کند‪ :‬در بخش تامی��ن هزینه های عمومی‪،‬‬ ‫موضوع انتشار اوراق مشارکت مطرح است‪ .‬بعضی ها به‬ ‫این موضوع نیز اعتراض دارند و می گویند باعث ایجاد‬ ‫تورم می شود‪ ،‬اما این مشکل زمانی به وجود می اید که‬ ‫دول��ت بخواهد از منابع بانک مرکزی اس��تفاده کند و‬ ‫اوراق را به بانک مرکزی بفروشد‪.‬‬ ‫اما این اوراق قرار اس��ت به شکل عمومی و در بازار‬ ‫س��رمایه ارائه شود‪ .‬ندری انتش��ار اوراق مشارکت به‬ ‫ش��کل عمومی را در بازار س��رمایه فرص��ت می داند‪:‬‬ ‫اوراق مش��ارکت ظرفیت بسیار باالیی دارد که اقتصاد‬ ‫ما تابه حال از این ظرفیت اس��تفاده نکرده است‪ .‬همه‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته بخش قابل توجهی از بودجه‬ ‫دولتی را از انتشار اوراق خزانه تامین می کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت به لح��اظ مدیریتی بتوان��د ان را جلو‬ ‫ببرد‪ ،‬مش��کالت تامین هزینه های عمومی بودجه در‬ ‫س��ال اینده به طور قابل مالحظه ای حل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اگ��ر مدیریت خوبی در این باره اجرا ش��ود و نخواهند‬ ‫از طری��ق چ��اپ پول ای��ن کار را انجام دهن��د‪ ،‬تورم‬ ‫نی��ز به وجود نخواه��د امد‪ .‬اس��تاد اقتصاد دانش��گاه‬ ‫ام��ام ص��ادق (ع) تصریح می کند‪ :‬تامی��ن هزینه های‬ ‫عمومی از س��وی دولت به معنای گشایش در اقتصاد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که کس��ری بودجه به اقتصاد ضربه‬ ‫می زند‪ ،‬ام��ا رفع این کس��ری‪ ،‬موجب رش��د اقتصاد‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬همچنان ایرادهای بس��یاری به دولت و‬ ‫عملک��رد ان در حوزه اقتصاد‪ ،‬فضای کس��ب وکار وارد‬ ‫اس��ت؛ و وقت��ی ارتباط م��ان با جهان به چند کش��ور‬ ‫مح��دود ش��ود‪ ،‬نمی توانیم یک اقتصاد رو به رش��د و‬ ‫بالنده داشته باشیم‪.‬‬ ‫ارزش صادراتی محصوالت کشاورزی اعالم شد‬ ‫براس��اس جدیدترین امار گمرک‪ ،‬ارزش صادراتی هر یک از‬ ‫انواع محصوالت کش��اورزی اعالم شد که در این میان زعفران‬ ‫با نرخ کیلوی��ی ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان باالترین ارزش‬ ‫صادراتی را داشته و گوجه فرنگی و سیب زمینی با نرخ کیلویی‬ ‫‪ ۳۶۵۰‬تومان ارزان ترین محصوالت کشاورزی بوده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران ارزش‬ ‫کااله��ای صادراتی منتها به ‪ ۱۱‬دی امس��ال را اعالم کرده که‬ ‫در بی��ن این اقالم‪ ،‬یک��ی از عمده ترین محص��والت مربوط به‬ ‫بخش کش��اورزی است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ارزش صادراتی هر تن‬ ‫س��یب زمینی معادل ‪ ۳۰۰‬دالر اعالم شده که با در نظر گرفتن‬ ‫میانگین ن��رخ ‪ ۱۲‬هزار تومانی برای هر دالر‪ ،‬نرخ هر کیلوگرم‬ ‫سیب زمینی صادراتی ‪ ۳۶۰۰‬تومان می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن هر تن پی��از مع��ادل ‪ ۳۶۵‬دالر صادر ش��ده که‬ ‫کیلوگ��رم ان ‪ ۴۳۸۰‬توم��ان می ش��ود‪ .‬ارزش صادراتی هر تن‬ ‫گوجه فرنگ��ی نیز معادل ‪ ۲۸۰‬دالر بوده ک��ه هر کیلوگرم این‬ ‫محصول ‪ ۳۶۵۰‬تومان محاسبه شده است‪.‬‬ ‫انواع خیار بوته ای در هر تن ‪ ۴۰۰‬دالر صادر ش��ده که ارزش‬ ‫هر کیلوگرم ان ‪ ۴۸۰۰‬تومان بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هر تن‬ ‫خرمای کبکاب ‪ ۸۰۰‬دالر صادر ش��ده اس��ت که هر کیلوگرم‬ ‫ای��ن محصول معادل ‪ ۹۶۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬خرم��ای پیارم هم‬ ‫سامانه بارگذاری می کنند‪ ،‬هیچ گونه دسترسی به امار‬ ‫و اطالع��ات موجود نداش��ته و این اج��ازه را ندارند که‬ ‫از منابع اماری این س��امانه استفاده کنند‪ .‬نجفی عرب‬ ‫اظهار امی��دواری کرد‪ :‬با بازنگری در عملکرد س��امانه‬ ‫تی تک‪ ،‬بخش خصوصی به کارکردهای واقعی ان دست‬ ‫یابد‪ .‬این نارضایتی در حالی اس��ت که به تازگی رئیس‬ ‫س��ازمان غذا و داروی کشور در نامه ای به معاونان غذا‬ ‫و داروی دانش��گاه های علوم پزش��کی بر ضرورت اقدام‬ ‫به ثبت تمامی کاالهای س�لامت محور و ش��رکت های‬ ‫پخش در این س��امانه تاکید و عنوان کرده بود تمامی‬ ‫شرکت های تولیدکننده‪ ،‬وارکننده و پخش محصوالت‬ ‫و کااله��ای س�لامت محور باید اطالع��ات دقیق اقالم‬ ‫موج��ودی و نقل و انتقال خود را در این س��امانه ثبت‬ ‫کنن��د و معاونت های غذا و داور نیز موظف به نظارت و‬ ‫بازرسی مراکز مرتبط با زنجیره تامین و عرضه هستند‪.‬‬ ‫تن��ی ‪ ۴۵۰۰‬دالر صادر ش��ده که هر کیلوگ��رم این نوع خرما‬ ‫مع��ادل ‪ ۵۴‬ه��زار تومان بوده اس��ت‪ .‬هر ت��ن خرمای رطب و‬ ‫مضافت��ی نیز ‪ ۱۷۵۰‬دالر ارزش داش��ته که ه��ر کیلوگرم انها‬ ‫معادل ‪ ۲۱‬هزار تومان می ش��ود‪ .‬خرمای زاهدی هر تن ‪۱۰۵۰‬‬ ‫دالر صادر ش��ده که هر کیلوگرم ان مع��ادل ‪ ۱۲‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان می شود‪ .‬گفتنی است ارزش صادراتی هر کیلوگرم پسته‬ ‫فندق��ی یا بادامی معادل ‪ ۸‬دالر ب��وده که با نرخ دالر ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان��ی‪ ،‬کیلویی ‪ ۹۶‬ه��زار تومان برای صادرات لحاظ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر کیلوگرم پسته خندان هم معادل ‪ ۷‬دالر ارزش صادراتی‬ ‫داش��ته که کیلوی��ی ‪ ۸۴‬هزار تومان می ش��ود‪ .‬ه��ر کیلوگرم‬ ‫پس��ته دهان بس��ته ‪ 6‬دالر صادر ش��ده که مع��ادل ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫تومان می ش��ود‪ .‬مغزپس��ته هم کیلویی ‪ ۱۳.۵‬دالر صادر شده‬ ‫که ‪ ۱۶۲‬هزار تومان معادل ان می ش��ود‪ .‬هر کیلوگرم پس��ته‬ ‫طبیعی خن��دان نیز ‪ ۱۰‬دالر معادل ‪ ۱۲۰‬ه��زار تومان ارزش‬ ‫صادراتش بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر این هر کیلوگرم عصاره زعفران‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۱۰۰‬دالر صادر ش��ده که ‪ ۳۷‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان می ش��ود‪ .‬قیمت صادراتی ه��ر کیلوگرم زعف��ران نیز‬ ‫‪ ۱۴۵۰‬دالر بوده که معادل ان ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تجمیع مشوق های صادراتی نهاد ها‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه خدم��ات بازرگانی‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران در حاش��یه‬ ‫چهارمی��ن نشس��ت کارگ��روه حمای��ت و‬ ‫تش��ویق صادرکنن��دگان پیش��رو‪ ،‬حمایت از‬ ‫صادرکنندگان پیشرو و حرفه ای را در راستای‬ ‫اهداف سازمان توسعه تجارت ایران در راستای‬ ‫توج��ه ویژه به این دس��ته از صادرکنندگان و‬ ‫تجمیع مشوق های صادراتی ارائه شده ازسوی‬ ‫مجموعه ه��ای گوناگون دانس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫احس��ان قمری‪ ،‬با اشاره به نهادهای گوناگونی‬ ‫که مش��وق هایی را ب��ه صادرکنندگان برتر یا‬ ‫خوش��نام ارائه می کنند‪ ،‬تجمیع شاخص های‬ ‫اختصاص��ی نهاد ه��ای مختلف از یک س��و و‬ ‫همچنین مش��وق های اعطایی نهادها از سوی‬ ‫دیگر را ارزش��مند توصیف کرد‪ .‬دبیر کارگروه‬ ‫حمایت از صادرکنندگان پیش��رو‪ ،‬اقدام های‬ ‫ضروری برای حمایت از صادرکنندگان پیشرو‬ ‫را ش��امل استخراج ش��اخص ها و مشوق های‬ ‫اعطای��ی نهاده��ای گوناگون‪ ،‬تهی��ه و تدوین‬ ‫بخشنامه مربوط و در نهایت اجرای بخشنامه‬ ‫دانس��ت و اعالم کرد وزن دهی و اولویت بندی‬ ‫شاخص ها در حال حاضر در مرحله اجراست‪.‬‬ ‫قمری در پایان با اش��اره به جایگاه س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران به عنوان متولی صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬تمرکز حمایت از صادرکنندگان در‬ ‫این س��ازمان را بااهمیت دانس��ت و خواستار‬ ‫ارائ��ه دیدگاه ه��ا و نظرهای کارشناس��ان در‬ ‫راس��تای ارائه راهکارهایی با هدف حمایت از‬ ‫صادرکنندگان شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از یازدهمین نمایشگاه اسانسور و پله برقی اصفهان گزارش می دهد‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین المللی اسانس��ور‪ ،‬پله برقی و‬ ‫صنایع و تجهیزات وابسته عصر سه شنبه گذشته در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان با حضور‬ ‫مسئوالن شهری و اس��تانی کلید خورد‪ .‬این نمایشگاه که‬ ‫با حضور ‪ ۶۵‬ش��رکت از ‪ 7‬اس��تان و ‪ 3‬کشور خارجی اغاز‬ ‫به کار کرده بود تا ‪ 20‬دی در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی اصفهان پذی��رای عالقه من��دان و فعاالن این‬ ‫صنع��ت بود‪.‬‬ ‫از ک��م و کیف برگ��زاری ان گزارش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫نمایشگاه اسانسور و پله برقی اصفهان در بیش از ‪4‬هزار‬ ‫مترمربع فضای نمایش��گاهی برگزار شد و تولیدکنندگان‬ ‫در های تمام اتوماتیک‪ ،‬کابین و تابلو فرمان های اسانس��ور‬ ‫در کنار فعاالن حوزه پله برقی در ان حضور داشتند‪.‬‬ ‫رویداد امس��ال که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش‬ ‫متراژ و تعداد مش��ارکت کنندگان ب��وده‪ ،‬میزبان برندهای‬ ‫مطرحی ب��ود تا بخش زیادی از محص��والت تولید داخل‬ ‫را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی اسانس��ور‪ ،‬پله برقی‪،‬‬ ‫صنای��ع و تجهی��زات وابس��ته اصفه��ان با ه��دف معرفی‬ ‫ظرفیت ه��ا و توانمندی های این صنع��ت به ویژه با رویکرد‬ ‫صادراتی و همچنین ایجاد تعامل بیش��تر میان صنعتگران‬ ‫اسانس��ور با فعاالن بخش س��اختمان و کم��ک به ارتقا و‬ ‫افزایش سطح خدمات و رفاه در صنعت ساختمان و صنایع‬ ‫دیگر برپا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیشرفت براساس استانداردهای جهانی‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان در ایین‬ ‫گش��ایش یازدهمین نمایش��گاه بین المللی اسانسور‪ ،‬پله‬ ‫برقی و صنایع و تجهیزات وابس��ته‪ ،‬با بیان اینکه کشور ما‬ ‫در کمربند خطرناک زلزله قرار گرفته؛ از این رو باید شبکه‬ ‫اسانس��ور کشور تاب اوری خود در برابر حوادث را افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه نظارت وی��ژه ای بر فعاالن‬ ‫و خدمات رس��انان این حوزه ازس��وی اتحادیه و سندیکای‬ ‫اسانس��ور کشور در نظر گرفته ش��ده و پیشگیری در این‬ ‫حوزه یکی از مفاهیمی است که میزان حوادث را به شدت‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش افزود‪ :‬بی شک خدمات این صنعت‬ ‫گردهمایی صنعتی با ‪ ۹۵‬درصد بومی سازی‬ ‫ایمنی مناسبی در اسانس��ورهای مورد استفاده در کشور‬ ‫داش��ته باش��یم می��زان ح��وادث این ح��وزه و تم��اس با‬ ‫اتش نشانی به شدت کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گالب��ی ادام��ه داد‪ :‬باید مق��ررات ملی در ح��وزه نصب‬ ‫اسانس��ورها به طور دقیق در نظرگرفته ش��ود و براس��اس‬ ‫مق��ررات مل��ی س��اختمان در صورتی که ب��رای یکی از‬ ‫مشترکان حادثه ای در زمان استفاده از اسانسور رخ دهد‪،‬‬ ‫هیات مدیره س��اختمان باید به عنوان مس��ئول استفاده از‬ ‫این وسیله پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۳۴۰۰‬واح�د صنف�ی و صنعت�ی در ح�وزه‬ ‫اسانسور‬ ‫نمایش��گاه اسانس��ور و پله برقی اصفهان در بیش از ‪4‬ه��زار مترمربع فضای‬ ‫نمایش��گاهی برگزار ش��د و تولیدکنندگان در های تمام اتوماتیک‪ ،‬کابین و تابلو‬ ‫فرمان های اسانسور در کنار فعاالن حوزه پله برقی در ان حضور داشتند‬ ‫باید براساس استانداردهای جهانی ارائه شود و شرکت های‬ ‫فعال این حوزه وظیفه دارند خدمات ویژه ای برای کاهش‬ ‫ح��وادث صنع��ت س��اختمان در بخش اسانس��ور در نظر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬این نمایش��گاه با حضور ‪۶۵‬‬ ‫ش��رکت برگزار شد و شاهد رش��د ‪ ۴۰‬درصدی ان نسبت‬ ‫به دوره گذشته بوده ایم‪ .‬امیدواریم بتوانیم شاهد مشارکت‬ ‫بیش��تری در دوره های بعدی نمایش��گاه این صنعت مهم‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹یک چه�ارم ح�وادث اصفه�ان مرب�وط ب�ه‬ ‫اسانسور است‬ ‫محسن گالبی‪ ،‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی ش��هرداری اصفهان نیز در این ایین گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫ش��رایط پس از نصب اسانس��ور در س��اختمان ها برعهده‬ ‫اتش نشانی است و در سال گذشته بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫نفر ازس��وی اتش نش��انان از مرگ حتمی نج��ات یافته اند‬ ‫و باوج��ود اینک��ه اتش نش��انان حقوق مناس��بی دریافت‬ ‫نمی کنند و در مظلومیت کامل به س��ر می برند‪ ،‬بیشترین‬ ‫صرفه اقتصادی را برای کشور دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ی��ک چهارم حوادث اصفهان مربوط به حوزه‬ ‫اسانس��ور اس��ت و این میزان در تابس��تان به دلیل قطع و‬ ‫وصل برق چندین برابر می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬خدمات ایمنی اسانسورها‬ ‫به طور کامل برعهده اتش نش��انی است و اگر سیستم های‬ ‫عباس ابریش��می‪ ،‬رئیس اتحادیه اسانس��ور کش��ور نیز‬ ‫در ای��ن ایین گفت‪2 :‬ه��زار واحد صنف��ی و هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی در حوزه ساخت تجهیزات اسانسور فعالیت‬ ‫می کنند و براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده در این‬ ‫اتحادیه س��امانه ای باعنوان شناسا طراحی شده تا اختالل‬ ‫در روند فعالیت هر اسانس��ور تا شعاع ‪ ۲‬کیلومتری به طور‬ ‫خ��ودکار به اطالع س��رویس کاران رس��می ای��ن اتحادیه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بکارگیری و اس��تفاده از اسانسورهای‬ ‫نس��ل جدید دارای اس��تانداردهای بین المللی‪ ،‬اش��نایی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی با نوین تری��ن فناوری های روز این‬ ‫صنعت‪ ،‬درگیر کردن دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت‬ ‫تولید اسانس��ور و پله برقی‪ ،‬توجه به تولید و اس��تفاده از‬ ‫اسانسورها و پله برقی های با مصرف حداقل انرژی و توجه‬ ‫به تولید داخلی‪ ،‬برخی دیگر از اهداف برگزاری یازدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی اسانسور‪ ،‬پله برقی‪ ،‬صنایع و تجهیزات‬ ‫وابسته به شمار می رود‪.‬‬ ‫محجوب‪ ،‬نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اس��تان اصفهان نیز در این ایین خاطرنشان کرد‪ :‬واردات‬ ‫انواع اسانسور در شرایط تحریم های اقتصادی به کمترین‬ ‫می��زان رس��یده و ای��ن فرصت توس��عه ای مهم��ی برای‬ ‫شرکت های تولیدی داخل است و امیدواریم شاهد ارتقای‬ ‫کیفی و کمی روزافزون اسانسورهای داخلی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمایشگاه اسانسور اصفهان از نگاه فنی‬ ‫ش��رکت کنندگان حاضر در این نمایش��گاه شرکت های‬ ‫بازرگانی هس��تند‪ .‬در س��ال های اخیر با تشدید تحریم ها‬ ‫درصد تولیدات داخلی افزایش پیدا کرده و تولیدکنندگان‬ ‫تولی��دات خود را چند برابر کرده اند‪ .‬در حال حاضر رقابت‬ ‫خوبی با کاالهای خارجی به لحاظ کیفیت داریم‪.‬‬ ‫قطعات اسانس��ور فق��ط در داخل تولید نمی ش��ود اما‬ ‫ظرفیت تولید اسانس��ور در ایران به ‪ ۹۵‬درصد رسیده که‬ ‫امار بس��یار مهمی تلقی می ش��ود‪ .‬در اصل سازنده ای که‬ ‫س��اختمان می س��ازد با نوع بودجه خود مشخص می کند‬ ‫چه اسانس��وری و با چه نوعی نصب کند‪ .‬اس��تانداردهای‬ ‫خاصی برای اسانس��ور تعریف ش��ده که این استانداردها‬ ‫براساس اس��تاندارد ‪( ۶۳۰۳‬برای کششی) و ‪( ۶۳۰۲‬برای‬ ‫هیدرولیک) است که برگرفته از اروپاست‪.‬‬ ‫ش��رکت های اراد بهبود اجگرد‪ ،‬ارمان ایده های طالیی‪،‬‬ ‫اریان اسانس��ور‪ ،‬اس��انبر طوس یاران البرز‪ ،‬اسانبرکاران‬ ‫عرشیان‪ ،‬اسانسور اساتک سپاهان‪ ،‬اسانسور انام‪ ،‬اسانسور‬ ‫سعید‪ ،‬اسانسور اوج غدیر‪ ،‬التون اسانسور‪ ،‬اتحادیه کشوری‬ ‫اسانسور و پله برقی‪ ،‬اختربران سپهر اسیا‪ ،‬الفبای فناوری‬ ‫داتیس‪ ،‬انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬ایده سازان تجارت اروند‪ ،‬بازرگانی علیایی‪،‬‬ ‫بهرادس��ازان پارسه‪ ،‬بهراد صنعت اس��انبر‪ ،‬بهران اسانبر‪،‬‬ ‫بیمه ما‪ ،‬پارس اس��مان روسپند‪ ،‬پارسا برج اسپادان‪ ،‬پاک‬ ‫تاب اذر‪ ،‬پوالد کش��ش چهلس��تون‪ ،‬ت��اراز برعرش‪ ،‬جدار‬ ‫پانل‪ ،‬حایر فام قائم‪ ،‬خانه س��ازی پارس��مان س��ازه‪ ،‬راوی‬ ‫اسانس��ور‪ ،‬رایاتجهیز هوشمند‪ ،‬رساگس��تر‪ ،‬ساختمانچی‪،‬‬ ‫س��ازمان نظ��ام مهندس��ی س��اختمان اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫س��امان اسانسور‪ ،‬س��روپارس گردش‪ ،‬سندیکای اسانسور‬ ‫و پل��ه برقی اصفهان‪ ،‬ش��یراالت دیاک��و‪ ،‬صدرالکترونیک‬ ‫دنا‪ ،‬صعود گس��تر الپ‪ ،‬فراپیما سیس��تم‪ ،‬فراز نیک طرح‬ ‫امرداد‪ ،‬فن افرین س��داد بین الملل‪ ،‬فنی مهندسی سورن‬ ‫اس��انبر سپاهان‪ ،‬کابین پالس‪ ،‬کهکشان رو سپاهان‪ ،‬گروه‬ ‫صنعت��ی باالبان‪ ،‬الران صنعت پویا‪ ،‬مبتکران اس��ان فراز‪،‬‬ ‫مشاوره مهندسی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک هیراد‪،‬‬ ‫مهدیس اسانبر س��پاهان‪ ،‬مهندسی گسترش اسانبر ماد‪،‬‬ ‫هیدرولیک و پنوماتیک بهفن و یکتابتون س��گزی در این‬ ‫دوره از نمایشگاه بین المللی اسانسور‪ ،‬پله برقی و صنایع و‬ ‫تجهیزات وابسته حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان راه های افزایش کارایی در نظام بانکی را تشریح کردند‬ ‫یادداشت‬ ‫موضوع‬ ‫مهم‪،‬افزایش‬ ‫کارایی‬ ‫بانک ها در پی بهره وری باشند‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫به��ره وری در کنار س��ایر عوامل‪ ،‬تعیین‏کنند ه‬ ‫توس��عه نظام بانکی و به تبع ان رش��د اقتصادی‬ ‫کشور به شمار می اید‪ .‬بانک های کشور‪ ،‬درحالی‬ ‫مدت هاس��ت ب��ا چالش نب��ود مدیریت صحیح‬ ‫مناب��ع و مصارف روبه رو هس��تند و بخش اقتصاد‬ ‫را از ای��ن بابت متاثر کرده اندکه این امر می تواند‬ ‫ب��ا مدیریت هزین��ه ها در نظ��ام بانکی گامی در‬ ‫جه��ت افزایش کارایی و کارامدی در نظام بانکی‬ ‫باش��د‪ .‬دراین زمینه بانک مرکزی ضروری است‬ ‫ب��ه دنبال افزایش کارایی و کارامدی نظام بانکی‬ ‫باش��د تا از این طریق بتوان��د هزینه های بانک ها‬ ‫را ک��م و در نهایت نرخ س��ود بانک��ی را به عنوان‬ ‫یک��ی از موارد اثر گذار بر این بخش کاهش دهد‪.‬‬ ‫بانک ها در حالی با این شرایط مواجه هستند که‬ ‫رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه جذب سپرده و‬ ‫افزایش ش��عب بسیار مشکل ایجاد کرده که باید‬ ‫ب��رای ان هرچه زودتر فکری کرد‪ .‬باال بودن نرخ‬ ‫سود سپرده ها و شعب بانک ها‪ ،‬از عواملی اثر گذار‬ ‫بر باال رفتن هزینه بانک ها هس��تند که درنهایت‬ ‫س��وداوری بانک ها را تح��ت تاثیر قرار می دهد و‬ ‫ای��ن اصال به نفع سیس��تم بانکی و درکل اقتصاد‬ ‫کش��ور نیس��ت؛ ازاین رو الزم است بانک ها اقدام‬ ‫به کاهش تعداد ش��عب‪ ،‬پرسنل و نرخ های سود‬ ‫بانکی کنند و این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫بس��یار حائز اهمیت است‪ .‬به هرحال باید تاکید‬ ‫کن��م که فراهم کردن ش��رایط برای کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی از اقدامات مهمی است که می تواند‬ ‫کارای��ی نظام بانکی را افزایش دهد‪ .‬ازاین رو اگر‬ ‫به دنبال این هس��تیم نرخ س��ود بانکی به شکل‬ ‫غیردس��توری کاه��ش یابد‪ ،‬بای��د بانک ها تالش‬ ‫کنند تا کارایی ش��ان را افزایش دهند و خودشان‬ ‫به سوداوری ش��ان بیفزایند تا دیگر نیازی نباشد‬ ‫با باال بردن نرخ س��ود تسهیالت‪ ،‬هزینه های شان‬ ‫جبران ش��ود و موجب مش��کل در بخش اقتصاد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کامران ندری‬ ‫تردی��دی نیس��ت‪ ،‬یک��ی از عوامل مهم در رش��د و‬ ‫توس��عه تج��اری بنگاه ه��ا‪ ،‬ارتقای کارای��ی و بهره وری‬ ‫اس��ت‪ .‬تالش های اقتصادی‪ ،‬فعاالن بخش های مختلف‬ ‫هم��واره معط��وف بر ان بوده ت��ا حداکثر نتیج��ه را با‬ ‫کمتری��ن امکان��ات و عوامل موجود به دس��ت اورند که‬ ‫این تمایل را می توان دس��تیابی ب��ه کارایی و بهره وری‬ ‫قلمداد کرد‪ .‬در این راس��تا الزم اس��ت‪ ،‬میزان کارایی و‬ ‫بهره وری س��ازمان ها مورد محاس��به قرار گیرد تا از این‬ ‫طریق در تصمیم گیری های اینده روند رش��د اقتصادی‬ ‫انها برنامه ریزی شود‪ .‬دراین میان بانک ها به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین واحدهای اقتص��ادی انهم در اقتصاد بانک‬ ‫محور ایران‪ ،‬می توانند با عملیات وس��یع بانکی شرایط‬ ‫مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های اقتصادی‬ ‫یک کشورفراهم اورند‪ .