روزنامه صمت شماره 1436 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1436

روزنامه صمت شماره 1436

روزنامه صمت شماره 1436

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫امیدوارم تمام ادیان اسمانی در مسیر صلح گام بردارند‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1436‬پیاپی ‪2754‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫شعاردرمانی‬ ‫کی تمام می شود؟‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمه��وری در پیامی فرا رس��یدن میالد حضرت عیس��ی مس��یح (ع) و همچنین اغاز س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی را به پاپ‬ ‫فرانس��یس‪ ،‬رهبر کاتولیک های جهان تبریک گفت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی خطاب به‬ ‫پاپ فرانسیس‪ ،‬رهبر کاتولیک های جهان اظهار کرد‪ :‬با مسرت فراوان‪ ،‬میالد حضرت عیسی مسیح(ع)‪ ،‬پیامبر صلح و مهربانی و‬ ‫منادی ازادی و همچنین اغاز سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی را به جنابعالی صمیمانه تبریک می گویم‪ .‬وی افزود‪ :‬عیسی بن مریم‪ ،‬پیام اور‬ ‫ح کرد‪ :‬امیدوارم در این روز‬ ‫توحید و نوع دوستی‪ ،‬نماد صبر و شکیبایی و بشارت دهنده عزت و ازادگی است‪ .‬رئیس جمهوری تصری ‬ ‫مقدس که جهان به رخسار مسیح دیده گشوده و اراده الهی در وجود قدسی ان حضرت تجلی یافته‪ ،‬رهروان طریق یکتاپرستی‬ ‫و حقیقت جویی و موحدان پاک اندیش ان حضرت و تمامی ادیان اس��مانی‪ ،‬در مسیر استقرار صلح و عدالت گام بردارند‪ .‬روحانی‬ ‫در این پیام تبریک از خداوند متعال‪ ،‬سالمتی و موفقیت ان جناب و سعادت و بهروزی تمامی پیروان ادیان الهی را مسالت کرد‪.‬‬ ‫تولید انبوه خودرو ملی‬ ‫با موتور یورو ‪۵‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪4‬‬ ‫توسعه‪ ،‬رمز ماندگاری‬ ‫ت صنعتی‬ ‫فعالی ‬ ‫‪4‬‬ ‫فناوری به نفع رشد‬ ‫ایمنی و محیط زیست‬ ‫معدن‬ ‫‪6‬‬ ‫مردم از مزیت های بیمه‬ ‫بی اطالع هستند‬ ‫‪10‬‬ ‫راه حل ساده برای معمای‬ ‫پیچیده الودگی هوا‬ ‫‪13‬‬ ‫ایمنی کجای کار است؟‬ ‫ازمون بصری‪ ،‬ایمنی خودرو را زیرسوال می برد‬ ‫ایمنی معادن سنتی است‬ ‫هر واحد صنفی باید یک نماینده «‪ »HSE‬معرفی کند‬ ‫راهکار موثر در مدیریت بالیای طبیعی‬ ‫نادیده گرفتن ایمنی در صنعت فوالد مرگ افرین می شود‬ ‫سمفونی دوربین برای خاک مرده‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫لرزه قانون گریزی بر تن ساختمان ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫می گویند شخصی برای نخستین بار یک کلم دید‪ ،‬نخستین برگش‬ ‫را کند‪ ،‬زیرش به برگ دیگری رس��ید و زیر ان برگ یک برگ دیگر‬ ‫و با خودش گفت‪« :‬حتما چیز مهمی اس��ت که این طور کادوپیچش‬ ‫کردند» اما وقتی به تهش رسید و برگ ها تمام شد متوجه شد چیزی‬ ‫در ان برگ ها پنهان نشده‪ ،‬بلکه کلم مجموعه ای از این برگ هاست‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫وقتی روزنامه ها را ورق می زنیم و خبرها را همراه با بیانات اعضای‬ ‫دولت در این ور و ان ور می ش��نویم‪ ،‬فکر می کنیم اش��تباه خوانده ایم‬ ‫و گوش های مان به علت پیری‪ ،‬اخبار صداوس��یمای «ملی» را وارونه‬ ‫شنیده و هی روزنامه را دوباره ورق می زنیم و صفحه پشت ان را نگاه‬ ‫می کنیم و موج رادیو را عوض می کنیم و کانال های تلویزیون را پس‬ ‫و پیش می کنیم و در نهایت به دوس��تان تلفن می زنیم و پش��ت س��ر‬ ‫وزیران دانای شما غیبت می کنیم و می خندیم‪ .‬خداوند ما را ببخشد‪.‬‬ ‫وقت��ی تجارت را در پیاز و س��یب زمینی خالص��ه می کنند و وزیر‬ ‫محترم شما یک روز صادرات ان را ممنوع و روز دیگر ازاد می کند و‬ ‫روز دیگر یک وزیر‪ ،‬واردات ماشین را به خواص واگذار و بعد یک شبه‬ ‫ورود ان را ممنوع می کند و البته هیچ رانتی هم پشت ان پنهان نشده‬ ‫و مردم هم «ساده» تصور می شوند و بعد هزاران ماشین در گمرکات‬ ‫بالتکلیف می ماند و نرخ دس��ت دوم ها س��ر به فلک می کشد و دو سه‬ ‫وزیر در خلوت حاضر نیستند کنار هم بنشینند و یک تصمیم بگیرند‬ ‫و موضوع را فیصله دهند‪ ،‬مجبوریم پشت صفحه خبر را مطالعه کنیم‬ ‫و از این کانال به ان کانال برویم‪.‬‬ ‫وقتی هر خبری که ازسوی هیات دولت تکذیب می شود‪ ،‬به فاصله‬ ‫چن��د روز بعد اتف��اق می افتد و همان وزیری ک��ه می گوید قیمت ها‬ ‫تغیی��ری نمی کن��د‪ ،‬نرخ مثال بنزین را چن��د برابر اعالم می کند مگر‬ ‫دیگر اعتمادی به برگ کلم اولی باقی می ماند؟‬ ‫وقتی دانشمندان و مشاوران ارشد دولت اقتصاد را دستوری تصور‬ ‫می کنند و وزیر جنابعالی می فرمایند ما دستور دادیم قیمت ها گران‬ ‫نشود یا سازمان تعزیرات با دو تا و نصفی نیرو برای یک مملکت یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 648‬هزار کیلومت��ری تعیین تکلیف می کند و می خواهد‬ ‫نقش نظارتی را برای ‪ 100‬هزار واحد صنفی بازی کند‪ ،‬ایا نباید برگ‬ ‫دوم و سوم کلم بی خاصیت را نگاه کنیم‪.‬‬ ‫وقتی مردم باید برای خروج از کشور پول بپردازند نباید سوال کنیم‬ ‫که ایا جنابعالی هم هر بار که به ماموریت برای وطنم اعزام می شوید‪،‬‬ ‫عوارض خروج می دهید؟ اقای ظریف و اقای نوبخت تا به حال چقدر‬ ‫عوارض خروج پرداخت کرده اند؟ یا انها هم با یک ماده یا نر‪ ،‬خود را‬ ‫معاف کرده و از «وی ای پی» بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از ب��س ب��رگ دوم و س��وم و چهارم و صدم کلم خصوصی س��ازی‬ ‫را کندی��م‪ ،‬هی��چ چی��ز از کلم باقی نمانده اس��ت‪ .‬تکلیف م��ان را با‬ ‫ثروت ان��دوزان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی کش��ور‬ ‫نمی دانیم و هیات دولت را نمک گیر صبحانه هایی می دانیم که ظاهر‬ ‫شیرین و عسلی دارند و میلیون ها دالر و صد ها رانت را با یک چای قند‬ ‫پهلو در استکانی کمرباریک با یک قورت باال کشیده اند و از گرفتاری‬ ‫و مش��کالت این ملت صبور هم خم به ابروی مبارک نمی اورند و هر‬ ‫روز بر برج های خود در جردن و شمیران می افزایند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از کج��ای ای��ن فرهنگ ش��عاردرمانی بگویی��م؛ از بخش صنعت‪،‬‬ ‫از بخ��ش مع��دن‪ ،‬از بخش تج��ارت‪ ،‬از اتاق های دربس��ته اقایان‪ ،‬از‬ ‫بخ��ش خودرو‪ ،‬از قاچ��اق‪ ،‬از گمرکات‪ ،‬از پهپاد پس��تی وزیر جوان‪،‬‬ ‫از صورتحس��اب های موبایل و تلفن بدون کنترل‪ ،‬از هواپیمایی بدون‬ ‫بال‪ ،‬از اموزش و پرورش‪ ،‬از معلمان خس��ته‪ ،‬از وضع کتاب و کالس‬ ‫و بخ��اری‪ ،‬از تحصی�لات عالیه و همین دکان مافیای کنکور که همه‬ ‫می دانن��د و هی��چ اقدامی نمی ش��ود‪ ،‬از وزارت تع��اون و رفاه که باید‬ ‫سرشوخی را با «جوک» های مردمی باز کرد یا شستا که همین دیروز‬ ‫در رسانه ها موسس ان از خداوند و مردم بابت این فرزند ناخلف پوزش‬ ‫خواست و طلب مغفرت کرد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ش��ما بفرمایی��د از کج��ا بگویی��م؟ ک��دام وزارتخان��ه را نش��انه‬ ‫برویم؟‬ ‫اق��ای معاون اول ش��ما چند روز پیش فرمودن��د باید واقعیت ها را‬ ‫صادقانه با مردم در میان گذاشت‪ .‬به نمایندگی نداشته از مردم‪ ،‬تشکر‬ ‫و قدردانی می کنیم‪ ،‬اما در ادامه فرموده اند ‪ ۸۰۰‬هزار شغل در همین‬ ‫چند ماه سال جاری ایجاد کرده اند؟ مردم چگونه این حرف صادقانه‬ ‫را باور کنند؟ من خبرنگار که در همین چند ماه بیکار ش��دم‪ ،‬چگونه‬ ‫باور کنم؟ ایا خبر دارید که به علت گرانی کاغذ و بی دروپیکری وزارت‬ ‫مبارکه و پرداخت نش��دن یارانه و حق بیمه و ده ها موضوع دیگر که‬ ‫یادداشتی جداگانه می طلبد‪ ،‬در همین چند ماه‪ ،‬بیش از هزار خبرنگار‬ ‫از حوزه رسانه خارج شده اند؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از اس��تانداران و س��یل و فاضالب‪ ،‬از گرانی ارز و ارزفروش��ی بانک‬ ‫مرکزی و تمسخر نرخ گذاری های انچنانی ارز رسمی که به یک ریال‬ ‫خت��م می ش��ود (‪ ۴۶۵۶۱‬ریال) و نمی دانیم ای��ن یک ریال را کجای‬ ‫دل مان بگذاریم‪ ،‬بگویم؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هم��ان روز ک��ه معاون اول از صادقانه ح��رف زدن صحبت کردند‪،‬‬ ‫جنابعالی هم فرمودید کشور در شرایط حاضر به گفت وگوی ملی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬حرف پسندیده و خردمندانه ای است؛ لطفا شرایط گفت وگو را‬ ‫فراهم کنید‪ .‬در یادداش��ت دیگری خواهم گفت که با وزیران متکبر‬ ‫نمی شود گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫برگردیم به ورق زدن خبرها و کلم خودمان‪ .‬به قول نویس��نده ای‪،‬‬ ‫حکایت زندگی هم اینچنین است! ما روزهای زندگی را تند تند ورق‬ ‫می زنی��م و فک��ر می کنیم چیزی ان ور روزها پنهان ش��ده‪ ،‬در حالی‬ ‫که همین روزها ان چیزی اس��ت ک��ه باید دریابیم و درکش کنیم و‬ ‫چقدر دیر می فهمیم‪.‬‬ ‫علی سعدوندی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد معتقد‬ ‫است در اقتصادها دو نوع انحصار وجود دارد؛‬ ‫انحص��ار مثبت که همان اعط��ای امتیازهای‬ ‫خاص ب��ه مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری‬ ‫و افزایش انگیزه در افراد است و انحصار منفی‬ ‫که منجر به انواع رانت های دولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و خصولتی می ش��ود‪ .‬به نظر او در س��ال های‬ ‫اخی��ر به دلیل کاهش بعد رقابتی بازار‪ ،‬تعیین‬ ‫€ €انحصار به چه معناست و ایا برای تمام‬ ‫اقتصادها موضوعی منفی تلقی می شود؟‬ ‫انحصار کارکردهای متفاوتی دارد‪ .‬در برخی‬ ‫زمینه ه��ا انحص��ار ب��ه عمد ایجاد می ش��ود تا‬ ‫کارکردی مثبت ایج��اد کند؛ به عنوان مثال به‬ ‫مخترعان و مکتش��فان ق��درت انحصاری اعطا‬ ‫می ش��ود تا از طریق ان سوداوری ایجاد کنند‪.‬‬ ‫س��وداوری انگیزه ای به وجود می اورد تا س��ایر‬ ‫افراد هم به سمت نواوری گام بردارند‪.‬‬ ‫ام��ا از س��وی دیگ��ر‪ ،‬انحص��ار می توان��د‬ ‫ق��درت ب��ازاری ایجاد کن��د ک��ه در نهایت به‬ ‫س��ود نامتع��ارف می انجامد‪ .‬با افزایش س��ود‬ ‫نامتعارف‪ ،‬تولید کم می ش��ود و قیمت ها بیش‬ ‫از ح��د افزایش می یابد که حتی ممکن اس��ت‬ ‫التهاب های اقتص��ادی را افزایش دهد‪ .‬در این‬ ‫صورت رفاه اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد؛‬ ‫بنابراین کارکرد انحصار ممکن اس��ت مثبت یا‬ ‫منفی باشد‪.‬‬ ‫نوع دیگری از انحصار‪ ،‬انحصار طبیعی است؛‬ ‫به این معنا که برای جامعه صرفه ندارد از ایجاد‬ ‫انها جلوگی��ری کند‪ .‬در این نوع انحصار دولت‬ ‫باید به مثابه یک نهاد رگوالتوری و تنظیم گری‬ ‫وارد عم��ل ش��ود و ب��ازار را مدیری��ت کن��د‪.‬‬ ‫متاس��فانه در کشور ما در برخورد با تمام انواع‬ ‫انحصار مشکالت عدیده ای وجود دارد‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال قدرت و قانون محکم و مش��خصی برای‬ ‫اعطای قدرت انحصاری به مخترعان و نواوران‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫همچنی��ن ج��ای نه��اد تنظیم گ��ر در‬ ‫قیمت گذاری کاالهای عموم��ی و انحصارهای‬ ‫طبیع��ی خالی اس��ت‪ .‬از طرف دیگ��ر ضوابط‬ ‫معین��ی ب��رای جلوگی��ری از ش��کل گیری‬ ‫انحصارهای مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتی‬ ‫برعک��س مجوزهای قانونی ب��ه افراد‪ ،‬گروه ها و‬ ‫نهادهایی اعطا ش��ده که بیش��تر منشا رانت و‬ ‫انحصار هستند‪.‬‬ ‫€ €به نظ�ر ش�ما رانت و انحصار همس�ان‬ ‫یکدیگر اس�ت یا اینکه انحص�ار از طریق‬ ‫فرایندهای قانونی ایجاد می شود؟‬ ‫ش��اید بهتر باش��د رابطه بین رانت و انحصار‬ ‫مه�دی ناج�ی‪ ،‬عض�و هی�ات علمی‬ ‫دانش�گاه تهران‪ :‬در شرایطی که شکست‬ ‫سیاس��ت «حمایت های قیمتی» بر همگان‬ ‫محرز ش��ده و اجرای این سیاس��ت ها کشور‬ ‫را دچ��ار اثار زیان بار متعددی کرده‪ ،‬باز هم‬ ‫یک طرف ماج��را همچنان ب��ر طبل تداوم‬ ‫سیاس��ت «حمایت های قیمت��ی» می کوبد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه می توان به نظام توزیع یارانه‬ ‫انرژی در کش��ور اشاره کرد‪ .‬با اینکه در بین‬ ‫کارشناسان و سیاست گذاران تردیدی وجود‬ ‫ندارد که توزیع س��وخت نه منطقی است و‬ ‫نه ممکن‪ ،‬تصمیم گی��ری برای اصالح وضع‬ ‫موجود چند س��ال ب��ه بهانه های مختلف به‬ ‫تعوی��ق افت��اد و حتی با اصالح ن��رخ بنزین‬ ‫باز هم ش��اهد واکنش های بس��یاری بودیم‪.‬‬ ‫این موضوع نیز حکای��ت از «فقدان راهبرد‬ ‫مشخص» در زمینه «اصالح نظام یارانه ها»‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ام��ا ریش��ه های ای��ن تعل��ل و بی عمل��ی‬ ‫چیس��ت؟ در پاس��خ به این پرس��ش دالیل‬ ‫متع��ددی‪ ،‬مانن��د اجتن��اب از فش��ار ب��ر‬ ‫م��ردم‪ ،‬نگران��ی از پیامده��ای اجتماع��ی‪،‬‬ ‫مهی��ا نبودن زیرس��اخت های فن��ی الزم و‬ ‫ممانعت و س��نگ اندازی مخالفان سیاس��ی‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬مس��ئله دیگر به مکانیسم‬ ‫تصمیم گی��ری در نظ��ام حکمرانی کش��ور‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫ب��رای خ��روج از شکس��ت سیاس��ت‬ ‫«حمایت های قیمت��ی» ‪ ۵‬مالحظه ضروری‬ ‫در ادامه می اید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ضرورت اس�تقالل بودجه دولت از‬ ‫عواید حاصل از اصالح قیمت ها‪ :‬هرچند‬ ‫دولت در حال حاضر با تنگنای ش��دید مالی‬ ‫دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬اما نباید فراموش‬ ‫کرد که این تنگنای مالی حاصل یک شوک‬ ‫برون زای اقتصادی نیس��ت که گذرا و موقت‬ ‫باش��د‪ .‬امروز اقتصاد ایران وارث انباشتی از‬ ‫دس��توری قیمت ها و مهم ت��ر از همه اعطای‬ ‫مجوز براس��اس رانت و امتیاز‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عدوندی در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود به نوع ج��دی و جدید انحص��ار یعنی‬ ‫انحص��ار عمومی یا ش��به دولتی ها نیز اش��اره‬ ‫ک��رده و گفته در این نوع انحصار ش��رکت ها‬ ‫را برعک��س م��وردی ک��ه عن��وان کردی��د‪،‬‬ ‫ببینیم‪ .‬اعطای رانت اس��ت ک��ه ایجاد انحصار‬ ‫می کن��د‪ .‬انحصارها در ش��رایط براب��ر در یک‬ ‫اقتص��اد ازاد و رقابتی ام��کان فعالیت مخرب‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ن��ه اینکه هیچ انحصاری ایجاد نش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫در بازار رقابت��ی یک انحصارگر نمی تواند بیش‬ ‫از حدی معین‪ ،‬ق��درت انحصاری خود را علیه‬ ‫جامعه به کار گیرد‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال مایکروس��افت در بخش��ی از‬ ‫بازار نرم اف��زار امریکا قدرت انحصاری داش��ته‬ ‫اما ش��واهد حاکی از ان است که از این قدرت‬ ‫اس��تفاده نمی کرد چراکه نگران ورود رقبایش‬ ‫ب��ود؛ هرچن��د در نهای��ت این رقب��ا وارد بازار‬ ‫ش��دند و در بخش های��ی از ق��درت انحصاری‬ ‫مایکروسافت کاسته شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر ش��رکت های گ��وگل و اپل با‬ ‫سیس��تم عامل های خود توانس��ته اند بخشی از‬ ‫قدرت انحصاری مایکروسافت را کاهش دهند‪.‬‬ ‫اما در کش��ور ما متاسفانه شرایطی ایجاد شده‬ ‫که دولت و قانون در جهت افزایش و تس��هیل‬ ‫انحصارها عمل کرده اند‪.‬‬ ‫€ €چند سالی است که در چارچوب اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس�ی ش�رکت های دولتی به‬ ‫بخش خصوص�ی واگ�ذار ش�ده اند‪ .‬اما در‬ ‫عم�ل برخی ش�رکت ها ب�ا واگذاری ها به‬ ‫ش�رکت هایی ش�به دولتی تبدیل شده اند‬ ‫که انحصاری عمل می کنند‪ .‬ممکن اس�ت‬ ‫چند س�ال اینده ش�اهد افزایش انحصار‬ ‫شبه دولتی ها باشیم؟‬ ‫در کش��ور ما هر نوع از قالب های انحصاری‪،‬‬ ‫چه انحصار عمومی‪ ،‬چه دولتی و چه خصوصی‬ ‫می تواند مضر باش��د‪ .‬جالب اینکه شکل گیری‬ ‫تم��ام این انحصارها متکی به مجوزهای قانونی‬ ‫است که ازس��وی حاکمیت اعطا شده و اعمال‬ ‫قان��ون می ش��ود؛ به بی��ان دیگر اگ��ر انحصار‬ ‫خصوص��ی وجود دارد‪ ،‬این انحص��ار در تعامل‬ ‫با دول��ت و تحت حمایت حاکمیت اس��ت که‬ ‫می تواند به فعالیت ه��ای انحصاری ادامه دهد؛‬ ‫هرچند انحصارهای خصولتی یا ش��به دولتی ها‬ ‫یا نهادهای��ی که دولتی هس��تند و به بخش‬ ‫خصوصی واگذار می ش��وند‪ ،‬با حفظ وابستگی‬ ‫ب��ه نهادهای حاکمیتی از رانت های ویژه بهره‬ ‫می برن��د و بع��د از مدت��ی به ش��کل انحصار‬ ‫ظاهر می ش��وند‪ .‬انچه در ادام��ه می خوانید‬ ‫بخش های��ی از مصاحب��ه ای��ن کارش��ناس‬ ‫اقتصادی است که اقتصاد انالین منتشر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از جهاتی تفاوت های زیادی دارد‪.‬‬ ‫نخس��ت اینک��ه ای��ن ش��رکت ها در اعمال‬ ‫فعالیت های انحصاری ازادی عمل دارند و دوم‬ ‫اینکه با وجود اینکه واگذار ش��ده اند‪ ،‬همچنان‬ ‫در حاکمیت به ایفای نقش می پردازند؛ بنابراین‬ ‫می توانند قدرت انحصاری خود را افزایش دهند‬ ‫حتی بیش��تر از انحص��ارات خصوصی و دولتی‬ ‫ک��ه تحت نظ��ارت نهاده��ای متع��دد نظارتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از همی��ن رو معضل انحصارات ش��به دولتی‬ ‫و خصولت��ی به ب��اور بن��ده معض��ل به مراتب‬ ‫بزرگ تری نس��بت به انحصارات دولتی اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای فه��م بهت��ر موض��وع توضیحات��ی ارائه‬ ‫می کن��م‪ .‬بازارها در ‪ 4‬گروه ب��ازار رقابتی‪ ،‬بازار‬ ‫انحصاری دولتی‪ ،‬انحصاری عمومی و انحصاری‬ ‫خصوصی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫باوج��ود اینک��ه نظری��ات اقتص��ادی اعالم‬ ‫می کنن��د وقت��ی ب��ازار انحصاری اس��ت افراد‬ ‫کارهای��ی انج��ام می دهن��د ت��ا س��ود باالیی‬ ‫نصیب شان شود‪ ،‬پژوهش های من نشان می داد‬ ‫ک��ه در انحصار عمومی س��ود باالیی در ظاهر‬ ‫مشاهده نمی ش��ود اما با بررسی بیشتر متوجه‬ ‫می ش��ویم که به همان نس��بتی ک��ه بازارهای‬ ‫خصوصی س��ود ایج��اد می کنن��د‪ ،‬در این نوع‬ ‫انحصار هم س��ود کسب می ش��ود اما از طرقی‬ ‫غیرمتعارف مانند انتقال های غیردس��تمزدی و‬ ‫کام�لا پنهان به کارمندان و افراد مرتبط‪ .‬ادامه‬ ‫این شرایط‪ ،‬بدترین نوع ناکارامدی اقتصادی را‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا انحص�ار عمومی هم�ان ‪public‬‬ ‫‪ monopoly‬اس�ت یا مفهوم جدیدی به‬ ‫اقتصاد اضافه شده است؟‬ ‫منظ��ور از انحص��ار عموم��ی‪ ،‬انحصارات��ی‬ ‫بی��ن خصوصی و دولتی اس��ت که در کش��ور‬ ‫م��ا به تازگی تح��ت عنوان خصولتی ش��ناخته‬ ‫می ش��ود و به طور مشخص متش��کل از نهاد و‬ ‫شرکت هایی اس��ت که وابس��تگی به نهادها و‬ ‫شرکت های دولتی دارند‪.‬‬ ‫به ط��ور مث��ال ش��رکت های زیرمجموع��ه‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی و تامین اجتماعی یا‬ ‫شکست سیاست «حمایت های قیمتی»‬ ‫ناکارامدی ه��ا و ناترازی هاس��ت‬ ‫ک��ه در ط��ول دهه های گذش��ته‬ ‫متورم تر و ملتهب تر ش��ده است؛‬ ‫به طوری ک��ه بدون ش��ک حتی‬ ‫در غی��اب تحریم ه��ای فعلی هم‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور مطلوب‬ ‫یا حتی قاب��ل دفاع نبود‪ .‬بنابراین‬ ‫وق��ت ان رس��یده ک��ه به جای ب��ه تعویق‬ ‫انداخت��ن مس��ائل و پرتاب انها ب��ه اینده‪،‬‬ ‫درصدد حل انها براییم‪.‬‬ ‫انتق��ال عواید حاص��ل از اصالح قیمت ها‬ ‫به بودجه بدون انجام اصالحات س��اختاری‬ ‫جدی دوباره ُمس��کنی خواهد بود برای درد‬ ‫فعلی اقتصاد کشور و فراموشی انها تا زمانی‬ ‫که این زخم دوباره س��ر ب��از کند‪ .‬در هیچ‬ ‫ش��رایطی اصالح نرخ ان��رژی نباید ضرورت‬ ‫اصالحات ساختاری اقتصادی ازسوی دولت‬ ‫را کمرنگ کند‪ .‬بهترین راه حل برای این کار‬ ‫استقالل کامل بودجه دولت از عواید حاصل‬ ‫از این اصالحات است؛ وگرنه در اینده شاهد‬ ‫ان خواهیم بود ک��ه عواید حاصل از اصالح‬ ‫قیمت ها به بزرگ تر ش��دن دولت بینجامد‪.‬‬ ‫البته این عواید می تواند به کمک بسته های‬ ‫مطالعه ش��ده اصالح��ی به ط��ور موقت و در‬ ‫ازای بهب��ود عملکرد دول��ت تخصیص یابد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال می توان بخش��ی از این عواید‬ ‫را با مکانیس��م های مناسب به توسعه شبکه‬ ‫ریلی کش��ور‪ ،‬حل معضالت محیط زیستی‬ ‫ی��ا حل مش��کل صندوق های بازنشس��تگی‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ض�رورت ورود بخش خصوص�ی و‬ ‫تخصی�ص غیرمتمرک�ز ان�رژی‪ :‬یکی از‬ ‫مصادیق اشکار غیرمنطقی بودن نرخ سوخت‬ ‫در کشور ما ان است که این نرخ در سراسر‬ ‫کش��ور و در طول س��ال‪ ،‬همه فصل ها‪ ،‬همه‬ ‫ماه ها و همه روزها برابر اس��ت‪ .‬نرخ بنزین از‬ ‫ارس تا چابهار یکی اس��ت‪ .‬مصرف کنندگان‬ ‫در کیفی��ت محص��ول و ن��وع و‬ ‫چگونگ��ی دریاف��ت ان هیچ حق‬ ‫انتخابی ندارن��د‪ .‬توزیع کنندگان‬ ‫در جل��ب رضایت مشتریان ش��ان‬ ‫(تا جای��ی که ش��ورش نکنند یا‬ ‫پمپ بنزین ها را اتش نزنند!) هیچ‬ ‫انگیزه ای ندارند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ض�رورت بازتوزی�ع بخ�ش‬ ‫قابل توجه�ی از عواید حاصل از اصالح‬ ‫نرخ ان�رژی‪ :‬اتفاق��ی ک��ه در ازای اصالح‬ ‫اخی��ر ن��رخ بنزی��ن افتاد‪ .‬ی��ا بای��د دوباره‬ ‫اصالح��ات اقتص��ادی ت��ا رس��یدن به یک‬ ‫وضعی��ت مطلوب ت��ر به تعوی��ق می افتاد یا‬ ‫اینکه دولت ب��ا س��ازکاری حتی االمکان از‬ ‫فش��ار این اصالحات بر مردم می کاست‪ .‬راه‬ ‫اول امکان پذیر نبود‪ ،‬چون از یک س��و ادامه‬ ‫وضعیت فعلی ممکن نبود و از س��وی دیگر‬ ‫به فرض اینکه دس��تیابی ب��ه وضع مطلوب‬ ‫و قاب��ل دفاع��ی در این��ده ممکن باش��د‪،‬‬ ‫حاکمیت در ان برهه انگیزه ای برای اصالح‬ ‫نخواهد داش��ت؛ چنانک��ه بارها این موضوع‬ ‫را ازموده ای��م‪ .‬از این رو به نظر می رس��د به‬ ‫تعویق انداختن اصالحات اقتصادی به هیچ‬ ‫وجه قاب��ل توجیه نیس��ت و نمی ت��وان به‬ ‫بهانه ه��ای مختلف از گام گذاش��تن در این‬ ‫مس��یر طفره رفت‪ .‬اما به طبع هر جراحی و‬ ‫اصالح اقتصادی درده��ا و هزینه هایی دارد‬ ‫که بای��د تحمل و پرداخت ش��ود؛ بنابراین‬ ‫دولت با انتخاب راه دوم درست عمل کرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ض�رورت جلب اعتم�اد عمومی‪-‬‬ ‫اص�ل ش�فافیت‪/‬تغییرات تدریج�ی‪:‬‬ ‫باتوجه به تجربه های ناموفق پیش��ین کشور‬ ‫درب��اره اص�لاح نظ��ام یارانه ه��ا و تنگنای‬ ‫معیش��تی مردم‪ ،‬ممکن است ارائه و اجرای‬ ‫هر ط��رح مجددی در این زمینه با مقاومت‬ ‫مردم روبه رو شود‪ .‬در چنین شرایطی جلب‬ ‫اعتماد مردم از اینکه این طرح به سودشان‬ ‫شرکت هایی که زیرمجموعه بانک ها هستند در‬ ‫این گ��روه قرار دارند‪ .‬این ش��رکت ها و نهادها‬ ‫از حیط��ه نظارتی دولت خارج هس��تند اما از‬ ‫انجای��ی که به نوع��ی به حاکمی��ت متصل اند‬ ‫می توانن��د به تحکی��م قدرت انحص��اری خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫€ €راهکار کشور برای خروج از انحصارات‬ ‫چیست؟‬ ‫راه مقابله با انحص��ار‪ ،‬رقابتی کردن اقتصاد‪،‬‬ ‫ازادس��ازی قیمتی و ازادس��ازی واردات است‪.‬‬ ‫انحص��ار نمی تواند به وجود بیای��د؛ مگر اینکه‬ ‫بازارها از رقابتی بودن خارج شوند‪ .‬اگر اقتصاد‬ ‫رقابتی باش��د دیگر الزم نیس��ت ب��رای از بین‬ ‫بردن انحصارات جنگید و قانون وضع کرد چرا‬ ‫که خود به خود از بین می رود‪.‬‬ ‫ازادس��ازی واردات نی��ز چنی��ن اث��ری ب��ر‬ ‫اقتصادها می گذارد‪ .‬در کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫و در ح��ال توس��عه واردات را ازاد می کنن��د‬ ‫ت��ا هرگون��ه قدرت انحص��اری داخل��ی از بین‬ ‫ب��رود‪ .‬مدع��ای ای��ن گ��زاره‪ ،‬صنع��ت خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال های طوالنی این صنعت اقدام‬ ‫ب��ه فعالیت های انحص��اری کرده ام��ا کیفیت‬ ‫خودروها همچنان قابل مقایس��ه با خودروهای‬ ‫خارجی نیس��ت‪ .‬ای��ا از نظر دانش مهندس��ی‬ ‫عقب هستیم؟ خیر؛ مس��بب این وضع افراد و‬ ‫نهادهای فعال در این حوزه هستند که سعی و‬ ‫تالشی برای اصالح و تغییر در فعالیت های خود‬ ‫ندارند‪ .‬چاره کار چیست؟ ازادسازی واردات‪ .‬به‬ ‫محض اینکه واردات خودرو در کشور ازاد شود‬ ‫مشاهده می کنیم که شرکت های خودروسازی‬ ‫دچ��ار تغیی��ر و تحول و از نظر فن��اوری به روز‬ ‫می شوند‪ .‬چرا شرکت های خودروسازی داخلی‬ ‫در ن��واوری س��رمایه گذاری نمی کنند؟ چون‬ ‫احتیاجی به این کار ندارند‪ .‬وضعیت بس��یاری‬ ‫از صنایع ما این گونه است‪ .‬نکته اخر اینکه؛ تا‬ ‫زمانی که خیزشی علیه انحصارات در هر عرصه‬ ‫ایجاد نش��ود به جایی نخواهیم رسید‪ .‬شکست‬ ‫س��د انحصار نیاز به همگرایی ملی دارد و همه‬ ‫بدنه دولت و نظام باید با همراهی مردم در این‬ ‫مسیر گام بردارند‪.‬‬ ‫خواهد بود بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت گام های اصالحات به‬ ‫اهس��تگی برداش��ته و در هر گام اطمینان‬ ‫حاصل ش��ود ک��ه م��ردم ش��یرینی ان را‬ ‫می چش��ند‪ .‬در این صورت‪ ،‬برداش��تن گام‬ ‫بع��دی هزین��ه و مقاومت کمت��ری خواهد‬ ‫داش��ت و چه بس��ا با مطالبه عمومی همراه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته پاش��نه اش��یل مشترک‬ ‫بسیاری از طرح های پیشنهادی برای اصالح‬ ‫نظام یارانه ها ان اس��ت که ان طرح ازسوی‬ ‫سیاستمداران پوپولیست منحرف شده و به‬ ‫اهداف خود نرس��د‪ .‬یک راه ب��رای مقابله با‬ ‫این اسیب‪ ،‬تالش برای شفافیت حداکثری‬ ‫اجرای ط��رح و چگونگ��ی تخصیص عواید‬ ‫حاصل از ان است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ض�رورت ایجاد یک ات�اق فکر و‬ ‫فرمان‪ :‬هرگونه طرح اصالحی ممکن است‬ ‫حاوی نقاط کور یا معایبی باش��د که پیش‬ ‫از اجرای طرح قابل مش��اهده یا پیش بینی‬ ‫نیست؛ بنابراین الزم است مکانیسم اجرایی‬ ‫چابک��ی چیده ش��ود که بتوان��د در صورت‬ ‫شناس��ایی نقاط ک��ور یا برخورد ب��ا موانع‬ ‫اجرایی‪ ،‬بالفاصله وارد عمل ش��ود و باتوجه‬ ‫به اقتضائ��ات مکانی و زمان��ی تصمیم های‬ ‫سریعی را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫اهمیت کیفیت اجرای هر طرحی در این‬ ‫زمینه به هی��چ عنوان کمتر از کیفیت خود‬ ‫طرح نیست‪.‬‬ ‫بهتری��ن طرح ه��ا و ایده ه��ا می توانن��د‬ ‫به س��ادگی به دلیل اجرای ضعیف از اهداف‬ ‫خ��ود دور ش��وند؛ بنابراین ه��ر طرحی که‬ ‫ازس��وی دولت برای اصالح نظ��ام یارانه ها‬ ‫انتخاب ش��ود‪ ،‬نیازمند نظارت مس��تقیم و‬ ‫مس��تمر یک تیم کارشناسی و اجرایی قوی‬ ‫است؛ تیمی ش��امل کارشناسان اقتصادی‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬ای تی‪ ،‬جامعه شناس��ی و رسانه و یک‬ ‫یا دو مدیر اجرایی قوی‪.‬‬ ‫گریز از دست‬ ‫پوپولیست ها‬ ‫محمدفاضلی‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی‪:‬‬ ‫یک��ی از روش های��ی‬ ‫که پوپولیس��ت ها برای‬ ‫کالهب��رداری از مردم‬ ‫از ان استفاده می کنند‬ ‫( پو پو لیس��ت ها یی‬ ‫متعلق به هم��ه جناح ها‪ ،‬تفکرات و گرایش ها)‪،‬‬ ‫ساده نشان دادن مسائل پیچیده است‪ .‬تکنیکی‬ ‫درست ش��بیه اینکه بگویند «قبلی ها یا این ها‬ ‫که شما را بدبخت کرده اند‪ ،‬دکمه قرمز را فشار‬ ‫می دهند‪ ،‬اما راه درس��ت دکمه س��بز است‪ .‬ما‬ ‫دکمه س��بز را فشار می دهیم و شما خوشبخت‬ ‫می شوید‪».‬‬ ‫یک راه مقابله کردن ب��ا این کالهبرداری ها‪،‬‬ ‫نش��ان دادن میزان پیچیدگ��ی واقعیت و عمق‬ ‫سواد و شناختی است که باید برای حل کردن‬ ‫مسائل داشت و به دست اورد‪ .‬من از این جهت‪،‬‬ ‫ه��ر تالش��ی را ب��رای نش��ان دادن پیچیدگی‬ ‫مس��ائلی که ایران امروز با انها روبه رو اس��ت و‬ ‫سطح سواد‪ ،‬عزم و گفت وگوی الزم برای تعدیل‬ ‫انها را مفید می دانم‪.‬‬ ‫نشان دادن پیچیدگی‪ ،‬یکی از راه های مقابله‬ ‫با انواع پوپولیس��ت ها‪ ،‬اعم از پوپولیس��ت های‬ ‫لیب��رال‪ ،‬نئولیبرال‪ ،‬جهادی‪ ،‬انقالبی‪ ،‬اش��رافی‪،‬‬ ‫ضداش��رافی‪ ،‬بغض کننده‪ ،‬گریه کننده‪ ،‬ش��یک‪،‬‬ ‫ژنده پوش‪ ،‬ساده زیست و سایر اشکال انهاست‪.‬‬ ‫پوپولیسم در عرصه اقتصاد از خطرناک ترین‬ ‫اش��کال ان اس��ت‪ .‬خیلی خطرناک اس��ت اگر‬ ‫پدیده ه��ای پیچی��ده ای مانن��د ت��ورم‪ ،‬رکود‪،‬‬ ‫معوقات بانک��ی‪ ،‬بیکاری و‪ ...‬با واژه های س��اده‬ ‫توضیح داده ش��وند‪ .‬اخر کار این گونه تحلیل ها‬ ‫هم راهکارشان چیزی ش��بیه «رضاشاه نانوای‬ ‫گرانفروش را در تنور کرد تا گرانفروشی از میان‬ ‫برود» خواهد شد‪.‬‬ ‫یک معلم اقتص��اد (دکتر مهدی ناجی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه تهران) و دانشجویانش‪،‬‬ ‫مدت��ی اس��ت از اقتصاددانان دع��وت و درباره‬ ‫مس��ائل اقتصاد ایران ‪-‬از ت��ورم و تحریم گرفته‬ ‫تا مالیات و ن��رخ بنزین‪ -‬با انها گفت وگو و این‬ ‫گفت وگوه��ا را در قال��ب فایل صوتی منتش��ر‬ ‫می کنند‪ .‬کانال شان در تلگرام «پادکست سکه»‬ ‫نام دارد‪.‬‬ ‫روی س��خنم ب��ا هم��ه م��ردم عالقه مند به‬ ‫دانس��تن ریش�� ه دردهای وضع بسیار نامناسب‬ ‫اقتصاد ایران و بیشتر از همه مردم با نامزدهای‬ ‫نمایندگی مجلس ش��ورای اس�لامی و باالتر از‬ ‫انها با نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫است که از اکنون هر شب رویای کرسی ریاست‬ ‫کابینه را می بینند‪.‬‬ ‫ای��ن پادکس��ت ها را گوش کنی��د‪ .‬خواهش‬ ‫می کن��م به بحث مه��دی ناجی ب��ا دکتر علی‬ ‫س��عدوندی درباره سیاس��ت های بانکی‪ ،‬پولی‬ ‫و سیاس��ت اقتصادی منجر به ‪ ۵۰‬س��ال تورم‬ ‫دورقمی در این کش��ور (اپی��زود نهم)؛ به بحث‬ ‫او با دکت��ر علی مروی درباره وض��ع مالیات ها‬ ‫در ایران (اپیزود هش��تم) و ب��ه مباحثه درباره‬ ‫سیاس��ت ارزی با دکتر مجید ش��اکری (اپیزود‬ ‫ششم) گوش کنید‪.‬‬ ‫اقایان و خانم های محترم‪ ،‬می دانیم که همه‬ ‫ش��ما درگیر تعارض منافع هس��تید‪ .‬دوس��تان‬ ‫و رفق��ا انتظارات��ی دارند‪ ،‬همه چی��ز را بلدید‪،‬‬ ‫خ��رج و هزینه ه��ای زندگی تان هم باالس��ت؛‬ ‫ام��ا گ��وش دادن این فایل ه��ای صوتی یک تا‬ ‫یک ونیم ساعتی‪ ،‬کمک می کند خودتان هم از‬ ‫پیچیدگی های حکومت داری بیشتر اگاه شوید‪،‬‬ ‫کمتر وعده بدهید‪ ،‬عمیق تر بیندیش��ید و کمتر‬ ‫مردم را به دردسر بیندازید‪.‬‬ ‫فایل ه��ای صوت��ی را دانل��ود کنی��د‪ ،‬با یک‬ ‫هندزفری ساده در فاصله بین جلسات‪ ،‬پیش از‬ ‫خواب و در اوقات فراغت به جای نقشه کشیدن‬ ‫ب��رای دیگران‪ ،‬ب��ه این فایل ها گ��وش دهید و‬ ‫اندکی بیندیشید‪.‬‬ ‫راه توضیح دادن مسائل برای مردم و گفت وگو‬ ‫کردن را هم یاد می گیرید و خواهید دید غیر از‬ ‫ادم هایی که از ‪ 40 ،30‬سال پیش می شناسید‬ ‫و با هم زندان بودید‪ ،‬در جبهه بودید‪ ،‬ش��ریک‬ ‫کسب وکارتان هستند یا دوست و رفیق گرمابه‬ ‫و گلس��تان ش��ما بوده اند‪ ،‬ادم های دیگری هم‬ ‫هس��تند که درس خوانده اند‪ ،‬بیش��تر از شما و‬ ‫رفقا می فهمند و بیش از ش��ما انگیزه س��اختن‬ ‫ای��ران را دارن��د‪ .‬امیدوارم ش��اهد رونق گرفتن‬ ‫هرچه بیشتر «پادکست سکه» و سایر بحث های‬ ‫علمی درباره محیط زیست‪ ،‬اب‪ ،‬انرژی‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫اس��یب های اجتماعی‪ ،‬سیاست داخلی‪ ،‬احزاب‪،‬‬ ‫مجلس‪ ،‬سیاس��ت خارجی و‪ ...‬باش��یم‪ .‬دست و‬ ‫پای پوپولیس��ت ها را باید با دانش و با باال بردن‬ ‫ش��ناخت عمومی از حکمرانی بست؛ باید کاری‬ ‫کرد که پوپولیست ها نتوانند به راحتی فریبکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫شعاردرمانی‬ ‫کی تمام می شود؟‬ ‫شکست سد انحصار نیاز به همگرایی ملی دارد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫تولید انبوه خودرو ملی‬ ‫با موتور یورو ‪۵‬‬ ‫لرزه قانون گریزی‬ ‫بر تن ساختمان ها‬ ‫الودگی هوا‬ ‫همچنان می تازد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ازمون بصری‪ ،‬ایمنی خودرو را زیرسوال می برد‬ ‫فاطمه امیراحم�دی‪ HSE :‬مخفف بهداش��ت(‪،)Health‬‬ ‫ایمن��ی(‪ )Safety‬و محیط زیس��ت(‪ )Environment‬اس��ت‪.‬‬ ‫هدف از بهداشت ایمنی جلوگیری از اسیب ها و حوادث یا به حداقل‬ ‫رس��اندن انهاس��ت‪ .‬بهداشت ایمنی نخس��تین بار در سال ‪۱۸۸۵‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۲۶۴‬خورشیدی) در کنار هم مطرح شد؛ چراکه پس از‬ ‫انقالب صنعتی‪ ،‬مرگ ومیر کارگران و مس��ئله محیط زیست مورد‬ ‫توج��ه قرار گرفت‪ .‬امروز بحث بهداش��ت و ایمنی را می توان فراتر‬ ‫از محیط کار به محیط بیرون از ساختمان ها تسری داد و به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬تاثیر محصوالت نیمه نهایی مانند قطعات در ایمنی خودرو‬ ‫و سرنش��ینان ان و نی��ز میزان االیندگی ش��ان در حفظ و صیانت‬ ‫از محیط زیس��ت مورد توجه قرار داد؛ ازس��وی دیگر‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االتی که س�لامت و ایمنی این کاالها را مورد ازمون قرار‬ ‫می دهد تا خس��ارت های انها را به حداقل برس��اند‪ ،‬کم اهمیت تر از‬ ‫خود محصوالت مورد ازمون قرار گرفته ش��ده نیس��تند‪ .‬ایمنی و‬ ‫بهداش��ت این سخت افزارها نیز از درجه اهمیت کمتری برخوردار‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون های سخت افزاری به روز‬ ‫محمدمه��دی قدیری‪ ،‬کارش��ناس حوزه معاینه فن��ی درباره‬ ‫بهداشت ایمنی ابزار و تجهیزات معاینه فنی به لحاظ سخت افزاری‬ ‫و نرم افزاری به‬ ‫گف��ت‪ :‬تجهیزاتی که در مراکز معاینه فنی‬ ‫کش��ور در حال استفاده هستند براس��اس فناوری روز اروپا بوده و‬ ‫مورد اعتماد هس��تند‪ .‬در کش��ورهای اروپایی‪ ،‬استانداردی در این‬ ‫زمین��ه وجود دارد که دس��تگاه هایی که ش��رایط الزم را ندارند به‬ ‫چرخه معاینه فنی وارد نشوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه تجهیزات س��اخت داخل مدت‬ ‫کوتاهی اس��ت که وارد چرخه مصرف شده سازمان ملی استاندارد‬ ‫در حال استانداردس��ازی تجهیزات شاخص هایی تدوین می کند‪.‬‬ ‫بح��ث دوم ه��م مربوط ب��ه ازمون ه��ای در حال انج��ام در مراکز‬ ‫معاینه فنی اس��ت که به لحاظ االیندگی ازسوی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست حدود مجاز تعریف و ابالغ می شود‪ .‬به این ترتیب در‬ ‫بحث ایمنی تجهیزات و سخت افزارها استانداردها را سازمان ملی‬ ‫استاندارد تدوین می کند و درباره ایمنی و بهداشت خود ازمون ها‬ ‫که االیندگی برای محیط زیس��ت نداشته باشد شاخص ها از سوی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و ابالغ می شود‪ .‬کارشناس‬ ‫معاینه فنی درباره وضعیت اس��تانداردی تجهیزات ساخت داخل‬ ‫هم گفت‪ :‬این تجهیزات حدود ‪ ۹‬ماه اس��ت که وارد چرخه مصرف‬ ‫شده و ازمون انها با سایر دستگاه های وارداتی که در حال استفاده‬ ‫در مراکز معاینه فنی کشور هستند‪ ،‬مغایرتی ندارند‪ .‬تمام تست ها‬ ‫را با همان کیفیت انجام می دهند؛ بنابراین ازمون ها با همان مقیاس‬ ‫االیندگی در حال اجراست‪ .‬قدیری در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫این تجهیزات زودتر داخلی سازی نشده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬در این سال ها‬ ‫نیازی به داخلی س��ازی احس��اس نمی ش��د زیرا با هزینه معقول و‬ ‫منطق��ی وارد می ش��دند‪ .‬درحال حاضر که کش��ور درگیر تحریم‬ ‫اس��ت و واردات این تجهیزات با مشکالتی همراه شده هزینه ها را‬ ‫بس��یار افزایش داده؛ بنابراین تولیدش در کشور توجیه اقتصادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون بصری و درجه ایمنی‬ ‫اگر مقایسه ای بین بهداش��ت ایمنی مراکز معاینه فنی کشور با‬ ‫مراک��ز همکار بین المللی انها به ویژه کش��ورهای صنعتی به لحاظ‬ ‫عملکرد و کارایی انجام ش��ود این مراکز در چه سطحی قرار دارند‪،‬‬ ‫قدیری گفت‪ :‬در بحث س��خت افزاری تفاوت��ی بین تجهیزات ما و‬ ‫کشورهای صنعتی وجود ندارد و حتی روند تست هم به همان روال‬ ‫به لحاظ بهداشت ایمنی در حال انجام است اما اختالف مراکز ما با‬ ‫مراکز انها زمان ازمون است‪ .‬به هر حال زمانی که انها برای ازمون‬ ‫یک خودرو در نظر می گیرند به طور معمول چند برابر زمانی اس��ت‬ ‫که ما برای ان اختصاص می دهیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در بخش��ی از‬ ‫ازمون هاتماماجزاخودروبه شکلبصریموردبررسیقرارمی گیرند‬ ‫عالوه ب��ر تجهیزاتی که ازمون های مکانی��زه را انجام می دهند‪ .