روزنامه صمت شماره 1441 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1441

روزنامه صمت شماره 1441

روزنامه صمت شماره 1441

‫شهادت سردار قاسم سلیمانی را به ملت شهید پرور ایران تسلیت می گوییم‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ‪ ۳‬روز عزای عمومی اعالم کردند‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫پیام رهبر معظم انقالب در پی شهادت سردار پرافتخار اسالم حاج قاسم سلیمانی‬ ‫انتقام سخت در انتظار جنایتکاران حادثه خواهد بود‬ ‫شنبه‬ ‫روحانی‪:‬عزم ایران برای ایستادگی دوچندان شد‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1441‬پیاپی ‪2759‬‬ ‫الریجانی‪ :‬امریکا مرتکب یک خطای راهبردی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫صرفه جویی در کجای بودجه‬ ‫دولت شما قرار دارد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیسی‪ :‬برگ ننگین دیگری بر کارنامه سیاه تروریسم‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫درس هایی از دیروز‬ ‫برای امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫لزوم تغییر پارادایم‬ ‫در بودجه صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫چو دخلت نیست‬ ‫خرج اهسته تر کن‬ ‫‪7‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬ضرورت‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫‪10‬‬ ‫کلنگ زنی‬ ‫بس است!‬ ‫‪13‬‬ ‫نریز و نپاش‬ ‫تعدد صندوق های حامی صنایع پیشرفته و پراکندگی بودجه‬ ‫بخش خصوصی و حقوق دولتی یاریگر بودجه زمین شناسی‬ ‫تقدم هزینه بر درامد در بودجه ایران تثبیت شده است‬ ‫مالیات های غیرضرور حذف شود‬ ‫صرفه جویی های میلیاردی با مهندسی های کوچک ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪« ۹‬نه» به ریخت و پاش در شهرداری‬ ‫بودجه خواری زیر سایه جشنواره ها ‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بودجه روی ریل ترانزیت بیفتد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫صرفه جویی در کجای بودجه‬ ‫دولت شما قرار دارد؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫در ابتدا سپاس و قدردانی خود را به عنوان یک شهروند برای ارائه فهرست بودجه و‬ ‫ایجاد دوباره س��ازمان برنامه اعالم می کنم و قدردان کسانی هستم که در شفاف سازی‬ ‫بودجه تالش می کنند و گاهی فهرس��ت های انچنانی از اختصاص بودجه های مختلف‬ ‫ت فامیلی در دنیای مجازی منتشر می کنند و اگاهی‬ ‫به س��ازمان ها و نهادها و تشکیال ‬ ‫عمومی را باال می برند که سزاوار جایزه «مدیریت سوت» هستند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫زمان ارائه الیحه بودجه و بررس��ی و تصویب ان فرا رسیده است‪ .‬نخستین سوال ما‬ ‫این است که در شرایط سخت کنونی کشور و باوجود این همه توطئه داخلی و خارجی‬ ‫و تحریم های موجود و گرانی و تورم‪ ،‬برای صرفه جویی در بودجه چه کار یا شیوه نامه‬ ‫اجرایی واقعی لحاظ کرده اید؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫به نظر می رس��د در شرایط سخت و حتی راحت‪ ،‬کوچک کردن دولت ها و حمایت از‬ ‫بخش خصوصی واقعی و توجه بیشتر به سیاست گذاری و برنامه ریزی ازسوی دولت ها‪،‬‬ ‫مهم ترین کاری است که هر حکومتی‪ ،‬در هر جای جهان می تواند انجام دهد‪.‬‬ ‫ک کنیم‪ ،‬در‬ ‫با این حال ش��اید ما که در همه این س��ال ها نتوانسته ایم دولت را کوچ ‬ ‫ش��رایط سخت هم نتوانیم به ترکیب دولت و نیروی انسانی ان دست بزنیم‪ ،‬اما بدون‬ ‫شک مازاد نیروی انسانی و ساختمان و امکانات در دولت انچنان است که بعید می دانم‬ ‫کس��ی بتواند منکر ان شود‪ .‬با این حال ش��اید ریخت وپاش های بی حساب و کتاب یا‬ ‫حتی با حساب و کتاب را بشود با چند بخشنامه و کمی نظارت کنترل کرد‪.‬‬ ‫به طور مثال سال هاست که همه می گویند این سمینارهای دولتی بیشتر «سمی نهار»‬ ‫هستند که به راستی هم هستند و امار باورنکردنی دارند‪ .‬ما ساالنه بیش از هزار سمینار‬ ‫و کنفرانس و اجالس و گردهمایی و نشس��ت و همایش و نمایش و ده ها نام کوفت و‬ ‫زهرمار را برپا می کنیم و دریغ از یک دستاورد مناسب که به درد یک سازمان یا نهاد‬ ‫یا وزارتخانه و ش��خصی خورده باشد‪ .‬تقریبا همه هم یک شکل هستند؛ جلسه صبح با‬ ‫تاخیر اما ش��لوغ اغاز می ش��ود و بعد از یکی دو سخنرانی رسمی اولیه‪ ،‬یک استراحت‬ ‫می دهند و در این استراحت همه مسئوالن که باید باشند غیب می شوند‪ ،‬بعد در زمان‬ ‫ناهار یک عده دیگر پیدا می ش��وند و بعد از ناهار هم جلس��ه هزارنفره صبح به صد نفر‬ ‫هم نمی رسد و حاضران بعدازظهر چرتی در صندلی ها می زنند و فاتحه خوانده می شود‬ ‫و یک صورتحساب چند صدمیلیونی روی دست بیت المال می ماند‪.‬‬ ‫حاال چه می شود که با یک بخشنامه‪ ،‬تمامی گردهمایی ها و سمینارها و همایش های‬ ‫دولتی را برای ‪ ۲‬س��ال باقیمانده دولت تعطیل کنیم و جلس��ات ضروری فقط در حد‬ ‫کارکنان هر وزارتخانه و س��ازمان در فضای خودش��ان و بدون ریخت و پاش و هزینه‬ ‫برگزار ش��ود و رئیس جمهوری و معاون اول و اقایان وزیر‪ 2 ،‬س��ال در هیچ مراس��م‬ ‫اینچنینی حضور نیابند؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هر برگ کاغذ کپی در بازار ازاد ‪ 200‬تومان ش��ده اس��ت‪ 90 .‬درصد کاغذبازی های‬ ‫اداره ه��ای دولت��ی بدون دلیل اس��ت‪ ،‬چون کارکن��ان دولتی هرگز ب��رای کپی برگ‬ ‫شناس��نامه و کارت مل��ی خود هزینه نمی کنند‪ ،‬به جای یک ب��رگ کپی‪ ،‬هر کدام از‬ ‫شناسنامه خود ده ها برگ کپی برای روز مبادا می گیرند‪ .‬وقتی یک وزیر یا مدیرعامل‬ ‫در ط��ول دوران خدم��ت خود حتی یک ریال برای کپی شناس��نامه خود و خاندانش‬ ‫نپرداخت��ه باش��د‪ ،‬چه می داند که هزین��ه و ریخت و پاش در سیس��تم دولتی چگونه‬ ‫شکل می گیرد؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫این ها نمونه های کوچک و کم ارزشی است که به عنوان نمونه قابل لمس عرض می کنم‬ ‫تا شاید دیوان محاسبات فرصت کند و صدها نمونه مهم تر را برای شما فهرست کند‪.‬‬ ‫اس��م صدها نهاد و تش��کیالت در بخش گیرندگان بودجه که به قول مشاور محترم‬ ‫جنابعالی‪ ،‬به صدها توصیه و زیر فشار در فهرست پرداخت قرار می گیرند باید یک بار‬ ‫برای همیشه قطع شود‪ .‬حاال فرصتی است که به بهانه تحریم و نداشتن بودجه کافی‬ ‫و فروش نرفتن نفت از این پرداخت های زجراور خودداری شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫وجود ده ها س��ازمان موازی چه دس��تاوردی در این ‪ ۴۰‬ساله بعد از انقالب برای ما‬ ‫به ارمغان اورده اس��ت؟ اگر وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی داریم که قرار است فیلم‬ ‫و موس��یقی و تئاتر و رس��انه و کتاب و امثالهم را منتش��ر کند‪ ،‬وجود ده ها سازمان و‬ ‫ت در سال های اول انقالب و‬ ‫ت دیگر چه صیغه ای است؟ بسیاری از این تشکیال ‬ ‫تشکیال ‬ ‫به ضرورت تغییر انقالبی به وجود امدند و امروز باید همه این ها در وزارتخانه های مادر‬ ‫ادغام شوند و از موازی کاری در اجرا و عمل و هزینه کاسته شود‪.‬‬ ‫حت��ی نیروه��ای نظامی هم برای خود تش��کیالت هن��ری راه انداخته ان��د‪ .‬واقعا به‬ ‫نگهبان��ان امنیت مردم و مرزبانان وطن چه ربطی دارد که فیلم و س��ریال بس��ازند و‬ ‫موسیقی تولید کنند؟‬ ‫همچنان که داشتن بانک برای هر سازمان و نهاد و وزارتخانه ای پر از اشکال و حتی‬ ‫مفسده انگیز است‪ ،‬داشتن تعاونی مصرف و مسکن و درمانگاه و بیمارستان و زایشگاه و‬ ‫مدرسه و دانشگاه و امثالهم هم بی دلیل و غیراقتصادی و غیرعقالنی است‪.‬‬ ‫یک وزارتخانه در کشورهای غربی و شرقی معرفی کنید که تعاونی مصرف زیر زمین‬ ‫یا روی زمین برای کارکنان خود علم کرده باشد؟‬ ‫این تعاونی های مصرف به ضرورت روزهای جنگ و برای توزیع بخش��ی از کاالهای‬ ‫کوپنی در اداره ها شکل گرفتند‪ ،‬حاال ‪ 30‬سال است که جنگ به پایان رسیده اما این‬ ‫تعاونی ها تبدیل به دکان های افرادی ش��ده اند که از وزارتخانه ها و س��ازمان ها حقوق‬ ‫می گیرند و همچنان باقی مانده اند‪.‬‬ ‫مگر دولت باید بقالی و سوپرمارکت داشته باشد و شیر و ماست بفروشد؟چه اشکالی‬ ‫دارد که با یک بخش��نامه کل تعاونی های مصرف سازمان ها و وزارتخانه های دولتی را‬ ‫منحل اعالم کنید و هزاران متر ساختمان را ازاد و نیروها را به کارهای دیگر برگردانید‬ ‫و از بخش خصوصی هم حمایت عملی کرده باشد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مگر کارکنان س��ازمان های دولتی تخم دوزرده می کنند که هر کدام زورشان بیشتر‬ ‫بود بتوانند زمین مرغوب تر در اختیار بگیرند و برای خود اپارتمان و ویال بسازند؟‬ ‫چرا باید وزارت نفت در تهران بیمارس��تان و ازمایشگاه و تجهیزات دیگر اختصاصی‬ ‫داش��ته باشد؟ و در شمال و جنوب ویالهای انچنانی تدارک ببیند‪ .‬اگر میلیون ها متر‬ ‫تاسیسات رفاهی بانک ها و سازمان ها را در همین شمال کشور ازاد کنید‪ ،‬ثروتی برای‬ ‫دولت فراهم می ش��ود که دست کم ‪ 10‬سال از فروش نفت بی نیاز خواهیم بود؛ کاری‬ ‫ک��ه بخش خصوصی را ب��ه تکاپوی دوباره خواهد افکند‪ .‬یک وزارتخانه در فقر ش��کل‬ ‫می گی��رد و یکی دیگر نمی داند با این پول ها و بودجه ها چه کند؟ کارکنان دولت را از‬ ‫جامعه جدا نکنید‪.‬‬ ‫البته موضوع تنها به دولت برنمی گردد‪ .‬همه نهادهای ش��به دولتی هم همین وضع‬ ‫را دارن��د؛ صداوس��یما برای خودش به جای تولید هنری‪ ،‬در ش��مال ویال می س��ازد‪،‬‬ ‫بیمارستان و زایشگاه و درمانگاه اختصاصی ایجاد می کند و خالصه هر کس که زورش‬ ‫برسد از ‪ vip‬استفاده می کند و این راه به ترکستان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سردار قاسم سلیمانی به شهادت رسید‬ ‫صبح دیروز سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی مهندس از‬ ‫فرماندهان مقاومت پس از عمری مجاهدت در حمله بالگردهای امریکایی در فرودگاه‬ ‫بغداد به ش��هادت رس��ید‪ .‬به گزارش ایرنا براساس اعالم پنتاگون‪ ،‬وزارت دفاع امریکا‪،‬‬ ‫دس��تور این حمل��ه هوایی را دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری و فرمانده کل قوای این‬ ‫کش��ور صادر کرده بود‪ .‬در پی این اقدام تروریس��تی‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی ‪ ۳‬روز عزای عمومی اعالم کردند‪ .‬شهادت سردار سرافراز اسالم‬ ‫حاج قاسم سلیمانی با واکنش های متعدد داخلی و خارجی همراه بود‪ .‬مقامات داخلی‬ ‫و خارجی ضمن محکوم کردن این اقدام تروریس��تی‪ ،‬با اعالم تسلیت به صدور بیانیه‬ ‫پرداختند‪ .‬همچنین سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع امریکا در ایران به‬ ‫وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به امریکا به وی اعالم شد‪ .‬در‬ ‫پی ش��هادت سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬فرمانده‬ ‫معظم کل قوا با صدور حکمی س��ردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاانی را به فرماندهی‬ ‫نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند‪ .‬حضرت ایت اهلل العظمی‬ ‫عزم ایران برای ایستادگی‬ ‫دوچندان شد‬ ‫شهادت سردار قاسم سلیمانی‬ ‫عزم ای��ران را برای ایس��تادگی و‬ ‫مقابله در براب��ر زیاده خواهی های‬ ‫امری��کا و دف��اع از ارزش ه��ای‬ ‫اسالمی دوچندان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه‬ ‫اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در متن پیام تسلیت‬ ‫حجت االسال مو المسلمین حسن روحانی امده است‪:‬‬ ‫شهادت س��ردار بزرگ اسالم و ایران‪ ،‬فرمانده شجاع‬ ‫س��پاه قدس‪ ،‬سردار سپهبد قاس��م سلیمانی و تعدادی‬ ‫از همراهان ایش��ان به وی��ژه مجاهد ب��زرگ ابومهدی‬ ‫المهندس‪ ،‬به دس��ت امریکای متجاوز و جنایت پیشه‪،‬‬ ‫قل��وب همه ملت ایران و ملت های منطقه را جریحه دار‬ ‫ک��رد و عزم ملت بزرگ ایران و س��ایر ملت های ازاده را‬ ‫ب��رای ایس��تادگی و مقابله در براب��ر زیاده خواهی های‬ ‫امریکا و دفاع از ارزش های اسالمی‪ ،‬دوچندان کرد‪.‬‬ ‫بی تردید این اقدام خباثت بار و بزدالنه‪ ،‬نشانه دیگری‬ ‫از س��رخوردگی و عج��ز و ناتوانی امری��کا در منطقه و‬ ‫احس��اس انزجار ازسوی ملت های منطقه نسبت به این‬ ‫رژی��م متجاوز اس��ت که با زیر پا گذاش��تن تمام اصول‬ ‫و قواعد انس��انی و حقوق بین الملل با غیرانس��انی ترین‬ ‫عیت‪ ،‬لکه ننگ دیگری را بر صفحات نکبت بار این‬ ‫س��ب ّ‬ ‫ُ‬ ‫کشور‪ ،‬ثبت کرد‪.‬‬ ‫اینجان��ب با محکوم ک��ردن این اقدام ددمنش��انه و‬ ‫پاسداش��ت خدمات درخش��ان‪ ،‬کم نظیر و ماندگار این‬ ‫دالور س��رافراز تاریخ ایران در دف��اع از تمامیت ارضی‬ ‫کش��ور و مبارزه با تروریس��م و افراط گرایی در منطقه‪،‬‬ ‫این فاجع��ه بزرگ را تبریک و تس��لیت می گویم و علو‬ ‫درجات این ش��هید گرانقدر و همراهان��ش را از درگاه‬ ‫خداوند منان مسالت دارم‪.‬‬ ‫سیس��تانی نیز درباره حوادث اخیر عراق از جمله حمله به پایگاه های حشدالش��عبی‪،‬‬ ‫حوادث اخیر بغداد و حمله تازه امریکا که باعث ش��هادت س��ردار سلیمانی‪ ،‬ابومهدی‬ ‫المهندس و ش��ماری دیگر از یاران ش��ان ش��د‪ ،‬بیانیه مهمی صادر کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫فرارو به نقل از شفقنا‪ ،‬در بیانیه حضرت ایت اهلل سیستانی که از طریق نماینده ایشان‬ ‫در خطبه های نماز جمعه کربال قرائت ش��د‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬رویدادها به س��رعت در پی‬ ‫ه��م رخ می ده��د و بحران ها اوج می گیرد و کش��ور در حال عب��ور از خطرناک ترین‬ ‫پیچ وخم هاس��ت؛ از تجاوز جنایتکارانه به پایگاه های نیروهای عراقی در ش��هر القائم‬ ‫که منجر به ش��هادت و مجروح ش��دن ده ها نف��ر از فرزندان رزمنده ما ش��د گرفته تا‬ ‫حوادث تاسف باری که بغداد در چند روز گذشته شاهد ان بوده است و در نهایت حمله‬ ‫وحش��یانه ش��ب گذش��ته در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد که منجر به شهادت‬ ‫ش��ماری از قهرمانان نبردهای پیروزی بر تروریست های داعشی شد‪ .‬این حمله نقض‬ ‫اش��کار حاکمیت عراق و منشورهای بین المللی اس��ت‪ .‬همه این وقایع و وقایع دیگر‪،‬‬ ‫هشداری مبنی بر این است که کشور به سمت اوضاع بسیار دشواری روی نموده است‪.‬‬ ‫برگ ننگین دیگری بر‬ ‫کارنامه سیاه تروریسم‬ ‫س��ید ابراهیم رئیس��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫ق��وه قضاییه در پیامی ش��هادت‬ ‫س��ردار س��رافراز اس�لام ح��اج‬ ‫قاسم س��لیمانی و یاران باوفایش‬ ‫را تبری��ک و تس��لیت گف��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش اداره کل روابط عمومی‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬در متن این پیام امده اس��ت‪« :‬تروریسم‬ ‫بین الملل به س��رکردگی امریکا‪ ،‬برگ ننگین دیگری‬ ‫بر کارنامه س��یاه خود افزود و مالک اشتر ولی زمان‪،‬‬ ‫سرباز والیت و امت‪ ،‬سردار سرافراز اسالم‪ ،‬حاج قاسم‬ ‫سلیمانی را به فیض عالی شهادت رساند‪.‬امروز جبهه‬ ‫مقاومت گرچه داغدار شهادت حاج قاسم سلیمانی و‬ ‫همرزم مجاهدش ابومهدی المهندس است‪ ،‬اما طنین‬ ‫گام های استوار این سرداران سرافراز در گوش تاریخ‬ ‫باقی خواهد ماند و از هر قطره خون پاک انان‪ ،‬صدها‬ ‫قاس��م س��لیمانی در منطقه و جهان خواهد رویید تا‬ ‫خواب را از چش��م دولت تروریست امریکا و تروریسم‬ ‫بین الملل در سراس��ر جهان برباید‪.‬امریکا با این اقدام‬ ‫س��بعانه‪ ،‬نقطه ای بر پایان حیات ش��رارت بار خود در‬ ‫منطقه گذاش��ت و بی تردید سربازان جبهه مقاومت‪،‬‬ ‫انتق��ام خ��ون حاج قاس��م را که امتداد خون س��رخ‬ ‫حضرت ثاراهلل (ع) اس��ت به اشد وجه خواهند ستاند‪.‬‬ ‫ش��هادت مظلومانه س��ردار حاج قاسم سلیمانی را به‬ ‫محضر حض��رت ولیعصر (عج)‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫حضرت ایت اهلل العظمی ام��ام خامنه ای‪ ،‬جبهه پیروز‬ ‫مقاومت و همه امت اس�لامی به ویژه ملت قدرشناس‬ ‫ایران اس�لامی تس��لیت می گویم و از درگاه حضرت‬ ‫حق‪ ،‬علو درجات را برای ان مجاهد فی س��بیل اهلل و‬ ‫مردی که عهد خود ب��ا خدایش را صادقانه ایفا کرد‪،‬‬ ‫مسالت دارم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬امری��کا ب��ا ترور س��ردار‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬مرتکب ی��ک خطای‬ ‫راهبردی شد و تاوان ان را خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی‪،‬‬ ‫صب��ح جمعه در گفت وگویی با اش��اره ب��ه ویژگی های‬ ‫ممتاز فرمانده شهید سپاه قدس افزود‪ :‬سردار سلیمانی‬ ‫شجاع و باهوش بود که حتی رسانه های خارجی هم وی‬ ‫را شخصیتی ممتاز و دارای دقت نظر اعالم می کنند‪.‬‬ ‫وی با ابراز تاس��ف از ش��هادت سردار سلیمانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬البته در انقالب اسالمی‪ ،‬این گونه شهادت ها باعث‬ ‫رویش های بعدی خواهد شد‪ .‬الریجانی تاکید کرد‪ :‬من‬ ‫فکر می کنم ای��ن خطایی که امریکایی ها در این قضیه‬ ‫مرتکب ش��دند‪ ،‬یک خطای راهبردی بود‪ .‬وی اعتراف‬ ‫دولت امریکا به ترور س��ردار س��لیمانی را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام امریکا مصداق تروریسم دولتی بود زیرا‬ ‫گاهی چنین کارهایی در صحنه جهانی انجام می دادند‬ ‫ولی ان را ان��کار می کردند و پذیرفتن مس��ئولیت این‬ ‫اقدام تروریس��تی نشان می دهد که خیلی با بی تدبیری‬ ‫این کار را انجام داده اند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره پیامدهای اقدام تروریس��تی امریکا خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مردم عراق و ملت بزرگ ایران نس��بت به شهادت‬ ‫یک فرمانده بزرگ اسالم با ان سابقه درخشان حساس‬ ‫هس��تند و امریکایی ها دارند به دس��ت خودشان‪ ،‬یک‬ ‫وضعی��ت ناامنی در منطقه ایجاد می کنند و خس��ارت‬ ‫ان برای خودش��ان خواهد بود‪ .‬الریجانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫جفای��ی که انها به مل��ت ایران کردند که یک س��ردار‬ ‫عظیم الشان را از ملت ایران گرفتند‪ ،‬تاوانش را خواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در پی ش��هادت سردار پرافتخار اسالم شهید سپهبد حاج‬ ‫قاس��م س��لیمانی و ش��هدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ‬ ‫اس�لام جناب اقای ابومهدی المهندس‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫پیامی صادر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫در پیام ایشان امده اس��ت‪« :‬ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ‬ ‫طیبه شهیدان‪،‬‬ ‫و پرافتخار اسالم اسمانی شد‪ .‬دیشب ارواح ّ‬ ‫روح مط ّهر قاس��م س��لیمانی را در اغوش گرفتند‪ .‬س��ال ها‬ ‫مجاه��دت مخلصانه و ش��جاعانه در میدان ه��ای مبارزه با‬ ‫ش��یاطین و اشرار عالم و سال ها ارزوی شهادت در راه خدا‪،‬‬ ‫س��رانجام س��لیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون‬ ‫پاک او به دس��ت ش��قی ترین احاد بشر بر زمین ریخت‪ .‬این‬ ‫بقیه اهلل ارواحنا فداه‬ ‫ش��هادت بزرگ را به پیش��گاه حضرت ّ‬ ‫و ب��ه روح مطهر خ��ود او تبریک و به ملت ایران تس��لیت‬ ‫عرض می کنم‪ .‬او نمونه برجس��ته ای از تربیت شدگان اسالم‬ ‫و مکتب ام��ام خمینی بود‪ ،‬او همه عمر خود را به جهاد در‬ ‫راه خدا گذرانید‪ .‬ش��هادت پاداش تالش بی وقفه او در همه‬ ‫این س��الیان بود‪ .‬با رفت��ن او به حول و ق�� ّوه الهی کار او و‬ ‫راه او متوقف و بس��ته نخواهد ش��د‪ ،‬ولی انتقام س��ختی در‬ ‫انتظار جنایتکارانی اس��ت که دس��ت پلید خود را به خون‬ ‫او و دیگر ش��هدای حادثه دیش��ب الودند‪ .‬شهید سلیمانی‬ ‫چهره بین المللی مقاومت اس��ت و همه دلبستگان مقاومت‬ ‫خونخواه اویند‪ .‬همه دوس��تان ‪-‬و نیز همه دشمنان‪ -‬بدانند‬ ‫خ��ط جهاد مقاومت با انگی��زه مضاعف ادامه خواهد یافت و‬ ‫پی��روزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک اس��ت‪.‬‬ ‫فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و‬ ‫دس��ت یافتن به پیروزی نهایی‪ ،‬کام قاتالن و جنایتکاران را‬ ‫تلخ تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ملت ایران یاد و نام ش��هید عالی مقام سردار سپهبد قاسم‬ ‫س��لیمانی و ش��هدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ اسالم‬ ‫جن��اب اقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داش��ت و‬ ‫اینجانب ‪ ۳‬روز عزای عمومی در کش��ور اعالم می کنم و به‬ ‫همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک‬ ‫و تسلیت می گویم‪».‬‬ ‫با حکم رهبر معظم انقالب‬ ‫تداوم همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران‬ ‫وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به س��ردار اس��ماعیل قاانی‪ ،‬فرمانده نیروی قدس‬ ‫سپاه پاسداران‪ ،‬بر امادگی وزارت امور خارجه برای تداوم همکاری با وی و نیروی قدس‬ ‫س��پاه پاس��داران همچون گذش��ته تاکید کرد‪ .‬به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور‬ ‫سخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬در پی انتصاب سردار اسماعیل قاانی به سمت فرماندهی‬ ‫نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ازسوی فرماندهی معظم کل قوا‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در پیامی خطاب به ایش��ان ضمن‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره سردار سرافراز اسالم و ایران سپهبد حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬برای‬ ‫وی در س��مت جدید ارزوی موفقیت کرد و بر امادگ��ی وزارت امور خارجه برای تداوم‬ ‫همکاری با ایشان و نیروی قدس سپاه پاسداران همچون گذشته تاکید کرد‪.‬‬ ‫امریکا مرتکب یک خطای‬ ‫راهبردی شد‬ ‫انتقام سخت در انتظار‬ ‫جنایتکاران حادثه خواهد بود‬ ‫سردار اسماعیل قاانی فرمانده نیروی قدس سپاه شد‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای در حکمی س��ردار قاانی را به فرماندهی‬ ‫نیروی قدس س��پاه پاس��داران منصوب کردند‪ .‬درپی شهادت سردار‬ ‫پرافتخار حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای فرمانده معظم‬ ‫کل قوا با صدور حکمی س��ردار س��رتیپ پاسدار اس��ماعیل قاانی را به‬ ‫فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند‪.‬‬ ‫متن حکم فرمانده معظم کل قوا به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫عروج ش��هید عالی مقام س��ردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی‬ ‫درپی‬ ‫ِ‬ ‫رضوان اهلل علیه‪ ،‬فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫را به س��ردار سرافراز سرتیپ اسماعیل قاانی که در شمار برجسته ترین‬ ‫فرمانده��ان س��پاه در دفاع مق��دس بوده و در طول س��الیان متمادی‬ ‫در نیروی قدس در کنار س��ردار ش��هید در منطقه خدمت کرده است‬ ‫می س��پارم‪ .‬برنام ه ان نیرو عیناً همان برنام ه دوران فرماندهی ش��هید‬ ‫س��لیمانی اس��ت‪ .‬از هم ه همکاران ان نیرو حضور و همکاری انان را با‬ ‫س��ردار قاانی خواهان��م و توفیق و تایید و هدایت الهی را برای ایش��ان‬ ‫مسالت می کنم‪.‬‬ ‫درس هایی از دیروز برای امروز‬ ‫محم�د ترکمان‪ ،‬پژوهش�گر ارش�د تاری�خ معاصر‬ ‫ایران‪ :‬برای حل مش��کالت‪ ،‬باید از کارشناس��ان و افراد اگاه‬ ‫ش روز و دارای تجربه و قدرت بررس��ی و نقد و تحلیل‬ ‫ب��ه دان ‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬البته این موضوع بیشتر درباره جوامعی است‬ ‫که مش��کالت دی��روز خود را کم و بیش ح��ل کرده اند و باید‬ ‫پاس��خ های نو به اقتضائات و مس��ائل روز بدهند‪ .‬اما جوامعی‬ ‫که مس��ائل و مش��کالت دیروز خود را با مسکن های موقتی‬ ‫و دامپینگ از س��ر باز کرده و گذاش��ته اند مرض کهنه و زخم‬ ‫ش روز‪،‬‬ ‫ناسور شده‪ ،‬افزون بر جست وجوی راه حل در پرتو دان ‬ ‫می توانند نگاهی به گذشته بیفکنند و ببینند پزشکان حاذق‬ ‫اش��نا به این بیمار‪ ،‬برای عالج مریض‪ ،‬چه داروهایی را تجویز‬ ‫کرده بودند و ایا اس��تفاده از ان داروه��ا می تواند امروز برای‬ ‫بیمار ما‪ ،‬نتیجه بخش باشد و حال او را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫نظریات دکتر مصدق باتوجه به تجربه زیسته اش و اشنایی‬ ‫ب��ا تاریخ و جغرافی��ای میهن و م��ردم و چندین دهه حضور‬ ‫در بدنه دیوانی کش��ور و تحصی�لات ممتاز در داخل و خارج‬ ‫از ایران و تدریس در مدرس��ه سیاس��ی و والی گری فارس و‬ ‫اذربایجان و سمت وزارت مالیه و وزارت امور خارجه و ‪ ۴‬دوره‬ ‫حضور در مجلس ش��ورای ملی و تالیفات حقوقی و اقتصادی‬ ‫و س��رانجام حضور یک ساله در سمت نخست وزیری ایران در‬ ‫یکی از حساس ترین برهه های تاریخ کشور و ارتباط وسیع او‬ ‫با بدنه کارشناسی کشور و معلم تبدیل «نفت از ابزار وابستگی‬ ‫و انه��دام اقتصاد و فرهنگ ملی و‪ ...‬به نردبام توس��عه پایدار و‬ ‫مت��وازن میهن» ارزش ان را دارد که مورد توجه عالقه مندان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی و مشکالتی که پس از جلوگیری‬ ‫از فروش نفت ‪-‬نرس��یدن مس��کن به بیمار‪ -‬برای کش��ور و‬ ‫مردم ایجادش��ده‪ ،‬نویسنده این سطور‪ ،‬بی مناسبت ندانست‬ ‫خالصه ای از نطق دکتر مصدق را که حاوی راهکاری اس��ت‬ ‫که او در نخس��تین نشس��ت مجلس هفدهم (‪ ۲۳‬فروردین‬ ‫‪ ،)۱۳۳۱‬خط��اب به نمایندگان مجلس ارائ��ه کرده‪ ،‬در این‬ ‫جا بازنشر کند‪.‬‬ ‫امید انکه پس از گذش��ت ‪ ۶۷‬سال از ان تاریخ‪،‬‬ ‫وابس��تگی مهلک خود را از درامد حاصل از فروش‬ ‫نفت خام‪ ،‬به تولید تغییر داده و توس��عه ناپایدار و‬ ‫نامتوازن را به توسعه پایدار و متوازن تبدیل کنیم‬ ‫و دارای بودجه ای متوازن شویم و به رفع مشکالت‬ ‫عدی��ده خ��ود قیام کنیم‪ .‬نویس��نده این س��طور‬ ‫اطمینان دارد اگر به این نس��خه و الزامات ان که از‬ ‫ط خارجی‪،‬‬ ‫جمله عبارت اس��ت از تنش زدایی در داخل و رواب ‬ ‫تقلیل ش��کاف های میان مردم و حاکمیت‪ ،‬ترمیم س��رمایه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬استفاده از سرمایه انسانی و سرمایه های نمادین‪،‬‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬اجرای قانون و‪ ...‬عمل شود مشکالت رفع خواهد‬ ‫شد و اینده ای نیکو در انتظار ملت ایران خواهد بود؛ انشااهلل‪.‬‬ ‫دکتر مصدق پس از بیان یک مقدمه‪ ،‬خطاب به نمایندگان‬ ‫گفت‪« :‬اقایان محترم اگر درس��ت دق��ت فرمایند‪ ،‬مالحظه‬ ‫خواهن��د کرد که تنها س��بب بدبختی ما قط��ع درامد نفت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه س��ختی زندگانی و بحران های ما را‪ ،‬دیرزمانی‬ ‫است که همان دست های مرموز نفتی در این کشور به وجود‬ ‫اورده بودند تا ملت را به قدری ناتوان نمایند که هیچ گاه یارای‬ ‫مخالفت با انها را نداش��ته باش��د‪ .‬موارد دخالت های بی رویه‬ ‫ش��رکت س��ابق را مکرر ش��رح داده ام‪ ،‬ولی من باب مثال در‬ ‫اینج��ا‪ ،‬به ذکر یکی دیگر از مش��کالتی که ب��رای ملت ایران‬ ‫ایجاد می نمودند‪ ،‬قناعت می کنم‪ .‬در سال های اخیر صادرات‬ ‫ایران بس��یار کم و واردات بس��یار زیاد بود و تفاوت واردات و‬ ‫ص��ادرات از ‪ ۲۰‬میلیون لیره تجاوز کرده اس��ت‪ .‬یعنی ایران‬ ‫برای تامین واردات خود هر س��ال احتیاج به ‪ ۲۰‬میلیون لیره‬ ‫ارز داش��ته است‪ .‬نفع شرکت سابق مانع بود که اقتصاد ایران‬ ‫ترقی کند و صادرات افزایش پیدا کرده توازن تجارت خارجی‬ ‫برقرار گردد‪ .‬این حربه ای بود که برای روز مبادا ذخیره کرده‬ ‫ بود که هر روز ملت ایران بخواهد از قید اس��ارت‪ ،‬خود را رها‬ ‫کند‪ ،‬واردات و صادراتش توازن را از دس��ت بدهد و به مضیقه‬ ‫ارزی گرفتار شود و به عواقب زیادی که این دو مطلب به ضرر‬ ‫اقتصادی کش��ور دارند‪ ،‬مبتال و دچار گردد‪ .‬اکنون که درامد‬ ‫نف��ت از میان رفت��ه‪ ،‬مثل این اس��ت که پرده‬ ‫س��یاه و ضخیمی از جلو صحنه واقعی زندگانی‬ ‫ملی ما به عقب زد ه ش��ده و منظره خوفناکی از‬ ‫زندگان��ی حقیقی این ملت س��تمدیده را به ما‬ ‫ل مدت استفاده‬ ‫نش��ان می دهد که در تمام طو ‬ ‫از این درامد‪ ،‬چندان متوجه ان نبوده ایم‪ .‬حاال‬ ‫می بینیم که تنها علت این فقر عمومی و بحران‬ ‫اقتصادی کش��ور م��ا‪ ،‬از میان رفتن درام��د نفت نبوده‪ ،‬بلکه‬ ‫موضوعات ذیل نیز در تهیه مشکالت کنونی ما‪ ،‬سهم بزرگی‬ ‫داشته اند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬جنگ خانمانس��وز جهانی اخی��ر و تحمیالت متفقین‬ ‫بر جامعه فقیر ما‪...‬‬ ‫‪ -۲‬مالیات ه��ای متنوع و انحصارها که متناس��ب با درامد‬ ‫مل��ی نمی باش��د و در مقابل انها‪ ،‬هزینه ه��ای بی موردی که‬ ‫پرداخ��ت انها باعث جار و جنجال زیادی می ش��ود و تقلیل‬ ‫انها میسر نیست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نب��ود توازن واردات و صادرات به خصوص توجه نکردن‬ ‫به توسعه و ازدیاد محصوالت و مصنوعات صادراتی کشور‪.‬‬ ‫نظ��ر به مراتب فوق‪ ،‬اکنون ب��رای اصالح امور خود‪ ،‬باید به‬ ‫دو اقدام دست بزنیم؛ تعدیل بودجه و اصالحات اقتصادی‪.‬‬ ‫مطالع��ات و مش��اورات این جان��ب ب��ا متخصصین مالی‬ ‫و اقتص��ادی موج��ود کش��ور‪ ،‬به اینجا رس��یده اس��ت که تا‬ ‫فداکاری ها و استقامت هایی که از قاطبه ملت‪ ،‬خاصه طبقات‬ ‫کارمند به ظهور نرسد‪ ،‬حل این مشکل‪ ،‬غیرممکن است‪.‬‬ ‫م��ا به لطف خداوند به خارج کش��ور خود وامی نداریم و هر‬ ‫قدر هم خواس��ته اند از این راه قیدی در دست و پای فعالیت‬ ‫م��ا بگذارند‪ ،‬قب��ول نکرده ایم و تنها وامی ک��ه داریم به ملت‬ ‫خودمان اس��ت و اگ��ر بعد از این هم وامی پی��دا کنیم‪ ،‬باز به‬ ‫خود او خواهد بود‪.‬‬ ‫برای کسر بودجه که بدان اشاره شد‪ ،‬به سه طریق می توان‬ ‫عمل نمود‪:‬‬ ‫یکی تقلیل مخارج؛ دیگری تزئید عایدات؛ طریق سوم انکه‬ ‫ت��ا جای ممکن از مخارج کاس��ته و معادل کس��ری که باقی‬ ‫می مان��د‪ ،‬بر عوائد افزود و این طریقه اولی و انس��ب اس��ت‪...‬‬ ‫ل��ذا برای نیل به مقاص��د خود‪ ،‬دولت در نظ��ر دارد با کمک‬ ‫کارمندان دلسوز وطن پرست خود‪ ،‬اقدامات زیر را بنماید‪:‬‬ ‫یکی اینک��ه در وص��ول درامدهای دولتی‪ ،‬ب��دون اینکه‬ ‫کمتری��ن اجح��اف و تبعیضی نس��بت به مودی��ان مالیاتی‬ ‫بش��ود‪ ،‬جدیت بیش��تری مب��ذول گردد که تم��ام مالیات و‬ ‫ع��وارض قانونی وصول ش��ود‪...‬؛ دوم اینکه در س��ازمان ها و‬ ‫ادارات دولت��ی به کمک عموم کارمندان هر س��ازمان و اداره‬ ‫به قدر کاف��ی در بودج��ه صرفه جویی نم��وده‪ ،‬از کارمندان‬ ‫متمکن و‪...‬؛ س��وم تهیه مقدمات الغای محدودیت هایی که‬ ‫مان��ع اقدامات اقتصادی مردم اس��ت‪...‬؛ چهارم دولت در نظر‬ ‫دارد که در ازدیاد محصوالت و مصنوعات کش��ور ما با کمک‬ ‫سرمایه داران و مالکین و کارگران و زارعین کشور‪ ،‬اقداماتی‬ ‫بنماید‪ ،‬مخصوصا‪ ...‬از مراتب وطن پرستی و استقالل دوستی‬ ‫هموطنان انتظار کامل دارم که دولت را در این مرحله‪ ،‬تقویت‬ ‫نموده‪ ،‬نگذارند منویات سودبران خارجی و طرفداران داخلی‬ ‫انها پیشرفت نماید و عملیات یک ساله ملت و دولت را خنثی‬ ‫ی که در این موقع که مخصوصا به واسطه قطع‬ ‫نماید‪ .‬در صورت ‬ ‫شدن قسمتی از فعالیت صنعت نفت‪ ،‬بحران بیکاری در کشور‬ ‫ش��دت یافته‪ ،‬بر عموم س��رمایه داران فرض است که با به کار‬ ‫انداختن سرمایه خود در راه تولید ثروت و ایجاد کار و فعالیت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با یکدیگر توحید مس��اعی نمایند‪ .‬البته دولت هم‬ ‫بی��ش از پیش در ایج��اد امنیت قضایی و رف��ع محظورات و‬ ‫فراهم کردن تسهیالت قدم برمی دارد و در نظر است با ایجاد‬ ‫موسس��ات اعتباری مخصوص‪ ،‬به تولیدکنندگان مساعدت‬ ‫الزم بنمای��د‪ .‬یقین دارم ک��ه در این راه اگر از روی صمیمیت‬ ‫و عالقه من��دی‪ ،‬قدم های جدی و مثبت از طرف عموم ملت‪،‬‬ ‫مخصوصا کارمندان و س��رمایه داران برداش��ته شود‪ ،‬دیری‬ ‫نخواهد گذش��ت که حتی بدون درامد نفت‪ ،‬سعادت همگان‬ ‫تامی��ن و از نام ایران عزیز در جهان بیش از پیش به نیکی یاد‬ ‫خواهد شد‪.»...‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫بودجه‬ ‫روی ریل ترانزیت‬ ‫بیفتد‬ ‫خودروهای ناقص‬ ‫تا پایان دی تجاری‬ ‫می شوند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امس��ال نهض��ت داخلی س��ازی در ‪ ۵‬صنع��ت و‬ ‫به وی��ژه صنعت خودرو کش��ور اغاز ش��ده که عنوان‬ ‫می ش��ود نخس��ت روی قطعاتی تمرکز ش��د که نیاز‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری جدید نداش��ته باش��د‪ .‬در ادامه‬ ‫برای تعمیق س��اخت داخل قطع��ات «های تک» که‬ ‫پیش از این از خارج تامین می ش��د‪ ،‬نیاز به همکاری‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارت اپ دارد که به دلیل‬ ‫نوپا بودن ش��ان تامین نقدینگی برای این ش��رکت ها‬ ‫ضروری است‪ .‬ایا سرمایه مورد نیاز این امر در بودجه‬ ‫دیده ش��ده است؟ صندوق های بسیاری برای حمایت‬ ‫امده یا‬ ‫از واحده��ای صنعتی فناورانه و نواور به وجود ‬ ‫فعالی��ت خود را گس��ترش داده اند‪ .‬ضرورت تعدد این‬ ‫صندوق ه��ا و اختص��اص بودجه اختصاصی به انها نیز‬ ‫موضوع دیگری است که نیاز به بررسی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه صندوق های حامی صنعت‬ ‫رضا نقی پوراصل‪ ،‬مدیرعامل شرکت مادر تخصصی‬ ‫صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته‬ ‫درب��اره بودجه در نظر گرفته ش��ده برای این صندوق‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬برای‬ ‫حمایت از صنایع به ویژه با اغاز نهضت داخلی س��ازی‬ ‫نی��از به منابع مالی بیش��تری داریم و ب��رای افزایش‬ ‫سرمایه اقدام کرده ایم‪ .‬اگر با پیشنهاد ما برای افزایش‬ ‫بودجه صندوق در س��ال ‪ ۹۹‬موافقت شود‪ ،‬می توانیم‬ ‫در خدمت صنایع پیش��رفته باش��یم‪ .‬او افزود‪ :‬صنایع‬ ‫پیشرفته کشور نیاز به ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه‬ ‫و اعتبار برای رس��یدن به نقطه متعالی دارد‪ .‬صندوق‬ ‫حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به عنوان‬ ‫موتور پیشران این صنایع‪ ،‬دست کم باید ‪ ۱۰‬درصد این‬ ‫مبل��غ را دریافت کند که معادل ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیشنهاد شد اگر با توجه‬ ‫به ش��رایط بودجه و اقتصاد کشور تامین این مبلغ در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬ممکن نشد باید مبلغ ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به صن��دوق برای ادامه فعالیت اختصاص یابد‪،‬‬ ‫زیرا براساس محاسباتی که صندوق داشت با توجه به‬ ‫افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی در شرایط‬ ‫فعل��ی صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع‬ ‫پیش��رفته نیاز مبرم به ‪ ۷‬ه��زار میلیارد تومان دارد تا‬ ‫بتواند از صنایع موجود حمایت کند‪.‬‬ ‫نقی پ��ور اصل با بیان اینکه درحال حاضر س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور با موضوع موافقت نکرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این سازمان فقط مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد تومان برای صندوق‬ ‫پیش بینی کرده که شاید هزینه فقط ‪ ۲‬وام شود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬رایزنی هایی دوباره اغاز شده‪ ،‬زیرا صندوق‬ ‫براساس کاهش سیاست تمرکززدایی نمایندگی هایی‬ ‫در اس��تان های گوناگون کشور ایجاد کرده که با توجه‬ ‫ب��ه تعهداتی که در قبال ای��ن نمایندگی ها دارد باید‬ ‫بودجه بیشتری در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬در ادامه مذاکرات قرار ش��د ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از منابع گوناگون به این صندوق کمک‬ ‫ش��ود در این صورت س��رمایه صندوق به حدود ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ب��رای تعمیق س��اخت داخل قطعات «های ت��ک» که تاکنون‬ ‫وارد می ش��د‪ ،‬نی��از به هم��کاری ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫ن انها تامین نقدینگی‬ ‫استارت اپ داریم که به دلیل نوپا بود ‬ ‫برای این شرکت ها ضروری است‪ .‬ایا سرمایه مورد نیاز این‬ ‫امر در بودجه دیده شده است؟‬ ‫فقط ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان در اختیار داریم‪.‬‬ ‫نقی پوراص��ل به ایجاد دو خط اعتباری برای تامین‬ ‫باقی سرمایه مورد نیاز صندوق اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از ای��ن دو خط اعتباری مرب��وط به صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی‪ ،‬به ارزش ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬زیرا انها‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان سرمایه در اختیار دارند و‬ ‫فقط توانس��ته اند ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به صنایع کشور‬ ‫کم��ک کنند‪ .‬جذب صنعتگ��ر و حمایت از طرح های‬ ‫نواورانه نیز نیاز به کارکارشناسی دارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬خ��ط اعتب��اری دوم ه��م ‪ ۵۰‬میلی��ارد‬ ‫توم��ان بوده ک��ه از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫درخواس��ت کرده ای��م‪ .‬مذاکره ه��ای مقدمات��ی و‬ ‫موافقت های ضمنی انجام ش��ده و قراردادی از س��وی‬ ‫صن��دوق نواوری و ش��کوفایی به صن��دوق حمایت از‬ ‫تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ارسال شده است؛‬ ‫همچنین رایزنی هایی هم با سازمان فناوری اطالعات‬ ‫ایران شده تا ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار از این سازمان‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬زیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫عض��و مجمع صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنایع پیش��رفته است‪ .‬خط سوم اعتباری ما هنوز به‬ ‫نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تع�دد صندوق ها و کاهش حجم‬ ‫سرمایه‬ ‫یک��ی از نقدهای��ی ک��ه ب��ه ای��ن صندوق ه��ا وارد‬ ‫اس��ت گس��تردگی انها و از س��وی دیگر‪ ،‬پراکندگی‬ ‫سرمایه هاس��ت در حال��ی ک��ه اگر تع��داد صندوق ها‬ ‫کمتر و س��رمایه ها متمرکزتر باشد زیرا به طور معمول‬ ‫ک بیشتری‬ ‫برخی موازی کاری دارند‪ ،‬ش��اید بتوان کم ‬ ‫ب��ه صنایع ن��واور و پیش��رفته داش��ت‪ .‬نقی پوراصل‬ ‫در این ب��اره گف��ت‪ :‬فعالیت برخی صنای��ع با یکدیگر‬ ‫همپوشانی دارد و رش��د قارچ گونه و موازی کاری این‬ ‫صندوق ها‪ ،‬در بحث اختصاص بودجه و س��هم کم هر‬ ‫ی��ک از انها یکی از چالش های اساس��ی در این حوزه‬ ‫اس��ت؛ البته بخشی از این صندوق ها به طور تخصصی‬ ‫فعالیت دارند و ماهیت هر صندوق متفاوت از دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬صندوق توسعه صنایع دریایی‬ ‫یا صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک هر‬ ‫ک��دام وظیفه جداگانه خود را دارند و الزاما برای تمام‬ ‫شرکت ها و صنایع نواور فعالیت ندارند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ماهیت صندوقی مانند صندوق حمایت‬ ‫از تحقیق��ات و توس��عه صنای��ع پیش��رفته کمک به‬ ‫تمام ش��رکت ها و صنایعی اس��ت که روی لبه دانش‬ ‫فعالیت دارند که بخش��ی مربوط به اس��تارت اپ ها و‬ ‫شرکت های دانش بنیان می شود‪ .