‬با توجه به نقش بسیار پر اهمیت‬ ‫بانک ها در اقتصاد ایران عملکرد نادرس��ت انها می تواند‬ ‫بحران های��ی را ایجاد کند‪ ،‬از این رو ش��ناخت راه های‬ ‫اندازه گیری و افزایش س��طح کارایی و بهره وری و تاثیر‬ ‫عوامل و سیاس��ت های مختل��ف بر انه��ا از موضوعات‬ ‫مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دراین بین کارشناس��ان براین باورند بانک ها باید در‬ ‫ایجاد خدمات متنوع بانکی‪ ،‬خروج از بانکداری س��نتی‪،‬‬ ‫کاه��ش هزینه ها و افزایش درامد‪ ،‬اعتباردهی مناس��ب‬ ‫به بخش ه��ای مختل��ف‪ ،‬بازگرداندن مطالب��ات معوق‬ ‫و مواردی ازاین دس��ت‪ ،‬با ه��دف افزایش تحرک نظام‬ ‫بانکی و گام نهادن به س��وی حداکثر بهره وری درنظام‬ ‫بانکی کشور گام بردارند تا در نهایت زمینه رشد و تعالی‬ ‫صنعت بانکداری در کش��ور و شکوفا شدن اقتصاد ایران‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت بر سر پرداخت تسهیالت باشد‬ ‫جواد صالحی‬ ‫نرخ ارز تعدیل می شود‬ ‫خبر‬ ‫رئیس بانک مرکزی اعالم کرد که بانک مرکزی‬ ‫در بازار حضور دارد و اجازه نوسان زیاد در بازار را‬ ‫نمی دهد‪ .‬از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز ماندگار‬ ‫نیست و بازار تعدیل می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتی در پایان جلسه هیات دولت در‬ ‫جمع خبرنگاران با تاکید بر حضور بانک مرکزی‬ ‫در بازارهای مالی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اوضاع در‬ ‫بازاره��ای مالی خوب اس��ت و همانطور که قبال‬ ‫ق��ول دادیم بانک مرکزی در ب��ازار حضور دارد‬ ‫و اج��ازه نوس��ان زیاد در ب��ازار را نمی دهد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم با تدابیری که در بانک مرکزی‬ ‫اتخاذ کردیم و اقداماتی که در حال انجام است‪،‬‬ ‫شاهد ثبات خوب و تعدیل شده نرخ ارز در بازار‬ ‫باشیم‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی در ادامه‪ ،‬نوسان ‬ ‫اخیر در بازار ارز را ناش��ی از شوک های سیاسی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬تغییرات اخیر ن��رخ ارز در اثر‬ ‫ش��وک های سیاس��ی بوده و ماندگار نیست‪ ،‬در‬ ‫صرافی های رس��می نرخ ارز از ان چه در فضای‬ ‫مجازی نوشته می شود بسیار پایین تر است و در‬ ‫ح��ال تامین تقاضای واقع��ی از طریق صرافی ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬همتی در پایان تصریح کرد‪ :‬البته اثار‬ ‫ش��وک های روانی ناشی از تنش های سیاسی در‬ ‫جای خود باقی اس��ت اما به تدریج پایان خواهد‬ ‫یاف��ت و تالش می کنیم ن��رخ ارز به ارزش ذاتی‬ ‫خود نزدیک شود‪.‬‬ ‫کامران ندری از کارشناس��ان حوزه بانکی در این باره‬ ‫درگفت وگو با‬ ‫ضمن با اهمیت دانس��تن موضوع‬ ‫بهره وری در تمامی بخش ها از جمله شبکه بانکی کشور‬ ‫گفت‪ :‬بانک ها نهادهای مالی مهمی در کش��ور هس��تند‬ ‫ک��ه وظیفه دارند منابع را از س��طح جامعه جمع اوری‬ ‫و در نهایت ان را صرف بخش های نیازمند به نقدینگی‬ ‫کنند و این وظیفه بس��یار مهمی است که اگر به شکل‬ ‫درست پیاده سازی نشود می تواند عملکرد بانک ها را زیر‬ ‫سوال ببرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه متاس��فانه بانک های ما در این فرایند‬ ‫خیلی نتوانسته اند عملکرد مثبتی داشته باشند و بیشتر‬ ‫رقابتشان در حوزه جذب سپرده و منابع بوده تا پرداخت‬ ‫تسهیالت به بخش های دارای اولویت و مولد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫روی��ه در حالی در نظ��ام بانکی ایران حاکم اس��ت که‬ ‫در س��ایر کش��ورها چنین موضوعی دیده نمی ش��ود و‬ ‫رقابت بیش��تر بر س��ر پرداخت وام و تسهیالت به افراد‬ ‫و بخش های مختلف است تا نگهداری منابع در بانک‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در بانک های ما در بحث اعطای تسهیالت‬ ‫هی��چ گونه رقابتی وجود ندارد و همین موضوع دریافت‬ ‫وام از بانک ها را با س��ختی هایی همراه کرده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در این راستا برای عملکرد بهتر بانک ها در بخش‬ ‫اقتصادی و ارتقای کارایی نظام بانکی کشور‪ ،‬نیاز است‬ ‫با یک برنامه ریزی درس��ت و هدفمند‪ ،‬رقابت بانک ها را‬ ‫از س��مت فقط جذب منابع به س��مت رقابت در حوزه‬ ‫تخصیص منابع تغییر دهیم و این موضوع مهمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود بانکی کاهش یابد‬ ‫ن��دری با تاکید براینک��ه برای افزای��ش بهره وری در‬ ‫بانک ه��ا عملکرد این بخ��ش باید به گونه ای باش��د تا‬ ‫سوداوری اش افزایش یابد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از راه های‬ ‫این مهم کاهش نرخ س��ود بانکی اس��ت ک��ه البته این‬ ‫موضوع ریش��ه در عوامل زیادی دارد که مهمترین انها‬ ‫باال بودن نرخ تورم به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی‬ ‫اس��ت که برای کاهش ان نقش بانک مرکزی و س��ایر‬ ‫نهادهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانک مرکزی دراین حوزه نتوانس��ته‬ ‫اگر مس��ئوالن اقتص��ادی بتوانند نرخ تورم را مه��ار و همزمان در‬ ‫جهت کاهش نرخ س��ود بانگ��ی گام بردارند و در نهایت دسترس��ی‬ ‫متقاضی��ان تس��هیالت را ب��ه منابع بانک ها تس��هیل کنن��د‪ ،‬این امر‬ ‫می توان��د نش��انه ای از افزایش کارایی و ارتقای به��ره وری در نظام‬ ‫بانکی باشد‬ ‫وظیف��ه خودش را به خوبی ایفا کند یاداورش��د‪ :‬دراین‬ ‫راس��تا الزم اس��ت بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار‬ ‫پول��ی کش��ور‪ ،‬سیاس��ت هایش را همراس��تا ب��ا تغییر‬ ‫ش��اخص های اقتص��ادی به روز کند و تغیی��ر دهد و از‬ ‫سوی دیگر نظارتش را بر عملکرد بانک ها افزایش دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه ت��ا زمانی که نرخ تورم‬ ‫در اقتصاد کش��ور کنترل نشود‪ ،‬نمی توان انتظار کاهش‬ ‫نرخ س��ود بانکی را داش��ت و این موضوعی است که در‬ ‫نهایت در افزایش کارایی بانک ها تاثیر خواهد گذاش��ت‬ ‫افزود‪ :‬اگر مس��ئوالن اقتصادی بتوانند نرخ تورم را مهار‬ ‫و همزمان در جهت کاهش نرخ سود بانگی گام بردارند‬ ‫و در نهایت دسترس��ی متقاضیان تسهیالت را به منابع‬ ‫بانک ها تس��هیل کنند‪ ،‬ای��ن امر می تواند نش��انه ای از‬ ‫افزایش کارایی و ارتقای بهره وری در نظام بانکی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم وصول مطالبات معوق بانک ها‬ ‫ندری همچنین به بحث وصول مطالبات معوق بانک ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بی تردید این مهم به دلیل تاثیر ان‬ ‫بر کاهش هزینه و افزایش سود‪ ،‬یکی از مولفه های موثر‬ ‫در افزایش بهره وری در بانک ها است‪ .‬اما مقصر به وجود‬ ‫ام��دن این پدیده‪ ،‬فق��ط نظام بانکی نیس��ت و عوامل‬ ‫دیگری هستند که مسبب این شرایط شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس‪ ،‬موض��وع تس��هیالت تکلیف��ی و‬ ‫سیاست های دستوری را عاملی برای بلوکه شدن بخش‬ ‫زیادی از منابع بانک ها دانس��ت و افزود‪ :‬این مهم سبب‬ ‫شده تا بانک ها نتوانند از تمام توانمندی در اختیارشان‪،‬‬ ‫بهتری��ن بهره وری و اس��تفاده را داش��ته باش��ند و این‬ ‫موضوعی است که درنهایت تاثیرش را بر بخش اقتصاد‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ندری‪ ،‬اینها مس��ائلی اس��ت ک��ه مثل یک‬ ‫زنجی��ره ب��ه یکدیگ��ر متصل اس��ت و مس��ئله ارتقای‬ ‫بهره وری و افزایش کارایی در سیس��تم بانکی را دچار‬ ‫پیچیدگی کرده است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت دراین مسیر بانک مرکزی می تواند‬ ‫نقش اثرگذاری داشته باشد و با اقتدار جلوی سیاست ها‬ ‫دس��توری و تس��هیالت تکلیفی را بگیرد و این موضوع‬ ‫دارای اهمی��ت زی��ادی اس��ت‪ .‬او در همین راس��تا بر‬ ‫استقالل بانک مرکزی تاکید کرد و افزود‪ :‬این استقالل‬ ‫اتفاق بس��یار خوبی اس��ت که می تواند اثار مثبتی را به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس‪ ،‬یکی دیگر از عوامل رش��د بهره وری‬ ‫را عامل نیروی انس��انی دانس��ت و گفت‪ :‬برای افزایش‬ ‫به��ره وری در نظام بانکی بای��د از نیروهای متخصص و‬ ‫کارامد استفاده شود‪ ،‬افرادی که دانش و تخصص کافی‬ ‫دارند‪ .‬چابک سازی نیروهای انسانی از الزاماتی است که‬ ‫باید در حوزه بانکی مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادسازی منابع بلوکه شده‬ ‫ج��واد صالحی از دیگر کارشناس��ان اقتصادی دراین‬ ‫ب��اره درگفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه بهره وری یعنی‬ ‫درامد بیش��تر و هزینه کمتر؛ چه در بخش مالی‪ ،‬چه از‬ ‫جنبه نیروی انس��انی‪ ،‬در ادام��ه یکی از الزامات افزایش‬ ‫بهره وری در نظام بانکی را ازادسازی منابعی دانست که‬ ‫به دالیلی در سیستم بانکی قفل شده و توان اعتباردهی‬ ‫بانک ها را به شدت کاهش داده است و دراین باره افزود‪:‬‬ ‫بانک ها با توجه به نقش اثرگذاری که در حوزه اقتصادی‬ ‫کشور ایفا می کنند‪ ،‬اما نتوانسته اند دراین بخش عملکرد‬ ‫مطلوبی داشته باشند و در حوزه اقتصادی کشور کارامد‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫او یکی از دالیل به وجود امدن این ش��رایط را بلوکه‬ ‫شدن بخش زیادی از منابع بانک ها در قالب بدهی های‬ ‫دولت‪ ،‬معوقات بانکی‪ ،‬امالک و مس��تغالت و‪ ...‬دانست و‬ ‫افزود‪ :‬از انجایی که بخش��ی از منابع بانک ها به ش��کل‬ ‫دس��توری پرداخت می ش��ود‪ ،‬ازاین رو ممکن است که‬ ‫ای��ن مناب��ع صرف طرح یا پروژه ای ش��ود ک��ه بازدهی‬ ‫چندانی ندارد و در نهایت منابع دراین بخش فریز شود‪.‬‬ ‫ام��ا دراین بین منابعی هم هس��تند که ب��ه جای اینکه‬ ‫در بخش تولید و مولد هزینه ش��وند‪ ،‬در نهایت مس��یر‬ ‫دیگری را طی کرده اند و در جای دیگر صرف ش��ده اند‬ ‫ک��ه این هم زمینه عدم بازگش��ت منابع ب��ه بانک ها را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه این ش��رایط س��بب ش��ده تا قدرت‬ ‫وام ده��ی بانک ها نیز کاهش یابد اظه��ار کرد‪ :‬باید این‬ ‫معوقات و بدهی ها و منابع بلوکه شده شناسایی و هرچه‬ ‫زودتر برای وصول ان چاره اندیش��ی شود‪ .‬چون به طور‬ ‫قطع این ام��ر باعث بهبود نس��بت دارایی ها و بدهی ها‬ ‫خواهد شد و عملکرد بانک ها را در بخش اقتصاد مطلوب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود فرایند پرداخت تسهیالت‬ ‫صالحی در ادامه ب��ا بیان اینکه بانک ها باید در نحوه‬ ‫اس��تفاده منابع در اختیارش��ان عملکرد بهتری داشته‬ ‫باش��ند و با دقت و بررس��ی بیش��تری اقدام به اعطای‬ ‫تسهیالت به بخش های مختلف کنند تا در نهایت مسیر‬ ‫بازگش��ت منابع در زمان کوتاه و با کمترین مانع همراه‬ ‫باشد یاداورش��د‪ :‬این شرایط سبب ش��ده تا کارایی و‬ ‫بهره وری سیستم بانکی به شدت تحت تاثیر قرار گیرد‬ ‫که دراین راس��تا نیاز اس��ت نظارت بیشتری در فرایند‬ ‫پرداخت تس��هیالت بانک ها انجام ش��ود ت��ا در نهایت‬ ‫مشخص شود محل هزینه کرد منابع بانک ها کجاست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکی��د براینکه بهب��ود ترازنامه مالی‬ ‫بانک ه��ا و بحث هزینه‪ -‬فایده در بانک ها از موضوع های‬ ‫مهمی است که در نهایت می تواند در بهره وری بانک ها‬ ‫تاثیر بس��زایی داشته باشد یاداورشد‪ :‬یکی از موارد مهم‬ ‫دراین زمینه همان بحث نظارت بر روند تسهیالت دهی‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬کاهش تس��هیالت تکلیفی‪ ،‬وص��ول مطالبات‬ ‫معوق بانک ها و مواردی از این دست است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به بحث کاه��ش هزینه و افزایش درامد در نظام بانکی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی موضوعات مهمی که در هزینه‬ ‫و افزایش نرخ تمام ش��ده بانک ه��ا تاثیر می گذارد و در‬ ‫نهای��ت کارایی نظام بانکی را متاثر می کند‪ ،‬به نرخ های‬ ‫سود باالیی برمی گردد که بانک ها به سپرده های بانکی‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش شعب بانکی یک ضرورت‬ ‫ب��ه گفته صالح��ی‪ ،‬ب��رای کاهش هزین��ه بانک ها و‬ ‫افزایش درامد این بخش باید نسبت به کاهش نرخ سود‬ ‫بانکی اقدام کرد و در نهایت در راس��تای کاهش شعب‬ ‫بانک ها و کوچک سازی بخش پولی کشور گام برداشت‪.‬‬ ‫بی تردید حرکت به س��مت بانکداری دیجیتال و فاصله‬ ‫گرفته از بانکداری س��نتی‪ ،‬می تواند گامی دراین جهت‬ ‫باشد و ش��رایطی را ایجاد کند که بخشی از منابع قفل‬ ‫شده بانک ها دراین بخش ازاد و در راستای تقویت توان‬ ‫اعتباردهی بانک ها صرف ش��ود‪ .‬این کارشناس در عین‬ ‫حال تاکید کرد در کنار تمامی این موارد‪ ،‬برای افزایش‬ ‫بهره وری در نظام بانکی‪ ،‬باید از نیروی های متخصص و‬ ‫کاربلد اس��تفاده شود و این موضوع بسیار حائز اهمیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹خدمات بیمه پاسارگاد به معلوالن‬ ‫شرکت بیمه پاس��ارگاد به عنوان تنها شرکت بیمه‪ ،‬بیمه نامه‬ ‫عم��ر و تامین اتی��ه را برای اف��راد دارای معلولی��ت و نابینایان ‪،‬‬ ‫با توجه به ش��رایط خاص��ی ارائه می دهد‪ .‬خدم��ات بیمه عمر و‬ ‫تامین اتیه بیمه پاس��ارگاد برای افراد نابینا و معلول با ش��رایط‬ ‫خ��اص و ش��یوه نامه های داخلی ش��رکت قابل ارائه اس��ت که‬ ‫بنابر وضعیت جس��مانی افراد‪ ،‬ارائه برخی پوش��ش های بیمه ای‬ ‫محدودیت دارد‪ .‬براس��اس گزارش ه��ای دریافتی‪ ،‬در بیمه نامه‬ ‫عم��ر و تامین اتی��ه میزان پرداخت��ی برای همه اف��راد عادی و‬ ‫معلول یکس��ان است‪ .‬همچنین پرسش��نامه های افراد معلول با‬ ‫ارائه کارت معلولیت به رویت پزش��ک معتمد ش��رکت رسیده و‬ ‫مورد بررس��ی قرار می گیرد که این مورد در شیوه نامه ای به همه‬ ‫نمایندگان بیمه پاس��ارگاد اطالع رسانی شده است‪ .‬سپس بعد‬ ‫از تش��خیص پزش��ک معتمد بیمه‪ ،‬با فرد نابینا یا معلول قرارداد‬ ‫منعقد می شود‪.‬نحوه پوش��ش های بیمه برای معلوالن در زمان‬ ‫صدور بیمه نامه مش��خص می ش��ود و هرگونه تعهدی که در این‬ ‫زمان ارائه ش��ده باش��د‪ ،‬غرامت ان به بیمه ش��ده قابل پرداخت‬ ‫است‪ .‬چنانچه در فرم پرسشنامه پوششی درخواست و با موافقت‬ ‫ش��رکت بیمه ان پوش��ش جزو تعهدات و در بیمه نامه قید شده‬ ‫باش��د در صورت ب��روز حادثه یا بیماری قاب��ل پرداخت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹با موبایلت‪ ،‬رمز نت بانک س�امان خود را بازیابی‬ ‫کنید‬ ‫اپلیکیش��ن موبایلت در تازه ترین بروزرس��انی قابلیت بازیابی‬ ‫رم��ز نت بانک را ب��ه امکانات خود اضافه کرد‪ .‬ب��ه گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک س��امان‪ ،‬براین اساس‪ ،‬در نسخه جدید موبایلت‪ ،‬با‬ ‫اضافه شدن گزینه «فراموشی رمز عبور»‪ ،‬کاربران امکان بازیابی‬ ‫رم��ز ن��ت بانک خود بدون نی��از به مراجعه به ش��عبه را خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین در این نس��خه جدید‪ ،‬تمامی کاربران امکان‬ ‫اس��تفاده از رمز پویای پیامکی را نیز در دس��ترس خود خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬عالوه بر این امکان مش��اهده تراکنش های انتقال وجه‬ ‫کارت های غیرس��امانی نیز در نسخه جدید موبایلت تعبیه شده‬ ‫است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬نس��خه جدید موبایلت هم اکنون در تمامی‬ ‫استورهای اندروید و استورهای ایرانی ‪ iOS‬در دسترس است و‬ ‫در کنار ان تمامی کاربرانی که گوش��ی هوشمند دارند می توانند‬ ‫از نسخه وب اپلیکیشن موبایلت نیز استفاده کنند‪ .‬گفتنی است‬ ‫که نسخه قابل نصب این اپلیکیشن برای کاربران ‪ iOS‬نیز شامل‬ ‫این بروزرسانی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه تعاون افزایش سرمایه داد‬ ‫افزایش سرمایه بیمه تعاون از مبلغ ‪ ۴۹۰‬میلیارد ریال به مبلغ‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال از محل س��ود انباشته و مطالبات حال شده‬ ‫در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه تعاون‪ ،‬براساس تصمیم های مجمع عمومی فوق العاده بیمه‬ ‫تعاون مورخ ‪ ۲۶‬اسفند ‪ ۱۳۹۶‬و صورت جلسه هیات مدیره مورخ‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬افزایش سرمایه شرکت بیمه تعاون از مبلغ ‪۴۹۰‬‬ ‫‪ ۱۳‬ابا ‬ ‫میلیارد ریال به مبلغ ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال از محل س��ود انباشته‬ ‫و مطالبات حال ش��ده خ��ود در مرجع ثبت ش��رکت ها به ثبت‬ ‫رسید‪ .‬تقویت بخش خصوصی از برنامه های جدی بیمه مرکزی‬ ‫ایران بوده و براساس برنامه توسعه ششم قرار است بخش هایی از‬ ‫مس��ئولیت های حاکمیتی به بدنه خصوصی صنعت بیمه واگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬بیمه تعاون به عنوان یکی از ش��رکت های بیمه کش��ور با‬ ‫دیدگاه گس��ترش فعالیت حرفه ای بیم��ه ای و همچنین توازن‬ ‫ترکیب پرتفو و سوداوری در بازار بیمه کشور فعالیت می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬با توجه به کسب «س��طح یک» توانگری مالی‬ ‫این ش��رکت به تش��خیص بیمه مرکزی ای��ران و دارا بودن کادر‬ ‫فنی متخصص و مجرب و عملکرد مناس��ب و منطقی در ارائه به‬ ‫ موقع و ش��فاف اطالعات و اعتماد صاحبان س��ها م موجب شده‬ ‫شرکت بیم ه تعاون از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب در‬ ‫رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بازار فرابورس با شفافیت‬ ‫مالی مناسب شرایط رشد ارزش بازار را به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات دهی جدی�د مرکز ارتباط با مش�تریان‬ ‫(فراد)‬ ‫مرکز ارتباط با مشتریان (فراد) بانک رفاه به مشتریان خدمات‬ ‫جدی��د ارائه می دهد‪ .‬بانک رفاه در راس��تای افزای��ش و ارتقای‬ ‫رضایت عموم مشتریان و ذی نفعان در حوزه پاسخگویی‪ ،‬تحقق‬ ‫اصل مش��تری مداری و صیانت از حقوق ش��هروندی‪ ،‬درختواره‬ ‫تلفن گوی��ای مرکز ارتباط با مش��تریان خ��ود را بازنگری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه کارگران‪ ،‬به منظور افزایش‬ ‫میزان رضایت مندی مش��تریان و س��هولت برق��راری ارتباط با‬ ‫مرکز فراد‪ ،‬درختواره تلفن گویای این مرکز بازنگری ش��د که در‬ ‫طراحی درختواره جدید ضمن ارائه خدمات جدید به مشتریان‪،‬‬ ‫امکان برقراری ارتباط با مرکز با سرعت بیشتر فراهم شده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در این بازنگری خدماتی همچون دریافت‬ ‫کد ش��با از طریق کارت و حساب‪ ،‬دریافت شماره حساب متصل‬ ‫به کارت‪ ،‬محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و‬ ‫بلند مدت‪ ،‬اطالع از نتایج قرعه کش��ی حساب های قرض الحسنه‬ ‫پس ان��داز‪ ،‬اط�لاع از جزئیات طرح های جدی��د بانک‪ ،‬راهنمای‬ ‫فعال سازی سامانه رمز س��از پویا‪ ،‬راهنمای نحوه ثبت و پیگیری‬ ‫تراکنش ناموفق ش��تابی و اطالع از ساعت کار واحدهای بانک به‬ ‫خدمات قبلی مرکز فراد افزوده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد خ�ط اعتباری وی�ژه برای تامی�ن بذر و‬ ‫نهاده های بخش کشاورزی‬ ‫مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت‪ :‬تامین به موقع نهاده های‬ ‫ب��ا کیفیت یک��ی از موتورهای مح��رک و تقویت کننده فعالیت‬ ‫در بخش کش��اورزی اس��ت و بر همین اس��اس از فعالیت های‬ ‫بخش خصوص��ی در این زمینه اس��تقبال می کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬روح ال��ه خدارحمی در ایین‬ ‫افتتاح هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی با بیان‬ ‫ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬با همه توان از تامین و ت��دارک نهاده های با‬ ‫کیفیت برای توسعه کش��اورزی کشور حمایت می کنیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ش��رکت های توانمندی از جمله انجمن بذر کشور و‬ ‫تهیه کنندگان کود‪ ،‬س��م و س��ایر نهاده ها در این زمینه فعالیت‬ ‫می کنند خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نمایش��گاه توانمندی های این‬ ‫تولیدکنندگان را به خوبی نش��ان می ده��د‪ .‬خدارحمی گفت‪:‬‬ ‫بانک کش��اورزی از همه ظرفیت های تولیدی بخش کشاورزی‬ ‫کش��ور حمایت می کند و به همین دلی��ل برای تامین و تدارک‬ ‫بذر که برای تولید کش��اورزی کش��ور موثر است خط اعتباری‬ ‫وی��ژه ای را با نرخ ترجیح��ی ‪۱۵‬درصد ایجاد کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به س��خنان سرپرست وزارت جهاد کش��اورزی که در‬ ‫امس��ال نهاده های مور نیاز بخش کشاورزی به وفور تامین شده‬ ‫اس��ت یاداور ش��د‪ :‬بانک کش��اورزی با همه توان از شرکت های‬ ‫تامین کننده و تولید کننده نهاده های بخش کش��اورزی به ویژه‬ ‫بذر‪ ،‬س��م و کود حمایت می کند و امیدواری��م بتوانیم همچون‬ ‫گذش��ته به کشاورزان کش��ور برای تولید پایدار و با ثبات کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫گام های کوچک در افزایش بهره وری واحدهای فوالدی تاثیر گذارند‬ ‫بهره وری‪ ،‬حرف اول و اخر برای ماندگاری است‬ ‫صنعت فوالد ایران‪ ،‬جزو صنایعی اس��ت که در چند‬ ‫دهه گذشته توانسته به خوبی رشد کند‪ .‬هم اکنون نیز‬ ‫در زمینه تولید فوالد در سطح منطقه جزو کشورهای‬ ‫رده نخست قرار داریم‪ ،‬اما این موضوع که برای افزایش‬ ‫تولی��د و قدرت رقابت پذیری در کش��ورهای منطقه و‬ ‫جهان تا چه اندازه توانسته ایم میزان بهره وری خود را‬ ‫افزایش دهیم‪ ،‬جای پرسش دارد‪‍.