روزنامه صمت شماره 1439 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1439

روزنامه صمت شماره 1439

روزنامه صمت شماره 1439

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1439‬پیاپی ‪2757‬‬ ‫چه کاالهایی ملزم به درج شناسه شدند؟‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بدون نفت یا‬ ‫با پشتوانه نفت‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ضرورت اصالح‬ ‫الگوی مصرف سوخت‬ ‫باید‬ ‫هوشیار بود‬ ‫در انتظار‬ ‫معقول شدن بازار‬ ‫گزارش های روز‬ ‫دست کارفرما برای‬ ‫تغییر پست کارگر بسته است؟‬ ‫اقتصاد سینما‬ ‫بر مدار جوانگرایی‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کنترل قاچاق حتی در فضای مجازی‬ ‫باالخره قانون درج شناس��ه کاال‪ ،‬به صورت رس��می اعالم ش��د و به طور جدی هم در حال‬ ‫پیگیری اس��ت؛ قانونی که ‪3‬س��ال پیش روی کار امد اما انطور که باید و ش��اید اجرایی نشد‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری موضوع ماده ‪ ۱۳‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫اواخر شهریور ‪ ۱۳۹۵‬ابالغ شد‪ .‬ماده ‪ ۲۰‬این ایین نامه مسئولیت اجرای ان را به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت محول کرد و براساس ماده ‪ ۱۲‬ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است‬ ‫«امکان ثبت شناس��ه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم‬ ‫و یکتا بودن شناس��ه های رهگیری را در س��طح تمامی کاالهای مشمول‪ ،‬تضمین کند»‪ .‬حاال‬ ‫مس��ئوالن اجرایی و تصمیم سازی کش��ور با هدف جلوگیری از قاچاق‪ ،‬این قانون را در ‪4‬گروه‬ ‫کاالیی لوازم خانگی‪ ،‬پوش��اک و منس��وجات‪ ،‬تلفن همراه و دخانیات حتی در فضای مجازی‬ ‫تعریف کردند که این گروه ها ملزم به درج شناس��ه کاال هس��تند‪ .‬در گروه لوازم خانگی از ‪۱۵‬‬ ‫دی اگر گروه های کاالیی تعیین ش��ده در س��طح بازار دارای شناسه کاال نباشند‪ ،‬قاچاق تلقی‬ ‫می شوند‪ .‬طرحی که تولیدکنندگان این بار به ثمر دادن ان امیدوار هستند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اتمام حجت‬ ‫با اجاره دهندگان حساب های بانکی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بررسی دو روی سکه «ساخت خانه برای اقشار خاص»‬ ‫پس مسکن غیر خاص ها چه؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫هنرمندان و خبرنگاران‪ ،‬جدیدترین گروه هایی هس��تند‬ ‫ک��ه وزیر راه و شهرس��ازی از امادگی دول��ت برای تامین‬ ‫مس��کن انها سخن گفته اس��ت‪ .‬کارکنان نیروهای مسلح‬ ‫و کارگ��ران‪ ،‬دو گروهی هس��تند که در ماه های گذش��ته‪،‬‬ ‫تفاهمنامه تولید مس��کن برای انها‪ ،‬بین نهادهای مربوطه‬ ‫منعقد شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫خرده فرمایش های برخی درباره وعده های دولت منطقی نیست‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫سال هاست که تناقض گویی در ادبیات اقتصادی ایران‬ ‫موضوعی رایج و همگانی ش��د ه است‪ .‬ازسویی خبرهایی‬ ‫مبنی بر اضافه ش��دن میدان های مه��م نفتی و گازی به‬ ‫میدان های پیش��ین شنیده می ش��ود و در مقابل عده ای‬ ‫دیگر از مسئوالن به کرات تکرار می کنند که سال اینده‬ ‫س��الی با اقتصاد بدون نفت اس��ت‪ .‬عنوان و انتشار اخبار‬ ‫چندوجه��ی وجه افتراق��ی را در جامع��ه فراهم می کند‬ ‫که موجب ایجاد پرس��ش های بس��یاری برای شهروندان‬ ‫می ش��ود‪ .‬برخی بر این باورند که تاکنون تناقض اش��کار‬ ‫در بیان واقعیت ها و ظرفیت های درامدی و منابع هزینه‬ ‫مس��یری را طی کرده که دیگر نمی توان تناقض موجود‬ ‫بی��ن بس��یاری از گفتاره��ا و رفتارها را پذیرف��ت‪ .‬امروز‬ ‫اذهان عمومی نمی تواند برای این پرس��ش که باالخره ما‬ ‫اقتصاد نفتی داریم یا اقتصاد بدون نفت‪ ،‬پاس��خ منطقی‬ ‫پی��دا کند‪ .‬اگر باید بپذیریم که اقتص��اد غیرنفتی داریم‪،‬‬ ‫باید تکلیف مان را در مس��یرهای دس��تیابی به درامدها‬ ‫و هزینه ه��ا بدانیم و راهی را انتخاب کنیم که س��رمنزل‬ ‫ان بهره گی��ری از ظرفیت ه��ا و قابلیت های نفتی موجود‬ ‫نباشد و برای اقتصاد بدون نفت در اینده نیز برنامه ریزی‬ ‫کنیم‪ .‬دست کم از ‪ ۷۰‬سال پیش که مصادف با ملی شدن‬ ‫صنعت نفت در کشور شد‪ ،‬اقتصاد نفتی جزءجدانشدنی از‬ ‫تعریف اقتصاد ایران شد و امروز بعد از گذشت ‪ ۷۰‬سال‪،‬‬ ‫نفت همچنان س��تون اصلی اقتصاد ایران اس��ت و هرگز‬ ‫نتوانستیم و نمی توانیم از این مزیت نسبی در کشور ‪-‬که‬ ‫الزمه حیات اقتصادی ایران اس��ت‪ -‬دس��ت برداریم‪ .‬در‬ ‫ش��رایط حاضر که محدودیت های تحریم‪ ،‬صادرات منابع‬ ‫هیدروکرب��وری را کم یا مختل ک��رده‪ ،‬کماکان رویکرد‪،‬‬ ‫دس��تیابی به راه های متعارف یا اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود برای تولید و صادرات نفت و مش��تقات ان است‪.‬‬ ‫خاطرم هست که در کنگره نفت و نیرو‪ ،‬سفیر کشور نروژ‬ ‫به عنوان س��خنران در گردهمایی نفتی ها حضور یافت و‬ ‫سخنان ارزشمندی مطرح کرد که باوجود حضور مدیران‬ ‫ارش��د و مرتب��ط نفتی و اقتصادی تص��ور می کنم اثار یا‬ ‫تغییری در رفتارهای مدیریتی در حوزه نفت ایران ایجاد‬ ‫نکرد‪ .‬الرس نوردام‪ ،‬سفیر نروژ در تهران در سخنرانی خود‬ ‫در کنگره نفت و نیرو به تشریح روند کشف نفت در نروژ‬ ‫و در ادامه تبدیل این کشور از یک کشور فقیر اروپایی به‬ ‫کشوری ثروتمند پرداخت و با ارائه امار و اطالعات نشان‬ ‫داد ک��ه نقاط ضعف مدیریت ایرانی صنعت نفت چه بوده‬ ‫و بای��د چه کرد‪ .‬الرس نوردام گفت سیاس��ت نفتی نروژ‬ ‫این اس��ت که هیچ سیاس��تی در کار نباش��د و پول نفت‬ ‫به طور مستقیم به یک صندوق واریز و از محل موجودی‬ ‫صندوق سرمایه گذاری ها برای اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫انجام شود‪ .‬س��ود حاصل از کسب وکارهای ایجاد شده از‬ ‫محل س��رمایه گذاری با پول نفت ه��م وارد خزانه دولت‬ ‫می ش��ود که در نهایت اعتبار الزم ب��رای منابع درامدی‬ ‫بودجه را تش��کیل می دهد‪ .‬این نوع ن��گاه به درامدهای‬ ‫نفتی و برنامه ری��زی برای تامین اعتبارات بودجه و نحوه‬ ‫هزینه ک��رد دالرهای نفتی‪ ،‬در حقیقت اینده اقتصاد نروژ‬ ‫را تضمین کرده اس��ت‪ .‬به گفته س��فیر نروژ از زمانی که‬ ‫صن��دوق س��رمایه گذاری نروژ در س��ال ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‬ ‫(‪ 1369‬خورش��یدی) ایجاد ش��د‪ ،‬مس��ئوالن این کشور‬ ‫تالش کردند منابع محدود نفت��ی خود را به دارایی های‬ ‫مالی همیش��گی تبدیل کنند‪ .‬او می گوید این موضوع به‬ ‫ما فرصتی بزرگ داده و اگر با دقت مدیریت شود‪ ،‬انرژی‬ ‫خدادادی نفت و گاز هم به نسل من سود می رساند و هم‬ ‫برای نسل اینده باقی می ماند‪.‬‬ ‫سفیر نروژ توضیح داد فروش نفت و گاز نروژ مبتنی بر‬ ‫منافع خالص تجاری اس��ت و با کنار گذاشتن مالحظات‬ ‫سیاس��ی در سیاست گذاری نفت و گاز خود‪ ،‬باور کرده اند‬ ‫ک��ه ی��ک تامین کننده قاب��ل پیش بینی ت��ر و مطمئن تر‬ ‫ن حال نوردام ادام�� ه داد افزون بر این‬ ‫هس��تند‪ .‬در همی ‬ ‫ش��رکت های نفت و گاز نروژ متوجه می ش��وند که باید با‬ ‫ن رو شرکت ها‬ ‫یک اینده س��بزتر هماهنگ ش��وند؛ از ای ‬ ‫سرمایه گذاری های قابل توجه و سنگینی در فناوری های‬ ‫تجدیدپذیر دارند‪.‬‬ ‫سفیر نروژ در پایان گفت امیدواریم ارائه الگو و نمایش‬ ‫این دورنمای اقتصادی از یک کش��ور کوچک در ش��مال‬ ‫کره زمین ارزش هایی ب��رای یادگیری و نحوه بکارگیری‬ ‫منابع انرژی ایران داش��ته باش��د‪ .‬کارشناسان ایرانی نیز‬ ‫باره��ا بر این موض��وع تاکید کرده اند و امید اس��ت حاال‬ ‫که عزمی در سیاس��ت گذاران کش��ور ب��رای حذف نفت‬ ‫از بودجه دیده می ش��ود‪ ،‬ایران نی��ز گام های جدی برای‬ ‫قرار گرفتن در این مس��یر اصالحی ب��ردارد و اینده را با‬ ‫استفاده غیرمستقیم و منطقی از درامدهای نفتی بسازد‪.‬‬ ‫سفیر نروژ در این گردهمایی بارها تاکید کرد تنها از این‬ ‫طریق است که منافع نفت به عنوان یک ثروت بین نسلی‬ ‫به ایندگان نیز خواهد رسید‪.‬‬ ‫در ش��ماره بعد این نوش��تار‪ ،‬به برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده در مسیر استفاده بهینه از دالرهای نفتی با اشاره به‬ ‫تاسیس صندوق توس��عه ملی (صندوق ذخیره ارزی) در‬ ‫ایران می پردازیم و اینکه برای حفظ این انرژی بین نسلی‬ ‫چه باید کرد‪ .‬بدون ش��ک با ش��ناخت درس��ت تحوالت‬ ‫س��اختاری انرژی در کشورهای مختلف جهان می توانیم‬ ‫موقعیت کشور را بازبینی و به توسعه کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در ایین گرامیداشت روز صنعت‬ ‫پتروشیمی ایران از نمایشگاه تازه ترین تولیدات و‬ ‫دس��تاوردها‪ ،‬فناوری های نو و پژوهش های جدید‬ ‫در حوزه پتروشیمی کشور بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حسن روحانی در این بازدید‪ ،‬با بیان اینکه دوران‬ ‫تحریم دیر یا زود به س��رخواهد ام��د‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ح��رف منطقی نیس��ت که برخی ها ک��ه با دولت‬ ‫خرده فرمای��ش دارن��د‪ ،‬بگویند در س��ال ‪ ۹۵‬و در‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۶‬اینها را گفتید و فروردین ‪ ۹۸‬لحن‬ ‫دولت فرق کرده اس��ت‪ .‬ان شرایط‪ ،‬شرایط صلح‬ ‫بود و االن شرایط جنگ است‪ .‬در همه دنیا جنگ‬ ‫شرایط ویژه خود را دارد‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه ش��رایط عادی با ش��رایط‬ ‫جنگ متفاوت است اظهار کرد‪ :‬بعضی ها به دولت‬ ‫دوازده��م خط��اب می کنند و می گوین��د که ان‬ ‫قول هایی که اول دول��ت دادید چرا نمی توانید به‬ ‫عین ان قول ها عمل کنید‪ .‬ما در شرایط صلح ان‬ ‫قول ها را داده بودیم‪ .‬بعد وارد یک جنگ ش��دیم‪.‬‬ ‫جن��گ را هم ما انتخ��اب نکردیم‪ .‬ما هم ش��روع‬ ‫نکردی��م و حتی بهانه هم به انها ندادیم‪ .‬انها اغاز‬ ‫کردند که در جنگی قامت استوار این ملت بزرگ‬ ‫و فرهیخته را بشکنند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه انچه هدف‬ ‫دش��منان در جنگ اقتصادی بوده‪ ،‬حاصل نشده‬ ‫و نخواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬امروز در ش��رایطی نیستیم‬ ‫که ملت م��ا در زندگی روزم��ره و نیازمندی های‬ ‫ضروری خود دچار مش��کل شوند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه امسال شرایط ما متفاوت است و امیدواریم‬ ‫در س��ال اینده‪ ،‬رش��د اقتصادی ما منفی نباشد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این به معنای ناموفق بودن دش��منان‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی با رهبران کش��ورهای بزرگ مالقات‬ ‫می کنیم‪ ،‬همه انها می گویند‪ ،‬امریکا اشتباه کرده‬ ‫و در این مسیر ناموفق بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ارز از محل پتروشیمی‬ ‫وی با اشاره به تحریم ها و گام های برداشته شده‬ ‫در شرایط تحریم گفت‪ :‬اقدام های سرداران جبهه‬ ‫اقتصادی از مهم ترین گام های برداش��ته شده در‬ ‫این ش��رایط است‪ .‬دشمنان فکر کردند اگر درامد‬ ‫ت خام ما را کاهش دهند‪ ،‬درامد ارزی ما دچار‬ ‫نف ‬ ‫اختالل می ش��ود‪ .‬در میان درامده��ای صادراتی‬ ‫غیرنفتی ما‪ ،‬پتروش��یمی براساس امارها در خط‬ ‫جلو و مقدم است‪ .‬رئیس بانک مرکزی اعالم کرده‬ ‫‪ ۲۰‬درصد درامدهای ارزی کشور و ‪ ۵۰‬درصد ارز‬ ‫سامانه نیما ازسوی پتروشیمی تامین شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در اغ��از‬ ‫دول��ت یازده��م تولید محصوالت پتروش��یمی ما‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن بود اما در پای��ان دولت دوازدهم‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تن می ش��ود و ب��ا تکمیل این روند‬ ‫بع��د از ‪ ۱۴۰۲‬ب��ه تولی��د ‪ ۱۳۰‬میلی��ون تن در‬ ‫صنعت پتروشیمی می رس��یم‪ .‬همچنین براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫درام��د ‪ ۲۵‬میلیارد دالر از این محل می رس��یم و‬ ‫در گام و جه��ش بعدی یعنی بعد از س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫گام سوم به ثمر می نشیند و درامد پتروشیمی به‬ ‫‪ ۳۷‬میلیارد دالر خواهد رسید‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫بیان اینکه همه اینها به این معنا است که در این‬ ‫مس��یر ان هم در ش��رایط تحریم‪ ،‬موفق بوده ایم‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فق��ط دنبال چیدن محص��ول از این‬ ‫درخت نیس��تیم؛ همزمان باید کاش��ته ش��ود تا‬ ‫ایندگان از این محصول اس��تفاده کنند‪ .‬برای این‬ ‫ کار و حرکتی که انجام می شود‪ ،‬نیاز به هماهنگی‬ ‫بی��ن دولت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ حضور زنگنه اطمینان بخش است‬ ‫رئیس جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مهندس‬ ‫زنگنه را برای س��اماندهی موضوع پتروش��یمی و‬ ‫گ کردن این بخش مه��م اقتصاد در این‬ ‫هماهن�� ‬ ‫پست گذاشتیم‪ .‬همه اختیارات را به ایشان دادیم‪.‬‬ ‫وی کار بزرگی انجام داد؛ البته این کارها به دست‬ ‫ش��ما انجام ش��ده اما حضور ایش��ان برای ش��ما‬ ‫اطمینان بخش بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایش��ان‬ ‫ه��ر موق��ع در دولت صحبت کرد گفت پش��توانه‬ ‫دولت برای صنعت پتروش��یمی مهم است و مردم‬ ‫هم وقتی امار و ارقام را بش��نوند و ببینند که ان‬ ‫جبهه ای که در برابر بدخواهان و دشمنان در این‬ ‫ک س��ال و چند ماه ایس��تادگی کرده ‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫ی ‬ ‫مدیران‪ ،‬کارگران و مهندسان این صنعت هستند‪،‬‬ ‫خوشحال می شوند و اینها خبرهای خوش و خوب‬ ‫برای ملت اس��ت‪ .‬روحانی با یاداوری اینکه برخی‬ ‫کاتالیس��ت ها را از خ��ارج وارد می کردی��م‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬االن بخش اعظمی از کاتالیس��ت ها ازس��وی‬ ‫کارافرینان خودمان تولید می ش��ود و به س��مت‬ ‫خوداتکایی حرکت می کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س دول��ت دوازدهم در ادام��ه گفت‪ :‬وقتی‬ ‫می گویی��م در نف��ت و گاز دنب��ال خام فروش��ی‬ ‫نباش��یم‪ ،‬یکی از راه های توسعه این صنعت است‪.‬‬ ‫نکت��ه بعدی که باید به ان توجه ش��ود اقدام های‬ ‫پایین دستی اس��ت‪ .‬روحانی با اشاره به تامین گاز‬ ‫مصرفی و خوراک پتروشیمی ها در زمستان امسال‬ ‫از صدا وس��یما‪ ،‬روزنامه ها و همه رسانه ها خواست‬ ‫برای ارائه اطالعات درست به مردم تالش کنند و‬ ‫تاکید کرد این تبلیغ و اطالع رس��انی‪ ،‬برای جامعه‬ ‫و نسل جوان امیدواری ایجاد می کند‪.‬‬ ‫پیش از س��خنان رئیس جمه��وری وزیر نفت با‬ ‫بیان اینکه تالش��گران صنعت پتروشیمی ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬میلیارد دالر محصول نهایی در کش��ور‬ ‫تولی��د می کنند و ‪ ۸‬میلی��ارد دالر صادرات دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صنعت پتروش��یمی ش��اخص ترین نقش را‬ ‫در صادرات غیرنفتی کش��ور و توس��عه اینده ایفا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه هیچ صنعتی در کش��ور‬ ‫نیس��ت که ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر خوراک برای صنایع‬ ‫پایین دس��تی خود ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬امروز صنعت‬ ‫پتروش��یمی هیچ محدودیتی ب��رای افزایش این‬ ‫میزان ندارد و اگر محدودیتی وجود دارد ازس��وی‬ ‫صنایع پایین دستی است که به دلیل برخی مسائل‬ ‫توان دریافت خوراک بیش از این را ندارند‪.‬‬ ‫زنگن��ه افزود‪ :‬برخی اوقات مطرح می ش��ود که‬ ‫صنعت پتروش��یمی خوراک را صادر می کند و به‬ ‫تولیدکننده داخلی نمی دهد که این کام ً‬ ‫ال اشتباه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت با بی��ان اینک��ه دول��ت در ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫سال گذشته در توس��عه پتروشیمی و جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی اق��دام کم نظی��ری انج��ام داده‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬این موضوع در جه��ش دوم صنعت‬ ‫پتروشیمی منعکس ش��ده که بتوانیم تولیدات را‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬میلیون تن برسانیم و این در طول ‪ ۷‬تا ‪۸‬‬ ‫سال کاری بزرگ است‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه فعاالن صنعت پتروش��یمی‪،‬‬ ‫سربازان کشورند و بهترین خدمات را در راستای‬ ‫اجرای سیاس��ت های اصلی نظام برای جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی و توسعه و اش��تغال انجام داده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پتروش��یمی ها می توانند تح��ول و امید در‬ ‫کش��ور ایجاد کنند‪ ،‬به گونه ای ک��ه با بهره برداری‬ ‫از هر واحد پتروش��یمی در کشور بالفاصله صنایع‬ ‫پایین دس��تی متناسب با ان ازسوی مردم ایجاد و‬ ‫اش��تغال به وجود می اید‪ .‬همچنی��ن در این ایین‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی با بیان‬ ‫اینکه برای واردات کاالهای مورد نیاز کش��ور نیاز‬ ‫به ‪ ۲۹‬میلیارد دالر ارز بود که توانس��تیم باوجود‬ ‫فشار بی سابقه دشمنان ان را تامین کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پتروش��یمی ها ‪ ۲۰‬درصد این رقم را تامین کرده‬ ‫و در س��امانه نیم��ا نی��ز حدود ‪ ۵۳‬درصد س��هم‬ ‫پتروشیمی ها بود‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به اینکه پتروشیمی ها به خوبی‬ ‫به تعه��دات خود عم��ل کرده ان��د‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫‪ ۹۲‬درصد تعه��د صادراتی خود را تا پایان مرداد‪،‬‬ ‫تامین کردند و این رقم از نظر بانک مرکزی رقمی‬ ‫قابل قبول اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫پیشتازان تامین ارز مورد نیاز کشور در این شرایط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امادگی ایران برای حفظ امنیت ابراه های بین المللی‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه کش��ورمان روز گذش��ته به مسکو‬ ‫رفت و مورد استقبال «ماکسیم بارانوف» معاون بخش اسیای وزارت‬ ‫خارجه روس��یه‪ ،‬کاظم جاللی س��فیر و جمعی از کارمندان س��فارت‬ ‫ایران در روس��یه قرار گرفت‪ .‬س��ید عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی و‬ ‫س��ید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه ظریف را در این‬ ‫س��فر همراهی می کنند‪ .‬وی قرار اس��ت با س��رگئی الوروف‪ ،‬همتای‬ ‫روس خ��ود دیدار کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫در بدو ورود به مس��کو اظهار کرد‪ :‬روابط ما با روسیه روابط راهبردی‬ ‫است و نیاز است به طور مداوم هماهنگی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بای��د درباره مس��ائل مختل��ف منطقه و‬ ‫مس��ائل بین الملل��ی همفک��ری و رایزنی داش��ته باش��یم گفت‪ :‬این‬ ‫بیست وهشتمین س��فر من به روسیه و نشان دهنده روابط تنگاتنگ‬ ‫بین دو کشور است‪.‬‬ ‫ظریف درباره رزمایش مش��ترک اخیر ایران‪ ،‬چین و روس��یه و پیام‬ ‫ان گفت‪ :‬رزمایش نشان دهنده این واقعیت‬ ‫اس��ت که جمهوری اس�لامی ای��ران برای‬ ‫حفظ امنیت و ازادی کش��تیرانی برای همه‬ ‫در ابراه های بین الملل��ی امادگی همکاری‬ ‫و همراه��ی دارد‪ .‬همچنی��ن کش��ورهای‬ ‫قدرتمند مهمی از کشورهای جهانی هستند‬ ‫که با سیاست های تنش افرین در منطقه همراهی نمی کنند‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع گفت وگوی تهران با محوریت «صلح هرمز»‬ ‫موس��وی درباره برگ��زاری دومین مجمع گفت وگ��وی تهران در‬ ‫روزهای اینده در ایران گفت‪ :‬هفته اینده مجمع گفت وگوی تهران‬ ‫ب��ا محوریت طرح صلح هرمز که اق��ای رئیس جمهوری مبتکر ان‬ ‫بودند‪ ،‬با حضور اندیش��مندان و سیاس��تمداران کشورهای مختلف‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬این اجالس فرصت خوبی است تا از نزدیک طرح‬ ‫صلح هرمز ازس��وی اندیشمندان و دیگر ش��رکت کنندگان از ابعاد‬ ‫مختلف مورد بررس��ی قرار بگیرد‪ .‬به گ��زارش ایلنا وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫امیدواری��م این طرح و این مجمع طلیع��ه مبارکی برای هم افزایی‬ ‫بیشتر بین کشورهای منطقه باشد و اگر ابهام هایی درباره این طرح‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬در جریان این مجمع و گفت وگوهایی که در ان انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برطرف شود‪ .‬رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای‬ ‫وزارت امور خارجه درباره حضورش در ایین میقات ماه و صلیب که‬ ‫در کلیس��ای سرکیس مقدس تهران برگزار شد گفت‪ :‬باعث افتخار‬ ‫اس��ت که توفیق داش��تیم به خدمت اس��قف اعظم ارامنه تهران و‬ ‫عکس روز‬ ‫شمال ایران برای تبریک سال نو میالدی‬ ‫و تولد حضرت مس��یح (ع) برس��یم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬خدمت اسقف اعظم عرض کردم‬ ‫که یکی از زیبایی های ایران این است که‬ ‫تم��ام اقوام و ادیان به طور مس��المت امیز‬ ‫کنار هم زندگی می کنن��د و این موضوع‬ ‫بر زیبایی های ایران افزوده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امروز بیش از هر زمان دیگر به انسجام نیاز داریم‬ ‫دارالفنون نخستین مدرسه علوم جدید در ایران‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری تالش برای تخریب دولت به عنوان بخش بزرگی از نظام را موجب‬ ‫صدمه و اسیب به کلیت نظام برشمرد و تاکید کرد‪ :‬امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام‪،‬‬ ‫وحدت‪ ،‬همدلی و همکاری در مس��یر توس��عه کش��ور نیاز داریم و باید بدانیم با دشمنی روبه رو‬ ‫هستیم که برای او اصالح طلب‪ ،‬اصولگرا‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و دیگر ارکان نظام هیچ تفاوتی ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمود واعظی در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان ایالم تاکید کرد‪ :‬نباید‬ ‫اجازه دهیم رفتار و اقدامات تخریبی علیه دولت‪ ،‬بستری برای افزایش فشار دشمنان به مردم‬ ‫باشد‪ .‬واعظی با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که گویا یک اتاق فکر تالش می کند و‬ ‫اصرار دارد که به مردم بگوید دولت هیچ کاری انجام نداده و نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬برجام براس��اس‬ ‫انچه دیگر کشورها عنوان می کنند‪ ،‬اقدام بزرگی بود که ازسوی دولت به انجام رسید و عده ای‬ ‫زمانی این را فهمیدند که ترامپ به واسطه اینکه برجام را خالف منافع امریکا می دانست از ان‬ ‫خارج شد‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به تبلیغات منفی و تخریب دستاوردهای برجام‬ ‫ازجمله حضور ش��رکت های بزرگ خارجی در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عده ای در یک اتاق فکر چنان‬ ‫علیه برجام کار کردند که گویا هیچ دس��تاوردی از طریق ان برای کش��ور حاصل نش��ده است‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬در ش��رایطی که با تحریم های س��خت و فشار حداکثری‬ ‫دشمنان مواجه هستیم‪ ،‬به جای اینکه همه دست به دست هم داده و بودجه خوبی را برای اداره‬ ‫ن دهیم باوجود تحریم ها در این عرصه نیز موفق هستیم‪،‬‬ ‫کشور تنظیم کنیم تا به دشمنان نشا ‬ ‫همان اتاق فکر با پیامک های تهدیدامیز به اعضای کمیس��یون تلفیق مجلس می خواهند مانع‬ ‫تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق شوند و زمانی که کمیسیون به تصویب بودجه رای‬ ‫داد در ش��ایعه ای مضحک گفتند رئیس جمهوری اعالم کرده اگر بودجه در صحن مجلس رای‬ ‫نیاورد‪ ،‬استعفا خواهد داد‪.‬‬ ‫واکنش ها به حمله امریکا‬ ‫علیه مواضع حشد الشعبی‬ ‫امریکایی ها مقر اصلی گردان های حزب اهلل عراق در‬ ‫القائم را هدف قرار داده اند‪ .‬به گزارش مهر به نقل از‬ ‫المس��له وزارت دفاع امریکا در بیانیه ای مدعی شد‬ ‫در واکنش ب ه تداوم حمالت «کتائب حزب اهلل» به‬ ‫پایگاه هایی که میزبان نیروهای امریکایی در عراق‬ ‫است‪ ،‬نیروهای امریکایی حمالت دقیقی را علیه ‪۵‬‬ ‫مقر کتائب حزب اهلل در عراق و سوریه انجام دادند‬ ‫که به تضعیف توان این نیروها منجر خواهد ش��د‪.‬‬ ‫پنتاگون همچنین مدعی شد از میان ‪ ۵‬مقر مورد‬ ‫هدف قرار داده ش��ده‪ ۳ ،‬پایگاه در عراق و ‪ ۲‬پایگاه‬ ‫دیگر در س��وریه بوده اس��ت‪ .‬در بیانیه وزارت دفاع‬ ‫امری��کا همچنین ادعا ش��ده که ای��ن پایگاه ها انبار‬ ‫مهمات و محل اس��تقرار نیروهای کتائب حزب اهلل‬ ‫ع��راق بوده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حمله ش��ب‬ ‫یکشنبه امریکا علیه مواضع حشدالشعبی در عراق‬ ‫موج��ی از واکنش ه��ا را در میان گروه های عراقی و‬ ‫مقامات بلندپایه این کش��ور برانگیخت‪ .‬به گزارش‬ ‫شبکه سومریه‪ ،‬برهم صالح‪ ،‬حمله امریکا به مواضع‬ ‫حشدالشعبی را محکوم کرد و نقض حاکمیت عراق‬ ‫خوان��د‪ .‬رئیس جمه��وری ع��راق در بیانیه کوتاهی‬ ‫گفت‪ :‬بمباران یکی از مقرات حشدالشعبی ازسوی‬ ‫امریکا مغایر توافق ها با امریکا و غیرقابل قبول است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬ب��ه نقل از اخبار الع��راق‪ ،‬محمد‬ ‫الحلبوس��ی‪ ،‬رئی��س پارلم��ان ع��راق نی��ز حمله‬ ‫امریکا علیه مواضع حشدالش��عبی را محکوم کرد‪.‬‬ ‫الحلبوس��ی ای��ن حمل��ه را نق��ض حاکمیت عراق‬ ‫توصی��ف ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال��ی که از همگان‬ ‫می خواهیم در این زمینه خویش��تندار باش��ند‪ ،‬از‬ ‫تمام نیروها درخواست داریم همچنان تحت فرمان‬ ‫فرمانده کل نیروهای مسلح عمل کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬محمدرضا ال حیدر‪ ،‬رئیس کمیسیون امنیت‬ ‫و دفاع در پارلمان عراق خواهان تش��کیل نشس��ت‬ ‫ف��وری پارلم��ان در زمینه حمل��ه امریکا به مواضع‬ ‫حشدالشعبی شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ما این حمله و تجاوز‬ ‫اشکار را محکوم می کنیم‪ .‬این حمله در واقع حمله‬ ‫به نهاد نظامی عراق و نقض حاکمیت این کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬جامعه بین الملل باید‬ ‫در ای��ن زمینه موضع گیری کند‪ .‬ائتالف س��ائرون‬ ‫در پارلمان عراق وابس��ته به جریان صدر نیز تجاوز‬ ‫نظامی امریکا به مواضع حشدالش��عبی در اس��تان‬ ‫االنب��ار را نق��ض اش��کار حاکمیت عراق دانس��ت‪.‬‬ ‫جنبش نجباء هم در بیانیه ای ضمن محکوم کردن‬ ‫حمله هوایی امریکا به مقر کتائب حزب اهلل در االنبار‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ش��یطان بزرگ ب��ا همراهی ارتش و‬ ‫مزدورانش‪ ،‬جنایت دیگری را به کارنامه خون الود‬ ‫خود افزود و مجاهدان الحشدالشعبی را هدف قرار‬ ‫داد‪ .‬همچنی��ن ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬حزب اهلل لبنان در‬ ‫بیانیه ای به حمله امریکا علیه مواضع حشدالشعبی‬ ‫در عراق واکنش نشان داد‪ .‬در این بیانیه گفته شده‬ ‫امری��کا ب��ا این حمل��ه تاکید کرد که خواهان هدف‬ ‫قرار دادن قوای مستحکم در عراق است؛ قوایی که‬ ‫تکیه گاه ملت عراق و قادر به مبارزه با داعش است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه ایران‬ ‫نی��ز گف��ت‪ :‬تجاوز نیروهای امری��کا به خاک عراق‬ ‫و حمله به مواضع نیروهای حشدالش��عبی مصداق‬ ‫بارز تروریسم و به شدت محکوم است‪ .‬سید عباس‬ ‫موس��وی با اش��اره به دروغ بودن ادعای امریکا در‬ ‫مبارزه با تروریسم افزود‪ :‬این حمالت بار دیگر ادعای‬ ‫دروغ امریکا در مبارزه با گروهک تکفیری داعش را‬ ‫اثبات کرد‪ .‬سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد‬ ‫نیز با صدور بیانیه ای حمله امریکا را محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬یک��ی از فرمانده��ان کلی��دی گ��روه‬ ‫شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان‬ ‫کش��ته ش��د‪ .‬به گزارش خبرگزاری اناتولی‪ ،‬قاری‬ ‫سیف اهلل محسود‪ ،‬سخنگوی گروه تحریک طالبان‬ ‫پاکستان در بیرون از کمپ گالون در والیت خوست‬ ‫شرق افغانستان به ضرب گلوله مردان مسلح کشته‬ ‫شد‪ .‬سخنگوی این گروه شبه نظامی مدعی شد این‬ ‫حمله ازسوی شبکه حقانی انجام شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬گروه ش��به نظامی طالبان با برقراری‬ ‫اتش بس موقت در افغانس��تان موافقت کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری اسوش��یتدپرس‪ ،‬این توافق‬ ‫ازس��وی طالبان به امریکا این ش��انس را می دهد‬ ‫ت��ا ی��ک توافق صلح با این گروه ش��به نظامی امضا‬ ‫و نیروهای��ش را از افغانس��تان خ��ارج کند‪ .‬رهبری‬ ‫طالب��ان هن��وز این تواف��ق را تایید نکرده اما انتظار‬ ‫م��ی رود که ان را بپذیرد‪ .‬امریکا به دنبال قراردادی‬ ‫ش��امل توافقی اس��ت که افغانستان نباید به عنوان‬ ‫پایگاهی برای گروه های تروریس��تی مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بس��ام راضی‪ ،‬س��خنگوی رس��می نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری مص��ر در بیانی��ه ای اعالم کرد‪،‬‬ ‫عبدالفت��اح سیس��ی‪ ،‬رئیس جمه��وری مص��ر در‬ ‫گفت وگ��وی تلفن��ی ب��ا امانوئل ماک��رون‪ ،‬همتای‬ ‫فرانسوی خود برخی مسائل منطقه به ویژه تحوالت‬ ‫لیبی را بررس��ی کرد‪ .‬ماکرون در این تماس تلفنی‬ ‫گفت‪ :‬فرانسه به دنبال دستیابی به راه حل سیاسی در‬ ‫لیبی است‪ .‬همچنین دو طرف بر تشدید تالش های‬ ‫دوجانبه به همراه شرکای بین المللی خود برای حل‬ ‫و فصل کامل وضعیت بحرانی لیبی توافق کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫روحانی‪ :‬جنگ در همه دنیا شرایط ویژه خود را دارد‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بدون‬ ‫نفت یا‬ ‫با پشتوانه نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫دسترسی به اب تمیز‬ ‫با فناوری نانو‬ ‫قطار برقی هشتگرد‬ ‫امروز راه می افتد‬ ‫پس مسکن‬ ‫غیر خاص ها چه؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ضرورت اصالح یک ماده قانونی که برای صنعتگران چالش ساز شده است‬ ‫در بخش��ی از قانون کار امده «هر نوع تغییر حقوقی در‬ ‫وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل‪،‬‬ ‫تغییر نوع تولید‪ ،‬ادغام در موسسه دیگر‪ ،‬ملی شدن کارگاه‪،‬‬ ‫ف��وت مالک و امثال اینها‪ ،‬در رابطه قراردادی کارگرانی که‬ ‫قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای‬ ‫جدید‪ ،‬قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای س��ابق خواهد‬ ‫بود»‪ .‬عنوان می ش��ود این گونه موارد در قانون کار س��بب‬ ‫رکود در تولید ش��ده و صنعتگران را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید ای��ن موضوع چقدر صحت دارد و برای رفع‬ ‫ضعف های ان چه اصالحاتی نیاز است؟‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ت از بین نمی رود‬ ‫‹ ‹تعهدا ‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پاسخ به یک گزارش‬ ‫گفت‪ :‬قانون درس��ت‬ ‫قرارداد کار اش��اره کرد و به‬ ‫اس��ت یعنی با تغییر مالکیت یا تغیی��ر کار‪ ،‬قرارداد تغییر‬ ‫می کند اما با این امر دو مش��کل ایجاد می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه من در واحد صنعتی خودم که تولید قطعات خودرو‬ ‫اس��ت کارگر پرسکار دارم‪ .‬ممکن اس��ت به هر دلیلی این‬ ‫کارخانه پس از مدتی تغییر کاربری داده و تبدیل به صنایع‬ ‫غذایی ش��ود‪ .‬من کارفرما نمی توانم پرسکار را که تخصص‬ ‫خ��ودش را دارد به عنوان مثال برای پخت ش��یرینی به کار‬ ‫بگی��رم‪ .‬قانون تا حدودی برای تغییر کار کارگر محدودیت‬ ‫ایجاد کرده است؛ بنابراین برخی کارفرماها در قراردادهای‬ ‫خود با کارگران این طور عنوان می کنند که هر کار مجازی‬ ‫که در کارخانه وجود دارد کارگر ملزم به انجام ان اس��ت‪.‬‬ ‫در این باره اگر وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بخواهد‪،‬‬ ‫می تواند مانع انجام ان شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬معتقدم چند ش��رط بای��د در تغییرات و‬ ‫واگذاری ها اعمال شود اینکه با توجه به فرایند جدید تولید‬ ‫اگر شغل های قبلی وجود نداشت شغل های جدید را کارگر‬ ‫بپذیرد و انجام دهد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فردی در یک ش��رکت‬ ‫ماشین نویس بوده امروز دیگر ماشین تایپی وجود ندارد و‬ ‫بای��د با رایانه کار انجام دهد یا فردی پیش تر نگهبان بوده‬ ‫ام��ا صاحب کارخانه دوربین نص��ب می کند و دیگر نیازی‬ ‫به نیروی نگهبان به معنای گذش��ته نیس��ت‪ .‬از این قبیل‬ ‫مثال ها زیاد اس��ت‪ .‬در این باره نیاز است ایین نامه های کار‬ ‫اصالح ش��وند‪ .‬این فعال صنفی با بیان اینکه انچه درباره‬ ‫موانع کار در این ماده قانون گفته می ش��ود درس��ت است‬ ‫ام��ا ضعف هایی دارد که بای��د کارفرمای قبلی با کارفرمای‬ ‫جدید موضوع را برای مس��ئوالن وزارت کار به طور شفاف‬ ‫بازگو کرده و مش��کالتی که در تغییر کاربری یا مربوط به‬ ‫خود کارگر اس��ت را بیان کنند؛ بنابراین کارفرمای جدید‬ ‫پیش از اینکه مالک شود باید این موارد و اصالحات را جزو‬ ‫ش��رط های معامله بگذارند‪ .‬نجفی س��هی درباره مشکالتی‬ ‫که ممکن است کارگر داشته باشد به واگذاری ها از بخش‬ ‫دولتی به خصوصی اشاره کرد و گفت‪ :‬برخی کارخانه های‬ ‫دولت��ی ک��ه به بخش خصوصی واگذار می ش��وند در ادامه‬ ‫کارفرمای جدید(بخش خصوصی) با کارگران دچار مشکل‬ ‫می ش��وند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پیش تر کارگ��ر بدون انجام کار‬ ‫چون اس��تخدام بوده حقوق خود را به طور کامل س��ر هر‬ ‫ماه دریافت می کرده اس��ت‪ ،‬ب��دون اینکه به معنای واقعی‬ ‫کار مفیدی انجام داده باشد(البته تاکید می کنم در بعضی‬ ‫مواق��ع)‪ .‬بخ��ش خصوصی مانند بخش دولتی نیس��ت که‬ ‫دسترسی مالی خوبی داشته باشد و توان مالی باالیی ندارد‬ ‫در ازای کاری ک��ه می خواه��د و انتظ��ار انجام دارد حقوق‬ ‫می ده��د؛ از این رو ش��اهد بودیم در ای��ن واگذاری ها یک‬ ‫سلسله مشکالت برای کارفرمای بخش خصوصی و جدید‬ ‫با کارگران این واحدها ایجاد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این مس��ئله‬ ‫دارای چند بعد اس��ت و معتقدم باید ایین نامه ای نوش��ته‬ ‫ش��ود که کارفرما می تواند کارگر را در قس��مت های مجاز‬ ‫کارخانه به کار بگیرد‪ .‬چون این موضوع یکی از چالش های‬ ‫علی خدایی‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫محیط زیست اجازه شماره گذاری هیچ خودرویی را خارج از ضوابط فنی نخواهد داد‬ ‫پیرو درج گزارش��ی با عنوان «گ��ره کار خودروهای مانده‬ ‫در گمرک کورتر ش��د‪ /‬استاندارد هشتادوپنج گانه‪ ،‬گریبانگیر‬ ‫دپویی ها ش��د» در تاریخ ‪ 4‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در صفحه ‪ 3‬روزنامه‬ ‫‪ ،‬جوابیه ای از س��وی روابط عمومی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست به دفتر روزنامه ارسال شده که براساس قانون‬ ‫مطبوعات در همین صفحه منتشر شود‪:‬‬ ‫«س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت برای بهبود فرایندهای‬ ‫نظ��ارت ب��ر االیندگی وس��ایل نقلی��ه اقدام های ف��راوان و‬ ‫دقیقی در یک س��ال گذش��ته انجام داده اس��ت‪ .‬نمونه ای از‬ ‫ان نیز مربوط به ش��یوه نامه صدور مجوز شماره گذاری برای‬ ‫خودروهای وارداتی اس��ت ک��ه منجربه جلوگی��ری از ورود‬ ‫خودروهای بی کیفیت به داخل کشور می شود‪.‬‬ ‫طبیعی است که ذی نفعان این امر از ایجاد نظم و افزایش‬ ‫نظارت های س��ازمان ناراضی باشند و نس��بت به این مسئله‬ ‫اعتراض کنند‪ .‬ادعای مطرح شده در مطلب اخیر هم بی پایه‬ ‫و اساس است و اگر مدارکی در این باره وجود دارد الزم است‬ ‫ارائه ش��ود و به طور قطع سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬این‬ ‫موضوع را پیگیری قانونی خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در یک س��ال‬ ‫گذش��ته نس��بت به اصالح رویه ه��ا و فراینده��ای نظارت بر‬ ‫االیندگی وس��ایل نقلیه تولی��دی و وارداتی اقدام کرده و در‬ ‫این مدت شیوه نامه های گوناگونی برای شفافیت و نظم دهی‬ ‫افزایش دقت و کارایی فرایندهای نظارتی این س��ازمان در‬ ‫حوزه االیندگی وس��ایل نقلیه تولیدی و وارداتی با همکاری‬ ‫ذی نفعان و متخصصان تدوین و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫تمامی ای��ن اقدام ها نیز پیرو م��اده ‪ ۵‬ایین نامه فنی ماده‬ ‫‪ ۲‬قانون هوای پاک انجام ش��ده که در ان سازمان مکلف به‬ ‫بروزرس��انی فرایندهای تایید ن��وع و تطابق تولید االیندگی‬ ‫برای وسایل نقلیه شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۴‬قانون هوای پاک تمام��ی واردکنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان وس��ایل نقلی��ه موتوری باید ب��رای تولید‬ ‫و واردات خ��ود نس��بت به دریافت تاییدی��ه االیندگی از این‬ ‫سازمان اقدام کنند و این سازمان مکلف است پس از حصول‬ ‫اطمینان از احراز شرایط استاندارد این محصوالت مجوزهای‬ ‫مربوط را صادر کند‪.‬‬ ‫ای��ن حص��ول اطمینان نیز ب��ه روش های مش��خصی که‬ ‫عبارتن��د از ارائ��ه م��دارک و مس��تندات گواهینامه ه��ای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬انجام ازمون روی محصول و بازرس��ی فیزیکی‬ ‫محصول انجام می شود‪.‬‬ ‫اذر س��ال گذش��ته نیز نامه ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارس��ال ش��د که در ان با تش��ریح فرایندهای جدید‬ ‫سازمان اعالم شد که تمامی مجوزهای صادر شده قبل از ان‬ ‫تاریخ فقط تا پایان سال ‪ ۹۷‬اعتبار داشته و پس از ان تمامی‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان وس��ایل نقلیه باید نس��بت به‬ ‫بروزرس��انی مجوزهای محصوالت خود براساس فرایندهای‬ ‫جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫تمام��ی فراینده��ای جدید نی��ز با مش��ارکت متخصصان‬ ‫صنعت��ی و دانش��گاهی و موافقت ذی نفعان تدوین ش��ده و‬ ‫کامال فنی و اصولی هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با تمام ت��وان خود برای‬ ‫کاهش س��طح االیندگی و ارتقای اس��تاندارد وس��ایل نقلیه‬ ‫ت�لاش خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هیچ خودرویی خارج‬ ‫از اصول و ضوابط فنی در کش��ور شماره گذاری شود‪ .‬از سایر‬ ‫نهاده��ا و احاد جامعه نیز می خواهیم که این س��ازمان را در‬ ‫اجرای وظایف نظارتی خود یاری کند‪.‬‬ ‫نظ��ارت بر االیندگ��ی وس��ایل نقلیه در ‪ ۳‬بخ��ش انجام‬ ‫می ش��ود‪ :‬بخش نخس��ت‪ ،‬پیش از تولید که به ان تایید نوع‬ ‫می گویند و محصول پس از انجام ازمون های مشخص مجوز‬ ‫تولید می گیرد‪ .