روزنامه صمت شماره 1435 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1435

روزنامه صمت شماره 1435

روزنامه صمت شماره 1435

‫سالروز میالد مسعود عیسی ابن مریم حضرت مسیح علیه السالم فرخنده و مبارک باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کشور در شرایط حاضر‬ ‫به گفت وگوی ملی نیاز دارد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1435‬پیاپی ‪2753‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رئیس جمه��وری در پیام��ی ب��ا ابراز خرس��ندی از نقش‬ ‫مسابقات ملی مناظره دانش��جویان ایران در تقویت جریان‬ ‫گفت وگوی اخالقی‪ ،‬مستدل‪ ،‬منطقی و اثربخش‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫دولت تدبیر و امید اهل گفت وگو و مذاکره س��ازنده‪ ،‬به نفع‬ ‫ملت ایران اس��ت و معتقدیم باید مس��یر گفت وگو را ادامه‬ ‫داد و از هراس افکن��ی جریان های افراطی‪ ،‬غیرعقالنی و ضد‬ ‫گفت وگو نهراسید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نیاز به اجماع ملی‬ ‫در اجرای برنامه های توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫تجربه و اعتبار‪ ،‬رمز راه اندازی‬ ‫الومینیوم جنوب‬ ‫‪11‬‬ ‫استانداردهشتادوپنج گانه‬ ‫گریبانگیر دپویی ها شد‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫یک گام جلوتر از‬ ‫فرصت ها‬ ‫تجارت ترجیحی با اوراسیا‬ ‫نیاز به بازنگری دارد؟‬ ‫وضعیت بحرانی‬ ‫راه ها‬ ‫عمده ماسک های فیلتردار‪ ،‬مناسب هوای الوده این روزها نیست‬ ‫نفس تنگی بازار ماسک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نیاز به اجماع ملی‬ ‫در اجرای‬ ‫برنامه های توسعه‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی مقوله ای است که در ‪ ۸۰‬سال‬ ‫اخیر‪ ،‬کتاب ها‪ ،‬مقاله ها و نظرات مختلفی از س��وی صاحب نظران‬ ‫ی که از سال ‪ ۱۳۴۹‬در‬ ‫درباره ان منتشر شد ه است‪ .‬به عنوان کس ‬ ‫اقتصاد کش��ور حضور داشته و قبل از انقالب در بخش خصوصی‬ ‫بوده و بعد از انقالب نیز مس��ئولیت های مختلف ملی داش��ته ام و‬ ‫باتوجه به مطالعاتی که انجام دادم‪ ،‬نظراتی دارم که البته ممکن‬ ‫است برخی از این نظرات با نظرات اقتصاددانان مطابقت نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬من بیشتر به اقتصاد واقعی یا اقتصاد پراگماتیسم معتقد‬ ‫هس��تم؛ بنابراین نرسیدن به توسعه یافتگی را باید در چند دوره‬ ‫تاریخی بررسی کرد‪ .‬در زمان قاجار و بعد از انقالب فرانسه‪ ،‬اروپا‬ ‫حرکت به س��مت توس��عه را اغاز کرد اما ایران در ان زمان تا حد‬ ‫زیادی درجا زد و این موضوع موجب ش��د فاصله ما از اروپا زیاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬در صورت��ی ک��ه در ان مقطع تاریخی ای��ران یک اقتصاد‬ ‫مطرح در دنیا بود و حتی از برخی کشورهای اروپایی مانند هلند‬ ‫و بلژیک پیشرفته تر بود‪.‬‬ ‫در دوره پهلوی اول حرکت هایی در زمینه توسعه اغاز شد اما‬ ‫دیکتات��وری حکومت پهلوی اول به ویژه از س��ال ‪ ۱۳۱۰‬موجب‬ ‫ش��د حکومت س��راغ نظرخواهی از صاحب نظران و اس��تفاده از‬ ‫تجربه های دیگران نرود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۰‬بعد از ملی شدن صنعت‬ ‫نفت اقتصاد کشور از حالت تعادلی میان تولید‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫به سمت یک اقتصاد وابسته به نفت حرکت کرد‪ .‬به دلیل همین‬ ‫وابستگی به نفت‪ ،‬وابستگی سیاسی به انگلیس و امریکا نمود پیدا‬ ‫کرد‪ .‬تکیه بر اقتصاد نفتی موجب ش��د اقتصاد ملی ضعیف شود‪.‬‬ ‫اگر به امار تجارت خارجی کشور در سال های ‪ ۵۵‬و ‪ ۵۶‬نگاه کنید‬ ‫درمی یابید که صادرات غیرنفتی کش��ور همچنان پس��ته‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬س��االمبور و نظیر اینهاست‪ ،‬در حالی که واردات‬ ‫کشور شامل همه کاالها می شود‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه پول نفت به ج��ای هزینه های س��رمایه ای صرف‬ ‫هزینه های جاری می ش��ود‪ ،‬طبیعی اس��ت که توس��عه به دست‬ ‫نمی اید‪ .‬ضمن اینکه برای دس��تیابی به توس��عه یک استراتژی‬ ‫قاط��ع مکت��وب و مدون هم وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان به مقایس��ه روند توس��عه میان ایران و کره جنوبی‬ ‫پرداخته و معتقدند که هر دو کش��ور با هم روند توس��عه را شروع‬ ‫کرده اند اما کره جنوبی کش��وری توس��عه یافته شد و ایران خیر‪.‬‬ ‫کره جنوبی یک هدف گذاری توس��عه داش��ت که اشخاص درباره‬ ‫ان تصمیم گیر نبودند بلکه کل حکومت پش��ت این هدف گذاری‬ ‫قرار داش��ت‪ ،‬در حالی که در کش��ور ما توس��عه براساس سالیق‬ ‫ف��ردی هدف گذاری می ش��ود و البته همچن��ان نیز در بر همین‬ ‫پاش��نه می چرخد؛ بنابراین باید گفت دالیل توس��عه نیافتگی ما‬ ‫تاریخی است‪ .‬اگر بررسی کنیم اقتصاد قبل از انقالب یک اقتصاد‬ ‫نیمه سوسیالیستی بود و اقتصاد ازاد نبود زیرا تعداد سرمایه داران‬ ‫قبل از انقالب بیش از ‪ ۱۵‬نفر نبود و بیش��تر انها هم وابس��ته به‬ ‫حکوم��ت بودند‪ .‬پس از پی��روزی انقالب و وقوع جنگ هم نباید‬ ‫انتظ��ار توس��عه یافتگی در دهه ‪ ۶۰‬را می داش��تیم زیرا عالوه بر‬ ‫کاهش چش��مگیر صادرات نفت‪ ،‬درامد کشور صرف هزینه های‬ ‫جنگ و تامین کاالهای اساسی می شد‪.‬‬ ‫پس از جنگ و ش��روع دولت س��ازندگی به دلیل عالقه شخص‬ ‫اقای هاش��می به توس��عه‪ ،‬ش��اهد حرکت هایی بوده ایم که البته‬ ‫محدودیت های بودجه ای و تحریم‪ ،‬مش��کالت و موانعی را بر سر‬ ‫ای��ن راه ایج��اد کرد‪ .‬از نیمه دهه ‪ ۷۰‬برخی از سیاس��یون معتقد‬ ‫بودن��د برای رش��د اقتصاد اول باید فعالی��ت احزاب و ازادی های‬ ‫سیاسی نهادینه شود‪ .‬برخی دیگر هم معتقدند اقتصاد با سیاست‬ ‫خیلی هم مسیر نیست مانند تجربه چین که ازادی سیاسی در ان‬ ‫وجود ندارد اما در اقتصاد بس��یار موفق است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که ما باید به ساختار کشورمان توجه کنیم‪ .‬ما یک قانون اساسی‬ ‫داری��م که مبنای ان یک حکومت مذهبی اس��ت و یک س��ری‬ ‫خطوط قرمز در ان وجود دارد‪ .‬اما متاس��فانه برخی از سیاسیون‬ ‫ما که دم از توس��عه سیاس��ی می زدند فراموش کردند که کشور‬ ‫ما جمهوری اس�لامی ایران اس��ت‪ .‬سیاسیون گروه دوم هم باید‬ ‫حواس ش��ان باش��د که بدون حضور مردم‪ ،‬نخبگان و کارافرینان‬ ‫ن دسته در‬ ‫کشور حرکت نمی کند‪ .‬متاسفانه برخی از سیاسیون ای ‬ ‫مجلس قوانین پوپولیستی را تصویب کردند که کامال در تضاد با‬ ‫توسعه است؛ بنابراین می توان گفت ما همیشه در کشور چه قبل‬ ‫و چه بعد از انقالب‪ ،‬برنامه های توس��عه داش��ته ایم که هیچ کدام‬ ‫به طور کامل اجرا نش��ده و فقط روی کاغذ بوده اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه باید با اجماع ملی روی اجرای برنامه های توس��عه ولو اینکه‬ ‫معتقدیم غلط است بایستیم و ان را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین مش��کالت ما در مس��یر توسعه یافتگی این‬ ‫اس��ت که مجموعه قوا باید با مردم صحبت و انان را اقناع کنند‬ ‫که متاس��فانه این کار انجام نمی ش��ود‪ .‬مردم را باید قانع کرد که‬ ‫اگر قرار اس��ت ت��ورم کاهش یابد باید نقدینگی کنترل ش��ود و‬ ‫ب��رای کنترل نقدینگی هم باید درام��د نفت را صرف پروژه های‬ ‫سرمایه ای کشور و هزینه های جاری را از درامد غیرنفتی تامین‬ ‫ک��رد‪ .‬در کنار تم��ام موارد داخلی‪ ،‬عوام��ل خارجی هم در روند‬ ‫توسعه موثرند‪ .‬در این بخش تعامالت بین المللی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫برخی مخالف ورود فناوری و س��رمایه گذاری خارجی هس��تند و‬ ‫می گویند این موضوع استقالل کشور را تهدید می کند‪ .‬در پاسخ‬ ‫باید گفت همین کشور چین که اکنون تنه به تنه امریکا می زند‬ ‫و اروپا و روسیه هم در مقابل ان تمکین می کنند با جذب سرمایه ‬ ‫خارجی توانسته قدرت عظیم اقتصادی شود‪ .‬کالم اخر؛ باتوجه به‬ ‫موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران‪ ،‬این کشور نه تنها ظرفیت رشد‬ ‫اقتص��ادی بلکه جهش اقتصادی را داراس��ت و می توانیم در یک‬ ‫پروژه ‪۱۵‬ساله به سمت توسعه یافتگی حرکت کنیم‪ .‬اما ابتدا باید‬ ‫یک عزم و اراده ملی ایجاد ش��ود و مردم را اقناع کرد‪ .‬سیاس��یون‬ ‫کشور هم باید منافع ملی را بر منافع گروهی خود ترجیح دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در پیام��ی با ابراز خرس��ندی‬ ‫از نقش مس��ابقات ملی مناظره دانش��جویان ایران‬ ‫در تقوی��ت جریان گفت وگوی اخالقی‪ ،‬مس��تدل‪،‬‬ ‫منطقی و اثربخش‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت تدبیر و امید‬ ‫اهل گفت وگو و مذاکره س��ازنده‪ ،‬به نفع ملت ایران‬ ‫است و معتقدیم باید مسیر گفت وگو را ادامه داد و از‬ ‫هراس افکنی جریان های افراطی‪ ،‬غیرعقالنی و ضد‬ ‫گفت وگو نهراس��ید‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دولت‪ ،‬متن پیام حس��ن روحانی به هشتمین دوره‬ ‫مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران که ازسوی‬ ‫حمیدرضا طیبی‪ ،‬رئیس جهاد دانش��گاهی قرائت‬ ‫شد‪ ،‬به این شرح است‪ :‬فقدان گفت وگوی سازنده‪،‬‬ ‫از بنیادی ترین مش��کالت جامعه امروز ایران است‪.‬‬ ‫ایران عزیز‪ ،‬این روزها در ش��رایط حساس ویژه ای‬ ‫به س��ر می برد‪ .‬از یک س��و‪ ،‬دش��منان‬ ‫خارجی تمام تالش خود را برای ضربه‬ ‫زدن به ملت ایران دوچندان کرده اند و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نبود گفت وگوی جامع‬ ‫ملی س��ازنده میان مردم و حاکمیت و‬ ‫نیز جناح ها‪ ،‬احزاب و ش��خصیت های‬ ‫موث��ر کش��ور‪ ،‬اتحاد و همبس��تگی در‬ ‫برابر دش��منان را دش��وار س��اخته اس��ت‪ .‬کشور‬ ‫م��ا به ویژه در ش��رایط حاضر به ی��ک گفت وگوی‬ ‫مل��ی نی��از دارد‪ ،‬هرگز نباید تص��ور کرد که دولت‬ ‫به تنهایی می تواند گفت وگو را که بسترساز اعتماد‬ ‫و تقویت سرمایه اجتماعی است‪ ،‬پیش ببرد‪ .‬این امر‬ ‫مس��تلزم همراهی‪ ،‬همدلی و مشارکت همه ارکان‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬گفت وگو و مناظره‪ ،‬مستلزم تحمل‬ ‫و مدارا اس��ت‪ .‬تاری��خ پرافتخار ایران و‬ ‫اس�لام‪ ،‬به ویژه رویکرد بی نظیر امامان‬ ‫بزرگوار ش��یعه‪ ،‬مش��حون از الگوهای‬ ‫م��دارا‪ ،‬اعتدال‪ ،‬عقالنی��ت و گفت وگو‬ ‫اس��ت‪ .‬دول��ت تدبی��ر و امی��د نیز در‬ ‫س��ال های خدم��ت به م��ردم‪ ،‬همواره‬ ‫نش��ان داده که اهل گفت وگو و مذاکره‬ ‫س��ازنده‪ ،‬به نفع ملت ایران اس��ت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگ��ی روز ‪ ۲۳‬تیر را که‬ ‫روز تواف��ق مذاکرات هس��ته ای ب��ود به عنوان روز‬ ‫گفت وگو و تعامل س��ازنده با جهان نام گذاری کرد‪.‬‬ ‫ما معتقدیم باید مس��یر گفت وگ��و را ادامه داد و از‬ ‫هراس افکنی جریان های افراطی‪ ،‬غیرعقالنی و ضد‬ ‫گفت وگو نهراسید‪ .‬بس��یار خرسندم که مسابقات‬ ‫ملی مناظره دانشجویان ایران که اکنون به ایستگاه‬ ‫هشتم خود رس��یده‪ ،‬به تقویت جریان گفت وگوی‬ ‫اخالقی‪ ،‬مستدل‪ ،‬منطقی و اثربخش یاری رسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش استقبال دانشجویان از این رویداد‪،‬‬ ‫از نخس��تین دوره تاکن��ون‪ ،‬نش��ان می ده��د که‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬به عنوان موتور محرک توسعه جامعه‬ ‫و این��ده ان‪ ،‬ضرورت گفت وگو را دریافته‪‎‬اند و این‬ ‫مس��ابقات نی��ز به خوبی به نیاز مل��ی به گفت وگو‬ ‫پاس��خ داده اس��ت‪ .‬از جامعه دانش��گاهی کش��ور‪،‬‬ ‫به ویژه جهاد دانش��گاهی و سازمان دانشجویان در‬ ‫اموزش‬ ‫ش��کل دادن ب��ه این ابتکار که انش��ااهلل به‬ ‫ِ‬ ‫نهادمن��د گفت وگو‪ ،‬میان بخش��ی از جامعه نخبه‬ ‫کش��ور‪ ،‬یعنی دانشجویان منجر خواهد شد‪ ،‬تشکر‬ ‫و قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫باید واقعیت ها را صادقانه با مردم در میان گذاشت‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه‬ ‫کشور در ش��رایط خطیر و دشواری قرار گرفته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید همه دلسوزان کشور و نظام با دقت و‬ ‫جدیت مسائل را دنبال کرده و نسبت به حوادث‬ ‫حساسیت الزم را داشته باشند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق‬ ‫جهانگیری در جلس��ه مشترک ش��ورای اداری و‬ ‫اقتصاد مقاومتی اظهار کرد‪ :‬دش��منان در بیرون‬ ‫از مرزهای کش��ور برنامه ریزی های بسیاری برای‬ ‫اس��یب زدن به ایران انجام دادند و در داخل نیز‬ ‫برخی نقاط مثبت کش��ور مانند امنیت را نشانه‬ ‫گرفته اند؛ بنابراین نیازمند تحلیل دقیق از اوضاع‬ ‫کش��ور هس��تیم‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری با‬ ‫تاکی��د بر اینکه امروز ایران موفق ش��ده با وجود‬ ‫فشارهای ایجاد شده از جنگ ناخواسته و تحمیل‬ ‫شده اقتصادی که در ان قرار گرفته با سرافرازی‬ ‫بی��رون بیاید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما باید صادقانه با مردم‬ ‫س��خن بگوییم و انها را در جریان واقعیت ها قرار‬ ‫دهیم‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫دستاوردهای کشور باوجود فشارهای‬ ‫فراوان امریکا گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬که‬ ‫اوج فشارها بر اقتصاد ایران بود‪ ،‬موفق‬ ‫شدیم ‪ ۸۰۰‬هزار ش��غل ایجاد کنیم‬ ‫که ایجاد ‪ ۸۰۰‬هزار فرصت ش��غلی از‬ ‫ویژگی های یک اقتص��اد پویا و فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگیری همچنین با اشاره‬ ‫به اینکه در ‪ ۹‬ماه ابتدایی س��ال میزان صادرات‬ ‫کش��ور ‪ ۳۲‬میلی��ارد دالر ب��وده و واردات نیز به‬ ‫همین میزان بوده که این یعنی موفق ش��ده ایم‬ ‫به میزانی که نیاز به واردات داش��ته ایم‪ ،‬صادرات‬ ‫کاال انج��ام دهی��م و این حجم از ص��ادرات کاال‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ .‬جهانگی��ری تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫اقتصاد کشور با مش��کالت متعددی نظیر تورم‪،‬‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری‪ ،‬موانع پیش روی فعاالن‬ ‫اقتصادی و محدودیت بودجه دولت روبه رو است‬ ‫و زمان��ی که منابع درام��دی دولت مانند فروش‬ ‫نفت کاه��ش پیدا می کن��د و تحت فش��ار قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬دولت ناچار اس��ت در بخش هزینه ها‬ ‫محدودیت اعمال کند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره‬ ‫ب��ه تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت‬ ‫واردات برخی کاالها نظیر خودروهای‬ ‫لوک��س تصریح ک��رد‪ :‬در کتاب هنر‬ ‫تحری��م امری��کا امده اس��ت که باید‬ ‫کاری کنی��د که کااله��ای لوکس به‬ ‫ایران وارد ش��ود اما کاالهای مورد نیاز مردم وارد‬ ‫نش��ود تا مردم با مشاهده اینکه نیازهای اساسی‬ ‫انه��ا تامین نمی ش��ود ام��ا کااله��ای لوکس به‬ ‫کش��ور وارد می شود از دولت ناراضی و گالیه مند‬ ‫ش��وند؛ به همین دلی��ل ورود کاالهای لوکس و‬ ‫اقالم دیگری را به کش��ور ممنوع کردیم و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فهرستی افزون بر ‪۱۶۰۰‬‬ ‫قل��م کاال را به عنوان کااله��ای ممنوعه وارداتی‬ ‫اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫جهانگیری از همه مدیران و استانداران کشور‬ ‫خواست در صرفه جویی بودجه کمترین تردیدی‬ ‫ب��ه خ��ود راه ندهند و گفت‪ :‬اگ��ر در این مقطع‬ ‫کس��ی بتواند هزینه های غیرض��روری را کاهش‬ ‫دهد اما این کار را نکند‪ ،‬به کش��ور خیانت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جهانگیری ادام��ه داد‪ :‬نابراب��ری و تبعیض از‬ ‫موضوعاتی است که مردم را گالیه مند و ناراضی‬ ‫می کند‪ ،‬چراکه مردم در وضعیت سخت معیشتی‬ ‫قرار دارن��د؛ البته دولت نیز از این موضوع اطالع‬ ‫کامل دارد و می داند که فقر و احساس محرومیت‬ ‫مردم را ازرده می کند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به حوادث‬ ‫اخی��ر و برخی اعتراض ها گف��ت‪ :‬در این حوادث‬ ‫بیش��ترین مش��کالت را در یکی از اس��تان هایی‬ ‫ک��ه دولت بیش��ترین س��رمایه گذاری را در انجا‬ ‫انجام داده‪ ،‬داش��تیم‪ .‬باید اسیب شناسی دقیقی‬ ‫انجام دهیم و نباید صورت مس��ئله را پاک کنیم‬ ‫و بگویی��م که ای��ن اتفاق ها مربوط ب��ه خارج از‬ ‫کش��ور بوده و تمام شده است‪ .‬باید عوامل اصلی‬ ‫نارضایتی مردم را شناس��ایی و نسبت به رفع ان‬ ‫اقدام کنیم‪.‬‬ ‫بی اعتمادی مزمن برای هیچ جامعه ای عواقب خوبی ندارد‬ ‫س��خنگوی دولت ب��ا بیان اینک��ه بی اعتمادی‬ ‫مزمن و برطرف نشده برای هیچ جامعه ای عواقب‬ ‫خوب��ی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بحران هویت و مش��روعیت‬ ‫نتیجه بی اعتمادی مزمن در هر جامعه ای است‪.‬‬ ‫علی ربیع��ی در ایی��ن پایانی مس��ابقات ملی‬ ‫مناظرات دانش��جویان ایران اظه��ار کرد‪ :‬من از‬ ‫دغدغ��ه ذهن��ی و نگرانی خودم ش��روع می کنم‬ ‫و می گوی��م‪ .‬بدون تردید اعتم��اد اجتماعی اصال‬ ‫وضعیت خوبی ندارد‪ .‬هرچن��د اعتماد گروهی و‬ ‫فردی تا حدودی وضع مناس��بت تری دارد اما در‬ ‫همه وجوه اعتماد کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بی تردید بحران هویت و مش��روعیت‬ ‫نتیجه بی اعتمادی مزمن در هر جامعه ای اس��ت‪.‬‬ ‫بی اعتم��ادی مزمن و برطرف نش��ده برای هیچ‬ ‫جامعه ای عواقب خوبی نخواهد داش��ت‪ .‬دستیار‬ ‫ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫اختالف بین نخبگان بر س��ر مسائل اصلی گفت‪:‬‬ ‫اگر ‪ ۵‬مس��ئله کلیدی را برای جامعه بشماریم و‬ ‫بگوییم تفاهم عمومی برای ان چیس��ت ممکن‬ ‫است به پاسخ روشن و مثبتی نرسیم‪ .‬سخنگوی‬ ‫دول��ت با بیان اینکه ام��روز در بخش ارزش های‬ ‫رس��می و ارزش های میان مردم اش��تراک های‬ ‫مناس��بی دی��ده نمی ش��ود‪ ،‬اظه��ار‬ ‫ک��رد‪ :‬گفت وگو داروی��ی بی بدیل در‬ ‫ه��ر جامع��ه اس��ت‪ ،‬در حالی که چه‬ ‫میان نخب��گان‪ ،‬نهادهای اجتماعی و‬ ‫گروه های اجتماعی و چه در س��طح‬ ‫خرد و حتی در خانه ها هم حرف زیاد‬ ‫زده نمی شود‪.‬‬ ‫ربیع��ی ادام ه داد‪ :‬مناظ��ره از چند جهت برای‬ ‫جامعه امروز مهم اس��ت‪ .‬پای��ه گفت وگو مناظره‬ ‫اس��ت و مناظره ها را شکل می دهند تا ما بتوانیم‬ ‫پ��س از گفت وگوه��ای مخال��ف‪ ،‬گفت وگو برای‬ ‫راه حل ها را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اعتماد و درک مش��ترک از جامعه و‬ ‫تفاهم برای اینده و چگونگی ساختن اینده نیاز‬ ‫ب��ه گفت وگو و پیش از ان نی��از به مناظره دارد‪.‬‬ ‫ما راهی جز گس��ترش گفت وگو و ش��کل گیری ‬ ‫مناظره ه��ای مفی��د و مثبت برای دس��تیابی به‬ ‫تفاهم بزرگ در جامعه نداریم‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت ب��ا بی��ان اینک��ه مناظره‬ ‫اس��یب هایی هم دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مناظره ها به طور‬ ‫عمده براس��اس داده های روشن انجام نمی شود‪.‬‬ ‫اگر مناظره براس��اس داده های روش��ن نباش��د‬ ‫اصرارهای بیهوده هر کسی بر بخشی‬ ‫از واقعی��ت اس��ت ک��ه در نتیجه ان‬ ‫گفت وگو و مفاهم��ه به راه حل اینده‬ ‫منجر نمی شود‪.‬‬ ‫ربیعی ادام��ه داد‪ :‬به اعتقاد من ما‬ ‫در زیرساخت های مناظره دچار ضعف‬ ‫هس��تیم و هر کس از داده های خود‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬در مناظره ه��ای ملی مجری‬ ‫نقش اساس��ی دارد‪ .‬مجری بی طرف و ش��ناخته‬ ‫شده است و اصول مناظره را رعایت می کند‪.‬‬ ‫دستیار رئیس جمهوری با بیان اینکه اخالق و‬ ‫قواعد مناظره بس��یار مسائل مهمی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین اسیب شناسی در مناظره هایی که ما‬ ‫می شناسیم و فصلی انجام می شود‪ ،‬مناظره های‬ ‫انتخاباتی اس��ت‪ .‬مناظ��ره فقط ب��رای انتخابات‬ ‫نیس��ت؛ مناظره برای فهم مش��ترک یک جامعه‬ ‫از مسائل مش��ترک و اتفاق نظر ارزشی برای حل‬ ‫مسائل ان است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با تاکید بر اینکه متاس��فانه‬ ‫بیشترین اس��یب را جامعه ایران از مناظره های‬ ‫انتخاباتی س��ال ‪ ۸۸‬به بعد خ��ورد‪ ،‬گفت‪ :‬در ان‬ ‫مناظره ه��ا و بعد از ان فروپاش��ی های اخالقی را‬ ‫ش��اهد بودیم‪ .‬مناظره نباید افشاگری باشد؛ پایه‬ ‫مناظره باید روش��نگری باش��د‪ .‬افش��اگری افت‬ ‫بزرگ جامعه امروز ایران است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مناظره های ن��اب اول انقالب‬ ‫اف��زود‪ :‬یادم هس��ت مرحوم ش��هید بهش��تی با‬ ‫نورالدی��ن کیان��وری مناظره داش��ت که مجری‬ ‫دخال��ت کرد‪ .‬در ان مناظره ش��هید بهش��تی به‬ ‫مج��ری تذکر داد که ش��ما مج��ری و بی طرف‬ ‫هس��تید؛ باید اداب مناظ��ره را رعایت کنید‪ .‬ای‬ ‫کاش به ان مناظره ها برگردیم‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬اگر نس��ل ده��ه ‪ ۵۰‬در برابر‬ ‫هجوم اف��کار مختلف مقاوم ماند ب��ه اعتقاد من‬ ‫ناشی از دیدگاه بزرگ شهید مطهری بود که ای‬ ‫کاش مارکسیسم را یک مارکسیست درس داده‬ ‫بود تا پایه های مناظره انچنانی شکل گرفته بود‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬امروز مناظره ها بر پایه‬ ‫افشاگری است و چیزی جز نابود کردن پایه های‬ ‫اخالق��ی در جامعه ندارد‪ .‬امروز برای اینده ایران‬ ‫راهی جز نزدیک شدن به هم نداریم‪ .‬هیچ بدیلی‬ ‫ب��رای همفکری ب��رای اینده ای��ران نداریم‪ .‬باید‬ ‫بیشتر حرف بزنیم‪ ،‬داد نزنیم‪ ،‬گفت‪-‬گفت نکنیم‬ ‫و گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫اقدام های ایران در مبارزه با پولشویی‪ ،‬گسترده و عمیق بوده است‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در دی��دار با‬ ‫س��فیران و نماین��دگان س��فارتخانه های برخی‬ ‫کشورهای اروپایی و اسیایی‪ ،‬اقدامات جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در راس��تای مبارزه با پولشویی و‬ ‫ی تروریس��م و همچنین تعامل با گروه‬ ‫تامین مال ‬ ‫وی��ژه اقدام مالی (اف‪.‬ای‪.‬تی‪.‬اف) را تاکنون کامال‬ ‫گس��ترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد‬ ‫ک��ه با همکاری کش��ورهای مس��تقل‪ ،‬ای��ران از‬ ‫فهرست غیرهمکار این گروه خارج شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��ادا‪ ،‬فرهاد دژپسند در این جلسه‬ ‫که لعیا جنیدی‪ ،‬معاون حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫نی��ز در ان حضور داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ورای عالی‬ ‫مقابله و پیش��گیری از جرایم پولشویی و تامین‬ ‫مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت‬ ‫نهاده��ای دیگر حکومت به طور منظم تش��کیل‬ ‫جلس��ه می دهد و در این جلس��ات‪ ،‬برای تامین‬ ‫نیازمندی ه��ای کش��ور‪ ،‬همبس��تگی و همراهی‬ ‫خوبی میان اعضای شورا وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایین نامه‬ ‫اجرای��ی مب��ارزه با پولش��ویی با ‪۱۵‬‬ ‫س��رفصل و ‪ ۱۵۸‬م��اده پ��س از طی‬ ‫مراح��ل قانونی در دولت ب��ا اولویت‬ ‫به تصویب رس��یده و اکنون در حال‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ای��ن ایین نامه‬ ‫باالتری��ن انطباق ب��ا اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫لحاظ ش��ده و از طرفی نیازمندی های کش��ور را‬ ‫نیز به طور کامل پوشش داده است‪.‬‬ ‫دژپس��ند ادام��ه داد‪ :‬س��اختارهای الزم برای‬ ‫مبارزه با پولش��ویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز‬ ‫اطالعات مالی و همچنین گس��ترش تعامالت و‬ ‫ارتباط��ات الزم میان مرکز یادش��ده با نهادهای‬ ‫بانکی‪ ،‬موسس��ه های مالی‪ ،‬بازارهای غیرمتشکل‬ ‫پولی‪ ،‬بورس‪ ،‬بیمه‪ ،‬گمرک‪ ،‬مالیات‪ ،‬شهرداری ها‪،‬‬ ‫ضابطان قضایی‪ ،‬نهاد های نظارتی و‪ ...‬فراهم شده‬ ‫است‪ .‬دژپس��ند افزود‪ :‬اف‪.‬ای‪.‬تی‪.‬اف‬ ‫یک بحث فنی است و متاسفانه برخی‬ ‫کش��ورها از جمل��ه امری��کا به دنبال‬ ‫استفاده سیاسی از ان هستند‪ .‬معاون‬ ‫حقوقی رئیس جمهوری نیز در ادامه‬ ‫این جلسه با تش��ریح اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در جهت مقابله با پولشویی و‬ ‫تامین مالی تروریس��م‪ ،‬به تصویب قوانین مبارزه‬ ‫با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تصویب‬ ‫قوانی��ن اصالحی این دو قانون ب��ا هدف انطباق‬ ‫بیش��تر ب��ا ضوابط مرب��وط‪ ،‬همچنی��ن تصویب‬ ‫ایین نامه تفصیلی اجرایی برای مقابله با پولشویی‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬علت جدیت و اهتمام ایران‬ ‫این اس��ت که خ��ود‪ ،‬قربانی تروریس��م و جرایم‬ ‫سازمان یافته از این دست است‪.‬‬ ‫لعیا جنیدی همچنین ضمن تبیین پیش��نهاد‬ ‫الح��اق ب��ه دو معاهده مبارزه با جرایم س��ازمان‬ ‫یافته فرامل��ی (پالرمو) و تامین مالی تروریس��م‬ ‫(سی‪.‬اف‪.‬تی) ازسوی دولت و تصویب ان ازسوی‬ ‫مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مالحظات مطرح ش��ده در مجم��ع‪ ،‬اثر منفی‬ ‫اقدامات غیرقانونی امریکا بر موضوع است‪.‬‬ ‫مع��اون حقوقی رئیس جمهوری اف��زود‪ :‬ایران‬ ‫به دنبال شفافیت و عالقه مند به تحقق ان است؛‬ ‫بنابراین دولت نه تنها لوایح چهارگانه فوق درباره‬ ‫شفافیت مالی را که دو مورد ان نهایی شده و دو‬ ‫مورد دیگر در حال بررس��ی در مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام است را پیگیری کرده‪ ،‬بلکه عالوه‬ ‫ب��ر انها الیحه جامع ش��فافیت و الیحه مدیریت‬ ‫تعارض مناف��ع در خدمات عموم��ی را نیز ارائه‬ ‫داده که در واقع انتظار س��طح بس��یار باالتری از‬ ‫شفافیت در همه حوزه های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫شفافیت منابع مالی‪ ،‬مقدم بر شفافیت ارا‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬کلیات‬ ‫ط��رح شفاف س��ازی منابع مال��ی تبلیغات و‬ ‫فعالیت ه��ای انتخابات��ی مجل��س را تصویب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ینعلی امیری‪ ،‬معاون‬ ‫پارلمان��ی رئیس جمه��وری در یادداش��تی‬ ‫نوش��ت‪ :‬این روزها که در داخ��ل و خارج از‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بحث شفافیت ارا‬ ‫و رای گی��ری ش��فاف داغ اس��ت همه و همه‬ ‫از اهمیت مقوله ش��فافیت می گویند‪ .‬کس��ی‬ ‫منکر اهمیت شفافیت نیست اما اولویت بندی‬ ‫حوزه ه��ای نیازمن��د ش��فافیت‪ ،‬ام��ر مهمی‬ ‫است‪ .‬موضوع ش��فاف شدن ارای نمایندگان‬ ‫مجل��س موضوعی داخلی ب��وده و مربوط به‬ ‫نمایندگان اس��ت‪ .‬باید صبر کرد و دید خود‬ ‫مجلس در نهایت نس��بت ب��ه موضوع به چه‬ ‫جمع بندی می رس��د اما از نگاهی دیگر انچه‬ ‫در ش��رایط پیش رو اهمیت دارد‪ ،‬ش��فافیت‬ ‫منابع مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کشور در شرایط حاضر به گفت وگوی ملی نیاز دارد‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دفت�ر مقام معظم‬ ‫رهبری‪ -‬حض��رت ایت اهلل خامنه ای در پیامی‬ ‫رحلت عال��م جلیل ایت اهلل حاج س��یدمهدی‬ ‫خلخالی را تس��لیت گفتند‪ .‬در متن پیام رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی امده است‪« :‬رحلت عالم‬ ‫جلی��ل مرحوم ایت اهلل اقای حاج س��یدمهدی‬ ‫خلخال��ی رضوان اهلل علیه را به بی��ت محترم و‬ ‫همه ارادتمندان و ش��اگردان ایش��ان در تهران‬ ‫و مشهد تس��لیت عرض می کنم‪ .‬ایشان فقیهی‬ ‫عالیقدر و مدرس��ی ب��زرگ بودن��د و خدمات‬ ‫دینی و علمی با ارزش��ی ب��ه حوزه های علمیه‬ ‫و به محیط دینی کشور ارائه کردند‪ .‬از خداوند‬ ‫متعال رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را‬ ‫مسالت می کنم‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬گروه��ی از نماین��دگان مجل��س‬ ‫ب��ه رهبر معظ��م انقالب درب��اره ‪ FATF‬نامه‬ ‫می نویس��ند‪ .‬ش��هاب الدین بی مق��دار‪ ،‬نماینده‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬بن��ده به‬ ‫نمایندگی از گروهی از نمایندگان در حال تهیه‬ ‫نام��ه ای درباره ‪ FATF‬ب��رای تقدیم به رهبر‬ ‫معظم انقالب هس��تم‪ .‬وی افزود‪ :‬بیشتر فعاالن‬ ‫اقتصادی که در این زمینه صاحب نظر هستند‬ ‫تاکید دارند که اگ��ر ما به ‪ FATF‬نپیوندیم و‬ ‫در فهرست سیاه قرار بگیریم دست وپای کشور‬ ‫بسته می شود و شعب بانک های ما در خارج از‬ ‫کشور بایکوت خواهند شد‪.‬‬ ‫اداره کل امور اطالع رسانی وزارت امور‬ ‫خارج�ه‪ -‬وزیر امور خارجه ک��ه در چارچوپ‬ ‫رایزنی های مس��تمر دوجانبه عازم مسقط شد‪،‬‬ ‫با یوس��ف بن علوی‪ ،‬وزی��ر خارجه عمان دیدار‬ ‫و گفت وگو کرد‪ .‬همچنین محمد عبدالس�لام‪،‬‬ ‫س��خنگوی انصاراهلل یمن در مس��قط با محمد‬ ‫جواد ظریف وزیر ام��ور خارجه دیدار و درباره‬ ‫اخری��ن تحوالت سیاس��ی و میدان��ی در یمن‬ ‫گفت وگو و تبادل نظر ک��رد‪ .‬جمعی از ایرانیان‬ ‫و فع��االن اقتص��ادی مقیم عمان نی��ز با وزیر‬ ‫ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران دیدار و‬ ‫تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬همچن��ان معرف��ی نام��زدی برای‬ ‫پست نخس��ت وزیری عراق محور اعتراض های‬ ‫مردم��ی در این کش��ور اس��ت‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که هیات رهبری ائتالف القوی العراقیه‬ ‫(گروه ه��ای عراقی) در بغداد تش��کیل جلس��ه‬ ‫داده و ب��ه اجماع ارا مصوب ک��رده که ائتالف‬ ‫البناء نامزدی جدید برای نخست وزیری معرفی‬ ‫کند‪ .‬ائتالف القوی حدود ‪ ۴۰‬کرسی از مجموع‬ ‫‪ ۳۲۹‬کرس��ی پارلمان را در اختیار دارد و یکی‬ ‫از فراکسیون های پیوسته به ائتالف البناء است‬ ‫که اغلب از گروه های شیعه در راس ان الفتح و‬ ‫ائتالف دولت قانون تشکیل شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬فرانک هیپل‪ ،‬مقام پیشین کاخ سفید‬ ‫ب��ا ابراز رضایت از تالش های ژاپن در راس��تای‬ ‫کاه��ش تنش ها‪ ،‬موفقیت میانجی ها را نیازمند‬ ‫تالش طرفین برای صلح دانس��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ابه ایده های خوبی ب��رای ایران دارد‪ .‬دو طرف‬ ‫باید روی این ایده ه��ا کار کنند‪ .‬فرانک هیپل‪،‬‬ ‫دس��تیار پیش��ین امنیت مل��ی در دفتر علم و‬ ‫فناوری کاخ س��فید و اس��تاد روابط بین الملل‬ ‫دانش��گاه پرینستون است‪ .‬وی به طور تخصصی‬ ‫در حوزه س�لاح هس��ته ای و پیمان منع اشاعه‬ ‫هسته ای و جنگ تحقیق و بررسی کرده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬لوری بریس��تو‪ ،‬س��فیر انگلیس در‬ ‫روس��یه درباره برجام‪ ،‬گفت‪ :‬توافق هس��ته ای‬ ‫ایران دچار مشکل شده اس��ت‪ .‬ما می خواهیم‬ ‫به ایران مش��وق و انگیزه ای بدهیم که مس��یر‬ ‫س��اخت تس��لیحات اتمی را پیش نگیرد‪ .‬همه‬ ‫در ای��ن زمینه توافق داریم‪ .