‬نقی پور اصل یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ما هم معتقدیم یک سلس��له صن��دوق در حال‬ ‫گسترش هستند که موازی کاری دارند و روی سرمایه‬ ‫و بودجه ای که باید به انها اختصاص داده ش��ود‪ ،‬تاثیر‬ ‫منفی می گذارد؛ از این رو سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کش��ور در حال پیگیری اس��ت تا برخی صندوق ها را‬ ‫تجمی��ع کن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور ه��م عنوان کرده در ص��ورت ادغام صندوق ها‬ ‫سرمایه انها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حمایت معنوی بیش از مالی‬ ‫در ادام��ه‪،‬‬ ‫ب��ه س��راغ یکی از ش��رکت های‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا نقی پوراصل‬ ‫سیدمحمد سیدجاللی‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫تکمیل کارخانه بافت بلوچ‪ ،‬اولویت سازمان ایدرو‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) در دیدار نماینده مردم ایرانش��هر‪ ،‬س��رباز و فنوج در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی بر جدیت ایدرو در راستای توسعه صنعتی مناطق محروم تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬موضوع نوس��ازی کارخانه باف��ت بلوچ محور گفت وگوی محمدباقر‬ ‫عالی و محمد امینی فرد‪ ،‬نماینده مردم ایرانش��هر‪ ،‬سرباز و فنوج در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ود‪ .‬عال��ی در این دیدار با تش��کر از س��ازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اس��ناد خزانه‬ ‫اس�لامی برای تکمیل طرح بافت بلوچ‪ ،‬بر اس��تفاده از همه ظرفیت های تامین مالی از جمله‬ ‫منابع داخلی ایدرو برای پایان این پروژه تاکید کرد‪ .‬رئیس هیات عامل ایدرو افزود‪ :‬با وجود‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم های ظالمانه‪ ،‬تدابیر الزم برای به پایان رساندن پروژه بافت‬ ‫بلوچ از مس��یرهای الزم اندیش��یده شده است‪ .‬در این دیدار امینی فرد نیز با قدردانی از روند‬ ‫مناس��ب اقدام های انجام ش��ده نکات مدنظر خود را ارائه کرد و نقش این واحد صنعتی در‬ ‫رونق تولید را جدی برش��مرد‪ .‬شرکت گسترش صنایع بافت بلوچ یکی از پروژه های سازمان‬ ‫گس��ترش و نوسازی صنایع ایران اس��ت که در راستای ماموریت و احیای صنایع فرسوده به‬ ‫این سازمان واگذار شده و درحال حاضر جزو شرکت تابع ایدرو به شمار می رود‪ .‬این کارخانه‬ ‫در کیلومتر ‪ ۵‬جاده ایرانشهر به بمپور و در فاصله ‪ ۳۷۰‬کیلومتری از زاهدان قرار دارد و یکی‬ ‫از بزرگ ترین کارخانه های نساجی کشور است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بافت بلوچ‪ ،‬یک واحد صنعتی زیرمجموعه بخش نس��اجی کشور است که‬ ‫بیش از ‪۱۰‬س��ال بنا به دالیلی که مش��روح ان را در این گزارش می خوانید‪ ،‬در اغما به س��ر‬ ‫می برد‪ .‬این کارخانه تا حدی با تاروپود وجود مردمان ایرانش��هر پیوند خورده که حتی پس‬ ‫از گذش��ت س��الیان زیاد از تعطیلی‪ ،‬هنوز جایگزینی برایش پیدا نشده است‪ .‬کارخانه بافت‬ ‫بلوچ ایرانشهر‪ ،‬بخشی از شرکت گسترش صنایع بلوچ این شهرستان است که از سال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫در زمینی به وس��عت ‪ ۱۵۰‬هکتار کلنگ زنی ش��د‪ .‬تکمیل فرایند س��اخت و عملیاتی شدن‬ ‫خطوط تولید این کارخانه‪ ،‬زمینه را برای اش��تغال بیش از ‪ ۲‬هزار جوان جویای کار فراهم و‬ ‫چراغ رونق اقتصادی و ش��ور و ش��وق را در دل مردم این منطقه از کشور روشن کرد؛ اما این‬ ‫روشنایی چندان ادامه پیدا نکرد و تار و پود بافت بلوچ پس از ‪ ۲‬دهه فعالیت‪ ،‬بر اثر فوران ورود‬ ‫پارچه های خارجی به بازار و حمایت نش��دن‪ ،‬روزبه روز از هم پاش��یده تر می شد‪ .‬در نهایت‬ ‫در بازدیدی که عالی اردیبهش��ت امس��ال از این کارخانه داش��ت‪ ،‬گفت «بافت بلوچ یکی از‬ ‫پروژه های س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که در راستای ماموریت و احیای‬ ‫صنایع فرس��وده به این سازمان واگذار ش��ده و درحال حاضر جزو شرکت تابع ایدرو به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬برای تکمیل کارخانه بافت بلوچ ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار یورو منابع ارزی و بیش از‬ ‫‪ ۲۷۰‬میلیارد منابع ریالی در نظر گرفته شده است»‪.‬‬ ‫لزوم تغییر‬ ‫پارادایم در‬ ‫بودجه صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫تعدد صندوق های حامی صنایع پیشرفته و پراکندگی بودجه‬ ‫دانش بنی��ان رفت تا درباره حمایت های صندوق های‬ ‫یادش��ده با وی گفت وگویی داشته باشد‪ .‬سیدمحمد‬ ‫س��یدجاللی یکی از مدیران شرکت های دانش بنیان‬ ‫در این باره با اش��اره به اینکه س��فارش کار ازس��وی‬ ‫صنایع انجام نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر س��خن‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان این اس��ت که ما لزوما نیاز‬ ‫ب��ه تامین مالی ص��رف نداریم زیرا اگر این صندوق ها‬ ‫به ش��رکت هایی همچون ما وام می دهند فقط نگران‬ ‫برگش��ت پول خود هس��تند‪ .‬پول می دهند و در قبال‬ ‫ان وثیق��ه می گیرن��د و بین ‪ ۴‬ت��ا ‪۱۲‬درصد هم برای‬ ‫ای��ن وام ها س��ود دریاف��ت می کنند‪ .‬مس��ئوالن این‬ ‫صندوق های دولتی به این موضوع کاری ندارند که ایا‬ ‫من شرکت دانش بنیان یا شرکت استارت اپ می توانم‬ ‫با وامی که گرفتم محصولم را تجاری کنم یا بازاریابی‬ ‫داشته باشم و کاالیم را به فروش برسانم؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط فعلی این معضل اساس��ی‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان اس��ت‪ .‬درحال حاضر ما با‬ ‫ادبی��ات جدیدی در حال مذاکره با واحدهای صنعتی‬ ‫هس��تیم اینکه وام نمی خواهی��م‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر‬ ‫صنعت��ی متقاضی محصولی فناور اس��ت خودش��ان‬ ‫سرمایه گذاری کنند و من شرکت دانش بنیان مجری‬ ‫فنی انها می ش��وم‪ .‬این واحد صنعتی از من ش��رکت‬ ‫دانش بنیان هم ضمانتنامه بگیرد که ‪ ۶‬ماه یا یک سال‬ ‫ت��ا این درصد کار را باید جلو برده باش��م یا محصول‬ ‫نهایی را با مشخصاتی که او می خواهم تحویل دهم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن صندوق ه��ای حام��ی صنای��ع‬ ‫دانش بنی��ان کارای��ی زیادی برای این ش��رکت های‬ ‫نوظه��ور در کش��ور ندارن��د؛ چراکه به عن��وان مثال‪،‬‬ ‫‪۵‬میلیارد وام داده می شود نمونه بسیار عالی براساس‬ ‫اس��تانداردهای روز و فناور ساخته می شود اما کسی‬ ‫ضمانت نکرده این محصول را از شرکت ما خریداری‬ ‫کند‪ .‬ما می خواهیم اگر حمایت مالی می کنند ضمانت‬ ‫خری��دش را هم بکنند‪ .‬صنای��ع را الزام کنند صنعت‬ ‫وقتی محصولی در داخل نمونه اش س��اخته ش��ده به‬ ‫این شرکت ها سفارش کار بدهند نه اینکه وارد کنند‪.‬‬ ‫پیش تر در اخبار امد که برخی از این صندوق ها برای‬ ‫خری��د محص��والت فناورانه از داخ��ل‪ ،‬وام می دهند‪.‬‬ ‫سیدجاللی در این باره گفت‪ :‬وام برای خرید می دهند‬ ‫اما الزامی برای خرید وجود ندارد عالوه بر اینکه وقتی‬ ‫هن��وز محصولی در حد نمونه اس��ت چگونه ش��رکت‬ ‫دانش بنیان می تواند محصولش را بفروش��د‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫پ��س از نمونه س��ازی برای تولید انبوه نی��از به بازار و‬ ‫س��رمایه است اما فقط هزینه کردن برای تولید نمونه‬ ‫ض��رورت ندارد‪ ،‬بلکه ال��زام خرید محصول باید وجود‬ ‫داش��ته باش��د؛ البته روی کاغذ تاکید می شود اما در‬ ‫عمل خروجی نمی بینیم‪.‬‬ ‫س��یدجاللی در پایان گفت‪ :‬ما اطمینان کامل به‬ ‫دانش فنی خ��ود داریم اما میدان اثبات وجود ندارد‪.‬‬ ‫حمایت معن��وی بیش از حمایت مالی ضرورت دارد؛‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬صندوق ها به دنبال برگش��ت پول خود‬ ‫هستند بدون اینکه دغدغه نتیجه کار را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪« ۹‬نه» به ریخت و پاش‬ ‫در شهرداری‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫اوضاع بازار خودرو این روزها خوب نیس��ت‪ .‬قیمت ها بعضا جهش��ی و‬ ‫برخ��ی تدریجی در حال باال رفتن اس��ت و همچنان فاصله قدرت خرید‬ ‫عامه مردم از این قیمت ها افزایش می یابد‪ .‬البته ازسوی دیگر‪ ،‬با توجه به‬ ‫قیمت گذاری دس��توری در صنعت خ��ودرو‪ ،‬هر روز فاصله نرخ خودروها‬ ‫در بازار با نرخ خودروها در کارخانه افزایش یافته و بر زیان خودروس��ازان‬ ‫افزوده می ش��ود‪ .‬با روند فعلی‪ ،‬زیان انباش��ته خودروسازان تا پایان سال‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد می رس��د؛ هر چند به ط��ور قطع تا ان موقع‬ ‫خودروس��ازان موضوع فروش ام��وال مازاد و دارایی ه��ای راکد را به اوج‬ ‫رس��انده و به موازات ان با انجام بخش��ی از تجدی��د ارزیابی دارایی های‬ ‫خود‪ ،‬این زیان را کمتر نشان خواهند داد‪ .‬اما واقعیت این است که اوضاع‬ ‫اصال خوب نیس��ت‪ .‬اینکه صنعت خ��ودرو چرا به این روز افتاده اس��ت‪،‬‬ ‫دالی��ل گوناگون دارد‪ .‬اما در این نوش��تار می خواه��م روی موضوع لزوم‬ ‫تغیی��ر پارادی��م در بودجه مرتبط با صنعت در دول��ت به عنوان ابزار مهم‬ ‫اعمال سیاس��ت ها صحبت کنم‪ .‬پیش از هر چیز یاداوری می کنم که به‬ ‫گفته خود خودروس��ازان و دیگر مراجع قانون��ی‪ ،‬درصد باالیی از هزینه‬ ‫خودروسازان مربوط به هزینه های مالی و عوارض گوناگون دولتی است‪.‬‬ ‫از ان طرف‪ ،‬وقتی با یک خودروساز صحبت کنید‪ ،‬متوجه می شوید که با‬ ‫طراحی تعرفه های انجام شده برای واردات خودرو و قطعات و مواد اولیه‪،‬‬ ‫بهترین حالت داخلی س��ازی خودرو در ایران‪ ،‬بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته تمام خودروسازی های‬ ‫خصوص��ی از این مح��دوده فراتر نرفته اند‪ .‬بماند که اگر س��رمایه گذاران‬ ‫اهل کارافرینی نباش��ند‪ ،‬با توجه به دردس��رها و ریس��ک های تولید در‬ ‫ایران‪ ،‬واردات خودروی کامل در عمده این ‪ ۴۰‬س��ال به صرفه تر از تولید‬ ‫همین خودرو با حداقل داخلی س��ازی بوده است‪ .‬بدون توجه به تغییرات‬ ‫موردی اندک در ‪ ۵۰‬سال گذشته‪ ،‬مشاهده خواهید کرد سیاست گذاری‬ ‫و قانون گذاری در ایران به س��ود واردات و مونتاژ بوده اس��ت‪ .‬اگر همین‬ ‫مختصر تولید داخلی قطعات در داخل کشور را مشاهده می کنید‪ ،‬نتیجه‬ ‫هم��ت بعضی از کارافرینان و سیاس��تمداران با غیرت ب��وده که معتقد‬ ‫بوده ان��د ک��ه تولید داخل توانایی کش��ور را باال برده و رونق و توس��عه را‬ ‫برای اقتصاد و رفاه مردم به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬همانطور که در همین‬ ‫چند س��ال گذشته مش��اهده کرده اید‪ ،‬بیش��تر وکالی مجلس و برخی‬ ‫اقتصاددانان در زمان هایی که درامد ارزی کش��ور باال رفته است‪ ،‬بارها به‬ ‫صنع��ت خودرو حمله کرده و حتی تم��ام توان خود را به کار گرفته اند که‬ ‫صنعت خودرو را به تعطیلی بکشانند‪ .‬همین تحریم دوره پیش که باوجود‬ ‫تحریم‪ ،‬همچن��ان راه های دور زدن انها باز بود و پول های ایران در خارج‬ ‫از کش��ور قابلیت خ��رج کردن در کاالهای مصرف��ی مانند خودرو وجود‬ ‫داشت‪ ،‬ش��اهد افزایش وحش��تناک خودرو و ان هم خودروهای لوکس‬ ‫بودیم‪ .‬در این دور تحریم ها که در عمل راه های جابه جایی پول حتی برای‬ ‫کاالهای مصرفی به تدریج در حال قفل شدن است‪ ،‬اگر مشکالت کمبود‬ ‫ارزی نب��ود و دولت به دلیل کنترل ارز و نگرانی از کمبودهای بعدی نبود‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع تاکنون واردات خودرو ازاد کرده بود‪ .‬به عبارتی نگاه غلط در‬ ‫سیاس��ت گذاری برای کسب درامد دولت و توسعه رفاه کشور باعث شده‬ ‫است که خودروسازی کشور در مجموع به دنبال توسعه جدی توان داخل‬ ‫نباشد‪ .‬هر چند همین توسعه ای هم که داده شده با توجه به سیاست های‬ ‫این دهه ها و انواع تحریم های بین المللی‪ ،‬کار بزرگی بوده اس��ت و باید به‬ ‫کارافرینان و مدیران بزرگی که در این راه همت کرده اند‪ ،‬دس��ت مریزاد‬ ‫گفت‪ .‬اما از نگاه غلط در کسب درامد دولت ها از صنعت و بازار خودرو که‬ ‫بگذریم‪ ،‬توجه شما را به نگاه نامناسب دولت ها در هزینه کرد در تحقیق و‬ ‫توسعه و همچنین توسعه زیرساخت ها جلب می کنم‪ .‬همیشه شنیده ایم‬ ‫که در کشورهای صنعتی‪ ،‬شرکت ها هزینه های زیادی در زمینه تحقیق و‬ ‫توسعه می کنند‪ .‬در صنعت خودرو این رقم به طور متوسط باالی ‪ ۳‬درصد‬ ‫فروش است (مقایسه کنید با رقم مشابه ان در ایران که کمتر از نیم درصد‬ ‫ی پس از ‪ 10‬سال خیلی از‬ ‫اس��ت)‪ .‬حتما شنیده اید که شرکت های اروپای ‬ ‫خط��وط تولید خود را تعویض می کنند‪ .‬زمانی فکر می کردم که علت این‬ ‫همه توجه به نواوری و کیفیت عالقه ذاتی انها به رقابت و توسعه است‪ ،‬اما‬ ‫اگر کمی به قوانین کش��ورهای مربوط ورود پیدا کنید‪ ،‬متوجه می شوید‪،‬‬ ‫ضمن اینکه رقابت عامل مهمی برای این هزینه کرد اس��ت‪ ،‬سیاست های‬ ‫دولت به ویژه در بخش مالیات‪ ،‬مهم ترین عامل این هزینه کرد است‪ .‬البته‬ ‫اصوال نگاه درس��ت در سیاست گذاری هاس��ت که کشورهای صنعتی را‬ ‫رقابت پذیر نگه می دارد و ضامن توس��عه است‪ .‬البته ما هم در ایران شبیه‬ ‫ای��ن قوانین را داری��م‪ .‬معافیت هایی برای تحقیق و توس��عه و اموزش یا‬ ‫نوس��ازی خطوط‪ .‬اما انچه شخصا ش��اهد ان بوده ام‪ ،‬جزئیات این قوانین‬ ‫و البته تفس��یر مام��وران مالیاتی به طور معمول به گونه ای اس��ت که در‬ ‫عم��ل هیچ مزیتی برای ش��رکت ها در این زمینه به وج��ود نمی اورد (یا‬ ‫می توان ادعا کرد که در حداقل ممکن اس��ت)‪ .‬این تنها بخشی از مشکل‬ ‫اس��ت که البته نتیجه ان وضعیت فعلی تحقیق و توسعه و رقابت پذیری‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬اما از موضوع های کالنی مانند تعرف��ه و مالیات و بیمه‬ ‫بگذریم‪ ،‬نمی ش��ود بدون اش��اره به نحوه بد هزینه ک��رد برخی بودجه ها‬ ‫که باید مش��وق توس��عه در صنعت خودرو می بود‪ ،‬مطلب را به پایان برد‪.‬‬ ‫یک��ی از این موارد بند ق و یا ماده ‪ ۱۲‬نام دارد که مش��وق کاهش مصرف‬ ‫س��وخت در کاالها و فرایندهای تولید اس��ت‪ .‬اگر این قانون درست اجرا‬ ‫می ش��د‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬ما ساالنه شاهد کاهش پیوسته و معنی دار مصرف‬ ‫س��وخت در محصوالت خودروس��ازی ها می بودیم‪ .‬اما متاس��فانه نبود‬ ‫انس��جام و شفافیت های الزم در قانون و ایین نامه های اجرایی ان و البته‬ ‫تفس��یرهای متفاوت ان ازسوی مجریان‪ ،‬باعث شده جز مواردی اندک‪،‬‬ ‫در عم��ل ما به نتایج مورد نظر دس��ت نیابیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫سرمایه گذاری های خودروس��ازان در گازسوز کردن خودروها‪ ،‬با اجبار‬ ‫دول��ت انجام و هزینه های ان به طور مس��تقیم از مردم گرفته ش��د‪ .‬در‬ ‫حال��ی که قرار ب��ود بخش عمده ای از این هزینه ازس��وی دولت از محل‬ ‫صرفه جویی های مربوط تامین شود‪ .‬اگر ان سیاست ها و قوانین درست‬ ‫طراح��ی و ب��ه اندازه کافی در اج��را پایش می ش��دند و به تدریج اصالح‬ ‫می شدند‪ ،‬ما امروز شاهد این حجم از تولید الودگی و مصرف سوخت در‬ ‫ناوگان حمل ونقل نبودیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هزینه‬ ‫سیاست های‬ ‫ریاضتی را‬ ‫بپذیریم‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫خودروهای ناقص تا پایان دی تجاری می شوند‬ ‫ موسی غنی نژاد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدرضا مفیدی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وابس��تگی اقتصاد ایران به نفت یک مسئله‬ ‫با سابقه طوالنی است‪ .‬این وابستگی به تدریج‬ ‫به وجود امده و ریشه دوانده‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫نمی توان به راحتی از شر ان خالص شد‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی ک��ه دیگر امی��دی به‬ ‫درامدهای نفتی نیست‪ ،‬حداقل در کوتاه مدت‬ ‫تنها چاره ریاضت اقتصادی است و نخستین‬ ‫کاری که دول��ت باید انجام دهد این اس��ت‬ ‫که ریاضت را از بودجه هایی ش��روع کند که‬ ‫ل‬ ‫کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند‪ .‬در حا ‬ ‫حاضر در ساختار بودجه کشور‪ ،‬ده ها موسسه‬ ‫و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجه ای بزرگ تر‬ ‫از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد‪ .‬امروز دیگر‬ ‫وقت ان است که بودجه چنین سازمان هایی‬ ‫قطع و ریاضت از همین جا شروع شود‪.‬‬ ‫یک��ی از نهاد های��ی ک��ه بودج��ه عظیمی‬ ‫از دول��ت دریاف��ت می کند صداوسیماس��ت‪.‬‬ ‫صداوس��یما در حالی از دول��ت بودجه کالن‬ ‫می گی��رد که خودش درام��د باالیی از محل‬ ‫اگهی ه��ا دارد و ع�لاوه ب��ر این ب��ا پرداخت‬ ‫نکردن حق پخش مسابقات فوتبال‪ ،‬باشگاه ها‬ ‫را هم ب��ه بودجه دولت وابس��ته می کند‪ .‬در‬ ‫شرایط ریاضتی تکلیف چنین نهادهایی باید‬ ‫یک بار برای همیشه روشن شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر نهادهای فرهنگ��ی و تبلیغی‪ ،‬در‬ ‫حوزه های دیگر نیز ده ه��ا نهاد موازی وجود‬ ‫دارد ک��ه ض��رورت ایج��اد بس��یاری از انها‬ ‫مشخص نیست؛ نهادهایی که اغلب برمبنای‬ ‫رواب��ط صاحبان ق��درت ایجاد ش��ده اند و از‬ ‫بودجه های کالن استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ط��رف دیگر موض��وع‪ ،‬تالش ب��رای ایجاد‬ ‫درامد اس��ت‪ .‬بارها این موضوع گفته ش��ده‬ ‫که م��ا در حال حاض��ر س��ازمان هایی داریم‬ ‫که برای انها هزینه می ش��ود‪ ،‬ام��ا مانع کار‬ ‫تولیدی مردم می ش��وند‪ .‬امروز در ش��رایطی‬ ‫ک��ه دولت در تنگنا قرار گرفت��ه‪ ،‬باید با کنار‬ ‫گذشتن نهادهایی که سد راه بخش خصوصی‬ ‫می شوند راه باز شود تا بخش خصوصی بتواند‬ ‫حداق��ل از امکانات بالقوه خودش اس��تفاده‬ ‫کن��د‪ .‬برای عب��ور از ای��ن دوره بحرانی باید‬ ‫دس��ت به عمل بزنیم؛ ح��رف دیگر فایده ای‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫هم��ه با درامده��ای نفتی قبل��ی به نوعی‬ ‫تعادل رس��یده اند‪ .‬ام��روز که ای��ن درامدها‬ ‫نیس��ت باید تعادل تازه ای ش��کل بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫دول��ت حاضر نیس��ت هزینه ای��ن تغییرات‬ ‫را بپ��ردازد چون این تغیی��رات اگر به معنای‬ ‫کاه��ش بودجه س��ازمان ها و نهادها باش��د‪،‬‬ ‫هزینه سیاس��ی ای به دنب��ال دارد که دولت‬ ‫حاضر به پرداخت ان نیست‪ .‬در نتیجه وضع‬ ‫همین طور که هست باقی می ماند؛ همان طور‬ ‫که ن��رخ بنزین از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تا هفته اخر‬ ‫ابان فقط یک ب��ار افزایش یافت‪ .‬اقتصاددانان‬ ‫از همان ابتدا بارها گفتند که نرخ حامل های‬ ‫انرژی باید هر س��ال اصالح شود تا یکباره به‬ ‫مردم و اقتصاد شوک وارد نشود‪.‬‬ ‫دولت ه��ای ما از ‪ ۵۰‬س��ال قب��ل تاکنون‬ ‫عادت کرده اند منطق اقتصادی و توصیه های‬ ‫اقتصاددان��ان را ج��دی نگیرن��د و هر بار هم‬ ‫هزینه ان را داده اند‪ .‬با این حال تکرار می کنم‬ ‫ک��ه اگر دول��ت سیاس��ت های ریاضتی را در‬ ‫پیش نگیرد و هزینه های سیاس��ی خود را در‬ ‫داخل طبقه سیاس��ی حاکم نپردازد‪ ،‬باید در‬ ‫اینده این هزینه ها را به بهای بس��یار گزافی‬ ‫پرداخت کند‪ .‬این بهای گزاف تورم ش��دیدی‬ ‫اس��ت که به مردم تحمیل خواهد شد‪ .‬تورم‬ ‫نیز ناشی از سیاست های پولی غلط و کسری‬ ‫بودجه وسیعی است که دولت ها داشته اند‪.‬‬ ‫مس��ئله اصلی این اس��ت که دولت ها یک‬ ‫تئ��وری اقتصادی منس��جم ندارند‪ ،‬به همین‬ ‫عل��ت نمی توانن��د ی��ک سیاس��ت اقتصادی‬ ‫درس��ت در پیش بگیرن��د‪ .‬دولتی که تئوری‬ ‫عدالت ن��دارد‪ ،‬نمی تواند بین م��ردم عدالت‬ ‫را اجرا کند‪ .‬با ش��عار ه��م نمی توان کاری از‬ ‫پیش برد‪ .‬اقایان سران قوا باید مشخص کنند‬ ‫تئوری عدالت شان چیست و بعد برمبنای ان‬ ‫تئوری‪ ،‬سیاست گذاری کنند‪ .‬فعال برای اینها‬ ‫هم ه چیز روی هواست‪.‬‬ ‫چ کدام تئوری و منطق علمی را جدی‬ ‫هی ‬ ‫نمی گیرن��د‪ .‬عدال��ت‪ ،‬توزیع پ��ول بین مردم‬ ‫نیس��ت‪ .‬اصال راه حل مسئله فقر توزیع کردن‬ ‫منابع اس��ت یا ایجاد زمینه ه��ای الزم برای‬ ‫خ��روج مردم از فقر؟ دول��ت باید زمینه الزم‬ ‫برای خارج ش��دن مردم از فقر را فراهم کند‬ ‫ن��ه اینکه عموم مردم را منتظر پول خود نگه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫با اغاز تحریم‪ ،‬خودروهای زیادی تولید می شد‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل کمبود برخی قطعات تجاری سازی نمی شدند‬ ‫و در ک��ف پارکین��گ خودروس��ازان دپو می ش��دند‪.‬‬ ‫ب��ا تغییر مدیریت دو خودروس��از بزرگ کش��ور این‬ ‫روند در س��ال ‪ ۹۸‬متوقف ش��د و مدیران جدید تمام‬ ‫س��عی و تالش خود را به کار بس��تند ت��ا همزمان با‬ ‫تولی��د خودروهای کامل به تکمیل خودروهای ناقص‬ ‫بپردازن��د‪ .‬مدی��رکل دفتر صنای��ع حمل ونقل وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(صنایع خودرو و نیرو محرکه)‬ ‫گفت‪ :‬با اعمال سیاس��ت توجه به عمق ساخت داخل‬ ‫در صنع��ت خودرو که یکی از ‪ ۷‬محور اجرایی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امسال بوده از پایان دی دیگر‬ ‫ش��اهد تولید خودروهای ناقص از س��وی شرکت های‬ ‫بزرگ خودروسازی در کشور نخواهیم بود‪.‬‬ ‫س��یدرضا مفیدی در گفت وگو با ش��اتا با بیان این‬ ‫مطلب توضیح داد‪ :‬با تالش های وزرات صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و دو خودروس��از مط��رح داخلی و برگزاری‬ ‫موفقیت امیز نمایش��گاه تخصصی س��اخت داخل در‬ ‫حوزه افزایش س��اخت داخل قطع��ات و پیوند دادن‬ ‫تولیدکنندگان و قطعه س��ازان کشور با خودروسازان‪،‬‬ ‫گامی محکم در راستای رفع نیازهای تولید برداشتیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬حمایت از همکاری نخبگان دانشگاهی‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان در همکاری با قطعه سازان‬ ‫در بخش س��اخت داخل قطعات های تک‪ ،‬حمایت و‬ ‫هم��کاری از حضور نخب��گان و توانمندی های صنایع‬ ‫دفاعی کشور در بخش داخلی سازی قطعات های تک‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ا و سیاس��ت های وزارتخانه در رفع‬ ‫نیازهای تولید خودرو بوده که به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ب��ا مجموعه اقدام هایی که در چند‬ ‫ماه گذش��ته در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام‬ ‫شده است‪ ،‬شاهد کاهش ارزبری ‪ ۴۰۰‬میلیون یورویی‬ ‫تا پایان سال در صنعت خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫مفی��دی ادام��ه داد‪ :‬کاهش ارزب��ری ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫با مجموعه اقدام هایی که در چند ماه گذشته در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت انجام شده است‪ ،‬شاهد کاهش ارزبری ‪ ۴۰۰‬میلیون یورویی تا‬ ‫پایان سال در صنعت خودرو خواهیم بود‬ ‫یوروی��ی در صنعت خ��ودر و به معنای ان اس��ت که‬ ‫قطع��ات مصرف��ی وارداتی به کش��ور تا پایان س��ال‬ ‫داخلی سازی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر صنایع حمل ونق��ل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه کاهش ارزبری به‬ ‫کاهش خودرو های کف پارکینگ و ناقص می انجامد‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا اس��تفاده از عمق س��اخت داخل و‬ ‫اکوسیستم نواوری الزمه بخش صنعت است‬ ‫معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫صنعت کشور نیازمند یک اکوسیستم نواوری و استارت اپی است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرندی در ایین گش��ایش مرکز نواوری‬ ‫و ش��تاب دهی تگ در اس��تان کرم��ان‪ ،‬گفت‪ :‬همزم��ان که باید‬ ‫به دنبال ایجاد ش��رکت های بزرگ در کش��ور باشیم‪ ،‬جایابی برای‬ ‫شرکت های نواور و دانش بنیان در زنجیره تولید نیز ضروری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دغدغه ما فناوری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فناوری را در‬ ‫تولیدات م��ان لحاظ کنیم کاالهای با ارزش افزوده باالتری را تولید‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬زرندی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۳۲۰۰‬واحد تحقیق و توس��عه‬ ‫در بخش صنعت کش��ور فعال هستند‪ .‬معاون طرح و برنامه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد ش��رکت های دانش بنیان فعال در کشور نیز در‬ ‫بخ��ش تولید فعالیت می کنن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ن��گاه ما‪ ،‬زنجیره‬ ‫ارزش در پایین دس��ت محصوالت اس��ت و ب��رای تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش نیازمند فناوری هس��تیم‪ .‬همچنین زرندی در نشستی که‬ ‫برای بررس��ی مشکالت واحدهای صنعتی اس��تان کرمان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬براساس بررس��ی هایی که انجام شده‪ ،‬امسال به‬ ‫‪ ۳۶۱‬ه��زار میلیارد تومان س��رمایه در گردش و ‪ ۶۵‬درصد میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه ثابت نیاز داریم‪ .‬زرندی تصریح کرد‪ :‬شبکه بانکی‬ ‫نشس��ت هیات مدی��ره ایران خ��ودرو به میزبانی ش��رکت‬ ‫تحقی��ق طراحی و تولید موتور ایران خ��ودرو( ایپکو ) برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬براس��اس دس��تور مدیرعام��ل‬ ‫ایران خودرو نشس��ت هیات مدیره این ش��رکت هر هفته در‬ ‫یکی از ش��رکت های زیر پوش��ش با هدف اش��نایی بیشتر‪،‬‬ ‫تبادل نظ��ر و هم افزایی بین هیات مدیره و ش��رکت های تابع‬ ‫اعالم می کند که سال گذش��ته ‪ ۲۰۹‬هزار میلیارد تومان به حوزه‬ ‫صنع��ت و معدن و حوزه تجارت پرداخت کرده اس��ت‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه عدد شبکه بانکی تا پایان‬ ‫س��ال به ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان برسد‪ ،‬گفت‪ :‬در نشست با معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی قول داده ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان(از ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان) منابع به برخی صنایع‬ ‫خ��اص به عنوان صنایع پیش��ران اختصاص بدهن��د که در نهایت‬ ‫ردی��ف ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومانی مش��خص و به همه بانک ها اعالم‬ ‫ش��ده و قرار اس��ت در بازه زمانی ‪ ۶‬ماهه به سرانجام برسد‪ .‬زرندی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر صنایع پیش��ران تامین مالی بش��وند‪ ،‬می توانند در‬ ‫صنای��ع دیگر رونق ایجاد کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬محصوالت ش��یمیایی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬غذایی اشامیدنی‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات‪ ،‬الستیک‬ ‫و پالس��تیک‪ ،‬نساجی و پوشاک‪ ،‬فلزات و‪ ...‬در زمره صنایع پیشران‬ ‫هستند‪ .‬معاون طرح و برنامه تصریح کرد‪ :‬نقدینگی در کشور وجود‬ ‫دارد اما چگونه باید ان را به سمت تولید بیاوریم؟زرندی گفت‪ :‬توان‬ ‫و ظرفیت نظام بانکی هم با محدودیت هایی روبه رو است؛ بنابراین‬ ‫باید از ابزارهای نوین اس��تفاده کنیم‪ .‬هدف گذاری کرده ایم ‪۱۰۰‬‬ ‫شرکت بزرگ برای تامین مالی با ابزارهای نوین ورود کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی اظهارکرد‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید رویکرد‬ ‫خود را نسبت به نحوه توزیع الستیک تغییر‬ ‫دهد تا الس��تیک های دولتی به دست تمامی‬ ‫مصرف کنندگان برسد‪.‬‬ ‫عبداهلل رضی��ان در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درب��اره تفاوت ن��رخ الس��تیک خودروهای‬ ‫س��واری در کارخان��ه و بازار‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگرچه‬ ‫درحال حاضر بخشی از الستیک های تولیدی‬ ‫با عنوان سهمیه دولتی در اختیار واحدهای‬ ‫فروش قرار می گیرد ام��ا بر نحوه توزیع این‬ ‫الس��تیک ها نظارت درس��ت و دقیقی انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��وادکوه‪ ،‬جویب��ار و‬ ‫قائمش��هر در مجل��س ش��ورای اس�لامی با‬ ‫ط��رح این پرس��ش ک��ه ایا الس��تیک های‬ ‫دولتی به دست مصرف کننده اصلی می رسد‬ ‫ی��ا توزیع کنندگان به دنبال قاچ��اق و ایجاد‬ ‫بازار کاذب هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان حمایت‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۱۱۸‬میلیون یورویی صنعت مخابرات‬ ‫تفاهمنامه دوجانبه حمایت از تولید و توس��عه زیس��ت بوم تلفن‬ ‫هوش��مند تولی��د داخ��ل بی��ن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات امضا ش��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی‬ ‫صادقی نیارک��ی در ایی��ن امضای تفاهمنام��ه دوجانبه حمایت از‬ ‫تولید و توسعه زیست بوم تلفن هوشمند تولید داخل با حضور وزیر‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات‪ ،‬از هدف گذاری ‪ ۷‬محور راهبردی در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪ ۹۸‬خبر داد‪ .‬سرپرس��ت‬ ‫معاون��ت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اجرای برنامه توس��عه و تعمیق س��اخت داخل به عنوان مهم ترین‬ ‫محوره��ای هفت گانه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین پروژه ای که طراحی ش��ده‪ ،‬پروژه نهضت س��اخت داخل‬ ‫اس��ت و عبارت نهضت س��اخت داخل‪ ،‬با نیت حمایت و صیانت از‬ ‫صنعت داخلی انتخاب شده است و هر جا که پرچم توسعه و ساخت‬ ‫داخل برافراش��ته اس��ت مفتخریم که خدا قوت به دست اندرکاران‬ ‫بگوییم‪ .‬صادقی نیارکی با اش��اره به اقدام های انجام ش��ده در حوزه‬ ‫س��اخت داخل است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬میز ساخت داخل در صنعت‬ ‫مخاب��رات با ارزش بیش از ‪ ۱۱۸‬میلی��ون یورو قرارداد و تفاهمنامه‬ ‫برگزار شده که پس از صنعت خودرو با کاهش ارزبری‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫بازدید اعضای هیات مدیره ایران خودرو از «ایپکو»‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫برمبن��ای این گزارش اعض��ای هیات مدی��ره ایران خودرو‬ ‫از دس��تاوردهای ش��رکت تحقی��ق طراح��ی و تولی��د‬ ‫موت��ور ایران خ��ودرو از جمل��ه دن��ای هیبری��دی‪ ،‬دن��ا‬ ‫پ�لاس توربوش��ارژر اتوماتی��ک‪ ،‬ون وان��ا ب��ا موت��ور‪۷‬‬ ‫‪ EF‬توب��ور و موت��ور مل��ی‪ EF ۷‬پ�لاس اس��پرت بازدی��د‬ ‫"‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫دو نرخی بودن الستیک بی معنا است‬ ‫دیگ��ر روش ها در تامین قطعات خودرو توانس��ته ایم‪،‬‬ ‫تولید خودرو های ناقص ک��ف پارکینگ را به حداقل‬ ‫برس��انیم و در انتظ��ار تولی��د خودروه��ای کام��ل‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مفی��دی با اش��اره به اینکه از پای��ان دی دیگر دپو‬ ‫خودرو ناقص در پارکینگ ها نخواهیم داش��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬یک��ی از راهکاره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان نظارت‬ ‫درس��تی بر نحوه توزیع الستیک های دولتی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رضیان با بیان اینکه از انجایی که الستیک‬ ‫خودروهای سواری در داخل تولید می شود‪،‬‬ ‫دو نرخی بودن معنا ن��دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید‬ ‫نرخ واح��دی ب��رای الس��تیک های داخلی‬ ‫تعیی��ن و ب��دون ایج��اد رانت انه��ا را میان‬ ‫مصرف کنندگان توزیع کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬تف��اوت ن��رخ الس��تیک خودروهای‬ ‫س��واری در کارخانه و بازار ناشی از عملکرد‬ ‫توزیع کنن��دگان اس��ت زیرا برخ��ی از انها‬ ‫در تالش ان��د با ایج��اد ب��ازار کاذب و تبانی‬ ‫سودهای کالن به دست اورند‪.‬‬ ‫رضی��ان ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت باید رویکرد خ��ود را درباره نحوه‬ ‫توزیع الس��تیک تغییر دهد تا الستیک ها با‬ ‫نرخ دولتی به دس��ت تمامی مصرف کنندگان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫و تج��ارت ب��رای حل مش��کل خودروه��ای ناقص و‬ ‫همچنی��ن افزایش تیراژ تولید خودرو‪ ،‬داخلی س��ازی‬ ‫قطعات خودرو بوده و تاکنون ‪ ۳‬میز تخصصی تعمیق‬ ‫ساخت داخل در صنعت خودرو با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار شده است‪.‬‬ ‫او همچنین بیان کرد‪ :‬در این ‪ ۳‬میز در مجموع ‪۹۹‬‬ ‫قطعه از س��وی ‪ ۸۹‬قطعه ساز به ارزش ‪ ۳‬هزار و ‪۲۰۱‬‬ ‫میلیارد تومان و کاهش ارزبری ‪ ۲۷۵‬میلیون یورویی‬ ‫س��اخته می ش��ود‪ .‬مفیدی همچنین به امار متوسط‬ ‫روزانه تولید دو ش��رکت خوردور س��ازی ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا اش��اره کرد و گفت‪ :‬میانگین تولید روزانه از‬ ‫‪ ۹۰۰‬به ‪ ۱۶۰۰‬خودرو در این دو خودرو س��از رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت تحقیق طراح��ی و تولید موت��ور ایران خودرو در‬ ‫زمینه توس��عه سامانه های انتقال قدرت شامل موتور و جعبه‬ ‫دنده‪ ،‬از مرحله طراحی تا ش��روع تولید و نظارت بر ان فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایپکو‪ ،‬یکی از شرکت هایی است که موفق به کسب عنوان‬ ‫«دانش بنیان» از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افت ‪ ۳۳.۲‬درصدی‬ ‫تولیدسواری تا پایان ابان ‬ ‫بررسی امارهای منتش��ر شده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت حاک��ی از تولید ‪ ۴۴۵‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬خودرو‬ ‫ن و افت ‪۳۳.۲‬‬ ‫س��واری از اغ��از امس��ال تا پای��ان اب��ا ‬ ‫درصدی ان در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این م��دت ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬وانت‬ ‫از س��وی خودروسازان تولید ش��د که در مقایسه با ‪۸‬‬ ‫ماه سال گذشته رشد ‪ ۷.۳‬درصدی داشته است‪ .‬تولید‬ ‫اتوب��وس‪ ،‬مینی ب��وس و ون در مدت یاد ش��ده با افت‬ ‫‪ ۵۵.۵‬درصدی در مقایس��ه با س��ال گذشته به هزار و‬ ‫‪ ۲۳۸‬خودرو رس��ید‪ .‬همچنین ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۸۱‬کامیون‪،‬‬ ‫کامیونت و کش��نده در این مدت از سوی خودروسازان‬ ‫تولید ش��د که افت ‪ ۶۵.۳‬درصدی در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ۲۵۷ ،‬کمبای��ن و ‪ ۱۲‬هزار و ‪۲۶۲‬‬ ‫تراکتور در کش��ور تولید ش��د که در مقایس��ه با ‪ ۸‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به ترتیب افت ‪ ۵۵.۵‬درصدی و رش��د ‪۱۷.۱‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫یورویی‪ ،‬صنعت مخابرات دومین حوزه ای بوده که در زمینه توسعه‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل اقدام��ات خوبی انجام داده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری مشترک برای حمایت از تولید‬ ‫گوش��ی های هوشمند س��اخت داخل تاکیدکرد‪ :‬این تفاهمنامه با‬ ‫هدف استقالل کشور در زیست بوم محصوالت فناورانه حوزه فاوا و‬ ‫توس��عه سهم بازار محصوالت تولید داخل در این زیست بوم بین دو‬ ‫وزارتخانه منعقد شد‪ .‬سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد‪ :‬با امضای این تفاهمنامه شاهد‬ ‫افزایش توان رقابتی تولید داخل نس��بت به مشابه خارجی باشیم‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی در ادامه با تاکید عزم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای توسعه ساخت داخل بیان کرد‪ :‬در صنعت برق و الکترونیک و‬ ‫مخابرات‪ ،‬گروه های کاالیی برای توسعه ساخت شناسایی شده که‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو است که از این مقدار ‪ ۱۱۸‬میلیون یورو به‬ ‫امضای تفاهمنامه و قرارداد منتهی ش��ده است‪ .‬سرپرست معاونت‬ ‫ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬این کار‪،‬‬ ‫امری دائمی اس��ت و تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬باید اپراتورها‪ ،‬در رسیدن‬ ‫به این هدف یاریگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��ندکه جزو‬ ‫افتخارات ملی کشور به ثبت برسد‪.‬‬ ‫ه��دف اصلی ایپکو تحقیق و توس��عه برای کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و انتش��ار االینده ها به ویژه با اس��تفاده از توس��عه‬ ‫موتورهای گازسوز است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش ام��ده که ایران در زمین��ه طراحی موتور‬ ‫صاحب دانش فنی ش��ده و این کار از طریق شرکت تحقیق‬ ‫طراحی و تولید موتور ایران خودرو انجام شده و حاصل بیش‬ ‫از ‪ ۲‬دهه کار همین مرکز است ‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی چادر مشکی‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت می تواند با تامین تس��هیالت‬ ‫واحده��ای تولی��دی‪ ،‬می��زان تولی��د چ��ادر‬ ‫مش��کی را افزایش دهد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬می توان با‬ ‫واردات فناوری ه��ای به روز‪ ،‬نی��از داخل را رفع‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حمید گرمابی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره‬ ‫مش��کالت واحدهای تولیدکننده چادر مش��کی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گذش��ته تعداد واحده��ای تولیدکننده‬ ‫چادر مش��کی ک��م ب��ود ک��ه درحال حاضر این‬ ‫واحدها افزای��ش یافته اما ای��ن واحدها به دلیل‬ ‫برخی مشکالت غیرفعال شدند یا با تمام ظرفیت‬ ‫خود فعالیت نمی کنن��د؛ در نتیجه باید به دنبال‬ ‫رفع مشکالت این واحدهای تولیدی بود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم فیروزه و نیش��ابور در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره برخی ش��ائبه ها مبنی‬ ‫بر اینکه واردات چادر مش��کی در انحصار تعداد‬ ‫محدودی است‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت وجود انحصار‪،‬‬ ‫سوءاس��تفاده های بس��یاری در ای��ن زمینه رخ‬ ‫می دهد به گونه ای که واردکنندگان نرخ چادر را‬ ‫به میزان دلخواه افزایش می دهند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬هرچن��د یک��ی از مش��کالت‬ ‫واحدهای تولی��دی کمبود مواد اولیه اس��ت اما‬ ‫باید ب��ه این نکته نیز توجه ش��ود از انجایی که‬ ‫واردات پارچ��ه چادر‪ ،‬منعی ن��دارد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫می ت��وان مواد اولیه و نخ م��ورد نیاز تولید چادر‬ ‫را نیز به راحتی از کش��ورهایی مانند هند‪ ،‬چین‬ ‫و ترکیه وارد کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند با تامین‬ ‫تس��هیالت واحدهای تولیدی میزان تولید چادر‬ ‫مش��کی را افزایش دهد‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬می توان با‬ ‫واردات فناوری های به روز‪ ،‬نیاز داخل را برطرف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گرماب��ی ادامه داد‪ :‬با وج��ود اینکه تولید چادر‬ ‫در کش��ور به واردات نخ نی��از دارد اما تولید ان‬ ‫در کش��ور می تواند ارزش افزوده بس��یاری ایجاد‬ ‫کن��د که تحق��ق این امر به توجه بیش��تری نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بخش خصوصی و حقوق‬ ‫دولتی یاریگر بودجه‬ ‫زمین شناسی‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫صرفه جویی های‬ ‫میلیاردی‬ ‫با مهندسی های کوچک ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در نخستین نشست مدیران روابط عمومی ایمیدرو و شرکت های معدنی و صنایع معدنی‪:‬‬ ‫گ�روه معدن ‪ :‬بخش معدن و صنایع معدنی امروز‬ ‫در حال خدمات رس��انی به س��ایر بخش های اقتصاد‬ ‫کشور است به طوری که از هر ‪ ۳‬دالر ارز کشور‪ ،‬یک‬ ‫دالر از ای��ن حوزه تامین می ش��ود‪ .