‬مرحله بعدی‪ ،‬در زمان تولید انجام می ش��ود‬ ‫که س��ازمان محیط زیس��ت با دریافت نمونه های تصادفی و‬ ‫انجام ازمون روی انها بر رعایت اس��تانداردهای االیندگی از‬ ‫جانب محصول نظارت می کند که به این مرحله تطابق تولید‬ ‫می گویند‪ .‬مرحله س��وم نیز در مکانیسم معاینه فنی پس از‬ ‫تولید و در زمان استفاده انجام می شود‪.‬‬ ‫هر وس��یله نقلیه ای که در داخل کش��ور تولید ش��ود باید‬ ‫مراح��ل ب��اال را طی کند‪ ،‬ام��ا درباره وس��ایل نقلیه وارداتی‬ ‫باتوجه ب��ه اینکه مراحل تایید نوع و تطابق تولید از س��وی‬ ‫تولیدکننده اصلی و نهاد ناظر در کش��ور مربوط انجام شده‪،‬‬ ‫فق��ط ارائه م��دارک صحه گذار ب��ر تاییدیه ه��ای بین المللی‬ ‫کفایت می کند‪.‬‬ ‫اما نکته اینجاس��ت که سازمان حفاظت محیط زیست که‬ ‫وظیفه نظارت بر االیندگی وسایل نقلیه را دارد باید اطمینان‬ ‫حاصل کند که محصول وارد شده به طور دقیق همانی است‬ ‫که شرایط استاندارد ان از سوی کشور مادر احراز شده است؛‬ ‫بنابراین باید یک سلسله بررسی های کارشناسی و در صورت‬ ‫نیاز ازمون هایی بر خودروهای وارداتی انجام و از اصالت این‬ ‫کاالها اطمینان خاطر حاصل ش��ود‪ .‬بارها با مواردی روبه رو‬ ‫بودیم که خودرو با عنوان برندهای معتبر خارجی وارد کشور‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما در زمان تولید یا انتقال دستخوش تغییراتی شده‬ ‫که موجب ش��ده االیندگی و کیفیت ان به شدت افت کند و‬ ‫در واقع کیفیتش در حد برند ان نباشد‪.‬‬ ‫حتی خودروسازان مطرح جهان نیز تولید خود را براساس‬ ‫درخواس��ت متقاضیان انجام می دهند؛ یعنی اگر در کش��ور‬ ‫خاصی به عنوان مثال س��طح االیندگی خودرو مطرح نباشد‪،‬‬ ‫تولیدکننده نیز بنابه درخواست متقاضی‪ ،‬محصول را با سطح‬ ‫االیندگی پایین تولید و عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫به تازگی مثالی هم در این باره داشتیم که خودرو محصول‬ ‫یکی از برندهای معروف‪ ،‬که وارد کشور شده بود‪ ،‬نمایندگی‬ ‫برند مربوط در پاس��خ به استعالم این سازمان اعالم کرد که‬ ‫اس��تاندارد االیندگی خودرو یادشده یورو‪ ۲‬است! درحالی که‬ ‫اس��تاندارد اجباری در کش��ور مبدا یورو‪ ۶‬است‪ .‬در کنار این‬ ‫اگر بر فرض خودرو هم از س��وی تولیدکننده اصلی باکیفیت‬ ‫باال تولید ش��ود‪ ،‬در زمان نقل وانتقال به کشورهای گوناگون‬ ‫می تواند دس��تخوش تغییراتی ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬موردی‬ ‫داش��تیم که تعدادی از یک مدل خودرو خاص تولید ش��ده‬ ‫به وس��یله یک برند مع��روف در زمان ورود به کش��ور دارای‬ ‫کاتالیس��ت نبودند و کاتالیست انها از خودرو جدا شده بود!‬ ‫این تغییرات می تواند به ص��ورت نرم افزاری هم روی خودرو‬ ‫انجام ش��ود مانن��د تغییر در کالیبراس��یون و ‪ ECU‬خودرو‬ ‫بنا به اهداف خاص که به صورت ظاهری هم قابل مش��اهده‬ ‫نیس��تند! بنابرای��ن فق��ط برند خ��ودرو تایید کننده س��طح‬ ‫االیندگی ان نیس��ت و این حرف که بگوییم «چون تویوتا و‬ ‫بنز اس��ت به حال خود رهاکنیم» تفکر قدیمی و غیرمنطقی‬ ‫اس��ت و کاالهایی که وارد کش��ور می ش��وند باید براس��اس‬ ‫رویه های مش��خص از سوی س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫بررس��ی شده تا از سطح اس��تاندارد االیندگی انها اطمینان‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫این دس��ت از بررس��ی ها ه��م روند جدیدی نیس��ت‪ ،‬در‬ ‫همه ج��ای جهان فرایندهای بس��یار س��خت و پیچیده ای‬ ‫درباره تضمین کیفیت کااله��ای وارداتی و به ویژه خودروها‬ ‫انجام می ش��ود و ما هم باید مانند سایر کشورها اجازه ورود‬ ‫هیچ گونه کاالی بی کیفیت را به داخل کشور ندهیم‪».‬‬ ‫اصالح الگ��وی مصرف از جمل��ه مهم ترین‬ ‫موضوع هایی اس��ت که درباره سوخت باید در‬ ‫نظر گرفته ش��ود‪ .‬یک الگوی مصرف نادرست‬ ‫از یک نس��ل به نس��ل بعدی منتقل می شود‬ ‫و در ای��ن انتقال گس��ترش می یاب��د‪ .‬اگر من‬ ‫خودرو ش��خصی استفاده کنم در ذهن فرزند‬ ‫من نی��ز این موضوع نهادینه می ش��ود و این‬ ‫رفتار س��اختار اینده را شکل می دهد‪ .‬زمانی‬ ‫که ساختاری ش��کل می گیرد وقتی بخواهیم‬ ‫در ان اصالح��ات انج��ام دهی��م ب��ا مقاومت‬ ‫بیش��تری روبه رو می ش��ود و امکان اصالح در‬ ‫نظام تصمیم س��ازی و تصمیم گیری سخت تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در تجارت سوخت باید مکانیسم های هزینه‬ ‫و پاداش با هم همخوانی داشته باشد‪ .‬مداخله‬ ‫دولت‪ ،‬فس��اد ایجاد می کن��د‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫غیرواقعی باعث رانت و مشکالتی از این قبیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬باید در نظام قیمت گذاری شفافیت‬ ‫و در کاالهای صنعتی قیمت گذاری ازاد باشد‪.‬‬ ‫بای��د تدابیری ب��رای رفع موانع کس��ب وکار‪،‬‬ ‫ح��ذف امضاهای طالیی و رانت اندیش��یده و‬ ‫برای دروغ گویی نیز هزینه و مجازاتی در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی همه پروژه ه��ا از جمله بنزین‬ ‫بای��د هدف من��د و کارب��ردی باش��د‪ .‬کارت‬ ‫هوشمند س��وخت می تواند یک راهکار برای‬ ‫برون رفت مناس��ب از معضل س��وخت کشور‬ ‫باش��د‪ .‬با این کار قش��رهای ضعیف شناسایی‬ ‫می ش��وند و دول��ت می توان��د از انها حمایت‬ ‫کن��د؛ البت��ه هوشمند س��ازی باید براس��اس‬ ‫دیدگاه های علمی انجام ش��ود‪ .‬نباید در حل‬ ‫مشکالت‪ ،‬احساسی برخورد کرد زیرا دود ان‬ ‫به چشم مردم می رود و مردم ضررکننده های‬ ‫نهای��ی خواهن��د ب��ود‪ .‬در تصمیم گیری ها و‬ ‫تصمیم سازی علمی باید نظرهای کارشناسی‬ ‫در یک سیس��تم کنترل شود و به اجرا دراید‪.‬‬ ‫ب ه این ترتیب باید برای س��اماندهی وضعیت‬ ‫س��وخت کش��ور به درس��تی برنامه ری��زی و‬ ‫هدف مند موضوع را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی با حمایت‬ ‫دولت خصوصی شوند‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته حدود ‪۱۱‬‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫تغیی��ر کرده اس��ت‪ .‬به گزارش صدا و س��یما‪،‬‬ ‫صاب��ر پرنیان اف��زود‪ :‬یکی از مش��کالت عمده‬ ‫و ویژه ش��هرک های صنعتی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫اس��ت؛ بنابراین س��رمایه گذاری نیاز به تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها دارد که انتظار می رود با مصوب‬ ‫شدن در مجلس شورای اسالمی یک درصد از ‪۹‬‬ ‫درصد مالیات ارزش افزوده به شهرک ها برگردد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه شهرک های صنعتی‬ ‫به لحاظ تامین منابع مالی‪ ،‬گمرک و صادرات با‬ ‫مشکل روبه رو اس��ت‪ ،‬شرکت های خدماتی نیز‬ ‫باید معاف از مالیات باش��ند همچنین بخش��ی‬ ‫از ارزش افزوده ک��ه تامین ثروت می کند‪ ،‬بهتر‬ ‫است به شهرک ها برگردد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ته��ران‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ارزش افزوده را به شهرک ها برنگرداند‬ ‫در س��ال های اینده در تکمیل زیرساخت ها با‬ ‫مش��کل روبه رو خواهیم شد‪ .‬وی گفت‪ :‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان در بازه زمانی ‪ ۴‬س��ال نیاز‬ ‫است تا تعهدات را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫پرنیان تصریح کرد‪ :‬اگرچه امس��ال عملکرد‬ ‫طرح های عمرانی نس��بت به سال های گذشته‬ ‫متفاوت اس��ت‪ ،‬اما برای حمایت از شهرک های‬ ‫صنعتی نیاز اس��ت که در تامین مالی‪ ،‬صادرات‬ ‫و‪ ...‬اق��دام ویژه داش��ته باش��یم عالوه بر اینکه‬ ‫برای تعویض ماش��ین االت فرسوده نیز نیاز به‬ ‫تسهیالت بیشتر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران افزود‪ :‬با جمع بندی اس��تاندار و‬ ‫هماهنگ��ی نهاده��ای خدماتی‪ ،‬نیاز اس��ت که‬ ‫شهرک های صنعتی از نظر قانون مستثنا شود‬ ‫که با حمایت دولت و برای حفظ محیط زیست‪،‬‬ ‫به ش��هرک های صنعتی خصوصی تبدیل شود؛‬ ‫بنابراین باید محیط زیس��ت نی��ز در کنار تولید‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬پرنیان در پای��ان گفت‪ :‬برای ادامه‬ ‫صنعت‪ ،‬بالندگی تولید و افزایش اشتغال نیاز به‬ ‫تکمیل ظرفیت های موجود است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹ضعف های قانونی‬ ‫در ادام��ه محمود نجفی س��هی از فع��االن حوزه صنعت‬ ‫کش��ور به برخ��ی کمبودها و ضعف های ای��ن ماده قانون‬ ‫هر ن��وع تغییر حقوق��ی در وضعیت مالکی��ت کارگاه از قبیل فروش یا‬ ‫انتقال به هر شکل‪ ،‬تغییر نوع تولید‪ ،‬ادغام در موسسه دیگر‪ ،‬ملی شدن‬ ‫کارگاه‪ ،‬فوت مالک و امثال اینها‪ ،‬در قرارداد کارگرانی که قراردادش��ان‬ ‫قطعیت یافته است‪ ،‬موثر نیست و کارفرمای جدید‪ ،‬قائم مقام تعهدات و‬ ‫حقوق کارفرمای پیشین خواهد بود‬ ‫بزرگ صنعتگر در تولید است زیرا نمی توانند کار کارگران‬ ‫را تغیی��ر دهند اگر کارگ��ر خودش نخواهد‪ .‬اگر قراردادش‬ ‫نزدی��ک باش��د به ط��ور قط��ع‪ ،‬کارفرمای جدی��د تمدید‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت عن��وان کرد‪ :‬برخ��ی کارفرماها برای‬ ‫رهای��ی از ای��ن چالش ناچ��ار با کارگران ق��رارداد ‪ ۳‬ماهه‬ ‫می بندند؛ البته در برخی مواقع نمی توان منکر مش��کالتی‬ ‫که کارفرما ب��رای کارگران واحد صنعتی به وجود می اورد‬ ‫هم شد‪ .‬برای یک ماده قانون باید سود و زیان هر دو طرف‬ ‫دیده ش��ود زیرا نمی توان بهانه به دست کارفرما هم داد که‬ ‫با سرنوش��ت کارگر بازی کند‪ .‬روی س��خن ما در این باره‪،‬‬ ‫درب��اره ضعف های قانونی اس��ت اگ��ر در واحدی با حضور‬ ‫کارفرمای جدید کارگری پیش��ینه خوبی نداش��ته باش��د‬ ‫اختی��ار به کارفرما جدید داده ش��ود تا برای تعیین تکلیف‬ ‫به گونه دیگر برخورد کند‪.‬‬ ‫نجفی س��هی با اش��اره به اصالح ‪ ۳‬قانون مربوط به حوزه‬ ‫کار برای صنعتگران‪ ،‬گفت‪ :‬در دولت هشتم پیش بینی شده‬ ‫بود که باید ‪ ۳‬قانون اصالح ش��ود؛ قانون کار‪ ،‬قانون تامین‬ ‫اجتماع��ی و قان��ون رفاه و تامی��ن اجتماعی‪ .‬در ان مقطع‬ ‫در ش��ورای عالی کار بودم‪ ۱۶ .‬جلسه یکروزه با نمایندگان‬ ‫کارگران روی مت��ن قانون کار مطالعه کردیم‪ .‬تمام تالش‬ ‫من این است که در تدوین قانون دو طرف را درنظر بگیرم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک سلس��له موارد ب��رای کارگرانی که‬ ‫عملکرد درس��ت در واحد صنعتی نداش��تند هم دیده شد‪.‬‬ ‫موض��وع به وزارت کار رفت و نماینده کارفرما و کارگر هم‬ ‫پیش��نهاد خود را ارائه دادن��د‪ .‬در ادامه موضوع به مجلس‬ ‫شورای اسالمی فرستاده شد‪ .‬در مجلس نماینده کارگران‬ ‫اعت��راض ک��رد و در نهایت بدون رای گیری از دس��تور کار‬ ‫مجلس خارج شد‪.‬‬ ‫نجفی س��هی در پایان هم گف��ت‪ :‬درحال حاضر هم این‬ ‫اصالحات چند س��الی است از دس��تور کار خارج و به نوعی‬ ‫فراموش شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت اصالح‬ ‫الگوی مصرف‬ ‫سوخت‬ ‫دست کارفرما برای تغییر پست کارگر بسته است؟‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬فعال کارگری در این باره به‬ ‫ش��اید در این باره نوعی س��وءتفاهم به وجود امده باش��د‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت وقت��ی کارفرمایی فوت می کن��د و ورثه او‬ ‫می خواهند فعالیت کارگاه ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬کارفرمای‬ ‫جدید ضامن تعهدات کارفرمای پیشین است اما اگر مرگ‬ ‫کارفرما منجربه جمع ش��دن موضوع کار ش��ود‪ ،‬مس��ئله‬ ‫متفاوت می شود‪ .‬نخست ورثه مکلف هستند تعهدات مالی‬ ‫که کارفرما پیش��ین داشته شامل بدهی ها و‪ ...‬را بپردازند‪،‬‬ ‫چ��ون مطالب��ات کارگران ج��زء دیون ممتازه ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬به این معنی که اگر هرگونه تغییری انجام شود‬ ‫باید مطالبات کارگر از ان دیون پرداخت شود‪ .‬موضوع فقط‬ ‫مربوط به حق و حقوق کارگران هم نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر قرار باش��د مالکیت کارگاهی به دلیل فوت‬ ‫ف��رد تغیی��ر کند و ورث��ه به جای او فعالی��ت را ادامه دهد‬ ‫طبیعی است اداره های گوناگون از مالیات‪ ،‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ش��هرداری ها و تمام ذی نفعان ان کارگاه‪ ،‬حق‬ ‫و حق��وق خ��ود را مطالبه کنند و حقوق ها از بین نمی رود‪،‬‬ ‫حق کارگر هم یکی از انها است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��اده ‪ ۱۲‬قانون کار بیانگر این نیس��ت که‬ ‫کارفرمای قبل فقط نس��بت به ق��رارداد کارگر تعهد دارد‬ ‫پس از فروش یا فوت مس��ئولیت خلع ش��ود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫کارفرمای جدید نخس��ت تس��ویه حس��اب کارگران را از‬ ‫کارفرمای قبلی مطالبه می کند و س��پس قرارداد نوش��ته‬ ‫می ش��ود یا اینکه ممکن است تسویه حس��اب کارگران را‬ ‫کارفرم��ای قبل ب��ه کارفرم��ای جدید ارائه ده��د ان گاه‬ ‫کارفرمای قبل هیچ مس��ئولیتی در قبال کارگران نخواهد‬ ‫داش��ت زیرا کارفرم��ای جدید کارگاه را با همان ش��رایط‬ ‫خریداری کرده اس��ت‪ .‬پس دیون و تعهداتی که کارفرمای‬ ‫پیش��ین به کارگران��ش دارد به کارفرم��ای جدید منتقل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خدایی در پاس��خ به این پرسش که ایا کارفرمای جدید‬ ‫می تواند قرارداد قبلی کارگران را فس��خ کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در‬ ‫قراردادی که کارفرمای قبل بس��ته پیش بینی شده باشد و‬ ‫جنبه قانونی داشته باشد فسخ ممکن است اما در غیر این‬ ‫صورت خی��ر‪ .‬کارفرمای جدید متعهد اس��ت که تعهدات‬ ‫کارفرمای قبل را ادامه دهد‪ .‬در همه مولفه ها یا نهاده هایی‬ ‫که برای یک کارگاه الزم اس��ت این شرایط جاری و ساری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از رقابت علمی تا راه اندازی‬ ‫کسب وکار نانویی‬ ‫دهمی��ن دوره از مس��ابقه ملی فن��اوری نانو‬ ‫تی��ر ‪ ۱۳۹۹‬برگ��زار خواهد ش��د و برگزیدگان‬ ‫ای��ن مس��ابقه می توانن��د با ش��رکت در برنامه‬ ‫نانواس��تارت اپ‪ ،‬ایده ه��ای فناوران��ه خ��ود را‬ ‫توس��عه دهن��د و در ای��ن راه از حمایت ه��ای‬ ‫مادی و معنوی س��تاد ویژه توسعه فناوری نانو‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد ویژه توس��عه فن��اوری نانو‪،‬‬ ‫مس��ابقه مل��ی فناوری نان��و بزرگ ترین رقابت‬ ‫علمی با موضوع فناوری نانو در میان دانشجویان‬ ‫و فارغ التحصیالن دانش��گاهی عالقه مند است‬ ‫که هر س��ال از س��وی بنیاد ام��وزش فناوری‬ ‫نانو(بخش ترویج دانشجویی ستاد ویژه توسعه‬ ‫فناوری نانو) برگزار می ش��ود‪ .‬هدف از برگزاری‬ ‫مس��ابقه ملی نانو‪ ،‬افزایش اشنایی دانشجویان‬ ‫و پژوهشگران با فناوری نانو‪ ،‬گسترش اموزش‬ ‫فناوری نانو در س��طح دانشگاه ها و دیگر مراکز‬ ‫علمی‪ -‬اموزش��ی کش��ور‪ ،‬شناس��ایی نخبگان‬ ‫نانوی��ی و برترین ه��ای این ح��وزه از فناوری‪،‬‬ ‫حمای��ت از انه��ا و جهت دهی ب��ه فعالیت های‬ ‫اموزشی‪-‬پژوهش��ی و حمایت های تش��ویقی‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫پ��س از گذش��ت ی��ک ده��ه از برگ��زاری‬ ‫نخس��تین مس��ابقه ملی نانو‪ ،‬دهمی��ن دوره از‬ ‫این مس��ابقه در یک مرحله و در قالب ازمونی‬ ‫چهار گزینه ای طراحی شده است‪ ،‬این مسابقه‬ ‫به طور حضوری و در حوزه های برگزاری ازمون‬ ‫در سراس��ر کشور ‪ ۲۰‬تیر ‪ ۱۳۹۹‬برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برگزیدگان دهمین مس��ابقه مل��ی از جوایز‬ ‫کس��ب مجوز حضور در برنامه توس��عه فناوری‬ ‫نانواستارت اپ‪ ،‬کس��ب امتیاز نخبگی از طرف‬ ‫بنی��اد ملی نخب��گان‪ ،‬اهدای بی��ش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلی��ون ریال جوایز نقدی و گرنت پژوهش��ی‪،‬‬ ‫س��همیه سفر عمره و عتبات‪ ،‬اهدای مدال طال‪،‬‬ ‫نق��ره و برنز مس��ابقه ملی فن��اوری نانو‪ ،‬مجوز‬ ‫حضور در مصاحب��ه ازمون توانمندی تدریس‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫نانواس��تارت اپ یکی از برنامه های حمایتی‬ ‫س��تاد ویژه توسعه فناوری نانو است که ازسوی‬ ‫بنی��اد ام��وزش فناوری نانو و با هدف رش��د و‬ ‫پ��رورش گروه ه��ای فناور توانمند و رس��اندن‬ ‫ایده ه��ای مبتن��ی بر فناوری نان��و به محصول‬ ‫اولیه‪ ،‬در قالب برنامه ای یک ساله اجرا می شود‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه تمامی تس��هیالت مادی و معنوی‬ ‫م��ورد نیاز یک گروه برای توس��عه ایده خود تا‬ ‫رس��یدن به نمونه اولیه را تامین خواهد کرد و‬ ‫در نهایت گروه را به س��ایر برنامه های حمایتی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری یا مشتری متصل می کند‪ .‬هدف‬ ‫ای��ن برنامه‪ ،‬حمایت از گروه های فناور اس��ت و‬ ‫رویک��رد رقابت��ی در ان حاکم نیس��ت‪ ،‬تمامی‬ ‫گروه های عالقه مند می توانند مسیر رشد خود‬ ‫را به کمک نانواس��تارت اپ شناس��ایی کنند و‬ ‫استارت اپ خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫تنه��ا راه ورود ب��ه برنام��ه نانواس��تارت اپ‪،‬‬ ‫ش��رکت در مس��ابقه ملی فناوری نانو و کسب‬ ‫امتی��از الزم اس��ت؛ در واقع دس��ت کم یکی از‬ ‫اعض��ای اس��تارت اپ باید جزو افرادی باش��د‬ ‫که ش��رایط ورود به نانواس��تارت اپ را کس��ب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫تغییر زمان ورود موقت‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫با تصمیم دولت‪ ،‬زمان ورود موقت تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی و تجهیزات با فناوری باال از‪ ۶‬ماه‬ ‫به دو سال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفت��ر‬ ‫هیات دولت‪ ،‬هیات وزیران در نشست اخیر خود‬ ‫به پیش��نهاد وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫به منظور تسهیل استفاده دانشگاه ها از ظرفیت‬ ‫ورود موقت برای تامین تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫و تجهیزات با فناوری باال‪ ،‬با الحاق یک تبصره به‬ ‫ماده(‪ )۷۷‬ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی‪،‬‬ ‫ب��ا افزایش مدت ورود موقت مربوط از ‪ ۶‬ماه به‬ ‫دو سال با تایید وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناری‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫و معاون��ت علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری‬ ‫موافقت کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ایین نام��ه اجرای��ی قان��ون امور‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬در ص��ورت ارائه تقاض��ای کتبی از‬ ‫ط��رف صاحب کاال‪ ،‬مدت پروانه ورود موقت از‬ ‫طرف گمرک صادرکننده پروانه(پس از موافقت‬ ‫گمرک ایران) تا حداکثر ‪ ۶‬ماه قابل تمدید است‬ ‫به ش��رط اینکه تقاضا پی��ش از انقضای مهلت‬ ‫اولیه تسلیم ش��ده باشد‪ .‬در صورتی که باز هم‬ ‫احتیاج به تمدید دوباره داش��ته باشد به شرط‬ ‫تس��لیم تقاضا قبل از انقضا مدت‪ ،‬موافقت با ان‬ ‫موکول به کس��ب اجازه از گمرک ایران خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دسترسی به اب تمیز با فناوری نانو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬مس�مومیت غذایی ب�ه هرگونه‬ ‫بیماری ناشی از مصرف غذا یا اب الوده گفته می شود‪.‬‬ ‫الودگی می تواند ناش�ی از باکتری‪ ،‬ویروس‪ ،‬انگل ها یا‬ ‫مواد سمی باشد‪.‬‬ ‫مس�مومیت های میکروب�ی به دلی�ل عالئ�م ح�اد‬ ‫شایع ترین مسمومیت های غذایی هستند که برحسب‬ ‫ن�وع میک�روب عالئم بالینی بس�یار متفاوت�ی ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به ط�ور معم�ول‪ ،‬مس�مومیت های میکروبی پس از‬ ‫ورود میک�روب به ب�دن رخ می دهند و زمان ش�روع‬ ‫عالئم بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫عوام�ل میکروب�ی ک�ه باع�ث مس�مویت غذای�ی‬ ‫می شوند‪ ،‬بسیار گس�ترده و متنوع هستند‪ .‬حدود ‪۸‬‬ ‫نوع باکت�ری موجود در اب عام�ل اصلی بیماری های‬ ‫ناشی از مصرف اب الوده به شمار می روند‪.‬‬ ‫مشکل الودگی اب اشامیدنی‬ ‫بناب��ر گ��زارش س��ازمان بهداش��ت جهانی در کش��ور های‬ ‫توسعه یافته و همچنین بس��یاری از کشورهای در حال توسعه‬ ‫با مش��کل الودگی میکروبی اب اشامیدنی روبه رو نیستند‪ ،‬اما‬ ‫حدود ‪ ۲.۶‬میلیارد نفر از مردم جهان به س��ختی اب اشامیدنی‬ ‫پاک به دست می اورند و ‪ ۱.۱‬میلیارد نفر از مردم به هیچ عنوان‬ ‫به اب اش��امیدنی سالم دسترس��ی ندارند‪ ۱.۶ .‬میلیون نفر در‬ ‫جهان به طور س��االنه به دلیل مصرف اب ال��وده و بیماری های‬ ‫ناش��ی از ان ج��ان خود را از دس��ت می دهند که بیش��تر انها‬ ‫کودک هس��تند‪ ۱۶۰ .‬میلیون نفر در جهان به دلیل مصرف اب‬ ‫کاربرد فناوری نانو در رفع الودگی میکروبی‬ ‫ال��وده از ان��واع بیماری های عفونی و انگلی رن��ج می برند‪ .‬بنابر‬ ‫امارهای س��ال ‪ ۱۹۹۰‬میالدی(‪ ۱۳۶۹‬خورشیدی)‪ ،‬حدود ‪۷۷‬‬ ‫درصد مردم جهان به اب س��الم دسترس��ی داشتند و در سال‬ ‫‪ )۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬این امار به ‪ ۸۳‬درصد رسیده که نشان می دهد‬ ‫در این مدت حدود یک میلیارد نفر به اب اش��امیدنی سالم تر‬ ‫دسترس��ی پیدا کرده اند‪ .‬یکی از مهم ترین برنامه های س��ازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬پیداکردن روش هایی است که بتواند با هزینه‬ ‫بسیار کم و ساده‪ ،‬شرایط دسترسی مردم کشورهای فقیر را به‬ ‫اب سالم فراهم کنند‪.‬‬ ‫ب��ا بکارگی��ری پوش��ش های انتی باکتری��ال در فیلتره��ا‪ ،‬از‬ ‫انتش��ار و انتق��ال باکتری ه��ای بیم��اری زا ممانع��ت به عم��ل‬ ‫می ای��د و ب��ه ای��ن ترتی��ب از ش��یوع بیم��اری جلوگی��ری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نقره در ش��رایط معمول��ی‪ ،‬فلزی با واکنش دهی کم اس��ت‪،‬‬ ‫اما زمانی ک��ه به ابعاد کوچک در حد نانومتر تبدیل می ش��ود‬ ‫میکروب کش��ی ان بی��ش از ‪ ۹۹‬درصد افزای��ش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ویژگی ضدباکتری بودن نقره به دلیل انتش��ار ارام و اهسته‪ ،‬اما‬ ‫مداوم یون های نقره است‪.‬‬ ‫نس��بت س��طح ب��ه حج��م بس��یار ب��االی نان��و ذرات نقره‬ ‫س��بب می ش��ود یون ها به راحتی منتش��ر ش��ده و با س��رعت‬ ‫بیش��تر و ب��ه ش��کل موثرت��ری میکروب ه��ا را از درون‬ ‫بکشند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر نانو ذرات نق��ره‪ ،‬نانو ذرات اکس��ید روی (‪،)ZnO‬‬ ‫اکس��ید مس (‪ ،)CuO‬دی اکسید تیتانیوم (‪ )TiO ۲‬و اکسید‬ ‫نیکل (‪ )NiO‬دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی برای ضدعفونی‬ ‫اب هس��تند‪ .‬این نانو ذرات را می توان در طراحی های گوناگون‬ ‫فیلتر ها به کار برد‪.‬‬ ‫شرکت های داخلی فعال‬ ‫درحال حاض��ر در ای��ران ش��رکت ها‪ ،‬پژوهش��کده ها و‬ ‫استارت اپ هایی بس��یاری در زمینه تصفیه ای و فاضالب فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬به گزارش س��تاد فناوری نانو‪ ،‬نانواستارت اپ «پانتا»‬ ‫نوعی دس��تگاه تصفیه پساب نس��اجی تولید کرده که با ایجاد‬ ‫حباب ه��ای نانویی‪ ،‬الودگی ه��ای موجود در پس��اب را از بین‬ ‫برده و ابی ش��فاف تولید می کند‪ .‬به گفته رضا محصل‪ ،‬دانشجو‬ ‫دکترای نانوش��یمی دانش��گاه کاش��ان و از تولیدکنندگان این‬ ‫دس��تگاه‪« ،‬این دستگاه پساب نساجی را که حاوی رنگ و مواد‬ ‫ش��یمیایی است‪ ،‬تصفیه کرده و اب ش��فافی را به جا می گذارد‬ ‫که در صنعت قابلیت اس��تفاده دوباره را دارد‪ .‬در این دس��تگاه‬ ‫با اس��تفاده از فناوری پالس��ما و راکتوری که در ان قرار دارد‪،‬‬ ‫نوعی هم افزایی ایجاد می ش��ود که رنگ و فلزات سنگینی چون‬ ‫ارس��نیک را از بین می برد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ارسنیک موجود در‬ ‫پساب نس��اجی را می توان با این دستگاه تا ‪ PPP ۱۰‬کم کرد‬ ‫که حتی اب شفاف به دست امده پس از تصفیه قابل اشامیدن‬ ‫می ش��ود‪ .‬پالسمایی که در این دستگاه استفاده می شود‪ ،‬دارای‬ ‫یک ازن بوده و همچنین راکتوری دارد که همزمان با پالس��ما‬ ‫زدن‪ ،‬حباب های نانویی تولید می کند‪ .‬این حباب های نانویی با‬ ‫ازن که تولید ش��ده‪ ،‬هم افزایی می کنند که به ش��دت می ترکند‬ ‫و الودگی هایی مانند الودگی ه��ای میکروبی را از بین می برند‪.‬‬ ‫برقی که این دس��تگاه مص��رف می کند یک ت��ا ‪ ۳‬کیلووات بر‬ ‫ساعت است‪ ،‬در صورتی که نمونه ای مشابه یا نمونه هایی که کار‬ ‫تصفیه پساب را در جهان انجام می دهند‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬کیلووات بر‬ ‫س��اعت برق مصرف می کنند؛ همچنین در این سیستم از هیچ‬ ‫ماده شیمیایی استفاده نمی شود و لجن کمتری در این فرایند‬ ‫تولید می شود‪ .‬هر کیلووات برق‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬تومان هزینه دارد‬ ‫و ما توانسته ایم مقدار مصرف برق دستگاه را از ‪ ۱۱‬کیلووات به‬ ‫یک تا ‪ ۳‬کیلووات بر ساعت برسانیم که خود نوعی صرفه جویی‬ ‫در مصرف نیروی برق به ش��مار می رود‪ .‬درحال حاضر تنها نمونه‬ ‫اولیه ای از این دستگاه ساخته شده و در صورت سرمایه گذاری‬ ‫به زودی وارد مرحله تجاری سازی خواهد شد»‪.‬‬ ‫در طرحی دیگر پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه موفق به‬ ‫سنتز نوعی غش��ای نانوکامپوزیتی با قابلیت خودتمیزکنندگی‬ ‫شدند‪ .‬در ساختار این غشاها از نانوذرات فتوکاتالیست استفاده‬ ‫شده به نحوی که با دریافت نور خورشید‪ ،‬گرفتگی غشا تا حدود‬ ‫زیادی رفع می شود‪ .‬درحال حاضر فناوری های غشایی به واسطه‬ ‫اث��رات مخرب کم بر محیط زیس��ت و مصرف ان��رژی پایین در‬ ‫مقیاس های وس��یع تصفیه اب و پس��اب به کار برده می شوند‪.‬‬ ‫ابداع نوعی پلیمر برای استفاده در باتری های خود ترمیم و خودبازیافت‬ ‫گروهی از مهندس��ان امریکایی در تالش برای س��اخت‬ ‫باتری های لیتیوم یونی بی خطرتر‪ ،‬الکترولیتی بر پایه پلیمر‬ ‫ابداع کرده ان��د که نه تنها می تواند خود را ترمیم کند‪ ،‬بلکه‬ ‫بدون نیاز به درجه حرارت های باال یا اس��یدهای قوی قابل‬ ‫بازیافت نیز هست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ای��ن الکترولی��ت جدید با اس��تفاده از‬ ‫پلیمرهای مخصوص س��اخته ش��ده ک��ه دارای پیوندهای‬ ‫عرضی اس��ت و در براب��ر حرارت به جای اینک��ه از هم فرو‬ ‫بپاشد‪ ،‬سخت تر می شود‪.‬‬ ‫باتری های لیتیوم یونی یکی از داستان های موفقیت امیز‬ ‫فناوری مدرن الکتریکی هس��تند‪ .‬بدون انها دس��تگاه های‬ ‫گوناگون از تلفن های هوش��مند گرفته تا خودروهای برقی‬ ‫کارایی نخواهند داش��ت‪ ،‬اما هنوز مس��یر طوالنی در پیش‬ ‫دارن��د ت��ا به گزینه مناس��بی تبدیل ش��وند‪ .‬از انجایی که‬ ‫این باتری ها تحت چرخه های منظم ش��ارژ قرار می گیرند‪،‬‬ ‫س��ازه های ش��اخه مانندی(دندریت) از فلز لیتیوم تشکیل‬ ‫می ش��ود که در س��اختار باتری رش��د می کنن��د‪ .‬این کار‬ ‫می تواند به کاهش طول عمر باتری منجر شود‪ .‬این موضوع‬ ‫همچنین در موارد شدید به خود باتری اسیب می زند و به‬ ‫اتش سوزی و انفجار منجر می شود‪.‬‬ ‫بخش��ی از علت ای��ن خرابی های انفجاری این اس��ت که‬ ‫باتری ه��ای لیتی��وم یونی از یک الکترولیت مایع اس��تفاده‬ ‫می کنند که اگر باتری به ش��دت به خطر بیفتد‪ ،‬می تواند با‬ ‫الکترودها وارد واکنش شیمیایی شود‪.‬‬ ‫به همین منظور پلیمر جامد یا الکترولیت های سرامیکی‬ ‫به عنوان جایگزین در نظر گرفته شده اند‪ ،‬اما به گفته برایان‬ ‫جینگ‪ ،‬دانش��جوی فارغ التحصیل علوم و مهندسی مواد در‬ ‫دانش��گاه ایلینیوز‪ ،‬پلیمر جامد و الکترولیت های سرامیکی‬ ‫نی��ز در دماهای باالیی که در باتری تولید می ش��ود‪ ،‬ذوب‬ ‫می ش��وند‪ .‬این مواد همچنین ش��کننده هس��تند و حفظ‬ ‫تماس الکترولیت به الکترود را دشوار می کنند‪.‬‬ ‫یک روش برای غلبه بر این مشکل استفاده از رشته های‬ ‫پلیمری ش��بکه ای ش��ده(با اتص��ال عرضی) ب��رای تولید‬ ‫یک هادی لیتیوم الس��تیکی اس��ت‪ .‬این ه��ادی لیتیومی ‪،‬‬ ‫عم��ری طوالنی تر از الکترولیت های جامد س��خت تر دارند‬ ‫ام��ا خود ترمیم ش��ونده نیس��ت و بازیافت ان نیز دش��وار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکن��ون پژوهش��گران دانش��گاه ایلینوی��ز‪ ،‬روش��ی برای‬ ‫ایج��اد این پیونده��ای عرضی ابداع کرده اند ت��ا در نتیجه‬ ‫انه��ا واکنش های مبادل��ه ای ایجاد و رش��ته های پلیمری‬ ‫را بی��ن انه��ا مبادل��ه کنن��د‪ .‬این ب��دان معنی اس��ت که‬ ‫پلیمر هنگام گرم ش��دن س��خت تر و خود ترمیم شده و به‬ ‫رش��د دندری��ت کمتری نی��ز منجر می ش��ود؛ به عالوه این‬ ‫پلیم��ر می تواند ب��دون نیاز به اس��یدهای ق��وی یا درجه‬ ‫حرارت های باال تجزیه ش��ود‪ .‬در ع��وض‪ ،‬در دمای اتاق در‬ ‫اب حل می ش��ود‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬این فن��اوری هنوز عملی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫کریستوفر ایوانز که ریاست گروه پژوهشگران را بر عهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬عن��وان می کند‪ ،‬ب��ه تصور من این مطالعه بس��تر‬ ‫جالب��ی را برای ازمایش های دیگر فراهم می کند‪ .‬ما از یک‬ ‫ش��یمی بس��یار خاص و یک پیوند دینامیکی بسیار خاص‬ ‫در پلیم��ر خود اس��تفاده کردیم اما معتقدیم این بس��تر را‬ ‫می توان دوباره س��اخت تا در کنار بس��یاری از فرایندهای‬ ‫ش��یمیایی دیگر ویژگی رس��انایی و مکانیکی این پلیمر را‬ ‫تغییر دهد‪.‬‬ ‫یکی از غش��اهای رایج مورد استفاده غشاهای پلیمری هستند‬ ‫که به دلیل مزیت هایی از قبیل ارزانی‪ ،‬قابلیت شکل دهی اسان‬ ‫و تخلخل باال کاربرد فراوانی دارند‪ .‬حدیث زنگنه‪ ،‬دانش اموخته‬ ‫مقطع دکترای دانش��گاه رازی کرمانش��اه با اش��اره به مش��کل‬ ‫گرفتگی غش��اها به عن��وان یکی از اصلی ترین عیوب غش��اهای‬ ‫تصفی��ه اب درباره اقدام های انجام ش��ده در این طرح در برای‬ ‫رفع این مشکل گفت‪« :‬گرفتگی غشا موجب کاهش طول عمر‬ ‫غشا و کاهش جریان اب خروجی از ان می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ا ب��رای کاه��ش پدی��ده گرفتگی غش��ا‪،‬‬ ‫افزایش اب دوس��تی ان اس��ت‪ .‬در طرح حاضر ضمن اس��تفاده‬ ‫از نانوذرات دی اکس��ید تیتانیم به عنوان عامل اب دوست کننده‬ ‫غش��ا‪ ،‬از ویژگی فتوکاتالیس��تی ان نیز ب��رای اعطای خاصیت‬ ‫خودتمیزکنندگی بهره برده ایم‪ .‬حضور نانوذرات در ساختار این‬ ‫غشاها طول عمر انها را افزایش و هزینه های مربوط به تعویض‬ ‫زودهنگام غش��ا را به مراتب کاهش خواهد داد‪ .‬به گزارش ستاد‬ ‫فناوری نانو در طرحی اب روس��تاییان خوزستان با استفاده از‬ ‫س��امانه تصفیه اب نانویی تصفیه می شود‪ .‬این سامانه می تواند‬ ‫اب باکیفیت باالتر در اختیار مردم روس��تاها در این استان قرار‬ ‫دهد‪ .‬با توجه به ضرورت تولید اب اشامیدنی منطبق بر شرایط‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬شرکت مهندس��ی اب و فاضالب کشور با همکاری‬ ‫ش��رکت پیام اوران نانوفناوری فردانگر سامانه تصفیه اب برای‬ ‫روستاییان خوزستان راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫شوری اب شبکه روستاییان خوزستان مشکالتی برای مردم‬ ‫این منطق��ه ایجاد کرده که گاه انها را مجبور کرده تا از طریق‬ ‫سیس��تم اس��مز معکوس اقدام به تهیه اب اش��امیدنی گالنی‬ ‫کنند‪ .‬با نصب این پکیج اب این روستاها و روستاهای اطراف با‬ ‫استفاده از فناوری ‪ EC‬تصفیه شده که کیفیت باالیی دارد‪ .‬این‬ ‫شرکت با استفاده از نانوکویتاسیون تولید انواع نانوامولسیون ها‬ ‫را توسعه بخشیده است‪.‬‬ ‫این روش که س��ازگار با محیط زیس��ت‪ ،‬امن و اس��ان است‬ ‫مناس��ب ب��رای پاس��خگویی ب��ه نیازه��ای صنع��ت در عصر‬ ‫جدید خواه��د بود‪ .‬این س��امانه مجهز ب��ه جاذب های مبتنی‬ ‫ب��ر فناوری نانو اس��ت که ام��کان حذف فلزات س��نگین با نرخ‬ ‫پایی��ن را فراه��م می کند‪ .‬این جاذب ها دو مزی��ت عمده دارند‬ ‫نخس��ت اینکه نی��از به تنظیم ‪ pH‬ندارن��د در نتیجه بی نیاز از‬ ‫ن قدرت جذب باالی‬ ‫مواد افزودنی هس��تند و دومین مزی��ت ا ‬ ‫انهاست در نتیجه با این دو مزیت هزینه فرایند به شدت کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫شناسایی و تعیین االینده ها در مواد مغذی و اثر ان بر سالمت‬ ‫با امضای تفاهمنامه میان پژوهشکده علوم غدد درون ریز و‬ ‫متابولیسم و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور‬ ‫فصل جدیدی از همکاری های مشترک علمی‪ -‬پژوهشی میان‬ ‫این دو مرکز گشوده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه میان رئیس پژوهش��کده‬ ‫علوم غدد درون ریز و متابولیس��م و رئیس انستیتو تحقیقات‬ ‫تغذیه ای و صنایع غذایی کش��ور با ه��دف تعیین راهکارهای‬ ‫مناسب برای ارتقای س��طح علمی‪-‬پژوهشی و استفاده بهینه‬ ‫از توانمندی ها‪ ،‬تس��هیل ارتباط و همکاری میان پژوهشگران‬ ‫پژوهش��کده و انس��تیتو به امضا رس��ید‪ .‬اس��تفاده طرفین از‬ ‫توانایی ها‪ ،‬امکانات و فضاهای اموزش��ی‪ ،‬پژوهش��ی یکدیگر از‬ ‫موضوع های این تفاهمنامه به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این تفاهمنامه بر همکاری های مشترک همچون استفاده‬ ‫از امکانات ازمایش��گاهی و پژوهش��ی موجود در پژوهشکده و‬ ‫انستیتو جهت اجرای طرح های مشترک پژوهشی تاکید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در زمین��ه طرح های پژوهش��ی موضوع هایی‬ ‫همچون شناسایی و تعیین االینده ها در مواد مغذی و بررسی‬ ‫اثرات انها بر س�لامت‪ ،‬بررسی میزان شیوع کمبود ریزمغذی‪،‬‬ ‫در زیر گروه های پر خطر و ارائه راه های پیشگیری و کنترل و‬ ‫مراقبت تغذیه ای در ‪ ۸‬اس��تان کم برخوردار کشور در راستای‬ ‫پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫در این تفاهمنامه بر فراهم کردن زمینه اش��تراک گذاری و‬ ‫استفاده از منابع علمی(شامل مجله ها و نشریه های الکترونیک‬ ‫و چاپی)‪ ،‬اس��تفاده از کتابخانه و مراکز اطالع رس��انی طرفین‪،‬‬ ‫مش��ارکت اعضای هیات علمی پژوهش��کده و انستیتو در تهیه‬ ‫مقاله ها از طرح های مش��ترک اجرا شده و نیز تدوین و انتشار‬ ‫کتاب ها‪ ،‬مجله ها و سایر اثار علمی اشاره شده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از این تفاهمنامه با اش��اره به طرح های‬ ‫مش��ترک پای��ه و بالینی ب��ر اهمی��ت اس��تفاده از داده های‬ ‫جم��ع اوری ش��ده در قالب ‪ ،Mega data‬در پژوهش��کده و‬ ‫انس��تیتو‪ ،‬تولی��د راهنمای غذایی بومی در کش��ور‪ ،‬راه اندازی‬ ‫س��امانه برای ثبت داده های تغذیه ای کشور‪ ،‬کمک و مشاوره‬ ‫پژوهش��کده در اج��رای دو مطالع��ه کوهورت(هم گروه��ی)‬ ‫س�لامت معلمان‪ ،‬تس��هیل عضویت این کوهورت در ش��بکه‬ ‫کوهورت کشور و هم افزایی تغذیه ای به دست امده با اطالعات‬ ‫حاص��ل از مطالعه قند و لیپید تهران ب��رای بهره برداری بهتر‬ ‫از نتایج برای حل مش��کالت بهداش��تی کش��ور اش��اره شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فراهم کردن زمینه و تس��هیالت الزم از سوی پژوهشکده و‬ ‫انستیتو برای انجام طرح های پژوهشی جامعه نگر‪ ،‬بیمارستانی‬ ‫و درمانگاه ه��ا‪ ،‬ام��کان اس��تفاده اعضا هیات علمی دانش��گاه‬ ‫از امکان��ات پژوهش��کده ب��ه عن��وان فرصت ه��ای مطالعاتی‪،‬‬ ‫دوره ه��ای کوتاه مدت‪ ،‬کارگاه های تخصصی و دعوت از ‪STC‬‬ ‫برای طراح��ی کارگاه ه��ا و پروژه های طرفی��ن تفاهمنامه از‬ ‫دیگر برنامه های مش��ترک پژوهش��کده و انس��تیتو به ش��مار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫هم��کاری ب��رای برگ��زاری کارگاه ه��ای توانمندس��ازی و‬ ‫کارگاه ه��ای اموزشی‪ -‬پژوهش��ی ب��ا اس��تفاده از امکان��ات‬ ‫طرفین‪ ،‬برگ��زاری کارگاه اپیدمیولوژی تغذی��ه و کارگاه های‬ ‫توانمندس��ازی اعض��ا هیات علم��ی در پژوهش��کده و کارگاه‬ ‫اموزش��ی هواخواه��ی‪ -‬مطالبه گری در حوزه غ��ذا و تغذیه و‬ ‫دوره های اموزشی کوتاه مدت در زمینه تغذیه جامعه و تغذیه‬ ‫بالین��ی در محل انس��تیتو بخ��ش دیگری از ای��ن تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫برنامه استخراج‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون تن ماده‬ ‫معدنی تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫شرکت های کوچک‬ ‫و دستاوردهای بزرگ‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی برگزار می شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اشتراک گذاری ایده ها‬ ‫مس��یب فروغی رئیس ناحیه بومی سازی فوالد مبارکه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫از حضور بزرگترین فوالدساز کشور‬ ‫در نخس��تین جش��نواره ملی فوالد سخن گفت و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬جش��نواره ملی فوالد س��ال گذش��ته در دو بخش‬ ‫جشنواره و نمایش��گاه برگزار شد که فوالد مبارکه دران‬ ‫حضور محوری و فعال داشت‪ .‬در این جشنواره از تعدادی‬ ‫فعاالن و پیشکس��وتان ف��والدی‪ ،‬تامین کنندگانی که در‬ ‫حوزه بومی س��ازی فعالیت داشتند و مدیران شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده زنجیره فوالد قدردانی ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫بخش نمایش��گاه نیز با این دید ک��ه ظرفیت های داخل‬ ‫کش��ور که در حوزه بومی س��ازی فعالیت دارند را جذب‬ ‫کنیم به صورت تخصصی کارگروه های هش��ت گانه ای را‬ ‫در حوزه ه��ای تخصصی مختلف ایج��اد کردیم‪ .‬رئیس‬ ‫ناحیه بومی س��ازی فوالد مبارک��ه در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫مراجعه کنن��دگان ب��ه ای��ن میزها می توانس��تند ببینند‬ ‫نیازه��ای صنعت فوالد در بخش های مختلف چیس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن کار با موفقیت انجام ش��د و ظرفیت ه��ا و اقدامات‬ ‫انجام ش��ده را رصد و معرفی کردیم‪ .‬فروغی اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنین در صنعت فوالد کاالهایی که بومی سازی شده‬ ‫بود بین شرکت های مختلف به اشتراک گذاشته شد که‬ ‫خود کار بومی س��ازی را تس��هیل می کرد‪ .‬به طور مثال‬ ‫کارهایی که در این راس��تا در فوالد مبارکه انجام ش��ده‬ ‫بود در معرض دید دیگر ش��رکت کنندگان قرار گرفت تا‬ ‫انها هم از ان مطلع ش��ده و اس��تفاده کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه سال گذشته یکسری سازنده های جدید شناسایی‬ ‫و در این مدت ب��ا انها کار کردیم گفت‪ :‬برق‪ ،‬مکانیک و‬ ‫حتی لی��زر زمینه های کاری بودند که با س��ازندگان به‬ ‫مذاکره و تفاهمنامه هایی رس��یدیم حت��ی به طور مثال‬ ‫برای ماشین های جوش با مرکز زلزله ایران صحبت هایی‬ ‫کردی��م‪ .