روزنامه صمت شماره 1445 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1445

روزنامه صمت شماره 1445

روزنامه صمت شماره 1445

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جمهوری اسالمی ایران راه حل گراست‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه پایان حضور شرورانه امریکا در منطقه غرب اسیا اغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا با ترور یکی از مقامات ارش��د نظامی ایران بابی را باز کرده که دیر یا‬ ‫زود گریبان خودش را از شرق تا غرب عالم خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمدج��واد ظریف در مجمع گفت وگوی منطق��ه ای تهران که در‬ ‫دفتر مطالعات سیاس��ی وزارت امور خارجه برگزار ش��د‪ ،‬ضمن خوشامدگویی به مهمانان‬ ‫نشس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از برگزارکنندگان و ش��رکت کنندگان در «مجمع گفت وگوی تهران» که‬ ‫در حساس ترین شرایط منطقه ما و به منظور هم اندیشی برای خروج از پارادایم خطرناک‬ ‫تجاوز‪ ،‬افراط و خشونت‪ ،‬تشکیل شده‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1445‬پیاپی ‪ 16 2763‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫گام پنجم کاهش تعهدات‬ ‫به معنای خروج از برجام نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫ بررسی ‪ FATF‬همچنان‬ ‫در دستور کار مجمع است‬ ‫‪10‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ چاره‬ ‫«درد مشترک»‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪۷‬سال انتظار برای اجرای کامل ماده ‪ ۷‬قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار‬ ‫چرا نهاد ریاست جمهوری تعلل می کند؟‬ ‫بیش از ‪۷‬س��ال از تصویب یک قانون مهم در اقتصاد ایران می گذرد و هنوز بخش��ی از ان یا به‬ ‫طور کامل اجرا نش��ده یا ناقص مانده است‪ .‬قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد‬ ‫تا مس��یر پیش روی فعاالن اقتصادی را باز و در فعالیت های ش��ان بهترین شرایط را فراهم کند‬ ‫اما در اجرا بازماند و تاثیرگذاری الزم را نداش��ت‪ .‬ماده ‪ ۷‬این قانون هنوز هم با گذش��ت سال ها از‬ ‫الزم االجرا بودن ان‪ ،‬اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬این ماده از قانون می گوید‪« :‬به منظور س��اماندهی و‬ ‫کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی‪ ،‬افزایش اعتماد متقابل‬ ‫میان دولت و کارافرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک‪ ،‬معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‬ ‫انسانی رئیس جمهوری موظف به تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های‬ ‫اجرای��ی به واحدهای تولیدی» اس��ت‪ ».‬با اجرای این ماده قانونی ضمن س��اماندهی و کاهش‬ ‫مراجعات نمایندگان دس��تگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی‪ ،‬بس��تر ب��رای افزایش اعتماد‬ ‫متقابل میان دولت و کارافرینان فراهم خواهد شد اما انطور که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫‪7‬‬ ‫تازگی اعالم کرد‪ ،‬کمیته مربوط تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫به سازمان زمین شناسی‬ ‫بیشتر بها بدهیم‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫واحد تحقیق و توسعه‬ ‫دروازه ورود به فناوری‬ ‫‪3‬‬ ‫جان سختی‬ ‫‪7‬‬ ‫حال و روز بازار مسکن‬ ‫در ‪ ۳‬دهه گذشته‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نفس ها تنگ است؛ قانون را اجرا کنید‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ تولیدکنندگان‬ ‫در مسیر ناامن قوانین‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چاره‬ ‫«درد مشترک»‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫سردبیر‬ ‫ایران یک هفته گذشته را با شوک خبری یک حمله‬ ‫تروریس��تی دیگر و واکنش ها و پس لرزه های بعدی این‬ ‫خبر گذران��د‪ .‬حمله پهپاد امریکایی ب��ه خودرو حامل‬ ‫س��ردار سپهبد قاسم س��لیمانی و همراهانش که منجر‬ ‫به شهادت این سردار بزرگ و همرزمانش شد به اندازه‬ ‫حمل��ه به برج های دوقلوی نیویورک تروریس��تی بود و‬ ‫واکنش های داخلی و جهانی بس��یاری به همراه داشت و‬ ‫هنوز هم ترکش های این خبر ادامه دارد‪.‬‬ ‫هنوز ه��م رئیس جمهوری امریکا ه��ر روز تهدید به‬ ‫حمله می کند و بس��یاری از ایرانی ها که اوقات ش��ان به‬ ‫اخبار گ��ره خورده‪ ،‬روز را با خب��ر تهدید جدید ترامپ‬ ‫برای حمله به ایران شروع می کنند‪.‬‬ ‫فارغ از مباحث سیاس��ی این تهدیدها و واکنش های‬ ‫ای��ران و جامع��ه جهانی ب��ه غیرقانونی ب��ودن اقدامات‬ ‫رئیس جمه��وری ایاالت متحده امری��کا‪ ،‬اتفاق تلخ روز‬ ‫جمع��ه و واکنش م��ردم ایران به ای��ن واقعه دلخراش‪،‬‬ ‫پیام های بس��یاری برای «همه» داش��ت؛ از شهروندان‬ ‫گرفته تا مس��ئوالن داخلی ای��ران و مقام های خارجی‬ ‫و سردمداران بین المللی که همواره داعیه صلح دارند‪.‬‬ ‫در این بین ش��اید مهم ترین پیام‪ ،‬پیام همبس��تگی‬ ‫م��ردم ایران برای بدرقه «س��رباز وطن» بود که نش��ان‬ ‫داد مردم این س��رزمین هنوز هم‪ ،‬زمان بروز یک «درد‬ ‫مشترک» یکپارچه و یکصدا می شوند‪ .‬اختالف دیدگاه ها‬ ‫را کنار می گذارند و حس��اب نارضایتی های داخلی را از‬ ‫موضع گی��ری در مقابل تهدید خارج��ی جدا می کنند‪.‬‬ ‫تعرض به جان «سربازان وطن» را مانند تعرض به خاک‬ ‫وطن می دانند و از خون و خاک یکسان دفاع می کنند‪.‬‬ ‫حتی بس��یاری از ش��هروندانی که منتق��د اوضاع فعلی‬ ‫کشور هس��تند‪ ،‬تمام قد به احترام سرداران و سربازانی‬ ‫که از تمامیت ارضی کشور دفاع می کنند‪ ،‬می ایستند و‬ ‫حساب سیاس��تمداران و نظامیانی که دل وجان در گرو‬ ‫ازادی و ابادانی این سرزمین دارند را از سفره نشینان و‬ ‫سهم خواهان انقالب تفکیک می کنند‪.‬‬ ‫شاید سنگ تمام مردم برای بدرقه این سربازان وطن‬ ‫به خانه ابدی‪ ،‬نشات گرفته از همین ویژگی باشد‪.‬‬ ‫پس‪ ،‬دوباره فرصت خوبی برای یاداوری چند نکته به‬ ‫من و ما و مدیران و مسئوالن کشوری است و ان اینکه‬ ‫جامعه ای که همواره در بزنگاه های سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫احساس مس��ئولیت می کند‪« ،‬ایران» را متعلق به خود‬ ‫می داند و همانقدر که اجازه دخالت هیچ نیروی خارجی‬ ‫در تصمیم گیری های ملی را نمی دهد‪ ،‬مطالبه گر حقوق‬ ‫قانونی خود از دولتش است و از مطالبه حقوق انسانی و‬ ‫شهروندی خود هم کوتاه نمی اید‪.‬‬ ‫ای��ن مردم همان «س��رمایه اجتماعی» ارزش��مندی‬ ‫هستند که برای احیای اعتماد خدشه دار شده شان باید‬ ‫کاری کرد؛ چراکه اگر امید و اعتماد ملی اسیب ببیند‪،‬‬ ‫نه تنها دولت بلکه کل کشور اسیب خواهند دید‪.‬‬ ‫بااین هم��ه‪ ،‬اگر بپذیری��م که در بس��یاری از مواقع‬ ‫خودمان مس��بب وقوع حوادث اطراف مان هستیم؛ این‬ ‫مهم را ه��م می پذیریم ک��ه بازگردان��دن اعتمادعالوه‬ ‫ب��ر انکه وظیفه دولت اس��ت‪ ،‬ج��زو تکالیف تک تک ما‬ ‫به عنوان شهروندان این سرزمین نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط این وظیفه همه ما اس��ت که در گام‬ ‫نخس��ت بپذیریم و باور کنیم که نباید بذر ناامیدی در‬ ‫جامعه پاش��ید‪ .‬بپذیریم بخش مهمی از مشکالت امروز‬ ‫ما ریشه در مدیریت و نگاه خودمان به مسائل اقتصادی‬ ‫و سیاس��ی و اجتماعی و در نهایت افتادن در دور باطل‬ ‫سود و زیان شخصی و توجه به منفعت شخصی به جای‬ ‫منفعت ملی دارد‪ .‬مش��کالتی که گاهی نشات گرفته از‬ ‫مس��ائل داخلی هستند و نمی توان همیشه منشا انها را‬ ‫در س��نگ اندازی نیروهای خارج از ایران و دسیسه های‬ ‫دشمن جست وجو کرد‪.‬‬ ‫این وظیفه ما به عنوان رس��انه اس��ت ک��ه با انعکاس‬ ‫درست وقایع تا حد امکان از گسترش «جریان سازی های‬ ‫هیجان��ی و مخ��رب» و انتش��ار اخب��ار هیجان��ی ک��ه‬ ‫بذرناامیدی در دل جامعه می کارد‪ ،‬جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫این وظیفه ماست که یاداوری کنیم وقت همراستایی‬ ‫همه قوا با یکدیگر و جلوگیری از توس��عه اختالف های‬ ‫حزبی و جناحی و گروهی اس��ت‪ .‬تنگناهای دولت را در‬ ‫نظر بگیریم و دولتمردان را با درک تمام وجوه حاکم بر‬ ‫کشور قضاوت کنیم‪.‬‬ ‫انچه مسلم است همه س��وار یک کشتی هستیم؛ نه‬ ‫می ت��وان عملک��رد دولت را یکطرفه قض��اوت کرد و نه‬ ‫می توان بر تمام تصمیم های ان صحه گذاشت و عملکرد‬ ‫س��ال ها و ماه های گذشته را تایید کرد‪ .‬اما می توان یک‬ ‫واکنش اخالقی را اغاز کرد و بر ان پایبند بود‪.‬‬ ‫هر کس در هر جایگاه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی‬ ‫که قرار دارد‪ ،‬پیش از هر چیز شهروند این کشور است‪.‬‬ ‫هر شهروندی فارغ از قرارگیری در دسته بندی دولت یا‬ ‫ملت‪ ،‬برنامه های روزانه خود را با تکیه بر «نگاه ملی» و‬ ‫دوری از بخشی نگری و منفعت طلبی شخصی اغاز کند‬ ‫و روز را به پایان برساند‪.‬‬ ‫ش��اید چ��اره درد مش��ترک ام��روز ما ت��داوم همین‬ ‫هم صدایی و یکپارچگی باش��د که با ش��هادت س��ردار‬ ‫س��پهبد قاس��م س��لیمانی‪ ،‬اغ��ازی دوب��اره را تجربه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران راه حل گراست‬ ‫وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه پایان حضور‬ ‫ش��رورانه امریکا در منطقه غرب اس��یا اغاز شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امریکا با ترور یکی از مقامات ارشد نظامی‬ ‫ای��ران بابی را باز ک��رده که دیر ی��ا زود گریبان‬ ‫خودش را از شرق تا غرب عالم خواهد گرفت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد ظریف روز گذش��ته در‬ ‫مجمع گفت وگ��وی منطقه ای تهران که در دفتر‬ ‫مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن خوش��امدگویی به مهمانان نشست گفت‪:‬‬ ‫ابتدا مایلم حضور شما را در تهران و در ساختمانی‬ ‫که از امروز به نام ش��هید سرافراز سردار سپهبد‬ ‫قاس��م سلیمانی ش��ناخته خواهد ش��د خوشامد‬ ‫بگویم‪ .‬از برگزارکنندگان و ش��رکت کنندگان در‬ ‫«مجمع گفت وگوی تهران» که در حس��اس ترین‬ ‫ش��رایط منطقه ما و به منظور هم اندیش��ی برای‬ ‫خ��روج از پارادای��م خطرن��اک تج��اوز‪ ،‬افراط و‬ ‫خشونت‪ ،‬تشکیل شده‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫ظریف گفت‪ :‬ایاالت متحده امریکا بار دیگر به‬ ‫هم��گان ثابت کرد که هیچ تعه��د و احترامی به‬ ‫قواع��د و قوانین امره بین المللی ندارد‪ .‬این همان‬ ‫رویکرد روان پریشانه و ضد حقوق بین الملل است‬ ‫که وقیحانه تهدید به حمل��ه به میراث فرهنگی‬ ‫ایران که میراث مشترک تمدن و فرهنگ بشری‬ ‫است می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬انچ��ه ک��ه در اغازین‬ ‫س��اعات روز جمعه‪ ۱۳ ،‬دی اتف��اق افتاد‪ ،‬نه تنها‬ ‫حمله ب��ه حاکمیت ملی عراق و ترور وحش��یانه‬ ‫و بزدالنه س��ردار س��رافراز ایران بود‪ ،‬بلکه هدف‬ ‫قرار دادن یک��ی از ارکان «تامین کننده امنیت»‬ ‫در داخل این جغرافیای دس��تخوش توطئه های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬از القاع��ده گرفته ت��ا داعش و جبهه‬ ‫النصره بود؛ گروهک هایی که دست پرورده ایاالت‬ ‫متحده امریکا و مستخدمان منطقه ای اش هستند‬ ‫و بزرگ ترین دشمن خود را سردارانی‬ ‫چون قاسم سلیمانی می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ترامپ قمار بزرگی کرده‬ ‫است‬ ‫ظری��ف در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫س��خنانش گفت‪ :‬جای تعجب نیست‬ ‫که رئیس جمهوری بی ادب و گستاخ‬ ‫امری��کا با ارت��کاب خطایی راهبردی برخاس��ته‬ ‫از حماق��ت و تکبر‪ ،‬بزرگ ترین فات��ح نبرد علیه‬ ‫تروریسم و افراط گرایی و «صلح سازترین ژنرال»‬ ‫منطقه در چند دهه اخیر را ترور می کند و البته‬ ‫این ب��ار قمار بزرگ��ی کرده و بدان��د وعده الهی‬ ‫تخلف ناپذی��ر اس��ت که حق پیروز اس��ت؛ «واهلل‬ ‫غالب علی امره»‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه برداش��ت های غل��ط و‬ ‫سوءمحاس��باتی که بر معادالت منطقه تاثیرگذار‬ ‫بوده را از مهم ترین مشکالت منطقه عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اینجانب بارها بر این نکته تاکید کرده ام که‬ ‫این اختالل شناختی و سوءمحاسبات برخاسته از‬ ‫ان‪ ،‬یک��ی از مزمن ترین ریش��ه های بحران فعلی‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ هزینه سیاست خارجی امریکا‬ ‫وزی��ر امور خارجه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تنها به‬ ‫این امار توجه کنید که هزینه سیاس��ت خارجی‬ ‫ای��االت متحده در منطقه غرب اس��یا در دوران‬ ‫رئیس جمه��وری فعل��ی امریکا ب��ا افزایش یک‬ ‫تریلیون دالری به ‪ ۸‬تریلیون دالر رس��یده است‪.‬‬ ‫این جدا از خون ها و جان های معصوم بی شماری‬ ‫اس��ت که با این سوءمحاسبات ریخته شدند و از‬ ‫دس��ت رفتند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬منطقه ما به دلیل‬ ‫تجاوزه��ای بی پای��ان ای��االت متح��ده امریکا و‬ ‫درگیری ه��ای چند س��ال اخیر دچ��ار وضعیت‬ ‫جن��گ بی پایان‪ ،‬افراطی گری و خش��ونت ش��ده‬ ‫امنیت منطقه در تفاهم و همکاری ما نهفته است‬ ‫رئیس جمهوری پیشین افغانستان‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدواریم با تمام مش��کالت‬ ‫و تجربه ه��ا‪ ،‬امری��کا ضمن برگش��ت‬ ‫ب��ه مناس��بات دوس��تانه با ای��ران و‬ ‫عمل ب��ه تعهداتش در افغانس��تان و‬ ‫برج��ام راه معق��ول را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫حام��د کرزای روز گذش��ته در مجمع‬ ‫گفت وگوی تهران گفت‪ :‬شهادت سردار عزیزمان‪،‬‬ ‫قاس��م س��لیمانی را به ملت بزرگوار و دوست مان‪،‬‬ ‫تس��لیت عمی��ق می گویم‪ .‬ایران و افغانس��تان دو‬ ‫کشور نزدیک به یکدیگر و با زبان‪ ،‬تاریخ‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و هنر نزدیک و مشترک هستند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫پیش��ین افغانس��تان ادامه داد‪ :‬امنیت در منطقه‬ ‫ایج��اد نمی ش��ود؛ مگ��ر انکه خود ما ب��ا یکدیگر‬ ‫هم��کاری کنیم‪ .‬نج��ات‪ ،‬ثبات و امنیت و ترقی ما‬ ‫در تفاه��م و همکاری و ش��راکت ما نهفته اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواری��م با تم��ام مش��کالت و تجربه ها به ویژه‬ ‫تجرب��ه تلخ چند روز قب��ل‪ ،‬امریکا با‬ ‫مناس��بات دوستانه با ایران و برگشت‬ ‫به تعهدات شان در کشورهای منطقه‬ ‫مانند افغانس��تان و برجام راه معقول‬ ‫را در پی��ش بگی��رد‪ .‬کرزای خطاب به‬ ‫اروپا تصریح کرد‪ :‬امیدواریم اروپایی ها‬ ‫در ش��راکت با روسیه و چین گام های‬ ‫موثرتر و محکم تری بردارند و از حق دفاع و کوشش‬ ‫کنن��د امریکا به برجام برگردد و راه صلح و تفاهم‬ ‫را در پیش بگیرد‪ .‬وی با بیان ابتکار افغانس��تان و‬ ‫روس��یه در برگزاری نشس��ت مهمی درباره صلح‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امریکا هم برنامه ای درباره صلح‬ ‫دارد اما امیدواریم صمیمیت و راس��تگویی خود را‬ ‫از طریق همکاری راس��تین با مردم افغانس��تان و‬ ‫کش��ورهای منطقه مانند روسیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬چین‬ ‫و‪ ...‬نش��ان دهد‪ .‬ارزوی ما صلح و ثبات در منطقه‬ ‫به ویژه افغانستان و ایران است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل نگرش و رفتار ایاالت‬ ‫متحده امریکا و دنباله روان ان‪ ،‬جنگ‬ ‫ک��ه به عن��وان یک اس��تثنا در روابط‬ ‫بین الملل شناخته شده‪ ،‬متاسفانه به‬ ‫یک هنجار و قاعده در منطقه تبدیل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این حلقه معیوبی است‬ ‫که باید ازس��وی کنش��گران منطقه‬ ‫و تمام��ی انهای��ی که متعهد به صل��ح و ارامش‬ ‫هستند شکسته شود‪.‬‬ ‫ظری��ف وجه دیگ��ر این سیاس��ت های مخرب‬ ‫و اتش افروزان��ه را ف��روش صدها میلی��ارد دالر‬ ‫س�لاح های ویرانگر ب��ه منطقه ک��ه معادل یک‬ ‫چهارم کل فروش س�لاح در جهان است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه حل بحران های منطقه‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه اضافه ک��رد‪ :‬اختالل ها و‬ ‫کمبودهای��ی که ام��روزه در منطقه ش��اهد ان‬ ‫هستیم‪ ،‬از قحطی «گفت وگوی میان منطقه ای»‬ ‫گرفته تا فق��دان تعامالت س��اختاری و نهادینه‬ ‫ش��ده‪ ،‬همه نشانه های بارزی از این واقعیت است‬ ‫که شرایط منطقه رو به بهبود نیست‪ .‬این تجمیع‬ ‫و تعمیق بحران ها شاید برای برخی به این معنی‬ ‫باشد که منطقه در یک بن بست مفهومی و عملی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬به عنوان وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اس�لامی ایران معتقدم گرچه‬ ‫راه ح��ل بحران ه��ای کنونی به ظاه��ر دور به نظر‬ ‫می رسد اما در واقع «نزدیک و در دسترس» است‪.‬‬ ‫برای اینکه ای��ن «دور» را «نزدیک» کنیم عالوه‬ ‫بر اراده سیاسی و تجمیع توانایی های منطقه ای‪،‬‬ ‫نیازمند یک تغییر پارادایمی هستیم؛ تغییری که‬ ‫عالوه بر شجاعت‪ ،‬نیاز به یک تالش دسته جمعی‬ ‫دارد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬سنگ بنای هر حرکت‬ ‫معن��اداری در ای��ن منطقه از فه��م متقابل اغاز‬ ‫می ش��ود و مفاهمه نیز نیازمند گفت وگو اس��ت‪.‬‬ ‫انچه که امروز منطقه بیش از هر زمان دیگری به‬ ‫ان نیازمند است‪ ،‬یک گفت وگوی فراگیر و جامع‬ ‫درون منطقه ای اس��ت‪ .‬این بنای طرحی است که‬ ‫ایران س��ال ها در چارچوب سازمان ملل متحد به‬ ‫دنبال ان بوده اس��ت؛ طرحی ک��ه امروز با ابتکار‬ ‫رئیس جمهوری محت��رم ایران به عن��وان پویش‬ ‫صلح هرمز شناخته می شود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مس��یری که امریکا ب��رای خود و‬ ‫منطق��ه در پیش گرفته‪ ،‬مس��یر ناامنی‪ ،‬جنگ و‬ ‫خونریزی است‪ ،‬اما ایران به عنوان صدای واحدی‬ ‫ک��ه از قلب تک تک فرزندان ای��ن مرزوبوم کهن‬ ‫و پرغ��رور برمی خیزد ن��دای صلح و ارامش برای‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫ظریف اف��زود‪ :‬اخراج ایاالت متح��ده امریکا از‬ ‫منطقه غرب اس��یا‪ ،‬سرنوش��ت محتوم استفاده‬ ‫افسارگس��یخته واش��نگتن از ابزاره��ای جنگ‪،‬‬ ‫تحریم و ترور اس��ت‪ .‬ایاالت متحده امریکا جواب‬ ‫قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و مکانی‬ ‫که حداکثر درد را احساس کند خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ تهران لنگر صلح و امنیت منطقه‬ ‫وزیر امور خارجه تصریح کرد‪ :‬تهران همچنان‬ ‫لنگ��ر صل��ح و امنیت و محور توس��عه منطقه ای‬ ‫براس��اس هم��کاری می��ان کش��ورهای منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬جمهوری اس�لامی ایران راه حل گراست‬ ‫و تمامی کش��ورهای منطقه بای��د محور راه حل‬ ‫در پرونده ه��ای متع��دد منطقه ای باش��ند‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه گفت‪ :‬البته روش��ن اس��ت در این‬ ‫مس��یر همراه��ی هم��ه همس��ایگان و گام های‬ ‫محکم ازس��وی همگان ضروری اس��ت؛ امنیت با‬ ‫سنگ اندازی در حریم همسایه حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫باور ما‪ ،‬امنیت برای همه است‪.‬‬ ‫برای ایجاد ثبات حقیقی در منطقه تالش می کنیم‬ ‫وزیر امور خارجه سلطان نشین عمان‬ ‫گفت‪ :‬در تماس های��ی که امریکایی ها‬ ‫دائ��م با ما دارن��د به دنبال کاهش تنش‬ ‫هس��تند‪ .‬همه م��ا دوش��ادوش تالش‬ ‫خواهی��م کرد که به ای��ن منطقه برای‬ ‫ایج��اد ثب��ات حقیق��ی کم��ک کنیم‪.‬‬ ‫یوس��ف بن علوی در افتتاحیه نشس��ت‬ ‫مجم��ع گفت وگوی منطقه ای ته��ران که در دفتر‬ ‫مطالعات سیاس��ی وزارت امور خارجه برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ابتدا به برادر عزیزم محمدجواد ظریف‬ ‫به مناس��بت شهادت سردار قاسم سلیمانی تسلیت‬ ‫ع��رض می کن��م‪ .‬وی افزود‪ :‬ما اکن��ون در مصیبت‬ ‫بزرگی هس��تیم که هم��ه را تحت تاثی��ر قرار داد‪.‬‬ ‫س��ردار سلیمانی خدمات زیادی داشت و از خداوند‬ ‫می خواهیم او را گرامی بدارد و همچنین همه شهدا‬ ‫را رحم��ت کن��د‪ .‬وزیر امور خارجه سلطان نش��ین‬ ‫عمان بیان کرد‪ :‬خوشحال هستم که در این تالش‬ ‫مشترک «مجمع گفت وگوی تهران» به ‬ ‫منظ��ور تحقق امنیت و صلح در منطقه‬ ‫شرکت می کنم و مطمئن هستم ایران‬ ‫در راس��تای امنی��ت گام برم��ی دارد و‬ ‫دائ��م این تالش ها را انجام داده و ما در‬ ‫پادش��اهی عمان با این کش��ور شریک‬ ‫هستیم‪ .‬این همکاری تاکنون مهم ترین‬ ‫برنامه ها را محقق کرده اس��ت‪ .‬بن علوی یاداور شد‪:‬‬ ‫این تالشی است که تحقق پیدا کرده و اگر حکمت‬ ‫رهبر ایران نبود محقق نمی ش��د و ما معتقدیم که‬ ‫ای��ن تالش و این حکمت همچنان ادامه دارد‪ .‬انچه‬ ‫ما با ان روبه رو هستیم در اینده با حکمت و درایت‬ ‫رهبری ایران محقق خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫تماس هایی که امریکایی ها دائم با ما دارند‪ ،‬به دنبال‬ ‫کاهش تنش هس��تند و همه ما دوش��ادوش تالش‬ ‫خواهی��م کرد که به این منطقه ب��رای ایجاد ثبات‬ ‫حقیقی کمک کنیم‪.‬‬ ‫گام پنجم کاهش تعهدات به معنای خروج از برجام نیست‬ ‫مع��اون سیاس��ی وزی��ر امور خارج��ه گفت‪:‬‬ ‫برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی به‬ ‫این معنا نیست که برجام تمام شده یا ایران از‬ ‫برجام خارج شده‪ ،‬بلکه یعنی به تعادلی معقول‬ ‫در برجام رسیده ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬س��یدعباس عراقچی در‬ ‫حاشیه نشست مجمع گفت وگوی تهران درباره‬ ‫برداش��تن گام پنجم ازسوی ایران برای کاهش‬ ‫تعهدات برجامی خود‪ ،‬گف��ت‪ :‬همانطور که در‬ ‫بیانی��ه دول��ت امده بود م��ا گام پنجم و نهایی‬ ‫خود را در راس��تای کاهش تعهدات‬ ‫برجام��ی برداش��تیم و گام دیگری‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در حوزه غنی س��ازی‬ ‫دیگر هی��چ محدودیتی ب��رای خود‬ ‫قائل نیستیم‪ ،‬اما اینکه در عمل چه‬ ‫اتفاق��ی بیفتد و به چه میزان در داخل کش��ور‬ ‫غنی س��ازی کنیم‪ ،‬بس��تگی به برنامه س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی و نیاز کشور دارد‪.‬‬ ‫عراقچی با اشاره به همکاری ایران‬ ‫ب��ا اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬البته هم��کاری ما با‬ ‫اژانس ادامه می یابد و این امادگی را‬ ‫داریم که هر موقع طرف های مقابل‬ ‫بتوانن��د خواس��ته های م��ا را تامین‬ ‫و ب��ه تعهدات خ��ود در برجام عمل‬ ‫کنند‪ ،‬ما ب��ه رویه قبلی بازگردی��م‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امکان بقای برجام وجود دارد؛ به ش��رطی‬ ‫که طرف های مقابل بخواهند‪ .‬معاون سیاس��ی‬ ‫عکس روز‬ ‫وزیر خارج��ه درباره تهدید اروپایی ها در زمینه‬ ‫استفاده از مکانیسم ماشه نیز خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫طبیعی اس��ت که این موضوعات ش��رایطی را‬ ‫ایج��اد می کند که ما به پای��ان برجام نزدیک تر‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫همان ط��ور که ایران در زم��ان خروج امریکا‬ ‫از برج��ام به صورت مدبران��ه برخورد کرد‪ ،‬این‬ ‫انتظ��ار وجود دارد ک��ه طرف ه��ای مقابل نیز‬ ‫مدبران��ه و با تدبیر برخ��ورد و از افزایش تنش‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایران؛ موضوع گفت وگوی وزیران امورخارجه‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانسه و المان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس با همتایان اروپایی خود از کشورهای‬ ‫فرانس��ه و المان امروز درباره اوضاع خاورمیانه به وی��ژه ایران گفت وگو می کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایلنا‪ ،‬خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه انگلیس ضمن اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬وزیر امور خارجه انگلیس در سفر به بروکسل با وزیران امور خارجه‬ ‫فرانس��ه و المان درباره بحران ناشی از ترور سردار قاسم سلیمانی مذاکره می کند‪.‬‬ ‫رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس (که نامش فاش نشده)‬ ‫همچنی��ن گفت عالوه بر اوضاع خاورمیانه‪ ،‬وخامت اوضاع در لیبی محور مذاکرات‬ ‫وزی��ر امور خارجه انگلیس با همتایان اروپایی اش خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ 3 :‬کش��ور‬ ‫اروپایی درباره تنش ها بین ایران و امریکا مذاکره می کنند و خواس��تار تنش زدایی‬ ‫هس��تند‪ .‬این مذاک��رات همچنین درباره توافق هس��ته ای خواهد ب��ود‪ .‬ایران روز‬ ‫یکشنبه اعالم کرد تعهدات خود در این توافق را کاهش می دهد‪ .‬بوریس جانسون‪،‬‬ ‫نخست وزیر انگلیس به دنبال حمله ای که با مجوز ترامپ به شهادت سردار سلیمانی‬ ‫و همرزمانش منجر شد‪ ،‬بعد از سکوتی طوالنی که به انتقادهایی علیه او منجر شد‬ ‫بدون اشاره به دخالت نظامی امریکا در کشورهای منطقه از جمله عراق و تروریسم‬ ‫دولتی دولت واش��نگتن‪ ،‬از ترور سردار سلیمانی ازسوی ارتش امریکا حمایت کرد‪.‬‬ ‫جانسون در عین حال گفت اقدام تالفی جویانه در این باره به نفع هیچ کس نیست‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تاکید ظریف در مجمع گفت وگوی منطقه ای تهران‪:‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در توییتی تاکید کرد هیچ وقت ملت بزرگ ایران‬ ‫را تهدید نکنید‪ .‬روحانی دوش��نبه شب در این توییت‬ ‫افزود‪ :‬انهایی که به عدد ‪ ۵۲‬اشاره می کنند بهتر است‬ ‫به ع��دد ‪ ۲۹۰‬هم فکر کنند؛ ‪ .IR۶۵۵‬هیچ وقت ملت‬ ‫ب��زرگ ایران را تهدید نکنید‪ .‬ع��دد ‪ ۲۹۰‬یاداور تعداد‬ ‫مسافران کشته ش��ده در اثر پرتاب موشک امریکایی‬ ‫به هواپیمای مس��افربری ایران ایر ‪ ۶۵۵‬در تیر س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح‬ ‫س��ه فوریتی اقدام متقابل دولت جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران علیه امریکا را تصویب کردند‪ .‬ش��ورای نگهبان‬ ‫نیز طرح سه فوریتی اصالح قانون اقدام متقابل در برابر‬ ‫اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان‬ ‫تروریس��تی ازسوی ایاالت متحده امریکا را تایید کرد‪.‬‬ ‫در جلس��ه علنی روز گذش��ته همچنین ب��ا اذن رهبر‬ ‫معظ��م انقالب ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو از صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی برای س��پاه قدس تا ‪ 2‬ماه اخر س��ال اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ظریف درباره صادر نش��دن روادید ازسوی‬ ‫امریکا برای حضور وی در نشست شورای امنیت گفت‪:‬‬ ‫صادر نکردن ویزا برای ش��رکت در نشس��ت ش��ورای‬ ‫امنیت نشانه ورشکستگی امریکاست‪ .‬وی گفت‪ :‬وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا در تماس با دبیر کل س��ازمان ملل‬ ‫گفته فرصت نداش��تیم برای ظریف ویزا صادر کنیم و‬ ‫صادر نخواهیم کرد‪ .‬دبیر کل س��ازمان ملل هم گفته‬ ‫این حق ایران است که در این اجالس شرکت کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬دریادار علی ش��مخانی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی‬ ‫امنی��ت ملی گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۳‬س��ناریوی انتقام در‬ ‫ش��ورا مطرح ش��ده و حتی اگر بر ضعیف ترین سناریو‬ ‫هم اجماع انجام ش��ود اجرای ان می تواند یک کابوس‬ ‫تاریخی برای امریکایی ها باشد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬جوس��ف بورل‪ ،‬مس��ئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا درب��اره گام اخ��ر ای��ران در کاهش‬ ‫تعهدات برجامی‪ ،‬با بیان اینکه وی به همکاری با همه‬ ‫طرف ه��ای برجام برای حفظ و اجرای این توافق ادامه‬ ‫می ده��د‪ ،‬تاکید کرد اجرای کامل برجام‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫کنونی از هر زمان دیگری مهم تر است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه فرانس��ه در واکنش به ترور‬ ‫سردار س��لیمانی فرمانده شهید سپاه قدس در حمله‬ ‫پهپادی امری��کا‪ ،‬با تاکید بر موضع این کش��ور مبنی‬ ‫بر کاهش تنش ها میان تهران‪-‬واشنگتن گفت‪ :‬هنوز‬ ‫جایی برای دیپلماس��ی وجود دارد‪ .‬او همچون برخی‬ ‫ه مسِ��لفان اروپایی خود با بیان اینکه ایران از هرگونه‬ ‫انتقام جویی خودداری کند‪ ،‬پاس��خ ایران به این اقدام‬ ‫تروریس��تی امریکا را س��بب به خطر افت��ادن حیات‬ ‫ائتالف علیه داعش دانست و افزود‪ :‬یکی از اولویت های‬ ‫منطق��ه‪ ،‬حفظ این ائتالف در س��وریه و عراق اس��ت‪.‬‬ ‫ائتالف علیه داعش نمرده است و باید دنبال شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش پرنس��االتینا‪ ،‬اگوس��تین روسی‪،‬‬ ‫وزیر دفاع ارژانتین روز گذش��ته اعالم کرد‪ :‬ارژانتین‬ ‫از مذاک��ره به عنوان راه حلی ب��رای کاهش تنش ها در‬ ‫خاورمیانه پس از حمله امریکا حمایت می کند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬ما باید سطح هوشیاری مان را برای‬ ‫هر اتفاقی که ممکن اس��ت رخ دهد‪ ،‬افزایش دهیم‪ .‬ما‬ ‫موضع بین المللی مان را که دفاع از مذاکره و گفت وگو‬ ‫است‪ ،‬اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ژاپن روز سه ش��نبه ضمن «اب��راز نگرنی‬ ‫عمی��ق» از تصمی��م تهران درب��اره گام پنجم کاهش‬ ‫تعهدات برجامی‪ ،‬از ایران خواس��ت به توافق هسته ای‬ ‫خود با قدرت های جهانی پایبند باش��د‪ .‬یوش��یهیده‬ ‫سوگا‪ ،‬دبیر کابینه دولت ژاپن در یک کنفرانس خبری‬ ‫در توکی��و گفت‪ :‬اخری��ن بیانیه ایران درب��اره برجام‬ ‫ناامیدکننده است و ما را به شدت نگران می کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مایک پنس‪ ،‬معاون رئیس جمهوری امریکا‬ ‫قرار است دوش��نبه هفته اینده در جلسه امنیت ملی‬ ‫بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها س��خنرانی کند‪ .‬وی قرار‬ ‫اس��ت در این س��خنرانی درباره سیاس��ت های اینده‬ ‫امریکا در قبال ایران توضیح دهد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬لیندس��ی گراهام‪ ،‬س��ناتور جمهوری خواه‬ ‫درباره تهدیدهای ترامپ گفت‪ :‬به دونالد ترامپ درباره‬ ‫ه��دف قرار دادن مراکز فرهنگی ایران هش��دار دادم و‬ ‫به او گفتم ما با فرهنگ ایران مش��کلی نداریم و با انها‬ ‫در جنگ نیس��تیم‪ .‬بناهای فرهنگی و مذهبی به هیچ‬ ‫عنوان اهداف ما نیس��تند‪ .‬نامیدن انها به عنوان هدف‬ ‫نظامی اهداف اصلی ما را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش واشنگتن پست‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫دول��ت امریکا که نام انه��ا بیان نش��ده‪ ،‬اعالم کردند‬ ‫واش��نگتن اعمال تحریم علیه عراق را به دلیل تصمیم‬ ‫پارلمان این کش��ور برای اخراج نیروهای خارجی اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬واش��نگتن به طور خاص در حال بررسی‬ ‫امکان منع شرکت های امریکایی از کار با شرکت های‬ ‫عراقی اس��ت؛ به وی��ژه پ��س از انکه دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا بغداد را به اعمال تحریم های‬ ‫اقتص��ادی در صورت اتخاذ سیاس��ت ضد واش��نگتن‬ ‫تهدید کرد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬علی الریجانی در نطق پیش از دستور‬ ‫جلس��ه علنی سه شنبه مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫در روزهای گذش��ته همه جهانیان با پدیده ای عجیب‬ ‫روبه رو ش��دند‪ ،‬زیرا مردم این منطقه در تشییع پیکر‬ ‫حاج قاس��م رفراندوم خود را به جهانیان نشان دادند‪.‬‬ ‫امریکا باید صدای مردم منطقه را بعد از ش��هادت حاج‬ ‫قاسم سلیمانی بشنود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫تولید خودرو استاندارد‬ ‫بدون سوخت استاندارد‬ ‫بی فایده است‬ ‫فرصت سوزی در‬ ‫فرصت سوختی‬ ‫بودجه‬ ‫مترو اب رفت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نفس ها تنگ است؛ قانون را اجرا کنید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹اسقاط باید تخصصی انجام شود‬ ‫علیرض��ا عابدینی‪ ،‬مدیر اجرایی یکی از ش��رکت های‬ ‫موتورسیکلت کشور در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬موضوع‬ ‫از طری��ق انجم��ن در حال پیگیری اس��ت اما اینکه در‬ ‫نهایت قرار اس��ت چه اتفاقی رخ ده��د و این برگه های‬ ‫اسقاط تهیه می شود یا خیر‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن موضوع��ی اس��ت که ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده نمی توانند به طور فردی به ان ورود کنند و‬ ‫کار را پیش ببرن��دو به نوعی خارج از روال کار صنعتگر‬ ‫است‪ .‬ش��رکت ها تمام توان خود را برای تولید و تامین‬ ‫قطعه گذاشته اند تا بتوانند محصوالت را تولید و به بازار‬ ‫عرضه کنند‪ .‬این گونه مسائل خارج از توان انهاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تمام سازندگان پیگیر موضوع هستند که‬ ‫این مصوبه اجرایی شود‪ .‬با وضعیتی که تولیدکنندگان‬ ‫دارند اگر دوباره برای مدتی تولید تعطیل ش��ود‪ ،‬هزینه‬ ‫زیادی به واحدهای صنعتی تحمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش تر صنعتگران حوزه موتورس��یکلت عنوان کرده‬ ‫بودند که تولید در س��ال ‪ ۹۸‬به شدت افت کرده و شاید‬ ‫یک دهم س��ال های رونق تولید موتورسیکلت در کشور‪،‬‬ ‫امسال موتورسیکلت تولید شد‪ .‬پرسش این است که با‬ ‫وجود افت تولید ایا تهیه برگه موتورسیکلت اسقاطی به‬ ‫تعداد محدود شدنی است یا خیر؟‬ ‫عابدینی در پاسخ به این پرسش که برای تولید تا پایان‬ ‫س��ال تولیدکنندگان نمی توانند از موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده درون پارکینگ ه��ای پلیس راهور اس��تفاده‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از پیشنهادهای صنف همین موضوع‬ ‫بود اینکه از موتورس��یکلت هایی که در پارکینگ ها دپو‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬اس��تفاده ش��ود اما موضوعی که وجود دارد‪،‬‬ ‫مشکل حقوقی برخی از این موتورسیکلت هاست اینکه‬ ‫یا س��ند ندارند یا جریمه زیادی ب��ه پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی دارند‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬پیش��نهاد ش��د به جای اینک��ه این‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده به مزایده گذاشته شوند و‬ ‫به فروش برس��ند در اختیار ش��رکت های اسقاطی قرار‬ ‫گیرند‪ .‬ضرورت دارد این مسئله به طور تخصصی به یک‬ ‫شرکت های خاص اسقاطی سپرده شود‪.‬‬ ‫عابدینی با بیان اینکه وظیفه صنعتگر تولید اس��ت و‬ ‫نمی تواند به دنبال تهیه موتورس��یکلت اس��قاطی باشد‪،‬‬ ‫برخی دالل ها در مزایده موتورس��یکلت ها از س��وی س��تاد اجرای‬ ‫فرمان امام ش��رکت می کردند و با خرید انها ‪ ۵۰‬درصد ان هم برای‬ ‫اس��قاط اس��تفاده نمی ش��د و این موتورس��یکلت ها یا به کشورهای‬ ‫همسایه صادر می شد یا دوباره به چرخه مصرف بر می گشت‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از تولیدکنندگان پیش ت��ر در همکاری با‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست طرح اسقاطی را جلو برد‬ ‫اما بس��یار هزینه بر و س��خت بود؛ بنابرای��ن در ادامه از‬ ‫موضوع استقبال نشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اگر ش��رکت های خاصی فق��ط مختص به‬ ‫اسقاط باشند برای کم کردن هزینه ها راهکارهای خود‬ ‫را خواهند داش��ت‪ .‬من تولیدکننده اگر بخواهم در سال‬ ‫‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬هزار موتورس��یکلت تولی��د کنم و برای تمام‬ ‫انها به دنبال برگه اسقاط باشد باید سازکار اسقاط را در‬ ‫مجموعه خود تعریف کند و برای دپو انها انبار داش��ته‬ ‫باشد و اس��تعالم از پلیس راهور و‪ ...‬مشکالتی است که‬ ‫به جای تولید‪ ،‬صنعتگر را درگیر خود می کند‪.‬‬ ‫عابدینی تصریح کرد‪ :‬اگر تحقق این امر به تولیدکننده‬ ‫واگذار شود هزینه تولید محصوالتش بسیار باال می رود‬ ‫و با وضعیت بازار دچار افت بس��یار تقاضا خواهیم شد؛‬ ‫بنابراین ضرورت دارد برای کاهش هزینه ها شرکت های‬ ‫تخصصی طرح اسقاط را جلو ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹امارها کارشناسی شده نیست‬ ‫به س��راغ س��یروس ضیامقدم‪ ،‬دبیر‬ ‫در ادامه‬ ‫انجمن صنعت موتورس��یکلت رف��ت‪ .‬وی درباره برنامه‬ ‫این انجمن در طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هنوز شرایط برای اسقاط فراهم نشده است و باید‬ ‫موتورسیکلت های فرس��وده در حال تردد جمع اوری و‬ ‫برگه اسقاط برای انها صادر شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ه��دف قان��ون هوای پ��اک این ب��وده که‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده در ش��هرها جمع اوری و‬ ‫اسقاط شود اما سازکار درستی برای ان تعریف نشد‪.‬‬ ‫عنوان می ش��ود از حدود ‪ ۱۲‬میلیون موتورس��یکلت‬ ‫موجود در کش��ور ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تا فرس��وده و‬ ‫اس��قاطی هستند‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در‬ ‫ای��ن باره با رد امار اعالم ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این اعداد واقعی‬ ‫نیس��تند زیرا باید دی��د امار را از چ��ه تاریخی در نظر‬ ‫گرفته اند‪ .‬از سال ‪ ۱۳۸۰‬شماره گذاری موتورسیکلت ها‬ ‫در کارخانه ه��ا انج��ام می ش��ود و از ای��ن تاریخ حدود‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار موتورس��یکلت پالک شده اند‪.‬‬ ‫این موضوع مربوط به ‪ ۱۸‬س��ال قبل اس��ت‪ .‬حال باید‬ ‫پرسش ایا تمام این موتورس��یکلت ها موجود هستند؟‬ ‫به ط��ور قط��ع‪ ،‬این گونه نیس��ت‪ .‬حتی بخش��ی از این‬ ‫موتورسیکلت ها صادر شدند و برخی هم تا امروز به طور‬ ‫حتم از بین رفته اند؛ بنابراین معتقدم برخی امار و ارقام‬ ‫اعالم ش��ده درباره تعداد موتورس��یکلت ها غیرمنطقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬با توجه به کیفیت موتورسیکلت ها که‬ ‫بیشتر چینی بودند پس از ‪ ۱۸‬سال باید تا امروز از رده‬ ‫خارج ش��ده باشند زیرا بیش از ‪ ۸‬س��ال که نمی توانند‬ ‫عمر داشته باشند؛ بنابراین ممکن است حدود نیمی از‬ ‫این امار وجود خارجی نداشته باشد‪.‬‬ ‫ضیامق��دم با اش��اره به ام��اری که انجم��ن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت جمع اوری کرده‪ ،‬گفت‪ :‬در استان تهران‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت فرس��وده وجود دارد‪.