‬چنین پدیده ای‬ ‫در قال��ب هم��کاری بدن��ه حاکمیتی‪ ،‬ش��رکت ها و‬ ‫بانک مرکزی ایجاد ش��ده اس��ت و اکنون نیازمندیم‬ ‫رواب��ط عمومی ها نیز چنین همگرایی برای انعکاس‬ ‫دستاوردها داشته باش��ند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬خداداد غریب پور در نخستین گردهمایی‬ ‫مدیران روابط عمومی ایمیدرو و شرکت های معدنی‬ ‫و صنایع معدن��ی ب��ا تاکی��د بر این امر‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬کارگروه کنترل مدیریت توانس��ته همگرایی و‬ ‫همراستایی ملی در این حوزه ایجاد کند که پیش از‬ ‫این‪ ،‬چنین انس��جامی نداشت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫روابط عمومی ها نیز پیرو این همراس��تایی ش��وند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬یک��ی از تصمیم های این کارگ��روه‪ ،‬هدایت‬ ‫س��ود انباشته شرکت ها به توس��عه و سرمایه گذاری‬ ‫است و این سبب شده اینده معدن و صنایع معدنی‬ ‫روشن و درخشان باشد‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫ادامه داد‪ :‬فوالد مبارکه به زودی با رسیدن به سرمایه‬ ‫‪۲۱‬ه��زار میلیارد تومانی از بزرگ ترین هلدینگ بازار‬ ‫بورس (پتروش��یمی خلیج فارس) س��بقت می گیرد‪.‬‬ ‫پ��س از فوالد مبارکه‪ ،‬ش��رکت های مس‪ ،‬چادرملو و‬ ‫گل گهر هم افزایش س��رمایه خواهند داشت‪ .‬رئیس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو با اش��اره به اینکه حفظ توازن‬ ‫و همگرای��ی ب��ه اندازه ایج��اد ان‪ ،‬ارزش دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬روابط عمومی ش��رکت های این بخش‪ ،‬سیستم‬ ‫چندرسانه ای را در اطالع رسانی ها با تمرکز بیشتری‬ ‫به پیش برند تا مدیران باالدستی نیز به ارائه اطالعات‬ ‫و دس��تاوردهای بیش��تر ترغیب ش��وند‪ .‬وی نبود یا‬ ‫ضعف اطالع رسانی را به سود این حوزه و حتی کشور‬ ‫ندانست و تصریح کرد‪ :‬اطالع رسانی ها باید به موقع و‬ ‫هوشمندانه انجام شود تا مخاطب و جامعه نسبت به‬ ‫افزایش سرمایه غول ها در راه است‬ ‫تغییرات و اثرگذاری این بخش اگاهی بیشتری پیدا‬ ‫کنند‪ .‬غریب پور در س��خنانش از اقدام ها و عملکرد‬ ‫حس��ین منصوری‪ ،‬مدیریت پیش��ین روابط عمومی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬قدردانی و اظهار امیدواری کرد که برنامه ها‬ ‫و اقدام های روابط عمومی در دوره محمد سپهر‪ ،‬مدیر‬ ‫جدی��د روابط عمومی این س��ازمان نیز با نگاهی نو و‬ ‫تعامل س��ازنده پیاد ه ش��وند‪ .‬وی به اهمیت ارتباط‬ ‫دو س��ویه روابط عمومی ها با جامعه پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫بخش روابط عمومی نیز با هدف اگاه س��ازی و ارتباط‬ ‫بیش��تر با مردم‪ ،‬نیاز به تدوین و اجرای اس��تراتژی‬ ‫در راس��تای همراس��تایی و همگرایی و برای تحقق‬ ‫مناف��ع ملی دارد‪ .‬وی با بیان اینکه هر نشس��ت این‬ ‫بخ��ش می تواند به میزبانی یکی از ش��رکت ها انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تدوین برنامه های سال ‪ ۹۹‬و مشخص‬ ‫کردن شاخص های رشد و موفقیت روابط عمومی ها‬ ‫می تواند گامی در راستای هم افزایی و همکاری های‬ ‫نزدیک شرکت های این حوزه باشد‪ .‬غریب پور‪ ،‬ایجاد‬ ‫همگرایی و همراس��تایی را یکی از دشوارترین کارها‬ ‫دانست و اظهارکرد‪ :‬ایمیدرو –به عنوان سازمان راهبر‬ ‫و محوری‪ -‬هر بتواند امور حاکمیتی خود را منسجم تر‬ ‫و قوی تر هدایت کند‪ ،‬مجموعه ش��رکت های معدنی‬ ‫و صنای��ع معدنی نیز قدرت افزون تری در پیش��برد‬ ‫اهداف و برنامه ها دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت تعامل با رسانه ها باشد‬ ‫مدی��ر روابط عمومی ایمیدرو در ادامه گفت‪ :‬روابط‬ ‫عمومی ه��ا باید ظرفیت های ب��زرگ بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی را منعکس کنند و اولویت انها‪ ،‬تعامل با‬ ‫رسانه ها و همچنین ذی نفعان و سازمان های مرتبط‬ ‫باشد‪ .‬محمد سپهر در نخستین گردهمایی مدیران‬ ‫روابط عموم��ی ایمی��درو و بنگاه های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدن��ی ضمن بیان این مطل��ب‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در یک سال گذش��ته باوجود اعمال دو دوره تحریم‬ ‫بی س��ابقه علیه بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬اما‬ ‫بیش��تر ش��اخص های تولید و ص��ادرات این بخش‬ ‫صع��ودی بوده که حاکی از روند درس��ت این حوزه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در این برنامه که با حضور معاون وزیر و‬ ‫رئیس موسسه یونیدرو خبر داد‬ ‫تمدید مهلت ثبت ایده جشنواره اینوماین‬ ‫مهلت ثب��ت ایده جش��نواره ایده ه��ای ارزش افرین‬ ‫معدن و صنایع به دلیل اس��تقبال ایده پ��ردازان تمدید‬ ‫ش��د‪ .‬امید اصغری رئیس موسس��ه یونیدرو ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از تعداد ایده های ارسالی به جشنواره گفت‪:‬‬ ‫اهمی��ت توجه به همنش��ینی ایده پ��ردازان و صاحبان‬ ‫مس��ئله و همچنی��ن رویک��رد تعاملی بازیگ��ران حوزه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬اهمیت ارائ��ه نیازهای فناورانه‬ ‫س��ازمان ها و ش��رکت ها را به عنوان یک بخش کلیدی‬ ‫و مهم جش��نواره نش��ان می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫وی‬ ‫ب��ا تاکید بر بخش ریورس پیچ (ارائ��ه نیازهای فناورانه)‬ ‫به عنوان حلقه اتصال ش��رکت های دانش بنیان و ایده ها‬ ‫ب��ا صنعت اظه��ار کرد‪ :‬این ظرفیت در جش��نواره وجود‬ ‫دارد که ش��رکت ها و س��ازمان های فعال در حوزه معدن‬ ‫وصنایع معدنی که مش��کالت فناورانه خود را شناسایی‬ ‫کرده اند بتوانند شرکت های دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ ها‬ ‫و ایده های متناسب با نیاز خود را شناسایی و جذب کنند‪.‬‬ ‫شرکت ها و س��ازمان های متقاضی می توانند تا ‪ ۲۵‬دی‬ ‫در ای��ن زمینه با اعالم نیازهای فناورانه خود به دبیرخانه‬ ‫جش��نواره اع�لام امادگ��ی کنند‪ .‬س��یدمحمدمهدی‬ ‫میرعاب��دی‪ ،‬دبیر اجرایی جش��نواره اینومای��ن ‪ ۲‬نیز از‬ ‫اس��تقبال ایده پ��ردازان از دومین جش��نواره ایده های‬ ‫ارزش افری��ن مع��دن و صنایع معدنی خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫ایده ه��ای گوناگون��ی از طرف افراد حقیق��ی و حقوقی‬ ‫ب��ا محوره��ای مختلف به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال‬ ‫شده اس��ت و پیش بینی می ش��ود با تمدید مهلت ثبت‬ ‫ایده ها‪ ،‬ایده پردازان بیشتری بتوانند ایده های خود را به‬ ‫دبیرخانه جش��نواره ارسال کنند‪ .‬میرعابدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫دومین جش��نواره ایده های ارزش افرین معدن و صنایع‬ ‫معدنی در ‪ ۷‬محور طی روزهای ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬بهمن سال جاری‬ ‫برگزار می ش��ود و از بین ایده های ارس��الی به دبیرخانه‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬ای��ده برتر انتخاب و ب��ه انها جایزه داده می ش��ود و‬ ‫ع�لاوه بر این ایده ه��ای منتخب این ام��کان را خواهند‬ ‫داش��ت که در مرکز نواوری ایمیدرو مس��تقر شوند و از‬ ‫حمایت های این س��ازمان جهت پیش��برد اهداف خود‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬جشنواره مذکور عالوه بر‬ ‫بخش مس��ابقه ایده دو بخش دیگر نیز خواهد داشت که‬ ‫نمایشگاه توانمندی شرکت های دانش بنیان و پنل های‬ ‫ارائه نیازهای فناورانه س��ازمان ها و ش��رکت های بزرگ‬ ‫و صنعت��ی از این جمله اس��ت‪ .‬دبیر اجرایی جش��نواره‬ ‫اینوماین ‪ ۲‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به انجام مذاکرات و‬ ‫پیگیری های یونیدرو با سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ،‬دانش��گاه ته��ران‪ ،‬معاونت علمی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬سازمان پدافند غیرعامل و شرکت ها‬ ‫و سازمان های زیرمجموعه ایمیدرو توافق شده است تا هر‬ ‫یک به س��هم خود به ایده پردازان در ایجاد بستر مناسب‬ ‫برای تجاری س��ازی ایده های برگزیده در این جشنواره‬ ‫کمک کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬عالقه مندان می توانند جهت‬ ‫کسب اطالعات بیش��تر و ارسال ایده های خود به سایت‬ ‫موسسه یونیدرو (مشترک دانشگاه تهران و ایمیدرو) به‬ ‫نش��انی ‪ www.unidro.ut.ac.ir‬حداکثر تا ‪ ۱۷‬دی‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو و مدیران روابط عمومی‬ ‫شرکت های معدنی و صنایع معدنی برگزار شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬مجموع کل اکتش��افات ایمیدرو از س��ال ‪ ۸۱‬تا‬ ‫‪ ،۹۷‬ح��دود ‪ ۲۵۰‬ه��زار کیلومترمربع بود اما در یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ۴۰۰ ،‬هزار کیلومترمرب��ع‪ ،‬عملیات‬ ‫اکتش��افی جدید اغاز شده اس��ت‪ .‬در کنار ان‪ ،‬فعال‬ ‫ک��ردن واحدهای معدنی راکد و کمک به تولید‪ ،‬بود‬ ‫ک��ه این روند توس��عه ای ایمیدرو‪ ،‬مورد تحس��ین و‬ ‫تقدیر مدیران ارش��د نظام قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عموم��ی ایمیدرو با اش��اره ب��ه اختصاص ‪۲۰‬‬ ‫درص��دی صادرات غیرنفتی کش��ور به حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی اختصاص و اش��تغال ‪ ۱۰‬هزار نفری‬ ‫امس��ال در این حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬متناس��ب با‬ ‫جایگاه این بخش در تولید‪ ،‬اشتغال‪ ،‬توسعه اجتماعی‬ ‫و صادرات کش��ور‪ ،‬نتوانسته ایم دستاوردهای خود را‬ ‫اطالع رس��انی کنیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در منطقه س��نگان به عنوان عس��لویه ش��رق کشور‪،‬‬ ‫چندین هزار نفر در محیط معدن و صنایع وابس��ته‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬اما اطالع رس��انی مناس��بی در این‬ ‫زمینه انجام نش��ده و نیاز اس��ت این فعالیت ها برای‬ ‫مردم تبیین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط عمومی پیشانی سازمان‬ ‫س��پهر با اش��اره به اینکه ن��گاه غریب پور‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬نسبت به جایگاه روابط عمومی‬ ‫حمایت��ی اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬همان گون��ه ک��ه‬ ‫مدیری��ت ایمیدرو معتقدند‪ ،‬روابط عمومی پیش��انی‬ ‫س��ازمان اس��ت و جلوه موثر بیرونی همه اقدام ها و‬ ‫تالش های هر مجموع��ه ای‪ ،‬به تالش روابط عمومی‬ ‫ان س��ازمان وابسته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این حوزه‬ ‫در تولید و صادرات‪ ،‬س��رامد کشور است و در بخش‬ ‫اطالع رس��انی نیز می تواند س��رامد باش��د؛ از این رو‬ ‫نیاز اس��ت اطالع رسانی و اگاهی بخش��ی پروژه ها و‬ ‫طرح هایی را که هزاران میلیارد تومان ارزش و جنبه‬ ‫ملی دارند‪ ،‬در همان مقیاس ملی انجام ش��ود‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عموم��ی ایمیدرو با بی��ان اینکه روابط عمومی‬ ‫فقط انتش��ار اخبار س��اده و کلیشه ای نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بدون داش��تن روابط عمومی مناس��ب‪ ،‬پویا‪ ،‬توانمند‬ ‫و هدف گ��را‪ ،‬نمی ت��وان انتظ��ار اثرگذاری ب��ر افکار‬ ‫جامعه‪ ،‬تبیین اقدام ه��ا و همراه کردن ظرفیت های‬ ‫س��ایر نهاد ها را انتظار داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روابط‬ ‫عمومی ها باید اقدام های ملی را با دید ملی و مشترک‬ ‫هدای��ت کنند تا در اهداف و ارمان ها موفق باش��ند‪.‬‬ ‫سپهر با بیان اینکه امروز تنوع فضاهای اطالع رسانی‬ ‫و تغیی��ر ذائقه مردم‪ ،‬ل��زوم تغییرات جدی در نحوه‬ ‫اطالع رس��انی را به یک ضرورت تبدیل کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون نمی توانیم با روش های مرسوم به انتشار موثر‬ ‫اطالعات بپردازیم و باید همه مخاطبان و سلیقه های‬ ‫انها را مدنظر داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این میان‪،‬‬ ‫عالوه بر مخاطبان فضای چاپی‪ ،‬باید مخاطبان فضای‬ ‫مجازی و شبکه های اجتماعی را نیز در حوزه دیدمان‬ ‫داش��ته باش��یم و انها را رصد و در مسیر اهداف ملی‬ ‫هدایت کنیم‪ .‬مدیر روابط عمومی ایمیدرو بیان کرد‪:‬‬ ‫باید از فضای بی روح نوش��تاری گذش��ته‪ ،‬به سمت‬ ‫فض��ای منعطف تصویر و ویدئ��و پیش رویم‪ ،‬چراکه‬ ‫یک عکس یا ویدئو در زمان و مکان مناسب از هزاران‬ ‫نوش��ته می تواند اثرگذارتر باش��د‪ .‬سپهر با اشاره به‬ ‫ل��زوم جدی گرفتن تعامل با خبرنگاران‪ ،‬ذی نفعان و‬ ‫سازمان های مرتبط با انها‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه خبری یکی‬ ‫از مرتبط تری��ن و نزدیک ترین قش��رها به این حوزه‬ ‫است به همین سبب با انها همراهی می کنیم و برای‬ ‫بهبود اطالع رس��انی بی نقص و گس��ترده‪ ،‬انها را به‬ ‫یاری فرا می خوانیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رس��انه می تواند با اطالع رسانی و نقد‬ ‫منصفان��ه خود‪ ،‬بازو و قدرت نف��وذ روابط عمومی ها‬ ‫باش��د و س��ازمان را در مس��یر اهداف ملی به پیش‬ ‫برد‪ .‬مدیر روابط عمومی ایمیدرو در پایان به موضوع‬ ‫ضرورت کاهش هزینه ها در روابط عمومی ها اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی‬ ‫در تحریم به س��ر می برد‪ ،‬بای��د از صرف هزینه های‬ ‫اضافی در همایش ها و ایین ها پرهیز کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مدیر طرح‪ ،‬برنامه و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫گره سنگ‬ ‫را باز کنیم‬ ‫احمد شریفی‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران‬ ‫خیز «کچاد» برای رشد‬ ‫خبر‬ ‫در تحلیل نموداری نماد کچاد ش��اهد ش��روع‬ ‫حرک��ت صعودی هس��تیم‪ .‬ب��ه گ��زارش بورس‬ ‫ام��روز‪ ،‬می��ر وحی��د مقیم��ی اصل‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ب��ازار س��رمایه عنوان ک��رد‪ :‬ش��رکت چادرملو با‬ ‫نم��اد کچاد ازجمله ش��رکت های معتبر و بس��یار‬ ‫خوش��نام بورس��ی اس��ت که همیش��ه جذابیت‬ ‫فوق الع��اده ای ب��رای س��رمایه گذارانی ک��ه ب��ه‬ ‫دنب��ال س��هام بنی��ادی خ��وب ب��ا بازده��ی باال‬ ‫در میان م��دت و بلندم��دت هس��تند‪ ،‬داش��ته و‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن ش��رایط بنی��ادی ای��ده ال و وضعیت‬ ‫مطل��وب تکنیک��ی ان می توان��د به اقب��ال بازار‬ ‫ب��ه این نم��اد کمک کن��د‪ .‬در تحلی��ل نموداری‬ ‫نماد ش��اهد ش��روع حرکت صعودی هس��تیم که‬ ‫هدف ان ب��ازه قیمتی ‪ ۱۲۷۰۰‬ت��ا ‪ ۱۳۰۰۰‬ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‪ :‬بودجه یک کش��ور‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین کننده حدود دخالت‬ ‫دولت در این حوزه است‪ .‬بودجه ‪ ۱۹۸۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی س��ال ‪ ۱۳۹۹‬در حالی به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ارائه شده که بررسی ها نشان می دهد سهم‬ ‫نفت در بودجه تدوین شده بسیار کم است‪.‬‬ ‫باتوجه به این مهم‪ ،‬هرچند رقم بودجه سازمان های‬ ‫دولت��ی در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬افزایش داش��ته اما به دلیل‬ ‫کاه��ش ارزش ری��ال‪ ،‬این رقم بیش��تر پاس��خگوی‬ ‫هزینه های جاری اس��ت و کمتر به کمک برنامه های‬ ‫عمرانی خواهد امد‪ .‬روزنامه‬ ‫بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی را بررسی و درباره‬ ‫اینکه این س��ازمان برای پیشبرد برنامه های عمرانی‬ ‫خ��ود از چه منابع دیگری می تواند اس��تفاده کند با‬ ‫رضا جدیدی‪ ،‬مدیر طرح‪ ،‬برنامه و بودجه این سازمان‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €بودجه س�ازمان زمین شناس�ی در الیحه‬ ‫پیشنهادی دولت دوازدهم چقدر است؟‬ ‫در الیح��ه بودجه پیش��نهادی دولت برای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬س��هم س��ازمان زمین شناس��ی در اعتبارات‬ ‫هزین��ه ای ‪ ۴۳‬میلی��ارد تومان اس��ت که هزینه های‬ ‫جاری‪ ،‬پرداخت های اجتناب ناپذیر حقوق کارکنان‪،‬‬ ‫قبض اب و برق و بخش��ی از ماموریت های صحرایی‬ ‫سازمان را پوشش می دهد‪ .‬در زمینه طرح های تملک‬ ‫دارایی س��رمایه ای و عمران��ی نیز حدود ‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬البته می دانید که‬ ‫این ارقام پیش��نهاد دولت است و بعد از اینکه الیحه‬ ‫دولت به مجلس تقدیم ش��ود تا مرحله تایید نهایی‬ ‫اختالفی بین پیش بینی تا تخصیص ایجاد می ش��ود‬ ‫و به طبع بودجه تعیین شده کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ €اعتب�ار طرح های عمرانی تاب�ع نقدینگی‬ ‫دولت است؛ هزینه های امسال را به چه صورت‬ ‫پیش می برید؟‬ ‫برای سال ‪ ۱۳۹۸‬مشخص شد که از محل اعتبارات‬ ‫جاری تا پایان سال حدود ‪ ۳۴‬میلیارد تومان دریافت‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬برای اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای‬ ‫و طرح ه��ای عمرانی تاکن��ون ‪ ۱۴.۷‬میلیارد تومان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫دغدغه فعاالن حوزه سنگ کشور بسیار متنوع‬ ‫اس��ت اما در بین انها یک مورد پررنگ تر از بقیه‬ ‫اس��ت‪ .‬همان طور که بر همه روش��ن است‪ ،‬یکی‬ ‫از مش��کالت اصل��ی فعاالن حوزه س��نگ وجود‬ ‫موانع��ی در رون��ق صادرات اس��ت‪ .‬در حالی که‬ ‫فعاالن این حوزه به رش��د صادرات عالقه مندند‪،‬‬ ‫متاس��فانه با موان��ع بزرگی برای این مهم روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از بزرگ تری��ن موانع‪ ،‬تحریم های‬ ‫ناعادالن��ه اس��ت که موجب ش��ده فعاالن حوزه‬ ‫سنگ در جابه جایی پول با مشکل روبه رو شوند‪.‬‬ ‫متاسفانه به دلیل تحریم ها‪ ،‬منابع بیشتر کسانی‬ ‫ک��ه در بخش صادرات س��نگ فعالیت می کنند‬ ‫بلوک��ه ش��ده و این گ��روه در عم��ل نمی توانند‬ ‫ارزاوری مناس��بی برای کش��ور داش��ته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب متاس��فانه فعاالن حوزه س��نگ‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای زی��ادی را متقب��ل می ش��وند که از‬ ‫جمله این هزینه های سنگین می توان به افزایش‬ ‫بی رویه ‪-‬گاهی تا ‪ ۸‬برابر‪ -‬هزینه های حمل ونقل‬ ‫فع��االن این بخش در س��ال جاری اش��اره کرد‪.‬‬ ‫باتوجه به چنین مشکالتی که برای فعاالن حوزه‬ ‫سنگ کش��ور وجود دارد‪ ،‬انتظار ما از دولت این‬ ‫است که در این زمینه ورود پیدا کند و به تمامی‬ ‫دس��ت اندرکارانی که می توانن��د اقدامی مثبت‬ ‫انج��ام دهند تاکید کند به صادرکنندگان کمک‬ ‫کنن��د‪ .‬به طور مثال می ت��وان به بانک مرکزی و‬ ‫س��ازمان بنادر و کشتیرانی اشاره کرد که نه تنها‬ ‫از فع��االن اقتصادی حمایت نمی کنند بلکه تنها‬ ‫هزینه ه��ای این بخش را افزای��ش می دهند و با‬ ‫ای��ن کار به صادرات س��نگ لطمات زیادی وارد‬ ‫می کنن��د‪ .‬به عن��وان راهکار پیش��نهاد می دهم‬ ‫دول��ت با فعاالن حوزه س��نگ کش��ور کارگروه‬ ‫تشکیل دهد تا از رویکرد انها باخبر شود و راهکار‬ ‫پیدا کند‪ .‬به طور خاص باور دارم تا زمانی که این‬ ‫گره باز نشود‪ ،‬بخش سنگ رونقی پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی و حقوق دولتی یاریگر بودجه زمین شناسی‬ ‫قص��د داری��م حق��وق دولتی را ب��ه تهی��ه و تکمیل نقش��ه های‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬اکتش��اف ذخای��ر معدن��ی‪ ،‬تولید اطالع��ات پایه و‬ ‫تکالیف سازمان برای عملیاتی کردن نقشه راه سازمان و در مجموع‬ ‫فعالیت های هزینه ای اختصاص دهیم‬ ‫دریافت کرده ایم که تا پایان س��ال منتظر تخصیص‬ ‫ان هس��تیم‪ .‬البته باتوجه ب��ه اینکه اعتبار طرح های‬ ‫عمرانی همواره کاهش��ی است‪ ،‬فعال مشخص نیست‬ ‫که چه میزان تا پایان سال به ما تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫در واق��ع به این دلیل که طرح ه��ای عمرانی ارتباط‬ ‫مس��تقیم ب��ا درامدهای دولت دارن��د ریزش زیادی‬ ‫دارند‪ .‬به هرحال طبیعی اس��ت که وقتی درامدهای‬ ‫نفتی کاهش پیدا می کند در میزان تخصیص اعتبار‬ ‫ب��ه پروژه های عمرانی هم تاثی��ر بگذارد و به عبارتی‬ ‫می توان گف��ت میزان اعتب��ار تخصیصی طرح های‬ ‫عمرانی تابع نقدینگی دولت است‪.‬‬ ‫€ €باتوج�ه به اینکه درامده�ای نفتی دولت‬ ‫کاهش داش�ته و این مهم در بودجه سازمان ها‬ ‫ب�رای طرح های عمرانی تاثیرگذار اس�ت‪ ،‬چه‬ ‫راهکاری برای پیشبرد برنامه های تان دارید؟‬ ‫از انجایی ک��ه دولت به دلیل درام��د کم نفتی در‬ ‫س��ال اینده با مش��کل روبه رو اس��ت ما به دنبال این‬ ‫هس��تیم که در منابع تخصیص یافته از حقوق دولتی‬ ‫تحولی ایجاد کنیم و بتوانیم اعتبارات الزم را از طریق‬ ‫دیگری تامین کنیم‪ .‬براساس بند پ ماده ‪ ۴۳‬قانون‬ ‫برنامه شش��م توس��عه امیدواری��م بتوانیم طرح های‬ ‫عمرانی و ابالغ اعتبار را تعریف کنیم که شامل اجرای‬ ‫پروژه های تولید اطالعات پایه‪ ،‬اکتشاف منابع معدنی‪،‬‬ ‫بحث های زیرس��اختی ارتباطی علوم زمین به عنوان‬ ‫سرفصل ها است‪ .‬امیدواریم برای سال اینده از حقوق‬ ‫دولتی اعتبار بهتری دریافت کنیم تا بتوانیم باتوجه‬ ‫به کمبود بودجه‪ ،‬فعالیت های مان را اس��ان تر انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫€ €بنابرای�ن جدا از ارقامی که در بودجه برای‬ ‫شما مشخص ش�ده می توانید از حقوق دولتی‬ ‫ارائه باالترین گواهینامه تولید ورق های دریایی به فوالد مبارکه‬ ‫اصفه�ان ‪-‬راعی‪ :‬ب��ا ممیزی از واحده��ای مختلف تولیدی‬ ‫شامل پشتیبانی فنی مشتریان‪ ،‬تروپروسس‪ ،‬دفتر فنی نورد گرم‪،‬‬ ‫کنترل کیفی نورد گرم و ازمایشگاه محصول‪ ،‬گواهینامه گرید ‪A‬‬ ‫تولید محصوالت دریایی به شرکت فوالد مبارکه اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬سعید نقیه با اشاره به این موضوع‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬ورق های دریای��ی از جمله محص��والت نورد گرم‬ ‫هس��تند که بیشتر با عرض های باالی ‪ ۱۵۰۰‬میلی متر و ضخامت ‬ ‫باالی ‪ ۵‬میلی متر در ساخت کشتی ها کاربرد دارند‪.‬‬ ‫مدیر متالورژی و کنت��رل کیفیت فوالد مبارکه درباره اهمیت‬ ‫اخ��ذ ای��ن گواهینام��ه تصریح کرد‪ :‬داش��تن گواهینام��ه تولید‬ ‫ورق های دریایی از الزام های بس��یار مهم ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫این قبیل ورق هاس��ت زیرا تمامی کش��تی هایی ک��ه برای تردد‬ ‫و فعالی��ت در اب ه��ای بین الملل��ی س��اخته می ش��وند‪ ،‬از نظر‬ ‫جن��س و کیفی��ت بدن��ه باید مطاب��ق ب��ا اس��تانداردهای الزم‬ ‫باش��ند‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬موسس��ه رده بندی اس��یا یکی‬ ‫از موسس��ه های مورد تایید س��ازمان جهانی بن��ادر و دریانوردی‬ ‫اس��ت و ب��ه نیاب��ت از ان س��ازمان‪ ،‬گواهینامه ه��ای قانون��ی‬ ‫ب��رای تردد ایم��ن ش��ناورها و صنایع مرتب��ط به انه��ا را صادر‬ ‫می کند‪ .‬مدیر متالورژی و کنترل کیفیت فوالد مبارکه با اشاره به‬ ‫اینک��ه گواهینامه مربوط به تولید ورق های دریایی در ‪ ۵‬گرید ‪A،‬‬ ‫‪ B، C، D، E‬صادر می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باتوجه به کیفیت باالی‬ ‫محصوالت فوالد مبارکه در فرایند این ارزیابی‪ ،‬باالترین گرید به‬ ‫محصوالت فوالد این شرکت اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬با دریاف��ت ای��ن گواهینامه فوالد‬ ‫مبارکه مجوز فروش ورق های فوالدی ویژه صنایع کشتی س��ازی‬ ‫و س��ازه های دریایی را کس��ب کرد و ازاین پس می تواند سفارش‬ ‫مش��تریان این قبیل محصوالت را در برنامه تولید ش��رکت ثبت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بهره ببرید؟‬ ‫بله؛ البته این موضوع جدید نیست که مبلغی را از‬ ‫محل حقوق دولتی معادن طبق اساسنامه سازمان و‬ ‫قانون بودجه دریافت کنیم اما از انجایی که این مبلغ‬ ‫ش یافته‪ ،‬می تواند برای سازمان مفید باشد‪.‬‬ ‫افزای ‬ ‫قص��د داریم حق��وق دولتی را به تهی��ه و تکمیل‬ ‫نقش��ه های زمین شناسی‪ ،‬اکتش��اف ذخایر معدنی‪،‬‬ ‫تولید اطالعات پایه و تکالیف س��ازمان برای عملیاتی‬ ‫کردن نقش��ه راه س��ازمان و در مجموع فعالیت های‬ ‫هزینه ای اختصاص دهیم‪ .‬امسال از این محل تاکنون‬ ‫‪ ۲۵‬میلی��ارد توم��ان در قال��ب اوراق خزانه دریافت‬ ‫کرده ایم و امید داریم برای سال اینده نیز تخصیص‬ ‫سازمان از محل این حقوق افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫€ €تکالیف س�ازمان زمین شناسی باتوجه به‬ ‫بودجه ای که در نظر گرفته شده‪ ،‬چیست؟‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی برای اجرای سند توسعه‬ ‫بخش معدن که همان نقشه راه معدن است‪ ،‬تکالیف‬ ‫مش��خصی دارد‪ .‬برای س��ال اینده پیش بینی بودجه‬ ‫انج��ام ش��ده و منابعی ک��ه باید در اختیار س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی قرار گیرد‪ ،‬مش��خص است‪ .‬باتوجه به‬ ‫اینکه سیاس��ت ها و برنامه های س��ازمان برای س��ال‬ ‫اینده سیاس��ت توس��عه ای با هدف حمایت از بخش‬ ‫خصوص��ی اس��ت‪ ،‬قصد داری��م با انه��ا قراردادهایی‬ ‫ببندیم و برون س��پاری های جدیدی در زمینه تولید‬ ‫ت پایه و کشف ذخایر معدنی انجام دهیم‪ .‬برای‬ ‫اطالعا ‬ ‫‪ ۳‬ماه س��وم سال جاری هم برنامه هایی برای واگذاری‬ ‫خدمات تخصصی سازمان داریم که ازجمله می توان‬ ‫به تهیه نقش��ه های زمین شناس��ی‪ ،‬ژئوشیمی اشاره‬ ‫ن ترتیب قصد داری��م قراردادهایی را در‬ ‫ک��رد‪ .‬ب�� ه ای ‬ ‫ح��وزه انج��ام عملی��ات حفاری با بخ��ش خصوصی‬ ‫ببندی��م‪ .‬در ح��وزه انالی��ز نی��ز باتوج��ه ب��ه اینکه‬ ‫ظرفی��ت انالی��ز در س��ازمان تکمیل ش��ده از بخش‬ ‫خصوص��ی درقال��ب قراردادهایی اس��تفاده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €چرا پی�ش از این به بخش خصوصی توجه‬ ‫نکرده بودید؟‬ ‫س��ازمان زمین شناسی تحول و واسپاری خدمات‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوص��ی را از ابتدای برنامه شش��م در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به ط��ور ج��دی عملیاتی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه بهبود اولیه ای که در اعتبارات س��ازمان‬ ‫از محل حقوق دولتی معادن ایجاد ش��ده ما همواره‬ ‫فعالیت ه��ای برون س��پاری را در تاری��خ س��ازمان‬ ‫داشته ایم‪ .‬شرکت های مهندسی مشاور و دانشگاه ها‬ ‫در زمینه تهیه اطالعات پایه ازجمله تهیه نقشه های‬ ‫زمین شناس��ی و ژئوش��یمی حفاری و تولید داده ها‬ ‫قرارداده��ای گوناگون��ی با س��ازمان داش��ته اند اما‬ ‫به دلیل اینکه اعتبارات س��ازمان تا چند س��ال اخیر‬ ‫مناس��ب نبوده‪ ،‬نتوانس��ته ایم از لحاظ کمی و کیفی‬ ‫ان طور که باید به بخش خصوصی واسپاری خدمات‬ ‫داشته باشیم؛ بنابراین در گذشته هم به این موضوع‬ ‫فکر کرده ایم اما بعد از چندین س��ال برای نخستین‬ ‫بار این ش��رایط برای مان فراهم ش��ده که اعتبارات‬ ‫را بیشتر به س��مت بخش خصوصی سوق دهیم‪ .‬در‬ ‫حالی که در گذش��ته فقط تا ‪ ۱۰‬درصد اعتبارات را‬ ‫می توانستیم برای بخش خصوصی در نظر بگیریم اما‬ ‫در حال حاضر باتوجه به اختصاص بخش��ی از حقوق‬ ‫دولتی معادن به س��ازمان‪ ،‬س��راغ مدلی رفته ایم که‬ ‫بتوانی��م بس��یاری از خدمات م��ان را با کمک بخش‬ ‫خصوص��ی انجام دهیم تا بازدهی مطالعات مان را در‬ ‫کشور افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ب�� ه ه��ر حال یک��ی از دالیل مهم توج��ه کم ما به‬ ‫بخ��ش خصوص��ی بودجه کم اس��ت‪ .‬تکلیفی که در‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی برای ما مش��خص‬ ‫شده بسیار بزرگ است و برای این مهم مناسب است‬ ‫ک��ه تمامی عالقه مندان بخش معدن گرد هم بیایند‬ ‫تا تکالیف هر کدام از لحاظ کمی و کیفی مش��خص‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر اهداف نقش��ه راه بخش معدن را ببینیم‬ ‫متوجه می شویم که س��ازمان زمین شناسی تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬باید چه تعداد نقشه تهیه کند و فعالیت هایش‬ ‫به چه ش��کل باش��د‪ .‬س��ازمان خود را مقید می داند‬ ‫که براساس اس��نادی که وجود دارد‪ ،‬قدم بردارد‪ .‬ما‬ ‫اطمینان خاطر دادیم که باتوجه به ظرفیت سازمان‬ ‫و بخش خصوصی می توانیم به اهداف خود در نقشه‬ ‫راه معدن برسیم‪.‬‬ ‫رکورد جدید فوالد سبا در تولید کالف گرم‬ ‫در اذر ‪ ۱۳۹۸‬رک��ورد تولید ماهان��ه کالف گرم به ‪ ۱۲۰‬هزار و ‪ ۱۷۲‬تن‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫در پی کس��ب این موفقی��ت با بهمن خلیلی‪ ،‬مدیر‬ ‫عملیات مجتمع فوالد سبا گفت وگو کرده که ان را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €دستیابی به این رکورد از چه نظر حائز اهمیت است؟‬ ‫این رکورد در حالی اتفاق افتاد که در اذر امس��ال ‪ ۸۵‬درصد محصوالت‬ ‫تولید شده به ضخامت ‪ ۲‬میلی متر با کیفیت مطلوب مربوط می شود‪ .‬ورق‬ ‫‪ ۲‬میلی متر یکی از محصوالت پرکاربرد در تولید لوله و پروفیل در کش��ور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫€ €رکورد پیش�ین چقدر ب�وده و درچه تاریخی به دس�ت امده‬ ‫است؟‬ ‫رکورد قبلی به میزان ‪ ۱۱۹‬هزار و ‪ ۶۶‬تن و در ش��هریور امس��ال محقق‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫€ €به ط�ور معم�ول رکورده�ا در نتیجه برخی عوامل به دس�ت‬ ‫می اید؛ در مجتمع فوالد س�با چه اقدام ها و عواملی موجب ثبت‬ ‫این رکورد شده است؟‬ ‫از دالیل اصلی ثبت این رکورد تالش و کوشش کارکنان و بهره گیری از‬ ‫تجربه های ارزش��مند گذشته با افزایش سرعت تولید در خطوط مختلف‬ ‫ازجمله فوالدسازی‪ ،‬ریخته گری و نورد گرم و کاهش توقف های اضطراری‬ ‫در این واحدها بوده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت اهن اسفنجی کیفی تولید شده‬ ‫در واحد اهن سازی شهید ش��هبازی مجتمع فوالد سبا نیز تاثیر بسزایی‬ ‫در افزایش تولید کوره های قوس الکتریکی داشته است‪ .‬تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫قطعات و متریال مصرفی باکیفیت در تمامی خطوط تولید از دالیل دیگر‬ ‫ثبت این رکورد است‪.‬‬ ‫€ €در برنامه های اینده گروه فوالد مبارکه سهم فوالد سبا برای‬ ‫حفظ تولید ‪ ۵۰‬درصد فوالد کشور چقدر است؟‬ ‫درایندهنزدیکباتکمیلونوسازینوردگرموریخته گریقدیمخطتولید‪،‬‬ ‫ظرفیتمجتمعفوالدسبابهیکمیلیونو‪۶۰۰‬هزارتندرسالافزایشخواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫کسی که فساد را‬ ‫گزارش می کند‬ ‫امنیت ندارد‬ ‫مالیات های غیرضرور‬ ‫حذف شود‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫تقدم هزینه بر درامد در بودجه ایران تثبیت شده است‬ ‫بودج��ه امس��ال به گفته خ��ود دولتی ه��ا انقباضی و‬ ‫صرفه جویانه بس��ته ش��ده و ب��ا اصالح س��اختاری‪ ،‬تا‬ ‫حدودی از هزینه ها کاس��ته و به درامدها اضافه ش��ده‬ ‫است‪ .‬اما این نکته ای است که برخی به ان انتقاد دارند‬ ‫و معتقدند باز هم دولت مانند س��ال های گذشته اصل‬ ‫تقدم درامدها را نادیده گرفته است و باید بیش از اینها‬ ‫از هزینه ه��ای خ��ود بکاهد تا در نهایت دچار کس��ری‬ ‫بودجه نش��ود‪ .‬در همی��ن باره با علی اکب��ر نیکواقبال‪،‬‬ ‫استاد اقتصاد دانش��گاه تهران گفت وگویی داشتیم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چالش ها و دغدغه ه�ای بودجه ای ایران گویا‬ ‫هر سال تکرار می ش�ود؛ شما موافق این موضوع‬ ‫هستید؟‬ ‫بله و نکات همیش��گی و تک��راری از بودجه ریزی در‬ ‫ای��ران را این بار باید مورد توجه جدی قرار دهیم‪ .‬همه‬ ‫کش��ورهای جهان س��عی می کنند بودج��ه جاری که‬ ‫هزین ه کارمندان اداری و کارمندان دولت و هزینه های‬ ‫به نسبت ثابت اداری است را تا حد ممکن کاهش داده‬ ‫و بودجه توس��عه اقتصادی را افزایش دهند اما در ایران‬ ‫برعک��س این اتف��اق رخ می دهد‪ .‬م��واردی در اقتصاد‬ ‫کشور مش��اهده می ش��ود که نتیجه ان‪ ،‬این است که‬ ‫‪۷۰‬درصد بودجه ایران ب��رای حفظ و نگهداری انواع و‬ ‫اقسام س��ازمان ها و نهادهایی که به پیشرفت و توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد‬ ‫و‪ ...‬کشور کمکی نمی کنند‪ ،‬هزینه می شود‪.‬‬ ‫دولت بزرگ‪ ،‬س��نگینی عجیب و غریبی را برس��رراه‬ ‫پیشرفت کش��ور ایجاد کرده و صحبت از این است که‬ ‫صنایع خصوص��ی صنایع دولت��ی و‪ ...‬بازدهی چندانی‬ ‫ندارند و در حقیقت یا ورشکس��ته هس��تند یا از همین‬ ‫بودجه دولت به صورت یارانه و انواع و اقس��ام کمک ها‬ ‫حفظ و نگهداری می ش��وند‪ .‬متاس��فانه در این ‪۴۰‬سال‬ ‫حتی یک حس��اب و کتاب و حسابرس��ی دقیق نیز در‬ ‫کش��ور ما انجام نش��ده است؛ از همان ش��روع انقالب‬ ‫موضوع حسابرس��ی داخی و خارجی این ش��رکت ها و‬ ‫صنایع مختل و نبود حسابرس��ی دقیق باعث ش��د این‬ ‫شرکت ها متوجه نقاط ضعف خود و راه های سالم سازی‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫بودجه ریزی در ایران به دو نوع بودجه ریزی س��نتی‬ ‫و بودجه ریزی توس��عه ای انجام می ش��ود‪ .‬بودجه ریزی‬ ‫س��نتی ب��ه اصل تق��دم درامدها و نداش��تن کس��ری‬ ‫بودجه پایبند اس��ت‪ .‬در حقیقت بودجه ه��ای اولیه تا‬ ‫اول برنامه چهارم پنج س��اله پیش از انقالب بر مبنای‬ ‫تق��دم درامدهای بودج��ه ای تنظیم می ش��د که یکی‬ ‫از مزیت های بس��یار مهم ای��ن روش و نظام بودجه ای‬ ‫براب��ری مخارج ب��ا درامدها و حفظ ثب��ات اقتصادی و‬ ‫قیمت ه��ا بود ام��ا ناگهان سیاس��ت تثبی��ت و تعادل‬ ‫بودج��ه ای برعکس و تقدم و تنظی��م مخارج بودجه ای‬ ‫از اولوی��ت برخوردار ش��د‪ .‬برهمین اس��اس با تکیه به‬ ‫نظریه های توسعه‪ ،‬استدالل شد که ما نیازها‪ ،‬اولویت ها‬ ‫و پروژه های اقتصادی و توس��عه ای کش��ور را بررسی و‬ ‫شناسایی و هزینه های ان را براورد می کنیم‪ .‬حال برای‬ ‫اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور و اجرای پروژه های‬ ‫مورد نیاز کشور و برای اجرای موفق ان به دنبال تامین‬ ‫منابع درامدی و برنامه های مالی ان خواهیم رفت‪ .‬این‬ ‫مناب��ع درام��دی و مالی را می توانی��م از طرق مختلف‬ ‫مالیات های مستقیم و غیرمستقیم‪ ،‬استقراض از منابع‬ ‫داخل��ی و خارجی و دیگ��ر منابع تامی��ن مالی کنیم‪.‬‬ ‫سرانجام پروژه های کارا‪ ،‬زودبازده و پرسود برنامه ریزی‬ ‫شده استقراض را توجیه و بازپرداخت انها را امکان پذیر‬ ‫می کنند‪ .‬متاس��فانه ای��ن ایده ظاهرا درخش��ان و این‬ ‫امیدواری به موفقیت ها و رش��د و ش��کوفایی اقتصادی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همه کش��ورهای جهان س��عی می کنند بودجه جاری که هزین�� ه کارمندان‬ ‫اداری و کارمندان دولت و هزینه های به نس��بت ثابت اداری است را تا حد‬ ‫ممک��ن کاهش و بودجه توس��عه اقتص��ادی را افزایش دهن��د اما در ایران‬ ‫برعکس این اتفاق رخ می دهد‬ ‫بزرگ و سریع به نتایج خواسته شده و دلخواه نرسید‪.‬‬ ‫یکی از نتایج ناخواسته ان‪ ،‬مخارج هنگفت پروژه های‬ ‫توسعه‪ ،‬طوالنی ش��دن انها و پیشی گرفتن هزینه های‬ ‫بودج��ه دولت در مقایس��ه ب��ا محدودی��ت درامدهای‬ ‫بودجه بود‪ .‬نتیجه انکه تامین کس��ری بودجه از طریق‬ ‫افزای��ش پایه پول��ی و نقدینگ��ی امکان پذیر ش��د که‬ ‫تورم های ناخواس��ته و پیش بینی نشده در برنامه پنجم‬ ‫قبل از انقالب را به وجود اورد‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما براساس همین اس�تدالل پیش‬ ‫رفتیم؟‬ ‫ب��ه مرور زمان و تا زم��ان حاضر اگر چه رویه و اصل‬ ‫تق��دم هزینه ها ب��ه صورتی که توضیح داده ش��د کنار‬ ‫گذاش��ته ش��ده اس��ت اما ملی و دولتی کردن صنایع‬ ‫کوچک و بزرگ در ایران با ش��روع انقالب و گس��ترش‬ ‫ان به دلی��ل دیوانس��االری رو به افزایش در س��ال های‬ ‫بع��د‪ ،‬این رویه تقدم مخارج بر درامدها را تثبیت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مخارجی که نه براس��اس پروژه های زیربنایی و‬ ‫زیرس��اختاری طراح ش��ده اند‪ ،‬بلکه براس��اس مخارج‬ ‫جاری و رفاهی دیوانس��االری عری��ض و طویل از یک‬ ‫ط��رف و انبوهی از ش��رکت های ناکارام��د و مقروض‬ ‫دولتی شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫€ €راه حل این مش�کل یا این مشکالت چیست؟‬ ‫ایا راهکاری اندیشیده شده است؟‬ ‫باید به طور جدی به این داس��تان نگاه کنیم‪ .‬بودجه‬ ‫به عن��وان کتاب سرنوش��ت یک ملت تلقی می ش��ود؛‬ ‫بنابراین نباید مش��کالت و مصائب اقتصادی کشورمان‬ ‫را کوچک نمایی کنیم‪ .‬اگ��ر برخی معتقدند تاکنون به‬ ‫پیشرفت و موفقیت رسیده ایم اما برای موفقیت قطعی‬ ‫در این��ده باید گفت هنوز اندر خ��م یک کوچه ایم‪ .‬در‬ ‫دو سال گذش��ته در مجموع ‪ ۷۰‬درصد تورم داشته ایم‬ ‫و اقتصاددانان و اهل فن گفته اند که تورم در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫نیز حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد خواهد بود؛ در این ش��رایط‬ ‫حداقل درامد ماهانه حقوق بگیران‪ ،‬مس��تمری بگیران‬ ‫و در نهای��ت بیکاران (ح��دود ‪۱۲‬درصد) باید حدود ‪۳‬‬ ‫محس�ن جالل پور‪-‬رئی�س پیش�ین ات�اق بازرگانی‬ ‫ایران‪ :‬بعد از انقالب در بدترین شرایط سیاسی و بین المللی‬ ‫ک��ه با وقوع جنگ تحمیلی و اغ��از تحریم های امریکا همراه‬ ‫ب��ود(‪ )1359‬م��ا توانس��تیم روزی ‪ 911‬هزار بش��که نفت‬ ‫بفروش��یم‪ ،‬در حال حاضر اما ب��ا کمترین میزان فروش نفت‬ ‫در ‪ 50‬سال گذشته مواجهیم‪ .‬در این شرایط بسیار دشوار از‬ ‫بودجه چه انتظاری داریم که قادر به انجامش باشد؟‬ ‫بنا به تعاریف؛ بودجه دو ماموریت اصلی دارد‪:‬‬ ‫اولین ماموریت بودجه تحرک بخش��ی به اقتصاد است که‬ ‫در این زمینه هم دو کارکرد برای بودجه تعریف شده است؛‬ ‫اول کمک به افزایش رش��د اقتصادی و دوم برقراری یا حفظ‬ ‫ثبات اقتصادی‪.‬‬ ‫دومین ماموریت بودجه اثربخش��ی بر زندگی مردم اس��ت‬ ‫که در این زمینه نیز دو کارکرد برای ان بودجه تعریف شده‬ ‫اس��ت‪ :‬اول بهبود فق��ر و توزیع درام��د و دوم عرضه کاالی‬ ‫عمومی‪.‬‬ ‫به گمانم بودج��ه ‪ 99‬به دلیل کاهش ش��دید درامدهای‬ ‫نفت��ی و محدودیت ه��ای درامدی‪ ،‬انجا ک��ه باید به خدمت‬ ‫اقتصاد دراید و محرک رش��د و ثبات باشد‪ ،‬کاری از دستش‬ ‫برنمی اید و انجا که باید فقر را کاهش دهد و رفاه را بیش��تر‬ ‫کند‪ ،‬قریب به یقین ضد رسالت خود عمل خواهد کرد‪ .‬چرا؟‬ ‫میلی��ون و ‪ 500‬هزار تومان باش��د! اگر این رقم را یک‬ ‫رقم واقع بینانه در نظر بگیریم وضعیت موجود مغایرتی‬ ‫اساس��ی و وحش��تناک با ای��ن درامد حداقل‪ ،‬نش��ان‬ ‫می ده��د‪ .