‬در این راس��تا کارها پیش م��ی رود‪ .‬وی درباره‬ ‫برنام��ه فوالد مبارکه برای جش��نواره امس��ال نیز گفت‪:‬‬ ‫س��ال گذشته ش��رکت های خوبی حضور پیدا کردند که‬ ‫ان شااهلل امسال هم تداوم داشته باشد‪ .‬ما نیزامسال نیز با‬ ‫دس��ت پر خواهیم امد و به دنبال شناسایی شرکت های‬ ‫جدید و ظرفیت های جدید برای بومی س��ازی هس��تیم‪.‬‬ ‫رئیس ناحیه بومی س��ازی فوالد مبارکه در پاسخ به این‬ ‫س��وال که ایا نیازهای فوالد مبارکه نسبت به دوره قبل‬ ‫حضورتان در جش��نواره شناخته شده تر است؟ گفت‪ :‬بله‬ ‫اگرچه س��ال گذش��ته نیز شناخته ش��ده بود و خود ما‬ ‫برنامه ها را تنظیم کردیم اما امس��ال جدی ترحضور پیدا‬ ‫خواهیم کرد و نیازها پیچیده تر و دقیق تر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی درباره کارکرد عملی جش��نواره س��ال گذشته برای‬ ‫ف��والد مبارکه نیز اظهار کرد‪ :‬بله کارکرد عملی داش��ته‬ ‫وهمانط��ور که گفتم از قطعات و تجهیزاتی که س��ازنده‬ ‫ان برای نخس��تین بار در جش��نواره ان را ارائه داده بود‬ ‫استفاده کردیم‪ ،‬شرکت ها را دعوت کرده و با انها مذاکره‬ ‫کردیم هرچند یکس��ری شرکت های دیگر را هم داشتیم‬ ‫که این ش��رکت ها جزو تامین کننده های ما ش��دند و در‬ ‫وندور لیست شرکت ما قرار گرفتند و داریم از خدماتشان‬ ‫اس��تفاده می کنیم چون مصرف باالیی در قطعات داریم‪.‬‬ ‫با این حال موارد جدیدی در حوزه هیدرولیک‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫برق و لیزر نیاز داریم و در جش��نواره و نمایشگاه امسال‬ ‫برنامه خوبی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد امسال کیفیت باشد‬ ‫س��یداصغر مدنی معاون بهره ب��رداری فوالد هرمزگان‬ ‫نیز در گفت وگو با‬ ‫نیز از نخس��تین جشنواره ملی‬ ‫فوالد در سال گذشته به نیکی یاد کرد و ان را زمینه ساز‬ ‫انتظارات باالتر فوالدی ها از دست اندرکاران برگزاری این‬ ‫جشنواره و نمایشگاه دانست و گفت‪ :‬از طرف دیگر انتظار‬ ‫می رود رویکرد این جشنواره بومی سازی و ساخت داخل‬ ‫با روند س��اخت باکیفیت باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬مشکلی که در‬ ‫س��اخت داخل وجود دارد این اس��ت که ما بومی سازی‬ ‫انج��ام می دهیم اما هن��وز به کیفیت الزم ب��رای تولید‬ ‫اخرین اخبار وتازه ترین تحلیل ها ‬ ‫را در پایـگاه خبـری‬ ‫« گسترش نیوز» دنبال کنید‬ ‫قطعات نرس��یده ایم‪ .‬مش��کل دیگری نیز که درجلسات‬ ‫هفتگی بومی سازی ش��رکت فوالد هرمزگان دائم مطرح‬ ‫می شود این اس��ت که قیمت ها از نرخ برند اصلی بسیار‬ ‫باالتر است و این موضوعی است که سازندگان داخل باید‬ ‫روی ان کار کنند و نرخ تمام شده ش��ان بس��یار پایین تر‬ ‫باش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در بس��یاری از مواق��ع می بینیم‬ ‫ک��ه قطعه تولیدش��ده کیفیت الزم را ن��دارد و به همین‬ ‫دلیل ش��رکت ها و تولیدکنن��دگان خیلی زیر بار قطعات‬ ‫سازندگان داخلی نمی روند؛ چرا که هزینه سرمایه گذاری‬ ‫در فوالد بسیار سنگین است و نداشتن کیفیت الزم برای‬ ‫قطعات منجر به وارد امدن خسارت های سنگین به بدنه‬ ‫کارخانه می ش��ود‪ .‬مع��اون بهره برداری ف��والد هرمزگان‬ ‫مش��کل دیگری را هم برش��مرد و افزود‪ :‬مشکل دیگری‬ ‫که س��ازندگان داخلی باید به ان توجه کنند این اس��ت‬ ‫که تعهدات خود را س��رموقع انجام نمی دهند‪ .‬مثال روی‬ ‫وعده ای که می دهند حساب می کنیم اما می بینیم ماه ها‬ ‫می گذرد و نتوانس��ته اند به تعهد خود عمل کنند؛ به این‬ ‫بهانه که نتوانسته اند مواد اولیه مورد نیاز خود را به موقع‬ ‫تامین کنند‪ .‬اتفاقا رئیس انجمن فوالدنیز امس��ال تاکید‬ ‫بر این داش��تند که تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫صنعت فوالد از داخل باید به شرط کیفیت و نرخ پایین تر‬ ‫است‪ .‬مدنی از حضور در دومین دوره جشنواره ملی فوالد‬ ‫با یک پکیج کامل خبر داد و افزود‪ :‬نیازهایمان را در این‬ ‫نمایش��گاه عرضه می کنیم و امیدواریم تامین کنندگان و‬ ‫سازندگان داخلی نیز با دست پر بیایند تا بتوانیم حداقل‬ ‫چند قرارداد خوب ببندیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬الزم به ذکر اس��ت که امسال شرکت‬ ‫ایریس��ا نرم افزاری را طراحی کرده که تمام س��ازندگان‬ ‫داخل��ی می توانن��د دران عضو ش��ده و توانایی های خود‬ ‫را در ای��ن نرم اف��زار عرضه کنند‪ .‬با ای��ن نرم افزار صنایع‬ ‫فوالدی نیز راحت تر می توانند لیس��ت خدمات‪ ،‬قطعات‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز خود را س��رچ کنند و در هر زمینه‬ ‫می توانند ببینند چند سازنده وجود دارد و می توانند روی‬ ‫چند نفرشان حساب باز کنند‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشکل دیگری‬ ‫که سازندگان‬ ‫داخلی باید به ان‬ ‫توجه کنند این‬ ‫است که تعهدات‬ ‫خود را سرموقع‬ ‫انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫ما روی وعده ای‬ ‫که می دهند‬ ‫حساب می کنیم‬ ‫اما می بینیم‬ ‫ماه ها می گذرد‬ ‫و نتوانسته اند‬ ‫به تعهد خود‬ ‫عمل کنند‬ ‫س��بحانی از «ده ها کارگاه اموزش��ی رایگان»‬ ‫در دومین جش��نواره ملی فوالد خبر داد‪ .‬بهرام‬ ‫س��بحانی‪ ،‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫با بی��ان اینکه یکی از نموده��ای کیفی دومین‬ ‫جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران برگزاری‬ ‫ده ه��ا کارگاه ه��ای تخصص��ی در ط��ول ‪ ۴‬روز‬ ‫برگزاری این جش��نواره و نمایشگاه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موضوع عمده این کارگاه ها‪ ،‬ارائه دس��تاوردهای‬ ‫جدی��د‪ ،‬ایده ها ن��و و توانمندی ه��ای داخلی در‬ ‫زنجیره فوالد اس��ت که با ن��کات کاربردی برای‬ ‫شرکت کنندگان همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نخس��تین دوره جشنواره که‬ ‫س��ال گذشته برگزار ش��د‪ ۳۰ ،‬کارگاه اموزشی‬ ‫با مش��ارکت تولیدکنن��دگان و تامین کنندگان‬ ‫زنجیره فوالد در س��الن های ب��رج میالد برگزار‬ ‫ش��د که در دوره جاری ع�لاوه بر افزایش تعداد‬ ‫کارگاه ه��ا‪ ،‬کیفیت محتوای انها نیز ارتقا خواهد‬ ‫داشت و عالقه مندان می توانند به طور رایگان از‬ ‫این کارگاه ها (در س��الن مجاور نمایشگاه بومی‬ ‫سازی) استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تعدادی از ای��ن کارگاه ها‬ ‫ازس��وی ش��رکت های دانش بنی��ان و ب��رای‬ ‫نخستین بار در کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش دبیرخان��ه دومین جش��نواره ملی‬ ‫ف��والد‪ ،‬حضور در هر یک از کارگاه ها مس��تلزم‬ ‫ثبت نام در جش��نواره از طریق سایت ‪events.‬‬ ‫‪ steeliran.org‬و دریافت کارت مربوط است؛‬ ‫بنابراین شرکت کنندگان در جشنواره ملی فوالد‬ ‫می توانند از همه کارگاه ها به طوررایگان استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که «دومین جشنواره‬ ‫و نمایش��گاه مل��ی ف��والد ای��ران» ب��ا رویکرد‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬توس��عه فن��اوری و افزایش توان‬ ‫تامین پای��دار از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی امس��ال در برج‬ ‫میالد تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری ده ها کارگاه‬ ‫اموزشی رایگان در دومین‬ ‫جشنواره ملی فوالد‬ ‫فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان با دست پرمی ایند‬ ‫دومین جش��نواره فوالد و نمایش��گاه ملی فوالد ایران‬ ‫ب��ا محوریت بومی س��ازی با حمای��ت تعداد زی��ادی از‬ ‫فوالدس��ازان و س��ازندگان و تامین کنن��دگان قطع��ات‬ ‫و تجهی��زات م��ورد نی��از ای��ن صنعت از س��وی انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی م��اه در برج میالد‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪.‬‬ ‫در ادام��ه سلس��له گزارش ها‬ ‫و گفت وگوه��ای خود با مدیران عامل این ش��رکت ها و‬ ‫مدیران نواحی بومی س��ازی فوالدس��ازان بزرگ به سراغ‬ ‫فوالد مبارکه و فوالد هرم��زگان رفته و با مدیران میانی‬ ‫این هلدینگ فوالدی درباره دس��تاوردهای جش��نواره و‬ ‫نمایشگاه فوالد در سال گذشته و انتظاراتشان از دومین‬ ‫جشنواره به گفت وگو نشسته است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت مس در جلسه‬ ‫تولید مجتمع مس شهر بابک‪:‬‬ ‫فروش محصول مس از‬ ‫میزان تولید پیشی گرفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رحمانی در ایین رونمایی از نقشه کواترنری و محیط های رسوبی عهد حاضر ایران مطرح کرد‬ ‫برنامه استخراج ‪۶۰۰‬میلیون تن ماده معدنی تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جلسه کارگروه ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید در انگوران‬ ‫جلسه کارگروه س��تاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید روز گذش��ته در محل مجتمع س��رب و‬ ‫روی انگوران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت تهیه‬ ‫و تولید م��واد معدنی ایران‪ ،‬جلس��ه کارگروه‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روز گذشته با‬ ‫حضور استاندار زنجان در محل مجتمع سرب‬ ‫و روی انگ��وران برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫مع��اون اکتش��اف و بهره برداری ایمپاس��کو و‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگوران گزارشی‬ ‫از عملک��رد مجتمع و ش��یوه س��همیه بندی‬ ‫خاک انگوران ارائه کردند‪ .‬این گزارش ازسوی‬ ‫استاندار مثبت ارزیابی و در این راستا مقرر شد‬ ‫مختص این موضوع جلسه ای در شورای عالی‬ ‫معادن اس��تان زنجان ازسوی شرکت تهیه و‬ ‫تولی��د مواد معدنی تش��کیل ش��ود‪ .‬در پایان‬ ‫جلسه استاندار زنجان با تایید صحت عملیات‬ ‫اجرایی انجام ش��ده در مجتمع سرب و روی‬ ‫انگ��وران‪ ،‬از عملکرد ش��رکت تهی��ه و تولید‬ ‫م��واد معدنی ایران تش��کر کرد و مقرر ش��د‬ ‫پیگیری در زمینه مباحث مطرح شده ازسوی‬ ‫ایمپاسکو از قبیل بازبینی حقوق دولتی معدن‬ ‫انگ��وران‪ ،‬تامین گازوئیل ش��رکت های حمل‬ ‫مواد معدنی و مباحث تامین منابع مالی جاده‬ ‫زنجان‪-‬دندی‪-‬تکاب ازسوی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان و معاونت برنامه ریزی‬ ‫استانداری زنجان انجام شود‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اردشیر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مل��ی صنایع م��س ای��ران در جلس��ه تولید‬ ‫مجتمع مس ش��هربابک گفت‪ :‬برای نخستین‬ ‫ بار در تاریخ صنعت مس کشور‪ ،‬میزان فروش‬ ‫محصول ش��رکت مس از میزان تولید پیشی‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی مجتمع مس‬ ‫شهربابک‪ ،‬سعدمحمدی با بیان اینکه شرکت‬ ‫م��س وضعی��ت مناس��بی از لح��اظ تولید و‬ ‫فروش محصول دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار جهانی‬ ‫استقبال خوبی برای خرید مس دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تالش شرکت ملی مس‬ ‫استفاده از فرصت پیش امده در بازار جهانی و‬ ‫پاسخ به نیاز بازار است‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساخت های‬ ‫الزم ب��رای افزایش تولید در خاتون اباد فراهم‬ ‫شده و باید تالش شود هرچه سریع تر فرایند‬ ‫تولی��د را در این کارخانه اغاز و محصول را به‬ ‫بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس تصریح کرد‪ :‬بدون‬ ‫همدل��ی کارکنان و مدیران به این موفقیت ها‬ ‫دست نمی یافتیم و رمز موفقیت شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران در تداوم این همدلی است‪.‬‬ ‫علیرضا شهیدی‪:‬‬ ‫یونسکو تولید‬ ‫اطالعات پایه‬ ‫خاورمیانه را در‬ ‫اختیار سازمان‬ ‫زمین شناسی‬ ‫ایران قرار داده‬ ‫است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب نقشه های‬ ‫زمین شناسی‬ ‫خاورمیانه توسط‬ ‫کارشناسان‬ ‫سازمان تهیه‬ ‫می شود‬ ‫عصر دوش��نبه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از سازمان‬ ‫زمین شناس��ی بازدید و از نقش��ه یکپارچه زمین شناسی‬ ‫کواترن��ری (نهش��ته های عهد حاضر) رونمای��ی کرد‪ .‬این‬ ‫نقش��ه در مقیاس ملی‪ ،‬برپایه محیط های رسوبی و برپایه‬ ‫‪( GIS‬داده مکانی) حاوی بیش از ‪ ۲۲۸۰۰‬فیلد اطالعاتی‬ ‫تهیه و تولید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین هدف تغییر نگاه موجود است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بازدید از س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی از نقشه ملی زمین شناسی کواترنری ایران‬ ‫رونمایی کرد‪.‬‬ ‫رضا رحمان��ی در بازدی��د بعدازظهر دوش��نبه خود از‬ ‫سازمان زمین شناسی با برشمردن ‪ ۷‬محور اجرایی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬اجرای نقشه‬ ‫راه معدن یکی از ‪ ۷۲‬هدفی اس��ت که پیش بینی ش��ده و‬ ‫اجرای ‪ 13‬برنامه ان برعهده سازمان زمین شناسی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعال س��ازی مع��ادن کوچک مقیاس‪ ،‬تعمیق‬ ‫زنجیره ارزش فلزات اساسی و‪ ...‬ازجمله بخش هایی است‬ ‫ک��ه در این برنام��ه اجرایی مورد توجه ق��رار دارد و البته‬ ‫مهم ترین هدف ما تغییر نگاه موجود است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه نقطه اغاز‬ ‫این زنجیره اکتشاف است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این بخش در ‪۹‬‬ ‫ماه گذشته پیشرفت خوبی را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫رحمان��ی بیان کرد‪ :‬س��ازمان زمین شناس��ی در زمان‬ ‫راه اندازی خود از سازمان های پیشرو به حساب می امده؛‬ ‫گرچ��ه در حال حاضر تا ح��دودی ش��رایط تغییر یافته‬ ‫اما در کش��ورهای ب��زرگ دنیا از جمله امریکا‪ ،‬س��ازمان‬ ‫زمین شناسی این کشور مورد توجه ویژه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کش��ور ما به طور خ��دادادی دارای‬ ‫ظرفیت های ویژه در این زمینه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در انجام‬ ‫اکتشافات سازمان زمین شناسی باید محور قرار گیرد و از‬ ‫ه��ر نوع موازی کاری جلوگیری ش��ود‪ .‬فعالیت و موفقیت‬ ‫ایمیدرو در مس��ئله اکتش��اف به این معنی نیست که راه‬ ‫روی س��ازمان زمین شناسی بسته ش��ود‪ .‬هر نوع فعالیتی‬ ‫در دیگ��ر نهادها و بخش خصوص��ی باید در هماهنگی با‬ ‫سازمان زمین شناسی باشد‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به اینکه وزارتخانه باید کاری کند که‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬از صندوق توس��عه ملی درخواس��ت کمک چند هزار‬ ‫میلیاردی برای توس��عه صادرات داش��ته ایم‪ .‬نیاز به کش��ف معادن‬ ‫جدید مگاس��ایز همچون مس سرچش��مه‪ ،‬سرب و روی انگوران و‪...‬‬ ‫داریم‪ ،‬سرمایه گذار هم برای این امر اعالم امادگی کرده است‬ ‫مرجعیت سازمان زمین شناسی حفظ شود‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود‬ ‫ظرفیت های سازمان و نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان‬ ‫که س��رمایه های اصلی این س��ازمان هس��تند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫باتوجه به بودجه کم س��ازمان هنوز اکتش��افات سطحی‬ ‫اس��ت و به سمت عمق نرفته ایم‪ .‬او گفت‪ :‬ارزش تولیدات‬ ‫معدنی و صنایع معدنی در سال ‪۲۰ ،۹۷‬میلیارد دالر بوده‬ ‫که امروز به ‪۲۲‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬همه معتقدند‬ ‫مع��دن باید جایگزین نفت ش��ود؛ بنابراین ابت��دا باید به‬ ‫مبحث زمین شناسی پرداخت‪ .‬امسال در مس ذخایر ما ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬برابر شده و ظرفیت ما حتی بیشتر از این ارقام است‪.‬‬ ‫حفظ تولید برای اینده ض��رورت دارد و می تواند موجب‬ ‫توس��عه بخش معدن ش��ود؛ کما اینکه باوجود مشکالت‬ ‫فراوان در ‪ ۹‬ماه امسال صادرات ما رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صادرات در س��ال گذشته منفی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ظرفیت صادراتی م��ا در مس به اندازه‬ ‫میزان تولید ما است و به جرات می توانیم بگوییم باوجود‬ ‫تحریم ه��ا بازارهای صادراتی همچنان حفظ ش��ده و نیاز‬ ‫اس��ت اقای س��رقینی برنامه صادراتی را تا س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پیگیر باش��د و مع��دن را در فرایندهای تولیدی کش��ور‬ ‫جدی تر بگیریم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته گلوگاه های‬ ‫زی��ادی در عرصه تولید وجود داش��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬توازن‬ ‫در زنجیره فوالد س��ال گذش��ته وجود نداشت اما امسال‬ ‫ایجاد ش��ده و ما باید در تمامی حوزه ها منابع را به سمت‬ ‫حلقه های مفقوده پیش ببریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ریس��ک در‬ ‫اکتش��افات باید در بودجه مورد توج��ه قرار گیرد چراکه‬ ‫همین ریس��ک های باال مانع سرمایه گذاری و فعال شدن‬ ‫در بخش معدن می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه منابع‬ ‫در کش��ور ما نه کم و نه زیاد اس��ت و بستگی به رفتار و‬ ‫برنامه ری��زی مدیران دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امس��ال در تامین‬ ‫نقدینگ��ی صنعت با توجه به کم بودن س��رمایه بانک ها‪،‬‬ ‫در ‪ ۷‬محور شیوه های نوین تامین مالی را برای حوزه های‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی م��ورد توجه ق��رار داده ایم که‬ ‫خارجی ها عالقه مند به عقد قراردادهای مونوپولی در این‬ ‫رابطه هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه از صندوق توسعه ملی درخواست‬ ‫کمک چند هزار میلیاردی برای توسعه صادرات داشته ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نیاز به کش��ف معادن جدید مگاسایز همچون مس‬ ‫سرچشمه‪ ،‬سرب و روی انگوران و‪ ...‬داریم که سرمایه گذار‬ ‫هم برای این امور اعالم امادگی کرده است‪ .‬وی در پایان‬ ‫با بی��ان اینکه مع��ادن و صنایع معدن��ی موظفند جذب‬ ‫نیرو را در اس��تان های محروم در دس��تور کار قرار دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برنامه کوت��اه مدت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۰‬استخراج ‪ ۶۰۰‬میلیون تن ماده معدنی است که‬ ‫به همت همگان این امر محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه نقشه های منطقه خاورمیانه‬ ‫علیرضا شهیدی‪ ،‬رئیس س��ازمان زمین شناسی با بیان‬ ‫اینکه حضور اقای وزیر را به فال نیک می گیریم‪ ،‬به طول‬ ‫عمر س��ازمان و وظایف حاکمیتی ان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تولید اطالعات پایه و شناس��ایی کشف ذخایر‪ ،‬شناسایی‬ ‫مخاطرات با هدف جلوگیری از زیان اجتماعی و هدر رفت‬ ‫ثروت ملی دو وظیفه حاکمیتی سازمان است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناس��ی با یاداوری روز ‪ ۵‬دی به‬ ‫عنوان ایمنی در برابر زلزله و کش��ته ش��دن ‪ ۳۵‬هزار نفر‬ ‫از هموطنانمان در بم گفت‪ :‬مخاطرات طبیعی در سراسر‬ ‫دنی��ا جان تعداد زی��ادی از مردم را می گیرد و ما هم باید‬ ‫خ��ود را در برابر ان اماده کنیم‪ .‬به ط��ور مثال در تبریز‬ ‫گسترش شهر به سمت مخاطره امیز ترین و خطرناک ترین‬ ‫بخش شهر می رود و ما باید در برابر ان هوشیار باشیم‪.‬‬ ‫ش��هیدی با بی��ان اینکه در طول ‪ ۶۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫س��ازمان به عنوان منبع قابل اعتماد در کلیه فعالیت های‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افی در س��طوح ملی و بین المللی‬ ‫فعالی��ت می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در داخل و خارج از کش��ور‬ ‫از منابع علمی س��ازمان زمین شناس��ی بهره می برند‪ .‬به‬ ‫طور مثال یونس��کو تولید اطالعات پای��ه خاورمیانه را در‬ ‫اختیار س��ازمان قرار داده است‪ .‬به این ترتیب نقشه های‬ ‫زمین شناسی خاورمیانه توسط کارشناسان سازمان تهیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه برنامه های اتی س��ازمان اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫پیروی از اس��ناد باالدس��تی و نقش��ه راه معدن به دنبال‬ ‫تکمی��ل و تولی��د اطالع��ات پایه بزرگ مقی��اس‪ ،‬تکمیل‬ ‫چرخه ژئوفیزیک هوایی و بازنگری در اطالعات پایه قبلی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در دی��دار کارکن��ان س��ازمان زمی��ن‬ ‫شناس��ی با رضا رحمانی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫جهانگیری‪ ،‬یکی از کارشناس��ان بازنشسته این سازمان با‬ ‫گالی��ه از کارکرد ان گفت‪ :‬در چند س��ال اخیر س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی افت ش��دیدی داشته اس��ت‪ .‬دلیل اصلی‬ ‫این مهم موازی کاری های ش��دید در امر اکتش��اف است‪.‬‬ ‫متاسفانه سازمان های دیگر هم خود را متولی امر اکتشاف‬ ‫می دانند و سعی می کنند در این حوزه ورود کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه س��ازمان رنج ه��ای فراوانی دارد و این‬ ‫باعث می ش��ود ک��ه انگیزه ها پایین باش��د اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مش��کالت مالی این مجموعه زیاد اس��ت‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫هنوز برخی از حقوق هایمان از جمله حق ماموریت هایمان‬ ‫را دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫راضی��ه ل��ک‪ ،‬رئیس پژوهش��کده علوم زمین س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی نیز اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه تحولی جدید‬ ‫در اکتشاف معادن رخ داده است و امیدواریم نتیجه ان به‬ ‫زودی در بخش معدن اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫ارائه طرح تشکیل‬ ‫«ستاد توسعه‬ ‫صادرات» به جهانگیری‬ ‫حاال باید با صنعت‬ ‫ساخت‬ ‫اتمام حجت‬ ‫با اجاره دهندگان‬ ‫حساب های بانکی‬ ‫چه کاالهایی ملزم به درج شناسه کاال شدند؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹فروشندگان اینترنتی هم ملزم هستند‬ ‫صاحبان چهار دس��ته کاال شامل لوازم خانگی‪ ،‬پوشاک و منسوجات‪،‬‬ ‫تلف��ن هم��راه و دخانیات در فضای مجازی ملزم به درج شناس��ه کاال‬ ‫روی کاالهایشان شدند‬ ‫مدی��ر پدافند غیرعامل مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی‬ ‫افزود‪ :‬از انجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬ای��ن اطالعیه ب��رای عرضه کنندگان عمده‬ ‫دخانی��ات در فضای مج��ازی کارب��رد دارد‪ .‬مدیر پدافند‬ ‫غیرعامل مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی در پایان گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای اجرایی س��ازی این ضوابط و دستورالعمل ها‪،‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪ suggestions@enamad.ir‬اماده‬ ‫دریافت نظرات‪ ،‬پیشنهادات و انتقادات است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام اول مبارزه با قاچاق را برداشتیم‬ ‫در همین باره سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه‬ ‫کاربردهای مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه‬ ‫در حوزه مبارزه با قاچاق سامانه جامع تجارت داریم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای رهگیری کاال از صفر تا صد زنجیره تامین کاال‪،‬‬ ‫به دو شناس��ه زیرس��اختی نیاز دارد؛ شناسه کاال و شناسه‬ ‫رهگیری‪.‬‬ ‫بهنام امیری با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کاال اولین‬ ‫گام را برداشتیم‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬هر قلم کاال یک شناسه‬ ‫کاال می گی��رد‪ .‬ب��ه عنوان نمونه یخچال سامس��ونگ فالن‬ ‫مدل‪ .‬اما شناسه رهگیری برای هر قلم کاال متفاوت است؛‬ ‫یعنی اگر از این قلم کاال هزار دس��تگاه وجود داش��ته باشد‬ ‫شناسه رهگیری انها با هم متفاوت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شناس��ه کاال مقدم بر شناسه رهگیری‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در گام اول مبارزه با قاچاق کاال اعالم کردند‬ ‫که شناس��ه کاال را برای چهارگروه کاالیی اجرایی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬براین اس��اس واردکننده یا تولیدکننده یک کاال باید‬ ‫شناسه کاالی معتبر داشته باشد یا شناسه ای از قبل داشته‬ ‫است یعنی به عنوان نمونه شرکت سامسونگ وقتی در کره‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬یک شناسه معتبر بین المللی (‪)GTIM‬‬ ‫گرفته اس��ت که فردمذکور فقط این را در سیستم ما ثبت‬ ‫می کن��د‪ .‬در یک حالت هم ممکن اس��ت یک نفر این نوع‬ ‫شناس��ه کاال نداش��ته باش��د که در این صورت یا باید به‬ ‫موسسه جی اس وان در ایران مراجعه کند و کد بین المللی‬ ‫بگیرد یا اینکه اعالم می کند که کد بین المللی ندارد(اجبار‬ ‫هم نیست) که در این شرایط هم فرد در سیستم مشخصات‬ ‫کام��ل کاال را ثبت می کند و س��امانه جامع هم کد معتبر‬ ‫در فرایند تجارت دخلی کش��ور را یا همان شناس��ه کاالی‬ ‫اجباری را صادر می کند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی اظهار کرد‪ :‬کاالهایی که‬ ‫مشمول شناسه کاال می شوند باید این مورد را رعایت کنند‪.‬‬ ‫این شناس��ه کاال نیز باید در همه فرایندها روی کاال درج‬ ‫شده باشد که براساس نوع کاال متفاوت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته امیری‪ ،‬دریافت شناس��ه کاال ل��وازم خانگی و‬ ‫پوش��اک از گذش��ته در فراین��د تولی��د و واردات اجباری‬ ‫ش��ده بود اما در حال حاضر وارد فاز عرضه ش��ده ایم؛ یعنی‬ ‫تاکنون تا س��طح عرضه این مورد را تس��ری نداده بودیم؛‬ ‫بنابراین در حال حاضر کاالها در فروشگاه های اینترنتی و‬ ‫فروشگاه های سطح شهر باید دارای شناسه کاال باشند که‬ ‫در غیراینصورت ظن قاچاق است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه فروش کااله��ا در فضای مجازی هم‬ ‫ملزم به رعایت این مورد اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رصد و بازرس��ی‬ ‫از انبار فروشگاه های اینترنتی انجام می شود و مورد دیگری‬ ‫هم که باید رعایت کنند این اس��ت که عالوه برتوضیحات‬ ‫و ویژگی های محصول‪ ،‬شناس��ه کاال که روی کارتن چاپ‬ ‫ش��ده اس��ت هم باید قید شود‪ .‬در این شرایط ممکن است‬ ‫رصد و بازرسی یک سطح ساده تر شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها ی‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیک��ی تصریح کرد‪ :‬از این کد‬ ‫به راحتی نمی توان متوجه ش��د که قاچاق اس��ت یا خیر‪.‬‬ ‫چ��ون برای هم��ه کاالهای یک برند و یک مدل یکس��ان‬ ‫اس��ت‪ .‬درواق��ع در این فاز نخس��ت تا حد کم��ی با قاچاق‬ ‫برخورد می ش��ود اما در فاز دوم یعنی شناسه رهگیری که‬ ‫به تعداد همه کاالها وجود دارد می توان در حجم بیشتری‬ ‫نتیجه گرفت‪.‬‬ ‫امیری در پاسخ به این پرسش که این مورد یک باگ در‬ ‫این طرح اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما قرار اس��ت گام به گام پیش‬ ‫محمدرضا مرتضوی‪ ،‬رئیس خانه‬ ‫صنعت و معدن استان تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خسرو فروغان گران سایه‬ ‫بهنام امیری‬ ‫فعاالن دریایی با ریسک های عملیاتی و حقوقی روبه رو هستند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسالمی با‬ ‫بیان اینک��ه فعاالن دریایی با ریس��ک های عملیاتی و حقوقی‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬راهکار مقابله با این مشکالت‪ ،‬محکم‬ ‫کردن مفاد و ابعاد حقوقی قراردادهاست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫کاپیتان محمدرض��ا محمدی بنایی درباره برنامه این ش��رکت‬ ‫برای افزایش س��هم حمل بار گفت‪ :‬تداوم فعالیت هر ش��رکت‬ ‫کش��تیرانی در گ��رو تثبی��ت و افزایش س��هم در ب��ازار حمل‬ ‫بین الملل اس��ت‪ .‬ش��رکت حمل فله نیز در س��ال های گذشته‬ ‫ب��ا ورود به ح��وزه تانکر و حمل محموالت نفت��ی و با مطالعه‬ ‫ب��ازار بین الملل و ایجاد زیرس��اخت های الزم درصدد کس��ب‬ ‫سهم بیش��تر و مناسب این شرکت از بازار است و قصد دارد با‬ ‫توسعه فعالیت خود در بخش واردات غالت‪ ،‬سهم قابل توجهی‬ ‫از واردات ‪ ۱۸‬میلیون تنی غالت به کش��ور را از ان خود کند‪.‬‬ ‫کش��تیرانی حمل فله به منظور بازدهی بیش��تر نیازمند رعایت‬ ‫نوسازی و تطابق با اخرین قوانین بین المللی همچون استفاده‬ ‫از س��وخت کم س��ولفور اس��ت که هم اکنون این مهم درحال‬ ‫پیگیری و انجام است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مشکالت ناشی از ش��رایط تحریم ادامه داد‪:‬‬ ‫موان��ع تجارت دریای��ی و رکود اقتصادی حاک��م بر جهان که‬ ‫تاثیرات زیادی در کاهش فعالیت شرکت های کشتیرانی جهان‬ ‫داشته است از یک سو و تحریم های امریکا علیه صنعت دریایی‬ ‫کشور از سوی دیگر‪ ،‬مشکالتی را برای ما به همراه داشته است‪.‬‬ ‫موانع موجود در عمل این شرکت را در شرایط غیرقابل مقایسه‬ ‫با ش��رکت های فعال در این حوزه قرار داده به نحوی که مدل‬ ‫تجارت این ش��رکت با شرکت های مش��ابه متفاوت شده است‪.‬‬ ‫البته با توجه به بنیه توانمند و علمی که در نیروهای متخصص‬ ‫این شرکت وجود دارد‪ ،‬توانسته ایم تا حدی مشکالت را برطرف‬ ‫کنی��م‪ .‬مدیرعامل ش��رکت حم��ل فله کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬ماهیت فعالیت شرکت حمل فله در حوزه‬ ‫حمل مایع و خشک‪ ،‬کس��ب درامد از طریق حمل محموله ها‬ ‫به صورت اجاره س��فری یا زمانی اس��ت‪ .‬در مدل اجاره زمانی‬ ‫که یکی از ابزارهای تجارت دریایی بین المللی اس��ت‪ ،‬کش��تی‬ ‫در مس��یرهای م��ورد توافق طرفین در قالب ق��رارداد زمانی یا‬ ‫اجاره س��فری به اجاره کنندگان واگذار می شود‪ .‬باید گفت خط‬ ‫س��یر شناورهای ما در بخش کاالی عمومی و حمل محموالت‬ ‫فل��ه می تواند هم به ص��ورت ترمپ (خطوط نامنظم) و هم گاه‬ ‫در قالب الینر باشد‪ .‬در شیوه ترمپ که برنامۀ زمانی مشخصی‬ ‫در ای��ن مدل برای حم��ل بار وجود ندارد و مس��یرها از پیش‬ ‫مش��خص نیس��ت‪ ،‬حمل محموالت به صورت اجاره سفری یا‬ ‫زمانی برای حمل یک یا دو نوع کاال انجام شده؛ بنابراین مالک‬ ‫با یک یا دو صاحب کاال سرو کار دارد‪ ،‬اما در الینر‪ ،‬حمل بار به‬ ‫صورت برنامه س��فری مشخص انجام شده و شناورها در برنامه‬ ‫زمانبندی مش��خص به حمل محموله می پردازند‪ .‬در عمل هر‬ ‫شرکت حمل فله‪ ،‬چون کشتیرانی سپید باید از روش های گفته‬ ‫ش��ده برای کسب درامد و ورود به حوزه های گوناگون استفاده‬ ‫کند تا بتواند بازارهای جدید را بشناس��د و با کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫اس��تفاده بهینه از کشتی ها و حضور در عرصۀ بین الملل نسبت‬ ‫به کس��ب سهم و درامد بیشتر گام بردارد‪ .‬بنایی با بیان اینکه‬ ‫این مدل کس��ب و کار مشکالتی نیز دارد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف ما ورود‬ ‫به عرصه بین المللی اس��ت و مش��کالت احتمالی پیرامون این‬ ‫مدل کس��ب و کار وج��ود دارد به عنوان نمون��ه‪ ،‬در بحث های‬ ‫ق��راردادی‪ ،‬ممکن اس��ت اجاره کنندگان خارج��ی و یا داخلی‬ ‫ب��ه تعهدات خود ان ط��ور که انتظار می رود‪ ،‬عم��ل نکنند‪ ،‬اما‬ ‫نمی توان فرایند فعالی��ت را با این اجاره کنندگان متوقف کرد‪.‬‬ ‫البت��ه پیگیری مش��کالت از روش های حقوقی برای تس��هیل‬ ‫فراین��د فعالی��ت وجود دارد ب��ه هر حال بای��د بدانیم ماهیت‬ ‫فعالی��ت در حوزه حمل ونق��ل دریایی در عرص��ه بین الملل با‬ ‫ریس��ک های متعدد همراه اس��ت‪ ،‬اما در کن��ار ان ابزار دفاعی‬ ‫برای مقابله با این مشکالت‪ ،‬محکم کردن مفاد و ابعاد حقوقی‬ ‫قراردادها است تا چنانچه مشکالت احتمالی رخ داد‪ ،‬نیروهای‬ ‫متخصص و توانمند این شرکت بتوانند نسبت به حقوق به ظاهر‬ ‫از دس��ت رفته کش��تیرانی در محاکم داخلی و گاه بین المللی‬ ‫احقاق حق کنند‪.‬‬ ‫از نظر فنی جاسازی قرص در کیک های الیه ای‬ ‫در خط��وط تولید ممکن نیس��ت‪ .‬گروهی هزینه‬ ‫زیادی را متحمل ش��ده تا بس��ته های کیک را باز‬ ‫و قرص ه��ا را در کیک های الیه ای جای دهند تا‬ ‫اذهان عمومی را مش��وش و مردم را نگران کنند‪.‬‬ ‫ماج��رای کیک های الوده ب��ه قرص یک حرکت‬ ‫ایذایی برای اس��یب به صنایع غذایی کشور است‬ ‫چراکه صنایع غذایی ایران توانست عالوه بر بازار‬ ‫داخل به نیاز کش��ورهای همسایه هم پاسخ دهد‪.‬‬ ‫هدف دیگر از انجام چنین اقداماتی تشویش اذهان‬ ‫عمومی اس��ت‪ .‬زمانی که کش��ور ملتهب اس��ت‪،‬‬ ‫گروه های��ی تالش می کنند ب��ا اقدامات خصمانه‬ ‫علی��ه اقتصاد زمینه نگرانی مردم را فراهم کنند‪.‬‬ ‫در این شرایط دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی‬ ‫بای��د مس��ئله را پیگی��ری کنن��د‪ .‬تهدیدهای��ی‬ ‫ازاین دس��ت همواره برای کشورهایی مثل ایران‬ ‫وجود دارد‪ .‬نکته ازاردهنده دیگر اظهارنظرهای‬ ‫بعض��ی اف��راد غیرمتخصص درب��اره محصوالت‬ ‫صنای��ع غذایی اس��ت‪ .‬در فضای مجازی یک فرد‬ ‫درب��اره افزودن وایتک��س به ارد گفته بود‪ .‬زمانی‬ ‫که با ایشان تماس گرفتیم دیدیم هیچ چیز درباره‬ ‫صنعت ارد کش��ور نمی داند اما کسی که دوربین‬ ‫را به دس��ت می گیرد و با ایشان مصاحبه می کند‪،‬‬ ‫به طور دقیق می دان��د که چه می کند‪ .‬اظهارنظر‬ ‫ی��ک فرد غیرمتخصص درباره محصوالت صنایع‬ ‫غذایی هیچ پیامد دیگری جز نگرانی مردم ندارد‬ ‫و منافع ان به هیچ گروه داخلی نمی رس��د‪ .‬ازنظر‬ ‫من چنین کارشکنی هایی ‪ ۱۰۰‬درصد به عوامل‬ ‫خارجی مربوط اس��ت‪ .‬ایران در منطقه پر بحران‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬کش��تی ثبات است و اگر ایران از هم‬ ‫بپاش��د‪ ،‬این منطقه دستخوش تغییرات عجیب و‬ ‫غیرقابل پیش بینی خواهد ش��د‪ .‬با توجه به نقش‬ ‫کش��ور در منطقه‪ ،‬هر ن��وع اقدامات خرابکارانه از‬ ‫مخالفان کشور برمی اید‪ .‬دستگاه های جاسوسی‬ ‫صهیونیس��تی به چنی��ن اقداماتی تمایل دارند و‬ ‫در بعضی کشورهای همسایه استعداد خرابکاری‬ ‫در اقتصاد ایران را می بینیم‪ .‬در این ش��رایط باید‬ ‫هوش��یار بود‪ .‬شرکت های بزرگ و فعال در بخش‬ ‫صنای��ع غذایی در ایران به عنوان مناطق صنعتی‬ ‫اس��تراتژیک ب��ا کنترل ه��ای هوش��مند نظارت‬ ‫می ش��وند و اموزش ه��ای الزم در زمینه پدافند‬ ‫غیرعامل داده ش��ده اس��ت اما در س��طح عرضه‬ ‫چنین کنترلی وجود ندارد و احتمال اس��یب به‬ ‫کاال افزای��ش پیدا می کن��د‪ .‬در مورد کیک الوده‬ ‫دس��تگاه های نظارتی کار خود را دنبال می کنند‬ ‫و به طورقط��ع ب��ه نتیجه می رس��ند و این نتیجه‬ ‫را در روزه��ای اینده اع�لام خواهند کرد‪ .‬وظیفه‬ ‫مس��ئوالن در ش��رایط کنونی این است که بیش‬ ‫از همیش��ه در گفت��ار و رفتار خ��ود دقت کنند‪.‬‬ ‫نگرانی بیش��تر مردم هدف دشمن است و باید با‬ ‫ه��ر صحبتی به ارامش مردم کمک کرد نه اینکه‬ ‫انها را نگران تر کرد‪.‬‬ ‫عرضه و مصرف کاالی‬ ‫ایرانی باید به فرهنگ‬ ‫عمومی تبدیل شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬حذف‬ ‫واس��طه های زائد می توان��د روی کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده کاالها تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬رساندن‬ ‫کاال ب��ا ن��رخ و کیفی��ت مناس��ب به دس��ت‬ ‫مصرف کننده باید ه��دف اول و اولویت همه‬ ‫فروش��گاه های اینترنتی عرضه کاال در سطح‬ ‫کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا ب��ه عن��وان دول��ت و‬ ‫مجموع��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫رس��الت داریم از هرگون��ه اجحاف در حقوق‬ ‫مردم جلوگیری کنی��م‪ .‬رحمانی اضافه کرد‪:‬‬ ‫بای��د این اص��ل در تج��ارت داخلی کش��ور‬ ‫جاری ش��ود که ن��رخ کمتر‪ ،‬فروش بیش��تر‪،‬‬ ‫س��ود و عایدی بیش��تری برای عرضه کننده‬ ‫ه��ر کاالیی دارد‪ .‬مدل دیج��ی کاال در توزیع‬ ‫کاال در س��طح کش��ور باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه فروشگاه های زنجیره ای در‬ ‫تعادل بازار همراهی خوبی داشتند و با تکمیل‬ ‫سامانه های تجاری وزارتخانه و کنترل دقیق‬ ‫فراینده��ا به طور مس��لم روند قیمتی کاالها‬ ‫در بازار راحت تر از گذش��ته تنظیم می شوند‪.‬‬ ‫باید روی موضوع رقابت برای کاهش نرخ در‬ ‫سطح عرضه بیش از این کار کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر پدافند غیرعامل مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی‬ ‫گف��ت‪ :‬صاحبان چهار دس��ته کاال ش��امل ل��وازم خانگی‪،‬‬ ‫پوش��اک و منس��وجات‪ ،‬تلفن همراه و دخانیات در فضای‬ ‫مج��ازی ب��ه درج شناس��ه کاال روی کاالهایش��ان مل��زم‬ ‫ش��دند‪ .‬س��ارا جامی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۵‬براس��اس ایین‬ ‫نام��ه اجرایی م��اده ‪ ۱۳‬قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال که‬ ‫مصوبه هیات وزیران اس��ت‪ ،‬مقرر ش��د درج شناس��ه کاال‬ ‫ب��رای تم��ام کاالهای موجود در بازارها و انبارهای کش��ور‬ ‫الزامی ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در راستای اجرای ایین نامه‬ ‫هیات وزی��ران‪ ،‬دس��تورالعمل های اجرایی مصوب وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ترتیب دستورالعمل برای گروه‬ ‫لوازم خانگی در تاریخ اردیبهش��ت ‪ ،۹۸‬کاالهای پوشاک و‬ ‫منس��وجات در تیرماه ‪ ۹۷‬و دس��تور العمل گوش��ی همراه‬ ‫در تاریخ اردیبهش��ت س��ال ‪ ۹۸‬به تصویب رسید‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دس��تورالعمل گروه کاالیی دخانیات نیز در سال ‪۹۷‬‬ ‫تصویب و ابالغ شد‪ .‬این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫سلس��له مرات��ب اجرایی‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پس از تصویب دس��تورالعمل ها‪ ،‬صاحبان این چهار دسته‬ ‫کاال را نیز ملزم به درج شناس��ه کاال روی کاال کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صاحبان کسب وکارهای مجازی برای عرضه‬ ‫کااله��ای خود در فضای مجازی همچون وب س��ایت های‬ ‫فروش‪ ،‬ش��بکه های اجتماعی‪ ،‬اپلیکیشن های موبایلی و‪...‬‬ ‫ملزم به درج شناس��ه در کنار سایر مشخصات کاال هستند‬ ‫و ضروری اس��ت تا ضوابط و دس��تورالعمل های موجود را‬ ‫در این باره اجرا کنند‪ .‬جامی با اش��اره به مهم ترین هدف‬ ‫درج شناسه کاال روی کاالهای ذکر شده یاداور شد‪ :‬هدف‬ ‫از درج شناس��ه کاال‪ ،‬مب��ارز با ف��روش کاالهای قاچاق در‬ ‫س��طح کش��ور اس��ت‪ .