‬‬ ‫تمام موتورس��یکلت های اس��تان تهران پ�لاک تهران‬ ‫می گیرند اما برای ش��هر تهران نیست بلکه در شهرهای‬ ‫این استان تردد دارند؛ عالوه بر انکه تمام موتورسیکلت ها‬ ‫هم در یک روز تردد ندارند‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬در حوزه تعداد موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده در حال تردد نیاز به مطالعه و کار کارشناسی‬ ‫دارد حتی بسیاری از اطالعات که ازسوی انجمن اعالم‬ ‫ش��د پلیس راهور در جریان نب��ود و پس از اعالم گفته‬ ‫شده بررسی می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت کشور‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫با در نظر گرفتن عمر فرس��ودگی موتورس��یکلت که ‪۶‬‬ ‫س��ال است با بررس��ی که روی تولید از سال ‪ ۹۱‬تا ‪۹۷‬‬ ‫انجام ش��د بیش از ‪ ۵‬میلیون موتورسیکلت تولید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این تعداد حدود ‪ ۲۵۰‬هزار موتورسیکلت در شهر‬ ‫ته��ران تردد دارد‪ .‬اگر حتی ‪ ۱۰‬درصد خطا هم در نظر‬ ‫بگیریم کمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار موتورسیکلت در شهر تهران‬ ‫تردد دارند نه ‪ ۲.۵‬میلیون که برخی از سازمان ها اعالم‬ ‫کرده اند؛ عالوه بر انکه این تعداد همه به سن فرسودگی‬ ‫نرسیده اند‪ .‬پلیس راهور باید بررسی دقیق داشته باشد‬ ‫و اطالعات کامل بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضدیت یک تبصره با قانون‬ ‫ضیامقدم با بیان اینکه انجمن صنعت موتورسیکلت از‬ ‫س��ال گذشته که مصوبه الزام اسقاط موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده ابالغ ش��د پیگیر موضوع است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫ضرر زیادی در این مسئله متوجه صنعت موتورسیکلت‬ ‫ش��د‪ ،‬زیرا بدون ظرفیت و امکان سنجی طرح تصویب و‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به قانون خودروهای فرسوده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫قان��ون امده مالک خودرو مس��ئول از رده خارج کردن‬ ‫‹ ‹اجرای طرح اسقاط با توقیفی ها‬ ‫ضیامقدم افزود‪ :‬با توجه به اینکه س��ال گذشته برای‬ ‫طرح اس��قاط‪ ،‬کارخانه های تولید موتورس��یکلت ‪ ۵‬ماه‬ ‫تعطیل ش��دند و امس��ال هم تولید به دلیل اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قانون هوای پاک برای الزام تولید موتورسیکلت های‬ ‫برقی‪ ۲ ،‬تا ‪ ۳‬ماه با تاخیر اغاز شد برای جلوگیری از این‬ ‫تعطیالت که زیان زیادی به صنعت موتورسیکلت می زند‬ ‫قرار ش��د درحال حاضر حدود ‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت‬ ‫فرس��وده از موتورسیکلت های توقیفی در پارکینگ های‬ ‫س��تاد اجرایی فرمان امام استفاده شود؛ البته این تعداد‬ ‫برای ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬هفته کارخانه هاست درحالی که پایان سال‬ ‫بازار تقاضا روند افزایشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت با اش��اره به‬ ‫معادل سازی برگه اسقاط خودرو به جای موتورسیکلت‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬این امر کمک��ی به کاه��ش الودگی هوا‬ ‫نخواهد کرد(با توجه به امار موتورسیکلت های اسقاطی‬ ‫که نهادهای گوناگون اع�لام می کنند و درصد الودگی‬ ‫ک��ه انها برای هوای ته��ران دارد) عالوه ب��ر اینکه بازار‬ ‫تقاضایی هم برای سازندگان به وجود نمی اید؛ فقط بازار‬ ‫کاربراتوری دست دوم را داغ تر می کند‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی گفت‪ :‬براساس اماری که پلیس‬ ‫راه��ور اعالم ک��رده‪ ،‬خریدوفروش موتورس��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری کارکرده ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته و این امر‬ ‫یعنی مردم تمایلی به خرید موتورس��یکلت انژکتوری و‬ ‫برقی ندارند‪.‬‬ ‫ضیامقدم با اشاره به امضای تفاهمنامه انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت و انجم��ن صنفی مراکز اس��قاط خودرو‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به حمایت س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫امام و س��ازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد تا برای‬ ‫کوتاه کردن دست دالالن از خریدو فروش وسایل نقلیه‬ ‫اس��قاطی انجمن صنفی مراکز اس��قاط خودرو کش��ور‬ ‫برگه های اسقاط را فقط به انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫ضیامق��دم در پایان گفت‪ :‬برخ��ی دالل ها در مزایده‬ ‫موتورسیکلت ها از سوی ستاد اجرای فرمان امام شرکت‬ ‫می کردند و با خرید انها ش��اید ‪ ۵۰‬درصدش هم برای‬ ‫اس��قاط مورد اس��تفاده قرار نمی گرفت یا به کشورهای‬ ‫همس��ایه ص��ادر و یا دوباره به چرخه مصرف برگش��ت‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا عابدینی‬ ‫اگر طرح‬ ‫اسقاط‬ ‫موتورسیکلت ‬ ‫فرسوده به‬ ‫تولیدکننده‬ ‫واگذار شود‪،‬‬ ‫هزینه تولید‬ ‫باال می رود و با‬ ‫وضعیت بازار‬ ‫شاهد‬ ‫افت بسیار‬ ‫خواهیم شد‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و انجمن‬ ‫صنفی مراکز‬ ‫اسقاط خودرو‬ ‫تفاهمنامه ای‬ ‫امضا کردند تا‬ ‫برگه های اسقاط‬ ‫فقط در اختیار‬ ‫انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫قرار گیرد‬ ‫یادداشت‬ ‫اماره��ا حاک��ی از ان اس��ت که ح��دود ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫موتورس��یکلت در کش��ور تردد دارد که به گفته عیسی‬ ‫کالنت��ری‪ ،‬رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از‬ ‫این تع��داد ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت جزو‬ ‫اسقاطی هاست و برای کاهش الودگی هوا ضرورت دارد‬ ‫از چرخه مصرف خارج شوند‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۸‬قانون هوای پاک‪ ،‬س��ن فرسودگی‬ ‫موتورس��یکلت ‪ ۶‬سال است‪ ،‬اما مش��خص نیست از ‪۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار موتورسیکلت اسقاطی چه تعداد در‬ ‫کشور تردد دارند‪ .‬انچه مسلم است اگر حتی نیمی از این‬ ‫ناوگان فعال باش��د‪ ،‬امار حدود ‪ ۵‬میلیون موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری فرسوده با موتور چهارزمانه را نشان می دهد‬ ‫که امار قابل توجهی است‪ .‬هیات وزیران با تصویب ماده‬ ‫ی دارد از‬ ‫‪ ۱۱‬از ایین نام��ه ماده‪ ۲‬قانون هوای پاک س��ع ‬ ‫امار موتورسیکلت های فرس��وده در حال تردد بکاهد و‬ ‫انها را با موتورسیکلت های جدید جایگزین کند‪ .‬از زمان‬ ‫ابالغ ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست پیگیری های الزم را برای اجرایی‬ ‫کردن ماده ‪ ۱۱‬به عمل اورده است‪ ،‬اما با توجه به همه‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده و تدوین بسته های اجرایی از‬ ‫سوی کارشناس��ان دولت برای اجرایی کردن این ماده‬ ‫موض��وع برای یک س��ال به تعویق افت��اد و این مصوبه‬ ‫ک��ه ‪ ۳۰‬مه��ر ‪ ۹۷‬مصوب و از ابتدای ابان همان س��ال‬ ‫اجرایی ش��د‪ ،‬پس از تعویق یک س��اله قرار است دوباره‬ ‫از بهمن س��ال جاری الزم االجرا ش��ود‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫تولیدکنندگان برای پالک گذاری هر موتورس��یکلت نو‬ ‫ملزم خواهند بود یک برگه اسقاط تحویل پلیس راهور‬ ‫دهن��د‪ .‬ایا صنعتگ��ران این حوزه س��ازکار الزم را برای‬ ‫تحقق این امر پس از یک سال اماده کرده اند؟‬ ‫واحد تحقیق‬ ‫و توسعه‬ ‫دروازه ورود‬ ‫به فناوری‬ ‫سازکار اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت ها از بهمن ماه فراهم خواهد شد؟‬ ‫وسیله نقلیه فرس��وده خودش است اما در قانون هوای‬ ‫پاک ماده ‪ ،۱۱‬این تولیدکننده موتورس��یکلت است که‬ ‫مکلف ش��ده به ازای ش��ماره گذاری هر موتورسیکلت نو‬ ‫یک برگه اسقاط ارائه دهد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تولیدکننده می تواند کمک به خروج وسایل‬ ‫نقلیه فرس��وده کند اما اینکه خودش مجری طرح باشد‬ ‫جای پرسش دارد‪ .‬در هیچ کشوری چنین قانونی وجود‬ ‫ندارد اینک��ه کارخانه دار به دنبال خودروهای فرس��وده‬ ‫برای اسقاط برود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت با اش��اره به‬ ‫نشس��ت های متعدد صنعتگران با مسئوالن مربوط این‬ ‫طرح‪ ،‬گفت‪ :‬با س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬ستاد‬ ‫اجرای��ی فرم��ان امام‪ ،‬مراک��ز اس��قاط‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫لو نقل‬ ‫مع��دن و تجارت و مدیریت س��تاد مدیریت حم ‬ ‫و س��وخت که متولی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده است‬ ‫نشست های گوناگونی داشتیم و سرانجام این مذاکرات‬ ‫این بود ک��ه هنوز ش��رایطی که بتوان موتورس��یکلت‬ ‫فرس��وده را از م��ردم گرف��ت فراهم نیس��ت‪ ،‬زیرا نرخ‬ ‫اس��قاط موتورسیکلت بسیار پایین اس��ت در حالی که‬ ‫نرخ موتورسیکلت باالست؛ بنابراین هیچ انگیزه ای برای‬ ‫این امر میان صاحبان موتورسیکلت های فرسوده وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬پلی��س راهور هم اب��زارش را ندارد که‬ ‫موتورسیکلت فرس��وده را از مردم بگیرد باید راهکاری‬ ‫ب��رای ان تدوین ش��ود این در حالی اس��ت که تبصره‬ ‫م��اده ‪ ۱۱‬پلی��س راهور را مکلف کرده براس��اس قانون‬ ‫نسبت به جمع اوری موتورسیکلت از سطح شهرها اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوید صانعی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫توس��عه و پیشرفت یکی از اولویت های نخست‬ ‫هر کش��ور صنعتی و غیرصنعتی است؛ زمانی که‬ ‫از حرکت به س��مت تولید و پیش��رفت براس��اس‬ ‫فناوری س��خن گفته می شود به این معنا نیست‬ ‫ک��ه از صفر تا صد تولید‪ ،‬ش��امل فن��اوری تولید‬ ‫قطع��ات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬راه اندازی و اج��را از پایه در‬ ‫یک کش��ور ش��روع ش��ود‪ .‬لزومی ب��رای اختراع‬ ‫هم��ه چیز از اول نیس��ت‪ .‬فن��اوری تولید برق از‬ ‫ان��رژی تجدیدپذیر ازمون و خطاهای بس��یاری‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته و هزینه های بسیاری برای‬ ‫ان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن هزینه ها عالوه بر‬ ‫هزینه ه��ای مال��ی‪ ،‬پیامدهای زیس��ت محیطی‬ ‫ناشی از بکارگیری این دانش را نیز دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫مراکز پژوهشی بین المللی و کشورهای پیشرو در‬ ‫زمینه علم این هزینه ها را پرداخت کرده اند و یک‬ ‫دان��ش جامع و کامل در ای��ن زمینه را پیش روی‬ ‫جهانیان قرار داده اند‪ .‬این پژوهش ها همچنان در‬ ‫حرکت به سمت تکامل بیشتر است‪ .‬پژوهش های‬ ‫بسیاری در زمینه بهره برداری نیرو از منابع انرژی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬اما برای اجرایی شدن در یک منطقه‬ ‫خاص تنها ص��رف پژوهش های تک بعدی و کلی‬ ‫کاف��ی نیس��ت‪ .‬از انجا که اس��تفاده از تجهیزات‬ ‫مصنوعی ممکن اس��ت بر اکوسیستم یک منطقه‬ ‫تاثیرگذار باش��د‪ .‬باید مطالع��ات همه جانبه ای از‬ ‫جمل��ه مطالعات زیس��ت محیطی بر اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات تولید نیرو از تجدیدپذیرها انجام ش��ود‬ ‫و منطق��ه ای که قرار اس��ت در ان این تجهیزات‬ ‫نصب شود به طورکامل مورد ارزیابی و بررسی قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬از جمله مهم تری��ن اهدف فناوری تولید‬ ‫نیرو از تجدیدپذیرها حفظ محیط زیست در تولید‬ ‫بیش��ترین نیرو با کمترین هزینه است‪ .‬در جهان‬ ‫پژوهش های جامع و کاملی در زمینه بهره برداری‬ ‫از انرژی از امواج دریا انجام ش��ده است‪ .‬انگلیس‬ ‫و کان��ادا به عنوان پیش��قراوالن ای��ن پژوهش ها‬ ‫توانس��ته اند برق تولیدش��ده درمزارع تولید نیرو‬ ‫را ب��ه صنعت خ��ود تزریق کنن��د‪ .‬رژیم حقوقی‬ ‫خاصی برای این موضوع نیز تعریف ش��ده اس��ت‬ ‫تا کش��ورهایی که در یک دریا مش��اع هستند در‬ ‫یک ارامش و براساس صلح از این انرژی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬به طور کلی باید گفت امکان بهره برداری از‬ ‫انرژی ه��ای گوناگون از جمله انرژی امواج دریا با‬ ‫رفع موان��ع و مطالعات دقیق وجود دارد‪ ،‬فناوری‬ ‫در ه��ر زمینه ای با ایجاد واحد تحقیق و توس��عه‬ ‫قابل دستیابی است‪ ،‬در زمینه انرژی‪ ،‬فناوری های‬ ‫اختصاصی و ساخت داخل بسیار ارزشمند بوده و‬ ‫س��رمایه گذاری در این راه نه تنها در زمینه تولید‬ ‫انرژیبلکهدرهر شاخهدیگر موجبپیشرفتکشور‬ ‫می شود‪ .‬با توجه به اینکه ایران در شمال و جنوب‬ ‫خ��ود پهن��ه ابی دارد باید ای��ن موضوع را در نظر‬ ‫داشته باشد که چگونه می تواند سهم خود از منابع‬ ‫تجدیدپذیر را حفظ کند و نحوه اس��تفاده دیگران‬ ‫از این منابع را نیز زیر ذره بین داشته باشد‪ .‬امکان‬ ‫ای��ن امر با اعتماد ب��ه ظرفیت متخصصان داخلی‬ ‫و به��ا دادن ب��ه پایان نامه های دوره کارشناس��ی‬ ‫ارش��د و دکترا امکان پذیر است‪ .‬این پایان نامه ها‬ ‫فناوری ه��ای روز جه��ان را با اصالح��ات و برای‬ ‫بومی سازی در کشور بهینه می کنند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫در هر زمینه علمی با سرمایه گذاری و اتکا بر دانش‬ ‫بومی می توان انتظار پیشرفت داشت؛ از این رو‪ ،‬با‬ ‫تقویت بخش تحقیق و توسعه و اتکا بر دانش بومی‬ ‫و سرمایه گذاری در راستای بهره برداری از انرژی‪،‬‬ ‫می ت��وان انتظار تولید فن��اوری بومی و انحصاری‬ ‫داشت که از هر لحاظ در این زمینه کشور را بی نیاز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خودروسازان شیوه‬ ‫ثبت نام را تغییر دهند‬ ‫دو پروژه ایران خودرو‬ ‫در طرح های دانش بنیان‬ ‫دو پ��روژه طراحی مفهومی خ��ودرو تمام‬ ‫الکتریک��ی و خ��ودرو بنزین��ی در کالس ‪C‬‬ ‫ش��رکت جامع تحقیق و توسعه فناوری های‬ ‫خودرو(جتکو) به عنوان طرح های دانش بنیان‬ ‫برگزیده شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬رویک��رد جدید‬ ‫ایران خ��ودرو طراحی مدل مناس��ب و پایدار‬ ‫اقتص��ادی در هم��کاری ب��ا ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫ش��رکت دانش بنی��ان جتکو در راس��تای‬ ‫رف��ع گلوگاه ه��ای تکنیکی صنع��ت خودرو‬ ‫از جمله تکمی��ل نیازمندی های توس��عه ای‬ ‫نظی��ر طراح��ی پلتفرم و همچنی��ن قطعات‬ ‫الکترونیک��ی و پیش��رفته خودرو ب��ا اتکا به‬ ‫دان��ش و نخبگان ایرانی و بومی و امیزه ان با‬ ‫تجربه های موجود زیر پوش��ش گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو مش��غول فعالیت است و با ایجاد‬ ‫مراکز نواوری س��عی در تعمیق این مدل در‬ ‫ماموری��ت خ��ود دارد‪ .‬برمبنای این گزارش‪،‬‬ ‫ایران خ��ودرو از ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫استارت اپ ها دعوت کرده تا در طراحی مدل‬ ‫همکاری پایدار با س��اپکو و س��ایر درگاه های‬ ‫پژوهشی این ش��رکت مانند مرکز تحقیقات‪،‬‬ ‫ایپکو و جتکو دیدگاه ها و توانمندی های خود‬ ‫را عنوان کنند‪ ،‬امید است با کمک و همراهی‬ ‫این ش��رکت ها و حمایت و همکاری صندوق‬ ‫ش��کوفایی و ن��واوری و س��ایر ظرفیت های‬ ‫پش��تیبان این صنعت‪ ،‬مس��ائل پیش روی را‬ ‫رفع کرده و به اهداف اقتصاد مقاومتی دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫تیراژ ‪2‬برابری تولید‬ ‫ایران خودرو در اذر‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو موفق ش��د‬ ‫تع��داد تولید در دو بخش س��واری و تجاری‬ ‫اذر امسال را نس��بت به اذر سال گذشته به‬ ‫می��زان ‪ ۱۰۱‬درصد افزایش دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬این خودروس��از در اذر توانس��ت‬ ‫‪ ۴۰‬هزار و‪ ۶۵۶‬دس��تگاه انواع خودروسواری‬ ‫و تجاری را تولید کند این درحالی اس��ت که‬ ‫تولید ابان امس��ال نیز ح��دود نیمی از عدد‬ ‫یادشده و برابر با ‪ ۲۰‬هزار و‪ ۹۸۰‬خودرو بوده‬ ‫است‪ .‬امار تولید امسال در ایران خودرو نشان‬ ‫می ده��د در پایان فصل پاییز ع��دد تولید از‬ ‫‪ ۲۴۰‬ه��زار خودرو فراتر رفت��ه و تعداد ‪۲۴۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۵۱‬خودرو به ثبت رس��یده است‪ .‬در‬ ‫ماه های پایانی س��ال‪ ،‬با همدل��ی و همراهی‬ ‫زنجیره تامی��ن در تولید قطع��ات مورد نیاز‬ ‫خطوط‪ ،‬تولید شتاب بیشتری گرفته و انتظار‬ ‫می رود با روند افزایشی عرضه‪ ،‬بازار خودرو به‬ ‫شرایط متعادلی دست یابد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‪:‬‬ ‫تولید خودرو استاندارد بدون سوخت استاندارد بی فایده است‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در حالی که الودگی هوا معضلی برای زمستان های‬ ‫کش��ور ش��ده‪ ،‬نهادها به دنبال راهکار ب��رای کاهش‬ ‫االینده ه��ا مانن��د صنای��ع از جمله صنع��ت خودرو‬ ‫هستند‪ .‬وقتی رئیس س��ازمان ملی استاندارد کشور‬ ‫و رئی��س س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت عنوان‬ ‫می کنند س��وخت کشور مش��کلی ندارد و وزیر نفت‬ ‫ه��م الودگی ه��وا را مربوط به خودروهای فرس��وده‬ ‫از جمله س��واری ها و خودروهای س��نگین و به ویژه‬ ‫موتورس��یکلت می داند خودروس��ازان هم دوباره این‬ ‫توپ را به زمین سوخت و بنزین کشور می اندازند که‬ ‫حت��ی اگر خودروهای باکیفیت تولید ش��ود تا زمانی‬ ‫که سوخت استاندارد در اختیار نداشته باشند کمکی‬ ‫به کاهش االیندگی ه��وا نخواهند کرد‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫ کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که بنزین یورو ‪ ۵‬در کشور‬ ‫وج��ود ندارد و بنزی��ن یورو ‪ ۴‬در همه نقاط کش��ور‬ ‫توزیع نمی ش��ود‪ ،‬تولید خودروه��ای با موتور یورو ‪۵‬‬ ‫نقش خاصی در کاهش االیندگی هوا نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬ب��رای جلوگیری از‬ ‫بروز سوءاس��تفاده‪ ،‬خودروس��ازان باید شیوه‬ ‫پیش ف��روش خود را تغییر ده��د تا خودرو با‬ ‫نرخ کارخان��ه به دس��ت مصرف کننده اصلی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن ریزی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت درباره پیش فروش خودروسازان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراجعه م��ردم به نماین��دگان به دلیل موفق‬ ‫ش خودروسازان‬ ‫نش��دن در ثبت نام پیش فرو ‬ ‫بس��یار اس��ت‪ .‬متقاضیان مدعی هس��تند با‬ ‫وجود تالش ه��ای بس��یار نمی توانند در این‬ ‫پیش فروش ها ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم لنجان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬افزود‪ :‬اطراف نمایندگی ها افرادی‬ ‫پرس��ه زده و ب��ه متقاضی��ان ثبت ن��ام در‬ ‫پیش فروش ها پیش��نهاد می دهند در صورت‬ ‫پرداخت پول‪ ،‬انه��ا را در این پیش فروش ها‪،‬‬ ‫ثبت نام می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با بررس��ی های انجام شده‬ ‫مشخص ش��د‪ ،‬ش��رکت های خودروس��از یا‬ ‫نمایندگی ه��ای ف��روش قص��وری در موفق‬ ‫نبودن مردم در ثبت نام پیش فروش ها ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س ده��م‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬عده ای با ات��کا به اطالعات خود‬ ‫و زد وبنده��ای موج��ود سیس��تم ثبت ن��ا م‬ ‫خودروسازان را هک کرده و در پیش فروش ها‬ ‫ثبت ن��ام می کنند؛ بنابراین نمی ت��وان با انها‬ ‫برخورد کرد زیرا شناسایی انها مشکل است‪.‬‬ ‫کوهکن ری��زی ادامه داد‪ :‬ب��رای جلوگیری‬ ‫از بروز این سوءاس��تفاده‪ ،‬خودروس��ازان باید‬ ‫ش��یوه پیش ف��روش خ��ود را تغیی��ر دهد تا‬ ‫احتم��ال تخلف کاهش یاب��د و خودرو با نرخ‬ ‫کارخانه به دست مصرف کننده اصلی برسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کیفیت محصوالت باید همزمان باشد‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫ساالنه بین ‪۷۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫خودرو در کشور‬ ‫تولید می شود که‬ ‫اگر توزیع بنزین‬ ‫با استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬در کشور‬ ‫انجام نشود‪ ،‬با‬ ‫هدف ضربتی‬ ‫کاهش الودگی‬ ‫هوا همخوانی‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫سال هاست کش��ور درگیر معضل الودگی هواست‬ ‫اما در یکی دو س��ال گذش��ته ای��ن وضعیت به خط‬ ‫قرمز و حتی امس��ال به حالت هش��دار رسید و بنا بر‬ ‫سخنان عیس��ی کالنتری‪ ،‬رئیس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت از ‪ ۱۵‬اذر تا ‪ ۱۵‬دی کشور با بدترین‬ ‫وضعیت الودگی هوا روبه رو اس��ت در حالی که هیچ‬ ‫نه��ادی حاضر به پذیرش مس��ئولیت خ��ود در قبال‬ ‫س�لامت محیط زیست و جامعه نیست هر بار مشکل‬ ‫در زمی��ن یک بخش قرار می گی��رد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫‪ ۳‬دی امس��ال خ��ط تولید محص��والت ایران خودرو‬ ‫با اس��تاندارد یورو ‪ ٥‬با حض��ور مدیرعامل این گروه‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬برخ��ی مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و مس��عود پزش��کیان‪ ،‬نایب رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی بهره برداری شد‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در این ایین از تولید ‪ ۵‬هزار خودرو با موتورو یورو ‪٥‬‬ ‫تا پایان س��ال خبر داد در حالی که ارش محبی نژاد‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫کش��ور در این باره بیان کرد‪ :‬بنزین یورو ‪ ۵‬در کشور‬ ‫وج��ود ندارد و از طرفی توزیع بنزین یورو ‪ ۴‬در همه‬ ‫نق��اط کش��ور انجام نمی ش��ود؛ در چنین ش��رایطی‬ ‫اس��تفاده از بنزی��ن یورو ‪ ۴‬در موتوره��ای یورو ‪ ۵‬به‬ ‫کاه��ش راندمان می انجامد و ب��ه معنای دور ریختن‬ ‫س��رمایه اس��ت در نتیج��ه موجب افزای��ش مراجعه‬ ‫گردهمایی مسئوالن استانی ساخت داخل با حضور رئیس‬ ‫مرکز ساخت داخل‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬رئیس کارگروه توسعه ساخت داخل‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناسان و دیگر مسئوالن برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در ای��ن گردهمایی که به ش��کل ویدئو‬ ‫کنفران��س برگزار ش��د‪ ،‬ضمن تاکید بر اج��رای کامل قانون‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از ت��وان تولیدی و خدماتی کش��ور و‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬راه های توس��عه ساخت داخل‪ ،‬رفع‬ ‫موانع و گس��ترش استفاده از توانمندی های تولید داخل نیز‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬مسئوالن استانی ساخت داخل نیز‬ ‫پیش��نهادهای اجرایی در بهبود فضای کس��ب و کار صنعت‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫س��یدمحمدمهدی ه��ادوی در حاش��یه برگ��زاری ای��ن‬ ‫گردهمایی‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت داخل و استفاده از توانمندی های‬ ‫تولیدی داخل به عنوان سیاست اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در فعالیت ه��ا دیده و از این رو در راس��تای انجام‬ ‫بهین��ه قانون اس��تفاده حداکثری‪ ،‬مرکز س��اخت داخل در‬ ‫وزارتخانه راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در راس��تای توسعه و تعمیق ساخت داخل‬ ‫در کش��ور‪ ،‬در هر اس��تان یکی از معاونان س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تانی به عنوان مس��ئول ساخت داخل در‬ ‫اس��تان انتخاب ش��ده است‪ .‬این نشس��ت‪ ،‬نخستین نشست‬ ‫هماهنگی بین ستاد وزارت و سازمان های استانی بود‪.‬‬ ‫یک کارشناس حوزه خودرو اعالم کرد‪ :‬خودروساز توانایی‬ ‫عرض��ه خودرو با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬و دیگر اس��تانداردهای‬ ‫الزام��ی را دارد ام��ا بای��د بدانیم که در ص��ورت تحقق این‬ ‫موض��وع‪ ،‬به ش��دت با کاهش خرید از س��وی م��ردم روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی در گفت وگو ب��ا خبرخ��ودرو درباره‬ ‫امار ‪۶۷‬درص��دی تولیدات یورو ‪ ۴‬و همزمان الزامی ش��دن‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬اظهارکرد‪ :‬خودروساز نمی تواند در حالی‬ ‫که س��وخت یورو ‪ ۵‬وجود ندارد خ��ودرو یورو ‪ ۵‬عرضه کند؛‬ ‫بنابرای��ن مقوله س��وخت و خودرو با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬باید‬ ‫به طور همزمان به بازار وارد شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬خودروساز‬ ‫در این زمینه در حال اماده کردن طرح ها و محصوالت خود‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته بعضی از محصوالت نمی توانند یورو ‪ ۵‬باش��ند‪.‬‬ ‫کاکای��ی گفت‪ :‬به لحاظ اصولی‪ ،‬ش��رایط فن��ی برای عرضه‬ ‫خودروس��ازان معتقدن��د حتی اگ��ر خودروهای باکیفیت تولید ش��ود تا‬ ‫زمانی که س��وخت اس��تاندارد در اختیار نداشته باشند کمکی به کاهش‬ ‫االیندگی هوا نخواهد کرد‬ ‫صاحبان این خودروها به تعمیرگاه ها می شود‪.‬‬ ‫پیش تر ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی اعالم ک��رده بود‪ ،‬عالوه بر توزی��ع روزانه بنزین‬ ‫باکیفیت و با میزان گوگرد زیر ‪ ۵۰‬پی پی ام براس��اس‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ،۴‬اکن��ون گازوئیل ی��ورو ‪ ۴‬در ‪۸‬‬ ‫کالنش��هر و کل اس��تان ته��ران و ‪ ٣٢٠‬جای��گاه در‬ ‫جاده های اصلی کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد ادامه داد‪ :‬در ناوگان حدود ‪ ۱۷‬میلیونی‬ ‫خودروهای سواری کشور‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیون خودرو از‬ ‫رده خارج‪ ،‬همچنین ‪ ۱۰‬میلیون خودرو با استاندارد‬ ‫پایین تر از یورو ‪ ۲‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن خودروه��ا هم��راه ب��ا‬ ‫موتورس��یکلت ها‪ ،‬اتوبوس ها و کامیون ها عمده منابع‬ ‫متحرک االیندگی کالنشهرها هستند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در چنین شرایطی بهتر‬ ‫بود ط��رح جایگزینی خودروها و موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده با خودروهای با استاندارد یورو ‪ ،۴‬همچنین‬ ‫جایگزین��ی خودروهای تجاری و وانت های فرس��وده‬ ‫پیگیری می شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی یاداور شد‪ :‬ساالنه بین ‪ ۷۰۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار خودرو در کش��ور تولید می شود که حتی‬ ‫اگر ‪ ۳۰‬درصد انها با موتورهای یورو ‪ ۵‬عرضه ش��ود‪،‬‬ ‫از انجای��ی که توزیع بنزین با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬در‬ ‫کشور انجام نمی شود با هدف ضربتی کاهش الودگی‬ ‫هوا همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬یک پی��کان کاربراتوری فرس��وده ‪۷۰‬‬ ‫براب��ر یک خ��ودرو ی��ورو ‪ ۴‬الودگی ایج��اد می کند‪،‬‬ ‫در صورتی ک��ه جایگزینی ی��ک خودروهای یورو ‪۴‬‬ ‫ب��ا ی��ورو ‪ ۵‬فقط ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد کاه��ش الودگی‬ ‫گردهمایی مسئوالن استانی مرکز ساخت داخل‬ ‫وی با اشاره به هماهنگی و هم افزایی فعالیت های در سطح‬ ‫کش��ور‪ ،‬به گردهمایی ویدئو کنفرانس��ی مس��ئوالن ساخت‬ ‫داخل اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در این گردهمایی که در فضایی‬ ‫س��ازنده و همکاری برگزار شد‪ ،‬پرسش ها و بحث های زیادی‬ ‫مطرح و سعی شد ضمن بیان و تبیین سیاست ها و برنامه ها‬ ‫و رفع شبهات‪ ،‬راهکارهای ارائه شده از سوی مدیران استان ها‬ ‫نیز دریافت و بررسی شود‪.‬‬ ‫ه��ادوی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن گردهمای��ی سیاس��ت های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حوزه تعمیق اس��تفاده‬ ‫از توانمندی های کشور بیان ش��د؛ همچنین گلوگاهایی که‬ ‫ممکن اس��ت مشکل ساز شوند‪ ،‬شناسایی شد و قرار است در‬ ‫نشست های گوناگون و با استفاده از نظرها و پیشنهادها این‬ ‫موانع را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه فعالیت س��امانه توانیران به عنوان یک��ی از نکات‬ ‫مطرح ش��ده در این گردهمایی اش��اره ک��رد و توضیح داد‪:‬‬ ‫س��امانه توانیران در قانون استفاده حداکثری دیده شده و ما‬ ‫ملزم به راه اندازی این سامانه هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز س��اخت داخل‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات با‬ ‫ظرفیت نیل به استاندارد یورو ‪ ۵‬در کشور وجود ندارد‬ ‫خودرو یورو ‪ ۵‬فراهم است از نظر اقتصادی و عملیاتی نکات‬ ‫و نگرانی هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حوزه خ��ودرو‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬دلیل کاهش‬ ‫تولید خودرو در یکی‪ ،‬دو س��ال گذشته‪ ،‬مسئله تحریم بوده‬ ‫و خودروس��ازان به تدری��ج در حال رفع برخی از مش��کالت‬ ‫هس��تند‪ .‬حال این پرس��ش پیش می اید که خودروس��ازان‬ ‫چگون��ه موفق به تامین تجهیزات الزم برای ارائه خودروهای‬ ‫یورو ‪ ۵‬خواهند ش��د؛ طبیعی اس��ت خودروس��ازان باید در‬ ‫‪ ۵‬م��اه اینده پیرامون توس��عه ظرفیت ه��ا کار کنند که این‬ ‫موضوع نیازمند س��رمایه باالیی اس��ت ک��ه امیدواریم حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کاکایی گفت‪ :‬بی تردید نرخ خودروهای یورو ‪ ۵‬تا حدودی‬ ‫باالت��ر از خودروهای فعلی خواهد بود‪ .‬س��ال اینده عالوه بر‬ ‫استاندارد یورو ‪ ،۵‬اس��تانداردهای هشتادودوگانه(‪ ۳‬مورد از‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه قرار نیست اجرایی شود) نیز‬ ‫الزامی می شوند و تحقق این موارد فناوری بر و هزینه بر است‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای‬ ‫نی��ل به ای��ن اس��تانداردها س��بد تولی��دی تغیی��ر خواهد‬ ‫ک��رد ام��ا نتیج��ه این اق��دام برای م��ردم‪ ،‬افزای��ش هزینه‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزای��ش هزینه ای که نمی ت��وان روی کاغذ و به طور‬ ‫به هم��راه خواه��د داش��ت؛ عالوه بر اینک��ه صاحب‬ ‫خ��ودرو پی��کان ق��درت خرید خ��ودرو ی��ورو ‪ ۵‬را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد ادام��ه داد‪ :‬یک موتورس��یکلت بدون‬ ‫اس��تاندارد روز نی��ز ‪ ۷‬برابر یک خودرو با اس��تاندارد‬ ‫ی��ورو ‪ ۲‬الودگی ایجاد ک��رده و االیندگی اتوبوس ها‬ ‫و کامیون ه��ا ده ه��ا برابر یک خودرو یورو ‪ ۴‬اس��ت؛‬ ‫بنابراین اجرای چنین طرح هایی در خودروسازان در‬ ‫شرایط کنونی‪ ،‬طی کردن راه اشتباه است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور درب��اره بعد فن��ی تولید این‬ ‫موتورها‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس مشخصاتی که‬ ‫خودروس��ازان در اختیار قرار می دهن��د‪ ،‬توان تولید‬ ‫موتورهای یورو ‪ ۵‬از سوی قطعه سازان در کشور وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد اظهارک��رد‪ :‬انجام چنی��ن طرحی کار‬ ‫پیچی��ده ای نیس��ت‪ ،‬بخش��ی از قطعات م��ورد نیاز‬ ‫در داخ��ل وجود دارد‪ ،‬بخش��ی دیگر بای��د از خارج‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬همچنین در سیس��تم موت��ور و قوای‬ ‫محرک��ه‪ ،‬نرم اف��زار و ‪ ECU‬بای��د تغییرات��ی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اش��اره به راه اندازی سامانه توانیران‪ ،‬افزود‪ :‬ما برای اطمینان‬ ‫کامل از کارایی س��امانه که مش��کل جدی هنگام کار ایجاد‬ ‫نکند‪ ،‬با تاخیر این سامانه را راه اندازی کرده ایم تا با گام های‬ ‫مطمئن تری پیش برویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سامانه توانیران درحال حاضر اماده راه اندازی‬ ‫اس��ت و قرار است در این سامانه دستگاه هایی که در ماده ‪۲‬‬ ‫قانون مشمول هستند و پروژه های کلیدی و محوری دارند و‬ ‫برای انجام پروژه می خواهند خرید خارج داشته باشند‪ ،‬قبل‬ ‫از خرید خارج باید در این سامانه نیاز خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن هادوی اعالم کرد‪ :‬س��امانه توانی��ران در بانک‬ ‫اطالعاتی خود‪ ،‬توانمندی های کش��ور را دارد و کس��انی که‬ ‫پروان��ه بهره برداری و مجوزهای قانون��ی در تولید کاال‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات و انجام طرح های فنی مهندسی و پیمانکاری‪ ،‬دارند‬ ‫در سامانه ثبت شده اند؛ از این رو در سامانه هم نیازمند و هم‬ ‫توانمند یکدیگر را می بینند و ارتباط دو سویه برای خرید یا‬ ‫هر اقدام قانونی دیگر اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫هادوی ادام��ه داد‪ :‬با فعالیت هایی که در اس��تان ها انجام‬ ‫خواهد شد بانک اطالعاتی را در مرحله نخست کامل خواهیم‬ ‫ک��رد و پس از ان در مرحل��ه دوم وارد اعالم نیازمندی های‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬امیدواریم در زمان بس��یاری کوتاهی سامانه‬ ‫ت��وان ایران در خدمت مردم باش��د ت��ا بتوانیم بحث تعمیق‬ ‫س��اخت داخل را در تامین نیازمندی های کش��ور با سرعت‬ ‫پیش ببریم‪.‬‬ ‫دس��توری ان را پایی��ن و کمت��ر از می��زان واقع��ی اع�لام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این افزایش هزینه در قب��ال افزایش ایمنی و‬ ‫کاهش مصرف س��وخت و کاهش االیندگی خواهد بود؛ بهتر‬ ‫بود در این باره از مردم پرس��ش می ش��د که ایا در ش��رایط‬ ‫اقتصادی فعلی ق��ادر به پرداخت چنین هزینه هایی خواهند‬ ‫ب��ود یا خی��ر؟ به نظر می رس��د اقتصاد کش��ور ظرفیت این‬ ‫موضوع را نداشته باشد‪.‬‬ ‫کاکای��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬باید بدانی��م که اگر ب��ا توجه به‬ ‫توانمندی خودروساز‪ ،‬خودروس��از بنا به دستور این اقدام ها‬ ‫را انجام دهد به ش��دت با کاهش خرید روبه رو خواهد ش��د و‬ ‫عمده مردم که مصرف کننده خودروهای اقتصادی هس��تند‬ ‫در س��ال اینده کمتر توانایی خرید خواهند داش��ت و کمتر‬ ‫می توانند محصوالتی را که در حیطه قدرت خرید انها است‬ ‫در بازار موجود باشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫به سازمان‬ ‫زمین شناسی بیشتر‬ ‫بها بدهیم‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫فراتر از‬ ‫قطعه سازی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با هدف انعقاد تفاهمنامه و قرارداد برگزار می شود‬ ‫دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد هفته اینده برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این نمایشگاه که سال گذشته مورد استقبال تعداد‬ ‫زیادی از شرکت های فوالدی و تامین کنندگان این صنعت‬ ‫قرار گرفت‪ .‬امسال نیز قرار است با نگاهی به گذشته پربارتر‬ ‫برگزار شود و از محوریت تولید قطعه های کوچک به تولید‬ ‫قطعات بزرگ برسد تا زمانی که در این صنعت خودکفایی‬ ‫کامل محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میز ساخت داخل فوالد‬ ‫جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫نیز درباره‬ ‫برنامه های این وزارتخانه در دومین جش��نواره و نمایشگاه‬ ‫مل��ی فوالد گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همواره‬ ‫از برنامه بومی س��ازی و س��اخت داخل ب��ه ویژه در صنایع‬ ‫اس��تراتژیک و مادر حمای��ت می کند و صنعت فوالد از این‬ ‫مقوله جدا نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این هدف و در ادامه راه اندازی میز س��اخت‬ ‫داخل در ‪ ۵‬حوزه‪ ،‬برنامه ریزی ش��ده تا همزمان با برگزاری‬ ‫این جش��نواره‪ ،‬در نشس��ت فوالدی ها برای حل مس��ائل و‬ ‫مش��کالت و قطعات��ی که فع�لا نیاز دارن��د و از خارج وارد‬ ‫می شود این میز برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا قرار شده این نیازمندی ها‬ ‫در این جشنواره ارائه و در میز ساخت داخل با شرکت های‬ ‫داخلی ها به قرارداد یا تفاهمنامه تبدیل ش��ود؛ با این اتفاق‬ ‫بحث س��اخت داخل و بومی س��ازی وارد مرحله جدیدتری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بیان اینکه این میز پیش از این وجود داش��ته‬ ‫ام��ا در حد مذاکره و نمایش بوده تصریح کرد‪ :‬وزارتخانه تا‬ ‫کنون چندین میز ساخت داخل در حوزه خودرو‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکترونیکی و‪ ...‬داش��ته البته نه در حد نمایش بلکه در حد‬ ‫عق��د قرارداد ی��ا تفاهمنامه و برای صنع��ت فوالد نیز یک‬ ‫می��ز اختص��اص یافته که همزم��ان با این جش��نواره این‬ ‫تفاهنامه ها یا قراردادهایی در حوزه به امضا خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫یعنی قراردادها یا تفاهمنامه هایی اماده ش��ده است که در‬ ‫این جشنواره به امضا برسد‪.‬‬ ‫محمد ابکا‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫پی��ش از ای��ن وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ایین‬ ‫رونمایی از میز س��اخت داخل در ح��وزه خودرو گفته بود‪:‬‬ ‫میزه��ای تعمیق س��اخت داخل برای مس‪ ،‬ف��والد‪ ،‬برق و‬ ‫موتورس��یکلت و‪ ...‬هم داریم ک��ه مجموع اینها رونق تولید‬ ‫و توسعه و ابادانی را درپی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال نکردن از قطعات بزرگ‬ ‫محمد ابکا مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فوالد‬ ‫تکنیک در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬این جشنواره موقعیتی‬ ‫بود تا شرکت های فوالدی از ظرفیت تامین کنندگان داخلی‬ ‫و پیمانکاران از نیازمندی های کارفرمایان مطلع ش��وند‪ .‬به‬ ‫عنوان نخس��تین جشنواره هم کارش خوب بود با این حال‬ ‫نکاتی هس��ت که در جشنواره دوم باید مد نظر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫پارس��ال که موضوع جش��نواره اول‪ ،‬س��اخت داخل مطرح‬ ‫شد‪ ،‬هم پیمانکاران و سازندگان و هم کارفرمایان استقبال‬ ‫کردن��د‪ .‬بعد از جش��نواره ه��م اعالم کردند تع��داد زیادی‬ ‫تفاهمنامه و قرارداد مبادله شده که مزیت این جشنواره بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید به موضوع س��اخت داخ��ل کالن تر نگاه‬ ‫کنیم‪ .‬موضوع س��اخت داخل فقط این نیس��ت که شرکتی‬ ‫را شناسایی کنیم که فقط قطعه ای را بسازد یا امار بدهیم‬ ‫چند صد قرارداد بس��تیم البته این خوب هس��ت اما کافی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اب��کا ادامه داد‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۷۵‬قانون حداکثر اس��تفاده از‬ ‫س��اخت داخل تصویب ش��د و هنوز داری��م می گوییم چرا‬ ‫ساخت داخل انجام نمی شود‪ .‬در حالی که در همین مدت‬ ‫‪ ۲۳‬سال ظرفیت ساخت داخل خیلی ارتقا یافته و ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد هر پلنت فوالدی ساخت داخل است‪ .