روزنامه صمت شماره 1444 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1444

روزنامه صمت شماره 1444

روزنامه صمت شماره 1444

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1444‬پیاپی ‪2762‬‬ ‫کارشناسان در پی تصمیم ایران در برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی تاکید کردند‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیش نیازهای تحقق‬ ‫یک «پویش»‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫معمای‬ ‫شهید شهر‬ ‫پای درس‬ ‫سرداران جنگ‬ ‫فصل‬ ‫تغییر پارلمان‬ ‫اهمیت بهره از‬ ‫دانش زمین شناسی‬ ‫بی برنامگی‬ ‫در ازمون گازسوز ها‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫روزنه ای باز نبود که بسته شود‬ ‫در پ��ی ترور سردار سپهبد قاس��م سلیمانی به دست نیروهای امریکای��ی در عراق‪ ،‬یکشنبه‬ ‫شب‪ ،‬ایران تصمیم به برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی گرفت که در پی این تصمیم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی‪،‬‬ ‫درص��د غنی س��ازی‪ ،‬میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست‪ .‬به عبارتی ایران در‬ ‫گام پنجم کاهش تعهدات خود‪ ،‬اخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود در برجام‪،‬‬ ‫یعن��ی «محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را کنار می گ��ذارد‪ .‬این تصمیم ایران درحالی پس‬ ‫از اتفاق��ات اخیر اتخاذ شده ک��ه اروپایی ها در پی خروج غیر رسمی ایران از برجام واکنش نشان‬ ‫دادن��د و المان‪ ،‬انگلیس و فرانس��ه در بیانیه مشترکی خواستار بازگشت گام های برجامی ایران‬ ‫و خویشتن��داری در مقابل اقدام تروریست��ی امریکا شدند‪ .‬کارشناسان معتقدند منافع ایران در‬ ‫برجام تامین نشده و اروپایی ها با وجود امیدواری های بسیاری که دادند‪ ،‬به تعهدات خود عمل‬ ‫نکردند‪ .‬بر همین اساس کارشناسان در پی تصمیم ایران در برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات‬ ‫‪10‬‬ ‫برجامی تاکید دارند که از زمان خروج امریکا از برجام روزنه ای باز نبود که بسته شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیریت جزیره ای و‬ ‫چالش در اجرای قوانین‬ ‫سنگ تمام ایران برای «سرباز وطن»‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫هر کشوری ب��رای تسهیل در فرایند تولی��د‪ ،‬قوانینی را در‬ ‫راستای حمایت از تولیدکنندگان وضع و فضای کسب و کار را‬ ‫به گونه ای مهیا می کند که صنعتگر با دغدغه کمتر محصوالت‬ ‫خ��ود را تولید و به بازار داخلی و خارج��ی عرضه کند‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان عنوان می کنن��د کشور به لح��اظ قوانین چالشی‬ ‫ندارد و مشکل اصلی در اجرای قوانین است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیش نیازهای‬ ‫تحقق یک‬ ‫«پویش»‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در تم��ام جوامع بشری پویش ه��ای مردی راهی‬ ‫برای به نتیجه رساندن یک خواسته عمومی به شمار‬ ‫می رود؛ به عبارت دیگر پویش های مردمی‪ ،‬درگیری‬ ‫ذهنی و عاطفی اشخ��اص در موقعیت های گروهی‬ ‫است که گروه هدف را برمی انگیزد تا برای دستیابی‬ ‫به یک ه��دف مشارکت کنن��د و در مسئولیت کار‬ ‫شریک شون��د؛ بنابرای��ن می توان گف��ت پویش ها‬ ‫اقدامی موث��ر در راستای بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫مردم��ی برای تحق��ق یک هدف هستن��د و تحقق‬ ‫اه��داف یک پویش نی��ز نیازمند اج��رای بسترها و‬ ‫پیش نیازهایی است‪.‬‬ ‫یک��ی از اقدام ه��ای موثر در راست��ای بهره گیری‬ ‫از ظرفیت ه��ای مردم��ی ب��رای احق��اق حق��وق‬ ‫مصرف کننده «پویش بدون نرخ نخریم» بود که در‬ ‫حال حاضر یکی از مباحث مهم در محافل اقتصادی‬ ‫و اجتماعی به شمار می رود و یک حرکت مدنی برای‬ ‫استیفای حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام در کن��ار وظایف ذات��ی سازمان ها و‬ ‫نهادهای مسئول با استناد به قوانین متعدد از قبیل‬ ‫قان��ون تعزیرات حکومتی‪ ،‬قان��ون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان و قانون اصالح نظام صنفی‪ ،‬موجب‬ ‫اثربخشی بیشتر برای جلوگیری از عرضه کاال بدون‬ ‫برچسب نرخ می شود‪.‬‬ ‫هرچن��د بی��ن صاحب نظ��ران این عرص��ه برای‬ ‫چگونگ��ی نصب برچسب ن��رخ روی ک��االی قابل‬ ‫عرض��ه‪ ،‬اختالف نظرهای��ی وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا حتی‬ ‫گروهی ک��ه قائل ب��ه قیمت گذاری ک��اال براساس‬ ‫نظ��ام عرضه و تقاضا و اعم��ال فاکتورهای محیطی‬ ‫و جغرافیای��ی هستن��د هم مخالفتی ب��ا الزام نصب‬ ‫برچسب نرخ روی کاال ندارند‪.‬‬ ‫در کشوره��ای دارای نظ��ام اقتص��ادی مترقی و‬ ‫برگرفت��ه از بازارهای رقابت��ی‪ ،‬شفافیت نرخ کاال به ‬ ‫هر طریقی که اعمال شود‪ ،‬چه از جانب تولید کننده‬ ‫و چه عرضه کنن��ده‪ ،‬در اصل موضوع اشکالی ایجاد‬ ‫نمی ش��ود و در واقع هدف از درج نرخ ایجاد اگاهی‬ ‫در مصرف کنن��ده اس��ت‪ .‬اما در کش��ور ما براساس‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬مسئولیت درج نرخ ب��ا تولید کننده است‪.‬‬ ‫ای��ن ال��زام قانونی محاس��ن و معایب��ی را به همراه‬ ‫دارد ک��ه بررس��ی ان در ای��ن نوشت��ار نمی گنجد‬ ‫و در زم��ان دیگ��ری قابل بررسی اس��ت‪ .‬اما هدف‬ ‫یادداش��ت حاض��ر اشاره ب��ه مزای��ای پویش بدون‬ ‫نرخ نخری��م است‪ .‬ازجمله مزای��ای پویش یادشده‬ ‫فراهم ک��ردن یک راه ارتباطی بی��ن مصرف کننده‬ ‫و سازمان های مسئول است ک��ه امکان بهره گیری‬ ‫از توان مردم��ی و هم افزایی با ظرفیت سازمان های‬ ‫نظارت��ی می توان��د اثربخش��ی پویش یادش��ده را‬ ‫دوچن��دان کند‪ .‬مصرف کننده ای��ن حق را دارد که‬ ‫در ص��ورت مشاهده عرضه کاال بدون برچسب نرخ‪،‬‬ ‫مرات��ب را ب��ه سازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنندگ��ان و سازمان تعزیرات حکومتی اطالع‬ ‫ده��د و ای��ن سازمان ها نیز مکلف ب��ه جلوگیری از‬ ‫عرض��ه کاالی بدون برچسب ن��رخ خواهند بود‪ .‬اما‬ ‫در این بین ب��ازار و مصرف کننده با مشکل دیگری‬ ‫روبه رو می شون��د و ان نصب برچس��ب با نرخ های‬ ‫غی واقعی است‪ .‬ام��روز معضل درج نرخ غیرواقعی‬ ‫و ص��وری با تخفیف ه��ای باال‪ ،‬اگ��ر نگوییم اسیب‬ ‫بیشت��ری بر جامع��ه مصرف��ی وارد می کند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع اثار زیانبار ان کمت��ر از درج نکردن برچسب‬ ‫ی ک��ه مصرف کننده با‬ ‫ن��رخ روی کاال نیست‪ .‬زمان ‬ ‫کاالی بدون برچسب ن��رخ روبه رو می شود‪ ،‬در بعد‬ ‫اخالقی و اجتماعی‪ ،‬مصرف کننده بازیچه فروشنده‬ ‫قرار نمی گیرد و مشکل تنها نبود نرخ روی کاالست‪،‬‬ ‫اما به طور معمول درج نرخ پایین تر از نرخ منطقی‪،‬‬ ‫انگیزه خرید مضاعف در خریدار ایجاد کند‪ .‬در این‬ ‫صورت ب��ا توسل به ترفنده��ای غیراخالقی فروش‬ ‫بیشت��ری حاصل می شود و در واقع مصرف کننده با‬ ‫مشاه��ده تخفیف های صوری‪ ،‬اقدام به خرید بیشتر‬ ‫و چه بس��ا بیش از نی��از واقعی می کن��د‪ .‬مصادیق‬ ‫ای��ن موضوع در یک بررس��ی میدانی از قیمت های‬ ‫درج ش��ده روی محص��والت بهداشتی و سلولزی و‬ ‫برخ��ی صنای��ع غذایی همواره در ط��ول سال و در‬ ‫تم��ام فروشگاه های بزرگ قاب��ل مشاهده است‪ .‬در‬ ‫چنین فضایی که گاه��ی کاال با نرخ های غیرواقعی‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬دیگر فضایی برای رقابتی سالم باقی‬ ‫نمی مان��د‪ .‬ب��دون تردید درج ن��رخ واقعی و شفاف‬ ‫روی محصوالت از مطالبات مهم مصرف کننده است‬ ‫ک��ه امید می رود این مهم با تالش های سازمان های‬ ‫نظارتی و حرکت های مدنی مصرف کنندگان محقق‬ ‫شود‪ .‬در این صورت عرصه برای رقابت ناسالم برخی‬ ‫فع��االن اقتصادی متخلف تنگ تر می شود و بازار به‬ ‫ت سالم‪ ،‬تولید باکیفیت و فروش با نرخ‬ ‫سم��ت رقاب ‬ ‫مناسب پیش م��ی رود؛ بنابراین می توان گفت یکی‬ ‫از مهم ترین عوامل موفقی��ت در پویش هایی مانند‬ ‫پویش ب��دون نرخ نخری��م‪ ،‬رعایت شرای��ط رقابت‬ ‫سالم بازار و همراهی نک��ردن شهروندان با هرگونه‬ ‫بازارسازی عوام فریبانه است‪.‬‬ ‫پیکر شهید سپهب��د سلیمانی و همرزمانش‬ ‫پ��س از تشییع باشکوه در شهرهای عراق‪ ،‬روز‬ ‫یکشنب��ه وارد خوزستان و بعد از وداع مردمی‬ ‫در اه��واز به مشهد مق��دس منتقل شد‪ .‬پیکر‬ ‫شهید سلیمانی یکشنبه شب به تهران منتقل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دی��روز هم مردم تهران ب��ه احترام شهدای‬ ‫مقاوم��ت ب��ه بدرقه رفتن��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫مراس��م با ت�لاوت ای��ات ق��ران و مداحی در‬ ‫دانشگاه ته��ران اغاز شد و رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالم��ی در فضایی حزن انگی��ز بر پیکر سردار‬ ‫سپهب��د سلیمان��ی و همرزمانش نم��از اقامه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن پیام رهبر معظ��م انقالب درباره‬ ‫شه��ادت س��ردار سلیمان��ی قرائت و ب��ا ابراز‬ ‫احساسات مردم حاضر در صحنه روبه رو شد‪.‬‬ ‫اسماعیل هنیه‪ ،‬رئیس دفتر سیاسی جنبش‬ ‫مقاومت اسالمی حماس در ایین تشییع پیکر‬ ‫سپهب��د شهید قاسم سلیمان��ی گفت‪ :‬شهادت‬ ‫اجر کسانی است که در راه خدا نبرد می کنند‪،‬‬ ‫حضرت امام خامنه ای‪ ،‬دولت و مردم جمهوری‬ ‫اسالمی ای��ران‪ ،‬شهادت فرمان��ده بزرگ‪ ،‬حاج‬ ‫قاسم سلیمانی را تسلیت بگوییم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بعد از ای��ن جنایت ضرورت‬ ‫دارد هم��ه جهانی��ان عام�لان ان را محکوم و‬ ‫مرتکبان ان را مجازات کنند‪ .‬تاکید می کنم در‬ ‫سرزمی��ن فلسطین‪ ،‬خط مقاومت در رویارویی‬ ‫با توطئه های صهیونیستی و با پروژه و هژمونی‬ ‫امریکا هرگز شکست نخواهد خورد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اعالم می کنم فرمانده شهید‬ ‫سلیمانی هم��ه زندگی خ��ود را در پشتیبانی‬ ‫و حمای��ت از م��ردم فلسطین و م��ردم مظلوم‬ ‫منطق��ه سپری کرد‪ .‬او فرمان��ده نیروی قدس‬ ‫سپاه پاسداران انق�لاب اسالمی بود‪ ،‬او شهید‬ ‫قدس است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت امور خارجه‪ ،‬ظریف هم در‬ ‫تازه ترین توییت خود خطاب به ترامپ نوشت‪:‬‬ ‫ای��ا در عمر خود چنین دریای��ی از انسان ها را‬ ‫دیده اید؟ وزیر امورخارجه برپایان حضور شوم‬ ‫امریکا در غرب اسیا تاکید کرد‪.‬‬ ‫کشت��ه می شوند و می کشن��د و این وعده حق‬ ‫خداون��د در تورات‪ ،‬انجیل و قران است و هیچ‬ ‫کس وفادارتر از وع��ده خود به خداوند نیست‬ ‫پ��س مژده بر شما باد ب��ه روزی که فوز عظیم‬ ‫ازسوی خداوند به سوی ما بیاید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��رادران و خواهران گرامی‪ ،‬ملت‬ ‫مسلمان و مب��ارز ایران‪ ،‬به شما سالم می کنم‪.‬‬ ‫م��ن از سرزمین مبارک فلسطی��ن می ایم؛ از‬ ‫سرزمین جهاد و مبارزه؛ از قدس‪ ،‬قبله نخست‬ ‫مسلمانان و از جایی که پیامبر گرامی اسالم از‬ ‫انجا به اسمان رفت‪.‬‬ ‫ما به ایران امده ایم تا به رهبر معظم انقالب‬ ‫ایران گام نهایی کاهش تعهدات هسته ای را برداشت‬ ‫توقف اخرین محدودیت های عملیاتی برجامی‬ ‫تروئیکای اروپایی خواستار بازگشت گام های برجامی ایران شد‬ ‫دول��ت جمه��وری اسالمی در بیانی��ه ای گام‬ ‫پنجم و نهایی کاهش تعه��دات ایران در برجام‬ ‫را اع�لام کرد‪ .‬جمهوری اسالم��ی ایران دیگر با‬ ‫هی��چ محدودیتی در ح��وزه عملیات��ی (شامل‬ ‫ظرفی��ت غنی سازی‪ ،‬درصد غنی س��ازی‪ ،‬میزان‬ ‫مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) روبه رو نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگ��اه اطالع رسان��ی دولت‪ ،‬در‬ ‫مت��ن بیانیه دولت جمهوری اسالمی ایران امده‬ ‫اس��ت‪« :‬جمهوری اسالمی ای��ران در گام پنجم‬ ‫کاه��ش تعهدات خود‪ ،‬اخرین م��ورد کلیدی از‬ ‫محدودیت های عملیاتی خ��ود در برجام‪ ،‬یعنی‬ ‫«محدودی��ت در تعداد سانتریفیوژه��ا» را کنار‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬ب��ه این ترتی��ب برنام��ه هسته ای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی‬ ‫در حوزه عملیاتی (شام��ل ظرفیت غنی سازی‪،‬‬ ‫درص��د غنی س��ازی‪ ،‬می��زان م��واد غنی شده و‬ ‫تحقی��ق و توسعه) روبه رو نیس��ت و از این پس‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران در تم��اس تلفن��ی‬ ‫همتای عراقی خود تاکید کرد‪ :‬باید با گسترش‬ ‫رواب��ط و همکاری های تهران‪-‬بغ��داد‪ ،‬در برابر‬ ‫اقدام��ات تجاوزگران��ه و مداخله جویانه امریکا‬ ‫ایستادگی کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگ��اه اطالع رسان��ی‬ ‫ریاست جمه��وری‪ ،‬حسن روحان��ی در تماس‬ ‫تلفنی بره��م صالح‪ ،‬رئیس جمه��وری عراق با‬ ‫وی‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬تحمل شه��ادت حاج قاسم‬ ‫سلیمانی‪ ،‬ابومهدی المهندس و همراهان انان‬ ‫برای دو ملت بزرگ ایران و عراق بسیار سخت‬ ‫است و موج��ب داغدار ش��دن دو ملت بزرگ‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس جمهوری ب��ا بیان اینک��ه مواضع‬ ‫صری��ح دولت عراق و حض��ور مردم این کشور‬ ‫در ایی��ن تشییع پیکره��ای شهدای این واقعه‬ ‫در بغ��داد‪ ،‬کربال و نجف موج��ب کاهش االم‬ ‫و تشف��ی خاطر ملت داغ��دار ایران شد‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد که با اقدامات مناسب دو دولت‬ ‫و دو ملت بتوانیم این فقدان بزرگ را جبران و‬ ‫روابط دوستانه و برادرانه خود را بیش از پیش‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬ ‫روحان��ی اق��دام پارلمان ع��راق در تصویب‬ ‫ط��رح خروج نیروهای امریکای��ی از این کشور‬ ‫را حائ��ز اهمی��ت و اغازی ب��رای توسعه ثبات‬ ‫و امنی��ت بیشتر در منطق��ه برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫برنامه هسته ای ایران تنها براساس نیازهای فنی‬ ‫خود پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫همکاری ایران با اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫کمافی الساب��ق ادام��ه خواهد یاف��ت‪ .‬در صورت‬ ‫رف��ع تحریم ه��ا و منتفع شدن ای��ران از منافع‬ ‫برجام‪ ،‬جمهوری اسالم��ی ایران اماده بازگشت‬ ‫ب��ه تعهدات برجامی خود اس��ت‪ .‬سازمان انرژی‬ ‫اتمی موظف است در ای��ن چارچوب اقدامات و‬ ‫تمهیدات الزم را ب��ا هماهنگی رئیس جمهوری‬ ‫اتخاذ کند‪».‬‬ ‫خارج��ه کشورمان در پیام��ی توییتری پیرامون‬ ‫گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫براس��اس گام پنج��م و نهایی گام ه��ای درمانی‬ ‫تحت بن��د ‪ ۳۶‬برجام‪ ،‬دیگر هیچ محدودیتی در‬ ‫تعداد سانتریفیوژها رعایت نخواهد شد‪.‬‬ ‫ظریف یاداور شد‪ :‬این گام در چارچوب برجام‬ ‫بوده و هم��ه گام ها در صورت اج��رای «موثر»‬ ‫تعهدات متقابل قاب��ل بازگشت است‪ .‬همکاری‬ ‫کام��ل ایران ب��ا اژانس بین الملل��ی انرژی اتمی‬ ‫ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه کشورمان‬ ‫در پیامی توییتری با بیان اینکه گام پنجم ایران‬ ‫در چارچ��وب برجام برداشته ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫در ص��ورت اجرای موثر ای��ن توافق‪ ،‬همه گام ها‬ ‫قابل برگشت است‪ .‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫پس از اع�لام جمهوری اسالم��ی ایران برای‬ ‫اجرای گام پنجم و توقف اخرین محدودیت های‬ ‫عملیات��ی ای��ران در برجام‪ ،‬کشوره��ای المان‪،‬‬ ‫انگلیس و فرانسه در بیانی��ه مشترکی خواستار‬ ‫بازگشت گام های برجامی ایران و خویشتنداری‬ ‫در مقابل اقدام تروریستی امریکا شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹گام پنج�م در چارچ�وب برج�ام‬ ‫است‬ ‫باید در برابر اقدامات امریکا ایستادگی کنیم‬ ‫به ط��ور قط��ع خ��ون‬ ‫سرداران بزرگ مقاومت‬ ‫باع��ث تحول��ی جدید‬ ‫در منطق��ه و عامل��ی‬ ‫برای پیون��د مستحکم‬ ‫مل��ت دو کشور خواهد‬ ‫بود‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫تاکی��د بر روابط تاریخ��ی دو کشور و دو ملت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ضرورت دارد در راست��ای حق امنیت‪،‬‬ ‫حاکمی��ت و سیادت م��ردم بزرگ��وار عراق با‬ ‫قاطعیت ایستادگی کنیم و به طور قطع ملت و‬ ‫دولت ایران همچون گذشته از حاکمیت عراق‬ ‫دفاع خواهند کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی با قدردانی از مواضع مهم مرجعیت‬ ‫عراق و پیام تسلیت ایت اهلل العظمی سیستانی‬ ‫ب��ه رهب��ر معظ��م انقالب‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن پیام‬ ‫نشان دهن��ده ان اس��ت که می توانی��م این راه‬ ‫سخ��ت و دش��وار را با حمای��ت رهبران بزرگ‬ ‫بهتر از گذشته ادامه دهیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اظهار ک��رد‪ :‬دولت و ملت‬ ‫عراق روزهای سختی را گذرانده اند و امیدوارم‬ ‫ب��ا ت�لاش و تدبیر دولت ع��راق شاهد امنیت‪،‬‬ ‫ثبات و وحدت ملی بیشتر در این کشور باشیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه دولت و ملت ایران‬ ‫و عراق همچون گذشت��ه در کنار هم خواهند‬ ‫نگرانی پاکستان از تحوالت منطقه‬ ‫سابرامانی��ام جایشانک��ار وزیر امور‬ ‫خارجه هن��د‪ ،‬مختار تیلوب��ردی وزیر‬ ‫ام��ور خارجه قزاقست��ان‪ ،‬شاه محمود‬ ‫قریشی وزیر ام��ور خارجه پاکستان و‬ ‫جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان‬ ‫در تماس های جداگانه با محمد جواد‬ ‫ظریف گفت وگ��و و درب��اره تازه ترین‬ ‫تحوالت منطقه ای و بین المللی پس از‬ ‫ترور سردار شهید سلیمانی تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت امور خارجه‪ ،‬وزارت‬ ‫امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای‬ ‫از رایزنی های دیپلماتیک شاه محمود‬ ‫قریشی‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه این کشور‬ ‫با همتایان خود در جمهوری اسالمی‬ ‫‹ ‹درخواست تروئیکای اروپایی‬ ‫ایران‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬امارات و عربستان خبر‬ ‫داد‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه پاکستان نگرانی این کشور از‬ ‫تحوالت اخی��ر در منطقه را ابالغ و از‬ ‫تمام��ی طرف ها درخواس��ت کرد تا با‬ ‫حداکثر خویشتن��داری‪ ،‬اختالف ها را‬ ‫به طور مسالمت امیز و مطابق با قوانین‬ ‫بین الملل و منش��ور سازمان ملل حل‬ ‫کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پاکستان اجازه‬ ‫نخواهد داد تا از خاک این کشور علیه‬ ‫سای��ر کشورها استفاده ش��ود و نه به‬ ‫بخشی ی��ا طرف خاص��ی از منازعات‬ ‫منطقه ای ملح��ق خواهد شد‪ .‬قریشی‬ ‫تنش زدای��ی در منطقه و اهمیت ادامه‬ ‫فراین��د صلح در افغانستان را نیز مهم‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهید‬ ‫سپهب��د سلیمانی برای‬ ‫امنی��ت منطق��ه‪ ،‬ایران‬ ‫و ع��راق تالش ه��ای‬ ‫فراوان��ی ک��رد و اگ��ر‬ ‫ایث��ار و مجاهدت های‬ ‫او در شب سخت هجوم‬ ‫داع��ش به اربی��ل نبود به طور قط��ع این شهر‬ ‫سقوط می کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬شهید سلیمانی در ان‬ ‫ش��ب سخت با شجاعت در کن��ار مردم کرد و‬ ‫ع��رب عراق ایستادگی کرد و شهادت او نه تنها‬ ‫ب��رای مردم ای��ران بلکه برای مل��ت عراق نیز‬ ‫بسی��ار دردناک بود‪ .‬روحان��ی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫به گون��ه ای عمل کنی��م که دشمن��ان بدانند‬ ‫نمی توانن��د در رواب��ط دو ملت خدشه و خللی‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدوارم بتوانیم صلح را در منطقه‬ ‫ایجاد کنیم‬ ‫برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری عراق نیز در این‬ ‫گفت وگوی تلفنی شهادت سردار شهید سپهبد‬ ‫حاج قاس��م سلیمان��ی‪ ،‬ابومه��دی المهندس‬ ‫معاون حشدالشعب��ی و همراهان انان با اقدام‬ ‫جنایتکارانه امریکا را غمی بزرگ برای دو ملت‬ ‫ایران و عراق دانست و گفت‪ :‬عالقه مند بودم در‬ ‫برشمرد و تاکید کرد اسالم اباد متعهد‬ ‫به ادامه نقش افرینی برای تنش زدایی‬ ‫در منطق��ه و کمک به ت��داوم صلح و‬ ‫ثب��ات اس��ت‪ .‬در همی��ن ح��ال ایرنا‬ ‫به نق��ل از اناتول��ی اورده رسانه های‬ ‫محلی پاکستان گ��زارش دادند ارتش‬ ‫پاکستان اع�لام ک��رد اسالم اباد وارد‬ ‫هیچ گونه فعالیت��ی که صلح منطقه را‬ ‫ب��ه هم بریزد نخواه��د شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫ارت��ش پاکستان نیز گفت‪ :‬عمران خان‬ ‫و رئیس ارتش موض��ع واضحی اتخاذ‬ ‫کرده اند؛ پاکست��ان اجازه نخواهد داد‬ ‫که از خاک این کشور علیه هیچ کسی‬ ‫استف��اده شود و نق��ش محکم خود را‬ ‫برای صلح منطقه ای ایفا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اسوشیتدپ��رس‪ ،‬انگ�لا مرکل‬ ‫صدراعظم الم��ان‪ ،‬بوریس جانسون نخست وزیر‬ ‫انگلی��س و امانوئ��ل مک��رون رئیس جمه��وری‬ ‫فرانس��ه بامداد دوشنب��ه در واکن��ش به اعالم‬ ‫گام پنجم و نهایی ای��ران برای کاهش تعهدات‬ ‫برجام��ی و همچنین ترور سردار قاسم سلیمانی‬ ‫بیانیه ای مشترک صادر کردند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کش��ور اروپای��ی در ای��ن بیانی��ه از ای��ران‬ ‫خواستند که از هم��ه گام های اتخاذ شده برای‬ ‫کاهش تعهدات خود در برجام عقب نشینی و از‬ ‫اقدام های خشونت امیز در ارتباط با ترور سردار‬ ‫سلیمانی خودداری کند‪.‬‬ ‫انه��ا همچنی��ن در همی��ن زمین��ه از هم��ه‬ ‫طرف ها خواستن��د «حداکث��ر خویشتنداری و‬ ‫مسئولیت پذیری» را داشته باشند و وعده دادند‬ ‫که ب��ه تالش های خود ب��رای کاهش تنش ها و‬ ‫تضمین ثبات خاورمیانه تداوم بخشند‪.‬‬ ‫شرایط بهتری با شم��ا صحبت کنم اما اکنون‬ ‫همه در شرایط سخت��ی به سر می بریم و همه‬ ‫برابر فتنه ای بزرگ ق��رار داریم که امیدوارم با‬ ‫مدیریت حکیمانه مسئوالن جمهوری اسالمی‬ ‫از ای��ن فتنه ب��زرگ سربلند بی��رون بیاییم و‬ ‫بتوانیم صلح و ثبات را در منطقه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ع��راق با تاکید بر پیوندهای‬ ‫عمیق و تاریخی دو مل��ت ایران و عراق اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بی تردید وحدت و دوستی دو ملت سهم‬ ‫بسزایی در ایجاد امنیت در منطقه ایفا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برهم صال��ح با اشاره به ض��رورت تالش در‬ ‫راست��ای توسعه‪ ،‬تقوی��ت و تحکیم همه جانبه‬ ‫مناسبات و همکاری های فی مابین اظهار کرد‪:‬‬ ‫ثب��ات و ارامش در منطق��ه از اولویت های دو‬ ‫ملت و دو کشور است و به طور قطع با گسترش‬ ‫بی��ش از پیش رواب��ط می توانیم در این جهت‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫سردار سپهب��د قاسم سلیمانی فرمانده سپاه‬ ‫ق��دس و ابومهدی المهندس مع��اون سازمان‬ ‫نیروه��ای مردمی عراق به هم��راه ‪ ۸‬نفر دیگر‬ ‫بام��داد جمع��ه در مسی��ر فرودگاه بغ��داد به‬ ‫دستور دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫با پهپادهای وزارت دفاع این کشور (پنتاگون)‬ ‫ترور شدند و به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫المان خواستار برگزاری «نشست بحران» شد‬ ‫وزی��ر خارج��ه الم��ان خواستار‬ ‫برگزاری «نشست بحران» با حضور‬ ‫وزیران خارجه اعضای اتحادیه اروپا‬ ‫در چند روز این��ده به منظور بحث‬ ‫درباره افزایش تنش ها در خاورمیانه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایسن��ا به نق��ل از‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز‪ ،‬هایکو ماس‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه المان در بیانیه ای‬ ‫گفت‪ :‬ما به عنوان کشورهای اروپایی‬ ‫مجاری منعط��ف ارتباطی نزد همه‬ ‫طرف ه��ا را که در این وضعیت باید‬ ‫به شک��ل تمام عیار از انه��ا استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬امتحان کرده و ازموده ایم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بیانی��ه خود خطاب‬ ‫ب��ه جوزپ ب��ورل‪ ،‬مسئول سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد داد‪،‬‬ ‫نشست وزی��ران ام��ور خارجه این‬ ‫اتحادیه در روزه��ای اینده و زودتر‬ ‫از موع��د قبلی با هدف توافق بر سر‬ ‫رویکردی مشترک برگزار شود‪.‬‬ ‫هایکو ماس تاکید کرد‪ :‬المان بعد‬ ‫از انکه پارلم��ان عراق روز یکشنبه‬ ‫قطعنامه ال��زام نیروهای خارجی به‬ ‫ت��رک خاک این کش��ور را تصویب‬ ‫کرد‪ ،‬ب��ا دولت ع��راق درب��اره این‬ ‫مسئله صحبت خواهد کرد‪ .‬او اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬خواسته مهم ما این است که‬ ‫ثبات و وحدت ع��راق نباید قربانی‬ ‫تشدید تنش های فعلی شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سنگ تمام ایران برای «سرباز وطن»‬ ‫مه�ر‪ -‬مجلس نمایندگان امریک��ا در هفت ه جاری‬ ‫قطعنام��ه ای با ه��دف مح��دود ساخت��ن اختیارات‬ ‫دونالدترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا ب��رای حمله‬ ‫ب��ه ای��ران را ب��ه رای می گ��ذارد‪ .‬تارنم��ای خب��ری‬ ‫نیویورک پس��ت ضمن انتش��ار این خب��ر‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫نانسی پلوسی‪ ،‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت‬ ‫ای��ن مجلس در هفته جاری قطعنام��ه ای درباره ایران‬ ‫به رای می گذارد که در ان‪ ،‬اختیارات ترامپ برای حمله‬ ‫به ایران محدود می شود‪ .‬پلوسی در بیانیه ای اعالم کرد‬ ‫ای��ن قطعنامه همانن��د قطعنامه ای اس��ت که توسط‬ ‫سنات��ور «تیم کین» در سنا ارائه ش��ده است‪ .‬در ادامه‬ ‫این بیانیه امده اس��ت‪« :‬قطعنامه قدرت های جنگی»‬ ‫تاکی��د دارد‪ ،‬بن��ا ب��ر مسئولیت های نظارت��ی کنگره‪،‬‬ ‫چنانچه اقدامی ازس��وی کنگره انجام نشود‪ ،‬خصومت‬ ‫نظامی دولت (ترامپ) علیه ایران باید در مدت ‪ ۳۰‬روز‬ ‫پایان یابد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمهوری امریکا ب��ار دیگر توییتی‬ ‫خصمان��ه علیه ایران نوش��ت‪ .‬دونالدترام��پ در ادامه‬ ‫توییت ه��ای تهدیدامیز خود علیه ایران بعد از جنایت‬ ‫ارت��ش کش��ورش در ترور س��ردار قاس��م سلیمانی و‬ ‫همرزمانش در ع��راق نوشت‪ :‬ای��ن موضع گیری های‬ ‫رسان��ه ای باید به عن��وان ابالغیه ای ب��ه کنگره ایاالت‬ ‫متح��ده به شمار رود که اگر ایران به هر هدف یا شخص‬ ‫امریکای��ی حمله کن��د‪ ،‬ایاالت متحده ب��ه سرعت و با‬ ‫قدرت حمله متقابل می کن��د؛ شاید حمله ای در ابعاد‬ ‫نامتناسب‪ .‬چنین ابالغیه ای [به کنگره] نیاز نیست‪ ،‬اما‬ ‫به هر حال این ابالغ شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگ��وی دولت درباره پاسخ‬ ‫ایران ب��ه تهدید نظام��ی ترامپ گف��ت‪ :‬اتفاقی که در‬ ‫پارلمان عراق رخ داد پاسخ مناسبی به امریکا بود‪ .‬ما هم‬ ‫از نظر تئوری امنیت ملی خود‪ ،‬سکوت در مقابل امریکا‬ ‫را جای��ز نمی دانیم‪ ،‬چراکه بی پاسخ مان��دن این اقدام‬ ‫امریکایی ه��ا در شرای��ط امروز جه��ان‪ ،‬انها را جری تر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬وزیر امور خارجه ترکیه ترور فرمانده شهید‬ ‫نی��روی قدس سپ��اه پاسداران ای��ران را «خطر جدی‬ ‫ب��رای صلح منطقه» دانست‪ .‬مول��ود چاووش اوغلو‪ ،‬در‬ ‫سخنانی در نشست «ارزیابی س��ال ‪ »۲۰۱۹‬در انکارا‬ ‫این مطلب را عن��وان کرد و گفت‪ :‬به تالش های خود با‬ ‫سایر کشورهای جهان برای کاهش تنش میان امریکا‬ ‫و ایران ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش اسپوتنیک‪ ،‬ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج ف��ارس ب��دون محکوم کردن اق��دام تروریستی‬ ‫امریک��ا در به شهادت رساندن س��ردار قاسم سلیمانی‬ ‫و ابومه��دی المهندس جانشین فرمانده حشدالشعبی‬ ‫عراق خواستار کاهش تنش ها و استفاده از راهکارهای‬ ‫سیاس��ی برای حل بحران های منطقه ای شد‪ .‬در بیانیه‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس ک��ه توسط عبداللطیف‬ ‫الزیانی‪ ،‬دبیرکل ان ص��ادر شد‪ ،‬امده است کشورهای‬ ‫عض��و این شورا با نگرانی و دقت زیاد حوادث و تحوالت‬ ‫خطرناک عراق را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬مکزیک اعالم کرد نگران رویدادهای اخیر‬ ‫در ع��راق و ای��ران است و از تمام��ی طرف های درگیر‬ ‫خواس��ت تا خویشتن��داری نشان دهن��د و از افزایش‬ ‫تنش ه��ا در منطق��ه خ��ودداری کنند‪ .‬وزی��ر خارجه‬ ‫مکزیک در پی��ام توییتری نوش��ت‪ :‬در راستای اصول‬ ‫سیاست خارجی‪ ،‬مکزیک بر ارزش گفت وگو و مذاکره‬ ‫در حل اختالف های بین المللی تاکید می کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬چین بار دیگ��ر در واکنش به ت��رور سردار‬ ‫قاس��م سلیمانی در ع��راق اعالم ک��رد مداخله نظامی‬ ‫امریک��ا باعث افزایش تنش ها در خاورمیانه شده است‪.‬‬ ‫گنگ شوان��گ به خاطر تشدید تنش ها در خاورمیانه از‬ ‫طریق مداخله نظامی در مسائل ایران و عراق و شهادت‬ ‫سردار سلیمانی انتق��اد کرد و از همه طرف ها خواست‬ ‫برای اطمینان از صلح و ثبات در منطقه تالش کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر خارجه فرانسه در واکنش به مصوبه‬ ‫اخیر ال��زام خروج نظامیان خارجی از عراق در پارلمان‬ ‫این کش��ور مدعی شد ائت�لاف مبارزه ب��ا داعش باید‬ ‫اجازه یابد ب��ه جنگ با این گروه تروریستی ادامه دهد‪.‬‬ ‫لودری��ان گفت با عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست وزیر عراق‬ ‫گفت وگوی تلفن��ی داشته و بر اهمی��ت تداوم حضور‬ ‫ائت�لاف بین المللی مبارزه با داع��ش در عراق و سوریه‬ ‫تاکید کرده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دیده بان حقوق بشر اعالم کرد تهدید علنی‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریک��ا برای حمله‬ ‫ب��ه مراکز مهم فرهنگ��ی در ایران در ص��ورت اجرایی‬ ‫ش��دن‪ ،‬جنایت جنگی اس��ت‪ .‬اندرا پراس��و‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیردیده ب��ان حقوق بشر سازم��ان ملل گفت‪ :‬ترامپ‬ ‫باید تهدیدهای خود را علیه دارایی های فرهنگی ایران‬ ‫پس بگیرد و به طور شفاف اعالم کند که مجوز یا دستور‬ ‫جنایت جنگی را صادر نمی کند‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارجه‪ -‬در پی اظهارات غیرواقعی‪،‬‬ ‫نسنجی��ده و مخرب برخی مقامات المان در حمایت از‬ ‫تهاج��م تروریستی امریکا به عراق که منجر به شهادت‬ ‫سردار سلیمانی و همراهان ایشان شد‪ ،‬کاردار سفارت‬ ‫المان در تهران در غی��اب سفیر به وزارت امور خارجه‬ ‫احضار شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به دنبال تصمیم پارلمان عراق برای خروج‬ ‫نیروه��ای نظامی خارجی از ای��ن کشور‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫تهدید کرد که اگر نیروه��ای نظامی امریکایی مجبور‬ ‫به ترک عراق شوند‪ ،‬ای��ن کشور را تحریم خواهد کرد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن گفت عراق باید هزینه های انجام شده در‬ ‫ساخت پایگاه هوایی امریکا در عراق را پرداخت کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫افزایش قیمت بنزین‬ ‫منجربه ارتقای کیفیت‬ ‫خودروها می شود؟‬ ‫جزئیات ساخت‬ ‫خانه های کوچک‬ ‫در پایتخت‬ ‫افق روشن پروازهای‬ ‫عبوری از ایران‬ ‫دولت برای‬ ‫دوگانه سوز هاوام دهد‬ ‫بخشنامه ها در میانه راه تغییر می کنند و در عمل درست اجرا نمی شوند‬ ‫‹ ‹کمک مصوبات به تولید‬ ‫مدتی پیش دادستان ک��ل کشور طی دستوری به‬ ‫نظ��ام بانکی‪ ،‬با استن��اد به م��اده ‪ ۷۸۰‬قانون مدنی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ ،‬ان دست��ه از واحد های تولیدی که برای‬ ‫پ��روژه ای وام گرفت��ه و محل اج��رای ان پروژه را در‬ ‫ره��ن بانک گذاشته اند‪ ،‬اگر چنانچه نرخ محل‪ ،‬کفاف‬ ‫پرداخ��ت بدهی شرکت را می ده��د‪ ،‬به همان بسنده‬ ‫کنن��د سایر وثیقه ه��ا و تضمین ه��ای تولیدکننده را‬ ‫به اج��را نگذارند‪ .‬در مت��ن این دستور ام��ده‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انق�لاب همواره بر حفظ رون��ق تولید‪ ،‬ارتقای‬ ‫امنیت اقتص��ادی‪ ،‬حمایت از گردش چرخ کارخانه ها‬ ‫و هموار کردن مسیر سرمایه گذاری های قانونی تاکید‬ ‫کرده اند‪ .‬ب��ر همین اساس‪ ،‬دادستان��ی کل کشور به‬ ‫نظام بانکی دستور داده با استناد به ماده ‪ ۷۸۰‬قانون‬ ‫مدنی‪ ،‬درباره ان دسته از واحد های تولیدی که برای‬ ‫پ��روژه ای وام گرفت��ه و محل اج��رای ان پروژه را در‬ ‫ره��ن بانک گذاشته اند‪ ،‬اگر چنانچه نرخ محل‪ ،‬کفاف‬ ‫پرداخ��ت بدهی شرکت را می ده��د‪ ،‬به همان بسنده‬ ‫کنن��د و سایر وثیقه ها و تضمین ه��ای تولیدکننده را‬ ‫ب��ه اجرا نگذارند‪ .‬پس اگر خود شرکت تولیدی راضی‬ ‫باش��د‪ ،‬برای وص��ول بدهی‪ ،‬اولویت هم��واره با محل‬ ‫اج��رای پ��روژه است و بان��ک به سراغ بقی��ه اموال و‬ ‫دارایی های سرمایه گذار نمی رود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخشی دیگر ام��ده‪ ،‬براساس قانونی‬ ‫که در ‪ ۸۰.۳.۲۷‬به تصوی��ب مجلس شورای اسالمی‬ ‫رسیده‪ ،‬تولیدکنندگان اجباری ندارند امالک شخصی‬ ‫و هر انچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال‬ ‫وامی که می گیرند‪ ،‬در ره��ن بانک بگذارند؛ بنابراین‬ ‫اگر بدون رضایت سرمایه گذار‪ ،‬زمین یا خانه شخصی‬ ‫او که ربطی هم ب��ه واحد تولیدی اش ندارد‪ ،‬در رهن‬ ‫بانک قرار گرفت‪ ،‬ان ره��ن درست نیست و می توان‬ ‫فسخش ک��رد؛ مگر اینک��ه رهن ب��ا رضایت شخص‬ ‫سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد‪.‬‬ ‫در ادام��ه می گوی��د‪ ،‬در س��ال ‪ ۸۵‬قانونی تصویب‬ ‫شد که «قان��ون منطقی کردن ن��رخ سود تسهیالت‬ ‫بانکی» ن��ام گرفت‪ .‬براساس این قانون‪ ،‬گرفتن وثیقه‬ ‫از تولیدکننده از س��وی بانک ها‪ ،‬خارج از دارایی های‬ ‫موج��ود در محل کارخانه و مرتبط ب��ا فرایند تولید‪،‬‬ ‫خالف است؛ بنابرای��ن اگر فقط از زاویه نظم و قانون‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هر کشوری برای تسهیل در فرایند تولید‪ ،‬قوانینی‬ ‫را در راست��ای حمای��ت از تولیدکنندگان و کمک به‬ ‫وض��ع و فضای کسب و کار به گونه ای مهیا می کند تا‬ ‫صنعتگر با دغدغه کمتر محصوالت خود را تولید و به‬ ‫بازار داخلی و خارجی عرضه کند‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫عن��وان می کنند کشور به لحاظ قوانینی چالشی ندارد‬ ‫و مشکل اصلی در اجرای قوانین است‪.‬‬ ‫حمایت از صنایع در کشورهای گوناگون‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪ .‬در کشورهایی که توسعه یافته هستند و صنعت‬ ‫قوی دارند دولت ها شرایطی را به وجود اورده اند که از‬ ‫محصوالت داخلی حمایت کامل شود‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫این کشوره��ا امکانات و مزیت های وی��ژه ای را برای‬ ‫شرکت های تولیدی‪ ،‬کارافرینان و نیز تولیدکنندگان‬ ‫ایج��اد می کنن��د؛ زمین رایگ��ان‪ ،‬پرداخ��ت نکردن‬ ‫مالیات‪ ،‬نگرفت��ن عوارضی ک��ه از واحدهای تولیدی‬ ‫دریافت می ش��ود و‪ ...‬فقط به این دلیل که واحدهای‬ ‫تولیدی تقویت شون��د و توسعه پیدا کنند‪ .‬در کشور‬ ‫م��ا برنامه های زیادی ب��رای تقویت تولی��د تدوین و‬ ‫تصویب می شود اما ب��ه مرحله اجرا نمی رسد؛ نتیجه‬ ‫این می شود که صنعت پیشرفت قابل توجهی نداشته‬ ‫باشد‪ .‬قوانین بسیاری وجود دارد که در قالب الیحه از‬ ‫سوی دولت و ط��رح از سوی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارائ��ه و تصویب شده اما عملیات��ی نشده است‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬یکی از ای��ن موضوع ها بح��ث هدفمندسازی‬ ‫یارانه ها بود‪.‬‬ ‫مدت��ی پیش دادس��تان کل کش��ور طی دس��توری به نظ��ام بانکی‪ ،‬با‬ ‫اس��تناد به ماده ‪ ۷۸۰‬قانون مدنی‪ ،‬تاکید کرد‪ ،‬ان دس��ته از واحد های‬ ‫تولی��دی ک��ه برای پروژه ای وام گرفته و محل اج��رای ان پروژه را در‬ ‫رهن بانک گذاش��ته اند‪ ،‬اگر چنانچه نرخ مح��ل‪ ،‬کفاف پرداخت بدهی‬ ‫ش��رکت را می دهد بانک ها به همان بس��نده کنند و س��ایر وثیقه ها و‬ ‫تضمین های تولیدکننده را به اجرا نگذارند‬ ‫ه��م به موض��وع نگاه کنیم‪ ،‬خواهیم دی��د که به گرو‬ ‫گرفت��ن دارایی های شخص��ی تولید کنن��ده به بهانه‬ ‫پرداخت تسهیالت بانکی به او تخلف به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون در اجرا ضعف دارد‬ ‫محمود نجفی سهی از فع��االن صنعت در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫درباره دست��ور دادستان کل کشور به نظام‬ ‫بانک��ی‪ ،‬گفت‪ :‬نه تنه��ا بانک ها نباید سای��ر وثیقه ها‬ ‫را ب��ه اج��را بگذارند حت��ی در ستاد مل��ی تسهیل و‬ ‫رف��ع موان��ع تولید پیگی��ر ازادسازی سای��ر وثیقه ها‬ ‫هستیم‪.‬وی افزود‪ :‬درباره وثیقه های بانکی دو مسئله‬ ‫وج��ود دارد؛ نخست اینک��ه فردی ب��رای تسهیالت‬ ‫و وام‪ ،‬کارخان��ه اش در ره��ن است ام��ا ممکن است‬ ‫به دلی��ل یک ضمانتنامه خانه اش ه��م در رهن بانک‬ ‫باش��د‪ .‬بانک به راحت��ی نمی توان��د درب��اره کارخانه‬ ‫تصمیم گیری کند؛ بنابراین به سراغ خانه فرد می رود‪.‬‬ ‫تعه��د بدهی امروز فرد‪ ،‬ان خانه نیست اما این وجود‬ ‫دارد ک��ه بانک ه��ا برای طل��ب خود به س��راغ سایر‬ ‫وثیقه های که در اختیار دارن��د‪ ،‬بروند حتی مبادرت‬ ‫ب��ه شناسایی سای��ر وثیقه ها می کنن��د؛ حتی اگر در‬ ‫رهن بانک هم نباش��د و سپس روی ان اقدام قانونی‬ ‫می کنن��د‪ .‬ای��ن صنعتگ��ر در پاسخ ب��ه این پرسش‬ ‫که ب��ا توجه به اظه��ارات دادستان ک��ل کشور باید‬ ‫این موض��وع لغو شده باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬باره��ا در بانک‬ ‫مرک��زی با مستن��دات در این باره سخ��ن گفته ام که‬ ‫ی��ک قانون از سوی دولت مصوب می شود یا به وسیله‬ ‫دادستانی یا ق��وه قضاییه فرمانی را صادر می شود اما‬ ‫در اج��را متفاوت با مصوبه اولیه است‪ .‬نجفی سهی در‬ ‫توضیح ای��ن مسئله‪ ،‬گفت‪ :‬وقت��ی مصوبه ای صادر و‬ ‫برای بان��ک مرکزی ارس��ال می شود بان��ک مرکزی‬ ‫تغییراتی در ان اعم��ال می کند‪ .‬در ادامه این مصوبه‬ ‫با تغیی��رات مورد نظر بانک مرک��زی برای بانک های‬ ‫کش��ور فرستاده می ش��ود‪ .‬هیات مدی��ره بانک ها هم‬ ‫تغیی��ر مورد نظر خ��ود را در ان به کارگرفته و سپس‬ ‫ب��رای سرپرست های استانی ارس��ال می شود‪ .‬در این‬ ‫بخش هم تغییراتی انجام شده و در نهایت وقتی وارد‬ ‫شعبه ای می شود دیگر از ان مصوبه اولیه چیزی باقی‬ ‫نمان��ده است‪ .