‬انچه برایش تالش‬ ‫می کنیم‪ ،‬این اس��ت که چطور و از چه طریقی‬ ‫به این هدف دست یابیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬معاون دبیر کل سازمان ملل در امور‬ ‫بشردوستانه اعالم کرد ‪ ۱۲‬سازمان بین المللی‬ ‫به دنبال حمالت در الضالع یمن مجبور ش��دند‬ ‫برنامه های خ��ود را به حالت تعلی��ق دراورند‪.‬‬ ‫م��ارک لوکوک‪ ،‬معاون دبیر کل س��ازمان ملل‬ ‫در امور بشردوس��تانه گفت‪ :‬این مسئله زندگی‬ ‫‪ ۲۱۷‬هزار شهروند ساکن اس��تان الضالع واقع‬ ‫در مرکز یمن را تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬در جلس��ه علنی روز گذش��ته‬ ‫مجل��س‪ ،‬امی��ر خجس��ته در جریان س��وال از‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره مش��کالت‬ ‫ب��ازار خودرو‪ ،‬قیمت ه��ای کاذب و واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی از پاس��خ های وزیر قانع ش��د‪.‬‬ ‫امیرخجسته‪ ،‬نماینده مردم همدان گفت‪ :‬اقای‬ ‫وزی��ر اگر قول می دهید که خودروس��ازی را از‬ ‫مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار کنید‬ ‫من س��والم را به رای نمی گذارم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫امروز نمی ش��ود با ‪ ۱۳‬درصد در س��ایپا و ‪۱۷‬‬ ‫درصد ایران خودرو که س��هم های دولت اس��ت‬ ‫ب��ازار خودرو را مدیریت کنی��م‪ .‬ما باید قدرت‬ ‫رقابت با دنیا را داش��ته باش��یم‪ .‬الزم است که‬ ‫خودروس��ازی به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد خودروهای کم کیفیت و پر‬ ‫از الودگی از رده خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫نیازهای فناورانه‬ ‫در نمایشگاه تستا‬ ‫ادرس غلط‬ ‫‪ ۲۵‬متری‬ ‫افزایش ‪ 11‬درصدی‬ ‫سفر با مترو در تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گره کار خودروهای مانده در گمرک کورتر شد‬ ‫استاندارد هشتادوپنج گانه‪ ،‬گریبانگیر دپویی ها شد‬ ‫فاطمه امیراحم�دی‪ :‬بیش از ‪ ۵‬هزار خودرو‬ ‫از ح��دود ‪ ۱۴‬هزار خ��ودرو وارداتی همچنان در‬ ‫گمرک منتظر گره گشایی از کارشان هستند‪ .‬این‬ ‫خودروها مربوط به س��ال های ‪ ۹۵ ،۹۴ ،۹۳‬و ‪۹۶‬‬ ‫است زیرا از تیر ‪ ۹۷‬واردات خودرو ممنوع شد‪.‬‬ ‫این هفته فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی از گمرک ه��ای بوش��هر بازدید کرد و‬ ‫همانجا‪ ،‬جمعی از صاحبان خودروهای دپوش��ده‬ ‫گالیه ه��ای خ��ود را نس��بت به ترخیص نش��دن‬ ‫خودروها و سوخت شدن سرمایه های شان مطرح‬ ‫کردند و خواس��تار تصمیم گی��ری در این زمینه‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬صاحبان خودرو گالیه مند‬ ‫هستند از اینکه مدت هاس��ت خودروهای انها با‬ ‫وج��ود اینکه حت��ی در مواردی گ��ره قانونی در‬ ‫فرایند ترخیص وجود ندارد‪ ،‬تکلیف انها مشخص‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫انها می گفتند‪ ،‬دو س��الی است که به هر دری‬ ‫می زنی��م‪ ،‬نمی توانیم خودروه��ای خود را خارج‬ ‫کنیم‪ .‬بخش��ی از ان را دس��تگاه قضایی توقیف‬ ‫کرده ام��ا بخش دیگری که مش��کل قانونی هم‬ ‫ن��دارد و مورد تایید گمرک اس��ت ک��ه مهرداد‬ ‫جمال ارونقی‪ ،‬مع��اون فنی و امور گمرکی ایران‬ ‫نی��ز در جریان موضوع اس��ت‪ ،‬همچن��ان امکان‬ ‫ترخیص پیدا نکرده اند‪ .‬حتی صاحبان خودرو به‬ ‫وزیر می گفتند که قرار شد طی مصوبه ای ‪۱۰۴۸‬‬ ‫خودرویی که تمام فرایند ترخیص ان طی شده‬ ‫و بالتکلی��ف باق��ی مانده اند‪ ،‬ازاد ش��وند اما در‬ ‫نهایت این امر محقق نش��د(البته پیش تر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو ب��ه‬ ‫اعالم کرده بود‬ ‫یا باید تمام حدود ‪ ۵‬هزار خودرو ترخیص شوند‬ ‫ی��ا هیچ ک��دام‪ .‬خبرها حاکی از ای��ن بود که این‬ ‫‪ ۱۰۴۸‬خودرو مربوط به کرمان موتور می شد که‬ ‫با رایزنی مدیران این ش��رکت رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز ترخیص ش��ان را‬ ‫امض��ا کرده بود‪ .‬این موضوع مربوط به نیمه ابان‬ ‫امسال است)‪.‬‬ ‫به هر روی صاحبان خودرو از این گالیه کردند‬ ‫که چرا تکلیف را مشخص نمی کنید؟ مگر ‪ ۵‬هزار‬ ‫خودرو باقیمانده چق��در در بازار ایران تاثیرگذار‬ ‫اس��ت که درب��اره ان تصمیم گیری نمی ش��ود؟‬ ‫در ای��ن گفت وگوی رو دررو مال��کان خودروها به‬ ‫دژپس��ند گفتند که معاون فن��ی گمرک به طور‬ ‫کامل در جریان ماج��رای خودروها قرار دارند و‬ ‫حدود ‪ ۱۴‬بار در این باره حتی با رئیس جمهوری‬ ‫نیز مذاکره داش��ته‪ ،‬حت��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم اینجا امده اما اتفاقی رخ نداد و برخی‬ ‫نشانی نادرست می دهند‪ .‬صاحبان این خودروها‬ ‫می گوین��د در این م��دت حجم باالی س��رمایه‬ ‫انها راکد مانده و زندگی ش��ان فلج ش��ده اس��ت‬ ‫درحالی ک��ه این پول را می توانس��تند به جریان‬ ‫اقتص��ادی و تولید برگردانند ی��ا در جایی دیگر‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫دژپسند هم در ادامه از انها درباره ارز استفاده‬ ‫ش��ده برای واردات این خودروها پرس��ید‪ .‬پاسخ‬ ‫صاحبان خودرو به این پرس��ش وزیر اقتصاد این‬ ‫بود که ارز ما ازاد بوده و از صرافی تامین کردیم و‬ ‫به پیش از مقررات جدید ارزی برمی گردد‪.‬‬ ‫در کن��ار ش��رکت های واردکننده خ��ودرو که‬ ‫حجم باالی سرمایه انها در گمرک مانده‪ ،‬مردمی‬ ‫هستند که در دو سال اخیر برای دریافت خودرو‬ ‫در ش��رکت های خودرو س��ازی ثبت ن��ام کرده و‬ ‫اکنون نمی دانند که چه زمانی قرار اس��ت با چه‬ ‫اختالف قیمتی خودرو خود را دریافت کنند و در‬ ‫این شرایط اعالم ش��فاف درباره چرایی ترخیص‬ ‫نش��دن خودروها و گره های قانون��ی یا ارزی که‬ ‫در این باره وج��ود دارد‪ ،‬می تواند به این وضعیت‬ ‫مبهم پایان دهد‪.‬‬ ‫ب��ا تغیی��ر ش��رایط ارزی و ثبت س��فارش و‬ ‫همچنی��ن ممنوعیت واردات خ��ودرو‪ ،‬ترخیص‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۴‬ه��زار خ��ودرو وارداتی صادر ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه هر ص��ورت برخ��ی از این خودروه��ا دارای‬ ‫تخل��ف در ثبت س��فارش بودند و بخش��ی دیگر‬ ‫باید مس��ائل ارزی را ح��ل و فصل و مابه التفاوت‬ ‫ن��رخ ارزی که با ان وارد ش��ده و در زمان فعلی‬ ‫قیمت گذاری شده بود را پرداخت می کردند‪ .‬بعد‬ ‫ی سال گذشته‬ ‫از حواشی بسیار هیات دولت در د ‬ ‫بخش��نامه ای صادر کرد که براس��اس ان مالکان‬ ‫خ��ودرو می توانس��تند طی فرایند و تش��ریفات‬ ‫قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند‪ .‬فاصله‬ ‫ت امسال به پایان‬ ‫‪ ۴‬ماه نخست در نیمه اردیبهش ‬ ‫رس��ید و بار دیگر زمان تمدید شد و دو ماه دیگر‬ ‫این فرصت وجود داشت که خودروهای بیشتری‬ ‫ترخیص ش��وند ام��ا در پایان این زم��ان حدود‬ ‫‪ ۷۱۵۳‬خ��ودرو در اختیار مال��کان قرار گرفت و‬ ‫گزارش گمرک از این حکایت داش��ت که ‪۵۱۰۸‬‬ ‫خودرو دیگر باقیمانده اس��ت ک��ه البته حدود ‪۲‬‬ ‫هزار خودرو پرونده قضایی دارند‪.‬‬ ‫در نهایت پس از بازدید دژپس��ند از گمرکات‬ ‫بوش��هر‪ ،‬براس��اس اعالم معاون گمرک‪ ،‬به وعده‬ ‫خ��ود برای رس��یدگی ب��ه موضوع عم��ل کرده‬ ‫و پیش��نهادی را در راس��تای تعیین تکلی��ف و‬ ‫ترخی��ص خودروها ب��ه هیات دول��ت ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جم��ال ارونقی ه��م در این ب��اره گفته‪ ،‬پس از‬ ‫بازدی��د وزی��ر اقتص��اد از گمرک های بوش��هر و‬ ‫صحبت��ی که ب��ا صاحبان خودروهای دپو ش��ده‬ ‫مطرح شد‪ ،‬وی قول داد که به موضوع رسیدگی‬ ‫کند که کمتر از ‪ ۴۸‬س��اعت از این موضوع وزیر‬ ‫پیشنهادهایی را برای تعیین تکلیف خودروها به‬ ‫هیات دولت ارائه کرد‪ .‬براس��اس این پیش��نهاد از‬ ‫خودروهایی که تش��ریفات گمرکی را پشت س��ر‬ ‫گذاش��ته و پروان��ه دریافت کرده ام��ا با توجه به‬ ‫پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند‬ ‫تا تمام��ی خودروه��ای مربوط ب��ه منطقه ازاد‬ ‫اروند ی��ا خودروهایی که در مراجع قضایی حکم‬ ‫برائت برای انها صادر ش��ده است‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون گم��رک ای��ران‪ ،‬در صورت‬ ‫موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد حتی‬ ‫وضیعت تمام خودروهای مربوط به جانبازان ‪۷۰‬‬ ‫درص��د که از قبل از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬وارد گمرکات‬ ‫شده بود‪ ،‬مشخص می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‬ ‫گفت وگوی��ی ب��ا مهدی‬ ‫دادف��ر‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو‬ ‫داشت که وی عنوان کرد‬ ‫ب��رای ترخی��ص ‪۵۱۰۰‬‬ ‫خ��ودرو باقیمان��ده در‬ ‫گمرکات کشور این وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است که باید تصمیم نهایی را بگیرد‪.‬‬ ‫€ € وضعیت خودروهای دپو به کجا کشید؟‬ ‫همچن��ان ‪ ۵۱۰۰‬خودرو بالتکلیف در گمرکات‬ ‫کش��ور در حال فرسوده ش��دن هستند‪ .‬البته این‬ ‫امار با مجموع ‪ ۱۲۰۰‬خودرویی اس��ت که پرونده‬ ‫قضایی دارند‪ .‬وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی برای‬ ‫ترخیص این خودروها پیشنهادهایی برای تعیین‬ ‫تکلی��ف و ترخیص خودروها ب��ه هیات دولت ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هنوز نتیجه خاصی به دست نیامده‬ ‫و درحال حاض��ر برخی مدیران دولت��ی از وزیران‬ ‫و مع��اون اول رئیس جمهوری فقط از خودروهای‬ ‫موجود در گم��رک بازدید دارند دس��تور خاصی‬ ‫برای ترخیص انها ابالغ نکرده اند‪ .‬با عملکردی که‬ ‫در این زمینه وجود دارد گویا قرار است خودروها‬ ‫به س��ازمان جم��ع اوری و فروش ام��وال تملیکی‬ ‫واگذار شود‪ .‬انجمن تمام تالش خود را به کار بسته‬ ‫و امیدوار است خودروها به دست صاحبانش برسد‪.‬‬ ‫€ €به تازگ�ی انجمن برای تعیین تکلیف این‬ ‫خودروها مذاک�ره ای با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نداشته است؟‬ ‫خی��ر‪ .‬در مذاکرات قبلی عنوان کردند هر کاری‬ ‫که از دست ش��ان برمی امده انجام داده اند و دیگر‬ ‫از ح��وزه مس��ئولیت وی خارج اس��ت در نتیجه‬ ‫این رئیس جمهوری اس��ت که باید تصمیم نهایی‬ ‫را بگی��رد‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری هم عنوان‬ ‫می کن��د این وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‬ ‫که باید درباره ای��ن خودروها تصمیم گیری کند؛‬ ‫همچنی��ن وزیر اقتص��اد هم بی��ان می کند برای‬ ‫ترخیص خودروه��ا بالتکلیف در گمرک به دولت‬ ‫پیش��نهادهای برای ترخی��ص داد ه اما دولت هم‬ ‫ای��ن امر را برعهده وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬انجمن برای رایزنی برای تعیین‬ ‫تکلی��ف این خوروها ب��ه هر وزارتخان��ه و نهادی‬ ‫مراجعه کرده موضوع به دیگری محول شده است‪.‬‬ ‫براس��اس انچه در قانون امده رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید تصمی��م نهایی را‬ ‫بگیرند‪ .‬حداقل این اس��ت که پیشنهاددهنده باید‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��د زیرا تجارت‬ ‫و بازرگان��ی در حیطه مس��ئولیت وی اس��ت‪ .‬هر‬ ‫دستوری باشد باید ازسوی وی صادر شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ن خودروها چقدر زم�ان دارند که در‬ ‫ص�ورت ب�ه پایان رس�یدن ان‪ ،‬به س�ازمان‬ ‫جم�ع اوری و فروش ام�وال تملیکی واگذار‬ ‫می شود؟‬ ‫براس��اس قانون محصولی ک��ه ‪ ۳‬ماه در گمرک‬ ‫بماند و تعیین تکلیف نشود و صاحب مال تمدید‬ ‫نکند ب��ه س��ازمان جم��ع اوری و ف��روش اموال‬ ‫تملیکی واگذار می ش��ود اما صاحبان خودروهای‬ ‫دپ��و تعیین تکلی��ف کرده اند و دنبال اموال ش��ان‬ ‫هستند‪ .‬پیگیری های مجدانه انجمن برای همین‬ ‫موضوع اس��ت که اموالی که درحال حاضر صاحب‬ ‫دارد به سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫واگذار نشود‪.‬‬ ‫€ €مصوب�ه ترخیص خودروها که دی س�ال‬ ‫گذش�ته از س�وی معاون رئیس جمهوری به‬ ‫وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت اعلام و‬ ‫ابالغ ش�د‪ .‬یک بار ‪ ۴‬ماه ب�رای ترخیص این‬ ‫خودروه�ا زم�ان تعیی�ن ش�د و در ادامه ‪۲‬‬ ‫م�اه دیگر تمدید ش�د اما باز هم بخش�ی از‬ ‫خودروها موفق به خروج از گمرک نش�دند‪.‬‬ ‫چ�ه تضمینی وج�ود دارد اگر زم�ان دوباره‬ ‫تمدید شود این تعداد بتوانند با انجام مراحل‬ ‫اداری مجوز خروج دریافت کنند؟‬ ‫بخش��ی از مش��کالت ما همین مس��ائل است‬ ‫یعنی اش��نا نبودن برخی مس��ئوالن ب��ا قوانین‪،‬‬ ‫مقررات و ش��رایط که منجربه عملکرد ناصحیح و‬ ‫سوءجریان سازشان شده است‪ .‬این نااشنایی باعث‬ ‫می ش��ود هر مصوبه ای هم تصویب شود به نتیجه‬ ‫و هدف نرس��د و زیان ان متوجه مردم باشد‪ .‬اگر‬ ‫مصوبه ای دیگر ابالغ ش��ود اما جامع نباشد باز هم‬ ‫گره گشا نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €جامع بودن مصوبه چگونه قابل شناسایی‬ ‫است؟‬ ‫مدی��ران دولت��ی ب��رای تصمیم گی��ری درباره‬ ‫موضوعی باید با کارشناسان و متخصصان ان حوزه‬ ‫هم مش��ورت کنند و نظر انها را ه��م بگیرند‪ .‬در‬ ‫بحث خودروه��ای وارداتی نظر انجمن واردکننده‬ ‫خ��ودرو به دلیل فعالیت چند س��اله در این حوزه‬ ‫باید پرس��یده ش��ود‪ .‬فعاالن این ح��وزه به لحاظ‬ ‫تجربه می توانند طرف مشورت باشند‪ .‬در نشست‬ ‫مصوب��ه اولی دی س��ال ‪ ۹۷‬تصویب ش��د انجمن‬ ‫حضور داش��ت و نظ��ر خود را اعالم ک��رد‪ .‬همان‬ ‫ابتدا تاکید داش��تیم برای ترخیص این خودروها‬ ‫زمان ‪ ۴‬ماهه تعیین نش��ود‪ .‬س��یدمهدی نیازی‪،‬‬ ‫مدیرکل پیش��ین دفتر مقررات صادرات و واردات‬ ‫اصرار داش��ت در این مدت کارها انجام می شود و‬ ‫زمان بیشتری نیاز نیست‪ .‬در همین نشست علی‬ ‫معقولی‪ ،‬مدیر کل پیش��ین مرک��ز واردات و امور‬ ‫مناط��ق ازاد و ویژه اقتص��ادی گمرک اعالم کرد‬ ‫ب��ا توجه به تجربه ای که در گمرک دارد این زمان‬ ‫برای خودروها کم است‪ .‬موضوع دیگر درباره این‬ ‫خودروها‪ ،‬بحث استاندارد و شماره گذاری انهاست‪.‬‬ ‫انجمن در این باره اعالم ک��رد این خودروها برای‬ ‫امس��ال نیس��ت که قوانین و مقررات استانداردی‬ ‫امس��ال برای انها لحاظ شود‪ ،‬بلکه استانداردهای‬ ‫اجباری ان باید براساس تاریخ ورود انها به کشور‬ ‫باشد؛ یعنی اس��تاندارد ان باید به قبض انبارشان‬ ‫بخورد‪ .‬کسی نسبت به این گالیه ها توجهی ندارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر که به دنب��ال ترخیص این خودروها‬ ‫هستیم موضوع شاخص های جدید استانداردی را‬ ‫اعالم می کنند که مربوط به الزامات امسال است‪.‬‬ ‫اعالم می کنند صاحبان خودروها باید برگه تایید‬ ‫اس��تاندارد را از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫به همراه داش��ته باش��ند‪ .‬نهادهای کش��وری هم‬ ‫برخی مدیران بخشنامه های سلیقه ای در مجموعه خود صادر‬ ‫می کنند درحالی که قانونی نیست‪ .‬در شرایط موجود حتی اگر‬ ‫رئیس جمه��وری اجازه ترخی��ص تمام خودروه��ای باقیمانده‬ ‫در گمرکات کش��ور هم صادر کند براس��اس بخشنامه جدید‬ ‫صاحب خودرو برای شماره گذاری دچار چالش جدید است‬ ‫به طور تقریبی هر روز شیوه نامه و بخشنامه جدید‬ ‫دارند و از واردکنندگان خواس��ته اند برای ازمون‬ ‫دوب��اره خودروها ب��ه مراکز اعالم ش��ده مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €در نشست خبری این هفته سازمان ملی‬ ‫اس�تاندارد وحید مرندی مقدم‪ ،‬سرپرس�ت‬ ‫معاونت نظارت بر اجرای این سازمان گفت‪،‬‬ ‫س�ال ‪ ۱۳۹۶‬سازمان ملی اس�تاندارد موفق‬ ‫شد اس�تانداردها خودرویی را از ‪ ۵۵‬به ‪۸۵‬‬ ‫م�ورد ارتقا دهد و این الزام در س�ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫فقط برای خودروهای وارداتی اعمال ش�د‪.‬‬ ‫در ای�ن صورت به لح�اظ اس�تانداردی این‬ ‫خودروها نباید مشکلی داشته باشند‪.‬‬ ‫بله اما ای��ن خودروها مربوط ب��ه پیش از این‬ ‫تاریخ اس��ت‪ .‬خودروهای��ی که در ح��ال از انها‬ ‫صحبت می کنیم مربوط به س��ال های ‪،۹۴ ،۹۳‬‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬اس��ت‪ .‬با بخش��نامه هایی که برای این‬ ‫خودروها در حال صادر ش��دن است نشان از این‬ ‫دارد که هدف گره گش��ایی در امور دپوها نیست‬ ‫درحالی که مقررات باید براس��اس ورود کاال باشد‬ ‫اما ش��اهد هس��تیم که تس��هیل و تس��ریعی در‬ ‫فرایند وج��ود ندارد‪ .‬این ن��وع عملکردها زمینه‬ ‫فساد را به وجود می اورد و افراد برای گره گشایی‬ ‫و حل مشکل ش��ان ناچارند با پرداخت مبلغی به‬ ‫کارشناس مربوط به موضوع کار خود را جلو ببرد‪.‬‬ ‫در این هفت��ه انجمن با دفتر رئیس س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت تماس گرف��ت و اعالم‬ ‫ک��رد زیرمجموع��ه ای از این س��ازمان مصوبه و‬ ‫مقررات تعیین می کند که افرادی که می خواهند‬ ‫خودروهای خود را شماره گذاری کنند یا باید به‬ ‫کارکنان این سازمان یا شرکت های بازرسی رشوه‬ ‫بدهند‪ .‬از رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫تقاضا کردیم برای این مسئله چاره اندیشی کند‪.‬‬ ‫براس��اس قانون این س��ازمان موظف است که‬ ‫اس��تانداردهای االیندگی را تعیین کند و نتایج‬ ‫را ط��ی مصوب��ه ای اب�لاغ و اعالم کن��د‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب خودروهایی که قصد ورود به کش��ور را‬ ‫دارند میزان االیندگی ش��ان پس از تعیین شدن‬ ‫گواهینام��ه االیندگی دریافت می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬اعالم می ش��ود تویوتا ک��روال االیندگی‬ ‫زیس��ت محیطی ن��دارد و اجازه ورود به کش��ور‬ ‫را دارد‪ .‬ت��ا ای��ن گواهی نباش��د صاحب خودرو‬ ‫نمی توان��د خ��ودرو را از گم��رک ترخیص کند‪.‬‬ ‫قانون باید رعایت شود و انجمن هم خود را ملزم‬ ‫ب��ه رعایت قان��ون می کند اما ای��ن زیرمجموعه‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست یک بار گواهینامه‬ ‫االیندگی به این خودروها داده که این خودروها‬ ‫االیندگی ها را گذرانده و می توانند وارد کش��ور‬ ‫ش��ود اما ‪ ۲‬ماه قبل اعالم کرده قرار است مجوز‬ ‫دیگری ص��ادر کنند به نام مجوز ش��ماره گذاری‬ ‫که جدید اس��ت‪ .‬به این ترتیب پ��س از ترخیص‬ ‫خودروها‪ ،‬برای ش��ماره گذاری دوباره باید مجوز‬ ‫دریافت کنند که براس��اس استانداردهای جدید‬ ‫االیندگی نداشته باشد‪ .‬سخن انجمن این است‬ ‫که این گواهینامه یک بار داده ش��ده که صاحب‬ ‫خودرو ان را وارد کرده اگر الوده بود نباید اجازه‬ ‫ورود داده می ش��د؛ همچنین کش��ور تجهیزات‬ ‫تس��ت خودرو دومحور را ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫پرس��ش این اس��ت که اگر صاحب خودرو برای‬ ‫ازمون االیندگی دوباره به ش��رکت های بازرسی‬ ‫معرف��ی ش��ده مراجعه کن��د و این ش��رکت ها‬ ‫تاییدیه ندهند تکلیف صاحب خودرو چیس��ت؟‬ ‫در چنین ش��رایطی ناچار اس��ت کنار بیاید زیرا‬ ‫س��رمایه اش به دلیل قوانین جدید و مش��کالت‬ ‫درون سیستمی کش��ور با خطر روبه رو است در‬ ‫نتیجه زمینه ساز فساد می شود و مدارک الزم را‬ ‫خریداری می کند‪.‬‬ ‫برخ��ی مدیران بخش��نامه های س��لیقه ای در‬ ‫مجموع��ه خ��ود ص��ادر می کنن��د درحالی ک��ه‬ ‫قانون��ی نیس��ت‪ .‬در ش��رایط موج��ود حتی اگر‬ ‫رئیس جمهوری اجازه ترخیص تمام خودروها را‬ ‫بدهد کار تمام نشده و براساس بخشنامه جدید‬ ‫معاونت س��ازمان حفاظت محیط زیست صاحب‬ ‫خودرو برای شماره گذاری ملزم است گواهینامه‬ ‫االیندگ��ی جدید دریافت کن��د که یک بار قبال‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نیازهای فناورانه در نمایشگاه تستا‬ ‫یک گام جلوتر‬ ‫از فرصت ها‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫کارشناس مدیریت صنعتی‬ ‫امروزه ش��اهد تحوالت اساسی در مدیریت منابع‬ ‫انسانیسازمان هاهستیمومفاهیمیمانندمدیریت‬ ‫س��رمایه های انس��انی‪ ،‬مدیریت استعداد یا شریک‬ ‫استراتژی در منابع انسانی جایگزین مفاهیم سنتی‬ ‫همچون مدیریت نیروی انسانی‪ ،‬مدیریت کارکنان‬ ‫و‪ ...‬شده است‪ .‬چالش امروز سازمان ها در حوزه منابع‬ ‫انس��انی و بررسی مسائل روز این حوزه به رده بندی‬ ‫نسل های منابع انس��انی برمی گردد و شکل گیری‬ ‫نس��ل نخست منابع انس��انی را مبتنی بر روابط کار‬ ‫و ام��ور اداری‪ ،‬نس��ل دوم را بر مبن��ای همکاری با‬ ‫کسب وکار سازمان‪ ،‬نس��ل سوم را مبتنی بر داده ها‬ ‫برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و نسل چهارم را‬ ‫مبتنیبرشبکه هایپلتفرمیکوزیست بومیعنوان‬ ‫کرد‪ .‬سازمان ها به س��ازمان های قبیله ای‪ ،‬سنتی‪،‬‬ ‫مدرن و پست مدرن قابل تقسیم بندی هستند که در‬ ‫سازمان های پست مدرن‪ ،‬تمامی ذی نفعان در نظر‬ ‫گرفته می ش��وند؛ فرهنگ سازمان مبتنی بر ارزش‬ ‫است و توانمندسازی و قدرت دهی به منابع انسانی‬ ‫اعمال می شود‪ .‬سازمان های پست مدرن را می توان‬ ‫س��ازمان هایی هیبریدی عنوان کرد که گونه ای از‬ ‫سازمان های دوسوتوان هستند که از یک سو دارای‬ ‫بال ماموریت فرهنگی‪-‬اجتماعی و زیست محیطی‬ ‫و ازس��وی دیگر‪ ،‬دارای بال کسب وکار و درامدزایی‬ ‫هس��تند‪ .‬در واقع س��ازمان های هیبری��دی با این‬ ‫رویکرد ایجاد ش��ده اند که مدل های سنتی انتفاعی‬ ‫و غیرانتفاع��ی هیچ ک��دام ب��ه مس��ائل فرهنگی‪-‬‬ ‫اجتماعی و زیس��ت محیطی که درحال حاضر با ان‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬به اندازه کافی اهمیت نمی دهند؛‬ ‫بنابرای��ن کارافرین��ان س��ازمان های هیبری��دی‬ ‫به دنبال ایجاد سازمان ها و بازار های قابل قبول برای‬ ‫پرداختن به مس��ائل خ��اص فرهنگی‪ -‬اجتماعی و‬ ‫زیس��ت محیطی هس��تند‪ .‬اصول فکری سازمان ها‬ ‫ب��ا فرهنگ هیبری��دی از جمله خل��ق ارزش برای‬ ‫زندگی سالم‪ ،‬عدالت محیطی و اجتماعی‪ ،‬پایداری‬ ‫محیط زیس��ت و محصوالت و خدم��ات با کیفیت‬ ‫برتر بوده و ویژگی های مدیران و سیاس��ت گذاران‬ ‫س��ازمان های هیبریدی این است که انها به عنوان‬ ‫معماران فرهنگی و شیوه های زندگی سالم و پایدار‬ ‫ش��ناخته می ش��وند و کارافرینان اگاه به مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی و مدیران توس��عه دهنده مفاهیم‬ ‫جدید کسب وکاری هستند‪ .‬در این نوع سازمان ها‪،‬‬ ‫اصال��ت ب��ا جامعه و محیط زیس��ت اس��ت و مورد‬ ‫کسب وکار در درجه ثانویه است؛ به عبارتی می توان‬ ‫گفت این نوع س��ازمان عالقه مند به س��وداوری در‬ ‫راستای حل مس��ائل و دغدغه های محیط زیست و‬ ‫جامعه هس��تند؛ همچنین در این سازمان ها رابطه‬ ‫با تامین کنندگان‪ ،‬کارکنان و مش��تریان مبتنی بر‬ ‫مناف��ع دوجانب��ه و نتایج پایداری اس��ت‪ .‬هزینه ها‬ ‫لح��اظ می ش��ود اما پ��س از براورده س��ازی نتایج‬ ‫زیس��ت محیطی و اجتماعی‪ ،‬تمرکز بر اثربخش��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬فعالیت صنعت بر پایه ایجاد بازارهایی برای‬ ‫رقاب��ت موفق ی��ا تفاهمنامه های مش��ترک یا گاه‬ ‫تشکیل اکوسیتم هایی مشترک برای رفع نیازهای‬ ‫جامعه و محیط زیس��ت است و هدف اصلی این نوع‬ ‫سازمان ها‪ ،‬رفع دغدغه های اساسی بشریت است و‬ ‫در این راستا از تعامل‪ ،‬همکاری‪ ،‬تشکیل اکوسیستم‬ ‫و‪ ...‬دریغ نخواهند کرد‪ .‬مدیرانی که نتوانند گذشته‬ ‫را به یاد اورند‪ ،‬محکوم به تکرار ان هستند و مدیرانی‬ ‫که تدارک اینده را نبینند‪ ،‬به اس��ارت در جبر اینده‬ ‫محکومهستند‪.‬‬ ‫رکورد در تولید‬ ‫خبر‬ ‫تیراژ تولید ش��رکت زامیاد از شرکت های گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در اخرین روز پاییز از عدد‬ ‫‪ ۲۴‬هزار و ‪۱۷۵‬خودرو گذش��ت‪ ،‬این عدد کل تیراژ‬ ‫تولید زامیاد در س��ال ‪ ۹۷‬بوده و تولید محصوالت‬ ‫در زمستان ‪ ۹۸‬رشد و افزایش تولیدی است که این‬ ‫شرکت در س��ال رونق تولید ثبت و محقق خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬سیاست های راهبردی‬ ‫مدیران ارش��د گروه س��ایپا‪ ،‬برنامه ری��زی‪ ،‬تامین‬ ‫به موقع قطعات‪ ،‬اس��تفاده مناسب از ظرفیت های‬ ‫تولید و پشتیبانی به موقع باعث شد شرکت زامیاد‬ ‫بتواند ضمن تحقق رونق تولید‪ ،‬در روزهای پایانی‬ ‫اذر امس��ال‪ ،‬از رک��ورد تولید س��ال ‪ ۹۷‬عبور کند‪.‬‬ ‫زامیاد به عنوان ش��رکتی تولید مح��ور‪ ،‬با اجرای‬ ‫برنامه هایی منطبق بر قوانین استاندارد االیندگی‬ ‫و با برنامه ریزی انجام ش��ده در حوزه های گوناگون‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬توانس��ته با تکیه بر پویش بومی س��ازی‬ ‫قطعات در سطح گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬میزان‬ ‫تولید خود را افزایش دهد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬زامیاد با‬ ‫تدبیر مدیران و تالش کارکنان خود در بخش های‬ ‫گوناگون س��ازمانی‪ ،‬برنامه ریزی مش��خصی برای‬ ‫افزایش تولی��د و ارتقای کیفی ان��واع محصوالت‬ ‫سبک و سنگین خود در نظر گرفته و هدف گذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی منطقه ای اس��ت که در ان‬ ‫قوانین کسب وکار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت‬ ‫است‪ .‬مناطق ویژه اقتصادی داخل مرزهای کشور واقع‬ ‫شده اند و هدف انها شامل افزایش تراز تجاری‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری‪ ،‬ایجاد ش��غل و مدیریت موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬به منظور تشویق برپایی کسب وکارها در منطقه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ت های مال��ی تعریف می ش��ود‪ .‬این‬ ‫سیاست ها به طور معمول شامل سرمایه گذاری‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬س��همیه بندی‪ ،‬مقررات کاری و گمرکی است‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬شرکت ها ممکن است تعطیالت مالیاتی را‬ ‫ارائ ه دهند که در صورت تاس��یس در یک منطقه‪ ،‬انها‬ ‫دوره ای از مالیات پایین را می دهند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز این امر ازسوی سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) برای جهانی سازی صنایع‬ ‫کش��ور به طور جدی در حال پیگیری است‪ .‬یکی از این‬ ‫مناط��ق‪ ،‬منطقه وی��ژه اقتصادی جهرم اس��ت‪ .‬با رونق‬ ‫گرفتن فعالیت ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬این مناطق‬ ‫به ویژه در صنعت رنگ و بوی دیگری گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین راستا منطقه ویژه اقتصادی جهرم به منظور ارائه‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری و همکاری در حوزه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان در دومین نمایشگاه تستا حضور یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضامحور کردن فناوری‬ ‫یکی از‬ ‫راهکار های خارج‬ ‫شدن از بن بست‬ ‫تحریم ها‪،‬‬ ‫فعال شدن‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫و حمایت از‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫نوپا و خالق است‬ ‫توس��عه صادرات و ایجاد تحرک در صنعت و تجارت‪،‬‬ ‫حضور در بازارهای جهانی و تولید و صادرات کاال‪ ،‬رشد‬ ‫و توس��عه اقتصادی اس��تان و بهره گیری از توانایی های‬ ‫بالقوه اس��تان فارس‪ ،‬تشویق س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی برای ورود به عرص��ه تولید‪ ،‬حمایت از صنایع‬ ‫و صنعتگران داخلی و ایجاد تس��هیالت ب��رای انها و‪...‬‬ ‫از اه��داف ایج��اد منطقه وی��ژه اقتصادی جه��رم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬در مدت زم��ان برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬معاون وزیر ارتباطات‪ ،‬ش��هردار تهران‪،‬‬ ‫رئیس صندوق نواوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنع��ت مخابرات و دبیرکل س��ازمان‬ ‫کارافرینی اتاق بازرگانی ای��ران از جمله افرادی بودند‬ ‫ک��ه از غرف��ه منطق��ه ویژه اقتص��ادی جه��رم بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل و نایب رئیس هیات مدی��ره منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی جه��رم‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری چنین نمایش��گاهی‬ ‫مناط��ق ویژه اقتصادی داخل مرزهای کش��ور واقع ش��ده اند که از جمله‬ ‫اهداف انها افزایش تراز تجاری‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��غل و مدیریت موثر اس��ت و به منظور تش��ویق برپایی کسب وکارها در‬ ‫منطقه اقتصادی‪ ،‬سیاست های مالی تعریف می شود‬ ‫می توان��د در کاه��ش مش��کالت ناش��ی از تحریم ها و‬ ‫تقاضامح��ور کردن عل��م و فناوری موثر باش��د و رفع‬ ‫نیازهای داخلی به وس��یله ش��رکت های ایرانی صاحب‬ ‫فناوری انجام شود‪.‬‬ ‫پیام فخرو یکی از راه های خارج ش��دن از بن بس��ت‬ ‫تحریم ه��ا را فع��ال ش��دن ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫حمای��ت از کس��ب وکارهای نوپ��ا و خالق دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬سعی داریم با تس��هیل فعالیت های شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان صنایع غذایی‪ ،‬بس��ته بندی و لجس��تیک‬ ‫و حمای��ت از انها در این منطقه ش��اهد رونق تولید و‬ ‫شکوفایی کسب وکار باشیم‪.‬‬ ‫فخ��رو ضمن تاکید ب��ر حمایت از این ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬این منطق��ه می تواند با‬ ‫حمایت از کسب وکارهای نوپا و خالق بزرگ ترین تحول‬ ‫را در منطقه ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتن��ی اس��ت از مزیت های مناطق وی��ژه اقتصادی‬ ‫می ت��وان به صدور مجوز س��اخت و پای��ان کار به طور‬ ‫رای��گان‪ ،‬پی��روی از قان��ون کار مناط��ق ازاد تجاری و‬ ‫صنعتی در مناطق ویژه‪ ،‬ورود ماش��ین االت خط تولید‬ ‫و ابراز و اثاثی��ه اداری بدون عوارض گمرکی و معافیت‬ ‫گمرک��ی تا س��قف ارزش اف��زوده و پرداخ��ت عوارض‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گمرک��ی مازاد ب��ر ارزش اف��زوده قطع��ات خارجی در‬ ‫تولیدات نام برد‪.‬‬ ‫ایران بی��ش از ‪ ۲۰‬منطقه ویژه اقتصادی دارد که در‬ ‫اس��تان های گوناگون کش��ور برای تسهیل فعالیت های‬ ‫تولی��دی ایج��اد ش��ده اند از ان جمل��ه‪ ،‬منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی سیستان(شهرس��تان رامش��ار)‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی سبزوار(شهرس��تان س��بزوار)‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی سرخس (شهرس��تان سرخس)‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی سلفچگان (شهرستان قم) و‪...‬‬ ‫ب��ه موج��ب قان��ون تش��کیل و اداره مناط��ق ویژه‬ ‫اقتصادی جمهوری اس�لامی ایران مصوب ‪۵/۹/۱۳۸۴‬‬ ‫و ائین نامه اجرایی ان اهداف کلی منطقه فراهم کردن‬ ‫زمینه اس��تراتژی نوین برای توسعه و گسترش منطقه‬ ‫به منظور افزایش تولید و صادرات‪ ،‬ارتقای سطح فناوری‬ ‫و بهره گیری از فناوری های برتر و نوین اقتصادی‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی و داخلی‪ ،‬ک��م کردن هزینه های‬ ‫تولی��د با ه��دف ورود ب��ه بازارهای رقابت��ی جهان و‪...