‬از انجایی که درحال حاضر بسیاری‬ ‫از کاالهای کش��ور به صورت اینترنتی به فروش می رسند‬ ‫ضروری اس��ت که صاحبان فضای کس��ب و کار نیز قوانین‬ ‫کش��ور را رعایت و این شناسه کاال را دریافت و درج کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط قاچاق را نباید فراهم نکنیم‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با بیان اینکه س��ال های پیش هم طرح های مشابهی‬ ‫را اجرا کردیم که متاس��فانه موفق نبود و رانت هایی ایجاد‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران کد و شبنم نمونه ای این طرح بودند‬ ‫که چون دس��تگاه های مختلفی دخیل بودند و هماهنگی ‬ ‫شکل نگرفت که در نهایت به فروش برچسب ها منجر شد‪.‬‬ ‫خس��رو فروغان گران سایه در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مشکلی که در حال حاضر با ان مواجه هستیم نظارت‬ ‫صحیح اس��ت که متاسفانه توزیع کاال در زنجیره تامین ما‬ ‫نیز با مشکالت بسیاری همراه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکته بعدی اینکه به چند درصد کاالهای‬ ‫ب��ازار اجازه ورود قانونی داده ایم؟ اگر طرح قانون شناس��ه‬ ‫کااله��ا اجرا ش��ود متاس��فانه عم��ده کاالها بای��د قاچاق‬ ‫محس��وب ش��ده و از بازار جمع شود‪ .‬در این صورت از نظر‬ ‫روان��ی در ب��ازار چه تاثیری خواهد گذاش��ت؟ ایا می توان‬ ‫پاسخگو مردم بود؟‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران با بیان اینکه دوحال��ت در این بخش داریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر س��خت بگیریم و نظارت عالی داش��ته باشیم باید‬ ‫عمال ‪ 60‬تا ‪70‬درصد کاالها از بازار جمع ش��ود که کمبود‬ ‫کاال حس می شود و جو روانی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫فروغان گران س��ایه اف��زود‪ :‬حالت دوم اینک��ه نخواهیم‬ ‫برخورد کنیم که متاسفانه روز به روز بازار از کاالی قاچاق‬ ‫اشباع می شود و ریشه اقتصاد ما را نابود می کند‪.‬‬ ‫وی در مب��ارزه ب��ا قاچاق باید پیش��گیری قبل از درمان‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چرا زمینه بروز قاچاق را فراهم‬ ‫می کنی��م ک��ه بخواهیم با فرد خاطی برخ��ورد می کنیم؟‬ ‫ابتدا باید ش��رایطی فراهم ش��ود که کسی به دنبال کاالی‬ ‫قاچاق نرود؟ چرا می رود؟ چون نیاز به کاال حس می ش��ود‬ ‫و نمی توان ان کاال را از طریق قانون تامین کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران باید از ممنوعیت واردات پرهیز کنیم و ازسوی دیگر‬ ‫حمایت جدی از تولیدکننده داشته باشیم تا بتوانند سهم‬ ‫باالیی در بازار داش��ته باش��ند‪ .‬در واقع من اجازه می دهم‬ ‫دزد ب��ه خان��ه ام بیاید و دزدی کن��د و بعد دزد را می گیرم‬ ‫و از او ش��کایت می کنم‪ .‬فروغان گران س��ایه با بیان اینکه‬ ‫واردات باید براس��اس نیاز جامعه انجام ش��ود تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از اش��نایان من به س��رنگی برای شیمی درمانی نیاز‬ ‫داشته که تا پیش از این ‪ 25‬هزارتومان می خرید اما امروز‬ ‫با س��ختی بس��یار ان را به قیمت یک میلی��ون و ‪50‬هزار‬ ‫تومان خریداری کرده اس��ت‪ .‬قاچاقچی این موضوع و نیاز‬ ‫ب��ه یک کاال را متوجه می ش��ود و اق��دام به قاچاق می کند‬ ‫که متاسفانه ممکن است به سالمت مردم هم اسیب وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در یک اقتصاد س��الم مصرف کننده‬ ‫بای��د بدان��د کاالیی ک��ه می خرد از کجا امده اس��ت و چه‬ ‫ویژگی های دارد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬پیگیری های‬ ‫درباره گروه کاالیی دخانیات و پوش��اک نیز با معاونت های‬ ‫مرب��وط در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به نتیجه ای‬ ‫نرس��ید‪ .‬مدی��رکل دفت��ر صنایع نس��اجی و پوش��اک در‬ ‫جلس��ات مختلف حضور داشتند و فرصت نداشتند‪ .‬مرکز‬ ‫برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور این وزراتخانه اما‬ ‫اعالم کردند که برای یک پرسش و پاسخ کوتاه باید حتما‬ ‫حضوری به مرکز برویم یا اینکه س��وال را ارس��ال کنیم و‬ ‫روز بعد پیگیری کنیم‪ .‬این یعنی بروکراس��ی اداری و طی‬ ‫کردن فرایند طوالنی‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باالخ��ره قان��ون درج شناس��ه کاال‪ ،‬به صورت رس��می‬ ‫اع�لام و به طور جدی هم در حال پیگیری اس��ت؛ قانونی‬ ‫که ‪3‬س��ال پیش روی کار امد اما انطور که باید و ش��اید‬ ‫اجرایی نشد‪ .‬ایین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری‬ ‫کاال موض��وع ماده (‪ )۱۳‬قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫اواخر ش��هریور ‪ ۱۳۹۵‬از سوی اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬ب��رای اجرا ابالغ ش��د‪ .‬ماده ‪ ۲۰‬این‬ ‫ایین نامه مسئولیت اجرای ان را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت محول کرد و براس��اس ماده ‪ ۱۲‬ان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موظف است «امکان ثبت شناسه رهگیری‬ ‫و دریاف��ت گواهی الکترونیکی را در س��امانه جامع تجارت‬ ‫فراهم و یکتا بودن شناسه های رهگیری را در سطح تمامی‬ ‫کاالهای مشمول‪ ،‬تضمین کند»‪.‬‬ ‫حاال مس��ئوالن اجرایی و تصمیم س��ازی کشور با هدف‬ ‫جلوگی��ری از قاچ��اق‪ ،‬ای��ن قان��ون را در ‪4‬گ��روه کاالیی‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬پوشاک و منسوجات‪ ،‬تلفن همراه و دخانیات‬ ‫حت��ی در فضای مجازی هم تعریف کردند که این گروه ها‬ ‫ملزم به درج شناس��ه کاال هس��تند‪ .‬در گروه لوازم خانگی‬ ‫از ‪ ۱۵‬دی اگ��ر گروه های کاالیی تعیین ش��ده در س��طح‬ ‫بازار دارای شناس��ه کاال نباش��ند‪ ،‬قاچاق تلقی می ش��وند‪.‬‬ ‫طرحی که تولیدکنندگان این بار نس��بت به ثمر دادن ان‬ ‫امیدوار هس��تند‪ .‬در این باره محمدرضا غزنوی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که‬ ‫این ب��ار ایرادهای طرح های قبلی مبارزه با قاچاق همچون‬ ‫«ایران کد» و «ش��بنم» بررس��ی و برطرف ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم با همکاری مردم‪ ،‬تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫اجرای ایین نامه شناسه و رهگیری کاال به ثمر برسد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫باید‬ ‫هوشیار بود‬ ‫کنترل قاچاق حتی در فضای مجازی‬ ‫برویم و این فاز شناس��ه کاال مقدمات اجرای الزام شناس��ه‬ ‫رهگیری اس��ت که تاثیر بیش��تری در مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫دارد‪ .‬فعال در گام اجرایی نخست قرار داریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫وظایف کارگروه موافقتنامه‬ ‫ایران و اوراسیا‬ ‫با توجه به ماده پنجم از فصل اول موافقتنامه‬ ‫اوراس��یا و ایران‪ ،‬رئیس��ان این کارگ��روه از دو‬ ‫طرف‪ ،‬حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران و معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و ورونی��کا نیکیش��ینا وزی��ر تجارت‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪،‬‬ ‫به تازگی نشس��تی با هدف اش��نایی با ماهیت‬ ‫این کارگ��روه‪ ،‬وظایف و جایگاه ان و همچنین‬ ‫موضوع های مربوط ب��ه مفاد موافقتنامه برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫زادبوم در تش��ریح موافقتنامه موقت تشکیل‬ ‫منطق��ه ازاد تج��اری بی��ن ای��ران و اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا و کشورهای عضو اظهارکرد‪:‬‬ ‫ای��ن موافقتنام��ه مفصل تری��ن و جامع تری��ن‬ ‫موافقتنامه تجاری است که تاکنون ایران منعقد‬ ‫کرده و و ویژگی های خاص��ی دارد که با دیگر‬ ‫موافقتنامه ه��ای دو جانب��ه و چندجانبه تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬این موافقتنامه در ‪ 9‬فصل و شامل قواعد‬ ‫عمومی‪ ،‬تجارت کاال‪ ،‬راهکارهای تجاری‪ ،‬موانع‬ ‫فنی پیش روی تجارت‪ ،‬اقدام های بهداش��تی و‬ ‫بهداش��ت گیاهی‪ ،‬قواعد مبدا‪ ،‬تسهیل تجاری‪،‬‬ ‫حل و فصل اختالف ها و مقررات پایانی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رف��ع موان��ع غیرتعرف��ه ای‪،‬‬ ‫توس��عه همکاری های گمرکی‪ ،‬اس��تانداردها‪،‬‬ ‫تس��هیل تج��ارت و فراه��م اوردن زمین��ه‬ ‫هم��کاری بخش های خصوص��ی از دیگر مفاد‬ ‫مه��م ای��ن موافقتنام��ه اس��ت ک��ه همکاری‬ ‫تم��ام نهاد های مس��ئول را برای اج��رای انها‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به وجود ظرفیت های باالی‬ ‫تجاری و اقتصادی بین ایران و کشورهای عضو‬ ‫اتحادیه اوراس��یا‪ ،‬پیش بینی می شود با اجرایی‬ ‫ش��دن این موافقتنام��ه س��طح همکاری های‬ ‫اقتصادی و تجاری کشورمان با کشورهای عضو‬ ‫این اتحادیه ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این‬ ‫کارگروه مش��ترک را باالترین مرجع ارتباط با‬ ‫اتحادیه اوراسیا در چارچوب موافقتنامه دانست‬ ‫و گفت‪ :‬وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا در ساختار‬ ‫سازمانی زیرمجموعه ای در این کارگروه دارد و‬ ‫در طرف ایران نیز ساختاری متشکل از اعضای‬ ‫نهادها و س��ازمان های گوناگون به عنوان عضو‬ ‫این کارگروه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫زادبوم در تش��ریح وظایف کارگروه مشترک‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بررس��ی هرگون��ه موضوع مربوط به‬ ‫پیاده س��ازی و اج��رای موافقتنام��ه‪ ،‬نظارت بر‬ ‫عملکرد تمامی کارگروه های فرعی و گروه های‬ ‫کاری و دیگر نهادهای متش��کل به موجب این‬ ‫موافقتنامه یا به صالحدید کارگروه مش��ترک‪،‬‬ ‫بررس��ی روند مذاکرانی که براساس ماده ‪3-1‬‬ ‫تج��ارت ازاد ای��ن موافقتنامه انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫تصمیم گیری برای نهایی کردن مذاکرات مهم‪،‬‬ ‫بررسی راه های گس��ترش بیشتر روابط تجاری‬ ‫بی��ن طرف ها‪ ،‬بررس��ی ی��ا پیش��نهاد هرگونه‬ ‫اصالحات این موافقتنام��ه بین طرف ها‪ ،‬اتخاذ‬ ‫تدابیر دیگر در راستای هر موضوع زیر پوشش‬ ‫این موافقتنامه براساس توافق طرف ها‪ ،‬از جمله‬ ‫وظایف این کارگروه است‪.‬‬ ‫وی درب��اره قلمرو وظایف در ای��ن کارگروه‬ ‫مش��ترک گفت‪ :‬کارگروه مش��ترک در راستای‬ ‫ایفای وظای��ف خود می توان��د نهادهای فرعی‬ ‫از جمل��ه نهاده��ای م��وردی را ایج��اد کند و‬ ‫وظای��ف انها را در موضوع های گوناگون تعیین‬ ‫کند‪ .‬کارگروه مش��ترک می توان��د در صورت‬ ‫نی��از برای درخواس��ت مش��اور از اش��خاص و‬ ‫گروه های ثالث در موضوع های تحت صالحیت‬ ‫خود تصمیم گیری کند‪ .‬همچنین نشست های‬ ‫منظم ساالنه قرار است به طور متناوب در کشور‬ ‫طرف ها برگزار شود و نشست های ویژه ‪ 30‬روز‬ ‫از زمان درخواس��ت یک��ی از طرفین در محل‬ ‫مورد توافق برگزار می شود‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با‬ ‫اش��اره به تش��کیل دو کارگروه دیگر با عنوان‬ ‫«کارگ��روه تج��ارت کاال» و «کارگ��روه فرعی‬ ‫گواهی مبدا» براس��اس ای��ن توافقنامه افزود‪:‬‬ ‫متولیان این کارگروه ها مش��خص ش��ده و باید‬ ‫س��ازکار اجرایی فعالیت ان ها نیز شکل بگیرد‪،‬‬ ‫همچنی��ن درب��اره «همکاری ه��ای گمرکی»‬ ‫به عن��وان یک��ی از زیرمجموعه ه��ای کارگروه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬در‬ ‫ح��ال پیش بردن امور اس��ت و درباره کارگروه‬ ‫فرعی گواهی مبدا نیز ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی ای��ران مس��ئولیت این‬ ‫کارگ��روه را برعه��ده خواهد داش��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬دفتر همکاری اوراسیا در سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران برای اجرای موافقتنامه و پیگیری‬ ‫مذاکرات بعدی تجارت ازاد با اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا مستقر است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫ارائه طرح تشکیل «ستاد توسعه صادرات» به جهانگیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫صادرکنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫صادراتی در این‬ ‫شرایط‪ ،‬همچون‬ ‫قهرمانان ملی‬ ‫هستند که باید‬ ‫تحت حمایت های‬ ‫ویژه قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬به این‬ ‫معنا که مالیات‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫صادرات باید‬ ‫براساس قانون‪،‬‬ ‫در یک ماه‬ ‫دست کم برای‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫نمونه‪ ،‬برتر و‬ ‫شناسنامه دار‬ ‫بازگردد‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬پیش نویس تش��کیل «س��تاد توسعه‬ ‫صادرات» با اختی��ارات اصل‪ ۱۲۷‬قانون اساس��ی‪ ،‬به‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ارائه ش��د‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی در دومین نشست ستاد توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬با اش��اره به تالش بی وقف��ه صادرکنندگان‬ ‫برای تامین نیازهای ارزی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور از محل منابع‬ ‫ارزی حاص��ل از ص��ادرات تامین ش��ده و به همین‬ ‫دلی��ل‪ ،‬صادرکنندگان را باید م��ورد حمایت قرار داد‬ ‫و موان��ع و چالش های پیش روی انه��ا را نیز برطرف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا‪ ،‬بانک مرکزی اعالم کرده‬ ‫که اطالعات مربوط به تسویه ارزی صادرکنندگان را‬ ‫به طور ماهانه به س��ازمان امور مالیات��ی ارائه خواهد‬ ‫داد ت��ا در ارس��ال اطالع��ات مرب��وط به بازگش��ت‬ ‫ارز صادرات��ی انه��ا‪ ،‬تاخی��ری رخ نداده و اس��ترداد‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده صادرات با ه��دف تقویت بنیه‬ ‫نقدینگی صادرکنن��دگان نیز با کمترین تاخیر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درباره س��ازکار اجرایی برای حل و فصل مسائل‬ ‫صادراتی‪ ،‬باید همانطور که در حوزه بازرگانی داخلی‪،‬‬ ‫ستاد تنظیم بازار وجود دارد‪ ،‬ستادی نیز با اختیارات‬ ‫کافی‪ ،‬امور مرتبط با تجارت خارجی را به طور هفتگی‬ ‫و با حضور تمامی ذی نفعان‪ ،‬مرور کرده و درباره انها‬ ‫تصمیم های س��ریع و الزم را اتخ��اذ کند‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت که این موضوع در حوزه تنظیم بازار داخلی‬ ‫به خوبی موثر بوده و با اس��تفاده مناس��ب از همین‬ ‫سازکارها‪ ،‬کشور به ارامشی نسبی رسیده است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مجموعه اقدام های‬ ‫انجام ش��ده در حوزه بازرگان��ی داخلی‪ ،‬نتیجه رصد‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی و تصمیم��ات مناس��ب اتخاذ ش��ده در‬ ‫س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬پیش نویس‬ ‫تشکیل «ستاد توسعه صادرات» با در اختیار داشتن‬ ‫اختیارات اصل ‪ ۱۲۷‬قانون اساس��ی‪ ،‬ب��ه معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری ارائ��ه و تقاضا ش��ده تا این س��تاد‬ ‫به ریاس��ت وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و دبیری‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬مسیر صادرات کشور‬ ‫را هموار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم داخلی‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی در ادامه با یاداوری اینکه صادرات ایران در‬ ‫‪ ۸‬ماه نخست امسال به لحاظ وزنی‪ ،‬حدود ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫رش��د داشته‪ ،‬گفت‪ :‬موضوعی با عنوان تحریم داخلی‬ ‫را قبول نداریم‪ ،‬بلکه منش��ا فشارها و شیوه نامه هایی‬ ‫ک��ه گاه صادرات را تحت الش��عاع قرار می دهد‪ ،‬کام ً‬ ‫ال‬ ‫بیرونی بوده و این طور نیس��ت ک��ه نهاد های دولتی‪،‬‬ ‫فش��ار بی جه��ت ب��ه بخش تولی��د و ص��ادرات وارد‬ ‫کنن��د؛ بلکه بیش��تر عوامل بیرونی اس��ت که منجر‬ ‫به ش��کل گیری شیوه نامه ها و بخش��نامه ها در حوزه‬ ‫صادرات می ش��ود؛ اما باوج��ود همه این ها ظرفیت ها‬ ‫به گونه ای اس��ت که کش��ور ب��ه نحو مطلوب��ی اداره‬ ‫می شود و چرخ اقتصاد در حال حرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری استانی توسعه صادرات‬ ‫مدرس خیابان��ی با یاداوری تع��دادی از برنامه های‬ ‫اولویت دار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه‬ ‫موضوعی با عنوان تحریم داخلی را قبول نداریم‪ ،‬بلکه منشا فشارها و‬ ‫شیوه نامه هایی که گاه صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد‪ ،‬کام ًال بیرونی‬ ‫بوده و این طور نیس��ت که نهاد های دولتی‪ ،‬فش��ار بی جهت به بخش تولید‬ ‫و صادرات وارد کنند‬ ‫صادرات اظهارکرد‪ :‬توس��عه صادرات به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬براساس فرمایش��ات رهبر معظم انقالب و‬ ‫خواست دولت و شورای عالی صادرات بوده که بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬مطابق برنامه ریزی های انجام ش��ده از سوی‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬برای دستیابی به ان‪،‬‬ ‫هدف گذاری‪ ‎‬های دقیقی انجام ش��ده است‪ ،‬به نحوی‬ ‫که در هر یک از برنامه های توسعه صادرات در الگوی‬ ‫مل��ی‪ ،‬هدف گذاری های اس��تانی و برش های کاالیی‬ ‫نیز طراحی و ابالغ ش��ده تا با کن��ار هم قرار گرفتن‬ ‫انها‪ ،‬اهداف مدنظر به منظور توسعه و تعالی صادرات‬ ‫کشور محقق شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از برنامه ریزی برای توس��عه صادرات‬ ‫به کش��ورهای چین‪ ،‬هند و حوزه اوراسیا خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در کنار رونق صادرات به کش��ورهای همسایه‪،‬‬ ‫تالش ش��ده برنامه ویژه ای برای توس��عه صادرات به‬ ‫هند‪ ،‬چین و کش��ورهای عضو اوراسیا طراحی و اجرا‬ ‫شود‪ .‬نقطه تماس دولت با بخش خصوصی‪ ،‬تشکل ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با تاکید‬ ‫بر اهمی��ت انجمن ها و تش��کل های تخصصی‪ ،‬نقطه‬ ‫تماس دولت با بخش خصوصی را تش��کل ها دانست‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اشراف به این نقش و جایگاه‪ ،‬در تمامی تصمیم های‬ ‫خود نظ��ر بخش خصوصی و فع��االن اقتصادی را در‬ ‫قالب نشس��ت های مشترک با تشکل ها و انجمن های‬ ‫مرب��وط‪ ،‬مدنظ��ر قرار خواه��د داد و بر این اس��اس‬ ‫سازمان توس��عه تجارت موظف است به طور هفتگی‬ ‫برای بررسی مس��ائل صادرکنندگان و رفع مشکالت‬ ‫انها‪ ،‬یک رس��ته کاالیی‪ ،‬یک ب��ازار هدف صادراتی و‬ ‫یک استان را از طریق تشکیل نشست میز تخصصی‬ ‫فریب پیامک های فعال سازی گوشی تلفن همراه‬ ‫را نخورید‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت‪ :‬مردم‬ ‫فریب پیام های فعال س��ازی گوشی تلفن همراه‬ ‫را نخورن��د‪ ،‬چراکه اگر س��امانه همتا پیامی را‬ ‫ارس��ال کند‪ ،‬به جای شماره‪ ،‬عبارت همتا درج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا دهقانی نی��ا در گفت وگو با مهر‬ ‫درباره ارس��ال پیام هایی به برخی مردم مبنی‬ ‫بر اینکه «برای جلوگیری از قطع شدن شبکه‬ ‫گوش��ی تلفن همراه‪ ،‬باید اقدام به فعال س��ازی‬ ‫گوش��ی کنن��د»‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬م��ردم باید دقت‬ ‫کنند ه��ر پیامی که از س��مت س��امانه همتا‬ ‫به مخاطبان ارس��ال می ش��ود یک س��ربرگ‬ ‫یا تابلوی��ی دارد که عبارت «همتا» را نش��ان‬ ‫می دهد؛ یعنی ش��ماره ای نیست و فقط کلمه‬ ‫همتا نوشته شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در صورت��ی که مردم به‬ ‫همین قاعده توجه کنن��د‪ ،‬به طور قطع فریب‬ ‫نمی خورن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬م��ردم هنگام خرید‬ ‫گوش��ی تلف��ن همراه دق��ت کنند ک��ه هیچ‬ ‫هزینه ای بابت رجیستری نباید بپردازند و اگر‬ ‫شخصی ادعا می کند که باید هزینه رجیستری‬ ‫پرداخت شود نباید از او خرید کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫اف��زود‪ :‬هنگام خرید گوش��ی‪ ،‬فرایند باید طی‬ ‫ش��ود به این صورت که فاکتور را از فروشنده‬ ‫دریاف��ت کنند و در محل‪ ،‬اس��تعالم اصالت را‬ ‫بگیرن��د و فعال س��ازی کنند و پ��س از اینکه‬ ‫انتقال مالکیت انجام شد سر فرصت در کارتابل‬ ‫خود در س��امانه همتا گوش��ی خود را تعریف‬ ‫کنن��د‪ .‬هر ایرانی در این س��امانه یک کارتابل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬نمون��ه ای از پیامک ه��ای‬ ‫فاق��د اصالت که ازس��وی س��ودجویان به نام‬ ‫س��امانه همتا ارس��ال می ش��ود‪ ،‬در خبر امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همانگونه که مشاهده می شود این پیامک ها‬ ‫از یک «سرش��ماره» ارس��ال ش��ده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که اگر از س��وی س��امانه همتا پیامکی‬ ‫به مخاطب ارسال شود‪ ،‬به جای شماره‪ ،‬کلمه‬ ‫«همتا» درج می شود‪.‬‬ ‫ب��ا همراهی نهاد ها‪ ،‬تش��کل ها و انجمن های ذی ربط‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹یکپارچه سازی‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی درباره بروز برخی مشکالت صادراتی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به دلی��ل تعدد و تکثر صادرکنندگان و واردکنندگان‪،‬‬ ‫گاهی شاهد قیمت شکنی در بازارهای صادراتی بوده‬ ‫ی��ا در مقابل‪ ،‬ب��رای خرید کاال از کش��ورهای دیگر‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای گزافی را نس��بت ب��ه ارزش ذاتی کاالها‬ ‫می پردازی��م؛ بنابراین در این راس��تا باید سیاس��ت‬ ‫یکپارچه سازی مدنظر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی درباره نحوه ارزش گذاری گمرک در‬ ‫حوزه کاالهای صادراتی‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه ارزش گذاری‬ ‫کااله��ای صادراتی با مس��ئولیت گم��رک و حضور‬ ‫نمایندگان��ی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫تش��کیل ش��ده و دارای اختیاراتی اس��ت که باید از‬ ‫امکان��ات و توانمندی انها به نحو احس��ن و به منظور‬ ‫توسعه صادرات و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول تاکید ک��رد‪ :‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫نظر تش��کل ها‪ ،‬انجمن ه��ا و اتاق بازرگان��ی باید در‬ ‫ای��ن کارگ��روه مطرح ش��ده و نظ��ر صادرکنندگان‬ ‫و اعض��ای کارگ��روه ب��ه ه��م نزدیک ش��ود؛ چراکه‬ ‫در ای��ن ص��ورت می توان ب��ه بهترین نتیجه دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹متولی خارجی و حامی صادرکنندگان‬ ‫مدرس خیابانی ادامه داد‪ :‬س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬حامی صادرکنن��دگان و متولی حوزه تجارت‬ ‫خارجی کش��ور اس��ت و صادرکنن��دگان باید کانال‬ ‫ارتباطی خود را با ان داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مالیات ارزش افزوده صادرات یک‬ ‫م��اه پس از ارائ��ه اظهارنامه صادرات��ی بازگردد‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن درباره بازگش��ت ارز صادراتی و اس��ترداد‬ ‫مالیات ارزش افزوده ص��ادرات‪ ،‬گفت‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان صادراتی در این ش��رایط‪ ،‬همچون‬ ‫قهرمان��ان ملی هس��تند که باید تح��ت حمایت های‬ ‫وی��ژه قرار گیرند‪ ،‬به این معنا که مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرات باید براساس قانون‪ ،‬در یک ماه دست کم برای‬ ‫صادرکنندگان نمونه‪ ،‬برتر و شناسنامه دار بازگردد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬ضم��ن اینکه بانک‬ ‫مرک��زی اعالم کرد اطالع��ات بازگش��ت ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات به طورماهانه در اختیار س��ازمان مالیات‬ ‫قرار می گیرد تا تاخیر در بازگش��ت و استرداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده صادرکنندگان کاهش داده ش��ود‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی همچنین اعالم کرده اطالعات مربوط به رفع‬ ‫تعهد ارزی صادرکنندگان را به طور ماهانه به سازمان‬ ‫امور مالیاتی ارائه داده و در ارسال اطالعات مربوط به‬ ‫بازگشت ارز صادراتی‪ ،‬تاخیری نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط کشتیرانی راه اندازی شود‬ ‫مدرس خیابان��ی درباره مس��ائل حمل ونقل دریایی‬ ‫کاالها نیز اظه��ار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد تجارت در‬ ‫جهان از طریق دریا انجام می شود و نقش کشتیرانی‬ ‫منحصربه فرد و زیربنایی اس��ت و توسعه صادرات بر‬ ‫مبنای تامین زیرساخت های الزم محقق می‪ ‎‬شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫باید خط ویژه کشتیرانی به بازارهای هدف کشورهای‬ ‫همس��ایه و اوراسیا را برای تحقق اهداف صادراتی‪ ،‬با‬ ‫اولویت و به طور ویژه راه اندازی و تقویت کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گف��ت‪ :‬کش��تیرانی ع�لاوه بر این‬ ‫موض��وع برای کمک به تحقق اه��داف صادراتی باید‬ ‫ن��رخ حمل ونق��ل کاال را نیز رقابتی کن��د‪ .‬قائم مقام‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی در‬ ‫پایان نشس��ت از بانک توس��عه صادرات خواس��ت تا‬ ‫پیش��نهاد مش��خصی برای ارائه تس��هیالت جدید به‬ ‫صادرکنندگان پیش از سررسید تسهیالت قبلی ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫سقف معافیت کاالی همراه ملوان به روز شود‬ ‫ناظر گمرک های استان و مدیرکل گمرک بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬سقف مصوب معافیت کاالی همراه ملوان در‬ ‫زمان دالر ‪ ۳۸‬هزار ریالی ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال تعیین‬ ‫ش��ده بود که با توجه به افزایش نرخ دالر باید این‬ ‫معافیت به روز شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهروز قره بیگی‬ ‫در نشس��ت ش��ورای هماهنگی مدیران اقتصادی‬ ‫اس��تان بوش��هر افزود‪ :‬با توجه به افزایش ‪ ۳‬برابری‬ ‫نرخ دالر باید برای تامین معیش��ت ساحل نشینان‬ ‫استان بوش��هر میزان معافیت کاالی ملوانی نیز به‬ ‫همین میزان متناسب سازی ش��ده و افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پی��ش از این دول��ت مجوز واردات‬ ‫‪ ۱۰۰‬قل��م کاالی ملوانی را ص��ادر و در مصوبه ای‬ ‫معافی��ت بازرگانی انها را نیز اب�لاغ کرد؛ اما با این‬ ‫وجود به دلیل ش��رط ثبت س��فارش و منشا ارز که‬ ‫در مصوب��ه دیده ش��د‪ ،‬قابل اجرا نب��ود و اکنون با‬ ‫توجه به اینکه اس��تاندار بوش��هر دستور الزم برای‬ ‫پیگیری این موضوع را صادر کرده ‪ ،‬امیدواریم حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هی��ات وزی��ران در نشس��ت ‪۱۸‬م��رداد ‪ ۹۶‬ب��ه‬ ‫پیش��نهاد وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و به‬ ‫اس��تناد اصل ‪۱۳۸‬قانون اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ایین نامه ورود کاال ازسوی ملوانان شناورهای‬ ‫دریای��ی س��نتی با ظرفی��ت کمت��ر از ‪ ۵۰۰‬تن و‬ ‫س��اماندهی و نوسازی ان ش��ناورها را در ‪ ۱۸‬ماده‬ ‫مصوب کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مصوب��ه ب��ا اعت��راض ملوان��ان‪ ،‬صاحبان‬ ‫ش��ناورهای باری و بازاریان بندرهای استان بوشهر‬ ‫روبه رو شد به نحوی که شناورها از تخلیه کاال برای‬ ‫مدت ه��ا خودداری کردن��د و مغازه هایی که کاالی‬ ‫ملوانی خری��د و فروش می کردند ب��ه دلیل خالی‬ ‫شدن فروشگاه های ش��ان از کاالی ملوانی اقدام به‬ ‫تعطیلی بازار در چند نوبت کردند‪.‬‬ ‫به همین دلیل ش��ورای تامین اس��تان بوش��هر‬ ‫در نشس��تی از مس��ئوالن کشور خواس��تار تعویق‬ ‫اجرای مصوب��ه س��اماندهی کاالی هم��راه ملوان‬ ‫ت��ا پای��ان فروردی��ن س��ال گذش��ته و بازنگری و‬ ‫اص�لاح این مصوبه ش��د ک��ه مورد موافق��ت قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۷‬این ایین نامه شناورهای دریایی‬ ‫س��نتی با ظرفیت کمتر از‪ ۵۰۰‬ت��ن (لنج تجاری)‬ ‫در صورت زیر پوش��ش بیمه تامین اجتماعی قرار‬ ‫دادن ملوانان شاغل در ان شناور و برخوردار شدن‬ ‫انه��ا از مزیت های بیمه تامی��ن اجتماعی از قبیل‬ ‫بازنشس��تگی‪ ،‬بیمه درمان‪ ،‬عیدی اخر سال و سایر‬ ‫موارد مربوط‪ ،‬مجاز هس��تند در هر س��ال برای هر‬ ‫ش��ناور و هر ملوان حداکث��ر ‪ ۶‬نوبت و در هر نوبت‬ ‫ب��ه ازای هر ملوان تا س��قف ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال از‬ ‫معافیت ملوانی درج ش��ده در تبصره (‪ )۳‬ماده (‪)۱‬‬ ‫این ایین نامه استفاده کنند‪.‬‬ ‫براس��اس تبص��ره ‪ ۲‬م��اده ‪ ۷‬ای��ن ایین نامه نیز‬ ‫معافیت های ملوانی برای شناورهای کمتر از ‪۲۰۰‬‬ ‫تن حداکثر ‪ ۶‬نفر‪ ،‬ب��رای‪ ۲۰۱‬تا ‪ ۳۵۰‬تن حداکثر‬ ‫‪۷‬نف��ر و برای ‪ ۳۵۱‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬تن حداکثر ‪۸‬نفر و در‬ ‫هر حال برای حداکثر ‪ ۶‬س��فر در طول یک س��ال‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫در مناطق��ی که تعداد س��فر متداول ش��ناورها‬ ‫بیش از ‪۶‬سفر است سفرهای مازاد شناور مشمول‬ ‫معافیت نبوده و ترخیص کاال در هر حال مش��مول‬ ‫مقررات صادرات و واردات کشور است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از روز یکشنبه‪ ۸ ،‬دی دومین کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنعت س��اخت اغاز ب��ه کار کرد و ایین‬ ‫گش��ایش نیز روز ‪ ۹‬دی با حض��ور صاحبان صنعت‪،‬‬ ‫صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان ایرانی و بازرگانانی‬ ‫از عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬قطر و عمان در هتل المپیک تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حمایت ه��ای معنوی وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬دانشگاه شهید بهش��تی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی‬ ‫و مهندس��ی زلزله و دانشگاه تهران برگزار شده است‪.‬‬ ‫همچنین جامعه مهندس��ین مش��اور ایران‪ ،‬دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬س��ازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬دانشگاه‬ ‫عل��م و صنع��ت ای��ران‪ ،‬انجم��ن س��ازه های فوالدی‬ ‫ای��ران‪ ،‬دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی‪ ،‬انجمن‬ ‫بت��ن ایران‪ ،‬دانش��گاه تربی��ت مدرس‪ ،‬انجم��ن راه و‬ ‫س��اختمان ایران‪ ،‬دانش��گاه ازاد اس�لامی و سازمان‬ ‫به��ره وری ایران نی��ز از حامیان جدی ان هس��تند‪.‬‬ ‫از ک��م و کی��ف برپای��ی این روی��داد گزارش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرس��ازی‬ ‫درباره برگزاری دومی��ن کنفرانس بین المللی صنعت‬ ‫ساخت گفت‪ :‬در مبحث ‪ ۱۹‬مقررات ملی ساختمان ها‬ ‫از نظ��ر میزان ان��رژی به گروه های مختلفی تقس��یم‬ ‫می ش��وند که متناس��ب با نوع کاربری س��اختمان و‬ ‫مح��ل قرارگی��ری در نق��اط مختلف کش��ور و دیگر‬ ‫پارامترها اس��ت و پ��س از تعیین گروه س��اختمانی‬ ‫می��زان صرفه جوی��ی در ان مش��خص می ش��ود و‬ ‫طراح��ی س��اختمان بای��د متناس��ب ب��ا ان انج��ام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محم��د ش��کرچی زاده تصری��ح کرد‪ :‬بهینه س��ازی‬ ‫مص��رف حامل ه��ای انرژی ع�لاوه بر رعای��ت نکات‬ ‫صرفه جویی نیازمند توجه به اصول فنی مهندسی در‬ ‫ساخت وسازها اس��ت که در نمایشگاه صنعت ساخت‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی با‬ ‫اش��اره به اینکه در دومین کنفرانس صنعت ساخت‪،‬‬ ‫موضوعات��ی همچ��ون بازافرین��ی ش��هری و احیای‬ ‫بافت های فرس��وده و ناکارام��د و چالش های موجود‬ ‫و راه های برون رفت از انها ازس��وی دس��ت اندرکاران‬ ‫نشس��ت مطرح ش��ده و در معرض بحث و تبادل نظر‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬از ظرفیت های بخش‬ ‫خصوصی و همگرایی دولت و بخش خصوصی در این‬ ‫کنفران��س و برای بهبود وضعیت صنعت س��اخت در‬ ‫کشور استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ش��کرچی زاده عن��وان ک��رد‪ :‬س��اختمان س��بز‬ ‫س��اختمانی اس��ت که ش��ما بتوانید با پیشرفت های‬ ‫علمی و تجربه هایی که بش��ر به ان رسیده در مرحله‬ ‫طراح��ی‪ ،‬اجرا و نگهداری ان مبانی محیط زیس��ت و‬ ‫توسعه پایدار را لحاظ کنید است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��رای صرفه جویی در مصرف حامل های‬ ‫انرژی در گرما و سرما باید ساخت وسازها مطابق اصول‬ ‫فنی باشد اما متاسفانه امروزه صنعت ساختمان سازی‬ ‫با در نظرگیری س��اخت سریع و اسان بدون توجه به‬ ‫استاندارد و رعایت نکات ایمنی الزم پیش می رود‪.‬‬ ‫ش��کرچی زاده عنوان کرد‪ :‬واقعیت��ی که وجود دارد‬ ‫این اس��ت که ما به جهت اینکه در خیلی از مواقع در‬ ‫اجرای ساختمان ها فرصت کافی برای مراحل ارزیابی‬ ‫اولی��ه و طراحی نمی دهیم و زمانی ک��ه وارد مرحله‬ ‫اجرا ش��ده ان را به س��رعت انجام می دهیم‪ ،‬مواردی‬ ‫که می تواند ما را به س��اختمان سبز برساند را رعایت‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ رویدادی با گروه کاالیی متنوع‬ ‫دبی��ر اجرایی نمایش��گاه صنعت س��اخت و دومین‬ ‫کنفرانس بین المللی صنعت س��اخت در افتتاحیه این‬ ‫کنفرانس و نمایش��گاه عنوان کرد‪ :‬برنامه های دومین‬ ‫نمایشگاه صنعت س��اخت شامل کارگاه های اموزشی‬ ‫حاال باید با صنعت ساخت‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهینه س��ازی مص��رف حامل ه��ای ان��رژی ع�لاوه بر رعای��ت نکات‬ ‫صرفه جویی نیازمند توجه به اصول فنی مهندسی در ساخت وسازها‬ ‫اس��ت ک��ه در نمایش��گاه صنعت س��اخت م��ورد توجه ق��رار گرفته‬ ‫است‬ ‫ب��ا موضوع��ات ط��رح و اج��رای س��ازه های مختلط‬ ‫(فوالدی‪ ،‬بتنی)‪ ،‬نگاهی به تجربه های دیگر کش��ورها‬ ‫در سیاس��ت گذاری مقاوم س��ازی ل��رزه ای‪ ،‬اش��نایی‬ ‫ب��ا بهره وری س��بز و ‪ MFCA‬در صنعت س��اخت و‬ ‫تاب اوری‪ ،‬دو کارگاه تخصصی با موضوعات روش های‬ ‫تولید صنعت��ی‪ ،‬مصالح و تجربه های پروژه های بزرگ‬ ‫و کارب��رد انرژی ه��ای ن��و و تجدیدپذی��ر در صنعت‬ ‫ساختمان (ساختمان های سبز) است‪.‬‬ ‫امی��د صدری تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای روز پایانی این‬ ‫کنفران��س (‪ ۱۰‬دی) نی��ز ‪ 5‬کارگاه و پن��ل در نظ��ر‬ ‫گرفته ش��ده ک��ه ش��امل نظام��ات اداری‪ ،‬حقوقی‪،‬‬ ‫ق��راردادی و بیم��ه‪ ،‬به��ره وری در صنعت س��اخت‪،‬‬ ‫تامین سرمایه و شناس��ایی چالش های ان‪ ،‬معماری‪،‬‬ ‫شهرس��ازی و توس��عه پای��دار و ش��هر هوش��مند‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن کنفران��س و‬ ‫نمایش��گاه ب��ا ه��دف ارتقای س��طح کیف��ی دانش‬ ‫س��اختمانی و بحث صادرات محص��ول با حضور ‪۴۰‬‬ ‫ش��رکت از همه محصوالت س��اختمانی اغ��از به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رویدادی برای رفع چالش ها‬ ‫محم��د پژم��ان‪ ،‬معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازافرینی ش��هری ای��ران نیز در‬ ‫این زمینه با تاکید بر عرصه وس��یع صنعت س��اخت‪،‬‬ ‫پرداختن به تمامی موضوعات ذیل صنعت س��اخت را‬ ‫بسیار دشوار دانست‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره گف��ت‪ :‬بهت��ر ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫تقاضامح��ور به این موض��وع نگاه کنی��م و از طریق‬ ‫متولی��ان ای��ن صنع��ت که در ط��ول س��ال در این‬ ‫ح��وزه فع��ال هس��تند‪ ،‬موضوعات مهم‪ ،‬مش��کالت‪،‬‬ ‫گره ه��ا و اولویت ه��ا را شناس��ایی کنی��م و در ای��ن‬ ‫کنفرانس به س��مت موضوعات محوری تر و کلیدی تر‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بازافرینی ش��هری ای��ران در‬ ‫بخش دیگری از س��خنان خود اظه��ار کرد‪ :‬در حال ‬ ‫حاض��ر بازار مس��کن با چالش های بس��یار و غیرقابل‬ ‫پیش بینی روبه رو است و به طور قطع در این بازار هم‬ ‫عرضه کنندگان و هم مصرف کنندگان متضرر شده اند‪.‬‬ ‫باید به اتفاق ها و عوامل این بخش نگاه ویژه داش��ته‬ ‫باش��یم و هر دو گروه را از این اس��یب ها و مخاطرات‬ ‫دور نگاه داریم‪.‬‬ ‫امارات به تازگی خبر از شروع یک برنامه گسترده برای ترویج‬ ‫و پشتیبانی از طراحی و ساخت صنایع دستی کشورش داده که‬ ‫عرضه محصوالت در سراس��ر کش��ور را از طریق اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی ش��روع خواهد کرد‪ .‬در این برنامه س��عی شده از بهترین‬ ‫طراحان سراس��ر امارات و دنیا برای کمک به صنایع دس��تی و‬ ‫بومی استفاده شود‪.‬‬ ‫برنامه «طراحی و ساخت صنایع دستی» در طول بزرگ ترین‬ ‫جشنواره خالق در بخش اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬اغاز می شود‪ .‬این برنامه‬ ‫چندمنظوره ش��امل دو مجموعه بزرگ است‪ .‬مجموعه ساخت‬ ‫و طراحی «امارات» و دوم س��اخت و طراح��ی «برای امارات»‬ ‫است‪ .‬اولی برای طراحان مستقل بومی است که در امارات کار‬ ‫می کنند و دومی برای طراحان مشهور بین المللی که با الهام از‬ ‫امارات و صنایع دستی سنتی ان طراحی می کنند‪.‬‬ ‫محصوالت نواورانه این طرح برای میلیون ها بازدیدکننده در‬ ‫سراسر دنیا از طریق اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی عرضه می شود‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند این نمایشگاه تجربی می تواند محصوالت‬ ‫صنایع دستی امارات و مشاغل کوچک و بزرگ را ده ها پله ارتقا‬ ‫دهد‪ ،‬زیرا اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی س��ومین رویداد بزرگ جهانی‬ ‫‹ ‹ استقبال گسترده نهادهای دانشگاهی‬ ‫در ادام��ه علی ش��اهانی‪ ،‬دبیر دومی��ن کنفرانس و‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت ساخت درباره برگزاری‬ ‫ای��ن کنفران��س گف��ت‪ :‬پیرو دس��تور رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬در سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫سند چش��م انداز ‪ ۲۰‬س��اله می توانیم ارتقای صنعت‬ ‫ساخت با هدف تثبیت ایران به عنوان نخستین کشور‬ ‫دارنده صنعت س��اخت در منطقه را به اجرا برسانیم‪،‬‬ ‫به همین منظور تمامی دانش��گاه های معتبر کشور از‬ ‫این کنفرانس استقبال و به صورت کتبی از کنفرانس‬ ‫حمای��ت کردند‪ .‬همچنین بخش خصوصی از مدت ها‬ ‫پی��ش با ما ارتباط برقرار کرده و قس��متی از وظایف‬ ‫ای��ن کنفران��س را بخش خصوصی انج��ام می دهد و‬ ‫امیدواریم کنفران��س دوم نیز فاخر و در خور صنعت‬ ‫ساخت کشور باشد‪.‬‬ ‫وی درباره تجربه های کسب شده از کنفرانس قبلی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��نیده ها حاک��ی از رضایت از کنفرانس‬ ‫قبلی اس��ت‪ .