‬عضو انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه سازان است��ان سمنان ادامه داد‪:‬‬ ‫شاهد مث��ال این مسئله بن��د «و» تبصره ‪ ۱۶‬بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کل کشور اس��ت‪ .‬در قان��ون امده بود‬ ‫«به منظور تشوی��ق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات‬ ‫بانک ه��ا و موسسه ه��ای مال��ی و اعتب��اری چنانچه‬ ‫مشتری��ان بده��ی معوق خ��ود را که ت��ا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان‬ ‫شهریور ‪ ۱۳۹۷‬تسویه کنن��د‪ ،‬بانک ها و موسسه های‬ ‫مال��ی و اعتباری مکلف هستند اص��ل و سود خود را‬ ‫مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت‬ ‫و تسوی��ه کنن��د‪ ».‬بانک مرک��زی در بخشنامه ای که‬ ‫برای بانک ها ارسال کرده بود «مکلف» تبدیل شد به‬ ‫«مج��از» یعنی بانک ها مجاز هستند این کار را انجام‬ ‫بدهن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در مصوبه اولیه ب��ه تولیدکننده‬ ‫یک سال زم��ان داده بودند و وقتی بخشنامه از بانک‬ ‫مرکزی برای بانک ملی ارسال شد تغییر کرد و کلمه‬ ‫«مجاز»ب��ه «می توانند» و فرصت ان هم از یک سال‬ ‫به ‪ ۶‬م��اه تبدیل شد‪ .‬این قطعه س��از عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫نشست ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید بارها به‬ ‫موضوع اشاره ک��ردم و در کمیسیون ویژه حمایت از‬ ‫تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫مجل��س شورای اسالمی هم مسئل��ه را توضیح دادم‪.‬‬ ‫گفت��م یک قانون مانند یک گلوله برف است از زمانی‬ ‫ک��ه تصویب می شود ت��ا در مراکز م��ورد نظر توزیع‬ ‫ش��ود تغییراتی زیادی می کن��د و گلوله برف کوچک‬ ‫و کوچک ت��ر می شود و در نهای��ت دیگر چیزی از ان‬ ‫باق��ی نمی ماند یا بهت��ر است بگویم چی��زی به اجرا‬ ‫نمی رسد‪ .‬نجفی سهی یاداور شد‪ :‬دادستان کل کشور‬ ‫باید دستور دهد قوه قضاییه نظارت کامل روی اجرای‬ ‫مصوبه ه��ا و بخشنامه ها در استان ه��ا و شهرستان ها‬ ‫گوناگون داشته باشد‪ .‬حتی یک بار این موضوع را در‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬رف��اه و کار اجتماعی هم مطرح کردم‪.‬‬ ‫بای��د تاکید شود بخشنامه ه��ا و ایین نامه های داخلی‬ ‫که پیرو ای��ن مصوبه صادر می ش��ود کپی ان به قوه‬ ‫قضایی��ه ارسال شود و در ادام��ه مسئوالن قضایی در‬ ‫استان ه��ا به اجرای کامل ای��ن مصوبه نظارت داشته‬ ‫باشن��د و اگر عدولی نسبت ب��ه مصوبه اصلی شد قوه‬ ‫قضاییه برخورد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی پیگیر باشد‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئی��س کمیسی��ون‬ ‫تسهی��ل کسب و ک��ار اتاق بازرگان��ی تهران و رئیس‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور نگاه مثبت به ای��ن مصوبه دارد‬ ‫و ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬گ��ام مثبت��ی در راستای کاهش‬ ‫مشک�لات صنعتگ��ر برداشته شده و ت�لاش می شود‬ ‫ب��ا دغدغه کمتر محص��والت تولید و به ب��ازار عرضه‬ ‫شود‪ .‬او اف��زود‪ :‬درحال حاضر قوه قضاییه به موضوع‬ ‫صنعتگ��ران و چالش های پی��ش روی انها ورود کرده‬ ‫و در حال رسیدگی ب��ه مشکالت پیشین صنعتگران‬ ‫اس��ت‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬یک��ی از مشک�لات عمده‬ ‫تولیدکنن��ده این بود که اگر برای موضوعی به دادگاه‬ ‫فراخوانده می شد الزام بود که مدیرعامل برود اما این‬ ‫قانون اصالح شد و می تواند وکیل یا نماینده مدیریت‬ ‫ب��رای پاسخگویی ب��ه دادگاه ب��رود‪ .‬کارهایی در این‬ ‫راست��ا از سوی قوه قضای��ی در حال انجام است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬رسیدگی به کار صنعتگر در یک دادگاه با‬ ‫فردی که به عنوان قاچاقچی یا قاتل هم در ان دادگاه‬ ‫حضور پیدا می کند‪ ،‬نمی تواند منطقی باشد؛ از این رو‬ ‫درخواست ش��ده تا دادگاه ویژه تج��اری و اقتصادی‬ ‫ب��رای صنعتگران برپا شود‪ .‬دادگ��اه خاص تجاری در‬ ‫قان��ون بهبود فض��ای کسب و کار دی��ده شده است‪.‬‬ ‫نجفی منش درباره چال��ش اجرای مصوبات در کشور‬ ‫هم گفت‪ :‬به هر حال ممکن است از هنگام تصویب تا‬ ‫اجرای یک مصوبه تغییراتی در متن هنگام اجرا اعمال‬ ‫ش��ود اما بخش خصوصی اگر چنی��ن مواردی را دید‬ ‫باید منعکس کند و بخواهد تا با موضوع برخورد شود‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی می تواند به وسیل��ه تشکل صنفش‬ ‫ی��ا اتاق بازرگان��ی این موضوع ها را اع�لام و پیگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫بارها در‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫با مستندات‬ ‫گفته ام که‬ ‫قانونی از سوی‬ ‫دولت مصوب‬ ‫می شود اما در‬ ‫اجرا متفاوت‬ ‫از مصوبه‬ ‫اولیه است‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫گام مثبتی‬ ‫در راستای‬ ‫کاهش مشکالت‬ ‫صنعتگر‬ ‫برداشته و‬ ‫تالش می کنیم با‬ ‫دغدغه کمتری‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید و به بازار‬ ‫عرضه شود‬ ‫عض��و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارائه وام به متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها‬ ‫را ض��روری دانس��ت و نسبت به افزای��ش نیافتن‬ ‫جایگاه های سوخت سی ان ج��ی انتقاد کرد‪ .‬علی‬ ‫گلم��رادی در گفت وگ��و با خانه ملت ب��ا اشاره به‬ ‫ضرورت در نظر گرفتن منابعی برای ارائه تسهیالت‬ ‫و وام ب��ه متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها در‬ ‫الیح��ه بودجه سال ‪ ،۹۹‬گف��ت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫قیمت بنزی��ن و هزینه ه��ای ب��االی دوگانه سوز‬ ‫کردن ب��رای صاحبان خودروه��ا و خانواده ها باید‬ ‫ب��رای متقاضیان این مه��م وام و تسهیالت در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬نماینده م��ردم بندر ماهشه��ر‪ ،‬امیدیه و‬ ‫هندیجان در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫افزای��ش تقاضا برای دوگانه س��وز کردن خودروها‬ ‫منج��ر به کاهش قطعات ان ش��ده است؛ بنابراین‬ ‫دول��ت باید مدیریت خ��ود را افزایش دهد تا مردم‬ ‫به درهای بست��ه نخورند‪ .‬وی افزایش جایگاه های‬ ‫سوخت و دوگانه سوز ک��ردن خودروها را از جمله‬ ‫اقدام های ضروری برای افزایش استفاده از سوخت‬ ‫پاک دانست و گفت‪ :‬کمیسیون تلفیق بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬بای��د منابعی را نیز برای ارتق��ای جایگاه های‬ ‫سی ان ج��ی در نظر بگی��رد چراک��ه کم کاری در‬ ‫ای��ن زمینه مشهود اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجل��س شورای اسالمی تاکید ک��رد‪ :‬وزارت نفت‬ ‫باید تالش دوباره برای دوگانه سوز کردن خودروها‬ ‫اغاز کند‪.‬‬ ‫چرا فروش خودروساز‬ ‫براساس نرخ حاشیه بازار‬ ‫محقق نشد؟‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنع��ت و معدن ایران‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬برای کاهش فاصل��ه قیمتی بین بازار‬ ‫خودرو و کارخانه باید وقتی که بازار به تعادل رسید‪،‬‬ ‫فروش خودروساز براساس حاشیه بازار عملی شود‪.‬‬ ‫ارمان خالق��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫دالیل تحقق نیافتن ف��روش خودرو براساس نرخ‬ ‫حاشیه بازار‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سال گذشته با افزایش نرخ‬ ‫سرسام اور خودرو روب��ه رو بودیم؛ تالش بسیاری‬ ‫شد ت��ا خودروسازان به طور منطق��ی نرخ خودرو‬ ‫را افزای��ش دهند و در این ب��اره براساس بازار عمل‬ ‫نکنن��د‪ .‬عضو هیات مدی��ره خانه صنعت و معدن‬ ‫ایران‪ ،‬گف��ت‪ :‬سرمایه گذاری زیادی از سوی مردم‬ ‫به منظ��ور حفظ سرمایه در بازاره��ا از جمله بازار‬ ‫خ��ودرو انجام شد که منجر ب��ه ایجاد تنش روانی‬ ‫در ب��ازار شد و به دنبال ان‪ ،‬قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫افزای��ش یاف��ت؛ بنابراین در عمل بح��ث پیروی‬ ‫خودروس��از از بازار از دستور کار خارج شد‪ .‬خالقی‬ ‫گفت‪ :‬فروش خودروساز به ن��رخ حاشیه بازار باید‬ ‫محقق شود اما نکاتی در ای��ن باره وجود دارد؛ اگر‬ ‫خودروساز خودرو را با قیمتی بسیار پایین تر از نرخ‬ ‫بازار و به نرخ تمام شده به فروش رساند اسیب هایی‬ ‫را به دنب��ال خواهد داشت که منفعت طلبی و رانت‬ ‫از جمل��ه ای��ن اسیب هاست‪ .‬عض��و هیات مدیره‬ ‫خانه صنع��ت و معدن ایران‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای کاهش‬ ‫فاصل��ه قیمتی بین ب��ازار خ��ودرو و کارخانه باید‬ ‫وقتی که بازار به تع��ادل رسید‪ ،‬فروش خودروساز‬ ‫براس��اس حاشیه بازار عملی ش��ود‪ .‬خالقی گفت‪:‬‬ ‫خودروس��از نرخ مشخص تمام شده دارد‪ ،‬اگر سود‬ ‫حاص��ل از فروش براساس حاشی��ه بازار زیاد باشد‬ ‫بای��د بخش��ی از ان به توسعه ناوگ��ان حمل ونقل‬ ‫عمومی تخصیص یاد و بخش��ی از سود نیز باید به‬ ‫طرح های تحقی��ق و توسعه از سوی خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان تخصیص یابد؛ این وضعیت به سود‬ ‫همگ��ان است‪ .‬ما ای��ن موضوع را باره��ا پیشنهاد‬ ‫داده ایم اما توجهی به ان نشده است‪.‬‬ ‫بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیسیون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اسالمی از بررس��ی طرح فهرست‬ ‫قوانی��ن و احکام نامعتبر در ح��وزه صنعت و معدن‬ ‫به منظ��ور تنقی��ح قوانی��ن خب��ر داد‪ .‬سیدج��واد‬ ‫حسینی کی��ا‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اسالم��ی در گفت وگو با‬ ‫خانه مل��ت در تشریح نشست کمیسیون متبوعش‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دستور کار نخس��ت کمیسیون صنایع طرح‬ ‫فهرس��ت قوانین و احکام نامعتب��ر در حوزه صنعت‬ ‫و مع��دن ب��ود‪ .‬نماین��ده م��ردم سنق��ر در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالم��ی‪ ،‬افزود‪ :‬ح��وزه صنع��ت و معدن‬ ‫دارای قوانین��ی است که اعتب��ار برخی انها منقضی‬ ‫ش��ده و قابلیت استفاده نداشت��ه و محلی برای اجرا‬ ‫ندارد؛ بنابرای��ن باید زمینه حذف این قوانین فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬ای��ن نماینده م��ردم در مجلس ده��م اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬خاله��ای قانون��ی نی��ز در ح��وزه صنعت و‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیریت جزیره ای و چالش در اجرای قوانین‬ ‫‪3‬‬ ‫مع��دن وجود دارد ک��ه باید به عن��وان طرح مطرح‬ ‫و در صح��ن مجل��س تصوی��ب ش��ود‪ .‬حسینی کیا‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬پس از تنقی��ح قوانین در حوزه صنعت‬ ‫و مع��دن در کمیسی��ون صنای��ع‪ ،‬گ��زارش ان در‬ ‫صح��ن علنی قرائت خواه��د شد و قوانین مازاد پس‬ ‫از تصوی��ب قان��ون جدید حذف می ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫قوانین��ی که کارایی ندارند‪ ،‬با یک مصوبه غیرمعتبر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بی برنامگی‬ ‫در ازمون‬ ‫گازسوز ها‬ ‫افزایش قیمت بنزین منجربه ارتقای کیفیت خودروها می شود؟‬ ‫مجید مرادی ‪-‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیداحمد طباطبایی‬ ‫در صورتی که‬ ‫نرخ سوخت‬ ‫و مصرف ان‬ ‫عقالنی شود‪،‬‬ ‫ایران خودرو و‬ ‫سایپا بهترین‬ ‫خودروها را‬ ‫خواهند ساخت‬ ‫با وج��ود اینکه رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد و‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از استاندارد‬ ‫بودن س��وخت می گویند اما صنعتگران حوزه خودرو‬ ‫همچنان نس��بت به کیفیت س��وخت تولیدی کشور‬ ‫گالیه مند هس��تند‪ .‬نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد در نشس��ت خبری این سازمان اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬براس��اس سابقه هر سال س��ازمان چه در فصل‬ ‫گرما و چه س��رما‪ ،‬نمونه بنزین ها را مورد ازمون قرار‬ ‫داده و نتای��ج را اع�لام می کند‪ .‬با توج��ه به ازمایش‬ ‫نمونه های قبلی(‪ ۸‬ماه نخس��ت س��ال) ج��ای نگرانی‬ ‫درباره کیفیت بنزین داخل وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین عیس��ی کالنتری‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت هم در گفت وگو ب��ا‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫خوش��بختانه درحال حاضر استاندارد بنزین ارتقا پیدا‬ ‫کرده ک��ه اگر این ام��ر از س��وی وزارت نفت محقق‬ ‫نمی ش��د با این وضعیت خودروهای اسقاطی‪ ،‬جامعه‬ ‫دچ��ار ش��رایط اضطراری می ش��د‪ .‬کیفی��ت بنزین و‬ ‫گازوئیل نس��بت به گذشته خیلی بهتر شده و براساس‬ ‫قانون از مرداد س��ال اینده باید تمام بنزین های تولید‬ ‫کشور با اس��تاندارد یورو‪ ۵‬باش��د‪ .‬اگر بهبود وضعیت‬ ‫س��وخت های فس��یلی نبود امروز هوای کل کشور در‬ ‫حالت ناسالم قرار داشت و همه واحدهای صنعتی باید‬ ‫تعطیل می ش��دند؛ بنابراین درحال حاضر بزرگ ترین‬ ‫عامل االیندگی هوا صنایع متحرک و خودروسازی ها‬ ‫هستند این در حالی است که صنعتگران حوزه خودرو‬ ‫عن��وان می کنند‪ ،‬هرچن��د توانایی ارتقای اس��تاندارد‬ ‫موتورهای خودروها به یورو ‪ ۵‬نزد قطعه س��ازان ایرانی‬ ‫وج��ود دارد ام��ا این طرح ب��دون ارتقای اس��تاندارد‬ ‫االیندگی س��وخت عقیم می مان��د‪ .‬موضوع اصلی در‬ ‫این زمین��ه‪ ،‬عقب مان��دن وزارت نفت از اس��تاندارد‬ ‫سوخت های تولیدی اس��ت و بدون ارتقای استاندارد‬ ‫بنزی��ن و گازوئیل به یورو ‪ ،۵‬حت��ی تولید موتورهای‬ ‫یورو ‪ ۵‬مفید نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت و کیفیت خودروها‬ ‫صنعتگران ح��وزه خودرو معتقدند‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫ایران��ی از نظر فناوری و پژوه��ش در وضعیت خوبی‬ ‫به س��ر می برند و همین که خود را باور داش��ته باشند‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫را یک صنعت استراتژیک‪ ،‬سوداور و اشتغالزا دانست و بر ورود‬ ‫خودروس��ازان به عرصه طراحی و پلتفرم ب��رای تامین داخلی‬ ‫قطعات تاکید کرد‪.‬‬ ‫محس��ن رزمخواه در گفت وگ��و با خبرخودرو درب��اره تاثیر‬ ‫پوی��ش داخلی س��ازی قطع��ات در کاهش ارزب��ری اظهارکرد‪:‬‬ ‫در مقاطعی که کش��ور با کاهش منابع ارزی روبه رو می ش��ود‬ ‫ترجیح و اولویت ما بر داخلی سازی قطعات است‪ .‬وی همچنین‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات را اقدامی مثبت ارزیابی ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر در قطعات «های تک» نیازمند واردات هس��تیم و‬ ‫امکان ساخت داخل ان وجود ندارد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫قطعه س��ازان تهران داخلی سازی را منحصر به قطعات سبک تر‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬مشکالت تامین قطعه در داخل کشور‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با بیان اینکه دالالن در‬ ‫شهرس��تان ها با کمترین قیمت کارت های مل��ی را در اختیار‬ ‫می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در بازار تهران خودرو هایی که خرید و فروش‬ ‫می شود همه کد شهرستان دارند‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬سعید‬ ‫موتمن��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودرو درباره دالیل‬ ‫افزایش اخت�لاف قیمت خودرو از کارخانه تا ب��ازار اظهارکرد‪:‬‬ ‫قیمت ب��ازار ارتباط مس��تقیم به عرضه و تقاض��ا دارد‪ ،‬گرانی‬ ‫خودرو از مهر در ش��رایطی اغاز ش��د که نتوانس��تند عرضه را‬ ‫بیش��تر و بازار را کنت��رل کنند‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫خودرو با بیان اینکه اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار در‬ ‫خودرو های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون اوایل شهریور به ‪ ۳‬تا ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫رس��یده ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این اخت�لاف قیم��ت در رده خودروهای‬ ‫یادشده درحال حاضر به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۴۴‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫منع تردد خودروهای قدیمی در اسپانیا‬ ‫به تازگی مقامات بارسلونا در اسپانیا از ممنوعیت تردد خودروهای قدیمی‬ ‫در منطقه وسیعی از این شهر خبر داده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مقامات شهری‬ ‫بارسلونا در اسپانیا به تازگی تصمیم گرفته اند تردد و رفت و امد با خودروهای‬ ‫بنزینی قدیمی تر از مدل سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی و خودروهای دیزلی قدیمی تر‬ ‫از مدل سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی در منطقه وسیعی از این شهر با وسعت ‪۵۹.۵۵‬‬ ‫مترمربع ممنوع شود‪ .‬این محدودیت تردد در تمامی روزهای هفته از ساعت‬ ‫‪ ۷‬صبح تا ‪ ۸‬شب اعمال خواهد شد و در صورت تخلف افراد با جریمه ای بین‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬یورویی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫شهرداری بارس��لونا در این باره خاطرنش��ان کرده حدود ‪ ۵۰‬هزار خودرو‬ ‫در روز تحت تاثی��ر این قانون جدید ق��رار خواهند گرفت که این عدد با اغاز‬ ‫س��ال اینده افزایش خواهد یافت این بدان معناس��ت که بسیاری از زن ها و‬ ‫اتوبوس های قدیمی نیز اجازه ورود به این منطقه پر ازدحام و ش��لوغ ش��هر‬ ‫را نخواهند داش��ت‪ .‬الودگی هوا از س��ال ‪ ۲۰۱۰‬ت��ا ‪۱۳۸۹-۱۳۶۹(۲۰۱۷‬‬ ‫خورش��یدی) تاکنون باعث مرگ ‪ ۴۲۴‬نفر از ش��هروندان بارس��لونا به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ ترین و شلوغ ترین شهرهای اسپانیا شده است و به همین سبب‬ ‫مقامات ش��هرداری در این ش��هر به فکر وضع قوانین و مقررات سختگیرانه‬ ‫جدیدی به منظور ارتقای کیفیت هوا و کاهش الودگی افتاده اند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ط��رح دوگانه س��وز ک��ردن خودروها از س��ال‬ ‫‪ ۸۲‬راه ان��دازی ش��د‪ .‬انج��ام ازم��ون خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز به دلیل برنامه ریزی نداشتن از ابتدای‬ ‫راه ان��دازی دچ��ار مش��کالت و خال ه��ای فراوانی‬ ‫ب��ود‪ .‬خودروه��ای دوگانه س��وز از س��ال‪ ۸۲‬ک��ه‬ ‫دوگانه س��وز کردن انها شروع ش��د‪ ،‬تاکنون مورد‬ ‫معاین��ه فنی قرار نگرفته اند‪ .‬با گذش��ت زمان این‬ ‫معضل به ش��کل حاد در امده و در کمال تاس��ف‬ ‫بر اثر س��انحه های انفجار مخزن ها سی ان جی جان‬ ‫چند نفر از ش��هروندان گرفته شده است‪ .‬ضرورت‬ ‫معاینه فنی و ازمون خودروهایی که دوگانه ش��ده‬ ‫بودند بر همگان روش��ن اس��ت اما این مسامحه و‬ ‫قصور به هر ش��کل اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬در سال‪۹۶‬‬ ‫به طور غیرمنتظره‪ ،‬ب��دون برنامه ریزی و ناگهانی‬ ‫اعالم ش��د که مراکز معاینه فنی موظف به ازمون‬ ‫چش��می خودروها هستند اما با وجود شرایط الزم‬ ‫در مراکز معاینه فنی به دلیل نبود ازمایش��گاه های‬ ‫ازمون هیدرواستاتیک طرح با معضالت گوناگونی‬ ‫روب��ه رو ش��د‪ .‬از زمان��ی ک��ه ازم��ون مخزن های‬ ‫س��ی ان جی خودرو (هیدرواس��تاتیک) راه اندازی‬ ‫ش��د‪ ،‬نخس��تین و مهم ترین اولویت ان افزایش و‬ ‫ارتق��ای امنیت ش��هروندان و اس��تفاده کنندگان‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز بوده اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫متاس��فانه چندین نفر از هموطن��ان به دلیل روند‬ ‫نادرس��ت نظ��ارت در س��ازمان متول��ی و ازمون‬ ‫مخزن ها در ازمایشگاه های هیدرواستاتیک‪ ،‬جان‬ ‫خود را از دس��ت داده اند‪ .‬ادار ه کل استاندارد ایران‬ ‫به عنوان متولی این امر اقدام مناس��بی در راستای‬ ‫برنامه ری��زی برای بهره مندی ش��هروندان در این‬ ‫فرایند انجام نداده اس��ت‪ .‬به همین مناسبت اقدام‬ ‫ب��ه ارائه مجوزه��ای گوناگون و بی رویه کرده که با‬ ‫توجه به حجم زیاد مراجعان‪ ،‬متاسفانه دقت الزم در‬ ‫زمینه نیازسنجی و افزایش مراکز هیدرواستاتیک‬ ‫انجام نش��ده است‪ .‬بی برنامه بودن و رعایت نکردن‬ ‫مکان یابی برای ازمایشگاه های هیدرواستاتیک از‬ ‫سوی اداره کل استاندارد‪ ،‬طرح را با معضالت جدی‬ ‫روبه رو کرد که با به وجود امدن این شرایط و تعدد‬ ‫بی رویه ازمایشگاه های ازمون هیدرواستاتیک و از‬ ‫ان مهم ت��ر رعایت نکردن موازین موجود در تایید‬ ‫صالحیت برای ازمایش��گاه های همکار‪ ،‬این بخش‬ ‫را دچار تنش های جدی کرد‪ .‬از اوایل پاییز س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬مکان یابی به کارگروه مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫کش��ور ارجاع داده شد‪ .‬این مورد نیز فرجامی بهتر‬ ‫از روند گذشته نداشته و با شکست روبه رو شده تا‬ ‫انجا که اواخر س��ال‪ ،‬دوباره این طرح به اداره کل‬ ‫استاندارد محول شد‪.‬‬ ‫این رون��د تاکنون نی��ز نتوانس��ته برنامه ریزی‬ ‫مدونی در راس��تای س��اماندهی ازمایش��گاه های‬ ‫تس��ت هیدرواس��تاتیک انجام دهد‪ .‬وزارت کشور‪،‬‬ ‫س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها و همچنین با‬ ‫توجه به اش��راف اتحادی��ه حمل ونقل همگانی کل‬ ‫کش��ور نسبت به ش��رایط و موضوع و جلوگیری از‬ ‫سوءاس��تفاده برخی صنف ها و افراد از این محمل‬ ‫اقدامی س��نجیده و بجا انجام ش��د‪ .‬این حرکت را‬ ‫باید در روند شبکه ای کردن ازمایشگاه ها دانست‪.‬‬ ‫ارجاع نظام مند به ازمایشگاه ها که با پیگیری های‬ ‫سازمان های متولی انجام شد‪ ،‬با تبانی و سودجویی‬ ‫بعضی از افراد متاس��فانه به تعویق افتاده و تاکنون‬ ‫نیز به بهره برداری نرس��یده اس��ت‪ .‬تعویق در این‬ ‫روند شفافیت از این فرایند را دچار ابهام کرده و به‬ ‫عاملی در جهت ایجاد ش��رایطی برای سوءاستفاده‬ ‫منجر ش��ده است‪ .‬امید است مدیران سازمان های‬ ‫متول��ی ب��ا توجه به پیش��ینه مثبت ای��ن طرح و‬ ‫همچنی��ن با درنظر گرفتن حجم زیاد تخلف ها در‬ ‫زمان اجرا نش��دن این ط��رح‪ ،‬از اتفاق های ناگوار‬ ‫اینده پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاض��ر بزرگ تری��ن عام��ل االیندگ��ی ه��وا‪ ،‬صنای��ع متح��رک و‬ ‫خودروس��ازی ها هستند این در حالی اس��ت که صنعتگران حوزه خودرو‬ ‫عن��وان می کنند‪ ،‬هرچن��د توانایی ارتقای اس��تاندارد موتور خودروها به‬ ‫ی��ورو ‪ ۵‬در قطعه س��ازان ایرانی وج��ود دارد اما این ط��رح بدون ارتقای‬ ‫استاندارد االیندگی سوخت عقیم می ماند‬ ‫قادر به انجام کارهای بزرگی خواهند بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬پیش تر ش��رکت مل��ی پاالیش و‬ ‫پخ��ش فراورده ه��ای نفتی اعالم کرده ب��ود‪ ،‬عالوه بر‬ ‫توزیع روزانه بنزین باکیفیت و با میزان گوگرد زیر ‪۵۰‬‬ ‫پی پی ام براس��اس اس��تاندارد یورو ‪ ،۴‬اکنون گازوئیل‬ ‫یورو ‪ ۴‬در ‪ ۸‬کالنش��هر و کل اس��تان ته��ران و ‪٣٢٠‬‬ ‫جایگاه در جاده های اصلی کش��ور توزیع می ش��ود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬مشاور منابع انسانی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نرخ سوخت و مصرف ان عقالنی‬ ‫شود‪ ،‬ایران خودرو و سایپا بهترین خودروها را خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��یداحمد طباطبایی در نشس��ت خبری همایش‬ ‫ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب وکارها در محل‬ ‫دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‪ ،‬افزود‪ :‬در استفاده از‬ ‫فناوری ها و تجهیزات روز موفق نبوده ایم و باید درباره‬ ‫چگونگی موفقیت در این راه متمرکز شویم‪.‬‬ ‫لزوم ورود به عرصه طراحی و پلتفرم برای تامین قطعات خودرو‬ ‫با ورود خودروس��ازان به عرصه طراح��ی و پلتفرم رفع خواهد‬ ‫شد‪ .‬رزم خواه ادامه داد‪ :‬معتقدم باید مرحله طراحی محصول‪،‬‬ ‫جایگزین داخلی س��ازی قطعات شود و کسب دانش های مورد‬ ‫نیاز این عرصه در دس��تور کار خودروس��ازان ق��رار گیرد تا با‬ ‫کاه��ش درامدهای نفت��ی از تیراژ تولی��دات خودرویی ما نیز‬ ‫کاسته نشود‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی با اش��اره به تولید ساالنه یک میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه��زار خودرو در گذش��ته‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر تولیدات‬ ‫م��ا به دلی��ل وابس��تگی تامین قطع��ات به خارج از کش��ور به‬ ‫کمت��ر از یک س��وم این امار کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬به اعتقاد‬ ‫رزم خواه س��اخت داخل منجر به روی اوردن خودروس��ازان به‬ ‫تامین کنندگان داخلی ش��ده و به س��ود قطعه سازان است اما‬ ‫از انج��ا ک��ه یک خودرو از ‪ ۱۲‬هزار قطعه تش��کیل ش��ده؛ در‬ ‫تجرب��ه نه چندان موفق چینی ها در کس��ب بازارهای‬ ‫صادرات��ی خودرو در س��ال های گذش��ته ای��ن روزها با‬ ‫س��رمایه گذاری باال در زمینه تولی��د خودروهای برقی‪،‬‬ ‫روی دیگ��ری ب��ه خ��ود دیده به ط��وری که ب��ه اذعان‬ ‫کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬در اینده نزدیک ش��اهد حضور‬ ‫چینی ها در بازارهای امریکایی و اروپایی هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬این ش��رایط در حالی اس��ت که‬ ‫نگاهی به عملکرد سال های گذشته خودروسازان چینی‬ ‫در زمینه صادرات نشان می دهد در سال ‪۱۳۹۴( ٢۰١٥‬‬ ‫خورش��یدی) این خودرو با تولی��د ‪ ٢٤‬میلیون خودرو‪،‬‬ ‫موفق ش��د ه ‪ ٧٢٧‬هزار خ��ودرو را در بازارهای صادراتی‬ ‫به فروش برس��اند این موضوع یعنی چین تنها توانسته‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬درص��د از کل تولی��دات خود را ب��ه بازارهای‬ ‫جهانی صادر کند‪.‬‬ ‫ام��ا این روند هم اکنون در حال تغییر و تحول اس��ت‬ ‫به طوری که خودروس��ازان چینی به بازارهای بیشتری‬ ‫نف��وذ ک��رده و در تالش برای به دس��ت اوردن س��هم‬ ‫صورت نبود یک قطعه و با وجود مسائل ناشی از تحریم تحویل‬ ‫خودروی متقاضیان منتفی اس��ت و س��اخت داخل کمکی به‬ ‫مشکالت تیراژ خودرو نمی کند‪.‬‬ ‫رزم خ��واه با اش��اره ب��ه تولید قطع��ات با تی��راژ میلیونی از‬ ‫س��وی س��ازندگان خارجی‪ ،‬گفت‪ :‬معجزه کاهش نرخ در تیراژ‬ ‫اس��ت و هر چه تیراژ باالتر باش��د نرخ تمام شده قطعه کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران با بیان‬ ‫اینکه س��ازندگان داخلی توان رقابت با س��ازندگان خارجی را‬ ‫ندارن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬تیراژ باالی قطعات خارج��ی در کنترل بازار و‬ ‫مناسب س��ازی قیمت ه��ا موثر اس��ت ضمن اینک��ه در اجرای‬ ‫سیاست ساخت داخل برای برخی قطعات بیشتر از تعداد مورد‬ ‫نیاز قطعه س��از ایجاد شده که این تیراژهای تولیدی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬خودروس��ازان برای رهایی از وابستگی به‬ ‫یک قطعه س��از‪ ،‬به قطعه س��ازان متعدد مراجع��ه می کنند که‬ ‫منج��ر به افزایش ن��رخ تمام ش��ده قطعه می ش��ود و در این‬ ‫ش��رایط رقابت با تامین کنندگان خارجی هم برای قطعه س��از‬ ‫داخل��ی صرفه اقتص��ادی ندارد‪ .‬رزم خواه ب��ا انتقاد از نبود یک‬ ‫اس��تراتژی مدون در صنعت خودرو‪ ،‬اف��زود‪ :‬با وجود همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران‪ ،‬خودروس��ازان و قطعه سازان مبنی بر تدوین یک‬ ‫برنامه مدون‪ ،‬متاس��فانه به مرحله اج��را در نیامد و در صورت‬ ‫تداوم این ش��رایط ما همچنان مشکل تامین قطعه و نقدینگی‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک‪،‬‬ ‫سوداور و اشتغالزا بوده و نیازمند توان باال در طراحی‪ ،‬تولید و‬ ‫ساخت پلتفرم و محصول نهایی است‪.‬‬ ‫ب��ازار خودرو محل امنی برای س��رمایه گذاری نیس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان خودرو درباره تاثیر پیش فروش ها بر بازار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش فروش ها باید بررس��ی شود‪ ،‬حتی اعالم شده‬ ‫ثبت نام ها به وسیله ربات انجام می شود‪ ،‬یا افرادی پول دریافت‬ ‫می کنند تا برای متقاضیان خودرو ثبت نام کنند‪ ،‬حتی دالالن‬ ‫در شهرستان ها با کمترین قیمت کارت های ملی را در اختیار‬ ‫می گیرند و اقدام ب��ه ثبت نام خودرو می کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در بازار تهران خودرو هایی که خرید و فروش می ش��ود همه از‬ ‫شهرستان هستند و کد شهرس��تان دارند‪ .‬موتمنی ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر امار افزایش تولید درس��ت باشد در هفته های اینده عرضه‬ ‫نیز افزایش می یابد و به طور قطع قیمت ها نیز با کاهش روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به کاهش تولید در گذش��ته عرضه به بازار کم ش��د و‬ ‫کمب��ود به وجود امد و اگر بخواهیم این کمبود را جبران کنیم‬ ‫باید تولیدات به بازار عرضه ش��ود‪ .‬موتمنی ب��ا بیان اینکه اگر‬ ‫ثبات قیمت ارز داشته باشیم بازار خودرو نیز خوب خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به خودرو در کشور به عنوان کاالی مصرفی نگاه نمی شود‬ ‫بلکه کاالی سرمایه ای به ش��مار می اید و افراد ان را خریداری‬ ‫می کنند تا پس از مدتی با قیمت باالتر ان را بفروش��ند و تنها‬ ‫کاالیی است که سریع به پول نقد تبدیل می شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از چهارش��نبه هفته گذش��ته فروش حواله های ویرایشی‬ ‫اغاز ش��د و این موضوع می تواند در قیمت ها اثرگذار باش��د و‬ ‫این گام مثبت برای کنترل بازار اس��ت و اگر ادامه یابد قیمت‬ ‫کاهش می یاب��د‪ .‬موتمنی تاکید کرد‪ :‬نتیج��ه افزایش تولید را‬ ‫در ماه ه��ای این��ده خواهیم دید و قیمت ها شکس��ته خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بازار تهران در اختیار خودرو های شهرستانی‬ ‫وی با بیان اینکه در شهریور قیمت پراید ‪ ۴۰ ،۱۳۱‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬قیمت پراید ‪ ۴۵ ،۱۱۱‬میلی��ون تومان و خودروی دنا‬ ‫‪ ۱۰۲‬میلی��ون تومان بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر به ترتیب هر‬ ‫یک از ای��ن خودروها با قیمت ‪ ۵۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تومان و ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان عرضه می شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با بیان اینکه بر اس��اس‬ ‫امار منتش��ر ش��ده تولید خودرو در اذر امس��ال نسبت به اذر‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۳‬برابر شده اس��ت و اگر عرضه را بیشتر کنند‬ ‫قیمت پایین می اید‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��رایط فعلی اختالف کارخانه‬ ‫تا بازار نسبت به شهریور بسیار باال رفته است‪ .‬موتمنی گفت‪:‬‬ ‫زمانی اختالف بازار و کارخانه به صفر می رسد که یک شهروند‬ ‫بتوان��د ‪ ۳‬روزه خودرو خ��ود را از کارخانه تحویل بگیرید و در‬ ‫این زمان افرادی که به فکر سودجویی هستند متوجه می شوند‬ ‫مشاور منابع انسانی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫با اش��اره به تعدیل نرخ بنزین و س��همیه بندی ان در‬ ‫ماه های گذش��ته‪ ،‬به تجرب��ه جهانی درب��اره عقالنی‬ ‫و بهینه کردن نرخ س��وخت اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫قیمت های مان درس��ت ش��ود‪ ،‬خودبه خود بس��یاری‬ ‫مسائل حل می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید رفتارهای عقالیی داش��ته باشیم‬ ‫زیرا در بحث بنزین کش��ور بیشترین مصرف سوخت‬ ‫فسیلی را داشته از این رو درحال حاضر با الودگی هوا‬ ‫روب��ه رو هس��تیم‪ ،‬در صورتی که اگر نرخ س��وخت و‬ ‫مصرف ان عقالنی ش��ود‪ ،‬ایران خودرو و سایپا بهترین‬ ‫خودروها را خواهند کرد‪.‬‬ ‫طباطبایی بیان کرد‪ :‬باید اعتمادس��ازی کنیم و در‬ ‫این مسیر‪ ،‬کسب وکارها اعتمادافرین هستند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب‬ ‫و کارها ‪ ۱۵‬اس��فند به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫افزایش سهم بازار چینی ها با عرضه خودروهای برقی‬ ‫بیشتری از بازار هستند‪.‬‬ ‫بابک صدرایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر‬ ‫اینکه بازار صادراتی خودروسازان چینی براساس نیازها‬ ‫و تقاضاهای ایجاد ش��ده‪ ،‬متفاوت خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون بررسی ها نشان می دهد چینی ها بیشترین حجم‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه خودروهای برق��ی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند به طوری که پیش بینی می ش��ود تا ‪۴‬‬ ‫س��ال اینده این خودروها به بازارهای امریکا و اروپا نیز‬ ‫نفوذ کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری و تنوع تولید باالی‬ ‫خودروس��ازان چینی نیز افزود‪ :‬هم اکنون ش��اهد تعدد‬ ‫برند در میان خودروس��ازان چینی هستیم به طوری که‬ ‫نس��بت به تولید چند برند همزمان ب��ا افزایش کیفیت‬ ‫اق��دام می کنند که بدون ش��ک در صورت کاهش تعدد‬ ‫برنده��ا قدرت انها به مرات��ب افزایش خواهد یافت و به‬ ‫قدرتی تخریب گر و ویران کننده تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادام��ه می دهد‪ :‬در‬ ‫زمانی که خودروس��ازان چینی بر روی توسعه محصول‬ ‫در صنع��ت خودرو در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته تمرکز‬ ‫کردند به دنبال کشورهای در حال توسعه رفتند و کسب‬ ‫این بازارها بودند و هم اکنون نیز با به دس��ت اوردن این‬ ‫بازاره��ا در حال حرکت به کش��ورهای س��طح باالتری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صدرایی کشورهای امریکای جنوبی مانند شیلی‪ ،‬پرو‬ ‫و برزیل را از جمله کش��ورهایی دانست که خودروسازان‬ ‫چینی در حال وارد ش��دن به انها هستند و تصریح کرد‪:‬‬ ‫کشورهای اطراف روسیه و کشورهای خاورمیانه از جمله‬ ‫کش��ورهایی هس��تند که چینی ها درحال حاضر در انها‬ ‫حضور دارند و ش��اید نتوان چندان انها را موفق دانست‬ ‫اما به تناس��ب شرایط و مراودات‪ ،‬این کشورها به سمت‬ ‫بهبودی در حال حرکت هستند‪.‬‬ ‫وی پیش بینی می کند که در ‪ ۱۰‬سال اینده‪ ،‬تغییرات‬ ‫بزرگی در این کش��ور رخ می دهد و خودروسازان چینی‬ ‫با ادغام در یکدیگر قدرت بیش��تری می گیرند به طوری‬ ‫که تولیدات خودروس��ازان چینی به س��طح ژاپنی ها و‬ ‫کره ای ها می رسد و درصد بیشتری از بازارهای جهانی را‬ ‫در اختیار می گیرند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید به‬ ‫این نکته توجه داشت که گرفتن بازار خودرو کار چندان‬ ‫ساده ای نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خودروسازی چه در زمینه‬ ‫تولید و چه صادرات‪ ،‬فرایندها و مراحلی دارد که به نظر‬ ‫می رسد چینی ها در دو سال اینده به مرحله بهره برداری‬ ‫از ان چه تاکنون کاشته اند‪ ،‬دست خواهند یافت که یکی‬ ‫از این موضوعات در حوزه صادرات است که بدون شک‬ ‫موفقیت های بزرگی در این زمینه به دست خواهند اورد‪.‬‬ ‫پیش بین��ی حضور پررنگ چینی ه��ا در بازار صادراتی‬ ‫بدون شک کار چندان سختی نیست چراکه درحال حاضر‬ ‫انها در تالش هستند با افزودن فناوری های جدید ضمن‬ ‫به دس��ت اوردن سهم بیش��تری از بازار‪ ،‬انها را از سایر‬ ‫خودروسازان متمایز کند که تا اندازه ای این امر در حال‬ ‫تحقق است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫«گرد روی» به نمایشگاه‬ ‫غیراهنی ها هم رسید‬ ‫دیرگدازها‬ ‫در مسیر بومی شدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دستاوردهای جشنواره ملی فوالد ظرفیت عملیاتی شدن دارد‬ ‫حرکت رو به جلوی فوالد با رویکرد داخلی سازی‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬دومین جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫ای��ران امس��ال در حالی همزمان ب��ا روز ملی ف��والد برگزار‬ ‫می ش��ود که هدف از برگزاری ان‪ ،‬گ��رداوری خانواده فوالد‬ ‫ایران و رفع مس��ائل این صنعت از جنس دغدغه های س��ال‬ ‫گذشته یعنی بومی سازی و داخلی سازی تجهیزات و قطعات‬ ‫مورد نیاز صنعت فوالد است‪.‬‬ ‫برگزاری این جش��نواره به گفته کارشناسان با جشنواره ها‪،‬‬ ‫همایش ها و نمایش��گاه هایی از این دس��ت که اتفاقا در سال‬ ‫پرتعداد هم هس��تند‪ ،‬یک تفاوت اساسی دارد و ان این است‬ ‫که به طور تخصصی و ازسوی انجمنی که دغدغه اش مشکالت‬ ‫و مسائل صنعت فوالد است‪ ،‬برگزار می شود و به دنبال شواف‬ ‫نیس��ت‪ .‬اس��تقبال گس��ترده مدیران تراز اول این صنعت از‬ ‫نخس��تین جش��نواره ملی فوالد این امر را اثبات کرد که این‬ ‫نمایش��گاه و جش��نواره می خواهد عمل گرا باش��د و به دنبال‬ ‫پیگیری دستاوردهای هر دوره است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکتی که پیش تر باید اغاز می شد‬ ‫در این باره به س��راغ محمد فاطمیان‪ ،‬مدیر پیشین صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و عضو فعلی هیات‬ ‫رئیس��ه ش��رکت س��رمایه گذاری م��س رفتیم‪ .‬او که س��ال‬ ‫گذش��ته به عنوان عضو هیات رئیس��ه ذوب اهن اصفهان در‬ ‫این جشنواره حضور یافته بود‪ ،‬درباره برگزاری این نمایشگاه‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر می رس��د انجمن ف��والد خیل��ی پیش تر باید‬ ‫برگزاری این جشنواره و نمایشگاه را اغاز می کرد چراکه یک‬ ‫رخداد بزرگ تخصصی اس��ت که به طور فراگیر زنجیره فوالد‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگرچ��ه ه��دف اصلی برگ��زاری ای��ن رخداد‬ ‫بومی سازی قرار داده شده اما هر زمان شرایط اقتصادی خاص‬ ‫کش��ور اقتضا کند یک فعالیت و زمینه جدیدی در ان انجام‬ ‫یا تکرار می ش��ود؛ به عبارتی همایش می تواند اصل فعالیتش‬ ‫را ب��ه ان اختصاص دهد یا چند هدف را به عنوان هس��ته در‬ ‫نظر بگیرد‪.‬‬ ‫فاطمیان ب��ا بیان اینکه س��تاد اجرایی همایش هر س��ال‬ ‫می توان��د اثار تالش های خود را در س��ال گذش��ته ارزیابی و‬ ‫اه��داف جدیدی را تعیی��ن کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ای��ن رویداد باید‬ ‫فراگیر باشد و کل زنجیره فوالد‪ ،‬شاغالن و فعاالن ان را در بر‬ ‫بگیرد‪ .‬حتی می تواند صنایع تکمیلی و زنجیره های مرتبط با‬ ‫صنعت فوالد را به میدان بیاورد و برای هرکدام از این حلقه ها‬ ‫هدف و برنامه تعریف کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنایع معدن��ی تصریح ک��رد‪ :‬باید اثرات‬ ‫برگزاری پنل های تخصصی این جشنواره را در اتاق فکر ستاد‬ ‫راهبردی جمع بن��دی و فرصت ها و ضعف ه��ای کل زنجیره‬ ‫فوالد را شناسایی کرد‪ .