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظرفیت سازی هایی که برای صنعت خودرو امیدوار کننده است‬ ‫‪ ۱۰‬موفقیت بزرگ «سایپا» در یک قاب‬ ‫دس��تاوردهای بزرگ س��ایپا در بحث تولید‪ ،‬ف��روش و تحویل‪،‬‬ ‫مباحث کیفی‪ ،‬داخلی س��ازی‪ ،‬خودروهای کف و‪ ...‬تحوالت مهمی‬ ‫را رقم زده اند‪ .‬گروه خودروس��ازی س��ایپا در اس��تانه فصل پایانی‬ ‫سال توفیق های بزرگی را رقم زده که هرکدام در جای خود بسیار‬ ‫ارزشمند هستند و عالوه بر تغییر جایگاه این خودروساز در مباحث‬ ‫تولی��د‪ ،‬فروش‪ ،‬تحوی��ل و‪ ...‬در مباحث کیفی و زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی‪ ،‬خودروه��ای ک��ف و‪ ...‬نی��ز در این خودروس��ازی‬ ‫تحوالت مهمی ایجاد شده است‪ .‬در ادامه این گزارش به مرور این‬ ‫دستاوردها می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرچمداری تولید خودرو در کشور در ‪ ۸‬ماه ‪۹۸‬‬ ‫در ‪ ۸‬ماه امسال مجموع تولیدات ‪ ۳‬خودروساز بزرگ کشورمان‬ ‫به بیش از ‪ ۵۵۲‬هزار خودرو رسیده که سایپایی ها با بیش از ‪۲۹۵‬‬ ‫هزار خودرو بیشترین سهم را در ان داشته اند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د سایپا در نیمه دوم امس��ال نیز تولیدات بیشتری نسبت‬ ‫به سال گذشته داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین تحویل خودرو به مشتریان‬ ‫ن ‪۳۰۰‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا از ابتدای امس��ال تا پایان ابا ‬ ‫هزار خودرو تحویل مشتریان داده که مبتنی بر تسریع در تکمیل‬ ‫خودروه��ای ک��ف کارخانه و همچنین اج��رای برنامه تولید عبور‬ ‫مس��تقیم ب��وده؛ به عبارت دیگ��ر‪ ،‬تحویل خودروهای مش��تریان‬ ‫به صورت روزانه ازسوی سایپا در پایان ماه گذشته از مرز ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫خودرو گذشته است و اکنون نیز با سرعت بیشتری دنبال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست فروش ابان ماه‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در دومین ماه از فصل پاییز ‪ ۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۲‬خودرو تولید کرده و این درحالی است که شرکت های سایپا‬ ‫و پارس خودرو در مدت مش��ابه سال گذشته‪ ،‬در مجموع ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۱‬خودرو تولید کرده بودند‪ .‬س��ایپا و پارس خودرو همچنین‬ ‫ابان بیش��ترین میزان فروش‬ ‫با فروش ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۴۹۹‬خودرو در ‬ ‫را داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمتری�ن میزان االیندگ�ی در میان خودروهای‬ ‫داخلی‬ ‫بنابر اعالم ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(‪،)ISQI‬‬ ‫محصوالت س��ایپا کمترین میزان گاز دی اکس��یدکربن (‪)CO ۲‬‬ ‫را در می��ان خودروهای س��اخت داخل تولید و منتش��ر می کنند‬ ‫و کمتری��ن می��زان االیندگی هوا را در ای��ن بخش دارند و به طور‬ ‫متوسط فقط ‪ ۱۵۶.۳‬گرم بر کیلومتر در سال‪ ،‬گاز دی اکسیدکربن‬ ‫منتش��ر می کنند ک��ه در نوع خود یک موفقیت زیس��ت محیطی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬درگزارش ‪ ،ISQI‬پس از س��ایپا‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫سایپاس��یتروئن و بن رو در جایگاه های دوم و سوم کمترین میزان‬ ‫االیندگ��ی قرار گرفته اند که انها نیز از ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫گروه خودروسازی سایپا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمترین میزان افت تولید‬ ‫مجموع تولید ش��رکت س��ایپا نیز در هش��تمین ماه از امسال به‬ ‫‪ ۲۳۴‬هزار و ‪ ۳۳۹‬خودرو رسیده است‪ .‬این عدد فقط حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو(معادل تولید یک روز) کمتر از تولید این ش��رکت در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بوده که نش��ان از موفقیت سایپا در مقابله با موانع و مشکالت‬ ‫تولی��د دارد‪ .‬گفتنی اس��ت این افت تولی��د ‪ ۰.۷‬درصدی(کمتر از‬ ‫ی��ک درص��د) نیز به طور عم��ده مربوط به ش��رکت پارس خودرو‪،‬‬ ‫زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپاست که با چالش های بزرگی‬ ‫همچون خداحافظی ش��ریکان خارجی خود‪ ،‬یعنی رنو و برلیانس‬ ‫روبه رو بوده و بیش از ‪ ۴۱‬هزار خودرو از تولیدات خود را از دست‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به صفر رساندن خودروهای ناقص‬ ‫بنابراعالم مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬تمام ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫خودرو ناقص مانده در کف کارخانه س��ایپا که از ابتدای امس��ال‬ ‫تولید ش��ده بودند‪ ،‬تکمیل و تحویل مش��تریان شد و از این به بعد‬ ‫عرضه و تحویل محصوالت س��ایپا‪ ،‬منطبق با میزان تولید خواهد‬ ‫بود‪ .‬براین اس��اس‪ ،‬تعداد خودروهای تولیدش��ده قبلی س��ایپا که‬ ‫دارای کسری قطعه بودند‪ ،‬به صفر رسیده و تمامی پارکینگ هایی‬ ‫ک��ه خودروهای ناقص کف کارخانه س��ایپا در انه��ا پارک بودند‪،‬‬ ‫تخلیه شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۴۰‬درصدی درامد ‪ ۸‬ماه‬ ‫امارهای منتشرش��ده سایپا روی سامانه سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار کشور موسوم به کدال‪ ،‬نشان دهنده رشد ‪ ۴۰‬درصدی درامد‬ ‫این ش��رکت در ‪ ۸‬ماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫است؛ همچنین سایپا در این مدت بیش از ‪ ٩‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫درامد حاصل از فروش داشته درحالی که این رقم در سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۵‬درصدی فروش ‪ ۸‬ماه‬ ‫فروش ش��رکت سایپا براساس امارهای کدال‪ ،‬در ‪ ۸‬ماه نخست‬ ‫امس��ال نسبت به سال گذش��ته ‪١۵‬درصد افزایش یافته است که‬ ‫با وجود تداوم مش��کالتی همچون کمبود نقدینگی‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫دستوری‪ ،‬کمبود قطعات و مشکل خودروهای ناقص مانده درکف‬ ‫کارخانه محقق ش��د و این مش��کالت به تازگ��ی به طور کامل رفع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور چشمگیر در میزهای داخلی سازی‬ ‫گروه خودروسازی سایپا با انعقاد قرارداد داخلی سازی محصوالت‬ ‫خ��ود در میز س��وم تعمیق س��اخت داخل‪ ،‬تولی��د ‪ ۱۴‬قطعه دیگر‬ ‫از محصوالت خود را به ش��رکت های ایران��ی واگذار کرد‪ .‬در جریان‬ ‫برگزاری میز س��وم تعمیق س��اخت داخل در صنعت خودرو‪ ،‬گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در مجموعه قراردادهایی با سازندگان داخلی‬ ‫به ارزش ‪ ۵۷۵‬میلیارد تومان‪ ،‬ارزبری محصوالت خود را ساالنه بیش‬ ‫از ‪ ۴۷‬میلیون یورو کاهش می دهد‪ .‬با تحقق اهداف میز سوم تعمیق‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬با احتساب دس��تاوردهای دو میز قبلی‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۵۳‬قطعه از محصوالت سایپا با کاهش ارزبری ساالنه ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫یورو بومی سازی شده است‪ .‬با داخلی سازی قطعات میز سوم‪۴۱۸ ،‬‬ ‫یورو برای تولید هر خودرو تیبا کاهش ارزبری محقق خواهد ش��د‬ ‫ک��ه با برگ��زاری دو میز چهارم و پنجم در این��ده این رقم به ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون یورو خواهد رس��ید‪ .‬گفتنی اس��ت گروه خودروسازی سایپا‬ ‫در مجموع ‪ ۳‬میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل قطعات خودرو‪،‬‬ ‫توانسته ‪ ۵۳‬قطعه مورد نیاز محصوالت خود را داخلی سازی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ‪ ۳‬خودرو متفاوت برای نخستین بار‬ ‫گ��روه خودروس��ازی س��ایپا ‪ ۳‬محص��ول متف��اوت کویی��ک ‪R‬‬ ‫پارس خ��ودرو‪ ،‬تیبا ‪ ۲‬پالس و نیس��ان دیزل ی��ورو ‪ ۵‬زامیاد را از روز‬ ‫یکش��نبه‪ ،‬دوازدهم ابان به س��بد فروش خود افزود که فروش این‬ ‫محص��والت نی��ز برای کم کردن نقش واس��طه ها و ب��ا هدف عرضه‬ ‫به مصرف کنن��ده نهایی‪ ،‬مش��مول محدودیت هایی از قبیل کدملی‬ ‫و حداقل س��ن متقاضی خرید اس��ت و ثبت نام این محصوالت نیز‬ ‫درطرح های فروش سایپا فقط از طریق سایت اینترنتی این شرکت‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫تجربه و اعتبار‬ ‫رمز راه اندازی‬ ‫الومینیوم جنوب‬ ‫غیراهنی ها را وارد‬ ‫بازار جهانی کنیم‬ ‫تولید ورق های رنگی لوازم خانگی نیاز داخل را تامین می کند‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬لوازم خانگی جزو ان دسته از صنایعی است که‬ ‫مواد اولیه ان در داخل کش��ور به خوبی قابل تامین اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی با ایجاد واحدهایی در زمینه‬ ‫تولی��د ورق های رنگی به نوعی زنجیره تولید خود را تکمیل کرده‬ ‫و قیمت تمام ش��ده خود را کاهش داده اند؛ شرکت استیل البرز در‬ ‫زمینه تولید تجهیزات اشپزخانه جزو شرکت هایی به شمار می رود‬ ‫که با ایجاد ش��رکت تولید ورق رنگی در این زمینه پیش��تاز بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور لوازم خانگی از تحریم ها‬ ‫مدیرعام��ل اس��تیل الب��رز در نشس��ت خبری که به مناس��ب‬ ‫راه اندازی شش��مین شعبه این ش��رکت در بازار ایران مال عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬این واح��د تولیدکننده لوازم خانگی کش��ور‪ ،‬پس از اعمال‬ ‫تحریم ه��ا به کاهش ‪۲۰‬درصدی ارزبری محصوالت خود با اعتماد‬ ‫به تامین کنندگان داخلی مواد اولیه و تجهیزات موفق شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نوید ایزدپناه در این نشس��ت خبری عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هرچند ذات تحریم ها‪ ،‬تهدید است‪ ،‬ولی فرصت هایی نیز برای‬ ‫صنعت لوازم خانگی کشور به همراه داشته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این واحد با همکاری س��ازندگان داخلی‪ ،‬موفق به‬ ‫داخلی سازی برخی قطعات داخلی موتور محصوالت لوازم خانگی‬ ‫بدون افت کیفیت محصوالت نیز شده است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده لوازم خانگ��ی در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬هرچند‬ ‫تحریم ه��ا اثرات منفی تحریم ها را نباید نادیده گرفت که با خروج‬ ‫شرکت های خارجی‪ ،‬بازار داخلی به شدت کوچک شد و همچنین‬ ‫بر توان خرید مصرف کنندگان نیز اثر منفی گذاشت‪.‬‬ ‫ایزدپناه در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تحریم ها با افزایش محدودیت‬ ‫انتقال وجه و هزینه های حمل‪ ،‬افزایش هزینه های تولید و رش��د‬ ‫‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬درص��دی قیمت ها را در پی داش��ت‪ ،‬اما ش��رکت های‬ ‫بزرگ ایرانی با توس��عه مقیاس اقتصادی تولید و همچنین توسعه‬ ‫داخلی سازی‪ ،‬قادر شدند که از تهدیدها‪ ،‬فرصت بسازنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این واحدهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی با تولید‬ ‫محصوالت کیفی و با قیمت های پایین تر به یاری اقشار متوسط و‬ ‫ضعیف کشور شتافتند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن ل��وازم خانگی ادامه داد‪ :‬ش��رکت ها‬ ‫ب��ا مطالعه ب��ر بازارهای جدی��د از جمله حوزه ‪ CIS‬ب��ه مقابله با‬ ‫تحریم ها ش��تافته اند؛ در این راس��تا‪ ،‬برقراری تعرفه های ترجیحی‬ ‫با این کشورها بسیار اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ایزدپن��اه درباره فن��اوری نیز عنوان ک��رد ‪ :‬در زمینه فناوری به‬ ‫خوداتکایی رسیده ایم و متکی به شرکت های خارجی نیستیم‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره قیمت تمام شده خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫قیمت ها نیز از عرفی پیروی می کنیم و از قیمت های منطقه خارج‬ ‫نیستیم‪ .‬زمانی که قیمت ها از عرف خارج می شود در حقیقت وارد‬ ‫قاچاق کاال می شود که باید از ان پیشگیری به عمل اورد‪.‬‬ ‫ایزدپناه در پاس��خ به این پرس��ش که برای تهیه م��واد اولیه با‬ ‫مش��کلی روبه رو نیس��تید‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬مواد اولیه بیشتر در داخل‬ ‫تهیه می ش��ود‪ .‬قطعات داخلی طی چند س��ال جایگزین قطعات‬ ‫خارجی ش��ده و طی چند س��ال گذشته قادر ش��ده ایم به سمت‬ ‫داخلی س��ازی پیش برویم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که تا‬ ‫چه اندازه از تولیدات واحد ورق های رنگی خود در تولید وس��ایل‬ ‫اش��پزخانه به��ره می گیرید‪ ،‬گفت‪ :‬ما از تولی��دات ورق های رنگی‬ ‫و گالوانی��زه واحد تولیدی خود اس��تفاده می کنیم‪ .‬این ورق ها در‬ ‫اختیار سایر تولیدکنندگان تجهیزات اشپزخانه نیز قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یخچال سازهای کشور از این ورق ها بسیار استفاده می کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده لوازم خانگی در پایان یاداور شد‪ :‬مطابق قانون‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬نصب لوازم خانگی در سراس��ر‬ ‫کش��ور رایگان است‪ ،‬اما کمتر کس��ی از ان مطلع است و ساز کار‬ ‫شناسه کاال کمک می کند مشتریان از حقوق خود اگاهی یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید ورق رنگی‬ ‫همچنی��ن نوید ایزدپناه در حاش��یه این نشس��ت در گفت وگو‬ ‫اختصاص��ی ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر یک واح��د تولید‬ ‫تجهیزات اش��پزخانه‪ ،‬یک واحد تولی��د ورق رنگی و گالوانیزه نیز‬ ‫اح��داث کرده ایم که در زمینه ورق های لوازم خانگی مش��غول به‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬ظرفیت ماهانه این واحد ورق رنگی‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تن است‪ ،‬اما این واحد با حدود ‪ ۶‬تا ‪۷‬هزار تن ظرفیت مشغول به‬ ‫کار است‪ .‬البته بیش از این میزان‪ ،‬نیاز بازار داخلی نیست که این‬ ‫واحد به همان اندازه نیاز بازار داخل‪ ،‬تولید می کند‪ .‬هرچند هدف‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬این بوده که نیمی از ظرفیت خود را برای تولید داخلی‬ ‫و نیمی دیگر را به منظور صادرات ایجاد کرده اس��ت که در حال‬ ‫حاضر صرفا به منظور تامین نیاز داخل تولید می کند‪.‬‬ ‫ایزدپناه در ادامه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬فناوری که برای تولید ورق‬ ‫در این کارخانه به کار گرفته ش��ده‪ ،‬فناوری به روزی است‪ .‬از نظر‬ ‫کیفیت این ورق ها با مشابه خارجی رقابت کرده و یخچال سازهای‬ ‫داخلی از این ورق ها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تقسیم بندی تولید انواع ورق های رنگی در یخچال‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دو نوع ورق رنگی برای یخچال به عنوان پی س��ی ام و‬ ‫وی سی ام تولید می شود که واحد تولیدی ما تولیدکننده ورق های‬ ‫پی سی ام است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت هف��ت الماس در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه م��واد اولیه خ��ود را از چه طریق��ی تامین می کنی��د‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬تامین کننده مواد اولیه ما ش��رکت فوالد مبارکه اس��ت‪ .‬از‬ ‫ش��رکت های مبارکه ورق های ضخیم تحویل می گیریم و ضخامت‬ ‫ان را کاهش می دهیم‪.‬‬ ‫ایزدپن��اه در ادامه توضیح داد ‪ :‬فناوری این کارخانه را از ژاپنی ها‬ ‫گرفته ایم‪ ،‬اما هم اکنون این ش��رکت با مهندس��ی خود شرکت ما‬ ‫مشغول به تولید است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تولید فناوری ورق ه��ای رنگی عنوان کرد ‪ :‬ورق های‬ ‫رنگ��ی در ابتدا پس از نورد ش��دن به ضخامت مورد نظر رس��انده‬ ‫می ش��وند و پ��س از انک��ه ورق به ضخام��ت مورد نظر رس��ید‪،‬‬ ‫پوش��ش های نهای��ی مانن��د روی و الومینیوم و ‪ ...‬ب��ه ان اضافه‬ ‫می شود‪ .‬در واحد ما پوش��ش الومینیوم روی ان کشیده می شود‬ ‫و پس از ان ورق اماده س��ازی س��طحی می ش��ود تا در دو مرحله‬ ‫اماده رنگ کاری شود‪ .‬در یک مرحله‪ ،‬رنگ کاری اولیه می شود که‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬میکرون ضخامت دارد و رنگ کاری نهایی که حدود ‪۱۵‬‬ ‫میکرون ضخامت دارد انجام می گیرد‪ .‬این تولیدکننده ورق رنگی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که نیاز کش��ور به ورق های رنگی به چه‬ ‫میزان اس��ت‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬براوردها متفاوت اس��ت اما در کشور به‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن ورق نیاز اس��ت اما موضوع ان است که حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن کارخانه نصب شده موجود است یعنی دو برابر نیاز کشور‬ ‫کارخانه های ورق رنگی در کش��ور فعالی��ت دارند؛ به همین دلیل‬ ‫نیمی از ظرفیت ورق های رنگی خالی باقی مانده اس��ت از این رو‬ ‫شرکت ها باید به سمت صادرات پیش بروند‪.‬‬ ‫ایزدپن��اه در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه مهمترین مش��کل‬ ‫تولیدکنن��دگان چیس��ت‪ ،‬گف��ت ‪ :‬مهمتری��ن مش��کل ب��رای‬ ‫تولیدکنندگان مش��کالت بانکی اس��ت‪ .‬بانک ها بس��یار ضعیف تر‬ ‫از ت��وان تولی��د کش��ور هس��تند و اگ��ر در این زمین��ه بخواهیم‬ ‫مقایس��ه ای داشته باشیم‪ ،‬قدرت تولیدگان کشور‍‪ ۱۴‬از ‪ ۲۰‬باشد‪،‬‬ ‫قدرت بانک ها به ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬نیز نمی رس��د‪ ،‬توان س��اختاری بانکی ما‬ ‫بس��یار ضعیف اس��ت‪ ،‬از این رو چندان نمی توانن��د یاریگر تولید‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫هزینه های‬ ‫سربار‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫فوالد‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی ارزبری در صنعت لوازم خانگی‬ ‫‪5‬‬ ‫مسعود خاری زاده‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫یکی از مهمترین مشکالت تولیدکنندگان در‬ ‫زنجیره تولید فوالد تامین نشدن برخی مواد اولیه‬ ‫و کمبود نقدینگی اس��ت‪ .‬موضوعی که به عالوه‬ ‫موارد یاد شده سبب کندی روند تولید برای این‬ ‫تولیدکنندگان ش��ده‪ ،‬افزایش هزینه های سربار‬ ‫اس��ت که طی دو س��ال گذشته به شدت تورمی‬ ‫شده است‪ .‬به تازگی با اصالح قیمت بنزین با موج‬ ‫دیگری از افزای��ش قیمت ها نیز روبه رو خواهیم‬ ‫شد‪ .‬در نیمه نخست سال افزایش قیمتی به دلیل‬ ‫افزایش قیمت حقوق و دس��تمزد‪ ،‬افزایش بهای‬ ‫قیمت انرژی به هزینه های تولید افزوده می شود‪.‬‬ ‫قیمت های س��ربار نیز به قیمت تمام شده افزون‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬تم��ام این افزای��ش هزینه ها تاثیر‬ ‫خ��ود را ب��ر قیمت های جدید خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان از ابتدای س��ال گذشته با اعمال‬ ‫تحریم ه��ا با کمبود مواد اولیه روبه رو ش��دند که‬ ‫ب��ا وجود تقاضای قبلی و افزوده ش��دن تقاضای‬ ‫جدی��د در یک دوره‪ ،‬س��بب افزایش تقاضا و کم‬ ‫ش��دن عرضه در بازار ش��د‪ .‬با وجود اینکه برخی‬ ‫شرکت ها با صد درصد ظرفیت کار می کنند‪ ،‬اما‬ ‫تهی��ه مواد اولیه با وجود نقدینگی کار مش��کلی‬ ‫برای تولیدکنندگان ش��ده اس��ت‪ .‬به تازگی نیز‬ ‫مقرر ش��ده اس��ت که تولیدکنندگان س��ه برابر‬ ‫قیم��ت مصرف خانگی‪ ،‬بهای گاز پرداخت کنند‬ ‫ک��ه با وجود این ش��رایط بخش��ی از هزینه های‬ ‫تولید نیز به سمت افزایش بهای گاز پیش خواهد‬ ‫رفت‪ .‬از این رو ممکن اس��ت که تولیدکنندگان‬ ‫را با مش��کل افزایش هزینه ه��ا روبه رو کند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که اگر م��واد اولیه به موقع تامین‬ ‫ش��ود و نقدینگی الزم در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬واحدهای تولیدی به صورت صددرصد‬ ‫و با تمام ظرفیت قادر به کار و تولید خواهند بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی‬ ‫در اقتصاد‬ ‫هادی بشیرراد‪ ،‬رئیس دفتر بودجه‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‪:‬‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬دومین نمایش��گاه معادن و‬ ‫صنای��ع فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫و فراوری) امس��ال از ‪۲۹‬دی تا ی��ک بهمن‪ ،‬در‬ ‫هتل المپی��ک تهران برگزار خواهد ش��د‪ .‬محور‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ‪ ۳‬روزه اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫فراوری فلزات غیراهنی اس��ت و در ان ش��اهد‬ ‫حضور مهمان ه��ای داخل��ی و خارجی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬قرار اس��ت در نمایش��گاه مع��ادن و صنایع‬ ‫فلزات غیراهنی در حوزه های اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و ف��راوری حرف ه��ای جدی��دی مطرح ش��ود‪.‬‬ ‫ی کارشناس��ان و فعاالن ای��ن بخش و‬ ‫س��خنران ‬ ‫برگ��زاری کارگاه های تخصصی و اموزش��ی جزو‬ ‫برنامه های اصلی این همایش به شمار می رود‪.‬‬ ‫غیراهنی ها را وارد بازار جهانی کنیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چادرملو جزو نخس��تین شرکت هایی است که‬ ‫زنجی��ره تولید مش��خصی را از مرحله اس��تخراج‬ ‫ت��ا محصول نهای��ی اجرایی ک��رده و در این حوزه‬ ‫گام های بزرگی برداش��ته اس��ت‪ .‬هنگامی که این‬ ‫شرکت اغاز به کار کرد‪ ۳ ،‬کارخانه فراوری را برای‬ ‫تولید کنسانتره س��نگ اهن ایجاد کرد‪ .‬چادرملو‬ ‫موفق ش��د ح��دود ‪ ۱۰‬میلی��ون تن کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن یعنی حدود ‪۴۰‬درصد باالتر از ظرفیت‬ ‫اس��می تولید کند‪ .‬ب��رای رش��د ارزش افزوده نیز‬ ‫اقدام به س��اخت کارخانه گندله سازی به ظرفیت‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن کرد‪ .‬گام دیگر اجرایی‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬ایجاد یک واحد‬ ‫کارخان��ه ف��والد و یک کارخانه احیای مس��تقیم‬ ‫تولید اهن اسفنجی برای مصرف در کارخانه فوالد‬ ‫به ظرفیت یک میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانید که س��رمایه اولیه چادرملو در‬ ‫ابت��دا ‪ ۱۰‬میلیون ریال بود ک��ه در حال حاضر به‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت‪ .‬پس ‬ ‫از انکه بر سیاست های اصل ‪ ۴۴‬و خصوصی سازی‬ ‫تاکید ش��د‪ ،‬س��هم دولت به کمت��ر از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش یافت و شخصیت حقوقی شرکت چادرملو‬ ‫نیز تغییر کرد و خصوصی ش��د‪ .‬خوشبختانه ما با‬ ‫خصوصی شدن توانس��تیم در بورس وارد شویم‪،‬‬ ‫ن ترتیب ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫ب ه ای ‬ ‫تبدیل به س��هامی عام شد و در سال ‪۱۳۸۲‬سهام‬ ‫ان در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته‬ ‫شد‪ .‬بورس برای رشد اقتصادی و مجموعه معدنی‬ ‫ما فواید زیادی داش��ته که می توان به سهامی عام‬ ‫بودن‪ ،‬خرید سهام ازسوی مردم و اجرای طرح های‬ ‫توسعه ای اشاره کرد‪ .‬به این ترتیب شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو و شرکت های دیگر می توانند با‬ ‫افزایش س��رمایه و رشد اورده سهامداران سرمایه‬ ‫خود را افزایش دهند و طرح های توسعه ای جدید‬ ‫خود را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ورود تازه وارد به نمایشگاه‬ ‫تقی قربانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور‬ ‫کان اذین و فعال حوزه مع��دن درباره حضور در‬ ‫نمایش��گاه معادن و صنایع فل��زات غیراهنی به‬ ‫گف��ت‪ :‬در مجموع��ه ما تم��ام مطالعات‬ ‫معدنی از ش��روع عملیات زمین شناس��ی گرفته‬ ‫ت��ا فناوری م��واد خ��ام معدنی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬با توجه به موضوع نمایش��گاه‪،‬‬ ‫واحده��ای گوناگون مجموعه م��ا در حوزه هایی‬ ‫چون اکتش��اف و فراوری فعالیت و حضور دارند‬ ‫که از بررسی اولیه تا تولید یک محصول صنعتی‬ ‫را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫قربانی با اش��اره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بخ��ش خصوصی همیش��ه به دنبال‬ ‫جذب مش��تری اس��ت؛ بنابراین واحد م��ا نیز با‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه به دنبال این هدف است‪.‬‬ ‫البت��ه ‪۷۰‬درصد مش��تری های بخ��ش معدن با‬ ‫تولیدکنن��دگان بخش مع��دن و عرضه کنندگان‬ ‫صنایع معدنی اش��نا هس��تند اما ش��رکت های‬ ‫جدیدی که به نوعی تازه وارد این عرصه به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬از طریق چنین نمایشگاه هایی می توانند‬ ‫ب��ا توانمندی ها و ظرفیت های کش��ور در حیطه‬ ‫اگر هر نمایشگاهی به نحو شایسته برگزار شود و از نظر انتخاب‬ ‫مح��ل‪ ،‬دسترس��ی و اطالع رس��انی موف��ق عمل کن��د‪ ،‬می تواند به‬ ‫دس��تاوردهای مناسبی برسد و این موضوع می تواند تعداد افراد‬ ‫بازدید کننده تخصصی را افزایش دهد‬ ‫فعالیت خود اش��نا ش��وند‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬ما با‬ ‫شرکت در نمایشگاه به دنبال جذب مشتری های‬ ‫تازه و عالقه مند هستیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی درباره دس��تاوردهای شرکت‬ ‫در نمایش��گاه ها گف��ت‪ :‬اگر هر نمایش��گاهی به‬ ‫نحو شایس��ته برگ��زار ش��ود و از نظ��ر انتخاب‬ ‫مح��ل‪ ،‬دسترس��ی و اطالع رس��انی موفق عمل‬ ‫کند‪ ،‬می تواند به دس��تاوردهای مناس��بی برسد‬ ‫و این موضوع می توان��د تعداد افراد بازدید کننده‬ ‫تخصصی را افزایش دهد و از س��وی دیگر‪ ،‬برای‬ ‫شرکت کنندگان نیز منافعی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫قربانی ادامه داد‪ :‬زمانی که واحدهای تولیدی‬ ‫در نمایش��گاه ش��رکت می کنند با اصناف و افراد‬ ‫متفاوتی در حوزه خود اش��نا می ش��وند که این‬ ‫موضوع می توان��د تجرب��ه منحصربه فردی تلقی‬ ‫شود‪ .‬شرکت در نمایش��گاه های تخصصی سبب‬ ‫شناخت واحدها از خود و توانمندی های خود در‬ ‫بازار رقابت می ش��ود؛ در نتیجه خواهند توانست‬ ‫جایگاه خود را در بازار ارتقا دهند‪.‬‬ ‫او با بیان این موضوع که مجموعه های معدنی‬ ‫بس��یار راحت می توانند برای رش��د خود تالش‬ ‫کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما در بخش اکتش��اف‪ ،‬حفاری‬ ‫و صنای��ع معدنی کامال توانمن��د پیش می رویم؛‬ ‫بنابرای��ن اینکه برخی معتقدن��د بخش معدن با‬ ‫مش��کل روبه رو و ادامه فعالیت ان دش��وار است‬ ‫را نمی پذی��رم‪ .‬البته اگر تحریم ه��ا نبود‪ ،‬بهتر از‬ ‫شرایط کنونی می توانستیم عمل کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫امروز باوجود تحریم ها مش��کالتی ایجاد شده که‬ ‫تمام��ی بخش ها را در برگرفته اس��ت‪ .‬ما نیز در‬ ‫چارچ��وب ارائه خدمات مهندس��ی ش��اهد بروز‬ ‫بس��یاری از مش��کالت هس��تیم‪ ،‬اما همچنان به‬ ‫اینده امیدواریم‪.‬‬ ‫قربانی با اش��اره به اهمیت ف��راوری در حوزه‬ ‫معدن گفت‪ :‬مجموعه ما یکی از چندین شرکت‬ ‫فع��ال در بخ��ش فراوری اس��ت ک��ه در مس‪،‬‬ ‫کرومیت و سرب و روی خدماتی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬می توان به پروژه تیتان اشاره کرد‬ ‫که از صفر تا ‪ ۱۰۰‬ان را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته انچ��ه در فراوری اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬طراحی و مهندس��ی اس��ت که از ازمایش‬ ‫شروع شده و تا جانمایی تجهیزات و ماشین االت‬ ‫کارخانه پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹اگاهی از نقاط قوت و ضعف‬ ‫عزی��ز میرزائی��ان‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن سنگ ایران که از‬ ‫شرکت کنندگان دومین‬ ‫نمایش��گاه مع��ادن و‬ ‫صنای��ع فلزات غیراهنی‬ ‫اس��ت در گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫نمایشگاه غیراهنی ها مزیت های خاصی دارد که‬ ‫ش��امل تبادل اطالعات‪ ،‬اش��نایی با قابلیت ها و‬ ‫توانمندی ه��ای صنایع و معادن گوناگون ازجمله‬ ‫س��نگ است‪ .‬با شرکت در این نمایشگاه می توان‬ ‫از نق��اط ضعف و قوت مربوط ب��ه بخش تولید و‬ ‫فراوری اش��نا شد‪ ،‬از فناوری روز و دستاوردهای‬ ‫جدی��د در افزای��ش به��ره وری اگاه��ی یافت و‬ ‫مزیت های بس��یار دیگری ک��ه می تواند به بهبود‬ ‫روند کار کسانی که در این حوزه هستند‪ ،‬کمک‬ ‫کن��د‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬با ش��رکت در نمایش��گاه‬ ‫مش��کالت و نقاط ضعف بخش معدن بررس��ی و‬ ‫پیشنهادها و راهکارهای خوبی مطرح می شود که‬ ‫می توان��د به اصالح و ارتقای هر مجموع ه معدنی‬ ‫کمک کند‪ .‬با توجه به اینکه ‪ ۶۴‬نوع ماده معدنی‬ ‫در کش��ور داریم‪ ،‬وقتی از نزدیک با فعاالن حوزه‬ ‫خ��ود تعامل برقرار کنیم‪ ،‬ب��ا کوله باری از تجربه‬ ‫نمایشگاه را ترک می کنیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن معدنکاران اس��تان مرکزی درباره‬ ‫اهمیت نمایشگاه غیراهنی ها گفت‪ :‬اهن تا دهه‬ ‫‪ ۷۰‬بی نهایت مهم بود این در حالی اس��ت که با‬ ‫توجه به تنوع م��واد معدنی ما باید به مواد دیگر‬ ‫معدنی نیز اهمیت می دادیم‪ .‬خوشبختانه از دهه‬ ‫‪ ۷۰‬توانسته ایم مواد معدنی دیگر از جمله سنگ‬ ‫را ب��ه روش مکانیزه اس��تخراج کنیم که نش��ان‬ ‫می دهد این صنعت رش��د مناسبی داشته است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه تا ب��ه امروز تعداد س��رمایه گذاران‬ ‫بخش خصوص��ی در این حوزه افزایش پیداکرده‬ ‫است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬غیرفلزی ها هم مهم هستند‬ ‫و باید انها را با برگزاری نمایش��گاه و نشست های‬ ‫تخصص��ی مطرح کنی��م‪ .‬ما باید س��عی کنیم و‬ ‫تدابیری بیندیش��یم ت��ا غیراهنی ه��ا را به بازار‬ ‫جهانی وارد کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این نمایشگاه به تمام فلزات‬ ‫غیراهنی پرداخته می ش��ود و فقط تاکید بر یک‬ ‫عنصر خاص وجود ن��دارد‪ .‬طال‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‬ ‫و س��رب و روی همه به یک اندازه مهم هستند‪.‬‬ ‫هدف این است که خواسته های فعاالن این حوزه‬ ‫به گوش مسئوالن برسد‪.‬‬ ‫برگزارکننده اصلی این همایش شرکت رستاک‬ ‫پادویژن با همکاری انجمن کارفرمایان س��رب و‬ ‫روی ایران اس��ت و س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید م��واد معدنی ایران‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬خانه معدن ایران و س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران نیز جزو حامیان این‬ ‫همایش به شمار می ایند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫عزم بخش خصوصی برای‬ ‫اصالح پیش نویس الیحه‬ ‫ارتقای بازار سرمایه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫‹ ‹لزوم استاندارد اجباری‬ ‫عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی و ازمایشگاهی با بیان‬ ‫اینکه ماس��ک هایی ک��ه در بازار به‬ ‫ف��روش می رس��د دو ن��وع اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بخ��ش نخس��ت‬ ‫ماس��ک های معمولی پارچه ای که‬ ‫در دندانپزش��کی ها و‪ ...