‬‬ ‫بهره وری مهم ترین عام��ل رقابت پذیری هر صنعتی‬ ‫است و برای ماندگاری یک واحد تولیدی حرف اول و‬ ‫اخ��ر را می زند‪ .‬البته در صنعت فوالد عوامل متعددی‬ ‫در افزای��ش به��ره وری دخالت دارند که کارشناس��ان‬ ‫گوناگ��ون درب��اره تاثیرگذاری هر ی��ک از این عوامل‪،‬‬ ‫عقاید مختلفی دارند‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نقش نیروی انسانی کم است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ :‬نقش نیروی انسانی در میزان بهره وری بسیار‬ ‫موثر اس��ت‪ .‬اگر نیروی انسانی اموزش دیده و در زمینه کاری خود‬ ‫ت داش��ته باشد در افزایش میزان بهره وری بسیار می تواند‬ ‫خالقی ‬ ‫موثر باشد‬ ‫بتوانیم این ‪ ۱۰۰‬س��اعت را به ‪ ۵۰‬س��اعت برسانیم تا‬ ‫سبب افزایش بهره وری برای واحد تولیدی شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹از انرژی تا نیروی انسانی‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد نی ریز در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از عواملی که نش��ان دهنده‬ ‫میزان به��ره وری در یک واحد فوالدی اس��ت‪ ،‬میزان‬ ‫تولید برحسب تناژ در س��اعت است که می تواند مبنا‬ ‫اصلی قرار گیرد‪.‬‬ ‫زاهدیان در ادامه با بیان اینکه عواملی که در میزان‬ ‫بهره وری تاثیرگذار هستند‪ ،‬گفت ‪ :‬مصرف انرژی یکی‬ ‫از عواملی است که به شدت بر میزان بهره وری اثرگذار‬ ‫است‪ .‬در واحدهای فوالدس��ازی به میزان باالیی گاز‪،‬‬ ‫اب و برق مورد اس��تفاده قرار می گیرد که اگر مصرف‬ ‫ای��ن موارد کاهش پیدا کند ب��ر میزان بهره وری واحد‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه در واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی چه نوع انرژی بیش��تر مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این موضوع بستگی دارد که چه‬ ‫واحدی در زنجیره فوالد باشد‪ ،‬زنجیره فوالد از معدن تا‬ ‫صنایع پایین دستی چون نوردکاری را شامل می شود؛‬ ‫در برخی واحدها مانند احیای مس��تقیم مصرف گاز و‬ ‫در بخش هایی چون فوالدس��ازی مصرف برق باالست‪.‬‬ ‫در کل صنعت فوالد نس��بت به س��ایر صنایع مشابه از‬ ‫انرژی بیشتری اس��تفاده می کند؛ از این رو واحدها در‬ ‫بخش های گوناگون باید ای��ن موضوع را هدف گذاری‬ ‫کنن��د تا میزان مصرف انرژی خود را به حداقل ممکن‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد نی ریز در ادامه ب��ه نقش نیروی‬ ‫انس��انی در میزان افزایش بهره وری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫امکان تهاتر مصالح ساختمانی در بورس کاال‬ ‫مدیرعامل بورس کاال از انجام نخستین معامالت مناقصه ها‬ ‫بورس کاال برای تهاتر محصوالت مورد نیاز س��اخت مس��کن‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬مذاک��رات اولی ه بین ب��ورس کاال و وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی برای راه اندازی بازار تهاتر پروژه های مس��کن‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حامد س��لطانی نژاد از مذاکره بورس کاال‬ ‫با وزارت راه و شهرس��ازی درب��اره تامین مالی طرح های حوزه‬ ‫مس��کن خبر داد و اظهارکرد‪ :‬مذاکراتی انجام شده که بتوانیم‬ ‫بازار تهاتری محصوالتی که برای مسکن و پروژه های انبوه نیاز‬ ‫است را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای طرح مس��کن ملی قرار‬ ‫اس��ت به برخی پیمان��کاران اعتباراتی داده ش��ود که مصالح‬ ‫س��اختمانی از قبی��ل میلگرد‪ ،‬تیر اهن‪ ،‬س��یمان و‪ ...‬بخرند و‬ ‫مسکن بسازند‪ .‬در این راستا‪ ،‬اگر پول به پیمانکاران داده شود‬ ‫زمان خرید هم مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاال اف��زود‪ :‬در این راس��تا توافق های‬ ‫نقش نیروی انس��انی در میزان بهره وری بس��یار موثر‬ ‫است‪ .‬اگر نیروی انسانی اموزش دیده و در زمینه کاری‬ ‫خود خالقیت هایی داش��ته باش��ند در افزایش میزان‬ ‫بهره وری بسیار می توانند موثر باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش کلیدی نیروی انسانی‬ ‫مدیرعام��ل فوالد اتیه خلیج ف��ارس پیش از این در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تاکید بر نقش نیروی انس��انی‬ ‫در می��زان بهره وری عنوان ک��رد‪ :‬در صنعت فوالد اگر‬ ‫بخواهیم با جهان رقاب��ت کنیم و در این صنعت باقی‬ ‫بمانی��م‪ ،‬راهی جز افزایش به��ره وری نداریم‪ ،‬چراکه با‬ ‫افزایش بهره وری است که بهای تمام شده را می توانیم‬ ‫کاه��ش دهیم تا کاالی ما ق��درت رقابت پذیری را در‬ ‫س��طح بین المللی داش��ته باش��د؛ از ای��ن رو افزایش‬ ‫به��ره وری باید در رویکردهای ش��اخص هر مدیریتی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫عزی��ز قنواتی ادامه داد‪ :‬ب��رای افزایش بهره وری در‬ ‫گام نخس��ت باید نیروی انس��انی را ام��وزش داد و به‬ ‫تو س��وی روزامد ک��ردن تجهی��زات پیش رفت‪.‬‬ ‫سم ‬ ‫البت��ه در زمینه تجهیزات ممکن اس��ت با یک تغییر‬ ‫جزئی میزان به��ره وری را افزایش داد تا نیاز به تغییر‬ ‫خط تولید نباش��د‪ .‬در این راس��تا به اشتراک گذاشتن‬ ‫اطالعات و دانش فنی می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار‬ ‫باش��د‪ ،‬چراکه ممکن است روش��ی را یک فوالدساز به‬ ‫کار بگی��رد اما یک واحد دیگر از ان اطالعی نداش��ته‬ ‫باشد که در صورت اطالع رس��انی به واحدها بیشتری‬ ‫کمک می شود‪ .‬باید از س��ازمان ها و واحدهای بهره ور‬ ‫الگو گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه مدیریت در بهره وری‬ ‫در براب��ر تمام عوامل یادش��ده و اثرگ��ذاری انها در‬ ‫اولیه ای با وزارت راه و شهرس��ازی و شرکت مربوط انجام شده‬ ‫که اعتبارات به این ش��کل داده ش��ود‪ .‬در واق��ع وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی محصول��ی که می خواه��د را در قال��ب برگزاری‬ ‫مناقصه ها خریداری می کند و پول از ناحیه مرجعی که اعتبار‬ ‫را تصویب می کند به طور مستقیم به فروشنده پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد با بیان اینک��ه پیمانکار فقط به کار س��اخت‬ ‫می پ��ردازد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ب��رای اینکه اطمینان حاصل ش��ود‬ ‫اعتبارات به بهترین شکل تخصیص داده می شود‪ ،‬مناقصه ها با‬ ‫پایین ترین نرخ برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نخستین معامالت مناقصه ها در این حوزه‬ ‫ش��روع خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬زمان اجرای این امر به توافق ها با‬ ‫وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد اما فکر می کنم اگر امسال‬ ‫هم انجام نش��ود س��ال اینده این اتفاق می افتد و نخس��تین‬ ‫معامالت مناقصه ها که مدت هاست وعده ان را داده ایم‪ ،‬شکل‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫می��زان افزایش به��ره وری‪ ،‬برخ��ی معتقدند مدیریت‬ ‫بیش��ترین اثرگ��ذاری ب��ر می��زان به��ره وری را دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬این صاحب نظران معتقدند تمام عوامل‬ ‫بهره وری در صنعت فوالد در زیرمجموعه مدیریت ان‪،‬‬ ‫که به ویژه ازس��وی بخش خصوصی اداره می ش��ود به‬ ‫ب��ار خواهد نشس��ت‪ .‬در این باره چن��دی پیش رئیس‬ ‫کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان ک��رد ‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫به خوبی می تواند میزان بهره وری را با اس��تانداردهای‬ ‫جهانی تنظی��م کند اما در مقابل بخ��ش دولتی‪ ،‬این‬ ‫توانایی را ندارد؛ بنابراین یکی از اقدام هایی که می تواند‬ ‫س��بب افزایش بهره وری ش��ود‪ ،‬پیش رفتن به سمت‬ ‫خصوصی سازی است‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری در ادامه با اش��اره به اینکه مش��کل‬ ‫خصوصی س��ازی در کش��ور مربوط به مالکیت نیست‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کل کش��ور در زمینه خصوصی سازی‬ ‫بیشتر از مدیریت ناشی می شود‪ .‬مجموعه ای که دولت‬ ‫مالک ان اس��ت و مدیری با افکار بخش خصوصی ان‬ ‫را اداره می کن��د‪ ،‬می تواند عالی اداره ش��ود‪ .‬در مقابل‬ ‫واحد هایی در بخش خصوص��ی بدتر از دولتی ها اداره‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه توانمندی ها‬ ‫نیز میزان به��ره وری در بخش های دولتی و خصوصی‬ ‫با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در زمینه تولید‬ ‫فوالد‪ ،‬متوس��ط تولید ف��والد در جهان به ازای هر نفر‬ ‫هزار تن اس��ت‪ .‬البته این امار در کش��ورهای مختلف‬ ‫می تواند متفاوت باش��د و در کره جنوبی ‪ ۳‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تن فوالد به ازای هر کارگر تولید می شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران افزود‪ :‬در ایران متوس��ط تولید فوالد‬ ‫ب��ه ازای هر نفر ‪۵۵۰‬تن گزارش ش��ده‪ ،‬اما واحدهایی‬ ‫در بخ��ش خصوصی داریم که بی��ش از هزار تن فوالد‬ ‫تولید می کنند؛ بنابراین زمانی که مش��اهده می کنیم‬ ‫بخش خصوصی توانایی باالیی در حد اس��تانداردهای‬ ‫جهانی دارد‪ ،‬باید با جدیت به س��مت خصوصی سازی‬ ‫پی��ش برویم و مدیریت را به بخ��ش خصوصی واگذار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مجتبی فردیار‬ ‫بازار فوالد نیاز به‬ ‫تنفس و حمایت‬ ‫دارد‬ ‫علیرضا زاهدیان‬ ‫حمیدرضا رستگار‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫اهن و فوالد و فلزات تهران‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫عوامل تاثیر گذار بر نرخ تمام شده فوالد‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد‪:‬‬ ‫یکی از عوامل تاثیرگذار بر نرخ تمام ش��ده و کاهش هزینه های تولید‪،‬‬ ‫ادغام شرکت های باالدس��تی و پایین دستی زنجیره فوالد با یکدیگر‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه ادغام این ش��رکت ها یک س��ینرژی ایجاد می کند که‬ ‫منافع همه در ان دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬س��یدرضا شهرستانی گفت‪ :‬در شرایط تحریمی‬ ‫فعلی و به علت کاهش مصرف فوالد در داخل‪ ،‬رقابت سخت تری بین‬ ‫تولیدکنندگان ش��کل گرفته است؛ بنابراین باید روی نرخ تمام شده‬ ‫و کاه��ش هزینه ه��ا کار کنیم چون در غیر این صورت ش��رکت ها به‬ ‫نابودی کش��یده شده و از بین خواهند رفت‪ .‬بنابراین باید بهره وری را‬ ‫افزایش و هزینه های سربار را کاهش داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه جایگزین ک��ردن قطع��ات و کاالهای مصرفی‬ ‫خارجی ب��ا نمونه های داخلی نیز یک��ی از راهکارهای موجود در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای تهیه نمونه های داخلی این کاالها هم‬ ‫می توان از خود انجمن استفاده کرد‪ .‬انجمن می تواند شرکت هایی که‬ ‫معتبر هس��تند و توانسته اند در بومی سازی موفق عمل کنند‪ ،‬معرفی‬ ‫کند‪ .‬همچنین در نشست هایی که در انجمن برای گروه های گوناگون‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬می توان از تجربه ها و دانش یکدیگر و تبادل اطالعات‬ ‫برای افزایش بهره وری استفاده کرد‪ .‬شهرستانی ادامه داد‪ :‬حمل ونقل‬ ‫هم یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ تمام شده است زیرا هزینه ان مانند‬ ‫گذشته نیست و بسیار افزایش پیدا کرده؛ بنابراین می توان از اطالعات‬ ‫همین نقش��ه فوالدی که ازس��وی انجمن ایجاد شده‪ ،‬استفاده کرد و‬ ‫هزینه حمل ونقل و زمان تحویل را کاهش داد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫مصرف انرژی‪ ،‬اب و بازیافت محیط زیستی نیز از عوامل تاثیرگذار بر‬ ‫نرخ تمام ش��ده هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم با بازیافت برخی از کاالها و‬ ‫فروش ان به شرکت های دیگر به ایجاد درامد برای این صنعت کمک‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین اگر کمیته بومی سازی در انجمن پررنگ تر شود و در‬ ‫هربخش��ی بر اساس طرح های این کارگروه برنامه ریزی شود می توان‬ ‫روی خیل��ی چیزه��ا کار کرد و هزینه ها را پایی��ن اورد‪ .‬وی در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تحریم ها سرانجام تمام خواهد شد و در واقع‪ ،‬این فرصتی‬ ‫برای تقویت ما اس��ت که باید از ان اس��تفاده کنیم تا در اینده وقتی‬ ‫درهای مملکت باز شد حرفی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫نقش بومی سازی در بهای تمام شده فوالد‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندکان فوالد ایران گفت‪ :‬کاهش بهای تمام شده‪،‬‬ ‫به س��ه محور اصلی بومی س��ازی قطعات و تجهیزات‪ ،‬افزایش کیفیت در محصوالت‬ ‫ارائه ش��ده و افزایش ظرفیت هایی که به دنبال ان ایجاد شده بازمی گردد‪ .‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬نادر س��لیمانی گفت‪ :‬در واقع این سه محور پایه های نرخ تمام شده را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬درحال حاضر هم این موارد جزو سیاس��ت های انجمن اس��ت؛ یعنی تالش‬ ‫می شود هم محصوالت واحدهای تولیدی کیفی تر شده‪ ،‬هم به لحاظ مصرف‪ ،‬قطعات‬ ‫بومی تر شده و هم به لحاظ افزایش تولید‪ ،‬قابل صادرات و قابل رقابت داخلی باشد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک دنبال کردن این سیاس��ت ها می تواند نقش موثری در کاهش نرخ تمام‬ ‫شده داشته باشد‪.‬‬ ‫س��لیمانی ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع ن��رخ تمام ش��ده زمان��ی افزای��ش پی��دا می کند‬ ‫ک��ه هزینه های س��ربار ب��اال می رود مث��ل زمانی که ش��ما برای تولی��د در مقیاس‬ ‫‪۵۰۰‬ه��زار تن‪ ،‬نیروی انس��انی متناس��ب ب��ا ظرفیت ی��ک میلیون تن اس��تخدام‬ ‫کرده اید‪.‬‬ ‫از یک سو به دلیل کاهش کیفیت محصوالت‪ ،‬بازار مصرفی وجود ندارد و از سوی‬ ‫وقتی از نرخ جهانی میلگرد اجدار صحبت می ش��ود‪،‬‬ ‫منظور نرخ صادراتی میلگرد اجدار کش��ور است که این‬ ‫روزه��ا در بازار همس��ایگان ما بیش��تر از ‪ ۴۰۰‬دالر‪/‬تن‬ ‫مش��تری ندارد‪ ،‬یعنی حدود تنی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬دالر پایین تر‬ ‫از نرخ صادراتی میلگرد دریای سیاه است‪ .‬در نظر داشته‬ ‫باش��ید اخرین نرخ اعالمی میلگرد اجدار دریای س��یاه‬ ‫ازس��وی متال بولتن ح��دود ‪ ۴۴۰‬دالر‪/‬تن فوب گزارش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ازار داخل��ی میلگرد اجدار در کش��ور م��ا مثل بازار‬ ‫ورق یا تیراهن انحصاری نیس��ت ک��ه همانند انها دچار‬ ‫قیمت های باالتر از جهانی ش��ویم‪ .‬البت��ه این التهاب ها‬ ‫در ه��ر صورت فروکش خواهد کرد‪ .‬خرید ش��مش برای‬ ‫میلگرد ‪ ۴۹۰۰‬تومانی‪ ،‬باالت��ر از ‪ ۴۳۰۰‬تا‪ ۴۴۰۰‬تومان‬ ‫در ب��ورس کاال توجیه منطقی ندارد؛ ش��مش حداکثر تا‬ ‫‪۴۲۵۰‬تومان به تازگی معامله ش��ده اس��ت‪ .‬یعنی سقف‬ ‫نرخ رقابتی ش��مش باالتر از ‪ ۴۳۰۰‬تومان هیجانی است؛‬ ‫بنابرای��ن ب��ه نرخ س��قف رقابتی ش��مش در بورس کاال‬ ‫نزدیک شده ایم‪.‬‬ ‫ش��مش ‪۴۳۰۰‬تومانی با احتس��اب ‪۹‬درص��د مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده برای بازار داخلی حدود ‪۴۷۰۰‬تومان تمام‬ ‫خواهد ش��د؛ برای تولیدکنندگانی ک��ه در کف نرخ بازار‬ ‫داخلی فعالیت می کنند‪۶ ،‬درصد باالتر از این نرخ شمش‬ ‫یعنی میلگرد اج��دار حدود ‪۵‬هزار تومانی با احتس��اب‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده یک موفقیت ب��زرگ و رویایی در‬ ‫بازار داخلی اس��ت و تقریبا برابر با ن��رخ صادراتی انها به‬ ‫کشورهای همسایه خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به ش��دت توصی��ه می ش��ود ک��ه مراق��ب‬ ‫هیجان ه��ای کاذب بازار باش��ید و نرخ حد اس��تانه بازار‬ ‫داخلی را همواره مدنظر فعالیت خود قرار دهید تا ضرر و‬ ‫زیان احتمالی در صورت فروکش کردن التهاب های بازار‬ ‫داخلی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫دیگر‪ ،‬چسبندگی قطعات یدکی به خارج از کشور دارید‪ ،‬اما اگر بتوانید این سه عامل‬ ‫را مدیریت کنید هم در کاهش نرخ تمام ش��ده و هم در پیدا کردن بازارهای جدید‬ ‫برای فروش موثر عمل کرده اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این س��ه محور جزو سیاس��ت هایی اس��ت که انجمن تعقیب می کند و‬ ‫اصلی ترین محور ان هم برگزاری نمایش��گا ه کاربردی بومی سازی است که نخستین‬ ‫دوره ان دی سال گذشته برگزار شد و دومین دوره ان هم در دست اقدام و برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حاضر انچه در اقتصاد و بخش خصوصی و به دنبال‬ ‫ان در ب��ازار فوالد می گذرد‪ ،‬ناش��ی از نب��ود اطمینان و‬ ‫نگرانی همکاران نس��بت به اینده است‪ .‬این یک واقعیت‬ ‫اس��ت که بازار فوالد در چند روزگذش��ته بیش از انکه بر‬ ‫مبن��ای داده های بنیادین و واقعی حرکت کند‪ ،‬بیش��تر‬ ‫س��راغ ح��دس و گمان هایی زفت��ه که از پایه و اس��اس‬ ‫مشخصی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫و ای��ن نااطمینان��ی یک مفه��وم فراگیر ب��وده که از‬ ‫بی اعتم��ادی و کاه��ش امید در س��رمایه گذاری در این‬ ‫حوزه به وجود امده اس��ت‪ .‬وقتی اقتصاد به ش��رایط نبود‬ ‫اطمینان می رس��د عمق دید فع��االن اقتصادی کاهش‬ ‫پیدا می کند و تصمیم گیری ها‪ ،‬غیرمنطقی تر و دشوارتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به طور قط��ع نقش قوانین و مقررات و تصمیم های بد‪،‬‬ ‫در این نبود اطمینان بی تاثیر نبوده و موجب افول تمامی‬ ‫فعالیت ها خواهد شد و باید در این حوزه برای تغییر رفتار‬ ‫در راس��تای رعایت اعتدال چاره ای اندیشیده شود و نگاه‬ ‫فعاالن فوالدی را با ایجاد انگیزه و سرمایه گذاری توسعه‬ ‫داد تا اثر مطلوب بر رونق این بازار داشته باشد‪.‬‬ ‫متولی��ان امر هم س��عی در حل مش��کالت دارند و به‬ ‫نظر می رس��د می خواهند کار مثبتی انج��ام بدهند‪ ،‬اما‬ ‫بی توجهی به نظر کارشناسان و اجرای غیراصولی برخی‬ ‫قوانین دس��ت وپاگیر‪ ،‬روند فعلی را نافع ندانسته و نتیجه‬ ‫چنین روشی‪ ،‬موجب تجارت و دادستد ناعادالنه در بازار‬ ‫فوالد شده اس��ت‪ .‬البته شرایط سخت تحریمی کشور و‬ ‫همچنین نوس��ان ها و التهاب ه��ای غیرواقعی نرخ ارز و‬ ‫کاهش ارزش پول ملی و بی انضباطی و افسارگسیختگی‬ ‫قیمت ه��ا در یک میدان ناهموار هم اثرات خود را در بازار‬ ‫فوالد گذاش��ته اس��ت؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد‬ ‫در این برهه زمانی حس��اس‪ ،‬متولیان و دست اندرکاران‬ ‫حوزه فوالد یا س��ایر مسئوالن و سیاس��ت گذاران‪ ،‬برای‬ ‫بهب��ود و رفع موانع موجود کاری انجام بدهد‪ .‬براس��اس‬ ‫ض��روت و ب��رای برون رف��ت از وضعیت فعل��ی معتقدم‬ ‫دس��ت اندرکاران ب��ا مقررات زدایی و بازک��ردن زنجیره‬ ‫قوانین و حذف مقررات زاید می توانند موثر واقع ش��ده و‬ ‫بخش عمده ای از مشکالت را برطرف کنند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫دول��ت هم باید کمک ک��رده و با بازکردن برخی از گره ها‬ ‫شرایط را برای تدوین یک استراتژی بلندمدت در بخش‬ ‫تولید و توزیع و صادرات فراهم کند تا از این راه ش��رایط‬ ‫برنامه ریزی بهتری فراهم شود‪ .‬در این راستا باید به طرح‬ ‫جام��ع فوالدی توجه ویژه ای ش��ود و ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫شرایط جدید کشور‪ ،‬این طرح اجرا شود‪ .‬کالم اخر اینکه‬ ‫بازار فوالد باید به دس��ت اهل ان سپرده شود تا این بازار‬ ‫زنده و پویا بماند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بورس نیوز‬ ‫نظرگاه‬ ‫در س��اده ترین تعریف از بهره وری عنوان ش��ده اگر‬ ‫یک واحد س��ازمانی بتواند با ثابت نگه داشتن کیفیت‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای خ��ود را کاهش دهد‪ ،‬توانس��ته بهره وری‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫مجتبی فردیار‪ ،‬مدیرعامل ف��والدکاران کویر درباره‬ ‫افزایش می��زان بهره وری در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫ک��رد ‪ :‬صنعت فوالد جزو صنایعی به ش��مار می رود که‬ ‫میزان باالیی ان��رژی گاز و برق مصرف می کند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬مواد مصرفی مانند کک و نس��وز نیز را در حد‬ ‫باالی��ی مورد اس��تفاده ق��رار می ده��د‪ .‬از همین رو با‬ ‫کاه��ش مصرف انرژی و م��واد مصرفی می توان میزان‬ ‫بهره وری را افزایش داد‪.‬‬ ‫فردی��ار در ادام��ه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که میزان مصرف ان��رژی در واحدهای فوالدی‬ ‫م��ا براس��اس اس��تانداردهای جهان��ی نیس��ت و ب��ا‬ ‫اس��تانداردهای ان فاصله دارد‪ .