‬تنها ایتم های‬ ‫کمی وجود دارد که دارای فناوری پیچیده ای است و هنوز‬ ‫رویش کار نشده و باید انها را از خارج وارد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مقابل این قانون‪ ،‬کارفرمایان می گویند‬ ‫از انجا که تامین منابع مالی خارجی به ش��رط استفاده‪۵۰‬‬ ‫تا‪ ۷۰‬درصدی از ان کش��ور اس��ت نمی توانند نیاز خود را از‬ ‫داخل تامین کنند‪ .‬اما وقتی منابع مالی از صندوق توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬صندوق ذخیره ارزی در گذش��ته یا سیس��تم بانکی‬ ‫یا حتی منابع مالی داخلی ش��رکت ها تامین می ش��ود حق‬ ‫ندارن��د قانون حداکثری را رعایت نکنند‪ .‬در این قانون قید‬ ‫شده که مشاور حتما باید ایرانی باشد و اگر نیاز به مشاوره‬ ‫از خارج داشت خود شرکت مشاوره ای از خارج نیرو بگیرد‬ ‫یا جوینت خارجی بیاورد این در حالی است که کارفرمایان‬ ‫درحال حاض��ر دارند به راحتی مش��اور یا پیمانکار خارجی‬ ‫می گیرند که این امر با روح قانون و با ظرفیت عظیم ساخت‬ ‫داخل مغایرت دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬کارفرمایان بیشتر تامین قطعات کوچک‬ ‫را به ش��رکت ها داخلی می دهن��د و از خرید قطعات بزرگ‬ ‫خودداری می کنند البته بد نیست ولی این امر منجر به این‬ ‫ایین بزرگداشت شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد‬ ‫ایین بزرگداشت ش��هید سردار سپهبد حاج‬ ‫قاس��م س��لیمانی و همرزمانش عص��رگاه ‪۱۵‬‬ ‫دی م��اه ‪ ۹۸‬ب��ا حض��ور کارکنان گ��روه فوالد‬ ‫خوزستان در حس��ینیه سیدالشهدا (ع) برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حجت االس�لام بهاءالدینی در س��خنان خود‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬س��ردار س��لیمانی ش��خصیت‬ ‫چندبُعدی داش��ت و ما ش��خصی را از دس��ت‬ ‫دادیم که به تعبیری به پیروی از موالی متقیان‬ ‫عل��ی(ع) ابوالعجایب بود؛ ای��ن مرد یک مومن‬ ‫حقیقی بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حدیثی از امیرالمومنین(ع)‬ ‫گفت‪ :‬انس��ان مومن‪ ،‬همانند نخل پرثمر‪ ،‬تمام‬ ‫وجود او پر از فایده است‪ .‬شخصی که وجودش‬ ‫با برکت باشد‪ ،‬ش��هادتش نیز پر برکت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حجت االس�لام بهاءالدین��ی درب��اره زم��ان‬ ‫شهادت سپهبد سلیمانی و یارانش گفت‪ :‬سردار‬ ‫و همرزمانش در س��حرگاه جمعه‪ ،‬سالروز واقعه‬ ‫موته و شهادت جعفر بن ابی طالب (جعفر طیار)‬ ‫به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ای ه ش��ریف ه یکص��د و یازده‬ ‫س��وره توبه خاطرنش��ان کرد‪ :‬خداوند خریدار‬ ‫جان و مال مومنان اس��ت و در ازای ان بهشت‬ ‫را به انها می بخشد‪.‬‬ ‫مسئول ایثارگران فوالد خوزستان با اشاره به‬ ‫تشییع بی سابق ه و باشکوه پیکر سردار سلیمانی‬ ‫از س��وی مردم خوزستان گفت‪ :‬کارکنان فوالد‬ ‫خوزستان در کنار مردم غیور و شهیدپرور این‬ ‫استان در این ایین باشکوه حضور چشمگیری‬ ‫داشتند و بار دیگر ارادت خود را به رهبر معظم‬ ‫انقالب و شهدا اثبات کردند‪.‬‬ ‫این ایین با مداحی و ذکر س��ینه زنی حبیب‬ ‫رعیت پ��ور و دمام زن��ی تنی چن��د از فرزندان‬ ‫کارکنان فوالد خوزستان به پایان رسید‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جعفر سرقینی‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫همواره از برنامه‬ ‫بومی سازی و‬ ‫ساخت داخل به‬ ‫ویژه در صنایع‬ ‫استراتژیک‬ ‫و مادر حمایت‬ ‫می کند‪ ،‬صنعت‬ ‫فوالد از این‬ ‫مقوله جدا نیست‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری بین ایمیدر و وزارت کار‬ ‫با عنوان «ارتقای ایمنی کار در معادن و صنایع‬ ‫معدنی کش��ور» به امضا رسید‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬تفاهمنامه هم��کاری ارتقای‬ ‫ایمنی کار در معادن و صنایع معدنی کشور بین‬ ‫خ��داداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو و‬ ‫حاتم ش��اکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید‪ .‬براساس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬استفاده بهینه از ظرفیت های موجود‬ ‫و اقدام مشترک برای توسعه فرهنگ ایمنی کار‬ ‫در معادن و صنایع معدنی‪ ،‬با انجام همکاری های‬ ‫فرابخشی برای حفظ سالمت شغلی سرمایه های‬ ‫ارزش��مند انس��انی و کاهش هزینه های حوادث‬ ‫ناشی از کار محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابر ای��ن گزارش‪ ،‬در ای��ن تفاهمنامه ‪ ۵‬بند‬ ‫به عنوان تعهدات طرفین امده است‪.‬‬ ‫تجهی��ز ازمایش وس��ایل حفاظ��ت فردی و‬ ‫همچنین عملکرد ایمنی تجهیزات ماشین االت‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی‪ ،‬تجهیز ازمایش��گاه ها‬ ‫در وزارت کار‪ ،‬ارائ��ه اموزش ه��ای ایمن��ی در‬ ‫این بخ��ش‪ ،‬از جمله تعهدات ایمی��درو در این‬ ‫تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫تایید وس��ایل حفاظ��ت ف��ردی و همچنین‬ ‫عملکرد ای��ن تجهیزات و ماش��ین االت معادن‬ ‫و صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬اعطای مجوز برگزاری‬ ‫دوره ه��ای ام��وزش ایمن��ی کار و همچنی��ن‬ ‫همکاری الزم برای اموزش مدرسان ایمنی کار‬ ‫معرفی ش��ده از سوی ایمیدرو از تعهدات وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای تفاهمنامه‬ ‫ارتقای ایمنی کار در‬ ‫معادن و صنایع معدنی‬ ‫میز ساخت داخل در دومین جشنواره ملی فوالد‬ ‫نمی ش��ود که پیمانکاران و سازندگان ایرانی‪ ،‬سازنده شوند‪.‬‬ ‫شرکت بزرگی مثل دانیلی ایتالیا که سازنده فناوری پلنت‬ ‫فوالدی است اما قطعات هم می سازد‪.‬‬ ‫ابکا با اشاره به اینکه البته مشکل اصلی سازندگان داخلی‪،‬‬ ‫تامین مالی اس��ت گفت‪ :‬سیس��تم بانکی باید تامین مالی‬ ‫س��اخت داخل را بپذیرند چرا که کارفرمایان از پیمانکاران‬ ‫اصلی‪ ،‬تامین سرمایه را نیز می خواهند و از انجا که داخلی ها‬ ‫نمی توانند تامین مالی کنند کارفرمایان به سرعت به سراغ‬ ‫خارجی ها می روند و دوباره همان بازی شروع می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدتکنیک در پاس��خ به این سوال که کم و‬ ‫کاستی های جش��نواره نخست چه بود نیز گفت‪ :‬همانطور‬ ‫که گفتم روز اخر جشنواره امار خوبی از عقد قراردادها داده‬ ‫ش��د و من اطالعی ندارم که چن��د درصد ان تفاهمنامه ها‬ ‫عملیاتی شده و به همین دلیل اظهار نظری نمی کنم‪ .‬با این‬ ‫حال از سازندگان و تامین کنندگان دیگر می توانید بپرسید‬ ‫چند قرارداد ش��ما عملیاتی شد؟ ابکا ادامه داد‪ :‬ما به عنوان‬ ‫یک شرکت مهندسی بعد از جشنواره نخست‪ ،‬واگن برگردان‬ ‫را که قطعه مهمی در واحدهای صنعتی فوالدی و معدنی به‬ ‫ش��مار می رود را مهندسی کرده و ساختیم؛ وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز به همه ش��رکت های فوالدی ابالغ کرد‬ ‫که این ماشین‪ ،‬ثبت اختراع و ساخته شده است و در صورت‬ ‫نیاز از این شرکت ان را خریداری کنید‪.‬‬ ‫همان زمان نیز ایمیدرو به واحدهای اس��تانی فوالد خود‬ ‫اع�لام کرد که واگن برگردان را از فوالدتکنیک تامین کنید‬ ‫ام��ا هیچ کدامش��ان نخریدند‪ .‬حتی یکی از ش��رکت های‬ ‫معدن��ی گفتند ما پول نداریم ش��ما این قطعه را به صورت‬ ‫‪ BOT‬بسازید ماهم قبول کردیم که خود نیز بهره بردار ان‬ ‫باشیم اما ان را هم نخرید‪.‬‬ ‫در حالی که این قطعه‪ ۳۰ ،‬تا ‪ ۴۰‬درصد از مشابه خارجی‬ ‫ارزانتر اس��ت و دو برابر نمونه خارجی ضمانت و پش��تیبانی‬ ‫دارد از طرف دیگر این قطعه بزرگ است ما به دنبال قطعه‬ ‫کوچک نرفتیم که یک قطعه مکانیکی بس��ازیم که نیازش‬ ‫هم در بازار داخل زیاد است تستش هم به خوبی انجام شد‬ ‫ب��ا وجود حمای��ت وزارتخانه و ایمیدرو موفق به فروش یک‬ ‫دستگاه ان هم نشدیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگو با رضا رحمانی مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید معادن‬ ‫را اقتصادی‬ ‫کنیم‬ ‫به سازمان زمین شناسی بیشتر بها بدهیم‬ ‫سعید صمدی‬ ‫دبیر انجمن زغال سنگ ایران‬ ‫براساس امار ‪ ۹‬ماهه مشخص شد‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید کنسانتره‬ ‫و گندله در گل گهر‬ ‫تولی��د ان��واع محص��والت ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬با رش��د ‪۳‬‬ ‫درصدی نس��بت ب��ه هدف گذاری انجام ش��ده‬ ‫هم��راه بوده اس��ت‪ .‬به گزارش اقتص��اد انالین‪،‬‬ ‫تولی��د کنس��انتره ش��رکت گل گه��ر در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال قبل با رشد‬ ‫‪ ۲‬درصدی همراه بوده اس��ت‪ .‬تا پایان اذر ‪۱۲.۱‬‬ ‫میلیون تن کنسانتره تولید و ‪ ۷۸‬درصد از برنامه‬ ‫پیش بینی ش��ده برای س��ال جاری محقق شده‬ ‫است‪ .‬در حوزه گندله نیز رشد ‪ ۲‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل ثبت ش��ده است‪ .‬در‬ ‫این م��دت ‪ ۹.۱‬میلی��ون تن گندله تولید ش��د‬ ‫ک��ه معادل ‪ ۷۶‬درصد از برنامه دس��تور کار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از ابتدای امسال تا پایان اذر حدود ‪۳۳۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۳‬تن کنس��انتره نیز از غبار استحصال‬ ‫شده است‪ .‬کل تولید محصول این شرکت در سه‬ ‫فصل امس��ال از ‪ ۲۱.۲‬میلیون تن عبور کرد که ‪۲‬‬ ‫درصد بیش از رقم مدت مشابه سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫صدور گواهی کشف‬ ‫معدنی ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫در ‪ 8‬ماه امس��ال تعداد گواهی کشف و پروانه‬ ‫بهره برداری صادر شده در حوزه معدن نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس جدیدترین امار‬ ‫منتشر ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬در بخش معدن در ‪ 8‬ماه امس��ال تعداد‬ ‫پروانه های بهره برداری و گواهی کشف به ترتیب‬ ‫افزایش ‪ ۰.۳‬درصدی و ‪ ۲.۵‬درصدی نس��بت به‬ ‫تعداد مجوزهای صادر ش��ده در همین زمینه در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته داشته است‪ .‬در ‪ 8‬ماه‬ ‫امس��ال‪ ۳۳۳ ،‬پروانه بهره برداری و ‪ ۲۸۹‬گواهی‬ ‫کش��ف صادر شده اس��ت؛ این در حالی است که‬ ‫تعداد این مجوزها در مدت مش��ابه سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫به ترتیب ‪ ۳۳۲‬و ‪ ۲۸۲‬بوده است‪ .‬همچنین در ‪8‬‬ ‫ماه سال گذشته‪ ۵۹۳ ،‬پروانه اکتشاف صادر شده‬ ‫که تعداد ان در مدت مشابه امسال با کاهش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی به ‪ ۵۰۴‬فقره رسیده است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعتقاد دارم به‬ ‫اندازه اهمیتی‬ ‫که برای معادن‬ ‫قائل هستیم‬ ‫و جایگاهی‬ ‫که معدن در‬ ‫اقتصاد دارد‬ ‫باید به سازمان‬ ‫زمین شناسی هم‬ ‫بها بدهیم‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫س��ازمان دولتی زیرمجموع��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت ک��ه در س��ال ‪ ۱۳۴۱‬راه اندازی ش��د‬ ‫و هم اکن��ون در زمین��ه پژوهش های زمین شناس��ی و‬ ‫ارزیابی اکتش��افی منابع معدنی فعالی��ت می کند‪ .‬این‬ ‫سازمان شامل ‪ ۲۷‬گروه تخصصی است که فعالیت های‬ ‫اکتش��افی و پژوهشی حوزه زمین شناس��ی را براساس‬ ‫قانون معادن‪ ،‬انجام می دهند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در حاش��یه ایین رونمایی از نقش��ه‬ ‫کواترنری و محیط های رسوبی عهد حاضر ایران درباره‬ ‫اهمیت و نقش س��ازمان زمین شناس��ی ب��رای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت وگو کرده که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €نقش سازمان زمین شناسی را در رشد معادن‬ ‫کشور به چه صورت می بینید؟‬ ‫راه ورود ب��ه مع��دن از مطالع��ات‪ ،‬فعالیت ه��ا و‬ ‫ماموریت های س��ازمان زمین شناسی می گذرد‪ .‬ما برای‬ ‫اینکه مع��ادن را فعال کنیم و از ظرفیت های خدادادی‬ ‫انها در کشور بهره ببریم هیچ راهی جز عبور از مرحله‬ ‫شناس��ایی و اکتش��اف معادن نداریم‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫س��ازمان زمین شناسی که رس��الت اصلی ان شناسایی‬ ‫ظرفیت های کش��ور است محور بررسی ها و اقدامات ما‬ ‫خواه��د بود‪ .‬من اعتقاد دارم به اندازه اهمیتی که برای‬ ‫معادن قائل هس��تیم و جایگاه��ی که معدن در اقتصاد‬ ‫دارد باید به سازمان زمین شناسی بها بدهیم‪.‬‬ ‫€ €باتوج�ه ب�ه اهمیتی که ای�ن س�ازمان دارد‬ ‫چ�را تاکنون بهای چندانی ب�ه ان نداده ایم و این‬ ‫س�ازمان برای اج�رای پروژه های خود با مش�کل‬ ‫کمبود بودجه روبه رو بوده است؟‬ ‫بعضی از اتفاق ها مختص چند سال اخیر نیست بلکه‬ ‫در طول سال ها ایجاد شده است‪ .‬زمانی درامدهای نفتی‬ ‫ما را تنبل بار اورد چراکه با وجود این ماده مهم بودجه‬ ‫کش��ور تامین و کارهای روزمره انجام می شد اما امروز‬ ‫این درامده��ا کاهش یافته و برخی امور را با مش��کل‬ ‫روب��ه رو کرده اس��ت؛ همین موضوع باعث ش��ده ما به‬ ‫معدن و مطالعات ان توجه بیشتری نشان دهیم‪ .‬البته‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در دوره ای که تحریم نفتی هستیم و دولت‬ ‫با شرایط دشوار به دنبال تامین ارز است‪ ،‬وضع‬ ‫عوارض ‪ ۲۵‬درصدی غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش ع��وارض یک س��ری از معادن‬ ‫کشور که حاشیه سود باالیی دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫ب��ه حیات خ��ود ادامه دهند اما این مس��ئله‬ ‫ب��رای مع��ادن مختل��ف بخ��ش خصوصی از‬ ‫جمله سنگ اهن که حاشیه سود کمی دارند‬ ‫زیان افرین است و می تواند منجر به تعطیلی‬ ‫انها شود‪.‬‬ ‫ب��ه باور من کس��انی ک��ه نرخ ع��وارض را‬ ‫تعیی��ن می کنند حتی ی��ک روز هم معدنکار‬ ‫نبوده ان��د چراکه وضع این ع��وارض به ذخایر‬ ‫غیرمتعارف ما هم ضربه می زند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که کشورهای دیگر نه تنها برای کاالهای‬ ‫تولی��دی خود عوارض صادرات��ی نمی گذارند‬ ‫بلک��ه برعکس مش��وق ها و جوایزی هم برای‬ ‫معدنکاران و تولید کنندگان در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫افزایش عوارض در اینده ای نزدیک معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط را غیراقتص��ادی و انها را‬ ‫در نهای��ت خام��وش می کند‪ .‬به ط��ور خاص‬ ‫ما در ش��مال هرمزگان ح��دود ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تن س��نگ اهن هماتیتی داریم ک��ه فراوری‬ ‫بس��یار دش��وار و پیچیده ای دارند و برای ان‬ ‫به س��رمایه گذاری زیادی نیاز اس��ت‪ ،‬اما دنیا‬ ‫نیازمند این محصول اس��ت و ما هم باید نیاز‬ ‫ارزی خود را تامین کنیم؛ بنابراین باید تالش‬ ‫کنی��م تولید س��نگ اهن را افزای��ش دهیم و‬ ‫کاری کنیم که تولید معادن اقتصادی ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن روند ذخایر کم عیار‪ ،‬معادن کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬ذخایر عمیق و هماتیتی همه باید با‬ ‫قیمت های جهانی اقتصادی شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در کشورهای پیشرفته دنیا جایگاه سازمان زمین شناسی باال است‪ ،‬اما‬ ‫این نگاه در کش��ورهای توس��عه نیافته وجود ندارد‪ .‬ما هم امیدواریم با‬ ‫امکانات موجود وزارتخانه و بودجه های ساالنه بتوانیم نقش این سازمان‬ ‫را بیشتر جا بیندازیم‬ ‫تاکید می کنم اگر درامده��ای نفتی کاهش نمی یافت‬ ‫باز هم ما باید ان را ثروتی بین النس��لی می دیدیم و به‬ ‫نس��ل های اینده هم بها می دادیم‪ .‬در واقع ما باید برای‬ ‫اقدامات زیربنایی سرمایه گذاری و امور جاری کشور را‬ ‫به صورتی مدیریت کنیم که از معدن درامد مناس��بی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اگر از ابتدا چنین نگاهی داشتیم و بودجه‬ ‫را بدون نفت در نظر می گرفتیم‪ ،‬به سمت تولید کاال و‬ ‫افزایش صادرات می رفتیم و با کس��ب مالیات و عوارض‬ ‫قوانین و احکام نامعتبر‬ ‫از پیش روی صنعت و معدن برداشته می شود‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س از بررس��ی طرح فهرس��ت قوانی��ن و احکام‬ ‫نامعتب��ر در ح��وزه صنعت و مع��دن به منظور تنقیح‬ ‫قوانی��ن خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬س��یدجواد‬ ‫حس��ینی کیا‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس گفت‪ :‬دس��تور کار نخست کمیسیون‬ ‫صنایع طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه‬ ‫معدن و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه‬ ‫صنعت بود‪ .‬نماینده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬حوزه صنع��ت و معدن دارای قوانینی‬ ‫اس��ت که اعتبار برخی از انها منقضی ش��ده و قابلیت‬ ‫استفاده و محلی برای اجرا ندارد‪ ،‬بنابراین باید زمینه‬ ‫حذف این قوانین فراهم شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬خالهای‬ ‫قانون��ی نیز در حوزه صنعت و مع��دن وجود دارد که‬ ‫باید به عنوان طرح مطرح و در صحن مجلس تصویب‬ ‫ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد‪:‬‬ ‫پ��س از تنقی��ح قوانین در حوزه صنع��ت و معدن در‬ ‫کمیس��یون صنایع‪ ،‬گزارش ان در صحن علنی قرائت‬ ‫خواهد شد و قوانین مازاد پس از تصویب قانون جدید‬ ‫حذف می شود‪ .‬در واقع قوانینی که کارایی ندارند‪ ،‬با‬ ‫یک مصوبه غیرمعتبر می شوند‪.‬‬ ‫انتشار گزارش عملکرد سازمان زمین شناسی‬ ‫گزارش عملکرد سازمان زمین شناسی و اکتشافا ‬ ‫ت‬ ‫معدنی کش��ور در یک س��ال گذش��ته منتش��ر ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدن��ی کش��ور‪ ،‬گزارش عملک��رد این‬ ‫س��ازمان در دوره یکس��اله منتهی به اذر ‪ ۹۸‬ازس��وی‬ ‫دفت��ر برنامه ریزی‪ ،‬فن��اوری اطالع��ات و بودجه این‬ ‫س��ازمان منتش��ر ش��د‪ .‬در این گزارش می خوانیم که‬ ‫ت معدنی کشور‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افا ‬ ‫به عن��وان ی��ک مجموع��ه حاکمیتی‪-‬تخصص��ی و‬ ‫ب��ازوی اجرای��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫اغاز چرخه معدنکاری اس��ت که با در اختیار داش��تن‬ ‫مزیت ه��ای رقابتی مناس��ب از جمل��ه بهره گیری از‬ ‫ت��وان تخصص��ی و نیروه��ای ارزش��مند متخصص‪،‬‬ ‫دسترس��ی به فناوری های روز دنیا‪ ،‬گستردگی مراکز‬ ‫فعالیتی مناسب در سطح کشور و همچنین حضور در‬ ‫مجام��ع علمی بین المللی قادر به ارتقای س��هم بخش‬ ‫مع��دن در حوزه عل��وم زمین و کش��ف ذخایرمعدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه این گزارش امده اس��ت‪ :‬این سازمان‬ ‫دو برنامه مهم شناس��ایی مواد معدن��ی با هدف ایجاد‬ ‫ارزش افزوده و تولید ثروت ملی و همچنین شناس��ایی‬ ‫و پای��ش مخاط��رات طبیعی ب��ا ه��دف جلوگیری از‬ ‫زیان ه��ای اقتصادی‪-‬اجتماع��ی و هدررف��ت ث��روت‬ ‫مل��ی را دنب��ال می کند ک��ه در صورت توج��ه ویژه به‬ ‫ای��ن ظرفیت ه��ا‪ ،‬تاثیرات مهمی را در توس��عه اهداف‬ ‫پیش رو خواهد داش��ت‪ .‬این س��ازمان بی ش��ک با در‬ ‫اختیار داش��تن نیروی متخص��ص کارامد و تجهیزات‬ ‫س��خت افزاری و نرم اف��زاری‪ ،‬در ص��ورت داش��تن‬ ‫مناب��ع کاف��ی می تواند نق��ش کلیدی و موثر داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬سازمان طی ‪ ۶۰‬سال سابقه‬ ‫و تجربه‪ ،‬تمامی مساحت کشور را زیر پوشش نقشه های‬ ‫زمین شناسی در مقیاس یک دویس��ت وپنجاه هزارم‪،‬‬ ‫یکصدهزارم‪ ،‬نقش��ه های ژئوش��یمیایی یکصدهزارم و‬ ‫ژئوفیزیک هوایی یک دویس��ت وپنجاه هزارم‪ ،‬قرار داده‬ ‫و صدها پروژه اکتش��اف را نیز در قالب طرح اکتش��اف‬ ‫سراسری (از جمله فس��فات‪ ،‬پتاس‪ ،‬منیزیت‪ ،‬منگنز‪،‬‬ ‫خاک های صنعتی‪ ،‬بوکس��یت و عناص��ر نادر خاکی)‬ ‫اکتش��اف زون های بیس��ت گانه اول‪ ،‬بیست گانه دوم‪،‬‬ ‫پهنه های اکتش��افی در ف��از شناس��ایی‪-‬پی جویی را‬ ‫اجرا کرده که از اطالعات پایه خوبی برخوردار اس��ت و‬ ‫هم اکنون نیز در حال تهیه نقشه های زمین شناسی در‬ ‫‪ 6‬الیه اطالعاتی و ژئوش��یمیایی یک بیست وپنج هزارم‬ ‫و برداش��ت ژئوفیزیک هوایی با خط��وط پروازی ‪۲۵۰‬‬ ‫متر اس��ت که روشی مناسب و به صرفه در کشف ذخایر‬ ‫پنهان معدنی به ش��مار می اید‪ .‬گفتنی اس��ت در ادامه‬ ‫ای��ن گزارش امار کمی اقدامات س��ازمان اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درامد خ��ود را تامین می کردیم‪ .‬ب��اور دارم اگر با این‬ ‫نگاه پیش برویم‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬استخراج و صنایع معدنی‬ ‫جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا می کنند؛ بنابراین‬ ‫امس��ال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بخش معدن‬ ‫را ج��زو اولویت های خود قرار داده و برای رس��یدن به‬ ‫اهداف و برنامه های مد نظر خود قصد دارد به س��ازمان‬ ‫زمین شناسی بیش از اینها توجه کند‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که این س��ازمان در زمان راه اندازی‬ ‫احداث کارخانه فراوری‬ ‫باطله های سنگ اهن‬ ‫کارخانه فراوری از باطله های سنگ اهن فالت مرکزی احداث می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیما‪ ،‬در نشستی که با حضور مدیر فنی و مهندسی‪،‬‬ ‫مدیر و کارشناس پژوهش‪ ،‬رئیس تضمین کیفیت مجتمع و نماینده شرکت کاوش‬ ‫پژوه یزد برگزار ش��د‪ ،‬مدیر فنی و مهندس��ی مجتمع س��نگ اهن فالت مرکزی از‬ ‫راه اندازی کارخانه فراوری از باطله های خش��ک مجتمع معادن س��نگ اهن فالت‬ ‫مرکزی در معدن میشدوان خبر داد‪.‬‬ ‫حمید رحیمی گفت‪ :‬کارخانه فراوری از باطله های کارخانه خردایش‪ ،‬دانه بندی‬ ‫و پرعیارس��ازی خشک مجتمع معادن سنگ اهن فالت مرکزی‪ ،‬با سرمایه گذاری‬ ‫شرکت کاوش پژوه یزد در معدن میشدوان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این طرح س��رمایه گذاری به منظور پژوه��ش‪ ،‬احداث و بهره برداری‬ ‫از مجموع باطله های کارخانه های خردایش و دانه بندی و پرعیارس��ازی خش��ک‬ ‫مجتمع س��نگ اهن فالت مرکزی (معادن میش��دوان و چاه گز) طی مدت ‪ ۵‬سال‬ ‫احداث و به مدت ‪ ۲۰‬سال بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫رحیمی با اش��اره به میزان باطله های دانه بندی معادن تحت پوش��ش مجتمع‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬می��زان باطله های دانه بندی معدن چاه گ��ز ‪ ۹۰۰‬هزار تن و معدن‬ ‫میشدوان یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫یک س��ازمان پیشرو بوده است‪ .‬در کشورهای پیشرفته‬ ‫دنیا جایگاه س��ازمان زمین شناس��ی باال است‪ ،‬اما این‬ ‫نگاه در کش��ورهای توس��عه نیافته وجود ن��دارد‪ .‬ما هم‬ ‫امیدواری��م با امکانات موج��ود وزارتخانه و بودجه های‬ ‫ساالنه بتوانیم نقش این سازمان را بیشتر جا بیندازیم‪.‬‬ ‫€ €ایا عوارض ‪ ۲۵‬درصدی مغایر با سیاست رشد‬ ‫صادرات در حوزه معدن نیست؟‬ ‫همانط��ور که می دانید صادرات م��ا در ‪ ۹‬ماه ابتدایی‬ ‫سال جاری افزایش��ی و رقم خوبی بوده است‪ .‬صادرات‬ ‫برای ما مهم است اما نه به هر قیمتی؛ بنابراین با وضع‬ ‫عوارض ‪ ۲۵‬درصدی به دنبال جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫هس��تیم‪ .‬سیاست ما این است که از صادرات مواد خام‬ ‫جلوگیری کنیم تا ارزش افزود ه این مواد ارتقا یابد‪ ،‬امار‬ ‫اش��تغال افزایش پیدا کند و در نهایت ان محصول در‬ ‫شرایط مناسبی صادر شود‪.‬‬ ‫به طور معمول وقت��ی در فروش محصوالت به ارزش‬ ‫اف��زوده بیش��تر توجه کنی��م موجب تقوی��ت صادرات‬ ‫می ش��ویم‪ .‬به این ترتیب این مطلب درستی نیست که‬ ‫بگوییم به این دلیل که مواد خام صادر نکنیم‪ ،‬صادرات‬ ‫را کاه��ش داده ایم‪ .‬باور دارم عوارضی که اعمال ش��ده‬ ‫به طور حت��م در کاهش خام فروش��ی تاثیر گ��ذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €باتوج�ه به اینکه الودگی ه�وا در تهران زیاد‬ ‫اس�ت‪ ،‬برای کارخانه های سیمانی که در شهرری‬ ‫قرار دارند و در خبرها امده که از سوخت مازوت‬ ‫اس�تفاده می کنند‪ ،‬هیات دولت و وزارتخانه شما‬ ‫چه تدابیری دارند؟‬ ‫در جلس��ه هیات دولت مطرح ش��د که کارخانه های‬ ‫فع��ال در تهران و اط��راف تهران به هی��چ عنوان حق‬ ‫ندارن��د از م��ازوت اس��تفاده کنن��د‪ .‬وزارت نف��ت هم‬ ‫پذیرف��ت که گاز انها را تامین کند تا از مصرف هرگونه‬ ‫س��وختی ک��ه هوا را ال��وده می کند‪ ،‬جلوگیری ش��ود‪.‬‬ ‫البته ای��ن تصمیم نه تنها برای ته��ران بلکه برای تمام‬ ‫کارخانه های��ی اس��ت ک��ه در اطراف تهران هس��تند و‬ ‫الودگی ناش��ی از فعالیت انها بر هوای ش��هر تاثیر گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫شناسایی بهترین معدن خاک کائولن‬ ‫در گناباد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رضوی از شناسایی بهترین معدن‬ ‫خاک کائولن کشور در گناباد خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مس فروش در گناباد اظهارکرد‪ :‬گناباد به لحاظ تخصصی با ظرفیت هایی‬ ‫که دارد حداقل در حوزه معدن و صنایع معدنی به اس��تحقاق خودش نرس��یده و فاصله‬ ‫ج��دی ب��ا وضعیت مطلوب دارد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬وی افزود‪ :‬ب��ا وجود اینکه گناباد از‬ ‫خیلی از شهرهای دیگر شاخصه های ان باالتر است‪ ،‬در حوزه معدن و صنایع معدنی به‬ ‫حق خودش نرسیده و باید کار بیشتری در این حوزه صورت بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رضوی با اش��اره به دالیل مختلف‬ ‫این عقب افتادگی اظهار کرد‪ :‬دلیل ان این اس��ت که بایس��تی دولت برنامه برای تقویت‬ ‫ش��رایط حاضر داش��ته باش��د و دلیل دیگر ان بخش خصوصی است که بتواند از اضالع‬ ‫مختل��ف س��رمایه گذاری کن��د و بتواند زنجیره تولید را انج��ام و کار را در بازار داخلی و‬ ‫خارجی تقویت کند که در این صورت اس��ت که قدرت بیش��تری پیدا می کند و دولت‬ ‫هم باید بستر را فراهم کند‪.‬‬ ‫مس فروش خاطرنشان کرد‪ :‬گناباد جای فعالیت های بیشتر و رشد بهتر را دارد و برنامه‬ ‫برای این شهرستان داریم؛ کارشناسان ما بیشتر به گناباد در جهت تولید و فعالیت های‬ ‫بیشتر بخش صنعت گناباد سفر خواهند کرد تا به نقطه مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫حمایت ایمیدرو از ایده های برتر جشنواره اینوماین‪۲‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمیدرو اع�لام کرد‪ :‬ایمی��درو از ایده های برتر جش��نواره‬ ‫اینوماین‪ ۲‬تا مرحل ه بلوغ‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو با تجهیز و راه اندازی‬ ‫س��ایت استارت اپ های معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬ایده های برتر جشنواره اینوماین‪۲‬‬ ‫را در این مرکز مس��تقر کرده و با فراهم اوردن زیرس��اخت های الزم تا مرحل ه بلوغ‬ ‫از انها حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته‪ ،‬ش��رکت های بزرگ صنعتی‬ ‫و معدن��ی در انتخ��اب ایده ها و همچنین در حمایت از انها مش��ارکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫این مش��ارکت به گونه ای اس��ت که در صورت تکمیل مراحل رش��د و شتاب دهی و‬ ‫ارزش افرین ش��دن ایده ها‪ ،‬این ش��رکت ها به عنوان بهره گیرندگان نهایی‪ ،‬ایده ها را‬ ‫در صنایع خود به کار می گیرند‪.‬‬ ‫دومین جشنواره ایده های ارزش افرین بخش معدن و صنایع معدنی در ‪ ۳‬بخش‬ ‫اصلی برگزاری مس��ابقه ایده‪ ،‬نمایش��گاه توانمندسازی ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫برگ��زاری پنل ه��ای تخصص��ی و ارائه نیازهای فناوارنه از پنج��م تا هفتم بهمن ماه‬ ‫‪ ۹۸‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محورهای مسابقه ایده شامل مبانی و فناوری های نوین معدن (اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و فراوری) و صنایع معدنی‪ ،‬مدیریت انرژی و اب در معدن و صنایع معدنی‪ ،‬مدیریت‬ ‫و بازاریابی (فروش محصوالت معدن و صنایع معدنی) و فناوری های نوین پشتیبانی‬ ‫از زنجی��ره مع��دن و صنایع معدن��ی (مدیریت معدن‪ ،‬لجس��تیک‪ ،‬حمل ونقل و‪)...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر محورهای مس��ابقه ایده می توان به مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‬ ‫و محیط زیس��ت در معدن و صنایع معدنی (سیس��تم ها‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬خدمات و‪،)....‬‬ ‫کاربرده��ای جدی��د مواد معدنی و محصوالت نوی��ن حوزه معدن و صنایع معدنی و‬ ‫مدیریت باطله معادن و صنایع معدنی و استحصال ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫تسهیل فرایند صدور‬ ‫مجوز واردات برای‬ ‫تعاونی های مرزنشین‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫جوانی ‪۳۳‬ساله و مدرن‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪۷‬سال انتظار برای اجرای کامل ماده ‪ ۷‬قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار‬ ‫جان سختی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کاشان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک��ی از دس��تگاه هایی که مدام ب��ه واحدهای ما مراجعه می کند س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی است اما در همس��ایگی ما چند کارگاه و کارخانه وجود دارند که‬ ‫هیچ قانونی را رعایت نمی کنند و چون پروانه ندارند هم سازمان دامپزشکی‬ ‫می گوید نمی توانم به انها مراجعه و انها را بازخواست کنم‬ ‫کنیم‪ .‬غالمحس��ین ش��افعی نیز در این جلسه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه به اجرای قانون بهبود مس��تمر فضای‬ ‫کس��ب و کار دس��تگاه های دولتی توجهی ندارند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬فعاالن بخش خصوصی اگرچه تالش زیادی برای‬ ‫تصوی��ب این قانون کردند‪ ،‬اما اکن��ون برای اجرای ان‬ ‫بای��د التماس کنن��د؛ در حالی که ای��ن موضوع تنها به‬ ‫حیطه قانون بهبود مس��تمر فضای کسب و کار محدود‬ ‫نمی ش��ود؛ بلکه ده ها مورد قانونی وجود دارد که دولت‬ ‫ان را اجرای��ی نمی کن��د در حالی ک��ه مصوبه مجلس‬ ‫ب��رای فعالیت ه��ای اقتصادی اس��ت‪ .‬ب��ه گفته رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬قوه قضاییه باید با س��ازمان هایی‬ ‫که ب��ه وظایف خود در اجرای قوانی��ن عمل نکرده اند‪،‬‬ ‫برخورد کند؛ به نحوی که اجرا نکردن قانون باید برای‬ ‫خطاکاران عقوبت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سختگیری به قانونی ها بیشتر است‬ ‫در همین ب��اره مدیرعامل و مالک ش��رکت تالونگ‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬باید به این س��مت حرکت کنیم که هر‬ ‫صاحب برندی خودش کنترل کننده خود باشد‪.‬‬ ‫مه��دی معصومی اصفهان��ی در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬م��ا در مجموع��ه تالون��گ هرهفته دو‬ ‫مراجعه کننده از س��ازمان های مختلف اعم از س��ازمان‬ ‫حمایت‪ ،‬اداره کار‪ ،‬بهداش��ت محی��ط‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫سازمان دامپزشکی داریم که مراجعه های مکرر دارند و‬ ‫ما باید هربار اطالعات مش��خصی را در اختیار هر کدام‬ ‫از اینها قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورت��ی ک��ه ای��ن موض��وع باید‬ ‫یکپارچه شود‪ .‬یا اینکه خودمان به صورت الکترونیکی‬ ‫اطالع��ات را در اختیار دس��تگاه های مربوط بگذاریم یا‬ ‫مراجعه ها در قالب پنجره واحد انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده و کارافرین ایرانی که موس��س ‪۱۷‬‬ ‫کارخانه و مرغداری در کش��ور است گفت‪ :‬مشکلی که‬ ‫وجود دارد این اس��ت راه بی قانون ها هموارتر است‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه یکی از دستگاه هایی که مدام به واحدهای‬ ‫ما مراجعه می کند س��ازمان دامپزش��کی اس��ت اما در‬ ‫همس��ایگی ما چند کارگاه و کارخان��ه وجود دارند که‬ ‫هی��چ قانونی را رعایت نمی کنن��د و چون پروانه ندارند‬ ‫هم س��ازمان دامپزش��کی می گوید نمی توان��م به انها‬ ‫مراجعه کنم و بازخواست داشته باشم‪ .‬در حالی که این‬ ‫واحده��ا بدون برند و نام و نش��ان فعالیت می کنند اما‬ ‫ما می گوییم ش��ما به من سختگیری هایی می کنید که‬ ‫نمی توانم اجرا کنم اما شرکت های زیرپله ای به راحتی‬ ‫در حال فعالیت هستند و به دلیل کم بودن هزینه های‬ ‫خود در بازار هم قیمت شکنی می کنند‪.‬‬ ‫معصومی اصفهانی با بیان اینکه تا زمانی که در کشور‬ ‫برندها را به رسمیت نشناسیم مجبور به کنترل هستیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کس��ی که برن��د دارد خودش کنترل کننده‬ ‫ام��ور خود اس��ت و در دنیا نیز به همین ش��کل رفتار‬ ‫می ش��ود و ش��رکت هایی که صاحب برند هستند‪ ،‬قبل‬ ‫از اینکه موردی پیش بیاید مدیریت و کنترل خوبی از‬ ‫فعالیت های خود دارد‪ .‬مانند یک ش��رکت خودروسازی‬ ‫که قبل از اینکه س��ر و صدایی ش��ود نسبت اصالح به‬ ‫ایراد کار خود اقدام می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با بگی��ر و ببند در هی��چ زمینه ای‬ ‫مش��کالت حل نخواهد شد‪ .‬رفت وامدهایی که به واحد‬ ‫تولیدی انجام می ش��ود هم فس��اد اور است و هم اینکه‬ ‫برای فعال اقتصادی واقعی جز مشکل چیزی ندارد‪.‬‬ ‫کس��ی که صاحب برند اس��ت مس��ئولیت کار خود‬ ‫را برعه��ده می گی��رد و فقط باید اطالع��ات الزم را در‬ ‫یک پنجره واحد مش��خص ثبت کنند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در صنع��ت مرغ��داری‪ ،‬مرغداران بای��د اطالعات خود‬ ‫را در ی��ک س��امانه ثب��ت کنند که اتفاق ارزش��مندی‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر به این س��مت برویم که برندها خودش��ان‬ ‫مس��ئولیت عملکرد خ��ود را برعهده بگیرن��د و قبل از‬ ‫اینکه کس��ی ب��ه انها امر و نهی کند مش��کالت را حل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مهدی معصومی اصفهانی‬ ‫‹ ‹فعالیت های جزیره ای‬ ‫تولیدکنن��ده و صادرکننده دیگری نی��ز در این باره‬ ‫با بیان اینکه قانون مس��تمر بهبود محیط کسب و کار‬ ‫کلی گویی اس��ت که اجرا هم نشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر این‬ ‫قانون اجرا می شد فضای کسب و کار کشور به مصداق‬ ‫واقع��ی بهب��ود پیدا می کرد اما متاس��فانه بس��یاری از‬ ‫بندهای ان اجرا نشده است‪.‬‬ ‫محس��ن احتشام به‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من که ‪۳۵‬‬ ‫س��ال اس��ت در فضای تولید و صادرات کشور فعالیت‬ ‫دارم‪ ،‬فقط کلی گویی می کنیم و سعی بر رفع مشکالت‬ ‫نداری��م‪ .‬عزم و اراده جدی برای رفع واقعی موانع پیش‬ ‫روی فضای کس��ب و کار نداری��م و با این کلی گویی ها‬ ‫هم به نتیجه نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی در واکنش به ایجاد پنجره واحد گفت‪ :‬با ساختار‬ ‫کنونی که دس��تگاه ها به صورت جزیره ای کار می کنند‬ ‫این موضوع هم قابل اجرا نیس��ت‪ .‬سازمان های مختلف‬ ‫دولت��ی هر کدام راه خ��ود را می روند و جزیره ای عمل‬ ‫می کنن��د و در واقع اراده ای ب��رای هم افزایی در فضای‬ ‫اقتصادی در سیستم دولتی شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت تروند زعف��ران قاین‪،‬‬ ‫هرک��دام از نهادها و س��ازمان های دولت��ی راه خود را‬ ‫می رون��د در حالی که باید ب��ه صورت یکپارچه در یک‬ ‫مسیر قرار بگیرند‪ .‬در این شرایط نگاه بخش خصوصی‬ ‫و دولت به هم نیز مساعد نیست‪.‬‬ ‫احتش��ام ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه بیش��ترین وق��ت‬ ‫تولیدکنن��ده و صادرکننده در راس��تای خنثی س��ازی‬ ‫موان��ع موج��ود در فض��ای کس��ب و کار می گذرد در‬ ‫حالی که باید بیش��ترین وقت خ��ود را برای فکرکردن‬ ‫به چگونگی توسعه بخشی به فعالیت هایش صرف کند‪.‬‬ ‫محسن احتشام‬ ‫‪ ۵۱۰۰‬خودرو مانده در بنادر کشور تعیین تکلیف می شود‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی و توس��عه‬ ‫منطقه ای وزیر کش��ور گفت‪ :‬ه��م اکنون ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬خودرو رسوب شده است در بنادر کشور وجود‬ ‫دارد که به زودی با دس��تور رئیس جمهوری تعیین‬ ‫تکلیف می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بابک دین پرست‬ ‫در حاشیه بازدید از بندر بوشهر در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬بر همین اس��اس ‪ ۲‬ماه پی��ش نامه ای برای‬ ‫رئیس جمهوری فرس��تاده ش��د و وی دس��تور داد‬ ‫که وزی��ر امور اقتصادی و دارایی بررس��ی کند که‬ ‫در ادام��ه این پیگیری ه��ا ‪ ۲‬هفته پیش در اخرین‬ ‫گزارش��ی که از گم��رک گرفتیم‪ ،‬متوجه ش��دیم‬ ‫انان نی��ز با تعیین تکلیف ای��ن خودروها با وزارت‬ ‫کش��ور هم نظر است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دلیل توقف‬ ‫ترخی��ص ای��ن خودروها برخی موض��ع گیری ها و‬ ‫اصرارها دس��تگاه ها ب��رای اج��رای قوانین داخلی‬ ‫انها اس��ت‪ .‬اینکه دستگاهی بگوید ورود یا ترخیص‬ ‫خودرویی ممنوع یا مغایر قانون است‪ ،‬قابل احترام‬ ‫است ولی خودروها نباید بر اثر این موضع گیری ها‬ ‫س��ال ها بالتکلیف در بن��ادر باقی بمانن��د‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزیر‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬در پاس��خ به گزارش گمرک نامه ای‬ ‫با امضای وزیر کش��ور به رئیس جمهوری ارائه شد‬ ‫تا عالوه بر احترام به نظر همه دس��تگاه ها تیمی با‬ ‫ریاس��ت معاون اقتصادی رئیس جمهوری و حضور‬ ‫ت صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت‪ ،‬معاون‬ ‫نمایندگان وزار ‬ ‫حقوق��ی رئی��س جمه��وری‪ ،‬نمایندگان دس��تگاه‬ ‫قضایی‪ ،‬گمرک و نیروی انتظامی تشکیل و تکلیف‬ ‫خودروهای رسوب شد ‪‎‬ه در بنادر برای جلوگیری از‬ ‫فرسودگی مشخص ش��ود‪ .‬دین پرست تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنانچ��ه قرار اس��ت این خودروها به کش��ور مبدا‬ ‫بازگردانده شود برگشت بخورد و اگر قرار است وارد‬ ‫کشور شود‪ ،‬ترخیص ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر دخالت‬ ‫وزارت کشور نبود ممکن بود این موضوع همچنان‬ ‫در جری��ان باق��ی بماند اما امیدواری��م در روزهای‬ ‫این��ده رئیس جمه��وری در باره تش��کیل این تیم‬ ‫دس��تور دهد و موضوع رسوب خودروها در بنادر به‬ ‫سامان برسد‪ .‬اتفاق مهم درحوزه پدافند غیرعامل و‬ ‫بنادر کش��ور رخ داده و تصمیم گرفته شد کاالهای‬ ‫اساسی منحصر به بندر امام خمینی نباشد‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزیر‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬پیش از ای��ن ‪ ۸۰‬درصد کاالهای‬ ‫اساس��ی و ‪ ۹۰‬درصد نهاده های دامی در بندر امام‬ ‫خمینی تخلیه و بارگیری می شد و در گزارشی که‬ ‫به رئیس جمهوری دادیم درخواست کردیم که این‬ ‫انحصار شکس��ته ش��ود و ورود کاالهای اساسی از‬ ‫سایر بنادر نیز صورت گیرد‪.