‬به ویژه اگر ما یارانه ها یا کمک معیش��ت های‬ ‫در نظر گرفته ش��ده دولت را ب��رای ‪ ۶۰‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت کش��ور مدنظ��ر قرار دهی��م‪ .‬همچنین براورد‬ ‫شده اس��ت که رشد اقتصادی در س��ال اینده تا ‪ ۹‬در‬ ‫ص��د منفی خواهد ب��ود پس ما با ی��ک وضعیت رکود‬ ‫تورمی بس��یار شدید روبه رو هس��تیم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از تورم پیش بینی ش��ده در سال ‪ ۹۹‬کامال روشن است‬ ‫که منابع سنتی درامدی دولت یعنی افزایش پایه پولی‬ ‫(اس��تقراض از بانک مرکزی) و مالیات ها چه مستقیم و‬ ‫چه غیرمس��تقیم قابلیت انتقال دارن��د؛ بنابراین تورم زا‬ ‫هس��تند! اس��تثنائا یکی دو مورد سیاست های درامدزا‬ ‫ب��رای دول��ت وج��ود دارد تا خ��ود را از مهلک��ه تورم‬ ‫خانمانس��وز در س��ال ‪ ۹۹‬نجات دهد! این موارد خاص‬ ‫ممکن اس��ت کمی دور از دس��ترس باشند اما اهمیت‬ ‫حیاتی ان ایجاب می کند که بسیار بیشتر از چیزی که‬ ‫تاکنون بوده‪ ،‬با ان برخورد شود! یکی از این راه حل ها‬ ‫گرفتن مالیات از س��ازمان ها‪ ،‬نهادها و بنیادهایی است‬ ‫که س��رمایه و ث��روت انها حدودا ت��ا ‪ ۴۰‬در صد تولید‬ ‫ناخال��ص ملی در ایران براورد ش��ده‪ ،‬اما تا کنون مورد‬ ‫حسابرس��ی دولتی قرار نگرفته و به دولت نیز تا کنون‬ ‫مالیات پرداخت نکرده اند‪ .‬یکی دیگر از منابع درامدی‬ ‫دول��ت ک��ه مطمئنا تورم زا نیس��ت و مضاف��ا اعتماد و‬ ‫س��رمایه اجتماع��ی را نیز قویا افزای��ش و کارایی های‬ ‫اقتص��ادی اجتماعی را باال می ب��رد گرفتن مالیات های‬ ‫مستقیم از ثروت ها و درامدهای بزرگ باد اورده است‪.‬‬ ‫البت��ه اگر این ثروت ها و س��رمایه های بزرگ به ویژه از‬ ‫راه های غیرمش��روع‪ ،‬البی گری‪ ،‬فس��اد و سوءاستفاده‬ ‫حاصل ش��ده باشد از وظایف و مس��ئولیت های قانونی‬ ‫مراجع قضایی ذی صالحیت اس��ت که ف��وری و فوتی‬ ‫به ان رس��یدگی کنند‪ ،‬حتی اگ��ر این منابع کمکی به‬ ‫بودجه و درامدهای دولت هم نمی کردند‪.‬‬ ‫بودجه ‪ 99‬پل صراط است‬ ‫ب��ه این دلیل که بودج��ه ‪ 99‬یک بودجه تخیلی‬ ‫اس��ت که در خوش بینانه ترین حال��ت‪ 50 ،‬درصد‬ ‫کس��ری دارد‪ .‬پی��ام بودج��ه ‪ 99‬ریاضت اس��ت با‬ ‫ای��ن توضی��ح که نهاده��ای دولت��ی و حکومتی و‬ ‫س��ازمان های عریض و طویل در این ریاضت سهم‬ ‫کمتری از مردم دارند‪.‬‬ ‫بای��د بپذیریم که ش��رایط این روزها برای جامعه‬ ‫و سیاس��تگذار بسیار حس��اس اس��ت چون با تورم سنگین‬ ‫مواجهیم‪ ،‬اقتصادمان با ثبات نیست‪،‬رش��د اقتصادی نداریم‬ ‫و از هم��ه مهم تر این که خطر ناامن��ی اقتصادی را پیش رو‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ناارامی های اخی��ر و ظرفیت بحران س��ازی‬ ‫اجتماع��ی ک��ه ابرچالش ه��ای اقتصادی دارن��د‪ ،‬امنیت هم‬ ‫به طور جدی به مخاطره افتاده اس��ت‪ .‬بنابراین انتظار اینکه‬ ‫بودج��ه ای با ‪ 40‬یا ‪ 50‬درصد کس��ری بتواند زمینه را برای‬ ‫عرض��ه مطل��وب کاالی عمومی فراهم کند ی��ا اقتصاد را به‬ ‫تحرک وا ‪‎‬دارد‪ ،‬منطقی نیست‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایط س��ختی که همراهی مردم و حاکمیت‬ ‫بسیار ضرورت دارد‪،‬اعتماد عمومی به پایین ترین حد ممکن‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬مردم می گویند ایران کشوری بزرگ و دارای‬ ‫منابع قابل توجه اس��ت و همان طور که خیلی از کشورهای‬ ‫€ €این درامدها نتیجه بخش خواهد بود؟‬ ‫بله و نه تنها مش��کالت بودجه ای دولت را برای سال‬ ‫‪ ۹۹‬حل می کنند‪ ،‬بلکه نگرانی و فشار دولت را بر بانک‬ ‫مرکزی برای استقراض و چاپ پول یا افزایش نرخ های‬ ‫گمرک��ی واردات یا افزایش نرخ انواع خدمات و عوارض‬ ‫دولت��ی مانند اب‪ ،‬برق و گاز و حتی افزایش نرخ بنزین‬ ‫که همگی ش��دیدا تورم زا و ضد تولید و کارایی هستند‬ ‫را هم از بین می برند‪.‬‬ ‫ام��ا باید به این نکته هم توجه ک��رد که ما تا اینجا‪،‬‬ ‫وظایف و تکالیف بسیار فوری و اضطراری دولت و قوای‬ ‫حکومتی را برای اصالحات مورد نیاز و بس��یار ضروری‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬بر ش��مردیم تا اقتصاد کشور را فعال‬ ‫از فقر مفرط گریبانگیر جامعه رهایی بخش��یم‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت که به دنبال این وظای��ف و تکالیف ضرب االجلی‬ ‫بای��د بس��یاری از اصالحات دیگر مانن��د بهبود قوانین‬ ‫و مقررات‪ ،‬به س��رانجام رس��اندن خصوصی سازی های‬ ‫نافرج��ام و کارامد کردن بروکراس��ی‪ ،‬دیوانس��االری و‬ ‫س��وءمدیریت در اداره کشور نیز به اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫به طور حت��م‪ ،‬این گونه اصالحات پیش ش��رط ضروری‬ ‫ب��رای بودجه ریزی موفق و از این طریق نیز اثبات این‬ ‫امر که بودجه کتاب سرنوش��ت یک ملت است‪ ،‬خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €در نهای�ت اینک�ه ق�رار ب�ود بودج�ه ‪ ۹۹‬ب�ا‬ ‫اصالحات�ی همراه باش�د‪ ،‬نظ�ر ش�ما در این باره‬ ‫چیست؟‬ ‫اصالح��ات بودج��ه ای ه��م ب��ه اصالحات سیاس��ی‬ ‫نهادهای حکومتی برمی گردد‪ .‬ایران تنها کشوری است‬ ‫که اس��تقاللی در این موض��وع ندارد و انواع و اقس��ام‬ ‫س��ازمان ها و نهادهای حکومتی‪ ،‬نظامی‪ ،‬فرهنگی و‪....‬‬ ‫ب��ه روش های گوناگون از ای��ن بودجه ارتزاق می کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع ما در کش��ور‪ ،‬ق��درت مس��تقل بودجه ریزی‬ ‫و اجرا نداریم و این نیروهای سیاس��ی حاکم هس��تند‬ ‫که سرنوش��ت بودجه را در دست خودشان گرفته اند و‬ ‫این طور نمی توان دولت گردانی کرد و دولت نمی تواند‬ ‫کش��ورداری اقتصادی کند‪ .‬درواقع دولت باید تس��لیم‬ ‫نیروهای سیاس��ی خ��ارج از دولت نش��ود بلکه دولت‬ ‫نیازمند اس��تقالل و قدرتی اس��ت که بتواند بگوید این‬ ‫بودجه چگونه تقس��یم بندی و بودجه جاری و توس��عه‬ ‫اقتصادی چگونه و با چه س��همی تخصیص داده ش��ود‬ ‫در واقع دولت مس��تقل و ش��جاع می تواند رویه کنونی‬ ‫را تغییر دهد‪.‬‬ ‫نفت��ی زندگی خوبی برای ش��هروندان خود فراهم‬ ‫کرده اند‪ ،‬این حق ماس��ت که زندگی خوبی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫سیاستگذار در پاس��خ به این درخواست‪ ،‬با ابزار‬ ‫تثبی��ت قیم��ت کاال و خدم��ات مصرف��ی‪ ،‬چاهی‬ ‫می َک َند ک��ه همزمان خود و مردم را در ان گرفتار‬ ‫می ُکند‪ .‬در حقیقت سیاست کاهش فقر یا افزایش‬ ‫رفاه در کش��ور م��ا با اب��زار تثبیت قیمت‪ ،‬س��رکوب بازار و‬ ‫چندگانه کردن قیمت ها همراه اس��ت‪ .‬ای��ن خطا معموالً با‬ ‫بودجه های س��االنه شروع می ش��ود اما واقعیت این است که‬ ‫اتکا به این روش ها ضمن اینکه مانعی پیش روی رش��د قرار‬ ‫می ده��د و انگی��زه فعالیت های اقتص��ادی را از بین می برد‪،‬‬ ‫باعث ایجاد حفره در بودجه های ساالنه می شود‪.‬‬ ‫وقتی منبعی برای پر کردن حفره ها وجود ندارد‪ ،‬پس این‬ ‫احتم��ال که دولت به منابع بانک مرکزی دس��ت درازی کند‬ ‫زیاد است‪ .‬وقتی کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین‬ ‫شود‪ ،‬رشد نقدینگی شتاب بیشتری می گیرد و متعاقباً تورم‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬بدیهی اس��ت که تورم باعث کوچک تر‬ ‫ش��دن س��فره فقرا و افزایش مضاعف نابرابری خواهد ش��د‬ ‫و اینجاس��ت ک��ه بودج��ه در زمینه کاه��ش فقر‪،‬کامال ضد‬ ‫ماموریت خود عمل می کند‪.‬‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫بودجه به عنوان‬ ‫کتاب سرنوشت‬ ‫یک ملت تلقی‬ ‫می شود؛‬ ‫بنابراین نباید‬ ‫مشکالت‬ ‫و مصائب‬ ‫اقتصادی‬ ‫کشورمان را‬ ‫کوچک نمایی‬ ‫کنیم‬ ‫از ان طرف به تجربه می دانیم که متغیرهای اصلی اقتصاد‬ ‫ایران همبس��تگی زیادی با قیمت نفت دارند‪ .‬در ‪ 50‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬هرگاه قیمت نفت کاهش یا افزایش قابل مالحظه ای‬ ‫داش��ته‪ ،‬بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬اگ��ر قیمت نفت ب��اال رفته‪،‬رش��د اقتصادی هم‬ ‫افزای��ش پیدا ک��رده و اگر کاهش قابل مالحظه ای داش��ته‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی هم نزولی ش��ده است‪ .‬بنابراین شکی نیست‬ ‫که بودجه ‪ 99‬با وجود کس��ری قابل توجهی که دارد‪ ،‬قدرت‬ ‫ایجاد تحرک و رشد اقتصادی را هم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫و اما نکته اخر؛ در چند دهه گذشته اقتصاد ایران بدترین‬ ‫و کاری ترین ضربه ها را از بودجه های س��االنه خورده و شاید‬ ‫کاری ترین ضربه را از بودجه ‪ 99‬دریافت کند‪.‬‬ ‫چن��د ماه باقی مانده تا پایان امس��ال و همین طور س��ال‬ ‫‪ 1399‬برای همه ما مقطع بس��یار حساس��ی اس��ت‪ .‬از این‬ ‫جهت که تصمیم های درس��ت اقتصادی می تواند ما را از این‬ ‫پیچ خطرناک عبور دهد یا کش��ور را به مسیرهای خطرناک‬ ‫رهنمون سازد‪ .‬شخصا الیحه بودجه ‪ 99‬را به مثابه پل صراط‬ ‫دلس��وزان کش��ور می دانم و امیدوارم فعاالن سیاسی‪،‬احزاب‬ ‫و مدیران ارش��د کش��ور با درک صحیح از ش��رایط موجود‪،‬‬ ‫به گونه ای تصمیم گیری کنند که کشور از این پیچ خطرناک‬ ‫به سالمتی عبور کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫چو دخلت‬ ‫نیست خرج‬ ‫اهسته تر کن‬ ‫یادداشت‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال در گفت وگو با‬ ‫بررسی اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫این بار از‬ ‫دریچه ای جدید‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫عنوان این یادداش��ت را که در گوگل سرچ‬ ‫کنید مطالب مرتبط زیادی با بودجه به ش��ما‬ ‫می دهد که از سال ها پیش منتشر شده و حاال‬ ‫هم تاکید زیادی بر ان می ش��ود‪ .‬از این رو بار‬ ‫دیگ��ر ما هم چند خطی ب��ر موضوع تکراری‬ ‫گذش��ته یعنی بودجه ریزی ایران می نویسیم‪.‬‬ ‫موضوع��ی مطابقت نداش��تن دخ��ل و خرج‬ ‫دولت در بودجه و به طور کلی اداره اقتصادی‬ ‫کش��ور موضوع تکراری است که البته امسال‬ ‫ش��رایطی حادتر از قبل را تجربه می کند چرا‬ ‫ک��ه دیگر خبری از نف��ت و فروش ان به دنیا‬ ‫نیس��ت و از درامد دولت نیز به شدت کاسته‬ ‫ش��ده و خواهد ش��د‪ .‬دول��ت در حالی اعالم‬ ‫کرد که بودجه س��ال ‪ 99‬صرفه جویانه بس��ته‬ ‫می ش��ود که س��ال گذش��ته نیز با چالشی از‬ ‫همین دست روبرو بود و شاید نمی خواهد که‬ ‫تجربه گذشته را تکرار کند بنابراین به اعتقاد‬ ‫خودش دست به اصالحات ساختاری زده و با‬ ‫توجه به کاهش درامد نفت��ی‪ ،‬به درامدهای‬ ‫مالیاتی اضافه کرده است‪.‬‬ ‫برخی معتقدند عدد و رقم پیش بینی فروش‬ ‫نفت غیرواقعی اس��ت و این در حالی است که‬ ‫درام��د فروش نفت و فراورده های نفتی بیش‬ ‫از ‪66‬درصد نسبت به بودجه ‪ 98‬کاهش دارد‪.‬‬ ‫همچنین رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه با‬ ‫بیان اینکه بودجه ‪ 99‬اصالحاتی داشته‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده بود «دولت توانس��ته با مدیریت منابع و‬ ‫صرف��ه جویی در هزینه ه��ا از به وجود امدن‬ ‫بح��ران بودجه ای جلوگی��ری کند» اما انطور‬ ‫که بررسی کارشناس��ان نشان می دهد دولت‬ ‫براساس دس��تور رهبر معظم انقالب باید در‬ ‫بودجه ریزی س��ال ‪ 99‬اصالحات ساختاری را‬ ‫اعم��ال می کرد اما بدون اعمال این اصالحات‬ ‫ساختاری‪ ،‬الیحه بودجه ‪ 99‬به مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ارائه ش��د‪ .‬ضمن اینکه هنوز هم در‬ ‫بودجه ‪ 99‬هزینه هایی به چش��م می خورد که‬ ‫نباید باش��د اما هست‪ .‬به عنوان نمونه بودجه‬ ‫شرکت ملی نفت به تنهایی ‪ 40‬درصد بودجه‬ ‫کش��ور را شامل می شود که این رقم منوط به‬ ‫میزان حجم تولید است و به اعتقاد بسیاری‪،‬‬ ‫نبای��د تا این میزان باش��د‪ .‬در کنار این مورد‪،‬‬ ‫هزینه های بسیار هنگفت دیگری هم به چشم‬ ‫می خ��ورد که باید بیش از اینها تیغ اصالح به‬ ‫خود می دید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر بخش عم��ده هزینه ها در‬ ‫بودج��ه ‪ 99‬به هزینه های حقوق و دس��تمزد‬ ‫برمی گ��ردد ک��ه اتفاق��ا بودجه ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ات دولتی با رش��د ب��االی ‪16‬درصد‬ ‫روبروست‪ .‬این سهم عمده در بودجه به دلیل‬ ‫فرب��ه بودن دولت اس��ت که باره��ا و بارها بر‬ ‫کوچک ش��دن دولت و چابک سازی ان تاکید‬ ‫شده است‪ .‬در این میان دولت می تواند برنامه‬ ‫دقیق��ی تعریف کند ت��ا با کم��ک ابزارهایی‬ ‫مانن��د «بودجه ری��زی مبتنی ب��ر عملکرد»‬ ‫بهره وری هزینه ه��ا را افزایش دهد و در واقع‬ ‫به سبک سازی روی بیاورد‪.‬‬ ‫افزای��ش درامده��ای مالیات��ی بخش مهم و‬ ‫پرچالش دیگر بودجه س��ال ‪ 99‬است که رشد‬ ‫‪27‬درص��دی دارد‪ .‬اما کس��انی که س��الم کار‬ ‫می کنند و به دنبال رش��د اقتص��ادی با منافع‬ ‫مل��ی هس��تند معتقدند که همه بای��د مالیات‬ ‫بدهن��د و اینک��ه ع��ده ای فرارمالیاتی داش��ته‬ ‫باش��ند و برخ��ی دیگر ه��م از مالی��ات معاف‬ ‫باش��ند‪ ،‬منصفانه نیس��ت‪ .‬در نتیجه برای سال‬ ‫‪ 99‬پرداخت حجم زیادی از مالیات در اقتصاد‬ ‫کش��ور ممکن نیس��ت چرا که مالیات باید بر‬ ‫درامد تعیین ش��ود نه بر درنیامد! حتی برخی‬ ‫برای��ن باورند ک��ه در ان روزهای��ی که اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال تعطیل بود‪ ،‬خیلی از اس��تارت اپ ها‬ ‫کار نمی کردن��د و عملک��رد کس��ب وکارهای‬ ‫خانگی فع��ال در اینترنت صفر بود؛ این بخش‬ ‫از اقتصاد چگونه می خواهد مالیات بپردازند و با‬ ‫کدام درامد باید بتواند از عهده پرداخت مالیات‬ ‫بربیاید؟ در نتیجه اینکه دولت باید هزینه های‬ ‫اضاف��ی در بودجه را کم کند و از تصدی گری‬ ‫عم��ده خود نی��ز بکاهد؛ هزینه ه��ای اضافی‬ ‫از خ��رج برگ��زاری همایش ها و مراس��م های‬ ‫بیهوده گرفته تا بودجه س��ایت های خبری و‬ ‫مراکز بدون تاثیر و بهره وری‪ .‬شاید اگر دولت‬ ‫هم مانند بخش خصوص��ی نگاه صرفه جویانه‬ ‫بزرگ با اقدام های کوچک داشته باشد بتواند‬ ‫به ارم��ان مطابقت دخل و خ��رج در بودجه‬ ‫هم برس��د و پایان سال با کسری و مشکالت‬ ‫عدیده مواجه نشود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫حسن عابدی جعفری مطرح کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫قطع سهمیه‬ ‫بنزین وانت بارهای‬ ‫بدون کارت هوشمند‬ ‫مدی��رکل حمل ونق��ل کاال س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای اعالم کرد‪ :‬اگ��ر رانندگان‬ ‫وانت باره��ای برون ش��هری تا اول بهمن امس��ال‬ ‫کارت هوشمند دریافت نکنند‪ ،‬سهمیه بنزین انها‬ ‫قطع خواهد شد‪ .‬غالمحسین دغاغله در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا اظهارکرد‪ :‬در راس��تای دریافت سهمیه‬ ‫بنزین پیمایش��ی برای ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫و س��نگین و براس��اس ضوابط و مق��ررات تردد در‬ ‫جاده های برون ش��هری‪ ،‬این ناوگان نیازمند سند‬ ‫حمل یا بارنامه اس��ت؛ بنابراین سازمان راهداری‬ ‫در راس��تای س��اماندهی و ایجاد انتظ��ام در نحوه‬ ‫بهره برداری و ت��ردد وانت بارها در جاده های برون‬ ‫ش��هری‪ ،‬ش��یوه نامه های مربوط به س��اماندهی‬ ‫ن��اوگان وانت بار را با سیاس��ت تس��هیل ش��رایط‬ ‫دریافت کارت هوشمند راننده و ناوگان در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در راستای این‬ ‫سیاست و سهمیه بندی بنزین مقرر شده از بهمن ‬ ‫س��وخت وانت بارها بر اساس پیمایش به انها تعلق‬ ‫گیرد و براس��اس بارنامه محاسبه شده و میزان ان‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬پس رانندگان برای دریافت کارت‬ ‫هوشمند برای خود و ناوگان شان باید به اداره های‬ ‫راهداری اس��تان ها و شهرستان ها مراجعه کرده و‬ ‫نس��بت به دریافت این کارت اقدام کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫حمل ونقل کاال س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۷۰‬هزار وانت بار و ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫نفر از رانندگان انها نسبت به این کار اقدام کرده اند‬ ‫اما اگر هر راننده ای کارت هوش��مند دریافت نکند‬ ‫از دریافت سهمیه بنزین پیمایشی محروم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬دغاغل��ه تاکید ک��رد‪ :‬براس��اس مصوبات و‬ ‫شیوه نامه های صادر شده در زمینه پیمایشی شدن‬ ‫س��همیه بنزی��ن وانت باره��ا مانند دیگ��ر ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬س��قف مشخصی برای تعیین‬ ‫س��همیه این خودروها وجود ندارد و برابر با میزان‬ ‫تردد و استفاده از سوخت به انها بنزین سهمیه ای‬ ‫اختصاص می یابد همچنان که تاکنون نیز این کار‬ ‫را برای دیگر ناوگان در س��ال های گذشته اجرایی‬ ‫کرده ایم؛ اما تنها الزمه ان دریافت کارت هوشمند‬ ‫اس��ت که باید این کار تا بهمن س��ال جاری انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پرونده های «بیش بود»‬ ‫ارزش کاالهای اساسی‬ ‫چگونه تعیین تکلیف شد؟‬ ‫مع��اون فنی گم��رک ایران جزئیات بخش��نامه‬ ‫جدید ارزش گمرک که به واس��طه ان بس��یاری از‬ ‫پرونده ه��ای «بیش بود» ارزش کاالهای اساس��ی‬ ‫تعیین تکلیف می ش��ود را تش��ریح ک��رد‪ .‬مهرداد‬ ‫جمال ارونق��ی در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به‬ ‫بخشنامه جدید گمرک ایران درباره تعیین تکلیف‬ ‫ارزش کاالهای واردات��ی اظهار کرد‪ :‬در اجراى این‬ ‫بخشنامه کاالهای اساسی یا گروه یک به دو قسمت‬ ‫تقس��یم ش��ده اند که حدود ‪١١‬قلم کاال مش��تمل‬ ‫ب��ر ‪ ١٩‬ردی��ف تعرفه در قس��مت اول و بیش از ‪٧٥‬‬ ‫ردی��ف کاالهای گروه ی��ک در قس��مت دوم قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی افزود ‪ ،‬برای ‪ ۱۱‬قلم کاالی گندم‬ ‫انس��انی‪ ،‬ذرت دامی‪ ،‬جو‪ ،‬کنجاله س��ویا‪ ،‬دانه های‬ ‫روغنی(س��ویا‪ ،‬کلزا)‪ ،‬روغن خام (سویا‪ ،‬پالم‪ ،‬کلزا‪،‬‬ ‫افتاب گردان)‪ ،‬شکرخام‪ ،‬برنج سفید‪ ،‬برنج قهوه ای‪،‬‬ ‫گوش��ت مرغ و تخم مرغ خوراکی س��قف ارزش در‬ ‫ثبت س��فارش های پ��س از ‪ ۱۸‬مرداد س��ال ‪ ۹۷‬تا‬ ‫‪ ۵‬مرداد س��ال ‪ ۹۸‬ازس��وی وزارت جهادکشاورزی‬ ‫و گم��رک ای��ران و س��تاد تنظی��م ب��ازار به زودى‬ ‫اعالم ش��ده و ارزش مربوط از س��وی گمرک ایران‬ ‫پذیرفته خواهد ش��د‪ .‬ارونقی ادام��ه داد‪ :‬به عبارت‬ ‫دیگر پرونده ه��ای بیش بود ارزش ک��ه درباره این‬ ‫کااله��ا با ثبت س��فارش مربوط به تاریخ یادش��ده‬ ‫ایجاد ش��ده بود تعیین تکلیف خواهد شد‪ .‬معاون‬ ‫فن��ی گمرک ایران با اش��اره به ای��ن موضوع که بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬هزاران پرونده بیش بود تشکیل شده‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف می ش��ود‪ ،‬گفت همچنین از ‪ ۵‬مرداد‬ ‫‪ ۹۸‬به بعد ارزش های درج ش��ده در ثبت س��فارش‬ ‫ای��ن اقالم با توجه به تش��کیل کارگ��روه نظارت بر‬ ‫تخصیص ارز که گمرک نیز در این کارگروه حضور‬ ‫فعال دارد‪ ،‬ازسوی گمرک پذیرفته خواهد شد و به‬ ‫این ترتیب پرونده های بیش بود ارزش از این محل‬ ‫نیز تعیین تکلیف می ش��ود‪ .‬ارونقی درباره قسمت‬ ‫دوم کاالهای گروه ‪ ۱۰‬که بیش از ‪ ٧٥‬ردیف اس��ت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مقرر شد چنانچه ارزش هاى درج شده‬ ‫در ثبت س��فارش ای��ن اقالم تا ‪١۵‬درص��د باالتر از‬ ‫ارزش هاى درج شده در سامانه ‪ TSC‬گمرک باشد‪،‬‬ ‫نس��بت به پذیرش این میزان تلورانس اقدام شود‪.‬‬ ‫ش��یوه نامه مهم گمرک درباره چگونگی مالک قرار‬ ‫دادن ارزش درج ش��ده در ثبت س��فارش کاالهای‬ ‫اساس��ی و ضروری ب��رای تخصی��ص ارز‪ ،‬اظهار و‬ ‫ترخیص گمرکی و تعیین نرخ ازس��وی س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان به‬ ‫گمرکات سراسر کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کسی که فساد را گزارش می کند امنیت ندارد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن عابدی جعفری‬ ‫من مصداق هایی‬ ‫از این افراد‬ ‫را سراغ دارم‬ ‫که مطلب خالف‬ ‫و فسادی را‬ ‫گزارش کرده اند‬ ‫و در نهایت‬ ‫دادگاه حکم به‬ ‫دستگیری فرد‬ ‫متخلف داده و‬ ‫ان فرد محکوم‬ ‫شده و به زندان‬ ‫افتاده است‬ ‫چندی پیش ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار با‬ ‫دانشجویان اظهار کرد‪ :‬از گزارش های مردمی پیرامون‬ ‫فساد حمایت می کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر‬ ‫از فس��اد دهند‪ ،‬مورد تش��ویق ق��رار می دهیم‪ .‬ما این‬ ‫موضوع را به طور قانونمند دنبال می کنیم تا س��ازکار‬ ‫ان فراهم ش��ود‪ .‬در همین باره حس��ن عابدی جعفری‬ ‫وزی��ر بازرگانی دوران دف��اع مق��دس گفت وگویی با‬ ‫س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران داشته که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €گزارش فساد برای یک فعال بخش خصوصی‬ ‫ک�م هزین�ه نیس�ت و ممک�ن اس�ت حت�ی در‬ ‫مناقصه ه�ای دولت�ی هم ش�رکت های متعلق به‬ ‫اف�رادی که موارد فس�اد و ناکارامدی را گزارش‬ ‫می کنند‪ ،‬اذیت ش�وند‪ ،‬در چنین فضایی راه های‬ ‫مقابله با فساد را چه می دانید؟‬ ‫تالش های بخش خصوصی برای مقابله با فس��اد در‬ ‫دو سطح تعریف می شود؛ در سطح نخست‪ ،‬رسیدگی‬ ‫اتاق بازرگانی به نابس��امانی ها و تخلف های اهالی این‬ ‫بخش مطرح می ش��ود و همه چیز در اختیار پارلمان‬ ‫بخش خصوصی است‪ .‬هدف کلی از مقابله با فساد در‬ ‫این سطح این است که از بین فعاالن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫که اغلب درس��ت رفتار می کنند‪ ،‬موارد معدود تخلف‬ ‫ازس��وی خود بخش خصوص��ی تعیین تکلیف ش��ود‪.‬‬ ‫در این س��طح هدف بیش��تر تبرئه کردن عامه بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬قوانی��ن برای ات��اق بازرگانی چنین‬ ‫اختیاری را در نظر گرفته که به موارد تخلف رسیدگی‬ ‫و تکلی��ف ان را روش��ن کن��د‪ .‬در س��طح دوم بخش‬ ‫خصوص��ی فرات��ر از خ��ود و زیرمجموعه هایش عمل‬ ‫می کند؛ یعنی فس��ادی که در دیگر بخش ها از جمله‬ ‫دولت می بیند را گزارش می دهد‪ .‬در این سطح‪ ،‬به طور‬ ‫حت��م‪ ،‬به تعام��ل جدی با دیگر بخش ه��ای موثر نیاز‬ ‫داریم و اینکه زیرساخت های الزم برای توافق با اجزای‬ ‫دولت و بخش های نظارتی و فرابخش��ی دولت در این‬ ‫زمینه فراهم ش��ود‪ .‬ای��ن هماهنگ��ی الزمه چرخش‬ ‫اطالعات در زیرمجموعه های نهادهای دیگر است‪ .‬در‬ ‫این س��طح دیگر بخش خصوصی در زیرمجموعه خود‬ ‫عمل نمی کند بلکه برای اصالح مفاس��د سایر بخش ها‬ ‫به هم��کاری دیگران هم نیاز اس��ت‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫می تواند در این دو سطح به مقابله با فساد کمک کند‬ ‫و بهتر اس��ت از سطح نخست که در اختیار خود است‬ ‫ش��روع کند که اعالم شده این فرایند اغاز شده است‪.‬‬ ‫در واقع سطح نخست تمرینی برای سطح دوم است‪.‬‬ ‫س��فیر جدید ای��ران در بالروس و رئیس ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران دیدار کردن��د و درباره‬ ‫ظرفیت ه��ای گس��ترش حض��ور بخش خصوص��ی ایران در‬ ‫ب��ازار بالروس و بهب��ود صادرات به این کش��ور به گفت وگو‬ ‫نشس��تند‪ .‬س��عید یاری که به تازگی به عنوان سفیر ایران در‬ ‫بالروس معرفی ش��ده‪ ،‬پیش از س��فر به این کش��ور و اغاز‬ ‫ماموری��ت خود‪ ،‬ب��ه اتاق بازرگانی تهران ام��د و در دیدار با‬ ‫مس��عود خوانس��اری و معاون بین الملل ات��اق تهران‪ ،‬درباره‬ ‫فرصت های هم��کاری اقتصادی ایران و بالروس تبادل نظر و‬ ‫یکی از ماموریت های خود را ایجاد ارتباط س��اختارمند میان‬ ‫اتاق های بازرگانی دو کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬س��فیر ایران‬ ‫در ب�لاروس از موافقتنامه اوراس��یا که چندی پیش ایران به‬ ‫ان ملحق ش��د‪ ،‬به عنوان یک فرصت برای توس��عه مناسبات‬ ‫اقتصادی دو کش��ور یاد ک��رد و از تعامل س��فارت ایران در‬ ‫مینس��ک با اتاق بازرگانی تهران برای شناسایی ظرفیت های‬ ‫صادراتی و وارداتی میان دو کشور سخن گفت‪.‬‬ ‫یاری همچنین‪ ،‬یکی از زمینه های همکاری این سفارتخانه‬ ‫با ات��اق بازرگانی ته��ران را کمک ب��ه حل و فصل طرح های‬ ‫اقتصادی نیمه تمام ش��رکت های ایران��ی در بالروس عنوان‬ ‫گمرک براساس وظیفه‪ ،‬کنترل های‬ ‫خ��ود را انجام می ده��د و در زمینه‬ ‫کاالهای ته لنجی میزان ان برای هر‬ ‫مل��وان ‪ ۱۵‬میلیون تومان و ‪ ۶‬بار در‬ ‫سال است و مازاد ان جنبه حمایتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه‬ ‫خارج از استان‪ ،‬صاحب کاال براساس‬ ‫قانون مبادالت مرزی باید دوباره کاال‬ ‫را اظهار و ح��ق و حقوق گمرکی را‬ ‫پرداخت کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬بقیه نظارت ها‬ ‫در اس��تان ها برعه��ده دیگ��ر نه��اد‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته در مجم��وع ‪ ۷۸۱‬میلی��ون دالر ش��یرینی‪،‬‬ ‫شکالت و غالت صادر شد و کشورهای خریدار این محصوالت‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان و پاکستان بودند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت عمده ش��یرینی و شکالت و فراورده های غالت در‬ ‫‪۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۷‬به لحاظ ارزش ‪ ۷۸۱‬میلیون دالر و به لحاظ‬ ‫وزنی ‪ ۶۷۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن بوده است‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت عمده شیرینی و شکالت و فراورده های‬ ‫در سطح دیگر مقابله با فساد‪ ،‬پای عامه مردم مانند‬ ‫روزنامه ن��گاران و کارکنان و کارمن��دان مجموعه های‬ ‫گوناگ��ون غیردولتی و دولتی ب��ه میان می اید‪ .‬زمانی‬ ‫که روزنامه نگاران و مردم به عنوان س��وت زن فس��ادی‬ ‫را گ��زارش می کنن��د‪ ،‬باید تامین داش��ته باش��ند که‬ ‫متاسفانه اکنون این تامین وجود ندارد‪ .‬هرچند قانون‬ ‫حمایت از انها را تکلیف کرده اما این حمایت ها انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬من مصداق هایی از این افراد را سراغ دارم‬ ‫که مطلب خالف و فس��ادی را گ��زارش کرده اند و در‬ ‫نهایت دادگاه حکم به دس��تگیری ف��رد متخلف داده‬ ‫و ان فرد محکوم ش��ده و به زندان افتاده است‪ ،‬اما از‬ ‫زندان علیه سوت زن طرح دعوی کرده و اکنون فردی‬ ‫که فساد را گزارش داده درگیر شده است‪.‬‬ ‫€ €این مسئله ناشی از چیست؟‬ ‫بخش��ی از ای��ن رفتار غیرمنصفانه ب��ه نقض قوانین‬ ‫باز می گردد‪ .‬پیش تر اگر کس��ی گزارش��ی را علیه فرد‬ ‫دیگری ب��ه دادگاه ارائه می ک��رد و ان فرد در دادگاه‬ ‫محکوم می شد‪ ،‬کسی که فساد را گزارش کرده بود به‬ ‫سراغ کس��ب وکار خودش می رفت و مشکلی نداشت؛‬ ‫اما اگر معلوم می شد این گزارش کذب و تهمت است‪،‬‬ ‫فرد گزارش دهنده محاکمه می ش��د‪ .‬اگر قانون درست‬ ‫می بود‪ ،‬فردی که فس��ادی را گزارش می کرد باید در‬ ‫س��طح ملی مورد قدردانی ق��رار می گرفت اما این طور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تعامل ساختارمند برای توسعه صادرات به بالروس‬ ‫سقف کاالهای ته لنجی ‪ ۹۰‬میلیون تومان‬ ‫در سال است‬ ‫س��خنگوی گم��رک در برنام��ه‬ ‫گفت وگ��وی وی��ژه خب��ری ش��بکه‬ ‫دو س��یما به تش��ریح اقدام های که‬ ‫ازسوی گمرک برای مبارزه با قاچاق‬ ‫انجام شده است‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫به گ��زارش گم��رک ای��ران‪،‬‬ ‫«س��یدروح اهلل لطیف��ی» در برنام��ه‬ ‫گفت وگ��وی ویژه خبری ش��بکه دو‬ ‫سیما که به موضوع قاچاق کاال و به‬ ‫ویژه قاچاق پوشاک و راه های مبارزه‬ ‫ب��ا ان اختص��اص داش��ت با اش��اره‬ ‫ب��ه اقدام هایی که در ای��ن زمینه از‬ ‫سوی گمرک انجام شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ق��وه قضایی��ه حرکتی ب��رای مقابله با فس��اد ش��کل گرفته که‬ ‫امیدواریم به بار بنشیند‪ .‬متاسفانه زیرمجموعه های قوه قضاییه به‬ ‫روال گذشته عمل می کنند و این موضوع نباید از دید مسئوالن این‬ ‫قوه پنهان بماند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مس��عود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این‬ ‫دیدار با اشاره به سفر چندی پیش هیات تجاری اتاق تهران‬ ‫به بالروس‪ ،‬حل مشکل نقل و انتقال مالی میان دو کشور را‬ ‫یکی از چالش های عمده بر سر راه توسعه مناسبات دو طرف‬ ‫دانس��ت و با بیان اینکه پس از بازگش��ت هیات تجاری اتاق‬ ‫بازرگانی تهران از این کشور‪ ،‬نشست های راهبردی با بنگاه ها‬ ‫و تش��کل های مرتبط با بازار این کشور ازسوی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران برگزار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬تالش اتاق بازرگانی تهران بر این‬ ‫است تا با شناساندن تاجران و بنگاه های معتمد دو کشور به‬ ‫یکدیگر‪ ،‬زمینه افزایش صادرات غیرنفتی ایران به این کشور‬ ‫بیش از گذشته فراهم شود‪.‬‬ ‫حس��ام الدین حالج‪ ،‬معاون امور بین المل��ل اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬نیز تاس��یس اتاق مش��ترک ای��ران و بالروس‪ ،‬تبادل‬ ‫هیات ه��ای تجاری میان دو کش��ور و البته تهیه فهرس��تی‬ ‫€ €ق�وه قضایی�ه در ای�ن زمینه چگون�ه عمل‬ ‫می کند؟‬ ‫در ق��وه قضایی��ه حرکت��ی ب��رای مقابله با فس��اد‬ ‫ش��کل گرفته که امیدواریم به بار بنش��یند‪ .‬متاسفانه‬ ‫زیرمجموعه ه��ای قوه قضایی��ه به روال گذش��ته عمل‬ ‫می کنند و این موضوع نباید از دید مس��ئوالن این قوه‬ ‫پنه��ان بمان��د‪ .‬بدنه همچنان بر روند گذش��ته بوده و‬ ‫حرکت��ی که در باال اغاز ش��ده به بدنه منتقل نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر من رئیس قوه قضاییه باید موارد فساد‬ ‫در بدنه را پیدا کرده‪ ،‬رسیدگی کرده و به عموم اعالم‬ ‫کند‪ .‬ایشان باید برای تبرئه قضات و محاکمی که سالم‬ ‫عمل می کنند‪ ،‬مواد ناس��الم را پی��دا کرده و به عموم‬ ‫اعالم کنند و بگویند که با مفاس��د برخورد شده و اگر‬ ‫ادام��ه پیدا کند‪ ،‬باز هم برخورد می ش��ود‪ .‬این درواقع‬ ‫فضا را برای مرتکبان فس��اد ناام��ن می کند اما اکنون‬ ‫فضا برای افراد س��الم ناامن است و مرتکبان فساد کار‬ ‫خودشان را انجام می دهند‪ .‬این تغییر باید در بدنه قوه‬ ‫قضاییه انجام شود تا بگوییم تحول مورد نظر رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ش��رکت ها و تاج��ران م��ورد اعتماد از دو ط��رف را جزو‬ ‫موضوعات��ی عنوان کرد که طی س��فر چن��دی پیش هیات‬ ‫تج��اری اتاق ته��ران به مینس��ک مورد بح��ث و تبادل نظر‬ ‫دوطرف قرار گرفت‪ .‬وی همچنین گفت وگو و چاره اندیش��ی‬ ‫برای راه اندازی دوباره طرح های نیمه تمام ایران در بالروس را‬ ‫از دیگر محورهای مذاکرات بخش خصوصی دو کشور عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��فیر جدید ایران که به زودی عازم مینس��ک می ش��ود‬ ‫در پای��ان این دیدار عنوان کرد که توس��عه تعامل دوجانبه‬ ‫بخش خصوصی دو کش��ور را م��ورد پیگیری قرار می دهد تا‬ ‫روابط اقتصادی دو کشور‪ ،‬با وجود تحریم ها‪ ،‬بتواند در مسیر‬ ‫درست توسعه یابد‪.‬‬ ‫او همچنین عنوان کرد که مس��ئله تسهیل صدور روادید‬ ‫برای تاجران و گردش��گران دو طرف را م��ورد پیگیری قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کاهش نرخ اقالم خوراکی سبد مصرفی خانوارها در اذر‬ ‫بررسی تغییر نرخ ‪ ۲۴‬قلم کاالی خوراکی در اذر نشان‬ ‫می دهد که گوش��ت‪ ،‬مرغ‪ ،‬کره‪ ،‬پرتقال‪ ،‬قند‪ ،‬ش��کر و رب‬ ‫گوجه فرنگی نس��بت ب��ه ابان ماه با کاه��ش نرخ روبه رو‬ ‫شده اند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بررسی تغییر نرخ ‪ ۲۴‬قلم کاالی‬ ‫خوراکی که بیشترین سهم را در سبد کاالی خانوار دارند‬ ‫نش��ان می دهد که نرخ ‪ ۸‬خوراکی‪ ،‬در اذرنس��بت به ابان‬ ‫روند کاهشی به خود گرفته؛ اما از ان سو نرخ ‪ ۱۶‬خوراکی‬ ‫روند افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کدام کاالها کاهش نرخ داشتند؟‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در اذر گوشت گوسفند ‪ ۳‬درصد‪ ،‬گوشت‬ ‫گاو یا گوس��اله ‪ ۳.۷‬درصد‪ ،‬مرغ ماشینی ‪ ۲.۴‬درصد‪ ،‬کره‬ ‫پاستوریزه ‪ ۰.۸‬درصد‪ ،‬پرتقال محصول داخل ‪ ۶.۸‬درصد‪،‬‬ ‫قند ‪ ،۱.۳‬درصد‪ ،‬شکر ‪ ۱.۳‬درصد و رب گوجه فرنگی ‪۳.۴‬‬ ‫درصد نس��بت به مهر ماه با کاهش نرخ روبه رو ش��ده اند‪.‬‬ ‫البته نرخ این کاالها نس��بت به اذر س��ال گذش��ته‪ ،‬روند‬ ‫افزایش��ی داش��ته اس��ت؛ به گونه ای که گوشت گوسفند‬ ‫‪ ۴۳.۷‬درصد‪ ،‬گوش��ت گاو یا گوس��اله ‪ ۲۹.۵‬درصد‪ ،‬مرغ‬ ‫ماش��ینی ‪ ۱۴.۶‬درصد‪ ،‬کره پاس��توریزه ‪ ۲‬درصد‪ ،‬پرتقال‬ ‫محصول داخل ‪ ۱۷.۷‬درصد‪ ،‬قند ‪ ۳۷.۹‬درصد‪ ،‬شکر ‪۴۰.۲‬‬ ‫درصد رش��د نرخ داش��ته اند و فقط رب گوجه فرنگی ‪۴.۹‬‬ ‫درصد نسبت به اذر سال قبل کاهش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کدام کاالها گران شدند؟‬ ‫همچنی��ن برنج ایران��ی درجه ی��ک ‪ ۰.۴‬درصد‪ ،‬برنج‬ ‫خارج��ی درج��ه یک ‪ ۳.۵‬درصد‪ ،‬ش��یر پاس��توریزه ‪۱.۷‬‬ ‫درص��د‪ ،‬ماس��ت پاس��توریزه ‪ ۰.۴‬درص��د‪ ،‬پنی��ر ایرانی‬ ‫پاس��توریزه ‪ ۰.۸‬درص��د‪ ،‬تخم مرغ ماش��ینی ‪ ۶.۸‬درصد‪،‬‬ ‫روغن مایع ‪ ۱.۲‬درصد‪ ،‬موز ‪ ۱.۳‬درصد‪ ،‬سیب درختی زرد‬ ‫‪ ۶.۴‬درصد‪ ،‬خیار ‪ ۱۴‬درصد‪ ،‬گوجه فرنگی ‪ ۱۷۱.۱‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۷۸۱‬میلیون دالر شکالت صادر شد‬ ‫غالت در ‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۶‬به لحاظ ارزشی ‪ ۷۶۱‬میلیون دالر‬ ‫و به لحاظ وزنی ‪ ۹۳۵‬هزار تن بوده که مقایسه این ارقام نشان‬ ‫می دهد صادرات در این بخش به لحاظ ارزش��ی در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۹۶‬در مجموع ‪ ۳‬درصد رشد و به لحاظ وزنی‬ ‫‪ ۲۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان و پاکس��تان ‪ 3‬مقص��د اول صادراتی نان‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت ایران در س��ال ‪ ۹۷‬بوده اند به طوری که‬ ‫عراق ‪ ۲۰۱‬میلیون دالر‪ ،‬افغانستان ‪ ۶۳‬میلیون دالر و پاکستان‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون دالر از این محصول را در س��ال گذشته وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��ورهای مقصد ص��ادرات محص��والت عمده ش��یرینی‬ ‫و ش��کالت و فراورده ه��ای غالت بیش��تر عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬ترکمنس��تان و امارات بوده ان��د‪ .‬در مجموع‬ ‫واردات ن��ان ش��یرینی و ش��کالت در جهان در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫س��یب زمینی ‪ ۷.۶‬درصد‪ ،‬پی��از ‪ ۲۴.۶‬درصد‪ ،‬لوبیا چیتی‬ ‫‪ ۱.۳‬درص��د‪ ،‬عدس ‪ ۱.۹‬درصد و چای خارجی بس��ته ای‬ ‫‪ ۱.۹‬درصد در اذر نس��بت به ابان رشد نرخ داشته اند‪.‬نرخ‬ ‫این کاالها نسبت به اذر سال گذشته‪ ،‬با رشد روبه رو بوده‬ ‫ک��ه بر این اس��اس‪ ،‬برنج ایرانی درج��ه یک ‪ ۴۶.۲‬درصد‪،‬‬ ‫برن��ج خارجی درجه یک ‪ ۶.۸‬درصد‪ ،‬ش��یر پاس��توریزه‬ ‫‪ ۳۸.۵‬درصد‪ ،‬ماس��ت پاستوریزه ‪ ۳۱.۲‬درصد‪ ،‬پنیر ایرانی‬ ‫پاستوریزه ‪ ۲۶.۹‬درصد‪ ،‬روغن مایع ‪ ۱۳.۵‬درصد‪ ،‬موز ‪۰.۳‬‬ ‫درص��د‪ ،‬خیار ‪ ۵۴.۵‬درص��د‪ ،‬گوجه فرنگی ‪ ۱۰۶.۸‬درصد‪،‬‬ ‫سیب زمینی ‪ ۳۷.۵‬درصد‪ ،‬پیاز ‪ ۵۲.۲‬درصد‪ ،‬لوبیا چیتی‬ ‫‪ ۲۱.۷‬درصد‪ ،‬عدس ‪ ۲۰.۲‬درصد و چای خارجی بسته ای‬ ‫‪ ۸۶.۱‬درصد گران شده اند‪ .‬البته نرخ تخم مرغ ماشینی ‪۹‬‬ ‫درصد و سیب درختی زرد ‪ ۱۳.۵‬درصد نسبت به اذر سال‬ ‫گذشته کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫میالدی به ارزش ‪ ۲۰‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر و ش��کالت‬ ‫کاکائو ‪ ۲۷‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬مهم ترین مش��کالت توس��عه صادرات‬ ‫محصوالت ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت و فراورده های غالت مشکالت‬ ‫تضامی��ن بانک��ی ب��رای صادرکنن��ده‪ ،‬تعدی��ل در ن��رخ پایه‬ ‫صادراتی‪ ،‬صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه و تسویه از محل‬ ‫اظهارنامه های صادراتی یک سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫به بهانه نقش افرینی وزارت ارتباطات بررسی می کند‬ ‫بررسی اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬این بار از دریچه ای جدید‬ ‫دوب��ی از اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬تا اوریل ‪( ۲۰۲۱‬مهر ‪1399‬‬ ‫ت��ا فروردین ‪ 1400‬خورش��یدی) میزبان نمایش��گاه‬ ‫جهانی اکس��پو اس��ت؛ نمایش��گاهی که کش��ورهای‬ ‫متعددی تالش می کنند ت��ا از فضای ان برای عرضه‬ ‫دس��تاوردهای جدید خود اس��تفاده کنن��د‪ .‬ایران نیز‬ ‫در ت�لاش اس��ت با ایجاد س��تاد ملی اکس��پو حضور‬ ‫قدرتمندی در اکسپو‪ ۲۰۲۰‬داشته باشد‪.‬‬ ‫هرچند اخبار مربوط به س��تاد برگزاری این رویداد‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی تهران قطره چکانی به فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی می رس��د اما س��عی ما این است‬ ‫که به روال اکس��پوهای گذش��ته اخبار دست اول این‬ ‫رویداد را از طریق منابع دیگر در اختیار مخاطبان قرار‬ ‫بدهیم‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫ای��ن روزها وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات در‬ ‫راستای حضور و مش��ارکت در اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬سعی‬ ‫در ایفای نقش��ی مهم دارد‪ .‬این نخستین بار است که‬ ‫این وزارتخانه با اکس��پو درگیر می شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫مدی��رکل دفتر ن��واوری و حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫وزارت ارتباطات‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد ملی اکسپو تشکیل شده‬ ‫و دولت حمایت مستقیمی را از این موضوع انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به نهادهای اجرایی دارای مسئولیت‬ ‫در حوزه اکس��پو تکلیف کرده که ب��ه موضوع ورود و‬ ‫برای حضور و ش��رکت در ان کم��ک کنند‪ .‬البته این‬ ‫کمک ها هم در بخش مالی و هم در بخش برنامه ریزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیدرضا احمدیان همچنین تاکید کرد‪ :‬کاری که‬ ‫دبیرخانه اکس��پو انجام داد ای��ن بود که برنامه حضور‬ ‫ای��ران در اکس��پو را نهایی کرد و به تصویب رس��اند‪.‬‬ ‫تا جای��ی که اطالع دارم در هفته های اینده بناس��ت‬ ‫کارهای عملیاتی نیز شروع شود‪ .‬به موازات ان نیز در‬ ‫ستاد ملی اکسپو یک کارگروه به نام نواوری و فناوری‬ ‫تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این کارگروه دو دس��ته هدف را‬ ‫پایه ریزی کردیم؛ یک دسته ان مربوط به نواوری هایی‬ ‫بود که می تواند به بهتر اجرا ش��دن اکسپو کمک کند‬ ‫و ب��ا یک ابزار و برنامه‪ ،‬فضایی نواورانه از حضور ایران‬ ‫در اکس��پو را به نمایش بگذارد‪ ،‬چراکه ش��عار اکسپو‬ ‫و ح��وزه ای که ای��ران در ان حض��ور دارد «نواوری و‬ ‫تحرک» است‪ .