‬برگزاری کنفرانس صنعت ساخت یکی‬ ‫از بهترین ه��ای س��ال اخیر ب��وده و به خاط��ر اینکه‬ ‫تمام��ی مخاطبی��ن از تمامی اقش��ار مختلف صنعت‬ ‫س��اخت بودند و با توجه ب��ه تجربیاتی که از همایش‬ ‫قبلی کس��ب شده توانستیم در این همایش نواقص را‬ ‫برطرف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ حمایت همه جانبه‬ ‫همچنین رئیس سازمان ملی بهره وری در این باره‬ ‫با بیان اینکه بهره وری یکی از سه رکن رشد اقتصادی‬ ‫یک کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع بهره وری را یکی از‬ ‫موضوعات اصل��ی کنفرانس قرار دهی��م‪ ،‬ن ه به عنوان‬ ‫یک��ی از اه��داف ده گان��ه‪ .‬به طور قطع س��ازمان ملی‬ ‫بهره وری ایران هرگونه هم��کاری را با این کنفرانس‬ ‫و نمایشگاه خواهد داشت‪.‬‬ ‫فاطمه پهلوانی عنوان کرد‪ :‬متاسفانه در اقتصادهای‬ ‫نفتی مس��ئله ای ک��ه به طور مضاعف دیده می ش��ود‬ ‫این اس��ت که در اقتصادهای نفتی‪ ،‬مدیران‪ ،‬مدیران‬ ‫هزینه هس��تند‪ ،‬نه مدیران به��ره وری‪ .‬ما توقع داریم‬ ‫این مدیران زاویه دیدشان را به سمت بهره وری تغییر‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح اهمی��ت موضوع به��ره وری گفت‪:‬‬ ‫پیش��برد فناوری‪ ،‬نواوری و ایج��اد نظامات هماهنگ‬ ‫بال های بهره وری هس��تند‪ .‬باتوجه به ش��رایط حاضر‬ ‫کش��ور‪ ،‬باید به��ره وری را یک��ی از موضوعات اصلی‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬از امارات کشوری با اقتصاد خالق می سازد‬ ‫است‪ .‬اکس��پو دوبی نمایشگاهی اس��ت در مقیاس جهانی که‬ ‫برای نخس��تین بار در منطقه خاورمیانه برگزار می شود‪ .‬دوبی‬ ‫ش��هری است که پیشینه تاریخی ندارد اما توانسته جای پایش‬ ‫را در صنعت ه��ای گوناگ��ون به ویژه گردش��گری محکم کند‪.‬‬ ‫ح��ال هم توانس��ته به میزبانی از س��ومین روی��داد بزرگ دنیا‬ ‫پ��س از المپی��ک و جام جهان��ی دراید تا خیل بی ش��ماری از‬ ‫گردش��گران از کشورهای دیگر را به س��مت خود جذب کند‪.‬‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی از ‪ ۲۹‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۲۱‬فروردین ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پذیرای میلیون ها مس��افر از سراسر جهان خواهد بود‪ .‬بی شک‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬متفاوت ترین رویداد برای گردشگران خواهد‪ .‬این‬ ‫رویداد برای تسریع در فرصت های شغلی برای خالقان مستقر‬ ‫در امارات‪ ،‬از صنایع دس��تی تا طراحی پیش��رفته‪ ،‬از س��نتی تا‬ ‫صنایع دس��تی معاصر یا محصوالتی که برای هر دو بازار محلی‬ ‫و جهانی جذاب است‪.‬‬ ‫صنایعی که امارات بر خالقیت و طراحی ان متمرکز خواهد‬ ‫شد شامل ‪ ۵‬کاردستی صفیفه (نخ بافندگی نخل)‪ ،‬تالی (پارچه‬ ‫بافته شده با دست)‪ ،‬سفال‪ ،‬سادو (گلدوزی) و طالسازی خواهد‬ ‫ب��ود که در مقیاس بزرگ انجام خواهد ش��د‪ .‬ان��واع بافت های‬ ‫کنفرانس قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ اهداف نمایشگاه بهره وری‬ ‫موضوعات کنفرانس نس��بت ب��ه دوره اول متنوع تر‬ ‫اس��ت‪ .‬این موارد شامل بافت های فرس��وده‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و بهس��ازی س��ازه های موجود‪ ،‬مصال��ح و روش های‬ ‫تولی��د صنعت��ی‪ ،‬مدیری��ت کیفیت و بهره ب��رداری و‬ ‫بهره وری‪ ،‬نظام��ات اداری‪-‬حقوقی‪-‬قراردادی و بیمه‪،‬‬ ‫تامین سرمایه و شناس��ایی چالش های ان‪ ،‬شهرهای‬ ‫هوشمند‪ ،‬معماری شهرسازی و توسعه پایدار و کاربرد‬ ‫انرژی ه��ای ن��و و تجدیدپذیر در صنعت س��اختمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اه��داف دومی��ن کنفرانس و نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنعت س��اخت ش��امل نواوری در صنعت س��اخت‪،‬‬ ‫بررس��ی اخری��ن دس��تاوردهای علم��ی در ایران و‬ ‫جه��ان‪ ،‬اس��تفاده از دیپلماس��ی در جه��ت ص��دور‬ ‫خدمات صنعت ساخت‪ ،‬ارتقای سطح و دانش جامعه‬ ‫مهندس��ی در عرصه ساخت وس��از‪ ،‬معرفی توانایی و‬ ‫اقتدار صنعت س��اخت کش��ور به کش��ورهای منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن از دیگر اهداف این کنفرانس می توان به‬ ‫تامین ش��رایط علمی در جهت توسعه کارافرینی در‬ ‫صنعت س��اخت‪ ،‬بررسی مش��کالت ساخت وسازهای‬ ‫کش��ور و ارائه راهکارهای علمی‪ ،‬رش��د بهره وری در‬ ‫ساخت س��ازه های ایمن و ارتقای سطح کیفی پروژه‪،‬‬ ‫ایجاد تعامل و ارتباط بین هس��ته های علمی کش��ور‬ ‫و فع��االن عرصه صنعت س��اخت‪ ،‬پیش��برد فناوری‬ ‫س��اخت در کش��ور در جه��ت تثبیت جای��گاه ایران‬ ‫به عنوان کش��ور دارای فناوری اول س��اخت اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۳‬برنامه مهم برای ‪ ۳‬روز برگزاری‬ ‫برنامه ه��ای روز ‪ ۸‬دی دومی��ن نمایش��گاه صنعت‬ ‫س��اخت ش��امل کارگاه های اموزش��ی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫موضوع��ات کارگاه ه��ای اموزش��ی ش��امل ط��رح و‬ ‫اج��رای س��ازه های مختلط (فوالدی‪ ،‬بتن��ی)‪ ،‬نگاهی‬ ‫ب��ه تجربه ه��ای دیگر کش��ورها در سیاس��ت گذاری‬ ‫مقاوم س��ازی ل��رزه ای‪ ،‬اش��نایی با بهره وری س��بز و‬ ‫‪ MFCA‬در صنعت ساخت و تاب اوری بود‪.‬‬ ‫برنامه های روز ‪ ۹‬دی ع�لاوه بر افتتاحیه‪ ،‬برگزاری‬ ‫دو پنل با موضوعات روش های تولید صنعتی‪ ،‬مصالح‬ ‫و تجربه ه��ای پروژه های بزرگ و کاربرد انرژی های نو‬ ‫و تجدیدپذیر در صنعت س��اختمان (س��اختمان های‬ ‫سبز) بوده است‪.‬‬ ‫در روز پایانی این کنفرانس نیز (‪ ۱۰‬دی) ‪ 5‬کارگاه‬ ‫و پنل در نظر گرفته ش��ده که شامل نظامات اداری‪،‬‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬ق��راردادی و بیم��ه‪ ،‬به��ره وری در صنعت‬ ‫س��اخت‪ ،‬تامین سرمایه و شناس��ایی چالش های ان‪،‬‬ ‫معماری‪ ،‬شهرس��ازی و توسعه پایدار و شهر هوشمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫سنتی هم سابقه ای طوالنی در امارات دارد و هم مشتری هایی‬ ‫در س��طح جهانی‪ .‬در زمان های قدیم‪ ،‬زنان عرب با استفاده از‬ ‫ابزارهای گوناگون مانند برگ نخل‪ ،‬ساقه های گیاهان و پوست‬ ‫حیوانات‪ ،‬طرح هایی ساده و ابتدایی را در قالب وسایل گوناگون‬ ‫مثل زیرانداز‪ ،‬چادر‪ ،‬ظرف و‪ ...‬می بافتند‪.‬‬ ‫امروزه در امارات‪ ،‬تالش های زیادی برای زنده نگه داش��تن‬ ‫این هنر بومی ازسوی مقامات این کشور انجام می شود و مردم‬ ‫ش��هرهایی چون ابوظبی و راس الخیمه به ویژه در ش��هرهای‬ ‫کوچک‪ ،‬این بافت های سنتی را با روش های تلفیقی و مدرن به‬ ‫محصوالتی ارزشمند و پرطرفدار تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬زنان محلی عالوه بر حفظ فرهنگ و سنت های‬ ‫خود‪ ،‬از نظر اقتصادی به استقالل دست یافته اند‪ .‬حاصل تالش‬ ‫انها محصوالت بی نظیر و زیبایی مثل انواع کوس��ن‪ ،‬رومیزی‪،‬‬ ‫کیف‪ ،‬زیوراالت سنتی و سایر وسایل دکوری و کاربردی است‬ ‫که در خانه های م��درن امروزی جای خود را پیدا کرده اند؛ در‬ ‫نتیجه نمایشگاهی مانند اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬با ان ابعاد بزرگ می تواند‬ ‫صنایع دس��تی دوبی را به یک باره به جایگاه جهانی برس��اند‪ .‬در‬ ‫نیمه س��ال ‪ ۲۰۱۹‬نیز ش��ارجه از طرف یونسکو به عنوان شهر‬ ‫در اقتصادهای‬ ‫نفتی‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫مدیران هزینه‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫نه مدیران‬ ‫بهره وری‪ .‬ما‬ ‫توقع داریم این‬ ‫مدیران زاویه‬ ‫دیدشان را به‬ ‫سمت بهره وری‬ ‫تغییر دهند‬ ‫خالق در زمینه صنایع دس��تی و هنر فولکلور ش��ناخته شد و‬ ‫همین امتیاز می تواند جایگاه گردشگری شهرهای کمتر دیده ‬ ‫شده امارات را ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫حیات شمس الدین‪ ،‬معاون ارشد فرهنگ و هنر امارات گفته‬ ‫هدف امارات از برگزاری اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬بیشتر تسریع بخشیدن‬ ‫به اقتصاد خالق است و چه چیزی بهتر از برنامه ریزی گسترده‬ ‫روی صنایع دستی و سنتی امارات‪.‬‬ ‫میزبانی اکس��پو اتف��اق مهمی برای امارات و دوبی به ش��مار‬ ‫ح شدن‬ ‫می رود که از همه نظر منجر به سوداوری بیشتر و مطر ‬ ‫بیش از پیش این کشور در سطح جهانی می شود‪ .‬شهر دوبی با‬ ‫شهرهای ازمیر ترکیه‪ ،‬سائوپائولو برزیل و یکاترینبورگ روسیه‬ ‫رقابت کرد تا در نهایت با ‪ 3‬بار رای گیری موفق ش��د میزبانی‬ ‫اکس��پو را برعهده گیرد‪ .‬پس از موفقی��ت دوبی در ‪ ۲۷‬نوامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬ایین اتش بازی مفصلی در بلندترین برج دنیا یعنی برج‬ ‫خلیفه برگزار ش��د‪ .‬اتش بازی ای ک��ه همگان را مات و مبهوت‬ ‫خود ک��رد‪ .‬این موفقیت انچنان برای دوبی ارزش��مند بود که‬ ‫یک تعطیلی ملی در روز بعد برای همه موسس��ه های اموزشی‬ ‫کشور اعالم کرد‪4.‬‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی «س��یمکس» ب��ا تمرکز بر‬ ‫زنجیره تامین فوالد امس��ال در س��یرجان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی زنجیره‬ ‫تامین فوالد «س��یمکس» که سال گذشته‬ ‫برای نخس��تین بار در کرمان برگزار ش��ده‬ ‫بود امس��ال باتوجه ب��ه ظرفیت های منطقه‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی گل گهر و ب��ا همکاری‬ ‫دانش��گاه ها و ش��رکت های منطقه گل گهر‬ ‫در شهرس��تان «س��یرجان» برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه با ه��دف تعادل س��ازی‬ ‫زنجی��ره فوالد در راس��تای تحق��ق اهداف‬ ‫فوالدی در افق ‪ ۱۴۰۴‬و با حضور مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬جمعی از‬ ‫نماین��دگان مجلس و همچنی��ن مدیران و‬ ‫فع��االن تش��کل های صنعت��ی و معدنی در‬ ‫فضایی به وس��عت بیش از ‪ ۸‬هزار مترمربع‬ ‫ب��ه مدت ‪ 3‬روز در دانش��گاه ازاد اس�لامی‬ ‫س��یرجان برگزار خواهد ش��د و بخش های‬ ‫مختل��ف واحده��ای صنعت��ی و معدن��ی‬ ‫زنجی��ره تامی��ن فوالد همچون اکتش��اف و‬ ‫استخراج‪ ،‬بهره برداری و فراوری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی و زمین شناس��ی و همچنین‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت صنعتی و معدنی‬ ‫همچون س��ال گذش��ته حضور پیدا کرده و‬ ‫اخری��ن دس��تاوردهای خ��ود را در معرض‬ ‫نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه باتوجه به شرایط کشور و‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه تمرکز بر دس��تاوردها‬ ‫و تب��ادل اطالع��ات در حوزه بومی س��ازی‬ ‫را راهب��رد خ��ود ق��رار داده و در جه��ت‬ ‫رشد و توس��عه بومی س��ازی تالش خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همزم��ان با این نمایش��گاه چن��د کارگاه‬ ‫و نشس��ت تخصصی در ح��وزه چالش های‬ ‫زنجیره تامین فوالد با موضوعات مختلف از‬ ‫جمله «نیاز به انقالب در اس��تخراج س��نگ‬ ‫اه��ن» و «فرص��ت بومی س��ازی‪ ،‬ره��اورد‬ ‫تحریم» برنامه ریزی شده که برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهره برداری از شهرافتاب‬ ‫با سرمایه گذاری های‬ ‫داخلی یا خارجی‬ ‫جلسه بررسی راهکارهای جذب مشارکت‬ ‫و تکمی��ل فازهای نمایش��گاه ش��هر افتاب‬ ‫با حض��ور مدیران ش��هری و ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذاری درباره انتقال نمایش��گاه ها‬ ‫ب��ه مجموع��ه ش��هر افت��اب‪ ،‬ب��ا ه��دف‬ ‫کاهش ترافی��ک و الودگی هوا و اس��تفاده‬ ‫بهین��ه از فضاه��ای نمایش��گاهی برگ��زار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش شهرنوش��ت ب��ه نق��ل از‬ ‫رواب��ط عموم��ی معاون��ت مال��ی و اقتصاد‬ ‫ش��هری ش��هرداری تهران‪ ،‬در این نشست‬ ‫عبدالحمی��د امام��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫بای��د از امکان��ات و ظرفیت ه��ای مجموعه‬ ‫عظیم نمایش��گاه های ش��هر افتاب به خوبی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرایط اقلیمی‬ ‫و محیط��ی ته��ران به گون��ه ای اس��ت ک��ه‬ ‫نمایش��گاه ها باید به ش��هر افت��اب منتقل‬ ‫ش��ود؛ باتوجه به اینکه کمیسیون زیربنایی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی پی به ویژگی های‬ ‫ای��ن مجموع��ه ب��رده‪ ،‬از ان حمای��ت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصاد ش��هری ش��هرداری‬ ‫ته��ران اف��زود‪ :‬پیش��نهاد بنده ب��ه اعضای‬ ‫ش��ورا این اس��ت که با حمایت خود زمینه‬ ‫بهره برداری از نمایش��گاه ش��هر افتاب را با‬ ‫سرمایه گذاری های داخلی یا خارجی فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه محمد رئوف قادری‬ ‫درب��اره وضعی��ت کنونی و مق��دار فضاهای‬ ‫س��اخته شده و افق طرح ها توضیحاتی ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجموعه نمایش��گاهی ش��هر‬ ‫افتاب بیان کرد‪ :‬از ابتدای راه اندازی ش��هر‬ ‫افت��اب‪ ۸۲ ،‬نمایش��گاه داخل��ی و خارجی‬ ‫برگزار ش��ده که این امر بر اولویت س��اخت‬ ‫سالن های نمایشگاه برای ایجاد درامد پایدار‬ ‫داللت دارد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت حاضران درباره وضعیت‬ ‫ش��هر افتاب و همکاری های الزم به منظور‬ ‫تحقق اهداف و توسعه شهر افتاب به تبادل‬ ‫نظر پرداختند و از فضاهای در حال ساخت‬ ‫نمایش��گاهی و مرکز تجارت جهانی بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت گزارش می دهد‬ ‫سیرجان میزبان دومین‬ ‫دوره «سیمکس»‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حواستان باشد تا در فهرست سیاه پلیس قرار نگیرید‬ ‫اتمام حجت با اجاره دهندگان حساب های بانکی‬ ‫‹ ‹بازار داغ کاسبی غیرقانونی‬ ‫ب��ه هرح��ال هش��دارها و خ��ط و نش��ان ها درحالی به‬ ‫سوءاس��تفاده کنندگان حس��اب های بانکی همچنان ادامه‬ ‫دارد و نهاده��ای ذی رب��ط تاکید زی��ادی دارند که مردم‬ ‫نس��بت به این هش��دارها اگاه باشند‪ ،‬چون این موضوع در‬ ‫نهایت می تواند مش��کالت زیادی را ب��رای اجاره دهندگان‬ ‫این حساب ها به وجود اورد‪.‬‬ ‫پیش��نهاد دهندگان کس��انی هس��تند که برای گریز از‬ ‫پیامد ه��ای فعالیت های غیر قانونی خود‪ ،‬مس��ئولیت ان را‬ ‫در قبال پرداخ��ت مبالغی اندک‪ ،‬متوج��ه اجاره دهندگان‬ ‫می کنند و با اجاره کارت و حس��اب بانکی‪ ،‬ان را پوشش��ی‬ ‫برای فعالیت های مجرمانه‪ ،‬پولش��ویی‪ ،‬فرار مالیات و‪ ...‬قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫به این ترتیب افراد جامعه در حالی نااگاهانه یا با اگاهی ‬ ‫این ریسک را می پذیرند که این موضوع در نهایت می تواند‬ ‫مخاطرات زیادی را برای انها ایجاد کند‪ ،‬به طوری که پس‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدتی اس��ت با توجه به گزارش هایی ک��ه درباره تخلف‬ ‫اش��کار حس��اب های بانکی اج��اره ای به گوش می رس��د‪،‬‬ ‫بس��یاری از نهاده��ای بانکی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬امنیتی و قضایی‬ ‫در تالش هس��تند با کشیدن خط و نشان برای متقاضیان‬ ‫و اجاره دهندگان این حس��اب ها‪ ،‬با سوءاستفاده کنندگان‬ ‫برخ��ورد کنند و راهکاری برای برون رفت از این چالش در‬ ‫پیش بگیرند‪.‬‬ ‫پس از بحث بر س��ر ساماندهی حساب های بانکی و رصد‬ ‫حساب های بانکی مشکوک از سوی سازمان امور مالیاتی و‬ ‫بانک مرکزی به عنوان یکی از راه های پیش��گیری از شیوع‬ ‫حس��اب های اجاره ای در کش��ور‪ ،‬معاون مبارزه با جعل و‬ ‫کالهبرداری ناجا نیز به افرادی که حساب های بانکی خود‬ ‫را در اختیار کالهبرداران قرار می دهند‪ ،‬هش��دار داده و به‬ ‫نوعی ب��ا اجاره دهندگان حس��اب های بانکی اتمام حجت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه س��رهنگ اکب��ری‪ ،‬درحال��ی مدتی اس��ت‬ ‫کالهب��رداران از کارت ها یا حس��اب های بانک��ی اجاره ای‬ ‫سوءاس��تفاده می کنند ک��ه دراین باره جلس��اتی با حضور‬ ‫معاونت پیش��گیری از ج��رم قوه قضایی��ه‪ ،‬معاونت فضای‬ ‫مجازی دادس��تانی کشور‪ ،‬س��ازمان تنظیم مقررات وزارت‬ ‫ارتباط��ات و بانک مرکزی برگزار ش��د و ح��دود ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫شماره حساب شناس��ایی و با دستور قضایی مسدود شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون مب��ارزه با جعل و کالهبرداری پلیس اگاهی ناجا‬ ‫با اش��اره به اینکه افرادی عامدانه و عالمانه با کالهبرداران‬ ‫هم��کاری می کنن��د و کارت خود را در اختی��ار انان قرار‬ ‫می دهن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این افراد به فهرس��ت س��یاه پلیس‬ ‫اضاف��ه و حس��اب های بانکی ش��ان مس��دود خواهد ش��د‪.‬‬ ‫س��رهنگ اکب��ری اظهار کرد‪ :‬اگر افراد بیش��تر از دو بار در‬ ‫اج��اره دادن کارت و حس��اب بانکی ش��ان دخالت داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬محدودیت های بانکی در سراس��ر کشور برای انها‬ ‫لحاظ می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معاون مب��ارزه با جعل و کالهب��رداری پلیس‬ ‫اگاه��ی ناجا مردم نس��بت ب��ه هش��داری هایی که پلیس‬ ‫می دهد هوشیار باشند‪.‬‬ ‫افرادی عامدانه و عالمانه با کالهبرداران همکاری می کنند و کارت خود را در‬ ‫اختیار انان قرار می دهند‪ ،‬این افراد به فهرست سیاه پلیس اضافه می شوند‬ ‫و حساب های بانکی شان مسدود خواهد شد‬ ‫از مدتی افتتاح کننده حساب متوجه می شود از طریق کارت‬ ‫بانکی اش معامالتی انجام شده که مالیات های متعلق‪ ،‬به او‬ ‫محول شده یا متهم به جرائم گوناگون ناشی از پولشویی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان براین باورن��د که در کاه��ش تبعات رواج‬ ‫ای��ن پدیده در کش��ور ضمن برخورد ش��دید ب��ا این گونه‬ ‫جرائم و تخلف ها و اعمال سیاس��ت های تنبیهی ش��دید با‬ ‫متخلفان و سوءاس��تفاده کنندگان‪ ،‬باید به ش��کل پیوسته‬ ‫و مس��تمر ب��ه م��ردم اگاه��ی الزم در مورد تبع��ات این‬ ‫موضوع داده ش��ود تا مردم درب��اره پیامدهای منفی اجاره‬ ‫دادن حس��اب های بانک��ی‪ ،‬بیش��تر بدانن��د‪ .‬در عین حال‬ ‫موض��وع مهم دیگر که بای��د به طور جدی مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬ضرورت ارتقای س��امانه اعتبارس��نجی و رتبه بندی‬ ‫مش��تریان بانک ها اس��ت‪ .‬دراین راس��تا الزم است بانک ها‬ ‫نس��بت به احراز هویت افراد در زمان بازکردن حساب های‬ ‫بانکی س��ختگیری بیش��تری داش��ته باش��ند تا در نهایت‬ ‫این گونه تخلفات در کش��ور ش��کل نگیرد و گسترش پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اعمال جرایم سنگین برای متخلفان‬ ‫مصطف��ی صف��اری از کارشناس��ان ح��وزه پول��ی و بانکی‬ ‫درای��ن ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه ش��یوع‬ ‫چنی��ن تخلفاتی در جامعه به دلیل خالهای قانونی اس��ت‬ ‫ک��ه در برخی از بخش ه��ا وجود دارد اف��زود‪ :‬این موضوع‬ ‫باعث شده تا افراد بدون اینکه نگران تبعات و برخوردهای‬ ‫قانونی انجام چنین جرم هایی باش��ند‪ ،‬اقدام به اجاره دادن‬ ‫حس��اب های بانکی ش��ان کنند یا برخی از افراد برای انجام‬ ‫فعالیت های مجرمانه‪ ،‬متقاضی دریافت کارت های اجاره ای‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫صف��اری با بی��ان اینک��ه نهادهای‬ ‫نظارت��ی و امنیت��ی بای��د ب��رای‬ ‫این گون��ه تخلفات‪ ،‬قوانین و احکام‬ ‫س��ختگیرانه ای را وض��ع کنن��د تا‬ ‫افراد متوجه این موضوع باشند که‬ ‫اگر مرتکب چنی��ن جرم و تخلفی‬ ‫ش��دند‪ ،‬ای��ن موض��وع در نهایت‬ ‫می تواند برایش��ان هزینه هنگفتی داشته باشد افزود‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از شیوع چنین جرائمی در کشور‪ ،‬نمی توان فقط‬ ‫با هش��دار و خط و نشان کشیدن‪ ،‬کاری از پیش برد و این‬ ‫مه��م نی��از دارد ک��ه ب��رای برخورد ب��ا متخلف��ان احکام‬ ‫سختگیرانه ای وضع ش��ود و این احکام به شکل قانونی به‬ ‫اجرا دراید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دراین راس��تا این اس��ت‪،‬‬ ‫افرادی که حس��اب بانکی ش��ان را اجاره می دهند‪ ،‬تا چند‬ ‫س��ال از انجام امور بانکی یا افتتاح حس��اب محروم شوند‬ ‫و حتی برای انها جرایم س��نگینی وضع ش��ود یاداورشد‪:‬‬ ‫سوءاس��تفاده کنندگان حس��اب های اجاره ای از انجایی که‬ ‫از ای��ن روش‪ ،‬پوشش��ی برای انج��ام فعالیت های مجرمانه‬ ‫خود ایج��اد می کنند و از پرداخت مالی��ات فرار می کنند‪،‬‬ ‫از این رو باید برای انها احکام قضایی س��نگینی وضع شود‬ ‫ت��ا به راحتی نتوانند دس��ت به چنین جرائمی در کش��ور‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬در کنار این موضوع باید نس��بت به تبعات‬ ‫س��نگین اجاره دادن حس��اب های بانکی‪ ،‬به مردم اگاهی‬ ‫الزم داده ش��ود و این اطالع رسانی به شکل مستمر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ردم بای��د بدانن��د ک��ه انج��ام ای��ن‬ ‫کار چ��ه هزین��ه زی��ادی را ب��ه انه��ا تحمی��ل خواه��د‬ ‫ک��رد‪ .‬عالوه بر برخوردهای قانونی و اطالع رس��انی درباره‬ ‫تبع��ات این موض��وع‪ ،‬بی تردید اعتبارس��نجی مش��تریان‬ ‫در زم��ان افتتاح حس��اب بانکی و اس��تعالم های متعدد از‬ ‫مش��تریان بانک ها‪ ،‬می توان��د گام مثبتی در جهت کاهش‬ ‫این جرائم در کشور باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر در ای��ن زمینه اقدام های‬ ‫مناس��بی روی چک های بانکی انجام و دس��ته بندی هایی‬ ‫ ش��ده که این امر تا حد قابل توجه��ی می تواند از افزایش‬ ‫چک های برگش��تی و سوءاس��تفاده های احتمالی از چک‬ ‫جلوگی��ری کند‪ .‬این ش��یوه می تواند درباره حس��اب های‬ ‫بانکی نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کالهبرداران باید نقره داغ شوند‬ ‫حسن مرادی کارشناس و صاحبنظر در امور پولی و بانکی‬ ‫نی��ز دراین ب��اره در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬ب��ا تاکید براینکه‬ ‫متاس��فانه برخی عوامل دست به دس��ت هم داده تا زمینه‬ ‫تخل��ف و کالهبرداری با ش��یوه های جدید در کش��ور باب‬ ‫ش��ود که ابت��دا باید این عوامل ریش��ه یاب��ی و جلوی ان‬ ‫گرفته ش��ود افزود‪ :‬متاسفانه فشارهای اقتصادی از یک سو‬ ‫و قانون گریزی برخی از افراد از س��وی دیگر‪ ،‬سبب شده تا‬ ‫سوءاس��تفاده کنندگان با به کارگیری برخی روش ها‪ ،‬اقدام‬ ‫به فعالیت های غیر قانونی کنند و مش��کالتی را ازاین بابت‬ ‫در جامعه به وجود اورند‪.‬‬ ‫به گفته او مدتی اس��ت برخی افراد برای انجام فعالیت های‬ ‫غیر قانونی یا پولشویی و همچنین فرار از پرداخت مالیات‪،‬‬ ‫اقدام به اجاره کردن حساب های بانکی مردم می کنند تا از‬ ‫این روش پوشش��ی برای فعالیت مجرمانه شان ایجاد کنند‬ ‫که این موضوع تبعات س��نگینی را ب��رای اجاره دهندگان‬ ‫کارت های بانکی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این موضوع تردیدی‬ ‫وج��ود ن��دارد ک��ه باید ب��ا اجاره‬ ‫دهندگان کارت های بانکی برخورد‬ ‫جدی و قانونی شود‪ ،‬اما دراین بین‬ ‫برخورد جدی تر باید با افرادی شود‬ ‫که ب��رای فرار از مالی��ات یا انجام‬ ‫فعالی��ت مجرمانه ش��ان‪ ،‬اقدام به‬ ‫اجاره کردن کارت و حساب های بانکی مردم می کنند و از‬ ‫این بابت قوانین را دور می زنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه این ن��وع کالهبرداری ها در‬ ‫بس��یاری از کش��ورها وجود دارد و فق��ط مختص به ایران‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما تفاوت ما با س��ایر کش��ورها در وضع قوانین و‬ ‫برخورد با این گونه تخلفات است یاداورشد‪ :‬در کشورهای‬ ‫دیگر ش��رایط این گونه است که افرادی که چنین تخلفاتی‬ ‫را مرتکب می ش��وند‪ ،‬با انها برخوردهای قهرامیز و بس��یار‬ ‫جدی می ش��ود تا ب��ه عبارتی کالهبرداران و س��ودجویان‬ ‫نقره داغ ش��وند که چنین برخوردهایی در کش��ور ما دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫به گفته مرادی‪ ،‬جلوگیری از چنین تخلفاتی در کشور فقط‬ ‫با هش��دار و توصیه امکانپذیر نیس��ت و پلیس و نهاد های‬ ‫امنیتی باید ورود جدی تری به این مس��ئله داشته باشند و‬ ‫اجازه ندهند که این رویه های غلط و غیرقانونی در کش��ور‬ ‫شیوع پیدا کند‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است که جرائم و برخوردهای قضایی‬ ‫این گون��ه تخلفات باید به ش��دت افزایش پیدا کند تا افراد‬ ‫جرات انجام چنین جرائمی را در کشور نداشته باشند و وارد‬ ‫چنین فضاهایی نشوند‪ .‬او در عین حال به بحث مهم اموزش و‬ ‫اطالع رس��انی اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬اطالع رس��انی ها از‬ ‫س��وی بانک مرکزی و س��ایر نهاد های نظارت��ی و کنترلی‬ ‫ب��ه م��ردم بای��د گس��ترده تر ش��ود و م��ردم از خطرها و‬ ‫پیامده��ای اج��اره دادن کارت ه��ای بانک��ی اگاه باش��ند‬ ‫ت��ا در رویاروی��ی ب��ا چنی��ن پیش��نهاد هایی‪ ،‬ان را قبول‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مرادی‪ ،‬مردم بای��د بدانند ک��ه این گونه اقدام ها‬ ‫تخلف به شمار می اید و می توانند انها را متهم به پولشویی‬ ‫کنند که در زمینه اطالع رسانی و اگاهی دادن‪ ،‬نقش بانک‬ ‫مرکزی و س��ایر نهاده��ای ذی ربط بس��یار دارای اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از س�اختمان دو ش�عبه بانک‬ ‫سینا در شرق تهران‬ ‫با حضور مدیرکل حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی‪،‬‬ ‫مدیر امور ش��عب و بازاریابی‪ ،‬مدیر منطقه شرق تهران‪،‬‬ ‫جمعی از مشتریان‪ ،‬اهالی و کسبه منطقه‪ ،‬ساختمان دو‬ ‫شعبه بانک سینا در شرق تهران به بهره برداری رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش بانک س��ینا‪ ،‬شیخ االسالمی مدیر روابط عمومی‬ ‫بانک س��ینا‪ ،‬در ایین بهره برداری از این ش��عب‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهره برداری از س��اختمان دو شعبه بانک سینا در شرق‬ ‫تهران‪ ،‬نشان از عزم این بانک برای ارائه خدمات مطلوب‬ ‫و شایس��ته تر به هموطنان و مشتریان در راستای تالش‬ ‫ب��رای جلب رضایتمندی این عزیزان با اتکا به س��رمایه‬ ‫انس��انی متعهد‪ ،‬متخصص و کارازموده و با اس��تفاده از‬ ‫زیرساخت های پیشرفته و مدرن است‪ .‬وی افزود‪ :‬ویژگی‬ ‫بانک س��ینا خوشنامی و مش��تری مداری است؛ بنابراین‬ ‫س��عی خواهد ش��د از طریق ارائه خدمات متمایز و ویژه‬ ‫با بکارگیری ایده های نوین و مدیریت تجربه مش��تری‪،‬‬ ‫نقش��ی موثر و رقابتی ایفا ش��ود‪ .‬شیخ االسالمی‪ ،‬ضمن‬ ‫تش��کر از تالش ها و زحمات همکاران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حرکت موزون و متعادل بانک س��ینا در مس��یر رشد و‬ ‫تعال��ی‪ ،‬نتیجه اج��رای سیاس��ت ها و راهبردهای بانک‬ ‫از س��وی همکاران پرتالش و خس��تگی ناپذیر است که‬ ‫موجب تثبیت جایگاه بانک نزد افکار عمومی و مشتریان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از خزان�ه گواه�ی س�که طالی‬ ‫بانک ملت‬ ‫خزان��ه گواه��ی س��که طالی بان��ک ملت ب��ا حضور‬ ‫مدیرعامل بورس کاال‪ ،‬مدیرعام��ل بانک‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬معاونان و تعدادی از مدیران ارش��د این بانک به‬ ‫صورت رس��می رونمایی ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملت‪ ،‬محمد سلطانی نژاد در این مراسم با قدردانی‬ ‫از دس��ت اندرکاران بانک مل��ت به دلیل وقوع این رویداد‬ ‫مه��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��روع فعالیت ب��ورس کاال با حضور‬ ‫بان��ک ملت ب��وده و هم اکن��ون نیز بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تراکنش ه��ای معامالت این ب��ورس در بانک ملت انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی خدمات ارائه ش��ده از سوی بانک ملت به‬ ‫مش��تریان بورس کاال را بس��یار خوب و تراز اول خواند‬ ‫و اظهار امیدواری ک��رد‪ :‬همکاری های بین دو مجموعه‬ ‫در این��ده بیش از پیش تقویت ش��ود‪ .‬مدیرعامل بورس‬ ‫کاال‪ ،‬با اش��اره ب��ه راه اندازی خزانه گواهی س��که طال از‬ ‫س��وی بانک ملت‪ ،‬این خزانه را چهارمین خزانه س��که‬ ‫طالی پذیرفته ش��ده در ب��ورس کاال دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت این خزانه در ش��رایط کنونی ‪ ۱۵۰‬هزار س��که‬ ‫اس��ت که قابلیت توس��عه دارد‪ .‬وی راه اندازی این خزانه‬ ‫را در راس��تای سیاست بانک ملت مبنی بر طراحی یک‬ ‫س��وپرمارکت مالی برای ذی نفعان بان��ک عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه تعداد ذی نفعان ای��ن بانک به مرور‬ ‫زمان در حال افزایش اس��ت‪ .‬س��لطانی نژاد با بیان این‬ ‫نکته که هم اکنون مردم بیش��تر سکه ها و طالهای خود‬ ‫را در منازل یا حداکثر صندوق امانات بانک ها نگهداری‬ ‫می کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این سکه و طال از چرخه اقتصادی‬ ‫کشور خارج می شود در حالی که گواهی سپرده کاالیی‪،‬‬ ‫می تواند به ورود سکه به چرخه اقتصاد کشور کمک کند‪.‬‬ ‫محمد بیگدلی‪ ،‬مدیرعامل بانک ملت هم در سخنانی با‬ ‫قدردانی از مس��ئوالن ب��ورس کاال به دلیل همکاری در‬ ‫راه اندازی خزانه س��که طال‪ ،‬این اق��دام را اقدامی ارزنده‬ ‫خواند و اظهارکرد‪ :‬این طرح‪ ،‬دغدغه مشتریان و مردم را‬ ‫برای نگهداری سکه طالی خود از بین خواهد برد ضمن‬ ‫اینکه گم شدن اوراق خزانه سکه طال هم مشکل خاصی‬ ‫برای مشتریان ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان این نکته که اوراق یادشده‪ ،‬به راحتی قابلیت‬ ‫خری��د و فروش در بورس کاال را خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قابلی��ت وثیقه گذاری برای دریافت تس��هیالت‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیاتی اوراق‪ ،‬کارمزد پایین و تضمین نقدش��وندگی از‬ ‫ویژگی های این اوراق است ضمن این که محدودیتی در‬ ‫خرید و فروش اوراق وجود ندارد و خزانه سکه طال‪ ،‬یک‬ ‫کس��ب و کار مبتنی بر بازار انالین‪ ،‬امن و منصفانه برای‬ ‫بازار طال به ش��مار می رود‪ .‬مدیرعامل بانک ملت با اظهار‬ ‫امیدواری نس��بت به ای��ن نکته که اث��رات این طرح به‬ ‫مجموعه بورس کاال هم برگردد و همکاری های طرفین‬ ‫بیشتر ش��ود‪ ،‬از مجریان طرح خواست تا با کار مضاعف‬ ‫سعی کنند تا سهم از بازار بانک را در این زمینه‪ ،‬هرچه‬ ‫سریع تر افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره من�دی مش�تریان برتر بانک س�امان از‬ ‫مزایای بیمه تکمیلی درمان‬ ‫مش��تریان برتر بانک س��امان ازاین پ��س می توانند با‬ ‫ش��رایطی س��اده از خدمات بیمه تکمیل��ی درمان بیمه‬ ‫سامان بهره مند ش��وند‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬در این‬ ‫طرح بانک سامان به همراه شرکت بیمه سامان‪ ،‬امکانی‬ ‫را فراهم کرده تا مش��تریان برتر و افراد تحت تکفل انها‬ ‫با شرایطی ساده بتوانند از خدمات بیمه تکمیلی درمان‬ ‫بهره مند ش��وند‪ .‬در این طرح مشتریان برتر بانک سامان‬ ‫با پرداخ��ت حق بیمه به ازای هری��ک از افراد خانواده‪،‬‬ ‫ام��کان اس��تفاده از خدمات بیم��ه تکمیل��ی درمان را‬ ‫دارن��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ای��ن بیمه نامه تمام��ی نیاز های‬ ‫درمانی مش��تریان برتر را پوشش داده و دارای تعهدات‬ ‫بیمارس��تانی‪ ،‬پاراکلینیکی‪ ،‬ویزیت و دارو‪ ،‬دندانپزشکی‪،‬‬ ‫س��معک‪ ،‬زایمان و درمان نازایی است‪ .‬گفتنی است که‬ ‫مش��تریانی که بیمه گر اول نیز نداشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از خدمات طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ «ملی» فکر کنیم و «ملی» کار کنیم‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ایران ب��ا تاکید بر این که منابع‬ ‫این بانک متعلق به مردم و کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما‬ ‫باید در جریان اداره کردن اموری که در دست مان است‪،‬‬ ‫«ملی» فکر کنی��م و «ملی» کار کنیم‪ .‬به گزارش دیوان‬ ‫اقتصاد‪ ،‬محمدرضا حس��ین زاده در دی��دار با مدیرعامل‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی بندر امام با تاکید ب��ر اینکه همه‬ ‫کشور برای همه مردم ایران است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاریخ بانک‬ ‫ملی ایران نش��ان می دهد مردم کشورمان از جان و دل‬ ‫برای تاس��یس و فعالیت این بانک مایه گذاش��ته اند و ما‬ ‫نیز همه تالش مان را ب��رای حفظ و صیانت از ان به کار‬ ‫می بندیم‪.‬‬ ‫وی اج��رای پروژه ه��ای ب��زرگ کش��وری مانن��د‬ ‫پتروشیمی ها‪ ،‬پاالیش��گاه ها و ازادراه ها با حمایت بانک‬ ‫ملی ایران را یاداور ش��د و گفت‪ :‬خدمات گس��ترده این‬ ‫بانک به عموم مردم بر هیچ کسی پوشیده نیست و دایره‬ ‫این خدمات هر روز نیز بیشتر توسعه می یابد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده ب��ه تح��ول بانک مل��ی ای��ران در حوزه‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و بانک��داری دیجیتال اش��اره و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬محص��والت نوین این بانک توانس��ته‬ ‫ب��ه نحو بس��یار مطلوبی در میان مش��تریان رخنه کند‪،‬‬ ‫به طوری که مش��تریان بزرگ و کوچک بانک ملی ایران‬ ‫امروز با این خدمات نه تنها حساب های بانکی بلکه وجوه‬ ‫خود را نیز مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص ‪ ٢٨‬ه�زار میلی�ارد ری�ال وام‬ ‫ازدواج در بانک صادرات‬ ‫تع��داد متقاضی��ان دریافت کننده وام قرض الحس��نه‬ ‫ازدواج از بانک صادرات ایران از ابتدای سال ‪ ٩٧‬تا پایان‬ ‫‪ ٩‬ماهه سال ‪ ٩٨‬به ‪ ٢٠٥‬هزار و ‪ ٧٦٥‬نفر رسید که برای‬ ‫تس��هیل این امر‪ ٤٦ ،‬هزار میلیارد ریال از س��وی بانک‬ ‫تامین مالی شده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬بانک صادرات ایران با تخصیص ‪ ٢٨‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وام قرض الحس��نه ازدواج در ‪ ٩‬ماه نخست‬ ‫امسال‪ ،‬بیش از ‪ ٨٩‬هزار نفر را راهی خانه بخت کرد‪ .‬این‬ ‫بانک با هدف ترغیب و تس��هیل ش��رایط ازدواج در بین‬ ‫جوانان و در راس��تای عمل به تکالیف اجتماعی خود‪ ،‬با‬ ‫تخصیص حدود ‪ ٢٨‬هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ٩٨‬تا پایان اذر‪ ،‬س��هم قابل توجهی را‬ ‫در تس��هیل ش��رایط ازدواج متقاضیان برعهده داشته به‬ ‫نح��وی که در این مدت‪ ،‬ش��رایط الزم برای ازدواج ‪٨٩‬‬ ‫هزار و ‪ ٥٦٤‬نفر فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬تع��داد متقاضیان‬ ‫دریافت کننده وام قرض الحسنه ازدواج از بانک صادرات‬ ‫ایران از ابتدای س��ال ‪ ٩٧‬تا پایان ‪ ٩‬ماهه س��ال ‪ ٩٨‬به‬ ‫‪ ٢٠٥‬هزار و ‪ ٧٦٥‬نفر رس��ید که برای تس��هیل این امر‪،‬‬ ‫‪ ٤٦‬هزار میلیارد ریال از س��وی بانک تامین مالی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت افزایش سرمایه پست بانک‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران گفت‪ :‬ارزیابی دارایی های‬ ‫این بانک برای کس��ب مجوز درباره افزایش س��رمایه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬بی��ش از ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بهزاد ش��یری در گفت وگو با ایبِن��ا درباره اینکه حتی با‬ ‫کس��ب مجوز برای افزایش س��رمایه پست بانک ایران از‬ ‫محل تجدی��د ارزیابی دارایی ها‪ ،‬این بانک از ش��مولیت‬ ‫م��اده ‪ ۱۴۱‬قانون تج��ارت خارج نمی ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیگیری ه��ای ما نش��ان می دهد دولت ب��ا تصویب ماده‬ ‫‪ ۱۴‬قان��ون حمای��ت از کاالی ایران��ی‪ ،‬در حقیق��ت به‬ ‫ش��رکت هایی که ش��امل ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت شده‬ ‫و با افزایش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی دارایی ها‬ ‫از ش��مولیت این ماده خارج نمی شوند نیز مجوز افزایش‬ ‫سرمایه از این محل را خواهد داد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬از انجایی که تصوی��ب این ماده در‬ ‫اختیار دولت و تایید ازس��وی مجلس اس��ت‪ ،‬نمی توان‬ ‫زمانی را درباره کسب این مجوز و افزایش سرمایه پست‬ ‫بانک اعالم کرد‪ .‬به گفته مدیرعامل پست بانک‪ ،‬سرمایه‬ ‫این شرکت ‪ ۳۲۵‬میلیارد تومان و زیان انباشته ان بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۰۰‬میلی��ارد توم��ان اس��ت و باید نی��از به اصالح‬ ‫س��اختار مالی و افزایش س��رمایه دارد‪ .‬ش��یری درباره‬ ‫براورد میزان افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ها گفت‪ :‬اخرین ارزیابی پرتفوی دارایی های پست‬ ‫بانک برای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬است و براساس ان دارایی های‬ ‫ای��ن بانک حدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان ارزیابی ش��ده بود‬ ‫که درحال حاضر حدود ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد که سهم تسهیالت پست بانک‬ ‫در ح��وزه ‪ IT‬و ‪ ICT‬از ‪ ۲۷‬به ‪ ۳۵‬درصد از مجموع کل‬ ‫تسهیالت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫وی با اشاره به تشکیل ستاد ایمنی معادن در مدیریت‬ ‫«ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی» س��ازمان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از سیاس��ت های جدید ایمیدرو‬ ‫توج��ه ب��ه ایمنی معادن به ویژه در معادن واگذار ش��ده‬ ‫است‪ .‬به اعتقاد غریب پور‪ ،‬ایمیدرو باید نگاهش به تولید‬ ‫ایمنی در دو بعد نیروی انسانی و محیط زیست باشد‪.‬‬ ‫غریب پور تصریح کرد‪ :‬این س��ازمان به عنوان یک نهاد‬ ‫جای شرکت های کوچک در نمایشگاه بومی سازی خالی است‬ ‫شرکت های کوچک و دستاوردهای بزرگ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد خوروش ‪ :‬در نمایش��گاه بیش��تر ش��رکت های بزرگ حضور دارند و‬ ‫جای واحدهای کوچک که با توان بخش خصوصی واقعی کار می کنند‪ ،‬خالی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که هر اندازه این ش��رکت ها حضور پررنگ تری داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬تعامالت بیشتری شکل خواهد گرفت‬ ‫خوروش در ادامه تاکید کرد‪ :‬واحد ما با ش��رکت ها‬ ‫و اف��رادی که قادر ب��ه طراحی مهندس��ی معکوس‬ ‫باش��ند‪ ،‬ارتب��اط چندانی ن��دارد و امیدواریم در این‬ ‫نمایشگاه ش��اهد حضور بیشتر ش��رکت هایی که در‬ ‫زمینه نقش��ه برداری و مهندس��ی معک��وس مهارت‬ ‫دارند‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه‬ ‫دس��تاورد شرکت ش��ما برای نمایش��گاه بومی سازی‬ ‫چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��رکت ما برخ��ی تجهیزات‬ ‫خ��ود را بومی س��ازی ک��رده ک��ه زم��ان برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه ب��ه معرف��ی انه��ا خواهیم پرداخ��ت‪ .