‬‬ ‫بین انچه در قاعده تصمیم گیری و عقالنیت در‬ ‫کشور رخ می دهد و تصویب می شود و انچه بدنه‬ ‫اجرایی در انتفاع یا مقاومت یا جان سختی نسبت به‬ ‫مقررات و ابزارهایی که در اختیارشان دارند‪ ،‬انجام‬ ‫می دهند؛ فاصله معناداری وجود دارد‪ .‬مدیران در‬ ‫س��طوح مختلف حاضر نیس��تند در فضای کسب‬ ‫و کار تس��هیلگری کنند چراکه احساس می کنند‬ ‫هویت خود را از دست خواهند داد‪ .‬در واقع برخی‬ ‫براین باورند که اگر قواعد کسب و کار اصالح شود‪،‬‬ ‫ممکن است به بسیاری از نهاد های اجرایی نیازی‬ ‫نباش��د؛ بنابراین یک جان سختی بسیار سنگین‬ ‫در بدنه اجرایی کش��ور در بیش��تر مدیران ارشد و‬ ‫میان��ی وجود دارد ک��ه معتقدند به هیچ عنوان به‬ ‫روان س��ازی قوانین موضوع تن نخواهیم داد‪ .‬این‬ ‫افراد در بدنه کارشناس��ی ایین نامه و الیحه و‪ ...‬را‬ ‫تدوی��ن می کنند و به عبارت دیگ��ر‪ ،‬اگر بهترین‬ ‫قانون را هم بنویس��یم و مورد تایید و تاکید سران‬ ‫س��ه قوه و رهبر معظم انق�لاب هم قرار بگیرد‪ ،‬باز‬ ‫هم در نشس��ت ها که گاه در انها بوده ام به گونه ای‬ ‫ایین نامه را می نویس��ند که شرایط گذشته حتی‬ ‫تشدید ش��ده باقی باشد؛ نتیجه هم این است که‬ ‫در فضای کس��ب و کار عقب تر می رویم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه رئیس جمه��وری تکلیف ک��رده بودند از‬ ‫بخش خصوص��ی در تدوین ایین نامه ها و قوانین‬ ‫نظرخواهی شود‪ ،‬اما به این تکلیف انطور که باید‬ ‫و شاید عمل نکردند‪ .‬همچنین برخی قوانینی که‬ ‫در مجلس تصویب می شود‪ ،‬گره روی گره است و‬ ‫به جای بهبود فضای کسب و کار با مشکل روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در این کشور هرکسی‬ ‫خطا کند محاکمه نمی شود و این موضوع در بدنه‬ ‫کش��ور چنی��ن اصلی در س��اختار ذهنی مدیران‬ ‫پذیرفته ش��ده نیست‪ .‬درباره اجرای قانون فضای‬ ‫کس��ب و کار نیز به اقدام جهادی نیاز داریم؛ باید‬ ‫ببینیم کنیم چه کس��ی عمل نکرد س��پس با او و‬ ‫عوامل ان برخورد کنیم‪ .‬درحال حاضر دولت باید‪،‬‬ ‫گروه��ی را مامور کند که در چند روز مش��خص‪،‬‬ ‫بخش��نامه های خالف قانون محیط کس��ب و کار‬ ‫شناس��ایی شود و سپس انها را باطل کنند و پس‬ ‫از ان ب��ا صادرکنندگان این بخش��نامه ها برخورد‬ ‫ج��دی و انفص��ال از خدم��ت کند‪ .‬گوی��ا برخی‬ ‫مدی��ران ما سال هاس��ت به همین ش��کل کنونی‬ ‫ش��ان و منزلت پیدا کردند که کار مردم با مشکل‬ ‫مواجه شود تا به انها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تدوین نقشه راه توسعه‬ ‫صادرات در مراحل پایانی‬ ‫رئی��س موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای‬ ‫بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از پایان‬ ‫راه تدوین «نقش��ه راه توسعه صادرات» خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این برنام��ه مبنای حرکت تجارت خارجی‬ ‫کشور در سال ‪ ۹۹‬خواهد بود‪ .‬مرجان فقیه نصیری‬ ‫در گفت وگو با مهر با بیان اینکه نقش��ه راه توسعه‬ ‫صادرات از سمت موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫در مراح��ل پایانی تدوین و بازنگ��ری قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش نویس نقش��ه راه توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی به تمامی دس��تگاه های ذیربط‬ ‫جهت دریافت نظرات به منظور کارامد ش��دن هر‬ ‫چه بیش��تر ارسال شده تا اگر نظری در این رابطه‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ان را مورد بازبینی قرار دهیم‪ .‬رئیس‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اف��زود‪ :‬همچنین این‬ ‫نقشه راه در اختیار تمامی معاونان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و نهاده��ای ذیربط قرار گرفته تا‬ ‫اظهارنظرهای تکمیلی را در مورد ان انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بخش عمده ای از اس��تعالم های‬ ‫صورت گرفته به موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی پاس��خ داده ش��ده اس��ت که امیدواریم‬ ‫بتوانیم کار را هر چه سریع تر نهایی کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫فقیه نصیری‪ ،‬حداکثر تا انتهای هفته اینده جمع‬ ‫بندی نقش��ه راه توس��عه صادرات صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬ضم��ن اینکه به صورت موردی با معاونت‬ ‫بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هماهنگی هایی به عمل امده تا نقش��ه راه توسعه‬ ‫صادرات هم راس��تا با نقش��ه راه تنظیم بازار کشور‬ ‫باش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در شرایط کنونی اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬کش��ور نیاز به افزایش صادرات غیرنفتی به‬ ‫عنوان یک برنامه مش��خص دارد تا بتوان نیازهای‬ ‫ارزی کش��ور را به خوبی پاس��خ داد اما الزمه این‬ ‫موضوع حرکت بر اس��اس یک نقش��ه راه واحد و‬ ‫مش��خص است تا بتوان به رشد مناسبی در حوزه‬ ‫صادرات غیرنفتی دست یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹باید التماس کنیم‬ ‫در همی��ن باره رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران با بیان‬ ‫اینک��ه ‪۷‬س��ال از تصویب قانون بهبود مس��تمر فضای‬ ‫کس��ب وکار گذش��ته‪ ،‬اما ای��ن قانون تاکن��ون اجرایی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای اجرای قان��ون باید التماس‬ ‫محمود توالئی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹امادگی برای اجرای ماده ‪۷‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای اجرای ماده ‪۷‬‬ ‫قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار اعالم امادگی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید س��ایر دس��تگاه ها نی��ز به اجرای این‬ ‫ماده کمک کنند‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬زیرس��اخت های ایجاد س��امانه‪،‬‬ ‫فراهم اس��ت اما اجرای این م��اده اراده ای فراتر از یک‬ ‫وزارتخانه می خواهد و همه دستگاه ها باید پنجره واحد‬ ‫را بپذیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط جدی��د یک��ی از راه های‬ ‫مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی‪ ،‬تس��هیل امور است‬ ‫و اج��رای این ماده نیز قدم موثری در تس��هیل امور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رحمان��ی‪ ،‬از نظر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هیچ مانع فنی و فک��ری برای اجرای این ماده‬ ‫وجود ندارد و بلکه اجرای ان را ضروری می داند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا نهاد ریاست جمهوری تعلل می کند؟‬ ‫بیش از ‪۷‬س��ال از تصویب یک قانون مهم در اقتصاد‬ ‫ای��ران می گذرد و هنوز بخش��ی از ان یا به طور کامل‬ ‫اجرا نشده یا ناقص مانده است‪.‬‬ ‫قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار در حالی‬ ‫تصویب ش��د ک��ه قرار بود مس��یر پی��ش روی فعاالن‬ ‫اقتصادی را باز و در فعالیت های ش��ان بهترین ش��رایط‬ ‫را فراه��م کن��د اما در اجرا بازمان��د و تاثیرگذاری الزم‬ ‫را نداشت‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۷‬این قانون یکی از چندین موردی اس��ت که‬ ‫م��ورد تاکید و خواس��ت تولیدکنن��دگان و صنعتگران‬ ‫ایران��ی اس��ت که هن��وز هم با گذش��ت س��ال های از‬ ‫الزم االجرا بودن ان‪ ،‬اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن ماده از قانون می گوید‪« :‬به منظور س��اماندهی‬ ‫و کاه��ش مراجع��ات نمایندگان دس��تگاه های اجرایی‬ ‫ب��ه واحدهای تولی��دی‪ ،‬افزایش اعتم��اد متقابل میان‬ ‫دول��ت و کارافرین��ان و در راس��تای تحق��ق دول��ت‬ ‫الکترونیک‪ ،‬معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی‬ ‫رئیس جمه��وری موظف اس��ت ب��ا تش��کیل «کمیته‬ ‫س��اماندهی مراجع��ه نمایندگان دس��تگاه های اجرایی‬ ‫به واحده��ای تولیدی» ضم��ن دع��وت از نمایندگان‬ ‫دس��تگاه های ذی ربط و اتاق ه��ا‪ ،‬پیش نویس ایین نامه‬ ‫هرگون��ه بازدی��د و مراجع��ه نمایندگان دس��تگاه های‬ ‫اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین کند و به تصویب‬ ‫هیات وزیران برساند‪».‬‬ ‫با اجرای این ماده قانونی ضمن س��اماندهی و کاهش‬ ‫مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬بستر برای افزایش اعتماد متقابل میان دولت‬ ‫و کارافرین��ان فراهم خواهد ش��د اما انط��ور که وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگ��ی اعالم کرد‪ ،‬کمیته‬ ‫مربوط تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در نود و دومین نشس��ت ش��ورای‬ ‫گفت وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی درب��اره اجرای‬ ‫حکم ماده ‪ ۷‬قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار و‬ ‫ایین نامه اجرایی ان مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی‬ ‫مراجعه نمایندگان دس��تگاه های اجرایی به واحدهای‬ ‫تولی��دی و راه ان��دازی س��امانه مربوط گف��ت‪ :‬تحلیل‬ ‫معاونت ریاس��ت جمهوری این بود که این موضوع فرا‬ ‫بخشی است و باید از موضع حاکمیتی مدیریت شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تاالر شیشه ای‬ ‫سبزپوش شد‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫هم اندیشی بخش خصوصی‬ ‫برای واقعی کردن نرخ دارو‬ ‫در س��یزدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬اعضای این کمیسیون و فعاالن اقتصادی‬ ‫حوزه درمان و س�لامت به تحلیل و بررس��ی الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬کش��ور پرداختند‪ .‬در این نشست‪ ،‬کارافرینان و‬ ‫تج��ار حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی‪ ،‬نگران��ی خود را از‬ ‫الیحه بودجه س��ال اینده اعالم کرده و نسبت به برقراری‬ ‫ارز دولت��ی برای تامی��ن نیازهای ح��وزه دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی تذکر دادند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی که منتقد جدی‬ ‫قرارگیری این بخش در گروه کاالیی مش��مول ارز دولتی‬ ‫هستند‪ ،‬در س��ال جاری با برپایی نشست های کارشناسی‬ ‫و همفکری میان بخش های گوناگون این حوزه‪ ،‬خواس��تار‬ ‫حذف ارز دولتی از بخش دارو و تجهیزات پزشکی شده اند‬ ‫و ب��ر این باورند که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نه تنها نتوانس��ته گره‬ ‫مش��کالت بنگاه های این حوزه را باز کند‪ ،‬بلکه به معضالت‬ ‫ای��ن بخ��ش افزوده اس��ت‪ .‬از همین رو‪ ،‬در نشس��ت اخیر‬ ‫کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و کارافرینان حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی با‬ ‫تحلیل الیحه بودجه سال اینده دولت‪ ،‬ضمن اعالم نگرانی‬ ‫خ��ود از بودجه پیش��نهادی‪ ،‬ب��ر خ��روج دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی از گروه کاالیی مشمول ارز دولتی تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تحلیلی بر بودجه انقباضی سال ‪۹۹‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬ابراهیم بهادرانی‪ ،‬مش��اور عالی رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران تحلیل خ��ود از کلیات الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬را برای حاضران در نشست تش��ریح کرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اهداف بودجه س��ال اینده در رشد اقتصادی ‪۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬کاهش وابس��تگی به درامد نفتی‪ ،‬اشتغالزایی یک‬ ‫میلیون نفری و کاهش س��طح تورم خالصه شده‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫جمله رویکردهای این الیحه‪ ،‬اس��تمرار تامین ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای کاالهای اساسی و دارو است‪ .‬بهادرانی سپس‬ ‫به تش��ریح بخش های مهم این الیح��ه پرداخت و افزود‪ :‬با‬ ‫وجود واگذاری برخی از ش��رکت های دولتی در چند سال ‬ ‫گذشته‪ ،‬بودجه شرکت ها که معادل ‪ ۷۵‬درصد کل بودجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬هر سال رش��د زیادی داشته و برای س��ال ‪ ۹۹‬نیز‬ ‫معادل ‪ ۱۶.۲‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بودجه‬ ‫عمومی کشور نیز با ‪ ۸‬درصد رشد پیش بینی شده و با توجه‬ ‫ن س��ال جاری معادل ‪ ۴۱.۱‬درصد اعالم‬ ‫به اینکه تورم تا ابا ‬ ‫ش��ده و تورم س��ال اینده نیز حدود ‪ ۳۲‬درصد پیش بینی‬ ‫ش��ده؛ بنابراین می توان گفت که بودجه عمومی کشور به‬ ‫نرخ ثابت‪ ،‬معادل ‪ ۲۴‬درصد انقباضی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گفته مش��اور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬درامده��ای مالیاتی مع��ادل ‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫براورد ش��ده که ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان ان ناشی از درامد‬ ‫گمرکی است و ‪ ۱۷۵‬هزار میلیارد تومان ان مربوط به سایر‬ ‫درامدهای مالیاتی اس��ت که این رقم در مقایس��ه با ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی مصوب س��ال ‪ ۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۱۶.۶‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بهادرانی سپس با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط‬ ‫رکود تورمی است و تمهیدات کافی برای جلوگیری از فرار‬ ‫مالیاتی نیز لحاظ نش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تحقق درامدهای‬ ‫مالیاتی درج ش��ده در الیحه بودجه س��ال اینده با مشکل‬ ‫روبه رو بوده و فشار بیشتری بر مالیات دهندگان همیشگی‬ ‫وارد خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬مجموع درامد ارزی دولت‬ ‫برای سال اینده را براساس الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬معادل ‪۲۲.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر عنوان ک��رد و گفت‪ :‬با وج��ود اعالم کاهش‬ ‫درامد حاصل از صادرات نفت در بودجه س��ال اینده‪ ،‬سهم‬ ‫درامدهای دولت از این محل با احتس��اب استفاده از منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی‪ ،‬معادل ‪ ۱۰۸.۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و مع��ادل ‪ ۲۲.۴‬کل بودجه اس��ت‪ .‬همچنین به گفته وی‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۱۰۶‬هزار میلیارد تومان کس��ری تراز‬ ‫عملیات��ی پیش بینی ش��ده که ‪ ۲۹‬هزار میلی��ارد تومان از‬ ‫محل واگذاری دارایی های س��رمایه ای و ‪ ۷۷‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از محل واگ��ذاری دارایی های مالی تامین ش��ده‬ ‫است‪ .‬مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس‪ ،‬توجه‬ ‫نکردن به تکالیف تعیین ش��ده در قانون برنامه شش��م را از‬ ‫جمل��ه نقاط ضعف الیحه بودجه س��ال اینده عنوان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬در این الیحه‪ ،‬برای خروج از ش��رایط رکود تورمی‬ ‫و رونق تولید راهکار جدی ارائه نش��ده اس��ت‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود عوامل موثر در کس��ری بودجه در س��ال اینده‪،‬‬ ‫موجب افزایش حجم نقدینگ��ی و در نتیجه افزایش تورم‬ ‫شود‪ .‬بهادرانی سپس به برخی راهکارهای پیشنهادی برای‬ ‫اصالح الیحه بودجه س��ال اینده دولت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از ف��روش اوراق برای تامین هزینه جاری خودداری و فقط‬ ‫تامین مالی هزینه طرح های دارای توجیه اقتصادی و در حد‬ ‫امکانات مالی موجود در بازار سرمایه استفاده شود‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه باید از تکرار اش��تباه های گذشته در سیاست گذاری‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬خصوصی سازی‪ ،‬سرکوب قیمت ها و‪ ....‬خودداری‬ ‫ش��ود‪ .‬او اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه هزینه ‪ ۱۴۸۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان��ی بودج��ه ش��رکت ها ک��ه ح��دود ‪ ۳‬براب��ر بودجه‬ ‫عموم��ی کش��ور اس��ت‪ ،‬صرفه جوی��ی در هزین��ه ای��ن‬ ‫ش��رکت ها و اس��تفاده از ان به ج��ای درامده��ای نفتی‪،‬‬ ‫می توان��د راهگش��ای تنظی��م بهین��ه بودج��ه کش��ور‬ ‫باش��د‪ .‬در پایان این نشس��ت‪ ،‬محمود نجفی عرب‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی تهران با تاکید‬ ‫بر راهکار بخش خصوصی حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی‬ ‫ب��ر حذف ارز دولتی از این بخ��ش‪ ،‬تصریح کرد که فعاالن‬ ‫این حوزه در نشس��ت های کارشناسی‪ ،‬جمع بندی نظرها‬ ‫پیرام��ون تعیین تکلی��ف ارز مبنا ب��رای دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی را اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان خبر داد‬ ‫تسهیل فرایند صدور مجوز واردات برای تعاونی های مرزنشین‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از مصوبات‬ ‫هیات وزیران‬ ‫اعطای مجوز‬ ‫واردات‬ ‫قطعات یدکی‪،‬‬ ‫مواد اولیه و‬ ‫ملزومات تولید‬ ‫به تعاونی های‬ ‫مرزنشینان‬ ‫است‬ ‫رئی��س کمیس��یون تعاونی ه��ای مرزنش��ینان‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه تفوی��ض اختی��ار مج��وز واردات‬ ‫تعاونی های مرزنش��ین به کارگ��روه ماده ‪۱۲‬قانون‬ ‫مب��ادالت م��رزی‪ ،‬از تخفیف‪۱۰‬درص��دی س��ود‬ ‫بازرگان��ی بازارچه ه��ای مرزی غرب کش��ور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫یاس��ر فیض��ی در گفت وگو با مهر‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تصوی��ب نامه هی��ات وزیران درب��اره صدور مجوز‬ ‫واردات برخی کاالها توس��ط بازارچه های مرزی و‬ ‫تعاونی های مرزنشینان اظهارکرد‪ :‬در مصوبه ای که‬ ‫‪ ۱۱‬دی ازسوی هیات وزیران به تصویب رسید‪ ،‬در‬ ‫گام نخست اختیارات هیات وزیران درباره تصویب‬ ‫اقالم مجاز برای واردات ازس��وی این تعاونی ها به‬ ‫کارگ��روه ماده ‪ ۱۲‬قانون مب��ادالت مرزی تفویض‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش از تفویض اختیار‪ ،‬فرایند کار به‬ ‫این صورت بود که برای صدور مجوز واردات برای‬ ‫تعاونی های مرزنش��ینان‪ ،‬باید نخس��ت موضوع در‬ ‫«کارگروه ماده ‪ ۱۲‬قانون مبادالت مرزی» متشکل‬ ‫از ‪ ۵‬عض��و اصل��ی و به فراخور موض��وع با حضور‬ ‫نماین��دگان وزارتخانه ها‪ ،‬تش��کل ها و س��ازمان ها‬ ‫در سطح کارشناس��ان‪ ،‬مدیران ستادی و معاونان‬ ‫وزارتخانه ها بررس��ی و ب��رای تصمیم در دولت به‬ ‫ترتیب مراحل بررسی در کارگروه فرعی کمیسیون‬ ‫اقتص��ادی دولت‪ ،‬کمیس��یون اقتص��ادی دولت و‬ ‫هیات دول��ت را طی می کرد ت��ا در نهایت درباره‬ ‫صدور مج��وز واردات اقالم جدی��د تصمیم گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون تعاونی ه��ای مرزنش��ینان‬ ‫اتاق تع��اون ایران ادامه داد‪ :‬اتف��اق خوبی که رخ‬ ‫تفاهمنام��ه ارتقای روابط تجاری ایران و ویتنام با حضور‬ ‫حمی��د زادبوم‪ ،‬معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران و همچنین «لی ک��وک زوانگ»‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫کش��اورزی و توسعه روس��تایی ویتنام‪ ،‬در سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬همزم��ان ب��ا برگزاری س��ومین نشس��ت کارگروه‬ ‫مش��ترک ارتق��ای تج��اری تب��ادل کاال بی��ن جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام و امضای‬ ‫تفاهمنام��ه این نشس��ت‪ ،‬زادب��وم در دیدار ب��ا «زوانگ»‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر کش��اورزی و توس��عه روس��تایی ویتن��ام‪،‬‬ ‫ب��ر اهمیت گس��ترش رواب��ط تج��اری دو کش��ور تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران با اش��اره به‬ ‫اش��تراک های فرهنگی و ن��گاه ضدامپریالیس��تی ایران و‬ ‫ویتن��ام گفت‪ :‬س��طح روابط اقتص��ادی‪ ،‬باید در راس��تای‬ ‫دیدگاه های سیاس��ی و فرهنگی دو کش��ور رشد و توسعه‬ ‫یابد که بر این اس��اس پیش بینی می شود حجم تجارت دو‬ ‫کشور به زودی به رشد قابل توجهی دست یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ارزش روابط تجاری دو کش��ور نش��ان‬ ‫می دهد تاکنون مس��یر روش��نی را ط��ی کرده ایم و وجود‬ ‫ظرفیت های فراوان‪ ،‬اینده رو به توس��عه روابط دو کشور را‬ ‫در گام نخس��ت اختی��ارات هی��ات وزی��ران درب��اره تصویب‬ ‫اق�لام مج��از ب��رای واردات ازس��وی تعاونی ه��ا ی مرزنش��ین‬ ‫ب��ه کارگ��روه م��اده ‪ ۱۲‬قان��ون مب��ادالت م��رزی تفوی��ض‬ ‫شد‬ ‫داد این اس��ت که ب��ا پیگیری های ات��اق تعاون و‬ ‫مدرس خیابان��ی‪ ،‬قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به عن��وان دبی��ر کارگ��روه م��اده ‪،۱۲‬‬ ‫اختی��ارات و مجوزهای واردات ب��رای تعاونی های‬ ‫مرزنش��ینان و بازارچه های مرزی به طور مستقیم‬ ‫به ای��ن کارگ��روه تفویض اختیار ش��د؛ به عبارتی‬ ‫تش��ریفات اداری م��ازاد که منجر ب��ه طی فرایند‬ ‫طوالن��ی تایی��د پیش��نهادها می ش��د‪ ،‬ح��ذف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فیض��ی اف��زود‪ :‬مصوب��ه دیگ��ر هی��ات وزیران‬ ‫اعطای مج��وز واردات قطعات یدک��ی‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و ملزوم��ات تولی��د ب��ه تعاونی های مرزنش��ینان‬ ‫بود که من��وط به تصوی��ب وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و همچنی��ن تایی��د بان��ک مرک��زی‬ ‫گام های بلند توسعه روابط تجاری ایران و ویتنام‬ ‫پیش رو ترسیم می کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه «لی ک��وک زوان��گ»‪ ،‬معاون وزیر کش��اورزی‬ ‫و توس��عه روس��تایی ویتنام‪ ،‬با تس��لیت ش��هادت سپهبد‬ ‫س��لیمانی از وی ب��ه عنوان فرمانده ای ب��زرگ و تاثیرگذار‬ ‫ی��اد ک��رد و افزود‪ :‬پی��ش از این نیز رهبران دو کش��ور بر‬ ‫ضرورت توسعه روابط در تمام زمینه ها تاکید کرده اند و بر‬ ‫این اس��اس تمام برنامه های ما معطوف به رس��یدن به این‬ ‫هدفگذاری هاست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امضای این تفاهمنامه تاثیر بس��زایی در گام‬ ‫س��وم توس��عه روابط دو کش��ور خواهد داش��ت و مطالعه‬ ‫دقی��ق و کارشناس��ی مقدم��ات این مه��م را فراهم اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدرضا س��یداقازاده‪ ،‬مدیرکل دفتر اس��یا و اقیانوسیه‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران نی��ز در این ایی��ن درباره‬ ‫امضای تفاهمنامه میان ای��ران و ویتنام گفت‪ :‬در کارگروه‬ ‫مشترک ارتقای تجارت ایران و ویتنام‪ ،‬طرفین‪ ،‬موضوعات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری‪ ،‬بانکی‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬انتقال فناوری‪،‬‬ ‫هم��کاری در بازارهای ثالث را مورد بررس��ی و تفاهم قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازس��وی ویتنامی‪ ،‬معاون وزیر کشاورزی و‬ ‫واردات انه��ا ازس��وی ای��ن تعاونی ه��ا بالمان��ع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ومین بند مص��وب هیات وزیران‬ ‫درباره اصالح تصویب نامه واردات کاالها ازس��وی‬ ‫تعاونی ه��ای مرزنش��ینان‪ ،‬این بود ک��ه کاالهایی‬ ‫که از طریق بازارچه های مرزی غرب کش��ور وارد‬ ‫کشور می ش��وند مش��مول ‪ ۱۰‬درصد تخفیف در‬ ‫سود بازرگانی شدند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون تعاونی ه��ای مرزنش��ینان‬ ‫ات��اق تعاون ای��ران ادام��ه داد‪ :‬البته در گذش��ته‬ ‫برخی بازارچه ه��ای مرزی مش��مول این تخفیف‬ ‫بودند ک��ه این بند دیگر برای انها صادق نیس��ت‬ ‫و فقط مش��مول بازارچه های مرزی غرب کش��ور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روس��تایی این کشور‪ ،‬مسئول کمیته ارتقای روابط تجاری‬ ‫و از ط��رف ای��ران نیز حمید زادبوم‪ ،‬مع��اون وزیر و رئیس‬ ‫کل سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬مسئولیت این کارگروه‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫س��یداقازاده گفت‪ :‬هیات ویتنامی در ادامه حضور خود‬ ‫در ایران‪ ،‬با وزیر جهادکش��اورزی مالق��ات کرده و امضای‬ ‫س��ند صورت می گیرد و در ادامه بخش خصوصی طرفین‬ ‫در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران دیدار‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اس��یا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران در پایان با بیان اینکه در اینده نزدیک کمیس��یون‬ ‫مش��ترک دو کش��ور در هان��وی‪ ،‬پایتخت ویتن��ام برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ویتنام بازار مهمی در جنوب ش��رق اسیا‬ ‫به ش��مار می رود و براس��اس مذاکرات‪ ،‬توافق ش��ده است‬ ‫تبادالت تجاری دو کشور به ‪ ۲‬میلیارد دالر ارتقا پیدا کند‬ ‫و این کارگروه تالشی برای رسیدن به سطح مبادله تجاری‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالری دو کشور است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬دومین کارگروه در سال ‪ ۲۰۱۶‬در هانوی‬ ‫برگزار ش��ده بود و در س��ومین کارگروه مش��ترک ارتقای‬ ‫تجارت ایران و ویتنام در تهران پس از دو روز نشست های‬ ‫فش��رده‪ ۲۱ ،‬ماده در قالب تفاهمنامه ب��ه امضای طرفین‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تامین برنج شب عید در انتظار ارز ارزان‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج کش��ور ب��ا بیان اینکه‬ ‫همچن��ان ‪ ۸۰‬هزارتن برنج به دلیل تخصیص نیافتن ارز در‬ ‫گمرکات رس��وب کرده اس��ت گفت‪ :‬تعلل در تخصیص ارز‬ ‫می تواند تامین برنج وارداتی شب عید را برای قشرهای کم‬ ‫درامد با مشکل روبه رو کند‪.‬‬ ‫مس��یح کش��اورز در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬پیش از این‬ ‫‪ ۲۵۰‬ه��زار تن برنج وارداتی به دلیل بخش��نامه ممنوعیت‬ ‫واردات در گم��رکات باقی مانده بود ک��ه با رفع ممنوعیت‬ ‫ترخیص ش��د‪ ،‬اما ‪ ۸۰‬هزار تن برن��ج باقیمانده وارداتی در‬ ‫گم��رکات در انتظ��ار تخصیص ارز از س��وی بانک مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬هم اکنون فهرس��ت ارز تخصیصی برنج از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ه بانک مرکزی‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج کش��ور با تاکید بر اینکه‬ ‫تامی��ن و واردات برن��ج زما نبر اس��ت و ی��ک روزه تامین‬ ‫نمی ش��ود تصریح کرد‪ :‬نیاز کش��ور به برن��ج وارداتی ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون ت��ن براورد می ش��ود که از ابتدای س��ال تاکنون‬ ‫حدود یک میلیون تن ان وارد ش��ده و ‪ ۵۰۰‬هزارتن دیگر‬ ‫برای تنظیم بازار ش��ب عید و ایام نوروز باید تامین و وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬قشرهای کم درامد جامعه و ‪ ۶‬دهک از‬ ‫برنج یارانه ای با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی استفاده می کنند؛ بنابراین‬ ‫هرگونه تعلل در تخصیص ارز و واردات برنج می تواند بازار‬ ‫ای��ن محصول را با مش��کل کمبود و افزای��ش نرخ روبه رو‬ ‫کند زیرا واردات برنج نیازمند دوره زمانی دست کم دو ماه‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��اورز درب��اره وضعیت تولید برنج داخل��ی گفت‪ :‬اگر‬ ‫م��ا در برنج تولید داخل خودکفا ش��ده بودیم به طور قطع‬ ‫ع�لاوه بر کاه��ش نرخ برنج داخلی ش��اهد قط��ع واردات‬ ‫برن��ج ازس��وی دول��ت می ش��دیم و هم��ه اقش��ار جامعه‬ ‫می توانستند برنج ایرانی را با قمیت های مناسب خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان برن��ج کش��ور درب��اره‬ ‫ن��رخ برنج ه��ای واردات��ی اف��زود‪ :‬در خری��د محموله های‬ ‫قبل��ی برن��ج ب��ا افزایش ن��رخ روب��ه رو بودیم ام��ا اکنون‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د در خری��د محموله ه��ای جدی��د‬ ‫ش��اهد کاه��ش ه��زار تومان��ی ن��رخ برنج ه��ای هن��دی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تالش داریم با افزایش واردات برنج سوپر‬ ‫باسماتی پاکستانی نرخ این نوع برنج را نیز در بازار متعادل‬ ‫کنیم‪ .‬اکنون نرخ هرکیلوگرم س��وپر باس��ماتی پاکستانی‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬هزارتومان و برنج های هندی کیفی حدود ‪۷‬هزار‬ ‫تا ‪۸‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫برای تامین چادر مشکی‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی باید در اولویت باشند‬ ‫رئیس کمیس��یون مدیریت واردات ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫معتقد اس��ت در ش��رایط کنونی‪ ،‬کاالهایی که توان تولید‬ ‫انه��ا در داخل کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬نباید وارد ش��وند‪ ،‬اما‬ ‫چگونگی برنامه ریزی دولت‪ ،‬ب��رای این کار اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��یدمحمد جعف��ری در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توج��ه به تحریم ه��ا و محدودیت های��ی که علیه‬ ‫اقتص��اد ایران وضع ش��ده‪ ،‬حمایت از تولی��د ملی و تالش‬ ‫ب��رای رش��د و توس��عه صنایع تولی��دی اهمی��ت زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬جه��ت حرکت واردات نیز باید به س��مت‬ ‫حمای��ت از واحده��ای تولی��دی تعریف ش��ود و‬ ‫کاالهایی به کشور بیایند که به تامین مواد اولیه‬ ‫یا واس��طه ای تولید کمک می کنن��د یا کاالهای‬ ‫ضروری باش��ند که درحال حاضر توان تولید انها‬ ‫در داخل کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مدیریت واردات اتاق ایران‬ ‫درب��اره واردات چ��ادر مش��کی اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫ح��وزه نیز باید مانند دیگر بخش ها مورد بررس��ی دقیق و‬ ‫همه جانبه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در اینکه کشور ما نیاز قابل توجه به این کاال دارد‪ ،‬شکی‬ ‫نیست و به طور قطع باید برای تامین نیاز برنامه ریزی الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫جعف��ری ادامه داد‪ :‬انچه در این زمینه اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬بررسی دقیق میزان توانایی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی برای تامین نیازهای کشور است‪.‬‬ ‫از ای��ن واحدها باید حمایت ش��ود و با در نظر‬ ‫گرفتن نیازهای ش��ان‪ ،‬فضای فعالیتی قابل قبول‬ ‫داشته باشند و در صورت بی پاسخ ماندن بخشی‬ ‫از نیازها‪ ،‬به واردات فکر شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مح��دود ک��ردن واردات باید از‬ ‫طری��ق وضع تعرفه انجام ش��ود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬ممنوعیت در‬ ‫تجارت تصمیم درس��تی نیس��ت اما برای حرکت به سمت‬ ‫اولویت های در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬می توان تعرفه واردات را‬ ‫در محصوالت��ی ک��ه تولید داخلی دارند‪ ،‬ب��اال برد و از این‬ ‫طری��ق ب��ازار را در اختی��ار تولیدکننده ه��ای داخلی قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با وجود مصرف قابل توجه چادر مشکی‬ ‫در ای��ران‪ ،‬بخ��ش قابل توجهی از نیازه��ا از طریق واردات‬ ‫تامین می ش��ود و بخ��ش قابل توجهی از ب��ازار در اختیار‬ ‫صادرکنندگان خارجی قرار دارد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چندی پیش‬ ‫وعده داد که کش��ور تا ‪ ۳‬سال اینده در تولید چادر مشکی‬ ‫به خودکفایی خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫باز هم ش��هر افتاب حریف رقیب دیرینه خود نش��د‬ ‫و سی وس��ومین نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب تهران‬ ‫از ‪ ۲۶‬فروردی��ن ت��ا ‪ 5‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬در مصالی‬ ‫ته��ران برگزار خواهد ش��د‪ .‬ب��ه روال همه س��ال های‬ ‫اخی��ر یک مهم��ان خارجی هم در ای��ن دوره خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬بن��ا ب��ر هماهنگی ه��ای انجام ش��ده کش��ور‬ ‫ترکی��ه به عنوان «مهمان ویژه» امس��ال انتخاب ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پی��ش از این کش��ورهای عمان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬صربس��تان و چین به عنوان مهم��ان ویژه در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران حضور داشتند‪ .‬یکی‬ ‫از اقدامات��ی ک��ه در این دوره از نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کتاب در حال بررس��ی و انجام اس��ت‪ ،‬تهیه ایین نامه‬ ‫و مقررات نمایش��گاه کتاب تهران است‪ .‬بخشی از این‬ ‫ایین نامه مربوط به ثبت نام اس��ت که همه ناشران باید‬ ‫از ان مطلع ش��وند زیرا برای ش��رکت در سی وسومین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب ته��ران ناش��ران بای��د‬ ‫زیرس��اخت هایی را به همراه داشته باشند‪ .‬با‬ ‫و‬ ‫گزارشی از نمایشگاه کتاب که قرار است فناورانه باشد‪،‬‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رویداد ‪ ۳۳‬کمی فناورانه تر‬ ‫وجود س��امانه ای ب��رای جلوگی��ری از تخلف هایی که در تم��ام دوره های‬ ‫نمایش��گاه کتاب انجام شده‪ ،‬می تواند قدمی مثبت برای قانون مند کردن‬ ‫این نمایش��گاه باش��د‪ ،‬اما ایا زیرس��اخت های نمایش��گاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران ظرفیت اجرای این برنامه را دارد؟‬ ‫اینترنت پرس��رعت‪ ،‬رایانه‪ ،‬ابزاره��ای دیجیتال برای‬ ‫نمایش کتاب های صوت��ی و تصویری‪ ،‬لپ تاپ یا رایانه‬ ‫ب��ه همراه پرینتر و مواردی از این قبیل قرار اس��ت در‬ ‫نمایش��گاه امس��ال نقش مهمی داشته باش��ند‪ .‬موارد‬ ‫دیگری هم البته ممکن است به اینها اضافه شود که تا‬ ‫زمان برگزاری نمایش��گاه به ناشران اطالع داده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انط��ور که س��تاد برگ��زاری گفته این ل��وازم از این‬ ‫پس به عنوان الزامات حضور در نمایش��گاه کتاب مورد‬ ‫توجه خواهند بود‪ .‬اگر ناش��ران این تجهیزات ‪-‬لپ تاپ‬ ‫یا رایانه به همراه پرینتر‪ -‬را نداش��ته باشند‪ ،‬نمی توانند‬ ‫از بن کارت ه��ای مراجعه کنندگان اس��تفاده کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫س��امانه متمرکز فروش‪ ،‬به طور مستقیم به خانه کتاب‬ ‫متصل می ش��ود و ناش��ران باید کتاب ه��ا را باتوجه به‬ ‫مشخصات درج ش��ده در خانه کتاب‪ ،‬بفروشند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه با اجرایی شدن این طرح‪ ،‬امکان بروز تخلفات تا‬ ‫ح��د زیادی کاهش پیدا می کند‪ ،‬به طوری که ناش��ران‬ ‫فقط می توانند کتاب های نش��ر خود را بفروش��ند و به‬ ‫این ترتیب از فروش کتاب های غیر‪ ،‬ازس��وی ناش��ران‬ ‫دیگر جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وجود س��امانه ای برای جلوگی��ری از تخلف هایی که‬ ‫در تمام دوره های نمایشگاه کتاب انجام شده‪ ،‬می تواند‬ ‫قدمی مثبت برای قانون مند کردن این نمایشگاه باشد‪،‬‬ ‫اما ایا زیرساخت های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫ظرفیت اجرای این برنامه را دارد؟‬ ‫و درباره سایتی که قرار است کتاب ها در ان بارگذاری‬ ‫ش��ود‪ ،‬صحب��ت و همفک��ری انجام ش��ده ام��ا زمانی‬ ‫که این س��ایت به ناش��ران معرفی ش��د‪ ،‬از نظر فنی و‬ ‫نرم افزاری بسیار ضعیف بود و خیلی کند عمل می کرد‪.‬‬ ‫همین امر ش��اید جلوی اعتماد مش��ارکت کنندگان را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫اما خبره��ا حکایت از ان دارد که مش��کالت کم کم‬ ‫حل ش��د و س��ایت مورد نظر در حال حاضر در شرایط‬ ‫بهت��ری ق��رار دارد‪ .‬این نرم افزار ب��رای فروش کتاب ها‬ ‫مورد استفاده خواهد بود و می تواند برای تهیه گزارش‬ ‫دقی��ق فروش کاال‪ ،‬موجودی و مهم تر از همه دراوردن‬ ‫کسری برای روزهای بعد نیز کاربرد داشته باشد‪.‬‬ ‫نرم افزار کوثر برای این کار تعریف ش��ده و سایتی که‬ ‫در حال بارگذاری اس��ت همه این امکان ها را دارد‪ ،‬اما‬ ‫برخی ناش��ران نگران امارهای این س��ایت هستند که‬ ‫ممکن است دقیق نباشد و اگر این برنامه در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران عملی ش��ود‪ ،‬به احتمالی مشکالت زیادی‬ ‫به وجود خواهد اورد‪ .‬باید توجه داش��ت در این شرایط‬ ‫مردم بیشتر اذیت می شوند‪.‬‬ ‫اینک��ه طرح جدید س��تاد برگزاری چق��در می تواند‬ ‫درس��ت و دقیق اجرا ش��ود‪ ،‬موضوعی اس��ت که هنوز‬ ‫به طور قطعی نمی ت��وان درباره ان صحبت کرد‪ .‬گرچه‬ ‫موض��وع تخلفات در ف��روش کتاب های نمایش��گاهی‬ ‫اهمی��ت باالی��ی دارد ام��ا گنجاندن چنی��ن تعهداتی‬ ‫در قرارداده��ای اخ��ذ غرف��ه هزینه های زی��ادی را به‬ ‫مش��ارکت کنندگان تحمیل خواهد کرد و ممکن است‬ ‫همه از پس این هزینه ها برنیایند‪.‬‬ ‫نرم اف��زار کوث��ر در س��ال اینده قرار اس��ت به عنوان‬ ‫پایگاه��ی متمرک��ز ب��رای بارگ��ذاری اطالع��ات‬ ‫مش��ارکت کنندگان و کتاب ه��ای انها مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬هرچند از س��ال قبل درباره این مس��ئله‬ ‫جلساتی با مس��ئوالن برگزاری نمایشگاه کتاب برگزار‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب ته��ران در حالی برای‬ ‫برپایی سی وس��ومین دوره اماده می شود که پشت سر‬ ‫گذاشتن دوره های متعدد نه تنها موجب حل مشکالت‬ ‫پیشین نشده‪ ،‬بلکه مسئوالن و مردم به برخی کاستی ها‬ ‫عادت کرده اند‪.‬‬ ‫یکی از این مسائل قطعی اینترنت در روزهای نخست‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب است؛ تا جایی که استفاده‬ ‫از دس��تگاه پوز برای خرید و فروش کتاب در روزهای‬ ‫ابتدای��ی هر دوره نمایش��گاه کتاب‪ ،‬غیرممکن اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته حسین زادگان بیشتر شدن مشکالت دسترسی‬ ‫به کتاب در نمایشگاه بین المللی موجب دلسردی مردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه نباید از حاال برای نمایش��گاه کتاب پیش بینی‬ ‫‹ ‹بانک اطالعاتی دیجیتال؛ فرصت یا تهدید‬ ‫‹ ‹مسئوالن باید راه قاچاق کتاب را ببندند‬ ‫هر سال تعداد زیادی از طرفداران فناوری‪ ،‬در الس وگاس‬ ‫برای برپایی بزرگ ترین نمایش��گاه فناوری جهان ‪ CES‬دور‬ ‫هم جمع می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از تلگ��راف‪ CES ،‬بیش از ‪۵۰‬‬ ‫س��ال است که در حال اجرا اس��ت و به صحنه ای برای ارائه‬ ‫نواوری ها و دس��تگاه ها تبدیل شده است‪ .