‬در‬ ‫کش��ور ما ازمون های بصری زمانی بس��یار محدود چند دقیقه ای‬ ‫بیش نیس��ت و ش��اید یک خودرو زیر ‪ ۱۰‬دقیقه ازمون بصری اش‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬اما در کش��ورهای صنعتی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر این زمان صرف‬ ‫ازمون بصری اجزا خودرو می شود؛ البته بحثی در این زمینه وجود‬ ‫دارد و باید درنظر گرفته ش��ود ان هزینه های پرداختی این ازمون‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخی که در کش��ور ما تعیین شده بابت معاینه فنی بصری‬ ‫قابل مقایس��ه با هزینه ای که مراکز معاینه فنی کشورهای اروپایی‬ ‫نیست‪ .‬قدیری در پاسخ به این پرسش که این هزینه کرد زمانی در‬ ‫ایمنی خودرو چقدر تاثیر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬تاثیرگذار است‬ ‫اما در بحث مکانیزه و دس��تگاه هایی که ازمون ها را انجام می دهند‬ ‫خروجی ها یکی اس��ت اما انها برای ازمون ه��ای تکمیلی(ازمون‬ ‫بص��ری) ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬دقیقه زم��ان صرف می کنند که در کش��ور ما‬ ‫حداکث��ر ‪ ۱۰‬دقیقه ب��وده و در بلندمدت خودرو را دچار اس��یب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستگاه تصمیم گیرنده به جای کارشناس‬ ‫پی��ش از س��ال ‪ ۹۶‬ک��ه طرح س��اماندهی بازار خ��ودرو در حال‬ ‫پی ریزی بود در ابتدای این طرح امده «تصادفات جاده ای در کشور‬ ‫فقط در مدت ‪ ۱۰‬سال افزون بر ‪ ۲۴۳‬هزار کشته داشته که از حیث‬ ‫ام��ار مرگبارترین حوادث جاده ای‪ ،‬ایران دارای رتبه باالیی اس��ت‬ ‫و همچنین مهم ترین عامل مرگ ومیر در کش��ور به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل وقوع چنین فاجعه ای‪ ،‬ناایمنی خودروهای‬ ‫داخلی اس��ت؛ عالوه ب��ر ناایمنی‪ ،‬این خودروها از مصرف س��وخت‬ ‫باالیی برخوردارند به گونه ای که س��االنه ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫یاران��ه به این بخش پرداخت می ش��ود‪ .‬مصرف روزانه س��وخت در‬ ‫کشور با تعداد ‪ ۱۹‬میلیون خودرو‪ ۸۱ ،‬میلیون لیتر است درحالی که‬ ‫این میزان در کش��ور ترکیه با ‪ ۲۱‬میلیون خ��ودرو‪ ۸ ،‬میلیون لیتر‬ ‫اس��ت؛ همچنین این خودروها سهم عمده ای در الودگی شهرها و‬ ‫مسائل زیست محیطی و بیماری های ناشی از ان دارند»‪ .‬قدیری در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ازمون بصری چقدر می تواند روی کاهش‬ ‫تصادفات تاثیرگذار باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تا تحقیقات علمی و دانش��گاهی‬ ‫در ای��ن حوزه انجام نش��ود نمی ت��وان نظر دقیق��ی داد‪ .‬به هرحال‬ ‫نوع خ��ودرو ما با نوع خودرو کش��ورهای صنعتی متفاوت اس��ت‪،‬‬ ‫رانندگی در کشور ما‪ ،‬نوع جاده و اسفالت و‪ ...‬در تصادفات و کاهش‬ ‫ایمنی خودرو و س��ایر مولفه ها تاثیرگذار است و به طور قطع مراکز‬ ‫معاینه فنی و ازمون های س��خت افزاری و نرم افزاری ان یکی از این‬ ‫ایتم هاست‪ .‬موضوعی که بسیار مهم است بحث فرهنگ ماست‪ .‬در‬ ‫کش��ور ما متاسفانه ابزار تصمیم می گیرند که خودرویی قبول یا رد‬ ‫است‪ .‬همه می دانیم اگر تصمیم گیری در دست اپراتور باشد خیلی‬ ‫از مسائل حیاتی ممکن است رعایت نشود اما در کشورهای اروپایی‬ ‫ابزار در اختیار کارش��ناس قرار می گیرد و در انتها این کارش��ناس‬ ‫اس��ت که بیان می کند خودرو به لحاظ ایمنی‪ ،‬سالمت است یا خیر‪.‬‬ ‫در کش��ور ما وظیفه کارشناس فقط گرفتن ازمون است و خروجی‬ ‫دس��تگاه و تجهیزات مالک عمل برای تایید یا رد ایمنی و سالمت‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعات داخلی ایمن هستند‬ ‫با کارشناس��ی فعال در حوزه‬ ‫در یک��ی از گفت وگوهای‬ ‫معاینه فنی که سال ‪ ۹۷‬انجام شده بود‪ ،‬سخن از استقبال صاحبان‬ ‫خودرو از طرح معاینه فنی برتر ش��د‪ .‬این کارش��ناس گفته بود‪ ،‬از‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۲۶۰‬هزار خودرویی که در ط��رح ترافیک ثبت نام‬ ‫کرد ه بودند ح��دود ‪ ۱۳۰‬هزار خودرو معاینه فن��ی برتر را دریافت‬ ‫ورود مشتری با کد کاربری اختصاصی به سایت فروش ایران خودرو‬ ‫با هدف رعای��ت حقوق مش��تریان واقعی‪ ،‬افزایش‬ ‫ش��انس موفقیت و نیز تسهیل فرایند ثبت نام خودرو‪،‬‬ ‫به هر مشتری کد کاربری و رمز عبور اختصاصی تعلق‬ ‫می گی��رد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬با توج��ه به اهمیت‬ ‫رعایت حق��وق مش��تریان‪ ،‬کم کردن ضری��ب تاثیر‬ ‫اینترنت پرس��رعت در فرایند ثبت نام و نیز شناسایی‬ ‫مش��تریان واقعی و نهایی و ایجاد ش��رایط مطلوب تر‬ ‫ب��رای ثبت نام‪ ،‬گروه صنعت��ی ایران خودرو به طراحی‬ ‫سیس��تم ایجاد پروفایل و دریافت کلم��ه و رمز عبور‬ ‫و اضاف��ه کردن ان به فرایند ثبت ن��ام اینترنتی اقدام‬ ‫کرد‪ .‬با افزوده ش��دن این مرحله ب��ه فرایند ثبت نام‪،‬‬ ‫ام��کان سوءاس��تفاده برخی اف��راد در ب��ه کار بردن‬ ‫مش��خصات ش��خصی و کد ملی دیگ��ران در ثبت نام‬ ‫خ��ودرو مح��دود و مش��تریان واقع��ی فرصت ه��ای‬ ‫بیش��تری برای ثبت نام خواهد داش��ت‪ .‬بر مبنای این‬ ‫گزارش‪ ،‬متقاضیان محصوالت ایران خودرو از این پس‬ ‫می توانند با ورود به سایت فروش اینترنتی محصوالت‬ ‫ایران خودرو به نش��انی ‪ esale.ikco.ir‬با دریافت کد‬ ‫کارب��ری و رمز عبور اختصاصی نس��بت ب��ه ثبت نام‬ ‫خودرو اق��دام کنند‪ .‬کدکاربری برای مراجعات بعدی‬ ‫مشتریان نیز فعال و معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این نش��ان می دهد نیم��ی از خودروها توانس��ته اند این‬ ‫ازمون را بگذرانند‪ .‬اینکه تم��ام خودروها بتوانند برگه معاینه فنی‬ ‫برتر دریافت کنند بس��تگی زیادی به کیفیت انها دارد‪ .‬در این باره‬ ‫خالهایی در کشور وجود دارد به طوری که حتی برخی خودروهای‬ ‫نوش��ماره هم نمی توانن��د برگه معاینه فنی برت��ر بگیرند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬از حدود ‪ ۵۰‬هزار خودرو زیر ‪ ۴‬سال ساخت(خودروهایی که‬ ‫به لحاظ قانونی مش��مول الزام معاینه فنی نیستند اما برای دریافت‬ ‫تخفیف‪ ،‬اقدام به انجام معاینه فنی برتر کرده اند) کمتر از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫موفق به دریافت برگه معاینه فنی برتر ش��ده اند‪ .‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از خودروه��ای نو مراجعه کننده رد ش��دند و این جای بس��ی تامل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جعفر نصیری یکی از قطعه س��ازان کشور در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چن��د درصد ایمنی خودرو به قطع��ات ان برمی گردد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای ساخت قطعات صنعتگر نمی تواند براساس فرمول خود‬ ‫قطعه ای را بس��ازد‪ .‬به عنوان مثال س��اپکو حدود ‪ ۱۵۰۰‬نیرو دارد‬ ‫همچنین چندین ش��رکت بازرسی در اختیار داشته که در مجموع‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حدود هزار متولی‪ ،‬مش��خصات‬ ‫فنی محصوالت و قطعات هستند‪ .‬تمام مدارک و مستندات شرکت‬ ‫مادر خودرو با اس��تانداردهای ان در اختیار قطعه ساز قرار می گیرد‬ ‫ت��ا قطعات را مهندس��ی معکوس ک��رده و تولید کنند‪ .‬قطعه س��از‬ ‫براس��اس ان م��دارک فنی خودروس��از مادر فعالی��ت دارند‪ .‬برای‬ ‫کنت��رل فرایند تولید هم متولی های زی��ادی وجود دارد تا قطعات‬ ‫براس��اس مستندات و استانداردها ساخته شوند؛ بنابراین صنعتگر‬ ‫نمی توان��د ک��م کاری در تولید قطعات و مواد اولی��ه مورد نیاز کند‬ ‫مگر اینکه مش��تری خودش بخواهد از برخی موارد چشم پوش��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که وقتی پژو با خودروس��ازان داخلی قرارداد‬ ‫بست و در همکاری های پس از برجام تاکید بر داخلی سازی قطعات‬ ‫مطرح شد قطعه سازان زیادی از سوی کارشناسان شرکت مادر(پژو‬ ‫و رنو) ادیت ش��دند اما تعداد بسیار محدودی برای همکاری پذیرفته‬ ‫ش��دند‪ .‬نصیری در پاسخ به این پرس��ش که چه نمره ای می توان به‬ ‫قطعات تولید داخل به لحاظ ایمنی داد‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫در میان تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬امتیاز مطلوب اس��ت اما واحدهای‬ ‫صنعتی که قطعات س��ی کی دی را مونتاژ می کنند نمی توانند نمره‬ ‫خوب��ی از ایمنی و کیفیت بگیرند زی��را مونتاژکاران نمی توانند هیچ‬ ‫تغیی��ر و بهبودی را روی محصول اعمال کنند‪ .‬قطعه ای اماده به انها‬ ‫داده می ش��ود با یکی سلسله مشخصات که قدرت مانور و بهبود روی‬ ‫محصول��ی مانند قطعات چینی یا هندی ندارن��د‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطع��ه افزود‪ :‬هر چه قطعه حس��اس تر و در دس��ته قطعات ایمنی و‬ ‫فوق ایمنی قرار داش��ته باشد مانند قطعات سیستم ترمز به طور قطع‬ ‫ایمنی خودرو را تحت ش��عاع ق��رار می دهد‪ .‬اگر قطعه مربوط به بدنه‬ ‫باشد تاثیرش در ایمنی خودرو کمتر است‪ .‬قطعات سیستم ترمزهای‬ ‫هوش��مند تاثیر زیادی روی کاهش خط��ر تصادفات دارند‪ .‬نصیری‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر از قطعات ایمنی و فوق ایمنی به‬ ‫شکل سی کی دی وارد می ش��ود‪،‬گفت‪ :‬در یک سال گذشته و وجود‬ ‫تحریم‪ ،‬از حجم انها کاسته شده و داخلی سازی در حال انجام است؛‬ ‫بنابرای��ن با اطمینان می گویم قطعاتی که در داخل تولید می ش��وند‬ ‫به لحاظ ایمنی مورد تایید هس��تند نس��بت به قطعات سی کی دی‬ ‫چینی و هندی‪ .‬در قطعات خارجی اگر محصول معیوب باشد شرکت‬ ‫مادر نمی پذیرد عالوه بر انکه برگش��ت ان هم صرفه اقتصادی ندارد؛‬ ‫بنابراین خطا در این بخش بیش��تر اس��ت درحالی که قطعات تولید‬ ‫داخل تحت نظارت خودروسازان بوده و مشکل مرجوعی ندارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید انبوه خودرو ملی با موتور یورو ‪۵‬‬ ‫توسعه‪ ،‬رمز‬ ‫ماندگاری‬ ‫ت صنعتی‬ ‫فعالی ‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد‬ ‫دانشگاه عالمه‬ ‫خبر‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمسار اماده استقرار‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫در بازدی��د از پارک علم و فناوری دانش��گاه‬ ‫تهران‪ ،‬گف��ت‪ :‬این منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه مزیت های خاص خ��ود اماده‬ ‫ارائه زیرس��اخت ها و امکانات برای استقرار‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و بهم رس��انی‬ ‫خدم��ات انها با واحده��ای صنعتی تجاری‬ ‫مستقر و نیز بستر سازی برای تجاری سازی‬ ‫و تولید محصوالت فناورانه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬در این بازدید که به‬ ‫دعوت رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه‬ ‫تهران و ب��ا حضور محمود نیلی احمدابادی‪،‬‬ ‫ریاست دانش��گاه تهران و جمعی از مدیران‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی انج��ام ش��د‪ ،‬از‬ ‫محصوالت فناورانه شرکت های دانش بنیان‬ ‫مس��تقر در پارک علم و فناوری بازدید و از‬ ‫تعدادی از محصوالت فناورانه ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان رونمایی شد‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با مساحت‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار زیر نظر س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ای��درو) و از نقاط‬ ‫کانون��ی صنعتی‪-‬تولی��دی و اش��تغال در‬ ‫‪ ۹۰‬کیلومت��ری پایتخ��ت و در محل تقاطع‬ ‫بزرگراه تهران‪-‬گرمسار و ازادراه قم‪-‬گرمسار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ش��رایط رک��ود اقتصادی بیش��ترین‬ ‫اس��یب را تولیدکنن��ده و بخ��ش عرض��ه‬ ‫می‪‎‬بیند و در این شرایط برای مصرف‪‎‬کننده‬ ‫اس��تفاده از محصوالت ارزان قیمت قاچاق‬ ‫یا تولید زیرپله ای صرفه اقتصادی بیش��تری‬ ‫دارد ک��ه این زن��گ خطری ب��رای صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اس��یب‪‎‬ها ناش��ی از رکود‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بهره باال‪ ،‬مسائل مالیاتی و دیگر عواملی‬ ‫اس��ت که ق��درت رقاب��ت را از تولیدکننده‬ ‫داخ��ل می گیرد و س��هم ب��ازار او را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از دیگر عوامل اس��یب پذیری صنعت این‬ ‫اس��ت که محصوالت ساخت ایران در شبکه‬ ‫جهانی راه نیافته اس��ت؛ بنابراین راه خروج‬ ‫از بحران اصالح س��اختارهای داخلی است‬ ‫اینکه همه امور در خدمت تولید باشد ذهن‬ ‫و فکر مس��ئوالن سیاس��ت گذار ب��ه معنای‬ ‫واقعی به س��وی تولیدمحوری برود تا انگیزه‬ ‫الزم ایجاد شود‪.‬‬ ‫در بح��ث ص��ادرات ن��رخ تم��ام ش��ده‬ ‫به دلی��ل ت��ورم باالس��ت از ای��ن رو ت��وان‬ ‫رقاب��ت از صنعگ��ران داخلی گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای رهایی از ای��ن فضا باید تقاضا‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬افراد به دلیل س��ودی که‬ ‫تجارت و وارد کردن محصوالت دارد رغبت‬ ‫و اش��تیاق زیادی به این امر نسبت به تولید‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این مس��ئله نیاز به بررسی در تمام ابعاد‬ ‫از قاچ��اق کاالها و تعرفه انها تا مش��کالت‬ ‫داخلی محیط کسب وکار دارد‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ها و برنامه ه��ا نی��از ب��ه‬ ‫اصالح دارند تا بعد تولید پررنگ تر ش��ده و‬ ‫در کن��ار ان با کاهش برخی چالش ها مانند‬ ‫بهره های بانکی و تسهیل فضای کسب وکار‬ ‫تالش ش��ود محصوالت با نرخ رقابتی عرضه‬ ‫شوند که ضمن تامین رضایت مصرف کننده‬ ‫داخلی امکان همراهی در ش��بکه جهانی را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫تجهی��ز بخش ه��ای تحقی��ق و توس��عه‬ ‫می تواند بس��یار راهگشا باشد که در صنعت‬ ‫نادیده گرفته ش��ده و هزینه ای که برای ان‬ ‫باید درنظر گرفت به دلیل مش��کالت مالی و‬ ‫کمبود نقدینگی انجام نشده است‪.‬‬ ‫ن��گاه ب��ه این��ده باعث می ش��ود ت��ا نوع‬ ‫تفک��ر در تولید تغییر کند زیرا پیش��رفت و‬ ‫توس��عه یکی از الزامات فعالیت های تولیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رمز ماندگاری برخی نشان ها در بازارهای‬ ‫جهانی به همین امر برمی گردد که از سوی‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی نادیده گرفته ش��ده و‬ ‫مدیران باالدس��تی به طور ج��دی پیگیر ان‬ ‫نبوده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسعود پزشکیان‬ ‫تولید انبوه‬ ‫محصوالت یورو‬ ‫‪ ۵‬در شرایطی‬ ‫انجام می شود که‬ ‫امریکا‬ ‫ایران را تحریم‬ ‫کرده است‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫برنامه ما‬ ‫رساندن تمام‬ ‫محصوالت به‬ ‫سطح استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬است‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو تولید انبوه محصوالتش‬ ‫را با موت��ور یورو‪ ۵‬اغاز ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این‬ ‫روزها که وضعیت سالمت هوا به حالت هشدار رسیده‬ ‫ش��اید بتوان امیدوار بود با ارتقای موتورهای خودرو‬ ‫و باال رفتن اس��تاندارد خودروه��ا از حجم االیندگی‬ ‫انها کاس��ته ش��ود؛ البته وضعیت قرمز هوا مربوط به‬ ‫یکی‪ ،‬دو سال گذشته نیست و در یک مدت طوالنی‬ ‫با ش��رایط فعلی روبه رو شده اس��ت در نتیجه به این‬ ‫زودی نمی توان انتظار بهبود هوا را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس کار کارشناسی انجام نمی دهد‬ ‫مسعود پزش��کیان‪ ،‬نایب رئیس اول مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در ایین تولید انبوه محصوالت ایران خودرو‬ ‫با موتور ی��ورو ‪ ۵‬در جمع خبرن��گاران‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫انبوه محصوالت یورو ‪ ۵‬در ش��رایطی انجام می ش��ود‬ ‫که امریکا ایران را تحریم کرده اس��ت و این امر نشان‬ ‫می ده��د که ما به جوان��ان و کارافرینان باید اعتماد‬ ‫ک��رده و می��دان دهیم تا انها بتوانند کاری اساس��ی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ا وجود اینک��ه امریکا می پنداش��ت با‬ ‫اعمال تحریم ها خطوط تولید خودروس��ازان متوقف‬ ‫می شود‪ ،‬اما امروز با افتخار می توان گفت که جوانان‬ ‫و متخصصان کش��ور به حداکث��ر ظرفیت تولید خود‬ ‫بازگش��ته و با ق��درت به تولید خ��ود ادامه می دهند‬ ‫بنابرای��ن تص��ور امریکا درب��اره اعم��ال تحریم علیه‬ ‫خودروسازی ها خیالی خام بود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬براس��اس گزارش های ارائه ش��ده‬ ‫مشکل الودگی هوا در س��طح شهرها از خودروهایی‬ ‫با سوخت بنزینی نیس��ت‪ ،‬بلکه عامل اصلی سوخت‬ ‫گازوئی��ل اتوبوس ه��ا‪ ،‬موتورس��یکلت های قدیمی و‬ ‫بخشی از پتروشیمی هاست‪.‬‬ ‫نایب رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪:‬‬ ‫اصالح این امر به کار کارشناس��ی نیاز دارد و با شعار‬ ‫دادن مشکل حل نمی شود باید تیمی از کارشناسان‬ ‫این روزها که وضعیت کیفیت هوا به حالت هشدار رسیده شاید بتوان‬ ‫امیدوار بود با ارتقای موتور خودروها و باال رفتن استاندارد انها از حجم‬ ‫االیندگی خودروها کاسته شود‬ ‫این حوزه تش��کیل ش��ود تا به راهکار اساسی دست‬ ‫یافت��ه و در صورت نیاز مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫قانون گذاری و دولت ب��ا اقدامات اجرایی وارد میدان‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫پزش��کیان درباره ورود مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫موض��وع الودگی هوا‪ ،‬گفت‪ :‬کمیس��یون های صنایع‬ ‫و مع��ادن‪ ،‬اجتماع��ی و بهداش��ت ب��ه ای��ن موضوع‬ ‫رس��یدگی می کنن��د اما نکته مهم در ای��ن امر توقع‬ ‫غیرواقعی از مجلس است زیرا نمایندگان نمی توانند‬ ‫کار کارشناس��ی انج��ام دهن��د تنه��ا می توانند نظر‬ ‫کارشناس��ان را برای حل این مشکل جویا شوند و در‬ ‫نهایت ان را به قانون تبدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید خودرو براساس استاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫در ادامه فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ضمن تبریک به صنعت خودرو کش��ور‬ ‫در راس��تای دس��تیابی به دانش اس��تاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از ده��ه ‪ ۸۰‬بح��ث ارتق��ای موتورها در‬ ‫دستور کار بوده است‪ .‬تولید موتور و خودرو براساس‬ ‫اس��تانداردهای روز جهان جزو وظایف خودروسازان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به‬ ‫شرایط تحریمی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ما را خودکفا‬ ‫کرد و باعث ش��د تا با دعوت از سازندگان‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫ارتقای استانداردها را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با ارتق��ای حوزه کاتالیس��ت در حوزه‬ ‫سخت افزاری توانستیم موتورها را در سطح استاندارد‬ ‫ی��ورو ‪ ۵‬به ب��ازار عرضه کنیم‪ .‬مقیمی ب��ا بیان اینکه‬ ‫کارخانه سازی پیش شرط توسعه صنعتی‬ ‫سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در نشس��ت با انجمن های علمی ایران از رویکردهای‬ ‫جدی��د ای��ن وزارتخانه ب��رای بهبود وضعیت صنعت کش��ور‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ ۳ :‬رویکرد تدوی��ن برنامه های اجرایی برای‬ ‫‪ ۳۴‬زنجیره تولید‪ ،‬توس��عه عمق س��اخت داخ��ل در صنعت‬ ‫و روش ه��ای جدی��د تامین مناب��ع مالی برای رفع مش��کل‬ ‫نقدینگی صنایع از جمله موضوع هایی اس��ت که انجمن های‬ ‫علم��ی می توانند با ن��گاه راهبردی به کم��ک بخش دولتی‬ ‫بیایند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬سرپرست معاونت‬ ‫امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که پای دردل جمع‬ ‫زیادی از انجمن های علمی و صنعتی نشس��ته بود‪ ،‬با مروری‬ ‫بر مهم ترین سیاس��ت ها و برنامه های حمایت��ی وزارتخانه از‬ ‫تولید ایرانی‪ ،‬توس��عه و تعمیق ساخت داخل خواستار حضور‬ ‫فعال تش��کل های تخصصی در تدوی��ن برنامه های اجرایی با‬ ‫دورنمای��ی از وضعی��ت صنعت در دهه ‪ ۱۴۰۰‬ش��د و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای ‪ ۳۴‬صنعت کلیدی‪ ،‬تدوین برنام��ه اجرایی کوتاه مدت‬ ‫و میان م��دت با همکاری تش��کل های تخصصی هدف گذاری‬ ‫ش��ده و تاکنون تدوین ‪ ۳‬صنعت راهبردی پیش��رفت خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تشکل های تخصصی با تدوین برنامه های‬ ‫اجرایی و ترسیم وضعیت صنایع در سال های اینده می توانند‬ ‫بس��ترهای الزم برای ایجاد ثبات در فضای کسب وکار کشور‬ ‫ایجاد کنن��د و دولتمردان نیز متناس��ب ب��ا نیازهای بخش‬ ‫خصوصی برنامه ریزی خواهند کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برنامه ریزی دو و ‪ ۵‬س��اله برای‬ ‫صنایعی که هدف گذاری شده‪ ،‬عالوه بر ایجاد ثبات در فرایند‬ ‫تولید و بازار‪ ،‬امکان توسعه صادرات را نیز فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫به اعتقاد صادقی نیارکی اس��تقبال تش��کل های تخصصی‬ ‫ب��رای تدوی��ن برنامه های اجرایی نخس��تین گام برای بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب وکار و پیش ش��رط توانمندس��ازی واحدهای‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به سیاست های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای توسعه و تعمیق ساخت‬ ‫داخل و حمایت از خود اتکایی صنعتی کش��ور خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬صیان��ت از تولید داخل��ی و برنامه ریزی برای توس��عه‬ ‫س��اخت داخل در کش��ور یکی از مهم تری��ن برنامه های این‬ ‫وزارتخانه به ش��مار می رود و در این راس��تا ب��ا حمایت های‬ ‫تعرفه ای و مدیریت واردات س��عی در صیانت از تولید داخلی‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ادامه سیاست کارخانه سازی را پیش شرط توسعه‬ ‫صنعت��ی در کش��ور عنوان ک��رد و گفت‪ :‬تجهی��ز صنایع به‬ ‫ماش��ین االت یکی از موضوع هایی اس��ت که همه واحدهای‬ ‫صنعتی با ان دس��ت ب��ه گریبان هس��تند و تقویت صنعت‬ ‫تجهیزات و ماشین االت و داخلی سازی این صنعت در توسعه‬ ‫همه صنایع بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی همچنین رویکرد سوم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت را روش ه��ای جدید تامین مناب��ع مالی برای رفع‬ ‫مش��کل س��رمایه در گردش واحدهای صنعت��ی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده‪ ،‬نیاز واحدهای‬ ‫صنعت��ی به س��رمایه در گ��ردش ‪ ۳۶۱‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫براورد ش��ده اس��ت که سیس��تم پولی –بانکی ب��ه تنهایی‬ ‫قادر به پوش��ش این نیاز نقدینگی اس��ت و بای��د بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی با رویکردهایی جدید به دنب��ال تامین منابع مالی‬ ‫باش��ند که یکی از این سیاس��ت ها ادغ��ام بنگاه ها در برند یا‬ ‫مالکیت اس��ت و تحقق این سیاس��ت عالوه بر کاهش هزینه‬ ‫تم��ام ش��ده در تامین س��رمایه گردش بس��یار موثر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در بح��ث نرم اف��زاری با کمک مهندس��ان کش��ور‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی را در س��طح قابل توجه��ی رقم زدیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ماه گذشته یکی از موتورها را به تولید انبوه‬ ‫رس��اندیم و از ‪ ۱۵‬دی موتور تی ی��و ‪ ۵‬به تولید انبوه‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه ایران خ��ودرو ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫اس��تاندارد و تاییدیه موتور ملی را گرفته ایم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از ماه های اینده تولید انبوه خودرو ملی را با این‬ ‫استانداردها در دستور کار قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫مقیم��ی ب��ا اش��اره ب��ه محدودیت ه��ا و الزامات‬ ‫قانون��ی مبنی بر عرضه تمام خودروها در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۵‬تاکید کرد‪ :‬س��عی ما بر‬ ‫دستیابی زودتر از موعد به این دانش بود که با همت‬ ‫و مجموع��ه همکاران خودروس��ازی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و همچنین حوزه های گوناگون این‬ ‫امر‪ ،‬میس��ر ش��د‪ .‬او یاداور شد‪ :‬خواس��تن‪ ،‬توانستن‬ ‫اس��ت و این مس��یر تمرینی ب��رای ب��اور برنامه ها و‬ ‫اه��داف و اجرای انها ب��ود‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر‬ ‫سوخت مناسب این خودروها را نداریم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در جلس��ه امروز ارتقای اس��تاندارد سوخت کشور تا‬ ‫س��طح یورو ‪ ۵‬و اقدام در این باره در دستور کار قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬ما به وع��ده و تکلیف خ��ود در برابر مردم و‬ ‫مس��ئوالن و اجرای فرمایش های رهبر معظم انقالب‬ ‫که س��رلوحه تمام کارهاس��ت‪ ،‬عمل کردیم‪ .‬مقیمی‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه تا پایان امس��ال ‪ ۵‬ه��زار خودرو‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای یورو ‪ ۵‬تولید خواهد ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۵۰۰‬خودرو تولید ش��ده است و‬ ‫خودروه��ای تحویلی به متقاضیان در اینده با همین‬ ‫سطح استاندارد خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به‬ ‫می��زان تولید فعلی با بیان اینک��ه در اغاز کار تولید‬ ‫با حداکث��ر ظرفیت وجود ندارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬برنامه ما تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬اخذ تاییدیه برای تمامی موتورها‪،‬‬ ‫خودروها و تولید انبوه انها است‪ .‬مقیمی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا با افزایش قیمت روبه رو خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن راس��تا س��رمایه گذاری ‪۱۰‬‬ ‫میلیون یورویی انجام ش��د و تالش ما بر این اس��ت‬ ‫ک��ه ‪ ۳۸‬نوع محص��ول فعلی عرضه ش��ده در بازار با‬ ‫همین س��طح اس��تاندارد تا پایان اس��فند امسال به‬ ‫تولی��د انبوه برس��د و هیچ افزایش قیمتی ناش��ی از‬ ‫ای��ن اقدام ها نخواهیم داش��ت‪ .‬مقیمی همچنین در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی دیگر مبنی بر اینک��ه ایا امکان‬ ‫ایفای تعهدات‪ ،‬اج��رای برنامه ها و عرضه خودروها با‬ ‫استانداردها یورو ‪ ۵‬از سال ‪ ۹۹‬فراهم است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دو ماه گذشته بیش از ‪ ۱۰۱‬هزار خودرو تجاری شده‬ ‫و به متقاضیان تحویل داده شده است البته در بحث‬ ‫تحوی��ل در حوزه حمل طرحی را مبن��ی بر فعالیت‬ ‫در روزه��ای تعطی��ل و تحویل خ��ودرو متقاضیان با‬ ‫ارس��ال پیامک و مراجع��ه انها به س��ایت راه اندازی‬ ‫کردیم و حدود ‪ ۶۰۰‬نفر از مردم با مراجعه به سایت‬ ‫خودروهای خود را تحویل گرفتند‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو درباره تولید خودروهای جدیدتر‬ ‫و با مصرف س��وخت کمتر‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع تکلیف‬ ‫خودروس��ازان اس��ت و نیازمند حمایت همه جانبه و‬ ‫همکاری قوای مجریه‪ ،‬مقننه و بانک مرکزی اس��ت‪.‬‬ ‫مقیمی درباره برنامه های عملی خودروس��ازی گفت‪:‬‬ ‫برنامه ما رساندن تمام محصوالت به سطح استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫تعطیلی واحد های تولیدی خط قرمز ماست‬ ‫نشس��ت مش��ترک محمدجواد حش��متی مهذب‪ ،‬رئیس کل‬ ‫دادگستری اس��تان تهران با تولیدکنندگان و صنعتگران فعال‬ ‫در شهرک های صنعتی استان تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��هرک های‬ ‫صنعتی تهران در این نشس��ت که ب��ا هدف رفع موانع تولید و‬ ‫ایجاد تعامل مش��ترک میان دستگاه قضایی و صاحبان صنایع‬ ‫تولیدی و صنعتی مستقر در استان تهران برگزار شد؛ تعدادی‬ ‫از فعاالن حوزه های تولیدی مس��ائل و مشکالت خود را مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت جمعی از مدیران عامل شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ته��ران از بخش دولتی و غیردولتی به بیان مس��ائل و‬ ‫مشکالت پیش روی تولیدکنندگان و صنایع پرداختند و فعاالن‬ ‫تولیدی و صنعتی‪ ،‬دیدگاه ها و مس��ائل و مش��کالت خود را از‬ ‫جمل��ه در زمینه رف��ع موانع قانونی به وس��یله اصالح قوانین و‬ ‫رویه های اجرایی نهادهای دولتی ماننذ اداره های بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫و محیط زیس��ت و همچنین قانون ارزش افزوده و قاچاق کاال را‬ ‫بیان کردند‪.‬‬ ‫در ادامه محمدجواد حشمتی مهذب با تاکید بر منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره حمایت از تولید در سخنانی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫سال حمایت از تولید همه بخش های گوناگون باید در خدمت‬ ‫تولیدکنندگان در ش��هرک های صنعتی استان تهران باشند و‬ ‫در این راس��تا ما با تمام اختیارات و امکاناتی که داریم حمایت‬ ‫جدی دس��تگاه قضایی و به ویژه دادگس��تری کل استان تهران‬ ‫را ش��امل روسای دادگستری و دادستان های عمومی و انقالب‬ ‫شهرس��تان ها و حوزه ه��ای قضایی بخ��ش از تولید کنندگان و‬ ‫صنایع اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگس��تری اس��تان ته��ران‪ ،‬رس��یدگی ویژه به‬ ‫مش��کالت واحد های تولیدی را مورد تاکید ق��رار داد و یاداور‬ ‫شد‪ :‬ضرورت دارد این نشست ها با حضور تمام مدیران موظف‬ ‫اس��تانی و به ویژه اداره های مالیات و محیط زیس��ت تش��کیل‬ ‫ش��ود و مدیران مربوط نیز با اختیارات قانونی که دارند از این‬ ‫قابلیت ها به بهترین ش��کل ممکن در راس��تای رفع مشکالت‬ ‫صنای��ع و واحد های تولیدی اس��تفاده کنند‪ .‬وی در این زمینه‬ ‫افزود‪ :‬دعاوی مختلفی له و علیه صاحبان صنایع در واحد های‬ ‫قضایی طرح می شود و براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫که ما تابع محض معظم له هستیم و همچنین بخشنامه ریاست‬ ‫ق��وه قضاییه در این باره باید به طور ویژه مس��ائل و مش��کالت‬ ‫انها به س��رعت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد‪ .‬هیچ‬ ‫مدیری نباید بدون دلیل احضار و وقت انها تلف ش��ود چراکه‬ ‫ض��رورت دارد حضور انها به طور متمرکز در واحد های تولیدی‬ ‫باشد و سعی در رفع مشکالت شان داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تعطیلی واحد ه��ای تولیدی‪ ،‬بیکاری‬ ‫جوان��ان و کارگران خط قرمز ما اس��ت و با این رویه به صورت‬ ‫ج��دی مقابله خواهیم کرد و دادس��تان هایی که حوزه قضایی‬ ‫انها مرتبط با شهرک های صنعتی است باید از سوی ضابطان از‬ ‫واحد های تولیدی و صنعتی مراقبت و محافظت کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگس��تری استان تهران بر تشکیل مستمر این‬ ‫نشس��ت ها تاکید کرد و یاداور شد‪ :‬باید با پیگیری جدی‪ ،‬رفع‬ ‫مش��کالت واحد های تولیدی در محل اس��تقرار انها از مجرای‬ ‫قانونی دنبال ش��ود و ضرورت دارد برای حل وفصل مش��کالت‬ ‫این واحد ها به وس��یله گفت وگوی سازنده‪ ،‬اقدام های جدی از‬ ‫طریق مدیران این شهرک های صنعتی انجام شود و در شرایط‬ ‫خ��اص کنونی و جنگ اقتصادی همه ما با تمام امکانات حامی‬ ‫واحد های تولیدی باشیم‪.‬‬ ‫حش��متی در پایان تاکید کرد‪ :‬بحث واردات بی رویه از جمله‬ ‫نگرانی های همه ما است و در راستای حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫به نهادهای دولتی از جمل��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫گمرک اعالم خواهی��م کرد که مجوز واردات کاالهای خارجی‬ ‫ک��ه در داخل کش��ور تولید می ش��ود را ممنوع کنند‪ .‬حس��ن‬ ‫همکاری تمام تولیدکنندگان با نهاد قضایی مورد نیاز ما است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ایمنی معادن‬ ‫سنتی است‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫نادیده گرفتن ایمنی‬ ‫در صنعت فوالد‬ ‫مرگ افرین می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‪:‬‬ ‫تبیین تفاوت خودکفایی و بومی سازی الزمه توسعه است‬ ‫خبر‬ ‫صادرات ‪ ۱۰‬میلیارد دالری‬ ‫مواد و صنایع معدنی‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬برای تس��هیل در رسیدگی‬ ‫به امور در ش��ورای عالی معادن کش��ور تاکنون ‪۴‬‬ ‫مرحله‪ ،‬تفویض اختیار به اس��تان ها انجام و نتایج‬ ‫خوبی نیز از این تفویض‪ ،‬حاصل شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬جعفر س��رقینی در نشس��ت‬ ‫مش��ترک ش��ورای عالی معادن کش��ور و شورای‬ ‫مع��ادن اس��تان زنج��ان‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬از زمان��ی‬ ‫ک��ه نشس��ت های ش��ورای عالی معادن کش��ور‬ ‫به ط��ور ادواری‪ ،‬مش��ترک ب��ا اس��تان ها برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نتایج مهمی به دس��ت امده است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬رسیدگی به پرونده های معادن‬ ‫اس��تان مربوط و ش��نیدن نظرها و پیشنهادهای‬ ‫اس��تاندار و مدی��ران ان اس��تان در نشس��ت ها‬ ‫مشترک در دس��تور کار قرار می گیرد‪ .‬سرقینی‬ ‫درباره مش��ارکت معدنکاران در ترمیم جاده های‬ ‫مش��ترک با روس��تاها‪ ،‬گفت‪ :‬در مع��ادن بزرگ‪،‬‬ ‫کمتر با این مش��کل روبه رو هس��تیم زیرا معادن‬ ‫بزرگ نه تنها راه را تخریب نمی کنند بلکه جاده ها‬ ‫را تعری��ض ک��رده و اس��فالت ریزی باکیفیت نیز‬ ‫می کنند‪ .‬معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین گفت‪ :‬معادن‬ ‫کش��ور نه تنها نیاز کارخانه های صنعتی و صنعت‬ ‫س��اختمان کشور را تامین می کنند‪ ،‬بلکه تا پایان‬ ‫س��ال هم ح��دود ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر صادرات‬ ‫مواد معدنی و محصوالت صنایع معدنی خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬س��رقینی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قانون برای معادن‪،‬‬ ‫حق��وق دولتی تعیین تکلیف کرده و تش��خیص‬ ‫می��زان ان را براس��اس م��واد معدن��ی‪ ،‬معادن و‬ ‫استان های گوناگون به شورای عالی معادن کشور‬ ‫سپرده است‪ .‬ش��ورای عالی معادن نیز همه ساله‪،‬‬ ‫حق��وق دولتی معادن گوناگ��ون را اعالم می کند‬ ‫که وصول ان حق دولت اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ن��گاه دولت فقط دریافت حقوق دولتی و ان هم با‬ ‫ارقام پایین نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هدف دولت‬ ‫از دریافت حقوق معادن‪ ،‬توس��عه مناطق محروم‬ ‫ب��وده و نگاه اصلی در کنار توس��عه مناطق‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال و تامین نیازهای داخل کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه عمده س��لب صالحیت معدن ها مربوط به‬ ‫مس��ائل منابع طبیعی و زیس��ت محیطی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبق قان��ون اگر بهره بردار به تعهدات خود‬ ‫عمل نکند‪ ،‬س��لب صالحیت می شود و با توجه به‬ ‫حساسیت های موجود‪ ،‬بحث های منابع طبیعی‬ ‫و محیط زیس��ت بسیار مهم بوده و در اولویت قرار‬ ‫دارد و اگر مواردی گزارش ش��ود به قطع برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اعتراض تولیدکنندگان به تغییر نکردن نرخ پایه فوالد‬ ‫ی��ک عضو انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران با‬ ‫بیان اینکه تمام هزینه های تولید فوالد افزایش یافته‬ ‫و نمی توان با تغییر نکردن قیمت ها فعالیت تولیدی‬ ‫کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمی دانیم براس��اس کدام اس��تدالل‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اقدامی برای تغییر‬ ‫نرخ پایه فوالد انجام نمی دهد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪،‬‬ ‫س��یدبهادر احرامیان با انتقاد از صحبت های اخیر‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ک��ه اعالم کرده «ای��ن وزارتخانه‬ ‫هیچ گون��ه برنامه ای برای تغیی��ر روش تعیین نرخ‬ ‫پای��ه فوالد و س��ایر فلزات در دس��تور کار ندارد و‬ ‫همان فرمول قبلی پا برجاست»‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باوجود‬ ‫تمام نامه نگاری ها با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این تصمیم نامناسب گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تمام هزینه ه��ای تولید فوالد‬ ‫افزایش یافت��ه و نمی توان با تغییر نکردن قیمت ها‬ ‫فعالیت تولی��دی کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬هزینه ه��ای تولید‬ ‫فوالد بس��یار ب��اال اس��ت و قیمت گذاری ها به هیچ‬ ‫عنوان جوابگوی هزینه ها نیس��ت‪ .