روزنامه صمت شماره 1437 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1437

روزنامه صمت شماره 1437

روزنامه صمت شماره 1437

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1437‬پیاپی ‪2755‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره ها‬ ‫تنها راه باقیمانده‬ ‫بازگشت به جامعه‬ ‫توجه به بومی سازی‬ ‫شعار نیست‬ ‫محصوالت عربی و ترکیه ای جایگزین محصوالت ایرانی در عراق می شود؟‬ ‫میدان نبرد اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برخی سودجویان به هر دری می زنند تا رابطه ایران و عراق که تعامل‬ ‫دیرینه ای با هم دارند را برهم بزنند و در این میان از هر حربه ای استفاده‬ ‫می کنند؛ از رفتارهای سلیقه ای در مرزها و گمرک ها تا راه اندازی پویش‬ ‫نخریدن کاالی ایرانی و ایجاد جو روانی علیه محصوالت کش��ورما‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط عراق به میدان نبرد اقتصادی تبدیل ش��ده است که ایران‬ ‫در ان از هیچ تالشی برای پیروزی دریغ نمی کند‪ .‬هرچند زمزمه هایی‬ ‫مبنی بر جایگزینی محصوالت ترکیه و عربس��تان با محصوالت ایرانی‬ ‫به گوش می رس��د اما بازار بسیاری از محصوالت غذایی عراق در دست‬ ‫ایران اس��ت و به این اسانی نمی توان بازار این کشور را از تاجران ایرانی‬ ‫گرفت‪ .‬عراق کش��ور بسیار مهمی برای ایران است چرا که حجم باالیی‬ ‫از محصوالت ایرانی به این کش��ور صادر می ش��ود‪ .‬سال گذشته عراق‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬میلیارد دالر واردات از ایران داش��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫سرمقاله‬ ‫چین مسیر توسعه و ریشه کنی‬ ‫فقر را «انتخاب» کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نگرانی بودجه ای‬ ‫‪7‬‬ ‫حال بازار ورق‬ ‫مساعد نیست‬ ‫راهکار تعادل بخشی به‬ ‫عرضه و تقاضا در حمل ونقل‬ ‫قاچاق کاغذ و‬ ‫معمای ‪ ۴۰‬نشریه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ۸۳‬درصد الودگی هوا مربوط به محصوالت خودروسازان است‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دولت در بودجه س��ال ‪ ٩٩‬پیش بینی فروش ‪ ٢٥‬میلیارد دالری نفت را‬ ‫داش��ته است‪ .‬در واقع با احتساب این عدد و رقم ها می توان دریافت که‬ ‫عراق به تنهای��ی معادل نیمی از درامد نفتی ایران را تامین می کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر اقلیم کردستان عراق نیز برای تجار ایرانی به تنهایی نقش‬ ‫یک کش��ور مانند جمهوری اذربایجان یا ترکمنس��تان را ایفا می کند‪.‬‬ ‫صادرات امسال ایران به عراق نه تنها کاهش نداشته که اندکی افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت و بر اس��اس امار گمرک‪ ،‬ایران در ‪ ٦‬ماه نخست امسال‬ ‫صادرات��ی به ارزش ‪ ٥‬میلیارد دالر به عراق داش��ته اس��ت و در ‪ ٩‬ماهه‬ ‫امس��ال میزان صادرات کشور به عراق بیش��تر از ‪ ٨‬میلیارد دالر براورد‬ ‫ش��ده است‪ .‬این درحالی است که ایران سال گذشته فقط ‪ ٤٧٠‬میلیون‬ ‫دالر کاال به ‪ ١٨‬کشور اروپایی صادر کرده و در واقع صادرات ‪ ٦‬ماه ایران‬ ‫به عراق حدود ‪ ١٠‬برابر صادرات به اروپا بوده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سیگنال های کاهشی که از بازارهای موازی می رسد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫واکاوی مرگ خاموش‬ ‫و ایمنی خودرو‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫به بهانه بیکاری کارگران‬ ‫سیاست گذاران را می ترسانند‬ ‫‪4‬‬ ‫ارز و سکه ارزان می شود؟‬ ‫همزمان با نوس��ان نرخ دالر در هفته های گذش��ته و همچنین باال‬ ‫رفتن نرخ جهانی طال‪ ،‬نرخ س��که در بازار داخل نیز نوس��ان های قابل‬ ‫توجهی را تجربه کرد و این دو عامل باعث ش��د نرخ س��که به باال ترین‬ ‫س��طح خ��ود در یک ماه اخیر برس��د و هر گ��رم ط�لای ‪ ۱۸‬عیار نیز‬ ‫رکورد های جدیدی را ثبت کند‪.‬‬ ‫رس��یدن دالر به کانال ‪ ۱۳‬هزارتوم��ان و افزایش ‪ ۲۵‬دالری نرخ هر‬ ‫اونس طال در بازارهای جهانی در هفته گذشته‪ ،‬از عوامل مهمی بود که‬ ‫در کنار سایر فاکتورها‪ ،‬به گفته فعاالن این بازار‪ ،‬زمینه تداوم رشد نرخ‬ ‫سکه و طال را در بازار داخلی فراهم کرد‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی در این بازارها حاکم ش��ده که کارشناس��ان و‬ ‫فعاالن این بازار پیش بینی می کنند احتمال توقف این روند در روزهای‬ ‫اینده وجود دارد و می توان انتظار داش��ت نرخ طال و س��که در مس��یر‬ ‫کاهش��ی قرار گیرد‪ .‬اخبار منتشر ش��ده از پیشرفت روند توافق تجاری‬ ‫چین و امریکا از یک س��و و امارهای اقتصادی مثبت این دو کش��ور از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬در کنار حجم کم معامالت بازار جهانی در هفته کریسمس‬ ‫از فاکتورهای اثر گذاری هس��تند که پیش بینی ها را نسبت به شکستن‬ ‫مرزه��ای روان��ی طالی جهانی و در نهایت کاهش نرخ طال و س��که در‬ ‫روز های اینده قوت می بخشند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫توطئه القای رویگردان بودن ایران از مذاکره شکست خورد‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫هفته گذش��ته مطلب��ی در اکونومیس��ت جهانی‬ ‫منتشر و در ان به رهایی ‪ ۸۰۰‬میلیون نفر از شرایط‬ ‫فقر در چین اش��اره شد؛ کاری سترگ و بااهمیت در‬ ‫قرن حاضر‪ .‬اما موضوعی که امروز و در این یادداشت‬ ‫می خواهی��م به ان اش��اره کنیم چگونگ��ی انجام و‬ ‫اجرای عملیاتی این رویداد است‪ .‬در حقیقت چگونه‬ ‫چین می تواند درامد س��رانه اش را در ‪ ۴‬دهه از ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر به ‪ ۸۰۰۰‬دالر برساند؟ چرا بسیاری از کشورها‬ ‫در این مس��یر ناکام ماند ه و نتوانسته اند مسیر ترقی‬ ‫و رش��د و از همه مهم تر توس��عه پایدار را به گونه ای‬ ‫بپیمایند که رفاه افزایش یابد و فقر ریش��ه کن شود‪.‬‬ ‫توج��ه کنیم این امر یک��ی از عظیم ترین پروژه هایی ‬ ‫است که در جهان مدرن اجرا شده است‪.‬‬ ‫چند سال پیش که شی جی پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫چین در سخنرانی از اول شدن اقتصاد چین به لحاظ‬ ‫قدرت خرید در جهان و پیشی گرفتن چین از ایاالت‬ ‫متحده امریکا سخن گفت‪ ،‬بدون هچ نگاه بزرگ بینی‬ ‫به کش��ورش‪ ،‬ب��ر این نکت��ه تاکید ک��رد که چین‬ ‫هنوز مس��یر بس��یار طوالنی برای رسیدن به سطح‬ ‫کشورهای توس��عه یافته در درامد سرانه و دستیابی‬ ‫به رفاه عمومی دارد‪.‬‬ ‫نخس��تین نکته ای که در فرهنگ چین وجود دارد‬ ‫و ممکن نیس��ت ب��دون توجه به ان بت��وان تحلیل‬ ‫درس��تی از رش��د اقتص��ادی این کش��ور ارئ��ه داد‪،‬‬ ‫فرهنگ سختکوش��ی و نداشتن نگاه خودبزرگ بینی‬ ‫و غوغاساالری در برنامه هاست‪.‬‬ ‫رش��د مس��تمر اقتص��اد چی��ن‪ ،‬اغل��ب ب��ه نظام‬ ‫«سرمایه داری دولتی» نسبت داده می شود که در ان‬ ‫دولت با دارایی های عظیم خود قادر اس��ت سیاست‬ ‫توسعه صنعتی گسترده را دنبال کند و با دخالت های‬ ‫خود از ریس��ک های اقتصادی بکاهد‪ .‬این نگرش به‬ ‫این معناست که چین موفقیت های چشمگیر خود را‬ ‫مرهون کنترل دولت بر کل اقتصاد است‪.‬‬ ‫بس��یاری از تحلیلگ��ران اقتصادی بر ای��ن باورند‬ ‫که این نوع توس��عه در چین در س��ال های نخس��ت‬ ‫اجرای این سیاست‪ ،‬زیاد مثبت به نظر نمی رسید اما‬ ‫چینی ها با گذر زمان و خیلی زود توانستند به مدلی‬ ‫که با خلق وخوی اولیه انها و نهادهای سیاسی ش��ان‬ ‫سازگار بود دست یابند‪.‬‬ ‫چی��ن از داش��تن دولتی ک��ه از ظرفی��ت زیادی‬ ‫برای اج��رای کارامد سیاس��ت های جامع برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬نفع زی��ادی ب��رده و می برد‪ .‬اینک��ه رهبران‬ ‫چین خالف همتایان خود در دموکراس��ی های غربی‬ ‫محدود به دوره های انتخاباتی کوتاه مدت نیس��تند‪،‬‬ ‫کمک می کند تا انها برنامه ریزی بلندمدت‪ ،‬جامع و‬ ‫دوراندیش��انه را در دستور کار خود قرار دهند؛ البته‬ ‫در ایند ه چین‪ ،‬این امر می تواند خود چالشی بزرگ‬ ‫برای حزب حاکم ایجاد کند‪.‬‬ ‫به عالوه اینک��ه دولت چی��ن از ظرفیت های خود‬ ‫ب��رای برنامه ریزی و اج��رای قدرتمندانه برنامه های‬ ‫بلندم��دت‪ ،‬در راس��تای تقوی��ت ریش��ه ای نظ��ام‬ ‫سرمایه داری دولتی اس��تفاده نمی کند‪ ،‬بلکه بیشتر‬ ‫به دنب��ال اصالح��ات س��اختاری و پیش��برد رون��د‬ ‫ازادس��ازی اقتصاد است‪ .‬این یک راهبرد بلندمدت و‬ ‫پایدار برای دولت چین به ش��مار می رود که می توان‬ ‫ان را مهم ترین عامل تداوم رش��د اقتصادی چین در‬ ‫چند دهه اخیر دانس��ت؛ هرچن��د گاهی لغزش ها یا‬ ‫انحراف های کوتاه مدتی هم در این مس��یر مشاهده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در دهه گذشته چندین شرکت خصوصی چینی در‬ ‫حوزه های مالی و فناوری توانسته اند خالف همتایان‬ ‫دولتی خود‪ ،‬نام ش��ان را به عنوان رهبرانی جهانی در‬ ‫عرصه نواوری مطرح کنند‪ .‬در جدیدترین فهرس��ت‬ ‫‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر جه��ان از نگاه نش��ریه فورچون‬ ‫(‪ )۵۰۰ Fortune Global‬نام ‪ ۱۲۹‬شرکت چینی‬ ‫دیده می ش��ود‪ ،‬در حالی که ‪ ۱۲۱‬شرکت امریکایی‬ ‫نیز در این فهرست حضور دارند‪.‬‬ ‫اهمی��ت ارتباط بین المللی و اس��تفاده از بازارهای‬ ‫مال��ی و س��رمایه گذاری جهان��ی (‪ ۷۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ازار س��رمایه و ‪ ۹۰۰۰۰‬میلی��ارد دالر ب��ازار‬ ‫پول) موجب ش��د ش��رکت های چینی بتوانند بدون‬ ‫محدودیت در توس��عه پای��دار از مناب��ع بین المللی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬نکته مهم دیگر در سیاست اقتصادی‬ ‫چین یک «انتخاب» بود‪ .‬انها انتخاب کردند که برای‬ ‫توسعه به بازارهای بین المللی نیاز دارند‪ .‬سردمداران‬ ‫و مدیران ارشد چین پذیرفتند که برای موفقیت در‬ ‫مسیر خود‪ ،‬به کاهش تنش با جهان اطراف نیازمند‬ ‫هستند و برای تحقق اهداف و برنامه های خود‪ ،‬حتی‬ ‫با بزرگ ترین دشمن استراتژیک شان دست دوستی‬ ‫دادند؛ اما نه هویت انها از دس��ت رف��ت و نه اقتدار‬ ‫امروزشان!‬ ‫در حقیق��ت چین «انتخاب ک��رد»‪ .‬انتخاب چین‬ ‫افزایش مستمر درامد س��رانه شهروندانش و توسعه‬ ‫رفاه در کشوری بود که نیم قرن قبل مردم نخستین‬ ‫دغدغه شان سیر کردن شکم شان بود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬امریکایی ه��ا اع�لام‬ ‫می کردند اماده مذاکره هس��تند و این ایران است‬ ‫که پ��ای میز مذاکره نمی نش��یند‪ .‬ای��ن توطئه ای‬ ‫بودکه موفق به شکس��ت ان ش��دیم و در سفر به‬ ‫ژاپن هم بار دیگر تکرار ش��د در مذاکره و صحبت‬ ‫ک��ردن با هیچ کس مش��کلی نداری��م‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحان��ی با تبریک میالد حضرت عیس��ی مس��یح‬ ‫(ع) به همه مس��یحیان ایران و جهان‪ ،‬گفت‪ :‬میالد‬ ‫حضرت مسیح (ع) را باید به همه مسلمانان جهان‬ ‫نیز تبریک بگوییم‪ .‬او یکی از پیامبران بزرگ الهی‬ ‫است و این روز عیدی برای مسلمانان و مسیحیان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به اینکه‬ ‫در این ایام برای ما ملموس تر ش��د که مش��کالتی‬ ‫که به واس��طه فش��ار امریکا و از لح��اظ اقتصادی‬ ‫برای م��ردم وج��ود دارد‪ ،‬تنها منحصر‬ ‫به ملت ایران نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در اجالس‬ ‫چهارجانبه ایران‪ ،‬مالزی‪ ،‬ترکیه و قطر‬ ‫دیدی��م که کش��ورهای دیگ��ر هم در‬ ‫تعام��ل ب��ا امریکا با مش��کالتی مواجه‬ ‫هس��تند‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه‬ ‫در زمینه مس��ائل بانک��ی و مالی اتفاق‬ ‫نظ��ری در این اج�لاس وجود داش��ت که جهان‬ ‫بای��د خود را از دالر خالص و راه حلی را پیدا کند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬موضوع رمزارزه��ا‪ ،‬مبادله با پول ملی‬ ‫و مبادالت از طریق طال مس��ائلی ب��ود که در این‬ ‫اجالس مطرح ش��د و مورد اتفاق نظر ‪ ۴‬کشور بود‬ ‫که باید برای انها راه حل پیدا کنیم‪.‬‬ ‫روحانی تصریح کرد‪ :‬این موضوع مهمی است که‬ ‫امروز افکار عمومی فرهیختگان‪ ،‬سیاس��تمداران و‬ ‫حتی قدرت های سیاسی جهان نه تنها‬ ‫در دل بلک��ه ب��ا زب��ان ب��ه ان اعتراف‬ ‫می کنند که ایران راه و مس��یر درستی‬ ‫را انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫روحان��ی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر ام��روز‬ ‫کش��ورهای ‪ ۵+۱‬د ر عم��ل ب��ه هم��ه‬ ‫تعه��دات خود اراده داش��ته باش��ند و‬ ‫بخواهن��د اش��تباه های گذش��ته را جب��ران کنند‪،‬‬ ‫ام��اده گفت وگ��و هس��تیم و این طور نیس��ت که‬ ‫بگوییم راه بازگش��ت وج��ود ندارد؛ ای��ن موضوع‬ ‫را در س��فر ژاپ��ن به طور واضح بی��ان کردیم و در‬ ‫این راس��تا نیز پیش��نهادهایی هم ازس��وی ژاپن‬ ‫و ه��م ازس��وی م��ا ارائه ش��د ک��ه انه��ا را دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادامه داد‪ :‬امروز با کش��ورهای‬ ‫مختلف شیوه های جدیدی را برای تجارت یافته ایم‬ ‫و با کش��ورهایی نظیر هند‪ ،‬مالزی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین و‬ ‫روسیه گام های جدیدی را در تجارت برداشته ایم‪.‬‬ ‫روحانی خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت های ژاپنی در سفر‬ ‫اخیر به این کشور مشتاقانه اعالم کردند که دفاتر‬ ‫خود را در تهران تعطیل نکرده اند و به طور فعال با‬ ‫ای��ران در حال همکاری هس��تند‪ .‬البته در برخی‬ ‫موارد همکاری ها کاه��ش یافته که به دنبال یافتن‬ ‫راه ح��ل برای جبران ان هس��تیم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬در مجموع حرکت دولت‪ ،‬کارافرینان و مردم‬ ‫درست اس��ت؛ به گونه ای که براساس امار سازمان‬ ‫برنامه و بودجه در زمینه وضعیت خزانه کش��ور در‬ ‫‪ ۹‬ماه اخیر ‪ ۲۶۱‬هزار میلیارد تومان منابع درامدی‬ ‫استحصال شده است و این نشان می دهد درامد ما‬ ‫نسبت به سال گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫رزمایش ایران‪ ،‬روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان اغاز شد‬ ‫تاکید بر تامین امنیت ابراهه های منطقه‬ ‫نخس��تین مانور دریایی مش��ترک روسیه‪ ،‬چین و‬ ‫ای��ران با عنوان «کمربند امنیت دریایی» روز جمعه‪،‬‬ ‫‪ ۶‬دی در اب ه��ای اقیان��وس هن��د و دری��ای عمان‬ ‫اغاز ش��د و تاکنون واکنش های بس��یاری ازس��وی‬ ‫ی داش��ته است؛ رزمایشی‬ ‫رس��انه های خارجی در پ ‬ ‫که جمهوری اس�لامی ایران نخس��تین ب��ار پس از‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی با دو ق��درت دریایی بزرگ‬ ‫جهان و در چنین س��طحی برگ��زار می کند‪ .‬به گفته‬ ‫دریادار دوم غالمرضا طحانی‪ ،‬معاون عملیات نیروی‬ ‫دریایی ارتش و س��خنگوی رزمای��ش مرکب ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و چین‪ ،‬این نخس��تین بار پ��س از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی اس��ت که جمهوری اسالمی ایران‬ ‫رزمای��ش مرکبی با دو ق��درت دریایی بزرگ جهان‬ ‫و در چنی��ن س��طحی برگزار می کن��د و به طور قطع‬ ‫کشورهایی که از نظر اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫دفاعی و امنیتی نزدیکی بیشتری با هم دارند‪ ،‬دست‬ ‫به دس��ت هم می دهند تا برق��راری امنیت و جمعی‬ ‫بودن ان میس��ر شود‪ .‬به گزارش وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز‬ ‫در پیامی توییتری به مناسبت اغاز رزمایش مشترک‬ ‫دریای��ی ایران‪ ،‬روس��یه و چین‪ ،‬ب��ر تعهد جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و شرکایش به تامین امنیت ابراهه های‬ ‫حیاتی منطقه تاکید کرد و نوش��ت‪ :‬ایران از مدت ها‬ ‫قبل امادگی خود را برای همکاری با همس��ایگان در‬ ‫راستای تامین امنیت خلیج فارس اعالم کرده است‪.‬‬ ‫پویش صلح هرمز هم اکنون روی میز است‪ .‬رزمایش‬ ‫دریایی مش��ترک ما در دریای عمان و اقیانوس هند‬ ‫با شرکای روس��ی و چینی مان به خوبی نشان دهنده‬ ‫تعهد م��ا به تامین امنیت ابراهه های حیاتی اس��ت‪.‬‬ ‫عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در‬ ‫واکنش به رزمایش مش��ترک دریایی ایران‪ ،‬روسیه و‬ ‫چین گفت‪ :‬واقعیت این است؛ در شرایط گذار کنونی‬ ‫نه همه اتفاق ها در غرب می افتد و نه توسط غرب رقم‬ ‫می خ��ورد‪ .‬ما به واقع یک جهان پس��اغربی داریم که‬ ‫همه بازیگران در دنیا در واقعیت های ان مشترک اند‪.‬‬ ‫در حالی که مس��ئوالن کش��ورمان هدف از برگزاری‬ ‫ای��ن رزمای��ش را «تحکی��م امنیت و مبان��ی ان در‬ ‫منطقه» عنوان می کنند‪ ،‬تعبیر برخی از رس��انه های‬ ‫خارجی از جمله رسانه های فرانسه از رزمایش ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و چین‪ ،‬ایجاد «مثلث جدید قدرت دریایی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت دریایی‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از روابط عمومی ارتش‪،‬‬ ‫ناخدا الکس��اندر ماشینفس��کی‪ ،‬فرمان��ده ناوگروه‬ ‫روسی شرکت کننده در رزمایش مرکب ایران‪ ،‬چین‬ ‫و روس��یه در حاشیه ایین اس��تقبال در بندر شهید‬ ‫بهشتی چابهار‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین پیام این رزمایش در‬ ‫اسم ان یعنی «امنیت دریایی» است و این همکاری‬ ‫مشترک سه کشور نشان دهنده این است که امنیت‬ ‫در این منطقه برقرار است‪ .‬فرمانده ناوگروه روسیه در‬ ‫رزمایش مرکب سه جانبه ایران‪ ،‬چین و روسیه درباره‬ ‫پیام سیاسی و امنیتی این رزمایش‪ ،‬گفت‪ :‬ما شرایط‬ ‫محیط��ی را درک کرده ایم‪ ،‬به همین دلیل ناوگان ما‬ ‫در این رزمایش شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش رسانه های جهان‬ ‫رس��انه های جهان��ی واکنش ه��ای متفاوت��ی از‬ ‫برگزاری این رزمایش داشتند که در خبرگزاری های‬ ‫رسمی ایران منعکس شده اس��ت‪ .‬پنتاگون‪ ،‬وزارت‬ ‫دفاع امریکا به برگزاری این رزمایش نظامی واکنش‬ ‫نشان داد و اعالم کرد واشنگتن این رزمایش سه جانبه‬ ‫را زیر نظر دارد‪ .‬ش��ان رابرتس��ون‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫دفاع امری��کا در واکنش به برگزاری رزمایش نظامی‬ ‫سه جانبه میان ایران‪ ،‬روس��یه و چین‪ ،‬گفت‪ :‬ایاالت‬ ‫متحده از رزمایش دریایی که قرار است میان روسیه‪،‬‬ ‫ایران و چین در دریای عمان برگزار شود مطلع است‬ ‫و ان را زیرنظر خواهد داش��ت‪ .‬ما به همکاری با شرکا‬ ‫و متحدان ادامه خواهی��م داد تا از ازادی دریانوردی‬ ‫و جری��ان ازاد تج��ارت در ابراهه ه��ای بین المللی‬ ‫اطمینان حاصل ش��ود‪ .‬وو چیان‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫دف��اع چین هدف رزمای��ش را افزای��ش هماهنگی‬ ‫میان نیروی دریایی س��ه کشور توصیف کرد‪ .‬گرچه‬ ‫او گفت��ه هدف از این رزمایش ایجاد هماهنگی میان‬ ‫نیروی دریایی س��ه کشور و ارس��ال پیام حسن نیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما رس��انه های این کش��ور نوش��تند که این‬ ‫رزمایش هش��داری به امریکاس��ت‪ .‬نش��ریه دولتی‬ ‫«گلوب��ال تایم��ز» چین که نظ��رات و مواضع دولت‬ ‫چی��ن را بیان می کن��د نیز در یادداش��تی رزمایش‬ ‫مش��ترک ایران‪ ،‬روس��یه و چین در اب های منطقه‬ ‫را هش��داری به امریکا دانست‪ .‬رسانه های روسیه اما‬ ‫پی��ام رزمایش را صلح‪ ،‬دوس��تی و امنیت در منطقه‬ ‫دانستند‪ .‬خبرگزاری روسی اسپوتنیک در یادداشتی‬ ‫درباره اجرای رزمایش مش��ترک سه کشور در شمال‬ ‫اقیانوس هند نوش��ت‪ :‬این رزمایش در فضایی برگزار‬ ‫می ش��ود که ایاالت متحده در تالش است تا ائتالفی‬ ‫را با هدف امنیت دریای��ی در نزدیکی اب های ایران‬ ‫ایجاد کند‪ .‬اس��پوتنیک با اعالم اینکه این رزمایش با‬ ‫اس��م رمز «کمربند امنیت دریایی» برگزار می شود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬پیام های این رزمایش صلح‪ ،‬دوس��تی و‬ ‫امنیت در منطقه اس��ت‪ .‬این خبرگزاری با اش��اره به‬ ‫اظهارات محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران مبنی بر اینکه رزمایش مش��ترک با‬ ‫روس��یه و چین‪ ،‬علیه هیچ کش��وری نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وزارت دف��اع امری��کا اعالم کرده ای��ن رزمایش را به‬ ‫دقت زیر نظر دارد‪ .‬خبرگزاری انگلیس��ی رویترز هم‬ ‫در خب��ری درب��اره اهمیت منطق��ه ای این رزمایش‬ ‫نوش��ت‪ :‬خلیج عم��ان ابراه حس��اس و به خصوصی‬ ‫اس��ت زیرا ب��ه تنگه هرمز که ح��دود یک پنجم نفت‬ ‫جه��ان از ان عبور می کند و س��پس به خلیج فارس‬ ‫متصل می ش��ود‪ .‬خبرگ��زاری اسوش��یتدپرس اما‬ ‫گزارش��ی متفاوت داشت‪ .‬این رسانه در گزارش خود‬ ‫با اش��اره به اغاز رزمایش دریایی اع�لام کرد برخی‬ ‫تحلیلگ��ران ای��ن رزمایش را واکنش��ی به تحرکات‬ ‫اخیر امریکا و متحدانش به ویژه عربس��تان سعودی‬ ‫در منطق��ه می دانن��د و تحلیل ک��رد‪ :‬تهران چندی‬ ‫اس��ت در بحبوحه تحریم های اقتصادی بی س��ابقه‬ ‫ازسوی واشنگتن‪ ،‬خواس��تار افزایش همکاری های‬ ‫نظام��ی با پکن و مس��کو ش��ده اس��ت‪ .‬س��فرهای‬ ‫نماین��دگان نیروی دریایی چین و روس��یه به ایران‬ ‫نیز در س��ال های اخیر افزایش یافته اس��ت‪ .‬اناتولی‬ ‫ترکیه با اشاره به صحبت های معاون عملیات نیروی‬ ‫دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران نوش��ت‪ :‬این‬ ‫رزمایش محدوده ای به وس��عت ‪ ۱۷‬هزار کیلومتر را‬ ‫پوشش می دهد و هدف ان تقویت امنیت و بنیادهای‬ ‫این گونه همکاری های نظامی در منطقه است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف ‪ ۱۹‬دی ب��رای‬ ‫شرکت در نشست س��ازمان ملل عازم نیویورک‬ ‫می شود‪ .‬حضور در نشست شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل با موضوع چندجانبه گرایی به دعوت ویتنام‬ ‫رئیس دوره ای شورای امنیت از جمله برنامه های‬ ‫محمدجواد ظریف خواهد بود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬بش��یر الحداد‪ ،‬معاون رئیس پارلمان‬ ‫عراق در بیانیه ای تاکید کرد‪ :‬نامه رئیس جمهوری‬ ‫به ریاس��ت پارلمان ع��راق بیانیه ای ب��رای بیان‬ ‫موضع بوده‪ ،‬نه درخواس��ت رسمی برای استعفا‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬انچه صالح در نامه اش مطرح کرده‬ ‫تفسیر فشارهای موجود بر او و امادگی اش برای‬ ‫اس��تعفا به دلیل خفقان سیاسی و نبود توافق بر‬ ‫س��ر نامزد نخس��ت وزیری بوده که بحران واقعی‬ ‫پیچیده فضای سیاس��ی کش��ور را در پی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬الحداد از همه گروه ها خواست راه منطق‪،‬‬ ‫عقل و درایت را برای دور نگه داش��تن کش��ور از‬ ‫فاجعه و مشکالت بیشتر در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬کی‪ .‬ت��ی‪ .‬مکفارلند‪ ،‬معاون پیش��ین‬ ‫مش��اور امنیت ملی امریکا گفت این کش��ور باید‬ ‫نگران اتحاد ایران با چین و روسیه باشد‪ .‬وی در‬ ‫گفت وگو با فاکس اظهار کرد‪ :‬اتحاد میان این سه‬ ‫کش��ور سناریویی وحش��تناک است‪ .‬ما ‪ ۷۵‬سال‬ ‫زم��ان صرف کردیم تا چین و روس��یه با یکدیگر‬ ‫متحد نش��وند‪ .‬ما همچنین سال ها تالش کردیم‬ ‫ایران و روس��یه را از یکدیگر دور کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫توم��اس مودل��ی‪ ،‬وزیر موق��ت نی��روی دریایی‬ ‫امریکا‪ ،‬مدعی ش��د ایران ممکن اس��ت دست به‬ ‫عکس روز‬ ‫«اقدام های��ی تحریک امیز» در تنگه هرمز و باقی‬ ‫مناطق بزند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��ید عباس موس��وی با ابراز تاسف از‬ ‫س��قوط یک هواپیمای مس��افربری در قزاقستان‬ ‫ک��ه منجر به کش��ته و زخمی ش��دن جمعی از‬ ‫شهروندان قزاقستانی شد‪ ،‬وقوع این سانحه را به‬ ‫دولت و ملت ان کشور تسلیت گفت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزارت خارجه فرانسه به بهانه بازداشت‬ ‫«ش��خصیت اکادمی��ک فرانس��وی در ای��ران»‬ ‫س��فیر این کش��ور در پاریس را احضار کرد‪ .‬این‬ ‫وزارتخانه با انتش��ار بیانیه ای نس��بت به وضعیت‬ ‫«فریبا عادلخواه» و «روالن مارشال» دو شهروند‬ ‫بازداش��تی فرانسه در ایران «ابراز نگرانی عمیق»‬ ‫کرده و خواستار ازادی فوری انها شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزارت خارجه لهستان سفیر روسیه در‬ ‫این کشور را احضار کرد‪ .‬این اقدام در اعتراض به‬ ‫اظهارات اخی��ر والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه‪ ،‬انجام ش��ده که در ان لهستان مسئول‬ ‫شروع جنگ جهانی دوم عنوان شده بود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مجم��ع عمومی س��ازمان ملل برای‬ ‫نخس��تین بار بودجه س��ال اینده می�لاد را به‬ ‫ارزش ‪ 3‬میلی��ارد و ‪ 700‬میلی��ون دالر به منظور‬ ‫تامین مالی مکانیسم تحقیق درباره جنایت های‬ ‫جنگ��ی تعیین ک��رد‪ .‬این افزای��ش بودجه بنا به‬ ‫گفته دیپلمات ها برای انجام ماموریت های بیشتر‬ ‫واگذار شده به دبیر خانه سازمان ملل و نیز تورم‬ ‫و نرخ ارز انجام شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مصوبات جدید دولت درباره بازارچه های مرزی‬ ‫کلیسای وانک اصفهان‪ ،‬شاهکار معماری صفوی‬ ‫عکس‪ :‬انا‬ ‫باتوجه به اهمیت مبادالت کاال در بازارچه های مرزی هیات دولت در جلسه اخیر خود تصویب‬ ‫کرد با جایگزینی ثبت اماری کاال به جای ثبت سفارش‪ ،‬کاالها در بازارچه های مرزی با سهولت‬ ‫بیش��تری وارد ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬در این جلس��ه درباره مناطق مرزی‬ ‫کردس��تان و اذربایجان غربی بحث و مقرر ش��د با برنامه ریزی های منظم و عملیاتی جاذبه های‬ ‫مس��ائلی مانند کولبری یا جاذبه هایی که در ش��رق کشور به اشکال دیگری وجود دارد‪ ،‬به سمت‬ ‫بازارچه های مرزی سوق داده شود‪ .‬بر همین اساس مقرر شد ثبت اماری جایگزین ثبت سفارش‬ ‫ش��ود‪ .‬در این صورت کاال به طور کامل در بازارچه ها با س��هولت بیش��تر وارد خواهد ش��د و نوع و‬ ‫میزان اقالم هم به س��مت اقالمی که س��وداوری بیش��تری داشته باش��د‪ ،‬گسترش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پیش از این برای مناطق مرزی ‪ ۱۰۰‬قلم کاال در نظر گرفته شده بود که در این جلسه مقرر شد‬ ‫اقالم جدیدی به این فهرس��ت اضافه ش��ود‪ .‬تصمیم گیری درباره حدود و میزان اقالمی که از هر‬ ‫بازارچه وارد می شود‪ ،‬ازسوی کارگروهی اعالم خواهد شد‪ .‬در این جلسه درباره ساماندهی مرزها‬ ‫و مرزنش��ینان و همچنین مش��ارکت و س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه نیز مباحثی‬ ‫مطرح ش��د که در نهایت این موضوع به کمیس��یون اقتصاد واگذار ش��د تا در سال های باقیمانده‬ ‫دولت سرمایه گذاری جدیدی در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫تنها راه باقیمانده‬ ‫«بازگشت به جامعه»‬ ‫عل�ی ربیع�ی‪ ،‬دس�تیار‬ ‫اجتماع�ی‬ ‫ارتباط�ات‬ ‫ریاس�ت جمهوری‪ :‬یک��ی از‬ ‫مش��کالت مربوط به س��اخت‬ ‫قدرت در ایران امروز که به طور‬ ‫اجتناب ناپذی��ر اثار خ��ود را در‬ ‫زندگ��ی سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی مردم می گس��تراند نزاع روایت هاست‪ .‬اختالف‬ ‫در برداش��ت ها یا ب��ه تعبیری یک دوالیزم پذیرفته ش��ده‬ ‫را در بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا می توان دی��د اما انچه‬ ‫م��ا مش��اهده می کنیم ی��ک دوگانگی ادراک��ی عمیق در‬ ‫بین نخبگان سیاس��ی اس��ت که من ان را مهم ترین عامل‬ ‫فرس��ایش و به تعبیر لنین نتوانستن باالیی ها می دانم‪ .‬این‬ ‫دوگانگی روایت ها انچنان جامعه را دچار سردرگمی کرده‬ ‫ک��ه در نتیج��ه ان افرادی که به روایتگران درون س��اخت‬ ‫ق��درت اعتماد دارند رودرروی هم ق��رار می گیرند‪ .‬در این‬ ‫یادداش��ت قصد ندارم به ریش��ه های فلسفی و نگرشی این‬ ‫روایت س��ازی ها بپردازم اما بخش اعظم ان ناشی از تمایل‬ ‫به کسب قدرت است‪ .‬اجازه بدهید خاطره ای از یک دوست‬ ‫قدیمی مارکسیس��تم بیان کنم‪« :‬یکی از دوس��تان دوران‬ ‫دبیرس��تانم ابتدا سمپات حزب توده شد‪ ،‬به مرور به سمت‬ ‫چریک ه��ای فدایی گرایش پیدا ک��رد و در نهایت به گروه‬ ‫اش��رف دهقانی متمایل و یکی از افراد مدعی شد و از درون‬ ‫گروه اش��رف دهقانی هم انشعابی را سازمان داد‪ .‬اواخر دهه‬ ‫‪ ۶۰‬او را دیدم و با هم به صحبت نشستیم‪ .‬به او گفتم مگر در‬ ‫مارکسیس��م چقدر تنوع برداشت وجود دارد که شما دائم‬ ‫انشعاب ایجاد می کنید و یک جزوه قطور هم در توجیه ان‬ ‫می نویسید؟ دوس��ت من که ان زمان هم تقریباً بریده بود‬ ‫با بیانی طنزالود گفت ببین رفیق! ما ابتدا بر سر تشکیالت‬ ‫و ف��رد همخانه! نزاع می کنیم‪ .‬بعد ایدئولوژی ان س��اخته‬ ‫و پرداخته می ش��ود‪ ».‬بس��یاری از نزاع های ام��روز مرا یاد‬ ‫روایت دوست دیرین اش��رف دهقانی ام می اندازد‪ .‬مسئله‬ ‫برجام‪ ،‬مذاکره و مقاومت در داخل در بس��یاری موارد دچار‬ ‫چنین سندرومی ش��ده است‪ .‬در این یادداشت می خواهم‬ ‫به ضرورت راهبرد دوس��تونه مبتنی بر جامعه ‪-‬اشتی بین‬ ‫دو دی��دگاه‪ -‬که پیش تر نیز به ان اش��اره کرده ام در مقابله‬ ‫با تحریم امریکا اشاره کنم‪ .‬در فضای به شدت سیاست زده‬ ‫کنونی یک نوع قطبی س��ازی اطراف قضیه تحریم ش��کل‬ ‫گرفته اس��ت؛ یا از یک س��و از تحریم ه��ای امریکایی یک‬ ‫بت شکس��ت ناپذیر می سازند و هرگونه تالش دیپلماتیک‬ ‫را به منزله یک «تس��لیم» جل��وه می دهند یا اینکه برخی‬ ‫دیگر چاره نهایی مش��کالت ناش��ی از تحریم را در مذاکره‬ ‫مح��ض می بینند‪ .‬از قضا انچه ک��ه در هر دو حالت مغفول‬ ‫می ماند خود جامعه ای اس��ت که امری��کا پیکان تحریم ها‬ ‫را به طور مس��تقیم علیه ان نشانه گیری کرده است‪ .‬اکنون‬ ‫در پیامد دردبار زخم ابان نوبت ان اس��ت که ارزیابی نوینی‬ ‫از راهبردهای ضدتحریمی به عمل اوریم و قطبی س��ازی‬ ‫میان امر دیپلماس��ی و نگاه به داخل را پش��ت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫تحری�� م بی��ش از انکه خصلتی اقتصادی داش��ته باش��د‬ ‫سرشتی اجتماعی دارد و تاب اوری جامعه را به اماج اصلی‬ ‫تهاجم خود تبدیل کرده اس��ت؛ بنابراین مقابله با تحریم ها‬ ‫نمی تواند از فراز س��ر جامعه انجام شود و جامعه را دور بزند‪.‬‬ ‫ن داد که باید‬ ‫رخداده��ای ناگ��وار ابان با همه تلخی‪ ،‬نش��ا ‬ ‫با راهبردهای ساده اندیش��انه و تک وجهی مقابله با تحریم‬ ‫وداع کرد و یک راهبرد دوس��تونه را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫م��ن این راهبرد دوس��تونه و دووجهی مبتنی بر جامعه در‬ ‫مقابل��ه با تحریم ها را این گون��ه می توانم توضیح بدهم که‬ ‫هر کجا تحریم هس��ت و اثار و توابع خودش را اشکار کرده‬ ‫نیازمند برنامه هایی برای مق��اوم کردن اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫جامعه در مقابل تحریم ها هس��تیم‪ .‬اصالح الگوی مصرف و‬ ‫بودجه های مس��تقل از نفت و گسترش صادرات و کاهش‬ ‫واردات و م��واردی از این قبیل بای��د به عنوان برنامه مداوم‬ ‫اجرا ش��ود‪ ،‬به نحوی که به جانمایه نظام اداری تبدیل شود‬ ‫و هر کنش��گر اقتصادی و کارافرین جامع��ه مدنی خود را‬ ‫بخش��ی از این اس��تراتژی تصور کند‪ .‬همزمان با ان نباید‬ ‫به دیده ش��ک به ت�لاش دیپلماتیک نگریس��ت و ان را در‬ ‫تقابل با اس��تراتژی مقاومت دانست‪ .‬ما نباید از هیچ تالشی‬ ‫برای عقب راندن امریکا و شکس��ت تحریم فروگذار کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین حفظ برجام‪ ،‬پذیرش «اف ای تی اف»‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای بین الملل��ی از هند و چین و روس��یه تا ژاپن‬ ‫و اروپ��ا و حتی داخل امریکا باید یک اس��تراتژی مقاومت‬ ‫تلقی ش��ود‪ .‬ما در نبرد رهایی بخش ملی ضد اش��غالگری‬ ‫بعثی انکار نکردیم که دش��من خرمشهر و قصر شیرین ما‬ ‫را اش��غال کرده یا ابادان را به محاصره خود دراورده که اگر‬ ‫انکار می کردیم بسیج ملت برای رفع حصر و اشغال بی معنا‬ ‫می ش��د‪ .‬اکنون هم برای مقابله با تحریم و برای شکس��ت‬ ‫دادن تحریم ه��ا به مراتب بی��ش از دوران جنگ تحمیلی‬ ‫نیاز به بس��یج ملی داریم و انکار واقعیت تحریم یعنی اعالم‬ ‫اس��تغنا از حضور مردم در صحنه های انتخاباتی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی‪ .‬اما نکته حائز اهمیت این اس��ت که تحریم در‬ ‫کجا هست؟ باید بگوییم که تحریم اثار خودش را در دشوار‬ ‫ک��ردن زندگی مردم اش��کار کرده اس��ت؛ به عبارت دیگر‬ ‫ما باید در اس��تراتژی دوس��تونه به مردم برگردیم‪ .‬راهبرد‬ ‫«بازگشت به جامعه» در شرایط ملتهب کنونی یک راهبرد‬ ‫ضدتحریم��ی نیز هس��ت‪ .‬تنها زمانی می توان ش��عار «در‬ ‫مقابل تحریم ها نمی ش��کنیم‪ ،‬تحریم ها را می شکنیم» را‬ ‫سر داد که توانمندسازی جامعه و توان افزایی سازمان های‬ ‫مدنی جامعه را در دس��تور کار قرار دهی��م و به موازات امر‬ ‫اجتماعی‪ ،‬انتخابات مجلس را به اس��تانداردهای انتخابات‬ ‫مجلس اول در اسفند ‪ ۵۸‬نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫نظرگاه‬ ‫چین مسیر‬ ‫توسعه و‬ ‫ریشه کنی فقر را‬ ‫«انتخاب» کرد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از اغاز عملیات برقی سازی‬ ‫راه اهن گرمسار‪-‬اینچه برون بعد از تعطیالت سال‬ ‫ن��و میالدی خبر داد و گفت‪ :‬در مذاکرات مس��کو‬ ‫توافق خوبی میان طرفین انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محم��د‬ ‫اسالمی در ایین اغاز عملیات اجرایی تقاطع های‬ ‫کنارگ��ذر س��اری گف��ت‪ :‬م��ا هی��چ ش��انی جز‬ ‫خدمت گ��زاری نداریم و باید در ش��رایط س��خت‬ ‫وظایف خود را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به شرایط مالی امسال ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در راه های اس��تان مازندران هزینه‬ ‫ش��ده است‪ .‬عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین‬ ‫از افتت��اح منطق��ه ی��ک ازادراه تهران‪-‬ش��مال و‬ ‫بخشی از پروژه تعریض بزرگراه هراز در دهه فجر‬ ‫امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬پروژه جاده پل سفید نیز‬ ‫از پیشرفت مطلوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد تکمیل‬ ‫و بهره برداری از ‪ ۳‬تقاطع کنارگذر ش��مالی ساری‬ ‫به س��یر حرکت و روان س��ازی ترافیک در کریدور‬ ‫شرقی‪-‬غربی شمال کشور کمک کند‪.‬‬ ‫اس�لامی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره‬ ‫به طرح برقی کردن راه اهن گرمس��ار‪-‬اینچه برون‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این طرح در دست پیگیری قرار دارد و‬ ‫با سرمایه گذاران در حال مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این پروژه یکی از پروژه های ضروری‬ ‫کشور است‪ ،‬زیرا استان های شمالی متعلق به تمام‬ ‫مردم ایران است‪.‬‬ ‫اسالمی با اشاره به طوالنی شدن روند مذاکرات‬ ‫درباره راه اهن پر س��رعت گرمس��ار‪-‬اینچه برون‬ ‫بیان کرد‪ :‬در چند هفته گذشته قرارداد این پروژه‬ ‫نهایی شد و عملیات اجرایی بعد از تعطیالت سال‬ ‫نو میالدی ازسوی طرف خارجی اغاز می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به س��هم باالی‬ ‫اس��تان مازندران در راه اهن سریع السیر گرمسار‪-‬‬ ‫اینچه ب��رون اب��راز امیدواری ک��رد یک خط قطار‬ ‫حومه ای در مس��یر شمال ساخته شود تا مقداری‬ ‫به بهانه بیکاری کارگران‬ ‫سیاست گذاران را‬ ‫می ترسانند‬ ‫ایس��تگاه ها‪ ،‬ارتقای س��امانه عالئ��م و ارتباطات و‬ ‫تامین ماشین االت نگهداری و شبکه برق است‪.‬‬ ‫کارفرمای این پروژه ش��رکت راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اس��ت و در بخش مسافری قطارها‬ ‫در این خط ریلی با س��رعت ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۶۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت سیر می کنند‪ .‬ظرفیت این خط ریلی ‪۷‬‬ ‫زوج قطار مسافری است‪.‬‬ ‫در بخ��ش ب��اری نیز اهداف طرح س��یر قطار با‬ ‫س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت است‪ .‬ظرفیت‬ ‫س��االنه ای��ن قطار برق��ی در بخش ب��ار ‪ ۹‬تا ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن اس��ت‪ .‬کل س��رمایه گذاری این پروژه‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیارد یورو است‪.‬‬ ‫افزایش درامد ارزی‪ ،‬توسعه صادرات و واردات‪،‬‬ ‫کاهش مصرف س��وخت و ات�لاف انرژی‪ ،‬کاهش‬ ‫بهای تمام شده حمل بار و مسافر‪ ،‬افزایش سرعت‬ ‫بهره ب��رداری‪ ،‬کاه��ش زمان س��یر‪ ،‬کاهش بهای‬ ‫تمام ش��ده حمل بار و مس��افر‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫بهره ب��رداری‪ ،‬تعمی��ر و نگهداری‪ ،‬اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی سفر و‪ ...‬از جمله‬ ‫اهداف طرح برقی سازی گرمسار‪-‬اینچه برون اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬راه اهن برقی گرمسار‪-‬اینچه برون از‬ ‫ش��هرهای فیروزکوه‪ ،‬قائمشهر‪ ،‬س��اری‪ ،‬امیراباد‪،‬‬ ‫بندر ترکمن و گرگان عبور می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک نظر کارشناسی‬ ‫از بار ترافیکی جاده به ریل منتقل شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهم ترین بخش این پروژه‪ ،‬س��اری‪-‬‬ ‫قائمش��هر ب��ه طول ‪ ۲۰‬کیلومتر اس��ت که از یک‬ ‫س��و ت��ا ورس��ک و از طرف دیگر ت��ا اینچه برون و‬ ‫گرگان ادامه یابد‪ .‬این پروژه باعث می شود فرهنگ‬ ‫حمل ونقل ریلی در شمال کشور پایه گذاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪ ۱.۲‬میلیارد یورویی‬ ‫‪ ۱۱‬تیر س��ال ‪ ۹۷‬عملیات اجرایی برقی س��ازی‬ ‫راه اه��ن گرمس��ار‪-‬اینچه برون با حضور وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی و رئیس راه اهن روسیه در دو منطقه‬ ‫این پروژه به طور همزمان اغاز ش��د‪ .‬البته قرارداد‬ ‫برقی س��ازی این خط راه اهن اذر س��ال ‪ ۹۴‬بین‬ ‫ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت‬ ‫‪ AZD‬روسیه امضا شد‪.‬‬ ‫طرح برقی س��ازی و ارتقای راه اهن گرمس��ار‪-‬‬ ‫اینچه برون ‪( EPCF‬طراحی و مهندسی‪ ،‬تامین‪،‬‬ ‫س��اخت و تامین مالی) به ط��ول ‪ ۴۹۵‬کیلومتر با‬ ‫ه��دف افزای��ش ظرفیت حمل باره��ای ترانزیتی‬ ‫به عن��وان یک��ی از طرح های بااهمیت در توس��عه‬ ‫روابط ایران و روس��یه تعریف ش��د که در ادامه با‬ ‫هزینه ه��ای مالی زیاد‪ ،‬در بخش اقالم و قطعات‬ ‫ایمن��ی خط��رات جان��ی را نیز برای مش��تریان‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫ماش��ااهلل وردین��ی با اش��اره به اینک��ه حوزه‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش ایران خودرو همزمان با‬ ‫هم��کاری با مراجع قانونی درباره پایش‪ ،‬نظارت‬ ‫و جم��ع اوری بر محصوالت��ی که باعث گمراهی‬ ‫و س��ردرگمی مش��تریان این مجموعه می شود‪،‬‬ ‫به دارندگان محصوالت ایران خودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای بهره مندی از قطعات و خدمات استاندارد و‬ ‫باکیفیت هنگام تعمیرات و سرویس های خودرو‪،‬‬ ‫فقط به نمایندگی های مجاز این شرکت مراجعه‬ ‫کنن��د‪ .‬وی درباره اقدام هایی که در چند س��ال‬ ‫گذش��ته برای مبارزه ب��ا پدیده قاچاق و قطعات‬ ‫تقلبی در ش��رکت ایس��اکو انجام شده‪ ،‬به طرح‬ ‫اصالت قطعه اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در این طرح‬ ‫مصرف کنن��دگان می توانند پس از خرید قطعه‪،‬‬ ‫شماره بارکد درج شده بر روی بسته بندی ان را‬ ‫به شماره ‪ ۳۰۰۰۳۱‬پیامک کرده و بالفاصله پس‬ ‫از ارس��ال پیامک‪ ،‬از اصالت داشتن و یا نداشتن‬ ‫قطعه از طریق پیام کوتاه اگاه شوند‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت به منظور جلوگیری از‬ ‫کالهب��رداری و تقل��ب در ب��ازار قطعات یدکی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵‬سال است که با قراردادن فهرست و نرخ‬ ‫قطعات در موبایل اپلیکیش��ن ایساکو‪ ،‬مشتریان‬ ‫را از لوازم یدکی ارائه ش��ده ازسوی این شرکت‪،‬‬ ‫مطلع کرده است‪.‬‬ ‫وردین��ی در پایان گف��ت‪ :‬حوزه خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو به طور مس��تمر با برگزاری‬ ‫نشست های‪ ،‬کارگروه ها و کارگروه های گوناگون‬ ‫و بررس��ی نقاط قابل بهبود و بروزرسانی رویه ها‪،‬‬ ‫فراینده��ا‪ ،‬اب��زار و تجهی��زات نمایندگی ه��ای‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬س��عی در ارائه بهتری��ن خدمات به‬ ‫مشتریان خود دارد‪.‬‬ ‫افزایش صادرات ریلی با همکاری بخش خصوصی‬ ‫مدیر کل راه اهن خراسان گفت‪ :‬با فعال شدن‬ ‫بخش خصوص��ی ب��رای تامین واگ��ن به منظور‬ ‫جابه جایی بین المللی کاال‪ ،‬صادرات ریلی کشور‬ ‫از مرز س��رخس در شمال خراس��ان رضوی به‬ ‫کش��ورهای اس��یای مرکزی ‪ ۵۸‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مصطف��ی نصیری ورگ در گفت وگ��و با ایرنا‬ ‫اف��زود‪ :‬از ابتدای س��ال تاکن��ون ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫محموله صادراتی با ‪ ۱۳‬هزار واگن بارگیری و به‬ ‫مقاصد کشورهای اسیای مرکزی صادر شد که‬ ‫حدود ‪5‬هزار واگن از این تعداد ازس��وی بخش‬ ‫خصوصی تامین شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مج��وز تامی��ن واگ��ن برای‬ ‫صادرات ازسوی بخش خصوصی در سال جاری‬ ‫اخذ و این فرایند امسال اجرایی شد‪ .‬همچنین‬ ‫به واسطه تامین زیرساخت های مناسب صادراتی‬ ‫در مرز ریلی س��رخس و ایستگاه راه اهن شهید‬ ‫مطهری در خراسان رضوی زمینه رونق صادرات‬ ‫ریلی فراهم شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه اه��ن خراس��ان گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫خراسان رضوی با بارگیری ‪ ۷۰۱‬هزار تن کاالی‬ ‫صادراتی‪ ،‬رتبه نخس��ت صادرات ریلی کشور را‬ ‫به خ��ود اختصاص داده و مرز س��رخس دارای‬ ‫سهمی ‪ ۸۶‬درصدی از کل صادرات است‪.