‬بدون شک اگر بتوانیم‬ ‫این فاصله را پر کنیم‪ ،‬میزان بهره وری را نیز می توانیم‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬بر این اساس واحدهای فوالد باید میزان‬ ‫مصرف اب‪ ،‬برق و گاز خود را به حداقل برسانند‪ .‬البته‬ ‫ممکن اس��ت قیمت گاز در ایران ارزان تمام ش��ود اما‬ ‫باید ای��ن موضوع را در نظر گرف��ت که محصوالت ما‬ ‫ب��ه جهان صادر می ش��ود؛ از این رو ب��ا کاهش میزان‬ ‫انرژی باید قیمت تمام شده را نیز کاهش داد تا قدرت‬ ‫رقابت پذیری پیدا کنیم‪ .‬وی در ادامه داد ‪ :‬بروزرس��انی‬ ‫فناوری نیز می تواند در میزان بهره وری موثر واقع شود‪.‬‬ ‫هم اکنون بیشتر واحدهای ما تجهیزات چینی را به کار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والدکاران کویر در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از موضوع های دیگ��ر در زمینه بهره وری‬ ‫به روز کردن دانش فن��ی و اگاهی یافتن از دانش روز‬ ‫در جهان است که می توان میزان تولید را افزایش و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬میزان مصرف انرژی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫فردیار در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه نقش نیروی‬ ‫انس��انی را در میزان بهره وری موث��ر می دانید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬نقش نیروی انس��انی در میزان بهره وری به اندازه‬ ‫میزان مصرف انرژی نیست‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه دوره زمانی تعمیرات نیز اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت ‪ :‬موضوع دیگر ان اس��ت که در دوره های‬ ‫زمان��ی مش��خص در واحده��ای تولی��دی‪ ،‬تعمیراتی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬اگر این تعمی��رات در دوره های زمانی‬ ‫کوتاه تری انجام شود‪ ،‬بدون شک میزان تولید افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬اگر در س��ال به علت‬ ‫تعمیرات ‪ ۱۰۰‬س��اعت توقف تولید داشته باشیم باید‬ ‫یادداشت‬ ‫التهاب های بازار‬ ‫فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫در مازندران‬ ‫حجم س��رمایه گذاری صنعتی انجام ش��ده‬ ‫در س��ال جاری در اس��تان مازن��دران قابل‬ ‫توجه بوده اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ به نقل‬ ‫از رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت مازن��دران‪ ،‬رئیس این س��ازمان در‬ ‫جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫استان مازندران که با حضور معاون اقتصادی‬ ‫وزیر کش��ور برگزار شده بود با اعالم این خبر‬ ‫گف��ت‪ :‬تا پای��ان اذرماه امس��ال ‪ ۱۳۸‬پروانه‬ ‫بهره برداری صنعتی جدید دراستان مازندران‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫او حجم سرمایه گذاری انجام شده را افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۹۲۸‬میلیارد تومان اعالم ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری انجام ش��ده در بازه‬ ‫زمانی س��ال قبل ‪ ۳۷۶‬میلی��ارد تومان و در‬ ‫کل سال گذشته نزدیک ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��وده که نش��ان دهنده رش��د ‪ ۱۴۸‬درصدی‬ ‫س��رمایه گذاری نس��بت به اذر سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادامه از اماده بودن ‪ ۳ ،۲‬طرح بزرگ‬ ‫صنعت��ی برای افتتاح خب��ر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این چند طرح بزرگ نزدیک هزار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری ش��ده که با راه افتادن‬ ‫این طرح ها حجم س��رمایه گذاری صنعتی در‬ ‫استان مازندران در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افزون بر ‪2‬‬ ‫هزار میلیارد تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مازن��دران تصریح ک��رد‪ :‬نگاهی به حجم برق‬ ‫صنعتی مصرفی در ‪ ۸‬ماه امسال در مازندران‬ ‫بیانگر رش��د ‪ ۱۰‬درصدی است که باتوجه به‬ ‫میانگین کشوری‪ ،‬نشان دهنده تحول و رشد‬ ‫فعالیت صنعتی می باشد‪.‬‬ ‫در جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید استان‬ ‫مازن��دران که ب��ا حضور دین پرس��ت‪ ،‬معاون‬ ‫اقتصادی وزیر کش��ور برگزار ش��د به بررسی‬ ‫مس��ائل و مشکالت چند واحد صنعتی بزرگ‬ ‫مازندران و راه های برون رفت از این مشکالت‬ ‫پرداخته شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در دیدار با نمایندگان اتاق اصفهان اعالم کرد‬ ‫امادگی برای ارائه تسهیالت مناسب حوزه سرمایه در گردش‬ ‫بهم��ن راع��ی‪ -‬نشس��ت رئیس و اعض��ای هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق بازرگانی اصفه��ان با رئیس هیات‬ ‫مدی��ره و مدیرعامل بانک اقتص��اد نوین با محوریت‬ ‫پیگیری و رفع مش��کالت فعاالن اقتصادی اس��تان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬هیات مدی��ره بانک از‬ ‫امادگی برای ارائه تس��هیالت مناسب حوزه سرمایه‬ ‫در گردش و ‪ LC‬داخلی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مس��عود گلشیرازی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬حضور رئی��س کل بانک مرکزی در جمع‬ ‫فع��االن اقتص��ادی را از مهم تری��ن برنامه های اتاق‬ ‫اصفهان در س��ال ‪ ۹۸‬دانست و تصریح کرد‪ :‬تشکیل‬ ‫میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی به منظور‬ ‫پیگیری و رفع مش��کالت بانکی فعاالن اقتصادی‪ ،‬از‬ ‫دس��تاوردهای مهم این دیدارهاس��ت‪ .‬گلشیرازی با‬ ‫اش��اره به وجود ح��دود ‪ ۱۱‬درصد منابع پولی‪ ،‬مالی‬ ‫و اقتصادی کش��ور در اس��تان اصفه��ان‪ ،‬گفت‪ :‬امار‬ ‫صادرات اس��تان نزدیک ‪ ۶‬درصد کل کش��ور است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی اصفهان در ادامه خواس��تار‬ ‫برنامه ریزی مبتکرانه برای افزایش ضریب نفوذ بانک‬ ‫اقتصادنوین در استان اصفهان و منتفع شدن فعاالن‬ ‫اقتصادی و بانک یادش��ده از این تعامل سازنده شد‪.‬‬ ‫گلش��یرازی در ادامه ضمن تشریح عملکرد دور ه نهم‬ ‫ق بازرگانی اصفهان‪ ،‬خواس��تار مش��خص ش��دن‬ ‫اتا ‬ ‫می��زان حمایت بانک اقتصاد نوی��ن از لحاظ تامین‬ ‫س��رمایه در گردش‪ ،‬حمایت ه��ای ریالی و ارزی در‬ ‫حوزه سرمایه گذاری‪ LC ،‬داخلی و همچنین‪ ،‬صدور‬ ‫ضمانتنامه ه��ای گمرکی و حس��ن انج��ام کار برای‬ ‫فعاالن اقتصادی اصفهان ش��د‪ .‬حمیدرضا قلمکاری‪،‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز خدمات ارزی را‬ ‫یکی از قابلیت های محوری بانک اقتصاد نوین دانست‬ ‫و با اش��اره به بیانیه گام دوم انقالب در حوزه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬خواستار مشخص شدن رویکرد اساسی‬ ‫ای��ن بانک برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه به تقاضای گسترش همکاری‬ ‫ایران و عمان‪ ،‬ما خواس��تار تخصیص ریال عمانی در‬ ‫هر یک از بانک های عمان هس��تیم‪ .‬در ادامه علیرضا‬ ‫بلگ��وری‪ ،‬مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه‬ ‫ای��ن بانک در اواخر س��ال ‪ ۸۰‬موفق ب��ه اخذ مجوز‬ ‫نخستین بانک خصوصی کشور ازسوی بانک مرکزی‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک دارای بیش از ‪ ۲۴۸‬ش��عبه در‬ ‫سطح کش��ور است و در شهر اصفهان ‪ ۹‬شعبه دارد‪.‬‬ ‫وی س��رمایه بانک را ‪ ۱۳‬هزار میلی��ارد ریال عنوان‬ ‫ک��رد و این بانک را از معدود بانک هایی دانس��ت که‬ ‫دارای زنجی��ره خدمات کامل اس��ت‪ .‬بلگوری با بیان‬ ‫اینک��ه تولید و کارافرینی در ش��رایط امروز باوجود‬ ‫تس��هیل در مقررات و ضوابط دش��وار است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سیاس��ت بانک اقتصاد نوین ایفای نقش موثرتر‬ ‫در کم��ک به تولیدکنن��دگان در قالب تامین منابع‬ ‫مالی‪ ،‬سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه در قالب‬ ‫‪ LC‬و حواله ج��ات از طریق ایج��اد یک فضای برد‪-‬‬ ‫برد برای طرفین اس��ت‪ .‬وی مشتری مداری و تامین‬ ‫خواسته های مش��تریان را از مهم ترین اقدامات این‬ ‫بان��ک دانس��ت و گفت‪ :‬بانک اقتص��اد نوین درصدد‬ ‫طراحی خدمات جدید برای پاس��خگویی به نیازهای‬ ‫مش��تریان است‪ .‬بلگوری خواستار زمینه سازی برای‬ ‫جذب سرمایه موجود در اصفهان در بانک های استان‬ ‫با همت مقامات اس��تانی ش��د و از امادگی این بانک‬ ‫برای ارائه تس��هیالت به فع��االن اقتصادی در حوزه‬ ‫سرمایه در گردش و ‪ LC‬داخلی خبر داد‪ .‬محمدعلی‬ ‫ایزدی‪ ،‬رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین نیز در‬ ‫این نشس��ت تخصیص و تجهیز منابع را جزو وظایف‬ ‫ذاتی بانک عنوان و تصریح کرد‪ :‬در مس��یر همکاری‬ ‫بانک ه��ا با فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬مانعی وج��ود ندارد؛‬ ‫فقط بانک ها در این مس��یر ملزم به صیانت از حقوق‬ ‫سهامداران و سپرده گذاران و برخی از الزامات قانونی‬ ‫محدودکننده هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی فارس از‬ ‫اغاز اجرای طرح های عمرانی و زیرس��اختی با هدف‬ ‫اماده سازی ش��هرک صنعتی دارویی در شهرستان‬ ‫بیض��ا خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ت��ا پایان امس��ال مراحل‬ ‫نقش��ه برداری‪ ،‬تس��طیح اراضی و زیرسازی به پایان‬ ‫می رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬احد فتوحی‬ ‫در جلس��ه بررسی مس��ائل و مشکالت شهرک های‬ ‫صنعتی شهرس��تان بیضا که با حضور نماینده مردم‬ ‫شهرستان های س��پیدان و بیضا در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و فرماندار و مس��ئوالن شهرستان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬زیرس��اخت های این شهرک صنعتی در‬ ‫اغاز مراحل اجرایی ایجاد شهرک دارویی «بیضا»‬ ‫فاز نخست در زمینی به مساحت ‪ ۱۸۰‬هکتار ایجاد‬ ‫خواهد ش��د که در فازهای توس��عه مساحت ان به‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬هکتار خواهد رسید‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫رویکرد اصلی ایجاد این ش��هرک صنعتی‪ ،‬اس��تقرار‬ ‫صنایع مرتبط با دارویی و تجهیزات پزش��کی و نیز‬ ‫فراوری گیاهان دارویی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در برخی از‬ ‫زون های این ش��هرک نیز براس��اس ضوابط استقرار‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬سایر صنایع مستقر خواهند شد‪.‬‬ ‫فتوحی اضافه کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۲۰‬سرمایه گذار‬ ‫ب��رای ایج��اد واحدهای تولی��دی و صنعتی در این‬ ‫ش��هرک صنعتی اع�لام امادگی کرده ان��د‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه با بیان اینکه این ش��هرک صنعتی‪ ،‬س��ومین‬ ‫شهرک صنعتی شهرستان بیضا است گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به تکمیل بودن ش��هرک صنعتی ملوسجان و ناحیه‬ ‫تل بیضا‪ ،‬ایجاد این ش��هرک صنعتی در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس همچنی��ن در بازدی��د از ش��هرک صنعتی‬ ‫ملوس��جان در بیض��ا بی��ان کرد‪ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫ملوسجان از شهرک های صنعتی تقاضامحور استان‬ ‫اس��ت و به دلیل واگذاری اغلب اراضی این ش��هرک‬ ‫صنعتی کار توسعه شهرک در دستورکار قرار گرفته‬ ‫و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال اراضی قابل واگذاری‬ ‫ای��ن ش��هرک را افزایش داده و ب��ه مرحله واگذاری‬ ‫برس��انیم‪ .‬فتوحی در ادامه زیرس��اخت های شهرک‬ ‫صنعتی ملوسجان را مناسب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫شهرک دارای تمامی زیرساخت های سرمایه گذاری‬ ‫است و واحدهای برجسته ای در ان مستقر هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی فارس‬ ‫همچنین بر پیگیری مس��ائل و مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در این شهرک صنعتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫فتوحی افزود‪ :‬شهرک صنعتی ملوسجان با مساحت‬ ‫‪ ۳۳۷‬هکتار از ش��هرک های مهم صنعتی در فارس‬ ‫اس��ت که دارای تمام امکان��ات زیربنایی و خدماتی‬ ‫است و ‪ ۹۵‬درصد از اراضی ان به صنعتگران واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از ‪ ۶۳‬قرارداد منعقد‬ ‫ش��ده در این ش��هرک صنعتی ‪ ۳۷‬واحد صنعتی با‬ ‫اش��تغالزایی حدود ‪ ۸۰۰‬نفر در مرحله بهره برداری‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تا پایان سال نیز ‪ ۵‬واحد صنعتی دیگر به‬ ‫مرحله بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان با تاکید بر پایین بودن بهره وری ناوگان ریلی پیشنهاد دادند‬ ‫یکی از کارشناس��ان صنع��ت حمل ونقل ریلی معتقد‬ ‫اس��ت توزیع نامناس��ب خط��وط ریل��ی و بهره برداری‬ ‫نادرس��ت از ش��بکه موجود‪ ،‬از عوامل اصلی پایین بودن‬ ‫بهره وری این شبکه در زمینه حمل بار بوده است‪.‬‬ ‫س��ید میثم الجوردی در پاس��خ به‬ ‫با اشاره به‬ ‫عملک��رد پایین ش��بکه ریلی ای��ران در زمینه حمل بار‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله می تواند دالیل مختلفی داشته باشد؛‬ ‫از جمله اولویت بندی نامناسب در سیر قطارها و کنترل‬ ‫ترافیک به شیوه سنتی که باعث کاهش سرعت میانگین‬ ‫سیر و افزایش زمان سیر واگن ها می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گرچه باال بودن میانگین س��ن ناوگان‬ ‫باری کش��ور و مس��تهلک بودن ان نیز می تواند در این‬ ‫عملکرد تاثیرگذار باشد‪ ،‬اما مشکل اصلی حمل بار ریلی‬ ‫در کشور‪ ،‬کمبود واگن باری نیست و در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫حت��ی اگ��ر ناوگان جدی��د هم تامین ش��ود‪ ،‬نرخ پایین‬ ‫بازدهی موجب می ش��ود از زیرساخت موجود‪ ،‬استفاده‬ ‫بهینه نش��ود‪ .‬الجوردی با اش��اره به اینکه براساس امار‬ ‫اعالم شده ازس��وی اتحادیه جهانی راه اهن ها‪ ،‬عملکرد‬ ‫ازبکستان و قزاقستان‪ ،‬بسیار بهتر از ایران بوده‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬مقایسه این عملکردها می تواند دو دلیل اصلی پایین‬ ‫بودن بهره وری ش��بکه ریلی ایران را نشان دهد؛ نخست‬ ‫انکه توزیع خطوط ریلی در سطح کشور نامناسب است‪،‬‬ ‫ب��ه طوری که برخی محورهای ریلی‪ ،‬بدون توجیه باری‬ ‫و مس��افری س��اخته ش��ده اند‪ .‬او با بیان اینکه در برخی‬ ‫محورها‪ ،‬خط ریلی ساخته شده‪ ،‬مشتری چندانی ندارد‬ ‫و فقط به دالیل سیاس��ی‪-‬اجتماعی از منابع ملی برای‬ ‫اتصال شهر مورد نظر به شبکه ریلی هزینه شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اتصال همه استان ها به شبکه ریلی‪ ،‬اولویت دولت است‬ ‫و این کار نس��بت به مس��ئله اصلی یعن��ی بهره وری در‬ ‫حمل ونقل ریلی که با اتصال چش��مه های بار و مس��افر‬ ‫غزال راهب‬ ‫کارشناس معماری و شهرسازی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ن�اوگان جدی�د به�ره وری را افزای�ش‬ ‫نمی دهد‬ ‫توسعه ریلی حساب شده باشد‬ ‫معطل ش��دن واگن ها در مبدا و مقصدها برای تخلیه و بارگیری‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین عوامل ضایع ش��دن قابلیت بارگیری واگن هاس��ت‪ ،‬با این‬ ‫حال‪ ،‬راه اهن اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده و اختیار تخلیه‬ ‫و بارگیری به طور کامل در دست کارخانه ها و بندر است‬ ‫به ش��بکه ریلی محقق می ش��ود‪ ،‬از نظ��ر برنامه ریزی و‬ ‫بودجه ای‪ ،‬برتری دارد‪ .‬این روند باید اصالح شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬دومی��ن دلیل پایین بودن‬ ‫بهره وری ش��بکه ریلی ایران و اختالف باال در بهره وری‬ ‫این ش��بکه با کش��ورهایی مانند قزاقس��تان را می توان‬ ‫در سیاس��ت گذاری نادرس��ت در زمینه برقراری توازن‬ ‫بی��ن هزینه ه��ای بهره بردار از جاده و ریل و نیز ش��یوه‬ ‫بهره برداری از شبکه ریلی جست وجو کرد‪.‬‬ ‫الج��وردی گف��ت‪ :‬برنامه ای نبودن حرک��ت قطارها‪،‬‬ ‫پایین بودن سرعت سیر‪ ،‬کنترل ترافیک شبکه ریلی به‬ ‫شیوه سنتی و مجهز نبودن مدیریت سیر به سامانه های‬ ‫سیگنالینگ در طول شبکه که هر یک نقش قابل توجهی‬ ‫در پایین اوردن س��هم حمل ونقل ریلی در جذب بار در‬ ‫مقایسه با جاده دارند‪ ،‬از دیگر عوامل موثر در بهره برداری‬ ‫غیراقتص��ادی از ش��بکه ریل��ی و کاهش به��ره وری ان‬ ‫هستند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برای افزایش سهم راه اهن‬ ‫در حم��ل بار‪ ،‬اولویت با س��اخت خطوط جدید و اتصال‬ ‫س��ایر استان های باقیمانده به شبکه ریلی نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید با بررسی روش های افزایش بهره وری‪ ،‬نسبت به باال‬ ‫بردن حجم بار با استفاده از زیرساخت موجود اقدام کرد‪.‬‬ ‫الجوردی پیش��نهاد داد مس��ئوالن و سیاست گذاران‬ ‫ح��وزه حمل ونقل ریلی با تمرکز ب��ر موضوع بهره وری‪،‬‬ ‫پیش از انتخاب س��اده ترین و پرهزینه ترین شیوه برای‬ ‫ارتقای کمی و کیفی خدمات ریلی‪ ،‬به بررسی کارشناسی‬ ‫مجموعه مس��ائل حمل ونقل پرداخت��ه و با برنامه ریزی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬نس��بت به در پیش گرفتن راهکارهای علمی‬ ‫برای ارتقای بهره وری شبکه ریلی اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگن ها بیهوده معطل می شوند‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل معتقد است معطل شدن‬ ‫واگن ه��ا در مب��دا و مقصد ب��رای تخلی��ه و بارگیری و‬ ‫عملکرد جزیره ای مسئوالن در زنجیره لجستیک وحمل‬ ‫بار موجب کاهش بهره وری واگن های موجود شده است‪.‬‬ ‫سعید قصابیان با بیان اینکه امار منتشر شده ازسوی‬ ‫اتحادی��ه راه اهن های جهانی مبنی بر حمل ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۸۰‬ه��زار تن ب��ار در س��ال ‪ 1396‬در راه اهن ایران‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬عب��ور ‪ ۴۶۰۰‬تن ب��ار از یک کیلومتر‬ ‫خط اهن در یک س��ال‪ ،‬فاجعه است‪ .‬این نشان می دهد‬ ‫نمی توانیم از سرمایه گذاری هایی که در زیرساخت ها از‬ ‫جمله خطوط ریلی انجام می دهیم‪ ،‬ثروت تولید کنیم‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر ضایعات ما بسیار زیاد است و هرچه خط اهن‬ ‫بیش��تری می س��ازیم‪ ،‬حجم ضایعات س��رمایه بیش��تر‬ ‫می شود‪ .‬قصابیان با بیان اینکه ساخت خط اهنی که بار‬ ‫و مس��افر از ان عبور نکند‪ ،‬به معنای هدر دادن س��رمایه‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اینکه در سال ‪ ۹۶‬فقط ‪ ۴۶۰۰‬تن بار‬ ‫در شبکه ریلی ما جابه جا شده‪ ،‬تاکیدی است بر اینکه از‬ ‫ساخت بی هدف خطوط جدید پرهیز کنیم‪ .‬باید درباره‬ ‫اولویت س��اخت خطوط‪ ،‬هوش��مندانه تصمیم گرفت و‬ ‫خطوطی را توس��عه داد که بتوانند برای کش��ور ثروت‬ ‫تولید کنند یا دست کم هزینه های خود را پوشش دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه ایج��اد خط اهن جدید‬ ‫باید براس��اس الگوی تج��اری و دارای توجیه اقتصادی‬ ‫باش��د‪ ،‬وگرنه باز هم امار گزارش ش��ده ازسوی اتحادیه‬ ‫جهانی راه اهن ها تکرار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬شعار اتصال همه‬ ‫اس��تان های کشور به ش��بکه ریلی‪ ،‬توجیه خوبی برای‬ ‫ساخت خطوط جدید نیست‪.‬‬ ‫قصابیان با بیان اینکه باید بهره وری ناوگان را افزایش‬ ‫و تاخیره��ا را کاه��ش داد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫معط��ل ش��دن واگن ها در مب��دا و مقصدها برای تخلیه‬ ‫و بارگی��ری‪ ،‬از مهم تری��ن عوامل ضایع ش��دن قابلیت‬ ‫بارگیری واگن هاس��ت‪ ،‬با این حال‪ ،‬راه اهن اقدام خاصی‬ ‫در ای��ن زمین��ه انجام نداده و اختی��ار تخلیه و بارگیری‬ ‫به طور کامل در دست کارخانه ها و بندر است‪.‬‬ ‫قصابی��ان اضاف��ه ک��رد‪ :‬واگ��ن س��رمایه ای مل��ی و‬ ‫بهره برداری بهینه از ان وظیفه همه ذی نفعان است‪ .‬نگاه‬ ‫و رویکرد جزیره ای باعث ش��ده در بیرون از بخش ریلی‬ ‫(انبارها‪ ،‬بندره��ا و‪ )...‬دغدغه ای برای اصالح روش های‬ ‫تخلیه و بارگیری وجود نداش��ته باش��د و داخل بخش‬ ‫ریلی نیز سال هاس��ت که انفعال کامل حاکم است‪ .‬هیچ‬ ‫جریم��ه و تاوانی برای تاخیر واگن در مبدا و مقصدهای‬ ‫بار در نظر گرفته نمی ش��ود‪ .‬در این شرایط به جای حل‬ ‫مش��کل تاخیر واگن ها‪ ،‬نس��بت به سفارش واگن جدید‬ ‫اقدام می شود‪ .‬در حالی که تامین واگن نو پیش از اینکه‬ ‫ظرفیت واگن های موجود به حد اشباع برسد‪ ،‬هدر دادن‬ ‫سرمایه است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه برخی دست اندرکاران‪،‬‬ ‫کمب��ود واگ��ن را عل��ت اصلی ضعف حم��ل ریلی بار و‬ ‫عقب ماندگی ان از دیگر شیوه های حمل ونقل می دانند‬ ‫و به خرید واگن اولویت می دهند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این رویکرد‬ ‫در صورتی می توانست درست باشد که از ظرفیت حمل‬ ‫بار واگن ها حداکثر استفاده شده و ظرفیت ناوگان برای‬ ‫ل حاضر‬ ‫حمل به حد اش��باع رس��یده باش��د اما در حا ‬ ‫ظرفیت خالی زیادی در ناوگان باری کش��ور وجود دارد‬ ‫که از ان استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫قصابیان یاداور شد‪ :‬براساس امار رسمی‪ ،‬در سال ‪۹۶‬‬ ‫روزانه ‪ ۳۷۸۱‬تن‪-‬کیلومتر بار در راه اهن جابه جا ش��ده‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ظرفیت فعلی حدود ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن‪-‬کیلومتر در روز اس��ت‪ .