روزنامه صمت شماره 1440 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1440

روزنامه صمت شماره 1440

روزنامه صمت شماره 1440

‫اغاز سال نو میالدی را به هموطنان مسیحی شادباش می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1440‬پیاپی ‪2758‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫فرصت ایران رو به پایان است‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقتصاد بدون نفتی یا‬ ‫با پشتوانه نفت‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫فرصتی برای معرفی‬ ‫توانمندی های ناشناخته‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنعت قطعه مصمم‬ ‫به استانداردسازی‬ ‫اهمیت رشد فراوری‬ ‫در مواد معدنی‬ ‫تجاری سازی‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫تحول صنعت هوایی‬ ‫به دست نسل سوم انقالب‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تصویب لوایح ‪ FATF‬همچنان در بالتکلیفی‬ ‫ن فرص��ت ایران برای تصمیم گیری درباره لوای��ح مرتبط با ‪ FATF‬به‬ ‫اواخ��ر بهم ‬ ‫پایان می رس��د‪ ،‬فرصتی که امکان تمدید هم ندارد و درنهایت یا ایران وارد فهرس��ت‬ ‫س��یاه می شود یا براس��اس تصمیم گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت زمینه ای‬ ‫فراهم می ش��ود که ایران هم در جمع کش��ورهای عضو این کنوانس��یون قرار گیرد‪.‬‬ ‫همزمان با بالتکلیفی که در تصویب ش��دن یا نش��دن لوایح مرتبط با ‪ FATF‬وجود‬ ‫دارد‪ ،‬موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون نیز در تالش اند تا دیدگاه و‬ ‫نظرات خود را از تریبون های مختلف به گوش مسئوالن برسانند‪ .‬مخالفان معتقدند با‬ ‫عضویت ایران در ‪ FATF‬راه های دور زدن تحریم ها بسته می شود و معدود ارتباطات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سینمای نفتی‬ ‫و ارزوی جهانی شدن‬ ‫اقتصاد س��ینمای ایران در سال های اخیر بیشتر از هر موضوعی‬ ‫وابس��ته به س��رمایه هایی خارج از چرخه بودجه های دولتی است‪.‬‬ ‫صنعت س��ینما در ایران به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی هیچ گاه‬ ‫نتوانسته رش��د مناسبی پیدا کند و با اینکه در زمینه مفهوم و هنر‬ ‫در س��ینما شاهد رش��د بودیم‪ ،‬در زمینه صنعتی شدن و استقالل‬ ‫مالی همواره با مشکالت گوناگونی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ ۲۶‬کیلومتر از طرح ریلی شهرهای اقماری وارد مدار بهره برداری شد‬ ‫شهرهای جدید در انتظار ‪ ۱۳۷‬کیلومتر مترو‬ ‫‪13‬‬ ‫و کانال های باقیمانده ایران برای دور زدن تحریم ها افشا خواهد شد که این موضوع‬ ‫می تواند راه مقابله با تحریم ها را بسیار سخت تر کند‪ .‬در مقابل موافقان پیوستن ایران‬ ‫به این کنوانسیون براین باورند که قرار گرفتن ایران در شرایط جدید‪ ،‬باعث می شود‬ ‫‪10‬‬ ‫راه تعامالت مالی و تجاری ایران با دنیا باز شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقتصاد بدون نفت‬ ‫یا با پشتوانه نفت‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کل خطوط ریلی کشور در دوره ‪۸‬ساله دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در بخش نخس��ت این یادداش��ت به نقل از س��فیر نروژ‬ ‫در ته��ران از سیاس��ت اقتصادی نروژ گفتی��م که چگونه‬ ‫درامدهای نفتی این کش��ور فقیر اروپایی را به کش��وری‬ ‫ثروتمند تبدیل کرد‪ .‬همچنین به سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫ای��ران پرداختیم و ض��رورت تغییر نگرش در اس��تفاده از‬ ‫دالرهای نفتی تا این ثروت بین نسلی برای ایندگان حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬سفیر نروژ در س��خنرانی خود در تشریح چگونگی‬ ‫اس��تفاده از درامدهای نفتی در کش��ورش گفت‪ :‬سیاست‬ ‫نفتی نروژ این اس��ت که هیچ سیاس��تی در کار نباش��د و‬ ‫پول نفت به طور مس��تقیم به یک صندوق واریز و از محل‬ ‫موجودی صندوق سرمایه گذاری ها برای اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی انجام ش��ود‪ .‬س��ود حاصل از کسب وکارهای ایجاد‬ ‫ش��ده از محل س��رمایه گذاری با پول نفت هم وارد خزانه‬ ‫دولت می ش��ود ک��ه در نهایت اعتب��ار الزم ب��رای منابع‬ ‫درام��دی بودجه را تش��کیل می ده��د‪ .‬این ن��وع نگاه به‬ ‫درامده��ای نفت��ی و برنامه ری��زی برای تامی��ن اعتبارات‬ ‫بودج��ه و نحوه هزینه ک��رد دالرهای نفت��ی‪ ،‬در حقیقت‬ ‫این��ده اقتصاد نروژ را تضمین کرده اس��ت‪ .‬به گفته الرس‬ ‫نوردام از زمانی که صندوق س��رمایه گذاری نروژ در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی) ایجاد شد‪ ،‬مسئوالن‬ ‫این کش��ور ت�لاش کردند منابع محدود نفت��ی خود را به‬ ‫دارایی های مالی همیش��گی تبدیل کنند‪ .‬او می گوید این‬ ‫موض��وع به ما فرصتی ب��زرگ داده و اگر با دقت مدیریت‬ ‫ش��ود‪ ،‬انرژی خدادادی نفت و گاز هم به نس��ل من س��ود‬ ‫می رس��اند و هم برای نس��ل اینده باقی می ماند‪ .‬باتوجه‬ ‫به توضیحات س��فیر ن��روژ می توان گفت ب��ا اتخاذ چنین‬ ‫روش��ی‪ ،‬دالره��ای نفتی به ج��ای تامین مس��تقیم منابع‬ ‫درامدی کش��ور به س��رمایه گذاری های پای��دار اختصاص‬ ‫می یابد و از محل س��ود حاصل از این س��رمایه گذاری ها‪،‬‬ ‫منابع درامدی بودجه تامین می ش��ود؛ روشی که می تواند‬ ‫س��رفصل برنامه ریزی های کشور قرار گیرد‪ .‬در این شرایط‬ ‫درامدهای نفتی باید صرف سرمایه گذاری های زیربنایی و‬ ‫مولد یا در صندوق توس��عه ملی ذخیره شود‪ .‬تنها در این‬ ‫صورت اس��ت که می توان در مسیر رش��د و تداوم اقتصاد‬ ‫پایدار ق��رار گرفت‪ .‬با این همه نمی ت��وان این واقعیت را‬ ‫انکار کرد که اقتصاد ایران‪ ،‬نفتی اس��ت‪ .‬اقتصاد بدون نفت‬ ‫ی نو برای اقتصاد‬ ‫یا با پش��توانه نفت واژه جدید و رویکرد ‬ ‫ایران به ش��مار می رود‪ .‬برای موفقیت در این مسیر باید از‬ ‫تمام ظرفیت های ایجادی در بخش های حاکمیتی‪ ،‬دولتی‪،‬‬ ‫خصوصی و مانند ان بهر ه گرفت و با ارائه برنامه های جدید‬ ‫و ایجاد درک متقابل بین دولت و بخش خصوصی واقعی‪،‬‬ ‫راهکاری نوین ارائه کرد و از تمامی ظرفیت های یادش��ده‬ ‫برای دس��تیابی ب��ه درامدهای حاص��ل از فرایند تولید و‬ ‫عرضه محصوالت اس��تفاده کرد‪ .‬امروزه بخش انرژی دنیا‬ ‫در مع��رض تح��والت بنیادین قرار دارد و با رش��د مصرف‬ ‫گاز‪ ،‬کاه��ش تقاضا برای نف��ت‪ ،‬اجبار برای کاهش مصرف‬ ‫و تولید زغال س��نگ‪ ،‬ظهور انرژی های تجدیدپذیر و برقی‬ ‫ شدن صنایع و تدوین مقررات مربوط به کاهش مصرف گاز‬ ‫دی اکسید کربن روبه رو هستیم‪ .‬قرن ‪ ۱۹‬میالدی را قرن‬ ‫زغال سنگ و قرن‪ ۲۰‬میالدی را قرن نفت قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫باید قبول کنیم نیمه نخست قرن ‪ ۲۱‬میالدی با حاکمیت‬ ‫نفت و دس��تیابی به تنوع محصوالت نفتی و نیمه دوم این‬ ‫قرن مختص انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود‪ .‬یعنی دوره‬ ‫تغییر قدرت در عرضه انرژی دنیا اغاز ش��د ه اس��ت‪ .‬رشد‬ ‫س��رمایه گذاری بخش نف��ت و گاز در بازه زمانی ‪ ۲۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪ ۱۳۷۹‬تا ‪۱۳۹۳‬خورش��یدی) متعلق به‬ ‫مناب��ع متعارف و غیرمتعارف (در امریکای ش��مالی) بوده‬ ‫و برپایه اخرین مطالعات انجام ش��ده ازسوی ‪ BP‬در دوره‬ ‫زمانی ‪۲۰‬س��اله بعدی‪ ،‬س��رمایه گذاری در تولید و عرضه‬ ‫نفت ب��ا فناوری های روزامد و نوی��ن به صرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫باتوجه به توس��عه و س��رمایه گذاری در صنایع نفت و گاز‬ ‫کش��ور ازسویی و شرایط تحریم از س��وی دیگر‪ ،‬وقت ان‬ ‫است که«نفت» را به ارزش افزوده در اقتصاد تبدیل کنیم‬ ‫و با تکیه بر منابع هیدروکربوری‪ ،‬جایگاه خود را در منطقه‬ ‫و سپس جهان که دست کم تا ‪ ۳ ،۲‬دهه اینده نیاز مبرمی‬ ‫ب��ه منابع هیدروکرب��وری خواهند داش��ت‪ ،‬حفظ و پایدار‬ ‫کنیم‪ .‬براساس مطالعات بانک جهانی و موسسه بین المللی‬ ‫ت انرژی‪ ،‬حجم س��رمایه گذاری های انجا م شده در‬ ‫اطالعا ‬ ‫س��ایر مناطق نفتی جه��ان ‪ ۳‬برابر س��رمایه گذاری ها در‬ ‫منطقه خاورمیانه است و باتوجه به رشد جمعیت در اسیا‬ ‫و خاورمیانه باید بر تولید محصوالت هیدروکربوری تمرکز‬ ‫ویژه داشت‪ .‬در کالم پایانی بیان این مطلب ضروری است‬ ‫که ظرفیت تولید نفت خام در کشور حدود‪ ۴‬میلیون بشکه‬ ‫در روز و باالترین میزان تولید نیز مربوط به سال های قبل‬ ‫از انقالب اس�لامی و دهه ‪ ۱۳۵۰‬است که تولید نفت ایران‬ ‫از مرز‪ ۶‬میلیون بشکه در روز گذشت و با این تولید رکورد‬ ‫بی نظیری در تاریخ صنعت نفت ایران ثبت شد‪ .‬در شرایط‬ ‫ت خام‬ ‫امروز راهی نیس��ت جز افزای��ش ضریب بازیافت نف ‬ ‫و ب��اال بردن ظرفیت تولید از ای��ن طریق‪ .‬می توان باتوجه‬ ‫ب��ه محدودیت های تحریم‪ ،‬این مهم را با اس��تفاده از توان‬ ‫ل کرد‬ ‫ش خصوصی دنبا ‬ ‫و ظرفیت باالی ش��رکت های بخ�� ‬ ‫تا اقتصاد ملی ایران با پش��توانه نفت به س��رمنزل مقصود‬ ‫برس��د‪ .‬اینده پژوهی نش��ان می دهد که با حفظ و هدایت‬ ‫بهتر سرمایه های کش��ور می توانیم در بلندمدت اقتصادی‬ ‫پویا با پشتوانه محصوالت نفتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تشریح گام عظیم دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم در توسعه خطوط ریلی کشور‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬مجموع خط��وط ریلی ای��ران در‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬س��ال گذش��ته تا اول دولت یازدهم‪،‬‬ ‫‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر ب��ود اما امروز این رقم با‬ ‫احتس��اب خطوط اصلی و فرع��ی‪ ،‬به بیش از ‪۱۴‬‬ ‫هزار کیلومتر رس��یده که این بدان معنا است ‪۴۵‬‬ ‫درصد خطوط ریلی کشور در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از تالش برخ��ی در جهت ناامید‬ ‫کردن مردم نسبت به اینده اظهار کرد‪ :‬چرا مردم‬ ‫را ناامید می کنید و می گویید اینده بد است؟ نه؛‬ ‫اینده بس��یار خوب است و راه این است که مردم‬ ‫امیدوار و بانش��اط باش��ند‪ .‬انچه برای دولت مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬این است که هر یک از پروژه های عمرانی‬ ‫که به بهره برداری می رس��د ضربه ای به دشمن و‬ ‫یک چراغ امید برای ملت ما است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی در ایین بهره برداری از قطار برقی گلشهر‬ ‫به هش��تگرد اظهار کرد‪ :‬تا پایان دولت دوازدهم‪،‬‬ ‫ه��زار کیلومتر ریل دیگر به مجموع خطوط ریلی‬ ‫کشور افزوده خواهد شد که به معنای ان است که‬ ‫‪ ۵۰‬درصد خطوط ریلی کش��ور در دوره ‪ ۸‬س��اله‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم ایجاد شده اند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه اگر در سال‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬تحری��م نبودی��م ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر در‬ ‫اختیار کشور قرار می گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط‬ ‫عده ای می گویند تحریم چه کرده و باید مدیریت‬ ‫ان را ق��وی کنیم‪ .‬امروز در بدترین دوران تحریم‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫حسن روحانی اظهار کرد‪ :‬تا پایان سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تولید پتروشیمی کشور به ‪ 2‬برابر سال ‪ ۹۲‬یعنی‬ ‫به ‪ 100‬میلیون تن و درامد کشور از این صنعت‬ ‫به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫روحان��ی در ادامه با اش��اره به لزوم‬ ‫استفاده از فناوری های روز برای تامین‬ ‫رفاه مردم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این روزها‬ ‫تهران و کالنشهرها هوای بدی داشت‬ ‫که این الودگی یکروزه ایجاد نش��ده‪،‬‬ ‫بلکه االینده ها در طول یک قرن کنار‬ ‫هم قرار گرفتند؛ بنابراین یکروزه رفع‬ ‫نخواهد ش��د و دولت ها و م��ردم باید تالش کنند‬ ‫ت��ا االینده ها رفع ش��ود‪ .‬البت��ه الودگی هوا فقط‬ ‫مختص کشور ما نیست و ایران در زمینه الودگی‬ ‫هوا رتبه ‪ ۱۶‬یا ‪ ۱۷‬دنیا را داش��ت‪ .‬ما با ش��اخص ‬ ‫الودگی هوای ‪ ۲۰۰‬مدرسه ها را تعطیل می کنیم‬ ‫اما هند با ش��اخص ‪ ۳۰۰‬و چین با شاخص ‪۳۶۰‬‬ ‫مدرس��ه های خود را تعطی��ل نمی کنند‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫قرار باش��د این کار را بکنن��د مجبورند ‪ ۶‬ماه در‬ ‫سال مدرس��ه ها را تعطیل کنند؛ بنابراین مشکل‬ ‫الودگی هوا فقط مخصوص ما نیست‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬دول��ت یازدهم و‬ ‫دوازده��م االیندگی گازوئی��ل را از چند هزار به‬ ‫‪ ۵۰‬و ‪ ۱۰‬رس��انده است‪ .‬الودگی پاالیشگاه تبریز‬ ‫زیر ‪ PPM ۱۰‬اس��ت‪ ۷۵ ،‬درصد بنزین مصرفی‬ ‫ی��ورو ‪ ۴‬و یورو ‪ ۵‬اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه در دولت‬ ‫پیش الوده ترین بنزین یعنی بنزین پتروش��یمی‬ ‫در اختیار مردم بود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اقدام های دولت برای‬ ‫حفظ محیط زیس��ت گف��ت‪ :‬اگر تصمی��م دولت‬ ‫ب��رای احیای دریاچ��ه ارومیه نبود در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫این دریاچه کامال خش��ک شده بود و گردوخاک‬ ‫نمکین ان تمام شمال غرب کشور را فرامی گرفت‬ ‫و ‪ ۱۵‬میلیون نفر مجبور به مهاجرت بودند‪ .‬احیای‬ ‫دریاچه ارومی��ه و تامین بنزین و گازوئیل یورو ‪۴‬‬ ‫و ی��ورو ‪ ۵‬از مهم ترین اقدامات دولت برای احیای‬ ‫محیط زیس��ت بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن موارد‪،‬‬ ‫توسعه ریلی یکی دیگر از مهم ترین اقدامات دولت‬ ‫در این ‪ ۸‬سال بوده است‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره ب��ه مذاکراتی که‬ ‫در دولت ه��ای یازده��م و دوازدهم با‬ ‫کش��ورها و نهادهای خارجی ازس��وی‬ ‫دپیلمات ه��ا انجام ش��د خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬دلم می خواه��د روزی تمام این‬ ‫مذاکرات در دنیا منتش��ر شود و همه‬ ‫ببینی��د که ما با چه لحنی ب��ا دنیا حرف زدیم و‬ ‫دستاوردهایمان چگونه بوده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود به برگزاری رزمایش مش��ترک ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و چین در منطقه دریای عمان و ش��مال اقیانوس‬ ‫هند اشاره کرد و گفت‪ :‬اینکه می بینیم در دریای‬ ‫عمان مانور مش��ترکی میان ایران‪ ،‬روسیه و چین‬ ‫برگزار می ش��ود مسئله ای س��اده نیست‪ ،‬چراکه‬ ‫دنیای تاراج گر را خیلی عصبانی کرده اس��ت‪ .‬انها‬ ‫خیلی ناراحت هس��تند که ایران‪ ،‬چین و روسیه‬ ‫به عن��وان س��ه قدرت ب��زرگ در کن��ار نیروهای‬ ‫دریایی ش��ان و ارتش و س��پاه رزمایشی مشترک‬ ‫برگ��زار کرده اند‪ .‬این موضوع نه برای کش��ورهای‬ ‫کوچک منطقه که متاسفانه برخی از انها در برابر‬ ‫امریکا متواضع هس��تند و نه ب��رای امریکایی ها و‬ ‫انگلیسی ها قابل تحمل نبود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به تصمیم های دولت‬ ‫برای رقم بودجه عمرانی س��ال اینده و همچنین‬ ‫میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫ما برای س��ال اینده باوجود همه فشارها ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اعتبار برای بودجه عمرانی تعیین‬ ‫کردیم و همچنین پیش بینی شده حقوق کارکنان‬ ‫دولت ‪ ۱۵‬درصد افزایش یابد‪ .‬شواهد حاکی از ان‬ ‫است که باوجود همه فشارها و مشکالت مسیر را‬ ‫به درس��تی طی کرده ایم و من در ماه های اخیر به‬ ‫هر اس��تانی که سفر کردم ‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان طرح ازسوی دولت افتتاح شده است‪.‬‬ ‫روحان��ی اف��زود‪ :‬زمانی که انق�لاب به پیروزی‬ ‫رس��ید ‪ ۱۹‬س��د در کش��ور وجود داش��ت اما در‬ ‫دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم تا امروز ‪ ۳۵‬س��د‬ ‫افتتاح ش��ده و تا اخر دولت دوازدهم ده ها س��د‬ ‫دیگر افتتاح خواهد ش��د که ای��ن افتخاری برای‬ ‫ملت ایران است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ملت ما ام��روز می ببیند که ما‬ ‫خودم��ان راه اهن و پ��ل می س��ازیم و دیگر نیاز‬ ‫نداریم ک��ه المان برای ما راه اهن و پل ورس��ک‬ ‫بس��ازد‪ .‬همچنین دولت یازدهم و دوازدهم کشور‬ ‫را در س��اخت ریل خودکفا ک��رد و اصفهان ریل‬ ‫م��ورد نیاز کش��ور را تامین می کن��د و دیگر نیاز‬ ‫نداری��م انگلیس ری��ل مورد نی��از ما را بس��ازد‪.‬‬ ‫امروز در س��اخت واگن مس��افربری ‪ ۹۰‬درصد به‬ ‫داخل متکی هس��تیم و براساس گفته وزیر راه و‬ ‫ن باری ‪ ۱۰۰‬درصد روی‬ ‫شهرسازی در ساخت واگ ‬ ‫پای خود ایستاده ایم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به خودکفایی کش��ور‬ ‫در زمین��ه حفر تون��ل گفت‪ :‬ام��روز ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫کار س��اخت مترو و حفر تونل را مهندسان ایرانی‬ ‫انج��ام می دهن��د‪ .‬راه اهن‪ ،‬ریل و مت��رو به عنوان‬ ‫یک��ی از راه های درس��ت در حمل مس��افر و بار‪،‬‬ ‫همچنین س�لامت مردم و تامین هوای س��الم و‬ ‫توس��عه اقتصاد کشور اس��ت‪ .‬روحانی با اشاره به‬ ‫پروژه ریلی چابهار‪-‬زاهدان و رشت‪-‬استارا از وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‬ ‫درخواس��ت کرد هرچه س��ریع تر و ب��ا بکارگیری‬ ‫ظرفیت های بخش خصوصی این پروژه را تکمیل‬ ‫کنند و به بهره برداری برسانند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬راه ما‬ ‫راه درست و مسیرمان مسیر توسعه کشور و رفاه‬ ‫مردم اس��ت و همه اینها در سایه انصاف‪ ،‬عدالت‪،‬‬ ‫س��خن گفتن درس��ت‪ ،‬اتحاد و وحدت و یگانگی‬ ‫تحقق می یابد‪.‬‬ ‫در رایزنی های برجامی ظریف با چین و روسیه تاکید شد‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫هدف گفت وگو درباره برجام و س��ایر موضوعات‬ ‫مورد عالقه دو کشور و دیدار رسمی با وانگ یی‪،‬‬ ‫وزیر خارجه چین به این کشور سفر کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در دیدار با همتای چینی خود با‬ ‫اشاره به حمایت چین از چندجانبه گرایی گفت‪:‬‬ ‫نق��ش چین در حمایت از مس��ائل بین المللی از‬ ‫جمله مس��ائل مربوط به ایران بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برقراری روابط استراتژیک میان‬ ‫تهران و پکن گفت‪ :‬ارتقای روابط دو کش��ور به‬ ‫س��طح راهبردی‪ ،‬بیانگر اش��تیاق تهران و پکن‬ ‫برای افزایش تعامالت و روابط است‪.‬‬ ‫ظریف با اظهار خرس��ندی از حضور در چین‬ ‫گفت‪ :‬اینکه در اخرین روز سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫با ش��ما و روز گذشته با س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه روس��یه دیدار داش��تم مایه خوشبختی‬ ‫اس��ت‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬این س��فرها نش��ان دهنده‬ ‫ان است که رهبران دو کشور دیدگاه راهبردی‬ ‫نسبت به روابط با چین دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بعید می دانم اروپا خارج شود‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫واکنش به ش��ایعه احتمال خروج اروپا از برجام‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بعید می دانم اروپ��ا از برجام خارج‬ ‫شود‪ .‬ظریف در پکن در پاسخ به سوال خبرنگار‬ ‫ایرنا درباره برداش��ته ش��دن گام بعدی ایران در‬ ‫کاهش تعهدات برجامی و شایعه احتمال خروج‬ ‫اروپا از برجام بیان کرد‪ :‬مشکل اصلی برجام که‬ ‫طرف های چینی و روس��ی ه��م روی ان توافق‬ ‫دارند این اس��ت که امریکا از ان خارج ش��ده و‬ ‫مزاحمت های��ی هم برای دیگ��ران ایجاد کرده و‬ ‫حفظ صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس‬ ‫به این شکل برجام را تهدید می کند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه اروپایی ها‬ ‫در چند س��ال گذش��ته نتوانسته اند‬ ‫مس��تقل از امری��کا درب��اره برج��ام‬ ‫اقدام ه��ای عملی انج��ام دهند‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت اروپایی ه��ا اقدام ه��ای عملی‬ ‫در زمین��ه برجام انج��ام دهند‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران درباره‬ ‫برگشت پذیری گام های ایران در راستای کاهش‬ ‫تعه��دات برجامی یاداور ش��د در صورتی که با‬ ‫اق��دام عملی اروپا برای ایفای تعهدات ش��ان‪ ،‬نه‬ ‫در واق��ع برای جب��ران تعهدات امری��کا‪ ،‬مواجه‬ ‫شویم‪ ،‬ما هم امادگی داریم اقدام هایی که انجام‬ ‫داده ایم را به تدریج به عقب برگردانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دو شریک راهبردی‬ ‫وزیر خارجه ایران در ادامه از روس��یه و چین‬ ‫به عنوان دو ش��ریک نزدیک سیاسی و راهبردی‬ ‫ای��ران یاد ک��رد و گفت‪ :‬به دلی��ل همکاری های‬ ‫دوجانب��ه‪ ،‬منطق��ه ای و بین الملل��ی ک��ه میان‬ ‫س��ه کش��ور وجود دارد‪ ،‬نیاز است مشورت های‬ ‫سیاسی نیز همیش��ه وجود داشته باشد‪ .‬ظریف‬ ‫یک��ی دیگ��ر از محوره��ای مورد بح��ث خود با‬ ‫همتای��ان چینی و روس��ی را بررس��ی موضوع‬ ‫افغانس��تان بیان کرد و گفت‪ :‬در این نشست ها‬ ‫درباره مداخله ایاالت متحده و غرب در کشورها‬ ‫نیز بحث و بررس��ی کردیم‪ .‬برخی کش��ورهای‬ ‫غربی تالش می کنند ش��رایط منطق��ه را برای‬ ‫اهداف سیاسی خود نابسامان کنند‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫ای��ران تصریح کرد‪ :‬در زمین��ه چگونگی اجرای‬ ‫سیاس��ت های رهبران ایران و روس��یه و ایران و‬ ‫چین درباره روابط دوجانبه نیز در این س��فرها‬ ‫عکس روز‬ ‫بح��ث و تبادل نظر ش��د‪ .‬وی یکی از‬ ‫محوره��ای گفت وگو با مقامات چین‬ ‫و روس��یه را ض��رورت تامین امنیت‬ ‫منطقه عنوان کرد و گفت‪ :‬منطقه ما‬ ‫نیاز به هم��کاری دارد‪ .‬تنها در قالب‬ ‫همکاری اس��ت که امکان رسیدن به‬ ‫صل��ح و امنی��ت فراهم اس��ت؛ نه در‬ ‫قالب ایجاد ائتالف های خطرناک نظامی‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با یکجانبه گرایی‬ ‫همچنین ظریف در کنفرانس خبری مشترک‬ ‫با سرگئی الوروف بیان کرد‪ :‬دولت امریکا تالش‬ ‫می کند منویات خود را به دیگر کشورها تحمیل‬ ‫کند و روسیه و ایران مقابله با این رویکرد را در‬ ‫قالب برجام و س��ایر حوزه ها انجام دادند‪ .‬ظریف‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران و روس��یه درباره اینک��ه اروپا باید‬ ‫تعهدات خود را اجرا کند هم نظر هس��تند و این‬ ‫نظر در کمیسیون مش��ترک به شرکای اروپایی‬ ‫(اتحادیه اروپا) در برجام اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زمین��ه منطقه ما دو طرح‬ ‫ش��بیه هم درباره امنی��ت خلیج فارس داریم که‬ ‫بر مبنای همکاری و گفت وگو اس��توار است؛ نه‬ ‫اینکه به دنب��ال امنیت از طریق مقابله‪ ،‬تهدید و‬ ‫توس��ل به زور باش��یم و امیدواریم با مش��ارکت‬ ‫یکدیگ��ر دو ط��رح را گس��ترش دهیم و س��ایر‬ ‫کش��ورها را برای پیوس��تن به این طرح تشویق‬ ‫کنی��م‪ .‬وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‬ ‫گفت‪ :‬ما امروز درباره مسائل دوجانبه‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و بین المللی تبادل نظ��ر کردیم‪ .‬روابط دوجانبه‬ ‫در تمام��ی زمینه ها در حال گس��ترش اس��ت؛‬ ‫ضمن اینکه زمینه های متعددی برای گسترش‬ ‫روابط وجود دارد که اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ارزهای ملی در تجارت برای خارج‬ ‫ش��دن از وابستگی به دالر امریکا و همکاری در‬ ‫زمینه توسعه فناوری و حوزه های مختلف انرژی‬ ‫از جمله انها اس��ت‪ .‬ظریف ب��ه اوضاع در ادلب‬ ‫در ش��مال غربی س��وریه نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط در ادلب ش��کننده اس��ت و الزم است‬ ‫همکاری ه��ا در زمینه ارام��ش در ادلب و پایان‬ ‫دادن ب��ه حضور تروریس��ت ها ادام��ه پیدا کند؛‬ ‫م��ا در این زمین��ه با روس��یه و ترکیه همکاری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر برای برجام‬ ‫وزیر ام��ور خارج��ه روس��یه نی��ز اقدام های‬ ‫امری��کا در برج��ام را مغای��ر و متناق��ض همه‬ ‫اص��ول و معیارهای بین المللی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫برج��ام به دلیل اقدام های امری��کا و فعالیت های‬ ‫غیرمس��تمر اتحادیه اروپا در معرض فروپاش��ی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫س��رگئی الوروف در کنفران��س مطبوعات��ی‬ ‫مش��ترک با وزیر امور خارجه ایران گفت‪ :‬امریکا‬ ‫کش��ورهای دیگر را وادار می کن��د که تعهدات‬ ‫خ��ود در چارچ��وب برجام را اج��را نکنند و در‬ ‫همین ح��ال اصرار دارد که ای��ران ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫تعهدات داوطلبانه خود در این توافق بین المللی‬ ‫را اج��را کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینک��ه برجام در‬ ‫قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل‬ ‫تایی��د ش��ده و الزم االجرا اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما از‬ ‫شرکای غربی می خواهیم واقعیت موجود درباره‬ ‫برجام را بپذیرند‪ .‬الوروف در بخش دیگر نشست‬ ‫خبری خاطرنش��ان کرد‪ :‬برجام دس��تاورد مهم‬ ‫دیپلماتی��ک و ابتکار برای جلوگیری از انتش��ار‬ ‫سالح کشتار جمعی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫برگزاری ایین بزرگداشت ‪ ۹‬دی در میدان امام حسین (ع)‬ ‫اسمان زیبای اهواز‬ ‫عکس‪ :‬احمدتمیمی‬ ‫حجت االس�لام حاج صادقی در ایین روز ‪ ۹‬دی در میدان امام حس��ین با بیان اینکه ‪ ۱۰‬س��ال از ‪ ۹‬دی‬ ‫می گذرد اما همچنان نورانیت ان همه فتنه ها را خنثی می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۹ :‬دی چراغ راه اینده‪ ،‬هدایتگر‬ ‫مبارزه با دشمن و تجلی غیرت دینی و خشم مقدس در برابر استکبار و فرمانبرداری از والیت ملت بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران ادامه داد‪ :‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه و منافقین در یک‬ ‫جبهه امدند تا انقالب را بش��کنند اما ملت توطئه انها را شکس��ت داد‪ .‬انقالب به دست مردم حفظ شد‪10 .‬‬ ‫س��ال از ان روز می گذرد و هر روز قدرت این ملت و انقالب بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬خدا شما مردم را مومنین‬ ‫صادق معرفی می کند که شبهه افکنی اثری بر شما ندارد و گرفتار تردید نمی شوید‪ .‬حاج صادقی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قران به ما یاد داد تولی بدون تبری از استکبار راه غلطی است‪ ۹ .‬دی به ما یاد داد که باید با بصیرت‬ ‫بیشتر و نفی مذاکره با استکبار این کشور را اماده ظهور کنیم‪ .‬حاج صادقی ادامه داد‪ :‬باید از ‪ ۹‬دی درس‬ ‫بگیریم و زمینه های فتنه های بعدی را از بین ببریم‪ .‬ما باید اماده باشیم چون دشمن به دنبال ایجاد فتنه های‬ ‫جدید است‪ .‬برای رسیدن به این هدف‪ ،‬باید تبعیت کامل از رهبر معظم انقالب داشت‪ ،‬در برابر فتنه های‬ ‫ف جلوگیری کرد‪ .‬مردم نمی پذیرند کسانی که‬ ‫دشمن هوشیار بود و از نفوذ دشمن در مسئولیت های مختل ‬ ‫در فتنه ‪ ۸۸‬نقش داش��تند‪ ،‬مس��ئولیت بگیرند‪ .‬باید مراقب نفوذ فکری دشمن هم بود‪ .‬باید روحیه جهادی‬ ‫و انقالبی را روز به روز تقویت کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزارت خارجه المان به حمالت علیه‬ ‫حشد الشعبی واکنش نشان داد و در توییتر خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬حمله ب��ه نظامیان ائت�لاف در عراق را‬ ‫محکوم و با هم پیمانان مان در این باره همدردی‬ ‫می کنیم‪ .‬حمالت زیاد شبه نظامیان غیردولتی‪،‬‬ ‫تهدیدی برای ثبات عراق است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در حس��اب کاربری خود در توییتر‬ ‫نوش��ت‪ :‬الم��ان در حالی با خط��ا و دروغ ایران‬ ‫را ب��ه بی ثبات کردن منطق��ه متهم می کند که‬ ‫چش��مان خود را در مقابل مداخالت غیرقانونی‬ ‫امریکا به عنوان مهم تری��ن عامل بی ثباتی غرب‬ ‫اس��یا بسته است‪ .‬تداوم این گونه مواضع‪ ،‬ادعای‬ ‫ت�لاش برلین برای ایفای نقش موثر در مس��یر‬ ‫صلح و ثبات را مورد تردید جدی قرار می دهد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر ام��ور خارجه امری��کا با ولیعهد‬ ‫عربس��تان س��عودی و ولیعهد ابوظب��ی درباره‬ ‫ای��ران و حمله اخیر ب��ه ع��راق گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫مایک پمپئو در توییتر خود نوشت‪ :‬گفت وگوی‬ ‫س��ازنده ای با محمدبن سلمان‪ ،‬ولیعهد سعودی‬ ‫برای بحث درباره حمالت اخیر در عراق داشتم‪.‬‬ ‫ای��االت متحده قاطعانه به حمالت ایران پاس��خ‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان‬ ‫سعودی (واس)‪ ،‬یک مقام مسئول ریاض گفت‪:‬‬ ‫عربس��تان حمالت داخل اراضی عراق از جمله‬ ‫حمله به پایگاه امریکایی کی وان و کشته شدن‬ ‫یک ش��هروند ایاالت متحده را محکوم می کند‪.‬‬ ‫وی مدعی ش��د‪ :‬عربس��تان تاکی��د می کند که‬ ‫ای��ن حمالت‪ ،‬حاکمیت عراق را نقض کرده و بر‬ ‫تالش ها برای مبارزه با تروریسم تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش سومریه نیوز عراق‪ ،‬عادل‬ ‫عبدالمهدی ‪ ،‬نخس��ت وزیر مستعفی عراق گفت‬ ‫مارک اس��پر با او تماس گرفته و او را در جریان‬ ‫نزدی��ک بودن زمان اج��رای حمله ای نظامی به‬ ‫مواضع گردان های حزب اهلل عراق قرار داده بود‪.‬‬ ‫عبدالمهدی در جلسه کابینه اظهار کرد‪ :‬بعد از‬ ‫حادث��ه پایگاه کی وان راس س��اعت ‪( 7‬به وقت‬ ‫محلی) تماس با وزیر دفاع امریکا برقرار شد‪.‬‬ ‫ر ایس�نا‪ -‬به گ��زارش روزنام��ه مالزیای��ی‬ ‫نیواس��تریت تایمز‪ ،‬وزارت امور خارجه مالزی در‬ ‫حال احراز هویت یک کش��تی و گروه کارکنان‬ ‫‪ 16‬نفری ان اس��ت که ازس��وی مراجع قانونی‬ ‫ای��ران‪ ،‬در تنگ��ه هرمز به اتهام حمل س��وخت‬ ‫قاچاق توقیف ش��د‪ .‬دات��وک صیف الدین‪ ،‬وزیر‬ ‫ن باره گفت‪:‬سفارت این‬ ‫امور خارجه مالزی در ای ‬ ‫کش��ور در ایران‪ ،‬در حال کسب اطالعات بیشتر‬ ‫پیرامون این موضوع است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬حس��ین امیرعبداللهی��ان‪ ،‬دس��تیار‬ ‫وی��ژه رئی��س مجل��س در ام��ور بین الملل در‬ ‫صفحه ش��خصی خ��ود در توییت��ر تاکید کرد‪:‬‬ ‫در اوج بح��ران داع��ش در ع��راق‪ ،‬امری��کا در‬ ‫جریان مس��تندات دقیق ارتباط ژنرال هایش با‬ ‫س��ران داعش در موصل قرار گرفت که پاس��خ‬ ‫قانع کنن��ده ای نداش��ت‪ .‬اکنون امری��کا با نقض‬ ‫تمامیت ارضی و اس��تقالل عراق‪ ،‬اشکارا پایگاه‬ ‫فعال ضدتروریس��م را بمب��اران می کند‪ ،‬نتیجه‬ ‫یکی است‪ :‬حمایت اشکار کاخ سفید از داعش؟!‬ ‫رواب�ط عموم�ی کل س�پاه پاس�داران‬ ‫انقلاب اسلامی‪ -‬س��پاه پاس��داران انقالب‬ ‫اس�لامی در بیانیه ای با محکومیت شدید اقدام‬ ‫تروریس��ت های متج��اوز امریکای��ی در حمل��ه‬ ‫ب��ه پایگاه ه��ای حشدالش��عبی ع��راق‪ ،‬انتقام و‬ ‫پاس��خگویی به این جنایت را حق طبیعی مردم‬ ‫و نیروهای مدافع این کشور دانست‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬محمد محیی‪ ،‬سخنگوی گردان های‬ ‫ح��زب اهلل ع��راق در مصاحبه مفصل��ی با العهد‬ ‫درب��اره حمله امریکا به مقره��ای این گردان ها‬ ‫گفت‪ :‬پیش از این امری��کا گردان های حزب اهلل‬ ‫را ب��ه حمل��ه ب��ه پایگاه هایش از جمل��ه پایگاه‬ ‫«‪ »K1‬متهم کرده بود‪ .‬انها معتقدند حزب اهلل و‬ ‫حشدالشعبی تهدیدی علیه انها و خطری علیه‬ ‫امنیت اسرائیل هستند‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬ش��بکه العربیه مدعی ش��د متئو تولر‪،‬‬ ‫س��فیر امری��کا در ع��راق بغداد را ب��ه مقصدی‬ ‫نامعلوم ترک کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که وزارت خارجه عراق از اظهارنظر درباره خبر‬ ‫خروج س��فیر امریکا امتناع کرده اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫خارج��ه ع��راق پیش تر گفته ب��ود تصمیم دارد‬ ‫سفیر امریکا را احضار کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش الق��دس العربی‪،‬تعدادی‬ ‫از نماین��دگان دی��وان کیف��ری بین الملل��ی با‬ ‫نمایندگان جنبش حم��اس و جبهه خلق برای‬ ‫ازادی فلس��طین دیدار کردند‪ .