‬البته ما مخالف‬ ‫کاهش قیمت ها نیس��تیم‪ ،‬اما اگ��ر کاالیی کمتر از‬ ‫نرخ تمام ش��ده خود به فروش رس��د‪ ،‬به طور حتم‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف کنن��دگان با ض��رر روبه رو‬ ‫خواهد شد‪ .‬این عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬نرخ محصوالت فوالدی‬ ‫باید با محاسبه ارز نیمایی و نرخ جهانی تعیین شود‬ ‫ت��ا در نهایت تولیدکننده امکان فعالیت و توس��عه‬ ‫محصوالت را داش��ته باش��د‪ ،‬اما متاسفانه هنوز در‬ ‫این زمینه اقدام اجرایی انجا م است‪.‬‬ ‫وی با اع�لام اینکه در ص��ورت تغییر نکردن در‬ ‫نرخ پای��ه فوالد واحدهای تولی��دی در ورطه ضرر‬ ‫ق��رار خواهند گرفت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬امروز واحدهای‬ ‫تولی��دی با وجود مش��کالت صادرات��ی مجبور به‬ ‫کاه��ش ظرفیت هس��تند‪ .‬با توجه ب��ه این اوضاع‬ ‫نمی دانیم براساس کدام اس��تدالل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اقدامی برای تغییر نرخ پایه فوالد‬ ‫انج��ام ن��داده و حتی ب��ر ثبات قیمت ه��ای فعلی‬ ‫پافشاری هم دارد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت ک��ه به تازگی معاون امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کرد‪ :‬این وزارتخانه هیچ گونه برنامه ای‬ ‫ب��رای تغیی��ر روش تعیین نرخ پایه فوالد و س��ایر‬ ‫فلزات در دس��تور کار ن��دارد و همان فرمول قبلی‬ ‫پا برجاست‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬گفت‪ :‬رویه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این باره پایدار‬ ‫است و ب ه طور قطع هیچ افزایش نرخ پایه ای درباره‬ ‫فوالد و سایر فلزات در اعالم به بورس کاال نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برخی موارد مطرح شده‬ ‫پیرامون این موضوع مورد تایید این وزارتخانه نبوده‬ ‫و تصمیم های اعالم شده تنها نظر اولیه کارشناسی‬ ‫بوده که در شرایط حاضر اجرایی نیست‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط حاکم‬ ‫بر بازار فوالد و س��ایر فلزات هم اکنون تعادلی است‬ ‫و اتخ��اذ ه��ر تصمیمی که به تغیی��ر این وضعیت‬ ‫بینجامد مورد تایی��د معاونت امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیست‪.‬‬ ‫برگزاری کنفرانس الومینیوم‬ ‫با شعار « الومینیوم در جست وجوی توسعه»‬ ‫ازس��وی مرکز تحقیقات الومینیوم دانشگاه علم‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬شش��مین دوره کنفرانس و نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی الومینیوم ایران در اردیبهش��ت س��ال‬ ‫اینده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شش��مین کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی الومینی��وم از س��وی مرک��ز تحقیقات‬ ‫الومینیوم دانش��گاه علم و صنعت ایران با همکاری‬ ‫سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمی��درو) در روزه��ای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬اردیبهش��ت‬ ‫ماه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬برگزار می ش��ود‪ .‬ای��ن رویداد با‬ ‫شعار «الومینیوم در جس��ت وجوی توسعه‪ ،‬ارتقای‬ ‫این��ده» و در راس��تای تحقق سیاس��ت های کالن‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی ایران و توس��عه امر تولید‬ ‫و اش��تغال زایی برگزار خواهد شد‪ .‬تبادل نظر درباره‬ ‫اخری��ن یافته ها و پیش��رفت ها در تمام زمینه های‬ ‫الومینیوم ش��امل تولید‪ ،‬فراوری‪ ،‬کاربرد‪ ،‬فناوری و‬ ‫امکان سرمایه گذاری مطمئن در صنعت الومینیوم‪،‬‬ ‫ارائه فناوری های توس��عه یافته در زمینه الومینیوم‬ ‫و صنایع معدنی وابس��ته‪ ،‬ایج��اد فرصت همکاری‬ ‫متقاب��ل مابین ب��زرگان صنایع جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با یکدیگر و با تمامی کش��ورهای فعال در این‬ ‫عرصه‪ ،‬ارائ ه مقاله های علم��ی و برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی ایران از جمله اهداف برگزاری این رویداد‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمامی مقاله های پذیرفته شده در این کنفرانس‬ ‫در پای��گاه اس��تنادی علوم جهان اس�لام (‪ )ISC‬و‬ ‫پای��گاه مرجع دانش (‪ )CIVILICA‬نمایه ش��ده‬ ‫و همچنی��ن مقاالت برتر کنفران��س پس از داوری‬ ‫دوباره در ش��مار ه ویژ ه مجل ه علم و مهندس��ی مواد‬ ‫ای��ران (‪Iranian Journal of Materials‬‬ ‫‪ )Science and Engineering‬با اعتبار ‪ ISI‬به‬ ‫چاپ خواهند رسید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران‬ ‫با رویکرد «بومی س��ازی‪ ،‬توسعه فناوری و افزایش‬ ‫ت��وان تامین پایدار»‪ 23 ،‬تا ‪ 26‬دی س��ال جاری‬ ‫در ب��رج می�لاد ته��ران برگزار می ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت این جش��نواره دارای پنل های تخصصی و‬ ‫اه��دای جوایز ملی فوالد به تامین کنندگان برتر و‬ ‫همچنین بیش از ‪ 40‬کارگاه اموزشی و تخصصی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه بومی سازی‬ ‫تولیدکنن��دگان فع��ال‬ ‫کش��ور در کن��ار‬ ‫و‬ ‫تامین کنن��دگان‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫حضور خواهند داش��ت؛‬ ‫ازجمله شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو که قرار است مانند سال گذشته‬ ‫حضور فعالی در این جش��نواره ملی داشته باشد‪.‬‬ ‫محم��ود نوری��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی چادرمل��و ب��ه بهان��ه برگ��زاری دومین‬ ‫جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‪ ،‬درباره خودکفایی‬ ‫در صنع��ت فوالد و اینکه چ��ه تاثیری در کاهش‬ ‫تو گویی‬ ‫ارزبری در این صنعت خواهد داش��ت گف ‬ ‫انجام داده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €امسال هم بومی س�ازی محور جشنواره‬ ‫ملی فوالد ش�ده‪ ،‬ش�رکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرمل�و تا چه ح�د به این موض�وع توجه‬ ‫دارد؟‬ ‫موض��وع خودکفای��ی دغدغ��ه ای اس��ت ک��ه‬ ‫سال هاس��ت در کش��ور م��ا مطرح و ه��ر از گاهی‬ ‫تبلیغات ان گس��ترده تر می ش��ود‪ .‬ب��ه اعتقاد من‬ ‫خودکفایی این نیس��ت که م��ا از صفر تا صد یک‬ ‫محص��ول را خودم��ان تولید کنیم‪ .‬هیچ کش��ور‬ ‫پیش��رفته ای هم با ابن تفکر رش��د نکرده که همه‬ ‫چیز را خود تولید کند‪ ،‬بلکه مسئله مهم این است‬ ‫ک��ه چگونه از ظرفیت ه��ا و توانمندی های بالقوه‬ ‫خودم��ان ب��ه بهترین وج��ه اس��تفاده کنیم؛ این‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی ها فقط مواد اولیه و فناوری‬ ‫نیست بلکه مسئله مهم تر مدیریت توسعه بخشی‬ ‫و ارزش افرینی در حوزه های گوناگون اقتصادی با‬ ‫نگاه واقع بینانه به قابلیت ها است‪.‬‬ ‫€ €موضوع مزیت های نسبی است؟‬ ‫بل��ه؛ هر منطق��ه از جه��ان دارای ویژگی های‬ ‫اقلیم��ی‪ ،‬مناب��ع طبیعی و ظرفیت ه��ای علمی و‬ ‫فرهنگی و قابلیت های اجتماعی و انس��انی خاصی‬ ‫اس��ت که متناس��ب با ان روی تولیدات مورد نیاز‬ ‫جامع��ه متمرکز می ش��وند‪ .‬اینکه انتظار داش��ته‬ ‫باش��یم همه چیز را خودم��ان تولید کنیم‪ ،‬امری‬ ‫غیرواقعی و اصوال نشدنی است مهم این است که‬ ‫بتوانیم درباره برخی «کاالهای اس��تراتژیک»‪ ،‬از‬ ‫جمله فوالد وابستگی خود را کاهش یا قطع کنیم‪.‬‬ ‫این مهم تا حدودی در کش��ور رخ داده و ظرفیت‬ ‫تولید فوالد کش��ور تا حد نیاز تکمیل شده است؛‬ ‫البت��ه برخی محصوالت خ��اص فوالدی را قادر به‬ ‫تولید نیس��تیم‪ ،‬حتی اگر توان تولید هم داشتیم‬ ‫باش��یم ش��اید در ش��رایط فعلی صرفه اقتصادی‬ ‫نداشته باشد که سرمایه سنگینی برای راه اندازی‬ ‫خطوط تولید ان هزینه کنیم در حالی که مصرف‬ ‫انبوه در کشور نداریم‪.‬‬ ‫€ €در خودکفایی ب�ه چه موضوع هایی باید‬ ‫توجه کرد؟‬ ‫از مهم تری��ن نکات��ی ک��ه دب��اره خودکفای��ی‬ ‫بای��د ب��دان توج��ه کرد‪ ،‬فن��اوری و مناب��ع مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬درباره فناوری باید گفت که کش��وری که‬ ‫می خواه��د سیاس��ت خودکفای��ی را دنبال کند‪،‬‬ ‫بای��د از صنایع مادر و باالدس��تی ق��وی برخوردار‬ ‫باش��د تا بتواند کاالهای س��رمایه ای و استراتژیک‬ ‫را تولی��د کند و از س��ویی در کن��ار دانش فنی از‬ ‫تفکر و اندیشه مدیریت توسعه برخوردار باشد‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت امکان رقابت را از دس��ت می دهد‪.‬‬ ‫کش��ور های توس��عه یافته اقتص��ادی بیش از هر‬ ‫چیز بر نیازس��نجی جامعه تمرکز دارند و به دنبال‬ ‫تولیدی می روند که مصرف کننده را اقناع کنند و‬ ‫الزاما خود تامین کننده مواد اولیه نیس��تند‪ ،‬بلکه‬ ‫با ایجاد ارزش جدید در محصوالت وارداتی عالوه‬ ‫ب��ر تامین نیاز مصرف کننده کاالهای س��رمایه ای‬ ‫تولی��د می کنند‪ .‬مدی��ران اقتصادی کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته در کنار مهارت های فنی و تخصصی‬ ‫از هن��ر بکارگی��ری مطلوب ش��اخص های رش��د‬ ‫و توس��عه از جمله‪ ،‬س��رمایه های مالی و انس��انی‪،‬‬ ‫خالقی��ت و نواوری و جس��ارت و ریس��ک پذیری‬ ‫نیز برخوردار هس��تند‪ .‬ممکن است دانشگاه های‬ ‫م��ا اف��راد متخصص و ماه��ر را تربیت و س��االنه‬ ‫مقاله های علمی و پژوهش های کاربردی بسیاری‬ ‫تولید کنند اما این شرط کافی برای توسعه نیست‪،‬‬ ‫بلکه باید مدیران و هدایت گرانی تربیت ش��وند که‬ ‫بتوانند از این ظرفیت ها به نحو شایس��ته استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ران دارای منابع غنی معدنی اس��ت و باید از‬ ‫این س��رمایه بزرگ بهترین بهره برداری را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در بسیاری موارد این مواد همچون سنگ‬ ‫اه��ن در چرخه تولید داخل کش��ور فراوری و به‬ ‫محص��والت نهایی تبدیل می ش��وند‪ .‬اما چنانچه‬ ‫مازاد تولید مواد اولیه داش��ته باشیم (سنگ اهن)‬ ‫با عیار پایین که برای واحدهای فراوری به صرفه‬ ‫یا قابل اس��تفاده نباش��ند باید از ظرفیت صادرات‬ ‫ان اس��تفاده کنیم تا حداقل برای کشور ارزاوری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €یعنی باید در جایی اجازه صادرات سنگ‬ ‫اهن داده شود؟‬ ‫چادرملو چندس��الی است روی تکمیل زنجیره‬ ‫تولید متمرکز ش��ده و با س��اخت و بهره برداری از‬ ‫واحده��ای فراوری و تولی��د محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫س��نگ اهن صادر نمی کند چون معتقدیم باید در‬ ‫محصوالت اولیه ایجاد ارزش کنیم اما اینکه مدام‬ ‫گفته می شود‪ ،‬خام فروشی نکنیم‪ ،‬من هم موافقم‬ ‫اما باید تعریف تخصصی و فنی از واژه خام فروشی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬چراک��ه از یک س��و س��نگ اهن‬ ‫دانه بندی خام نیس��ت و یک مرحله فرایند تولید‬ ‫را س��پری کرده و ازسوی دیگر‪ ،‬برخی سنگ های‬ ‫صادراتی که ازس��وی بس��یاری از معادن کوچک‬ ‫تولی��د می ش��وند به دلیل پایین ب��ودن عیار قابل‬ ‫اس��تفاده در داخل کشور نیستند و طبیعی است‬ ‫که باید صادر شوند و نباید با وضع عوارض سنگین‬ ‫جلو درامدزایی این معادن را بگیریم‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تولید فوالد کشور چگونه است؟‬ ‫ای�ا صادرات ب�ه بازار داخل�ی و نیازهای ان‬ ‫اسیب نمی زند؟‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬بی��ش از نیاز داخلی تولید فوالد‬ ‫داری��م که بخش��ی از ان صادر می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه معتقدم رشد صنایع فوالدی متوازن نبوده‬ ‫و کمتر سرمایه گذاری در زمینه استخراج و تولید‬ ‫سنگ اهن ش��ده است و تمایل س��رمایه گذاران‬ ‫بیش��تر در زمینه تولید محصوالت نهایی بوده که‬ ‫از س��ود بیشتری برخوردار است‪ .‬متاسفانه برخی‬ ‫تولید کنن��دگان فوالد انتظار دارند ش��رکت های‬ ‫معدنی فقط سنگ اهن تولید کنند و وارد مرحله‬ ‫فوالد س��ازی نش��وند‪ .‬در حال��ی که ای��ن حق هر‬ ‫س��رمایه گذاری است که برای توسعه فعالیت های‬ ‫اقتصادی خود واحدهای پایین دستی را نیز ایجاد‬ ‫کن��د که کامال با سیاس��ت های کلی نظام منطبق‬ ‫اس��ت‪ ،‬فوالدس��ازان هم می توانند برای تضمین‬ ‫تامی��ن مواد اولیه خود در معادن س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬این نه تنها منافاتی با توس��عه یافتگی ندارد‪،‬‬ ‫بلکه جلوی انحصار را می گیرد‪.‬‬ ‫€ €نظ�ر ش�ما درب�اره برگزاری جش�نواره‬ ‫بومی س�ازی چیس�ت و حضور در جشنواره‬ ‫ملی فوالد که س�ال گذش�ته برگزار شد‪ ،‬چه‬ ‫دس�تاوردهای برای مجموعه ش�ما به همراه‬ ‫داشته است؟‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و در این‬ ‫جشنواره ها می توانند محمل مناسبی برای تبادل توانمندی های‬ ‫تولید کنندگان‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و صاحبان ایده و نواوران‬ ‫با نیازهای صنعت کشور باشند‬ ‫جش��نواره حض��وری فع��ال دارد و فهرس��ت‬ ‫نیازمندی ه��ای فناوران��ه و تجهیزات��ی را ک��ه‬ ‫تاکن��ون و از طریق س��اخت داخل تامین نش��ده‬ ‫را نی��ز ب��رای مهندس��ی معکوس و بومی س��ازی‬ ‫تهیه کرده و در اختیار ش��رکت های س��ازنده قرار‬ ‫می ده��د ت��ا در صورت ام��کان س��اخت‪ ،‬به این‬ ‫ش��رکت مراجعه و نس��بت به س��اخت انها اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این گونه جش��نواره ها در ص��ورت برنامه ریزی‬ ‫درس��ت و هدفمند می تواند محمل مناسبی برای‬ ‫تب��ادل توانمندی های تولید کنن��دگان محصول‬ ‫و قطع��ات صنعت��ی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫صاحبان ایده و نواوران با نیازهای صنعت کش��ور‬ ‫باش��د‪ .‬چنانچه شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ به‬ ‫محقق ک��ردن اهداف و ارمان توس��عه یافتگی با‬ ‫بکارگیری توان متخصصان داخل کشور گام های‬ ‫بلن��دی برای کاهش هزینه های ناش��ی از واردات‬ ‫قطعات و قطع وابستگی برداشته است‪.‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو ب��ا اتخاذ‬ ‫تدابیر مناس��ب و با تالش شبانه روزی متخصصان‬ ‫داخلی‪ ،‬برای رفع مش��کالت تحریم های اقتصادی‬ ‫و کمب��ود قطعات‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۱۲‬هزار قطعه‬ ‫صنعت��ی مورد نیاز خ��ود را با بهره گیری از توان و‬ ‫تخصص تولید کنندگان داخلی‪ ،‬بومی سازی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت با برقراری ارتباط تنگاتنگ با‬ ‫مراکز پژوهشی‪ ،‬دانشگاه ها و استادان و مخترعان‬ ‫کشور‪ ،‬به دنبال حمایت از ایده ها و نواوری ها با اتکا‬ ‫به شرکت های دانش بنیان و توجه به ظرفیت های‬ ‫داخلی برای افزایش و بهبود فرایند تولید و ارتقای‬ ‫به��ره وری خطوط تولید‪ ،‬به اهداف بس��یار مهمی‬ ‫در مجتمع های معدنی و صنعتی نایل شده است‪.‬‬ ‫به نحوی که تاکنون بیش از ‪ ۵۱‬پروژه پژوهش��ی‬ ‫در مجتمع معدنی چادرملو اجرا ش��ده و به پایان‬ ‫رس��یده و ‪ ۴‬پروژه در دس��ت اقدام است و در عین‬ ‫حال این شرکت با تکمیل و نوسازی ناوگان معدن‬ ‫و هوشمندس��ازی عملیات معدنی موفق شد کل‬ ‫عملیات معدنی ش��امل باطله برداری و اس��تخراج‬ ‫س��نگ اهن را از ‪۱۹‬میلیون تن در س��ال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۹۰‬میلی��ون تن درحال حاضر افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫فناوری به نفع‬ ‫رشد ایمنی‬ ‫و محیط زیست‬ ‫معدن‬ ‫مسعود فرحناک‪ ،‬مدیر ‪ HSE‬توسعه معادن‬ ‫و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)‬ ‫مقوله ای به نام بازاموزی را جا بیندازیم‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬کار در معدن به دلی��ل خطرات زیادی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬یکی از دش��وارترین ش��غل ها اس��ت‪ .‬ب��ه همین‬ ‫خاط��ر رعایت ایمنی و حفظ ان ازجمل��ه موارد مورد توجه‬ ‫معدنکاران اس��ت‪ .‬دلیل اصلی پایین بودن کارایی ایمنی در‬ ‫معادن‪ ،‬ضعف در اس��تفاده از فناوری های روز و بهره گیری از‬ ‫روش های سنتی است‪ .‬کارشناس��ان‪ ،‬عمده ترین علت مرگ‬ ‫معدنچیان در معادن زیرزمینی را ش��بکه قدیمی استخراج‪،‬‬ ‫بی احتیاط��ی کارگ��ران و فقدان نظارت کاف��ی در معادن و‬ ‫انفج��ار گاز متان یا ریزش در تونل ه��ا می دانند و در معادن‬ ‫روباز ه��م علت را س��هل انگاری‪ ،‬نبود اموزش ه��ای اولیه و‬ ‫مواردی از این قبیل اعالم می کنند‪ .‬بیش��ترین امار حوادث‪،‬‬ ‫مربوط به معادن زغال س��نگ و س��نگ های تزئینی است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو الزم اس��ت عواملی که باعث ایج��اد خطر در معادن‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بررسی ش��وند و به رش��د ایمنی در معادن بیشتر‬ ‫بها داده ش��ود‪.‬‬ ‫درباره اهمیت رش��د ایمنی در معدن‬ ‫و مقایس��ه ان با دیگر کشورها با کارشناسان گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه مدیران سنتی‬ ‫حس��ین میرش��کاری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت‬ ‫( ‪ ) HSE‬هلدینگ توس��عه معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی خاورمیانه (میدکو)‬ ‫درباره اهمیت حف��ظ ایمنی معادن‬ ‫بابیان اینکه ما در حال گذر هستیم‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬هرچن��د ایمنی‬ ‫موضوع مهمی است اما تجربه ما طی این سال ها سنتی بوده‬ ‫است و درحال حاضر مرحله گذر را با بهره گیری از روش های‬ ‫مکانیزه سپری می کنیم‪.‬‬ ‫میرشکاری با اشاره به نقاط ضعف در رعایت ایمنی گفت‪:‬‬ ‫هرچن��د نگرش ما در این حوزه مثبت و حفظ ایمنی دغدغه‬ ‫معدنکاران است اما حوادثی که در کشور اتفاق افتاده است‪،‬‬ ‫نش��ان می دهد هنوز از روش های سنتی بهره گرفته می شود‬ ‫و به همین خاطر تا رس��یدن به اس��تانداردها فاصله زیادی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫کارش��ناس ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت ( ‪) HSE‬‬ ‫هلدینگ توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)‬ ‫به طور مثال به معادن زغال س��نگ کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایمنی معادن سنتی است‬ ‫‹ ‹هزینه ایمنی باال است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مجموعه های معدنی باید تالش کنند در فرایند تولید‬ ‫کمترین خس��ارت را به محیط زیس��ت و جان نیرو های‬ ‫کارمن��د خ��ود وارد کنند‪ .‬به این ص��ورت که اگر غباری‬ ‫ایجاد ش��ود از غبار گیر استفاده کنند‪ ،‬در زمینه استفاده‬ ‫ب و راه اندازی تصفیه خانه پیشگام باشند و درصد‬ ‫از پسا ‬ ‫ایمن��ی واحدهای خود را افزایش دهند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫بیشتر معادن به اب زیادی در تمامی مراحل تولید خود‬ ‫نیاز ندارند بنابراین باید نحوه اس��تفاده از اب را مدیریت‬ ‫ک��رد و فراین��د کار را طوری پیش برد ک��ه اب را دوباره‬ ‫اس��تفاده کرده و ان را به خ��ط تولید بازگردانیم‪ .‬به طور‬ ‫مثال می توان به مرحله گندله س��ازی اشاره کرد که اب‬ ‫چندانی نیاز ندارد اما در فرایند کار مثال در مرحله تولید‬ ‫کنس��انتره و تولید فوالد به اب زیادی نیاز است که باید‬ ‫ان را محتاطان��ه مصرف کرد‪ .‬در ای��ن زمینه می توان به‬ ‫بازچرخانی پساب معادن توجه کرد‪ ،‬به طور مثال پساب‬ ‫فاضالب روستاها و شهرهای نزدیک معدن را خریداری‪،‬‬ ‫اب را جدا کرده و به خط تولید بازگردانده تا دوباره از ان‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬با این شرایط اب زیادی مصرف نمی شود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه از اب مصرف ش��ده نیز می توان دوباره بهره‬ ‫برد‪ .‬هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫(میدکو) همواره بر موضوع ‪ ، HSE‬حفظ و ارتقای ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت و محیط زیست تمرکز داشته است‪ .‬مجموعه ما‬ ‫هنگام خرید ماشین االت و تجهیزات تالش کرده است‬ ‫از اخرین فناوری ها استفاده کند تا کمترین اسیب را به‬ ‫محیط زیست وارد کند و ایمنی در فعالیت معدنی را ارتقا‬ ‫بخش��د‪ .‬به طور مثال از انجایی که به الودگی هوا تاکید‬ ‫داری��م باید از روش و دانش روز اس��تفاده کرد در نتیجه‬ ‫ب��ه طور مثال برای ذوب کنس��انتره و تبدیل ان به کاتد‬ ‫مس که منجر به تولید گاز می ش��ود تاکی��د داریم باید‬ ‫از فیلتره��ا بهره برد‪ .‬به این خاطر ک��ه گاز‪ ،‬بخار و ذرات‬ ‫وارد محیط زیست شده و الودگی زیادی را برای گیاهان‪،‬‬ ‫جانوران و در نهایت اهالی ایجاد می کنند بنابراین در این‬ ‫زمینه باید از روش هایی اس��تفاده کرد که دود و بخار و یا‬ ‫گاز الوده کننده ای ایجاد نکنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در این معادن به تدریج از روش های مکانیزه اس��تفاده ش��ده‬ ‫ک��ه در ان انس��ان دخیل نب��وده و خطراتی مث��ل ریزش‪،‬‬ ‫گازگرفتگی و‪ ...‬را به حداقل ممکن می رساند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬البت��ه هرچند امار خوبی برای پیش��رفت‬ ‫در ای��ن زمین��ه نداری��م ول��ی در مقایس��ه ب��ا برخ��ی از‬ ‫مناط��ق دنیا وضعی��ت مناس��بی داریم‪ .‬به ط��ور مثال یکی‬ ‫از ش��رکت های ب��زرگ معدن��ی دنی��ا در افریق��ا باوج��ود‬ ‫پیشرفت هایی که داشته‪ ،‬امس��ال حدود ‪ ۴۳‬نفر کشته داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میرش��کاری با اش��اره به اهمی��ت اس��تفاده از روش های‬ ‫مکانیزه ب��رای افزایش ایمنی در کار معدن گفت‪ :‬شایس��ته‬ ‫اس��ت از روش های مکانیزه ای که در دنیا اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫بهره ببریم که در ان اس��تخراج با ماشین و تجهیزات صورت‬ ‫می گیرد و دیگر نیروی انس��انی دخالتی ندارد‪ .‬البته بیش��تر‬ ‫معدنکاران برای رس��یدن به این مرحله مش��کل اساس��ی با‬ ‫عن��وان تامین مالی دارند‪ .‬هرچند لوازم ایمنی در کش��ور ما‬ ‫وجود دارد و این نش��ان می دهد که ما به کیفیت تجهیزات‬ ‫توجه داریم اما گران اس��ت و ممکن است هر معدنی توانایی‬ ‫خرید ان لوازم را نداش��ته باشد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬چون خریدار‬ ‫زغال در کش��ور بسیار کم است و معادن زغال هم نسبت به‬ ‫دیگر معادن درامد چندانی ندارند در نتیجه ارزش افزوده ای‬ ‫ندارن��د که بتوانند از روش های مکانیزه بهره ببرند و حوادث‬ ‫معدن را کاهش دهند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه ما قوانین خوبی در کش��ور داریم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ما بخ��ش اعظم��ی از کار را با قوانین داخل��ی به طور کامل‬ ‫پوش��ش می دهیم‪ .‬به ط��ور مثال در بحث بهداش��ت‪ ،‬عوامل‬ ‫زیان اور محیط کار مثل رطوبت‪ ،‬س��رما و گرما‪ ...‬را بررس��ی‬ ‫و گزارشاتی تهیه کرده ایم که بر اساس اخرین استانداردهای‬ ‫روز دنیا تدوین ش��ده است‪ .‬هرس��ال هم معادن باید پایش‬ ‫خ��ود را در ای��ن حوزه ارائ��ه دهند و نتایج الزم را بررس��ی‬ ‫کنند‪ .‬میرش��کاری درباره این س��وال که چق��در نگاه ما به‬ ‫رعایت ایمنی س��نتی اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نگاه مدیران سنتی‬ ‫و فرهن��گ ایمن��ی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت ( ‪) HSE‬‬ ‫هن��وز نیازمن��د تغییر اس��ت‪ .‬بس��یاری کار را از ایمنی جدا‬ ‫دانس��ته و ش��عار ایمن��ی بع��د کار را دیگ��ر منسوخ ش��ده‬ ‫می دادن��د‪ .‬او تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر توج��ه کنیم ک��ه ایمنی‬ ‫جزئ��ی از کار اس��ت ب��ه اس��تانداردهای بین المللی نزدیک‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫ک��وروش ش��عبانی‪ ،‬رئی��س کمیته‬ ‫اکتشاف خانه معدن ایران نیز با اشاره‬ ‫به اینکه ما در قوانین مشکلی نداریم‬ ‫ ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ب��ر اس��اس قانون‬ ‫معادن اگر بیش از ‪ ۲۵‬نفر نیروی کار‬ ‫در معدن مشغول فعالیت باشند باید‬ ‫از حضور مس��ئول ایمنی و بهداشت‬ ‫بهره ببریم‪ .‬به این ترتیب در قوانین به بحث ایمنی و بهداش��ت‬ ‫در معادن توجه ویژه ای شده است اما متاسفانه انقدر که باید‬ ‫و شایس��ته اس��ت از طرف بهره بردار به این مهم توجه نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس کمیته اکتش��اف خانه معدن ایران بابیان اینکه‬ ‫توجه به ایمنی در معادن کشور کافی نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اخیرا‬ ‫حوادثی در معادن زیرزمینی پیش امد که نش��ان می دهد ما‬ ‫چندان که باید ایمن��ی را در معادن رعایت نمی کنیم‪ .‬هرچند‬ ‫توجهاتی وجود دارد و نمی ش��ود کال به ش��کل منفی به این‬ ‫موضوع نگاه کرد اما کافی نیس��ت‪ .‬ش��عبانی در پاسخ به این‬ ‫س��وال ک��ه چق��در ب��ا اس��تانداردهای جهان��ی در این مهم‬ ‫فاصله داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فاصله ما با دنیا زیاد اس��ت‪ ،‬به هرحال‬ ‫معدنی که ارزش افزوده باالیی دارد می تواند هزینه باالیی هم‬ ‫در بحث ایمنی داش��ته باش��د اما وقتی معدن��ی ارزش افزوده‬ ‫زی��ادی ندارد در نتیجه با مش��کالتی ازجمل��ه هزینه روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬ما در بخش ایمن��ی معادن هزینه‬ ‫چندانی نمی کنیم چراکه اگر هزینه می کردیم چنین مسائلی‬ ‫پیش نمی امد‪ .‬به دالیل مختلف معادن ان طور که باید پویا و‬ ‫فعال نیس��تند و به همی��ن خاطر هزینه ک��ردن در برخی از‬ ‫بخش ها ازجمله ایمنی را مهم نمی دانند‪ .‬معدنکارانی هستند‬ ‫ک��ه حتی هزینه های مرحله اول اکتش��اف را هم غیرضروری‬ ‫می دانند چه برس��د به اینکه بخواهند در حوزه ایمنی هزینه‬ ‫کنند‪ .‬رئیس کمیته اکتش��اف خانه معدن به عنوان پیش��نهاد‬ ‫گف��ت‪ :‬اولویت مان باید اموزش باش��د و در تم��ام زمینه های‬ ‫بخ��ش معدن به صورت دوره ای و دائمی به اموزش بها بدهیم‬ ‫و مقول��ه ای به نام بازاموزی را ج��ا بیندازیم‪ .‬بنابراین هرچند‬ ‫فع��االن معدنی و کارگران س��وابق دارند ولی نیاز اس��ت که‬ ‫دوره های بازاموزی را برای ش��ان برگ��زار کنیم‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در ای��ران هیچ گونه اموزش��ی درزمین��ه ایمنی و‬ ‫بهداشت معادن‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بررسی مهم ترین‬ ‫چالش های تجارت خارجی‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫راهکار موثر در‬ ‫مدیریت بالیای طبیعی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫هر واحد صنفی باید یک نماینده «‪ »HSE‬معرفی کند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫زه�را طهران�ی‪ :‬اماره��ای ابت��دای س��ال‬ ‫پایتخت‪ ،‬حاکی از اتش س��وزی ‪۷۰۰‬واحدهای‬ ‫صنفی و انبار ها در سال ‪ ۹۷‬بود که البته اخرین‬ ‫مورد ان اتش سوزی در میدان حسن اباد است‬ ‫که خس��اراتی را به همراه داش��ت‪ .‬سخت ترین‬ ‫و ماندگارترین فاجعه در این باره ش��اید همان‬ ‫پالسکوی نوستالژیک تهران باشد که فاجعه بار‬ ‫ب��ود و یک ایران را عزادار کرد‪ .‬عمده دلیل این‬ ‫اتفاقات نبود ایمنی و رعایت نکردن موارد الزم‬ ‫بوده و هس��ت که هنوز هم ب��ازار و واحدهای‬ ‫صنفی را در معرض خطر قرار می دهد‪.‬‬ ‫در همین ب��اره خس��رو‬ ‫ابراهیمی نایب رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف ته��ران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫از‬ ‫الزام داشتن یک مسئول‬ ‫‪( HSE‬بهداشت‪ ،‬ایمنی‬ ‫و محیط زیس��ت) در‬ ‫واحده��ای صنفی و به ویژه واحده��ای در اولویت‬ ‫خطر خبر داد و گفت‪« :‬در حال نوشتن نامه ای به‬ ‫کمیس��یون نظارت بر واحدهای صنفی هستیم که‬ ‫براس��اس واحدهای صنفی زم��ان تمدید یا صدور‬ ‫پروان��ه کس��ب باید ی��ک مس��ئول ‪ HSE‬معرفی‬ ‫کنند‪ ».‬مشروح گفت وگو با ابراهیمی درباره ایمنی‬ ‫محی��ط و رعایت موارد قانونی از س��وی واحدهای‬ ‫صنفی را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €قانون درباره رعایت ایمنی بخش های‬ ‫مختلف چه می گوید؟‬ ‫براساس ماده ‪ ۱۷‬قانون نظام صنفی‪ ،‬واحدها‬ ‫صنفی ملزم ب��ه رعایت تمامی م��وارد ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬امنیتی و‪ ...‬هستند و در بند ز ماده‬ ‫‪ ۳۷‬نی��ز امده اس��ت اتاق اصناف بای��د بر این‬ ‫موارد نظارت داش��ته باش��د‪ .‬اما در این مورد با‬ ‫خال قانونی مواجه هس��تیم و ان اینکه نظارت‬ ‫بدون ابزار س��ودی ندارد چرا که اگر دستوری‬ ‫بدهیم و اجرا نشود هیچ کاری نمی توانیم انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬در نتیج��ه به نظر می رس��د که نیاز به‬ ‫اصالح این بخش از قانون را داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €اتاق اصن�اف در حد و ح�دود وظایف‬ ‫خود چه می کند؟‬ ‫اتاق اصناف مس��ئولیت های خود را در قالب‬ ‫چند برنامه در دس��تور کار دارد‪ .‬نخست اینکه‬ ‫ب��ه اتحادیه ها اعالم کرده ایم که مورد ماده ‪۱۷‬‬ ‫قان��ون را به واحدهای صنفی خود تذکر دهد و‬ ‫یاداوری کند‪ .‬دوم اینکه دس��تور داده شده که‬ ‫بازرسان در عین حال که به بازرسی می پردازند‪،‬‬ ‫در زمان صدور یا تمدید پروانه کس��ب بررسی‬ ‫کنند که واحدهای صنفی کپسول اتش نشانی‬ ‫و موارد ایمنی را دارند یا خیر؟‬ ‫در بخ��ش بازار هم با هماهنگی هیات امنای‬ ‫بخش های مختل��ف بازار‪ ،‬ش��هرداری و ناحیه‬ ‫شهرداری بازار و مسئوالن ذی ربط با نظارت ها‬ ‫و رصد بازار مواردی که مش��اهده می ش��ود را‬ ‫تذک��ر می دهیم‪ .‬م��واردی را هم با دادس��تانی‬ ‫هماهنگ��ی بودیم ک��ه منتج ب��ه رعایت موارد‬ ‫مورد نظر شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در جلس��اتی که با س��ازمان‬ ‫اتش نشانی داشته و داریم درباره رعایت موارد‬ ‫ضروری ایمنی پیگیری های الزم صورت گرفته‬ ‫اس��ت که فعاالن این سازمان هم به طور ویژه‬ ‫فعال هس��تند و الزم است تش��کر ویژه از این‬ ‫عزیزان داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €نقش دیگر نهاده�ا در موضوع ایمنی‬ ‫محیط را چگونه می بینید؟‬ ‫اگاهی کارشناسانه نداش��تن افراد و مدیران‬ ‫واحدهای صنف��ی مهم ترین نکت��ه ای که باید‬ ‫توجه ویژه ای به ان ش��ود‪ .‬یعنی مس��ئول یک‬ ‫واح��د صنفی ک��ه متخصص برق نیس��ت پس‬ ‫باید ام��وزش ببیند یا دیگ��ر نهادهای مرتبط‬ ‫به کمک بیایند‪ .‬مث�لا در بازار حجره ای وجود‬ ‫دارد که با برق ‪ ۱۰‬امپر از ‪۵۰‬س��ال پیش کار‬ ‫می کند؛ ش��اید برای ان زمان خوب بوده است‬ ‫اما امروزه دیگر وس��ایل برقی هم اضافه ش��ده‬ ‫است و در نتیجه مصرف برق را باال برده است‪.‬‬ ‫در نهایت ممکن اس��ت باعث داغ شدن سیم ها‬ ‫و اتش سوزی‪ ،‬اتصاالت و‪ ...‬شود‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که از قدرت اعمال واحدهای‬ ‫صنفی و اصناف خارج است بحث سیم کشی ها‬ ‫اس��ت‪ .‬کافی است سری به خیابان ناصر خسرو‬ ‫بزنیم و ببینیم س��یم های برق چطور به شکل‬ ‫نامناسب و درهم کشیده شده است و هرلحظه‬ ‫ممکن اس��ت براث��ر خراب ش��دن و اتصال ان‬ ‫یا گرمایش و س��رمایش ه��وا و‪ ...‬اتصالی کند‬ ‫و فاجع��ه بزرگ��ی را به وجود بی��اورد‪ .‬من اتاق‬ ‫اصناف که نمی توانم سیم کش��ی ها را درس��ت‬ ‫کنم بنابراین نهادهای مختلفی دخیل هستند‬ ‫که باید وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫€ €اولویت بن�دی در این بخش ه�ا انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫واحده��ای صنفی مانند تاالره��ای پذیرایی‪،‬‬ ‫هتل ها‪ ،‬رس��توران ها‪ ،‬اهنگری ها‪ ،‬تراشکاری ها‬ ‫و‪ ...‬در اولوی��ت ق��رار دارند‪ .‬در واق��ع از ‪۱۳۴‬‬ ‫اتحادی��ه ای ک��ه داری��م ح��دود ‪ ۱۰۸‬اتحادیه‬ ‫به دلی��ل ماهیت و ویژگی فعالیت��ی که دارند‬ ‫و پرتردد و پرتجمع هس��تند ممکن اس��ت در‬ ‫معرض خطر بیشتری باشند‪ .‬مثال یک رستوران‬ ‫در زیرزمین اس��ت در روز پذی��رای صدها نفر‬ ‫باش��د که اگر اتفاقی رخ دهد با ف��رار افراد به‬ ‫دلی��ل موقعیت مکانی و نبود درهای اضطراری‬ ‫و‪ ...‬می تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند‪.‬‬ ‫در واقع کل واحدها در معرض خطر هستند؛‬ ‫یعنی هر لحظه ممکن اس��ت برق اتصالی کند‪.‬‬ ‫ی��ا مثال در ب��ازار و مناط��ق ‪ ۱۲‬و ‪ ۸‬و ‪ ۱۱‬که‬ ‫بافت های بس��یار قدیمی و فرس��وده دارند اگر‬ ‫س��اختمانی دچار حادثه ش��ود خطر بیشتری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��ما در من��زل خودت��ان ه��م در مع��رض‬ ‫خطر هس��تید اگ��ر م��وارد ایمن��ی را رعایت‬ ‫نکنی��د‪ .‬بنابرای��ن ب��ه این نکته می رس��یم که‬ ‫بای��د باید اگاه��ی و اموزش کافی را داش��ت‬ ‫باش��ید تا دچار خطر نش��وید‪ .‬اموزش ندیدن‬ ‫مس��ئوالن واح��د صنف��ی و اگاهی نداش��تن‬ ‫درباره خاموش کردن اتش سوزی و جلوگیری‬ ‫از توس��عه اتش س��وزی و دیگر خطرات باعث‬ ‫ایج��اد خطر می ش��ود‪ .‬ب��ه عن��وان نمونه یک‬ ‫نمایش��گاه اتومبیل در اولویت های خطر است‬ ‫چ��را که چندین ماش��ین ب��ا ب��اک بنزین در‬ ‫ی��ک مکان هس��تند و با کوچک تری��ن اتفاقی‬ ‫فاجع��ه ای به ب��ار خواه��د امد؛ اما ش��اید در‬ ‫ظاهر ی��ک واحد صنفی بی خط��ر و در ارمش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده‬ ‫شده است؟‬ ‫اع�لام می کنی��م کل واحده��ای صنفی که‬ ‫اولوی��ت خطر دارند در زم��ان تمدید یا صدور‬ ‫پروانه کس��ب حتما یک مسئول ‪ HSE‬داشته‬ ‫باش��ند یا اینکه مدیر مجموعه اموزش ‪HSE‬‬ ‫را گذران��ده باش��د‪ .‬در این زمینه زیرس��اخت‬ ‫کالس ه��ای اموزش��ی و مجوز دانش��گاهی را‬ ‫گرفته ایم‪ .‬در نتیجه با این ابالغ به وظیفه خود‬ ‫عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫همچنین قرار اس��ت به کمیس��یون نظارت‬ ‫بر واحده��ای صنفی نامه ای ارس��ال کنیم که‬ ‫ب��رای واحدهای صنف��ی اولوی��ت دار به طور‬ ‫قط��ع نماین��ده ‪ HSE‬مانن��د مدیر و مباش��ر‬ ‫معرفی کنن��د‪ .‬این نماینده مس��ئول حفاظت‬ ‫اعالم می کنیم کل واحده��ای صنفی که اولویت خطر دارند‬ ‫در زم��ان تمدید یا صدور پروانه کس��ب حتما یک مس��ئول‬ ‫‪ HSE‬داش��ته باش��ند یا اینکه مدیر مجموعه دوره اموزشی‬ ‫‪ HSE‬را گذرانده باشد‬ ‫سیس��تمی و فیزیکی ان واح��د صنفی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €چن�دروز پیش حاتم ش�اکرمی معاون‬ ‫وزی�ر کار اعالم کرد در خیان منوچهری و‬ ‫بازار تهران بسیاری از واحدهای مسکونی‬ ‫ب�ه واحده�ای صنعت�ی تبدی�ل ش�ده و‬ ‫ش�هرداری باید نسبت به ایمن سازی بازار‬ ‫تهران و تعطیل کردن واحدهای مسکونی‬ ‫که به مراکز تولید تبدیل شده است اقدام‬ ‫کند‪ .‬نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫من با این س��خنان موافق هستم چرا که هر‬ ‫واحدی که رعایت موارد ایمنی نباش��د باید در‬ ‫چارچوب قوانین و ضوابط با ان برخورد ش��ود‬ ‫وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه اگر ی��ک واحد صنفی ب��ه دلیل رعایت‬ ‫نک��ردن موارد ایمنی پلمب می ش��ود که باعث‬ ‫اعتراض فرد خاطی می شود و می گوید کاسبی‬ ‫من می خوابد فقط خود فرد درگیر می ش��د اما‬ ‫وقتی خانه مس��کونی را به انبار تبدیل کرده اند‬ ‫و اگ��ر این واحد اتش بگیرد فقط درگیری فرد‬ ‫نیست بلکه چندین نفر را دچار مشکل و خطر‬ ‫می کن��د؛ بنابراین باید بدون هیچ تعارفی تمام‬ ‫واحده��ای صنفی مل��زم به رعایت بهداش��ت‬ ‫و ایمنی محیط باش��ند‪ .