‬‬ ‫نصیری ورگ افزود‪ :‬ایس��تگاه شهید مطهری‬ ‫رتبه نخست صادرات ریلی را در میان ایستگاه ها‬ ‫کس��ب کرد‪ ،‬به طوری که در س��ال جاری ‪۳۴۴‬‬ ‫هزار تن بارگیری از این ایس��تگاه انجام شد که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ‪۵۵‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عم��ده کاالی صادرات��ی از‬ ‫مرز س��رخس‪ ،‬س��یمان با س��هم ‪ ۷۰‬درصد و‬ ‫مقصد اصلی نیز کش��ور ازبکس��تان با سهم ‪۷۳‬‬ ‫درصد بوده و ترکمنس��تان و قزاقس��تان دیگر‬ ‫کش��ورهای مقصد ص��ادرات از مرز س��رخس‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫تبادل ریلی کاال در کشور با اسیای مرکزی از‬ ‫دو مرز سرخس در خراسان رضوی و اینچه برون‬ ‫در استان گلستان انجام می شود‪.‬‬ ‫به دلی��ل قدم��ت بیش��تر‪ ،‬زیرس��اخت های‬ ‫بهت��ر و فاصل��ه مناس��ب‪ ،‬عم��ده تب��ادالت‬ ‫تجاری با کش��ورهای ترکمنس��تان‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬قزاقس��تان و قرقیزس��تان از‬ ‫طری��ق ایس��تگاه راه اه��ن س��رخس انج��ام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایرانول پس از ‪ ۶‬سال خداحافظی کرد‬ ‫عیسی اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل موفق شرکت نفت‬ ‫ایرانول که از سال ‪ ۹۲‬تاکنون عضو هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل ایرانول بود با شکستن رکوردهای‬ ‫تولید‪ ،‬فروش و ص��ادرات روغن موتور‪ ،‬کاهش‬ ‫خام فروشی‪ ،‬س��هم بازار و سود و توجه به رفاه‬ ‫و معیش��ت کارگران پس از ‪ ۶‬س��ال از ایرانول‬ ‫خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫اس��حاقی ضم��ن تایی��د خب��ر تغییر خود‬ ‫و انتص��اب مجی��د محس��نی مجد‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫محس��نی مجد از مدی��ران باتجرب��ه‪ ،‬باانگیزه و‬ ‫دارای ارتباط��ات ق��وی هس��تند‪ .‬ارزو می کنم‬ ‫ایرانول به جایگاهی برس��د ک��ه با افتخار بگویم‬ ‫‪ ۶‬س��ال خدمتگ��زاری کارکن��ان ایران��ول را‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫وی ب��ا تش��کر از محم��د ش��ریعتمداری‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی‪ ،‬مصطفی‬ ‫س��االری مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫و اکبر ترکان ریاس��ت هیات مدیره شس��تا که‬ ‫همیش��ه باعث دلگرم��ی و پش��توانه محکمی‬ ‫در کاره��ای اجرایی این واح��د بودند‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫حمایت های محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا‬ ‫و محم��ود مخدومی مدیرعامل تاپیکو تش��کر‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫اس��حاقی نقش رس��انه ها را در موفقیت های‬ ‫ایرانول در دوره خود کم نظیر دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫الزم می دان��م از همه کس��انی ک��ه دل در گرو‬ ‫پیش��رفت و توس��عه ایران��ول داش��تند به ویژه‬ ‫همکاران در جامعه بزرگ رس��انه تش��کر کنم‬ ‫ک��ه مرا کم��ک کردند تا ایران��ول را به جایگاه‬ ‫واقعی اش برسانیم‪.‬‬ ‫تصویب هیات وزیران در دس��تور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در همین راستا شرکت راه اهن بین المللی روسیه‬ ‫(‪ )RZDI‬ازسوی دولت روسیه به عنوان پیمانکار‬ ‫اصلی قرارداد به راه اهن ایران معرفی و مقرر ش��د‬ ‫‪ ۱۵‬درصد هزینه طرح از محل منابع داخلی کشور‬ ‫و ‪ ۸۵‬درصد از محل وام دولتی روسیه تامین شود‪.‬‬ ‫این طرح ش��امل بس��ته های کاری برقی سازی‬ ‫مس��یر‪ ،‬تامی��ن لکوموتیوه��ای برقی‪ ،‬س��اخت و‬ ‫تجهی��ز دپوه��ای تعمیرات��ی لکوموتی��و‪ ،‬اصالح‬ ‫مس��یر‪ ،‬س��ازه های فنی و تونل ها‪ ،‬توسعه خطوط‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اغاز برقی سازی خط اهن گرمسار‪ -‬اینچه برون‬ ‫توصیه ایساکو به مشتریان برای پیشگیری از مخاطرات قطعات تقلبی‬ ‫ش��رکت خدمات پس از ف��روش ایران خودرو‬ ‫باتوج��ه ب��ه افزایش اس��تفاده از قطعات تقلبی‪،‬‬ ‫نس��بت به مراجعه مش��تریان به تعمیرگاه های‬ ‫متفرقه هشدار داد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬باتوجه‬ ‫به افزایش موارد استفاده از قطعات غیراستاندارد‬ ‫و تقلبی در برخی تعمیرگاه های متفرقه‪ ،‬ایساکو‬ ‫به دارندگان محصوالت این گروه صنعتی توصیه‬ ‫ک��رد برای انج��ام خدم��ات ادواری و تعمیرات‬ ‫خودرو‪ ،‬ب��ه نمایندگی های مج��از ایران خودرو‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مع��اون خدم��ات پس از فروش این ش��رکت‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬متاس��فانه در چند س��ال گذشته‬ ‫تولید و توزیع قطعات یدکی غیراصل‪ ،‬بی کیفیت‬ ‫در بس��ته بندی های تقلبی در بازار به نحوی رواج‬ ‫یافت��ه که تش��خیص اصل ب��ودن قطعات برای‬ ‫مش��تریان غیرممکن ش��ده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که اس��تفاده از ای��ن قطعات ع�لاوه بر تحمیل‬ ‫بسته تشویقی‬ ‫ایران خودرو برای‬ ‫نهضت داخلی سازی‬ ‫رقیب تاکسی های‬ ‫اینترنتی در راه تهران‬ ‫س��ید میث��م الج��وردی‪ ،‬کارش��ناس صنعت‬ ‫حمل ونقل ریلی درباره سابقه قرارداد برقی کردن‬ ‫خط اه��ن گرمس��ار‪-‬اینچه برون و غیراقتص��ادی‬ ‫ب��ودن اجرای این قرارداد با روس ها معتقد اس��ت‬ ‫قرارداد برقی س��ازی راه اهن گرمسار‪-‬اینچه برون‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱.۲‬میلی��ارد یورو در جریان س��فر اذر‬ ‫‪ ۹۴‬حس��ن روحانی به روسیه بین شرکت راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و راه اهن روسیه به امضا‬ ‫رس��ید‪ .‬هدف از برقی س��ازی این مسیر‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفی��ت خط��وط ریلی و س��رعت قطارها عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ق��راردادی که بی��ن راه اهن ایران و‬ ‫راه اهن روس��یه به امضا رس��یده‪ ،‬قرار اس��ت ‪۱۵‬‬ ‫درص��د س��رمایه گذاری در این مس��یر ب��ا منابع‬ ‫داخل��ی ای��ران و ‪ ۸۵‬درصد ان از محل وام دولتی‬ ‫روس��یه تامی��ن و س��االنه از این مس��یر بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون تن کاال ترانزیت ش��ود‪ ،‬در حالی که‬ ‫براساس نقشه ظرفیت شبکه ریلی کشور‪ ،‬حداکثر‬ ‫ظرفیت این محور در س��ال ‪ ۹۳‬بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن و گلوگاه این مس��یر بین ایس��تگاه فیروزکوه و‬ ‫پل س��فید با حداکث��ر ظرفیت ‪ ۳‬میلیون تن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایران اکونومیس��ت‪ ،‬این کارش��ناس‬ ‫صنع��ت ریلی اف��زود‪ :‬نکته قابل توجه این اس��ت‬ ‫که براس��اس گزارش ش��رکت راه اه��ن‪ ،‬عملکرد‬ ‫حم��ل بار این خط در س��ال ‪ ۹۶‬در مجموع ‪۲۷۸‬‬ ‫ه��زار تن بوده اس��ت‪ .‬هرچند این عملکرد ضعیف‬ ‫ب��رای محور ترانزیت��ی یادش��ده می تواند نتیجه‬ ‫س��رعت س��یر پایین قطاره��ای باری باش��د‪ ،‬اما‬ ‫افزایش عملک��رد حمل بار در این محور از طریق‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت به روش برقی ک��ردن با هزینه‬ ‫‪ ۱.۲‬میلی��ارد یورویی با چ��ه توجیهی مورد قبول‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه الجوردی‪ ،‬به ط��ور کلی چندین روش‬ ‫ب��رای افزای��ش ظرفی��ت خط��وط ریل��ی مانند‬ ‫افزای��ش ت��وان لکوموتی��و‪ ،‬افزایش ب��ار محوری‪،‬‬ ‫تجهیز س��امانه های مانیتورینگ و س��یگنالینگ‪،‬‬ ‫تراک بن��دی‪ ،‬اصالح مس��یر و‪ ...‬وجود دارد که هر‬ ‫ک��دام از این موارد ب��ا هزینه های مختلف قابلیت‬ ‫اج��را در طول زمان بهره برداری از یک مس��یر را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل که س��ابقه مدیریت‬ ‫گروه حمل ونقل مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه‬ ‫علم و صنعت را نیز در کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬بر‬ ‫این باور است که محور شمال در گام نخست نیاز‬ ‫ب��ه ارتق��ا دارد تا پس از ان‪ ،‬ب��ا افزایش عملکرد و‬ ‫رس��یدن به ظرفیت موجود نسبت به اجرای سایر‬ ‫روش های افزایش ظرفیت اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۸۳‬درصد الودگی هوا مربوط به محصوالت خودروسازان است‬ ‫به بهانه بیکاری کارگران‪ ،‬سیاست گذاران را می ترسانند‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست به موتور دیزلی سواری ها مجوز نمی دهد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطم��ه امیراحم��دی‪ :‬این روزها کالنش��هرها به‪‎‬وی��ژه تهران‬ ‫خطرناک تری��ن وضعی��ت هوا را دارن��د؛ خودروه��ا‪ ،‬کارخانه ها‪،‬‬ ‫سیستم های گرمایشی خانه ها و‪ ...‬همه مقصران وضعیت موجود‬ ‫هستند‪ .‬یکی از کارشناسان پیش‪‎‬تر به‬ ‫گفته بود‪ ،‬براساس‬ ‫استاندارد اگر خودرو س��نگین دارای استانداردهای یورو‪ ۴‬است‬ ‫باید به عالوه فیلتر دوده باش��د اما خودرو با استاندارد یورو‪ ۵‬باید با‬ ‫استاندارد ‪( EEV‬استاندارد االیندگی ‪ EEV‬به عنوان یک نقطه‬ ‫شروع برای تدوین اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۶‬برای خودروهای‬ ‫دیزلی اس��ت‪ .‬براس��اس برچسب ‪ EEV‬که به اس��تاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬س��طح االیندگی خودروهای دیزلی برای انتشار‬ ‫نیتروژن اکس��ید بدون تغییر و در حد ‪ ۲‬گرم بر کیلووات س��اعت‬ ‫باقی می ماند‪ ،‬اما حد انتش��ار ذرات جامد یا ‪ PM‬س��ختگیرانه تر‬ ‫می ش��ود) باش��د‪ .‬فیلترها می توانند ذرات االینده خروجی اگزوز‬ ‫ی��ک خودرو دیزلی را تا ‪۹۵‬درصد و بیش از این عدد کاهش دهند‬ ‫حتی به طورتقریبی به صفر برس��انند‪ .‬ش��روع این امر با شهرداری‬ ‫ته��ران و نص��ب فیلتر دوده روی بی��ش از ‪ ۷۰‬اتوبوس بود‪ .‬وزارت‬ ‫نفت برای تردد خودروهای س��نگین بین ش��هری تعهد کرده که‬ ‫در جایگاه های منتخب بین ش��هری س��وخت با استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫تامین کند تا در تمام کش��ور س��وخت دیزل یورو‪ ۴‬در دس��ترس‬ ‫باش��د و نظارت این امر بر عهده س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫لوس بار امده و بازار را به‪‎‬ش��کل انحصاری در اختیار دارد‪ .‬واردات‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین براساس امار به دس��ت امده‪ ،‬از کل ذرات معلق‬ ‫خودرو ممنوع است و هر محصول با هر سطح استاندارد و کیفیتی‬ ‫در کالنش��هر تهران‪ ،‬حدود ‪۴۰‬درصد ان مرب��وط به خودروهای‬ ‫تولید ش��ود بازار فروش دارد‪ .‬جایگزینی ه��م به‪‎‬دلیل تحریم ها و‬ ‫دیزل��ی یعنی؛ اتوب��وس‪ ،‬مینی ب��وس و کامیونت دیزل��ی بوده و‬ ‫محدودیت ه��ای ارزی وج��ود ن��دارد؛ به‪‎‬عنوان مث��ال ‪۸۱‬درصد‬ ‫س��هم خودروهای بنزینی(خودروهای س��واری‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫موتورس��یکلت ها بای��د جایگزین ش��وند یعن��ی از ‪ ۱۱‬میلیون‪،‬‬ ‫و وانت ه��ا) حدود ‪۲۱‬درصد اس��ت‪ .‬بنابر گ��زارش پایگاه خبری‬ ‫‪۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت فرسوده و اسقاطی هستند‪.‬‬ ‫س��بقت ازاد‪ ،‬در کش��ورهای صنعت��ی جهان‪ ،‬دولت ه��ا قوانینی‬ ‫از س��وی دیگر هر موتورس��یکلت فرس��وده کاربراتوری به اندازه‬ ‫برای خودروهای دس��ت دوم وضع می کنند تا نگهداری این‪‎‬گونه‬ ‫‪۸‬خودرو س��واری الودگی ایجاد می کند‪ .‬وقتی این میزان الودگی‬ ‫خودروها با هزینه هایی برای صاحبان انها همراه باشد‪ ،‬هزینه های‬ ‫ت مورد محاسبه قرار گیرد عدد بزرگی می شود‪.‬‬ ‫موتورسیکل ‬ ‫لو‪‎‬انتق��ال پرهزینه‪ ،‬تعمیرات و‬ ‫اضافی مانند مالیات س��نگین‪ ،‬نق ‪‎‬‬ ‫در ش��رایطی که هوا سرد می ش��ود و تابش خورشید به حداقل‬ ‫نگه��داری پرخرج‪ ،‬هزین��ه معاینه فنی و‪ ...‬از ان جمله هس��تند‪.‬‬ ‫می‪‎‬رس��د ما خطرناک ترین روزهای س��ال را داریم به‪‎‬این ترتیب‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬این هزینه ها باعث کاهش ارزش خودرو می شود و‬ ‫از ‪ ۱۵‬اذر ت��ا ‪ ۱۵‬دی هوای کش��ور در خطرناک ترین‬ ‫صاحبان انها ترجیح می دهند خودرو نو خریداری‬ ‫وضعیت خود به‪‎‬لحاظ االیندگی قرار دارد زیرا ذرات و‬ ‫کنن��د‪ .‬در اتحادیه اروپا عم��ر مفید خودرو بین ‪۱۲‬‬ ‫گازهای تولیدی از خودروها به سطح زمین نزدیک تر‬ ‫تا ‪ ۱۵‬س��ال است و به‪‎‬دلیل الزامات زیست‪‎‬محیطی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫و جلوگی��ری از انباش��ت خودروهای فرس��وده در‬ ‫‪۸۳‬درصد‬ ‫در فص��ل س��رما در گام نخس��ت االینده ها مربوط‬ ‫گورس��تان های خودرو‪ ،‬فقط ‪۵‬درصد خودروهای‬ ‫فرس��وده می توانند به گورس��تان ها منتقل شوند منبع الودگی‬ ‫ب��ه خودروه��ای دیزل��ی و در فصل گرم��ا مربوط به‬ ‫خودروهای بنزینی اس��ت؛ البته این‪‎‬گونه نیس��ت که‬ ‫و ‪۹۵‬درص��د انها باید م��ورد بازیافت قرار گیرند‪ .‬بر‬ ‫هوا مربوط‬ ‫بنزینی‪‎‬ه��ا در فصل س��رد س��ال تاثی��ری در افزایش‬ ‫این اس��اس‪ ،‬خودروهایی که در کشورهای اروپایی به محصوالت‬ ‫الودگی هوا نداش��ته باشند‪ ،‬بلکه پس از دیزلی‪‎‬ها قرار‬ ‫تولید می ش��وند‪ ،‬باید دارای میزان مصرف‬ ‫سوخت خودروسازان‬ ‫می‪‎‬گیرن��د‪ .‬با این وجود با واردات خودروهای دس��ت‬ ‫و انرژی پایین باش��ند و قطع��ات انها قابل بازیافت‬ ‫باش��ند و فلزات سمی در فرایند س��اخت انها باید است‪ .‬وزارت دوم ه��م مخالف هس��تم زی��را ای��ن خودروها همان‬ ‫به حداقل برس��د‪ .‬المان تنها کش��وری است که با صنعت‪ ،‬معدن اسقاطی های اروپایی است که کنار گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫€ €در این شرایط چرا اس�تاندارد گازوئیل قرار‬ ‫برخورداری از فناوری پیش��رفته‪ ،‬توانایی بازیافت و تجارت در‬ ‫است از سال ‪ ۱۴۰۰‬الزامی شود؟‬ ‫تمام خودروهای فرسوده این کشور را دارد و از سال‬ ‫این‪‎‬باره‬ ‫خوش��بختانه درحال حاض��ر اس��تاندارد بنزی��ن‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬میالدی(‪138۵‬خورشیدی) باید ‪۸۰‬درصد‬ ‫کاری نمی کند ارتق��ا پیدا ک��رده که اگر این امر از س��وی وزارت نفت‬ ‫قطعات خودروهای از رده خارج بازیافت شود‪.‬‬ ‫عم��ر مفید یک خودرو در کش��ورهایی که‬ ‫محقق نمی ش��د با این وضعیت خودروهای اسقاطی‪،‬‬ ‫دارای اس��تاندارد ب��اال و جاده های مناس��ب و‬ ‫جامع��ه دچار ش��رایط اضط��راری می ش��د‪ .‬کیفیت‬ ‫باکیفیت هستند به‪‎‬طور متوسط‪ ۱۰‬سال است که بعد از این‬ ‫بنزین و گازوئیل نس��بت‪‎‬به گذش��ته خیلی بهتر ش��ده و براساس‬ ‫دوره‪ ،‬افراد خودرو خود را تعویض می کنند؛ اما متاسفانه در‬ ‫قان��ون از مرداد س��ال اینده باید تمام بنزین های تولید کش��ور با‬ ‫کشور ما با توجه به اینکه نگهداری خودرو دست دوم هزینه‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۵‬باش��د‪ .‬اگر بهبود وضعیت سوخت های فسیلی‬ ‫خاص��ی برای مالک ان ندارد و به‪‎‬دلی��ل نرخ پایین تر‪ ،‬هنوز‬ ‫نبود امروز هوای کل کش��ور در حالت ناس��الم قرار داش��ت و همه‬ ‫عالقه زیادی برای نگه��داری انها در بین مردم وجود دارد؛‬ ‫واحدهای صنعتی باید تعطیل می ش��دند؛ بنابراین درحال حاضر‬ ‫از ای��ن‪‎‬رو همچنان خودروهای با بیش از ‪ ۳۰‬س��ال کارکرد‬ ‫بزرگ ترین عامل االیندگی هوا صنایع متحرک و خودروسازی‪‎‎‬ها‬ ‫در کشور تردد دارند‪ .‬درحال‪‎‬حاضر ایران یکی از کشورهایی‬ ‫هس��تند‪ .‬وضعیت فعلی هوا از س��ال ها پیش ازسوی کارشناسان‬ ‫است که با بیشترین خودروهای اسقاطی در صدر ایستاده و‬ ‫پیش‪‎‬بینی ش��ده بود و نس��بت‪‎‬به ان هش��دار داده بودن��د‪ ،‬چرا با‬ ‫بخش زیادی از الودگی موجود مربوط به خودروهای فرسوده‬ ‫چنین ش��رایطی وقتی قانونی تصویب می شود دوباره با اعتراض‬ ‫است‪ .‬در ادامه سلسله گزارش‪‎‬های‬ ‫از وضعیت موجود‬ ‫برخی صنعتگران معلق می‪‎‬ماند؟ به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬قرار بود مهر ‪۹۵‬‬ ‫هوا و صنعت خودرو‪ ،‬این‪‎‬بار به‪‎‬سراغ عیسی کالنتری‪ ،‬معاون‬ ‫تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری متوقف ش��ود اما در نهایت‬ ‫رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‪‎‬زیست کشور‬ ‫شاهد هستیم بیش��ترین تعداد موتورسیکلت کاربراتوری در این‬ ‫رفتیم‪ .‬وی بخش زیادی از الودگی هوا کش��ور را مربوط به‬ ‫سال تولید ش��د به‪‎‬طوری‪‎‬که هنوز تولیدات س��ال ‪ ۹۵‬و اوایل ‪۹۶‬‬ ‫صنایع متحرک دانست‪.‬‬ ‫در بازار موجود اس��ت‪ .‬این وضعیت برای صنع��ت خودرو به‪‎‬ویژه‬ ‫€ €کارشناسان بیشترین سهم الودگی هوا را مربوط‬ ‫درباره اس��قاط خودروهای فرس��وده هم صدق می کند‪ .‬زمانی که‬ ‫به ن�اوگان حمل ونقل عمومی و غیرعمومی فرس�وده‬ ‫صنعتی وضعیت مالی خوبی دارد و س��رمایه‪‎‬دار اس��ت به‪‎‬راحتی‬ ‫می دانند اینکه برخی از این خودروها باالی ‪ ۴۰‬س�ال‬ ‫می تواند خواس��ته های خ��ود را پیش ببرد‪ .‬قانون گذاران کش��ور‬ ‫عم�ر دارند و سال هاس�ت از عمر مفید انها گذش�ته‬ ‫قوانین انحصاری ب��رای یک صنعت مانند صنعت خودرو به‪‎‬وجود‬ ‫است؛ از این‪‎‬رو از س�وی برخی کارشناسان و مدیران‬ ‫می اورند و خودروساز با دس��تی باز می تواند هر انچه می خواهد‪،‬‬ ‫ش�هری جایگزین�ی انها ب�ا خودروهای دس�ت دوم‬ ‫انجام ده��د‪ .‬وقتی واردات خودرو ممنوع می ش��ود وقتی واردات‬ ‫اروپایی مطرح ش�د‪ .‬ایا ورود این خودروها به کاهش‬ ‫ازاد ه��م با ان تعرفه های گمرکی و س��ود بازرگان��ی باال تا حدی‬ ‫الودگی هوا کمکی خواهد کرد؟‬ ‫قدرت رقابت خود را از دست می دهد‪ ،‬می شود انحصار‪ .‬در شرایط‬ ‫براس��اس اخرین گزارش رس��می فرمانده نیروی انتظامی که‬ ‫انحص��ار ه��ر محصولی تولید ش��ود مردم ناچ��ار ان را خریداری‬ ‫برای وزارت کش��ور و س��ازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد‪،‬‬ ‫می کنند‪ .‬ایران خودرو‪ ،‬محصوالتی با استاندارد یورو‪ ۴‬به‪‎‬نام یورو‪۵‬‬ ‫‪۸۷‬درص��د مینی بوس ها‪۸۱ ،‬درصد موتورس��یکلت ها‪۷۳ ،‬درصد‬ ‫را پیش‪‎‬ف��روش کرد که در کمتر از یک س��اعت تمام انها فروخته‬ ‫اتوبوس ه��ای درون ش��هری‪۶۰ ،‬درص��د کامیون ه��ا‪۵۸ ،‬درصد‬ ‫شدند‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۹‬اعالم کردیم در هیچ شرایطی خودرو‬ ‫تاکسی ها‪۴۴ ،‬درصد اتوبوس های برون شهری‪۲۷ ،‬درصد وانت ها‬ ‫کمتر از اس��تاندارد یورو‪ ۵‬اجازه ش��ماره گذاری ندارد؛ بنابراین از‬ ‫و ‪۴‬درصد س��واری های کشور اس��قاطی بوده که ‪ ۸۰‬درصد خود‬ ‫ابتدای سال اینده خودروس��ازان الزام دارند از ابتدای سال اینده‬ ‫این س��واری ها هم غیراستاندارد هس��تند‪ .‬با این حجم از وسایل‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۵‬را رعایت کنند‪ .‬این صنع��ت به نام تولید داخل‬ ‫نقلیه اس��قاطی طبیعی است هوای س��الم نداشته باشیم‪ .‬در هیچ‬ ‫س�لامت جامعه و محیط زیس��ت را به بازی گرفته اس��ت و برای‬ ‫جای جهان‪ ،‬ش��ما چنین اماری نمی بینید‪ .‬این امار نشان از یک‬ ‫سالمتی مردم ارزش قائل نیست‪ .‬الودگی را حق مردم می دانند‪.‬‬ ‫€ €وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت به‪‎‬عن�وان متولی این‬ ‫فاجعه برای هوای پاک کشور دارد‪ .‬این ناوگان فرسوده اگر بهترین‬ ‫صنعت باید به موضوع رسیدگی کند‪ ،‬درست است؟‬ ‫بنزین های جهان را هم مصرف کند باز هم االیندگی باالیی دارد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم حریف خودروساز نمی شود‪.‬‬ ‫‪۴‬درصد س��واری ها اس��قاطی هس��تند اما حداق��ل ‪۸۰‬درصد‬ ‫خودروس��از س��رمایه‪‎‬دار اس��ت و هر اعتراض و گالیه ای را از بین‬ ‫خودروهای س��واری از اس��تاندارد الزم برخوردار نیستند‪ .‬اینکه‬ ‫می ب��رد و اجازه عمل نمی دهد‪ .‬به بهانه های گوناگون تبلیغات در‬ ‫گفت��ه می ش��ود ‪۶۱‬درصد ذرات معل��ق برای مناب��ع متحرک و‬ ‫اختیارش است و رس��انه ها در خدمت‪‎‬شان هستند و مدعی است‬ ‫‪۸۳‬درصد گازهای االینده برای صنایع متحرک است در واقع این‬ ‫اگر تولید نکند ‪ ۲‬میلیون نفر بیکار می ش��وند؛ بنابراین س�لامتی‬ ‫خودروها نفس مردم ایران را بریده اند‪ .‬متاس��فانه صنعت خودرو‬ ‫موتورس��یکلت رای ندهد؛ حتی انهایی که در دولت به تعلیق ان‬ ‫رای داده بودند‪ ،‬امروز مخالف ان هستند‪.‬‬ ‫€ €صنع�ت خودرو اگر مانند دانش�گاه به مدت دو س�ال‬ ‫به‪‎‬طور موقت تعطیل شود و به تحقیق و توسعه و تولید چند‬ ‫مدل محدود اما با کیفیت بپردازد‪ ،‬شدنی خواهد بود؟‬ ‫ب��ه نظر من‪ ،‬اگ��ر صنعت خودرو تعطیل ش��ود‪ ،‬هی��چ اتفاقی‬ ‫نیفتد‪ .‬اس��تاندارد کردن صنعت خودرو مس��ئله‪‎‬ای جدی است‪.‬‬ ‫استانداردس��ازی هم فقط در میدان رقابت محقق می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫انحصار شکسته شود‪ ،‬می‪‎‬دانند اگر نتوانند رقابت کنند خودبه‪‎‬خود‬ ‫تعطیل می شوند و در این شرایط انگیزه بیشتری برای ارتقا و بهبود‬ ‫کیفی��ت محصوالت خود خواهند داش��ت‪ .‬دروازه واردات باید باز‬ ‫شود و خودروساز بداند دولت جدی است و اهمیت سالمتی مردم‬ ‫بیش از فعالیت چند خودروساز با محصوالت بی کیفیت است‪.‬‬ ‫€ €اجباری شدن استاندارد هش�تادوپنج‪‎‬گان ه چقدر در‬ ‫کیفیت و بهبود وضعیت هوای کشور تاثیر خواهد داشت؟‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد در این‪‎‬ب��اره تالش و مس��ائل را به‬ ‫خودروس��ازان گوش��زد می کند‪ ،‬پلیس راهور هم می گوید اما در‬ ‫نهای��ت در وضعیت کیف��ی خودروها تغییری ایجاد نمی‪‎‬ش��ود‪.‬‬ ‫تنه��ا راه ایجاد رقاب��ت و خریداری نک��ردن خودروهای االینده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نباید اجازه تولید خودرو‬ ‫معترف هستند که متضرر می شوند زیرا هزینه های فراوانی دارند‬ ‫بی کیفیت را بدهد‪ .‬به‪‎‬طور معمول‪ ،‬خودروهای پیش‪‎‬فروش شده‬ ‫که ضرر نشان می دهد‪.‬‬ ‫در همان س��اعت‪‎‬های اولیه ازس��وی مردم خریداری می‪‎‬ش��وند‪.‬‬ ‫€ €در ادام�ه اگر بخواهیم به س�هم کارخانه های صنعتی‬ ‫وقتی رقابت نباش��د هر محصولی با کمترین کیفیت هم خریدار‬ ‫اشاره کنیم‪ ،‬سهم انها در الودگی هوا چقدر است؟‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬تورم ‪ ۳۰‬درصدی است؛ بنابراین مردم می دانند‬ ‫پ��س از خ��ودرو کارخانه های صنعتی در رتب��ه دوم قرار دارند‪.‬‬ ‫ام��روز این خ��ودرو را اگر ‪ ۱۰‬میلیون تومان بخرد‪ ،‬س��ال بعد ‪۱۲‬‬ ‫هفته گذش��ته در هیات دولت تصویب شد که هیچ کارخانه ای در‬ ‫میلیون تومان می فروش��د؛ در نتیجه به‪‎‬عنوان س��رمایه مبادرت‬ ‫کالنش��هرها به ویژه در تهران اجازه ندارد با س��وخت مایع شامل‬ ‫به‪‎‬خرید می کنند‪.‬‬ ‫گازوئیل و مازوت فعالی��ت کند‪ ،‬حتی نیروگاه‪‎‬ها هم اگر با مازوت‬ ‫€ €سازمان برای کاهش الودگی و صیانت از محیط زیست‬ ‫یا گازوئیل کار می کنند باید تعطیل ش��وند زیرا پس از کارخانه ها‪،‬‬ ‫چه کاری انجام داده و در این‪‎‬باره چه محذوراتی دارد؟‬ ‫نیروگاه ها و پاالیشگاه ها قرار دارند‪.‬‬ ‫م��ا نمی‪‎‬توانی��م ب��ا عل��ت اصل��ی یعن��ی خودروس��ازان و‬ ‫سهم این دو بخش نسبت‪‎‬به خودروها خیلی کمتر است‪ .‬برای از‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬س��ازان بی کیفیت مقابله کنیم‪ ،‬زورمان نمی رسد‬ ‫رده خارج کردن خودروهای اسقاطی شامل سواری‪،‬‬ ‫چ��ون پولدار هس��تند؛ از این رو ب��ا معلول ها مبارزه‬ ‫سنگین و موتورسیکلت باید تدبیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫می کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اع�لام می کنیم مانع اتش‬ ‫عنوان شد ‪ ۱۱‬میلیون موتورسیکلت در سطح کشور‬ ‫زدن پس��ماندها در جنوب شهر شوند که یک درصد‬ ‫االیندگی دارند یا مانع فعالیت کارخانه ها با س��وخت‬ ‫دارند ک��ه یعنی ‪ ۱۱‬میلیون خان��وار‪ .‬در این بخش اشتغالزایی‬ ‫دولت باید ورود کند و تصمیم بگیرد‪ .‬موتورسیکلت‬ ‫مایع شوند که ‪ ۵‬یا ‪۶‬درصد الودگی مربوط به انهاست‬ ‫س��هم زی��ادی در امرارمع��اش خانواره��ای ایرانی به قیمت مرگ ی��ا در این روزهای الوده ساخت وس��ازهای ش��هری‬ ‫دارد درواقع موتورس��یکلت وس��یله کار صاحب ان مردم؛ باید یکی و فعالیت معادن ش��ن و ماس��ه تعطیل ش��وند که در‬ ‫به‪‎‬ش��مار می رود‪ .‬موتورس��یکلت کاربراتوری عامل را انتخاب کرد‪ .‬مجموع ‪۱۷‬درصد الودگی هوا را ش��امل می ش��وند‪.‬‬ ‫درحالی‪‎‬ک��ه ‪۸۳‬درصد منبع الودگی ه��وا مربوط به‬ ‫اصلی االیندگی موجود اس��ت حتی اگر نو باش��د‪ .‬ایا انتظار داریم‬ ‫وضعیت اس��قاط هم در کش��ور مشخص است‪ .‬این‬ ‫محصوالت خودروس��ازان اس��ت که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫موتورسیکلت ها باید جمع اوری شوند‪.‬‬ ‫اشتغالزایی به معدن و تجارت در این‪‎‬باره کاری نمی کند و فقط ناظر‬ ‫€ €براس�اس ماده ‪ ۱۱‬ایین نام�ه ماده ‪ ۲‬قانون قیمت از بین‬ ‫است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬بهانه می اورند اگر تعطیل شویم‪،‬‬ ‫میلیون‪‎‬ها کارگر بیکار می ش��وند و سیاست گذاران را‬ ‫ه�وای پ�اک‪ ،‬موتورسیکلت س�ازان کش�ور رفتن سالمت‬ ‫ملزم ش�دند از ابتدای ابان ‪ ۹۷‬در ازای تولید‬ ‫می ترسانند‪ ،‬اما نباید ترسی داشت‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫هر موتورس�یکلت بنزینی نس�بت‪‎‬به اسقاط‬ ‫€€بی�کاری ام�روز معضل بزرگی ب�رای جامعه‬ ‫یک موتوس�یکلت فرس�وده اقدام کنند(این محقق شود‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایین نامه شهریور ‪ ۹۷‬به‪‎‬تصویب هیات دولت‬ ‫اش��تغالزایی به قیمت م��رگ مردم؛ بای��د یکی را‬ ‫رس�ید) ام�ا در پایان بهمن همان س�ال بنا به‬ ‫انتخ��اب کرد‪ .‬ایا انتظار داریم اش��تغالزایی به قیمت‬ ‫درخواس�ت وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تج�ارت اجرای این‬ ‫از بین رفتن س�لامت جامعه و محیط زیست محقق شود؟ جالب‬ ‫قانون برای یک سال به‪‎‬تاخیر افتاد‪ ،‬چرا؟‬ ‫اس��ت در ح��وزه فیلتر دوده ی��ک زمانی بهان��ه می گرفتند با این‬ ‫چون س��رمایه دار هستند‪ .‬در تصمیم س��ازان و تصمیم گیران‬ ‫ل نمی توانیم فیلت��ر دوده نصب کنیم(فیلتر دوده‬ ‫کیفیت گازوئی ‬ ‫اعمال نفوذ می کنند؛ اس��تثنا پش��ت اس��تثنا در اج��رای قانون‪.‬‬ ‫با گازوئیل ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬پی پی ام(‪)PPM‬س��ولفور از بین می رود)‬ ‫بهان��ه می اورن��د که این کارخان��ه ‪ ۵۰۰‬نی��رو کار دارد‪ ۲۰ ،‬هزار‬ ‫درحال‪‎‬حاضر گازوئیل به طور تقریبی استاندارد شده و در مسیرها‬ ‫موتورس��یکلت تولید می کن��د و اگر تولیدش کم ش��ود‪ ،‬صنعت‬ ‫خاص کمتر از ‪ ۱۰۰‬و حتی ‪ ۵۰‬پی پی ام اس��ت‪ .‬س��ازمان تصمیم‬ ‫تعطیل می شود‪.‬‬ ‫جدی دارد با این بهانه جویی‪‎‬ها برخورد کند‪ .‬نباید اجازه داد منافع‬ ‫€ €ایا نهادی هس�ت که در اجرای قانون یا تعلیق ان حق‬ ‫کالن کش��ور به منافع زودگذر فروخته شود‪ .‬درحال‪‎‬حاضر همان‬ ‫وتو داشته باشد؟‬ ‫سیاست‪‎‬هایی که فرض کنید در صنعت اب کشور دنبال می کنیم‪،‬‬ ‫پول؛ با پول صنعتگران اعمال نظر می کنند‪ .‬نخس��تین اولویت‬ ‫در صنعت خودرو کشور هم دنبال می کنیم‪ ،‬همان سیاست‪‎‬هایی‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت خودروهای دیزلی و س��پس‬ ‫که در منابع طبیعی در ش��کل کالن دنبال می شود‪ ،‬برای صنعت‬ ‫موتورسیکلت ها هس��تند‪ .‬موتورسیکلت های اسقاطی باید از رده‬ ‫هم باید دنبال ش��ود‪ .‬منافع بلندمدت در کش��ور جایگاهی ندارند‬ ‫خارج و به‪‎‬سرعت با مدل های نو جایگزین شوند‪.‬‬ ‫فقط به‪‎‬دنبال منافع کوتاه مدت هستیم‪.‬‬ ‫€ €برای این امر چقدر سرمایه نیاز است؟‬ ‫€ €توصیه شما برای کاهش الودگی هوا چیست؟‬ ‫حداقل حدود ‪۱۵‬میلیارد دالر س��رمایه برای نوس��ازی ناوگان‬ ‫به خودروس��ازان توصیه می‪‎‬کنم کمی انصاف داش��ته باشند و‬ ‫موتورس��یکلت نیاز اس��ت‪ .‬ای��ن حجم س��رمایه ب��رای واردات‬ ‫س�لامت مردم را به پول نفروش��ند‪ .‬س�لامت مردم ارزشی بسیار‬ ‫موتورس��یکلت های باکیفیت همزمان با تولید داخل ان بوده زیرا‬ ‫بیش��تر از س��ودی دارد که از این راه با انحصار قرار است‪ ،‬به دست‬ ‫اگر بخواهیم فقط در داخل انها را تولید کنیم‪ ،‬مش��خص نیس��ت‬ ‫اورند‪ .‬انها به بهانه فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در س��ال رونق‬ ‫چند دهه زمان ببرد‪ .‬در این باره اگر تصمیم گیری نش��ود در فصل‬ ‫تولی��د ملی‪ ،‬اهداف خود را پی��ش می‪‎‬برند‪ .‬تولید ملی وقتی مفید‬ ‫س��رما هوای سالم نخواهیم داشت‪ .‬در شرایط فعلی‪ ،‬کشور چنین‬ ‫است که با سالمت در رقابت باشد‪ .‬تولید ملی در انحصار اقدام های‬ ‫س��رمایه ای ندارد و راهکاری به جز تعطیلی مدرسه ها یا برخی از‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬خیانت اس��ت‪ .‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫صنای��ع و کارخانه ه��ا نمی‪‎‬ماند‪ .‬برای هوای پاک دس��ت کم‪ ۵۰‬تا‬ ‫پزش��کی اعالم کرد در این مدت تمام سی‪‎‬سی‪‎‬یو و ای‪‎‬سی‪‎‬یوها پر‬ ‫‪۶۰‬میلیارد دالر پول نیاز اس��ت(برای نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫از افرادی بود که به‪‎‬دلیل الودگی هوا به بیمارس��تان منتقل ش��ده‬ ‫شامل خودروهای سواری‪ ،‬سنگین و موتورسیکلت)‪.‬‬ ‫بودند و دیگر جایی برای سایر بیماران نبود‪.‬‬ ‫امروز صادرات نفت کشور پایین است با این درامد و هزینه‪‎‬های‬ ‫€ €از سازمان حفاظت محیط زیست انتظار بیشتر است‪.‬‬ ‫جاری و خرید کاالهای اساس��ی‪ ،‬پولی برای صنعت خودرو باقی‬ ‫م��ا در برخورد محدودیت هایی داری��م‪ .‬هنگامی‪‎‬که اجرای یک‬ ‫نمی مان��د‪ .‬یا باید بگوییم در این مدت خودروها جابه‏جا نش��وند‬ ‫مصوب�� ه برمبنای قان��ون و ایین‪‎‬نامه ای که دول��ت تصویب کرده‪،‬‬ ‫به‪‎‬ویژه از ‪ ۱۵‬اذر تا ‪ ۱۵‬دی یا باید نوس��ازی ش��وند؛ البته باز هم‬ ‫در تضاد با منافع خودروس��ازان باش��د‪ ،‬بالفاصله ایین‪‎‬نامه اجرای‬ ‫تاکی��د می کنم صنعت نفت در این ‪ ۳ ،۲‬س��ال خوب عمل کرده‬ ‫ان را تغیی��ر می دهن��د‪ .‬وزیر فعل��ی صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز تعداد خودروها ‪ ۴‬میلیون و موتورس��یکلت ها ‪۱.۵‬‬ ‫وزیران پیش��ین‪ ،‬وقتی فش��ار می اورند و از بیکاری می گویند؛ در‬ ‫میلیون بیش��تر از ‪ ۵‬س��ال گذشته ش��ده که هیچ کدام هم برای‬ ‫نتیج��ه دولت رای به مس��کوت و تعلیق می دهد‪ .‬اب��زار قانونی را‬ ‫اس��قاط از رده خارج نش��ده اند‪ .‬سال‪‎‬به‪‎‬س��ال حجم الودگی هوا‬ ‫از م��ا می گیرند‪ ،‬چون قانون منوط به ایین‪‎‬نامه اجرایی اس��ت که‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫ان هم در دس��ت هیات وزیران قرار دارد‪ .‬به‪‎‬این‪‎‬ترتیب‪ ،‬س��ازمان‬ ‫€ €موتورسیکلت‪‎‬س�ازان در ح�ال رایزن�ی ب�رای ادامه‬ ‫را خلع س�لاح می کنند‪ .‬ما می گوییم دس��ت کم نهادهای اجرایی‬ ‫تعویق یک ساله الزام شماره گذاری موتورسیکلت به ازای‬ ‫و س��ازمان های دولتی خودروهای فرسوده‪‎‬ش��ان را اسقاط کنند‪،‬‬ ‫اسقاط یک موتورسیکلت هستند‪ .‬سازمان در این‪‎‬باره چه‬ ‫کس��ی رای نمی دهد‪ ،‬چون ‪۸۰‬درصد خودرو این نهادها اسقاطی‬ ‫تصمیمی دارد؟‬ ‫است‪ .‬بهانه این است اگر این خودروها تردد نداشته باشند چگونه‬ ‫با این شرایط فکر می کنم هیچ نهادی برای تاخیر دوباره اسقاط‬ ‫نیروی انسانی خود را جابه جا کنند‪.‬‬ ‫جامعه به‪‎‬لحاظ بهداشتی و اقتصادی به‪‎‬سخره گرفته شده است‪.‬‬ ‫جال��ب اس��ت بدانید که جهان به این نتیجه رس��یده تا س��ال‬ ‫‪ )۱۴۰۱(۲۰۲۲‬خودروه��ای س��واری دیزل��ی را تولید نکنند‪ .‬در‬ ‫این می��ان ‪ ،‬ایران خ��ودرو در حال س��رمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالری اس��ت تا موتور دیزلی برای خودروهای سواری تولید کند‬ ‫اما س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به تولید این موتورها مجوز‬ ‫نخواهد داد‪ .‬این هزینه های هنگفت به همین راحتی هدر می رود‪،‬‬ ‫چون خودروساز سرمایه زیادی در اختیار دارد‪ .‬انحصاری است در‬ ‫نتیج��ه هیچ توجهی به کیفیت ندارند و اف��کار عمومی را به بازی‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫€ €در شرایط فعلی راهکار چیست؟‬ ‫راهکاره��ای کوتاه مدت مانند تعطیلی مدرس��ه ها‪ ،‬اجازه تردد‬ ‫ن��دادن به کامیون ها‪ ،‬اجرای زوج و ف��رد خودروها از در منزل و‪،...‬‬ ‫برای حل مش��کل فعلی وضعیت هوای کش��ور‪ ،‬مناس��ب نیست‪.‬‬ ‫راه��کار اصلی این اس��ت که انحصار از صنعت خودرو برداش��ته و‬ ‫خودروس��از ملزم به ورود به عرصه رقاب��ت با محصوالت خارجی‬ ‫ش��ود‪ .‬به‪‎‬طور قطع‪ ،‬در بازار رقابتی و ازاد وضعیت اس��تانداردها و‬ ‫کیفیت ارتقا پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ €فع�االن صنعت خ�ودرو عنوان می کنن�د مخالفتی با‬ ‫واردات ندارند‪ ،‬به ش�رط اینکه تعرف�ه واردات مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز انها هم پایین باشد‪.‬‬ ‫در این‪‎‬باره مدیران هر تصمیم��ی می خواهند‪ ،‬بگیرند اما نباید‬ ‫س�لامت مردم را به پول بفروش��یم‪ .‬امروز س�لامت مردم با پول‬ ‫معاوضه می ش��ود‪ .‬خودروس��از با انحصار هیچ نیازی برای بهبود‬ ‫کیفیت نمی بیند‪ .‬در حالت انحصار صنعت خودرو حاضر نیست با‬ ‫افزایش سرمایه‪‎‬گذاری برای ارتقای کیفیت محصوالتش از مقدار‬ ‫سودش کم کند‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت به‪‎‬طور مس�تقیم با‬ ‫خودروس�ازان مذاک�ره داش�ته و موارد مرب�وط را به انها‬ ‫اعالم کرده است؟‬ ‫مذاکره با خودروساز تا زمانی‪‎‬که این صنعت انحصاری و قوانین‬ ‫به س��ود انهاس��ت‪ ،‬فایده ندارد و به‪‎‬نوعی در این زمینه اس��تثمار‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬همان‪‎‬ط��ور که گفتم در کوتاه‪‎‬م��دت نمی توان برای‬ ‫کاه��ش حجم الودگی ه��وا کاری از پیش برد اما ب��رای اینکه در‬ ‫بلندم��دت معضل هوای الوده را رفع کنیم‪ ،‬نخس��ت باید انحصار‬ ‫شکس��ته و واردات با تعرفه مناسب انجام ش��ود‪ .‬سازمان تجارت‬ ‫جهان��ی(‪) WTO‬تعرف��ه واردات را ‪۱۲‬درصد اع�لام کرده اما ما‬ ‫می توانی��م با تعرف��ه ‪۱۶‬درصد خودرو باکیفی��ت وارد کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫براس��اس مصوبات س��ازمان تج��ارت جهانی حداکثر متوس��ط‬ ‫تعرف��ه واردات ‪ ۱۲‬و حداکثر تعرفه ‪۱۶‬درصد اس��ت‪ .‬پس واردات‬ ‫خودرو باید ازاد ش��ود و خودروسازان به‪‎‬دنبال شریکی برای بهبود‬ ‫کیفیت محصوالت‪‎‬شان باشند‪ .‬عنوان می شود تولید پراید به دلیل‬ ‫غیراستاندارد بود ان متوقف می شود و تیبا جایگزین ان می شود‪.‬‬ ‫چه تفاوتی بین انهاس��ت؟ پراید و تیبا ب��ا یکدیگر تفاوتی ندارند‪.‬‬ ‫موتور و سیس��تم داخلی همان اس��ت و تنه��ا بدنه تغییر می کند‪.‬‬ ‫خودروهای جایگزین اعالم شده وضعیتی بهتر از خودروهای قبل‬ ‫ندارند؛ بنابراین تاکید می کنم نخستین مشکل ما در بحث هوای‬ ‫الوده‪ ،‬خودروها و موتورسیکلت ها هستند‪.‬‬ ‫€ €گفت�ه می ش�ود در کش�ورهای صنعت�ی با نو ش�دن‬ ‫فناوری‪ ،‬خودروهای قدیمی‪‎‬تر به‪‎‬طور معمول‪ ،‬هر ‪ ۳‬س�ال‬ ‫ب�ا خودروهای جدی�د جایگزین می ش�وند و کیفیت انها‬ ‫خیلی باالتر از خودروهای سنگینی است که درحال‪‎‬حاضر‬ ‫در کش�ور ما تردد دارند‪ ،‬چرا ب�ا جایگزینی این خودروها‬ ‫مخالف هستید؟‬ ‫نباید از ابتدا پایه را غلط گذاش��ت‪ .‬سال ‪ ۱۳۶۹‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی تصویب کرد که خودروسازان وارد رقابت با خودروسازان‬ ‫جهانی ش��وند و تعرفه واردات براساس تعرفه جهانی یعنی همان‬ ‫‪۱۲‬درص��د س��ازمان تجارت جهانی باش��د‪ ۵ .‬س��ال دوره تنفس‬ ‫خودروسازان برای بهبود کیفیت محصوالت‪‎‬شان بود و وقتی تمام‬ ‫ش��د مجلس طرح را تصویب‪ ،‬اما ش��ورای نگهب��ان ان را رد کرد؛‬ ‫بنابراین خودروسازان و تولید به روال پیشین خود برگشتند‪.‬‬ ‫€ €دلیل رد این مسئله چه بود؟‬ ‫عنوان ش��د با این قان��ون منافع ملی کش��ور به‪‎‬خطر می افتد و‬ ‫کارگران بیکار می ش��وند؛ همین بهانه‪‎‬های��ی که امروز هم مطرح‬ ‫می ش��ود‪ .‬درست ‪ ۳۰‬س��ال پیش بود که مجلس شورای اسالمی‬ ‫این قانون را تصویب کرد و پس از ‪ ۳۰‬س��ال هنوز همان شرایط ‪۳‬‬ ‫دهه پیش بر این صنعت حکمفرماست چراکه انحصار وجود دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫افزایش هزینه‬ ‫صادرات معدنکاران را‬ ‫به حاشیه می برد‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫جای خالی نمایشگاه های‬ ‫مجازی فوالد در کشور‬ ‫حمایت رئیس هیات عامل ایمیدرو از دومین جشنواره ملی فوالد‬ ‫‹ ‹حمایت ج�دی ایمی�درو از جریان‬ ‫بومی سازی‬ ‫ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای معادن و صنایع‬ ‫معدنی که در بزرگترین صنای��ع زنجیره فوالد حضور‬ ‫دارد به این رخداد فوالدی سال توجه ویژه دارد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پور رئیس هیات عام��ل ایمیدرو در‬ ‫این باره در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬هر نمایشگاهی که‬ ‫در راستای بومی سازی برگزار شود‪ ،‬سازمان توسعه ای‬ ‫ایمی��درو از ان حمایت می کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اولویت ما‬ ‫در ش��رایط فعلی حمایت از ساخت داخل‪ ،‬تولید دانش‬ ‫فنی در داخل‪ ،‬س��اخت ماشین االت و تجهیزات است‪.‬‬ ‫در این راس��تا در ایمیدرو ساختاری را طراحی کردیم و‬ ‫جلس��اتی را ترتیب داده ایم که موضوع ان بومی سازی‬ ‫اس��ت و ش��امل همه این موارد از جش��نواره گرفته تا‬ ‫نمایش��گاه دائمی ساخت داخل و شناسایی واحدهای‬ ‫فع��ال در زمینه س��اخت داخل می ش��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ادامه چنانچه تجهیزی در کش��ور ساخته شد‬ ‫و جواب داد از واردات ش��بیه ب��ه ان تجهیز جلوگیری‬ ‫می کنیم‪ .‬این حمایت همه جانب��ه دولت و ایمیدرو از‬ ‫جریان بومی س��ازی اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این سوال‬ ‫ک��ه ایا ایمیدرو برای واحدهای فوالدی کش��ور برنامه ‬ ‫ی تبیین کرده تا در این راستا حرکت کنند‬ ‫و اس��تراتژ ‬ ‫گفت‪ :‬بله این اس��تراتژی تدوین ش��ده که ازجمله انها‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬به اش��تراک گذاش��تن تجارب‬ ‫مشترک‪ ،‬استفاده از ظرفیت های همدیگر‪ ،‬فعال سازی‬ ‫واحدهای ‪ R&D‬و ارتب��اط ارگانیکی بین واحدهای‬ ‫ف��والدی و مرکز تحقیقات کرج که قراردادهای متعدد‬ ‫ب��ا هم می بندند‪ ،‬اس��ت‪ .‬رئیس هی��ات عامل ایمیدرو‬ ‫در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬همچنین تمهیداتی اندیش��یده‬ ‫شده تا با دانشگاه ها در حوزه دانش بنیان قراردادهایی‬ ‫منعقد شود؛ در این راستا ایمیدرو با همکاری دانشگاه‬ ‫تهران و دانش��گاه صنعتی ش��ریف یک واحد مشترک‬ ‫ب��ا ش��رکت های دانش بنیان در دس��ت طراحی دارد‪.‬‬ ‫غریب پور با اش��اره به اینکه مجموعه ای از اقدامات در‬ ‫این راستا وجود دارد و روی ان هم تمرکز کردیم‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬البته اعتقاد هم نداریم این اقدامات به همین جا‬ ‫محدود ش��ود بلکه هر شرکتی که روش نواورانه ای در‬ ‫زمینه تامی��ن تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد بیاورد‬ ‫ما به صورت س��ازماندهی شده از ان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬البته این حمایت ها ش��امل‬ ‫حمایت مالی نمی شود‪ ،‬چون خود شرکت ها توان مالی‬ ‫کافی در این زمینه دارند؛ ما معتقدیم کار در این زمینه‬ ‫تنها اراده الزم دارد و منابعش را خود ش��رکت ها تامین‬ ‫می کنن��د‪ .‬غریب پور با بیان اینک��ه ما باید به تحقیق و‬ ‫اموزش بیش از انچ��ه وجود دارد توجه کرده و بودجه‬ ‫اختص��اص بدهیم گفت‪ :‬توجه به س��اخت داخل اقالم‬ ‫م��ورد نیاز صنعت‪ ،‬به صورت یک باید و تکلیف اس��ت‪.‬‬ ‫ما در مجامع ش��رکت ها‪ ،‬به انه��ا تکلیف می کنیم که‬ ‫برای بومی سازی و ساخت داخل به عنوان یک اولویت‪،‬‬ ‫سازکاری طراحی کنند و اینطور نیست که بومی سازی‬ ‫شعارگونه باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این راستا شرکت های‬ ‫فوالدی با ایمیدرو هماهنگ هستند و این سیاست ها را‬ ‫اجرایی می کنند‪ .‬به همین دلیل در جشنواره بهره وری‬ ‫یکی از امتیازاتی که برای انتخاب ش��رکت برتر لحاظ‬ ‫می شود میزان تالشی اس��ت که برای ساخت داخل و‬ ‫کم کردن نیازشان به خارج صرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای جامعه دانشگاهی‬ ‫مدیرعامل اه��ن و فوالد غدیر ایرانیان و عضو هیات‬ ‫مدی��ره انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران نیز درباره‬ ‫جشنواره ملی فوالد و نمایشگاه بومی سازی به‬ ‫گفت‪ :‬جش��نواره ملی فوالد و نمایشگاه بومی سازی به‬ ‫اسداهلل فرشاد‬ ‫تعبیری‪ ،‬محلی برای معرفی توانمندی های س��اخت‬ ‫داخل در دو محور اس��ت که سال پیش نخستین دوره‬ ‫ان برگزار ش��د و امسال نیز دوره دوم ان از دوشنبه ‪۲۳‬‬ ‫تا پایان روز پنجشنبه ‪ ۲۶‬دی برگزار می شود‪.‬‬ ‫اسداهلل فرش��اد ادامه داد‪ :‬این جشنواره و نمایشگاه‬ ‫دو تفاوت اساس��ی با سایر جشنواره ها و سمپوزیوم ها و‬ ‫س��مینارهایی که به طور معمول برگزار می شود دارد؛‬ ‫یکی این است که اخیرا بعد از اقتصاد نفتی که می توان‬ ‫گفت اتوبان توس��عه صنعتی ای��ران در ‪ ۵‬دهه اخیر به‬ ‫ش��مار می رود و همه توس��عه های صنعتی‪-‬اقتصادی‬ ‫کش��ور ح��ول محور صنای��ع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫اس��ت به ظرفیت بزرگ مع��ادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫توجه می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمینه صنعت فوالد‪،‬‬ ‫اقتصاد بزرگی اس��ت که به لحاظ اشتغال پایدار و مولد‬ ‫می تواند کنارگذر مطمئنی برای توس��عه اقتصاد ملی‬ ‫باش��د؛ در ‪ ۵‬دهه اخیر تالش های جمع��ی فراوانی در‬ ‫ابعاد سرمایه گذاری و پرورش و اموزش سرمایه انسانی‬ ‫در خان��واده بزرگ اهن و ف��والد ایران انجام و در این ‪۵‬‬ ‫دهه گام های موثر و بلندی برای توس��عه صنایع اهن و‬ ‫فوالد کش��ور برداشته شده است‪ .