‬این نشس��ت با‬ ‫هدف تش��کیل پرونده جنایت های جنگی رژیم‬ ‫صهیونیس��تی علیه مل��ت فلس��طین در کرانه‬ ‫باخت��ری و نوار غزه برگزار ش��د‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬دفت��ر دادس��تان کل دی��وان کیفری‬ ‫بین الملل��ی اعالم کرد‪ :‬ای��ن دادگاه به دالیل و‬ ‫اظه��ارات هر دو طرف فلس��طینی و اس��رائیلی‬ ‫گ��وش خواه��د داد و در نهایت طرف حس��اب‬ ‫اصلی ان تشکیالت خودگردان فلسطین خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫روحانی‪ :‬چرا مردم را ناامید می کنید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫برای معادن‬ ‫امضای تفاهمنامه‬ ‫تولید ریل برای مترو‬ ‫شهرهای جدید در انتظار‬ ‫‪ ۱۳۷‬کیلومتر مترو‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کیفیت خودرو به قطعات برمی گردد‬ ‫‹ ‹کیفیت و افزایش قیمت‬ ‫سیدحس��ین بحرینیان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان‬ ‫خراس��ان رضوی درباره کیفیت پایین قطعات گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫در حال تولید خودروهایی مانند پراید هستیم‪ ،‬صنعتگر به دنبال‬ ‫فناوری نمی رود‪ .‬برای رس��یدن ب��ه کیفیت راه های زیادی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ش��رایط فعلی صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬یکی از این راه ها‬ ‫افزایش نرخ خودروهاس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬قطعه ای که به وس��یله یک‬ ‫ماش��ین اتومات و در یک مرحله‪ ،‬تمام قطعات ریز و درش��ت ان‬ ‫تولید می شود متفاوت است با تولید همان قطعه با چند ماشین‪.‬‬ ‫انجام کار به وس��یله چند ماش��ین نیاز به کنترل های خاص دارد‬ ‫و اینک��ه مرحله به مرحل��ه نظارت با دقت انجام ش��ود؛ بنابراین‬ ‫تولید در چند مرحله منجربه افزایش نرخ تمام شده خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور در ادامه گفت‪ :‬ممکن است نس��بت به کیفیت مواد اولیه‬ ‫نقدهایی شود اما در نهایت صنعتگر از ترکیب های گوناگون امکان‬ ‫رس��یدن به نتیجه مورد نظر در کیفیت را دارد‪ .‬بحرینیان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اگر پویش داخلی س��ازی امروز‪ ،‬یک سال پیش از تحریم رخ‬ ‫در نشس��ت مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عام��ل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ای��ران و‬ ‫مدیرعامل بانک ملت با تمرکز بر اولویت رونق تولید‪ ،‬دو طرف بر‬ ‫بهینه سازی و گسترش همکاری بین بخشی با رویکرد هم افزایی‬ ‫صنعت قطعه مصمم‬ ‫به استانداردسازی‬ ‫یادداشت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬یکی از کارشناسان صنعت خودرو عنوان‬ ‫می کرد نهضت داخلی س��ازی اغاز ش��ده اما چون این امر به دلیل‬ ‫تحریم و به نوعی از روی اجبار بوده‪ ،‬بیشترین تمرکز روی کمیت‬ ‫تولید اس��ت و کیفیت به معنای انچه در کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫خودروسازی شاهد هستیم‪ ،‬دغدغه نیست‪ .‬برخی معتقدند شاید‬ ‫در اینده شاهد اتفاق هایی باشیم که در سال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬برای‬ ‫برخ��ی مدل ها رخ داد‪ .‬چگون��ه در کنار کمیت‪ ،‬کیفیت قطعات‬ ‫ن اظهار کرده اند وقتی کمبود‬ ‫هم رعایت ش��ود؟ برخی قطعه سازا ‬ ‫نقدینگی داشته باشیم صنعتگر ناچار است از مواد اولیه باکیفیت‬ ‫پایین تر استفاده کند؛ البته این موضوع از سوی برخی قطعه سازان‬ ‫رد می ش��ود و انه��ا تاکی��د دارند صنعتگر در هر ش��ریط ملزم به‬ ‫ارائه بهترین محصول و خدمات است‪ .‬انچه مسلم است‪ ،‬وضعیت‬ ‫قطع��ات در بازار لوازم یدکی خودرو رضایت بخش نبوده و یکی از‬ ‫گالیه های مردم کیفیت خودروهاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‹ ‹بهانه جویی به جای ارتقا‬ ‫سیدحسین بحرینیان‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫م��ی داد همزم��ان با قطعات منفصله و م��واد اولیه ای که از خارج‬ ‫تهیه می ش��دند برای نیازهای فعلی در بحث کیفیت مش��کالت‬ ‫به مراتب کمتری می داش��تیم‪ .‬درحال حاضر ارتباطات بین المللی‬ ‫قطع ش��ده و در کنار این امر‪ ،‬موضوع اش��تغال و اقتصاد بنگاه ها‬ ‫هم مطرح است‪.‬‬ ‫س��روصدا داخل اتاق خودرو ممکن است موضوع را به قطعه سازان‬ ‫مرتب��ط کند؛ بنابراین برای کیفی��ت خودرو باید به این موضوع هم‬ ‫توجه ش��ود‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان استان تهران‬ ‫درباره ارتب��اط االیندگی و کیفیت قطعات ه��م گفت‪ :‬االیندگی‪،‬‬ ‫موضوع دیگر اس��ت که در واقع دو عام��ل مهم در الودگی هوا تاثیر‬ ‫دارد؛ موتور خودرو و سوخت‪ .‬باید موتوری تولید شود که با استفاده‬ ‫از سوخت باکیفیت مانند سوخت استاندارد یورو‪ ۶‬احتراق مناسبی‬ ‫داش��ته و البته عالوه بر ان س��وخت هم باید باکیفیت باش��د‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر خودروهای واردات��ی به ویژه انهایی که از‬ ‫نرخ باالیی برخوردار هس��تند دارای موتورهای پیش��رفته بوده که‬ ‫نیاز به س��وخت مناس��ب هم دارند‪ .‬اگر برای این موتورها س��وخت‬ ‫باکیفیت اس��تفاده نش��ود با موتور پیکان تفاوتی نخواهند داشت‪،‬‬ ‫چ��ون در نهایت دودی که از اگزوز خارج می ش��ود االیندگی تولید‬ ‫ش��ده از موتور تا اگزوز را خارج می کند؛ در نتیجه هم موتور خودرو‬ ‫باید براس��اس اس��تاندارد روز بوده و هم سوخت مصرفی مناسب و‬ ‫باکیفیت باش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اینکه کیفیت نظر مشتریان را جلب‬ ‫نکرده نخس��ت به کیفیت قطعات و کیفیت مونتاژ برمی گردد‪ .‬اگر‬ ‫قطعه کیفیت مناس��ب نداشته باش��د یا مونتاژ درست انجام نشود‬ ‫محص��ول نهایی هم کیفیت الزم نخواهد داش��ت‪ .‬اگر هر دو بخش‬ ‫مش��کل داشته باش��ند که نتیجه اش وضعیت فعلی صنعت خودرو‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط کیفیت خودرو و قطعات ان‬ ‫یکی از پرسش های اساسی در امر کیفیت خودروها این است که‬ ‫این کیفیت چقدر به قطعات خودرو برمی گردد؟ محسن رزم خواه‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به لح��اظ ارزش حدود ‪ ۸۰‬درصد ی��ک خودرو مربوط به قطعات ان‬ ‫اس��ت‪ .‬کیفیت خودرو هم تا ‪ ۸۰‬درصد مرب��وط به کیفیت قطعات‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع ی��ک خودرو باکیفیت خودرویی اس��ت که در ان از‬ ‫قطعات باکیفیت اس��تفاده شده باشد؛ بنابراین اگر قطعات کیفیت‬ ‫مناسبی نداشته باشند محصول نهایی هم نمی تواند باکیفیت باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنفی در باره اینکه خودروها به لحاظ کیفی نتوانس��ته اند‬ ‫رضایت مش��تریان را تامین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از مسئله مربوط به‬ ‫کیفیت قطعات اس��ت اما بخش دیگر ه��م به کیفیت مونتاژ انها در‬ ‫خط تولید برمی گردد‪ .‬دانش مونتاژ دانش��ی حس��اس و مهم بوده‬ ‫که اگر این قطعات به درس��تی مونتاژ نش��ود هم کیفیت خودرو را‬ ‫زیرسوال می برد و هم می تواند کیفیت قطعه را از بین ببرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬اگر قطعات بدنه خوب تولید ش��ود اما به درستی مونتاژ نشود‬ ‫هم افزایی ایدرو و بانک ملت برای تسریع طرح های توسعه‬ ‫برای تسریع در فرایند طرح های توسعه صنعتی و مناطق محروم‬ ‫تاکی��د کردند‪ .‬به گزارش ایدرو نی��وز‪ ،‬محمدباقر عالی و محمد‬ ‫بیگدل��ی در این دی��دار همچنین بهره گیری از حداکثر ظرفیت‬ ‫قانونی و انعطاف های مدیریتی موجود در س��امانه بانکی کشور‬ ‫با رویکرد حمایت از س��رمایه گذاری مولد را یکی از نقاط عطف‬ ‫در مسیر شتاب بخش��ی به اجرای طرح های صنعتی برشمردند‬ ‫که در س��اختار بانک ملت مش��هود است‪ .‬در این نشست درباره‬ ‫صدور مصوبه تس��هیالت س��رمایه در گردش در قالب مرابحه به‬ ‫رزم خواه در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی درباره کیفیت‬ ‫محصوالت از قطعه س��ازان پرسش می شود ان را مرتبط با مدل‬ ‫خ��ودرو کرده و عنوان می کنند ت��ا مدل های خودرویی قدیمی‬ ‫اس��ت نمی ت��وان قطعات باکیفی��ت تولید ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬چنین‬ ‫استدالل هایی به نوعی بهانه است‪ .‬پرایدی که به عنوان تک ستاره‬ ‫از ان نام برده می ش��ود و به دلیل اینکه نمی تواند استانداردهای‬ ‫مورد نیاز را بگذراند‪ ،‬قرار اس��ت تولیدش متوقف ش��ود‪ ،‬نمونه‬ ‫وارداتی ان بسیار باکیفیت تر از محصوالت داخلی بود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬دان��ش تولی��د قطعات در ایران هنوز به س��طح بین المللی‬ ‫نرس��یده و قطعه س��ازان داخلی باید بپذیرند که در دانش فنی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ماشین االت پیش��رفته‪ ،‬مقیاس اقتصادی تولید و‪...‬‬ ‫ضع��ف داریم‪ .‬اگ��ر بخواهیم قطعه ای باکیفیت و نرخ مناس��ب‬ ‫تولید کنیم باید دانش فنی مناس��ب در اختیار داش��ته باش��یم‬ ‫و ماش��ین االت و تجهیزات نیز پیش��رفته باشد‪ .‬این امر نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری س��نگین اس��ت و اینکه مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫پیشرفته داشته باشیم‪ .‬رزم خواه با بیان اینکه اندازه قطعه سازان‬ ‫داخلی پاسخگوی چنین امری نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای همین مسئله‬ ‫بود که تاکید داش��تم و دارم ادغ��ام واحدهای صنعتی ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬قطعه س��ازان باید در هم ادغام ش��وند تا موقعیت مالی‬ ‫خوبی به دس��ت اورن��د و س��رمایه گذاری الزم روی دانش فنی‬ ‫و ماش��ین االت داشته باش��ند‪ .‬در ادامه می توان انتظار محصول‬ ‫باکیفیت از صنعتگران داش��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه معتقد‬ ‫اس��ت بخش��ی از مشکالت به دولتی بودن صنعت خودرو کشور‬ ‫برمی گردد و اینکه انگیزه رقابت وجود ندارد‪ .‬انحصار حاضر مانع‬ ‫دغدغه مندی تولید محصوالت باکیفیت می شود درحالی که اگر‬ ‫این صنعت‪ ،‬خصوصی بود این دل نگرانی وجود داش��ت که برای‬ ‫ماندن و رقابت باید پاس��خگوی انتظارات مردم باشند‪ .‬رزم خواه‬ ‫در پایان گفت‪ :‬همان طور که بارها گفته ام ساختار صنعت خودرو‬ ‫و ش��رکت های فعال در این صنعت ایرادهای اساس��ی دارد که‬ ‫پیش تر به طور مفصل به انها پرداخته شده است‪.‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال با اولویت تکمیل زیرساخت های منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمس��ار و بازنگری در فرایند اعطای تسهیالت‬ ‫شرکت تایر لرستان که با سرمایه گذاری ایدرو و بخش خصوصی‬ ‫با ارزیابی ‪ ۱۷۰‬میلیون دالری انجام خواهد شد‪ ،‬موافقت شد‪.‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫مس��ئله‪‎‬ای که این روزها ذهن بس��یاری را به خود مشغول‬ ‫ک��رده‪ ،‬موضوع الودگی هواس��ت‪ .‬هوای ال��وده در جهان که‬ ‫بیش��تر در ش��هرهای بزرگ نمود پیدا کرده‪ ،‬درحال حاضر به‬ ‫بحث اصلی حوزه صنعت و محیط زیس��ت تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود یک��ی از علل این امر به اس��تاندارد محصوالت‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬بخش��ی از این مس��ئله به کیفی��ت خودروها و‬ ‫موتورهای س��اخته ش��ده مرتبط اس��ت که ام��روز به لحاظ‬ ‫استانداردها بسیار تغییر کرده اند‪ .‬با بهبود ساخت موتورها امر‬ ‫س��وخت به طور کامل انجام می ش��ود و کاتالیست‪‎‬های تهویه‬ ‫شده در اگزوز(کنترل میزان خروجی گازهای سمی متصاعد‬ ‫از سوخت بنزین خودرو) از الودگی‪‎‬هایی که ممکن است از این‬ ‫امر ناش��ی‪‎‬شوند جلوگیری می کند؛ اما به دلیل فرهنگ سازی‬ ‫نش��دن بعضی از افراد اقدام به برداشتن کاتالیست‪‎‬ها می کنند‬ ‫ک��ه مقول��ه‪‎‬ای جداس��ت و به باور غل��ط جامع��ه برمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫موتورس��ازان با جدیت برای بهبود ساخت موتورها در کشور با‬ ‫جدیت در حال فعالیت هس��تند و تولیدات در این راستا بسیار‬ ‫ارتقا پیدا کرده است؛ البته اگر بخواهیم در میزان الودگی این‬ ‫مورتورها در مقایس��ه با موتورهایی که در دنیا ساخته می شود‬ ‫قض��اوت کنی��م‪ ،‬موضوع متفاوت می ش��ود‪ .‬یاداور می‪‎‬ش��وم‬ ‫الودگی هوا منش��ا گوناگونی دارد‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬در بحث‬ ‫قطعات س��اخته شده در داخل یا مش��خصات فنی مهندسی‬ ‫و مولفه‪‎‬ه��ای الزم را دارد یا ندارد‪ .‬قطعه‪‎‬س��از موظف اس��ت با‬ ‫توجه به مشخصات فنی‪-‬مهندسی استانداردهایی که ازسوی‬ ‫خودروس��ازان به انها داده می شود کار را تحویل دهند‪ .‬بر این‬ ‫اساس قطعه‪‎‬ساز سعی دارد تمام الزامات مهندسی و انتظارات‬ ‫مصرف کنن��ده را تامین کند و با تایید قطع��ه موردنظر تولید‬ ‫انبوه اغاز می شود‪ .‬باید بپذیریم نیاز است خودروهای تولیدی‬ ‫امروز با خودروهای به روزتر جایگزین ش��وند و اگر با استاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬تولید می‪‎‬شوند الزم است به نسل های جدیدتر ارتقا پیدا‬ ‫کنند‪ .‬در مجموع صنعت قطعه مصمم است با تمام تحریم ها و‬ ‫تهدیدها به اس��تانداردهای جهانی نزدیک شود و نقشی که در‬ ‫الودگی هوا دارد را از بین ببرد‪ .‬این خواس��ته صنعتگران است‬ ‫زیرا برای ماندن نیاز است در هر دوره خود را روزامد کنند‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬پیکاپ اسنا به شرکت انتقال گاز ایران تحویل داده شد‬ ‫ایی��ن تحویل ‪ ۸۰‬پیکاپ اس��نا به ش��رکت‬ ‫انتق��ال گاز ای��ران در کارخانه امیک��و واقع در‬ ‫منطقه ازاد جلفا برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ایین��ی روز ‪ ۵‬دی در کارخان��ه امیک��و‪،‬‬ ‫‪۸۰‬پیکاپ اسنا به نمایندگان شرکت انتقال گاز‬ ‫ایران تحویل داده شد‪.‬‬ ‫در این ایین مدیران شرکت انتقال گاز ایران‬ ‫ضمن تحویل ‪ ۸۰‬خودرو جدید این شرکت‪ ،‬از‬ ‫خطوط تولید شرکت ارس خودرو دیزل(صنایع‬ ‫خودرویی امیکو) و توانمندی های این ش��رکت‬ ‫در ح��وزه تامی��ن نیازه��ای داخل��ی بازدی��د‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وحی��د محم��دی‪ ،‬مدی��ر ف��روش امیکو در‬ ‫این باره گفت‪ :‬یکی از نیازهای مهم صنایع نفت‬ ‫و گاز در ای��ران ناوگان خودروهای لجس��تیکی‬ ‫برای انتقال تجهی��زات و متخصصی به مناطق‬ ‫گوناگون کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه ش��رکت انتقال گاز ایران‬ ‫و در کل وزارت نفت برای تامین نیازهای خود‬ ‫از داخل سبب ش��ده وزارت نفت در حوزه های‬ ‫گوناگون از پیشتازان داخلی سازی و حمایت از‬ ‫صنایع داخلی باشد‪.‬‬ ‫مدیر فروش امیکو‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت گاز ایران‬ ‫ب��ا توجه به نیازهای خ��ود‪ ،‬خودروهای پیکاپ‬ ‫مختلف تولید داخل را م��ورد ازمون و ارزیابی‬ ‫قرار داد و امیکو اس��نا توانس��ت از ازمون های‬ ‫سخت این شرکت سربلند بیرون بیاید‪.‬‬ ‫محم��دی تصریح کرد‪ :‬به دلی��ل فعالیت های‬ ‫شرکت انتقال گاز ایران در اقلیم های گوناگون‪،‬‬ ‫خودروه��ای مورد اس��تفاده این ش��رکت باید‬ ‫توانایی ه��ای س��خت کار(‪)Heavy Duty‬‬ ‫داشته باشند و مهندسی محصول پیکاپ اسنا‬ ‫به طور کامل با همین نگاه انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چش�م انداز چندس�اله‪ ،‬چ�راغ راه‬ ‫امیکو‬ ‫مدیرف��روش امیک��و درب��اره ازمون ه��ای‬ ‫انجام ش��ده ازس��وی ش��رکت انتقال گاز ایران‬ ‫روی خودرو اس��نا نی��ز گفت‪ :‬ای��ن خودرو ‪۵‬‬ ‫ه��زار کیلومت��ر در ‪ ۴‬اقلیم گوناگون کش��ور با‬ ‫ح��دود یک تن بار مورد ارزیاب��ی قرار گرفته و‬ ‫توانس��ته ازمون های دوام( ‪durability test‬‬ ‫)‪ ،‬قابلیت اطمین��ان(‪ )reliability testing‬و‬ ‫عملک��رد(‪)Performans Test‬را با موفقیت‬ ‫پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اسنا به عنوان نخستین‬ ‫خودروی��ی تولید داخل توانس��ته بود حدود ‪۲‬‬ ‫س��ال پیش اس��تانداردهای الم��ان را دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محم��دی ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی خودروی��ی‬ ‫ازمون های سخت شرکت هایی مانند انتقال گاز‬ ‫ایران را باموفقیت پشت س��ر می گذارد‪ ،‬در واقع‬ ‫باید گفت مش��تریان عادی می توانند با حصول‬ ‫اطمینان از کیفیت محصول اقدام به خریداری‬ ‫ان کنند‪.‬‬ ‫مدیرفروش ش��رکت امیکو در پای��ان افزود‪:‬‬ ‫امیکو به زودی طرح فروش پیکاپ اس��نا برای‬ ‫مش��تریان بازار را نیز به اجرا خواهد گذاش��ت‬ ‫و قص��د دارد با افزایش تولی��د این خودرو نیاز‬ ‫بازار را به خودروهای فول سایز و با دوام پیکاپ‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمل ونقل با‬ ‫درشکه از‬ ‫دیروز تا امروز‬ ‫برنامه ریزی برای معادن‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ش��بکه حمل ونق��ل نق��ش بس��یار مهمی در‬ ‫ح��وزه صنع��ت دارد ک��ه مهم تری��ن بخش ان‬ ‫فراه��م اوردن امکان عرضه و فروش محصوالت‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬به نظر می رسد ما در این زمینه‬ ‫ضعف هایی داریم و ب��ه همین دلیل مرور نحوه‬ ‫ش��کل گیری درش��که رانی به عنوان یک وسیله‬ ‫حمل ونق��ل اولیه‪ ،‬می تواند جالب توجه باش��د‪.‬‬ ‫نخس��تین درش��که ای که به ایران امد در زمان‬ ‫فتحعلی شاه بود‪ .‬این درشکه را پادشاه انگلیس‪،‬‬ ‫بناپارت‪ ،‬ب��رای پادش��اه وقت فرس��تاد‪ .‬همین‬ ‫که درش��که اهدایی پادش��اه انگلیس با زحمت‬ ‫باربران به میدان ارک رس��ید‪ ،‬فتحعلی ش��اه در‬ ‫ان نشست و چون اسب اموخته وجود نداشت‪،‬‬ ‫گروهی از باربران درش��که ش��اه را کشیدند‪ .‬از‬ ‫ان زمان به بعد درش��کهدر شهر تبدیل به یک‬ ‫وس��یله حمل ونقل مسافر و اندکی هم بار شد تا‬ ‫اینکه دوره کس��ادی بازار درش��که ها پیش امد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۲۲‬خورش��یدی فخرالدوله(دختر‬ ‫مظفرالدین شاه) صد خودرو از نوع «ب ب فورد»‬ ‫وارد کش��ور کرد که از ای��ن خودروها به عنوان‬ ‫تاکسی اس��تفاده ش��د‪ .‬در تهران تا قبل از ان‪،‬‬ ‫تنها وس��یله ای که اهالی تهران در کنار درشکه ‬ ‫با انها رفت وامد می کردند‪ ،‬اتوبوس های شهری‬ ‫و تعداد کمی اتومبیل های کرایه ای بود‪ .‬البته از‬ ‫این وسیله ها بیشتر برای مسافرت به حومه شهر‬ ‫اس��تفاده می شد وگرنه س��فرهای درون شهری‬ ‫بیشتر با درشکه چی ها بود‪ .‬شروع کار تاکسی ها‬ ‫موجب ش��د درامد درش��که چی ها به یک سوم‬ ‫دوره قب��ل از ورود تاکس��ی برس��د‪ .‬کم ش��دن‬ ‫درامد تغییرات فراوانی در س��اختمان و ش��کل‬ ‫ظاهری درش��که ها به وجود اورد‪ .‬کم کم ش��کل‬ ‫زیبا و تروتمیز و نو اتاق درش��که که به وس��یله‬ ‫دو اس��ب فربه کشیده می ش��د‪ ،‬تغییر کرد و دو‬ ‫اس��ب درش��که هم به دلیل خرج زیاد تبدیل به‬ ‫یک اس��ب شد و رنگ کهنگی بر اتاق ها نشست‪.‬‬ ‫کس��ادی کار درش��که ها به جایی رس��ید که در‬ ‫مقابل ‪ ۱۰۰‬تومان‪ ،‬اداره راهنمایی می توانس��ت‬ ‫پروانه انه��ا را لغو کند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬درش��که یک اسبه در تهران کار می کرد‬ ‫و بیش��تر درامد انها نه از راه مسافرکشی‪ ،‬بلکه‬ ‫از راه بارکش��ی بود‪ .‬میدان خراس��ان ‪ ۵۰‬سال‬ ‫پیش پاتوق درش��که چی ها ب��ود‪ .‬در این میدان‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬درشکه ایستگاه داشتند که‬ ‫بیشتر مسافران انها ساکنان مسگراباد و زائرین‬ ‫بودن��د‪ .‬برای هر رفت وامد ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ریال کرایه‬ ‫می پرداختن��د‪ .‬نکته جالب توج��ه اینکه در ان‬ ‫زمان برای جلب مش��تری بعضی از درشکه ها به‬ ‫قلیان هم مجهز بودند و به شکل قهوه خانه سیار‬ ‫درامده بودند‪ .‬در میان صاحبان درش��که ها که‬ ‫در میان خراسان توقف می کردند‪ ،‬کسانی دیده‬ ‫می ش��دند که بین ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۸‬درش��که داشتند و‬ ‫همه را به دس��ت درشکه چی ه ا س��پرده بودند و‬ ‫به انها دس��تمزد می دادند‪ .‬مح��ل دیگر تجمع‬ ‫درشکه چی های تهران‪ ،‬محله امامزاده حسن بود‪.‬‬ ‫در میان انها از پیرمرد ‪ ۶۰‬ساله تا پسربچه های‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬س��اله وجود داشت‪ .‬نکته جالب اینکه‬ ‫اثار تمدن جدید در ساختمان درشکه ها نیز نفوذ‬ ‫کرد و درشکه هایی که در دوران جدیدتر ساخته‬ ‫می ش��دند‪ ،‬مجهز به وس��ایل جدید مانند چراغ‪،‬‬ ‫بوق و نوارهای شب نما بودند؛ در نتیجه نرخ این‬ ‫درشکه ها از درشکه های قدیمی بیشتر بود‪ .‬حد‬ ‫متوسط نرخ درش��که های قدیمی حدود ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان بود‪ .‬در طول دورانی که از ورود تاکس��ی‬ ‫و در نتیجه کم ش��دن رونق درشکه می گذشت‪،‬‬ ‫هرچند وقت یک بار درش��که چی ها سروصدا راه‬ ‫می انداخته و می خواستند مانند گذشته فعالیت‬ ‫کنند؛ از جمله در س��ال ‪ ۱۳۴۵‬وقتی دیدند که‬ ‫در داخل شهر نمی توانند فعالیت کنند‪ ،‬از دولت‬ ‫تقاضا کردند که خط مسافربری تهران علی شاه‬ ‫عوض به انها واگذار ش��ود‪ .‬به دنبال تقاضای انها‬ ‫اتحادیه صنف درش��که داران ته��ران اعالم کرد‬ ‫که در ص��ورت موافقت مقامات مس��ئول اقدام‬ ‫به تاس��یس شرکت واحد درش��که رانی می کند‬ ‫و از این پیش��نهاد‪ ،‬رئیس ش��ورای عالی اصناف‬ ‫پش��تیبانی و از مدیرعامل ش��رکت واحد تقاضا‬ ‫ک��رد یک��ی از خطوط حوم��ه ته��ران را به انها‬ ‫واگذار کنند‪ .‬مدیرعامل در پاس��خ این پیشنهاد‬ ‫گفت‪ ،‬پیش��نهاد جالبی است اما به نظر من انها‬ ‫قصد شوخی دارند‪.‬‬ ‫درش��که رانی موفق به انجام این کار نش��د‪ .‬با‬ ‫این ح��ال تا اوائل دهه ‪ ۶۰‬برخی از درش��که ها‬ ‫در ته��ران فعالی��ت می کردند‪ ،‬ام��ا فعالیت انها‬ ‫نیز پای��ان یافت‪ .‬البت��ه هم اینک نی��ز در بازار‬ ‫ته��ران به ط��ور نمادی��ن و به عن��وان ی��ادی از‬ ‫گذش��ته تعدادی درش��که مش��غول جابه جایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬در کار اکتش��اف و بهره برداری از معادن تحول‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬یک مقام از وزارت اقتصاد در دی س��ال ‪۱۳۴۶‬‬ ‫گف��ت‪ ،‬دول��ت در نظر دارد به طور جدی مس��ئله معادن را مورد‬ ‫تجدی��د نظر قرار دهد و ترتیبی دهد که در بهره برداری از منابع‬ ‫طبیعی ثروت منابع ملی در حد امکان حفظ شود؛ در عین حال‬ ‫س��رمایه گذاری در این رش��ته مهم به صورت صحی��ح و اصولی‬ ‫توسعه یابد‪ .‬در هفته اخر دی‪ ،‬پروانه اکتشاف معادن که پیش تر‬ ‫از سوی وزارت اقتصاد صادر شده بود به دلیل اینکه دارندگان ان‬ ‫از دادن گزارش یک ساله خود به وزارتخانه خودداری کرده بودند‪،‬‬ ‫لغو ش��د‪ .‬این پروانه ها بیش��تر برای اکتشاف معادن سرب‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫مس و منگنز بوده اس��ت؛ به عالوه دولت در نظر دارد ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫کیلومترمربع که در حاشیه کویرلوت‪ ،‬دشت کویر‪ ،‬کاشان‪ ،‬جنوب‬ ‫یزد‪ ،‬شمال فارس و جنوب شرقی کرمان است‪ ،‬راسا کار اکتشاف‬ ‫و بهره برداری را به عهده بگیرد سپس به وسیله انعقاد قراردادهای‬ ‫دولتی با کش��ورهایی مانند ش��وروی‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬یوگسالوی و‬ ‫رومانی در زمینه بهره برداری از معادن مشارکت کند‪.‬‬ ‫رقابت برای جذب متخصص‬ ‫س��ازمان های اداری و موسس��ات خصوصی برای جذب افراد‬ ‫متخصص در اذر س��ال ‪ ۱۳۴۵‬با یکدیگر رقابت می کردند‪ .‬در‬ ‫ان زمان اعالم ش��د از قرار معلوم در س��ال های اخیر با توسعه‬ ‫فعالیت ه��ای صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬عمرانی و اموزش��ی بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬عده زیادی از متخصصان و کارشناس��ان و کارکنان‬ ‫فن��ی خدمت دول��ت را ترک ک��رده و در خدمت موسس��ات‬ ‫خصوصی مش��غول ب��ه کار ش��ده اند‪ .‬پر واضح اس��ت با اجرای‬ ‫طرح ه��ای مربوط به صنعتی ک��ردن مملکت و با به کار افتادن‬ ‫واحدهای بزرگ صنعتی مثل ذوب اهن و پتروشیمی این رقابت‬ ‫شدت خواهد یافت‪ .‬در حقیقت مملکت ما اکنون با دو مشکل‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬مثل کمبود افراد ماهر و اس��تاد کار از یک سو و‬ ‫تورم عناصر نااشنا به فنون و حرف اعم از تحصیلکرده و عامی‬ ‫از سوی دیگر‪ .‬در این میان باز افراد عادی قادرند برای خودشان‬ ‫راهی پیدا کنند و به نحوی در اجتماع جذب شوند‪ .‬مشکل مهم‬ ‫ناش��ی از وجود طبقه ای اس��ت که با در دست داشتن مدرک‬ ‫تحصیلی نه در امری تخصص دارند که او را بدان کار بگمارند و‬ ‫نه می توانند مانند یک فرد عادی تن به کارهای عادی بدهند و‬ ‫از شاگرد بنایی شروع کند و تا چند صباح دیگر استاد بنا شوند؛‬ ‫ب ه همین جهت کشور نیاز به تربیت متخصص و کارشناس دارد‬ ‫که بتواند فعالیت های فنی را به شکل عملی انجام دهد‪.‬‬ ‫بازدید دانشجویان از کارخانه ها‬ ‫دانش��جویان ایرانی که برای بازدید و دی��دار با خانواده خود‬ ‫در ایام تعطیالت تابس��تانی س��ال ‪ ۱۳۴۷‬به ایران امده بودند‪،‬‬ ‫طی برنامه هایی که از طرف دولت و موسسات بخش خصوصی‬ ‫ب��رای انه��ا در نظر گرفته ش��ده بود از کارخانج��ات گوناگون‬ ‫صنعتی بازدید کردند‪ .‬در این بازدیدها دانش��جویان از نزدیک‬ ‫با فعالیت های صنعتی کش��ور اشنا می ش��وند و این بازدید ها‬ ‫فوق العاده م��ورد توجه انها قرار گرفت‪ .‬در برنامه ای که از قبل‬ ‫تدارک دیده ش��ده بود در شهریور عده ای از این دانشجویان به‬ ‫اتفاق سرپرس��ت‪ ،‬از تاسیس��ات گروه صنعتی بهشهر در تهران‬ ‫بازدید کردند‪ .‬در این تاسیس��ات از طرف مس��ئوالن مربوطه‪،‬‬ ‫توضیح��ات الزم به انها در مورد کارخانه های تهیه روغن نباتی‬ ‫شاه پس��ند‪ ،‬کارخانه روغن نباتی بهار‪ ،‬کارخانه کارتون س��ازی‪،‬‬ ‫کارخانه قوطی س��ازی‪ ،‬کارخانه پودر لباسشویی برف کارخانه‬ ‫صابون سازی و کارخانه گلیسیرین سازی داده شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه ها به لحاظ دس��تگاه های فن��ی جالب به نظر‬ ‫می رس��یدند از س��وی دیگ��ر‪ ،‬وجود تعداد بس��یار زی��ادی از‬ ‫مهندس��ان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه های داخلی و‬ ‫خارج��ی به عنوان همکار این کارخانه ها‪ ،‬توجه بازدیدکنندگان‬ ‫همکاری ایران و رومانی در صنایع چوب‬ ‫مطالعات ایران و رومانی در توسعه صنایع چوب در اذر سال‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬پایان یافت‪ .‬رومانی و همکاری خود را برای بهره برداری‬ ‫از جنگل های شمال و ایجاد صنایع چوب در جنگل های شمال‬ ‫و ایجاد صنایع چوب در این منطقه اعالم کرد‪.‬‬ ‫منطقه ای به مس��احت ‪ ۵۰‬هزار و یکص��د هزار هکتار مورد‬ ‫بهره ب��رداری قرار می گیرد‪ .‬در ای��ن منطقه راه های جنگلی نیز‬ ‫س��اخته ش��ده و کارخانه های چوب بری و صنایع چوب ایجاد‬ ‫می ش��د‪ .‬از ‪ ۱۳۴۷‬ت��ا ‪ ۱۳۵۱‬جه��ت ماش��ین ها و تجهیزات و‬ ‫رقابت سرامیک همدان با ظروف چینی‬ ‫کمک های فن��ی برای اجرای طرح کام��ل بهره برداری و عمل‬ ‫اوردن چوب ‪ ۱۰‬میلیون دالر از س��وی رومانی در اختیار ایران‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬به��ای این تجهیزات در ‪ ۸‬س��ال هر ‪ ۶‬ماه یک‬ ‫قسط پرداخت می شد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد پرداخت های ایران ب��رای کاالهای تحویلی بوده‬ ‫ک��ه به مصرف خرید نفت خام از ایران می رس��ید و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫باقیمانده نیز به مصرف خرید محصوالت چوبی مربوط به طرح‬ ‫متمرکز صنعتی در منطقه تعیین شده می رسید‪.‬‬ ‫تولید فراورده های سفال و سرامیک در تابستان سال ‪۱۳۴۹‬‬ ‫مهم ترین صنعت دس��تی مردم همدان اس��ت‪ .‬س��االنه حدود‬ ‫‪ ۵۶۰‬هزار قطعه مختلف از قبیل س��رویس غذاخوری‪ ،‬کاس��ه‪،‬‬ ‫گلدان و کوزه اب خوری رسیده بود‪ .‬این میزان در ‪ ۱۹۲‬کارگاه‬ ‫سفال سازی در قریه اللجین همدان ساخته می شد‪ .‬کارگران و‬ ‫استادکاران این کارگاه ها در ان زمان به حدود ‪ ۷۵۰‬نفر رسیده‬ ‫بود‪ .‬س��اخت و تهیه این ظروف در همدان و در گذشته مصرف‬ ‫ف چینی به ویژه ابی رنگ‬ ‫زیادی داشت اما با متداول شدن ظرو ‬ ‫اموزش صنعتگران در دوره های شبانه‬ ‫ب��رای ان ع��ده از جوانان��ی ک��ه ق��ادر نبودن��د‬ ‫کالس های روزانه هنرس��تان صنعتی تبریز شرکت‬ ‫کنند‪ ،‬برای نخس��تین بار در اذر ‪ ۱۳۴۷‬کالس های‬ ‫ش��بانه دای��ر ش��د‪ .‬در ای��ن کالس ها رش��ته های‬ ‫اتومکانیک‪ ،‬فلزکاری و برق تدریس می ش��ود‪۷۵ .‬‬ ‫نفر از پذیرفته ش��دگان کالس های شبانه هنرستان‬ ‫صنعتی در این رش��ته های س��ه گانه هر رشته ‪۲۵‬‬ ‫نفر س��رگرم اموزش خواهند ش��د‪ .‬س��اعات درس‬ ‫در این کالس ها از س��اعت ‪ ۳۰ :۳‬ت��ا ‪ ۹‬بعدازظهر‬ ‫ب��وده و داوطلبان که از می��ان دارندگان گواهینامه‬ ‫س��وم متوس��ط بودند پس از ‪ ۳‬س��ال‪ ،‬ب��ا دریافت‬ ‫دیپل��م کامل به عن��وان تکنس��ین در کارخانجات‬ ‫را جلب می کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدیدها زمینه بکارگیری دانش��جویان خارجی در‬ ‫کشور نیز فراهم می شد؛ به صورتی که این دانشجویان به وسیله‬ ‫سرپرست های مربوط مراتب عالقه مندی خود را پس از تکمیل‬ ‫دوره تحصیل و بازگش��ت به ایران برای کار در بخش خصوصی‬ ‫اعالم می کردند‪.‬‬ ‫و با به بازار امدن ظروف مالمین و پالس��تیک ظروف س��فالی‬ ‫ساخت الجین همدان اهمیت گذشته خود را از دست داد‪ .‬ماده‬ ‫اولیه س��فال اللجین از خاک سرخ مرغوبی که در محل وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تش��کیل می شود و صنعتگران سفال از ان به طور رایگان‬ ‫در کارگاه ها اس��تفاده می کنند؛ البته از معایب کار سفال سازان‬ ‫وض��ع ابتدایی کوره های سفال س��ازی بود ای��ن کوره ها خیلی‬ ‫قدیمی و ابتدایی بودند و در مرکز قریه اللجین قرار داش��ته و‬ ‫این گونه کارگاه ها به سالمت ساکنان قریه صدمه می زد‪.‬‬ ‫گردش گاری های سه چرخه در شهر‬ ‫صنعت��ی تبریز ش��روع به کار می کردن��د‪ .‬به منظور‬ ‫همکاری و ایجاد هماهنگی بین هنرستان صنعتی‬ ‫پس��ران تبریز و صنایع سنگین اذربایجان از قبیل‬ ‫کارخانجات تراکتورس��ازی و دیزل سازی قراردادی‬ ‫بین مس��ئوالن صنایع سنگین و هنرستان صنعتی‬ ‫تبریز به امضا رس��ید‪ .‬براساس قرارداد منعقد شده‪،‬‬ ‫تم��ام برنامه های هنرس��تان ب��ا کارخانجات تبریز‬ ‫هماهن��گ ش��ده و هنرجویان هنرس��تان در دوره‬ ‫مربوط��ه خود ب��رای کار در کارخانج��ات صنعتی‬ ‫اموزش های الزم را می دیدن��د تا پس از پایان این‬ ‫دوره اموزش��ی به عنوان تکنس��ین در کارخانجات‬ ‫استخدام شوند‪.‬‬ ‫اوائل دهه ‪ ۴۰‬که هنوز درش��که ها مش��غول بارب��ری بودند و وانت های‬ ‫بزرگ امروزی نیز وارد ایران نشده بودند‪ ،‬وسایلی با عنوان موتور سه چرخه‬ ‫در تهران مشغول به فعالیت و حمل ونقل بار بودند‪ .‬سال ‪ ۱۳۴۷‬در تهران‬ ‫بین ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار موتور سه چرخه در کار باربر در خیابان ها فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫این تاکس��ی بارها برخالف اسالف گاری ها که خیلی بزرگ و جاگیر بودند‬ ‫کوچک بوده و به همین دلیل رانندگانش با تهور بی س��ابقه ای از البه الی‬ ‫س��تون های درهم ریخته اتومبیل ها عبور می کردند‪ .‬بیشتر تصادف ها زیر‬ ‫سر همین موتور سه چرخه ها بود‪ .‬این موتور سه چرخه ها وظایف دوگانه ای‬ ‫داش��تند‪ .‬صبح زود از دهات اطراف به میدان بارفروش ها بار می اوردند یا‬ ‫از حومه شهر بارکش��ی می کردند‪ .‬وقتی که افتاب باال امد دیگر بارکشی‬ ‫ب��ه حومه صرف نمی ک��رد‪ .‬انها به مسافرکش��ی می پرداختند و غالبا یک‬ ‫یا دو مس��افر را که س��اعت ها منتظر مانده بودند در اتاقک کوچک س��وار‬ ‫می کردند و با س��رعت به مقص��د معلوم حرکت می کردن��د‪ .‬این موتورها‬ ‫همه نمره ش��خصی داشتند و گاه یک نفر صاحب چند موتور بود و ان را‬ ‫به راننده ها کرایه می داد‪ .