‬نمی ش��ود هرکس��ی‬ ‫خواس��ت هرمکانی را انبار ی��ا کارگاه تولیدی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €این موضوع را باید ش�هرداری نظارت‬ ‫کند؟‬ ‫ببینی��د ابتدا خود مردم بای��د رعایت کنند؛‬ ‫نمی ش��ود ک��ه برای ه��ر واحد صنف��ی مامور‬ ‫بگذاریم‪ .‬به نظر می رس��د کار فرهنگی در این‬ ‫موضوعات بس��یار کم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬باید‬ ‫بدانیم که به هر قیمتی نباید کاس��بی کنیم و‬ ‫به فکر همسایه مان هم باشیم‪ .‬ممکن است در‬ ‫واحد صنفی هرکاری کنیم و کسی هم نفهمد‬ ‫اما ده ها نفر اسیب خواهند دید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر ویژه‬ ‫بررسی مهم ترین چالش های تجارت خارجی‬ ‫حمایت «سحرخیز»‬ ‫از تولید کاغذ‬ ‫با دورریز گل زعفران‬ ‫عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران‬ ‫س��حرخیز درباره حمایت از ایده تولید کاغذ‬ ‫با گلبرگ های دورریز زعفران گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫زعف��ران س��حرخیز با رویک��رد اس��تفاده از‬ ‫فناوری های ن��و و مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫اقدام به حمایت و ش��تاب دهی استارت اپ ها‬ ‫در صنعت زعفران کرده است‪ .‬در همین راستا‬ ‫مرکز دبیرخانه دائمی حمایت از استارت اپ ها‪،‬‬ ‫صنع��ت زعفران را در مرک��ز علمی کاربردی‬ ‫ش��رکت زعف��ران س��حرخیز دای��ر ک��رده و‬ ‫سحر خیز اقدام به حمایت از استارت اپ هایی‬ ‫خواهد کرد که در حوزه تولید کاغذ از دور ریز‬ ‫گل های زعفران استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فرزاد س��حرخیز افزود‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه اس��تارت اپ ها خالقیت هایی‬ ‫دارن��د و فضایی را ایجاد می کنن��د تا در این‬ ‫زمینه روندی رو به رش��د را شاهد باشیم اما‬ ‫نیاز به حمایت مهم ترین موضوعی اس��ت که‬ ‫بس��یاری از استارت اپ ها به ان احتیاج دارند‬ ‫تا ایده های خود را به مرحله عملیاتی ان هم‬ ‫به صورت گس��ترده برسانند‪ .‬وی افزود‪ :‬گروه‬ ‫شرکت های زعفران سحرخیز از یک استارت‬ ‫اپ ح��وزه گلبرگ زعف��ران حمایت می کند‪.‬‬ ‫تولی��د کاغذ با گلبرگ ه��ای دور ریز زعفران‬ ‫ایده ایست که استارت اپ های ایرانی ان را به‬ ‫مرحله عملیاتی شدن رساندند و برای همین‬ ‫نیاز به حامی مالی داشتند‪ .‬در این زمینه گروه‬ ‫ش��رکت های زعفران سحرخیز سرمایه گذاری‬ ‫را برعه��ده گرفته و س��رمایه ای را در اختیار‬ ‫ایده پردازان قرار داده ت��ا در کارخانه ای واقع‬ ‫در تربت حیدریه س��اخت ماشین االت تولید‬ ‫کاغذ با گلبرگ را به اتمام رس��انده و پروژه را‬ ‫به مرحله عملیاتی شدن برسانند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران‬ ‫سحرخیز به اس��تفاده از گلبرگ های دورریز‬ ‫ب��رای تولید کاغذ اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬این‬ ‫ایده ای اس��ت که برای نخستین بار در جهان‬ ‫به ان پرداخته شده و اگر با موفقیت عملیاتی‬ ‫ش��ود می توان امی��دوار بود درخ��ت کمتری‬ ‫قط��ع و زباله کمتری تولید ش��ود‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر ل��زوم توجه ب��ه محیط زیس��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن حمایت از اس��تارت اپ ها با هدف توجه‬ ‫به محیط زیس��ت ب��وده و از انجایی که بیش‬ ‫از ‪ 20‬ه��زار تن گل زعفران پ��اک کرده دور‬ ‫ریخته می شود می توان از این زباله به بهترین‬ ‫شکل ممکن بهره برداری کرد‪ .‬سحرخیز گفت‪:‬‬ ‫ایده محصول نواورانه توسط گروه استارت اپ‬ ‫برای ش��رکت سحرخیز پرزنت ش��ده و با در‬ ‫نظر گرفت��ن زنجیره ارزش ش��رکت و ارزش‬ ‫س��ازمان ها در حوزه مس��ئولیت اجتماعی به‬ ‫این جمع بندی رسیده که سرمایه گذاری برای‬ ‫استارت اپ ها انجام شود که با پشتیبانی پارک‬ ‫علم و فناوری اس��تان خراس��ان رضوی اغاز‬ ‫ش��ده و این کارخانه تولید کاغذ را با ساخت‬ ‫ماشین االت و دستگاه هایش در تربت حیدریه‬ ‫ش��روع کرده است‪ .‬این کارشناس صنعت غذا‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم براساس پیش بینی های انجام‬ ‫ش��ده تا یک ماه اینده س��اخت ماشین االت‬ ‫تولید کاغذ از طریق گلبرگ زعفران به اتمام‬ ‫برسد و تولید ازمایشی صنعتی برای نخستین‬ ‫بار در جهان اغاز ش��ود‪ .‬عض��و هیات مدیره‬ ‫گروه ش��رکت های زعفران س��حرخیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن روزها موضوعات زیس��ت محیطی‬ ‫در زندگی مردم بسیار مهم و تاثیرگذار است‬ ‫و س��حرخیز با ه��دف انجام یک مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی و اینکه کاغذهای��ی با کیفیت های‬ ‫مختلف از گلب��رگ زعفران و س��ایر گلبرگ‬ ‫گل های��ی ک��ه دور ریخت��ه می ش��ود تولید‬ ‫خواهد کرد تا زعفران در بسته بندی از جنس‬ ‫خودش خودش دوباره به دست مصرف کننده‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا در پنجمی��ن نمایش��گاه‬ ‫پژوهش و فناوری‪ ،‬گروه ش��رکت های زعفران‬ ‫س��حرخیز تفاهمنامه حمایت از استارت اپ‬ ‫تولید کاغذ با حضور دکتر کشمیری مدیرکل‬ ‫دفت��ر برنامه ریزی امور فن��اوری وزارت علوم‬ ‫تحقیقات و فن��اوری منعقد کرد و پس از ان‬ ‫ق��رارداد اجرایی تولید این ایده اس��تارت اپی‬ ‫با حضور محمدحس��ن عصاره رئیس س��تاد‬ ‫گیاه��ان داروی��ی معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری منعقد شد‪.‬‬ ‫اهمی��ت و توج��ه ب��ه محیط زیس��ت‬ ‫دغدغه ایس��ت که این روزها ن��ه تنها فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت را درگیر کرده بلکه بس��یاری‬ ‫از فع��االن حوزه ه��ای اقتصادی دیگ��ر را نیز‬ ‫به فکر واداش��ته که از چه راه هایی می توانند‬ ‫ب��ه محیط زیس��ت کم��ک ک��رده و جل��وی‬ ‫روند س��رعتی تخری��ب این نعم��ت الهی را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعضای کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران که نشس��ت های پیش��ین خود را با‬ ‫حض��ور مقامات مرتبط با امر تجارت برگزار کرده اند‪ ،‬در‬ ‫تازه ترین نشس��ت خود میزبان حسین مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫بودند تا مس��ائل تجاری‪ ،‬دغدغه ها و انتظارات خود را با‬ ‫او در می��ان بگذارند‪ .‬جلوگیری از مانع تراش��ی در برابر‬ ‫تولید و صادرات و البته توجه به نظر تش��کل ها شاید از‬ ‫جمل��ه مهم ترین مطالباتی بود ک��ه فعاالن اقتصادی در‬ ‫این نشست مطرح کردند‪.‬‬ ‫در اغاز این نشست‪ ،‬رئیس کمیسیون تسهیل تجارت‬ ‫و توس��عه ص��ادرات اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫خط مش��ی این کمیسیون که تالش کرده است از طریق‬ ‫تعام��ل و گفت وگو با مقامات مس��ئول در حوزه تجارت‬ ‫خارج��ی نظیر رئیس گمرک‪ ،‬رئیس س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات‬ ‫درصدد تسهیل تجارت براید‪ ،‬به طرح مشکالت عمده و‬ ‫مشترک اغلب صادرکنندگان پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹سختگیری نابجا در ثبت سفارش‬ ‫شورای عالی‬ ‫صادرات برای‬ ‫بررسی مسائل‬ ‫حوزه صادرات‬ ‫وجود دارد اما‬ ‫به دلیل شان‬ ‫افرادی که در‬ ‫شورا عضویت‬ ‫دارند‪ ،‬برگزاری‬ ‫منظم جلسات ان‬ ‫با دشواری هایی‬ ‫مواجه است‬ ‫الهوتی س��ختگیری در ثبت س��فارش م��واد اولیه و‬ ‫ماش��ین االت تولیدی را یکی از معض�لات جدی حوزه‬ ‫تولید و تجارت توصیف کرد و گفت‪ :‬مس��ئله این اس��ت‬ ‫ک��ه فقط کارت های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد‬ ‫اولیه و ماش��ین االت را دارند و سایر کارت های بازرگانی‬ ‫به دلیل نداش��تن س��ابقه اجازه واردات نمی یابند‪ .‬نکته‬ ‫حائ��ز اهمیت ان اس��ت که ه��ر تولیدکنن��ده ای الزاما‬ ‫واردکنن��ده نیس��ت و ورود تولیدکنن��دگان ب��ه حوزه‬ ‫واردات نی��از به س��رمایه در گردش مضاع��ف دارد‪ .‬این‬ ‫نوع ضوابط باعث سو ءاس��تفاده و ایجاد رانت می شود‪ .‬به‬ ‫هرحال بازرگان��ی نوعی از فعالیت تجاری اس��ت که به‬ ‫تولیدکنن��دگان خدمات ارائه می کند و الزم اس��ت این‬ ‫محدودیت ها درباره ان برداشته شود‪.‬‬ ‫او درخواس��ت کرد که قید س��قف و س��ابقه دست کم‬ ‫برای واردات ماش��ین االت و قطعات و مواد اولیه خطوط‬ ‫تولید برای کارت های بازرگانی غیرتولیدی لغو شود‪.‬‬ ‫این عض��و کمیته ارزی اتاق بازرگان��ی ایران در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینکه ورود موقت یکی از ابزارهای توس��عه‬ ‫تولید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��وری که ب��ا میانگین تعرفه‬ ‫ب��االی ‪ ۳۵‬درصد‪ ،‬باالترین تعرف�� ه واردات را در دنیا به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬تسهیل ورود موقت می تواند‬ ‫در امر تولید و صادرات مجدد بس��یار موثر واقع ش��ود‪.‬‬ ‫اما درحال حاض��ر گمرک فقط ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫بنگاه ه��ا اج��ازه ورود موق��ت می ده��د‪ .‬از طرفی‪ ،‬گفته‬ ‫می ش��ود که قرار اس��ت تعهد ارزی درب��اره ورود موقت‬ ‫نیز اعمال ش��ود‪ .‬درحال حاضر ورود موقت به عنوان یک‬ ‫ابزار توس��عه ای در اقتصاد ما سهم بزرگی ندارد و باید با‬ ‫تسهیلگری ظرفیت های خالی بنگاه ها را به چرخه تولید‬ ‫دراورد‪.‬‬ ‫او س��پس به رس��وب کاالها در گمرکات اشاره کرد و‬ ‫ت��داوم معطلی این کاالها را ب��ه منزله اتالف منابع ملی‬ ‫برش��مرد و گف��ت‪ :‬اگر این کاالها هر چ��ه زودتر تعیین‬ ‫تکلیف نش��ود‪ ،‬منابعی که در اختیار اقتصاد کشور بوده‬ ‫است از بین خواهد رفت‪ .‬ضمن اینکه در میان کاالهایی‬ ‫که اکنون در گمرک دپو ش��ده‪ ،‬کاالهایی وجود دارد که‬ ‫ترخیص انها دارای مصوبه دولت اس��ت و صاحبان کاال‬ ‫کلی��ه حقوق و عوارض دولت��ی ان را نیز پرداخته اند اما‬ ‫تنها به دلیل طوالنی ش��دن تشریفات گمرکی و عبور از‬ ‫زمان تعیین ش��ده برای ترخیص‪ ،‬اجازه خروج از گمرک‬ ‫داده نمی ش��ود‪ .‬این گونه رفتارها غی��ر از خود تحریمی‬ ‫نام دیگری ندارد‪ .‬رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با‬ ‫تجلی��ل از رویه قائم مقام ام��ور بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مبنی بر نظرخواهی از تش��کل ها گفت‪:‬‬ ‫مس��ئله این اس��ت که در مجموعه وزارت صنعت معدن‬ ‫و تج��ارت نظرات تش��کل ها درباره موضوع��ات دریافت‬ ‫می ش��ود اما در تصمیم گیری ها اعمال نمی شود‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت‪ ،‬ماهیت این نوع نشس��ت ها فقط یک نشس��ت‬ ‫و برخاس��ت خواهد ب��ود‪ .‬در حالی که توج��ه به نظرات‬ ‫تشکل ها می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان سرمایه منجمد‬ ‫رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران به چالش اس��ترداد مالیات بر ارزش‬ ‫پوی��ش جالب مردم لهس��تان برای کمک ب��ه یک راننده‬ ‫تریلی ایرانی چندروزی اس��ت نقل محافل رس��انه ای شده و‬ ‫حاک��ی از حس انسان دوس��تی و همیاری مردم جهان بدون‬ ‫مالحظات سیاس��ی است‪ .‬سرگذشت جالب راننده ایران در‬ ‫لهستان در رس��انه های این کشور بازتاب گسترده ای داشت‬ ‫که نمونه ه��ای چنین همکاری و تعامل نی��ز در ایران برای‬ ‫مردم لهستان اتفاق افتاده بود‪.‬‬ ‫چه در زمان جنگ جهانی دوم که ایران پناهگاه اس��رای‬ ‫لهس��تانی ش��ده بود و چه در یکی‪ ،‬دو س��ال پیش که یک‬ ‫راننده تاکس��ی ایرانی در تهران ‪ ۷۰‬هزار یورو پول نقدی که‬ ‫یک زوج لهس��تانی گم کرده بودن��د را به انها بازگرداند‪ .‬این‬ ‫موارد نمونه های بارز این مثل اس��ت که‪« :‬تو نیکی می کن و‬ ‫در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز»‪.‬‬ ‫انطور که رس��انه های خبر داده اند‪ ،‬فردین کاظمی‪ ،‬راننده‬ ‫تریلی ایرانی اهل خوی که سال هاست در مسیرهای ترانزیت‬ ‫میان ای��ران و اروپا با کامیونش بار می ب��رد‪ ،‬چند روز پیش‬ ‫در می��ان کاالهای��ی که اکنون در گمرک دپو ش��ده‪ ،‬کاالهایی وجود دارد‬ ‫ک��ه ترخی��ص انها دارای مصوبه دولت اس��ت و صاحب��ان کاال کلیه حقوق‬ ‫و ع��وارض دولت��ی ان را نی��ز پرداخته اند اما تنها به دلیل طوالنی ش��دن‬ ‫تش��ریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین شده برای ترخیص‪ ،‬اجازه خروج‬ ‫از گمرک به انها داده نمی شود‬ ‫اف��زوده صادرکنندگان نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬در قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده به‬ ‫رفع تعهد ارزی منوط شده است‪ .‬در حالی که بازگرداندن‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا‬ ‫نه به عنوان مش��وق یا حمای��ت بلکه به عنوان یک حق‬ ‫قانونی تلقی می ش��ود‪ .‬بر اساس اخرین گزارش سازمان‬ ‫امور مالیاتی ارائه کرده اس��ت‪ ،‬از س��ه ماهه پایانی سال‬ ‫‪ ۹۷‬ت��ا اخر مهرم��اه ‪ ۹۸‬بالغ ب��ر ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مالیات صادرکنندگان نزد س��ازمان ام��ور مالیاتی بلوکه‬ ‫ش��ده اس��ت و تاکنون تنها ‪ ۳۲۶‬میلیارد تومان مالیات‬ ‫به صادرکنندگان مس��ترد شده است‪ .‬بررسی این امار و‬ ‫ارقام حاکی از ان اس��ت که اگر صادرکننده ای در سال‬ ‫س��ه یا چهار بار گردش کاری داش��ته باشد‪ ۳۶ ،‬درصد‬ ‫منابعش نزد س��ازمان امور مالیاتی بلوکه می شود این در‬ ‫حالی اس��ت که همین صادرکننده باید تسهیالت بانکی‬ ‫‪ ۲۴‬درصد را به بانک ها پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قید سابقه حذف می شود‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به اینکه ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬جایگزین‬ ‫صادرات نفت ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درام��د صادرات‬ ‫غیرنفتی به محل اتکای اداره امور کش��ور تبدیل شده و‬ ‫این یک معجزه است و جا دارد برای این اتفاق مبارک از‬ ‫صادرکنندگان تشکر کنم‪ .‬این دستاورد در حالی حاصل‬ ‫شده که صادرکنندگان ما با صادرکنندگان دیگرکشور ها‬ ‫در شرایط کامال نابرابری قرار دارند‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی با اشاره به نقل قول مقامات‬ ‫بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ‪ ۳۴‬هزار میلیارد دالر ارز‬ ‫صادرات��ی تا ‪ ۲۴‬اذر جاری‪ ،‬تاکید کرد که برای توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی و افزایش درامد ها باید موانع برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬او در ادامه از شکل گیری س��تاد توسعه صادرات‬ ‫مش��ابه انچه در م��ورد تنظیم بازار داخل��ی وجود دارد‪،‬‬ ‫س��خن گف��ت و در این ب��اره توضیح داد‪ :‬ش��ورای عالی‬ ‫صادرات برای بررس��ی مسائل حوزه صادرات وجود دارد‬ ‫ام��ا به دلیل ش��ان افرادی که در ش��ورا عضویت دارند‪،‬‬ ‫برگزاری منظم جلسات ان با دشواری هایی مواجه است‪.‬‬ ‫از این رو تصمیم گرفتیم س��تادی از جنس ستاد تنظیم‬ ‫بازار تش��کیل دهیم که به طور هفتگی جلساتی را برای‬ ‫رسیدگی به مسائل صادراتی برگزار کند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه یکی از مش��کالت صادرکنندگان استرداد مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این زمینه رایزنی ها و‬ ‫توافق هایی انجام ش��ده که اطالعات مربوط به رفع تعهد‬ ‫ارزی صادرکنن��دگان به صورت ماهانه به س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی ارائه شود‪ .‬همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت‬ ‫به اس��ترداد درصدی مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان‬ ‫اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی س��پس از ض��رورت ارائ��ه برخی‬ ‫امتیازات به صادرکنندگان برتر و شناس��نامه دار س��خن‬ ‫گف��ت و ادامه داد‪ :‬یک��ی از این امتی��ازات می تواند این‬ ‫باش��د که مالیات ارزش اف��زوده صادرکنندگان برتر یک‬ ‫ماهه اس��ترداد شود‪ .‬اگر الزم باشد در این زمینه مصوبه‬ ‫سران قوا را نیز دریافت می کنیم‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در امور بازرگان��ی همچنین از تعیین‬ ‫ارزش واقع��ی پایه کاالهای صادراتی با کمک تش��کل ها‬ ‫و انجمن ها دفاع کرد‪ .‬مدرس خیابانی در ادامه با اش��اره‬ ‫به اینکه افزایش س��رمایه صندوق ضمان��ت صادرات را‬ ‫با ممارس��ت پیگیری می کند‪ ،‬درخواس��ت کرد که اتاق‬ ‫بازرگانی تهران و کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه‬ ‫ص��ادرات اتاق نیز این مهم را به عنوان یک مطالبه مورد‬ ‫پیگیری قرار دهند‪ .‬او با تاکید بر اینکه راه نجات تولید از‬ ‫صادرات می گذرد‪ ،‬گفت‪ :‬تش��کل محوری و هویت بخشی‬ ‫به تشکل ها در دس��تورکار ما قرار دارد؛ چراکه تشکل ها‬ ‫نقط��ه تماس دولت و بخش غیردولتی هس��تند‪ .‬مدرس‬ ‫خیابانی س��پس با اش��اره به امتیازاتی ک��ه دولت برای‬ ‫تش��کل ها قائل اس��ت‪ ،‬عنوان کرد که حض��ور یکپارچه‬ ‫تش��کل ها در نمایشگاه ها نیز مشمول ‪ ۵۰‬درصد تخفیف‬ ‫می ش��ود‪ .‬او در ادامه در واکنش به مشکالت مطرح شده‬ ‫درباره ثبت س��فارش گفت‪ :‬کانالیزه کردن تجارت برای‬ ‫تولید‪ ،‬از جمله درخواست های بعضی از فعاالن اقتصادی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اما به احتمال زیاد‪ ،‬محدودیت س��ابقه برای‬ ‫ثبت س��فارش لغو می ش��ود‪ .‬در عین حال این اجازه به‬ ‫واردکنندگان داده می ش��ود که بر اس��اس قراردادی که‬ ‫با تولیدکنندگان دارند‪ ،‬نس��بت ب��ه واردات اقدام کنند‪.‬‬ ‫نکته ای که محمد الهوتی با ان موافق نبود و اعالم کرد‬ ‫ک��ه چنین مجوزی‪ ،‬بازار قرارداده��ای صوری را تقویت‬ ‫می کند‪ .‬او در ادامه پیش��نهاد کرد برای سنجش اهلیت‬ ‫بازرگان��ان‪ ،‬کارت عضویت انها در تش��کل ها مالک قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روی صادرات خرما عوارض وضع نکنید‬ ‫احمدرضا فرش��چیان‪ ،‬رئیس کمیس��یون کشاورزی و‬ ‫صنای��ع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬نی��ز در ادامه این‬ ‫نشس��ت با اشاره به اینکه نوس��ان های ارزی به صادرات‬ ‫اس��یب وارد می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬چ��ه اش��کالی دارد که‬ ‫محدودیت واردات مواد اولیه از میان برداشته شود؛ چرا‬ ‫ک��ه به هر حال مواد اولیه واردات��ی در نهایت به صنایع‬ ‫فروخته خواهد ش��د‪ .‬ضمن انک��ه لغو این محدودیت به‬ ‫ثبات قیمتی این مواد در داخل کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به دنبال راه حلی برای تامین خرما در ماه رمضان‬ ‫است و بیم وضع عوارض بر صادرات این محصول وجود‬ ‫دارد گفت‪ :‬س��ال گذش��ته تولید خرما به ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫رس��ید و حدود ‪ ۳۸۰‬هزار تن از این محصول صادر شد‪.‬‬ ‫یعن��ی حدود ‪ ۵۰‬درصد تولید در مس��یر ص��ادرات قرار‬ ‫گرفت‪ .‬امسال تولید خرما به یک میلیون تن می رسد اما‬ ‫صادرات ‪ ۸‬ماهه خرما حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن براورد ش��ده‬ ‫است‪ .‬این بدان معناست که این محصول با کاهش ‪۲۷۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۸۰‬هزار تنی صادرات مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫کمک انسان دوستانه مردم لهستان به راننده ایرانی‬ ‫در جاده ای در لهس��تان حرکت می کرد که به دلیل کهنگی‬ ‫و خرابی کامیونش مجبور ش��د در کن��ار جاده توقف کند و‬ ‫مهمان مردم لهستان شود‪.‬‬ ‫او در مصاحب��ه با خبرگزاری صدا و س��یما می گوید‪ :‬پس‬ ‫از تخلیه بار در لهس��تان ق��رار بود به جمهوری چک بروم تا‬ ‫بار دیگری به مقصد کرمان بزنم اما متاس��فانه موتور ماشین‬ ‫دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫کامیون قدیمی کاظمی از نوع اینترنشنال ‪ ۹۶۷۰‬امریکایی‬ ‫اس��ت که دست کم ‪ ۳۰‬س��ال عمر کرده بود‪ .‬او قصد داشت‬ ‫یک محموله کشمش ایرانی را در مقصدی در لهستان تخلیه‬ ‫کند و س��پس با ب��اری از جمهوری چک ب��ه مقصد کرمان‬ ‫ب��ه ایران برگردد‪ .‬چون هزینه کافی ب��رای تعمیر کامیونش‬ ‫نداشت‪ ،‬ابتدا مجبور ش��د چند شب را در کابین خودرواش‬ ‫بخوابد‪.‬‬ ‫ام��ا چند نفر از رانندگان لهس��تانی ک��ه از وضع او با خبر‬ ‫ش��دند‪ ،‬ب��ه او پناه دادن��د و ماج��رای او را در ش��بکه های‬ ‫اجتماعی بازگو کردند‪ .‬رانندگان ابتدا خواس��تند به او کمک‬ ‫کنن��د تا کامیونش را تعمیر کند‪ ،‬اما چون تعمیر ان خودرو‬ ‫ب��اری کهنه به صرفه نبود‪ ،‬تصمیم گرفتند فراخوان بدهند و‬ ‫پول جمع کنند تا برایش یک کامیون نو بخرند‪.‬‬ ‫در نهای��ت هم ایرانی های مقیم لهس��تان و هم مردم این‬ ‫کش��ور از جمله اتحادیه رانندگان لهس��تانی دس��ت به کار‬ ‫ش��دند تا ماشین کاظمی تعمیر ش��ود اما هم قطعات یدکی‬ ‫پیدا نش��د و هم اینکه تعمیر ان به صرف��ه بود‪ .‬نتیجه انکه‬ ‫در ‪ ۲۴‬ساعت حدود ‪ ۲۵۰‬هزار زلوتی (حدود ‪ ۵۹‬هزار یورو)‬ ‫ب��رای این راننده تریلی ایرانی جمع اوری ش��د و کمک های‬ ‫لهستانی ها به او هنوز هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫روز پنج شنبه رانندگان لهس��تانی سرانجام کامیونی برای‬ ‫فردین کاظمی خریدند و به نظر می رسید که ماجرا ختم به‬ ‫خیر ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال ان گونه که خبرگزاری فرانسه‬ ‫نوشت‪ :‬فروشنده کامیون در اخرین لحظه از معامله منصرف‬ ‫شده و کامیون را تحویل نداده است‪.‬‬ ‫کشور اکنون با حجم باالی موجودی خرما روبه رو است‬ ‫و کاالیی که مازاد تولید دارد نباید مشمول عوارض شود‪.‬‬ ‫کاهش صادرات خرما در سال جاری‪ ،‬نتیجه وضع عوارض‬ ‫بر این محصول در سال گذشته است‪.‬‬ ‫فرش��چیان همچنی��ن پیش��نهادهایی مبن��ی ب��ر‬ ‫عرضه مس��تقیم خرم��ا در میدان های می��وه و تره بار و‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای برای دسترسی مردم به خرما‬ ‫با نرخ مناسب ارائه کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی‪ ،‬عضو کمیس��یون تسهیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫اعتبار کارت بازرگانی تولیدی‪ ۵ ،‬س��اله است‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫کرد که اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان نیز ‪ ۵‬ساله‬ ‫ش��ود‪ .‬در این صورت‪ ،‬پیام مثبتی هم به صادرکنندگان‬ ‫مخابره خواهد شد‪.‬‬ ‫عل��ی اکبر خدایی از اتحادیه تولی��د و تجارت ابزیان‪،‬‬ ‫با اش��اره به رش��د صادرات ‪ ۵۲۷‬میلیون دالری ابزیان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬عنوان کرد که شنیده شده که سازمان‬ ‫توس��عه تجارت با تدوین طرحی‪ ،‬به دنبال وضع عوارض‬ ‫بر صادرات ابزیان اس��ت‪ .‬او خط��اب به مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫خواهان جلوگیری از اجرایی شدن چنین طرحی شد‪.‬‬ ‫مرتض��ی میری‪ ،‬عض��و اتحادی��ه صادرکنندگان فرش‬ ‫دس��تباف‪ ،‬با اش��اره به اینکه فرش های دستباف معموال‬ ‫از روس��تاییان و اف��راد حقیقی خریداری ش��ده و صادر‬ ‫می ش��ود و البته اغلب انها فاقد فاکتور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫گمرکات صادرات فرش��ی که فاکتور نداش��ته باش��د‪ ،‬با‬ ‫مشکل مواجه می شود‪ .‬این فعال صادرات فرش دستباف‬ ‫همچنی��ن خواس��تار تجدیدنظر در معیاره��ای انتخاب‬ ‫صادرکنندگان نمونه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مسئله صدور ضمانتنامه‬ ‫افروز بهرام��ی‪ ،‬مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات‬ ‫و عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬هم در‬ ‫این نشس��ت با اش��اره به چالش دریافت ضمانتنامه ها از‬ ‫سوی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در بازارهای‬ ‫هدف گفت که در افغانس��تان‪ ،‬عمان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫کش��ورهای عضو اوراسیا و روس��یه این مشکل برطرف‬ ‫ش��ده و صندوق ضمانت صادرات ایران‪ ،‬ضمانتنامه ها را‬ ‫برای نهادهای مالی طرف قرارداد خود در این کش��ور ها‬ ‫صادر می کنند و س��پس انه��ا ضمانتنامه های مورد نیاز‬ ‫فعاالن اقتصادی ایران را صادر می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�ته حمایت�ی اس�تاندارد ب�رای تس�هیل‬ ‫صادرات کاالهای ایرانی‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه‪ ،‬تق��ی تقی پور‪ ،‬مدی��رکل دفتر‬ ‫ارزیاب��ی کیفی��ت کاالهای صادراتی و وارداتی س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد نی��ز که در این جلس��ه حضور یافت��ه بود‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اینکه ایران با ‪ ۱۵‬کشور همسایه‪ ،‬تعامالتی در‬ ‫زمینه پذیرش اس��تانداردهای متقابل دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‬ ‫عراق پیش��نهاد کردیم که یکی از موسسه های بازرسی‬ ‫ایرانی را انتخاب کند و در عین حال ‪ ۱۴‬شرکت بازرسی‬ ‫را به مقامات این کش��ور معرفی کردی��م‪ .‬در این زمینه‬ ‫پیگیری هایی نیز انجام ش��ده اس��ت اما به نظر می رسد‪،‬‬ ‫اراده ای برای حل این مسئله در عراق وجود ندارد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ی انتقاد ه��ا درباره‬ ‫س��ختگیری های اس��تاندارد بر کاالهای صادراتی گفت‪:‬‬ ‫بس��ته حمایت��ی تهیه ش��ده که در صورت درخواس��ت‬ ‫صادرکنن��دگان محص��والت ایران��ی ب��دون کس��ب‬ ‫استانداردهای اجباری به کشورهای هدف صادر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایانه صادراتی خرما‪ ،‬ابزیان‪ ،‬تره بار‬ ‫پس از ارائ��ه این توضیحات‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در امور بازرگانی از برگزاری جلس��اتی‬ ‫ب��رای تعیی��ن تکلیف ص��ادرات خرما‪ ،‬ابزیان و س��رب‬ ‫و روی خبر داد و از پیش��نهاد پنج س��اله ش��دن اعتبار‬ ‫کارت بازرگانی صادرکنندگان نمونه اس��تقبال کرد‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به اینکه همزمان با توسعه زیرساخت های تولید‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های صادرات توسعه نیافته اس��ت‪ ،‬از ایجاد‬ ‫پایانه های��ی صادراتی خرما‪ ،‬ابزی��ان‪ ،‬تره بار و گل و گیاه‬ ‫خبر داد‪ .‬مدرس خیابانی در ادامه با بیان اینکه در طول‬ ‫ماه های اخیر تا حدود زیادی از تولید بخشنامه جلوگیری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد که بررسی بخشنامه های مخل‬ ‫تج��ارت به موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی‬ ‫سپرده شده و اتاق بازرگانی تهران می تواند نماینده خود‬ ‫را برای حضور در جلسات ان معرفی کند‪.‬‬ ‫او ب��ه هم��کاران کاظمی گفته ک��ه به دلی��ل تحریم های‬ ‫بین الملل��ی علی��ه ای��ران نمی توان��د ای��ن معامل��ه را‬ ‫بپذیرد‪.‬‬ ‫اما خیران لهس��تانی دوباره دست به کار شدند و با انتشار‬ ‫پس��تی در فیس بوک گفته اند که قصد دارند کامیون دیگری‬ ‫برای کاظمی تهیه کنند‪ .‬بنابر فیلم منتش��ر ش��ده سرانجام‬ ‫مردم نوعدوست لهستان توانستند کامیون دیگری برای این‬ ‫راننده تریلی ایرانی تهیه کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬رحی��م بناءموالئ��ی‪ ،‬رئی��س کارگروه‬ ‫مش��ترک ایران و لهستان به‬ ‫گفت‪ :‬تایید این موضوع‬ ‫را گرفته ایم‪.‬‬ ‫براین اس��اس ی��ک کامیون دس��ت دوم ب��رای هموطن‬ ‫عزیزمان ازس��وی مردم لهستان خریداری شد که ظاهرا این‬ ‫فرد به ایران هم برگش��ته است‪ .‬قرار است اطالعات دیگری‬ ‫ه��م از رایزن م��ان در لهس��تان بگیریم که اگ��ر خبر موثق‬ ‫دیگری دریافت کردیم به شما اطالع می دهیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫درخشش رویدادها از برلین تا اشتوتگارت‬ ‫المان س��ال های س��ال اس��ت ک��ه از نظ��ر میزبانی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی مقام نخس��ت دنی��ا را دارد‪.‬‬ ‫یعنی چیزی حدود یک قرن! کیفیت این نمایش��گاه ها‬ ‫به دلی��ل نواوری ه��ا‪ ،‬امکانات و توانایی ها و دسترس��ی‬ ‫اسان و گس��ترده هوایی به مناطق مختلف است‪ .‬شما‬ ‫می توانی��د جدیدترین ابداعات و نواوری های دنیا را در‬ ‫حوزه های مختلف‪ ،‬در این نمایشگاه ها ببینید‪ .‬به همین‬ ‫خاطر اس��ت که صنعت نمایش��گاهی در المان دوسوم‬ ‫کل نمایش��گاه های دنیا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬درص��د غرفه ها در نمایش��گاه های المان و‬ ‫همچنی��ن ‪ ۶۰‬درصد بازدیدکنن��دگان متعلق به خارج‬ ‫از این کشور هستند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مرکز نمایشگاهی برلین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی برلین در سال ‪۱۸۲۲‬میالدی‬ ‫(‪1201‬خورش��یدی) فعالی��ت خود را اغ��از و تا امروز‬ ‫در ‪ ۱۵۰‬کش��ور دنی��ا در ‪ ۵‬قاره‪ ،‬ش��عبه ها و دفترهای‬ ‫نمایندگی خود را دایر کرده اس��ت‪ .‬فضای سرپوشیده‬ ‫این نمایش��گاه در برلی��ن حدود ‪ ۱۶۰‬ه��زار مترمربع‬ ‫و فض��ای باز ان ‪ ۱۰۰‬ه��زار مترمربع اس��ت‪ .‬به دلیل‬ ‫وس��عت بس��یار زیاد این نمایش��گاه حدود ‪ ۳۰۰۰‬متر‬ ‫خط��وط راه اهن در ان وج��ود دارد‪ .‬فع��ال بودن این‬ ‫نمایش��گاه تنها به ش��هر برلین خالصه نمی شود‪ ،‬بلکه‬ ‫این س��ایت نمایش��گاهی نمایندگانی را در کشورهای‬ ‫چین‪ ،‬سنگاپور و اوکراین به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫گردش مالی این شرکت در سال ‪ ۲۰۱۴‬به حدود ‪۲۶۵‬‬ ‫میلیون یورو رسیده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۲۷ ،)1393‬هزار غرفه در‬ ‫مرکز نمایش��گاهی برلین دایر شده و حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بازدیدکننده از سرتاس��ر جهان از نمایش��گاه هایی که‬ ‫در این ش��هر برگزار ش��د‪ ،‬بازدید کرده ان��د‪ .‬این مرکز‬ ‫نمایش��گاهی همچنان ب��ه فعالیت خود ادام��ه داده و‬ ‫در س��ال های اخیر جزو محبوب ترین نمایشگاه ها بوده‬ ‫است‪ .‬با خرید بلیت هواپیمای برلین می توانید در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬از این نمایش��گاه عظیم دی��دن کنید تا متوجه‬ ‫ش��گفتی های ابداعات صنایع مختلف ش��وید‪ .‬برخی از‬ ‫این نمایش��گاه ها ش��امل نمایش��گاه تخصصی صنایع‬ ‫هوا‪-‬فض��ا‪ ،‬نمایش��گاه تخصص��ی صنع��ت جهانگردی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تخصصی صنعت ریلی‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی میوه و س��بزیجات و نمایش��گاه تخصصی‬ ‫تجهی��زات صوت��ی و تصوی��ری و لوازم برق��ی خانگی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه مونیخ؛ مرکز جدید‬ ‫نمایشگاهی که هم اکنون در شهر مونیخ المان وجود‬ ‫دارد ‪ ۱۲‬فوریه س��ال ‪23( ۱۹۹۸‬بهمن‪ )1376‬تاسیس ‬ ‫شده است‪ .‬مرکز نمایش��گاهی مونیخ جزو ‪ ۵‬نمایشگاه‬ ‫مدرن جهان محسوب می شود و پس از گذشت سال ها‬ ‫هنوز هم به ان «مرکز جدید» می گویند‪ .‬مقر اصلی این‬ ‫نمایشگاه همان شهر مونیخ است که ساالنه بیش از ‪۳۰‬‬ ‫هزار غرفه گذار از ‪ ۱۰۰‬کشور مختلف دنیا در این مکان‬ ‫گرد هم می ایند‪ .‬فضای این نمایشگاه حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫مترمربع اس��ت و در طول سال ‪ 2‬میلیون بازدیدکننده‬ ‫از سرتاس��ر جهان خود را به این نمایشگاه می رسانند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه هایی که در این مرکز برگزار می شود به سه‬ ‫دس��ته ‪ ۱۴‬نمایش��گاه بین المللی تخصصی پیشرو‪۴۰ ،‬‬ ‫نمایش��گاه تخصصی و بیش از ‪ ۲۵۰‬نمایش��گاه مهمان‬ ‫تقسیم می شود‪.‬‬ ‫از نمایش��گاه هایی ک��ه در س��ال های اخی��ر م��ورد‬ ‫اس��تقبال بازرگانان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬ش��رکت و تاجران‬ ‫ایرانی ق��رار گرفته می ت��وان به نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تجهیزات و وس��ایل الکترونیکی‪ ،‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫طال و جواهرات‪ ،‬ساعت های مچی و دیواری‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫مرکز نمایش��گاهی کلن بیش��ترین میزان مش��ارکت کننده در بین‬ ‫نمایشگاه های المان را دارد و شرکت کنندگانی از ‪ ۱۲۰‬کشور مختلف‬ ‫غرفه های خود را در این مرکز دایر می کنند‬ ‫تخصص��ی مصالح س��اختمانی‪ ،‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تخصص��ی ن��ان و ش��یرینی و نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫نوش��یدنی و غذای مایع اش��اره کرد‪ .‬این نمایش��گاه ها‬ ‫در بی��ن بازدیدکنندگان ایران��ی از محبوبیتی خاصی‬ ‫برخوردار است‪ .‬اگر شما هم می خواهید در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫از ای��ن نمایش��گاه دیدن کنید با خری��د بلیت هواپیما‬ ‫لحظات ش��گفت انگیزی را می توانید در این نمایش��گاه‬ ‫شاهد باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی فرانکف��ورت در س��ال‬ ‫‪۱۹۰۷‬میالدی (‪ )1285‬تاس��یس ش��د و ‪ 2‬س��ال بعد‬ ‫نخس��تین سالن نمایش��گاهی خود را در حیطه کنونی‬ ‫خود افتتاح کرد‪ .‬هم اکنون این سالن در صحن ورودی‬ ‫نمایش��گاه قرار دارد و بانام ‪Festhalle‬به فعالیت خود‬ ‫ادامه می دهد‪ .‬در این سالن عموما جشن های نمایشگاه‬ ‫برگزار می شود‪ .‬نمایش��گاه کنونی که به شکل امروزی‬ ‫می بینید از سال ‪۱۹۸۰‬میالدی (‪)1358‬به همین شکل‬ ‫و ظاهر بوده و ‪ ۶۰‬درصد این نمایش��گاه به فرانکفورت‬ ‫و حدود ‪ ۴۰‬درصد ان به ایالت هس��ن وابس��ته است‪.‬‬ ‫مرکز نمایش��گاهی فرانکفورت مجهزترین‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫و مدرن تری��ن محوطه نمایش��گاهی در دنیا را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه حدود ‪ ۵۸۰‬هزار‬ ‫مترمربع فضای داخلی و خارجی‪ ،‬یک س��الن جشن و‬ ‫ی��ک مرکز کنفرانس دارد که هم��ه انها به جدیدترین‬ ‫فناوری های ارتباطی مجهز هستند‪.‬‬ ‫در مجم��وع فرانکف��ورت ب��ه هم��راه نمایش��گاه‬ ‫فوق الع��اده ان یک��ی از مقاص��د گردش��گری‬ ‫مس��افرانی اس��ت که از سرتاس��ر دنیا خ��ود را به ان‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫االت موس��یقی‪ ،‬قطعات خودرو‪ ،‬دکوراسیون داخلی‬ ‫و وسایل تزئینی‪ ،‬تاسیس��ات و نورپردازی و مواد اولیه‬ ‫و محصوالت نس��اجی ازجمله موضوعاتی هس��تند که‬ ‫رویدادهای وابس��ته به انها هر س��ال در این نمایشگاه‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه هم اکنون مقدمات خود‬ ‫را برای بازدیدکنندگان در س��ال اینده میالدی فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه هانوفر؛ وسیع ترین نمایشگاه‬ ‫بزرگ ترین مرکز نمایش��گاهی کشور المان در شهر‬ ‫هانوفر قرار دارد که وس��عت ان ب��ه ‪2‬میلیون مترمربع‬ ‫می رس��د‪ .‬ای��ن نمایش��گاه در س��ال ‪۱۹۴۷‬می�لادی‬ ‫س شده است‪ .‬نمایشگاه های‬ ‫(‪1325‬خورش��یدی) تاسی ‬ ‫مختلف��ی در این مرک��ز عظیم برگزار می ش��ود که از‬ ‫نظ��ر فعالیت ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه های تخصصی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های مهم��ان‪ ،‬همایش و س��مینار‪ ،‬برگزاری‬ ‫اجالس و نمایشگاه های کاالهای مصرفی تقسیم بندی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در بین نمایش��گاه های کش��ور الم��ان این‬ ‫نمایش��گاه بیش��ترین گس��تردگی را در بیش��تر نقاط‬ ‫جهان دارد‪ .‬جالب است بدانید حضور شرکت کنندگان‬ ‫و بازدیدکنن��دگان ایرانی در این نمایش��گاه هر س��ال‬ ‫در حال رش��د و پیش��رفت اس��ت‪ .