‬مقایس��ه این دو رقم نشان‬ ‫می ده��د در ح��ال حاضر از ظرفیت حم��ل بار واگن ها‬ ‫اس��تفاده خاصی نمی شود‪ .‬این کارشناس حمل ونقل با‬ ‫طرح این پرس��ش که چرا در چنین ش��رایطی‪ ،‬مشکل‬ ‫حمل ونقل ریل��ی را کمبود واگن اعالم می کنند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬حمل بس��یاری از بارها در راه اهن یک طرفه است؛‬ ‫ای��ا با اضافه کردن واگن می توان بهره وری از واگن ها را‬ ‫باال برد و مشکل بار یک طرفه را حل کرد؟‬ ‫او افزود‪ :‬می دانیم که هم اکنون متوس��ط مسیر طی‬ ‫ش��ده روزانه واگن ها بس��یار کمتر از مقدار فرض شده‬ ‫اس��ت اما ایا با اضافه ک��ردن واگن می توان این کمبود‬ ‫سیر را جبران کرد؟‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه به ط��ور قطع کمبود‬ ‫بار مانع اس��تفاده بهینه از واگن ها نیس��ت‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬س��ال پی��ش هدف گذاری حمل ب��ار در راه اهن‪۶۲ ،‬‬ ‫میلیون تن بوده که ‪ ۷۶‬درصد ان محقق ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این عقب ماندگی ‪ ۲۴‬درصدی عملکرد از برنامه نش��ان‬ ‫می دهد که مشکل کمبود بار نداریم‪ .‬از سوی دیگر تعهد‬ ‫راه اهن در سال ‪ ۱۴۰۰‬حمل ‪ ۱۹۵‬میلیون تن بار است‬ ‫که با عملکرد فعلی بعید اس��ت به ان برس��یم؛ بنابراین‬ ‫کمبود بار نداریم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه مش��کل‪ ،‬کمبود ناوگان نیس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی ها در زمینه توس��عه‬ ‫ناوگان ریلی تا س��ال ‪ ۱۴۰۲‬باید بیش از ‪ ۲۸‬هزار واگن‬ ‫باری‪ ۴ ،‬هزار واگن مس��افری و هزار و ‪ ۱۰۰‬لکوموتیو و‬ ‫کشنده به مجموع ناوگان ریلی کشور افزوده شود‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که با افزایش بهره وری ناوگان می توان به‬ ‫نیازهای این بخش پاسخ داد‪ .‬این کارشناس حمل ونقل‬ ‫یکی دیگر از دالیل پایین بودن بهره وری واگن های باری‬ ‫را زمان طوالنی و دفعات زیاد خروج از س��رویس واگن‬ ‫به عل��ت تعمیرات عنوان کرد و افزود‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫برخی مدیران خرید واگن نو را بر س��رمایه گذاری برای‬ ‫اصالح و ارتقای نظام نگهداری ناوگان ترجیح داده اند‪.‬‬ ‫او کمبود نیروی کشش را از دیگر دالیل پایین بودن‬ ‫به��ره وری در واگن ه��ای باری عنوان ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫برای حمل ‪ ۴‬میلیون تن‪-‬کیلومتر بار با ‪ ۱۰‬قطار باری‪،‬‬ ‫فقط به ‪ ۱۰‬لکوموتیو در روز نیاز است؛ بنابراین باتوجه‬ ‫به لکوموتیوهای موجود در ناوگان کش��ور‪ ،‬بهانه کمبود‬ ‫نیروی کشش برای پایین بودن بهره وری توجیه ندارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در چنین ش��رایطی خری��د واگن باری‬ ‫اولوی��ت ن��دارد و بای��د اولویت را به افزای��ش بهره وری‬ ‫عملکرد ناوگان داد‪.‬‬ ‫سید میثم الجوردی‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫چرا بوئینگ های ‪ ۷۳۷‬سقوط می کنند؟‬ ‫صب��ح چهارش��نبه‪ 18 ،‬دی یک بوئینگ مس��افری متعلق‬ ‫به ش��رکت هواپیمایی اوکرای��ن دقایقی پس از بلند ش��دن‬ ‫از ف��رودگاه ام��ام س��قوط کرد و هم��ه ‪ ۱۷۶‬سرنش��ین ان‬ ‫ج��ان باختند‪ ۱۳۸ .‬ایران��ی‪ ۱۱ ،‬اوکراین��ی‪ ۱۰ ،‬افغانی‪ ،‬یک‬ ‫بریتانیایی‪ ۹ ،‬کانادایی و ‪ ۱۰‬س��وئدی در این حادثه کش��ته‬ ‫شدند‪ .‬هر دو جعبه سیاه هواپیما پیدا شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬حادث��ه صبح چهارش��نبه مربوط به یک‬ ‫هواپیمای مس��افری بوئینگ ‪ ۷۳۷‬س��ری ‪ ۸۰۰‬با رجیستری‬ ‫‪ UR-PSR‬متعلق به ش��رکت هواپیمای��ی اوکراین که عازم‬ ‫کی یف پایتخت این کش��ور بود‪ ،‬نخس��تین س��انحه س��قوط‬ ‫بوئینگ های ‪ ۷۳۷‬نیست‪.‬‬ ‫پیش از س��انحه صبح چهارش��نبه‪ ،‬بوئینگ ه��ای ‪ ۷۳۷‬از‬ ‫‪ 50‬س��ال پیش تاکنون ده ها سقوط را به ثبت رسانده اند که‬ ‫منجر به کش��ته شدن هزاران نفر شده است‪ .‬تازه ترین سقوط‬ ‫این س��ری بوئینگ مربوط به نس��ل جدید ‪ ۷۳۷‬یعنی ‪۷۳۷‬‬ ‫مکس است که در یک سال و نیم گذشته ‪ ۳۴۶‬کشته برجای‬ ‫گذاشته است‪ .‬تازه ترین س��وانح مربوط به بوئینگ های سری‬ ‫‪ ۷۳۷‬مرب��وط ب��ه ‪ ۲‬بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس در فاصله س��ال ‪96‬‬ ‫(‪ ۲۰۱۸‬می�لادی) ت��ا دی ‪( ۹۸‬ژانویه ‪ )۲۰۲۰‬اس��ت‪ .‬این دو‬ ‫هواپیما در اتیوپی و اندونزی س��قوط کرد و در پی ان‪ ،‬پرواز‬ ‫هواپیماهای ‪ ۷۳۷‬مکس متوقف و هواپیماس��ازی بوئینگ‪ ،‬با‬ ‫جمع اوری این هواپیماها‪ ،‬بررس��ی و رف��ع عیب این مدل از‬ ‫هواپیماهای مسافری را اغاز کرد‪.‬‬ ‫در پ��ی این س��وانح و با انتش��ار گزارش های فن��ی از علل‬ ‫ح��وادث یاد ش��ده که بر نقص فنی این م��دل هواپیما صحه‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬شرکت هواپیماسازی بوئینگ ناچار شد تحت فشار‬ ‫اف��کار عمومی‪ ،‬تولید ای��ن مدل را از اواخر اذر ‪( ۹۸‬اواس��ط‬ ‫دسامبر ‪ )۲۰۱۹‬متوقف کند‪.‬‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مک��س جزو هواپیماه��ای باریک پیکر بوده‬ ‫که نخس��تین فرون��د ان دی ‪ ۲۹( ۹۲‬ژانویه ‪ )۲۰۱۶‬به پرواز‬ ‫ازمایشی درامد اما مجوز پرواز ان ‪ ۲‬سال پیش(‪ ۸‬می ‪)۲۰۱۷‬‬ ‫برای پرواز رسمی صادر شد که هواپیمایی مالیندو ایر مالزی‬ ‫این مدل را خریداری کرده بود‪.‬‬ ‫نخستین سقوط ‪ ۷۳۷‬مکس مربوط به پاییز ‪ ۲۹( ۹۶‬اکتبر‬ ‫‪ )۲۰۱۸‬و متعلق به شرکت هواپیمایی الی ِن ایر مالزی بود که‬ ‫از فرودگاه س��وکرانو در جاکارتا به ف��رودگاه دیپاتی امیر در‬ ‫بنگالدش ع��ازم بود اما ‪ ۱۳‬دقیقه پس از تیک اف‪ ،‬در دریای‬ ‫جاوای اندونزی سقوط کرد و ‪ ۱۸۹‬مسافر ان جان باختند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س��هم ‪ ۱۲‬درصدی راه اهن از حمل بار کش��ور تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬باید به ‪ ۳۰‬درصد برس��د‪ .‬این تکلیفی اس��ت که‬ ‫برنامه ششم توسعه بر دوش مسئوالن حوزه حمل ونقل‬ ‫ریلی کش��ور گذاشته و بر همین اس��اس نیز وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و راه اه��ن کش��ور‪ ،‬در س��ال های اخی��ر‬ ‫برنامه های کالن توس��عه ناوگان را به اجرا گذاش��ته اند‪.‬‬ ‫فقط در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال ح��دود ‪ ۴۰۰‬واگن و لکوموتیو‬ ‫به ناوگان ریلی افزوده ش��ده و وعده افزوده شدن حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬واگن و لکوموتیو دیگر به ناوگان تا پایان س��ال نیز‬ ‫ازسوی مسئوالن داده شده است‪ .‬تالش مسئوالن برای‬ ‫توسعه ناوگان ریلی باری در حالی است که کارشناسان‬ ‫می گویند دلیل کمرنگ بودن نقش ریل در حمل بار در‬ ‫ایران‪ ،‬چیز دیگری است!‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براساس امار اتحادیه راه اهن های‬ ‫جهان (‪ )UIC‬طول خطوط اصلی شبکه ریلی ایران در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷( ۹۶‬میالدی) بدون در نظر گرفتن خط دوم‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۷۶‬کیلومتر بوده اس��ت‪ .‬براساس گزارش این‬ ‫اتحادیه‪ ،‬میزان بار جابه جا شده در این خطوط در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬مع��ادل ‪ ۴۰‬میلیون و ‪ ۲۸۰‬هزار تن بوده اس��ت؛‬ ‫یعن��ی از هر کیلومت��ر خط اهن ایران به طور میانگین ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬تن کاال عبور کرده است‪.‬‬ ‫مقایسه این امار با عملکرد برخی کشورهای همسایه‬ ‫که شرایطی مش��ابه ایران دارند‪ ،‬حکایت از پایین بودن‬ ‫عملک��رد حم��ل بار ریلی در ای��ران دارد؛ به عنوان مثال‬ ‫میزان خطوط ریلی در ازبکستان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫یعنی نصف طول ش��بکه ریلی ایران (به طول ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتر) است‪ ،‬اما حجم بار جابه جا شده با راه اهن‬ ‫در ازبکستان ‪ ۸۶‬میلیون تن‪ ،‬یعنی بیش از ‪ ۲‬برابر باری‬ ‫(‪ ۴۰‬میلیون تن) اس��ت که در ایران با استفاده از شبکه‬ ‫ریلی جابه جا شده است‪.‬‬ ‫قزاقس��تان نمونه خوب دیگری برای مقایس��ه است‪.‬‬ ‫طول خطوط ریلی این کش��ور ‪ ۱۶‬هزار کیلومتر و کمی‬ ‫بیش��تر از مجموع ش��بکه ریلی ایران (ح��دود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫کیلومتر) اس��ت اما میزان باری که با استفاده از ریل در‬ ‫این کش��ور حمل ش��ده ‪ ۲۷۲‬میلیون تن یعنی حدود ‪۸‬‬ ‫برابر حجم بار حمل شده با قطار در ایران است‪.‬‬ ‫فرصت اعتالى‬ ‫معماری‬ ‫دومین س��قوط ‪ ۷۳۷‬مکس نیز فروردین سال گذشته (‪۱۰‬‬ ‫م��ارس ‪ )۲۰۱۹‬رخ داد که این هواپیما از فرودگاه ادیس ابابا‬ ‫در پایتخت اتیوپی عازم نایروبی پایتخت کنیا بود که ‪ ۶‬دقیقه‬ ‫پس از بلند ش��دن‪ ،‬در شهر بیش��وفوی اتیوپی سقوط کرد و‬ ‫‪ ۱۵۷‬مسافر ان در دم جان باختند‪.‬‬ ‫ت��داوم بح��ران در بوئینگ و ناتوانی این ش��رکت در جلب‬ ‫اعتم��اد ناظران و بازار پس از ‪ ۲‬س��قوط مرگبار ‪ ۷۳۷‬مکس‪،‬‬ ‫باعث شد دنیس مویلینبرگ‪ ،‬مدیرعامل ان‪ ،‬اوایل دی امسال‬ ‫اخراج شود‪.‬‬ ‫س��ی ان بی سی پس از اخراج مدیرعامل بوئینگ در خبری‬ ‫نوش��ت‪ :‬این اخراج رده باال در حالی اتفاق می افتد که بوئینگ‬ ‫در حل وفص��ل ک��ردن بدترین بحران ‪ ۱۰۰‬س��ال اخیر خود‬ ‫ناتوان بوده اس��ت‪ .‬این بحران باعث ش��ده اس��ت که ارتباط‬ ‫ش��رکت با ایرالین های مش��تری خود که در س��ال های اخیر‬ ‫باعث ش��کوفایی تولید بوئینگ شده بودند‪ ،‬با اختالل روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در برنامه ریزی های توسعه باید همزمان با اندیشیدن به اسیب ها‪،‬‬ ‫محدودیت ه��ا‪ ،‬کمبودها و برنامه ری��زی برای رفع انها‪ ،‬فرصت ها و‬ ‫ظرفیت ه��ای پی��ش رو نی��ز م��ورد توجه ق��رار گرفت��ه و حداکثر‬ ‫بهره ب��رداری پایدار و موثر از انها در راه دس��تیابی به اهداف انجام‬ ‫شود‪ .‬این مهم‪ ،‬در حوزه معماری به عنوان بخشی از فرایند توسعه‬ ‫کالبدی‪ ،‬به دلیل س��ابقه غنی و ارزش��مند تمدنی ایران‪ ،‬از اهمیت‬ ‫بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫پرس��ش در زمین��ه ارزش ه��ا و فرصت های قابل ات��کا در حوزه‬ ‫معم��اری‪ ،‬امکانی اس��ت برای دوباره دیدن انچ��ه بارها دیده ایم و‬ ‫بازاندیش��ی در مفهوم انچه در روزمرگی های خود به معنایی اولیه‬ ‫به ان خو گرفته ایم‪.‬‬ ‫ارزش های برامده از این بازخوانی را می توان به شرح زیر برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬س��رمایه اجتماع��ی موجود در باور ب��ه ارزش و منزلت تاریخ‬ ‫معماری و شهرس��ازی ایران و اثار باقی مانده از ان در باور عمومی‬ ‫جامعه برامده از نگرش های زیر‪:‬‬ ‫ تاریخ معماری و شهرسازی و اثار باقی مانده از ان‪ ،‬مایه فخر و‬‫مباهات ملی ایرانیان است و ان را سندی بر سابقه تمدن درخشان‬ ‫خود می دانند‪.‬‬ ‫ «مطلوبی��ت» تجرب��ه حضور در فضاهای معماری ارزش��مند‬‫گذش��ته‪ ،‬اقبال عمومی به این دس��ت فضاها را زنده نگه می دارد و‬ ‫همین موضوع س��بب احیا و استفاده دوباره از بسیاری از این بناها‬ ‫در قالب کاربری های جدید شده است‪.‬‬ ‫ نسلی که تجربه مطبوع و دل انگیز زندگی در فضاهای گذشته‬‫را داشته هنوز در قید حیات و راوی تجربه های خود به نسل جدید‬ ‫است که کمتر با این گونه معماری و شهرسازی انس داشته است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬میراث کالبدی معماری و شهرسازی‬ ‫این میراث مش��تمل ب��ر بناهای عمومی نظیر مس��جد‪ ،‬مقبره‪،‬‬ ‫مدرس��ه‪ ،‬حم��ام و دیگ��ر فضاهای عموم��ی‪ ،‬کاخ ه��ا‪ ،‬خانه های‬ ‫مسکونی‪ ،‬باغ ها‪ ،‬بافت شهری و روستایی‪ ،‬بازارها و فضاهای شهری‬ ‫میراث و س��رمایه های ارزشمند سرزمینی در شهرهای ما در قالب‬ ‫مجموعه هایی گاه منس��جم یا پراکن��ده وجود دارند و فرصت های‬ ‫بی نظیری را در زمینه های زیر فراهم می اورند‪:‬‬ ‫ هویت بخشی به شهرها و روستاها و ایجاد کانون های اولیه رشد‬‫و توسعه با حفظ تداوم تاریخی و ایجاد سیمای مطلوب‬ ‫ رونق بخش��ی به صنعت گردش��گری و ظرفیت تبدیل شهرها‬‫با س��رمایه تاریخی خود به کانونی ب��رای گفت وگوی فرهنگ ها و‬ ‫تمدن ها‬ ‫ ارائه الگوهایی برای بهره گیری از تجربه های بومی در معماری‬‫و شهرسازی ارزشمند بومی هماهنگ با بستر جغرافیایی‪ ،‬اقلیمی‪،‬‬ ‫فرهنگی و بازیابی ارزش های حاکم بر ان در معماری امروز‬ ‫‪ -۳‬صناعت بومی مرتبط با معماری‬ ‫صناع��ت بومی مرتبط با معماری ف��ن ورزی خاص و منحصر به‬ ‫فردی را عرضه می دارد‪ ،‬استادکاران ان همچنان به خلق اثار بدیع‬ ‫مش��غولند و می توانند به تروی��ج صناعت های بومی و هویت بخش‬ ‫هم��ت گمارن��د‪ .‬فنونی همچون گچ ب��ری‪ ،‬کاش��ی کاری‪ ،‬منبت‪،‬‬ ‫مقرنس‪ ،‬کاربندی و گره س��ازی از این دس��ت به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫ت�لاش برای بازیابی جایگاه صناعت همگام با معماری‪ ،‬نظیر انچه‬ ‫در گذشته وجود داشته‪ ،‬گامی موثر در حفظ هویت های بومی است‬ ‫و به نوزایی در هنرهای دستی بومی می انجامد‪.‬‬ ‫تو ساز‬ ‫‪ -۴‬فرصت های ساخ ‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار هکتار از س��طح ش��هرها (ح��دود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫مس��احت شهری) دارای بافت فرسوده و ناکارامد هستند‪ .‬بسیاری‬ ‫از کاربری های عمومی پیش بینی ش��ده در طرح های جامع شهری‬ ‫هنوز در ش��هرهای کوچک و بزرگ تامین نش��ده و نیاز به تامین‬ ‫مسکن یا بهسازی مسکن در شهرها و روستاهای ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین فضاهای شهری به شدت نیازمند ارتقای کیفی متناسب‬ ‫با بستر قرارگیری شان هستند‪.‬‬ ‫نیاز به توسعه کمی و کیفی در سکونتگاه های شهری و روستایی‬ ‫ایران که نمونه هایی از ان در باال بیان شد‪ ،‬فرصت های بی بدیلی را‬ ‫برای ارتقا و اعتالی معماری و شهرسازی کشور در اختیار معماران‬ ‫قرار می دهد که الزم است برنامه ریزی هدفمندی در این زمینه و با‬ ‫هدف استفاده بهینه از منابع تخصیص یافته انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ظرفیت های تخصصی موجود‬ ‫وجود چند صد دانش��کده معماری و شهرسازی در کشور و امار‬ ‫باالی فارغ التحصیالن رشته معماری و شهرسازی‪ ،‬فرصتی مغتنم‬ ‫است‪ .‬علم و مهارت اموزی مناسب و برنامه ریزی صحیح در استفاده‬ ‫از ظرفیت جامعه متخصص معماری و شهرسازی در کشور می تواند‬ ‫به خلق ارزش در این حوزه در راستای اعتالی معماری و شهرسازی‬ ‫کشور بینجامد‪.‬‬ ‫ان چه امروز ش��اهد ان هستیم‪ ،‬گسست فعالیت های کنشگران‬ ‫ح��وزه فعالی��ت معماری و شهرس��ازی در ‪ ۳‬بخش حرفه‪ ،‬اموزش‬ ‫دانش��گاهی و نهاده��ای س��تادی و اجرایی حاکمیت��ی از یکدیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬زمینه و محور موردنیاز برای تولید دانش‪ ،‬از منظر ماهوی‬ ‫و محتوای��ی نمی توان��د به خوبی در تعامل با نیازهای واقعی جامعه‬ ‫تعریف ش��ود و دانش تولیدشده نیز نمی تواند در بسترهای اجرایی‬ ‫از کارایی مناسبی برخوردار باشد‪ ،‬بنابراین رویکردی همه جانبه که‬ ‫بتواند با بهره گیری از فرصت های بیان شده‪ ،‬پیوند میان حوزه های‬ ‫نظ��ری و عملی را برقرار کند‪ ،‬راهگش��ا خواهد بود و رویکردی که‬ ‫تولی��د دان��ش را در فرایندی که منجر به افزایش بهره وری ش��ود‪،‬‬ ‫موردتوجه قرار می دهد‪ ،‬می تواند نقش مفیدی در این راس��تا ایفا‬ ‫کند‪ .‬رویکرد دانش محور‪ ،‬دارای ماهیتی فرایندی اس��ت که باید‬ ‫در بس��تر س��ازکارهای موجود جاری شود و بتواند با استفاده موثر‬ ‫از ظرفیت ه��ای موجود‪ ،‬به تدوین راهکاره��ای اجرایی پرداخته و‬ ‫هم افزایی میان ساختارهای علمی‪ ،‬نهادی و حرفه ای را برای رونق‬ ‫و کیفیت بخشی به معماری کشور به کار گیرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫اجرایی نشدن مصوبه‬ ‫«تهران شهر هوشمند»‬ ‫رئی��س کمیس��یون برنام��ه و بودجه ش��ورای‬ ‫شهر تهران به ش��هرداری تهران در زمینه محقق‬ ‫نش��دن مصوبه تهران شهر هوش��مند و نیز درامد‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ریال��ی از این بخش تذک��ر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایلنا‪ ،‬مرتضی الویری در صد و هش��تاد و‬ ‫هشتمین نشس��ت شورای شهر تهران در تذکری‬ ‫به ش��هرداری گفت‪ :‬بند «الف» و «پ» تبصره ‪۳۶‬‬ ‫تکالیفی برای شهرداری درباره اجرای برنامه های‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬مقرر کرده است که باید تا پایان‬ ‫تیر انجام می ش��د‪ .‬الویری با اشاره به مفاد بندهای‬ ‫ای��ن تبصره گف��ت‪ :‬در زمینه اج��رای این بند‪ ،‬در‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬ش��هرداری موظف است با هدف‬ ‫برپایی و تحقق تهران هوشمند و به منظور تسهیل‬ ‫برقراری مبادله داده در شهر‪ ،‬بهبود منظر شهری‪،‬‬ ‫تسهیل توسعه کسب و کارهای دیجیتال‪ ،‬توسعه‬ ‫ش��رکت های نواور و خالق‪ ،‬بهبود عرضه خدمات‬ ‫ش��هری به طور الکترونیکی و دستیابی به درامد‬ ‫حداقل ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‪ ،‬اقدام هایی تا پایان تیر‬ ‫‪ ۹۸‬انج��ام ده��د‪ .‬یکی از این تکلیف ها این اس��ت‬ ‫ک��ه در انجام مطالعات الزم نس��بت به احصا اقالم‬ ‫دارایی ها و منابع نامش��هود و داده های شهر اقدام‬ ‫کرده و برنامه مولدس��ازی ای��ن ذخیره ها را از راه‬ ‫ازاد س��ازی و به اش��تراک گذاری ب��ا همه فعاالن‬ ‫اقتصادی و اجتماعی با هدف ش��کل گیری پلتفرم‬ ‫اقتص��اد دیجیتال ش��هری و دس��تیابی به درامد‬ ‫پای��دار از محل خدمات نوین تهیه و به ش��ورا ارائه‬ ‫کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از جمله اقدام های دیگری که‬ ‫باید انجام ش��ود‪ ،‬تجدیدنظ��ر در فرایند فعالیت‬ ‫ش��رکت ارتباطات مش��ترک ش��هر برای تامین‬ ‫زیرساخت های ارتباطی شبکه های موبایلی شهر‬ ‫تهران اس��ت به نحوی ک��ه ضمن کمک به ارتقای‬ ‫گستره و کیفیت ارتباطی موبایل در شهر با کاهش‬ ‫الودگی فرکانسی و بهبود منظر شهر موجب رفاه‬ ‫عمومی و س�لامت بیش��تر مردم و افزایش بیست‬ ‫درصد درامد نسبت سال ‪ ۹۷‬در این شرکت شود‪.‬‬ ‫الویری گفت‪ :‬با توجه به گذشت زمان تعیین شده‬ ‫در تبصره مذکور و ارس��ال نشدن گزارش ازسوی‬ ‫ش��هرداری ته��ران این مت��ن به عن��وان تذکر به‬ ‫شهردار تهران ابالغ و پاسخ به شورا ارائه شود‪.‬‬ ‫توسعه دوچرخه سواری‬ ‫در شهرهای کوچک‬ ‫ی��ک کارش��ناس حمل ونق��ل در زمین��ه‬ ‫گمانه زنی هایی که درباره علت شکس��ت «بیدود»‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه دوچرخه سواری در‬ ‫شهرها در صورت اقتصادی بودن برای شهروندان‪،‬‬ ‫به خودی خود محقق خواهد شد و نیازی به کمک‬ ‫مالی دولت و یا ش��هرداری نخواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫تین نیوز‪ ،‬علی افش��ار بیان کرد‪ :‬اگر به فکر معرفی‬ ‫دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک و سالم هستیم‬ ‫باید برنامه ریزی انجام ش��ده همه اقش��ار جامعه را‬ ‫در بربگیرد و ایمنی و امنیت دوچرخه س��واران در‬ ‫کن��ار اقتصادی بودن و فراگیر بودن ان‪ ،‬در اولویت‬ ‫سیاست گذاران و برنامه ریزان باشد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در زمانی نه چندان دور‪ ،‬دوچرخه هرکولس وسیله‬ ‫نقلیه رایج در بس��یاری از ش��هرها ازجمله تهران‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬اصفهان و کاش��ان بود‪ ،‬افزود‪ :‬وسعت گرفتن‬ ‫ش��هرها و اختالف ارتف��اع در بخش های مختلف‬ ‫ش��هرها‪ ،‬اس��تفاده از دوچرخه را غیرعملی کرد و‬ ‫کم کم موتور گازی و خودرو ش��خصی وارد چرخه‬ ‫حمل ونقل ش��د و مردم به تدریج خود را با شرایط‬ ‫جدی��د تطبیق دادند‪ .‬این کارش��ناس تاکید کرد‪:‬‬ ‫گ��ذر زمان نش��ان داده که مردم هم��واره درصدد‬ ‫تطبیق با شرایط محیط و استفاده بهینه از امکانات‬ ‫پیرامون خود بوده اند و هرچه با این طبیعت انسانی‬ ‫همس��ویی نداش��ته کنار گذاشته ش��ده و از یادها‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اگر بنا بر این اس��ت‬ ‫که دوب��اره دوچرخه به عنوان وس��یله نقلیه پاک‬ ‫و س��الم به مردم معرفی ش��ود‪ ،‬بای��د برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده همه قش��رهای جامعه را در بر بگیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایا قوانین حمایتی برای دوچرخه سواران از‬ ‫جمله زنان دوچرخه س��وار داریم تا اگر کسی مانع‬ ‫و باع��ث مزاحمت زنان ش��د‪ ،‬با خاطی��ان برخورد‬ ‫ش��ود؟ افش��ار افزود‪ :‬چرا طرح ازمایشی دوچرخه‬ ‫در ش��هری کوچکتر که گستردگی کمتری داشته‬ ‫و مش��کل اختالف ارتفاع ندارد‪ ،‬اجرا نمی ش��ود تا‬ ‫مش��کالت‪ ،‬شناس��ایی و راهیاب��ی ش��ود؟ مردم‬ ‫ش��هرهایی مانند قم‪ ،‬کاشان و اصفهان که از دیرباز‬ ‫با دوچرخه س��واری در س��طح محله های شهری‬ ‫اش��نا بوده اند‪ ،‬مس��تعدترین افراد برای جایگزین‬ ‫کردن دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک و سالم‬ ‫خواهند بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ایا براورد هزینه برای‬ ‫جابه جایی در س��طح شهر از نظر سالمتی‪ ،‬محیط‬ ‫زیس��تی‪ ،‬ارامش روانی و مالی و‪ ...‬در سطح فردی‬ ‫و اجتماعی انجام و تفهیم ش��ده اس��ت تا مردم به‬ ‫راحتی بتوانند منافع اس��تفاده از دوچرخه را درک‬ ‫کنند؟ در چنین صورت��ی‪ ،‬نیازی به یارانه نخواهد‬ ‫ب��ود و همه حاضر به پرداخ��ت هزینه خدمتی که‬ ‫برای انان به صرفه است‪ ،‬خواهند بود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری های حوزه فضایی‬ ‫و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با تاکید بر اینک��ه حرکت به‬ ‫س��وی هوشمندسازی شهر با کمک شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان می توان��د بس��یاری از کمبودها را‬ ‫جبران کند‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای ازمایشی طرح تماس‬ ‫اضط��راری ب��رای کاه��ش تلفات ج��اده ای‪ ،‬در‬ ‫راستای هوشمندسازی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ده اخیر‪ ،‬س��ده توسعه‬ ‫شهرنش��ینی نامیده شده است‪ .‬سراسر جهان در‬ ‫حال حرکت در مس��یر توسعه شهرنشینی است‬ ‫و تهران نیز به عن��وان پایتخت ایران از این روند‬ ‫مستثنا نیست‪ ،‬به گونه ای که بر اساس براوردها‬ ‫تا ‪ ۶‬سال دیگر به یکی از ‪ ۳۰‬ابرشهر پرجمعیت‬ ‫جهان تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫تهران درحالی تامین کننده ‪ ۴۸‬درصد بودجه‬ ‫کش��ور بوده و س��هم بی��ش از ‪ ۲۵‬درصدی در‬ ‫اقتصاد کش��ور دارد ک��ه روند فزاینده توس��عه‬ ‫شهرنش��ینی در ان منج��ر ب��ه چالش های��ی‬ ‫مانن��د تغیی��ر اقلیمی ناش��ی از افزایش مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬الودگ��ی هوا و افزایش ترافیک ش��ده و‬ ‫کیفی��ت زندگی در ان را به ش��دت کاهش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهران امروز ب��ا چالش ه��ای مختلفی روبه رو‬ ‫اس��ت و بر اس��اس امار‪ ،‬با جمعیت��ی حدود ‪۹‬‬ ‫میلیون نفر‪ ،‬در رتبه ‪ ۱۹۹‬از نظر کیفیت زندگی‬ ‫در سطح جهانی قرار دارد‪ .‬درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد بافت مسکونی تهران ناپایدار و ناایمن‬ ‫اس��ت و ‪ ۴۰‬درصد س��فرها با خودرو ش��خصی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه تعداد روزهای دارای‬ ‫ه��وای ناس��الم در ته��ران به ‪ ۱۰۵‬روز رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد محقق��ان‪ ،‬حرک��ت ب��ه س��وی‬ ‫هوشمندس��ازی می تواند از بسیاری از معضالت‬ ‫در این حوزه بکاهد‪ .‬ش��هر هوش��مند‪ ،‬منطقه ای‬ ‫شهری است که از انواع سنسورهای الکترونیکی‬ ‫برای جمع اوری اطالعات و تحلیل انها استفاده‬ ‫در مسیر هوشمندسازی‬ ‫زیرس��اخت های مختلف��ی در تهران ایجاد ش��ده اس��ت که‬ ‫بر اس��اس این حداقل ها و زیرس��اخت ها می توان طرح های‬ ‫مربوط به حمل ونقل هوشمند را تعریف کرد‬ ‫می کند که این اطالعات برای مدیریت دارایی ها‬ ‫و منابع ش��هری کارامد است‪ .‬این فرایند‪ ،‬شامل‬ ‫اطالعات جمع اوری شده از شهروندان‪ ،‬سازمان ها‬ ‫و منابع ش��هری اس��ت که پ��ردازش و تجزیه و‬ ‫تحلیل می ش��ود تا به نظارت و مدیریت ترافیک‬ ‫و حمل ونق��ل‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬اب‪ ،‬تامین ش��بکه های‬ ‫زباله‪ ،‬مدیریت‪ ،‬اجرای س��امانه های اطالعاتی و‬ ‫مدرس��ه ها و کتابخانه ها و بیمارستان ها و دیگر‬ ‫خدمات اجتماعی کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت نداریم‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری های حوزه فضایی‬ ‫و حمل ونقل پیش��رفته در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ای��ا زی��ر س��اخت های هوشمندس��ازی در‬ ‫کالنش��هر ته��ران موجود اس��ت یا خی��ر افزود‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم نگاه ایده ال به این موضوع داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬زیرساخت های هوشمندسازی در کشور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ولی برخی زیرس��اخت های مختلف‬ ‫در تهران ایجاد ش��ده اس��ت که بر اس��اس این‬ ‫حداقل ه��ا و زیرس��اخت ها می ت��وان طرح های‬ ‫مرب��وط ب��ه حمل ونق��ل هوش��مند را تعری��ف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫منوچهر منطقی در گفت وگو با ایسنا ادامه داد‪:‬‬ ‫برای هوشمندسازی شهرها نخستین اقدامی که‬ ‫بای��د انجام داد‪ ،‬این اس��ت که زیرس��اخت های‬ ‫موجود را به گونه ای در راس��تای هم قرار دهیم‬ ‫که بتوانی��م به کمک ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمبودهای موجود را جبران کنیم تا بتوانیم در‬ ‫گام بع��د پروژه هایی را با هدف هوشمندس��ازی‬ ‫تعریف کنیم و ش��هروندان از نتایج ان بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫منطق��ی با تاکید بر اینکه تاکنون این پروژه ها‬ ‫در زمینه هوشمندسازی شهرها در ستاد توسعه‬ ‫فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته‬ ‫تعریف شده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ستاد‬ ‫توس��عه فناوری های ح��وزه فضایی و حمل ونقل‬ ‫پیش��رفته‪ ۲ ،‬موضوع کاه��ش ترافیک و کاهش‬ ‫تلفات جاده ای دنبال می شود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و‬ ‫حمل ونقل پیشرفته با اشاره به طرح های تعریف‬ ‫شده در حوزه کاهش تلفات جاده ای اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این زمینه تماس اضطراری یکی از ضرورت ها‬ ‫به شمار می رود و موجب می شود اگر خودرویی‬ ‫دچار س��انح ه شد‪ ،‬مراکز پلیس و مراکز خدمات‬ ‫درمانی بالفاصله در محل حاضر شوند‪.‬‬ ‫منطقی از اجرای ازمایش��ی تماس اضطراری‬ ‫خبر داد و یاداور ش��د‪ :‬در این زمینه تفاهمنامه‬ ‫سه جانبه ای میان ستاد ستاد توسعه فناوری های‬ ‫ح��وزه فضای��ی و حمل ونقل پیش��رفته‪ ،‬یکی از‬ ‫شرکت های فناور و شرکت ایرانسل منعقد شد و‬ ‫بر اساس ان‪ ،‬طرح ازمایشی تماس اضطراری در‬ ‫حال اجرا است‪ .‬در صورت کسب نتایج مطلوب‪،‬‬ ‫این طرح به طور گسترده اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی هدف از انعقاد این تفاهمنامه را پیاده سازی‬ ‫س��امانه تم��اس اضط��راری ب��ا هدف توس��عه‬ ‫تبادل علم��ی و فناورانه در زمینه پیاده س��ازی‬ ‫س��امانه تم��اس اضطراری روی یک��ی از ناوگان‬ ‫بخش خصوصی ب��رای کاهش تلف��ات جاده ای‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‏منطقی با اش��اره به محتوای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه ریزی ب��رای بکارگیری‬ ‫فناوری های نوین در سامانه تماس اضطراری به‬ ‫منظ��ور ارتقای خدمات و بهره وری‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی و اعتباری در زمینه دریافت استانداردهای‬ ‫مربوط و تولید انبوه س��امانه تم��اس اضطراری‬ ‫و تالش برای توس��عه کاربردی س��امانه تماس‬ ‫اضطراری برای سایر خودروسازان از جمله موارد‬ ‫تاکید ش��ده در این تفاهمنامه به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه استفاده از سامانه مدیریت‬ ‫هوشمند مزیت های مختلفی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫جمل��ه این مزیت ها می توان ب��ه موتور قدرتمند‬ ‫نرم اف��زاری چن��د زبانه همراه با ام��کان ترجمه‬ ‫به زبان های مختلف‪ ،‬پش��تیبانی از پروتکل های‬ ‫مختلف سخت افزارهای ردیاب‪ ،‬راه اندازی سامانه‬ ‫نقشه محلی روی سرور مشتری با قابلیت نمایش‬ ‫الیه های نقشه‪ ،‬تبدیل نقشه به ادرس و برعکس‬ ‫و همچنین قابلیت مس��یریابی و قابلیت افزودن‬ ‫الیه های نقشه اختصاصی مشتری با فرمت های‬ ‫اس��تاندارد و داش��تن قابلیت هایی نظیر تعمیر و‬ ‫نگهداری هوشمند اشاره کرد‪.‬‬ ‫منطقی با اش��اره به اقدام های س��تاد توسعه‬ ‫فناوری ه��ای ح��وزه حمل ونق��ل پیش��رفته‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه ب��ر ان این س��تاد در زمینه‬ ‫کاه��ش ترافی��ک طرح ه��ای مش��ترکی را ب��ا‬ ‫مرکز ش��هر هوش��مند ش��هرداری تعریف کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر عنوان های ای��ن پروژه ها‬ ‫در حال اس��تخراج اس��ت و امیدواری��م تا پایان‬ ‫س��ال یک تا دو پ��روژه در این زمین��ه اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و‬ ‫حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی با اشاره به‬ ‫اثار هوشمندسازی و کاهش مشکالت در زمینه‬ ‫س��وخت خودروها‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫تغییر نرخ س��وخت‪ ،‬جلوگیری از قاچاق سوخت‬ ‫بوده است که در این زمینه برخی از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان نرم افزارهایی برای کنترل و نظارت‬ ‫بر مصرف س��وخت تهیه کرده اند که می توان با‬ ‫پیاده سازی ان‪ ،‬گام های موثری برای جلوگیری‬ ‫از قاچاق س��وخت برداشت‪ .‬منطقی بهره برداری‬ ‫از س��امانه های هوش��مند را در این زمینه بسیار‬ ‫موثر دانست‪.‬‬ ‫در جست و جوی درامدهای غیرنقدی شهرداری‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬کندی‬ ‫برخی از فعالیت ها در ش��هرداری به دلیل کسری‬ ‫بودجه محقق نشدن درامد غیرنقدی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محس��ن هاش��می در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی در زمینه میزان تحق��ق درامدهای‬ ‫ش��هرداری گفت‪ :‬مش��کل ش��هرداری در تحقق‬ ‫درامدهای غیرنقد اس��ت‪ .‬در ماه های پاییز حدود‬ ‫‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬درص��د درامدها محقق می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫گاهی در پایان س��ال به دلی��ل تخفیف هایی که‬ ‫داده می شود‪ ،‬در بحث درامد نقد بیش از مصوب‬ ‫تحق��ق درام��د داریم اما ش��هرداری بای��د برای‬ ‫درامده��ای غیرنقد تالش بیش��تری کند و دلیل‬ ‫تاخی��ر در برخ��ی پروژه های عمران��ی تاخیر در‬ ‫کسب درامدهای غیرنقد است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ای��ن مدت اختیارات ش��هرداران‬ ‫مناطق نی��ز برای بودجه غیرنق��دی کاهش پیدا‬ ‫ک��رده و باید هم��ه امالک غیرنق��دی در فرایند‬ ‫مزای��ده واگ��ذار ش��ود و دلیل کن��دی کارها در‬ ‫ش��هرداری نیز همین محقق نش��دن درامدهای‬ ‫غیرنقد اس��ت‪ .‬هاش��می در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫دیگری در زمینه نب��ود تمایل در بانک ها به ارائه‬ ‫وام به ش��هرداری به ویژه برای توسعه حمل ونقل‬ ‫عموم��ی گف��ت‪ :‬ب��ه ج��ز ش��هرداری‪ ،‬دولت به‬ ‫بانک ها بدهکار اس��ت وقتی شهرداری بدهی های‬ ‫خ��ود را با دول��ت تهاتر می کن��د‪ ،‬بانک ها چیزی‬ ‫عایدشان نمی ش��ود‪ .‬دریافت وام روند پیچیده ای‬ ‫دارد و ب��ه همی��ن دالی��ل‪ ،‬دریاف��ت وام ب��رای‬ ‫پروژه ه��ای ش��هری در بانک ها ب��ه خوبی پیش‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران در درب��اره اینکه‬ ‫سهم تبلیغات تجاری در فضای تبلیغات محیطی‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬پیش از این‬ ‫ش��رکت های خارجی تبلیغات بیشتری در سطح‬ ‫ش��هر دارند که این تبلیغات کمتر شده بنابراین‬ ‫درام��د حاص��ل از ان نی��ز کاه��ش پی��دا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هاش��می در پاس��خ به پرسش��ی درباره اصالح‬ ‫س��اختار ش��هرداری گفت‪ :‬این ی��ک حرکت رو‬ ‫ب��ه جلو اس��ت و ق��دم به ق��دم در ای��ن زمینه‬ ‫تصمیم گیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چگونه‬ ‫اصالح س��اختار انجام می ش��ود ام��ا تعدیل نیرو‪،‬‬ ‫ن��ه‪ ،‬گفت‪ :‬هر تغییر س��اختاری نیازی به کاهش‬ ‫و تعدی��ل نیرو ن��دارد و نباید در می��ان کارکنان‬ ‫ش��هرداری احس��اس بدی را ایجاد کنیم‪ .‬به طور‬ ‫حتم برای چابک سازی نیاز به کاهش نیرو نیست‪،‬‬ ‫زیرا ممکن اس��ت تعدادی از نیروها از بخشی به‬ ‫بخش دیگر منتقل شوند‪.‬‬ ‫بررسی منابع انتشار بوی نامطبوع تهران‬ ‫سخنگوی استانداری تهران از ادامه بررسی منابع‬ ‫انتش��ار بوی نامطبوع ته��ران در کارگروه تخصصی‬ ‫پایش خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امین بابایی در تش��ریح اخرین‬ ‫رون��د پیگی��ری منبع یا منابع ب��وی نامطبوع تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬موضوع بوی نامطبوع تهران مقوله ای اس��ت‬ ‫ک��ه در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته به نوعی موج��ب ازردگی‬ ‫ش��هروندان تهرانی ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به انتشار‬ ‫اخبار ضد و نقیض در این حوزه و با هدف روشنگری‬ ‫افکار عمومی‪ ،‬استانداری تهران دراین حوزه اقدامات‬ ‫علم��ی و تخصصی خ��ود را اغاز ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت اس��تادان دانشگاهی‪ ،‬اقدامات‬ ‫مطالعاتی و نظارتی اس��تانداری تهران پیگیری شد و‬ ‫در این زمینه‪ ،‬نشس��ت های پی در پی با زمان بندی‬ ‫مشخص برگزار شد‪ .‬بی تردید این نشست ها تا وصول‬ ‫نتیجه مطلوب که ان هم معرفی منبع یا منابع بوی‬ ‫نامطب��وع و تنویر افکار عمومی و همچنین در پیش‬ ‫گرفتن تدبیره��ای بازدارنده برای انتش��ار این بوی‬ ‫نامطبوع است‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بابایی ادامه داد‪ :‬براس��اس پیگیری به عمل امده‪،‬‬ ‫متولیان اصلی بررسی بوی نامطبوع‪ ،‬مجموعه محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬شهرداری تهران و شبکه بهداشت و درمان‬ ‫هستند که با دستور استاندار تهران اقدام به تشکیل‬ ‫کارگروه تخصصی پایش کردند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬کارگ��روه پای��ش ب��ا محوریت‬ ‫مع��اون عمران��ی اس��تانداری تهران‪ ،‬نشس��ت های‬ ‫خ��ود را پیگیری کرده و مش��هود اس��ت براس��اس‬ ‫تحقیقات میدانی اعالم ش��ده‪ ،‬ب��وی نامطبوع تحت‬ ‫تاثیر دی اکس��ید گوگرد براثر سوخت مازوت برخی‬ ‫کارخانه ه��ا در منطقه جنوب تهران و همچنین بوی‬ ‫نامطبوع مرکز دفن زباله ارادکوه که روزانه بیش از ‪7‬‬ ‫هزار تن زباله شهر تهران در ان جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫در زمانی که رطوبت هوا افزایش پیدا می کند‪ ،‬میزان‬ ‫ترکیب بار رطوبتی و گاز منتش��ر ش��ده تحت تاثیر‬ ‫گازهای جنوب و جنوب ش��رقی به س��مت ش��مال‬ ‫ته��ران باعث هدایت ای��ن بو در برخی مناطق تهران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی اس��تانداری تهران با تاکی��د بر اینکه‬ ‫موارد اعالم ش��ده از س��وی کارگروه پایش‪ ،‬فقط در‬ ‫ح��د طرح های مطالعاتی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تحقیقات‬ ‫علم��ی و تخصصی برای شناس��ایی دقی��ق منابع و‬ ‫مولده��ای بوی نامطبوع ادام��ه دارد و این کارگروه‬ ‫با دس��تور استاندار تهران در حال پیگیری این موارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫«هنگام خرید وسایل برقی به برچسب مصرف انرژی ان دقت نمایید»‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫ن�ام مناقصه گزار‪ :‬ش��رکت مدیری��ت تولید برق‬ ‫شهیدرجایی‪ -‬سهامی خاص (نیروگاه شهید رجایی)‬ ‫شرایط و عناوین مناقصه ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شماره‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مناقصه‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪98/9‬خ‬ ‫خرید یکدستگاه لیفتراک‬ ‫دیزلی با تناژ اسمی ‪7000‬‬ ‫میزان سپرده‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪290.000.000‬‬ ‫‪ 7( kg‬تن)‬ ‫‪-3‬محل دریافت اس�ناد مناقصه‪ :‬کیلومتر ‪25‬‬ ‫اتوب��ان قزوین–کرج‪،‬ام��ور قراردادها و توس��عه بازار‬ ‫‪،‬اداره قراردادها‪،‬‬ ‫تلف��ن ‪ 021-88796681-3‬و ‪-32849211-12‬‬ ‫‪ – 028‬داخلی ‪6073‬‬ ‫‪-4‬س�پرده ش�رکت در مناقصه‪ :‬به شرح مبلغ‬ ‫ج��دول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره ضمانت نامه‬ ‫بانکی یا واریز وجه به حس��اب جام‪6804466081‬‬ ‫بانک ملت ش��عبه اسدابادی قزوین (باجه نیروگاه با‬ ‫کد شعبه ‪ 2109/7‬به نام مناقصه گزار)‪.‬‬ ‫‪-5‬تاری�خ ف�روش اس�ناد مناقص�ه‪ :‬پن��ج‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 98/10/21‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪98/10/23‬‬ ‫نوب‬ ‫ت او‬ ‫ل‬ ‫روز کاری از تاری��خ اخری��ن چ��اپ نوب��ت دوم‬ ‫اگهی‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه‪:‬‬ ‫تا ساعت ‪ 15‬عصر روز سه شنبه مورخ ‪.1398/11/15‬‬ ‫‪-7‬مبلغ فروش هر اس�ناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪545.000‬‬ ‫ریال با احتساب ‪ 9‬ارزش افزوده برای هر مناقصه به صورت‬ ‫واریز وجه به حساب جام ‪ 6804466188‬بانک ملت شعبه‬ ‫اس��دابادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه ‪ (2109/7‬به‬ ‫نام مناقصه گزار‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان و محل قرائت پیش�نهادات مناقصه‪ :‬زمان‬ ‫بازگش��ائی پاکات روز چهارش��نبه م��ورخ ‪1398/11/16‬‬ ‫راس س��اعت ‪ 10‬صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این اگه�ی را می توانید در س�ایت اینترنتی ذیل‬ ‫مشاهده کنید‪.‬‬ ‫سایت ملی اطالع رسانی‪http://iets.mporg.ir:‬‬ ‫س�ایت ش�رکت مادر تخصصی تولی�د نیروی برق‬ ‫حرارتی‪:‬‬ ‫‪http://tender.tpph.ir‬‬ ‫سایت نیروگاه شهید رجایی‪http://www.rpgm.ir :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجائی‬ ‫اخرین اخبار وتازه ترین تحلیل ها را در‬ ‫پایـگاه خبری « گسترش نیوز» دنبال کنید‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫پیاپی ‪2764‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از اجرا نشدن قانون اختصاص یک دهم درصد بودجه سازمان ها برای خرید اثار هنری‬ ‫خط خطی های بودجه روی تابلوی بهره وری‬ ‫خرید اثار هنری از س��وی نهاده��ای دولتی و مردم نهاد‬ ‫همواره ب��ه عنوان یکی از ابزارهای رش��د فرهنگ عمومی‬ ‫و بهره مندی جامع��ه از اثار هنری مورد تاکید هنرمندان و‬ ‫مسئوالن بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬توجه به ام��کان توس��عه فضاهای‬ ‫فرهنگ��ی و هنری و پیاده س��ازی سیاس��ت های دولتی در‬ ‫بخ��ش هنر می تواند به نتایج بس��یار مطلوب��ی در راندمان‬ ‫بخش های مختلف کش��ور منجر ش��ود‪ .‬با نگاهی به امار و‬ ‫ارق��ام در می یابیم بس��یاری از مراکز فرهنگی و هنری با در‬ ‫اختیار داش��تن امکان جذب مخاطب به گس��ترش امید و‬ ‫شادابی و اگاهی کمک کرده و از این راه به فرهنگ به مثابه‬ ‫یک ابزار در رسیدن به ارامش جامعه استفاده کرده است‪.‬‬ ‫بهره وری در مراکز دولتی و اداره ها و س��ازمان ها همواره‬ ‫به عنوان یک شاخص اصلی به جهت شناسایی رشد توسعه‬ ‫هر کشور اهمیت دارد‪ .‬بسیاری از کشورها برای رسیدن به‬ ‫نقطه ای مطلوب از بهره وری به سراغ ابزارهایی می روند که‬ ‫در نتیج��ه کلی بتواند به پایداری و ارتقای عدد بهره وری در‬ ‫سرانه اماری کشور منجر شود‪ .‬یکی از این ابزارها گسترش‬ ‫ارام��ش و روح جمعی هنر در جامعه اس��ت‪ .‬ش��هروندان‬ ‫هر کش��وری بنا به رخدادها و اتفاق ه��ای درون ان جامعه‬ ‫می توانند به ش��ادابی و نشاط و یا افسردگی و سرخوردگی‬ ‫در ان س��رزمین متمای��ل ش��وند‪ .‬هنر به عن��وان یکی از‬ ‫شاخص های رشد نشاط و شادابی در جامعه می تواند منجر‬ ‫به رش��د فرهنگ عمومی و افزایش بهره وری ش��ود‪ .‬نتیجه‬ ‫این افزایش بهره وری بهبود در بسیاری از فضاهای کشور از‬ ‫جمله اقتصاد و جامعه است که هر کشوری را در مسیر رشد‬ ‫قرار می دهد‪ .‬به همین س��بب حکومت ها همواره از توسعه‬ ‫هنر حمایت های گسترده ای می کنند‪ .‬این حمایت معنوی‬ ‫از فراهم اوردن امکان حضور هنر در الیه الیه های زندگی‪،‬‬ ‫میدان دادن به حرکت های اوانگارد هنری را در بر می گیرد‬ ‫تا ساخت سالن های مجلل برای اجرای نمایش و موسیقی‬ ‫و تقلیل مالیات ب��رای اماکن هنری و حمایت های مادی از‬ ‫هنرمندان را ش��امل می شود‪ .‬به طوری که حمایت از هنر و‬ ‫هنرمند در میان بیش��تر کشورهای دنیا همواره از سیاست‬ ‫جدا بوده و امری بدیهی به شمار می اید‪.‬‬ ‫جری��ان حمایت از هنر در ایران هم��واره تابع عامل های‬ ‫مختلف و متغیری بوده است و هیچ گاه نتوانسته به جریانی‬ ‫م��داوم و خل��ل ناپذیر تبدیل ش��ود‪ .