‬خروجی این پنل ها می تواند تدوینگر‬ ‫راهبردهای این همایش باش��د تا از طریق ان سیاس��ت های‬ ‫اینده مش��خص و س��هم اجرایی هر کدام از این سیاس��ت ها‬ ‫ازس��وی ذی نفعان زنجیره ارزش و مجریان ان مشخص و در‬ ‫انتها نیز راه نگاش��ت این جش��نواره در چند سطح افقی برای‬ ‫اجرا به برنامه عملیاتی تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬به طور مش��خص‬ ‫پیش��نهادی برای بهتر برگزار شدن جش��نواره ملی فوالد به‬ ‫دست اندرکاران ان داده ام که در طول سال باید سمینارهای‬ ‫فصلی را حداقل به طور دوره ای و موضوعی‪ ،‬هرکدام به میزبانی‬ ‫ت فوالدی برگ��زار کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬س��اخت‬ ‫یک ش��رک ‬ ‫تجهیزات فالن بخش کارخانه با هدف بومی سازی سمیناری‬ ‫برگزار و اطالعات ان به اش��تراک گذاش��ته ش��ود‪ .‬س��پس‬ ‫فهرس��ت تمام ش��رکت هایی که در این زمینه دستاوردهایی‬ ‫داشته و توانسته اند قطعه ای بسازند را به وسیله مدیران عامل‬ ‫و مدی��ر ان بخش تولی��دی در ان همایش فصلی‪-‬تخصصی‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬باید خروجی این س��مینارهای تخصصی در این‬ ‫همایش بومی سازی به جمع بندی‪ ،‬تصمیم سازی و در نهایت‬ ‫تصمیم گیری برسد‪ .‬این امر باعث می شود در طول سال اثار‬ ‫عملیاتی شدن سیاست ها و راهبردها زنده‪ ،‬پویا و فعال باشد‪.‬‬ ‫از این طریق می توان به دنبال سرمایه گذار بود و این همایش‬ ‫می توان��د دس��ت کم ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬طرح را از دل این س��مینارها در‬ ‫جشنواره ساالنه خود برای سرمایه گذاران ارائه و معرفی کند‪.‬‬ ‫این مدلی اس��ت که به انجمن فوالد دو ماه پیش پیش��نهاد‬ ‫دادم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدی که زاییده تفکر است‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه مع��دن ایران در گفت وگو‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجا ک��ه رویکرد جش��نواره ملی فوالد‬ ‫ب��ا‬ ‫بومی سازی است تولید داخل و تولید ملی بن مایه ان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال نمایشگاه های گوناگونی با موضوع فوالد‬ ‫در کش��ور برگزار می شود اما جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫با محوریت بومی س��ازی حرکت خوبی است و باعث شده این‬ ‫نمایش��گاه جایگاه خود را در میان نمایشگاه های متعدد پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه تولید از مولفه های اساس��ی و اصلی‬ ‫خودکفایی و اس��تقالل یک کش��ور و جامعه اس��ت که برای‬ ‫پشت سر گذاشتن این مرزها باید تولید به رونق برسد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید ملی یا به عبارتی ان چیزی که هر کش��ور یا هر‬ ‫ملتی ایجاد می کند‪ ،‬الزاما یک کاالی فیزیکی نیست‪ ،‬بلکه هر‬ ‫چیزی که زاییده فکر‪ ،‬ذهن‪ ،‬عمل و فعالیت ش��هروندان یک‬ ‫کشور است در این تعریف جا می گیرد‪.‬‬ ‫بهرام��ن با بیان اینکه در جهان امروز مهم ترین عامل برای‬ ‫مقایسه کشورها با یکدیگر و همچنین سنجش میزان سرعت‬ ‫رش��د و حرکت انها در مسیر توسعه به سمت توسعه یافتگی‪،‬‬ ‫مقوله تولید است‪ ،‬افزود‪ :‬اتکا به تولید ملی‪ ،‬منحصر به کشور‬ ‫ما نیس��ت و به طور کلی یک معیار سنجش جهانی است‪ .‬در‬ ‫کشور ما که اتکای زیادی به ذخایر زیرزمینی و به ویژه منابع‬ ‫نفتی و گازی وج��ود دارد‪ ،‬یکی از مهم ترین جلوه های تولید‬ ‫ملی همان میزان کمی و کیفی رشد حرکت ما در مسیر تولید‬ ‫و کارایی تولید در حوزه منابع معدنی و صنایع پایین دس��تی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬به این مفهوم که ما هر قدر میزان توس��عه یافتگی‬ ‫خودم��ان را در تولید مناب��ع معدن��ی و فناوری های مربوط‬ ‫بومی س��ازی کنیم به این س��مت گام بر می داریم که توسعه‬ ‫را به بخش های دیگر اقتصاد کش��ور تعمی��م دهیم؛ یعنی از‬ ‫اس��تخراج عبور کنیم و فعالیت خود را ب��ه بخش های دیگر‬ ‫اقتص��اد کش��ور تعمی��م دهیم و ب��ه صنایع پایین دس��تی با‬ ‫ارزش افزوده بس��یار بیشتر برس��یم و از ان هم فراتر برویم و‬ ‫به فناوری های پیش��رفته وابسته به مواد اولیه معدنی و حتی‬ ‫نفتی برس��یم‪ .‬رئیس خانه معدن ایران در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید بتوانیم مسیر توسعه را بهتر‪ ،‬سریع تر و با اتکای مطمئن تر‬ ‫به مزیت های نس��بی اقتصاد کشومان طی کنیم؛ از این رو اگر‬ ‫محمد فاطمیان‪ :‬انجمن فوالد خیلی پیش تر باید برگزاری جشنواره و نمایشگاه‬ ‫مل��ی ف��والد را اغاز می کرد چراک��ه یک رخداد بزرگ تخصصی اس��ت که به طور‬ ‫فراگیر زنجیره فوالد را شامل می شود‬ ‫به موضوع تولید ملی از این منظر اتکا و به مزیت های نس��بی‬ ‫اقتصاد کشورمان اعتنا کنیم باید به این موضوع توجه داشته‬ ‫باش��یم که مسیر توس��عه اقتصادی ما الجرم از منابع معدنی‬ ‫عب��ور می کند‪ .‬بهرامن با اش��اره به اینکه مدیریت محدود به‬ ‫تفکر نفتی باید به س��مت مدیریت سایر منابع معدنی تغییر‬ ‫جهت دهد و نباید فقط نفت را محور توس��عه اقتصاد کش��ور‬ ‫بدانی��م‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید بتوانیم با نگاه مدیریتی درس��ت به‬ ‫منابع معدنی‪ ،‬موجب رش��د و توسعه اقتصادی کشور شویم‪.‬‬ ‫این مسئول معدنی در ادامه تصریح کرد‪ :‬متولیان بخش باید‬ ‫در صنعت معدنکاری کشور دوربینی مدیریتی داشته و بخش‬ ‫معدن کش��ور را به عنوان محور توس��عه به ج��ای نفت قبول‬ ‫کنند‪ .‬به طور حتم یکی از اقدام های مهمی اس��ت که هر سه‬ ‫قوه باید روی ان تمرکز کنند‪ ،‬همین مس��ئله است و چه بسا‬ ‫این موضوع باعث سرمایه گذاری های بسیار خوبی در صنعت‬ ‫معدن کشور ش��ود‪ .‬بهرامن افزود‪ :‬امروز باوجود تحریم هایی‬ ‫که به اقتصاد کشور تحمیل شده‪ ،‬چرخ تولید در بخش معدن‬ ‫همچنان می چرخد و اگر بخواهیم تصور کنیم در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اینده کجا خواهیم بود‪ ،‬باید بذرهای جدیدی بکاریم تا دوباره‬ ‫میوه چینی های ما پربارتر ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ارائ��ه راه حل های ن��و و بهینه تر و تولید‬ ‫فن��اوری اگرچ��ه کار بزرگی اس��ت ام��ا نیاز ب��ه محیط های‬ ‫پژوهشی و حمایت همه جانبه از پژوهش ها دارد که در کشور‬ ‫ما کمتر دیده می ش��ود‪ ،‬مگر موارد معدودی که به طور عمده‬ ‫یا از کشور خارج یا سرخورده می شوند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ازموده‬ ‫را ازمودن خطاست‪ .‬با توجه به فاصله زیادی که با کشورهای‬ ‫توس��عه یافته داریم دیگ��ر فرصت نداریم که از صفر ش��روع‬ ‫کنیم؛ بنابراین چنانچه بتوانیم در مس��یری حرکت کنیم که‬ ‫از فناوری کش��ورهای پیش��رفته بهره ببریم و با ظرافت و با‬ ‫توج��ه به اصول علمی ان را بومی و اجرایی کنیم‪ ،‬کار بزرگی‬ ‫انجام داده ایم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد ‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت بهره‬ ‫از دانش‬ ‫زمین شناسی‬ ‫«گرد روی» به نمایشگاه غیراهنی ها هم رسید‬ ‫علیرضا شهیدی‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گفت وگوهای مثبت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خوشبختانه قانون فعلی معادن در ایران جامع‬ ‫اس��ت ام��ا باور دارم که این مه��م می تواند مورد‬ ‫بازنگ��ری قرار بگیرد‪ .‬همچون تمام کش��ورهای‬ ‫ک بار‬ ‫دیگ��ر ک��ه قوانی��ن را هر چند س��ال ی�� ‬ ‫بازنگری می کنند‪ ،‬ما هم باید در برخی از قوانین‬ ‫تغییراتی ایجاد کنی��م؛ بنابراین نمی توان گفت‬ ‫قانون معادن در کشور به طور کامل درست است‬ ‫و بهتر اس��ت مورد بازنگری قرار گیرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫یک��ی از ضعف ه��ای قانونی که در کش��ور وجود‬ ‫دارد این اس��ت که هیچ سازمانی برای مطالعات‬ ‫اولیه خود از س��ازمان زمین شناس��ی اس��تعالم‬ ‫نمی گیرد‪ .‬باوجود اینکه س��ازمان زمین شناسی‬ ‫ی عالی معادن است‬ ‫یکی از اعضای اصلی ش��ورا ‬ ‫و در تمام جلس��ات هفتگ��ی ان حضور پررنگی‬ ‫دارد‪ ،‬در عم��ل از دان��ش ان به��ره ای نمی برند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا وج��ود انک��ه اطالع��ات بس��یار‬ ‫ارزش��مندی در س��ازمان زمین شناس��ی وجود‬ ‫دارد و این س��ازمان در س��طح کش��ور به صورت‬ ‫ملی کار اکتش��اف و مطالع��ات را انجام می دهد‬ ‫و دارای مراکز مطالعاتی و دفاتر در اس��تان های‬ ‫مختلف اس��ت‪ ،‬در سدسازی و جاده سازی کسی‬ ‫از ما اس��تعالم نمی گیرد؛ درنتیجه به دلیل اینکه‬ ‫از دان��ش و اطالع��ات س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫بهره ای برده نمی ش��ود مشکالت زیادی برای ان‬ ‫منطق��ه و در کل کش��ور به وجود می اید؛ به طور‬ ‫مثال اتفاقی که در س��د گتوند به وقوع پیوست با‬ ‫ل پیش��گیری بود‪.‬‬ ‫بهره از دانش این س��ازمان قاب ‬ ‫درواقع مس��ئوالن مربوط می توانس��تند از یک‬ ‫نقشه زمین شناسی با نرخ بسیار ناچیز اطالعات‬ ‫زیادی را به دست بیاورند تا هزاران میلیارد تومان‬ ‫به کشور هزینه تحمیل نشود؛ بنابراین امیدواریم‬ ‫در برخی از قوانین موجود اصالحاتی انجام شود و‬ ‫مجموعه های مختلف بیش��تر از گذشته از دانش‬ ‫سازمان زمین شناسی بهره ببرند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫دومین نمایش��گاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی‬ ‫(اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری) امسال از ‪ ۲۹‬دی تا‬ ‫اول بهمن در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه بر فلزات غیراهن��ی با موضوع هایی‬ ‫چون اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری تاکید دارد‪ .‬در این‬ ‫همایش سه روزه ش��اهد حضور مهمان های داخلی و‬ ‫خارجی خواهیم بود‪ .‬اهداف و برنامه های این همایش‬ ‫چه در حوزه اکتش��اف و چه در حوزه های استخراج‬ ‫و فراوری این اس��ت که حرف ه��ای جدیدی مطرح‬ ‫شود‪ .‬سخنرانی ‪ ،‬کارگاه های تخصصی و اموزشی جزو‬ ‫برنامه های اصلی این همایش هستند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه به تمام فلزات غیراهنی پرداخته‬ ‫می ش��ود و تنها بر یک عنصر خاص تاکید نمی شود‪.‬‬ ‫ط�لا‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینیوم و س��رب و روی همه به یک‬ ‫اندازه مهم هس��تند‪ .‬خواس��ته های فعاالن این حوزه‬ ‫به گوش مس��ئوالن می رسد تا اقتصاد در این صنایع‬ ‫به خوبی به گردش دراید‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز همکاری با مشتریان جدید‬ ‫حسین جوادی‬ ‫علیرضا صدر‬ ‫حس��ین ج��وادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت زرین روی‬ ‫کاسپین درباره اهمیت شرکت در نمایشگاه به‬ ‫گفت‪ :‬در گذشته مردم اصال شناختی از حوزه فعالیت‬ ‫ما یعنی تولید «گرد روی» نداش��تند‪ ،‬حتی بسیاری‬ ‫از دولتم��ردان با این حوزه اش��نا نبودند اما از وقتی‬ ‫در نمایشگاه ش��رکت و کاالی خود را عرضه کردیم‪،‬‬ ‫مخاطبان هم ما را ش��ناختند؛ به این ترتیب نمایشگاه‬ ‫در شناس��اندن ما به مشتریان و به طور خاص صنایع‬ ‫رنگ کشور نقش مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اهمیت اس��تفاده از گرد روی در‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬امروز خوشبختانه زنجیره صنعت‬ ‫روی تا گرد هم رسیده است؛ به این معنی که شمش‬ ‫روی در مرحله بعدی به «گرد روی» تبدیل می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬مش��تریان و مخاطبان ما ش��رکت های‬ ‫رنگ س��از صنعتی هس��تند ک��ه همه در نمایش��گاه‬ ‫ش��رکت می کنند‪ .‬او ب��ا بیان فوائد دیگ��ر حضور در‬ ‫نمایشگاه گفت‪ :‬تبادل نظر و برگزاری جلسات متعدد‬ ‫ب��ا عالقه مندان از دیگر مزایای حضور در نمایش��گاه‬ ‫حسین جوادی‪ :‬در گذشته مردم اصال شناختی از گرد روی و بهره از ان‬ ‫برای شرکت های رنگ ساز صنعتی نداشتند‪ ،‬حتی بسیاری از دولتمردان‬ ‫نیز با این حوزه اشنا نبودند اما از وقتی در نمایشگاه شرکت و کاالی خود‬ ‫را عرضه کردیم‪ ،‬مخاطبان هم ما را شناختند‬ ‫اس��ت؛ بنابراین ما در نمایش��گاه به اغاز همکاری با‬ ‫مشتریان جدید فکر می کنیم‪.‬‬ ‫جوادی با بیان اینکه کش��ور به ای��ن ماده معدنی‬ ‫نی��از مبرم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از گ��رد روی برای جلوگیری‬ ‫از زنگ زدن بدنه کش��تی ها و صنایعی که با رطوبت‬ ‫س��روکار دارن��د اس��تفاده می ش��ود‪ .‬در حالی که در‬ ‫گذش��ته خال بهره از گرد روی در کش��ور احس��اس‬ ‫می ش��د‪ ،‬امروز به اندازه کافی تمام صنایع کش��ور از‬ ‫ان بهره مند می ش��وند‪ .‬در نتیج��ه دیگر گرد روی و‬ ‫اطلس معدنی شهرستان های فارس تهیه می شود‬ ‫مدی��ر مرکز زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫منطق��ه جن��وب کش��ور از تهی��ه اطل��س معدنی‬ ‫شهرس��تان های ف��ارس خبر داد و گف��ت‪ :‬تاکنون‬ ‫ب��رای ‪ ۶‬شهرس��تان اس��تان فارس ای��ن اطلس ها‬ ‫تهیه شده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬طهمورث‬ ‫یوس��فی بر لزوم تهیه این اطلس تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫هم اکن��ون شهرس��تان های مهر‪ ،‬المرد‪ ،‬فراش��بند‪،‬‬ ‫قیروکارزی��ن‪ ،‬س��پیدان و ممس��نی صاحب اطلس‬ ‫معدنی هس��تند و این اطلس برای شهرس��تان الر‬ ‫هم در دس��ت تهیه اس��ت‪ .‬وی درب��اره مزیت های‬ ‫اطلس ه��ای معدنی گف��ت‪ :‬با تهیه ای��ن اطلس ها‬ ‫تمامی توانمندی های شهرس��تان مشخص خواهد‬ ‫شد و ورود س��رمایه گذاران هم به این شهرستان ها‬ ‫اس��ان تر می شود چراکه اطالعات کاملی از وضعیت‬ ‫معدن��ی مناطق به این افراد داده می ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫یوسفی بر این اساس اطلس معدنی و زمین شناسی‬ ‫در این شهرس��تان ها تهیه ش��ده ت��ا در صورتی که‬ ‫این شهرس��تان ها ظرفیت برداش��ت معدنی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ن��وع مع��دن‪ ،‬ظرفی��ت ان و شناس��نامه‬ ‫معدن مش��خص ش��ود‪ .‬مدیر مرکز زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی منطقه جنوب کشور (شیراز) در‬ ‫ادام��ه با بیان اینکه هم اکن��ون مطالعات پهنه های‬ ‫اکتش��افی شهرس��تان های اباده‪ ،‬بوانات‪ ،‬ارسنجان‪،‬‬ ‫اباده طش��ک‪ ،‬فس��ا‪ ،‬داراب و س��پیدان انجام شده‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بررس��ی های میدان��ی در این رابطه‬ ‫انج��ام گرفته و به زودی هم مراحل بعدی اکتش��اف‬ ‫اغاز می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در این پهنه ها‬ ‫فلزاتی مانند اهن‪ ،‬منگنز وکرومیت و نیز گروه های‬ ‫غیرفلزی شناسایی شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شناخت‬ ‫زمین بس��یار ضروری اس��ت و برای توس��عه پایدار‬ ‫ب��ه این ش��ناخت نیاز داریم که در این راس��تا لزوم‬ ‫ش��ناخت دقیق تر فرایندهای زمین نیز باید افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬یوس��فی اف��زود‪ :‬از ای��ن رو ای��ن مرک��ز در‬ ‫تالش اس��ت ت��ا در کوتاه مدت اطالع��ات جامعی‬ ‫از ظرفیت ه��ای معدن��ی ب��ه تفکی��ک ب��ه صورت‬ ‫شناس��نامه زمین شناس��ی و معدنی شهرس��تان ها‬ ‫تهیه کند تا بس��تر مناس��بی ب��رای بهره برداری از‬ ‫مع��ادن و برنامه ریزی ه��ای عمران��ی و توس��عه ای‬ ‫فراه��م ش��ود‪ .‬به گفته مدیر مرکز زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی منطقه جنوب کش��ور (ش��یراز)‬ ‫معرفی ظرفیت های معدنی‪ ،‬نقشه پراکندگی معادن‬ ‫فعال‪ ،‬معادن متروک‪ ،‬تهیه شناسنامه معادن‪ ،‬نقشه‬ ‫رخنمون های س��نگی (س��ازند) به تفکیک جنس و‬ ‫س��ن‪ ،‬نقشه نهش��ته های عهد حاضر با دید معدنی‪،‬‬ ‫نقشه زمین شناسی محدوده شهرستان و نقشه لرزه‬ ‫زمین س��اخت نمون��ه ای از گزارش ها و نقش��ه هایی‬ ‫است که در قالب اطلس معدنی در حال تهیه است‪.‬‬ ‫برپایی موکب پذیرایی‬ ‫از عزاداران شهید «قاسم سلیمانی» در تهران‬ ‫یک��ی از ورزش��گاه های مس‪ ،‬مزی��ن به نام‬ ‫سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» می شود‪.‬‬ ‫حیدر ضیغمی‪ ،‬مشاور مدیرعامل شرکت مس با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬همزمان با ایین تشییع‬ ‫سردار پرافتخار جهان اسالم و بزرگ مرد محور‬ ‫مقاومت در تهران موکب پذیرایی شرکت مس‬ ‫از عزاداران مجاهد کبیر «س��پهبد شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی»‪ ،‬به دستور دکتر سعدمحمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت مس برپا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس پ��رس‪ ،‬مش��اور مدیرعامل‬ ‫شرکت مس و مدیر گروه روابط عمومی شرکت‬ ‫م��س با اعالم این خبر و ب��ا بیان اینکه امنیت‬ ‫کشور مدیون خون شهدایی چون سپهبد حاج‬ ‫قاسم سلیمانی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موکب با‬ ‫همکاری کارکنان س��تاد تهران برپا ش��ده تا از‬ ‫عزاداران س��پهبد حاج قاسم سلیمانی پذیرایی‬ ‫شایسته ای به عمل اورند‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل شرکت مس افزود‪ :‬همزمان‬ ‫با تش��ییع پیکر مجاهد و سردار سرافراز اسالم‬ ‫در کرم��ان نی��ز موک��ب پذیرایی از ع��زاداران‬ ‫سپهبد شهید حاج قاس��م سلیمانی در کرمان‬ ‫ازسوی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس‬ ‫شهربابک برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫ضیغم��ی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مس به باش��گاه های ورزشی شرکت‬ ‫مس دس��تور داده که لباس تیم های ورزش��ی‬ ‫باش��گاه های مس در مسابقات اینده به تصویر‬ ‫«حاج قاس��م س��لیمانی» مزین شود؛ عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬یکی از ورزش��گاه های ام��اده بهره ّبرداری‬ ‫ش��رکت مس در اس��تان کرمان به نام سپهبد‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بدون ش��ک اگر در سالی که‬ ‫تحریم ها و تهدیدهای بین المللی و قدرت های‬ ‫اس��تکباری افزایش یافته‪ ،‬ش��رکت های بزرگ‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی موفقیت ه��ای پی درپ��ی‬ ‫تولی��دی به دس��ت اورده ان��د مدی��ون امنیتی‬ ‫هس��تند که س��ردار س��رافراز مح��ور مقاومت‬ ‫سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی و سربازان‬ ‫وف��ادارش در جبهه ه��ای مقاوم��ت علیه نظام‬ ‫س��لطه و استکبار جهانی برای کشور به ارمغان‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل ش��رکت مس اظهار کرد‪:‬‬ ‫دکتر اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مل��ی صنایع م��س ایران ب��ه هم��راه اعضای‬ ‫هیات مدی��ره‪ ،‬معاونان و مدی��ران مجتمع ها و‬ ‫س��تادی شرکت مس با حضور در منزل سردار‬ ‫سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی»‪ ،‬شهادت‬ ‫این مجاهد بزرگ و پرافتخار جهان اسالم را به‬ ‫خانواده ایشان تبریک و تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫تولی��دات حاص��ل از ان را از کش��ورهای دیگر وارد‬ ‫نمی کنی��م و متقاضی��ان نیاز خ��ود را از داخل تهیه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره توانمن��دی ش��رکت متبوع��ش برای‬ ‫حض��ور در رویداده��ای خارجی گفت‪ :‬برنامه س��ال‬ ‫اینده ش��رکت ما این اس��ت که به خارج از کش��ور‬ ‫ه��م ص��ادرات داش��ته باش��یم؛ بنابرای��ن در ح��ال‬ ‫برنامه ری��زی برای حضور در نمایش��گاه های خارجی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫علیرضا صدر‪ ،‬رئیس هلدینگ کیمیا گوهران که در‬ ‫حوزه س��رب و روی فعالیت می کند به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مجموع��ه م��ا در عرضه کاال نی��از چندانی به حضور‬ ‫در نمایش��گاه ندارد به این خاطر ک��ه به اندازه کافی‬ ‫در بازار ش��ناخته شده هس��تیم‪ ،‬اما از این جهت که‬ ‫می توانی��م با فعاالن حوزه خود اش��نا ش��ویم و تمام‬ ‫کسانی که به حوزه ما عالقه مند هستند را در یک جا‬ ‫ببینیم‪ ،‬شرکت در نمایشگاه جذاب است‪.‬‬ ‫رئی��س هلدین��گ کیمیاگوه��ران تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫گفت وگوها و کارگاه هایی که در داخل نمایش��گاه با‬ ‫حضور عالقه مندان و مس��ئوالن برگزار می ش��ود در‬ ‫حالت عادی یا امکان ندارد یا سخت تر شکل می گیرد؛‬ ‫بنابراین اس��ان ترین راه برای ارتباط با کارشناسان و‬ ‫فعاالن حوزه معدن شرکت در نمایشگاه است‪.‬‬ ‫صدر با اظهار تاس��ف از ضعف حضور خارجی ها در‬ ‫کش��ور بیان کرد‪ :‬در حال حاضر به دلیل مش��کالت‬ ‫مختل��ف‪ ،‬خارجی ها در نمایش��گاه های داخل ایران‬ ‫ش��رکت نمی کنند‪ .‬هرچن��د برخی از ش��رکت های‬ ‫چینی و اروپایی در این رویداد حضور دارند اما اینها‬ ‫ش��رکت های چن��دان قدرتمند و معروفی نیس��تند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت ک��ه ارتباط ما با‬ ‫دنی��ا یک طرفه اس��ت و انها از ما اس��تقبال چندانی‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدن��ی در پایان ب��ه تغیی��ر ناگهانی‬ ‫سیاس��ت ها به عنوان بزرگ ترین دغدغه بخش معدن‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬با محدودیتی که در واردات کاال‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬امیدی برای ادامه فعالیت نداریم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت برگزارکننده اصلی ای��ن همایش‬ ‫ش��رکت رس��تاک پادوی��ژن ب��ا هم��کاری انجم��ن‬ ‫کارفرمایان س��رب و روی ایران اس��ت‪ ،‬اما س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬خانه معدن ایران و‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز جزو حامیان‬ ‫این همایش به شمار می ایند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫ساماندهی‬ ‫کولبری‬ ‫پرچمدار نمایش‬ ‫تخصصی در بازار مکاره‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫لیگ برتر خالقیت‬ ‫اخرین محدودیت های عملیاتی در برجام متوقف شد‬ ‫توفیق اجباری برای اقتصاد ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کارا نب�ودن اینس�تکس کار را ب�ه اینج�ا‬ ‫رساند‬ ‫با انتشار بیانیه دولت ایران درباره تعهدات برجامی اش‬ ‫برخ��ی براین باورند که هنوز خ��روج رسمی از برجام رخ‬ ‫نداده است و باید منتظر دیدگاه اروپا ماند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت با‬ ‫بیان اینکه اعالم رسمی خروج از برجام از سوی ایران رخ‬ ‫ن��داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران هن��وز در چارچوب برجام‬ ‫اقدام می کند و به نظر من عبارت خروج از برجام درست‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به��روز حسن الفت در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر اروپایی ها ه��م با همین فرمان پی��ش بیایند‪ ،‬عمال‬ ‫اینستک��س که موض��وع فرعی بود اما به طور کلی ارتباط‬ ‫ما با اروپا جدا خواهد شد و از برجام چیزی باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واکنش ایران مشخص است و باید دید‬ ‫واکن��ش اروپا چ��ه خواهد بود‪ .‬ضمن اینک��ه ایران اعالم‬ ‫نکرده که از لحاظ قانونی از برجام خارج شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر اروپا و امریک��ا سازمان توسعه تجارت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید دید تلقی اروپا از این تصمیم ایران چیست‬ ‫که اگر به معنای خروج ایران از برجام باشد‪ ،‬ممکن است‬ ‫انها هم اعالم کنند که از برجام خارج می شوند؛ بنابراین‬ ‫اتفاقات��ی که رخ م��ی دهد این است که عمال اینستکسی‬ ‫در کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫الف��ت ادام��ه داد‪ :‬اگر چه این کان��ال مالی تا کنون هم‬ ‫نقش خود را ایفا نکرده بود و اگر جدی تر بود و به درستی‬ ‫اجرای��ی می ش��د‪ ،‬شاید ایران هم پا در چنین نقطه ای که‬ ‫نمی گذاشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اینستکس هیچ کارایی نداشت ‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از دالیلی که ایران به این سمت رفت‪ ،‬کارایی‬ ‫نداشتن اروپا در تعهدات برجامی یعنی ایجاد یک سازکار‬ ‫حفظ ارتباطات تجاری و اقتصادی بود‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت با‬ ‫تنها مزیت تصمیم جدید ایران این بود که مارا از انتظار رها کرد‬ ‫چرا که بیش از یک س��ال در تله انتظ��ار اروپا بودیم تا ببینیم چه‬ ‫اقدامی انجام می دهد‬ ‫بیان اینکه اینستکس در واقع الغرشده انتظارات برجامی‬ ‫ماست‪ ،‬افزود‪ :‬قرار براین بود که با خروج امریکا از برجام‬ ‫هی��چ خدشه ای ب��ه تجارت ایران و اروپا وارد نشود؛ یعنی‬ ‫خرید نفت‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬مبادالت مالی و بیمه و ارتباطات‬ ‫شرکت ها در این مفهوم وجود دارد و باید همه این موارد‬ ‫سرجای خود می ماند که گذشت و گذشت تا اینکه کانال‬ ‫مال��ی اینستکس ایجاد شد که قرار بود یک کانال تسویه‬ ‫مال��ی و کار حسابداری را برعه��ده داشته باشد؛ بنابراین‬ ‫انتظارات ما باریک شد و حاال هم به اینجا رسید‪.‬‬ ‫الف��ت با اشاره به بیانی��ه ‪3‬کشور اروپایی گفت‪ :‬اعضای‬ ‫دیگ��ر برجام از ایران خواستند که به حالت قبلی برگردد‬ ‫و ممک��ن است بخواهند راهکاری بیابند اما به هر حال با‬ ‫صراحت می توان اعالم کرد که امروز ایران و اروپا در جایی‬ ‫ایستاده اند که کارایی نداشتن اینستکس و تعهدات اروپا‬ ‫نقش زیادی در ان دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رهایی از تله انتظار اروپا‬ ‫رئی��س دانشک��ده اقتص��اد دانشگاه خوارزم��ی نیز در‬ ‫واکنش به تصمیم ای��ران در چارچوب برجام اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران اگر این کار را نمی کرد یک اشتباه تاریخی بود چون‬ ‫ی��ک روزنه حداقلی ه��م نمانده است که امیدوار باشیم و‬ ‫صب��ر کنی��م و در برجام بمانیم‪ .‬تنها مزیت این اتفاق این‬ ‫بود که مارا از انتظار رها کرد چرا که بیش از یک سال در‬ ‫تله انتظار اروپا بودیم تا ببینیم چه اقدامی انجام می دهد‪.‬‬ ‫وحی��د شقاقی شهری به‬ ‫گف��ت‪ :‬بیانیه ایران در‬ ‫چارچوب برج��ام نتیجه طبیع��ی سیاست های یکطرفه‬ ‫امریک��ا و وقف��ه طوالنی بود که اروپایی ه��ا ایجاد کردند‪.‬‬ ‫اسامی ‪ ۵‬کاالی اولویت دار نظارتی اعالم شد‬ ‫سازمان حمایت ‪۵‬کاال و خدمات اولویت دار نظارتی‬ ‫ی را معرفی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫در هفته منتهی به ‪ 20‬د ‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگ��ان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫‪ ۵‬ک��اال الستیک سنگین‪ ،‬میلگ��رد و ورق‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫شکر و خدمات حمل ونقل بار به عنوان کاال و خدمات‬ ‫اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به ‪ 20‬دی معرفی‬ ‫شدن��د‪ .‬تعیین کاالهای اولویت دار به طور مستمر‪ ،‬در‬ ‫هر هفته از سوی کارگروه تنظیم بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫سازمان ه��ای صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت استان ها و‬ ‫سازمان حمای��ت مصرف کنندگان تولیدکنندگان در‬ ‫کنار نظارت و بازرسی های معمول و همیشگی خود‪،‬‬ ‫تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاه های مرتبط‬ ‫ب��ه کااله��ا و خدم��ات اولویت دار یادش��ده معطوف‬ ‫کرده و رسیدگی به تخلف��ات احتمالی پیرامون این‬ ‫کااله��ا را در اولویت نظارتی قرار می دهند‪ .‬در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امس��ال بیش از ‪100‬هزار بازرس��ی در موضوع شکر‬ ‫انج��ام و ‪ ۵۵۹۰‬پرونده تشکیل شده است‪ .‬همچنین‬ ‫در موض��وع حمل ونقل‪ ۷ ،‬ه��زار بازرسی انجام شده‬ ‫ک��ه ‪۲۲۵۷‬پرون��ده تخلفات��ی براساس ای��ن نظارت‬ ‫به عن��وان متخل��ف شناسای��ی شده اس��ت‪ .‬هرگونه‬ ‫گزارش و شکای��ات مردمی شامل حقیقی یا حقوقی‬ ‫از تخلف��ات واحده��ای صنفی و غیرصنف��ی درباره‬ ‫کااله��ای اولویت دار اعالم ش��ده در اسرع وقت مورد‬ ‫رسیدگی قرار خواهد گرف��ت؛ بنابراین سامانه تلفن‬ ‫‪ ۱۲۴‬ستاده��ای خبری ام��اده دریافت گزارش های‬ ‫مردمی است‪.‬‬ ‫نتیج��ه ای��ن دو موضوع به خ��روج از برجام ختم شد که‬ ‫ماحص��ل ت�لاش چندساله گروهی بود که ما را به توافقی‬ ‫رساندند اما متاسفانه امریکا اردیبهشت سال گذشته از ان‬ ‫خارج شد و اروپا هم عمال دنبال وقت گرفتن و تعلل بود‪.‬‬ ‫چرا که اینستکس هم که قرار بود اجرایی شود و دارو مواد‬ ‫غذایی ایران را تامین کند راه نیفتاد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران‬ ‫به دنبال این بود که اروپا نفت را پشتیبان اینستکس قرار‬ ‫بده��د؛ یعنی نفت بدهیم و اروپا نیازهای ما از جمله دارو‬ ‫و مواد غذایی را تامین کند اما اروپایی ها بیش از یک سال‬ ‫تعلل کردند و کاری از پیش نبردند‪ .‬این اقتصاددان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تحریم ها هم شدیدترین تحریم هاست‪ .‬همه روزنه ها‬ ‫بست��ه ش��ده است‪ .‬نفت ای��ران را وارد ف��ازی کردند که‬ ‫صادر نمی شود‪ ،‬تحریم های مالی به شدت اعمال می شود‪،‬‬ ‫شرکت ه��ای دنیا حاضر به پذیرش ریس��ک ارتباط با ما‬ ‫نیستند چ��را که از جریمه های امریکا می ترسند‪ .‬امریکا‬ ‫حت��ی به دنبال برهم زدن ارتباط ما با عراق است؛ عراقی‬ ‫ه��م که سال گذشت��ه بیشترین تج��ارت را با این کشور‬ ‫داشتیم و عمدتا ریالی بود‪ .‬در نتیجه اندک روزنه ای هم باز‬ ‫نیست بنابراین خروج از برجام رخ می دهد که امریکا هم‬ ‫تبعات ان را می پردازد چرا که امریکا بود که این معاهده را‬ ‫نقض کرد و فشار بزرگ‪ ،‬سیاست اقای ترامپ علیه ایران‬ ‫ب��ود‪ .‬شقاقی شه��ری افزود‪ :‬در این میان اروپا تعلل کرد و‬ ‫شرک��ای ایران مانند روسیه و چین و هند هم نتوانستند‬ ‫پشتیبان��ی الزم را انجام دهند‪ .‬ما عمال چیزی را از دست‬ ‫نمی دهی��م چرا که موردی حاصل نشده بود که بخواهیم‬ ‫از دست��ش بدهیم‪ .‬خروج از برج��ام هیچ عایدی از ایران‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ته��ران معتقد است در‬ ‫صورتی ک��ه الزامات داخلی رونق تولید شکل‬ ‫بگیرد‪ ،‬واحدهای صنعتی ظرفیت قابل توجهی‬ ‫برای افزایش فرصت های شغلی دارند‪ .‬عباس‬ ‫ارگون در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫سال های گذشته به دلی��ل نبود توجه الزم به‬ ‫تولید و برخی مشکالت اقتصادی‪ ،‬توجه همه‬ ‫جانبه ای به تولی��د نداشتیم و همین موضوع‬ ‫باعث ش��د بخش قابل توجهی از ظرفیت های‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی کشور‪ ،‬در عم��ل با تمام‬ ‫توان خود کار نکنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به‬ ‫برنامه ریزی ک��ه در ماه های گذشته در مسیر‬ ‫حمای��ت از تولید داخل شکل گرفت و پس از‬ ‫نمی گی��رد فقط معاهده ای که دوسال برای بسته شدنش‬ ‫ت�لاش شد از بین رفت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در این شرایط به‬ ‫مصداق واقعی مجبور هستیم که وارد دوران درون سازی‬ ‫اقتص��اد بشویم‪ .‬اقتصاد ما همیشه بسته بود چرا که فقط‬ ‫‪30‬درص��د تولیدات ما تجارت بود اما در عمده کشورهای‬ ‫دیگر ‪70‬درصد تولیدش��ان تجارت است‪ .‬ضمن اینکه به‬ ‫دلی��ل مشکالت ارزی تا ح��د امکان کاالهایی که ارزبری‬ ‫باالی��ی ه��م خواهد داشت‪ ،‬باید کنت��رل شود‪ .‬همچنین‬ ‫مجبور خواهیم شد همه کاالهایی که نیاز اساسی ماست‬ ‫را در داخل تولید کنیم و به سمت خودکفایی برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده اقتصاد ایران‬ ‫رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه‬ ‫خ��روج از برجام ضربه ای به ای��ران وارد نخواهد کرد چرا‬ ‫ک��ه همه روزنه ها بسته شده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور قطع‬ ‫در غ��رب و جامعه جهانی ضربه سنگینی خواهد بود چرا‬ ‫ک��ه هیچ کشوری در دنیا این تاری��خ ناگواری که امریکا‬ ‫نوش��ت را فرام��وش نخواهند کرد‪.‬؛ ای��ن امریکا بود که از‬ ‫برج��ام خ��ارج شد و این اروپا بود ک��ه وعده های توخالی‬ ‫داد و شدیدتری��ن تحریم ه��ا نیز در ط��ول تاریخ بشریت‬ ‫بر ایران وارد شد‪.‬‬ ‫شقاقی شهری تصریح ک��رد‪ :‬اینده اقتصاد ایران هم بر‬ ‫محور درون سازی پیش خواهد رفت اما به طور قطع شاهد‬ ‫بسته ت��ر شدن اقتصاد ای��ران خواهیم بود که خودکفایی‬ ‫در تولی��دات کاالهای راهبردی و دارویی‪ ،‬کاهش واردات‬ ‫کاالهایی که ارزبری باالیی دارند و کاهش سطح تعامالت‬ ‫تجاری با دنیا را به دنبال خواهد داشت‪ .‬البته شاید بخشی‬ ‫از نیازه��ا را از طری��ق واسطه ه��ا و کشورهای همسایه ها‬ ‫بتوانیم تامین کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬روند سال های پیش‬ ‫روی ما همین موارد خواهد بود و با این اتفاقات هیچ باب‬ ‫مذاکرات��ی هم به این زودی ها باز نخواهد شد‪ .‬تنها مزیت‬ ‫این اتفاق این بود که ما را از انتظار رها کرد چرا که بیش‬ ‫از یک سال در تله انتظار اروپا بودیم تا ببینیم چه اقدامی‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫گسترش بازار کاالهای ایرانی‬ ‫ان ب��ا اغاز تحریم ها و مح��دود شدن واردات‬ ‫کااله��ای مصرفی ادام��ه پیدا ک��رد‪ ،‬فضایی‬ ‫جدید را برای گست��رش بازار کاالهای ایرانی‬ ‫ایج��اد کرد ک��ه این امر می توان��د به افزایش‬ ‫اشتغ��ال و بهبود عملک��رد واحدهای تولیدی‬ ‫کمک کند‪ .‬ای��ن فعال اقتصادی با بیان اینکه‬ ‫برای تکمی��ل این فرایند باید برخی مقدمات‬ ‫مه��م اجرای��ی شون��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در گام‬ ‫نخست باید توجه کنیم که محدودیت واردات‬ ‫بای��د به حوزه کاالهای مصرفی مربوط شود و‬ ‫محدودیتی در ح��وزه مواد اولیه کارخانه های‬ ‫ایج��اد نش��ود‪ ،‬زیرا در ص��ورت نرسیدن مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬استفاده از تم��ام ظرفیت های تولیدی‬ ‫بهروز حسن الفت‬ ‫وحید شقاقی شهری‬ ‫داخل کشور ممکن نخواهد بود‪ .‬ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫کاه��ش موانع تولید و بهب��ود فضای کسب و‬ ‫کار اهمی��ت فراوانی دارد‪ .‬ارگ��ون ادامه داد‪:‬‬ ‫در کن��ار ان‪ ،‬بحث کاهش هزینه های تولید و‬ ‫نرخ تمام شده کاالها نیز موضوع مهم دیگری‬ ‫اس��ت که باید در دست��ور کار قرار بگیرد و به‬ ‫این ترتی��ب امکان رقابت کااله��ای ایرانی با‬ ‫محصوالت خارجی افزایش پیدا کند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ب��رای گست��رش بازار کااله��ای داخلی‪،‬‬ ‫به طور قطع موضوع توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫اهمیت فراوانی دارد و باید با ارتقای کیفیت و‬ ‫بهینه سازی فرایند تولید‪ ،‬بازار کاالهای تولید‬ ‫داخل را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫کشور نیازی به واردات کودهای اماده مصرف ندارد‬ ‫رئیس هی��ات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای‬ ‫کشاورزی با بیان اینکه تمامی کودهای مصرفی کشور از محل‬ ‫تولی��د داخل تامین می شود اظه��ار کرد‪ :‬کشور هیچ نیازی به‬ ‫کوده��ای اماده مصرف وارداتی مشابه تولید داخل ندارد‪ .‬قباد‬ ‫فره��ادی در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر کیفی بودن کودهای‬ ‫شیمیای��ی تولی��د داخل نسبت ب��ه برندهای خارج��ی افزود‪:‬‬ ‫‪۹۰‬درص��د کودهای تولید داخل��ی در بسته بندی های شکیل‬ ‫خارج��ی عرضه می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه وجود کودهای‬ ‫شیمیایی امریکایی و اروپای��ی در کشور دروغی بیش نیست‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر به دلیل وجود تحریم ها علیه ایران‪،‬‬ ‫حت��ی داروه��ای مربوط ب��ه بیماری های خ��اص امریکایی و‬ ‫اروپایی وارد کشور نمی شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئیس هیات مدیره انجم��ن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫کوده��ای کش��اورزی‪ ،‬کود مصرفی کشور بی��ش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تن است درحالی ک��ه براساس امار گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬هزارتن کود اماده مصرف (‪ ۰.۲‬درصد) وارد کشور‬ ‫می ش��ود‪ .‬فرهادی م��واد سازنده ک��ود را ‪ ۹۰‬درصد اب و ‪۱۰‬‬ ‫درصد ماده موثره دانست و ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مواد اولیه‬ ‫و تکنیک��ال کود از چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسیای میانه و ترکیه‬ ‫تامی��ن و وارد می ش��ود‪ .‬رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنندگ��ان کودهای کشاورزی مح��ور مشکالت صنعت‬ ‫تولید کودهای بخش کشاورزی کشور را تخصیص ارز یارانه ای‬ ‫ب��ه واردات کودهای اماده مصرف‪ ،‬تج��ارت کود‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫مواد اولیه پتروشیمی های داخلی‪ ،‬افزایش هزینه های ناشی از‬ ‫تحمیل تشدید نظارت ها و اجرا نشدن اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫برشم��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دولت ارز یارانه ای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده به واردات کودهای اماده‬ ‫مص��رف تخصیص می دهد که سودهای کالن ناشی از واردات‬ ‫کودهای اماده مصرف مستقیم به جیب واردکنندگان می رود‬ ‫در عین حال به دلیل معافیت از پرداخت مالیات و ارزش افزوده‬ ‫ای��ن کاالها ب��ا قیمت های پایین به بازار عرض��ه می شوند‪ .‬در‬ ‫حالیکه تولیدکنندگان داخلی مشابه همین کودها را با افزایش‬ ‫هزینه ه��ای تولید‪ ،‬ارز ازاد و پرداخت مالی��ات و ارزش افزوده‬ ‫تولید می کنند که موجب افزایش نرخ تولیدات داخلی نسبت‬ ‫ب��ه مشابه وارداتی انها می شود‪ .‬همی��ن امر باعث می شود که‬ ‫واحدهای تولیدکننده کوده��ای شیمیایی با کیفیت‪ ،‬نتوانند‬ ‫با کودهای وارداتی یارانه ای رقابت کنند که ضربه ای به تولید‬ ‫داخل��ی است‪ .‬فره��ادی پیشنهاد داد‪ :‬ب��رای حمایت از تولید‬ ‫داخلی نیاز اس��ت که دولت به جای تخصیص ارز به کودهای‬ ‫یارانه ای ام��اده مصرف‪ ،‬این یارانه را ب��ه واردات مواد اولیه یا‬ ‫مستقیم در اختیار کشاورزان برای خرید کود قرار دهد‪.