‬نمایش��گاه هانوفر‬ ‫غرفه های��ی ب��ا موضوع��ات نمایش��گاه جهان��ی فرش‪،‬‬ ‫نمایش��گاه خودروهای سنگین‪ ،‬صنایع چوب و جنگل‪،‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی ماشین االت کشاورزی و نمایشگاه‬ ‫حمل ونقل صنعتی برگزار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه کلن؛ پربازدیدترین نمایشگاه‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی کل��ن یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫نمایشگاه های کشور المان به شمار می رود که در سال‬ ‫‪۱۹۲۴‬میالدی (‪ )1302‬تاس��یس ش��ده و س��االنه ‪۸۰‬‬ ‫نمایش��گاه تخصصی و ‪ ۲‬هزار همایش در المان و دیگر‬ ‫کشورهای دنیا برگزار می کند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ح��دود ‪ ۲۴۸‬ه��زار مترمربع فضای‬ ‫سرپوشیده و ‪ ۱۰۰‬هزار مترمربع فضای باز دارد‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۲۵‬بخ��ش اقتصادی مه��م در این نمایش��گاه فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬مرک��ز نمایش��گاهی کلن بیش��ترین میزان‬ ‫مش��ارکت کننده در بین نمایش��گاه های المان را دارد‪.‬‬ ‫شرکت کنندگانی از ‪ ۱۲۰‬کشور مختلف غرفه های خود‬ ‫را در این مرکز دایر می کنند‪.‬‬ ‫تع��داد بازدیدکنندگان��ی که در طول س��ال از این‬ ‫نمایش��گاه دی��دن می کنند به ‪ ۶‬میلیون نفر می رس��د‬ ‫که از ‪ ۲۲۰‬کش��ور مختلف خود را به ش��هر کلن المان‬ ‫می رس��انند‪ .‬این امارها نش��ان می دهد مش��ارکت در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کلن چقدر زیاد است‪ .‬همچنین‬ ‫خبرن��گاران بس��یار زی��ادی از رس��انه های معتبر دنیا‬ ‫از ای��ن نمایش��گاه گزارش های خود را تهیه و منتش��ر‬ ‫می کنن��د‪ .‬خوب اس��ت بدانید که ای��ن فعالیت ها فقط‬ ‫به ش��هر کلن المان محدود نمی شود‪ .‬این نمایشگاه پا‬ ‫را فراتر گذاش��ته و خوش نامی خود را در کش��ورهای‬ ‫دیگر نیز گسترش داده است‪ .‬این مرکز در کشورهایی‬ ‫مانند امارات‪ ،‬برزیل‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬س��نگاپور و روس��یه‬ ‫نمایشگاه های مختلفی را برگزار می کند‪ .‬پرطرفدارترین‬ ‫نمایش��گاه ها در این مرک��ز میان ایرانی ها نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ش��یرینی‪ ،‬شکالت و بیس��کویت‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫س��رگرمی و بازی های رایانه ای‪ ،‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬نمایش��گاه تولید مبلمان و دکوراسیون‬ ‫داخل��ی و نمایش��گاه بین الملل��ی تجهی��زات صوتی و‬ ‫تصویری است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه اشتوتگارت؛ قطب اقتصاد المان‬ ‫مرکز نمایشگاهی اشتوتگارت نقش مهمی در اقتصاد‬ ‫و کشور المان دارد‪ .‬س��االنه حدود ‪ ۲۰‬هزار غرفه گذار‬ ‫که ‪ ۲۰‬درصد ان از کش��ورهای مختلف دنیا هستند و‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون بازدیدکننده در این نمایش��گاه مش��ارکت‬ ‫می کنن��د‪ .‬این نمایش��گاه امکانات فراوان��ی دارد که از‬ ‫جمل��ه انها حمل ونقل عمومی مانن��د قطار‪ ،‬اتوبوس و‬ ‫تاکسی‪ ،‬پارکینگ طبقاتی‪ ،‬سالن های بزرگ کنفرانس‪،‬‬ ‫فضای س��بز بی نظیر‪ ،‬رس��توران های مدرن‪ ،‬سالن های‬ ‫ورزش��ی و خیلی از امکانات دیگر اس��ت‪ .‬جالب اس��ت‬ ‫بدانید س��اختمان و معم��اری عجی��ب و پیچیده این‬ ‫نمایش��گاه بزرگ‪ ،‬توانسته جوایز مختلفی را از ان خود‬ ‫کند‪ .‬از انجا که این نمایش��گاه تنها فاصله ‪ ۳‬دقیقه ای‬ ‫پیاده روی با فرودگاه اش��توتگارت دارد‪ ،‬شرایط مناسب‬ ‫و ایده الی را برای مشارکت کنندگان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫از جمله نمایشگاه هایی که در این مرکز برگزار می شود‪،‬‬ ‫نمایش��گاه اب��زاراالت ماش��ین‪ ،‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫گردش��گری و تفری��ح و نمایش��گاه های اس��تخرها و‬ ‫سوناهای خصوصی و عمومی هستند‪.‬‬ ‫مرک��ز نمایش��گاهی اش��توتگارت در نق��اط مختلف‬ ‫دنی��ا از امری��کای التین گرفت��ه تا اس��یا نمایندگان‬ ‫باکیفیتی دارد‪ .‬همچنین در کش��ورهای ترکیه و چین‬ ‫ش��رکت هایی را پایه گ��ذاری کرده اس��ت‪ .‬ای��ن مرکز‬ ‫ل حاض��ر در ‪ ۵۴‬کش��ور دنی��ا نمایندگی فعال‬ ‫در ح��ا ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه صنعتی‬ ‫کرمانشاه در عراق‬ ‫مرکز نمایشگاهی‬ ‫فرانکفورت‬ ‫مجهزترین‪،‬‬ ‫بزرگ ترین و‬ ‫مدرن ترین‬ ‫محوطه‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫در دنیا را به‬ ‫خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه‬ ‫حدود ‪۵۸۰‬‬ ‫هزار مترمربع‬ ‫فضای داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬یک سالن‬ ‫جشن و یک مرکز‬ ‫کنفرانس دارد‪ ‬‬ ‫ایجاد فضای بازی گونه (‪ )gamification‬در نهمین نمایشگاه شهر هوشمند‬ ‫مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری‬ ‫مش��هد گفت‪ :‬در نهمین نمایش��گاه ش��هر هوش��مند فضای بازی‬ ‫(‪ )gamification‬ب��رای اش��نایی با خدمات طراحی ش��ده که‬ ‫جوانان را به خود جذب خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدج��واد رجائیان در ایین «معرف��ی ویژگی ها و رویدادهای‬ ‫نهمین نمایشگاه شهر هوشمند» که در سازمان فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات شهرداری مشهد برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امسال برنامه ریزی‬ ‫خوبی انجام ش��ده تا نهمین نمایش��گاه شهر هوشمند را از اول تا ‪4‬‬ ‫ن ‪ ،۱۳۹۸‬برگزار کنیم‪.‬‬ ‫بهم ‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای هماهنگی اجرای نمایشگاه چند ماهی است‬ ‫که مشغول کار هستیم‪ .‬براساس برنامه ای که در تقویم نمایشگاهی‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی مش��هد‪ ،‬پیش بینی شده بود‪،‬‬ ‫نمایش��گاه کامپیوتر و شهر هوشمند در یک بازه زمانی پیش بینی‬ ‫شده و به لحاظ نزدیکی ای که این دو نمایشگاه با هم دارند‪ ،‬سلسله‬ ‫جلسات هماهنگی را با فعاالن این عرصه گذاشته ایم و این نخستین‬ ‫گام در هم افزایی و منطبق با سیاست های یک شهر هوشمند است و‬ ‫تمام اجزایش باید همکاری الزم را با هم داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد‬ ‫گفت‪ :‬توانسته ایم با رفاه و همدلی که بین برگزارکنندگان به وجود‬ ‫امده‪ ،‬نمایشگاه شهر هوشمند و الکامپ یا کامپیوتر را در یک بازه‬ ‫زمانی برگزار کنیم‪ .‬این هماهنگی باعث شد هم از حیث مخاطبان‬ ‫و هم از حیث ش��رکت کنندکان در نمایش��گاه و برنامه های جانبی‬ ‫ک��ه می توان برای ش��رکت کنندگان در نظر گرف��ت‪ ،‬غنای الزم را‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ل حاضر کمتر از یک ماه تا زمان برگزاری‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��ا ‬ ‫نمایش��گاه فاصله داریم‪ .‬ظرفیت سالن شهر هوشمند تقریبا کامل‬ ‫شده و در بخش های دیگر نمایشگاه هم در حوزه کامپیوتر‪ ،‬استقبال‬ ‫بسیار خوبی را ازسوی شرکت ها داشته ایم‪.‬‬ ‫رجائیان با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای نمایشگاه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ادامه روندی که برای نمایش��گاه داش��تیم و ش��روع‬ ‫کرده ایم‪ ،‬در کنار شرکت های بزرگ کشوری که چرخ های صنعت‬ ‫را ب��ه حرک��ت درمی اورند‪ ،‬چ��ه در حوزه پرداخ��ت الکترونیک و‬ ‫اپلیکیش��ن های موبایل��ی و چه در حوزه زیرس��اخت های فناوری‬ ‫اطالعات و هوشمندس��ازی تلفن همراه که به نوعی موتور محرک‬ ‫هوشمندس��ازی فناوری اطالعات کش��ور هستند‪ ،‬استارت اپ ها و‬ ‫جامعه جوان استارت اپی را هم داریم که باعث خواهد شد ایده های‬ ‫نو و محصوالت نواورانه را در نمایشگاه داشته باشیم و مورد بازدید‬ ‫مخاطبان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حوزه مدیریتی ش��هرداری ها که س��ازمان فاوا در‬ ‫این محدوده نقش هماهنگی را در نمایش��گاه دارد‪ ،‬سعی کرده ایم‬ ‫مخاطب تخصصی خوبی را در نقش بازدیدکننده و ش��رکت کننده‬ ‫داش��ته باش��یم و پاویونی را برای سازمان فاوای کالن شهرها داریم‬ ‫که امسال اضافه شده و چند کالن شهر دستاوردهای خود را به این‬ ‫نمایش��گاه خواهند اورد‪ .‬بخش��ی را برای تبادل نظر با متخصصان‬ ‫در این حوزه و هم اندیشی هایی در این نمایشگاه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سلس��له فعالیت هایی که در ش��هر مشهد‬ ‫انجام شده‪ ،‬مطابق با نمایشگاه های دیگر است‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار تمام‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬فضای بازی گونه ای را برای جذب جوانان خواهیم داشت‬ ‫و سرویس های خدمات شهری را تعبیه کرده ایم که می توانند به این‬ ‫نمایشگاه بیایند و از این سرویس ها استفاده کنند و جایزه بگیرند‪.‬‬ ‫رجائی��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬بخ��ش بازی ه��ای رایان��ه ای و ملی را‬ ‫در نمایش��گاه داری��م ک��ه بخش اثرگذاری در نمایش��گاه اس��ت و‬ ‫دس��تاوردهای جوانان متخصص این مرزوبوم را به نمایش گذاشته‬ ‫که زحمات زیادی را در این حوزه کش��یده اند و توفیقات زیادی را‬ ‫در عرصه بازی دارند‪ .‬مرکز نواوری ش��هری ش��هرداری مشهد هم‬ ‫فضایی دارد که در ان ش��تاب دهنده ها و کس��ب وکارهایی نواوری‬ ‫که در حوزه خدمات ش��هری فعالیت دارند‪ ،‬س��ازماندهی خواهند‬ ‫ش��د و خدمات ش��ان را در مع��رض دی��د مخاطبان ق��رار خواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد‬ ‫با بیان اینکه در این نمایشگاه همزمان چند نشست از مدیران ارشد‬ ‫ش��هری کالن ش��هرها را برنامه ریزی کرده ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نشست‬ ‫معاونان برنامه ریزی کالن ش��هرها و نشست مدیران عامل سازمان‬ ‫فاوای ش��هرهای کشور همزمان با نمایش��گاه برگزار خواهد شد و‬ ‫دوره های اموزشی و کارگاه ها با رویکرد مدیریت شهری و به گونه ای‬ ‫اس��ت که مخاطبان تخصصی خوبی از سراس��ر کش��ور به خودش‬ ‫جذب خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به طور کلی در فضای شهر هوشمند‪ ۷ ،‬هزار‬ ‫پاویون شرکت های دانش بنیان در پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی فرودگاه‪ ،‬هواپیما‪ ،‬پرواز‪،‬‬ ‫صنایع و تجهیزات وابسته با حمایت صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی برپا می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬این پاویون‬ ‫همزمان ب��ا برگ��زاری پنجمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ف��رودگاه‪ ،‬هواپیم��ا‪ ،‬صنای��ع و‬ ‫تجهیزات وابس��ته از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۷‬دی در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران برپا‬ ‫می ش��ود و ش��رکت های دانش بنی��ان حوزه‬ ‫صنایع مرتبط با پ��رواز و فرودگاهی به ارائه‬ ‫اخری��ن محص��والت و دس��تاوردهای خود‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ش��رکت های صنعتی‬ ‫داخل��ی و بین المللی محصوالت‪ ،‬قابلیت های‬ ‫فنی و نواوری های خود را به بازدیدکنندگان‬ ‫عرضه می کنند و از تعامل با دست اندرکاران‬ ‫صنعت و فرصت های موجود بهره می گیرند‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان ب��رای حضور در‬ ‫پاویون ش��رکت های دانش بنیان در پنجمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ف��رودگاه‪ ،‬هواپیما‪،‬‬ ‫پرواز‪ ،‬صنایع و تجهیزات وابس��ته از حمایت‬ ‫‪ ۹۰‬درص��دی صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫در تامی��ن هزینه های مربوط ب��ه حضور در‬ ‫نمایشگاه برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫متر فضای نمایشگاهی را به غرفه ها اختصاص داده ایم و بستگی به‬ ‫چیدمان غرفه ها‪ ،‬می تواند تعداد متفاوتی داشته باشد‪ .‬کالن شهرها‬ ‫با توجه به نشست های تخصصی دعوت شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری‬ ‫مش��هد با اش��اره به اینکه کالن ش��هرها در حوزه ش��هر هوشمند‬ ‫فعالیت ویژه تری دارند‪ ،‬گفت‪ :‬از کالن ش��هرها دعوت ش��ده و دیگر‬ ‫ش��هرها برای اس��تفاده از دس��تاوردها حضور خواهند داش��ت‪ .‬در‬ ‫سیاست گذاری نمایش��گاه سعی داریم تعادل وجود داشته باشد و‬ ‫تعدادی از کالن شهرهای پیشرو در فناوری حضور دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمایش��گاه امس��ال با رویکردی مدیریت شده که‬ ‫بودج��ه اش را از طریق اسپانس��ر بخش خصوص��ی تامین کنیم و‬ ‫هزینه ای روی دس��ت مدیریت ش��هری نگذاریم و در سال گذشته‬ ‫هم همین طور بود ه اس��ت‪ .‬در س��ال گذش��ته‪ ،‬س��الن را از شرکت‬ ‫نمایش��گاه ها به طور رایگان گرفتیم و حدود ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان هزینه شد که ازسوی اسپانسر هزینه شد‪.‬‬ ‫رجائیان تاکید کرد‪ :‬در این نمایشگاه دستاوردهای مان را نمایش‬ ‫می دهیم و اطمینان خاطر دارم که این اتفاق خواهد افتاد‪ .‬باتوجه به‬ ‫اشتیاقی که شرکت های خصوصی دارند‪ ،‬در حوزه خدمات شهری‬ ‫توانسته ایم بیشتر از حوزه های نواورانه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه باعث می ش��ود مسیر توسعه برای‬ ‫کسب وکارهای استارت اپی پیدا شود و در زمینه برگزاری مسابقات‬ ‫تمهیدات ویژه ای دیده شده تا در پایان نمایشگاه از استارت اپ های‬ ‫برتر استفاده شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه گف��ت‪ :‬نمایش��گاهی از‬ ‫دس��تاوردهای صنعتی اس��تان کرمانشاه در‬ ‫سال اینده در کشور عراق برپا می شود‪.‬‬ ‫محس��ن دارابی با اش��اره به اینکه کاهش‬ ‫ص��ادرات اس��تان تنه��ا مربوط ب��ه تصحیح‬ ‫پایه های صادراتی نیست اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته ‪ 3‬میلیارد دالر صادرات در اس��تان‬ ‫انجام شد که یک میلیارد دالر ان مربوط به‬ ‫سومار بود اما این مرز از نیمه دوم تیر امسال‬ ‫از طرف عراق مسدود و همین موضوع سبب‬ ‫کاهش صادرات استان شد‪.‬‬ ‫داراب��ی با بی��ان اینک��ه در واقع اس��تان‬ ‫کرمانش��اه پنج��ره مه��م تنفس��ی در حوزه‬ ‫صادرات را در ‪ ۶‬ماه گذش��ته از دس��ت داده‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با پیگیری انجام ش��ده اشکاالت‬ ‫این مرز رفع شده و به زودی شاهد بازگشایی‬ ‫ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه افزود‪ ۳۷۱ :‬کیلومتر مرز‬ ‫مشترک اس��تان با عراق در واقع مرز رسمی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران با عراق اس��ت؛‬ ‫بنابراین تمام س��ازمان های مرب��وط باید در‬ ‫ح��وزه زیرس��اخت مرزها همکاری داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه‬ ‫هیات وزیران مس��ئولیت برپایی نمایش��گاه‬ ‫در عراق به کارگروه توس��عه صادرات استان‬ ‫تفویض شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با این وجود برپایی‬ ‫نمایشگاه با استفاده از یارانه نیازمند مصوبه‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت اس��ت و بر همین‬ ‫اس��اس نمایشگاه اس��تان کرمانشاه در یکی‬ ‫از اس��تان های س��لیمانیه‪ ،‬اربیل یا اقلیم در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬برپا می ش��ود‪ .‬دارابی با بیان اینکه‬ ‫در استان کرمانشاه کولبری به ان صورت که‬ ‫در استان های کردس��تان و اذربایجان غربی‬ ‫انجام می شود وجود ندارد گفت‪ :‬در سال ‪۹۶‬‬ ‫با اصالحیه ای کولبری به بازارچه های موقت‬ ‫غیررس��می تغییر یافت و در س��ال گذشته‬ ‫می��زان اقالم کاال برای مرزنش��ینان محدود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دو شرط سبب بی رغبتی‬ ‫مرزنش��ینان برای فعالیت های تجاری شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مرزنش��ینان باید ثبت سفارش انجام‬ ‫دهن��د و دیگر اینکه باید نمایندگی رس��می‬ ‫داش��ته باش��ند ام��ا در نامه ای درخواس��ت‬ ‫ش��ده که موضوع داش��تن نمایندگی رسمی‬ ‫حذف و ثبت س��فارش به ثبت اماری تبدیل‬ ‫ش��ود که در این صورت سبب رونق منطقه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫داراب��ی با اش��اره به وج��ود اعتراض هایی‬ ‫مبنی بر حضور یک س��رمایه گذار چینی در‬ ‫اس��تان به منظور ایجاد واحد تولیدی کاشی‬ ‫در استان عنوان کرد‪ :‬براساس قانون چنانچه‬ ‫واحد تولیدی درخواس��ت صدور مجوز برای‬ ‫تولیدات صادراتی داش��ته باش��د مجوز باید‬ ‫ص��ادر ش��ود و پذیرش س��رمایه گذار چینی‬ ‫خالف قانون نیست و نمی توان صرف اشباع‬ ‫ش��دن بازار از کاالیی از ص��دور مجوز برای‬ ‫واحدی ممانعت کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از یک قرن پیشتازی صنعت نمایشگاهی المان گزارش می دهد‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫در نمایشگاه صنعت‬ ‫فرودگاهی‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان بر نقش مهم پوشش های بیمه ای در کاهش خسارت های ناشی از سیل و زلزله در کشور تاکید کردند‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم از‬ ‫مزیت های‬ ‫بیمه بی اطالع‬ ‫ هستند‬ ‫راهکار موثر در مدیریت بالیای طبیعی‬ ‫علیرضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫زلزل��ه نیز مانند ‪ ۴۳‬دیگ��ر از حوادث و خطرات‬ ‫طبیعی زیانبار که منشا انها خارج از اراده و کنترل‬ ‫انس��ان اس��ت‪ ،‬در زمره بالیای طبیعی یا خش��م‬ ‫طبیعت قرار دارد‪ .‬فعل و انفعال پوس��ته س��خت‬ ‫زمین ک��ه در فرهنگ بین المللی به ‪act of god‬‬ ‫ش��هرت دارد‪ ،‬چون لرزش ناگهانی پوس��ته های‬ ‫جامد زمین اس��ت‪ ،‬بیش��تر دلهره اور می نمایاند‪.‬‬ ‫ناش��ناخته بودن علل زمین لرزه که ناشی از فشار‬ ‫داخلی س��نگ ها و گس��ل های زمین است‪ ،‬فاقد‬ ‫امکان شناس��ایی زمان و مکان وقوع شکست الیه‬ ‫اس��ت‪ .‬دیگر بالیای طبیعی مانند اتش س��وزی‪،‬‬ ‫فوران اتش فشان‪ ،‬سیل‪ ،‬رعد و برق‪ ،‬توفان‪ ،‬گردباد‬ ‫و تندباد‪ ،‬غرق ش��دگی‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬سوختگی‪،‬‬ ‫تاثی��ر گاز یا بخار یا مواد خوردنده مانند اس��یدها‪،‬‬ ‫بیماری های واگیر‪ ،‬سوانح رانندگی‪ ،‬مسمومیت‪،‬‬ ‫س��قوط از ارتف��اع و حمله حیوانات وحش��ی و‪...‬‬ ‫اگر چه خ��ارج از اراده و کنترل انسان هاس��ت اما‬ ‫به س��رعت قابل مقابله و ممانعت از انتش��ار بوده و‬ ‫تاحدودی پیش بینی انها مقدور است‪ .‬بنابر انچه‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬دو دلی��ل غیرقاب��ل پیش بینی بودن‬ ‫مطلق زمان و مکان و میزان ش��دت و گستردگی‬ ‫زیانب��اری‪ ،‬دلهره اورتر اس��ت‪ .‬صنعت بیمه برای‬ ‫بیش��تر ح��وادث زیانب��ار طبیعی خ��ارج از اراده‬ ‫بشری‪ ،‬پوش��ش های مناس��بی تدارک دیده‪ ،‬اما‬ ‫ناشناخته بودن مزیت های انها برای عموم مردم‪،‬‬ ‫هزینه های��ی گاه غیرقابل جبران تحمیل می کند‪.‬‬ ‫بیمه های اتش س��وزی و پوش��ش تبعی ان نوعی‬ ‫از بیمه نامه اس��ت که جبران مالی حوادث ناش��ی‬ ‫از اتش س��وزی به هر علت ( غی��ر ارادی ) را برای‬ ‫تمامی اماکن و در دوره یک س��اله با درخواس��ت‬ ‫مش��تری ش��رکت های بیمه و با هزینه متناسب‬ ‫پوش��ش می دهد‪ .‬جبران هزینه های مالی ناش��ی‬ ‫از حوادث س��یل و زلزله و انفجار نیز جزو پوش��ش‬ ‫اصلی و جبران هزینه تعمیرات حوادث زیانبار برف‬ ‫و تگرگ و باران‪ ،‬ترکیدگی لوله های اب و فاضالب‬ ‫نیز بنابر درخواس��ت در قالب پوش��ش های تبعی‬ ‫قابل تهیه هس��تند‪ .‬انچه درباره ح��وادث زیانبار‬ ‫طبیعی در اخرین روزهای س��ال ‪ ۹۷‬و بهار س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬در کش��ور تجربه شد‪ ،‬نمود بیشتری از الزام به‬ ‫تهیه بیمه نامه های حرفه ای پوش��ش های بالیای‬ ‫طبیع��ی را عی��ان کرد‪ .‬انچ��ه در ادوار گوناگون و‬ ‫با امواج فراگیر هنگام ب��روز چنین حوادثی مورد‬ ‫مباحث��ه و به طور ج��دی مدنظر ق��رار می گیرد‬ ‫صندوق جبران حوادث طبیعی اس��ت که به طور‬ ‫معمول نی��ز پس از فروکش ک��ردن هیجان های‬ ‫فراموش یا کم اثر می ش��ود‪ .‬توجه دادن به مردم و‬ ‫هم��ت گروهی برای تامین بودجه خرید بیمه نامه‬ ‫یا تامین منابع مورد نیاز واقعا امری قامض نیست‪،‬‬ ‫بلک��ه محتاج فراخوان عموم مردم اس��ت‪ .‬نیاز به‬ ‫صندوق ملی جبران حوادث طبیعی با هر مکانیسم‬ ‫تامین منابع از مهم تریم اقدام ها برای جبران زیان‬ ‫وارد پس از حدوث قدرت قهریه طبیعی است‪ .‬این‬ ‫مهم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد وقتی بدانیم‬ ‫روی کمربند زلزله قرار داریم و س��یل‪ ،‬ولو با دوره‬ ‫طوالنی م��دت حادثه امری حتم��ی و با احتمال‬ ‫باالی وقوع است‪ .‬بهتر است عالوه بر تدارک منابع‬ ‫مالی مقابله با خسارت های حوادث طبیعی مانند‬ ‫بیمه نامه یا صن��دوق‪ ،‬نگاه متمایز و حائز اهمیتی‬ ‫به مقول��ه پیش��گیری ها و ایمنی داش��ت و درباره‬ ‫کاه��ش اثار تخریب��ی و همچنی��ن جلوگیری از‬ ‫خسارت های بالیای طبیعی نیز مداقه حداکثری‬ ‫کرد‪ .‬ممانعت از س��اخت ابنیه های فاقد ایمنی و‬ ‫رعایت مقررات و ایین نامه های ساختمان سازی‪،‬‬ ‫رعایت تراکم ساخت بر مبنای وسعت جغرافیایی‪،‬‬ ‫تبدیل ساختمان های واقع در بافت های فرسوده‬ ‫ب��ه ش��هرک های مس��کونی با تخصیص س��رانه‬ ‫مناس��ب اس��تفاده از تجهی��زات خاموش کردن‬ ‫اتش سوزی و مقاومت بناها در برابر دیگر حوادث‬ ‫قهری طبیعت‪ ،‬ممانعت از ساخت بنا در مجاورت‬ ‫رودخانه ها و سیل بندها و مسیل های درون شهری‬ ‫و بیرون ش��هری‪ ،‬مقاوم س��ازی زیرس��اخت های‬ ‫ابنیه ه��ای با عمر بی��ش از ‪ ۵۰‬س��ال غیرفلزی و‬ ‫بتون��ی به ویژه در روس��تاها‪ ،‬ممانعت از تخریب و‬ ‫بهره برداری غیرمجاز جنگل ها‪ ،‬ش��ن های داخل‬ ‫رودخانه ه��ا‪ ،‬تپه ماهورها و کتل های خاکی خارج‬ ‫از محدوده ه��ای مس��کونی‪ ،‬جلوگیری از تخریب‬ ‫م��زارع و زمین ه��ای مزروع��ی و کش��اورزی و‬ ‫مرتع هایطبیعی‪،‬ایجادونمایش(عالمت گذاری)‬ ‫مکان های مقاوم در س��اختمان های مس��کونی و‬ ‫اپارتمان ها‪ ،‬تغییر فرهنگ چیدمان و دکوراسیون‬ ‫داخل��ی اپارتمان ه��ا‪ ،‬تغییر در نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان و تکلیف و تشویق اس��تفاده از مصالح‬ ‫جدید مانن��د جایگزینی تلق های ش��فاف بجای‬ ‫شیش��ه در پنجره ها و‪ ...‬برخی از مواردی است که‬ ‫می توان��د در بحث ایمنی و پیش��گیری از وقوع یا‬ ‫شدت تخریب حوادث طبیعی موثر باشند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید طیبی‬ ‫حسین نصراهلل زاده‬ ‫همه بر این باور هستیم که حادثه خبر نمی کند و هر ان‬ ‫امکان دارد با بروز بالیای طبیعی همچون س��یل یا زلزله‪،‬‬ ‫یا به دلیل س��هل انگاری یک نفر در رعایت نکات ایمنی یا‬ ‫نش��ت گاز‪ ،‬بروز اتش س��وزی و‪ ...‬در یک چشم برهم زدن‬ ‫ثم��ره ی��ک عمر ت�لاش از بین برود و زندگ��ی افراد نابود‬ ‫ش��ود‪ .‬به طور حتم‪ ،‬همه ای��ن اتفاق های تلخ را می توان با‬ ‫دوراندیش��ی و کمی اینده نگری تاحدی التیام داد و کمتر‬ ‫کرد‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که با توجه به افزایش قیمت ها و‬ ‫رواج گرانی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬تعمیر ی��ا خرید دوباره این دارایی ها‬ ‫برای افراد بسیار سخت و حتی غیر ممکن است‪.‬‬ ‫وقوع زلزله و س��یل در چند س��ال گذش��ته باعث شده‬ ‫بس��یاری از واحدهای مس��کونی شهری و روستایی کشور‬ ‫اس��یب ببین��د و خودروه��ای زی��ادی دچار خس��ارت و‬ ‫زمین های زراعی و کشاورزی زیادی با زیان روبه رو شوند‪.‬‬ ‫بی تردید این فاجعه دردناک ابعاد بس��یار گسترده ای دارد‬ ‫ام��ا موضوع قابل توجه در ای��ن بین که نیاز به تامل دارد‪،‬‬ ‫بیم��ه نبودن بس��یاری از س��اختمان ها‪ ،‬خودروها‪ ،‬مراکز‬ ‫تجاری‪ ،‬صنفی‪ ،‬باغ ها و زمین های کشاورزی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حال��ی به دنبال بروز ح��وادث و بالیای‬ ‫طبیعی در کش��ور برای مردم مش��کالت و گرفتاری های‬ ‫زیادی را ایجاد کرده که همواره داشتن بیمه و زیرپوشش‬ ‫قرار گرفتن س��رمایه و دارایی ها مورد تاکید مس��ئوالن و‬ ‫فع��االن صنعت بیم��ه بوده‪ ،‬اما اینکه چرا هنوز بس��یاری‬ ‫از اف��راد و بخش ها ب��ا بیمه بیگانه اند‪ ،‬ای��ن موضوع جای‬ ‫بررسی دارد‪.‬‬ ‫ب��ا قرارگرفت��ن در روز ایمن��ی در برابر زلزل��ه و بالیای‬ ‫طبیعی‪ ،‬بررس��ی نقش صنعت بیمه در کاهش خسارت ها‬ ‫حوادث طبیعی ضروری به نظر می رس��د که به طور قطع‪،‬‬ ‫یک��ی از راهکارها در این زمینه‪ ،‬توس��عه فرهنگ بیمه در‬ ‫میان قش��رهای گوناگون جامعه برای خرید پوش��ش های‬ ‫سیل و زلزله است‪.‬‬ ‫به اذعان کارشناس��ان‪ ،‬برای کاهش خس��ارت ها زلزله و‬ ‫سیل به عنوان یک حادثه طبیعی اگرچه عوامل گوناگونی‬ ‫همچون نقش نهادهای گوناگون در استحکام ساختمان ها‬ ‫در برابر زلزله مهم اس��ت اما دراین بین‪ ،‬توس��عه فرهنگ‬ ‫بیمه و تالش بیمه گران برای فروش بیمه های اتش سوزی‬ ‫با پوش��ش زلزله و از س��ویی نقش حاکمی��ت و دولت در‬ ‫تاس��یس ه��ر چه س��ریع تر صندوق ح��وادث طبیعی نیز‬ ‫اهمیت بسزایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹همگانی کردن پوشش های بیمه ای‬ ‫س��عید طیبی از کارشناس��ان صنعت بیم��ه دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با تاکید براهمی��ت موضوع بیمه‬ ‫و زیر پوش��ش ق��رار دادن خانه ها و اموال مردم از س��وی‬ ‫صنع��ت بیمه‪ ،‬با توجه به حادثه خیز بودن کش��ور گفت‪:‬‬ ‫وقوع زلزله های گوناگون در کشور و سیل های اخیر که در‬ ‫برخی ازش��هرها و استان ها خسارت زیادی را به خانه ها و‬ ‫امول مردم زد‪ ،‬این موضوع نقش صنعت بیمه را در پوشش‬ ‫این خسارت ها و کاهش نگرانی مردم حائز اهمیت می کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه اختیاری بودن برخی از پوش��ش های‬ ‫بیمه ای همچون بیمه اتش س��وزی باعث ش��ده خیلی از‬ ‫خانه ها در کشور زیرپوشش بیمه نباشند و این موضوع در‬ ‫زمان بروز خسارت مشکالت و نگرانی های زیادی را ایجاد‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹سقف تسهیالت مسکن افزایش یافت‬ ‫افزایش س��قف تسهیالت س��اخت و خرید مسکن از محل‬ ‫اوراق گواه��ی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن در‬ ‫شورای پول و اعتبار تصویب شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬در هزار و دویس��ت‬ ‫و هش��تاد و پنجمین نشست شورای پول و اعتبار‪ ،‬به ریاست‬ ‫عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬افزایش س��قف‬ ‫تس��هیالت س��اخت و خرید مس��کن از مح��ل اوراق گواهی‬ ‫حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن مورد تصویب قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه‪ ،‬س��قف تسهیالت مس��کن از محل‬ ‫اوراق برحس��ب مناطق شهری در ش��هر تهران معادل ‪200‬‬ ‫میلی��ون تومان برای زوجی��ن و ‪100‬میلیون انفرادی‪ ،‬مراکز‬ ‫اس��تان و شهرهای باالی ‪ 200‬هزار نفر جمعیت معادل ‪160‬‬ ‫میلی��ون تومان برای زوجین و ‪ 80‬میلی��ون تومان انفرادی‪،‬‬ ‫س��ایر مناطق شهری (ش��هرهای با جمعیت ‪200‬هزار نفر و‬ ‫کمتر) معادل ‪120‬میلیون برای زوجین و ‪ 60‬میلیون تومان‬ ‫انفرادی تعیین شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬سقف تسهیالت جعاله از محل منابع داخلی‬ ‫بانک ها از س��وی بانک مس��کن و بانک های تجاری (ش��امل‬ ‫تس��هیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) تا‬ ‫مبلغ ‪ ۴۰‬میلیون تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنین ش��ورای پ��ول و اعتبار‪ ،‬با امکان تلفیق حس��اب‬ ‫صندوق پس انداز مس��کن جوانان ب��ا اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫استفاده از تسهیالت مسکن (تا سقف اوراق یادشده) موافقت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت برنامه ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت برای بهبود ش��رایط وافزایش بهره وری ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی ایران خودرو و س��ایپا به ویژه برنامه واگذاری‬ ‫اموال وش��رکت های وابسته انها مطرح و در راستای حمایت‬ ‫از اش��تغال و افزایش تولید وحل مشکالت قطعه سازان‪ ،‬مقرر‬ ‫شد درباره تامین س��رمایه درگردش خودروسازان مساعدت‬ ‫ممکن از سوی شبکه بانکی به عمل اید‪.‬‬ ‫تاکنون درباره بیمه‪ ،‬فرهنگ سازی و اطالع رسانی مناسبی در کشور‬ ‫انج��ام نداده ایم و این موض��وع کار نهادهای ذی ربط از جمله صنعت‬ ‫بیمه را دراین حوزه بسیار مهم می کند‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد که باید برخی از پوشش های‬ ‫بیمه ای همچون اتش س��وزی که بالیایی همچون سیل و‬ ‫زلزله را در بر می گیرد به شکل الزامی برای خانه ها مسکونی‬ ‫در شهرهای گوناگون به شکل همگانی عملیاتی شود‪ .‬این‬ ‫امر می تواند تا حد قابل توجهی از خس��ار ت های ناش��ی از‬ ‫بروز چنین بالیایی را کم کند و اثار منفی این گونه اتفاقات‬ ‫را در کشور کاهش دهد‪.‬‬ ‫طیبی با بیان اینکه اگر این موضوع را بتوانیم درکشورجا‬ ‫بیندازیم و شرایطی را به وجود اوریم که خانه ها مردم در‬ ‫شهرهای گوناگون به طورهمگانی‪ ،‬با همکاری شهرداری ها‪،‬‬ ‫استانداری ها؛ صنعت بیمه و‪ ...‬زیرپوشش بیمه قرار گیرند‬ ‫و در نهای��ت مبل��غ حق بیمه به ش��کل عوارض در قبوض‬ ‫ش��هری اورده و از مردم دریافت ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫این مهم در س��طح گس��ترده انجام می شود‪ ،‬شرکت های‬ ‫بیم��ه ای تخفیف هایی را در حق بیمه ه��ا اعمال خواهند‬ ‫کرد که این موضوع هم فش��اری به افراد کم درامد و قش��ر‬ ‫ضعی��ف تحمیل نخواهد کرد‪ .‬ضم��ن اینکه با تجمیع این‬ ‫حق بیمه ها در یک صندوق‪ ،‬مبلغ قابل توجهی جمع اوری‬ ‫خواهد شد که در نهایت در زمان بروز خسارت ها‪ ،‬می توان‬ ‫از این محل خس��ارت های احتمال��ی را به موقع پرداخت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬هرچه تعداد بیمه گذاران بیش��تر ش��ود‪ ،‬این‬ ‫موضوع می تواند روی مناس��ب تر ش��دن نرخ حق بیمه ها‬ ‫تاثیر بگذارد واین موضوع مهمی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫توس��عه بیمه در کش��ور نیازبه فرهنگسازی دارد و دراین‬ ‫زمین��ه بای��د کار تبلیغاتی زیادی انج��ام داد‪ ،‬افزود‪ :‬مردم‬ ‫باید ازمزیت های بیمه مطلع باش��ند که این مهم می تواند‬ ‫ازطریق اطالع رسانی واگاهی دادن محقق شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بیمه باتاکید ب��ر اینکه این مهم فقط از‬ ‫عهده صنعت بیمه برنمی اید و الزم اس��ت اس��تانداری ها‪،‬‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬وزارت کشور و سایر سازمان های ذی ربط نیز‬ ‫‹ ‹مرک�ز ش�تاب دهنده ن�واوری بانک تج�ارت‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫همزمان با ‪ 40‬سالگی بانک تجارت‪ ،‬مرکز نواوری این بانک‬ ‫به عنوان یک بانک ش��تاب دهنده حوزه فین تک با نام پنجره‬ ‫ن��واوری تجارت (‪ )TIWIN‬و با هدف توس��عه فعالیت های‬ ‫حمایتی از کسب و کارهای فناورانه راه اندازی شد‪.‬‬ ‫بنابراعالم روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬ایین گشایش مرکز‬ ‫نواوری بانک تجارت با حض��ور قائم مقام مدیرعامل‪ ،‬اعضای‬ ‫هی��ات مدیره و هیات عامل این بانک‪ ،‬مدیران ش��رکت های‬ ‫فعال در حوزه فین تک ها و استارت اپ ها در کارخانه نواوری‬ ‫ازادی برگزار شد‪.‬‬ ‫هیب��ت اهلل س��میع‪ ،‬مع��اون مدیرعامل بانک تج��ارت در‬ ‫س��ازمان و سرمایه گذاری در این ایین با اشاره به تاللو ‪۱۳۰‬‬ ‫س��ال تجربه و تخصص در ‪ ۴۰‬س��ال خدم��ت بانک تجارت‬ ‫به عرصه اقتصاد و کارافرینی میهن اس�لامی گفت‪ :‬بررس��ی‬ ‫رون��د صنعت بانک��داری نش��ان می دهد ک��ه بانک ها دیگر‬ ‫نمی توانن��د ب��ا روش های س��نتی ادامه کار دهن��د و اتخاذ‬ ‫رویکردهای هوش��مندانه متناس��ب با تغییرات گس��ترد ه به‬ ‫وج��ود امده در فضای کس��ب وکار ضرورت��ی اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��میع به تغییرات به وجود امده در انتظارات مش��تریان‬ ‫از بانک ها اش��اره کرد و افزود‪ :‬امروزه بانک ها به س��رعت در‬ ‫مس��یر طراحی محصوالت سفارشی شده و راه حل محوری به‬ ‫جای محصول محوری در حرکت هستند و از یک ارائه کننده‬ ‫خدم��ات بانکی معمول فراتر رفته و به نوعی تس��هیل کننده‬ ‫کسب وکارها هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این شرایط ارائه خدمات‬ ‫مش��اوره ای‪ ،‬طراحی زنجیره ارزش و تامین راهکارهای ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده از جمله چالش هایی اس��ت ک��ه بانک ها با ان‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه درصد باالیی‬ ‫از مش��تریان بانک ه��ا از پلتفرم های اس��تارت اپی اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این ش��رایط‪ ،‬بانک ها نیز برای تداوم‬ ‫و توس��عه همکاری با مش��تریان چاره ای جز روزامد شدن و‬ ‫نس��بت به تحقق این هدف‪ ،‬اقدام هایی را انجام دهند و در‬ ‫راستای فرهنگ سازی دراین حوزه اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه طیبی اگ��ر فرهنگ بیمه در کش��ور نهادینه‬ ‫ش��ودمی توان امی��دوار بود که جامعه اس��یب کمتری از‬ ‫وقوع خس��ارت ها و بروز ب�لای طبیعی خواهد دید و افراد‬ ‫دیگر نگران جبران خسارت ش��ان نخواه��د بود‪ .‬البته این‬ ‫نگران��ی از س��وی بیمه ها هم کاهش خواه��د یافت چون‬ ‫پرداخ��ت خس��ارت ها ازمحل منابع صندوق ایجاد ش��ده‬ ‫خواهد بود‪ .‬اگر این مهم در کش��ور جا بیفتد می تواند کار‬ ‫بزرگی انجام شود‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت همگان��ی ک��ردن بیمه ه��ای خانه در‬ ‫شهر ها موضوع بسیار مهمی است که باید به طور گسترده‬ ‫عملیاتی ش��ود و فرهنگ سازی ان به شکل مناسب باشد‪.‬‬ ‫کافی اس��ت ک��ه این گونه اقدام ها و پوش��ش های بیمه ای‬ ‫از حال��ت اختی��اری به الزامی تغییر پی��دا کند و این مهم‬ ‫عملیاتی شود‪ ،‬در این صورت می توان امیدوار بود بیمه در‬ ‫کشور ما توسعه یابد و از خسار ت های احتمالی کم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اطالع رسانی و فرهنگ سازی بیمه‬ ‫حسین نصراهلل زاده از دیگر کارشناسان صنعت بیمه نیز‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید بر این موضوع‬ ‫که حوادث طبیعی جزو ریس��ک های فاجعه امیزی است‬ ‫که ش��اید تعداد دفعات وقوع ان پایین باشد اما درصورت‬ ‫وقوع‪ ،‬خس��ارت بس��یار باالیی را به همراه خواهد داش��ت‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به حجم باالی خسارت ها درچنین حوادثی‪،‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬جبران این خسارت ها نمی تواند در توان یک‬ ‫نهاد باش��د‪ ،‬ازاین رو بیمه ها می توانند به کنترل ریسک و‬ ‫کاهش خسارت های احتمالی کمک کنند‪.‬‬ ‫او ب��ر اهمیت نق��ش بیمه در کنترل ریس��ک و کاهش‬ ‫خس��ارت های احتمالی در کش��ور حادثه خیزی همچون‬ ‫ایران تاکید کرد و گفت‪ :‬عالوه بر این کارکرد‪ ،‬ازانجایی که‬ ‫صنعت بیمه متناسب با بالیا و حوادث طبیعی پوشش های‬ ‫همراهی با روند موجود ندارد‪.‬‬ ‫س��میع یاداور ش��د‪ :‬بانک تجارت نیز در سال های گذشته‬ ‫س��عی داش��ته نقش مدل های کس��ب وکارهای نوی��ن را در‬ ‫برنامه های اس��تراتژیک خ��ود پررنگ تر کن��د و از این رو در‬ ‫کنار کالن پ��روژه تحول در ح��وزه فن��اوری اطالعات خود‪،‬‬ ‫همزم��ان پ��روژه بانکداری دیجیت��ال را نیز در دس��تور کار‬ ‫ق��رار داده و در این راه اس��تفاده از فین تک ه��ا در مواردی‬ ‫همچون شخصی س��ازی خدمات بانک��ی را پیش بینی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬تش��کیل کارگروه راهبری کس��ب وکارهای مبتنی بر‬ ‫فناوری های نوین و به دنبال ان تدوین اس��تراتژی بانکداری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬پروژه تجارت نت‪ ،‬رمز ارز ققنوس و امروز راه اندازی‬ ‫پنج��ره نواوری تجارت حاصل فعالی��ت بانک تجارت در این‬ ‫عرصه است‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل بانک تجارت افزود‪ :‬امیدواریم با راه اندازی‬ ‫این مرکز‪ ،‬فضای مناس��ب تعامل کارامد با اس��تارت اپ ها و‬ ‫کسب وکارهای دانش بنیان متناسب با نیازهای این بخش به‬ ‫نحو مطلوب برای بانک تجارت فراهم اید‪.