‬تا‬ ‫پی��ش از ای��ن برخ��ی از تجهیزات خ��ود را از خارج‬ ‫وارد می کردی��م ام��ا هم اکن��ون ق��ادر ب��ه تولی��د‬ ‫هس��تیم که زمان نمایش��گاه به معرفی انها خواهیم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های کوچک پیشتاز هستند‬ ‫همچنین مصطفی عبدالله��ی‪ ،‬مدیرعامل کارخانه‬ ‫ن��ورد فوالد ته��ران که در دومین دوره جش��نواره و‬ ‫نمایش��گاه مل��ی فوالد حض��ور دارن��د‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫چابک سازی فعالیت ها در اجرای پروژه های فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در جمع معاونان‬ ‫و مدیران اجرای پروژه های شرکت‪ ،‬خواستار چابک سازی‬ ‫فراین��د اج��رای پروژه ه��ا و ت�لاش در تس��ریع مدیریت‬ ‫زم��ان پروژه ها با بکارگیری نی��روی کار در ‪ ۳‬نوبت کاری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمیان‪ ،‬ضمن تاکید بر رفع مشکالت اجرایی پروژه ها و‬ ‫چالش های موجود‪ ،‬با اشاره به شرایط فعلی پروژه های این‬ ‫ش��رکت گفت‪ :‬وضعیت فعلی پروژه هایی ک��ه در معاونت‬ ‫اجرای پروژه ها تعریف ش��ده در شرایط مناسبی قرار دارد‪،‬‬ ‫اما تسریع در اجرای انها مورد انتظار شرکت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت مالی در این روند دخیل نیس��ت‪،‬‬ ‫اما برخی موانع به صورت فرایندی پیش��رفت پروژه ها را با‬ ‫کندی روبه رو می کند‪ .‬در این زمینه الزم است ایستگاه ها‬ ‫و ترمزهای روند اجرای پروژه ها شناس��ایی و رفع ش��وند‪.‬‬ ‫پروژه های ش��رکت باید روند روبه رش��د و سرعت بیشتر‪،‬‬ ‫بهبودها مس��تمر و نشست های بررس��ی وضعیت پروژه ها‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه تصریح ک��رد‪ :‬اجرای‬ ‫پروژه ه��ا باید در ش��رکت هایی که ف��والد مبارکه صاحب‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د س��هام انهاس��ت نیز همانند ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه کنترل و اجرا ش��ود تا پروژه ها چابک ش��ود و با‬ ‫سرعت بیش��تری‪ ،‬پیش��رفت کند‪ .‬تمام گروه های اجرایی‬ ‫و پیمان��کاران بای��د به گون��ه ای ترغیب ش��وند ت��ا به طور‬ ‫ش��بانه روزی پروژه را به پیش ببرند و در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن به پایان برس��انند‪ ،‬چراکه وقفه در پیش��رفت هیچ‬ ‫پروژه ای قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ابتدای این نشست‪ ،‬احمد سعیدبخش‪،‬‬ ‫مع��اون اج��رای پروژه های ش��رکت‪ ،‬پس از ط��رح برخی‬ ‫مش��کالت معاون��ت اج��رای پروژه ها گف��ت‪ :‬چالش های‬ ‫موجود‪ ،‬به طور عمده ناش��ی از ش��رایط پیرامونی و محیط‬ ‫حاکم بر پروژه ها مانند تحریم ها‪ ،‬محدودیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫نوس��ان هاب نرخ ارز و قیمت ها‪ ،‬مشکالت تامین و شرایط‬ ‫داخل سازمانی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ب��ا‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬این موض��وع ک��ه انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در قالب جش��نواره و‬ ‫نمایش��گاه موضوع بومی س��ازی در صنع��ت فوالد را‬ ‫به طور ج��دی پیگیری می کند‪ ،‬اتفاق بس��یار خوبی‬ ‫اس��ت که از س��ال گذش��ته اغاز ش��ده‪ ،‬اما موضوع‬ ‫این اس��ت که کارخانه های بزرگ ش��اید قصد داشته‬ ‫باش��ند بیش��تر محص��والت خ��ود را معرف��ی کنند‬ ‫ام��ا کارخانه های کوچک��ی که واقعا ب��ا توان بخش‬ ‫خصوص��ی اداره می ش��وند‪ ،‬به قصد ارائ��ه و دریافت‬ ‫مسائل بومی س��ازی در این نمایشگاه حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عبداللهی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬موضوع ان‬ ‫است که توان ش��رکت های کوچک بخش خصوصی‬ ‫در زمین��ه بومی س��ازی نادیده گرفته می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این ش��رکت ها به غیر از طراحی‬ ‫موتور یا گیربکس های س��نگین‪ ،‬می توانند دینام های‬ ‫س��نگین که اروپایی ها و امریکایی ها قادر به ساخت‬ ‫ان هستند را نیز تولید کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این موضوع که باید عرصه را برای‬ ‫احمد خوروش‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫تکمیل زنجیره تولید در گروه فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه اصفهان که به همراه جمعی از معاونان‬ ‫خود و فرماندار شهرس��تان در بازدید از شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬بر کامل ش��دن زنجی��ره تولید در تمامی‬ ‫بخش های گروه فوالد مبارکه به ویژه در ش��رکت فوالد سفیددشت‬ ‫چهارمحال و بختیاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد سفیددشت‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫با تاکید بر اهمیت تولید مولد و نقش ان در اش��تغالزایی و چرخه‬ ‫اقتصادی کشور تصریح کرد‪ :‬منفک شدن از اقتصاد متکی به نفت‬ ‫هر روز بیش��تر از پیش احس��اس می ش��ود؛ ازاین رو فوالد مبارکه‬ ‫به منظ��ور اجرای کامل چرخه فوالد در گروه خود و به ویژه در این‬ ‫شرکت امادگی کامل دارد و انتظار می رود دولت و مسئوالن استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری نیز این شرکت را در این زمینه یاری کنند‪،‬‬ ‫چراکه این استان قابلیت چرخه کامل زنجیره فوالد را دارد‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید مدیرعامل ش��رکت فوالد سفیددش��ت نیز‬ ‫ضمن ارائه گزارش��ی از روند تولید این شرکت گفت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫سفیددش��ت چهارمحال و بختیاری‪ ،‬ش��امل مرحل��ه احیا (تبدیل‬ ‫گندله اهن به اهن اس��فنجی) و فوالدسازی (تبدیل اهن اسفنجی‬ ‫ب��ازار داخلی فوالد کش��ور ای��ن روزها متاثر‬ ‫از مس��ائل گوناگون کوچک تر از همیشه دیده‬ ‫می شود؛ بنابراین کنترل ان در صورت خواست‬ ‫متولیان بازار به راحتی میس��ر و ممکن اس��ت‪.‬‬ ‫برای این بازار کوچک فقط یک یا دو عرضه ورق‬ ‫از سهم صادراتی چند میلیون تنی فوالدسازان‬ ‫بزرگ کافی اس��ت تا مانند اب روی اتش‪ ،‬این‬ ‫بازار را ارام کند‪ .‬کمترین انتظار مصرف کننده‬ ‫ضعی��ف نهایی در رویارویی ب��ا بحران به وجود‬ ‫امده در بازار ورق کالف گرم ‪ ،C‬این اس��ت که‬ ‫ناظ��ر بازار و به طور کلی متولیان بازار باش��د تا‬ ‫اگر نیتی خیر در سر دارند‪ ،‬با قدرت واسطه های‬ ‫رانتجو را از این سیس��تم فروش مسموم حذف‬ ‫کنند تا اجازه نفس کش��یدن به مصرف کننده‬ ‫واقع��ی هم داده ش��ود‪ .‬در عین حال که حجم‬ ‫عرض��ه کل برای س��یراب کردن ب��ازار را زیاد‬ ‫می کنند‪ ،‬حجم س��بدهای خروج��ی برای هر‬ ‫کد بورس��ی را تا ح��د ممکن کوچک و محدود‬ ‫کنند ت��ا متقاضیان بیش��تری بتواند در خرید‬ ‫ش��رکت کند و دس��ت واحده��ای غول پیکر را‬ ‫برای کنترل بازار توزیع بس��ته یا محدود شود‪.‬‬ ‫اگ��ر اراده ای ب��رای تعدیل و کنت��رل بازار ورق‬ ‫در بین متولیان بازار وجود داش��ته باش��د‪ ،‬این‬ ‫بازار به راحتی برای فوالدسازان بزرگ ما کاری‬ ‫بس س��اده خواهد بود‪ .‬به انتظار می نش��ینیم‬ ‫و همچون ش��ما مخاطب گرامی نظاره گر روند‬ ‫بازار خواهیم بود تا ببینیم چگونه متولیان بازار‬ ‫با تعییر رفتار خود و با یک اراده جمعی و واحد‬ ‫به س��ود مصرف کننده نهای��ی‪ ،‬خط بطالنی بر‬ ‫ش��ایعه های کنونی که دهان به دهان می شود‪،‬‬ ‫خواهند کشید‪.‬‬ ‫رشد ‪۱۱‬درصدی‬ ‫تولید سیمان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹مسیری هموار برای بومی سازی‬ ‫احم��د خ��وروش‪ ،‬مدیرعامل مجتمع ف��والد کویر‬ ‫کاش��ان و عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران که در دومین دوره جشنواره و نمایشگاه‬ ‫ملی فوالد حض��ور دارد در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بومی س��ازی برای هر کش��وری ی��ک ضرورت‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬در کش��ور م��ا از انجا ک��ه تولید‬ ‫فوالد ی��ک مزیت اس��ت؛ بنابراین بومی س��ازی این‬ ‫صنع��ت بیش از صنای��ع دیگر بای��د در اولویت قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫خوروش در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬برگزاری نمایش��گاهی با عنوان بومی سازی‬ ‫فوالد می تواند مس��یر بومی س��ازی در این صنعت را‬ ‫بیش از پیش فراهم کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که واحد شما تا چه‬ ‫اندازه توانس��ته تجهی��زات خود را بوم س��ازی کند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬واحدهای تولیدی ما بین‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫ی ک��رده و بی نیاز از‬ ‫قطع��ات و تجهیزات خود را بوم ‬ ‫واردات خارجی است‪.‬‬ ‫این عضو هی��ات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران در پاس��خ به این پرس��ش که مهم ترین‬ ‫کمبودهای نمایش��گاه بومی س��ازی فوالد چیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در نمایش��گاه بیشتر شرکت های بزرگ حضور‬ ‫دارن��د و ج��ای واحدهای کوچک که ب��ا توان بخش‬ ‫خصوصی واقعی کار می کنند‪ ،‬خالی اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫که هر اندازه این شرکت ها حضور پررنگ تری داشته‬ ‫باشند‪ ،‬تعامالت بیشتری شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫واحدهای کوچک بیشتر باز کرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫نمایش��گاه بومی سازی جای بیشتر واحدهای کوچک‬ ‫بخش خصوصی خالی اس��ت‪ .‬بای��د حمایت کنندگان‬ ‫نمایش��گاه از این ش��رکت های دعوت به عمل اورند‪،‬‬ ‫چراکه واحدهای کوچک بیشتر خطوط کارخانه های‬ ‫خ��ود را ب��ا اس��تفاده از ت��وان داخلی طراح��ی و تا‬ ‫‪۹۰‬درص��د تجهیزات خود را بوم��ی کرده اند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه برخی واحدهای بزرگ‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫تجهیزات خود را وارد می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نورد ف��والد ته��ران در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد اگر‬ ‫واحدهای کوچک بتوانن��د با واحدهای بزرگ تعامل‬ ‫برقرار کنن��د‪ ،‬می توانیم ش��اهد اتفاق های خوبی در‬ ‫زمینه بومی سازی صنعت فوالد باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته هر چند واحدهای کوچک میزان‬ ‫تولید پایینی داشته باشند‪ ،‬اما سرمایه گذاری که این‬ ‫ش��رکت ها برای بوم��ی کردن تجهی��زات خود انجام‬ ‫داده اند بس��یار بیشتر از سایر ش��رکت های متوسط‬ ‫یا بزرگ اس��ت و ای��ن موضوع ش��امل واحدهایی از‬ ‫کنسانتره س��ازی‪ ،‬تولید اهن اس��فنجی تا واحدهای‬ ‫نورد می شود‪.‬‬ ‫عبداللهی در پایان تاکی��د کرد‪ :‬واحدهای کوچک‬ ‫فوالدس��ازی کمترین میزان ارزبری را برای کش��ور‬ ‫دارند و این واحدها توانس��ته اند تمام سیس��تم های‬ ‫اتوماسیون خود را بومی سازی کنند و در کل فعاالنه‬ ‫مشغول تولید هستند‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫به اسلب) با ظرفیت تولید ساالنه ‪۸۰۰‬هزار تن تا یک میلیون تن‪،‬‬ ‫در ‪۳۵‬کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری است‪.‬‬ ‫محم��ود ارباب زاده ب��ا بیان اینک��ه فوالد سفیددش��ت با تولید‬ ‫‪۵۵۰‬هزار تن اهن اس��فنجی از ابتدای امسال تاکنون به اندازه کل‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تولید اهن اسفنجی داشته و رکورددار تولید در بین‬ ‫طرح های هفتگانه فوالدی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واحد فوالدس��ازی‬ ‫این ش��رکت هم اکنون با ‪۸۰‬درصد پیش��رفت درحال اماده سازی‬ ‫اس��ت و انتظار می رود با تالش کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و مس��ئوالن‬ ‫دست اندرکار سال اینده شاهد ذوب گیری کوره قوس ان باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه فوالد مبارکه اصفهان ‪۶۵‬درصد و ایمیدرو‬ ‫نی��ز ‪۳۵‬درصد س��هام ش��رکت ف��والد سفیددش��ت را در اختیار‬ ‫دارن��د‪ ،‬افزود‪ :‬واحد احیای مس��تقیم ش��رکت فوالد سفیددش��ت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری به عنوان مرحله نخس��ت ای��ن کارخانه با‬ ‫مش��ارکت فوالد مبارکه و ایمیدرو به عنوان نخس��تین طرح فوالد‬ ‫اس��تانی‪ ،‬در ابان س��ال ‪ ۹۵‬راه اندازی شده و اکنون نیز در راستای‬ ‫تکمیل زنجیره تولید در حال اماده س��ازی واحد فوالدسازی خود‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت‪:‬‬ ‫تولید س��یمان در ‪ ۸‬ماه س��ال جاری‪ ،‬نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪۱۱ ،‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ ،‬درباره وضعیت بازار سیمان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بازار سیمان در ‪ ۸‬ماه نخست امسال‪،‬‬ ‫روند رو به رش��دی داشته و تولید ان نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته‪۱۱ ،‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه صادرات هم در ‪۸‬‬ ‫ماه امسال‪ ،‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪۵‬درصد رش��د داش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫روند رش��د صادرات بیش��تر ش��ود‪ .‬شیخان در‬ ‫ادامه یاداوری کرد‪ :‬به نظر می رس��د که از اذر‪،‬‬ ‫بازار س��یمان افت کرده اس��ت که دلیل ان را‬ ‫می توان ش��رایط اب و هوایی و کاهش ساخت‬ ‫و س��از دانست‪ .‬دبیر انجمن کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان با بی��ان اینکه فعاالن بخش س��یمان‬ ‫ش هس��تند یک ن��رخ منطقی برای این‬ ‫در تال ‬ ‫محصول به ءدس��ت اورند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این مهم‪،‬‬ ‫انجام ش��ود به طور قطع‪ ،‬هم برای تولیدکننده‬ ‫و ه��م مصرف کنن��ده‪ ،‬صرفه اقتص��ادی دارد‪.‬‬ ‫ش��یخان با تاکید بر اینکه س��یمان‪ ،‬در کش��ور‬ ‫دارای مزیت اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با رش��د تولید‬ ‫س��یمان هم می توانیم ارزاوری داشته باشیم و‬ ‫هم مانع خروج ارز به واس��طه واردات شویم‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صنعت س��یمان از صنایع کلیدی و‬ ‫پیش نیاز توس��عه اقتصادی است به نحوی که‬ ‫کش��ور های توس��عه یافته یا در حال توس��عه با‬ ‫ایجاد کارخانه های گوناگون‪ ،‬سیمان مورد نیاز‬ ‫برنامه های توس��عه ای خ��ود را تولید می کنند‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬سرانه مصرف سیمان در هر کشور‬ ‫رابطه مستقیم با نرخ رشد اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫رشد ‪ 9‬درصدی‬ ‫درامد فوالد خوزستان‬ ‫مقایسه عملکرد فصلی فوالد خوزستان نشان‬ ‫می ده��د «فخ��وز» در پاییز ب��ا درامد ‪3381‬‬ ‫میلی��ارد تومان��ی ‪ 9‬درصد بیش��تر از پاییز ‪97‬‬ ‫درامد داش��ت اما درامد ان نسبت به تابستان‬ ‫‪ 18‬درصد کمتر اس��ت‪ .‬به گزارش معدن نیوز‪،‬‬ ‫مقایس��ه عملکرد فصلی فوالد خوزستان نشان‬ ‫می ده��د «فخ��وز» در پاییز ب��ا درامد ‪3381‬‬ ‫میلی��ارد تومان��ی ‪ 9‬درصد بیش��تر از پاییز ‪97‬‬ ‫درامد داش��ت‪ ،‬اما درامد ان نسبت به تابستان‬ ‫‪ 18‬درصد کمتر اس��ت‪ .‬افزایش درامد«فخوز»‬ ‫در بهار و تابس��تان س��ال جاری و مقایس��ه ان‬ ‫با س��ال گذش��ته رش��د ‪74‬درصدی را نش��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬اما در پاییز ش��اهد رش��د چشمگیری‬ ‫از این شرکت نبودیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دومی��ن دوره جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی فوالد‬ ‫ایران از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی س��ال جاری از س��وی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران و با حمایت ش��رکت های‬ ‫بزرگ فوالدی برگزار می شود‪.‬‬ ‫هدف اصلی این جشنواره و نمایشگاه این است که‬ ‫بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان داخلی تعامل‬ ‫بیش��تری برقرار ش��ود تا در دوران تحریم ها بتوان با‬ ‫ات��کا به توان داخل صنعت ف��والد را بی نیاز از خارج‬ ‫کرد و در راس��تای بومی س��ازی صددرصدی ان گام‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬ش��رکت های کوچکی ک��ه با توان‬ ‫بخ��ش خصوص��ی اداره می ش��وند بای��د این فرصت‬ ‫را غنیم��ت ش��مرده و با حض��ور در نمایش��گاه‪ ،‬هم‬ ‫نیازهای خود را پوش��ش دهند و هم دس��تاوردهای‬ ‫خود را به نمایش بگذارند و در تعامل با ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ راه هموارت��ری را ب��رای خ��ود ترس��یم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیران شرکت های کوچک معتقد هستند هرچند‬ ‫میزان تولید ش��رکت های کوچک در س��طح پایینی‬ ‫باش��د اما ممکن اس��ت دس��تاوردهای قابل توجهی‬ ‫در زمین��ه بومی س��ازی داش��ته باش��ند؛ ازای��ن رو‬ ‫ج��ای خالی این ش��رکت ها در این نمایش��گاه خالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد تولید‬ ‫و صادرات‬ ‫باوجود تحریم ‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو از اهتم��ام همه جانبه‬ ‫ایمیدرو به پدافند غیرعامل خبر داد و تاکید کرد که در‬ ‫اجرای پروژه ها‪ ،‬این مهم مورد توجه مجموعه س��ازمان‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پ��ور ک��ه در ایین امض��ای تفاهمنام��ه همکاری‬ ‫بین ایمیدرو و س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور سخن‬ ‫می گف��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ایمیدرو در تمامی زاویه ها پدافند‬ ‫غیرعامل را مورد توجه قرار داده است‪ .‬جانمایی مناسب‪،‬‬ ‫ریسک اقتصادی پایین و برخورداری از بازار مطلوب‪ ،‬از‬ ‫مواردی اس��ت که در این زمینه باید در پروژه ها مدنظر‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬فوالد خوزس��تان و فوالد چابهار که در کنار‬ ‫اب های ازاد واقع شده اند‪ ،‬نمونه هایی از جانمایی مناسب‬ ‫پروژه هاست‪.‬‬ ‫حاکمیت��ی ایمن��ی معادن را در اولویت ق��رار داده و در‬ ‫راس��تای عمل ب��ه پدافند غیرعامل جانمایی مناس��ب‪،‬‬ ‫ریسک پایین اقتصادی‪ ،‬ایمنی و زیست محیطی را مورد‬ ‫توجه قرار می دهد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمیدرو با اش��اره به اکتش��اف‬ ‫‪۴۰۰‬هزارکیلومتر مربعی معادن در س��ال جاریافزود‪ :‬با‬ ‫اکتش��اف ‪۴۰۰‬هزار کیلومتر مربع در س��ال‪ ۹۸‬مجموع‬ ‫اکتش��افات ایمیدرو تاکنون به ‪ ۶۵۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫رس��یده که با این حجم از اکتش��افات‪ ،‬اینده پیش روی‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی درخش��ان خواهد بود و‬ ‫رونق سرمایه گذاری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫غریب پور یاداور شد‪ :‬خالف تهدیدهایی که در نتیجه‬ ‫تحریم های ظالمانه علیه ایران در صنعت فوالد و صنایع‬ ‫معدنی به ویژه فلزات اساس��ی در س��ال گذشته و امسال‬ ‫انجام شد ‪ ،‬به طور کلی توانستیم در تولید و صادرات رشد‬ ‫داش��ته باش��یم و ظرفیت هایی ایجاد کردیم که در این‬ ‫ش��رایط نیز به موفقیت دس��ت یافتیم‪ .‬این بدین معنی‬ ‫اس��ت که اقدام ها درس��ت و ظرفیت ه��ای خوبی مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت ک��ه تفاهمنامه بین ایمیدرو و‬ ‫سازمان پدافند غیرعامل‪ ،‬در راستای اجرای سیاست های‬ ‫کل��ی نظام در بخش پدافند غیرعام��ل‪ ،‬ماده ‪ ۵۸‬قانون‬ ‫احکام دائمی و فرامین و تدابیر رهبر معظم انقالب بین‬ ‫خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو و سرتیپ‬ ‫پاس��دار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافندغیرعامل‬ ‫کش��ور و عب��داهلل جاللی معاون ام��ور صنعت‪ ،‬تجارت و‬ ‫صنایع دفاعی س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در انتظار‬ ‫معقول شدن‬ ‫بازار‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫موافقت با تعطیلی موقت‬ ‫‪ ۷‬معدن در سمنان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان گف��ت‪ :‬اعضای ش��ورای معادن اس��تان با‬ ‫تعطیلی موقت ‪ ۷‬معدن در س��طح اس��تان موافقت‬ ‫کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫و اطالع رس��انی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان سمنان‪ ،‬بهروز اسودی در پانزدهمین جلسه‬ ‫شورای معادن استان سمنان که به ریاست استاندار‬ ‫در اس��تانداری سمنان برگزار ش��د با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬در جلسه کارشناسی شورای معادن تعطیلی‬ ‫موق��ت ‪ ۱۲‬معدن مورد بررس��ی ق��رار گرفت که با‬ ‫تصمیم اعضای ش��ورای معادن با تعطیلی موقت ‪۷‬‬ ‫معدن موافقت ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این نشست‬ ‫درخواس��ت ‪ ۱۷‬معدن استان ازس��وی اعضای شورا‬ ‫مورد رسیدگی قرار گرفت که ‪ ۱۲‬درخواست مربوط‬ ‫به تعطیل��ی موقت بنا به دالیلی از قبی��ل نبود بازار‬ ‫فروش‪ ،‬ش��رایط فصلی‪ ،‬مشکالت زیست محیطی و‬ ‫‪ ۵‬درخواس��ت نیز مربوط به محاسبه حقوق دولتی‬ ‫براس��اس استخراج واقعی باتوجه به تعطیلی معادن‬ ‫و موانع و مش��کالت موجود بود‪ .‬دبیر شورای معادن‬ ‫استان با اش��اره به دیگر دستور کار این جلسه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این نشس��ت موضوع بند الف تبصره ‪ ۳‬ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قان��ون معادن‪ ،‬تفویض اختیار ماده ‪ ۹۶‬ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون معادن به شورای معادن استان تبیین‬ ‫و مورد بررس��ی ق��رار گرفت‪ .‬بهروز اس��ودی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن تفویض اختیار درباره اتخ��اذ تصمیم در موارد‬ ‫اختالف دارندگان پروانه عملیات معدنی اس��ت که‬ ‫بر این اس��اس و در صورت اخت�لاف بین دارندگان‬ ‫پروان��ه عملیات معدن��ی موضوع از طری��ق وزارت‬ ‫رس��یدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا‬ ‫از طریق ش��ورای معادن اس��تان پیگیری می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫سمنان افزود‪ :‬رای صادرشده برای دو طرف قطعی و‬ ‫الزم االجرا است و در زمینه اختالف دارندگان پروانه‬ ‫عملیات معدنی با نهادهای اجرایی مراتب مانند قبل‬ ‫در شورای عالی معادن مورد رسیدگی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی در پایان گفت‪ :‬در دیگر دس��تور کار‬ ‫این ش��ورا وضعیت محدوده های اکتشافی و معدنی‬ ‫منطقه امامزاده عبداهلل شهرستان سرخه و وضعیت‬ ‫فعالیت معدن گچ شمیران مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست تخصصی طرح مدیریت سرعت مطرح شد‬ ‫اصفهان پیشرو در اجرای طرح های ارتقای ایمنی تردد‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به�روز راعی‪ -‬مدیر کل دفت��ر مطالعات راهبردی و‬ ‫اقتصادی س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬نتایج پژوهش های کارشناس��ان نش��ان می دهد‬ ‫ب��ا کاه��ش ‪ ۱۰‬درصدی س��رعت‪ ،‬میزان فوت ناش��ی از‬ ‫تصادف های جاده ای تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬جواد هدایتی در نشست‬ ‫تخصصی طرح مدیریت س��رعت کش��ور ک��ه به میزبانی‬ ‫اس��تان اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان اصفهان‬ ‫با داش��تن س��هم قابل توجهی از ناوگان حمل ونقل بار و‬ ‫مسافر‪ ،‬گس��تردگی راه ها‪ ،‬میزان بار و مسافر حمل شده‬ ‫و‪ ...‬یکی از استان های شاخص کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت های خوب نیروی انسانی در بعد‬ ‫مدیریت و کارشناسی گفت‪ :‬اصفهان همواره با طرح های‬ ‫خالقانه و باکیفیت به عنوان یکی از اس��تان های پیش��رو‬ ‫در اجرای طرح های ارتقای ایمنی تردد به شمار می اید‪.‬‬ ‫هدایتی مدیریت س��رعت را یکی از مهم ترین موارد در‬ ‫کاهش تصادفات جاده ای مطرح و خاطرنشان کرد‪ :‬سهم‬ ‫بزرگی از تصادف ها و اس��یب ها ناشی از مدیریت نشدن‬ ‫سرعت خودروهاست‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصادی س��ازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای کشورگفت‪ :‬اگرچه تا امروز‬ ‫اقدامات بس��یار زی��ادی در بخش های مختلف س��ازمان‬ ‫برای مدیریت سرعت در جاده ها انجام شده اما نتوانسته‬ ‫سرعت در جاده ها را مهار کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��عار س��ازمان بهداش��ت جهانی با‬ ‫عن��وان «کاهش س��رعت» گف��ت‪ :‬با هم��کاری و تالش‬ ‫همه جانبه س��ازمان و نهادهای مربوط‪ ،‬پ��روژه مدیریت‬ ‫سرعت به عنوان یکی از پروژه های تحت حمایت سازمان‬ ‫بهداشت جهانی حدود ‪ ۳‬سال پیش در ایران مصوب شد‪.‬‬ ‫در این مدت کارگاه ها و جلس��ات متعددی برای بررسی‬ ‫میدانی و اماری با حضور کارشناسان بین المللی برگزار و‬ ‫نتیجه این پژوهش ها به کمیسیون ایمنی راه های کشور‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصادی س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای کش��ور گف��ت‪ :‬نتایج‬ ‫پژوهش های کارشناس��ان نش��ان می دهد با کاهش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی س��رعت‪ ،‬می��زان ف��وت ناش��ی از تصادف های‬ ‫جاده ای تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫هدایتی تصریح کرد‪ :‬یکی از اهداف ما در اجرای طرح‬ ‫مدیریت س��رعت اگاهی بیش��تر مردم و مش��ارکت انان‬ ‫است‪ .‬در واقع مردم باید بدانند که چگونه ممکن است ‪۵‬‬ ‫کیلومتر افزایش س��رعت یک تصادف خسارتی را به یک‬ ‫تصادف فوتی تبدیل کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث مدیریت سرعت ما نباید‬ ‫تک بعدی به مس��ئله ورود پیدا کنیم‪ .‬مدیریت س��رعت‬ ‫یک بس��ته اس��ت که برای اثربخشی ان باید همه اجزا با‬ ‫یکدیگر کار کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصادی س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای کش��ور گف��ت‪ :‬در واقع‬ ‫تقوی��ت مش��ارکت نهاده��ای مرتبط و جلب مش��ارکت‬ ‫عموم��ی به عنوان کاربران اصلی بای��د در کنار هم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پای��ان این جلس��ه‪ ،‬ط��رح اغاز پ��روژه ارائه الگوی‬ ‫راه ایمن ب��ا تمرکز بر مدیریت س��رعت به منظور تحقق‬ ‫سیس��تم ایمن پایدار در استان اصفهان ازسوی نهادهای‬ ‫مربوط در امر کاهش تصادف های جاده ای امضا شد‪.‬‬ ‫ون های مناسب سازی شده ویژه معلوالن در شیراز اغاز به کار کرد‬ ‫به مناس��بت هفته حمل ونقل ‪ ۵‬ون مناسب س��ازی ش��ده ویژه‬ ‫معلوالن در ایینی با حضور ش��هردار ش��یراز‪ ،‬جانبازان و معلوالن‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��هردار ش��یراز در ایین اغاز به کار ون های‬ ‫مناسب سازی ش��ده ویژه معلوالن گفت‪ :‬برای جانبازان و معلوالن‬ ‫به عنوان بخش��ی از ش��هروندان باید خدماتی ارائه و تسهیالتی در‬ ‫نظر گرفت ه شود و ون های مناسب سازی شده بخشی از خدمات در‬ ‫نظر گرفته شده برای این قشر است‪.‬‬ ‫اس��کندرپور با بیان اینکه در زمینه خدمت رس��انی به معلوالن‬ ‫و جانبازان‪ ،‬ون های مناسب س��ازی ش��ده از پروژه های تراز اول در‬ ‫سطح کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬اطمینان دارم با رویکرد حاکم بر شورا و‬ ‫شهرداری و کمک های خیران‪ ،‬پروژه ون های مناسب سازی شده در‬ ‫کشور سرامد می شود‪ .‬وی با اشاره به برخی انتقادهای غیرمنصفانه‬ ‫افزود‪ :‬درباره اغاز به کار دوچرخه های بیدود انتقادهایی مطرح شد‬ ‫اما وقتی کار در حال انجام است باید از سنگ پراکنی دوری کرد‪.‬‬ ‫ن و حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی‬ ‫رئیس کمیسیون عمرا ‬ ‫ش��هر ش��یراز نیز در این ایین گفت‪ :‬رویکرد خودرومحوری باعث‬ ‫ش��ده زیس��ت پذیر بودن در ش��هر برای ک��ودکان‪ ،‬س��المندان و‬ ‫معلوالن و تردد انها ممکن نباشد و هرچند در دوره های گوناگون‬ ‫پیاده راه سازی و مناسب س��ازی انجام شده بود اما هنوز مشکالت‬ ‫زیادی سر راه این قشر است‪.‬‬ ‫ن��واب قائ��دی اف��زود‪ :‬در مناسب س��ازی و زیس��ت پذیر کردن‬ ‫ش��هر برای تمام قش��رها راه درازی در پیش داری��م که باید تمام‬ ‫نهادها به شهرداری و ش��ورا کمک کنند‪ .‬وی به تشکیل کارگروه‬ ‫مناسب س��ازی معابر در فرمانداری شهرستان شیراز از چند سال‬ ‫قبل برای رفع مش��کالت این حوزه اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز یکی‬ ‫از طرح های کمیس��یون عمران ش��ورا که راه اندازی ون های ویژه‬ ‫حمل ونقل معلوالن اس��ت با بهره برداری از ‪۵‬دستگاه از این ون ها‬ ‫کلید می خورد‪ .‬البته برای افزایش این خودروهای مناس��ب تردد‬ ‫معلوالن نیازمند حضور پررنگ خیران هس��تیم تا ش��اهد توسعه‬ ‫این خودروها باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی‬ ‫ش��هر ش��یراز ادامه داد‪ :‬از شهردار ش��یراز درخواست می کنم که‬ ‫یک حس��اب ویژه برای دریافت کمک های خیران به منظور تامین‬ ‫خودروهای ویژه تردد معلوالن اختصاص یابد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در این ایین گفت‪:‬‬ ‫به منظور افزایش رفاه در تردد جانبازان و معلوالن جس��می‪ 5 ،‬ون‬ ‫مجهز به باالبر مناسب انواع ویلچر اغاز به کار کرده است‪.‬‬ ‫زوربخش اضافه کرد‪ :‬جانبازان و معلوالن جس��می می توانند از‬ ‫طریق اپ ش��رکت تپ سی از سرویس ون های مناسب سازی شده‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سایر تسهیالت در نظر گرفته شده برای معلوالن‬ ‫و جانبازان افزود‪ :‬براس��اس دستور ش��هردار و شورای شهر مبنی‬ ‫ب��ر در نظر گرفتن تس��هیالت ویژه برای معل��والن و جانبازان‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬افزون بر ‪ ۲۸۵‬اتوبوس مناسب برای معلوالن در ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی به بهره برداری رس��ید‪ ،‬همچنی��ن به همت‬ ‫ش��هرداران مناطق یازده گانه ‪ ۶۵۰‬ایستگاه از هزار و ‪ ۲۰۰‬ایستگاه‬ ‫اتوبوس سطح شهر برای این گروه مناسب سازی شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫پس مسکن غیر خاص ها چه؟‬ ‫هنرمن��دان و خبرن��گاران‪ ،‬جدیدتری��ن گروه های��ی‬ ‫هس��تند که وزی��ر راه و شهرس��ازی از امادگی دولت‬ ‫برای تامین مس��کن انها س��خن گفته است‪ .‬کارکنان‬ ‫نیروهای مس��لح و کارگران‪ ،‬دو گروهی هستند که در‬ ‫ماه های گذش��ته‪ ،‬تفاهمنامه تولید مس��کن برای انها‪،‬‬ ‫بین نهادهای مربوطه منعقد ش��ده است‪ .‬همچنین به‬ ‫گفته وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬برنامه تولید مسکن برای‬ ‫کارکنان دولت‪ ،‬در حال نهایی شدن در سازمان برنامه‬ ‫و بودجه است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در یک س��الی که از حضور محمد‬ ‫اسالمی در وزارت راه و شهرسازی می گذرد‪ ،‬او بارها از‬ ‫لزوم تولید مسکن سخن گفته و معتقد است برای رونق‬ ‫گرفتن ساخت وساز‪ ،‬س��ازمان ها و نهادهای دولتی باید‬ ‫با ارائه زمین های خود‪ ،‬ش��رایط را برای خانه دار کردن‬ ‫کارمندانشان فراهم کنند‪.‬‬ ‫طرح هایی مانند ساخت مسکن برای کارکنان وزارت‬ ‫دفاع و خانه س��ازی برای کارگران که تفاهمنامه ان به‬ ‫تازگ��ی بی��ن وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی امضا ش��د‪ ،‬در همین راس��تا کلید‬ ‫خورده اند‪ .‬اگرچه وزیر راه و شهرسازی می گوید اجرای‬ ‫ای��ن طرح ها با هدف انجام تکلیفی ب��وده که قانون در‬ ‫حوزه مس��کن بر عهده این وزارتخانه گذاشته است‪ ،‬با‬ ‫این حال‪ ،‬برخی کارشناسان به چنین طرح هایی انتقاد‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زمین و فضای ش��هری‪ ،‬منبعی محدود اس��ت و هر چقدر از ان‪ ،‬به‬ ‫قش��ری خاص تخصیص پیدا کند‪ ،‬از تخصیص ان به س��ایر اقش��ار‬ ‫جامع��ه کم می ش��ود‪ .‬بنابراین هزینه ای��ن نوع برنامه ه��ا در نهایت‬ ‫از جی��ب دیگران (و به طور مش��خص‪ ،‬طبقات بدون مس��کن) تامین‬ ‫می شود‬ ‫‹ ‹از جیب دیگران برای گروهی خاص‬ ‫ی��ک اقتص��اددان می گوید اج��رای طرح هایی مانند‬ ‫س��اخت خانه برای کارکنان دولت و دیگر اقشار خاص‪،‬‬ ‫به معنی محروم کردن دیگران از چنین امتیازی است‪.‬‬ ‫حامد قدوس��ی با طرح این پرسش که با چه منطقی‬ ‫و چرا طرح هایی مانند س��اخت مسکن برای هنرمندان‬ ‫و خبرن��گاران مطرح می ش��ود‪ ،‬در کانال تلگرامی خود‬ ‫نوشت‪ :‬اگر دولت می خواهد مانند بسیاری از کشورهای‬ ‫دیگ��ر برای تامین مس��کن اجتماعی اق��دام کند‪ ،‬این‬ ‫برنامه باید برای همه اقش��ار و بر اس��اس نیاز باشد‪ ،‬نه‬ ‫به طور ترجیحی برای قشری خاص‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬چ��را ب��رای خبرن��گاران و هنرمندان‬ ‫خانه س��اخته ش��ود اما قالیبافان‪ ،‬رانندگان تاکس��ی‪،‬‬ ‫متخصص��ان باستان شناس��ی‪ ،‬زنان سرپرس��ت خانوار‪،‬‬ ‫افراد بدون ش��غل و افراد دارای محدودیت جس��می و‬ ‫ذهنی یا هر فرد دیگری نباید مش��مول چنین اولویتی‬ ‫باشند؟‬ ‫استاد اقتصاد در دانشگاه استیونز امریکا با بیان اینکه‬ ‫ای��ن نوع سیاس��ت ها‪ ،‬مصداقی از مناف��ع دوگانه برای‬ ‫کسانی است که موقعیت بهتری دارند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫بدان معنی اس��ت که کس��انی که ش��غلی ندارند یا در‬ ‫بخش غیررسمی و سایه‪ ،‬شاغل هستند‪ ،‬نه تنها درامد‬ ‫ج��دی ندارند‪ ،‬بلک��ه از امتیازهای مختلفی که اقش��ار‬ ‫متش��کل یا کارمندان دولتی دارند (از تعاونی مس��کن‬ ‫گرفته ت��ا مجتمع های تفریح��ی‪ ،‬وام کم بهره و‪ )...‬هم‬ ‫محروم هستند‪.‬‬ ‫قدوس��ی با بیان اینک��ه تعاونی های مس��کن که در‬ ‫گذش��ته برای تامین مس��کن قش��رهای خاص ایجاد‬ ‫شدند‪ ،‬رانت های بسیاری برای برخی افراد ایجاد کردند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اصل سخن این است که مسکن هنرمندان‬ ‫(یا هر قش��ر دیگری) به طور رایگان تامین نمی ش��ود‪.‬‬ ‫زمین و فضای شهری‪ ،‬منبعی محدود است و هر چقدر‬ ‫از ان‪ ،‬به قشری خاص تخصیص پیدا کند‪ ،‬از تخصیص‬ ‫ان به س��ایر اقش��ار جامعه کم می شود‪ .‬بنابراین هزینه‬ ‫ای��ن نوع برنامه ها در نهایت از جیب دیگران (و به طور‬ ‫مشخص‪ ،‬طبقات بدون مسکن) تامین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکرار تجربه نامطلوب تعاونی های مسکن‬ ‫یکی دیگ��ر از اقتصاددانان کش��ورمان نیز در زمینه‬ ‫طرح ساخت مسکن برای اقش��ار خاص‪ ،‬نظری مشابه‬ ‫قدوسی دارد‪.‬‬ ‫محمود اوالد در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه چنین‬ ‫سیاس��ت هایی‪ ،‬امتیازده��ی به گروه��ی از افراد خاص‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬سال هاست چنین سیاست هایی در کشور‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬تعاونی های مس��کن در همه اداره ها و‬ ‫نهادهای دولتی ش��کل گرفت و نتیج��ه راه اندازی این‬ ‫تعاونی ه��ا‪ ،‬زمین خ��واری به نفع کارکن��ان این نهادها‬ ‫ب��ود‪ .‬در این میان برخی محدوده ها نیز وارد ش��هرها و‬ ‫رانت هایی ایجاد شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بد نیس��ت نگاهی به تعاونی های مسکن‬ ‫ک��ه در ش��هرهای مختلف ب��ه انها زمین داده ش��ده‪،‬‬ ‫بیندازی��د و ببینی��د مربوط به چه نهادهایی هس��تند‬ ‫و س��هم م��ردم عادی کوچه و ب��ازار از ای��ن تعاونی ها‬ ‫چیس��ت‪ .‬اگر م��ردم عادی س��همی از ای��ن تعاونی ها‬ ‫داش��تند‪ ،‬چ��را ام��روز ‪ ۱۹‬میلیون نفر حاشیه نش��ین‬ ‫در کش��ور داری��م که ب��ه ‪ ۳۰‬میلیون نف��ر هم خواهد‬ ‫رسید؟‬ ‫‹ ‹روی امیدوار سکه‬ ‫ب��ا وجود انتقادها نس��بت به طرح دول��ت در زمینه‬ ‫مسکن س��ازی برای برخی اقشار‪ ،‬برخی نیز نگاه مثبتی‬ ‫به این طرح دارند‪ .‬یک تحلیلگر حوزه مسکن می گوید‬ ‫س��اخت خانه برای اقش��ار خاص‪ ،‬اقدام��ی مطلوب در‬ ‫زمینه تولید مس��کن در کش��ور اس��ت که ب��ر مبنای‬ ‫همکاری بین دستگاهی اجرا می شود‪.‬‬ ‫مه��دی غالم��ی در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫تولید هدفمند مس��کن در کش��ور‪ ،‬اتفاق خوبی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش ت��ر‪ ،‬دولت س��ازمان ها و نهادهای مختلف‬ ‫را مکل��ف کرده ب��ود که اگ��ر زمین دارن��د در اختیار‬ ‫طرح های مختلف مسکن سازی مانند اصالح بافت های‬ ‫فرس��وده و بازافرینی شهری بگذارند‪ ،‬اما این همکاری‬ ‫در عم��ل اتف��اق نیفتاد‪ .‬به نظر می رس��د ب��رای اینکه‬ ‫این هم��کاری محقق ش��ود‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫ای��ن ابتکار را به خرج داده اس��ت‪ ،‬به ای��ن ترتیب که‬ ‫نهادهای مختلفی که زمین های مناس��بی دارند‪ ،‬زمین‬ ‫خ��ود را عرض��ه و به وزارت راه و شهرس��ازی در تولید‬ ‫مس��کن کمک کنند و این وزارتخانه هم براس��اس این‬ ‫هم��کاری‪ ،‬برای کارکن��ان این نهادها‪ ،‬مس��کن تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬طرح ه��ای مختلف��ی ک��ه در حوزه‬ ‫مسکن از س��وی دولت اجرا می شود‪ ،‬ش��امل ارائه وام‬ ‫خرید‪ ،‬س��اخت مسکن مهر و مس��کن ملی‪ ،‬به افراد و‬ ‫صادرات یک میلیارد دالری خدمات مهندسی از ایران‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬درحال حاضر میزان صادرات خدمات‬ ‫مهندسی به یک میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬محمد اس�لامی در همایش صنعت س��اخت با‬ ‫اش��اره به ضرورت اس��تفاده از مصالح نوین در صنعت س��اختمان‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬زلزله های باالی ‪ ۵‬ریش��تر در ای��ران باعث تخریب در‬ ‫بخش هایی از س��اختمان می ش��ود که با جایگزین��ی فناوری های‬ ‫جدید می توان مقاومت س��اختمان را در برابر این حوادث طبیعی‬ ‫افزایش داد‪ .‬این فناوری های جدید هرچند گران تر هستند اما دوام‬ ‫ساختمان را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان صدور خدمات مهندسی‬ ‫از ایران‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت س��اختمان می تواند بازار صادراتی در کشور‬ ‫داش��ته باش��د و درحال حاضر میزان صادرات خدمات مهندسی به‬ ‫یک میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫اسالمی درباره علت افزایش دوباره نرخ مسکن با توجه به اخرین‬ ‫گزارش رس��می از نوس��ان نرخ در بازار گفت‪ :‬نرخ مسکن متاثر از‬ ‫س��ایر مولفه های اقتصاد کش��ور اس��ت و ما همواره به دنبال رونق‬ ‫موتور محرک بخش مسکن بوده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به جز ساخت وس��از در بخش مس��کن‪ ،‬س��االنه بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری در حوزه زیرس��اخت ها‬ ‫می ش��ود که بخش خصوصی هم س��رمایه گذاری ‪ ۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی در این حوزه دارد‪.