‬اس��تفاده می ش��ود‪ .‬این نوع ماسک ها‬ ‫کارای��ی ندارد و در این هوای الوده کمکی به افراد نمی کند اما‬ ‫به وفور تولید می شود‪.‬‬ ‫عب��اس مه به‬ ‫گفت‪ :‬ماس��ک های فیلتردار نیز تا حد‬ ‫بس��یار کمی می تواند تاثیرگذار باش��د‪ .‬به ه��ر حال در چنین‬ ‫مقطع��ی دولت مش��کالت بس��یاری دارد که ش��اید نتواند به‬ ‫ش رس��یدگی کند‪ .‬وقتی اعالم ش��ده که اس��تانداری‬ ‫این بخ ‬ ‫برای ماس��ک ها تعریف نش��ده؛ بنابراین خیل��ی هم نمی توان‬ ‫چارچوب��ی برای ان تعریف کرد‪ .‬هرچند تولید بدون چارچوب‬ ‫هم نیس��ت؛ یعنی اداره کل تجهیزات پزشکی می تواند به طور‬ ‫ب اولیه برای تولید داشته باشد اما وقتی موضوع‬ ‫قطع‪ ،‬چارچو ‬ ‫اس��تاندارد در میان باشد این چارچوب ها هم سفت و سخت و‬ ‫مقرراتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماس��ک های دیگری هم هس��تند که ش��بیه‬ ‫ماس��ک های ش��یمیایی زمان جنگ ایران و عراق است که از‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران‬ ‫س��مت چپ و راست برجستگی دارد و ظاهر جالبی ندارد‪ .‬این‬ ‫ماسک ها حرفه ای است اما فکر نمی کنم در داخل تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایه اصلی الودگی بررسی شود‬ ‫محم��ود نجفی ع��رب‪ ،‬رئی��س‬ ‫کمیسیون س�لامت اقتصادی اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران با انتق��اد از دولت‬ ‫گفت‪ :‬باید ب��ا بخش خصوصی علل‬ ‫عمده موثر در الودگی هوا بررسی و‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬عمده ماسک هایی که در بازار کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مناس��ب الودگی هوا نیس��ت و به طور عم��ده‪ ،‬مصارف‬ ‫دیگری در حوزه پزش��کی دارد‪ .‬ماسک هایی تخصصی که باید‬ ‫داشته باشیم هم بسیار کم است و تولید داخل نیست‪.‬‬ ‫نجفی عرب گفت‪ :‬نکته مهم این است که باید بر پایه الودگی‬ ‫هوا کار کنیم‪ .‬چندی پیش ش��هردار ته��ران در اتاق بازرگانی‬ ‫تهران اعالم کرد که ‪۲‬هزار واگن مترو کم داریم و گویا منابعی‬ ‫هم ب��رای تامین وجود ندارد‪ .‬در همان نشس��ت مطرح ش��د‬ ‫ک��ه این نوع مس��ائل را با بخش خصوصی تعامل و مش��ارکت‬ ‫کنی��د تا بخش خصوصی این واگن ه��ا را تامین کند‪ .‬یا درباره‬ ‫تاکس��ی های هیبریدی که منابع کافی ب��رای تهیه انها وجود‬ ‫ندارد با بخش خصوصی پروژه ای تعریف کنند تا تامین شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون س�لامت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ب��ا بیان اینکه باید فکر اساس��ی کنیم‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬به فرض‬ ‫که ماس��ک استاندارد هم تولید یا وارد شد؛ ما که نباید صورت‬ ‫مس��ئله را پاک کنم‪ .‬پیش تر قانونی داشتیم که هر خودرویی‬ ‫که وارد می ش��ود به ازای ارزش ان باید چند خودرو اوراق شود‬ ‫که این طرح باعث می ش��د ماشین های فرسوده از سطح شهر‬ ‫جمع ش��ود اما درحال حاضر با ممنوعیت واردات خودرو دیگر‬ ‫منابعی برای اوراق نیست‪.‬‬ ‫نجفی ع��رب تاکی��د ک��رد‪ :‬طبیعی اس��ت در این ش��رایط‬ ‫س��ودجویان هم وارد میدان می شوند و کاالی بدون استاندارد‬ ‫را عرضه می کنند‪ .‬درحال حاضر کس��ی متولی این کار نیست‪.‬‬ ‫در حالی که باید پیش بینی و نس��بت ب��ه تهیه این تجهیزات‬ ‫اقدام می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ N95‬و ‪ N99‬بخرید‬ ‫در پایان رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با‬ ‫ارائه توضیحاتی کارشناسی در راستای اگاهی بخش به مردم‬ ‫برای خرید بهتر ماس��ک ها اظهارکرد‪3 :‬نوع ماسک داریم که‬ ‫یک نوع ماس��ک های پارچه ای از جنس نان وون اس��ت فقط‬ ‫برای مصارف پزش��کی در اتاق های عمل و بیمارانی که ممکن‬ ‫است ترش��حاتی از دهان شان خارج شود؛ بنابراین این نوع که‬ ‫در داخل تولید می ش��ود و به وفور هم وجود دارد برای تصفیه‬ ‫هوا کاربردی ندارد‪.‬‬ ‫ابوالفت��ح صانع��ی در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ماس��ک های‬ ‫‪ N95‬با اس��تاندارد اروپا و ‪ N99‬با‬ ‫اس��تاندارد امریکاس��ت ک��ه اینها‬ ‫فیلتردارن��د و ذرات معل��ق ه��وای‬ ‫الوده را از ‪ 95‬تا ‪99‬درصد می گیرد‪.‬‬ ‫فیلتر این ماس��ک ها ن��وع خاصی‬ ‫هس��تند که با سوپاپ پالس��تیکی روی انها متفاوت است‪.‬در‬ ‫واقع این ماس��ک ها هم این سوپاپ پالستیکی را دارد که برای‬ ‫دم و بازدم اس��ت و هم اینکه فیلت��ر دارد تا هوا را تصفیه کند؛‬ ‫بنابرای��ن مردم باید اگاه باش��ند و در این مورد دچار اش��تباه‬ ‫نش��وند‪ .‬وی با تاکید براینکه ماسک های اصلی ‪ N95‬و ‪N99‬‬ ‫ی در دوطرف باشند که استاندارد است‪،‬‬ ‫باید دارای دو برجستگ ‬ ‫گفت‪ :‬این ماسک ها وارداتی هستند و زیر نظر وزارت بهداشت‬ ‫توزیع می ش��وند‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬فیلتر ماسک های حذف کننده ذرات‬ ‫براس��اس استاندارد اروپا در سه شاخه ‪ P, N , R‬تقسیم بندی‬ ‫ش��ده اند و در حال حاضر نوع ش��ایع در ایران گروه ‪ N‬اس��ت‪.‬‬ ‫صانعی تاکید کرد‪ :‬بازدهی حذف ذرات در گروه ‪ N‬که در بازار‬ ‫فعل��ی از مرغوبیت باالیی برخوردار اس��ت و قیمت باالیی هم‬ ‫دارد ( به نام ‪ ) N95‬برابر ‪٩5‬درصد است‪ .‬در استاندارد اروپایی‬ ‫یا ‪ British standard‬میزان حداکثر نفوذ مجاز از ماس��ک‬ ‫را ان��دازه می گیرن��د و ب��ا مقی��اس ‪ 3-FFP1‬در ‪ ۳‬س��طح‬ ‫تقس��یم بندی می کنند که در سطح ‪ ٣‬که بهترین و موثرترین‬ ‫نوع ماسک اس��ت نفوذپذیری ذرات جامد یک درصد و ذرات‬ ‫مایع هم یک درصد است که بسیار مقاومت چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود اموزش کافی‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزش��کی ایران‪،‬‬ ‫این روزها در ش��رایط الودگی هوا باید ماسکی انتخاب کرد که‬ ‫خیلی بزرگ یا کوچک نباش��د چراکه از باال و پایین نباید نفوذ‬ ‫داشته باشد‪ .‬در صورتی که ماسک های موجود در بازار کنونی‬ ‫عموما تک س��ایز هس��تند‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬ماسک باید سوپاپ‬ ‫داشته باشد تا بازدم به راحتی خارج شود‪ .‬این سوپاپ قطعه ایی‬ ‫پالستیکی در یک طرف ماسک است که به اشتباه فیلتر تصور‬ ‫می ش��ود‪ .‬منس��وجات به کاررفته در س��اخت ماسک اهمیت‬ ‫زیادی دارد و اگر از الیاف نانو و فیلترهای میکرو در ساخت انها‬ ‫استفاده شود اثربخشی بهتری دارد‪ .‬صانعی گفت‪ :‬موضوع مهم‬ ‫دیگر بسته بندی ماسک هاست چراکه عموما تعدادی از انها در‬ ‫یک جعبه نه چندان مقاوم قرار دارند که به سهولت اسیب پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصاد س�لامت اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در پایان افزود‪ :‬متاسفانه نبود اموزش کافی در جامعه و‬ ‫مسائل اقتصادی باعث شده برخی از مردم از ماسک های ساده‬ ‫کاغذی یکبار مصرف به صورت چندبار مصرف اس��تفاده کنند‬ ‫که در عمل هیچ اثری ندارد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک بسط و توس��عه مبادالت تجاری با کش��ورهای منطقه و به ویژه‬ ‫همس��ایگان دارای منافع بی ش��ماری برای اقتصاد کش��ور بوده و نزدیک ترین‬ ‫و اس��ان ترین راه برای تامین کاالهای مورد نی��از و همچنین صدور اقالم مازاد‬ ‫و کس��ب منابع ارزی به ش��مار می رود‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که اقتصاد کشور با‬ ‫تحریم های ناعادالنه روبه رو اس��ت‪ .‬عقد قراردادهای تعرفه ترجیحی دوجانبه‬ ‫با کش��ورهای منطقه نیز می تواند در این راس��تا تعریف ش��ود‪ .‬از ابان امسال‪،‬‬ ‫کش��ورمان به طور ازمایش��ی و برای یک بازه زمانی ‪۳‬ساله به اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا پیوس��ته و باید در مدت ‪۳‬س��ال به تجارت ازاد با کشورهای عضو این‬ ‫اتحادیه دس��ت پیدا کند‪ .‬برپایه این توافقنامه و در این ‪۳‬سال‪ ،‬مبادالت تجاری‬ ‫ایران با‪۵‬کش��ور عضو این اتحادیه و برای ‪ ۸۶۲‬قلم کاال شامل اعمال ترجیحات‬ ‫تعرفه ای خواهد بود که ‪ ۳۶۰‬قلم ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراس��یا را‬ ‫دربرگرفته و درمقابل ‪ ۵۰۲‬قلم کاال هم در فهرست ترجیحات اعطایی کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه به ایران درنظرگرفته شده است‪ .‬کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا‪،‬‬ ‫ش��امل روسیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزس��تان و بالروس می شود و ارزش‬ ‫مبادالت تجاری انها در س��ال گذش��ته میالدی بیش از ح��دود ‪ ۸۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪ .‬پس از گذشت به طور تقریبی یک ماه از اغاز اجرای موافقتنامه‬ ‫ایران با اوراس��یا‪ ،‬رئیس کل گمرک ایران‪ ،‬گزارشی از وضعیت مبادالت تجاری‬ ‫ایران با این ‪۵‬کشور را در قالب ترجیحات تعرفه ای اعالم کرد‪ .‬هرچند اظهارنظر‬ ‫روی نتای��ج حاص��ل از این موافقتنامه در بازه زمان��ی یک ماهه کمی زود به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬اما دقت در مبادالت انجام ش��ده و نحوه اجرای ان‪ ،‬می تواند در ادامه‬ ‫راه‪ ،‬از انحراف های احتمالی این مس��یر بکاهد و ما را به هدف خود از پیوستن به‬ ‫اتحادیه اوراسیا نزدیک تر کند‪ .‬به نحوی که پس از گذران ‪۳‬سال دوره ازمایشی‬ ‫ای��ن مبادالت تج��اری‪ ،‬بتوانیم با موفقیت به پیمان تج��ارت ازاد با اعضای این‬ ‫اتحادی��ه ملحق ش��ویم‪ .‬برپایه اعالم رئیس کل گمرک ای��ران‪ ،‬در یک ماه مورد‬ ‫بررسی در اجرای ترجیحات تعرفه ای با اتحادیه اوراسیا‪ ،‬جمع صادرات ایران به‬ ‫اعضای این اتحادیه افزون بر ‪ ۱۳۸‬میلیون دالر بوده که حدود ‪ ۲۸‬میلیون دالر‬ ‫سهم کاالهای مشمول تعرفه ترجیحی می شود؛ به عبارت دیگر‪ ،‬فقط ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫مجموع صادرات کش��ورمان به اتحادیه اوراس��یا شامل اس��تفاده از ترجیحات‬ ‫تعرفه ای و منافع حاصل از ان شده است و ‪ ۱۱۰‬میلیون دالر‪ ،‬معادل ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از ای��ن ص��ادرات همانند قبل و خ��ارج از مزیت ها این موافقتنامه صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مقابل از مجموع ‪ ۱۹۳‬میلیون دالر صادرات کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫اوراس��یا به کشور‪ ،‬بیش از ‪۱۶۶‬میلیون دالر‪ ،‬یعنی ‪۸۶‬درصد از این اقالم شامل‬ ‫اس��تفاده از مزیت های ترجیحات تعرفه ای موضوع این موافقتنامه قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا با استفاده از مزیت های‬ ‫موافقتنام��ه ترجیحات تعرفه ای‪ ،‬توانس��ته اند ‪ ۸۶‬درص��د از کاالهای خود را با‬ ‫تعرفه های��ی کمت��ر از قبل از عقد توافقنامه به کش��ورمان صادر کنند‪ .‬س��وال‬ ‫اینجاس��ت که چرا باید ‪ ۸۰‬درصد از اقالم و ارزش صادرات ما به این کش��ورها‪،‬‬ ‫مش��مول اس��تفاده از ترجیحات تعرفه ای قرار نگیرد؟ ایا زمان تنظیم فهرست‬ ‫‪ ۳۶۰‬قل��م مربوط به ترجیح��ات اعطایی به ایران‪ ،‬کاالهایی از قلم افتاده یا دیده‬ ‫نشده است؟ ایا از اقالم صادراتی خود به این‪ ۵‬کشور بی خبر بوده و اطالع دقیقی‬ ‫نداشتیم؟ ایا این فهرست نیازمند بازنگری است؟ و ایا اصوال بازنگری و تصحیح‬ ‫این فهرس��ت امکان پذیر اس��ت؟ امیدواریم مسئوالن تجاری‪ ،‬اقتصادی کشور‬ ‫و همچنی��ن صادر کنندگان کش��ورمان حداکثر اس��تفاده را از این موافقتنامه‬ ‫تجاری به عمل اورده و با اس��تفاده از اطالعات منتش��ر ش��ده ازس��وی گمرک‬ ‫ای��ران‪ ،‬توازن تجاری را هر چه س��ریع تر با این اتحادی��ه برقرار کرده و از فرصت‬ ‫پیش امده نهایت بهر ه را برد‪.‬هر چه هست‪ ،‬در اصل موضوع عقد موافقتنامه های‬ ‫ترجیحات تعرف��ه ای و همچنی��ن موافقتنامه های تجارت ازاد با کش��ور های‬ ‫همس��ایه و منطقه و همچنی��ن عضویت در اتحادیه های تج��اری منطقه ای و‬ ‫فرامنطقه ای نباید تش��کیک و تردید کرد‪ ،‬اما باید دقت کرد تا منافع ملی حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نفس تنگی بازار ماسک‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬ای��ن روزها هوای پاک��ی وارد ریه های مان‬ ‫نمی شود و هنوز هم باور اینکه زنده ایم‪ ،‬سخت است! گروه های‬ ‫حساس هر روز حال شان بدتر می شود و محصالن هم که اغلب‬ ‫در خان��ه نمی مانند و با فراغ بال به دنبال تفریح و گش��ت وگذار‬ ‫هستند؛ در نتیجه تعطیلی مدرسه ها هم خیلی در تغییر هوای‬ ‫الوده تاثیری ندارد و پاس��خگوی ای��ن حجم از ذرات معلق در‬ ‫هوا نیس��ت‪ .‬هرچن��د باید بدانید در خانه مان��دن هم انقدرها‬ ‫مش��کلی را حل نمی کند چراک��ه این ذرات الوده خیلی خوب‬ ‫در ه��وا معل��ق می مانند و از منافذ رد می ش��وند؛ در حدی که‬ ‫ماس��ک های داروخانه ها نیز نمی توانند جلوی انها را بگیرند و‬ ‫اگر هم اقدام به خرید می کنید توصیه پزشکی این است که باید‬ ‫ماس��ک ‪ N۹۹‬یا ‪ N۹۵‬خریداری کنید و کامل به صورت تان‬ ‫بچسبانید‪.‬‬ ‫موض��وع فرع��ی ک��ه در این میان مطرح اس��ت‪ ،‬ب��ازار داغ‬ ‫ماسک هایی است که مردم برای نجات جان خود از ان استفاده‬ ‫می کنند؛ ماس��ک هایی که در برخی موارد پزشک ان را تجویز‬ ‫می کند‪ ،‬اما اس��تانداردی ندارد‪ .‬در واقع با این حجم از الودگی‬ ‫این نوع ماسک های شاید تاثیر چندساعته کوتاه داشته باشند‪.‬‬ ‫ماس��ک های پارچه ای معمولی هم که تاثیر دقیقه ای دارند و‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫یک ماه��ی می ش��ود که تقاض��ای خرید ای��ن محصول در‬ ‫داروخانه ه��ا افزایش یافته اس��ت‪ .‬در این می��ان‪ ،‬برخی افراد‬ ‫سودجو هم نسبت به سوء استفاده از شرایط موجود اقدام کرده‬ ‫و با عرضه ماس��ک هایی ک��ه کمترین اث��ر را در تصفیه هوای‬ ‫الوده ندارند‪ ،‬سود هنگفتی را به جیب می زنند‪ .‬این ماسک ها با‬ ‫قیمت های گوناگونی عرضه می شوند و بیشتر انها با میانگین‬ ‫قیمتی ‪۵‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫این ماس��ک ها که بیش��تر بدون نام و نش��ان و فقط در یک‬ ‫بس��ته بندی ساده پالس��تیکی عرضه می ش��وند فاقد کارایی‬ ‫مطلوب بوده و با بررس��ی اولیه برخی از انها متوجه می ش��ویم‬ ‫که فاقد فیلتر مناس��ب هس��تند و در تولیدشان حتی به جای‬ ‫فیلتر از یک قطعه پالس��تیک اس��تفاده ش��ده‪ ،‬در عین حال‬ ‫در قس��متی که فیلتر نصب ش��ده‪ ،‬ش��کافی وج��ود دارد که‬ ‫هوا بدون عبور از هیچ الیه ای وارد مجاری تنفس��ی ش��خص‬ ‫ی این ماس��ک ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬انچه می تواند کنترل کننده ویژگ ‬ ‫باش��د‪ ،‬استاندارد و الزام تولیدکنندگان به رعایت ان است‪ ،‬اما‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس سازمان ملی استاندارد به تازگی اعالم‬ ‫کردتولید ماس��ک های تنفسی مشمول اس��تاندارد اجباری‬ ‫نیست‪ .‬در این مورد استاندارد اجباری تدوین نشده و سازمان‬ ‫اس��تاندارد نظارتی بر ماسک های تولیدی ندارد؛ بنابراین این‬ ‫بخ��ش متولی ندارد و مردم فقط پول می دهند و س��ودش در‬ ‫جی��ب عده ای خاص م��ی رود‪ .‬مردم در این روزه��ا با مراجعه‬ ‫به داروخانه فقط درخواس��ت یک ماس��ک فیلتردار می کنند‬ ‫و نمی دانن��د ای��ا واقعا تاثیرگذار خواهد بود یا خیر‪ .‬براس��اس‬ ‫گ��زارش میدان��ی‬ ‫از داروخانه ه��ای محدوده ش��هید‬ ‫بهش��تی و استاد مطهری تهران‪ ،‬حدود یک ماهی می شود که‬ ‫میزان خرید ماس��ک های گوناگون افزایش پیدا کرده و مردم‬ ‫از روی ناچ��اری فقط اقدام به خرید این ماس��ک ها می کنند و‬ ‫می گویند‪ :‬بهتر از هیچی اس��ت‪ .‬علی عبداله��ی در داروخانه‬ ‫عباس اباد می گوید‪ :‬یک ماه اس��ت که این بازار داغ شده است‪.‬‬ ‫ما به طور میانگین ‪ ۳۰‬ماسک در روز می فروشیم که البته برای‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تجارت ترجیحی با اوراسیا‬ ‫نیاز به بازنگری دارد؟‬ ‫عمده ماسک های فیلتردار‪ ،‬مناسب هوای الوده این روزها نیست‬ ‫این هوا هم غیراستاندارد هستند‪ .‬قیمت ها از هزار تومان تا ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان متغیر است‪ .‬یک ماسک ‪ ۲۸۰‬هزار تومانی برقی هم‬ ‫داریم که خارجی و حرفه ای اس��ت اما فروش کمی دارد‪ .‬خانم‬ ‫ازاد یکی دیگر از افرادی که در داروخانه مش��غول به کار است‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬استقبال از ماسک های فیلتردار در این روزها‬ ‫بیشتر ش��ده اس��ت و ما میانگین روزی ‪ ۵۰‬عدد می فروشیم‪.‬‬ ‫ماسک های اس��تاندارد ‪ N۹۵‬داریم که برای افرادی که دارای‬ ‫مشکالت ریوی هستند هم از سوی پزشک تجویز می شود‪ .‬این‬ ‫نوع ماس��ک ها ‪۵‬الیه هستند که ذرات کمتری را وارد دستگاه‬ ‫تنفس��ی می کنند‪ .‬نرخ این نوع ماس��ک ها ‪۵‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫ماس��ک های معمولی پارچه ای اما برای چن��د دقیقه قابلیت‬ ‫اس��تفاده دارند که بیشتر برای معاینه از انها استفاده می شود‪.‬‬ ‫البته ماس��ک های ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی و ‪۶۰۰‬تومانی هم در بازار‬ ‫موجود اس��ت که ما نداریم‪ .‬اقای حسینی در داروخانه دیگری‬ ‫می گوید‪ :‬ماسک های حرفه ای نداریم اما ماسک های فیلتردار‬ ‫را در روز ‪۵۰‬عدد با میانگین قیمتی ‪۵‬هزار تومان می فروشیم‪.‬‬ ‫کاظم زاده نیز می گوید‪ :‬میانگی��ن فروش ما روزی ‪ ۳۰‬عدد‬ ‫با میانگین قیمتی ‪ ۲‬هزار تومان اس��ت‪ .‬این نوع ماسک ها برای‬ ‫الودگی هوا غیراستاندارد است‪ .‬یک مدل حرفه ای تر داریم که‬ ‫قیمت ان باالی ‪۲۰۰‬هزار تومان و چینی است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬می توان نتیجه گرفت نبود استاندارد در تولید‬ ‫ماس��ک های تنفسی و اطالع نداشتن مردم از ویژگی های یک‬ ‫ماس��ک کارا باعث ایج��اد هرج و مرج در بازار ش��ده و هر نوع‬ ‫محصولی با هر کیفیتی در بازار عرضه می شود‪ .‬ساماندهی این‬ ‫وضعیت نیازمند تدوین اس��تانداردهای الزم و نظارت بر تولید‬ ‫ماسک های تنفسی ازسوی س��ازمان ملی استاندارد و وزارت‬ ‫بهداش��ت است‪ .‬ضمن اینکه صدا وس��یما نیز باید در راستای‬ ‫اطالع رسانی به مردم عمل کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برای کنترل نقدینگی‬ ‫فکری کنیم‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫اماری‬ ‫از تجارت ایران با ترک ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران برگزار شد‬ ‫عزم بخش خصوصی برای اصالح پیش نویس الیحه ارتقای بازار سرمایه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایه اماری از تج��ارت ایران و ترکیه در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه نخست س��ال جاری میالدی نشان‬ ‫می دهد که تراز تجاری مثبت کشور‪ ،‬نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫تضعیف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ال ج��اری میالدی رو‬ ‫ب��ه پایان بوده و مروری ب��ر تجارت ایران با‬ ‫کشورهای جهان‪ ،‬نشانگر تغییراتی است که‬ ‫به تناس��ب تحریم ها و تنگ تر شدن فضای‬ ‫تجاری برای صادرکنندگان و واردکنندگان‬ ‫ایران��ی ش��کل گرفت��ه‪ ،‬اگرچ��ه ب��از ه��م‬ ‫صادرکنندگان در همین مدت توانس��ته اند‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‪ ،‬ارز برای کش��ور‬ ‫به همراه بیاورند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬ترکیه به عن��وان یکی از‬ ‫ش��ریکان اصلی تجاری ایران در سال جاری‬ ‫هم‪ ،‬تحت تاثی��ر همین فرایند قرار گرفته و‬ ‫براس��اس اخرین امارها‪ ،‬ت��راز تجاری ایران‬ ‫و ترکی��ه در ‪ 10‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر تضعیف شده‪،‬‬ ‫به نحوی ک��ه در ‪ ۱۰‬ماه منته��ی به اکتبر‬ ‫این سال‪ ،‬مازاد تراز تجاری ایران در تجارت‬ ‫کاالیی با ترکیه با احتساب نفت خام‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیارد دالر بوده؛ در حالی که این رقم‬ ‫در مدت مشابه س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪۴.۲ ،‬‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫م��روری ب��ر گ��زارش رس��می معاون��ت‬ ‫بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نشانگر ان است که در سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫روند صادرات ب��ه نحوی بوده که در تمامی‬ ‫ماه ها از واردات پیش��ی گرفته و تراز تجاری‬ ‫دو کشور به سود ایران مثبت بوده‪ ،‬اما از ماه‬ ‫ژوئن به بعد‪ ،‬ش��اهد افت شدید صادرات به‬ ‫ترکیه بوده ایم و از ماه ژوئیه تا اکتبر س��ال‬ ‫جاری می�لادی‪ ،‬ص��ادرات از واردات کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬گزارش های رسمی حکایت‬ ‫از کاه��ش ‪ ۸۳‬درصدی ص��ادرات ایران به‬ ‫ترکیه در اکتبر س��ال جاری میالدی نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال قبل دارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫واردات ای��ران از ترکیه نیز در همین مدت‪،‬‬ ‫از اف��ت ‪ ۱۳‬درصدی برخوردار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬امارها نش��ان می دهند که‬ ‫بیش��ترین حجم تجارت ای��ران و ترکیه در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬و کمترین ان در ‪ ۱۰‬ماهه سال‬ ‫جاری میالدی بوده است که بر این اساس‪،‬‬ ‫حجم تجارت دو کش��ور در سال ‪ ۱۳۹۳‬به‬ ‫‪ ۱۳.۷‬میلیارد دالر رسیده بود‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال‪ ،‬در ‪ 10‬ماه س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬می��زان واردات ایران از ترکیه ‪۱.۹‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬ص��ادرات ‪ ۳.۱‬میلیارد دالر و‬ ‫کل تجارت هم ‪ ۵‬میلیارد دالر بوه است‪ .‬در‬ ‫حالی که در ‪ 10‬ماه س��ال گذشته میالدی‪،‬‬ ‫می��زان تجارت کل معادل ‪ ۸.۲‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که از این رقم‪ ۶.۲ ،‬میلیارد دالر س��هم‬ ‫ص��ادرات ایران به ترکی��ه و ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫سهم واردات ایران از این کشور بوده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬امارهای تج��ارت کاالیی‬ ‫می��ان ای��ران و ترکی��ه حاک��ی از افت ‪۳۹‬‬ ‫درصدی ارزش کل تجارت دو کش��ور بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫پی��ش تاکنون‪ ،‬س��هم فص��ل ‪ ۲۷‬از جمله‬ ‫س��وخت های معدنی‪ ،‬روغن ه��ای معدنی و‬ ‫محصوالت حاصل از تقطیر انها‪ ،‬مواد قیری‬ ‫و موم ه��ای معدن��ی از ارزش کل صادرات‬ ‫کاالیی ایران به ترکیه بین ‪ ۶۸‬تا ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫متغیر بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬کل ارزش ص��ادرات ایرن‬ ‫به ترکیه در ‪ 10‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫می�لادی حدود ‪ ۳.۱‬میلی��ارد دالر بوده که‬ ‫نس��بت به ‪ ۱۰‬ماهه س��ال گذشته میالدی‬ ‫کاهش ‪ ۵۰.۳‬درصدی داشته است؛ ازسوی‬ ‫دیگر‪ ۴۹ ،‬درص��د از کاهش ‪ ۵۰.۳‬درصدی‬ ‫صادرات این مدت‪ ،‬ناشی از کاهش صادرات‬ ‫فصل ‪ ۲۷‬ش��امل نفت و فراورده های نفتی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در‪۱۰‬ماه سال جاری میالدی‪ ،‬ایران حدود‬ ‫‪ ۱.۹‬میلیارد دالر از ترکیه واردات داشته که‬ ‫نس��بت به رقم مدت مشابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵.۳‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫سیاست گذار و‬ ‫قانون گذار در‬ ‫کشور ما روش‬ ‫درست نگارش‬ ‫قانون را بلد‬ ‫نیست و قوانین‬ ‫طوری نگاشته‬ ‫می شود که‬ ‫تفاسیر متعددی‬ ‫از ان قابل‬ ‫شناسایی است‬ ‫در یازدهمی��ن نشس��ت کمیس��یون ب��ازار پول و‬ ‫س��رمایه اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬نظ��ر بخش خصوصی‬ ‫درب��اره «پیش نوی��س الیح��ه اصالح و ارتق��ای بازار‬ ‫س��رمایه» در حضور نمایندگانی از س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار تبیین ش��د‪ .‬از نظر فعاالن بازار سرمایه‪،‬‬ ‫الیح��ه ای که س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تدوین‬ ‫کرده‪ ،‬منجر به تش��دید محدودیت ها در بازار سرمایه‬ ‫خواهد شد و انتظار انها این است که اصالحات مورد‬ ‫نظر انها در این پیش نویس اعمال شود‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت و پی��ش از اغاز این بحث‪،‬‬ ‫ارش ابجدپور‪ ،‬کارشناس این کمیسیون‪ ،‬به بازخوانی‬ ‫مهم ترین رویدادهای بازار پول و سرمایه در چند هفته‬ ‫گذشته پرداخت‪ .‬او با اش��اره به رونمایی از نخستین‬ ‫فراصندوق بازار س��رمایه عنوان ک��رد که فراصندوق‬ ‫ستارگان به عنوان نخستین فراصندوق بازار سرمایه با‬ ‫هدف توسعه زیست بوم سرمایه گذاری جسورانه کشور‬ ‫رونمایی ش��د و تفاهمنامه سرمایه گذاری و مشارکت‬ ‫در این صن��دوق میان موسس��ان و س��رمایه گذاران‬ ‫کلی��دی ان به امضا رس��ید‪ .‬او همچنی��ن از تصویب‬ ‫طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی در مجمع‬ ‫تش��خیص مصلح��ت خبر داد و در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنان خود گفت‪ :‬بانک مرکزی ب��ا ابالغ ایین نامه‬ ‫ماده ‪ ۱۴‬الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه‬ ‫بانکی‪ ،‬عملیات شناس��ایی پول ها و اموال مشکوک را‬ ‫اجرایی کرد‪ .‬برخی مواد این ایین نامه در نظام بانکی‬ ‫اغاز ش��ده و مواد باقیمانده تا بهار سال اینده اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدد قوانین‬ ‫ابجدپور در ادامه به دستور اصلی نشست کمیسیون‬ ‫پرداخ��ت و ای��رادات پیش نویس قان��ون ارتقای بازار‬ ‫س��رمایه را ک��ه حاص��ل نظرخواهی از فع��االن بازار‬ ‫سرمایه بود‪ ،‬ارائه کرد‪ .‬او با اشاره به انچه تعدد متون‬ ‫قانون��ی درباره بازار س��رمایه می خواند‪ ،‬گفت‪ :‬تجمیع‬ ‫تمام��ی قوانین بازار س��رمایه با عنوان ی��ک قانون از‬ ‫جمل��ه نیازهای این بازار اس��ت‪ .‬ام��ا بخش مهمی از‬ ‫پیش نویس یادش��ده ب��ه اصالح م��واد قانونی قوانین‬ ‫س��ابق اختصاص دارد و عدول قانون حاضر از قانونی‬ ‫که موجد و تعریف کننده س��اختار بازار سرمایه باشد‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین ایرادهای ان است‪.‬‬ ‫ابجدپ��ور در ادام��ه به ط��ور تفصیل��ی بنده��ای‬ ‫پیش نویس قانون ارتقای بازار س��رمایه را قرائت کرده‬ ‫و ب��ه ایرادهای ان در ‪ ۶‬بخش تعاریف و کلیات‪ ،‬مواد‬ ‫مربوط به حس��ابرس و بازرس قانونی‪ ،‬مواد مربوط به‬ ‫امور کیفری و انضباطی‪ ،‬مواد مربوط به اطالع رس��انی‬ ‫و افش��ای اطالعات‪ ،‬مواد مربوط به حاکمیت شرکتی‬ ‫و م��واد مربوط به ش��رکت س��پرده گذاری و تس��ویه‬ ‫وجوه اش��اره کرد‪ .‬ب��رای مثال او با اش��اره به ماده ‪۴‬‬ ‫این پیش نویس که از ضرورت عضویت رئیس سازمان‬ ‫بورس در ش��ورای پول و اعتبار س��خن گفته‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ترکیب ش��ورای پ��ول و اعتبار در ماده ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫پولی و بانکی تعریف شده و تغییر مفاد قانون یادشده‬ ‫در این قانون موضوعیت ندارد‪.‬‬ ‫او همچنین با اشاره به ماده ‪ ۵‬این پیش نویس گفت‬ ‫که به موجب این ماده‪ ،‬تصمیم ها و اقدام های سازمان‬ ‫در مق��ام نظارت بر ب��ازار س��رمایه و تنظیم گری ان‬ ‫ما شاهد تولید و انباشته شدن قوانین هستیم در حالی که اکنون‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬تنقیح قوانین انجام و به تعبیری قوانین کوچک شود تا‬ ‫امکان اجرای انها وجود داشته باشد‬ ‫مش��مول فراز پایانی ماده ‪ ۱۱‬قانون مسئولیت مدنی‬ ‫مص��وب ‪ ۱۳۳۹‬بوده و س��ازمان و ماموران ان مصون‬ ‫از هرگونه ادعا و تعقیب حقوقی و قضایی هستند‪ .‬اما‬ ‫به گفته ابجدپور در ماده ‪ ۱۱‬قانون مس��ئولیت مدنی‪،‬‬ ‫کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسه های وابسته‬ ‫به انها که به مناس��بت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه‬ ‫بی احتیاطی خس��اراتی به اشخاص وارد کنند شخصا‬ ‫مس��ئول جبران خس��ارت وارد شده هس��تند‪ ،‬اما هر‬ ‫گاه خسارات مس��تند به عمل انها نبوده و مربوط به‬ ‫نقص وس��ایل اداره ها یا موسسه های یادشده باشد در‬ ‫این صورت جبران خس��ارت بر عهده اداره یا موسسه‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫کارش��ناس کمیس��یون ب��ازار پول و س��رمایه اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران در ادامه گفت‪ :‬م��واد ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۳‬به‬ ‫موضوع های مالیاتی پرداخته که بهتر اس��ت این مواد‬ ‫در قال��ب اصالحیه و الحاقیه در متون قوانین مالیاتی‬ ‫مانن��د قانون مالیات های مس��تقیم و قان��ون مالیات‬ ‫ارزش افزوده جانمایی شوند‪.‬‬ ‫او درب��اره م��واد ‪ ۳۹‬تا ‪ ۴۱‬هم که ب��ه درجه بندی‬ ‫مجازات ه��ای انظباطی‪ ،‬اقدام های ترمیمی و اصالحی‬ ‫اختص��اص یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به موج��ب این مواد‪،‬‬ ‫تغییر عمده ای در فرایند رسیدگی به تخلفات در بازار‬ ‫س��رمایه بدون توجه به اص��ل تفکیک قوا و اختیارات‬ ‫انجام شده است‪ .‬به طوری که سازمان به واضع‪ ،‬مجری‬ ‫و ناظ��ر بر اجرای مق��ررات‪ ،‬تبدیل ش��ده که خود و‬ ‫ب��دون دخالت دیگر ارکان درب��اره تخلفات مهم بازار‬ ‫سرمایه هم مقررات وضع کرده و در عین انشای رای‪،‬‬ ‫رای ص��ادره را اجرا می کند؛ بی انکه امکان اعتراض و‬ ‫دادخواهی موثری از اقدام های ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراخوان عمومی‬ ‫پس از ان‪ ،‬امین بدیع صنایع‪ ،‬رئیس اداره پیشگیری‬ ‫و ارتقای س�لامت بازار سرمایه با ارائه این توضیح که‬ ‫فرایند تغییر قوانین بازار سرمایه از دو سال پیش اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد که الیحه ارتقا بازار سرمایه‬ ‫پس از تدوین برای نظرخواهی روی س��ایت سازمان‬ ‫قرار گرفت و برای ان فراخوان عمومی اعالم ش��د‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬نظرها ارائه ش��ده از بورس ها‪ ،‬کانون ها و‬ ‫اش��خاص حقیقی جمع بندی شد و در عین حال‪ ،‬این‬ ‫الیحه ازس��وی قضات و حقوقدانان نیز مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ای��ن الیحه پس از تصویب‬ ‫در ش��ورای عالی بورس در اذر سال ‪ ۱۳۹۷‬به وزارت‬ ‫امور اقتصاد و دارایی و مجلس ارجاع شده است‪ .