‬‬ ‫‹ ‹اتصال بانک مسکن به سامانه «هریم» بانک مرکزی‬ ‫مدیر امور فن��اوری اطالعات و ارتباطات بانک مس��کن از‬ ‫اتصال بانک مسکن به سامانه «هریم» بانک مرکزی که برای‬ ‫صدور رمز دوم پویا ایجاد شده است‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬ساس��ان‬ ‫ش��یردل با با بی��ان اینکه همه بانک ها به ترتیب نس��بت به‬ ‫ازمون اتصال به سامانه «هریم» بانک مرکزی اقدام کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مراحل ازمون اتصال بانک مس��کن به این سامانه نیز‬ ‫در مدت گذشته طی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬بانک های گوناگون از جمله بانک مس��کن‬ ‫ع�لاوه بر اینک��ه امکان صدور رمز دوم پوی��ا و یکبار مصرف‬ ‫را از طریق نصب اپلیکیش��ن های مرب��وط روی تلفن همراه‬ ‫فراه��م کرده ان��د‪ ،‬به این س��امانه نی��ز متصل می ش��وند تا‬ ‫ارائ��ه رم��ز دوم یکب��ار مصرف ب��ه طریق دیگ��ری هم که‬ ‫بان��ک مرکزی الگ��وی ان را با ایجاد س��امانه «هریم» پیاده‬ ‫کرده‪ ،‬میس��ر باش��د و هی��چ تفاوتی نمی کند که مش��تریان‬ ‫گوناگون��ی را ارائه می کن��د‪ ،‬ازاین رو در زمان بروز هر یک‬ ‫ازبالیای طبیعی می تواند به جبران خسارت ها کمک کند‬ ‫و این موضوع اس��تفاده هر چه بیشتر از پوشش های بیمه‬ ‫را در کشور حائزاهمیت می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حوادث و بالیای طبیعی مجموعه ای‬ ‫ازحوادث زیانبارهس��تند که منشا انسانی ندارند وغیرقابل‬ ‫پیش بینی هس��تند یاداور ش��د‪ :‬باتوجه به نقش بیمه که‬ ‫تامین امنیت برای افرادجامعه اس��ت‪ ،‬بیمه ها باید از توان‬ ‫مالی مناس��بی برخوردار باش��ند که بتواند خس��ارت های‬ ‫جانی ومالی حوادث طبیعی راجبران کنند‪.‬‬ ‫نصراهلل زاده با تاکید براینکه هرقدر برتعداد بیمه گذاران‬ ‫افزوده ش��ود‪ ،‬با تجمیع حق بیمه ه��ای دریافتی می توان‬ ‫در زم��ان بروز خس��ارت ها کارهای بزرگ ت��ری انجام داد‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این راستا باید اطالع رسانی و فرهنگ سازی‬ ‫مناسبی در حوزه بیمه در کشور انجام شود تا افراد بیشتری‬ ‫با پوشش های بیمه ای و مزیت های ان اشنا شوند‪.‬‬ ‫به گفته او برای دریافت پوش��ش بیمه در مقابل حوادث‬ ‫طبیعی‪ ،‬ش��ناخت بیمه حوادث و دیگررشته های بیمه ای‬ ‫مرتبط با حوادث طبیعی بس��یار موضوع مهمی اس��ت که‬ ‫باید در کش��ور مورد توجه قرار گی��رد‪ .‬اینکه افراد چگونه‬ ‫می توانن��د خس��ارت های جانی ومالی ناش��ی ازاین گونه‬ ‫ح��وادث را زیرپوش��ش بیمه قرار دهند ت��ا در زمان بروز‬ ‫حادثه از ان بهره بگیرند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬حوادثی مانند زلزله‪ ،‬س��یل‪،‬‬ ‫توفان و‪...‬مهم ترین حوادث طبیعی هس��تند که هرس��ال‬ ‫خس��ارت های مال��ی وجان��ی زی��ادی را به اف��راد جامعه‬ ‫وارد می کنند که ش��رکت های بیمه ه��م تالش می کنند‬ ‫خسارت های مالی وجانی این گونه حوادث را به شکل های‬ ‫متفاوت جبران کنند‪ ،‬اما شاید مردم اگاهی کاملی نسبت‬ ‫به این پوشش های بیمه ای نداشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته او خسارت های جانی حوادث در بیمه اشخاص‬ ‫و ب��ا بیمه های حوادث جبران می ش��ود و افراد همچنین‬ ‫می توانند خس��ارت های مالی ح��وادث طبیعی را ازطریق‬ ‫بیمه اموال ازجمله بیمه های اتش سوزی زیرپوشش بیمه‬ ‫قراردهند که ش��ناخت و توسعه این بیمه نامه ها در کشور‬ ‫نیاز به فرهنگ سازی و اطالع رسانی زیادی دارد‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت ع�لاوه براین م��ردم بای��د بدانند که‬ ‫خس��ارت های جان��ی ح��وادث طبیعی با بیمه اش��خاص‬ ‫وخس��ارت های مال��ی ان با بیمه اموال جبران می ش��ود‪.‬‬ ‫درحال��ی ک��ه ممک��ن اس��ت بخش��ی از جامع��ه از این‬ ‫پوشش های بیمه ای به شکل دقیق اگاهی نداشته باشند‪.‬‬ ‫درحال حاضر با وجود وقوع حوادثی همچون سیل و زلزله‬ ‫در برخی ازش��هر ها و اس��تان های کشور‪ ،‬ما شاهد این امر‬ ‫هس��تیم که همچنان در موارد بسیاری‪ ،‬افراد و بخش های‬ ‫زیادی دارای پوش��ش بیمه ای مناسب نیستند و همچنان‬ ‫از خرید پوشش های بیمه ای سر بازمی زنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بخش مهمی از بروز چنین مسئله ای در‬ ‫کشور ما‪ ،‬به بحث فرهنگ سازی و اگاهی افراد برمی گردد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون درباره بیمه‪ ،‬فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی‬ ‫مناس��بی در کش��ور انج��ام نداده ایم و ای��ن موضوع کار‬ ‫نهاده��ای ذی رب��ط از جمله صنعت بیم��ه را دراین حوزه‬ ‫بسیار مهم می کند‪.‬‬ ‫کدام کان��ال را برای دریافت رمز دوم پوی��ا انتخاب خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این زمینه «تجربه مش��تریان»‬ ‫اهمیت زیادی دارد و انها با روش��ی که برای خود مناسب تر‬ ‫ارزیابی می کنند‪ ،‬ممکن اس��ت از یکی از دو روش اپلیکیشن‬ ‫داخلی بانک یا س��امانه هریم بانک مرکزی برای دریافت رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف اس��تفاده کنند‪ .‬در عی��ن حال این امکان‬ ‫وج��ود دارد که مش��تریان از ه��ر دو روش نیز ب��رای انجام‬ ‫تراکنش ه��ای غیرحض��وری مختلف در هر زم��ان که مایل‬ ‫باش��ند‪ ،‬به��ره بگیرن��د و الزامی وجود ندارد ک��ه فقط کاربر‬ ‫اپلیکیش��ن صدور رمز یکبار مصرف داخلی بانک باش��ند یا‬ ‫اینکه فقط از سامانه هریم استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب بانک سپه به عنوان بانک برتر جشنواره‬ ‫شهید رجایی‬ ‫بانک س��په در جشنواره ش��هید رجایی بانک برتر شناخته‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪ ،‬در این ایین‬ ‫که با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور‪ ،‬فرهاد دژپسند وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬معاونان وزارت یادش��ده و جمعی از‬ ‫مدیران ارشد سازمان های تابع برگزار شد‪ ،‬بانک سپه در بین‬ ‫بانک های تابع این وزارتخانه در مجموع شاخص های عمومی‬ ‫و اختصاصی به عنوان بانک برتر انتخاب ش��د‪ .‬فرهاد دژپسند‬ ‫با اهدای لوح سپاس به محمد کاظم چقازردی‪ ،‬از بانک سپه‬ ‫برای کس��ب رتبه برتر در جشنواره ش��هید رجایی قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل بانک س��په نیز به همین مناس��بت با ارسال‬ ‫پیامی‪ ،‬به طور رس��می از تالش همکاران خدوم و تالش خود‬ ‫قدردانی و تش��کر کرد و این موفقیت را حاصل تالش جمعی‬ ‫کارکنان بانک س��په دانست و تصریح کرد‪ :‬این موفقیت مهم‬ ‫مس��ئولیت یکایک ما را در تحق��ق اهداف متعالی بانک و در‬ ‫راس انها اجرای مطلوب و موفق پروژه ادغام اثرگذاری بیشتر‬ ‫در عرص��ه اقتصادی کش��ور برای افزایش تولید و اش��تغال‪،‬‬ ‫استقرار بانکداری متمرکز و یکپارچه و سوداوری در عملیات‬ ‫اصلی بانک دو چندان می کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اهمیت ‪ HSE‬در واحدهایی با کوره های مذاب‬ ‫نادیده گرفتن ایمنی در صنعت فوالد مرگ افرین می شود‬ ‫کار ک��ردن در کاخانه ه��ای فوالد و در کن��ار کوره های‬ ‫ذوب و در دم��ای ب��اال که هر لحظه ممکن اس��ت همراه با‬ ‫خطراتی چون پاشش مذاب تا ده ها خطر اسیب زای دیگر‬ ‫حتی درحد مرگ باشد‪ ،‬نیازمند استقرار واحدهای ‪HSE‬‬ ‫(بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیس��ت) بس��یار قوی در این‬ ‫کارخانه هاس��ت؛ به ویژه تامین ایمنی برای نیروی انسانی‬ ‫ک��ه در این محیط با خطر دس��ت و پنجه نرم می کنند‪ ،‬از‬ ‫اهمیت دوچندانی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف ‪ HSE‬حفظ نیروی انسانی است‬ ‫حس��ین مدرسی فر‪ ،‬مدیر ‪ HSE‬ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماموریت و هدف اصلی‬ ‫‪ HSE‬در هر س��ازمانی حفظ و حراس��ت از نیروی انسانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا نگهداش��ت نیروی انسانی یکی از مباحث مهم‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬ش��اید بتوان به س��ادگی نیروی انسانی‬ ‫اس��تخدام کرد‪ ،‬اما نگهداش��ت و حفظ این نیروها بس��یار‬ ‫اهمیت دارد و نگهداش��ت نیروی انسانی از نظر سالمت از‬ ‫اهداف کالن ‪ HSE‬است‪ .‬مدرسی فر در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬وظیفه ‪ HSE‬در حوزه ایمنی این اس��ت که عواملی‬ ‫خطرس��از و زیان اور را در گام نخس��ت شناس��ایی‪ ،‬در گام‬ ‫دوم طبقه بن��دی و در نهای��ت این عوام��ل را کنترل کند‪.‬‬ ‫در حقیقت این ماموریت کلی واحد ‪ HSE‬اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با اشاره به تقسیم بندی حوزه های ‪ HSE‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ HSE‬ش��امل ایمنی‪ ،‬بهداش��ت حرفه ای و محیط زیست‬ ‫است‪ .‬وظیفه بهداشت حرفه ای‪ ،‬شناسایی‪ ،‬پایش و کنترل‬ ‫عوام��ل زیان اور و وظیفه ایمنی کاهش حوادث اس��ت که‬ ‫این بخش در راس��تای کاهش حوادث باید برنامه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این کار براساس شناس��ایی خطرات انجام می شود‬ ‫ک��ه این خطرات نیز طبقه بندی می ش��ود‪ .‬عملکرد بخش‬ ‫محیط زیس��ت نیز مانند بهداش��ت حرفه ای اس��ت با این‬ ‫تف��اوت که بهداش��ت حرفه ای زیرس��قف محیط کارخانه‬ ‫و محیط زیس��ت باالی س��قف را کنترل می کند و باید در‬ ‫راس��تای االینده های زیس��ت محیطی برنامه ریزی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیر ‪ HSE‬ش��رکت فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه صنع��ت فوالد یک صنعت زیان اور‬ ‫است و عوامل زیست محیطی و خطرساز ان باالست‪ ،‬وظیفه‬ ‫واحد ‪ HSE‬بس��یار خطیرتر خواهد بود‪ .‬هر نوع کم کاری‬ ‫حس��ین مدرس��ی فر‪ :‬برخ��ی بیماری ها در فوالدس��ازی اس��کلتی‪-‬‬ ‫عضالنی و بیش��تر نش��ات گرفته از قرارگیری ب��دن در وضعیت های‬ ‫نامناسب است‬ ‫از این ماموریت‪ ،‬ممکن اس��ت اسیب های جبران ناپذیری‬ ‫به محیط زیس��ت و نیروی انسانی وارد کند‪ .‬مدرسی فر در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا کسانی که در واحدهای فوالدی‬ ‫کار می کنند ممکن اس��ت دچار بیماری های خاص ناشی‬ ‫از نوع کار ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی بیماری ها در فوالدس��ازی‬ ‫مرب��وط ب��ه بیماری ه��ای اس��کلتی‪-‬عضالنی و بیش��تر‬ ‫نش��ات گرفته از قرارگیری بدن در وضعیت های نامناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬عواملی چون پله روی زیاد یا برداش��تن بار بیش از‬ ‫حد مجاز و‪ ...‬عوامل زیان اوری به شمار می روند که ممکن‬ ‫اس��ت روی بدن کارکنان تاثیر منفی بگذارند که ش��امل‬ ‫بحث های ارنومیکی می ش��ود که به شکل کمردرد و پادرد‬ ‫و درد مفاص��ل و‪ ...‬خود را نش��ان می دهند‪ .‬وی همچنین‬ ‫درب��اره بحث ایمنی نیز عنوان کرد‪ :‬بحث ایمنی واحدهای‬ ‫فوالدی بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬چراکه ناامنی در محیط‬ ‫کار فوالدی نسبت به سایر صنایع باالتر است‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫در صنعت نفت با خطر اشتعال و انفجار روبه رو هستیم‪ ،‬اما‬ ‫در صنعت فوالد خطرهایی چون کار در ارتفاع‪ ،‬قرار گرفتن‬ ‫بین سطوح داغ و خشن‪ ،‬خطر گیرکردن بین ماشین االت‪،‬‬ ‫خطر انفجار مذاب یا خطر پاشش مواد ذوب‪ ،‬سرباره و مواد‬ ‫ش��یمیایی که به عنوان کمک کننده ذوب یا خالص سازی‬ ‫فوالد اس��تفاده می شود‪ ،‬افراد درگیر هستند‪ .‬مدیر ‪HSE‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه درباره بحث زیست محیطی نیز عنوان‬ ‫ت محیطی بیشتر موضوع گرد و غبار و‬ ‫کرد‪ :‬در بحث زیس ‬ ‫اب در نظر گرفته می شود که باید مورد پایش قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی به ایمنی فاجعه امیز می شود‬ ‫همچنین علی اکب��ر محمودصالحی‪ ،‬مدیرعامل ‪HSE‬‬ ‫فوالد هرمزگان در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬فعالیت‬ ‫‪ HSE‬در ‪۳‬حوزه ایمنی و اتش نشانی‪ ،‬بهداشت حرفه ای‬ ‫و محیط زیس��ت تعریف ش��ده که در حوزه ایمنی کنترل‬ ‫و بازرس��ی و ش��رایط اضطراری و در حوزه اتش نش��انی‬ ‫موضوع های��ی چون ام��داد و نجات مطرح اس��ت‪ .‬واحد‬ ‫بعدی‪ ،‬واحد بهداشت است که شامل بهداشت حرفه ای‪،‬‬ ‫طب صنعتی و اورژانس می ش��ود‪ .‬در بهداش��ت حرفه ای‬ ‫بررس��ی عوام��ل زی��ان اور و کنت��رل ان در محیط کار‬ ‫مدنظ��ر اس��ت و در ط��ب صنعت��ی انج��ام معاینه های‬ ‫دوره ای پزشکی و کنترل بیمارهای شغلی بین کارکنان‬ ‫را ه��دف خود قرار داده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حوزه س��وم‬ ‫شامل محیط زیس��ت و بهداشت محیط می شود که جزو‬ ‫بحث های کالن است که در محیط زیست داخل کارخانه‬ ‫و تاثی��ر ان بر منطق��ه مدنظر قرار می گیرد‪ .‬بهداش��ت‬ ‫محیط نیز مس��ائل به مربوط به تغذیه و س��ایر موارد را‬ ‫بررسی می کند‪ .‬محمودصالحی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه به تازگی ب��ه ‪ HSE‬یک ‪ E‬دیگر افزوده ش��ده و در‬ ‫برخی واحدها ‪ HSEE‬مطرح ش��ده‪ ،‬این ‪ E‬دوم مربوط‬ ‫ب��ه چه حوزه ای می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ای��ن ‪ E‬مربوط به‬ ‫مصرف انرژی اس��ت تا در راس��تای حفظ محیط زیست‬ ‫میزان انرژی را به حداقل ممکن برس��انیم‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫این پرس��ش صنایع فوالد ج��زو انرژی بر اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬صنعت فوالد جزو صنایع انرژی بر به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫مصارف اولیه مواد معدنی‪ ،‬اب و انرژی هایی چون برق و‬ ‫گاز نی��ز در این حوزه ق��رار می گیرند‪ .‬مدیرعامل ‪HSE‬‬ ‫ف��والد هرمزگان تاکید کرد‪ :‬واحد ف��والدی که در مرکز‬ ‫کشور ایجاد شده اند‪ ،‬س��بب الودگی اب های زیرزمینی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ما در فوالد هرمزگان چون کنار دریا هس��تیم‬ ‫از اب های زیرزمینی استفاده نمی کنیم‪ .‬موضوع مصرف‬ ‫برق نیز مطرح اس��ت که کوره های الکتریکی فوالدسازی‬ ‫با ب��رق کار می کنند ک��ه مصرف باالی��ی دارند‪ .‬مصرف‬ ‫بیش از حد انرژی به نوبه خود به محیط زیس��ت اسیب‬ ‫می رساند‪ .‬محمودصالحی درباره ایمنی واحدهای فوالد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نیروی انس��انی در رویارویی با صنعت ممکن‬ ‫است که با دو نوع اسیب روبه رو شود‪ ،‬یک بیماری شغلی‬ ‫و دیگری حوادث اس��ت؛ از انجا که ح��وادث انی اتفاق‬ ‫می افت��د‪ ،‬نیاز ب��ه درمان های فوری نیز وج��ود دارد‪ .‬اما‬ ‫بیماری های شغلی به طور عمومی مزمن هستند و ممکن‬ ‫است فرد طی س��ال ها در معرض االیندگی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫از انجا که صنعت فوالد یک صنعت االینده اس��ت‪ ،‬افراد‬ ‫مستعد گرفتن بیماری های شغلی هستند و ممکن است‬ ‫دچار بیماری های تنفس��ی و افت شنوایی شوند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬بحث ایمنی با توجه پرخطر بودن فضای‬ ‫کار واحدهای فوالدی‪ ،‬اگر مورد توجه قرار نگیرد‪ ،‬ممکن‬ ‫است فاجعه امیز باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در ‪HSE‬‬ ‫هزینه نیست‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین مدرسی فر‬ ‫علی اکبر محمودصالحی‬ ‫ح��وادث مرتب��ط ب��ا کار ک��ه منج��ر به‬ ‫مرگ ومیر می ش��وند به عن��وان یک معضل‬ ‫بهداش��ت عمومی در سراسر جهان در نظر‬ ‫گرفته می ش��وند؛ با توجه ب��ه این موضوع‬ ‫برخی مش��اغل جزو ش��غل هایی به ش��مار‬ ‫می روند ک��ه س��خت و زیان اور هس��تند‪،‬‬ ‫صنع��ت ف��والد در جه��ان در رده همی��ن‬ ‫مشاغل قرار دارد‪.‬‬ ‫از یک س��و م��ذاب و ات��ش و کوره هایی‬ ‫با ه��زار درجه ح��رارت و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫االیندگی و شرایط سخت کاری‪.‬‬ ‫البت��ه ب��ا ام��وزش و رعای��ت ایمنی این‬ ‫ح��وادث را می ت��وان ب��ه حداق��ل ممکن‬ ‫کاه��ش داد‪ ،‬چراک��ه پیامده��ای این گونه‬ ‫حوادث فراتر از شخص می تواند برای واحد‬ ‫تولیدی بس��یار زیان اور باشد‪ ،‬زیرا بسته به‬ ‫نوع حادثه روند تولی��د با تاخیر یا تعطیلی‬ ‫روب��ه رو خواهد ش��د‪ .‬بدون هی��چ تردیدی‬ ‫ام��وزش می تواند میزان حوادث کاری را به‬ ‫حداقل ممکن برساند‪.‬‬ ‫دوره ه��ای ایمن��ی را می ت��وان به ط��ور‬ ‫تخصص��ی و دوره ای برای نیروی انس��انی‬ ‫که س��رمایه های اصل��ی واحدهای تولیدی‬ ‫به ش��مار می روند‪ ،‬برگ��زار ک��رد؛ از این رو‬ ‫نق��ش واح��دی به ن��ام ‪ HSE‬بای��د بیش‬ ‫از پی��ش مورد توج��ه واحده��ای تولیدی‬ ‫که به ویژه جزو مش��اغل پرخطر هس��تند‪،‬‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬در راس��تای اهمی��ت نیروی‬ ‫انس��انی واحدهای تولیدی هی��چ گاه نباید‬ ‫س��رمایه گذاری در ح��وزه ‪ HSE‬را هزینه‬ ‫تلقی کنن��د‪ ،‬چراکه پیامدهای حوادت تنها‬ ‫گریبانگیر فرد نیست‪ ،‬بلکه مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه ان از خانواده گرفته تا واحد تولیدی را‬ ‫دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫قائم مقام و عضو هیات عامل ایمیدرو در بازدید از سنگان اعالم کرد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫نمونه گیری از اولین‬ ‫مذاب تولید شده‬ ‫در الومینیوم جنوب‬ ‫نمونه گی��رى از اولی��ن مذاب تولید ش��ده‬ ‫س��لول های احیا با تکنولوژى ‪ ٤٣٠‬کیلو امپر‬ ‫در شرکت الومینیوم جنوب انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬ش��هریار‬ ‫طاهرپ��ور درباره این اقدام گفت‪ :‬بهره برداری‬ ‫از نخس��تین نمون��ه مذاب تولید ش��ده این‬ ‫شرکت نوید بخش تحولی عظیم است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با پش��ت س��ر گذاش��تن‬ ‫مش��کالت موفق به نمونه گیری از نخس��تین‬ ‫مذاب تولیدی الومینیوم ش��ده و امیدواریم با‬ ‫تداوم این روند تا پایان سال ‪ 86‬سلول را وارد‬ ‫مدار تولید کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت الومینی��وم جن��وب‬ ‫همچنین روزچهارش��نبه گذشته‪ ،‬در نشست‬ ‫خبری با رس��انه های اس��تان ف��ارس که در‬ ‫محل کارخانه الومینیوم جنوب برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬ایمیدرو در تامی��ن ‪ ۶۰‬هزار تن‬ ‫پودر الومینا سالکو از محل واردات و کارخانه‬ ‫جاج��رم نقش توس��عه ای و حمایتی خود را‬ ‫ایف��ا ک��رد‪ .‬حمایت های ایمی��درو در تامین‬ ‫پودرالومین��ا موجب ش��د ‪ ۳۰‬هزار تن از این‬ ‫ماده از کارخانه جاجرم و ‪ ۳۰‬هزار تن از محل‬ ‫واردات برای این کارخانه تامین خوراک شود‪.‬‬ ‫ش��هریار طاهرپور با بیان اینکه این میزان‬ ‫پودر الومینا تا خرداد س��ال اتی پاس��خگوی‬ ‫نیاز کامل ترین خط تولید الومینیوم کش��ور‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬تامی��ن پ��ودر الومینا‬ ‫قب��ل از اغ��از س��ال این��ده‪ ،‬در دس��تور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل الومینیوم جنوب در تش��ریح‬ ‫تجهیزات‪ ،‬اقدامات و برنامه های این مجموعه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬پروژه با ‪ ۴‬دیگ راه اندازی ش��د و‬ ‫طی ماه های اتی مجموع دیگ ها (سلول های‬ ‫احیا) به ‪ ۲۵۸‬عدد می رس��د‪ .‬طاهرپور ادامه‬ ‫داد‪ :‬فن��اوری به کار رفته در س��الکو‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین فناوری های روز دنیا با ‪ ۴۳۰‬کیلوامپر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جذب سرمایه یک میلیارد دالری در سنگان‬ ‫امسال ظرفیت کنسانتره سنگ اهن در سنگان به ‪ ۱۰.۱‬میلیون و گندله سنگ اهن به ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن می رسد‬ ‫عب��اس نعیمی قائم مق��ام و عضو هیات عامل‬ ‫ایمیدرو به همراه مدیران ایمیدرو برای بررس��ی‬ ‫طرح های توس��عه س��نگان به این مجتمع سفر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او در این س��فر پیشرفت زیرساخت های مورد‬ ‫نی��از پروژه های در دس��ت احداث س��نگ اهن‪،‬‬ ‫کنسانتره و گندله را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫داد‪ :‬با توجه به پایش های انجام ش��ده‪ ،‬در بهمن‬ ‫ماه امس��ال نیز واحد ‪ ۵‬میلیون تنی کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن با سرمایه گذاری ‪ ۲۶۵‬میلیون دالر‬ ‫نیز تکمیل می ش��ود و این کارخانه قرار است در‬ ‫‪ ۲‬فاز وارد مدار تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود فوالد خوزستان به سنگان‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت توازن‬ ‫قائ��م مقام و عضو هیات عامل ایمیدرو دراین‬ ‫بازدید گفت‪ :‬مجتمع معادن سنگ اهن سنگان‬ ‫تاکنون یک میلیارد دالر س��رمایه در س��اخت و‬ ‫راه اندازی کارخانه های کنسانتره و گندله سازی‪،‬‬ ‫جذب کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‪ ،‬عباس‬ ‫نعیم��ی اظهارکرد‪ :‬ای��ن مجتم��ع برنامه ایجاد‬ ‫‪ ۱۷.۵‬میلیون تن کنس��انتره س��نگ اهن و ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تن گندله س��نگ اهن را در دس��ت اجرا‬ ‫دارد و تاکن��ون مجموع ظرفیت کارخانه های به‬ ‫بهره برداری رسیده در بخش گندله سازی به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن و در کنس��انتره س��نگ اهن به ‪۵.۱‬‬ ‫میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه اندازی این کارخانه سبب جذب‬ ‫س��رمایه یک میلیارد دالری در س��نگان شده و‬ ‫در عی��ن ح��ال‪ ،‬ارزش افزوده س��نگ اهن را به‬ ‫داخل کش��ور منتقل کرده اس��ت‪ .‬نعیمی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬نکت��ه قابل توجه این اس��ت که رقم فوق‪،‬‬ ‫ب��دون احتس��اب س��رمایه گذاری های در حال‬ ‫اجرا‪ ،‬هزینه های اکتشاف‪ ،‬معدنکاری و زیربنایی‬ ‫محاسبه شده است‪.‬‬ ‫قائ��م مقام ایمی��درو در عین ح��ال خبر داد‪:‬‬ ‫این مجتمع همچنین در س��ال جاری ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن ظرفیت جدید کنس��انتره و ‪ ۲.۵‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت جدید گندله وارد مدار تولید خواهد کرد‬ ‫که بدین ترتیب مجموع ظرفیت تولید کنسانتره‬ ‫س��نگ اه��ن ب��ه ‪ ۱۰.۱‬میلیون ت��ن و ظرفیت‬ ‫گندله سازی به ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫به گفته نعیمی‪ ،‬در سال اینده با بهره برداری از‬ ‫کنس��انتره شرق کاوه‪ ،‬ظرفیت کنسانتره منطقه‬ ‫به ‪ ۱۲.۶‬میلیون تن می رس��د و مجتمع معدنی‬ ‫س��نگان از نظر زنجیره متوازن خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬طب��ق برنامه ریزی ص��ورت گرفته‬ ‫طرح های توس��عه باقیمانده نیز تا س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تکمیل خواهند ش��د و منطقه به اهداف تعیین‬ ‫شده خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تحرک در طرح های سنگان‬ ‫این عضو هیات عامل ایمیدرو با یاداوری اینکه‬ ‫مجتمع معدنی س��نگان که به سبب ذخایر غنی‬ ‫س��نگ اهن لقب عس��لویه شرق کشور را نصیب‬ ‫خود ک��رده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ای��ن مجتمع تا پیش از‬ ‫دولت یازدهم فعالیت چندانی در اجرا و توس��عه‬ ‫طرح های فراوری سنگ اهن (کنسانتره و گندله‬ ‫س��نگ اهن) نداش��ت اما ایمیدرو در راس��تای‬ ‫استراتژی جلب مشارکت بخش خصوصی‪ ،‬اقدام‬ ‫به فعال سازی پروژه های راکد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش از ان تنه��ا یک واحد تولید‬ ‫کنس��انتره به ظرفیت تولی��د ‪ ۲.۶‬میلیون تن و‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۳۰‬میلی��ون دالری وارد مدار‬ ‫تولید ش��ده بود که بعدها با سیاست های جدید‬ ‫ایمیدرو به شرکت سرمایه گذاری پارسیان (اُپال‬ ‫پارسیان) واگذار شد‪ .‬نعیمی گفت‪ :‬عالوه بر این‬ ‫با مشارکت ‪ ۴۹‬درصدی ایمیدرو‪ ،‬طرح ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تنی گندله‪ ،‬متعلق به ش��رکت اپال پارس��یان‪ ،‬با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۱۳‬میلی��ون دالری نیز اجرا و‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬به بهره برداری رسید‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫هم این��ک یکی از طرح ه��ای در حال اجرای این‬ ‫شرکت‪ ،‬طرح توسعه ‪ ۲.۴‬میلیون تنی کنسانتره‬ ‫است که حداکثر تا ‪ ۲‬سال اینده تکمیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری فوالد مبارکه‬ ‫نعیم��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه متعهد به‬ ‫اجرای یک واحد ‪ ۵‬میلیون تنی کنس��انتره و ‪۵‬‬ ‫میلیون تنی گندله ش��د که پیرو ان کارخانه ‪۵‬‬ ‫میلیون تنی گندله سازی با سرمایه گذاری ‪۱۱۳‬‬ ‫میلیون دالری در س��ال ‪ ۹۶‬افتتاح شد‪ .‬وی خبر‬ ‫ای��ن مق��ام ایمیدرو ب��ه ورود ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان به س��رمایه گذاری در سنگان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رکت س��رمایه گذار توسعه ملی‬ ‫نی��ز از س��ال ‪ ۹۳‬اق��دام به توس��عه ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن کنس��انتره و ‪ ۲.۵‬میلیون ت��ن گندله کرد‪.‬‬ ‫واحد کنس��انتره س��نگ اهن این شرکت نیز با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۶۱‬میلیون دالر در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫افتتاح ش��د و سپس سهام این کارخانه (با تغییر‬ ‫نام به صنعتی ‪ -‬معدنی توس��عه فراگیر سناباد)‪،‬‬ ‫در اختی��ار ش��رکت فوالد خوزس��تان به عنوان‬ ‫مصرف کننده این محصول قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پی��رو ای��ن اقدام‪ ،‬ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان اقدام به تکمیل واحد گندله س��ازی‬ ‫ک��رد و طبق پیش بینی ها این پ��روژه در بهمن‬ ‫ماه امس��ال با س��رمایه گذاری ‪ ۱۹۰‬میلیون دالر‬ ‫به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد خراسان‬ ‫قائ��م مقام ایمیدرو درب��اره فعالیت های فوالد‬ ‫خراس��ان نیز گفت‪ :‬این ش��رکت دیگر ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذار ناحی��ه معدنی س��نگان اس��ت و‬ ‫درحال حاضر س��اخت پ��روژه ‪ ۲.۵‬میلیون تنی‬ ‫کنس��انتره را در دس��ت اقدام دارد که با توجه به‬ ‫شرایط تحریم‪ ،‬با مشکالتی مواجه شده است‪.‬‬ ‫با این حال بر اس��اس تعهد س��رمایه گذار این‬ ‫پ��روژه تا ‪ ۲‬س��ال اینده به بهره ب��رداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬فوالد خراسان پیش تر واحد ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تنی گندله س��ازی خود را اردیبهش��ت ماه سال‬ ‫گذش��ته در مح��ل س��ایت کارخانه (نیش��ابور)‬ ‫راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد شرق کاوه‬ ‫عض��و هیات عامل ایمیدرو درباره یکی دیگر از‬ ‫س��رمایه گذاران سنگان گفت‪ :‬شرکت شرق کاوه‬ ‫نیز یکی دیگر از سرمایه گذاران در این ناحیه به‬ ‫شمار می اید که متعهد به اجرای یک واحد ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تنی کنس��انتره و یک واحد ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تنی گندله است‪.‬‬ ‫به گفت��ه نعیمی‪ ،‬کنسانتره س��ازی این واحد‬ ‫با پیش��رفت نزدی��ک به ‪ ۷۰‬درص��دی در حال‬ ‫اجراست و پیش بینی می شود در ابان سال اینده‬ ‫ب��ه بهره برداری برس��د‪ .‬همچنین قرارداد گندله‬ ‫این ش��رکت منعقد شده و پیش بینی می شود تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹در مسیر تحقق هدف نهایی‬ ‫نعیم��ی در بخ��ش پایانی س��خنانش یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ایمیدرو در س��ال جاری ب��ه منظور تامین‬ ‫س��نگ اهن مورد نیاز کارخانه های فوق اقدام به‬ ‫فراخوان انتخ��اب پیمانکار در دو مرحله و برای‬ ‫دو بخ��ش «الف» و «ب» ناحیه س��نگان کرد و‬ ‫خوش��بختانه پیمانکاران مربوط به هر دو ناحیه‬ ‫انتخاب شده است‪.‬‬ ‫وی در این باره اظهارکرد‪ :‬روز گذشته عملیات‬ ‫استخراج پیمانکار ناحیه «ب» اغاز شد و قرارداد‬ ‫پیمانکار ناحیه «الف» نیز طی هفته اینده نهایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قائ��م مقام ایمیدرو تاکید ک��رد‪ :‬بدین ترتیب‬ ‫از طری��ق هم افزایی و مش��ارکت دولت با بخش‬ ‫خصوصی بزرگ ترین معدن س��نگ اهن کشور‬ ‫در ح��ال تولی��د و توس��عه اس��ت‪ .‬همچنین با‬ ‫اکتش��افات گس��ترده ای که در این ناحیه انجام‬ ‫ش��ده ای��ن امی��دواری وجود دارد ک��ه بتوان به‬ ‫ذخایر قطعی س��نگ اهن بیش��تری در منطقه‬ ‫دس��ت یافت و توس��عه های بیش��تری با هدف‬ ‫تکمی��ل زنجی��ره صنای��ع فوالدی کش��ور اجرا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن می گویند کیفیت نوسازها خوب است؛ کارشناسان از بی توجهی به مقررات سخن می گویند‬ ‫لرزه قانون گریزی بر تن ساختمان ها‬ ‫‹ ‹بی توجهی به مقاوم سازی خانه ها‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قانونی مصوب سال ‪ ۸۴‬مبنی بر مقاوم سازی خانه های روستایی داریم‬ ‫که براساس ان ساالنه باید ‪ ۲۰۰‬هزار خانه روستایی مقاوم سازی شود‪.‬‬ ‫اما در سال های اخیر می بینیم که این روند کاهشی بوده و به حدود ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬هزار خانه در س��ال رسیده است که این بی توجهی‪ ،‬هنگام وقوع‬ ‫زلزله مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد‬ ‫ت فرس��وده شود‪ ،‬ادامه‬ ‫باید نگاه جدی به مقاوم س��ازی باف ‬ ‫داد‪ :‬بر اس��اس بند «الف» ماده ‪ ۵۹‬برنامه شش��م توس��عه‬ ‫کشور‪ ،‬ساالنه باید ‪ ۲۷۰‬محله در کشور‪ ،‬مقاوم سازی شود‬ ‫که این رقم شامل حدود ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مسکونی می شود‪.‬‬ ‫عبداللهی یاداور ش��د‪ :‬مشکالت مختلفی سر راه این کار‬ ‫وجود دارد زیرا نوس��ازی بافت فرسوده ذی نفعان مختلفی‬ ‫شامل مردم‪ ،‬دولت و بخش خصوصی دارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با وجود اینکه در نوس��ازی بافت فرس��وده‬ ‫قانون تصویب شده است‪ ،‬این کار با قدرت انجام نمی شود‬ ‫درحالی که حتی دولت می توانست به این حوزه ورود کرده‬ ‫و با حمایت مردم‪ ،‬کار را از یک منطقه اغاز کند و به تدریج‬ ‫به س��مت سایر منطقه ها برود‪ .‬ترکیه تجربه موفقی در این‬ ‫زمینه دارد که می توان از ان بهره گرفت‪.‬‬ ‫این تحلیلگر حوزه مس��کن در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه «ایا می ت��وان ک��م کاری در اجرای قان��ون در زمینه‬ ‫مقاوم سازی س��االنه ‪ ۲۰۰‬هزار خانه روستایی را از عوامل‬ ‫تش��دید تخری��ب در زلزله های س��ال های اخی��ر از جمله‬ ‫کرمانش��اه دانست» گفت‪ :‬بله‪ .‬در بازدیدی که از کرمانشاه‬ ‫بعد از زلزله داش��تیم‪ ،‬اعالم ش��د ‪ ۱۴۰‬هزار واحد‪ ،‬به طور‬ ‫کامل تخریب شده که از این میان‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد بافت ‬ ‫فرسوده بوده است‪ .‬درحالی که با مقاوم سازی این خانه ها‪،‬‬ ‫می شد از چنین اتفاقی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫عبداللهی اضافه کرد‪ :‬البته مشکالتی در این مسیر وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه عنوان مثال دریافت وام بافت فرس��وده که مبلغ‬ ‫ان به ‪ ۴۰‬میلیون تومان افزایش پیدا کرده‪ ،‬دش��واری های‬ ‫زی��ادی دارد و بانک ها این وام را به دلیل س��ختگیری در‬ ‫زمینه ضام��ن نمی پردازن��د‪ .‬درحالی که براس��اس قانون‪،‬‬ ‫ضمانت در این وام ها باید زنجیره ای باشد و هر نفر‪ ،‬ضامن‬ ‫دیگری شود اما بانک ها از مردم ضامن کارمند و دارای چک‬ ‫می خواهند که در روس��تاها چندان در دسترس نیست‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر مردم بای��د بودجه اولیه ای برای‬ ‫شروع کار داشته باشند که این منبع مالی هم وجود ندارد‪.‬‬ ‫بیشتر افراد ساکن بافت فرسوده یا ساکن در روستاها‪ ،‬افراد‬ ‫کم درامدی هستند که نمی توانند مبالغ اولیه را تهیه کنند‪.‬‬ ‫مقاوم سازی در اغاز دست کم ‪ ۲۰‬میلیون تومان نیاز دارد‬ ‫که همه از پس تهیه ان برنمی ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت قابل قبول نوساز ها‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی معتقد‬ ‫اس��ت ایمنی س��اختمان های تازه ساز در کش��ور‪ ،‬در حد‬ ‫یو کنترل س��اختمان و‬ ‫قابل قبول��ی اس��ت و مق��ررات مل ‬ ‫ایین نامه ‪ 2800‬که مربوط به ایمن س��ازی س��اختمان در‬ ‫برابر زلزله است‪ ،‬در انها کنترل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد شکرچی زاده‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس قانون‪ ،‬س��ازندگان موظفند مقررات ملی‬ ‫و کنترل س��اختمان و ایین نام��ه ‪ ۲۸۰۰‬را که موضوع ان‬ ‫طراحی مناس��ب س��اختمان ها برای ایمنی در برابر زلزله‬ ‫اس��ت‪ ،‬رعایت کنن��د و باید ناظران س��اختمانی بر اجرای‬ ‫مقررات نظارت مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی با اشاره به‬ ‫اینکه بازنگری مقررات ملی و کنترل ساختمان و ایین نامه‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬را مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬مباحث مقررات ملی و کنترل س��اختمان و‬ ‫همچنین ایین نامه ‪ ۲۸۰۰‬در ساختمان های نوساز‪ ،‬در حد‬ ‫قابل قبولی رعایت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تردید در ایمنی ‪ ۲۴‬میلیون ساختمان‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در ساختمان هایی که به تازگی ساخته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬مقررات ملی و کنترل ساختمان در زمینه هایی‬ ‫مانند مقاومت در برابر زلزله یا ایمنی در برابر اتش و سایر‬ ‫حوادث طبیعی و س��ایر حوادث رعایت می شود اما مسئله‬ ‫مهم این اس��ت که ما حدود ‪ ۲۴‬میلیون واحد مسکونی در‬ ‫کشور داریم که زمان ساخت انها‪ ،‬یا مقررات ملی و کنترل‬ ‫س��اختمان تدوین نشده بود یا زمان ساخت انها پیش تر از‬ ‫تدوین ایین نامه ‪ ۲۸۰۰‬بوده است‪.‬‬ ‫یو کنترل‬ ‫شکرچی زاده گفت‪ :‬پیش از تدوین مقررات مل ‬ ‫س��اختمان و ایین نامه ‪ ۲۸۰۰‬ساختمان های مختلفی اعم‬ ‫از ش��خصی و عمومی در سطح کشور ساخته شدند که در‬ ‫برابر زلزل��ه و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی‬ ‫مش��کالت مختلفی داشتند اما پس از تدوین مقررات ملی‬ ‫و ایین نام��ه ‪ ۲۸۰۰‬و در زمان بازنگری این قوانین‪ ،‬تالش‬ ‫شده اس��ت موضوع ایمنی و رعایت مقررات ملی و کنترل‬ ‫ساختمان در س��اختمان های نوساز مورد توجه جدی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی با اشاره‬ ‫به اینکه ایران متعهد است تا ‪ ۱۰‬سال دیگر در زمینه رفع‬ ‫خطر از ساختمان های جدید‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهد و‬ ‫در عین حال ساختمان های موجود را نیز در برابر حوادث‬ ‫طبیعی و غیرطبیعی‪ ،‬در حد اس��تاندارد ایمن کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در وضعیت موجود همه تالش ها برای دس��تیابی به نقطه‬ ‫بازسازی خانه های مددجویان زلزله زده تا دهه فجر‬ ‫مدی��رکل دفت��ر تامین مس��کن و امور مهندس��ی کمیته امداد کش��ور گفت‪:‬‬ ‫با هماهنگی و مش��ارکت بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی‪ ،‬واحده��ای مددجویان‬ ‫روس��تاهای زلزله زده اذربایجان ش��رقی در حال بازسازی است و دهه فجر امسال‬ ‫‪ ۴۵‬واحد روستای ورنکش تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمدرضا دالوند بیان کرد‪ :‬به هر مسکن مددجویی ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان وام بازس��ازی‪ ۱۰ ،‬میلیون تومان کمک بالعوض و ‪ ۱۵‬تومان وام معیشتی‬ ‫تعلق می گیرد و براس��اس توافق با بنیاد مسکن‪ ۵ ،‬میلیون تومان کمک بالعوض‬ ‫نیز از سوی این نهاد به مددجویان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مددجوی��ان اس��یب دیده در زلزله اخیر از کم��ک خیران برای‬ ‫س��اخت یا تکمیل واحدهای احداثی نیز بهره مند خواهند شد‪ .