‬فرش��اد اضافه کرد‪:‬‬ ‫بنابرای��ن جا دارد س��الی یک بار حداق��ل از ‪ ۱۰‬نفر از‬ ‫بزرگان خانواده صنعت‪ ،‬معدن و صنعت فوالد ایران که‬ ‫در ابعاد مدیریتی و سرمایه گذاری و توسعه ای صنعت‬ ‫موث��ر بوده اند و خدمات برجس��ته ای ب��ه این بخش از‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫اقتص��اد عرضه کرده اند‪ ،‬قدردانی ش��ود و در حدی که‬ ‫مقدور اس��ت به جامعه جوان صنع��ت و معدن معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن بخش غی��ر از مدیران و‬ ‫اثرگذاران بر توس��عه صنعت ف��والد جا دارد از خدمات‬ ‫ش��رکت هایی که در یک دهه اخی��ر در جهت ارتقای‬ ‫توانمندی ه��ای بومی س��ازی حرک��ت کردن��د ه��م‬ ‫قدردانی شود‪ .‬بنابراین از شرکت های فنی‪-‬مهندسی‬ ‫و شرکت های س��ازنده تجهیزات صنعتی اهن و فوالد‬ ‫اع��م از بخش مع��ادن و صنایع پایین دس��تی معدن‪،‬‬ ‫صنعت فوالد و پایین دس��ت اهن و فوالد نیز با انتخاب‬ ‫و معرف��ی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران که قاطبه‬ ‫تولیدکنندگان فوالد عضو ان هس��تند انتخاب و از انها‬ ‫قدردانی ش��ود‪ .‬مدیرعامل اهن و فوالد غدیر ایرانیان و‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬محور دیگر این جش��نواره نمایش��گاه‬ ‫است؛ از انجا که تاکنون نمایشگاه هایی از این دست در‬ ‫محل نمایشگاه های بین المللی که فضای بزرگی برای‬ ‫معرفی تجهیزات دارد برگزار می شدند و این جشنواره‬ ‫و نمایشگاه در برج میالد که فضای کمتری دارد برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬محور اصلی معرفی تجهیزات ساخت داخل‬ ‫انتخاب نش��ده‪ ،‬چرا که معتقدیم این اطالعات در قالب‬ ‫س��امانه ای که چندی پیش افتتاح ش��د ارائه می شود‪.‬‬ ‫انجم��ن تمام اطالعات توانمندی های س��اخت داخل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رعایت باالترین سطح‬ ‫الزامات زیست محیطی‬ ‫در توسعه سونگون‬ ‫را ه��م گرداوری و تدوین کرده و برای اس��تفاده عموم‬ ‫گذاش��ته؛ کار جدیدی که قرار اس��ت در این جشنواره‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬معرف��ی نیازمندی هاس��ت؛ تجهیزاتی‬ ‫ک��ه تاکنون در داخل س��اخته نش��ده و صنایع اهن و‬ ‫ف��والد ب��ه ان نیاز دارند اع��م از تجهی��زات مکانیکی‪،‬‬ ‫برقی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬سیس��تم های کنترل‪ ،‬اتوماسیون‪،‬‬ ‫تجهیزات هیدرولیکی‪ ،‬تجهی��زات پنوماتیکی و همه‬ ‫تجهیزات��ی که در ی��ک صنعت ف��والدی کاربرد دارد‬ ‫و تا این لحظه س��اخته نش��ده یا نمونه های��ی از انها یا‬ ‫فیلم هایی از مش��خصات فنی و فناوریکی تهیه‪ ،‬تدوین‬ ‫و روی ‪ ۸‬می��ز معرفی نیازمندی ه��ای داخل به تمامی‬ ‫شرکت های توانمند داخلی معرفی می شوند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬به ویژه این امکان برای ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫که جامعه جوان کارافرین هس��تند فراهم می ش��ود تا‬ ‫با شناخت نیازمندی های صنعت فوالد‪ ،‬در جهت رفع‬ ‫ان تالش کنند و اس��تعداد‪ ،‬خالقیت و توانمندی خود‬ ‫را به کار گیرند و بتوانند در مسیر ساخت تجهیزاتی که‬ ‫معرفی می شود گام بردارند‪ .‬این بهترین فرصتی است‬ ‫که می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫فرشاد افزود‪ :‬شرکت کنندگان در نمایشگاه فهرستی‬ ‫از نیازمندی های خود را به صورت مدون ارائه می دهند‬ ‫ب��ه همین دلیل معتقدیم عرص��ه ای برای حضور تمام‬ ‫نو‬ ‫قد اس��اتید‪ ،‬دانش��جویان جوان و نخبه‪ ،‬کارافرینا ‬ ‫دانش��گاهیان به ویژه دانش��گاه های فنی‪ -‬مهندس��ی‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اه��ن و فوالد غدیر ایرانیان و عضو هیات‬ ‫مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران در ادامه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ش��رکت های جدیدی ک��ه تحت عنوان‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و کارافری��ن و خانه ه��ای‬ ‫فناوری و نواوری در مراکز اس��تان ها تاس��یس ش��ده‬ ‫و قاطبه اس��اتید و دانشجویان این دانش��گاه ها در ان‬ ‫حضور دارند برای اش��نا ش��دن با نیازمندی های فنی‬ ‫کش��ور و ایجاد یک ارتباط س��ازنده می توانند از این ‪۴‬‬ ‫روز استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته اردشیر سعدمحمدی توسعه معدن مس‬ ‫سونگون بر پایه در اختیار گرفتن ‪۲۰‬درصد از بازار‬ ‫صادراتی مس کش��ور های همس��ایه برنامه ریزی‬ ‫ش��ده که در مرحله نخست با تکمیل چرخه تولید‬ ‫و تولید ‪ ۱۰۰‬ه��زار تن محصول نهایی این هدف را‬ ‫در چندسال اینده محقق خواهیم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مس پرس‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ایران با بیان اینکه تا ‪ ۵‬سال اینده ‪ ۲.۵‬میلیون تن به‬ ‫بازار تقاضای مس جهان اضافه می شود‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫بر مبنای این تقاضا‪ ،‬شرکت مس برنامه ریزی کرده‬ ‫با انجام طرح های توس��عه قس��متی از این تقاضای‬ ‫جهانی را پوش��ش داده و ظرفی��ت تولید را به ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال افزایش ده��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫باوج��ود تحریم ها‪ ،‬تقاضای ب��ازار مس جهان برای‬ ‫محصوالت ش��رکت مس به دلیل کیفیت باال زیاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬عی��ار مس جهان��ی در بهترین‬ ‫حال��ت ‪ ۹۹ ،۹۹‬درص��د اس��ت درصورتی که ما در‬ ‫ای��ران توانایی تولید عیار ‪ ۹۹۹ ،۹۹‬درصد را داریم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ادامه داد‪ :‬ب��رای تحقق این هدف و‬ ‫افزایش تولید نیاز به گسترش اکتشاف ها در استان‬ ‫داری��م که در این زمین��ه نیازمند کمک و همراهی‬ ‫مس��ئوالن هس��تیم تا با رعایت باالتری��ن الزامات‬ ‫زیس��ت محیطی مناطق اکتش��افی را گس��ترش‬ ‫دهیم‪ .‬وی از اس��تاندار اذربایجان ش��رقی خواست‬ ‫مج��وز برای گس��ترش معدن از مناب��ع طبیعی با‬ ‫رعای��ت الگوه��ای زیس��ت محیطی صادر ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس بیان کرد‪ :‬تاکنون و بر پایه‬ ‫اکتشاف های انجام شده ذخایر خوبی اکتشاف شده‬ ‫که درنتیجه این اکتش��اف ها اف��زون بر نیم قرن به‬ ‫عمر معدنکاری مس در منطقه اضافه ش��ده اس��ت‬ ‫و امیدواریم با اکتش��افات این��ده عمر معادن مس‬ ‫افزایش چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس اظهارکرد‪ :‬مسائل زیست‬ ‫محیطی بر اس��اس اخری��ن تکنیک های کارامد و‬ ‫فنی در مجتمع مس سونگون انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬دومین جش��نواره و نمایشگاه ملی‬ ‫فوالد امس��ال ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی در ب��رج میالد با محوریت‬ ‫بومی سازی برگزار می شود و روزنامه‬ ‫‪ ،‬دو هفته‬ ‫مانده به این رخداد بزرگ فوالدی که س��ال گذش��ته‬ ‫نیز مورد استقبال جدی ش��رکت کنندگان فوالدی و‬ ‫تامین کنن��دگان ان قرار گرفت‪ ،‬سلس��له گزارش ها و‬ ‫گفت وگوهایی را تهیه کرده که می خوانید‪.‬‬ ‫توجه به بومی سازی یک شعار نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش بودجه‬ ‫در رشد‬ ‫اکتشاف‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران‬ ‫خبر‬ ‫محاسبه حقوق دولتی‬ ‫معادن با فرمول مشخص‬ ‫رئی��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی مع��دن‬ ‫ایران گفت‪ :‬این س��ازمان برای رفع مس��ائل و‬ ‫چالش های موجود در محاسبه و دریافت حقوق‬ ‫دولتی معادن‪ ،‬تدوین فرمول عادالنه و طراحی‬ ‫برنامه هوش��مندی را در دس��تور کار دارد و از‬ ‫س��ال اینده حقوق دولتی معادن از طریق ان‬ ‫محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬داریوش اس��ماعیلی با بیان‬ ‫اینکه ب��رای تدوین این فرم��ول‪ ،‬نظرات همه‬ ‫بخش ها اعم از خصوصی و دولتی گرفته ش��ده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این فرمول اجرا شود هم بخش‬ ‫خصوصی و هم دولت رضایت باالتری خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬وی خبر داد‪ :‬این طرح این هفته برای‬ ‫تصوی��ب در ش��ورای عالی معادن ب��ه معاونت‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تحویل‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ب��ا بی��ان اینکه حق��وق دولتی‬ ‫مع��ادن طب��ق قان��ون براس��اس درص��دی از‬ ‫نرخ م��اده معدنی‪ ،‬محاس��به می ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬هم ظرفی��ت اخذ حقوق دولتی بیش��تر‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد و هم می ش��ود طوری‬ ‫عم��ل کرد که ب��ه معادن کوچک فش��ار وارد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قانون معادن‪ ،‬ایین نامه های‬ ‫اجرایی مصوب دولت و نقش��ه راه تدوین شده‬ ‫برای صنایع معدنی‪ ،‬مفاد بسیار خوب و مترقی‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بر اس��اس انچ��ه قانونگذار معین‬ ‫ک��رده یکی از محل های هزین��ه حقوق دولتی‬ ‫معادن‪ ،‬اختصاص ‪ ۱۵‬درصد حقوق دولتی برای‬ ‫منطقه ای اس��ت که معدن در ان واقع اس��ت‪،‬‬ ‫چ��را که ممکن اس��ت فعالیت معدن��ی‪ ،‬جاده‬ ‫ها‪ ،‬منابع اب زیرزمینی و بهداش��ت منطقه را‬ ‫تح��ت تاثیر قرار دهد والبت��ه نحوه هزینه این‬ ‫‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬برحسب تشخیص و تصمیم شورای‬ ‫برنامه ریزی هر استان است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهنس��ی معدن ایران‬ ‫گفت‪ :‬گرچ��ه معدن��کاران در برخ��ی مناطق‬ ‫و روس��تاهای کش��ور همراهی و تعامالتی در‬ ‫مشارکت برای ساخت مسجد‪ ،‬بهبود بهداشت‪،‬‬ ‫س��اخت جاده و مواردی از ای��ن قبیل دارند و‬ ‫توصیه ما هم این اس��ت که چین��ن اموری را‬ ‫انجام دهن��د‪ ،‬ولی انجام این ام��ور اگر وظیفه‬ ‫معدنکاران تلقی شود‪ ،‬نه قانونی است و نه اصال‬ ‫به خیر و صالح‪.‬‬ ‫در بررسی پیامدهای عوارض صادراتی مواد خام معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫افزایش هزینه صادرات معدنکاران را به حاشیه می برد‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬معدنکاران معتقد هس��تند باوجود مش��کالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تحریم های خارجی و بدعهدی های رئیس جمهوری امریکا‬ ‫در خصوص اجرای برجام‪ ،‬دولت ایران هم هوای انها را نداشته است‪ .‬به‬ ‫این صورت که نه تنها موانع را برای رونق فعالیت معدن رفع نکرده بلکه‬ ‫با افزایش عوارض صادراتی مش��کل تراشی هم کرده است‪ .‬انها بر این‬ ‫باور هس��تند درحالی که قانون رفع موانع تولید از معدنکاران حمایت‬ ‫می کن��د‪ ،‬افزایش عوارض ‪ ۲۰‬درصدی بر ص��ادرات مواد خام به ادامه‬ ‫فعالیت شان ضربه می زند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در بررس��ی بزرگ ترین مشکل داخلی معدنکاران و‬ ‫پیامدهای عوارض ‪ ۲۰‬درصدی صادرات مواد خام معدنی که از مهرماه‬ ‫امسال عملیاتی شد به سراغ فعاالن معدنی رفته است‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫درحالی که افزایش عوارض مواد خام معدنی از نیمه شهریورماه امسال‬ ‫اعالم و از ابتدای مهرماه هم عملیاتی شد‪ ،‬همچنان از سوی معدنکاران‬ ‫بخش خصوصی مورد اعتراض بوده و حاال شاهد پیامدهای ان ازجمله‬ ‫معطل��ی معدنکاران و صادر کنندگان م��واد معدنی در گمرک و ضرر و‬ ‫زیان ناشی از جریمه در محوطه گمرک هستیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫باوجود تمام توانمندی هایی که بخش معدن در‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت‬ ‫ان ب ه نحو شایس��ته ای بهره مند شویم‪ .‬درحالی که‬ ‫ایران این توان را دارد که اکتش��افات را توسعه دهد‪،‬‬ ‫هنوز اقدامات چندانی برای این مهم صورت نگرفته‬ ‫اس��ت و تا رسیدن به نقطه ایده ال فاصله داریم‪ .‬این‬ ‫مهم را می توان از بودج ه تخصیص یافته سال اینده‬ ‫و س��ال گذشته س��ازمان زمین شناس��ی به عنوان‬ ‫س��ازمان متولی مطالعات اولیه اکتش��اف در کشور‬ ‫بررس��ی کرد‪ .‬ناچیز بودن بودجه ب��رای پروژه های‬ ‫عمران��ی این س��ازمان باعث می ش��ود که در عمل‬ ‫نتوان��د به اه��داف و وظایف خود دس��ت پیدا کند‪.‬‬ ‫درحالی که کش��ورهای پیش��رفته برای اکتشافات‬ ‫بودجه ه��ای کالن��ی را در نظ��ر گرفت��ه و به ط��ور‬ ‫میانگین ح��دود ‪ ۸‬میلیون متر حف��اری می کنند‬ ‫ام��ا ما ب��ا بودجه های ضعیفی که برای اکتش��اف و‬ ‫حفاری در نظر می گیریم عمق معدنکاری و حفاری‬ ‫اکتشافی را به ‪ ۶‬میلیون متر هم نمی توانیم برسانیم‪.‬‬ ‫این مسئله نش��ان می دهد با چنین سیاست هایی‬ ‫در بخ��ش معدن عم�لا نمی توانی��م از نعمت های‬ ‫خدادادی کش��ور بهره من��د ش��ویم‪ .‬ازانجایی که‬ ‫تهی��ه اطالعات پای��ه در کل جه��ان ب��ا حاکمیت‬ ‫است و اکتش��اف تکمیلی را بخش خصوصی انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬ما هم در ایران باید به این س��مت حرکت‬ ‫کنی��م و برای تهیه اطالعات پایه باید اعتبار کافی به‬ ‫سازمان های دولتی مثل سازمان زمین شناسی داده‬ ‫ شود‪ .‬متاسفانه در بخش عمده ای از مساحت کشور‬ ‫اکتشاف با ژئوفیزیک هوایی انجام نشده و درنهایت‬ ‫نمی دانیم در زمین چه می گذرد البته با متخصصان‬ ‫و برنامه هایی که س��ازمان زمین شناسی در اختیار‬ ‫دارد امیدواری��م در اینده نزدیک پیش��رفت خوبی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ما ثاب��ت کرده ایم که اگر در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬اهداف‬ ‫مدنظ��ر را در حوزه مع��دن و صنایع معدنی محقق‬ ‫کنی��م می توانی��م ‪ ۶۰‬درصد درامده��ای نفتی را‬ ‫پوش��ش دهیم‪ .‬بنابراین بخش��ی که این ظرفیت را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬مستحق توجه و عنایت ویژه است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹عوارضی که بازدارنده است‬ ‫عزیز میرزائیان‪ ،‬دبیر انجمن س��نگ ایران‬ ‫بابی��ان اینکه از منظر اقتص��ادی و امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری وض��ع عوارض درس��ت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫فوق العاده دش��وار اقتصادی ناشی از انواع‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬نقط��ه امید کش��ور حمایت از‬ ‫صادرات برای تس��هیل وضعیت ارز است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن وضع عوارض م��واد معدنی بخش صادرات را دچار مش��کل‬ ‫می کن��د‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬اعمال مدیریت س��خت گیرانه ان هم با وضع‬ ‫عوارض نه تنها برای خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی منصفانه نبوده بلکه به عنوان عامل بازدارنده تلقی می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��نگ ایران با اش��اره ب��ه کمبود نقدینگی بیش��تر‬ ‫سرمایه گذاران کشور اظهار کرد‪ :‬کمبود نقدینگی‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫تامین‪ ،‬خرید لوازم مصرفی و قطعات یدکی را که به صورت قاچاق وارد‬ ‫کشور شده و بسیار نایاب هستند‪ ،‬برای معدنکاران بسیار سخت کرده‬ ‫است و این امر با وضع عوارض سخت تر هم می شود‪.‬‬ ‫میرزائیان با اش��اره به اهمیت اعتماد در ب��ازار جهانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫از مهم ترین عواملی که باعث از دس��ت دادن بازار جهانی و مش��تریان‬ ‫مورد قبول س��رمایه گذاران داخلی می ش��ود‪ ،‬ضعف اعتماد است که‬ ‫محمدرض��ا ازادی‪ :‬هنگامی که مخالفت خود را عنوان می کنیم به ما می گویند‬ ‫امارهای ش��ما واقعی نبوده و کارشناسی نشده اس��ت‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫هزینه های افزایش یافته فعاالن معدنی را نادیده می گیرند‬ ‫گاه��ی همراه با پرداخت هزینه خواهد بود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وضع عوارض‬ ‫صادرات��ی یک��ی از عوامل موثر در این زمینه اس��ت که موجب رش��د‬ ‫بی اعتمادی می ش��ود‪ .‬درحالی که یکی از اصول پذیرفته ش��ده در امر‬ ‫بازرگانی موفق جهانی‪ ،‬ثبات در قوانین و عنایت به عرضه و تقاضا است‪.‬‬ ‫بنابراین ما با وضع عوارض‪ ،‬ایین نامه ها و بخش نامه های متعدد به رشد‬ ‫بی اعتمادی در عرصه جهانی دامن می زنیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ای��ران با توجه ب��ه ضرورت تامین م��واد اولیه‬ ‫کارخانه های فراوری در راستای اجرای ماده ‪ ۳۷‬ایین نامه اجرایی نیز‬ ‫گفت‪ :‬ماده مذکور در جهت حمایت از استاندارد س��ازی کارخانه های‬ ‫ف��راوری س��نتی که بیش��ترین االیندگی را داش��ته و تضییع کننده‬ ‫مواد معدنی هس��تند‪ ،‬تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان‬ ‫کارخانه های قدیمی باشد‪.‬‬ ‫میرزائی��ان تصریح کرد‪ :‬ماده یادش��ده اوال مش��مول کارخانه های‬ ‫فراوری استاندارد اس��ت و نه سنتی‪ ،‬ثانیا در اولویت بودن تامین مواد‬ ‫منطقه اقتصادی خلیج فارس‪ ،‬سکوی جدید صادرات مس‬ ‫حس��ن خل��ج طهران��ی‪ ،‬مدیرعامل منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی صنای��ع معدنی و فل��زی خلیج فارس گفت‪:‬‬ ‫به دنب��ال ایجاد ام��کان صدور تولی��دات صنایع مس‬ ‫از ای��ن منطقه هس��تیم‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج ف��ارس بیان کرد‪ :‬اقدامات الزم در مورد چگونگی‬ ‫استفاده از امکانات و ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫در حمل اسید س��ولفوریک و تسهیل در روند صادرات‬ ‫اس��ید به بازارهای هدف را پیش خواهی��م برد‪ .‬در این‬ ‫باره همت صنایع مس ایران برای به س��رانجام رسیدن‬ ‫این طرح حائز اهمیت اس��ت‪ .‬اردش��یر سعدمحمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل و هیات مدی��ره صنایع مس ایران نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به دنبال ایجاد زیر س��اخت هایی ب��رای حمل و‬ ‫ص��ادرات فراورده های مرتبط با صنایع مس هس��تیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بحث ه��ای فن��ی را در نظ��ر گرفته ای��م و‬ ‫امیدواریم به زودی شاهد تحوالت مثبت در این زمینه‬ ‫باش��یم‪ .‬مدیرعامل و رئیس هی��ات مدیره صنایع مس‬ ‫ایران در پایان بیان کرد‪ :‬هدف ما کمک به اقتصاد کشور‬ ‫و تس��هیل در امر صادرات است و تمام توان خود را برای‬ ‫ایجاد رونق اقتصادی به کار خواهیم بست‪.‬‬ ‫«الومینای ایران» برترین شرکت دارای رشد سریع شناخته شد‬ ‫شرکت الومینای ایران توانست بر اساس رتبه بندی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬عنوان برترین ش��رکت در‬ ‫شاخص رشد س��ریع را کس��ب کند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومیسازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو)‪ ،‬طبق رتبه بندی که س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی به عنوان نهاد مرجع به شرکت الومینای ایران‬ ‫اعالم کرده این مجموعه توانسته برترین شرکت از نظر‬ ‫رشد سریع در بین ش��رکت های بزرگ کشور شناخته‬ ‫ش��ود‪ .‬س��ازمان مدیریت صنعتی ایران این عنوان را با‬ ‫بررس��ی لیست ‪ ۵۰۰‬ش��رکت‪ ،‬به الومینای ایران اعطا‬ ‫کرده است‪ .‬شرکت الومینای ایران از زیرمجموعه های‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬ب��ه عنوان تنها تولیدکننده پ��ودر الومینا در‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬از ظرفیت تولید ‪۲۵۰‬هزار تن پودر الومینا‬ ‫به عنوان ماده اصلی تولید ش��مش برخوردار است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در تیرماه امسال در س��فر رئیس جمهوری به‬ ‫اس��تان خراسان ش��مالی‪ ،‬فاز نخس��ت کارخانه تولید‬ ‫شمش الومینیوم را افتتاح کرد و توانست زنجیره تولید‬ ‫در ای��ن مجتمع را کامل کند‪ .‬طب��ق پیش بینی ها قرار‬ ‫اس��ت مراسم معرفی ‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر‪ ،‬پایان این ماه‬ ‫برگزار و در ان از شرکت الومینای ایران تقدیر شود‪.‬‬ ‫استاندار سمنان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت جلوگیری از صادرات مواد معدنی خام در سمنان‬ ‫اس��تاندار س��منان با تاکید بر ل��زوم جلوگیری از‬ ‫ص��ادرات م��واد معدنی خام از معادن اس��تان گفت‪:‬‬ ‫مجوز اس��تخراج در چهارچوب قانون صادر می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا اش��ناگر در جلس��ه شورای‬ ‫معادن استان س��منان به میزبانی استانداری بابیان‬ ‫اینکه رفع مش��کالت زیرساختی برای توسعه معادن‬ ‫ادام��ه می یابد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬جلوگی��ری از صادرات‬ ‫م��واد معدنی خام از معادن اس��تان در دس��تور کار‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه رون��ق اقتصادی و‬ ‫ایج��اد اش��تغال پایدار در اس��تان ازجمله مهم ترین‬ ‫رویکرده��ای دول��ت در منطقه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬صدور‬ ‫مجوز اس��تخراج از مع��ادن در چارچوب قانون انجام‬ ‫می شود و در این راستا بهره وری از واحدهای معدنی‬ ‫در اولویت قرار دارد‪ .‬اس��تاندار سمنان از تدوین سند‬ ‫س��ازگاری با کم ابی اس��تان در روزهای اینده خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در گام اجرای��ی ق��رار گرفتن این طرح‬ ‫برای رفع مش��کالت زیرساختی برای سرمایه گذاری‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی دارای اهمی��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬اشناگر با تاکید بر لزوم توجه به رویکردهای‬ ‫زیس��ت محیطی و پیوست های اجتماعی در راستای‬ ‫رونق بهره وری از معادن اس��تان س��منان بیان کرد‪:‬‬ ‫باوج��ود ظرفیت ه��ای متعددی که در اس��تان قرار‬ ‫دارد می توان با برنامه ریزی اصولی نس��بت به ایجاد‬ ‫اش��تغال پای��دار گام ها بلندی برداش��ت‪ .‬وی بابیان‬ ‫اینک��ه قانون گریزی در اجرای طرح های توس��عه ای‬ ‫بخش معدن به هیچ عنوان نباید در استان رویه شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صورت اجرا نش��دن قانون معادن در‬ ‫استخراج و واگذاری‪ ،‬مسئوالن دستگاه های اجرایی‬ ‫مربوطه متولی هرگونه چالش اجتماعی در این راستا‬ ‫هس��تند‪ .‬استاندار سمنان با اش��اره به اینکه شورای‬ ‫هماهنگی برای بررس��ی مش��کالت و موانع توسعه و‬ ‫رویه های مختلف در بخش معادن تشکیل می شود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬برای اجرای طرح های اقتصادی در بخش‬ ‫معدن اس��تان باید پیوست های اجتماعی موردتوجه‬ ‫قرار گیرد و بدون توجه به این پیوست اجازه فعالیت‬ ‫معدنکاری داده نخواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت در این‬ ‫نشس��ت توجه ب��ه رویکردهای زیس��ت محیطی در‬ ‫اکتش��اف معادن‪ ،‬رفع مشکالت زیرس��اختی مانند‬ ‫اب و برق برای س��رمایه گذاری فعاالن اقتصادی در‬ ‫واحدها و پهنه های معدنی استان‪ ،‬ایجاد کمیته هایی‬ ‫برای جذب س��رمایه گذار و فع��االن اقتصادی برای‬ ‫توس��عه بخش معادن اس��تان‪ ،‬معرفی ظرفیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬تولیدی و اقتصادی اس��تان و دس��تگاه های‬ ‫اجرایی موردبحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫اولیه واحدهای فراوری اس��تاندارد از منظ��ر حقوقی تعریف دارد و در‬ ‫شرایط مس��اوی معنی پیدا می کند‪ .‬اصوال احداث واحدهای فراوری‬ ‫پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی توسط صاحبان‬ ‫کارخانه ها و صادر کننده مجوز صورت می گیرد‪ .‬بنابراین مس��ئولیت‬ ‫مستقیم ان دسته از واحدهای فراوری که بدون انجام مطالعات دقیق‬ ‫کارشناس��ی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می شوند‪ ،‬با‬ ‫صاحبان واحدهای فراوری بوده و شایس��ته نیست مشکل واحدهای‬ ‫فراوری س��نتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده اند‬ ‫را با وضع عوارض حل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئوالن از بازار اگاهی ندارند‬ ‫محمدرضا ازادی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت معدنی نیز درباره موضوع‬ ‫عوارض ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬درحالی ک��ه معدنکاران م��اده معدنی را از‬ ‫درون کوه اکتش��اف و استخراج کرده و ارزش افزوده ان را چندین برابر‬ ‫می کنند یا گاهی کنس��انتره درصد کم را به درصد باال تبدیل می کنند‬ ‫این عمل از س��وی دولت خام فروش��ی شناخته ش��ده و به ان عوارض‬ ‫صادرات��ی تعلق می گیرد‪ .‬او بابیان اینکه عوارض ‪۲۰‬درصدی بر فروش‬ ‫تعلق می گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با چنین سیاستی معدنکاران به حاشیه رانده‬ ‫می شوند و نمی توانند نقش اصلی خود را ایفا کنند‪.‬‬ ‫ازادی با اشاره به مخالفت هایی که تاکنون‬ ‫نس��بت به افزایش عوارض از سوی فعاالن‬ ‫معدن��ی ص��ورت گرفت��ه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫هنگامی ک��ه مخالف��ت خ��ود را عن��وان‬ ‫می کنیم به ما می گویند امار و ارقام ش��ما‬ ‫واقعی نبوده و کارشناسی نشده است‪ .‬این‬ ‫درحالی ک��ه اس��ت ک��ه هزینه ه��ای‬ ‫افزایش یافته فعاالن معدنی را نادیده می گیرند‪ .‬به طور مثال درگذشته‬ ‫یک کانتینر را کمتر از ‪ ۱۰۰‬دالر اجاره می کردیم تا به مقصد برسد‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضر هزین ه اجاره همان کانتینر ‪۱۰‬برابر شده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫ی ک��ه به بندر‬ ‫به دلیل مش��کالتی ک��ه برای برجام پیش امد‪ ،‬کش��ت ‬ ‫جمهوری اس�لامی وارد ش��ود را دیگ��ر بیمه نمی کنن��د و به راحتی‬ ‫نمی توان از کانتینر اس��تفاده کرد‪ .‬به این ترتیب معدنکاران با افزایش‬ ‫عوارض به مش��کالت زیادی برخورده اند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬امروز ما شاهد‬ ‫معطلی معدنکاران و صادر کنندگان در گمرک و ضرر و زیان جریمه در‬ ‫محوطه گمرک هس��تیم‪ .‬البته با تمامی این موارد س��عی می کنیم به‬ ‫حیات خود ادامه دهیم‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی بابیان اینکه همکاری بین س��ازمانی در کش��ور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه کسانی که در وزارتخانه ها‪ ،‬گمرک‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و‪ ...‬فعال هس��تند با یکدیگر تعام��ل و همکاری الزم را ندارند‪،‬‬ ‫ب��ه همین خاطر معدنکاران همواره با مش��کالتی روبه رو هس��تند‪ .‬او‬ ‫ب��ا ابراز نگرانی اعالم کرد‪ :‬مس��ئوالنی ک��ه در وزارتخانه های مربوطه‬ ‫تصمیم گیری می کنند نس��بت به فرایند تولی��د و بازار فروش اگاهی‬ ‫الزم را ندارند‪ .‬به این ترتیب در کشور کار کارشناسی صورت نمی گیرد‬ ‫و پی��ش می اید که وزارتخانه های مربوط��ه به عنوان متولی خود مانع‬ ‫بزرگی برای تولید می ش��وند‪ .‬ازادی گفت‪ :‬هرچند ما به عنوان فعاالن‬ ‫بخش خصوصی معدن با مس��ئوالن مربوطه جلسات زیادی داشته ایم‬ ‫اما نتوانس��ته ایم به نقاط مش��ترکی با انها دس��ت پیدا کنیم‪ .‬معدنکار‬ ‫محاس��بات فنی اقتص��ادی انجام می دهد‪ ،‬با مرکزی ک��ه متولی ارائه‬ ‫جواز است مش��ورت می کند تا کنسانتره تولید شود اما یک بخشنامه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت محاسبات فنی و اقتصادی را زیر سوال‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫ایا جلوگیری‬ ‫از واردات به رونق‬ ‫تولید می انجامد؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫محصوالت عربی و ترکیه ای جایگزین محصوالت ایرانی در عراق می شود؟‬ ‫‹ ‹همه علیه ایران‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬محم��د عل��ی ن��ادب‬ ‫صادرکننده سیستم های تهویه مطبوع به‬ ‫عراق به‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا تغییر و تحوالت‬ ‫اخی��ر در عراق و اقلیم کردس��تان و دالیل‬ ‫متعدد دیگر کار ما خوابیده است و در پاسخ‬ ‫ب��ه اینکه وضعیت کار با این کش��ور چطور‬ ‫است فقط می توان گفت «هیچ؛ ما تعطیل‬ ‫هستیم‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ابتدا باید بازار داش��ته باشیم که بتوانیم محصوالت را‬ ‫صادر کنیم‪ .‬یا باید بازاریابی خوبی داش��ته باش��یم یا در نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی حضور یابیم که با دالر ‪۱۲‬هزار تومانی چنین امری محقق‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬هزینه اداره دفتر در کردستان عراق نیز حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان است که نمی توانیم از عهده ان براییم‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز نگرانی از اینده بازار محص��والت ایرانی در عراق‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فشار روی ایران از همه سو وارد است و به نظر می رسد محصوالت‬ ‫دیگر کش��ورها مانند عربستان و ترکیه به زودی جایگزین محصوالت‬ ‫ایرانی می شود‪ .‬البته در برخی محصوالت مانند لبنیات کل بازار عراق‬ ‫نگرانی‬ ‫بودجه ای‬ ‫به عراق صادرات داش��تیم که فقط ح��دود ‪۳‬میلیارد دالر ان صادرات‬ ‫نفتی و خدمات فنی و مهندسی بود‪ .‬عمده صادرات ما غیرنفتی است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره بسته بودن مرز مریوان گفت‪ :‬این مرز به دالیل‬ ‫امنیتی فقط برای مس��افر بسته اس��ت و هنوز برای حمل ونقل کاالها‬ ‫باز است‪.‬‬ ‫‹ ‹موج تحریم کاالهای ترک‪ ،‬به سود ایران‬ ‫دست ایران است و تا جایگزین می شود زمان بر خواهد بود‪.‬‬ ‫نادب با بیان اینکه فشارهای علیه ایران کامال مشهود است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اصل داس��تان «نخرید تا بگندد» با یک توئیت از س��وی یکی از‬ ‫روزنامه نگاران عراقی که با عربس��تان همکاری خوبی دارد شروع شد‪.‬‬ ‫این فرد نفوذ رس��انه ای در عراق دارد و بع��د از توییت او این موج علیه‬ ‫ای��ران راه افتاد ک��ه البته خیلی هم تاثیر خاصی نگداش��ت اما بی تاثر‬ ‫هم نیس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که این موج در بسیاری از کاالها مانند‬ ‫س��یمان و فوالد و‪ ...‬راه به جایی ندارد و عراق مجبور اس��ت که از ایران‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫این صادرکننده به عراق گف��ت‪ :‬تحریم کاالهای ترکیه ای در اقلیم‬ ‫کردستان عراق نیز هنوز برقرار است و براین اساس باید مرز مریوان هم‬ ‫فعال تر ش��ود اما درحال حاضر بنا به دالیل امنیتی بسته است‪ .‬امنیت‬ ‫هیچ گاه در عراق برقرار نبوده اس��ت و نباید در شرایط کنونی مرز بسته‬ ‫باشد‪.‬چرا که با تحریم محصوالت ترکیه ای در اقلیم‪ ،‬انها فقط خواهان‬ ‫محصوالت ایرانی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک کالغ‪ ،‬چهل کالغ عراقی‬ ‫رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در واکنش به اینکه برخی معتقدند‬ ‫وضعی��ت صادرات به عراق نگران کننده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اینکه چند‬ ‫نفر محدود چنین اظهارنظرهایی داش��ته باشند‪ ،‬مالک نیست؛ انچه‬ ‫که مالک اس��ت عملکرد صادرات و گزارش هایی اس��ت که از مرزها و‬ ‫گمرک ها داریم‪.‬‬ ‫یحیی ال اسحاق در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود مشکالتی‬ ‫که داریم اما هنوز در حجم کلی معامالت اختالف زیادی حاصل نشده‬ ‫اس��ت البته در جنوب عراق به دلیل حوادثی که رخ داده اس��ت خللی‬ ‫ایجاد ش��ده اما در اقلیم وضعیت خوبی داریم‪ .‬هرچند تامین کاالهایی‬ ‫که به جنوب عراق صادر می کردیم نیز از طریق اقلیم کردستان ممکن‬ ‫است‪ .‬نمایندگان اقلیم همان کاالها را به جنوب عراق می رسانند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحریم کاالهای ایران از س��وی مردم عراق و جوی که‬ ‫راه افت��اد‪ ،‬محلی از اعراب ندارد چرا که عده ای محدود هس��تند که با‬ ‫تحریک عوامل بیرونی و داخلی دس��ت به چنین اقدامی زده اند و بحث‬ ‫کلی مردم عراق نیست‪ .‬این موضوعه شیطنت بود که و بخش کوچکی‬ ‫از افراد عراقی را شامل می شود‪.‬‬ ‫ال اس��حاق با بیان اینکه ج��و روانی علیه‬ ‫ای��ران راه انداخته اند که در فضای مجازی‬ ‫گس��ترده تر می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برخی‬ ‫می خواهند رابطه ایران و عراق را خدش��ه‬ ‫دار کند و منتظر بهانه هستند و همین یک‬ ‫کالغ‪ ،‬چه��ل کالغ ها نیز فضا را برایش��ان‬ ‫فراهم می کند‪ .‬رئیس اتاق مشترک ایران و‬ ‫ع��راق گف��ت‪ :‬امیدواریم دولت ع��راق هرچه زودتر س��امان بگیرد تا‬ ‫برنامه ای که برای روابط دو کشور داشتیم به قوت خود ادامه یابد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ش��رایط اقلی��م کردس��تان ه��م از نظر بودج��ه ای برای‬ ‫سرمایه گذاری و تجات و هم از لحاظ قوانین و مقررات بهتر شده است‪.‬‬ ‫تا پیش از این هر کاالیی که از ایران صادر می ش��د یک عوارض در مرز‬ ‫ای��ران و کردس��تان می گرفتند و یک عوارض هم در مرز کردس��تان و‬ ‫جنوب عراق که درحال حاضر حذف ش��ده اس��ت و با یک عوارض کاال‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه عوارض ها هم در همه مرزها یکسان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ا اس��حاق تصریح کرد‪ :‬اقلیم کردس��تان تا حدودی تحریم کاالهای‬ ‫ترکیه ای را ادامه می دهد و ما نیز در عین حال مزیت و نوع کاال و ارتباط‬ ‫بازار را داریم که ممکن است فقط جهت ان تغییر کرده باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در‪.‬اکنش به اینکه برخی می گویند‬ ‫عمده صادرات ما به عراق نفت و محصوالت گاز و پتروش��یمی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چنین موضوعی درست نیست‪ .‬س��ال گذشته ‪۱۳‬میلیارد دالر‬ ‫در حال��ی خب��ر از بهب��ود ش��رایط اقلیم‬ ‫کردس��تان و ارتباط خوب با ایران می رسد‬ ‫که عض��و اتاق بازرگانی ته��ران در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬بازار اقلیم کردس��تان عراق در دو‬ ‫س��ال اخیر رکودی بوده اس��ت؛ اما اکنون‬ ‫اقلی��م با جمعی��ت ‪۶‬میلیون نف��ر برای ما‬ ‫وضعیت مثبتی دارد و موج تحریم کاالهای‬ ‫ترک نیز به این مس��ئله کمک کرده است‪ .‬علی شریعتی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا اظهار کرد‪ :‬اقلیم یکی از بازارهای بزرگ ترکیه به حساب می رفت‪،‬‬ ‫اما اکنون فضا برای کاالهای ایرانی و گرفتن س��هم بازار برای ایرانی‪‎‎‬ها‬ ‫مس��اعدتر ش��د‪ .‬اکنون صادرکنندگان از این حوزه و به خصوص بازار‬ ‫س��لیمانیه رضایت دارند‪ .‬وی درباره محدودیت جدید اعمال ش��ده از‬ ‫س��مت عراق برای واردات محصوالت کش��اورزی ایران��ی گفت‪ :‬این‬ ‫محدودیت موضوع جدیدی نیست و تاریخ نامه ان مربوط به زمان های‬ ‫گذش��ته است‪ .‬این فعال اقتصادی ادامه داد‪ :‬این سیاست عراق بود که‬ ‫ب��رای خودکفای��ی در تولید محص��والت کش��اورزی‪ ،‬واردات برخی‬ ‫محص��والت را ممنوع کرده بود‪ .‬این ممنوعیت موضوع جدیدی نبود و‬ ‫تنها ممنوعیت های قبلی تمدید ش��ده است و به این صورت نبوده که‬ ‫این نبوده که ناگهانی و بدون اطالع باش��د و محصوالت بروند لب مرز‬ ‫بمانن��د‪ .‬همجوار بودن با اقلیم عالوه بر محاس��ن‪ ،‬تبعات منفی نیز به‬ ‫همراه دارد‪ .‬ش��ریعتی تصریح کرد‪ :‬ما به دلیل همجواری بس��یار تحت‬ ‫تاثیر سیاس��ت هس��تیم‪ .‬مثال وقتی امام جمعه ما در ش��هری صحبت‬ ‫می کن��د اث��ر ان را در ب��ازار ع��راق می بینی��م‪ .‬همچنی��ن وقتی یک‬ ‫خبرگزاری خبر تاریخ گذش��ته را مجددمنتش��ر می کن��د موج ان را‬ ‫می بینی��م‪ .‬وی درباره کمپین عراقی به نام «بگذار تا بگندد» گفت‪ :‬من‬ ‫معتقدم پول این کمپین را س��عودی و صهیونیس��ت تامین می کند و‬ ‫هدف اصلی ان ایران است‪ .‬وی با اشاره به جنگ نرم علیه ایران در عراق‬ ‫بیان کرد‪ :‬ما انجا در عرصه نظامی بس��یار ق��وی عمل کرده ایم‪ ،‬اما در‬ ‫حوزه جنگ نرم و رس��انه قوی نبودیم و همه این موضوعات اثراتش را‬ ‫بر بازاری که میانگین ماهی ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر به انجا صادرات می شود‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری انتخابات‬ ‫نخست وزیر در حوزه جنوب گفت‪ :‬عراق تا بخواهد ثبات پیدا کند دوره‬ ‫خواب ‪ ۶‬ماهه ای خواهد داش��ت و در این مدت قطعا با کاهش صادرات‬ ‫مواجه می شویم‪ .‬شریعتی با اعتقاد به اینکه صادرات در این بازه زمانی‬ ‫حداق��ل ‪ ۲۰‬درصد کاهش��ی باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امارها نش��ان می دهد‬ ‫صادرات به اقلیم وضعی��ت بهتری دارد و حتی برخی از تجار کاالهای‬ ‫خود را از اقلیم به جنوب ارسال می کنند‪.‬‬ ‫قائممقاموزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتدراموربازرگانی‬ ‫از تصویب امکان تجدیدنظر در اقالم مبادالت مرزی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬اقالم مورد نیاز کش��ور از جمله همه قطعات‬ ‫صنعتی و خودرو می تواند از طریق مرزنش��ینان تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین مدرس خیابانی در ایین‬ ‫تجلیل از صادرکنندگان برگزیده خراس��ان جنوبی در‬ ‫بیرجند گفت‪ :‬هیات وزیران مصوبه ای را درباره تسهیل‬ ‫مبادالت مرزنش��ینی تصویب کرد که تشریفات مربوط‬ ‫به مرزنش��ینان را کم و مبادالت را تسهیل می کند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اگر درهای دیگر ازسوی دشمنان به روی ما بسته‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اما مرزنش��ینی می تواند مسیر و ظرفیتی‬ ‫باشد تا با کش��ورهای دیگر تبادل و ارتباط برقرار کنیم‬ ‫و تصور این است تمامی تشریفات گمرکات از مبادالت‬ ‫مرزی حذف ش��ده است‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫مصوبه ای به سود مرزنشینان‬ ‫و تجارت در امور بازرگانی اظهار کرد‪ :‬در کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات اعالم ش��د بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫به ط��ور ماهانه میزان بازگش��ت ارز صادرکنندگان را به‬ ‫حوزه مالیاتی اعالم می کند و مالیات موظف اس��ت پس‬ ‫ک ماه مالی��ات ارزش افزوده ک��ه از صادرکنندگان‬ ‫از ی ‬ ‫دریافت کرده است که شاید بیش از هزار میلیارد تومان‬ ‫باش��د را به چرخه صادرات برگرداند‪ .‬مدرس خیابانی از‬ ‫تهیه بسته حمایتی بازاریابی و صادرات خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲‬ه��زار میلیارد تومان از منابع صندوق توس��عه ملی و‬ ‫بانک توسعه صادرات در قالب این بسته اختصاص یافته‬ ‫که در اس��تان هم می توانید برای ایجاد پایانه صادراتی‬ ‫و توس��عه زیرس��اخت ها از ان بهره ب��رداری کنید‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وزی��ر اقتصاد و دارایی و رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬این بسته را امضا خواهند کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬برخی سودجویان به هر دری می زنند تا رابطه ایران‬ ‫و ع��راق ک��ه تعامل دیرینه با ه��م دارند را برهم بزنن��د و در این میان‬ ‫از ه��ر حربه ای اس��تفاده می کنند؛ از رفتارهای س��لیقه ای در مرزها و‬ ‫گمرک ه��ا تا راه اندازی پویش نخری��دن کاالی ایران و ایجاد جو روانی‬ ‫علیه محصوالت ایرانی‪ .‬در همین شرایط عراق به میدان نبرد اقتصادی‬ ‫تبدیل شده است که ایران در ان از هیچ تالشی دریغ نمی کند‪ .‬هرچند‬ ‫زمزمه های��ی مبنی ب��ر جایگزینی محص��والت ترکیه و عربس��تان با‬ ‫محص��والت ایرانی به گوش می رس��د اما بازار بس��یاری از محصوالت‬ ‫غذایی عراق در دس��ت ایران است و به این اس��انی نمی توان بازار این‬ ‫کش��ور را از تاجران ایرانی گرفت‪ .‬عراق کشور بسیار مهمی برای ایران‬ ‫اس��ت چرا که حجم باالی��ی از محصوالت ایرانی به این کش��ور صادر‬ ‫می شود‪ .‬س��ال گذش��ته عراق حدود ‪ ۱۳‬میلیارد دالر واردات از ایران‬ ‫داش��ت و این در حالی اس��ت که دولت در بودجه سال ‪ ٩٩‬پیش بینی‬ ‫فروش ‪ ٢٥‬میلیارد دالری نفت را داش��ته است‪ .‬در واقع با احتساب این‬ ‫عدد و رقم ها می توان دریافت که عراق به تنهایی معادل نیمی از درامد‬ ‫نفتی ایران را تامین می کند‪ .‬از س��وی دیگر اقلیم کردس��تان عراق نیز‬ ‫برای تجار ایرانی به تنهایی نقش یک کشور مانند جمهوری اذربایجان‬ ‫یا ترکمنس��تان را ایفا می کند‪ .‬صادرات امس��ال ای��ران به عراق نه تنها‬ ‫کاهش نداشته که اندکی افزایش داشته است و بر اساس امار گمرک‪،‬‬ ‫ای��ران در ‪ ٦‬ماهه ابتدای امس��ال صادراتی ب��ه ارزش ‪ ٥‬میلیارد دالر به‬ ‫عراق داش��ته است و در ‪ ٩‬ماهه امس��ال میزان صادرات کشور به عراق‬ ‫بیش��تر از ‪ ٨‬میلیارد دالر براورد شده است‪ .‬این درحالی است که ایران‬ ‫ س��ال گذش��ته فقط ‪ ٤٧٠‬میلیون دالر کاال به ‪ ١٨‬کشور اروپایی صادر‬ ‫ک��رده و در واقع صادرات ‪ ٦‬ماهه ایران به عراق حدود ‪ ١٠‬برابر صادرات‬ ‫به اروپا بوده است‪.‬‬ ‫میدان نبرد اقتصادی‬ ‫‪7‬‬ ‫ارز و سکه‬ ‫ارزان می شود؟‬ ‫محمد امیرزاده‪ ،‬نایب رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫اگرچه در الیحه بودج��ه‪ ،‬فروش یک میلیون‬ ‫بشکه نفت در روز پیش بینی شده که قرار است‬ ‫س��هم بودجه عمرانی باش��د‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫این مس��ئله محقق نشود‪ .