‬در تالش هستیم تا با استفاده از همین‬ ‫عنوان نواوری و تحرک ایران را نشان دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکسپو از نگاه مدیران حوزه فناوری‬ ‫همانطور که می دانیم فضای اکس��پو اساس��ا فضای‬ ‫نمایش��گاهی نیست و فرصت بس��یار محدودی برای‬ ‫معرفی محصوالت وجود دارد؛ اما در اکس��پو می توان‬ ‫برخی کارها را درس��ت برنامه ری��زی کرد‪ .‬یکی از این‬ ‫کارها نشس��ت های رودرو اما هدفمند اس��ت‪ .‬به این‬ ‫معن��ی که مدیران هر پاوی��ون می توانند با هماهنگی‬ ‫س��تاد برگ��زاری اکس��پو زمان های جلس��ات رودررو‬ ‫را تعیین و اس��امی ش��رکت ها را به ‪ bie‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫بعد مش��خص خواهد شد که چه ش��رکت هایی با چه‬ ‫ظرفیت هایی در این نشست ها حضور دارند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی به طور قطع برخی ش��رکت ها از کشورهای‬ ‫خارجی باوجود تحریم ها اعالم امادگی می کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نواوری و حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫وزارت ارتباطات در تایید این استراتژی بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫هدفمند از برخی شرکت ها و حاضران دعوت کنیم تا‬ ‫وارد مذاکره ش��وند‪ .‬این تفکری است که ما در بخش‬ ‫نشس��ت های مش��ترک داریم‪ .‬تالش ما این است که‬ ‫در فرصت ‪6‬ماهه ماهانه دس��ت کم ‪ 2‬نشست در حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره عالقه ش��رکت های خارج��ی برای کار با‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ح��وزه ‪ ICT‬و به طور مش��خص در ح��وزه ‪ IT‬که فضای بهتری برای کار‬ ‫ش��رکت های ایرانی وجود دارد‪ ،‬شرکت هایی حضور دارند که دانش شان‬ ‫نه تنها در سطح منطقه بلکه در دنیا قابل مطرح شدن است‬ ‫ش��رکت های ایرانی نیز گفت‪ :‬جیتکس نشان داده که‬ ‫این ظرفی��ت وجود دارد‪ .‬در جیتکس ‪ ۲۰۱۹‬ش��اهد‬ ‫حضور شرکت هایی از کش��ورهای مختلف در نشست‬ ‫تجاری ایران بودیم‪ .‬در ای��ن میان یک رویکرد وجود‬ ‫دارد؛ اینکه شرکت خارجی برای فروش محصول پا به‬ ‫ای��ن عرصه می گذارد و چندان ب��ه ارائه خدمات‪ ،‬فکر‬ ‫نمی کند و ایران را ب��ازار خوبی برای فروش محصول‬ ‫خود می بیند‪ .‬اما نگاه ما در این زمینه متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫ما به دنبال مش��ارکت هستیم نه خرید‪ .‬هرچند فضای‬ ‫تحری��م مدل های تج��اری امروزی را برای ما بس��یار‬ ‫محدود کرده‪ ،‬اما این محدودیت به معنی توقف کامل‬ ‫نیست‪ .‬احمدیان ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی هرچند‬ ‫نمی توانیم با شرکت های بزرگ و برندها وارد همکاری‬ ‫ش��ویم‪ ،‬اما می توانیم با شرکت های متوسط و کوچک‬ ‫یک رابطه س��رمایه گذاری مشترک ایجاد کنیم و وارد‬ ‫کار ش��ویم‪ .‬از دیدگاه من این کار ش��دنی اس��ت؛ اما‬ ‫ما خودمان دچار نگرانی هس��تیم‪ ،‬زیرا می دانیم اسیر‬ ‫تحریم های بین المللی هس��تیم و خارجی ها با ما وارد‬ ‫تعام��ل و همکاری نمی ش��وند؛ بنابرای��ن به دلیل این‬ ‫ترس‪ ،‬هی��چ گاه وارد یک مذاکره بین المللی برای یک‬ ‫همکاری جدی نشدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به یک مدل مشخص برسیم‬ ‫احمدیان در پاسخ به این سوال که اگر وارد مذاکره‬ ‫ش��ویم و به بن بس��تی که از قبل حدس زده می ش��د‬ ‫برس��یم ان زم��ان چه باید ک��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬به نظر من‬ ‫این گونه نیست که ما وقت بگذاریم و پیش برویم و در‬ ‫پایان ببینیم که نمی شود‪ .‬در فضای ‪ ICT‬و تعامالت‬ ‫ان از اساس چنین اتفاقی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر ببینی��م نمی توانیم کار کنیم‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع پیش ی��ا همان ابت��دای مذاکره متوجه‬ ‫موضوع خواهیم ش��د‪ .‬از س��وی دیگر ما درباره دانش‬ ‫و محت��وا صحبت می کنیم و هم��ه صحبت ما درباره‬ ‫صادرات تجهیزات نیس��ت که دچار محدودیت شویم‪.‬‬ ‫به نظرم من ما یک ن��وع دانش و فناوری را در اختیار‬ ‫داریم که کاالی مشهود و مشخصی نیست و در قالب‬ ‫دومینوی اتفاق های عجیب و غریب در نمایشگاه بین المللی تهران تمامی ندارد‪.‬‬ ‫پس از ماجرای اخراج شرکت های ایرانی از یوفی‪ ،‬نبود اطالع رسانی درست و اصولی‬ ‫درباره طرح ملی اکسپو‪ ،‬تحریم نمایش��گاه اسانسور‪ ،‬جابه جایی زمان برگزاری‬ ‫چندین رویداد مهم نمایشگاهی و بسیاری موارد دیگر‪ ،‬اکنون نوبت به نمایشگاه‬ ‫لوستر‪ ،‬چراغ های روشنایی و تزئینی رسیده تا به صدر اخبار نمایشگاهی کشور‬ ‫برس��د‪ .‬براساس اسنادی که به تازگی به دس��ت خبرنگاران‬ ‫رسیده‪ ،‬در‬ ‫ظاهر ش��رکت برگزارکننده‪ ،‬بدون در نظر گرفتن ضوابط و قوانین نمایشگاهی‬ ‫مبالغی را از تولیدکنندگان لوس��تر و چراغ های تزئینی دریافت کرده که با موج‬ ‫ش��کایت و نارضایتی بسیاری از غرفه داران مواجه ش��ده است‪ .‬در متن نامه ای‬ ‫که ب��ا امضای ده ها فعال حوزه لوس��تر و تولیدکننده خطاب ب��ه معاونت امور‬ ‫نمایشگاهی ارسال شده‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر عزتی‬ ‫معاونت محترم امور نمایش��گاه های شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با س�لام‪ -‬احتراما پیرو نامه به ش��ماره ثبت ‪ ۲۰۸۸۶/۶۱۱/۹۸‬مورخ ‪ ۲۴‬اذر‬ ‫‪ ۹۸‬در زمینه ش��کایت جمعی از تولیدکنندگان لوس��تر و چراغ های تزئینی از‬ ‫ش��رکت تعاونی سازندگان لوس��تر مبنی بر تخلفات اجرایی و مالی (اخذ مبالغ‬ ‫خارج از تعرفه نمایش��گاه) در رویداد دی س��ال (‪ )۱۳۹۸‬و باوجود مشکالت در‬ ‫تولید محصوالت و اقتصاد نابسامان از حضرت عالی تقاضا می شود مبالغ دریافتی‬ ‫خارج از تعرفه به ش��رکت کنندگان در نمایشگاه یادشده عودت داده شود‪ .‬این‬ ‫رویداد در ش��رایطی با حواشی مربوط به نبود شفافیت های مالی مواجه شد که‬ ‫همه فعاالن این عرصه با س��ختی و مش��کالت متعدد برای حضور در نمایشگاه‬ ‫حاضر ش��دند‪ .‬نمایشگاه لوستر از پنجشنبه اغاز به کار کرد و فردا (‪ ۱۵‬دی) به‬ ‫پایان می رسد‪.‬‬ ‫یک همکاری می تواند تبدی��ل به محصول نرم افزاری‬ ‫شود‪ .‬ما باید به مدل مشخصی برای مذاکره برسیم که‬ ‫البته نیازی نیس��ت درباره انها به طور عمومی صحبت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دنی�ا نمی تواند دان�ش ای�ران را نادیده‬ ‫بگیرد‬ ‫مدی��رکل دفتر نواوری و حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫وزارت ارتباط��ات درباره تجربه ه��ای عملیاتی در این‬ ‫زمین��ه گفت‪ :‬م��ا در ش��رایط کنونی هم توانس��تیم‬ ‫تجربه ه��ای عملیاتی خوبی داش��ته باش��یم که البته‬ ‫نمی ت��وان درباره ان زیاد صحبت کرد‪ .‬اکنون دنیا نیز‬ ‫فهمیده ک��ه ایران یک ظرفیت دانش��ی خوب دارد و‬ ‫نمی تواند ظرفیت ما را نادیده بگیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫بای��د در جاهای دیگری نیز خ��ود را تقویت کنیم‪ .‬در‬ ‫اصول تعامالت‪ ،‬مذاکرات و اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫ضعف های جدی داریم‪.‬‬ ‫همی��ن نشس��ت ها و گفت وگوه��ا باعث می ش��ود‬ ‫بخش��ی از این مش��کالت حل ش��ود و بخش دیگر را‬ ‫به گون��ه ای متفاوت ح��ل کنیم؛ به ای��ن معنی که ما‬ ‫درباره زیست بومی صحبت می کنیم که حضور در بازار‬ ‫بین المللی است‪ .‬احمدیان تصریح کرد‪ :‬این زیست بوم‬ ‫نیاز به مذاکره دارد‪ ،‬نیاز به پیدا کردن شریک تجاری‬ ‫دارد‪ ،‬نیاز به تطبیق استاندارد و اماده سازی بازار دارد‬ ‫و با ی��ک برنامه ریزی مثبت می توانی��م از این مرحله‬ ‫عبور کنیم‪ .‬هرچند به دلیل تحریم ها از اس��اس برخی‬ ‫کش��ورها وارد تعام��ل کاری با ما نمی ش��وند‪ ،‬اما اگر‬ ‫بتوانیم مس��یر همکاری را شفاف تبیین کنیم‪ ،‬بسیار‬ ‫موف��ق خواهیم بود‪ .‬ای��ن مقام مس��ئول اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت ما بی توجهی به ادبیاتی اس��ت که‬ ‫در فضای بین المللی وجود دارد؛ به طور مثال مس��ئله‬ ‫شفافیت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است‪ .‬برای‬ ‫کار در فض��ای بین الملل��ی باید موثر و ش��فاف برنامه‬ ‫ارائ��ه داد‪ ،‬اما متاس��فانه در داخل‪ ،‬ب��رای یک برنامه‬ ‫حواشی زیادی داریم و چندان مشخص و معین رفتار‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کالس جهانی شرکت های ایرانی‬ ‫احمدیان همچنین در پاس��خ به این س��وال که ایا‬ ‫اکنون محص��ول قابل توجهی برای عرضه در اکس��پو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬وج��ود دارد که با اس��تقبال بین المللی روبه رو‬ ‫ش��ود نیز گفت‪ :‬در داخل کش��ور در ح��وزه ‪ ICT‬و‬ ‫به طور مش��خص در حوزه ‪ IT‬که فضای بهتری برای‬ ‫کار شرکت های ایرانی وجود دارد‪ ،‬شرکت هایی حضور‬ ‫دارند که دانش ش��ان نه تنها در سطح منطقه بلکه در‬ ‫دنیا قابل مطرح شدن است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬هرچند بس��یاری از محصوالت ما‬ ‫از روی یک نمونه مش��ابه خارجی طراحی شده اند اما‬ ‫اکن��ون محصوالتی در ایران وج��ود دارد که ظرفیت‬ ‫رقابت جدی با س��ایر رقبای بین المللی را دارد؛ به طور‬ ‫مث��ال یک گ��روه ج��وان و دانش بنی��ان پلتفرمی را‬ ‫طراح��ی کرده که به ش��ما این ام��کان را می دهد که‬ ‫ب��ا یک ابزار کامال پویا و گرافیکی به ش��کل ‪ ۳D‬یک‬ ‫محصول را ارائه کنی��د و حتی تئوری بازی ها در این‬ ‫نرم افزار طراحی شده تا از این طریق بتوانید جنبه های‬ ‫مختلف یک محصول را به نمایش بگذارید‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نواوری و حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫وزارت ارتباطات همچنین گفت‪ :‬حسن این ابزار در این‬ ‫است که حجم بسیار پایینی را در ذخیره سازی کار به‬ ‫خود اختصاص می دهد؛ به طور مثال می تواند با حجم‬ ‫کمتر از ‪ ۵K‬یک محصول را ارائه دهد‪ .‬در دنیا اکنون‬ ‫چنین محصولی مش��ابه ندارد‪ .‬اگر ش��رایط تعامالت‬ ‫بین الملل��ی ما در بخش «های تک» نبود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫این شرکت جایگاه متفاوتی در دنیا داشت‪ .‬اما با همین‬ ‫شرایط باید کمک کنیم که امثال این شرکت ها رقبای‬ ‫تجاری و ش��رکای تج��اری خود را در ای��ن فضا پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬احمدی��ان همچنین در پاس��خ به این س��وال‬ ‫ک��ه تعام�لات بین الملل��ی بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫داخل��ی در ح��وزه ‪ ICT‬پ��س از بازگش��ت تحریم ها‬ ‫از بی��ن رفت��ه‪ ،‬چگونه می ت��وان به مذاک��رات اینده‬ ‫امیدوار ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند بخش��ی از تعامالت‬ ‫م��ا کامال از بین رفت��ه اما مدل های م��ا برای حضور‬ ‫در بازاره��ای بین المللی در ش��رایط جدید باید تغییر‬ ‫کن��د‪ .‬به ج��ای اینکه دائم نگ��ران و معترض باش��یم‬ ‫بای��د م��دل کار و تعامل را تغییر دهیم‪ .‬در رس��انه ها‬ ‫نمی توان گف��ت چه کارهایی می ش��ود انجام داد؛ اما‬ ‫ما برای این موض��وع برنامه های جدی و قابل توجهی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫اعتراض غرفه داران به نمایشگاه تهران‪ :‬پول ما را پس بدهید‬ ‫حمیدرضا احمدیان‬ ‫هرچند بخشی‬ ‫از تعامالت‬ ‫بین المللی از‬ ‫بین رفته اما‬ ‫مدل های ما‬ ‫برای حضور‬ ‫در بازارهای‬ ‫بین المللی در‬ ‫شرایط جدید‬ ‫باید تغییر کند‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه صنعت س��اختمان‬ ‫و صنای��ع وابس��ته بوش��هر در مح��ل دائمی‬ ‫نمایشگاه های استان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی صنعت س��اختمان و صنایع وابسته‬ ‫بوشهر از ‪ ۱۰‬دی اغاز به کار کرد و روز گذشته‬ ‫به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫مهرداد ابراهیمی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه‬ ‫بیش از ‪ ٩٠‬ش��رکت و فعال صنعت ساختمان‬ ‫از ‪ ١٠‬استان کش��ور حضور داشتند و امسال‬ ‫برای نخستین بار ‪ ١٠‬شرکت دانش بنیان هم‬ ‫جدیدترین نواوری ه��ا در عرصه فناوری های‬ ‫جدید صنع��ت س��اختمان را در معرض دید‬ ‫عموم قرار دادند‪.‬‬ ‫مهرداد س��توده‪ ،‬مع��اون هماهنگ��ی امور‬ ‫عمران��ی اس��تاندار بوش��هر نی��ز در ایی��ن‬ ‫افتتاح نمایش��گاه صنایع س��اختمان بوشهر‪،‬‬ ‫ب��ا تاکید بر نق��ش این نمایش��گاه در انتقال‬ ‫فن��اوری داخلی س��ازی و ایج��اد پیوند میان‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬انبوه سازان و سازندگان بومی‬ ‫مسکن و ساختمان گفت‪ :‬بیش از ‪ ٩‬ماه برای‬ ‫برپایی این نمایش��گاه برنامه ریزی شده و در‬ ‫‪ 4‬روز برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬به روزترین‬ ‫دس��تاورد ها در عرص��ه هوشمند س��ازی‬ ‫س��اختمان‪ ،‬جلوگی��ری از هدررف��ت انرژی‬ ‫در بن��ا و محص��والت ب��ه روز در زمین��ه در‬ ‫و پنجره‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬ش��یراالت و‬ ‫سامانه های سرمایشی و گرمایشی‪ ،‬در فضایی‬ ‫به گس��تره ‪3‬هزار و ‪ ٦٠٠‬مترمربع در معرض‬ ‫دید متخصصان صنعت س��اختمان‪ ،‬استادان‪،‬‬ ‫دانشجویان و فعاالن ساختمانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫سرمایشی و گرمایشی‬ ‫اصفهان‬ ‫حضور بیش از ‪ ۹۵‬ش��رکت معتبر کشور در‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین المللی تاسیس��ات‬ ‫و تجهیزات سرمایش��ی و گرمایش��ی اصفهان‬ ‫قطعی شده است‪.‬‬ ‫مج��ری برگ��زاری هجدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تاسیس��ات و تجهیزات سرمایشی‬ ‫و گرمایش��ی اصفه��ان ب��ا بی��ان اینک��ه این‬ ‫ی ‪ ۹۸‬در‬ ‫نمایش��گاه در روزه��ای ‪ 24‬تا ‪ 27‬د ‬ ‫اصفهان برپا خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬این دوره از‬ ‫نمایش��گاه تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و‬ ‫گرمایشی اصفهان در ‪ ۹‬هزار مترمربع فضای‬ ‫نمایش��گاهی در قال��ب ‪ 4‬س��الن برپا خواهد‬ ‫شد تا ش��رکت های معتبر داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫محصوالت‪ ،‬کاالها و خدمات خود را به نمایش‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از ش��رکت‬ ‫نمایشگاه های استان اصفهان‪ ،‬علیرضا اموخته‬ ‫با اشاره به حوزه فعالیت شرکت های حاضر در‬ ‫این دوره از نمایش��گاه‪ ،‬افزود‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان سیس��تم های تهیه مطبوع و‬ ‫رادیاتوره��ای پانلی‪ ،‬فعاالن حوزه تاسیس��ات‬ ‫صنعت��ی س��اختمان‪ ،‬تولیدکنن��دگان انواع‬ ‫تجهی��زات تاسیس��ات‪ ،‬تولیدکنن��دگان‬ ‫دس��تگاه های تصفی��ه اب و پمپ ه��ای ابی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬توزیع کنندگان و فعاالن حوزه‬ ‫لوله و اتصاالت‪ ،‬موسس��ه ها‪ ،‬اموزش��گاه ها و‬ ‫انجمن های مرتبط و عرضه کنندگان تجهیزات‬ ‫اتش نش��انی و اطفای حریق در این نمایشگاه‬ ‫حضور خواهند داشت و به ارائه توانمندی های‬ ‫خود خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫وی از حضور ش��رکت های فعال ‪ 8‬اس��تان‬ ‫کش��ور در این دوره از نمایش��گاه خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬استان اصفهان با ‪ ۴۶‬شرکت‪ ،‬بیشترین‬ ‫تع��داد مش��ارکت کننده در نمایش��گاه را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت؛ ش��رکت هایی از‬ ‫اس��تان های ته��ران‪ ،‬الب��رز‪ ،‬چهارمح��ال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬زنج��ان‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین و قم نیز در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاهی سایانمای‬ ‫پارسیان اظهار کرد‪ :‬باوجود شرایط نامطلوب‬ ‫اقتصادی و محدودیت ش��رکت های خارجی‬ ‫ب��رای حض��ور در هجدهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و‬ ‫گرمایشی اصفهان‪ ،‬یک شرکت از کشور چین‬ ‫در این نمایشگاه حضور یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از انج��ا ک��ه نمایش��گاه‬ ‫تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی‬ ‫اصفهان ج��زو نمایش��گاه های معتبر داخلی‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬شرکت های خارجی بسیاری‬ ‫به دنب��ال حض��ور در این رویداد هس��تند اما‬ ‫وج��ود تحریم های بین الملل��ی مانع عمده ای‬ ‫برای حضور شرکت های خارجی است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫برپایی نمایشگاه صنعت‬ ‫ساختمان در بوشهر‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ضرورت های بودجه ‪ ۹۹‬از نگاه کارشناسان‬ ‫یادداشت‬ ‫بودجه ‪۹۹‬‬ ‫ضرورت‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫مالیات های غیرضرور حذف شود‬ ‫یاور دشتبانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫سیاوش غیبی‬ ‫‹ ‹نقش مهم درامدهای مالیاتی در بودجه‬ ‫مه��دی پازوک��ی کارش��ناس اقتصاد درای��ن باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه بودجه س��االنه‬ ‫درحالی دخل و خرج دولت را محاسبه می کند که در‬ ‫بخش درام��دی بودجه‪ ،‬دو منبع مهم مالیات و نفت‬ ‫قرار دارد افزود‪ :‬ب��ا توجه به بحث تحریم ها و کاهش‬ ‫درامدهای نفتی در کشور‪ ،‬به نظر می رسد که افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی در تامین بودجه سال اینده دولت‬ ‫نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه درامدهای مالیات��ی درحالی در‬ ‫بودجه س��ال اینده افزایش ‪ ۱۳‬درصدی داش��ته که‬ ‫تغییری در نرخ مالیات ایجاد نش��ده اس��ت گفت‪ :‬با‬ ‫توجه مش��کالت و رک��ود حاکم بر اقتص��اد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د افزایش نرخ مالیات می توان��د این رکود را‬ ‫تش��دید کند و اثرات منفی بر رش��د اقتصادی کشور‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ای��ن ایام موض��وع بودجه س��ال ‪ ۹۹‬به دالیلی چند مورد‬ ‫نقد جامعه کارشناس��ان اقتصاد و دانش��گاه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند موضوع نقد بودجه فق��ط معطوف به بودجه ‪ ۹۹‬نبوده‬ ‫و در تمام��ی س��ال ها جنبه های منفی و ضعف س��اختاری ان‬ ‫مورد نقد و تحلیل های کارشناس��ی بوده‪ ،‬اما وجه تمایز بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬نس��بت به دیگر ادوار‪ ،‬موضوع «توفیق اجباری» به کاهش‬ ‫هرچه بیشتر وابستگی بودجه به درامدهای نفتی است‪ .‬به طور‬ ‫طبیعی در چنین فضای متفاوتی از کاهش ش��دید درامدهای‬ ‫نفتی و مشکالت فراوان در تامین منابع ارزی نیاز به اصالحات‬ ‫س��اختاری بودجه بیش از هر زمان مطرح اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫نقدهای حاضر در فضای کارشناس��ی الیحه بودجه ‪ ۹۹‬نیز این‬ ‫ضرورت را از مدت ها پیش نش��انه گرفت��ه بودند تا هنگام ارائه‬ ‫الیح��ه میزان همس��ویی و تطابق اجزای بودج��ه را با ضرورت‬ ‫یادشده مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫باید پذیرفت که هزینه های دولت برای اداره کش��ور ( شامل‬ ‫هزینه ه��ای جاری و عمرانی ) به طور طبیعی رو به افزایش بوده‬ ‫یا در خوش��بینانه ترین حال��ت از یک ثبات نس��بی برخوردار‬ ‫باش��د‪ .‬انچه به ویژه در ش��رایط تحریمی کنونی مطرح است‪،‬‬ ‫شناسایی‪ ،‬بالفعل سازی و تامین منابع (منابع درامدی) دولت‬ ‫به ش��یوه درست است‪ .‬به همین منظور برای درک بهتر چرایی‬ ‫« عدم حرکت مثبت به س��مت اصالح س��اختاری» در بودجه‬ ‫‪( ۹۹‬باکس��ری ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومانی ) الزم است مروری بر‬ ‫منابع مهم دولت داشته باشیم و تحلیل الزم را بر مبنای هرکدام‬ ‫ارائه دهی��م‪ -۱ .‬درامدهای مالیات��ی ‪ -۲‬واگذاری دارایی های‬ ‫س��رمایه ای ‪ -۳‬واگذاری دارایی های مالی ‪ -۴‬ازاد س��ازی نرخ‬ ‫حامل های انرژی و حذف یارانه ها ( که به دلیل تورم های شدید‬ ‫حاص��ل از ان چندان محل بحث نیس��ت)‪ .‬نقد جزء واگذاری‬ ‫دارایی های س��رمایه ای‪ :‬در بودجه ‪ ۹۹‬نسبت به بودجه ‪ ۹۸‬این‬ ‫نوع واگذاری از حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش یافته که مورد نقد جدی اس��ت‪ .‬تاکید عجیب بر‬ ‫این روش که منشاء بسیاری از رانت ها و فسادهای اقتصادی نیز‬ ‫اس��ت با توجه به تجربه شکست های گوناگون خصوصی سازی‬ ‫(به دلیل تعریف نش��دن س��ازکار مناس��ب) تحق��ق این منبع‬ ‫را با چال��ش روبه رو خواهد کرد‪ .‬رقمی که به مراتب بیش��تر از‬ ‫درامد حاصل از فروش نفت اس��ت‪ .‬اگر کنار این مورد‪ ،‬موضوع‬ ‫برداش��ت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را نیز‬ ‫اضافه کنیم‪ ،‬بیش��تر به این ام��ر پی خواهیم برد که دولت فقط‬ ‫ترکیب نفتی بودن بودجه را تغییر داده اس��ت‪ ،‬نه س��هم و وزن‬ ‫ان را! نق��د جزء واگ��ذاری دارایی های مالی‪ :‬در بودجه ‪ ۹۹‬رقم‬ ‫‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان از محل انتش��ار اوراق پیش بینی ش��ده‬ ‫که بخش عم��ده این رقم برای بازپرداخت س��ود و اصل اوراق‬ ‫س��ال های قبل اس��ت‪ .‬در علم اقتصاد به چنین کاری ( افزایش‬ ‫بدهی و تعهد به منظور عمل به تعهدات قبلی ) بازی پانزی گفته‬ ‫می شود که بودجه ‪ ۹۹‬به شدت درگیر ان شده است که به طور‬ ‫قطع دولت ه��ای اینده را با چالش های ج��دی روبه رو خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬عجیب تر انکه براس��اس بند «ر» تبص��ره ‪ ۵‬ماده واحده‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری ملزم به خرید اوراق دولتی شده اند‬ ‫که می تواند منجر به کاهش صندوق ها شود‪.‬‬ ‫البت��ه بانک ها نیز معادل نیمی از بدهی خود به بانک مرکزی‬ ‫الزام به خرید اوراق خواهند داش��ت! گویی که دولت ابتدا خود‬ ‫را به بانک های دولتی بدهکار کرده و س��پس بانک های دولتی‬ ‫به بانک مرکزی بدهکار می ش��وند‪ .‬نق��د درامدهای مالیاتی‪:‬‬ ‫دولت در این بخش که اتفاقا مناسب ترین و صحیح ترین منبع‬ ‫درامدی اس��ت‪ ،‬عمال در بودجه ‪ ۹۹‬نس��بت به بودجه ‪ ۹۸‬هیچ‬ ‫تغییری ایجاد نکرده و پیش��رفتی نداش��ته اس��ت؛ چراکه در‬ ‫بودجه ‪ ۱۲۷ ،۹۸‬هزار میلیارد تومان و در بودجه ‪ ۹۹‬این رقم به‬ ‫‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان رسیده که با کسر عوارض و تعرفه های‬ ‫گمرکی رقمی بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد تومان خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫با دقت بر ترکیب درامدهای مالیاتی مش��خص می شود که بار‬ ‫عمده این افزایش ‪ ۳۷‬درصدی به دوش شرکت های خصوصی (‬ ‫حدود ‪۳۰‬درصد) تحمیل شده که بدیهی است در شرایط رکود‬ ‫اقتص��ادی فعلی‪ ،‬با هیچ یک از اه��داف کالن اقتصادی به ویژه‬ ‫حمایت از تولید و افزایش اش��تغال و رشد اقتصادی سازگاری‬ ‫ن��دارد‪ .‬ضعف این بخش زمانی بیش��تر نم��ود پیدا می کند که‬ ‫متوجه می شویم معافیت های مالیاتی هنرمندان‪ ،‬مناطق ازاد‬ ‫پابرجا باقی مانده اس��ت و از سویی هنوز نتوانسته ایم پایه های‬ ‫مالیات��ی جدیدی به مانند « مالیات بر س��ود س��پرده »که در‬ ‫اقتصاد های رشد یافته مرسوم است‪ ،‬تعریف و اجرا کنیم‪ .‬قضیه‬ ‫انجایی بغرنج تر می ش��ود که بس��یاری از شرکت های فعال در‬ ‫استان ها‪ ،‬به نام مناطق ازاد ثبت می شوند‪ .‬به هرطریق همانطور‬ ‫که اش��اره ش��د نقد بر لوایح بودجه موضوعی جدید نیست‪ ،‬اما‬ ‫شاید این بار و برای گذار درست و سربلند از تحریم های ظالمانه‪،‬‬ ‫الزم است اصالحات ساختاری و رویکردهای جدید جدی تری‬ ‫در بودجه داشت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬پیشنهاد می شود منابع صندوق‬ ‫توسعه به منظور مدیریت پرتفویی بهینه به یک نهاد مالی قوی‬ ‫واگذار شده و حق استفاده درصدی از سود ان را به منظور ایجاد‬ ‫انگی��زه به نهاد مفروض داد‪ .‬در واق��ع همین صندوق می تواند‬ ‫به یکی از س��هامداران بزرگ تبدیل ش��ود و انتشار اوراق نیز از‬ ‫همین محل انجام شود‪ .‬به عبارتی در چنین ساختاری از بودجه‬ ‫اصل مبلغ حاصل از واگذاری های دارایی های سرمایه ای مانند‬ ‫نف��ت ب��رای ایندگان ذخیره و از س��ود حاصل از ان اس��تفاده‬ ‫می شود‪ .‬همچنین باید با اصالح نظام مالیاتی و تاکید بر اصالح‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬تعریف پایه های جدید مالیاتی و‬ ‫حذف معافیت های عجیب مالیاتی‪ ،‬وابستگی بودجه به نفت را‬ ‫به ط��ور واقعی کاهش داده و جلوی کس��ری های غیر معقول را‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬درحالی در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در حال بررسی اس��ت که یکی از مهم ترین‬ ‫وجوه مورد بررس��ی در این الیحه‪ ،‬نحوه تامین منابع‬ ‫بودجه اس��ت‪ .‬س��هم درامدهای مالیاتی از کل منابع‬ ‫بودج��ه و نح��وه ترکیب مالیات در س��اختار بودجه‪،‬‬ ‫درحالی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور‪ ،‬در سال‬ ‫اینده دارد و درامدهای مالیاتی در این الیحه رش��د‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی داش��ته که به گفته کارشناس��ان برای‬ ‫افزایش درام��د مالیاتی بای��د از روش هایی همچون‬ ‫هدفمندس��ازی معافیت های مالیاتی و مبارزه با فرار‬ ‫مالیاتی استفاده شود که نتیجه انها افزایش چشمگیر‬ ‫درامده��ای مالیاتی دول��ت بدون وارد امدن فش��ار‬ ‫اقتصادی بر مردم است‪.‬‬ ‫انچ��ه در الیحه بودج��ه پیش��نهادی دولت امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬میزان درامده��ای مالیات��ی از ‪ ۱۷۶‬به ‪۱۹۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات های مستقیم ‪۱۹‬‬ ‫درصد و مالیات های غیرمستقیم ‪ ۸‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬همچنین جزئیات الیحه بودجه نشان می دهد‬ ‫که مالی��ات بخش خصوص��ی ‪ ۲۴‬درص��د و مالیات‬ ‫مشاغل ‪ ۵۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس الیح��ه بودجه ‪ ۹۹‬مالیات ب��ر ثروت ‪۷۵‬‬ ‫درص��د افزایش پی��دا کرده‪ ،‬اما در واق��ع این مالیات‬ ‫واقعی نیس��ت‪ .‬این مالیات از ‪ ۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫به ‪ ۷‬ه��زار میلیارد تومان افزایش یافته‪ ،‬در حالی که‬ ‫ظرفی��ت مالیاتی این پایه مالیات��ی بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ .‬در ای��ن الیحه با وجود این که‬ ‫مالیات بر واردات ‪ ۳۸‬درصد کاهش داشته‪ ،‬اما مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده ‪ ۳۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن بین یکی از مش��کالت اصل��ی مالیات در‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬میزان تحقق پذیری ان اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫این ک��ه در این الیحه هیچ گون��ه اصالحی در نظام‬ ‫مالیات��ی ص��ورت نگرفته‪ ،‬اگر قرار باش��د ک��ه مانند‬ ‫سال های گذشته مالیات علی الراس و ارزش افزوده را‬ ‫بدون محاسبه دقیق درامدها و مخارج دریافت شود‪،‬‬ ‫تحقق درامدهای مالیات پیش��نهاد شده در بودجه‪،‬‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫درای��ن بی��ن کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه حذف‬ ‫معافیت ه��ای غیرضروری یکی از اقداماتی اس��ت که‬ ‫باید برای افزایش درامدهای مالیاتی انجام ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫معافیت ه��ای غیرضرور حذف ش��ود؛ درامد مالیاتی‬ ‫کشور ن ه تنها تا سقف ‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬بلکه‬ ‫بیش از ان قابل وصول خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬بدون کاه��ش معافیت های‬ ‫مالیات��ی و ایجاد پایه ه��ای مالیاتی جدی��د‪ ،‬افزایش‬ ‫درامده��ای مالیات��ی تنه��ا باعث فش��ار بیش��تر به‬ ‫دهک ه��ای متوس��ط و ضعی��ف جامع��ه می ش��ود‪.‬‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش مالیات ثروتمندان‬ ‫نیز از دیگر راهکارهایی اس��ت که در این زمینه باید‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫درامدهای مالیاتی‪ ،‬هزینه های جاری دولت را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ی در کش��ور‬ ‫اگر دولت بتواند س��ازکارهایی ایجاد کند که فرار مالیات ‬ ‫کاهش یابد می تواند بخش اعظمی از بودجه س��االنه خود را تامین کند‬ ‫و این دستاورد بسیار خوبی خواهد بود‬ ‫داشته باش��د که در مجموع روش مناسبی هم برای‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینک��ه سیاس��ت گذاری ها باید به‬ ‫گونه ای باش��د که برای افزای��ش درامدهای مالیاتی‬ ‫و تامی��ن بودجه جاری دولت در س��ال اینده از این‬ ‫مح��ل‪ ،‬پایه های مالیاتی افزایش پی��دا کند و جلوی‬ ‫معافیت ها و فرارهای مالیاتی گرفته شود افزود‪ :‬ما به‬ ‫ش��دت نیازمنداصالح ساختار نظام مالیاتی در کشور‬ ‫هس��تیم و این موضوعی نیس��ت که بتوان در بودجه‬ ‫سال اینده ان را عملیاتی کرد چون به یک بازه زمانی‬ ‫طوالنی تر نی��از دارد‪ .‬اما موضوع مهم این اس��ت که‬ ‫ای��ن اصالحات باید اغاز ش��ود و این مهم می تواند از‬ ‫طریق حذف معافیت های مالیاتی و جلوگیری از فرار‬ ‫مالیاتی محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح سیاست معافیت های مالیاتی‬ ‫ب��ه گفته پازوک��ی‪ ،‬اینکه بخش��ی دارای بازدهی و‬ ‫درامد اس��ت اما از پرداخت مالیات معاف باشد اصال‬ ‫سیاس��ت درستی نیست و این مهم باید اصالح شود‪.‬‬ ‫اگر دولت قرار اس��ت برای منطقه یا بخش��ی با هدف‬ ‫حمای��ت از رون��ق تولید‪ ،‬تش��ویق مالیات��ی بگذارد‪،‬‬ ‫می تواند نرخ مالیات را کاهش دهد یا برای چند سال‬ ‫نرخ مالیات را صفر کند‪ ،‬نه اینکه ان بخش یا منطقه‬ ‫را برای همیشه از پرداخت مالیات معاف کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در عین حال به وجود حجم باالی‬ ‫فرار های مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬درحاضر‬ ‫بخش های زیادی در کش��ور فعالی��ت می کنند که با‬ ‫وجود بازدهی باالیش��ان‪ ،‬از پرداخت مالیات س��رباز‬ ‫می زنند که این بخش ها باید هرچه سریعتر شناسایی‬ ‫شوند و نسبت به دریافت مالیات از انها اقدام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬م��ا برای تحقق این هدف‪ ،‬به ش��دت‬ ‫نیازمند اطالعات هس��تیم و ای��ن اطالعات می تواند‬ ‫از س��وی برخی ارگان ها و نهاده��ا از جمله گمرک‪،‬‬ ‫نظام بانکی و‪ ...‬در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار‬ ‫گیرد تا با شناس��ایی فراریان مالیاتی‪ ،‬گامی در جهت‬ ‫افزایش درامد های مالیاتی کشور برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی فرار مالیاتی گرفته شود‬ ‫پازوکی معتقد است اگر دولت بتواند سازکارهایی‬ ‫ی در کش��ور کاهش پیدا‬ ‫ایجاد کن��د که فرار مالیات ‬ ‫‹ ‹بهبود کیفیت مالیاتی‬ ‫کند می تواند بخش اعظمی از بودجه ساالنه خود را‬ ‫تامین کند و این دستاورد بسیار خوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ر گس��تره پایه ه��ای مالیاتی‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬ای��ن هدف می توان��د با اعمال‬ ‫سیاست های مناس��ب و منطقی و هچنین استفاده‬ ‫از تجربه س��ایر کشور محقق شود‪ .‬ما باید بتوانیم از‬ ‫درامده��ای اتفاقی مالیات اخ��ذ کنیم و در مجموع‬ ‫دریافت مالیات بر مجموع درامد را در کشور افزایش‬ ‫دهیم و این ها روش هایی است که در نهایت می تواند‬ ‫فش��ار به دهک های پایین جامعه و حقوق بگیران را‬ ‫کم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تکیه بر منابع مالیاتی‬ ‫سیاوش غیبی کارشناس اقتصاد و صاحبنظر حوزه‬ ‫مالیات��ی درگفت وگو با‬ ‫درباره افزایش س��هم‬ ‫مالیات در تامین هزینه های سال اینده کشور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحالی همواره تالش شده تا وابستگی بودجه‬ ‫به نفت کم شود و اگر ممکن باشد‪ ،‬این وابستگی از‬ ‫بین برود که در ش��رایط کنونی با توجه به مشکالت‬ ‫مرب��وط ب��ه تحریم ها و مس��ائلی که با کش��ورهای‬ ‫خارجی داری��م این موضوع اهمیت بیش��تری پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ناچاریم منابع مورد نیاز برای امور‬ ‫ج��اری و عمرانی را از منابع داخلی تامین کنیم که‬ ‫یکی از منابع مهم مالیات اس��ت افزود‪ :‬برای س��ال‬ ‫‪ ،۹۹‬در بودجه پیش��نهادی دول��ت‪ ،‬درحالی درامد‬ ‫مالیاتی با افزایش روبه رو ش��ده اس��ت ک��ه به نظر‬ ‫میرس��د تحقق ای��ن میزان درامده��ای مالیاتی که‬ ‫ب��ه حدود ‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‬ ‫کم��ی خارج از ظرفی��ت حاکم بر س��اختار مالیاتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او م��ا برای اینک��ه بتوانی��م درامدهای‬ ‫مالیاتی را مبنای اصلی بودجه س��االنه کشور کنیم‪،‬‬ ‫نیاز به اقدامات و اصالح ساختار ها داریم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از انجایی که س��اختارها در طول سال های متمادی‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬از این رو اصالح این ساختارها نمی تواند‬ ‫در مدت کوتاهی انجام شود اما برای بهبود وضعیت‬ ‫بودجه ساالنه دولت‪ ،‬باید از ظرفیت های کوتاه مدت‬ ‫اس��تفاده کرد تا بتوانیم در ش��رایط فعلی‪ ،‬از محل‬ ‫غیب��ی با بیان اینک��ه یک��ی از راهکار های عملی‬ ‫برای توس��عه درامده��ای مالیاتی‪ ،‬بهب��ود کیفیت‬ ‫رس��یدگی ها به پرون��ده مودی های مالیاتی اس��ت‬ ‫افزود‪ :‬دراین زمینه گروه های رس��یدگی به اشخاص‬ ‫حقوق��ی و ش��رکت ها باید بتوانند با بررس��ی دقیق‬ ‫درامدها و هزینه ها ش��اخص کیفیت رس��یدگی ها‬ ‫را افزای��ش دهن��د و ای��ن موضوع��ی اس��ت که در‬ ‫افزای��ش وصولی ها و درامده��ای مالیاتی تاثیر گذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی موض��وع دیگر را توج��ه ویژه به بحث اموزش‬ ‫پرسنل مالیاتی و درنظر گرفتن سیاست های تشویقی‬ ‫به ماموران مالیاتی برای افزایش وصولی های مالیاتی‬ ‫دانست و در ادامه گفت‪ :‬اجرای صریح قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده و اضاف��ه کردن گروه ه��ای جدید به‬ ‫قانون از دیگر اقداماتی اس��ت که می تواند پایه های‬ ‫مالیاتی را در کشور افزایش دهد و زمینه ساز افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف معافیت های غیر ضرور‬ ‫ب��ه گفت��ه غیب��ی‪ ،‬موض��وع مه��م دیگ��ر بحث‬ ‫معافیت های مالیاتی اس��ت که می تواند زمینه س��از‬ ‫ف��رار مالیاتی در کش��ور ش��ود‪ .‬وی در ای��ن زمینه‬ ‫اف��زود‪ :‬از انجای��ی ک��ه در دوره ای مناب��ع نفتی به‬ ‫ان��دازه ای بود که تکافوی بودجه س��االنه کش��ور را‬ ‫می داد‪ ،‬این ش��رایط س��بب ش��د تا اتکای کشور به‬ ‫درامده��ای مالیاتی کاهش یابد ک��ه درحال حاضر‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه کاه��ش درامده��ای نفت��ی و بحث‬ ‫تحری��م ها‪ ،‬این موضوع به یک معضل تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس با بیان اینکه این شرایط در‬ ‫گذش��ته س��بب ش��د تا بحث معافیت های مالیاتی‬ ‫برای بس��یاری از بخش های اقتصادی در نظر گرفته‬ ‫شود که اینک دیگر این اقدام توجیهی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحریم ها ش��رایطی را ایجاد کرده که در جامعه این‬ ‫نگ��رش به وجو د اید که هم��ه بخش ها باید مالیات‬ ‫بدهن��د و معافیت ه��ای مالیات��ی در بخش ه��ای‬ ‫غی��ر ضرور باید کم ش��ود‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د با وج��ود این نگرش و رویکرد در کش��ور‪،‬‬ ‫به نظر میرس��د که مجلس باید طی بررس��ی الیحه‬ ‫بودجه س��ال اینده در راس��تای هدفمند سازی این‬ ‫معافیت ها اقدام کند و شرایطی را به وجود اورد که‬ ‫معافیت ه��ای غیر ضروری از بین برود و این موضوع‬ ‫بسیار مهمی است که باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بیمه مرکزی مجاز به انتش�ار ه�زار میلیارد‬ ‫ریال اوراق بهادار شد‬ ‫کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬تصویب کرد‬ ‫که بیمه مرکزی و موسس��ه های بیمه بازرگانی به منظور‬ ‫پوشش های بیمه ای اجازه دارند هزار میلیارد ریال اوراق‬ ‫بهادار و بیمه ای منتش��ر کنند‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬علی اصغر‬ ‫یوسف نژاد در تشریح نشست عصر کمیسیون متبوعش‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این نشس��ت تبصره ‪ ۵‬الیحه بودجه س��ال ‪۹۹‬‬ ‫درباره انتش��ار اوراق مالی مورد بررس��ی قرار گرفت که‬ ‫براس��اس ان ش��رکت های دولتی می توانند تا سقف ‪۶۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد ری��ال به عبارتی ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اوراق مالی اسالمی ریالی را برای اجرای طرح های‬ ‫دارای توجی��ه فن��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬مالی و زیس��ت محیطی‬ ‫خود‪ ،‬با تضمین و بازپرداخت اصل و سود‪ ،‬منتشر کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین ب��ه دولت اجازه داده می ش��ود‬ ‫ب��رای تامین مالی تا مبلغ ‪ ۵۵۰‬ه��زار میلیارد ریال این‬ ‫قانون‪ ،‬اوراق مالی اس�لامی منتش��ر کن��د‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬براساس بند‬ ‫ج تبص��ره ‪ ۵‬الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬اوراق فروش نرفته‬ ‫برای مطالبات معوق در س��قف اعتب��ار مربوط‪ ،‬با تایید‬ ‫رئیس نهاد اجرایی‪ ،‬ذیحس��اب و سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کل کش��ور قابل واگذاری اس��ت‪ .‬نماینده مردم س��اری‬ ‫در مجل��س دهم اضافه کرد‪ :‬ش��هرداری های کش��ور و‬ ‫سازمان های وابسته به انها با تایید وزارت کشور تا سقف‬ ‫‪ ۸‬ه��زار میلیارد تومان اوراق اس�لامی ریالی با تضمین‬ ‫خ��ود و بازپرداخت اصل و س��ود ان منتش��ر کنند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در کمیس��یون مقرر ش��د دولت با حفظ‬ ‫قدرت خرید در س��قف نرخ س��ود مصوب شورای پول و‬ ‫اعتبار اجازه دارد تا ‪ ۳‬سال اسناد خزانه اسالمی را صادر‬ ‫و به طلب��کاران واگذار کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بیمه مرکزی و‬ ‫موسسه های بیمه بازرگانی به منظور پوشش های بیمه ای‬ ‫اجازه دارند ه��زار میلیارد ری��ال اوراق بهادار و بیمه ای‬ ‫منتشر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه تجارت نو س�هامدار اصلی بیمه اس�یا‬ ‫شد‬ ‫بیمه تجارت نو با خرید ‪۲۳‬میلیون سهم بیمه اسیا‪ ،‬در‬ ‫ترکیب س��هامداران اصلی این شرکت قرار گرفت‪ .‬بیمه‬ ‫اس��یا از جمله ش��رکت های بیمه دولتی بود که پس از‬ ‫اج��رای قانون اصل ‪ ۴۴‬به بخش غیردولتی واگذار ش��د‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ش��رکت پویا فراز کیش(س��هامی خاص)‬ ‫مالک ‪۱۹.۵‬درصد‪ ،‬سرمایه گذاری ای اف جی اچ کیش (با‬ ‫مس��ئولیت محدود) مالک ‪۱۷.۶‬درصد‪ ،‬موسسه صندوق‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬وظیفه و از کارافتادگی ‪۱۶.۸‬درصد‪ ،‬شرکت‬ ‫صبا میهن س��هامی خاص) مالک ‪۱۴.۹‬درصد‪ ،‬ش��رکت‬ ‫تعاونی خردمندان صابر عصر مالک (‪۹.۵‬درصد)‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص) مالک‬ ‫‪۶.