‬‬ ‫اس�لامی درباره مذاکره با وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی برای تعیین تکلیف ملک های فرسوده در مجاورت‬ ‫ام�لاک تاریخی گفت‪ :‬هماهنگی هایی ش��ده تا مال��کان در بافت‬ ‫فرسوده بتوانند ملکی را که از بافت تاریخی فاصله استاندارد دارد‪،‬‬ ‫نوسازی کنند‪.‬‬ ‫در ح��ال مذاک��ره هس��تیم ت��ا وزارت می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی اجازه دهد مردم ساخت وس��ازهای‬ ‫متناس��ب ب��ا باف��ت را انج��ام دهند تا ه��م باف��ت تاریخی حفظ‬ ‫ش��ود و ه��م ب��رای س��اکنان ان محل��ه ارزش اف��زوده ایج��اد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به همکاری با اقلیم کردستان برای صادرات خدمات‬ ‫مهندس��ی گفت‪ :‬به دنبال این هستیم که با رعایت استانداردها در‬ ‫این زمینه همکاری مناس��بی با کشورهای خارجی از جمله اقلیم‬ ‫کردستان داش��ته باشیم تا هم انها بتوانند از ظرفیت های خدمات‬ ‫مهندس��ی ایران اس��تفاده کنند و هم مهندسان ما از ان بازار بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫اسالمی درباره ساخت واحدهای ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬متری در تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هرگز سیاس��ت دولت تدبیر و امید ساخت چنین واحدهایی‬ ‫نبوده است و ما این پروژه ها را در دستور کار نداریم‪.‬‬ ‫خانواده های��ی تعل��ق می گیرد که ف��رم «ج» انها قرمز‬ ‫نشده باش��د یعنی متقاضیانی که پیش تر‪ ،‬از تسهیالت‬ ‫دولتی در حوزه مس��کن استفاده نکرده و مالک مسکن‬ ‫نباش��ند‪ .‬بنابراین اگر نهادهای مختل��ف هم همکاری‬ ‫کرده و اورده در طرح داش��ته باش��ند‪ ،‬بخش��ی از نیاز‬ ‫به مسکن در کش��ور حل می شود و می توان گفت این‬ ‫اقدام‪ ،‬حرکتی رو به جلو است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه مس��کن در پاس��خ ب��ه اینکه‬ ‫زمین های نهادهای مختلف‪ ،‬اموال ملی به شمار می رود‬ ‫اما در این طرح ها‪ ،‬برای اقشار خاص مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مسکن س��ازی برای اقشار خاص‪ ،‬این‬ ‫پیغام را دارد که کسانی که جزو این گروه ها نیستند از‬ ‫قلم افتاده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه می گوییم طرح تامین مسکن‬ ‫برای اقش��ار خاص از س��وی دولت‪ ،‬کار خوبی است به‬ ‫این معنا نیس��ت که برای دیگران نباید مس��کن تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه دولت برنامه دارد ب��رای گروه های‬ ‫مختلف بدون خانه‪ ،‬مسکن تامین کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫تامین مسکن مبتنی بر همکاری بخش های مختلف در‬ ‫تامین اورده است‪.‬‬ ‫غالمی یاداور شد‪ :‬البته ممکن است یک نهاد‪ ،‬زمین‬ ‫مرغوب و با ارزشی داشته باشد که خانه ساخته شده در‬ ‫ان‪ ،‬ارزش بسیار باالتری نسبت به دیگر خانه های تولید‬ ‫ش��ده پیدا کند‪ .‬برای اینکه ش��ائبه امتیازدهی به گروه‬ ‫خاصی ایجاد نش��ود‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی می تواند‬ ‫تهاتری عمل کرده و این زمین ها را گرفته و خانه سازی‬ ‫برای کارکن��ان نهادهای چنین زمینی را در زمین های‬ ‫خ��ود در جای دیگری از جمله ش��هرهای جدید انجام‬ ‫ده��د‪ .‬همچنی��ن در زمین ه��ای مرغ��وب می توان با‬ ‫استفاده از شیوه هایی مانند «مسکن ویژه تهرانسر» که‬ ‫در ان‪ ،‬هزینه زمین‪ ،‬صفر نشد‪ ،‬در زمینه تامین مسکن‬ ‫مردم اس��تفاده یا با استفاده از این شیوه‪ ،‬بافت فرسوده‬ ‫را اصالح کرد‪.‬‬ ‫حامد قدوسی‬ ‫افزایش ‪ ۴۱.۶‬درصدی‬ ‫نرخ مسکن در تهران‬ ‫محمود اوالد‬ ‫مهدی غالمی‬ ‫شرط خروج ایرالین ها از خطوط هوایی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی اجباری برای ورود به یک خ��ط هوایی ندارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از قانون ازادس��ازی نرخ بلی��ت هواپیما‪ ،‬اعالم‬ ‫کردیم شرکت ها برای خروج از یک خط هوایی ازاد نیستند‬ ‫و این کار شرایط خاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علی عابدزاده با بیان اینکه نرخ سوخت‬ ‫هواپیما را دولت تعیین می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با سیاست های دولت‬ ‫و س��اختار اقتصادی صحیح صنعت‪ ،‬به طور قطع در بخش‬ ‫خدمات هم رش��د می کنیم‪ .‬البته این مس��ئله نیاز به زمان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬ب��ا ش��ناور ش��دن نرخ ه��ا و خ��روج از‬ ‫نرخ ه��ای تکلیف��ی‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی ت��ازه وارد به‬ ‫ورود هواپیماهای��ی روی می اورند که دیگر ش��رکت های ما‬ ‫عالقه مند نبودند وارد کشور کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه مزیت های‬ ‫ازادس��ازی ن��رخ بلی��ت هواپیم��ا اظهارک��رد‪ :‬نرخ ه��ای‬ ‫تکلیف��ی ب��ه حمل ونق��ل هوای��ی و فرودگاه ها زی��ان وارد‬ ‫می ک��رد ام��ا با سیاس��ت ازادس��ازی نرخ ها‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی می توانن��د ب��ه هواپیماهای کوچ��ک نیز روی‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫عاب��دزاده گف��ت‪ :‬حمل ونق��ل هوای��ی م��ا بی��ش از‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال دارای اقتص��اد ناس��المی ب��ود و مطمئ��ن‬ ‫هس��تیم که ب��ا اج��رای ازادس��ازی در این��ده ای نزدیک‪،‬‬ ‫فرودگاه ه��ا س��امان می گی��رد و اقتصادی ت��ر خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که با وجود ط��رح هوانوردی عموم��ی چرا برخی‬ ‫پروازه��ای غیراقتص��ادی در برخ��ی فرودگاه ه��ای کوچک‬ ‫به ش��رکت های هواپیمای��ی تکلیف می ش��ود؟ و راه اندازی‬ ‫مس��یرهای هوایی از فرودگاه های کوچ��ک به فرودگاه های‬ ‫ب��زرگ کش��ور چ��ه توجیه��ی دارد؟ گف��ت‪ :‬م��ا پ��س از‬ ‫ازادس��ازی نرخ ها به ش��رکت های هواپیمایی اعالم کردیم‬ ‫که ورود انها در هر مس��یر هوایی برای این ش��رکت ها ازاد‬ ‫اس��ت اما خروج از ان مس��یر ازاد نیس��ت و شرایط خاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد‪ :‬به هرحال‬ ‫شرکت های هواپیمایی‪ ،‬موضوع بازرگانی و سود را هم برای‬ ‫ورود به یک خط هوایی در نظر می گیرند و این طور نیس��ت‬ ‫که با تکلیف و اجبار‪ ،‬نس��بت ب��ه ورود به خط هوایی و یک‬ ‫شهر اقدام کنند‪.‬‬ ‫جزئیات تخصیص سوخت به سواری های کرایه بین شهری‬ ‫مال��کان حقیقی ن��اوگان س��واری کرایه بین ش��هری (پالک ع) ت��ا ‪ ۲۰‬دی برای‬ ‫ثبت ش��ماره ش��بای حس��اب بانکی خود فرصت دارند تا از سهمیه سوخت و دریافت‬ ‫مابه التف��اوت ریالی نرخ بنزین س��همیه ای و ازاد بر اس��اس س��همیه تخصیص یافته‪،‬‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬روابط عمومی س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم کرد‬ ‫از ابتدای بهمن امس��ال‪ ،‬تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان سواری کرایه بین شهری‬ ‫بر اس��اس پیمایش‪ ،‬با استفاده از اطالعات درج شده در صورت وضعیت های مسافری‬ ‫(دارای کد رهگیری) اجرایی و عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫براس��اس پیش بینی ها‪ ،‬مقرر است مابه التفاوت ریالی نرخ بنزین سهمیه ای و ازاد بر‬ ‫اس��اس سهمیه تخصیص یافته به هر ناوگان سواری کرایه به طور اعتباری به حساب‬ ‫مالکان این ناوگان واریز شود‪.‬‬ ‫مال��کان حقیقی ناوگان س��واری کرایه بین ش��هری (پ�لاک ع) حداکثر تا ‪ ۲۰‬دی‬ ‫رئیس س��ازمان ش��یالت ایران گفت‪ :‬سهمیه‬ ‫بنزین یاران��ه ای ‪ ۱۵۰۰‬تومانی در قالب ‪۱۲۰۰‬‬ ‫لیتر در ماه برای صیادان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬در نتیجه رایزنی های سازمان شیالت‬ ‫ای��ران با وزارت نفت و وزارت کش��ور‪ ،‬س��همیه‬ ‫بنزین ‪ ۱۲۰۰‬لیتر در ماه برای قایق های صیادی‬ ‫با نرخ ‪ 1500‬تومان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫نب��ی اهلل خون میرزای��ی‪ ،‬معاون وزی��ر جهاد‬ ‫کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران با بیان‬ ‫اینکه در رایزنی هایی که با وزارت نفت و معاونت‬ ‫امنیتی وزارت کش��ور داش��تیم‪ ،‬توجیهات فنی‬ ‫س��همیه بنزین صیادان را یاداور ش��دیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این مذاکره ها بر سهمیه بندی پیشین بنزین‬ ‫برای قایق ه��ای صیادی‪ ،‬مصرف س��وخت این‬ ‫قایق ها‪ ،‬نظرات سازمان خواربار و کشاورزی ملل‬ ‫متحد (فائو) در این زمینه‪ ،‬قدرت موتور‪ ،‬فاصله‬ ‫صیدگاهی‪ ،‬روزهای دریاروی و‪ ...‬اش��اره کردیم‬ ‫و متوجه ش��دیم مس��ئوالن تصمیم گیر در این‬ ‫زمینه‪ ،‬پیش تر نسبت به این دالیل فنی اگاهی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول ب��ا بی��ان اینک��ه در‬ ‫س��همیه بندی بنزین دیدگاه سازمان شیالت را‬ ‫جویا نشده بودند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در نهایت مقرر شد‬ ‫س��همیه بنزین قایق های صیادی کمی کمتر از‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬لیتری که در دور گذش��ته سهمیه بندی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده بود‪ ۱۲۰۰ ،‬لیت��ر در ماه‪،‬‬ ‫لیتری ‪ 1500‬تومان مصوب شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬اکنون این مصوبه فرایند اجرایی‬ ‫خود را می گذراند‪.‬‬ ‫فرصت دارند ضمن مراجعه به نش��انی اینترنت��ی ‪ smartcard.rmto.ir‬وارد بخش‬ ‫خدمات غیرحضوری ش��ده و نس��بت به ثبت شماره شبای حس��اب بانکی خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بن��ا به اعالم س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‪ ،‬ش��رایط ثب��ت نام ناوگان با‬ ‫مالکیت حقوقی‪ ،‬ناوگان با پالک مناطق ازاد و مالکیت حقیقی با س��ن پایین تر از ‪۱۸‬‬ ‫سال‪ ،‬درروزهای اینده اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫تعداد معامله اپارتمان های مس��کونی ش��هر‬ ‫تهران در اذر ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۹.۵‬هزار واحد مسکونی‬ ‫رسید که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال‬ ‫‪ 97‬به ترتیب ‪ ۱۳۴.۷‬و ‪ ۴۰‬درصد افزایش نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی بانک مرکزی‪ ،‬در ماه اذر‪ ،‬متوس��ط نرخ‬ ‫خری��د و فروش ی��ک متر مرب��ع زیربنای واحد‬ ‫مس��کونی معامله ش��ده در بنگاه های معامالت‬ ‫ملکی ش��هر تهران ‪ ۱۳۵.۳‬میلیون ریال بود که‬ ‫نسبت به ماه مشابه س��ال گذشته ‪ ۴۱.۶‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می دهد‪« .‬گزارش تحوالت بازار‬ ‫مس��کن ش��هر تهران در اذر ‪ ،»۱۳۹۸‬برگرفته‬ ‫از امارهای خام س��امانه ثب��ت معامالت امالک‬ ‫و مس��تغالت کش��ور اس��ت که از س��وی اداره‬ ‫بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی‬ ‫تهیه و منتشر می شود‪.‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصد خانه های‬ ‫روستایی مقاوم هستند‬ ‫مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی‪ ،‬از مقاوم بودن ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫واحدهای مسکونی روستایی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫س��هرابی گفت‪ :‬وقتی طرح مقاوم سازی مسکن‬ ‫روس��تایی در سال ‪ ۱۳۸۴‬در کشور کلید خورد‪،‬‬ ‫فق��ط ‪ ۷‬درصد واحدهای روس��تایی مقاوم بود‪.‬‬ ‫این عدد با توجه به اقدامات انجام شده‪ ،‬تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬به ‪ ۷۰‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد‬ ‫مس��کن انقالب اسالمی با اش��اره به اینکه طرح‬ ‫تس��هیالت مسکن روس��تایی از سال ‪ ۱۳۸۴‬در‬ ‫روس��تاهای کشور اجرایی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون س��االنه ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی با این‬ ‫سازکار در مناطق روستایی ساخته می شود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تس��هیالت مسکن روستایی ابتدا ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان بود و اکنون به ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬سود تسهیالت مسکن روستایی ‪۵‬‬ ‫درصد و زمان بازپرداخت این وام ‪ ۱۵‬سال است‪.‬‬ ‫س��هرابی توضیح داد‪ :‬بخشی از جامعه هدف که‬ ‫توان مالی مناسبی ندارند‪ ،‬قادر به استفاده از این‬ ‫تسهیالت نیستند‪ ،‬به همین دلیل تفاهمنامه ای‬ ‫بین س��ازمان برنام��ه و بودجه و بنیاد مس��کن‬ ‫در ‪ ۷‬اس��تان منعقد شده اس��ت‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫معاونت مسکن روس��تایی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬بر اس��اس این تفاهم‪ ،‬مقررشده‬ ‫در مجموع ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۴۴۰‬واحد‪ ،‬از تس��هیالت‬ ‫مس��کن روستایی در س��قف ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫ب��ا کارمزد ‪ 5‬درصد و کمک بالعوض در س��قف‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تومان استفاده کنند‪ .‬وی همچنین‬ ‫افزود‪ :‬براساس برنامه طرح جامع مسکن و ماده‬ ‫‪ ۵۹‬برنامه شش��م توسعه‪ ،‬س��اخت ساالنه ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کن روس��تایی تا افق ‪ ۱۴۰۵‬در‬ ‫دستور کار اس��ت تا ضریب مقاوم سازی در این‬ ‫حوزه به ‪ ۷۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دو روی سکه «ساخت خانه برای اقشار خاص» را بررسی کرد‬ ‫سهمیه سوخت ماهانه‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬لیتری‬ ‫برای صیادان‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بعد از ‪ ۱۱‬سال انتظار‬ ‫یادداشت‬ ‫حل معضل‬ ‫الودگی هوا‬ ‫شهروند مسئول‬ ‫می خواهد‬ ‫قطار برقی هشتگرد امروز راه می افتد‬ ‫تابان رضایی‬ ‫کارشناس فناوری‬ ‫در هفته های گذش��ته با بح��ران الودگی هوا‬ ‫در ته��ران و کالن ش��هرها روبه رو بودیم‪ ،‬بحرانی‬ ‫ک��ه ای��ن هفته در تهران کاه��ش یافته اما هنوز‬ ‫به طور کامل دس��ت از س��ر این ش��هر و برخی‬ ‫کالن ش��هرهای دیگ��ر برنداش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫بحران پیامدهای س��نگین و هزینه های کوتاه و‬ ‫بلندمدت بس��یاری دارد‪ .‬در شرایط فعلی‪ ،‬همه‬ ‫نگاه ها به ش��ورای شهر و شهرداری است و همه‬ ‫ی برای کاهش الودگی‬ ‫می پرسند چرا اقدام جد ‬ ‫هوا از س��وی ش��هرداری انجام نمی شود؟ گویی‬ ‫همه بدون داش��تن اگاهی و ب��ه جای تمرکز بر‬ ‫مس��ئله و حل ریش��ه ای ان‪ ،‬فق��ط دنبال مقصر‬ ‫هستیم و دم دس��تی ترین مقصر در ذهن ها هم‬ ‫مدیریت ش��هری است‪ .‬اما به راستی اگر در گام‬ ‫نخس��ت برای حل مشکل‪ ،‬تک تک افراد جامعه‪،‬‬ ‫ش��هروندانی مسئول بودند و فرهنگ سازی برای‬ ‫پاکیزه نگه داش��تن هوا‪ ،‬به طور ریش��ه ای انجام‬ ‫می شد و عبارت «به من چه؟! » نزد ما جایگاهی‬ ‫نداشت‪ ،‬ایا مس��ئله ها زودتر حل نمی شد؟! مگر‬ ‫نه اینکه س��ازمان ها و نهادها از جمله شهرداری‪،‬‬ ‫متشکل از همین افراد جامعه و همین شهروندان‬ ‫اس��ت؟! به نظر می رس��د دو اص��ل مهم در رفع‬ ‫الودگی هوا موثر اس��ت‪ ،‬یکی اراده همه نهادها و‬ ‫سازمان ها و دیگری‪ ،‬وجود نظارت های اساسی و‬ ‫پاس��خگو بودن‪ .‬وقتی باغ های کوچک در گوشه‬ ‫کنار ش��هر‪ ،‬برای سوددهی در حال تبدیل شدن‬ ‫ب��ه برج ها بودن��د‪ ،‬نباید فقط محیط زیس��تی ها‬ ‫نگران می شدند‪ ،‬بلکه باید در روند دریافت مجوز‬ ‫تبدیل این باغ ها به برج‪ ،‬هر یک از کارشناس��ان‬ ‫در ه��ر ی��ک از نهادهای صادرکنن��ده مجوز‪ ،‬به‬ ‫طور جدی نقش این تخریب و تغییر کاربری در‬ ‫الودگی هوا و هزینه های محیط زیستی این کار‬ ‫را با دقت و حساس��یت بررس��ی می کردند و بعد‬ ‫مج��وز صادر می ش��د‪ .‬در زمینه خرید تجهیزات‬ ‫حمل ونقل��ی و کمک همه نهاده��ا و هماهنگی‬ ‫انه��ا نیز باید مس��ئولیت پذیری و همکاری الزم‬ ‫در همه افراد مسئول در نهادهای مختلف وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬فرهنگ سازی و کمک در گشایش‬ ‫گره ها به جای مقصر جلوه دادن یک نهاد خاص‬ ‫و از همه مهم تر‪ ،‬کمک به ایجاد فضای تعاملی و‬ ‫تاثیر گذاری در ترویج فرهنگ ش��هروند مسئول‪،‬‬ ‫نقش��ی است که رس��انه ملی می تواند در کاهش‬ ‫الودگی هوا و حفظ محیط زیس��ت داشته باشد‪.‬‬ ‫باید مس��ئله ها را ریش��ه ای حل کنیم‪ .‬کمک به‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها و تجهی��زات حمل ونقل‬ ‫عمومی و هماهنگی همه نهادها و س��ازمان ها و‬ ‫مس��ئولیت پذیری هریک از انها و از همه مهم تر‪،‬‬ ‫ح��ذف جمله «به من چ��ه؟! » در همه نهادها و‬ ‫جایگزی��ن کردن ان با عبارت «چه کار و کمکی‬ ‫از م��ن برمی ای��د؟» برای حل مس��ئله الودگی‬ ‫ه��وا الزم اس��ت‪ .‬همچنین مس��ئوالنی که باید‬ ‫در زم��ان و موقع مناس��ب‪ ،‬برای کاهش الودگی‬ ‫اق��دام می کردن��د اما نکرده و هزینه ها را به جای‬ ‫خرید تجهیزات حمل ونقلی‪ ،‬صرف کارهای دیگر‬ ‫کردند‪ ،‬باید در این زمینه پاسخگو باشند‪ .‬به امید‬ ‫روزی ک��ه همه با هم برای حل مش��کالت مهم‬ ‫جامعه اقدام کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قانون هوای پاک‬ ‫معطل اجراست‬ ‫یک عضو کمیس��یون اجتماعی در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬در کاه��ش پایدار‬ ‫الودگ��ی هوا موفق نبوده ایم و وضعیت هوا در‬ ‫این سال ها بدتر شده است‪.‬‬ ‫ناهید تاج الدین در گفت وگو با ایس��نا بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬اجرا نش��دن قانون هوای پ��اک‪ ،‬بازی‬ ‫کردن با س�لامت مردم است‪ ،‬چرا باید قانونی‬ ‫که ‪ ۲‬س��ال پی��ش در مجلس تصویب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هنوز در انتظار اجرا باش��د؟ چه چیز‬ ‫مهم تر از جان مردم است؟‬ ‫تاج الدی��ن ادام��ه داد‪ :‬دی ‪ ۹۲‬برنامه جامع‬ ‫کنترل کیفی هوای کالن شهر اصفهان تصویب‬ ‫و از ابتدای س��ال ‪ ۹۳‬اجرا شد‪ ،‬در اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۵‬نیز مصوبه ه��ای ملی جدید به این برنامه‬ ‫اضافه ش��د و مصوبه های ملی که متعلق به ‪۸‬‬ ‫کالن ش��هر بزرگ کشور بود به تصویب هیات‬ ‫دولت رس��ید‪ .‬تاج الدین اف��زود‪ :‬در این برنامه‬ ‫‪ ۳۸‬اقدام اساسی در ‪ ۸‬محور دیده شده بود و‬ ‫برای ‪ ۸‬شهرستان و برای ‪ ۴۰‬نقطه شهری در‬ ‫اس��تان برنامه ریزی انجام شد‪ .‬ضمن انکه در‬ ‫اجرای ان بیش از ‪ ۳۰‬نهاد اجرایی و مدیریت‬ ‫شهری نقش داشتند‪ .‬امروز باید نتیجه اجرای‬ ‫ای��ن برنامه جامع را به درس��تی ارزیابی و در‬ ‫صورت نیاز‪ ،‬بازنگری کنیم‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش از هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای‬ ‫راه اندازی قطار‬ ‫برقی گلشهر‬ ‫کرج‪ -‬شهر جدید‬ ‫هشتگرد صرف‬ ‫شده است‬ ‫طرح قطار برقی گلش��هر کرج‪ -‬شهر جدید هشتگرد‬ ‫در اس��تان البرز به عنوان خواس��ته ای عمومی پس از‬ ‫س��ال ها انتظ��ار‪ ،‬امروز از س��وی رئیس جمه��وری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ایین حرکت قطار برقی گلش��هر‬ ‫کرج‪ -‬هشتگرد که پس از ‪ ۱۱‬سال انتظار در نهایت در‬ ‫دولت تدبیر و امید محقق شده‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫استاندار البرز‪ ،‬نمایندگان مردم استان البرز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬رئیس شرکت عمران شهرهای جدید‬ ‫و جمعی از مس��ئوالن کش��ور‪ ،‬اس��تان و شهرس��تان‬ ‫ساوجبالغ حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫بع��د از انکه عملیات س��اخت چن��د ‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫مس��کن مهر برای اس��کان بخشی از س��رریز جمعیت‬ ‫کالن ش��هرهای ته��ران و کرج در س��ال ‪ ۸۷‬در ش��هر‬ ‫جدید هشتگرد اغاز شد‪ ،‬زمزمه ایجاد قطار برقی کرج‬ ‫به هش��تگرد نیز به گوش می رس��ید‪ ،‬تا اینکه عملیات‬ ‫ای��ن طرح در اواس��ط دولت دهم اجرایی ش��د‪ ،‬اما در‬ ‫نهایت با انبوهی از موانع و مش��کالت به دولت یازدهم‬ ‫به ارث رسید‪.‬‬ ‫دولت یازدهم با توجه به اهمیت و نقش تعیین کننده‬ ‫قطار برقی کرج‪ -‬هش��تگرد‪ ،‬باوجود مشکالت مختلف‬ ‫ناشی از تحریم‪ ،‬کمبود بودجه‪ ،‬وجود معارضان‪ ،‬تامین‬ ‫برق و س��ایر نیازهای تجهیزاتی که نرخ انها براثر تورم‬ ‫با افزایش چش��مگیری روبه رو ش��ده ب��ود‪ ،‬تالش های‬ ‫بی وقف��ه و فراوانی برای تکمیل ای��ن طرح ملی انجام‬ ‫داد‪ ،‬اما ادامه کار به دولت دوازدهم کشیده شد‪.‬‬ ‫تاکن��ون جمعیت��ی ح��دود ‪ ۶۵‬ه��زار نفر در ش��هر‬ ‫جدید هش��تگرد اس��کان یافته اند‪ ،‬درحالی که براساس‬ ‫برنامه ریزی ها این رقم دس��ت کم ح��دود نیم میلیون‬ ‫نفر پیش بینی ش��ده بود که یک��ی از مهم ترین عوامل‬ ‫اس��تقبال کمرن��گ مردم از س��کونت در این ش��هر را‬ ‫می ت��وان نبود و کمبود وس��ایل حمل ونق��ل و به طور‬ ‫خاص‪ ،‬راه اندازی نشدن قطار برقی دانست‪.‬‬ ‫شاید همین درجه از اهمیت بود که دولت دوازدهم‬ ‫در نهایت‪ ،‬هم و غم خود به ویژه در یک س��ال اخیر را‬ ‫برای راه اندازی قطار برقی کرج‪ -‬هشتگرد به کار گرفت‪.‬‬ ‫بهره ب��رداری از قطار برقی گلش��هر کرج‪ -‬ش��هر جدید هش��تگرد‬ ‫بر عهده ش��رکت بهره برداری مت��رو تهران و حوم��ه خواهد بود که‬ ‫با هماهنگی های انجام ش��ده‪ ،‬در ادام��ه خط ‪ ۵‬مترو صادقیه به کرج‬ ‫فعالیت می کند‬ ‫عزیزاله شهبازی‪ ،‬اس��تاندار البرز با بیان اینکه قطار‬ ‫برقی گلش��هر کرج‪ -‬شهر جدید هش��تگرد در ماراتنی‬ ‫س��خت به خ��ط پایان رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬همه مس��ئوالن‬ ‫مربوطه در اس��تان و کش��ور برای به سرانجام رسیدن‬ ‫ای��ن طرح ملی به ویژه در یک س��ال اخی��ر‪ ،‬با جدیت‬ ‫وارد میدان شدند و این پروژه که از نفس افتاده بود‪ ،‬با‬ ‫توجه ویژه وزیر راه و شهرس��ازی و پیگیری های انجام‬ ‫شده از سوی اس��تان و تالش های قرارگاه خاتم االنبیا‬ ‫جان دوباره گرفت‪.‬‬ ‫تحویل تاکسی های جدید در پایتخت اغاز شد‬ ‫سرپرس��ت معاونت فنی و بهره برداری سازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از اغاز‬ ‫تحویل تاکسی های جدید با استفاده از تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان��ی ب��ه مالکان‬ ‫خودروهای فرسوده خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسیرانی ش��هر تهران‪ ،‬سید علی محتشمی پور‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه ارائ��ه تس��هیالت ‪ ۵۰‬میلیونی به‬ ‫متقاضی��ان نوس��ازی تاکس��ی های فرس��وده در‬ ‫ته��ران اظهار کرد‪ :‬از زمان اغاز نوس��ازی ناوگان‬ ‫تاکسیرانی شهر تهران در شهریور‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫معرفی نامه بابت اس��تفاده از این تسهیالت صادر‬ ‫شده است‪ ،‬تاکسیرانان متقاضی در حال تشکیل‬ ‫پرونده هس��تند و روند پذی��رش همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬محتشمی پور با اشاره به اینکه پرونده ‪۹۰۰‬‬ ‫متقاضی به مرحله تکمیل پرداخت پول رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ ۷۷۱ :‬نف��ر از مالکان تاکس��ی های‬ ‫فرس��وده نیز تس��هیالت ‪ ۵۰‬میلیون تومانی خود‬ ‫را دریاف��ت کرده ان��د و تاکن��ون ‪ ۵۲۰‬تاکس��ی‬ ‫جدید تحویل تاکس��یرانان شده اس��ت‪ .‬وی نرخ‬ ‫تاکسی های تحویل داده شده را ‪ ۶۴‬میلیون تومان‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬تسهیالت قرض الحسنه حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد این مبلغ را ش��امل می شود و با توجه‬ ‫به اینکه این ش��رایط فقط برای نوس��ازی ناوگان‬ ‫تاکس��یرانی شهر تهران فراهم شده است‪ ،‬مالکان‬ ‫تاکسی های فرسوده بهتر است هرچه زودتر از این‬ ‫فرصت اس��تفاده کنند‪ .‬سرپرست معاونت فنی و‬ ‫بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬با توجه به حفظ نرخ تاکسی های تحویلی‪،‬‬ ‫افزایش س��قف تس��هیالت از ‪ ۴۰‬به ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬موجب ش��د قدرت خری��د متقاضیان باال‬ ‫رود و استقبال تاکسیرانان بیشتر شود‪ .‬تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه ‪ ۵۰‬میلیون تومانی از محل منابع‬ ‫ش��هرداری تهران تامین می شود و به تاکسی های‬ ‫فعال‪ ،‬دارای پروانه تاکس��یرانی معتبر و مدل ‪۸۷‬‬ ‫به قبل تعلق می گیرد‪ .‬پیش از این نیز در فرایند‬ ‫اجرای طرح نوسازی تاکسی های فرسوده سازمان‬ ‫تاکس��یرانی شهر تهران‪ 500 ،‬خودرو شامل ‪۳۷۰‬‬ ‫اپتیما یورو ‪ ۶۰ ،۶‬س��مند پایه گازسوز و ‪ ۷۰‬پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬دوگانه سوز با سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران اضافه شده بود و‬ ‫با در نظر گرفتن تعداد تاکسی هایی که با استفاده‬ ‫از تسهیالت نوس��ازی تاکنون تحویل داده شده‪،‬‬ ‫تعداد تاکس��ی های نوسازی ش��ده شهر تهران به‬ ‫بیش از هزار خودرو رسیده است و این روند ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کاهش الودگی هوای اراک روند منطقی دارد‬ ‫اس��تاندار مرک��زی گفت‪ :‬الودگی ه��وای اراک‬ ‫روندی منطقی‪ ،‬کاهش��ی و غیرقابل انکار را پشت‬ ‫س��ر گذاشته اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سیدعلی‬ ‫اقازاده در پنجمین نشس��ت کارگروه طرح جامع‬ ‫کاه��ش الودگی ه��وای اراک اظهار ک��رد‪ :‬از اغاز‬ ‫اص�لاح نرخ س��وخت در کش��ور ‪ ۲۰‬میلیون لیتر‬ ‫صرفه جوی��ی بنزین به ثبت و مصرف روزانه بنزین‬ ‫از ‪ ۹۶‬میلیون لیتر به ‪ ۷۶‬میلیون لیتر رسیده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه انتظار می رفت بخش بزرگی از‬ ‫الودگی هوای شهرها که مربوط به تردد خودروها‬ ‫و بنزین است با افزایش نرخ کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫اذر که اصالح نرخ انجام ش��د‪ ،‬بیش��ترین روزهای‬ ‫ناس��الم در کالن شهرها گزارش ش��د و این نشان‬ ‫می دهد که الودگی ش��هرها فقط ناشی از بنزین و‬ ‫خودروها نیس��ت و باید به دنبال ریش��ه اصلی این‬ ‫اتف��اق بود و از راه های جدید برای کاهش الودگی‬ ‫هوا اس��تفاده کرد‪ .‬اقازاده گفت‪ :‬اراک در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته در زمین��ه کاهش الودگی ه��وا‪ ،‬روندی‬ ‫منطقی‪ ،‬کاهش��ی و غیرقابل انکار را پش��ت س��ر‬ ‫گذاش��ته اس��ت به طوری که الودگی هوا و تعداد‬ ‫روزهای ناسالم در سال ‪ ۹۸‬تاکنون نسبت به مدت‬ ‫مشابه در سال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۵۵‬درصد کاهش داشته‬ ‫اس��ت و این امار نشان از اثربخشی اقدامات انجام‬ ‫شده دارد‪ .‬استاندار مرکزی با اشاره به ایجاد فضای‬ ‫س��بز ‪ ۵۰۰‬هکتاری نزدیک صنایع بزرگ ش��ازند‪،‬‬ ‫ایجاد بیش از هزار هکتار فضای سبز در کمربندی‬ ‫اراک‪ ،‬نو شدن ‪ ۷۰۰‬دیگ قدیمی و االینده ایرالکو‬ ‫و تولی��د و توزی��ع بنزین یورو ‪ ۴‬به عنوان بخش��ی‬ ‫از اقدام های انجام ش��ده برای کاهش الودگی هوا‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬روند منطقی در این زمینه ایجاد ش��ده‬ ‫که باید قدردان ان بود‪ .‬وضعیت فعلی بغرنج نیست‬ ‫و اگر اراک را کنترل کنیم دیگر ش��هرها نیز تحت‬ ‫کنترل خواهند بود‪ .‬وی خواس��تار توجه جدی به‬ ‫قان��ون هوای پ��اک در س��ال ‪ ۹۹‬و برنامه ریزی و‬ ‫سیاست گذاری براساس ان شد و افزود‪ :‬بهار امسال‬ ‫که وضعیت بارندگی بس��یار خوب بود‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫استفاده صنایع بزرگ شازند از منابع ابی سد کمال‬ ‫صالح داده شد که درحال حاضر پتروشیمی از این‬ ‫منابع اس��تفاده می کند‪ .‬اقازاده با اش��اره به تامین‬ ‫گاز م��ورد نی��از صنایع بزرگ اس��تان گفت‪ :‬هفته‬ ‫گذش��ته برای حدود ‪ ۳‬س��اعت ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫گاز پاالیش��گاه به دالیل فنی کاهش داده ش��د و با‬ ‫افزایش گوگرد در هوا‪ ،‬در کمتر از یک س��اعت گاز‬ ‫مورد نیاز پاالیش��گاه به طور کامل و ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫تامی��ن ش��د‪ .‬در واقع نظارت ها به ط��ور لحظه ای‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫استاندار البرز یاداور شد‪ :‬بیش از هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای راه اندازی قطار برقی گلش��هر کرج‪ -‬ش��هر‬ ‫جدید هشتگرد صرف شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫عم��ران ش��هرهای جدید کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫محور ته��ران‪ -‬ک��رج‪ -‬قزوی��ن یک��ی از پرترددترین‬ ‫ازادراه های کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬افتتاح پ��روژه مترو‬ ‫صادقیه تهران‪ -‬گلش��هر کرج‪ -‬ش��هر جدید هشتگرد‬ ‫به روان س��ازی ترافیک ازادراه ته��ران‪ -‬کرج‪ -‬قزوین‬ ‫کمک قابل توجهی می کند و مس��افران با اس��تفاده از‬ ‫قطار ش��هری بسیار اسان تر از گذشته جابه جا خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه حبیب اله طاهرخانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫عمران ش��هرهای جدی��د‪ ،‬بهره ب��رداری از قطار برقی‬ ‫گلش��هر کرج‪ -‬شهر جدید هش��تگرد بر عهده شرکت‬ ‫بهره ب��رداری مت��رو ته��ران و حوم��ه خواه��د بود که‬ ‫ب��ا هماهنگی های انجام ش��ده‪ ،‬در ادام��ه خط ‪ ۵‬مترو‬ ‫صادقی��ه به کرج فعالیت می کند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که محس��ن هاشمی‪ ،‬رئیس ش��ورای شهر تهران گفته‬ ‫برای برعه��ده گرفتن بهره ب��رداری از خط قطار برقی‬ ‫گلش��هر کرج‪ -‬ش��هر جدید هش��تگرد با توجه به نظر‬ ‫مخال��ف برخ��ی اعضای ش��ورا‪ ،‬نیازمن��د کمک دولت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید چندی پیش ‪ 2‬قطار‬ ‫برای خط گلشهر کرج ‪ -‬شهرجدید هشتگرد خریداری‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن خط به طول ‪ ۲۶‬کیلومتر یکی از پروژه های‬ ‫ملی تاثیرگذار در استان البرز است که با راه اندازی ان‬ ‫عالوه بر روان س��ازی ترافیک در ازادراه تهران‪ -‬کرج‪-‬‬ ‫قزوین‪ ،‬س��کونت در شهر جدید هش��تگرد با استقبال‬ ‫بیشتری از سوی مردم روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به��ره ب��رداری از این پ��روژه در کاهش‬ ‫الودگی هوا و مصرف سوخت خودروها تاثیرگذار است‬ ‫و نقش مهمی در جابه جایی اسان کارمندان‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫دانش��جویان و سایر اقشار بین شهرهای تهران‪ ،‬کرج و‬ ‫شهر جدید هشتگرد دارد‪.‬‬ ‫شهرجدید هشتگرد از توابع شهرستان ساوجبالغ در‬ ‫اس��تان البرز جمعیتی حدود ‪ ۶۵‬هزار نفر دارد که قرار‬ ‫اس��ت با تکمیل و واگذاری حدود ‪ ۶۰‬هزار مسکن مهر‬ ‫و واحد مس��کونی طرح ملی مس��کن‪ ،‬جمعیت ان در‬ ‫سال های اینده به مرز ‪ ۵۰۰‬هزار نفر برسد‪.‬‬ ‫س��اخت قطار برقی کرج ‪ -‬هش��تگرد به طول حدود‬ ‫‪ ۲۶‬کیلومت��ر از س��ال ‪ ۸۷‬اغاز ش��ده و بی��ش از هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ان صرف شده است‪.‬‬ ‫با راه اندازی قطار برقی کرج‪ -‬هش��تگرد روزانه بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬هزار مسافر با این وسیله جابه جا می شوند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1439‬‬ ‫پیاپی ‪2757‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫«ش��بی ک��ه م��اه کام��ل ش��د»‪« ،‬رد خ��ون»‪،‬‬ ‫«سرخ پوست»‪« ،‬متری شیش و نیم» و «مسخره باز»‬ ‫عنوان تعدادی از مهم ترین فیلم های نمایش داده شده‬ ‫در سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر بود‪ .‬فیلم هایی‬ ‫که توجه بس��یاری از منتق��دان و مخاطبان را به خود‬ ‫جلب کرد و اتفاقا وجه اش��تراک هم��ه انها در جوان‬ ‫بودن کارگردانانی است که ساخت این اثار را برعهده‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مروری ب��ر فیلم های موفق یک‬ ‫ده��ه اخیر س��ینمای ایران نش��ان می ده��د که این‬ ‫موضوع نه یک اتفاق مقطعی بلکه ادامه روندی اس��ت‬ ‫که از س��ال های ابتدایی دهه ‪ ۹۰‬و با ورود جدی چند‬ ‫فیلمس��از جوان به این حوزه اغاز ش��ده اس��ت و این‬ ‫روزها نیز با قوت به مس��یر خود ادامه می دهد‪ .‬روندی‬ ‫ک��ه به نظر می رس��د با توجه خبرهایی که از گوش��ه‬ ‫و کنار س��ینمای ایران شنیده می ش��ود قرار است در‬ ‫جش��نواره سی وهش��تم فیلم فجر نیز با قدرت به کار‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫البت��ه همواره دغدغه هایی نس��بت به بی توجهی به‬ ‫نس��ل جوان نیز وجود دارد به ویژه انکه در چند دوره‬ ‫اخیر برگزارکنندگان جش��نواره فیلم فجر حداقل در‬ ‫مرحل��ه انتخاب اث��ار نگاهی ویژه به اثار فیلمس��ازان‬ ‫سرشناس داشتند؛ نگاهی که بیشتر از توجه به وجوه‬ ‫کیفی اثار این فیلمس��ازان‪ ،‬معطوف به بزرگی نام انها‬ ‫بود‪ .‬نگاه��ی که اصرار بر ادامه ان در جش��نواره فجر‬ ‫امس��ال‪ ،‬ظرفیت را برای حضور استعدادهای جدید و‬ ‫معرفی انها به سینمای ایران و البته رشد کیفی سینما‬ ‫در سال های اینده کاهش می دهد‪.‬‬ ‫از هم��ان س��ال های ابتدای��ی ده��ه ‪ ۶۰‬که حضور‬ ‫فیلمس��ازانی همچ��ون ابراهیم حاتمی کیا و رس��ول‬ ‫صدرعاملی‪ ،‬نوید حضور چهره ای جوان را در سینمای‬ ‫پس از انقالب می داد تا دهه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬که فیلمسازانی‬ ‫چون مجید مجیدی و رضا میرکریمی و اصغر فرهادی‬ ‫به جمع فیلمس��ازان مهم سینمای ایران اضافه شدند‪،‬‬ ‫جشنواره فیلم فجر همیشه مهم ترین سکوی پرش این‬ ‫فیلمسازان جوان بوده است‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم فجر با وجود هم��ه انتقاداتی که به‬ ‫دوره های مختلف ان وارد بوده است‪ ،‬در اغلب دوره ها‬ ‫توانس��ته وظیفه خود را در زمین��ه معرفی چهره های‬ ‫جوان و فراهم کردن ش��رایط بیش��تر دیده شدن انها‬ ‫انجام دهد در واقع جش��نواره فیلم فجر با وجود همه‬ ‫انتقاداتی که به دوره های مختلف ان وارد بوده اس��ت‪،‬‬ ‫در اغل��ب دوره ها توانس��ته وظیفه خ��ود را در زمینه‬ ‫معرفی چهره های جوان و فراهم کردن شرایط بیشتر‬ ‫دیده ش��دن انها فراهم کند‪ .‬کیست که نداند ابراهیم‬ ‫حاتمی کی��ا‪ ،‬رس��ول مالقلی پور‪ ،‬رس��ول صدرعاملی‪،‬‬ ‫مجی��دی مجیدی‪ ،‬رضا میرکریم��ی‪ ،‬اصغر فرهادی و‬ ‫یا نمونه های متاخرتر فیلمس��ازان صاحب نام سینمای‬ ‫ایران همچون محمدحس��ین مهدویان‪ ،‬نرگس ابیار‪،‬‬ ‫بهروز ش��عیبی و س��عید روس��تایی همه فیلمسازانی‬ ‫هس��تند که به واس��طه جش��نواره فیلم فج��ر برای‬ ‫نخس��تین بار به مخاطبان س��ینمای ایران شناسانده‬ ‫شدند؟‬ ‫فیلمس��ازان مهمی ک��ه هر کدام ب��ا در زمان ورود‬ ‫جدی خود به فیلمسازی توانستند اثرات مهمی را در‬ ‫جریان کلی فعالیت س��ینمای ای��ران بگذارند و اتفاقاً‬ ‫پس از انها مسیر سینمای ایران در زمینه تولید اثاری‬ ‫جنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و … دستخوش تغییر شده‬ ‫اس��ت؛ اتفاقی که بدون ش��ک تاثیر مستقیمی با نگاه‬ ‫تحول خواه جوانان دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زنگ خطر برای پیشکسوتان سینما‬ ‫محمد خزاعی تهیه کننده سینما که سابقه یک دوره‬ ‫دبیری جش��نواره فیلم فجر را در کارنامه خود دارد در‬ ‫گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اش��اره به حضور جوانان‬ ‫در عرص��ه فیلمس��ازی گفت‪ :‬پس از انکه س��ینمای‬ ‫ای��ران دوران دوربین ه��ای ‪ ۳۵‬میلی متری را پش��ت‬ ‫س��ر گذاشت و گسترش دوربین های دیجیتال موجب‬ ‫شد فیلمس��ازی یک فرایند ارزان قیمت شود‪ ،‬حضور‬ ‫و هجوم فیلمس��ازان فیلم اولی در کش��ور به ش��دت‬ ‫زیاد ش��د و گرایش فیلمس��ازان در ای��ن حوزه زیادتر‬ ‫از قبل ش��د‪ .‬این حضور گس��ترده فیلمسازان اولی در‬ ‫یک س��ال هایی باعث می ش��د ترافیک بسیاری برای‬ ‫حضور در جشنواره فیلم فجر شکل بگیرد که حتی در‬ ‫یکی دو دوره ش��اهد بودیم که مدیران جشنواره فیلم‬ ‫فجر تصمی��م گرفتند بخش جنبی با عنوان فیلم های‬ ‫ویدئویی را اضافه کنند‪ .‬چرا که س��اخت تعداد زیادی‬ ‫تله فیلم با سرمایه های اندک و نگاه جشنواره ای باعث‬ ‫ش��د بدنه سینما پاسخگوی نیازی که از طرف جوانان‬ ‫ابراز ش��ده نباش��د‪ .‬ظهور و بروز اس��تعدادهای جدید‬ ‫در عرص��ه س��ینما و در حوزه های مختل��ف از جمله‬ ‫فیلمبرداری‪ ،‬اهنگس��ازی‪ ،‬تدوین و صدابرداری باعث‬ ‫شده است استعدادهای بالفعلی تبدیل به بالقوه شوند‬ ‫که منجر به درخشش س��ینمای ایران در عرصه های‬ ‫مختلف ش��ده است‪ .‬در هر دوره از جشنواره فیلم فجر‬ ‫نیز ش��اهد درخشش فیلمس��ازان جوانی هستیم که‬ ‫حاصل اعتماد درس��ت به انها منجر به درک درس��ت‬ ‫و صحیح از راهی که امدند ش��ده اس��ت‪ .‬حتی شاهد‬ ‫از حضور فیلمسازان جوان و درخشش انها در جشنواره فیلم فجر‬ ‫اقتصاد سینما بر مدار جوانگرایی‬ ‫س��اخت فیلم های بفروش بدانند که هیچ اشکالی هم‬ ‫ندارد اما فیلمس��ازی موفق اس��ت که بتواند همواره‬ ‫نسبت به جامعه خودش شناخت کافی داشته باشد و‬ ‫همراه با ان رشد کند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹فیلمسازان جوان به فکر بازار باشند‬ ‫جش��نواره فیلم فج��ر با وجود هم��ه انتقاداتی که ب��ه دوره های‬ ‫مختلف ان وارد بوده است‪ ،‬در اغلب دوره ها توانسته وظیفه خود‬ ‫را در زمینه معرفی چهره های جوان و فراهم کردن شرایط بیشتر‬ ‫دیده شدن انها انجام دهد‬ ‫هس��تیم اثار س��ینمایی جوان��ان با اثار فیلمس��ازان‬ ‫پیشکس��وت که س��تون های س��ینمای ایران هستند‬ ‫برابری می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه می توان این اتفاق را از چند منظر‬ ‫بررسی کرد افزود‪ :‬واقعیت این است که تعداد نیروهای‬ ‫جوان و اماده اشتغال به کار در همه عرصه های سیاسی‬ ‫اجتماعی فرهنگی زیاد شده است و همه انها ادم های‬ ‫با استعداد و متخصصی هستند که باید وارد فضای کار‬ ‫بش��وند‪ .‬وقتی در همه عرصه ها نگاه می کنیم این نیاز‬ ‫از طرف جامعه احساس می شود که باید وارد بازار کار‬ ‫بش��وند‪ .‬اگر این موضوع را به سینما هم تعمیم دهیم‬ ‫می بینیم جمع بس��یار گسترده ای از جوانان عالقه مند‬ ‫به عرصه هنر هفتم که در میانشان استعدادهای بسیار‬ ‫خوبی هم حض��ور دارند نیازمند فضایی هس��تند که‬ ‫بتوانند کار کنند‪ .‬همیش��ه نس��ل جدید که می اید با‬ ‫خ��ود ایده ها و خالقیت و نواوری های جدید می اورند‬ ‫که در عرصه هنر پختگی هم نیاز اس��ت که ان هم به‬ ‫مرور کسب می کنند‪.‬‬ ‫دبیر س��ی امین دوره جش��نواره فیلم فجر با اش��اره‬ ‫مش��کل دیگری که در زمینه حضور جوانان در عرصه‬ ‫فیلمس��ازی وجود دارد گفت‪ :‬بعضی از کارگردان های‬ ‫جوان که می خواهند وارد این عرصه ش��وند متاسفانه‬ ‫تنها به واس��طه س��رمایه ای که دارن��د جمع می کنند‬ ‫اق��دام به تولید اثر می کنند‪ .