‬در سال های اخیر‪،‬‬ ‫این نمایش��گاه به خانه ای عجیب و غری��ب و با فناوری های‬ ‫شگفت انگیز تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پیش��رفت ها و بح��ث و گفت وگو درب��اره حریم خصوصی‪،‬‬ ‫جنگ های تجاری‪ ،‬خودروهای خودران و‪ ...‬چیزی اس��ت که‬ ‫کارشناسان از ‪ CES‬امسال انتظار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور غافلگیرانه اپل‬ ‫بزرگ تری��ن غافلگی��ری ‪ ،CES ۲۰۲۰‬حضور اپل اس��ت‪.‬‬ ‫س��ازنده ایفون به طور سنتی از کنفرانس های بزرگ فناوری‬ ‫دوری می کند؛ اما به نظر می رس��د امس��ال در ‪ CES‬حضور‬ ‫پررنگی دارد‪.‬‬ ‫اپل درباره حریم ش��خصی صحبت خواهد کرد‪ ،‬زیرا تالش‬ ‫می کند فناوری خود را به عن��وان جایگزینی برای اندروید و‬ ‫س��ایر غول های فناوری مانند گوگل قرار دهد‪ .‬رئیس حریم‬ ‫ش��خصی اپ��ل‪ Jane Horvath ،‬در کن��ار ‪،Erin Egan‬‬ ‫رئی��س حریم ش��خصی فیس بوک‪ ،‬در روی��دادی با موضوع‬ ‫«انچ��ه مصرف کنن��دگان می خواهن��د» از حریم خصوصی‬ ‫صحبت خواهند کرد‪.‬‬ ‫همانطور ک��ه می دانید اپل مبتنی ب��ر تجربه های خود از‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه ها و کنفرانس ه��ای فن��اوری دوری‬ ‫و بس��یار محت��اط عمل می کرد‪ .‬از گذش��ته اس��تیو جابز از‬ ‫کرد و شاید تا فروردین ‪ ،‬مسئوالن بتوانند زیرساخت های‬ ‫الزم برای برگزاری نمایش��گاه را ایج��اد کنند‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه امس��ال نمایشگاه کتاب نس��بت به دوره های‬ ‫گذش��ته به دلیل ماه رمضان زودتر برگزار می شود‪ ،‬در‬ ‫عمل در سال جدید نمی توان اقدامی برای اماده سازی‬ ‫نمایش��گاه انجام داد‪ .‬باید توجه داش��ت انجام کارهایی‬ ‫که اقتصاد نش��ر را ضعیف تر می کند به صالح نیس��ت‪،‬‬ ‫اما باید جل��وی فروش کتابِ غیر در غرفه نمایش��گاه‪،‬‬ ‫کتاب س��ازی و قاچ��اق کت��اب در نمایش��گاه کت��اب‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬البته ش��یوه ان را باید مسئوالن انتخاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پی��ش از این س��امانه ای برای جلوگی��ری از فروش‬ ‫کتاب ه��ایِ غیر‪ ،‬در غرفه ه��ای نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کتاب وجود نداش��ته و این کار در نمایش��گاه کتاب تا‬ ‫حدی رواج پیدا کرده که در هر راهرو می توان ش��اهد‬ ‫فروش کتاب های یکسان و مشابه در غرفه های متفاوت‬ ‫بود‪ .‬البت��ه در این زمینه برخی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫برای جلوگیری از ف��روش کتاب هایِ غیر در غرفه های‬ ‫نمایش��گاه کتاب‪ ،‬برای مثال می توان سطح بازرسی را‬ ‫باال برد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل جدید باید چکش کاری شود‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتابی که با استانداردهای جهانی‬ ‫هماهن��گ باش��د‪ ،‬فعال ش��بیه ارزویی اس��ت که فقط‬ ‫می توان در سر پروراند‪.‬‬ ‫ایج��اد زیرس��اخت های الزم ب��رای برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاهی ک��ه در ان تخلف��ی انج��ام نش��ود‪،‬‬ ‫اولوی��ت مس��ئوالن برگزاری نمایش��گاه کتاب اس��ت‬ ‫و تش��کیل س��امانه ای ک��ه از ف��روش کت��ابِ غیر در‬ ‫غرفه جلوگی��ری کن��د‪ ،‬می تواند از گام ه��ای ابتدایی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مش��کالتی که بر س��ر راه برگزاری نمایش��گاهی به‬ ‫وس��عت نمایش��گاه بین المللی کتاب وجود دارد به طور‬ ‫قطع وس��یع و متع��دد خواهد بود‪ .‬ه��ر اقدامی که در‬ ‫نمایشگاه کتاب در راستای تسهیل امور باشد‪ ،‬مطمئنا‬ ‫اثار خوبی در برگزاری نمایشگاه دارد‪ .‬بسیاری از ناشران‬ ‫همواره از تسهیالت و خدمات رایانه ای حمایت کردند؛‬ ‫البته مجهز ش��دن غرفه ها به لپ ت��اپ و پرینتر عالوه‬ ‫بر تس��هیالت مربوط به بن های خرید کتاب‪ ،‬می تواند‬ ‫بان��ک اطالعات��ی خوبی را ب��رای کتابخوان ه��ا فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدل جدید برگزاری نمایشگاه باید چکش کاری شود‬ ‫ت��ا نقطه ضعف های احتمالی ان‪ ،‬خود را نش��ان دهند‪.‬‬ ‫بای��د به خوب��ی به س��ازکارهای ان اندیش��یده و نحوه‬ ‫اجرای ان روش��ن ش��ود‪ .‬به طور قطع بای��د باتوجه به‬ ‫فرصت کمی که بعد از نوروز برای برگزاری نمایش��گاه‬ ‫کت��اب وج��ود دارد‪ ،‬کارهای اجرایی نمایش��گاه باید با‬ ‫س��رعت بیشتری انجام ش��ود‪ .‬به گونه ای که انجام امور‬ ‫نمایش��گاه پیش از حضور ناش��ران باشد‪ .‬حال که چند‬ ‫ده��ه از برگ��زاری نمایش��گاه کتاب می گ��ذرد‪ ،‬دیگر‬ ‫بجاس��ت که انتظ��ارات را از نح��وه برگ��زاری ان باال‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫بس��یاری از ناشران درخواست دارند که در نمایشگاه‬ ‫پیش رو‪ ،‬به حاشیه های فروش غیرمجاز و جعلی کتاب‬ ‫هم توجه ویژه ای ش��ود‪ ،‬زیرا رس��یدن به نمایشگاهی‬ ‫«پاکی��زه» در تم��ام وج��وه ان‪ ،‬خواس��ت بحق همه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در سی وسومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران‪،‬‬ ‫محسن جوادی رئیس نمایش��گاه‪ ،‬قادر اشنا قائم مقام‪،‬‬ ‫مهدی اس��ماعیلی راد معاون اجرایی‪ ،‬ای��وب دهقانکار‬ ‫رئیس ش��ورای نظارت‪ ،‬حس��ین صف��ری مدیر کمیته‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬محمدج��واد مرادی نیا مدی��ر کارگروه‬ ‫نظارت بر نشر داخلی‪ ،‬محمد خلج مدیر کارگروه نظارت‬ ‫مالی و اجرایی‪ ،‬س��ید رفیع احمدجواهری مدیر کمیته‬ ‫ناش��ران داخلی‪ ،‬مهدی عمرانلو مدیر کمیته ناش��ران‬ ‫خارجی‪ ،‬ابراهیم حیدری مدیر هیات بدوی رس��یدگی‬ ‫به تخلفات‪ ،‬مهدی س��هل ابادی مدیر کمیته حراست‪،‬‬ ‫رض��ا بصیرت مدی��ر کمیته مالی‪ ،‬حس��ن قربانی عضو‬ ‫کمیسیون معامالت‪ ،‬سعید مکرمی مدیر کمیته علمی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ش��یوا وکیل نس��لیان مدیر بخش بین الملل‪،‬‬ ‫حسن روشنایی مدیر بخش اجرایی‪ ،‬وحید کریمی مدیر‬ ‫بخش رفاهی‪ ،‬مجتبی نماینده مدیر بخش پش��تیبانی‬ ‫و س��ید محمد طباطبایی مدی��ر کمیته روابط عمومی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬اتفاق خوب و بد اما مهم در ‪CES ۲۰۲۰‬‬ ‫برگزاری و شرکت در چنین همایش هایی جلوگیری می کرد‬ ‫و ترجی��ح م��ی داد که وقایع منحصر به ف��رد را با دقت و در‬ ‫زمانی که خود تعیین می کند عرضه کند‪.‬‬ ‫خ�لاف تالش ه��ای اپ��ل ب��رای تمرک��ز بر حف��ظ حریم‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت کنندگان در ‪ CES‬تالش‬ ‫برعک��س را ارائه می دهند‪ .‬نظارت‪ ،‬دوربین های هوش��مند و‬ ‫ردیابی به احتمال زیاد ترند بزرگ فناوری امس��ال هستند‪.‬‬ ‫در ‪ ،CES‬ش��رکت هایی مانند رینگ متعلق به امازون‪ ،‬زنگ‬ ‫دره��ای ویدئویی را ارائه می دهن��د و در منزل تان را به یک‬ ‫محل دیده بانی تبدیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حباب های جنگ تجاری‬ ‫چین امس��ال از ش��رکت در ‪ CES‬اندکی مضطرب است‪.‬‬ ‫به طور خاص در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬ش��اهد واکنش ایاالت متحده‬ ‫در برابر میزبانی شرکت های چینی بوده ایم که برخی از انها‬ ‫به نقض حقوق بش��ر علیه اقلیت های قومی و برخی دیگر به‬ ‫فعالیت های جاسوسی متهم شده بودند‪.‬‬ ‫در طول سال‪ ،‬تنش ها بین دو کشور افزایش یافته؛ تا اینکه‬ ‫در پایان س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬ایاالت متحده برخ��ی از بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های فناوری چین را به لیست سیاه صادرات اضافه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این محیط به طور فزاینده خصمانه شرکت ها مجبور به‬ ‫ش��رکت در ‪ CES‬هستند‪ .‬در حال حاضر تعداد شرکت های‬ ‫چینی ش��رکت کننده در این رویداد در حال کاهش است و‬ ‫امسال به نظر می رسد که این روند ادامه داشته است‪.‬‬ ‫امار و ارقام ‪ ،CES‬انجمن فناوری مصرف کننده (‪)CTA‬‬ ‫نش��ان می دهد که تعداد غرفه داران چینی حدود ‪ ۱۰۰‬عدد‬ ‫کاه��ش پیدا کرده اس��ت؛ گرچ��ه انها ادع��ا می کنند چین‬ ‫همچنان یک «بازار برتر بین المللی» است‪.‬‬ ‫س��خنگوی ‪ CES‬گفت‪ :‬ما انتظار داریم برندهای مش��هور‬ ‫چینی در سطح مشابه مشارکت در نمایشگاه ‪۲۰۱۹‬؛ امسال‬ ‫نیز حضور داش��ته باشند اما ما پیش بینی می کنیم که تعداد‬ ‫غرفه های انها کم شود‪.‬‬ ‫بسیاری‬ ‫از ناشران‬ ‫درخواست‬ ‫دارند که در‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پیش رو‪ ،‬به‬ ‫حاشیه های‬ ‫فروش غیرمجاز‬ ‫و جعلی کتاب‬ ‫هم توجه‬ ‫ویژه ای شود‪،‬‬ ‫زیرا رسیدن‬ ‫به نمایشگاهی‬ ‫«پاکیزه» در‬ ‫تمام وجوه‬ ‫ان‪ ،‬خواسته‬ ‫بحق همه است‬ ‫‹ ‹فناوری خودران ارزان تر‬ ‫بسیاری از شرکت های خودروسازی از ‪ CES‬برای ارتقای‬ ‫س��امانه های پیشرفته کمک راننده خود استفاده می کنند که‬ ‫در ح��ال حاضر در جاده ه��ا قرار دارند‪ .‬غول س��خت افزاری‬ ‫‪ Bosch‬پیش از ‪ CES‬اعالم کرد در حال تولید سنسورهای‬ ‫‪ Lidar‬است؛ فناوری که بسیار قدرتمند و بسیار گران قیمت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها س��عی دارند فناوری های جدی��د را با نرخ‬ ‫تم��ام ش��ده ارزان تر در اختیار دیگران ق��رار دهند‪ .‬این یک‬ ‫تغیی��ر قابل توج��ه در فناوری اس��ت زیرا پی��ش از این باور‬ ‫داش��تیم ای��ن فناوری ها به قدری گرانند ک��ه به هیچ عنوان‬ ‫قابل استفاده نیستند‪ .‬شرکت هایی از جمله تسال و کادیالک‬ ‫در حال حاضر س��امانه هایی را ارائه می دهند که به رانندگان‬ ‫در موقعیت های��ی مانند ترافی��ک و تغییر خط کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫می توانید انتظار داش��ته باش��ید که بس��یاری از شرکت ها‬ ‫در نمایش��گاه ‪ CES‬از فناوری های روز اف��زون خودروهای‬ ‫خودران پرده برداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری های حواس پرت‬ ‫در کن��ار تم��ام این فناوری ه��ای مفید و ج��ذاب‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجهی از نمایش��گاه‪ ،‬توسط وس��ایل فروشندگان لوازم‬ ‫الکترونیکی مصرفی‪ ،‬با وس��ایل و تجهیزات بی مصرف اشغال‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بن وود‪ ،‬تحلیلگ��ر ‪ CCS Insight‬می گوید‪:‬‬ ‫امیدوارم این فقط یک س��یرک اس��باب بازی نباشد‪ .‬ما هر‬ ‫س��ال چیزهای مس��خره ای می بینیم؛ از مسواک های ‪ AI‬تا‬ ‫تشک های یوگا‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ایران گفت‪ :‬باتوجه به اینکه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در منطق��ه ای ژئوپلتیکی و در قاره‬ ‫پهن��اور اس��یا ق��رار دارد و دروازه ورود بس��یاری‬ ‫از کش��ورها ب��رای تب��ادالت اس��ت برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه هایی مثل نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صادراتی جمهوری اسالمی ایران (ایران اکسپو) از‬ ‫اهمیت بسیاری برخوردار است‪ .‬بهمن حسین زاده‬ ‫با بیان اینکه نمایشگاه های تخصصی که در ‪ 2‬سال‬ ‫اخیر برگ��زار کردیم در رونق تولی��د و صادرات به‬ ‫کش��ورهای همس��ایه نق��ش موثری داش��ته اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توس��عه حضور در کش��ورهای دوست‬ ‫و مش��ترک المنافع می توان��د به رون��ق صادرات‬ ‫ایران کمک کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه ها‬ ‫به عنوانمهم ترینوکارامدترینابزارهایبازاریابی‬ ‫از اهمیت خارق العاده ای برخوردار هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رش��د درامد ریالی نمایش��گاه ها در س��ال جاری‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته در رونق تولید و صادرات‬ ‫نقش موثری داش��ته است‪ .‬او با اشاره به چهارمین‬ ‫نمایش��گاه توانمندی ه��ای صادرات��ی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران (ایران اکسپو) بیان کرد‪ :‬حضور تجار‬ ‫و شرکت های س��رمایه گذاری ایرانی و خارجی در‬ ‫نمایش��گاه های اینچنین��ی می تواند زمینه س��از‬ ‫اشنایی‪ ،‬برگزاری جلسات و موافقتنامه هایی برای‬ ‫افزایش س��طح صادرات غیرنفتی کشور شود‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اهداف از پیش تعیین شده برای کشور‬ ‫در سند چش��م انداز ‪ ۲۰‬ساله مبنی بر دستیابی به‬ ‫جای��گاه اول اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری در س��طح‬ ‫منطقه اس��یای جنوب غربی‪ ،‬رهنمودهای رهبر‬ ‫معظم انقالب و نام گذاری سال های اخیر با اهداف‬ ‫اقتصادی نشات گرفته از ارمان های معظم له است‬ ‫ک��ه با تالش و غیرت عمومی ملت ایران امیدواریم‬ ‫روزی قادر باشیم اقتصاد کشور را بر منابع غیرنفتی‬ ‫بنا نهیم‪ .‬مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ایران با اش��اره به ص��ادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی در کش��ور افزود‪ :‬ب��ا راه اندازی گمرک در‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه ها و صفر کردن نرخ سود‬ ‫بازرگانی توانس��تیم حضور ش��رکت های خارجی‬ ‫در کشور را تس��هیل کنیم که این یک امتیاز برای‬ ‫حض��ور پررنگ ش��رکت های خارجی اس��ت و در‬ ‫جهت ارزاوری گام بزرگی به شمار می رود‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه مبلمان‬ ‫و چراغ های تزئینی‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیر رواب��ط عموم��ی نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کرمانش��اه از برپایی نمایش��گاه مبلمان‪ ،‬لوستر و‬ ‫چراغ ه��ای تزئینی در کرمانش��اه از ‪ ۱۶‬دی خبر‬ ‫داد‪ .‬حام��د وفاپ��ور در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمایش��گاه اس��تانی مبلمان و صنایع چوبی‬ ‫از دوش��نبه در کرمانش��اه اغاز به کار کرد و تا ‪۲۰‬‬ ‫دی در مح��ل دائمی نمایش��گاه های کرمانش��اه‬ ‫واقع در انتهای پارک ش��اهد برپا است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این نمایش��گاه در فضای ‪2‬ه��زار مترمربع‬ ‫برپا می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این فضا ش��امل ‪ ۱۲۰‬غرفه‬ ‫از واحدهای داخل اس��تان اس��ت‪ .‬به گفته وفاپور‪،‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه انواع مبلم��ان‪ ،‬صنایع چوبی‪،‬‬ ‫سرویس خواب‪ ،‬لوستر و چراغ های تزئینی عرضه‬ ‫می شود‪ .‬مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی‬ ‫کرمانش��اه س��اعت بازدید از نمایشگاه را هر روز از‬ ‫ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫با بوی دخانیات‬ ‫نمایش��گاه تنباکو و دخانی��ات دوبی‪ ۱۴ ،‬تا ‪۱۵‬‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹9‬در کش��ور ام��ارات متحده عربی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری تحلیل��ی ایران‬ ‫مراس��م نیوز‪ ،‬نمایش��گاه تنباکو و دخانیات دوبی‬ ‫نمایش��گاهی برای عرضه برترین برندهای صنایع‬ ‫توتون و تنباکو است‪ .‬در این نمایشگاه کنفرانسی‬ ‫هم برگزار می شود که کارشناسان مقاله های خود‬ ‫را ارائه می کنند و به تبادل اطالعات می پردازند‪ .‬در‬ ‫نمایش��گاه دخانیات دوبی‪ ،‬محصوالت و خدمات‬ ‫صنعت دخانیات اندونزیایی‪ ،‬اسیایی و استرالیایی‬ ‫نشان داده شده است‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه محصوالتی مانند ماشین االت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬پالگی��ن‪ ،‬س��یگار‪ ،‬طعم دهن��ده و‬ ‫م��واد معط��ر‪ ،‬بازرس��ی‪ ،‬ازمایش و ازمایش��گاه‪،‬‬ ‫تجهیزات‪ ،‬واردات و صادرات برگ‪ ،‬ماش��ین االت‪،‬‬ ‫تولی��د انحصاری‪ ،‬مواد بس��ته بندی‪ ،‬چاپ و مواد‬ ‫چ��اپ‪ ،‬پردازش و بس��ته بندی و ماش��ین االت به‬ ‫نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬منطق��ه خاورمیانه‬ ‫محیطی بسیار مناس��ب برای توسعه کسب وکار‬ ‫در زمین��ه توتون و تنباکو اس��ت و به دلیل وجود‬ ‫بازدیدکنندگان از سراس��ر جهان زمینه بس��یار‬ ‫مناس��بی برای بازاریابی‪ ،‬فروش و توسعه بازار در‬ ‫این نمایشگاه وجود دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران؛ جوانی ‪۳۳‬ساله و مدرن‬ ‫اهمیت برگزاری‬ ‫نمایشگاه های صادراتی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫تاالر شیشه ای سبزپوش شد‬ ‫خبر‬ ‫بررسی ‪ FATF‬همچنان‬ ‫در دستور کار مجمع است‬ ‫نظرگاه‬ ‫نقطه عطف‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫پیش بینی کارشناسان از روند بازار؛ بازگشت به نقطه اوج تا یک ماه اینده‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹صندوق های سرمایه گذاری وارد خرید‬ ‫شدند‬ ‫علیرضا توکلی کاشی‬ ‫محمد اقبال نیا‬ ‫سعید مسگری‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اقتصاد ای��ران به دالی��ل گوناگون و بنا به ش��واهد‬ ‫متعدد در یکی از مهم ترین و حس��اس ترین دهه های‬ ‫خ��ود قرار گرفته اس��ت‪ .‬رش��د اقتص��ادی پایین‪ ،‬دو‬ ‫رکودتورمی عمیق و‪ ...‬ناش��ی از انباش��ت چالش های‬ ‫اقتصادی سبب ش��ده تا دهه ‪ ۹۰‬تبدیل به دهه خاص‬ ‫و نقطه عطف اقتصاد ایران ش��ود‪ .‬اکنون در ش��رایطی‬ ‫ق��رار داریم که اگر در روند فعلی اقتصاد ایران تغییرات‬ ‫اساسی رخ ندهد‪ ،‬در سال های اینده مشکالت اقتصاد‬ ‫ایران تشدید خواهد ش��د و حتی از عملکرد نامطلوب‬ ‫س��ال های قب��ل هم فاصل��ه خواهیم گرف��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط باید به دقت ش��رایط اقتصاد کشور را رصد و‬ ‫برای توقف روند نامناسب اقتصاد برنامه ریزی و تالش‬ ‫ک��رد‪ .‬تنها راه باقیمان��ده برای اقتص��اد ایران‪ ،‬عزمی‬ ‫راس��خ و فراگیر برای اصالح س��اختاری اقتصاد است‬ ‫و دیگر هی��چ توجیهی بر ای تاخی��ر در ان قابل قبول‬ ‫نیست‪ .‬اصالحات س��اختاری باید با هدف بهبود نظام‬ ‫حکمرانی و برطرف کردن چالش های قدیمی اقتصاد‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬نظ��ام حکمرانی در اقتص��اد ایران دچار‬ ‫مش��کالت جدی و حاد اس��ت و باید به مرور و با لحاظ‬ ‫اولویت ه��ا‪ ،‬ان را اصالح کرد‪ .‬این اصالحات پرهزینه‪،‬‬ ‫سخت و زمانبر اس��ت و نیاز به تالش همگانی در تمام‬ ‫ق��وا و فراتر از ان‪ ،‬در کل حاکمیت دارد‪ .‬وقتی صحبت‬ ‫از اصالحات می ش��ود‪ ،‬به طور معمول نگاه ها به سمت‬ ‫دولت می رود؛ در حالی که اصالح س��اختاری اقتصاد‬ ‫ای��ران نیاز به مش��ارکت هم��ه دارد و دولت به تنهایی‬ ‫نمی توان��د راه به جایی ببرد‪ .‬اکنون که در ابتدای دوره‬ ‫جدی��د قوه قضاییه و در حال س��اختن مجلس جدید‬ ‫هس��تیم‪ ،‬باید ماموریت های این دو قوه و وظایف انها‬ ‫در اصالحات اقتصاد ایران مشخص شود‪ .‬بخش مهمی‬ ‫از اصالحات اقتصادی مرب��وط به اصالح قوانین قبلی‬ ‫و تدوین قوانین کارا‪ ،‬تقوی��ت حقوق مالکیت‪ ،‬مبارزه‬ ‫هدفمند با فس��اد و‪ ...‬است که باید از سوی قوه مقننه و‬ ‫قضاییه انجام شوند‪ .‬در اصالحات ساختاری همراهی‬ ‫مردم نیز نقش اساس��ی دارد و بدون سرمایه اجتماعی‬ ‫باال نمی توان ب��ه موفقیت اصالح��ات اقتصادی امید‬ ‫داش��ت‪ .‬این در حالی است که سرمایه اجتماعی روند‬ ‫نامطلوبی در اقتصاد ایران داشته و در یک سال گذشته‬ ‫نیز روند تخریب ان تشدید شده است‪ .‬اتحاد و همدلی‬ ‫ش��کل گرفته در روزهای اخیر بس��یار مثبت است‪ ،‬اما‬ ‫به معنی بازسازی کامل سرمایه اجتماعی نیست‪ .‬باید‬ ‫ق��در این فرصت را دانس��ت و با اقدام��ات بعدی برای‬ ‫بازسازی کامل س��رمایه اجتماعی تالش کرد‪ .‬اگرچه‬ ‫وظیفه اصلی در بازس��ازی سرمایه اجتماعی بر دوش‬ ‫حاکمیت و دولت است‪ ،‬اما مردم و رسانه ها نیز باید در‬ ‫این راستا تالش کنند‪.‬‬ ‫تنش بین ایران و امریکا در روزهای گذش��ته روند‬ ‫معام�لات در نق��اط گوناگ��ون جه��ان را تحت تاثیر‬ ‫ریسک های گوناگونی قرار داد و در نهایت بورس های‬ ‫جهانی را با ریزش سنگین روبه رو کرد‪.‬‬ ‫مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان امریکایی‬ ‫از این کش��ور و تهدی��د ترامپ ب��رای تحریم عراق و‬ ‫تک��رار تهدیده��ا درباره ایران عالوه بر ریزش ش��دید‬ ‫بورس های منطقه‪ ،‬نرخ نفت راباال برد تا از مرز ‪ ۷۰‬دالر‬ ‫بگذرد‪.‬‬ ‫ب��ازار س��رمایه ته��ران هم چن��د روزگذش��ته را با‬ ‫واکنش ه��ای منفی همراه ب��ود اما در معامالت دیروز‬ ‫ای��ن روند تغییرک��رد و بورس تهران با رش��د ‪۲۳۴۱‬‬ ‫واحدی در ابتدای معامالت سبزپوش شد‪.‬‬ ‫با این همه کارشناس��ان ای��ن بازار براین باورند که‬ ‫تا پایان هفته س��هم ها به نرخ اصلی بازگش��ته و بازار‬ ‫درکمت��ر از ی��ک ماه اینده دوباره ب��ه نقطه اوج خود‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاس��خ به پرسشی‬ ‫درباره تاثیر شهادت سردار سلیمانی بر روند بررسی‬ ‫پیوستن به گروه اقدام مالی گفت‪ :‬هنوز چیزی اعالم‬ ‫نشده و از نظر قانونی‪ ،‬پیوستن به ‪ FATF‬از دستور‬ ‫کار خارج نشده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فرهاد دژپسند‬ ‫در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی در جمع خبرنگاران با اش��اره به وضعیت‬ ‫پیوس��تن به گروه اق��دام مالی ویژه گف��ت‪ :‬اکنون‬ ‫دو الیح��ه قانونی پیش��نهادی دول��ت یعنی پالرمو‬ ‫و ‪ CFT‬که به تصویب مجلس رس��یده در دس��تور‬ ‫کار مجمع ق��رار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نهاد ادعای‬ ‫مقابله با تامین مالی تروریس��م را دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫امروز می بینیم رئیس جمهوری یک کشور با بودجه‬ ‫دولتی دس��ت به ترور زده و تروریسم دولتی را شاهد‬ ‫هس��تیم‪ .‬وزیر اقتصاد تاکید کرد‪ :‬باید همه نهادها از‬ ‫جمل��ه ‪ FATF‬به این اتفاق اعت��راض کند‪ ،‬چراکه‬ ‫تروریس��م دولتی منشا بسیاری از فجایع خواهد بود‬ ‫و این کار برخالف قوانین حقوقی و بین المللی است‪.‬‬ ‫دژپس��ند در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره نحوه‬ ‫بازپرداخت وام ب��ه تولیدکنندگان از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی گفت‪ :‬این صندوق تابع مقررات اس��ت‬ ‫که این مقررات را یا قانون مصوب کرده یا براس��اس‬ ‫سیاست های کلی رهبر معظم انقالب شرایط توسط‬ ‫هیات امنای صندوق تعیین ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬وزیر اقتصاد از بررسی پیشنهادهای‬ ‫افزایش سرمایه بانک های دولتی بین این وزارتخانه‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و س��ازمان برنام��ه و بودجه خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬موض��وع افزایش س��رمایه بانک های دولتی‬ ‫مدت هاس��ت که مطرح و در دس��تور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اردیبهش��ت یا خرداد امس��ال وزارت‬ ‫اقتصاد پیشنهادهای خود را در این زمینه اعالم کرد‬ ‫و به تازگی بانک مرکزی نیز در این زمینه پیشنهادی‬ ‫را مطرح کرده است‪ .‬وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬قرار است‬ ‫با همکاری وزارت اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی و س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه درباره افزایش س��رمایه بانک های‬ ‫دولتی هم اندیشی شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمال خانزاده‬ ‫درهمین حال‪ ،‬معاون کانون نهادهای سرمایه گذاری‬ ‫از توقف روند کاهش��ی ش��اخص در نهای��ت تا پایان‬ ‫هفت��ه جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬برخ��ی صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری با اشراف بر ش��رایط بازار‪ ،‬وارد خرید‬ ‫سهام پرسود شده اند‪.‬‬ ‫علیرضا توکلی کاش��ی در گفت وگو ب��ا مهر‪ ،‬درباره‬ ‫تحوالت بازار س��رمایه بااش��اره به اینکه بازار سرمایه‬ ‫همانند یک دماس��نج عمل می کند و رفتار ان معلول‬ ‫اتفاق��ات بیرونی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬جای هی��چ نگرانی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیرا با رفع ابهام ها و انجام اقدام های مدبرانه‬ ‫و هوش��مندانه نظام‪ ،‬بازار س��رمایه می تواند به سرعت‬ ‫روند کاهشی معامالت اول هفته را درچند روز جبران‬ ‫ک��رده و در جایگاه قبلی و حتی به مراتب باالتر از ان‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫توکلی به این پرسش که چه زمانی بازار بورس روند‬ ‫صعودی خود را در پیش خواهد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع زودتر از یک ماه تکلیف بازار مش��خص خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬زیرا درحال حاضر شرایط اقتصادی طوری است‬ ‫که روند صعودی به سود بازار است و به طور قطع بازار‬ ‫دوباره به نقطه اوج خود باز می گردد‪.‬‬ ‫توکلی کاش��ی ب��ا بی��ان اینکه بس��ته ب��ه بزرگی و‬ ‫کوچک��ی وقایعی ک��ه در عرصه سیاس��ی منطقه رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬بازار س��رمایه دچار نوس��ان های می ش��ود‬ ‫و ای��ن ی��ک پدیده طبیعی و منطبق ب��ر انتظارات در‬ ‫بازارس��رمایه اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫نبای��د س��هامداران رفتارهای هیجانی از خود نش��ان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بازیگران حرفه ای بازار بهتر می دانند که در شرایط‬ ‫بحرانی و نوس��انی‪ ،‬راهبرد درست چیست زیرا ایشان‬ ‫س��رمایه های چند صد و چند هزار میلیارد تومانی را‬ ‫در اختی��ار دارند و خود بهتر می دانند که در ش��رایط‬ ‫بحران��ی‪ ،‬زمان مناس��بی برای ف��روش نبوده و امکان‬ ‫فروش حجم باالی سهام‪ ،‬ممکن نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت رشد با چاشنی احتیاط‬ ‫کارش��ناس دیگر بازار س��رمایه با بی��ان اینکه اگر‬ ‫فض��ا ارام باش��د و بین ایران و امری��کا بحث جدیدی‬ ‫انجام نش��ود ب��ازار دوباره ب��ه روال گذش��ته خود باز‬ ‫می گ��ردد‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینکه هنوز نس��بت به‬ ‫اق��دام تالفی جویانه ای��ران اگاهی وجود ندارد‪ ،‬از این‬ ‫به بعد چاشنی احتیاط در معامالت و رشد بازار بیشتر‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫محم��د اقبال نی��ا در گفت وگ��و با ایرنا ب��ه افزایش‬ ‫ریس��ک در منطقه به دلی��ل تغییر و تحوالت رخ داده‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬درچنین شرایطی به دلیل افزایش‬ ‫ریسک س��رمایه گذاری‪ ،‬افرادی که سودهای معقولی‬ ‫کارشناس��ان براین باورند که تا پایان هفته س��هم ها به نرخ اصلی‬ ‫بازگش��ته و بازار درکمتر از یک م��اه اینده دوباره به نقطه اوج خود‬ ‫بازمی گردد‬ ‫را به دست اوردند عالقه مند به شناسایی سود و خروج‬ ‫از بازار شدند‪.‬‬ ‫اقبال نی��ا با بیان اینکه در وضعیت کنونی‪ ،‬بازارهای‬ ‫م��وازی هم مکان جذابی برای ورود س��رمایه فعاالن‬ ‫بازار به ش��مار نمی روند گفت‪ :‬این احتمال وجود دارد‬ ‫که س��رمایه گذاران س��هام خ��ود را در مقطع زمانی‬ ‫فعل��ی به فروش برس��انند و بع��د در موقعیت بهتر و با‬ ‫ن��رخ پایین تر اقدام به خرید دوباره کنند که البته این‬ ‫ام��کان برای س��هم های بزرگ و بنی��ادی بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارهیجانی طال و سکه‬ ‫این کارش��ناس بازارس��رمایه‪ ،‬افزایش نرخ در بازار‬ ‫ط�لا و دالر را نش��انگر وج��ود فض��ای هیجان��ی در‬ ‫ای��ن بازارها دانس��ت و گفت‪ :‬در وضعی��ت فعلی نرخ‬ ‫دالر درح��ال کنترل اس��ت و با وج��ود اینکه ورود و‬ ‫خ��روج اف��راد برای خرید دالر چندان راحت نیس��ت‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل افزایش نرخ در این بازار چش��مگیر‬ ‫نبود‪ .‬این درحالی اس��ت که ش��اهد رش��د معنادار در‬ ‫ب��ازار طال و ایج��اد صف خرید در گواهی س��که طال‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫اقبال نیا با اش��اره به وجود هیجان مقطعی در بازار‬ ‫ط�لا و ارز افزود‪ :‬روند اتی نرخ طال و دالر به مس��ائل‬ ‫سیاس��ی و درگیری هایی بر می گردد که ممکن است‬ ‫بین طرفین ایجاد شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد در موقعیت کنونی درگیری خاصی که بتواند‬ ‫فضا را به سمت تنش شدید ببرد ایجاد نشود؛ بنابراین‬ ‫پس از مدتی فضا در بازار طال و سکه به سمت ارامش‬ ‫پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس سرامد بازارهای رقابتی‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ب��ازار ط�لا و ارز از نظر‬ ‫بازده��ی قابل رقابت با بازار س��رمایه نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افراد ریسک گریز س��رمایه خود را به منظور مدیریت‪،‬‬ ‫ب��ه س��مت بازار ط�لا و س��که برده ان��د در حالی که‬ ‫س��هامداران حرفه ای بازار سرمایه می دانند بیشترین‬ ‫بازدهی را از بازار س��رمایه کس��ب خواهندکرد و این‬ ‫ب��ازار به هیچ عن��وان قابل رقابت با بازار طال و س��که‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد اقبال نیا‪ ،‬در صورت حفظ ارامش در بازار‬ ‫س��رمایه این بازار بهترین مکان برای س��رمایه فعاالن‬ ‫بازار خواهد بود‪.‬وی با بیان اینکه مسیر شاخص بورس‬ ‫تا پایان سال با شیب مالیم افزایشی خواهد بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه رشد بازار سرمایه در چند ماه گذشته‬ ‫با ش��یب تند ادامه داش��ت و س��کون در دیگر بازارها‬ ‫حاکم ش��ده بود بازار نیاز به استراحت داشت که ترور‬ ‫س��ردار سلیمانی بهانه را به بازار و سرمایه گذاران داد‬ ‫که اقدام به خروج سرمایه خود از بازار سرمایه کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه‪ ،‬افراد ریسک‬ ‫پذی��ر بهتری��ن گزینه ب��رای س��رمایه گذاری را بازار‬ ‫س��رمایه می دانن��د که اکن��ون می توانند ب��ا بهترین‬ ‫ن��رخ اقدام به خرید س��هام و کس��ب بازدهی معقول‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب نشینی از فروش های هیجانی‬ ‫یوس��ف هاشمی‪ ،‬کارش��ناس دیگر این بازار با بیان‬ ‫اینکه سهامدارانی که دید کوتاه مدت به بورس دارند‪،‬‬ ‫در روزه��ای گذش��ته دچار ضرر ش��دند‪ ،‬گفت‪ :‬روند‬ ‫صعودی بازار س��رمایه هنوز به پایان نرس��یده و موج‬ ‫صعودی در راه است‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه‬ ‫در روزهای اینده بازار از فروش هیجانی عقب نشینی‬ ‫می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬قطعا زودتر از یک م��اه تکلیف بازار‬ ‫مش��خص خواهد ش��د و بازار دوباره به نقطه اوج خود‬ ‫باز می گردد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د بازار با اش��اره به ش��هادت‬ ‫س��پهبد قاسم سلیمانی اظهار کرد‪ :‬اتفاقی که رخ داد‬ ‫بزرگ بود و پیامدهای ان در همه قس��مت ها نمایان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ریزش بازار بورس نیز پس از این اتفاق دور از ذهن‬ ‫نبود‪ .‬به طور معمول درصورت بروز چنین اتفاق هایی‪،‬‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬بازار را به مدت یک یا دو روز تعطیل‬ ‫می کنن��د که تحلیلگ��ران بتوانند ش��رایط را تحلیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ارش��د بازار س��رمایه ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه در روزه��ای اینده قدرت تحلیل بیش��تری به‬ ‫تحلیلگران بازار داده می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در روزهای‬ ‫اینده با مشخص شدن ابعاد واقعه و همچنین بازخورد‬ ‫کش��ورهای گوناگ��ون‪ ،‬روند بازار می تواند س��مت و‬ ‫س��ویی معقوالن��ه به خود گیرد‪ .‬در واق��ع تحلیلگران‬ ‫اطالعات بیش��تری به دست می اورند که قابل تحلیل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹درس هایی برای سهامداران‬ ‫کمال خانزاده‪ ،‬کارش��ناس دیگری اس��ت که با نگاه‬ ‫دیگری در تحلیل بازار سرمایه‪ ،‬به ابالغ قانون تجدید‬ ‫ب��ر ارزیاب��ی دارایی ها که زمینه تغیی��ر کلیت بازار را‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬روند معامالت گروه ‬ ‫خودرو که با افزایش س��رمایه سنگین همراه هستند‬ ‫ب��ا همی��ن خبر تغییر می کند و روند رو به صعود را در‬ ‫پیش خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خانزاده با تاکید بر اینکه در بازار روز ش��نبه فش��ار‬ ‫فروش در بین بیشتر سهم های بزرگ از جمله صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬پتروش��یمی و س��هم های بنیادی گرفته شد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ش��روع معامالت در بازار ‪ ۲‬روز نخس��ت‬ ‫هفته‪ ،‬در بیشتر سهم ها منفی بود اما به دلیل حمایت‬ ‫چش��مگیر بیش��تر صندوق ها‪ ،‬بازیگران و سهامداران‬ ‫عم��ده نرخ بیش��تر س��هم های بنی��ادی تا اس��تانه‬ ‫س��قف قیمتی معامل��ه و به مرور باع��ث کاهش افت‬ ‫ش��اخص بورس از ‪5‬هزار واحد ب��ه هزار و ‪ ٥٠٠‬واحد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار س��رمایه با بیان اینکه براساس‬ ‫پیش بینی های انجام ش��ده بیشتر سهم های بزرگ تا‬ ‫پای��ان هفته جاری به نرخ اصل��ی خود باز می گردند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬س��هم های کوچک که حباب گون��ه و به دلیل‬ ‫س��فته بازی های انجام ش��ده رش��د کردند ب��ا تاخیر‬ ‫زمانی به مس��یر اصلی باز گش��ته و به س��مت رش��د‬ ‫پیش می رون��د‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د به م��دت دو هفته‬ ‫ط��ول کش��د که این س��هم ها به س��قف قیمتی قبل‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتفاق های اخیر نش��ان داد بهتر اس��ت‬ ‫س��هامداران پرتفو خود را به س��مت سهم های بزرگ‬ ‫بازار مانند پتروشیمی‪ ،‬فلزات اساسی و معدنی ها پیش‬ ‫ببرند چراکه این گونه س��هم ها در بدترین شرایط بازار‬ ‫باز هم خریدار دارند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد خان��زاده‪ ،‬اتفاق ه��ا رخ داد در چن��د‬ ‫روز گذش��ته ج��زو طبیعت ب��ازار به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫همیش��ه ای��ن اتفاق ه��ا رخ می ده��د و ب��ازار پس از‬ ‫ه��ر اتف��اق سیاس��ی براس��اس همی��ن رون��د پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹پرداخت وام مس�کن در قالب اوراق همزمان‬ ‫با اقساط مسکن یکم‬ ‫مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن اعالم کرد‪:‬‬ ‫کس��ی که از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیالت‬ ‫مسکن دریافت کرده‪ ،‬می تواند هنگام پرداخت اقساط‪ ،‬از وام‬ ‫اوراق برای خرید یک مسکن دیگر اقدام کند‪.‬‬ ‫به گزارش بانک عامل بخش مس��کن‪ ،‬محمد حسن مرادی‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬دریافت تس��هیالت از محل حس��اب صندوق‬ ‫پس انداز مسکن یکم ضوابط خاص خود را دارد و متقاضیان‬ ‫بای��د با در نظر گرفتن این ضوابط نس��بت ب��ه ثبت نام برای‬ ‫دریافت این تس��هیالت اقدام کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫دریافت تسهیالت خرید مس��کن با استفاده از اوراق گواهی‬ ‫حق تقدم تسهیالت هیچ محدودیتی ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه اگر ف��ردی در زمان‬ ‫س��پرده گذاری و افتتاح حس��اب صندوق پس انداز مس��کن‬ ‫یکم واجد ش��رایط ب��وده‪ ،‬اما در طول دوره س��پرده گذاری‬ ‫اقدام به دریافت تس��هیالت با اس��تفاده از اوراق برای خرید‬ ‫مس��کن کرده باشد‪ ،‬باز هم می تواند تسهیالت صندوق یکم‬ ‫را دریاف��ت کند‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬این فرد چون اقدام به دریافت‬ ‫تس��هیالت دیگری ک��رده و مالک واحد مس��کونی دیگری‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیگر مشمول دریافت تسهیالت مسکن یکم نخواهد‬ ‫ش��د؛ چون هم دیگر خانه اولی محس��وب نمی شود و هم از‬ ‫تسهیالت دیگری یعنی تسهیالت اوراق استفاده کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال ان دس��ته از افرادی که قب ً‬ ‫ال تس��هیالت خرید‬ ‫مس��کن از محل صندوق پس انداز مس��کن یک��م گرفته اند‬ ‫می توانن��د در اینده با اس��تفاده از اوراق اق��دام به دریافت‬ ‫تسهیالت خرید مسکن کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز فروش گواهی سپرده بانک ملت‬ ‫فروش ‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریال اوراق گواهی س��پرده مدت‬ ‫دار ویژه س��رمایه گذاری بانک ملت از ‪ ۱۶‬دی امسال شروع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬با مجوز بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬مرحل��ه چهارم گواهی س��پرده‬ ‫ م��د ت دار ویژه س��رمایه گذاری (عام) با ن��ام در این بانک به‬ ‫میزان ‪ ۱۳.۰۰۰‬میلیارد ریال از روز دوش��نبه ‪ ۱۶‬دی امسال‬ ‫به مش��تریان عرضه شد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬فروش این‬ ‫اوراق به مدت یک روز و فروش تدریجی ان به مدت ‪ ۵‬روز‬ ‫تا پایان روز یکش��نبه ‪ ۲۲‬دی ‪ ۹۸‬تعیین شده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با‬ ‫نام بانک ملت‪ ،‬دارای تاریخ سررسید یک سال پس از تاریخ‬ ‫انتش��ار خواهد بود‪ .‬نرخ س��ود علی الحس��اب این اوراق‪۱۸ ،‬‬ ‫درصد س��االنه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ س��ود‬ ‫بازخرید ان‪ ،‬قبل از تاریخ سررسید معادل ‪ ۱۰‬درصد ساالنه‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برات کریمی مدیرعامل بانک دی شد‬ ‫به دنبال برگزاری مجم��ع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫بان��ک دی و انتخ��اب اعض��ای جدی��د هیات مدی��ره‪ ،‬برات‬ ‫کریم��ی به عن��وان مدیرعام��ل جدی��د بان��ک دی منصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬برات‬ ‫کریمی که پیش از ای��ن عضو هیات مدیره بانک ملی ایران‬ ‫بود با تحصیالت کارشناس��ی ارشد حس��ابداری‪ ،‬دانشجوی‬ ‫دکت��رای رش��ته ‪ DBA‬در مرحله دفاع و دارای ‪ ۳۲‬س��ال‬ ‫س��ابقه درخشان کاری در نظام بانکی کشور است و سوابقی‬ ‫از جمل��ه معاون مدیرعامل بانک ملی ایران در امور ش��عب‪،‬‬ ‫عضویت در کارگروه های عال��ی پیگیری و وصول مطالبات‪،‬‬ ‫اعتبارات‪ ،‬منابع و مصارف و عضویت در هیات تخلفات اداری‬ ‫بانک ملی را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬در نخس��تین نشس��ت هی��ات‬ ‫مدی��ره جدی��د بان��ک دی‪ ،‬نص��رت اهلل ش��هبازی به عنوان‬ ‫رئیس هیات مدیره‪ ،‬فریدون رش��یدی به عن��وان نایب رئیس‬ ‫هیات مدی��ره و رحیم طاهری به عنوان عض��و اجرایی هیات‬ ‫مدیره این بانک منصوب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان دریاف�ت پیامک�ی رم�ز پوی�ا در بانک‬ ‫پاسارگاد‬ ‫برای دریافت پیامک رمز دوم پویا‪ ،‬ثبت درس��ت ش��ماره‬ ‫تلف��ن همراه در سیس��تم بانک الزامی اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬ب��رای افزای��ش امنی��ت در‬ ‫پرداخت ه��ای غیرحض��وری و جلوگی��ری از سوء اس��تفاده ‬ ‫س��ودجویان‪ ،‬طرح استفاده از رمز دوم پویا‪ ،‬به طور هماهنگ‬ ‫در نظام بانکی درحال اجراست‪ .