۸‬درصد و ش��رکت بیمه تجارت ن��و مالک ‪۱.۰‬درصدی‬ ‫هستند‪ .‬به این ترتیب ‪۸۶.۱‬درصد از سهام بیمه اسیا در‬ ‫اختیار این شرکت ها و ‪۱۳.۹‬درصد از سهام ان در اختیار‬ ‫سهامداران خُ رد قرار دارد‪.‬حضور بیمه تجارت نو درجمع‬ ‫س��هامداران اصلی بیمه اسیا نش��ان از عملکرد مطلوب‬ ‫و پش��توانه مالی قوی این ش��رکت بیمه دارد که با نماد‬ ‫«بنو» در بازار سرمایه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرم افزار رمزساز «ریما» فعال شد‬ ‫نرم افزار رمز س��از ریما برای اس��تفاده و تولید رمز دوم‬ ‫پویا در بانک توسعه صادرات ایران فعال شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ای��ران‪ ،‬این بانک‬ ‫همچنین به منظور اش��نایی هرچه بیش��تر مش��تریان‬ ‫ب��ا چگونگی فعال کردن رمز دوم پوی��ا‪ ،‬راهنمای نصب‬ ‫و راه ان��دازی رمزس��از ریما را نیز منتش��ر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مش��تریان برای بهره برداری از این نرم اف��زار و مطالعه‬ ‫راهنمای یاد ش��ده به وب س��ایت بانک توسعه صادرات‬ ‫بخ��ش بانکداری الکترونیک مراجع��ه کنند‪ .‬الزم به یاد‬ ‫اوری اس��ت‪ ،‬پیشتر مشتریان بانک توس��عه صادرات با‬ ‫ورود به س��امانه اعتبارس��نجی تلفن هم��راه برای تایید‬ ‫اطالعات فردی به عنوان نخس��تین مرحله از فعال سازی‬ ‫رمز دوم پویا‪ ،‬اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت «انی طالیی» بانک تجارت با نرخ‬ ‫سود ‪ ۲‬درصدی‬ ‫بانک تج��ارت همزمان با ‪ ۴۰‬س��الگی خ��ود از طرح‬ ‫س��پرده‪ -‬تس��هیالتی «انی طالیی» رونمای��ی کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بان��ک تج��ارت‪ ،‬در قالب طرح‬ ‫سپرده – تس��هیالتی انی طالیی همه اشخاص حقیقی‬ ‫می توانند با افتتاح س��پرده سرمایه گذاری بلندمدت یک‬ ‫ساله در این بانک عالوه بر دریافت ‪ ۶‬درصد سود سپرده‬ ‫مع��ادل ‪ ۶۵‬درصد مبلغ س��پرده خود را تا س��قف ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون ریال برای مش��تریانی ک��ه پیش تر از طرح انی‬ ‫اس��تفاده کرده اند و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال برای مش��تریان‬ ‫جدید از بانک تس��هیالت بگیرند‪ .‬نرخ س��ود تسهیالت‬ ‫اعطای��ی بان��ک در قال��ب ای��ن طرح ‪ ۲‬درص��د و مدت‬ ‫بازپرداخت تسهیالت‪ ،۲۴ ،۱۲ ،‬و ‪ ۳۶‬ماهه در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬طرح سپرده‪-‬تس��هیالتی « انی طالیی» از‬ ‫ابت��دای دی تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬در ش��عب بانک تجارت‬ ‫سراسر کشور به مشتریان ارائه می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در اختی��ار دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دو س��ازمان در حوزه‬ ‫کار و پژوه��ش ب��ه یکدیگر نیاز دارن��د و با توجه به‬ ‫فضای پژوهش��ی و صنعتی خوب دانشگاه می توان از‬ ‫توان دانشگاه در توسعه واحدهای شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان بهره گرفت‪.‬‬ ‫در بررسی خرج و برج واحدهای فوالدی عنوان شد‬ ‫صرفه جویی های میلیاردی با مهندسی های کوچک ‬ ‫واحدهای فوالدی که به طور معمول در بخش خصوصی‬ ‫مشغول به کار و تولید هستند‪ ،‬بودج ه خود را باید براساس‬ ‫هزینه ها و درامدهای ساالنه تعیین کنند‪ .‬این واحدها اگر‬ ‫بخواهند از بودجه تعیین شده انحراف پیدا نکنند‪ ،‬باید به‬ ‫س��مت افزایش به��ره وری و صرفه جویی پیش بروند‪ .‬این‬ ‫صرفه جویی ه��ا می تواند در بخش های گوناگون از اداری‬ ‫گرفته تا فنی و مکانیکی را شامل شود‪.‬‬ ‫می زدی��م‪ ،‬این نوار اهن بر متری ‪۵۰‬هزار تومان بود که با‬ ‫افزایش نرخ دالر به متری ‪۲۰۰‬هزار تومان رسید؛ بنابراین‬ ‫ب��رای کاهش هزینه ها‪ ،‬در فراین��د تولید تغییراتی ایجاد‬ ‫کردی��م که نی��از به اره نواری را به حداقل رس��اندیم و از‬ ‫سال بعد قصد داریم که ان را حذف کنیم و با حذف این‬ ‫اره ن��واری صرفه جویی ی��ک میلیارد تومانی انجام دادیم‪.‬‬ ‫در س��ایر بخش ه��ای یک واحد تولی��دی می توان از این‬ ‫صرفه جویی ها انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی در واحدهای فوالدی‬ ‫‹ ‹صرفه جویی های کنترل شده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زکریا نایبی‪ :‬برای صرفه جویی در یک واحد تولیدی باید بخش های‬ ‫گوناگون ان مورد پایش قرار گیرد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬با بررسی واحد خود‬ ‫متوجه ش��دیم در س��ال ‪۱۰۰‬هزار برگ کاغذ ‪ A۴‬استفاده می کنیم‬ ‫که با اتوماسیون فرایندها توانستیم مصرف کاغذ ساالنه خود را به‬ ‫یک سوم برسانیم‬ ‫تولیدی بیش از درامد ان باش��د‪ ،‬این واحد برای جبران‬ ‫بودج��ه خ��ود چه اقدام هایی باید انج��ام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫ماهان��ه این موضوع مورد پایش قرار گیرد بخش هایی که‬ ‫سبب انحراف از بودجه شده اند را می توان شناسایی کرد‬ ‫و از عوام��ل ان پیش��گیری به عمل اورد که در نهایت که‬ ‫به پایان س��ال رسیدیم‪ ،‬انحرافی از بودجه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اگر بازار داخل کشش الزم را نداشته باشد‪،‬‬ ‫واحد تولیدی باید به دنبال جایگزینی برای ان براید و به‬ ‫س��مت صادرات پیش برود‪ .‬یا باید شناس��ایی کنیم بازار‬ ‫به دنب��ال چه نوع محصولی اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬صنعت‬ ‫نفت و پتروش��یمی به دنبال ناودانی های سنگین است که‬ ‫به طور معمول از اروپا وارد می ش��د‪ ،‬هم اکنون با توجه به‬ ‫نیاز داخل‪ ،‬با تغییرات جدید ش��روع به تولید ناودانی های‬ ‫س��نگین کرده ایم‪ .‬نایبی اف��زود‪ :‬اگر اهداف تولید محقق‬ ‫نشد‪ ،‬واحدهای تولیدی باید جایگزین سازی و پیدا کردن‬ ‫مش��تری های جدید را در برنامه خود قرار دهد تا اهداف‬ ‫عملکرد فصل پاییز س��هام فوالدی ها نسبت به دو فصل گذشته‬ ‫کاهش��ی بوده‪ ،‬اما در مجموع برایند عملکرد گروه نس��بت به سال‬ ‫گذشته افزایشی است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬رش��د فروش های س��لف‪ ،‬افزایش نرخ شمش‬ ‫صادراتی ایران از ‪ ۳۷۰‬دالر به بیش از ‪ ۴۰۰‬دالر و ایجاد کانال های‬ ‫صادراتی جدید و رشد نرخ ارز نیما از عواملی است که می تواند در‬ ‫‪ ۳‬ماهه پایانی س��ال عاملی برای رشد درامدهای گرو های فوالدی‬ ‫و در نتیجه افزایش سوداوری انها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار رشد زمستانی «فوالد»‬ ‫انتش��ار گزارش ه��ای ماهان��ه فلزات اساس��ی بیانگ��ر عملکرد‬ ‫نه چندان مطلوب برخی ش��رکت های این گروه اس��ت‪ .‬سیدسلمان‬ ‫نصیرزاده‪ ،‬کارشناس ارشد سرمایه گذاری ملی‪ ،‬در بررسی عملکرد‬ ‫شرکت های فوالدس��از مانند مبارکه‪ ،‬فخوز گفت‪ :‬میانگین فروش‬ ‫‪ ۸‬ماه��ه فوالد ‪ ۳۳۳۴۷‬میلیارد ریال و فروش اذر ‪ ۲۹۳۴۵‬میلیارد‬ ‫ریال به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عملکرد اذرماه این ش��رکت فوالدی نس��بت به ماه‬ ‫گذش��ته کاهشی بود‪ .‬این ش��رکت در ‪ ۹‬ماه گذشته با افزایش ‪۸۳‬‬ ‫درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ‪ ۲۹۶۱۲۹‬میلیارد ریال‬ ‫درامد داشته است‪.‬‬ ‫به گفته این تحلیلگر بازار س��رمایه‪ ،‬بررسی عملکرد فصلی نشان‬ ‫می ده��د ف��روش مق��داری در فصل های بهار‪ ،‬تابس��تان و پاییز به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۱۹۲۷-۱۹۴۸‬و ‪ ۱۸۷۸‬ه��زار ت��ن محصول بوده اس��ت و‬ ‫درامد به دست امده ازسوی این گروه فوالدی به ترتیب ‪-۹۵۷۳۸‬‬ ‫تولید را محقق کند‪ .‬مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایا در بودجه ریزی واحدهای‬ ‫تولیدی موض��وع صرفه جویی جایی برای مطرح ش��دن‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در هزینه های س��ربار‪ ،‬هزینه های مستقیم و‬ ‫غیرمس��تقیمی وجود دارد که باید از هم تفکیک ش��وند‬ ‫ک��ه در این هزینه ها می ت��وان صرفه جویی کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬می توان در هزینه های م��واد مصرفی و با کاهش‬ ‫هزینه های سربار در بودجه تعیین شده صرفه جویی کرد‪.‬‬ ‫نایب��ی درباره صرفه جویی در بخش های گوناگون در یک‬ ‫واح��د فوالد عنوان کرد‪ :‬ب��رای صرفه جویی در یک واحد‬ ‫تولی��دی بای��د بخش های گوناگون ان م��ورد پایش قرار‬ ‫گیرد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬با بررس��ی واحد خود متوجه ش��دیم‬ ‫در س��ال ‪۱۰۰‬هزار برگ کاغذ ‪ A۴‬اس��تفاده می کنیم که‬ ‫با اتوماس��یون کردن فرایندها توانس��تیم مصرف کاغذ را‬ ‫به یک س��وم برسانیم‪ .‬در سطح کالن هم در فرایند تولید‬ ‫نبش��ی‪ ،‬س��ر و ته نبشی را به با یک اره نواری اهن بر برش‬ ‫همچنین مس��عود محمد‪ ،‬مدیر بازرگانی شرکت ویان‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واحدهای تولیدی بخش‬ ‫خصوصی از مرکز خاصی بودجه دریافت نمی کنند و باید‬ ‫براس��اس هزینه ها و درامدهای خ��ود بودجه ریزی انجام‬ ‫بدهن��د‪ .‬به طور معمول س��ودی ک��ه از تولید نصیب این‬ ‫واحدها می شود‪ ،‬درامدهای انها را نیز پوشش می دهد‪.‬‬ ‫محمد در ادامه توضیح داد‪ :‬به صورت معمول شرکت ها‬ ‫هزینه های س��ال گذشته را مبنا قرار می دهند و براساس‬ ‫برنامه های تولید در س��ال جدی��د و هزینه های گوناگون‬ ‫دیگ��ر براوردهای��ی انج��ام می دهند و بودج��ه را تعیین‬ ‫می کنند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه اگر بودجه‬ ‫واحدهای تولیدی با کمبود روبه رو شوند چگونه می تواند‬ ‫ان را جبران کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت کمبود بودجه‪ ،‬واحدها‬ ‫باید به سمت راهکارهایی برای جبران بودجه پیش بروند‬ ‫یا اینکه از بانک ها تسهیالت بگیرند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه فوالد در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چه راهکارهایی ب��رای صرفه جویی پیش روی واحدهای‬ ‫فوالدی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬راهکار های برای صرفه جویی وجود‬ ‫دارد و می ت��وان برخی م��واد اولیه ارزان را جایگزین مواد‬ ‫گران قیم��ت کرد؛ از این رو بخش های گوناگون می توانند‬ ‫هزینه ه��ای بخش های خ��ود چون هزینه ه��ای نیروی‬ ‫انس��انی و هزینه های فنی ک��ه صرف نگهداری تجهیزات‬ ‫می شود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫محمد در پاس��خ به این پرس��ش که این صرفه جویی ها‬ ‫در کیفیت محصول تولیدشده اثرگذار خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر صرفه جویی به طورکنترل ش��ده باش��د‪ ،‬روی کیفیت‬ ‫تاثی��ر منفی نخواهد داش��ت‪ .‬این موض��وع را باید در نظر‬ ‫گرف��ت که زمانی درامدها افزایش می یابد‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫که به صورت برنامه ریزی نشده ای هزینه شود و باید از این‬ ‫امر پیشگیری به عمل اورد‪ .‬وی همچنین در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا هزینه های تولید که در دو س��ال گذشته‬ ‫افزایش پیدا کرده‪ ،‬س��بب انحراف از بودجه نش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچند هزینه های تولید افزایش یافته اما در مقابل‬ ‫نرخ فروش نیز افزایش پیدا کرده و این موضوع سر به سر‬ ‫شده و سبب نشده که در بودجه ریزی انحرافی رخ بدهد‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر افزایش سوداوری زمستانی گروه های فوالدی‬ ‫‪۱۰۴۵۹۹‬و ‪ ۹۵۷۹۰‬میلی��ارد ریال بوده که بیانگر کاهش عملکرد‬ ‫‪ ۳‬ماهه سوم سال است‪.‬‬ ‫نصیرزاده‪ ،‬با اشاره به افزایش فروش سلف و تویل در ‪ ۳‬ماه پایانی‬ ‫س��ال این شرکت فوالدی افزود‪ :‬روند فروش این شرکت در بورس‬ ‫کاال گفت‪ :‬از این رو می توان انتظار داشت در ‪ ۳‬ماه زمستان‪ ،‬درامد‬ ‫این شرکت رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نوسان فروش پاییزی «فخوز»‬ ‫در ادامه‪ ،‬نصیرزاده عملکرد اذر ماه فوالد خوزستان را نیز کاهشی‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬میانگین فروش ‪ ۸‬ماهه این ش��رکت فوالدی‬ ‫‪ ۱۲۷۶۶‬میلی��ارد ری��ال و فروش م��اه اذر ‪ ۱۱۳۲۷۸‬میلیارد ریال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این ش��رکت در ‪ ۹‬ماه امس��ال با افزایش ‪ ۴۸‬درصدی‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال گذشته ‪ ۲۹۶۱۲۹‬میلیارد ریال درامد‬ ‫به دست اورده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررسی عملکرد فصلی فخوز‪ ،‬نشان می دهد این شرکت‬ ‫در فصول بهار‪ ،‬تابس��تان‪ ،‬پاییز به ترتیب ‪ ۱۰۷۲۰۵۶-۹۹۵۰۷۲‬و‬ ‫‪ ۹۵۱۸۶۹‬ت��ن محصول به ف��روش و از نظر درامدی نیز به ترتیب‬ ‫‪ ۴۰۳۸۲-۳۸۰۴۷‬و ‪ ۳۳۸۰۷‬میلیارد ریال درامد را به ثبت رسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬این ارقام بیانگر عملکرد کاهش��ی ‪۳‬ماهه سوم‬ ‫فخوز است‪ .‬این کارشناس بازار کاالیی با اشاره به اینکه نرخ فروش‬ ‫فوالد خوزستان در ‪ ۳‬فصل یاد شده تحت تاثیر نوسان هاب (قیمت‬ ‫هاب جهانی) نوس��انی بوده افزود‪ :‬نرخ فروش این ش��رکت‪ ،‬در بهار‬ ‫حدود ‪ ۳۷‬میلیون ریال‪ ،‬تابستان به ‪ ۴۰‬و پاییز به مرز ‪ ۳۷‬میلیون‬ ‫ریال بازگشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش مطلوب «فخاس»‬ ‫نصیرزاده‪ ،‬فروش ‪ ۳‬ماهه س��وم فوالد خراسان را مطلوب ارزیابی‬ ‫کرد و افزود‪ :‬میانگین فروش ‪ ۸‬ماهه ‪ ۳۷۷۹‬میلیارد ریال و فروش‬ ‫ماه اذر ‪ ۳۶۰۲‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬این شرکت در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫با افزایش ‪ ۷۰‬درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته‪۳۳۸۳۴ ،‬‬ ‫میلیارد ریال درامد به ثبت رس��انده است‪ .‬بررسی عملکرد فصلی‬ ‫فخاس نشان می دهد‪ ،‬از نظر مقداری در فصول بهار‪ ،‬تابستان‪ ،‬پاییز‬ ‫به ترتیب ‪ ۳۰۹۴۵۶-۲۴۲۳۴۲‬و ‪ ۳۲۱۵۳۷‬تن محصول به فروش‬ ‫رسانده و از نظر درامدی نیز به ترتیب ‪ ۱۲۱۰۶-۹۶۸۳‬و ‪۱۲۰۴۴‬‬ ‫میلیارد ریال درامد به دست اورده است‪ .‬این فعال بازار سرمایه‪ ،‬از‬ ‫افزایش تناژ فروش و کاهش نرخ ش��مش را از جمله نکات مهم در‬ ‫عملکرد ‪ ۳‬ماهه پاییز فخاس عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزیابی فروش ‪ ۳‬فصلی «فوالژ»‬ ‫بررسی عملکرد فصلی این شرکت فوالدی نشان می دهد‪ ،‬مقدار‬ ‫فروش در فصول بهار‪ ،‬تابستان‪ ،‬پاییز به ترتیب ‪۱۰۵۷۵۳-۱۱۹۱۱۹‬‬ ‫و ‪ ۹۹۷۹۸‬ت��ن محصول بوده که به ترتیب ‪ ۶۷۸۵-۶۸۵۶‬و ‪۶۲۹۲‬‬ ‫میلیارد ریال درامدزایی به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫سرمایه گذاری افزود‪ :‬عملکرد ماهانه فوالژ نشان می دهد‪ ،‬میانگین‬ ‫فروش ‪ ۸‬ماهه ‪ ۲۸۶۲‬میلیارد ریال و فروش ماه اذر ‪ ۴۶۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال بوده اس��ت‪ .‬درامد تجمیع��ی ‪ ۹‬ماهه با افزایش ‪ ۵۵‬درصد به‬ ‫‪ ۱۹۹۵۵‬میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادهای مهم «کاوه»‬ ‫افزایش ‪۱۶‬درصدی تولید ش��مش به ‪ ۸۸۸‬هزار تن و رش��د ‪۳۰‬‬ ‫علیرضا سوهانی‬ ‫کارشناس مقاطع برنجی‬ ‫یکی از مشکالت این روزهای تولیدکنندگان‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬تامین مواد اولیه است‪ .‬از یک سو‬ ‫ت مواد اولیه تحت تاثیر نوسان های نرخ ارز‬ ‫قیم ‬ ‫و دالر نوسان پیدا کرده و روند صعودی به خود‬ ‫گرفته اس��ت و از سوی دیگر‪ ،‬کمبود مواد اولیه‬ ‫دست تولیدکنندگان را بسته است‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫برخی برنجکاران که مواد اولیه انها روی و مس‬ ‫و ضایعات برنجی اس��ت در تامی��ن مواد اولیه‬ ‫با مش��کالتی روبه رو هستند که اجازه نمی دهد‬ ‫این واحدها با تمام ظرفیت خود مشغول به کار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫قراضه های��ی ک��ه در صنایع کارب��رد ندارند‪،‬‬ ‫بخش��ی از م��واد اولیه صنع��ت تولید برنجی را‬ ‫تشکیل می دهند و این روزها کمبود قراضه های‬ ‫برنجی‪ ،‬مش��کالتی را برای تولید برنج به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر‪ ،‬رکود بازار است‪ ،‬تقاضای بازار‬ ‫نسبت به سال های گذشته در سطح پایینی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬از همی��ن رو تولی��د برای تولیدکنندگان‬ ‫صرف��ه اقتصادی ندارد و ب��ه زحمت می توانند‬ ‫از پ��س هزینه های خود بر ایند‪ .‬در کل رکودی‬ ‫که بر شرایط تولید کشور حاکم شده بر صنایع‬ ‫معدنی و صنایع برنجی هم تاثیر گذاشته و بازار‬ ‫را ب��ا رکود همراه کرده اس��ت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫برخی واحدهای تولیدی با نیمی و برخی حتی‬ ‫با یک سوم ظرفیت خود مشغول به کار هستند‬ ‫و بیشتر نیرو های خود را تعدیل کرده اند‪.‬‬ ‫ذوب اهن ریل‬ ‫ما را تامین می کند‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫رئیس جمه��وری در ایین بهره برداری از قطار‬ ‫برقی گلش��هر به هش��تگرد گفت‪ :‬اینده بس��یار‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی عنوان ک��رد‪ :‬انچه برای من مهم‬ ‫اس��ت این اس��ت که هر یک از این پروژه ها که‬ ‫راه اندازی می ش��ود یک ضربه بر دشمن و چراغ‬ ‫امیدی برای ملت ما اس��ت‪ .‬دیگر نیازی نیس��ت‬ ‫المان برای ما پل ورس��ک و راه اهن بس��ازد‪ ،‬ما‬ ‫خودمان راه اهن و ریل می سازیم‪ ،‬دولت یازدهم‬ ‫و دوازده��م م��ا را در ریل خودکفا ک��رد‪ ،‬امروز‬ ‫اصفه��ان (ذوب اهن) ریل م��ا را تامین می کند‬ ‫الزم نیست انگلیسی ریل را به ما بدهد‪.‬‬ ‫بازنگری در ساختار‬ ‫بومی سازی فوالد خوزستان‬ ‫مسعود محمد‬ ‫درصدی صادرات ش��مش به ‪ ۶۹۱‬هزار تن نس��بت به دوره ‪ ۹‬ماهه‬ ‫س��ال گذش��ته رخداد مهمی برای فوالد کاوه به شمار می رود‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در فروش فصلی خود در بهار‪ ،‬تابس��تان و پاییز به ترتیب‬ ‫‪ ۱۵۹۴- ۱۱۵۶‬و‪ ۱۲۵۰‬میلیارد تومان درامد به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹«فایرا» و انتظار گزارش های مثبت‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس ح��وزه کاالیی‪ ،‬ش��رکت هایی همانند‬ ‫الومینی��وم ایران(فایرا) عملکرد بس��یار مثبتی را به ثبت رس��اند‬ ‫به طوری ک��ه انتظ��ار می رود‪ ،‬گزارش های ‪ ۹‬ماهه این ش��رکت نیز‬ ‫مثبت باش��د‪ .‬میانگین فروش ‪ ۸‬ماهه ‪ ۲۸۶۲‬میلیارد ریال و فروش‬ ‫اذر‪ ۴۶۸۰ ،‬میلی��ارد ری��ال بود‪ .‬این ش��رکت در ‪ ۹‬ماهه با افزایش‬ ‫‪ ۵۴‬درصدی نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته ‪ ۲۷۵۷۵‬میلیارد‬ ‫ریال درامد به ثبت رس��انده اس��ت‪ .‬بررس��ی عملکرد فصلی نشان‬ ‫می ده��د‪ ،‬این ش��رکت در فص��ول بهار‪ ،‬تابس��تان‪ ،‬پاییز به ترتیب‬ ‫‪ ۴۰۵۷۸-۳۳۹۵۴‬و ‪ ۵۲۰۸۶‬ت��ن محصول به فروش رس��انده و از‬ ‫منظر درامدی نیز به ترتیب ‪ ۸۸۲۰-۷۸۵۴‬و ‪ ۱۰۸۸۹‬میلیارد ریال‬ ‫درامد به دس��ت اورده است اما عملکرد ‪ ۳‬ماهه سوم سال کاهشی‬ ‫بوده است‪ .‬به گفته نصیرزاده‪ ،‬عملکرد فصل پاییز نسبت به دو فصل‬ ‫گذشته کاهشی اما در مجموع برایند عملکرد گروه نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایشی اس��ت‪ .‬همچنین رشد فروش های سلف‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ شمش صادراتی ایران از ‪ ۳۷۰‬دالر به بیش از ‪ ۴۰۰‬دالر و ایجاد‬ ‫کانال های صادراتی جدید و رش��د نرخ ارز نیما از عواملی اس��ت که‬ ‫می تواند ‪ ۳‬ماهه پایانی س��ال عاملی برای رش��د درامدهای گروه و‬ ‫در نتیجه افزایش سوداوری انها باشد‪.‬‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان در‬ ‫پیامی که به مناس��بت جشنواره ملی فوالد داده‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬فوالد خوزس��تان همچون گذش��ته‬ ‫در فراین��د بومی س��ازی همچون کاتالس��ت ها‪،‬‬ ‫اجرای طرح زمزم‪ ،‬کوره پاتیلی و‪ ...‬پیش��تاز بوده‬ ‫و ب��ا نگاه ویژه ب��ه حمای��ت از تولیدکنندگان و‬ ‫تامین کنندگان داخلی‪ ،‬در راس��تای بومی سازی‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات با توجه به ش��رایط خطیر‬ ‫کنون��ی در نظ��ر دارد س��اختار بومی س��ازی در‬ ‫ش��رکت را مورد بازنگری قرار داده و ریل گذاری‬ ‫جدیدی در راس��تای حمای��ت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫نهادینه ش��دن فرهن��گ بومی س��ازی‪ ،‬کاهش‬ ‫بروکراس��ی های موج��ود و در نهایت تامین نیاز‬ ‫شرکت برای تولید پایدار را فراهم کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬نکته حائز اهمیت دومین جشنواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد ایران‪ ،‬تسهیل و ایجاد ارتباط‬ ‫میان تولیدکننده و مصرف کننده فناوری اس��ت‬ ‫که برای نخستین بار اطالعات شرکت ها به صورت‬ ‫بانک اطالعاتی و دقیق ثبت‪ ،‬دسته بندی و تهیه‬ ‫می شود که امر بومی سازی را تسریع خواهد کرد‪.‬‬ ‫جشنواره ملی فوالد‬ ‫به شبکه مجازی‬ ‫دانش بنیان ها رسید‬ ‫پویش حمایت از دومین جشنواره و نمایشگاه‬ ‫ملی ف��والد ایران به کانال مج��ازی دانش بنیان‬ ‫(وابس��ته به معاونت علمی ریاس��ت جمهوری)‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫از دبیرخانه جشنواره‬ ‫ملی فوالد‪ ،‬در دومین دوره از این رویداد با مشارکت‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‬ ‫ویژه ای ب��رای ش��رکت های دانش بنیان تدارک‬ ‫دیده ش��ده که یکی از انها برگزاری «نمایش��گاه‬ ‫دس��تاوردهای علمی و فناوری ایران ساخت» در‬ ‫‪۴‬روز برگزاری جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫زکری��ا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز‬ ‫درب��اره بودج��ه واحده��ای ف��والدی و صرفه جوی��ی در‬ ‫ای��ن واحدها در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫ک فرمت خاص دارد‪ .‬بودجه ریزی‬ ‫بودجه ریزی نیاز ب��ه ی ‬ ‫برای تولیدکنندگان براساس اهداف تولید و تناژ یک سال‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬در حقیقت هدف گذاری اصلی برای‬ ‫تولیدکنندگان تعیین کردن تناژ تولید اس��ت و براساس‬ ‫ان بودجه ریزی به طور س��االنه انجام می ش��ود؛ زمانی که‬ ‫تناژ کلی مش��خص شد‪ ،‬انواع محصوالت و میزان مصرف‬ ‫داخل و خارج را باید مشخص کرد‪ .‬برای نمونه در شرکت‬ ‫ما که نبشی‪ ،‬ناودانی و تیراهن تولید می شود‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫کرده ای��م س��ال اینده ‪۴۰۰‬هزار تن ف��والد تولید کنیم و‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تن ان را به نبش��ی‪۱۰۰ ،‬هزار تن به تیراهن‬ ‫و ‪۱۰۰‬ه��زار تن را به ناودانی اختص��اص دهیم؛ بنابراین‬ ‫ب��ر مبنای ن��وع تولید‪ ،‬می��زان تولید ماهانه ت��ا روزانه را‬ ‫برنامه ریزی خواهیم کرد و با توجه به ان بودجه س��االنه‬ ‫را تنظیم می کنیم‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بودجه ریزی باید‬ ‫هزینه های سربار و تورم ساالنه را نیز براورد کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر امس��ال ب��ه ازای هر تن فوالد ‪۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫هزینه شده‪ ،‬باید برای سال اینده ‪۵۰۰‬هزار تومان در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بر این اساس در بودجه ریزی‬ ‫باید درامدها و هزینه ها را محاس��به و بودجه یک سال را‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه فوالد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید‬ ‫برای پیشگیری از انحراف بودجه‪ ،‬به طور ماهانه‪ ،‬فصلی و‬ ‫‪ ۶‬م��اه یک بار هزینه ه��ا و درامدها مورد پایش قرار گیرد‪.‬‬ ‫درصد انحراف بودجه که مش��خص ش��د باید ان را پایش‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫نایب��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬در زیرمجموع��ه اه��داف کالن‬ ‫بودجه ری��زی‪ ،‬ممک��ن اس��ت ‪ ۳۰۰‬بخش وجود داش��ته‬ ‫باش��د که هر یک از این بخش ها باید در زمان بندی های‬ ‫مطرح ش��ده مورد پایش قرار گیرند‪ ،‬چراکه ممکن اس��ت‬ ‫اهداف تعیین ش��ده در طول سال دچار تغییراتی شوند و‬ ‫در بودجه تاثیر بگذارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر هزینه های واحد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همکاری‬ ‫ذوب اهن و‬ ‫دانشگاه‬ ‫فردوسی‬ ‫مشهد‬ ‫به منظور گسترش همکاری های اموزشی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫و فناوری‪ ،‬تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه فردوسی‬ ‫مشهد و ش��رکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬در دفتر رئیس‬ ‫دانشگاه فردوسی مشهد امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ذوب اهن‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫پی��ش از امض��ای تفاهمنام��ه‪ ،‬منصور ی��زدی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن اصفهان با بیان اینکه‬ ‫در این بازدید ظرفیت های خوبی از دانشگاه فردوسی‬ ‫مشهد مش��اهده کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این دانشگاه با‬ ‫وجود اینکه به عنوان یک دانشگاه جامع مطرح است‪،‬‬ ‫اما در بعد فنی همگام با دانش��گاه های صنعتی پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب اهن اصفهان با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه دو طرف ظرفیت های خوب��ی برای مبادله‬ ‫در ادامه محمد کافی‪ ،‬رئیس دانش��گاه فردوس��ی‬ ‫مش��هد با قدردانی از دس��ت اندرکاران شرکت ذوب‬ ‫اهن که در این ش��رایط س��خت در تراز جهانی کار‬ ‫می کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬بکارگی��ری ظرفیت ه��ای بومی‬ ‫کش��ور و تالش برای استفاده از ظرفیت شرکت های‬ ‫دانش بنیان امری است که شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫را از شرکت های مشابه متمایز کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دانش��گاه فردوس��ی مشهد‬ ‫دانش��گاهی جامع به ش��مار می ای��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫امکان باعث شده این دانشگاه بتواند منطقه وسیعی‬ ‫در ش��رق کشور را پوشش دهد و ظرفیت های خوبی‬ ‫برای دانشگاه به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه فردوسی مشهد به لزوم اثرگذاری‬ ‫اجتماعی دانش��گاه تاکید کرد و یاداور ش��د‪ :‬وجود‬ ‫دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در بین دانش��گاه های‬ ‫جامع اس��تان‪ ،‬کنسرسیوم دانش��گاه های برتر کشور‬ ‫و کنسرسیوم ‪ ۵‬دانش��گاه برتر جامع کشور ظرفیتی‬ ‫فوق الع��اده را ب��رای این دانش��گاه فراه��م کرده که‬ ‫می توان��د در صورت لزوم از توانمندی دانش��گاه های‬ ‫دیگر نیز استفاده کند‪ .‬در پایان تفاهمنامه همکاری‬ ‫میان دانشگاه فردوسی مش��هد و شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان در ‪ ۶‬م��اده و ‪ ۳‬تبصره ب��ه امضای طرفین‬ ‫رس��ید‪ .‬گفتنی اس��ت برگزاری نشس��ت ب��ا هیات‬ ‫رئیس��ه و گروه مهندس��ی مواد دانشکده مهندسی و‬ ‫پس از ان بازدید از ازمایش��گاه رباتیک‪ ،‬پژوهشکده‬ ‫هوا و خورشید و مرکز فناوری های پیشرفته از دیگر‬ ‫برنامه ه��ای مدیرعامل ذوب اه��ن اصفهان و هیات‬ ‫همراه در دانشگاه فردوسی مشهد بود‪.‬‬ ‫مشکالتی‬ ‫در مسیر‬ ‫تولید‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نخستین کلینیک تخصصی حقوق کودک در شیراز‬ ‫افتتاح پروژه های‬ ‫عمرانی در اردبیل‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران در جریان سفر‬ ‫یک روزه به اس��تان اردبی��ل در بدو ورود‪ ۳ ،‬پروژه‬ ‫فرودگاه��ی اردبی��ل را افتتاح ک��رد‪ .‬همچنین ‪۴‬‬ ‫پروژه سدس��ازی و ش��بکه ابیاری استان اردبیل‬ ‫ازس��وی رئیس جمهوری به بهره برداری رسید‪ .‬از‬ ‫این پروژه ها ‪ ۳‬پروژه سدس��ازی و ش��بکه ابیاری‬ ‫و زهکش��ی در ش��هرهای خلخال‪ ،‬مشکین ش��هر‬ ‫و تازه کند اس��ت‪ .‬س��د احمد بیگلو‪ ،‬سد بفراجرد‬ ‫خلخال و ش��بکه ابیاری و زهکشی مشکین شهر‬ ‫و س��د تازه کند (قباله یا سمبورچای) از طرح های‬ ‫افتتاحی اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در جریان س��فر‬ ‫رئیس جمه��وری به اس��تان اردبیل‪ ،‬فاز نخس��ت‬ ‫بهس��ازی بان��د ‪ ،۱۵ -۳۳‬پایان��ه ش��ماره ی��ک و‬ ‫بهس��ازی پاویون فرودگاه اردبیل به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬بنا به گفته اس��تاندار اردبیل‪ ،‬برای اجرای‬ ‫مجم��وع این پروژه ه��ا‪ ۹۱۰ ،‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫ش��ده است‪ .‬مدیر کل فرودگاه های استان اردبیل‬ ‫در ایی��ن بهره برداری از این طرح های فرودگاهی‬ ‫گفت‪ :‬پایان��ه جدید فرودگاه اردبیل در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ 8‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬مترمربع با صرف ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوایی ایران احداث ش��ده و گنجایش‬ ‫پذی��رش همزم��ان ‪ ۳‬پ��رواز را دارد‪ .‬فخرالدی��ن‬ ‫هاش��می اضافه کرد‪ :‬با افتتاح این پایانه‪ ،‬مساحت‬ ‫کل پایان��ه فرودگاه اردبیل ب��ه ‪ ۱۳‬هزار مترمربع‬ ‫رسید‪ .‬وی همچنین بهس��ازی سطوح پروازی را‬ ‫از نیازه��ای ضروری ف��رودگاه اردبیل بیان کرد و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بهس��ازی باند اصلی ف��رودگاه اردبیل‬ ‫شامل زیرسازی و چهار الیه اسفالت‪ ،‬تاکسی وی‬ ‫و اپرون با ص��رف ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال اعتبار انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بهسازی باند فرودگاه‬ ‫اردبیل و ارتقای ظرفیت ان برای خدمات دهی به‬ ‫هواپیماهای پهن پیکر بدون شک تحول عظیمی‬ ‫را در خدم��ات ف��رودگاه اردبیل رق��م خواهد زد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرودگاه های اس��تان اردبیل اظهار کرد‪:‬‬ ‫پاویون ف��رودگاه اردبیل نیز با اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال بهس��ازی و اماده بهره برداری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فرودگاه اردبیل در هفته ‪ ۴۴‬پرواز رفت و برگشت‬ ‫به مقصد تهران و مشهد دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نخس��تین کلینیک تخصصی حقوق کودک با حضور‬ ‫معاون حقوق بش��ر و امور بین الملل وزیر دادگستری و‬ ‫دبیر مرجع ملی کنوانس��یون حقوق کودک در ش��یراز‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از ف��ارس‪ ،‬معاون حقوق بش��ر و‬ ‫ام��ور بین الملل وزیر دادگس��تری و دبی��ر مرجع ملی‬ ‫کنوانس��یون حقوق ک��ودک‪ ،‬در ایین اغ��از به کار این‬ ‫کلینیک گفت‪ :‬یکی از برجس��ته ترین مس��ائل حقوق‬ ‫شهروندی‪ ،‬حقوق کودک است که باید همچون هاله ای‬ ‫کودکان را درون خود بگیرد و انها را مورد حمایت قرار‬ ‫دهد‪ .‬برای تحقق اهداف در این راستا باید این سازکارها‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫محمود عباس��ی گفت‪ :‬یکی از بهترین س��ازکارهای‬ ‫ایجاد و اعمال حقوق شهروندی کودکان‪ ،‬کلینیک های‬ ‫تخصص��ی حقوق کودکان اس��ت که به عن��وان اخرین‬ ‫دستاورد علمی حقوق کودکان مطرح و یکی از بهترین‬ ‫گزینه ها برای مدیریت اس��یب های اجتماعی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬بهتری��ن گزینه ب��رای ایجاد این‬ ‫کلینیک ها‪ ،‬فرهنگس��راها و مراکز فرهنگی هستند که‬ ‫می توانند برنامه های راهبردی این کلینیک را که شامل‬ ‫ام��وزش‪ ،‬مش��اوره و ترویج حقوق ش��هروندی کودک‬ ‫می شود‪ ،‬اجرایی کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ایج��اد این کلینیک ها در اس��تان فارس‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین کلینیک تخصص��ی حقوق کودک در‬ ‫اس��تان فارس ایجاد و برنامه های ان در دو فرهنگس��را‬ ‫ب��ه اج��را درمی ای��د‪ .‬باتوجه ب��ه اینکه اس��تان فارس‬ ‫زیرساخت های الزم را برای ایجاد این کلینیک ها دارد‪،‬‬ ‫انتظار می رود در ماه های اینده شاهد گسترش فعالیت‬ ‫این کلینیک ها در سطح استان فارس باشیم‪.‬‬ ‫در حاشیه این نشست مدیر کل امور بانوان استانداری‬ ‫فارس گفت‪ :‬کنفرانس تخصصی حقوق کودک ش��یراز‬ ‫باتوجه به اهمیت حقوق کودکان‪ ،‬برگزار شد که در این‬ ‫کنفرانس فعاالن حوزه کودکان در بخش های دولتی و‬ ‫غیردولتی حضور داشتند‪.‬‬ ‫س��یده معصومه دس��تغیب ضمن بی��ان این مطلب‬ ‫اف��زود‪ :‬در این کنفرانس بخش های دولتی گزارش��ی از‬ ‫فعالیت های انجام ش��ده در حوزه ک��ودکان ارائه دادند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬انجم��ن غیردولتی فعال در حوزه ک��ودکان کار نیز‬ ‫مهم تری��ن فعالیت های انجام ش��ده را معرفی و با ارائه‬ ‫پیش��نهادهای کاربردی‪ ،‬درباره کمبودهای موجود در‬ ‫بخش کودکان بحث و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫مدیر کل امور بانوان استانداری فارس در پایان گفت‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د انجام این کار بزرگ در اس��تان فارس‪،‬‬ ‫منشاء ارتباط بیشتر فعاالن حوزه کودک در بخش های‬ ‫دولتی و غیردولتی ش��ود و در انسجام و کیفیت بخشی‬ ‫فعالیت ها در حوزه کودک تاثیر مستقیم بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلسه تخصصی حقوق کودک‬ ‫همچنین جلس��ه تخصصی حقوق کودک در ش��یراز‬ ‫برگزار شد و در حاشیه برگزاری این جلسه‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک‬ ‫از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس بازدید‬ ‫کرد و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمود عباس��ی در حاش��یه بازدید از کانون پرورش‬ ‫فک��ری ک��ودکان و نوجوانان ف��ارس‪ ،‬اقدام های کانون‬ ‫پرورش فک��ری کودکان و نوجوان��ان را مصداق عملی‬ ‫رعایت حقوق کودکان دانست و گفت‪ :‬انچه ما حرفش‬ ‫را می زنیم ش��ما به ان عمل می کنید‪ .‬مصادیق حقوق‬ ‫ک��ودک همین فعالیت ه��ا و تالش هایی اس��ت که در‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬اثار‪ ،‬کتاب ها و منابع موجود در مراکز با‬ ‫مالحظات خاص و دقت نظر و لحاظ مس��ائل اخالقی و‬ ‫فرهنگی جامعه تهیه شده که قابل تحسین است‪.‬‬ ‫عباس��ی اف��زود‪ :‬کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و‬ ‫نوجوانان پناهگاهی اس��ت ک��ه خانواده ها به عنوان یک‬ ‫مکان امن می شناسند و بچه ها را با طیب خاطر به این‬ ‫محل می اورند و برای تامین کتاب ها کمک می کنند‪.‬‬ ‫معاون حقوق بش��ر و امور بین الملل وزیر دادگستری‬ ‫فعالیت های خالق کانون را تحول افرین دانست‪.‬‬ ‫عباس��ی ک��ه با هدف ش��رکت در جلس��ه تخصصی‬ ‫حقوق کودک به شیراز س��فر کرده بود‪ ،‬همراه جمعی‬ ‫از مسئوالن کانون پرورش فکری و مدیر کل امور بانوان‬ ‫و خانواده اس��تانداری فارس از مرک��ز فرهنگی هنری‬ ‫شماره ‪ ۳‬شیراز و کتابخانه و مرکز نجوم و استودیو این‬ ‫مرکز بازدید کرد‪.‬‬ ‫در حاشیه این بازدید‪ ،‬زهرا افتخاری‪ ،‬مدیرکل کانون‬ ‫پ��رورش فکری فارس با اش��اره ب��ه فعالیت های انجام‬ ‫ش��ده در بخش های مختلف ثابت‪ ،‬س��یار و پس��تی بر‬ ‫ارتباط موثر کانون پرورش فکری با مس��ئوالن اس��تان‬ ‫و فرمانداران تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاونان و کارشناس��ان بخش های مختلف فرهنگی‪،‬‬ ‫هن��ری‪ ،‬ادب��ی‪ ،‬مال��ی‪ ،‬اداری و مرب��ی مس��ئول مرکز‬ ‫فرهنگی هنری کانون ش��ماره ‪ ۳‬شیراز نیز فعالیت های‬ ‫هر بخش را به اجمال معرفی کردند‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با تاکید بر همکاری با دانشگاه های صنعتی‪:‬‬ ‫بهمن راعی‪ -‬ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬دانشگاه می تواند در‬ ‫ت شهری نقش تاثیرگذاری ایفا‬ ‫تحقق پروژه ها و اهداف مدیری ‬ ‫کند‪ .‬به طور نمون��ه کنترل الودگی هوا بدون کمک دانش��گاه‬ ‫ممکن نیست و نمی توان اقدام موثری انجام داد‪.‬‬ ‫وی به همکاری ش��هرداری اصفهان با دانشگاه های صنعتی‬ ‫و اصفه��ان درب��اره الودگ��ی هوا اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬نتیجه‬ ‫پژوهش های تیم های دانش��گاهی باید ازس��وی س��ازمان های‬ ‫اجرایی مورد پذیرش قرار گیرد‪ ،‬چراکه راهکار برخی مشکالت‬ ‫فقط ازسوی دانشگاه و گروه های پژوهشی قابل ارائه است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬قدرت اله نوروزی در نشس��ت‬ ‫با مدیران دانش��گاه صنعتی اصفهان برای بررس��ی زمینه های‬ ‫مش��ترک به منظ��ور همکاری‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دانش��گاه صنعتی‬ ‫اصفهان به س��وی توس��عه پای��دار حرکت می کن��د و در حوزه‬ ‫کنترل الودگی هوا بدون کمک دانشگاه ها ممکن نیست‬ ‫فن��اوری و صنعت یکی از معروف ترین دانش��گاه های کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه بین الملل نیز دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان به موفقیت های خوبی دست یافته و ارجاع به‬ ‫مقاله های منتشر شده ازسوی پژوهشگران دانشگاه صنعتی در‬ ‫ی معتبر نشان از اهمیت این دانشگاه دارد‪.‬‬ ‫مجله ها ‬ ‫شهردار اصفهان به نقش دانشگاه صنعتی اصفهان در تشکیل‬ ‫شهرک علمی‪-‬تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد و افزود‪ :‬این اقدام‬ ‫دانش��گاه حکایت از فعالیت های مطلوب پژوهش��ی‪ ،‬فناوری و‬ ‫اموزش��ی پژوهش��گران دارد‪ .‬وی با بیان اینکه دس��تاوردهای‬ ‫پژوهش��ی باید در زندگی مردم ملموس باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬محیط‬ ‫پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان‪ ،‬چنین فضایی را فراهم کرده‬ ‫و می توان در همکاری های مشترک شهر و دانشگاه از ان بهره ‬ ‫ب��رد‪ .‬بهبود زندگی مردم و کیفی س��ازی زندگی در ش��هرها از‬ ‫جمله توانمندی های دانش��گاه صنعتی است‪ .‬نوروزی با تاکید‬ ‫بر اینکه دانش��گاه ها باید خارج از فضای دانشگاه هم تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طرح های دانشگاهی عالوه بر موفقیت های‬ ‫علمی‪ ،‬می تواند در حوزه ارتقای سطح زندگی و اصالح شرایط‬ ‫زندگی هم کارکرد داش��ته باشد تا دانشگاه محدود به مباحث‬ ‫تئ��وری نش��ود‪ .‬وی به فرصت هم��کاری با دانش��گاه صنعتی‬ ‫اصفهان در حوزه مهندس��ی معکوس در حوزه هایی مانند قطار‬ ‫ش��هری اش��اره کرد و گفت‪ :‬اس��تفاده از چنین دستاوردهایی‬ ‫می تواند س��راغاز فعالیت های جدید در شهر و استفاده بیشتر‬ ‫از امکانات باش��د‪ .‬در ادامه این نشست‪ ،‬سید مهدی ابطحی به‬ ‫رتبه دانش��گاه صنعتی در رتبه بندی مجله تایمز اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬براساس اعالم این مجله از سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورش��یدی) این دانش��گاه در بین ‪ ۸۰۰‬دانشگاه برتر جهان و‬ ‫‪ ۱۰۰‬دانش��گاه برتر اسیا قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف ما در یک دهه اینده دس��تیابی به مرجعیت علمی اسیا‬ ‫اس��ت که این مهم با تربیت دانشجویان با تراز باالی جهانی در‬ ‫حوزه اخالق و مهارت محقق می ش��ود‪ .