‬تا ‪ ۴۰‬درصد راننده های این موتور س��ه چرخه ها‬ ‫پیش ت��ر گاری دار بودن��د و پ��س از اینکه گاری از بین رف��ت‪ ،‬انها موتور‬ ‫خریدن��د و تا مدت ها تصدیق نداش��تند و پ��س از جریمه های زیاد پروانه‬ ‫رانندگی گرفتند‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۴۸‬این موتور ها به طور متوسط ‪ ۹‬هزار تومان‬ ‫نرخ داش��تند و بیش��تر به طور اقساطی خریدوفروش می ش��دند؛ با پیش‬ ‫قس��طی حدود ‪ ۲‬هزار تومان‪ .‬هر راننده روزی بی��ن ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬تومان کار‬ ‫می ک��رد و ‪ ۲۰‬توم��ان ان صرف بنزین کرده و ب��ا باقی (مایحتاج) زندگی‬ ‫خود را فراهم می کردند‪ .‬این موتور ها اتحادیه نداش��تند و اغلب در میدان‬ ‫شوش‪ ،‬بار فروشان و گمرک جمع می شدند و از انجا برای یافتن مسافر یا‬ ‫بار به گردش در می امدند‪.‬‬ ‫تولید قند در کشور‬ ‫تولید تلفن داخلی‬ ‫راه اندازی کشتارگاه مرغ‬ ‫ماش��ین های کارخانه قند با نام «خانه» مرداد س��ال ‪ ۱۳۴۷‬از‬ ‫بلژیک خریداری شد‪ .‬قرار بود تجهیزات تا شهریور به ایران حمل‬ ‫ش��ود‪ .‬مرداد عملیات س��اختمان این کارخانه در اذربایجان غربی‬ ‫ادامه داشت‪ .‬قرار بود این کارخانه در اوائل ‪ ۱۳۴۸‬مورد بهره برداری‬ ‫قرار گیرد‪ .‬این سومین کارخانه بعد از کارخانه ممسنی و یاسوج بود‬ ‫که از طرف سازمان مرکزی شرکت ها به وجود امده بود‪ .‬‬ ‫ش��رکت سهامی کارخانه تلفن س��ازی ایران در اذر سال ‪ ۱۳۴۵‬تشکیل ش��د‪۶۰ .‬درصد سهام شرکت‬ ‫متعلق به وزارت پس��ت‪ ،‬تلگراف تلفن و بانک توس��عه صنعتی اس��ت و ‪ ۴۰‬درصد ان را شرکت زیمنس‬ ‫خریداری کرده است‪ .‬قرارداد خرید کارخانه از کشور المان از سوی وزارت پست‪ ،‬تلگراف و تلفن به دولت‬ ‫فرس��تاده ش��د و پس از تصمیم دولت‪ ،‬مس��ئوالن در نصب کارخانه اقدام خواهند کرد‪ .‬در این کارخانه‪،‬‬ ‫تلفن‪ ،‬زنگ اخبار‪ ،‬سلکتور‪ ،‬بلندگو‪ ،‬میکروفون‪ ،‬بند گوشی‪ ،‬گوشی و سایر قطعات تلفن و مراکز خودکار‬ ‫ساخته شود؛ همچنین قرار بود محصوالت کارخانه تلفن سازی ایران به کشورهای همسایه نیز صادر شود‪.‬‬ ‫نخس��تین کشتارگاه ماش��ینی با ظرفیت ‪ ۳۰‬هزار کشتار در روز اذر ‪ ۱۳۴۵‬در تهران شروع به کار‬ ‫کرد‪ .‬مس��ئوالن کشتارگاه با مقامات شهرداری برای انتقال کشتار مرغ با این کشتارگاه وارد مذاکره‬ ‫شدند‪ .‬شهرداری در نظر داشت از هر مرغ و خروس که در کشتارگاه کشتار می شد‪ ۵ ،‬شاهی عوارض‬ ‫دریافت کند و چون در تهران روزانه ‪ ۶۰‬هزار مرغ و حدود ‪ ۴۰‬تن گوش��ت مرغ مصرف می ش��ود‪،‬‬ ‫در نظر دارند که افراد و ش��رکت های تعاونی اجازه نصب یک کش��تارگاه دیگر که ظرفیت بیشتری‬ ‫داشته باشد را بدهند‪ .‬پس از قطعی شدن فعالیت این کشتارگاه‪ ،‬کشتار مرغ در شهر ممنوع می شد‪.‬‬ ‫کارخانه لوله سازی اهواز‬ ‫کارخانه نازک کاری صنایع تبریز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫تحریم‪ ،‬معادن را سنتی‬ ‫نگه می دارد‬ ‫فرصتی برای معرفی‬ ‫توانمندی های ناشناخته‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫حرکت رو به جلوی یک جشنواره ساخت داخل‬ ‫‹ ‹جشنواره ای برای توسعه اینده فوالد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹یونیدرو و بومی سازی‬ ‫در استانه برگزاری دومین‬ ‫جشنواره و نمایشگاه ملی‬ ‫ بومی س��ازی که با تالش‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫فوالد قرار اس��ت ‪ ۲۳‬تا‪۲۶‬‬ ‫دی برگزار ش��ود‪ ،‬به سراغ‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی و‬ ‫دانش بنی��ان یونیدرو رفتیم که کل نیازهای زنجیره‬ ‫معدن را با کمک دانش��گا ه تهران در قالب طرح های‬ ‫پژوهش��ی برطرف می کند‪ .‬این موسسه که در زمان‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬رئیس پیش��ین ایمیدرو تاسیس‬ ‫شد در زمان غریب پور نیز مورد توجه و حمایت قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬امید اصغری‪ ،‬رئیس موسس��ه پژوهش��ی و‬ ‫دانش بنی��ان یونیدرو در گفت وگو با‬ ‫با وجود‬ ‫نقاهت��ی ک��ه پس از ی��ک جراحی بزرگ داش��تند‪،‬‬ ‫توضیحاتی درباره این موسس��ه داد و گفت‪ :‬موسسه‬ ‫پژوهش��ی مشترکی سال ‪ ۱۳۹۵‬بین دانشگاه تهران‬ ‫و ایمیدرو تاس��یس ش��د تا بتواند نیازهای گوناگون‬ ‫ایمیدرو را تامین کند؛ برخی از این نیازها پژوهش��ی‬ ‫اس��ت که در حاش��ی ه این موارد هم یک جش��نواره‬ ‫اینومای��ن در حال برگزاری اس��ت تا بتواند نیازهای‬ ‫پای دانش بنیان ها در میان است‬ ‫فناورانه ش��رکت ها و واحدهای زیرمجموعه ایمیدرو‬ ‫را ب��ه طریق��ی از طریق ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپ ها پوشش دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این مدت‬ ‫پروژه های مهمی ازس��وی ایمیدرو به موسسه ارجاع‬ ‫ش��ده که بخش��ی از انها پایان یافته و بخشی هم در‬ ‫حال اجراس��ت‪ .‬عالوه بر پروژه ها‪ ،‬ازسوی بخش ها و‬ ‫شرکت های دیگر نیز به ما پروژه هایی ارجاع می شود‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره اینوماین در سال گذشته نیز یکی‬ ‫از برنامه ه��ای مرتبط با فعالیت ه��ای یونیدرو بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ای��ن پروژه ها کل زنجیره معدن و‬ ‫صنایع معدنی از اکتش��اف تا اس��تخراج و فراوری و‬ ‫به نوع��ی درکنار ان هر انچه به بخش معدن مرتبط‬ ‫می ش��ود مانند پایین دس��ت معدن‪ ،‬فوالد‪ ،‬مدیریت‬ ‫مع��دن‪ ،‬اقتص��اد معدن و زیس��ت معدن را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این کل فرایندی اس��ت که موسسه سعی‬ ‫می کند ان را پوشش دهد‪ .‬اصغری در ادامه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬طبیعی اس��ت ک��ه در این م��دت پروژه های‬ ‫گوناگونی با تاکید بر مواد معدنی گوناگون که به نوعی‬ ‫عناصر اس��تراتژیک بوده مانند ژرمانیوم و وانادیوم از‬ ‫س��وی ایمیدرو به ما ارجاع داده ش��ده است‪ .‬رئیس‬ ‫موسس��ه یونیدرو‪ ،‬در ادامه ب��ا بیان اینکه پروژه های‬ ‫گوناگونی در زمینه اکتشاف و استحصال مواد معدنی‬ ‫انجام ش��ده یا در دس��ت اقدام است در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که یونیدرو به عنوان حلقه واس��ط بین یک‬ ‫سازمان توس��عه ای و دانشگاه تجربه موفقی به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬اظهارکرد‪۳ :‬ماه اس��ت که این مسئولیت به‬ ‫من سپرده شده و قبل از من مرحوم سیدشمس الدین‬ ‫وهابی از ابتدا در تاسیس و شکل دهی موسسه نقش‬ ‫داشتند و کار را جلو بردند‪ .‬شاید بهتر باشد از بیرون‬ ‫موسسه عملکرد ان مورد قضاوت قرار گیرد‪ .‬اصغری‬ ‫درباره عملکرد ‪۳‬س��اله این موسسه افزود‪ :‬همین که‬ ‫با ایمیدرو نشس��ت های مس��تمری داریم و رضایت‬ ‫مدیریت سازمان توسعه ای ایمیدرو از این پژوهشکده‬ ‫اس��ت باعث دلگرمی ما اس��ت و البت��ه تاکید اقای‬ ‫غریب پ��ور در اخرین نشس��ت بر انج��ام پروژه های‬ ‫سنگین تر و بیشتر نشان دهنده اعتماد به این موسسه‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه ظرفیت های موسسه بسیار‬ ‫بی��ش از انچه درحال حاضر پروژه در دس��ت انجام و‬ ‫برگزاری اس��ت‪ ،‬دیده ش��ده تا بتوانند در زمینه های‬ ‫گوناگون کارهای سنگین تری را انجام دهند‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این اتفاق به نوعی تایید عملکرد موسس��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رض��ا اشرف س��منانی‪،‬‬ ‫مش��اور میدکو‪ ،‬ب��ا بیان‬ ‫اینکه دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫عل��م و فن��اوری از‬ ‫جش��نواره هایی مانن��د‬ ‫جشنواره ملی فوالد ایران‬ ‫اس��تقبال می کنن��د‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز مباحثی مانن��د نانوفوالد یا‬ ‫نانو متریال ه��ا در صنع��ت ف��والد مطرح هس��تند؛‬ ‫بنابرای��ن جش��نواره محلی برای پایه ریزی توس��عه‬ ‫اینده این صنعت اس��ت ت��ا به تدریج به صادرکننده‬ ‫قطعات و فناوری صنعت فوالد تبدیل شویم‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ، ۲۴‬وی درباره دومین جش��نواره‬ ‫ملی فوالد ایران افزود‪ :‬این جشنواره فرصتی است تا‬ ‫سازندگان بخش های گوناگون زنجیره تولید فوالد با‬ ‫یکدیگر اشنا و از توانمندی ها و ظرفیت های یکدیگر‬ ‫مطلع شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این قبیل همایش ها و جشنواره ها‬ ‫باید به هم افزایی در صنعت فوالد منجر ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫فوالد صنعتی مادر‪ ،‬مولد‪ ،‬س��ازنده و پایه و اس��اس‬ ‫سایر صنایع است‪.‬‬ ‫اشرف س��منانی گفت‪ :‬این جش��نواره محلی برای‬ ‫تبادل اطالعات قطعه سازان و همه تولیدکنندگانی‬ ‫است که به خدمات قطعه سازان نیاز دارند و با تبادل‬ ‫دانش فنی بین س��ازندگان‪ ،‬هم افزایی اتفاق افتاده و‬ ‫دانش ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫مشاور میدکو بیان کرد‪ :‬امروز و در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫دیگ��ر موض��وع نرخ در این صنعت مطرح نیس��ت و‬ ‫باید به هر نحو ممکن توان ساخت داخل را افزایش‬ ‫دهی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬صنعت فوالد از قدمت بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬س��اله در ایران برخوردار اس��ت و در ش��رایط‬ ‫کنون��ی تحریم ها‪ ،‬اهمی��ت خوداتکایی در ان بیش‬ ‫از پیش احس��اس می ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬امروز در‬ ‫شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی‪ ،‬با استفاده از‬ ‫افزایش ذخایر زغال‬ ‫سنگ در طبس تا بهمن‬ ‫ابزار اقتصاد مقاومتی و در نظر داش��تن همه شرایط‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و غیره باید در این صنعت حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬اشرف س��منانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این راهی‬ ‫بوده که در س��ال های گذش��ته ژاپن‪ ،‬چین و حتی‬ ‫ترکی��ه ان را دنبال ک��رده و موفق هم بوده اند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬داخلی سازی در این صنعت باید براساس‬ ‫نیازها انجام شود‪ ،‬هم اکنون بسیاری قطعات مصرفی‬ ‫و در ح��ال بهره برداری ای��ن صنعت در داخل تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬ام��ا قادر ب��ه اجرای همه قس��مت های‬ ‫طرح های توس��عه ای این صنعت نیس��تیم‪ .‬مشاور‬ ‫میدکو خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫برنامه ریزی ها در این صنعت به گونه ای باش��د که از‬ ‫پراکنده کاری ها جلوگیری شود‪ ،‬همچنین همکاری‬ ‫هم��ه اعضای زنجیره س��ازندگان صنعت فوالد نیاز‬ ‫اس��ت تا از موازی کاری جلوگیری شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬نیازمند همکاری و کمک دانشگاه ها‬ ‫و مراکز علم و فناوری هستیم و پشتوانه سازندگان‪،‬‬ ‫حمایت ه��ای تعرف��ه ای‪ ،‬بیم��ه ای و پیش خری��د‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ نی��از اس��ت‪ .‬اشرف س��منانی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امروز نیاز به توس��عه طرح های صنایع‬ ‫فوالد با تکیه بر مزیت های نسبی کشور‪ ،‬یک موضوع‬ ‫اثبات ش��ده اس��ت و حتی باید به ساخت قطعات و‬ ‫تجهیزات بخش های گوناگون این صنعت ورود کرد‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری ک��رد‪ :‬در این صنعت‪ ،‬در بخش تعمیر‬ ‫و نگهداری موفقیت باالیی به دس��ت امده است و در‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د ان نیاز به خ��ارج وجود ندارد‪.‬‬ ‫مشاور میدکو افزود‪ :‬در گذشته‪ ،‬ماشین سازی اراک‬ ‫را در کشور راه انداختیم تا تجهیزات شرکتی همچون‬ ‫ذوب اهن را بس��ازد‪ ،‬همچنین بعدها که واحدهای‬ ‫فوالد الیاژی در کشور ساخته شد‪ ،‬توانستیم قطعات‬ ‫مکانیکی و متالورژیکی پیشرفته این صنعت را ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در س��اخت تجهیزات صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد توانمندی داخلی وجود‬ ‫دارد که براساس شرایط روز کشور و اوضاع اقتصادی‬ ‫دارای توجیه اقتصادی است‪.‬‬ ‫هش��تمین کارگاه اس��تخراج مکانیزه النگوال‬ ‫مع��دن پ��روده طب��س‪ ،‬در بهم��ن وارد ف��از‬ ‫بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬کریتی ثان��ی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت زغال س��نگ پروده طبس گفت‪ :‬برای‬ ‫دس��تیابی به اه��داف برنامه اس��تخراج و تولید‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬هم اکنون فراین��د انتقال و نصب‬ ‫تجهی��زات در ای��ن کارگاه (‪ )۴ E‬از پیش��رفت‬ ‫‪۳۵‬درصدی برخوردار اس��ت‪.‬او افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنام��ه‪ ،‬این کارگاه با ذخیره حدود یک میلیون‬ ‫تن‪ ،‬در بهمن ماه امس��ال وارد ف��از بهره برداری‬ ‫خواهد ش��د و طبق پیش بینی‪ ،‬فرایند استخراج‬ ‫زغال سنگ از این کارگاه تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫اتمام خواهد رس��ید‪ .‬کریتی ثانی گفت‪ :‬پیش از‬ ‫این‪ ،‬عملیات استخراج هفتمین کارگاه النگوال‬ ‫نیز با وجود مش��کالتی از جمله تخصصی بودن‬ ‫اقالم تجهیزاتی و دش��واری جابه جایی و مونتاژ‬ ‫مجدد این تجهیزات در اعماق زمین و فضا های‬ ‫مح��دود مع��دن‪ ،‬با تکی��ه بر س��وابق و تجارب‬ ‫کارکنان شرکت‪ ،‬با س��رعت و کیفیت مناسبی‬ ‫اجرا ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده‬ ‫طب��س با بی��ان اینکه این ش��رکت ب��ه عنوان‬ ‫پیش��گام معدنکاری مکانیزه زغال سنگ کشور‪،‬‬ ‫ضمن تاثیرگذاری بر رونق اقتصادی و توس��عه‬ ‫اجتماعی منطقه‪ ،‬زمینه ایج��اد بیش از ‪۲۵۰۰‬‬ ‫فرصت ش��غلی پایدار را فراهم کرده است افزود‪:‬‬ ‫در صورت حمایت مس��ئوالن و واگذاری ذخایر‬ ‫جدید برای بهره برداری‪ ،‬ش��رکت زغال س��نگ‬ ‫پ��روده طبس با بهره گی��ری از منابع‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و س��رمایه های انسانی متخصص می تواند ضمن‬ ‫توسعه معدنکاری و اشتغالزایی‪ ،‬بخش عمده ای‬ ‫از نیاز صنایع داخلی به کنسانتره زغال سنگ را‬ ‫تامین کند‪ .‬ش��رکت زغال سنگ پروده طبس از‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬به عنوان نخستین بهره بردار معادن‬ ‫تمام مکانیزه زغال س��نگ ایران‪ ،‬تاکنون بالغ بر‬ ‫‪ ۵۸‬کیلومتر حفریات زیرزمینی برای اس��تخراج‬ ‫ذخایر انجام داده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محبوب�ه ناطق ‪ :‬وقتی صحبت از بومی س��ازی و‬ ‫ساخت داخل می شود‪ ،‬اسم شرکت های دانش بنیان‬ ‫که اصطالحی نوپا در عرصه اقتصاد و تولید اس��ت به‬ ‫میان می اید؛ براساس ایین نامه تشخیص شرکت ها‬ ‫و موسسه های دانش بنیان‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫موسسه های خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور‬ ‫افزایش علم و ثروت‪ ،‬توسعه اقتصادی بر پایه دانش و‬ ‫تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش‬ ‫اخت��راع و ن��واوری و در نهایت تجاری س��ازی نتایج‬ ‫تحقی��ق و توس��عه (ش��امل طراحی و تولی��د کاال و‬ ‫خدم��ات) در حوزه فناوری های برتر و باارزش افزوده‬ ‫فراوان (به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط) تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی گرانی ابزاراالت معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت رشد‬ ‫فراوری مواد‬ ‫معدنی‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منیر حضوری‪ :‬برای توس��عه و افزایش ظرفیت‬ ‫معادن باید از ماش��ین االت به روز استفاده کرد و به‬ ‫فناوری ه��ای نوین مجهز بود‪ .‬در واقع کلید رش��د‬ ‫معدن استفاده از ماشین االت و ابزاراالت پیشرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما افزایش نرخ ارز‪ ،‬کاه��ش ارزش ریال و‬ ‫تحریم ها ضمن اینکه تامین قطعات و ماشین االت‬ ‫را برای بس��یاری از معدنکاران کش��ور دشوار کرده‬ ‫موجب افزایش نرخ انها هم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درب��اره چرای��ی پرهزین��ه بودن تامی��ن قطعات و‬ ‫ماشین االت معدنی و مشکل معدنکاران در تامین‬ ‫قطعات و ماش��ین االت روز دنیا با کارشناسان این‬ ‫حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫تحریم‪ ،‬معادن را سنتی نگه می دارد‬ ‫‹ ‹شرایط را تسهیل کنیم‬ ‫مهدی اسماعیلی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت معدنی‬ ‫در پاس��خ به چرایی گرانی ماش��ین االت معدنی به‬ ‫گف��ت‪ :‬تحریم ها تاثی��رات منفی بر بخش‬ ‫معدن گذاش��ته که یکی از این موارد گران ش��دن‬ ‫ماش��ین االت و قطع��ات معدنی اس��ت‪ .‬در واقع با‬ ‫کاه��ش ارزش ریال و افزایش ن��رخ دالر در عمل‬ ‫نمی توانی��م تجهیزات ب��ه روز موردنی��از معادن را‬ ‫وارد کش��ور کنیم و باید برای ورود ان هزینه های‬ ‫سنگینی پرداخت شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدنی با اش��اره به ضع��ف دانش و‬ ‫فن��اوری در ماش��ین االتی ک��ه در بخ��ش معدن‬ ‫کشور اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ما‬ ‫ام��روز نمی توانی��م تمامی قطعات و ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی را تولید کنیم چراک��ه دانش و فناوری ان‬ ‫را در اختیار نداری��م‪ .‬از طرف دیگر فناوری که در‬ ‫ابزاراالت معدنی اس��تفاده می شود بسیار قدیمی و‬ ‫متعلق به ‪ ۳۰‬سال گذشته است؛ در نتیجه به ورود‬ ‫ماشین االت خارجی وابسته هستیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ادام��ه داد‪ :‬ماش��ین االت معدن��ی‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته براس��اس دانش روز تولید‬ ‫شده اند و ما به هیچ وجه نمی توانیم تولیدات داخلی‬ ‫را با کشورهای پیش��رفته مقایسه کنیم و در رشد‬ ‫دانش و فناوری ضعیف هس��تیم‪ .‬ضمن اینکه اگر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫انتظار ما از معدنی ها این است که مواد خام‬ ‫صادر نکنند و بیش��تر بر تنوع تولید و رش��د‬ ‫فراوری متمرکز ش��وند تا بتوانند ارزش افزوده‬ ‫بیشتری به ارمغان اورند‪.‬‬ ‫هرچن��د فع��االن معدنی در سیاس��ت ها بر‬ ‫فراوری مواد معدنی تمرکز دارند اما الزم است‬ ‫ش از پیش بر این مهم پافشاری کنند تا به‬ ‫بی ‬ ‫رش��د اقتصادی و رونق صادرات دست یابیم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه امروز ایرانی ها فن��اوری فراوری‬ ‫مواد معدن��ی را در اختیار دارند و می توانند با‬ ‫ت اپ ها‬ ‫تکیه بر دانش داخلی و به کمک استار ‬ ‫توان خود را ارتقا دهند؛ ب ه این ترتیب پیام ما‬ ‫به معدنکاران تمرکز بر تالش خستگی ناپذیرتر‬ ‫و تولید بیش��تر اس��ت‪ .‬برخی از عوارض ‪۲۵‬‬ ‫درصدی صادرات مواد خام معدنی گله دارند و‬ ‫این را در تضاد با فعالیت های معدنی می دانند‬ ‫اما باید گفت که براساس قانون این رقم برای‬ ‫ن در‬ ‫م��واد معدنی خام و باارزش اف��زوده پایی ‬ ‫نظر گرفته شده اس��ت‪ .‬هدف اصلی از اعمال‬ ‫این عوارض دوری از خام فروشی است‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه این ع��وارض از صنعت فوالد کش��ور‬ ‫حمایت می کند چراکه اگر این عوارض تعیین‬ ‫نمی شد این صنعت با مشکالت اساسی روبه رو‬ ‫می شد‪ .‬معدنکاران باید بدانند وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت وظیفه حمای��ت از صنایع و‬ ‫معادن را برعهده دارد و در همین راس��تا هم‬ ‫ن ترتیب زمانی که عوارض‬ ‫گام برمی دارد؛ ب ه ای ‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی را وضع کردیم این مسئله را مورد‬ ‫توج��ه قرار دادیم که باید عوارض کنس��انتره‪،‬‬ ‫گندله و س��نگ اهن با یکدیگر متفاوت باشد‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت اگر معدنی ها مش��کالتی دارند‬ ‫می توانن��د با وزارتخانه در ارتباط باش��ند‪ .‬میز‬ ‫خدمت ما هر یکشنبه برای مالقات عمومی با‬ ‫تمامی معدنکاران اماده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��عید عربیان‪ :‬ب��ا افزایش نرخ ارز هزینه تامین دس��تگاه ها‬ ‫و ماش��ین االت معدنی بسیار سنگین ش��ده و به حدود ‪ ۴‬برابر‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬به دلیل تحریم ها نمی توانی��م به راحتی قطعات‬ ‫موردنی��از را تهیه کنیم؛ در نتیجه قادر نیس��تیم ماش��ین االت‬ ‫جدید و نو وارد کشور کنیم و ناچاریم از همان ماشین االت ‪۳۰‬‬ ‫سال پیش استفاده کنیم‬ ‫تولیدی هم در داخل داش��ته باش��یم تم��ام مواد‬ ‫اولی��ه ان را باید از خ��ارج تامین کنیم؛ بنابراین از‬ ‫نظر دانش و ابزاراالت مورد اس��تفاده در س��اخت‬ ‫ماشین االت معدنی به شدت ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی به ضعف ارتباط با دیگر کشورها‬ ‫به عنوان عامل دیگر در گرانی ماش��ین االت معدنی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬به دلی��ل تحریم ها ارتباط ما با‬ ‫بیش��تر کشورها قطع اس��ت؛ در نتیجه نمی توانیم‬ ‫به راحتی از صنایع پیش��رفته دنیا بهره مند شویم‪،‬‬ ‫به ط��ور مث��ال نمی توانیم به راحتی ثبت س��فارش‬ ‫بدهی��م بلکه باید یکی از کش��ورهای همس��ایه از‬ ‫جمله امارات متحده عربی را واس��طه قرار بدهیم؛‬ ‫به عبارت��ی ی��ک چرخش کامل داش��ته باش��یم تا‬ ‫بتوانی��م یک قطعه مورد نیاز ماش��ین االت معدنی‬ ‫را وارد کش��ور کنیم‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬وقتی هم پای‬ ‫واس��طه ها به میان می اید‪ ،‬طبیعی است که کاالی‬ ‫مدنظ��ر بس��یار گران ت��ر از نرخ واقع��ی به فروش‬ ‫می رسد و ما هم ناچار هستیم محصول را با همان‬ ‫قیمت خریداری کنیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در پاس��خ به این سوال که برای حل‬ ‫مش��کل گرانی ماش��ین االت معدنی چه انتظاری‬ ‫از دول��ت دارید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دول��ت باید از صنعت‬ ‫پشتیبانی و سعی کند موانع موجود را رفع کند‪ .‬به‬ ‫یاد دارم زمانی یک ش��رکت بزرگ المانی در ایران‬ ‫نمایندگی داشت و به راحتی دست به فعالیت می زد‬ ‫اما امروز دیگر حضوری ندارد‪ .‬باید ش��رایط را برای‬ ‫حضور ش��رکت هایی که از دانش روز برخوردارند‪،‬‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ماشین االت وارداتی گران تر شده‬ ‫س��عید عربیان‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی نیز ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬روش تولید ما در‬ ‫حوزه معدن س��نتی اس��ت‪ .‬گرانی ماش��ین االت و‬ ‫ابزاراالت خارجی هم مزید بر علت ش��ده تا بیشتر‬ ‫زیر فشار باشیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه نمی توانیم هزینه‬ ‫خرید ماش��ین االت را تامین کنیم به سیاست های‬ ‫ل حاضر ما به عنوان‬ ‫موجود اشاره و بیان کرد‪ :‬در حا ‬ ‫معدن��کاران کش��ور مش��کل واردات داریم چراکه‬ ‫به راحتی نمی توانیم ثبت سفارش داشته باشیم‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬هنگامی هم که موفق می شویم سفارشی‬ ‫را ثبت کنیم‪ ،‬در مقابل مانع دوم یعنی گمرک قرار‬ ‫می گیریم که در ان با مش��کالتی ازجمله تعرفه ها‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬این مس��ائل باعث می شود واردات‬ ‫ماش��ین االت معدنی بس��یار گران ت��ر از انچه فکر‬ ‫می کنیم‪ ،‬تمام شود‪.‬‬ ‫عربیان با اش��اره به افزایش ن��رخ ارز اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مشکالت ما از ‪ 2‬سال گذشته بیشتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با افزایش نرخ ارز هزینه تامین دستگاه های‬ ‫جدید بسیار سنگین شده و به حدود ‪ ۴‬برابر رسیده‬ ‫است‪ .‬به دلیل تحریم ها نمی توانیم به راحتی قطعات‬ ‫موردنی��از را تهی��ه کنیم؛ در نتیجه قادر نیس��تیم‬ ‫ماشین االت جدید و نو وارد کشور کنیم و ناچاریم‬ ‫از هم��ان ماش��ین االت ‪ ۳۰‬س��ال پیش اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به اهمیت بهره گیری‬ ‫از فن��اوری در س��اخت ماش��ین االت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫معدنکاری برای تولید‪ ،‬فراوری و ادامه حیات خود‬ ‫ب��ه محصوالت و فناوری جدید وابس��ته اس��ت اما‬ ‫متاسفانه به دلیل تحریم ها و مشکالتی که در کشور‬ ‫ایجاد شده این امکان کمرنگ شده است‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هرچند تمایل و استقبال زیادی از به روز بودن‬ ‫در حوزه معدن داریم اما در عمل نمی توانیم در این‬ ‫مسیر گام برداریم‪.‬‬ ‫عربیان در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از‬ ‫دولت دارید‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید از معدنکاران حمایت‬ ‫واقعی کند تا بتوانند محصوالت ش��ان را به اس��انی‬ ‫وارد فضای اقتصادی کش��ور کنند‪ .‬در کنار مشکل‬ ‫تحری��م‪ ،‬اعمال عوارض و موان��ع گمرکی عرصه را‬ ‫برای معدن��کار تنگ تر کرده اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫دول��ت در این می��ان به جای اینک��ه کمک کند و‬ ‫تس��هیالت الزم را ارائه ده��د‪ ،‬هزینه های تولید را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫تصویب لوایح ‪FATF‬‬ ‫همچنان در بالتکلیفی‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫انتقاد به مجلس در سومین دوره تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران‬ ‫مجلس به دلیل انتخابات قوانین معطل را اصالح نمی کند‬ ‫س��ومین دوره تجلیل از صادرکنندگان نمونه اس��تان تهران‬ ‫به منظور قدردانی از خدمات صادرکنندگان کشور در سال ‪،۹۷‬‬ ‫ب��ا حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران‪ ،‬معاون اس��تاندار تهران‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت و فع��االن اقتصادی برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن ایین ضمن تاکید بر ظرفیت باالی کش��ور در صادرات به‬ ‫همس��ایگان‪ ،‬بر لزوم اصالح برخی قوانین در مجلس نیز تاکید‬ ‫شد که متاس��فانه به دلیل انتخابات در خانه ملت معطل مانده‬ ‫اس��ت؛ این نقدی اس��ت که معاون استاندار تهران در این ایین‬ ‫مطرح کرد و خواستار اصالح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویر مبهم اینده صادرات‬ ‫در ابت��دای ایین‪ ،‬هوم��ن حاجی پور‪ ،‬به عنوان رئیس س��تاد‬ ‫برگ��زاری ایین با اش��اره به اینکه هم اکنون اقتصاد کش��ور با‬ ‫چالش ه��ای زیادی روبه رو اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مس��یر صادرات‬ ‫به معنای واقعی هموار نیست و با در نظر گرفتن همین شرایط‬ ‫و ارزیابی ها انجام شده از عملکرد سال ‪ ۹۷‬بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان نمون��ه انتخ��اب ش��ده اند‪ .‬وی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫صادرکنندگان در س��ال ‪ ٩٧‬با ممنوعیت ه��ا و محدودیت های‬ ‫صادراتی‪ ،‬نوس��ان های ش��دید نرخ ارز‪ ،‬محدودیت دسترسی به‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی و افزایش هزینه های ناش��ی از حمل ونقل‬ ‫روبه رو بودند‪ ،‬بر همین اس��اس تصویر مبهمی از اینده صادرات‬ ‫پیش رو داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون را اصالح کنید‬ ‫معاون اقتصادی استاندار تهران گفت‪ :‬به برخی از نمایندگان‬ ‫گفتم که نیمی از ش��ما تایید صالحیت نمی ش��وید‪ ،‬پس لطفا‬ ‫کاری ب��رای مردم کنید و قان��ون مالیات ارزش افزوده را اصالح‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫امام��ی امی��ن در ایی��ن قدردانی از‬ ‫صادرکنن��دگان نمونه اس��تان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬قان��ون مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫قانون بس��یار مترقی و خوبی است و‬ ‫براساس ان باید هر کسی که مصرف‬ ‫بیشتری داشت‪ ،‬مالیات بیشتری هم‬ ‫بده��د‪ ،‬اما در کش��ور ما ای��ن قانون‬ ‫برعکس اجرایی ش��ده اس��ت؛ ب��ه این معنا که قان��ون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬اصالتا قان��ون مالیات بر مصرف اس��ت اما چون‬ ‫نتوانس��تیم ک��ه زیرس��اخت را ایجاد کنی��م‪ ،‬از دی��وار کوتاه‬ ‫تولیدکنندگان باال رفتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۴ :‬س��ال در حال پیگیری هس��تیم‪ ،‬یک الیحه در‬ ‫مجلس گیر کرده و حاضر نیستند از خود وقت بگذارند و هزینه‬ ‫کنند تا این قانون اصالح شود‪ .‬در حالی که اخرین باری که در‬ ‫مجلس صحبت کردیم‪ ،‬تحلیل دوس��تان ای��ن بود که اگر این‬ ‫قانون تبدیل به مالیات بر مصرف ش��ود‪ ،‬مردم دلخور می شوند‬ ‫و م��ا انتخابات پیش رو داری��م و باید از مردم رای بگیریم‪ .‬این‬ ‫استداللی اس��ت که ما از نمایندگان شنیدیم‪ ،‬پس یکی از ضد‬ ‫تولیدترین قانون کشور همین قانون مالیات ارزش افزوده است؛‬ ‫در حالی که سازمان امور مالیاتی هم در این زمینه مقصر نیست‬ ‫و مجری قانون است‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد‪ :‬گلوگاهی که باید‬ ‫‪ ۴‬س��ال در ح��ال پیگیری هس��تیم‪ ،‬ی��ک الیحه در مجلس گیر ک��رده و حاضر‬ ‫نیس��تند وقت بگذارند و هزینه کنند تا این قانون اصالح ش��ود‪ .‬در حالی که‬ ‫اخرین باری که در مجلس صحبت کردیم‪ ،‬تحلیل دوستان این بود که اگر این‬ ‫قانون تبدیل به مالیات بر مصرف ش��ود‪ ،‬مردم دلخور می ش��وند و ما انتخابات‬ ‫پیش رو داریم و باید از مردم رای بگیریم‬ ‫مش��کل را حل کند‪ ،‬مش��غول موارد دیگری است‪ .‬به برخی از‬ ‫نمایندگان گفتم که نیمی از ش��ما تایید صالحیت نمی شوید‪،‬‬ ‫پ��س لطفا کاری برای مردم کنی��د‪ ،‬اما فصل این موضوع دیگر‬ ‫در مجلس گذش��ت و بعی��د می دانم در این مجل��س قانون را‬ ‫اصالح کنیم‪.‬‬ ‫امامی امین گفت‪ :‬الزمه صادرات تولید اس��ت و اگر دس��ت‬ ‫و پ��ای صادرکنن��دگان را ببندیم‪ ،‬به طور قطع صادرات رش��د‬ ‫نخواهد کرد؛ این در حالی است که با توجه به موانع و مشکالت‬ ‫موجود در س��ال ‪ ،۹۷‬تصور ما بر این بود که بخش عمده ای از‬ ‫صنایع تعطیل ش��وند‪ ،‬اما امس��ال برعکس این رخ داد و اکنون‬ ‫مراجعه های گس��ترده ای برای توس��عه صنایع در استان تهران‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران گفت‪ :‬مدت هاست در حال تالش برای‬ ‫برگزاری یک نشس��ت مشترک با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست و استاندار تهران هستیم تا مباحث‬ ‫پی��ش روی تولید را رف��ع و رجوع کنیم‪ ،‬اما این هنوز میس��ر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درباره با مالیات ارزش افزوده‪ ،‬نظام بانکی که پدر‬ ‫تولید را دراورده یا مواردی مثل ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری است‪،‬‬ ‫ما نهاد های حاکمیتی در دس��ت و پای هم هستیم و هیچ یک‬ ‫ه��م را قبول نداریم‪ ،‬یعنی همه در طول هم حرکت نمی کنند‪،‬‬ ‫بلکه در عرض حاکمیت هس��تند‪ ،‬این نکات خودزنی نیست‪ ،‬ما‬ ‫خارج از مردم نیس��تیم اگر میزی به ما داده اند به اعتبار همین‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت ازاد با اوراسیا‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت نیز در این ایین از تشکیل‬ ‫کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی برای تعیین فهرست کاالهای‬ ‫مش��مول تجارت ازاد با اوراسیا خبر داد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫برای رشد صادرات به همسایگان افزایش تولید دهند‪.‬‬ ‫حمید زادبوم گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه سال ‪۹۸‬‬ ‫معادل ‪ ۳۱.