‬البته‬ ‫به دلی��ل پایان دوره مجلس دهم‪ ،‬به احتمال زیاد این‬ ‫الیحه در س��ال اینده در مجلس مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقا و تعمیق بازار سرمایه‬ ‫فری��ال مس��توفی‪ ،‬رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و‬ ‫س��رمایه اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬نی��ز با بیان اینکه اتاق‬ ‫بازرگانی تهران و س��ازمان ب��ورس در یک جبهه قرار‬ ‫دارند و خواسته انها ارتقا و تعمیق بازار سرمایه است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از نظر بخ��ش خصوصی این الیح��ه نیازمند‬ ‫بازنگ��ری اس��ت و ه��دف از بررس��ی ای��ن الیحه در‬ ‫کمیسیون ان بوده که مشکلی برای سازمان و فعاالن‬ ‫بازار سرمایه ایجاد نش��ود‪ .‬کانون های سرمایه گذاری‬ ‫نیز اعالم می کنند که در زمان تدوین الیحه نظرهای‬ ‫خ��ود را اعالم کرده اند اما در نهایت این نظرها اعمال‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫محس��ن خدابخش نیز که به نمایندگی از سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار در این نشس��ت حضور یافته‬ ‫بود‪،‬در سخنانی توضیح داد که سازمان به موجب این‬ ‫الیحه س��عی می کند‪ ،‬بس��یاری از موارد نظارتی را به‬ ‫کانون ه��ا واگذار کند و همه انچ��ه که در این الیحه‬ ‫ذکر ش��ده برای برخورداری از پش��توانه قانونی است‬ ‫که سازمان برای وضع مقررات نیاز دارد‪ .‬او خطاب به‬ ‫رئیس و اعضای کمیس��یون بازار پول و سرمایه اعالم‬ ‫کرد که از پیشنهادهای کمیسیون برای اصالح الیحه‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل انباشتگی قوانین‬ ‫عب��اس ارگون‪ ،‬نایب رئیس این کمیس��یون نیز در‬ ‫ابتدا این پرس��ش را مطرح کرد که اساس��ا وقتی این‬ ‫الیحه در شورای عالی بورس به تصویب رسیده‪ ،‬امکان‬ ‫اصالح ان وجود دارد؟ که خدابخش اعالم کرد‪ ،‬امکان‬ ‫بازنگری در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫ارگ��ون در ادامه با بیان اینکه الیح��ه ارتقای بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬س��ومین قانون در مورد این بازار خواهد بود‬ ‫از پیچیدگ��ی قوانین در این حوزه انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫ما شاهد تولید و انباش��ته شدن قوانین در این حوزه‬ ‫هس��تیم در حالی که اکنون الزم است‪ ،‬تنقیح قوانین‬ ‫انجام شود و به تعبیری قوانین کوچک شود که امکان‬ ‫اجرای ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات نمایندگان اتاق ته��ران در ادامه‬ ‫عنوان کرد که بازار س��رمایه متناس��ب با گس��ترش‬ ‫حج��م کار‪ ،‬س��اختار خ��ود را اصالح نکرده اس��ت و‬ ‫نس��بت به سازمان های هم سن خود بروکراسی بیشتر‬ ‫و پیچیده تری دارد‪.‬‬ ‫ارگ��ون در ادامه با انتقاد از اینکه درباره موضوعی‬ ‫مانن��د مالیات در قوانی��ن گوناگ��ون از جمله برنامه‬ ‫پنج س��اله‪ ،‬قان��ون رفع موان��ع تولید‪ ،‬بودج��ه و حاال‬ ‫بازار س��رمایه اظهارنظر شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یک فعال‬ ‫اقتص��ادی چگونه باید ب��ه همه این قوانین اش��راف‬ ‫داشته باشد تا با مشکلی روبه رو نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنبیه به جای پیشگیری‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مجید زمانی از فعاالن بازار س��رمایه نیز‬ ‫گفت‪ :‬تصور ما این است سازمان بورس اوراق بهادار با‬ ‫نیت خیر و برای رفع ریسک هایی که در بازار سرمایه‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬الیحه ارتقای بازار س��رمایه را تدوین‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این صورت مسئله مهم چگونگی رفع‬ ‫ریس��ک هایی اس��ت که س��ازمان بورس با ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬ح��ال انکه به نظر می رس��د‪ ،‬س��ازمان بورس‬ ‫به جای پیشگیری و توانمندسازی فعاالن بازار‪ ،‬تمرکز‬ ‫خ��ود را بر تنبیه و مجازات معطوف کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حالی که این س��ازمان توان بر دوش کشیدن این بار‬ ‫تنبیهی را ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از دو س��ال پیش پارادایم جدید سازمان‬ ‫این بوده است که به جای پیشگیری و توانمندسازی‪،‬‬ ‫قوانی��ن متعددی وضع و ب��رای اجرا به کارکنان خود‬ ‫ابالغ کرده اس��ت و کارکنان س��ازمان نیز از این نظر‬ ‫زیر فشار هستند‪.‬‬ ‫زمان��ی در ادامه به ایرادهایی ک��ه به الیحه ارتقای‬ ‫بازار س��رمایه وارد می دانست اشاره کرد و یکی از این‬ ‫موارد را وضع مالیات بر عایدی س��رمایه دانس��ت‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬مالیات بر س��ود سهام به منزله مالیات مضاعف‬ ‫است و اگرچه در الیحه نرخ مالیات یک درصد تعیین‬ ‫شده اما ممکن است این نرخ در مجلس افزایش پیدا‬ ‫کند و مشکل ساز شود‪.‬‬ ‫او همچنین با اشاره به اینکه بر الیحه تدوین شده‪،‬‬ ‫رویکرد کنترلی ش��دید حاکم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تصور‬ ‫کنید که در نتیجه حاکم ش��دن این پارادایم بر بازار‪،‬‬ ‫برای مدیران ش��رکت ها پرونده تشکیل شده و انها از‬ ‫بازار خارج ش��دند‪ ،‬ایا می دانید ک��ه به جای انها چه‬ ‫کسانی وارد بازار خواهند شد؟‬ ‫علیرضا توکلی کاش��ی‪ ،‬یکی دیگر از کارشناس��ان‬ ‫سرمایه نیز با اش��اره به ایرادات الیحه‪ ،‬پیشنهاد کرد‬ ‫که برای بررسی هر یک از بخش های شش گانه الیحه‬ ‫که توسط ابجدپور ارائه شد‪ ،‬یک کارگروه تخصصی با‬ ‫حضور نماینده ای از کمیسیون‪ ،‬فعاالن بازار و سازمان‬ ‫بورس اوراق بهادار تشکیل شود‪.‬‬ ‫محمد ه��ادی موقع��ی از انجمن مل��ی لیزینگ هم‬ ‫با بی��ان اینک��ه تنظیم قوانی��ن‪ ،‬همواره با پش��توانه‬ ‫نگرش های اس��تراتژیک انجام می شود‪ ،‬چند پرسش‬ ‫را مط��رح کرد؛ از جمله اینکه ای��ا اصالح قانون بازار‬ ‫س��رمایه با اس��تراتژی افزایش عمق بازار انجام شده‬ ‫اس��ت؟ پرس��ش دیگر او این بود که ای��ا مفروضات‬ ‫بنیادین تس��هیل کس��ب و کار در الیحه جدید دیده‬ ‫شده اس��ت؟ او در پرسش سوم خود درباره خاستگاه‬ ‫این تغییرات پرس��ید و اینکه خاستگاه ان‪ ،‬ذی نفعان‬ ‫ب��ازار بوده اند؟ او گف��ت اگر این م��وارد مدنظر قرار‬ ‫گیرد به غنای الیح��ه خواهد افزود‪ .‬در ادامه‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اعالم کرد که مباحث مطرح ش��ده‪ ،‬حاکی از ان است‬ ‫ک��ه دو طرف‪ ،‬نس��بت به رفع ایرادهای واردش��ده به‬ ‫الیحه ارتقای بازار سرمایه عزم جدی دارند‪.‬‬ ‫فریال مس��توفی ادامه داد‪ :‬مس��ئله این اس��ت که‬ ‫سیاس��ت گذار و قانون گذار در کشور ما روش درست‬ ‫نگارش قانون را بلد نیس��ت و قوانین طوری نگاش��ته‬ ‫می ش��ود که تفاس��یر متعددی از ان قابل شناسایی‬ ‫است‪ .‬او در پایان از تشکیل کارگروهی مشترک میان‬ ‫کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫و س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار برای بررس��ی و رفع‬ ‫دغدغه ه��ای فعاالن اقتص��ادی در پیش نویس الیحه‬ ‫خبر داد و ابراز امیدواری کرد نظر بخش خصوصی تا‬ ‫پیش از ارسال پیش نویس الیحه ارتقای بازار سرمایه‬ ‫به مجلس شورای اسالمی در ان اعمال شود‪.‬‬ ‫تصویب نشدن لوایح ‪ FATF‬ضربه ای اساسی به اقتصاد ایران است‬ ‫انتش��ار خبر تصویب دو الیحه باقیمان��ده ‪( FATF‬پالرمو‬ ‫و ‪ )CFT‬در ‪ ۳۰‬اذر‪ ،‬واکنش بس��یاری از فعاالن اقتصادی و‬ ‫تحلیل گران را برانگیخت‪ .‬هرچند یک عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام در نهایت تصویب این لوایح در صحن را تکذیب‬ ‫و از تایید ان در کمس��یون مشترک مجمع تشخیص گفت با‬ ‫این ح��ال‪ ،‬فرصت زیادی برای تصمیم گیری در این باره باقی‬ ‫نمانده است‪ .‬لوایح‪ FATF‬درحالی در بالتکلیفی قرار گرفته‬ ‫ک��ه تبادالت مالی ای��ران از طریق کانال مال��ی ایران و اروپا‬ ‫موسوم به اینستکس هنوز عملی نشده و کانال مالی سوئیس‬ ‫برای صادرات اقالم بشردوس��تانه ب��ه ایران هم به‬ ‫مجوز اوفک نیاز دارد‪.‬‬ ‫ش��ریف نظام ماف��ی‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک ایران‬ ‫و س��وئیس درباره تصویب نش��دن لوایح مربوط به‬ ‫‪ FATF‬به سایت خبری اتاق بازرگانی تهران گفت‪:‬‬ ‫تصویب نکردن این لوای��ح اخرین ضربه به اقتصاد‬ ‫کشور ما اس��ت‪ .‬اگر این لوایح در مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظام تصویب نش��ود‪ ،‬همه راه ه��ای باریکی که در‬ ‫ش��رایط کنونی ب��رای تبادالت مالی با ش��رکت های خارجی‬ ‫داریم هم بس��ته خواهد شد‪ .‬فعالیت های اقتصادی‬ ‫ما با تصویب نش��دن این لوایح محدودتر می شود و‬ ‫ممکن اس��ت بانک های کم تعداد خارجی که هنوز‬ ‫با ایران فعالیت می کنند‪ ،‬دست از کار با شرکت های‬ ‫ایرانی بکشند‪.‬‬ ‫تب��ادالت مال��ی ای��ران و اروپا پیش ت��ر در قالب‬ ‫اینستکس مطرح شده است اما در کنار اینستکس‬ ‫کانال مالی دولت س��وئیس هم اعالم شد‪ .‬شریف نظام مافی‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬پیش��رفت هایی در برقراری کانال مالی‬ ‫دولت سوئیس انجام شده اما همچنان استفاده از ان نیازمند‬ ‫تایی��د و موافق��ت دولت امریکاس��ت‪ .‬همچنین ای��ن کانال‬ ‫مال��ی تنها برای غ�لات و دارو مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪،‬‬ ‫صادرکنندگان باید از سوئیس بوده و سابقه کار با طرف های‬ ‫ایرانی را در کارنامه تجاری خود داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی به احتمال زیاد لوای��ح مربوط به ‪ FATF‬در‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصویب شود چراکه تصویب‬ ‫نش��دن ان مش��کالت جدی تری برای اقتصاد ایران به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری نهمین نمایشگاه صنعت تفریحات گزارش می دهد‬ ‫نهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات‪،‬‬ ‫س��رگرمی‪ ،‬ش��هربازی و پارک ه��ا با عن��وان تجاری‬ ‫امتک روز گذش��ته‪ 3 ،‬دی در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫شهر افتاب با حضور حجت نظری‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫ورزش و جوانان ش��ورای ش��هر ته��ران‪ ،‬محمدرئوف‬ ‫قادری‪ ،‬مدیر عامل شهر افتاب و جمعی از فعاالن این‬ ‫عرصه افتتاح شد‪.‬‬ ‫این رویداد در فضایی افزون بر ‪ ۱۲۱‬هزار مترمربع‬ ‫با شرکت ‪ ۱۱۲‬شرکت برگزار می شود‪ .‬براساس اعالم‬ ‫مدیر نمایش��گاه‪ ،‬س��عید رسا امار ش��رکت کنندگان‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬س��ازمان ها‬ ‫و وزارتخانه ه��ا‪ ،‬اتاق ه��ای بازرگانی و ‪ ۳۲۰‬ش��رکت‬ ‫فعال از جمله مخاطبانی هس��تند که برای بازدید از‬ ‫نمایش��گاه در طول ‪ ۴‬روز به شهر افتاب سر خواهند‬ ‫زد‪ .‬رویداد امتک با ‪ ۹‬نمایش��گاه مط��رح بین المللی‬ ‫تفاهمنام��ه امض��ا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از کم و کیف‬ ‫برگزاری این رویداد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫پلتفرم��ی برای ب��ازار صنع��ت تفریحات در دس��ت‬ ‫بررسی اس��ت تا بتوان ارزاوری الزم را در این زمینه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�هربازی های ای�ران ‪ 100‬درص�د‬ ‫استاندارد‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹توسعه با همکاری مدیریت شهری‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر ته��ران در مراس��م افتتاحیه‬ ‫نهمین دوره نمایش��گاه بین المللی صنعت تفریحات‪،‬‬ ‫س��رگرمی‪ ،‬ش��هربازی و پارک ها در نمایش��گاه شهر‬ ‫افت��اب گف��ت‪ :‬از ابت��دای دوره جدی��د مدیری��ت‬ ‫ش��هری تالش کردیم رویکردمان نس��بت به ورزش‪،‬‬ ‫س�لامتی و همچنین تقویت تفریح��ات در جامعه و‬ ‫ورزش همگانی متفاوت باش��د؛ از این رو بر زیس��ت ‬ ‫ش��بانه تاکید شد که متاس��فانه باتوجه به مشکالتی‬ ‫که وج��ود دارد هن��وز انتظ��ارات ما محقق نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظ��ری درب��اره ورزش همگانی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اتفاق��ات خوبی در زمینه ورزش همگانی رقم خورده‬ ‫و ما اداره ای به نام اداره تفریحات داریم‪ .‬ما همچنین‬ ‫در راس��تای افزایش نش��اط اجتماعی ش��هروندان با‬ ‫محوریت خانواده ها اقداماتی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شورای شهر هیچ گاه خود را متولی‬ ‫امر تفریحات ندانس��ته و چنین انتظاری هم نمی رود‬ ‫که این شورا در مدیریت شهری و همچنین تفریحات‬ ‫به عنوان یک نهاد تصدی گر عمل کند‪.‬‬ ‫انتظار می رود ش��ما فعاالن صنع��ت تفریحات در‬ ‫این حوزه وارد ش��وید و از امکاناتی که دارید استفاده‬ ‫کنید و ما نیز شاهد رش��د نشاط اجتماعی و توسعه‬ ‫تفریحات در س��طح ش��هر باش��یم‪ .‬اگر این اتفاق در‬ ‫پایتخ��ت رقم بخورد می توانیم تهران را به عنوان یک‬ ‫الگو برای دیگر شهرهای کشور معرفی کنیم‪.‬‬ ‫نظری یکی از مش��کالت جامعه امروز ما را رش��د‬ ‫افس��ردگی و کم شدن نش��اط اجتماعی عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این پدیده می تواند اهمیت زحمات ش��ما را‬ ‫دوچن��دان کند و ما این امادگی را داریم تا با ش��ما‬ ‫فع��االن صنع��ت تفریح��ات در بخش های س��ازمان‬ ‫سرمایه گذاری شهرداری تهران‪ ،‬شرکت نمایشگاهی‬ ‫شهر افتاب‪ ،‬فدراسیون ورزش های همگانی و وزارت‬ ‫ورزش و جوانان همکاری کنیم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه م��ا در جامع��ه ای زندگ��ی می کنی��م که‬ ‫بعضی ها از نش��اط مردم خوش ش��ان نمی اید و یکی‬ ‫از موانع ما تا امروز این بوده که هر جایی خواس��تیم‬ ‫به سمت نشاط اجتماعی حرکت کنیم و تفریحات را‬ ‫توسعه دهیم‪ ،‬صداهایی برامده است‪ .‬گفته شد اینها‬ ‫قرار اس��ت با دین ش��ما بازی کنند و بدانید که همه‬ ‫این موارد دروغ بزرگی است‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون ورزش و جوانان ش��ورای شهر‬ ‫تهران‪ ،‬درباره س��طح برگزاری نمایشگاه گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د س��طح برگزاری نمایش��گاه امس��ال بسیار‬ ‫علت نخس��ت برگزاری نمایش��گاه اهداف و دید تجاری اس��ت اما چه‬ ‫خوب اس��ت که در کنار دید اقتصادی چش��م انداز روانش��ناختی هم‬ ‫داشته باشیم‬ ‫عال��ی باش��د که امیدواری��م این فرایند رو به رش��د‬ ‫همچنان ادامه داشته باش��د‪ .‬عملکرد خوب و تالش‬ ‫دس��ت اندرکاران نمایشگاه ش��هر افتاب انتظار ما را‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫امیدواری��م نمایش��گاه های دیگ��ر هم ب��ا همین‬ ‫کیفیت برگزار شوند‪ .‬معتقدم هم ما و هم دولت باید‬ ‫از تولیدات این عزیزان حمایت کنیم تا ش��اهد رونق‬ ‫هر چه بیشتر تولید ایران باشیم‪.‬‬ ‫نظری در پایان از فعاالن صنعت تفریحات که برای‬ ‫نش��اط و تفریحات مردم تالش می کنند تش��کر کرد‬ ‫و قول داد با همکاری مدیریت ش��هری این اقدامات‬ ‫توسعه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹جوانان ما به تفریح سالم نیاز دارند‬ ‫محم��د رئوف قادری‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه ش��هر‬ ‫افتاب در ایین گش��ایش امتک گفت‪ :‬علت نخس��ت‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه اهداف و دید تجاری اس��ت اما‬ ‫چه خوب اس��ت که در کنار دید اقتصادی چشم انداز‬ ‫روانشناختی هم داشته باشیم‪ .‬جوانان ما به ورزش و‬ ‫تفریح س��الم نیاز دارند‪ .‬مزایای شهربازی ها در حوزه‬ ‫جس��می بر کسی پوش��یده نیس��ت‪ .‬این صنعت به‬ ‫سالم سازی جسم کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانان کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬متاس��فانه مطالعات نش��ان‬ ‫می ده��د حدود ‪ ۸۰‬درصد جوانان از افس��ردگی رنج‬ ‫می برن��د و از طرف دیگ��ر اعتیاد ب��ه رایانه و فضای‬ ‫مجازی نیز فرصت حضور در مراکز تفریحی را از انها‬ ‫سلب کرده است‪ .‬هر چیزی وقتی از تعادل خارج شد‬ ‫مثل سم عمل می کند‪ .‬وظیفه ملی اقتضا می کند که‬ ‫در راستای ایجاد پارک ها به ویژه پارک های موضوعی‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬باید کودکان و نوجوانان را به این سمت‬ ‫سوق داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه ش��هر افتاب در پایان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از شهرهای ما توس��عه یافته نیستند‬ ‫و در انه��ا از این گونه مراکز خبری نیس��ت‪ .‬از قبل‬ ‫اعالم کرده ایم که ش��هر افتاب به دنبال تبدیل شدن‬ ‫به ش��هر نمایشگاهی اس��ت و یکی از انها شهر بازی‬ ‫اس��ت؛ به طور کلی می توان گفت فرصت خوبی برای‬ ‫سرمایه گذاران فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان از برپایی‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران ایران در کرمان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز محمدرضا علیزاده در نشس��ت خبری‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب ناش��ران ایران در کرمان بیان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم شاهد برگزاری نمایشگاه کتابی در شان مردم کرمان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه هجدهمین نمایش��گاه ناش��ران ایران‬ ‫در کرم��ان ب��ا توج��ه به اهمی��ت و جایگاهش یک��ی از مهم ترین‬ ‫رویدادهای فرهنگی در اس��تان کرمان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با گذشت ‪۱۸‬‬ ‫دوره از نمایشگاه در کرمان این رویداد تبدیل به یک مطالبه شده‬ ‫و مردم انتظار دارند این رویداد هر سال برگزار شود‪ .‬علیزاده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بنا به خواس��ت مردم و ارزش��ی که برای کتاب قائل هستند و‬ ‫علیرغم همه مش��کالت اقتصادی زمان برگزاری نمایشگاه یکی از‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۸۰‬درصدی مشارکت در امتک نهم‬ ‫سعید رسا‪ ،‬مدیر س��تاد برگزاری نمایشگاه صنعت‬ ‫تفریحات در ایین گش��ایش نهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنعت تفریحات‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬شهربازی ها و‬ ‫پارک ها گفت‪ :‬نهمین دوره نمایش��گاه با حضور ‪۱۱۲‬‬ ‫ش��رکت در فضایی اف��زون بر ‪ ۲۱‬ه��زار مترمربع در‬ ‫حال برگزاری اس��ت‪ .‬در این دوره شاهد ارائه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫محصول در ارتباط با صنایع تفریحات‪ ،‬پارک های ابی‬ ‫و خانه های بازی هس��تیم ک��ه در معرض دید عموم‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رشد ‪۸۰‬درصدی شرکت کنندگان در‬ ‫این نمایش��گاه اظهار کرد‪ :‬کیفیت برگزاری نمایشگاه‬ ‫صنعت تفریحات نس��بت به دوره ه��ای قبل افزایش‬ ‫یافت��ه و ش��اهد حضور ‪ ۳۵‬برند هس��تیم ک��ه برای‬ ‫نخستین بار در نمایشگاه حضور یافته اند‪.‬‬ ‫مدیر س��تاد برگزاری نمایش��گاه صنعت تفریحات‬ ‫با اش��اره به رش��د ‪۱۰۰‬درص��د حضور شبیه س��ازها‬ ‫به عنوان ویژگی مهم این نمایشگاه گفت‪ :‬تالش شده‬ ‫ت��ا در بخش های داخلی و خارج��ی از مخاطبان این‬ ‫نمایش��گاه دعوت کنیم‪ ،‬به همی��ن منظور به تمامی‬ ‫ش��هرداران‪ ۲۲ ،‬ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬تمام��ی اداره های‬ ‫سازمان گردشگری‪ ۳۲۰ ،‬مرکز تفریحی و ‪ ۵۰۰‬خانه‬ ‫بازی و مهدک��ودک دعوتنامه ارس��ال و برای حضور‬ ‫و بازدی��د در این نمایش��گاه فراخوان ه��ای الزم ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رس��ا عنوان کرد‪ :‬در بخش خارجی نیز‬ ‫تالش های��ی انجام ش��ده و امت��ک در ‪ 3‬قاره در حال‬ ‫معرفی اس��ت تا بتواند برای توسعه ارتباطات خارجی‬ ‫گام بردارد‪ .‬در چین‪ ،‬ترکیه و روس��یه نمایشگاه هایی‬ ‫به این منظ��ور برگزار و از س��فارتخانه های مختلفی‬ ‫دعوت ش��ده تا در طول روزهای برگزاری نمایش��گاه ‬ ‫به عنوان مهمان خارجی بازدید کنند‪.‬‬ ‫وی بهبود اس��تاندارد‪ ،‬صادرات و بازاریابی و پلتفرم‬ ‫معی��ن برای صنعت تفریح��ات را از جمله برنامه های‬ ‫در دس��ت اجرا توسط فعاالن و دس��ت اندرکاران این‬ ‫صنع��ت برش��مرد و اف��زود‪ :‬بای��د تالش ش��ود تا در‬ ‫بازاره��ای خارجی حضور موثر داش��ته باش��یم و به‬ ‫این منظور نخس��تین نمایش��گاه صنع��ت تفریحات‬ ‫به زودی در کش��ور عراق برگزار خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان ‪ ۱۸‬ساله می شود‬ ‫مش��کالت پیش روی ما بود‪ .‬وی به ویژگی نمایش��گاه امسال اشاره‬ ‫کرد و یاداور ش��د‪ :‬باتوجه به مصوبه شورای فرهنگ عمومی مبنی‬ ‫بر اینکه ش��هر کرمان در چشم انداز ‪ ۱۴۰۰‬به عنوان پایتخت کتاب‬ ‫ایران معرفی ش��ود برگزاری این نمایش��گاه ب��رای ما حائز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬تالش هایی که در س��ال های اخیر انجام ش��ده مردم محور‬ ‫و با پش��توانه حمایت و همراهی مردم بوده اس��ت‪ .‬علیزاده گفت‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال عالوه بر فروش و عرضه کتاب‪ ،‬بحث فروش‬ ‫کتاب ه��ای دیجیتال و فروش کتاب ه��ای خارجی و بین الملل نیز‬ ‫مطرح اس��ت؛ همچنین در حوزه بیانیه گام دوم اثار هنری ش��امل‬ ‫عک��س در مع��رض دید همگان قرار خواهد گرفت‪ .‬ایجاد ‪ ۱۴‬غرفه‬ ‫در بخ��ش بین الملل نمایش��گاه کتاب کرم��ان مدیر کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی شمال استان کرمان اظهار کرد‪ :‬در نمایشگاه امسال‬ ‫‪ ۶۱۳‬ناشر ثبت نام کردند که ‪ ۲۱۸‬ناشر به طور مستقل و ‪ ۱۱۵‬ناشر‬ ‫در نخس��تین روز برگزاری امتک همچنین محمد‬ ‫مراد سلگی‪ ،‬نایب رئیس انجمن صنفی شهربازی داران‬ ‫گفت‪ :‬انتظار این اس��ت که دول��ت همانطوری که به‬ ‫تمام مشاغل توجه دارد و در صداوسیما جایگاه دارند‬ ‫ب��ه این انجمن نیز توجه داش��ته باش��د‪ .‬انجمن ما با‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۳۰‬ش��هربازی در کش��ور و بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار نفر به طور مس��تقیم هن��وز جایگاهی ندارد‪ .‬اگر‬ ‫در یکی از ش��هربازی ها کوچک ترین اتفاقی رخ دهد‬ ‫چنان دولتمردان این مس��ئله را پررنگ می کنند که‬ ‫مردم وحشت زده می شوند و به شهربازی ها نمی روند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان یکی از پیشکس��وتان در این‬ ‫حوزه افتخ��ار دارم که بگویم این مجموعه در س��ال‬ ‫گذش��ته بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون ورودی در شهربازی ها‬ ‫داش��ته اما تلفاتی رخ نداده است‪ .‬این به لطف تالش‬ ‫دست اندرکاران‪ ،‬شهربازی داران‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫به وی��ژه کارشناس��ان مجرب ش��رکت های بازرس��ی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این نمایش��گاه متعلق به تولید اس��ت؛‬ ‫ب��ه این دلیل که تمام وس��ایل باید ب��ه اینجا بیایند‬ ‫و بهره ب��رداران انه��ا را ببینن��د‪ .‬اگ��ر دول��ت به ویژه‬ ‫ش��هرداری ها از تولی��د حمایت کنن��د و در بیمه ها‪،‬‬ ‫مالیات‪ ،‬قطعات و‪ ...‬کمک ش��ود قطعا این دستگاه ها‬ ‫با کیفیت باالتر و نرخ پایین تر به شهربازی ها می رود‪.‬‬ ‫ما بارها نامه دادیم اما متاس��فانه به تولیدکنندگان و‬ ‫شهربازی داران هیچ کمکی نشده است‪ .‬شهربازی های‬ ‫ای��ران با ب��رق تج��اری کار می کنند‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه ش��هربازی در ‪ ۳۶۰‬روز فق��ط ‪ ۱۵۰‬روز‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬ما به عنوان ش��هربازی داران ایران طالب‬ ‫هستیم که دولت‪ ،‬سازمان ها خصوصا شهرداری ها که‬ ‫متولی این موضوع هس��تند و مدیران ش��هری کمک‬ ‫کنند و دس��ت س��رمایه گذار را بگیرن��د‪ .‬ما کارافرین‬ ‫هس��تیم و ب��رای بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر ش��غل ایجاد‬ ‫کردیم‪ .‬ما صادرات زیادی داش��تیم اما کمکی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��لگی ادامه داد‪ :‬باید درخواست کنیم که مقامات‬ ‫ب��ه این نمایش��گاه ها بیایند و کم��ک کنند که ما در‬ ‫نمایش��گاه های جهانی شرکت کنیم‪ .‬نیاز به این است‬ ‫که تمام ش��هربازی داران مراکز استان ها به اردوهای‬ ‫مختلف در جهان فرس��تاده شوند‪ .‬درباره قطعات نیز‬ ‫باید گفت قطعه ای که می خواهد روی دس��تگاه بیاید‬ ‫‪ ۶۴‬درصد هزینه گمرکی دارد‪ .‬در نتیجه دس��تگاهی‬ ‫ک��ه تولید می ش��ود گ��ران خواهد ب��ود و خانواده ها‬ ‫نمی توانن��د هزینه زیادی برای اوق��ات فراغت بچه ها‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وی در پایان اش��اره کرد‪ :‬امیدوارم سال اینده یک‬ ‫نمایش��گاه تولیدات داخلی و نمایش��گاه دیگری برای‬ ‫دست اندرکاران برگزار ش��ود‪ .‬برای اینکه ایمن سازی‬ ‫ش��ود هم��ه کارگروه ه��ای انجمن در ‪ ۱۶۴‬جلس��ه‬ ‫استاندارد س��ازی حضور پیدا کردند‪ .‬ش��هربازی هایی‬ ‫که در ای��ران داریم ‪100‬درصد اس��تاندارد هس��تند‬ ‫و تم��ام مدی��ران دوره های اموزش��ی دیدن��د‪ .‬هیچ‬ ‫کس��ی نبای��د فک��ر کن��د ک��ه دس��تگاه های داخل‬ ‫ای��ران بی کیفی��ت هس��تند‪ .‬بی��ش از ‪ ۱۰‬ه��زار تن‬ ‫در ط��ول ‪ ۲‬س��ال از همین دس��تگاه ها صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬دی برپا خواهد بود و بازدید‬ ‫از ان برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫در قالب نمایندگی انتخاب ش��ده اند که در مجموع ‪ ۳۳۱‬ناش��ر در‬ ‫بخش کتب داخلی نمایش��گاه حضور خواهند داشت‪ .‬علیزاده بیان‬ ‫ک��رد‪ ۸۸ :‬ه��زار و ‪ ۱۳۰‬عنوان کت��اب و در مجموع ‪ ۷۰۰‬هزار جلد‬ ‫کتاب در بخش داخلی نمایشگاه ارائه می شود‪ .‬از ویژگی های امسال‬ ‫نمایشگاه ایجاد ‪ ۱۴‬غرفه در بخش بین الملل است‪ .‬علیزاده یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در بخش دیجیتال ‪ ۱۵‬غرفه ایجاد می ش��ود که هنوز تعداد‬ ‫عنوان و موضوعات مشخص نشده است‪ .‬همچنین ‪ ۱۸‬کتابفروشی‬ ‫به عنوان یار و همراه نمایشگاه هستند و تا ‪ 3‬هفته بعد از نمایشگاه‬ ‫مردم می توانند با بن های تخفیف خود از این کتابفروشی ها خرید‬ ‫کنند‪ .‬مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ش��مال استان کرمان‬ ‫گفت‪ :‬ش��ب های فرهنگی توسط شهرس��تان ها برگزار خواهد شد‬ ‫ک��ه در قالب توره��ای کتاب گردی اس��ت و عالقه مندان در حوزه‬ ‫کتاب و کتابخوانی می توانند روزانه از نمایش��گاه بازدید کنند‪ .‬وی‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫صنعت تفریحات‬ ‫متعلق به تولید‬ ‫است‪ .‬اگر‬ ‫دولت خصوصا‬ ‫شهرداری ها از‬ ‫تولید حمایت‬ ‫کنند و در‬ ‫بیمه ها‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫قطعات و‪ ...‬کمک‬ ‫شود قطعا این‬ ‫دستگاه ها با‬ ‫کیفیت باالتر‬ ‫و نرخ پایین تر‬ ‫به شهربازی ها‬ ‫می رود‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری جلس��ات نقد و بررس��ی کتاب و رونمایی کتاب نیز‬ ‫از برنامه هایی اس��ت که امس��ال تالش ش��ده با همکاری نهادهای‬ ‫فرهنگی انجام ش��ود‪ .‬علیزاده گفت‪ ۱۳۰ :‬میلیون تومان یارانه در‬ ‫قالب کارت های خرید ارائه ش��ده و حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون تومان بن‬ ‫(‪۲۰‬درصد) توزیع می شود که برخی انتشاراتی ها امکان بیش از این‬ ‫تخفیف را نیز دارند‪ .‬علیزاده با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم فضای‬ ‫خوب��ی ایج��اد کنیم گفت‪ :‬مردم کرمان م��ردم عالقه مند به کتاب‬ ‫هستند و تالش شده که مردم در یک هفته به اتفاق خانواده از این‬ ‫فضا بازدید کنند‪ .‬مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این نمایش��گاه از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬دی از س��اعت ‪ ۹:۳۰‬صبح تا‬ ‫‪ ۲۰‬در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی جنوب شرق با شعار‬ ‫«کتاب یعنی زندگی» همراه برپاست‪ .‬البته این شعار به عنوان شعار‬ ‫سایر استان ها نیز مطرح شده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه تخصصی نوزاد‪ ،‬ک��ودک و نوجوان‬ ‫در فضایی به وس��عت ‪ 5‬ه��زار مترمربع و حضور‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت کننده شامل تولیدکننده و‬ ‫عرضه کنندگان محصوالت طیف س��نی کودک‬ ‫و نوجوان گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما نهمین‬ ‫نمایش��گاه تخصصی کاالهای ویژه نوزاد‪ ،‬کودک‬ ‫و نوجوان‪ ،‬ورزش و تجهیزات ورزش��ی با حضور‬ ‫مس��ئوالن استانی در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی غرب کشور در اراک اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در فضایی به وس��عت ‪ 5‬هزار‬ ‫مترمرب��ع و حض��ور بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت کننده‬ ‫شامل تولیدکننده و عرضه کنندگان محصوالت‬ ‫طیف سنی کودک و نوجوان گشایش یافته است‪.‬‬ ‫در بخ��ش ک��ودک و نوج��وان محصوالت��ی‬ ‫همچ��ون اس��باب بازی‪ ،‬بازی ه��ای فک��ری‪،‬‬ ‫سیس��مونی و دکوراس��یون اتاق ک��ودک‪ ،‬اقالم‬ ‫اموزشی و کمک اموزشی‪ ،‬پوشاک و موادغذایی‬ ‫کودک به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫در بخش ورزشی نمایشگاه‪ ،‬تجهیزات ورزشی‬ ‫ازسوی هیات های ورزشی و گیم نت به مخاطبان‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫نهمین نمایش��گاه تخصصی ن��وزاد‪ ،‬کودک و‬ ‫نوج��وان‪ ،‬ورزش و تجهی��زات ورزش��ی تا ‪ 6‬دی‬ ‫از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫تغییر زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه گردشگری تهران‬ ‫زمان برگزاری س��یزدهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین المللی گردش��گری و صنایع وابسته تهران از‬ ‫بهمن به اسفند موکول شد‪.‬‬ ‫‪ 12‬سال از زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫گردشگری و صنایع وابسته تهران می گذرد؛ ‪۱۲‬‬ ‫س��الی که در ان گردشگری با صنعت هتلداری‬ ‫و صنایع دس��تی و اداب و رس��وم و حتی میراث‬ ‫فرهنگی تلفیق می شد تا جاذبه های گردشگری‬ ‫هر اس��تان نمایش داده ش��ود؛ گاهی با کیفیت‬ ‫خوب و گاهی با کیفیت نامناس��ب؛ برخی اوقات‬ ‫ازسوی کش��ورهای خارجی برای شرکت در ان‬ ‫استقبال می شد و برخی اوقات هم نه‪.‬‬ ‫گاهی غرفه س��ازی ها را به عهده یک ش��رکت‬ ‫و مج��ری کاربلد می گذاش��تند و گاهی هم این‬ ‫ش��رکت ها یا حتی اس��تان ها نمی توانس��تند با‬ ‫غرفه س��ازی مناسب بازدیدکننده به سمت خود‬ ‫جذب کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه نام گردش��گری را ب��ه همراه‬ ‫داش��ت؛ بنابراین همه فعاالن گردشگری در ان‬ ‫حضور پیدا می کرده اند‪ .‬از اژانس های مسافرتی‬ ‫ک��ه دنب��ال فروش ت��ور و معرفی خودش��ان به‬ ‫جامعه مخاطب شان بودند تا هتلداران که تالش‬ ‫می کردند با معرفی خدمات‪ ،‬مس��افر بیش��تری‬ ‫ج��ذب کنند یا قراردادهایی را به امضا برس��انند‬ ‫ک��ه بتوانن��د در ن��وروز و ماه های اینده مس��افر‬ ‫بیشتری داشته باشند‪ .