‬‬ ‫وی عل��ت دیگر افزایش نرخ تمام ش��ده کودهای شیمیایی‬ ‫تولی��د داخل را پایین بودن ظرفیت تولید دانست و اظهارکرد‪:‬‬ ‫اکنون کارخانه های فعال در تولید کودهای شیمیایی با تمامی‬ ‫ظرفی��ت کار نمی کنند که همی��ن موجب باال رفتن نرخ تمام‬ ‫ش��ده تولید می شود به طوری که اگر کارخانه ها با ظرفیت باال‬ ‫کار کنند به طور حتم‪ ،‬عالوه بر کاهش نرخ تمام شده محصول‬ ‫می توانند با محصوالت وارداتی رقابت کنند‪.‬‬ ‫محس�ن جالل پور ‪ /‬تحلیلگر اقتصادی‪ :‬دو‬ ‫روز پی��ش همراه با وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫معاون ایشان در دیجی کاال پای صحبت های برادران‬ ‫سعی��د و حمید محمدی نشستیم‪ .‬دو برادر به قدری‬ ‫سنجی��ده و حرفه ای سخن گفتند که به وجد امدم‪.‬‬ ‫ه��ر بار ک��ه ب��ه تحلیل های شان گ��وش می کنم‪ ،‬از‬ ‫خ��ود می پرسم اگ��ر سعید و حمی��د در«سیلیکون‬ ‫ول��ی» فعالی��ت می کردند‪ ،‬چقدر موف��ق می شدند؟‬ ‫گ برتر‬ ‫ای��ا کارافرینان جوان ایران��ی می توانند در لی ‬ ‫بو کاره��ای اینترنتی‪-‬سیلیک��ون ول��ی‪ -‬موفق‬ ‫کس ‬ ‫عم��ل کنند؟ ابتدا نردب��ان سیلیکون ولی را تشریح‬ ‫می کن��م و توضیح می دهم ک��ه برای باال رفتن از ان‬ ‫نی��از به چه ابزارهایی داریم‪ .‬به طور خالصه‪ ،‬می توان‬ ‫گفت مهم ترین پیش نیازهای موفقیت در سیلیکون‬ ‫ول��ی «فکر خالق»‪« ،‬دانش» و«سرمایه» است‪ .‬البته‬ ‫شک��ی نیست که اگر اقتصاد رقابتی نباشد‪ ،‬خالقیت‬ ‫و کارافرین��ی می میرد‪ .‬رشد و شکوفایی اقتصاد تنها‬ ‫در زمی��ن رقابت��ی پایدار است و اگ��ر اقتصادی فاقد‬ ‫قواع��د مستحک��م در زمینه مالکی��ت و رقابت باشد‬ ‫رش��د پایدار نخواهد داشت‪ .‬تصور اینکه فناوری های‬ ‫مدرن که زندگی ما را متحول کرده و در اقتصادهای‬ ‫دولت��ی هم فرصت بروز و ظهور پیدا می کنند ممکن‬ ‫نیس��ت‪ .‬اگر اقتص��اد امریکا مارکسیست��ی یا حتی‬ ‫سوسیالیست��ی اداره می ش��د‪ ،‬سیلیک��ون ول��ی به‬ ‫وج��ود نمی ام��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ن��واوری و خالقیت‬ ‫ب��دون دان��ش محکوم به شکست اس��ت‪ .‬اگر ارتباط‬ ‫سیلیکون ولی و دانشگاه های باکیفیت امریکا مختل‬ ‫بود‪ ،‬به احتمال زیاد خیلی از شرکت های موفق فعلی‬ ‫ب��ه وج��ود نمی امدند و در نهای��ت اینکه کسب وکار‬ ‫نوافری��ن بدون سرمای��ه توسعه پی��دا نمی کند‪ .‬در‬ ‫سیلیکون ول��ی شرکت ه��ا کم کم رش��د می کنند و‬ ‫متناس��ب با این رش��د‪ ،‬سرمایه جذب می شود‪ .‬انجا‬ ‫خیابان��ی به ن��ام «ساندهیل» وج��ود دارد که محل‬ ‫تجم��ع سرمایه گذاران حرفه ای است‪ .‬بدون انها فکر‬ ‫خ�لاق تبدیل به فناوری نمی ش��ود‪ .‬جذب سرمایه‬ ‫استارت اپ ها در سیلیکون ولی مرحله به مرحله انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬معموال گام نخست با سرمایه های شخصی‬ ‫و خانوادگی برداشته می شود‪ .‬ایده ای در ذهن کسی‬ ‫شکل می گیرد و او موفق می شود دوستان و نزدیکان‬ ‫خ��ود را متقاعد ب��ه سرمایه گذاری اولی��ه روی این‬ ‫ای��ده کن��د‪ .‬پس از این مرحل��ه‪ ،‬قاعدتا باید ذهنیت‬ ‫موسس��ان شرک��ت دست کم روی کاغ��ذ به عینیت‬ ‫تبدی��ل شده و تصوی��ری روشن از انچ��ه قرار است‬ ‫انجام شود پی��ش روی سرمایه گذاران کمی بزرگ تر‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬این سرمایه گ��ذاران که سقف پروازشان‬ ‫بی��ش از ‪۳۰۰‬هزار دالر نیست‪« ،‬فرشته» نام دارند و‬ ‫معموال کارافرینان جوان در ابتدای راه باید فرشتگان‬ ‫را راض��ی ب��ه سرمایه گذاری اولیه کنن��د‪ .‬پس از ان‬ ‫شتاب دهنده ه��ا وارد می شون��د و در نهای��ت س��ر و‬ ‫کله سرمایه گذاران ب��زرگ پیدا می شود که کارشان‬ ‫سرمایه گذاری میلی��ون دالری در ایده های خالقانه‬ ‫اس��ت‪ .‬شناخت م��ن از برادران محم��دی مربوط به‬ ‫سال های اولیه دهه ‪ ۹۰‬است که دو برادر موفق شدند‬ ‫دوست��ان من در شرکت س��راوا را به سرمایه گذاری‬ ‫در دیجی ک��اال متقاع��د کنند‪ .‬دو ب��رادر در تمام این‬ ‫سال ه��ا مسیر را به درستی ط��ی کردند تا به شرایط‬ ‫امروز رسیدند‪ .‬زمان زیادی از ان روزها نمی گذرد که‬ ‫سعید و حمید مصمم و با اراده‪ ،‬مقابل مدیران شرکت‬ ‫س��راوا نشستند و از ایده ه��ای خالقانه خود گفتند‪.‬‬ ‫انه��ا در سال ‪ ۹۱‬دقیقا در مرحله ای قرار داشتند که‬ ‫کارافرینان در سیلیکون ولی باید به خیابان ساندهیل‬ ‫برون��د و سرمای��ه داران را متقاعد ب��ه سرمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ .‬همه ان اتفاق ه��ا رخ داده و امروز دیجی کاال‬ ‫ب��ه یک شرکت ب��زرگ و موفق تبدیل شده است‪ .‬در‬ ‫تج��ارت می گویند سن بلوغ شرکت ها ‪۱۲‬سال است‬ ‫و اگ��ر شرکتی از ای��ن دوره گذشت‪ ،‬دوران طفولیت‬ ‫را پش��ت سرگذاشت��ه و بالغ شده اس��ت‪ .‬دیجی کاال‬ ‫همی��ن روزه��ا وارد سیزدهمین س��ال فعالیت خود‬ ‫می ش��ود و نه تنها بزرگی که بل��وغ خود را نیز به رخ‬ ‫می کشد‪ .‬هرچند معتقدم اگر اقتصاد ایران رقابتی تر‬ ‫بود و ساختار سیاسی از بزرگ شدن بخش خصوصی‬ ‫هراس نداشت‪ ،‬ام��روز دیجی کاال را یکه تاز بازارهای‬ ‫منطقه ه��م می دیدی��م‪ .‬ان روز صحبت های سعید‬ ‫و حمی��د‪ ،‬وزیر صنع��ت و معاونان��ش را هم به وجد‬ ‫اورد و اطمین��ان دارم هردو از اینکه بخش خصوصی‬ ‫ج��وان و خالق می توان��د این گونه تمدن سازی کند‪،‬‬ ‫احساس غ��رور کردند‪ .‬به اقای وزیر گفتم باور کنید‬ ‫این دو برادر می توانند هر روز صبح از دوبی و ایروان‬ ‫و استانب��ول و شارج��ه و قره باغ‪ ،‬گز اصفهان و نوقای‬ ‫تبریزی و کلمپه کرمانی سفارش بگیرند و برای بخارا‬ ‫و ازمی��ر‪ ،‬فرش نایی��ن و لوازم یدکی بفرستند؛ اگر ما‬ ‫مسیرشان را هموار کنیم و انگیزه های شان را نکشیم‪.‬‬ ‫ب��رای همین اعتقاد جدی دارم نه تنها جوانان ایرانی‬ ‫می توانن��د در باالترین سطح خالقیت جهانی موفق‬ ‫عمل کنند که حتی ایران می تواند لیگ برتر کسب و‬ ‫کارهای جدید در منطقه باشد‪ .‬هم فکر خالق داریم‬ ‫و ه��م دانش و سرمایه به اندازه کافی‪ .‬می ماند اندکی‬ ‫اراده و مشت��ی فک��ر خوب و یک��ی دو جین سیاست‬ ‫درست که اگر خدا بخواهد شاید در ‪ ۲۰۰‬سال اینده‬ ‫مهیا شود‪ .‬اهلل اعلم‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫جمه��وری اسالمی ایران در گام پنجم کاهش تعهدات‬ ‫خود‪ ،‬اخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود‬ ‫در برج��ام‪ ،‬یعنی «محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را‬ ‫کن��ار می گذارد‪ .‬دولت جمهوری اسالمی در بیانیه ای گام‬ ‫پنج��م و نهایی کاهش تعهدات ای��ران در برجام را اعالم‬ ‫کرد ک��ه؛ در این بیانیه امده اس��ت‪« :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل‬ ‫ظرفیت غنی س��ازی‪ ،‬درصد غنی سازی‪ ،‬میزان مواد غنی‬ ‫ش��ده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست‪ .‬همکاری ایران با‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی کمافی السابق ادامه خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬در صورت رفع تحریم ه��ا و منتفع شدن ایران از‬ ‫منافع برج��ام‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران اماده بازگشت به‬ ‫تعهدات برجامی خود ماست‪ .‬سازمان انرژی اتمی موظف‬ ‫اس��ت در این چارچ��وب اقدامات و تمهی��دات الزم را با‬ ‫هماهنگی رئیس جمهوری اتخاذ کند‪».‬‬ ‫این اتفاق در حالی رخ داد که هیچ روزنه ای برای ایران‬ ‫ب��از نبود و در واقع راهی ج��ز این تصمیم هم نداشت‪ .‬به‬ ‫ب��اور کارشناسان‪ ،‬ایران منطقی ترین راه را برگزید و حاال‬ ‫ن��ه تنه��ا از انتظار برای اقدام اروپا ره��ا شد‪ ،‬بلکه مجبور‬ ‫است به درون سازی اقتصاد تکیه بزند و با اقتصاد بسته تر‬ ‫از گذشته دست و پنجه نرم کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنه ای باز نبود‬ ‫که بسته شود‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون اقتصادی وزیر کشور از اختصاص ‪ ۴۲‬هزارمیلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای مرزنشینان خبر داد‬ ‫غفلت های تاریخی‬ ‫در جنگ اقتصادی‬ ‫یادداشت‬ ‫ساماندهی کولبری‬ ‫فصل تغییر پارلمان‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫محمدرضا مودودی ‪ /‬کارشناس‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫در ش��ماره قب��ل و در ادامه سلس��له یادداش��ت های مرتبط با‬ ‫غفلت های تاریخی رخ داده در بخش اقتصادی کش��ور عنوان شد‬ ‫که اسیب شناسی س��اختار‪ ،‬ماهیت و محدود ه نقش افرینی اتاق‬ ‫بازرگانی کنونی بس��یار ضروری است‪ .‬این بخش از جایگاهی که‬ ‫شایس��ته ان اس��ت‪ ،‬بس��یار فاصله دارد و هنوز شکاف عمیقی در‬ ‫فضای اعتماد دو بخش دولت و این نهاد اقتصادی خصوصی وجود‬ ‫دارد‪ .‬برهمین اس��اس به ‪3‬محور کلیدی در این باره اشاره شد که‬ ‫‪3‬محور دیگر و مابقی مقاله را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ -4‬از زمان قاجار (س��ال ‪ )۱۲۶۲‬که به دس��تور ناصر الدین شاه‪،‬‬ ‫ش��ورای بازرگانان تشکیل ش��د وپس از ان یعنی در سال ‪۱۳۴۸‬‬ ‫که اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ش��کل گرفت و س��پس در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۶۹‬که قانون اتاق بازرگانی صنای��ع و معادن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید‪ ،‬همواره‬ ‫دغدغه تامین درامد اتاق متناسب با وظایف ان و نحوه هزینه کرد‬ ‫این درامدها متناس��ب با نیاز اعضا مطرح بوده و کس��ی نمی داند‬ ‫ای��ن نهاد خصوصی چقدر درامد داش��ته و این درامدها برای چه‬ ‫فعالیت ه��ا و مصارفی هزینه ش��ده اس��ت و منابع مال��ی اتاق که‬ ‫در طول س��ال های گذش��ته از محل دریافت س��ه در هزار فروش‬ ‫(قانون تامی��ن هزینه های اتاق بازرگانی مص��وب ‪ )۱۳۷۲‬یا یک‬ ‫در ه��زار فروش (م��اده ‪ ۷۷‬قانون برنامه پنجم توس��عه فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی) دریافت می ش��ده‪ ،‬گرچه به گفته بس��یاری‬ ‫از اعض��ا‪ ،‬هنوز هم به طور ش��فاف منابع و مح��ل هزینه های انها‬ ‫به اعضا گزارش نش��ده اند؛ اما مش��خصا می توان ش��هادت داد که‬ ‫منابع چندهزار میلیارد تومانی سال های گذشته‪ ،‬به جای انکه در‬ ‫بس��تری هدفمند برای توسعه بازارهای هدف هزینه شوند‪ ،‬صرف‬ ‫برنامه هایی ش��ده اند که کارایی‪ ،‬اثربخش��ی‪ ،‬توجیه و مقبولیت‬ ‫کافی برای اعضا نداشته اند؛ به طوری که یکی از شرکت های بزرگ‬ ‫تولیدی به اعتراض بی��ان می کرد که برای صادرات ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالری ان ش��رکت‪ ،‬س��االنه ‪ ۶۰۰‬هزار دالر (یک در هزار فروش)‬ ‫دریاف��ت می ش��ده و در ازای ان فقط ی��ک کارت بازرگانی به ان‬ ‫ش��رکت داده ش��ده که همان کارتی اس��ت که به شرکتی که ‪۶۰‬‬ ‫ه��زار دالر صادرات کرده در ازای دریاف��ت فقط ‪ ۶۰‬دالر نیز داده‬ ‫ش��ده اس��ت و اتاق هیچ خدمات دیگری با این س��هم از پرداخت‬ ‫به ش��رکت بزرگ ارائه نمی دهد‪( .‬گفتنی اس��ت که این اظهارنظر‬ ‫نشان می دهد جدای از صحت و سقم این ادعا‪ ،‬اعضا درک بهتری‬ ‫از دریافت ه��ا و خدم��ات اتاق ندارند و فقط ش��اهد قد کش��یدن‬ ‫س��اختمان های جدید و شیک در تمام اس��تان های کشورند که‬ ‫می توانستند در کش��ورهای هدف ایجاد شوند و محلی برای ارائه‬ ‫خدمات برون مرزی به تاجران باش��ند) و البت��ه اتاق نیز به لحاظ‬ ‫قانون��ی در برابر این نوع گالیه ها به هیچ مرجع ناظری پاس��خگو‬ ‫نیس��ت؛ و ناگفته نماند که حق عضویت فق��ط یکی از محل های‬ ‫تامین منابع مالی اتاق به شمار می رود و حداقل انتظار ان است که‬ ‫از محل این منابع در کشورهای هدف اصلی‪ ،‬دفاتر نمایندگی اتاق‬ ‫تاس��یس می شد تا نسبت به خدمات تجاری و مطالعات بازار برای‬ ‫اعضای اصلی‪ ،‬فعالیت ارزشمندتری انجام می شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اتاق ایران با داش��تن صدها انجمن ملی‪ ،‬ده ها اتاق مشترک‬ ‫بازرگان��ی با کش��ورهای هدف تجاری‪ ،‬ده ها س��ندیکا و اتحادیه‪،‬‬ ‫تش��کل های مردم نهادی همچون خانه اقتصاد ایران‪ ،‬کانون زنان‬ ‫ب��ازرگان ایران‪ ،‬کانون جوانان بازرگان‪ ،‬اتاق فکر کارافرینی‪ ،‬خانه‬ ‫نیکوکاری ابرار و امثال ان‪ ،‬از ظرفیت باالیی برای توسعه توانمندی‬ ‫بخش تولید و تجارت برخوردار است؛ اما متاسفانه این برنامه های‬ ‫توانمندس��ازی بیش��تر در چن��د رویداد محدود خالصه ش��ده و‬ ‫ش��کل گیری ان نهضت توانمندسازی و بلوغ تجاری که شایسته‬ ‫این جامعه بزرگ فعال اقتصادی است‪ ،‬به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫‪ -6‬گرچه در برخی اتاق های اس��تانی ش��اهد انجام پروژه های‬ ‫مطالعاتی تخصصی ارزش��مندی هستیم که در سال های گذشته‬ ‫باع��ث غنای علمی بخش تجاری و تولیدی کش��ور ش��ده اند‪ ،‬اما‬ ‫جن��س غالب ای��ن پژوهش ها چنان اکادمیک و تئوری هس��تند‬ ‫که به نظر نمی رس��د پاس��خگوی نیازهای امروز بخش اقتصادی‬ ‫کش��ور باش��ند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه از بس��یاری مقوله های‬ ‫مه��م مانند روش ه��ای مقابل��ه و مقاومت در جن��گ اقتصادی‪،‬‬ ‫مطالع��ات تطبیقی سیاس��ت های تج��اری در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫نقش و اسیب شناس��ی بس��ته های رون��ق تولید و مش��وق های‬ ‫صادرات��ی در تقویت رقابت پذیری بنگاه ه��ا‪ ،‬اهمیت مگاپروژه ها‬ ‫در تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور‪ ،‬اثار سیاست های ارزی بر‬ ‫تجارت خارجی‪ ،‬مطالعات تطبیقی زیرساخت های تجاری ایران و‬ ‫کش��ورهای رقیب منطقه‪ ،‬نقشه راه توسعه همکاری با کشورهای‬ ‫هدف‪ ،‬مکانیس��م های توس��عه ارتب��اط میان صنای��ع تجاری و‬ ‫استارت اپ های جوان و ده ها عنوان مهم دیگر کمترین سهم را از‬ ‫این مطالعات راهبردی دارند‪.‬‬ ‫در مجم��وع وظیفه اتاق های بازرگانی باید ارائه خدمات ارزنده‪،‬‬ ‫تولی��د محتواهای کلی��دی و حمایت از بخش اقتصادی کش��ور‬ ‫باش��د و هر هزینه ای که با هوش��مندی صرف ش��ود و اثار ان در‬ ‫عمل مش��هود باشد‪ ،‬درامد بیش��تری برای اعضا به همراه خواهد‬ ‫داش��ت که به دنبال ان درامد اتاق نیز افزایش خواهد یافت و این‬ ‫چرخه درامد و هزینه به توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد‬ ‫و تقویت این بخش مهم اقتصادی است که در نهایت جایگاه ان را‬ ‫نیز در نظام مدیریت کالن اقتصادی کشور ارتقا خواهد داد‪ .‬پس از‬ ‫حدود دو سده و در شرایطی که باسابقه ترین ساختار اقتصاد کشور‬ ‫باید در پناه چاالکی و چابکی هرچه بیش��تر نسبت به چربی زدایی‬ ‫سازمانی و جوانگرایی ساختار خود پیشگام باشد‪ ،‬اما متاسفانه به‬ ‫نظر می رسد اتاق هم به نوعی مبتال به همان انگاره های ذهنی نظام‬ ‫دیوانس��االر و الوده به همان پارادایم ریاس��تی مقامات دولتی ها‬ ‫شده است و ما شاهدیم که بروکراسی‪ ،‬ساختار و رفتار اتاق هم هر‬ ‫روز بیشتر ش��بیه به دولتی می شود که اصلی ترین پیکان انتقاد و‬ ‫اعتراض ها متوجه ان است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت گام مهمی‬ ‫برای ساماندهی‬ ‫فعالیت های‬ ‫موسوم به‬ ‫کولبری برداشته‬ ‫و ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫تخفیف سود‬ ‫بازرگانی برای‬ ‫این منظور‬ ‫اختصاص‬ ‫داده است‬ ‫معاون اقتصادی وزیر کش��ور گفت‪ ۴۲ :‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تخفیف سود بازرگانی برای ساماندهی فعالیت های‬ ‫موس��وم به کولبری اختصاص یاف��ت‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت کش��ور‪ ،‬بابک دین پرست‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه تصمیم ه��ای مه��م دولت در س��ال های گذش��ته‬ ‫به منظ��ور بهبود و ارتقای س��طح معیش��تی هموطنان‬ ‫عزیز مرزنش��ین و س��اماندهی فعالیت های موس��وم به‬ ‫کولب��ری اظهار کرد‪ :‬با توجه به تالش جدی دولت برای‬ ‫حل مش��کالت مرتبط با توسعه اشتغال مرزنشینان در‬ ‫اس��تان های اذربایجان غربی‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کرمانش��اه و‬ ‫سیستان وبلوچستان‪ ،‬مبارزه جدی با پدیده قاچاق کاال‬ ‫و در نتیج��ه ایجاد و تثبیت امنی��ت پایدار در مناطق و‬ ‫مرزهای غرب و ش��مال غرب کش��ور‪ ،‬هی��ات دولت در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۸‬تصمیم های مهمی در این ارتباط‬ ‫اتخ��اذ و در قال��ب تصویب نامه های متع��دد ابالغ کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به دنبال دس��تور ویژه وزیر کشور و ابالغ ماموریت به‬ ‫معاونت اقتصادی وزارت کش��ور برای تدوین طرح های‬ ‫کارب��ردی ب��ا رویک��رد منطق��ه ای و با اتکا ب��ر تکالیف‬ ‫قانونی دس��تگاه ها در «ایین نامه س��اماندهی مبادله در‬ ‫بازارچه ه��ای غیررس��می موقت مرزی دین پرس��ت از‬ ‫تصمیمات جدید دولت برای بهبود ش��رایط معیش��تی‬ ‫مرزنشینان دراس��تان های اذربایجان غربی‪ ،‬کردستان‪،‬‬ ‫ن و بلوچس��تان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫کرمانش��اه و سیس��تا ‬ ‫دولت گام مهمی برای س��اماندهی فعالیت های موسوم‬ ‫به کولبری برداشته و ‪ ۴۲‬هزار میلیارد ریال تخفیف سود‬ ‫بازرگانی برای این منظور اختصاص داده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای توس��عه و امنیت پایدار ش��رق و غرب‬ ‫کش��ور‪ ،‬به مهم ترین تصویب نامه های ابالغی از س��وی‬ ‫دول��ت در این باره از جمله ایین نامه س��اماندهی مبادله‬ ‫در بازارچه های غیررس��می موقت مرزی اش��اره کرد و‬ ‫واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود‬ ‫ازس��وی مرزنش��ینان‪ ،‬با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫با هماهنگ��ی بانک مرکزی و رعایت تبص��ره (‪ )۲‬بند(‪ ،)۲‬به طور‬ ‫تجمیعی مجاز خواهد بود‬ ‫گفت‪ :‬این ایین نامه که در ‪ ۷‬مرداد سال ‪ ۱۳۹۶‬تصویب‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬ع�لاوه بر اصالحات خ��رداد و بهمن ‪ ،۹۷‬در‬ ‫نهایت با پیگیری های وزارت کش��ور در ‪ ۱۱‬دی س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬اصالح ش��د‪ .‬معاون اقتصادی وزیر کش��ور از جمله‬ ‫هدف گذاری های مهم دولت درباره تحقق اهداف مدنظر‬ ‫را تعیین(‪ )۴۲۰۰۰‬میلیارد ریال‪ ،‬به عنوان س��قف کلی‬ ‫تخفیف سود بازرگانی برای مرزنشینان شناسایی شده و‬ ‫مورد تایید کولبری که دارای ‪ ۳‬سال اقامت (قبل از ابالغ‬ ‫این تصویب نامه) در روس��تاهای حدفاصل حداکثر‪۲۰‬‬ ‫کیلومتری از نقطه صفرمرزی در استان های اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کرمانش��اه وحداکثر ‪ ۵۰‬کیلومتری‬ ‫صفر مرزی در اس��تان سیستان وبلوچس��تان برشمرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این افراد می توانند برای واردات فهرس��ت اقالم‬ ‫کاالهای موضوع ماده ‪ ۹‬این تصویب نامه و تبصره ان از‬ ‫تخفیف س��ود بازرگانی ماهانه به مبلغ ‪ ۷‬میلیون ریال و‬ ‫برای هرخانوار مرزنش��ین مشمول حداکثر تا سقف ‪۲۸‬‬ ‫میلیون ریال بهره مند شوند‪.‬‬ ‫دین پرس��ت افزود‪ :‬با دریاف��ت گزارش های گوناگون‬ ‫از س��وی استانداران اس��تان های مشمول مبنی بر اجرا‬ ‫نش��دن تصویب نامه ه��ای م��ورد اش��اره به دلیل وجود‬ ‫برخی موانع اجرایی حس��ب االمر وزیر کش��ور هیاتی به‬ ‫اس��تان های مشمول عزیمت و پس از انجام بررسی های‬ ‫میدان��ی و برگزاری نشس��ت های تخصصی مش��خص‬ ‫ش��د از زمان ابالغ تصویب نامه های ذکر ش��ده تا اوایل‬ ‫تیر س��ال‪ ،۱۳۹۸‬مش��موالن مورد نظر فق��ط موفق به‬ ‫بهره من��دی ‪ ۸۹‬میلی��ارد ریالی‪ ،‬مع��ادل ‪ ۳.۲‬درصد از‬ ‫مجم��وع س��قف ‪ ۴۲۰۰‬میلی��ارد تومان تخفیف س��ود‬ ‫بازرگانی مصوب دولت ش��ده اند؛ بنابراین مجموع موانع‬ ‫و مش��کالت موجود در مس��یر اجرای تصویب نامه های‬ ‫مورد اش��اره‪ ،‬با همکاری تمامی نهادهای مرتبط‪ ،‬دقیقا‬ ‫شناس��ایی و به همراه پیشنهادهای اجرایی مناسب‪ ،‬در‬ ‫‪۱۵‬تیر امس��ال‪ ،‬برای استحضار ریاست جمهوری ارسال‬ ‫ش��د که ایش��ان نیز مراتب را در ‪ ۲۴‬تیر ‪ ۹۸‬برای «اقدام‬ ‫الزم»‪ ،‬به وزارتخانه های جهاد کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬کش��ور‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬امورخارجه‪،‬‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬س��ازمان های برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬س��ازمان اداری و استخدامی و استاندارد‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتص��ادی و س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫ابالغ کردند‪ .‬دین پرس��ت از مهم ترین مشکالت و موانع‬ ‫ج��دی در مس��یر اجرای تصویب نامه های یادش��ده‪ ،‬به‬ ‫«ثبت س��فارش»‪« ،‬تایید منشا ارز ازسوی بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران» و همچنین « ممکن نبودن‬ ‫ثبت س��فارش مشموالن تسهیالت ایین نامه ساماندهی‬ ‫مبادله کاال در بازارچه های غیررس��می» اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در راس��تای رفع این مانع‪ ،‬ب��ا تعامل و همکاری‬ ‫مناس��ب ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬در ‪ 5‬اذر‬ ‫امس��ال‪ ،‬امکان ثبت س��فارش مش��موالن تس��هیالت‬ ‫ایین نام��ه س��اماندهی مبادل��ه کاال در بازارچه ه��ای‬ ‫غیر رس��می‪ ،‬در س��امانه جامع تجارت برقرار شده است‬ ‫و مرزنش��ینان مش��مول(کولبران)‪ ،‬می توانند با مراجعه‬ ‫به سایت ‪ ،WWW.NTSW.IR‬برای برخورداری از‬ ‫تسهیالت یادشده‪ ،‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای توس��عه و امنیت پایدار ش��رق و غرب‬ ‫کش��ور تاکی��د ک��رد‪ :‬هیات وزی��ران در جلس��ه ‪ 4‬دی‬ ‫امس��ال‪ ،‬نس��بت به انجام برخی اصالح��ات مهم اقدام‬ ‫کردن��د ک��ه از مهم ترین انها می ت��وان به اصالح تبصره‬ ‫بند (‪ )۲‬تصویب نامه موصوف اش��اره کرد که براس��اس‬ ‫ان «واردات کاالهای مش��خص‪ ،‬منوط به ثبت اماری و‬ ‫تایید منش��ا ارز ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران؛ براس��اس بخش��نامه ابالغی کارگروهی مرکب از‬ ‫بانک مرکزی(مسئول) و وزارتخانه های کشور و صنعت‪،‬‬ ‫مع��ادن و تج��ارت و با رعای��ت اس��تانداردها و ضوابط‬ ‫نهاد ه��ای ذی رب��ط و مقررات بهداش��تی و قرنطینه ای‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬براس��اس اصالحی��ه جدید‪،‬‬ ‫تعیی��ن نوع و میزان اقالم قابل ورود با رویه مرزنش��ین‪،‬‬ ‫مشمول تسهیالت مبادالت بازارچه های مرزی‪ ،‬ملوانان‬ ‫و کارکنان شناورهای زیر‪ ۵۰۰‬تُن ظرفیت و مرزنشینان‬ ‫و ش��رکت های تعاونی انها‪ ،‬به کارگروه ماده (‪ )۱۲‬قانون‬ ‫س��اماندهی مبادالت مرزی تفویض و براس��اس ماه (‪)۷‬‬ ‫قانون یادشده‪ ،‬درصورت تایید کارگروه یادشده‪ ،‬ازسوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین واردات مواد اولیه و قطعات یدکی‬ ‫و ملزومات تولید قابل ورود ازسوی مرزنشینان‪ ،‬با تایید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ب��ا هماهنگی بانک‬ ‫مرک��زی و رعایت تبصره (‪ )۲‬بن��د(‪ ،)۲‬به طور تجمیعی‬ ‫مجاز خواهد بود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف‬ ‫اس��ت اطالعات مربوط به واردات موضوع این بند را به‬ ‫گمرک ارسال کند‪.‬‬ ‫در سیزدهمین نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد‬ ‫تاثیر تحریم بر بروز فساد اقتصادی‬ ‫«کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬با فراخواندن‬ ‫تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی‪ ،‬مدیران برخی وزارتخانه ها و نهاد های اجرایی‪،‬‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬کانون وکالی دادگستری و حقوقدانان‪ ،‬گفت وگوی عمومی پیرامون‬ ‫بررسی اثار تحریم ها بر وضعیت فساد در ایران را ترتیب داد تا پیامد تحریم های‬ ‫چند دهه گذشته بر بروز فساد و الیه های خاکستری در اقتصاد ایران مورد نقد‬ ‫و بررسی کارشناسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬این نشس��ت که به گفته حسن‬ ‫فروزان فرد‪ ،‬رئیس «کمیس��یون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬قرار است به طور مستمر و متناوب با همین موضوع برگزار شود‪ ،‬در گام‬ ‫نخس��ت خود به گفتمان��ی میان کارافرینان بخش خصوص��ی و مدیران دولتی‬ ‫درامد و دو طرف س��عی کردند ردی از ارتباط میان تحریم ها و فساد اقتصادی‬ ‫در کشور را بیابند‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست‪ ،‬فروزان فرد با اشاره به الیجه بودجه سال اینده کشور و‬ ‫با بیان اینکه این الیحه در کمیسیون های مشورتی اتاق بازرگانی تهران در حال‬ ‫بررس��ی است‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی الیحه بودجه نشان می دهد ظرفیت تولید فساد از‬ ‫جوانب گوناگون ان بس��یار باالست‪ .‬الیحه بودجه نشان می دهد محدودیت های‬ ‫درام��دی جدی در براب��ر باال بودن هزینه ها‪ ،‬زمینه تخصیص نابرابر را تش��دید‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم در خدمت توسعه فساد‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬مریم خزاعی‪ ،‬معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در گزارش��ی به بررس��ی پیامدهای تحریم در بروز فساد پرداخت‪ .‬وی در‬ ‫این گزارش‪ ،‬متغیرهای اقتصادی کش��ور طی دوره تحریم های سال های گذشته‬ ‫را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و با بیان اینکه در چند سال گذشته و به دنبال‬ ‫تحریم ها‪ ،‬تولید ناخالص داخلی کشور کاهش و رشد اقتصادی کشور سیر نزولی‬ ‫داش��ته‪ ،‬عنوان کرد که بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول‪ ،‬در پایان امسال‬ ‫رشد اقتصادی به منفی ‪ ۹.۵‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران سپس امتیاز ایران در نماگر‬ ‫کنترل فس��اد که مربوط به سال ‪ ۲۰۱۸‬اس��ت را ‪ ۱۷۶‬عنوان کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫مش��خص ش��ود زمان مناس��ب برای اصالحات اقتصادی و برچیدن فساد کدام‬ ‫معاون بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین‪ ،‬اعمال حاکمیت‬ ‫ش��رکتی در بنگاه ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه ها در راستای پرهیز از‬ ‫رقابت ه��ای مخرب و توجه به منافع ملی و گروه��ی را از رویکردهای مقابله با‬ ‫فساد در حوزه بخش خصوصی عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مهدی فالحیان‪ ،‬کارش��ناس کمیس��یون حمای��ت قضایی و مبارزه‬ ‫با فس��اد اتاق بازرگانی تهران نیز در س��خنانی‪ ،‬راهکار مقابله با فساد را در این‬ ‫دانس��ت که دولت راه تسهیلگری را در پیش گرفته و بخش خصوصی را تقویت‬ ‫کن��د‪ .‬همچنین به گفت��ه وی‪ ،‬تقویت اقتصاد درون زا می توان��د مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی سامانه سوت زنی در وزارت اقتصاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فس��اد مجموعه ای از مش��کالت نهادی است که رفع ان نیز‬ ‫نیازمند اصالحات نهادی دارد‪ ،‬دو عامل اصلی عادی شدن فساد در اقتصادها که‬ ‫در برخی کتاب ها و منابع به ان اشاره شده را انحصار و رشوه خواری عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته معاون بررس��ی های اقتص��ادی اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬تحریم ها علیه‬ ‫ایران عوامل ایجاد فس��اد در کش��ور را تش��دید کرده و به نفوذ مسائل امنیتی‬ ‫به حوزه های اقتصادی و نبود پاسخگویی و تضعیف شفافیت ها دامن زده است‪.‬‬ ‫خزاعی در ادامه به برخی مصداق های افزایش فس��اد در کش��ور به دنبال اعمال‬ ‫تحریم ها‪ ،‬اش��اره کرد و وارد نش��دن کاال باوجود تخصیص ارز‪ ،‬افزایش ورودی‬ ‫پرونده های قاچاق‪ ،‬افزایش پرونده های قضایی در چند سال گذشته و اخالل در‬ ‫نظام ارزی کشور را از جمله ان برشمرد‪.‬‬ ‫وی س��پس ب��ه برخی روش ه��ای مقابله و برخورد با فس��اد اش��اره و حذف‬ ‫انحص��ارات و افزایش رقابت پذیری‪ ،‬حکمرانی خ��وب و همچنین رعایت حقوق‬ ‫مالکیت بخش خصوصی را از جمله راهکارهای اصالحات ضدفس��اد عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته خزاعی‪ ،‬در مس��یر مقابله با فساد‪ ،‬در بخش عمومی باید رویکرد اقتصاد‬ ‫بازار‪ ،‬ساده سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات‪ ،‬کاهش تعداد سازمان های‬ ‫متولی نظارت و پرهیز از کنترل های موازی و منطقی کردن اختیارات ان‪ ،‬مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬هادی عبداللهی‪ ،‬مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫ب��ه نقش پررنگ بخش خصوصی و س��ازمان های مردم نهاد در مبارزه با فس��اد‬ ‫در کش��ورهای پیش��رو‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران و در امر مقابله با فس��اد‪ ،‬فاصله زیاد و‬ ‫معنا داری میان احساس فساد و ادراک فساد وجود دارد‪.‬‬ ‫وی س��پس به گفته های چندی پیش وزیر اقتصاد در نشس��ت اتاق بازرگانی‬ ‫ش خصوصی درباره راه اندازی «س��وت زنی» در این وزارتخانه‬ ‫ایران با فعاالن بخ ‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬در همین باره س��امانه ای در وزارت اقتصاد ایجاد شده که از‬ ‫تاریخ ‪۲۳‬اذر تا ‪ ۴‬دی امسال و در مدت ‪۱۰‬روز‪ ۹ ،‬گزارش فساد روی این سامانه‬ ‫ازسوی سوت زنان به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین حس��ینعلی احمدی گرجی‪ ،‬مدیرکل دفتر توس��عه نظارت همگانی‬ ‫س��ازمان بازرسی کل کش��ور‪ ،‬در س��خنانی‪ ،‬راهکار عقالنی در مقابله با فساد و‬ ‫کاهش این پدیده در کشور را اعتماد دولت به بخش خصوصی عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬دیگر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به بیان نظر خود‬ ‫درباره بروز فس��اد در کش��ور و راه های مقابله با ان پرداختند و دیدگاه های شان‬ ‫را مطرح کردند‪.‬‬ ‫حس��ن فروزان فرد‪ ،‬رئیس کمیس��یون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق‬ ‫بازرگانی تهران نیز در پایان تاکید کرد که برگزاری سلس��له نشست هایی از این‬ ‫دست از س��وی این کمیسیون و برقراری گفت وگوی عمومی پیرامون مبارزه و‬ ‫مقابله با فساد در اتاق بازرگانی تهران ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری «وودکس» گزارش می دهد‬ ‫پرچمدار نمایش تخصصی در بازار مکاره نمایشگاهی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی یراق االت و ماشین االت مبلمان‬ ‫ته��ران با عن��وان تجاری وودکس یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫نمایش��گاه های تخصص��ی بین‪‎‬الملل��ی در زمینه چوب‬ ‫در خاورمیانه اس��ت‪ .‬قرار اس��ت این روی��داد از ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬بهم��ن برای هجدهمین س��ال متوال��ی و درقالب‬ ‫کنسرس��یومی توسط ‪ ۳‬ش��رکت نمایشگاهی در محل‬ ‫دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران برگزار ش��ود‪ .‬وودک��س امروز با ح��دود ‪ ۲‬دهه‬ ‫فعالیت تخصصی کامال برای فعاالن این عرصه شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به تقاض��ای روزاف��زون بازار به م��واد اولیه‬ ‫صنایع چوب در راستای توس��عه و رشد شهرنشینی و‬ ‫به تبع ان استفاده از محصوالت متنوع ساخته شده از‬ ‫فراورده ه��ای چوبی‪ ،‬توجه به صنعت چوب و تجهیزات‬ ‫وابس��ته‪‎‬اش بیشتر می‪‎‬ش��ود‪.‬‬ ‫پیش بینی هایی از‬ ‫کم و کیف برگزاری نمایش��گاه چوب تهران دارد‪ .‬با ما‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫ام��روزه صنع��ت چوب ب��ه فرصت��ی ای��ده‪‎‬ال برای‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاری تبدیل شده‪ ،‬تا جایی که مقامات رسمی‬ ‫و متخصصان از این بخش مهم اقتصادی به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین صنایع زیرس��اختی برای تولید و بازرگانی‬ ‫ن��ام می‪‎‬برن��د‪ .‬در س��ال های اخی��ر‪ ،‬صنای��ع چوب در‬ ‫حوزه های گوناگون به ویژه بخش مبلمان‪ ،‬دکوراس��یون‬ ‫داخلی و صنعت س��اختمان جای��گاه ویژه ای را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫حضور کش��ورهایی مانن��د المان‪ ،‬اتریش‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪ ،‬کره‪‎‬جنوبی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هند‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬تایوان‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬رومانی‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬سنگاپور‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬اوکراین‪ ،‬روسیه‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬اندونزی‪ ،‬تایلند و بسیاری دیگر در این نمایشگاه‬ ‫در س��ال های گذش��ته تایید کننده اهمیت بسزای ان‬ ‫اس��ت‪ .‬ه��ر چند در ط��ول یکی دو س��ال اخیر حضور‬ ‫در هر س��ال طیف گس��ترده ای از محصوالت‪ ،‬ش��امل محص��والت چوبی‪،‬‬ ‫ماشین‪‎‬االت نجاری‪ ،‬ابزاراالت‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬راه حل های صنعتی و‪ ...‬در این‬ ‫نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود‬ ‫ش��رکت های خارج��ی کمرنگ تر ش��ده ام��ا هنوز هم‬ ‫نمایش��گاه ی��راق‪‎‬االت و ماش��ین‪‎‬االت مبلمان فرصت‬ ‫خوبی را برای ش��رکت های منطق��ه‪‎‬ای و بین‪‎‬المللی و‬ ‫نمایندگان انها‪ ،‬برای به نمایش گذاش��تن ظرفیت ها یا‬ ‫کس��ب دانش در زمینه چوب و ایجاد روابط راهبردی‬ ‫جدید ب��ا خری��داران و س��رمایه‪‎‬گذاران داخلی فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در می��ان تع��داد بی ش��مار رویداده��ای مبلمان در‬ ‫کش��ور ک��ه متاس��فانه ب��ه بازاره��ای م��کاره خرید و‬ ‫فروش نیز بدل ش��دند‪ ،‬وودکس ی��ک نقطه همگرایی‬ ‫برای تولید‪‎‬کنن��دگان‪ ،‬واردکنن��دگان‪ ،‬صادر‪‎‬کنندگان‪،‬‬ ‫عرضه‪‎‬کنندگان و مصرف‪‎‬کنن��دگان در زنجیره صنعت‬ ‫چوب اس��ت‪ .‬امروز به جرات می توان گفت در هر شهر‬ ‫دست کم ‪ ۱۰‬نمایشگاه مبلمان داریم که در انها فروش‬ ‫مس��تقیم انجام می ش��ود اما تعداد رویدادهای صنعت‬ ‫چوب بس��یار کمتر است و شاید به تعداد انگشتان یک‬ ‫دست هم نرسد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه به عنوان بس��تری با ه��دف معرفی‬ ‫کااله��ا و محص��والت جدی��د‪ ،‬ایجاد فرص��ت تعامل با‬ ‫تولید‪‎‬کنندگان‪ ،‬بازرگانان و متخصصان بخش‪ ،‬اشنایی‬ ‫با اخرین دس��تاوردها‪ ،‬ایجاد فرص��ت مذاکرات و عقد‬ ‫قرارداده��ای کاری و‪ ...‬همواره مورد توجه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند این رویداد از نظر جذب مشارکت و بازدیدهای‬ ‫خارج��ی دقیقا ب��ه درد دیگر نمایش��گاه های کش��ور‬ ‫دچار ش��ده اما هر سال شاهد رش��د کمی ان بوده ایم‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د فع��االن عرصه به خوب��ی می دانند که‬ ‫به عقیده بس��یاری از فعاالن صنعت نمایشگاهی‪ ،‬این حوزه‬ ‫از اقتص��اد تاکن��ون توانس��ته در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﺪف کمک ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬جم عزتی راد‪ ،‬معاون ام��ور نمایشگاهی‬ ‫ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین الملل��ی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران گفت‪ :‬شرکت سهامی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ باتوجه ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮﻳﺎت رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقالب در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ و تاﻛﻴﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻰ وزارت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪى در اﺟﺮاﻳﻰ ک��ردن اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر‪ ،‬توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ‬ ‫ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف‬ ‫کمک ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ امس��ال ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی کرمانش��اه خواس��تار هم��کاری راه و‬ ‫شهرس��ازی برای تمدید قرارداد زمین سایت جدید نمایشگاه‬ ‫بین المللی کرمانش��اه ش��د و گفت‪ :‬اکنون که مشکل معارض‬ ‫مرتفع ش��ده‪ ،‬قراردادی که با راه و شهرس��ازی در بحث زمین‬ ‫داشتیم به پایان رسیده و باوجود پیگیری هایی که انجام دادیم‬ ‫هنوز قرارداد جدید بسته نشده است‪.‬‬ ‫کی��وان کاش��فی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به اخرین‬ ‫وضعیت س��ایت جدید نمایش��گاه بین المللی کرمانشاه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمین این س��ایت چند س��ال قبل جانمایی و به ش��رکت‬ ‫نمایشگاه های کرمانش��اه واگذار شد‪ ،‬اما برای زمین این سایت‬ ‫مشکل معارض ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشکل معارض باعث شد روند اجرای پروژه با‬ ‫دستور قضایی متوقف شود و پرونده به دادگاه برود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانشاه با اشاره به طی شدن‬ ‫مش��ارکت در این روی��داد اقتصادی‪-‬تبلیغاتی می‪‎‬تواند‬ ‫به��ره‪‎‬وری و بازخ��ورد مطلوب‪‎‬ت��ر را برای انه��ا فراهم‬ ‫س��ازد‪ .‬امارهای س��تاد برگزارکنن��ده از افزایش تعداد‬ ‫مشارکت‪‎‬کنندگان در نمایشگاه و افزایش متراژ در سال‬ ‫‪ ۹۸‬خبر می دهند که گویای اهمیت نمایشگاه وودکس‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ اهداف و گروه کاالیی وودکس‬ ‫در هر س��ال طیف گس��ترده ای از محصوالت‪ ،‬شامل‬ ‫محصوالت چوب��ی‪ ،‬ماش��ین‪‎‬االت نجاری‪ ،‬اب��زاراالت‪،‬‬ ‫مواد اولی��ه‪ ،‬راه حل های صنعتی و‪ ...‬در این نمایش��گاه‬ ‫ب��ه نمای��ش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬از زمان��ی ک��ه ورود‬ ‫ماش��ین االت دس��ت دوم با منع قانونی روبه رو ش��د‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های تج��اری از رون��ق افت��اد و بازخ��ورد‬ ‫قبل��ی خود را ندارد‪ .