۹‬میلی��ارد دالر‪ ،‬صادرات‬ ‫انجام ش��ده؛ این در حالی است که در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬مش��کالت زیادی پیش روی‬ ‫صادرکنن��دگان ق��رار گرف��ت و از‬ ‫اردیبهش��ت تا اذر ‪ ،۹۷‬کار به سختی‬ ‫پی��ش رفته اس��ت‪ ،‬پس باید دس��ت‬ ‫صادرکنندگان نمونه را بوسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درس��ت است که ارامش تجاری و مقرراتی برقرار‬ ‫شده‪ ،‬اما شرایط تحریم سخت تر شده و حمل کاال و بازگرداندن‬ ‫ارز بسیار سخت است‪ ،‬پس سازمان توسعه تجارت این موضوع‬ ‫و موانع را رصد می کند؛ اما در این ش��رایط انچه باید به فعاالن‬ ‫اقتصادی نوید داد‪ ،‬ان اس��ت که در سال رونق تولید که تولید‬ ‫از نرخ منفی س��ال گذش��ته‪ ،‬به وضعیت بهتری در سال جاری‬ ‫رس��یده است‪ ،‬همه تمام تالش داریم رونق تولید را به ارزاوری‬ ‫در کشور تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫زادب��وم با بیان اینکه براس��اس مطالعات س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬بازار اطراف و کش��ورهای همس��ایه ایران‪ ،‬ساالنه‬ ‫‪ ۱۱۶۰‬میلی��ارد دالر واردات دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم‪ ،‬براس��اس‬ ‫تجزی هو تحلیل گرو های کاالیی انجام ش��ده‪ ،‬اما دستیابی به ان‪،‬‬ ‫قابلیت صادراتی ما نخواهد بود؛ بلکه براساس ظرفیت هایی که‬ ‫ای��ران دارد‪ ،‬می توانیم ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالر از این رقم را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به توافقنامه‬ ‫تج��اری میان ایران و اوراس��یا گفت‪ :‬برای تج��ارت ازاد با این‬ ‫اتحادیه‪ ،‬باید ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد کاالها را در ش��رایط تجارت ازاد‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬اما برای بهتر انتخاب کردن این کاالها‪ ،‬مطالعه ای را‬ ‫اغاز خواهی��م کرد‪ .‬ضمن اینکه با توجه به اینکه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در این حوزه و مباحث مطالعاتی‪ ،‬پیشرو است و کارهای‬ ‫مطالعاتی بس��یار غنی انجام می دهد‪ ،‬می تواند مرجع مطالعاتی‬ ‫م��ا برای سیاس��ت گذاری باش��د ک��ه در این راس��تا‪ ،‬کارگروه‬ ‫مش��ترکی ب��ا اتاق های بازرگانی ته��ران و ایران برای اوراس��یا‬ ‫تش��کیل خواهیم داد تا بتوانی��م کاالهایی که در تجارت ازاد با‬ ‫اوراسیا قرار می گیرند را تعیین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع محدودیت های توسعه‬ ‫در این ایین رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران‪ ،‬از‬ ‫تدوین پیش نویس مصوبه ای برای لغو ممنوعیت استقرار صنایع‬ ‫در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران خبر داد و گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫نشس��تی میان اس��تاندار تهران و رئیس سازمان محیط زیست‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫یدال��ه صادقی ادامه داد‪ :‬نخس��تین‬ ‫پیش��نهاد ب��رای دو براب��ر ک��ردن‬ ‫صادرات‪ ،‬این اس��ت که مسئوالن و‬ ‫نهاده��ای تصمیم گی��ر‪ ،‬ایین نامه و‬ ‫بخشنامه های تنظیمی را با مشورت‬ ‫اتاق بازرگانی و تشکل های تخصصی‬ ‫تدوین کنند و پیش��نهادهای بخش‬ ‫خصوص��ی با کمترین دخل و تص��رف و فقط با تطبیق منابع و‬ ‫امکان��ات‪ ،‬تصویب ش��ود؛ چراکه اگ��ر با رعای��ت منافع ملی و‬ ‫محدودیت های دولتی‪ ،‬ایین نامه ها تدوین شود‪ ،‬فضای کسب و‬ ‫کار از شرایط کنونی بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در عی��ن حال باید زیرس��اخت ها را در کش��ور‬ ‫توس��عه داد و تکمیل کرد‪ ،‬البت��ه محدودیت های بودجه ای هم‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ولی اگر از توان بخش خصوصی اس��تفاده ش��ود‪،‬‬ ‫زیرس��اخت ها را در اختیار او ق��رار داده و از او بخواهیم که در‬ ‫نگهداری زیرس��اخت ها اهتمام داشته باشد‪ ،‬کار به خوبی پیش‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اس��تان تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تالش ما این اس��ت که حضور بخش خصوصی در‬ ‫تصمیم گیری ها پررنگ تر ش��ود‪ .‬به هرحال ما در سطح اجرا در‬ ‫استان تهران‪ ،‬با راهنمایی استاندار و معاونان‪ ،‬تالش کردیم تا به‬ ‫بخش خصوصی بها دهیم؛ این درحالی است که با اتاق بازرگانی‬ ‫تهران برای سپردن اجرای ایین تجلیل از صادرکنندگان نمونه‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬هم��کاری الزم را انجام دادی��م‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش��نهاد عمده این است که در زمینه تدوین مقررات از بخش‬ ‫خصوصی اس��تفاده کنیم‪ ،‬تا از موازی کاری جلوگیری کرده و‬ ‫اتالف انرژی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه کشورهای همسایه ایران ساالنه ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاال وارد می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬پس ما ظرفیت صادرات ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری به انها را داریم‪.‬‬ ‫مس��عود خوانساری سه شنبه ‪ ۱۰‬دی‬ ‫‪ ۹۸‬در ایی��ن معرف��ی و قدردان��ی از‬ ‫صادرکنن��دگان نمونه اس��تان تهران‬ ‫گفت‪ :‬اگر مش��کل تحریم حل نشود‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬نیز مشکالت زیادی رخ‬ ‫خواه��د داد‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫بودجه س��ال اینده نیز نشان می دهد‬ ‫در ش��رایط تحریمی دچار مشکل است و اقتصاد ایران در سال‬ ‫‪ ۹۹‬با همین مشکالت بودجه ای دست و پنجه نرم خواهد کرد‪.‬‬ ‫خوانس��اری معتقد اس��ت یک��ی از راهکار های اساس��ی که‬ ‫می ت��وان به تحری��م غلبه کرد صادرات غیرنفتی اس��ت و یکی‬ ‫از راه ه��ای دور زدن تحری��م و ف��رار‪ ،‬صادرات غیرنفتی اس��ت‬ ‫ک��ه با توجه به امکان��ات و ظرفیتی که در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫بی��ش از انچه ص��ادر می کنی��م‪ ،‬می توان ص��ادرات را جهش‬ ‫داد‪ .‬وی اظهار کرد‪ ۱۵ :‬کش��ور همس��ایه ایران هستند که در‬ ‫سال بیش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد دالر واردات دارند و بر این اساس‪،‬‬ ‫باید از این ظرفیت اس��تفاده کرد‪ .‬اما مهم تر این است که موانع‬ ‫را از پیش روی صادرات برداریم‪ .‬این درحالی اس��ت که افزایش‬ ‫ناگهانی نرخ ارز ضربه زیادی به اقتصاد کش��ور زد و معیش��ت‬ ‫مردم را دچار مش��کل کرد‪ ،‬اما فای��ده ان‪ ،‬این بود که اگر نرخ‬ ‫ارز واقعی ش��ود‪ ،‬می توان به تولید و صادرات کشور تکیه کرد و‬ ‫به جای اینکه یارانه را به کاالهای خارجی دهیم‪ ،‬روی کاالهای‬ ‫ایرانی س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬رئیس ات��اق بازرگانی تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬با وجود نرخ ارز س��ال ‪ ۹۷‬دس��ت کم بس��یاری از وارداتی‬ ‫که با ارز ارزان وارد کش��ور می ش��د‪ ،‬متوقف و فضا در بسیاری‬ ‫از کش��ورهای هدف صادراتی ب��رای کاالهای ایران��ی‪ ،‬رقابتی‬ ‫ش��د‪ .‬اکنون وقت ان است که موانعی س��ر راه صادرات کشور‬ ‫را شناس��ایی و انها را برطرف کنیم تا بتوان بیشتر به تولیدات‬ ‫صادرات محور تکیه کرد‪.‬‬ ‫خوانساری گفت‪ :‬بازی کردن با تعرفه ها به طورغیرکارشناسی‬ ‫ی��ا ممنوعی��ت و محدودی��ت برخ��ی کاالها‪ ،‬ریس��ک باالیی‬ ‫دارد و پش��ت ان ه��زاران مس��ئله وجود دارد‪ ،‬ب��ه این معناکه‬ ‫صادرکنندگان یک سال تالش می کنند بازاری را به دست اورند‪،‬‬ ‫اما برخی تصمیم های یک نفر را ممکن اس��ت از عرش به فرش‬ ‫ب��رده یا برعکس عمل کند‪ ،‬پس باید مجموعه تصمیم گیران به‬ ‫صورت جزیره ای عمل نکرده و با بخش خصوصی و تشکل های‬ ‫تخصصی‪ ،‬همفکری کنند‪.‬‬ ‫تجاری سازی محصوالت کشاورزی‬ ‫یادداشت‬ ‫علی ش�ریعتی مقدم‪ -‬رئیس‬ ‫کمیس�یون کش�اورزی ات�اق‬ ‫بازرگانی ایران‪ :‬کش��ورما ظرفیت‬ ‫تجاری س��ازی محص��والت بس��یار‬ ‫متنوعی را دارد که متاسفانه تاکنون‬ ‫غفلت های از ان ش��ده است و بخش‬ ‫خصوص��ی بای��د توجه وی��ژه به این‬ ‫موضوع داش��ته باشد‪ .‬اگر قرار باشد در این حوزه‬ ‫اتفاقی بیفتد ب��ا همت و تالش بخش خصوصی‬ ‫خواهد بود و دولت توانایی چنین کاری را ندارد‪.‬‬ ‫همان ط��ور که در طول این س��ال ها نتوانس��ته‬ ‫ب��رای تجاری س��ازی محص��والت کش��اورزی‬ ‫گامی ب��ردارد‪ .‬در همین می��ان‪ ،‬پیوند و تعامل‬ ‫بی��ن تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان راه حل‬ ‫این مش��کل اس��ت؛ این دو گروه اگر در کنار هم‬ ‫باش��ند و س��اختار دقیقی را تعریف‬ ‫کنن��د می توانند به حض��ور پررنگ‬ ‫محص��والت ایران��ی در بازاره��ای‬ ‫بین الملل��ی کم��ک کنن��د‪ .‬در این‬ ‫سال ها نتوانستیم مزیت های کشور را‬ ‫در سطح جهانی معرفی کنیم چراکه‬ ‫امروز اشنایی و شناخت مردم جهان‬ ‫از م��ا و توانمندی هایی که داریم‪ ،‬ناچیز اس��ت؛‬ ‫بنابراین برای موفقیت در فرایند تجاری س��ازی‬ ‫محصوالت کش��اورزی الزم است به شیوه های‬ ‫گوناگون مزیت های خود را دقیق و کامل معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬ت��ا زمانی که بازار هدف را تجزیه وتحلیل‬ ‫نکرده و سلیقه های انها را نشناسیم‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫در تجاری س��ازی محصوالت موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫در همین راس��تا یکی از برنامه های کمیسیون‬ ‫کش��اورزی اتاق‪ ،‬توج��ه به ظرفی��ت اتاق های‬ ‫بین الملل برای شناسایی دقیق بازارهای هدف‬ ‫اس��ت‪ .‬کمیسیون کش��اورزی همچنین درباره‬ ‫بودجه نیز پیش��نهادهای خ��ود را تدوین و ارائه‬ ‫ک��رد؛ در این باره رویکرد م��ا حمایت از صادرت‬ ‫محص��والت‪ ،‬توجه به زنجیره ارزش و تش��کیل‬ ‫صندوق های تخصصی بوده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تولید دانش در بخش کش��اورزی بسیار محدود‬ ‫بوده و از انچه تولید می ش��ود نیز استفاده بهینه‬ ‫نمی شود‪ .‬بنابراین باید در تغییر نگاه ها به حوزه‬ ‫کش��اورزی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری‬ ‫در ان برنامه ری��زی کنی��م‪ .‬ضم��ن اینکه ایجاد‬ ‫جذابی��ت در بخش کش��اورزی و س��وق دادن‬ ‫سرمایه های انسانی با دانش به این حوزه اقدامی‬ ‫مهم و ضروری به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس جدید مرکز ملی فرش ایران منصوب شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حکمی «فرحن��از رافع» را‬ ‫به عن��وان رئیس جدی��د مرکز ملی ف��رش ایران منص��وب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در این حکم خطاب به رئیس جدید‬ ‫مرکز ملی فرش ایران اورده است‪« :‬با توجه به جایگاه واالی فرش‬ ‫دس��تباف ایرانی به عنوان میراث فرهنگ��ی و هنری انتظار دارم با‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬اقدام های جدی و موثر و نظارت درس��ت نس��بت به‬ ‫حفظ و اعتالی این جایگاه همراه با توس��عه کمی و کیفی‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش تالش کنید‪».‬‬ ‫مالیات و عوارض سیگار اعالم شد‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی س��ازمان امور مالیاتی میزان مالیات مس��تقیم و‬ ‫ارزش افزوده س��یگارهای داخلی و خارج��ی و همچنین انواع توتون و تنباکو‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬برای سیگارهای وارداتی ‪ ۹۲‬درصد‪ ،‬سیگارهای‬ ‫تولی��د داخ��ل ‪ ۲۷‬درصد‪ ،‬س��یگارهای تولید مش��ترک ‪۳۷‬درص��د و برای‬ ‫س��یگارهای تولید داخل با نشان بین المللی ‪۴۲‬درصد انواع مالیات و عوارض‬ ‫لحاظ می ش��ود که در اختیار وزارت بهداش��ت و ورزش ق��رار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫احمد زمانی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬مالیات هر پاکت انواع س��یگار‬ ‫تولی��د داخلی به می��زان ‪ ۱۰‬درصد نرخ در کارخانه اس��ت‪ .‬همچنین مالیات‬ ‫هر پاکت س��یگار تولید مشترک ‪ ۲۰‬درصد تعیین شده و سیگار تولید داخل‬ ‫با نش��ان بین المللی (برن��د) معادل ‪ ۲۵‬درصد ن��رخ در کارخانه مالیات دارد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬برای هر پاکت سیگار وارداتی به میزان ‪ ۴۰‬درصد نرخ کاال‪ ،‬بیمه و‬ ‫کرایه تا بندر مقصد (س��یف ‪ )Cif‬مالیات دریافت خواهد ش��د‪ .‬زمانی مالیات‬ ‫انواع توتون‪ ،‬پیپ و تنباکوی اماده مصرف تولید داخلی را براس��اس قانون‪ ،‬به‬ ‫می��زان ‪ ۱۰‬درص��د نرخ در کارخانه عنوان کرد و گف��ت‪ :‬از انواع توتون‪ ،‬پیپ و‬ ‫تنباکوی وارداتی نیز ‪ ۴۰‬درصد نرخ کاال‪ ،‬بیمه و کرایه تا بندر مقصد (س��یف‬ ‫‪ )Cif‬مالیات اخذ می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫دستاورد ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالری برای تولید داخل‬ ‫با مبارزه با قاچاق پوشاک‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی‬ ‫و پوش��اک گفت‪ :‬با قدرتی که در تهران با قاچاق‬ ‫پوش��اک برخورد کردیم در شهرستان ها برخورد‬ ‫نکردی��م و فق��ط حدود ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر از ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالری قاچاق را توانستیم‬ ‫به تولیدکنندگان داخلی منتقل کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫تسنیم‪ ،‬بهرام حوالی شهریاری با حضور در برنامه‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری دوش��نبه شب شبکه دو‬ ‫س��یما با اش��اره به تالش ها در مب��ارزه با قاچاق‬ ‫پوشاک در چند سال گذشته افزود‪ :‬از اردیبهشت‬ ‫امسال قرار بود مرحله دوم مبارزه با قاچاق؛ یعنی‬ ‫شناسه دار کردن اجرا شود‪ ،‬اما این کار انجام نشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫سندی را امضا کرد که بر مبنای ان اجازه واردات‬ ‫‪ ۵۴۰‬میلی��ون دالر پوش��اک‪ ،‬کفش و اقالم دیگر‬ ‫در مناطق ازاد داده شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نباید دوباره‬ ‫مف��ری برای واردات باز کنیم‪ .‬مدیرکل بازرس��ی‬ ‫و امور قاچاق س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان نیز با حض��ور در این برنامه با‬ ‫اش��اره به اقدام های مثبت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در مب��ارزه ب��ا قاچاق گف��ت‪ :‬به دنبال‬ ‫استمرار این اقدام ها هستیم و توانستیم کاال های‬ ‫قاچاق را شناسایی کنیم‪ .‬داریوش بهنودقاسمی‬ ‫با بیان اینکه در ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۹۵‬شیوه نامه‬ ‫ساماندهی واردات پوشاک‪ ،‬ابالغ شده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تیر س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز ش��یوه نامه ماده ‪ ۷‬ایین نامه‬ ‫اجرایی ماده ‪ ۱۳‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫ابالغ شد که مربوط به شناسه کاالست‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه از انتهای خرداد س��ال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫واردات رسمی پوش��اک نداریم؛ بنابراین خود به‬ ‫خود موضوع شناس��ه گذاری کاال ه��ای وارداتی‪،‬‬ ‫منتفی است‪ ،‬زیرا واردات رسمی نداریم‪ .‬قاسمی‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از مش��کالت در مبارزه ب��ا قاچاق‪،‬‬ ‫هم��واره خروج کارک��رد معافیت های مالیایت از‬ ‫مس��یری بوده که برای انها تعیین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق‪ ،‬هیچ وقت‬ ‫متوقف نشده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شناسایی کاالی قاچاق‬ ‫و جمع اوری ان وظیفه قانونی ما است و این کار‬ ‫را انج��ام می دهیم‪ .‬از کل واحد های تولید داخل‪،‬‬ ‫حداکثر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬واحد‪ ،‬شناسه را گرفته اند‪ .‬در ‪۸‬‬ ‫استان‪ ۸۳۰ ،‬بازرسی انجام دادیم که قاچاق فقط‬ ‫‪ ۱۲۵‬مورد محرز و به تش��کیل پرونده منجر شد‪.‬‬ ‫یک��ی از تولیدکننده های پوش��اک هم در ارتباط‬ ‫تلفنی با این برنامه گفت‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��رای کارخانه س��رمایه گذاری کردیم و بهترین‬ ‫ماشین االت جهان در کارخانه ما موجود است‪ ،‬اما‬ ‫با س��ابقه ‪ ۳۰‬سال کار‪ ،‬چرخه تولید کارخانه مان‬ ‫متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬غالمرضا فیل��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫ورود کاال ه��ای قاچاق‪ ،‬گرفت��ن مالیات اضافه از‬ ‫عل��ل توقف تولید کارخانه بوده اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫هزینه اضافه ای بر تولید تحمیل می ش��ود‪ ،‬امکان‬ ‫رقاب��ت با کاال های قاچاق را از دس��ت می دهیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیرکل پیش��گیری و نظارت مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق کاال و ارز س��ازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬پوش��اک‪ ،‬مقام نخست قاچاق ورودی‬ ‫به کشور را دارد‪ .‬سیدعبدالمجید اجتهادی افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۹‬م��اه امس��ال تعداد ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۸۳۸‬پرونده‬ ‫برای قاچاق ورودی پوشاک تشکیل شده که این‬ ‫رقم در ‪ ۱۰‬ماه س��ال گذشته‪ ۵،‬هزار پرونده بوده‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اکنون تشکیل پرونده‬ ‫درباره پوشاک‪ ،‬بیشتر شده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اما درباره‬ ‫برندها‪ ،‬امس��ال حدود ‪ ۱۲۵‬پرونده تشکیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��وخت با ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۸۴۸‬پرونده‪ ،‬مقام‬ ‫نخس��ت قاچ��اق خروج��ی را دارد‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک نیز‬ ‫در ادام��ه ای��ن برنامه گفت‪ :‬اگر عرضه پوش��اک‬ ‫ایرانی با نش��ان خارجی عرضه ش��ود براس��اس‬ ‫قانون نظام صنفی‪ ،‬تخلف است و باید جمع اوری‬ ‫ش��ود‪ ،‬و م��ا هم از ان حمای��ت می کنیم‪ .‬حوالی‬ ‫شهریاری افزود‪ :‬در ‪ ۳‬ماه خرداد تا شهریور شاهد‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د رش��د در صنعت پوش��اک بودیم‪ ،‬اما‬ ‫با بازش��دن دوب��اره مناطق ازاد به دس��تور وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و با توقف��ی که برای‬ ‫دریافت شناس��ه ایجاد شده است‪ ،‬دوباره به نقطه‬ ‫قبل باز خواهیم گش��ت و این اتفاق در شب عید‬ ‫می افتد‪ .‬مدیرکل بازرس��ی و امور قاچاق سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در‬ ‫این ب��اره اظهارکرد‪ :‬معافیت هایی که به طور کلی‬ ‫در این باره لحاظ شده‪ ،‬به مناطق مرزی و کمک‬ ‫به معیشت این مناطق مربوط است و نباید خارج‬ ‫از ای��ن مناطق ورود کند‪ .‬قاس��می افزود‪ :‬اکنون‬ ‫گروه کاالیی که برای ملوانی در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫بحث پوش��اک و لوازم ارایشی و بهداشتی لحاظ‬ ‫نش��ده که اینها می تواند وارد مناطق ازاد شود و‬ ‫با توجه با معافیت هایی که در گروه چهار در نظر‬ ‫گرفته شده است بدون ثبت سفارش وارد می شود‪.‬‬ ‫هی��چ هزینه گمرکی هم از ای��ن کاالها دریافت‬ ‫نمی ش��ود و این کاالها به راحتی از مناطق مرزی‬ ‫به استان های دیگر سرریز می شوند‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫سخنگو و مدیر کل فناوری اطالعات ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬پس از اجرای طرح شناسه‬ ‫کاال در گ��روه لوازم خانگی‪ ،‬مصرف کننده می تواند از‬ ‫طریق این شناس��ه و سامانه جامع گارانتی‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش دریافت کند‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫دهقانی نیا‪ ،‬در برنامه «تیتر امش��ب» ش��بکه خبر با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه از ‪ ۱۵‬دی لوازم خانگی تولید داخل‬ ‫که فاقد شناس��ه کاال باشند‪ ،‬قاچاق به شمار می روند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ط��رح شناس��ه کاال از س��ال ‪ ۹۶‬در دس��ت‬ ‫اقدام اس��ت‪ .‬پیش از این نی��ز وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ابالغیه ای در ش��هریور همین س��ال به‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬لزوم درج این کد را گوش��زد کرده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین این مهلت زمانی به هیچ عنوان قابل‬ ‫تمدید نخواهد بود‪ .‬س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز با اش��اره به سیر زمانی اجرای طرح شناسه‬ ‫کاال در گ��روه لوازم خانگی گفت‪ :‬در خرداد ‪ ،۹۶‬بازه‬ ‫زمانی الزم برای منوط کردن ثبت س��فارش واردات‬ ‫لوازم خانگی به اخذ شناس��ه کاال در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫پ��س از این تاریخ‪ ،‬تمامی تولیدکنندگان براس��اس‬ ‫ش��یوه نامه ابالغ��ی ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬موظف به اخذ شناسه کاال از «سامانه جامع‬ ‫تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کاال» شدند؛ در‬ ‫نهایت نیز در اردیبهشت ‪ ،۹۸‬تمامی کاالهای موجود‬ ‫در انبارها و کاالهای در سطح عرضه مشمول دریافت‬ ‫شناس��ه کاال ش��دند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مهلت قانونی که‬ ‫براس��اس ایین نامه اجرای��ی ماده ‪ ۱۳‬قانون مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز تعیین ش��ده‪ ،‬مدت ها پیش به اتمام‬ ‫رسیده و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب محصوالت تولید داخل از ‪ ۱۵‬دی و کاالهای‬ ‫وارداتی از ‪ ۱۵‬بهمن‪ ،‬چنانچه فاقد شناسه کاال باشند‪،‬‬ ‫به عنوان کاالی قاچاق به شمار می روند‪ .‬دهقانی نیا با‬ ‫اش��اره به الزام ماده ‪ ۱۳‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز ب��ه اجرای طرح شناس��ه کاال‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫م��اده قانونی به صراحت امده اس��ت عرضه و فروش‬ ‫کاال در سطح بازار‪ ،‬بدون درج شناسه کاال نباید انجام‬ ‫ش��ود؛ به همین منظور هماهنگی های الزم ازسوی‬ ‫س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز ب��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت انجام ش��د و اعضای اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫اتحادیه ه��ا و ات��اق اصن��اف نیز در جری��ان امر قرار‬ ‫گرفتند؛ بنابراین اینکه بیان می ش��ود اطالع رس��انی‬ ‫الزم انجام نش��ده‪ ،‬به هیچ وجه درس��ت نیست‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اتحادیه ها و اصناف مرتبط با طرح شناسه‬ ‫کاال بای��د ب��ه تعهدات خود پایبند باش��ند‪ ،‬چراکه با‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬امکان شناس��ایی و تفکیک کاالی‬ ‫اصیل از کاالی غیراصیل با اس��تفاده از بستر فناوری‬ ‫اطالعات ایجاد می ش��ود و در این صورت کسانی که‬ ‫فعالیت س��الم اقتصادی دارند‪ ،‬منتفع خواهند ش��د‪.‬‬ ‫مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه طرح‬ ‫دریافت و درج شناس��ه کاال براس��اس منظومه ای از‬ ‫س��امانه ها ایجاد شده‪ ،‬گفت‪ :‬س��امانه جامع گارانتی‬ ‫یکی از س��امانه هایی اس��ت که به منظور ساماندهی‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش محصوالت ل��وازم خانگی‬ ‫طراح��ی و راه اندازی ش��ده و در حال حاضر فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬وی ب��ا اش��اره به اینکه با راه اندازی و اس��تقرار‬ ‫سامانه جامع گارانتی‪ ،‬فعالیت کارت های گارانتی که‬ ‫خدمات نامطلوبی ارائه می دهند پایان می یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سامانه جامع گارانتی به عنوان یک سامانه مکمل در‬ ‫کنار سامانه جامع تجارت و شناسه کاال قرار می گیرد‬ ‫و از ای��ن پس هموطنان گرام��ی می توانند از طریق‬ ‫کد دس��توری ‪ *۴*۷۷۷۷#‬اصالت کاالی خریداری‬ ‫ش��ده را اس��تعالم کنند‪ .‬این مقام مس��ئول در ستاد‬ ‫مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز اف��زود‪ :‬در مرحله بعد از‬ ‫استعالم اصالت که بستر عملیاتی ان نیز فراهم است‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی از طریق این شناس��ه می تواند‬ ‫خدمات پس از فروش نیز دریافت کند؛ به این ترتیب‬ ‫باتوجه به ایجاد شفافیت و مشخص بودن ارائه دهنده‬ ‫گارانتی‪ ،‬در ص��ورت ارائه خدمات نامطلوب‪ ،‬قابلیت‬ ‫پیگیری وجود دارد و خدمات پس از فروش از حالت‬ ‫اش��فتگی خارج می شود؛ براین اساس مصرف کننده‬ ‫نهایی در اینده می تواند کیفیت خدمات شرکت های‬ ‫مختلف را بررسی و رتبه بندی و با اطمینان بیشتری‬ ‫نسبت به انتخاب ش��رکت ارائه دهنده گارانتی اقدام‬ ‫کند‪ .‬دهقانی نیا با بیان اینکه این اقدامات با محوریت‬ ‫س��تاد و همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫زمینه عرضه لوازم خانگی در فضای مجازی نیز انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اموزش ها و توجیهات الزم برای‬ ‫فع��االن این حوزه نیز انجام و به انها ابالغ ش��ده که‬ ‫باید در سایت های خود نیز همین رویه را طی کنند‬ ‫ت��ا امکان اس��تعالم اصالت کاال ب��رای مصرف کننده‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪:‬‬ ‫براساس قوانین موجود در زمینه تجارت الکترونیک‪،‬‬ ‫حتی اگر محل تحویل کاالی خریداری شده ازسوی‬ ‫مش��تری‪ ،‬در منزل باشد‪ ،‬باید امکان استعالم دوباره‬ ‫ان وجود داش��ته باش��د‪ ،‬از سوی دیگر باید این اقدام‬ ‫هرچ��ه س��ریع تر انجام ش��ود چراکه ب��ه زودی ارائه‬ ‫خدمات پ��س از فروش به مصرف کنن��ده‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه گارانتی و شناسه کاال مقدور خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مهلت زمانی درج شناسه‬ ‫کاال برای لوازم خانگی‬ ‫تمدید نمی شود‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫«طرح نسیم سامان»‬ ‫راه حلی برای گذر ازبحران‬ ‫خبر‬ ‫کسانی که زیرپوشش س��ازمان های بیمه گر‬ ‫پایه قرار دارند‪ ،‬به خوب��ی می دانند که خدمات‬ ‫این س��ازمان ها کف��اف هزینه های سرس��ام اور‬ ‫درم��ان را نمی ده��د‪ ،‬از ای��ن رو بس��یاری از‬ ‫بیمه گذاران مجبور هس��تند ب��رای جبران این‬ ‫هزینه ه��ا‪ ،‬به بیمه درمان تکمیل��ی رو بیاورند‪.‬‬ ‫این نوع بیم��ه‪ ،‬خدمات جداگان��ه و کامل تری‬ ‫هنگام بس��تری‪ ،‬جراحی‪ ،‬استفاده از امبوالنس‪،‬‬ ‫دندانپزش��کی‪ ،‬زایم��ان و‪ ...‬ارائ��ه می دهد‪ ،‬اما‬ ‫خریداری ان تا چندی پیش با موانع گوناگونی‬ ‫روبه رو بود‪.‬‬ ‫کس��انی که زیرپوش��ش هیچ بیمه گر پایه ای‬ ‫نبودند‪ ،‬اساسا نمی توانستند از خدمات بیمه گر‬ ‫تکمیلی استفاده کنند‪ .‬حتی داشتن یک بیمه گر‬ ‫پایه هم نمی توانست این مشکل را به طور کامل‬ ‫حل کند‪ ،‬چراکه فروش بیمه نامه تکمیلی فقط‬ ‫به طور گروهی ممکن بود‪ .‬بس��یاری از افراد که‬ ‫به بیمه نامه تکمیل درمان نیاز داش��تند و حتی‬ ‫حاض��ر بودند ح��ق بیمه ان و چه بس��ا مبلغی‬ ‫بی��ش از حق بیمه را بپردازن��د و این بیمه نامه‬ ‫را خریداری کنند‪ ،‬اما محدودیت ها اجازه صدور‬ ‫بیمه نامه تکمیلی به شکل خانواده را نمی داد‪.‬‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان با ارزیابی بازار و درک‬ ‫درس��ت از ش��رایط‪ ،‬ب��رای نخس��تین بار ای��ن‬ ‫محدودیت ه��ای دیرینه را برداش��ت و تحولی‬ ‫بزرگ در بازار بیم��ه تکمیل درمان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اکن��ون در ط��رح بیم��ه درمان خان��واده بیمه‬ ‫سامان‪ ،‬بیمه گذار نه به بیمه گر پایه نیازی دارد‬ ‫و ن��ه به حض��ور در یک گروه‪ ،‬بلکه هر کس��ی‬ ‫به تنهایی می تواند برای خود یا افراد خانواده اش‬ ‫بیمه نامه تکمیل درمان خانواده را متناس��ب با‬ ‫هزینه ای که می تواند بپردازد‪ ،‬خریداری کند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن پرس��ش هایی ک��ه برای‬ ‫خری��داران بیمه درمان تکمیلی مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫این اس��ت که چرا باید برای خدماتی که هرگز‬ ‫از انها اس��تفاده نمی کنیم‪ ،‬حق بیمه بپردازیم؟‬ ‫بیمه ه��ای درم��ان به طور عموم��ی هزینه های‬ ‫زایمان‪ ،‬درمان نازایی یا س��معک را می پردازند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین بخش های مورد پرس��ش در‬ ‫جامع��ه درباره اف��راد مجرد این اس��ت که چرا‬ ‫بای��د برای فاکت��ور «هزینه ه��ای زایمان» حق‬ ‫بیمه پرداخت کند؟ یا احتمال کم ش��نوایی در‬ ‫یک «جوان» چقدر اس��ت ک��ه بخواهد هزینه‬ ‫خرید احتمالی «سمعک» را در قالب حق بیمه‬ ‫بپ��ردازد؟ گرچه به طور کل��ی بیمه های درمان‬ ‫تکمیلی در قالب بسته های جامع ارائه می شوند‪،‬‬ ‫اما به هر حال هس��تند مش��تریانی که فقط به‬ ‫روز مبادا فکر می کنند؛ روزی که ممکن اس��ت‬ ‫بر اثر بیماری یا حادثه‪ ،‬کارش��ان به بیمارستان‬ ‫یا عمل جراحی بکش��د‪ .‬شرکت بیمه سامان در‬ ‫قالب بیمه درمان خانواده چنین طرحی را ویژه‬ ‫اف��راد مطالبه گ��ر حق بیمه ک��م‪ ،‬طراحی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم در خرید این پوش��ش ها این‬ ‫اس��ت که خریداران به طور انف��رادی می توانند‬ ‫پوش��ش های درمان تکمیلی را دریافت کنند و‬ ‫همچنی��ن نیازی به بیمه گر پایه ندارند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در بیمه درمان خانواده سامان پوشش ها‬ ‫برای ش��رایط س��نی بدو تولد تا ‪ ۷۰‬سال ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طرح بیمه درمان خانواده طرح «نسیم سامان»‬ ‫فقط هزینه های بیمارستانی‪ ،‬عمل های جراحی‬ ‫و هزینه های امبوالنس ش��هری و بین شهری را‬ ‫پوشش می دهد؛ بنابراین حق بیمه ان هم بسیار‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫فرانش��یز ای��ن بیمه نامه ‪ ۱۰‬درصد اس��ت و‬ ‫اگر ش��خصی از بیمه پایه خود اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫در پرداخت خس��ارت‪ ،‬فرانش��یز کس��ر نخواهد‬ ‫شد‪ .‬عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر‬ ‫می توانند به سایت بیمه س��امان یا نمایندگان‬ ‫این شرکت در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرصت به ایران رو به پایان است‬ ‫تصویب لوایح ‪ FATF‬همچنان در بالتکلیفی‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید پژویان‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫ن فرصت ایران برای تصمیم گیری درباره‬ ‫اواخر بهم ‬ ‫لوایح مرتبط ب��ا ‪ FATF‬به پایان می رس��د‪ ،‬فرصتی‬ ‫که ام��کان تمدید هم ندارد و درنهای��ت یا ایران وارد‬ ‫فهرست سیاه می شود یا براساس تصمیم گیری اعضای‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت زمینه ای فراهم می شود که‬ ‫ایران هم در جمع کش��ورهای عضو این کنوانس��یون‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫به هر روی شمارش معکوس برای به پایان رسیدن‬ ‫اولتیمات��وم گروه ویژه اقدام مالی درحالی اغاز ش��ده‬ ‫که سرنوش��ت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‬ ‫ب��ه تصویب لوایح مرتبط با ‪ ،FATF‬یعنی «پالرمو» و‬ ‫«‪ »CFT‬گره خورده اس��ت‪ .‬دو الیحه ای که یک سال‬ ‫پیش راهی مجمع تش��خیص مصلحت نظام ش��د‪ ،‬اما‬ ‫پرونده ان ب��دون هیچ تصمیمی همچنان روی زمین‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا بالتکلیفی ک��ه در تصویب ش��دن یا‬ ‫نش��دن لوایح مرتبط با ‪ FATF‬وجود دارد‪ ،‬موافقان و‬ ‫مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون نیز همچنان‬ ‫در تالش ان��د تا دیدگاه و نظرات خود را از تریبون های‬ ‫مختلف به گوش مسئوالن برسانند‪ .‬مخالفان معتقدند‬ ‫با عضویت ایران در ‪ FATF‬راه های دور زدن تحریم ها‬ ‫بسته می شود و معدود ارتباطات و کانال های باقیمانده‬ ‫ایران برای دور زدن تحریم ها نیز افش��ا خواهد شد که‬ ‫ای��ن موضوع می تواند راه مقابله با تحریم ها را بس��یار‬ ‫س��خت تر کند‪ .