‬عشایر کشور نیز با برپایی‬ ‫سیاه چادر در فضای بیرونی نمایشگاه به فروش‬ ‫غذاهای محلی می پرداختند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اداره های می��راث فرهنگی نیز‬ ‫بنا به ظرفیت خود حضور داش��تند‪ .‬بیش��تر انها‬ ‫از صنایع دس��تی ب��رای نمایش جاذبه های خود‬ ‫اس��تفاده می کردن��د‪ .‬عم� ً‬ ‫لا صنایع دس��تی در‬ ‫نمایش��گاه گردش��گری حضور مهمی داش��ت؛‬ ‫شاید به ان به طور تخصصی پرداخته نمی شد اما‬ ‫نمایشی از داشته های این حوزه کشورمان بود‪.‬‬ ‫حاال قرار اس��ت نمایش��گاه صنایع دس��تی با‬ ‫نمایش��گاه گردش��گری ترکیب شود‪ .‬این خبر را‬ ‫خش��ایار نیکزاد فر‪ ،‬رئیس شرکت مادر تخصصی‬ ‫ایرانگ��ردی و جهانگردی ب��ه خبرنگار مهر اعالم‬ ‫کرد و گفت برگزاری این نمایشگاه به عهده این‬ ‫شرکت گذاشته شده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬همچنین به دلیل مس��ائلی از جمله‬ ‫انتخابات مجلس تاریخ این نمایش��گاه به اسفند‬ ‫تغییر پیدا می کند‪ .‬در نظر گرفته ش��د نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۵‬ت��ا ‪ 9‬اس��فند برپا ش��ود‪ .‬در ای��ن تاریخ هم‬ ‫فض��ای خالی وجود دارد و هم می توان مدت ان‬ ‫را افزای��ش داد‪ .‬وی درباره اینکه این نمایش��گاه‬ ‫ب��ا هم��ان تاری��خ ‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۲۶‬بهم��ن در تقویم‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ثبت شده و شرکت های‬ ‫خارجی نیز با این تاریخ برنامه ریزی خواهند کرد‬ ‫توضیح داد‪ :‬به تازگی مجری را انتخاب کرده ایم و‬ ‫هنوز از ش��رکت های خارجی دعوتی انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ولی تیموری‪ ،‬معاون گردشگری وزارت میراث‬ ‫فرهنگ��ی نی��ز این خبر را تایی��د کرد و گفت‪ :‬ما‬ ‫زمان بیش��تری برای نمایش��گاه گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی نیاز داشتیم؛ بنابراین مدت زمان‬ ‫‪ ۵‬روزه در بهمن به ما تعلق نمی گرفت به همین‬ ‫دلیل در اس��فند می توانیم دو نمایشگاه را با هم‬ ‫ترکی��ب کنی��م و م��دت ان را از ‪ 3‬روز به ‪ ۵‬روز‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫صنعت تفریحات؛‪200‬میلیون ورودی بدون یک مورد تلفات‬ ‫نمایشگاه تخصصی‬ ‫نوزاد‪ ،‬کودک و نوجوان‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫دیدگاه کارشناسان درباره مدیریت نرخ ارز و تورم در کشور‬ ‫‹ ‹بیم�ه تع�اون در صدر ش�رکت های‬ ‫بیمه به لحاظ سود سرمایهگذاری‬ ‫اخبار‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ،۹۸‬شرکت بیمه تعاون‬ ‫با کس��ب بازدهی ح��دود ‪ ۵۰‬درصدی در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری ها با اختالف زیاد‪ ،‬بهترین عملکرد‬ ‫را در بین شرکت های بیمه ای داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫اریا‪ ،‬پس از این ش��رکت‪ ،‬دو شرکت بیمه رازی‬ ‫و بیم��ه زندگی خاورمیانه با بازدهی بیش از ‪۳۰‬‬ ‫از این نظر در رده های دوم و س��وم جای دارند‪.‬‬ ‫(بازده دارایی های شرکت ها با توجه به میانگین‬ ‫مانده سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫در ‪6‬ماه نخس��ت امسال و س��ود شناسایی شده‬ ‫حاصل از سرمایه گذاری های ذخایر فنی و سایر‬ ‫سرمایه گذاری ها محاسبه شده است‪).‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای کنترل نقدینگی فکری کنیم‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بان�ک ملی ‪۱۷‬هزار مورد تس�هیالت‬ ‫خوداشتغالی پرداخت‬ ‫بان��ک ملی ای��ران از ابتدای امس��ال تا پایان‬ ‫ابان بیش از ‪ ۱۷‬هزار تس��هیالت خوداشتغالی و‬ ‫مشاغل خانگی به افراد تحت تکفل سازمان های‬ ‫حمایت��ی و صاحب��ان مش��اغل م��ورد حمایت‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی پرداخت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬به منظور توان بخش��ی اقشار ضعیف‬ ‫و گروه ه��ای ه��دف س��ازمان های حمایتی‪ ،‬در‬ ‫‪ ۸‬م��اه ابتدای امس��ال ‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬مورد‬ ‫تس��هیالت خوداش��تغالی و مش��اغل خانگی به‬ ‫مددجوی��ان کمیته ام��داد امام خمین��ی (ره)‪،‬‬ ‫س��ازمان بهزیس��تی و صاحبان مش��اغل مورد‬ ‫حمای��ت وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫تخصی��ص داده اس��ت‪ .‬ب��ر این اس��اس س��هم‬ ‫تس��هیالت خوداش��تغالی کمیت��ه ام��داد امام‬ ‫خمینی (ره) از مجموع تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫پرداخت��ی بانک ملی ایران بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۳۶‬م��ورد به ارزش ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۷۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۹۰‬میلیون ریال و تس��هیالت خوداش��تغالی‬ ‫بهزیس��تی بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۸‬مورد به ارزش‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۳‬میلیارد و ‪ ۹۷۷‬میلی��ون ریال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بانک‪ ،‬پرداخت تس��هیالت مش��اغل‬ ‫خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در دستور‬ ‫کار خ��ود قرار داده که بر این اس��اس در مدت‬ ‫یادش��ده‪ ۱۰۸ ،‬میلی��ارد و ‪ ۳۹۰‬میلیون ریال از‬ ‫این تسهیالت به کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫و ‪ ۴۹‬میلی��ارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال به س��ازمان‬ ‫بهزیس��تی پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬در این مدت‬ ‫‪ ۱۲۳‬میلیارد و ‪ ۱۶۵‬میلیون ریال نیز تسهیالت‬ ‫مش��اغل خانگی و خوداش��تغالی به بنیاد شهید‬ ‫تخصیص داده شده است‪ .‬پرداخت ‪ ۲‬هزار و ‪۱۲‬‬ ‫مورد تس��هیالت مش��اغل خانگی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی ب��ه ارزش ‪ ۲۲۷‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۲۴‬میلی��ون ریال از دیگر اقدام های بانک ملی‬ ‫ایران در راس��تای حمایت از بازار کس��ب و کار‬ ‫کش��ور بوده است‪ .‬بانک ملی ایران سال گذشته‬ ‫نیز با رویکرد حمایت از بازار اش��تغال ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۷‬تس��هیالت قرض الحسنه خوداشتغالی و‬ ‫بیش از ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۲۷‬تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫مشاغل خانگی تخصیص داده است‪.‬‬ ‫بیژن عبدی‬ ‫احمد حاتمی یزدی‬ ‫‹ ‹س�اخت هش�تمین مدرس�ه بان�ک‬ ‫سامان‬ ‫کلنگ س��اخت هشتمین مدرسه بانک سامان‬ ‫در روستای قوشجان اباد از توابع شهرستان اق قال‬ ‫به زمین زده شد‪ .‬در ایین کلنگ زنی این مدرسه‬ ‫‪ ۶‬کالس��ه که در روستای قوش��جان اباد از توابع‬ ‫شهرس��تان اق قال برگزار ش��د‪ ،‬عالوه بر مدیران‬ ‫ارش��د بانک س��امان‪ ،‬جمعی از مسئوالن محلی‪،‬‬ ‫روحانیون و اهالی روس��تا نیز حضور داشتند‪ .‬در‬ ‫ابتدای ایین فرماندار اق قال امیر ش��یر توماج در‬ ‫س��خنانی از بانک س��امان به خاطر توجه به امر‬ ‫مدرسه سازی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫همچنین در بخش دیگر ایین‪ ،‬یاس��ر لیوانی‪،‬‬ ‫مدیر کل نوس��ازی مدرس��ه های استان گلستان‬ ‫به ارائه گزارش��ی از دستاوردها و برنامه های اداره‬ ‫نوس��ازی پرداخت و از حمایت های بانک سامان‬ ‫برای س��اخت مدرس��ه بعثت قدردانی کرد‪ .‬علی‬ ‫نعمت��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک س��امان هم در‬ ‫این ایین به گوشه ای از فعالیت های خیرخواهانه‬ ‫بان��ک س��امان در دورترین نقاط کش��ور اش��اره‬ ‫و س��اخت مدرس��ه در این روس��تا را در راستای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی بانک سامان عنوان کرد‪.‬‬ ‫در پای��ان این ایین‪ ،‬کلنگ احداث مدرس��ه ‪۶‬‬ ‫کالسه بعثت ازس��وی علیرضا معرفت‪ ،‬قائم مقام‬ ‫بان��ک س��امان به زمین زده ش��د که براس��اس‬ ‫برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬کار ساخت مدرسه نیز‬ ‫بالفاصله پس از این اغاز شد تا دانش اموزان این‬ ‫روس��تا بتوانند مهرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬در مدرسه ای‬ ‫جدید‪ ،‬سال تحصیلی را اغاز کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است که بانک سامان در راستای ایفای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خود و برای حمایت از‬ ‫توسعه دانش و تحصیل کودکان به ویژه در مناطق‬ ‫اس��یب دیده از س��یل‪ ،‬هزینه چاپ سررس��ید و‬ ‫هدای��ای ن��وروزی خود را به س��اخت مدرس��ه‬ ‫در روس��تای قوش��جان اباد از توابع شهرس��تان‬ ‫اق ق�لا در اس��تان گلس��تان اختص��اص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار ارز پس از یک دوره باثبات و ایستادن نرخ دالر‬ ‫در کان��ال ‪ ۱۱‬هزارتومان‪ ،‬درحالی ب��ار دیگر در بیش‬ ‫از یک ماه گذشته نوس��ان های زیادی را تجربه کرد و‬ ‫در مقطع��ی کوتاه حتی دالر ب��ه کانال ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫رسید که چند روزی است این نوسان ها تاحدی کنترل‬ ‫شده و دالر با نوس��ان های جزئی گاهی باالی نرخ ‪۱۳‬‬ ‫هزارتوم��ان قرار می گی��رد‪ ،‬اما بار دیگر ب��ه زیر نقطه‬ ‫مقاومت؛ یعنی کانال ‪ ۱۲‬هزارتومان می رسد‪.‬‬ ‫این شرایط درحالی بر بازار ارز حاکم است که فعاالن‬ ‫ای��ن بازار معتقدند تقاضا برای خرید ارز در بازار وجود‬ ‫ندارد و از انجایی که فش��ار روانی ناشی از تقاضا برای‬ ‫تس��ویه های تجاری ش��رکت ها با طرف ه��ای خارجی‬ ‫در روزهای پایانی س��ال می�لادی حداکثر تا ‪ ۱۰‬دی‬ ‫و به ط��ور عمده تا ‪ ۴‬دی تمام می ش��ود‪ ،‬احتمال دارد‬ ‫از اواخر هفته و ش��روع هفته اینده شاهد کاهش نرخ‬ ‫ارز باشیم‪.‬‬ ‫فع��االن این ب��ازار یکی از عوامل مه��م افزایش نرخ‬ ‫دالر در م��دت اخی��ر را به جز عامل تقاضای ناش��ی از‬ ‫تس��ویه های تجاری ش��رکت ها با طرف ه��ای خارجی‬ ‫در روزه��ای پایانی س��ال می�لادی‪ ،‬افزای��ش فعالیت‬ ‫نوسان گیران می دانند‪.‬‬ ‫نوسان گیران در تالش هس��تند در اخرین روزهایی‬ ‫که بازار تحت تاثیر تقاضای تجاری روزهای پایانی سال‬ ‫می�لادی قرار دارد‪ ،‬نرخ ارز را ت��ا جای ممکن افزایش‬ ‫دهن��د تا بتوانن��د ارز خود را در قیمت ه��ای باالتر به‬ ‫فروش برسانند‪ .‬ضمن اینکه تداوم جوسازی ها پیرامون‬ ‫‪ FATF‬هم در التهاب این روزهای بازار ارز موثر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند در این بین این شائبه هم به وجود امده‬ ‫که دولت موافق این گرانی به طور مقطعی بوده تا شاید‬ ‫به این ش��یوه بخشی از کس��ری بودجه خود را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اما دلیل این رش��د و نوسان ها در بازار ارز هرچه که‬ ‫هست‪ ،‬بهانه ای شده است برای رشد دوباره نرخ کاالها‬ ‫و ملتهب شدن سایر بازارها‪.‬‬ ‫باال و پایین شدن نرخ دالر و به دنبال ان طال و سکه‬ ‫در ای��ن روزها‪ ،‬درحالی باعث ش��ده تا ن��رخ کاالها بار‬ ‫دیگر با رشد نس��بی روبه رو شوند و نگرانی هایی ازاین‬ ‫باب��ت برای م��ردم به وجود اید که کارشناس��ان تاکید‬ ‫دارن��د برای بازگردان��دن ارامش به فض��ای اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬نخس��ت باید انتظارات تورمی در کشور کنترل‬ ‫و همزم��ان اقدام های عملی در حوزه ب��ازار پول و ارز‬ ‫کش��ور انجام ش��ود تا نتیج��ه این سیاس��ت گذاری ها‬ ‫تا زمانی که پول در حجم باال در دست مردم باشد نمی توان جلوی‬ ‫جهش های قیمتی را گرفت‪ ،‬چون این پول در نهایت با تلنگری وارد‬ ‫بازارهای سرمایه گذاری می شود و این بازار را ملتهب می کند‬ ‫کنترل نقدینگی و در نهایت ثبات بخش��ی به بازار ارز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی انتظارات تورمی گرفته شود‬ ‫بی��ژن عبدی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این ب��اره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تاکی��د براینکه اگرچ��ه بانک‬ ‫مرک��زی در م��دت اخی��ر هم��واره تالش ک��رده تا با‬ ‫بکارگی��ری برخی مکانیس��م ها و راهکاره��ا از طریق‬ ‫کنت��رل بخش تقاضای ارز‪ ،‬جلوی جهش های ش��دید‬ ‫ن��رخ ارز را بگی��رد گف��ت‪ :‬اما ب��ه هرح��ال انتظارات‬ ‫تورم��ی حاکم ب��ر جامعه اثر خ��ودش را بر بخش های‬ ‫گوناگ��ون می گ��ذارد و در نهایت باعث می ش��ود این‬ ‫مکانیس��م ها و اقدام ها اثر مقطعی و کوتاه مدت داشته‬ ‫باش��د و اجازه پایداری و ثب��ات قیمت ها را به بازار ارز‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بانک مرکزی در مدت اخیر تالش‬ ‫کرد تا تقاضای ارز را در بازار کاهش و زمینه خروج ارز‬ ‫از کش��ور را کنترل کند و در برخی مواقع با حضور در‬ ‫بازار و تزریق به موقع ارز‪ ،‬یک فضای به نس��بت باثباتی‬ ‫را در این ب��ازار حاکم کند اظهارکرد‪ :‬از انجایی که در‬ ‫جامع��ه انتظارات تورمی وج��ود دارد‪ ،‬این عامل باعث‬ ‫می ش��ود مردم برای حفظ ارزش سرمایه شان‪ ،‬اقدام به‬ ‫خرید برخی دارایی ها از جمله‪ ،‬ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن‪،‬‬ ‫خ��ودرو و‪ ...‬کنن��د که ای��ن در نهایت رون��د صعودی‬ ‫قیمت ها را منجر می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه حجم ب��االی نقدینگی که در کش��ور وجود‬ ‫دارد و ب��ه روای��ت امار ب��ه باالی ‪۲‬هزار ه��زار میلیارد‬ ‫تومان رس��یده‪ ،‬اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬نقدینگی های‬ ‫موجود در کش��ور در حال حاضر به رق��م قابل توجهی‬ ‫رس��یده و همچنان به ش��کل روزان��ه در حال افزایش‬ ‫اس��ت که این پدیده می تواند یک اثر بسیار مخرب بر‬ ‫بخش های اقتصادی از جمله حوزه ارزی کشور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید براینکه ای��ن نقدینگی باید‬ ‫هرچه سریع تر کنترل و زمینه هدایت ان به بخش های‬ ‫مولد کش��ور فراهم شود اظهار کرد‪ :‬برای ثبات بخشی‬ ‫ب��ه ب��ازار ارز و ایجاد ارامش در بخش اقتصاد کش��ور‬ ‫چاره ای جز کنترل نقدینگی نیس��ت و باید تدابیر الزم‬ ‫دراین باره اتخاذ شود‪.‬‬ ‫به گفته عبدی‪ ،‬کش��ور درحالی با ای��ن حجم باال از‬ ‫نقدینگی س��رگردان روبه رو است که در مقابل به دلیل‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم‪ ،‬ذخایر ارزی کش��ور‬ ‫محدود ش��ده و دولت کس��ری منابع دارد و اگر برای‬ ‫این وضعیت راهکار عملی اتخاذ نشود‪ ،‬با مکانیسم های‬ ‫موجود نمی توان در بلندمدت نرخ ارز را کنترل کرد و‬ ‫جلوی جهش های قیمتی سایر بخش ها را‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او در عین حال به جوس��ازی هایی که از بیرون و در‬ ‫فضای مجازی برای ایجاد تنش در بازارها و بخش های‬ ‫گوناگون اقتصاد می ش��ود‪ ،‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬وقتی‬ ‫ش��رایط ملته��ب می ش��ود‪ ،‬س��ودجویان نی��ز از این‬ ‫وضعی��ت بهره برداری می کنند و با موج س��واری روی‬ ‫نوس��ان های قیمتی‪ ،‬به التهاب ها بیشتر دامن می زنند‬ ‫که اعتماد سازی ازس��وی دولت و مسئوالن در جامعه‬ ‫یکی از اقدام هایی اس��ت می تواند اثر این جوس��ازی ها‬ ‫را خنثی کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬مس��ئوالن باید به وع��ده و قول هایی که‬ ‫می دهند عمل کنند و ش��رایط را ان گونه که هس��ت‬ ‫ب��رای مردم تش��ریح کنند ت��ا بلکه با کم��ک مردم و‬ ‫بخش های گوناگون‪ ،‬از این برهه س��خت که کشور در‬ ‫ان قرار گرفته با کمترین اس��یب عبور کرد‪ .‬بی تردید‬ ‫این اعتماد سازی می تواند تا حد زیادی جلوی انتظارت‬ ‫تورمی را بگیرد و ثبات الزم را در اقتصاد حاکم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اثار مخرب نقدینگی‬ ‫احمد حاتمی یزدی‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید براین موضوع که برای‬ ‫کنت��رل تورم و جهش های ش��دید قیمت��ی‪ ،‬گام مهم‬ ‫کنت��رل نقدینگی در کش��ور اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرکزی به دنبال راهکاری است که بتواند بازار ارز را در‬ ‫میان مدت و بلند مدت کنترل کند و جلوی جهش های‬ ‫ش��دید قیمتی را که به بهانه ه��ای گوناگون در بازار ها‬ ‫به وجود می اید را بگیرد‪ ،‬این مهم را می تواند از طریق‬ ‫کنترل نقدینگی میسر کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او افزایش حجم نقدینگی در کش��ور اثار‬ ‫مخ��رب زیادی دارد که یکی از انها رش��د نرخ در بازار‬ ‫ارز و به دنبال ان س��ایر بازارهاس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬با کاهش‬ ‫ارزش ریال در کش��ور‪ ،‬مردم تالش می کنند نقدینگی‬ ‫و سرمایه ش��ان را به کاالهای س��رمایه ای همچون ارز‪،‬‬ ‫س��که‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬تبدیل کنن��د که این ش��رایط به‬ ‫افزایش بیشتر قیمت ها دامن می زند‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر پول زیادی در جامعه‬ ‫وجود و دس��ت به دست می ش��ود که گردش این پول‬ ‫باید کنترل شود وگرنه این نقدینگی هر از چند گاهی‬ ‫بازاری را نش��انه می گیرد و اس��یب ج��دی به اقتصاد‬ ‫می زند‪ .‬وی با بیان اینکه برای کنترل تورم و نقدینگی‬ ‫در کش��ور باید در سیاس��ت های پولی و ارزی کش��ور‬ ‫اصالحات و بازنگری انجام ش��ود یاداورشد‪ :‬اگر دولت‬ ‫به دلیل کس��ری بودجه‪ ،‬منابع مورد نیازش را از بانک‬ ‫مرکزی تامین کند این موضوع به تورم می انجامد‪ .‬اگر‬ ‫بانک ها ب��رای تامین هزینه های ش��ان از بانک مرکزی‬ ‫اس��تقراض کنند این تورم زاس��ت و بس��یاری از موارد‬ ‫تورم زای دیگر که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه حاتمی یزدی‪ ،‬ت��ورم و انتظارات تورمی در‬ ‫کش��ور باعث رش��د نرخ کاالها می ش��ود که ارز هم از‬ ‫جمله این کاالست‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت‪ ،‬تا زمانی ک��ه پول در حجم باال در‬ ‫دست مردم و جامعه باشد نمی توان جلوی جهش های‬ ‫قیمت��ی را گرفت‪ ،‬چون این پ��ول در نهایت با تلنگری‬ ‫وارد بازاره��ای س��رمایه گذاری می ش��ود و این بازار را‬ ‫ملتهب می کند‪.‬‬ ‫او با توجه به کنترل نوس��ان های نرخ ارز به ش��کل‬ ‫مقطعی اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی از نوس��ان هایی که‬ ‫در بازار ارز ایجاد می ش��ود مقطعی هس��تند که بانک‬ ‫مرک��زی در نهایت ب��ا مداخله دراین بازار‪ ،‬به ش��کل‬ ‫کوتاه مدت رشد قیمت ها را مهار می کند‪.‬‬ ‫اما به دلیل کمبود ذخایر ارزی کش��ور‪ ،‬این مداخله‬ ‫در بلندمدت نمی تواند جوابگوی نیازهای ارزی باشد و‬ ‫از این رو نیاز است که تدابیر الزم دراین حوزه به شکل‬ ‫بلندمدت گرفته شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بازار ارز باید براساس عرضه‬ ‫و تقاضا کنترل شود و این راهکار منطقی تری است‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه بای��د دولت و سیاس��ت گذاران حوزه‬ ‫اقتصادی اهتم��ام ویژه ای در بحث کنت��رل نقدینگی‬ ‫داشته باشند و این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹راه اندازی س�امانه اعتبارس�نجی ش�ماره تلفن‬ ‫همراه مشتریان‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران به منظور اس��تفاده از رمز دوم‬ ‫پویا در تراکنش های کارتی غیرحضوری ‪ ،‬سامانه اعتبارسنجی‬ ‫ش��ماره تلفن همراه مش��تریان را راه اندازی ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران‪ ،‬مش��تریان این‬ ‫بانک با ورود به این سامانه می توانند نسبت به تایید اطالعات‬ ‫خود در س��امانه اعتبارس��نجی ش��ماره تلفن هم��راه اقدام‬ ‫کنند‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬مشتریان بانک توسعه صادرات‬ ‫می توانند به منظور ثبت و تایید شماره تلفن همراه خود از دو‬ ‫روش مراجعه حضوری به ش��عب بانک یا ورود به وب س��ایت‬ ‫بان��ک به نش��انی ‪ www.edbi.ir‬اس��تفاده کنن��د‪ .‬الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت سامانه یاد ش��ده فقط به منظور تایید و ثبت‬ ‫تلفن همراه مشتریان قابل اس��تفاده خواهد بود و اقدام های‬ ‫بعدی برای فعال سازی رمز دوم پویا متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ود مش�ارکت بیم�ه عم�ر و س�رمایه گذاری‬ ‫شرکت بیمه «ما»‬ ‫بیمه «ما» نرخ سود مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر‬ ‫و س��رمایه گذاری خود را اعالم کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیم��ه ما‪ ،‬ش��رکت بیمه «م��ا» نرخ س��ود مش��ارکت برای‬ ‫بیمه گذاران عمر و س��رمایه گذاری خود را برای س��ال مالی‬ ‫‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۲۲.۵‬درصد اعالم کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫ش��رکت بیمه «ما» در راس��تای اجرای م��واد ایین نامه ‪۶۸‬‬ ‫ش��ورای عالی بیمه‪ ،‬در سال مالی ‪ ۱۳۹۷‬نرخ سود مشارکت‬ ‫در مناف��ع ‪ ۲۲.۵‬درصدی را برای اندوخته بیمه نامه های عمر‬ ‫و سرمایه گذاری محاسبه و به حساب بیمه نامه های مشمول‬ ‫واریز ک��رد‪ .‬مدیر بیمه های عمر و س��رمایه گذاری ش��رکت‬ ‫بیمه «ما» ضمن تایید خبر یادش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬مشاهده تمامی‬ ‫اطالعات مالی بیمه نامه از جمله س��ود مشارکت در منافع از‬ ‫طریق پایگاه تخصصی بیمه های زندگی شرکت بیمه «ما» به‬ ‫نش��انی ‪ https: //life.bimehma.com‬برای بیمه گذاران‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹دومین همایش دی در مسیر تعالی برگزار شد‬ ‫دومی��ن همای��ش دی در مس��یر تعالی با هدف اش��نایی‬ ‫همکاران شعب بانک دی با الگوی تعالی سازمانی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬پس از برگزاری نخس��تین همایش‬ ‫دی در مس��یر تعالی که با حض��ور مدیرعامل‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران واحدهای س��تادی و تس��هیلگران‬ ‫حوزه تعالی برگزار شد‪ ،‬دومین همایش دی در مسیر تعالی با‬ ‫هدف توسعه و تعمیق مفاهیم تعالی سازمانی برای همکاران‬ ‫شعب بانک دی با حضور جمعی از رئیسان و کارکنان شعب‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬براساس این گزارش در این همایش که به‬ ‫همت اداره کل طرح و توسعه برگزار شد‪ ،‬اذر محصصی‪ ،‬مدیر‬ ‫تعالی س��ازمانی ضمن قدردانی از اهتمام تمامی همکاران به‬ ‫مفاهیم س��رامدی گف��ت‪ :‬به طور کلی اس��تقرار مدل تعالی‬ ‫سازمانی موجب توانمندی در فرایند ها و فعالیت های جاری‬ ‫و ت�لاش در راس��تای بهبود مداوم عملکرده��ا در بانک دی‬ ‫ش��ده که این توانمندی و همدلی باید با ترویج منطق تعالی‬ ‫در ش��عب نیز جاری سازی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک دی‪ ،‬در ‪۵‬‬ ‫س��ال گذشته با الهام از الگوی تعالی سازمانی موفق شده در‬ ‫چارچوب چرخه بهبود مداوم در مس��یر س��رامدی براساس‬ ‫هدف گ��ذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬اجرای برنامه ه��ا‪ ،‬ارزیابی و اقدام‬ ‫در راس��تای بهبود نتایج از طریق فرهنگ سازی و کارگروهی‬ ‫موث��ر گام های محکمی ب��ردارد که نتیج��ه ان را در بهبود‬ ‫مستمر فرایندمحوری در سازمان و دستیابی به شاخص های‬ ‫کلیدی عملکرد ش��اهد هس��تیم‪ .‬وی با اش��اره به استقبال‬ ‫مش��تاقانه مدیران ارش��د و بدنه کارشناسی بانک دی نسبت‬ ‫به پیاده س��ازی تعالی س��ازمانی با بهره گیری از نشست های‬ ‫هدفمند ستاد و ش��عب گفت‪ :‬امیدوارم با برگزاری مجموعه‬ ‫همایش های دی در مس��یر تعالی برای تمامی کارکنان ستاد‬ ‫و شعب شاهد بهبود در ارتباطات و تعامالت در زنجیره ارزش‬ ‫بانک دی و ایجاد زبان مشترک براساس الگوی تعالی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عملک�رد خوب بانک توس�عه تع�اون در بخش‬ ‫صنعت‬ ‫عض��و هی��ات مدیره بان��ک توس��عه تع��اون در بازدید از‬ ‫طرح ه��ای تعاون��ی از عملک��رد ‪ ۷۰‬درص��دی در پرداخت‬ ‫تس��هیالت بند ال��ف تبصره ‪ ۱۸‬در بخ��ش صنعت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش موج‪ ،‬فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون‬ ‫در بازدی��د از طرح ه��ای تعاونی گفت‪ :‬این بانک به واس��طه‬ ‫عاملیت صندوق توسعه ملی امادگی دارد شرایط مطلوبی را‬ ‫برای ش��رکت های داروسازی در رفع نیازهای ضروری کشور‬ ‫تامین کند‪ .‬وی همچنین با اش��اره به عملکرد مطلوب بانک‬ ‫در پرداخت تسهیالت اش��تغال پایدار روستایی گفت‪ :‬بانک‬ ‫توانس��ته با پرداخت این تس��هیالت کمک شایانی در ایجاد‬ ‫اش��تغال به ویژه در مناطق روس��تایی و محروم کشور کند‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت زاگرس دارو از شرکت های زیرمجموعه‬ ‫شس��تا و فعال در زمینه تولید انواع داروها با اشتغال حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر در شهرس��تان زرندیه استان مرکزی است‪ .‬فتاحی‬ ‫همچنی��ن در ادامه ضم��ن بازدید از کارخان��ه تولید فوالد‬ ‫هیربد بابیان اینکه بانک توسعه تعاون با حساسیت های بازار‬ ‫صنعت فوالد اشناس��ت افزود‪ :‬ب��ه زودی طرح گردش اعتبار‬ ‫مولد (گام) در بانک توس��عه تعاون اجرایی می شود‪ .‬وی ابراز‬ ‫امی��دواری کرد با اجرایی ش��دن این ط��رح‪ ،‬نیاز واحدهای‬ ‫تولیدی برای تامین س��رمایه و گسترش واحدهای تولیدی‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬وی همچنین با اش��اره به اینکه درحال حاضر‬ ‫امکان س��وئیفت در بانک فراهم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بانک توسعه‬ ‫تع��اون امادگ��ی دارد نیازهای صنای��ع را در مراودات ارزی‬ ‫براورده کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫گفت وگوی اختصاصی‬ ‫با مدیرعامل سالکو‬ ‫تجربه و اعتبار‪ ،‬رمز راه اندازی الومینیوم جنوب‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��هریار طاهرپ��ور که از اواخر س��ال گذش��ته به‬ ‫کسوت مدیرعاملی الومینیوم جنوب درامده‪ ،‬مردی‬ ‫کهنه کار در عرصه الومینیوم اس��ت‪ .‬او فارغ التحصیل‬ ‫دانش��گاه صنعتی ش��ریف اس��ت و س��ال های سال‬ ‫به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی این دانشگاه دغدغه‬ ‫انج��ام فعالیت های تحقیقاتی و تبدیل ان به تولید را‬ ‫داشته است؛ بحثی که امروز تحت عنوان تولید داخل‬ ‫مورد توجه دولتمردان قرار دارد‪.‬‬ ‫او به گفته خودش از س��ال ‪ ۷۸‬و با پس��ت معاونت‬ ‫تحقیق و توس��عه ایرالکو وارد صنعت الومینیوم شد‪.‬‬ ‫ایرالک��و در ان زم��ان هلدینگی بود ک��ه الومینیوم‬ ‫المه��دی و جاج��رم را زی��ر نظارت و پوش��ش خود‬ ‫داش��ت؛ بنابراین همزمان مدیریت پ��روژه الومینای‬ ‫جاجرم را برعهده داش��ت و راه ان��دازی این پروژه در‬ ‫همین زمان انجام شد‪ .‬وی در زمان حضور در ایرالکو‬ ‫بحث تعوی��ض خطوط قدیم��ی تولی��د و راه اندازی‬ ‫خ��ط جدید را پیگی��ری کرد که ب��ه راه اندازی یک‬ ‫خ��ط جدید ‪ ۱۰۰‬ه��زار تنی انجامی��د‪ .‬در این زمان‬ ‫خطوط قدیم هم س��رپوش گذاری ش��د تا مشکالت‬ ‫کمتری داش��ته باش��د‪ .‬بع��د از ایرالکو در س��ال ‪۸۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۸۴‬مدیرعامل الومینیوم المهدی ش��د‪ .‬انجا هم‬ ‫طرح راه اندازی کارخانه هرمزال را پیگیری کرد و به‬ ‫نتیجه رس��اند‪ .‬طاهرپور از سال ‪ ۸۴‬مدیرعامل سالکو‬ ‫ش��د؛ زمانی که تازه الومینیوم جنوب ش��کل گرفته‬ ‫بود‪ .‬گزارش توجیه فنی‪-‬اقتصادی طرح ازس��وی یک‬ ‫ش��رکت کانادایی تهیه و به دنبال ان مناقصه اجرای‬ ‫پروژه برگزار شد که یک پیمانکار چینی انتخاب شد‪.‬‬ ‫در همین زم��ان موضوع تحریم ها پی��ش امد و کار‬ ‫عمال متوقف شد‪ ،‬از این رو طاهرپور به عنوان نماینده‬ ‫حوزه تویس��رکان برای پیگیری مسائل اقتصادی در‬ ‫سال ‪ ۸۷‬به مجلس شورای اسالمی رفت‪.‬‬ ‫پ��س از یک دوره چهارس��اله فعالیت در مجلس از‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۳‬مدیرعامل ایرالکو‪ ،‬سپس مدیرعامل‬ ‫ی��ک ش��رکت صنای��ع معدنی وابس��ته ب��ه صندوق‬ ‫بازنشستگی نفت ش��د‪ .‬معاون پارلمانی نعمت زاده و‬ ‫ش��ریعتمداری در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫سرپرستی س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫(ای��درو) از دیگر مس��ئولیت های طاهرپ��ور پیش از‬ ‫بازگشت به سالکو است‪.‬‬ ‫گفت وگ��وی‬ ‫را با م��رد کارکش��ته صنعت‬ ‫الومینیوم می خوانید‪.‬‬ ‫€ €از فراز و نش�یب ساخت کارخانه الومینیوم‬ ‫جنوب بگویید‪.‬‬ ‫الومینیوم جن��وب یکی از بزرگ تری��ن پروژه های‬ ‫صنعتی کش��ور است که بی شک می توان ان را ثمره‬ ‫برجام دانست‪ .‬ظرفیت تولید این شرکت یک میلیون‬ ‫تن ش��مش برنامه ریزی ش��ده که فاز نخس��ت ان با‬ ‫تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن به مرور تا اواس��ط س��ال اینده‬ ‫تکمیل می ش��ود‪ .‬ما در این کارخان��ه از جدیدترین‬ ‫فناوری روز دنیا بهره بردیم‪.‬‬ ‫ب��ا پیش امدن موض��وع تحریم ها ش��رکت چینی‬ ‫س��یتیک که در س��ال ‪ ۸۵‬قرارداد پیمان��کاری این‬ ‫کارخانه را منعقد ک��رده بود حاضر به انجام تعهدات‬ ‫خود نش��د‪ ،‬به همی��ن دلیل ش��رکت کننده دوم در‬ ‫مناقص��ه جایگزین وی ش��د اما باوج��ود تالش این‬ ‫شرکت‪ ،‬به دلیل تحریم کارها پیش نمی رفت تا اینکه‬ ‫در خرداد سال ‪ ۹۴‬با امضای موافقتنامه برجام تمامی‬ ‫موان��ع برط��رف و در مدت ‪ ۶‬ماه اعتبارات اس��نادی‬ ‫گشایش یافت و کار پروژه شروع شد‪.‬‬ ‫در حقیقت س��ال ‪ ،۹۴‬س��ال ش��روع فعالیت های‬ ‫اجرایی پروژه اس��ت که براساس برنامه باید ‪ ۴۱‬ماهه‬ ‫انجام می ش��د اما به دلیل مشکالت تحریم پروژه با ‪۶‬‬ ‫ماه تاخیر به بهره برداری رس��ید‪ .‬در شرایط عادی و‬ ‫بدون تحریم هم اج��رای چنین پروژه ای با این ابعاد‬ ‫در زمان تعیین شده بس��یار مشکل است‪ .‬مهم ترین‬ ‫نقط��ه ق��وت پروژه‪ ،‬ش��کل اج��رای ان ب��ه صورت‬ ‫‪ EPCF‬اس��ت که براس��اس ان مهندس��ی‪ ،‬ساخت‪،‬‬ ‫خرید تجهیزات و تامین منابع مالی ان باید ازس��وی‬ ‫پیمانکار انجام ش��ود‪ .‬خوش��بختانه پیمان��کار کار را‬ ‫بس��یار خوب پیش برد و باوجود تحریم ها با بهترین‬ ‫کیفیت و با دقت کارش را انجام داد‪ .‬عمده تجهیزات‬ ‫اصلی این کارخانه اروپایی و ژاپنی است‪.‬‬ ‫ارزش پ��روژه نزدیک یک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر براب��ر ب��ا ‪ ۷.۱‬میلیارد یوان اس��ت که هزینه ای‬ ‫مع��ادل ‪ ۴‬هزار دالر ب��ه ازای تولید هر تن الومینیوم‬ ‫مهم ترین نقطه قوت پروژه‪ ،‬اجرای ان به صورت ‪ EPCF‬اس��ت که‬ ‫براساس ان مهندسی‪ ،‬ساخت‪ ،‬خرید تجهیزات و تامین منابع مالی ان‬ ‫باید ازسوی پیمانکار انجام شود‬ ‫را به خود اختصاص می دهد‪ .