‬ح��ال با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫ابزارمحور امید به رونق دوباره این عناوین نمایشگاهی‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در حال حاضر و پس از س��ال ها برگزاری نمایش��گاه‬ ‫صنایع چوب‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬یراق االت و مواد اولیه‪ ،‬به‬ ‫جرات می توان ادعا کرد که این نمایشگاه به جامع ترین‬ ‫مرکز داخلی برای گفت وگو و به اش��تراک گذاری دانش‬ ‫در میان مدیران این صنعت تبدیل شده و رهبران بازار‬ ‫در ان حضور دارند‪.‬‬ ‫ماشین االت نجاری ‪ ،CNC‬ابزاراالت ‪ ،CNC‬انواع‬ ‫تیغه برش‪ ،‬ماش��ین االت اره تیزکنی‪ ،‬صفحات ‪MDF‬‬ ‫و نئوپ��ان‪ ،‬پارک��ت و لمینت‪ ،‬های گالس‪ ،‬م��واد اولیه‪،‬‬ ‫چس��ب‪ ،‬تجهیزات اشپزخانه (هود‪ ،‬س��ینک‪ ،‬کابینت‪،‬‬ ‫قفس��ه های فلزی‪ ،‬اجاق)‪ ،‬یراق االت‪ ،‬ورق های ‪،PVC‬‬ ‫س��نگ های کورین و کوارتز‪ ،‬روی��ه در ‪ ،HDF‬قرنیز و‬ ‫کامپوزیت از جمله محصوالت موجود در این نمایشگاه‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنی��ن پان��ل دکوراتی��و‪ ،‬ماش��ین االت‪،‬‬ ‫یراق االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬دکوراس��یون‪ ،‬خدمات‪ ،‬یراق االت‬ ‫و ملزومات مبلمان‪ ،‬ورق های فومیزه پی وی س��ی‪ ،‬نوار‬ ‫لبه و ورق های س��ه الیه‪ ،‬انواع لوله و قوطی و یراق االت‬ ‫الومینیوم��ی‪ ،‬کاغ��ذ اغش��ته‪ ،‬ام دی اف مالمینه‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه کابینت‪ ،‬تزئینات س��قفی‪ ،‬اچ پی ال‪ ،‬در ممبروان‪،‬‬ ‫ی��راق االت کابینتی و کمدی‪ ،‬نئوپ��ان خام و نئوپان با‬ ‫روکش مالمینه و مواردی از این دست نیز در نمایشگاه‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نگاهی به امارهای کمی و کیفی‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬نمایشگاه چوب حدود ‪ ۵۰‬هزار مترمربع‬ ‫فضای غیرمفید برگزاری داشته است‪ .‬این عدد در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به حدود ‪ ۵۵‬هزار مترمربع رسید و امسال نیز گفته‬ ‫شده قرار است رکورد سال های اخیر شکسته شود‪ .‬این‬ ‫یعنی به احتمالی با رویدادی ‪ ۶۰‬هزار مترمربعی روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمونه موفق رویداد چوب در شهر افتاب‬ ‫نمایشگاه تخصصی صنعت چوب شهر افتاب سابقه ای‬ ‫چهارس��اله دارد‪ .‬ای��ن نمایش��گاه در ابع��اد کوچک تر‬ ‫میزب��ان فعاالن صنع��ت چوب بوده و اکن��ون در حال‬ ‫طی دوره ازمون وخطا برای دع��وت از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬صادرکنن��دگان‪ ،‬واردکنن��دگان و‬ ‫تمام��ی فعاالن حوزه صنعت چوب کش��ور اس��ت‪ .‬در‬ ‫این روی��داد محصوالت چوبی‪ ،‬ماش��ین االت نجاری و‬ ‫درودگ��ری‪ ،‬م��واد اولیه‪ ،‬خطوط و ماش��ین االت تولید‬ ‫و ب��رش‪ ،‬خطوط و ماش��ین االت ف��راوری چوب مانند‬ ‫‪ ،CNC‬دس��تگاه های چندکاره و خراطی‪ ،‬رنگ چوب‪،‬‬ ‫ان��واع اب��زاراالت صنایع چوب و‪ ...‬به نمایش گذاش��ته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی درامد نمایشگاه تهران‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امس��ال ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده‪ ،‬ﺑﻪ نحوی که ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی‬ ‫نمایشگاه��ی از ‪ ٧٥‬ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ‪ ١٣٩٧‬ﺑﻪ ‪ ١٠٣‬ﻋﻨﻮان در‬ ‫ﺳﺎل ‪ ١٣٩٨‬اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى داﺧﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ‬ ‫روبه رو ﺷﺪه است‪.‬‬ ‫عزتی راد‪ ،‬با اشاره به اینکه تحریم ها تاثیری در درامد شرکت‬ ‫نمایشگاه��ی نداشته‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در مقایسه ب��ا سال گذشته‬ ‫درامد شرک��ت نمایشگاهی از برگزاری نمایشگاه های داخلی و‬ ‫بین المللی ‪ ۳۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ به وی��ژه در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى اﺳﺘﺮاژی��ک ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴﺶ از ‪ ٣٠‬درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺳﺎل ‪ ١٣٩٨‬ش��ده ک��ه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذشته ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ رشد داشته است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور نمایشگاهی شرک��ت سهام��ی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمه��وری اسالم��ی ای��ران اظه��ار ک��رد‪ :‬درباره‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ‪١٣٩٨‬‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﺶ از ‪ ٢٠‬ﺗﻔﺎهمن��اﻣﻪ و ‪ ١١‬ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ش��ده و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰارى‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه ورى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان «ﻣﺪل ﻧﻮاوری ﺑﺎز» طراحی و اجرا شده است‪.‬‬ ‫عزت��ی راد همچنی��ن از راه ان��دازی گم��رک نمایشگاهی در‬ ‫راﺳﺘﺎى ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎوری ﺧﺎرﺟﻰ در‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ جمه��وری اسالمی اﻳﺮان خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫ای��ن ام��ر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ را نی��ز در پی خواهد‬ ‫از سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه چه خبر؟‬ ‫رون��د قضایی این پرونده که نزدیک ‪ 3‬س��ال به طول انجامید‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬در نهایت موفق شدیم حکم را بگیریم و رد دعوای‬ ‫معارض انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته کاش��فی‪ ،‬در شرایطی که این مراحل قضایی در حال‬ ‫پیگیری بود قراردادی که در بحث زمین نمایش��گاه بین راه و‬ ‫شهرسازی و شرکت نمایشگاه ها وجود داشت به اتمام رسید و‬ ‫اکنون نیاز به عقد قرارداد جدید است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باتوجه به اینکه مش��کل از اس��اس مربوط به‬ ‫راه و شهرس��ازی بود که زمین معارض دار در اختیار نمایشگاه‬ ‫قرار داد‪ ،‬اکنون درخواس��ت ما این است که یک قرارداد جدید‬ ‫پنج ساله با نمایشگاه منعقد شود تا بتوانیم کار را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از برگزاری چند جلسه‬ ‫و پیگیری های متعدد انجام ش��ده در ای��ن زمینه هم یاد کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬هنوز کار عق��د قرارداد جدید انجام نش��ده و از راه و‬ ‫امسال گفته‬ ‫شده قرار است‬ ‫رکورد سال های‬ ‫اخیر شکسته‬ ‫شود‪ .‬این یعنی‬ ‫به احتمالی با‬ ‫رویدادی ‪۶۰‬‬ ‫هزار مترمربعی‬ ‫روبه رو‬ ‫خواهیم بود‬ ‫شهرس��ازی و مجموعه اس��تانداری تقاضا داری��م هرچه زودتر‬ ‫فکری به حال این موضوع بکنند‪.‬‬ ‫کاش��فی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به محض اینکه کار زمین نهایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬امادگی ش��روع کار در سایت نمایش��گاه را داریم و کار‬ ‫تعیین پیمانکار نیز تقریبا نهایی شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از تامین حدود ‪ ۵۰‬درصد نقدینگی مورد نیاز‬ ‫برای س��اخت این نمایش��گاه خبر داد و اضافه ک��رد‪ :‬این پول‬ ‫اکنون در حس��اب اس��ت و باتوجه به افزای��ش قیمتی که در‬ ‫مصالح س��اختمانی رخ می دهد تقاضا داریم کارها هرچه زودتر‬ ‫پیگیری شود تا بتوانیم عملیات اجرایی را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫کاش��فی تاکید کرد‪ :‬راهکارهای الزم ب��رای تامین بقیه این‬ ‫پول از محل افزایش س��هم سهامداران یا روش های مشارکتی‬ ‫نیز اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه اعتبار م��ورد نیاز‬ ‫داش��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در شرایطی که استکب��ار جهانی سعی در‬ ‫تضعیف روحی��ه مردم‪ ،‬صنعتگران و کارافرینان فعال در حوزه‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬خرسندیم که نمایشگ��اه بین المللی توانسته‬ ‫نق��ش پررنگی در توسعه صادرات غیرنفت��ی و کسب وکار های‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور نمایشگاهی شرک��ت سهام��ی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمه��وری اسالمی ایران با اشاره ب��ه اینکه بیشتر‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دراﻣﺪﻫﺎى‬ ‫اﻣﺴﺎل ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاه ها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ضررده‬ ‫خواهد بود گفت‪ :‬خوشبختانه نه تنها درامد های شرکت تحقق‬ ‫یافته‪ ،‬بلکه نسبت به سال گذشته افزایش درامد خواهیم داشت‬ ‫ک��ه نشان دهنده عملکرد مثبت ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاه ها در‬ ‫رشد اقتصادی و توسعه کسب وکار کشور است‪.‬‬ ‫برای احداث فاز نخس��ت این نمایش��گاه را ‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫براورد کرد و گفت‪ :‬فاز نخس��ت ش��امل محوطه سازی‪ ،‬سردر‪،‬‬ ‫چارچوب های اصلی و سالن نمایشگاهی ‪6‬هزار متری است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ ،‬اگر مشکالت حل شود می توان فاز نخست‬ ‫نمایشگاه را دوساله به نتیجه رساند‪.‬‬ ‫کاشفی با اش��اره به ‪ 3‬فازی که برای سایت جدید نمایشگاه‬ ‫بین المللی کرمانشاه پیش بینی شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فازهای بعدی‬ ‫را براساس کشش نمایشگاه اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای فاز دوم فضای نمایش��گاهی به ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫مترمربع افزایش می یابد که نیاز ‪ ۱۰‬س��ال اینده کرمانش��اه را‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫کلنگ احداث س��ایت جدید نمایش��گاه بین المللی کرمانشاه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۸‬به زمین زده شد‪ ،‬اما به دلیل وجود معارض برای‬ ‫زمین این سایت‪ ،‬تاکنون روند اجرای کار متوقف مانده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان قزوین گفت‪ :‬شانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه تخصصی مبلمان از ‪ ۱۶‬دی در‬ ‫قزوین اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر حاجی محم��دی در گفت وگو‬ ‫با مهر اظهار کرد‪ :‬ش��انزدهمین نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی مبلم��ان ت��ا ‪ ۲۰‬دی ب��ه مدت‬ ‫‪ ۵‬روز ب��ا مش��ارکت تولیدکنن��دگان و‬ ‫عرضه کنندگان مبلمان و نظارت و همکاری‬ ‫اتحادیه درودگ��ران قزوین در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی استان قزوین در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫حاج��ی محم��دی تصریح ک��رد‪ :‬امروزه‬ ‫باتوجه به گسترش زندگی اپارتمان نشینی‬ ‫در جه��ان و گرای��ش م��ردم به اس��تفاده‬ ‫از مبلم��ان و دکوراس��یون داخل��ی منزل‪،‬‬ ‫ای��ن صنعت رش��د فزاینده ای پی��دا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باتوج��ه ب��ه اس��تقبال مردم‬ ‫عزیز و عالقه مند و به منظور پاس��خگویی به‬ ‫سالیق شهروندان و نیز ارتقای سطح کیفی‬ ‫و علم��ی تولیدکنن��دگان و با هدف معرفی‬ ‫محصوالت متن��وع این صنع��ت‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایشگاه مبلمان در دستور کار این شرکت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حاج��ی محم��دی ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫‪۶۴‬مش��ارکت کننده از اس��تان های قزوین‬ ‫و ته��ران تولیدات و محص��والت خود را در‬ ‫ای��ام برگ��زاری نمایش��گاه در معرض دید‬ ‫بازدیدکنندگان قرار داده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان قزوین بیان کرد‪ :‬اشنایی‬ ‫مردم با اخرین محصوالت و دس��تاوردهای‬ ‫این صنعت‪ ،‬ایجاد بس��تر مناسب به منظور‬ ‫ارتب��اط مس��تقیم بی��ن تولیدکنن��ده و‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬فراهم کردن فضاهای رقابتی‬ ‫برای افزایش تنوع انتخاب‪ ،‬دسترس��ی بهتر‬ ‫ب��ه کااله��ای مورد نی��از از جمل��ه اهداف‬ ‫برگزاری این رویداد اقتصادی است‪.‬‬ ‫حاجی محم��دی اظهار ک��رد‪ :‬کاالهایی‬ ‫که در این نمایش��گاه عرضه می شود مورد‬ ‫تایید کارشناسان اتحادیه درودگران بوده و‬ ‫بر نحوه فروش غرفه داران در این نمایشگاه‬ ‫نیز نظارت وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان قزوی��ن در پایان گفت‪:‬‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان در‬ ‫مدت برگزاری از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬در محل‬ ‫دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان‬ ‫قزوین واقع در بلوار امام خمینی (ره) جنب‬ ‫صدا و س��یما ب��رای بازدی��د عالقه مندان و‬ ‫عموم دایر است‪.‬‬ ‫سلطه جی ‪ ۵‬در‬ ‫نمایشگاه ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫حتی اگر گوش��ی های هوشمند جی‪ ۵‬را‬ ‫در رویداد ‪ CES‬پیش رو مش��اهده نکنید‪،‬‬ ‫جی‪ ۵‬همچنان یکی از مهم ترین موضوعات‬ ‫این رویداد خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ی نت‪ ،‬اگر خاطرتان باش��د‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬قرار بود س��ال جی‪ ۵‬باشد و‬ ‫در این سال زیرساخت های شبکه جی‪ ۵‬تا‬ ‫اندازه ای ساخته شد‪.‬‬ ‫ارائه دهن��دگان اینترنت مانن��د ورایزون‪،‬‬ ‫تی موبایل و‪ ...‬نیز ش��بکه های خود را به روز‬ ‫کردند‪ .‬دس��تگاه های زیادی رونمایی شد و‬ ‫مشکالت پوش��ش دهی تا حدودی برطرف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ AT&T‬افتخار ان را داشت که نخستین‬ ‫س��رویس جی‪ ۵‬موبایل خ��ود را راه اندازی‬ ‫کن��د اما تا م��اه پیش گزینه ه��ای ارائه به‬ ‫مصرف کنن��دگان را در اختی��ار ان��ان قرار‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫با این حال ش��بکه ‪۵‬جی در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫متفاوت خواهد بود‪ .‬اخبار زیادی وجود دارد‬ ‫که گوشی ‪ S۱۱‬نیز مجهز به ‪۵‬جی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وان پ�لاس نیز ط��رح مفهومی خ��ود از‬ ‫گوشی ‪۵‬جی خود را در این رویداد رونمایی‬ ‫خواه��د کرد و دیگر برنده��ا مانند هواوی‪،‬‬ ‫ال ج��ی و لن��وو نیز حضوری فع��ال در این‬ ‫زمینه در نمایش��گاه ‪ ۲۰۲۰ CES‬خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫توم��اس هوس��ون‪ ،‬تحلیلگ��ر فن��اوری‬ ‫می گوید‪ :‬ب��رای مصرف کنندگان‪۵ ،‬جی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬مانند ‪۳‬جی در سال ‪ ۲۰۰۴‬یا‬ ‫‪۴‬جی در سال ‪ ۲۰۱۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی مبلمان‬ ‫در قزوین برپا شد‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ FATF‬شاید‬ ‫گره گشا نباشد‬ ‫اما مشکل ساز‬ ‫هم نیست‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در پی تصمیم ایران در برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی تاکید کردند‪:‬‬ ‫روزنه ای باز نبود که بسته شود‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫موض��وع عضوی��ت ای��ران در ‪FATF‬‬ ‫درحال��ی همچنان به عنوان یکی از مباحث‬ ‫مه��م روز اقتص��اد کش��ور مط��رح است و‬ ‫موافق��ان و مخالفان ان همچنان بر سر این‬ ‫مهم اختالف نظ��ر دارند که دراین بین این‬ ‫س��وال مطرح است‪ ،‬ایا با وج��ود تحریم ها‪،‬‬ ‫تصوی��ب لوایح مرب��وط ‪ FATF‬و پیوستن‬ ‫ایران به ای��ن کنوانسیون می تواند گره ای از‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور باز کند؟‬ ‫در ای��ن بین بای��د تاکید کن��م که شاید‬ ‫پیوست��ن ایران به ای��ن کنوانسیون‪ ،‬شرایط‬ ‫بهت��ری را ب��رای ایران ایجاد نکن��د و تمام‬ ‫مشکالت اقتص��اد کشور را حل نکند‪ ،‬اما به‬ ‫طور قطع مشکلی به مشکالت اقتصاد کشور‬ ‫هم اضاف��ه نخواهد کرد و محدودیت جدید‬ ‫دیگری به وجود نخواهد اورد‪.‬‬ ‫اگر ای��ران می خواهد ب��ا کشورها چه در‬ ‫شرای��ط تحری��م چه غی��ر تحری��م‪ ،‬ارتباط‬ ‫مال��ی و تج��اری داشته باش��د‪ ،‬الجرم باید‬ ‫عضوی��ت این گ��روه را بپذیرید و خودش را‬ ‫با استاندارد های بین المللی هماهنگ کند‪.‬‬ ‫باید بپذیریم که با ق��رار گرفتن ایران در‬ ‫فهرست سی��اه ‪ ،FATF‬ممک��ن است که‬ ‫همین ارتباطات کمرنگ��ی هم که با برخی‬ ‫از کشوره��ا وجود دارد از بی��ن برود و این‬ ‫موضوع می تواند یک محدودیت جدید برای‬ ‫ایران تلقی شود‪.‬‬ ‫بی تردی��د اگ��ر ای��ران در فهرست سیاه‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬این موض��وع می تواند مراودات‬ ‫مال��ی و تجاری ما را به ش��دت کم یا حتی‬ ‫قطع کند و این اص�لا به نفع اقتصاد کشور‬ ‫نیست‪ .‬موضوع مهم این است که در شرایط‬ ‫حساس فعلی که اقتص��اد ایران در ان قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬مشکالتی ب��ه مشکالت فعلی اضافه‬ ‫نشود و بخش های اقتصادی اسیب بیشتری‬ ‫نبینند‪.‬‬ ‫ای��ن گروه تاکید کرده است که ایران باید‬ ‫توصیه ه��ا و اقداماتی که در زمینه مبارزه با‬ ‫پولشوی��ی و تامین مال��ی تروریسم است را‬ ‫بپذیرید که یکی از اقداماتی که دراین راستا‬ ‫بای��د انجام شود تصویب لوای��ح «پالرمو» و‬ ‫«‪ »CFT‬است که این موضوع همچنان در‬ ‫ح��ال بررسی است به هر ح��ال باید منتظر‬ ‫مان��د و دید که درای��ن رابطه چه تصمیمی‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫خبر‬ ‫خبرهای خوب‬ ‫بانک مرکزی برای‬ ‫کسب و کارهای نوپا‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫در تازه تری��ن یادداش��ت اینستاگرامی خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬درباره اقدام های چن��د ماه گذشته‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬انچ��ه بیشت��ر در رسانه ها‬ ‫انعکاس داش��ت‪ ،‬اخبار مرتبط ب��ه بازار ارز‬ ‫بو‪ .،‬اما در کن��ار اقدام های اصالحی در بازار‬ ‫پ��ول و ارز‪ ،‬طرح هایی زیربنایی برای توسعه‬ ‫زیرساخت ه��ای بانک��ی به اج��را درامده اند‬ ‫ک��ه تاثیر انها ب��ر زندگی م��ردم و کسب و‬ ‫کاره��ا‪ ،‬به ویژه کس��ب و کاره��ای نواورانه‬ ‫(استارت اپ ه��ا)‪ ،‬عمیق و ماندگ��ار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬نگاه راهب��ردی به فناوری‬ ‫و کارب��ری درست ان‪ ،‬راهک��ار برون رفت از‬ ‫بیشت��ر مشک�لات موج��ود و برطرف کننده‬ ‫موانع اقتصادی است‪.‬‬ ‫همتی تاکید ک��رد‪ :‬به یاری خداوند متعال‬ ‫مجموع��ه نظ��ام پرداخت در ای��ام پیش رو‬ ‫تغییرات مثبت��ی را در حوزه خودکار سازی‪،‬‬ ‫دسترس��ی بهتر‪ ،‬ایمن��ی بیشت��ر و معرفی‬ ‫ابزارها و امکانات جدید به خود خواهد دید‪.‬‬ ‫رئیس ک��ل بان��ک مرکزی اف��زود‪ :‬هفته‬ ‫اینده خبرهای خوبی از این اقدام ها‪ ،‬به ویژه‬ ‫از باب��ت کس��ب و کارهای نوپ��ای فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬خواهم داد که در کنار دسترسی‬ ‫بهتر و ایمن تر‪ ،‬یک جهش بزرگ در راستای‬ ‫ارتقای رقابت و خدمات رسانی بهتر به مردم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در پی ترور سپهبد قاسم سلیمانی به دست نیروهای‬ ‫امریکای��ی در ع��راق‪ ،‬یکشنبه شب‪ ،‬ای��ران تصمیم به‬ ‫برداشتن گ��ام پنجم کاهش تعه��دات برجامی گرفت‬ ‫ک��ه در پی این تصمیم جمه��وری اسالمی ایران دیگر‬ ‫با هیچ محدودیت��ی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت‬ ‫غنی سازی‪ ،‬درصد غنی س��ازی‪ ،‬میزان مواد غنی شده‪،‬‬ ‫و تحقی��ق و توسعه) مواجه نیست‪ .‬به عبارتی ایران در‬ ‫گام پنجم کاه��ش تعهدات خود‪ ،‬اخرین مورد کلیدی‬ ‫از محدودیت ه��ای عملیات��ی خ��ود در برج��ام‪ ،‬یعنی‬ ‫«محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را کنار می گذارد‪.‬‬ ‫این تصمیم ایران درحالی پس از اتفاقات اخیر اتخاذ‬ ‫ش��ده که اروپایی ها در پی خ��روج غیر رسمی ایران از‬ ‫برج��ام واکنش نشان دادند و المان‪ ،‬انگلیس و فرانسه‬ ‫در بیانیه مشترکی خواستار بازگشت گام های برجامی‬ ‫ایران و خویشتنداری در مقابل اقدام تروریستی امریکا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری اسوشیتدپرس‪ ،‬انگال مرکل‬ ‫صدراعظم المان‪ ،‬بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس‬ ‫و امانوئ��ل مک��رون رئیس جمه��وری فرانس��ه بامداد‬ ‫دوشنبه در واکنش ب��ه اعالم گام پنجم و نهایی ایران‬ ‫برای کاه��ش تعهدات برجامی و همچنین ترور سردار‬ ‫قاسم سلیمانی در بیانیه ای مشترک از ایران خواستند‬ ‫ک��ه از همه گام های اتخاذ ش��ده برای کاهش تعهدات‬ ‫خ��ود در برجام عقب نشینی و از اقدامات خشونت امیز‬ ‫در ارتب��اط با شه��ادت س��ردار سلیمانی خ��ودداری‬ ‫کن��د‪ .‬انها همچنین در همین رابط��ه از همه طرف ها‬ ‫خواستند«حداکثر خویشتن داری و مسئولیت پذیری»‬ ‫را داشت��ه باشند و وعده دادن��د که به تالش های خود‬ ‫برای کاه��ش تنش ها و تضمین ثبات خاورمیانه تداوم‬ ‫بخشند‪.‬‬ ‫به هرحال در شرایطی ایران تصمیم به برداشتن گام‬ ‫پنجم کاهش تعهدات برجامی خود کرده است که پس‬ ‫از خروج یکجانبه امریکا از توافق برجام و ماندن ایران‬ ‫و کشورهای ‪ ۴+۱‬یعنی المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه‬ ‫و چی��ن در این توافق قرار ب��ود منافع ایران در برجام‬ ‫حفظ شود و اروپایی ها با ایجاد یک کانال مالی جدید‪،‬‬ ‫روزنه ای برای تجارت خارج��ی ایران باز کنند که این‬ ‫اتفاق با وجود تمامی وعده ها و با گذشت بیش از یک‬ ‫سال و نی��م عملیاتی نشد‪ .‬کارشناسان دراین راستا با‬ ‫توج��ه به تصمیم جدید ایران مبنی بر کاهش تعهدات‬ ‫خ��ود در برج��ام‪ ،‬با تاکید براین موض��وع که تا کنون‬ ‫مان��دن ایران در تواف��ق برجام ب��ا اروپایی ها روزنه ای‬ ‫را ب��رای اقتصاد کشور ایجاد نک��رده و محدودیت های‬ ‫امریک��ا ه��م همچنان ادام��ه داشته تاکی��د کردند‪ ،‬با‬ ‫تصمیم جدی��د ایران‪ ،‬محدودیت خاص��ی برای کشور‬ ‫ایج��اد نخواهد کرد‪ .‬چون تا به االن هم امریکا هرانچه‬ ‫بای��د را در قبال ای��ران عملیاتی ک��رده و اروپایی ها و‬ ‫دیگر کشورها عضو برج��ام‪ ،‬هم چندان به تعهداتشان‬ ‫پایبند نبوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹منافع ایران در برجام تامین نشد‬ ‫مرتض��ی عزت��ی کارشن��اس اقتصاد درای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه پس از خروج یکجانبه‬ ‫امریک��ا از برجام و بازگشت تحریم ها به کشور‪ ،‬این امر‬ ‫شرایطی را به وجود اورد که امریکایی ها در بیش از یک‬ ‫سال ونیم گذشت��ه‪ ،‬هر محدودیتی را بر اقتصاد کشور‬ ‫تحمی��ل کردند اف��زود‪ :‬اگرچه پ��س از تصمیم ترامپ‬ ‫ب��رای خروج از برجام‪ ،‬ایران و سایر کشورهای عضو در‬ ‫برجام ماندند تا ب��ا همکاری این کشورها‪ ،‬منافع ایران‬ ‫اروپایی ه��ا به دفعات وعده ایجاد کانال مالی ایران و اروپا یا همان‬ ‫اینس��تکس را داده بودند و قرار بود این ابزار حمایتی ویژه‪ ،‬برای‬ ‫تس��هیل معامالت تجاری بین عوامل اقتصادی اروپا و ایران فراهم‬ ‫شود که در نهایت هیچ گاه عملی نشد‬ ‫در برجام تامین شود اما این اتفاق رخ نداد و اروپایی ها‬ ‫به وعده هایی که دادند عمل نکردند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه با توج��ه به این شرای��ط‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی رس��د که ب��ا تصمیم اخیر ای��ران مبنی بر کاهش‬ ‫تعهدات برجامی خ��ود‪ ،‬محدودیت جدیدی بر اقتصاد‬ ‫کشور تحمیل ش��ود یا به واسطه ای��ن اقدام روزنه ای‬ ‫بسته شود اف��زود‪ :‬در این م��دت اروپایی ها به دفعات‬ ‫وعده ایجاد کانال مالی ایران و اروپا یا همان اینستکس‬ ‫را داده بودند و قرار ب��ود این ابزار حمایتی ویژه‪ ،‬برای‬ ‫تسهیل معامالت تج��اری بین عوامل اقتصادی اروپا و‬ ‫ایران فراهم شود که در نهایت هیچ گاه عملی نشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه عزتی در تمام این م��دت کشورهای عضو‬ ‫برجام‪ ،‬مواضع خودشان را به طور شفاف اعالم نکردند‬ ‫و اروپایی ها تاخیر در اجرا این سازکار مالی را فشار های‬ ‫امریکایی ها عنوان کردن��د که به نظر می رسد با توجه‬ ‫به این رویکرد از سوی این کشورها‪ ،‬حتی خروج ایران‬ ‫از برجام نمی تواند شرایط یا محدودیت خاصی را برای‬ ‫ح��وزه مالی و تجاری م��ا داشته باشد و شرایط همانی‬ ‫است که در این مدت بر اقتصاد کشور حاکم بود‪.‬‬ ‫این کارشناس در عی��ن حال به موضوع ‪ FATF‬به‬ ‫عنوان یکی از راه های مهم برای فراهم ساختن شرایط‬ ‫برای تب��ادالت مالی و تجاری ایران ب��ا سایر کشورها‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬موضوع مهمی که دراین بین حائز‬ ‫اهمیت اس��ت موضوع پیوستن ب��ه ‪ FATF‬است که‬ ‫مسئله ای جدا از برجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ FATF ،‬یک گ��روه ویژه اقدام مالی در‬ ‫پول شویی است که با نگرش به سیاست های توسعه ای‬ ‫برای مبارزه با پولشویی تشکیل شده و میزان پیشرفت‬ ‫کشوره��ای عضو در زمین��ه پیاده س��ازی توصیه های‬ ‫این گ��روه را رصد می کند‪ .‬درای��ن برهه حساس‪ ،‬اگر‬ ‫ای��ران بخواهد چه در تحریم ی��ا پس از تحریم با سایر‬ ‫بانک ها تعامل مالی و بانکی داشته باشد و زمینه روابط‬ ‫تجاری اش را با سای��ر کشورها فراهم کند‪ ،‬پیش شرط‬ ‫ان عضوی��ت در این گروه است و این اصال ارتباطی به‬ ‫برجام ن��دارد‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین الزم است دراین حوزه‬ ‫تصمیم��ات درست و منطقی گرفته ش��ود تا با خروج‬ ‫دائمی ایران از فهرست سیاه این گروه‪ ،‬موانع بیشتری‬ ‫بر سرراه مبادالت ای��ران قرار نگیرد‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫که م��ا چه تحریم باشی��م چه نباشی��م‪ ،‬باید عضویت‬ ‫درای��ن گروه را قبول کنیم ت��ا بتوانیم براساس رعایت‬ ‫استاندارد های جهانی‪ ،‬ب��ا بانک های دنیا فعالیت مالی‬ ‫داشته باشیم و این امری مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپایی ه�ا امی�دواری دادن�د‪ ،‬اما عمل‬ ‫نکردند‬ ‫البرت بغزیان از دیگر کارشناسان اقتصاد نیز دراین‬ ‫ب��اره درگفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه ب��ا توجه به‬ ‫تصمی��م جدید ایران در راست��ای برداشتن گام پنجم‬ ‫کاه��ش تعهدات خود در برج��ام‪ ،‬یعنی کنار گذاشتن‬ ‫محدودی��ت در تعداد سانتریفیوژه��ا گفت‪ :‬در بیش از‬ ‫یک سال ونیم گذشته‪ ،‬کشورهای باقی مانده در برجام‪،‬‬ ‫درحال��ی امیدواری های بسیاری را به ایران در راستای‬ ‫تامین منافع کشورمان دادند که این امیدواری ها هیچ‬ ‫گاه شکل اجرایی به خودش نگرفته و عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫به گفته او اروپایی ه��ا درحالی قرار بود با ایجاد یک‬ ‫سیست��م مالی جدید‪ ،‬روابط تج��اری و نقل و انتقاالت‬ ‫مالی ایران و اروپ��ا را تسهیل کنند که این وعده تا به‬ ‫ام��روز هم عملیاتی نشده و در تم��ام این مدت‪ ،‬ایران‬ ‫ب��ا پیدا کردن راه ه��ای دور زدن تحریم‪ ،‬تالش کرد تا‬ ‫روابطش را با وجود محدودیت های تحریم‪ ،‬با برخی از‬ ‫کشورها پیش ببرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در همان زمان ک��ه بحث ایجاد‬ ‫کان��ال مالی اینستکس به شک��ل جدی مطرح شد‪ ،‬به‬ ‫نظرمی رسی��د که با توج��ه به فشار ه��ای امریکایی ها‬ ‫و تشدی��د تحریم ها‪ ،‬این سیاس��ت بیشتر یک مسکن‬ ‫موقتی باشد تا یک سیاست عملی افزود‪ :‬بدعهدی های‬ ‫اروپایی ه��ا در ایج��اد این سازکار مال��ی‪ ،‬در تمام این‬ ‫م��دت‪ ،‬نشان از این مهم داشت که انها توانایی و اراده‬ ‫اجرای این مهم را ندارند‪.‬‬ ‫بغزی��ان با بیان اینکه اگرچ��ه شرایط انجام مبادالت‬ ‫مالی و تج��اری ایران با سایر کشور با وجود این کانال‬ ‫مال��ی باز هم ب��ا سختی ممکن می ش��د و هزینه ای‬ ‫باالی��ی برای ایران داشت‪ ،‬اما ب��ه هرحال وعده ای بود‬ ‫که با تحقق ان می توانست روزنه ای در شرایط تحریم‬ ‫باشد ک��ه البته هیچگاه عملی نشد یاداورشد‪ :‬بنابراین‬ ‫با توجه به این شرایط‪ ،‬به نظر نمی رسد حتی با خروج‬ ‫ای��ران از برجام‪ ،‬اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی کشور‬ ‫رخ دهد و تنگن��ای جدیدی برای معامالت و مراودات‬ ‫مال��ی و تجاری کش��ور به وج��ود اید‪ .‬ب��ه گفته این‬ ‫کارشن��اس‪ ،‬تا به امروز هم ای��ران با محدودیت مواجه‬ ‫ب��وده و ب��ا دور زدن تحریم ها توانست��ه کاری از پیش‬ ‫ببرد‪ ،‬بنابراین نگرانی جدی��دی از بابت تصمیم جدید‬ ‫ای��ران وجود ندارد و به نظر نمی رسد در اقتصاد کشور‬ ‫تغیی��ر خاصی رخ دهد‪ .‬هر محدودیت��ی که بر اقتصاد‬ ‫کش��ور حاکم اس��ت‪ ،‬همانی است که ح��دود دوسال‬ ‫گذشت��ه وجود داشته و راهکار ه��م همانی هست که‬ ‫ایران تا به االن در پیش گرفته‪ ،‬یعنی دور زدن تحریم‬ ‫ها‪.‬‬ ‫ای��ن کارشناس معتقد است ک��ه فقط شرایط جدید‬ ‫به وجود امده ممکن که تاحدی بحث ‪ FATF‬را تحت‬ ‫شع��اع قرار دهد ک��ه البته در واقعی��ت نباید این گونه‬ ‫باش��د‪ .‬چون موضوع ‪ FATF‬جدا از بحث برجام است‬ ‫و موض��وع شفافیت نظام مالی و بانکی کشور را مطرح‬ ‫می کند‪ .‬به گفته او بی تردید اگر بانک های ما عملکرد‬ ‫شفافی داشت��ه باشند و ضواب��ط و استانداردهای این‬ ‫گروه رابپذیرند‪ ،‬می توان با پیوستن به این گروه‪ ،‬مسیر‬ ‫تب��ادالت مال��ی و بانکی را تاحدی تسهی��ل کرد و در‬ ‫کمترین حالت‪ ،‬جلوی به وجود امدن موانع و مشکالت‬ ‫جدید را گرفت‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹راه اندازی خدمات دریافت رمز پویا از طریق‬ ‫پیامک از ‪ ۱۷‬دی‬ ‫بانک مرک��زی اعالم کرد‪ :‬از سه شنبه(‪۱۷‬دی ) این امکان‬ ‫ی در زمان انجام پرداخت ها‬ ‫فراهم می شود تا مشتریان بانک ‬ ‫و خریده��ای اینترنت��ی‪ ،‬درخواست خود را ب��رای دریافت‬ ‫پیامک��ی رمزپویا به بانک صادرکننده ک��ارت ارسال کنند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی با انتشار اطالعیه ای گ��زارش داد‪ :‬این طرح‬ ‫به ط��ور مرحل��ه ای اجرا ش��ده و در هر مرحل��ه تعدادی از‬ ‫بانک ه��ا و موسسه ه��ای اعتباری تا پای��ان دی سال جاری‬ ‫ب��ه طرح اضاف��ه می شوند‪ .‬این طرح ب��ا اضافه شدن دکمه‬ ‫«درخواس��ت رمز پویا» ب��ه درگاه های پرداخ��ت اینترنتی‬ ‫و برنامک ه��ای پرداخ��ت‪ ،‬ای��ن امکان فراه��م می شود که‬ ‫مشتری��ان‪ ،‬رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت‬ ‫کنن��د‪ .‬با توجه به اینکه دریاف��ت رمز پویا از طریق پیامک‬ ‫من��وط به ارائه تاییدیه شم��اره تلفن همراه به بانک مربوط‬ ‫اس��ت‪ ،‬الزم اس��ت مشتریان برای اط�لاع از نحوه ارائه این‬ ‫تاییدی��ه‪ ،‬ضم��ن ارتباط با مراک��ز تماس بانک خ��ود یا با‬ ‫مراجعه به شعب ی��ا وب سایت بانک خود‪ ،‬اطالعات الزم را‬ ‫در این زمینه به دست اورند‪ .‬قرار بود نخست طرح استفاده‬ ‫اجب��اری از رمزهای پویا از دی اجب��اری شود‪ ،‬اما با هدف‬ ‫فراهم سازی زیرساخت ها‪ ،‬استفاده اجباری از ان تا یک ماه‬ ‫تمدید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۳‬درص�د درام�د بیمه دانا ص�رف پرداخت‬ ‫خسارت شد‬ ‫بیمه دانا بیشترین میزان درامد خود را نیز از بیمه درمان‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۲۲۲‬میلی��ارد و ‪ ۳۳۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫کسب کرده است‪ .‬به گ��زارش ایسنا‪ ،‬در سلسله بررسی های‬ ‫عملک��رد شرکت های بورسی از جمل��ه بیمه‪ ،‬نقطه اشتراک‬ ‫شرکت ه��ا توج��ه و تاکی��د بیش از ح��د بر رون��د فروش‬ ‫بیمه نامه ه��ای اجباری و عمومی ب��وده و اندک شرکت ها بر‬ ‫بیمه های تجاری همچون اتش س��وزی‪ ،‬باربری‪ ،‬مسئولیت‪،‬‬ ‫مهندس��ی و پ��ول فعالی��ت دارند‪ .‬ب��ا این تفاسی��ر بررسی‬ ‫فعالی��ت اب��ان بیمه دانا نش��ان از ان دارد ک��ه این شرکت‬ ‫‪ ۸۳‬درص��د حجم فروش بیمه نامه های خ��ود را معطوف به‬ ‫رشته ه��ای درمان‪ ،‬ثالث اجب��اری و زندگی کرده است‪ .‬این‬ ‫شرک��ت بیشترین میزان درامد خ��ود را نیز از بیمه درمان‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۲۲۲‬میلی��ارد و ‪ ۳۳۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫کس��ب کرده که پ��س از این رشته‪ ،‬بیمه ثال��ث اجباری با‬ ‫درام��د ‪ ۱۴۲‬میلی��ارد و ‪ ۸۴۴‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫رتب��ه بع��دی درامدزایی را ب��رای این شرک��ت ثبت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته در همین مدت ‪ ۴۳‬درصد درامد بیمه درمان و ‪۵۱‬‬ ‫درصد درامد بیمه ثالث اجباری بیمه دانا به عنوان خسارت‬ ‫پرداخ��ت شده که در کنار ای��ن دو رشته‪ ۶۵ ،‬درصد میزان‬ ‫درام��د رشته بدنه خودرو به عن��وان خسارت پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مجم��وع این شرک��ت در ابان ‪ ۴۸۶‬میلی��ارد و ‪۸۲۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تومان بیمه نامه به ف��روش رسانده و‬ ‫‪ ۲۱۱‬میلی��ارد و ‪ ۴۹۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان به عنوان‬ ‫خس��ارت به مشتریان خود پرداخت ک��رده که یک حساب‬ ‫سرانگشتی نشان از ان دارد بیش از ‪ ۴۳‬درصد از درامد این‬ ‫شرکت به عنوان خسارت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�ودگی جرایم بدهکاران بانک پارسیان تا‬ ‫پایان اسفند‬ ‫بان��ک پارسی��ان به منظ��ور تکری��م مشتری��ان و حمایت از‬ ‫تولیدکنندگ��ان و فع��االن اقتص��ادی‪« ،‬ط��رح پیم��ان« ویژه‬ ‫بخشودگی جرایم بدهی بدهکاران را به اجرا گذاشت‪ .‬به گزارش‬ ‫دیوان اقتصاد؛ بر این اس��اس‪ ،‬مشتریانی که در سررسید مقرر‬ ‫نسب��ت به پرداخ��ت اقس��اط و تسویه بدهی های خ��ود اقدام‬ ‫نکرده ان��د‪ ،‬می توانند با پرداخت و تسویه کل بدهی هر یک از‬ ‫قراردادها از مزای��ای بخشودگی مزبور بهره مند شوند‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن طرح که از ‪ ۹‬دی اغاز ش��ده و تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬ادامه‬ ‫خواه��د داش��ت‪ ،‬مشتریانی که به دالیل گوناگ��ون نتوانسته اند‬ ‫بده��ی خود را تاکنون بازپرداخت کنن��د‪ ،‬می توانند با مراجعه‬ ‫به شعب بانک پارسیان از مزیت های این طرح استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات ده�ی بان�ک اقتصادنوی�ن در ایف�ای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‬ ‫سی ‏وپنجمین مدرسه بانک اقتصادنوین در روستای خوراباد‬ ‫بخش که��ک شهرستان قم ساخته می ش��ود‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بان��ک اقتصادنوی��ن؛ ایی��ن کلنگ ‏زنی ای��ن مدرسه‬ ‫ب��ا حضور علیرضا بلگ��وری‪ ،‬مدیرعامل این بان��ک و جمعی از‬ ‫مقام��ات و مسئوالن کشوری و استانی‪ ،‬معلمان و دانش اموزان‬ ‫مدرس��ه و اهالی روست��ای خوراباد برگزار ش��د‪.‬در این مراسم‬ ‫بلگوری با اشاره به خدمات بان��ک اقتصادنوین در حوزه ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬بانک اقتصادنوین به عنوان یک‬ ‫بنگاه اقتصادی در کنار فعالیت های حرفه ای و اقتصادی خود در‬ ‫ارائه خدمات بانکی و کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور‪،‬‬ ‫ایف��ای مسئولیت های اجتماعی را نیز وظیفه خود می داند و در‬ ‫همی��ن راستا تاکنون در اح��داث ‪ ۳۵‬مدرسه در مناطق کمتر‬ ‫برخ��وردار کشور مشارکت داشته اس��ت‪ .‬او در ادامه سخنانش‬ ‫توسعه اقتصادی کشور را در گرو پرورش نیروی انسانی توانمند‬ ‫دانست و افزود‪ :‬به طور قطع مدیران و نقش افرینان اینده کشور‬ ‫در بطن همین مدرسه ها تربیت خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هموارس�ازی محی�ط کس�ب و کار با تس�هیالت‬ ‫مضاربه بانک ملی‬ ‫تسهی�لات مضاربه بانک ملی ایران فرصت��ی ارزشمند برای‬ ‫اشخ��اص حقیقی و حقوقی است ت��ا سرمایه مورد نیاز خود را‬ ‫ب��رای توسعه و رونق کسب و ک��ار و تجارت شان تامین کنند‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ای��ران‪ ،‬سرمایه مورد نیاز‬ ‫اشخ��اص حقیقی و حقوقی برای انج��ام فعالیت های تجاری و‬ ‫بازرگانی به منظور خرید و فروش کاال در داخل کشور (بازرگانی‬ ‫داخل��ی) و خرید و صدور کاال به خ��ارج از کشور (صادرات) را‬ ‫در چارچ��وب تسهیالت مضاربه تامی��ن می کند‪ .‬مدت قرارداد‬ ‫مضارب��ه متناسب ب��ا دوره گردش عملی��ات (فعالیت تجاری)‬ ‫بنگاه‪ ،‬حداکثر ‪ 6‬م��اه و منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل‬ ‫تجدی��د است و در قالب این ق��رارداد‪ ،‬بانک نیز از سود حاصل‬ ‫از فعالیت ه��ای یاشده براساس سه��م پیش بینی شده‪ ،‬منتفع‬ ‫می شود‪ .‬بانک ملی ایران از ابتدای امسال تا پایان اذر تعداد ‪۷۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۳۷‬از این تسهیالت را به ارزش ریالی ‪ ۵۵‬هزار و ‪۲۹۴‬‬ ‫میلیارد ریال به بنگاه ها و فعاالن اقتصادی پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن بانک در سال گذشته نیز تع��داد ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪ ۲۱۱‬مورد‬ ‫تسهی�لات در قالب مضاربه ب��ه ارزش ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۴۸۶‬میلیارد‬ ‫ری��ال پرداخت تا عالوه بر حمایت از ب��ازار اشتغال‪ ،‬سهمی در‬ ‫رونق تجارت داخلی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بومی سازی‬ ‫صنعت‬ ‫در اولویت‬ ‫رویکرد تخصصی نمایشگاه بومی سازی نیازمند پایش است‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی ف��والد ‪ ۲۳‬ت��ا ‪۲۶‬‬ ‫دی امس��ال در برج می�لاد برگزار می ش��ود تا تمام‬ ‫تامین کنندگان زنجیره فوالد گردهم ایند و نیازهای‬ ‫این زنجیره را تامین کنند‪ .‬تولیدکنندگان نسوز یکی‬ ‫از تامین کنندگان حیاتی حوزه فوالد به شمار می ایند‬ ‫که توانس��ته اند صنعت خود را به خوبی بومی س��ازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دیرگدازها در مسیر بومی شدن‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نتایج جشنواره را مکتوب کنیم‬ ‫قرارداد و خرید رس��یده‪ ،‬به بهترین نحو ارائه ش��وند‪،‬‬ ‫زی��را نمای��ش دادن توانمندی ه��ا به تنهای��ی کافی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬نتیجه ای��ن نمایش ها بهتر اس��ت که به طور‬ ‫م��دون ارائ��ه ش��ود‪ .