‬در این راستا بانک پاسارگاد‬ ‫عالوه بر ارائ��ه روش های دریافت رمز پوی��ا از طریق برنامه ‬ ‫هم��راه بانک و کد دس��توری ‪ ،USSD‬ام��کان دریافت رمز‬ ‫پوی��ا از طریق پیامک را نیز فراهم کرده اس��ت‪ .‬بدین منظور‬ ‫مش��تریانی که به هر دلیلی پیامک های ارس��الی از س��وی‬ ‫بانک پاس��ارگاد را دریاف��ت نمی کنن��د یا اق��دام به تعویض‬ ‫س��یمکارت خود کرده اند‪ ،‬باید برای اصالح و ثبت درس��ت‬ ‫ش��ماره تلفن همراه خود به ش��عبه های ای��ن بانک مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬درحال حاضر مش��تریان بانک پاس��ارگاد می توانند در‬ ‫زمان انجام پرداخت های غیرحض��وری‪ ،‬با مراجعه به همراه‬ ‫بانک پاسارگاد‪ ،‬منوی «کارت» و انتخاب گزینه «رمز پویا»‪،‬‬ ‫رمز یکبار مصرف را دریاف��ت کنند‪ .‬امکان دریافت رمز پویا‬ ‫در س��امانه اینترنت بانک نیز برای انجام عملیات انتقال وجه‬ ‫کارت به کارت فراهم است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اس��اس فوالد خام بیش از ‪ ۱۶‬میلیون تن و شیشه‬ ‫جام ‪ ۷۰۹‬هزار تن در ‪ ۸‬ماه امس��ال تولید شده اند؛‬ ‫این در حالی اس��ت که می��زان تولید انها در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬به ترتیب ‪۱۵‬میلیون و ‪ ۶۴‬هزار‬ ‫تن و ‪ ۶۶۳‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫محصوالت ف��والدی نیز کمترین رش��د تولید را‬ ‫تجرب ه کرده اند و با رشد ‪۵.۵‬درصدی از ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫خبرگان زنجیره فوالد دی ماه گردهم می ایند‬ ‫فراتر از قطعه سازی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی بی نظیر‬ ‫علیرض��ا زاهدیان‪ ،‬مدیرعام��ل فوالد نی ری��ز درباره‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد ‪ :‬جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫ایران که دوره نخس��ت ان سال گذش��ته برگزار شد و‬ ‫دومین دوره ان نیز در روزهای اینده برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫در جایگاه خود نمایش��گاه بس��یار موفقی بوده اس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه فرصت مناس��بی فراهم اورده ت��ا تمام فعاالن‬ ‫ح��وزه فوالد با تاکید بر بومی س��ازی گرده��م بیایند و‬ ‫با تبادل نظر و تعامل با یکدیگر در مس��یر بومی س��ازی‬ ‫حرک��ت کنند‪ .‬زاهدیان در ادامه تاکید کرد ‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫بومی س��ازی فوالد ب��ه نوبه خود یک رویک��رد بی نظیر‬ ‫در صنعت فوالد به ش��مار می رود‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که بومی سازی در صنعت فوالد به چه معناست‪،‬‬ ‫عن��وان کرد ‪ :‬در گام نخس��ت بومی س��ازی می تواند به‬ ‫معنای س��اخت قطعات باشد‪ ،‬اما بدون شک این مرحله‬ ‫نمی تواند به معنای بومی ش��دن باشد‪ ،‬از همین رو فراتر‬ ‫از قطعه سازی باید به س��مت ایجاد فناوری پیش رفت‬ ‫و البت��ه فراتر از ایجاد فناوری این اس��ت که بتوانیم به‬ ‫س��مت نواوری گام برداریم؛ به این معنا که طراحی یا‬ ‫ت باش��د و نمونه ای که‬ ‫س��اخت ما باید همراه با خالقی ‬ ‫تولید و عرضه می کنیم‪ ،‬خارج از کش��ور موجود نباشد؛‬ ‫بنابراین بومی س��ازی فقط به معنای قطعه سازی نیست‬ ‫اما گام نخس��ت ان می تواند با قطعه س��ازی اغاز شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد نی ریز در ادامه با بیان این موضوع که‬ ‫تحریم ها فرصت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا پیش از تحریم ها‬ ‫بیش��تر قطعات تولیدکنندگان در زنجیره فوالد وارداتی‬ ‫بود و این موضوع سبب خروج قابل توجهی ارز از کشور‬ ‫می ش��د؛ بنابراین ض��رورت دارد با س��اخت قطعات در‬ ‫داخل ه��م از خروج ارز جلوگی��ری کنیم و هم فرایند‬ ‫بومی سازی را به مراحل باالتری ارتقا دهیم و شرایط را‬ ‫برای تولیدکنندگان فوالد بهتر کنیم‪.‬‬ ‫زاهدی��ان با بی��ان اینک��ه تاکید بر ای��ن موضوع که‬ ‫بومی س��ازی س��راغاز فصل جدیدی ب��رای این صنعت‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بدون ش��ک ب��ا تاکید‬ ‫بر بومی س��ازی در صنعت فوالد در دو س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫هم اکنون ش��اهد این هستیم که بسیاری از قطعات در‬ ‫داخل س��اخته شده اند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫برای بهتر ش��دن نمایش��گاه ملی فوالد چه پیشنهادی‬ ‫دارید‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬یکی از موفق ترین نمایشگاه هایی که‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذشته برگزار ش��ده‪ ،‬نمایشگاه بومی سازی‬ ‫فوالد اس��ت که ب��ا تاکید بر امر بومی س��ازی و گردهم‬ ‫اوردن خبرگان فوالد سبب ایجاد تعامل بیشتر بین انها‬ ‫شده است‪ .‬زاهدیان در ادامه تصریح کرد ‪ :‬پروتکل های‬ ‫بس��یار خوبی در جش��نواره و نمایشگاه نخست به امضا‬ ‫رس��ید و امیدوارم امس��ال نیز این نمایشگاه موفق تر از‬ ‫سال گذش��ته عمل کند و ش��اهد حضور خبرگان این‬ ‫حوزه در نمایش��گاه باش��یم‪ .‬مدیرعامل ف��والد نی ریز‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که با چه دس��تاوردهایی در‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد ش��رکت خواهید کرد‪ ،‬گفت ‪ :‬تمام‬ ‫دس��تاوردهای فوالد نی ریز را براساس یک کاتالوگ در‬ ‫نمایشگاه اعالم و عرضه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل صنعت و دانشگاه‬ ‫ناصر سیری‪ ،‬مدیرعامل شرکت الکتروموتور مازندران‬ ‫نیز درباره بومی سازی در صنعت فوالد و نمایشگاه کلی‬ ‫فوالد ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جشنواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد ایران فرصت مناسبی است تا تمام‬ ‫فعاالن این حوزه گردهم بیایند و از نیازها و توانمندهای‬ ‫خود بگوین��د‪ .‬س��یری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫تولی��د جهانی الومینیوم در نوامبر س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی به‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪۱۹۰‬هزار ت��ن و تولید الومینا ب��ه ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪۹۲۰‬هزار تن رسید‪ .‬این گزارش حکایت از افت تولید دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو) ب��ه نق��ل از وب س��ایت‬ ‫‪ ،MetalMiner‬تولی��د جهانی الومینیوم از ‪ ۵‬میلیون و ‪۳۳۰‬‬ ‫هزار ت��ن در نوامبر ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ب��ه ‪ ۵‬میلیون و ‪۱۹۰‬هزار‬ ‫تن در نوامبر ‪ ۲۰۱۹‬می�لادی (‪ )۱۳۹۸‬کاهش یافت‪ .‬این رقم‬ ‫نسبت به تولید اکتبر ‪ ۵(۲۰۱۹‬میلیون و ‪۳۵۰‬هزارتن) نیز افت‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫چین بزرگ ترین تولیدکننده الومینیوم جهان اس��ت که در‬ ‫مدت یادش��ده ‪۲‬میلیون و ‪ ۸۸۰‬هزار تن الومینیوم تولید کرده‬ ‫است‪ .‬این رقم نسبت به تولید اکتبر ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪۹۸۰‬هزارتن) و نیز تولید نوامبر سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪)۱۳۹۷‬‬ ‫(‪ ۳‬میلیون و ‪۴۰‬هزارتن) کاهش یافته است‪.‬‬ ‫میزان تولید این محصول در کش��ورهای ش��ورای همکاری‬ ‫قیمت سهام فوالد مبارکه پایین تر از سایر بخش های بازار‬ ‫علیرضا زاهدیان‬ ‫ناصر سیری‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد‪ ،‬ب��ا توجه به جو روانی و‬ ‫ایجاد صفوف فروش در بازار س��رمایه این شرکت در راستای حمایت‬ ‫از بازار سرمایه و حقوق سهامداران خرد اقدام به جمع اوری صف های‬ ‫فروش شرکت های زیرمجموعه خود از جمله شرکت های گروه فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری توکا و توس��عه معادن و فلزات کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز با توجه به در پیش بودن افزایش س��رمایه ‪۶۱‬‬ ‫درصدی فوالد مبارکه (‪ ۱۸‬دی) فروش س��هام از س��مت سهامداران‬ ‫فعلی معقول به نظر نرسیده و در شرایط حال حاضر بازار محصوالت‬ ‫فوالدی چه در س��طح داخلی و چه در س��طح جهانی پیش بینی های‬ ‫مثبت وجود داشته که این مهم حاکی از پایین بودن نرخ سهم فوالد‬ ‫به نسبت سایر بخش های بازار س��رمایه است‪ .‬با توجه به تجربه های‬ ‫افزای��ش س��رمایه های قبلی از جمل��ه افزایش س��رمایه ‪۷۳‬درصدی‬ ‫پارس��ال‪ ،‬به ج��رات می توان اظهار کرد‪ ،‬س��هامدارانی که در افزایش‬ ‫س��رمایه مذکور شرکت داش��ته اند از ان تاریخ تاکنون بازده بیش از‬ ‫‪۱۰۰‬درصد کسب کرده اند‪ .‬سیاست حمایتی سهام گروه فوالد مبارکه‬ ‫در راس��تای ارزندگی شرکت های این مجموعه همچنان ادامه خواهد‬ ‫یافت‪ .‬در پایان به تمامی س��هامداران توصیه می ش��ود از جوزدگی و‬ ‫تصمیم های هیجانی و عجوالنه در بازار سرمایه خودداری کنند‪.‬‬ ‫مدت مش��ابه س��ال پیش از ان به ترتیب ‪ ۳۳۲‬هزار تن و‪۳۱۰‬‬ ‫ه��زار تن به ثبت رس��ید‪ .‬این رقم حاک��ی از افزایش تولید در‬ ‫اروپای مرکزی و شرقی و کاهش تولید در اروپای غربی است‪.‬‬ ‫تولی��د جهان��ی الومینا نی��ز از ‪۱۰‬میلی��ون و ‪۹۷۸‬هزار تن‬ ‫در نوامب��ر ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی به‪۱۰‬میلیون و ‪۹۲۰‬ه��زار تن در‬ ‫نوامب��ر‪ ۲۰۱۹‬کاه��ش یاف��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬چی��ن به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تولیدکنن��ده الومینای جهان ‪۵‬میلیون و ‪۷۸۰‬هزار‬ ‫تن از این میزان تولید را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫قطعی گاز‪ ،‬تهدیدی برای کارخانه های سیمان فارس‬ ‫به دنب��ال قطع گاز تعدادی از کارخانه های س��یمان در‬ ‫شهرس��تان های فارس‪ ،‬کارخانه س��یمان قی��ر و کارزین‬ ‫تعطیل ش��د و تعدادی کارخانه هم در اس��تانه تعطیلی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬معاون کارخانه‬ ‫سیمان قیر و کارزین در این باره گفت‪ :‬به دنبال درخواست‬ ‫شرکت گاز استان‪ ،‬گاز کارخانه قطع و از ‪ ۱۰‬روز گذشته‬ ‫کارخانه تعطیل شده است‪.‬‬ ‫جعف��ر خوش نیت فر با بیان اینکه بی��ش از‪ ۲۵۰‬کارگر‬ ‫این کارخانه بیکار شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت گاز فارس اعالم‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫یک��ی از ضرورت هایی که ش��رایط باثباتی‬ ‫را برای تولیدکنن��دگان فراهم می اورد‪ ،‬ثبات‬ ‫قوانین اس��ت‪ .‬در وضعیت باثبات زمینه برای‬ ‫تولید و ص��ادرات فراهم می ش��ود؛ از این رو‪،‬‬ ‫قانون گذاران داخلی باید این موضوع را بیش‬ ‫از پیش مدنظر قرار دهند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان کش��ور ما با مش��کالتی‬ ‫بی ثبات��ی قانون‪ ،‬تعدد قوانی��ن و حتی گاهی‬ ‫قوانین متضاد روبه رو هستند که این موضوع‬ ‫کار را برای انها مشکل کرده است‪.‬‬ ‫برای نمونه در دو س��ال گذش��ته و با اغاز‬ ‫تحریم ها و افزایش نرخ دالر‪ ،‬ش��اهد بی ثباتی‬ ‫قوانین در ب��ازار فوالد بودیم که برخی از این‬ ‫قوانین بخش��ی از زنجی��ره را منتفع و بخش‬ ‫دیگری را متضرر می ک��رد و در نهایت دولت‬ ‫با فشارهایی از سوی بخش متضرر مجبور به‬ ‫تغییر دوباره قوانین می شد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن عواملی ک��ه منجر به‬ ‫بی ثباتی قوانین می شود ناشی از نداشتن دید‬ ‫جامع نگر از س��وی قانون گذار است‪ .‬البته باید‬ ‫ای��ن موضوع را هم در نظ��ر گرفت که وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ش��رایطی که‬ ‫تحریم ها به کش��ور تحمیل ش��ده بود ناگزیر‬ ‫ب��رای کنترل ب��ازار در برابر افزای��ش نرخ ارز‬ ‫ای��ن قوانین را پی در پی تغییر داد‪ ،‬چراکه در‬ ‫زمان تحریم ها شرایط ثابتی بر بازار حکمرانی‬ ‫نمی کن��د ت��ا قوانی��ن ثابتی ب��ر ان حکفرما‬ ‫باش��د؛ بنابرای��ن دولت برای تطبی��ق بازار با‬ ‫تولیدکنندگان و کنت��رل ان مجبور به تغییر‬ ‫قوانین می شود‪.‬‬ ‫در کل بای��د این موض��وع را در نظر گرفت‬ ‫ک��ه وض��ع قوانی��ن با ثب��ات در یک بس��تر‬ ‫باثبات میس��ر خواهد بود‪ .‬از همین رو دولت‬ ‫را به تنهای��ی نمی توان مقصر دانس��ت اما در‬ ‫ش��رایط سخت باید بهترین تصمیم ها را برای‬ ‫تولید بگیرد‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه انتقال‬ ‫اب دریای عمان‬ ‫کاهش تولید جهانی الومینیوم و الومینا‬ ‫خلیج فارس در نوامبر س��ال ‪ ۲۰۱۹‬می�لادی به ‪۴۸۱‬هزار تن‬ ‫رس��ید‪ .‬اگرچه این میزان تولید نسبت به اکتبر ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫(تولی��د ‪ ۴۹۴‬هزار ت��ن الومینیوم) کاهش نش��ان می دهد اما‬ ‫حاکی از رش��د تولید نس��بت به نوامب��ر ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(تولید‬ ‫‪ ۴۳۲‬هزار تن الومینیوم) است‪.‬‬ ‫همچنین در مدت یادش��ده‪ ،‬می��زان تولید الومینیوم اروپای‬ ‫مرکزی و ش��رقی ‪ ۳۴۵‬هزار ت��ن و اروپای غربی ‪ ۲۸۲‬هزار تن‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬میزان تولید الومینیوم در این مناطق در‬ ‫مجید محمودی‬ ‫کرده کارخانه های س��یمان باید از سوخت مازوت یا کوره‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬اما این امکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدی��ران کار خانه های س��یمان فیروزاب��اد و المرد که‬ ‫سیستم استفاده از سوخت مازوت دارند معتقدند استفاده‬ ‫از این سوخت میزان تولید و کیفیت را کاهش می دهد و‬ ‫اگر حتی یک روز مازوت به کارخانه حمل نشود‪ ،‬فعالیت‬ ‫کارخانه متوقف می شود‪.‬‬ ‫از چند سال گذشته‪ ،‬استفاده از سوخت مازوت‪ ،‬به دلیل‬ ‫االیندگی های زیست محیطی ممنوع است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو از تش��کیل‬ ‫کارگ��روه اجرای��ی‬ ‫طرح ملی انتقال اب‬ ‫دریای عمان به نوار‬ ‫شرقی کش��ور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نشستی‬ ‫با حضور استاندار خراسان رضوی و سهامداران‬ ‫این طرح به منظور بررس��ی و زمان بندی اغاز‬ ‫عملی��ات اجرای��ی در روزهای این��ده برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پور در اغاز نشس��ت بررسی پروژه ملی‬ ‫«انتقال اب دریای عمان» گفت‪ :‬با تش��کیل‬ ‫کارگ��روه اجرایی این طرح و هم اندیش��ی با‬ ‫س��ازمان ها و نهاد های ذی رب��ط‪ ،‬برنامه اغاز‬ ‫عملیات س��اخت طرح یادشده‪ ،‬به طور رسمی‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برنامه ری��زی ب��رای ثبت‬ ‫س��رمایه اولیه ازسوی س��هامداران این پروژه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬س��هامداران عمده این طرح‬ ‫نمایندگان خود را برای تشکیل هیات مدیره‬ ‫شرکت مرتبط با ان اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهتمام‬ ‫س��هامداران برای تامین زیرساخت های طرح‬ ‫یادشده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش زیادی از تجهیزات‬ ‫طرح انتقال اب‪ ،‬ساخت داخل خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ط��ول کل مس��یر انتق��ال اب را‬ ‫‪۱۵۰۰‬کیلومتر اعالم کرد و افزود‪ :‬این پروژه در‬ ‫‪ ۳‬مرحله ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعبی تعریف شده‬ ‫که در مجموع ‪ ۷۵۰‬میلیون مترمکعب اب را‬ ‫به مناطق شرقی کشور منتقل خواهد کرد‪.‬‬ ‫غریب پور گفت‪ :‬سهم ش��رکت های معدنی‬ ‫ع معدنی ‪ ۲۰‬درصد س��رمایه گذاری‬ ‫و صنای�� ‬ ‫اس��ت و ام��اده حض��ور در مناط��ق ش��رقی‬ ‫کش��ور هس��تند‪ .‬ش��رکت های مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬اپال پارس��یان‪ ،‬فوالد خوزستان و‬ ‫فوالد ش��رق کاوه به می��زان تعهد خود‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در ای��ن ط��رح خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره کل نیازه��ای زیربنایی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬ارزش کل طرح ه��ای زیربنایی بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی ب��ه ‪۱۱‬میلیارد یورو‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبرگان و نخبگان زنجیره فوالد ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی س��ال‬ ‫ج��اری در برج میالد ته��ران گردهم می ایند تا اخرین‬ ‫دس��تاوردهای خود را در زمینه بومی س��ازی به نمایش‬ ‫بگذارند و در تعامل با یکدیگر به س��مت بی نیاز شدن از‬ ‫واردات گام بردارند‪ .‬در این راستا‪ ،‬برخی تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن زنجیره معتقدند هر اندازه بین دانش��گاه و صنعت‬ ‫بتوان تعامل بیش��تری برقرار کرد‪ ،‬مسیر بومی سازی را‬ ‫می توان بهتر پیمود‪.‬‬ ‫علیرضا زاهدیان‪ :‬یکی از موفق ترین نمایش��گاه هایی که در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذش��ته برگزار شده‪ ،‬نمایش��گاه بومی سازی فوالد است که با تاکید‬ ‫بر داخلی س��ازی و گردهم اوردن خبرگان فوالد س��بب ایجاد تعامل‬ ‫بیشتر بین انها شده است‬ ‫راستای بومی سازی صنعت فوالد نیاز باید بین دانشگاه‬ ‫و صنعت تعامل بیشتری برقرار شود‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که نه واحدهای دانشگاهی ما این توانمندی را دارند که‬ ‫به کمک صنایع بیاین��د و نه بخش صنعت تمایل دارد‬ ‫از دانش��گاه ها کمک بگیرد‪ .‬وی با تاکید بر این موضوع‬ ‫که نیروهای انسانی بسیار مهمی به شمار می رود‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬مهندسان مش��اور و سازندگان بس��یار خوبی در‬ ‫حوزه فوالد اموزش دیده اند و نمایش��گاه می تواند تمام‬ ‫فع��االن این حوزه را گردهم اورد ت��ا به بهترین نحو از‬ ‫دس��تاوردهای یکدیگر بهره من د ش��وند‪ .‬در این راس��تا‬ ‫هم��کاری بین دانش��گاه و صنعت می توان��د مزیت ها و‬ ‫منفعت های بس��یاری به دنبال داشته باشد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫الکتروموتور مازندران در پاس��خ به این پرس��ش که چه‬ ‫پیشنهادی برای بهتر ش��دن برگزاری نمایشگاه دارید‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دست اندرکاران نمایشگاه باید به دنبال نتایج‬ ‫عملی برای ان باش��ند‪ .‬اگر واحدها‪ ،‬ادعایی برای تامین‬ ‫نیازهای خود دارند‪ ،‬تنها نمایش دادن ان کافی نیس��ت‬ ‫و باید به طور عملیاتی ای��ن توانمندی ها مورد پیگیری‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬س��یری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید به‬ ‫سمت برپایی نمایشگاه های عملیاتی پیش رفت و تمام‬ ‫دس��ت اندرکاران و مدیران باید پیگیر این دید عملیاتی‬ ‫پس از برگزاری جش��نواره و نمایش��گاه باشند‪ .‬وی در‬ ‫پایان یاداور ش��د‪ :‬با توجه به مزیت های فوالدسازی در‬ ‫کش��ور بومی س��ازی این صنعت یک ضرورت به ش��مار‬ ‫می رود و البته این امر نیز شدنی است‪ ،‬اما به این شرط‬ ‫ک��ه انگیزه کاف��ی و حمایت های الزم ب��رای ان وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫معدنی‬ ‫ام��ار تولید محص��والت منتخب معدنی نش��ان‬ ‫می دهد ک��ه از ‪۱۱‬محص��ول منتخ��ب معدنی در‬ ‫‪۸‬م��اه امس��ال‪ ۸ ،‬محص��ول افزای��ش ‪۵.۵‬درصد تا‬ ‫‪۲۰.۸‬درصدی تولید را نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۹۷‬تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس جدیدترین امار منتشر‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫در این م��دت تولید ظروف چینی ب��ا ‪۲۰.۸‬درصد‬ ‫رش��د‪ ،‬بیش��ترین میزان افزایش تولید را در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬می��زان تولید این کاال از ‪۳۰‬‬ ‫هزار تن در ‪۸‬ماه سال گذشته به ‪ ۳۷‬هزار تن در ‪۸‬‬ ‫ماه امسال رسیده است‪.‬‬ ‫پ��س از ان ظ��روف شیش��ه ای نی��ز ب��ا رش��د‬ ‫‪۱۹.۱‬درصدی در مدت یادش��ده امسال‪ ۳۵۰ ،‬هزار‬ ‫تن تولید ش��ده در حالی که میزان تولید ان در ‪۸‬‬ ‫ماه سال گذشته‪ ۲۹۴ ،‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫چینی بهداش��تی‪ ،‬س��یمان و کاتد م��س نیز به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۱۰.۳ ،۱۰.۷‬و ‪ ۱۰.۲‬درص��د در ‪ ۸‬مس��ال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته‪ ،‬رشد تولید‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫تولید چینی بهداشتی از ‪ ۶۴‬هزار تن‪ ،‬سیمان ‪۳۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۵۶‬هزار ت��ن و کاتد مس از ‪ ۱۵۹‬هزار‬ ‫تن در ‪۸‬ماه سال گذشته به ترتیب به ‪ ۷۱‬هزار تن‪،‬‬ ‫‪ ۴۱‬میلیون و ‪ ۵۲۳‬هزار تن و ‪ ۱۷۵‬هزار تن افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫فوالد خام و شیشه جام نیز به ترتیب رشد تولید‬ ‫‪ ۶.۲‬و ‪ ۷‬درصدی را در ‪۸‬ماه امسال داشته اند‪ .‬براین‬ ‫و ‪ ۲۰۸‬هزار تن محصول تولید شده در ‪ ۸‬ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ب��ه ‪ ۱۳‬میلی��ون و ‪ ۹۳۰‬ه��زار تن در ‪ 8‬ماه‬ ‫امسال رسیده است‪.‬‬ ‫در مقابل اما ش��مش الومینی��وم به میزان ‪۲۷.۸‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیش��ترین کاهش تولید و پس از ان الومینا‬ ‫و کنسانتره زغال سنگ به ترتیب ‪ ۴.۲‬درصد و ‪۳.۸‬‬ ‫درصد در ‪ ۸‬ماه امسال نسبت به ‪ 8‬ماه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫براین اس��اس ش��مش الومینیوم در ‪۸‬ماه امسال‬ ‫‪ ۱۶۹‬هزار ت��ن‪ ،‬الومینا ‪ ۱۵۲‬هزارتن و کنس��انتره‬ ‫زغال س��نگ یک میلیون و ‪ ۲۰‬هزار تن تولید شده‬ ‫ک��ه به ترتیب میزان تولید این محصوالت در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۲۳۴‬هزار تن‪ ۱۵۹ ،‬هزار تن و‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۰‬هزارتن بوده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫در مسیر ناامن‬ ‫قوانین‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در بازدید از فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد‬ ‫پیگیری اعطای گواهینامه« احترام به اب» به فوالد مبارکه‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬دبیرکل کمیس��یون ملی یونس��کو ایران‬ ‫به هم��راه هیاتی بلندمرتبه از وزارت نیرو و س��ازمان اب و‬ ‫فاضالب کشور از فوالد مبارکه بازدید کرد‪ .‬وی در جلسه ای‬ ‫با حضور معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت‪ :‬هدف از این‬ ‫بازدید اشنایی با دس��تاوردهای فوالد مبارکه در حوزه اب‬ ‫و بررس��ی قابلیت طرح این دس��تاوردها در سازمان جهانی‬ ‫یونسکو به عنوان یک نمونه موفق جهانی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬حج��ت اهلل ایوبی گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه در زمینه اس��تفاده بهین��ه از اب و‬ ‫بازچرخانی پساب تصفیه ش��ده کارخانه و شهرهای اطراف‬ ‫ش��رکت در س��یکل تولید اقدامات خوبی انجام داده است‪.‬‬ ‫ب��رای ه��ر ایرانی باعث افتخار اس��ت که این ش��رکت‪ ،‬هم‬ ‫در تولی��د و هم در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬به ویژه‬ ‫موضوع اب‪ ،‬محیط زیس��ت و طبیعت که جزو مسائل به روز‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار هرم��زگان گفت‪:‬‬ ‫فرمانداران با همکاری نهادهای اجرایی مرتبط عرضه مس��تقیم‬ ‫و بدون واس��طه کااله��ا و مایحتاج عمومی مردم اس��تان را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی اس��تانداری‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ایرج حیدری در چهلمین جلس��ه س��تاد تنظیم بازار‬ ‫اس��تان هرمزگان با فرمانداران با اش��اره وقوع س��یل در برخی‬ ‫مناطق اس��تان‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬تالش های مجموع��ه فرمانداران‪،‬‬ ‫نهاد های اجرایی‪ ،‬نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای مردمی‬ ‫ب��ا مدیریت اس��تاندار هرم��زگان برای کاهش مش��کالت مردم‬ ‫مناطق س��یل زده در سیالب های اخیر به ویژه در شهرستان های‬ ‫جهانی هستند‪ ،‬عملکرد موفقیت امیزی دارد‪.‬‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران در ادامه بازدید از‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه اب‬ ‫نشان می دهد این شرکت در زمینه مصرف اب و شیوه های‬ ‫جم��ع اوری و تصفیه و بازچرخانی اب در س��یکل تولید از‬ ‫بسیاری از کارخانه های مشابه جهانی جلوتر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬موضوع اب چندین س��ال اس��ت که برای‬ ‫یونس��کو به عنوان موضوعی اساس��ی و مهم مطرح اس��ت؛‬ ‫همچن��ان که گفته می ش��ود جنگ های اینده بر س��ر اب‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬از این رو در کش��ورهایی که ب��ا کمبود اب‬ ‫مواجهن��د ای��ن موضوع زنگ خطر اس��ت‪ .‬یونس��کو بر این‬ ‫باور اس��ت ک��ه اتفاق��ا اب می تواند به جای جن��گ‪ ،‬محور‬ ‫گفت وگو و تفاهم باش��د و ش��هرهای کم اب به جای نزاع و‬ ‫کش��مکش‪ ،‬با هم تعامل و گفت وگو کنند‪ .‬در یونس��کو به‬ ‫ش��هرها و کارخانه های دوس��تدار اب و محیط زیست توجه‬ ‫ویژه می شود‪.‬‬ ‫ایوب��ی تاکید کرد‪ :‬م��ن و همکارانم در کمیس��یون ملی‬ ‫یونس��کو ایران به عنوان رابط دولت و ملت ایران و س��ازمان‬ ‫جهان��ی یونس��کو‪ ،‬ای��ن امادگ��ی را داریم ت��ا تجربه های‬ ‫موفقیت امی��ز فوالد مبارک��ه را در اجالس ه��ای گوناگون‬ ‫ن‬ ‫یونسکو به عنوان دس��تاورد فنی‪ ،‬علمی‪ ،‬صنعتی و در عی ‬ ‫حال زیست محیطی مطرح کنیم‪ .‬فوالد مبارکه این قابلیت‬ ‫را دارد تا محوریت این کار را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با همکاری مش��ترک با س��ایر کشورها به ویژه‬ ‫کش��ورهای همس��ایه می توان به تفاهم های بیش��تری در‬ ‫ارتباطات بین المللی دست یافت‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونس��کو ایران با اشاره به اینکه‬ ‫یونس��کو تجربه های موفق در حوزه اب و محیط زیس��ت را‬ ‫دستور کار ستاد تنظیم بازار هرمزگان‬ ‫پارسیان‪ ،‬بستک و جاسک شایسته قدردانی است‪ .‬وی در همین‬ ‫زمینه گفت‪ :‬مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم مناطق س��یل زده‬ ‫اس��تان به مقدار الزم تامین ش��ده و س��وخت مورد نیاز ناوگان‬ ‫س��نگین و س��بک عمومی و مردمی که برای خدمات رسانی به‬ ‫مردم سیل زده شهرس��تان های پارسیان و بستک فعال هستند‪،‬‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬در ادامه خلیل قاس��می با قدردانی و تشکر از‬ ‫فرمانداران ‪ ۳‬شهرس��تان پارس��یان‪ ،‬بس��تک و جاسک در سیل‬ ‫اخیر به توزیع گوش��ت منجمد وارداتی در برخی فروش��گاه های‬ ‫شهرس��تان بندرعباس اش��اره کرد و گفت‪ :‬در راستای کمک به‬ ‫اقشار کم درامد و متعادل سازی قیمت ها در بازار ‪ ۱۲۰‬تن گوشت‬ ‫بررس��ی و به موفق ترین انها گواهینامه احترام به اب اعطا‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬موض��وع اعطای گواهینامه احترام به اب به‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه پیگیری خواهد ش��د تا این شرکت‬ ‫به عنوان مهم ترین صنعت کش��ور این گواهینامه را دریافت‬ ‫منجمد وارداتی در شهرستان بندرعباس توزیع شد که با هدف‬ ‫تعادل در توزیع گوشت هر سرپرست خانوار می تواند حداکثر ‪۵‬‬ ‫کیلوگرم گوش��ت منجمد وارداتی بخرد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت هرمزگان اف��زود‪ :‬برنامه ریزی الزم برای تامین‬ ‫اقالم اساس��ی و ذخیره س��ازی میوه ایام پایانی سال با استفاده‬ ‫از ظرفیت های موجود در اس��تان انجام شده است‪ .‬وی به حذف‬ ‫واسطه گری در تامین و توزیع میوه و تره بار و اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫جایگاه های توزیع میوه و تره بار با همکاری شهرداری و سازمان‬ ‫تعاون روس��تایی به منظور حذف واسطه ها در سطح شهر ایجاد‬ ‫می شود تا شهروندان با قیمت های مناسب خرید کنند‪.‬‬ ‫ثبت شکایت های مردمی در سامانه اطالع رسانی قیمت‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرس��ی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان از امکان ثبت‬ ‫ش��کایت های مردمی در سامانه اطالع رس��انی نرخ خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی و اطالع رس��انی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان س��منان‪ ،‬مه��دی یحیایی در‬ ‫س��یزدهمین جلس��ه کارگروه تنظیم بازار استان با بیان اینکه‬ ‫‪ ۱۸۵‬مورد ش��کایت مردمی درباره کاال و خدمات اخذ ش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امکان ثبت ش��کایت های مردمی در سامانه اطالع رسانی‬ ‫نرخ فراهم شده است‪ .‬معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫با اشاره به تشدید بازرسی ها افزود‪ :‬به منظور پایش وضعیت بازار‬ ‫کاال و خدم��ات به ویژه کاالهای اولوی��ت دار و نظارت بر مراکز‬ ‫فعال تجاری و اقتصادی استان و همچنین جلوگیری از هرگونه‬ ‫افزایش بی رویه قیمت ها بازرسی از واحدهای صنفی استان در‬ ‫قالب طرح های مختلف انجام ش��ده و براساس بازرسی ها ‪۳۴۷‬‬ ‫مورد تخلف واحدهای صنفی ثبت ش��ده است‪ .‬یحیایی گفت‪:‬‬ ‫این تخلف ها ش��امل گرا نفروش��ی‪ ،‬کم فروشی‪ ،‬درج نشدن نرخ‬ ‫روی کاال و نصب نشدن فهرست نرخ نامه‪ ،‬ارائه نکردن فاکتور و‬ ‫عرضه‪ ،‬فروش و نگهداری کاالی قاچاق بوده که پرونده تمامی‬ ‫متخلفان برای بررسی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توجه هر کشور به مسائل زیست محیطی و اب‬ ‫نشانه رش��د و تمدن ان کشور است که این اتفاق به خوبی‬ ‫در فوالد مبارکه رخ داده است‪.‬‬ ‫حمایت از ساخت کارخانه کاغذ در همدان‬ ‫اس��تاندار همدان تولی��د کاغذ از کربنات کلس��یم را‬ ‫طرحی ارزش��مند برای استان دانس��ت و گفت‪ :‬از ایجاد‬ ‫ای��ن صنعت حافظ محیط زیس��ت در هم��دان حمایت‬ ‫می کنی��م‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان‪ ،‬س��ید سعید‬ ‫شاهرخی در نشستی با سرمایه گذار طرح تولید کاغذ از‬ ‫کربنات کلس��یم افزود‪ :‬دولت از تمام طرح محرک تولید‬ ‫و اشتغالزا حمایت و زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم‬ ‫می کند‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬حمایت از تولید و تولیدکننده‬ ‫اولویت نخس��ت دولتمردان در همدان اس��ت و از طرح‬ ‫ایج��اد کارخانه تولید کاغذ در شهرس��تان اس��داباد نیز‬ ‫پش��تیبانی می کنی��م‪ .‬ش��اهرخی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫شهرک های صنعتی استان زیرساخت های مناسبی برای‬ ‫هرگونه سرمایه گذاری دارند‪ ،‬افزود‪ :‬طرح ایجاد کارخانه‬ ‫تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرک صنعتی اسداباد‬ ‫اجرا می شود‪ .‬اس��تاندار همدان تاکید کرد‪ :‬گرچه حامی‬ ‫صنعتگران و با روی گشاده پذیرای انها هستیم اما توجه‬ ‫و رویکرد ما به س��مت صنایع حافظ محیط زیست است‬ ‫و ای��ن طرح می تواند الگوی خوبی برای اس��تفاده بهینه‬ ‫از مناب��ع موجود و حفظ طبیعت باش��د‪ .‬وی از همدان‬ ‫به عنوان بهشت سرمایه گذاری یاد کرد و گفت‪ :‬موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی و امنی��ت این منطقه موجب ش��ده یکی از‬ ‫بهترین نقاط برای س��رمایه گذاران باش��د‪ .‬تولید کاغذ از‬ ‫س��نگ تحولی ش��گرف در صنعت کاغذس��ازی به شمار‬ ‫می رود و این فناوری دوس��تدار محیط زیس��ت اس��ت و‬ ‫باعث کاهش مصرف انرژی می شود‪ .‬در این فرایند دیگر‬ ‫احتیاج��ی به اب‪ ،‬دیگ بخار‪ ،‬افزودن اس��ید‪ ،‬الکیل ها و‬ ‫س��فید کننده ها نیس��ت و نیازی به دفع گاز و اب ندارد‬ ‫و از نظ��ر اقتص��ادی ‪ ۱۰۰‬درص��د قابل بازیافت اس��ت‪.‬‬ ‫کاغذ تولیدش��ده از سنگ بیشتر از انکه بتواند جایگزین‬ ‫مناسبی برای محصول کاغذ باش��د می تواند جایگزینی‬ ‫برای مصارف بی ش��مار پالس��تیک در زندگی امروزه ما‬ ‫ش��ود زیرا فرایند تولید ان مانند فرایند تولید فیلم های‬ ‫خ تمام شده این محصول‬ ‫پلیمری اس��ت‪ .‬هرچند هنوز نر ‬ ‫قابل رقابت با کاغذهای س��نتی نیس��ت اما می تواند در‬ ‫ح��وزه بس��ته بندی های پالس��تیکی و همچنین بخش‬ ‫خدمات تکمیلی کاغذ مانند کاغذهای ضداب‪ ،‬گالس��ه‬ ‫و بس��ته بندی ارزش افزوده زیادی ایجاد کند‪ ۸۰.‬درصد‬ ‫ماده تش��کیل دهنده این نوع کاغذ کربنات کلسیم است‬ ‫که در اطراف ایران سنگ های اهکی فراوان وجود دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫سال جدید میالدی با نگرانی های سوختی برای حمل ونقل دریایی اغاز شد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تعهد پاالیش��گاه ش��ازند حدود ‪ ۴۵‬هزار تن در ماه بوده ولی این‬ ‫رق��م نیاز ش��ناورهای م��ا را تامین نمی کن��د زیرا ما بی��ش از ‪۲۰۰‬‬ ‫ش��ناور اقیانوس پیم��ا داریم که نیازمند اس��تفاده از این س��وخت‬ ‫هستند‬ ‫کم سولفور نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن کش�تیرانی‪ :‬تولید هس�ت اما کم‬ ‫است‬ ‫دبیر انجمن کش��تیرانی و خدمات وابسته می گوید‬ ‫اگرچه س��وخت کم سولفور درحال حاضر در پاالیشگاه‬ ‫شازند اراک در حال تولید است اما به دالیل مختلفی‬ ‫هنوز در این زمینه با مشکالت روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مس��عود پل مه در گفت وگو با‬ ‫افزود‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰( ۸۸‬می�لادی) همه اهالی ح��وزه حمل ونقل‬ ‫دریایی اعم از بخش دولتی و خصوصی‪ ،‬از این موضوع‬ ‫اطالع داش��تیم که قرار اس��ت از ابتدای ژانویه س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی یعنی ‪ ۱۱‬دی ‪ ۹۸‬اس��تفاده از سوخت‬ ‫کم س��ولفور در این حوزه الزام اور ش��ود اما هیچ یک‬ ‫از دو ط��رف ان گونه که باید و ش��اید‪ ،‬ب��ه تامین این‬ ‫س��وخت توجه نکردیم‪ .‬نه وزارت نفت که مسئول این‬ ‫بخش در حاکمیت اس��ت و نه بخش خصوصی توجه‬ ‫الزم را به این مسئله نداشتند و فقط در یکی دو سال‬ ‫اخیر همه در این زمینه به تکاپو افتادند که مس��ئله را‬ ‫حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن کش��تیرانی با بی��ان اینک��ه میزان‬ ‫تولیدی که پاالیش��گاه شازند در دستور کار دارد‪ ،‬نیاز‬ ‫ش��ناورهایی را که باید از این سوخت استفاده کنند‪،‬‬ ‫پوشش نمی دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته طبیعی است که یک‬ ‫پاالیش��گاه‪ ،‬محصوالت متنوعی داشته و این امکان را‬ ‫نداش��ته باشد که همه تولید خود را به سوخت با نیم‬ ‫درصد سولفور محدود کند‪.‬‬ ‫وی درباره میزان سوخت کم سولفور تولید شده در‬ ‫پاالیش��گاه ش��ازند توضیح داد‪ :‬تعهد پاالیشگاه شازند‬ ‫ح��دود ‪ ۴۵‬هزار تن در م��اه بوده ولی ای��ن رقم نیاز‬ ‫ش��ناورهای ما را تامین نمی کند زیرا ما بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫ش��ناور اقیانوس پیما داریم که نیازمند استفاده از این‬ ‫سوخت هستند‪.‬‬ ‫پل مه توضیح داد‪ :‬برخی ش��ناورها با توجه به اندازه‬ ‫ش��ناور و مب��دا و مقصدهای��ی که دارند‪ ،‬س��فرهای‬ ‫کوتاهی انجام می دهند و شاید در حد هزار تن مصرف‬ ‫سوخت داش��ته باش��ند اما ش��ناور بزرگ تر‪ ،‬مصرف‬ ‫سوخت بیش��تری دارد و به دلیل اینکه فاصله مبدا و‬ ‫مقصدهایی که بین انها فعالیت می کند‪ ،‬طوالنی است‪،‬‬ ‫مصرف سوختش بسیار بیش��تر از شناورهای کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬این میزان مصرف گاهی تا ‪ ۱۰‬برابر شناورهای‬ ‫کوچک یعنی ‪ ۱۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تامین سوخت از خارج‬ ‫دبیر انجمن کش��تیرانی و خدمات وابس��ته با بیان‬ ‫اینکه معقول نیس��ت همه انتظارمان در زمینه تامین‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد به طور تقریب��ی در هیچ یک از‬ ‫مناطق ‪ ۲۲‬گانه ش��هر ته��ران نمی توان ب��ا وام ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫تومان��ی اوراق که از سه ش��نبه ‪ ۱۷‬دی قابل پرداخت اس��ت‪،‬‬ ‫اپارتم��ان خریداری کرد‪ ،‬ام��ا خرید اپارتمان قدیمی س��از با‬ ‫تجمی��ع وام و نقدینگ��ی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون تومانی‪ ،‬ش��دنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬افزایش س��قف تسهیالت خرید یا ساخت‬ ‫مس��کن با استفاده از اوراق به احتمال زیاد به رونق واحدهای‬ ‫قدیمی س��از منجر خواهد ش��د‪ .‬با توجه به رش��د حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫درصدی نرخ مسکن در ‪ ۲‬سال اخیر در شهر تهران‪ ،‬وام ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیون تومانی تکافوی خرید خانه در شهر تهران را نمی دهد‬ ‫اما ممکن اس��ت تجمیع این تس��هیالت با نقدینگی خانوارها‬ ‫بتوان��د برای خری��د اپارتمان های قدیم��ی در مناطق جنوبی‬ ‫تهران موثر باشد‪.‬‬ ‫س��وخت به توان داخلی معطوف شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه باید نگاه بین المللی هم داش��ته باش��یم و‬ ‫امکان تامین س��وخت از بانکرین��گ بین المللی را نیز‬ ‫مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬البته تامین س��وخت از فروشندگان‬ ‫بین الملل��ی به دلی��ل تحریم ه��ای مال��ی امریکایی‪،‬‬ ‫دسترس��ی های ما را می بن��دد و برای م��ا تنگناهای‬ ‫اساسی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫پل مه با بیان اینکه برای غلبه بر این مشکل‪ ،‬نیازمند‬ ‫حمای��ت ج��دی و حداکث��ری دولت از ش��رکت های‬ ‫کش��تیرانی هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بخشی از این حمایت‬ ‫به تولی��د داخل بازمی گردد‪ ،‬بخش��ی ه��م به تامین‬ ‫نقدینگی برای تهیه سوخت در ابراه های بین المللی‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش که در یک هفته گذشته‬ ‫از س��ال جدید میالدی‪ ،‬تامین نش��دن س��وخت کم‬ ‫س��ولفور در کشور منجر به بروز مشکلی شده است یا‬ ‫خی��ر‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هنوز اطالعات دقیقی در این زمینه‬ ‫نداریم زیرا بیش��تر شناورهای بزرگ در سفر هستند‪.