‬اما در مقابل موافقان پیوس��تن ایران‬ ‫به این کنوانس��یون برای��ن باورند ق��رار گرفتن ایران‬ ‫در ش��رایط جدی��د‪ ،‬باعث می ش��ود راه تعامالت مالی‬ ‫و تج��اری ایران با دنیا باز ش��ود و ب��ا تصویب نکردن‬ ‫این لوایح‪ ،‬به نوعی ایران دس��ت به خودتحریمی زده‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر ترتیب‪ ،‬درحالی ح��دود یک ماه تا اتمام‬ ‫فرصت ایران ب��رای تعیین تکلیف ‪ FATF‬زمان باقی‬ ‫مانده است که بسیاری از کارشناسان همچنان بر این‬ ‫موض��وع تاکید دارن��د که تصویب نش��دن این الیحه‬ ‫تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد که از جمله ان‬ ‫تحریم از س��وی اروپا و برخی از کشور هاست‪ .‬هرچند‬ ‫در این بین کارشناسانی هم هستند که عضویت ایران‬ ‫به این کنوانسیون را به ضرر کشور می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال تحریم از سوی اروپاست‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫حبیب اهلل گل محمدی‬ ‫جمشید پژویان اقتصاددان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫اشاره به موضوع تصویب ‪ FATF‬در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫معنای ضمنی تصویب نشدن ‪ FATF‬این است که به‬ ‫گروه های��ی که نه از نظ��ر خودمان بلکه از نظر جهان‪،‬‬ ‫گروه های تروریستی هستند کمک می کنیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با تصویب نش��دن ‪ FATF‬ممکن است اروپا هم‬ ‫علیه ایران شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اروپ��ا تعهد داده ت��ا زمانی که ایران‬ ‫برج��ام را رعایت کند کمک کند؛ هرچند که تا کنون‬ ‫کار عمده ای نکرد ه اما حداقل این اس��ت که خودشان‬ ‫م��ا را تحری��م نکردند‪ .‬ام��ا تصویب نش��دن ‪FATF‬‬ ‫می تواند اروپا یا بخش��ی از اروپا را هم به سمتی ببرد‬ ‫که برای ما محدودیت هایی قائل شوند و در نتیجه باز‬ ‫هم فشار روی ایران بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس بخشنامه بانک مرکزی از ‪ ۳‬خرداد ‪ ۹۹‬سرویس برخط‬ ‫س��امانه س��یاح راه اندازی می ش��ود و افتتاح هرگونه حساب در‬ ‫بانک ها و موسسه های اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری‬ ‫از سامانه «سیاح» خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرده که‬ ‫بانک مرکزی براس��اس تکالیف مقرر در بند ب ماده ‪ ۲‬ایین نامه‬ ‫مستندس��ازی وج��وه در کش��ور و ماده ‪ ۱۹‬قان��ون نحوه اجرای‬ ‫محکومیت های مالی‪ ،‬موظف به راه اندازی س��امانه حس��اب های‬ ‫مشتریان و ارائه فهرست تمامی حساب های محکومان در بانک ها‬ ‫و موسسه های مالی و اعتباری به مراجع قضایی شده است‪ .‬براین‬ ‫اساس و پیرو بخشنامه شماره ‪ ۹۷.۱۳۰۹۶۳‬مورخ ‪۱۳۹۷.۰۴.۲۳‬‬ ‫درباره ارس��ال اطالعات حساب های موجود به سامانه سیاح (فاز‬ ‫اگر ایران در فهرست سیاه قرار گیرد‪ ،‬این موضوع می تواند مراودات‬ ‫مالی و تجاری ما را به شدت کم یا حتی قطع کند و این اصال به نفع اقتصاد‬ ‫کشور نیست‬ ‫ای��ن اقتص��اددان ب��ا بی��ان اینکه برخی ب��ه خاطر‬ ‫منافعشان نمی خواهند ‪ FATF‬به تصویب برسد‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی است که بخش دیگری از حاکمیت‬ ‫اگاه هستند که تصویب نشدن ‪ FATF‬عواقب خوبی‬ ‫برای ما ن��دارد‪ .‬در واقع بین ای��ن دو گروه اختالف و‬ ‫فاصله وجود دارد‪ .‬ب��ه گفته او دولت خواهان تصویب‬ ‫‪ FATF‬اس��ت‪ ،‬زیرا به خوبی از پیامد ه��ای ان اگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های تصویب ‪ FATF‬بیشتر است‬ ‫احم��د کیمیای��ی اس��دی کارش��ناس و صاحبنظر‬ ‫اقتصادی نیز در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر موضوع عضویت ایران در ‪FATF‬‬ ‫وابسته به تصویب دوالیحه مهم «پالرمو» و «‪»CFT‬‬ ‫اس��ت که همچنان بررس��ی ان در مجمع ادامه دارد‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر بحث س��ر این موضوع اس��ت که‬ ‫ایا با وجود تحریم ها و محدودیت هایی که در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصویب این لوایح و پیوس��تن ایران به این‬ ‫کنوانس��یون امری ضروری است؟ یا اینکه این موضوع‬ ‫می تواند اثر مثبتی در بهتر ش��دن شرایط اقتصادی و‬ ‫حتی کم کردن فشارها و محدودیت ها داشته باشد؟‬ ‫او درای��ن باره گفت‪ :‬در پاس��خ به این س��وال باید‬ ‫تاکید کنم که شاید پیوستن ایران به این کنوانسیون‪،‬‬ ‫شرایط ایران را بهتر نکند و باری از مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور برندارد‪ ،‬اما به طور قطع مش��کلی به مشکالت‬ ‫اقتصاد هم اضافه نمی کند و محدودیت جدید دیگری‬ ‫به وجود نم��ی اورد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاضر ما با‬ ‫وج��ود تحریم ها با کش��ورهایی که ش��ریک س��نتی‬ ‫ایران هس��تند ارتباط مالی و تج��اری داریم که بنای‬ ‫ادام��ه این همکاری ها را بر مبن��ای عضویت ایران در‬ ‫‪ FATF‬گذاش��ته اند‪ .‬بنابرای��ن اگر لوای��ح مربوط به‬ ‫‪ FATF‬تصویب نش��ود و ما در فهرس��ت س��یاه قرار‬ ‫بگیری��م‪ ،‬این احتمال وج��ود دارد‪ ،‬ارتباطات فعلی ما‬ ‫با برخ��ی از کش��ورها از بین برود و ای��ن محدودیت‬ ‫جدیدی اس��ت که برای اقتصاد کش��ور ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کیمیای��ی اس��دی ب��ا تاکی��د براینکه‪ ،‬اگ��ر چه با‬ ‫تصوی��ب ‪ FATF‬نمی توان چش��م انداز مثبتی برای‬ ‫کش��ور ترس��یم کرد‪ ،‬اما انتظار این است که وضعیت‬ ‫بدتر نخواهد ش��د و این می توان��د یک گام مثبت در‬ ‫شرایط فعلی اقتصاد که فشار زیادی به ان وارد شده‪،‬‬ ‫باش��د افزود‪ :‬اگر ایران در فهرست س��یاه قرار گیرد‪،‬‬ ‫ای��ن موضوع می تواند مراودات مالی و تجاری ما را به‬ ‫شدت کم یا حتی قطع کند و این اصال به نفع اقتصاد‬ ‫کشور نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح ک��رد‪ :‬باید بپذیریم که االن‬ ‫زمان مناسبی برای شمارش مزیت ها و منافع حاصل‬ ‫از پیوس��تن ایران به این کنوانس��یون نیست‪ .‬موضوع‬ ‫مهم این است که در شرایط حساس فعلی که اقتصاد‬ ‫ایران در ان قرار گرفته‪ ،‬مش��کالتی به مشکالت فعلی‬ ‫اضافه نش��ود و بخش های اقتصادی اس��یب بیشتری‬ ‫نبینند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس بی تردید پیوس��تن ایران‬ ‫به ‪ FATF‬خیلی بهتر از نپیوس��تن ان اس��ت‪ ،‬حتی‬ ‫در ش��رایطی که تحریم ها فشار زیادی به کشور وارد‬ ‫ک��رده و جایی برای مانور و فعالیت فعاالن بخش های‬ ‫اقتصادی در بازارهای بین المللی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش نیاز بانکداری بین المللی‬ ‫الب��رت بغزیان کارش��ناس اقتصاد نی��ز دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه یک��ی از پیش‬ ‫شرط های همکاری بانک های ایران با بانک های دنیا‪،‬‬ ‫عضویت ایران به این گروه اس��ت گفت‪ :‬دراین راستا‬ ‫این گروه تاکید کرده اس��ت که ای��ران باید توصیه ها‬ ‫شرط جدید افتتاح حساب بانکی‬ ‫دوم) به اس��تحضار می رس��اند‪ ،‬مس��تند فنی س��امانه در درگاه‬ ‫خدمات الکترونیک بانک مرکزی به نش��انی ‪portal.pbn.net‬‬ ‫برای ایجاد زیرساخت های الزم درج شده است‪.‬‬ ‫در این راستا و با توجه به حساسیت های موجود برای برقراری‬ ‫ارتباط برخط سامانه ها برای افتتاح حساب اشخاص‪ ،‬خواهشمند‬ ‫اس��ت دس��تور فرمایید اقدام های و موارد ذیل حسب زمان بندی‬ ‫قید شده‪ ،‬مدنظر قرار گیرد‪:‬‬ ‫با توجه به لزوم درج کد شهاب در فیلدهای اطالعاتی سامانه‪،‬‬ ‫ض��روری اس��ت اقدام های الزم برای تخصیص شناس��ه ش��هاب‬ ‫صاحبان حس��اب به تمامی حساب های حقیقی و حقوقی نزد ان‬ ‫بانک در اسرع وقت انجام شود‪.‬‬ ‫اطالعات حس��اب های موجود نزد ان بانک‪ /‬موسس��ه اعتباری‬ ‫باید همانند روال س��ابق در پایان هر ماه به طور دس��ته ای ارسال‬ ‫ش��ود‪ ،‬به گونه ای که حداکثر تا پایان روز ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬تمامی حس��اب های موجود در سامانه یادشده ثبت شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تمام��ی خدمات برخط س��امانه بای��د تا پایان بهمن امس��ال‬ ‫ازس��وی واحد فناوری اطالعات ان بانک ازمایش ش��ده و نتیجه‬ ‫ان به طورکتبی به اداره اطالعات بانکی اعالم شود‪.‬‬ ‫بانک‪ /‬موسس��ه اعتباری غیر بانکی مکلف اس��ت تمامی شماره‬ ‫پیگیری های دریافت ش��ده از س��امانه س��یاح را به حساب های‬ ‫مش��تریان در سامانه های داخلی خود اختصاص داده و در سوابق‬ ‫نگهداری کند‪.‬‬ ‫از ابتدای روز ‪ ۳‬خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۹‬س��رویس بر خط س��یاح‬ ‫و اقداماتی که در زمینه مبارزه با پولش��ویی و تامین‬ ‫مالی تروریسم است را بپذیرید که یکی از اقداماتی که‬ ‫دراین راستا باید انجام شود تصویب لوایح «پالرمو» و‬ ‫«‪ »CFT‬است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هنوز بر س��ر تصویب این دو الیحه‬ ‫تردید وجود دارد واین موضوع باعث ش��ده تا بررسی‬ ‫ان در مجمع تش��خیص مصلحت هنوز ادامه داش��ته‬ ‫باشد افزود‪ :‬اگرچه چشم انداز تصویب شدن یا نشدن‬ ‫این لوایح و پیوستن ایران به این کنوانسیون‪ ،‬با وجود‬ ‫تحریم ها‪ ،‬خیلی روشن و شفاف نیست و نمی توان با‬ ‫قطعیت گفت که ایران را در نهایت در چه ش��رایطی‬ ‫ق��رار می دهد‪ ،‬اما موضوع مهمی که دراین بین وجود‬ ‫دارد این اس��ت که داش��تن یک بانکداری بین المللی‬ ‫نیازمند عضویت ایران به ‪ FATF‬است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته بغزیان‪ ،‬اگ��ر ایران ب��ه ‪ FATF‬نپیوندد‪،‬‬ ‫بی تردید این امر باعث ایجاد محدودیت های جدید در‬ ‫روابط تجاری و مالی ما با برخی از کش��ورها می شود‬ ‫که این درشرایط فعلی اقتصاد یک محدودیت جدید‬ ‫است که می تواند بسیار اسیب زا باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است که در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫هنوز کش��ورهایی هس��تند که با ایران م��راوده دارند‬ ‫و نبای��د فضای��ی ایجاد ش��ود این م��راودات کم یا از‬ ‫بی��ن برود؛ بنابراین به نظر میرس��د در ش��رایطی که‬ ‫نمی ت��وان چش��م انداز ش��فاف و مش��خصی از اینده‬ ‫ای��ران پس از عضوی��ت در ‪ FATF‬یا قرار گرفتن در‬ ‫لیس��ت س��یاه داش��ت‪ ،‬اما می توان امیدوار بود که با‬ ‫پیوستن به این کنوانسیون اوضاع بهتری در انتظار ما‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های دور زدن تحریم ها بسته می شود‬ ‫حبیب اهلل گل محمدی استاد دانشگاه و کارشناس‬ ‫مسائل اقتصاد سیاسی هم در مورد خطرات پیوستن‬ ‫به کنوانس��یون پالرم��و‪ ،‬با بیان اینکه ب��ا عضویت در‬ ‫‪ FATF‬به ش��کل عملی راه ه��ای دور زدن تحریم ها‬ ‫ن پالرمو و ‪ CFT‬برای‬ ‫بسته می شود افزود‪ :‬کنوانسیو ‬ ‫کش��ورهایی که دارای استقالل سیاسی هستند و در‬ ‫مقابل سیاس��ت های اس��تکبار و غ��رب و در راس ان‬ ‫امریکا ایستادگی می کنند خطرناک است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با ف��ارس ادامه داد‪ :‬اس��تکبار و‬ ‫کش��ورهای متخاصم با استفاده از مواد ‪ ۴۰ ،۳۲‬و ‪۴۱‬‬ ‫این کنوانسیون علیه کش��ورهای عضو اقدام به وضع‬ ‫تحریم می کنند و راه دور زدن تحریم ها را با الحاق به‬ ‫‪ FATF‬می بندد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه تصریح کرد‪ :‬این موضوع به ضرر‬ ‫کشورهایی مثل ایران است چون عمال با عضویت در‬ ‫‪ FATF‬راه های دور زدن تحریم ها بسته می شود و در‬ ‫زمانی که تحریم اتفاق می افتد‪ ،‬محدودیت ها می تواند‬ ‫کارس��از باش��د و نمی توانیم دیگر داد و ستد هایی که‬ ‫خارج از قواعد ‪ FATF‬باشد انجام دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه گفت‪ :‬م��ا ش��اهد مذاکرات‬ ‫فرسایشی و بدون نتیجه در برجام بودیم‪ .‬حتی همین‬ ‫کشورهای غربی زیر قطعنامه شورای امنیت در برجام‬ ‫زدند و تکرار این اشتباه به ضرر کشور است‪.‬‬ ‫راه اندازی ش��ده و افتتاح هرگونه حس��اب در ان بانک‪ /‬موسسه‬ ‫اعتباری غیربانکی‪ ،‬منوط به دریافت ش��ماره پیگیری از س��امانه‬ ‫سیاح است‪.‬‬ ‫پس از راه اندازی س��رویس بر خط‪ ،‬ان بانک‪ /‬موسسه اعتباری‬ ‫غیر بانکی مکلف است حداکثر در یک ماه‪ ،‬هرگونه تغییر وضعیت‬ ‫حس��اب های ارس��الی قبل از تاریخ ‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬را در‬ ‫سامانه سیاح از طریق سرویس تغییر‪ ،‬اعمال کند‪.‬‬ ‫فراخوان��ی س��رویس تغییر به ص��ورت روزانه بای��د فقط برای‬ ‫حس��اب هایی که ابزار برداشت یا وضعیت انها تغییر کرده است‪،‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مش��خصات و شماره تماس نماینده مطلع ان بانک درباره این‬ ‫سامانه‪ ،‬به قید فوریت به این بانک اعالم شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تقویت ظرفیت پاس�خگویی به پرس�ش های رمز پویا در بانک‬ ‫پاسارگاد‬ ‫با توجه به اجرای طرح الزامی شدن استفاده از رمز پویا‪ ،‬برای افزایش کیفیت‬ ‫اطالع رسانی به مشتریان و رفع ابهامات و دغدغ ه انها‪ ،‬تعداد کارشناسان پاسخگو‬ ‫در مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬مرکز اطالع رس��انی و مش��اوره‬ ‫بانک پاس��ارگاد با افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی در تعداد س��رمایه انسانی در ‪ ۳‬شیفت‬ ‫کاری‪ ،‬در ش��بانه روز پاسخگوی تعداد بس��یاری از تماس های مشتریان درباره‬ ‫ضرورت استفاده از رمز پویا‪ ،‬نحوه فعال سازی‪ ،‬دریافت‪ ،‬ارائ ه مشاوره به مشتریان‬ ‫و رفع ابهام ها هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن مرکز کارشناس��ان و بانکداران مس��لط به خدم��ات بانکی‪ ،‬در تالش‬ ‫هس��تند ضمن ارائ ه مش��اوره های تخصصی درباره محصوالت و خدمات بانک‬ ‫ پاس��ارگاد‪ ،‬پرس��ش های تماس گیرندگان را به بهترین نحو ممکن پاسخ دهند‪.‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد در اقدامی دیگر‪ ،‬برای تس��ریع در امر پاسخگویی‪ ،‬امکان ارسال‬ ‫فایل راهنمای دریافت رمز پویا را برای مشتریان فراهم کرده است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫که مش��تریان ضمن تماس با این مرکز با شماره‪ ،۸۲۸۹۰‬فشردن کلید «صفر»‬ ‫و وارد کردن ش��ماره تلفن همراه‪ ،‬لینک مربوط به اموزش نحو ه فعال س��ازی و‬ ‫دریافت رمز پویا را از طریق پیامک دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹به خانواده ‪ ۵‬میلیون نفری «بله» بپیوندید‬ ‫تعداد کاربران اپلیکیشن «بله» در پاییز امسال به بیش از ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫عضو رسید و در این فصل بیش از ‪ ۶۱۱‬هزار کانال و گروه فعال بوده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک ملی ایران‪« ،‬بله» امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده تا‬ ‫عالوه بر استفاده از امکانات معمول یک پیام رسان‪ ،‬بتوانند تبادالت مالی خود را‬ ‫نیز در بستر ان انجام دهند‪ .‬در ‪ ۳‬ماه مهر‪ ،‬ابان و اذر امسال‪ ،‬بیش از ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫تراکنش مالی موفق در اپلیکیش��ن «بله» ثبت ش��ده که نسبت به فصل تابستان‬ ‫‪ ۱۶‬درصد رشد داشته است‪ .‬همچنین در این فصل انتقال پول روزانه به بیش از‬ ‫‪ ۶۱‬میلیارد تومان رسیده و در مجموع فصل پاییز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پ��ول انتقال یافت‪ .‬در ای��ن مدت تعداد تراکنش موف��ق روزانه کارت به کارت به‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۲‬هزار تراکنش رسیده که نسبت به فصل قبل از ان ‪ ۳۳‬درصد رشد‬ ‫داش��ته است‪ .‬درحال حاضر ‪ ۲۱‬بانک به عنوان مبدا انتقال وجه به این اپلیکیشن‬ ‫پیوسته اند و کاربران می توانند از مبدا این بانک ها به تمام بانک های عضو شتاب‪،‬‬ ‫بدون دانستن شماره کارت مقصد کارت به کارت انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹واریز روزانه وجوه چک های واگذاری مش�تریان در س�امانه‬ ‫چکاوک‬ ‫بان��ک کارافرین چک های واگذاری ش��ده س��امانه چ��کاوک را پس از تعیین‬ ‫وضعیت و اعالم وصول ازس��وی بانک صادرکننده (بانک عهده)‪ ،‬در همان روز ب ه‬ ‫حساب مشتریان واریز می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬چکاوک‬ ‫س��امانه ای است که از س��وی بانک مرکزی برای پذیرش و پردازش الکترونیکی‬ ‫چک ه��ای کاغ��ذی بین بانکی و انجام تراکنش های مبتن��ی بر انها به طور کامال‬ ‫الکترونیکی راه اندازی شده است‪ .‬در این سامانه به جای فیزیک چک‪ ،‬تصویر ان‬ ‫برای پردازش نهایی محتوا به بانک مربوط ارس��ال شده و نتیجه پردازش به طور‬ ‫الکترونیکی به ش��عبه پذیرن��ده چک بازگردانده می ش��ود‪ .‬از مزیت های اتصال‬ ‫بانک ها به س��امانه چکاوک می توان به کاهش ریس��ک سوءاس��تفاده از چک ها‪،‬‬ ‫اس��تفاده از گواهی دیجیتال به منظور دسترس��ی نداشتن اشخاص غیرمجاز به‬ ‫مف��اد چک ها‪ ،‬حذف عملیات حمل ونقل چک ها بین بانک های متعهد و ذی نفع‬ ‫و استانداردس��ازی چک ها اش��اره کرد‪ .‬گفتنی اس��ت واریز چک های ب ه حساب‬ ‫ی س��امانه چکاوک در‬ ‫مش��تریان در همان روز واگذاری چک‪ ،‬از ابتدای راه انداز ‬ ‫شبکه بانکی کشور از سوی بانک کارافرین انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری ‪ ۳۰‬درصدی ساالنه اموال مازاد‬ ‫مدیر امور نظارت بازرس��ی و حقوقی بانک کش��اورزی با اشاره به واگذاری ‪۳۰‬‬ ‫درصدی س��االنه اموال مازاد بانک ها‪ ،‬گفت‪ :‬این اموال هیچ گاه صفر نمی ش��ود‪.‬‬ ‫محم��د اریا در گفت وگو با ایبِنا‪ ،‬درباره اموال مازاد بانک کش��اورزی‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫میزان اموال مازاد بانک کش��اورزی نس��بت به سایر بانک ها بسیار کمتر است‪ ،‬اما‬ ‫مش��کلی که داریم وج��ود یکی از واحدهای زیرمجموعه بانک اس��ت که ارزش‬ ‫چش��مگیری دارد و فروش ان با صدها مش��کل روبه رو اس��ت‪ .‬این واحد شرکت‬ ‫کارون اس��ت ک��ه با مصوبه ش��ورای اقتص��اد در زمان جن��گ تحمیلی به بانک‬ ‫کشاورزی واگذار شد‪ .‬وی درباره اقدام های انجام شده برای کاهش میزان اموال‬ ‫م��ازاد بانک‪ ،‬گفت‪ :‬برای فروش تم��ام این واحدها‪ ،‬مزایده برگزار و به طور مرتب‬ ‫اگهی منتش��ر می شود‪ .‬براس��اس ایین نامه به ما تکلیف شده برای فروش اموال‬ ‫اقدام کنیم و ‪ ۳۰‬درصداز دارایی ها باید طی س��ال به فروش برس��د که ما س��ال‬ ‫گذشته براساس برنامه عملکرد کردیم‪ .‬مدیر امور نظارت بازرسی و حقوقی بانک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬در پاس��خ به اینکه با توجه به فروش ساالنه ‪ ۳۰‬درصدی این اموال‪،‬‬ ‫پیش بینی شما برای اتمام فروش‪ ،‬چه زمانی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید توجه داشته‬ ‫باش��ید که این جریان ورودی دارد و هیچ گاه به صفر نخواهد رس��ید زیرا امالک‬ ‫جدید به بانک تملیک می شود و نمی توان انتظار داشت این اموال به پایان برسد‬ ‫که بیش��تر این اموال و امالک هم در قبال تس��هیالت کالن اس��ت زیرا بیش��تر‬ ‫تسهیالت خرد از سوی تسهیالت گیرندگان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫اری��ا در ادام��ه اظهارکرد‪ :‬این تصوری که بانک ها عالقه مند به تملک امالک و‬ ‫دارایی هستند غلط است! بانک تمایل دارد تا پول نقد دریافت کند زیرا اگر بانکی‬ ‫تملک یک کارخانه را برعهده گیرد‪ ،‬از تمامی جهات مش��کل افرین خواهد بود‬ ‫و تملک این امالک فقط فش��ار قانونی اس��ت و ما ابزاری جز تملک این دارایی ها‬ ‫برای وصول مطالبات نداریم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫عنوان کرد‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫فرصتی برای معرفی توانمندی های ناشناخته‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نخس��تین دوره جشنواره و نمایشگاه بومی س��ازی فوالد که سال گذشته‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بازتاب های بس��یار خوبی به دنبال داشت‪ .‬برخی شرکت ها که‬ ‫قادر به تولید برخی تجهیزات در صنعت فوالد ش��د ه و ناشناخته باقی مانده‬ ‫بودند‪،‬درایننمایشگاهاینفرصتراپیداکردهکهبهمعرفیتوانمندی های‬ ‫خود بپردازند‬ ‫را ارائه می دهند‪ .‬براس��اس گزارش های ارائه شده از سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بومی س��ازی بیش��تر تجهیزات صنعت فوالد‬ ‫س��بب جلوگیری خروج قابل توجهی ارز از کش��ور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در نمایش��گاه دوم ممکن اس��ت که‬ ‫ش��رکت هایی برای نخس��تین بار حضور خواهند داشته‬ ‫باش��ند ک��ه بتوانند دس��تاوردهای قابل توجهی به همراه‬ ‫بیاورن��د‪ .‬از همی��ن رو ش��رکت هایی که بومی س��ازی را‬ ‫ج��دی نگرفته اند‪ ،‬دریافته اند که نی��از به تامین قطعات‬ ‫و تجهی��زات از داخ��ل موضوع جدی اس��ت و با توجه به‬ ‫شرایط تحریم ها و تاکید بیش از پیش به توان داخل‪ ،‬باید‬ ‫در چنین نمایشگاه هایی حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €نمایش�گاه ت�ا چ�ه ان�دازه برای ش�رکت های‬ ‫کوچک ثمربخش خواهد بود؟‬ ‫ش��رکت های کوچک چن��دان به پیچ و خ��م راه های‬ ‫واردات تجهی��زات اگاه��ی ندارن��د و حت��ی اگر اگاهی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬ممکن اس��ت واردات ب��رای انها صرفه‬ ‫اقتصادی نداش��ته باش��د‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬اگر بخواهند‬ ‫الکترود موتور وارد کنند با مش��کالت و ش��رایط تحریم‬ ‫و همچنین بروکراس��ی های واردات روبه رو می ش��وند‪ .‬از‬ ‫همین رو حضور انها در چنین نمایشگاه های بسیار مفید‬ ‫خواهد بود‪ ،‬بنابراین مشکالت شرکت های کوچک بیشتر‬ ‫از شرکت های بزرگ در این نمایشگاه ها حل خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €صنعت فوالد ت�ا چه اندازه توانس�ته نیازهای‬ ‫خود را بومی سازی کند؟‬ ‫زنجیره فوالد باالی ‪۷۰‬درصد توانس��ته تجهیزات خود‬ ‫را بومی س��ازی کن��د البته همچنان برخ��ی تجهیزات و‬ ‫قطعات مورد نیاز این صنعت از خارج وارد می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫در صنعت فوالد مهندس��ان ایرانی توانس��ته اند برخی از‬ ‫تجهی��زات مهندس��ی را بومی کنند که نی��از به واردات‬ ‫انها نداش��ته باشیم‪ .‬بومی سازی در صنعت فوالد در حال‬ ‫حرکت به سمت ایجاد فناوری است‪ .‬بسیاری از شرکت ها‬ ‫مهندس��ی معکوس انجام می دهند‪ .‬البته تولیدات جدید‬ ‫ه��م دارند‪ .‬از رهبر معظم انق�لاب تا رئیس جمهوری تا‬ ‫وزی��ران همگ��ی به این باور قلبی رس��یده اند که صنعت‬ ‫باید به س��مت بومی س��ازی حرکت کند‪ .‬زمانی که این‬ ‫دیدگاه بین مس��ئوالن و تولیدکنندگان درونی شود‪ ،‬در‬ ‫عمل به این سمت نیز پیش خواهیم رفت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫دولت به هیچ عنوان اجازه واردات به کاالیی که در داخل‬ ‫تولی��د می ش��ود را نمی دهد و این موض��وع به طور کامل‬ ‫کنترل ش��ده اس��ت‪ .‬هم اکنون نیز قصد داریم کاالهایی‬ ‫که مش��ابه ان در داخل نیس��ت‪ ،‬بومی س��ازی کرده و از‬ ‫طریق مهندس��ی معکوس‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت ان‬ ‫را بسازیم‪.‬‬ ‫€ €شرکت های دانش بنیان تا چه اندازه می توانند‬ ‫در زمینه بومی سازی تاثیرگذار باشند؟‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایط تحریم ها بر حضور ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان بیش از پیش تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬از همین رو‬ ‫این ش��رکت ها باید از این فرصت استفاده کنند و از توان‬ ‫خ��ود حداکثر بهره را ببرند‪ .‬نمایش��گاه مل��ی فوالد نیز‬ ‫می تواند زمینه تعامل بیش��تر شرکت های دانش بنیان با‬ ‫ش��رکت های فوالدی را فراه��م اورد‪ .‬یکی از مزیت های‬ ‫تحریم ه��ا ای��ن اس��ت که در این س��ال ها ما به س��مت‬ ‫بومی س��ازی حرک��ت کرده ایم‪ .‬برای نمون��ه‪ ،‬در صنعت‬ ‫ف��والد الکترود گرافیتی که تا پی��ش از این‪ ،‬وارداتی بود‬ ‫هم اکنون در حال بومی کردن ان هس��تیم‪ .‬از همین رو‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان باید حضور پررنگ تری داشته‬ ‫باشند و البته دولت نیز باید از انها حمایت به عمل اورد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه پیش�نهادی ب�رای بهتر ش�دن برگزاری‬ ‫نمایشگاه دارید؟‬ ‫تولیدکنن��دگان و س��ازندگان قطع��ات و تجهی��زات‬ ‫و همچنی��ن مصرف کنن��دگان و خری��داران بای��د بیش‬ ‫از پی��ش نمایش��گاه بومی س��ازی را ج��دی بگیرند و در‬ ‫چنین نمایش��گاهی حضور داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه این‬ ‫بهترین فرصت اس��ت ت��ا توانمندی های خود را نش��ان‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫پیاده سازی ‪100‬درصدی مدیریت پروژه در ایمیدرو‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬پیاده س��ازی مدیریت پروژه‬ ‫در این سازمان‪ ،‬به طور ‪ ۱۰۰‬درصدی انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور در نشست پایانی «پروژه‬ ‫انجام مطالعات فاز ش��ناخت برای پیاده س��ازی سیستم مدیریت‬ ‫پ��روژه در ایمیدرو و ش��رکت های تابع» ضم��ن بیان این مطلب‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ایمیدرو از ابتدای فعالیت تاکن��ون ‪۱۴‬میلیارد دالر‬ ‫طرح راه اندازی کرده اس��ت و امسال نیز ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر (بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان) پروژه راه اندازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با حجم باالی طرح هایی که ایمیدرو هر س��ال اجرا‬ ‫می کند‪ ،‬نیاز به ایجاد س��اختاری برای مدیریت پروژه اس��ت؛ از‬ ‫این رو با پیاده س��ازی مدیریت پروژه در ایمیدرو‪ ،‬ش��عار «انجام‬ ‫درست کار درست» به طور کامل محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت پروژه در ‪ ۳‬سطح‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در ‪ ۳‬س��طح فردی‪،‬‬ ‫پروژه ای و س��ازمانی نیاز به مدیریت کنترل پروژه داریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بخش خدمات فردی برای اجرای پروژه ها مشکل داریم‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ارزیابی مناس��بی از پروژه ه��ا (کنترل پروژه و کنترل‬ ‫هزینه) و نیز بنگاه های اقتصادی برای اجرای پروژه ها نداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی اگر پروژه ای اجرا نکنیم‪ ،‬باید ان را نظارت‬ ‫کنی��م‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬چنانچه طرح کک س��ازی اروند را برای‬ ‫اجرا به ش��رکت فوالد خوزس��تان واگذار می کنیم‪ ،‬باید مدیریت‬ ‫پروژه را در اختیار داش��ته باش��یم‪ .‬غریب پور اظهارکرد‪ :‬سازمانی‬ ‫که پروژه های ارزش��مند و مدیران توانمندی دارد‪ ،‬باید مدیریت‬ ‫کنترل پروژه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ایمی��درو در حوزه ه��ای گوناگون از جمله‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اموزش و پژوهش پیش��رفت مطلوبی داشته ایم اما در‬ ‫حوزه مدیریت پروژه‪ ،‬نیاز به فعالیت بیشتری داریم‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد‪ :‬در یک سال گذشته‪ ،‬برای جبران‬ ‫ضع��ف کنترل پروژه در طرح ه��ای در حال اجرا‪ ،‬کارگروه پایش‬ ‫تشکیل شده است و روند اجرای طرح ها را به طور مستمر نظارت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما این موضوع باید نظام مند و در قالب مدیریت‬ ‫پروژه باشد تا خطاها کمتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با انجمن مدیریت پروژه‬ ‫غریب پ��ور با بیان اینک��ه انجمن مدیریت پروژه‪ ،‬کار مطالعاتی‬ ‫مناس��بی برای بررسی موضوع پیاده سازی مدیریت کنترل پروژه‬ ‫در ایمیدرو انجام داده‪ ،‬گفت‪ :‬همه مدیریت های تخصصی‪ ،‬در این‬ ‫پروژه درگیر بودند و از میان همه شرکت ها‪ ،‬شرکت هایی انتخاب‬ ‫‹ ‹مزیت های پیاده سازی مدیریت پروژه‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه اینکه نظام مدیریت‬ ‫پروژه با رویکرد مکانیزاس��یون‪ ،‬برنامه محور و سیستم محور بوده‬ ‫و فردمحور نیس��ت‪ ،‬به مزیت های این نوع مدیریت اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در چنی��ن فرایندی‪ ،‬با تغیی��ر مدیریت ها‪ ،‬روند مدیریت‬ ‫پروژه تغییر نمی یابد و اعمال سلیقه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نظام فردمحور‪ ،‬احتمال بروز خطا‪ ،‬باالست‪ ،‬اما‬ ‫در مدیریت پروژه‪ ،‬پس از انجام مراحل ازمون و خطا‪ ،‬پروژه ها در‬ ‫مکان یابی‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬تعیین حجم پروژه‪ ...‬دچار مش��کل‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫همچنین با پیاده س��ازی ای��ن روش‪ ،‬در مزایده ها و مناقصه ها‪،‬‬ ‫سرمایه گذار دچار اشتباه نمی شود و قیمت ها به هم نزدیک است‪،‬‬ ‫نتیجه اینکه‪ ،‬سرمایه گذار با مسیر هموارتری روبه رو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری ‪ 7۵‬نشس�ت ب�ا حض�ور ‪ ۱۰۰‬نف�ر از‬ ‫ذی نفعان‬ ‫امیر خرمی ش��اد‪ ،‬معاون برنامه ریزی و توانمندس��ازی ایمیدرو‬ ‫ن قیمت ارز یکی از عواملی اس��ت که‬ ‫نوس��ا ‬ ‫به شدت بر قیمت تمام شده محصوالت اثرگذار‬ ‫است‪ ،‬هرچند برخی تولیدکنندگان در سال های‬ ‫گذشته تمام س��عی خود را به کار گرفته اند که‬ ‫این تاثیر را به کمترین میزان ممکن برسانند و‬ ‫در این راستا با به حداقل رساندن حاشیه سود‬ ‫خود از کمترین میزان س��ود بهره مند ش��وند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به ان��دازه ای که قیمت‬ ‫ارز افزای��ش پیدا می کن��د‪ ،‬قیمت محصوالت‬ ‫و م��واد اولیه نیز به دنب��ال ان روند صعودی به‬ ‫خود می گیرد و اگر تولیدکننده نخواهد قیمت‬ ‫محص��ول خ��ود را افزایش دهد باید با کمترین‬ ‫حاشیه سود‪ ،‬تولید کند‪.‬‬ ‫البت��ه باید این موض��وع را نیز در نظر گرفت‬ ‫که تولیدکنندگان عالوه بر تورم با موضوع هایی‬ ‫مانند مالیات و بیمه تامین اجتماعی نیز روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬در این شرایط بخش خصوصی واقعی‬ ‫تولید درگیر مش��کالت فراوانی هس��تند و اگر‬ ‫دولت بخواهد سختگیری های مالیاتی را درباره‬ ‫تولیدکنندگان اعمال کن��د‪ ،‬تولیدکنندگان با‬ ‫مشکالت بسیاری روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچند بازار برخی محصوالتی که در زنجیره‬ ‫فوالد مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬راکد نیست اما‬ ‫در کل کمب��ود نقدینگ��ی و مش��کالتی چون‬ ‫ت��ورم و مالیات کار را ب��رای تولیدکنندگان با‬ ‫س��ختی روبه رو کرده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در س��ال رون��ق تولید که بای��د حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان در س��رلوحه دس��ت اندرکاران‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬اما این حمایت در حد یک ش��عار‬ ‫باقی مانده است و همچنان برگ برنده در دست‬ ‫تولیدکنندگان نیست‪.‬‬ ‫هنوز کک سوزنی‬ ‫وارد می کنیم‬ ‫غریب پور در نشست با انجمن مدیریت پروژه مطرح کرد‬ ‫و به طور ازمایشی بررسی شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��یری که شروع شده باید کامل شود‪ .‬این روشی‬ ‫قابل اتکا برای اجرای پروژه هاست‪.‬‬ ‫احد خوشرو‪ ،‬مدیرعامل سنگ‬ ‫سنباده اسیا‬ ‫در این نشست نیز گفت‪ ۲۶ :‬مرداد ‪ ۹۸‬با انجمن مدیریت پروژه‪،‬‬ ‫قرارداد منعقد کردیم و در این ‪ ۴‬ماه‪ ۷۵ ،‬نشست با حضور ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر از ذی نفعان برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعدادی از طرح ها شامل زغال سنگ پروده ‪ ۳ ،۲‬و‬ ‫‪ ۴‬طبس‪ ،‬فوالد سفید دشت‪ ،‬فوالد میانه‪ ،‬طرح الومینیوم جنوب‪،‬‬ ‫طرح توانمند سازی اکتشاف بررسی شدند‪ .