‬نیازها از س��وی فوالدس��ازان و‬ ‫ادعاها ممکن اس��ت از سوی شرکت های تامین کننده‬ ‫بیان ش��ود و اگر برط��رف کردن ای��ن نیازها به طور‬ ‫عملیاتی انجام نش��ود‪ ،‬عمر این نمایش��گاه ها طوالنی‬ ‫نخواهد ب��ود؛ از ای��ن رو بهره وری این نمایش��گاه در‬ ‫ص��ورت عملیاتی ش��دن اهداف ان‪ ،‬محق��ق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کالنتری تاکید کرد‪ :‬نمایش��گاه ملی فوالد‪ ،‬رویکرد‬ ‫ش��فاف و روشنی دارد تا ش��رکت هایی که در تامین‬ ‫نیازهای زنجیره فوالد فعالیت دارند را شناسایی و به‬ ‫این زنجیره بشناساند‪ .‬این رویکرد تخصصی می تواند‬ ‫بهره وری باالیی داش��ته باشد به این شرط که پس از‬ ‫برگزاری مورد پایش قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در پایان پیش��نهاد کرد‪ :‬نحوه پایش نمایشگاه‬ ‫و گزارش دهی نتایج ان بس��یار مهم به شمار می رود‪،‬‬ ‫از همی��ن رو باید داده های این نمایش��گاه ‪ -‬نه صرف‬ ‫تفاهمنامه هایی که منعقد ش��ده‪ -‬جمع اوری ش��ود‪.‬‬ ‫قراردادهای��ی که عملیاتی ش��ده و محصولی تولید تا‬ ‫مرحله ارزیابی مشتری نیز پیش رفته است و در قالب‬ ‫گزارش هایی در ویژه نامه هایی چاپ شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه دانش بنیان پات��رون گفت‪ :‬اگر‬ ‫ضرورت برقراری ارتباط و تعامل بین دانشگاه و صنعت‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در دیدار با ریاست‬ ‫و اعض��ای هیات رئیس��ه واحد لنجان ب��ا تاکید بر‬ ‫ارتب��اط و تعامل دانش��گاه و صنع��ت تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای حل مشکالت‬ ‫با ایجاد پیوند نزدیک و مستمر بین مراکز علمی و‬ ‫صنعتی باید به طور عملی و دوسویه برقرار شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ذوب اه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫منصور یزدی زاده ایجاد ارتباط مستقیم و اثربخش‬ ‫بین واحدهای صنعتی و دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫لنجان را به منظور اتخاذ سیاست صنعتی درست در‬ ‫راستای رس��یدن به استقالل و خودکفایی صنعتی‬ ‫ضروری دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬زمینه های بس��یار‬ ‫خوبی برای کار مشترک بین شرکت سهامی ذوب‬ ‫اهن و دانشگاه ازاد اسالمی وجود دارد و با توجه به‬ ‫شناخت دقیق و مثبتی که از ریاست جدید دانشگاه‬ ‫ازاد لنج��ان داریم اعتماد ما به این واحد دوچندان‬ ‫ش��ده و این تعامل بیش از پیش برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با عنایت به افزایش بودجه پژوهش��ی امس��ال‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬علم و دانش‪ ،‬توانایی بالقوه ای را‬ ‫شامل می شود که عملیاتی شدن ان در عرصه کار‪،‬‬ ‫تجربه‪ ،‬صنعت و کارخانه اتفاق می افتد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفه��ان افزود‪ :‬اقتص��اد دانش بنیان را‬ ‫نمی توان به تنهایی از صنعت هدایت کرد‪ ،‬همچنین‬ ‫پیشرفت اقتصادی‪ ،‬فقط از طریق دانشگاه نمی تواند‬ ‫به سرانجام برسد؛ بنابراین امروز پیوند بین دانشگاه‬ ‫و صنعت و حوزه تولید موضوعی کامال مش��خص و‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫همچنین سیدمسعود داودی‪ ،‬سرپرست دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی لنجان با اشاره به تفاهمنامه ذوب اهن‬ ‫اصفهان با دانشگاه ازاد اسالمی واحد لنجان گفت‪:‬‬ ‫به زودی ب��ا راه اندازی دفتر دانش��گاه ازاد اس��تان‬ ‫اصفهان در کارخانه ذوب اهن‪ ،‬ش��تاب بیشتری در‬ ‫رفع موانع و کاهش وابستگی ذوب اهن به خارج از‬ ‫کشور را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد گزارش ه��ای دقیق و‬ ‫درس��تی از دس��تاوردهای نمایش��گاه را در یک سال‬ ‫تدوی��ن کن��د و در قالب نش��ریه های تخصصی چاپ‬ ‫کند‪ ،‬بسیار اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نسوز صنعتی بومی شده‬ ‫اتش انتظامی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت دیرگداز اذر نیز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬نمایش��گاه ملی‬ ‫فوالد یک اقدام بس��یار عالی در زنجیره فوالد اس��ت‬ ‫ک��ه می تواند ب��ه این زنجیره کمک کن��د‪ ،‬چراکه در‬ ‫زنجی��ره فوالد صنعتگران توانمن��دی وجود دارند که‬ ‫هنوز ناش��ناخته باقی مانده اند‪ .‬این جشنواره فرصت‬ ‫مناسبی برای شناسایی این توانمندی هاست‪.‬‬ ‫انتظامی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت نس��وز‬ ‫که بیش��تر مورد استفاده فوالدس��ازان قرار می گیرد‪،‬‬ ‫به طور قابل توجهی توانس��ته قطعات مورد نیاز خود را‬ ‫بومی سازی کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ی��اداور ش��د‪ :‬تحریم ها ش��رایطی را‬ ‫به وج��ود اورد که زمینه بومی س��ازی ب��رای صنعت‬ ‫فوالد و زنجیره ان به وجود اید‪ .‬نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫این فرصت را غنیمت ش��مرده و مس��یر بومی شدن‬ ‫را به درس��تی هدایت کرده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫دیرگداز اذر تصریح کرد‪ :‬البته در صنعت نسوز برخی‬ ‫م��واد به ناچار وارداتی هس��تند و ان را اماده مصرف‬ ‫برای فوالدسازان می کنیم‪ .‬این واردات مشکلی ایجاد‬ ‫تامین کاتالیست های صنایع نفت و فوالدسازی‬ ‫محققان یکی از شرکت های مستقر در شهرک علمی و صنعتی اصفهان‬ ‫با تولید بیش از ‪ ۲۰‬نوع کاتالیس��ت موفق ش��دند عالوه بر تامین نیازهای‬ ‫صنایع پتروش��یمی و فوالدس��ازی از خروج ارز ب��رای خرید این محصول‬ ‫استراتژیک جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یکی از ش��رکت های دانش بنی��ان در صنعت نفت با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬ش��روع به فعالیت کرد و تا کن��ون در زمینه های تحقیق و‬ ‫تولید انواع کاتالیست های مورد نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و صنعت‬ ‫ف��والد و نیز طراحی و اج��رای واحدهای ‪( GTL‬تولی��د نفت مصنوعی)‬ ‫گام های موثری برداشته است‪ .‬محققان این شـرکت بـه منظور دسـتیابی‬ ‫بـ��ه فناوری تبدیـل گاز طبیعی بـه میعان��ات نفتـی یـا ‪ GTL‬بـا انجام‬ ‫تحقیقـات گسـترده موفق بــه کسب ایــن دانش فنی شدند و در همین‬ ‫راستا پایلوت تولید یک تا سه بشکه میعانات نفتی در روز در کارخانه این‬ ‫ش��رکت راه اندازی ش��د‪ .‬این فرایند دارای مزایای فراوانی بوده کـه از ان‬ ‫جملـه می توان بــه محصول نفتی چون بنزین و دیزل بدون سولفور اشاره‬ ‫کرد‪ .‬از ‪ ۲۰‬نوع کاتالیس��ت تولید ش��ده ‪ ۴‬نوع کاتالیست دارای کاربرد در‬ ‫صنایع فوالدس��ازی‪ ۲ ،‬نوع کاتالیست دارای کاربرد در صنایع سخت کاری‬ ‫با وج��ود اینکه برخی مواد اولیه در زنجیره‬ ‫ف��والد در داخل موجود اس��ت ام��ا در برخی‬ ‫مواق��ع ش��اهد واردات انها هس��تیم و برخی‬ ‫تولیدکنندگان برای تهیه م��واد اولیه خود با‬ ‫مش��کل روبه رو هس��تند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه واردات با توجه به روند ثبت س��فارش تا‬ ‫ترخی��ص کاال هم��راه ب��ا هزینه هایی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬زیرا از یک س��و این فرایند زمانبر اس��ت‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬همراه هزینه ه��ای مادی‬ ‫خواهد بود‪ .‬در کل هزینه های باالس��ری برای‬ ‫تولیدکنندگان بس��یار افزایش یافته و قیمت‬ ‫مواد اولیه نی��ز چندین برابر ش��ده؛ بنابراین‬ ‫ضروری اس��ت ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت بر واردات نظارت بیش��تری داش��ته‬ ‫باش��د و ورود کاالهای��ی ک��ه در داخل تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬پیش��گیری به عمل اورد اما زمینه‬ ‫واردات کاالهایی که مورد نیاز تولیدکنندگان‬ ‫را فراهم کند‪ .‬به نظر می رس��د بر ورود برخی‬ ‫کاالها نظارت چندانی وجود ندارد و بر واردات‬ ‫برخی کاالها سختگیری می شود‪.‬‬ ‫البته ممکن است تولیدکننده ای مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز برخی تولیدکنندگان را تامین کند‬ ‫ام��ا کفاف تمام نیاز کش��ور را ندهد؛ بنابراین‬ ‫می طلبد ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نظارت درس��تی بر واردات داشته باشد و این‬ ‫لزوما به معنای س��ختگیری ب��ه تولیدکننده‬ ‫داخلی نباشد‪.‬‬ ‫احتمال افزایش‬ ‫نرخ سیمان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��یدعباس کالنتر‪ :‬نمایش��گاه ملی فوالد‪ ،‬رویکرد شفاف و روشنی دارد‬ ‫مبن��ی بر اینکه ش��رکت هایی که در تامین نیازه��ای زنجیره فوالد فعالیت‬ ‫دارند را به این زنجیره بشناساند‪ .‬این رویکرد تخصصی می تواند بهره وری‬ ‫باالیی داشته باشد به این شرط که پس از برگزاری مورد پایش قرار گیرد‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬زیرا س��بب ایجاد ارزش افزوده و اش��تغال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انتظام��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬بومی س��ازی به این‬ ‫معنی نیس��ت که حتم��ا تمام مواد اولی��ه خود را در‬ ‫اختیار داش��ته باشیم‪ .‬می تواند مواد اولیه را وارد و ان‬ ‫را تبدیل به محصول کرد‪ .‬برخی مواد اولیه نس��وزها‬ ‫در ایران وجود ندارد یا دارای کیفیت باالیی نیس��ت‪.‬‬ ‫برخی معادن این مواد اولیه مانند منیزیت در کش��ور‬ ‫وجود ندارد یا هنوز اکتشاف نشده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که واحدهای فوالدی روز به روز در حال افزایش‬ ‫است و نیاز انها به نسوزها نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه مراحل فراوری‬ ‫تولید نس��وز بومی شده‪ ،‬گفت‪ :‬مراحل تولید نسوز در‬ ‫ایران یک فراوری بومی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت دیرگداز اذر همچنین در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که کیفی��ت تولیدات نس��وز داخلی‬ ‫مش��ابه خارجی است‪ ،‬گفت‪ :‬نس��وزها ایرانی به اندازه‬ ‫نس��وزهای خارجی دارای کیفیت باال هس��تند‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬نس��وزهای ایرانی مورد اس��تفاده فوالدسازان‬ ‫بزرگ مانند فوالد مبارکه‪ ،‬خوزس��تان و خراسان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫انتظام��ی تاکید کرد‪ :‬صنعت نس��وز ج��زو صنایعی‬ ‫است که ازس��وی بخش خصوصی رشد کرده و بومی‬ ‫ش��ده و به خوبی می تواند نیاز فوالدس��ازان را تامین‬ ‫کند‪ .‬صنعت نسوز تا مرحله ایجاد فناوری رشد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬ما همیشه در دسترس‬ ‫مصرف کنندگان خود هستیم؛ از این رو اگر هر اشکال‬ ‫یا ایرادی وجود داش��ته باشد به راحتی با ما در ارتباط‬ ‫هستند و می توانند درصدد رفع اشکاالت ما برایند و‬ ‫این یکی از مزیت های بومی سازی است‪.‬‬ ‫محمدعلی دیبایی‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی‬ ‫سیدعباس کالنتر‬ ‫اتش انتظامی‬ ‫فوالد و ‪ ۱۴‬نوع کاتالیس��ت با کاربرد در صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر پتروشیمی رازی و شیراز و همچنین فوالد خوزستان‬ ‫از مصرف کنندگان کاتالیس��ت های تولیدشده این شرکت هستند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه این پژوهشگران بیش از ‪ ۲۱‬قرارداد تولید و تامین نیاز کاتالیست های‬ ‫صنعت فوالد را منعقد کرده و بیش از ‪۱.۵‬میلیون لیتر کاتالیس��ت احیای‬ ‫مستقیم اهن تولید و تحویل صنایع شده است‪ ۵۰ .‬تا ‪۶۰‬درصد کاتالیست‬ ‫مورد نیاز صنایع فوالد و ‪۷۰‬درصد کاتالیس��ت های مصرف شده در بخش‬ ‫پتروش��یمی ها از این شرکت دانش بنیان خریداری شده است و چشم انداز‬ ‫این شرکت تولید ساالنه ‪ ۱۳۰۰‬تن کاتالیست مورد نیاز صنایع فوالد است‬ ‫و درصدد هستند تا سال ‪ ۱۴۰۴‬حداقل ‪۸۵‬درصد کاتالیست های فوالدی‬ ‫م��ورد نیاز کش��ور را تولید کنند که این میزان اف��زون بر ‪۱۷‬میلیون دالر‬ ‫(بیش از ‪ ۶۸۰‬میلیارد ریال) می ش��ود‪ .‬به گفته این پژوهش��گران با تولید‬ ‫کاتالیس��ت های مورد نیاز صنایع فوالد و نف��ت و گاز به میزان ‪ ۹‬میلیون‬ ‫دالر در سال از خروج ارز جلوگیری شده است و در بخش پتروشیمی نیز‬ ‫تاکنون ‪ ۴۵۰‬تن از کاتالیس��ت های تولیدشده این شرکت بارگذاری شده‬ ‫اس��ت که این میزان جلوگیری از خروج ‪۸‬میلیون دالر ارز از کش��ور را به‬ ‫دنبال داشته است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان با‬ ‫بیان اینکه در هفته های اینده ش��اید عواملی‬ ‫که از افزایش نرخ بنزین تاثیر پذیرفتند را در‬ ‫نرخ اعمال کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم بتوانیم تا‬ ‫اواسط بهمن افزایش نرخ بگیریم‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری می��زان‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان از افزایش تولید س��یمان در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال خبر داد و اظهار ک��رد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪ ۴۱‬میلی��ون و ‪ ۱۷۹‬هزار تن س��یمان تولید‬ ‫ش��ده که ‪ ۹.۵‬درصد رشد داش��ته است‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬همچنین تولی��د کلینکر در ‪ ۸‬ماهه با‬ ‫رش��د ‪ ۸‬درصدی به ‪ ۴۷‬میلیون و ‪ ۱۰۹‬هزار‬ ‫تن رسیده است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫همچنین از رشد ‪۲۰‬درصدی صادرات کلینکر‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬در این م��دت ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۳۴‬هزار تن کلینکر و ‪۳‬میلیون و ‪ ۷۶۸‬هزار‬ ‫تن س��یمان صادر ش��د که صادرات سیمان‬ ‫نسبت به زمان مشابه سال گذشته ‪۱۰‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬ش��یخان درباره دلیل‬ ‫کاهش صادرات سیمان بیان کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫بیشتر صادرات سیمان به عراق است به دلیل‬ ‫توقف صادرات به این کش��ور ام��ار صادرات‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫درباره ب��ازار صادراتی کلینک��ر‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کلینک��ر تولیدی ‪ ۷‬درصد به امارات‪ ۲ ،‬درصد‬ ‫به بنگالدش‪ ۲ ،‬درصد به پاکس��تان‪ ۶ ،‬درصد‬ ‫به س��ریالنکا‪ ۵ ،‬درصد به چین‪ ۲۱ ،‬درصد به‬ ‫کویت و ‪۱۵‬درصد به عراق صادر شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��یمان تولی��دی کش��ور‬ ‫نی��ز ‪۱۲‬درصد ب��ه ازبکس��تان‪۲۷ ،‬درصد به‬ ‫افغانس��تان‪ ۶ ،‬درصد به پاکستان ‪ ۵‬درصد به‬ ‫قزاقس��تان‪ ۳ ،‬درصد به کوی��ت و ‪۴‬درصد به‬ ‫روسیه صادر شده است‪.‬‬ ‫ش��یخان همچنی��ن درب��اره بازگش��ت ارز‬ ‫صادرات��ی گفت‪ :‬ش��رکت هایی ک��ه صادرات‬ ‫داش��تند ارز صادرات��ی را برگردان��د البت��ه‬ ‫یک س��ری ابهام ه��ا وج��ود دارد ک��ه باید در‬ ‫نشس��ت هایی با کارشناس��ان بان��ک مرکزی‬ ‫انها را بررس��ی کنند‪ ،‬اما متاس��فانه برگزاری‬ ‫نشس��ت ها با این کارشناس��ان بسیار سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫درب��اره وضعیت مص��رف س��یمان در داخل‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه امسال مصرف سیمان‬ ‫در کشور ‪۱۱‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��یمان نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته از تی��ر ح��دود ‪۲۵‬درص��د افزایش‬ ‫نرخ داش��ته‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در هفته های اینده‬ ‫ش��اید عواملی که از افزایش نرخ بنزین تاثیر‬ ‫پذیرفتند را در نرخ اعم��ال کنیم‪ ،‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم تا اواسط بهمن افزایش نرخ بگیریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��یدعباس کالنتر‪ ،‬مدیرعامل و نایب رئیس هیات‬ ‫مدیره گروه دانش بنیان پاترون در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شرکت پاترون‪ ،‬تولیدکننده مواد مصرفی‬ ‫نس��وز در صنعت فوالد‪ ،‬از سال ‪ ۹۴‬دانش بنیان شده‬ ‫است‪ .‬محصوالتی که این شرکت در یک سال گذشته‬ ‫بومی س��ازی و راهی ب��ازار کرده‪ ،‬ش��امل مالت های‬ ‫دریچه کشویی و پوش��ش الکترود گرافیتی به منظور‬ ‫کاهش مصرف الکترود گرافیتی اس��ت‪ .‬هم اکنون نیز‬ ‫در ح��ال تولید پودر گرانوله ریخته گری هس��تیم که‬ ‫شرکت های فوالدی برای واردات ان با مشکل روبه رو‬ ‫هس��تند و قصد داریم این محص��ول را به تولید انبوه‬ ‫برس��انیم‪ .‬کالنتر در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬رسالت ما‬ ‫از ابتدا برمبنای حرکت دانش محورانه و نو اورانه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که برخی فوالدسازان‬ ‫از نبود برخی نس��وزها در کش��ور گالیه مند هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی از مواد اولیه مورد نیاز نس��وزهای خاص‬ ‫با گریدهای اروپایی‪ ،‬وارداتی اس��ت ک��ه تاکنون نیز‬ ‫واردات انها میس��ر بوده اس��ت و به طور انگشت شمار‬ ‫مواد اولیه نس��وزها وارد کش��ور می ش��ود‪ .‬البته هم‬ ‫مواد اولیه در کش��ور موجود است و هم نسوز ساخته‬ ‫می شود‪ ،‬اما ممکن است برخی شرکت ها به نسوزهای‬ ‫خاص نیاز داشته باشند که باید شرکت های داخلی به‬ ‫سمت تولید این محصوالت پیش بروند‪.‬‬ ‫کالنتری ادامه داد‪ :‬نمایش��گاه مل��ی فوالد فرصت‬ ‫مناس��بی است تا ادعاهای مطرح شده به اثبات برسد‪.‬‬ ‫اگر تولیدکنندگان نسوز مدعی هستند ‪۹۰‬درصد نسوز‬ ‫داخ��ل را تولید می کنند باید بر این ادعا صحه گذاری‬ ‫ش��ود و اگر ش��رکت های فوالدس��از معتقدن��د که با‬ ‫کمبود نسوز روبه رو هس��تند‪ ،‬این نمایشگاه می تواند‬ ‫در راستای رفع نیازهای انها پیش برود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫ایران را چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فلس��فه‬ ‫وجودی نمایشگاه‪ ،‬ایده و تفکر بسیار خوبی است‪ ،‬اما‬ ‫پیرو اعالم نیاز ش��رکت ها در نمایش��گاه بومی سازی‪،‬‬ ‫باید پایگاه اطالعاتی ازس��وی برگزارکننده نمایشگاه‬ ‫که انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران اس��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه دانش بنیان پات��رون تصریح کرد‪:‬‬ ‫ از س��وی دیگر‪ ،‬میزان پیش��رفت هایی حاصل شده از‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه در قال��ب گزارش هایی مدون‬ ‫م��ورد پایش قرار گی��رد‪ .‬در حقیقت بای��د نیازهایی‬ ‫که عن��وان و نیازهایی که برطرف ش��ده و به مرحله‬ ‫یادداشت‬ ‫غریب پور‬ ‫عنوان کرد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشس��ت با اعضای‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬توس��عه بومی س��ازی‬ ‫و کاه��ش اتکای صنعت فوالد به خارج کش��ور را از‬ ‫اولویت های اصلی این صنعت عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران (ایمی��درو)‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پور توسعه بومی سازی را از خواسته های اصلی‬ ‫مقامات ارش��د نظام دانس��ت و گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫فوالدی روی بومی سازی و تامین نیازهای این صنعت‬ ‫تمرکز داش��ته باش��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ال گذشته در‬ ‫چنین روزهایی‪ ،‬برخی تولیدکنندگان این صنعت با‬ ‫چالش هایی در تامین مواد اولیه روبه رو بودند که طی‬ ‫همکاری های ایمیدرو با بخش دولتی و ش��رکت های‬ ‫این حوزه‪ ،‬مشکل مربوط برطرف شد‪.‬‬ ‫غریب پور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫در کاه��ش ات��کا ب��ه ارز در صنایع و بومی س��ازی‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تاکن��ون رقمی ح��دود ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تفاهمنامه با محوریت بومی س��ازی امضا شده‬ ‫که ضروری اس��ت گروهی در انجمن فوالد مس��ئول‬ ‫پیگیری این اسناد شوند تا به مرحله امضای قرارداد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬ارائه‬ ‫یا نمایش قطعات و تجهیزات بومی س��ازی ش��ده در‬ ‫دومین جش��نواره و نمایش��گاه فوالد اثر قابل توجهی‬ ‫بر انعکاس دس��تاوردهای این صنعت دارد‪ .‬غریب پور‬ ‫ادامه داد‪ :‬اطالعات س��امانه بومی سازی صنعت فوالد‬ ‫(که سال گذشته ایجاد شد)‪ ،‬بروزرسانی شود‪.‬‬ ‫غریب پور از فعالیت و تمرکز شرکت ملی فوالد در‬ ‫تولید دانش در صنعت فوالد خبر داد و افزود‪ :‬یکی از‬ ‫موضوع های اساس��ی در این مسیر‪ ،‬همگرایی انجمن‬ ‫و ایمیدرو اس��ت تا بتوان برنامه های بومی س��ازی را‬ ‫به طور منسجم هدایت کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬سیدرس��ول خلیفه سلطانی‪ ،‬دبیر‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد اظهار ک��رد‪ :‬دومین‬ ‫جشنواره و نمایش��گاه فوالد روز ‪ ۲۳‬دی در سالگرد‬ ‫کلنگ زن��ی ذوب اه��ن اصفه��ان و همچنی��ن روز‬ ‫بهره برداری از کارخانه فوالد مبارکه برگزار می شود و‬ ‫تا ‪ ۲۶‬دی ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خب��ر داد که نامگ��ذاری روز فوالد‬ ‫(‪۲۳‬دی)‪ ،‬م��ورد موافقت معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫قرار گرفته و برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی ادامه داد‪ :‬دائمی ش��دن کارگروه‬ ‫بومی س��ازی انجمن و امض��ای تفاهمنامه با صندوق‬ ‫پژوهش و فناروی فوالد و ایجاد سامانه اطالع رسانی‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬از جمل��ه اقدام های ش��اخص انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫میز س��اخت داخل نی��ز با حض��ور تولیدکنندگان و‬ ‫تامین کنندگان این صنعت در رویداد پیش رو تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد با اش��اره به‬ ‫اس��تقبال ش��رکت ها از دومین دوره جشنواره فوالد‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال فض��ای برگزاری جش��نواره از ‪۴۸۰۰‬‬ ‫مترمربع سال قبل به ‪ ۶۵۰۰‬متر مربع افزایش یافته‬ ‫و یک س��الن نیز ویژه شرکت های دانش بنیان ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ضرورت‬ ‫نظارت درست‬ ‫بر واردات‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد‪:‬‬ ‫توسعه زیرساخت ها در ناحیه صنعتی چنارشاهیجان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس با اش��اره به‬ ‫استقبال بی سابقه متقاضیان و تکمیل ظرفیت واگذاری در ناحیه‬ ‫صنعتی چنارشاهیجان گفت‪ :‬توسعه و تکمیل زیرساخت ها در‬ ‫این ناحیه صنعتی در اولویت طرح های عمرانی این شرکت قرار‬ ‫گرفت و با تخصیص اعتبار‪ ،‬روند اجرایی ان ش��تاب پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس احد فتوحی پس از بازدید از‬ ‫روند عملیات اجرایی طرح های عمرانی و زیرس��اختی در ناحیه‬ ‫صنعتی چنارش��اهیجان کازرون در جلسه با فرماندار کوهچنار‬ ‫افزود‪ :‬س��ال گذشته با اعمال مش��وق های ویژه سرمایه گذاری‬ ‫تمامی اراض��ی این ناحیه صنعت��ی به س��رمایه گذاران واگذار‬ ‫ش��د و هم اینک کار توس��عه و تکمیل زیرس��اخت ها با سرعت‬ ‫درح��ال اجراس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با واگذاری زمی��ن در این ناحیه‬ ‫صنعتی ‪ ۲۸‬س��رمایه گذار نسبت به انعقاد قرارداد با این شرکت‬ ‫به منظور دریافت زمین اقدام کرده اند که از این تعداد یک واحد‬ ‫با اشتغال ‪ ۱۰‬نفر در مرحله بهره برداری و ‪ ۲‬واحد دیگر نیز در‬ ‫مرحله پایان ساخت وس��از هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه در قالب‬ ‫ای��ن قراردادها بیش از ‪ ۱۱‬هکت��ار زمین صنعتی به متقاضیان‬ ‫واگذار ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬باتوجه ب��ه میزان اس��تقبال متقاضیان‪،‬‬ ‫به دنب��ال اجرای طرح توس��عه در این ناحیه صنعتی هس��تیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در ادامه با اشاره‬ ‫به اجرای طرح جاده دسترسی این ناحیه صنعتی به طول یک‬ ‫کیلومتر گفت‪ :‬عملیات اجرای��ی این طرح با اعتباری افزون بر‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۱۳۰‬میلیون ریال با پیش��رفت فیزیکی مناسب‬ ‫در حال انجام اس��ت و پ��روژه به زودی به بهره ب��رداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬فتوحی تصریح کرد‪ :‬تاکنون طرح هایی در زمینه شبکه‬ ‫داخلی برق‪ ،‬خط انتقال موقت برق‪ ،‬حفر و تجهیز و خط انتقال‬ ‫چاه اب و نیز زیرس��ازی این ناحیه صنعتی اجرا ش��ده و طرح‬ ‫ش��بکه داخلی اب نیز ب��ا اعتبار یک میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫پویش مردمی «بدون نرخ نخریم» در لرستان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان لرس��تان از اجرای طرح پویش مردمی‬ ‫«ب��دون ن��رخ نخری��م» به منظ��ور مقابل��ه با‬ ‫گرانفروشی و تنظیم بازار خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫لرس��تان‪ ،‬محمدرضا صفی خان��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای تنظی��م ب��ازار و فراهم‬ ‫ساختن شرایط س��الم انتخاب کاال و خدمات‬ ‫ب��رای مصرف کنن��دگان‪ ،‬نصب برچس��ب نرخ‬ ‫ازسوی فروش��ندگان بوده که در مواد مختلف‬ ‫قانونی به انها اشاره شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬م��اده ‪ ۶‬قان��ون تعزیرات‬ ‫حکومت��ی‪ ،‬م��اده ‪ 5‬قانون حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان و ماده ‪ ۱۵‬قانون نظام صنفی‪،‬‬ ‫به عنوان تکلیفی ب��رای عرضه کنندگان کاال و‬ ‫خدمات تعیین شده است‪.‬‬ ‫صفی خان��ی گفت‪ :‬در همین راس��تا پویش‬ ‫«بدون نرخ نخریم» ب��ا محوریت انجمن ملی‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان به عنوان‬ ‫تنها تشکل مردمی قانونی در حوزه حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان در دستور کار سازمان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان لرس��تان تصریح کرد‪ :‬از همه رسانه ها‬ ‫و مطبوع��ات و فع��االن حوزه ه��ای خبری و‬ ‫اطالع رسانی متعهد اس��تان انتظار می رود در‬ ‫حمای��ت و همراه��ی با این پوش��ش عمومی‬ ‫نسبت به اطالع رسانی صریح و شفاف به جامعه‬ ‫مصرف کنندگان همکاری الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫صفی خانی اضافه کرد‪ :‬انتظار است شهروندان‬ ‫به جای خرید از واحدهایی که نرخ کاال را درج‬ ‫نمی کنند از س��ایر فروش��گاه های قانونمند در‬ ‫نصب قیمت‪ ،‬جنس های مورد نیاز خود را تهیه‬ ‫کنند تا متخلفان نیز درصدد پایبندی به قانون‬ ‫برایند‪ .‬وی همچنین از شهروندان خواست در‬ ‫صورت مش��اهده هرگونه تخلف از جمله درج‬ ‫نکردن نرخ کاال و‪ ...‬با ش��ماره تلفن ‪ ۱۲۴‬ستاد‬ ‫خبری این س��ازمان تماس برق��رار و مراتب را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫ری��ال تا ‪ ۲‬ماه اینده به بهره برداری می رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫به واگذاری کامل ش��هرک به متقاضیان‪ ،‬امور توسعه و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها با سرعت در حال انجام است‪ .‬فتوحی همچنین از‬ ‫ایج��اد خط انتقال اختصاصی ب��رق در این ناحیه صنعتی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬این طرح ب��ا هدف تامین پایدار ب��رق این ناحیه‬ ‫صنعتی تامین اعتبار ش��ده و در هفته ه��ای اینده پیمانکار ان‬ ‫انتخاب خواهد ش��د‪ .‬وی بر ساخت پل جدید در جاده دسترس‬ ‫ش��هرک صنعتی نیز تاکید کرد و گف��ت‪ :‬عملیات اجرایی این‬ ‫طرح نیز در دستور کار قرار می گیرد‪ .‬وی هدف از ایجاد شهرک‬ ‫صنعتی چنارشاهیجان را فراهم کردن زیرساخت مناسب برای‬ ‫اس��تقرار واحدهای صنعتی و توس��عه و اشتغال در این منطقه‬ ‫اع�لام کرد و گفت‪ :‬ای��ن ناحیه صنعتی باتوجه ب��ه قرارگیری‬ ‫در امتداد محور غرب اس��تان فارس به خوزس��تان از موقعیت‬ ‫مناس��بی برای س��رمایه گذاری برخوردار اس��ت‪ .‬در این جلسه‬ ‫تغییر نرخ نان در کارگروه ارد و نان همدان‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار‬ ‫همدان با بیان اینکه براساس نظر نماینده‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان در اس��تان و کارشناس��ان‬ ‫ن��رخ نان باید افزایش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در تالش‬ ‫هس��تیم در ای��ن زمینه تصمی��م منطقی‬ ‫گرفته ش��ود تا مردم دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫همچنین ش��رایط مناس��بی برای نانوایان‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هم��دان‪ ،‬ظاهر پورمجاهد‬ ‫ب��ا بیان اینکه افزایش ن��رخ نان از مرکز به‬ ‫اس��تان ها ابالغ ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬در برخی از‬ ‫اس��تان ها مانند قم و اصفهان افزایش نرخ‬ ‫نان اعمال ش��ده اما در بیش��تر استان های‬ ‫همجوار همدان این تغییر نرخ اعمال نشده‬ ‫است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در همدان در‬ ‫‪ ۳‬س��ال اخیر افزایش نرخ نان انجام نشده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬نانوای��ان از این وضعی��ت رضایت‬ ‫ندارند؛ بنابراین افزایش نرخ نان به صورت‬ ‫کارشناسی بررسی شد ه است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار‬ ‫همدان ب��ا تاکید بر اینکه ب��ا افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن تغییر نرخ ن��ان به تعوی��ق افتاده ‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬به لحاظ ش��رایط اجتماعی‬ ‫افزای��ش ن��رخ نان بع��د از گران��ی بنزین‬ ‫امکان پذی��ر نب��ود و باید م��دت زمانی در‬ ‫این زمینه تامل می ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫براس��اس نظ��ر نماینده س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در‬ ‫اس��تان و کارشناسان نرخ نان باید افزایش‬ ‫یابد خاطرنش��ان کرد‪ :‬این مهم در جلسات‬ ‫تنظی��م بازار و کارگروه ارد و نان بررس��ی‬ ‫می ش��ود‪ .‬پورمجاهد ادام��ه داد‪ :‬در تالش‬ ‫هستیم در این زمینه تصمیم منطقی اخذ‬ ‫شود تا مردم دچار مشکل نشوند‪ .‬همچنین‬ ‫شرایط مناس��بی برای نانوایان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در زمان مناس��ب نرخ‬ ‫منطقی و کارشناسی شده نان ابالغ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرماندارکوهچنار نیز ایجاد این ناحیه صنعتی را مهم ترین بستر‬ ‫رونق تولید و ایجاد اش��تغال پای��دار اعالم کرد و گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مسیر توسعه صنعتی شهرستان در بستر این ناحیه‬ ‫صنعتی محقق خواهد ش��د‪ .‬علی علیزاده با تاکید بر توس��عه و‬ ‫تکمیل زیرس��اخت ها در این ناحیه صنعتی بر اجرای طرح های‬ ‫توس��عه ای ناحیه صنعتی تاکید کرد و گفت‪ :‬باتوجه به تقاضای‬ ‫س��رمایه گذاران جدید برای حضور در این ناحیه صنعتی و نیز‬ ‫تکمی��ل ظرفیت واگذاری زمین‪ ،‬ضرورت اجرای طرح توس��عه‬ ‫بیش از پیش احس��اس می ش��ود و در این زمینه سازمان های‬ ‫اجرایی شهرس��تان نی��ز حمایت خواهند ک��رد‪ .‬ناحیه صنعتی‬ ‫چنارش��اهیجان با ‪ ۲۰‬هکتار مساحت ظرفیت اشتغالزایی برای‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر را خواهد داشت‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ ۲‬هزار نفری در صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اردبیل‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان اردبیل از‬ ‫افتت��اح ‪ ۱۵‬طرح حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��تغالزایی‬ ‫برای بیش از ‪ ۲‬هزار نفر در سفر رئیس جمهوری به اردبیل خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اردبی��ل رامین صادق��ی در جمع خبرن��گاران درباره طرح های‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افتتاح ش��ده در س��فر ریاس��ت‬ ‫جمهوری به اس��تان اردبیل بی��ان کرد‪ :‬افتتاح فاز توس��عه ای‬ ‫ارتاویل تایر با اش��تغال ‪ ۴۰۰‬نفر‪ ،‬ش��رکت حدی��د مبتکران با‬ ‫اش��تغال ‪ ۵۰۰‬نفر‪ ،‬نساجی س��تاره با اشتغال ‪ ۲۵۰‬نفر و اشجع‬ ‫باتری با اشتغال ‪ ۱۱۰‬نفر در این سفر انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چندین طرح خرد نیز با ایجاد اشتغال ‪ ۷۷۱‬نفری‬ ‫در اردبیل‪ ،‬مشگین ش��هر‪ ،‬نمین‪ ،‬س��رعین و گرمی افتتاح شد‬ ‫که در مجموع طرح های افتتاح ش��ده برای بیش از ‪ ۲‬هزار نفر‬ ‫اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در ادامه افزود‪:‬‬ ‫در استان اردبیل ‪ ۱۵۰۰‬مورد جواز تاسیس وجود دارد که ‪۴۱۱‬‬ ‫مورد زمین خود را گرفته و در استانه اغاز فاز عملیاتی هستند‬ ‫و تا سال ‪ ۱۴۰۲‬تاثیر بسزایی در افزایش اشتغال استان خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬صادقی با اشاره به ‪ ۹۹‬طرح پیشران موجود در استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از این ‪ ۹۹‬طرح پیشران تاکنون ‪ ۲۶‬مورد با‬ ‫ایجاد اشتغال ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفری و سرمایه ‪ ۱۵‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی وارد مرحله عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل عنوان‬ ‫کرد‪ :‬طرح های پیش��ران استان شامل ‪ ۹‬طرح در صنایع غذایی‬ ‫و داروی��ی‪ ۸ ،‬طرح صنایع معدنی و مس‪ ۶ ،‬طرح ش��یمیایی و‬ ‫‪ ۲‬طرح در حوزه فلزی و نس��اجی در نقاط گوناگون اس��تان در‬ ‫دس��ت احداث است که تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در اس��تان اردبیل ‪ ۱۱۴۵‬واح��د صنعتی دارای‬ ‫پروانه داریم که حدود ‪ ۶۶‬درصد این واحدهای صنعتی اکنون‬ ‫فعال هستند و در مجموع ‪ ۲۳‬هزار نفر در حوزه صنعت استان‬ ‫اردبیل فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫دکت��ر صادقی افزود‪ ۳۴ :‬درصد از واحدهای صنعتی اس��تان‬ ‫یعنی ‪ ۱۵۸‬واحد غیرفعال هس��تند که براس��اس بررسی ها این‬ ‫واحدها نیز قابلیت احیا و بازگش��ت به چرخه تولید را دارند و‬ ‫در همین راستا از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۴۵‬واحد صنعتی رفع‬ ‫مشکل شده است‪.‬‬ ‫صادقی گفت‪ :‬امس��ال در اس��تان اردبیل ‪ ۸۳‬درصد در حوزه‬ ‫صنع��ت‪ ۲۵ ،‬درصد در بخ��ش معدن و ‪ ۹۳‬درص��د در بخش‬ ‫اصناف تحقق تعهد اشتغال داشته ایم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نگرانی بابت تغییر در روند عبور پروازهای بین المللی از اسمان کشورمان وجود ندارد‬ ‫افق روشن پروازهای عبوری از ایران‬ ‫دیروز س��ردار سلیمانی روی دست های مردم ایران‬ ‫در پایتخ��ت تشییع شد‪ .‬هنوز خ��ون شهید سلیمانی‬ ‫در ع��راق خش��ک نش��ده‪ ،‬ترامپ تویی��ت می زند که‬ ‫«امریک��ا به ‪ 52‬مرک��ز فرهنگی ای��ران حمله خواهد‬ ‫ک��رد! » اگرچه بسی��اری از غیرایرانی ه��ا در سراسر‬ ‫جه��ان به ترور ناجوانمردانه شهی��د سلیمانی و ادامه‬ ‫جنگ طلبی ه��ای ترامپ با تهدید ایران‪ ،‬واکنش نشان‬ ‫دادن��د‪ ،‬اما احتم��ال واکنش های دیگ��ری نیز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به عنوان مث��ال ممکن است برخی شرکت های‬ ‫هواپیمایی ترجیح دهند تا اطالع ثانوی‪ ،‬پروازهایشان‬ ‫از باالی سر ایران عبور نکند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پروازهای خارج��ی که اسمان‬ ‫ایران را به عنوان مسیر حرکت خود انتخاب می کنند‪،‬‬ ‫از مهم ترین مناب��ع درامدهای فرودگاهی کشور بوده‬ ‫و ب��ه گفته مسئوالن‪ ،‬درحال حاضر منبع اصلی درامد‬ ‫این بخ��ش هستند‪ .‬مدیرعامل شرک��ت فرودگاه های‬ ‫کش��ور می گوید ‪ ۶۸‬درصد درام��د شرکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوایی ای��ران از پروازه��ای عبوری حاصل‬ ‫می ش��ود‪ .‬رق��م این درام��د در س��ال گذشته ‪۱۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫سی��اوش امیرمک��ری‪ ،‬چندی پی��ش در نمایشگاه‬ ‫حمل ونق��ل در جم��ع خبرنگاران با بی��ان اینکه سال‬ ‫گذشت��ه روزانه هزار پ��رواز عبوری داشتی��م‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امس��ال در مقطعی به دلیل ناامن اعالم شدن اسمان‬ ‫ای��ران‪ ،‬امار پروازهای عب��وری کاهش یافت ولی پس‬ ‫از م��دت کوتاه��ی‪ ،‬با اطمین��ان یافت��ن شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی از امنیت اسمان ای��ران‪ ،‬تعداد پروازهای‬ ‫عبوری دوباره افزایش یاف��ت و اکنون روزانه به ‪۹۰۰‬‬ ‫پرواز رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اطمینان کشورها از امنیت اسمان ایران‬ ‫یکی از کنترلرهای ترافیک هوایی کشورمان با بیان‬ ‫اینک��ه اتفاق های روزهای اخی��ر موجب کاهش عبور‬ ‫پروازه��ا از اسمان ایران نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬کشورهای‬ ‫مختل��ف نسبت ب��ه ایمن��ی و امنیت اسم��ان ایران‬ ‫اطمینان دارند‪.‬‬ ‫روح اهلل فالح تبار در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫شهادت سردار سلیمانی‪ ،‬خسارت ملی و جبران ناپذیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باره��ا شاهد این بوده ایم ک��ه امریکا به‬ ‫لحاظ هوان��وردی‪ ،‬در برخی زمان ه��ا ناامنی هایی در‬ ‫منطقه ایجاد کرده اس��ت‪ .