‬در زلزله ‪ ۱۷‬ابان‬ ‫اذربایجان ش��رقی با کانون ترک میانه ‪ ۵‬نفر جان باختند و بیش از ‪ ۵‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در سراب و میانه بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد خسارت دید‪ .‬حدود هزار خانوار‬ ‫از اسیب دیدگان این زلزله تحت پوشش کمیته امداد بودند که از این میان‪ ،‬خانه‬ ‫‪ ۵۷۵‬خانوار ‪ ۱۰۰‬درصد تخریب شده و نیاز به ساخت دارند‪.‬‬ ‫خسارت اب گرفتگی خوزستان به ‪ 3500‬واحد مسکونی‬ ‫معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی روند بازس��ازی واحدهای مسکونی‬ ‫سیل زده در استان های گلستان‪ ،‬لرستان و خوزستان را تشریح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عزیزاهلل مهدیان با اش��اره به اینکه در‬ ‫اس��تان خوزستان بعد از سیل ‪۱۹‬هزار و ‪ ۶۲۲‬واحد خسارت دیده‪ ،‬شناسایی و تاکنون‬ ‫بازسازی ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۲‬واحد به پایان رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬کار کارشناسی و براورد اولیه‬ ‫خسارت اب گرفتگی های سیل هفته های گذشته در شهرستان کارون در کوت عبداهلل‬ ‫انجام و پیشنهادهای الزم برای تخصیص اعتبارات به دولت ارائه شده که بعد از تصویب‬ ‫در هیات وزیران‪ ،‬تامین اعتبار می ش��ود‪ .‬معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای شروع کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬تن خواهی به بنیاد داده و کار‬ ‫شروع شده است‪ .‬مهدیان یاداور شد‪ :‬براوردهای اولیه در زمینه اب گرفتگی هفته های‬ ‫گذشته در خوزستان حاکی از ان است که ‪ ۲۵۰۰‬واحد تعمیری‪ ،‬هزار واحد احداثی و‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬واحد نیازمند تسهیالت معیشتی و لوازم خانگی هستند‪.‬‬ ‫مطلوب است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئوالن درگیر مناقشه ها‬ ‫رئیس پیشین نظام کاردانی کشور می گوید در سال های‬ ‫اخیر وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬به دلیل اینکه درگیر مسائل‬ ‫حاشیه ای شده‪ ،‬از صنعت ساختمان غافل شده است و در‬ ‫چنین شرایطی نمی توان از اجرای قوانین در زمینه ایمنی‬ ‫و مقاوم سازی ساختمان ها سخن گفت‪.‬‬ ‫مهدی م��وذن در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬مدیران‬ ‫وقت راه و شهرس��ازی در چند سال گذشته ان قدر درگیر‬ ‫مناقش��ه های داخل��ی و ج��دال با نظام مهندس��ی و نظام‬ ‫کاردان��ی و بخش های دیگر حتی انبوه س��ازان بوده اند که‬ ‫از مس��ائل مهمی مانند مقاوم سازی س��اختمان ها‪ ،‬اجرای‬ ‫شناس��نامه فنی س��اختمان‪ ،‬اعم��ال نظارت ب��ر عملکرد‬ ‫مهندس��ان و عملیاتی شدن بخش��نامه هایی مانند الزامی‬ ‫شدن اس��تفاده از مصالح ساختمان و رعایت مقررات ملی‬ ‫ساختمان‪ ،‬غافل شده اند‪.‬‬ ‫موذن یاداور ش��د‪ :‬این مقررات در عمل اجرا نمی شود و‬ ‫در ش��رایطی که این مقررات به طور کامل اجرا یا بر شیوه‬ ‫اجرای انها نظارت نمی شود‪ ،‬نمی توان امیدوار بود مشکالت‬ ‫سال های گذشته اکنون حل شده باشد‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین نظام کاردانی س��اختمان ب��ا طرح این‬ ‫پرس��ش که چه اق��دام بهینه ای در س��ال های اخیر برای‬ ‫مقاو م شدن ساختمان ها شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دو سه سال‪،‬‬ ‫مس��ئوالن بخش مسکن در وزارتخانه بر سر یک مسئله با‬ ‫نظ��ام مهندس��ی درگیر بودند و در نهای��ت هم دیدیم که‬ ‫حرف نظام مهندس��ی به کرس��ی نشست‪ .‬همچنین شاهد‬ ‫درگیری مس��ئوالن با سازمان نظام کاردانی بودم و اکنون‬ ‫مشاهده می کنیم که نظام کاردانی در حال اضمحالل است‬ ‫و در بیشتر اس��تان ها و شهرستان ها در حال از بین رفتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫موذن با تاکید بر اینکه برای اصالح وضعیت ساخت وساز‬ ‫و افزایش ایمنی‪ ،‬باید سازمان هایی که براساس قانون نظام‬ ‫مهندس��ی ایجاد ش��ده اند و هدف انها بکارگیری نیروهای‬ ‫دارای صالحیت در ساخت وساز بوده است ‪ ،‬مورد توجه قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی بیش��تر وقت مدیران پیشین وزارت راه‬ ‫و شهرسازی این بوده که نظام مهندسی را کم اعتبار کرده‬ ‫و نظام کاردانی را رو به نابودی ببرند‪ ،‬نباید انتظار داش��ته‬ ‫باشیم وضعیت نظارت و عملکرد در حوزه ساخت وساز بهتر‬ ‫از گذشته شده باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه امروز هیچ نش��انه ای در ایین نامه ها و‬ ‫ابالغ ها مبنی بر اینکه کارهای بهتری در صنعت ساختمان‬ ‫انجام ش��ده باش��د‪ ،‬وج��ود ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫درحال حاضر بیش��تر رویکردها به اقتصاد مس��کن و بازار‬ ‫مسکن بوده و بیش��تر نگرانی ها در این زمینه است‪ .‬امروز‬ ‫همه درگیر گرفتاری های افزایش بی رویه نرخ مسکن در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته ش��ده اند و همه مباحث مطرح شده از سوی‬ ‫مس��ئوالن پیرامون خانه های خالی‪ ،‬واس��طه گری در بازار‬ ‫مسکن و نوسان قیمت هاست‪ .‬پس اصل ساختمان چه؟‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫محمد شکرچی زاده‬ ‫مهدی موذن‬ ‫مسئوالن خوزستان و فارس هشدار سیل گرفته بودند‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات بتن با بیان اینکه ساخت‬ ‫دیواره های بتنی می توانست سیل ‪ ۹۸‬را مهار کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درباره جلوگیری از وقوع چنین حوادثی هم‬ ‫راهکار پیشگیرانه و هم درمان را به مسئوالن ارائه‬ ‫کرده ای��م اما برای اجرای ای��ن راهکارها تصمیمی‬ ‫گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مصطفی احمدوند افزود‪ :‬استفاده‬ ‫از س��یل بندهای بتنی هزین ه بسیار کمتری نسبت‬ ‫به نمونه س��نگی ان دارد و مسئوالن می توانند با‬ ‫صرف هزینه بسیار کمتری نسبت به جلوگیری از‬ ‫این سانحه ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیق��ات بتن با بیان اینکه تهران‬ ‫‪ ۵۰‬کارگاه تولی��د بتن دارد که فقط از اس��تاندارد‬ ‫ب��ودن ‪ ۲‬کارگاه مطمئ��ن هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬همه‬ ‫ای��ن کارگاه ها مجوز تولید بت��ن دارند اما به دلیل‬ ‫نب��ود نظارت نمی دانیم با چ��ه کیفیتی بتن تولید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫احمدون��د اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر میزان‬ ‫ص��ادرات بتن از ایران س��االنه بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫احمدوند با اش��اره به ارائه راه��کاری برای رفع‬ ‫الودگی ه��وای تهران گف��ت‪ :‬با انتق��ال دانش از‬ ‫امری��کا‪ ،‬راهکاری برای رف��ع الودگی هوای تهران‬ ‫ارائه کرده ایم که مسئوالن به ان اهمیت نمی دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��هرهایی مانند لس انجلس‬ ‫الودگی هوا به مراتب از تهران بدتر اس��ت اما انها‬ ‫با راهکار ایجاد چفت در کوه ها توانس��ته اند در هوا‬ ‫توربوالنس ایج��اد و جریان ه��وا را هدایت کنند‪.‬‬ ‫احمدون��د تاکید کرد‪ :‬این طرح در تهران هم قابل‬ ‫ح را به شهرداری‬ ‫اجرا است و همه جزئیات این طر ‬ ‫و نهادهای مرتبط ارائه داده ایم اما هنوز بالتکلیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود هزینه الودگی هوا بر اقتصاد ‪12‬‬ ‫تا ‪ 15‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬ابان ‪ ۹۶‬نیز وحید‬ ‫حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل وقت شرکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای تهران گفته ب��ود‪« :‬هزینه اقتصادی الودگی‬ ‫هوای تهران بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫و می توان گفت پایتخت‪ ،‬معادل بودجه شهرداری‪،‬‬ ‫هزینه اقتصادی الودگی هوا را می دهد‪».‬‬ ‫سهم تاکس��ی ها در الودگی هوای تهران حدود‬ ‫‪ ۹‬درصد است‪ .‬سهم وانت بارها هم به همین میزان‬ ‫بوده و س��هم موتورس��یکلت ها ‪ ۲۱‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫کل تاکس��ی های ش��هر ته��ران ‪ ۷۹‬هزار تاکس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬اماری از تعداد وانت های شهر تهران ندارم‬ ‫ولی می ت��وان فرض کرد که کمت��ر از نصف تعداد‬ ‫تاکس��ی ها باشد‪ .‬تعداد موتورس��یکلت های تهران‬ ‫هم ‪ ۲‬میلیون است‪.‬‬ ‫جایگزین کردن همه این تاکسی ها با خودروهای‬ ‫هیبریدی‪ -‬البته به ش��رط دریافت نکردن عوارض‬ ‫گمرک��ی و با نرخ واقعی‪ -‬با در نظر گرفتن نرخ ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای هر تاکسی‪ ،‬درمجموع ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان هزینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تعویض همه وانت بارها ‪ ۸‬هزار میلیارد و تعویض‬ ‫هم��ه موتورس��یکلت ها ‪ ۴۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫هزین��ه دارد که روی هم‪ ۶۴ ،‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر ‪ 12‬تا ‪ 15‬هزار میلیارد تومان ضرر اقتصاد از‬ ‫الودگی هوا رقم درس��تی باشد‪ ،‬به طور تقریبی در‬ ‫برنامه ای ‪ ۵‬س��اله‪ ،‬با صرف ساالنه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان (معادل همان ضرر س��االنه الودگی که هر‬ ‫س��ال تک��رار می ش��ود)‪ ،‬می ت��وان ‪ ۴۰‬درصد کل‬ ‫الودگی ناش��ی از خودروها و حدود ‪ ۳۲‬درصد کل‬ ‫منابع االینده را از بین برد!‬ ‫همه این منابع را هم الزم نیس��ت دولت بپردازد‪.‬‬ ‫بخش��ی از انها می تواند در قالب اعطای تسهیالت‬ ‫به استفاده کنندگان و بخشی از محل فروش اوراق‬ ‫باشد‪ .‬بخشی را نیز می توان از محل کاهش مصرف‬ ‫بنزین و افزایش صادرات ان تامین کرد‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از درامده��ای کاه��ش مصرف بنزی��ن‪ ،‬می تواند‬ ‫بخش بزرگی از این جایگزینی را ش��امل شود زیرا‬ ‫با فرض مص��رف ‪ ۳۰۰‬لیتر در ماه برای تاکس��ی و‬ ‫وان��ت و ‪ ۵۰‬لیتر ب��رای موتورس��یکلت و با در نظر‬ ‫گرفتن حداقل اختالف ن��رخ بنزین ‪ ۳‬هزار تومنی‬ ‫ب��ا نرخ خارج از کش��ور‪ ،‬بی��ش از ‪ ۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان از این محل منابع حاصل می ش��ود‪ .‬بخشی‬ ‫از هزینه های جایگزینی خودروها هم باید در قالب‬ ‫یارانه پرداخت شود تا انگیزه این تغییر شکل بگیرد‬ ‫چ��را که به هرح��ال‪ ،‬نتیجه اقدام ف��ردی دریافت‬ ‫تس��هیالت و تبدیل خودرو به خ��ودرو هیبریدی‪،‬‬ ‫اثار مثبت بیرونی و کالن دارد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د بی عمل��ی در ای��ن زمینه در‬ ‫س��ال های گذش��ته و صرف��ا مط��رح ش��دن این‬ ‫موضوع ها در روزهای الوده س��ال و فراموش��ی ان‬ ‫در دیگر روزها‪ ،‬دالیل مهم تری دارد‪ .‬اگر الودگی به‬ ‫واقع ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان هزینه بر اقتصاد‬ ‫تحمیل می کند‪ ،‬چرا چنین طرحی اجرا نمی شود؟‬ ‫ش��اید منافع برخی افراد به تداوم داش��تن شرایط‬ ‫الودگی گره خورده است!‬ ‫رجا به پیشواز سفرهای‬ ‫نوروزی رفت‬ ‫به منظور برنامه ریزی و اماده سازی قطارها‬ ‫ب��رای خدمات دهی مطلوب ب��ه هموطنان در‬ ‫س��فرهای نوروزی‪ ،‬ستاد هماهنگی قطارهای‬ ‫نوروزی ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا اغاز به‬ ‫کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ش��رکت‬ ‫حمل ونقل ریلی رجا‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫در نخستین نشست ستاد هماهنگی قطارهای‬ ‫ن��وروزی‪ ،‬بر اهمی��ت برگزاری نشس��ت های‬ ‫بازام��وزی ب��رای هم��ه مام��وران قطارها از‬ ‫رئیس قطار گرفته تا ماموران خدماتی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رس��یدگی به وضعیت معیشتی‬ ‫همه کارکنان و مام��وران قطارها که با تدبیر‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و هم��کاری واحدهای‬ ‫ذی ربط از س��ال گذش��ته اغاز ش��ده‪ ،‬به طور‬ ‫جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫رجب��ی با اش��اره ب��ه ظرفیت ه��ای بخش‬ ‫س��خت افزاری و حوزه های تعمیراتی شرکت‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به قراردادهای منعقد ش��ده‬ ‫برای س��اخت و بازس��ازی ناوگان از جمله در‬ ‫ش��رکت واگن پارس و ظرفیت های ش��رکت‬ ‫نوی��ن صنعت رجا‪ ،‬باید ناوگان ش��رکت برای‬ ‫جابه جایی ها در سفرهای نوروزی در امادگی‬ ‫کامل باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک پژوهشگر حوزه مس��کن معتقد است بی توجهی به‬ ‫تکلیف قانونی مقاوم س��ازی واحدهای مسکونی به ویژه در‬ ‫ب خانه ه��ا هنگام وقوع‬ ‫روس��تاها‪ ،‬از عوامل تش��دید تخری ‬ ‫زلزله است‪.‬‬ ‫حس��ین عبدالله��ی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫پایین ب��ودن کیفیت و ایمنی س��اختمان ها درحال حاضر‬ ‫گفت‪ :‬ساختمان هایی که اکنون در کشور ساخته می شوند‪،‬‬ ‫عمر مفیدش��ان بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬س��ال اس��ت اما در اروپا و‬ ‫امریکا‪ ،‬عمر مفید ساختمان ها بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬سال است‪.‬‬ ‫عمر ‪ ۶۰‬درصد ساخت وسازهای ما حتی کمتر از ‪ ۱۵‬سال‬ ‫اس��ت اما در اروپا ‪ ۸۰‬درصد ساخت وسازها عمر باالی ‪۵۰‬‬ ‫سال دارند و این مسئله نشان می دهد کیفیت ساخت وساز‬ ‫پایین است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه افزایش کیفی��ت راه های مختلفی دارد‬ ‫اما در کش��ور ما به ان توجه نمی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک راه‪،‬‬ ‫صنعتی س��ازی است که در کشورهای مختلف ازمون پس‬ ‫داده است‪ .‬صنعتی سازی عالوه بر اینکه زمان ساخت وساز‬ ‫و مص��رف انرژی در س��اختمان را کاه��ش می دهد‪ ،‬باعث‬ ‫می شود ساختمان های مقاوم تر با طول عمر باالتری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عبدالله��ی ادام��ه داد‪ :‬به عن��وان مث��ال قانونی مصوب‬ ‫س��ال ‪ ۸۴‬مبنی بر مقاوم س��ازی خانه های روستایی داریم‬ ‫که براس��اس ان س��االنه بای��د ‪ ۲۰۰‬هزار خانه روس��تایی‬ ‫مقاوم س��ازی شود‪ .‬سال های اولیه این مهم انجام شده بود‬ ‫اما در س��ال های اخیر می بینیم که این روند کاهشی بوده‬ ‫و به حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار خانه در س��ال رس��یده اس��ت‬ ‫که این بی توجهی‪ ،‬مشکل اساسی هنگام وقوع زلزله ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او با اشاره به اینکه با توجه به زلزله خیز بودن‬ ‫ایران‪ ،‬باید به این مس��ئله توجه جدی ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از راه های افزایش مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله‪،‬‬ ‫صنعتی س��ازی در کل کشور است‪ .‬همچنین اقدام دیگری‬ ‫ک��ه باید م��ورد توجه گی��رد‪ ،‬پرداخت وام های روس��تایی‬ ‫مس��کن اس��ت‪ .‬این وام ها عالوه بر اینکه به تولید مسکن‪،‬‬ ‫رونق می دهد‪ ،‬باعث مقاوم س��ازی مسکن روستایی و حتی‬ ‫مهاجرت معکوس به سوی روس��تاها می شود‪ .‬او در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چرا روی مقاوم سازی خانه های روستایی‬ ‫تاکید دارید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��هرها نیز این ضرورت حس‬ ‫می شود اما کیفیت ساخت وساز در روستاها پایین تر است‪.‬‬ ‫در روستاها سازه های مختلف بنایی‪ ،‬فوالدی و بتنی داریم‬ ‫که درحال حاضر برای ساخت بیشتر خانه های روستایی از‬ ‫سازه های بنایی اس��تفاده می شود که کار بسیار پرخطری‬ ‫است‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر حوزه مسکن با بیان اینکه در شهرها نیز‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫نمایی از تخریب واحدهای مسکونی در زلزله کرمانشاه‬ ‫تخری��ب صددرص��دی ‪ ۹۰‬درصد س��اختمان های یک‬ ‫ش��هر در ‪ ۱۲‬ثانیه‪ ،‬تا پیش از وقوع زمین لرزه در بم‪ ،‬فقط‬ ‫می توانست سکانسی اغراق امیز از یک فیلم سینمایی باشد‬ ‫ام��ا لرزش ‪ ۶.۶‬ریش��تری زمین در صبح ‪ ۵‬دی س��ال‪۸۲‬‬ ‫نشان داد این مسئله می تواند واقعیتی تلخ باشد که در ان‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر کش��ته‪ ۳۰ ،‬ه��زار نفر زخمی و هزاران‬ ‫نفر بی خانمان ش��وند‪ .‬البته ایران زلزله خیز‪ ،‬کم از دس��ت‬ ‫لرزش های زمین‪ ،‬رنج نکشیده است‪ .‬براساس امار رسمی‪،‬‬ ‫در زلزله ‪ ۲‬سال پیش کرمانشاه نیز که موجب مرگ حدود‬ ‫‪ ۵۷۰‬نفر ش��د‪ ۸۳ ،‬هزار واحد مسکونی اسیب دیدند که از‬ ‫این میان‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬هزار خانه به طور کامل تخریب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایران دهمین کشور زلزله خیز جهان‬ ‫اس��ت که هر ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬زلزله ای با قدرت بیش از ‪ ۶‬ریشتر‬ ‫و هر ‪ ۱۰‬س��ال زلزله ای ‪ ۷‬ریش��تری را تجربه می کند و از‬ ‫نظر تعداد کشته شدگان ناشی از زلزله ‪ ،‬در رتبه چهارم دنیا‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬براساس سخن دانشمندان‪ ،‬کمربند زلزله ‪۹۰‬‬ ‫درصد خاک کش��ور را دربرگرفته و برهمین اساس باید در‬ ‫ساخت وسازها دقت فراوانی کرد‪ .‬با این حال برخی سخنان‬ ‫مس��ئوالن و امار ارائه شده از سوی نهادهای رسمی نشان‬ ‫می دهد بخش هایی از برخی ش��هرها و کالن ش��هرها روی‬ ‫گس��ل ها یا در نزدیکی انها س��اخته ش��ده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر با وجود تاکی��د قانون بر رعایت مس��ائل مربوط به‬ ‫مقاوم سازی ساختمان ها دربرابر زلزله‪ ،‬هنوز این مسئله به‬ ‫درستی در ساخت وسازها رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه حل ساده‬ ‫برای معمای‬ ‫پیچیده‬ ‫الودگی هوا‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مسئوالن در جست وجوی راهکار با تکیه بر امار تاریخ مصرف گذشته‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خبر خوش برای‬ ‫دوچرخه سواران‬ ‫سفر ترکیبی دوچرخه های معمولی با مترو‬ ‫امکان پذیر ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬ش��رکت‬ ‫بهره ب��رداری راه اهن ش��هری تهران و حومه‬ ‫در زمین��ه اجرای کامل ط��رح ورود دوچرخه‬ ‫به مترو اعالم ک��رد‪ :‬جابه جایی دوچرخه های‬ ‫معمول��ی با مترو از ‪ 5:30‬تا ‪ 6:15‬در روزهای‬ ‫معمولی (ش��نبه تا پنجش��نبه) میس��ر شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بر اس��اس تمهیدات اتخاذ شده‬ ‫ورود دوچرخه به ایس��تگاه های مترو‪ ،‬در تمام‬ ‫روزهای هفته از س��اعت اولیه بهره برداری از‬ ‫مترو تا ‪ 6:15‬و از ساعت ‪ ۲۰‬بدون مانع است‬ ‫اما برای تردد بهتر مسافران در روزهای هفته‬ ‫باید از دوچرخه تاش��و استفاده کنند و امکان‬ ‫استفاده از دوچرخه های معمولی تنها در ایام‬ ‫تعطی�لات رس��می و ‪ ۱۳‬روز اول فروردی��ن‬ ‫مجاز اس��ت‪ .‬تنها دلیل مح��دود کردن ورود‬ ‫دوچرخه ه��ای معمولی در روزه��ای تعطیل‬ ‫و س��اعت ابتدایی صب��ح و بعدازظهر‪ ،‬خلوتی‬ ‫ایس��تگاه ها و قطارها اس��ت چرا ک��ه با توجه‬ ‫به حجم باالی مس��افر که در ط��ول هفته از‬ ‫مترو اس��تفاده می کنند امکان ورود دوچرخه‬ ‫به واگن ها وجود ندارد‪ .‬درحال حاضر در تمام‬ ‫روزه��ای هفته به جز س��اعت ‪ 6:30‬تا ‪9:30‬‬ ‫و از س��اعت‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۱۹‬که پیک مس��افری به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬دوچرخه س��واران می توانند با‬ ‫دوچرخه های تاش��و با ابعاد‪ ۹۰×۶۰×۳۰‬وارد‬ ‫شبکه مترو ش��وند‪ .‬دوچرخه س��وارانی که از‬ ‫دوچرخه های تاشو و عادی استفاده می کنند‬ ‫فقط مجاز به استفاده از واگن هایی هستند که‬ ‫با ارم دوچرخه مشخص شده است‪.‬‬ ‫افزایش جریمه‬ ‫ورود به طرح ترافیک‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی هماهنگ��ی ترافی��ک‬ ‫ش��هرهای کش��ور از افزایش ‪ ۷۰‬هزار تومانی‬ ‫جریمه ورود به محدوده های ممنوعه ترافیکی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پوریا محمدیان در‬ ‫تش��ریح افزایش جریمه ورود به محدوده های‬ ‫ممنوع��ه ترافیکی گف��ت‪ :‬متخلفانی که وارد‬ ‫محدوده های ترافیکی می ش��وند‪ ،‬پیش از این‬ ‫با ‪ ۲‬کد جریمه که در جدول تخلف های راهور‬ ‫وجود داش��ت مع��ادل ‪ ۲۰‬هزارتومان جریمه‬ ‫می ش��دند‪ ،‬در کنار این کدها ظرفیتی به نام‬ ‫ماده ‪ ۱۸‬قانون رس��یدگی به تخلفات بود که‬ ‫اگر محدوده هایی به پیش��نهاد پلیس راهور‪،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها‬ ‫در ش��ورای هماهنگی ترافیک استان ها یا در‬ ‫ش��ورای ترافیک تهران مصوب شود‪ ،‬به منزله‬ ‫ورود به مح��دوده ممنوعه بوده و جریمه این‬ ‫تخل��ف ‪ ۹۰‬هزار تومان هم��راه با نمره منفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬از این پ��س جریمه ورود‬ ‫ب��ه محدوده های ممنوعه ترافیکی از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان به ‪ ۹۰‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پایتخت نش��ینان هم چنان با الودگی هوا دس��ت و‬ ‫پنجه ن��رم می کنند‪ .‬تاکنون اقدام اساس��ی برای حل‬ ‫مش��کالت الودگی هوا انجام نشده و مدیران همچنان‬ ‫منتظ��ر باد و باران هس��تند اما نکته قاب��ل توجه این‬ ‫است که شهرداری اعالم کرد مبنای تصمیم هایش در‬ ‫این زمینه س��یاهه ‪ ۲‬سال پیش خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬کالن شهر تهران چند روزی است با الودگی هوا‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کند و مسئوالن توپ مسئولیت‬ ‫خود در این زمینه را به زمین یکدیگر می اندازند‪ .‬قانون‬ ‫هوای پاک در مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب شده‬ ‫اما نهادهای مس��ئول در این زمینه تاکنون به وظایف‬ ‫خود عمل نک��رده و تعداد نهادهای مس��ئول همواره‬ ‫تغییر می کند‪.‬‬ ‫الودگی هوا همچنان می تازد‬ ‫‹ ‹تصمیم گیری با امار ‪ ۲‬سال پیش‬ ‫غ�لام محمدی‪ ،‬رئیس مرکز ارتباطات ش��هرداری‬ ‫ته��ران در روزه��ای اخیر در توییتی اع�لام کرد‪« :‬بر‬ ‫اس��اس اخرین س��یاهه انتش��ار س��ال ‪ ۹۶‬سهم همه‬ ‫منابع االینده و منابع متحرک مش��خص است و سایر‬ ‫اطالعات��ی که در فضای مجازی منتش��ر ش��ده مورد‬ ‫تایید شهرداری نیس��ت و مبنای تصمیم گیری ما در‬ ‫شهرداری گزارش حاصله است‪ ».‬سیاهه منتشر شده‬ ‫س��هم خودروهای سواری‪ ،‬تاکسی‪ ،‬وانت‪ ،‬مینی بوس‪،‬‬ ‫اتوبوس واح��د‪ ،‬اتوبوس س��رویس و کامیون را اعالم‬ ‫کرده و س��هم مناب��ع االینده متح��رک‪ ،‬فرودگاه ها‪،‬‬ ‫جایگاه س��وخت‪ ،‬راه اهن‪ ،‬پایانه های اتوبوس‪ ،‬خانگی‪،‬‬ ‫تج��اری‪ ،‬اداری‪ ،‬نیروگاه ه��ا‪ ،‬پاالیش��گاه ها و صنایع‬ ‫مش��خص ش��ده اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه این است که‬ ‫س��هم منابع االینده ش��هر تهران براساس این سیاهه‬ ‫برای سال ‪ ۹۶‬است و نمی توان برای کالن شهری مثل‬ ‫تهران با بیش از ‪ ۸‬میلیون نفر جمعیت نس��خه پیچی‬ ‫متخصص��ان پزش��کی معتقدند الودگ��ی هوا زی��ان ‪ ۵.۷‬میلیارد‬ ‫دالری بر س�لامت جامعه دارد و بیشتر گروه های حساس جامعه در‬ ‫این زمینه اس��یب می بینند‪ ،‬اما مسئوالن شهرداری تاکید می کنند‬ ‫که مبنای تصمیم های انها گزارش های ‪ ۲‬سال پیش است‬ ‫بر اس��اس امار ‪ ۲‬س��ال پیش کرد‪ .‬اقبال شاکری عضو‬ ‫ش��ورای چهارم شهر تهران در این زمینه گفت‪ :‬به طور‬ ‫کلی با استقرار س��امانه های اندازه گیری الودگی هوا‬ ‫می ت��وان می��زان االینده ها را به طور پیوس��ته پایش‬ ‫ک��رد و تعطیل��ی مدرس��ه و اداره ها بر اس��اس میزان‬ ‫االینده هایی اس��ت که به طور روزانه از دس��تگاه های‬ ‫س��نجش الودگی هوا احصا می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫اس��تاندارد سوخت و خودرو بر اساس گزارش سازمان‬ ‫استاندارد همیش��ه پیوس��ته و به روز اعالم می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬چند روز پی��ش خودروس��ازان در این زمینه‬ ‫اظهارنظ��ر کرده و همچنی��ن درباره تولی��د و توزیع‬ ‫س��وخت و کیفی��ت ان اظهارنظرهای متفاوتی ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ش��اکری‪ ،‬امارها باید به روز باش��د و با توجه‬ ‫به بررس��ی ها و ش��ماره گذاری های انجام شده میزان‬ ‫اختصاص جایگاه سوخت به تاکسی های گرگان‬ ‫سرپرست س��ازمان حمل ونقل ش��هرداری گرگان از‬ ‫اختصاص جایگاه س��وختگیری س��ی ان جی قابوس به‬ ‫تاکسی های درون شهری خبرداد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مهدی‬ ‫کمال غریب��ی اظهارک��رد‪ :‬به خاطر گرانی ن��رخ بنزین‬ ‫مراجع��ه خودروها به پمپ های گاز ‪ CNG‬افزایش پیدا‬ ‫کرده و باعث طوالنی ش��دن صف ه��ای پمپ های گاز و‬ ‫تاخیر در سوختگیری تاکس��ی ها شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برای تسهیل در امر حمل ونقل عمومی مقرر شد جایگاه‬ ‫س��وختگیری س��ی این جی قابوس به تاکسی های شهر‬ ‫گرگان اختصاص پیدا کند‪ .‬کمال غریبی توضیح داد که‬ ‫این کار باعث می شود رانندگان بدون وقفه و با سرعت به‬ ‫محل کار خود برگردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۹۵‬درصد از تاکس��ی های شهر‬ ‫رئی��س کمیس��یون عمران ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫می گوی��د نمی ت��وان فق��ط بر اس��اس س��یاهه برای‬ ‫کالن شهر تهران نس��خه پیچی کرد‪ .‬محمد علیخانی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه س��یاهه ای که در سال ‪ ۹۶‬منتشر شده با‬ ‫شرایط فعلی متفاوت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متغیرها همیشه‬ ‫تغیی��ر می کنند و ثابت نیس��تند‪ .‬رئیس کمیس��یون‬ ‫عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه متغیر الودگی‬ ‫ه��وا فصل به فصل تغییر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬فرض کنید به‬ ‫تازگی گزارش��ی داش��ته ایم که شرکت سیمان تهران‬ ‫‪ ۱۹۰‬روز مازوت س��وزانده اس��ت در حالی که این کار‬ ‫ممن��وع اس��ت‪ .‬ایا ای��ن موضوع هم در س��یاهه دیده‬ ‫می ش��ود؟ خیر‪ ،‬چراکه منابع االینده متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫وی به س��هم کارخانه ها در تولید الودگی هوا اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬االینده ها ثابت نیس��تند و نمی توان بر‬ ‫اس��اس سیاهه ‪ ۲‬س��ال پیش برای تهران برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬اگر االینده ها از ‪ ۲‬س��ال پی��ش تاکنون به گفته‬ ‫خود انه��ا ثابت باش��د‪ ،‬یعنی هرچه ت�لاش کرده اند‬ ‫ن��ه یک درصد ب��اال رفته و نه یک درص��د پایین امده‬ ‫س��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیران شهری بارها اعالم کردند‬ ‫ما طرح ه��ای ترافیکی اجرا کردیم ک��ه باعث کاهش‬ ‫الودگی هوا ش��ده اس��ت و امارهای مختلفی انتش��ار‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ایا این ها امار خودش��ان را هم زیر س��وال‬ ‫می برن��د‪ .‬دوباره تاکی��د می کنم نمی توان با س��یاهه‬ ‫سال ‪ ۹۶‬برای سال ‪ ۹۸‬برنامه نوشت‪ .‬باوجود تعطیلی‬ ‫مدرس��ه ها همچنان کالن ش��هر تهران با الودگی هوا‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کند و از میزان االینده ها کاسته‬ ‫نشده است‪ .‬با این وجود برخی از مدیران معتقدند اگر‬ ‫باد و باران بوزد مش��کل الودگی هوای تهران برطرف‬ ‫می ش��ود این درحالی است که باید توسعه حمل ونقل‬ ‫یوس��ف رش��یدی کارش��ناس محیط زیس��ت در‬ ‫این زمین��ه گفت‪ :‬تاکی��د اصلی بر کنترل انتش��ار بر‬ ‫مناب��ع س��اکن و متحرک اس��ت‪ .‬وی با تاکی��د بر این‬ ‫موضوع که بس��یاری از ای��ن اقدامات در حوزه فعالیت‬ ‫شهرداری نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان مثال از رده خارج‬ ‫کردن خودروهای فرس��وده‪ ،‬انتشار الودگی از صنایع‬ ‫بزرگ نظی��ر نیروگاه و پاالیش��گاه‪ ،‬مهم ترین اقدامی‬ ‫اس��ت که می تواند به الودگی شهر تهران کمک کند‪.‬‬ ‫رش��یدی با تاکی��د بر اینکه به نظر می رس��د دولت در‬ ‫توسعه حمل ونقل عمومی کمکی به شهرداری نکرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تولید برخی االینده ها سازکار پیچیده ای‬ ‫دارم مانند تولید ازن در تابس��تان که به سیاهه انتشار‬ ‫حاصل نمی ش��ود و ب��رای ذرات معلق ثانویه ‪۲.۵pm‬‬ ‫به همین ترتیب اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫در تابس��تان ازن باالس��ت و نمی توان این موضوع را با‬ ‫سیاهه انتش��ار اعالم کرد‪ .‬رش��یدی با تاکید بر اینکه‬ ‫نمی توان بر اس��اس سیاهه انتش��ار برای الودگی هوا‬ ‫نس��خه پیچی��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬س��یاهه انتش��ار‪ ،‬اطالعات‬ ‫ایس��تگاه های س��نجش الودگی هوا‪ ،‬انالیز شیمایی‬ ‫ترکیبات ذرات معلق ب��ا کنار هم قرار دادن این موارد‬ ‫می ت��وان تصمیم گیری هایی در زمین��ه الودگی هوا‬ ‫داش��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تهران همچنان الوده‬ ‫اس��ت‪ .‬تصمیم های مقطعی مانند تطعیلی مدرسه ها‬ ‫و اج��رای زوج و فرد از در خانه ها هم تاثیری نداش��ته‬ ‫و الودگی همچنان مهمان پایتخت نش��ینان اس��ت و‬ ‫شهرداری تهران شب گذشته اعالم کرده که بر اساس‬ ‫امار ‪ ۲‬س��ال پیش برای پایتخت نشینان نسخه پیچی‬ ‫می کند اما این کار ش��دنی نیست چراکه االینده ها در‬ ‫تهران متغیر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی توان بر اساس سیاهه نسخه پیچید‬ ‫‹ ‹تاثیر ‪ ۲۰‬درصدی تعطیلی مدرسه ها‬ ‫تنه��ا راه��کار مدیران ب��رای کاه��ش الودگی هوا‬ ‫تعطیل��ی مدرس��ه ها تهران بوده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که به گفته کارشناس��ان تعطیلی مدرس��ه ها‬ ‫تاثیری چندان��ی ندارد و فق��ط ‪ ۲۰‬درصد در کاهش‬ ‫الودگی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫گذشته تعطیل ش��دند‪ .‬متخصصان پزشکی معتقدند‬ ‫الودگ��ی ه��وا زی��ان ‪ ۵.۷‬میلیارد دالری بر س�لامت‬ ‫جامعه دارد و بیش��تر گروه های حساس جامعه در این‬ ‫زمینه اسیب می بینند‪ ،‬اما مسئوالن شهرداری تاکید‬ ‫می کنن��د که مبنای تصمیم ه��ای انها گزارش های ‪۲‬‬ ‫سال پیش است‪.‬‬ ‫عموم��ی با اولویت مترو در دس��تور کار ق��رار بگیرد تا‬ ‫بت��وان الودگ��ی ه��وا را مدیریت کرد‪ .‬اما در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته ضعف هایی وجود داش��ته و توس��عه مترو و‬ ‫حمل ونقل عمومی به درس��تی اجرا نش��ده و اعضای‬ ‫شورا شهر هم معتقد هستند دولتی در این باره کمکی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫گرگان گازس��وز هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برابر با پیگیری ها و‬ ‫هماهنگی انجام شده با شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی و هچنین با توجه به درخواس��ت سازمان مدیریت‬ ‫حمل ونق��ل بار و مس��افر ش��هرداری گرگان مقرر ش��د‬ ‫جایگاه س��وخت گاز ‪ CNG‬قابوس ش��هر گ��رگان در‬ ‫راستای تسهیل در امر حمل ونقل عمومی به سوختگیری‬ ‫تاکس��ی های این شهر اختصاص یابد تا بتوان از این راه از‬ ‫اتالف وقت مسافران جلوگیری شود‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان حمل ونقل ش��هرداری گرگان از‬ ‫اضافه ش��دن ‪ ۶۰‬لیتر به س��همیه س��رویس مدرسه ها و‬ ‫واریز ما به التفاوت س��همیه س��وخت سرویس مدارس و‬ ‫اژانس هایی که اطالعات ثبت ش��ده انها صحیح باش��د‬ ‫تا ‪ ۱۰‬دی خبر داد‪.‬‬ ‫خودروهای فرس��وده و س��ن کارکرد انه��ا قابل احصا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع االینده متغیر هستند‬ ‫عضو پیش��ین ش��ورای ش��هر تهران تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫نمی ت��وان ب��ا امار ‪ ۲‬س��ال پی��ش برای ش��هر تهران‬ ‫تصمیم گی��ری ک��رد چرا ک��ه منابع االین��ده متغیر‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه از ‪ ۲‬سال پیش تاکنون‬ ‫تع��داد خودروه��ای فرس��وده افزای��ش پی��دا کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬همچنی��ن کیفیت س��وخت متفاوت‬ ‫است‪ .‬شاکری ادامه داد‪ :‬س��هم االینده های متحرک‬ ‫همیش��ه بیش��تر اس��ت‪ ،‬اما تاکید می کنم اگر نهادها‬ ‫نتوانن��د اطالعات به روزی دهند مدی��ران نمی توانند‬ ‫تصمیم گیری کنند و این یک مش��کل است‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬مدرسه های تهران در همه روزهای هفته‬ ‫‹ ‹منابع مختلف الودگی هوا‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1398‬‬ ‫اول جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1436‬‬ ‫پیاپی ‪2754‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫انگار س��ینمایی ترین تصویر بالی��ای طبیعی را تنها‬ ‫زلزل��ه می توان��د در خاط��ر جمعی م��ردم ثبت کند‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد س��ال ‪ ۱۳۶۹‬وقتی زمین ل��رزه ای به بزرگی‬ ‫‪ ۷.۴‬ریشتر شهرهای منجیل و رودبار را لرزاند‪ ،‬درست‬ ‫در ساعت هایی که بسیاری از مردم برای دیدن فوتبال‬ ‫برزیل و اسکاتلند از سری مسابقه های جام جهانی ‪۹۰‬‬ ‫ایتالیا بیدار بودند‪ ،‬در ش��مال کش��ور مردم در ساعت‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه بامداد برای همیشه به خواب ابدی رفتند‪.‬‬ ‫خیلی ه��ا در رودب��ار و منجیل‪ ،‬س��وت اغ��از بازی‬ ‫توس��ط کهل اتریشی را ش��نیدند اما مردمی که پای‬ ‫تلویزیون های س��یاه و سفید بلر قدیمی نشسته بودند‬ ‫تک گل ب��ازی را که مولر مهاج��م تعویضی برزیل در‬ ‫دقیقه ‪ ۸۰‬زد‪ ،‬ندیدند؛ زلزله ‪ ۷.۳‬ریشتری اواسط بازی‬ ‫امد؛ مطمئن��ا اگر بازی‪ ،‬زنده پخش نمی ش��د تلفات‬ ‫زلزله بیشتر از اینها بود‪...‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن تصویر س��ینمایی از یک‬ ‫فاجع��ه بزرگ طبیعی ش��اید می توانس��ت سرمنش��ا‬ ‫بسیاری از قصه های پیرامون زلزله باشد‪.‬‬ ‫زلزله در ایران به طور میانگین هر ‪ ۱۰‬س��ال یکبار‬ ‫بخش��ی از خاک این س��رزمین را زی��رورو می کند و‬ ‫خاطره ای تلخ از خود به جای می گذارد‪ .‬سینمای ایران‬ ‫به فراخور اتفاق های پیرامون زلزله اثاری در این زمینه‬ ‫ساخته است که می تواند یاداور روزهای رنج و سختی‬ ‫مردمان این دیار باشد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬دی ‪ ۱۳۸۲‬یک��ی از غمبارترین روزهای ایرانی ها‬ ‫است‪ .‬شهر بم در استان کرمان گرفتار زلزله ای سخت‬ ‫ش��د و بسیاری از مردم این ش��هر که در خواب بودند‬ ‫دیگر هیچ وقت چشم به جهان باز نکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اب خوش از گلوی کسی پایین نرفت‬ ‫در هم��ان س��اعت های نخس��تین زلزل��ه یک��ی از‬ ‫دوربین های س��ینمای ایران سراس��یمه خودش را به‬ ‫بم رس��اند تا تصاوی��ر ماندگاری از ای��ن اتفاق را ثبت‬ ‫کند‪ .‬کیانوش عیاری که در ان مقطع زمانی مش��غول‬ ‫تصویربرداری سریال «روزگار قریب» بود‪ ،‬چند روزی‬ ‫تصویربرداری س��ریال را متوقف می کند و با س��اخت‬ ‫«بیدار ش��و ارزو» یکی از تلخ ترین اثار سینمای ایران‬ ‫را پیرامون زلزله بم می سازد‪.‬‬ ‫دقایقی بعد از وقوع زلزله در شهر بم‪ ،‬اموزگار جوان‬ ‫روس��تایی در حاشیه ش��هر بم‪ ،‬پس از بیرون امدن از‬ ‫زیر اوار پی می برد که همکارش جان سپرده است‪ ،‬او‬ ‫به سوی ش��هر راه می افتد تا برای اهالی کمک بیاورد‪،‬‬ ‫اما با رس��یدن به ش��هر ناباورانه در می یابد که فاجعه‬ ‫اصلی در انجا روی داده و از هر گوش��ه و کناری فریاد‬ ‫شیون و زاری و درخواس��ت کمک بلند است؛ وی در‬ ‫بیمارس��تان ویران و پر از مجروح و کشته به روحانی‬ ‫برمی خورد و به توصیه و راهنمایی او به گورستان شهر‬ ‫رفته و به کار غس��ل دادن زن ها و دفن انها می پردازد‪.