‬در ش��رایط حاضر ما‬ ‫حدود یک چهارم این میزان‪ ،‬نفت می فروش��یم‬ ‫مگر اینکه دولت بخواهد کسری بودجه عمرانی‬ ‫را از محل س��هام دولتی و فروش امالک دولتی‬ ‫تامین کند وگرنه سهم بودجه عمرانی از الیحه‬ ‫بودجه به طور کامل تامین نخواهد شد‪.‬‬ ‫وقت��ی بودجه عمرانی لطم��ه می بیند نتیجه‬ ‫ان بالتکلیف��ی ش��رکت های عمران��ی و وصول‬ ‫نشدن بدهی شرکت های خدمات فنی مهندسی‬ ‫از دولت اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر تغیی��ر نرخ ارز‬ ‫اس��یب های زیادی به ش��رکت های عمرانی زده‬ ‫ت س��هام متع��ددی در بخش های‬ ‫اس��ت‪ .‬دول�� ‬ ‫مختلف مثل فوالد‪ ،‬پتروش��یمی و ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ دارد و می توان��د بخش��ی از درامدهای‬ ‫حاصل از فروش س��هام انها را ص��رف کارهای‬ ‫عمران��ی کند‪ .‬اگر ای��ن درامدها یا بخش��ی از‬ ‫ای��ن درامدها صرف کارهای عمرانی در کش��ور‬ ‫ش��ود‪ ،‬هم اش��تغال در کش��ور رونق می گیرد و‬ ‫هم اینکه اقتصاد از رکود خارج می ش��ود‪ .‬به این‬ ‫طری��ق می توان از خ��روج نیروهای متخصص و‬ ‫جوان از کش��ور جلوگیری کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫بازنگری در قانون نظام مهندس��ی کشور بسیار‬ ‫ضروری اس��ت؛ این بازنگری س��بب می شود بار‬ ‫مالی زیادی روی دوش کسانی که کار سازندگی‬ ‫و عمران��ی انجام می دهند‪ ،‬نیفتد؛ همچنین باید‬ ‫بال نظارتی را قدرتمند کرد چراکه چند بخشی‬ ‫بودن قانون مهندس��ی درنهایت به ضرر اقتصاد‬ ‫این حوزه تمام می ش��ود و قوانین این حوزه نیاز‬ ‫ب��ه بازنگری و تجمیع دارد‪ .‬در این ش��رایط این‬ ‫نگرانی وجود دارد که دولت نتواند س��هم بخش‬ ‫عمران��ی را به طور کامل بپ��ردازد؛ طبق تجربه‬ ‫چند س��ال گذش��ته‪ ،‬کمتر زمانی بوده که سهم‬ ‫بخش عمرانی به طور کامل پرداخت شده باشد‬ ‫و این عقب ماندگی در ش��رایطی که باید منابع‬ ‫برای رشد بودجه جاری فراهم باشد می تواند به‬ ‫میزان رشد بودجه جاری نیز منجر شود تا نتوان‬ ‫بیش از این ب��رای پروژه ه��ای عمرانی افزایش‬ ‫بودجه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫و به زودی ابالغ خواهد ش��د که تقاضا داریم به س��رعت‬ ‫س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را معرفی کنید تا از‬ ‫این تسهیالت بهره مند ش��وند‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین با بیان اینکه‬ ‫خودگردانی بازارچه های محلی در الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬دیده ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درام��د حاصل از فعالیت‬ ‫بازارچه م��رزی برای توس��عه زیرس��اخت های همان‬ ‫بازارچه هزینه خواهد شد که بازارچه ماهیرود سربیشه‬ ‫در خراس��ان جنوبی نیز از این ظرفیت بهره مند خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬توس��عه بازار داخل��ی و صادراتی‬ ‫مهم ترین و پراثرترین مسیر برای رونق تولید است‪ ،‬بازار‬ ‫داخلی کش��ور به دالیل مختلف از جمله کاهش درامد‬ ‫م��ردم‪ ،‬ظرفیت م��ازاد تولید‪ ،‬توس��عه نیافتن صادرات‬ ‫کوچک شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫بررسی سیاست تعمیق ساخت داخل‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ظرفیت ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالری تجارت ایران‬ ‫با اتحادیه اوراسیا‬ ‫همای��ش معرف��ی ظرفیت ه��ای تج��اری و‬ ‫صادراتی با اتحادیه اوراس��یا در حاش��یه برگزاری‬ ‫روز مل��ی ص��ادرات در ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی بیرجند با حضور مس��عود‬ ‫کمالی اردکانی‪ ،‬معاون توس��عه بازارهای صادراتی‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران و ش��رکت های‬ ‫تولیدی و تجاری این استان برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫مس��عود کمالی اردکانی درباره اهداف این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عمده صادرات استان خراسان جنوبی‬ ‫و شهرس��تان بیرجند متمرکز بر بازار افغانس��تان‬ ‫اس��ت و هر چند بازار افغانستان در نوع خود یک‬ ‫ب��ازار اس��تراتژیک و مه��م برای ایران محس��وب‬ ‫می شود‪ ،‬اما بی ثبات و ساختار نیافته است‪ ،‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ت�لاش داریم ظرفیت ه��ای جدید صادراتی را‬ ‫به این اس��تان معرفی کنیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ن س��ال جاری وارد موافقتنامه‬ ‫ایران عمال از ‪ 5‬ابا ‬ ‫تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراس��یا ش��ده است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه این اس��تان بیش��تر با‬ ‫یک ب��ازار خاص کار می کن��د‪ ،‬ظرفیت های بازار‬ ‫اوراس��یا و اتحادیه اوراسیا می تواند فرصتی جدید‬ ‫برای تنوع بخش��ی به بازارهای صادراتی اس��تان‬ ‫باش��د‪ .‬کمالی اردکانی با بی��ان اینکه این اتحادیه‬ ‫ش��امل پنج کشور روس��یه‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و ارمنستان است‪ ،‬گفت‪ :‬کل تجارت‬ ‫خارجی این ‪ 5‬کش��ور ح��دود ‪ ۹۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که حجم تجارت خارجی ایران با‬ ‫این اتحادیه و ‪ 5‬کشور حدود ‪ 2‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه بازارهای صادراتی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران واردات ‪ 5‬کشور عضو اتحادیه اوراسیا‬ ‫را ح��دود ‪ ۳۲۰‬میلیارد دالر اعالم کرد و افزود‪ :‬از‬ ‫این میزان ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر س��هم صادرات ایران‬ ‫اس��ت اما مطالعات نش��ان می دهد ظرفیت ایران‬ ‫برای صادرات به این کش��ورها حدود ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر است‪ .‬البته روسیه در این بازار نقش عمده و‬ ‫متمرکزی ایفا می کند‪ ،‬اما اقالم متنوعی همچون‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬محصوالت معدنی‪ ،‬مصالح ساختمانی‬ ‫و دیگر کاالها را نیز می توان به سبد صادراتی ایران‬ ‫اف��زود‪ .‬کمالی اردکانی با تاکید بر ظرفیت خوب‬ ‫ایجاد ش��ده برای تجارت خارجی کش��ورمان‪ ،‬به‬ ‫واسطۀ موافقتنامه تعرفه های ترجیحی با اوراسیا‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر بس��یاری از تجار در زمینۀ‬ ‫کاهش تعرفه های ترجیحی در بازارهای خارجی‬ ‫مطالب��ه دارند که با انعقاد این تفاهمنامه در ‪۵۰۲‬‬ ‫قلم کاال از این ‪ 5‬کش��ور ترجیح تعرفه گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬برای برخی از این کاالها تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد و به طور میانگین حدود ‪ ٥٦‬درصد کاهش‬ ‫تعرفه گرفته ش��ده است‪ .‬معاون توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی س��ازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��رکت هایی که با اعضای این اتحادیه مراودات‬ ‫تجاری دارند به منظور بهره مندی از منافع تجارت‬ ‫ترجیح��ی باید از فرم های مخصوص گواهی مبدا‬ ‫این کش��ورها که در حال حاضر در اتاق بازرگانی‬ ‫منتش��ر شده است‪ ،‬اس��تفاده کنند و در غیر این‬ ‫صورت امکان استفاده از مزایای ترجیحات تجاری‬ ‫این کش��ورها را نخواهند داش��ت‪ .‬تجار اینده نگر‬ ‫باید س��بد بازارهای خود را توسعه داده و از حالت‬ ‫تک بازاری خارج ش��وند که کش��ورهای اوراسیا‬ ‫می توانند ظرفیت خوبی در این زمینه باشند‪.‬‬ ‫افزایش کشف قاچاق‬ ‫انسان در گمرک‬ ‫س��خنگوی گمرک گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماه امس��ال‬ ‫در زمینه کش��ف قاچاق انسان نسبت به مدت‬ ‫مشابه رشد ‪100‬درصدی را در گمرکات شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی گمرک ایران‪،‬‬ ‫س��ید روح اله لطیفی اعالم کرد‪ :‬در این مدت‪،‬‬ ‫‪ 818‬نف��ر ک��ه از طریق غیر قانون��ی و قاچاق‬ ‫قصد خروج از کشور را داشتند توسط پرسنل‬ ‫گمرک کشف و تحویل مقامات قضایی شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ب��اره ‪ 203‬پرون��ده قضایی‬ ‫تش��کیل ش��ده که این تعداد کشفیات نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال‪ 97‬رشدی ‪100‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬بیشتر کشفیات گمرک در حوزه‬ ‫قاچاق انس��ان مربوط به گمرک بازرگان بوده‬ ‫و افراد با تابعیت افغانس��تانی نیز در صدر این‬ ‫کشفیات قرار دارند ‪ .‬سخنگوی گمرک درباره‬ ‫امار کش��فیات قاچاق انس��ان از س��ال ‪ 94‬تا‬ ‫کنون گفت‪ :‬در س��ال های ‪ 94‬تا پایان ‪ 9‬ماهه‬ ‫سال ‪ ،98‬پرسنل گمرک توانستند در مجموع‬ ‫یک هزار ‪ 862‬نفر را که به صورت قاچاق قصد‬ ‫خروج از کش��ور را داشتند را کشف و تحویل‬ ‫مقام��ات انتظام��ی و قضایی دهن��د‪ .‬لطیفی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با الکترونیکی ش��دن و اس��تفاده‬ ‫از تجهیزات و دس��تگاه های کنترلی پیشرفته‪،‬‬ ‫گمرک ایران در زمینه کشف انواع قاچاق کاال‪،‬‬ ‫مواد مخدر و انسان توانس��ته رشد روزافزونی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایا جلوگیری از واردات به رونق تولید می انجامد؟‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن»‬ ‫و «بهبود محیط کس��ب و کار و رف��ع موانع تولید»‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران برای بررس��ی ابعاد سیاس��ت‬ ‫«نهضت س��اخت داخل و ممنوعی��ت ورود کاالهای‬ ‫دارای مش��ابه داخلی» که از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دست پیگیری است‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬فعاالن اقتصادی در حضور مشاور‬ ‫ارش��د معاون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از تبعات اتخاذ این سیاست در شرایط بحرانی‬ ‫کنونی س��خن گفتند و اثار احتمالی سختگیری ها و‬ ‫ممنوعیت ه��ا در واردات م��واد واس��طه ای تولی��د و‬ ‫ماشین االت را بیان و بررسی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬این‬ ‫نشست با مرور مهم ترین اخبار حوزه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و اقتصاد کالن توس��ط حسین حقگو‪ ،‬کارشناس این‬ ‫کمیسیون اغاز ش��د و سپس محمدرضا زهره وندی‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنع��ت و معدن ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران با اش��اره به اتخاذ سیاس��ت تعمیق س��اخت‬ ‫داخل توس��ط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫این سیاس��ت در حالی از س��وی دولت اتخاذ ش��ده‬ ‫اس��ت که در کنار ان ح��دود ‪ ۱۶۰۰‬قلم کاال دچار‬ ‫ممنوعیت واردات شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه اس��ناد باالدس��تی‪ ،‬اعمال‬ ‫ممنوعیت در برابر واردات و صادرات را ممنوع اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬این پرسش مطرح است که این ممنوعیت ها با‬ ‫چه توجیه یا پشتوانه قانونی صورت گرفته و ایا بهتر‬ ‫نب��ود که واردات از طریق اب��زار تعرفه تحت کنترل‬ ‫در می امد؟‬ ‫زهره ون��دی همچنی��ن با اش��اره به اینک��ه نظام‬ ‫حکمران��ی اقتصادی کش��ور به دنبال پیوس��تن به‬ ‫س��ازمان جهانی تجارت اس��ت‪ ،‬این مسئله را مطرح‬ ‫کرد که چگونه با وضع و اجرای این همه محدودیت ‬ ‫در تجارت خارجی‪ ،‬کش��ور می توان به این س��ازمان‬ ‫بین المللی بپیوندد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ضروری است‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫باید در ایجاد‬ ‫محدودیت و‬ ‫ممنوعیت در‬ ‫زمینه واردات‪،‬‬ ‫میان کاالهای‬ ‫مصرفی و‬ ‫سرمایه ای‬ ‫تمایز قائل شود‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬هروی��ک یاریجانیان‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه توجه به تولید داخلی سیاس��تی صحیح‬ ‫تلقی می ش��ود اما پیگیری ان‪ ،‬مستلزم برنامه ریزی‬ ‫زیربنایی و منس��جم اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اجرای این‬ ‫سیاس��ت به صورت جزی��ره ای و نامرتبط با صنایع‪،‬‬ ‫هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ابت��دا باید مش��خص کنی��م که منظ��ور از تولید‬ ‫داخلی چیس��ت و ایا اگر قطع��ات را وارد و محصول‬ ‫نهایی را در کش��ور مونتاژ کنیم‪ ،‬تولید داخلی انجام‬ ‫داده ایم یا خیر‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬صنعت پالس��تیک خود محصول‬ ‫تالق��ی صنایع دیگری نظی��ر صنایع فوالد‪ ،‬الکتریک‬ ‫و الکترونیک اس��ت و فقط زمان��ی می توان از تولید‬ ‫داخلی سخن به میان اورد که توانسته باشیم صنایع‬ ‫مرتبط با صنعت پالستیک را نیز بومی کنیم و همه‬ ‫ می دانیم که هنوز چنین اتفاقی در کش��ور رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یاریجانیان با اش��اره به دو پارادایم ش��ناخته شده‬ ‫جایگزین��ی واردات و توس��عه ص��ادرات در جه��ان‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��ری به خیابان های دوسلدورف و مونیخ‬ ‫در الم��ان بزنی��د‪ ،‬در می یابید که ترکیه در بیش��تر‬ ‫خیابان ه��ای اصلی ای��ن ش��هرها‪ ،‬دارای نمایندگی‬ ‫مصنوعات پالستیکی است‪.‬‬ ‫ای��ن کش��ور‪ ،‬در دو دهه گذش��ته ب��ا خریداری‬ ‫محص��والت پلیمری از ایران و ماش��ین االت از اروپا‬ ‫و تولید مصنوعات پالستیکی‪ ،‬اکنون بر تمام بازارها‬ ‫سیطره دارد‪.‬‬ ‫البته در حال حاضر کیفیت محصوالت پالستیکی‬ ‫ایران به محصوالت ترکیه نزدیک ش��ده و ان هم به‬ ‫دلیل ماش��ین االت پیشرفته ای است که وارد شده و‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪ .‬ما مخالف توسعه‬ ‫تولید داخل نیس��تیم اما واردات را برای پیش��رفت‬ ‫صنایع کشور ضروری می دانیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس کمیس��یون «بهبود‬ ‫محی��ط کس��ب و کار و رف��ع موانع تولی��د» در این‬ ‫نشس��ت با تاکید بر اینکه کشور با محدودیت منابع‬ ‫ارزی مواجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله نیز باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد که مادامی که راه واردات باز باش��د‪،‬‬ ‫کمتر کسی به سراغ تولید می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت تفکیک قائل شود‬ ‫علیرضا کاله��ی صمدی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫صنع��ت و معدن ات��اق بازرگانی تهران نی��ز بر این‬ ‫عقی��ده بود که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫در ایجاد محدودی��ت و ممنوعیت در مقابل واردات‪،‬‬ ‫می��ان کااله��ای مصرف��ی و س��رمایه ای تمایز قائل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او همچنی��ن گفت‪ :‬زمانی ک��ه از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی در مورد س��اخت ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫استعالم صورت می گیرد‪ ،‬بعضا پاسخ های غیرواقعی‬ ‫ای��ن ضرورت وج��ود دارد که از ن��گاه محلی فاصل��ه بگیریم و به‬ ‫بازاره��ای منطقه ای بیندیش��یم‪ .‬درحال حاضر این کش��ور ها حدود‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد دالر واردات دارند که س��هم ایران از صادرات کاال‬ ‫به این کشور ها حدود ‪ ۲‬درصد است‬ ‫ارائ��ه داده و ت��وان خ��ود را بی��ش از واقعیت جلوه‬ ‫ می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ممنوع نیست‬ ‫در همین حال‪ ،‬س��یدمهدی نیازی‪ ،‬مش��اور ارشد‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ه این نکته اش��اره ک��رد که واردات ماش��ین االت‬ ‫ممنوع نیس��ت و تنها در ش��رایطی که ماشین االتی‬ ‫تولید مش��ابه داخلی داش��ته باشد‪ ،‬مشمول معافیت‬ ‫ نمی شود‪.‬‬ ‫نیازی در ادامه ب��ه برخی گزارش های بین المللی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در اخرین گزارش فائو که مربوط‬ ‫به نوامبر ‪ ۲۰۱۹‬اس��ت‪ ،‬شاخص غذا به ‪ ۱۷۷‬رسیده‬ ‫و این حاک��ی از افزایش بی س��ابقه تورم محصوالت‬ ‫غذایی در ‪ ۲۶‬ماه گذشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اخص مدی��ران خرید‪ ،‬به نس��بت‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬ب��ه پایین ترین حد خود‬ ‫رس��یده و این نش��ان دهنده رکود در کشور هاس��ت‪.‬‬ ‫موسسه مودیز نیز در گزارش ‪ ۲۰‬نوامبر خود نسبت‬ ‫به ش��کنندگی اقتصاد در سال ‪ ۲۰۲۰‬تاکید کرده و‬ ‫دلیل ان نبود شفافیت و اصالح نشدن سیاست های‬ ‫تجاری عنوان شده است‪.‬‬ ‫نیازی س��پس گفت که ای��ن گزارش ها حکایت از‬ ‫ان دارد ک��ه درحال حاضر تبعی��ت از قواعد تجاری‬ ‫س��ازمان جهانی تجارت در جهان موضوعیت ندارد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه عنوان داد که طب��ق برنامه های پنجم و‬ ‫ششم توس��عه‪ ،‬امکان ایجاد ممنوعیت و محدودیت‬ ‫در برابر تجارت وجود نداش��ت اما پس از نوس��انات‬ ‫ارزی‪ ،‬اولویت بن��دی کاالهای وارداتی ضروری ش��د‬ ‫ک��ه البته در وهله نخس��ت بحث ایج��اد ممنوعیت‬ ‫مطرح نبود اما بر اس��اس مصوبه ش��ورای هماهنگی‬ ‫قوای س��ه گانه این ممنوعیت ها ایجاد ش��د‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫طبق قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی کشور‬ ‫نیز که اواخر خرداد ماه ابالغ ش��د‪ ،‬واردات کاالهایی‬ ‫که دارای تولید مشابه داخلی هستند‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در اعمال ای��ن ممنوعیت ه��ا نقض قانون‬ ‫صورت نگرفته و حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر مصارف ارزی‬ ‫با ایجاد این ممنوعیت ها کاهش یافته اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه دول��ت این مجوز را داده اس��ت که کاالهایی‬ ‫که واردات انها مورد نیاز اس��ت‪ ،‬از فهرست ممنوعه‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫او در ادامه درباره سیاس��ت عمق بخشی به ساخت‬ ‫داخل توضیح داد‪ :‬مقرر ش��ده است که ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر در طول س��ه س��ال به منظور تعمیق س��اخت‬ ‫داخل س��رمایه گذاری صورت گی��رد و بدین ترتیب‬ ‫‪ ۱۱۰‬کاال برای داخلی سازی انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫در واقع این ‪ ۱۰‬میلیارد دالر قرار اس��ت‪ ،‬نیازهای‬ ‫س��رمایه گذاری ی��ا س��رمایه در گ��ردش واحدهای‬ ‫تولیدی را تامین کند‪.‬‬ ‫نیازی با اش��اره ب��ه وجود ‪ ۷۰۰‬ت��ا ‪ ۷۵۰‬میلیون‬ ‫جمعیت در ‪ ۱۵‬کشور همس��ایه گفت‪ :‬این ضرورت‬ ‫وجود دارد که از توسعه سرمایه گذاری با نگاه محلی‬ ‫فاصل��ه بگیریم و به بازارهای منطقه ای بیندیش��یم‪.‬‬ ‫درحال حاضر این کشور ها حدود ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫واردات دارند که س��هم ایران از صادرات کاال به این‬ ‫کشور ها حدود ‪ ۲‬درصد است و باید تالش کنیم که‬ ‫این سهم افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ‪ ۱۴‬رش��ته فعالی��ت برای تعمیق‬ ‫س��اخت داخل در اولویت قرار گرفته اند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۴‬زنجیره شناس��ایی ش��ده اند که تدوین‬ ‫برنامه دو و پنج س��اله برای عمق بخشی به تولید در‬ ‫این زنجیره ها با کمک تشکل ها در دست اقدام است‪.‬‬ ‫‹ ‹گرفتاری برای واردات‬ ‫امی��د کوش��کی‪ ،‬رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫مس��تربچ و کامپاند‪ ،‬در ادامه این نشست با انتقاد از‬ ‫فرایند پیچیده و دش��وار ثبت سفارش ماشین االت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۱۰‬سال پیش‪ ،‬تکنولوژی جدیدی در حوزه‬ ‫مستربچ و کامپاند ارائه نشده و ماشین االت در جهان‬ ‫صرفا به س��مت تولید با حجم انبوه تر و مصرف برق‬ ‫کمتر رفته است اما در ایران ماشین االت تولیدی از‬ ‫چنین مزیتی برخوردار نبوده و البته پاسخگوی نیاز‬ ‫ما نیستند‪ .‬این مسئله‪ ،‬قدرت رقابت پذیری تولیدات‬ ‫م��ا را کاهش خواه��د داد‪ .‬ایجاد ای��ن محدودیت ها‬ ‫برای تولیدکنندگان منش��ا فساد شده و انها گرفتار‬ ‫بروکراسی پیچیده برای واردات ماشین االت شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری مانع تولید با کیفیت‬ ‫احمد صادقیان‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون صنعت و‬ ‫معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با اش��اره به اینکه در‬ ‫بحث ممنوعیت ه��ا و حمایت از تولید داخل‪ ،‬تجربه‬ ‫شیرینی در کشور وجود ندارد‪ ،‬عنوان کرد که مسئله‬ ‫قیمت گ��ذاری در ایران‪ ،‬انگی��زه تولید باکیفیت را از‬ ‫بین می برد‪.‬‬ ‫عب��اس ارگون‪ ،‬دیگ��ر عضو این کمیس��یون این‬ ‫پرس��ش را مط��رح کرد ک��ه نهضت س��اخت داخل‬ ‫مش��خصا در چه حوزه هایی قرار است جریان داشته‬ ‫باشد؟ او ادامه داد‪ :‬بدیهی است که کشور ما در همه‬ ‫حوزه های صنعتی صاحب مزیت نیس��ت و پیگیری‬ ‫این سیاس��ت در همه حوزه ها به منزله اتالف منابع‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت مدام این عبارت‬ ‫تکرار می شود که در شرایط حساس کنونی هستیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬طوری برنامه ریزی می ش��ود که گویی قرار‬ ‫نیس��ت تحریم ها برداش��ته ش��ود‪ .‬در حالی که الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬سیاست ها با نگرش فراخ تری تدوین شود که‬ ‫محدود به یک دوره مش��خص نباش��د‪ .‬در عین حال‬ ‫ایجاد ممنوعیت باعث رشد و رقابت پذیری نمی شود‪.‬‬ ‫در ح��وزه خودرو ممنوعیت ایجاد ش��د و نتیجه ان‬ ‫اس��ت ک��ه باید محص��والت داخلی را با ن��رخ باال و‬ ‫کیفیت پایین خریداری کنیم‪ .‬پرس��ش اساسی این‬ ‫است که حقوق مصرف کنندگان چه می شود؟‬ ‫‹ ‹تهدید چه معنا و مفهومی دارد؟‬ ‫حبیب ال��ه انص��اری‪ ،‬دبی��ر انجمن صنای��ع لوازم‬ ‫خانگ��ی هم با اش��اره به اینکه این انجمن س��اخت‬ ‫داخل را اغاز کرده اس��ت‪ ،‬از ضرورت صادرات محور‬ ‫بودن تولیدات داخلی و رف��ع موانع داخلی صادرات‬ ‫س��خن گفت‪ .‬او افزود‪ :‬معاون ام��ور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخش��نامه ای‬ ‫ص��ادر ک��رده ک��ه در ان در ص��ورت ارائ��ه ندادن‬ ‫م��دارک مربوط به رف��ع تعهد ارزی‪ ،‬ص��ادرات این‬ ‫دس��ته از صادرکنن��دگان از اول دی ممنوع ش��ده‬ ‫و ن��ام انها از فهرس��ت صادرکنن��دگان مجاز خارج‬ ‫می شود‪ .‬صادرکنندگان با این مشکالت نقدینگی که‬ ‫دارن��د‪ ،‬بای��د ارز خود را وارد کش��ور کنند و در این‬ ‫ش��رایط تهدید صادرکنندگان چ��ه معنا و مفهومی‬ ‫دارد؟‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬حقگو به عنوان کارش��ناس‬ ‫این کمیس��یون‪ ،‬مس��ئله اصل��ی صنع��ت را فقدان‬ ‫سیاس��ت صنعتی در کشور دانست و گفت‪ :‬سیاست‬ ‫تعمیق س��اخت داخل یک سیاست بلندمدت با اثار‬ ‫اجرایی بزرگ اس��ت ک��ه نباید در ش��رایط بحرانی‬ ‫کنونی در دستور کار قرار گیرد‪ .‬مسئله این است که‬ ‫تدوین سیاست ها به شکل روزمره صورت می گیرد و‬ ‫هنوز مزیت های نس��بی کشور مشخص نشده که در‬ ‫چارچوب ان تصمیم گیری شود نه بر مبنای نرخ ارز‪.‬‬ ‫اینک��ه دولت دیکته کند‪ ،‬چ��ه کاالیی‪ ،‬چگونه تولید‬ ‫شود‪ ،‬مربوط به نظام های کمونیستی است‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه اگر دول��ت در صدد بهبود محیط کس��ب و کار‬ ‫براید‪ ،‬تولید خود به خود رونق می گیرد‪.‬‬ ‫او به توصیه های��ی از جهانگیر اموزگار‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫ایران��ی که س��ال ها در مق��ام یکی از اعضای ارش��د‬ ‫صندوق بین المللی پول فعالیت کرده بود اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬توصیه های اموزگار درب��اره میزان مطلوب‬ ‫حمای��ت از صنای��ع داخلی که در ده��ه‪ ۱۳۴۰‬ارائه‬ ‫شده‪ ،‬ش��امل ‪ ۶‬رکن است؛ از جمله اینکه حمایت ها‬ ‫برای مدت معین باش��د‪ ،‬س��ود باداورده ای را نصیب‬ ‫بخش��ی از تولید نکند‪ ،‬باعث کاهش کیفیت نش��ود‪،‬‬ ‫منجر به تولید غیرضرور نشود و همچنین اینکه این‬ ‫حمایت ها توسط اهل ان پذیرفته شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت تج�ارت نادی�ده گرفته ش�ده‬ ‫است‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مری��م خزاع��ی‪ ،‬معاون بررس��ی های‬ ‫اقتص��ادی اتاق بازرگان��ی تهران نیز گف��ت‪ :‬به نظر‬ ‫ می رس��د‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تدوین‬ ‫سیاست های خود به اهمیت تجارت در رونق تولید‪،‬‬ ‫توجه کافی ندارد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه م��اده ‪ ۱۱۵‬قانون برنامه س��وم‬ ‫گف��ت‪ :‬این ماده‪ ،‬سیاس��تگذاران را از اعمال هرگونه‬ ‫ممنوعی��ت غیرتعرفه ای در براب��ر تجارت منع کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در س��ال های اخیر گویی یک عقبگرد در‬ ‫سیاست گذاری رخ داده و سیاستگذاران برای اعمال‬ ‫سیاس��ت های خ��ود بهانه خوبی به ن��ام تحریم پیدا‬ ‫کرده ان��د‪ .‬در حالی که کش��ورهایی که پیش��رفت را‬ ‫تجربه کرده اند‪ ،‬همواره و در هر شرایطی‪ ،‬یک سری‬ ‫سیاست های صحیح را دنبال کرده اند‪.‬‬ ‫خزاعی با تاکید بر اینکه بدون واردات‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫صاحبان فناوری و س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬توس��عه‬ ‫صادرات ممکن نخواهد ب��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ترکیه در‬ ‫مقابل ‪ ۱۷۵‬میلیارد دالر صادرات‪ ۲۱۶ ،‬میلیارد دالر‬ ‫واردات دارد‪.‬‬ ‫علیرضا میربلوک‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‬ ‫و مع��دن نیز ب��ر این عقیده بود ک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت باید توضیح دهد که در سیاس��ت‬ ‫تعمی��ق س��اخت داخل‪ ،‬کیفیت‪ ،‬کمی��ت و خدمات‬ ‫پس از فروش م��ورد نیاز صنایع داخلی که تولیدات‬ ‫داخلی را جایگزی��ن واردات می کنند‪ ،‬چگونه تامین‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫‹ ‹رویکرد اصلی توسعه صادرات‬ ‫در پایان این نشست نیز سید مهدی نیازی‪ ،‬مشاور‬ ‫ارش��د معاون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در پاسخ به مواردی که مطرح شد تاکید کرد‬ ‫که سیاست تعمیق س��اخت داخل روی همه کاالها‬ ‫اعمال نخواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬توس��عه صادرات رویکرد اصلی وزارتخانه‬ ‫اس��ت و تولید و تجارت در کنار یکدیگر مورد توجه‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬ضمن انک��ه منطق اقتص��ادی تولید به‬ ‫گونه ای اس��ت که چه در زمان تحریم و چه در زمان‬ ‫گشایش قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال اینک��ه گفت��ه می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫کش��ور سیاس��ت صنعتی وج��ود ن��دارد‪ ،‬پذیرفتنی‬ ‫نیس��ت و توس��عه صنعتی ک��ه رخ داده‪ ،‬ناش��ی از‬ ‫سیاس��ت صنعتی اس��ت که در کش��ور حاکم بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از حاشیه های نمایشگاه بین المللی اسانسور‪ ،‬پله برقی قطعات و تجهیزات جانبی گزارش می دهد‬ ‫نمایش��گاه اسانس��ور کش��ور همیش��ه درگیر حواشی‬ ‫گوناگونی بوده اس��ت‪ .‬رویدادی که به بهانه های مختلف‪،‬‬ ‫مس��ئولیت برگزاری ان از بخش خصوصی گرفته شد و‬ ‫در طول ‪ ۷‬س��ال برگزاری دستخوش مشکالت متعددی‬ ‫بوده است‪ .‬امسال هم جابه جایی زمان برگزاری هشتمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی اسانسور‪ ،‬پله برقی‪ ،‬باالبرها‪ ،‬نقاله ها‪،‬‬ ‫قطعات و تجهیزات جانبی و صنایع و تجهیزات وابس��ته‬ ‫از تیر به نخستین روزهای زمستان باعث شد این رویداد‬ ‫تخصصی بار دیگر به صدر حواش��ی صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور برگردد!‬ ‫پی��ش از این گزارش خبری کوتاه��ی از پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش نیوز منتش��ر و اعالم ش��د بخش های مختلفی‬ ‫از بدن��ه صنع��ت اسانس��ور و پله برق��ی این روی��داد را‬ ‫تحریم کردند‪ .‬اکنون اخبار تازه تر نش��ان می دهد تعداد‬ ‫ش��رکت های تحریم کننده نمایش��گاه از انچ��ه در ابتدا‬ ‫عنوان شده بود‪ ،‬بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعاتی که توسط اتحادیه صنف اسانسور‪،‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان اسانس��ور و پله برقی و دیگر منابع‬ ‫اگاه در اختی��ار روزنامه‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬باید این طور‬ ‫گف��ت که تقریب��ا ‪ ۹۰‬درصد فعاالن ای��ن صنف به دلیل‬ ‫جابه جای��ی زمان برگزاری و بروز مش��کالت فنی متعدد‬ ‫در روند برپایی این رویداد‪ ،‬از حضور در نمایشگاه هشتم‬ ‫انصراف دادند‪.‬‬ ‫هرچن��د ات��اق تع��اون ای��ران به عن��وان برگزارکننده‬ ‫نمایش��گاه اسانس��ور در روزه��ای اخی��ر در مصاحبه با‬ ‫رس��انه ها این موض��وع را به کلی تکذیب ک��رده و معتقد‬ ‫اس��ت این رویداد با وسعت و کیفیت قبل برگزار خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اما نامه های ارس��الی ازسوی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫اسانس��ور و پله برقی به ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ته��ران در نخس��تین روزهای مهر‪ ،‬نش��ان‬ ‫می دهد سطح نارضایتی از برگزاری این رویداد بسیار باال‬ ‫اس��ت و باید برگزار نش��دن یا ضعف اساسی در برگزاری‬ ‫ان را از همین حاال پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫در متن نامه ای که رئی��س هیات مدیره این انجمن به‬ ‫بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل س��ایت تهران نوشته بود‬ ‫این طور امده است‪:‬‬ ‫«ریاس��ت هیات مدی��ره و مدیرعامل محترم ش��رکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫جناب اقای دکتر بهمن حسین زاده‬ ‫با س�لام احتراماً با عنایت به فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب درباره حمای��ت از تولید مل��ی و کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫متاس��فانه به علت نبود شناخت و اگاهی برخی مسئوالن‬ ‫محت��رم از ح��وزه کاری بعضی اصن��اف و صنایع‪ ،‬بدون‬ ‫هماهنگ��ی و نظرس��نجی ب��ا فع��االن و صاحب نظ��ران‬ ‫تصمیم هایی اتخاذ می ش��ود که نه تنه��ا به تولید کمکی‬ ‫نمی کند بلکه ممکن است اسیب هم برساند‪.‬‬ ‫ب��ه اس��تحضار عال��ی می رس��اند برگ��زاری ‪ ۷‬دوره‬ ‫نمایش��گاه تخصصی بین المللی اسانس��ور و پله برقی در‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬بحمداهلل توانس��ته بود رضایت نسبی‬ ‫مش��ارکت کنندگان داخلی و خارجی و مسئوالن محترم‬ ‫ذی ربط را کس��ب و بازدیدکنندگان زیادی را نیز جذب‬ ‫نمایشگاه کند‪.‬‬ ‫تقریبا ‪ ۹۰‬درصد فعاالن صنف اسانس��ور و پله برقی به دلیل جابه جایی‬ ‫زمان برگزاری و بروز مش��کالت فنی متعدد در روند برپایی این رویداد‪،‬‬ ‫از حضور در نمایشگاه هشتم انصراف دادند‬ ‫الزم ب��ه توضی��ح اس��ت ت�لاش و پیگیری ه��ای این‬ ‫انجمن در س��ال های گذش��ته‪ ،‬موانع و مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه برگزاری نمایش��گاه اسانس��ور و پله برق��ی را به طور‬ ‫چش��مگیری کاهش داد‪ .‬براس��اس نظر اکثریت فعاالن‬ ‫صنعت اسانس��ور و پله برقی به وی��ژه تولیدکنندگان این‬ ‫رس��ته و با همکاری مسئوالن محترم در شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی توانس��تیم نمایشگاه های قبل‬ ‫را با س��طح اش��غال ‪ ۱۳۰۰۰‬مترمرب��ع به خوبی برگزار و‬ ‫رضایت حداکثری را در این بازه زمانی کس��ب کنیم‪ ،‬اما‬ ‫امس��ال بدون هیچ گونه نظرسنجی از تولیدکنندگان این‬ ‫صنعت که اکثریت مشارکت کنندگان را در این نمایشگاه‬ ‫بین المللی تش��کیل می دهند‪ ،‬زمان برگزاری نمایش��گاه‬ ‫به بهمن انتقال داده ش��د ک��ه این امر نارضایتی اکثریت‬ ‫فعاالن این صنعت را برانگیخت‪ .‬همان طور که مستحضر‬ ‫هستید هدف از برگزاری نمایشگاه ها جذب بازار داخل و‬ ‫خارج‪ ،‬معرفی محصوالت تولیدی جدید و ارتقای صنعت‬ ‫از لحاظ کس��ب وکار و افزایش کیفی محصوالت است که‬ ‫متاس��فانه تعیین زمان نامناسب برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫دستیابی به اهداف مورد نظر را ناممکن می سازد‪.‬‬ ‫ب��رودت هوا در این زمان مش��کالتی را باتوجه به نوع‬ ‫محصول و نحوه ارائه ان در نمایشگاه از چند جهت برای‬ ‫مش��ارکت کنندگان ایجاد می کند و مشکل دیگر نزدیک‬ ‫ش��دن به پایان سال است که تولیدکنندگان این صنعت‬ ‫را ب��ا افزای��ش ترافیک کاری روب��ه رو می کند؛ مضاف بر‬ ‫اینکه در پایان سال بازدیدکننده اعم از داخلی و خارجی‬ ‫نامه جمعی از فعاالن انجمن اسانسور به وزارت کار‬ ‫برای این رسته تولیدی در نمایشگاه کمتر است و بازتاب‬ ‫و نتیجه قابل قبولی را به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫علی هذا براساس نظرسنجی از اکثریت تولیدکنندگان‬ ‫که هر س��ال در نمایش��گاه حض��ور دارن��د و نارضایتی‬ ‫و اس��تقبال نک��ردن انها از زم��ان برگزاری نمایش��گاه‬ ‫خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که نمایشگاه یادشده‬ ‫در بهمن امس��ال لغو و به س��ال بعد و زمان مناسب که‬ ‫همان تیر و مرداد اس��ت موکول و مجوز نمایشگاه به نام‬ ‫یکی از تش��کل های صنعت اسانسور صادر شود و تشکل‬ ‫منتخ��ب برای انتخ��اب مجری اصلح با نظارت ش��رکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی اقدام کند‪.‬‬ ‫پیشاپیش از دستور مس��اعد جنابعالی کمال قدردانی‬ ‫را داریم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجم��ن اسانس��ور و پله برقی ‪-‬‬ ‫علی محمد منصوری»‬ ‫در ظاه��ر نامه ارس��الی فع��االن بخ��ش خصوصی به‬ ‫س��ایت تهران بی جواب باقی ماند و انها نتیجه مشخصی‬ ‫دریافت نکردند؛ بنابراین تمامی اعضای انجمن اسانسور‬ ‫و پله برق��ی حدود یک ماه بعد‪ ،‬به طور گروهی دس��ت به‬ ‫تحریم نمایشگاه زدند و اعالم شد که در نمایشگاه امسال‬ ‫حضور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بخش هایی از متن نامه ارس��ال ش��ده ازسوی انجمن‬ ‫خطاب به تمامی فعاالن صنعت اسانس��ور و پله برقی به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫«دومین جلس��ه هم اندیش��ی اعض��ای انجمن ‪ ۲۰‬اذر‬ ‫درباره ش��رایط برگزاری هش��تمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫اسانس��ور و پله برقی با حضور تعدادی از اعضای انجمن‬ ‫گروه تجارت‬ ‫در محل دفتر انجمن برگزار شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیرو جلسه پیشین درباره تصمیم گیری نهایی به منظور‬ ‫شرکت نکردن در نمایش��گاه بهمن ‪ ۹۸‬حاضران در این‬ ‫باره نظرات خ��ود را بیان کردند و در نهایت تصمیم های‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪.‬‬ ‫الف‪ -‬مقرر ش��د تمامی حاضران نامه ای رسمی ازسوی‬ ‫واحدهای تولیدی خود به طور مستقیم به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬دفتر ماشین س��ازی و تجهیزات نوش��ته‬ ‫و رونوش��ت ان را به شرکت س��هامی نمایشگاه ها و دفتر‬ ‫انجمن تولیدکنندگان ارسال کنند که متن نامه‪ ،‬اعتراض‬ ‫به تاریخ برگزاری نمایش��گاه صنعت اسانسور و پله برقی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب‪ -‬پیرو جلس��ه پیشین مدعوین به اتفاق اعالم کردند‬ ‫که در نمایشگاه بهمن سال ‪ ۹۷‬شرکت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫ج‪-‬تمام��ی حاض��ران به اتفاق بر این باور هس��تند که‬ ‫باتوجه به اینکه ‪ ۷‬دوره نمایشگاه در زمان مطلوب (تیر)‬ ‫برگزار شده‪ ،‬تغییر زمان برگزاری نمایشگاه به هیچ عنوان‬ ‫به صالح صنعت نیست‪» .‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه کمت��ر از ‪ ۳‬هفت��ه ب��ه برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه اسانس��ور در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران فرصت باقی اس��ت‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫برگزارکنن��دگان همچن��ان بر اجرای ای��ن رویداد حتی کمتر از ‪ ۳‬هفته به‬ ‫بدون حض��ور بخش مهمی از مش��ارکت کنندگان اصرار برگزاری نمایشگاه‬ ‫دارند‪ ،‬این در ش��رایطی است که فعاالن بخش خصوصی‬ ‫نیز روی مواضع خود مبنی بر لغو نمایش��گاه و برگزاری اسانسور در‬ ‫محل دائمی‬ ‫ان در تابستان سال اینده تاکید دارند‪.‬‬ ‫دولت‪،‬‬ ‫نماین��دگان‬ ‫پ��س از نامه نگاری ه��ای انجمن با‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫کار وس��عت بیش��تری پیدا کرد و س��ندیکای اسانسور‬ ‫بین المللی‬ ‫و اتحادیه کش��وری اسانس��ور نیز اعت��راض علنی خود‬ ‫را اع�لام کردن��د‪ .‬در این زمینه نام��ه اعتراضی جدیدی جمهوری اسالمی‬ ‫خطاب به سرپرس��ت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن ایران فرصت‬ ‫و تجارت با امضای رئیس��ان هر ‪ ۳‬تش��کل ارس��ال شد‪ .‬باقی است‪،‬‬ ‫مت��ن این نام��ه دقیقا براس��اس نامه ای که در‬ ‫گذش��ته برگزارکنندگان‬ ‫ب��ه نمایش��گاه تهران ارس��ال ش��ده بود تنظیم ش��د و‬ ‫قرار همچنان بر اجرای‬ ‫نس��خه ای از ان نی��ز در اختی��ار موسس��ه‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این رویداد حتی‬ ‫اگرچ��ه مهم تری��ن مولف��ه در برگزاری ی��ک رویداد بدون حضور‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬ثب��ات در زم��ان برگ��زاری ان اس��ت‬ ‫اما بخش مهمی از‬ ‫متاسفانه در یک سال اخیر شاهد جابه جایی های متعدد‬ ‫ام��ا بی دلی��ل در زمین��ه رویدادهای مه��م تقویم تهران مشارکت کنندگان‬ ‫بودی��م‪ .‬این اتفاق پیش از این گریبان نمایش��گاه تله کام اصرار دارند‬ ‫را ه��م گرف��ت و پیامده��ای غیرحرف��ه ای ان دامن گیر‬ ‫بس��یاری از فعاالن این حوزه ش��د‪ .‬به تازگی شنیده شده‬ ‫نمایش��گاه نفت هم قرار است با س��ابقه ‪ ۳‬دهه برگزاری‬ ‫در فصل بهار‪ ،‬به فصل دیگری (به احتمالی پاییز) منتقل‬ ‫شود!‬ ‫در ش��رایطی که صنعت نمایش��گاهی به دلیل کاهش‬ ‫چش��مگیر درامدهای ارزی‪ ،‬ش��رایط مس��اعدی ندارد‪،‬‬ ‫چنی��ن تغییراتی تنها وضعیت این عرصه و افراد ش��اغل‬ ‫در ان را وخیم تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نامه انجمن اسانسور به مدیر عامل نمایشگاه تهران‬ ‫نامه‪ 3‬تشکل بخش خصوصی به معاونت صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫حضور تاجران سوریه در کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت‬ ‫علی ش��اهانی‪ ،‬دبیر کنفرانس و نمایش��گاه صنعت س��اخت‬ ‫در س��فارتخانه جمه��وری اس�لامی ایران در دمش��ق با جواد‬ ‫ترک ابادی‪ ،‬سفیر ایران در سوریه دیدار و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش تجارت انالین در ای��ن دیدار ترک ابادی امادگی‬ ‫کامل خود را برای کمک به گس��ترش رواب��ط تجاری ایران و‬ ‫س��وریه در صنعت س��اخت اعالم کرد و افزود‪ :‬دوستان سوری‬ ‫م��ا تاکن��ون از صنعتگ��ران ایرانی اس��تقبال گرم��ی کردند و‬ ‫شرکت هایی که محصوالت باکیفیت و تجاری دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫در سوریه بازار بسیار خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کار بازس��ازی س��وریه اغ��از ش��ده و زمان‬ ‫ان رس��یده که ش��رکت های ایرانی همه امکان��ات خود را در‬ ‫چهارچوب روابط تجاری برای بازس��ازی سوریه به کار بندند تا‬ ‫اینکه این کشور شرایطی حتی بهتر از شرایط قبل از سال های‬ ‫جنگ داشته باشد‪.‬‬ ‫س��فیر ایران در س��وریه ادامه داد‪ :‬به منظور دستیابی به این‬ ‫مهم ‪ 3‬اتاق و انجمن با حضور فعاالن این عرصه تش��کیل شده‬ ‫که وظیفه انها تسهیل روابط و تامین کاالهای موردنیاز سوریه‬ ‫از ایران است‪ .‬وی برگزاری کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت‬ ‫با حضور تاجرا ایران و س��وریه را گامی بس��یار مهم در تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز این کشور ارزیابی کرد و گفت این کنفرانس‬ ‫می تواند نقطه عطفی در روابط تاجران ساختمانی هر دو کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دبیر کنفرانس صنعت س��اخت نیز در این دیدار با اش��اره به‬ ‫مذاکرات خود در س��وریه عنوان کرد تاجران سوری دید بسیار‬ ‫مثبت��ی به همکاری با ایران دارند و تمام س��عی خود را به کار‬ ‫خواهیم بست تا فضای مذاکره رو دررو مناسبی در کنفرانس در‬ ‫نظر گرفته ش��ود تا تولیدکنندگان بی واسطه با تاجران سوریه‬ ‫مراودات خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��اهانی با اش��اره به هم��کاری وزارت امور خارج��ه ایران‬ ‫در برگ��زاری دوره گذش��ته کنفرانس عنوان ک��رد‪ :‬کنفرانس‬ ‫صنعت س��اخت نمون��ه ب��ارز حمای��ت از تولیدکنن��دگان از‬ ‫طری��ق دیپلماس��ی اقتصادی اس��ت و امیدواریم اقای س��فیر‬ ‫و مجموع��ه س��فارت ایران در س��وریه بتوانن��د در این زمینه‬ ‫گام��ی بلند بردارند ت��ا در جهت نیل به اهداف سیاس��ت های‬ ‫کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی حرک��ت شایس��ته ای انج��ام داده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫دومین کنفرانس و نمایش��گاه صنعت س��اخت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬دی ‬ ‫امسال با حضور صاحبان صنعت‪ ،‬صاحبان سرمایه‪ ،‬مسئوالن و‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی و بازرگانانی از عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬قطر و عمان‬ ‫در محل هتل المپیک تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جنوب ش��رق با اش��اره به برگزاری هجدهمین‬ ‫ی امسال در‬ ‫نمایشگاه کتاب کرمان از ‪ 7‬تا ‪ ۱۳‬د ‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی جنوب‬ ‫ش��رق گفت‪ :‬تدابی��ر و هماهنگی های الزم در‬ ‫راستای برپایی این نمایشگاه انجا م شده است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین س��عید در گفت وگو ب��ا ایرنا با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه هجدهمین نمایش��گاه کتاب‬ ‫کرم��ان در ‪ 3‬س��الن در فضایی به مس��احت ‪۶‬‬ ‫ه��زار مترمربع ب��رای ش��هروندان کرمان دایر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬وسیله رفت وامد شهروندان‬ ‫با همکاری ش��هرداری از محل میدان ازادی به‬ ‫سمت نمایش��گاه های بین المللی جنوب شرق‬ ‫ی ش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تدابیر‬ ‫پیش بین ‬ ‫و هماهنگی های الزم برای امنیت ش��هروندان‬ ‫با نی��روی انتظام��ی‪ ،‬اتش نش��انی و اورژانس‬ ‫برای جلوگیری از حوادث احتمالی اندیش��یده‬ ‫ش��ده است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جن��وب ش��رق با بی��ان اینکه این‬ ‫نمایش��گاه در ‪ ۳۶۰‬غرفه با حضور ‪ ۳۳۱‬ناش��ر‬ ‫داخلی و ‪ ۹‬ناشر خارجی برگزار می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این نمایش��گاه ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۱۳۰‬عنوان‬ ‫کت��اب داخل��ی در ‪ ۷۰۰‬هزار جل��د و ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬عن��وان کت��اب خارج��ی از ‪ ۸۶‬کش��ور‬ ‫جهان ارائه می ش��ود‪ .