‬در این میان‪ ۲ ،‬کالس‬ ‫اموزش��ی ب��ا حضور مدرس��ان دارای م��درک ‪( IPMA‬انجمن‬ ‫بین المللی مدیریت پروژه) طراحی شده تا دانش مدیریت پروژه‬ ‫(‪ )PMBOk‬را اموزش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد فرهنگ مدیریت پروژه براساس ‪IPMA‬‬ ‫سعید محمد‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره به اهمیت مدیریت پروژه در ایمی��درو‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو‬ ‫به عنوان یک سازمان تخصصی‪ ،‬پروژه های مهم و تاثیرگذار را در‬ ‫کشور اجرا می کند و تاثیر مستقیم بر تولید ناخالص ملی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به پروژه محور ب��ودن ایمیدرو و تاکید‬ ‫ای��ن س��ازمان بر انج��ام پروژه ها در زمان خ��ود و حتی پیش از‬ ‫برنامه‪ ،‬این انجمن می تواند خدمات مناس��بی در راس��تای ایجاد‬ ‫فرهنگ مدیریت پروژه‪ ،‬براس��اس اس��تانداردهای ‪ IPMA‬ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یک عض��و انجمن تولیدکنن��دگان فوالد با‬ ‫بیان اینکه در تولید کک سوزنی هنوز اقدامی‬ ‫انجام نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه الکترود گرافیتی‬ ‫‪۱۰‬س��ال پیش کنسرسیومی ازس��وی فوالد‬ ‫خوزس��تان و مبارکه تشکیل شد که هنوز به‬ ‫سرانجام نرسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬س��یدرضا شهرستانی با‬ ‫اش��اره به اینکه در تحریم های جدید واردات‬ ‫کک س��وزنی و الکترودگرافیت��ی برای صنعت‬ ‫فوالد مورد هدف قرار گرفته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کک‬ ‫س��وزنی مواد اولی��ه تولید الکت��رود گرافیتی‬ ‫به شمار می رود که نیاز صنعت فوالد ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن الکترود گرافیتی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬براس��اس استراتژی های‬ ‫تعریف ش��ده‪۱۰۰ ،‬هزار تن از این مواد اولیه‬ ‫وارد ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬تا دو سال اینده نگرانی در‬ ‫تامین این مواد اولیه نیست‪ ،‬اما باید برای بعد‬ ‫از ان فکر اساسی برای تهیه و تولید این مواد‬ ‫برای صنعت فوالد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در بخش تولید کک س��وزنی‬ ‫هن��وز اق��دام اجرای��ی انجام نش��ده ام��ا در‬ ‫ح��وزه الکترودگرافیت��ی ‪۱۰‬س��ال پیش یک‬ ‫کنسرس��یوم ازس��وی ف��والد خوزس��تان و‬ ‫مبارکه تش��کیل ش��د که هنوز به س��رانجام‬ ‫نرس��یده و نیازمن��د بودج��ه و ماش��ین االت‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرستانی اضافه کرد‪ :‬در صورت راه اندازی‬ ‫و فعالیت این کنسرسیوم ‪۳۰‬هزار تن الکترود‬ ‫گرافیتی در کشور تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫صادرات ‪۴۷۰‬هزار تن‬ ‫سیمان به افغانستان‬ ‫‪۴۷۰‬هزار تن س��یمان تولی��دی واحد های‬ ‫صنعتی خراس��ان جنوبی به کش��ور همسایه‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر‪ ،‬معاون امور‬ ‫صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬از اغاز امسال ‪۹۱۰‬هزار‬ ‫تن سیمان در دو کارخانه شهرستان های قاین‬ ‫و درمیان تولید شد که این مقدار در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته ‪۲۰‬درصد افزایش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پارس��ا افزود‪ :‬از این مقدار ‪۴۷۰‬هزار تن به‬ ‫کشور افغانستان صادر شد‪ .‬وی ظرفیت اسمی‬ ‫تولی��د این دو واحد را س��االنه یک میلیون و‬ ‫‪۸۰۰‬هزار ت��ن اعالم کرد و گفت‪ :‬حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر در کارخانه های س��یمان خراسان جنوبی‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از عم��ر صنعت ف��والد ایران بیش از نیم قرن می گذرد‬ ‫و در ای��ن ‪۵‬ده��ه‪ ،‬صنعت ف��والد توانس��ته به خوبی در‬ ‫مس��یر بومی س��ازی خود گام بردارد‪ ،‬اما در چند س��ال‬ ‫گذش��ته انچه صنعتگران فوالد را ب��ا تنگناهایی روبه رو‬ ‫ک��رده‪ ،‬تحریم ها و منع برخ��ی از واردات در زمینه مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬قطع��ات یا تجهی��زات بوده اس��ت؛ موضوعی که‬ ‫دس��ت اندرکاران این صنعت را به این س��مت پیش برده‬ ‫تا با اس��تفاده از توان متخصصان داخلی این صنعت را به‬ ‫سمت بومی سازی کامل و بی نیاز از واردات یا متخصصان‬ ‫خارجی سوق دهند‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران به دنبال خروج‬ ‫امری��کا از برجام و تحریم های دوباره س��ال‪ ،۱۳۹۷‬بر ان‬ ‫ش��د تا با جدیت بیشتری موضوع بومی سازی در صنعت‬ ‫ف��والد را با ‪ ۴‬مح��ور مورد پیگیری قرار دهد‪ .‬یکی از این‬ ‫محورها برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد است‪.‬‬ ‫جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران که نخستین دوره‬ ‫ان دی س��ال گذشته برگزار شد با استقبال قابل توجهی‬ ‫روبه رو و دومین دوره ان نیز دی امسال برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫«جشنواره و نمایشگاه بومی سازی فوالد فرصت مناسبی‬ ‫اس��ت تا ش��رکت هایی که توانمندی های ان ناش��ناخته‬ ‫ن‬ ‫باقیمانده ب��ه معرفی توانمندی های خود بپردازند‪ ».‬ای ‬ ‫مطلب را س��یف اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد که این گفت وگو در ادامه می اید‪.‬‬ ‫€ €درباره اهمیت جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫ایران بگوید؟‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه بومی سازی فوالد که نخستین‬ ‫دوره ان سال گذشته برگزار شد‪ ،‬بازتاب های بسیار خوبی‬ ‫به دنبال داش��ت‪ .‬برخی شرکت ها که قادر به تولید برخی‬ ‫تجهیزات در صنعت فوالد ش��ده اما ناشناخته باقی مانده‬ ‫بودن��د‪ ،‬در نمایش��گاه ای��ن فرصت را پی��دا کردند که به‬ ‫معرفی توانمندی های خود بپردازند‪ .‬از نمایش��گاه س��ال‬ ‫گذش��ته تا اکنون ه��م برخی ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫داخلی شناسایی ش��دند و برخی شرکت ها نیز نیاز خود‬ ‫را از طریق این شرکت های داخلی تامین کردند‪.‬‬ ‫€ €اس�تمرار برگزاری ای�ن نمایش�گاه را باوجود‬ ‫نمایش�گاه های دیگ�ری که در طول س�ال برگزار‬ ‫می شود تا چه اندازه ضروری می دانید؟‬ ‫نگاه این نمایش��گاه به بومی س��ازی است و نه فقط به‬ ‫ف��روش محص��والت‪ ،‬از همین رو بس��یار مهم اس��ت که‬ ‫این نگاه اس��تمرار داشته باش��د‪ .‬دومین دوره نمایشگاه‬ ‫ب��ا این مزیت همراه خواهد بود که ش��رکت هایی که در‬ ‫نمایش��گاه نخست شرکت داشتند‪ ،‬دس��تاوردهای خود‬ ‫را در ی��ک س��ال گذش��ته ارائ��ه بدهند که بدون ش��ک‬ ‫هم��راه با موفقیت هایی ب��وده؛ بنابراین نمایش��گاه دوم‬ ‫از ای��ن جهت دارای اهمیت اس��ت که ش��رکت هایی که‬ ‫س��ال گذشته حضور داش��تند‪ ،‬گزارشی از عملکرد خود‬ ‫یادداشت‬ ‫کامیابی‬ ‫سه گانه فوالد‬ ‫خراسان‬ ‫در بازار‬ ‫مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان از ثبت‬ ‫رکوردهای تازه در زمینه فروش داخلی و صادرات‬ ‫محصوالت تولیدی این مجتمع بزرگ صنعتی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کس��ری غف��وری همچنین از‬ ‫رش��د قابل توجه بارگیری و ارسال محصوالت این‬ ‫ش��رکت تا پایان اذر‪ ،‬نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعام��ل مجتم��ع فوالد خراس��ان‬ ‫فروش مجموعه محصوالت فوالد خراسان تا پایان‬ ‫اذر‪ ۹۲۱‬ه��زار و ‪ ۱۱۸‬تن بوده که نس��بت به تناژ‬ ‫‪۶۹۳‬هزار و ‪ ۴۵‬تنی فروش در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬افزایش ‪۳۳‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫غفوری افزود‪ :‬فوالد خراس��ان همچنین در حوزه‬ ‫صادرات در ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال توانست ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫رش��د را به ثبت برساند و میزان صادرات شرکت از‬ ‫ابتدای سال ‪ ۹۸‬تا پایان اذر در حالی به ‪ ۲۰۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۳‬تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۴۹‬هزار و ‪ ۳۴۰‬تن بوده است‪.‬‬ ‫ان گونه که معاون بازاریابی و فروش این مجتمع‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬باالترین نصاب فروش محصوالت فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به می��زان ‪ ۸۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۲۶‬تن رقم خورده بود که نش��ان دهنده موفقیت‬ ‫ای��ن ش��رکت در بازاریاب��ی و ف��روش محصوالت‬ ‫فوالدی است‪.‬‬ ‫محمدحس��ن پارسا با اعالم این مطلب که فوالد‬ ‫خراس��ان در زمینه بارگیری و ارس��ال محصوالت‬ ‫خ��ود نیز در ‪ ۹‬ماه امس��ال رق��م ‪ ۹۱۱۰۹۵‬تن را‬ ‫ثب��ت کرده‪ ،‬افزود‪ :‬این رکورد‪ ،‬افزایش ‪۲۵‬درصدی‬ ‫را نسبت به تناژ ‪ ۷۳۰‬هزار و ‪ ۶۸۲‬تنی مدت مشابه‬ ‫سال گذشته رقم زده است‪.‬‬ ‫پارس��ا یک��ی از دالی��ل افزایش ف��روش داخلی‬ ‫را روان س��ازی بخش��نامه های داخل��ی از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬هر ان��دازه مداخله دول��ت را در بازار فوالد‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬به س��ود دولت‪ ،‬ب��ازار و مصرف کننده‬ ‫نهای��ی محص��والت ف��والدی خواهد ب��ود‪ .‬تقویت‬ ‫سازکارهای منطقی کشف قیمت‪ ،‬مانند بورس کاال‬ ‫و واسپاری امور به خود فعاالن بازار و صنعت فوالد‬ ‫مفیدتر و متضمن منفعت همگانی بیش��تر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش ف��والد خراس��ان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬رویکرد کنون��ی دولت و تمهید‬ ‫اقدام های در راس��تای تس��هیل مبادالت و حرکت‬ ‫به س��مت بازار رقابت��ی و ازاد بین تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫از جمله بح��ث تعیین نرخ پایه میلگرد براس��اس‬ ‫ش��مش ف��والد‪ ،‬از جمل��ه م��واردی اس��ت ک��ه‬ ‫نشان دهنده جهت گیری مثبت دولت در این زمینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع ف��والد خراس��ان‪ ،‬کس��ب‬ ‫ای��ن موفقیت ه��ا را مرهون خودب��اوری و تالش و‬ ‫انس��جام مدیران و تک تک کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و‬ ‫تامین کنندگان دانس��ت و گفت‪ :‬برای دستیابی به‬ ‫اه��داف مجتمع همگی باید ت�لاش کنیم تا موانع‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه و تجهیزات م��ورد نیاز خطوط‬ ‫تولید کارخانه را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫تولید حمایت‬ ‫می خواهد‬ ‫نه شعار‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهرداری اصفهان به شهروندان اصفهانی تخفیف می دهد‬ ‫بسته تشویقی برای ساخت وساز بخش مسکونی‬ ‫به�روز راعی‪ -‬مدی��ر کل درامد ش��هرداری اصفهان با‬ ‫اش��اره به ارائه بسته جدید تش��ویقی ساخت وساز در بخش‬ ‫مسکونی ش��هر اصفهان گفت‪ :‬شهرداری به شهروندانی که‬ ‫قص��د دریافت پروانه به طور نقدی داش��ته باش��ند تخفیف‬ ‫حداکث��ر ت��ا ‪ ۳۰‬درصدی و ب��رای پرداخت های اقس��اطی‬ ‫تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی ارائه می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬نادر اخوندی با اشاره به ارائه‬ ‫بسته تشویقی برای ساخت وساز مسکونی در شهر اصفهان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این بس��ته برای حمایت از شهروندانی که قصد‬ ‫ساخت وساز در شهر اصفهان دارند‪ ،‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن طرح که به تصویب ش��ورای ش��هر‬ ‫اصفهان رسیده‪ ،‬این امکان را به شهروندان اصفهانی می دهد‬ ‫تا بدهی خود در بخش تراکم مس��کونی را به طور اقساطی‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬مدیرکل درامد ش��هرداری اصفهان با اشاره‬ ‫به اینکه همچنین براساس این مصوبه در این بسته اهدایی‬ ‫تا سقف ‪ ۳۰‬درصد برای پرداخت های نقدی تراکم مسکونی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬برای پرداخت های قس��طی هم‬ ‫بس��ته اهدایی ت��ا س��قف ‪ ۲۰‬درصد در ساخت وس��ازهای‬ ‫مسکونی لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دریافت این بس��ته برای ش��هروندان‬ ‫از طریق س��امانه یکپارچه شهرس��ازی و درامد شهرداری‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این بسته تش��ویقی در قالب سامانه‬ ‫سرای ‪ 8‬شهرداری ارائه می ش��ود که با مراجعه شهروندان‬ ‫به ش��هرداری منطقه‪ ،‬میزان بدهی انها مشخص می شود و‬ ‫در چارچوب بسته تشویقی از تسهیالت تعیین شده استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی مجتمع ورزشی تفریحی گلستان شیراز‬ ‫عملیات اجرایی احداث مجتمع ورزشی تفریحی گلستان‬ ‫ش��یراز با حضور ش��هردار و اعضای ش��ورای اسالمی شهر‬ ‫ش��یراز و جمعی از فعاالن حوزه ورزش اس��تان فارس اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬عملیات اجرایی احداث‬ ‫مجتمع ورزش��ی و تفریحی گلستان ش��یراز در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۷۲۰۰‬مترمربع در محدوده شمال شرقی شیراز‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬این مجتمع ش��امل س��الن های ورزش��ی برای‬ ‫ورزش های غیرتوپی و ابی‪ ،‬مرکز بازی کودکان‪ ،‬همچنین‬ ‫فضاهای تفریحی و س��رگرمی خواهد بود‪ .‬ش��هردار شیراز‬ ‫در ایین اغ��از عملیات اجرایی مجتمع ورزش��ی تفریحی‬ ‫گلس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به شعار «‪ ۱۰۰‬روز‪ ۱۰۰ ،‬پروژه»‪،‬‬ ‫نیمه دوم امس��ال برای ش��یراز ایام خوبی خواهد بود و به‬ ‫ش��هروندان اطمین��ان می دهیم که خبره��ای خوبی برای‬ ‫انان داریم‪ .‬حیدر اس��کندرپور با اش��اره به وجود مشکالت‬ ‫اقتصادی و فشارهای روانی بر شهروندان‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به‬ ‫رویکرد اجتماعی و انسان محوری مجموعه مدیریت شهری‬ ‫معتقدی��م اجرای پروژه های نرم اف��زاری همچون مجموعه‬ ‫تفریحی و ورزش��ی‪ ،‬پردیس تئاتر و س��الن های س��ینما از‬ ‫احداث پل و بزرگراه برای شهروندان ارزشمندتر است‪.‬‬ ‫شهردار شیراز اضافه کرد‪ :‬همچنین در این شرایط توجه‬ ‫به امر ورزش به علت ایجاد امید‪ ،‬نشاط و سرزندگی ضروری‬ ‫و فراهم ک��ردن فرصت ورزش برای ش��هروندان هم ردیف‬ ‫س��ایر اعمال خیر اس��ت‪ .‬اس��کندرپور با ابراز خرسندی از‬ ‫کلنگ زن��ی پردی��س تئاتر جنوب کش��ور در میدان نصر و‬ ‫مجتمع ورزش��ی تفریحی گلستان در بلوار سرداران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ‪ 2‬هفته گذش��ته دو پروژه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و هنری در منطقه ‪ ۱۱‬که از جمله مناطق کمتر برخوردار‬ ‫ش��یراز به ش��مار می رود‪ ،‬اغاز به کار کرده اس��ت‪ .‬او ضمن‬ ‫سپاس��گزاری از س��رمایه گذار مجتم��ع ورزش��ی تفریحی‬ ‫گلستان افزود‪ :‬باتوجه به موقعیت قرارگیری پروژه در بلوار‬ ‫س��رداران و ارزش باالی اقتصادی زمین ان س��رمایه گذار‬ ‫می توانس��ت با تغییر کاربری ارزش افزوده کس��ب کند اما‬ ‫این زمین را به پروژه ورزشی اختصاص داد‪ .‬شهردار شیراز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای احداث این پروژه حدود ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه می ش��ود‪ .‬زمین و س��رمایه گذاری مربوط به‬ ‫مالک اس��ت و شهرداری بستر احداث پروژه را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اسکندرپور با اش��اره به زمین ‪ ۶‬هزار مترمربعی در‬ ‫میدان احس��ان با کاربری ورزش��ی از همه سرمایه گذاران‬ ‫برای س��رمایه گذاری و ساخت مجتمع ورزشی ویژه بانوان‬ ‫در ان قطعه زمین دعوت کرد‪.‬‬ ‫اخون��دی بیان کرد‪ :‬در این بس��ته برای تهاتر بدهی های‬ ‫شهروندان در حوزه پروانه ساختمانی هم تدابیری اندیشیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬به طوری که ‪ ۵۰‬درصد بدهی تراکم مسکونی‪ ،‬به طور‬ ‫غیرنقدی در قالب زمین و س��اختمان یا مصالح ساختمانی‬ ‫مورد نیاز شهرداری با این نهاد تسویه می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ارزش گ��ذاری امالک یا مصالح ازس��وی‬ ‫کارشناس��ان مورد اعتماد ش��هرداری و با نرخ های رسمی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل درامد ش��هرداری اصفهان هدف از ارائه بس��ته‬ ‫تش��ویقی را حمایت از متقاضیان ساخت وس��از در راستای‬ ‫رونق اقتصادی ش��هر عن��وان کرد و گفت‪ :‬ب��رای ما رونق‬ ‫کس��ب وکار مردم و معیشت انها در اولویت است؛ از همین‬ ‫رو ب��ه بخش مس��کن که یکی از بخش های مولد اش��تغال‬ ‫به شمار می اید‪ ،‬با این بسته کمک خواهد شد‪.‬‬ ‫اخون��دی زم��ان اجرای این بس��ته را از اول دی تا پایان‬ ‫امسال عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اینکه در راستای تبیین اجرای‬ ‫بسته تشویقی ساخت وس��از برای مناطق ‪۱۵‬گانه جلساتی‬ ‫کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی برگزار شد‬ ‫مصطفی مالئی‪ -‬کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی‬ ‫با حض��ور حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و مدیران ستادی این معاونت و محمدصادق‬ ‫معتمدیان‪ ،‬استاندار خراسان جنوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش صمت از خراس��ان جنوبی‪ ،‬داود ش��هرکی‪ ،‬دبیر‬ ‫کارگروه ش��ورای توس��عه ص��ادرات خراس��ان جنوبی در این‬ ‫ک س��ال اخیر‪ ،‬موفقیت های بسیاری در‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬در ی ‬ ‫حوزه صنعت و معدن اس��تان به دس��ت امده ک��ه در همین‬ ‫راس��تا افزون بر ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان اعتبار در سند صنعت‬ ‫و مع��دن خراس��ان جنوبی تصویب و پیش بینی ش��د‪ .‬وی با‬ ‫ی کردن گمرک ها برای صادرات‬ ‫اش��اره به تمرکز در تخصص ‬ ‫به افغانستان‪ ،‬گفت‪ :‬در مذاکره تلفنی قائم مقام وزیر با رئیس‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد ایران مقرر ش��د تکمیل و تامین منابع‬ ‫س��ایت ازمایش��گاهی در مرز ماهیرود در اولویت برنامه های‬ ‫این سازمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی در این نشست گفت‪ :‬امروز صادرات‬ ‫کشور اولویت دولتمردان است‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا بیان اینکه ن��گاه ما توجه ویژه به تش��کل های‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬اعتماد به بخ��ش خصوصی و‬ ‫تشکل های صنفی باید در اولویت دولت قرار گیرد تا موضوعات‬ ‫تخصصی رفع ش��ود‪ .‬خیابانی با اشاره به توان و ظرفیت های‬ ‫مبادالتی استان های مرزی گفت‪ :‬خوشبختانه در هیات دولت‬ ‫مقرر ش��د در واردات کاالهای مرزنشینی برش استانی ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬محسن احتش��ام‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز در‬ ‫این نشست با اش��اره به اینکه افزایش هزینه های حمل ونقل‬ ‫باعث افزایش هزینه تمام ش��ده کاال می شود یاداور شد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین درخواس��ت های صادرکنندگان استان‪ ،‬مساعدت‬ ‫برای تجهیز ناوگان حمل ونقل اس��ت‪ .‬احتش��ام با بیان اینکه‬ ‫بیش��تر کارخانه ها در خراسان جنوبی صادرات محور هستند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دس��ت‬ ‫و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬جعفری‪ ،‬مدیرکل راه و شهرس��ازی‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬مس��یر ماهیرود به فراه را یکی از مهم ترین‬ ‫جاده های مواصالتی افغانس��تان دانست و گفت‪ :‬فاصله ای که‬ ‫بی��ن مرز ماهیرود تا فراه داریم ‪ ۱۱۸‬کیلومتر اس��ت که ‪۵۳‬‬ ‫کیلومتر از ان برای اسفالت باقی مانده است‪ .‬وی از تخصیص‬ ‫‪ ۲‬میلیون یورو اعتبار برای تکمیل جاده ماهیرود به فراه خبر‬ ‫داد و بی��ان کرد‪ :‬با تکمیل این جاده فاصله زمانی از ماهیرود‬ ‫به فراه از ‪ ۴‬به یک س��اعت می رسد و از همه مهم تر کاالهای‬ ‫صادراتی زودتر به اسیای میانه می رسند‪.‬‬ ‫با رئیس��ان اداره های مالی–اقتصادی مناطق‪ ،‬مس��ئوالن و‬ ‫کارشناسان محاسبات ساختمانی و مسئوالن درامد مناطق‬ ‫‪۱۵‬گان��ه ش��هرداری اصفهان برگزار ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫جلسات پرسش ها و ابهام های کارشناسان درباره این بسته‬ ‫مطرح و ازسوی مسئوالن مربوط پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه تنظیم بازار گیالن‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گیالن گفت‪:‬‬ ‫هم��ه مردم بای��د از خرید کاالهایی که ن��رخ کاال روی ان‬ ‫درج نش��ده‪ ،‬خ��ودداری کنند‪ .‬به گزارش صم��ت به نقل از‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‪ ،‬فرهاد دلق پوش در‬ ‫کارگروه تنظیم بازار اس��تان گفت‪ :‬تشکیل کارگروه تنظیم‬ ‫ب��ازار در محیط های کس��ب وکار موجب افزای��ش امادگی‬ ‫خدمات رسانی تولیدکنندگان و شرکت های پخش می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪ ۱۴۱‬ش��رکت پخش در اس��تان فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ارتباط خوب ش��رکت پخش با فروش��گاه های‬ ‫بزرگ زنجیره مناس��بی را برای مدیریت موثرتر بازار ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پش��تیبانی از ش��رکت ها موجب تامین‬ ‫به موقع نیاز مردم در بازارها می ش��ود و ما نیز مایل هستیم‬ ‫مشکالت این شرکت ها رفع شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گیالن یکی از‬ ‫عمده مشکالت مربوط به شرکت های پخش را صدور بارنامه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬تامین سرمایه در گردش نیز یکی دیگر از‬ ‫مش��کالت این شرکت ها است که با بانک ها جلساتی برگزار‬ ‫خواهد ش��د تا مناب��ع الزم را در اختی��ار متقاضیان واقعی‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۲۶‬کیلومتر از طرح ریلی شهرهای اقماری وارد مدار بهره برداری شد‬ ‫شهرهای جدید در انتظار ‪ ۱۳۷‬کیلومتر مترو‬ ‫اکرم امینی‬ ‫با اغاز به کار قطار برقی هش��تگرد در روز گذش��ته‪،‬‬ ‫اتصال ش��هرهای جدید به ش��بکه مترو کش��ور کلید‬ ‫خورد‪ .‬برای مجموع ‪ ۱۷‬ش��هر جدید در سراسر کشور‪،‬‬ ‫شبکه قطار برقی و مترو ‪ ۱۶۳‬کیلومتری طراحی شده‬ ‫ک��ه اغاز ب��ه کار قطعه ‪ ۲۶‬کیلومتری گلش��هر کرج‪-‬‬ ‫هشتگرد‪ ،‬بخشی از این ش��بکه را به طور رسمی وارد‬ ‫مدار بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۲۳.۵ ،‬درص��د مصرف بنزین کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬مربوط به اس��تان های تهران و البرز (که فقط‬ ‫ی��ک درصد مس��احت کش��ور را دارند) اس��ت‪ .‬روزانه‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار خودرو از کرج به تهران می ایند که س��هم‬ ‫بزرگ��ی در مصرف س��وخت و الودگی ه��وای تهران‬ ‫دارند‪ .‬البته ای��ن فقط یکی از نمونه های مصرف باالی‬ ‫بنزین‪ ،‬افزایش ترافیک و الودگی هوا به واس��طه ایجاد‬ ‫شهرهای اقماری اس��ت‪ .‬با توسعه شهرهای جدید در‬ ‫اطراف تهران و دیگر کالن ش��هرها‪ ،‬ترددهای جاده ای‪،‬‬ ‫مصرف بنزی��ن و تصادف های رانندگ��ی‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫کرده و بر همین اس��اس‪ ،‬ضرورت راه اندازی و توس��عه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی با محوریت مت��رو‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫اشکار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید می گوید‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه توفیق ش��هرهای جدی��د به ایجاد‬ ‫سامانه حمل ونقلی انبوه‪ ،‬ایمن و ارزان برای شهروندان‬ ‫بس��تگی دارد‪ ،‬توجه به حمل ونقل ریلی از اولویت های‬ ‫اصلی این ش��رکت در شهرهای جدید است و برهمین‬ ‫اس��اس‪ ۱۶۳ ،‬کیلومتر قطار برقی بین شهرهای جدید‬ ‫و ش��هرهای مادر تعریف شده اس��ت که از این میان‪،‬‬ ‫روز گذش��ته‪ ۲۶ ،‬کیلومتر با حضور رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری رس��ید تا هشتگرد نخس��تین شهر جدید‬ ‫کشور باشد که به مترو کالن شهر ها متصل شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید‪،‬‬ ‫مدیریت بخش دیزلی قطارهای برقی شهرهای جدید‪،‬‬ ‫با ش��رکت راه اهن بوده و بهره برداری انها به ش��رکت‬ ‫مترو کالن شهرها سپرده شده و بر همین اساس از این‬ ‫پروژه ها با عنوان مترو یاد می شود‪.‬‬ ‫حبیب ال��ه طاهرخان��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با‬ ‫درص��دی دارد و به دلیل کمبود بودجه‪ ،‬کار س��اخت‬ ‫این خط طول کش��یده است‪ .‬بنا به اطالعات ارائه شده‬ ‫از س��وی این شرکت‪ ،‬اگر مش��کل معارضان در مسیر‬ ‫پروژه حل شود‪ ،‬مترو پرند در نیمه نخست سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اش��اره به راه اندازی قطار برقی (مترو) هشتگرد در روز‬ ‫گذش��ته بیان کرد‪ :‬این قطار ام��کان جابه جایی روزانه‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار نفر را دارد و اغاز به کار این قطار مس��ئله‪،‬‬ ‫نق��ش مهمی در کاه��ش مصرف س��وخت و ترافیک‬ ‫ازادراه های قزوین‪ -‬کرج و کرج‪ -‬تهران خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی مترو پردیس تا ‪۱۴۰۳‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید درباره‬ ‫سرنوشت مترو شهر جدید پردیس گفت‪ :‬برای پردیس‬ ‫‪ ۲۶‬کیلومتر مترو تعریف ش��ده که ظرفیت جابه جایی‬ ‫‪ ۲۲۶‬هزار مس��افر را دارد و پیش بینی می شود تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۳‬ای��ن پروژه به مت��رو تهران متصل ش��ده و به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ .‬او مترو ش��هر جدید بهارستان در‬ ‫اصفه��ان به ط��ول ‪ ۱۵‬کیلومتر را دیگر پ��روژه ریلی‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید عنوان کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫خط امکان جابه جایی ‪ ۱۴۰‬هزار مسافر را دارد و انتظار‬ ‫ما این است که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫به گفته طاهرخانی‪ ،‬فوالدش��هر از دیگر ش��هرهای‬ ‫جدید اصفهان اس��ت ک��ه برای ان‪ ،‬پ��روژه ریلی ‪۲۵‬‬ ‫کیلومت��ری با ظرفی��ت جابه جایی ‪ ۲۲۸‬هزار مس��افر‬ ‫در روز پیش بینی ش��ده اس��ت و انتظار می رود تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬ب��ه بهره برداری برس��د‪ .‬همچنین کار س��اخت‬ ‫قطعه ‪ ۵۹‬کیلومتری بین دو ش��هر جدید مجلس��ی و‬ ‫بهارس��تان اصفهان به تازگی اغاز ش��ده و پیش بینی‬ ‫می شود تا سال ‪ ۱۴۰۲‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد‪:‬‬ ‫برای شهرجدید گلبهار در مشهد نیز پروژه قطار برقی‬ ‫به طول ‪ ۴۶‬کیلومتر تعریف شده که امکان جابه جایی‬ ‫‪ ۲۲۹‬هزار مسافر را در روز دارد‪.‬‬ ‫طاهرخانی یاداور ش��د‪ :‬مترو ش��هر جدید صدرا در‬ ‫ش��یراز و مترو شهر جدید س��هند نیز در دستور کار و‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت مترو پرند‬ ‫پرند نیز جزو شهرهای جدیدی است که سال هاست‬ ‫درب��اره قطار برقی ان صحبت می ش��ود اما مدیرعامل‬ ‫ش��رکت عمران ش��هرهای جدید می گوید متولی این‬ ‫پروژه‪ ،‬ش��هرداری تهران است‪ .‬قطار برقی یا مترو پرند‬ ‫در ادامه خط مترو شهر افتاب و فرودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) است و باید از ایستگاه مترو فرودگاه امام تا پرند‪،‬‬ ‫مس��یری ‪ ۱۷‬کیلومتری ساخته شود که درحال حاضر‬ ‫در مرحله روسازی است‪.‬‬ ‫طاهرخان��ی با بیان اینکه مش��کل اصلی مترو پرند‪،‬‬ ‫کمبودهای بودجه ای ش��هرداری تهران اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرس��ازی بتوانیم‬ ‫به پروژه که به کندی پیش می رود‪ ،‬سرعت دهیم و در‬ ‫این زمینه به ش��هرداری تهران اعالم امادگی کرده ایم‬ ‫که شرکت عمران ش��هرهای جدید پیگیر ساخت این‬ ‫مترو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده مدیرعامل مترو درباره پرند‬ ‫با وجود اینکه مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای‬ ‫جدی��د از کند بودن روند س��اخت مترو پرند س��خن‬ ‫می گوی��د‪ ،‬ش��رکت راه اهن ش��هری ته��ران و حومه‬ ‫اع�لام می کند ای��ن پروژه در نیمه نخس��ت ‪ ۹۹‬اماده‬ ‫بهره برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫پیگیری‬ ‫از ش��رکت بهره برداری مترو تهران‬ ‫نش��ان می دهد از انجا که این قطار برقی در ادامه خط‬ ‫یک مترو و فرودگاه امام اس��ت‪ ،‬به شرکت مترو واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بنا به اعالم ش��رکت راه اهن ش��هری تهران‪ ،‬ساخت‬ ‫مترو پرند از ایس��تگاه مترو فرودگاه امام‪ ،‬پیشرفت ‪۶۵‬‬ ‫حبیب اهلل طاهرخانی‬ ‫‪ ۱۶۳‬کیلومتر‬ ‫قطار برقی بین‬ ‫شهرهای جدید‬ ‫و شهرهای مادر‬ ‫تعریف شده‬ ‫است که از‬ ‫این میان‪ ،‬روز‬ ‫گذشته‪۲۶ ،‬‬ ‫کیلومتر با حضور‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫به بهره برداری‬ ‫رسید‬ ‫همه حوادث هوایی ناشی از خطای انسانی هستند‬ ‫از بروز س��وانح بعدی است‪ ،‬گفت‪ :‬هر سانحه محصول عوامل و‬ ‫حوادث کوچک است و باید زنجیره عوامل شناسایی شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در بررسی سوانح هوایی نباید به دنبال‬ ‫مقصر باشیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید به دنبال بررسی زنجیره حوادث‬ ‫ریز باشیم تا مانع رخداد سوانح مشابه شویم‪.‬‬ ‫اکبری گفت‪ :‬در روند بررس��ی س��وانح هوای��ی نباید متوقف‬ ‫ش��ویم و باید تمام زوایا را درنظر بگیری��م تا علت اصلی وقوع‬ ‫اش��تباه را بیابی��م‪ .‬در س��وانح هوایی خود عل��ت نیز محصول‬ ‫علت های دیگری اس��ت و در نهایت ب��ه راهکارهایی برای کم‬ ‫کردن اشتباه و کاهش تاثیر اشتباه ها می رسیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در بررس��ی سوانح هوایی باید از هدف‬ ‫قراردادن مجازات و نیز توقف در روند تحقیق و بررس��ی پرهیز‬ ‫اغاز تردد ازمایشی در ازادراه تهران‪ -‬شمال‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به وضعیت ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر عملیات رنگ امیزی‪ ،‬خط کش��ی‪ ،‬شست وش��و و‬ ‫نظافت در حال انجام است و امیدواریم وضعیت جوی برای خط کشی‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد اس�لامی در حاش��یه بهره ب��رداری از مترو‬ ‫کرج‪-‬هشتگرد افزود‪ :‬برق پروژه ازادراه تهران‪ -‬شمال نیز وصل شده‬ ‫و به محض تکمیل کارهای باقی مانده‪ ،‬عبور و مرور ازمایشی در این‬ ‫مسیر اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بهره برداری از مترو هشتگرد افزود‪ :‬این پروژه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۷۵‬درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ت و با توجه به مطالبه‬ ‫جدی مردم برای بهره ب��رداری از این پروژه‪ ،‬تالش کردیم این پروژه‬ ‫امس��ال به بهره برداری برس��د که از چهارشنبه بهره برداری ازمایشی‬ ‫این خط اغاز می ش��ود و به مرور س��رفاصله حرکت قطارها در مسیر‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت توقف روند واکاوی‪ ،‬بررسی سانحه ابتر‬ ‫می ماند‪ .‬ما تاکنون با تجربه های تلخی در رخداد سوانح هوایی‬ ‫روبه رو ش��ده ایم ول��ی تجربه های تلخ تری در حوزه بررس��ی و‬ ‫واکاوی سوانح داشته ایم‪.‬‬ ‫ابراهیم مرادی‪ ،‬مدیرکل فرودگاه مهراباد نیز با اشاره به اینکه‬ ‫دلیل اصلی بیش از ‪ ۶۲‬درصد س��وانح هوایی کشورمان‪ ،‬عامل‬ ‫انس��انی است‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال هنوز در این میانگین از نرم‬ ‫دنیا پایین تر هستیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه رفتارهای انس��انی بر اساس ویژگی های‬ ‫ف��ردی و محیطی ایجاد می ش��وند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ویژگی های فردی‪،‬‬ ‫ژنتیکی و اکتسابی هس��تند و ‪ ۷۰‬درصد رفتارهای انسانی اگر‬ ‫ریشه ژنتیکی نداشته باشند با اموزش اصالح شدنی هستند‪.‬‬ ‫کاه��ش می یابد‪ .