‬مانند شلیک به هواپیمای‬ ‫مسافرب��ری ایران در تیر ‪ ۶۷‬یا اقدامی که در تابستان‬ ‫انج��ام داد و در منطق��ه پرترافیک خلیج فارس‪ ،‬پهپاد‬ ‫ب��زرگ رادار گریز گلوبال ه��اوک را به پرواز دراورد و‬ ‫مسیرهای بین المللی را قطع کرد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه عامل ناامنی در حوزه هوانوردی‬ ‫منطقه تاکنون‪ ،‬همیش��ه امریکا بوده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اتفاق های چن��د روز اخیر و ب��ا در نظر‬ ‫گرفت��ن جریان��ی که در مح��ور مقاوم��ت‪ ،‬از ایران تا‬ ‫لبن��ان شکل گرفته و هماهنگی و همبستگی که بین‬ ‫ملت و دولت های ایران و عراق ایجاد شده‪ ،‬پیش بینی‬ ‫من این است ک��ه منطقه امن ت��ر از گذشته می شود‬ ‫و حت��ی بعید نیس��ت امریکا مجبور ب��ه ترک منطقه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫جامعه جهانی نس��بت به امنیت و ایمنی که ما در اس��مان ایران و منطقه‬ ‫ایجاد کرده و می کنیم‪ ،‬اطمینان دارد و بر همین اساس به نظر می رسد ما‬ ‫اینده بهتری در زمینه پروازهای عبوری خواهیم داشت‬ ‫ای��ن کارشناس هوانوردی ی��اداور شد‪ :‬اگر قرار بود‬ ‫اقدام ه��ا و تهدیدهای امریکا روی پروازهای عبوری از‬ ‫ایران تاثیر بگذارد‪ ،‬زمانی باید این تاثیر را می گذاشت‬ ‫که این کشور با پ��رواز پهپاد گلوبال هاوک‪ ،‬به حریم‬ ‫هوای��ی ما تجاوز کرد و در مقاب��ل‪ ،‬ایران این پهپاد را‬ ‫ساقط کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منطقه خاورمیان��ه‪ ،‬ایران و خلیج فارس‪،‬‬ ‫نقط��ه تعادل شرق و غرب هستن��د و این گونه نیست‬ ‫ک��ه کشوری به سادگی بخواهد در این منطقه ناامنی‬ ‫ایج��اد کن��د و روی پروازها و ترافی��ک جهانی تاثیر‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬از سوی دیگر جامعه جهانی نسبت به امنیت‬ ‫و ایمن��ی که ما در اسمان ایران و منطقه ایجاد کرده‬ ‫و می کنی��م‪ ،‬اطمین��ان دارد و بر همین اساس به نظر‬ ‫می رسد ما اینده بهت��ری در زمینه پروازهای عبوری‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی بابت پروازهای عبوری نداریم‬ ‫فالح تب��ار با بی��ان اینکه اگر کشوره��ا مسئله ای با‬ ‫امنیت پرواز در اسم��ان ایران داشته باشند‪ ،‬باید این‬ ‫مسئل��ه را با مص��داق عنوان کنند ک��ه ایران در یک‬ ‫زمان برای پروازی‪ ،‬مشکل ایجاد کرده است اما حتی‬ ‫ب��ا وجود ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس‪ ،‬چنی��ن پیشینه ای از‬ ‫س��وی ای��ران وجود ن��دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬عملک��رد حاکم‬ ‫ب��ر نظام امنیت��ی ایران ب��ه گونه ای اس��ت که وقتی‬ ‫کشورمان قوانین بین المللی را می پذیرد‪ ،‬به ان پایبند‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫اکنون نی��ز با توجه به اینکه ب��ه قوانین بین المللی‬ ‫هوان��وردی پایبن��د هستی��م‪ ،‬نگران��ی باب��ت کاهش‬ ‫پروازه��ای عبوری نداریم اما این قوانین بارها از سوی‬ ‫دولت هایی از جمل��ه امریکا نقض شده و مصداق های‬ ‫ان هم وجود دارد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش که در سال های گذشته‬ ‫شاه��د افزای��ش و کاهش های مقطع��ی در پروازهای‬ ‫عبوری بوده ایم‪ ،‬این کم و زیاد شدن پروازهای عبوری‬ ‫به چه دلیلی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت سیاسی پیش‬ ‫ام��ده در قطر در س��ال ‪ ۹۶‬و نی��ز ناارامی های پیش‬ ‫ام��ده در اوکرای��ن در سال های پی��ش از ان‪ ،‬موجب‬ ‫شد پروازهای عبوری ایران در مقطعی‪ ،‬افزایش داشته‬ ‫باشد که ب��ا کاهش تنش ها پروازها ب��ه روند پیشین‬ ‫بازگشته و نمی توان گفت کاهش داشته است‪ .‬درواقع‬ ‫افزای��ش و کاهش ه��ا به طور مقطع��ی و بنا به برخی‬ ‫عوامل خاص رخ داده در منطقه است‪.‬‬ ‫این کنترلر ترافیک هوایی با بیان اینکه ایران نقطه‬ ‫تعادل منطقه در برنامه ریزی های جهانی است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نگاه ما این است که باید تالش شود مسیر هوایی‬ ‫راه ابریش��م زمینی که در گذشته وجود داشته را هم‬ ‫درس��ت کرده و براساس ان بتوانیم نقطه اتصال شرق‬ ‫و غ��رب شوی��م و بیشترین پ��رواز را بتوانیم از فضای‬ ‫ایران داشته باشیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر ام��ار پروازهای‬ ‫عب��وری در روزه��ای اخی��ر گفت‪ :‬اق��دام تروریستی‬ ‫امریک��ا در ع��راق از نظر اماری تاثی��ری بر پروازهای‬ ‫م��ا نداشته اس��ت و به نظ��ر می رسد جه��ان به این‬ ‫نتیج��ه رسیده که امریک��ا عامل ناامنی ه��ای هوایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فروش امتیاز طرح ملی مسکن متوقف شد‬ ‫مدیرعامل شرک��ت عمران پردی��س از توقف خرید‬ ‫و ف��روش امتی��از طرح ملی مسکن ب��ا ورود وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬دادستان و فرماندار این شهر به ماجرا خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مه��دی هدایت در گفت وگو با ف��ارس اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫ورود بسی��ار جدی وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬دادستان و‬ ‫فرماندار پردیس‪ ،‬بحث خرید و فروش امتیاز واحدهای‬ ‫طرح ملی مسکن در مراحل اولیه متوقف شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه امروز هی��چ خرید و فروشی‬ ‫در زمین��ه امتیاز ط��رح ملی مسکن نداری��م‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫برنامه ریزی مناسب‪ ،‬هماهنگی های الزم در این زمینه‬ ‫ش��ده تا حتی یک واحد از ط��رح ملی مسکن به دست‬ ‫دالالن نرسد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل شرکت عم��ران پردیس با بی��ان اینکه‬ ‫پاالی��ش ثبت نام کنندگان به خوبی در حال انجام است‬ ‫و فراین��د ی��اد شده به ط��ور کام��ل در مسیر درستی‬ ‫پیش م��ی رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ه��دف وزارت راه و شهرسازی‬ ‫از اج��رای ط��رح ملی مسک��ن‪ ،‬خانه دار ک��ردن اقشار‬ ‫متوس��ط و رو به پایین جامعه اس��ت و به هیچ عنوان‬ ‫خلیل اهلل معمارزاده‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روح اهلل فالح تبار‬ ‫سیاوش امیرمکری‬ ‫نگرانی کشتیرانی ها از پیامدهای شهادت سردار سلیمانی‬ ‫اج��ازه نخواهی��م داد ای��ن واحده��ا به دس��ت دالالن‬ ‫بیفت��د تا با ان به دنب��ال سودجویی و بر هم زدن بازار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اوایل ماه جاری و پس از اتمام مرحله نخست ثبت نام‬ ‫طرح مل��ی مسکن در تهران (شهرهای جدید پردیس‪،‬‬ ‫ایوانک��ی‪ ،‬هشتگرد و پرند)‪ ،‬برخ��ی افراد اگهی فروش‬ ‫امتی��از این طرح در پردی��س را در سایت دیوار منتشر‬ ‫کردن��د‪ ،‬امتیازهایی که به ن��رخ ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان برای فروش بارگذاری شده بود‪.‬‬ ‫پس از این اتفاق‪ ،‬مدیرعامل شرکت عمران پردیس‪،‬‬ ‫خری��د و فروش امتیاز طرح مل��ی مسکن را غیرقانونی‬ ‫اع�لام کرد و از پیگیری ب��رای توقف این کار خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال این اظهارنظر‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی با تاکید‬ ‫بر اینکه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن تخلف‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر کسی این ک��ار را انجام دهد‪ ،‬از طرح‬ ‫ملی مسکن حذف می شود‪.‬‬ ‫محمد اسالمی اف��زود‪ :‬امتیاز طرح ملی مسکن قابل‬ ‫معامل��ه نیست و هرک��س این کار را انج��ام دهد‪ ،‬کد‬ ‫رهگیری ثبت شده او در سامانه حذف می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تعامل هرچه بیشتر‬ ‫شهر و بندر‪ ۲ ،‬اقدام در دستور کار قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫نظر گرفتن پیوستگی و تاثیر متقابل شهر و بندر در طرح های‬ ‫جامع و تسریع فعالیت های بندری فراتر از حدود اولیه تعریف‬ ‫شده در ح��وزه زیرساخت‪ ،‬گام های مورد نظ��ر برای افزایش‬ ‫تعامل شهر و بندر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از سازمان بن��ادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫محمد اسالم��ی اظهار کرد‪ :‬در زمینه تحق��ق مسئولیت های‬ ‫اجتماعی بندرها که در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫‹ ‹مطلوبیت مسیرهای عبوری از ایران‬ ‫همانط��ور که فالح تبار می گوید‪ ،‬حتی بعد از ساقط‬ ‫ش��دن پهپاد امریکایی در خلیج فارس از سوی ایران‪،‬‬ ‫کشورها با توج��ه به اطمینانی ک��ه نسبت به امنیت‬ ‫اسم��ان ایران داشتن��د‪ ،‬دوباره ب��ه مسیرهای هوایی‬ ‫ایران برگشتند‪.‬‬ ‫بع��د از ساقط شدن پهپاد امریکایی در ایران در تیر‬ ‫امسال که منجر به ص��دور اطالعیه هوانوردی امریکا‬ ‫مبنی بر ممنوعیت پرواز ب��ر فراز اسمان خلیج فارس‬ ‫و ای��ران شد‪ ،‬سیاوش امیرمک��ری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به فارس گفت‪ :‬چند‬ ‫روز پس از ساقط شدن پهپاد جاسوسی امریکا‪ ،‬میزان‬ ‫پروازه��ای عبوری از فضای کش��ور کاهش یافت و از‬ ‫روزان��ه حدود ‪ ۸۴۰‬پرواز‪ ،‬به حدود ‪ ۸۰۰‬پرواز کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫امیرمک��ری ادام��ه داد‪ :‬اما بع��د از مدت��ی‪ ،‬میزان‬ ‫پروازهای عبوری از فضای کشور دوباره افزایش یافت‪،‬‬ ‫زی��را التهاب برط��رف شد و شرکت ه��ای هواپیمایی‬ ‫متوج��ه شدند که اسمان ای��ران همچنان امن است‪،‬‬ ‫ضمن اینک��ه از نظر اقتصادی هم ب��رای شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی صرفه بیشتری دارد ک��ه از اسمان ایران‬ ‫عبور کنند زیرا زمان پرواز برای انها کاهش می یابد و‬ ‫طول مسیر هوایی هم از فضای ایران‪ ،‬کوتاه تر است‪.‬‬ ‫ مدیرعام��ل شرک��ت فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی‬ ‫ایران اظهارکرد‪ :‬پ��س از ساقط شدن پهپاد امریکایی‬ ‫و کاه��ش مح��دود پروازها از فضای کش��ور‪ ،‬ما هیچ‬ ‫ک��اری برای افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور‬ ‫انج��ام ندادیم‪ ،‬البته اعتراض خ��ود را درباره اطالعیه‬ ‫هوان��وردی امریک��ا به دفت��ر منطق��ه ای ایکائو اعالم‬ ‫کردیم اما هیچ اقدام عملی برای ترغیب ایرالین ها در‬ ‫زمینه عبور از فضای کش��ور نداشتیم اما شرکت های‬ ‫هواپیمایی خارجی خودشان متوجه شدند که به نفع‬ ‫خودشان است از اسمان ایران عبور کنند‪.‬‬ ‫شه��ادت س��ردار قاس��م سلیمان��ی‪ ،‬فرمانده نیروی ق��دس سپاه‬ ‫پاس��داران انق�لاب اسالم��ی‪ ،‬نگرانی ه��ا در زمین��ه کشتیرانی در‬ ‫خلیج فارس را افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم به نقل از فایننشیال تایمز‪ ،‬شهادت سردار قاسم‬ ‫سلیمان��ی‪ ،‬فرمانده نی��روی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫نگرانی ه��ای امنیتی در زمینه کشتیران��ی در خلیج فارس را افزایش‬ ‫داده و کشوره��ای واق��ع در ای��ن منطقه با نگران��ی در انتظار نحوه‬ ‫واکنش ایران به ترور این سردار پراوازه هستند‪.‬‬ ‫انگلیس اعالم کرده است که به دلیل باال گرفتن تهدیدهای ناشی‬ ‫از شه��ادت سردار سلیمانی‪ ،‬نی��روی دریایی این کشور‪ ،‬کشتی های‬ ‫تجاری انگلیسی عازم تنگه هرمز را همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫پی��ش از ترور سردار سلیمانی‪ ،‬ایران بارها عنوان کرده بود که اگر‬ ‫ق��ادر به صادرات نفت خود نباشد‪ ،‬ممکن است مانع صادرات نفت و‬ ‫پتروشیمی از طریق تنگه هرمز شود‪.‬‬ ‫جان تامسون‪ ،‬از موسسه شرک��ت امنیتی امبری انگلیس در این‬ ‫زمین��ه گفت‪« :‬حتی پیش از ترور سردار سلیمانی‪ ،‬ما شاهد افزایش‬ ‫استع�لام صاحب��ان تانکرها بودیم که نگران تغیی��ر تهدیدها بودند‪.‬‬ ‫ه��ر روز تعداد بیشت��ری از کشتی داران برای رفت��ن به خلیج فارس‬ ‫از مشاوران امنیتی غیرمسلح روی عرشه خود استفاده می کنند‪».‬‬ ‫برنامه دولت برای افزایش تعامل شهر و بندر‬ ‫قرار دارد‪ ۲ ،‬گام مشخص برداشتیم‪ .‬نخست اینکه در طرح های‬ ‫جام��ع‪ ،‬پیوستگی و تاثیر متقابل شهر و بندر دیده شده است‬ ‫تا وقتی بار به بندر وارد یا از ان خارج می شود‪ ،‬برای شهر بار‬ ‫ترافیکی تحمیلی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گام بعدی این است که بندر با سرعت دادن‬ ‫ب��ه فعالیت ها‪ ،‬فراتر از ح��دود اولیه خود ب��رای زیرساخت ها‬ ‫هزین��ه کند تا شاهد توسع��ه شهر و بندر‪ ،‬ایج��اد جاده های‬ ‫ارتباطی یا پایانه های مورد نیاز باشیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این دو گام در چابهار‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عالوه بر این پروژه‪،‬‬ ‫ساخت اتوبان ‪ ۲۵‬کیلومتری که راه اهن چابهار به زاهدان نیز‬ ‫بای��د از ان کریدور عبور کن��د‪ ،‬در دستور کار قرار گرفته و به‬ ‫پیمانکار نیز ابالغ شده است‪.‬‬ ‫با توجه به توسعه حمل ونقل کانتینری و حمل ونقل ترکیبی‬ ‫در دری��ا و خشکی‪ ،‬نگ��اه به بندرها به عن��وان مرکز تخلیه و‬ ‫بارگیری‪ ،‬نگه��داری و انبارداری کاالها تغییر پیدا کرده است‬ ‫و بندره��ا به عنوان مراکز تجاری و بنگاه اقتصادی که در انها‬ ‫عملیات های تکمیلی مختلف��ی در ارتباط با کاالهای ورودی‬ ‫یادداشت‬ ‫پای درس‬ ‫سرداران جنگ‬ ‫روز یکشنب��ه‪ ،‬در نخستی��ن روز معامله ها پ��س از شهادت سردار‬ ‫سلیمانی‪ ،‬بازارهای بورس منطقه خلیج فارس در واکنش به افزایش‬ ‫نگرانی ها‪ ،‬شاهد کاهش شاخص ها بودند‪.‬‬ ‫شاخ��ص بورس کوی��ت بیشترین کاه��ش را داش��ت و در پایان‬ ‫معامله ه��ا افت ‪ ۴‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬ارزش سهام شرکت ارامکو‬ ‫نیز که نخستین محک جدی خود را پس از عرضه عمومی در بورس‬ ‫شاه��د بود‪ ،‬افت ‪ ۱.۷‬درص��دی را تجربه کرد و به پایین ترین رقم از‬ ‫زمان عرضه سهامش رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یک کارشناس حمل ونقل دریای��ی‪ ،‬در پاسخ به افزایش‬ ‫ریسک های ژئوپلتیک شرکت های بیم��ه از دوشنبه نرخ تعرفه های‬ ‫بیمه ای را برای منطقه خلیج فارس باالتر خواهند برد‪.‬‬ ‫نی��ل رابرتس‪ ،‬رئیس بخش بیمه دریایی اتحادیه بازار لویدز گفت‬ ‫«انتظار م��ی رود کمیته مشترک جن��گ در ‪ ۲‬هفته اینده‪ ،‬نشست‬ ‫اضط��راری برگ��زار کن��د‪ ».‬کمیته مشت��رک جنگ ‪ ۳‬م��اه یک بار‬ ‫نشست برگزار می کند و ریسک ه��ای متوجه کشتیرانی بین المللی‬ ‫در سراس��ر جهان را مورد ارزیابی قرار می ده��د‪ .‬این کمیته در ماه‬ ‫می و ب��ه دنبال برخی حمله ها ب��ه تانکرها‪ ،‬منطق��ه خلیج فارس را‬ ‫منطقه «با ریسک باال ب��رای شرکت های بیمه دریایی» اعالم کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫انجام می شود‪ ،‬مورد توج��ه قرار گرفته اند‪ .‬این مسئله موجب‬ ‫ش��ده محدوده پسکرانه بندرها افزایش یافته و به مجموعه ای‬ ‫از مرکزهای صنعتی و تولیدی به منظور افزایش ارزش افزوده‬ ‫کااله��ا با ایج��اد کارخانه ها‪ ،‬صنای��ع بسته بن��دی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫خدم��ات مرتبط ب��ا کاالهای تولی��د شده‪ ،‬ایج��اد اشتغال و‬ ‫گ��ردش سرمایه در بندرها تبدی��ل شود و به همین دلیل نیز‬ ‫تعامل هرچ��ه بهتر شهر و بندر به منظ��ور زندگی مطلوب تر‬ ‫شهروندان و رونق تجاری منطقه‪ ،‬بیش از پیش ضرورت یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬سال پیش این توفیق را داشتم که شاگرد مرحوم‬ ‫دکتر وفا غفاریان‪ ،‬یکی از یادگاران و فرماندهان ‪ ۸‬سال‬ ‫دفاع مقدس باشم‪ ۲ .‬ترم با او درس مدیریت استراتژیک‬ ‫را گرفتم و هر ‪ 2‬بار در اخر ترم نزدیک امتحان با کسب‬ ‫اجازه از ایشان درس را حذف کردم و ‪ ۳‬ترم پای درس‬ ‫این مرد بزرگ بودم‪ .‬با او با خط فکر فرماندهان نخبه ‪۸‬‬ ‫سال دفاع مقدس اشنا شدم‪ .‬از ان پس همیشه مشتاق‬ ‫یادگیری اموزه های مشاهده شده نخبگان جنگ بودم‬ ‫و اح��وال انان را بررسی می کردم‪ .‬این کنجکاوی برای‬ ‫یادگیری اص��ول جنگی در راستای انتقام و کینه های‬ ‫جنگ��ی نبود‪ ،‬بلکه به دنبال حقیقتی دیگر در بطن ان‬ ‫ماج��را می گشتم‪ .‬از خ��ودم می پرسیدم ما چگونه و با‬ ‫چ��ه الگو و سازماندهی توانستیم در بیشتر صحنه های‬ ‫جنگی خوش بدرخشیم؟ با چه تشکیالت و چارچوب‬ ‫فکری و مدیریتی توانستیم موفقیت های درخشانی در‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬باوجود هزینه های سنگین جنگ و نبود‬ ‫تجهی��زات نوین‪ ،‬به طور عمل��ی و موثر کسب کنیم و‬ ‫حتی پس از جنگ‪ ،‬چگونه سپاه قدس ناشناخته پس‬ ‫از جنگ ه��ای بوسن��ی و هرزگوین با یک فرمانده پس‬ ‫از ‪ ۲۲‬سال توانست به این گونه موفقیت های درخشان‬ ‫در میدان ه��ای مب��ارزه و حت��ی دیپلماسی خارجی و‬ ‫منطقه ای دست پیدا کند‪ .‬با هر خط فکری‪ ،‬حتی اگر‬ ‫منتق��د جدی حاکمیت ی��ا سیاست داخلی و خارجی‬ ‫ایران باشید ‪-‬ک��ه به عنوان اعضای یک خانواده‪ ،‬مانند‬ ‫هم��ه کشورها طبیعی نیز است‪ -‬چه خوش تان بیاید‪،‬‬ ‫چه نه‪ ،‬نمی توانید منکر نقش قاسم سلیمانی و موفقیت‬ ‫او در سطح ملی‪ ،‬منطقه ای و جهانی شوید‪ .‬پرسش من‬ ‫این است‪ :‬بنیان های فکری‪ ،‬گفتمان و الگوهای اجرایی‬ ‫فرمانده��ان نخبه جنگی چه ب��وده که ما نتوانسته ایم‬ ‫در سای��ر حوزه های کش��ور و به طور مشخص‪ ،‬اقتصاد‬ ‫از ان استف��اده کنیم و ان را ب��ه کار گیریم‪ .‬در دنیای‬ ‫امروز‪ ،‬مولفه های قدرت کشورها متکثر شده و فقط به‬ ‫قدرت و اقتدار نظامی و موقعیت یا وسعت جغرافیایی‬ ‫مح��دود نیست‪ ،‬همان طور ک��ه انتقام های سخت نیز‬ ‫دفع��ه ای‪ ،‬اجالت��ا و فق��ط نظامی نیست‪ .‬ای��ن انتظار‬ ‫فرسایش��ی یک جنگ و پاس��خ غافلگیرکننده کوبنده‬ ‫نظام��ی برای دشمن‪ ،‬البته از خود جنگ پرهزینه تر و‬ ‫تشویش برانگیزتر است‪ .‬سالح عقالنیت‪ ،‬صالح خرد و‬ ‫فالح خون البته بر شمشیر پیروز است‪ .‬پس از شهادت‬ ‫این انسان وارسته فکرم بیشتر به این موضوع مشغول‬ ‫ش��ده که چرا پس از تجربه های ارزشمند ‪ ۸‬سال دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬نخبگان علوم اقتصادی و انسانی ما نتوانستند‬ ‫ای��ن الگوه��ای موفق نظام��ی را تئوری��زه و در عرصه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مدیریتی و حاکمیتی کش��ور پیاده سازی‬ ‫کنند‪ .‬منظ��ور من به هیچ وجه ورود نظامیان به سایر‬ ‫حوزه ه��ای غیرتخصصی یا ترویج فرهنگ نظامی گری‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه فهم و الگوسازی از این نمونه های موفق در‬ ‫سایر عرصه های غیرنظامی ازسوی نخبگان غیرنظامی‬ ‫متخص��ص در همان حوزه مرتبط خودشان است‪ .‬نگاه‬ ‫تاریخ��ی به ای��ن مسئله چه در داخ��ل و چه خارج از‬ ‫کش��ور می تواند ب��ه پیدا کردن پاس��خ این پرسش ها‬ ‫کم��ک کند‪ .‬ژاپن‪ ،‬المان‪ ،‬ک��ره جنوبی‪ ،‬چین و برزیل‬ ‫چگون��ه توانستند تجربه های جنگی خود را الگوسازی‬ ‫کنن��د و در خدمت توسع��ه مقتدرانه کشورهای خود‬ ‫بک��ار گیرن��د‪ .‬چرا پ��س از جنگ جهان��ی دوم‪ ،‬جهان‬ ‫شاه��د جهش فناوریکی‪ ،‬فک��ری و حقوق بین المللی‬ ‫ش��د؟ چ��را بسیاری از کارخانه ه��ا و محصوالت موفق‬ ‫غیرنظام��ی کشوره��ا از دل کارخانه های تسلیحاتی و‬ ‫نظامی درامده است؟ چرا در بخش ها و کشورها به ویژه‬ ‫جوام��ع پدرساالر و رهبر مح��و ِر شرقی که دیسیپلین‬ ‫نظام��ی در اداره کشور یا سازمانی به طور نسبی موفق‬ ‫به ک��ار گرفته ش��ده‪ ،‬ما شاهد توسع��ه یا حتی جهش‬ ‫در ای��ن کشورها یا سازمان ه��ا بوده ایم؟ چرا از همین‬ ‫تجربه های تاریخی خارجی و داخلی‪ ،‬استفاده نکنیم؟‬ ‫من از شهید سردار سلیمانی پوزش می خواهم چراکه‬ ‫ت��ا پیش از این فکر می کردم او به دنبال کسب قدرت‬ ‫و نام��زدی ریاست جمهوری اینده است اما اکنون نیاز‬ ‫دارم درب��اره این شخصیت‪ ،‬چیزهای زیادی یاد بگیرم‪.‬‬ ‫مطالعه اجمالی من نشان داد او شخصیتی فراجناحی‬ ‫داش��ت و اه��ل تساهل و مدارا با جامع��ه و ملت خود‬ ‫ب��ود‪ ،‬انج��ا که می گوید «ان دخت��ر بی حجاب‪ ،‬دختر‬ ‫م��ن اس��ت» و همه مردم کشور خ��ود را با طرز تفکر‪،‬‬ ‫گرایش ها‪ ،‬سلیقه ها و نژاد و اقوام مختلف یک جامعه و‬ ‫مل��ت ایرانی و خودی می دانست‪ .‬او با شهادتش همان‬ ‫خط فکری که ‪ ۱۲‬سال پیش در درون و فکر من جرقه‬ ‫خورده بود را شعله ور کرد‪.‬‬ ‫او برعک��س چی��زی ک��ه در این هیجان ه��ا دنبال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬قائ��ل ب��ه جن��گ و تنش تهاجم��ی نبود و‬ ‫بیشتر به دنبال تروی��ج بین المللی گفتمان تدافعی در‬ ‫ح��وزه تخصصی خود‪ ،‬به ویژه در ابع��اد منطقه ای بود‬ ‫و اثب��ات کرد برای موفقیت‪ ،‬ع�لاوه بر انسجام داخلی‬ ‫بای��د نگ��اه بین المللی و منطقه ای‪ ،‬به وی��ژه مبتنی بر‬ ‫اشتراک ه��ا داش��ت و در شرایط منطقه ای و نبود توان‬ ‫دیپلماسی غیرنظامی کش��ور‪ ،‬توانست از فرصت ها به‬ ‫بهترین نحو ممکن بهره برد تا کور شود هر انکه نتواند‬ ‫دید‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جزئیات ساخت خانه های کوچک در پایتخت‬ ‫‪ ۵‬خط مترو تهران‬ ‫هنوز مجوز ندارد‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه ‪ ۱۲‬خط مترو برای تهران طراحی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ ۵ :‬خط هن��وز مصوبه‬ ‫شورای ترافیک را ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محس��ن هاش��می بیان‬ ‫کرد‪ :‬هنوز ‪ ۲‬ایستگاه خط ‪ ۷‬مترو در منطقه‬ ‫سعادت اباد به بهره برداری نرسیده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر باید مقدمه تصویب ساخت خط‬ ‫‪ ۱۰‬مت��رو را ه��م در ش��ورای عالی ترافیک‬ ‫پیگیری کرده و ان را به نتیجه برسانند‪.‬‬ ‫البته این مطلب مربوط به خط های مجوز‬ ‫دار اس��ت‪ ،‬طرح جامع ریل��ی تهران فقط ‪۷‬‬ ‫خط تایید ش��ده دارد و هن��وز ‪ ۵‬خط مترو‬ ‫مجوز ندارد‪ .‬به گفته رئیس ش��ورای ش��هر‬ ‫ته��ران‪ ۴ ،‬خ��ط ال ارتی هم هن��وز مصوبه‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫هاش��می افزود‪ :‬خطوط مترو به گونه ای‬ ‫طراحی شده است که مسافران فقط با یک‬ ‫تغییر در مس��یر بتوانند به مقصد برس��ند و‬ ‫باید زودتر همه خطوط‪ ،‬مصوبه الزم را برای‬ ‫اج��را بگیرن��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬همچنین‬ ‫خط��وط اتوبوس��رانی ک��ه مکم��ل خطوط‬ ‫مترو اس��ت‪ ،‬باید تکمیل ش��ده و وارد مدار‬ ‫بهره برداریشوند‪.‬‬ ‫زنجان در انتظار تدوین‬ ‫سند امایش‬ ‫اس��تاندار زنج��ان گفت‪ :‬تم��ام تالش ما‬ ‫در اس��تان این بوده ک��ه از نظرات نخبگان‬ ‫و صاح��ب نظ��ران ح��وزه توس��عه ب��رای‬ ‫تکمیل س��ند امایش س��رزمین اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬فت��ح اهلل حقیقی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه س��ند امایش س��رزمین را‬ ‫امس��ال اسیب شناس��ی کردی��م‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��اخص های توس��عه با دقت احصا شده و‬ ‫بای��د برای عملیاتی کردن ان‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫را در نظ��ر بگیریم که نقش دانش��گاهیان و‬ ‫متخصصان امر بس��یار مهم است‪ .‬حقیقی با‬ ‫بیان اینکه هدف از س��ند امایش سرزمین‪،‬‬ ‫رشد و توس��عه متوازن استان هاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نگاه ما به توس��عه اس��تان در همه زمینه ها‬ ‫یکسان اس��ت و بعد از ‪ ۱۳‬سال تالشی که‬ ‫برای تدوین و تکمیل این س��ند شده‪ ،‬باید‬ ‫هرچه زودتر این سند با بهره مندی از دانش‬ ‫نخبگان اس��تان تکمیل شود‪ ،‬چرا که نقشه‬ ‫راه استان بر اس��اس طرح امایش سرزمین‬ ‫تنظیم خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 40‬درصدی‬ ‫دکل های رادیویی پایتخت‬ ‫عبدالرضا گلپایگانی‬ ‫اینکه در بخشی‬ ‫از شهر بلوک های‬ ‫ارزان نرخ‬ ‫ساخته شود‪ ،‬یا‬ ‫یک محله یا جایی‬ ‫در خارج از شهر‬ ‫به مسکن برای‬ ‫کم درامدها‬ ‫تبدیل شود‪،‬‬ ‫تجربه موفقی‬ ‫نبوده ولی ما در‬ ‫ایران هنوز ان را‬ ‫ادامه می دهیم‬ ‫مع��اون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری تهران‬ ‫می گوی��د س��اخت خانه ه��ای کوچ��ک در تهران‪،‬‬ ‫تس��هیل کننده ش��رایط زندگی بس��یاری از افرادی‬ ‫می ش��ود که هر روز مجبورند مسافت زیادی را بین‬ ‫مرکز و پیرامون شهر طی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬عبدالرض��ا گلپایگانی در‬ ‫تش��ریح جزئیات پیش��نهاد مطرح ش��ده از س��وی‬ ‫ش��هرداری تهران درباره س��اخت خانه های کوچک‬ ‫‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬مت��ری در تهران گفت‪ :‬بر اس��اس امار‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ح��دود ‪ ۴۶‬درصد جمعیت ش��هر تهران‬ ‫مستاجر بوده اند‪ .‬این روند در ‪ ۲‬سال گذشته شدت‬ ‫بیشتری داشته اس��ت تا جایی که می توان تخمین‬ ‫زد بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد جمعی��ت تهران صاحب خانه‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫گلپایگانی ادامه داد‪ :‬این مس��ئله بر نبود احساس‬ ‫تعلق به محله ها اثر داشته چراکه شهروندان تهرانی‬ ‫هرس��اله در ح��ال کوچ درون ش��هری از محله های‬ ‫مرفه تر به س��مت محله های میانی و پایین تر و پس‬ ‫از ان‪ ،‬س��کونت در خارج از شهر هستند‪ .‬بدمسکنی‬ ‫دهک پایین در تهران یکی دیگر از چالش هاس��ت‪.‬‬ ‫کسانی که در بافت های فرسوده و در ساختمان های‬ ‫ناپای��دار زندگ��ی می کنن��د‪ ،‬وضعی��ت خدمات��ی‬ ‫ناهنجاری دارند‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار ته��ران گفت‪ :‬از انجا که بیش��تر‬ ‫مراک��ز کار و فعالیت مثل بازار تهران‪ ،‬دانش��گاه ها و‬ ‫مراک��ز اداری و درمان��ی به طور خط��ی روی محور‬ ‫تجریش تا ری که س��ازمان فضایی تهران را ش��کل‬ ‫می دهد قرار دارند‪ ،‬ش��اهد هس��تیم برای کس��انی‬ ‫که در دانش��گاه های تهران درس می خوانند فضای‬ ‫سکونتی مناسب تامین نشده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تع��داد زی��ادی کارگر در ب��ازار تهران‬ ‫مشغول به کار هس��تند که مطالعات نشان می دهد‬ ‫برخ��ی از این افراد در محله ه��ای پیرامون بازار که‬ ‫وضعیت مناس��بی به لحاظ امکانات سکونت ندارد‪،‬‬ ‫زندگی می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بس��یاری از کسانی که در شهرهای‬ ‫اطراف زندگ��ی می کنند‪ ،‬چون نمی توانند در تهران‬ ‫مح��ل زندگی تهی��ه کنند‪ ،‬مجبور به س��فرهای هر‬ ‫روزه هس��تند‪ .‬یا بس��یاری از کس��انی که در تهران‬ ‫زندگ��ی می کنن��د‪ ،‬در ش��هرهای ییالق��ی نزدیک‪،‬‬ ‫خانه ه��ای ب��زرگ دارن��د‪ ،‬اما الزم اس��ت در تهران‬ ‫ه��م جایی برای س��کونت داش��ته باش��ند و با یک‬ ‫واحد ‪ ۵۰‬متری هم هدفش��ان تامین می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫نتیج��ه نیازی نیس��ت واح��د ‪ ۱۵۰‬متری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های قانونی ‬ ‫معاون شهردار افزود‪ :‬انچه باعث ایجاد محدودیت‬ ‫در س��اخت خانه در ابعاد کوچک اندازه شد‪ ،‬مربوط‬ ‫به ضوابطی اس��ت که بعد از سال ‪ ۹۱‬و با ابالغ طرح‬ ‫تفصیلی ایجاد ش��د که بر اساس ان اکنون میانگین‬ ‫مساحت واحدهای مسکونی شهر تهران به ‪ ۱۰۰‬متر‬ ‫رسیده است‪ ،‬در حالی که این مساحت با تعداد افراد‬ ‫و شرایط اقتصادی هماهنگی ندارد‪ .‬اکنون در تهران‬ ‫اگر کسی بخواهد واحد کوچک بخرد یا اجاره کند‪،‬‬ ‫چنین امکانی برایش کم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخ��ی معتقدند ته��ران باید تا حدی‬ ‫میلیون نفر و جمعیت ش��ب را ‪ ۹‬میلیون نفر اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬باید دید واقعیت زندگی و جمعیت در‬ ‫تهران چه چیزی است؟‬ ‫‹ ‹کاهش رشد جمعیت‬ ‫امکان ساخت واحد ‪ ۳۵‬متری وجود دارد‪ ،‬اما با ضوابط سخت گیرانه‬ ‫به ویژه در تامین پارکینگ برای هر واحد و در همه جای شهر به طور‬ ‫یکسان‪ ،‬این کار برای سازنده خانه کوچک صرفه ندارد‬ ‫گران ش��ود که بتوان جمعی��ت ان را کنترل کرد یا‬ ‫خانواده هایی که تازه دارند شکل می گیرند‪ ،‬نباید در‬ ‫این ش��هر جای سکونت داشته باش��ند که این نگاه‬ ‫خودخواهان��ه به معنی بیرون کردن مردم از ش��هر‬ ‫است‪.‬‬ ‫گلپایگانی تصریح کرد‪ :‬اگر از کسانی که هر روز بین‬ ‫تهران و شهرهای اطراف در حرکت هستند‪ ،‬بپرسیم‬ ‫بین یک خانه ‪ ۳۰‬متری در مرکز ش��هر و نزدیک به‬ ‫محل کارش��ان با یک خانه ‪ ۸۰‬متری در ش��هرهای‬ ‫پیرامونی کدام را انتخاب می کنند‪ ،‬پاسخ تعداد قابل‬ ‫مالحظه ای‪ ،‬خانه کوچک در مرکز ش��هر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫در ش��رایط امروز عرضه مس��کن این انتخاب برای‬ ‫خریدار فراهم نیست و بر مبنای پیشنهاد شهرداری‬ ‫بهتر است این امکان انتخاب فراهم و ازادی انتخاب‬ ‫برای همه مردم با شرایط و نیازهای گوناگون ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در بررسی و مقایسه ساختمان هایی‬ ‫که س��اخته و س��اختمان هایی که معامله می شوند‪،‬‬ ‫شاهد باالبودن تمایل برای معامله واحدهای کوچک‬ ‫هس��تیم در حالی که عرضه چنین واحدهایی بسیار‬ ‫پایین است‪.‬‬ ‫گلپایگانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس ضوابط طرح‬ ‫تفصیلی‪ ،‬امکان ساخت واحد ‪ ۳۵‬متری وجود دارد‪،‬‬ ‫اما با ضوابط سخت گیرانه به ویژه در تامین پارکینگ‬ ‫برای هر واحد و در همه جای ش��هر به طور یکسان‪،‬‬ ‫ای��ن کار برای س��ازنده خانه کوچ��ک صرفه ندارد‪.‬‬ ‫مطالعات مش��اوران شهرساز نش��ان می دهد الگوی‬ ‫کالب��دی خانه و ان��دازه و کیفیت فضای س��کونت‬ ‫وابس��ته ب��ه محل کار‪ ،‬رفت و امد و تامین ش��رایط‬ ‫سوخت وانت بارهای بدون بارنامه کم می شود‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه شورای‬ ‫شهر تهران از ش��هرداری تهران درخواست‬ ‫ک��رد که در مورد می��زان تحقق برنامه های‬ ‫هوشمندسازی شهر به شورای شهر گزارش‬ ‫دهد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��ود میرلوحی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در برنامه س��وم ش��هر تهران‬ ‫در ‪ 7‬بند بر هوشمندس��ازی و پایدارسازی‬ ‫شهر تاکید شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از شهرداری‬ ‫می خواهی��م ک��ه گزارش��ی درب��اره تحقق‬ ‫مصوبه ه��ا در این حوزه به ش��ورا ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در تبصره ‪ ۳۶‬بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ش��هرداری‪ ،‬ش��هرداری موظف شده‬ ‫اس��ت که با هدف تحقق تهران هوش��مند‪،‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۴۰‬درص��د دکل ه��ای رادیویی‬ ‫را کاه��ش دهد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬امس��ال باید‬ ‫ش��هرداری از ای��ن محل ب��ه درامد حداقل‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ریالی دس��ت پی��دا می کرد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬همچنی��ن برقراری‬ ‫و پش��تیبانی از گس��ترش کارامد ارتباطات‬ ‫و مبادله داده در ش��هر تهران باید تس��هیل‬ ‫می شد و از شهرداری می خواهیم که درباره‬ ‫اقدام هایی که در ای��ن زمینه انجام داده به‬ ‫شورا گزارش دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون حمل ونق��ل اداره کل راهداری وحمل ونق��ل جاده ای اصفهان‬ ‫گف��ت‪ ۵۷ :‬مرکز برای ثبت نام کارت هوش��مند رانندگی وانت بارها در‬ ‫اس��تان اختصاص یافت که متقاضیان می توانن��د به اداره های تابعه این‬ ‫نهاد و دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا جعفری اظهارکرد‪ :‬با توجه به تخصیص سهمیه‬ ‫سوخت وانت بارها بر اساس پیمایش ثبت شده در اسناد حمل (بارنامه)‪،‬‬ ‫مال��کان این خودروها باید ب��رای فعالیت در جاده های برون ش��هری و‬ ‫دریافت بارنامه‪ ،‬نسبت به دریافت کارت هوشمند راننده و ناوگان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬براساس قوانین و مقررات موجود در بخش حمل ونقل‬ ‫هرگونه فعالیت در زمینه حمل ونقل جاده ای برون شهری کاال منوط به‬ ‫استفاده از اسناد حمل (بارنامه) است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان به‬ ‫رانندگان و مالکان وانت بارهای بین ش��هری توصیه کرد هرچه زودتر به‬ ‫مراکز مجاز صدور کارت هوشمند محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام‬ ‫س��خنگوی سازمان اتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫تهران با بیان اینکه اتش نشانی هر چند وقت یک بار با حوادثی‬ ‫در س��اختمان های نیمه کاره رها شده یا در حال ساخت دست‬ ‫و پنجه نرم می کند‪ ،‬گفت‪ :‬س��اختمان های نیمه کاره ای که بعد‬ ‫از مدت��ی رها می ش��وند‪ ،‬ایمنی عابران و امنیت ش��هروندان را‬ ‫تهدید می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��ید ج�لال ملک��ی در ب��اره ایمنی‬ ‫س��اختمان های در حال ساخت و نیمه کاره گفت‪ :‬هرچند وقت‬ ‫ش��اهد حوادثی در ساختمان های نیمه کاره ای هستیم که قرار‬ ‫اس��ت پس از اتمام س��اخت به مجتمع تجاری‪ ،‬کارگاه‪ ،‬واحد‬ ‫مس��کونی و‪ ...‬تبدیل ش��وند‪ .‬این نوع حادثه ه��ا از حادثه های‬ ‫پرتکراری هس��تند که بسیار ش��اهد ان بودیم‪ ،‬همین موضوع‬ ‫کنند تا در ماه های اینده برای فعالیت حمل ونقلی و اختصاص سوخت‬ ‫ناوگان دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫به گفته وی در صورتی که وانت بارهای بین شهری نسبت به دریافت‬ ‫اسناد حمل (بارنامه) اقدام نکنند با کاهش سهمیه روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫جعفری با اش��اره به تصمیم س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫برای س��اماندهی نحوه بهره برداری و تردد وانت بارها در جاده های برون‬ ‫ش��هری و ارتقای س��طح ایمنی در جاده های کش��ور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شیوه نامه های مربوط به ساماندهی ناوگان وانت بار فعال در حمل ونقل‬ ‫برون شهری تدوین و ش��رایط دریافت کارت هوشمند راننده و ناوگان‬ ‫تسهیل شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به وانت بارهای کم مصرف در ماه جاری ‪ ۳۰۰‬لیتر و‬ ‫به پرمصرف ها ‪ ۴۰۰‬لیتر علی الحساب تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫جعف��ری بیان ک��رد‪ :‬رانندگانی که تاکنون کارت هوش��مند دریافت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬باید به مراکز مجاز ثبت نام در سراسر کشور مراجعه و نسبت‬ ‫به اخذ ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫اسایش و ارامش شهروندان هم هست و فقط اندازه‬ ‫خانه تامین کننده ش��رایط اس��ایش مردم را فراهم‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بلوکه شدن ‪ ۴۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫گلپایگانی گفت‪ :‬محاس��به ای ساده نشان می دهد‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار میلیارد تومان س��رمایه در بخش مسکن‬ ‫بلوکه ش��ده که مدیریت کالن اقتصادی نتوانس��ته‬ ‫از این س��رمایه کالن برای رفع نی��از مردم و تولید‬ ‫سرمایه و کار مولد استفاده کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوزه مس��کن کوچک ش��هرداری‬ ‫فقط قرار اس��ت تس��هیل گری کند‪ ،‬نه اینکه چیزی‬ ‫بس��ازد‪ .‬الزم است با برداشتن موانع از سر راه بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬امکان تولید و ساخت واحدهای متناسب‬ ‫با نیاز مردم را فراهم کرد‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره‬ ‫افزایش جمعیت پذیری ته��ران در نتیجه این طرح‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که در مناطق یک تا ‪ ۳‬بیش از ظرفیت‬ ‫طرح تفصیلی ساخت وس��از می ش��ود‪ ،‬کسی نگران‬ ‫جمعیت تهران نیس��ت‪ ،‬اما وقت��ی صحبت از طبقه‬ ‫متوس��ط و فرودست می ش��ود‪ ،‬همه نگران جمعیت‬ ‫تهران می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر درباره مس��کن کوچک اندازه برای‬ ‫دانشجویان‪ ،‬افراد تازه ازدواج کرده یا کارگرها سخن‬ ‫می گویی��م‪ ،‬این اف��راد اکنون هم در ته��ران دارند‬ ‫زندگ��ی می کنند‪ ،‬اما یا خانه ش��ان دور اس��ت یا در‬ ‫ش��رایط خوبی نیست‪ .‬در واقع تسهیل شرایط باعث‬ ‫جابه جایی جمعیت درون تهران می ش��ود‪ ،‬نه بیرون‬ ‫از ان‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امار سال ‪ ۹۵‬جمعیت روز تهران را ‪۱۲‬‬ ‫اختصاص ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به زیرساخت روستاهای سیل زده‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور گفت‪ :‬برای‬ ‫تامین زیرس��اخت مناطق روس��تایی اسیب دیده از‬ ‫س��یل امس��ال ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اس��ماعیل نجار اظهارکرد‪ :‬امسال‬ ‫خس��ارت ناش��ی از س��یل بیش از ‪ ۳۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان براورد می شود که در بخش های مختلف وارد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ح��دود ‪ ۷۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫دراثر سیل در سراسر کشور اسیب دید که به تعمیر‬ ‫نیاز داش��ت‪ ۲ .‬ماه پیش کار تعمی��ر این واحدها به‬ ‫پایان رس��ید و در سطح کشور نوس��ازی ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی ادامه دارد‪.‬‬ ‫نجار با بیان اینکه در زیرس��اخت ها مشکل داریم‬ ‫و اعتب��ارات پیش بینی ش��ده کافی نیس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫تهدید جان شهروندان به وسیله ساختمان های نیمه کاره‬ ‫به ما یاداوری می کند که باید به ایمنی س��ازه های در دس��ت‬ ‫ساخت توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساختمان های نیمه کاره ای که بعد از مدتی‬ ‫رها شده اند هم یکی از معضالتی هستند که به دالیل مختلفی‬ ‫باعث وقوع حادثه در ش��هر می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬این ساختمان ها‬ ‫ایمنی و امنیت ش��هروندان را تهدید می کنند‪ ،‬همچنین نمای‬ ‫ش��هری را هم تحت تاثیر قرار می دهن��د و باید به ایمنی این‬ ‫مکان ها توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان اتش نش��انی تهران با تاکی��د بر اینکه‬ ‫اتش نش��انی هر چند وقت یکبار با حوادثی در س��اختمان های‬ ‫نیمه کاره و رها ش��ده یا در حال س��اخت دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن حوادث ع�لاوه بر اینکه خس��ارت مالی‬ ‫مع��اون ش��هردار تهران افزود‪ :‬بررس��ی ها نش��ان‬ ‫می دهد رش��د جمعیتی مناطق مرک��زی تهران که‬ ‫ش��امل مناطق ‪ ۶‬و ‪ ۱۲‬و بخش های��ی از منطقه ‪۷‬‬ ‫می شود‪ ،‬در حال کم شدن است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا اینکه ام��ار ساخت وس��از و تراکم‬ ‫س��اختمانی در بافت فرس��وده منطق��ه ‪ ۱۰‬از همه‬ ‫مناطق باالتر اس��ت‪ ،‬اگر ام��ار جمعیت این منطقه‬ ‫را در فاصل��ه س��ال های ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۵‬مقایس��ه کنید‪،‬‬ ‫می بینی��د جمعیت ای��ن منطقه افزای��ش چندانی‬ ‫نداشته است چون بعد خانوار از ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬نفر به ‪ ۲‬نفر‬ ‫تغیی��ر کرده و این یعنی جمعیت درون خود منطقه‬ ‫جابه جا شده است‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی اضافه کرد‪ :‬ش��هرداری به عنوان یک‬ ‫پیش��نهاد مس��ئله خانه های کوچک را مطرح کرده‬ ‫اس��ت ت��ا صاحب نظران درب��اره ان نظ��ر دهند‪ .‬در‬ ‫پیش��نهاد تهیه شده بحث مسکن اجتماعی و تولید‬ ‫خانه ه��ای کوچک ان��دازه برای دهک ه��ای پایین‬ ‫و کس��انی که امکان پرداخت اجاره ب��اال ندارند نیز‬ ‫پرداخته ش��ده است‪ .