‬این عدد سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت الومینیوم دنیا بس��یار مناس��ب اس��ت‪ .‬با‬ ‫تجهی��زات چینی این عدد ح��دود ‪ ۳۲۰۰‬تا ‪۳۵۰۰‬‬ ‫دالر اس��ت اما با تجهیزات اروپایی برای تولید هر تن‬ ‫الومینیوم بین ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هزار دالر س��رمایه گذاری نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ک��ه پ��روژه بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت دارد باید حدود ‪ ۹۰‬درصد هزینه های ان‬ ‫پرداخت می ش��د‪ ،‬در حالی که پرداختی به پیمانکار‬ ‫بسیار کمتر اس��ت؛ بنابراین حجم مطالبات پیمانکار‬ ‫از پروژه بسیار باال است‪ ،‬با این حال کارش را با دقت‬ ‫ادامه داد و پروژه را به موقع به بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫€ €اقای ت�رکان‪ ،‬رئیس هیات مدیره س�الکو‪،‬‬ ‫در مصاحب�ه ای ب�ا‬ ‫گفتند تاخی�ر در باز‬ ‫کردن ال س�ی ازس�وی چینی ها باعث ش�ده با‬ ‫تحریم های جدید روبه رو شویم و نتوانیم تمامی‬ ‫پول انها را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫س��هامداران س��الکو یعن��ی ایمی��درو و ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر باید یک میلیارد یوان پرداخت‬ ‫می کردن��د ک��ه همان ابتدا س��هم خ��ود را پرداخت‬ ‫کردن��د؛ ‪ ۶‬میلیارد یوان دیگ��ر فاینانس بود که باید‬ ‫از طریق بانک های چینی پرداخت شود‪ .‬همانطور که‬ ‫اقای ترکان تاکید کردند صورت وضعیت های انها را‬ ‫تایید کردیم و به بانک فرستادیم اما به دلیل تحریم‪،‬‬ ‫بانک چین��ی همه پول را به ای��ن پیمانکار پرداخت‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از مهم تری�ن موضوع ه�ا در صنع�ت‬ ‫الومینیوم به ویژه ب�رای ایران تامین ‪ ۳‬خوراک‬ ‫اصلی یعنی پودر الومینا‪ ،‬اند و برق است‪ .‬شما‬ ‫در این باره چه تمهیداتی اندیشیده اید؟‬ ‫ما برای تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن ش��مش الومینیوم به‬ ‫‪ ۵۲۰‬م��گاوات ب��رق نیاز داریم که قرار بود ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری غدیر ان را تامین کند‪.‬‬ ‫ش��رکت غدیر در همین راس��تا ق��راردادی برای‬ ‫س��اخت نیروگاه با یک شرکت چینی منعقد کرد که‬ ‫این کار به دلیل تحریم متوقف ماند؛ به همین دلیل‬ ‫قرار ش��د این میزان برق را از ش��بکه سراسری و از‬ ‫طریق دو خط نیروگاه عسلویه به المرد و عسلویه به‬ ‫فسا تامین کنیم‪.‬‬ ‫میزان ب��رق دریافتی از خط الم��رد ‪ ۲۰۰‬مگاوات‬ ‫اس��ت که تامین ش��د و راه اندازی فعل��ی کارخانه با‬ ‫‪ ۸۶‬س��لول احیا با همین برق انجام می شود‪ .‬از خط‬ ‫عس��لویه به فسا هم قرار اس��ت ‪ ۳۲۰‬مگاوات برق به‬ ‫ما بدهند که دکل های انشعاب ‪ ۳۵‬کیلومتری ان در‬ ‫حال ساخت است‪ .‬س��اخت این مسیر را هم شرکت‬ ‫غدیر انجام خواهد داد و انشااهلل تا مرداد سال اینده‪،‬‬ ‫برق یادشده به کارخانه خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل همی��ن کمبود برق ما تمام س��لول های‬ ‫احی��ا را وارد مدار نکردیم اما تمامی س��لول ها نصب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €درباره تامی�ن الومینا چ�ه اقداماتی انجام‬ ‫شده و وضعیت چگونه است؟‬ ‫سالکو برای تولید ‪ ۳۰۰‬هزار تن الومینیوم به ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تن پودر الومینا نیاز دارد‪.‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۶۰‬هزار تن پودر الومین��ای مورد نیاز را‬ ‫تامی��ن کرده ایم ک��ه با روند فعلی راه ان��دازی و وارد‬ ‫مدار کردن س��لول های احیا‪ ،‬تقریبا تا تیر سال اینده‬ ‫کفایت می کند؛ با این وجود تامین چند محموله ‪۳۰‬‬ ‫هزار تنی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫کارخانه الومینای جاج��رم ‪ ۲۵۰‬هزار تن ظرفیت‬ ‫دارد که بخش��ی از ان را برای کارخانه ش��مش خود‬ ‫می خواهد و قرار اس��ت بقیه تولیدش را به الومینیوم‬ ‫ایرالکو‪ ،‬المهدی و سالکو بفروشد‪ .‬با حمایت ایمیدرو‬ ‫و ش��خص اقای دکت��ر غریب پور تاکن��ون ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن پودر الومینا از جاجرم برای س��الکو تامین ش��د‬ ‫و امیدواری��م ‪ ۶۰‬ه��زار تن دیگر هم از این ش��رکت‬ ‫خریداری کنیم و بقیه نیاز باید از خارج تامین شود‪.‬‬ ‫البته جاجرم برنام��ه ای را برای افزایش ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن��ی ظرفیت خ��ود پیگیری می کند ک��ه در صورت‬ ‫نهایی ش��دن‪ ،‬کار تامین مواد اولیه ما خیلی اسان تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درب��اره اند نیز باید بگویم م��ا دارای یک کارخانه‬ ‫تولی��د اند هس��تیم ک��ه در ‪ ۴‬ماه این��ده راه اندازی‬ ‫می ش��ود و دیگر نیازی به واردات اند نخواهد بود‪ .‬تا‬ ‫زمانی که اندس��ازی وارد مدار شود اند مورد نیاز را‬ ‫تامین کرده ایم و مشکل خاصی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫€ €مجموعه ش�ما در فکر ساخت یک کارخانه‬ ‫پودر الومینا نیست؟‬ ‫ما در پروژه های توس��عه ای به دنبال تولید الومینا‪،‬‬ ‫پترولی��وم کک‪ ،‬نی��روگاه و صنای��ع پایین دس��ت‬ ‫الومینیوم هستیم‪.‬‬ ‫البته ایمیدرو هم به دنبال این اس��ت که کارخانه‬ ‫تولی��د الومین��ا و پترولیوم کک را س��اخت و از این‬ ‫طریق نی��از واحدهای داخل��ی را تامین کند‪ .‬بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬ایمیدرو و الومینیوم جنوب س��هامداران‬ ‫کارخانه ای هس��تند که قرار اس��ت ی��ک میلیون تن‬ ‫پودر الومینا با بوکس��یت وارداتی در منطقه پارسیان‬ ‫تولید کند؛ هرچند به تازگی در اطراف بوش��هر ذخایر‬ ‫خوبی از بوکس��یت کشف ش��ده که می تواند در این‬ ‫واحد استفاده شود‪.‬‬ ‫€ €از نفلین س�ینیت س�راب برای تولید پودر‬ ‫الومینا استفاده نمی کنید؟‬ ‫نفلین سینیت سراب در فاز نخست حدود ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تن الومین��ا تولید می کند که با توج��ه به نیاز ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تنی ما‪ ،‬عدد کمی اس��ت؛ ضمن اینکه تا ‪ ۳‬سال‬ ‫دیگر وارد مدار تولید می ش��ود و در این مدت ما باید‬ ‫نیاز خود به الومینا را از جای دیگری تامین کنیم‪.‬‬ ‫ما باید روی فعال س��ازی پروژه ی��ک میلیون تنی‬ ‫الومینا در پارس��یان بیشترین تکیه را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ق��رارداد س��اخت این کارخان��ه با ش��رکت پیمانکار‬ ‫خارج��ی منعقد ش��ده و در مرحله تامی��ن فاینانس‬ ‫ان هس��تند‪ .‬با راه اندازی این کارخانه گام مهمی در‬ ‫صنعت الومینیوم کش��ور برداشته می شود‪ .‬بوکسیت‬ ‫این کارخانه از خارج کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €تامی�ن بوکس�یت از خ�ارج تضمین ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫ای��ران در گینه معدن��ی دارد ک��ه می توانیم برای‬ ‫تامین بوکس��یت مورد نی��از کارخانه تولی��د الومینا‬ ‫در پارس��یان از ان اس��تفاده کنیم؛ همان کاری که‬ ‫اماراتی ها انجام داده ان��د و ‪ ۲‬میلیون پودر الومینا را‬ ‫ب��ا بوکس��یت وارداتی از گینه تولی��د می کنند‪ .‬البته‬ ‫اکتش��اف ذخایر جدید بوکسیت در بوشهر اطمینان‬ ‫ش��رکت های الومینیوم به تامی��ن الومینا را افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫€ €اسکله ‪ ۵‬در چه وضعیتی به سر می برد؟‬ ‫ما ب��رای واردات مواد اولیه خود نیاز به اس��کله ای‬ ‫اختصاص��ی داش��تیم که قرار اس��ت ایمی��درو ان را‬ ‫ساخت کند‪ .‬در چند ماه گذشته در روند ساخت این‬ ‫اسکله به دلیل مشکالت مالی تاخیرهایی به وجود امد‬ ‫که با تدبیر اقای غریب پور مش��کل حل شد و انتظار‬ ‫می رود در یک ماه اینده اسکله را به ما تحویل دهند‬ ‫تا ما بتوانیم تجهی��زات خود را روی ان نصب کنیم‪.‬‬ ‫در کنار ان نیز تا ‪ ۴‬ماه اینده س��یلوهایی برای کک‪،‬‬ ‫الومینا و قیر ساخت می شود‪.‬‬ ‫€ €حضور ش�خصی مانند ش�ما با این پیشینه‬ ‫کار در صنعت الومینیوم تا چه حد به پیش�برد‬ ‫س�ریع تر پروژه الومینیوم جن�وب کمک کرده‬ ‫است؟‬ ‫حدود یک س��ال اس��ت ک��ه دوباره به ای��ن پروژه‬ ‫بازگشتم‪ .‬در سال های گذشته کار بسیار خوب پیش‬ ‫رف��ت و از این بابت از زحمات مدیرعامل پیش��ین و‬ ‫همکاران سالکو قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫عم��ده فعالیت های م��ا نظارت بر حس��ن عملکرد‬ ‫پیمانکار‪ ،‬س��اخت زیرس��اخت ها مانند اسکله‪ ،‬اب و‬ ‫ب��رق و تامین م��واد اولیه مورد نیاز تولید اس��ت که‬ ‫نیاز به حمایت مالی سهامداران داشت و خوشبختانه‬ ‫با تعامل مناس��ب با س��هامداران این مهم انجام شد‪.‬‬ ‫امیدواری��م ای��ن حمایت همچنان از طرف ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر و ایمیدرو ادامه یابد تا پروژه به‬ ‫ظرفیت نهایی خود برسد‪.‬‬ ‫بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز از طریق تهاتر‬ ‫تامین ش��د‪ .‬باتوجه به سوابق اینجانب در الومینیوم‪،‬‬ ‫بعضی از شرکت های داخلی و خارجی اعتماد کرده‪،‬‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز را ارس��ال کردند و قرار شد ما به‬ ‫ازای ان‪ ،‬ش��مش الومینیوم تولی��دی کارخانه را در‬ ‫اینده تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع کم��ک بس��یار مهمی در ش��رایط‬ ‫خاص تحری��م برای راه اندازی پ��روژه بود‪ .‬همچنین‬ ‫با رایزنی های انجام ش��ده پیمان��کار باوجود دریافت‬ ‫نکردن مطالبات خود در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬کار را‬ ‫ن را انجام داد‪.‬‬ ‫متوقف نکرد و به بهترین وجه ا ‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس‪:‬‬ ‫اجرای زیرساخت ها‪ ،‬تمایل به سرمایه گذاری را افزایش داد‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از جذب سرمایه گذار‬ ‫جدی��د خارج��ی برای ‪ ۲‬ط��رح در زمین��ه تولید فروالیاژه��ا و مواد‬ ‫پتروش��یمی با س��رمایه گذاری ‪ ۲۱‬میلیون دالر خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬حس��ن خلج تهرانی افزود‪ :‬امس��ال با حمایت‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و تاکید رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو مبنی بر جذب س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬این مهم‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬کل س��رمایه گذاری ها در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنای��ع معدنی و فل��زی خلیج فارس تا کنون بالغ ب��ر ‪ ۳‬هزار و ‪۸۷۲‬‬ ‫میلیون دالراس��ت که در حال بهره برداری اس��ت‪ .‬مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی خلیج فارس عنوان کرد‪ :‬با اجرای پروژه های زیرساختی‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‪ ،‬جذابیت‬ ‫ای��ن منطقه برای س��رمایه گذاران خارجی افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫تالش می کند با برنامه ریزی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫ب��رق و گاز م��ورد نیاز س��رمایه گذاران را در ح��د مطلوب مهیا کند‪.‬‬ ‫خل��ج تهران��ی با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۱۷‬ش��رکت در حوزه های‬ ‫فوالد و الومینیوم و محصوالت پتروش��یمی در حال تولید محصول‬ ‫در این منطقه هستند‪ ،‬گفت‪ ۱۸ :‬کارخانه و طرح جدید نیز در حال‬ ‫اجرا اس��ت‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر برای ‪ ۱۱‬س��رمایه گذار دیگر نیز مراحل و تش��ریفات‬ ‫قانونی واگذاری زمین در حال انجام است‪.‬‬ ‫شهریار‬ ‫طاهرپور‪ :‬حجم‬ ‫مطالبات پیمانکار‬ ‫از پروژه بسیار‬ ‫باال است‪ ،‬با این‬ ‫حال کارش را با‬ ‫دقت ادامه داد و‬ ‫پروژه را به موقع‬ ‫به بهره برداری‬ ‫رساند‬ ‫رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو از تحقق ‪۵۷‬‬ ‫درصد اهداف نقشه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫تا پایان اذر امسال خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب پور در‬ ‫نشست «پایش نقشه راه معدن و صنایع معدنی»‬ ‫که در ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬برای نقش��ه راه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ۷۷ ،‬راهبرد تعریف ش��ده که‬ ‫‪ ۳۳‬راهب��رد ان (‪ ۴۴‬درص��د) مربوط به ایمیدرو‬ ‫بوده و قرار اس��ت تا سال ‪ ۱۴۰۰‬انجام شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش های معدن‪ ،‬زیرساختی و اموزش‬ ‫و پژوهش‪ ،‬س��هم بیش��تری از نقش��ه راه دارند و‬ ‫خوش��بختانه از برنامه جلو هس��تیم و مسئوالن‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون ایمیدرو نیز ب��ا جدیت و‬ ‫عالق��ه‪ ،‬پیگیر اجرای طرح ها و اهداف هس��تند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو با اش��اره به اینکه‬ ‫ایمیدرو ‪ ۱۴۵‬هدف در نقش��ه راه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی تعریف کرده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از این‬ ‫میزان‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ایران‬ ‫‪ ۳۰‬هدف‪ ،‬مدیریت ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫‪ ۱۸‬هدف‪ ،‬مرک��ز تحقیقات فراوری مواد معدنی‬ ‫ای��ران ‪ ۱۷‬ه��دف و مدیریت صنای��ع معدنی ‪۱۶‬‬ ‫هدف را اجرا می کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیریت های‬ ‫زیرس��اخت ‪ ۱۶‬هدف‪ ،‬اکتشاف ‪ ۸‬هدف‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬محیط زیست و انرژی ‪ ۹‬هدف‪ ،‬صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ‪ ۸‬هدف‪،‬‬ ‫رواب��ط عموم��ی ‪ ۴‬ه��دف‪ ،‬بودجه ی��ک هدف و‬ ‫ش��رکت ملی فوالد نیز یک هدف را در حال اجرا‬ ‫دارند‪ .‬غریب پور با تشکر از تدوین کنندگان نقشه‬ ‫راه معدن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نقشه‬ ‫راه ب��ه ما کمک می کند بتوانیم با هم اندیش��ی و‬ ‫هم افزایی‪ ،‬اهداف توس��عه ای این بخش را محقق‬ ‫کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایمیدرو به اذعان مسئوالن‬ ‫استانی‪ ،‬به تعهدات خود عمل کرده و هر جا قولی‬ ‫داده‪ ،‬ان را محقق کرده است‪.‬‬ ‫رشد چشمگیر تولید‬ ‫گندله در فوالد خراسان‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان ضمن افزایش نصاب‬ ‫ماهانه تولید گندله در اذرماه‪ ،‬موفق به ثبت رشد‬ ‫‪۱۱۳‬درصدی تولید گندله در ‪ ۸‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬شد‪ .‬به گزارش‬ ‫معاون بهره برداری‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان با بیان اینکه رشد تولید‬ ‫در این کارخانه در مس��یر دس��تیابی به ظرفیت‬ ‫اسمی‪ ،‬نتیجه توکل‪ ،‬تالش و تکیه بر توان داخلی‬ ‫ب��ه عنوان مثل��ث موفقیت فوالد خراس��ان بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ثبت رک��ورد ‪ ۱۶۶۹۰۲‬تنی تولید‬ ‫گندله در اذر ماه توس��ط کارکنان س��خت کوش‬ ‫ای��ن واحد که افزای��ش ‪ ۵۵۷۴‬نس��بت به ابان‬ ‫ماه امس��ال را نش��ان می دهد‪ ،‬حاکی از حرکت‬ ‫صحی��ح عوامل تولید از جمله اماده بکاری باالی‬ ‫تجهیزات وکاهش توقف ها در مسیر دستیابی به‬ ‫ظرفیت اسمی بوده است‪ .‬حمیدرضا زارع افزود‪:‬‬ ‫عملکرد تولید ‪۸‬ماهه این کارخانه تازه تاس��یس‪،‬‬ ‫با تولید ‪ ۸۹۸۱۳۰‬تن‪ ،‬رشد ‪۱۱۳‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه پارسال داش��ته و امید است که‬ ‫این رشد تا پایان سال ادامه یابد‪ .‬زارع افزود‪ :‬ثبت‬ ‫این توفیق ها‪ ،‬پیام��د همکاری و هم افزایی همه‬ ‫دس��ت اندرکاران تامین‪ ،‬پشتیبانی و تولید فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬به ویژه پرسنل واحد گندله سازی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس سونگون غنی است‬ ‫ام��ام جمعه ورزقان با بی��ان اینکه کارخانه‬ ‫ذوب م��س در اینده نزدی��ک در این مجتمع‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬این مرحله از‬ ‫چرخه تولید مس بعد از افزون بر ‪ ۱۰‬سال کار‬ ‫روی ان با تالش مسئوالن استانی و کشوری‬ ‫دوباره احیا ش��ده و عملی��ات اجرایی ان اغاز‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫مه��دی پورمحمد امام جمعه ورزقان در ایین‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح های تکمیل چرخه‬ ‫تولید در مجتمع مس س��ونگون با بیان اینکه‬ ‫پ��روژه لیچینگ این مجتمع نیز در ش��هریور‬ ‫سال ‪ ۹۷‬کلنگ زنی ش��ده بود‪ ،‬افزود‪ :‬قرار بود‬ ‫این پروژه ‪ ۲‬س��ال بعد به بهره برداری برس��د‬ ‫که در روند ان تاخیر ایجاد ش��ده و قرار است‬ ‫‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬س��ال اینده به بهره برداری برس��د و‬ ‫نیاز اس��ت در این کار تس��ریع صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه معدن مس س��ونگون غنی‬ ‫است‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬هم اکنون این طرح دارای‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی بوده و‬ ‫با راه ان��دازی واحد ذوب ای��ن مجتمع نیز از‬ ‫خام فروشی معادن جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تحقق ‪ ۵۷‬درصدی‬ ‫اهداف نقشه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی تا پایان اذر‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫قدردانی از پیشگامان کویر‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون وزی��ر کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماع��ی در بازدید از‬ ‫پیشگامان کویر بر توسعه مهارت اموزی تاکید و از استادان‬ ‫ومربیاناموزشگاهفنی وحرفه ایپیشگامان کویرقدردانی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی اوسط هاش��می‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای‬ ‫کشور ضمن بازدید از اموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان‬ ‫کویر و اهدای احکام فراگیران دوره مدیریت کس��ب و کار‬ ‫این اموزش��گاه در س��خنانی با ابراز خرس��ندی از توسعه‬ ‫اموزش��گاه های فنی وحرفه ای خواس��تار بررسی برخی‬ ‫ایین نامه ها و قوانین به صورت میدانی و نمونه ازمایش��ی‬ ‫در اموزش��گاه فنی وحرف��ه ای پیش��گامان کوی��ر ش��د‪.‬‬ ‫هاش��می بر ضرورت تشکیل دپارتمان های مهارت گرایی‬ ‫تاکی��د و اش��تراک مراکز اموزش را گام��ی مهم در جهت‬ ‫جریان سازی مهارت ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫اغاز بهره برداری ازمایشی‬ ‫‪ ۲‬واحد صنعتی در «اباده»‬ ‫در سفر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫ب��ه اباده دو واحد صنعتی در ش��هرک صنعتی این ش��هر‬ ‫که با س��رمایه گذاری ‪ ۸۴‬میلی��ارد ریالی بخش خصوصی‬ ‫راه اندازی شده تولید خود را اغاز کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫بهنقلازروابطعمومیشرکتشهرک هایصنعتیفارس‪،‬‬ ‫این واحدها در زمینه تولید فیلترهای خودرو و فوم فعالیت‬ ‫ی فارس‬ ‫می کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعت ‬ ‫در بازدی��د از این طرح ها بر رف��ع موانع تولید و اختصاص‬ ‫تسهیالت با هدف افزایش ظرفیت تولید تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیگیری هایی ازسوی شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ اس��تان فارس همچنین در جلس��ه هیات مدیره شرکت‬ ‫خدماتی در ش��هرک صنعتی اباده‪ ،‬با بیان اینکه ش��هرک‬ ‫صنعتی اباده از مجهزترین و بهترین شهرک های صنعتی‬ ‫استان به ش��مار می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شهرک صنعتی‬ ‫با دارا بودن تمامی زیرس��اخت ها اماده جذب حداکثری‬ ‫سرمایه گذاران است‪ .‬احد فتوحی تصریح کرد‪ :‬این شهرک‬ ‫صنعتی ظرفیت اس��تقرار ‪ ۷۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی و‬ ‫صنفی با پیش بینی اش��تغال ‪ ۳۸۰۰‬نفر را دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۹۸‬قرارداد در این ش��هرک صنعتی منعقد و در‬ ‫قالب ای��ن قراردادها ‪ ۵۸‬هکت��ار از اراضی صنعتی واگذار‬ ‫ش��ده و ‪ ۶۰‬واحد با اش��تغال ‪ ۸۰۰‬نفر پروانه بهره برداری‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با هدف تقویت نگرش کارافرینی در کودکان‬ ‫دومین کنفرانس ملی مدارس کارافرین در اصفهان برگزار می شود‬ ‫گروه استان‪ :‬رئیس دومین کنفرانس ملی مدارس کارافرین‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن رویداد بزرگ علمی کش��ور با حض��ور حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫نفر از اس��تادان دانش��گاه و اصحاب اموزش و پ��رورش در اتاق‬ ‫بازرگان��ی برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫مجتبی مالاحمدی در نشس��تی خبری ضم��ن بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬کنفرانس ملی م��دارس کارافرین در ادامه ایده «مدارس‬ ‫کارافرین» که ‪ ۵‬سال پیش در اصفهان مطرح و عملیات اجرایی‬ ‫ان از س��ال گذش��ته اغاز ش��د‪ ،‬برگزار می ش��ود‪ .‬رئیس دومین‬ ‫کنفران��س ملی م��دارس کارافرین ادام��ه داد‪ :‬دومین کنفرانس‬ ‫یک روزه مدارس کارافرین با رویکرد برنامه درسی برگزار می شود‬ ‫ی ‪ ۹۸‬در ات��اق بازرگان��ی اصفهان ش��اهد برگزاری این‬ ‫و ‪ 19‬د ‬ ‫رویداد بزرگ علمی کش��ور با حضور حدود ‪ ۴۵۰‬نفر از استادان‬ ‫دانشگاه و اصحاب اموزش و پرورش خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مدارس کارافرین ب��ا رویکردی در اصفهان‬ ‫فعالیت خ��ود را اغاز کرد که به دنبال ایج��اد نگرش کارافرینی‬ ‫در بین کودکان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک��ی از اهدافی که در ادامه‬ ‫فعالیت ها دنبال می شود‪ ،‬پوشش حوزه مهارت است‪.‬‬ ‫مالاحمدی تاکید کرد‪ :‬امروزه در کنار معتبرترین دانشگاه های‬ ‫دنیا‪ ،‬مدارس کارافرین از مقاطع پیش دبستانی و مهدهای کودک‬ ‫ایجاد می شود تا نگرش کارافرینی در کودکان اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهداف دومین کنفرانس ملی مدارس کارافرین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارائه برنامه درس��ی و تهیه و تولید محتوای اموزشی برای‬ ‫مدارس کارافرین مهم ترین اهداف برگزاری این کنفرانس است‪.‬‬ ‫رئی��س دومی��ن کنفرانس مل��ی م��دارس کارافری��ن تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن کنفرانس موضوعات��ی همچون فض��ای مدارس‬ ‫کارافرینی‪ ،‬راهبردهای اموزش��ی مدارس کارافرین‪ ،‬ش��یوه های‬ ‫ارزش یاب��ی مبتنی ب��ر کارافرینی‪ ،‬جای��گاه کارافرینی در حوزه‬ ‫اموزش وپ��رورش‪ ،‬فعالیت ها و روش های مبتنی بر کارافرینی در‬ ‫برنامه درس��ی‪ ،‬مدل های غنی سازی برنامه های درسی کارافرین‬ ‫دنبال می شود و مقاله های درخواست شده در این حوزه ها است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه فراخ��وان دومین کنفران��س ملی مدارس‬ ‫کارافرین از اوایل اردیبهش��ت امس��ال اعالم ش��د افزود‪ :‬پس از‬ ‫اعالم فراخوان ‪ ۶۰‬مقاله علمی و پژوهش��ی به دبیرخانه برگزاری‬ ‫کنفرانس ارسال شده که ‪ ۴‬مقاله در قالب سخنرانی ارائه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین ‪ ۴‬نفر از استادان معتبر کشور عالوه بر سخنرانان‬ ‫مقاله ها‪ ،‬س��خنرانی خواهند کرد‪ .‬از بین مقاله های دریافت شده‬ ‫‪ ۴۵‬مقاله برای مرحله نهایی انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برنامه های جنبی دومین کنفرانس ملی مدارس‬ ‫کارافری��ن‪ ،‬گف��ت‪ :‬برگزاری دو نشس��ت تخصص��ی‪ ،‬دو کارگاه‬ ‫اموزشی و نمایش��گاه مقاله ها از جمله برنامه های جنبی دومین‬ ‫کنفرانس ملی مدارس کارافرین به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئی��س دومین کنفران��س ملی مدارس کارافرین با اش��اره به‬ ‫جایگاه کارافرینی در نظام اموزش و پرورش‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عنوان‬ ‫کارافرین در دنیا به کسی اطالق می شود که ارزش خلق می کند‪.‬‬ ‫ما دنبال این هس��تیم که کودکان در اینده برای کشور و جامعه‬ ‫ارزش خلق کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تکالیف مهارت محور پس از سال ها مورد‬ ‫تاکید اموزش و پرورش قرار گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬شاید شعار کارافرینی‬ ‫در نظام اموزش��ی ما موجود اس��ت‪ ،‬اما عملیاتی نش��ده و نظام‬ ‫کارافرین��ی را به طور مطلوب ش��اهد نیس��تیم؛ در واقع باوجود‬ ‫اینکه در س��ند تحول بنیادین اموزش و پرورش ‪ ۳۰‬بار به کلمه‬ ‫کارافرینی اش��اره ش��ده‪ ،‬هنوز این س��ند برای نظ��ام اموزش و‬ ‫پرورش عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫مالاحمدی با اش��اره به دستاوردهای نخستین کنفرانس ملی‬ ‫مدارس کارافرین‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برگزاری نخس��تین کنفرانس در‬ ‫راس��تای تبیین نظام کارافرینی در حوزه اموزش و پرورش بود‪.‬‬ ‫خوشبختانه سال گذشته ‪ ۴۰‬مقاله به دبیرخانه رسید که ‪ ۴‬مورد‬ ‫در قالب س��خنرانی و بقیه در قالب س��ی دی ارائه شد و استادان‬ ‫حوزه اموزش��ی در کش��ور و کارافرینان موفق به شرکت در ان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همواره در س��ال های اخیر ب��ه دنبال پیوند‬ ‫دانش��گاه ب��ا صنعت بودی��م‪ ،‬در حالی که باید پیون��د صنعت با‬ ‫اموزش و پرورش رقم بخورد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت محمد قندهاری‪ ،‬دبیر اجرایی و دکتر‬ ‫محمدعل��ی نادی‪ ،‬دبی��ر علمی دومین کنفران��س ملی مدارس‬ ‫کارافرین به بیان گزارش��ی از محوره��ای این همایش‪ ،‬اهداف و‬ ‫چش��م انداز نظام اموزشی کارافرینی در اموزش و پرورش کشور‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبرداد‪:‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬برگرداندن‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط به عرصه تولید‬ ‫از برنامه های س��ازمان در س��ال جاری است که از این تعداد‬ ‫تاکنون ‪ ۹۰۰‬واحد صنعتی به عرصه تولید بازگشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محس��ن صالحی نی��ا در حاش��یه‬ ‫بازدی��د از ش��هرک صنعتی ش��ماره ‪ ۲‬ارومیه ب��ا بیان اینکه‬ ‫بقی��ه واحده��ای راک��د نی��ز به تدری��ج وارد چرخ��ه تولید‬ ‫بازگشت ‪ ۹۰۰‬واحد صنعتی به عرصه تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا راه اندازی ای��ن تعداد واح��د تولیدی‬ ‫زمینه اش��تغال ‪ ۸‬هزار و ‪ ۴۴۲‬نفر در س��طح کش��ور فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه اعتبار خاصی ب��رای این واحدها‬ ‫در نظر گرفته نش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه مش��کالت‬ ‫واحدهای راکد متفاوت و در زمینه مسائل بیمه ای‪ ،‬مالیاتی‪،‬‬ ‫بانکی و ارزیابی ملکی اس��ت‪ ،‬این مش��کالت با مس��اعدت و‬ ‫هم��کاری طرفین قابل حل و فصل اس��ت‪ .‬صالحی نیا با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر ‪ ۸۲۰‬شهرک و ناحیه صنعتی با امکانات‬ ‫زیربنای��ی برای اس��تقرار واحدهای صنعتی در کش��ور فعال‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ ۴۵ :‬هزار واحد تولیدی در این شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی مستقر هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد از مجموع واحدهای تولیدی موجود در‬ ‫حالت رکود هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعیت ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی نیز اظهار کرد‪ ۲۶ :‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫در این اس��تان فعال اس��ت که ‪ ۳‬درصد از امار کشوری را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران افزود‪ :‬تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی ش��ماره ‪۳‬‬ ‫ارومیه با تخصیص ‪ ۳۰‬میلیارد ریال اعتبار تا فروردین س��ال‬ ‫اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫طرح ساخت واحدهای مسکونی زیر ‪ ۴۰‬متر مربع در تهران جدی شد‬ ‫در سال های گذشته مسئوالن نتوانستند داللی را در بازار مسکن‬ ‫کنترل کرده و از س��وی دیگر‪ ،‬تولید مس��کن داشته باشند و اکنون‬ ‫می خواهند با کوچک کردن ابعاد خانه ها‪ ،‬این کم کاری را جبران کنند‬ ‫گذش��ته در حوزه مس��کن نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال های‬ ‫گذشته مسئوالن نتوانستند داللی را در بازار مسکن کنترل‬ ‫کرده و از س��وی دیگر‪ ،‬تولید مس��کن داشته باشند و اکنون‬ ‫می خواهن��د با کوچک ک��ردن ابعاد خانه ها‪ ،‬این کم کاری را‬ ‫جبران کنند درحالی که س��اخت خانه های کوچک مقیاس‪،‬‬ ‫با سیاس��ت های کلی نظام مبنی بر افزایش جمعیت نیز در‬ ‫تناقض است و در خانه ‪ ۳۰‬متری نمی توان به داشتن فرزند‬ ‫فک��ر ک��رد‪ .‬عبداللهی افزود‪ :‬اگرچه هرچ��ه خانه کوچک تر‬ ‫باشد‪ ،‬قیمت کمتری خواهد داشت اما این مسئله در کوتاه‬ ‫مدت اتفاق می افتد و با توجه به اینکه در بازار مسکن ایران‬ ‫س��وداگری وجود دارد و حدود ‪ ۷۷‬درصد تقاضاها به سوی‬ ‫تبدیل شدن به سرمایه رفته است‪ ،‬در بلندمدت این خانه ها‬ ‫نیز قیمتشان باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این اتفاقی اس��ت که در گذش��ته نیز افتاده‬ ‫است و می بینیم که در ‪ ۳۰‬سال گذشته‪ ،‬اگرچه در خانه های‬ ‫کوچک تر ساکن شدیم اما به تدریج نرخ مسکن افزایش پیدا‬ ‫ک��رد و اکنون حتی دسترس��ی به خانه ه��ای ‪ ۷۰‬متری نیز‬ ‫برای بیشتر مردم تبدیل به ارزو شده است‪ .‬بنابراین ساخت‬ ‫خانه های ‪ ۳۰‬متری مشکل را حل نکرده و حادتر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تضاد با سیاست های کلی نظام‬ ‫نای��ب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک نیز معتقد اس��ت‬ ‫س��اخت واحدهای مس��کونی کوچک مقی��اس که با هدف‬ ‫خانه دار کردن اقشار پایین جامعه مطرح شده است‪ ،‬طرحی‬ ‫خالف سیاست های کلی نظام است‪.