‬‬ ‫حداقل یک م��اه یعنی تا پایان ژانویه زمان نیاز داریم‬ ‫تا تاثی��ر منفی این وضعیت ب��ر حمل ونقل دریایی را‬ ‫ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن کش��تیرانی اضافه ک��رد‪ :‬البته قانون‬ ‫استفاده از سوخت کم سولفور بر محاسبه کرایه حمل‬ ‫تاثیر داشته و موجب ش��ده هزینه های حمل دریایی‬ ‫در برخی مس��یرها تا ‪ ۵‬درصد افزایش یابد‪ .‬علت این‬ ‫مس��ئله‪ ،‬نرخ تمام ش��ده باالی تامین س��وخت برای‬ ‫شناورها بوده که البته این مسئله مختص ایران نیست‬ ‫و در دیگر کشورها نیز به وجود امده است‪.‬‬ ‫پل مه با بیان اینکه برای حل مشکل تامین سوخت‬ ‫کم س��ولفور‪ ،‬راهکاری جز اینکه تعداد پاالیشگاه های‬ ‫تولیدکننده این سوخت را در کشور باال ببریم‪ ،‬نداریم‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬راهکار واردات نیز پیش روی ماست‪ ،‬البته‬ ‫واردات به مفهوم اینکه بتوانیم ذخیره سازی کنیم‪ .‬در‬ ‫این زمینه می توانیم معامله پایاپای با کش��ورها داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬مواد نفتی که امکان صادرات داریم را بدهیم‬ ‫و در مقابل‪ ،‬س��وخت کم سولفور مورد نیاز کشتی ها را‬ ‫دریافت کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن دول��ت می توان��د در زمین��ه تامین ارز‬ ‫مورد نیاز برای خرید س��وخت از کش��ورهای دیگر به‬ ‫شرکت های کشتیرانی کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ازمان بن�ادر‪ :‬نگرانی ها برطرف ش�ده‬ ‫است‬ ‫معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی که‬ ‫در ابتدای پاییز گفته بود «بعید اس��ت تولید سوخت‬ ‫با این پول ها نمی شود خانه خرید‬ ‫‪ ۴‬دی امس��ال ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ب��ا افزایش س��قف‬ ‫تسهیالت خرید یا ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیالت‬ ‫موافقت کرد که این وام از س��ه ش��نبه ‪ ۱۷‬دی قابل دریافت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬س��قف تس��هیالت بدون جعاله برای‬ ‫واحدهای مس��کونی تا ‪ ۲۵‬س��ال س��اخت در ته��ران به طور‬ ‫انف��رادی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬در مراکز اس��تان ها ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان و در شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین سقف تس��هیالت برای‬ ‫زوج ها در ته��ران ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬مراکز اس��تان ها ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون تومان و ش��هرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬چندی پیش نیز سقف سنی این‬ ‫تس��هیالت از ‪ ۲۰‬به ‪ ۲۵‬سال افزایش پیدا کرد که می تواند در‬ ‫قدرت خرید خانواده ها موثر باشد‪.‬‬ ‫کم سولفور در کشور به ژانویه ‪ ۲۰۲‬برسد» در روزهای‬ ‫پایان��ی اذر اعالم کرد‪ :‬در زمینه تامین س��وخت کم‬ ‫سولفور مورد نیاز شرکت های کشتیرانی‪ ،‬تعامل خوبی‬ ‫با وزارت نفت شکل گرفته و تمامی نگرانی ها در زمینه‬ ‫اس��تفاده از س��وخت کم س��ولفور برای کشتیرانی ها‬ ‫اع��م از تجاری‪ ،‬مس��افری و ش��یالتی برطرف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬ما از تمامی ظرفیت های داخل کشور‬ ‫جهت س��رمایه گذاری برای ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫برای تولید سوخت کم سولفور استفاده و در این زمینه‬ ‫هم موفقیت های بس��یاری زیادی را کس��ب کرده ایم‪،‬‬ ‫به ط��وری که در اینده نزدیک ن��ه تنها برای مصرف‬ ‫کش��تی های داخل��ی‪ ،‬بلکه برای مصرف کش��تی های‬ ‫خارجی هم این خدمت را ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫علیرضا صادق ابادی‬ ‫‹ ‹معافیت شناورها در اب های داخلی‬ ‫معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی که‬ ‫حاضر نشد به پرس��ش‬ ‫مبنی بر وضعیت ارائه‬ ‫سوخت کم سولفور به شرکت های کشتیرانی در هفته‬ ‫اغازین س��ال جدید میالدی پاس��خ دهد‪ ،‬در روزهای‬ ‫اخیر در ابالغیه ای به ش��رکت های کشتیرانی‪ ،‬شرایط‬ ‫معافیت شناور ها از الزامات قانون سوخت کم سولفور‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این ابالغیه امده است‪« :‬با توجه به شرایط خاص‬ ‫و احتمال محدودیت های ناش��ی از تحریم و مشکالت‬ ‫وزارت نف��ت در تولید س��وخت کم س��ولفور به میزان‬ ‫کافی ب��رای ناوگان دریایی کش��ور‪ ،‬برخی معافیت ها‬ ‫اعمال می شود‪».‬‬ ‫براس��اس این ابالغیه‪ ،‬همه شناور های ایرانی که در‬ ‫اب های تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران تردد‬ ‫می کنند‪ ،‬از اجرای الزامات قانون سوخت ایمو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به مدت ‪ ۶‬ماه معاف هستند‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس این ابالغیه‪ ،‬شناور های خارجی‬ ‫دارای مالکی��ت ایرانی که در حال فعالیت در اب های‬ ‫حاکمیتی جمهوری اس�لامی ایران هستند‪ ،‬به شرط‬ ‫اح��راز مالکی��ت و تایی��د از س��وی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی از معافیت ‪ ۶‬ماهه در زمینه قانون سوخت‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬برخ��وردار می ش��وند‪ .‬همچنی��ن ش��ناور های‬ ‫خارج��ی که اب های ایران تردد دارند‪ ،‬ملزم به اجرای‬ ‫قان��ون س��وخت ایم��و ‪ ۲۰۲۰‬هس��تند و در صورت‬ ‫هماهنگی نداشتن با الزامات قانون ایمو تا ‪ ۳۱‬مارس‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬توقیف فنی‪ -‬ایمنی نخواهند ش��د‪ ،‬ولی مسئله‬ ‫در گزارش های بازرسی درج خواهد شد‪.‬‬ ‫در ابالغیه س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬شناورهایی‬ ‫که اقدام به کاپوتاژ می کنن��د‪ ،‬تا خرداد ‪ ۹۹‬از اجرای‬ ‫قان��ون س��وخت کم س��ولفور مع��اف ش��ده اند‪ .‬البته‬ ‫شناور های ایرانی که عازم سفر های بین المللی هستند‪،‬‬ ‫ملزم ب��ه رعایت و اجرای الزامات س��وخت منطبق با‬ ‫ایمو ‪ ۲۰۲۰‬هستند‪.‬‬ ‫براساس این ابالغیه‪ ،‬ش��ناور های مشمول معافیت‪،‬‬ ‫ملزم به اس��تفاده از س��وخت با حداکث��ر ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫گوگرد شده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد با نقدینگی ح��دود ‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومانی می ت��وان در برخی محله ه��ای مناطق ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬ته��ران اقدام به خرید مس��کن کرد‪ .‬البته بیش��تر واحدها‬ ‫در ای��ن دامنه قیمتی‪ ،‬در جنوب غرب تهران یافت می ش��ود‪.‬‬ ‫با اینکه بس��ته به موقعیت و امکان��ات واحدها نرخ ها متفاوت‬ ‫است‪ ،‬ش��واهد گویای ان اس��ت که با نقدینگی ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان��ی باید بیش��تر ب��ه دنب��ال واحدهای کمت��ر از ‪ ۵۰‬متر‬ ‫مربع با س��ن بنای باالی ‪ ۱۵‬س��ال در مناط��ق جنوبی تهران‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫میانگین نرخ مس��کن ش��هر ته��ران در اذر ‪ ۹۸‬بیش از ‪۱۳‬‬ ‫میلی��ون تومان در ه��ر متر مربع بوده اس��ت‪ .‬این یعنی برای‬ ‫خرید یک اپارتمان ‪ ۵۰‬متری با توجه به میانگین قیمت ها در‬ ‫پایتخت باید حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان فراهم کرد‪ .‬رصد بازار‬ ‫نش��ان می دهد بیش��تر متقاضیان واقعی توان پرداخت چنین‬ ‫یحیی ضیایی‬ ‫مسعود پل مه‬ ‫جلیل اسالمی‬ ‫مبالغ��ی را ندارند و به همین دلیل ب��رای خرید یک اپارتمان‬ ‫با اس��تفاده از وام ‪ ۲۴۰‬میلیون تومانی باید قید برخی امکانات‬ ‫را بزنند‪.‬‬ ‫گش��تی در اگهی های فروش ملک نشان می دهد یک واحد‬ ‫‪ ۵۲‬متری ‪ ۲۴‬سال ساخت بدون امکانات در منطقه جوادیه در‬ ‫جنوب ته��ران ‪ ۳۹۵‬میلیون تومان نرخ دارد‪ .‬در محله بریانک‬ ‫یک واحد ‪ ۵۸‬متری ‪ ۱۷‬س��ال س��اخت واقع در طبقه چهارم‬ ‫بدون اسانسور دارای پارکینگ و انباری به مبلغ ‪ ۴۰۵‬میلیون‬ ‫تومان فروخته می ش��ود‪ .‬یک اپارتمان ‪ ۱۶‬س��ال ساخت ‪۵۲‬‬ ‫مت��ری واقع در تهران نو ب��دون امکانات در طبقه چهارم بدون‬ ‫اسانسور ‪ ۴۱۵‬میلیون تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫در محله امامزاده حس��ن اپارتمان ‪ ۵۰‬متری ‪ ۱۰‬س��اله در‬ ‫طبقه دوم دارای بالکن و انباری بدون اسانس��ور ‪ ۳۷۵‬میلیون‬ ‫تومان قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫با نگاهی به پیش��ینه بازار مس��کن در ‪ ۳‬دهه‬ ‫گذشته‪ ،‬می توان سیکل های متوالی بازار مسکن‬ ‫را مشاهده کرد‪ .‬هر سیکل کامل (رکود‪ ،‬گذار به‬ ‫رون��ق‪ ،‬رون��ق‪ ،‬گذار به رکود) ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬س��ال طول‬ ‫کش��یده اس��ت‪ .‬با اغماض فراوان می توان وقایع‬ ‫یک سیکل را این گونه برشمرد‪:‬‬ ‫ گردش نقدینگی در بازار مسکن‪ ،‬کم است‪.‬‬‫ خریدار جدی در بازار کم است‪.‬‬‫ بیش��تر معامله ها از نوع جایگزینی هس��تند‬‫(خرید‪ ،‬بیشتر اوقات با فروش همراه است)‪.‬‬ ‫ دو س��ه س��الی ارامش (ثبات نسبی) بر بازار‬‫مسکن حاکم می شود‪.‬‬ ‫ نسبت نرخ به اجاره مسکن به حداقل رسیده‬‫است‪.‬‬ ‫ متقاضیان مصرفی مسکن برای ورود به بازار‪،‬‬‫اماده می شوند‪.‬‬ ‫ فروش��ندگان پول الزم‪ ،‬با فروش واحدهای‬‫خود از بازار خارج شده اند‪.‬‬ ‫ سمت عرضه‪ ،‬فشار گذشته را ندارد‪.‬‬‫ زمزمه ه��ای افزایش نرخ مس��کن ش��نیده‬‫می شود‪.‬‬ ‫ ترس متقاضیان از افزایش نرخ مشهود است‪.‬‬‫ هزینه ریس��ک سیاس��ت صب��ر متقاضیان‬‫مصرفی‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ با توجه به ورود متقاضیان جدید‪ ،‬عالئم رونق‬‫مشاهده می شود‪.‬‬ ‫ سمت عرضه‪ ،‬جذابیتی برای عرضه نمی بیند‪.‬‬‫ تقاضای سرمایه گذاران و سوداگران به سمت‬‫بازار سوق پیدا می کند‪.‬‬ ‫ تحریک بازار تشدید می شود‪.‬‬‫ وزن تقاضا بیشتر از عرضه می شود‪.‬‬‫ قیمت ها و تعداد معامله ها افزایش می یابد‪.‬‬‫ س��ازندگان‪ ،‬بازار را س��وداور دیده و سرعت‬‫ساخت وساز را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫ تقاضا به شدت افزایش می یابد‪.‬‬‫ ب��ازار التهاب��ی می ش��ود و رس��انه ها به این‬‫موضوع می پردازند‪.‬‬ ‫ جهش قیمت‪ ،‬به اندازه جمع مرکب تورم های‬‫عمومی چند سال گذشته شکل می گیرد‪.‬‬ ‫ عقب افتادگی نرخ مس��کن‪ ،‬اصالح و جبران‬‫می شود‪.‬‬ ‫ نسبت نرخ به اجاره مسکن به حداکثر رسیده‬‫است‪.‬‬ ‫ س��وداگران و س��رمایه گذاران حرف��ه ای‪،‬‬‫شناسایی سود کرده و از بازار خارج می شوند‪.‬‬ ‫ فروش��ندگان در مقاب��ل کاه��ش قیم��ت‪،‬‬‫مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫ سمت عرضه‪ ،‬سنگین و سنگین تر می شود‪.‬‬‫ قیمت ها اندکی کاهش می یابند‪.‬‬‫ ابهام ها و توهم های بازار فرو می ریزد و بازار‪،‬‬‫اماده شروع دوره رکود می شود‪.‬‬ ‫چالش سازندگان‬ ‫با مصالح غیراستاندارد‬ ‫رئیس کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر مرکز تحقیقات مسکن مدعی کاهش کیفیت‬ ‫س��اخت و ساز است‪ ،‬نظارت خود را بیشتر کند‪ ،‬‬ ‫سازندگان دارای صالحیت به هیچ وجه از مصالح‬ ‫ساختمانی غیراستاندارد استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬جمش��ید برزگر در پاسخ به‬ ‫این پرسش که رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرس��ازی نس��بت به کاهش کیفیت ساخت‬ ‫و س��از هش��دار داده و اعالم کرده س��ازندگان با‬ ‫افزایش قیمت مصالح س��اختمان از مصالح ارزان‬ ‫استفاده می کنند ‪ ،‬گفت‪ :‬چرا این مرکز نظارتی در‬ ‫این زمینه و اینکه مصالح س��اختمانی بی کیفیت‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬ندارد؟ وی افزود‪ :‬س��ازندگان و‬ ‫انبوه س��ازان مس��کن ک��ه تولیدکنن��ده مصالح‬ ‫س��اختمانی نیس��تند‪ ،‬پس باید تولی��د مصالح‬ ‫ساختمانی استاندارد باشد‪.‬‬ ‫برزگر با تاکید بر اینکه س��ازندگان مس��کن از‬ ‫مصالح س��اختمانی استاندارد استفاده می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای باال بردن کیفیت ساخت و ساز‪ ،‬فقط‬ ‫نباید به کیفیت و اس��تاندارد مصالح ساختمانی‬ ‫توجه کرد‪ ،‬بلکه باید نظارت عالیه در س��اخت و‬ ‫س��از را هم افزایش داد‪ .‬رئیس کانون سراس��ری‬ ‫انبوه س��ازان تصری��ح کرد‪ :‬س��ازندگان صاحب‬ ‫صالحیت‪ ،‬هیچ گاه فعالیت های خود را با استفاده‬ ‫از مصالح ساختمانی ارزان و بی کیفیت زیر سوال‬ ‫نمی برند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر نظارت عالیه بر س��اخت‬ ‫و س��از باید س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫ب��ه توزیع کوپن مهندس��ان ناظ��ر دقت و توجه‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دبیرکل اتحادیه مالکان کش��تی با استناد به همین‬ ‫س��خنان مدیرعامل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬از نبود مش��کل برای کش��تی های‬ ‫ایران در اب های بین المللی در زمینه تامین س��وخت‬ ‫استاندارد سخن می گوید‪.‬‬ ‫یحی��ی ضیایی در پاس��خ به‬ ‫گف��ت‪ :‬اخرین‬ ‫خبری که در زمینه تامین س��وخت اس��تاندارد برای‬ ‫کش��تی ها دارم مطلبی اس��ت که مدیرعامل شرکت‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی اعالم کرده و گفته‬ ‫مشکلی در زمینه تامین سوخت کم سولفور در کشور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه س��وخت الزم برای کش��تی ها‪،‬‬ ‫ذخیره س��ازی ش��ده و در حال انتقال به بندرها برای‬ ‫مصرف کشتیرانی هاس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تاکنون گزارش‬ ‫مس��تقیمی از ش��رکت ها مبنی بر بروز مش��کل برای‬ ‫ش��رکت های کش��تیرانی به دلیل نبود ام��کان تامین‬ ‫سوخت کم سولفور نداشته ایم‪.‬‬ ‫ضیایی ادامه داد‪ :‬بیش��ترین س��وخت کم س��ولفور‬ ‫ت کشتیرانی و ش��رکت ملی نفتکش مصرف‬ ‫را ش��رک ‬ ‫می کنند که تاکنون این دو ش��رکت‪ ،‬مش��کلی به ما‬ ‫گزارش نداده اند و با توجه به اعالم ش��رکت پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی‪ ،‬بعید است گرفتاری در این‬ ‫زمینه پیش اید‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬اگر همه کشتی های اقیانوس پیمای‬ ‫ش��رکت ملی نفتکش و کشتیرانی در طول سال فعال‬ ‫باش��ند‪ ،‬س��الی ‪ ۱.۵‬میلیون تن س��وخت نیاز دارند‪،‬‬ ‫بنابراین از انجا که همه کشتی های این دو ناوگان در‬ ‫طول سال فعال نیستند‪ ،‬بعید است مشکلی در زمینه‬ ‫سوخت پیش اید‪.‬‬ ‫البته این اظهارنظر ضیایی درحالی است که او هفته‬ ‫گذشته و ‪ ۳‬روز مانده به اغاز سال میالدی جدید‪ ،‬در‬ ‫نشس��ت خبری در جمع خبرنگاران گفته بود‪ :‬از ‪۱۳‬‬ ‫س��ال پیش با وزارت نفت‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی مذاکره‬ ‫جدی داشتیم تا همزمان با اغاز سال میالدی جدید‪،‬‬ ‫ای��ران از این برنام��ه مهم جا نماند اما س��هل انگاری‬ ‫وزارت نفت باعث شد ‪ ۳‬روز مانده به اجرای این قانون‬ ‫در سراسر جهان‪ ،‬ناوگان ایران به اندازه کافی سوخت‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫تحلیلگر بازار مسکن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹اتحادیه مالکان کش�تی‪ :‬خیالمان راحت‬ ‫است‬ ‫فرصت سوزی در فرصت سوختی‬ ‫یادداشت‬ ‫اس��تفاده از سوخت با س��ولفور باالی نیم درصد‪ ،‬از‬ ‫یک هفته پیش برای همه کش��تی ها در سراسر جهان‬ ‫ممنوع ش��ده است‪ .‬برخی فعاالن حمل و نقل دریایی‬ ‫در کش��ور ما می گویند ایران هنوز نتوانس��ته از پس‬ ‫تامین س��وخت مورد نیاز کش��تی ها با شرایط مدنظر‬ ‫س��ازمان بین المللی دریان��وردی براید‪ ،‬ب��ا این حال‬ ‫مسئوالن می گویند جای نگرانی نیست!‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس الزام��ات س��ازمان‬ ‫بین المللی دریانوردی (ایمو) در کنوانسیون بین المللی‬ ‫«جلوگیری از الودگی محیط زیس��ت ناش��ی از تردد‬ ‫کشتی ها (‪ »)marpol‬از ابتدای سال میالدی جدید‪،‬‬ ‫همه ش��ناور های در حال تردد در اب های بین المللی‪،‬‬ ‫ملزم به استفاده از سوخت های دارای محتوای سولفور‬ ‫کمت��ر از نی��م درصد ش��ده اند و رعایت نک��ردن این‬ ‫قانون‪ ،‬موجب جلوگیری از تردد کشتی ها در اب های‬ ‫بین المللی و جریمه و توقیف انها در بندرهای مختلف‬ ‫جهان خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی می گوی��د ایران هیچ مش��کلی در زمینه تامین‬ ‫س��وخت کم سولفور کش��تی ها ندارد زیرا این شرکت‬ ‫سوخت مورد نیاز را تامین کرده است‪.‬‬ ‫علیرضا صادق ابادی ‪ ۳۰‬اذر این خبر را در حاش��یه‬ ‫ی��ک همایش ب��ه خبرنگاران داد و اف��زود‪ :‬ایران هیچ‬ ‫مش��کلی از بابت تامین س��وخت کم سولفور کشتی ها‬ ‫ندارد و ما س��وخت مورد نیاز نفتکش ها و کش��تیرانی‬ ‫را تامین کرده ایم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬هیچ یک از عرضه کنندگان نفت کوره‬ ‫منطق��ه‪ ،‬درحال حاضر واحدی ندارد ک��ه بتواند نفت‬ ‫کوره تصفیه ش��ده برای س��ال جدید میالدی داشته‬ ‫باش��د و از نف��ت کوره تولیدی همیش��گی اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حال و روز‬ ‫بازار مسکن‬ ‫در ‪ ۳‬دهه‬ ‫گذشته‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل قطار شهری تهران از سهم ناچیز این نهاد از بودجه ‪ 99‬گالیه دارد‬ ‫خبر‬ ‫رکورد حمل مسافر با‬ ‫مترو شکسته شد‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران با اش��اره به‬ ‫شکسته ش��دن رکورد حمل مس��افر با مترو‬ ‫در روز تش��ییع پیکر شهید س��لیمانی گفت‪:‬‬ ‫مسئوالن کش��ور باید قدر مردم‪ ،‬ایستادگی و‬ ‫وفاداری شان را بدانند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محس��ن هاشمی در صد و‬ ‫هش��تاد و هشتمین نشست ش��ورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران با اشاره به شلوغی بیش از اندازه‬ ‫ایستگاه های مترو تهران در روز تشییع شهید‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬روز دوشنبه سه چهار ایستگاه‬ ‫خیلی شلوغ داشتیم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬وقتی یک قطار می ایس��تد‪،‬‬ ‫باید ماموری کنار در باش��د که س��وار و پیاده‬ ‫شدن مردم را کنترل کند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫مت��رو روز دوش��نبه خدمات ارزن��ده ای ارائه‬ ‫کرد که قابل تقدیر اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی‬ ‫بی نظمی اتفاق بیفتد‪ ،‬نحوه سوار شدن مردم‬ ‫خیلی مهم اس��ت و نبای��د در ورود و خروج‪،‬‬ ‫روبه روی هم قرار گیرند‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ساختار شهرداری تهران‬ ‫اصالح می شود‬ ‫مع��اون ش��هردار ته��ران گف��ت‪ :‬اداره‬ ‫هوش��مندانه از جمل��ه ابزارهای اس��تراتژیک‬ ‫در مدیری��ت مجموعه های انس��انی اس��ت و‬ ‫در مدیریت ش��هری نی��ز بکارگیری خالقیت‬ ‫و دان��ش نیروهای کارامد در بدنه س��ازمانی‬ ‫می تواند در افزایش س��رعت روند دستیابی به‬ ‫اهداف موثر باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حام��د مظاهریان در‬ ‫کانال تلگرامی خود نوش��ت‪ :‬ساختار مناسب‬ ‫اداری می تواند بهره مندی از توان سازمانی در‬ ‫مجموعه ش��هرداری ته��ران را افزایش داده و‬ ‫با حذف س��اختارهای موازی به چابک سازی‬ ‫فعالیت ها منجر شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به مطالبه نمایندگان مردم‬ ‫در ش��ورای شهر تهران‪ ،‬الیحه اصالح ساختار‬ ‫ش��هرداری تهران به این ش��ورا ارسال شده و‬ ‫اکنون در مرحله بررس��ی در کمیسیون های‬ ‫تخصصی است که در صورت تصویب شورای‬ ‫ش��هر تهران‪ ،‬تعداد معاونت های ش��هرداری‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مشکالت دوچرخه سواری‬ ‫در تبریز‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هردار تبریز‬ ‫گفت‪ :‬مس��یرهای دوچرخه س��واری در تبریز‬ ‫یکپارچه نیست و رینگ متصلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��هرداری تبریز‪ ،‬مهدی یوسفی گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده راه‪ ،‬اولویت‬ ‫اصلی ش��هرداری تبریز اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫اقداماتی که در بحث مترو ش��ده است‪ ،‬ایجاد‬ ‫این مسیرها و اجرای ان نیز جزو اولویت های‬ ‫مدیریت ش��هری بوده و در این زمینه پلیس‬ ‫هم در کنار شهرداری است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مد حمل ونقلی دوچرخه و موتور برقی‪ ،‬الگوی‬ ‫خاصی اس��ت که در تبریز استقبال زیادی از‬ ‫ان نمی ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد ‪ :‬الزمه های یک مد‬ ‫حمل ونقلی همچون دوچرخه س��واری شامل‬ ‫فرهنگ س��ازی‪ ،‬اس��تقبال مردم و ترکیب ان‬ ‫با دیگر مدهای حمل ونق��ل بوده و مبتنی بر‬ ‫حمل ونقل ترکیبی است‪ .‬معاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهردار تبریز یاداور شد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫سامانه حمل ونقل پاک را راه اندازی کنیم‪ ،‬باید‬ ‫ابتدا زیرساخت ها را ایجاد و امکاناتی از جمله‬ ‫دوچرخ��ه را فراهم کنیم ک��ه در این زمینه‪،‬‬ ‫تفاهمنامه اولیه ای با بانک ش��هر امضا کردیم‬ ‫و به دنبال این هستیم که با وام های کم بهره‪،‬‬ ‫کم��ک کنیم دوچرخ��ه تهیه و این س��امانه‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫الودگی صوتی خطرناک‬ ‫در ‪ ۱۱‬نقطه پایتخت‬ ‫ب��ر اس��اس اطالع��ات ایس��تگاه های ثابت‬ ‫س��نجش ص��وت در ته��ران‪ ،‬در ‪ ۱۱‬نقط��ه‬ ‫الودگ��ی صوت��ی در مرحل��ه خطرن��اک قرار‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گزارش مهر‪ ،‬نیروهوایی‪ ،‬خراس��ان‪،‬‬ ‫بزرگراه افس��ریه‪ ،‬میدان نم��از‪ ،‬بعثت‪ ،‬میدان‬ ‫الغدیر‪ ،‬اذری‪ ،‬مت��رو‪ ،‬گمنام‪ ،‬صنعت و همت‬ ‫ایستگاه هایی هس��تند که شاخص انها باالی‬ ‫‪ ۷۰‬و خطرن��اک اس��ت‪ .‬همچنی��ن ‪ ۱۱‬نقطه‬ ‫دارای شاخص ازاردهنده و ‪ ۵‬نقطه نامناسب‬ ‫ب��رای ک��ودکان و بیم��اران اس��ت‪ .‬از میان‬ ‫ایس��تگاه های ثابت س��نجش صوت در تهران‬ ‫فقط ‪ ۲‬نقطه وضعیت مناسب و سالم دارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی امام‬ ‫در بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬اولویتی برای‬ ‫حمل و نقل در‬ ‫نظر گرفته نشده‬ ‫است و با بودجه‬ ‫فعلی‪ ،‬سال ها‬ ‫طول می کشد‬ ‫تا به نقطه‬ ‫مطلوب برسیم‬ ‫مدیرعامل مترو تهران درباره ‪ ۱۲۵۰‬میلیارد ریالی که‬ ‫بین سال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۸‬به این شرکت اختصاص یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پول برای تکمیل خ��ط ‪ ۳‬و ‪ ۴‬مترو‬ ‫تهران استفاده شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬علی امام درباره س��هم مترو تهران‬ ‫در بودجه سال اینده گفت‪ :‬دولت هر سال در ‪ ۳‬بخش‬ ‫مختلف از بودجه کشور ظرفیت هایی را برای حمل ونقل‬ ‫عمومی و ریل��ی در نظر می گیرد‪ .‬یکی از انها بند «د»‬ ‫تبصره ‪ ۵‬بودجه اس��ت که ظرفیتی برای انتش��ار اوراق‬ ‫مش��ارکت ش��هرداری ها در نظر می گیرد و حداقل ‪۵۰‬‬ ‫درصد ان برای پروژه های قطار شهری است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر این دولت بودجه مس��تقیمی‬ ‫برای قطارهای شهری قرار می دهد که این بخش مورد‬ ‫بی مهری واقع ش��ده اس��ت‪ .‬از دیگر مناب��ع مالی مترو‬ ‫می توان به امکان اس��تفاده از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر ظرفیت‬ ‫فاینانس بودجه کش��ور اش��اره کرد که فقط ویژه مترو‬ ‫تهران نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل مترو تهران با تاکید بر اینکه عدد بس��یار‬ ‫ناچیزی از بودجه مس��تقیم کشور سهم مترو می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در جدول بودجه‪ ،‬بودجه مس��تقیم عدد بس��یار‬ ‫ناچیزی است و با توجه به کاهش ارزش پول کشور هر‬ ‫سال از ارزش اعداد نیز کم می شود‪.‬‬ ‫امام با اش��اره به کاهش سهمیه مترو تهران از بودجه‬ ‫دولت گفت‪ :‬تا س��ال ‪ ۹۱‬بودجه مترو تهران در بودجه‬ ‫کل کش��ور بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان بود اما از سال‬ ‫‪ ۹۱‬ب��ه بعد روند کاهش��ی پیدا کرد و ب��ه ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان رس��ید ب��ه طوری که در س��ال ‪ ۹۸‬بودجه مترو‬ ‫تهران ‪ ۵۵‬میلیارد تومان بوده که در بودجه سال اینده‬ ‫نه تنها بیش��تر نش��ده‪ ،‬بلکه کمتر هم ش��ده و به ‪۵۳.۴‬‬ ‫میلیارد تومان کاهش یافته اس��ت‪ .‬بودجه مترو تهران‬ ‫چند سال اس��ت در همین اندازه باقی مانده‪ ،‬در حالی‬ ‫که ارزش پول در چند س��ال گذش��ته بس��یار کاهش‬ ‫داش��ته است و با این رقم فقط می توان ‪ ۱۰۰‬متر مترو‬ ‫ساخت‪ .‬از سوی دیگر بند «د» تبصره ‪ ۵‬امسال ‪ ۸‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بود که احیای بافت فرس��وده حرم های‬ ‫ائمه در مشهد‪ ،‬شیراز و قم نیز به ان اضافه شد و بودجه‬ ‫بودجه مترو اب رفت‬ ‫مقرر ش��د دولت ‪ ۲‬هزار واگن تامین کند که ‪ ۱۰۵۰‬واگن متعلق به مترو‬ ‫تهران باش��د‪ .‬در یک مرحله ‪ ۶۳۰‬واگن به مناقصه گذاشته شد و یک سال‬ ‫طول کش��ید تا قرارداد ان ابالغ ش��ود‪ ،‬در اواخر س��ال ‪ ۹۷‬قرارداد انها با‬ ‫کنسرس��یوم واگن س��ازی تهران بسته ش��د که با وجود پیگیری های زیاد‪،‬‬ ‫هنوز عملیاتی نشده است‬ ‫قطارهای شهری را محدودتر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مترو با بیان اینکه این رقم در بودجه سال‬ ‫اینده‪ ،‬باز هم کاهش یافته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬نه تنها ان ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان اضافه نش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫ب��ا کاهش ‪ ۳‬ه��زار میلیارد تومانی به ‪ ۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مت��رو تهران با بی��ان اینک��ه در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬بودجه توس��عه مت��رو تهران ب��ه زودی به‬ ‫افتتاح زیرگذر گیشا تا پایان سال‬ ‫مع��اون فن��ی و عمرانی ش��هرداری ته��ران از‬ ‫بهره برداری از زیرگذر گیشا تا پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬صفا صبوری دیلمی با اش��اره‬ ‫به پروژه های عمرانی ک��ه در تهران در حال اجرا‬ ‫پروژه ‪ ۳۰‬هزار مترمربعی رازی‬ ‫ ‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در حال تکمیل بوده و در دهه فجر به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬زیرگذر اس��تاد معین نیز در دهه فجر‬ ‫وارد مدار بهره برداری می شود‪ .‬فاز ‪ ۲‬پروژه شهید‬ ‫رس��تگار و زیرگ��ذر گیش��ا نیز تا پایان س��ال به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫صبوری با اشاره به اینکه بخشی از پروژه گیشا‬ ‫قرار بود به بهره برداری موقت برسد اما این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪ ،‬گف��ت‪ :‬به دلی��ل ‪ ۲‬دوره الودگی هوا که‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬روز طول کش��ید‪ ،‬ت��ردد کامیون ها در‬ ‫ته��ران ممن��وع و در نتیجه پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫تعطیل ش��د‪ .‬اکنون امادگی بازگش��ایی روزی ‪۴‬‬ ‫ساعت را داریم‪ ،‬اما این کار باعث می شود در این‬ ‫ب��ازه زمانی نتوانیم فعالیت عمرانی را ادامه دهیم‬ ‫و ممکن است از پایان کار پروژه عقب بیفتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امکان دارد در روزهای اینده نیز‬ ‫برف و بارندگی باعث تعطیلی شود و این نگرانی را‬ ‫داریم به وعده بازگش��ایی در پایان اسفند نرسیم‪.‬‬ ‫در نتیج��ه با کارشناس��ان در ح��ال برنامه ریزی‬ ‫هستیم که چند س��اعت بازگشایی موقت انجام‬ ‫شود یا نه‪ .‬صبوری افزود‪ :‬در سال جاری براساس‬ ‫مصوبه ش��ورای شهر ‪ ۱۱۶۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫عمرانی به ش��رط تحقق کامل بودجه شهرداری‬ ‫ته��ران در نظر گرفته ش��د‪ .‬با همی��ن اعتبار در‬ ‫حال اجرای پروژه هس��تیم و هیچ پروژه تعطیلی‬ ‫نداریم‪ ،‬به جز پروژه شهید شوشتری که سازمان‬ ‫محیط زیست با ان مخالفت رسمی کرده است و‬ ‫تا زمانی که مش��کالت محیط زیستی این پروژه‬ ‫را نتوانی��م حل کنی��م به ما اج��ازه فعالیت داده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬محیط زیس��ت می گوید بزرگراه از دل‬ ‫پارک ملی سرخه حصار می گذرد و باید مالحظاتی‬ ‫انجام شود‪ .‬می گویند باید الگوی حرکت از داخل‬ ‫جنگل ها را عوض کنید‪ .‬پروژه پایانه ش��رق تهران‬ ‫نیز تعطیل است که بین شورا و شهرداری در حال‬ ‫رایزنی و تعامل برای بهره برداری از ان هستیم‪.‬‬ ‫بحران ابخیزداری در باالدست کرج‬ ‫مع��اون ابخی��زداری اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان البرز با اشاره به نقاط باالدست‬ ‫کرج گفت‪ :‬ش��هرداری کرج ب��رای جلوگیری از‬ ‫س��یالب و اب گرفتگ��ی‪ ،‬ابخی��زداری را جدی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اصغر بیات با اشاره به اهمیت‬ ‫همکاری شهرداری ها با منابع طبیعی در پیشبرد‬ ‫طرح های ابخیزداری در حریم شهرها اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��هرداری کرج متعهد شد با تخصیص اعتباری‬ ‫ویژه‪ ،‬مطالعات جامع حوزه ابخیزداری شهر کرج‬ ‫را انجام دهد اما تاکنون اقدامی عملیاتی نشده و‬ ‫حتی صورت جلس��ه ان نیز به دست ما نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اسیب های نقاط باالدست‬ ‫ش��هر کرج گفت‪ :‬اگر اسیب های نقاط باالدست‬ ‫رفع نش��ود پس از هر بارندگی ش��اهد سیالب و‬ ‫اب گرفتگی در خیابان ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫مع��اون ابخی��زداری اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان البرز گفت‪ :‬از سوی دیگر این‬ ‫رخدادها موجب می شود شهرداری هزینه زیادی‬ ‫ب��رای جمع ک��ردن نخاله های ش��هری و تخلیه‬ ‫اب متحمل ش��ود و اب گرفتگی سطح معابر نیز‬ ‫ارامش و امنیت مردم را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫بیات اضافه کرد‪ :‬در بارندگی های اخیر دیدیم‬ ‫که در برخی نقاط از جمله زیرگذر شهید اجرلو‬ ‫(می��دان س��پاه) خودروه��ای م��ردم چگونه در‬ ‫اب گرفتگی متوقف شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات ابخیزداری که از دهه‬ ‫‪ ۸۰‬در کرج اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه اقدامات ابخیزداری در محدوده دره ویسه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مع��اون ابخی��زداری اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری اس��تان البرز اف��زود‪ :‬انجام مطالعات‬ ‫ویژه و تخصیص اعتبار در حوزه ابخیزداری کرج‬ ‫مهم و ضروری اس��ت‪ .‬بیات گفت‪ :‬اعتباراتی که‬ ‫از سوی س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫کش��ور ب��ه منابع طبیع��ی اس��تان ها اختصاص‬ ‫می یاب��د به تنهایی ب��رای پیش��برد اقدامات در‬ ‫نقاط برون و درون ش��هری کافی نیس��ت و نیاز‬ ‫ب��ه همکاری دیگر نهادها از جمله ش��هرداری ها‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ش��هرداری کرج می تواند‬ ‫برای مطالعات و اجرای طرح های ابخیزداری در‬ ‫حریم ش��هر اعتبار قابل توجهی اختصاص دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیاز اس��ت ش��هرداری در این حوزه ورود‬ ‫کند زیرا توان و بودجه الزم را دارد‪.‬‬ ‫مع��اون ابخی��زداری اداره کل مناب��ع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری اس��تان البرز با اش��اره به برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزش��ی برای رسیدگی به وضعیت‬ ‫حوزه ه��ای ابخی��ز ش��هری گفت‪ :‬ب��رای تحقق‬ ‫این مس��ئله با دانش��گاه تهران مذاکره کرده ایم‬ ‫تا از حضور اس��تادان این دانش��گاه در برگزاری‬ ‫کارگاه ها بهره ببریم‪.‬‬ ‫سرانجام نمی رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که بنزین گران‬ ‫ش��ده و الودگی هوا نیز مطرح است‪ ،‬با این ارقامی که‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه اعالم می کن��د به این زودی‬ ‫کارها در مترو به سرانجام نمی رسد‪ .‬در بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫اولویتی برای حمل و نقل در نظر گرفته نشده است و با‬ ‫بودجه فعلی‪ ،‬سال ها طول می کشد تا به نقطه مطلوب‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫امام با اش��اره به ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی‬ ‫بر کمک ‪ ۱۲۵۰‬میلیارد ریالی بین سال های ‪ ۹۶‬تا ‪۹۸‬‬ ‫به مترو تهران گفت‪ :‬این مبلغ برای تکمیل خط ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫مترو تهران استفاده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مترو تهران گفت‪ :‬براساس انچه در برنامه‬ ‫‪ ۵‬س��اله کشور و در ماده ‪ ۵۸‬پیش بینی شده بود‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د دولت ‪ ۲‬هزار واگن تامین کن��د که ‪ ۱۰۵۰‬واگن‬ ‫متعلق به مترو تهران باش��د‪ .‬در یک مرحله ‪ ۶۳۰‬واگن‬ ‫به مناقصه گذاش��ته ش��د و یک س��ال طول کشید تا‬ ‫قرارداد ان ابالغ ش��ود‪ ،‬در اواخر س��ال ‪ ۹۷‬قرارداد انها‬ ‫با کنسرس��یوم واگن سازی تهران بسته شد که با وجود‬ ‫پیگیری های زیاد‪ ،‬هنوز عملیاتی نش��ده است و بسیار‬ ‫کند پیش می رود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬اگر ‪ ۱۰۵۰‬قطار تامین ش��ود سرعت‬ ‫حرکت قطارها افزایش و س��رفاصله کاهش می یابد اما‬ ‫این مسئله تاکنون اتفاق نیفتاده و هنوز ال سی از سوی‬ ‫دولت باز نشده اس��ت‪ .‬قرار بود براساس برنامه ‪ ۵‬ساله‬ ‫ششم قطارها تا سال ‪ ۱۴۰۰‬تامین شود‪ ،‬اما این گونه که‬ ‫پیش می رود به سال ‪ ۱۴۰۰‬نمی رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مترو تهران درباره اغاز به کار قطار شهری‬ ‫هش��تگرد ک��ه بهره ب��رداری از ان برعهده ش��هرداری‬ ‫تهران گذاش��ته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه ارتباطی‬ ‫به شهرداری تهران ندارد و کارفرمای ان شرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هزار میلی��ارد تومان برای این پروژه‬ ‫هزینه ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تقاضای شرکت عمران‬ ‫ش��هرهای جدی��د این بوده ک��ه ش��رکت بهره برداری‬ ‫مت��رو تهران به انها در زمین��ه بهره برداری از این مترو‬ ‫کمک کند‪ .‬شرکت بهره برداری نیز اعالم کرد باید همه‬ ‫مسئولیت قانونی را خود کارفرما بپذیرد‪.‬‬ ‫به گفته امام با توجه به اینکه مترو هش��تگرد سامانه‬ ‫سیگنالینگ ندارد‪ ،‬باید فقط یک قطار در خط فعالیت‬ ‫کند تا تردد مترو ایمن باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اینکه با یک قطار و حرکت رفت و‬ ‫برگش��تی‪ ،‬این مترو چه قدر ب��ه درد مردم می خورد را‬ ‫باید از خودش��ان پرس��ید‪ .‬ما هیچ مسئولیتی نداریم و‬ ‫مسئولیت با شرکت بهره برداری شهرهای جدید است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1445‬‬ ‫پیاپی ‪2763‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت فعالیت هنرمندان عرصه دوبالژ‪ ،‬دستمزدها و معافیت مالیاتی‬ ‫دوبلور پیشکسوت تلویزیون که گوینده نقش یانگوم‬ ‫در س��ریال جواه��ری در قصر هم اس��ت با اش��اره به‬ ‫س��ختی های کار در این حوزه اظهار کرد‪ :‬من بیش��تر‬ ‫برای عشق به دوبله کار می کنم‪ ،‬چون در دوبالژ پولی‬ ‫وجود ندارد که برای پول کار کنم‪ ،‬ش��هرتی هم ندارد‬ ‫که برای ش��هرت کار کنم و هرگز هم به دنبال شهرت‬ ‫نبوده و نیستم‪ .‬فقط و فقط عالقه و عشق به این هنر‬ ‫مرا س��رپا نگه داش��ته‪ ،‬با انکه بیماری سختی داشتم‬ ‫و هن��وز ه��م گاهی گرفت��ار ان هس��تم و دیگر توان‬ ‫جسمی سابق را ندارم؛ اما همچون دوران شروع کارم‬ ‫عاش��قانه دوبله را دوست دارم و با همان نیرو و شوق‬ ‫کار می کن��م و مدیران دوب�لاژ در تلویزیون وقتی مرا‬ ‫برای پرسوناژی می خوانند نمی توانم به انها جواب رد‬ ‫بدهم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کار دوبله مانند س��ابق نیس��ت و‬ ‫کمتر ب��ه ان ارزش می دهند گف��ت‪ :‬دوبله اکنون در‬ ‫حد فارس��ی گفتن اس��ت‪ ،‬چیزی از ان هنری که من‬ ‫و هم نس��ل های م��ن برایش عاش��قانه کار می کردیم‬ ‫باق��ی نمان��ده‪ ،‬می دان��م همکارانم از ای��ن گفته من‬ ‫ناراحت می ش��وند‪ ،‬ولی واقعیت است‪ .‬البته بسیاری از‬ ‫همکارانم تالش می کنند و کار خوب عرضه می کنند‪،‬‬ ‫اما بس��یاری هم دوبله را خیلی دم دس��تی و سطحی‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تمامی دوبلورهای‬ ‫صداوسیما مالیات پرداخت می کنند گفت‪ :‬ما از همان‬ ‫زمان که قرارداد می بندیم قس��متی از دس��تمزدمان‬ ‫به عنوان مالیات کس��ر می ش��ود‪ .‬البته که باید نسبت‬ ‫به دس��تمزدهای ما تجدیدنظر کنن��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫کمتری��ن میزان دس��تمزد بین هنرمن��دان متعلق به‬ ‫اهالی دوبله اس��ت و با این وضعیت نمی توان معیشت‬ ‫مناسبی برای اهالی دوبله متصور شد‪.‬‬ ‫مینو غزنوی از گویندگان زن نسل دوم دوبالژ ایران‬ ‫و یکی از پیشکس��وتان حوزه گویندگی و دوبالژ فیلم‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه دوبلورها هم مانند‬ ‫دیگر هنرمن��دان نباید مالی��ات پرداخت کنند گفت‪:‬‬ ‫البته دس��تمزدهای ما انقدر پایین است که فکر نکنم‬ ‫مالیات به انها تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫منوچهر والی زاده پیشکس��وت عرصه گویندگی نیز‬ ‫در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اش��اره به دس��تمزد‬ ‫پایی��ن هنرمندان عرص��ه گویندگ��ی و دوبالژ گفت‪:‬‬ ‫واقعیت این است که دس��تمزدهای این عرصه بسیار‬ ‫کم است‪ .‬با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش‬ ‫تورم ما ش��اهد هستیم که با همان نرخ سال های قبل‬ ‫معین کریم الدینی‬ ‫مستندساز‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوبلوره��ا سال هاس��ت نس��بت ب��ه تبعی��ض در دس��تمزدها و نب��ود‬ ‫امنی��ت ش��غلی گالی��ه دارن��د و هنوز هم در ب��ر همان پاش��نه می چرخد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط پرداخ��ت مالیات توس��ط این قش��ر از هنرمندان منطقی‬ ‫ندارد‬ ‫‹ ‹دستمزدهای چند سال قبل را می گیریم‬ ‫قراردادها تنظیم می شود‪ .