‬سعید افزود‪ :‬امسال برای‬ ‫نخستین بار بخش بین الملل و ‪ ۱۵‬غرفه کتاب‬ ‫دیجیتال در این نمایشگاه فعال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این نمایش��گاه از ‪ 7‬تا ‪۱۳‬‬ ‫ی در محل مجتمع نمایشگاهی جنوب شرق‬ ‫د ‬ ‫کرمان برپا می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دوس��تداران و‬ ‫عالقه من��دان ب��ه کت��اب می توانند ه��ر روز از‬ ‫س��اعت ‪ ۹:30‬ت��ا ‪ ۲۰‬از ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬واقع‬ ‫در بزرگراه ایت اهلل هاش��می رفسنجانی‪ ،‬محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی جنوب شرق‬ ‫بازدید کنند‪.‬‬ ‫پایان کار ‪ 3‬نمایشگاه‬ ‫ساختمانی در شیراز‬ ‫دهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی مصال��ح‪،‬‬ ‫تجهیزات و فناوری های س��اختمان‪ ،‬هش��تمین‬ ‫نمایش��گاه تخصصی در‪ ،‬پنجره و صنایع وابسته‬ ‫ب��ه هم��راه چهارمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫اسانس��ور‪ ،‬باالبر‪ ،‬پله برقی و تجهیزات وابس��ته‪،‬‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫فارس در ش��یراز برگزار ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ف��ارس‪ ،‬درباره این‬ ‫‪ ۳‬رویداد گفت‪ :‬حساس��یت ب��ر موضوع انتخاب‬ ‫بهتری��ن مصال��ح و م��واد اولی��ه‪ ،‬باکیفیت ترین‬ ‫تجهیزات و ابزاراالت س��اختمانی و اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای روز دنیا در پروژه های س��اختمانی‬ ‫بس��یار حائز اهمیت اس��ت و در این نمایشگاه ها‬ ‫س��عی ش��ده دس��تاوردها‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬دان��ش و‬ ‫جدیدترین محص��والت تولیدکنندگان برتر این‬ ‫صنعت به طور مس��تقیم و بدون واسطه به دست‬ ‫مصرف کنندگان برس��د‪ .‬س��ید محمود موسوی‬ ‫بیان کرد‪ 4 :‬س��الن حافظ‪ ،‬بهار‪ ،‬نرگس و سرو به‬ ‫مس��احت ‪ ۱۲‬هزار مترمربع میزبان ‪ ۱۰۲‬شرکت‬ ‫تولیدی‪ ،‬خدمات��ی و واردکننده بود که در قالب‬ ‫‪ ۴۲۰‬غرفه نمایشگاهی از سراسر کشور از جمله‬ ‫اس��تان های تهران‪ ،‬یزد‪ ،‬البرز‪ ،‬اذربایجان شرقی‬ ‫و غربی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفه��ان و مازندران‬ ‫و نماین��دگان محصوالتی از کش��ورهای المان‪،‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬کانادا‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تای��وان‪ ،‬اوکراین و‬ ‫ژاپن در این نمایشگاه حضور داشتند‪ .‬وی زمینه‬ ‫فعالیت مش��ارکت کنندگان این نمایش��گاه ها را‬ ‫تولید انواع مصالح و تجهیزات س��اختمانی‪ ،‬در و‬ ‫پنجره‪ ،‬باالبر و پله برقی‪ ،‬اسانس��ور‪ ،‬دستگاه های‬ ‫تهویه مطبوع‪ ،‬ش��یراالت‪ ،‬اجر‪ ،‬س��اندویچ پنل‪،‬‬ ‫تایل گچی‪ ،‬س��ازهای فلزی و پارچه ای‪ ،‬چسب‪،‬‬ ‫دیوارپوش‪ ،‬کناف‪ ،‬نرده اس��تیل‪ ،‬قفل هوشمند‪،‬‬ ‫خدمات فنی‪-‬مهندسی‪ ،‬خدمات سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫تجهیزات اتوماسیون‪ ،‬محوطه سازی‪ ،‬ابنما و دیگر‬ ‫محص��والت و خدمات حوزه صنعت س��اختمان‬ ‫برش��مرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی فارس همچنین از رشد ‪100‬درصدی‬ ‫این نمایشگاه در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬سخن گفت‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬مشارکت فعاالن صنعت ساختمان‬ ‫اس��تان فارس در این نمایش��گاه ‪ ۵۴‬درصد بود‪.‬‬ ‫ش��رکت نمایشگاه های بین المللی فارس یکی از‬ ‫بزرگ تری��ن مراکز اقتص��ادی و صنعتی منطقه‬ ‫جنوب کش��ور و یکی از ‪ ۲‬س��ایت نمایش��گاهی‬ ‫برتر کشور به شمار می رود‪ .‬او گفت‪ :‬سازمان های‬ ‫دولت��ی و نهادهای مس��ئول‪ ،‬همواره از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های صنعت��ی اس��تقبال می کنند اما‬ ‫فع��االن اقتص��ادی‪ ،‬صنعت��ی و تولیدکنندگان‬ ‫اس��تان فارس در برخی عناوین نمایش��گاهی از‬ ‫این ظرفیت ویژه اس��تقبال نمی کنند و در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬درصد مشارکت صنعتگران خارج از استان‬ ‫از فعاالن صنعتی استان فارس بیشتر است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ابعاد جدید از تحریم ‪ ۹۰‬درصدی نمایشگاه اسانسور و پله برقی‬ ‫بازدید کننده نمایشگاه‬ ‫کتاب کرمان باشید‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیگنال های کاهشی که از بازارهای موازی می رسد‬ ‫‹ ‹نقش مهم کنترلی بانک مرکزی بر بازارها‬ ‫ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طالو جواهر در این باره‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه طال و س��که درحالی در‬ ‫بیش از یک ماه گذشته‪ ،‬با نوسان های قیمتی زیادی روبه رو‬ ‫بوده و افزایش نرخ را تجربه کرده است که این شرایط سبب‬ ‫ش��ده تا این بازار با رکود ش��دیدی مواجه شود و از خرید و‬ ‫فروش در این بازار خبری نباش��د اف��زود‪ :‬افزایش نرخ ارز از‬ ‫یک طرف و باال رفتن نرخ اونس جهانی طال از س��وی دیگر‬ ‫باعث ش��د که در مدت گذش��ته بازار طال و س��که در بازار‬ ‫داخل نوسان های زیادی را تجربه کند و جهش های قیمتی‬ ‫زیادی داشته باشدکه بی تردید اگر این دوعامل خنثی شود‬ ‫می توان انتظار افت نس��بی قیمت ها را در بازار داخلی طال و‬ ‫سکه داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با توجه به روزهای پایانی س��ال میالدی‪،‬‬ ‫این مهم سبب شده تا نرخ دالر به دلیل تقاضا‪ ،‬گران شود و‬ ‫اونس طال هم با رشد روبه رو شود که پس این ایام‪ ،‬احتمال‬ ‫اینکه نرخ ها دراین بازار یک افت نسبی را داشته باشد هست‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد می توان انتظار داش��ت که بازار‬ ‫طال و سکه هم ارزانتر شود و قیمت ها تاحدی تعدیل شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار طال و س��که‪ ،‬با بیان اینکه دراین بین نقش‬ ‫مس��والن اقتصادی و سیاس��تگذاری هایی که دراین حوزه‬ ‫انجام می ش��ود بسیار حائز اهمیت اس��ت و می تواند جهت‬ ‫است اما مشتری چندانی برای دالر وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم سیاستگذاری مناسب بانک مرکزی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫زه�ره محسنی ش�اد‪ :‬همزم��ان با نوس��ان ن��رخ دالر در‬ ‫هفته های گذش��ته و همچنین باال رفت��ن نرخ جهانی طال‪،‬‬ ‫نرخ س��که در بازار داخل نیز نوس��ان های قاب��ل توجهی را‬ ‫تجربه کرد و این دو عامل باعث ش��د نرخ سکه به باال ترین‬ ‫سطح خود در یک ماه اخیر برسد و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار‬ ‫نیز رکورد های جدیدی را ثبت کند‪ .‬رس��یدن دالر به کانال‬ ‫‪ ۱۳‬هزارتوم��ان و افزای��ش ‪ ۲۵‬دالری نرخ هر اونس طال در‬ ‫بازارهای جهانی در هفته گذشته‪ ،‬از عوامل مهمی بود که در‬ ‫کنار س��ایر فاکتورها‪ ،‬به گفته فعاالن این بازار‪ ،‬زمینه تداوم‬ ‫رشد نرخ سکه و طال را در بازار داخلی فراهم کردند‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی در این بازارها حاکم شده است که‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن این بازار پیش بینی می کنند احتمال‬ ‫توق��ف این روند در روزه��ای اینده وج��ود دارد و می توان‬ ‫انتظار داش��ت نرخ طال و سکه در مسیر کاهشی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اخبار منتش��ر شده از پیش��رفت روند توافق تجاری چین و‬ ‫امریکا از یک سو و امارهای اقتصادی مثبت این دو کشور از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬در کنار حجم کم معامالت بازار جهانی در هفته‬ ‫کریسمسی از فاکتورهای اثر گذاری هستند که پیش بینی ها‬ ‫را نس��بت به شکس��تن مرزهای روانی ط�لای جهانی و در‬ ‫نهای��ت کاهش ن��رخ طال و س��که در روز ه��ای اینده قوت‬ ‫می بخشد‪.‬‬ ‫البت��ه دراین بین فع��االن این بازار نق��ش مهم نظارتی و‬ ‫کنترلی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و به تبع ان بازار طال‬ ‫و س��که را مهم ارزیابی می کنند و براین باورند که با برخی‬ ‫اقدامات می ت��وان بازار ارز را به عن��وان یکی از فاکتورهای‬ ‫مهم و اثرگذار داخلی بر نرخ طال و س��که که مدتی اس��ت‬ ‫نوس��ان های زی��ادی را تجربه می کن��د را ارام کرد و زمینه‬ ‫کاهش نوسان های قیمتی را در بازار سکه و طال فراهم کرد‪.‬‬ ‫ارز و سکه ارزان می شود؟‬ ‫هرچه فضای داللی و واس��طه گری کمتر شود و متقاضیان واقعی بتوانند‬ ‫ارز م��ورد نیازش��ان را از صرافی ه��ا تامی��ن کنند‪ ،‬این مه��م می تواند به‬ ‫ارامش بازار ارز کمک کند و در نهایت باعث ارام ش��دن سایر بازارها از‬ ‫جمله بازار سکه و طال شود‬ ‫حرکتی نرخ ارز و به تبع ان طال و س��که را در بازار داخلی‬ ‫تغیی��ر دهد افزود‪ :‬مس��ئوالن باید در ش��رایط فعلی نظارت‬ ‫و کنترل ش��ان را بر بازار ارز و س��که بیش��تر کنند و اجازه‬ ‫ندهن��د که قیمت ها جهش های غیر منطقی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی باید رویکرد قبلی خودش را در پیش بگیرد تا‬ ‫همچون نیمه نخس��ت سال که قیمت ها در بازار ارز و سکه‬ ‫کنترل ش��د‪ ،‬باز هم بازارها به ارامش برس��ند و جلوی روند‬ ‫افزایشی قیمت ها گرفته شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬شرایط فعلی حاکم بر بازار باعث‬ ‫رکود شدید این بازار شده و اگر این روند ادامه یابد می تواند‬ ‫باعث ادامه دار ش��دن رکود این بازار ش��ود که این اصال به‬ ‫نفع صنعت طالو جواهر و درکل اقتصاد کش��ور نیست‪ .‬او با‬ ‫تاکی��د براین موضوع که پیش بینی روند حرکتی بازار طال و‬ ‫س��که در روزهای اینده کار بسیار دشواری است و نمی توان‬ ‫ب��ه واضح گفت که روند چگونه پیش خواهد رفت افزود‪ :‬اما‬ ‫انچه که مشخص است این است که اگر بر بازار ارز و به تبع‬ ‫ان بازار طال و سکه نظارت و کنترل کافی انجام شود و بانک‬ ‫مرکزی سیاست های مناسبی در پیش بگیرد می توان انتظار‬ ‫داشت که قیمت ها نیز با کاهش روبه رو شود‪.‬‬ ‫به گفته محمدولی‪ ،‬این سیاس��تگذاری ها از انجا اهمیت‬ ‫زیادی دارد که باید توجه داش��ته باشیم که ما درحال حاضر‬ ‫به ماه های پایانی س��ال نزدیک می ش��ویم و از انجایی این‬ ‫موض��وع می تواند یک بار زیاد تقاضا را در بازارها ایجادکند‪،‬‬ ‫ای��ن انتظار وجود دارد که این تقاضا زمینه رش��د قیمت ها‬ ‫را به همراه داش��ته باشد که ازاین جهت نیاز است اقدامات‬ ‫مناسبی در حوزه ارز و سکه گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال تعدیل نرخ وجود دارد‬ ‫محمد کشتی ارای نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طال‬ ‫تهران‪ ،‬نیز دراین باره‪ ،‬با بیان اینکه براس��اس پیش بینی ها‪،‬‬ ‫نرخ طالی جهانی در روزهای پایانی سال میالدی با نوسان‬ ‫و افزایش مواجه شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هفته ای که گذشت‬ ‫ه��ر اونس طال در بازار جهانی ح��دود ‪ ۲۵‬دالر افزایش نرخ‬ ‫داش��ت که متقابال تاثیر افزایشی بر نرخ سکه و طال در بازار‬ ‫داخلی داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه براین نوساناتی در نرخ ارز‬ ‫در یک هفته گذشته وجود داشت که هم زمانی این دوعامل‬ ‫سبب شد نرخ سکه به باالترین سطح خود در یک ماه اخیر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬س��که درحالی روز ش��نبه گذشته‪ ،‬هفته را‬ ‫ب��ا نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۳۰‬ه��زار تومان اغاز کرد که در پایان‬ ‫هفته گذشته با حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان افزایش به ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۳۰‬ه��زار تومان رس��ید‪ .‬این درحالی اس��ت که در بازار‬ ‫داخلی تقاضای کاذبی ایجاد نش��د و ب��ا وجود تعطیلی ها و‬ ‫کاهش دادوس��تدها‪ ،‬افزایش قیمت ها فقط ناشی از افزایش‬ ‫ن��رخ طالی جهانی و نوس��انات ارزی بود و موجب رکود در‬ ‫بازار داخلی شد‪.‬‬ ‫کش��تی ارای نیز درباره تغییرات ه��ر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار‬ ‫گفت‪ :‬در طول هفته گذش��ته‪ ،‬ن��رخ هرگرم طالی ‪ ۱۸‬عیار‬ ‫ب��ا حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان افزایش نرخ از ‪ ۴۶۴‬هزار تومان به‬ ‫‪ ۴۷۵‬هزار تومان رس��ید‪ .‬البته پیش بینی می شود که از این‬ ‫هفته روند برعکس و قیمت ها تعدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازی قیمتی دالر در مرز روانی‬ ‫ب��ه هرحال از انجایی که ن��رخ دالر عامل مهمی در روند‬ ‫حرکت��ی نرخ طال و س��که اس��ت‪ ،‬در نخس��تین روز هفته‬ ‫جاری‪ ،‬یک روند باثبات تری را نس��بت به روزهای گذش��ته‬ ‫اغ��از کرد که این مهم را می توان یک فاکتور مهم و اثر گذار‬ ‫بر روند کاهش��ی قیمت ها در بازار طال و سکه دانست‪ .‬دالر‬ ‫در نخس��تین روز هفته‪ ،‬بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه‬ ‫گذش��ته در صرافی های بانکی نرخ خ��ورد و به این ترتیب‬ ‫ه��ر دالر امری��کا دراین بازار با نرخ ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۹۷۰‬تومان‬ ‫فروخته ش��د که در قیاس با اخرین روز کاری هفته گذشته‬ ‫تغییری را تجربه نکرده است‪ .‬با این حال برخی گزارش ها از‬ ‫نخس��تین معامالت در بازار ارز نشان می دهد روند قیمت ها‬ ‫نزولی اس��ت و احتم��ال کاهش قیمت ه��ا در هفته جاری‬ ‫تقویت شده است‪.‬‬ ‫ن��رخ حمایتی دالر با تثبیت یک هفته ای نرخ در س��قف‬ ‫کانال ‪ ۱۲‬ه��زار تومان‪ ،‬برابر با ‪ ۱۳‬هزار تومان اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نرخ پیش از ای��ن ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫صرافان بانک��ی می گویند بازی قیمت��ی دالر در مرز روانی‬ ‫نش��ان می دهد ابزار ارز تحت تاثیر فضای سیاس��ی و اخبار‬ ‫اقتصادی اس��ت و هنوز از پس نوسان شدید حاصل از تغییر‬ ‫ن��رخ بنزین به ثبات نرس��یده اس��ت‪ .‬به هرح��ال انطور که‬ ‫شواهد نش��ان می دهد نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی‬ ‫به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۷۰‬تومان رس��یده است و بازار ارز با کاهش‬ ‫محس��وس خرید و فروش روبه روست‪ .‬همتی تاکید کرده با‬ ‫وجودی که ن��رخ دالر در صرافی های بانکی پایین تر از بازار‬ ‫دراین رابطه امیرصادقی کارش��ناس و فعاالن بازار ارز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت که بخشی از کاهش تقاضا‬ ‫در ب��ازار ارز مرب��وط به محدودیتی اس��ت که بانک مرکزی‬ ‫ب��رای خرید ارز ایجاد ک��رده و به متقاضیان ارز اجازه خرید‬ ‫بیش��تر از ‪۲‬هزار دالر را به شکل قانونی نمی دهد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه این ش��رایط درحالی است که افراد در زمان خروج از‬ ‫کش��ور‪ ،‬می توانند تا ‪ ۵‬هزاردالر ارز همراه خود داشته باشند‬ ‫و از کشور خارج کنند افزود‪ :‬به نظرمی رسد این ناهماهنگی‪،‬‬ ‫سبب شده تا افراد نیازشان را از بازار ازاد و از سمت دالالن‬ ‫و واس��طه گران تامین کنند که این خود به افزایش نرخ ارز‬ ‫و نابسامانی این بازار بیشتر دامن زده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه درحال حاضر افراد کمی هس��تند که نیاز‬ ‫ارزیش��ان را از س��وی صرافی ها تامین کنند و همین امر بار‬ ‫تقاضا را به س��مت بازار ازاد کش��انده است یاداورشد‪ :‬برای‬ ‫بازگردان ارامش به بازار و پایین اوردن نرخ ها‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫باید نس��بت به همگام سازی سیاس��تگذاری های ارزی اقدام‬ ‫کند و ش��رایطی را به وجود اورد که س��قف خرید ارز برای‬ ‫متقاضیان افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هرچه فضای داللی و واسطه گری کمتر شود‬ ‫و متقاضیان واقعی بتوانند ارز مورد نیازش��ان را از صرافی ها‬ ‫تامین کنن��د‪ ،‬این مهم می تواند به ارام��ش بازار ارز کمک‬ ‫کند و در نهایت باعث ارام ش��دن سایر بازارها از جمله بازار‬ ‫سکه و طال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ردم ب�رای س�رمایه گذاری وارد ب�ازار ارز‬ ‫نشوند‬ ‫در عین حال محمدمهدی مفتح عضو کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس دراین باره در گفت وگو با ایبِنا با‬ ‫بیان اینکه مردم در ش��رایط فعلی نباید وارد بازار ارز شده و‬ ‫ب��ه خرید و فروش کاذب ان اقدام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دیگر امکان‬ ‫دالل��ی وجود ن��دارد‪ .‬وی با بیان اینکه وضعی��ت فعلی بازار‬ ‫ارز ب��ر ضرورت توجه مردم ب��ه توصیه های رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی تاکید دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم باید از خرید و فروش های‬ ‫کاذب ارز جلوگیری کرده و بدانند که بازار ارز جای مناسبی‬ ‫برای س��رمایه گذاری نیس��ت‪ .‬نماینده مردم تویسرکان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬مردم باید از تجربه های‬ ‫گذش��ته در حوزه بازار اس��تفاده کرده و دیگر در این حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری نکنن��د‪ .‬وی با بیان اینک��ه رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی با صراحت در باره وجود حب��اب در نرخ ارز اظهار‬ ‫نظر کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون نرخ دالر بیش از انچه شرایط‬ ‫اقتصادی ایجاب کند‪ ،‬گران ش��ده و از اینرو کاهش نرخ ان‬ ‫حتمی است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکی��د بر اینکه‬ ‫س��ازکارهای در پیش گرفته ش��ده از س��وی بانک مرکزی‬ ‫نشان از تالش برای کاهش نرخ ارز دارد‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫مدیریت منسجم موجود در این حوزه نوید دهنده ساماندهی‬ ‫نهایی بازار ارز است‪ .‬مفتح ادامه داد‪ :‬با توجه به نظارت های‬ ‫مس��تمر بر بازار‪ ،‬دیگر امکان داللی وجود نداشته و به طور‬ ‫حتم با ادامه این رویه ارز به نرخ واقعی خود نزدیک می شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹رفع س�وءاثر چک برگش�تی فاقد شکایت‪ ،‬پس‬ ‫از ‪ ۳‬سال‬ ‫بان��ک مرک��زی اعالم ک��رد‪ :‬بانک ها مکلف به رفع س��وءاثر‬ ‫چک های برگش��تی فاقد شکایت‪ ۳ ،‬سال پس از صدور گواهی‬ ‫ع��دم پرداخت اند‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬مدیرکل اعتبارات اداره‬ ‫اطالع��ات بانکی بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬پیرو بخش��نامه ‪28‬‬ ‫اسفند ماه ‪ 97‬و بر اساس بند (و) تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 5‬مکرر قانون‬ ‫اصالح قانون صدور چک (مصوب ابان ماه ‪ )97‬بانک ها باید در‬ ‫صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توس��ط‬ ‫دارنده درمورد چک هایی که ‪ 3‬سال از تاریخ صدور گواهینامه‬ ‫پرداخت نشدن ان ها سپری شده است نسبت به رفع سوءاثر از‬ ‫چک های برگشتی با درج کد ‪ 6‬اقدام کنند‪ .‬همچنین در ادامه‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬تا زمان راه اندازی س��امانه اس��تعالم طرح دعاوی‬ ‫کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه‪ ،‬بانک مربوطه‬ ‫باید نسبت به مکاتبه با مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه‬ ‫برای دریافت اس��تعالم و احراز ع��دم دعوی کیفری و حقوقی‬ ‫درمورد چک های مشمول مرور زمان ‪ 3‬سال اقدام کنند‪.‬‬ ‫ت هدیه را صادر کرد‬ ‫‹ ‹بانک ملی بیشترین کار ‬ ‫اطالعات منتشر ش��ده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد‬ ‫بیشترین میزان کارت های هدیه در دست مردم از سوی بانک‬ ‫ملی ایران صادر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬مقایس��ه تعداد‬ ‫کارت های هدیه صادره ش��بکه بانکی کش��ور تا پایان ابان ماه‬ ‫امسال حاکی از این است که بانک ملی ایران در این دوره زمانی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۲۳۵‬هزار فق��ره کارت هدیه در اختیار‬ ‫مردم داش��ته اس��ت‪ .‬رقم بیش از ‪ ۹۷‬میلیون فقره کارت های‬ ‫هدی��ه ک��ه تاریخ انقضای انها هنوز فرا نرس��یده‪ ،‬حاکی از این‬ ‫است که حدود ‪ ۲۷‬درصد مجموع این کارت ها در نظام بانکی‬ ‫را بانک ملی ایران صادر کرده است‪ .‬کارت هدیه بانک ملی ایران‬ ‫عالوه بر ش��عب‪ ،‬از طریق پایگاه های شبانه روزی‪ ،‬دستگاه های‬ ‫کیوسک و اپلیکیشن ‪ ۶۰‬قابل خریداری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ک�م توجهی به ح�وزه قرض الحس�نه در طرح‬ ‫بانکداری‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه رس��الت‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به حوزه قرض الحس��نه‬ ‫در ط��رح بانکداری کم توجهی کردند‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمد‬ ‫حس��ین حس��ین زاده‪ ،‬در گفت وگو با ایبِنا ضمن بیان مطلب‬ ‫ف��وق افزود‪ :‬طرح بانکداری با توجه به اینکه مدت هاس��ت هم‬ ‫در بان��ک مرکزی و هم مجلس ش��ورای اس�لامی مورد بحث‬ ‫ق��رار گرفته و ضرورت اجرای ان برای همه اش��کار اس��ت اما‬ ‫ب��ه تص��ور من اقدام در این زمینه ب��ا تاخیر صورت گرفت زیرا‬ ‫نزدیک به انتخاب اینده مجلس هس��تیم و این طرح مهم باید‬ ‫در فض��ای ارام ت��ری مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه به همین دلی��ل من تا حدودی نگران کیفیت این طرح‬ ‫هس��تم‪ ،‬درباره انتقادات مطرح ش��ده درباره این طرح‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انچه که به حوزه کاری بنده ارتباط دارد‪ ،‬حوزه قرض الحسنه‬ ‫در سیستم بانکی است که به نظرم وقت زیادی برای تهیه این‬ ‫طرح صرف شده‪ ،‬اما وضعیت حوزه قرض الحسنه در این طرح‬ ‫مش��خص نیست و نیاز به پرداختن بیشتر به این موضوع دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت‪ ،‬افزود‪ :‬این در شرایطی‬ ‫است که مردم ما به قرض الحسنه اعتقاد دارند و عموم مردم از‬ ‫این خدمات استفاده می کنند‪ .‬بهتر بود که در این طرح بیشتر‬ ‫به این موضوع پرداخته ش��ود و باید به این نکته توجه داش��ت‬ ‫که این در شرایطی است که تسهیالت قرض الحسنه می تواند‬ ‫کمک بس��زایی در اشتغالزایی و رونق کسب و کارهای خانگی‬ ‫و کوچک داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح مدرسه ‪ 6‬کالسه«مهر بانک کشاورزی»‬ ‫به همت بانک کشاورزی و در اجرای مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫مدرس��ه ‪ 6‬کالسه «مهر بانک کشاورزی» در بخش چاه اسحق‬ ‫دلگان اس��تان سیستان و بلوچس��تان افتتاح و بهره برداری از‬ ‫ان اغاز ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬ایین گش��ایش این واحد اموزشی با‬ ‫حض��ور فرمان��دار دلگان‪ ،‬مدیرکل اموزش و پرورش اس��تان و‬ ‫مدیرش��عب بانک کش��اورزی در این اس��تان و جمعی از اهالی‬ ‫منطقه برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬مدرس��ه «مهر بانک کش��اورزی» با‬ ‫تامین اعتباری بیش از ‪ ۵‬میلیارد ریال از سوی بانک کشاورزی‬ ‫ب��ا زیربن��ای ‪ ۴۰۳‬متر مربع و محوطه س��ازی ‪ ۱۳۷۳‬مترمربع‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬این گزارش می افزاید‪ ،‬با گش��ایش این‬ ‫مدرس��ه بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر از دانش اموزان منطقه چاه اس��حق‬ ‫دلگان که پیش از این در ش��رایط نامساعد تحصیل می کردند‬ ‫به کالس های درس استاندارد با امکانات مناسب منتقل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمارس�تان خاتم قم‪ ،‬طرح برتر فوالدی کشور‬ ‫شد‬ ‫ط��رح بیمارس��تان ‪ ۱۰۰۰‬تختخواب��ی خات��م ق��م ک��ه با‬ ‫سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در حال ساخت است‪ ،‬در دهمین‬ ‫کنفرانس ملی سازه و فوالد به عنوان طرح برتر فوالدی کشور‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬در بخش س��اختمانی انتخاب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬شهرک سالمت خاتم به وسعت‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکتار در جنوب غربی ش��هر مقدس قم‪ ،‬از سوی شرکت‬ ‫نس��یم سالمت خاتم و با سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در حال‬ ‫س��اخت اس��ت‪ .‬بیمارس��تان ‪ ۱۰۰۰‬تختخواب��ی خاتم یکی از‬ ‫پروژه های مهم این شهرک است که در تمام ابعاد اعم از طرح‪،‬‬ ‫معماری‪ ،‬ساختمان‪ ،‬تجهیزات و‪ ...‬در سطحی بسیار حرفه ای و‬ ‫با استانداردهای جهانی در حال احداث است‪ .‬این پروژه موفق‬ ‫شد براس��اس ارزیابی برجسته ترین استادان دانشگاه‪ ،‬تعدادی‬ ‫از اهالی خبر ه مهندس��ی و جمعی از نمایندگان عمرانی چند‬ ‫شهرداری بزرگ کشور‪ ،‬به عنوان طرح برتر فوالدی سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در بخش ساختمانی برگزیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت بانک سینا در طرح های اشتغالزایی‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در سفر به استان اصفهان ضمن دیدار‬ ‫ب��ا کارکنان بانک‪ ،‬برارتقای توانمندی های ش��عب جهت ارائه‬ ‫خدم��ات مطلوب به هموطنان تاکید ک��رد‪ .‬به گزارش دیوان‬ ‫اقتصاد‪ ،‬ایمانی در این دیدارها با اشاره به ظرفیت ها و امکانات‬ ‫باالی ش��هر اصفهان ب��ه عنوان قطب اقتصادی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫جاذبه های توریستی‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬کارخانه های بزرگ فوالد‬ ‫و همچنی��ن نواوری و توانمندی های ش��هروندان در توس��عه‬ ‫پایدار ش��هری‪ ،‬جایگاهی ممتاز از این شهر به نمایش گذاشته‬ ‫که اس��تفاده بهینه و مطلوب از این ظرفیت ها در جهت ارتقاء‬ ‫توانمندی های ش��عب می تواند نقش��ی مهم در ارائه خدمات و‬ ‫جلب رضایتمندی مشتریان ایفا کند‪ .‬وی با اشاره به نامگذاری‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬از سوی رهبر معظم انقالب به نام رونق تولید افزود‪:‬‬ ‫بانک س��ینا در راس��تای تحقق شعار س��ال و حرکت در مسیر‬ ‫اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به اشتغال و رونق تولید به ویژه‬ ‫در مناطق روس��تایی و کمتر برخوردار کشور‪ ،‬تاکنون اعتباری‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد ریال را به ‪ ۴۴۰۰‬طرح اش��تغالزای‬ ‫روس��تایی اختصاص داده که با بهره برداری تعداد قابل توجهی‬ ‫از ای��ن طرح ها‪ ،‬زمینه اش��تغالزایی بیش از ‪ ۱۶۰۰۰‬نفر از هم‬ ‫میهنان به ویژه جوانان فراهم شده است‪ .‬مدیرعامل بانک سینا‬ ‫با تاکید بر این که بانک ها با اعطای تس��هیالت به جا می توانند‬ ‫زمینه اشتغال و نشاط جامعه را فراهم اورند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت بانک سینا در حمایت از کسب و کارهای زودبازده و‬ ‫اشتغالزا همچنان تداوم خواهد داشت و امیدواریم با این اقدام‬ ‫و بااستفاده ازخردجمعی‪ ،‬مشارکت همگانی و ارائه ایده های نو‬ ‫از سوی کارکنان بانک‪ ،‬بتوانیم نقشی مهم در اعتال و شکوفایی‬ ‫ایران برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیرعامل بانک اینده انتخاب شد‬ ‫نخس��تین جلس��ه هیات مدیره بانک اینده‪ ،‬با حضور تمام‬ ‫اعضا روز سه شنبه مورخ ‪ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸‬برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫دیوان اقتصاد‪ ،‬در این جلس��ه‪ ،‬از زحمات هیات مدیره س��ابق‪،‬‬ ‫به ویژه تالش های ارزنده جالل رس��ول اف‪ ،‬تقدیر و تش��کر به‬ ‫عمل امد‪ .‬در نخس��تین جلس��ه هیات مدی��ره بانک اینده که‬ ‫محمد فطانت‪ ،‬علی س��عیدی‪ ،‬ش��عبان مرادی یگان‬ ‫با حضور ّ‬ ‫محمد‬ ‫محله‪ ،‬حسین مجاهدی و علی اکبر عابدینی‪ ،‬برگزار شد؛ ّ‬ ‫فطانت به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره‪ ،‬علی سعیدی‬ ‫به عنوان رئیس هیات مدیره‪ ،‬ش��عبان م��رادی یگان محله به‬ ‫عن��وان نایب رئیس هیات مدیره‪ ،‬حس��ین مجاهدی به عنوان‬ ‫عض��و هیات مدیره و عل��ی اکبر عابدینی به عنوان عضو هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬تعیین شدند‪ .‬هفته گذشته مجمع عمومی عادی به طور‬ ‫ف��وق العاده بانک اینده برگ��زار و اعضای جدید هیات مدیران‬ ‫بانک اینده انتخاب و معرفی شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد پایدار بیمه میهن در ‪ ۹‬ماهه امسال‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه میه��ن از رش��د پای��دار ‪ 70‬درص��دی و‬ ‫ش��اخص های عملکردی مثبت از ابتدای امسال در این شرکت‬ ‫خب��ر داد‪ .‬ب��ه گزارش دی��وان اقتصاد‪ ،‬داری��وش محمدی این‬ ‫موضوع را در گردهمایی فصلی مدیران س��تادی و شعب که با‬ ‫هدف بازخوانی اهداف و بررسی و تبیین مسائل جاری شرکت‬ ‫برگ��زار ش��ده بود‪ ،‬عنوان کرد‪ .‬مدیرعام��ل بیمه میهن با ارائه‬ ‫گزارش��ی از فعالیت های یک ساله گذشته شرکت‪ ،‬به بررسی و‬ ‫تجزیه و تحلیل ان پرداخت و عملکرد شرکت را مطلوب و ان را‬ ‫نتیجه انسجام‪ ،‬همگرایی و تالش احاد کارکنان شرکت دانست‬ ‫و ب��ر حفظ اتحاد و همدلی انان در دس��تیابی به اهداف تاکید‬ ‫کرد‪ .‬وی حق بیمه تولیدی در ‪ ۹‬ماهه امسال را حدود ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 300‬میلیارد ریال اعالم کرد و گفت این میزان نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل که حدود هزار و ‪ ۳۸۰‬میلیارد ریال بود‪ ،‬رشد‬ ‫بیش از‪ 70‬درصد را نش��ان می دهد‪ .‬محمدی گفت‪ :‬شرکت بر‬ ‫بسیاری از مشکالت گذشته فایق امده و اکنون در همه حوزه ها‬ ‫اتفاقات خوبی رقم خورده است‪ ،‬به بطوری که صورت های مالی‬ ‫ش��فاف‪ ،‬پرداخت خسارت ها به ویژه در حوزه درمان به روز شده‬ ‫و اکثر شاخص های عملکردی بهبود یافته است‪ .‬وی با قدردانی‬ ‫از تالش های کارکنان ستادی و شعب و نیز شبکه فروش‪ ،‬وفاق‬ ‫و همدلی بین انان را از عوامل کلیدی موفقیت های ش��رکت‬ ‫دانست و افزایش مسئولیت پذیری و مشارکت هر چه بیشتر در‬ ‫تحقق اهداف و برنامه های شرکت را خواستار شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه میهن فروش مت��وازن و منطقی و وصول مطالبات را دو‬ ‫بال مهم و اساس��ی ش��رکت خواند و گفت همه باید روی این‬ ‫دو اصل متمرکز شویم و اهداف شرکت را تا پایان سال تحقق‬ ‫بخش��یم‪ .‬وی اب��راز امیدواری کرد ک��ه با تالش و همت تمامی‬ ‫مدیران و کارکنان‪ ،‬روند رو به رش��د ش��رکت همچنان تداوم‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسال رمز دوم پویا از طریق پیامک‬ ‫بانک س��امان باهدف تس��هیل استفاده مشتریان خود از رمز‬ ‫دوم پویا‪ ،‬عالوه بر اپلیکیش��ن رمزینه‪ ،‬امکان دریافت این رمز‬ ‫از طریق پیامک را نیز فراهم کرد‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬بر‬ ‫این اس��اس تمامی مش��تریانی که امکان استفاده از اپلیکیشن‬ ‫رمزین��ه را ندارند‪ ،‬می توانند رم��ز دوم یک بارمصرف خود را از‬ ‫طریق پیامک دریافت کنند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬مشتریانی‬ ‫که هم اکنون در س��امانه پیامکی بانک س��امان عضو هستند و‬ ‫پیامک های هش��داری و بانکی را دریافت می کنند‪ ،‬به صورت‬ ‫خ��ودکار دریافت پیامک های رم��ز دوم پویا نیز بر روی همان‬ ‫خط برای انها فعال می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬مش��تریان برای‬ ‫دریاف��ت رمز پویا از طریق پیامک الزم اس��ت که هنگام انجام‬ ‫عملیات بانکی که نیازمند رمز دوم اس��ت‪ ،‬در صفحه پرداخت‬ ‫روی گزینه «هریم» کلیک کنند تا رمز مذکور برایشان پیامک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد در راستای بی نیازی از واردات گام برمی دارد‬ ‫جای خالی نمایشگاه های مجازی فوالد درکشور‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های تخصص��ی در دوران‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬بهتری��ن فرص��ت اس��ت ت��ا ت��وان‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی را به منصه ظهور برس��اند‪.‬‬ ‫انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران‪ ،‬تهدید تحریم ها‬ ‫را فرصت ش��مرده است‪ ،‬از این رو سال گذشته اقدام‬ ‫به برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫ایران با هدف تعامل بیش��تر بین مصرف کنندگان و‬ ‫تامین کنن��دگان به منظ��ور بومی س��ازی قطعات و‬ ‫تجهیزات کرد‪ .‬این جش��نواره و نمایش��گاه در دوره‬ ‫نخس��ت خود با اس��تقبال کم نظیری روبه رو و سبب‬ ‫ش��د تا برگزارکنن��دگان ان با هدف��ی باالتر‪ ،‬یعنی‬ ‫بومی س��ازی فناوری صنعت فوالد و بی نیاز شدن از‬ ‫واردات‪ ،‬اق��دام به برگزاری دومین دوره ان از ‪ ۲۳‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬دی در برج میالد کنند‪.‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹فرصتی ب�رای تعام�ل تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹بومی سازی در فوالد مبارکه‬ ‫بخش��یان در ادامه درباره اقدام هایی که در زمینه‬ ‫بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه انجام شده است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این شرکت فوالدی از همان ابتدایی که‬ ‫کارخانه به تولید رس��ید‪ ،‬موضوع بومی س��ازی را به‬ ‫ص��ورت جدی دنبال کرد و از ‪۲۰۰‬هزار قطعه ای که‬ ‫در این ش��رکت وجود دارد‪ ،‬باالی ‪۸۰‬هزار قطعه ان‬ ‫بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره موردی به قطعاتی که در فوالد مبارکه‬ ‫بومی س��ازی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از قطعاتی که‬ ‫در فوالد مبارکه بومی س��ازی ش��ده‪ ،‬ساخت قطعات‬ ‫غلتک های نوردی است‪ .‬این غلتک ها در فرایند نورد‬ ‫گرم و سرد بسیار کاربرد دارند و اگر بومی ساز نشده‬ ‫جهانبخش شکری‪ :‬در کنار برگزاری نمایشگاه های فیزیکی‪ ،‬می توان‬ ‫نمایش��گاه های دائم��ی مجازی نیز ایجاد کرد‪ .‬این نمایش��گاه می تواند‬ ‫سامانه اطالع رسانی اینترنتی باشد که از یک سو به روز شده و از سوی‬ ‫دیگر گویا باشد‬ ‫بودند‪ ،‬بدون ش��ک تامین این غلتک ها متوقف شده‬ ‫بود و ما نی��ز مجبور بودیم با کاه��ش تولید روبه رو‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ف��والد مبارکه ادامه داد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارک��ه برخ��ی از تجهیزات کلیدی خ��ود را مانند‬ ‫ترانسفورماتورها‪ ،‬قطعات مکانیکی مانند گیربکس ها‬ ‫و کمپوس��ورهای را بومی کرده و ب��ه تازگی نیز در‬ ‫زمین��ه لیزر ورود پیدا ک��رده و به دنبال بومی کردن‬ ‫تجهیزات کلیدی اس��ت‪ .‬سیاس��ت های جدید فوالد‬ ‫مبارکه عالوه بر بومی س��ازی قطعات‪ ،‬بومی س��ازی‬ ‫خط��وط تولید و فن��اوری اس��ت‪ .‬در حقیقت فوالد‬ ‫مبارکه از بومی سازی قطعات عبور کرده و به مرحله‬ ‫تولید دانش فوالد نیز رسیده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ف��والد مبارکه درحال حاض��ر در حال‬ ‫بومی س��ازی یکی از خطوط تکمیلی نورد گرم بوده‬ ‫و پ��روژه ان را نیز تعریف کرده اس��ت‪ ،‬از این رو به‬ ‫سمت تکمیل فرایند تجهیزات تکمیل فوالد در حال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ف��والد مبارکه قصد‬ ‫دارد بخش مغزافزار فرایند کار را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ف��والد مبارکه افزود‪ :‬در بخش‬ ‫اتوماس��یون ف��والد و چرخ��ه ان نیز ف��والد مبارکه‬ ‫می تواند حرف نخست را در ایران بزند‪ .‬فوالد مبارکه‬ ‫چ��ه در فوالدس��ازی و چ��ه در نورده��ا در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫قطعات و تجهیزات‪ ،‬اتوماس��یون و به تازگی فناوری‬ ‫ورود پیدا کند‪ .‬بخش��یان در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که تا چه اندازه با س��ایر واحده��ا به ویژه واحدهای‬ ‫کوچک برای تبادل اطالعات در زمینه بومی س��ازی‬ ‫در ارتباط هس��تید و به انها کمک می کنید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رکت ف��والد مبارکه برخ��ی قراردادهای‬ ‫بومی س��ازی را تغییر داده ایم و از شرکت ها حمایت‬ ‫کرده و تالش می کنیم س��طح ریسک انها را کاهش‬ ‫بدهیم‪ .‬در این راس��تا گردش کار تستی را راه اندازی‬ ‫کردیم تا بدون بروکراس��ی های رایج به سرعت وارد‬ ‫مرحله ازمایشی ش��ده و اگر مشکلی وجود نداشت‪،‬‬ ‫قرارداد ان بس��ته ش��ود‪ .‬از س��وی دیگ��ر به صورت‬ ‫مرتب جلس��ه هایی منظم با سازندگان داخلی برگزار‬ ‫می کند‪ .‬به عالوه یک نمایشگاه مجازی به تازگی در‬ ‫س��ایت فوالد مبارکه راه اندازی ش��ده که برای همه‬ ‫قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای حضور دانش بنیان ها‬ ‫همچنین جهانبخش شکری مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫بیستون درباره برگزاری جش��نواره و نمایشگاه ملی‬ ‫ف��والد در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‪ ،‬اتفاق خوبی بود که‬ ‫س��ال گذشته در صنعت فوالد رخ داد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫فرصت مناسبی بود که ش��رکت ها از توانمندی های‬ ‫یکدیگر اگاهی پیدا کنند و همچنین زمینه ای ش��د‬ ‫تا شرکت های دانش بنیان حضور پررنگ تری داشته‬ ‫باش��ند تا خالهای این صنعت را به وی��ژه در دوران‬ ‫تحریم ها پوشش دهند‪.‬‬ ‫ش��کری در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫ش��رکت ها سال گذشته موفق ش��دند با شرکت های‬ ‫دیگر تعامل برقرار کنند تا بخشی از نیازهای خود را‬ ‫پوش��ش دهند‪ .‬در حقیقت این جشنواره و نمایشگاه‬ ‫انگیزه خوبی را ایجاد کرده اس��ت تا شرکت بتوانند‬ ‫تجهی��زات و نیازهای خ��ود را از داخل تهیه کنند و‬ ‫دیگر نیازی به واردات نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به مزیت هایی نمایش��گاه‬ ‫بومی س��ازی عنوان ک��رد‪ :‬یک��ی از مزیت های مهم‬ ‫نمایش��گاه بومی سازی‪ ،‬معرفی ش��رکت های داخلی‬ ‫به یکدیگر در راس��تای توانمندی های همدیگر بود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته ش��رکت های زنجیره فوالد پی بردند‬ ‫که مهندس��ان ایرانی قادر هستندکاالهای باکیفیتی‬ ‫تولید کنند و می توانند ان را با قیمت های پایین تری‬ ‫از انهاخریداری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن بیس��تون در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که چه پیشنهادی برای بهتر شدن برگزاری‬ ‫جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد دارید‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر‬ ‫است دس��ت اندرکاران این نمایش��گاه پیگیری های‬ ‫بومی س��ازی در صنع��ت فوالد را به فرایند س��االنه‬ ‫موکول نکنند و پس از برگزاری نمایشگاه کمیته های‬ ‫تخصص��ی به ص��ورت ماهانه موضوع بومی س��ازی و‬ ‫برنامه ه��ای ان را پیگیری کنند تا نگاه تخصصی به‬ ‫بومی سازی فوالد در یک فرایند ساالنه به فراموشی‬ ‫سپرده نشود‪.‬‬ ‫ش��کری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته در کنار‬ ‫نمایشگاه های فیزیکی‪ ،‬می توان نمایشگاه های دائمی‬ ‫مجازی نیز ایجاد کرد‪ .‬این نمایشگاه می تواند سامانه‬ ‫اطالع رسانی اینترنتی باشد که از یک سو به روز شده‬ ‫و از س��وی دیگر سامانه ای گویا باشد تا اگر پرسشی‬ ‫در راستای بومی سازی در این سامانه مطرح شد‪ ،‬به‬ ‫سرعت پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در واحد‬ ‫شما تا چه اندازه بومی سازی انجام شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در جهان فوالد غرب ‪ ۴‬کارخانه از ذوب و ریخته گری‬ ‫ت��ا دو خط نورد و یک خط ماشین س��ازی مش��غول‬ ‫به کار هس��تند که بیش��تر این خطوط بومی سازی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ما توانس��تیم یک خط میلگرد خود را صد‬ ‫درصد بومی س��ازی کنیم‪ .‬برای س��ایر خطوط نیز با‬ ‫ش��رکت های داخلی دیگر در تعامل هستیم‪ .‬به ویژه‬ ‫در بخش ه��ای مکانیک��ی ذوب و ن��ورد در کش��ور‬ ‫بومی س��ازی به خوبی انجام شد و ‪ ۸۰‬درصد ان در‬ ‫داخل کشور س��اخته شده و به ندرت می توان گفت‬ ‫که خارج از کشور بخواهیم تجهیزاتی را وارد کنیم‪.