‬یعنی هنوز ش��رایط الزم‬ ‫را برای ساخت یک اثر س��ینمایی پیدا نکردند و تنها‬ ‫ب��ه صرف داش��تن پول که گاهی این پول ها منش��ا و‬ ‫منبع مشخصی هم ندارد‪ ،‬می خواهند وارد این عرصه‬ ‫شوند‪ .‬این باعث می ش��ود که بعد از ساخت فیلم اول‬ ‫بدون پشتوانه و بدون اینده نگری رها شده و شرایطی‬ ‫برایشان فراهم نمی ش��ود که بتوانند فیلم دومشان را‬ ‫ه��م بس��ازند و در همان فیلم اول متوقف می ش��وند‪.‬‬ ‫دلی��ل این موضوع این اس��ت که ش��تابزدگی نس��ل‬ ‫جدید برای ورود به عرصه کارگردانی باعث می ش��ود‬ ‫بدون انکه مراحل رس��یدن به کارگردانی را پشت سر‬ ‫بگذارند به عرصه فیلمسازی ورود می کنند‪ .‬در گذشته‬ ‫ایین نامه هایی وجود داش��ت که بر اساس متر و معیار‬ ‫مش��خصی مجوز کارگردانی فیلم اول صادر می ش��د‬ ‫که س��رمایه بخ��ش کوچکی از ان بود که متاس��فانه‬ ‫در چند سال گذشته دیگر چنین ایین نامه هایی اجرا‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬امروز شاهد هس��تیم بدون در نظر گرفتن‬ ‫شاخص های مهمی از جمله س��اخت فیلم های کوتاه‬ ‫و دس��تیاری و تجربه های پشت صحنه فیلم های اول‬ ‫ساخته می شود که نتیجه این شتابزدگی بیرون ماندن‬ ‫انها از عرصه س��ینمای حرفه ای است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫باید مراجع تصمیم گیری با س��ختگیری بیش��تری در‬ ‫این عرصه ورود کند تا جلوی س��رابی که فیلمسازان‬ ‫جوان به امید ان وارد این عرصه می شوند را مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬واقعیت این اس��ت که ورود به س��ینمای ایران‬ ‫شرایط س��ختی ندارد اما ماندن در این عرصه و بقای‬ ‫فیلمساز با شرایط امروز بسیار دشوار است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارگردان های خوب و مطرح ما بقای خود را در سینما‬ ‫از دست دادند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره فیلم مقاومت در ادامه گفت‪ :‬وقتی‬ ‫یک فیلمس��از تمام س��رمایه خ��ودش و زندگی اش را‬ ‫جمع می کند تا یک فیلم بسازد و خودش را به عنوان‬ ‫کارگردان مطرح کند از چند اصل مهم غافل می شود‪.‬‬ ‫اینکه «چه چیزی» می س��ازد و «چگونه» می سازد و‬ ‫«ب��رای چه» ان را تولید می کن��د‪ .‬یعنی هدف نهایی‬ ‫برای ورود به فیلمسازی چه چیزی است؟ پاسخ به این‬ ‫سه سئوال برای هر فیلمسازی موجب می شود با تامل‬ ‫بیشتری پا در این عرصه بگذارند‪ .‬نکته مهم دیگر این‬ ‫است که یک فیلمس��از باید با خودش سبک سنگین‬ ‫کند که چقدر می تواند در تالطم بی رحم س��ینما که‬ ‫گاهی موجب می شود بس��یاری از قافله عقب بمانند؛‬ ‫خودش را حفظ کند‪ .‬ما امروز ش��اهد هس��تیم که هر‬ ‫روز فیلمس��ازان جدید وارد این عرصه می ش��وند و با‬ ‫توجه به ظرف محدود س��ینمای ایران طبیعی اس��ت‬ ‫که برای همه جا نیس��ت و عده ای الجرم باید از قطار‬ ‫پیاده بش��وند‪ .‬گاهی این پیاده ش��دن به نرخ حذف و‬ ‫تمام شدن دوره فعالیت حرفه ای فیلمساز می شود که‬ ‫ناراحت کننده اس��ت‪ .‬البته این حذف ش��دن بی دلیل‬ ‫نیست‪ .‬با س��اخت یک اثر نامطلوب و به مرور از دایره‬ ‫فیلمسازی خارج می شوند‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده فیلم هایی همچون «به وقت ش��ام» و‬ ‫«امپراتور جهنم» با بیان اینکه نباید جوانان را از ورود‬ ‫به این عرص��ه مایوس کرد اما باید هش��دارهای الزم‬ ‫را به انها داد افزود‪ :‬پوس��ت اندازی س��ینمای ایران و‬ ‫ورود جوانان در تمامی رشته های سینمایی یک اتفاق‬ ‫خوب است‪ .‬گاهی شاهد هستیم که چقدر خالقیت و‬ ‫نواوری از س��وی جوانان در فیلم های س��ینمایی رقم‬ ‫می خورد که نتیجه جسارت و شجاعت انها است‪.‬‬ ‫خزاعی ورود فیلمسازان جوان را زنگ خطری برای‬ ‫فیلمسازان قدیمی می داند و می گوید‪ :‬این زنگ خطر‬ ‫از این جهت برای فیلمس��ازان پیشکسوت به صدا در‬ ‫می اید که اگر خودش��ان را با شرایط روز اشنا نکنند‬ ‫و از جامع��ه دوری کنند و کم��اکان در حصار محدود‬ ‫خودش��ان زندگی کنن��د به مرور از ط��رف مخاطبان‬ ‫س��ینما کنار گذاش��ته می ش��وند‪ .‬اصرار بر شیوه های‬ ‫قدیمی و س��نتی در س��اخت فیلم و توجه نکردن به‬ ‫دنی��ای پیش��رفته امروز باعث می ش��ود فیلمس��ازان‬ ‫قدیم��ی در رقاب��ت با جوان��ان میدان فیلمس��ازی را‬ ‫واگذار کنند‪ .‬امروزه ش��اهد هستیم که فیلم هایی که‬ ‫جوانان می سازند چقدر با ذائقه مخاطب امروز سازگار‬ ‫است و متاس��فانه اثاری از پیشکسوت های این عرصه‬ ‫می بینیم که چنگی به دل نمی زند‪ .‬این البته مختص‬ ‫به سینمای ایران است و در کشورهای دیگر ما شاهد‬ ‫هس��تیم که چقدر ب��ه عمر هنرمند افزوده می ش��ود‬ ‫محصول کار او با ارزش تر و پخته تر است‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫در ایران این موضوع روند معکوس دارد‪.‬‬ ‫این مدیر س��ینمایی در پاسخ به این پرسش که در‬ ‫زمان دبیری جش��نواره فیلم فجر در دوره سی ام چه‬ ‫میزان به حضور جوانان اهمیت داده شد گفت‪ :‬در هر‬ ‫دوره از برگزاری جش��نواره فیل��م فجر ایین نامه هایی‬ ‫وجود دارد که دبیر جشنواره باید با توجه به ان رفتار‬ ‫کند‪ .‬خاطرم هست در دوره ای که دبیر جشنواره بودم‬ ‫برای حضور یک فیلم از فیلمس��از جوان به ش��خصه‬ ‫پافش��اری کردم که این فیلم در بخش مسابقه حضور‬ ‫داش��ته باش��د و در نهایت نیز با نظر داوران که البته‬ ‫در ان بخش هیچ دخالتی نداش��تم یکی از فیلم های‬ ‫موفق جشنواره شد‪ .‬گاهی دبیر جشنواره می تواند به‬ ‫دلیل ب��اال بردن کیفیت برگزاری جش��نواره در دوره‬ ‫مدیریتی خودش نظرهای خودش را اعالم کند‪ .‬دبیر‬ ‫هر جشنواره ای مانند میزبانی است که سعی می کند‬ ‫از تمام ظرفیت هایی که در اختیار دارد برای میزبانی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه از فیلم های خوب��ی که به دفتر‬ ‫جش��نواره فرس��تاده می ش��ود و احیان��ا در انتخاب‬ ‫هیات انتخاب جا مانده اس��ت با نظر دبیر جش��نواره‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬من این اطمینان را می دهم که امکان‬ ‫ن��دارد محصول خوب و قابل اطمینانی در جش��نواره‬ ‫حضور داش��ته باش��د و از دایره برگ��زاری ان دوره از‬ ‫جشنواره خارج باش��د‪ .‬موفقیت هر دبیر جشنواره در‬ ‫ارائه محصوالت با کیفیت است و مطمئن باشید هیچ‬ ‫کس دوست ندارد دوره ای که برگزاری ان را بر عهده‬ ‫دارد از دیگر دوره ها ضعیف تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم فجر اعتبارش را از دست داده‬ ‫محمدحسین فرح بخش تهیه کننده سینما با اشاره‬ ‫به حضور فیلمس��ازان جوان در عرصه فیلمس��ازی و‬ ‫اعتم��اد تهیه کنندگان به انها در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬فیلمساز جوان یک نیروی جوان و تازه‬ ‫نفس است به ش��رطی که وقتی می خواهد فیلمی را‬ ‫بس��ازد در کنارش یک تهیه کننده ب��ا تجربه حضور‬ ‫داشته باش��د‪ .‬اما فکر می کنم خیلی بیش از اندازه به‬ ‫نیروهای جوان میدان داده می ش��ود که بیش��تر انها‬ ‫با همان فیلم اولش��ان از رده خارج می ش��وند و دیگر‬ ‫نمی توانند فیلم بعدی شان را بسازند‪ .‬دلیلش هم این‬ ‫اس��ت که فیلمساز زودتر از موعد خودش وارد عرصه‬ ‫فیلمسازی می ش��ود‪ .‬فیلمس��ازان جوان ما به شدت‬ ‫عالقه ش��دیدی ب��رای کارگردانی دارند ب��دون انکه‬ ‫مراحل مختل��ف حضور در س��ینما را تجربه کنند و‬ ‫پل��ه پله رش��د کنن��د‪ .‬نتیج��ه اش هم اینک��ه دیگر‬ ‫نمی توانند بعد از س��اخت فیلم نخس��ت خودشان به‬ ‫سراغ فیلم بعدی بروند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده پیشکسوت سینما با اشاره به اینکه‬ ‫شکس��ت در گیش��ه می تواند اینده فیلمساز را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد گف��ت‪ :‬اگر فرض را بر این بگیریم که‬ ‫فیلم اول یک کارگردان اثر قابل دفاعی است اما نتواند‬ ‫در گیشه موفق باشد خیلی سخت می شود برای فیلم‬ ‫دوم��ش اتفاقی بیفت��د‪ .‬کمااینکه همین االن ش��اهد‬ ‫هستیم بعضی از فیلمسازان بین فیلم اول و دومشان‬ ‫گاهی ‪ ۱۰‬س��ال وقفه می افتد در حالی که در حالت‬ ‫طبیعی باید هر ‪ ۲‬سال یکبار فیلم بسازد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که نقش جشنواره فجر‬ ‫در رشد و انگیزه فیلمسازان جوان چه جایگاهی دارد‬ ‫گفت‪ :‬جشنواره فیلم فجر سال ها است که خاصیتش را‬ ‫از دست داده است‪ .‬یک زمانی جشنواره فجر وقتی به‬ ‫یک فیلمی جایزه می داد‪ ،‬در همان سال یک موجی از‬ ‫فیلم هایی ساخته می شد که حاصل جریان سازی فیلم‬ ‫برگزیده جش��نواره بود‪ .‬ولی االن چنین جریان سازی ‬ ‫از جش��نواره فجر شاهد نیستیم‪ .‬اگر نگاهی به جدول‬ ‫فروش فیلم ها در سال ‪ ۹۸‬بکنید می بینید از مجموع‬ ‫‪ ۶۱‬فیلم��ی که تا االن اکران ش��ده اس��ت ‪ ۱۹‬فیلم‬ ‫مربوط به جش��نواره فیلم فجر دوره ‪ ۳۷‬اس��ت که از‬ ‫این ‪ ۱۹‬فیلم تقریبا ‪ ۱۴‬فیلم شکست مطلق در گیشه‬ ‫داشتند و فقط چند فیلم توانستند فروش های خوب‬ ‫و معمولی داشته باشند‪ .‬این نشان می دهد که نگرش‬ ‫جشنواره فجر نمی تواند جریان سازی کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نفس س��ینما به حضور مخاطب وابس��ته است‬ ‫گف��ت‪ :‬فیلمی که مخاطب نداش��ته باش��د حتی اگر‬ ‫تمامی جوایز تمامی جشنواره ها را از ان خودش بکند‬ ‫هیچ ارزش��ی ندارد‪ .‬ما فیلم می سازیم که مخاطب با‬ ‫ان ارتباط برقرار کند‪ .‬اگر قرار باشد فیلم هایی ساخته‬ ‫ش��ود که راهش از راه مردم جدا است دیگر ان فیلم‬ ‫ارزش��ی ندارد‪ .‬اما از طرفی فیلمسازی موفق است که‬ ‫هم بتواند فیلم با کیفیت بسازد و هم در گیشه موفق‬ ‫باش��د که این حالت بهترین ش��کل فیلمسازی برای‬ ‫یک فیلمساز اس��ت‪ .‬متاسفانه در جشنواره فیلم فجر‬ ‫چنین نگرش��ی را شاهد نیستیم و جنبه های سیاسی‬ ‫و فرامتنی همواره بر جریان هنری سایه می اندازد‪.‬‬ ‫فرح بخش با بیان اینکه هیچ تضمینی برای فعالیت‬ ‫در س��ینما برای هیچ کسی وجود ندارد گفت‪ :‬بعضی‬ ‫از فیلمس��ازان ج��وان گمان می کنند با س��اخت اثار‬ ‫پرف��روش اینده خودش��ان را تضمی��ن می کنند‪ .‬اما‬ ‫واقعیت این اس��ت که ظرف س��ینمای ایران هر سال‬ ‫تغیی��ر می کن��د و ذائقه مخاط��ب به روز می ش��ود‪.‬‬ ‫نمی ت��وان با نگرش های قدیمی در س��ینما درجا زد‪.‬‬ ‫ش��اید برخی راهکار حضور در س��ینمای حرفه ای را‬ ‫س��عید خانی تهیه کنن��ده س��ینما در گفت وگو با‬ ‫روزنامه‬ ‫با اش��اره به حضور فیلمس��ازان جوان‬ ‫در دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر گفت‪ :‬حضور‬ ‫فیلمس��ازان فیلم اولی همواره یکی از اتفاق های مهم‬ ‫جش��نواره فیلم فجر است‪ .‬هر سال شاهد هستیم که‬ ‫بخشی از جوایز جشنواره را از ان خود می کنند و هر‬ ‫سال هم نسبت به سال قبل حضور پررنگ تری دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه فیلمس��ازان جوان در مسیر‬ ‫حرفه ای با مشکالتی روبه رو هستند گفت‪ :‬فیلمسازان‬ ‫ج��وان باید به بحث مارکت و ب��ازار هدف خود توجه‬ ‫کنن��د‪ .‬بس��یاری از فیلم های��ی ک��ه توس��ط جوانان‬ ‫س��اخته می ش��ود بدون توجه به گیش��ه و مخاطب‬ ‫س��اخته می ش��ود که باعث می ش��ود نتوانن��د به راه‬ ‫خودش��ان ادامه دهند و س��اخت فیلم های بعدی به‬ ‫س��ختی صورت می گیرد‪ .‬ما نمونه های موفقی هم از‬ ‫فیلمسازان جوان داش��تیم که در گیشه موفق بودند‪.‬‬ ‫مثل «متری شیش و نیم» و «سرخ پوست» که هر دو‬ ‫در گیش��ه موفق بودند و در جش��نواره فیلم فجر هم‬ ‫جزو اثار برگزیده بودند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما با اشاره به اینکه جوانان از‬ ‫لحاظ فنی بسیار جلوتر از فیلمسازان قدیمی هستند‬ ‫گفت‪ :‬جوانان به دلیل اینکه بیشتر با جامعه در ارتباط‬ ‫هس��تند و جامعه امروزی را بهتر می شناس��ند در به‬ ‫تصویر کشیدن قص هّهای خود موفق تر عمل می کنند‪.‬‬ ‫فیلمسازان جوان باید وارد شوند و فیلم بسازند اما در‬ ‫کنار ساخت فیلم به تمام جنبه های یک اثر هم توجه‬ ‫کنند‪ .‬از جمله بحث اقتصادی و بازگش��ت سرمایه که‬ ‫می توان��د تضمین خوبی برای اینده کاری خودش��ان‬ ‫هم باشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که در طول س��ال‬ ‫اگر قرار باش��د ‪ ۴‬فیلم تهیه کن��د چه میزان از ظرف‬ ‫ساالنه خود را به جوانان اختصاص می دهد گفت‪ :‬من‬ ‫در درج��ه اول فیلمنامه برایم مهم اس��ت‪ .‬اما در یک‬ ‫شرایط برابر و دو فیلمنامه خوب و قوی ترجیحم این‬ ‫اس��ت که با جوانان کار کنم چرا که جوانان ایده های‬ ‫درخشان تری در اجرا دارند و نگاهشان به فیلمسازی‬ ‫را بیشتر می پس��ندم‪ .‬اما چیزی که در یک همکاری‬ ‫مهم است این است که هم تهیه کننده و هم فیلمساز‬ ‫به یک دیالوگ مش��ترک برس��ند و فهم درس��تی از‬ ‫همکاری داش��ته باشند‪ .‬گاهی سن و سال در انتخاب‬ ‫یک فیلمساز برای همکاری اهمیت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫خانی با بیان اینکه حضور در جش��نواره فیلم فجر‬ ‫برای فیلمسازان جوان یک فرصت خوب است گفت‪:‬‬ ‫من وقت��ی فیلم «م��ن» را تهیه ک��ردم نگاهمان به‬ ‫حضور در جش��نواره فجر بود چون می دانستیم کاری‬ ‫که می سازیم باید از طریق جشنواره فجر به مخاطب‬ ‫معرفی ش��ود‪ .‬فرصتی که جش��نواره فجر می تواند در‬ ‫اختیار فیلمس��ازان جوان بگذارد به خروجی مناسب‬ ‫هم منجر می ش��ود‪ .‬جش��نواره فجر یک امکان برای‬ ‫حض��ور اس��تعدادها و ظرفیت های جدید س��ینمایی‬ ‫اس��ت که حرف های جدی برای گفتن دارند و از این‬ ‫منظر می توان گفت جشنواره فجر و فیلمسازان جوان‬ ‫الزم و ملزوم یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی ‪...‬‬ ‫مس��یری که در چند سال گذشته به واسطه توجه‬ ‫ویژه به فیلمس��ازان جوان و اعتماد و س��رمایه گذاری‬ ‫روی اثار انها هموار ش��ده است‪ ،‬شرایط را به شکلی‬ ‫پیش برده که امسال در یک اتفاقی مهم‪ ۳۷ ،‬فیلمساز‬ ‫فیلم اولی برای حضور در بخش «نگاه نو» جش��نواره‬ ‫فیلم فجر ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫همین تعداد ‪ ۳۷‬فیلم‪ ،‬به تنهایی می تواند گواهی بر‬ ‫این باش��د که عالقه سرمایه گذاران در سینمای ایران‬ ‫در طی چند سال گذشته بیشتر به سمت فیلمسازان‬ ‫جوان متمایل ش��ده اس��ت‪ .‬البته که ص��رف افزایش‬ ‫تعداد اثار تولید شده دلیل اثبات افزایش کیفیت انها‬ ‫نیست ولی بدون شک دلیلی بر افزایش اعتماد نسبت‬ ‫به نسل جوان می تواند باشد‪.‬‬ ‫امس��ال هم در میان فیلمس��ازانی که با فیلم های‬ ‫اول خود خواه��ان حضور در بزرگتری��ن گردهمایی‬ ‫سینمای ایران ش��ده اند‪ ،‬نام های جالب توجهی دیده‬ ‫می ش��ود؛ از س��عید ملکان گرفته که بعد از س��ال ها‬ ‫گریم��وری و تهیه کنندگ��ی ح��اال ب��ا «روز صف��ر»‬ ‫نخس��تین تجربه کارگردانی خود را کسب می کند تا‬ ‫محمد کارت و س��یاوش س��رمدی که بعد از سال ها‬ ‫مستندس��ازی قصد دارند با فیلم های «شنای پروانه»‬ ‫و «اوج ‪ »۱۱۰‬وارد دنی��ای فیلمس��ازی داس��تانی‬ ‫ش��وند‪ .‬امیرعباس ربیع��ی‪ ،‬حمید بهرامی��ان‪ ،‬عباس‬ ‫امین��ی و س��حر مصیبی نیز بخش��ی از فیلمس��ازان‬ ‫فیلم اول��ی ای هس��تند ک��ه امس��ال می خواهن��د با‬ ‫س��اخته های خود‪ ،‬برای نخس��تین بار شانس رقابت‬ ‫در بزرگترین رویداد س��ینمایی کش��ور را به دس��ت‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫محمد خزاعی‬ ‫محمدحسین فرح بخش‬ ‫سعید خانی‬ ‫سه شنبه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫تغییر به دقیقه اکنون‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪ ۱۵‬نمایشگاه هنری در استان های کشور‬ ‫نشانی خیابان قصردشت‪ ،‬بعد از کوچه ‪ ۸۸‬برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه جم‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه نقاشی بهاالدین‬ ‫محمدی راد با نام «س��واران دش��ت شرق» تا ‪ ۱۶‬دی در‬ ‫نگارخانه جم به نشانی بلوار ایت اهلل ربانی‪ ،‬قبل از میدان‬ ‫ابوالکالم‪ ،‬بین کوچه ‪ ۹‬و ‪ ،۷‬شماره ‪ ۲۲۵‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری موتورخونه‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه گروهی‬ ‫طراحی و نقاش��ی «حال عمومی» ت��ا ‪ ۲۰‬دی در گالری‬ ‫موتورخونه به نشانی بلوار مطهری‪ ،‬خیابان رادفر‪ ،‬کوچه‬ ‫‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری پیرس�وک‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایشگاه عکس مجید‬ ‫برزگ��ر با ن��ام «پاره های صب��ح» ت��ا ‪ ۱۰‬دی در گالری‬ ‫پیرس��وک به نش��انی خیابان رودکی‪ ،‬انتهای کوچه ‪،۴‬‬ ‫سمت چپ‪ ،‬شماره ‪ ۱۳‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری هان‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه دوخت های مهسا‬ ‫رئی��س کریمی با نام «م��وش و گربه» تا ‪ ۹‬دی در گالری‬ ‫هان به نشانی انتهای خیابان عفیف اباد‪ ،‬نبش کوچه ‪،۱۹‬‬ ‫ساختمان ‪ ،۱۵۶‬زیرزمین برپاست‪.‬‬ ‫اتلیه کبود‪ ،‬تبریز‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی «من»‬ ‫با گرداوری رزیتا ش��رف جهان تا ‪ ۱۸‬دی در گالری کبود‬ ‫پذیرای عالقه مندان اس��ت‪ .‬عالقه من��دان می توانند به‬ ‫نش��انی خیابان ازادی‪ ،‬چه��ار راه طالقانی‪ ،‬کوچه جنب‬ ‫مخابرات‪ ،‬شماره ‪ ۸۲۰‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫موزه گال�ری دیدی‪ ،‬محموداباد‪ :‬نمایش��گاه اثار‬ ‫ناصر ش��کری با ن��ام «چهل درزن» ت��ا ‪ ۶‬بهمن در موزه‬ ‫دیدی به نشانی مازندران‪ ،‬کیلومتر ‪ ۹‬جاده محمود اباد‪-‬‬ ‫نور‪ ،‬ایزدشهر‪ ،‬مجتمع فرهنگی هنری دیدی برپاست‪.‬‬ ‫دانش�کده خلیج ف�ارس‪ ،‬بوش�هر‪ :‬مجموعه اثار‬ ‫گونت��ر اوکر با ن��ام «کرنش ب��ه حافظ» ت��ا ‪ ۵‬بهمن در‬ ‫دانش��کده هنر و معماری خلیج فارس به نشانی بوشهر‪،‬‬ ‫خیابان لیان‪ ،‬عمارت نوذری برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری ام�روز‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه گروه��ی‬ ‫«گفت وگ��وی تصویری» با اثاری از ن��ازگل انصاری نیا‪،‬‬ ‫س��هند حسامیان‪ ،‬وحید ش��ریفیان و نرگس هاشمی تا‬ ‫‪ ۸‬دی در گالری امروز برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫به نشانی ابشار دوم‪ ،‬کوچه فرشید‪ ،‬شماره ‪ ۳۲۴‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فضای هنری هش�ت چشمه‪ ،‬کاش�ان‪ :‬نمایشگاه‬ ‫عکس های نیما علیزاده با ن��ام «دونادون» تا ‪ ۱۰‬دی در‬ ‫فضای هنری هش��ت چشمه به نش��انی کاشان‪ ،‬خیابان‬ ‫مالفتح اهلل‪ ،‬کوچه مفسر پنجم‪ ،‬شماره ‪ ۴۴‬برپاست‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫گالری فرمانفرما میزبان نمایشگاه انفرادی‬ ‫نقاش��ی های اکرم افضلی در گالری شماره ‪۱‬‬ ‫است‪ .‬این نمایشگاه ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۷‬دی در گالری‬ ‫فرمانفرما برگزار می ش��ود‪ .‬سهراب هادی در‬ ‫استیتمنت نمایش��گاه اکرم افضلی که دانش‬ ‫اموخته کارشناسی ارشد رشته نقاشی و عضو‬ ‫موسس��ه هنرهای تجس��می معاصر و انجمن هنرهای تجسمی استان تهران‬ ‫اس��ت‪ ،‬نوش��ته‪ :‬نقاش‪ ،‬هر انچه در این معانی گنجانده است به قلم ادراک و‬ ‫افرینش های خالقانه اس��ت و انچه در پردازش های این اثار قابل تامل است‬ ‫تمامی ِت ش��ناخت کامل نقاش از زیبایی بوده‬ ‫بیان منحنی های قوس وجود و‬ ‫ّ‬ ‫است که نقاش بر خامه قلم خویش اینگونه نقش زده است‪ ،‬چرا که هم ناظر بر‬ ‫پیام قدسی در هنر است و به عبارتی می توان گفت این بیان حقیقت زیبایی‪،‬‬ ‫همان طریق مکش��وف حقیقت زیبایی در هنر اس��ت و متجلی وجود اصالت‬ ‫در هنر‪ ».‬گالری فرمانفرما در خیابان کریمخان زند‪ ،‬خیابان خردمند شمالی‪،‬‬ ‫کوچه اعرابی ‪ ۲‬واقع شده است و هر روز به غیر از دوشنبه ها از ساعت ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫طب��ق برنامه ریزی های��ی ک��ه انج��ام گرفت��ه‬ ‫ارکس��تر مل��ی «نغمه ب��اران» به رهبری س��عید‬ ‫رضایت روز یکش��نبه ‪ 29‬دی تازه ترین کنس��رت‬ ‫خ��ود را در ت��االر وحدت ته��ران برگ��زار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دراین اجرا اثاری از هنرمندان و استادان شناخته‬ ‫ش��ده موسیقی ایران از جمله اس��تاد علی تجویدی‪ ،‬استاد همایون خرم‪ ،‬استاد جواد‬ ‫لش��گری‪ ،‬اس��تاد حبیب اهلل بدیعی‪ ،‬اس��تاد روح اهلل خالقی پیش روی مخاطبان قرار‬ ‫خواه��د گرف��ت‪ .‬در این اجرا که ب��ا تنظیم جدیدی از قطعات اجرا می ش��ود‪ ،‬بیش از‬ ‫هش��تاد نوازنده جوان با همراهی ‪ ۱۲۰‬نفراز هنرمندان گروه ُکر اعضای گروه اجرایی‬ ‫را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫ملکاوان به ای فیلم می رود‬ ‫خرمی»‬ ‫شرح شاهنامه کزازی در «خردنامه ّ‬ ‫خرمی» نوشته میرجالل الدین‬ ‫کتاب «خردنامه ّ‬ ‫کزازی شامل شرح ش��اهنامه فردوسی توسط نشر‬ ‫گویا منتشر و راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫خرمی» نوشته میرجالل الدین‬ ‫کتاب «خردنامه ّ‬ ‫کزازی شامل ش��رح شاهنامه فردوس��ی به تازگی‬ ‫توسط نشر گویا منتشر و راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫این کت��اب دومی��ن عن��وان ی��ا به تعبی��ر ک��زازی‪ ،‬دومی��ن پوش��ینه از‬ ‫مجموع��ه «کن��دوکاوی در ش��اهنامه» اس��ت ک��ه نش��ر گوی��ا منتش��ر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مطال��ب این کت��اب و کتاب پیش��ینی که در قال��ب مجموعه مذکور چاپ ش��ده‪،‬‬ ‫درس گفتاره��ا ی��ا سلسله س��خنرانی های ک��زازی درب��اره ش��اهنامه هس��تند که‬ ‫در دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی ارائه ش��ده اند‪ .‬ای��ن گفتارها توس��ط مریم نجفی‬ ‫یک��ی از دانش��جویان زب��ان و ادبی��ات عربی این دانش��گاه گرداوری و تدوین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سومین کتاب از مجموعه «کندوکاوی در شاهنامه» هم با عنوان «رزمنامه رهایی»‬ ‫درحال حاضر مراحل اماده سازی را توسط این ناشر طی می کند‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۸۸‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان ‪ ۵۰۰‬نسخه و نرخ ‪ ۴۰‬هزار تومان منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«خرچنگ ها» صدرنشین‬ ‫پرفروش های هفته پایانی ‪2019‬‬ ‫نش��ریه نیویورک تایمز‪ ،‬اخرین فهرست‬ ‫هفتگی س��ال ‪ ۲۰۱۹‬کتاب های داس��تانی‬ ‫پرف��روش خ��ود را درحال��ی منتش��ر کرد‬ ‫ک��ه عن��وان «جایی ک��ه خرچنگ ه��ا اواز‬ ‫می خوانند» نوشته «دلیا اوئنز » پس از مدتی‬ ‫فاصله از رتب��ه اول‪ ،‬بار دیگر در صدر جدول‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬جایی که خرچنگ ها‬ ‫اواز می خوانن��د» که ب��ه عنوان نخس��تین رمان «دلیا اوئن��ز» به بازار‬ ‫عرضه ش��د اکنون در ش��صت و هفتمین هفته حضور خود در فهرست‬ ‫پرفروش های داستانی نیویورک تایمز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این کتاب داس��تانی مدت کوتاهی پس از انتش��ارش به این فهرست‬ ‫راه یافت و موفق ش��د جز بازه زمانی کوتاه ‪ ،‬ص��در جدول پرفروش های‬ ‫داس��تانی را به خود اختصاص دهد‪ .‬در هفته های گذش��ته با انتشار اثار‬ ‫نویس��ندگان نامدار ش��اهد حضور رم��ان «جایی ک��ه خرچنگ ها اواز‬ ‫می خوانند» در رتبه های سوم و چهارم بودیم‪ ،‬اما این رمان هفته پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬را با صدرنش��ینی پشت س��ر می گذارد‪ .‬میزان موفقیت و‬ ‫فروش باالی این رمان به اندازه ای چش��مگیر و بی س��ابقه بود که نشریه‬ ‫نیویورک تایم��ز اخیرا در گزارش��ی جداگانه به دالی��ل موفقیت این اثر‬ ‫پرداخت��ه ب��ود‪ .‬در این رمان داس��تان دختری به نام «کی��ا» و حوادث‬ ‫پیچیده ای را که به دنبال کشف جنازه مرد جوانی در شهر محل زندگی‬ ‫این دختر مشهور به «دختر مرداب» به وقوع می پیوندد‪ ،‬می خوانید‪.‬‬ ‫فیلم هایی که از ماراتن فجر جا ماندند‬ ‫تعدادی از فیلم های متقاضی حضور در جش��نواره فیلم فجر‬ ‫به دالیل مختلف از مرحله بازبینی جا مانده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۱۱۵ ،‬فیلم سینمایی برای حضور در سی‬ ‫و هش��تمین جشنواره فیلم فجر فرم پرکردند‪ .‬از بین فیلم های‬ ‫متقاض��ی حضور در این دوره از جش��نواره‪ ،‬تع��دادی از اثار به‬ ‫دالی��ل مختلف��ی از جمله ادام��ه فیلمبرداری و ی��ا به مرحله‬ ‫تولید نرس��یدن‪ ،‬نس��خه بازبینی خود را به دبیرخانه جشنواره‬ ‫فیل��م فجر ارائه نکردن��د‪ .‬از جمله این فیلم ها می توان به «ش��هربانو» به کارگردانی مریم‬ ‫بحرالعلومی‪« ،‬ش��یرجه بزرگ» ب��ه کارگردانی کریم لک زاده‪« ،‬نیلگ��ون» به کارگردانی‬ ‫حسین س��هیلی زاده‪« ،‬اوج ‪ »۱۱۰‬به کارگردانی سیاوش سرمدی‪« ،‬اوین» به کارگردانی‬ ‫احمد کاوری‪« ،‬جان سایه» به کارگردانی حمید خیرالدین‪« ،‬راند چهارم» علیرضا امینی‬ ‫و «ش��اه ماهی» به کارگردانی نادر مقدس اش��اره کرد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که صاحبان اثار‬ ‫متقاضی برای حضور در س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم فجر باید حداکثر تا ‪ ۱۰‬اذر ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نسخه بازبینی هیات انتخاب را به صورت ‪ DCP‬یا ‪ DVD‬تحویل می دادند و این‬ ‫فیلم ه��ا با وجود تکمیل فرم تقاضا برای حضور در جش��نواره هر یک به دالیل فنی موفق‬ ‫به رس��اندن نسخه اولیه در موعد اعالم شده‪ ،‬نش��ده اند‪ .‬در این دوره جشنواره‪ ۱۱۵ ،‬فیلم‬ ‫س��ینمایی به همراه ‪ ۳۶‬فیلم مستند فرم ثبت نام جشنواره را تکمیل کرده اند که در میان‬ ‫فیلم های سینمایی‪ ۳۷ ،‬اثر به فیلمسازان اول اختصاص دارد‪.‬‬ ‫اغاز جشنواره «شعر فجر» از زاینده رود‬ ‫چراغ چهاردهمین جش��نواره بین المللی ش��عر فجر‪ ،‬عصر پنجش��نبه ‪ 12‬دی‬ ‫در اصفهان روش��ن خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهدی قزل��ی دبیر اجرایی‬ ‫چهاردهمین جش��نواره بین المللی ش��عر فجر با اعالم این خبر گفت‪ :‬امسال نیز‬ ‫همانند سال های گذشته‪ ،‬محفل افتتاحیه با حضور و شعرخوانی دبیران دوره های‬ ‫مختلف این رویداد ادبی برگزار خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬در این محفل عالوه بر سعید‬ ‫بیابانکی‪ ،‬دبیر چهاردهمین جش��نواره بین المللی شعر فجر‪ ،‬محمدعلی بهمنی‪،‬‬ ‫پرویز بیگی حبیب ابادی‪ ،‬عبدالجبار کاکایی‪ ،‬اسماعیل امینی‪ ،‬محمود اکرامی فر‪،‬‬ ‫محمدکاظ��م کاظمی‪ ،‬جواد محقق و بهمن س��اکی به عن��وان دبیران دوره های‬ ‫گذشته حضور خواهند داشت‪ .‬قزلی در ادامه بیان کرد‪ :‬همچنین در این محفل‬ ‫خسرو احتشامی‪ ،‬فضل اهلل شیرانی (سخا) و محمد مستقیمی (راهی) از شاعران‬ ‫پیشکسوت اصفهان شعرخوانی خواهند کرد‪ .‬بنا بر اعالم روابط عمومی بنیاد شعر‬ ‫و ادبیات داستانی ایرانیان‪ ،‬عالقه مندان برای حضور در این محفل ادبی می توانند‬ ‫س��اعت ‪ 17:30‬پنجش��نبه ‪ ۱۲‬دی به تاالر سوره حوزه هنری (واقع در اصفهان‪،‬‬ ‫خیابان امادگاه‪ ،‬روبه روی هتل عباسی) مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫کل��ر‪ :‬تو هیچ وق��ت نمی تونی ی��ه زن رو‬ ‫مجبور به دوست داش��تن کنی‪ ،‬درحالی که‬ ‫اونا همیش��ه خواستن انتخاب کنن تا اینکه‬ ‫انتخاب بشن‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫ش��بکه ای فیلم که سال هاس��ت اق��دام به‬ ‫بازپخش س��ریال های قدیمی و سریال هایی‬ ‫که اخیرا از تلویزیون پخش ش��ده اند‪ ،‬می کند‪،‬‬ ‫قرار است سریال جدیدی را که محصول خود‬ ‫شبکه است روی انتن ببرد‪.‬‬ ‫س��ریال تلویزیونی «ملکاوان» به کارگردان��ی احمد معظمی و تهیه کنندگی‬ ‫محمد مصری پور قرار است از شبکه ای فیلم روی انتن برود‪.‬‬ ‫تصویربرداری این سریال که در سکوت خبری کلید خورد‪ ،‬در شهرهای تهران‬ ‫و چالوس انجام شده است و به زودی روی انتن شبکه ای فیلم می رود‪.‬‬ ‫نازنین فراهانی‪ ،‬رضا موالیی‪ ،‬پرویز فالحی پور‪ ،‬فریبا متخصص‪ ،‬صفا اقاجانی‪،‬‬ ‫معصومه اقاجانی‪ ،‬علی س��لیمانی‪ ،‬پانته ا س��یروس‪ ،‬غزال نظ��ر با حضور کمند‬ ‫امیرسلیمانی‪ ،‬سعید امیر سلیمانی‪ ،‬جالل فاطمی و هنرمندی داریوش فرهنگ‬ ‫و امین زندگانی بازیگران این سریال هستند‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫خانه ش��عر و ادبی��ات منطقه‬ ‫گردش��گری و فرهنگ��ی‬ ‫عباس اب��اد ط��ی مراس��می‬ ‫کتابخانه وم��وزه نادر ابراهیمی‬ ‫را بازگشایی می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬خانه ش��عر‬ ‫و ادبی��ات منطقه گردش��گری و فرهنگی عباس اب��اد تهران‪ ،‬روز جمعه‬ ‫‪ ۱۳‬دی طی ایینی با گش��ایش کتابخان��ه و موزه مرحوم نادر ابراهیمی‪،‬‬ ‫مجموعه کتاب ها‪ ،‬دس��ت نوشته ها‪ ،‬سازها‪ ،‬وسایل شخصی و هر انچه را‬ ‫از وی به یادگار مانده‪ ،‬در معرض دید عموم قرار می دهد‪.‬‬ ‫چهارهزار جلد کتاب به عالوه دست نوش��ته ها و وسایل شخصی نادر‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬از جمله اثاری هس��تند که موزه انها قرار اس��ت روز جمعه با‬ ‫حضور همس��ر و خانواده این نویسنده افتتاح شود و پس از ان در معرض‬ ‫دید عموم شهروندان قرار گیرند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ایده ایجاد کتابخانه و موزه از وس��ایل یک نویس��نده در‬ ‫محلی خارج از خانه وی‪ ،‬برای نخس��تین بار است که با افتتاح این مرکز‬ ‫در کشور پیاده سازی می شود‪ .‬اجرای این ایده در شرایطی که بسیاری از‬ ‫خانه های هنرمندان‪ ،‬س��اختاری اپارتمانی دارد‪ ،‬دشوار به نظر می رسد‪.‬‬ ‫خانواده نادر ابراهیمی س��ال گذش��ته پس از مصاحبه همسر ابراهیمی‬ ‫درباره وضعیت اثار این نویس��نده و ناامیدش��دنش از مسئوالن شهری‬ ‫ب��رای ساماندهی ش��ان‪ ،‬با ایجاد ای��ن مجموعه در خانه ش��عر و ادبیات‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس خانه شعر و ادبیات‪ ،‬همسر این نویسنده تصمیم داشت‬ ‫خانه ای را که نادر ابراهیمی در ان زندگی می کرد تبدیل به موزه کند؛ اما‬ ‫از ان جایی که این خانه در طبقه چهارم یک اپارتمان قرار داشت‪ ،‬امکان‬ ‫اجرای این کار به نظر دشوار می رسید‪.‬‬ ‫خانه ش��عر و ادبیات که در اذرماه سال گذش��ته افتتاح شد بر ان بود‬ ‫تا درون خود یک کتابخانه تخصصی ش��عر و ادبیات دایر کند؛ تصمیمی‬ ‫که اتخاذش با تصمیم خان��واده نادر ابراهیمی مبنی بر موزه کردن و در‬ ‫اختی��ار عموم قرار دادن اثار و کتاب های این هنرمند همزمان ش��د‪ .‬به‬ ‫این ترتیب رایزنی هایی صورت گرفت تا فضای در نظرگرفته ش��ده برای‬ ‫کتابخانه خانه ش��عر و ادبیات به ‪ ۴‬هزار کتابی اختصاص پیدا کند که در‬ ‫کتابخانه شخصی نادر ابراهیمی قرار داشتند‪.‬‬ ‫برای اجرای این تصمیم‪ ،‬فضای این کتابخانه به ش��کلی طراحی ش��د‬ ‫که بخشی از ان به موزه ای بدل شود که دست نوشته ها‪ ،‬وسایل شخصی‬ ‫و اثار ابراهیمی تا حدوی به ش��کل واقعی محل سکونت بازسازی شود و‬ ‫باقی فضا نیز به فضای کتابخانه ای بدل ش��ود که شبیه به کتابخانه های‬ ‫مرسوم نیز نباشد‪.‬‬ ‫این کتابخانه به صورت کافه کتاب طراحی شده تا محیطی برای برپایی‬ ‫پاتوق های ادبی‪ ،‬گفتمان های مرتبط و رویدادهای فرهنگی باشد‪.‬‬ ‫ایین گشایش این مجموعه در خانه شعر و ادبیات منطقه گردشگری‬ ‫و فرهنگ��ی عباس اب��اد در روز جمعه ‪ 13‬دی از س��اعت ‪ 17:30‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شعر فجر‬ ‫نقاشی های افضلی در گالری فرمانفرما‬ ‫«نغمه باران» اثار استادان را اجرا می کند‬ ‫کتابخانه و موزه نادر ابراهیمی‬ ‫بازگشایی می شود‬ ‫سینما‬ ‫ش��هرهای مختلف ایران با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫انف��رادی و گروهی میزبان هنرمن��دان و عالقه مندان به‬ ‫هنر هس��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این هفت��ه تعدادی از‬ ‫گالری های ش��هرهای مختلف ایران پذی��رای اثاری از‬ ‫هنرمن��دان بومی یا مهمان هس��تند که اث��ار خود را در‬ ‫ش��اخه های مختلف هنرهای تجس��می در معرض دید‬ ‫عالقه مندان به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گال�ری اکنون‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی دریا‬ ‫امامی با نام «الیه های پنهان» تا ‪ ۱۰‬دی در گالری اکنون‬ ‫برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیابان خاقانی‪ ،‬کوچه افش��ین‬ ‫(‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪ ،‬شماره ‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گال�ری صف�وی‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه اثار ش��یما‬ ‫واحدپرس��ت با نام «جوه��ره» ت��ا ‪ ۱۱‬دی در نگارخانه‬ ‫صفوی برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬حدفاصل خواجه پطروس و وحید‪ ،‬جنب کوچه‬ ‫شماره ‪ ،۲۱‬خانه صفوی‪ ،‬نگارخانه صفوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه گروهی‬ ‫عک��س «کوچه ه��ای هفت پی��چ» تا ‪ ۴‬بهم��ن در موزه‬ ‫هنرهای معاصر اصفهان به نش��انی خیابان استانداری‪،‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر برپاست‪.‬‬ ‫گالری صفر‪/‬یک‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه حجم‪ ،‬فیلم و‬ ‫ویدئو نس��ترن صفایی با نام «حرف ها‪ ،‬قدم ها» تا ‪ ۱۸‬دی‬ ‫در گالری صفر‪/‬یک به نشانی اصفهان‪ ،‬مرداویج‪ ،‬استقالل‬ ‫شمالی‪ ،‬نبش کوچه ‪ ،۱۷‬شماره ‪ ۶۱‬برپاست‪.‬‬ ‫دوران معاص�ر‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه اثار پارس��ا‬ ‫پورابراهی��م با نام «الزیوم» ت��ا ‪ ۱۷‬دی در گالری دوران‬ ‫معاص��ر به نش��انی چهارباغ ب��اال‪ ،‬ضلع جنوب ش��رقی‬ ‫چهارراه نظر‪ ،‬بن بست ‪( ۱۳‬کیانجو)‪ ،‬شماره ‪ ۵‬برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه سروناز‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایشگاه اثار نقاشی و‬ ‫حجم ش��یرین غازی تا ‪ ۱۱‬دی در نگارخانه س��روناز به‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪Shahriar.vejdani@ gmail.com‬‬ ‫اگ��ر از کس��ی بپرس��ید در زندگی چ��ه می خواهد‪،‬‬ ‫در می��ان م��واردی که ذکر خواهد ک��رد‪ ،‬خواهد گفت‪:‬‬ ‫«می خواهم ش��اد باش��م»‪ .‬و در ادامه اگر بپرس��ید چرا‬ ‫االن ش��اد نیستند‪ ،‬بی تردید در فهرستی بلندباال‪ ،‬دالیل‬ ‫مختلف��ی را عن��وان خواهن��د کرد؛ از س��اعات طوالنی‬ ‫کار و راض��ی نبودن از ش��غل و درام��د کم گرفته‪ ،‬تا بی انگیزه بودن نس��بت به‬ ‫زندگی‪ ،‬نداش��تن شریک عاطفی یا نارضایتی از روابط عاطفی فعلی‪ ،‬نگرانی های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬نارضایتی از ظاهر و اندام و‪ ...‬مس��ائلی که اغلب شان ریشه در عادت ها‬ ‫و نگرش های ش��ناختی ما دارند‪ .‬پژوهش های اخیر نشان می دهد در بازه زمانی‬ ‫یک ماهه‪ ،‬تنها ‪ ۱‬نفر از هر ‪ ۴‬نفر نسبت به تصمیمات خود متعهد می ماند و در‬ ‫درازم��دت تنها ‪ ۸‬درصد افراد به طور کامل تصمیماتش��ان برای تغییر را عملی‬ ‫می کنند! دلیل این اتفاق س��اده اس��ت‪ :‬از نظر روانی‪ ،‬تغییر برای انس��ان ها کار‬ ‫دش��واری اس��ت‪ .‬عادت ها به صورت ناخوداگاه در ما شکل می گیرند‪ ،‬ولی برای‬ ‫تغیی��ر یا اصالح انها باید کامال خوداگاه بود و چون این تغییرات ما را از «حریم‬ ‫امن» خارج می کنند‪ ،‬ناخوش��ایند هم هستند‪ .‬اگر این رابطه را از بین ببریم چه‬ ‫می ش��ود؟ یعنی اگر دالیل شاد بودن را از عادت ها جدا کنیم‪ ،‬ان وقت تعریف ما‬ ‫از شادمان بودن چه خواهد بود؟‬ ‫تعریف س��طحی از شاد بودن‪ ،‬احساس لذت بخش��ی است که بر اثر یک رفتار‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬اش��کال این تعریف این است که تمام فعالیت هایی که دوپامین‬ ‫مغز را باال می برد ش��امل می ش��ود! از جمله مواد اعتیاداور مثل الکل‪ ،‬انواع مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬خرید افراطی‪ ،‬گشت زنی در شبکه های اجتماعی و البته دالیل رفتاری که‬ ‫به انها اشاره شد‪ .‬اما شادمانی تعریف عمیق تری هم دارد که یک رضایت درونی‬ ‫در تمام ابعاد زندگی را در برمی گیرد و این نو ِع شاد بودن است که می تواند باعث‬ ‫تغییر عادت ها ش��ود و لزوما در کوتاه مدت باعث حس خوب در ما «نمی شود»!‬ ‫رژیم غذایی یا کمتر چک کردن موبایل کار جذابی نیس��ت‪ ،‬ولی در دراز مدت‪،‬‬ ‫نسخه سالم تر و شادتری از ما خواهد ساخت‪ .‬بنابراین هدف نباید بر جست وجوی‬ ‫ش��ادی متمرکز باشد‪ ،‬بلکه با تمرین ش��اد بودن در همین لحظه است که رشد‬ ‫شخصیتی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫مغز ما به واس��طه تقویت های مثبت و منفی مرتب��ا در حال برنامه ریزی های‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬عادت های ما براساس پاداش های ناشی از رفتارهای مختلف شکل‬ ‫می گیرن��د‪ .‬مثال به عنوان ی��ک نیاز فیزیکی غذا را می خورید‪ ،‬دوپامین ترش��ح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬احس��اس خوبی می کنید‪ .‬بعد از مدتی‪ ،‬غذا را مستقیما به حال خوب‬ ‫متصل می کنید و برای کم ش��دن استرس زندگی تان هم غذا می خورید و دیگر‬ ‫غذا خوردن فقط برطرف کننده نیاز فیزیکی نیست! و یک عادت بد شکل گرفته‬ ‫اس��ت؛ عادتی که تبدیل به یک رفتار ناخوداگاه می ش��ود و بعد از مدتی حتی‬ ‫متوجه استرس هم نخواهید شد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم کنترل مجدد چنین رفتارهایی را در دس��ت بگیریم‪ ،‬می توان به‬ ‫کمک تکنیک های توجه اگاهی‪ ،‬توجه خود را به جای پاس��خ دادن به محرک ها‪،‬‬ ‫ب��ه لحظه اکنون منتقل کرد‪ ،‬همان جایی که می توانیم ش��اد باش��یم! زمانی که‬ ‫پاس��خ ناخوداگا ِه‬ ‫در لحظه اکنون قرار داریم‪ ،‬استرس��ی وجود ندارد و در نتیجه‬ ‫ِ‬ ‫خوردن اتفاق نمی افتد ولی ما ش��اد هس��تیم؛ یک برنامه ریزی جدید برای مغز!‬ ‫البت��ه این به تنهایی کافی نیس��ت و قبل از ان باید یک عادت ارزش��مند دیگر‬ ‫برای خود تعریف کرده باش��یم‪ ،‬که به عنوان پاداش و تقویت جدید به مغزمان‬ ‫ارائه کنیم‪ ،‬که این کار نیازمند کنجکاوی در محرک های زندگی مان‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫رفتارهای عادتی و تکنیک هایی اس��ت که کمی خودشناسی و اموزش نیاز دارد‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬برخالف تصور کهن‪ ،‬قدرت اراده و فشار اوردن به خود‪ ،‬تنها ابزارهایی‬ ‫نیستند که ما را به هدف هایمان می رسانند‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫‪ 10‬دی‪ 4 - 1398‬جمادی االول ‪ 31 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1439‬پیاپی ‪2757‬‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!