‬هرچند در ش��رایط اقتصادی‬ ‫فعلی تحقق ان بس��یار دشوار اس��ت‪ ،‬در زمین های‬ ‫متعلق به دولت و نهادهای عمومی مس��کن کوچک‬ ‫برای اجاره ب��ه گروه های هدف و توس��ط نهادهای‬ ‫حمایتی پیش بینی ش��ده و شهرداری در این بخش‬ ‫ب��ه عن��وان تس��هیلگر و ارائه دهنده مش��وق عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته گلپایگانی‪ ،‬ش��هرداری برای تغییر ضوابط‬ ‫نیاز به تصویب پیش��نهاد خود در کمیس��یون ماده‬ ‫‪ ۵‬دارد‪ .‬ضم��ن اینکه برای ایجاد امکان اس��تفاده از‬ ‫وام مس��کن برای این واحدها به تایید س��ایر نهادها‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار ته��ران اف��زود‪ :‬بهتر این اس��ت‬ ‫م��ردم و صاحب نظران در این باره نظ��ر دهند زیرا‬ ‫م��ا صاحب مردم نیس��تیم که بخواهی��م برای همه‬ ‫انه��ا تصمیم بگیریم‪ ،‬ضم��ن اینکه به انجام کارها و‬ ‫پرس��یدن نظر کارشناسان بعد از پایان کار اعتقادی‬ ‫نداری��م‪ .‬وی گف��ت‪ :‬اینک��ه در بخش��ی از ش��هر‬ ‫بلوک های ارزان نرخ س��اخته ش��ود‪ ،‬یا یک محله یا‬ ‫جایی در خارج از ش��هر به مسکن برای کم درامدها‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬تجربه موفقی نب��وده ولی ما در ایران‬ ‫هنوز ان را ادامه می دهیم و محله های فقیرنش��ینی‬ ‫که از بسیاری از سرانه های خدماتی محروم هستند‪،‬‬ ‫ایج��اد می کنیم‪ .‬ام��ا در روش جایگزین که تاکنون‬ ‫تجربه موفقی بوده‪ ،‬س��اختمان های ترکیبی ساخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تا در یک واح��د س��اختمانی ترکیبی از‬ ‫مساحت های مختلف وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه نمونه خ��وب ای��ن الگو در‬ ‫ش��هرک اکباتان وج��ود دارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در این‬ ‫ش��هرک واحدهای��ی ب��ا مس��احت ‪ ۳۵‬مترمربع در‬ ‫ترکی��ب ب��ا واحده��ای بزرگ تر طراحی ش��ده اند‪،‬‬ ‫ب��ه ط��وری که ح��دود ‪ ۱۰‬درص��د واحده��ای فاز‬ ‫یک و ‪ ۳‬در این ش��هرک مس��احت ‪ ۳۵‬متر مربعی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بس��یاری بر جای می گذارد‪ ،‬خسارت های جانی جبران ناپذیری‬ ‫هم دارند‪ ،‬برای مثال ممکن اس��ت داربست های ساختمانی که‬ ‫پیش از بهره برداری‪ ،‬نیمه کاره رها ش��ده اس��ت‪ ،‬بعد از مدتی‬ ‫مقاومت خود را از دس��ت داده و فروریزد و عابری را که از ان‬ ‫محل می گذرد‪ ،‬دچار مصدومیت کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از سال ‪ ۹۵‬قوانینی در این زمینه تصویب شده‬ ‫و ارتقای ایمنی این محل ها در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫سازمان اتش نشانی نیز تاییدیه های ایمنی ساختمان ها را مورد‬ ‫ارزیابی قرار می دهد و بر این مسئله نظارت می کند‪.‬‬ ‫ملک��ی گودهای رها ش��ده را نیز از مکان هایی دانس��ت که‬ ‫ممکن است موجب وقوع حادثه شوند و گفت‪ :‬در همین زمینه‬ ‫در س��ال های اخیر از فعالی��ت بیش از هزار مل��ک ناایمن در‬ ‫کرد‪ :‬در شهرهای مختلف از جمله مسجد سلیمان‪،‬‬ ‫س��راب‪ ،‬میان��ه و‪ ...‬امس��ال بر اثر ح��وادث طبیعی ‪،‬‬ ‫شاهد خس��ارت های فراوانی بودیم که کار بازسازی‬ ‫مناطق اس��یب دیده بای��د با کمک دولت س��رعت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه ایران‬ ‫کشور حادثه خیزی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید اساس کار‬ ‫پیش��گیری باش��د و در همه بخش ها اماده مقابله و‬ ‫کاهش خسات ها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫نجار اضاف��ه کرد‪ :‬کیفی س��ازی ساخت وس��ازها‪،‬‬ ‫رعای��ت نکات فن��ی و ایمنی در اج��رای طرح های‬ ‫عمرانی و فرهنگ س��ازی برای کاهش خس��ارت ها‬ ‫در دس��تور کار س��ازمان مدیریت بح��ران قرار دارد‬ ‫ت��ا خس��ارت ها در ح��وادث غیرمترقبه ب��ه حداقل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مراحل مختلف اعم از گودبرداری‪ ،‬اسکلت بندی‪ ،‬ستون گذاری‪،‬‬ ‫س��قف زنی و سفت کاری با حکم مراجع قضایی جلوگیری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان اتش نش��انی با تاکید بر اینکه بارها با‬ ‫اتش س��وزی در س��اختمان های نیمه کاره روبه رو شدیم گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از دالیل وقوع این دس��ته از اتش س��وزی ها انبار کردن‬ ‫ناایمن مواد ساختمانی است‪ .‬گاهی افرادی که در حال ساخت‬ ‫س��اختمان هس��تند یک طبقه را به انبار اختصاص می دهند و‬ ‫مواد قابل اشتعال را در یک محل نگهداری می کنند‪ .‬همین امر‬ ‫موجب می شود که خطر اتش سوزی بیشتر شود‪ .‬ملکی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ریزش اوار نیز یکی از دالیلی اس��ت ک��ه حادثه در این‬ ‫محل ها اتفاق می افتد و جان افراد را تهدید می کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1444‬‬ ‫پیاپی ‪2762‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹باید بر روند فعالیت ناشران نظارت کرد‬ ‫محمدرض��ا ناجیان‪ ،‬مدیر نشر رس��ا در گفت وگو با‬ ‫روزنام��ه‬ ‫با بیان اینکه بای��د نسبت به فعالیت‬ ‫ناشران راست��ی ازمایی صورت بگی��رد گفت‪ :‬راه های‬ ‫مختلفی ب��رای راستی ازمایی فعالی��ت ناشران وجود‬ ‫دارد‪ .‬بای��د شرایطی فراهم ش��ود تا با کمک مسئوالن‬ ‫وزارت ارش��اد و اتحادیه ناش��ران و سازمان های ناظر‬ ‫کارگروه��ی تشکی��ل شود ت��ا نحوه فعالی��ت ناشران‬ ‫حرفه ای با ناشران تج��اری و کسانی که از این طریق‬ ‫سودهای بسیاری را می برند مشخص شود‪.‬‬ ‫ناجی��ان با بیان اینک��ه دریافت مالی��ات از تاجران‬ ‫ناشرنما باید ص��ورت بگیرد گفت‪ :‬اگر کارگروه مربوط‬ ‫وظیف��ه تفکیک ناشران حرفه ای و کسانی که با مجوز‬ ‫نش��ر کاسب��ی می کنند را ب��ه درستی انج��ام دهد و‬ ‫مشخص ش��ود چه کسانی دلس��وز فرهنگ هستند و‬ ‫چه کسانی به فکر تجارت از این طریق هستند انوقت‬ ‫می توان به راحتی از این افراد مالیات دریافت کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از رفتار برخی افراد ک��ه با اسم نشر‬ ‫کارهای دیگر انج��ام می دهند گفت‪ :‬متاسفانه سازکار‬ ‫اعطای مجوز نشر به اف��راد مناسب نیست و ما شاهد‬ ‫هستی��م بسی��اری در این حوزه در قال��ب مجوز نشر‬ ‫تج��ارت می کنن��د و حت��ی در پوشش ای��ن فعالیت‬ ‫کارهای��ی خارج از ح��وزه نشر نیز انج��ام می دهد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس گفته یکی از مسئ��والن چرخش مالی چاپ و‬ ‫توزی��ع کتاب های کمک اموزش��ی ساالنه بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان است که این رقم واقعا در چرخه‬ ‫اقتصادی نشر توازن را میان ناشران فرهنگی و تاجران‬ ‫ای��ن حوزه به هم زده اس��ت و عادالنه نیست که یک‬ ‫ناشر فرهنگی که با سختی کار می کند فعالیتش با یک‬ ‫ناشر با تراز مالی بسیار باال در یک رده قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وزارت فرهن��گ و ارشاد اسالمی‬ ‫ناشرنماهایی که از مالیات معاف می شوند‬ ‫‪ ۱۸‬مج��وز نشر دریافت کرده اس��ت و با امار سازی و‬ ‫ارائ��ه ان ب��ه اداره کتاب از مزای��ا و یارانه های ویژه ای‬ ‫برخ��وردار می شوند در حالی ک��ه حتی یک ریال هم‬ ‫مالیات نمی دهند‪ .‬اگر مبنای رفتار و نظارت بر اساس‬ ‫شفافیت و صداقت شکل بگیرد بسیاری از ناشرانی که‬ ‫کتاب ه��ای کنکور را منتش��ر می کنند و گردش مالی‬ ‫بسی��اری زیادی دارند باید از افرادی که با دغدغه های‬ ‫فرهنگ��ی وارد ای��ن ح��وزه شدند جدا ش��ده و نحوه‬ ‫دریافت مالیات از انها سامان بگیرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪۷۰‬درص�د از ‪ ۱۷‬هزار ناش�ر در س�ال‪۹۷‬‬ ‫کتاب چاپ نکرده اند!‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک��ی از اسیب های همیشگ��ی صنعت نشر‪ ،‬حضور‬ ‫سودجویانه ناشرنماها در این صنعت بوده است؛ انهایی‬ ‫معافی��ت مالیاتی سود می برند و‬ ‫ ‬ ‫ک��ه به نام «ناشر» از‬ ‫عرصه را بر ناشران حرفه ای تنگ می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مالی��ات ن��ه تنه��ا ب��ه نظم‬ ‫اقتصادی کش��ور کمک می کند‪ ،‬بلک��ه می تواند یکی‬ ‫از اهرم ه��ای برقراری عدال��ت در جامعه باشد‪ .‬چندی‬ ‫قب��ل ماجرای حذف معافی��ت مالیاتی مطرح شده در‬ ‫بند(ل) ماده(‪ )۱۳۹‬قانون مالیات های مستقیم کشور‪،‬‬ ‫صن��وف مرتبط ب��ا حوزه فرهنگ را نگ��ران و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬تمدید یک سال�� ه ان‪ ،‬اعتراض هایی را در سایر‬ ‫بخش های جامعه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اینک��ه معافیت مالیاتی در حوزه نشر چه سرنوشتی‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬با چه معیارهایی بای��د اعمال شود و‬ ‫چه کسانی باید از ان بهره ببرند‪ ،‬بحث های پیچیده ای‬ ‫را می طلبد اما یکی از اسیب های قدیمی در این حوزه‪،‬‬ ‫حض��ور سودجویانی که تحت ل��وای نشر و زیر عنوان‬ ‫ناشر‪ ،‬تنها برای بهره بری از مزایا(یارانه ها) و معافیت ها‬ ‫به این حوزه پا گذاشته اند و بعضا حتی به فعالیت های‬ ‫ل هستند‪.‬‬ ‫دیگری مشغو ‬ ‫از معضل قدیمی ناشران فرهنگی و افرادی که در لباس نشر کارهای تجاری می کنند‬ ‫نمی توان کسی را که در صنعت نشر افزون بر ‪ ۵‬میلیارد درامد ساالنه‬ ‫دارد‪ ،‬با کس��ی که ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان درامد دارد‪ ،‬مقایس��ه کرد‪ .‬ابتدا‬ ‫باید ناشرنماها و ناشران حرفه ای را از یکدیگر تمییز داد و سپس دید‬ ‫که چه کسانی براساس میزان درامد خود باید مالیات بدهند‬ ‫باید نسبت به تفکیک فعالیت ناشران ورود کند گفت‪:‬‬ ‫ای��ن امر وظیفه وزارت ارش��اد و معاونت فرهنگی این‬ ‫وزارتخان��ه اس��ت‪ .‬اتحادی��ه ناشران به دلی��ل جایگاه‬ ‫صنف��ی نمی تواند به ای��ن مسئله ورود کن��د چرا که‬ ‫با توجه ب��ه تعری��ف اتحادیه ناشران تمام��ی افرادی‬ ‫که مجوز نش��ر دارند زیر مجموعه ای��ن اتحادیه قرار‬ ‫می گیرن��د و ب��رای همی��ن اتحادی��ه نمی تواند علیه‬ ‫برخ��ی اعضای خودش رفتار غیر صنف��ی انجام دهد‪.‬‬ ‫سازمان های نظارتی مانن��د سازمان بازرسی به همراه‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اسالم��ی می توانن��د به این‬ ‫موض��وع ورود و نسبت به تفکی��ک فعالیت ناشران و‬ ‫چگونگ��ی دریافت مالی��ات از تاج��ران ناشرنما اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ناجیان در پاسخ به این پرسش که با وجود دریافت‬ ‫مالیات از تم��ام شغل ها و اقشار جامعه ایا ناشران نیز‬ ‫می توانند مانن��د دیگر افراد جامع��ه مالیات پرداخت‬ ‫کنن��د گف��ت‪ :‬واقعی��ت این اس��ت که از می��ان ‪۱۷‬‬ ‫ه��زار مجوز نش��ر که در کل کشور ص��ادر شده است‬ ‫ت واقعی دارند و‬ ‫تنها کمت��ر از نیم درصد انها فعالی�� ‬ ‫کتاب های مختلف فرهنگی را چاپ و توزیع می کنند‪.‬‬ ‫در شرایط��ی که تیراژ کتاب ه��ا گاهی به ‪ ۱۰۰‬نسخه‬ ‫می رسد و هر روز شرایط فعالیت در این حوزه سخت تر‬ ‫می شود؛ پرداخت مالیات توسط ناشران فرهنگی عمر‬ ‫فعالیت شان را کوتاه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راستی ازمایی بر مبنای امار نشر‬ ‫ابوالفضل چالغل��و‪ ،‬مدیرمسئول انتشارات «طحان»‬ ‫در گفت وگو با روزنامه‬ ‫در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا امک��ان شناسای��ی و تفکیک ناش��ران فعال و‬ ‫حرفه ای و تاجران ناشرنما برای دریافت مالیات وجود‬ ‫دارد ی��ا نه گف��ت‪ :‬تفکیک فعالیت ناش��ران بر اساس‬ ‫نح��وه فعالیت هایشان در چند سال گذشته کار بسیار‬ ‫سخت��ی است‪ .‬بسیاری از ناش��ران در شرایط امروزی‬ ‫به دلیل مشک�لات اقتصادی و گرانی کاغذ نتوانستند‬ ‫مانند سابق فعالیت داشته باشند‪ .‬اگر قرار بر این است‬ ‫ک��ه فعالیت ناشران راستی ازمایی شود باید از ابتدای‬ ‫تاسی��س هر نشر و چگونگی فعالیت انها مورد بررسی‬ ‫قرار بگیرد تا مشخص شود کدام یکی از ناشرنماها در‬ ‫دهه گذشته با دریاف��ت یارانه های بی حساب و کتاب‬ ‫و واردات کاغ��ذ از ای��ن مسیر پول های کالن به جیب‬ ‫زدن��د و امروز از فضای چ��اپ و نشر خارج شدند و به‬ ‫شغل های دیگری مثل ساختمان سازی روی اوردند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬چطور می شود ناشری که تا چند‬ ‫سال پی��ش در سال ‪ ۲۰۰‬کتاب چ��اپ می کرد امروز‬ ‫هیچ گون��ه فعالیت��ی ندارد اما باز ه��م کسب و کارش‬ ‫پابرجاس��ت و هیچ نظارتی بر نح��وه فعالیت های انها‬ ‫نمی شود؟‬ ‫چالغلو با بی��ان اینکه صنعت نشر کش��ور الوده به‬ ‫حض��ور کاسبانی ش��ده است که توجه��ی به فرهنگ‬ ‫ندارند گفت‪ :‬متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از افرادی‬ ‫ک��ه به اسم نشر وارد این حوزه شده اند اقدام به کتاب‬ ‫دزدی و کتاب سازی می کنن��د و بدون هیچ خالقیت‬ ‫و دست��اوردی تنها کتاب های دیگر ناش��ران را به نام‬ ‫خودشان به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از رویکرد وزارت ارشاد در راستی ازمایی‬ ‫ناش��ران فعال و غیرفعال گف��ت‪ :‬در توزیع یارانه کاغذ‬ ‫و مج��وز واردات کاغذ و همچنین خرید کتاب توسط‬ ‫هی��ات مربوط شاهد هستیم که راستی ازمایی صورت‬ ‫نمی گی��رد‪ .‬وزارت ارشاد طرحی ب��رای خرید کتاب از‬ ‫ناشران برای تامین کتاب ه��ای کتابخانه های عمومی‬ ‫دارد ک��ه متاسفانه عدال��ت در نحوه خری��د کتاب از‬ ‫ناش��ران در ان رعای��ت نمی شود و ب��ه شخصه شاهد‬ ‫هستم ک��ه بسیاری از اف��رادی که صادقان��ه فعالیت‬ ‫می کنن��د در نحوه خرید کتاب هایش��ان با بی انصافی‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نظارت بر رفتار ناش��ران باید با‬ ‫نه��ادی خ��ارج از مجموعه وزارت ارش��اد باشد گفت‪:‬‬ ‫اگر نظ��ارت بر رفتار ناش��ران و چگونگی فعالیت انها‬ ‫در دوره ه��ای مختلف رص��د و ارزشیابی شود می توان‬ ‫ب��ه نتایجی دست پیدا کرد ک��ه در نحوه تعامل انها با‬ ‫نهاده��ای دولتی موثر خواهد بود‪ .‬این سیستم نظارت‬ ‫باید خ��ارج از مجموعه نهادهایی باش��د که مستقیم‬ ‫با حوزه نش��ر در ارتباط هستند ت��ا هرگونه شائبه ای‬ ‫ب��ر نحوه نظارت انها کن��ار گذاشته شود‪ .‬در واقع باید‬ ‫اف��رادی از نهادهای علم��ی و دانشگاهی بر چگونگی‬ ‫عملک��رد ناشران نظارت کنند ت��ا بتوان مشخص کرد‬ ‫ک��دام ناشران فعالیت واقعی دارن��د و کدام ناشران در‬ ‫قال��ب نشر کاره��ای تجاری انج��ام می دهند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬متاسفانه رون��د اعطای مجوزها هیچ گونه‬ ‫حس��اب و کتابی ندارد و شاهد هستی��م گاه یک نفر‬ ‫براس��اس اخرین ام��ار‪ ،‬حدود ‪۱۷‬ه��زار پروانه نشر‬ ‫از س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی صادر شده‬ ‫است و سال گذشت��ه(‪ )۱۳۹۷‬حدود ‪۱۰۰‬هزار عنوان‬ ‫کت��اب منتشر شده اند‪ .‬ای��ن کتاب ها مجموعا از سوی‬ ‫‪۵۴۳۰‬ناش��ر به چاپ رسیده اند که ح��دودا ‪۳۰‬درصد‬ ‫دارندگان پروانه های نشر را شامل می شود‪.‬‬ ‫اطالع��ات نشان می ده��د تنها ‪۸‬درص��د از ناشران‪،‬‬ ‫ناش��ر حرفه ای تلق��ی می شوند؛ یعن��ی ناشرانی بیش‬ ‫از ‪۵۰‬عن��وان کت��اب در س��ال منتش��ر می کنند‪ .‬این‬ ‫ناش��ران ‪ ۵۶‬درصد تولید کتاب را در سال ‪ ۹۷‬بر عهده‬ ‫داشته اند‪ .‬همچنین ناشران «فع��ال» (ناشرانی که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬فقط یک کتاب منتش��ر کرده اند) و ‪۱۴‬‬ ‫درص��د ناشران را تشکیل می دهن��د نیم درصد تولید‬ ‫کتاب‪ ،‬ناشران «کم کار» (ناشرانی که از ‪ ۲‬تا ‪ ۲۰‬عنوان‬ ‫کت��اب منتشر کرده اند) و ‪ ۶۲‬درصد ناشران را تشکیل‬ ‫می دهن��د ‪ ۲۰‬درصد تولید کت��اب و ناشران «پرکار»‬ ‫(ناشرانی که ‪ ۲۱‬تا ‪ ۵۰‬عنوان کتاب منتشر کرده اند) و‬ ‫‪ ۱۶‬درصد ناشران را تشکیل می دهند ‪ ۲۲‬درصد تولید‬ ‫کتاب را برعهده داشته اند‪.‬‬ ‫مطابق با این امار‪ ،‬ح��دود ‪ ۷۰‬درصد از افراد دارای‬ ‫پروان��ه نشر‪ ،‬هی��چ فعالیت��ی در طول س��ال گذشته‬ ‫نداشته اند! حاال س��وال این است که ایا شرایط صدور‬ ‫پروان��ه نشر ان قدر ساده اس��ت که خیلی ها تنها برای‬ ‫بهره مندی از معافیت ه��ا و یارانه ها‪ ،‬به دریافت پروانه‬ ‫وسوسه می شوند؟‬ ‫نمی ت��وان کسی را ک��ه در صنعت نش��ر ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫درام��د ساالنه دارد‪ ،‬با کسی ک��ه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫درامد دارد‪ ،‬مقایسه کرد‪ .‬ابتدا باید ناشرنماها و ناشران‬ ‫حرف��ه ای را از یکدیگ��ر تمییز داد و سپ��س دید که‬ ‫چه کسانی ب��ر اساس میزان درامد خ��ود باید مالیات‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫محمدرضا ناجیان‬ ‫ابوالفضل چالغلو‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫با توجه ب��ه گفته کارشناسان این ح��وزه‪ ،‬باید دید‬ ‫ک��ه ایا امک��ان معافیت مالیاتی ب��رای تمامی ناشران‬ ‫اع��م از غیرفعال و فعال و ج��دا از اینکه چه اندازه در‬ ‫این صنعت نشر گردش مال��ی دارند‪ ،‬استمرار خواهد‬ ‫داشت؟ ایا عمومیت داشتن معافیت ها‪ ،‬عادالنه است؟‬ ‫ای��ن مسئله با حض��ور کارشناسان و فع��االن صنف و‬ ‫اتحادیه کتابفروشان و ناشران مورد بررسی قرار خواهد‬ ‫گرفت یا خیر؟‬ ‫گزارش تصویری از مراسم تشبیع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش در تهران‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‪-‬ایدا فریدی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬دی‪ 11 - 1398‬جمادی االول ‪ 7 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1444‬پیاپی ‪2762‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫انتقاد از جنگ طلبی ترامپ در «گلدن گلوب»‬ ‫هفتادوهفتمین دوره اهدای جوایز گلدن گلوب در‬ ‫حال��ی یکشنبه شب برگزار شد که برخی برگزیدگان‬ ‫ب��ه انتقاد از اقدامات جنگ طلبان��ه ترامپ علیه ایران‬ ‫پرداختن��د‪ .‬به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از ورایتی‪ ،‬در‬ ‫هفتادوهفتمین جوایز گلدن گلوب‪ ،‬عمل تروریستی‬ ‫رئیس جمهوری امریکا در به شهادت رساندن فرمانده‬ ‫سپاه قدس جمه��وری اسالمی ایران‪ ،‬اتش سوزی در‬ ‫استرالیا و حق��وق زنان از جمله مهم ترین محورهایی‬ ‫بود که دریافت کنندگان جوایز در سخنان خود به انها‬ ‫اشاره کردند‪ .‬پاتریشیا ارکت‪ ،‬نیکول کیدمن‪ ،‬الن دی‬ ‫جن��رس‪ ،‬راسل کرو و دیگران در صحبت های خود به‬ ‫این مسائل اشاره کردن��د‪ .‬اخبار و تنش های سیاسی‬ ‫ک��ه در ‪ ۵‬روز نخست سال ‪ ۲۰۲۰‬ب��ر زندگی ها سایه‬ ‫انداخته موجب طرح این مسائل شد‪ .‬پاتریشیا ارکت‪،‬‬ ‫بازیگ��ر برنده اسک��ار که برای «اک��ت» جایزه گلدن‬ ‫گلوب بهترین بازیگر زن مکمل سریال‪ ،‬سریال کوتاه‬ ‫یا فیل��م تلویزیونی را دریافت ک��رد‪ ،‬در سخنان خود‬ ‫رئیس جمهوری امریکا را مورد انتقاد قرار داد‪.‬‬ ‫این بازیگر پس از دریافت جایزه با انتقاد از اظهارات‬ ‫تهدیدامیز اخیر ترامپ به تشدید تنش ها بین امریکا‬ ‫و ایران درپی ترور سپهبد قاسم سلیمانی که به دستور‬ ‫ترام��پ انجام شد‪ ،‬اشاره ک��رد‪ .‬وی گفت رویدادهای‬ ‫تاریخ��ی بزرگ ت��ری از انچ��ه شب گل��دن گلوب را‬ ‫می س��ازد‪ ،‬در حال وق��وع اس��ت و از هموطنان خود‬ ‫خواست در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬امریکا‬ ‫به طور حتم رای بدهند تا این شرایط تغییر کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ما داریم می بینیم بار دیگر در لبه جنگ‬ ‫ایستاده ایم‪ .‬رئیس جمه��وری امریکا توییت و تهدید‬ ‫می کن��د ک��ه ‪ ۵۲‬سایت شامل سایت ه��ای فرهنگی‬ ‫ای��ران را بمب��اران می کند و زندگی جوان��ان ما را که‬ ‫در سراس��ر جهان سفر می کنند به خط��ر می اندازد‪.‬‬ ‫مردم نمی دانند که اگر این بمب ها فرود ایند روی سر‬ ‫بچه های خودشان می ریزد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به شم��ا التماس می کنم ب��رای اینکه‬ ‫ب��ه فرزندانم��ان و فرزندان انها فردای��ی بهتر بدهیم‬ ‫در انتخاب��ات ‪ ۲۰۲۰‬شرکت کنی��د و از هر کسی که‬ ‫می شناسی��د خواهش کنید ت��ا در انتخابات شرکت‬ ‫کند‪ .‬راسل کرو دیگر برنده این جوایز نیز که در برنامه‬ ‫حضور نداش��ت سخنانش را با ارس��ال پیامی از زبان‬ ‫جنیفر انیستون بیان کرد‪.‬‬ ‫انیستون گفت راسل کرو در استرالیاست تا در برابر‬ ‫اتش سوزی بزرگ انجا از خانه و خانواده اش محافظت‬ ‫کند‪ .‬راسل کرو نیز در برابر نظرات ترامپ موضع گیری‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اشتباه نکنی��د‪ .‬تراژدی ای که استرالیا را‬ ‫دربرگرفته بر اثر تغییرات زیست محیطی ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬وی از مردم خواست تا به انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫روی بیاورند‪ .‬نیکول کیدمن نیز در سخنانش گفت از‬ ‫این ماجرا بسیار ناراحت و نگران است‪.‬‬ ‫فوئیبی والر بریج‪ ،‬بازیگر برنده برای بازی در سریال‬ ‫«فلی ب��گ» در پشت صحنه گفت باید لباس امشبش‬ ‫را در حراج��ی بفروش��د ت��ا به سهم خ��ودش به مهار‬ ‫اتش سوزی در استرالیا کمک کند‪.‬‬ ‫میش��ل ویلیامز‪ ،‬بازیگر برنده ب��رای ایفای نقش در‬ ‫سریال «فوسی‪/‬وردون» با سخنانش درباره حق زنان‬ ‫در انتخاب‪ ،‬دیگران را تح��ت تاثیر قرار داد‪ .‬وی گفت‬ ‫بیشترین ت�لاش را کرده تا زندگی ای را برای خودش‬ ‫بسازد ک��ه سازنده خودش باشد‪ ،‬ن��ه اینکه بگذارد تا‬ ‫مجموع��ه ای از رویدادها برایش اتفاق بیفتد و او ناظر‬ ‫انها باشد‪ .‬وی به انتخابات هم اشاره کرد و از زنان ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۱۱۸‬سال خواست در انتخابات امریکا فعاالنه شرکت‬ ‫کنند و گفت‪ :‬فراموش نکنید بیشترین بدنه رای دهی‬ ‫در این کشور ما زن��ان هستیم‪ .‬بگذارید ان طور که ما‬ ‫دوست داریم پیش ب��رود‪ .‬خواکین فینیکس‪ ،‬بازیگر‬ ‫نقش «جوک��ر» که برنده جای��زه بهترین بازیگر مرد‬ ‫درام ش��د از مطبوعات خارجی هالی��وود برای اینکه‬ ‫برنامه ش��ام را کامال وگان در نظ��ر گرفته تشکر کرد‬ ‫و گف��ت باید به این درک برسیم ک��ه بین دامداری و‬ ‫تغیی��رات اب و هوایی ارتباط وجود دارد‪ .‬این حرکتی‬ ‫بسیار مهم بود که غذاهای��ی که امشب سرو می شود‬ ‫همه گیاهی است‪ .‬این واقعاً پیامی پرقدرت است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه از همک��اران هالیوودی خود خواست تا بهتر‬ ‫عم��ل کنند و گفت‪ :‬امی��دوارم بتوانیم متحد باشیم و‬ ‫در عمل چیزی بسازی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬رای دادن خیلی‬ ‫خوب است اما گاهی باید خودمان را مسئولیت پذیرتر‬ ‫بدانیم و به ایج��اد تغییر در زندگی خودمان بپردازیم‬ ‫و از خودمان مایه بگذاری��م‪ .‬امیدوارم بتوانیم این کار‬ ‫را انجام دهیم‪ .‬نباید با جت خصوصی با پالم اسپرینگز‬ ‫برویم یا برگردی��م‪ .‬من سعی خواهم کرد بهتر باشم و‬ ‫امی��دوارم شما هم همین کار را بکنی��د‪ .‬برد پیت نیز‬ ‫ک��ه جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را برای «روزی‬ ‫روزگاری در هالیوود» دریاف��ت کرد پس از قدردانی‬ ‫از دیگ��ر نامزدهای این بخش ک��ه شامل ال پاچینو‪،‬‬ ‫جو پش��ی‪ ،‬تام هنکس و انتونی هاپکین��ز بود‪ ،‬از انها‬ ‫به عن��وان استادان خودش و خدایان بازیگری یاد کرد‬ ‫و در پای��ان سخنان��ش گفت‪ :‬اگر ف��ردا فرصتی برای‬ ‫مهرب��ان بودن با کسی را به دست اوردید‪ ،‬به طور حتم‬ ‫از ان استفاده کنید‪ .‬فکر می کنم همه به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه اهنگی گوش کنیم؟‬ ‫بهرام پاییز «نگین سلیمانی» را خواند‬ ‫«وفا» به شبکه نسیم امد‬ ‫همزم��ان ب��ا شه��ادت س��ردار سپهبد‬ ‫قاسم سلیمانی‪ ،‬قطع��ه موسیقایی «نگین‬ ‫سلیم��ان» ب��ه یاد ای��ن شهی��د واالمقام‬ ‫منتشر ش��د‪ .‬این اهنگ حماسی تازه ترین‬ ‫تولید دفتر موسیقی شهرستان ادب است‬ ‫ب��ه خوانندگی بهرام پاییز‪ ،‬با شع��ری از علی محمد مودب و اهنگسازی‬ ‫امیرحسین سمیعی‪.‬‬ ‫شع��ر این قطعه روایت��ی از جان فشانی ه��ا و مجاهدت های این سردار‬ ‫محبوب و ماندگار در تاریخ ایران است‪.‬‬ ‫«نگی��ن سلیمان» در استودیو افتاب موسسه فرهنگی شهرستان ادب‬ ‫ضبط شده و طراحی تصویر این قطعه را سیدمحمدحسین موسوی تبار‬ ‫بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫مجموعه تلویزیونی «وفا» به کارگردانی محمدحسین‬ ‫لطیفی و تهیه کنندگی منصور سهراب پور و قلم علیرضا‬ ‫افخم��ی و سید سعید رحمانی محصول ‪ ،۱۳۸۵‬هر شب‬ ‫ساعت ‪ ۲۰‬از شبکه نسیم پخش می شود‪.‬‬ ‫در خالصه داستان ام��ده است‪ :‬وفا داستان جوانی به‬ ‫ن��ام ژوبین پناهی است که به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی‬ ‫اس��ت‪ .‬او به دلیل مشک�لات روحی و روانی که پ��س از کشته شدن پدر و‬ ‫م��ادرش در انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمان یک مامور موساد (سازم��ان اطالعات اسرائیل) برای ربودن او‬ ‫از اسایشگ��اه روانی وارد ایران می شود و‪ ...‬بازیگرانی همچون پوریا پورسرخ‪،‬‬ ‫هانی��ه توسلی‪ ،‬فرهاد اصالنی‪ ،‬رضا ایرانمنش و‪ ...‬در این سریال نقش افرینی‬ ‫کرده اند‪ .‬باز پخش این سریال نیز در ساعت ‪ 10 ،6 ،۲۴‬و ‪ 16‬خواهد بود‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«اخبار» دوباتن به بازار امد‬ ‫«زندگی زیبای من» منتشر شد‬ ‫ کتاب «اخبار (راهنمای کاربر)» نوشته‬ ‫ال��ن دوبات��ن به تازگی با ترجم��ه مریم‬ ‫تقدیس��ی توسط نشر ققن��وس منتشر و‬ ‫راهی بازار نشر ش��ده است‪ .‬نسخه اصلی‬ ‫این کتاب در سال ‪ ۲۰۱۴‬توسط انتشارات‬ ‫پنگوئن چاپ شده است‪.‬‬ ‫کتاب «اخبار» ‪ ۸‬بخش اصلی دارد که بخش اول مقدمه و بخش های‬ ‫دوم تا هشتم به سیاست‪ ،‬اخبار جهان‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬شخصیت های سرشناس‪،‬‬ ‫فاجعه‪ ،‬مصرف‪ ،‬نتیجه گیری اختص��اص دارد‪ .‬این کتاب با ‪ ۲۵۴‬صفحه‪،‬‬ ‫شمارگان هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه و نرخ ‪ ۳۲‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫کت��اب «زندگ��ی زیبای م��ن» نوشته داوی��ده کال��ی‪ ،‬پردراگ‬ ‫چیچوواتسکی و یاهوی لو با ترجمه شهاب الدین عباسی منتشر شد‪.‬‬ ‫کت��اب حاضر در ‪ ۱۰۴‬صفحه و با ن��رخ ‪ ۱۵‬هزار تومان توسط نشر‬ ‫«خزه» منتشر شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب شام��ل سه بخش اس��ت‪ :‬بخ��ش اول‪ ،‬داستان مصور‬ ‫«دشم��ن» است‪ ،‬بخش دوم «احترام به زندگی و احت��رام به مرگ» نام دارد و نوشته‬ ‫پردراگ چیچوواتسکی و یاهوی لو است‪.‬‬ ‫بخ��ش سوم‪ ،‬عالوه بر دو نوشت��ه کوتاه درباره دو انیمیش��ن تحسین شده‪ ،‬شامل‬ ‫نوشت��ه ای از البرت شوایت��زر‪ ،‬انسان دوست بزرگ معاصر و برنده جایزه صلح نوبل‪ ،‬به‬ ‫نام «کار دوم تو» است‪.‬‬ ‫برگزاری ایین شعرخوانی‬ ‫«سردار اسمانی»‬ ‫مراسم شعرخوانی «سردار اسمانی» برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این مراسم به یاد سردار‬ ‫شهید ح��اج قاسم سلیمانی ام��روز با حضور‬ ‫جمعی از شاعران ن��ام اشنای کشور در تاالر‬ ‫اندیشه حوزه هنری برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این مراسم شاعرانی همچون یوسفعلی میرشکاک‪ ،‬افشین‬ ‫اع�لا‪ ،‬مرتض��ی امیری اسفندق��ه‪ ،‬سعید حدادی��ان‪ ،‬ناصر فیض‪،‬‬ ‫محمود اکرام��ی فر‪ ،‬علی محمد مودب‪ ،‬اسماعی��ل امینی‪ ،‬فریبا‬ ‫یوسفی‪ ،‬محمدمهدی سی��ار‪ ،‬علیرضا رجبعلی زاده‪ ،‬علی داودی‪،‬‬ ‫محمود حبیبی کسب��ی‪ ،‬محمدرضا طهماسب��ی‪ ،‬محمدحسین‬ ‫ملکیان‪ ،‬حسنا محم��دزاده‪ ،‬علی فردوسی‪ ،‬نغمه مستشارنظامی‬ ‫و برخی شاعران دیگر به شعرخوانی می پردازند‪.‬‬ ‫«مارگارت اتوود»‬ ‫به جمع پرفروش ها بازگشت‬ ‫نخستین فهرست هفتگی‬ ‫پرفروش های داستانی نشریه‬ ‫نیویورک تایم��ز ب��ا بازگشت‬ ‫رم��ان «وصیت ه��ا » نوشته‬ ‫«مارگارت ات��وود» به ‪ ۵‬اثر‬ ‫پرفروش داستانی این نشریه منتشر شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رمان‬ ‫«جایی که خرچنگ ه��ا اواز می خوانند» نوشته «دلیا اوئنز» که‬ ‫در صدر اخرین فهرست هفتگ��ی پرفروش های داستانی نشریه‬ ‫ق��رار داش��ت‪ ،‬در نخستین فهرست هفتگی اث��ار داستانی سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬این نشریه نی��ز در رتبه اول دیده می شود‪ .‬این شصت و‬ ‫نهمین هفته حضور این رمان در این فهرست محسوب می شود‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی ایران‬ ‫برای تمام بشریت است‬ ‫سفی��ر تام االختی��ار جمهوری خلق چین در ای��ران به توییت‬ ‫تهدیدامیز دونالد ترامپ خطاب به ایران واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسن��ا‪ ،‬در توییتی که چانگ هوا سفیر تام االختیار‬ ‫جمه��وری خلق چین در ایران منتشر کرده است‪ ،‬با ایجاد البوم‬ ‫تصوی��ری از چهار بن��ای تاریخی ارزشمند ای��ران در کنار هم‪،‬‬ ‫نوشت‪« :‬میراث فرهنگی جهانی متعلق به تمام بشریت است»‪.‬‬ ‫او در این پیام خود تصویرهایی از ورودی مسجد امام (ره) در‬ ‫میدان اصفهان‪ ،‬باغ فین در کاشان‪ ،‬خانه طباطبایی ها در کاشان‬ ‫و عم��ارت عالی قاپ��و در میدان نقش جه��ان اصفهان را در کنار‬ ‫یکدیگر قرار داده است‪.‬‬ ‫افتخاری برای سردار سلیمانی‬ ‫خواند‬ ‫از قطع��ه علیرض��ا افتخاری ب��رای سردار شهی��د حاج قاسم‬ ‫سلیمانی در برنامه عصرگاهی تلویزیون رونمایی شد‪.‬‬ ‫برنامه «سالم عصر بخیر» میزب��ان علیرضا افتخاری خواننده‬ ‫ب��ود تا قطعه ای را که به مناسبت شهادت سردار سلیمانی اماده‬ ‫ک��رده‪ ،‬رونمایی کند‪ .‬این قطعه ب��ا دکلمه ای از سردار سلیمانی‬ ‫هم��راه شده است‪ .‬افتخاری درباره ضب��ط این اثر گفت‪ :‬شعر از‬ ‫مول��وی انتخاب شده است‪ .‬خود ان حضرت پشت میکروفن این‬ ‫شعر را دکلمه کرده و خوانده بودند‪.‬‬ ‫م��ن زمانی به پیشگ��اه ان مقام شرفیاب ش��دم و بوسه ای از‬ ‫ایش��ان گرفتم و دگرگون شدم‪ .‬کالم نمی تواند حق مطلب را ادا‬ ‫کند اما من گرد درفش ایشان می گردم همچنان که امده ام تا به‬ ‫ایش��ان بگویم ما هم سهمی داریم‪ .‬هنرمندان در جای جای این‬ ‫فالت همه غمگین هستند‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫هانیب��ال‪ :‬یه خیاط می شناختم‬ ‫ت��و اوکلند که ب��را مرده ها لباس‬ ‫می دوخ��ت‪ .‬اون عاش��ق ک��ارش‬ ‫بود چون معتقد بود مرده ها برای‬ ‫ک��اری که انجام می��ده قضاوتش‬ ‫نمی کنن‪.‬‬ ‫مردم با وجود بی مهری ها‬ ‫پای یک «وطن پرست» ایستادند‬ ‫مرضیه برومند درباره تهدیدهای رئیس جمهوری امریکا‬ ‫مبنی بر حمله به سایت های فرهنگی و واکنش های متفاوت‬ ‫و گاه��ی متضاد بعضی از مردم در حمایت یا مخالفت با این‬ ‫تهدیدها با اشاره به اینکه «واکنش ترامپ نشان دهنده اوج‬ ‫استیصال است»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ترامپ به عنوان یک کابوی وارد‬ ‫یک بازی قمار ش��ده و در واقع برای عوام امریکا خودنمایی‬ ‫می کن��د تا باز هم رای بیاورد‪ ،‬اما االن مسئله مهم این است‬ ‫که ما چه می کنیم؟ ای��ا اینکه بر طبل جنگ بکوبیم خوب‬ ‫است؟ ایا انتقام از نوع خون بگیریم خوب است؟ من فکر می کنم انتقام ما این است که‬ ‫درون خودمان با هم خوب باشیم و اقتصادمان را قوی کنیم‪ .‬نتیجه درگیری و جنگ‬ ‫بوش پدر برای ما نقشه کشیده بود ت��ا خاورمیانه به هم ریخته شود‪.‬‬ ‫هم��ان است که ِ‬ ‫این نقشه مربوط به سال های دور است و در حال حاضر به نظرم بهترین جواب همین‬ ‫است که جامعه همدل و یکپارچه داشته باشیم‪ ،‬اتکا به نفت را ضعیف و مملکت خود‬ ‫را از ای��ن بالیا حفظ کنیم‪ ،‬وگرنه جواب دادن به یک ابله همان دامی است که برای ما‬ ‫پهن کرده اند‪ ،‬چون مطمئنا صهیونیست ها و جریان سرمایه داری خوشحال می شود‬ ‫اگر در منطق��ه جنگ راه بیفتد‪ ،‬چون سالح های خود را می فروشند و از این موقعیت‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی تاکید کرد‪ :‬متاسفم که بعضی از مردم به دلیل‬ ‫گله های��ی که دارند و بی مهری هایی که دیدند‪ ،‬دچار تحلیل های بسیار عوامانه شدند‬ ‫و م��ن حت��ی در اطراف خودم هم این موضوع را مشاه��ده کردم که بعضی ها به خاطر‬ ‫غمی ک��ه دارند‪ ،‬به تحلیل های دم دستی «من و تو»ی��ی متوسل شدند‪ .‬در حالی که‬ ‫مردم باوجود ناراحتی و گله های خود پای یک شخصیت ملی می ایستند و از این اتفاق‬ ‫ازرده خاطر شده اند‪ .‬مرضیه برومند در پایان تاکید کرد‪ :‬ما نباید وارد یک انتقام گیری‬ ‫کور شویم و حال که فرهنگ مان تهدید شده‪ ،‬اتفاقاً باید فرهنگ خود را به رخ بکشیم‪،‬‬ ‫ب��ا ارامش و صالبت سعی کنیم مسائل داخلی را حل کنیم و به پاسداری از ارزش ها و‬ ‫فرهنگ م��ان اقدام کنیم‪ ،‬چون به طور حتم روح سردار سلیمانی ازرده خاطر می شود‬ ‫اگ��ر به یک انتقام گیری ب��دون برنامه وارد شویم و سرمایه ه��ای ملی که جوانان مان‬ ‫هستند را از دست بدهیم‪ .‬این را هم فراموش نکنیم که ترامپ می رود اما فرهنگ و نام‬ ‫ما به طور حتم باقی می ماند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال اقتص�ادی‪ :‬پیام تشییع‬ ‫جنازه پرشور حاج قاسم چیست؟‬ ‫کرم��ان مهی��ای تشییع جن��ازه و خاکسپ��اری حاج‬ ‫قاسم می ش��ود‪ .‬مدارس تعطیل شده و ب��ازار هم امروز‬ ‫تعطی��ل خواهد بود‪ .‬خیلی از شرکت ها این یکی دو روز‬ ‫را به کارکنان خود مرخصی داده اند‪ .‬دوست صنعتگری‬ ‫می گفت‪« :‬قاع��ده این تعطیل شدن ها ب��رای نگهبانان‬ ‫شرکت ک��ه ناچارن��د همیشه حض��ور داشت��ه باشند‪،‬‬ ‫متفاوت است‪ .‬امروز چندنفرشان مراجعه و خواهش کردند اجازه بدهم در ایین‬ ‫خاکسپاری حاج قاسم شرکت کنند‪ ».‬چرا حس بیشتر مردم نسبت به حاج قاسم‬ ‫مشترک است و چرا او را دوست دارند؟‬ ‫از صب��ح زود که بیدار شدم‪ ،‬به ای��ن سوال فکر می کنم‪ .‬میزان عالقه مردم به‬ ‫حاج قاسم ادم را متحیر می کند‪ .‬با هر کس که صحبت می کنم‪ ،‬از کارگر و تاجر‬ ‫و خانه ساز تا مغازه دار و راننده تاکسی‪ ،‬جملگی معتقدند حساب سردار را باید از‬ ‫سیاستمداران فاس��د و ناکارامد جدا دانست‪ .‬مغازه داری گفت‪ :‬حاج قاسم پیش‬ ‫از شه��ادت به مرگ فکر می ک��رده و محل دفن خود را هم مشخص کرده و این‬ ‫نشان می دهد چقدر انسان باایمانی بوده است‪ .‬راننده اسنپ گفت‪ :‬برای من این‬ ‫مه��م است که حکم کرده او را کنار دوست��ان واقعی و همرزمانش دفن کنند و‬ ‫این نشان می دهد چقدر خاکی و بامعرفت بوده است‪ .‬یکی از تجار معروف گفت‪:‬‬ ‫حاج قاسم در زمره نظامیانی بود که هیچ گاه پشت تشریفات و رژه و پیش فنگ و‬ ‫پافنگ پنهان نشد و مردم را فراموش نکرد‪ .‬فقدان او ته دل ادم را خالی می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از کارگران شرکت گفت‪ :‬احساس ما این بود که دست حاج قاسم هیچ‬ ‫وق��ت ب��ه جیب کارگر و کش��اورز نزدیک نشد و حق ما را نخ��ورد و از سفره ما‬ ‫برنداشت‪ .‬دوستش داریم چون ادم سالمی بود‪.‬‬ ‫ف��ردی که تمام شب گذشت��ه را در مزار شهدای کرم��ان گذرانده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ح��اج قاسم همانطورکه بین مردم ساده زیست‪ ،‬وصیت کرد که ارامگاه ابدی اش‬ ‫نی��ز ساده و بی االیش باشد‪ .‬و یکی از بستگان��م که پزشک است می گوید‪ :‬حاج‬ ‫قاس��م قابل احترم بود چون ادبی��ات محترمانه ای داشت و اگرچه در خط مقدم‬ ‫می جنگی��د اما جنگ افروز نبود‪ .‬و من یاد افتادگ��ی و فروتنی و نگاه نافذ شهید‬ ‫شهرمان می افتم که در تمام این سال ها یک قدم از بقیه جدا نبود‪ .‬از فرودگاه و‬ ‫اتوبوس پرواز و هواپیما گرفته تا در کوچه و خیابان و مراسم جشن و عزا‪ ،‬همیشه‬ ‫در قام��ت یک نفر از میان مردم ظاهر می ش��د‪ .‬در شهر هر کس مشغول کاری‬ ‫است تا خاکسپ��اری شهید شهر ابرومند برگزار شود‪ .‬ممکن است بخش مهمی‬ ‫از تشریف��ات توسط نهادهای رسمی انجام شود اما به وضوح می بینم که خیلی ها‬ ‫خودجوش دارند کاری انجام می دهند‪.‬‬ ‫شکی نیست که مردم از اوضاع سیاسی و اقتصادی فعلی ناراحت و ناراضی اند‬ ‫و س��وال ای��ن است که این مردم چرا تا این ان��دازه در فقدان یک سردار نظامی‬ ‫ک��ه در تمام سال های گذشته به نوعی نماد حکومت شناخته می شده سوگواری‬ ‫می کنند؟‬ ‫به گمانم حضور پرشور مردم در تشییع جنازه سردار سلیمانی هم پیام بیرونی‬ ‫و هم چند پیام داخلی دارد‪:‬‬ ‫پیام بیرونی این است که جامعه ایران با سرعت در برابر تهدیدها یکپارچه می شود‬ ‫و اختالف ه��ا و نارضایتی ه��ای داخلی را کنار می گذارد‪ .‬به گمان��م ترامپ را به این‬ ‫اشتب��اه انداخته اند که فاصله مردم ایران با ساخت��ار سیاسی زیاد شده است‪ .‬به طور‬ ‫قط��ع بیشت��ر ما منتقد اوضاع فعلی کش��ور هستیم اما ایران متعل��ق به ماست و از‬ ‫اصالحات و تغیی��رات ناامید نیستیم وهیچ تهدیدی را برنمی تابیم‪ .‬پیام دیگر شکوه‬ ‫تشیی��ع جنازه سردار سلیمانی ای��ن است که جامعه ایرانی خست��ه شده اما ناامید‬ ‫نیس��ت‪ .‬جامعه ای که همواره در بزنگاه ه��ای سیاسی و اقتصادی احساس مسئولیت‬ ‫کرده و به مسالمت امیزترین شکل ممکن پیامش را به سیاستمداران داده است‪ .‬پیام‬ ‫دیگر ای��ن است که مردم حساب سیاستمداران و نظامیان و تکنوکرات هایی که دل‬ ‫در توسعه و سربلندی ایران دارند را از انهایی که امده اند سهمی از این سفره ببرند‬ ‫ج��دا می دانند‪ .‬شاید این مردم نتوانند سیاستمداران ناکارامد و فاسد را حذف کنند‬ ‫ام��ا در مقاطع خاصی از تاریخ نظیر انتخاب��ات یا تشییع جنازه افراد‪ ،‬پیام خود را به‬ ‫صراح��ت مصادره می کنند‪ .‬از این منظ��ر شباهت زیادی میان تشییع جنازه مرحوم‬ ‫هاشمی رفسنجانی و شهید سلیمانی می بینم‪ .‬مردم تشییع جنازه هاشمی را پرشور‬ ‫نگران توسعه ایران را دوست دارند و تشییع‬ ‫سیاستم��داران‬ ‫برگ��زار کردند تا بگویند‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جنازه پرشور حاج قاسم هم این پیام را دارد که مردم به سردارانی که مقابل دشمنان‬ ‫واقعی کشور می ایستند و در عمل از تمامیت ارضی کشور دفاع می کنند عالقه قلبی‬ ‫دارن��د‪ .‬نتیجه می گیرم که شکاف موجود میان مردم و ساختار سیاسی با انسان های‬ ‫نگران توسعه و بالندگی کشور پرشدنی است؛ بنابراین از صمیم قلب امیدوارم زعمای‬ ‫قوم این پیام ها را دریافت و در این مقطع بسیار حساس‪ ،‬با کنار گذاشتن اختالف ها‬ ‫و انجام اصالحات اساسی‪ ،‬سرمایه اجتماعی را احیا کنند‪ .‬سرمایه عظیمی که به طور‬ ‫قط��ع در رویارویی احتمالی کشور و انقالب ب��ا مخاطرات داخلی و بیرونی سال های‬ ‫اینده بسیار مهم و کارساز خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫معمای شهید شهر‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!