‬بس��یاری از هنرمندان این‬ ‫عرصه نیز به خاطر ترافیک حضور گویندگان جوان در‬ ‫طول سال کم کار می کنند و در واقع نمی توانند از این‬ ‫راه امرارمعاش کنن��د‪ .‬والی زاده در ادامه گفت‪ :‬من به‬ ‫خاطر اینکه از قدیمی های این عرصه هستم هیچ وقت‬ ‫بیکار نیس��تم اما وقتی می بین��م هنرمندان جوان در‬ ‫ای��ن عرصه چندین ماه بیکار می مانند تا بتوانند نقش‬ ‫کوچکی را در یک فیلم صحبت کنند ناراحت می شوم‪.‬‬ ‫باید فضای کار انقدر گس��ترده باشد که کسی دغدغه‬ ‫بیکاری نداشته باشد‪.‬‬ ‫این پیشکسوت عرصه دوبالژ در ادامه افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به این شرایط دریافت مالیات از هنرمندان این عرصه‬ ‫نمی تواند عادالنه باش��د‪ .‬هر چند م��ا همین االن هم‬ ‫برای ه��ر کاری که انجام می دهی��م پیش از دریافت‬ ‫دس��تمزد مالیاتش کسر می شود چون ما قراردادهایی‬ ‫با سازمان صداوسیما داریم اما در سامانه های ‪VOD‬‬ ‫هم وضعیت خیلی تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫والی زاده با اشاره به حضور شبکه های برخط ‪VOD‬‬ ‫و حجم گس��ترده دوبله در این عرصه گفت‪ :‬دوبله این‬ ‫اثار به دلیل اس��تفاده نکردن از تجربه پیشکس��وتان‬ ‫وضعیت مناسبی ندارد‪ .‬البته که با دستمزدهای بسیار‬ ‫پایی��ن نمی توان در این عرصه کار کرد و واحد دوبالژ‬ ‫سیما درحال حاضر برای گویندگان مناسبت تر است‪.‬‬ ‫س��عید ش��یخ زاده هنرمند مطرح عرص��ه دوبله در‬ ‫گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اشاره به اینکه هنرمندان‬ ‫عرص��ه گویندگی جزو کم درامدترین افراد عرصه هنر‬ ‫هس��تند گفت‪ :‬اگر قرار باشد مقایسه ای صورت بگیرد‬ ‫درامد یک ماه هنرمند به اندازه یک روز کاری حقوق‬ ‫برخ��ی مدیران نمی ش��ود‪ .‬دس��تمزدها در این عرصه‬ ‫انقدر کم و ناچیز است که به واقع نمی توان هیچ گونه‬ ‫حسابی روی ان کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مجری و بازیگ��ر عرصه تلویزیون و س��ینما با‬ ‫بی��ان اینک��ه تالش هایی ب��رای بهتر ش��دن وضعیت‬ ‫معیش��تی هنرمن��دان عرص��ه دوبله ص��ورت نگرفته‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬متاس��فانه هیچ اراده ای برای بهتر کردن‬ ‫وضعی��ت هنرمندان این عرصه وج��ود ندارد‪ .‬به دلیل‬ ‫نب��ود اتحاد میان هنرمندان و خراب ش��دن بازار کار‬ ‫با دس��تمزدهای پایی��ن دیگر کس��ی نمی تواند برای‬ ‫بهب��ود این وضعیت تالش��ی کند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫ش��ان و جای��گاه هنرمندان باید حفظ ش��ود گفت‪ :‬از‬ ‫گذش��ته موضوع معافیت مالیاتی هنرمندان به واسطه‬ ‫تالش ه��ا و کارهایی که در این ح��وزه کردند همواره‬ ‫رعایت شده است‪ .‬ما اگر تعداد کمی از سلبریتی های‬ ‫س��ینما را از بقی��ه هنرمن��دان جدا کنی��م می بینیم‬ ‫که بیش��تر اف��رادی که در حوزه ه��ای مختلف هنری‬ ‫فعالیت می کنند از لحاظ معیش��تی وضعیت مناسبی‬ ‫ندارن��د و ب��ه س��ختی روزگار می گذرانند‪ .‬نمی ش��ود‬ ‫به واس��طه چند چهره س��ینمایی که ب��ه خاطر اقبال‬ ‫م��ردم تبدی��ل ب��ه س��تاره ش��دند و دس��تمزدهای‬ ‫خوب��ی می گیرند ای��ن نگرش را در بی��ن مردم ایجاد‬ ‫کنی��م که تم��ام هنرمن��دان وضعیت مالی مناس��بی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از گروه های دوبله ک��ه با قیمت های‬ ‫پایین بازار کار را خراب می کنند گفت‪ :‬نبود انس��جام‬ ‫میان هنرمندان این عرصه ش��رایط اقتصادی را برای‬ ‫همه س��خت کرده اس��ت‪ .‬عده ای فقط به خاطر اینکه‬ ‫بتوانن��د کار را از چن��گ همکاران ش��ان در بیاورند با‬ ‫رقم های بس��یار کم قرارداد می بندند و این رویه اصال‬ ‫مناسب شان و جایگاه دوبله نیست‪.‬‬ ‫ش��یخ زاده در ادامه افزود‪ :‬دوست دارم نگاه همه به‬ ‫هنر و هنرمند نگاه خوب و مثبتی باشد‪ ،‬مردم همیشه‬ ‫احترام هنرمندان را نگه می دارند‪ ،‬کاش مسئوالن هم‬ ‫نگاه بهتری به این عرصه داشته باشند‪ .‬مسئوالن نباید‬ ‫اج��ازه دهند که یک هنرمن��د به راحتی از بین برود و‬ ‫نادیده گرفته ش��ود‪ .‬کار هنری غم و غصه زیادی دارد‬ ‫و همیش��ه شاد و خوش��حال نیستی‪ .‬ارزوی قلبی من‬ ‫این اس��ت که هنر و هنرمند حال و روز بهتری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما از فعالیت در این حرفه خیلی راضی هستم‬ ‫و شغلم را دوست دارم‪.‬‬ ‫مینو غزنوی‬ ‫منوچهر والی زاده‬ ‫سعید شیخ زاده‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫هر کاری سختی ها و راحتی های مخصوص به خود‬ ‫را دارد‪ .‬هنرمندان عرصه دوبالژ جزو قش��ر زحمتکش‬ ‫و بی ادع��ای عرصه هنر هس��تند که ب��ا صداهای گرم‬ ‫و دلنشین خود تماش��ای اثار مهم سینمای جهان را‬ ‫برای ما خاطره انگیز کردند‪.‬‬ ‫دوبلوره��ا سال هاس��ت که نس��بت ب��ه تبعیض در‬ ‫دس��تمزدها و نبود امنیت ش��غلی گالیه دارند و هنوز‬ ‫هم در ب��ر همان پاش��نه می چرخد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫پرداخت مالیات توسط این قشر از هنرمندان نمی تواند‬ ‫روند منطقی داش��ته باش��د‪ .‬باید دید دولت می تواند‬ ‫س��ازکاری پیدا کند تا تفکیک می��زان و نحوه درامد‬ ‫هنرمن��دان و چگونگ��ی معافیت مالیاتی س��اماندهی‬ ‫شود؟‬ ‫جشنواره های هنری دهه فجر و یادمانی برای سردار سلیمانی‬ ‫با نزدیک ش��دن به روزهای برگزاری جش��نواره های هنری‬ ‫ده��ه مبارک فجر و همزم��ان با ترور ناجوانمردانه و ش��هادت‬ ‫سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش مسئوالن برگزاری‬ ‫جش��نواره های هنری فجر در نظر دارند ب��ا برگزاری ایین ها و‬ ‫اهدای جوایزی یاد و نام این شهید واالمقام را گرامی بدارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در همی��ن رابط��ه جش��نواره فیل��م‪،‬‬ ‫تئاتر و موس��یقی فج��ر هر ک��دام برنامه ه��ای مختلفی برای‬ ‫زنده نگاه داش��تن نام و یاد ش��هید قاس��م س��لیمانی در نظر‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫اعالم کرد مراس��م نکوداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در مراس��م افتتاحیه و اختتامیه س��ی و هش��تمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش��هرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی درباره برنامه های مدنظر در سی و هشتمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر به مناسبت شهادت سردار حاج‬ ‫قاسم س��لیمانی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ش��هادت سردار حاج قاسم‬ ‫س��لیمانی و اندوه و تاثری که احاد جامعه ایرانی با این ضایعه‬ ‫دردناک احس��اس می کنند‪ ،‬جامعه هنرمندان تئاتر به منظور‬ ‫هم��دردی و همچنین ابراز تنفر از این ت��رور ناجوانمردانه که‬ ‫توسط امپریالیس��م جهانی انجام شد‪ ،‬تکلیف خود می داند که‬ ‫در قبال جایگاه و اهمیت اجتماعی این شهید بزرگوار اقداماتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه جلس��ه ای را برگزار کردیم که به س��هم‬ ‫خ��ود در نکوداش��ت س��ردار ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی‬ ‫س��هیم باش��یم‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬قرار اس��ت همایش تئاتر خیابانی‬ ‫با موضوع س��ردار س��لیمانی در ته��ران و ش��هرهای مختلف‬ ‫کش��ور تا چهلمین روز ش��هادت حاج قاسم س��لیمانی برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل هنرهای نمایش��ی در بخش پایانی س��خنان خود‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ویژه برنامه هایی را برای ایین گش��ایش و پایانی‬ ‫س��ی و هش��تمین جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فج��ر در نظر‬ ‫داری��م که بتوان��د با نام و افتخار این س��ردار س��رافراز برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین سید محمد میرزمانی از اهنگسازان و موزیسین های‬ ‫کشورمان به مدیران برگزاری جشنواره موسیقی فجر پیشنهاد‬ ‫یادداشت‬ ‫لذت کار کردن‬ ‫برخی از افراد به شغل دوبلوری عالقه زیادی دارند‪.‬‬ ‫عالقه خاص انها ممکن است یک دلیل داشته باشد و‬ ‫ان هم داشتن صدایی زیباست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬همه ما با فیلم و تلویزیون و رادیو‬ ‫اشنا هس��تیم‪ .‬کمتر کسی وجود دارد که بگوید فیلم‬ ‫ندیده اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم از محتوای صوتی یا صوتی‬ ‫تصویری کشورهای دیگر اس��تفاده کنیم‪ ،‬باید انها را‬ ‫به زبان خودمان برگردانیم‪ .‬ش��غل دوبلوری به وجود‬ ‫ام��د تا مردم بتوانند به راحتی ب��ا محتواهای صوتی و‬ ‫صوتی‪ -‬تصویری کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫البته در گذش��ته دوبلورها در زمینه دوبله فیلم های‬ ‫زب��ان فارس��ی نی��ز فعالیت داش��تند‪ .‬اگ��ر فیلم های‬ ‫دهه ه��ای پیش را ن��گاه کنید‪ ،‬متوجه خواهید ش��د‪،‬‬ ‫صدای��ی که برای هر کاراکتر و نقش پخش می ش��ود‪،‬‬ ‫صدای خود بازیگر نیس��ت‪ .‬صدا به وسیله فرد دیگری‬ ‫تولید ش��ده و روی دیالوگ ها بازیگ��ران فیلم تنظیم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اینکه چه کسی در ش��غل دوبلوری موفق می شود‪،‬‬ ‫بستگی به شخص و شرایط و توانایی های او دارد‪ .‬البته‬ ‫عوامل دیگری نیز در موفقیت یک دوبلور تاثیرگذارند؛‬ ‫یعنی نمی توان گفت تنها توانایی های یک دوبلور او را‬ ‫به موفقیت می رساند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت خیلی از افراد به ص��ورت اتفاقی یا به‬ ‫خاطر داشتن اش��نایی با برخی افراد به راحتی به این‬ ‫شغل دست پیدا کنند‪ .‬اما اگر توانایی های الزم در این‬ ‫زمینه را نداشته باشند‪ ،‬نمی توانند به فعالیت خود در‬ ‫این عرصه ادامه دهند‪ .‬کسی در شغل دوبلوری موفق‬ ‫است که بتواند با استفاده از توانایی های الزم و به صورت‬ ‫حرفه ای ص��دای خود را به یک هن��ر ماندگار تبدیل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به طورمعم��ول ب��رای دوبلورها اس��تخدامی صورت‬ ‫نمی گی��رد‪ .‬دوبلورها به ص��ورت ازاد و پروژه ای به کار‬ ‫دوبله مش��غول اند‪ .‬با ش��روع هر کار قراردادی بس��ته‬ ‫خواهد شد و با پایان کار‪ ،‬قرار داد خاتمه پیدا می کند‪.‬‬ ‫میزان موفقیت کاری در هر پروژه دوبلور را ش��ناخته‬ ‫شده خواهد کرد و برای کارها بعدی نیز به او پیشنهاد‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫این روزه��ا بحث معافی��ت مالیات��ی هنرمندان در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف موجب ش��ده اس��ت واکنش های‬ ‫متفاوتی نس��بت به ان ایجاد ش��ود‪ .‬بسیاری معتقدند‬ ‫نباید هنرمندان را با دیگر اقش��ار جامعه مقایسه کرد‬ ‫و به دلیل دس��تمزدهای پایین در این حوزه نمی توان‬ ‫توقع داشت تمامی هنرمندان توانایی پرداخت مالیات‬ ‫را داشته باشند و عده ای دیگر نیز معتقدند هنرمندان‬ ‫مانند دیگر صنوف و ش��غل هایی که مالیات پرداخت‬ ‫می کنند باید نس��بت به درامد خود مالیات پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عده ای که معتقدند هنرمندان باید مالیات پرداخت‬ ‫کنن��د بر ای��ن باورند ب��ه دلیل دس��تمزدهای باالی‬ ‫س��لبریتی ها نگرفتن مالیات از انها ناعدالتی است اما‬ ‫بسیاری از هنرمندان در پاسخ به این نگرش می گویند‬ ‫س��لبریتی ها در این عرصه انگش��ت ش��مار هستند و‬ ‫درامد انها معیار مناس��بی برای سنجش درامد اهالی‬ ‫هنر نیست‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش به س��راغ هنرمن��دان عرصه دوبله‬ ‫رفتی��م تا نظ��ر انه��ا را پیرامون دستمزدهایش��ان و‬ ‫س��ختی های این حوزه و همچنی��ن پرداخت مالیات‬ ‫جویا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹عشق به دوبله سرپا نگه مان داشته است‬ ‫فجر یک‬ ‫رویداد ملی‬ ‫است؛ نه فقط‬ ‫یک جشنواره‬ ‫داد تا جایزه ویژه ای به نام ش��هید حاج قاسم سلیمانی در این‬ ‫دوره طراحی شود‪.‬‬ ‫میرزمانی اهنگس��از و رهبر ارکس��تر پیشکس��وت موسیقی‬ ‫کش��ورمان اظه��ار کرد‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن وظایفی که همه‬ ‫هنرمندان م��ا در این برهه زمانی دارند این اس��ت که همگام‬ ‫با این ش��ور و احساس��ی که میان هنرمندان پس از ش��هادت‬ ‫ش��جاعانه ح��اج قاس��م س��لیمانی ب��ه وج��ود ام��ده در این‬ ‫حرکت مردمی ش��رکت ک��رده و اثار مختلف هن��ری را خلق‬ ‫کنن��د‪ .‬قطعا چنی��ن اقدامی موجب می ش��ود ت��ا هنرمندان‬ ‫در کن��ار مردم با خلق اثار هنری تش��ریک مس��اعی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫میرزمانی در پایان صحبت هایش پیش��نهاد داد‪ :‬من قطعا با‬ ‫وضعیت بودجه موجود وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اشنا‬ ‫هستم و می دانم اکنون همه نهادهای دولتی به لحاظ اقتصادی‬ ‫در شرایط ویژه ای هستند اما با تمام این اوصاف پیشنهاد می‬ ‫کنم تا با یک برنامه ریزی منظم و منس��جم شرایطی را فراهم‬ ‫کنند تا در یک بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر جایزه ای‬ ‫مزین به نام س��ردار حاج قاسم سلیمانی طراحی شود که فکر‬ ‫می کنم از هم اکنون جای خالی ان حس می شود و امیدوارم‬ ‫شرایط به گونه ای باش��د که این جایزه در جشنواره موسیقی‬ ‫فجر امسال وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫پی��ش از این نی��ز روابط عمومی جش��نواره فیل��م فجر در‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد با موافقت ریاس��ت س��ازمان سینمایی و‬ ‫به منظور پاسداشت نمادین این الگوی ظلم ستیزی‪« ،‬تندیس‬ ‫سردار شهید س��لیمانی» را در سی و هشتمین جشنواره فیلم‬ ‫فج��ر به بهترین فیلم با مضمون جه��اد و مقاومت اهدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سینمای مس��تند به عنوان بخش مهمی‬ ‫از اعتبار جهانی س��ینمای ایران‪ ،‬چند سالی‬ ‫اس��ت برای حضور در جشنواره فیلم فجر با‬ ‫مشکالتی مواجه است‪.‬‬ ‫گروه��ی می گوین��د س��ال س��ینمای‬ ‫مس��تند ایران با جش��نواره س��ینماحقیقت‬ ‫اغاز می ش��ود‪ ،‬بنابراین فیلم ها در جشنواره‬ ‫س��ینماحقیقت رونمای��ی می ش��وند و‬ ‫خبرنگارها و منتقدان دو ماه بعد از جشنواره‬ ‫س��ینماحقیقت برای دیدن و نقد فیلم های‬ ‫مس��تند انگی��زه ای ندارند‪ ،‬چ��ون خیلی از‬ ‫همین فیلم ها را در س��ینماحقیقت دیده اند‬ ‫و درباره شان نوشته اند‪.‬‬ ‫ع��ده ای می گوین��د جش��نواره فیلم فجر‬ ‫برای فیلم های س��ینمای داس��تانی طراحی‬ ‫ش��ده و حضور فیلم های مستند در حاشیه‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬شان فیلم های مستند‬ ‫را پایین می اورد و بهتر اس��ت مستندسازها‬ ‫در جش��نواره تخصصی خودشان درجه یک‬ ‫باشند تا اینکه در جشنواره فیلم فجر درجه‬ ‫دو حاض��ر ش��وند‪ .‬عده ای دیگ��ر می گویند‬ ‫باک��س فیلم ه��ای مس��تند ج��ای باک��س‬ ‫فیلم های داستانی را محدود می کند و‪...‬‬ ‫ای��ن نقده��ا را سال هاس��ت از بس��یاری‬ ‫از اهال��ی س��ینما و مدی��ران و خبرن��گاران‬ ‫می شنوم‪ .‬با این حال سینمای مستند با هر‬ ‫دس��ت و پا زدنی هر س��ال حضورش را در‬ ‫جش��نواره فیلم فجر حفظ کرده و متاسفانه‬ ‫هر س��ال با سیاس��ت و س��لیقه ای جدید و‬ ‫شتاب زده مواجه شده است؛ یک سال‪ ،‬یازده‬ ‫فیلم مستند در بخش مسابقه جشنواره فیلم‬ ‫فجر برای کس��ب س��یمرغ رقابت می کنند‪،‬‬ ‫یک س��ال چهار فیلم به مس��ابقه می رسد‪،‬‬ ‫یک سال رقابت سینمای مستند و داستانی‬ ‫در ی��ک پکی��ج قرار می گیرد و دس��ت اخر‬ ‫داوران می گویند ما اصلن فیلم های مس��تند‬ ‫را ندیدیم و‪ ...‬یک س��ال یک سیمرغ به این‬ ‫بخش تعلق می گیرد‪ ،‬یک سال دو سیمرغ‪...‬‬ ‫یک س��ال دیگ��ر جایزه دس��تاورد فنی هم‬ ‫به جوای��ز این بخش اضافه می ش��ود و یک‬ ‫سال دیگر‪ ،‬ش��کل سیمرغ این بخش عوض‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یادم��ان باش��د در هم��ه ج��ای دنی��ا‬ ‫سینمای مس��تند س��ینمای کم مخاطب تر‬ ‫وکم هیاهوتری است‪.‬‬ ‫ن��ه ش��لوغی س��لبریتی ها در ان‬ ‫می گنج��د‪ ،‬ن��ه فل��ش دوربی��ن ه��واداران‬ ‫در ان ب��رق می زن��د و ن��ه کس��ی ب��رای‬ ‫ش��خصیت های فیلم های��ش غ��ش و ضعف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سینمای مس��تند سینمای فروش نیست‪.‬‬ ‫با احترام ب��ه فیلم های پرفروش س��ینمای‬ ‫مستند‪ ،‬باید بگویم شاخص خوب و بد بودن‬ ‫فیلم های مس��تند‪ ،‬فروش و شلوغی سالن ها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نگذاریم با مهم جلوه دادن فروش وشلوغی‬ ‫سالن ها درسینمای مس��تند‪ ،‬بالیی که این‬ ‫روزها گریبان س��ینمای داستانی را گرفته‪،‬‬ ‫گریبان سینمای مستند را هم بگیرد‪.‬‬ ‫س��ینمای مس��تند باید در جشنواره فیلم‬ ‫فجر وجود داش��ته باشد‪ .‬حتا اگر سالن های‬ ‫نمایش فیلم ها خلوت و خالی باشد‪ .‬حتا اگر‬ ‫ب��ه جای ده نقد یک نقد علم��ی درباره این‬ ‫فیلم ها نوشته شود‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم فجر باید در کنار سینمای‬ ‫محترم داس��تانی ایران به حضور س��ینمای‬ ‫فرهیخته‪ ،‬معت��رض و دغدغه مند مس��تند‬ ‫افتخ��ار کن��د و ای��ن بخ��ش را ب��ه عنوان‬ ‫قسمتی از اعتبار خود به بهترین نحو برگزار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مقایسه جش��نواره فجر با جش��نواره های‬ ‫ب��زرگ دنی��ا ک��ه بخ��ش مس��تند دارند‪،‬‬ ‫ه��دف من نیس��ت‪ .‬چ��ون هم��ه می دانیم‬ ‫که جش��نواره فجر مختصات��ی کامال بومی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جش��نواره فجر فقط یک جشنواره نیست‪،‬‬ ‫یک رویداد بزرگ س��ینمایی ملی است که‬ ‫جایگاه بس��یاری از فیلم ها را به درس��ت یا‬ ‫غلط در اکران س��ال بعد مش��خص می کند‬ ‫و س��ینمای مس��تند ب��ه عنوان بخش��ی از‬ ‫بدنه اکران س��ینمای هن��ر و تجربه نباید از‬ ‫این رویداد حذف ش��ود‪ .‬جشنواره فجر باید‬ ‫به حض��ور مستندس��ازها غره باش��د و این‬ ‫فرص��ت را مغتنم بش��مارد و ایین نامه این‬ ‫بخش را هر س��ال دچار تحوالت شتاب زده‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 18‬دی‪ 12 - 1398‬جمادی االول ‪ 8 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1445‬پیاپی ‪2763‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه اجاره هواپیماهای در حد نو برای نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫واکنش های جهانی به تهدیدهای ترامپ درباره ایران‬ ‫ش��ود‪ ،‬رئیس جمه��وری ایاالت متحده نی��ز در زمره‬ ‫«ویرانگره��ای فرهنگ و تاریخ» یعن��ی «طالبان» و‬ ‫«داع��ش» قرار خواهد داد؛ گروهک هایی که هر دو به‬ ‫تخریب و ویرانگری های مش��ابهی در این قرن دست‬ ‫زده اند‪».‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گ��زارش «گاردی��ن» می خوانید‪:‬‬ ‫«طالب��ان در س��ال ‪« ۱۳۸۰‬تندیس ه��ای ب��ودا در‬ ‫بامیان» را بمباران کرد؛ «داعش» مساجد‪ ،‬مکان های‬ ‫مق��دس و دیگر س��ازه های تاریخی واق��ع در عراق و‬ ‫س��وریه را نابود کرد که از جمله انها می توان به ش��هر‬ ‫باستانی «پالمیرا» اشاره کرد‪».‬‬ ‫این نش��ریه در ادامه به ارائه فهرستی راهنما از بناها‬ ‫و مناطق��ی که از انها به عن��وان «جواهرات ایران» یاد‬ ‫کرده‪ ،‬پرداخته است‪.‬‬ ‫گاردین از «تخت جمش��ید » به عن��وان جواهر تاج‬ ‫باس��تانی ایران‪ ،‬از مسجد «شاه چراغ» به عنوان بنایی‬ ‫با معماری منحص��ر به فرد و نورپ��ردازی ماورایی‪ ،‬از‬ ‫کلیس��ای «وانک» به عنوان بنایی مملو از نقاشی های‬ ‫دی��واری چندتک��ه ای و حکاکی ه��ای ط�لاکاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬از «پل ه��ای اصفه��ان» به عن��وان پل هایی‬ ‫مبهوت کننده و ش��اهکارهایی از لحاظ مهندس��ی و‬ ‫کاربرد‪ ،‬از مس��جد «ش��یخ لطف اهلل» به عنوان یکی از‬ ‫نفیس ترین بناهای کاش��ی کاری شده جهان‪ ،‬از حرم‬ ‫«امام رضا» (ع) به عنوان بزرگ ترین مس��جد جهان و‬ ‫خانه اثار تاریخی ارزش��مند‪ ،‬از «پاسارگاد» به عنوان‬ ‫مجموعه س��اختمان های الهام بخ��ش «تاج محل»‬ ‫و کاخ «الحم��را»‪ ،‬از ارامگاه «دانی��ال نبی» به عنوان‬ ‫ارامگاهی متعلق به ه��زاره ‪ ۴‬پیش از میالد‪ ،‬از «ارگ‬ ‫بم» به عنوان بزرگ ترین سازه خشتی جهان‪ ،‬از «گنبد‬ ‫کاووس» به عن��وان نمونه ای بارز از بی نظیری بناهای‬ ‫ایران باستان در مهندسی و طراحی یاد کرد‪.‬‬ ‫نش��ریه نیویورک تایم��ز نی��ز در گزارش��ی درپی‬ ‫تهدیدهای اخیر ترامپ‪ ،‬هدف قرار دادن س��ایت های‬ ‫فرهنگ��ی در جنگ را غیرقانونی و وحش��یانه خواند‪.‬‬ ‫در بخش��ی از گزارش این نش��ریه امده است‪« :‬دونالد‬ ‫ترامپ تهدیدهای خود برای نابود کردن گنجینه های‬ ‫هنری و معماری ایران را تکرار کرده و این کار او ایاالت‬ ‫متحده را در زمره «داعش» و طالبان قرار می دهد‪».‬‬ ‫«بارب��ارا کای��م» باستان ش��ناس لهس��تانی ک��ه‬ ‫متخصص اثار باس��تانی ایران و اسیای مرکزی است‬ ‫در گفت وگوی��ی اختصاص��ی با مجل��ه ارت نت نیوز‪،‬‬ ‫تهدیدهای ترامپ را ب��ه رفتارهای یک فرد بی تمدن‬ ‫تشبیه کرد‪.‬‬ ‫تریس��ترام هانت‪ ،‬سیاستمدار پیشین بریتانیایی و‬ ‫مدیر کنونی موزه «ویکتوریا و البرت» لندن با انتشار‬ ‫بیانی��ه در صفحه توییت��ر خود‪ ،‬تهدیده��ای ترامپ‬ ‫را محک��وم کرد و گفت‪« :‬همچ��ون تخریب پالمیرا و‬ ‫دیگر س��ایت های فرهنگی مهم ازس��وی داعش‪ ،‬این‬ ‫اق��دام ترامپ نیز باید محکوم ش��ود‪ .‬ای��ن اقدام‪ ،‬یک‬ ‫قدم نگران کننده در راس��تای عادی جلوه دادن ویران ‬ ‫کردن مراکز فرهنگی برای تهدید به جنگ به ش��مار‬ ‫می رود‪».‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫هندسه طبیعت در هور‬ ‫«شهنواز» چاپ دومی شد‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی یعق��وب امدادیان در‬ ‫گالری ه��ور برپاس��ت‪ .‬ویژگی ه��ای خاص‬ ‫نقاشی های این هنرمند سال هاست که برای‬ ‫عالقه مندان به هنر شناخته شده و جایگاه او‬ ‫را در هنر ایران تثبیت کرده است‪ .‬امدادیان‬ ‫یک نقاش طبیعت گراست‪ .‬نگاه متفاوت او به طبیعت و نحوه نمایش عناصر‬ ‫طبیعی در تابلوهای او باعث یگانگی اثارش می شود‪ .‬گرچه تابلوهای او ابتدا‬ ‫اثاری انتزاعی به نظر می رس��ند‪ ،‬ام��ا نگاهی دقیق تر به انه��ا‪ ،‬مخاطب را با‬ ‫چهره ای دیگر از اثار روبه رو می کند‪ .‬نمایشگاه نقاشی یعقوب امدادیان تا ‪۲۴‬‬ ‫دی در گالری هور برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان میرزای‬ ‫شیرازی شمالی‪ ،‬کوچه نعیمی‪ ،‬شماره ‪ ۱۲‬قرار دارد‪.‬‬ ‫انتشارات کتابس��تان معرفت رمان شهنواز اثر‬ ‫رضا رس��ولی را برای دومین نوب��ت تجدید چاپ‬ ‫کرد‪ .‬شهنواز روایتی اس��ت از جوانی بلوچ و سنی‬ ‫مذهب که در گیرودار انتخابی س��خت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬از یک سو سختی های زندگی در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان دامن گیر اوست و وسوسه های ملحق شدن به مدارس علمیه سلفی و از‬ ‫سوی دیگر برای بازسازی حرم امام حسین(ع) در کشور عراق از او دعوت شده است‪.‬‬ ‫این رمان نگاهی دارد به برخی پرس��ش های پرتکرار درباره هزینه های مردمی برای‬ ‫ساخت عتبات مقدسه‪ ،‬نقش بیگانگان در اختالف افکنی بین شیعه و سنی و‪...‬‬ ‫رضا رس��ولی در این رمان توانس��ته با ایجاد ماجراها و خرده ماجراهایی به زوایای‬ ‫مختلف زیارت و بازسازی حرم و برادری شیعه و سنی پرتوی بیفکند‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫تماشای فیلمی با بازی پانته ا بهرام‬ ‫«بچ��ه ای با جوراب قرمز» ب��ه کارگردانی و‬ ‫نویسندگی خداداد جاللی در گروه سینمایی‬ ‫هنر و تجربه روی پرده می رود‪.‬‬ ‫این فیلم تا امروز موفق به حضور در چندین‬ ‫جش��نواره مط��رح بین المللی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دیپلم افتخار منتقدان جش��نواره کالیفرنیا‪ ،‬دیپلم افتخار منتقدان فیلم جیپور‬ ‫هندوستان و برنده بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره دهلی نو‬ ‫از جمله موفقیت های این فیلم است‪ .‬سمانه نصری‪ ،‬پانته ا بهرام‪ ،‬امین زندگانی‪،‬‬ ‫افش��ین س��نگ چاپ‪ ،‬علیرضا کمالی نژاد و امیریل ارجمن��د بازیگران این فیلم‬ ‫سینمایی هستند‪ .‬داستان این فیلم درباره مهاجران افغان است که در کوره های‬ ‫اجرپزی کار و زندگی می کنند‪.‬‬ ‫محمد احصایی نمایشگاه می گذارد‬ ‫نمایش��گاه اثار احصایی که در عرصه نقاشی خط‬ ‫شهرت دارد ساعت ‪ ۱۶‬روز جمعه‪ ۲۰ ،‬دی در گالری‬ ‫بوم گشایش می یابد و تا ‪ ۱۶‬اسفند نیز برقرار است‪.‬‬ ‫گالری ب��وم واق��ع در خیابان ولیعص��ر‪ ،‬باالتر از‬ ‫نیای��ش‪ ،‬ارمغان غربی‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۱۱‬ه��ر روز غیر از‬ ‫شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫محم��د احصای��ی ‪ 8‬تیر ‪ ۱۳۱۸‬در قزوین به دنیا ام��د‪ .‬او از هنرمندان معاصر ایران‬ ‫در زمینه های خوشنویس��ی‪ ،‬گرافیک و نقاشی است که اثارش در حراج های داخلی و‬ ‫بین المللی با فروش خوبی همراه است‪.‬‬ ‫احصایی بیش از ‪ ۵۰‬سال است که در حوزه خوشنویسی‪ ،‬نقاشی و گرافیک فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬او یکی از پایه گذاران هنر نقاشی خط است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خاورمیانه محزون‬ ‫احسان محمدی – روزنامه نگار‪:‬‬ ‫درون س��ینه هر ادمی ی��ک خاورمیانه‬ ‫پنهان اس��ت‪ .‬پر از شر‪ ،‬ش��ور‪ ،‬خدا‪ ،‬گناه‪،‬‬ ‫صلح‪ُ ،‬گل‪ ،‬گلوله‪ .‬س��ینه هر ک��دام از ما را‬ ‫که بش��کافند هم بوی خ��ون می دهد هم‬ ‫عط��ر نفت خاورمیانه! پر از تعصب و طمع‪.‬‬ ‫پر از امید‪ ،‬ارزو‪ .‬پ��ر از پنهان کاری‪ .‬هر َدم‬ ‫و ب��ازدم ما پر از خش��م های فروخورده اس��ت‪ .‬بوس��ه های به مقصد‬ ‫نرس��یده‪ ،‬حرف های ماس��یده روی لب‪ .‬قایم شده در گرمگاه سینه‪.‬‬ ‫بغض های در گلو مانده مثل بچه های فلس��طینی که سنگ را انقدر‬ ‫توی دست شان چرخانده اند که تاول انداخته روی ان پوست نازک؛‬ ‫نه دل دارند که پرتش کنند‪ ،‬نه دل می کنند که از فکرش رها شوند‪.‬‬ ‫زیر پوست ما مثل س��وریه پر التهاب است‪ ،‬ناارام‪ ،‬پر اشوب‪ ،‬مثل‬ ‫بمب های خوش��ه ای که روی دیوار ش��عرها و شهرهای شان خراش‬ ‫انداخته‪ .‬زیر پوس��ت م��ا مثل بغداد بوی قه��وه عربی می دهد‪ ،‬مثل‬ ‫صحرای عربستان پرعطش است‪ ،‬مثل جنگل های شمال ایران انگار‬ ‫خ��دا دارد با مه روی صورت ادم نقاش��ی می کند‪ ،‬مثل ش��یراز بوی‬ ‫بهارنارنج می دهد‪.‬‬ ‫در هر چروک صورت ما یک کویت پنهان است‪ .‬مثل دوران اوجش‬ ‫پر از وسوسه بهشت و بوسه‪ ،‬مثل زمان جنگ اش پر از زخم هایی که‬ ‫خوب نمی شود‪ ،‬مثل ُمرغ های دریایی اش که توی نفت بال می زدند‪،‬‬ ‫پرهای شان می سوخت‪ ،‬در اب غرق می شدند‪.‬‬ ‫در هر «چیزی نیس��ت خوبم!» ما‪ ،‬س��طل سطل اشک قایم است‪،‬‬ ‫مثل مادرهایی که می روند بهش��ت زهرا و برای پسرها و دخترهایی‬ ‫که جنگ انها را بلعید مویه می کنند‪.‬‬ ‫درون س��ینه ما دختری ُکرد که از چنگ داعش گریخته در میان‬ ‫اش��ک می خندد و مثل ش��هرزاد قصه گو انقدر قصه و غصه دارد که‬ ‫همه پی��ران خاورمیانه را خواب ُکند و خودش بیدار بماند و ُزل بزند‬ ‫به ش��ب‪ .‬به اینکه کی ارامش از راه می رس��د؟ کی س��ر ارام بر بالش‬ ‫می گذاری��م‪ ،‬کی دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی‬ ‫دست زیبایی را خواهد گرفت‪ ...‬کی ان روز از راه می رسد که کمترین‬ ‫سرود بوسه باشد؟‬ ‫وجود ما امیزه ای از مستانه های ابراهیم تاتلیس‪ ،‬ناله های ام کلثوم‪،‬‬ ‫ربنای ش��جریان‪ ،‬اوای عبدالباسط و «چشم من بیا منو یاری بکن»‬ ‫اس��ت‪ .‬از داریه و دمبک تا رقص بندری و شمشیرهای عمانی و شوخ‬ ‫چشمان تُرک و عرب‪.‬‬ ‫درون هر کدام از ما خاورمیانه ای است که جنگش تمام نمی شود‪.‬‬ ‫ش��ب زیر موش��ک باران دلتنگی می خوابیم‪ ،‬صبح ب��ا لبخند بیدار‬ ‫می ش��ویم که برویم به جنگ سرنوش��ت‪ ...‬با این همه ش��اعر راست‬ ‫می گفت‪:‬‬ ‫خاورمیانه را افرید‬ ‫از روی چشمانت‬ ‫پراشوب‬ ‫رنجور‬ ‫خسته‬ ‫زیبا‪...‬‬ ‫تجسمی‬ ‫نگاهی به درون انسان‬ ‫در گالری ژاله‬ ‫نمایشگاه نقاشی و حجم های سارا کشمیری با نام «اندرونی» در‬ ‫گالری ژاله برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه مجس��مه‪ ،‬نقاش��ی و چیدمان‬ ‫«اندرونی» روز جمعه ‪ ۲۰‬دی در گالری ژاله گشایش می یابد و تا‬ ‫‪ ۲۹‬دی ‪ ۱۳۹۸‬ادامه خواهد داش��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند برای‬ ‫بازدید از این نمایشگاه به نش��انی خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫ایرانشهر‪ ،‬کوچه نوشهر‪ ،‬شماره ‪ ۳‬مراجعه کنند‪ .‬بازدید هر روز به‬ ‫جز شنبه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬برقرار است‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫بروس وین‪ :‬به یه جایی می رسی‬ ‫که دوس��تا و دشمنات به یه اندازه‬ ‫ب��رات خطرناکن‪ .‬فق��ط تویی که‬ ‫می تون��ی انتخاب کنی دوس��تیه‬ ‫دش��منات رو یا دشمنیه دوستات‬ ‫رو‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬دی در تقویم «روز جهانی مقاومت» شد‬ ‫‪ ۱۳‬دی در تقویم به عن��وان «روز جهانی مقاومت» ثبت‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا با پیش��نهاد بنیاد حفظ اثار و نشر‬ ‫ارزش های دفاع مقدس‪ ،‬درج ‪ ۱۳‬دی‪ ،‬روز ش��هادت سردار‬ ‫س��پهبد قاسم سلیمانی به عنوان «روز جهانی مقاومت» در‬ ‫تقویم رسمی کشور‪ ،‬روز گذشته در شورای فرهنگ عمومی‬ ‫کشور به تصویب رسید‪.‬‬ ‫پویانمایی «سردار سلیمانی» کلید خورد‬ ‫با ش��هادت سردار س��پهبد حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬ساخت‬ ‫انیمیش��نی از کودکی تا شهادت این س��ردار بزرگ اسالم‬ ‫در مرکز پویانمایی صبا اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدعلی صفورا‪ ،‬تهیه کننده این انیمیشن گفت‪ :‬مطالعه‪،‬‬ ‫نگارش س��ناریو و پیش تولید پویانمایی زندگی تا شهادت‬ ‫سردار سلیمانی با کیفیت ‪ Full HD‬به صورت اثری نیمه‬ ‫بلند ‪ ۳۰‬دقیقه ای و با تکنیک کمیک موشن اغاز شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این انیمیش��ن در ادامه س��اخت مجموعه پویانمایی‬ ‫چهل ش��اهد تعریف ش��ده است‪ .‬این اثر ش��امل روایت زندگی تا شهادت ‪ ۴۰‬شهید‬ ‫انق�لاب و دفاع مقدس اس��ت که تاکنون ‪ ۳‬قس��مت از این مجموع��ه که مربوط به‬ ‫زندگی ش��هیدان محمد منتظرقائم‪ ،‬محمد جهان ارا و عبدالحسین برونسی می شود‬ ‫س��اخته شده و اماده نمایش است‪ .‬س��اخت هر قسمت از این مجموعه تقریبا ‪ ۲‬ماه‬ ‫زمان می برد‪.‬‬ ‫دل نوشته عادل فردوسی پور‬ ‫برای سردار سلیمانی‬ ‫عادل فردوسی پور با نگارش دل نوشته ای برای همشهری‬ ‫خود‪ ،‬سردار شهید قاسم س��لیمانی عالقه خود به قهرمان‬ ‫مل��ی کش��ورمان و غم و اندوهش از این اقدام تروریس��تی‬ ‫را ابراز کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عادل فردوس��ی پور‬ ‫گرچه در یزد متولد ش��ده‪ ،‬اما اصالتا اهل ش��هر رفسنجان‬ ‫در استان کرمان است‪ .‬او همزمان با ایین تشییع و تدفین‬ ‫پیکر پاک سردار سلیمانی در شهر کرمان‪ ،‬زادگاه ان شهید‬ ‫دل نوش��ته ای را در چند سطر برای همشهری خود نوشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫«چو ایران نباشد تن من مباد‬ ‫کرمان میزبان مردی است که رفتنش‬ ‫ایران عزیز را به سوگ نشاند‬ ‫همشهری به خانه خوش امدی»‬ ‫ایین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت صبح سه شنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬دی در کرمان‪ ،‬زادگاه ش��هید س��لیمانی برگزار شد‪ .‬عادل فردوسی پور ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اج��رای برنامه «ن��ود» در تلویزیون را عهده دار بود و یک س��الی اس��ت که دیگر با‬ ‫تلویزیون همکاری ندارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫با انتش��ار توییت دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا مبنی بر تهدی�� ِد هدف ق��رار دادن ‪ ۵۲‬مکان‬ ‫در ای��ران از جمله مکان هایی که برای فرهنگ ایرانی‬ ‫بسیار مهم هس��تند‪ ،‬جبرییل نوکنده‪ ،‬مدیر کل موزه‬ ‫ملی ایران با انتشار بیانیه ای به زبان انگلیسی و ایمیل‬ ‫ان برای تعدادی از همتایان خود در موزه های اسپانیا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هلند و ایتالیا‪ ،‬از انها خواست تا واکنش‬ ‫الزم را نشان دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬همچنی��ن «اودری ازوله» مدیر‬ ‫کل یونس��کو در دی��دار با احمد جاللی‪ ،‬س��فیر ایران‬ ‫در این س��ازمان‪ ،‬گف��ت هم تهران و هم واش��نگتن‪،‬‬ ‫معاه��ده ‪ ۱۹۷۲‬را امض��ا کرده اند که هر دو کش��ور را‬ ‫از «هر اقدم عامدانه که ممکن اس��ت به طور مستقیم‬ ‫یا غیرمس��تقیم به میراث فرهنگ��ی و منابع طبیعی‪،‬‬ ‫کشوری دیگر اسیب برساند‪ ،‬منع می کند‪.‬‬ ‫در همین راستا موزه هنر متروپولیتن نیویورک در‬ ‫اقدامی کم سابقه صحبت های رئیس جمهوری امریکا‬ ‫در هدف ق��رار دادن محوطه های فرهنگی در ایران را‬ ‫شرم اور توصیف کرد‪.‬‬ ‫مکس هولین‪ ،‬رئیس و دنیل ویس‪ ،‬مدیرعامل موزه‬ ‫هن��ر متروپولیتن نیویورک نیز ب��ه جمع چهره های‬ ‫فرهنگی و رئیسان موزه ها و سازمان هایی پیوستند که‬ ‫از تهدی��د اخیر ترامپ در هدف قرار دادن ‪ ۵۲‬محوطه‬ ‫که برای ایرانی ها و فرهنگ ایرانی حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫به شدت انتقاد کردند و در یک اقدام سیاسی کم سابقه‬ ‫با انتش��ار بیانیه ای مشترک این صحبت ها را محکوم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها در پ��ی تهدید اخیر رئیس جمهوری‬ ‫امریکا مبنی بر حمله این کشور به ‪ ۵۲‬مرکز فرهنگی‬ ‫و اث��ار تمدنی ایران‪ ،‬نش��ریه «گاردین» اقدام به تهیه‬ ‫فهرس��تی از گنجینه ه��ای فرهنگ��ی ای��ران کرد و‬ ‫نیوی��ورک تایمز نیز به این اق��دام ترامپ در مقاله ای‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از گ��زارش «گاردین» ک��ه با محوریت‬ ‫معرف��ی گنجینه ه��ای تاریخ��ی و فرهنگ��ی ایران‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬امده اس��ت‪« :‬اگر تهدید دونالد ترامپ‬ ‫ب��رای هدف قرار دادن مناط��ق فرهنگی ایران عملی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پویا نبی‪ ،‬منتقد‪:‬‬ ‫انتش��ار فهرس��ت فیلم های بخ��ش «نگاه ن��و» یا همان‬ ‫فیلم های اول سی وهشتمین جش��نواره ملی فیلم فجر بار‬ ‫دیگر این گزاره خطای استراتژیک تقسیم های سینمایی و‬ ‫ویدئویی را یاداور شد؛ خطایی که به موجب ان ‪ 4‬فیلمساز‬ ‫این دوره به هیچ عنوان فیلم اولی به شمار نمی روند و تنها‬ ‫به خاطر اخذ پروانه ساخت سینمایی در اثر متاخرشان در‬ ‫فجر امسال انها را در جرگه فیلمسازان اول قلمداد می کنند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫فیلمس��ازانی چون علی تیموری با فیلم س��ینمایی «لتیان» و مجید صالحی با فیلم‬ ‫«پیتوک» که به واقع یک فیلم اولی به ش��مار می روند از جریان این رقابت سینمایی‬ ‫باز ماندند‪.‬‬ ‫هدف از نگارش این یادداش��ت به هیچ عنوان زیر سوال بردن ان ‪ 4‬فیلمساز یا در‬ ‫یک تلقی دایی جان ناپلئونی چوب الی چرخ انها گذاش��تن نیس��ت‪ ،‬بلکه یاداوری‬ ‫این نکته صریح و شفاف است که دبیرخانه جشنواره ملی فجر و در راس ان سازمان‬ ‫س��ینمایی پس از روز اختتامیه باید هرچه س��ریع تر ُمهر پایانی به این قانون سراسر‬ ‫تناقض و دردسرس��از پروانه ساخت ویدئویی بزنند و اعطای این پروانه را در حد اثار‬ ‫ش��بکه خانگی و مس��تند تقلیل دهند‪ ،‬زیرا در روزگار کنونی کسی که اندک دانش‬ ‫سینمایی داشته باشد به خوبی می داند که دوران فیلمبرداری ‪ ۳۵‬و ویدئو چند سالی‬ ‫است ور افتاده و تمام اثار چه انهایی که دارای پروانه سینمایی هستند و چه انهایی‬ ‫که دارای پروانه ویدئویی هستند به یک شیوه تولید می شوند‪.‬‬ ‫سازمان س��ینمایی اگر واقعا به فکر کم کردن بروکراسی اداری نهاد زیر نظر خود‬ ‫است و همچون شعارهای اعالمی اش خواهان حضور جوانان در عرصه فیلمسازی است‬ ‫باید هرچه سریع تر این نقص قانونی را که موجب تضعیف حقوق عده ای سینماگر و‬ ‫ایجاد فساد و رانت می شود‪ ،‬برطرف سازد‪ ،‬زیرا نبود یک قانون شفاف سبب به وجود‬ ‫امدن مواردی ش��ده که عمق ان از تراژدی عبور کرده و به مرحله کمدی رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬نمونه عینی ان حضور فیلمس��ازی باتجربه ساخت ‪ 4‬فیلم سینمایی و اکران‬ ‫رس��می انها در گروه هنروتجربه به عنوان فیلمس��از اول اس��ت! که متاسفانه نه تنها‬ ‫دبیرخانه جش��نواره فیلم فجر و س��ازمان سینمایی توضیح قانع کننده ای در راستای‬ ‫ای��ن تصمیم نمی دهند بلکه هیات محترم انتخاب هم با گزینش های غلط خود مهر‬ ‫تاییدی به این اشتباه محرز می زند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم نگاهی دیگر ب��ار به این نقص قانونی و لوپ هر س��اله ان بیندازیم‬ ‫پی به این مهم می بریم که با افزایش چش��مگیر تولیدات س��ینمایی در س��ال های‬ ‫اخی��ر و با حذف بخش خارج از مس��ابقه و در عین حال ک��م کردن تعداد فیلم های‬ ‫بخش مس��ابقه (که به خودی خود تصمیم بس��یار درستی بوده) و ورود سازمان های‬ ‫دولتی یا شبه دولتی به عرصه سینما‪ ،‬در عمل بخش سودای سیمرغ جوابگوی خیل‬ ‫عظیم درخواست ها نیست و دبیرخانه فیلم فجر با بهره گیری از این روند و توجیهات‬ ‫س��اده انگارانه بخشی از فیلم های اس��تاندارد رسیده را به این بخش منتقل و با یکی‬ ‫کردن تیم داوری در دو سال گذشته در عمل بخشی از اعتراض ها را ساکت می کند؛‬ ‫غاف��ل از انک��ه این بخش همانطور ک��ه از نامش برمی اید جایی ب��رای نمایش اثار‬ ‫فیلمسازان اول است و پروانه ساخت به هیچ عنوان نباید در این تصمیم گیری نقش‬ ‫تعیین کننده داشته باشد و ادامه این روند سرتاسر غلط جز دامن زدن به بی عدالتی‬ ‫و ضایع کردن حق تعدادی از جوانان مشتاق که با خون دل در این شرایط اقتصادی‬ ‫فیلمی را جلوی دوربین بردند‪ ،‬دس��تاورد دیگری ندارد و رقابت بین فیلمس��از اول‬ ‫واقعی و یک فیلمساز با عقبه تولید چند فیلم سینمایی اکران شده‪ ،‬از اساس رقابت‬ ‫باطلی است‪.‬‬ ‫در پایان نگارنده امیدوار اس��ت فضای مطبوعاتی ایجاد ش��ده پیرامون انتخاب ان‬ ‫‪ 4‬فیلم در جش��نواره امس��ال نقطه عطفی در تغییر مقررات و ادغام پروانه س��اخت‬ ‫س��ینمایی و ویدئویی باشد و دبیرخانه جشنواره ملی فیلم فجر از مسائل پیش امده‬ ‫اکنون درسی برای دوره اینده گرفته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫لزوم ادغام پروانه ساخت‬ ‫اثار سینمایی و ویدئویی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!