‬رئیس دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان با بیان اینکه این دانش��گاه هدف بین المللی ش��دن را‬ ‫دنبال می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مرکز نواوری این دانشگاه تاکنون‬ ‫‪ ۳۱‬طرح فناور مورد حمایت قرار گرفته اس��ت‪ ،‬همچنین بیش‬ ‫ت علمی این دانشگاه در ‪ ۴۵‬شرکت دانش بنیان‬ ‫از ‪ ۵۰‬عضو هیا ‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬ابطحی با اش��اره به اینکه در س��ال گذش��ته‬ ‫دانش��گاه صنعتی‪ ۲۶ ،‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلی��ون تومان قرارداد‬ ‫ارتباط با صنعت داش��ته که در س��ال ج��اری این مبلغ به ‪۳۵‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بیان کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۴‬تاکنون‬ ‫‪ ۸۰‬پروژه مشترک با شهرداری اصفهان اجرا کرده ایم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دریچه هایی برای افزایش درامد در کمبود بودجه‬ ‫‹ ‹جیب خالی‪ ،‬پز عالی؟!‬ ‫‹ ‹اولویت با ترانزیت ریلی است‬ ‫یک��ی دیگ��ر از تحلیلگ��ران حمل ونقل کش��ور نیز‬ ‫ب��ا قصابیان هم نظ��ر بوده و ب��ر ل��زوم اولویت دهی به‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی کش��ور‪ ،‬در ش��رایط کمبود بودجه‬ ‫سخن می گوید‪.‬‬ ‫مه��رداد فرش��یدی در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه برای صرفه جوی��ی در حوزه راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫بای��د اولویت ه��ای عمرانی را مش��خص کنی��م‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫راه ها و فرودگاه های کش��ور با همه ضعف های موجود‪،‬‬ ‫درحال حاضر پاس��خگوی نیازهای کشور هستند و بهتر‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ا توجه به کاهش تردد و کاهش اس��تفاده از وس��ایل حمل ونقل‪،‬‬ ‫طبیعی اس��ت که راه های فعل��ی و فرودگاه های موجود تا چند س��ال‬ ‫اینده‪ ،‬پاسخگوی سفرهای موجود است اما راه اهن ما به هیچ عنوان‬ ‫پاسخگوی نقطه ایده ال ترانزیت کاال نیست و باید بودجه صرف این‬ ‫بخش شود‬ ‫جزئیات بودجه راه و شهر سازی در سال ‪99‬‬ ‫‪ ۶۶۷‬میلیارد ‪ ۹۵۴‬میلیون تومان مجموع هزینه های وزارت راه و شهرسازی در سال اینده براورد شده و ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۶‬میلیارد و ‪ ۸۴۰‬میلیون تومان به تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته است که بخشی از بودجه عمرانی‬ ‫‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬است‪ .‬بودجه بخش حمل و ونقل ریلی ‪ ۳‬هزار و ‪۹۷۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان ب��وده و حمل ونقل جاده ای ‪ ۷‬هزار میلی��ارد و ‪ ۴۷۱‬میلیون تومان از این رقم را به خواد اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بدان معنی اس��ت که بخش بزرگی از بودجه عمرانی در حوزه راه و شهرس��ازی به این دو بخش اختصاص‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬بودجه بخش توس��عه حمل ونقل هوایی ‪ ۴۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون و بودجه توسعه حمل ونقل دریایی نیز‬ ‫‪ ۸۷‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان است‪ .‬در الیحه بودجه سال اینده ‪ ۱۹‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان به بخش اقتصاد‬ ‫مس��کن اختصاص داده ش��ده و ‪ ۳۴۶‬میلیارد تومان نیز برای ساماندهی کالبدی شهری و روستایی در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به بخش ش��تاب نگاری زلزله نیز ‪ ۸۷‬میلیارد تومان تعلق خواهد گرفت‪ .‬همچنین ‪ ۱۸‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای برنامه ریزی‪ ،‬راهبری و توسعه حمل ونقل (معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی) و هزار میلیارد تومان‬ ‫به سازمان هواشناسی اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫است بودجه برای ساخت راه یا فرودگاه جدیدی هزینه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر اف��زود‪ :‬اولویت کش��ور درحال حاضر‬ ‫توس��عه ترانزیت کاال از کشور است و بر همین اساس‪،‬‬ ‫مهم ترین اولویت های عمرانی کشور‪ ،‬مباحث مربوط به‬ ‫بندرها به ویژه خط اهن اس��ت‪ .‬درواقع باید برنامه ریزی‬ ‫به گونه ای باشد که از بودجه های مربوط به ساخت راه‬ ‫و فرودگاه های جدید کاس��ته و بودجه را صرف توسعه‬ ‫راه اهن‪ ،‬به ویژه توس��عه ریلی بندرها شود‪ .‬این کار به‬ ‫طور قطع بازدهی بیش��تری نس��بت به س��اخت راه و‬ ‫فرودگاه جدی��د دارد‪ .‬همین پروژه ها درامدهای خوبی‬ ‫نصیب کش��ور خواهد کرد که هزینه های صرف شده و‬ ‫نیز کمبودهای بودجه ای را به زودی جبران می کند‪.‬‬ ‫فرش��یدی در بیان اولویت های صرف بودجه عمرانی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬درحال حاضر چند پروژه‬ ‫ریلی مهم در کش��ور داریم ک��ه به دلیل کمبود بودجه‬ ‫و ضعف برنامه ریزی‪ ،‬به س��رانجام نرسیده اند‪ ،‬از جمله‬ ‫راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان‪ -‬س��رخس‪ ،‬راه اهن کرمانشاه‪-‬‬ ‫مرز خس��روی (ایران‪ -‬عراق) و از همه مهم تر‪ ،‬راه اهن‬ ‫رشت‪ -‬استا که حلقه مفقوده ترانزیت ریلی ایران است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه همچنین برخی خطوط ریلی موجود‬ ‫از جمله خط اهن بندرعباس‪ ،‬نیاز به بازسازی و دوخطه‬ ‫شدن دارند تا ظرفیت حمل بار ریلی افزایش یابد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬توج��ه به این اولویت ها‪ ،‬هم ب��رای افزایش رفاه و‬ ‫اسایش مسافران و تسهیل در تردد بارهای داخلی مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬هم درامدهای ترانزیت ایران را افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬البت��ه نگه��داری راه های موج��ود ریلی و جاده ای‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬اما بودجه عمرانی باید با اولویت بندی‪،‬‬ ‫صرف پروژه هایی که بیان شد‪ ،‬شود‪.‬‬ ‫فرش��یدی یاداور ش��د‪ :‬براساس امار رس��می‪ ،‬تردد‬ ‫مس��افر در ایران ب��ه طور کلی کاهش یافته اس��ت که‬ ‫این را می توان ناش��ی از گرانی بنزی��ن‪ ،‬گرانی بلیت و‬ ‫دالیل اقتصادی دیگر دانست‪ .‬با توجه به کاهش تردد و‬ ‫کاهش اس��تفاده از وسایل حمل ونقل‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫راه های فعلی و فرودگاه های موجود تا چند سال اینده‪،‬‬ ‫پاسخگوی سفرهای موجود است اما راه اهن ما به هیچ‬ ‫عنوان پاس��خگوی نقطه ایده ال ترانزیت کاال نیست و‬ ‫باید بودجه صرف این بخش شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ح��وزه حمل ونق��ل در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که برخی معتقدند طرح ه��ای بدون توجیهی‬ ‫که در دولت های گذش��ته کلنگ خ��ورده‪ ،‬نباید ادامه‬ ‫پی��دا کند و به مرحله بهره برداری برس��د زیرا مصداق‬ ‫هدررفت بودجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خی��ر‪ ،‬طرح های دارای‬ ‫پیش��رفت فیزیکی باال باید به مرحله بهره برداری برسد‬ ‫زی��را اگر پ��روژه نیمه کاره رها ش��ود‪ ،‬هم��ه تجهیزات‬ ‫اس��تفاده شده در پروژه دچار فرسایش و نابود می شود‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر اگر پروژه را نیم��ه کاره رها کنیم و چند‬ ‫س��ال بعد بخواهیم ان را ادامه دهیم‪ ،‬هزینه های بسیار‬ ‫بیشتری بر کشور تحمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت های مدنظر وزارتخانه‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و مدیری��ت مناب��ع وزیر راه و‬ ‫شهرسازی از تدوین بودجه سال ‪ ۹۹‬این وزارتخانه بر‬ ‫رشد ‪ ۴۰‬درصدی اعتبار برنامه توسعه حمل ونقل ریلی در بودجه ‪۹۹‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی‪،‬‬ ‫ضمن بررس��ی بودجه بخش حمل ونقل در الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬اعالم کرد‪ :‬اعتبار برنامه توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬از رشد ‪ ۴۰.۸‬درصدی برخوردار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬دفت��ر مطالع��ات زیربنای��ی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با هدف‬ ‫بررسی بودجه بخش حمل ونقل در سال ‪ ۹۹‬کشور اورده‬ ‫است‪ :‬رش��د اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل‬ ‫حمل ونقل در پیوست شماره ‪ ۱‬الیحه بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نس��بت به اعتب��ارات مصوب قانون بودجه س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۹.۴‬درصد اس��ت که اعتبار یادش��ده در ادامه‬ ‫عملیات اجرایی طرح های در دست اجرای فصل در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش طرح های فصل حمل ونقل مندرج‬ ‫در پیوست شماره ‪ ۱‬الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬درمجموع‬ ‫سید امین زرگر مرادی‬ ‫تحلیلگر حوزه مسکن‬ ‫‪ ۳۳۹‬طرح است که یک طرح ان جدید و بقیه از طرح های‬ ‫در دست اجرا از سال های گذشته است و با هزینه کردن‬ ‫اعتبارات پیش بینی ش��ده در پیوست ش��ماره ‪ ۱‬الیحه‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۳‬طرح در برنامه توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫و ‪ ۲۰‬طرح در برنامه توسعه حمل ونقل جاده ای در طول‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬پایان یافته و به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫براس��اس مطالع��ات مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬اعتبار برنامه توسعه حمل ونقل ریلی در پیوست‬ ‫یاد شده در سال ‪ ۱۳۹۹‬از رشد ‪ ۴۰.۸‬درصدی برخوردار‬ ‫اس��ت که در طول س��ال ‪ ۱۳۹۹‬در ‪ ۵۴‬طرح این برنامه‪،‬‬ ‫هزینه خواهد شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬از مجموع اعتبار‬ ‫برنامه توسعه حمل ونقل ریلی در پیوست یاد شده‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۲۷.۳‬درص��د ان به امر بهس��ازی اختص��اص یافته که با‬ ‫توجه به فرس��ودگی خطوط و نیاز به بهسازی و بازسازی‬ ‫خطوط و وسایل ناقله‪ ،‬اعتبار ناچیزی است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫اساس سناریوهای مختلف‪ ،‬با هدف ایجاد انعطاف پذیری‬ ‫بودج��ه در مقابل می��زان اعتبارات س��ال اینده خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬امیرمحمود‬ ‫غف��اری بیان ک��رد‪ :‬با توج��ه به تغییرات س��اختاری‬ ‫ابالغی در بخش��نامه قانون بودجه س��ال ‪ ،۹۹‬حداکثر‬ ‫تالش ممکن ش��د تا بودجه پیش��نهادی س��ال اینده‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا ات��کا ب��ر سیاس��ت های‬ ‫دول��ت و ش��اخصه های اصل��ی تدوی��ن و گ��رداوری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��اخصه های اصل��ی ک��ه بودج��ه ‪۹۹‬‬ ‫وزارتخانه براساس انها تدوین و گرداوری شد‪ ،‬شامل‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬یکپارچه س��ازی برنامه ه��ا‪ ،‬مردمی س��ازی‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬تش��ویق و توس��عه س��رمایه گذاری بخ��ش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬رونق اش��تغال‪ ،‬مدیریت بحران‪ ،‬توس��عه‬ ‫و گس��ترش زیرس��اخت ها‪ ،‬تامی��ن مناب��ع پای��دار‪،‬‬ ‫تسهیل گری‪ ،‬ارتقای کیفیت و سطح خدمات‪ ،‬استفاده‬ ‫مطلوب و بهینه و حداکثری از منابع‪ ،‬تدوین الگوهای‬ ‫به��ره وری و مهندس��ی ارزش به وی��ژه در طرح ه��ای‬ ‫توس��عه ای و حذف فرایندها و هزینه های غیرضروری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غف��اری ب��ا بیان اینکه س��تاد بودجه س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫وزارتخانه از تیر امس��ال شروع به فعالیت کرد و تالش‬ ‫شد بودجه س��ال اینده در قالب سناریو های مختلفی‬ ‫تدوین ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬دلیل اصلی ایجاد این س��ناریوها‬ ‫انعطاف پذیری بودجه در مقابل میزان اعتبارات س��ال‬ ‫اینده بود‪ .‬به همین دلیل تالش ش��د در اولویت بندی‬ ‫طرح ه��ا موض��وع پیش��رفت مطل��وب در حوزه های‬ ‫کلیدی‪ ،‬اولویت به شمار رود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ویژگی های منحصربه فرد طرح های‬ ‫عمرانی از جنبه های گوناگون‪ ،‬از توانایی انها در ایجاد‬ ‫ثروت اقتصادی تا ارائه خدمات رفاه اجتماعی و حفظ‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬معیارهای اولویت ده��ی به طرح ها در‬ ‫تخصی��ص بودجه خواه��د بود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬طرح های‬ ‫تمل��ک دارایی های س��رمایه ای‪ ،‬مح��رک جریان های‬ ‫توس��عه مدار در کل کش��ور بوده و نقط��ه ثقل بخش‬ ‫عمرانی برنامه های توس��عه ملی به شمار می روند که‬ ‫توج��ه به انها اهمیت حیاتی دارد‪ .‬اگر این پروژه ها به‬ ‫درستی‪ ،‬در زمان مناسب‪ ،‬با هزینه معقول و با رعایت‬ ‫اولویت ها به پایان برسند‪ ،‬منافع زیادی برای بسیاری‬ ‫از بخش های کشور حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته غفاری‪ ،‬پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬توسعه راه های‬ ‫منتهی به م��رز و اتصال به پس��کرانه‪ ،‬نقش ترانزیتی‬ ‫در کریدور ه��ای بین الملل��ی ای��ران‪ ،‬محرومیت زدایی‬ ‫و برخورداری تا س��طح میانگین کش��وری و توس��عه‬ ‫مت��وازن حمل ونق��ل‪ ،‬ارتقای ایمنی‪ ،‬ق��رار گرفتن در‬ ‫کریدور های توسعه ای‪ ،‬عملکرد و نقش ملی یا استانی‪،‬‬ ‫از مولفه هایی هس��تند که در هزینه کرد بودجه مدنظر‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫برای جبران خس��ارت سیل س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در این برنامه‬ ‫اعتباری برای سال ‪ ۱۳۹۹‬پیش بینی نشده است‪.‬‬ ‫اعتبار برنامه توسعه حمل ونقل جاده ای در پیوست یاد‬ ‫شده در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬از رش��د ‪ ۳۸.۵‬درصدی برخوردار‬ ‫است که در طول س��ال ‪ ۱۳۹۹‬در عملیات اجرایی ‪۲۷۰‬‬ ‫طرح در دست اجرای این برنامه هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫از مجموع اعتبار برنامه توس��عه حمل ونقل جاده ای در‬ ‫پیوست ش��ماره ‪ ۱‬الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬فقط ‪۱۴.۷‬‬ ‫درص��د ان به امر نگهداری (ایمن س��ازی‪ ،‬تجهیز عالئم و‬ ‫تجهیزات ایمنی‪ ،‬اصالح نقاط حادثه خیز‪ ،‬روکش اسفالت‬ ‫و‪ )...‬اختص��اص یافته که از این اعتب��ار ‪ ۱۲.۸‬درصد ان‬ ‫مربوط به نگه��داری‪ ،‬اصالح نق��اط حادثه خیز و روکش‬ ‫اسفالت حدود ‪ ۳۴‬هزار کیلومتر راه شریانی و ‪ ۱.۹‬درصد‬ ‫ان به بقیه راه های تحت حوزه اس��تحفاظی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬یکی از س��خت ترین س��ال های‬ ‫کش��ور در حوزه حکمرانی اقتصادی است‪ .‬با‬ ‫کاهش ش��دید درامدهای نفت��ی در اثر عمق‬ ‫تحریم ها‪ ،‬کس��ری بودجه در سال اینده قابل‬ ‫پیش بینی است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی دولت بای��د در کنار‬ ‫گفت وگ��وی صادقان��ه ب��ا مل��ت در هم��ه‬ ‫حوزه های اقتصادی‪ ،‬بس��یار هوشمندانه عمل‬ ‫و از رفتارهای پوپولیستی و عوام فریبانه پرهیز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت در حوزه راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫باید از تعریف پروژه ه��ای جدید غیرضروری‬ ‫خودداری شود و تالش دولت‪ ،‬به پایان رساندن‬ ‫طرح های نیمه تمامی باش��د که به س��رانجام‬ ‫رس��اندن و بهره برداری از انها‪ ،‬بیشترین تاثیر‬ ‫را در اسایش جامعه دارد‪ .‬همچنین الزم است‬ ‫مسئوالن از کلنگ زنی های بی دلیل که به علت‬ ‫نب��ود بودجه‪ ،‬به س��رانجام نخواهند رس��ید‪،‬‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫مهلک ترین اش��تباه به ویژه در س��ال پایانی‬ ‫اس��تقرار یک دولت‪ ،‬تعریف پروژه های جدید‬ ‫غیرض��روری با هدف کس��ب وجهه اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی دول��ت‪ ،‬بودجه و ت��وان اجرای‬ ‫طرح های غیرض��روری را ندارد‪ ،‬اعتبار چنین‬ ‫طرح های��ی به یکی از دو ش��یوه زی��ر تامین‬ ‫می شود؛ نخس��ت اینکه دولت با چاپ پول و‬ ‫افزایش نقدینگی و ب��ه تبع ان‪ ،‬افزایش تورم‬ ‫عمومی دست در جیب ملت کند‪ ،‬دوم اینکه‬ ‫طرح هایی را کلید بزند که در عمل‪ ،‬بار ان به‬ ‫دوش دول��ت بعدی بیفتد و مس��ئوالن اینده‬ ‫را گرفت��ار تامی��ن مالی و به پایان رس��اندن‬ ‫ط��رح کند‪ .‬نمونه بارز این ن��وع رفتارها را در‬ ‫تعریف پروژه مسکن مهر در دولت های نهم و‬ ‫دهم ش��اهد بودیم که بار اجرای ان به دوش‬ ‫دولت های بعدی افتاد‪ .‬امید است دولت فعلی‬ ‫از این گونه اقدام ها پرهیز کند‪.‬‬ ‫هشدار به خریداران‬ ‫امتیاز مسکن ملی‬ ‫امیرمحمود غفاری‬ ‫راه اهن اردبیل ریل گذاری می شود‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری گف��ت‪ :‬راه اهن اردبیل‪ -‬میانه در اولویت‬ ‫اجرای��ی دولت قرار گرفت��ه و به زودی ریل گذاری ان از س��مت اردبیل‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمود واعظ��ی اف��زود‪ :‬عملی��ات اجرای��ی راه‬ ‫اه��ن اردبی��ل در دول��ت تدبی��ر و امی��د م��ورد توج��ه ق��رار گرفته و‬ ‫درحال حاض��ر از پیش��رفت خوب��ی برخ��ودار اس��ت‪ ۸۰ .‬کیلومتر این‬ ‫پروژه از س��مت میانه زیرس��ازی ش��ده و ب��رای اجرا ب��ه مناقصه رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بودج��ه ‪ ۹۹‬ه��م اعتبار قاب��ل توجهی به ای��ن پروژه‬ ‫اختص��اص داده و پیش بینی ش��ده تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه راه اهن اس��تان اردبیل را‬ ‫متحول می کند‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح س��بب توسعه اقتصادی در استان شده‬ ‫و عالوه بران می تواند تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه را گسترش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه‬ ‫براورده��ای اولیه نش��ان می ده��د فرم «ج»‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درص��د متقاضیان طرح اقدام ملی‬ ‫مس��کن قرمز است و در یک شهر‪ ۶۰ ،‬درصد‬ ‫ثبت نام کنندگان‪ ،‬ش��رایط الزم را نداشتند‪ ،‬به‬ ‫خریداران امتی��از این طرح در فضای مجازی‬ ‫هشدار داد که سرمایه خود را از دست ندهند‪.‬‬ ‫محم��ود محمودزاده در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ری��زش افرادی که ش��رط های‬ ‫چهارگانه ط��رح اقدام ملی را نداش��ته اند‪ ،‬از‬ ‫هم اکن��ون قابل پیش بینی نیس��ت اما براورد‬ ‫ما این اس��ت که ف��رم «ج» حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افراد قرمز اس��ت و از ش��رایط الزم برخوردار‬ ‫نیستند‪ .‬به عنوان مثال در یک شهر ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کسانی که نام نویسی کردند‪ ،‬شرایط ثبت نام را‬ ‫نداشتند که حذف می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خری��د و ف��روش امتی��از طرح‬ ‫اقدام ملی‪ ،‬غیرقانونی اس��ت و تضمینی برای‬ ‫بازستاندن پولی که بابت این موضوع پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬وجود ن��دارد؛ بنابرای��ن خریداران‬ ‫باید هوشیار باش��ند که سرمایه شان از دست‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫مع��اون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی تصریح کرد‪ :‬کد رهگیری هیچ گونه‬ ‫اعتب��اری ندارد و فقط رس��یدی اس��ت برای‬ ‫اینکه افراد بتوانند مراحل ثبت نام را پیگیری‬ ‫کنند؛ بنابراین کس��انی که در فضای مجازی‬ ‫اقدام ب��ه خرید و فروش ک��د رهگیری طرح‬ ‫اقدام ملی مس��کن می کنند‪ ،‬باید این مسائل‬ ‫را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫محمودزاده درباره رشد ‪ ۸.۵‬درصدی ماهانه‬ ‫نرخ مس��کن ش��هر تهران در اذر گفت‪ :‬بازار‬ ‫مس��کن در شرایط فعلی باتوجه به طرح هایی‬ ‫ک��ه وج��ود دارد به س��مت تع��ادل حرکت‬ ‫می کند‪ .‬البته بازار مس��کن متاثر از بازارهای‬ ‫موازی دچار افزایش نرخ ش��د‪ ،‬همان طور که‬ ‫در مدت اخیر‪ ،‬س��ایر بازاره��ای موازی نیز با‬ ‫رشد نرخ روبه رو بودند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به ط��ور قطع ای��ن افزایش‬ ‫قیم��ت‪ ،‬موقتی اس��ت و دلی��ل خاصی برای‬ ‫ادامه رش��د وجود ندارد‪ .‬منطق��ه یک تهران‬ ‫که ش��اهد افزایش ش��دید قیمت ه��ا در انجا‬ ‫بودیم‪ ،‬از مناطق کم تقاضا به ش��مار می رود و‬ ‫بیشتر خرید و فروش ها در این منطقه از نوع‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ی��ک تحلیلگر حوزه حمل ونقل می گوید در ش��رایط‬ ‫کمبود بودجه‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی به جای ش��عار‬ ‫دادن و پروژه ه��ای لوکس و بدون صرفه تعریف کردن‪،‬‬ ‫بای��د به فکر خرج کردن پ��ول در پروژه های اولویت دار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫کمترین کاری که وزارت راه و شهرسازی برای کاهش‬ ‫هزینه ها و جلوگی��ری از ریخت وپاش ها می تواند انجام‬ ‫دهد‪ ،‬جلوگیری از بزرگ تر شدن نهاد اداری وزارتخانه‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نکته مهم تر این است که بودجه محدود‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی باید در پروژه هایی خرج شود‬ ‫درامدزا بوده و دست کم بتوانند خرج خود را دربیاورند‬ ‫که در این زمینه‪ ،‬مهم ترین پروژه ها‪ ،‬پروژه های مربوط‬ ‫ب��ه خطوط ریلی ترانزیتی و صادراتی اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال اگر خط اهن رشت‪-‬اس��تارا‪ ،‬ش��لمچه‪ -‬بصره یا‬ ‫خط اهن خ��واف‪ -‬هرات به پایان برس��د‪ ،‬هزینه صرف‬ ‫ش��ده برای ای��ن پروژه ها به س��رعت از مح��ل درامد‬ ‫ترانزیت جبران می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر حوزه حمل ونقل اضافه کرد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر الزم اس��ت دولت دست از شعاردادن‪ ،‬عوام فریبی‬ ‫و دادن وعده های بزرگ در زمینه حمل ونقل بردارد‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثال ش��عار هایی در زمین��ه راه اندازی قطار های‬ ‫لوکس و ایجاد راه اهن پرس��رعت تهران‪ -‬اصفهان داده‬ ‫می ش��ود که باید به این روند پایان داده ش��ود زیرا در‬ ‫چنین ش��رایطی ک��ه پروژه های مهم ریل��ی‪ ،‬نیمه کاره‬ ‫مانده‪ ،‬این نوع شعارها به مثابه «جیب خالی‪ ،‬پز عالی»‬ ‫اس��ت‪ .‬یا در ش��رایطی که دولت در پروژه برقی کردن‬ ‫راه اهن تهران‪ -‬مش��هد گیر کرده اس��ت‪ ،‬چه اصراری‬ ‫دارد از برق��ی کردن راه اهن اینچه برون س��خن بگوید‬ ‫و دنبال این کار باشد؟‬ ‫قصابیان با بیان اینکه ما مش��کل کمبود پول نداریم‪،‬‬ ‫بلکه مس��ئله این اس��ت که بلد نیس��تیم با پولمان کار‬ ‫موث��ر انجام دهیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬البته یادمان باش��د ریخت‬ ‫و پ��اش‪ ،‬ذات نظام ه��ای دولتی اس��ت و درحال حاضر‬ ‫اختیار بودجه (پول ملت) به دس��ت سازمان های دولتی‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬طبیعی است پولی که مال دیگران است‪،‬‬ ‫بی حس��اب و کتاب خرج شود و برای خرج کننده‪ ،‬مهم‬ ‫نباشد که این پول را کجا و چگونه هزینه می کند‪.‬‬ ‫بودجه روی ریل ترانزیت بیفتد‬ ‫یادداشت‬ ‫توس��عه و تقوی��ت ترانزیت ریلی‪ ،‬نس��خه ای اس��ت‬ ‫که کارشناس��ان برای درم��ان درد بی پولی پروژه های‬ ‫عمرانی در کش��ور می پیچند‪ .‬انها می گویند اگر وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬کمبود بودجه دارد‪ ،‬بهتر اس��ت اب‬ ‫دس��تش اس��ت زمین بگذارد و پروژه ه��ای ریلی مهم‬ ‫و سرنوشت س��از در توس��عه ترانزیت ریلی کشور را به‬ ‫س��رانجام برساند زیرا این پروژه ها‪ ،‬هم هزینه های خود‬ ‫را جبران کرده و هم درامدهای هنگفتی نصیب کشور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۱۲ ،‬ه��زار و ‪ ۳۹۳‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫رق��م بودجه عموم��ی و تملک دارایی های س��رمایه ای‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در الیح��ه بودجه ‪ ۹۹‬اس��ت‬ ‫که نسبت به بودجه امس��ال‪ ۲۴.۸ ،‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬با وجود افزایش بودجه در نظر گرفته شده برای‬ ‫حوزه راه و شهرس��ازی‪ ،‬افزایش هزینه ها موجب ش��ده‬ ‫از همی��ن ح��اال نگرانی هایی در زمین��ه کمبود بودجه ‬ ‫پروژه های عمرانی وجود داشته باشد‪ .‬با این حال برخی‬ ‫کارشناس��ان می گویند بودجه هرچه قدر هم کم باشد‪،‬‬ ‫حمل ونقل ظرفیت جبران کمبودها را دارد‪ ،‬به ش��رط‬ ‫اینکه بودجه محدود‪ ،‬در جای درست مصرف شود‪.‬‬ ‫کلنگ زنی‬ ‫بس است!‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخشنامه ابالغ شده ازسوی حناچی در زمینه صرفه جویی نشان می دهد‬ ‫‪« ۹‬نه» به ریخت و پاش در شهرداری‬ ‫«س��ازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ‪۹۲‬‬ ‫مبلغ ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان هزینه پذیرایی و ابدارخانه داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی با در نظر گرفتن روزهای تعطیل‪ ،‬روزانه بیش‬ ‫از ‪ ۴‬میلیون تومان در این بخش هزینه ش��ده اس��ت‪ ».‬این‬ ‫نمون��ه ای از ریخت و پاش های ش��هرداری تهران در دوران‬ ‫مدیریت پیشین پایتخت است‪ ،‬ریخت وپاش هایی که همیشه‬ ‫از س��رفصل های انتقادهای مطرح ش��ده نسبت به این نهاد‬ ‫بوده و شهرداران دوره های مختلف را به واکنش وادار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اعتراض رحم��ت اهلل حافظی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون سالمت ش��ورای چهارم ش��هر تهران در سال‬ ‫‪ ۹۲‬ب��ه هزینه روزانه ‪ ۴‬میلیون تومانی ابدارخانه و پذیرایی‬ ‫سازمان فرهنگی و هنری ش��هرداری تهران در کنار برخی‬ ‫تذکرهای دیگر اعضای وقت ش��ورای شهر‪ ،‬در نهایت منجر‬ ‫به صدور بخش��نامه «رژیم مالی ش��هرداری تهران» در ‪۱۱‬‬ ‫دی ‪ ۹۶‬از س��وی شهردار وقت ش��د‪ .‬در این بخشنامه ‪۳۲‬‬ ‫بندی از همه واحدهای زیرمجموعه ش��هرداری خواس��ته‬ ‫ش��ده بود صرفه جویی کرده و هزینه های��ی خود را کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهردار جدید سختگیرتر شد‬ ‫ب��ا وجود بخش��نامه قالیباف ب��ه نهاده��ای زیرمجموعه‬ ‫مبنی بر لزوم صرفه جویی‪ ،‬اعضای ش��ورای ش��هر در دوره‬ ‫پنج��م مدیریت ش��هری‪ ،‬از ادامه ریخ��ت و پاش ها در این‬ ‫نه��اد انتقاد کردن��د‪ .‬به عنوان نمونه مجی��د فراهانی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر ته��ران در یک‬ ‫مصاحبه اعالم کرد‪« :‬بررس��ی ها نشان داده است بخشی از‬ ‫هزینه ها در ش��هرداری تهران در محل هایی صرف شده که‬ ‫جزو ماموریت های شهرداری نبوده و با جنس کار شهرداری‬ ‫س��ازگار نیس��ت‪ ».‬بنا به نظر اعضای ش��ورای شهر انتخاب‬ ‫ش��ده بر مبنای فهرست امید‪ ،‬اس��تخدام های مازاد بر نیاز‬ ‫شهرداری‪ ،‬انجام پروژه های کم اثر و پرهزینه و موازی کاری‬ ‫برخی سازمان ها‪ ،‬هزینه های زیادی بر بدنه مدیریت شهری‬ ‫تحمی��ل کرده و ش��هرداری را وادار می کرد به فکر کس��ب‬ ‫درامد از هر راهی باشد‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس پی��روز حناچی نیز در م��رداد ‪ ۹۸‬یعنی‬ ‫حدود ‪ ۷‬ماه پس از تکیه زدن بر صندلی ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫با ابالغ بخشنامه ای ‪ ۹‬بندی به زیرمجموعه های این نهاد‪ ،‬بر‬ ‫لزوم صرفه جویی بیشتر در هزینه های این نهاد تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی در انرژی و تجهیزات‬ ‫در بند نخست از بخشنامه ابالغ شده از سوی حناچی به‬ ‫نهادهای زیرمجموعه ش��هرداری امده است‪« :‬ساماندهی و‬ ‫بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در همه ساختمان های‬ ‫اداری و مکان ه��ای عموم��ی به اجرا دراید ب��ه طوری که‬ ‫مص��رف حامل های انرژی بیش از س��ال گذش��ته نش��ود‪.‬‬ ‫اس��تقرار فراینده��ای خرید و انب��ار به هنگام‪ ،‬ب��ه منظور‬ ‫صرفه جویی در مقیاس خرید و کاهش هزینه های انبارداری‬ ‫و ارائه فهرست نیازمندی های ساالنه به اداره کل پشتیبانی‬ ‫و خرید لوازم اداری و مصرف از س��وی شرکت شهروند در‬ ‫دستور کار قرار گیرد»‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به بودجه مهمانسراها‬ ‫دومی��ن بند بخش��نامه حناچی به مدیری��ت هزینه های‬ ‫مربوط به گردش��گری و سفرهای کارکنان این نهاد مربوط‬ ‫است‪ .‬در این بند امده است‪« :‬هزینه نگهداشت مهمانسراها‬ ‫و دیگر مکان های خارج از تهران که مورد استفاده کارکنان‬ ‫ق��رار می گیرد‪ ،‬باید در راس��تای بودج��ه و اعتبار مصوب و‬ ‫تخصی��ص نقدینگ��ی باش��د‪ .‬همچنین برگ��زاری تورهای‬ ‫زیارتی و گردش��گری ب��ا دریافت مجوز از معاونت توس��عه‬ ‫منابع انس��انی و بر اساس بودجه پیش بینی شده و مصوب‪،‬‬ ‫قابل انجام است»‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت هزین ه همایش ها‬ ‫ش��هردار تهران همچنی��ن بر لزوم مدیری��ت هزینه های‬ ‫همایش ها و نشس��ت ها تاکید دارد‪ .‬در بند س��وم بخشنامه‬ ‫صرفه جوی��ی ام��ده اس��ت‪« :‬همایش ه��ا و س��مینارها‪،‬‬ ‫کنفرانس ها و نمایش��گاه ها‪ ،‬بر اس��اس بودج��ه مصوب و با‬ ‫رعایت صرفه و صالح شهرداری‪ ،‬بر اساس ایین نامه مصوب‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در تبصره ه��ای این بن��د امده اس��ت‪« :‬این‬ ‫همایش ها بهتر اس��ت در س��الن ها و با امکانات شهرداری‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬برگزاری این همایش ها با استفاده از ظرفیت‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬جذب حامی مالی و با هماهنگی واحدهای‬ ‫ذی رب��ط مانعی ندارد‪ .‬همچنی��ن پذیرایی فقط باید در حد‬ ‫چای و نس��کافه‪ ،‬بیس��کویت و اب معدن��ی‪ ،‬از تولید داخل‬ ‫باش��د‪ .‬پذیرایی در نشست هایی که با حضور مهمانان خارج‬ ‫از ش��هرداری تهران برگزار می شود‪ ،‬در حد متعارف بالمانع‬ ‫است»‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویم و اگهی تبریک و تسلیت ممنوع‬ ‫در چهارمین بند بخشنامه صرفه جویی بر استفاده بیشتر‬ ‫از ظرفیت فضای مجازی و کاهش هزینه های چاپ کاغذی‬ ‫تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬در این بند می خوانیم‪« :‬خرید و چاپ‬ ‫تقویم اختصاصی ممنوع است‪ ،‬س��ازمان فناوری نسبت به‬ ‫جانمایی تقویم دیجیتال در س��ایت شهرداری تهران اقدام‬ ‫کن��د‪ .‬همچنین اداره کل روابط عموم��ی و امور بین الملل‪،‬‬ ‫روزان��ه بولت��ن مرب��وط به روزنامه ه��ا در پورت��ال و پایگاه‬ ‫اینترنتی ش��هرداری قرار دهد‪ .‬هرگونه چاپ اگهی تبریک‪،‬‬ ‫تس��لیت و موارد مش��ابه از محل منابع درامدی شهرداری‬ ‫تهران ممنوع اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به وجود بس��ترهای‬ ‫فناوری و برای بهینه کردن اتوماس��یون اداری‪ ،‬کپی برداری‬ ‫و استفاده فیزیکی از نامه ها مجاز نیست»‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نظارت بر خرید خودرو‬ ‫بنا به دس��تور شهردار تهران‪ ،‬خرید خودرو سواری جدید‬ ‫برای شهرداری ممنوع شده است‪ .‬در پنجمین بند بخشنامه‬ ‫صرفه جویی امده است‪« :‬خرید هر نوع خودروسواری به جز‬ ‫موارد اس��تثنا با گرفتن مجوز از کمیت��ه تخصیص ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین هزینه خودروهای استیجاری در سال ‪۹۸‬‬ ‫نباید بیش از سال ‪ ۹۷‬باشد‪ .‬استفاده از خودروها با مصرف‬ ‫سوخت کمتر و االیندگی پایین تر و دارای معاینه فنی برتر‪،‬‬ ‫الزم االجرا است»‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی در هزینه های فرهنگی‬ ‫در شش��مین بند بخش��نامه حناچ��ی با تاکی��د بر لزوم‬ ‫مدیری��ت هزینه ه��ای فرهنگ��ی ام��ده اس��ت‪« :‬برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی بر اساس نظام جامع اموزشی شهرداری‬ ‫ته��ران و با رعایت صرفه و صالح ش��هرداری انجام ش��ود‪.‬‬ ‫هرنوع کمک به نهادهای عمومی‪ ،‬عام المنفعه‪ ،‬اش��خاص و‬ ‫موسسه های خصوصی بر اس��اس تبصره های بودجه‪ ،‬انجام‬ ‫می ش��ود و هرگون��ه پرداخت خ��ارج از رویه و ش��یوه نامه‬ ‫ص��ادره‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ .‬همچنی��ن عقد ق��رارداد و هرگونه‬ ‫پرداخت به تیم های ورزش��ی‪ ،‬خارج از ش��هرداری ممنوع‬ ‫است»‪.‬‬ ‫پیروز حناچی در مرداد ‪ ۹۸‬یعنی حدود ‪ ۷‬ماه پس از تکیه زدن بر صندلی‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬با ابالغ بخشنامه ای ‪ ۹‬بندی به زیرمجموعه های این نهاد‪،‬‬ ‫بر لزوم صرفه جویی بیشتر در هزینه های این نهاد تاکید کرد‬ ‫‹ ‹لزوم مدیریت منابع انسانی‬ ‫بکارگی��ری حدود ‪ ۱۰‬ه��زار نیروی مازاد در ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬از جمله انتقادهایی اس��ت که به ش��هردار پیش��ین‬ ‫یعن��ی محم��د باقر قالیباف وارد اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫حناچی بر لزوم مدیریت این مس��ئله تاکید کرده است‪ .‬در‬ ‫بند هفتم بخش��نامه صرفه جویی می خوانی��م‪« :‬بکارگیری‬ ‫کارمند جدی��د‪ ،‬جز واحد مربوطه و دریافت مجوز اینجانب‬ ‫(ش��هردار تهران) ممنوع اس��ت‪ .‬همچنین به منظور رعایت‬ ‫عدال��ت و یکپارچگ��ی پرداخ��ت س��نوات بازنشس��تگان‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬بر اساس قانون به ازای هر سال خدمت‪،‬‬ ‫یک ماه پرداخت ش��ود‪ .‬اس��تفاده حداکثری همه امکانات‬ ‫و مناب��ع موجود و خ��ودداری از واگ��ذاری و بهره مندی از‬ ‫خدمات��ی که امکان ارائه ان با اس��تفاده از نیروهای داخلی‬ ‫شهرداری تهران وجود دارد‪ ،‬مورد تاکید است»‪ .‬در این بند‬ ‫در تبصره ای درباره سفرهای خارجی امده است‪« :‬سفرهای‬ ‫خارجی فقط بر اساس شیوه نامه اعزام ماموران و هیات های‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬مصوب سال ‪ ۸۷‬شورای شهر تهران انجام‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت خرید ملک جدید‬ ‫در هشتمین بند بخشنامه صرفه جویی امده است‪« :‬طرح‬ ‫تجمیع س��اختمان های ستادی و اداری ش��هرداری تهران‬ ‫براس��اس ش��یوه نامه مربوطه انجام ش��ود‪ .‬همچنین خرید‬ ‫یا اج��اره س��اختمان های جدید برای فعالیت ه��ای اداری‪،‬‬ ‫پشتیبانی و ستادی مجاز نیست‪».‬‬ ‫‹ ‹لزوم مدیریت هزینه های نگهداشت‬ ‫ش��هردار تهران همچنی��ن بر لزوم مدیری��ت هزینه های‬ ‫نگهداش��ت و خدم��ات عمران��ی تاکی��د کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫اخرین بن��د بخش��نامه صرفه جوی��ی امده اس��ت‪« :‬برای‬ ‫اص�لاح الگوی مص��رف و کاهش مدیریت هزینه‪ ،‬توس��عه‬ ‫و نگه��داری فض��ای س��بز ب��ا اس��تفاده از ظرفیت ه��ای‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و مش��ارکت های عموم��ی تامی��ن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین واگذاری پروژه ها‪ ،‬نگهداش��ت‪ ،‬خدمات عمرانی‬ ‫و اداری ب��ا رعای��ت ایین نامه معامالت ش��هرداری تهران و‬ ‫بر اس��اس بودجه مصوب با استفاده از س��امانه شفافیت‪ ،‬با‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی انجام شود»‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1441‬‬ ‫پیاپی ‪2759‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت هزینه کرد بودجه های سینما و تئاتر در نهادهای مربوط‬ ‫بودجه خواری زیر سایه جشنواره ها‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کش��ور ایران به واسطه وابستگی به نفت و خرج های‬ ‫بسیاری که در طول س��الیان گذشته انجام داده است‬ ‫همواره در مدیریت هزینه ها دچار یک شکاف و اسراف‬ ‫منابع مالی اس��ت‪ .‬هنر نمایش و هنر س��ینما همواره‬ ‫جزو ردیف های متوس��ط و ضعیف بودجه بندی کشور‬ ‫بوده اند به نحوی که بودج��ه تئاتر گاهی توانایی اداره‬ ‫روزمرگی های اداری نهادهای زیرمجموعه را هم ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬با وج��ود اینکه در س��ال های‬ ‫گذش��ته و به واس��طه تحریم هایی که از سوی امریکا‬ ‫به کشور وارد شده اس��ت و بودجه کشور بسیار کمتر‬ ‫از سال های قبل اس��ت اما شاهد هستیم که در شیوه‬ ‫برگزاری جش��نواره های س��ینمایی و تئات��ری و نحوه‬ ‫هزینه کرد در بس��یاری از بخش های سینما و تئاتر با‬ ‫اسراف های زیادی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت های اشتباه در هزینه‬ ‫داود فتحعل��ی بیگی کارگردان پیشکس��وت عرصه‬ ‫نمای��ش در گفت وگ��و ب��ا روزنامه‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اهمی��ت فرهن��گ و هنر تئات��ر و نبود تناس��ب کافی‬ ‫می��ان جایگاه این هنر و بودجه ای که به ان اختصاص‬ ‫پیدا می کند گفت‪ :‬کم ش��دن بودجه در تئاتر کش��ور‬ ‫اس��یب بزرگی به فرهنگ کش��ور می زند‪ .‬علت ان هم‬ ‫این اس��ت که اگ��ر بنا باش��د تئاتر خودگردان باش��د‬ ‫ان وقت ب��رای بقای خود ب��ه هر نگاه نازلی متوس��ل‬ ‫می ش��ود و جذب سرمایه و روند ورود ابتذال به عرصه‬ ‫نمایش جای خ��ودش را باز می کند‪ .‬ن��گاه محدود به‬ ‫گیش��ه باعث می ش��ود نمایش ها از محتوا خالی شود‪.‬‬ ‫البت��ه به این معنا نیس��ت که هر اج��رای پرطرفدار و‬ ‫پرفروش��ی از محتوا خالی است اما بیشتر کارهایی که‬ ‫ناچار می ش��وند به سمت گیش��ه حرکت کنند باید به‬ ‫طریقی نظر تماش��اگر را جلب کنند‪ .‬چون نمی توانند‬ ‫نگاه انتقادی داشته باش��ند مجبور می شوند به سمت‬ ‫کمدی های س��خیف حرکت کنند‪ .‬وقتی تئاتر به این‬ ‫سمت حرکت کند جامعه دچار نقصان فرهنگی خواهد‬ ‫شد‪ .‬کما اینکه امروزه شاهد هستیم که در تهران شبی‬ ‫‪ ۹۰‬اج��را روی صحنه م��ی رود که به دلیل همین نگاه‬ ‫مصرف گرایی و توجه به گیش��ه باعث ش��ده است در‬ ‫اجراها شاهد افت شدید باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬اگر قرار اس��ت از طرف دولت‬ ‫تالشی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شود یا از طرفی‬ ‫کمترین اسیبی به فرهنگ عمومی وارد نشود مستلزم‬ ‫این اس��ت ک��ه از ظرفیت های مدیری��ت دولتی برای‬ ‫تاثیرگ��ذاری مثبت در تولید نمایش اس��تفاده ش��ود‪.‬‬ ‫ه��ر پدیده ای در جایگاه خودش تاثیرگذار اس��ت و به‬ ‫خصوص پدیده ای مثل نمایش و س��ینما تاثیرگذاری‬ ‫بیشتری در جامعه دارند‪.‬‬ ‫ای��ن بازیگر پیشکس��وت تئاتر و س��ینما در ادامه با‬ ‫بی��ان اینکه صرف��ه جویی در هزینه ها باعث می ش��ود‬ ‫رش��د تئاتر در بخش های اصلی بیش��تر باش��د گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تع��داد قابل توجهی جش��نواره تئاتر در‬ ‫طول س��ال در حال برگزاری است که می تواند برگزار‬ ‫نش��ود‪ .‬دلی��ل اینکه می گوی��م برگزار نش��دن چنین‬ ‫جشنواره هایی اهمیت دارد به این دلیل است که بیشتر‬ ‫این جش��نواره ها خروجی مناس��بی ندارند و از طرفی‬ ‫بسیاری از انها به جهت مضمون مشابه یکدیگر هستند‬ ‫و ب��ه نوعی موازی کاری در ای��ن زمینه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫چه نیازی اس��ت که ب��ه عنوان مثال تئاتر عروس��کی‬ ‫و تئاتر ک��ودک و تئاتر دفاع مق��دس صاحب چندین‬ ‫جشنواره در شهرهای مختلف باشد؟ و چه نیازی است‬ ‫ب��رای برگزاری همه انها از بودج��ه الغر و نهیف تئاتر‬ ‫هزینه کرد؟ اگر این جش��نواره ها به صورت اس��تانی و‬ ‫با بودجه اس��تانداری ها در جهت رشد فرهنگ استانی‬ ‫انجام ش��ود هیچ اشکالی ندارد ولی وقتی بیشتر انها از‬ ‫بودجه اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد مصرف‬ ‫در روزگاری که بسیاری از گروه های تئاتری امکان اجرای نمایش‬ ‫خود را به دلیل نبود بودجه کافی ندارند و سینماگران بسیاری در‬ ‫روزمرگی های خود و بیمه و مشکالت معیشتی روزگار می گذرانند‪،‬‬ ‫شّهای غیر منطق��ی در بخش هایی از عرصه س��ینما و‬ ‫ریخ��ت و پا ‬ ‫تئات��ر ب��ا هیچ متر و معی��اری توجیه ندارد و باید ب��ا نگاه به تغییر‬ ‫ذائقه مدیریتی در راستای بهبود جریان های هنری گام برداشت‬ ‫می شود بیشتر ضربه زننده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬یک��ی از م��وارد اس��راف در‬ ‫هزینه ه��ای برگزاری جش��نواره ها به ش��یوه مدیریتی‬ ‫برمی گردد‪ .‬برخی از مدیران تئاتری در جشنواره هایی‬ ‫که برگزار می کنند اصرار زیادی بر انجام دو اجرا برای‬ ‫هر گروه نمایش��ی دارند‪ .‬کلی وقت و هزینه و انرژی و‬ ‫سرمایه تلف می شود و گاه می بینیم برخی از نمایش ها‬ ‫توانای��ی پر کردن ی��ک اجرا را هم ندارن��د ولی چون‬ ‫مطابق ایین نامه ها قرار اس��ت برای هر نمایش دو اجرا‬ ‫در نظر گرفته ش��ود اجراهای دوم ب��رای صندلی های‬ ‫خالی برگزار می ش��ود‪ .‬اگر تنها در همین بخش طوری‬ ‫برنامه ریزی ش��ود که دیگر نیازی به صرف هزینه های‬ ‫اضافی نش��ود و همه نمایش ها یک اجرا داشته باشند‬ ‫صرفه جویی بس��یار خوب��ی به نفع تئاتر کش��ور اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬در واقع باورهای اشتباه در شیوه های مدیریتی‬ ‫ما را گاهی به تکرار یک اشتباه وا می دارد‪.‬‬ ‫فتحعلی بیگی به یکی از اش��تباه های مدیریت تئاتر‬ ‫در گذشته اش��اره می کند و می گوید‪ :‬یک زمانی تئاتر‬ ‫کشور از ارش��یوهای خوب لباس و دکور بهره مند بود‬ ‫ک��ه خوراک نمایش های روی صحنه را تامین می کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه یک��ی از مدیریت های پیش��ین تئاتر با یک‬ ‫تصمیم اش��تباه تمامی کارگاه ه��ای خیاطی و دکور و‬ ‫لب��اس را تعطیل کرد‪ .‬این بزرگترین ضربه را به عرصه‬ ‫نمای��ش می زند چرا که االن برای ه��ر نمایش باید به‬ ‫صورت مستقل دکور ساخته شود و لباس دوخته شود‬ ‫و بعد از انکه نمایش تمام شد تمام انها بدون استفاده‬ ‫می ماند و دور ریخته می ش��ود‪ .‬این هزینه های اضافه و‬ ‫اس��راف های بیش از اندازه به عرصه نمایش ضربه های‬ ‫زیادی می زند‪.‬‬ ‫این بازیگر س��ینما و تئاتر در پایان یاداور شد‪ :‬تغییر‬ ‫نگاه در شیوه مدیریت دولتی و مدیریت اقتصادی باعث‬ ‫می شود تئاتر کشور از دور تسلسل و تکرار بیرون بیاید‪.‬‬ ‫متاس��فانه هزینه کرده��ا در دوره ه��ای مختلف با نگاه‬ ‫ولخرجی و نبود مدیریت انجام ش��ده اس��ت که باعث‬ ‫ش��ده بس��یاری از فرصت های عرصه نمایش به کلی با‬ ‫مشکالتی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تنها راه نجات مدیریت اقتصادی‬ ‫منوچهر اکبرلو کارشناس و پژوهشگر حوزه تئاتر در‬ ‫گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اشاره به صرف هزینه های‬ ‫اضافه و نبود صرفه جویی در بودجه تئاتر گفت‪ :‬مسئله‬ ‫بودج��ه تئاتر کم و زی��اد بودن ان نیس��ت‪ .‬کم بودن‬ ‫بودجه تئاتر یک امر بدیهی است‪ .‬اما اگر این بودجه را‬ ‫در قیاس با فعالیت های دیگری که هیچ گونه خروجی‬ ‫موثر ندارند می گذاریم‪ ،‬موجب تاس��ف است که عرصه‬ ‫نمایش با این میزان از بودجه اداره می شود‪ .‬نهادهایی‬ ‫که به ظاهر خصوصی هستند ولی از بودجه های باالی‬ ‫دولتی اس��تفاده می کنند و قرار اس��ت فرهنگ سازی‬ ‫کنند ولی متاس��فانه هیچ گزارش��ی از فعالیت انها به‬ ‫جهت شفاف سازی فعالیت ها منتشر نشده است‪ .‬اما از‬ ‫طرفی تئاتر با بودجه کمی که دارد به مراتب اثرگذارتر‬ ‫در فض��ای عموم��ی جامعه ظاهر ش��ده و خروجی ان‬ ‫فعالیت تعداد بسیاری از هنرمندان در این عرصه است‬ ‫که موجب رونق تماشاخانه های سطح شهر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬اما ف��ارغ از بح��ث کمبود یا‬ ‫نب��ود بودجه تئاتر نکته مهمی که حائز اهمیت اس��ت‬ ‫نب��ود مدیری��ت در بودج��ه اس��ت‪ .‬متاس��فانه بودجه‬ ‫عرصه نمایش بس��یار اش��فته و پراکنده و غیر شفاف‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر همین بودجه بسیار اندک صرف‬ ‫بروکراس��ی اداری و برگ��زاری جش��نواره های متعدد‬ ‫می شود و بیش��تر کارمند محور است تا هنرمند محور‪.‬‬ ‫البت��ه نمی توان��م اس��م ولخرجی روی ان بگ��ذارم اما‬ ‫به نس��بت هزینه هایی ک��ه صورت می گی��رد انچنان‬ ‫که باید مصرف نمی ش��ود و بیش��تر صرف س��تادهای‬ ‫اجرایی و عملیاتی و تدارکات و تش��ریفات جشنواره ها‬ ‫و فعالیت های جاری در این رویدادها می ش��ود‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د که مدیریت اقتصادی‪ ،‬بح��ران اصلی بخش‬ ‫دولتی تئاتر اس��ت که باید هر چه بیشتر چابک سازی‬ ‫شود در غیر این صورت این وضعیت ادامه پیدا خواهد‬ ‫ک��رد و حتی اگر بر فرض مح��ال ‪ ۱۰‬برابر و ‪ ۲۰‬برابر‬ ‫بودج��ه فعلی ه��م در اختیار تئاتر ق��رار بگیرد باز هم‬ ‫چیزی تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫این منتق��د تئاتر با بیان اینک��ه مثال هایی پیرامون‬ ‫خرج ه��ای اضافه از بودجه تئاتر گفت‪ :‬وقتی که با یک‬ ‫گروهی در یک س��الن دولتی قرارداد گیشه می بندند‬ ‫وقتی که قرار اس��ت با هنرمندان تسویه حساب کنند‬ ‫ب��ه دلیل کندی و کاغذبازی های اداری گاه تا ‪ ۲‬س��ال‬ ‫طول می کش��د تا پول های حاصل از فروش بلیت یک‬ ‫نمایش تس��ویه ش��ود در حالی که در بخش خصوصی‬ ‫ای��ن اتفاق نمی افتد به خاطر اینکه بروکراس��ی اداری‬ ‫وجود ندارد و حتی هر شب با گروه های نمایش تسویه‬ ‫حس��اب می شود‪ .‬این یک نمونه بسیار کوچکی از نبود‬ ‫چابک س��ازی در فرایند اداری و مالی تئاتر است‪ .‬مثال‬ ‫دیگری که می ت��وان زد پیرامون سیس��تم نظارت در‬ ‫تئاتر اس��ت که تعداد بسیاری از هنرمندان‪ ،‬کارمندان‬ ‫و کارشناس��ان این عرصه را مشغول می کند و مسئله‬ ‫س��امانه الکترونیک که هنوز راه اندازی نش��ده است و‬ ‫خودش حجم زیادی از رفت و امدها و فرس��ایش های‬ ‫روحی و کاغذبازی و پر کردن فرم هایی که هیچ کس��ی‬ ‫نمی داند برای چه چیزی پر می شود؛ از بین برود‪ .‬کلی‬ ‫زمان و انرژی برای کارمندان‪ ،‬کارشناسان و هنرمندان‬ ‫ایجاد می کند که در ضررهای مادی هیچ موقع محاسبه‬ ‫نمی شود‪ .‬در یک سیستم اقتصادی سالم همین تنش ها‬ ‫و کاغذبازی ها و وقت های زیادی که گذاشته می شود به‬ ‫واحدهای مالی تبدیل می ش��ود و مشخص می شود که‬ ‫یک گروه و تهیه کننده و بازیگر چقدر انرژی می گذارد‪.‬‬ ‫اکبرلو در ادامه گفت‪ :‬وظیفه دولت این نیست که تئاتر‬ ‫را به حال خودش رها کند و دخل و خرج ان بر عهده‬ ‫هنرمن��دان باش��د و دولت تنها نظ��ارت کند‪ .‬در یکی‬ ‫دو س��ال گذشته ش��اهد بودیم که به خاطر تنش های‬ ‫اجتماعی ممیزی ها در تئاتر بسیار افزایش داشته است‬ ‫و حتی در یک سری موضوع هایی که به نظر خنده دار‬ ‫بیاید سخت گیری می شود‪ .‬در نتیجه شاهد هستیم که‬ ‫این ممیزی ها به پالوده ش��دن نمایش ها کمکی نکرده‬ ‫است و در واقع شاهد هستیم ابتذال که نگران ورودش‬ ‫به تئاتر هس��تیم بیشتر از قبل در حال رشد است‪ .‬این‬ ‫منتقد تئاتر در ادامه افزود‪ :‬به نظر می رسد هزینه های‬ ‫زیاد و نیروی انسانی زیاد و تنش هایی که در این حوزه‬ ‫به وجود می اید در نهایت خروجی سالم و مثبتی ندارد‬ ‫و به خاطر سیس��تم غلط و کهنه نظارت خروجی این‬ ‫مس��یر به ش��دت هزینه زا و بدون نتیجه است که نه‬ ‫هنرمن��دان را راضی نگه می دارد و نه مدیران دولتی و‬ ‫فرهنگی را‪ .‬در واقع با یک سیستمی روبه رو هستیم که‬ ‫همه از ان ناراضی هستند‪.‬‬ ‫اکبرلو با ارائه راهکاری برای هزینه کرد درست بودجه‬ ‫عرصه نمایش می گوید‪ :‬به نظر می رس��د که بودجه را‬ ‫بای��د به جای صرف کردن در چنین مس��ائلی باید در‬ ‫امر پژوهش صرف کنند‪ .‬اگر از مدیری بپرس��ید دالیل‬ ‫خرج کردن بودجه در مس��ائل روزم��ره مثل برگزاری‬ ‫جشنواره ها چه چیزی است شاید هیچ پاسخی برایش‬ ‫نداش��ته باش��د در حالی که اگر ای��ن بودجه در حوزه‬ ‫پژوه��ش تئاتر صرف ش��ود خروجی بهتری را ش��اهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬مدیران اجرایی به دلیل نداشتن شناخت‬ ‫کافی از امر پژوهش ان را در راستای فعالیت های خود‬ ‫دارای موضوعیت و اولویت نمی دانند‪.‬‬ ‫امر پژوهش و به خصوص پژوهش های کاربردی که‬ ‫بر اس��اس نیاز مدیران فرهنگی سفارش داده می شود‬ ‫که به صورت مس��تقیم با انها سر و کار دارد متاسفانه‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫پژوه��ش می توان��د ب��ه چابک س��ازی هزینه کردها‬ ‫کمک کند به خاطر اینکه ب��ازده اقتصادی پژوهش ها‬ ‫غیر مستقیم اس��ت‪ .‬پژوهش می تواند کلیت روند یک‬ ‫فعالی��ت را دگرگ��ون کند و در بلند مدت از بس��یاری‬ ‫از هزینه های مالی و نیروی انس��انی کم کند‪ .‬توجه به‬ ‫زیرساخت ها و توجه به پژوهش و توجه به ساخت موزه‬ ‫و مراکز اسناد تئاتر برای حفظ اسناد تئاتر موضوع هایی‬ ‫هس��تند که واجب اس��ت صورت بگیرد و فقط دولت‬ ‫اس��ت که می تواند ان را انجام دهد که متاس��فانه در‬ ‫میان��ه روزمرگی ها و دوندگی های بیه��وده همواره به‬ ‫فراموشی سپرده می شود و از اولویت خارج می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زیاده روی در برگزاری جشنواره ها‬ ‫حسین سلطان محمدی منتقد و کارشناس سینما در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اشاره به اینکه نگاه مصرف گرایانه‬ ‫به بودجه س��ینما و برگزاری جشنواره های متعدد باید‬ ‫بررس��ی و به صورت دقیق گفته شود گفت‪ :‬نخستین‬ ‫نکته این اس��ت که ایا تمام جشنواره های سینمایی را‬ ‫دولت برگزار می کند؟ نکته بعد این اس��ت که بخشی‬ ‫از بودجه س��ازمان های دولتی به فعالیت های فرهنگی‬ ‫اختصاص داده ش��ده اس��ت و ایا جش��نواره هایی که‬ ‫توسط ش��رکت ها و موسس��ه های زیر مجموعه دولت‬ ‫اجرا می ش��ود از بودجه ای اس��تفاده می کنند که قرار‬ ‫است خرج ارتقای فرهنگ کشور شود؟ و سومین نکته‬ ‫این اس��ت که ایا جش��نواره ها به صورت صددرصدی‬ ‫تم��ام بودجه خود را از دولت می گیرند؟ یا بخش هایی‬ ‫را از جاهای دیگر به عنوان مشارکت دریافت می کنند؟‬ ‫این ها پرس��ش هایی اس��ت که پاس��خ به ان از طرف‬ ‫نهاده��ای دولتی می تواند به روش��ن تر ش��دن فضای‬ ‫مصرفی بودجه سینما کمک کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬البته به تازگی دولت و س��ازمان‬ ‫س��ینمایی اقدام به انتش��ار هزینه های جش��نواره های‬ ‫سینمایی کرده اس��ت و رقمی را به عنوان مخارج این‬ ‫رویدادها منتش��ر می کند اما اگر چگونگی برداشت از‬ ‫منابع بودجه برای برگزاری این جشنواره ها شفاف شود‬ ‫بس��یاری از پرسش ها و حتی اس��راف هایی که در این‬ ‫زمینه می شود مشخص می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس س��ینما در ادام��ه اف��زود‪ :‬اگر این‬ ‫پرس��ش ها ب��ه نتیج��ه برس��د ان وق��ت می توانیم در‬ ‫مرحله بعد به س��راغ این موضوع برویم که کارکرد این‬ ‫جشنواره ها چیس��ت؟ جش��نواره ها تنها برای نمایش‬ ‫دادن و به رخ کش��یده شدن اس��ت‪ .‬اینکه رویدادهای‬ ‫س��الیانه ای به اسم جش��نواره فیلم فجر یا جشن خانه‬ ‫س��ینما برگزار می ش��ود یک موضوع طبیعی و معقول‬ ‫است‪ .‬جشن خانه سینما نشانه بررسی عملکرد صنوف‬ ‫سینمایی است و جشنواره فجر نشانه عملکرد یک ساله‬ ‫س��ینمای ایران‪ .‬جش��نواره فیلم کوتاه و فیلم مستند‬ ‫هم کارکرد معقول خودش را دارد‪ .‬حتی جش��نواره ای‬ ‫مثل جش��نواره رش��د ک��ه از س��وی وزارت اموزش و‬ ‫پرورش برگزار می ش��ود کاربرد دارند و در طول س��ال‬ ‫محصوالتی که در جش��نواره حض��ور پیدا می کنند به‬ ‫صورت چرخش��ی در مدارس کشور به نمایش گذاشته‬ ‫می شود‪ .‬اما باقی جشنواره هایی که برگزار می شود چه‬ ‫کارکردی دارند و چه ارزش��ی به سینمای ایران اضافه‬ ‫می کنند؟‬ ‫س��لطان محمدی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬ایا برگزاری‬ ‫چنی��ن جش��نواره هایی تنه��ا به خاطر این اس��ت که‬ ‫درصدهای��ی از بودجه عمومی نهادهای دولتی که قرار‬ ‫اس��ت خرج امور فرهنگی ش��ود‪ ،‬خرج ش��ود؟ که اگر‬ ‫اینطور اس��ت باید به صورت جدی محل پرس��ش قرار‬ ‫گیرد‪ .‬اما اگر برای هیچ کدام از این جشنواره ها محمل‬ ‫کاربردی و تخصصی نتوانیم پیدا کنیم بدیهی است که‬ ‫باید نهادهای دولتی به فکر کم کردن هزینه های خود‬ ‫و کم کردن برگزاری جش��نواره های متعدد و بی هدف‬ ‫باش��ند‪ .‬یا اگر می خواهند ادام��ه دهند باید به صورت‬ ‫شفاف هدف نهایی و کارامدی و جریان سازی ان تبیین‬ ‫و تصویب شود و خروجی ان در فضای هنری تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ .‬ضمن اینکه باید از این به بعد جشنواره ها به این‬ ‫فکر کنن��د که صددرصد بودجه برگ��زاری را از جیب‬ ‫بیت المال پرداخت نکند و از بخش خصوصی که دارای‬ ‫ظرفیت های بس��یاری است بهره ببرد‪ .‬مشارکت بخش‬ ‫خصوصی موجب می ش��ود فرهنگ جنبه عمومی تر به‬ ‫خ��ود بگیرد و ذهنیت جامعه نس��بت ب��ه رویدادهای‬ ‫فرهنگی شکل بهتری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫این منتقد س��ینما در پاس��خ به این پرس��ش که با‬ ‫وجود کمبودهای زیرساختی در حوزه سینما و سخت‬ ‫افزاری چرا دولت اصرار به خرج بودجه در جشنواره ها‬ ‫دارد گف��ت‪ :‬اگ��ر بنا را بر ای��ن بگذاریم ک��ه دولت و‬ ‫مجموعه نهادهای حاکمیت��ی در حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫مانند س��ازمان صدا و س��یما و حوزه هن��ری و‪ ...‬تمام‬ ‫هزینه های جش��نواره ها را پرداخ��ت می کنند که من‬ ‫گم��ان نمی کنم به صورت صددرصدی باش��د؛ باز هم‬ ‫باید گفت که اولویت با ساخت زیرساخت های مناسب‬ ‫و توسعه سخت افزاری مثل ساخت سالن سینما است؛‬ ‫که وظیفه دولت و نهادهای حاکمیتی است و برگزاری‬ ‫رویداده��ای روزمره نباید ج��زو دغدغه های اصلی انها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اف��زود‪ :‬همانط��ور ک��ه در س��اخت‬ ‫پردیس های چند منظوره سینمایی که ماهیت تجاری‬ ‫هم دارند بخش خصوصی به خوبی وارد ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اگر در برگزاری جشنواره های سینمایی نیز از ظرفیت‬ ‫و توان مالی بخش خصوصی استفاده شود می توان در‬ ‫زمینه صرفه جویی در هزینه ها به عملکرد بهتری دست‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫به نظر می رس��د وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫س��ال اینده باید توجه ویژه ای ب��ه هزینه های خودش‬ ‫باش��د‪ .‬در روزگاری که بس��یاری از گروه های تئاتری‬ ‫امکان اجرای نمایش خود را به دلیل نبود بودجه کافی‬ ‫ندارند و س��ینماگران بسیاری در روزمرگی های خود و‬ ‫بیمه و مشکالت معیشتی روزگار می گذرانند‪ ،‬ریخت و‬ ‫شّهای غیر منطقی در بخش هایی از عرصه سینما و‬ ‫پا ‬ ‫تئاتر ب��ا هیچ متر و معیاری توجیه ندارد و باید با نگاه‬ ‫به تغییر ذائقه مدیریتی نس��بت ب��ه بهبود جریان های‬ ‫هنری گام برداشت‪.‬‬ ‫داود فتحعلی بیگی‬ ‫منوچهر اکبرلو‬ ‫حسین سلطان محمدی‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬دی‪ 8 - 1398‬جمادی االول ‪ 4 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1441‬پیاپی ‪2759‬‬ ‫یک تابستان و دو زمستان‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫جدایی بودجه ارزی از بودجه ریالی‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫نمایش��نامه خرس اث��ر مان��دگار انتوان‬ ‫چخوف با ترجمه ناهید کاشی چی و طراحی‬ ‫و کارگردان��ی کیوان ظهراب��ی از ‪ ۱۵‬دی تا‬ ‫یک بهمن ‪ ۱۳۹۸‬س��اعت ‪ ۱۹‬در تماشاخانه‬ ‫مهرگان به روی صحنه می رود‪ .‬لیلی صبری‪،‬‬ ‫فری��د گلریز‪ ،‬علیرضا (نیما) قربانزاده‪ ،‬نیما نیک منش‪ ،‬عرفان س��یف الهی‪،‬‬ ‫الله حشمت پسند‪ ،‬الیکا تصدیقی و محمد سعوده بازیگران این اثر نمایشی‬ ‫هستند‪ .‬خرس همانند دیگر اثار چخوف نگاه عمیقی به روابط انسانی دارد‪.‬‬ ‫زن و م��رد ب��ا تمام پیچیدگی و در عین حال س��ادگی وج��ودی خویش با‬ ‫ظرافت��ی بینظیر در این نمایش در کن��ار هم بار دراماتیک قصه را به دوش‬ ‫می کش��ند‪ .‬در این نمایش بعد ناشناخته وجود فرا انسانی زن به نمایش در‬ ‫امده و غیرقابل پیش بینی بودن زن با نگاهی لطیف به رخ کشیده می شود‪.‬‬ ‫گروه نمایش��ی اک کوشیده اس��ت در کمال وفاداری دراصل متن نمایشی‪،‬‬ ‫محوریت رویدادها را بین کاراکتر زن و مرد تقسیم کند و تساوی بین حقوق‬ ‫این دو رکن اساسی بشریت را با نگاهی طنازانه به چالش بکشد‪.‬‬ ‫البوم کمانچه ن��وازی هومان رومی با عنوان‬ ‫«نهان گاه» منتشر شد‪.‬‬ ‫موسس��ه راوی‪ ،‬البوم بی کالم کمانچه نوازی‬ ‫از هومان رومی را در نوع موسیقی اصیل و ملی‬ ‫تولید و منتش��ر کرد‪ .‬این البوم شامل قطعاتی‬ ‫همچون «نهان از خود»‪« ،‬بانگ نهان» و «مست ِجنون» است‪ .‬هومان رومی‬ ‫تحصیل کرده رش��ته موسیقی از دانش��گاه تهران و دانش اموخته نزد احمد‬ ‫مراحمی‪ ،‬هادی منتظری‪ ،‬علی اکبرش��کارچی و کیهان کلهر اس��ت‪ .‬پیشتر‬ ‫البوم های «پرواز بیکران»‪« ،‬در مس��یر فصل ها» و «صبح» از سوی موسسه‬ ‫راوی عرضه شده است‪ .‬البوم «نهان گاه» نیز در استودیو پاییز با صدابرداری‬ ‫حس��ن خدایی نیا‪ ،‬طرح جلد سمیه توکلی و عکاسی محبوبه بیات و مهشید‬ ‫ترکان پخش سراسری شده و به صورت الکترونیک نیز قابل دریافت است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫رمان «بلوای خاک» نوشته محمدسعید‬ ‫احمدزاده به تازگی منتشر شده است‪.‬‬ ‫این رم��ان در ‪ ۱۹۲‬صفحه قطع رقعی‬ ‫با شمارگان ‪ ۵۰۰‬نسخه و با نرخ ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫تومان در انتش��ارات «انجمن قلم ایرانیان‬ ‫امروز» منتش��ر شده است‪ .‬در معرفی ناشر از رمان «بلوای خاک» امده‬ ‫است‪« :‬بلوای خاک» قصه تقابل و تنهایی است‪ .‬قصه ترس ها و انکارها‪.‬‬ ‫«بلوای خاک» با این که خود به تنهایی لذت خواندن یک رمان مستقل‬ ‫را به مخاطب خویش می دهد‪ ،‬اما در واقع کتاب دوم از یک مجموعه سه‬ ‫جلدی است که جلد اول ان با عنوان «شب پیر» در سال ‪ ۱۳۹۶‬توسط‬ ‫همین انتش��ارات به چاپ رس��یده و جلد س��وم ان به زودی راهی بازار‬ ‫کتاب خواهد شد‪ .‬عالقه مندان می توانند این کتاب را از طریق فروشگاه‬ ‫کتاب انجم��ن قلم ایران به نش��انی تهران– خیابان س��یدجمال الدین‬ ‫اسدابادی‪ -‬باالتر از میدان سیدجمال الدین اسدابادی‪ -‬بین کوچه های‬ ‫‪ ۴۴‬و ‪ -۴۶‬شماره ‪ ،۳۶۰‬تهیه کنند‪.‬‬ ‫حادثه سانچی نمایش شد‬ ‫س��ریال رادیویی «س��انچی» که بر اس��اس‬ ‫حادثه کشتی س��انچی نوش��ته و تولید شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از روز ش��نبه ‪ ۱۴‬دی از رادیو نمایش‬ ‫پخش می ش��ود‪ .‬این نمایش را مریم گودرزی‬ ‫نوشته و داس��تان ان تا لحظه انفجار سانچی‬ ‫روایت می شود‪.‬‬ ‫ش��خصیت هایی که در این داستان هس��تند همگی واقعی هستند‪ .‬تقریبا‬ ‫تمام��ی بازیگ��ران این کار ج��ز نقش های اصلی و هر ک��دام از انها در جای‬ ‫خودشان مهم هستند‪.‬‬ ‫«س��انچی» به نویس��ندگی مریم گودرزی‪ ،‬تهیه کنندگی اشرف السادات‬ ‫اش��رف نژاد‪ ،‬کارگردانی محمد پورحسن‪ ،‬صدابرداری مجید اینه و افکتوری‬ ‫محمدرضا قبادی ف��ر و با هنرمندی احمد گنجی‪ ،‬به��ادر ابراهیمی‪ ،‬مجید‬ ‫س��هرابی‪ ،‬فریبا طاهری‪ ،‬مونا صفی‪ ،‬راضیه مومیوند‪ ،‬ماندانا اصالنی‪ ،‬شهریار‬ ‫حمزیان‪ ،‬امیر عباس توفیقی‪ ،‬مینو جباراده‪ ،‬بهادر ابراهیمی‪ ،‬محمد ش��ریفی‬ ‫مقدم‪ ،‬محمد سعید سلطانی‪ ،‬محمد یگانه‪ ،‬نازنین مهیمنی‪ ،‬عباس شادروان‪،‬‬ ‫محمد رضا علی‪ ،‬نگین خواجه نصیر به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی‬ ‫رادیو تولید ش��ده و از روز ش��نبه ‪ ۱۴‬دی ماه ساعت ‪ 13:30‬از رادیو نمایش‬ ‫پخش می شود‪.‬‬ ‫مصرف بهینه گاز‬ ‫از صدا و سیمای اصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت گاز استان‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬گف��ت‪ :‬در پ��ی انعق��اد تفاهمنام��ه‬ ‫هم��کاری با ص��دا و س��یمای مرکز اس��تان از‬ ‫اذرماه س��ال جاری تاکن��ون ‪ 840‬دقیقه برنامه‬ ‫رادیو– تلویزیونی با مشارکت شرکت گاز و صدا‬ ‫و س��یمای مرکز اصفهان تولید و پخش گردید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��ید مصطفی علوی بیان داش��ت‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��روع فصل سرد س��ال و ضرورت اطالع رس��انی نکات ایمنی‪ ،‬هشدار‬ ‫مخاطرات نشت گاز‪ ،‬حوادث اتش سوزی‪ ،‬انفجار و راهکارهای جلوگیری‬ ‫و کنترل نشت گاز و همچنین صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی‪ ،‬شرکت‬ ‫گاز اس��تان اصفهان اقدام به انعقاد تفاهمنامه همکاری با صدا و س��یمای‬ ‫مرکز استان در جهت تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال جاری برنامه «گفت وگ��وی هفته» و برنامه اجتماعی‬ ‫«اصفهان امروز» از شبکه پنج صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید و پخش‬ ‫گردی��د‪ .‬همچنین برنامه های پیام کوت��اه رادیویی با عنوان «ایا می دانید‬ ‫که؟»‪« ،‬ساده اما حیاتی»‪« ،‬گاز و ایمنی» و «عبرت اموزی از حوادث گاز»‬ ‫برنامه های رادیویی اس��ت که امس��ال با موضوع مصرف بهینه و ایمن گاز‬ ‫طبیعی تولید و پخش شد‪.‬‬ ‫فعالیت های نمایشی‬ ‫به مدت ‪ ۳‬روز تعطیل است‬ ‫در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬تمامی نمایش ها و برنامه های نمایشی‬ ‫ی ماه تعطیل است‪ .‬روابط عمومی اداره کل هنرهای‬ ‫سراس��ر کشور تا پایان روز ‪ ۱۵‬د ‬ ‫نمایش��ی اعالم کرد‪ ،‬در پی ش��هادت سردار رشید اس�لام حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬کلیه‬ ‫فعالیت های هنرهای نمایش و اجرای عمومی اثار نمایش��ی در سراسر کشور تا پایان‬ ‫روز یکشنبه (‪ ۱۵‬دی ماه) لغو شد‪ .‬اداره کل هنرهای نمایشی ضمن تسلیت این فقدان‬ ‫بزرگ به رهبر معظم انقالب و احاد ملت ایران و به دلیل همراهی جامعه هنرمندان با‬ ‫عزاداری مردمی در سه روز عزای عمومی‪ ،‬کلیه فعالیت های نمایشی کشور را تا پایان‬ ‫روز یکشنبه ـ ‪ ۱۵‬دی ماه ـ تعطیل اعالم می کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه بی گناه در گالری مژده‬ ‫گالری مژده تازه ترین مجموعه نقاش��ی های رضا بی گناه‪ ،‬هنرمند مقیم کانادا‬ ‫را به نمایش می گذارد‪« .‬ش��اخه های بی قرار» عنوان این س��ری است که در ان‬ ‫نگاه دقیق یک نقاش به دنیای پیرامون‪ ،‬محیط زیس��ت و حیات روایت می شود‪.‬‬ ‫رض��ا بیگناه‪ ،‬هنرمندی اس��ت که در کارنام��ه کاری خ��ود کارگردانی نمایش‪،‬‬ ‫تصویرس��ازی کتاب کودک و نقاشی دارد‪ .‬مجموعه «شاخه های بی قرار» ‪ ۲۱‬کار‬ ‫است که به صورت اکرلیک بر روی بوم اجرا شده و اندازه اثار از یک متر تا یک‬ ‫و نیم متر را شامل می شود‪ .‬به گفته هنرمند کارهای این مجموعه اثاری انتزاعی‬ ‫محسوب می ش��وند زیرا صرفا فضای رئالیستی و منظره به مفهوم واقعی‪ ،‬در ان‬ ‫ارائه نش��ده و ترکیب بندی و ش��کل درختان تغییر کرده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫می توان گفت که کارها کامال ابس��تره نیس��ت زیرا با یک سوژه ای که ما به ازای‬ ‫خارجی دارد‪ ،‬رو به رو هس��تیم‪ .‬عالقه مندان به بازدید از نمایش��گاه «شاخه های‬ ‫بی قرار» از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۰‬دی‪ ،‬همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ،۲۰‬می توانند‬ ‫گالری مژده واقع در س��عادت اباد‪ ،‬خیابان عالمه طباطبایی ش��مالی‪ ،‬کوچه ‪۱۸‬‬ ‫شرقی‪ ،‬شماره‪ ۲۷‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫پخت کیک سالمتی کودکان مبتال‬ ‫به سرطان در محک‬ ‫جشن سالمتی کودکان مبتال به سرطان به مناسبت‬ ‫س��الروز کودکان بهبودیافته محک‪ ،‬با همکاری انجمن‬ ‫خوراک و نوش��یدنی ایران در اقامتگاه ستارخان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این مراس��م کودکان محک با ارزوی بهبودی‬ ‫برای تمام کودکان مبتال به سرطان سرزمین مان کیک‬ ‫پختند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اقامتگاه ستارخان مختص بیماران‬ ‫پیوند مغز اس��تخوان تحت حمایت محک است که با هدف اقامت کودک بیمار‬ ‫و همراه وی پس از عمل‪ ،‬تجهیز و توس��عه یافته اس��ت و امسال جشن سالمتی‬ ‫ک��ودکان بهبودیافته محک در این اقامتگاه برگزار ش��د‪ .‬ک��ودکان بهبودیافته با‬ ‫خوشحالی در این جشن حضور پیدا کردند تا امیدی شوند در دل فرزندان مبتال‬ ‫به س��رطان و خانواده هایش��ان که بتوانند با انگیزه بیشتری مسیر درمان را طی‬ ‫کنن��د‪ ۷ .‬دی روز تول��د کیانا دختر بنیان گذار محک که بهبودیافته از س��رطان‬ ‫است‪ ،‬در تقویم محک با عنوان روز کودکان بهبودیافته ثبت شده است‪ .‬در طول‬ ‫‪ ۲۸‬س��ال گذشته بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کودک مبتال به سرطان تحت حمایت‬ ‫محک‪ ،‬توانستند بیماری سرطان شکست دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«بلوای خاک» منتشر شد‬ ‫چه نمایشی گوش کنیم؟‬ ‫دومین دوره جایزه «جمالزاده» در اصفهان اغاز به کار کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬دومی��ن دوره ای��ن جایزه به همت س��ازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫و ورزش��ی ش��هرداری اصفهان و با دبیری ادبی مجی��د قیصری و دبیری‬ ‫اجرایی محم��د معماریان برگزار می ش��ود‪ .‬بخش اصفهان مانند س��ال‬ ‫گذش��ته ش��امل دو بخش داس��تان کوتاه اصفهان و ناداس��تان اصفهان‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش ازاد نیز ش��امل داس��تان هایی با درون مایه و مضامین ازاد‬ ‫محصول کار خالق نویس��ندگان است‪ .‬نظر به چاپ و انتشار اثار برگزیده‬ ‫جایزه داس��تانی «جمالزاده»‪ ،‬این اثار باید با قوانین و مقررات جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران مطابقت داش��ته باش��د‪ .‬به نفرات برگزیده جایزه نقدی و‬ ‫نش��ان جایزه «جمالزاده» اهدا می شود‪ .‬مهلت ارسال اثار به این جایزه تا‬ ‫‪ ۲۵‬فروردین اس��ت و ایین پایانی جشنواره تیر ‪ 1399‬در اصفهان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬عموم عالقه مندان می توانند برای دریافت فرم ثبت نام جایزه‬ ‫جمالزاده و دریافت اطالعات بیش��تر به نش��انی س��ایت جایزه به نشانی‬ ‫‪ Jamalzadehaward.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ش��هال ریاحی شامگاه ‪ 10‬دی درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫منوچهر ریاح��ی فرزند این بازیگر قدیمی س��ینما و تلویزیون‬ ‫بیان کرد‪ :‬خانم ریاحی ساعت ‪ ۲۰‬سه شنبه در همان مرکزی که‬ ‫بیش از یک س��ال بود نگهداری و پرس��تاری می شد درگذشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته ش��رایط جسمی ایشان در ماه های گذشته خوب‬ ‫نبود و نه تنها کسی را نمی شناخت‪ ،‬بلکه صحبت هم نمی کرد و‬ ‫نمی توانست غذا بخورد‪ .‬شهال ریاحی متولد ‪ ۱۳۰۵‬بود که عالوه‬ ‫بر س��ال ها حضور در عرصه بازیگری تئاتر‪ ،‬تلویزیون و س��ینما‪ ،‬با ساخت فیلم «مرجان»‬ ‫به عنوان اولین کارگردان زن س��ینمای ایران نیز ش��ناخته می ش��ود‪ .‬اخرین حضور او در‬ ‫س��ینما به فیلم «نهنگ عنبر ‪ »۲‬در سال ‪ ۹۵‬برمی گردد‪ .‬او پس از مدت ها حضور کمرنگ‬ ‫که هر چند وقت به انتش��ار خبرهای جعلی نیز می انجامید‪ ،‬اس��فندماه س��ال گذشته در‬ ‫جشن نوروزگان خانه تئاتر حضور یافت و از او قدردانی شد‪ .‬روزنامه‬ ‫درگذشت این‬ ‫هنرمند پیشکسوت را به خانواده و اهالی هنر تسلیت می گوید‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫اجرایی متفاوت از نمایشنامه چخوف‬ ‫انتشار یک البوم کمانچه نوازی‬ ‫اغاز به کار جایزه «جمالزاده»‬ ‫درگذشت شهال ریاحی‬ ‫هنر‬ ‫علی س��عدوندی‪ ،‬کارشناس ارش��د پولی و استاد پیشین‬ ‫دانشگاه وولونگنگ اس��ترالیا در موضوع ارزیابی بودجه ‪۹۹‬‬ ‫و اصالحات س��اختاری در سیاست های مالی و پولی معتقد‬ ‫اس��ت انچه می تواند نقش��ه راه بودجه در س��ال های اینده‬ ‫باشد‪ ،‬جدایی بودجه ارزی از بودجه ریالی است‪ .‬بودجه ارزی‬ ‫در اختیار س��ازمان های توسعه ای قرار بگیرد و بودجه ریالی‬ ‫به دولت و خزانه داری اختصاص یابد‪ .‬س��عدوندی می گوید‬ ‫بودجه س��ال اینده می توانست واجد یک سری نکات مثبت‬ ‫باش��د اما ملزومات اجرای ان فراهم نیس��ت‪ .‬این کارشناس‬ ‫اقتص��ادی بیان می کند وضعیت ما از نظر تحریم ها تغییری‬ ‫نکرده‪ ،‬این در حالی اس��ت که م��ا در واکنش به تحریم ها به‬ ‫سیاست های رکودزا روی اورده ایم و این مسائل ما را به سوی‬ ‫سیاس��ت های ریاضتی مانند صرفه جویی و دریافت مالیات‬ ‫کشانده است‪ .‬بخش هایی از گفت وگوی اقتصادانالین با این‬ ‫استاد اقتصاد را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ارزیاب�ی ش�ما از کلی�ات بودج�ه س�ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫چیست؟‬ ‫بودجه س��ال اینده می توانس��ت واجد یک س��ری نکات‬ ‫مثبت باش��د اما ملزومات اجرای ان فراهم نیست‪ .‬مهم ترین‬ ‫نکته ای که می توانس��ت نجات بخش باشد عملیات بازار باز‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلیل اهمیت عملیات بازار باز این اس��ت که همواره یکی‬ ‫از اصلی ترین مش��کالت در کشور ما بودجه و کسری بودجه‬ ‫بوده‪ ،‬چراکه در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته یک سال هم نبوده که ما‬ ‫مازاد بودجه داش��ته باش��یم اما در عوض مازاد بودجه ارزی‬ ‫داش��ته ایم؛ یعنی درامد ارزی باال و درامد ریالی پایین بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬دلیل ان هم این اس��ت که کارای��ی دولت ها پایین‬ ‫بوده و بس��یاری از سال ها رکود را در اقتصاد تجربه کرده ایم‪،‬‬ ‫بنابراین درامدهای دول��ت کافی نبوده و این باعث به وجود‬ ‫امدن کس��ری بودجه ریالی مزمن شده است‪.‬‬ ‫همواره در کش��ور پایه پولی تزریق شده است؛‬ ‫یعنی از بانک مرکزی قرض گرفتیم‪ ،‬چون قرض‬ ‫گرفتن مستقیم بعد از برنامه ‪۵‬ساله سوم امکان‬ ‫نداش��ت‪ ،‬دولت ها از طریق ف��روش ارز به بانک‬ ‫مرکزی از پایه پولی ارتزاق می کرده اند‪ .‬پس در‬ ‫طول تمام این س��ال ها ما در حال بهره گیری از‬ ‫پول پرقدرت بانک مرکزی بوده ایم و هیچ وقت‬ ‫بیماری کس��ری بودجه در کشور مداوا نشده است‪ .‬حال هم‬ ‫که درامد نفتی نداریم مس��ئله زی��اد فرق نکرده‪ ،‬فقط ارزی‬ ‫وجود ندارد که دولت به بانک مرکزی بدهد‪.‬‬ ‫م��ا در واکنش به تحریم ها به سیاس��ت های رکودزا روی‬ ‫اورده ایم و این مس��ائل ما را به س��وی سیاست های ریاضتی‬ ‫مانند صرفه جویی و دریافت مالیات کش��انده اس��ت‪ .‬رش��د‬ ‫اقتصادی امس��ال حدود ‪ -۱۰‬درصد تخمین زده می ش��ود‪،‬‬ ‫در حالی که تنها ‪ ۲‬درصد این رش��د منف��ی متاثر از تحریم‬ ‫است‪ .‬این نتایج و اعداد ناشی از سیاست های وحشت و ترس‬ ‫سیاست گذاران اقتصادی از تحریم ها است‪.‬‬ ‫در دوران رکود باید سیاس��ت ضدرکود داشت و در دوران‬ ‫رونق باید سیاس��ت ضدتورم اجرا کرد ت��ا بتوانیم به تعادل‬ ‫برس��یم و اقتصاد مرتب در چاله نیفتد‪ ،‬در حالی که در ایران‬ ‫عکس ان عمل کردی��م؛ بنابراین یکی از مهم ترین راه ها که‬ ‫می تواند نقش��ه راه بودجه در سال های اینده باشد‪ ،‬جدایی‬ ‫بودج��ه ارزی از بودجه ریالی اس��ت‪ .‬بودجه ارزی در اختیار‬ ‫س��ازمان های توسعه ای قرار بگیرد و بودجه ریالی به دولت و‬ ‫خزانه داری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫€ €عل�م اقتصاد چه توصیه ای برای جبران کس�ری‬ ‫بودجه دارد که ما از ان بهره نبرده ایم؟‬ ‫همواره توصیه این بوده که تمام کس��ری بودجه از طریق‬ ‫اوراق رفع ش��ود؛ ام��ا در حال حاضر بخش��ی از‬ ‫کس��ری بودج��ه از طریق اوراق و بخش��ی دیگر‬ ‫از محل صندوق توس��عه ملی تامین می شود که‬ ‫این اقدام صندوق توس��عه ملی را خالی می کند و‬ ‫اقدام خطرناکی اس��ت‪ .‬از سوی دیگر بودجه باید‬ ‫انبساطی باشد نه انقباضی‪ .‬توصیه من این است‬ ‫که نخست کسری بودجه را از اوراق بهادار تامین‬ ‫و بعد از عملیات بازار باز واقعی استفاده کنند‪.‬‬ ‫کشورهایی که س��اختار جمعیتی مناسبی ندارند امکان‬ ‫رش��د «درون زا» ندارند و باید منابع خارج از کش��ور جذب‬ ‫کنند؛ اما کشورهایی مانند ایران و کره جنوبی از نظر ساختار‬ ‫جمعیتی بهترین موقعیت را در دنیا دارند‪.‬‬ ‫بع��د از ما ترکیه و جمه��وری اذربایجان چنین موقعیتی‬ ‫دارند که اتفاقاً انها همس��ایه ما هس��تند‪ .‬اگ��ر اقتصاد ایران‬ ‫بتواند با اقتصاد عراق و افغانس��تان یک اتحاد تشکیل دهد‪،‬‬ ‫این دو کش��ور ه��م در دهه های این��ده وارد گذار جمعیتی‬ ‫می شوند و پنجره جمعیتی روی انها گشوده می شود‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت که اگر این ‪ ۳‬کش��ور اتحاد اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��ند پنجره جمعیتی می تواند به مدت ‪ ۶۰‬سال‬ ‫روی انها باز بماند‪.‬‬ ‫ای��ن وضعیت تاکنون در دنیا س��ابقه نداش��ته و از منظر‬ ‫اقتصاد سیاس��ی ش��اید بتوان گفت یکی از دالیل تحریم ها‬ ‫از بین بردن فرصت طالیی ساختار جمعیتی در این منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫چون در این منطقه ایران نخس��تین کش��وری اس��ت که‬ ‫وارد پنجره جمعیتی می ش��ود و قابلیت رشد دارد پس از ان‬ ‫کشورهای همسایه که نام بردم با اختالف کمی از ایران وارد‬ ‫این فرصت جمعیتی می شوند‪.‬‬ ‫€ €بودجه س�ال اینده تمرکز ویژه ای بر درامدهای‬ ‫مالیات�ی دارد‪ .‬ارزیاب�ی ش�ما از تحق�ق ای�ن بخش‬ ‫چیست؟‬ ‫انچه درباره این موضوع اهمیت دارد این اس��ت که نباید‬ ‫مالیات بر درامد دریافت ش��ود‪ ،‬بلکه مالیات بر ثروت‪ ،‬زمین‪،‬‬ ‫خانه و مصرف می تواند جایگزین ش��ود‪ .‬ض��رورت دارد که‬ ‫ترکی��ب مالیاتی را تغییر بدهیم اما نس��بت مالیات به تولید‬ ‫ناخالص ملی را نمی توان افزایش داد‪.‬‬ ‫اگر اقتصاد در ش��رایط عادی قرار داش��ت با افزایش نرخ‬ ‫س��ود اوراق سرمایه گذاری کاهش پیدا می کرد‪ ،‬اما هنگامی‬ ‫ک��ه اقتصاد ما یک اقتصاد تحریمی اس��ت س��رمایه گذاری‬ ‫خصوص��ی غای��ب خواهد ب��ود‪ .‬از طرف دیگ��ر وقتی دولت‬ ‫از طری��ق اوراق اس��تقراض می کن��د ن��رخ به��ره افزایش‬ ‫پی��دا می کند اما مضر نیس��ت چراکه از ای��ن طریق منابعی‬ ‫به دس��ت می اورد که می توان��د به بودج��ه عمرانی تزریق‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر افزای��ش بودجه عمرانی باعث می ش��ود‬ ‫فعالیت اقتصادی رش��د کند و به تب��ع ان نااطمینانی ها هم‬ ‫کاه��ش پیدا می کند و س��رمایه گذاری خصوصی دوباره راه‬ ‫می افتد و وضعیت به سوی اصالح پیش می رود‪.‬‬ ‫€ €حال چه باید کرد؟ راهکار چیست؟‬ ‫باید به سمت رانت زدایی برویم؛ نه رانت زایی‪ .‬سیاست های‬ ‫ما رانت زا است‪ .‬تمام بازارهای مان را به علت انحصار بسته ایم‪.‬‬ ‫برداشت ما این اس��ت که با ایجاد انحصار می توان مشکالت‬ ‫کش��ور را حل کرد‪ ،‬در حالی که این روش درستی نیست‪ .‬ما‬ ‫سعی کردیم سیاس��ت های پدرمابانه داشته باشیم که مانع‬ ‫ورود جوانان به اقتصاد ش��ده‪ ،‬در حالی که باید اقتصاد طرف‬ ‫عرض��ه را در پیش بگیریم‪ .‬در این سیاس��ت چون می دانیم‬ ‫ب��ا محرک های پولی به جایی نمی رس��یم س��عی می کنیم‬ ‫مجوزها و انحصارات و رانت اصالح شوند‪.‬‬ ‫ساس�ان گلفر‪-‬منتق�د س�ینما‪ :‬جنگ هرگ��ز ترانه ای‬ ‫نمی خوان��د‪ .‬خش��ونت و بی رحم��ی ذاتی جن��گ راه را بر هر‬ ‫ش��اعرانگی می بن��دد و فقط ویرانی و مرگ اس��ت ک��ه از ان‬ ‫برمی خی��زد‪ .‬ام��ا اگ��ر تفس��یر ش��اعرانه ای از ان می بینیم یا‬ ‫می ش��نویم‪ ،‬نه از ذات ان‪ ،‬که از ذهن ناظران و قربانیان اس��ت‬ ‫که برخاسته؛ ذهن انسان است که سعی می کند برای پدیده ای‬ ‫تل��خ و بی معنا و تحمل ناپذیر معنایی بیابد‪ ،‬بلکه زندگی به این‬ ‫ترتی��ب قابل تحمل ش��ود و جریان یابد‪ .‬مس��تند کوتاه «الالیی جنگ» س��اخته حبیب‬ ‫باوی س��اجد و محصول ‪ ۱۳۹۰‬که بعد از هش��ت س��ال در اکران س��ینمایی هنر و تجربه‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬اگرچه بر مبنای تعاریف مرس��وم‪ ،‬مستندی شاعرانه نیست و در تقسیم بندی‬ ‫نظریه پردازانی مانند بیل نیکولز در رده مس��تندهای اجرایی یا پرفورمتیو قرار می گیرد‪،‬‬ ‫س��عی می کند این رهیافت شاعرانه را نسبت به سوژه اش در پیش بگیرد‪ .‬موضوع‪ ،‬زندگی‬ ‫س��خت و دوزخ واری اس��ت که بیش از یک س��ال یا به گفته راوی فیلم «یک تابستان و دو‬ ‫زمستان» در نخستین سال های جنگ با عراق و پس از حمله بعثی ها به مردمان منطقه ای‬ ‫مرزی در ایران تحمیل شد‪ .‬باوی ساجد البته سعی نمی کند طول این رویداد را دستاویزی‬ ‫ب��رای اطناب قرار ده��د و پرداختن به موض��وع را به زمانی در ح��دود ‪ ۱۸‬دقیقه محدود‬ ‫می کن��د و به این ترتیب‪ ،‬امری ذاتا ناگ��وار را برای مخاطب تحمل پذیر می کند‪ .‬ان چه در‬ ‫تصویر مستند می بینیم‪ ،‬زندگی امروز مردم است و بازتاب احتمالی رویدادهای ‪ ۳۰‬و چند‬ ‫سال پیش در زندگی انها و خود پدیده جنگ معموال محدود است به افکت های صوتی یا‬ ‫معدود تصاویر ارش��یوی در نمادهایی که گاهی خودی می نمایند‪ ،‬در توضیح و داس��تانی‬ ‫که راوی روی تصویر روایت می کند و در خاطرات اهالی روس��تاهای دش��ت ازادگان که‬ ‫مقابل دوربین‪ ،‬بخش��ی از زندگی و تجربه ش��ان را به زبان فارسی یا عربی تعریف می کنند‪.‬‬ ‫یک خط داس��تانی نیز در گفتار روی تصویر راوی وارد می ش��ود که به ماجرای شخصیتی‬ ‫به نام رعد‪ ،‬زندگی و عشق و فداکاری و تاثیرگذاری و شهادت او می پردازد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫این خط روایی مثل نخ تس��بیح خاطرات پراکنده ش��خصیت های مختلف را به هم پیوند‬ ‫می دهد و البته در جاهایی به ماجرای ش��خصی انها نیز مرتبط می ش��ود‪« .‬الالیی جنگ»‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬رویکرد ش��اعرانه ای پیدا می کند تا تماشاگر را برای مدتی کوتاه در معرض‬ ‫پیامدها و حواشی پدیده ای تلخ و طوالنی قرار دهد‪ ،‬به او در مورد بخش کمتر گفته شده ای‬ ‫از جن��گ اطالع بده��د و مهم تر‪ ،‬او را در معرض حس وحال امروز و دیروز مردمی قرار دهد‬ ‫که تجربه دست اولی از پدیده ای داشته اند که او احتماال فقط درباره اش شنیده است‪ .‬باوی‬ ‫ساجد با این رویکرد در محدوده زمان و امکاناتش موفق عمل کرده و مستندی ساخته که‬ ‫می توان بیش از یک بار دید و درباره اش فکر کرد‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!