‬گاه قانونی تحت تاثیر‬ ‫ش��رایط خاص اجتماعی و احساسی پیرامون یک موضوع‬ ‫هنری تصویب می ش��ود و مدت کوتاهی به اجرا می رسد و‬ ‫بعد به دست فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫قان��ون اختصاص یک ده��م درصد بودج��ه ارگان های‬ ‫دولتی ب��رای خرید اثار هنری از جمله قوانینی اس��ت که‬ ‫در فضایی احساسی به خاطر از دست رفتن میزبانی تهران‬ ‫ب��رای برگزاری حراج های کریس��تی و رقاب��ت با دوبی‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬به تصویب کمیس��یون فرهنگی مجلس رسید و‬ ‫به مجلس ارائه شد‪.‬‬ ‫این قانون بر اس��اس بند «ی» م��اده ‪ ۱۰۴‬قانون برنامه‬ ‫چه��ارم توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی به دولت‬ ‫اجازه می داد تا یک دهم درصد از اعتبار دس��تگاه های خود‬ ‫را برای خرید اثار هنری اختصاص دهد‪.‬‬ ‫هر چند این قانون تا س��ال ‪ ۹۰‬با فراز و نشیب های بسیار‬ ‫برگ��زار ش��د اما با تغیی��ر رویکرد دولت ای��ن قانون کم کم‬ ‫به دس��ت فراموشی سپرده شد و بسیاری از مراکز فرهنگی‬ ‫که به امید حمایت های دولت از فعالیت های هنری به ادامه‬ ‫بقای خود امیدوار شده بودند دیگر این امکان را نداشتند تا‬ ‫با فروش اثار هنری به فعالیت هایشان ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای قانون خرید اثار هنری‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون فرهنگی با انتقاد از حذف‬ ‫قانون اختصاص یک دهم درصد بودجه عمرانی دستگاه ها‬ ‫برای خرید اثار هنری از لوایح بودجه چند س��اله گذش��ته‬ ‫برای احیا و اجرای این قانون تاکید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا ابراهیمی با اش��اره به قانون اختصاص یک دهم‬ ‫درصد از بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید اثار‬ ‫هنری که چندین سال پیش در قانون بودجه ساالنه منظور‬ ‫شده بود به خانه ملت گفت‪ :‬متاسفانه این پیشنهاد موثر که‬ ‫پیش از این از س��وی دولت در الیحه بودجه قرار می گرفت‪،‬‬ ‫چندسالی است در الیحه ارسالی از سوی دولت قرار ندارد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم رامیان و ازادش��هر در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه اختصاص یک دهم درصد از بودجه‬ ‫عمرانی دس��تگاه های دولت��ی برای خرید اث��ار هنری به‬ ‫نمایش اثار و هویت فرهنگ ایرانی اسالمی در وزارتخانه ها‬ ‫و دس��تگاه های کش��ور کمک می کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اختصاص‬ ‫چنین بودجه ای می توانس��ت چرخ هنر و فرهنگ کش��ور‬ ‫را بهتر از قبل بچرخاند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ای��ن بودجه می توان ب��رای اختصاص‬ ‫جوای��ز و هدایا در مراس��م های مرس��وم در وزارتخانه ها و‬ ‫دستگاه های کشور نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی افزود‪ :‬متاس��فانه درحال حاض��ر وقتی وارد‬ ‫وزارتخانه ها و دس��تگاه های مس��ئول کش��ور می شویم از‬ ‫فرهنگ و هنر ایرانی تزئین و ارایش داخلی س��اختمان ها‬ ‫خبری نیست و بعضا از اثار بی هویت استفاده شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون فرهنگی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دس��تگاه های‬ ‫دولتی ب��رای خرید اثار هنری عالوه بر دلگرمی هنرمندان‬ ‫داخلی به اقتصاد فرهنگی کش��ور نیز کمک خواهیم کرد تا‬ ‫اثار بهتر و فاخری نیز به جامعه ارائه دهد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های خصوص��ی و دولت��ی س��عی کردن��د در‬ ‫ساختمان های خود و در قسمت البی اثار هنری را به نمایش بگذارند‬ ‫و از این طریق به رشد هنر کمک کنند‬ ‫‹ ‹قانونی که درست اطالع رسانی نشد‬ ‫قانون الزام دس��تگاه های دولتی ب��ه خرید اثار هنری در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬به یک دهم درصد از بودجه عمرانی دس��تگاه ها‬ ‫رس��ید‪ .‬قانونی که از نیم دهم درصد اغاز شد و در سال های‬ ‫مختل��ف به اعداد مختلفی رس��ید تا با ی��ک دهم درصد به‬ ‫ش��کل مطلوبی از نظر دس��تگاه ها و هنرمندان برسد‪ .‬این‬ ‫ب��ار اما واژه موظف بودن و ال��زام اور بودن در هزینه کردن‬ ‫این بودجه نی��ز کاری از پیش نبرد و باز هم این قانون هیچ‬ ‫گاه اجرا نشد‪.‬‬ ‫کام��ران هروی مدیر گال��ری اس در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اش��اره به اینکه قان��ون اختصاص یک دهم درصد‬ ‫از بودجه س��ازمان ها برای خرید اثار هنری می توانست به‬ ‫بهب��ود فضای فرهنگی و هنری کش��ور کم��ک کند گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه بسیاری از مردم و مسئوالن و حتی هنرمندان از‬ ‫این قانون با خبر نیستند‪ .‬وقتی چنین قانون هایی تصویب‬ ‫می ش��ود باید اطالع رسانی مناس��بی هم صورت بگیرد تا‬ ‫ماهیت چگونگی اجرای ان نیز ش��فاف شود‪ .‬اگر این قانون‬ ‫به خوبی اجرا می ش��د می توانست به اقتصاد هنر و به جنبه‬ ‫عمومی هنر تاثیرهای مهمی بگذارد‪.‬‬ ‫مدی��ر گالری اس در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که دلیل‬ ‫همراه��ی نکردن نهادهای دولتی برای اختصاص یک دهم‬ ‫درص��د از بودجه س��ازمانی خود برای خری��د اثار هنری را‬ ‫چه دلیلی دارد؟ گفت‪ :‬نبود اش��نایی ب��ا فضای کار هنری‬ ‫و نبود ش��ناخت کافی نس��بت به قوانین وضع ش��ده باعث‬ ‫می ش��ود نه تنها مدیران و مس��ئوالن از ای��ن موضوع اگاه‬ ‫نباش��ند که بس��یاری از هنرمندان و گالری داران نس��بت‬ ‫به این موضوع بی اطالع بودند‪ .‬از طرفی نبود کارشناس��ان‬ ‫هن��ری در س��ازمان های دولتی که بتوانند مش��اوره های‬ ‫مناس��بی در این زمینه بدهند به این موضوع دامن می زند‪.‬‬ ‫اگ��ر اگاه��ی الزم صورت می گرفت به طور قطع بس��یاری‬ ‫از گالری داران خودش��ان اقدام می کردند و به سراغ مراکز‬ ‫دولتی می رفتند و این تعامل را ایجاد می کردند و با توضیح‬ ‫و جذب سرمایه ها به رونق اقتصاد هنر کمک می کردند‪.‬‬ ‫ه��روی با بی��ان اینکه اجرای چنی��ن قانون هایی فارغ از‬ ‫موضوع اقتصادی می تواند به بهره وری سازمان ها و نهادهای‬ ‫دولتی منجر ش��ود و در یک نگاه کلی به رش��د فرهنگ در‬ ‫کشور کمک کند افزود‪ :‬همین االن بسیاری از شرکت های‬ ‫خصوصی و دولتی س��عی کردند در س��اختمان های خود و‬ ‫در قس��مت الب��ی اثار هنری را به نمای��ش بگذارند و از این‬ ‫طریق به رش��د هنر کمک کنند‪ .‬پس نشان می دهد چقدر‬ ‫این فضا می تواند به تلطیف شدن روحیه مردم و کنجکاوی‬ ‫و پیگیری انها نس��بت به مس��ائل هنری کمک کند‪ .‬حتی‬ ‫می توان��د بر روحیه کارکن��ان ان مجموعه هم تاثیر مثبت‬ ‫بگ��ذارد و به��ره وری را در کارها و خدمت ب��ه ارباب رجوع‬ ‫باال ببرد‪ .‬پ��س می توان نتیجه گرفت ای��ن اتفاق می تواند‬ ‫به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم بر جریان هنرشناسی‬ ‫جامعه تاثیر مثبت بگذارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬بس��یاری از مراکز دولت��ی با انجام‬ ‫چنین کارهایی باعث می ش��وند رابطه بیشتری میان انها‬ ‫و هنرمندان ش��کل بگیرد و منجر به برگزاری نشس��ت ها و‬ ‫کارگاه های هنری در نهادهایی بش��ود ک��ه به این موضوع‬ ‫عالقه نشان دادند‪.‬‬ ‫هروی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬محیط ه��ای اداری در ایران‬ ‫زیر س��ایه دیوانساالری طوری ش��کل گرفته اند که بسیار‬ ‫خش��ک و رسمی هس��تند و وجود یک اثر هنری می تواند‬ ‫باعث افزایش کارایی پرسنل انها شود‪ .‬کارکنان این مراکز‬ ‫با وجود فضای دلچسب هنری شاید بخواهند بیشتر در ان‬ ‫محیط حضور داشته باشند و با اشتیاق و عالقه وارد محیط‬ ‫کاری خود ش��وند که بس��یار در روند به��ره وری و افزایش‬ ‫کارایی مهم است‪.‬‬ ‫مدی��ر گال��ری اس در پایان گفت‪ :‬در بس��یاری از مراکز‬ ‫و اداری و دانش��گاهی دنیا با اس��تفاده از اثار هنری و نصب‬ ‫ان در راهروها و اتاق های مختلف به ش��ناخت بهتر جامعه‬ ‫نس��بت به موضوع های هنری کمک می کنند‪ .‬در بسیاری‬ ‫از شهرهای کش��ورهای اروپایی از تابلوهای هنری و اثاری‬ ‫که هنرمندان همان کش��ور خلق کرده اند به عنوان عنصر‬ ‫زیبایی شناسی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫هروی با اش��اره به اینکه در ایران هم تجربه های مشابهی‬ ‫داش��تیم گفت‪ :‬تجربه برگزاری گالری به وسعت یک شهر‬ ‫که ش��هرداری تهران ان را انجام داد بس��یار تجربه خوب و‬ ‫متفاوتی بود که توانس��ت به ش��ناخت بیشتر مردم نسبت‬ ‫به اثار هنری بینجامد‪ .‬بس��یاری از شهروندان با دیدن اثار‬ ‫هن��ری در می یابن��د خرید و فروش این اث��ار به مثابه یک‬ ‫کاالی با ارزش اقتصادی باال و استفاده از ان در محیط های‬ ‫خانگ��ی و اداری به رونق اقتصاد هنر و رونق فضای فرهنگی‬ ‫کمک می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی خرید اثار هنری‬ ‫عضو هی��ات رئیس��ه کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس با‬ ‫انتقاد از حذف قانون اختص��اص یک دهم درصد از بودجه‬ ‫دس��تگاه های دولتی برای خرید اثار هن��ری‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه چند سالی می ش��ود که جای این ردیف قانونی‬ ‫در لوایح بودجه ای خالی است‪.‬‬ ‫سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به قانون اختصاص یک دهم‬ ‫درصد از بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید اثار‬ ‫هنری که چندین سال پیش در قانون بودجه ساالنه منظور‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬پیش از این دس��تگاه های ملزم به‬ ‫اختصاص یک دهم درصد از بودجه های عمرانی خود برای‬ ‫خرید اثار هنری بوده اند ولی چند سالی این الزام قانونی در‬ ‫لوایح بودجه قرار ندارد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر و‬ ‫پردیس در مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه این‬ ‫ردی��ف قانون��ی تاثیر بس��یار مثبتی بر اقتص��اد فرهنگ و‬ ‫هنر کش��ور داش��ت و ضرورت دارد که ب��ار دیگر این مهم‬ ‫در لوایح بودجه ای دیده ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ارتقای فرهنگ و‬ ‫فرهنگ س��ازی یکی از مواردی ک��ه دولت باید با اختصاص‬ ‫بودجه روی ان کار کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در سال ‪ ۹۱‬به طور کلی قانون اختصاص‬ ‫اعتباری از بودجه عمرانی دس��تگاه های دولتی برای خرید‬ ‫اثار هنری حذف شد و اکنون نیز دولت تالش جدیدی برای‬ ‫تصویب مجدد و اختص��اص بودجه برای احیای این ردیف‬ ‫قانونی از خود نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات رئیس��ه کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس‬ ‫درب��اره اینکه ایا مجلس نیز نمی خواه��د در این خصوص‬ ‫پیشنهادی ارائه دهد‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬چنین پیشنهادی‬ ‫با توجه به بار مالی ان بهتر اس��ت از س��وی دولت ارائه شود‬ ‫و محل و ردیف قانونی ان از س��وی سازمان برنامه در الیحه‬ ‫بودجه پیش بینی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به زیرساخت ها‬ ‫فرهن��گ پذیرش اقتص��اد هنر به عن��وان ابزاری جهت‬ ‫تقوی��ت فرهن��گ عمومی نیازمند رش��د علم��ی و تثبیت‬ ‫جایگاه این عرصه در باور عمومی مردم است‪.‬‬ ‫ارش س��لطانعلی مدیر مدرسه و گالری ایده در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه نمی توان اقتصاد هن��ر را بدون در‬ ‫نظر گرفتن مولفه های اساس��ی ان در جامعه گسترش داد‬ ‫گفت‪ :‬نگاهی به تجربیات به دس��ت امده طی فرایند ‪ ۷‬دهه‬ ‫گذشته در دنیا نشان می دهد که اقتصاد هنر توانسته نقشی‬ ‫بی بدیل در ش��رایط اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگی جوامع‬ ‫ایفا کند و همین نگره اقتصادی به هنر بوده که شکل گیری‬ ‫فرهنگ معاصر را در دنیا رقم زده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اقتصاد هن��ر در ایران یک موضوع نوپا‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬نگرش جامعه ایران در این زمینه بیش از یک‬ ‫دهه س��ابقه ندارد و می توان ریش��ه و مبنای نخستین ان‬ ‫را برگزاری اکس��پو هنری تهران دانس��ت‪ .‬حضور ایران در‬ ‫حراجی های بین المللی همچون حراج کریس��تیز‪ ،‬بونامز و‬ ‫س��اتبی بعدا توانست ارزش هنر ایران را در جوامع مختلف‬ ‫اثبات و روند رش��د اقتصادی هن��ر را هموارتر کند‪ .‬در این‬ ‫میان نقش نمایش��گاه های ف��روش اثار هنری که عمدتا به‬ ‫شکل خصوصی برپا شدند نیز در تسهیل این جریان بسیار‬ ‫حائز اهمیت بود‪.‬‬ ‫سلطانعلی توجه به نقش دولت ها در رشد و توسعه اقتصاد‬ ‫هنر را غیرقابل انکار دانست و گفت‪ :‬متاسفانه دولت ها برای‬ ‫رش��د بهره وری و رونق اقتصاد هنر س��ال ها است که قانون‬ ‫خرید اثار هنری توس��ط دستگاه های زیرمجموعه خود را‬ ‫اج��را نمی کنند و به بهانه صرفه جوی��ی در هزینه ها از این‬ ‫قانون مهم که اس��اس بهره وری و رش��د فرهنگ عمومی و‬ ‫سرمایه گذاری طوالنی مدت در این عرصه است را به دست‬ ‫فراموشی سپردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باید نگاه دولت ب��ه موضوع بهره وری‬ ‫رش��د پیدا کن��د و از نگاه س��نتی در جامع��ه فاصله بگیرد‬ ‫گف��ت‪ :‬اقتصاد هن��ر همانند بس��یاری از مباح��ث دیگر‪،‬‬ ‫حاص��ل فاصله گرفتن دیدگاه س��نتی ما نس��بت به هنر و‬ ‫توجه به دیدگاه های مدرن اس��ت‪ .‬انچ��ه ما هنر می نامیم‬ ‫هرچ��ه از عمرش می گذرد نیازهای تازه ای پیدا می کند که‬ ‫خصوصی سازی هنر و اقتصاد هنر دو نمونه از انها هستند‪.‬‬ ‫مدیر گالری ایده گفت‪ :‬اقتصاد ش��امل سه مقوله تولید‪،‬‬ ‫عرضه و تقاضاست‪ .‬در زمینه هنرهای تجسمی ما تولیدات‬ ‫خوبی داری��م و برخی از هنرمندان ج��وان ما حتی بهتر از‬ ‫هنرمندان نسل های گذشته مشغول به کار هستند‪ .‬بخش‬ ‫عرضه ما نیز به گالری ها اختصاص دارد‪ .‬اما بخش س��وم به‬ ‫تقاض��ا و در حقیقت مصرف تعل��ق دارد‪ ،‬ما در این بخش با‬ ‫مشکالتی مواجه هستیم که البته در پدید امدن انها مردم‬ ‫مقصر نیستند‪.‬‬ ‫س��لطانعلی افزود‪ :‬متاسفانه این مشکل در گذشته ریشه‬ ‫دارد زیرا برای درک هنر در جامعه ما بسترس��ازی نش��ده‬ ‫اس��ت و به همین دلیل اثار هنری در س��بد خانوار ما جایی‬ ‫ن��دارد‪ .‬تنه��ا کارهای هنری که خریداری می ش��ود خط و‬ ‫فرش است که در فرهنگ ما سابقه بسیار دارند‪ .‬اثر هنری به‬ ‫معنای واقعی ان‪ ،‬چیزی در حد تزئینات غیر ضروری دیده‬ ‫می شود‪ ،‬هرچند همان قدر که داروهای مسکن در کاهش‬ ‫دردهای بدن تاثیر دارند‪ ،‬اثار هنری نیز در کاهش دردهای‬ ‫روح ما می تواند موثر باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخ��ش خصوصی می توان��د از پس‬ ‫موضوع ه��ای خود بر بیاید و دولت به فکر زیرس��اخت های‬ ‫رشد اقتصاد هنر باش��د گفت‪ :‬معتقدم باید از حمایت های‬ ‫مس��تقیم دولتی از هنرمندان صرف نظ��ر کنیم و از دولت‬ ‫بخواهیم که بودجه بیش��تری را صرف س��اخت و تجهیز و‬ ‫توجه به موزه های معاصر در همه ش��هرهای کش��ور کند‪.‬‬ ‫امروز موزه هنرهای معاصر بس��یاری از ش��هرهای کش��ور‬ ‫تعطی��ل یا نیمه تعطیل اس��ت در حالی که اگر این موزه ها‬ ‫فعال ش��وند به اث��ار هنری نی��از دارند‪ ،‬اثاری ک��ه باید از‬ ‫هنرمندان خریداری شود و جنبه اقتصادی خوبی نیز برای‬ ‫هنرمندان خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور ش��د‪ :‬در نهایت متاسفانه اقتصاد هنر‬ ‫در ای��ران زمینه های فکری مش��خصی ن��دارد و انچه ما از‬ ‫درون جامعه ایرانی به ان نگاه می کنیم دیدگاه هایی اس��ت‬ ‫که در کشورهایی دیگر ش��کل گرفته است و ما بدون انکه‬ ‫انها را مورد نقد و بررس��ی قرار بدهیم دوس��ت داریم از انها‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫به نظر می رس��د بهره وری در جامعه با استفاده از عناصر‬ ‫مختلف��ی از جمله رش��د اقتص��اد هنر و توج��ه به فرهنگ‬ ‫عمومی به جایگاهی در توس��عه کشور می رسد که می تواند‬ ‫جامعه را پویا و ش��اداب کند‪ .‬لزوم رس��یدن به جامعه ای با‬ ‫نشاط توجه به ابزارهایی است که روحیه جمعی را گسترش‬ ‫دهد‪ .‬متاس��فانه دولت ها به دلیل انچ��ه ان را صرفه جویی‬ ‫می دانند از اجرای قانون خرید اثار هنری توسط دستگاه ها‬ ‫سر باز می زنند امری که اگر نگاهی عمیق به ان شود منجر‬ ‫ب��ه رخدادهایی می ش��ود که در اینده به توس��عه کش��ور‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫کامران هروی‬ ‫علیرضا ابراهیمی‬ ‫ارش سلطانعلی‬ ‫سیده فاطمه ذوالقدر‬ ‫کارگردان فیلم «ایرو» می گوید گروه هنر و‬ ‫تجربه جای نگاه واقعی به س��ینما و دلی است‬ ‫که برای سینما می تپد‪.‬‬ ‫به گزارش هنرانالین‪ ،‬فیلم سینمایی «ایرو»‬ ‫به کارگردانی سید هادی محقق این روزها در‬ ‫گروه هنر و تجربه در حال اکران اس��ت‪ .‬فیلم‬ ‫درباره پیرمردی اس��ت ک��ه به تنهایی زندگی‬ ‫می کن��د و در انتظار قصاص فرزندش اس��ت‬ ‫و‪ ...‬حم��داهلل عزی��زی‪ ،‬محمدمهدی اذرخش‪،‬‬ ‫حس��ین قزلباش‪ ،‬مهیار ابروان و زین العابدین‬ ‫پناهن��ده در ای��ن فیل��م که محم��د اطبایی‬ ‫پخش کنن��ده بین المللی ان اس��ت‪ ،‬به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪.‬‬ ‫سید هادی محقق درباره قصه فیلم «ایرو»‬ ‫گفت‪ :‬قصه بر اس��اس ی��ک ایده و قصه واقعی‬ ‫ش��کل گرفته و روایت شده است‪ .‬نوع شرایط‬ ‫فیزیک��ی‪ ،‬جغرافیای��ی‪ ،‬زمان��ی و مکانی برای‬ ‫ش��خصیت این فیل��م به رویاه��ای ما نزدیک‬ ‫بود و ما هم س��عی کردیم هم��ه واقعیت های‬ ‫این قصه را بی کم و کاست به صورت تصویری‬ ‫روایت کنیم‪ ،‬به همین دلیل بسیاری از پالن ها‬ ‫کش دار است تا دنیای این ادم را که به سختی‬ ‫می گذرد و زندگی زجراور او را تصویر کنیم‪.‬‬ ‫محق��ق در ادام��ه گف��ت‪ :‬در روای��ت قصه‬ ‫زندگ��ی این ش��خصیت‪ ،‬نه چی��زی اضافه و‬ ‫نه چیزی کم ش��ده اس��ت و فقط دانس��ته ها‬ ‫و یافته ه��ای خودمان را ک��ه قابلیت تصویری‬ ‫شدن داشت در فیلم به نمایش گذاشته ایم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره‬ ‫به مخاطبانی که چنین شرایطی را در زندگی‬ ‫تجرب��ه کرده بودن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مخاطبانی‬ ‫که قصه ای ش��بیه ب��ه ش��خصیت اصلی این‬ ‫فیلم داش��تند نیز به خوبی با او همزادپنداری‬ ‫می کردند و با فیلم ارتباط برقرار کردند‪.‬‬ ‫این فیلمساز درباره اکران فیلم خود در گروه‬ ‫هن��ر و تجربه بیان کرد‪ :‬م��ن پیش از این هم‬ ‫تجربه اک��ران فیلم در گروه هن��ر و تجربه را‬ ‫داش��تم و «ایرو» تجربه دوب��اره من در اکران‬ ‫این گروه محسوب می شود‪ .‬سیاست های هنر‬ ‫و تجربه در اکران این دسته از فیلم ها و فراهم‬ ‫ک��ردن امکان دیده ش��دن انها بس��یار خوب‬ ‫است‪ ،‬اما نمی دانم چرا ان طور که باید از فیلم‬ ‫«ایرو» استقبال نشد‪.‬‬ ‫محق��ق با بی��ان اینکه ن��وع فیل��م در کم‬ ‫مخاطب بودن ان تاثیرگذار است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫تبلیغات فیلم ما نس��بت ب��ه فیلم های دیگر‪،‬‬ ‫کمت��ر بود و فکر می کنم ای��ن موضوع هم در‬ ‫کم مخاطب شدن فیلم «ایرو» بی تاثیر نبوده‬ ‫است‪ ،‬اما همه کس��انی که «ایرو» را دیده اند‪،‬‬ ‫نظر مثبتی نسبت به این فیلم دارند و نقدها و‬ ‫نظرات بسیار مثبتی را نیز تاکنون از مخاطبان‬ ‫این فیلم دریافت کردم‪.‬‬ ‫وی درباره ساخت اثار بعدی خود بیان کرد‪:‬‬ ‫من تا زنده باش��م‪ ،‬نوع نگاهم به سینما همین‬ ‫اس��ت و باز هم اثاری با همین سبک و سیاق‬ ‫خواهم س��اخت که در بدنه س��ینمای تجاری‬ ‫جای��ی ندارد و در گروه هن��ر و تجربه قابلیت‬ ‫اکران خواهد داشت‪.‬‬ ‫این فیلمس��از‪ ،‬گروه هن��ر و تجربه را نقطه‬ ‫امیدی ب��رای فیلمس��ازانی دانس��ت که نگاه‬ ‫ویژه ای به س��ینما دارند و در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫گروه هنر و تجربه جای نگاه واقعی به س��ینما‬ ‫و دلی اس��ت که برای سینما می تپد‪ ،‬بنابراین‬ ‫همه کس��انی که س��ینمای واقع��ی را دنبال‬ ‫می کنند در هنر و تجربه ان را خواهند یافت‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم «ایرو» با اش��اره به رس��الت‬ ‫ب��زرگ گروه هنر و تجربه اظهار کرد‪ :‬خیلی از‬ ‫اهداف گروه س��ینمایی هنر و تجربه‪ ،‬به خوبی‬ ‫تش��ریح نش��ده اس��ت‪ ،‬اما این گروه‪ ،‬رسالت‬ ‫بزرگ��ی را دارد‪ ،‬ب��ه این دلیل ک��ه به تنهایی‬ ‫رس��الت س��ینمای ایران را به دوش می کشد‪.