‬‬ ‫مختار بخشیان‬ ‫رشد ‪۳۰‬درصدی‬ ‫صادرات ذوب اهن‬ ‫جهانبخش شکری‬ ‫ذوباهن اصفهان در بومی سازی فراتر از یک کارخانه و دانشگاه عمل کرده است‬ ‫ذوب اهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در‬ ‫کش��ور خدمات قابل توجهی در طراحی‪ ،‬ساخت و راه اندازی‬ ‫صنایع گوناگون کش��ور به یادگار گذاشته است‪ .‬در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کمتر کسی جرات س��اخت قطعاتی مانند شافت‬ ‫منوبلوک و وینت قفس��ه ‪ ۹۰۰‬نورد ‪ ۶۵۰‬و‪ ...‬را داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫ذوب اهن اصفهان خودباوری را در بومی سازی صنعت ایران‬ ‫متبلور کرد‪ .‬این ش��رکت نه تنها پیش��ران صنعت فوالد بود‪،‬‬ ‫بلکه در صنایع گوناگون نیز نقش افرینی های بسیاری داشته‪،‬‬ ‫به واقع صنعت کشور مدیون ذوب اهن اصفهان است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬محمدامین یوس��ف زاده مدیر مهندسی‬ ‫نورد ذوب اهن اصفهان و علیرضا مهرابی سرپرست خدمات‬ ‫فن��ی مدیریت مهندس��ی ن��ورد در میزگردی به مناس��بت‬ ‫برگ��زاری دومین دوره از جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫ایران به برنامه ها و اقدام های ش��رکت ذوب اهن اصفهان در‬ ‫حوزه بومی سازی و توسعه فناوری پرداختند‪.‬‬ ‫محمدامین یوس��ف زاده‪ ،‬مدیر مهندس��ی ن��ورد ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان در این ب��اره گف��ت‪ :‬در ادامه تالش ه��ای بی وقفه‬ ‫ذوب اه��ن در صنع��ت فوالد‪ ،‬این ش��رکت نه تنها در بخش‬ ‫بومی س��ازی قطع��ات‪ ،‬بلکه در بومی س��ازی و پیاده س��ازی‬ ‫فناوری تولید مقاطع فوالدی در کشور فراتر از یک کارخانه‬ ‫و یک دانش��گاه عمل کرده است‪ .‬بومی س��ازی تنها ساخت‬ ‫تجهیزات تکی یا مونتاژی نیس��ت‪ ،‬بلکه ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫دان��ش تولید فوالد و دانش نورد مقاطع طویل را به کش��ور‬ ‫عرضه کرده اس��ت‪ .‬نمی توان نوردی را در بخش خصوصی و‬ ‫غیرخصوصی مثال زد که کارشناس��ان زب��ده ذوب اهن در‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و راه اندازی ان نقش اصلی نداشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر مهندس��ی ن��ورد تصریح ک��رد‪ :‬در می��ان هیاهوی‬ ‫تحریم ها‪ ،‬ذوب اهن اصفهان گام در عرصه بس��یار سخت و‬ ‫سنگین فناوری تولید ریل گذاشت و با وجود پیچیدگی های‬ ‫باالی تولید این محصول استراتژیک‪ ،‬کارشناسان این شرکت‬ ‫با توان و دانش خود توانس��تند به تولید ریل پرسرعت‪ ،‬ریل‬ ‫مترو‪ ...‬دس��ت یابند و همزمان با مهندسی معکوس قطعات‬ ‫و قفس��ه های تولید ریل‪ ،‬س��فارش و ساخت این قطعات هم‬ ‫در داخل بخش مکانیکی ذوب اهن و هم در بخش خصوصی‬ ‫را ش��روع کنند‪ .‬در این راستا‪ ،‬قفسه بسیار دقیق نهایی برای‬ ‫ساخت در داخل کشور مراحل سفارش خود را طی می کند‬ ‫و به زودی ساخت ان شروع می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه علیرض��ا مهراب��ی‪ ،‬سرپرس��ت خدم��ات فن��ی‬ ‫مدیری��ت مهندس��ی ن��ورد نی��ز گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫قطعات و تجهیزات در س��ال های گذش��ته در این مدیریت‬ ‫بومی س��ازی ش��ده که تعدادی از انها در کارگاه نورد ‪۳۵۰‬‬ ‫بودند و عبارتند از س��اخت اس��تند کامل قفس��ه های ‪ ۲‬و ‪۴‬‬ ‫دانیلی(چرخنده ها‪ ،‬ش��افت و پوس��ته گیربکس)‪ ،‬الکینگ و‬ ‫بوش و رینگ‪ ،‬مهندس��ی معکوس و تهیه نقش��ه و س��اخت‬ ‫قفسه ژوکر و متعلقات ان (با همکاری شرکت های داخلی)‪،‬‬ ‫ط��رح الکینگ قفس��ه های دانیالی با طراح��ی جدید (تهیه‬ ‫نقش��ه ازس��وی دفتر فنی مدیریت)‪ ،‬طراحی و تهیه نقش��ه‬ ‫و س��اخت سیستم ترمکس سه ش��اخه ای‪ ،‬در راستای تنوع‬ ‫روش تولی��د و افزایش خواص مکانیکی و کیفیت محصوالت‬ ‫شاخه ای به صورت سه قلو که تمامی مراحل طراحی و ساخت‬ ‫ان در ذوب اهن اصفهان (ازس��وی هم��کاران مدیریت امور‬ ‫فنی و مهندسی نورد و نت مکانیک) انجام و در خط کارگاه‬ ‫نورد ‪ ۳۵۰‬نصب و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بومی سازی های کارگاه نورد‪ ۳۰۰‬پرداخت‬ ‫و اف��زود‪ :‬سیس��تم اندازه گی��ری و کنترل ک��وره متدیک و‬ ‫کوره رولیک��ی نورد‪ ۳۰۰‬با همکاری کارشناس��ان نورد‪۳۰۰‬‬ ‫و مهندس��ی اتوماس��یون بومی س��ازی کام��ل ش��د‪ .‬در این‬ ‫راس��تا برنامه نویس��ی سیس��تم کنترل به نحوی انجام شده‬ ‫که متناس��ب با بازدهی خط تولید و ش��مش گیری کارگاه‪،‬‬ ‫پارامترها و تنظیمات(‪ )Set Point‬کوره ش��امل دما‪ ،‬دبی‪،‬‬ ‫فش��ار و نس��بت هوا ب��ه گاز به طورکامال خ��ودکار و انالین‬ ‫محاس��به و در ‪ PLC‬سیس��تم کنترل‪ ،‬بدون دخالت نیروی‬ ‫انس��انی بارگذاری می ش��ود‪ .‬این پروژه مهم س��بب کاهش‬ ‫ضخامت پوس��ته اکس��یدی از ‪۳‬میلی متر به یک میلی متر و‬ ‫همچنین کاهش مصرف س��وخت در کوره ه��ای نورد ‪۳۰۰‬‬ ‫شده که شاخص بس��یاری خوبی در راستای کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و کاهش االینده های زیس��ت محیط��ی و کاهش‬ ‫پوسته های اکسیدی به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهرابی بیان کرد‪ :‬اغاز ساخت غلتک نوردی برای نخستین‬ ‫بار در کارگاه ‪ ۴۶‬مدیریت مهندسی نت زده شد‪ .‬خدمتی که‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان برای بومی س��ازی غلتک نورد به صنعت‬ ‫کرد‪ ،‬قابل تقدیر اس��ت‪ .‬درکنار ان شرکت های ایران غلتک‪،‬‬ ‫ح��ال بازار ورق چندان مس��اعد نیس��ت و‬ ‫ظاهرا بدون متولی و نظارت رها شده و به نظر‬ ‫می رس��د این روزه��ا‪ ،‬روزهای س��ختی برای‬ ‫نیازمندان ورق باش��د‪ .‬غفلت توجه به تامین‬ ‫نی��از بازار داخل��ی و ضعیف ش��دن خروجی‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگان خصوص��ی این حوزه‬ ‫مانن��د مجتمع فوالد گی�لان از جمله عوامل‬ ‫اصلی این التهاب ها در بازار ورق بوده اس��ت‪.‬‬ ‫دالالن ب��ازار ورق از دالر ‪۱۳‬ه��زار تومانی با‬ ‫احتس��اب حق��وق گمرک��ی ورق وارداتی از‬ ‫تمام ش��دن نرخ وارداتی ورق ب��االی ‪ ۷‬هزار‬ ‫توم��ان دم می زنن��د‪ ،‬در صورت��ی که همین‬ ‫کاال را در ب��ازار داخل��ی و از طری��ق ب��ورس‬ ‫کاال کم��ی باالتر از ‪ ۵‬هزار خری��د کرده اند و‬ ‫به نظر می رسد ناظران بازار باوجود شعارهای‬ ‫نظارتی‪ ،‬هیچ نقش و نظارتی را نمی توانند در‬ ‫این باره ایفا کنند‪ .‬ایا این مکانیس��م توزیعی‬ ‫فعلی می تواند چاره س��از مصرف کننده نهایی‬ ‫باش��د و ایا نمی توان مکانیسم موثرتری را در‬ ‫احقاق حق مصرف کننده نهایی تعریف کرد؟‬ ‫چه کس��انی از خرید ورق ‪ ۵‬ه��زار تومانی از‬ ‫ب��ورس کاال و فروش در مرز ‪ ۷‬هزار تومان در‬ ‫بازار مصرف س��ود سرشاری می برند؟! متولی‬ ‫رس��یدگی به این وضعیت کدام مسئول است‬ ‫با چه تمهیداتی یا با کدام مکانیسم پیش بینی‬ ‫شده ای؟! ایا مصرف کننده نهایی محکوم است‬ ‫به خرید در ن��رخ جهانی یا تحمل وجود این‬ ‫رانتخواره��ا با همی��ن مکانیس��م توزیع؟ ایا‬ ‫نمی ش��ود و نمی توان مکانیسم موثری به جز‬ ‫بورس کاال دست کم برای توزیع عادالنه ورق‬ ‫ب��رای مصرف کننده نهایی تعریف کرد؟ یعنی‬ ‫این سیس��تم بیمار توزیع حکم قطعی را دارد‬ ‫و قابل اصالح نیس��ت و مردم باید این روند را‬ ‫تحمل کنند؟‬ ‫چدن س��ازان و س��دید نیز تاسیس ش��دند که به طور مجزا‬ ‫فعالی��ت دارند‪ .‬درحال حاضر ص��د درصد غلتک های خطوط‬ ‫نورد ذوب اهن از غلتک های س��اخت داخل کشور استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ‪۵‬سال گذش��ته تعدادی از رینگ و رولیک های‬ ‫خط تیراهن و تعدادی غلتک در داخل ش��رکت با همکاری‬ ‫مدیریت مهندس��ی نت س��اخته ش��ده و در خ��ط تولید در‬ ‫حال اس��تفاده اس��ت که از لحاظ کیفیتی نی��ز مرغوب تر از‬ ‫شرکت های غلتک ساز است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه اندازه ه��ای قابل تولید‬ ‫محصوالت ش��اخه ای در نورد‪ ۳۵۰‬از س��ایز ‪ ۱۶‬به باالس��ت‬ ‫ب��رای نخس��تین بار طراح��ی و تولی��د میلگرد اج��دار ‪۱۴‬‬ ‫در قال��ب دو قل��و انج��ام و تولید میلگرد ب��ا کیفیت عالی و‬ ‫تناژ ب��اال امکان پذیر و باعث افزایش تن��وع و ظرفیت تولید‬ ‫مهندس��ی نورد ش��د‪ .‬مهرابی گفت‪ :‬ازجمله ش��اخص ترین‬ ‫پروژه های اصالح و بهینه سازی مهندسی نورد که با پیشنهاد‬ ‫همکاران‪ ،‬بومی س��ازی ش��ده یا در حال انجام اس��ت شامل‬ ‫پ��روژه سیس��تم جعبه ای ترمک��س در کارگاه ن��ورد ‪۳۵۰‬و‬ ‫تولی��د محصول در قالب دوقلو اس��ت‪ .‬وی برنامه های اینده‬ ‫مدیریت نورد در راس��تای بومی سازی را سیستم بسته بندی‬ ‫و گ��ره زن نیمه اتوم��ات و سیس��تم جعب��ه ای ترمک��س در‬ ‫نورد‪ ،۳۰۰‬طراحی و ساخت گره زن اتومات برای بسته بندی‬ ‫محصوالت شاخه ای و استفاده از خاموت تولید داخل شرکت‬ ‫به جای تس��مه های وارداتی و جایگزین ک��ردن بیرینگ در‬ ‫بالشتک های قفسه های نورد ‪ ۵۰۰‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫صادرات ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان در ‪۹‬‬ ‫ماهه س��ال ‪ ،۹۸‬بیش از ‪ ۸۷۷‬هزارتن اس��ت‬ ‫که این مقدار نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته (‪۶۷۶‬هزارتن) رش��د ‪۳۰‬درصدی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬ب��ه گزارش رواب��ط عمومی‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان منص��ور ی��زدی زاد ه با‬ ‫اعالم خبر یادش��ده گفت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫صادرات ذوب اهن تا پایان امس��ال به حدود‬ ‫یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تن برس��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بازارهای هدف این ش��رکت از ‪ ۱۹‬کش��ور در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۳‬کشور در سال ‪ ۹۸‬رسیده که‬ ‫بیشتر‪ ،‬کش��ورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬افریقا‪،‬‬ ‫اروپا و حوزه ‪ CIS‬است‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫از افزایش تولید این ش��رکت نس��بت به سال‬ ‫گذشته نیز خبر داد و گفت‪ :‬تولید فوالد خام‬ ‫در ذوب اه��ن در ‪ ۹‬ماه��ه ‪ ۹۸‬یک میلیون و‬ ‫‪۷۷۰‬هزارتن است که این رقم در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته یک میلیون و ‪۶۹۰‬هزار تن بوده‬ ‫که بیش از ‪ ۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ثبت رشد ‪113‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خراسان‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان موفق به ثبت رش��د‬ ‫‪ 113‬درص��دی تولید گندله در ‪ 8‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال شد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری مجتمع فوالد خراس��ان‬ ‫گفت‪ :‬رش��د تولید در این کارخانه در ثبت رشد‬ ‫‪113‬درص��دی تولید گندل��ه در مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان مس��یر دس��تیابی به ظرفیت اسمی‪،‬‬ ‫نتیج��ه توکل‪ ،‬تالش و تکی��ه بر توان داخلی به‬ ‫عنوان مثلث موفقیت فوالد خراسان بوده است‬ ‫حمیدرض��ا زارع افزود‪ :‬ثبت رکورد ‪ 166‬هزار و‬ ‫‪ 902‬تنی تولید گندله در اذر توس��ط کارکنان‬ ‫س��ختکوش ای��ن واحد که افزای��ش معناداری‬ ‫نس��بت به ابان نشان می دهد‪ ،‬حاکی از حرکت‬ ‫صحی��ح عوامل تولید در مس��یر دس��تیابی به‬ ‫ظرفیت اسمی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬عملکرد تولید ‪ 8‬ماهه‬ ‫این کارخانه تازه تاس��یس‪ ،‬با تولید ‪ 898‬هزار و‬ ‫‪ 130‬تن‪ ،‬رش��د ‪113‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته داشته و امید است که این‬ ‫رش��د تا پایان س��ال ادامه یابد‪ .‬الزم به یاداوری‬ ‫اس��ت که کارخانه گندله س��ازی مجتمع فوالد‬ ‫خراسان سال گذشته با حضور رئیس جمهوری‬ ‫اغاز به کار کرد‪ ،‬دارای ‪2 .5‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫تولید گندله از کنسانتره سنگ اهن است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مختار بخش��یان معاون بهره برداری فوالد مبارکه‬ ‫درباره جش��نواره و نمایش��گاه ملی ف��والد ایران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه بومی سازی‬ ‫فوالد‪ ،‬فرصت بس��یار مناسبی اس��ت تا شرکت های‬ ‫گوناگون تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند‪ .‬در‬ ‫حقیقت این نمایش��گاه فرصتی است که هم نیازها و‬ ‫هم توانمندی های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫مطرح ش��ود و برای چفت شدن با یکدیگر در تعامل‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫بخش��یان در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬البت��ه ایده ای که‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارک��ه نیز ان را مط��رح کرده ‪،‬‬ ‫ایجاد نمایش��گاه های دائمی مجازی و حتی فیزیکی‬ ‫به صورت ثابت و دائمی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چه پیشنهادی‬ ‫برای بهتر ش��دن نمایشگاه بومی سازی دارید‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر بتوانیم یک نمایش��گاه ثابت ‪ -‬نه لزوما در‬ ‫تهران‪ -‬به صورت ساالنه برگزار کنیم به نتایج بهتری‬ ‫دس��ت خواهیم یافت‪ .‬در این راس��تا ف��والد مبارکه‬ ‫به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشور‪ ،‬می تواند اولویت‬ ‫داشته باشد‪ .‬یا در زمینه تجهیزات معدنی‪ ،‬کرمان یا‬ ‫یزد می توانند در اولویت قرار گیرند‪.‬‬ ‫بخش��یان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوعی که‬ ‫برای ش��رکت ها کمی گران تمام شده این است که‬ ‫در حوزه فوالد در طول سال نمایشگاه های مختلفی‬ ‫برگزار می ش��ود ک��ه باعث ایج��اد هزینه هایی برای‬ ‫ش��رکت ها می شود‪ ،‬از یک سو ش��رکت ها نمی توانند‬ ‫حضور نداش��ته باش��ند و از س��وی دیگر حضور انها‬ ‫در نمایشگاه برابر با هزینه هایی خواهد بود‪ .‬از این رو‬ ‫نمایش��گاه های مجازی در راس��تای نمایش��گاه های‬ ‫فیزیک��ی می توانند برای ارائه نیازه��ا و توانمندی ها‬ ‫بسیار ثمر بخش واقع شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حال بازار ورق‬ ‫مساعد نیست‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تفاهم شهرک های صنعتی‬ ‫با فنی وحرفه ای فارس‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری ه��ای اموزش��ی بین‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی و اداره کل‬ ‫فنی وحرفه ای اس��تان فارس ب ه امضا رس��ید و‬ ‫براساس ان بسترهای الزم برای همکاری های‬ ‫اموزش��ی بین ای��ن دو نهاد تعری��ف و اهداف‬ ‫مش��خص ش��د‪ .‬ب��ا امض��ای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫زمینه ه��ای ارتقای اموزش های فنی و مهارتی‬ ‫در واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی این استان‪ ،‬فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس در جلسه‬ ‫امضای این تفاهمنامه‪ ،‬گفت‪ :‬ارائه اموزش های‬ ‫مهارت��ی به واحده��ای صنعت��ی از مهم ترین‬ ‫محوره��ای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫رونق تولید در بخش صنعت به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫اح��د فتوحی با بیان اینک��ه مدت زمان اجرای‬ ‫مف��اد ای��ن تفاهمنامه ‪ ۳‬س��ال اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬دوره های اموزش��ی‬ ‫مهارتی متناس��ب با نیازس��نجی برگزار و این‬ ‫اموزش به افراد تا س��قف ‪ ۱۰‬هزار نفر در س��ال‬ ‫داده می شود‪ .‬فتوحی با اشاره به وسعت استان‬ ‫ف��ارس و وجود ‪ ۶۱‬ش��هرک و ناحیه صنعتی و‬ ‫افزون بر ‪ ۳۷‬هزار ش��اغل در واحدهای صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬متناسب با ظرفیت های موجود برگزاری‬ ‫دوره ه��ای اموزش��ی و مهارت��ی برنامه ری��زی‬ ‫و هدف گ��ذاری ش��ده اس��ت‪ .‬او خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای این تفاهمنامه‪ ،‬بس��تر مناس��ب‬ ‫ام��وزش مهارتی کوتاه مدت ب��رای کارگران و‬ ‫فع��االن واحده��ای تولی��دی و صنعتی فراهم‬ ‫ش��ده و هزینه های دوره های اموزشی از محل‬ ‫اعتبارات شرکت شهرک های صنعتی پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرکل فنی وحرفه ای فارس نیز با‬ ‫اشاره به ظرفیت های موجود در مراکز اموزش‬ ‫فنی وحرفه ای در برگزاری دوره های اموزش��ی‬ ‫مهارتی بر اجرای��ی کردن مفاد این تفاهمنامه‬ ‫تاکید کرد‪ .‬حبیب کوشکی گفت‪ :‬اموزش های‬ ‫ارائه شده ازسوی مراکز اموزشی فنی وحرفه ای‬ ‫استان فارس کاربردی و متناسب با نیاز بازار کار‬ ‫و واحدهای صنعتی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی در جمع صادرکنندگان اصفهانی عنوان کرد‬ ‫تولید مبتنی بر صادرات‪ ،‬مهم ترین ماموریت امروز‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اکنون صادرات‬ ‫برای ما انتخاب نیس��ت‪ ،‬بلکه ضرورت اس��ت و پیشران‬ ‫تولی��د و رونق تولید این مهم بوده؛ از این رو اکنون رونق‬ ‫تولید هم مبتنی بر توسعه صادرات صورت می گیرد که‬ ‫مهم ترین ماموریت امروز ماس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اصفهان‪ ،‬رضا رحمانی در ایین تجلیل از صادرکنندگان‬ ‫نمون��ه اس��تان اصفهان در س��الن همایش ه��ای اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اصفهان با اشاره‬ ‫به بازدید از واحدهای تعطیل و واحدهای نمونه اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬خوش��بختانه واحدهای در ح��ال فعالیت قطع‬ ‫وابستگی کردند و بیش از پیش مشغول تولید هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برای صادرات اقدامات ویژه انجام‬ ‫شده افزود‪ :‬امروز یکی از مهم ترین ماموریت های ما این‬ ‫است که بعد از حفظ وضع موجود تولید‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫را مد نظر قرار دهیم‪ ،‬زیرا نباید به تولید اسیبی وارد شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫توسعه صادرات باید اقدامات ترویجی و زیربنایی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬امسال با پیشنهاد بنده و حمایت‬ ‫دولت‪ ،‬بودجه صن��دوق ضمانت صادرات ایران به ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر افزایش یافت��ه که باید برای تخصیص ان‬ ‫پیگیری های الزم را انجام دهیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اکنون‬ ‫ذیل توسعه صادرات‪ ،‬کشورهای همسایه قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫زیرا کشورهای همسایه برای ما فرصت هستند‪ .‬ظرفیت‬ ‫صادراتی ما به کشورهای همسایه با امکانات امروز ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت‪ .‬اس��تاندار اصفهان نیز در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬مشکل اساسی ما در استان اصفهان خام فروشی‬ ‫مواد اس��ت که این مهم نیازمند سیاست گذاری است‪.‬‬ ‫اس��تاندار ف��ارس گف��ت‪ :‬برنامه ری��زی ب��رای‬ ‫احی��ای ت��االب در اس��تان فارس به ط��ور جدی‬ ‫در ح��ال پیگیری اس��ت‪ .‬عنای��ت اهلل رحیمی در‬ ‫ش��ورای احی��ای تاالب های اس��تان با اش��اره به‬ ‫ن فارس گفت‪ :‬این‬ ‫زمان رهاس��ازی اب در اس��تا ‬ ‫عملیات در مقطع زمانی انجام ش��د که کشاورزان‬ ‫کمترین نیاز ب��ه اب را داش��تند‪ .‬امیدواریم پس‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫عباس رضایی‬ ‫عباس رضای��ی افزود‪ :‬برای حل این مش��کل اس��تان‬ ‫اصفهان باید برنامه ریزی و سیاست گذاری اصولی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬عباس رضایی اضافه کرد‪ :‬باوجود همه مشکالت‬ ‫در اصفه��ان‪ ،‬در ‪ ۸‬ماه امس��ال تعداد اقالم صادراتی این‬ ‫استان هزار و ‪ ۷۳‬قلم به ‪ ۹۰‬کشور‪ ،‬از جمله چین‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬عمان‪ ،‬پاکس��تان و‬ ‫امارات بوده اس��ت‪ .‬اس��تاندار اصفهان ادامه داد‪ :‬ارزش‬ ‫صادرات اس��تان اصفهان در ‪ ۸‬ماه امس��ال یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۳۸‬میلیون دالر ب��وده که به لحاظ وزنی ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫و به لحاظ ارزش ‪ ۱۸‬درصد رش��د داشته است‪ .‬رضایی‬ ‫ی اصفهان اقداماتی مانند‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ات��اق بازرگان ‬ ‫بسته های حمایتی مالیاتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گمرک و بانکی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬اما در این زمینه اطالع رسانی نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در ادامه‬ ‫ای��ن ایین گف��ت‪ :‬اهمیت و ضرورت توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی موجب می شود ظرفیت های داخلی کشور به‬ ‫رونق تولید و اشتغال منجر ش��ود‪ .‬افروز بهرامی افزود‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ 4 ،۱۳۸۱‬میلی��ارد دالر ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫داش��تیم که این رقم در س��ال گذش��ته ‪ ۴۴‬و در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امسال بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر افزایش یافته است‪ .‬وی‬ ‫افروز بهرامی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در اسناد باالدستی و سند اقتصاد مقاومتی‬ ‫بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شده‪ ،‬اما چالش هایی‬ ‫در راه صادرات وجود دارد‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران ادامه داد‪ :‬محدودیت های بانکی ناش��ی‬ ‫از تحری��م‪ ،‬باال بودن نرخ تمام ش��ده کاال و تامین منابع‬ ‫مال��ی به طوری ک��ه تنها ‪ ۲‬درصد تس��هیالت بانکی به‬ ‫صادرات تخصیص داده می ش��ود‪ ،‬از جمله چالش های‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬بهرامی تصریح کرد‪ :‬تمام مش��کالت‬ ‫ریشه در اقتصاد ساختار مبتنی بر نفت دارد و همین امر‬ ‫شرایط را بر صنعتگران صنعتی که براساس خودکفایی‬ ‫و تامین نیاز داخل شکل گرفته تنگ می کند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬صادرات س��نتی به افغانس��تان و عراق ‪ ۳۷‬درصد‬ ‫رشد داش��ته‪ ،‬اما به کره جنوبی که س��اختار اقتصادی‬ ‫منسجم تر دارد‪ ۴۱ ،‬درصد کاهش داشته است‪ .‬بهرامی‬ ‫بیانکرد‪:‬یکیازمسائلجدیصادرکنندگاندرشرایط‬ ‫کنونی مدیریت ریسک است؛ بنابراین با توجه به اینکه‬ ‫از ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه‪ ۷ ،‬کشور رتبه ‪ ۷‬را دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫از خدمات صندوق ضمانت صادرات نمود پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از مش��کالت ج��دی در صدور خدمات‬ ‫فنی ‪-‬مهندسی‪ ،‬ضمانتنامه مبتنی بر خدمات است که‬ ‫ایرج موفق‬ ‫پیگیری جدی احیای تاالب های فارس‬ ‫از بارندگی مناس��ب در اس��تان‪ ،‬حجم بیشتری از‬ ‫اب در فارس منجر به رهاس��ازی برای تاالب های‬ ‫استان شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وی معتقد است پس‬ ‫از بهره برداری از س��د نرگسی شاهد تعیین حقابه‬ ‫برای تاالب های استان خواهیم بود‪ .‬رحیمی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬برنامه ریزی س��ازگاری با کم ابی باید به طور‬ ‫مس��تمر در استان فارس در جریان و نگاهی کلی‬ ‫به برنامه های اجرایی در این حوزه وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬استاندار فارس با اشاره به اینکه برنامه های‬ ‫س��ازگاری با کم ابی باید در مناطق حاش��یه ای و‬ ‫همج��واران تاالب ه��ا اجرایی ش��ود گف��ت‪ :‬ارائه‬ ‫تس��هیالت می تواند احی��ای تاالب ها در اس��تان‬ ‫را س��رعت بخش��د‪ .‬وی درباره برنامه های احیای‬ ‫تاالب ه��ا نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬کش��ت کم اب بر‪،‬‬ ‫مسعود گلشیرازی‬ ‫نیاز به حسن ضمانت پیش پرداخت و شرکت در مناقصه‬ ‫دارد ک��ه به دلیل تحریم ها این ام��کان وجود ندارد؛ اما‬ ‫اکنون در حال پیگیری و رفع این مش��کل هستیم‪ .‬در‬ ‫بخ��ش دیگری از ای��ن ایین‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اصفهان گفت‪ :‬در جلس��ات برگزار شده‬ ‫با صنعتگران و تولیدکنندگان‪ ،‬مش��کالتی در راستای‬ ‫مجوز صادراتی مطرح ش��د‪ .‬ایرج موف��ق افزود‪ :‬باید به‬ ‫سمت ایجاد ش��رکت های مدیریت صادرات تخصصی‬ ‫حرکت کنیم که این اقدام در اصفهان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از مباحث اصلی‪ ،‬صادرات خدمات‬ ‫فنی ‪-‬مهندس��ی است که باتوجه به شرایط موجود باید‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد؛ این در حالی است که در راستای‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی‪-‬مهندس��ی به ط��ور جزیره ای‬ ‫عمل می ش��ود‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اصفهان بیان کرد‪ :‬در کش��ور ‪ ۱۰۰۸‬کارخانه فرش و در‬ ‫اس��تان اصفهان ‪ ۸۲۰‬کارخانه وجود دارد؛ براین اساس‬ ‫تقاضای مجوز برگزاری نمایش��گاه ف��رش در اصفهان‬ ‫به طور ویژه را داریم‪ .‬موفق با اشاره به نیاز صادرکنندگان‬ ‫به تامین مواد اولیه خاطرنشان کرد‪ :‬صادرکنندگان در‬ ‫بخش پتروش��یمی‪ ،‬فوالد مبارک��ه و ذوب اهن محتاج‬ ‫ت و تس��هیالت برای کشت محصوالت‬ ‫تنوع کش�� ‬ ‫پرطرفدار ازجمله برنامه هایی است که در مجموع‬ ‫منج��ر به احیای تاالب ها خواهد ش��د‪ .‬عالی ترین‬ ‫مق��ام دولت در اس��تان فارس با تاکی��د بر اینکه‬ ‫ازادس��ازی حقابه تنها عامل برای احیای تاالب ها‬ ‫ش کشاورزی‬ ‫ف اب در بخ ‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مصر ‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د کاهش یابد روند احی��ای تاالب ها در‬ ‫مواد اولیه هستند‪ .‬وی با اشاره به میزان صادرات در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امسال افزود‪ :‬یک میلیارد و ‪ ۷۳۸‬میلیون دالر صادرات‬ ‫از این اس��تان انجام ش��ده که به لحاظ وزنی نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۴۴‬درصد و به لح��اظ ریالی ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫افزایش را ش��اهد بودیم‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اصفهان نیز در ادامه این ایین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعداد زی��ادی از فعاالن اقتصادی از ظرفیت هایی‬ ‫که در ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی و‬ ‫ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید ایجاد می شود‪ ،‬مطلع‬ ‫نیستند‪ .‬مسعود گلشیرازی افزود‪ ۴۰:‬مصوبه ملی‪۱۲۳،‬‬ ‫مصوبه استانی و ‪ ۷‬مصوبه در شورای گفت وگوی دولت‬ ‫ش خصوصی داشتیم که در راستای بسته حمایتی‬ ‫و بخ ‬ ‫اس��تانی در اختیار فعاالن اقتصادی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم مصوبات ازسوی نهاد ها اجرا‬ ‫ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بس��ته های حمایت��ی خوبی در نظر‬ ‫گرفته شده و همه برای بهبود شاخص کسب وکار تالش‬ ‫می کنن��د‪ .‬در ایی��ن تجلیل از صادرکنن��دگان نمونه‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬از ‪ ۵۹‬صادرکننده نمونه اس��تانی و ‪۲‬‬ ‫صادرکننده ملی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قدردانی ش��د‪ .‬همچنین در این ایین از ش��تاب دهنده‬ ‫صادراتیاستاناصفهانبه عنواننخستینشتاب دهنده‬ ‫صادراتی کش��ور رونمایی شد‪ .‬این شتاب دهنده از بین‬ ‫‪ ۳‬ش��تاب دهنده صادراتی نمونه منتخب این اس��تان‬ ‫برگزیده ش��د‪ .‬ب��ا ایجاد این ش��تاب دهنده می توان به‬ ‫ش��کل گیری واس��طه های صادراتی کمک و اصفهان‬ ‫صنعتی را در دوره فراصنعتی‪ ،‬به مرکزی برای صادرات‬ ‫و تجارت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫فارس سرعت بیش��تری می گیرد‪ .‬رحیمی درباره‬ ‫شهرس��تان هایی که از احی��ای تاالب ها بهره مند‬ ‫خواهند شد نیز خاطرنشان کرد‪ :‬نی ریز‪ ،‬ارسنجان‪،‬‬ ‫خرامه‪ ،‬مرودشت و شیراز از جمله شهرستان هایی‬ ‫هس��تند که از احیای تاالب ها متاثر خواهند شد‬ ‫و تولیدات این شهرس��تان ها بهب��ود قابل توجهی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫صنعت‬ ‫از نیمه نخست سال همت جمعی برای داخلی سازی قطعات‬ ‫صنایع گوناگون در کشور شکل گرفت‪ .‬نخستین میز تخصصی‬ ‫در تیر همراه با نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل و رونق‬ ‫تولی��د تهران ب��رای صنعت خودرو به عنوان صنعت پیش��ران‬ ‫کشور انجام شد‪ .‬در این میز که با حضور مدیران دو خودروساز‬ ‫بزرگ کشور و دست اندرکاران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ ۳۵‬قطعه به ‪ ۳۲‬قطعه س��از داخلی محول شد‪ .‬تالش ها برای‬ ‫تعمیق س��اخت داخل منجر به امضای قراردادهایی به ارزش‬ ‫‪ ۷۴۰‬میلیارد تومان بین خودروس��ازان و زنجیره تامین برای‬ ‫تولید قطعات خودروهای پرتیراژ در نخس��تین میز تخصصی‬ ‫ش��د‪ .‬بهره برداری از مجموع این قراردادها در طول یک سال‬ ‫‪ ۸۵‬میلیون یورو ذخیره ارزی برای کشور به دنبال داشت‪.‬‬ ‫برخی قطعات برای داخلی سازی نیاز به سرمایه گذاری دوباره‬ ‫ندارند و س��اخت انها به قطعه سازان متوسط و خردی محول‬ ‫ش��ده که پیش تر جزو زنجیره تامین خودروسازان نبودند‪ .‬در‬ ‫ادامه دو میز تخصصی دیگر برای قطعات خودرو برگزار ش��د‪.‬‬ ‫تعمیق س��اخت داخل قطعات ج��دا از میزهای تخصصی هم‬ ‫در حال انجام اس��ت تا با ش��تاب بیش��تری نیازمندی ها رفع‬ ‫شود‪ .‬در این باره مدیرعامل ایران خودرو خبر از بسته تشویقی‬ ‫برای س��اخت داخل قطعات داد و در نشست با اعضای انجمن‬ ‫قطعه س��ازان کشور گفت‪ :‬برای رفع مشکالت و موانع نیازمند‬ ‫همکاری با تش��کل های قطعه سازان هستیم‪ .‬برخی مشکالت‬ ‫ریشه ای را باید با همکاری رفع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تعامل خودروساز و قطعه ساز‬ ‫خودروسازان در نمایشگاهی دائمی‬ ‫در محل ش��رکت های خود قطعات‬ ‫م��ورد نی��از محصوالت ش��ان را در‬ ‫معرض دید متخصص��ان این حوزه‬ ‫ق��رار داده ان��د ت��ا قطع��ات‬ ‫فهرست بندی ش��ده به قطعه س��ازان‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫فرش��اد مقیم��ی در اهمیت تولی��د خودرو در ش��رکت های‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه تامین و تزری��ق نقدینگی و‬ ‫اختصاص تس��هیالت مصوب به زنجیره تامین خودروس��ازان‪،‬‬ ‫ش��رایط را به س��مت مطلوب تری هدایت خواهد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اراده و ت��وان س��ازندگانی ک��ه در ش��رایط بح��ران‪ ،‬هم��راه‬ ‫ایران خودرو بوده اند را فراموش نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با سایر نهادها‬ ‫از نیمه نخست سال جاری‪ ،‬همت جمعی برای داخلی سازی قطعات صنایع‬ ‫گوناگون در کشور شکل گرفت و نخستین میز تخصصی در تیر ماه همراه‬ ‫با نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید تهران برای صنعت‬ ‫خودرو به عنوان صنعت پیشران کشور برگزار شد‬ ‫خودروس��از‪ ،‬گفت‪ :‬توقف هر خودرو برای حتی یک روز سبب‬ ‫پرداخت جریمه دیرکرد تحویل خودرو می ش��ود که در کنار‬ ‫نارضایتی مش��تریان‪ ،‬زیان قابل توجهی به دلیل پرداخت مبالغ‬ ‫جریمه به ایران خودرو وارد می کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬هم��کاری مس��تمر در مس��یر رف��ع‬ ‫مش��کالت می تواند مانع از ش��کل گیری زیان های اینچنینی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان شد‬ ‫رئیس جمه��وری در حکم��ی‪ ،‬احم��د خ��رم‬ ‫را ب��رای ی��ک دوره ‪۳‬س��اله به عن��وان «رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان» منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی در این حکم‬ ‫خطاب به احمد خرم نوشت‪ :‬در اجرای ماده ‪۲۲‬‬ ‫قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ ۱۳۷۴‬مجلس شورای اسالمی و ماده‬ ‫‪ ۱۱۵‬ایین نام��ه اجرای��ی ان قان��ون مصوب ‪17‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۷۵‬هیات وزیران‪ ،‬با عنایت به کس��ب‬ ‫بیش��ترین ارای اعضای اصلی منتخب هفتمین‬ ‫دوره شورای مرکزی س��ازمان نظام مهندسی و‬ ‫بنا به پیش��نهاد وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬به موجب‬ ‫این حک��م به مدت ‪ 3‬س��ال به عن��وان «رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان» منصوب‬ ‫می ش��وید‪ .‬رئیس جمهوری در این حکم توفیق‬ ‫خ��رم را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول‬ ‫قانون م��داری‪ ،‬اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی‬ ‫دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت کرد‪.‬‬ ‫پیش از این فرج اهلل رجبی ریاست سازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫مقیم��ی ب��ر عرض��ه قطع��ه باکیفیت ب��ه خط��وط تولید‬ ‫ایران خ��ودرو تاکی��د ک��رد و گف��ت‪ :‬بخش��ی از هزینه ها نیز‬ ‫می تواند از طریق کاهش میزان بازگش��ت قطعات به ش��بکه‬ ‫خدم��ات پس از فروش مدیریت ش��ود‪ .‬به هی��چ عنوان اجازه‬ ‫ورود قطع��ه بی کیفی��ت ب��ه خط تولی��د را نخواهی��م داد تا‬ ‫تصویر ذهنی مش��تریان نس��بت ب��ه ایران خ��ودرو مخدوش‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو افزود‪ :‬برای قطعاتی که ظرفیت های‬ ‫الزم در میان قطعه س��ازان وج��ود ندارد از توانمندی س��ایر‬ ‫بخش ه��ا مانن��د صنای��ع دف��اع اس��تفاده خواهیم ک��رد‪ .‬در‬ ‫صورتی که س��رمایه گذاری های مورد نیاز از س��وی قطعه ساز‬ ‫انج��ام ش��ده و ظرفیت های الزم وجود داش��ته باش��د به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬از توانمندی ه��ای ای��ن بخش اس��تفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫هم��کاری ب��ا صنای��ع دف��اع را می ت��وان به فرصت��ی تبدیل‬ ‫ک��رد ت��ا در مس��یر ارتق��ای وضعی��ت خودروس��ازی گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫وی ایج��اد عدال��ت در پرداخت مطالبات را س��بب رضایت‬ ‫قطعه س��ازان دانست و گفت‪ :‬بسته مش��وقی را به زودی اعالم‬ ‫خواهیم کرد تا نهضت ساخت داخل را به طور واقعی و به دور‬ ‫از شعار اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی در عین حال گف��ت‪ :‬به دنبال این هس��تیم که از‬ ‫ظرفیت قطعه س��ازان همکار نهایت استفاده را ببریم و تمایل‬ ‫زیادی به افزایش منابع تامین نداریم‪ .‬س��ازندگان باید قطعات‬ ‫م��ورد نیاز را در کمترین زمان‪ ،‬باالترین کیفیت و نرخ رقابتی‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫ویدرپایانبرهم سوییقطعه سازانباگروهصنعتیایران خودرو‬ ‫در زمینه اهداف و اس��تراتژی های صنعت خودرو کشور تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این دیدار اعضای انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور نی��ز دیدگاه ها و‬ ‫نظرات خود را درباره وضعی��ت فعلی همکاری با ایران خودرو‬ ‫ک��ه حاک��ی از رضای��ت از بهبودهای ایجاد ش��ده ب��ود بیان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫راه اندازی قطار مسافری در مسیر ارومیه‪-‬مشهد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ریلی رج��ا از راه اندازی قطار ارومیه‪-‬مش��هد و‬ ‫بالعکس خبر داد و گفت‪ :‬قطار این مسیر متشکل از واگن های ‪۴‬تخته‬ ‫خلیج فارس و ‪۶‬تخته میالد اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت‬ ‫حمل ونقل ریلی رجا‪ ،‬محمد رجبی با اعالم این خبر افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫براساس نیاز مسافران و در راستای گسترش خدمات ریلی‪ ،‬امکان سفر‬ ‫ریلی به طور مستقیم در مسیر ارومیه‪-‬مشهد و بالعکس را برای زائران‬ ‫حضرت ثامن الحجج (ع) فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی درباره ظرفیت و زمان های حرکت این قطار گفت‪ :‬قطار ارومیه‪-‬‬ ‫مش��هد با ظرفیت حدودی ‪ ۴۲۰‬نفر در مرحله نخست در دی امسال‬ ‫ه��ر ‪ ۶‬روز یک بار حرکت می کن��د که در صورت افزایش تقاضا‪ ،‬امکان‬ ‫افزایش س��یر قطار وجود دارد‪ .‬رجبی درباره نوع این قطار و نرخ بلیت‬ ‫ان اظهار کرد‪ :‬قطار یادشده به صورت ترکیبی و متشکل از واگن های‬ ‫‪۴‬تخت��ه خلیج فارس با بهای یک میلی��ون و ‪ ۳۱۶‬هزار ریال و ‪۶‬تخته‬ ‫میالد با بهای یک میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار ریال است‪ .‬به گفته رجبی قطار‬ ‫بع��د از ارومیه در ایس��تگاه های مهاباد‪ ،‬مراغه‪ ،‬میان��ه‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬س��منان‪ ،‬دامغان‪ ،‬شاهرود‪ ،‬نقاب و نیشابور توقف دارد و بعد از‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬ساعت به مشهد مقدس می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا گفت‪ :‬متقاضیان س��فر‬ ‫با قطار ارومیه‪-‬مش��هد برای دریافت اطالعات بیش��تر اعم از روزها و‬ ‫ساعت های حرکت‪ ،‬شیوه خرید بلیت و‪ ...‬می توانند عالوه بر سایت رجا‬ ‫(‪ ،)www.raja.ir‬با س��امانه ارتباط با مشتریان این شرکت از طریق‬ ‫تلفن ‪ ۱۵۳۹‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫سوخت غیراستانداردیا احتراق ناقص؛ کدام االینده تر است؟‬ ‫با توجه به س��هم باالی خودروهای دیزلی در تولید ذرات‬ ‫معلق و الودگی کالنشهرها‪ ،‬به نظر می رسد نهاد های متولی‬ ‫باید به ارتقای استاندارد گازوئیل های تولیدی اقدام کنند‪.‬‬ ‫در این میان عده ای با تایید کیفیت سوخت های توزیعی‬ ‫کش��ور‪ ،‬موتورهای قدیمی و فرس��وده خودروه��ا را عامل‬ ‫االیندگی هوا عنوان می کنند‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از الودگی هوای تهران و بیشتر کالنشهرها‬ ‫مربوط به ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین عناصر تشکیل دهنده ذرات معلق هوا‪ ،‬کربن است‪.‬‬ ‫ای��ن بخ��ش به ط��ور کلی ب��ه دو قس��مت کرب��ن الی‬ ‫(‪ )OC‬و کرب��ن معدن��ی (‪ )EC‬قاب��ل تقس��یم اس��ت‪.‬‬ ‫کربن ال��ی ش��امل عناص��ری همچ��ون هیدروکربن های‬ ‫حلق��وی(‪ ،)PAHs‬الکان ها و اس��یدهای الی می ش��ود و‬ ‫منب��ع انها وس��ایل نقلیه‪ ،‬احتراق س��وخت های فس��یلی‪،‬‬ ‫احتراق چوب‪ ،‬تجزیه گیاهان و واکنش های فوتوش��یمیایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناسان ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی عنوان می کنند با توجه به مش��خص ب��ودن میزان‬ ‫اروماتی��ک‪ ،‬بنزن و اولفین های موجود در بنزین براس��اس‬ ‫اس��تاندارد االینده‪ ،‬کربن الی بخش کوچکی از ذرات معلق‬ ‫را تش��کیل خواهد داد ام��ا کربن معدنی که به دوده اطالق‬ ‫می ش��ود و مهم ترین منبع ان احتراق ناقص س��وخت های‬ ‫فسیلی وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی است‪ ،‬بخش بزرگی از‬ ‫ذرات معلق موجود را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫نی��ره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‬ ‫در گفت وگ��و با ایرن��ا گفت‪ :‬در قانون ه��وای پاک‪ ،‬کنترل‬ ‫االینده ه��ا به وی��ژه گازوئی��ل مصرف��ی بر عهده س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت قرار داده ش��ده که با همکاری وزارت نفت‪،‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد و دیگر نهادها اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اکنون درباره استاندارد گازوئیل های مورد‬ ‫بار توسعه محصول بر دوش قطعه سازان‬ ‫یک��ی از فع��االن صنعت قطع ه کش��ور اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از دالیلی که موجب ش��ده توانایی‬ ‫قطعه س��ازان در تامین قطعات روزمره کاهش‬ ‫یابد این اس��ت که بخش��ی از توانایی اقتصادی‬ ‫قطعه س��ازان در پروژه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬عقیم‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫رض��ا رضای��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرخودرو‬ ‫درباره نتایج توسعه محصول برای قطعه سازان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬دو س��ال پیش‪ ،‬خودروس��ازان‪ ،‬بار‬ ‫توس��عه محص��ول را روی دوش قطعه س��ازان‬ ‫انداخته و خود‪ ،‬س��رمایه گذاری کمتری در این‬ ‫زمینه داش��تند‪ .‬از جمله در تولید خودروهای‬ ‫پس��ابرجام مانن��د پژوه��ای ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۸‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و دیگ��ر توس��عه های پ��س از برج��ام‪،‬‬ ‫کل س��رمایه گذاری برعهده قطعه س��ازان بوده‬ ‫به طو ری ک��ه قطعه س��ازان در این زمینه حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬هم اکنون نیز‬ ‫میزهای ساخت داخل‪ ،‬نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت که ای��ن س��رمایه گذاری نیز ب��ه عهده‬ ‫قطعه س��از اس��ت‪ .‬یکی از دالیل��ی که موجب‬ ‫ش��ده توانای��ی قطعه س��ازان در تامین قطعات‬ ‫خودروه��ای روزم��ره کاه��ش یابد این اس��ت‬ ‫ک��ه بخش��ی از توانایی اقتصادی قطعه س��ازان‬ ‫در پروژه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬عقی��م مان��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ‪ ،‬گفت‪ :‬اگر توس��عه‪،‬‬ ‫غیرمهندس��ی و بدون برنامه ریزی ش��ده باشد‬ ‫و س��رمایه گذاری در پروژه های��ی ب��ا اه��داف‬ ‫نامش��خص انجام شود نتایج مورد نظر به دست‬ ‫نخواهد امد‪ .‬متاسفانه بخش عمده ای از توانایی‬ ‫اقتصادی قطعه س��ازان به خواس��ت و دس��تور‬ ‫خودروس��ازان وارد پروژه هایی ش��ده که راکد‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫رضای��ی گف��ت‪ :‬قطعه س��ازان از نظ��ر توان‬ ‫تولید حتی در قالب اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫مشکلی ندارند؛ مهم ترین مانع تولید‪ ،‬نقدینگی‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه بانک ها هم��کاری الزم را با‬ ‫قطعه س��ازان ندارند‪ ،‬دولت نیز تاکنون دس��ت‬ ‫از قیمت گذاری دس��توری برنداشته است‪ .