‬امیدواریم س��رفاصله حرکت قط��ار از ‪ ۳۰‬دقیقه به‬ ‫‪7‬دقیقه برسد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اضافه کرد‪ :‬تاکنون هزار میلیارد تومان برای‬ ‫ای��ن پروژه و خرید ‪ ۲‬قطار از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی هزینه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این قطارها به طور امانی در اختیار خط ‪ ۵‬قطارشهری‬ ‫تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬در وزارت راه و شهرسازی تالش می کنیم با‬ ‫تنوع بخشی به س��رفصل های منابع‪ ،‬اعتبار مورد نیاز برای پروژه های‬ ‫مهم را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬امیدواری��م با همی��ن روند بتوانی��م چند پروژه‬ ‫کلی��دی در البرز و ته��ران از جمله کنارگذر جنوب��ی‪ ،‬ادامه ازادراه‬ ‫هم��ت و قطع��ه نخس��ت ازادراه تهران‪-‬ش��مال را ب��ه بهره برداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بر‬ ‫ضرورت توجه به ویژگی های اکتسابی فردی در بررسی سوانح‬ ‫هوایی تاکید کرد و افزود‪ :‬ویژگی های اکتس��ابی‪ ،‬عواملی مانند‬ ‫ب��ار ذهنی‪ ،‬بار محی��ط کار و حجم کاری را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫می دهند به عنوان نمونه باید توجه کرد یک کنترلر در موقعیت‬ ‫کاری خود قابلیت پذیرش چه تعداد ترافیک هوایی را در لحظه‬ ‫دارد‪ .‬تجرب��ه و توانمندی باال نیز اکتس��ابی اس��ت و کنترلر با‬ ‫تجربه در مدیریت کنترل ترافیک تواناتر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عوامل بیرونی موثر در خطاهای انس��انی س��وانح‬ ‫هوایی شامل محیط درونی (سازمان) دربرگیرنده مواردی چون‬ ‫مدیریت ایمنی‪ ،‬مدیریت استرس و مدیریت خستگی و عوامل‬ ‫بیرونی (اجتماع) است‪.‬‬ ‫جزئیات تصادف ازادراه زنجان‪-‬تبریز‬ ‫مدی��رکل دفتر حمل مس��افر س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل جاده ای با بیان اینک��ه راننده اتوبوس‬ ‫حادثه دی��ده در ازادراه زنجان‪-‬تبری��ز زنده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��رعت اتوبوس بر اس��اس س��امانه سپهتن‬ ‫در لحظ��ه وقوع حادثه ‪ ۹۰‬کیلومتر بر س��اعت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫داریوش باقرجوان در گفت وگو با فارس در تشریح‬ ‫جزئی��ات حادثه روز گذش��ته واژگون��ی اتوبوس در‬ ‫ازادراه زنجان‪-‬تبری��ز اظهارکرد‪ :‬این اتوبوس متعلق‬ ‫به ش��رکت عدل اصفهان بوده اس��ت که از اصفهان‬ ‫عازم تبریز بود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حمل مس��افر س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای اضافه ک��رد‪ :‬این اتوبوس حدود‬ ‫ساعت ‪ 5‬صبح در ‪ ۲۵‬کیلومتری خروجی زنجان در‬ ‫ازادراه تبریز‪-‬زنجان دچار حادثه می شود‪ .‬باقرجوان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سرعت اتوبوس بر اساس سامانه سپهتن‬ ‫در لحظ��ه وقوع حادثه ‪ ۹۰‬کیلومتر بر س��اعت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه رانن��ده اتوبوس زن��ده بوده و‬ ‫پاس��خگوی پلیس اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همکاران ما در‬ ‫اداره کل راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان در‬ ‫حال بررسی جزئیات بیشتر حادثه هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حمل مس��افر س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای بیان کرد‪ :‬متاسفانه در این حادثه‬ ‫‪ ۹‬نفر از مس��افران اتوبوس جان باختند و ‪ ۱۶‬مسافر‬ ‫نیز مصدوم شده اند‪.‬‬ ‫در اوایل کار اجرایی در صنعت در گوشه ای‬ ‫و کنج عزلتی‪ ،‬به کار خود مشغول بودم و برای‬ ‫اجرای ایده ها مورد تمس��خر ق��رار می گرفتم‬ ‫و برچس��ب ایده ال گرای��ی‪ ،‬ارمان گرای��ی و‬ ‫دانشگاهی بودن می خوردم اما به سهم خود‪،‬‬ ‫بدون هیاهو‪ ،‬ثابت ک��ردم صنعت‪ ،‬از فناوری‬ ‫تا مدیریت‪ ،‬علم اس��ت‪ .‬امروز سنت گرایان نیز‬ ‫نتیجه لذت بخش علم را چشیده اند‪.‬‬ ‫این ثمره و باور به راحتی به دست نمی اید‪،‬‬ ‫مگر اینکه به س��هم خودم��ان‪ ،‬هر یک همت‬ ‫کنیم‪ ،‬غیرت به خرج دهیم و به جای انتقاد به‬ ‫میدان بیاییم‪ ،‬گوشه ای از کار را بگیریم‪ ،‬مورد‬ ‫تمسخر قرار گیریم‪ ،‬پوستمان کنده شود‪ ،‬دل‬ ‫و س��ینه مان پر از درد گ��ردد‪ ،‬اماج تیرهای‬ ‫حسادت قرار بگیریم اما بایستیم و ثابت کنیم‬ ‫می شود‪ .‬می شود هریک به سهم خود‪ ،‬دست‬ ‫به دس��ت هم و با همدلی‪ ،‬صنع��ت را اندکی‬ ‫متحول کنیم‪ .‬بهتر اس��ت گمن��ام بمانیم‪ ،‬به‬ ‫اندازه ای ک��ه از توانمان برمی اید کاری کنیم‬ ‫و گمنام هم برویم‪.‬‬ ‫از سیاس��ت خارج��ی س��ر در نم��ی اورم‬ ‫ام��ا همین ق��در می دانم هرچق��در ارتباطات‬ ‫بین المللی ما به ویژه با کشورهای قدرتمند‪ ،‬با‬ ‫تنش کمتری همراه باشد‪ ،‬صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی ما هم به همان میزان ضعیف تر خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬چیزی به نام صنعت بومی یا اس��تقالل‬ ‫وج��ود ندارد و این اس��تقالل‪ ،‬بیش��تر مبانی‬ ‫فقهی دارد ن��ه جنبه فناوری که از این منظر‬ ‫جهان هر روز در حال تغییر است‪.‬‬ ‫بیش��ترین عقب ماندگ��ی م��ا در صنع��ت‬ ‫حمل ونقل هوایی ای��ران به بخش مدیریت و‬ ‫س��امانه ها به ویژه در عرصه اقتصاد و بازرگانی‬ ‫حمل ونق��ل هوایی بازمی گ��ردد‪ .‬ارزیابی من‬ ‫این اس��ت که در این زمین��ه حدود ‪ ۴‬دهه از‬ ‫میانگین جهان عقب هستیم‪ ،‬عوامل سیاسی‬ ‫نقش کمتری دارند‪ .‬مش��کل اساس��ی است و‬ ‫ریش��ه ان در درون صنعت حمل ونقل هوایی‬ ‫است‪ ،‬نه پیرامون ان‪ .‬در صنعت‪ ،‬همواره نسل‬ ‫سوم انقالب را ساده تر و شفاف تر دیدم؛ به نظر‬ ‫من نسل سومی ها صنعت هوایی را متحول و‬ ‫س��ربلند خواهند کرد و زنان نیز در این سیر‬ ‫تحول نقش پررنگ تری خواهند داشت‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت پیشکس��وتان صنع��ت (ضمن‬ ‫احت��رام به جایگاهش��ان)‪ ،‬به ج��ای اصرار بر‬ ‫ابراز وجود در س��ازمان ها‪ ،‬در خانه بنش��ینند‬ ‫و دفت��ر تجربه ه��ای خود را در اختیار نس��ل‬ ‫س��وم انقالب قرار دهن��د‪ .‬تضعیف تنها مرکز‬ ‫و دانش��کده تخصصی هوانوردی در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬خس��ارت بزرگی است که به صنعت‬ ‫هوانوردی کش��ور وارد شد اما به نظر می رسد‬ ‫نسل س��ومی ها دانش��کده را که مغز صنعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬احیا خواهند کرد‪ .‬نسل سوم انقالب‪،‬‬ ‫واقع بین تر‪ ،‬ارمان گرات��ر و پویاتر خواهد بود‪.‬‬ ‫مهم ترین ویژگی نس��ل س��وم این اس��ت که‬ ‫جهان و ل��زوم ارتباط��ات بین المللی قوی را‬ ‫می فهم��د و گفتمان نوین��ی در ایجاد تحول‬ ‫در بع��د کالن کش��ور ایج��اد خواهن��د کرد‪.‬‬ ‫سامانه های فناوری اطالعات و ارتباطات نقش‬ ‫بسیار پررنگ تری در این تحوالت پیدا خواهد‬ ‫ک��رد و پیش بینی من این اس��ت که در این‬ ‫بخش‪ ،‬نس��ل س��ومی ها ما را جزو پیشتازان‬ ‫صنعت حمل ونقل هوایی جهان قرار خواهند‬ ‫داد و بر پایه این اقتص��اد دانش بنیان‪ ،‬تحول‬ ‫عمیقی در ‪ ۱۰‬س��ال اینده در ایران به وقوع‬ ‫خواهد پیوست‪.‬‬ ‫پیش فروش بلیت قطارهای‬ ‫مسافری از ‪ ۱۵‬دی‬ ‫پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در بازه‬ ‫زمانی یکم بهمن تا ‪ ۲۳‬اسفند امسال‪ ،‬به طور‬ ‫اینترنت��ی و حضوری صبح روز یکش��نبه ‪۱۵‬‬ ‫دی‪ ،‬در سراسر کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬پیش فروش‬ ‫بلیت قطارهای مس��افری از س��اعت ‪ ۷‬صبح‬ ‫یکش��نبه ‪ ۱۵‬دی‪ ،‬به شیوه اینترنتی و ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبح در مراکز مجاز فروش بلیت قطار به‬ ‫طور حضوری در سراس��ر کش��ور اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هموطن��ان برای کس��ب اطالعات بیش��تر‬ ‫می توانند به طور شبانه روزی با سامانه صدای‬ ‫مس��افر راه اهن به شماره تلفن ‪ ۵۱۴۹‬تماس‬ ‫بگیرن��د یا به پای��گاه اینترنتی ‪www.rai.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره و راهبر عملی��ات هوانوردی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تاکید کرد‪ :‬در بررس��ی سوانح‬ ‫هوایی نباید پیدا کردن مقصر و مجازات را هدف قرار دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬س��عید‬ ‫اکبری در دومین همایش ترویج ایمنی با عنوان «سوانح هوایی‬ ‫چگونه به وقوع می پیوندند؟» عنوان کرد‪ :‬همه سوانح و حوادث‬ ‫هواپیمایی ناش��ی از رفتارهای انس��انی هستند و حتی عواملی‬ ‫مانند نق��ص فنی و از کار افتادن موتور نی��ز می تواند به دلیل‬ ‫خطای انسانی رخ داده باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‬ ‫با بیان اینکه بر اس��اس تاکید انکس ‪ ۱۳‬هدف بررس��ی سوانح‬ ‫هوایی مجازات مقصر یا مقصران سانحه نیست‪ ،‬بلکه جلوگیری‬ ‫جزو برنامه های اینده ش��رکت عمران شهرهای جدید‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئی�ات پروژه ه�ای بزرگراه�ی و‬ ‫ازادراهی شهرهای جدید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید می گوید‬ ‫در کنار توس��عه حمل ونقل ریلی که اولویت نخس��ت‬ ‫این ش��رکت است‪ ،‬توس��عه راه های دسترسی جاده ای‬ ‫شهرهای جدید نیز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫طاهرخانی توضیح داد‪ :‬ش��هر جدید سهند در تبریز‪،‬‬ ‫بارگذاری باالیی در زمینه مس��کن مهر داشته و همه‬ ‫‪ ۳۵‬ه��زار واح��د مس��کونی ان‪ ،‬س��کنه دارد و اکنون‬ ‫جمعیت این شهر به باالی ‪ ۱۲۰‬هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫با وجود این جمعیت‪ ،‬این ش��هر درحال حاضر مشکل‬ ‫دسترس��ی به تبریز دارد و برهمین اس��اس‪ ،‬س��اخت‬ ‫ازادراه تبریز‪ -‬س��هند جزو اولویت های شرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید بوده و با مشارکت بخش خصوصی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طاهرخان��ی‪ ،‬این پروژه ح��دود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت دارد و پیش بینی می ش��ود اواخر امسال یا‬ ‫اوایل سال اینده‪ ،‬زیر بار ترافیکی برود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید با بیان‬ ‫اینکه ش��هر جدید صدرا در ش��یراز نیز درحال حاضر‬ ‫مش��کالت زیادی در زمینه دسترسی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬چند‬ ‫دسترسی برای این شهر طراحی شده و در حال ساخت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه تبدیل ش��دن ج��اده دوکوهک‪-‬‬ ‫ش��یراز به بزرگراه در حال انجام است‪ .‬همچنین ایجاد‬ ‫یک دسترس��ی جدید ب��ه ازادراه اصفهان‪-‬ش��یراز در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬برای ش��هر جدید پردیس نیز ازادراه‬ ‫ته��ران‪ -‬پردیس س��اخته ش��ده که در ح��ال حاضر‬ ‫مش��کل مهم��ی در ای��ن ازادراه نداریم و این ش��هر‬ ‫جدید فق��ط در انتظار تکمیل و بهره ب��رداری از مترو‬ ‫است‪.‬‬ ‫خلیل اهلل معمارزاده‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای پردیس ‪ ۲۶‬کیلومتر مترو تعریف شده که ظرفیت جابه جایی ‪۲۲۶‬‬ ‫هزار مس��افر را دارد و پیش بینی می ش��ود تا س��ال ‪ ۱۴۰۳‬این پروژه به‬ ‫مترو تهران متصل شود و به بهره برداری برسد‬ ‫یادداشت‬ ‫تحول صنعت‬ ‫هوایی‬ ‫به دست نسل‬ ‫سوم انقالب‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قطار برقی هشتگرد‬ ‫اغاز به کار کرد‬ ‫ب��ا حضور حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬روز گذش��ته قطار برقی گلشهر‬ ‫کرج ‪ -‬ش��هرجدید هشتگرد در استان البرز اغاز‬ ‫ب��ه کار ک��رد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پ��روژه خط ریلی‬ ‫گلشهرکرج ‪ -‬ش��هرجدید هشتگرد به طول ‪۲۶‬‬ ‫کیلومت��ر در ادامه خ��ط ‪ ۵‬صادقیه تهران ایجاد‬ ‫ش��ده که جابه جایی روزانه ‪ ۲۵۰‬هزار نفر مسافر‬ ‫بین کالن شهر تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬شهر جدید هشتگرد‬ ‫و مناط��ق پیرامونی در افق این پروژه پیش بینی‬ ‫ش��ده است‪ .‬طول زمان س��فر پیش بینی شده از‬ ‫ش��هرجدید هشتگرد تا صادقیه تهران حدود ‪۴۰‬‬ ‫دقیقه اس��ت‪ .‬عملیات اجرایی این پروژه به طور‬ ‫جدی از س��ال ‪ ۹۰‬اغاز ش��د و با وجود مشکالت‬ ‫ف��راوان‪ ،‬با کمک و حمایت دولت در یک س��ال‬ ‫اخیر س��رعت گرفت و با کار شبانه روزی‪ ،‬بخش‬ ‫اجرایی اکنون به نقطه پایانی رسیده است‪ .‬برای‬ ‫اجرای ای��ن پروژه بیش از ه��زار میلیارد تومان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫نخستین‬ ‫شهر تاب اور کشور‬ ‫رئیس شورای اس�لامی شهر همدان گفت‪ :‬با‬ ‫اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬همدان به عنوان نخستین‬ ‫ش��هر تاب اور کش��ور انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬کامران گردان اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫زمین��ه ت��اب اوری‪ ،‬اقدامات خوب��ی در همدان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به طوری که در س��یل فروردین‪،‬‬ ‫ب��ه خوبی از این بحران عب��ور کردیم و کمترین‬ ‫اسیب به شهر رسید‪ .‬وی با اشاره به اینکه ایران‬ ‫از ‪ ۴۴‬حادثه طبیعی جهان‪ ۳۲ ،‬بحران را تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬مدیران ما باید دغدغه مند‬ ‫باش��ند تا بحران مدیریت ش��ود‪ .‬رئیس شورای‬ ‫ش��هر همدان بیان کرد‪ :‬ایجاد گروه های واکنش‬ ‫اضطراری‪ ،‬امدادرسانی فوری برای هر اقدامی در‬ ‫زمینه شناسایی نقاط اسیب پذیر‪ ،‬مشارکت افراد‬ ‫جامعه و کاه��ش خطرپذیری‪ ،‬از جمله اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در زمینه افزایش تاب اوری همدان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها‪،‬‬ ‫از امض��ای تفاهمنام��ه هم��کاری ب��ا کارخانه‬ ‫ذوب اه��ن در زمینه تولی��د و تامین ریل مورد‬ ‫نی��از مجموعه های قطار ش��هری کش��ور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از س��ازمان‬ ‫دهیاری ها و شهرداری ها‪ ،‬مهدی جمالی نژاد با‬ ‫بیان این مطلب اف��زود‪ :‬امضای این تفاهمنامه‬ ‫در راستای اهداف عالی سازمان شهرداری ها و‬ ‫دهیاری های کشور در زمینه توسعه حمل ونقل‬ ‫ریلی درون شهری و حومه و نگاه ملی مجموعه‬ ‫وزارت کش��ور در حمای��ت از صنای��ع داخلی‬ ‫کش��ور و اس��تفاده حداکثری از توانمندی های‬ ‫ی تولید ریل‬ ‫ت و توانمند ‬ ‫بومی و ایجاد ظرفی�� ‬ ‫در ش��رکت س��هامی ذوب اه��ن اصفه��ان‪ ،‬در‬ ‫فرایند ارزشمند طی ش��ده در سال های اخیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد ب��ا امض��ای این‬ ‫تفاهمنام��ه و تعام��ل و هم��کاری متقابلی که‬ ‫می��ان دولت‪ ،‬مدیریت ش��هری و صنعت ایجاد‬ ‫خواه��د ش��د‪ ،‬ع�لاوه ب��ر توس��عه حمل ونقل‬ ‫عموم��ی ش��هری ک��ه از دغدغه ه��ای مردم و‬ ‫اولویت های همه مسئوالن است و تاثیر زیادی‬ ‫در کاه��ش الودگ��ی ش��هرهای ب��زرگ دارد‪،‬‬ ‫ش��اهد توس��عه و حمایت از تولی��د ملی ریل‬ ‫مورد نیاز خطوط مترو کالن ش��هرهای کش��ور‬ ‫رئیس ش��ورای شهر تهران گفت‪ :‬دولت در ‪۳‬‬ ‫سال اخیر ‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان به عنوان کمک‬ ‫برای هزینه س��اخت مت��رو داده که با این رقم‬ ‫می ت��وان نصف یک ایس��تگاه مت��رو را تکمیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن هاش��می با بیان‬ ‫اینک��ه مصوبه ها و تصمیم های��ی که برای حل‬ ‫مش��کل حمل ونقل عمومی تدوین شده‪ ،‬روی‬ ‫کاغ��ذ مانده ان��د و در می��دان اجرا‪ ،‬ب��ه دلیل‬ ‫امضای تفاهمنامه تولید ریل برای مترو‬ ‫ه��م اکن��ون بی��ش از ‪ ۵۰۰‬کیلومت��ر خطوط مت��رو مصوب‬ ‫کالن ش��هرها در حال مطالعه و اجرا و بر همین اس��اس حدود‬ ‫‪ ۲‬ه��زار کیلومتر خطوط ریلی برای اج��رای این پروژه ها نیاز‬ ‫است‬ ‫باش��یم‪ .‬مع��اون عمرانی وزارت کش��ور با بیان‬ ‫اینکه تامین تجهیزات مورد نیاز قطار ش��هری‬ ‫از اولویت ه��ای اصلی دولت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بهره گی��ری از توانمندی ش��رکت های داخلی‬ ‫در توس��عه خط��وط و ایس��تگاه های قط��ار‬ ‫ش��هری و تامی��ن تجهی��زات مورد نی��از انها‬ ‫از جمل��ه واگن ه��ای مترو با اس��تفاده از توان‬ ‫داخل��ی در اولویت وزارت کش��ور و س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور ق��رار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان دهیاری ها و ش��هرداری ها‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در راس��تای اجرایی شدن مفاد این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬اطالع��ات مربوط به ریل مورد نیاز‬ ‫کمک مالی دولت به مترو‪ ،‬در حد ساخت نصف ایستگاه‬ ‫نگاه بخش��ی و نبود ریس��ک پذیری و جسارت‬ ‫نهادهای مختلف و ناهماهنگی در بروکراس��ی‬ ‫زمین گیر ش��ده اند‪ ،‬اف��زود‪ :‬نمون��ه ان مصوبه‬ ‫ش��ورای اقتصاد برای تامی��ن ‪ ۱۹‬هزار اتوبوس‬ ‫شهری در سال گذشته است‪.‬‬ ‫وزارت کش��ور ‪ ۶‬ه��زار اتوب��وس ب��ه تهران‬ ‫اختصاص داد اما در نشس��تی با حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬این عدد به ‪ ۳‬هزار و در‬ ‫ادامه به ‪ ۱۵۰۰‬اتوبوس کاهش یافت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در نشس��ت بان��ک مرک��زی و‬ ‫وزارت کش��ور در روز دوش��نبه‪ ،‬تخصی��ص‬ ‫پیش پرداخت این اتوبوس ه��ا‪ ،‬نیازمند مصوبه‬ ‫س��ران قوا و تایید رهبر معظ��م انقالب عنوان‬ ‫شده که بسیار مش��کل است و به همین دلیل‬ ‫در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته از دولت روحانی‪ ،‬تاکنون‬ ‫یک اتوبوس هم تحویل ش��رکت واحد نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گذش��ته دولت همواره از محل‬ ‫بودج��ه خود ب��ه توس��عه ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی کمک می کرد اما این کمک برای کل‬ ‫کش��ور ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان اس��ت که حتی در‬ ‫ص��ورت پرداخت کامل ان‪ ،‬می ت��وان برای هر‬ ‫استان یک تا دو اتوبوس با این مبلغ تهیه کرد‬ ‫که مشکلی را حل نمی کند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بی��ان اینکه‬ ‫س��ازمان برنامه‪ ،‬مجم��وع اعتب��ار یارانه بلیت‬ ‫مترو برای امسال را تاکنون ‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قطار ش��هری از سوی سازمان ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری های کشور اس��تخراج و پس از براورد‬ ‫الزم تالش می کنیم هرچه زودتر زمینه انعقاد‬ ‫و مبادل��ه ق��رارداد واحد هر ی��ک از قطار های‬ ‫شهری با ش��رکت ذوب اهن اصفهان را فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد ب��ا بی��ان اینک��ه توانمندی ه��ا‬ ‫و ظرفیت ه��ای مناس��بی در ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی وج��ود دارد‪ ،‬تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه نیاز ش��هرداری ها به تامین‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات ح��وزه کاری انه��ا‬ ‫از جمله توس��عه خطوط قطارش��هری‪ ،‬تالش‬ ‫کردی��م ب��ا امض��ای ای��ن تفاهمنام��ه‪ ،‬زمینه‬ ‫حضور بخش خصوصی داخل کش��ور به عنوان‬ ‫موتور اصلی تامین کننده ای��ن نیازها را فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان دهیاری ها و ش��هرداری ها‬ ‫اف��زود‪ :‬ه��م اکن��ون بی��ش از ‪ ۵۰۰‬کیلومت��ر‬ ‫خط��وط مترو مص��وب کالن ش��هرها در حال‬ ‫مطالع��ه و اجرا و ب��ر همین اس��اس حدود ‪۲‬‬ ‫ه��زار کیلومت��ر خطوط ریل��ی ب��رای اجرای‬ ‫این پروژه ها نیاز اس��ت که در مرحله نخس��ت‬ ‫ب��رای خط��وط ریل��ی در حال س��اخت‪ ،‬هزار‬ ‫کیلومت��ر ب��رای ‪ ۲‬س��ال این��ده نیازمندی��م‬ ‫ک��ه بای��د از س��وی کارخانه ذوب اه��ن تهیه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اعالم کرده است که با سهم مترو تهران از این‬ ‫مبلغ‪ ،‬می توان هزینه های یک هفته از س��ال را‬ ‫در شرکت بهره برداری مترو تامین کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنا به اعالم س��ازمان برنامه‪ ،‬در ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان به عنوان کمک برای هزینه‬ ‫ساخت مترو تهران ازسوی دولت پرداخت شده‬ ‫اس��ت که با ای��ن رقم هم می ت��وان نصف یک‬ ‫ایس��تگاه مترو را تکمیل کرد و به بهره برداری‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫اول ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1440‬‬ ‫پیاپی ‪2758‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫اقتصاد س��ینمای ایران در س��ال های گذشته بیشتر‬ ‫از هر موضوعی وابس��ته به س��رمایه هایی خارج از چرخه‬ ‫بودجه های دولتی است‪ .‬صنعت سینما در ایران به دلیل‬ ‫وابستگی به اقتصاد نفتی هیچ گاه نتوانسته رشد مناسبی‬ ‫پی��دا کند و هر اندازه در زمینه مفهوم و هنر در س��ینما‬ ‫شاهد رشد بودیم در زمینه صنعتی شدن و استقالل مالی‬ ‫همواره با مشکالت گوناگونی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬رش��د صنعت س��ینما به عنوان‬ ‫ح��وزه ای که هم از حیث اقتص��ادی و فرهنگی و هم به‬ ‫لحاظ سیاس��ی اهمی��ت دارد‪ ،‬و همچنین به عنوان یک‬ ‫صنعت اس��تراتژیک در دس��تور کار کشورهای گوناگون‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن دلی��ل کوچک مان��دن س��ینمای ایران‪،‬‬ ‫فقدان بازار س��ینما در ایران اس��ت‪ .‬در س��ینمای ایران‪،‬‬ ‫عرض��ه و مص��رف محصول س��ینمایی از قواعدی خارج‬ ‫از قواعد داخلی س��ینما پی��روی می کند‪ .‬تولید فیلم در‬ ‫ایران وابس��ته ب��ه بودجه هایی بیرون از س��اختار عرضه‬ ‫و تقاضا در س��ینما است‪ .‬بیش��تر تولیدات سینمایی در‬ ‫ای��ران با بودجه دولتی ی��ا با بودجه های خصوصی بدون‬ ‫در نظ��ر داش��تن نیاز مخاطب و با دالی��ل دیگری انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن عرصه تولید ب��دون پیگیری تعهد‬ ‫خود به کیفیت محصول‪ ،‬به ش��کلی اقتضایی و با هدف‬ ‫رس��یدن به باالترین س��ود ممکن در کوت��اه مدت وارد‬ ‫می��دان می ش��ود‪ .‬به همین دلیل بازار س��ینما در ایران‬ ‫پدید نمی اید‪ .‬مهم ترین سیاست در سینمای ایران باید‬ ‫تاسیس بازار سینما و تقویت دو جهت اساسی ان یعنی‬ ‫تولید و مخاطب باشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪« ،‬س��ینمای ایران با وجود اس��تعدادی که در‬ ‫س��ابقه تولی��د و نیروی انس��انی ان به چش��م می اید و‬ ‫همچنین با وجود درخشش قابل توجه در جشنواره های‬ ‫سینمایی جهان‪ ،‬از حیث اقتصادی و تولیدی چشم انداز‬ ‫روش��نی ندارد‪ .‬در چند س��ال گذش��ته با رونق گرفتن‬ ‫گیش��ه و افزایش ف��روش فیلم های ایرانی س��ینماهای‬ ‫کش��ور امیدها به این حوزه افزایش یافته است‪ .‬اما رونق‬ ‫گیش��ه س��ینماهای ایران به طور غیرمتوازن رخ داده و‬ ‫کمیت و کیفیت تولید منجر نش��ده‬ ‫درنهایت به افزایش ّ‬ ‫است‪ .‬همچنین در میان اثار سینمای کشور تعداد کمی‬ ‫توانسته اند دخل وخرج کنند و غالب انها میزان هزینه و‬ ‫درامد متوازنی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سینما؛ صنعت امیخته با هنر‬ ‫سینما را امروز دیگر نه به عنوان یک سرگرمی صرف که‬ ‫به عنوان یک استراتژی و ابزار اثرگذار در حوزه فرهنگ‬ ‫و سیاس��ت در نظر می گیرند‪ .‬ابزاری که کشورها و ملل‪،‬‬ ‫بسته به قدرت‪ ،‬تجهیزات و سرمایه گذاری هایشان از ان‬ ‫بهره می گیرند تا ایدئولوژی ها‪ ،‬ارزش ها و هنجارهایشان‬ ‫را در قالب هایی شکیل‪ ،‬خواستنی و به عنوان ارزش هایی‬ ‫جهانی به خورد جهانیان بدهند‪ .‬بر این اس��اس س��ال ها‬ ‫اس��ت که س��ینما از حالت هنر برای هنر خارج ش��ده و‬ ‫به یک صنعت اس��تراتژیک با قابلیت اثرگذاری باال بدل‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫فروش ساالنه س��ینماهای امریکا و کانادا طی ‪ 5‬سال‬ ‫گذش��ته با رشدی ‪ ۴‬درصدی به رقم ‪ ۱۱.۴‬میلیارد دالر‬ ‫رس��یده و همچنان بیش��ترین س��هم از فروش فیلم در‬ ‫جه��ان در اختی��ار فیلم های هالیوودی اس��ت؛ چنانچه‬ ‫‪ ۲۰‬فیل��م نخس��ت پُرفروش در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬در جهان‪،‬‬ ‫فیلم های��ی یا به ط��ور کامل امریکایی اس��ت و یا تولید‬ ‫مشترک با امریکا بوده اند‪.‬‬ ‫کش��ور ما جزو مرزهای جغرافیایی اس��ت که تجربه و‬ ‫زمینه مس��تعدی در حوزه س��ینما و تولیدات سینمایی‬ ‫داشته است‪ ،‬اما هرگز نتوانسته است چیزی به اسم بازار‬ ‫س��ینمایی (در معنایی که از عرضه و تقاضایی اصولی و‬ ‫مستمر بهره ببرد) را تجربه کند‪.‬‬ ‫عمده تری��ن عل��ت کوچک ماندن س��ینمای ایران به‬ ‫رغم نیروی انس��انی مس��تعد و ظرفیت ه��ا‪ ،‬تجربه ها و‬ ‫درخش��ش های گذش��ته‪ ،‬فقدان بازار سینماست‪ .‬عمده‬ ‫تولی��دات در س��ینمای ای��ران ب��ا بودجه دولت��ی و یا با‬ ‫بودجه های خصوصی بدون در نظر داشتن نیاز مخاطب‬ ‫و با دالیل دیگری ش��کل می گیرد؛ مس��ئله ای که باعث‬ ‫نوعی از بی توجهی به مخاطب و در نظر نگرفتن نیازهای‬ ‫وی گش��ته اس��ت‪ .‬بر این اس��اس و در فقدان توجه به‬ ‫کیفیت محصول و صرف تعقیب بیش��ترین سود ممکن‬ ‫در کمترین زمان‪ ،‬محصوالتی وارد میدان می ش��وند که‬ ‫کارگ��ردان نمایش «النچ��ر ‪ »۵‬با بیان اینک��ه تابه حال‬ ‫حدود ‪ ۲۶‬هزار بلیت برای این نمایش فروخته ش��ده است‪،‬‬ ‫از برنامه ه��ای اینده برای اجرای این نمایش در ش��هرهای‬ ‫دیگر و نیز س��ختی های ادامه راه برای تولید نمایشی جدید‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پویا سعیدی که به همراه مسعود صرامی‬ ‫یکی از دو نویس��نده و کارگردان «النچر ‪ »۵‬اس��ت‪ ،‬درباره‬ ‫این نمایش پرمخاطب که باوج��ود اجراهای گوناگون هنوز‬ ‫پیش فروش بلیت ها چند ش��ب زودتر تمام می ش��ود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬متن اولیه این نمایش س��ال ‪ ۹۵‬توسط مسعود صرامی‬ ‫نوشته شده بود و در جشنواره تئاتر دانشگاهی دوره نوزدهم‬ ‫از وضعیت بازاریابی سینمای ایران در بازارهای جهانی‬ ‫سینمای نفتی و ارزوی جهانی شدن‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کش��ور ما جزو مرزهای جغرافیایی اس��ت که تجربه و زمینه مستعدی‬ ‫در حوزه سینما و تولیدات سینمایی داشته است‪ ،‬اما هرگز نتوانسته‬ ‫چیزی به اسم بازار سینمایی را تجربه کند‬ ‫اهدافی کوتاه مدت و مادی را دنبال می کنند‪ .‬در نتیجه‬ ‫تولید اثار س��ینمایی نه تنه��ا نیازهای صحیح مخاطب‬ ‫داخلی را پوش��ش نمی دهند که کمترین ارزش و تمایل‬ ‫را ب��رای مخاط��ب غیرایرانی و بازارهای خ��ارج از ایران‬ ‫دارند‪ .‬این معضل باعث پانگرفتن بازار س��ینما در ایران‬ ‫شده است؛ موضوعی که نیاز به بررسی هایی اساسی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توجه به صنعت در سینمای ایران‬ ‫مسعود تکاور کارگردان سینما و تلویزیون‪ ،‬هنرمندان‬ ‫را دارای اهداف عالی و معنوی در زمینه سینما دانست و‬ ‫اشاره کرد‪ :‬ساخت فیلم با موضوع های گوناگون همچون‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬نکات اخالقی و نکاتی که به کار و کوشش‬ ‫مردم اشاره می کند همگی دچار یک چالش هستند‪.‬‬ ‫ت��کاور معتق��د اس��ت س��اخت فیلم ه��ای صنعتی با‬ ‫هزینه های بسیاری روبه رو و انجام هرگونه امری نیازمند‬ ‫عواملی تخصصی است که هزینه بر است‪ .‬وقتی به صنعت‬ ‫و س��ینما می رسیم و می خواهیم اثری را خلق کنیم که‬ ‫از پروداکش��ن صنعتی برخوردار باش��د طبیعی است که‬ ‫هزینه های ساخت فیلم باال می رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به‬ ‫گفت‪ :‬تولید فیلم در ایران یک‬ ‫فرایند گران قیمت اس��ت که نیازمند تخصیص منابعی‬ ‫اس��ت که بتواند در بلندمدت به نتیجه برس��د‪ .‬س��اخت‬ ‫فیلم های داس��تانی با محوریت قصه هایی که بر بس��تر‬ ‫صنایع و مراکز صنعتی ش��کل می گیرد به دلیل ماهیت‬ ‫تولید با هزینه های زیادی روبه رو است که نیازمند تامین‬ ‫اعتبار ازسوی مراکز صنعتی و کارخانه هاست‪.‬‬ ‫کارگردان س��ریال «رهای��ی» در ادام��ه توضیح داد‪:‬‬ ‫س��ینمای ما به دنبال جذب ببیننده به س��راغ فیلم های‬ ‫کمدی می رود که مردم را به سمت گیشه ها و سالن های‬ ‫س��ینما بب��رد پس فرص��ت این را پی��دا نمی کند که در‬ ‫زمینه مسائل اقتصادی و صنعتی همچون صنعت انرژی‬ ‫خورشیدی و‪ ...‬فیلم بسازد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باید در عرصه صنعت رس��انه‬ ‫شناس��ی ش��ود تا بتوان تصمیم گرفت که در تلویزیون‪،‬‬ ‫س��ینما و رسانه های خانگی چگونه می توانیم این عرصه‬ ‫را وارد کنیم و بررسی شود که در چه موضوعی موفق تر‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫تکاور در ادامه گفت‪ :‬سینما مانند یک لکوموتیو بزرگ‬ ‫اس��ت که نیاز به سوخت دارد اما این سوال پیش می اید‬ ‫که این س��وخت از کجا باید تامین ش��ود؟ و پاس��خ در‬ ‫دستان صنعتگران است که باید با هم اندیشی این کمک‬ ‫را به سینما کنند تا رابطه میان فیلمسازی و صنعتگران‬ ‫خوب شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنعتگ��ران و صنای��ع به س��ینما کمک‬ ‫نمی کنن��د و فق��ط م��ا را به عنوان یک البوم و بروش��ور‬ ‫برای اهداف ش��ان می بینند‪ .‬صنای��ع به خوبی می توانند‬ ‫در امر فیلمس��ازی به سینما کمک کنند به عنوان‪ ،‬مثال‬ ‫یک کارخانه غالت اعالم کرد س��االنه حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان دور ریز نان در کارخانه دارند‪ .‬ایا نمی شود‬ ‫ب��ا یک دهم این پول به کمک س��ینما و تلویزیون برای‬ ‫ساخت چند پروژه امد؟‬ ‫کارگ��ردان فیلم «کروکودیل» گفت‪ :‬پروژه ای را برای‬ ‫تلویزی��ون به اس��م «ما هم��ه از صفر ش��روع کرده ایم»‬ ‫معرفی کرده ام که به افراد موفقی اشاره می کند که کار و‬ ‫هدف شان را از صفر و یا زیر صفر شروع کرده اند و امروزه‬ ‫به موفقیت رس��یده اند‪ .‬تکاور با اشاره به سخنی از قران‬ ‫کریم در پایان گفت‪ :‬ناامیدی جزئی از کفر است‪ .‬ما باید با‬ ‫فیلم و فیلمسازی اهدافی را که داریم به نمایش بگذاریم‬ ‫تا انگیزه ای برای صنعتگران و صنایع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا بازار سینما نداریم؟‬ ‫یک��ی از مهم ترین علل ش��کل نگرفتن بازار در صنعت‬ ‫س��ینمای ایران دائم��ی نبودن روند عرض��ه و تقاضای‬ ‫فیلم ه��ای تولی��دی اس��ت‪ .‬در واقع یکی از ش��رط های‬ ‫اساسی برای بازار نامیدن صنعت سینمایی در هر کشور‪،‬‬ ‫روند باثبات و شیوه غیردوره ای بودن تولیدات‪ ،‬مشتریان‬ ‫یا مخاطبان این تولیدات است‪.‬‬ ‫یکی از مولفه های مهم در حرکت یک کشور به سمت‬ ‫داش��تن یک صنعت س��ینمایی پرقدرت را می توان در‬ ‫موضوعی به نام ش��رکت ها یا اس��تودیوهای فیلمسازی‬ ‫بزرگ‪ ،‬همچون بالیوود در کشور هند دانست‪.‬‬ ‫از عمده تری��ن معضالت س��ینمای ای��ران که بارها در‬ ‫نقدهای گوناگون از سوی س��ینماگران‪ ،‬صاحب نظران‪،‬‬ ‫متخصصان و عالقه مندان این حوزه مطرح ش��ده‪ ،‬بحث‬ ‫توجه به اهداف کوتاه مدت فیلمسازان در سینمای ایران‬ ‫با هدف کسب سود بیشتر و سریع تر است‪ .‬مسئله ای که‬ ‫باعث استحاله داستان‪ ،‬فیلمنامه نویسی‪ ،‬کیفیت ساخت‪،‬‬ ‫برجس��تگی فنی شده و حتی کیفیت بازی و بازیگری را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬بر این اساس اگرچه بازیگران‬ ‫س��ینمای ایران به دلیل مباحث گوناگونی از جمله ورود‬ ‫پول ه��ای مش��کوک به بدنه س��ینما از دس��تمزدهای‬ ‫گ��زاف برخوردار ش��ده اند و گاهی تبدیل به برند ش��ده‬ ‫و دستمزدهای ش��ان پی��ش از هرچیز تضمین ش��ده و‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ ،‬ام��ا کیفیت بازیگری ش��ان افزایش‬ ‫نیافت��ه و ش��رایط و س��اختار هم انها را ب��ه این موضوع‬ ‫هدایت نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ینمای ای�ران بیش�تر از جش�نواره ها ب�ه‬ ‫بازاریابی جهانی نیاز دارد‬ ‫س��ینمای ایران در جش��نواره ها بسیار موفق است اما‬ ‫اکنون بیشتر نیاز به بازاریابی جهانی دارد‪ .‬نیما جاویدی‬ ‫که در اکران فیلم سرخپوست در قالب نهمین جشنواره‬ ‫جنایات و مکافات اس��تانبول در این شهر حضور داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر اندازه درباره عدالت بنویس��یم و فیلم بس��ازیم‬ ‫کفایت نمی کند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان فیلم ملبورن درب��اره نحوه جذب بازیگران‬ ‫مطرح برای فیلم هایش گفت‪ :‬من به واسطه فیلمنامه ای‬ ‫برگزیده شد‪.