‬‬ ‫این گروه سینمایی برای فیلمسازان تازه کار و‬ ‫دیگر فیلمسازانی که می خواهند هنر و تجربه‬ ‫خ��ود را روی پرده س��ینما بیاورند یک پدیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که فرصت دیده ش��دن را به انها‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سید هادی محقق در خاتمه درباره ساخت‬ ‫فیلم بعدی خود نیز گفت‪ :‬قصه هایی هست که‬ ‫در حال بررس��ی انها هستیم و فکر می کنم تا‬ ‫ایام عید به نتیجه قطعی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫هنر و تجربه نقطه امید‬ ‫فیلمسازان است‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 21‬دی‪ 15 - 1398‬جمادی االول ‪ 11 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1446‬پیاپی ‪2764‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ماراتن نفس گیر کارگردانان برای رسیدن به فجر ‪۳۸‬‬ ‫س��حرخیز به پایان رس��یده و میکس نهایی فیلم در ‪،۴‬‬ ‫‪ ۵‬روز اینده به پایان می رس��د‪ .‬کریس��تف رضاعی نیز در‬ ‫حال س��اخت موسیقی برای «عامه پس��ند» است که تا‬ ‫هفته اینده تکمیل می ش��ود‪ .‬های��ده صفی یاری که در‬ ‫جش��نواره با ‪ 4‬فیل��م حضور دارد به هم��راه مریم نراقی‬ ‫در حال پایان رس��اندن تدوین «مغز استخوان» دومین‬ ‫ساخته سینمایی حمیدرضا قربانی است و صداگذاری را‬ ‫امیرحس��ین قاسمی تا ‪ ۵۰‬درصد پیش برده است‪ .‬بابک‬ ‫میرزاخانی در حال ساخت موسیقی برای این فیلم است‪.‬‬ ‫تصحیح رنگ نیز در اس��تودیو ایران نوین ازس��وی نیما‬ ‫دبیرزاده به نیمه راه رسیده است‪.‬‬ ‫در این فهرس��ت «عنکبوت» ابراهی��م ایرج زاد از بقیه‬ ‫رقبا جلوتر اس��ت و نس��خه نهایی فیلم برای نمایش در‬ ‫جشنواره اماده شده است‪.‬‬ ‫«خون ش��د» س��اخته مس��عود کیمیایی در مرحله‬ ‫صداگذاری و میکس نهایی است و ظرف یک هفته اینده‬ ‫به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫«کش��تارگاه» عباس امینی در مرحله میکس نهایی‬ ‫اس��ت و در ‪ 10‬روز اینده اصالح رنگ ان تکمیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تدوی��ن «مجبوری��م» رض��ا درمیش��یان را های��ده‬ ‫صفی ی��اری به پایان رس��انده و محمدرضا دلپاک تا ‪50‬‬ ‫درصد کار صداگذاری را پیش برده است‪ .‬موسیقی فیلم‬ ‫نیز ازسوی کیهان کلهر در مراحل پایانی قرار دارد و تنها‬ ‫بخش هایی از ان باقی مانده است‪.‬‬ ‫صفی ی��اری در حال مونتاژ «قاتل و وحش��ی» حمید‬ ‫نعمت اهلل است و صداگذاری فیلم مراحل اولیه را سپری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تدوین «خ��روج» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به‬ ‫پایان رس��یده و فیلم در مرحله موس��یقی و صداگذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬تصحیح رنگ نیز تا ‪ ۷۵‬درصد پیش��رفت داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫«روز بلوا» ساخته بهروز شعیبی روزهای پایانی تدوین‬ ‫را می گذراند‪ .‬س��اخت موس��یقی فیلم به پایان رسیده و‬ ‫در چند روز اینده به صداگذار س��پرده می ش��ود‪ .‬تدوین‬ ‫«اب��ادان ‪ »۱۱۶۰‬به کارگردانی مهرداد خوش��بخت نیز‬ ‫به پایان رس��یده اس��ت‪ ۲۰ .‬درصد کار صداگذاری فیلم‬ ‫باقی مانده و موس��یقی در حال ساخت است‪ .‬همچنین‬ ‫جلوه های ویژه ک��ه کارکرد پررنگی در این فیلم دارد در‬ ‫نیمه راه اس��ت‪« .‬خ��وب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪۲‬؛ ارتش س��ری» به‬ ‫کارگردانی پیمان قاس��م خانی در مرحله میکس نهایی‬ ‫ است و در ‪ 10‬روز اینده اماده خواهد شد‪.‬‬ ‫یادمان‬ ‫سالروز شهادت امیرکبیر‬ ‫تندیس امیرکبیر در موزه مشاهیر برج میالد‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«زخم مدینه» بازیگرانش را شناخت‬ ‫نمایش «مسافر فوکوشیما» در هنروتجربه‬ ‫پوس��تر نمایش «زخم مدین��ه» که از روز‬ ‫پنجش��نبه‪ ۱۹ ،‬دی در مجموع��ه فرهنگی‬ ‫ایوان شمس روی صحنه رفته‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫نمایش زخم مدینه که به زندگی و شهادت‬ ‫حضرت زهرا (س) می پردازد‪ ،‬با نویس��ندگی‬ ‫مه��دی متوس��لی و کارگردان��ی عبدالرضا‬ ‫کیهانی از ‪ ۱۹‬دی تا ‪ ۶‬بهمن‪ ،‬ساعت ‪ ۱۹‬در مجموعه فرهنگی ایوان شمس‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬در این اثر نمایشی جلیل فرجاد‪ ،‬مالک سراج‪ ،‬اسداهلل بابایی‪،‬‬ ‫مهدی امینی با همراهی گروهی از بازیگران به ایفای نقش می پردازند‪ .‬سعید‬ ‫ذهنی اهنگس��از‪ ،‬علی وطن دوس��ت طراح دکور و محمدنصرالهی سرپرست‬ ‫گروه همس��رایان نمایش زخم مدینه هس��تند‪ .‬زخم مدینه کاری از موسسه‬ ‫فرهنگی «فدک» است که به همت معاونت اجتماعی شهرداری تهران و برج‬ ‫میالد تهران روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫مستندهای «مسافر فوکوشیما» و «سوزنگرد» به کارگردانی‬ ‫معصومه نورمحمدی در هنروتجربه اکران می شوند‪.‬‬ ‫مسافر فوکوشیما و سوزنگرد مس��تندهایی به کارگردانی و‬ ‫تهیه کنندگی معصومه نورمحمدی هس��تند که اکران انها در‬ ‫یک س��انس از ‪ ۲۶‬اذر در س��ینماهای گ��روه هنروتجربه اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مس��تند مس��افر فوکوشیما به فاجعه س��ونامی در کش��ور ژاپن و فجایع بعد از ان‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫روایت گر حادثه در این مستند‪ ،‬افش��ین والی نژاد (خبرنگار پیشین اژانس خبری‬ ‫اسوشیتدپرس در ایران) است که حدود ‪ 2‬دهه در ژاپن اقامت دارد و سال ها خبرنگار‬ ‫بحران بوده است‪.‬‬ ‫مس��تند س��وزنگرد هم مرتبط با ژاپن اس��ت اما این بار یک فرش و سرگذشت ان‬ ‫دستمایه معصومه نورمحمدی قرار گرفته تا از پیوند میان افراد و ملت ها بگوید‪.‬‬ ‫برپایی ایین بزرگداشت جمشید ملک پور‬ ‫بزرگ ترین کتابخانه دیجیتال جهان گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫عالقه مندان از سراس��ر جه��ان می توانند به منابع‬ ‫الکترونیکی این کتابخانه از طریق وب سایت ان دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫این وب سایت در اداره مرکزی یونسکو در پاریس کار خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫در این وب سایت کتاب های نادر‪ ،‬نقشه های تاریخی‪ ،‬نسخه های خطی‪،‬‬ ‫فیلم و عکس از کتابخانه ها و ارش��یوهای سراس��ر جهان ارائه می شود‪.‬‬ ‫مراجعه کنندگان به این س��ایت قادر خواهند ب��ود به تمام این موارد به‬ ‫‪ 7‬زبان عربی‪ ،‬چینی‪ ،‬انگلیس��ی‪ ،‬فرانسوی‪ ،‬پرتغالی‪ ،‬روسی و اسپانیایی‬ ‫دسترس��ی یابند‪ ۳۲ .‬موسس��ه از برزیل‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬چین‪ ،‬مصر‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬روسیه‪ ،‬عربستان سعودی و امریکا برای اجرای این پروژه به یاری‬ ‫سازمان یونسکو شتافتند‪ .‬اجرای این پروژه نخستین بار در سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫ازس��وی بزرگ ترین کتابخانه جهان یعن��ی کتابخانه کنگرس امریکا به‬ ‫یونسکو پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت گوگل و بنیاد قطر هر کدام ب��ا ‪ ۳‬میلیون دالر‪ ،‬بنیاد کارنگی‬ ‫با ‪ ۲‬ملیون دالر‪ ،‬دانشگاه علم و فناوری ملک عبداهلل با یک میلیون دالر‬ ‫و ش��رکت مایکروس��افت با یک میلیون دالر کمک‪ ،‬از جمله پشتیبانان‬ ‫مالی این طرح هس��تند‪ .‬کتابخانه دیجیت��ال جهان جلوه های فرهنگی‬ ‫نق��اط گوناگون جهان را به صورت چندزبانه و رایگان در اختیار کاربران‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫ایی��ن بزرگداش��ت دکت��ر جمش��ید ملک پور‬ ‫همزمان با ایی��ن پایانی دومین جش��نواره تئاتر‬ ‫«مان» برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایین بزرگداش��ت دکتر‬ ‫جمشید ملک پور پژوهشگر‪ ،‬نویسنده و کارگردان‬ ‫و ایین پایانی دومین جش��نواره تئاتر مان‪ ،‬با یک‬ ‫هفت��ه تاخی��ر به دلیل عزای عمومی‪ ،‬امروز ش��نبه‪ ۲۱ ،‬دی س��اعت‪ 17:30‬در محل تاالر‬ ‫سنگلج برگزار می شود‪.‬‬ ‫دکتر جمشید ملک پور‪ ،‬نویسنده کتاب مرجع و سه جلدی «ادبیات نمایشی در ایران»‬ ‫است‪« .‬گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان»‪« ،‬تطور اصول و مفاهیم در نمایش کالسیک»‬ ‫و «س��یر تحول مضامین در ش��بیه خوانی»‪ ،‬از دیگر پژوهش های وی است‪ .‬وی همچنین‬ ‫اجرای نمایش هایی مانند پرومته در بند‪ ،‬مکبث‪ ،‬انتیگون‪ ،‬اودیپ شهریار و افسانه اندوهی‬ ‫دلخراش را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫وی دارای دکترای هنرهای نمایشی از استرالیا است و پس از سال ها تدریس و پژوهش‬ ‫در دانشگاه های خارج از کشور‪ ،‬به ایران بازگشته است‪.‬‬ ‫ایین بزرگداشت و قدردانی از سال ها تالش و پژوهش استاد جمشید ملک پور‪ ،‬همزمان‬ ‫با ایین پایانی دومین جش��نواره تئاتر مان با حضور مسئوالن و چهره های تئاتری در تاالر‬ ‫س��نگلج واقع در ضلع جنوبی پارک شهر برگزار می ش��ود‪ .‬از تمامی فعاالن حیطه تئاتر و‬ ‫سینما دعوت می شود در این ایین حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫هانس زیمر موسیقی «جیمز باند» را‬ ‫می سازد‬ ‫تهیه کتاب گویای خاطرات سردار سلیمانی‬ ‫ازسوی رادیو‬ ‫هان��س زیم��ر‪ ،‬اهنگس��از برنده اس��کار‬ ‫و ‪ 4‬جای��زه گرم��ی‪ ،‬موس��یقی مت��ن‬ ‫بیس��ت وپنجمین قسمت از سری فیلم های‬ ‫«جیمز باند» را خواهد س��اخت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ای��ن اهنگس��از المانی و پ��راوازه‬ ‫سینمای جهان در حالی به عنوان اهنگساز‬ ‫فیلم جدی��د «زمانی برای ُمردن نیس��ت»‬ ‫انتخاب ش��ده که پی��ش از این «دان رومر» اهنگس��از این فیلم معرفی‬ ‫ش��ده بود اما به س��بب اختالف های هنری از این پروژه س��ینمایی جدا‬ ‫شده است‪« .‬زیمر» در ‪ 3‬دهه فعالیت هنری اش برای بیش از ‪ ۱۵۰‬فیلم‬ ‫موسیقی متن نوش��ته که برخی از انها جزو اثار تحسین شده موسیقی‬ ‫فیلم به ش��مار می ایند‪ .‬در بیست وپنجمین «جیمز باند» به کارگردانی‬ ‫«کری فوکانا»‪« ،‬دنیل کریگ» برای اخرین بار در نقش مامور ‪ ۰۰۷‬بازی‬ ‫خواهد کرد و در کنارش «رامی مالک» بازیگر برنده اسکار و «لئا سیدو»‬ ‫مقابل دوربین رفته اند‪.‬‬ ‫شبکه ایران صدا خاطرات سردار سلیمانی را در قالب کتاب گویا منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ایران صدا کتاب گویای حاج قاس��م را با موضوع بیان خاطرات شهید‬ ‫سپهبد سردار سلیمانی به قلم علی اکبر مزدابادی تهیه و تولید کرد‪.‬‬ ‫در این کتاب علی اکبر مزدابادی خاطرات قاسم سلیمانی را که در سخنرانی ها و محافل‬ ‫گوناگون مطرح ش��ده‪ ،‬گرداوری و با نام حاج قاس��م تالیف کرده است‪ .‬در قسمت ابتدایی‬ ‫این کتاب یک زندگینامه با بیان س��ردار سلیمانی وجود دارد که به بخشی از فعالیت های‬ ‫او در دوران ابتدایی جنگ اش��اره می کند و در بخش های دیگر این کتاب از سخنرانی ها و‬ ‫خاطرات سردار با موضوع سه عملیات بزرگ والفجر ‪ ،۸‬کربالی ‪ ۴‬و کربالی ‪ ۵‬استفاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی دیگر از ویژگی های شاخص این اثر چاپ بیست و پنجم ان در ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬کتاب گویای حاج قاس��م به روایت همت مومیوند‪ ،‬دوبلور پیشکسوت صداوسیما‪،‬‬ ‫نویس��ندگی علی اکبر مزدابادی‪ ،‬تهیه کنندگی مهرنوش محتش��می و صدابرداری امید‬ ‫نجف زاده تهیه و در پایگاه کتاب گویای ایران صدا برای اس��تفاده مش��تاقان و عالقه مندان‬ ‫سردار دل ها منتشر شده است‪ .‬عالقه مندان برای مطالعه کتاب می توانند اپلیکیشن تلفن‬ ‫همراه ایران صدا را برای سیس��تم عامل اندروید و ‪ IOS‬از نش��انی ‪ iranseda.ir‬به طور‬ ‫رایگان دریافت کنند‪.‬‬ ‫بازیگر نقش «باب دیلن» معرفی شد‬ ‫کاهش نرخ مقوا شرایط فعالیت صحافان را‬ ‫تسهیل کرد‬ ‫«تیموتی شاالمی» به عنوان‬ ‫بازیگ��ر نق��ش «ب��اب دیلن»‬ ‫خواننده و ترانه سرای برنده نوبل‬ ‫ادبی��ات در فیلم زندگینامه این‬ ‫س��تاره موس��یقی بازی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫هالیوود ریپورتر‪« ،‬جیمز منگولد» پس از س��اخت فیلم «فورد در مقابل‬ ‫ف��رای» قصد دارد فیلم زندگینامه «باب دیلن» خواننده و ترانه س��رای‬ ‫مشهور و برنده نوبل ادبیات امریکایی را به سینما بیاورد و برای این نقش‬ ‫سراغ «تیموتی شاالمی» رفته است‪.‬‬ ‫این فیلم براس��اس کتابی باعنوان «دیلن الکتریک می ش��ود» نوشته‬ ‫الیجا والد و فیلمنامه ای از «جی کاکس» س��اخته می ش��ود و به زندگی‬ ‫باب دیلن و به گذر موسیقی او از فولک به راک می پردازد‪.‬‬ ‫ب��اب دیلن تهیه کنندگی اجرایی این فیل��م را بر عهده دارد و کمپانی‬ ‫فاکس سرچ الیت نیز حق ساخت این فیلم را در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین قرار اس��ت فیلمی جدید درباره زندگی مایکل جکس��ون با‬ ‫تهیه کننده فیلم «راپسودی بوهمی» یعنی گراهام کینگ ساخته شود‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫کی��ت‪ :‬پ��درم یه فیلس��وف‬ ‫ورشکسته بود‪ .‬اون اشتباهاتش‬ ‫رو گ��ردن عمیق ترین الیه های‬ ‫زندگی می نداخ��ت که ما هیچ‬ ‫وقت ازش سر درنمی اوردیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صحافان ته��ران تاکید کرد کاه��ش نرخ مقوا به ویژه مقوای گالس��ه‬ ‫در ماه ه��ای اخیر به کمک صحافان امده‪ ،‬موانع کاری برداش��ته و ش��رایط برای فعالیت‬ ‫دست اندرکاران این حوزه تسهیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬جلیل غفاری رهبر‪ ،‬رئیس اتحادیه صحافان تهران با اش��اره به کاهش‬ ‫ن��رخ کاغذ و مقوا در ماه های اخیر و تاثیر ان بر فعالیت صحافان گفت‪ :‬کاهش قیمت ها در‬ ‫دو بخش کاغذ و مقوا نویدبخش اتفاق ها و رخدادهای خوبی برای همکاران صحاف ما بوده‬ ‫و توانسته به رونق فعالیت انها کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ مقوای گالس��ه که س��ال گذش��ته همین موقع تا کیلویی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده بود اکنون به ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان به تناسب کیفیت‪ ،‬کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫غفاری رهبر با بیان اینکه نرخ کاغذ نیز روند کاهش��ی خوب��ی را طی کرده‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫قیمت ها اکنون منطقی تر ش��ده است‪ .‬هرچند نرخ ها نس��بت به گذشته هنوز باال است و‬ ‫تهیه کاغذ و مقوا برای فعاالن صحافی با این قیمت ها کار اس��انی نیس��ت‪ ،‬اما بهتر شده و‬ ‫امیدواریم باز هم کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ازسوی دیگر ثبات نرخ کاغذ و مقوا مطالبه ای جدی ازسوی اهالی صنف‬ ‫صحافان اس��ت؛ هرچند گاهی تغییر ن��رخ ارز و برخی رویدادها تاثی��ر جدی بر قیمت ها‬ ‫می گذارد اما باز هم از دولت انتظار داریم برای ثبات قیمت ها تالش کند‪.‬‬ ‫غفاری رهبر با اش��اره به لزوم ورود کاغذ و مقوا به کش��ور نیز توضیح داد‪ :‬یکی از مسائلی‬ ‫که گاهی باعث گرانی این کاالها می ش��ود نبود ثبت س��فارس و ایجاد مش��کل برای این‬ ‫حوزه اس��ت تا زمانی که محصول به شکل گسترده در بازار وجود داشته باشد کمتر شاهد‬ ‫بی ثباتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نظارت بر عرضه و توزیع کاغذ ازسوی دولت یک ضرورت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ک بار ایجاد می ش��ود که اس��یب های زیادی به‬ ‫حباب در بازار کاغذ و مقوا هرچندوقت ی ‬ ‫فعاالن چاپ و نشر وارد می کند‪ .‬خوشبختانه این حباب اکنون ترکیده و در ماه های پایانی‬ ‫سال بازار خوبی برای فعاالن این صنف ایجاد شده است‪.‬‬ ‫غفاری رهب��ر تاکید ک��رد‪ :‬این بازار می تواند تا حد زیادی به ایجاد نقدینگی در اس��تانه‬ ‫سال نو برای فعاالن حوزه چاپ و نشر کمک و خیال زحمت کشان این صنف را راحت کند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫میرزا محمدتقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر‪ ،‬یکی از صدراعظم های‬ ‫ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود‪ .‬اصالحات امیرکبیر اندکی پس از‬ ‫رس��یدن وی به صدارت اغاز و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد‪ .‬مدت‬ ‫صدارت امیرکبیر ‪ ۳۹‬ماه بود‪.‬‬ ‫او بنیان گ��ذار دارالفن��ون بود ک��ه برای اموزش دان��ش و فناوری های‬ ‫ن��و ب��ه فرم��ان او در ته��ران پایه گ��ذاری ش��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬انتش��ار‬ ‫روزنام��ه وقای��ع اتفاقی��ه از جمله کارهای وی به ش��مار می اید‪ .‬س��ردار‬ ‫عزی��ز خ��ان مک��ری دام��اد امیرکبی��ر و رهبر قش��ون ناصرالدین ش��اه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امیرکبیر پس از اینکه با دسیسه اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و‬ ‫به کاش��ان تبعید شد‪ ،‬در حمام فین به دستور ناصرالدین شاه به شهادت‬ ‫رسید‪ .‬پیکر وی در شهر کربال به خاک سپرده شده است‪.‬‬ ‫گشایش بزرگ ترین کتابخانه‬ ‫دیجیتال جهان‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫برخی کارگردانان متقاضی حضور در سی وهشتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر در حال اماده سازی فیلم های شان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬با نزدیک ش��دن ب��ه زمان اعالم‬ ‫فهرس��ت فیلم های راه یافته به بخش س��ودای سیمرغ‬ ‫سی وهش��تمین جش��نواره فیلم فجر و ش��دت گرفتن‬ ‫گمانه زنی ها‪ ،‬مراحل اماده س��ازی تعدادی از فیلم ها که‬ ‫فرم جش��نواره را پ��ر کرده اند و احتمال حض��ور انها در‬ ‫جشنواره سی وهشتم وجود دارد‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫«درخت گ��ردو» س��اخته محمدحس��ین مهدویان‬ ‫مرحل��ه تدوین را ب��ه پایان رس��انده و صداگذاری فیلم‬ ‫ازس��وی مهرشاد ملکوتی در حال انجام است‪ .‬جلوه های‬ ‫ویژه رایانه ای فیلم را امین پهلوان زاده تا ‪ ۷۰‬درصد پیش‬ ‫برده و بخش تصحیح رنگ نیز تا ‪ ۹۰‬درصد در اس��تودیو‬ ‫روش��نا انجام شده است‪ .‬تدوین «دس��ت انداز» ساخته‬ ‫کمال تبریزی که از ابتدای فیلمبرداری ازس��وی سپیده‬ ‫عبدالوهاب ش��روع ش��ده بود‪ ،‬در مراحل نهایی اس��ت‪.‬‬ ‫جلوه های ویژه فیلم نیز در مرحله پایانی است‪.‬‬ ‫تدوی��ن «س��ه کام حبس» ب��ه کارگردانی س��امان‬ ‫سالور ازس��وی خود او انجام شده و صداگذاری را فرامرز‬ ‫ابوالصدق تا ‪ 10‬روز اینده تکمیل می کند‪ .‬موسیقی فیلم‬ ‫نیز ازس��وی ستار اورکی س��اخته شده و تصحیح رنگ را‬ ‫نیما دبیرزاده در اس��تودیو ایران نوین به پایان رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��دی س��عدی تدوین «دوزیس��ت» س��اخته برزو‬ ‫نیک ن��ژاد را به پایان برده و صداگ��ذاری فیلم را علیرضا‬ ‫علوی��ان به تازگ��ی اغ��از کرده اس��ت‪ .‬در هفت��ه جاری‬ ‫موسیقی را ارمان موسی پور به پایان می رساند و تا امروز‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فیلم در اس��تودیو ای��ران نوین تصحیح رنگ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تدوین فیلم «عامه پسند» به کارگردانی سهیل بیرقی‬ ‫ازس��وی هایده صفی یاری‪ ،‬صداگذاری این فیلم ازسوی‬ ‫لیل��ی ملکی و تصحیح رنگ ان نیز ازس��وی جعفریان و‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫مصطفی ملکیان‪:‬‬ ‫ارزواندیشی هم باید از ما گرفته شود‪ .‬ارزو عیب ندارد‬ ‫اما ارزواندیش��ی عیب دارد‪ .‬اگر به شما بگویم ارزو دارم‬ ‫که فرزندم برنده جایزه نوبل ش��ود هیچ مشکلی ندارد‪،‬‬ ‫اما ارزواندیش��ی این است که ارزو را به یک باور تبدیل‬ ‫کنیم‪ .‬چون ارزو دارم فرزند من شاگرد اول کالس شود‬ ‫پس فرزند من ش��اگرد اول کالس است‪ .‬چون ارزو دارم‬ ‫دینم کامل ترین ادیان باش��د ان وقت معتقد ش��وم دینم کامل ترین ادیان است‪.‬‬ ‫تبدی��ل ارزو به باور اش��کال منطقی دارد‪ .‬قران می گوی��د یهودیان می گویند ما‬ ‫دوستان و فرزندان خداییم و معتقد بودند قوم برگزیده هستند و می گویند چون‬ ‫دوس��تان و فرزندان خداییم اصال وارد جهنم نمی شویم‪ .‬فقط ممکن است چند‬ ‫روزی ما را وارد جهنم کنند‪ .‬قران می گوید این ارزواندیشی شما است‪ .‬برهان تان‬ ‫چیس��ت‪ .‬اینکه من ارزو دارم وارد جهنم نشوم یک حرف است و اینکه من وارد‬ ‫جهنم نخواهم شد حرف دیگری‪ .‬به این می گویند امیه در زبان عربی که همان‬ ‫ارزواندیشی است‪ .‬امت مرحومه هم یک ارزواندیشی است‪ .‬ناسیونالیسم هم یک‬ ‫ارزواندیشی است که با وطن دوستی متفاوت است‪ .‬هر انسان طبیعی و بهنجاری‬ ‫مادر خود را دوست دارد‪ .‬در این شکی نیست‪ .‬وطن ما هم مثل مادر ما است‪.‬‬ ‫البته همان طور که مادردوس��تی نه فضیلت اس��ت و نه رذیلت‪ ،‬وطن دوستی‬ ‫هم نه فضیلت اس��ت و نه رذیلت‪ .‬فضیلت و رذیلت مربوط به امور ارادی اس��ت‪.‬‬ ‫مادردوستی غیرارادی است‪ .‬اگر از وطن دوستی به این باور برسیم که وطن من‬ ‫پیش��رفته ترین وطن با نجیب ترین و بهترین مردمان است ان وقت ارزواندیشی‬ ‫کرده ایم و این همان ناسیونالیس��م اس��ت‪ .‬اینکه وطنم بهترین وطن است دلیل‬ ‫می خواهد و به صرف ارزو نمی توان به ان باور داشت‪.‬‬ ‫متناقض نماهای زندگی معنوی‪ ،‬افتتاحیه خانه غدیر‪ ۸ ،‬دی ‪۹۶‬‬ ‫نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫ارزو نباید به باور تبدیل شود‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!