‬اگر‬ ‫دول��ت اص��رار دارد که نرخ خودرو دس��توری‬ ‫باش��د باید خود دولت‪ ،‬مابه التف��اوت نرخ را به‬ ‫خودروساز بپردازد تا خودروساز نیز به دنبال ان‬ ‫پرداخت هایی به قطعه ساز داشته باشد‪.‬‬ ‫استفاده در خودروهای تجاری و سنگین نیز براساس همین‬ ‫قانون عمل می ش��ود و به همین دلی��ل نمی توانیم ان را به‬ ‫شورای عالی استاندارد ببریم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬کنترل االیندگ��ی گازوئیل و نه تولید‬ ‫ان‪ ،‬بر عهده س��ازمان ملی استاندارد است مگر اینکه قانون‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫در موض��وع گازوئیل فقط می تواند پیش��نهاد دهنده برای‬ ‫ارتقای کیفیت باش��د تا اگر مورد قبول واقع ش��د تولید ان‬ ‫انجام شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وزارت نفت برای استانداردسازی‬ ‫گازوئیل های تولیدی توجه ویژه ای داشته و برنامه هایی در‬ ‫دست اجرا دارد و حتی چندی پیش اعالم کرد که کیفیت‬ ‫گازوئیل های تولیدی ارتقا یافته است‪ .‬پیش تر شرکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخش فراورده های نفتی اعالم کرده بود عالوه بر‬ ‫توزی��ع روزان��ه بنزین با کیفیت و با می��زان گوگرد زیر ‪۵۰‬‬ ‫پی پی ام براس��اس اس��تاندارد یورو ‪ ،۴‬اکنون گازوئیل یورو‬ ‫‪ ۴‬در ‪ ۸‬کالنش��هر و کل اس��تان ته��ران و ‪ ٣٢٠‬جایگاه در‬ ‫جاده های اصلی کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران بیان کرد‪ :‬انچه در‬ ‫کنار ارتقای اس��تاندارد گازوئیل های تولیدی نباید مغفول‬ ‫بماند‪ ،‬موضوع ارتقای کیفی خودروهای تولیدی و االیندگی‬ ‫خودروهای فرس��وده‪ ،‬به ویژه کامیون های فرسوده ای است‬ ‫که در سطح کالنشهرها تردد می کنند‪.‬‬ ‫با توجه به گفته های رئیس سازمان ملی استاندارد ایران‪،‬‬ ‫به نظر می رسد عالوه بر لزوم ارتقای استاندارد گازوئیل های‬ ‫توزیعی در سطح کشور‪ ،‬کیفیت پایین خودروهای سنگین‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت ها و اتوبوس های ش��هری تولی��د داخل نیز‬ ‫منجربه احتراق بد انها ش��ده و همین مس��ئله زمینه س��از‬ ‫تولید ذرات معلق در سطح شهر می شود‪ .‬مسئله ای که باید‬ ‫ازسوی مسئوالن امر مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫افزایش کیفیت خودرو در گرو تامین سرمایه‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو تامین س��رمایه را ش��رط الزم برای‬ ‫افزایش کیفیت دانس��ت و بر لزوم سرمایه گذاری مستقیم در راستای‬ ‫ن��واوری و فن��اوری تاکید کرد‪ .‬امیرحس��ن کاکای��ی در گفت وگو با‬ ‫خبرخ��ودرو‪ ،‬قیمت گ��ذاری دس��توری را در کنار بح��ث کیفیت از‬ ‫چالش ه��ای ب��زرگ صنعت خودرو دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬قیمت های‬ ‫تحمیلی‪ ،‬خودروسازی را به یک صنعت به شدت زیانده تبدیل کرده‪،‬‬ ‫به گونه ای که این زیاندهی در امار و ارقام ارائه ش��ده درباره وضعیت‬ ‫دو خودروس��از ب��زرگ داخل��ی به می��زان بیش از ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫ری��ال نم��ود پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به تعطیلی بس��یاری از‬ ‫خودروس��ازان داخلی بیان کرد‪ :‬افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها‬ ‫در ب��روز این وضعیت بی تاثیر نبوده که یک��ی از راهکارها در این باره‬ ‫تعمیق داخلی س��ازی قطعات اس��ت‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫درب��اره اث��ار تحریم ها گفت‪ :‬توقف واردات برخ��ی قطعات یا افزایش‬ ‫هزین��ه ورود این ملزومات به داخل کش��ور ب��ر اهمیت تولید داخلی‬ ‫می افزای��د‪ .‬کاکای��ی ب��ا تاکید بر لزوم تمرکز خودروس��ازان بر حوزه‬ ‫فناوری و تقویت خطوط تولید که مستلزم صرف هزینه است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با وجود جدیت خودروسازان در خلق نواوری و توجه به بخش تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬کمبود س��رمایه به عنوان سدی در برابر اجرای راهکارهای‬ ‫پیش بینی شده عمل کرده است‪ .‬وی همچنین درباره مقوله کیفیت‬ ‫به عن��وان یکی دیگر از چالش ه��ای این صنعت تصریح کرد‪ :‬هر چند‬ ‫کیفی س��ازی محصوالت از جمله برنامه هایی است که در دستور کار‬ ‫خودروس��ازان قرار دارد اما کاهش تولید به دلیل بروز مشکالت مالی‬ ‫منجربه دسترس��ی نداشتن مصرف کننده به خودرو دلخواه باکیفیت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه‬ ‫تئوری پردازی به تنهایی پاس��خگوی مش��کالت نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫اقدام های موثری در راس��تای اصالح اقتصاد این صنعت انجام ش��ود‪.‬‬ ‫کاکایی یکی از ملزومات اصالح اقتصاد صنعت خودرو را ازادس��ازی‬ ‫قیمت ها دانس��ت و افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬یکی دیگر از راهکارها این‬ ‫اس��ت که دولت خس��ارات ناشی از قیمت های دس��توری را براساس‬ ‫قانون تجارت و قانون اساس��ی بپردازد یا قیمت مواد اولیه تولیدی را‬ ‫نیز به صورت دستوری تعیین کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ازادس��ازی قیمت ه��ا اقتص��اد عرض��ه و تقاضا‬ ‫تعیین کننده بازار اس��ت و در قیمت گذاری دستوری کل زنجیره باید‬ ‫مدیریت ش��ود نه فقط خودروس��از‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫وجود س��رمایه را ش��رط الزم برای افزایش کیفیت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم در راستای نواوری و فناوری موضوعی بسیار‬ ‫حیاتی اس��ت که درحال حاضر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر ان‬ ‫تاکید دارند‪ ،‬اما به تنهایی کافی نیست‪.‬‬ ‫کاکای��ی ب��ا انتقاد از عملک��رد جزیره ای ارکان صنایع در کش��ور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر رویکرد حفظ ارتباط تنگاتنگ در راس��تای تولید‬ ‫محصوالت جدید باکیفیت اس��ت البته این امر نیاز به انسجام‪ ،‬برنامه‬ ‫و متولی دارد که به نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫حوزه خودرو باید به عنوان متولی در جهت رفع موانع کیفی س��ازی و‬ ‫توسعه فناوری با همکاری ارکان دیگر با عنوان کارگروه گام بردارد‪.‬‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫سیس��تم های ایمن��ی خودرو مانند دیگ��ر تجهیزات ان‪ ،‬از‬ ‫گذشته تا به امروز دستخوش تغییرات بسیاری شده اند‪ .‬شاید‬ ‫اهمیت این سیستم ها به سبب مرتبط بودن با جان انسان ها‪،‬‬ ‫پیش��رفت های چشمگیرتری داشته؛ البته ایمنی در خودروها‬ ‫در کشور ما اهمیتی دو چندان پیدا خواهد کرد‪ .‬با توجه به امار‬ ‫تصادف ها که هر روز حدود ‪ ۵۰‬نفر را به کام مرگ می کشاند‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی برای خودروها و بروزرس��انی انها امری الزم‬ ‫و ضروری اس��ت؛ اما متاسفانه جامعه ما به این وضعیت عادت‬ ‫کرده و این فاجعه خاموش با روزانه ‪ ۵۰‬کش��ته و حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫مصدوم‪ ،‬امری متداول قلمداد می شود‪ .‬در ‪ ۸‬سال دفاع مقدس‬ ‫ب��رای این مرزوبوم ‪ ۱۹۰‬هزار ش��هید تقدیم ش��ده که با یک‬ ‫تقس��یم س��اده به تعداد حدود ‪ ۲۳‬هزار نفر در سال می رسد‪.‬‬ ‫براس��اس امار منتشر ش��ده در زلزله بم که ‪ ۹۰‬درصد خانه ها‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰۰‬درص��د ویران ش��ده بودند‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬ه��زار نفر و در‬ ‫فاجعه زلزله کرمانش��اه حدود ‪ ۱۰‬هزار نفر کشته شدند‪ ،‬حال‬ ‫چگون��ه دولتمردان و مدیران نهادهای متولی ‪ ۲۰‬هزار قربانی‬ ‫ساالنه تصادف ها را توجیه خواهند کرد؟ در اسناد رسمی قابل‬ ‫دسترس��ی در هیچ جا‪ ،‬نمونه مدون و مش��خصی از این مقوله‬ ‫نمی توان یافت که به ان اش��اره ش��ده باشد‪ .‬معضل تصادف به‬ ‫یک عارضه جدید اجتماعی در کشور تبدیل شده و هرقدر زمان‬ ‫بیشتری سپری می شود این عارضه مزمن تر و موضوع جدی تر‬ ‫می شود‪ .‬نکته قابل تعمق در این زمینه این است که در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذش��ته نه تنها امار تصادف ها رو به کاهش نبوده‪ ،‬بلکه روند‬ ‫افزایش��ی داشته اس��ت‪ .‬البته عوامل گوناگونی در این فرایند‬ ‫اثر گذار هس��تند و در این مورد باید نهادهای متولی هر کدام‬ ‫وظایف سازمانی مربوط به خود را به انجام برسانند‪ .‬ما در این‬ ‫مج��ال به یکی از مهم ترین عوامل خواهیم پرداخت که ایمنی‬ ‫خودروهاس��ت‪ .‬عامل حدود ‪ ۳۵‬درصد تصادف ها را نقص فنی‬ ‫خودرو تشخیص داده اند‪ .‬نکته ای که در این مقاله به ان توجه‬ ‫شده بروزرسانی تجهیزات ایمنی خودروهاست که می تواند از‬ ‫بروز حوداث جلوگیری کند‪ .‬از میان تجهیزات ایمنی خودروها‬ ‫می توان به این موارد اش��اره کرد؛ ‪-‬سیس��تم کنترل پایداری‪،‬‬ ‫عملکرد (‪ :)ESP‬سیستم های ‪ ABS‬و کنترل کشش را با نرخ‬ ‫انحراف از مسیر(س��رعت دورانی خودرو) و حس��گرهای زاویه‬ ‫فرم��ان درمی امی��زد‪ .‬اگر خودرو در اس��تانه لغزش یا انحراف‬ ‫از مس��یر قرار گیرد‪ ،‬سیستم کنترل پایداری بی درنگ به طور‬ ‫خ��ودکار در یک یا چند چرخ اقدام ب��ه ترمزگیری می کند یا‬ ‫توان مورد اس��تفاده را کاهش می دهد تا خودرو را به مس��یر‬ ‫بازگرداند‪- .‬سیستم کنترل باد تایرها‪ :‬شاید ترکیدن الستیک‬ ‫قابل پیش بینی نباشد اما ایا پنچری های کوچکی را که به مرور‬ ‫مشکل ساز می ش��وند را نمی توان تشخیص داد؟ سیستم های‬ ‫نمایش فش��ار باد تایرها(‪ )TPMS‬که از سال ‪۲۰۰۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۶‬خورشیدی) در امریکا اجباری شده اند‪ ،‬در دو حالت به‬ ‫انجام وظیفه می پردازند‪ .‬با توجه به روند روبه رشد تصادف ها‬ ‫رانندگی و رابطه تنگاتنگ ان با سرعت‪ ،‬پژوهشگران معتقدند‬ ‫بین سالمت روان و رغبت رانندگی ارتباط مستقیم وجود دارد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬بی مباالتی در استفاده نادرست از تلفن همراه‬ ‫به هنگام رانندگی یکی از اپشن های الزم برای بهره وری از ترمز‬ ‫اضطراری اس��ت‪ .‬اگر تا به ح��ال در زمان رانندگی موقعیتی را‬ ‫تجربه کرده باشید که در ان تنها با لحظه ای نگاه به جایی غیر‬ ‫از جاده(به طور معمول این حواس پرتی را تلفن همراه موجب‬ ‫می ش��ود)‪ ،‬ناگهان متوجه می ش��وید که فاصله شما با خودرو‬ ‫جلویی بسیار کم شده است‪ ،‬در این زمان ضرورت وجود ترمز‬ ‫خودکار درک می ش��ود‪ .‬یکی دیگ��ر از معضالت تصادف ها را‬ ‫باید دید کافی نداشتن در شب دانست؛ البته نکته ای که نباید‬ ‫فراموش ش��ود این است که افرادی دچار پیرچشمی هستند‪.‬‬ ‫این عارضه مشکل را مضاعف می کند‪ .‬دوربین های مادون قرمز‬ ‫این سیس��تم‪ ،‬تصویری از اجسامی را که خیلی دورتر از شعاع‬ ‫نور چراغ های خودرو اس��ت را نمایش می دهد و همچنین این‬ ‫قابلیت را دارد تا انسان ها و حیوانات را به طور جداگانه مشخص‬ ‫کند‪ .‬براس��اس گزارش های ارائه ش��ده عامل انسانی بیشترین‬ ‫س��هم را در تصادف ها دارد‪ .‬خس��تگی راه‪ ،‬مس��ئله ترافیک و‬ ‫رانندگی در ش��هر به عن��وان یکی از مولفه ه��ای مهم زندگی‬ ‫ش��هری مورد توجه اس��ت که تمامی موارد عنوان شده باعث‬ ‫حواس پرتی راننده می ش��ود درحالی که سیس��تم های هشدار‬ ‫خروج از خطوط یا سیستم های کمکی حفظ خطوط حرکت‪،‬‬ ‫بیشترین تغییر و تحول را در نحوه عملکرد و تشخیص خطرات‬ ‫داشته اند‪ ،‬اما به طورمشخص خودروهایی که توان هشدار دادن‬ ‫درباره خروج از خطوط را دارند یا می توانند به نحوی خودرو را‬ ‫به مسیر مناسب بین خطوط بازگردانند‪ ،‬قادرند از تصادف های‬ ‫کشنده و مرگبار جلوگیری کنند‪ .‬براساس امار و ارقام موجود‬ ‫نیز این سیستم ها موفق به جلوگیری از این برخوردها شده اند‪.‬‬ ‫با استفاده از ایجاد صدا یا لرزشی کوچک در فرمان یا صندلی‬ ‫خودرو‪ ،‬این سیستم ها راننده را نسبت به شرایط اگاه می کنند‪.‬‬ ‫سیس��تم های کمکی حفظ خطوط حرک��ت‪ ،‬پا را از این فراتر‬ ‫می گذارن��د و ب��ا درگیر ک��ردن ترمزها یا با کنت��رل خودکار‬ ‫خودرو(به تازگ��ی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت)‪ ،‬ان را به‬ ‫مس��یر بین خطوط هدایت می کنند‪ .‬تصادف در خودروهای‬ ‫س��نگین و به وی��ژه اتوبوس ع��وارض اجتماع��ی و اقتصادی‬ ‫مضاعفی دارد که باید به وس��یله سیستم های هوشمند کنترل‬ ‫شوند‪ .‬یکی از تجهیزات ضروری گاورنر است که مدت زمانی‬ ‫کوتاه روی خودرو نصب و پس از ان این قطعه مهم حذف شد‪.‬‬ ‫گاورنر دس��تگاهی است که میزان سوخت ورودی به موتور را‬ ‫برای دستیابی به بهترین دور ممکن‪ ،‬تنظیم می کند‪ .‬این قطعه‬ ‫سوپاپ هوشمند است که به گیربکس در خودرو شما می گوید‬ ‫چقدر سرعت داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بسته تشویقی ایران خودرو برای نهضت داخلی سازی‬ ‫واکاوی مرگ خاموش‬ ‫و ایمنی خودرو‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکار‬ ‫تعادل بخشی به‬ ‫عرضه و تقاضا‬ ‫در حمل ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خدمات جدید در حاشیه جنجال «فروش صندلی اتوبوس ها» گم نشود‬ ‫رقیب تاکسی های اینترنتی در راه تهران‬ ‫مژگان جلیلیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل هوشمند‬ ‫لو نقل از جمله‬ ‫مسائل و معضالت سامانه های حم ‬ ‫افزایش زمان های تلف ش��ده‪ ،‬الودگی های زیست‬ ‫محیط��ی‪ ،‬افزای��ش مصرف منابع ان��رژی‪ ،‬کاهش‬ ‫رضایت من��دی بهره ب��رداران‪ ،‬مش��کالت نظارت و‬ ‫مدیری��ت ترافیک و افزایش خس��ارت های مادی و‬ ‫معنوی ناشی از تصادف ها‪ ،‬به مشکلی جدی تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در ش��رایط فعلی افزایش تسهیالت‬ ‫لو نق��ل به دلیل نیاز به س��رمایه گذاری کالن‬ ‫حم ‬ ‫و زم��ان زیاد برای اج��را‪ ،‬همواره با محدودیت های‬ ‫گس��ترده ای روبه رو بوده است و دیگر به روش های‬ ‫سخت افزاری و گسترش و توسعه شبکه خیابان ها‬ ‫و جاده ها‪ ،‬نمی توان بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بنابراین به منظور غلبه بر مشکالت بیان شده و‬ ‫با توجه به اینکه حل این محدودیت ها با روش های‬ ‫لو نقل‬ ‫س��نتی غیرممکن اس��ت‪ ،‬مهندس��ان حم ‬ ‫ب��ا بهره گیری از فناوری اطالع��ات (‪ )IT‬به عنوان‬ ‫راهکاری مناس��ب برای از میان برداشتن معضالت‬ ‫اساس��ی مدیریت ترافیک‪ ،‬بهـره گرفته و مشکالت‬ ‫ان را ب��ه حداق��ل ممک��ن کاه��ش می دهند‪ .‬در‬ ‫س��ال های اخیر و در جوامع پیش��رفته‪ ،‬مهندسان‬ ‫لو نقل همراه با متخصصان رشته های مخابرات‬ ‫حم ‬ ‫و ارتباطات‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر و‪ ...‬بـا بهره گیری‬ ‫از امکانات��ی ک��ه امروزه به عن��وان رهاوردهای ‪IT‬‬ ‫ش��ناخته می شوند‪ ،‬سامانه هوش��مند حمل ونقل‬ ‫(‪ )ITS‬را ب��ه وج��ود اورده اند‪ .‬این زیرس��اخت ها‪،‬‬ ‫دستیابی به یک سامانه حمل ونقل کارا را که دارای‬ ‫ویژگی هایی مانند ایمنی‪ ،‬راحتی‪ ،‬روانی‪ ،‬س��رعت‪،‬‬ ‫اقتصادی بودن و س��ازگاری با محیط زیست است‪،‬‬ ‫محقق می کند‪ .‬در ایران نیز فناوری های هوشمند‬ ‫حمل ونق��ل در وزارت راه و شهرس��ازی در مرک��ز‬ ‫مدیریت راه های کشور واقع در سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای متمرکز ش��ده است‪ .‬این مرکز‬ ‫از اذر ‪ ۱۳۸۷‬ب��ا هدف بهینه س��ازی بهره برداری از‬ ‫راه های کشور و به حداقل رساندن تاخیر در جریان‬ ‫ترافیک جاده ای شکل گرفت‪ .‬مرکز مدیریت راه های‬ ‫کش��ور و ش��عبه های ان در اس��تان ها‪ ،‬مسئولیت‬ ‫شناس��ایی س��ریع تر وقایع و نیازه��ای جاده ای و‬ ‫رف��ع گلوگاه های ترافیکی ی��ا نیازها در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن را با اس��تفاده از فناوری های هوشمند‬ ‫حمل ونق��ل بر عهده دارند‪ .‬پ��س از ایجاد مرکز در‬ ‫طول س��ال های گذشته در سطح جاده های کشور‪،‬‬ ‫س��امانه های حمل ونقل هوشمند به طور تدریجی‬ ‫توس��عه یافتن��د‪ .‬دوربین های نظ��ارت تصویری با‬ ‫امکان ارس��ال و مش��اهده برخط تصاویر جاده ای‪،‬‬ ‫ترددش��مارهای برخط با فناوری لوپ حلقه القایی‬ ‫و مغناطیس��ی و دوربین های پردازش تصویری به‬ ‫س��رعت در جاده ها نصب ش��ده و پوش��ش انها در‬ ‫س��ال های گذشته تکمیل ش��د‪ .‬در سال های بعد‬ ‫تجهیز گشت های راهداری به سامانه ردیابی برخط‬ ‫به منظور مدیریت برخط عملیات راهداری و ایجاد‬ ‫سامانه هایی مانند دوربین های ثابت کنترل سرعت‬ ‫لحظ��ه ای و متوس��ط برخط‪ ،‬ب��رای ارتقای ایمنی‬ ‫تردد خودروها‪ ،‬س��امانه توزین هنگام حرکت برای‬ ‫جلوگی��ری از بارگیری اضافی کامیون ها و تریلرها‬ ‫و س��امانه های زم��ان س��فر بلوتوثی ب��رای اطالع‬ ‫بیش��تر از وضعیت ترافیک نی��ز در مرکز مدیریت‬ ‫راه ها‪ ،‬راه اندازی ش��ده و توس��عه یافتند‪ .‬به عالوه با‬ ‫توج��ه به گ��رداوری داده های حجی��م در هر یک‬ ‫از س��امانه های بیان ش��ده‪ ،‬واحد تحلیل داده ها به‬ ‫منظور تحلیل و داده کاوی اطالعات‪ ،‬فعال ش��ده و‬ ‫نرم افزارهایی همچون پیش بینی وضعیت ترافیک‬ ‫در شبکه‪ ،‬نرم افزار داده کاوی پالک خودروها و‪ ...‬به‬ ‫منظور برنامه ریزی بهتر به ویژه در زمان اوج س��فر‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫الودگی صوتی خطرناک‬ ‫در ‪ ۱۲‬نقطه تهران‬ ‫بر اساس اطالعات ایستگاه های ثابت سنجش‬ ‫صوت در ته��ران‪ ،‬در ‪ ۱۲‬نقطه‪ ،‬الودگی صوتی‬ ‫در مرحل��ه خطرناک قرار دارد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات منتشر شده از ایستگاه های‬ ‫ثابت س��نجش صوت در تهران‪ ،‬الودگی صوتی‬ ‫در ‪ ۱2‬نقط��ه در مرحل��ه خطرناک ق��رار دارد‪.‬‬ ‫ایس��تگاه های میدان نم��از‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬میدان‬ ‫الغدی��ر‪ ،‬منطق��ه ‪ ،۱۸‬بعثت‪ ،‬افس��ریه‪ ،‬نیروی‬ ‫هوایی‪ ،‬ش��هید گمنام‪ ،‬شهران‪ ،‬تهرانسر‪ ،‬حکیم‬ ‫و اذری ایس��تگاه هایی هستند که شاخص انها‬ ‫باالی ‪ ۷۰‬و خطرناک است‪ .‬همچنین ‪ ۱۰‬نقطه‬ ‫دارای ش��اخص ازاردهنده و ‪ ۵‬نقطه نامناس��ب‬ ‫ب��رای ک��ودکان و بیم��اران اس��ت و از می��ان‬ ‫ایس��تگاه های ثابت س��نجش ص��وت در تهران‬ ‫تنها ‪ 12‬نقطه وضعیت مناسب و سالم دارند که‬ ‫ایستگاه های شهید محالتی و گلبرگ هستند‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طراحان‬ ‫«به همراه»‬ ‫می گویند این‬ ‫طرح فقط به‬ ‫محدوده تهران‬ ‫نمی پردازد و‬ ‫تالش خواهد‬ ‫کرد مسئله‬ ‫حمل ونقل‬ ‫همگانی را از دید‬ ‫منطقه ای بررسی‬ ‫کند‬ ‫خیالت��ان راحت‪ ،‬نه قرار اس��ت صندلی های اتوبوس‬ ‫فروخته ش��ود‪ ،‬نه تعدادش��ان کم شود‪ .‬جنجالی که در‬ ‫هفته های گذش��ته با عنوان «پولی ش��دن صندلی های‬ ‫اتوبوس» در برخی رس��انه ها و کانال های تلگرامی به پا‬ ‫شد‪ ،‬همه ناش��ی از اطالع رسانی اشتباه و بدفهمی یک‬ ‫اتفاق جدید اس��ت اما همه کسانی که در یکی دو هفته‬ ‫گذش��ته به این یک کالغ‪ ،‬چهل کالغ رس��انه ای دامن‬ ‫زدند‪ ،‬درباره این رخداد جدید س��کوت کرده اند‪ ،‬شاید‬ ‫انها هم نمی دانند اصل ماجرا چه بود!‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پیم��ان س��نندجی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیش��ین شرکت اتوبوسرانی تهران‪ ،‬در میانه اذر امسال‬ ‫در گفت وگو با برخی رس��انه ها از «امکان خرید صندلی‬ ‫برای مس��یرهای خاص ازس��وی مس��افران» به عنوان‬ ‫راه��کاری برای افزای��ش ظرفیت اتوبوس��رانی با هدف‬ ‫امکان پاس��خگویی به افزایش اس��تقبال از حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬بعد از گران شدن بنزین خبر داد‪.‬‬ ‫س��نندجی گفت‪ :‬مسیر میدان ونک به سمت ازادی‬ ‫در س��اعت پیک‪ ،‬مس��افران زیادی دارد اما در س��اعت‬ ‫غیرپیک‪ ،‬تعداد مس��افران به شدت کاهش می یابد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس می توانیم برای ‪ ۲‬ساعتی که اوج ترافیک‬ ‫اس��ت‪ ،‬فروش س��اعتی صندلی های اتوب��وس را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خرید و رزرو صندلی سبب می شود‬ ‫متوجه میزان تقاضا در یک مس��یر شویم تصریح کرد‪:‬‬ ‫در نتیجه بر همان اس��اس اتوبوس به تعداد مناسب در‬ ‫زمان های خاص و اوج حرکت مس��افران در سطح شهر‬ ‫پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن موضوع س��بب می ش��ود رانندگان‬ ‫اتوبوس مجبور نباش��ند با س��رفاصله کوتاه یا مسافران‬ ‫اندک تردد کنند‪ .‬ب��رای افزایش ظرفیت اتوبوس ها در‬ ‫پایتخت‪ ،‬س��اماندهی اتوبوس های دربس��تی را در هم‬ ‫دس��تور کار قرار دادیم تا اتوبوس های��ی که مربوط به‬ ‫سرویس اداره هاست‪ ،‬براس��اس بررسی ها با مسیرهایی‬ ‫مشابه که اتوبوس های ان مسافران اندکی دارند‪ ،‬ادغام‬ ‫شده و همه مسافران با یک اتوبوس جابه جا شوند‪.‬‬ ‫بعد از انتشار این خبر‪ ،‬موج تکذیب از سوی مدیریت‬ ‫ش��هری و ش��ورای ش��هری ها اغاز ش��د‪ .‬البته در این‬ ‫تکذیب ها س��خنی مبنی بر اینکه طرح جدید چیس��ت‬ ‫و چه اتفاقی قرار اس��ت بیفتد‪ ،‬بیان نش��د‪ .‬فقط معاون‬ ‫پیشین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به بیان‬ ‫چند جمله درباره این طرح بسنده کرد‪.‬‬ ‫محسن پورسیداقایی با بیان اینکه توضیح نامناسب و‬ ‫شیطنت یک خبرگزاری در فضای ملتهب فعلی‪ ،‬باعث‬ ‫بدفهمی از یک ایده اس��تارت اپی شد‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری‬ ‫قرار نیست چیزی را در خدمات موجود‪ ،‬تغییر دهد‪.‬‬ ‫بلکه یک ش��رکت خصوصی تقاض��ای راه اندازی یک‬ ‫س��امانه اتوبوس رانی اینترنتی داده که می تواند بخشی‬ ‫از مینی بوس های نو و س��رویس های دربستی موجود را‬ ‫با اس��تفاده از اپلیکیشن‪ ،‬به ظرفیت موجود حمل ونقل‬ ‫عمومی اضافه کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این ایده شبیه کاری است که در تاکسیرانی‬ ‫اینترنتی انجام می شود‪ .‬با این تفاوت که اتوبوس دنبال‬ ‫مس��افران نمی رود‪ ،‬بلکه در ایس��تگاهی خاص انان را‬ ‫س��وار می کند‪ .‬تعداد مس��افر هم حداکثر باید به تعداد‬ ‫صندلی های اتوبوس یا مینی بوس باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اصل ماجرا چیست؟‬ ‫حاال همه خبر اش��تباه را می دانند اما خبر درس��ت‬ ‫که در حاش��یه جنجال ها به ان بی توجهی ش��د‪ ،‬تولد‬ ‫یک خدمت جدید در حوزه حمل ونقل ش��هری مبتنی‬ ‫بر فناوری اطالعات اس��ت که به گفت��ه طراحانش‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط اقتصادی فعلی‪ ،‬می تواند راهکاری برای توسعه‬ ‫کمی و کیفی حمل ونقل همگانی باش��د‪ .‬این طرح که‬ ‫نوعی خدمات دربستی در حمل ونقل عمومی و چیزی‬ ‫مش��ابه تاکسی های اینترنتی است از سوی استارت اپی‬ ‫با نام «به هم��راه» و در قالب طرحی با همین نام اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس اطالعاتی که مسئوالن طرح «به همراه» در‬ ‫اختیار‬ ‫قرار داده اند‪ ،‬س��امانه ای که قرار است به‬ ‫بنیان گ��ذاران خدم��ت جدیدی که قرار اس��ت به حمل ونق��ل همگانی‬ ‫تهران افزوده ش��ود‪ ،‬می گویند این س��امانه به طور کلی‪ ،‬نه تنها جایگزین‬ ‫اتوبوس��رانی نیس��ت‪ ،‬بلکه رقیب س��واری های ش��خصی و تاکس��ی های‬ ‫اینترنتی است‬ ‫ش��هر بیاید‪ ،‬مبتی بر سامانه سفرهای همزمان گروهی‬ ‫یا خطوط حس��اس به تقاضا و خط��وط برمبنای تقاضا‬ ‫(دی ارتی) اس��ت‪ .‬این سامانه مبتنی بر تقاضا‪ ،‬منعطف‬ ‫و قابل برنامه ریزی‪ ،‬بدون نیاز به یارانه و ش��بیه تاکسی‬ ‫اینترنتی اس��ت‪ ،‬با ظرفیت بیشتر و نرخ کمتر و مفیدتر‬ ‫برای شبکه حمل ونقل عمومی در ساعت اوج‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح‪ ،‬قرار اس��ت با س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی و با اس��تفاده از فناوری اطالعات‪ ،‬س��امانه ای‬ ‫جدید توس��عه یابد که به ظرفی��ت موجود حمل ونقل‬ ‫همگانی اضافه می کند‪ .‬در این س��امانه صندلی اتوبوس‬ ‫(وسیله نقلیه) فروخته نمی شود‪ ،‬بلکه امکان رزرو برای‬ ‫ش��هروندان وجود دارد تا دغدغ��ه بی اطمینانی از نبود‬ ‫وسیله نقلیه از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از مینی بوس در طرح‬ ‫براساس اعالم مس��ئوالن طرح‪ ،‬در این سامانه کمتر‬ ‫از اتوبوس اس��تفاده می ش��ود و با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬بیشتراز مینی بوس برای توسعه ان استفاده‬ ‫خواهد ش��د؛ البته خودروهای نو و باکیفیت مناس��بی‬ ‫که تمای��ل مردم به اس��تفاده از حمل ونقل همگانی را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫بنا به اطالعاتی که مس��ئوالن «به همراه» در اختیار‬ ‫قرار داده اند‪ ،‬این س��امانه قرار نیست در خطوط‬ ‫موجود حمل ونق��ل همگانی تهران کار کند‪ ،‬بلکه نقاط‬ ‫کم پوشش ش��بکه را پوش��ش خواهد داد‪ .‬مناطق ‪،۲۲‬‬ ‫‪ ۱۸ ،۱۵ ،۳ ،۲ ،۵‬و ‪ ۲۱‬که از نظر پوش��ش حمل ونقل‬ ‫همگان��ی مطل��وب‪ ،‬کمت��ر برخوردارند‪ ،‬پوش��ش داده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفته مجریان طرح‪ ،‬با توجه به افزایش نرخ سوخت‬ ‫و مشکالت اقتصادی شهروندان به ویژه ساکنان حومه‬ ‫و گران��ی تاکس��ی های اینترنت��ی در فاصله ه��ای دور‪،‬‬ ‫این ش��بکه می تواند برای س��فرهای شغلی و تحصیلی‬ ‫به ویژه برای س��اکنان ش��هرهای حومه ک��رج و تهران‬ ‫مفید باش��د‪ .‬نکت��ه مهم درباره این طرح ان اس��ت که‬ ‫س��رمایه گذاری برای ان از سوی بخش خصوصی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بنابراین یارانه ای از س��وی شهرداری در این‬ ‫طرح پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقیبی برای سواری های شخصی‬ ‫مسئوالن خدمت جدیدی که قرار است به حمل ونقل‬ ‫همگانی تهران افزوده ش��ود‪ ،‬می گویند این س��امانه به‬ ‫طور کلی‪ ،‬نه تنها جایگزین اتوبوس��رانی نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫رقیب سواری های شخصی و تاکسی های اینترنتی است‬ ‫و می تواند به شرکت های حمل مسافر با اتوبوس کمک‬ ‫کند تا با نوسازی ناوگان‪ ،‬کیفیت خدمات را برای عموم‬ ‫شهروندان باالتر ببرند‪.‬‬ ‫طراح��ان «به هم��راه» می گویند این ط��رح فقط به‬ ‫محدوده تهران نمی پردازد و تالش خواهد کرد مس��ئله‬ ‫حمل ونق��ل همگانی را از دید منطقه ای بررس��ی کند‪.‬‬ ‫روزانه بین تهران و ش��هرهای اطراف بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫سفر انجام می ش��ود که برای این سفرها‪ ،‬عرضه خوبی‬ ‫در بخش حمل ونقل همگانی تدارک دیده نشده است‪.‬‬ ‫با اغاز به کار طرح جدید‪ ،‬به ویژه برای زنان و نوجوانان‬ ‫کیفیت و امنی��ت حمل ونقل همگانی با ایده ای مقرون‬ ‫به صرفه فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات متنوع‬ ‫مش��اور طرح «به همراه» در زمینه ایده اجرای طرح‬ ‫حمل ونقل��ی جدی��د در ته��ران و انچه اج��رای چنین‬ ‫طرح��ی را ضروری می کند‪ ،‬ب��ا‬ ‫گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هاب کرمانشاهی با بیان اینکه حمل ونقل همگانی‬ ‫قرار نیس��ت فقط خدماتی ارائه دهد که حداقلی است‬ ‫و فق��ط کس��انی که مجبورند‪ ،‬از این ش��یوه اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬بخش های مختلف جامع��ه می توانند بازار هدف‬ ‫حمل ونق��ل همگان��ی در نظر گرفته ش��وند و برهمین‬ ‫اساس‪ ،‬باید در حمل ونقل همگانی‪ ،‬خدمات متنوعی از‬ ‫نظر نرخ و نوع خدمات وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد‪ :‬بخشی از‬ ‫خدمات حمل ونقل همگانی‪ ،‬سامانه های انبوه بر و دارای‬ ‫یارانه هستند که خدماتشان‪ ،‬ارزان است اما کیفیت این‬ ‫خدمات قابل تضمین نیس��ت‪ .‬به عنوان مثال س��امانه‬ ‫مترو و بی ارتی تهران که ش��بکه های پیشرفته و خوبی‬ ‫هس��تند‪ ،‬با این حال همه کسانی که تجربه استفاده از‬ ‫این وس��ایل را دارند می دانند ک��ه اگرچه عملکرد این‬ ‫وسایل در برخی ساعت ها و روزها‪ ،‬بسیار خوب است اما‬ ‫در مواقع پیک سفر‪ ،‬مدیریت شهری نمی تواند کیفیت‬ ‫خدمات را تضمین کند‪ .‬خدمات در این وسایل‪ ،‬از نظر‬ ‫زمان بندی تا اندازه ای رعایت می ش��ود اما به دلیل نرخ‬ ‫ارزان و مس��افر زیاد‪ ،‬شلوغ ش��ده و کیفیت شان پایین‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬البته این ویژگی ش��لوغی و پایین‬ ‫امدن کیفیت خدمات‪ ،‬ویژه کش��ور ما نیست و ازدحام‬ ‫در ش��بکه حمل ونق��ل همگانی‪ ،‬در هم��ه جای دنیا به‬ ‫ویژه در اسیای شرق و جنوب شرقی زیاد رخ می دهد‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی ب��ا بی��ان اینک��ه خدم��ات حمل ونقل‬ ‫همگانی باید ویژگی هایی داش��ته باش��د ک��ه نیازهای‬ ‫مختل��ف مس��افران را براورده کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬یکی از‬ ‫این ویژگی ها‪ ،‬تضمین شدن فضایی است که در اختیار‬ ‫مسافران قرار می گیرد که سامانه حمل ونقل همگانی ما‬ ‫این مسئله را نمی تواند تضمین کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تضمی��ن زم��ان حرک��ت نی��ز از دیگ��ر‬ ‫انتظارهایی است که مردم از حمل ونقل همگانی دارند‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم در سامانه حمل ونقل همگانی انبوه بر‬ ‫و هم در س��امانه اتوبوس��رانی مان‪ ،‬زمان ارسال وسیله‬ ‫و زمان رس��یدن وس��یله به ایس��تگاه تا اندازه ای قابل‬ ‫پیش بینی و از پیش مشخص است‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه یاداور شد‪ :‬ویژگی مهم دیگر که‬ ‫برای مسافران حمل ونقل همگانی مهم است‪ ،‬این است‬ ‫که زمان س��فر کمتر و نیاز ب��ه جابه جایی بین مدهای‬ ‫مختل��ف حمل ونقل یا به اصطالح ترانس��فر بین مدها‬ ‫(پیاده‪ ،‬تاکس��ی‪ ،‬مترو و اتوبوس) کمتر باش��د‪ .‬مشتری‬ ‫س��فرهای درون ش��هری که ترانس��فرهای زیادی برای‬ ‫رس��یدن از مبدا ب��ه مقصد دارند‪ ،‬اگر گزینه مناس��ب‬ ‫دیگری پیش رویشان باشد که توان پرداخت هزینه اش‬ ‫را داشته باش��ند‪ ،‬از شبکه حمل ونقل همگانی استفاده‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر لزوم رعای��ت کیفیت و در نظر گرفتن‬ ‫سلیقه مشتری های گوناگون حمل ونقل همگانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس کیفیت وس��یله نقلیه‪ ،‬می��زان ازدحام‪،‬‬ ‫میزان دقیق بودن زمان ارس��ال‪ ،‬کیفیت ایس��تگاه‪ ،‬کم‬ ‫بودن زمان سفر و کم بودن نیاز به انتقال بین خطوط‪،‬‬ ‫می توان خدمات جدیدی در شبکه حمل ونقل همگانی‬ ‫شهر تعریف کرد‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی با بیان اینکه س��امانه فعلی حمل ونقل‬ ‫همگان��ی تهران برای برخی س��فرها و برخ��ی مبدا و‬ ‫مقصدها‪ ،‬کیفیت بس��یار خوبی دارد و اس��تفاده زیادی‬ ‫ه��م از ان می ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬برای برخ��ی مبدا و‬ ‫مقصدها‪ ،‬کیفیت الزم را در این سامانه نداریم‪ .‬بنابراین‬ ‫تا وقتی س��امانه حمل ونقل همگان��ی انبوه بر ما به طور‬ ‫کام��ل توس��عه پیدا کند‪ ،‬نیاز اس��ت ش��یوه های دیگر‬ ‫خدمات رسانی نیز ایجاد شده و رشد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹علت استقبال از تاکسی های اینترنتی‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه رش��د تاکس��ی های اینترنتی در‬ ‫کالن ش��هرها‪ ،‬پاس��خی به نیاز به تن��وع در حمل ونقل‬ ‫همگانی شهری بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه این تاکسی ها‬ ‫را در عم��ل نمی توانی��م ب��ه راحتی ج��زو حمل ونقل‬ ‫همگان��ی حس��اب کنی��م زیرا فش��اری که به ش��بکه‬ ‫حمل ونقل همگانی می اورند ش��بیه فش��اری است که‬ ‫سواری شخصی به این سامانه وارد می کند‪ ،‬با این حال‬ ‫برای کسی که وسیله نقلیه شخصی ندارد یا نمی خواهد‬ ‫از وسیله شخصی خود استفاده کند‪ ،‬خدماتی با هزینه‬ ‫مناسب فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی افزود‪ :‬رشد س��ریع این تاکسی ها نشان‬ ‫داد ب��ازار حمل ونقل همگانی و س��فرهای ش��هری‪ ،‬به‬ ‫افزایش کیفیت‪ ،‬قابل دسترس بودن و در اختیار بودن‬ ‫وسیله نقلیه برای س��فرهای «در تا در» (از در خانه تا‬ ‫مقصد) واکنش مثبتی نشان خواهد داد‪ .‬در این زمینه‬ ‫ایده های دیگری هم می تواند به عرصه بیاید و خدمات‬ ‫حمل ونقل همگانی متنوع تری داش��ته باشیم‪ .‬طبیعی‬ ‫است خدماتی که از سوی مشتریان (شهروندان) جالب‬ ‫باشد و مورد اس��تقبال قرار گیرد‪ ،‬باقی می ماند و رشد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬براس��اس انچه گفته ش��د‪ ،‬س��امانه‬ ‫س��فرهای همزمان گروهی یا خطوط حساس به تقاضا‬ ‫و خطوط برمبنای تقاضا (دی ارتی) ش��یوه ای جدید در‬ ‫حمل ونقل همگانی اس��ت که بای��د این فرصت برایش‬ ‫فراه��م ش��ود که ب��ا هم��کاری حمل ونق��ل عمومی و‬ ‫مدیریت ش��هری‪ ،‬این س��امانه ایجاد شود‪ ،‬بازار خود را‬ ‫پیدا کند که اگر موفق بود‪ ،‬خود به خود رش��د خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اگر موفق نباش��د‪ ،‬خود به خ��ود از بازار کنار زده‬ ‫می ش��ود و ش��یوه های دیگ��ری جایگزی��ن ان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تشدید برخورد با رانندگان متخلف در زمان الودگی هوا‬ ‫مع��اون عمرانی وزیر کش��ور از ابالغ مصوبه های نشس��ت‬ ‫بررس��ی وظایف ابالغی هیات وزیران به وزارت کش��ور برای‬ ‫انج��ام هماهنگی های الزم در زمین��ه کاهش الودگی هوای‬ ‫ش��هرهای کشور خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مهدی جمالی نژاد‬ ‫افزود‪ :‬مقرر ش��د هماهنگی ب��رای تعطیلی موقت واحدهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کارخانه ه��ا و مراکز موثر در تش��دید الودگی هوا‬ ‫واقع در حوزه نفوذ ش��هر که از س��وخت م��ازوت و گازوئیل‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ ،‬ازسوی اس��تانداران با همکاری سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت انجام شود و در صورت عدم تمکین‪،‬‬ ‫برابر م��اده ‪ ۱۲‬قانون هوای پاک با متخلفان برخورد ش��ود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مقرر ش��د در زمینه کاهش االیندگی ناشی‬ ‫از نیروگاه ها و صنایع بزرگ در شهر مشهد‪ ،‬تدبیر الزم برای‬ ‫تغییر سوخت مصرفی از مازوت و گازوئیل به گاز طبیعی به‬ ‫طور ویژه با هماهنگی استاندار خراسان رضوی اتخاذ شود‪.‬‬ ‫مع��اون عمرانی وزیر کش��ور اضافه کرد‪ :‬مقرر ش��د برای‬ ‫تامین س��وخت گاز م��ورد نیاز نیروگاه ها و س��ایر واحدهای‬ ‫متصل به ش��بکه گازرس��انی که فعالیت انه��ا در زمان بروز‬ ‫پدیده وارونگی اس��ت‪ ،‬برنامه ریزی الزم ازسوی شرکت ملی‬ ‫گاز ایران انجام شود‪.‬‬ ‫جمالی نژاد ادامه داد‪ :‬مقرر شد تامین مالی ‪ ۲‬هزار اتوبوس‬ ‫شهری برای تهران و کالن ش��هرها به روش تهاتر اتوبوس با‬ ‫منابع ارزی خارج از کش��ور از طریق اخذ مصوبه در س��تاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت کشور انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬مقرر ش��د برای افزایش بازدارندگی از تخلف راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی مرتبط با موضوع الودگی هوا‪ ،‬پیش��نهاد اصالح‬ ‫کد تخلف های مرتبط بر اس��اس ماده ‪ ۲۱‬قانون رسیدگی به‬ ‫تخلف ها‪ ،‬هرچه زودتر با امضا وزیران کشور‪ ،‬راه و شهرسازی‬ ‫و دادگس��تری تنظیم و برای تصویب به هیات وزیران ارسال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جمال��ی نژاد از تش��دید اعم��ال قانون ب��رای خودروها و‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده‪ ،‬دودزا‪ ،‬پالک مخدوش و بدون‬ ‫معاین��ه فنی و ورود غیرمجاز به مح��دوده طرح ترافیک در‬ ‫ش��هرهای دارای الودگی هوا از سوی پلیس راهور ناجا خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با هدف تش��دید برخورد ب��ا متخلفان در‬ ‫زم��ان بروز پدی��ده وارونگی دم��ا و کاهش ت��ردد خودروها‬ ‫مقرر ش��د به منظور اعمال قانون ورود خودروهای غیرمجاز‬ ‫ب��ه محدوده ه��ای ترافیکی‪ ،‬پلی��س راهور ناج��ا از ماده ‪۱۸‬‬ ‫رسیدگی به تخلف های رانندگی استفاده کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��ور گفت‪ :‬مقرر ش��د برای خ��ودرو دارای‬ ‫تخلف ه��ای مرتبط با الودگی های ناش��ی از منابع س��اکن و‬ ‫متح��رک به وی��ژه نیروگاه ها و کارخانه های ب��زرگ و تردد‬ ‫کامیون ه��ا و اتوبوس ها و مینی بوس های س��رویس اداره ها‪،‬‬ ‫شرکت ها و‪ ...‬از ظرفیت دادستانی ها استفاده شود‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد اف��زود‪ :‬مقرر ش��د اطالع رس��انی مصوبه های‬ ‫کارگ��روه اس��تانی هماهنگی ش��رایط اضط��رار الودگی هوا‬ ‫و توصی��ه به رعای��ت نکات بهداش��تی ویژه این ش��رایط و‬ ‫توصیه ب��ه دریافت معاینه فنی‪ ،‬کاهش ت��ردد ناوگان دیزل‬ ‫و موتورس��یکلت‪ ،‬کاهش اس��تفاده از وسیله نقلیه شخصی و‬ ‫پرهیز از س��فرهای غیرضروری و‪ ...‬به طور دقیق و پیوس��ته‬ ‫از سوی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران انجام شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مقرر شد تحویل موتورسیکلت های توقیفی‬ ‫و موجودی فرس��وده در پارکینگ ها به مالکان انجام نشده و‬ ‫اس��قاط انها با اس��تفاده از ظرفیت های قانونی در دستورکار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور‬ ‫در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬مقرر ش��د تقویت ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی و نظارت وی��ژه برای جلوگیری از س��وزاندن زباله‪،‬‬ ‫ش��اخ و برگ درخت��ان و ضایعات و کاهش ی��ا جلوگیری از‬ ‫فعالیت های عمرانی در سطح شهر که موجب تشدید الودگی‬ ‫هوا می ش��ود و نظارت ویژه بر مراکز معاینه فنی و جلوگیری‬ ‫از روش��ن ماندن اتوبوس ها و مینی بوس ه��ا در توقفگاه ها از‬ ‫سوی شهرداری ها با نظارت استانداری ها انجام شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1437‬‬ ‫پیاپی ‪2755‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی اغاز به کار کرد‬ ‫نیاز صنعت اسباب بازی به حمایت بنگاه های مالی‬ ‫پنجمین جش��نواره ملی اسباب بازی با حضور معاون‬ ‫اقتص��ادی رئیس جمه��وری‪ ،‬وزی��ر اموزش وپ��رورش‪،‬‬ ‫مدیرعامل کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫رئیس و دبیر جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه صبح‬ ‫روز شنبه ‪ ۷‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در مرکز افرینش های فرهنگی‬ ‫هنری کانون گشایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پنجمی��ن جش��نواره مل��ی‬ ‫اسباب بازی با تاکید بر شعار «تمرین زندگی» با حضور‬ ‫محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور‪ ،‬محسن‬ ‫حاج��ی میرزایی وزیر اموزش وپ��رورش‪ ،‬فاضل نظری‬ ‫مدیرعامل کانون‪ ،‬حسین ربانی و محسن حموله رئیس‬ ‫و دبی��ر پنجمین جش��نواره ملی اس��باب بازی‪ ،‬جمعی‬ ‫از مدی��ران کانون به همراه برخ��ی از اعضای کودک و‬ ‫نوجوان گروه س��وینا (نابینایان) و اصحاب رسانه صبح‬ ‫روز شنبه ‪ ۷‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در مرکز افرینش های فرهنگی‬ ‫هنری کانون‪ ،‬سالن تخصصی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫پس ازاین ایین مهمانان جشنواره از تمام بخش های‬ ‫جشنواره بازدید کردند‪.‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش وپرورش در ایین‬ ‫گشایش پنجمین جش��نواره ملی اسباب بازی با تاکید‬ ‫ب��ر نقش بازی و اس��باب بازی در ام��وزش و یادگیری‬ ‫گف��ت‪ :‬می خواه��م از خانواده های��ی ک��ه عالقه مند به‬ ‫تربیت بچه هایش��ان هس��تند دع��وت کنم ت��ا به این‬ ‫جش��نواره بیایند‪ .‬حضور در این جشنواره و استفاده از‬ ‫اس��باب بازی فقط برای پر کردن اوقات بچه ها نیست‪،‬‬ ‫اینجا به شکل گیری اینده شان کمک می کند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش درباره یادگیری گفت‪ :‬تمایزی‬ ‫ک��ه بین افراد و جوامع وج��ود دارد در قالب تمایز انها‬ ‫در یادگی��ری قابل توضیح اس��ت‪ .‬وضعیتی که جامعه‬ ‫درحال حاضر با ان روبه رو است و در اینده با ان روبه رو‬ ‫خواهد بود با میزان یادگیری قابل توضیح است‪ .‬اینکه‬ ‫گفته می ش��ود اگ��ر می خواهید تصوی��ری از اینده هر‬ ‫جامعه ای داش��ته باشید به سراغ مدرسه هایشان بروید‬ ‫و ببینید که در مدرس��ه چه می اموزند تا بتوانید اینده‬ ‫سرزمینشان را ببینید‪ ،‬بسیار درست است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬یادگیری‪ ،‬مناس��بات ما با انس��ان های‬ ‫دیگر را ش��کل می دهد‪ .‬اگر در برابر پدیده های طبیعی‬ ‫احس��اس ناکارامدی می کنیم باید به س��راغ یادگیری‬ ‫برویم‪ .‬یادگیری پدیده ای اس��ت که از ب��دو تولد اغاز‬ ‫می شود و مهم ترین دوره یادگیری‪ ،‬دوره کودکی است‪.‬‬ ‫بخش مهمی از ش��خصیت ک��ودکان از دوره نوزادی تا‬ ‫دبستان شکل می گیرد‪ .‬بنابراین هر قدر ما بتوانیم این‬ ‫دوره را اصولی تر طراحی کنیم از اس��یب های متنوعی‬ ‫که امروز نسل ما را تهدید می کند‪ ،‬جلوگیری کرده ایم‪.‬‬ ‫حاج��ی میرزایی ب��ا تاکید بر اینکه در س��ند تحول‬ ‫بنیادی��ن اموزش وپ��رورش از موقعیت ه��ای یادگیری‬ ‫نام برده ش��ده اس��ت توضیح داد‪ :‬کالس‪ ،‬تنها موقعیت‬ ‫یادگیری نیس��ت‪ .‬در فرهنگ دینی ما همه هستی ایه‬ ‫اس��ت و عرصه ای برای فراگیری انسان هاست‪ .‬در قران‬ ‫انسان ها دعوت به مطالعه همه عناصر طبیعت شده اند‪.