‬‬ ‫م��ن بعدازان به کار وارد ش��دم و نس��خه جدیدی از ان‬ ‫را نوش��تم که پس از تطبیق با نس��خه اولیه‪ ،‬به نسخه سوم‬ ‫رسیدیم و این محصول مشترک ما بود و از گوناگونی گرفت‬ ‫و قرار بود تابس��تان همان سال اجرای عمومی داشته باشد‬ ‫که مس��ائل ممیزی پیش امد و امکان اجرا فراهم نش��د تا‬ ‫اینکه رسیدیم به جش��نواره فجر و با مساعدت نادر برهانی‬ ‫مرن��د دبیر جش��نواره این نمایش به صحن��ه رفت و جایزه‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از تیر ‪ ۹۸‬اجرای عمومی در سالن سایه تئاتر شهر‬ ‫که حدود ‪ ۸۰‬نفر ظرفیت دارد‪ ،‬اغاز شد و در واقع این نمایش‬ ‫که نوشتم‪ ،‬توانستم رضایت بازیگران را جلب کنم و انها‬ ‫نیز با اش��تیاق به س��ر کار امدند‪ .‬فیلمس��ازان جوان اگر‬ ‫می خواهن��د با بازیگران حرفه ای کار کنند باید فیلمنامه‬ ‫خوبی را بنویس��ند به ویژه در اول کار که ش��ناخته شده‬ ‫نیس��تند و هیچ چیزی غیر از متن موجود در دست انها‬ ‫نمی تواند معرف انها باش��د‪ .‬حتی فیلم های کوتاه که در‬ ‫ایران خیلی روزمه برای فیلمسازان به شمار می روند‪.‬‬ ‫جاوی��دی درباره مش��کالت ح��ق تالی��ف در ایران و‬ ‫مش��کالتی که برای فیلمس��ازان این کشور ایجاد کرده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه ما مش��کل کپی رایت را در ایران داریم‬ ‫و به نظرم باید این مش��کل هر چه س��ریع تر حل ش��ود‪.‬‬ ‫اتفاقی که برای من افتاد این بود که فیلم سرخپوس��ت‬ ‫از روی پرده س��ینما برداشته ش��ده بود‪ ،‬اما خیلی مورد‬ ‫اس��تقبال مخاطب��ان ق��رار نگرفت‪ ،‬چون تماش��اگران‬ ‫نی��ز برای چش��مان خود ارزش قائل هس��تند و ترجیح‬ ‫می دهن��د فیلم های بی کیفیت نبینند‪ .‬اما این موضوع به‬ ‫م��ا ضربه زد و موجب لغو قراردادهای ما با ش��رکت های‬ ‫پخش خارج از کش��ور شد‪ .‬همچنین ما دی وی دی فیلم‬ ‫را بدون برنامه ریزی تبلیغاتی دقیق سریع تر از مدت زمان‬ ‫معین منتش��ر کردیم‪ .‬امیدوارم تمهیداتی در این زمینه‬ ‫اندیشیده شود‪ .‬البته کسانی که به سینما می روند‪ ،‬تفاوت‬ ‫اکران فیلم روی پرده را حس می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت سینمای ایران در راستای کسب‬ ‫جایگاه معتبر در بازار جهانی گفت‪ :‬فیلم نخستم به بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬جشنواره راه یافت و من هم در بیشتر انها حضور‬ ‫پی��دا کردم‪ .‬به طور تقریبی جش��نواره ها را می شناس��م‪.‬‬ ‫درس��ت است که س��ینمای ایران در جشنواره ها بسیار‬ ‫موفق است اما اکنون بیشتر نیاز به بازاریابی جهانی دارد‪.‬‬ ‫ظرفیت سینمای ایران بسیار بیشتر از ان است که تنها‬ ‫در ویترین جشنواره های جهان قرار بگیرد‪ .‬فکر می کنم‬ ‫از ظرفیت حضور در بازاریابی جهانی برخورد اس��ت‪ .‬به‬ ‫نظرم وقت ان نیز فرا رس��یده تا بتواند درامد هم کسب‬ ‫کند‪ .‬بهتر است که یک گام بیشتر در این زمینه بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت فیلم صنعتی و تامین بودجه‬ ‫ورود صنعت به س��ینما و داش��تن س��ینمای صنعتی‬ ‫موضوع��ی اس��ت که هم��واره می تواند س��ینمای ایران‬ ‫را از یکنواخت��ی خ��ارج کن��د و ش��رایطی را فراه��م‬ ‫اورد ک��ه فیلمس��ازان ب��ه فک��ر تولی��د اث��ار متفاوت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پرند زاهدی‪ ،‬فیلمس��از‪ ،‬نویس��نده و بازیگر س��ینما و‬ ‫تلویزیون سینما را دارای درصد و سهم باالیی در معرفی‬ ‫و رشد صنعت کشور دانست و گفت‪ :‬سینما و هنرمندان‬ ‫می توانند در معرفی صنعت و رشد ان تاثیر گذار باشند‪.‬‬ ‫پرند زاهدی با اشاره به ساخت اثار سینمایی در حوزه‬ ‫صنعت به‬ ‫گفت‪ :‬وقتی هنرمند صنعتی را معرفی‬ ‫می کن��د به دلیل انکه نگاه��ش از دل مردم پدید امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ان کاال و صنع��ت می توان��د دارای مردمی ترین‬ ‫صفت برای ان صنعت باشد‪.‬‬ ‫بازیگ��ر فیلم «اس��کادران عش��ق» در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که چرا فیلمس��ازان کمتر به س��راغ س��وژه ای با‬ ‫مضم��ون مدی��ران موف��ق و کارافری��ن می روند گفت‪:‬‬ ‫س��ینما ای��ن اطمین��ان را ندارد که س��ال بع��د همان‬ ‫موق��ع ان مدیر کارافرین چقدر در کارش موفق اس��ت‬ ‫«النچر» ادامه راه را سخت کرده است‬ ‫زمانی به صحنه رفت که در دو جشنواره شرکت کرده بود و‬ ‫ازانجاکه در سئانس های جشنواره ای بسیار پرمخاطب بود و‬ ‫حدود هزار نفر ان را تماشا کرده بودند‪ ،‬همین موضوع سبب‬ ‫تبلیغ و اش��تیاق برای دیدن النچر شد؛ به طوری که در ‪۴ ۳،‬‬ ‫روز نخس��ت اجرا در سالن س��ایه تعداد کمی صندلی خالی‬ ‫داشتیم اما بعدازان تا به امروز هیچ صندلی خالی در اجراها‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫س��عیدی با بی��ان اینکه تاکن��ون بی��ش از ‪ ۱۵۰‬اجرا از‬ ‫نمای��ش النچر روی صحنه رفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ت��ا به امروز‬ ‫ح��دود ‪ ۲۶‬هزار بلی��ت فروخته ایم و اگر تع��داد بلیت های‬ ‫مهم��ان را اضافه کنیم به بیش از ‪ ۳۰‬هزار بلیت می رس��د‪،‬‬ ‫ی��ا چ��ه می��زان در راه درس��ت و س��الم حرک��ت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سیاس��ی ش��دن و ایجاد نگاه جناحی‬ ‫ب��ه صنع��ت و مراکز صنعت��ی افزود‪ :‬مدیران��ی که جزو‬ ‫جناح های متفاوت بودند ممکن اس��ت پس از س��اخت‬ ‫فیلم از حمایت ان جناح خارج ش��ده باش��ند به همین‬ ‫علت بی اعتمادی بین کارافرینان و مدیران و هنرمندان‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫زاهدی در پایان انگیزه خود را برای س��اخت فیلم در‬ ‫حوزه صنعت مش��روط به جلب اعتماد وی درباره تامین‬ ‫بودجه اعالم کرد و گفت‪ :‬به نظر می رس��د برای س��اخت‬ ‫فیلم های مس��تند باید حمای��ت مراکز صنعتی در عمل‬ ‫ثابت شود تا بتوانیم در این حوزه اثار ماندگاری را تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در نتیج��ه مجموع ای��ن عوامل‪ ،‬تولی��دات در زمانی‬ ‫فش��رده ساخته و تدوین ش��ده و به جامعه ای که به این‬ ‫سبک از سینما عادت داده شده‪ ،‬ارائه می شوند‪ .‬تولیداتی‬ ‫که نه تنها درون مایه و محتوای قابل توجهی ندارند‪ ،‬بلکه‬ ‫به سان غذاهای فست فودی ای هستند که در عین چرب‪،‬‬ ‫مضر و بی خاصیت بودن افراد را فقط به دلیل خوشمزگی‬ ‫ج��ذب ک��رده و ب��ه عادت ه��ای مصرفی انه��ا تبدیل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مسعود تکاور‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر سیاست حمایتی‬ ‫براس��اس انچ��ه بیان ش��د یک��ی از مهم ترین دالیل‬ ‫ناکارامدی س��ینمای کش��ورمان در عرصه بین المللی و‬ ‫محرومی��ت برخورداری از س��ینما به عنوان یک صنعت‪،‬‬ ‫بازار نداش��تن صنعت سینمایی کش��ور یا به بیان دیگر‬ ‫نب��ود ی��ک عرضه و تقاضای ثاب��ت و پایدار در این حوزه‬ ‫است‪ .‬برای استمرار یک بازار با عرضه و تقاضایی دائمی‬ ‫و مستمر‪ ،‬نیاز به یک بازنگری در برنامه ها و شیوه دخالت‬ ‫دولتی داریم‪.‬‬ ‫ای��ن بدان معناس��ت که حوزه س��ینما به عنوان یک‬ ‫صنع��ت که تازه در ش��کل اس��تودیوهای فیلمس��ازی‬ ‫درحال پاگرفتن اس��ت‪ ،‬ق��وام یافته و کمک های دولتی‬ ‫(ک��ه همواره حضور داش��ته و در برخ��ی زمان ها و ادوار‬ ‫به عن��وان نمونه دهه ‪ -۶۰‬خود باعث خلق اثاری فاخر‬‫در س��ینمای ایران شده اس��ت) شکل مدونی پیدا کرده‬ ‫و تغیی��ر ش��کل دهد‪ .‬یعنی حضور دول��ت به عنوان یک‬ ‫کمک دهن��ده مالی و دس��تگیر‪ ،‬کاهش یافته و بیش��تر‬ ‫ب��ه این ح��وزه به طورحرف��ه ای و همچون بس��یاری از‬ ‫نهاده��ای موث��ر ورود و به جای ص��رف تخصیص اعتبار‬ ‫کمک و وام برای ان ردیف بودجه ای مجزا تعریف و اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این موضوع مستلزم ان است که سینما نه به عنوان یک‬ ‫ش��اخه هنری که نیاز به دس��تگیری دارد‪ ،‬بلکه به عنوان‬ ‫یک بازوی اجرایی که توان اثرگذاری‪ ،‬ساخت ارزش ها و‬ ‫انتقال انها را دارد و می تواند صادر شود‪ ،‬مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ضمن اینکه در خالل این رویکرد می توان با پروبال‬ ‫دادن به س��رمایه گذاران خصوصی در قالب استودیوها یا‬ ‫ش��رکت های مس��تقل‪ ،‬به روند ثبات و استمرار عرضه و‬ ‫تقاضا و ش��کل دادن به یک برند ش��خصی با مولفه هایی‬ ‫ب��ا دوام ک��ه مخاطبانی همیش��گی دارد‪ ،‬امکان رش��د‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ام��ا ازانجاکه تماش��اگرانی داش��تیم که برخ��ی بیش از دو‬ ‫ب��ار‪ ،‬برخ��ی بیش از ‪ ۴‬ب��ار و برخی بیش از ‪۵‬ب��ار النچر را‬ ‫دیده اند هن��وز نمی توان امار دقیقی از تعداد مخاطب اعالم‬ ‫کرد با این حال با قطعی��ت می توانم بگویم که در اجراهای‬ ‫پایی��ز حضور طیف متفاوتی از مخاطبان مش��هود بود و ‪۳۰‬‬ ‫درصد تماش��اگران ما کسانی بودند که تابه حال تئاتر ندیده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل بررس��ی هر ک��دام از این تماش��اگران و‬ ‫واکنش هایی که در طول اجرا داش��تند برای من به خوراک‬ ‫پژوهش��ی خوبی فراهم کرده و ش��ناخت نسبی از مخاطب‬ ‫به دس��ت اورده ام‪ .‬او درب��اره زمان بن��دی ادام��ه اجراه��ای‬ ‫پرند زاهدی‬ ‫نیما جاویدی‬ ‫«النچ��ر» نیز افزود‪ :‬فعال تا پایان دی و ش��اید هم چند روز‬ ‫بیش��تر در ایرانشهر باش��یم و بعد به شیراز و رشت خواهیم‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫همچنین برای اجرا در تبریز هم دعوت ش��ده ایم و به این‬ ‫ترتیب پرونده اجرای «النچر» در سال ‪ ۹۸‬بسته می شود‪.‬‬ ‫البت��ه ممکن اس��ت برای س��ال اینده هم ب��از این روند‬ ‫اج��را را ت��ا وقتی متقاضی و مخاطب برای تماش��ا هس��ت‬ ‫ادام��ه دهی��م هرچن��د خیلی ه��ا م��ا را از ادام��ه راه نهی‬ ‫می کنند اما به نظر می رس��د باید همین مس��یر را ادامه داد‬ ‫چ��ون به طورقطع ب��رای هیچ اجرایی کم فروش��ی نخواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬دی‪ 5 - 1398‬جمادی االول ‪ - 1441‬اول ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1440‬پیاپی ‪2758‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬کاخ سفید منتظر هدیه کریسمس رهبر کره شمالی است‬ ‫راه پیشرفت فرهنگ‪ ،‬ازادی است‬ ‫بهتر از پارسال شده اس��ت‪ ،‬باید خوشحال باشیم که‬ ‫جامعه رش��د پیدا کرده اس��ت‪ ،‬ولی اگر وضعیت بهتر‬ ‫نشده باشد‪ ،‬باید تاسف بخوریم که عقب گرد کرده ایم‪.‬‬ ‫عقب گرد یا جلو رفتن‪ ،‬نشانگر رشد یا نبود رشد فکری‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫محق��ق داماد ب��ا اش��اره به ای��ه الکرس��ی‪ ،‬ان را‬ ‫بیان کننده دالیل رش��د یا نبود رشد فرهنگی جامعه‬ ‫دانست و افزود‪ :‬در قران امده‪ ،‬حکومت مشروع‪ ،‬علت‬ ‫پیش��رفت یک جامعه و قدرت نامشروع دلیل پسرفت‬ ‫ان اس��ت‪ .‬قران طاغوت را حکومت نامشروع می داند‪،‬‬ ‫این ایه می فرماید جامعه ای که از تاریکی به طرف نور‬ ‫می رود‪ ،‬روبه پیشرفت اس��ت‪ .‬در حکمت متعالیه هر‬ ‫موجودی دارای نفس اس��ت و جامعه هم نفس دارد و‬ ‫تعالی ان یعن��ی تعالی جامعه‪ ،‬این نفس تعالی دارد و‬ ‫تن��زل دارد‪ .‬تعالی ان یعن��ی تعالی فرهنگ‪ ،‬تنزل ان‬ ‫نیز یعنی تنزل فرهنگ‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫‪ ۷۰‬عکس اجتماعی از ‪ ۷۰‬هنرمند‬ ‫کنسرت ُکر در «وحدت»‬ ‫نمایش��گاه گروهی عکس «حاصل درنگ»‬ ‫از روز سه ش��نبه ‪ ۱۰‬دی در موزه فلس��طین‬ ‫موسسه صبا برپا شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه گروه��ی ‪ ۷۰‬عکس از‬ ‫‪ ۷۰‬هنرمن��د با مضمون اجتماعی به نمایش‬ ‫گذاشته می شود‪.‬‬ ‫ایین گشایش نمایش��گاه «حاصل درنگ» سه شنبه ‪ ۱۰‬دی از ساعت ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۷‬دی هر روز به غیر از روزهای تعطیل از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫موزه فلس��طین در خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬خیاب��ان بزرگمهر‪ ،‬نبش خیابان‬ ‫برادران شهید مظفر‪ ،‬شماره ‪ ۷۴‬واقع شده است‪.‬‬ ‫گروه ُکر ش��هر ته��ران به سرپرس��تی و رهبری‬ ‫ارکس��تر مهدی قاس��می تازه ترین کنسرت خود‬ ‫را س��اعت ‪ 21:30‬روزه��ای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬دی در تاالر‬ ‫وحدت تهران برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این کنس��رت که با اجرای اثاری از بتهوون و‬ ‫محمد سعید شریفیان همراه خواهد بود‪ ،‬رافائل میناسکانیان به عنوان تک نواز پیانو‪،‬‬ ‫نیما زاهدی کنسرت مایسترو هادی قضات به عنوان تک خوان التو حضور دارد‪.‬‬ ‫گروه کر ش��هر تهران در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬توسط مهدی قاسمی تشکیل شد‪ .‬این گروه‬ ‫تاکنون با برگزاری ده ها کنسرت داخلی و خارجی‪ ،‬شرکت در جشنواره های متعدد و‬ ‫مش��ارکت در ضبط اثار اهنگسازان معاصر ایرانی همچون احمد پژمان توانسته خود‬ ‫را به عنوان یک گروه پویا و فعال مطرح کند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��روه در کنار اجرای رپرت��واری از قطعات دوران باروک ت��ا معاصر‪ ،‬قطعاتی‬ ‫از موس��یقی محلی ایران‪ ،‬اثار اهنگس��ازان معاصر ایرانی‪ ،‬موس��یقی فیلم را به اجرا‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫نمایشنامه « ُبرِ ش» منتشر شد‬ ‫نمایشنامه «ب ُ ِرش» نوشته مارک ریون هیل‬ ‫به تازگی با ترجمه حمید دش��تی توسط نشر‬ ‫کرگدن منتش��ر و راهی بازار نش��ر شده است‪.‬‬ ‫نس��خه اصلی این کتاب در سال ‪ ۲۰۱۹‬منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این کت��اب دومی��ن عن��وان از مجموع��ه «عل��م بر صحنه» اس��ت که نش��ر‬ ‫کرگ��دن چاپ می کن��د و نمایش��نامه های علمی بع��د از جن��گ جهانی دوم‬ ‫را ش��امل می ش��ود‪ .‬نمایش��نامه «برش» ‪ ۳‬صحنه دارد و یک اثر علمی تخیلی‬ ‫محس��وب می ش��ود که به تاثیرهای علم و سیاس��ت دولت ها بر زندگی انس��ان‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫«ب��رش» نخس��تین اثری اس��ت که از م��ارک ریون هیل به فارس��ی ترجمه‬ ‫می شود‪ .‬داس��تان نمایش��نامه برش درباره زندگی در ویرانش��هر است؛ روایت‬ ‫ج��راح عمل��ی مرموز ک��ه به ش��دت از انچه انج��ام می ده��د ناراضی‬ ‫زندگ��ی‬ ‫ِ‬ ‫اس��ت‪ .‬چگونگ��ی قرارگرفتن سیاس��ت های حزبی برابر هنجاره��ا و اخالقیات‬ ‫ف��ردی از جمله موضوعاتی اس��ت که در این نمایش��نامه به انها پرداخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۸۴‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان ‪ ۷۰۰‬نس��خه و نرخ ‪ ۲۰‬هزار تومان منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫نوفل لوشاتو میزبان ملکوت شد‬ ‫رامتین رش��وند از ‪ ۵‬دی نمای��ش «ملکوت» که‬ ‫اقتباس��ی از رمانی با همین نام است را روی صحنه‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫رم��ان ملک��وت در س��ال ‪ ۱۳۴۰‬به قل��م بهرام‬ ‫صادقی نوش��ته شد و در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬فیلم ملکوت‬ ‫به کارگردانی خسرو هریتاش و تهیه کنندگی بهمن فرمان ارا با بازی زنده یاد عزت اهلل‬ ‫انتظامی ساخته شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمای��ش دومین اقتباس از رمان بهرام صادقی اس��ت ک��ه از ‪ 5‬دی در عمارت‬ ‫نمایشی نوفل لوشاتو در ساعت ‪ ۱۸‬روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫س��جاد باق��ری‪ ،‬پوری��ا طهران��ی‪ ،‬محی��ا ص��در زاده‪ ،‬صب��ا صدی��ق زاده‪،‬‬ ‫اس��ماعیل صالح��ی‪ ،‬محمدرض��ا فاراب��ی‪ ،‬امیرعلی خازن��ی‪ ،‬حمیدرضا ن��وروزی‪،‬‬ ‫محمدحس��ن س��لمانی‪ ،‬حس��ین مهدوی‪ ،‬پوی��ان رضای��ی بازیگران ای��ن نمایش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از جمله عوامل این نمایش می توان به نویس��نده پوریا طهرانی‪ ،‬کارگردان رامتین‬ ‫رشوند و مدیر تولید علی نصر اشاره کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫«روزنامه اتحاد» پس از ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫به بازار نشر امد‬ ‫انتشارات س��ازمان اسناد و‬ ‫کتابخان��ه ملی ای��ران‪ ،‬کتاب‬ ‫«روزنام��ه اتح��اد» را در‪۴۶۷‬‬ ‫صفحه چاپ و روانه بازار نش��ر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬کتاب‬ ‫«روزنامه اتحاد» ش��امل ‪ ۸۲‬شماره به عالوه ‪ 3‬شماره فوق العاده این‬ ‫روزنامه از تاریخ ‪ ۲۹‬جمادی الثانی‪ ۱۳۳۲‬تا ‪ ۳‬رجب المرجب ‪۱۳۳۳‬‬ ‫و ‪ ۱۶‬صفحه دست نویس به خط میرزا محمد کاظم اذکائی است‪.‬‬ ‫ای��ن روزنامه در تاری��خ ‪ ۲۹‬جمادی الثان��ی‪ ۱۳۳۲‬هجری قمری‬ ‫ب��ه صاحب امتیازی و مدیریت ش��یخ موس��ی دس��تجردی(نثری‬ ‫همدانی)‪ -‬رئیس فرهنگ همدان هفته ای دوبار انتشار یافت که پس‬ ‫از انتش��ار‪ ۲۴‬شماره‪ ،‬امتیاز روزنامه به سید محمد یوسف زاده (غمام‬ ‫همدانی) واگذار شد‪.‬‬ ‫روزنامه اتحاد در دوران نش��ر خود به اتحاد و اتفاق مجاهدین صدر‬ ‫مش��روطیت یاری کرد و از طرفی چون مدی��ران ان بر وقایع جنگ‬ ‫جهان��ی اول در خط��ه غرب ای��ران واقف بودند مطال��ب خواندنی و‬ ‫ارزنده ای در ان به چاپ رساندند که حتی امروز جزو مطالب خواندنی‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫از دیگر مشخصه های این روزنامه می توان به جمله «این روزنامه‬ ‫طرفدار ازادی و اس��تقالل ایران و مس��لکش دعوت به اتحاد و اتفاق‬ ‫اس��ت» که به عنوان تیتر ثابت صفحه در پایین نشانه «اتحاد» درج‬ ‫می ش��د اشاره کرد که این جمله از شماره سوم به «روزنامه ازاد ملی‬ ‫است» خالصه شد‪.‬‬ ‫ای��ن اثر به اهتمام مهدی ب��ه خیال با مقدمه پرویز اذکائی به چاپ‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رازهای موفقیت یک کتابفروشی‬ ‫چگون��ه یک کتابفروش��ی‬ ‫می تواند در عص��ری که اکثر‬ ‫کتابفروش��ی های مستقل به‬ ‫تعطیلی کش��انده می شوند به‬ ‫حیات خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا ب��ه نقل از‬ ‫النکاش��یر پست‪ ،‬امروز ش��اید اداره کردن یک کتابفروشی مستقل‬ ‫کار کمی س��خت و پیچیده ای به نظر برسد‪ .‬در سال های اخیر شاهد‬ ‫افتتاح کتابفروش��ی های بس��یاری در نقاط مختلف دنیا بوده ایم که‬ ‫پس از مدتی از رمق افتاده و به س��مت تعطیلی س��وق داده شده اند‪.‬‬ ‫رش��د چش��مگیر کتاب های الکترونیکی‪ ،‬جذابیت س��رگرمی های‬ ‫انالی��ن و دسترس��ی ‪ 24‬س��اعته به اطالعات به ای��ن صنعت لطمه‬ ‫جبران ناپذی��ری وارد اورده‪ .‬اما چطور یک کتابفروش��ی می تواند از‬ ‫این شرایط سخت عبور کند‪.‬‬ ‫مایکل هالوود‪ ،‬صاحب کتابفروش��ی قدیمی هالوود و پس��ران در‬ ‫ش��هر پرس��تون انگلیس یک نمونه موفق از کتابفروشی است که با‬ ‫وجود همه مش��کالت توانس��ت ه برای دهه های متوالی به شغل خود‬ ‫ادامه دهد‪ .‬او و برادرش‪ ،‬دیوید پنجمین نسل از یک خانواده به شمار‬ ‫می ایند که نس��ل در نسل به این ش��غل ادامه داد ه و در بازار رقابتی‬ ‫صنعت کتاب ماندگار شده اند‪.‬‬ ‫ی هالوود‬ ‫مای��کل به یاد می اورد که س��ال های دور در کتابفروش�� ‬ ‫و پس��ران ک��ه گش��ایش یاف��ت به طورکلی کتاب های کالس��یک‪،‬‬ ‫دانش��گاهی و درسی برای فروش عرضه می شد‪ .‬با گذشت زمان پدر‬ ‫او تصمی��م گرفت ت��ا روی فروش کتاب های کمی��اب و تخصصی تر‬ ‫س��رمایه گذاری کند و حاال پس از گذشت ‪ 50‬سال این کتابفروشی‬ ‫به بهشتی برای جویندگان نسخه های نادر و دست دوم تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬انها همچنین به مناسبت های مختلف جشن ها و رویدادهای‬ ‫فرهنگی متعددی را ترتیب می دهند که بلیت حضور در ان مراس��م‬ ‫خری��د یک نس��خه از کتاب یک نویس��نده اس��ت و از همین طریق‬ ‫توانسته اند بسیاری از کتاب هایشان را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫نل��ی‪ :‬کابوس ها واقعی ان‪ ،‬اونا‬ ‫انع��کاس افکارمون ت��و خواب‬ ‫نیس��تن‪ ،‬اونا بخشی از حقیقتن‬ ‫ک��ه م��ا ت��وان باورش��ون رو تو‬ ‫بیداری نداریم‪.‬‬ ‫«متری شیش و نیم»‬ ‫در میان فیلم های منتخب ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نش��ریه «ایندی وایر» در نظرسنجی از کارگردانان برجس��ته سینمای جهان‪ ،‬اقدام به‬ ‫معرف��ی برترین فیلم های س��ال ‪ ۲۰۱۹‬کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬نش��ریه «ایندی وایر» در‬ ‫نظرس��نجی از ‪ ۳۶‬کارگردان برجسته س��ینمای جهان از انها خواسته تا هر یک ‪ ۱۰‬فیلم‬ ‫برتر س��ال س��ال ‪ ۲۰۱۹‬را انتخاب کنند و «چیرو گوئرا» کارگردان کلمبیایی که ساخت‬ ‫فیلم ه��ای مهمی چون «اغوش مار» و «پرندگان عبوری» را در کارنامه دارد‪ ،‬فیلم ایرانی‬ ‫«متری ش��یش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی را در رتبه سوم ‪ ۱۰‬انتخاب خود قرار‬ ‫داد‪« .‬گوئرا» درباره انتخاب فیلم «متری ش��یش و نیم» نوش��ت‪ :‬امسال سالی فوق العاده‬ ‫برای تریلرهای جنایی از «مرد ایرلندی» اسکورس��یزی تا «خائن» مارکو بلوچیو بود‪ ،‬اما‬ ‫چه خواهید گفت اگر بهترین ان از ایران باشد‪.‬‬ ‫به عنوان یکی از طرفداران قدیمی س��ینمای ایران‪ ،‬فیلم «متری ش��یش و نیم» جهانی‬ ‫کامال جدید از احتمال ها را گش��ود‪ ،‬فیلم��ی تاثیرگذار‪ ،‬قدرتمند‪ ،‬پرتنش و عمیق‪ .‬در این‬ ‫نظرس��نجی س��ینماگرانی چون «الیور اس��ایاس»‪« ،‬بونگ جون هو»‪« ،‬سوفیا کاپوال»‪،‬‬ ‫«گیرمو دل تورو»‪« ،‬لوکا گوادانینو»‪« ،‬ادام مکی کی»‪« ،‬پل ش��رادر»‪« ،‬دنیل اشمیدت»‪،‬‬ ‫«ادام وینگارد» و‪ ...‬شرکت کردند‪.‬‬ ‫اکران «یلدا»‬ ‫در سینماهای المان و فرانسه‬ ‫«یلدا» س��ومین فیلم بلند مس��عود بخش��ی از م��اه اوریل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در المان و از شش��م ماه مه (فروردین ماه) در فرانس��ه‬ ‫روی پ��رده خواهد رفت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪« ،‬یلدا» با عنوان‬ ‫بین المللی «یلدا شبی برای بخش��ش»‪ ،‬تنها فیلم بلند ایرانی‬ ‫بخش مسابقه جهانی جشنواره ساندنس‪ ،‬مهم ترین جشنواره‬ ‫فیلم های مستقل امریکاست که از ‪ ۲۳‬ژانویه تا ‪ ۲‬فوریه در یوتا‬ ‫برپا می ش��ود‪« .‬یلدا» محصول مشترک ایران با فرانسه‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬لوکزامبورگ و لبنان است و بهناز جعفری‪ ،‬فرشته صدر عرفایی‪ ،‬بابک کریمی و‬ ‫صدف عس��گری نقش های اصلی ان را ایفا می کنند‪ .‬این فیلم در ایران توسط علی مصفا با‬ ‫مشارکت موسسه مسقل بن گاه (مسعود و محمود بخشی) و حمایت ایرج تقی پور و بنیاد‬ ‫فارابی تهیه ش��ده است‪ .‬شرکت پیرامید اینترنش��نال پخش کننده و فروشنده بین المللی‬ ‫این فیلم است‪.‬‬ ‫اسامی فیلم های بخش «نگاه نو»‬ ‫جشنواره فجر ‪۳۸‬‬ ‫اس��امی فیلم های بخش «نگاه نو» س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم فجر اعالم شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��امگاه سه ش��نبه پس از پایان جمع بن��دی ارای هیات انتخاب بخش‬ ‫فیلم های سینمایی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر متشکل از محمد احسانی‪ ،‬محمود‬ ‫اربابی‪ ،‬همایون اسعدیان‪ ،‬یلدا جبلی‪ ،‬رضا درستکار‪ ،‬سید محمود رضوی و حسین کرمی‪،‬‬ ‫اسامی فیلم های بخش نگاه نو ویژه فیلم اول کارگردانان توسط محمدعلی کشاورز بازیگر‬ ‫قدیمی س��ینما به صورت ویدئویی اعالم ش��د‪ .‬فیلم های «ان شب» به کارگردانی کورش‬ ‫اهاری و تهیه کنندگی محمد درمنش‪« ،‬بی صدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده‬ ‫و تهیه کنندگی مرتضی شایس��ته‪« ،‬پدران» به کارگردانی س��الم صلواتی و تهیه کنندگی‬ ‫شهرام مسلخی‪« ،‬پوست» به کارگردانی بهمن ارک و بهرام ارک و تهیه کنندگی محمدرضا‬ ‫مصباح‪« ،‬دش��منان» به کارگردانی علی درخش��نده و تهیه کنندگ��ی مجید برزگر‪« ،‬روز‬ ‫صفر» به کارگردانی و تهیه کنندگی س��عید ملکان‪« ،‬ریس��ت» به کارگردانی محمدرضا‬ ‫لطفی و تهیه کنندگی س��یدامیر سیدزاده‪« ،‬ش��نای پروانه» به کارگردانی محمد کارت و‬ ‫تهیه کنندگی رسول صدرعاملی‪« ،‬کشتارگاه» به کارگردانی عباس امینی و تهیه کنندگی‬ ‫جواد نوروزبیگی و «لباس ش��خصی» ب��ه کارگردانی امیرعباس نخع��ی و تهیه کنندگی‬ ‫حبیب والی نژاد ‪ ۱۰‬فیلم حاضر در بخش نگاه نو هس��تند که نخس��تین تجربه فیلمسازان‬ ‫هس��تند که پروانه س��اخت سینمایی خود را از سازمان س��ینمایی کسب کرده اند‪ .‬سی و‬ ‫هش��تمین جش��نواره فیلم فجر ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬بهمن همزمان با گرامیداش��ت چهل و یکمین‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود‪.‬‬ ‫اعالم جدیدترین تصمیم فارابی‬ ‫در راستای شفاف سازی‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی در راس��تای سیاست شفاف سازی س��ازمان سینمایی کشور و‬ ‫به منظور تس��هیل در ارائه‪ ،‬ثبت و بررس��ی فیلمنامه های متقاضی خدمات یا مش��ارکت‬ ‫این بنیاد‪ ،‬س��امانه فیلمنامه فارابی را به صورت ازمایش��ی افتتاح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این س��امانه به منظور تس��هیل و تنظیم روند ارائه و بررس��ی طرح و فیلمنامه و صیانت از‬ ‫حقوق پدیداورندگان‪ ،‬پیاده سازی شده و معاونت فرهنگی بنیاد از این پس‪ ،‬فقط از طریق‬ ‫این س��امانه به نش��انی ‪ fcfscriptdepartment.ir‬طرح و فیلمنامه دریافت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬دسترس��ی به س��امانه فیلمنامه فارابی‪ ،‬از طریق س��ایت بنیاد فارابی نیز امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫عضو پیوسته فرهنگستان علوم‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ یک‬ ‫ملت‪ ،‬با رش��د ان در ارتباط است و فرهنگ معلوماتی‬ ‫است که انها از طریق اداب و رسوم دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت االسالم سیدمصطفی محقق‬ ‫داماد عصر دوشنبه ‪ ۹‬دی در هفتمین نشست مسئله‬ ‫فرهنگ در س��رای اهل قلم‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬واقعیت این‬ ‫است که تا قبل از مالصدرا معتقد بودند که ادمی علوم‬ ‫را می پذیرد‪ ،‬ولی نفس‪ ،‬همان نفس اس��ت‪ .‬می گفتند‬ ‫علم صورتی اس��ت که ش��خص به واسطه نفس خود‬ ‫تص��ور می کند‪ .‬مالصدرا می گوید نفس ادمی موجود‬ ‫بالقوه ای است و با اگاهی‪ ،‬رشد و تعالی پیدا می کند‪.‬‬ ‫این عضو فرهنگس��تان علوم‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر موضوعی‬ ‫را اموختی��د روح ش��ما تعالی پیدا ک��رده و به تعبیر‬ ‫قرانی رش��د کرده اس��ت‪ ،‬اگاهی یعن��ی تعالی نفس‬ ‫ادمی‪ .‬مالصدرا به اتحاد عاقل و معقول معتقد اس��ت‬ ‫و می گوید هر چه اگاهی بیش��تر باش��د‪ ،‬رش��د نفس‬ ‫بیشتر است و روزی که اجل انسان سر می رسد‪ ،‬نفس‬ ‫مجموع اگاهی هایی است که کسب کرده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬فرهنگ یک ملت‪ ،‬با رش��د ان در‬ ‫ارتباط اس��ت و فرهنگ معلوماتی اس��ت ک��ه انها از‬ ‫طری��ق اداب و رس��وم دارند‪ .‬اگر جامع��ه ما مثل یک‬ ‫نفس‪ ،‬وجودی مس��تقل باشد‪ ،‬این جامعه همیشه در‬ ‫حرکت اس��ت و با فرهنگش رش��د می کند‪ .‬جامعه ای‬ ‫که فرهنگش ضعیف تر باشد‪ ،‬رشدش ضعیف تر است‬ ‫و جامعه ای که فرهنگش باالتر باش��د‪ ،‬رشدش بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫این استاد حکمت متعالیه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر به جامعه‬ ‫خودمان نگاه کنیم و ببینیم امسالمان از نظر معرفت‬ ‫وی از ق��رن چهارم و بوعلی س��ینا‪ ،‬فارابی‪ ،‬زکریای‬ ‫رازی‪ ،‬عالم��ه حل��ی و دیگ��ران ی��اد کرد گف��ت‪ :‬راه‬ ‫پیش��رفت فرهنگ‪ ،‬ازادی است‪ .‬در اثر ازادی‪ ،‬متفکر‬ ‫قلمش ازاد است و کسی سر قلمش را نشکسته است‪،‬‬ ‫گوینده در بیانش ازاد اس��ت و کس��ی زبان گوینده را‬ ‫نبریده است‪.‬‬ ‫محقق دام��اد ادام��ه داد‪ :‬قدرتی که حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫می تواند به فرهنگ پیش��رفت بده��د وموجب تعالی‬ ‫ان شود‪ ،‬فرهنگ سیاسی‪ ،‬مسئله دیگری است‪ ،‬چون‬ ‫حاکمی��ت می تواند جامعه را طوری مدیریت کند که‬ ‫مردم بی فرهنگ ش��وند‪ .‬ازادی سیاسی موجب رشد‬ ‫فکری می شود‪.‬‬ ‫وی مثال��ی از ازادی بیان در قرن ‪ ۵‬و ‪ ۶‬قمری اورد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در ان قرن ه��ا‪ ،‬زکری��ای رازی در رد نبوت‬ ‫کتابی می نویس��د و امام محمد رازی متکلم مذهبی‬ ‫س��خت گیری اس��ت‪ .‬یک طلبه پیدا می شود و کتاب‬ ‫زکری��ای رازی را ب��ه بخ��ارا می برد و ج��واب ان را از‬ ‫اس��تادان فقه بخارا می گیرد و به ری می اورد‪ .‬او چهار‬ ‫ب��ار این مس��یر را طی می کند و جواب ه��ا را می برد و‬ ‫می اورد‪ .‬اینگونه اس��ت که بزرگ ترین دانش��مندان‬ ‫اسالمی را در همین قرون پرورش می دهد‪.‬‬ ‫محق��ق دام��اد اظهارکرد‪ :‬م��ن نمی گویم فرهنگ‬ ‫سیاس��ی اس��ت اما سیاس��ت یعنی قدرت مدیریت‪.‬‬ ‫ه��ر قدرتی خود را به دین متص��ل کند اما رعایت ان‬ ‫را نکن��د‪ ،‬نامش��روع اس��ت‪ .‬اگر حکومتی خ��ود را به‬ ‫خدا ببن��دد و از دیگران بخواهد ب��ه او ایمان بیاورند‪،‬‬ ‫نامش��روع اس��ت‪ .‬به هر قدرت نامش��روعی‪ ،‬طاغوت‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد تقی زاده ‪ -‬منتقد‪:‬‬ ‫زینب تبریزی همانند مس��تندهای دیگرش که موضوع ها و‬ ‫ایده هایی نو و بکر را دس��ت مایه ساخت مستند داستانی کرده‬ ‫بود‪ ،‬در فیلم «تمام چیزهایی که جایشان خالی ست» نیز یکی‬ ‫از مهم ترین مس��ائل مبتالبه جامعه‪ ،‬یعنی سونامی سرطان را‬ ‫اس��اس تولید مس��تند داستانی کرده اس��ت‪ .‬تفاوت این کار با‬ ‫دیگر س��اخته های تبریزی شاید وجوه بیش��تر زنانگی در این‬ ‫مس��تند باش��د که به دلیل پرداخت طرح اصلی داستان که نوعی بیماری خاص زنانه را به‬ ‫تصویر می کش��د‪ ،‬قابل توجیه و تاویل اس��ت و تا حدی تم و حال وهوای زنانگی فیلم را در‬ ‫مقایسه با دو اثر قبلی فیلم ساز یعنی «سالطین خیابان ها» و «والسی برای تهران» زنانه تر‬ ‫و (نه احساسی تر) کرده است‪ .‬متن تاثیرگذار و دراماتیک نریشن جذاب و سمپات در کنار‬ ‫تدوین ماهرانه ش��مار زیادی از تصاویر و فیلم های ارش��یوی از جمله مزیت های مس��تند‬ ‫جدید زینب تبریزی به ش��مار می اید؛ به طوری که متن دراماتیک را که زبان گویای زنی‬ ‫میان س��ال به نام مهناز است‪ ،‬به ش��یواترین و باورپذیرترین شکل بیان کرده و بسیاری از‬ ‫فراز و فرودها و خاطرات تلخ و ش��یرین زندگی وی را با بهره گیری از عکس ها و فیلم های‬ ‫ش��خصی او به نمایش گذاشته است‪ .‬در کل می توان مستند «تمام چیزهایی که جایشان‬ ‫خالی س��ت» را فیلمی بیوگرافی که در مورد زندگی و مرگ یک زن معمولی ایرانی با تمام‬ ‫تعلقات جسمی و روحی اوست‪ ،‬در نظر گرفت که از سوی یک مستندساز باهوش و صاحب‬ ‫دغدغه و فکر به تصویر کشیده شده است‪ .‬از دیگر نقاط قوت فیلم می توان به رعایت تعادل‬ ‫و خارج نشدن از محدوده مورد نظر فیلم ساز اشاره کرد‪ .‬به بیان روشن تر‪ ،‬تبریزی در طول‬ ‫فیلم مبنا را بر روابط انس��انی و روایت دراماتیک گذاشته و از هر گونه اغراق و بزرگ نمایی‬ ‫و هم چنین بازی با احساس��ات تماشاگر و فمینیسم گرایی پرهیز کرده است‪ .‬این دو مورد‬ ‫اخیر از جمله معایب مس��تندهای این چنینی به ش��مار می اید که هنگام روایت داستان‬ ‫عموما اس��یر کلیش��ه ها و بزرگ نمایی های مرسوم ش��ده و به هر نحو ممکن قصد بازی با‬ ‫احساسات تماشاگر یا نشان دادن مظلومیت و بی پناهی زنان را دارند‪ ،‬درحالی که فیلمساز‬ ‫در این مس��تند با روایتی انسانی و بدون جلب ترحم و دلسوزی بیش از حد به بیان یکی از‬ ‫مش��کالت و معضالت جامعه زنان ایران پرداخته و به نوعی به خانواده ها و مسئوالن نهیب‬ ‫و تلنگر جدی زده است‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫سونامی سرطان و سینما‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!