‬‬ ‫مردی زندانی که در اثر ویرانی زندان خود را به ش��هر‬ ‫رسانده‪ ،‬برای غسل دادن زن‪ ،‬مادر و فرزندش «ارزو»‬ ‫از او کمک می خواهد‪.‬‬ ‫«بیدار ش��و ارزو» در جش��نواره سال ‪ ۱۳۸۳‬حضور‬ ‫داش��ت اما به دلیل فضای تلخ فیلم تا همین دو سال‬ ‫پیش امکان نمایش در سینماها را پیدا نکرد و درست‬ ‫در روزهایی که غرب کش��ور درگی��ر زلزله بزرگی در‬ ‫منطقه کرمانش��اه بود در گروه سینمایی هنر و تجربه‬ ‫روی پرده رفت‪.‬‬ ‫کیان��وش عیاری همان زمان درباره س��اخت «بیدار‬ ‫ش��و ارزو» گفته ب��ود‪ :‬زمانی که «بیدار ش��و ارزو» را‬ ‫س��اختم موضوعی را اعالم کردم که ش��اید بس��یاری‬ ‫به یاد نداش��ته باش��ند‪ .‬گفتم که این فیلم برای اکران‬ ‫عمومی یا حضور در جشنواره های خاص نساختم بلکه‬ ‫این فیلم را ساختم تا مسئوالن اب خوش از گلویشان‬ ‫پایین نرود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که این فیلم را می س��اختم به این‬ ‫فکر می ک��ردم چطور کش��وری که روی گس��ل قرار‬ ‫دارد و طب��ق گفته ها ‪ ۷۵۰‬گس��ل دارد که ‪ ۱۲۰‬تای‬ ‫الودگی هوای تهران که در چند وقت اخیر‪ ،‬تعطیلی مدارس و‬ ‫هشدار به مردم برای بیرون نیامدن از منزل در مواقع غیرضروری‬ ‫را به همراه داش��ته است‪ ،‬در حالی باعث کاهش مخاطبان تئاتر‬ ‫شده که بر فروش سینماها تاثیری مثبت داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پس ازانکه قطعی اینترنت و برخی اتفاق ها‬ ‫در ابان منجر به کاهش مخاطبان س��ینما و تئاتر ش��د‪ ،‬در یک‬ ‫ماه گذش��ته روند فروش فیلم ه��ا و نمایش های روی صحنه در‬ ‫حال عادی ش��دن بود که الودگی هوا دوباره وضعیت سالن های‬ ‫سینما و تئاتر را تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫البته به نظر می رس��د این تاثیر در س��ینما خیلی هم منفی‬ ‫نیست چون باوجود هشدارهای مداومی که داده می شود تا مردم‬ ‫کمتر از خانه هایش��ان بیرون بیایند‪ ،‬علی سرتیپی‪ ،‬پخش کننده‬ ‫و س��ینمادار می گوید‪ :‬الودگی هوا تاثیر منفی بر فروش فیلم ها‬ ‫نگذاشته چون به دلیل اینکه سینما مخاطبان گسترده تری دارد‬ ‫باوجود تعطیلی مدارس‪ ،‬عالقه مندان باز هم به سینما می ایند‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن ش��رایط در تئات��ر اصال وج��ود ندارد و ای��ن حوزه‬ ‫به طورکام��ل تحت تاثیر ش��رایط قرار گرفت��ه تا جایی که مدیر‬ ‫تئاتر مستقل تهران که یکی از مجموعه های پرمخاطب تئاتری‬ ‫از تصویر سینمای ایران از زلزله به مناسبت سالگرد زمین لرزه بم‬ ‫سمفونی دوربین برای خاک مرده‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۵‬دی ‪ ۱۳۸۲‬یکی از غمبارترین روزهای ایرانی ها اس��ت‪ .‬ش��هر‬ ‫بم در استان کرمان گرفتار زلزله ای سخت شد و بسیاری از مردم‬ ‫این ش��هر که در خ��واب بودند دیگر هیچ وقت چش��م به جهان باز‬ ‫نکردند‬ ‫ان خطرناک اس��ت‪ ،‬هیچ برنامه و سیاست محسوسی‬ ‫برای پیش گیری از خطرات احتمالی درباره ان ندارد‪.‬‬ ‫این دغدغه همیش��ه با من بود و زلزله بم‪ ،‬بهانه ای شد‬ ‫تا از س��ینما به ط��رح و بیان دغدغه خ��ود‪ ،‬که البته‬ ‫ی��ک نگرانی و دغدغ��ه عمومی هم هس��ت‪ ،‬بپردازم‪.‬‬ ‫درواق��ع ب��ر این گمان بودم و هس��تم که ش��اید این‬ ‫فیلم بتواند یک تلنگری به ویژه برای مس��ئوالن باشد‬ ‫تا چاره ای بیندیش��ند‪ .‬به ای��ن فکر می کردم این فیلم‬ ‫س��الی یک بار حتی به زور برای نمایندگان مجلس به‬ ‫نمایش گذاشته ش��ود تا بتواند نقش موثری در توجه‬ ‫مس��ئوالن برای پیش گیری از ای��ن فاجعه پنهان که‬ ‫هر از چند گاهی اش��کار می ش��ود‪ ،‬داش��ته باشد‪ .‬هر‬ ‫بار زلزله ای رخ می ده��د‪ ،‬یک تکاپویی از باال تا پایین‬ ‫شکل می گیرد و همه به نوعی وارد میدان می شوند تا‬ ‫کمک رسانی کنند‪ ،‬اما چند ماه بعد فراموش می شود‪،‬‬ ‫تا زلزله بزرگ بعدی اتفاق بیفتد‪ .‬وقتی س��ال ‪ ۸۳‬این‬ ‫فیلم در جش��نواره فیلم فجر نمایش داده ش��د‪ ،‬در دو‬ ‫بخش داخلی و بین المللی جایزه گرفت‪ .‬شب اولی که‬ ‫من روی س��ن تاالر وحدت رفتم‪ ،‬تعدادی از مسئوالن‬ ‫مثل وزیر فرهنگ و ارش��اد و فرمانده نیروی انتظامی‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬در انجا جمل��ه ای گفتم که کامال به‬ ‫ان اعتقاد داش��تم‪ .‬گفتم این فیلم برای اکران عمومی‬ ‫یا عرضه به جش��نواره ها ساخته نشده‪ ،‬بلکه قصد من‬ ‫این بوده که به واس��طه این فیلم‪ ،‬اب خوش از گلوی‬ ‫مس��ئوالن مرتبط با حوادث غیرمترقب��ه پایین نرود‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که برای نخس��تین ب��ار در زندگی‬ ‫س��ینمایی ام فیلمی ساختم که مخاطب من مسئوالن‬ ‫بودند نه مردم‪.‬‬ ‫‹ ‹کیارستمی و دغدغه هایش برای زلزله‬ ‫«زندگ��ی و دیگر هیچ» عباس کیارس��تمی که در‬ ‫س��ال ‪ ۷۰‬ساخته ش��د‪ ،‬روایتی اس��ت از سه روز پس‬ ‫از زلزل��ه خرداد ‪ ۱۳۶۹‬در اس��تان گی�لان که پدر و‬ ‫پس��ری از تهران به منطقه زلزله زده و به جست وجوی‬ ‫باب��ک و احمد احمدپور بازیگران فیلم «خانه دوس��ت‬ ‫کجاست؟» می روند‪ .‬به دلیل راه بندان مجبور می شوند‬ ‫راه های فرعی مختلفی را برای رس��یدن به روس��تای‬ ‫کوکر‪ ،‬محل زندگی پس��ربچه ها طی کنند‪ .‬پدر و پسر‪،‬‬ ‫احمد پورها را تا پایان فیلم نمی بینند اما خبرهایی از‬ ‫سالمت انها می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹عاشقانه ای در دل بحران‬ ‫«زیر درخت��ان زیتون» دیگر فیلم کیارس��تمی که‬ ‫در س��ال ‪ ۷۳‬س��اخته شده اس��ت فیلم در یک روستا‬ ‫در ش��مال کشور روایت می ش��ود‪ .‬در روستایِ کوکر‪،‬‬ ‫حسین به خواس��تگاریِ دختری به نا ِم طاهره می رود‪،‬‬ ‫پاسخ منفی می دهند‪ .‬همان‬ ‫ولی چون خانه ندارد به او‬ ‫ِ‬ ‫ش��ب زلزله تما ِم مردم روس��تا را بی خانمان می کند‪.‬‬ ‫حس��ین در بی خانمانی خود را با همه یکسان می بیند‬ ‫و خوش��حال هم هس��ت‪ .‬هفت روز می گذرد‪ ،‬در س�� ِر‬ ‫مزا ِر «خدابیامرزها» حس��ین متوجه می ش��ود طاهره‬ ‫س��اختن‬ ‫و مادربزرگ��ش زنده مانده اند‪ .‬گروهی برایِ‬ ‫ِ‬ ‫فیل��م به کوکر می ایند‪ .‬حس��ین با انه��ا کار می کند‪.‬‬ ‫نقش زن حسین انتخاب‬ ‫گروه طاهره را برایِ بازی در ِ‬ ‫می کند‪ .‬طاهره سراخر راضی به بازی در کنار حسین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ولی خ��ارج از مکالماتِ اجب��اری مربوط به‬ ‫نقشش‪ ،‬کلمه ای با حسین سخن نمی گوید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت به هویت‬ ‫بع��د از زلزله رودبار و منجی��ل در خرداد ‪ ،۶۹‬زلزله‬ ‫«ب��م» در اوای��ل دی س��ال ‪ ۸۲‬در رده دوم بدتری��ن‬ ‫زلزله ها‪ ،‬به لحاظ تعداد کشته‪ ،‬در ایران قرار دارد‪ .‬این‬ ‫زلزله هم سوژه جدیدی برای فیلمسازی بود‪ .‬سه سال‬ ‫بعدازاین اتفاق‪« ،‬امیر شهاب رضویان» که ان موقع ‪۳۱‬‬ ‫سال داش��ت و تا قبل از ان «سفر مردان خاکستری»‬ ‫را س��اخته بود فیلمی با نام «مینای شهر خاموش» با‬ ‫محوریت زلزله بم س��اخت‪ .‬این فیلم با اینکه سیمرغ‬ ‫بهترین کارگردانی جشنواره بیست و پنجم فجر را هم‬ ‫گرفت ولی در س��ینما با اس��تقبال خوبی روبه رو نشد‪.‬‬ ‫این فیلم زندگی یک پزش��ک ایرانی را روایت می کند‬ ‫که ‪ ۳۳‬است در المان زندگی می کند و بعدازاین مدت‬ ‫تصمیم می گیرد به کش��ورش برگ��ردد‪ .‬او که زندگی‬ ‫چندان خوبی نداشته در طول زمان برگشتش به ایران‬ ‫به زادگاهش بم می رود و در انجا متوجه می ش��ود که‬ ‫مادرش عاشق فرد دیگری بوده‪ .‬نقش اصلی این فیلم‬ ‫را عزت اهلل انتظامی بازی می کرد‪.‬‬ ‫تله فیلم به فعالیت های امدادگران ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتفاق��ات فیلم «لرزش زندگی» را می توان به دو بخش‬ ‫تقس��یم کرد‪ ،‬در بخش اول که درب��اره روز اول زلزله‬ ‫بم اس��ت‪ ،‬فعالیت های امدادگ��ران از جمله یکی از دو‬ ‫شخصیت اصلی س��ریال را می بینم‪ .‬اما در بخش دوم‬ ‫داستان روند عاشقانه ای پیدا می کند و به فعالیت های‬ ‫هالل احمر پرداخته نمی شود‪.‬‬ ‫فیل��م دیگ��ری که در مورد زلزله بم س��اخته ش��د‬ ‫«خاک س��رد» به کارگردانی «رضا س��بحانی» و بازی‬ ‫«محمدرضا فروتن» اس��ت‪ .‬این فیلم روایتگر داستان‬ ‫زندگ��ی خانواده ای اس��ت که بعد از زلزل��ه بم باید با‬ ‫س��ختی کویر دس��ت و پنجه نرم می کردند تا بتوانند‬ ‫زنده بمانند‪ .‬این فیلم در س��ال ‪ ۸۴‬س��اخته شد و در‬ ‫جش��نواره فجر س��ال بعدش (همزمان با مینای شهر‬ ‫خاموش) شرکت کرد ولی جایزه ای دریافت نکرد‪ .‬این‬ ‫فیلم هم در س��ینما اکران شد و با بی مهری مخاطبان‬ ‫همراه شد!‬ ‫این بار پرویز کالنتری با حمایت ارد عطارپور ترجیح‬ ‫داد پیش از انکه زلزله ای تهران را بلرزاند‪ ،‬هشدارهای‬ ‫الزم را به مردم یاداور شود‪.‬‬ ‫«تهران چند درجه ریشتر؟» عنوان مستندی است‬ ‫که سال ‪ ۸۵‬و درست بعد از وقوع زلزله بم‪ ،‬برای شبکه‬ ‫چهار سیما ساخته شد‪.‬‬ ‫مجتبی میرتهماسب تهیه کننده این مستند با اشاره‬ ‫به ساخت این مس��تند می گوید‪ :‬یادم است سال هایی‬ ‫ح��رف زدن و هش��دار دادن درباره زلزل��ه تهران خط‬ ‫قرمز بود‪ .‬این در حالی اس��ت که زلزله در تهران یکی‬ ‫از مهم ترین بحران ها به ش��مار می اید و هرچه جلوتر‬ ‫می رویم به واسطه افزایش جمعیت و ساخت وسازهای‬ ‫عجیب و غریب‪ ،‬این بحران بزرگ و بزرگ تر می شود‪.‬‬ ‫اما این سیاس��ت وجود داش��ت که نباید درباره این‬ ‫بح��ران حرف زده ش��ود‪ .‬دوره ای گذش��ت و باالخره‬ ‫مسئوالن فهمیدند باید در این باره حرف زد و مردم را‬ ‫درگیر کرد تا به راهکار بهتری رسید‪» .‬‬ ‫این مس��تند بع��د از انکه ام��اده نمایش ش��د‪ ،‬در‬ ‫جش��نواره های معتب��ر داخلی خوش درخش��ید و تا‬ ‫اندازه ای مردم ته��ران را با خطرات احتمالی زلزله در‬ ‫این کالنشهر اشنا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خاک سرد بر جان بم‬ ‫‹ ‹یک خالفکار در زلزله‬ ‫فیلم تلویزیونی «لرزش زندگی» با موضوع زلزله بم‬ ‫و با بازی محمدرضا فروتن و الله اس��کندری محصول‬ ‫مش��ترک گروه فیلم و س��ریال ش��بکه ی��ک و روابط‬ ‫عمومی جمعیت هالل احمر اس��ت ک��ه به کارگردانی‬ ‫علیرضا بذرافش��ان و تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫«لرزش زندگی» داستان یک مجرم باسابقه است که‬ ‫در هیاهوی زلزله بم به دنبال خالف های خودش است‬ ‫و در این میان با ماجراهایی مواجه می ش��ود که مسیر‬ ‫زندگی اش تغییر می کند‪.‬‬ ‫علیرضا بذرافشان کارگردان فیلم «لرزش زندگی» با‬ ‫اش��اره به ساخت فیلم با موضوع زلزله بم گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که همه نهادها و مردم بم متوجه پرداخت این تله فیلم‬ ‫به زلزله این ش��هر ش��دند‪ ،‬برای کمک به ساخت ان‬ ‫بس��یج ش��دند‪ .‬بم‪ ،‬شهر خاصی اس��ت؛ مردم عجیبی‬ ‫دارد‪ .‬هریک از س��اکنان ان حدود ‪ ۳۰‬تن از بس��تگان‬ ‫درجه یک خود را از دس��ت داده اند و به همین خاطر‬ ‫روحی��ه خاصی پی��دا کرده اند‪ ،‬بنابرای��ن به ما کمک‬ ‫زیادی کردند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که ایا مشارکت هالل احمر‬ ‫در س��اخت «لرزش زندگ��ی» موج��ب پرداخت این‬ ‫تاثیر الودگی هوا بر اقتصاد سینما و تئاتر‬ ‫پایتخت است‪ ،‬از کاهش زیاد فروش در تئاتر می گوید‪.‬‬ ‫مصطفی کوشکی درباره تاثیر الودگی هوا بر حضور مخاطبان‬ ‫در س��الن ها گف��ت‪ :‬ای��ن ماجرا بر فروش کاره��ای ما در «تئاتر‬ ‫مستقل» اثر داشته و شاید ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد از فروش را کم کرده‬ ‫است‪ ،‬البته ما برای این روزها مشکلی نداریم چون پیش فروش‬ ‫انجام ش��ده ب��ود ولی ف��روش روزان��ه نمایش ها پایی��ن امده‬ ‫‹ ‹تهران چند درجه ریشتر؟‬ ‫کیانوش عیاری‬ ‫علیرضا بذرافشان‬ ‫مجتبی میرتهماسب‬ ‫‹ ‹دل بی قرار‬ ‫قربان محمدپور نویس��نده و کارگردان س��ینما که‬ ‫فعالیتش را با نوش��تن فیلمنامه در س��ینما اغاز کرده‬ ‫است در دومین تجربه فیلمسازی اش به سراغ موضوع‬ ‫زلزله رفته است که بر بستری عاشقانه روایت می شود‪.‬‬ ‫«دل بی قرار» داس��تان خواهر و برادری اس��ت که بر‬ ‫اثر وقوع زلزله رودبار یکدیگر را گم می کنند و دس��ت‬ ‫تقدیر برای انها وقایع ناخواسته ای را رقم می زند‪.‬‬ ‫در این فیلم که با نگاهی به زلزله رودبار ساخته شده‬ ‫اس��ت محمدپور تالش کرده اس��ت ابعاد انسانی یک‬ ‫فاجعه زیست محیطی را در درام خود باز تعریف کند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این اتفاق فقط مختص یک س��الن نیست و خیلی از‬ ‫سالن های تئاتر این روزها خالی هستند‪ .‬البته استثناهایی مثل‬ ‫نمایش های س��جاد افشاریان و محمد مساوات یا نمایش النچر‬ ‫هم وجود دارد ولی به جز این ها اجرای دیگری نیست که بشود‬ ‫به ان اشاره خاصی کرد‪.‬‬ ‫کوشکی درباره استقبالی که از نمایش «النچر» شده و ان را‬ ‫به تنها نمایش چرخشی این روزها تبدیل کرده به طوری که در‬ ‫چند سالن پشت سر هم اجرا شده و می شود‪ ،‬هم گفت‪ :‬اتفاقی‬ ‫ک��ه برای «النچر» رخ داد تقریبا هر چند وقت یک بار برای یک‬ ‫گروه تئاتری پیش می اید که ان هم بیش��تر به خاطر پش��توانه‬ ‫تمرینی اس��ت که از یک گروه س��اطع می ش��ود‪ .‬من چند سال‬ ‫قبل این نمایش را در جش��نواره تئاتر دانش��گاهی دیدم که اول‬ ‫متنی سیاسی داشت ولی بعد ان را تلطیف کردند و مدتی قبل‬ ‫در سالن سایه تئاتر شهر با ظرفیت ‪ ۷۰‬نفر روی صحنه رفت‪ .‬ان‬ ‫اجرا با استقبال قشر دانشگاهی همراه بود و ‪ Sold Out‬شدن‬ ‫کار بر میزان اس��تقبال اضافه کرد که در کنار ویژگی های خوب‬ ‫تئاتری‪ ،‬به اجراهای متعدد ان در س��الن های مختلف از جمله‬ ‫تئاتر مستقل با تماشاگر بیشتر منجر شد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬این نکت��ه را هم باید درنظ��ر گرفت که نوع‬ ‫استقبال مخاطب از نمایش «النچر» واکنشی است به سلبریتی‬ ‫محوری برخی نمایش ها که گاهی کیفیت الزم را ندارند و فقط‬ ‫به خاطر حضور سلبریتی ها پر می شدند‪.‬‬ ‫وضعیت فروش در س��الن های تئاتری بسیاری از اهالی تئاتر‬ ‫و ان های��ی که نمایش هایی روی صحن��ه دارند را با دغدغه ها و‬ ‫نگرانی های��ی همراه کرده چرا که تقریب��ا خیلی از نمایش های‬ ‫در حال اجرا حتی ان هایی که س��لبریتی دارند با افت مخاطب‬ ‫مواجه شده اند و پایین بودن کیفیت کارها هم در این امر بی تاثیر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫بررس��ی افت فروش و کم ش��دن مخاطب اگرچه با حضور در‬ ‫سالن ها و دیدن سایت های فروش قابل رصد است اما نکته قابل‬ ‫تامل هم این اس��ت که در چند ماه گذش��ته اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی دیگر امار فروش مربوط به سالن های دولتی را منتشر‬ ‫نمی کند؛ اماری که در بیشتر مواقع بر حضور مخاطبان مهمان‬ ‫در تماشاخانه های تحت مدیریت دولت مثل تئاتر شهر و سنگلج‬ ‫داللت داشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬دی‪ - 1398‬اول جمادی االول ‪ 28 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1436‬پیاپی ‪2754‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اشتباه هایی که تهران را به خفگی کشاند‬ ‫به امروز بسیار متفاوت بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬پ��س از انک��ه از مدرس��ه الب��رز‬ ‫فارغ التحصیل ش��دم به دانش��کده هنره��ای زیبا رفتم‪.‬‬ ‫ش��ش س��ال در شهرس��ازی و ‪ ۱۲‬س��ال در دفت��ر فنی‬ ‫پارک های تهران کار کردم که پارک «س��اعی» اولین و‬ ‫پارک «ملت» اخرین کارم بود‪ .‬در تمام این سال ها تهران‬ ‫را دیدم که چه بود و چه شد‪.‬‬ ‫محجوب��ی با بیان اینکه «متاس��فانه تهران به صورت‬ ‫بی منطقی زش��ت شده اس��ت»‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در دهه‬ ‫‪ ۴۰‬حساب کرده بودیم که با توجه به ذخیره ابی‪ ،‬تهران‬ ‫و حوم��ه ان یعنی کرج و لواس��انات می تواند حدود ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۸‬میلیون جمعیت داش��ته باش��د‪ .‬ای��ن جمعیت امروز‬ ‫تهران اش��تباه اس��ت‪ ،‬اما باز هم متاس��فانه همچنان به‬ ‫س��اخت و ساز ادامه می دهند‪ .‬ساخت چیتگر هم از دیگر‬ ‫اشتباهاتی بود که در حق تهران رخ داد‪ .‬این شهر همانند‬ ‫نعل اس��ب بود و غرب تنها جای باز تهران بود که ساخت‬ ‫چیتگر در سمت غرب باعث شد این سمت نیز بسته شود‪.‬‬ ‫به همین خاطر هم تهران از همه طرف بس��ته شده و در‬ ‫حال خفه شدن است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬البته این ش��رایط فقط شامل حال تهران‬ ‫نمی ش��ود و به طور کلی زمین با این مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬سال پیش نقاشی کشیدم و این موضوع را بیان‬ ‫کردم که زمین در حال خفه ش��دن است و نمی تواند این‬ ‫جمعیت را تحمل کند‪ .‬در ظاهر این ها نقاش��ی است‪ ،‬اما‬ ‫در واقع اعتراض من به «انسان» است‪.‬‬ ‫این هنرمند پیشکسوت همچنین درباره سبک هنری‬ ‫خود توضیح می دهد‪ :‬من در همه سبک ها کار کرده بودم‪،‬‬ ‫اما به مرور س��عی کردم ابتکار داشته باشم و در نهایت به‬ ‫این سبک رس��یدم‪ .‬زمانی که پارک ها را می ساختم پی‬ ‫بردم که چقدر نقش درخت در زندگی ما مهم اس��ت؛ در‬ ‫واقع ما خودمان خراب می کنیم و بزرگ ترین اسیب هم‬ ‫به خود ما می رسد‪.‬‬ ‫محجوب��ی ادامه می ده��د‪ :‬در واقع اث��ارم اعتراض به‬ ‫انسان است‪ .‬سعی کردم تفکراتم را به وسیله نقاشی بیان‬ ‫کنم‪ .‬ما اس��یر ماشینیسم ش��ده ایم و کوچک ترین خبر‬ ‫دنیا می تواند زندگی انس��ان ها را تحت ش��عاع قرار دهد‪.‬‬ ‫دوره عجیب و غریبی است و نمی دانم انسان قرار است به‬ ‫کجا برس��د‪ .‬انسان اشرف مخلوقات است و مقام او بسیار‬ ‫باال اس��ت‪ ،‬اما در طول تاریخ انسان های حریصی بودند و‬ ‫هس��تند که تمام گرفتاری تاریخ به نوعی ریش��ه در این‬ ‫افراد دارد‪ .‬افرادی که تالش می کنند دنیا را زشت کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «روزگار محج��وب» تا تاری��خ ‪ ۲۷‬دی در‬ ‫نگارخانه مهرس��ان واقع در خیابان کارگر ش��مالی‪ ،‬بعد‬ ‫از خیابان فرصت امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫فیلم سینمایی «زیرنظر» نخستین ساخته‬ ‫سینمایی مجید صالحی پس از نزدیک به دو‬ ‫سال که از س��اخت ان می گذرد سرانجام از‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش مجوز اکران گرفته و‬ ‫از چهارشنبه هفته گذشته راهی سینماهای‬ ‫کشور ش��د‪ .‬رضا عطاران‪ ،‬امیر جعفری‪ ،‬مهران احمدی‪ ،‬سروش جمشیدی‪،‬‬ ‫علی استادی‪ ،‬امیر نوری‪ ،‬سیاوش مفیدی‪ ،‬علی صالحی‪ ،‬سامیه لک‪ ،‬مصطفی‬ ‫راد‪ ،‬عباس جمش��یدی و ازاده صمدی بازیگران «زیر نظر» هستند‪ .‬از نکات‬ ‫عجی��ب فیلم اول مجی��د صالحی می توان به حضور رضا پرس��تش در مقام‬ ‫بازیگر اش��اره کرد‪ ،‬وی که به دلیل ش��باهت خود ب��ه بازیکن مطرح فوتبال‬ ‫جهان به لیونل مس��ی ایرانی مشهور اس��ت حاال مثل بسیاری از چهره های‬ ‫مجازی وارد سینما و عرصه بازیگری شده است‪.‬‬ ‫نمایش��نامه «شاه لیر» نوشته ویلیام شکسپیر با ترجمه علی‬ ‫سالمی توسط نشر گویا منتشر و راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫نمایشنامه «ش��اه لیر» نوشته ویلیام شکس��پیر به تازگی با‬ ‫ترجمه علی سالمی توسط نش��ر گویا منتشر و راهی بازار نشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ترجم��ه پی��ش رو‪ ،‬مانن��د دیگ��ر ترجمه ه��ای س�لامی از اث��ار شکس��پیر‬ ‫براس��اس نس��خه بنیاد شکسپیرشناس��ی فولجر در واش��نگتن انجام ش��ده و ارائه‬ ‫ان‪ ،‬براس��اس تفاهمنام��ه مترج��م ب��ا این مرک��ز و اخ��ذ مج��وز بازگردان��ی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬ترجمه تراژدی های «هملت» و «مکبث» هم به همین ترتیب توس��ط‬ ‫این ناشر منتشر شده است‪.‬‬ ‫«شاه لیر» تراژدی در ‪ ۵‬پرده است که پرده اولش ‪ ۵‬صحنه‪ ،‬پرده دوم ‪ ۴‬صحنه‪ ،‬پرده‬ ‫سوم ‪ ۷‬صحنه‪ ،‬پرده چهارم ‪ ۷‬صحنه و پرده پنجم ‪ ۳‬صحنه دارد‪.‬‬ ‫ترجمه س�لامی از این تراژدی شکس��پیر به صورت دوزبانه چاپ شده و پس از متن‬ ‫نمایش��نامه هم نقد این مترجم بر ان چاپ ش��ده اس��ت‪ .‬این کتاب ب��ا ‪ ۲۴۴‬صفحه‪،‬‬ ‫شمارگان ‪ ۵۰۰‬نسخه و نرخ ‪ ۶۰‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫«فرهنگ و هنر» در وحدت روی صحنه می رود‬ ‫تازه ترین کنس��رت ارکس��تر س��مفونیک‬ ‫«فرهن��گ و هنر» روز چهارش��نبه ‪ ۱۱‬دی به‬ ‫رهب��ری علی اکب��ر قربانی و ش��هرام توکلی با‬ ‫همراهی اردشیر کامکار در تاالر وحدت تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬تازه ترین کنس��رت ارکستر‬ ‫س��مفونیک «فرهنگ و هنر» از مجموعه های وابس��ته به مرکز علمی کاربردی‬ ‫فرهنگ و هنر واحد ‪ ۴۶‬با مش��ارکت بنیاد رودکی روز چهارش��نبه ‪ 11‬دی ماه به‬ ‫رهبری علی اکبرقربانی و ش��هرام توکلی در تاالر وحدت تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن اج��را که با تک نوازی کمانچه اردش��یر کامکار و نیم��ا زاهدی به عنوان‬ ‫کنس��رت مایستر برگزار می شود‪ ،‬قطعات «فانتزی شرقی و ملودی های کردی»‬ ‫به اهنگسازی علی اکبر قربانی‪« ،‬ساری گلین» ‪« ،‬کجاوه و کوچ» ‪« ،‬کنسترتینو‬ ‫کمانچه در س��ه موومان»‪« ،‬راپس��ودی ایرانی» و «اسمر» پیش روی مخاطبان‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«مانستر» در شهرزاد روی صحنه می رود‬ ‫نمایش «مانستر»» به کارگردانی کورش شاهونه‬ ‫و نویس��ندگی حمیدرضا اس��دزاده از ‪ ۸‬دی ماه در‬ ‫سالن شهرزاد اجرا می شود‪.‬‬ ‫موض��وع و تم اصلی نمایش «مانس��تر» بیماری‬ ‫اس��کیزوفرنی اس��ت‪ .‬زوجی که درگیر این بیماری‬ ‫هستند و با هم زندگی می کنند‪ ،‬با ورود یک نصاب پرده که در ظاهر ادم سالمی است‪،‬‬ ‫درگیر اتفاقاتی عجیب می شوند‪.‬‬ ‫عل��ی حس��ین زاده‪ ،‬ابراهیم نائیج و ریحان��ه رضی از بازیگران نمایش «مانس��تر»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه اع�لام معاون��ت‬ ‫مطبوعاتی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی بخش دیگری‬ ‫از یاران��ه ‪ 125‬میلی��اردی‬ ‫مطبوع��ات هفت��ه اینده به‬ ‫حساب نشریات کشور واریز‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬انجمن صنفی مدیران رس��انه وکمیت��ه پیگیری‬ ‫مطالبات صنفی روزنامه های بخش خصوصی در بیانیه ای ضمن‬ ‫تشکر و قدردانی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تقاضا کردند‬ ‫ب��ا توجه ب��ه وضعیت بحران��ی مطبوعات در ج��ذب حداکثری‬ ‫اعتبارات اقدامات فوری و پیگیری جدی تری مبذول فرمایند‪.‬‬ ‫معرفی عکاس سال‬ ‫به انتخاب گاردین‬ ‫س��ردبیران بخ��ش عکس‬ ‫نش��ریه گاردی��ن پ��س از‬ ‫تهی��ه فهرس��تی منتخ��ب‬ ‫از عکاس ه��ای خب��ری‬ ‫خبرگزاری ه��ای مختل��ف‪،‬‬ ‫در نهای��ت ع��کاس خب��ری‬ ‫«اسوشیتدپرس » را به عنوان عکاس خبری منتخب سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫معرفی کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬گاردین از جمله رس��انه هایی‬ ‫اس��ت که ب��ه تصاویر خب��ری خبرگزاری های مختلف سراس��ر‬ ‫جهان متکی است‪ .‬سردبیران این نشریه پس از معرفی فهرست‬ ‫نامزدهای نهایی «عکاس خبری سال»‪ ،‬در نهایت «فیلیپ دانا»‬ ‫ـ عکاس خبری اژانس خبری «اسوش��یتدپرس» ـ را به عنوان‬ ‫عکاس خبری س��ال ‪ ۲۰۱۹‬انتخاب کردند‪ .‬فیلیپ دانا در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬تصاویر بس��یاری را از سراسر جهان به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫از تصاویر انتخابات اسپانیا گرفته تا درگیری های سوریه‪ ،‬بحران‬ ‫هنگ کنگ و منظره های گرینلند همگی در کارنامه سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫این عکاس به چش��م می خورند‪ .‬همچنین تصاویر به ثبت رسیده‬ ‫«دانا» بارها در مجموعه عکس های منتخب هفتگی و روزانه این‬ ‫نشریه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫«لوور» میزبان اثار مرد سیاه پوش‬ ‫موزه «لوور» پاریس صدمین س��الروز‬ ‫تولد «پی یر س��والژ» هنرمند فرانسوی‬ ‫که برای هش��ت دهه عموما نقاشی های‬ ‫س��یاه رنگ خلق ک��رده را ب��ا برگزاری‬ ‫نمایشگاهی از اثار او گرامی می دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از فرانس ‪۲۰ ،۲۴‬‬ ‫اث��ر از بیش از ‪ 1700‬تابلو نقاش��ی که‬ ‫در طول دوران حرفه ای «پی یر سوالژ»‬ ‫خلق شده است‪ ،‬طی یک نمایشگاه ویژه سه ماهه که اوایل این ماه‬ ‫در موزه لوور اغاز شد و تا نهم مارس ادامه خواهد داشت‪ ،‬نمایش‬ ‫داده می ش��وند‪ .‬این نقاش چیره دست فرانسوی در گشایش این‬ ‫نمایشگاه حاضر ش��د و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه‬ ‫و همس��رش نیز در این نمایش��گاه حضور یافتند‪ .‬موزه «لوور»‬ ‫با برگزاری این نمایش��گاه به بررسی روند پیشرفت پیر سوالژ از‬ ‫پایان جنگ جهانی دوم به بعد تاکنون می پردازد‪.‬‬ ‫ممنوعیت خروج شاهکار هنری‬ ‫از بریتانیا‬ ‫مقام��ات بریتانی��ا خروج‬ ‫یک��ی از تابلوه��ای نقاش��ی‬ ‫«توماس گینزب��را» هنرمند‬ ‫مشهور انگلیس��ی را به امید‬ ‫این که یک موزه یا موسسه‬ ‫بریتانیایی بتواند بودجه الزم‬ ‫برای خری��داری ان را فراهم کند‪ ،‬به ط��ور موقت ممنوع اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬این تابلو نقاشی رنگ روغن‬ ‫توس��ط «توماس گینزبرا» خلق شده است و در حراجی ساتبیز‬ ‫توسط یک مجموعه دار خصوصی به نرخ ‪ ۸‬میلیون پوند فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درخواست صاحب جدید این اثر هنری برای خارج کردنش از‬ ‫بریتانیا‪ ،‬با مخالفت وزیر هنر روبه رو شده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۵۰۰‬کودک محک‬ ‫سرطان را شکست داده اند‬ ‫مدیرعامل محک از بهبودی بیش از ‪ ۶۵۰۰‬کودک مبتال به س��رطان تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اراسب احمدیان‪ ،‬گفت‪« :‬در تقویم محک‪ ۷ ،‬دی‪ ،‬روز کودکان‬ ‫بهبودیافته از س��رطان اس��ت‪ .‬کیانا‪ ،‬دختر بنیان گذار محک که خود س��رطان را در‬ ‫کودکی شکس��ت داده اس��ت‪ ،‬در این روز متولد ش��ده و بهبودی او‪ ،‬انگیزه ای برای‬ ‫تش��کیل این موسسه بوده است‪ ».‬وی ضمن تبریک این روز به خانواده بزرگ محک‬ ‫که این موفقیت را به ارمغان اورده اند افزود‪« :‬تا پایان سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۶5۰۰‬کودک‪،‬‬ ‫از س��رطان بهبودیافته اند که این تعداد نس��بت به سال ‪ ،۹۶‬بیش از ‪ ۱۰‬درصد رشد‬ ‫داش��ته است‪ ».‬احمدیان با بیان انکه تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۳۲‬هزار کودک‬ ‫تحت حمایت محک قرار گرفته اند گفت‪« :‬س��رانه هزینه درمان در سال ‪ ۹۷‬با ‪۲۱.۵‬‬ ‫درصد رشد نسبت به سال ‪ ۹۶‬روبه رو بوده است‪ .‬همچنین در این سال تعداد بیماران‬ ‫جدید با ‪ ۱.۴‬درصد به ‪ ۲۵۶۷‬نفر رس��یده اس��ت‪ .‬این در شرایطی است که روزانه ‪۶‬‬ ‫کودک جدید نیز به جمع کودکان تحت حمایت محک اضافه می ش��ود‪ .‬لذا تداوم و‬ ‫ارتقای حمایت از فرزندان محک تنها به پشتوانه همراهی نیکوکاران است‪».‬‬ ‫احمدیان در پایان گفت‪« :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۱۹‬هزار کودک در مرحله درمان‬ ‫ق��رار دارند که امیدواریم با همراهی نیک��وکاران ایران زمین بتوانیم هزینه مورد نیاز‬ ‫دارو و درمان ایش��ان را تهیه کنیم تا در س��ال اینده از افزایش کودکان بهبودیافته‬ ‫از س��رطان خبر دهیم‪ .‬بی ش��ک خبر بهبودی فرزندانمان خبری است که متعلق به‬ ‫تمامی اعضای خانواده بزرگ محک است‪».‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫برگزیده جشنواره مستند‬ ‫تندی��س برترین فیلم جش��نواره ملی فیلم مس��تند‪ ،‬به‬ ‫رئیس واحد مستندس��ازی روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ایین پایانی‬ ‫جشنواره ملی فیلم مستند که با حضور دکتر علی عسکری‬ ‫رئیس رسانه ملی و جمعی از مدیران سازمان صداوسیمای‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران ‪ ،‬جمع��ی از مستندس��ازان و‬ ‫هنرمندان کش��ور برگزار شد‪ ،‬تندیس برترین فیلم از نگاه‬ ‫مردم به فیلم «خارجی» (‪ )2019 The Foreigner‬به تهیه کنندگی مالک شیخی‬ ‫رئیس مستندس��ازی روابط عمومی فوالد مبارکه تعلق گرفت‪ .‬همچنین هدیه ای از‬ ‫سوی شهرداری اصفهان به خاطر توجه به مفاخر علمی‪ ،‬هنری و فرهنگی شهر زیبای‬ ‫اصفه��ان به این فیلم اهداگردید‪« .‬خارجی» بخش��ی از زندگی یکی از مفاخر علمی‬ ‫کش��ور‪ ،‬دکتر رحمت اهلل قدیمی چرمهینی اس��ت که فعالیت او در ناسا را به تصویر‬ ‫کشیده است‪.‬‬ ‫مستند‬ ‫بازگشت رضا عطاران با «زیرنظر»‬ ‫ترجمه جدید «شاه لیر» در بازار‬ ‫پرداخت بخشی از‬ ‫یارانه مطبوعات‬ ‫سالمت‬ ‫گلچین��ی از ‪ ۷۰‬س��ال زندگ��ی هنرمندانه حس��ین‬ ‫محجوبی این روزها به نمایش گذاشته شده است‪ .‬اثاری‬ ‫زمین‬ ‫از دهه های ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬که هر کدام به نوعی یاداور ِ‬ ‫سرس��بزی هستند که زندگی شهری دیگر اثری از ان به‬ ‫جای نگذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مناظر طبیعی‪ ،‬سبز و ارام مهم ترین‬ ‫خصیصه نقاش��ی های محجوبی اس��ت‪ .‬اگرچه خودش‬ ‫می گوی��د ای��ن نقاش��ی های ارام در واقع اعت��راض به‬ ‫«انسان» است؛ انسانی که به جای اسب ها ماشین کاشته‬ ‫است و اعمالش باعث ش��ده تا از این طبیعت خدادادی‪،‬‬ ‫چیزی جز درخت های الغر و بی جان‪ ،‬باقی نماند‪.‬‬ ‫البت��ه به نظر می رس��د س��راغاز توج��ه محجوبی به‬ ‫طبیعت و گسترش نمود ان در اثار نقاشی این هنرمند از‬ ‫زمانی شکل یا بهتر است بگوییم شدت گرفت که طراحی‬ ‫پارک های معروف ش��هر تهران همچون «س��اعی» (که‬ ‫بانی س��اخت ان کریم س��اعی بود) و «ملت» را برعهده‬ ‫داش��ت‪ .‬محجوبی می گوید طراحی این پارک ها اهمیت‬ ‫نقش درخت��ان در زندگی انس��ان ها را برایش پررنگ تر‬ ‫کرد و به همین سبب هم در اثار هنری اش بیشتر به این‬ ‫موضوع پرداخت‪.‬‬ ‫محجوبی حاال در اس��تانه ‪ ۹۰‬س��الگی‪ ،‬مجموعه ای‬ ‫از اث��ارش را از دهه ه��ای ‪ ۲۰‬تا ‪ ۹۰‬به نمایش گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬اثاری که در انها سبک های گوناگون هنری دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما اکثریت را همان اثاری تش��کیل می دهند‬ ‫که بیش��تر رنگ و بوی طبیعت و ارام��ش دارند‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه همچنین اولین اثر رن��گ روغن این هنرمند‬ ‫پیشکسوت که ان را در سال ‪ ۱۳۲۸‬و در سن ‪ ۱۹‬سالگی‬ ‫نقاشی کرده‪ ،‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫این هنرمند پیشکس��وت می گوید‪ :‬االن در استانه ‪۹۰‬‬ ‫س��الگی هس��تم و ‪ ۷۰‬سال اس��ت که تهران را از نزدیک‬ ‫می بینم‪ ۲۰ .‬س��اله بودم ک��ه از الهیجان به تهران امدم‪.‬‬ ‫زمانی که در خیابان ها درشکه و حال و هوای شهر نسبت‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫پویا نبی ‪ -‬منتقد و کارگردان سینمای کوتاه‪:‬‬ ‫انتشار عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران در‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬ضمن تکرار ادامه ش��فافیت در سازمان‬ ‫سینمایی به ریاست حسین انتظامی که فی نفسه کاری‬ ‫مبارک و شایسته قدردانی است‪ ،‬بار دیگر نگاه های اهالی‬ ‫فیلم کوتاه را به خروجی کمی و کیفی تولیدات این نهاد‬ ‫مهم معطوف کرد‪ .‬در شرایطی که تورم افسار گسیخته‬ ‫روز ب��ه روز در زندگ��ی ما ایرانی ها عینیت می یابد و تم��ام نهادهای فرهنگی از‬ ‫س��اخت و نمایش «فیلم کوتاه» به بهانه های واهی س��ر باز می زنند و یا برخی‬ ‫همچون انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس با توسل به سلیقه نازل مدیرانش‬ ‫به قدری دایره ممیزی را تنگ می کنند که جز معدودی فیلم خنثی و سفارشی‪،‬‬ ‫خروجی دیگری از ان بیرون نمی اید‪ ،‬عمال انجمن سینمای جوان و واحد تولید‬ ‫ان‪ ،‬تنها متولی س��اخت اثار کوتاه این سرزمین شده اند اما انتشار عملکرد مالی‬ ‫و میزان حمایتی که به طور میانگین این نهاد از فیلم کوتاه در سال جاری انجام‬ ‫دادند و قیاس ان با نرخ تورم در تولید یک فیلم کوتاه استاندارد‪ ،‬این زنگ خطر‬ ‫را برای چندمین بار به صدا در می اورد که اگر مدیران این نهاد فرهنگی هیات‬ ‫مدیره صنف فیلم کوتاه (ایسفا) و مدیران باالدستی در سازمان سینمایی‪ ،‬فکری‬ ‫به حال میزان تزریق نقدینگی در فیلم کوتاه نکنند قطعاً با جوانمرگی این هنر‪،‬‬ ‫ان هم در اینده ای نزدیک روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫طبق اس��ناد عملکرد مالی انجمن‪ ،‬حداکثر بودجه ارائه شده به فیلمساز کوتاه‬ ‫در س��ال جاری و توس��ط این نهاد حدود ‪ ۲۵‬میلیون تومان بوده است و این در‬ ‫حالی اس��ت که در شرایط کنونی تولید یک فیلم کوتاه اپارتمانی ساده با حدود‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۶‬جلسه فیلمبرداری به حداقل ‪ 40‬میلیون تومان هزینه نیاز دارد و زمانی‬ ‫ماجرا پیچیده تر می ش��ود که در ساخت فیلم کوتاه به دلیل بازنگشتن سرمایه‪،‬‬ ‫تقریب��ا هیچ تهیه کننده خصوصی وجود ن��دارد‪ .‬در نتیجه اتفاقی که همگان در‬ ‫جش��نواره بین المللی کوتاه تهران امسال شاهد بودیم‪ ،‬رخ می دهد و ان تولید و‬ ‫عرضه تعدادی فیلم کوتاه متوس��ط اس��ت که در مجموع دوره متاخر جشنواره‬ ‫کوتاه تهران را در میان شوک همگان‪ ،‬به یکی از بی کیفیت ترین ادوار این رویداد‬ ‫بدل کرد‪ .‬جشنواره ای خالی از نام های شناخته شده و حجم عظیمی از تولیدات‬ ‫که به دلیل شرایط اسفناک تولید فیلم کوتاه به حقیرترین شکل ممکن ساخته‬ ‫ش��ده بودند و عمال داستان ها به نحوی نوشته شده بودند که به اصطالح تولیدی‬ ‫باشند و هزینه زیادی صرف انها نشود‪.‬‬ ‫اتفاقی که با ش��رایط سخت اقتصادی پیش رو‪ ،‬قطعاً در سال اینده ادامه پیدا‬ ‫می کن��د و حتی دامنه ان گس��ترش پیدا خواهد کرد و عمال انجمن س��ینمای‬ ‫جوان��ان ایران که تا همین چندی قبل خانه اول و اخر فیلمس��ازان کوتاه برای‬ ‫تبدیل کردن رویاهایشان به تصویر بود‪ ،‬از دستور کار خارج می شود و ‪ ۲‬جریان‬ ‫سینمای (سفارش��ی) که برامده از نهادهای ایدئولوژیک با نگاهی کامال شعاری‬ ‫است و جریان سینمای (محفلی) که عموماً نگاه به ان سوی اب ها و حمایت های‬ ‫مالی انها دارند‪ ،‬قدرت را به دس��ت می گیرند؛ ان روز دقیقاً روز مرگ فیلم کوتاه‬ ‫ایرانی اس��ت که در همه این س��ال ها جز افتخار ان هم در کمال فروتنی‪ ،‬برای‬ ‫سینمای ایران نداشته است‪.‬‬ ‫این چند س��طر را نوش��تم نه صرفاً برای یک زنگ خطر جدی در این بزنگاه‬ ‫تاریخی‪ ،‬بلکه به عنوان یک فیلمساز کوتاه که سه سال است به دلیل شرایط مالی‬ ‫نتوانس��ته ام کاری را مقابل دوربین ببرم و اطالع دارم بسیاری از همکاران جوان‬ ‫و بااستعداد من در تهران و شهرستان ها با داشتن فیلمنامه های فوق العاده صرفاً‬ ‫به دلیل همین شرایط پیچیده تولید نمی توانند اثر جدیدی را خلق کنند و حتی‬ ‫برخی به دلیل این خانه نشینی اجباری و دوندگی های پوچ برای یافتن سرمایه‪،‬‬ ‫حال روحی مساعدی ندارند‪.‬‬ ‫در س��رزمینی که ساالنه ده ها میلیارد تومان صرف ساخت سریال های مخرب‬ ‫با انبوهی از س��لبریتی های بی خاصیت می ش��ود‪ ،‬به هیچ عنوان برازنده نیس��ت‬ ‫که ش��اهد خرد شدن اس��تخوان های متفکرترین مدیوم هنری روزگار باشیم و‬ ‫امیدوارم صنف و انجمن س��ینمای جوان با مطالبه گری از مدیران باالدستی در‬ ‫عرصه فرهنگ‪ ،‬به کابوس روزگار فطرت فیلم کوتاه خاتمه دهند و سطح توقعات‬ ‫را در حد بدیهیاتی چون «بازگش��ت سیمرغ فیلم کوتاه» و یا بیانیه ای گنگ در‬ ‫جهت «پایان دادن به سانسور» تقلیل ندهند!‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫خطر جوانمرگی فیلم کوتاه‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!