‬‬ ‫قران انس��ان ها را هدایت می کند تا درک عمیق تری از‬ ‫عالم داشته باش��ند‪ .‬یکی از متمایزترین‪ ،‬جذاب ترین و‬ ‫پر متقاضی تری��ن عرصه های یادگیری که با روح و جان‬ ‫افراد س��ازگار اس��ت‪ ،‬یادگیری مبتنی بر بازی اس��ت‪.‬‬ ‫بازی ه��ا فکر را فربه و به رش��د تخی��ل کمک می کند‪،‬‬ ‫خالقیت را توس��عه می بخش��د و امکان��ی برای زندگی‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بازی و اسباب بازی می تواند مجالی برای‬ ‫زیس��تن ش��رافتمند افراد جامعه به وجود بیاورد و به‬ ‫تمایالت عاطفی و روانی بچه ها ش��کل می دهد‪ .‬مجالی‬ ‫که در ان احساساتش��ان پ��رورش یافته و نمایش داده‬ ‫شود‪ .‬بازی این فرصت را فراهم می کند تا ارتباطاتشان‬ ‫را ب��ا دیگران تقویت کنند‪ .‬ب��ازی مهارت حرکتی را با‬ ‫شادی و لذت توسعه می دهد‪ .‬بازی به بچه ها برای حل‬ ‫خالقانه مسائل کمک می کند‪ .‬بازی و اسباب بازی یکی‬ ‫از گزینه های مهم یادگیری هستند‪.‬‬ ‫در س��ینمای ای��ران ک��ودکان بس��یاری بودن��د که به واس��طه‬ ‫حضورشان در یک فیلم درخشیدند و در صدر خبرها قرار گرفتند و‬ ‫بعد از مدتی از یادها رفتند و مش��خص نشد که دچار چه سرنوشتی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش هنرانالین‪ ،‬در س��ینمای م��ا مه��دی باقربیگی با‬ ‫«قصه ه��ای مجید» درخش��ید‪ ،‬عدنان عفراویان با «باش��و غریبه‬ ‫کوچ��ک»‪ ،‬عطیه معصومی با «پرنده کوچک خوش��بختی»‪ ،‬بابک‬ ‫احمدپور و احمد احمدپور با «خانه دوس��ت کجاست؟» و بسیاری‬ ‫دیگ��ر از بازیگ��ران که امروز هرکدام مردان و زنان جوانی هس��تند‬ ‫ک��ه به زندگ��ی خود ادام��ه می دهند‪ ،‬روزگاری در س��ینما خوش‬ ‫درخش��یدند و تا مدت ه��ا در کانون توجه بودند‪ ،‬ام��ا برخی از انها‬ ‫ای��ن روزها حال خوبی ندارند و از این که به حال خود رها ش��ده اند‬ ‫خاطرشان مکدر است‪.‬‬ ‫ای��ن روزها فیلم «درخت زندگی» س��اخته هومن بابانوروزی در‬ ‫گروه هنر و تجربه در حال اکران اس��ت که به بخشی از این سوال ها‬ ‫پاسخ می دهد‪ .‬فیلمساز در این فیلم به سراغ برادران احمدپور رفته‬ ‫است که با گذشت س��ال ها همچنان به واسطه فیلم «خانه دوست‬ ‫به واس��طه صنع��ت اس��باب بازی می توانیم هم ب��ه اقتصاد جان‬ ‫بدهیم و هم جریان یادگیری را بهبود ببخشیم‬ ‫وزیر اموزش وپ��رورش با تاکید ب��ر نقش مهم بازی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬ب��ازی‪ ،‬یک��ی از مجال ها برای توس��عه‬ ‫موقعیت ه��ای یادگی��ری اس��ت چراکه اف��راد در یک‬ ‫تجربه زیس��ته با این پدیده روبه رو می ش��وند‪ .‬در روح‬ ‫و روان بچه ها تقاضای بس��یاری برای بازی وجود دارد‪.‬‬ ‫درعین ح��ال که بازی نقش بس��یار مهمی در فراگیری‬ ‫دارد و این نیاز با وجود تقاضای موثر و قوی خانواده ها‬ ‫و تقویت سطح دانش انها مهم تر هم می شود‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل فرصت بی بدیلی در اختی��ار فعاالن اقتصادی به‬ ‫وج��ود می اید‪ .‬این بازار بس��یار بکر و بزرگ اس��ت که‬ ‫روزبه روز بزرگ تر می ش��ود‪ .‬باید بدانیم که امروز بعد از‬ ‫صنعت مواد مخدر و اس��لحه‪ ،‬صنعت اسباب بازی جزو‬ ‫پردرامدترین صنایع جهان است و این صنعت بیش از‬ ‫ان که نیاز به فناوری باال داش��ته باش��د‪ ،‬به خالقیت و‬ ‫نواوری نیاز دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به واس��طه صنعت تولید اس��باب بازی‬ ‫می توانی��م ه��م به اقتصاد ج��ان دهیم و ه��م جریان‬ ‫یادگی��ری را بهبود ببخش��یم‪ .‬ام��روز اموزش وپرورش‬ ‫کش��ور با ایج��اد اتاق های ب��ازی که م��ن از چندتای‬ ‫انها بازدید داش��ته ام‪ ،‬هم فقر حرکتی بچه ها را پاس��خ‬ ‫می ده��د و هم ب��ه تقویت ذهنی و فک��ری انها کمک‬ ‫می کن��د‪ .‬می خواه��م از خانواده های��ی ک��ه عالقه مند‬ ‫به تربیت بچه هایش��ان هس��تند دعوت کن��م تا به این‬ ‫جش��نواره بیایند‪ .‬حضور در این جشنواره و استفاده از‬ ‫اس��باب بازی فقط برای پر کردن اوقات بچه ها نیست‪،‬‬ ‫اینجا به شکل گیری اینده شان کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله زیادی با دنیا داریم‬ ‫مدی��ر کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان با‬ ‫اش��اره به اینکه اس��باب بازی یک حامل فرهنگی مهم‬ ‫در ش��کل گیری معماری هویتی کودکان اس��ت گفت‪:‬‬ ‫برای توس��عه صنعت اس��باب بازی به حمایت بانک ها و‬ ‫بنگاه های مالی نیاز داریم‪.‬‬ ‫فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان نیز در ایین گش��ایش این جش��نواره گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه اس��باب بازی با س��ه هدف اصلی اغاز به کار‬ ‫کرده است‪ .‬نخستین هدف برجسته سازی مفهوم اسیب‬ ‫بازی به عنوان یک حامل فرهنگی مهم در ش��کل گیری‬ ‫معماری هویتی کودکان‪ ،‬و ابزار مهم در س��اخت اینده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دومی��ن ه��دف جش��نواره مل��ی‬ ‫اس��باب بازی‪ ،‬ایجاد فرصت ارزیابی و رصد وضع موجود‬ ‫اس��باب بازی در کشور اس��ت‪ .‬گرچه در شرایط حاضر‬ ‫نسبت به گذشته پیش��رفت هایی در حوزه اسباب بازی‬ ‫شاهد هس��تیم اما فاصله انچه هست با انچه باید باشد‬ ‫بسیار است‪.‬‬ ‫مدی��ر کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان با‬ ‫اش��اره به اینکه ایجاد فرصتی مناس��ب ب��رای تعالی و‬ ‫توسعه صنعت اسباب بازی سومین هدف جشنواره ملی‬ ‫اس��باب بازی است تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه واردات یک‬ ‫کاالی فرهنگی مثل اسباب بازی در کشوری مثل ایران‬ ‫که ویژگی برجس��ته این کشور تولیدات فرهنگی است؛‬ ‫وجود دارد‪ .‬واردات کاالی فرهنگی برای کش��وری مثل‬ ‫ایران به مثابه نفت‪ ،‬فرش و پس��ته به این کش��ور است‬ ‫بنابراین باید این خال جبران ش��ود و در حوزه توسعه و‬ ‫تعالی صنعت اسباب بازی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫نظری ب��ا بیان اینکه هنوز با اغم��اض عنوان صنعت‬ ‫برای اس��باب بازی به کار می رود گفت‪ :‬هنوز بسیاری از‬ ‫نظام های الزم برای تجاری سازی اسباب بازی در کشور‬ ‫ایجاد نش��ده است‪ ،‬صنعت اس��باب بازی نیاز به طراحی‬ ‫نظام نواوری به منظور تجاری سازی دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان در‬ ‫ادام��ه با اش��اره به ش��رایط الزم برای توس��عه صنعت‬ ‫اس��باب بازی در کش��ور گفت‪ :‬ب��رای حمایت از صنعت‬ ‫نوپای اسباب بازی نیاز به وضع قوانین و مقررات داریم و‬ ‫این موضوع نقش نهادهای قانون گذار را پررنگ می کند‪،‬‬ ‫همچنی��ن برای رون��ق صنعت اس��باب بازی به حمایت‬ ‫بانک ها و موسسه ها و بنگاه های مالی نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایج��اد ی��ک فرص��ت مناس��ب برای‬ ‫شناسایی ایده ها و فکرهای جدید در حوزه اسباب بازی‬ ‫یکی دیگر از نقش افرینان صنعت اس��باب بازی اس��ت‪،‬‬ ‫همچنین الزم اس��ت برای ارتقای صنعت اس��باب بازی‬ ‫به فناوری‪ ،‬مسلح ش��ویم‪ .‬البته در ادامه باید در زمینه‬ ‫بازارس��ازی و توس��عه محصول نیز برنامه ریزی صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مدیر کانون پ��رورش فکری ک��ودکان ونوجوانان در‬ ‫پایان گفت‪ :‬جشنواره ملی اسباب بازی که سال گذشته‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬فرصتی مناس��بی برای برداشتن گام های‬ ‫موث��ر فراهم کرد‪ .‬امیدواریم راه��ی که کانون در پیش‬ ‫گرفته با حمایت س��ایر مس��ئوالن به ش��کل موثرتری‬ ‫ادام��ه یاب��د‪ .‬در پنجمین جش��نواره ملی اس��باب بازی‬ ‫از لح��اظ کیفی��ت و کمی��ت اتفاق��ات خوب��ی افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بچه هایی که گرفتار جادوی سینما شدند‬ ‫کجاست» در کانون توجه هستند‪ ،‬اما روزگار خوشی ندارند‪.‬‬ ‫افش��ین هاشمی کارگردان‪ ،‬بازیگر و نویسنده که او نیز این روزها‬ ‫فیلم «خداحافظ دختر ش��یرازی» را بر پرده سینماها دارد‪ ،‬پس از‬ ‫دیدن «درخت زندگی» دراین باره می گوید‪ :‬اساس��اً با این نگاه که‬ ‫اگر ش��خصی در فیلمی بازی کند‪ ،‬فیلمس��از تا اخر عمر مس��ئول‬ ‫سرنوش��ت او خواه��د بود کام ً‬ ‫ال مخالفم‪ ،‬ای��ن یک همکاری موقت‬ ‫اس��ت و بی��ش از هر کس سرنوش��ت هر بازیگری در دس��ت خود‬ ‫اوست‪ .‬دیدن سرنوشت بازیگر فیلم «خانه دوست کجاست» برایم‬ ‫جالب بود‪ ،‬چون یکی از فیلم های مهم تاریخ س��ینمای ایران است‬ ‫و خوش��بختانه این فیلم ش��بیه فیلم های دیگری که راجع به اقای‬ ‫کیارستمی ساخته شده و ظاهر شلخته ای دارد نیست‪.‬‬ ‫اما گیتی خامنه که در فیلم «خانه دوس��ت کجاس��ت» به عنوان‬ ‫یکی از عوامل فیلم در پشت صحنه مشغول به فعالیت بود‪ ،‬دراین باره‬ ‫گفت‪ :‬من پس از دی��دن فیلم «درخت زندگی» به یاد خاطراتم در‬ ‫ای��ن فیلم افت��ادم‪ .‬فیلم به زیبایی به عوالم روح��ی و مقوله زندگی‬ ‫بابک و احمد احمدپور پرداخته اس��ت‪ .‬کودکان و س��تارگانی که با‬ ‫بازی در فیلمی از کیارس��تمی سرنوشتشان دگرگون شد‪ .‬به زبان‬ ‫‹ ‹صنعت اسباب بازی را جدی بگیریم‬ ‫مع��اون اقتصادی رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر جدی‬ ‫گرفت��ن صنع��ت اس��باب بازی گف��ت‪ :‬ص��ادرات ای��ن‬ ‫محصوالت به عن��وان یک صنعت می تواند راه حلی برای‬ ‫گذر از شرایط تحریم باشد‪.‬‬ ‫محمد نهاوندیان در این ایین تصریح کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫درباره رش��د جشنواره ملی اس��باب بازی طی سال های‬ ‫گذش��ته و اهتمام رش��د ان در کانون پ��رورش فکری‬ ‫اگاه ش��دم و در جلسه ای از پیشرفت های ان در بخش‬ ‫خصوصی ش��نیدم خواس��تم تا انچه الزم است به این‬ ‫بخش کمک شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اقتصادی که عزم گذر از چالش های‬ ‫موج��ود در دول��ت وج��ود دارد می توانی��م از فرص��ت‬ ‫اقتصادی س��رگرمی و اس��باب بازی در این نهضت ملی‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان با بی��ان اینکه عنوان تمری��ن زندگی در‬ ‫پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی عنوان عمیقی است‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ب��ازی را باید تمرین زندگ��ی ببینیم و در‬ ‫اموزش با نگاهی جدی ان را دنبال و به ان توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بازی تنها یک بازی نیس��ت و باید‬ ‫ان را جدی بگیریم خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بازی در زندگی‬ ‫کودکان و تربیت نس��ل این��ده نقش جدی دارد؛ اما در‬ ‫اهتمام و برنامه ریزی توجه هدفمند و هوش��مند به ان‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫یکی از نیازهای جامعه تمرین عقالنیت و تصمیم گیری‬ ‫اس��ت اظهارکرد‪ :‬با بازی می توانی��م عقالنیت‪ ،‬انتخاب‬ ‫گزین��ه بهتر‪ ،‬توج��ه به معیاره��ا‪ ،‬تصمیم گی��ری‪ ،‬کار‬ ‫جمعی‪ ،‬مس��ئولیت و پاس��خگویی ام��وزش دهیم‪ .‬در‬ ‫صحن��ه زندگی اگر به مش��کلی می خوریم به این دلیل‬ ‫اس��ت که جایی تمرین مش��ورت و تحم��ل یکدیگر را‬ ‫نکرده ایم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تمرین اخ�لاق عملی در کودکی‬ ‫انجام نداده ایم خاطرنش��ان کرد‪ :‬راه حل این نیست که‬ ‫ی��ک نف��ر خطابه کند و دیگران بش��نود بلک��ه باید در‬ ‫موقعیت قرار بگیریم ولو تمرینی باشد و با این تمرینات‬ ‫می توانی��م تصمیم اقتصادی با اخالق عملی بگیریم‪ .‬در‬ ‫برخی بازی ها و اس��باب بازی ها اندیش��ه ساخت کسب‬ ‫حداکثر کردن س��ود است به همین دلیل اخالق عملی‬ ‫اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬تمرین کس��ب درامد ح�لال و حرام‬ ‫و راه درس��ت باید تمرین ش��ده باش��د وقت��ی هیچ جا‬ ‫اموزش داده نش��ده نتیجه خوبی حاصل نمی شود باید‬ ‫توج��ه کنیم که واقعیات زندگی در بس��تر اموزش غیر‬ ‫ج��دی اتفاق می افتد‪ .‬نهاوندی��ان با بیان اینکه بازی در‬ ‫کودکی را جدی بگیریم؛ زی��را رابطه فرهنگ و اقتصاد‬ ‫ساده اگر بخواهم بگویم چه اتفاقی در زندگی انها افتاد باید برگردم‬ ‫به س��ال ها قبل و زمانی که به خوبی به خاطر دارم که کیارستمی از‬ ‫دغدغ��ه خودش با من گف��ت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این بچه ها در این دوره با‬ ‫ماش��ین های شیک جابه جا می شوند و ما به دنبالشان می رویم و در‬ ‫مرکز توجه هس��تند و در این مقطع زندگی شان کام ً‬ ‫ال تغییر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ان زمان کیارس��تمی به بازیگرانی که یک بار‬ ‫جلوی دوربی��ن می روند و همین طور نابازیگران اش��اره می کرد و‬ ‫هم��واره به ان متذکر بود‪ .‬بس��یاری از ما به دنب��ال نوعی از زندگی‬ ‫هس��تیم که در ان دیده و شنیده شویم و کارمان به ذهن ها سپرده‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما بسیار کم پیش می اید که کسی به این افت بپردازد‪ .‬ارزو‬ ‫می کن��م اگر احتم��االً با کودکانی از این گروه س��نی کار می کنیم‪،‬‬ ‫سرنوش��ت انه��ا برایمان مهم باش��د و این مقوله اسیب شناس��ی‬ ‫در کارم��ان مغف��ول نماند‪ .‬موضوع پرداختن به ک��ودکان بازیگر یا‬ ‫نابازیگران‪ ،‬موضوع جدیدی نیس��ت و سال هاس��ت که هرکدام از‬ ‫انها به محاق فراموشی سپرده شده اند یا گهگاه خبرنگاری به سراغ‬ ‫انها می رود تا از حال وروزش��ان مطلع شود‪ .‬همان کاری که هومن‬ ‫بابانوروزی کرد و به س��راغ برادران احمدپ��ور رفت تا ببیند پس از‬ ‫دوس��ویه اس��ت تاکید کرد‪ :‬در اقتصاد پارادایم (الگوی‬ ‫برتر) سه گانه ساختار‪ ،‬رفتار و عملکرد داریم که عملکرد‬ ‫نتیجه س��اختار و رفتار است؛ فرایند تصمیم گیری اگر‬ ‫به گونه ای باش��د که در ان س��خنان کارشناس شنیده‬ ‫شود می تواند تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مجموع فعاالن و سیاس��ت گذاران‬ ‫فضای عمومی کس��ب وکار شکل می دهد اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫قصد داری��م در بلندمدت عملکرد تکانی بخورد باید در‬ ‫حوزه ساختار و رفتار اقدام کنیم‪.‬‬ ‫نهاوندیان ب��ا بیان اینکه بازی و اس��باب بازی امکان‬ ‫مناسبی برای اموزش رفتار است و می تواند به ان شکل‬ ‫ده��د تصریح کرد‪ :‬در کش��ور ما به جای مس��یر راه حل‬ ‫گرایانه به دنبال منفی گویی هستیم و با مسائل با ذکر‬ ‫مصیبت پیش می رویم به جای انکه راه حل پیدا کنیم و‬ ‫برای گذر از این شرایط در نگاه بلند مدت باید اموزش‬ ‫با بازی و اسباب بازی را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان با بی��ان اینک��ه اس��باب بازی از مفاهیم‬ ‫فرهنگ��ی اس��ت اما موث��ر ت��ر از ان در اقتص��اد پیدا‬ ‫نمی کنی��م خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته با توج��ه به رابطه‬ ‫دوسویه این دو‪ ،‬اقتصاد بر فرهنگ نیز تاثیر دارد و رشد‬ ‫هر دو عامل اصلی جلوگیری از گناه و فساد است‪ .‬رشد‬ ‫اقتصادی الزمه اعتالی روحی‪ ،‬فکری و فرهنگی جامعه‬ ‫و اهمیت ای��ن موضوع انقدر زیاد اس��ت که در تربیت‬ ‫بلندمدت نسل اینده موثر باشد‪.‬‬ ‫معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫صنعت اس��باب بازی باید جدی گرفته ش��ود اظهارکرد‪:‬‬ ‫چی��ن از ص��ادرات بی��ش از ‪3‬میلی��ارد دالر در م��اه‬ ‫اس��باب بازی گذر کرده اس��ت که این می��زان بیش از‬ ‫فروش س��االنه صادرات نفت ای��ران در وضعیت کنونی‬ ‫اس��ت؛ پس می توانیم صنعت اس��باب بازی را به عنوان‬ ‫راه حلی برای تحریم ها بدانیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه سیاس��ت دول��ت حمایت از‬ ‫کاره��ای کوچک اس��ت تصریح ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬سیس��تم های بانکی ب��رای طرح های‬ ‫اش��تغالزا و صن��دوق امی��د در رابط��ه با ش��رکت ها و‬ ‫محص��والت دانش بنیان باید به این صنعت منابعی را به‬ ‫شکل ویژه اختصاص دهند‪.‬‬ ‫حض��ور س��رمایه گذاران صنع��ت اس��باب بازی در‬ ‫جش��نواره های بین المللی و برندسازی الزمه این حوزه‬ ‫است؛ زیرا رشد جز در رقابت اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬صنف های مربوط به اس��باب بازی باید‬ ‫هماهنگ ش��وند و متولی داشته باشند و با همراهی در‬ ‫بخش دولت��ی جلو بروند؛ زیرا از ه��ر فرصتی هر چند‬ ‫کوچک باید ب��رای تغییر و گ��ذر افتخارامیز از تحریم‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬البت��ه برای ص��ادرات باید به مش��کل‬ ‫پرداخت فکر کرد؛ با به راه افتادن رمز ارزها در مس��ائل‬ ‫اقتصادی مشکل حل می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرایط و تحوالتی در ارز اتفاق‬ ‫افت��اد که ثمره ان را در تقوی��ت تولید داخلی و جهش‬ ‫صادرات می توان دید و در حوزه اس��باب بازی هم دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پنجمی��ن جش��نواره مل��ی اس��باب بازی ب��ا حضور‬ ‫اعضای موسس��ه سوینا بازگشایی شد و حاضران از این‬ ‫نمایش��گاه بازدید کردند‪ .‬این دوره از جش��نواره از ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در مرک��ز افرینش های فرهنگی هنری‬ ‫کانون در خیابان حجاب در بخش های نمایش��گاهی و‬ ‫کارگاهی و اموزشی میزبان عموم فعاالن‪ ،‬عالقه مندان و‬ ‫خانواده هاست‪ .‬این جشنواره با حضور ‪ ۱۶۰‬تولیدکننده‬ ‫با حدود دو هزار اسباب بازی ایرانی‪ ،‬همچنین از طراحان‬ ‫عروس��کی ‪ ۶۰‬هنرمند با ‪ ۶۰۰‬عروس��ک‪ ۲۷ ،‬شرکت و‬ ‫نه��اد مردم��ی در بخش ترویج ب��ازی از میان ‪ ۹۰۰‬اثر‬ ‫رسیده برگزار می ش��ود‪ .‬شادپیمایی عروسک ها‪ ،‬اجرای‬ ‫نمای��ش محیطی ه��ر روز در دو نوبت‪ ،‬معرفی طراحان‬ ‫خالق اعزام بازی خانه س��یار به سیس��تان و بلوچستان‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ای ای��ن دوره از جش��نواره خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گذش��ت حدود سی سال از س��اخت فیلم «خانه دوست کجاست»‬ ‫بازیگ��ران ان چه حال و روزی دارن��د‪ .‬احمد احمدپور این روزها در‬ ‫ارتش مشغول به کار اس��ت و بابک احمدپور اما حال خوشی ندارد‬ ‫و ب��ه دنب��ال خواب و خیال هم��ان دوران‪ ،‬زندگی خ��ود را با فراز و‬ ‫فرودهای بسیار پشت سر می گذارد‪.‬‬ ‫فرخ هاش��میان یا همان علی کوچولوی «بچه های اس��مان» در‬ ‫گوش��ه ای از تهران به کار نقاشی ساختمان مشغول است‪ .‬محسن‬ ‫رمضانی که در فیلم «رنگ خدا» ایفای نقش کرد‪ ،‬نیز زندگی ساده‬ ‫خود را س��پری می کند و گهگاه برای دل خودش به پش��ت سر نگاه‬ ‫می اندازد و کارهای کوچکی اگر پیشنهاد شود انجام می دهد‪.‬‬ ‫مه��دی باقربیگی که ب��ا فیلم «قصه های مجی��د» همچنان در‬ ‫ذهن ها مانده است و همه او را با همان نام مجید قصه های هوشنگ‬ ‫مرادی کرمانی می شناسند‪ ،‬شاید حال و روز بهتری داشته باشد‪ .‬او‬ ‫به دنبال درس و تحصیل رفت و پس از ان نیز مدتی در شورای شهر‬ ‫اصفهان مش��غول به کار شد و گهگاه اگر پیشنهادی داشته باشد در‬ ‫ان حض��ور می یابد‪ .‬تک تک این کودکان و نوجوانان از دل ش��هرها‬ ‫و روس��تاهای ایران به سینما کش��یده شدند و هرکدام در حالی که‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫محسن حاجی میرزایی‬ ‫فاضل نظری‬ ‫می توانس��تند زندگی ارامی داش��ته باش��ند‪ ،‬اما به واسطه جادوی‬ ‫سینما زندگی شان دستخوش تغییر شد‪ .‬برخی با سختی توانستند‬ ‫ادامه راه دهند و برخی نیز با همراهی خانواده در همان مسیر درست‬ ‫خود قرار گرفتند‪ ،‬اما نکته اینجاس��ت که این افراد همچنان درگیر‬ ‫ماجرای سینما هستند و از یاد مخاطبان بیرون نرفته اند‪ .‬سینما در‬ ‫کن��ار زرق وبرقی که دارد روی بی رحم خودش را نیز به انها نش��ان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬ش��هرت گاهی می تواند طعم خوش زندگ��ی را از فرد‬ ‫بگیرد و این اتفاق برای بسیاری از کودکان و نوجوانان درگیر سینما‬ ‫رخ داده اس��ت‪ .‬در این میان به نظر می رسد پسران بیش از دختران‬ ‫با اسیب های روحی و روانی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬دی‪ 2 - 1398‬جمادی االول ‪ 29 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1437‬پیاپی ‪2755‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫باستانی پاریزی تاریخ را وارد خانواده های ایرانی کرد‬ ‫تاریخ نویس��ی ژورنالیستی است‪ .‬باس��تانی پاریزی یک‬ ‫م��ورخ دقیق نظ��ر بود و بر روی یک متد ب��ا زبان مردم و‬ ‫زبانی که این تاریخ را متوجه ش��وند سخن می گفت و اگر‬ ‫گریزی هم زده است معنادار بوده است‪.‬‬ ‫حمید باستانی پاریزی فرزند استاد نیز ضمن تشکر از‬ ‫حاضران‪ ،‬از س��یدعباس دعایی قدردانی ویژه ای داشت‬ ‫که پیگیر‪ ،‬ش��یفته و عالقه من��د وقت خود را برای به ثمر‬ ‫رس��یدن این رویداد گذاشته و با بزرگان هنری در تماس‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به کتاب «حماس��ه کوی��ر»‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫پدرم در ای��ن اثر اصرار دارد تمدن یک کش��ور از دهات‬ ‫شروع می شود و این افراد هستند که به اصطالح می ایند‬ ‫در ش��هرها و ش��ور جامعه و تمدن را می سازند و معرفی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫باس��تانی پاریزی افزود‪ :‬ایده اینه دار دوران ارزشمند‬ ‫اس��ت زیرا تحت نام یک نویس��نده کارهای تصویرگری‬ ‫شروع شده و قرار است با محوریت نویسندگان‪ ،‬مورخان‬ ‫و اس��تادان دیگر ادامه داش��ته باش��د تا جوان ترها با این‬ ‫فرهنگ و علم اش��نا شوند‪ .‬اگر انها از گذشته پند نگیرند‬ ‫باید هزینه کنند و دوباره تجربه کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬از هیات داوران مسابقه تصویرگری‬ ‫«از پاری��ز تا پاریس» متش��کل از علی اکبر صادقی‪ ،‬اکبر‬ ‫نیکان پور و محمدعلی بنی اسدی قدردانی شد‪.‬‬ ‫بنی اسدی نیز طی س��خنانی در ستایش سیدعباس‬ ‫دعای��ی گفت‪ :‬در هر رش��ته دیگری اگر ش��خصی با این‬ ‫س��ماجت حضور داش��ت به ش��دت جلو بودیم‪ .‬من ادم‬ ‫تلخی هستم و بسیار شلوغم و اقای دعایی بسیار پی گیر‬ ‫بود و من االن این جا هس��تم‪ .‬داوری کار دش��واری است‬ ‫من خودم را داور نمی دانم ولی می گویم اثار جذابی خلق‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫او با اشاره به صحبت حمید باستانی پاریزی برای نشان‬ ‫دادن فرهنگ و تاریخ گذشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بسیار متاسفم‬ ‫سازوکار به تبدیل دراوردن را نداریم و بلد نیستم‪ .‬غبطه‬ ‫می خورم منابع عظیمی داریم ولی دیگران از ان استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬امیدوارم این رویداد سراغاز خوبی باشد‪.‬‬ ‫س��پس برگزی��دگان این جای��زه بدون تق��دم و تاخر‬ ‫معرفی و قدردانی ش��دند که جوایزی متنوعی از وزارت‬ ‫عل��وم‪ ،‬ش��هرداری ته��ران‪ ،‬مجتمع مس سرچش��مه و‬ ‫خانواده استاد باستانی پاریزی دریافت کردند‪.‬‬ ‫این رویداد با رونمایی سردیس استاد باستانی پاریزی‬ ‫که به همت س��ازمان زیباسازی شهر تهران تهیه شده و‬ ‫نمایش اثار برگزیده به پایان رسید‪.‬‬ ‫در ورودی ت��االر اقبال‪ ،‬نمایش��گاهی از اثار برگزیده‬ ‫برپ��ا ش��د و همچنین کت��اب «تصویرگری اثار اس��تاد‬ ‫محمدابراهیم باستانی پاریزی» نیز بین حاضران توزیع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫اولی��ن البوم موس��یقی حس��ین رودگر با‬ ‫نام «سراغاز» منتشر ش��د‪ .‬البوم «سراغاز»‬ ‫شامل ‪ ۱۰‬قطعه اس��ت و به صورت بی کالم‬ ‫یا اینس��ترومنتال ضبط ش��ده که محوریت‬ ‫تمامی قطعات ان را ساز گیتار برعهده دارد‪.‬‬ ‫اهنگس��ازی‪ ،‬تنظیم و نوازندگی گیتار تمام��ی قطعات البوم بر عهده رودگر‬ ‫اس��ت‪ .‬در تهیه قطعات این البوم س��عی ش��ده بدون محدودیت در سبکی‬ ‫خاص‪ ،‬گیتار در کنار س��ازهای مختلف قرار گی��رد و ایده های صاحب اثر را‬ ‫بدون هیچ کم و کاس��تی بیان کند‪ .‬البوم «س��راغاز» توس��ط شرکت اوای‬ ‫برگریزان منتشر شده و حامد محمدی نوازندگی پیانو و سازهای الکترونیک‪،‬‬ ‫ابراهی��م اکبری صداب��رداری‪ ،‬میکس و مس��ترینگ و امید حامدی عکس و‬ ‫طراحی کاور البوم را بر عهده داشته اند‪.‬‬ ‫کتاب «نبات و لواشک» نوشته مهدی نورعلیشاهی به تازگی‬ ‫با تصویرگری مریم اخباری توس��ط انتشارات سروش منتشر و‬ ‫راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫این کتاب مجموعه ای از قصه ها و داس��تان های جدی و طنز‬ ‫ی و عناصرشان بیشتر واقعیت و گاهی‬ ‫است که حال و هوای کل ‬ ‫خیال است‪ .‬رادیو دو موج‪ ،‬ماشین اصالح دستی‪ ،‬موز و اتاری‪ ،‬هوشنگ دیوونه‪ ،‬برف‪...‬‬ ‫برف نو‪ ،‬خواب ظهر تابس��تان‪ ،‬کت و شلوار و موی المانی‪ ،‬روزهای اخر خرداد‪ ،‬مینی‬ ‫یاماها و یونولیت‪ ،‬گوس��فند بزک کرده‪ ،‬عروس��ی مورچه ها‪ ،‬کاکلی‪ ،‬نبات و لواش��ک‬ ‫و باالخره س��رداب اب نبات ها‪ ،‬قصه ها یا ش��اید خاطرات پس��ر نوجوانی هستند که‬ ‫تبدیل به جوانی شده و ان روزها با اجان‪ ،‬مادر‪ ،‬رضا و مریم برادر و خواهر بزرگ ترش‬ ‫ماجراها داشتند‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۲۴‬صفحه و قیمت ‪ ۱۴‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫کتاب «موبدان در شاهنامه فردوسی»‬ ‫نوش��ته زه��را دلپذی��ر به تازگی توس��ط‬ ‫انتش��ارات پاژ در شهر مش��هد منتشر و‬ ‫راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب پیش رو همان ط��ور که از نامش‬ ‫پیداس��ت درباره حضور گروه اجتماعی موبدان در ش��اهنامه فردوس��ی‬ ‫و یک اثر پژوهش��ی اس��ت‪ .‬کتاب «موبدان در ش��اهنامه فردوسی» دو‬ ‫بخ��ش اصلی دارد که بخش اول‪« ،‬موب��دان در فرهنگ ایران» نام دارد‬ ‫و کلیاتی درباره پیش��ینه موبدان در ایران باس��تان را در ‪ ۳‬گفتار شامل‬ ‫می ش��ود؛ گفتار اول با نام «طبقات اجتماعی و روحانیان» به س��اختار‬ ‫جوام��ع ابتدای��ی و جایگاه روحانیان که باالتری��ن طبقه در بین مراتب‬ ‫اجتماعی ایران باس��تان به شمار می امدند‪ ،‬اختصاص دارد‪ .‬این کتاب با‬ ‫‪ ۱۶۰‬صفحه و شمارگان هزار نسخه به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه خوشنویسی «صدای سخن عشق» به‬ ‫همراه رونمایی از اثر جدید غالمحسین امیرخانی و‬ ‫معرفی جدیدترین مرکب سنتی ایرانی با نام مرکب‬ ‫«امی��ران» جمعه ‪ 6‬دی در نگارخانه ابوعلی س��ینا‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫«صدای س��خن عشق» عنوان نمایشگاه خوشنویسی گروهی از هنرمندان انجمن‬ ‫خوشنویسان چون رس��ول مرادی‪ ،‬مجید طالبی‪ ،‬مجتبی سبزه‪ ،‬علی انصاری‪ ،‬بی بی‬ ‫زه��ره رئیس الس��اداتی‪ ،‬محمدحس��ین رضایی و ‪ ...‬اس��ت که از ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۱۱‬دی ماه در‬ ‫نگارخانه ابوعلی س��ینا همراه با رونمایی از اثر جدید نستعلیق غالمحسین امیرخانی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند برای بازدید از اثار همه روزه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۹‬به‬ ‫فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس ابتدای ایران زمین شمالی مراجعه کنند‬ ‫و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ ۸۸۳۶۶۳۶۶‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫سم مندس شوالیه شد‬ ‫«س��م مندس» کارگردان برنده اس��کار‬ ‫انگلیس��ی با دریافت نشان ش��والیه از ملکه‬ ‫الیزابت قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از اسکرین‪« ،‬سم‬ ‫من��دس» که س��اخت دو فیلم «ش��بح» و‬ ‫«س��قوط اس��مانی» از مجموعه فیلم های‬ ‫«جیم��ز باند» را در کارنامه س��ینمایی دارد‬ ‫یکی از چهره هایی اس��ت که امس��ال با دریافت نش��ان ش��والیه از ملکه‬ ‫الیزابت دوم قدردانی خواهد شد و از این پس با عنوان «سِ ر سم مندس»‬ ‫خطاب می ش��ود‪ .‬جدیدترین س��اخته «مندس» درام��ی جنگی به نام‬ ‫«‪ »۱۹۱۷‬اس��ت ک��ه از اوایل س��ال جدید میالدی اکران می ش��ود و از‬ ‫فیلم های مهم حاضر در فصل جوایز سینمایی است‪.‬‬ ‫فروش «اسکای واکر»‬ ‫از ‪ ۵۷۰‬میلیون دالر عبور کرد‬ ‫جدیدترین قسمت از مجموعه فیلم های «جنگ ستارگان» مجموع‬ ‫فروش جهانی خود را در روزهای نخس��ت اکران به بیش از ‪ ۵۷۰‬میلیون‬ ‫دالر رساند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪« ،‬جنگ س��تارگان‪ :‬خی��زش اس��کای واکر» به‬ ‫کارگردانی «جی‪ .‬جی‪ .‬ابرامز» که س��ومین و اخرین قسمت از سه گانه‬ ‫جدید و در کل قس��مت نهم از سری اصلی فیلم های «جنگ ستارگان»‬ ‫اس��ت‪ ،‬از تاریخ ‪30‬اذر همزمان در امریکای شمالی و گیشه بین المللی‬ ‫ب��ه روی پ��رده رفت و تا به امروز نزدیک ب��ه ‪ ۲۹۰‬میلیون دالر در امریکا‬ ‫و ‪ ۲۸۲‬میلیون دالر در س��الن های س��ینمای س��ایر کشورها فروخته تا‬ ‫مجم��وع فروش ان به ‪ ۵۷۲‬میلیون دالر برس��د‪ .‬گرچه قس��مت جدید‬ ‫از فیلم «جنگ س��تارگان» با بازخوردهای منفاوتی از س��وی منتقدان‬ ‫سینمایی همراه بوده اما این فیلم همزمان با روزهای اخر سال میالدی‬ ‫فروش خوبی داش��ته و امیدوار است در نهایت به فروش جهانی بالغ یک‬ ‫میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫کتاب های دیجیتالی در یادگیری‬ ‫کودکان موثرترند‬ ‫براس��اس نتای��ج ی��ک تحقی��ق‪،‬‬ ‫کتاب ه��ای دیجیتال��ی نس��بت به‬ ‫کتاب های معمول��ی هنگام یاداوری‬ ‫مفاهی��م یک کتاب توس��ط کودکان‬ ‫بهتر عمل می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از‬ ‫تک کرانچ‪ ،‬انیمش��ین ها خصوصا ان دسته ای که بر پایه تعامالت کالمی‬ ‫س��اخته می ش��وند‪ ،‬می توانند به ط��ور قابل توجهی ب��رای کودکان در‬ ‫یاداوری داس��تان ها مفید باش��ند‪ ،‬اما باید روند اس��تفاده از انها صحیح‬ ‫باش��د‪ .‬این تحقیق که توسط «اریک تیس��ن»(‪– )Erik Thiessen‬‬ ‫روانشناس دانشگاه کارنگی ملون – انجام شده است میزان یاداوری ‪۳۰‬‬ ‫کودک بین ‪۳‬تا‪ ۵‬سال را پس از مطالعه کتاب های معمولی و کتاب هایی‬ ‫که هر صفحه اش انیمیش��ن به خصوص خود را دارد‪ ،‬مورد بررس��ی قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬پس از انکه از کودکان درباره انچه که پس از مطالعه کتاب‬ ‫به خاطر دارند س��وال ش��د‪ ،‬کودکانی که کتاب های دیجیتالی مطالعه‬ ‫کرده بودند نس��بت به س��ایر کودکان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد مفاهیم بیشتری‬ ‫را به خاطر داش��تند‪ .‬به هر حال هدف از انجام این تحقیق‪ ،‬نش��ان دادن‬ ‫این موضوع اس��ت که کتاب های دیجیتالی می توانند مفید باشند و یک‬ ‫گزینه اضافی و بی فایده برای کتابخانه کودکان محسوب نمی شوند‪ .‬اما‬ ‫نکته مهم ان است که ویژگی های دیجیتالی با هدف بهبود اموزش خلق‬ ‫ش��وند و در همین راس��تا باید تحقیقاتی برای مشخص کردن بهترین‬ ‫روش اجرای این هدف انجام شود‪.‬‬ ‫ورود به جهان بیماران اعصاب‬ ‫رضا موالیی کارگردان نمایش «مردی که‪ »...‬عنوان کرد این‬ ‫نمایش برگرفته از نمایش��نامه پیتر بروک و تجربیات مستند‬ ‫یک روانپزشک در رابطه با بیماران اعصاب و روان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬رضا موالیی ک��ه این روزها نمایش «مردی‬ ‫که‪ »...‬را در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه دارد درباره این‬ ‫اثر نمایش��ی گفت‪ :‬این نمایش برگرفته از نمایشنامه «مردی‬ ‫که زنش را با کاله اشتباه گرفت» است که پیتر بروک به همراه‬ ‫دس��تیارش ماری هلن اش��تاین ان را از روی کتابی به همین نام نوشته دکتر الیور ساکس‬ ‫عصب شناس مشهور امریکایی نوشته است که شامل تجربیات بالینی وی از بیماران مغز‬ ‫و اعصاب بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نمایش��نامه پیتر بروک برشی از زندگی شخصی بیماران در اسایشگاه‬ ‫روایت می شود اما در این اجرا تغییرات اساسی روی متن صورت گرفته است‪ .‬در نمایشنامه‬ ‫پیتر بروک شاهد تعدادی قصه به صورت اپیزودیک هستیم که از لحاظ دراماتیک ارتباطی‬ ‫ب��ا هم ندارند اما در این نمایش داس��تان ها به هم ربط پی��دا کرده اند و در حقیقت جهانی‬ ‫س��اخته شده که با نگاهی به نمایش��نامه بروک و تجارب واقعی دکتر ساکس توسط شیوا‬ ‫اردویی برای اجرا تنظیم شده است‪.‬‬ ‫ای��ن بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره اجرای نمایش در تماش��اخانه ای خصوصی و بدون‬ ‫بهره گیری از حضور تهیه کننده عنوان کرد‪ :‬این روزها روی صحنه بردن یک نمایش بسیار‬ ‫س��خت شده است و تماشاخانه ها ش��رایط غیرمنصفانه ای برای گروه ها تعیین می کنند و‬ ‫تمای��ل به اجرای تئاترهای واقعی کمتر وجود دارد اما از اجرا در تماش��اخانه دیوار چهارم‬ ‫راضی هس��تم چون مدیریت و عوامل این س��الن با ما همراه بودند و از کار حمایت کردند‪.‬‬ ‫مدیریت این تماشاخانه نگاه فرهنگی به تئاتر دارد که در این شرایط بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وی در پایان صحبت هایش یاداور ش��د‪ :‬نمایش ما جزو اثاری نیس��ت که تهیه کننده ها‬ ‫رغبتی به س��رمایه گذاری روی ان داشته باش��ند چون انها به دنبال چیز دیگری در تئاتر‬ ‫هس��تند و ما هم به نوع دیگری از تئاتر می اندیش��یم که نیازی به حضور تهیه کننده در ان‬ ‫احساس نمی شود‪ .‬این روزها تامین هزینه های یک نمایش کار سختی است و اگر در طول‬ ‫اجراها همه ظرفیت سالن هم پر باشد بازهم باید از جیب هزینه کرد تا همه چیز برابر شود‬ ‫پس نیاز به سالن هایی داریم از ابتدا برای هنرمندان چرتکه نیندازند‪.‬‬ ‫«اختاپوس» توقیف شد‬ ‫کارگردانش بازداشت شد‬ ‫مراس��م رونمایی از مس��تند «اختاپوس» با موضوع «مافیای خ��ودرو» که قرار بود بعد‬ ‫از ظهر چهارش��نبه ‪ ۴‬دی برگزار ش��ود‪ ،‬به دلیل بازداش��ت کارگردان لغو ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬مراس��م رونمایی از مس��تند «اختاپوس» با موضوع «مافیای خودرو» از تازه ترین‬ ‫محصوالت س��ازمان س��ینمایی حوزه هنری‪ ،‬به دلیل بازداشت مهدی انصاری کارگردان‬ ‫مس��تند‪ ،‬لغو ش��د‪ .‬انصاری به دلیل شکایت ش��اکی خصوصی با حکم قضایی حدود یک‬ ‫س��اعت پیش از اکران توس��ط نیروی انتظامی بازداشت شد‪ .‬این مس��تند به کارگردانی‬ ‫مهدی انصاری است و جدیدترین اثر مرکز مستند سوره با همکاری اندیشکده یقین است‬ ‫که به بررس��ی موضوع مافیای صنعت خودرو از ابتدای انقالب تا امروز می پردازد‪ .‬مهدی‬ ‫انصاری کارگردان مس��تند اختاپوس که در حاش��یه رونمایی از مستندش بازداشت شده‬ ‫بود‪ ،‬بعد از چند ساعت ازاد شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی تنبک برگزار می شود‬ ‫نخستین نمایشگاه تخصصی تنبک از ‪ ۱۹‬دی در فرهنگسرای سرو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در نمایش��گاه تخصصی تنبک به اش��نایی با مراحل س��اخت و‬ ‫چوب شناس��ی توسط محمدرضا رهنما پرداخته می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۵‬دی‬ ‫در نگارخانه فرهنگس��رای سرو دایر خواهد بود‪ .‬عالقه مندان می توانند از ساعت ‪۹‬تا‪ ۱۹‬به‬ ‫نش��انی خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از پارک ساعی‪ ،‬کوچه ساعی ‪ ،۲‬نگارخانه فرهنگسرای سرو‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫ویلسون‪ :‬می دونس��تی خدا برای‬ ‫همه ما یه نقش��ه داره؟ ب��ا این حال‬ ‫اون پای��ان هم��ه نقش��ه هاش��و باز‬ ‫گذاشته‪...‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫«موبدان در شاهنامه فردوسی» منتشر شد‬ ‫رونمایی از اثر جدید غالمحسین امیرخانی‬ ‫ترجمه رمان «یک روز مانده به عید پاک»‬ ‫نوش��ته زویا پیرزاد همراه سه داستان کوتاه‬ ‫از او در ژاپن منتش��ر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫این رمان توسط یوکو فوجیموتو‪ ،‬از استادان‬ ‫زبان و ادبیات فارسی در ژاپن که پیش از این‬ ‫نیز اثار مختلفی در حوزه ادبیات داس��تانی‬ ‫معاصر را به زبان ژاپن��ی برگردانده‪ ،‬ترجمه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬متن ژاپنی این رمان ‪ ۲۵۳‬صفحه دارد که در نش��ر «بنیاد‬ ‫دایدو» منتشر شده است‪ .‬رمان «یک روز مانده به عید پاک» نخستین‬ ‫بار در سال ‪ ۱۳۷۶‬در ایران منتشر شد و از جمله رمان هایی بود که مورد‬ ‫توج��ه مخاطبان و صاحب نظ��ران ادبی قرار گرف��ت و تاکنون چند بار‬ ‫بازنشر شده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫البوم اینسترومنتال «سراغاز» منتشر شد‬ ‫«نبات و لواشک» به بازار امد‬ ‫انتشار داستان های پیرزاد در ژاپن‬ ‫تئاتر‬ ‫برگزیدگان نخستین دوره جایزه «اینه دار دوران» در‬ ‫تاالر اقبال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬جایزه «این��ه دار دوران» با هدف‬ ‫گرامی داش��ت بزرگان ادب ایران با تمرکز بر تصویرگری‬ ‫از اث��ار نخبگان ادبیات و احیای س��نت تصویرس��ازی‬ ‫کتاب بزرگ س��ال شکل گرفته است و در مراسم اعطای‬ ‫نخس��تین دوره جایزه ان هنرمندان و ادیبانی هم چون‬ ‫حسین محجوبی‪ ،‬اکبر نیکان پور‪ ،‬محمدعلی بنی اسدی‪،‬‬ ‫ناصر تکمیل همایون‪ ،‬حمید باس��تانی پاریزی‪ ،‬احس��ان‬ ‫اقایی رئیس موزه هنرهای معاصر‪ ،‬محمدرضا رجب پور‬ ‫مدیر روابط عمومی مس سرچش��مه‪ ،‬دوس��تان و یاران‬ ‫اس��تاد محمدابراهی��م باس��تانی پاریزی و مس��ئوالن‬ ‫دانشکده ادبیات و گروه تاریخ و‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین‪ ،‬س��یدعباس دعایی‪ ،‬مدیر جایزه‬ ‫«اینه دار دوران» ضمن تش��کر از تمام��ی هنرمندان و‬ ‫ادیبانی که در برگزاری این رویداد سهیم بوده اند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این مراسم هم زمان با زاد روز استاد باستانی پاریزی‬ ‫برگزار می ش��ود و این روز مبارک به بهانه جایزه ای که به‬ ‫اسم ایشان شکل گرفته انتخاب شده است‪.‬‬ ‫دعایی همچنین از زنده یاد افش��ین یداللهی یاد کرد‬ ‫ک��ه از افراد همراه این رویداد ب��وده و گفت‪ :‬این هنرمند‬ ‫وقتی در جریان این فعالیت قرار گرفت اثری که با عنوان‬ ‫«ایران» س��اخته بود و تصمیم داش��ت به صداوس��یما‬ ‫تحویل بده��د با توجه به این که اقای باس��تانی پاریزی‬ ‫عاش��ق کش��ور ایران بود به برنامه «این��ه دار دوران» و‬ ‫شخص ایشان تقدیم کرد‪.‬‬ ‫س��پس کلیپی با تصاوی��ری از اس��تاد محمدابراهیم‬ ‫باستانی پاریزی و همراهی اهنگ «ایران» پخش شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ناص��ر تکمیل همای��ون جامعه ش��ناس و‬ ‫تاریخ نگار ایرانی‪ ،‬با تاکید بر این که باس��تانی پاریزی در‬ ‫قلب و اندیش��ه همه ما جا دارد و هنر تاریخ نویس��ی او در‬ ‫ایران در رتبه نخس��ت ق��رار دارد گفت‪ :‬برخی بی رحمی‬ ‫می کنن��د و می گوین��د باس��تانی پاریزی تاریخ نگاری‬ ‫ژورنالیس��تی اس��ت ام��ا به نظ��رم ذبی��ح اهلل منصوری‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫علی نعیمی – روزنامه نگار‪:‬‬ ‫هفته گذشته سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫پ��رده از یک اتفاق تل��خ در حوزه مطبوعات برداش��ت‪.‬‬ ‫سیدیاس��ر رایگانی در نشست خبری در حضور اصحاب‬ ‫رس��انه گفت‪ :‬بخشی از متولیان کاغذ به ویژه در صنعت‬ ‫مطبوعات با جعل سربرگ حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬نشریه اقدام‬ ‫به دریافت کاغذ این نش��ریات ک��رده و بخش زیادی از‬ ‫کاغذهای دولتی را به نرخ ازاد در بازار به فروش رسانده اند‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی فرد اصلی متخلف در این حوزه‬ ‫ممنوع الخروج شده و روند رسیدگی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫همی��ن چن��د ماه پیش بود که در بحبوحه بحران کاغذ و گرانی س��ر به فلک‬ ‫کشیده کاغذ مطبوعات‪ ،‬بسیاری از رسانه ها مجبور بودند یا از تعداد صفحه های‬ ‫روزنامه ش��ان کم کنند یا به کلی قید چاپ را بزنند‪ .‬برخی از رس��انه ها هم زیر‬ ‫فشار اقتصادی ناشی از گرانی کاغذ کمر خم کردند و به صورت کلی قید انتشار‬ ‫روزنامه خود را زدند و تعطیل کردند‪ .‬صحبت های س��خنگوی سازمان تعزیرات‬ ‫یک زخم عمیق را به بهانه چاپ روزنامه و فعالیت های فرهنگی باز کرده است که‬ ‫باید هر چه سریع تر فکری به حال ان کرد‪ .‬اینکه چطور از اسم ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬نشریه‬ ‫استفاده شده است و مدیران مربوط هیچ اقدامی برای جلوگیری از ان نکردند؟‬ ‫نشریاتی که تنها یک نام روی یک مجوز کاغذی بودند و به واسطه نبود نظارت‬ ‫کافی توانسته اند در اشفته بازار کاغذ جوالن بدهند‪.‬‬ ‫انهای��ی که در ماجرای اعط��ای مجوزهای مطبوعاتی به برخی ش��رکت های‬ ‫صوری در چند ماه گذش��ته دس��ت داشتند باید امروز پاسخگو باشند که چطور‬ ‫ان زمان که سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دستور رسیدگی و‬ ‫قطع پرداخت یارانه ها را صادر کرد کسی به ان توجهی نکرد؟ چرا ذی نفعان این‬ ‫ماجرا معرفی نمی ش��وند تا انگشت اتهام به سوی هزاران مدیر مسئول با وجدان‬ ‫و فرهیخته که در سراس��ر کش��ور مشغول انتش��ار مجله و جریده خود هستند؛‬ ‫دراز نشود؟ به نظر می رسد ماجرای کاغذ به عنوان یکی از اجناس استراتژیک و‬ ‫ضروری در کش��ور ابعاد تازه و جدیدی را از سر می گذراند‪ .‬همانطور که حسین‬ ‫انتظامی قائم مقام و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که مسئولیت ساماندهی‬ ‫به بازار کاغذ را نیز دارد‪ ،‬بر ضرورت شفافیت در شیوه های مدیریتی تاکید دارد‪،‬‬ ‫باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه به صورت‬ ‫ش��فاف و دقیق پ��رده از برخی بی تدبیری ها بردارند و بدانند رس��انه ها همچون‬ ‫گذش��ته در راستای مبارزه با فساد و تحقق ازادی بیان رکن چهارم دموکراسی‬ ‫خواهند بود و در این مسیر به شفافیت بیشتر کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫قاچاق کاغذ و معمای ‪ ۴۰‬نشریه‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!