‬‬ ‫حس��ام عقبایی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به تاکید‬ ‫رهب��ر معظم انقالب بر ضرورت فرزنداوری خانواده ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��اخت خانه های ‪ ۲۵‬و ‪ ۳۰‬متری با سیاس��ت افزایش‬ ‫جمعیت و فرزنداوری همس��و نیست زیرا چنین خانه هایی‬ ‫ظرفیت الزم را برای زندگی یک خانواده نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه س��اخت خانه های کوچک مقیاس که‬ ‫با هدف خانه دار کردن مردم پیش��نهاد شده است‪ ،‬می تواند‬ ‫بر گرفتاری های تهران بیفزاید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در گذشته شاهد‬ ‫س��اخت برخی پروژه های مس��کونی ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫پارکینگ در تهران بودیم که موجب ش��ده تهران شب ها به‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬بندر چابهار درحال حاضر حدود ‪۱۱‬‬ ‫میلیون تن ظرفیت دارد‪ ،‬اما میزان بهره برداری از ان پایین است و‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد ان مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫اسالمی در دیدار با وزیر خارجه هند در ساختمان دادمان‪ ،‬درباره‬ ‫کمیس��یون مشترک دو کش��ور در بحث حمل ونقل گفت‪ :‬توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی ایران و هند‪ ،‬محورهای گوناگونی داش��ته‬ ‫و در کمیس��یون مش��ترکی که با حضور وزی��ر خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برگزار شد‪ ،‬توافق جدیدی برای توسعه همکاری ها‬ ‫حاصل شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخش مهم این توافق ها تحرک بخشی به‬ ‫همکاری های ایران و هند در بحث ترانزیت و حمل ونقل اس��ت که‬ ‫پارکینگ تبدیل شود‪ .‬عقبایی یاداور شد‪ :‬ساخت واحدهای‬ ‫مس��کونی کوچک ب��ا هدف خانه دار کردن اقش��ار مختلف‪،‬‬ ‫اقدام مطلوبی اس��ت اما ساخت خانه های ‪ ۲۵‬و ‪ ۳۰‬متری با‬ ‫سیاست های توسعه پایدار کشور همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در س��اخت خانه ه��ای ارزان قیمت‪ ،‬باید‬ ‫امکان��ات رفاه��ی پیش بینی ش��ده و متراژ ای��ن خانه ها به‬ ‫اندازه ای باش��د که شرایط زندگی برای یک خانواده حداقل‬ ‫چهارنفره فراهم شود‪.‬‬ ‫این کارشناس مسکن یاداور شد‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد نرخ‬ ‫مس��کن مربوط به زمین است و برای اینکه خانه های بزرگ‬ ‫اما ارزان برای مردم ساخته شود‪ ،‬می توان این ساخت و ساز‬ ‫را در اطراف تهران که زمین ارزان تر اس��ت‪ ،‬انجام داد‪ .‬البته‬ ‫این خانه سازی باید در فضای دارای امکانات زندگی در همه‬ ‫بخش های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬سالمت و‪ ...‬باشد و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬زیرساخت های حمل ونقل ارزان و سریع به‬ ‫تهران نیز در این مناطق فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خوابگاه سازی به جای مسکن سازی‬ ‫عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫می گوید ش��هرداری تهران به جای مسکن س��ازی به دنبال‬ ‫خوابگاه س��ازی و به جای حل کردن مس��ئله‪ ،‬به دنبال پاک‬ ‫کردن صورت مسئله است‪.‬‬ ‫مجید کیان پور با اش��اره به برنامه ریزی شهرداری تهران‬ ‫و وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای تولی��د مس��کن ‪ ۳۰‬متری‬ ‫در پایتخ��ت به خانه ملت گفت‪ :‬به نظر می رس��د این پروژه‬ ‫شهرداری‪ ،‬بنیه کارشناسی ندارد و اجرای ان تبعات فراوانی‬ ‫برای مردم به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم دورود و ازن��ا در مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬مس��ئوالن ش��هرداری ته��ران هدف‬ ‫از تولی��د مس��کن ‪ ۳۰‬مت��ری را تامی��ن مس��کن ب��رای‬ ‫زوج ه��ای ج��وان اعالم کرده اس��ت اما به ط��ور قطع هیچ‬ ‫زوج��ی ق��ادر نخواه��د ب��ود در چنی��ن خان��ه ای زندگی‬ ‫کن��د‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ده��م ادامه داد‪ :‬برنامه‬ ‫ش��هرداری ته��ران برای تولید مس��کن ‪ ۳۰‬مت��ری مخالف‬ ‫سیاس��ت های کلی تولید مس��کن است‪ .‬ازس��وی دیگر این‬ ‫فقط از یک چهارم ظرفیت بندر چابهار استفاده می شود‬ ‫نقطه کانونی ان بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوس��ی کشور‬ ‫است‪ .‬اسالمی تصریح کرد‪ :‬در سال های گذشته توسعه بندر چابهار‬ ‫با جدیت دنبال ش��ده و حجم فعالیت های ان نس��بت به ‪ ۲‬س��ال‬ ‫پیش‪ ۳ ،‬برابر شده است‪ .‬با توجه به تعامل ایران و هندوستان‪ ،‬این‬ ‫کشور انتظار دارد این حجم افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بندر چابه��ار درحال حاضر ح��دود ‪ ۱۱‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت دارد‪ ،‬اما میزان بهره برداری از ان پایین است و حدود ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد ان مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫به عالقه هند به بندر چابهار اشاره کرد و گفت‪ :‬مذاکره های نشست‬ ‫با وزیر خارجه هند پیرامون بندر چابهار بود و به دلیل عالقه ای که‬ ‫هندی ها به چابهار دارند و با توجه به روابط این کش��ور با روس��یه‬ ‫‪ 700‬هزار واحد مسکن مهر به دست مردم نرسید‬ ‫براس��اس گزارش سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬تا‬ ‫نیمه اب��ان ‪ ۹۸‬یک میلیون و ‪ ۵۷۸‬هزار واحد‬ ‫مس��کن مهر به متقاضیان تحویل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬گزارش س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کش��ور درباره پیش��رفت مسکن مهر و‬ ‫خدم��ات زیربنایی ان تا ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۹۸‬منتش��ر‬ ‫شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬از سال ‪ ۸۶‬به استناد‬ ‫بن��د «د» تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه کل کش��ور‪،‬‬ ‫تدبیره��ای گوناگونی برای توس��عه س��اخت‬ ‫مس��کن با هدف توجه به گروه های کم درامد‬ ‫و اقش��ار محروم جامعه ب��ا رویکرد حذف نرخ‬ ‫زمین از نرخ تمام ش��ده مسکن به اجرا درامد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۵۷۸‬هزار‬ ‫محمد سیدی َمرغکی‬ ‫مهندس راه و ترابری‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شورای شهر‪ ،‬پیگیر طرح‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹تکرار تجربه شکست خورده‬ ‫یک تحلیلگر حوزه مس��کن معتقد اس��ت کوچک کردن‬ ‫مقیاس خانه ها با هدف افزایش دسترس��ی مردم به مسکن‬ ‫ملکی‪ ،‬در گذشته تجربه شده و ناموفق بوده است‪.‬‬ ‫حس��ین عبداللهی در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه در‬ ‫سال های ‪ ۷۳‬و ‪ ۷۴‬سیاست کاهش متراژ خانه ها اجرا شد و‬ ‫مردم از خانه های ‪ ۱۵۰‬و ‪ ۲۰۰‬متری وارد اپارتمان ها شدند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدف اجرای این سیاست این بود که مردم به راحتی‬ ‫خانه دار شوند اما دیدیم که مسئله حادتر و دسترسی مردم‬ ‫به خانه ملکی‪ ،‬دورتر شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه اقبال م��ردم به خانه های ‪ ۲۵‬متری زیاد‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بعد خانوار درحال حاضر ‪ ۳.۳‬است‬ ‫یعن��ی به ازای هر نفر م��ا نیاز به ‪ ۳۰‬متر فضا داریم‪ ،‬درواقع‬ ‫یک خانواده ‪ ۳‬نفره دست کم به فضای ‪ ۱۰۰‬متری نیاز دارد‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر حوزه مسکن با بیان اینکه کوچک کردن‬ ‫خانه ه��ا‪ ،‬راهکار جبران سیاس��ت های اش��تباه س��ال های‬ ‫مس��ئله سیاس��ت های کالن نظام مبنی بر افزایش جمعیت‬ ‫را زیر س��وال می برد‪ ،‬زیرا هیچ جوانی حاضر نیس��ت پس از‬ ‫ازدواج در چنین خانه ای صاحب فرزند شود‪.‬‬ ‫کیان پور با بیان اینکه اولویت وزارت راه و شهرسازی باید‬ ‫تولید خانه های ‪ ۵۰‬تا ‪ ۸۰‬متری باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهرداری‬ ‫ته��ران و وزارت راه شهرس��ازی برای رفع مش��کل کمبود‬ ‫مسکن در تهران باید ساخت مسکن استیجاری‪ ،‬تولید انبوه‬ ‫مسکن در ش��هرهای اقماری و بازافرینی شهری و نوسازی‬ ‫بافت فرسوده را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫واحد مس��کن مهر به متقاضی��ان تحویل داده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در اغاز اجرای طرح مسکن مهر‪،‬‬ ‫مقرر ش��د وزارت مس��کن و شهرسازی وقت‪،‬‬ ‫نسبت به س��اخت ‪ ۱.۵‬میلیون واحد مسکونی‬ ‫در قال��ب این طرح اقدام کن��د اما در مراحل‬ ‫اجرایی به دلیل استقبال گسترده مردم‪ ،‬هدف‬ ‫طرح به ‪ ۲.۲‬میلیون واحد مس��کونی افزایش‬ ‫یاف��ت که از این میزان حدود ‪ ۲۶۹‬هزار واحد‬ ‫در بافت های فرسوده شهری قرار دارد‪ .‬مسکن‬ ‫مه��ر برای جمعیت هدف در کالن ش��هرها در‬ ‫شهرهای جدید و در سایر شهرها در زمین های‬ ‫پیرامون ش��هر و بخشی از واحدهای مسکونی‬ ‫در بافت های فرسوده ساخته شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معماری و شهرسازی شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران می گوید پیگیر جزئیات طرح ساخت خانه های‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬متری اس��ت‪ .‬محمد س��االری در پاسخ به پرسش‬ ‫مبنی بر نظر ش��ورای ش��هر درباره طرح شهرداری‬ ‫درباره ساخت خانه های کوچک مقیاس و جزئیات این طرح‬ ‫گف��ت‪ :‬هنوز چیزی درباره جزئی��ات این طرح نمی دانم که‬ ‫درب��اره ان اظهار نظر کنم‪ .‬البته در تالش هس��تم با معاون‬ ‫شهرسازی ش��هردار که این طرح را رسانه ای کرده صحبت‬ ‫کرده و از جزئیات اگاه شوم‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع قانونی سر راه خانه های کوچک‬ ‫طرح خانه های کوچک موافقانی نیز دارد‪ .‬یک کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد مس��کن می گوید بی توجهی به ای��ن نوع خانه ها در‬ ‫کشور ما ناشی از نبود قانون مناسب در این زمینه بوده است‪.‬‬ ‫مهدی سلطان محمدی به ایسنا گفت‪ :‬در سال های اخیر‬ ‫نرخ مس��کن در تهران و ش��هرهای بزرگ به طور پیوس��ته‬ ‫در ح��ال افزایش بوده و در بس��یاری از م��وارد خارج از توان‬ ‫خانوار شده است‪ .‬مباحثی همچون کوچک سازی در چنین‬ ‫شرایطی مطرح می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر ن��رخ س��اخت‪ ،‬ارزان ب��ود و خانوارها‬ ‫امکان تهیه مس��کن را داش��تند ش��اید اصال کوچک سازی‬ ‫مطرح نمی ش��د‪ .‬البته همه شهرهای بزرگ جهان به سمت‬ ‫صنعتی س��ازی و اپارتمان های کوچک رفته اند و این پدیده‬ ‫مخصوص تهران نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بعد ‪ ۳.۳‬برای هر خانوار ش��هری براساس‬ ‫سرش��ماری ‪ ۱۳۹۵‬گف��ت‪ :‬امار متوس��ط‪ ،‬واقعی��ت تنوع را‬ ‫در طی��ف خانوارها پنهان می کن��د‪ .‬انواع مختلف متقاضیان‬ ‫مس��کن وجود دارد که بخش��ی از انها دانش��جویان هستند‬ ‫که توان س��کونت در واحدهای متوس��ط و ب��زرگ متراژ را‬ ‫ندارند‪ .‬این افراد س��وئیت های کوچک تهیه می کنند و حتی‬ ‫در بسیاری از کشورها چند دانشجو در یک سوئیت کوچک‬ ‫زندگ��ی می کنند‪ .‬خانوارهای تک نف��ره نیز وجود دارند که‬ ‫واحدهای کوچک می تواند بخش��ی از تقاضای این اقش��ار را‬ ‫پاس��خ بدهد‪ .‬این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه‬ ‫بخش��ی از متقاضیان که قادر به تهیه مس��کن نیستند‪ ،‬باید‬ ‫مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر این افراد‬ ‫بدون مس��کن بمانند مجبورند به حاش��یه شهرها بروند و از‬ ‫امکان زندگی در ش��هرهای بزرگ محروم می شوند؛ بنابراین‬ ‫بهتر است به این تقاضا به نحو درستی پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫س��لطان محمدی اظهار کرد‪ :‬کمب��ود خانه های کوچک‬ ‫متراژ با کیفیت به ش��دت در ش��هر تهران احساس می شود‪.‬‬ ‫علت این نیس��ت که متقاضی نبوده یا سازندگان نخواستند‬ ‫یا سیاست دولت به این سمت نبوده است‪ .‬بلکه دلیل اصلی‬ ‫ان است که مقررات ساخت در تهران اجازه چنین توسعه ای‬ ‫را نمی ده��د‪ .‬ما در زمین های ب��زرگ نمی توانیم واحدهای‬ ‫کوچک بس��ازیم‪ .‬در زمین های کوچک هم امکان س��اخت‬ ‫پارکینگ وجود ندارد که جزو الزامات قانونی است‪.‬‬ ‫و اس��یای میانه‪ ،‬انتظ��ار می رود حجم جابه جای��ی از بندر چابهار‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در این نشس��ت در چند محور با طرف‬ ‫هندی تفاهم و کمیته های تخصصی تشکیل شد که سرفصل های‬ ‫کاری انها‪ ،‬توسعه و افزایش ظرفیت ترانزیت است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت دوازدهم با اش��اره به اینکه بخش دیگر‬ ‫این توافق با کشور افغانستان است‪ ،‬گفت‪ :‬هفته گذشته کمیته ای‬ ‫س��ه جانبه در هندوس��تان برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬ایران با‬ ‫کاهش تعرفه ها برای حمل ونقل جاده ای افغانس��تان موافقت کرد‬ ‫و کش��تیرانی هندوس��تان هم ش��رایطی را فراهم کرد تا تعرفه ها‬ ‫کاهش یابد‪ .‬به طور قطع این مس��ائل برای استفاده از بندر چابهار‬ ‫جاذبه ایجاد خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان بنادر و دریانوردی نیز‬ ‫عبدالرضا گلپایگانی‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫محمد ساالری‬ ‫تس��هیالتی در این زمینه در نظر گرفته تا با توسعه سرمایه گذاری‬ ‫در بندر چابهار بتوانیم به هدف و برنامه مدنظر دس��ت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫هدف این تفاهمنامه تسریع در روند توسعه کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫با نقطه کانونی چابهار است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی درباره زمان بندی در نظر گرفته شده در‬ ‫ای��ن توافقنامه گفت‪ :‬چندین تفاهمنام��ه حول محور بندر چابهار‬ ‫وجود دارد‪ .‬بخش��ی از این تفاهمنامه ها عملی ش��ده و بخشی به‬ ‫دالیل مختلف انجام نش��ده که متاثر از شرایطی بوده که استکبار‬ ‫جهان��ی ب��ر کش��ورمان تحمیل کرده اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د با‬ ‫گفت وگوهای اخیر‪ ،‬زمینه اجرایی شدن تفاهم های پیشین فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پروژه راه اهن بوشهر‪ -‬شیراز احیا شد‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی استان بوشهر از پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی مطلوب عملیات اجرای��ی قطعه ‪ ۱۰‬راه اهن‬ ‫بوشهر‪-‬شیراز به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬فرزاد رس��تمی با‬ ‫اش��اره به احیای پروژه ساخت راه اهن بوشهر‪ -‬شیراز‬ ‫گفت‪ :‬پس از چند سال رکود‪ ،‬سال گذشته و همزمان‬ ‫با س��فر وزیر به اس��تان‪ ،‬بار دیگر ش��اهد اغاز فعالیت‬ ‫اجرایی راه اهن بوش��هر‪ -‬ش��یراز بودی��م‪ .‬هم اکنون‬ ‫عملی��ات اجرایی این ط��رح در قطعه ‪ ۱۰‬به طول ‪۲۵‬‬ ‫کیلومتر در دس��ت اجرا است و با قول مساعد سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫اعتبار در امسال و تخصیص اعتباری مناسب در سال‬ ‫این��ده‪ ،‬ش��اهد فعالیت بیش از پی��ش این پروژه ملی‬ ‫خواهیم بود‪ .‬مدیرکل راه و شهرس��ازی استان بوشهر‬ ‫در زمین��ه عملک��رد این اداره کل بین س��ال های ‪۹۷‬‬ ‫تا ‪ ۹۸‬اظهارکرد‪ :‬عملیات اجرایی س��اخت کمربندی‬ ‫اب پخش‪ -‬سعد اباد‪ ،‬فازبندی شده و عملیات ساخت‬ ‫زیرگذر حدفاصل اب پخش به ش��هر سعداباد در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬یکی از مش��کالت کمربندی اب پخش‪،‬‬ ‫تملک زمین ه��ای مالکان نخلس��تان ها و زمین های‬ ‫کشاورزی بوده که این موضوع در حال پیگیری است‬ ‫و امیدواری��م در ص��ورت تامین اعتب��ارات مورد نیاز‪،‬‬ ‫تکمیل عملیات اجرایی باقی مانده هرچه زودتر انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیر کل راه و شهرس��ازی استان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫برای تکمیل باند دوم مسیر دیلم به هندیجان به طول‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتر‪ ،‬تفاهمنامه ای میان اس��تانداری بوشهر و‬ ‫یادداشت‬ ‫بعضی ه��ا می گوین��د خان��ه ملکی‪ ،‬کوچک��ش هم خوب‬ ‫اس��ت؛ ش��اید همین نگاه باش��د که ش��هرداری را به فکر‬ ‫س��اخت خانه های ‪ ۲۵‬متری انداخته اس��ت‪ .‬کارشناسان به‬ ‫این پیش��نهاد که در حال حاضر در وزارت کش��ور در حال‬ ‫بررسی است‪ ،‬انتقاد دارند و ان را پاک کردن صورت مسئله‬ ‫و جبران اشتباه های گذشته با اشتباهی دیگر می دانند‪ .‬حال‬ ‫باید منتظر بمانیم و ببینیم در صورت اجرای طرح و ساخته‬ ‫شدن این خانه ها‪ ،‬طرفداران تز «ملکی باشد‪ ،‬کوچک باشد»‬ ‫چه قدر از ‪ ۲۵‬متری ها استقبال می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چندی پیش‪ ،‬خبری مبنی بر پیشنهاد‬ ‫ش��هرداری تهران در زمینه س��اخت خانه ه��ای ‪ ۳۰‬متری‬ ‫منتشر و بعد از مدتی‪ ،‬به فراموشی سپرده شد اما در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬معاون ش��هردار تهران با مطرح کردن دوباره پیشنهاد‬ ‫ش��هرداری در زمینه س��اخت خانه های ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬متری‪،‬‬ ‫جدی بودن شهرداری در اجرای این طرح را یاداور شد‪.‬‬ ‫عبدالرضا گلپایگانی در نشس��ت خبری هفته گذشته که‬ ‫با هدف تش��ریح عملکرد یک س��اله این معاونت برگزار شد‪،‬‬ ‫با بیان اینکه یکی از برنامه های اصلی معاونت شهرس��ازی‪،‬‬ ‫موض��وع خانه ه��ای کوچ��ک اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫برداشتن موانع ساخت خانه های ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬متری هستیم و‬ ‫این مسئله نیازمند رای کمیسیون ماده ‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اعالم امادگی ش��هردار تهران برای کمک‬ ‫به تامین مسکن در شهر گفت‪ :‬ما ایده ساخت اپارتمان های‬ ‫کوچ��ک را دادی��م‪ .‬به نظر می رس��د ایجاد ای��ن خانه ها در‬ ‫هم��ه کالن ش��هرها ضرورت دارد‪ .‬گلپایگان��ی با بیان اینکه‬ ‫اپارتمان ه��ای کوچک فقط ب��رای فقیران و افراد کم درامد‬ ‫نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بازار تهران صدها هزار نفر کار می کنند‪.‬‬ ‫ایا نباید برای این افراد مس��کن تهیه کنیم؟ یا دانشگاه های‬ ‫زیادی در تهران وجود دارد‪ ،‬ایا همه دانشجویان شهرستانی‬ ‫بای��د در خواب��گاه زندگی کنند؟ نباید به فکر مس��کن انها‬ ‫باشیم؟ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان‬ ‫اینکه این راه حل به وزارت کش��ور ارسال شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرار نیس��ت ش��هرداری تهران این خانه ها را بسازد اما برای‬ ‫تسهیل گری‪ ،‬به نهادهای متولی کمک می کند‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران درب��اره تامین پارکینگ خانه های‬ ‫کوچک مقیاس اظهار کرد‪ :‬ش��هرداری ته��ران این خانه ها‬ ‫را نمی س��ازد بلکه تس��هیالتی به س��ازندگان ارائه می کند‪.‬‬ ‫پارکینگ این س��اختمان ها نیز باید تامین ش��ود و می توان‬ ‫نقش��ه های س��اختمانی را طوری طراحی کرد که پارکینگ‬ ‫هم داشته باشند‪.‬‬ ‫ادرس غلط ‪ ۲۵‬متری‬ ‫وضعیت‬ ‫بحرانی راه ها‬ ‫شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور‬ ‫بسته شده که عملیات اجرایی ان به زودی اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬عملیات چهارخطه کردن ورودی دیلم از سمت‬ ‫گناوه نیز در دس��ت انجام است که امیدواریم تا پایان‬ ‫امس��ال تکمیل ش��ده و مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به عملیات ساخت بزرگراه ساحلی دیر‪-‬‬ ‫کنگان گفت‪ :‬این طرح که با نام طرح وفاق ش��ناخته‬ ‫می شود‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال نیاز دارد‪ .‬عملیات‬ ‫زیرس��ازی این طرح حدفاصل دیر تا خور انجام ش��ده‬ ‫و اج��رای ای��ن پروژه در حوزه شهرس��تان کنگان نیز‬ ‫تا مرحله اجرای روس��ازی به پایان رس��یده است‪ .‬این‬ ‫مسیر در محدود میدان بنک به پارک ساحلی اسفالت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار رس��می در ایران حدود ‪۲۳۰‬‬ ‫ه��زار کیلومتر راه وجود دارد ک��ه ارزش ریالی‬ ‫انها ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫نگهداری از این ش��ریان های حیاتی که نقشی‬ ‫مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند نیاز‬ ‫به سرمایه گذاری و توجه ویژه دارد‪ ،‬با این حال‬ ‫مطالعات و مش��اهده های میدانی نشان می دهد‬ ‫این نگهداری نه در حد اس��تاندارد که بس��یار‬ ‫کمتر از ان است‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای اقتص��ادی غرب نی��ز به میزان‬ ‫قابل توجهی بر این روند تاثیر منفی گذاشته و‬ ‫منجر به افزایش سرس��ام اور نرخ قیر در کشور‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین فساد گسترده اقتصادی‬ ‫در موض��وع قیر و پیداش��دن دالالن��ی مانند‬ ‫«س��لطان قیر» و نیز نظارت ضعیف بر فروش‪،‬‬ ‫تخصی��ص‪ ،‬توزی��ع و مص��رف ان‪ ،‬نگه��داری‬ ‫جاده ها به عنوان رگ های حیاتی اقتصاد کشور‬ ‫را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪ .‬سامانه های‬ ‫مدیری��ت روس��ازی (‪ )PMS‬از س��ال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫(‪ ۱۹۷۳‬میالدی) پس از کنفرانسی در دانشگاه‬ ‫تگ��زاس پدید امدند و پای��ه ای برای نگهداری‬ ‫راه ها در سراس��ر جهان ش��دند‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫حتی کش��ورهای حاشیه خلیج همیشه فارس‬ ‫سال هاس��ت به طور حرفه ای و پیوس��ته از انها‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬در ایران کمتر از ‪ ۵‬سال از‬ ‫راه اندازی این سامانه در مرکز تحقیقات وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی می گ��ذرد و هن��وز گزارش‬ ‫دقیقی از اینکه کار به چه مرحله ای رس��یده‪،‬‬ ‫منتشر نشده است‪ .‬برنامه ریزی و هدف گذاری‬ ‫برای نگهداری و تعمیر ش��بکه به طور روزمره‬ ‫و ب��ه دور از برنامه ریزی ه��ای دقی��ق علمی و‬ ‫اقتصادی است که در برخی موارد‪ ،‬رنگ و بوی‬ ‫سیاس��ی نیز به خود می گی��رد چراکه ممکن‬ ‫اس��ت تحت تاثیر نظر نماین��دگان محلی نیز‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫پ��س از خروج امریکا از برجام همه کاالهایی‬ ‫که مستعد صادرات بودند‪ ،‬افزایش نرخ سرسام‬ ‫اوری داش��تند و دلیل این مس��ئله تفاوت نرخ‬ ‫داخل و خارج کشور به خاطر ارزش پایین ریال‬ ‫اس��ت‪ .‬قیر که بدون ان راهس��ازی و راهداری‬ ‫محلی از اعراب ندارد‪ ،‬از همین کاالها به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬خی��راهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬در حاشیه همایش قیر و اسفالت گفته‬ ‫بود «در ‪ ۱۲‬سال گذش��ته قیمت قیر در ایران‬ ‫‪ ۲۵۰‬برابر شده است‪ ».‬همچنین فساد گسترده‬ ‫اقتص��ادی در این حوزه به دلیل نبود نظارت بر‬ ‫ان‪ ،‬مس��ئله قیر و در نتیجه نگهداری راه ها را با‬ ‫مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫به ط��ور قط��ع درحال حاضر در ای��ران باید‬ ‫مسئله نگهداری راه ها اهمیتی دوچندان نسبت‬ ‫به س��اخت و توس��عه پیدا کن��د چراکه بخش‬ ‫مهم��ی از راه های کش��ور با رون��د فعلی رو به‬ ‫اضمحالل خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدی��رکل دفت��ر نگه��داری راه ها‬ ‫در س��ازمان راه��داری‪ ،‬نگه��داری نرم��ال (نه‬ ‫اس��تاندارد) راه های کشور ساالنه حداقل به ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان اعتبار نی��از دارد که کمتر‬ ‫از ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان به ان اختصاص داده‬ ‫می شود‪ .‬این کوتاهی‪ ،‬وضعیت راه های کشور را‬ ‫سال به س��ال وخیم تر و بحرانی تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫توجه ویژه به س��امانه های مدیریت روس��ازی و‬ ‫تمرکز بر فناوری ه��ای نوین از جمله رویه های‬ ‫حفاظتی‪ ،‬بخش هایی از این کس��ری بودجه را‬ ‫جبران خواه��د کرد‪ .‬همچنی��ن تجمیع منابع‬ ‫استانی به طور متمرکز در سازمان راهداری‪ ،‬از‬ ‫دیگر اقداماتی اس��ت که شرایط نگهداری راه ها‬ ‫را بهبود خواهد بخشید‪ .‬تا امروز نظارت جامع و‬ ‫دقیق��ی بر تخصیص‪ ،‬توزیع و مصرف قیر وجود‬ ‫نداشته است‪ .‬این مسئله به سادگی امکان پذیر‬ ‫است و اگر اجرا شود‪ ،‬تاثیر مستقیمی در بهبود‬ ‫نگهداری راه های کشور خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جاده ای به‬ ‫عن��وان متولی نگه��داری راه های کش��ور باید‬ ‫رویکردی تخصصی داش��ته باش��د و از ظرفیت‬ ‫نی��روی انس��انی توانمن��د خود به ط��ور کامل‬ ‫ب��ا برنامه ری��زی دقیق ب��رای پیش��برد اهداف‬ ‫نگهداری راه های کشور استفاده کند‪ .‬همچنین‬ ‫از سیاس��ی کاری و گ��وش ک��ردن ب��ه ح��رف‬ ‫سیاستمداران پرهیز کند‪.‬‬ ‫نگه��داری از س��رمایه های مل��ی‪ ،‬وظیفه ای‬ ‫همگان��ی به ویژه ب��رای متولیان امر اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن کار با دقت و برنامه دنبال نش��ود‪ ،‬تبعات‬ ‫جبران ناپذیری برای نسل حاضر و اینده خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ 11‬درصدی سفر با مترو در تهران‬ ‫فعالیت ‪ ۲۰۰‬مرکز‬ ‫تجاری پرخطر در تهران‬ ‫مع��اون رواب��ط کار وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی از وجود بی��ش از ‪ ۲۰۰‬مرکز تجاری‬ ‫پرخطر در تهران و درخواس��ت ای��ن وزارتخانه‬ ‫برای تعطیلی ‪ ۴۰‬واحد تجاری ناایمن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حاتم شاکرمی در همایش رونق‬ ‫تولید ملی در حوزه تجهیزات اتش نشانی با بیان‬ ‫اینکه بیش از یک س��وم حوادث ناشی از کار در‬ ‫حوزه ساخت وس��ازها رخ می ده��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪۱۷‬درص��د این حوادث منجر به فوت می ش��ود‪.‬‬ ‫ش��هرداری باید به عنوان صادرکننده پروانه های‬ ‫س��اخت در اجرای ایمنی‪ ،‬اقدامی اساسی انجام‬ ‫دهد زیرا صدور پروانه یکی از گلوگاه های ایمنی‬ ‫است‪ .‬ش��اکرمی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬مرکز تجاری پر خطر در تهران وجود دارد‬ ‫و وزارت کار‪ ،‬تع��اون و رفاه اجتماعی خواس��تار‬ ‫تعطیلی ‪ ۴۰‬واحد تجاری ناایمن است‪.‬‬ ‫توزیع ‪ 250‬هزار الستیک‬ ‫دولتی بین تاکسی ها‬ ‫مدیر عامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬با ه��دف حمای��ت از رانندگان‬ ‫تاکسی در کشور ‪ 250‬هزار حلقه انواع الستیک‬ ‫خ��ودرو با قیمت مصوب دولتی توزیع ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬مرتضی ضامنی افزود‪ :‬پیشنهادی‬ ‫برای ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارس��ال کردیم تا برخی کاالها از جمله‬ ‫کاالهای تنظیم ب��ازاری که دارای نرخ مصوب‬ ‫هستند در اختیار ما قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از خدمات ارائه شده به تاکسیرانان از ابان سال‬ ‫گذشته‪ ،‬توزیع الس��تیک و روغن موتور با نرخ‬ ‫مصوب دولتی است‪.‬‬ ‫ضامنی ادامه داد‪ 250 :‬هزار انواع الس��تیک‬ ‫س��مند‪ ،‬پژو و پرای��د در تفاهمنام��ه ای که با‬ ‫ش��رکت تولیدکننده منعقد ش��ده بود‪ ،‬به نرخ‬ ‫دولتی در بین رانندگان تاکسی شهرهای کشور‬ ‫توزیع ش��د‪ .‬از اذر امس��ال نیز توزیع الستیک‬ ‫تاکس��ی های ون اغاز و تاکن��ون بیش از هزار‬ ‫الستیک بین رانندگان توزیع شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی امام‬ ‫فرنوش نوبخت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران گفت‪ :‬به جز درامد اوراق‬ ‫مشارکت سال ‪ ۹۷‬که ‪ ۳۱‬تیر امسال به فروش رسید‪ ،‬پولی‬ ‫از دولت دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علی امام درباره علت تاخیر در اجرای طرح‬ ‫بهره برداری از یک ایس��تگاه ه مترو در هر ماه گفت‪ :‬وعده ما‬ ‫اغاز به کار متوس��ط ماهانه یک ایستگاه بود و احتمال دارد‬ ‫در یک ماه‪ ،‬هیچ ایس��تگاه مترویی به بهره برداری نرس��د اما‬ ‫در یک ماه‪ ۲ ،‬ایستگاه اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬علت تاخیر در بهره برداری از ایس��تگاه های‬ ‫جدید‪ ،‬فش��ارهای مالی اس��ت که مترو تهران با ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��رایط مالی مترو رضایت بخش نیس��ت و تکمیل‬ ‫ایستگاه ها نیاز به منابع مالی دارد‪.‬‬ ‫امام درباره اغاز به کار ایس��تگاه های جدید تا پایان س��ال‬ ‫گفت‪ :‬بهره برداری از دست کم ‪ ۳‬ایستگاه جدید تا پایان سال‬ ‫در برنامه مترو تهران قرار دارد‪ ،‬اما اغاز به کار انها نیز منوط‬ ‫به تامین هزینه های مالی است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که در مدت زمان گذشته از‬ ‫س��همیه بندی بنزی��ن و با توجه به دس��تور صدور پرداخت‬ ‫منابع حاصل از صرفه جویی مصرف سوخت به مترو‪ ،‬ایا پولی‬ ‫برای این نهاد از س��وی دولت واریز ش��ده است؟ گفت‪ :‬مترو‬ ‫تهران هنوز هیچ پولی به جز اوراق مشارکت سال ‪ ۹۷‬که ‪۳۱‬‬ ‫تیر امس��ال به فروش رسید‪ ،‬دریافت نکرده است‪ ،‬البته پول‬ ‫اوراق نیز به طور کامل واریز نشده است درحالی که ما هیچ‬ ‫منب��ع مالی دیگری نداریم‪ .‬او درباره بودجه ای که از س��وی‬ ‫شهرداری تهران در اختیار مترو قرار می گیرد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توجه به محدودیت های مالی شهرداری تهران‪ ،‬رقم کمی به‬ ‫مترو اختصاص داده می شود‪ .‬مدیرعامل مترو تهران در پاسخ‬ ‫به این پرسش که در بهمن و اسفند با موج مسافران در مترو‬ ‫روبه رو خواهیم ش��د‪ ،‬چه تمهیدی در این زمینه اندیش��یده‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬باید واگن های مترو افزایش یابد‪ .‬با اغاز به‬ ‫کار رسمی ایستگاه مترو مولوی‪ ۲ ،‬قطار به شبکه مترو تهران‬ ‫اضافه شد و ‪ ۴‬قطار دیگر در حال تکمیل است‪ ،‬اما تکمیل و‬ ‫وود این قطارها به خط نیازمند منابع مالی و نقدینگی کافی‬ ‫اس��ت‪ .‬امام ادامه داد‪ :‬برای اغاز به کار ‪ ۵‬ایستگاه دیگر در ‪۵‬‬ ‫ماه اینده‪ ،‬مترو تهران به ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان نقدینگی نیاز‬ ‫دارد که امیدواریم هرچه زودتر فراهم شود‪.‬‬ ‫او درباره پیش بینی افزایش موج مسافر در بهمن و اسفند‬ ‫با توجه به افزایش نرخ بنزین به طور حتم میزان مسافر افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬با گذشت حدود ‪ ۴۰‬روز از سهمیه بندی بنزین‪ ،‬تعداد‬ ‫مس��افران مترو ‪ ۱۱‬درصد افزایش داش��ته و به احتمال زیاد این‬ ‫رقم به ‪ 15‬درصد و باالتر نیز خواهد رسید‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه افزایش نرخ بنزین ب��ه طور حتم میزان‬ ‫مس��افر افزایش خواهد یافت‪ .‬با گذش��ت ح��دود ‪ ۴۰‬روز از‬ ‫سهمیه بندی بنزین‪ ،‬تعداد مسافران مترو ‪ ۱۱‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته و به احتمال زیاد این رقم به ‪ 15‬درصد و باالتر نیز‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹سرفاصله قطارها‪ 3.5 ،‬دقیقه‬ ‫همچنین مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو تهران در‬ ‫گفت وگو با فارس در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی بر ازدحام‬ ‫جمعیت در مترو گفت‪ :‬سرفاصله حرکت قطارها در خطوط‬ ‫نس��بت به گذشته کاهش یافته است‪ .‬من همه بعدازظهرها‬ ‫هنگام بازگشت به خانه از مترو خط ‪ ۴‬استفاده می کنم‪ .‬البته‬ ‫مش��کالتی وجود دارد که تالش کرده ای��م تمهیداتی برای ‬ ‫ان بیندیش��یم‪ .‬فرنوش نوبخت یاداور شد‪ :‬سرفاصله حرکت‬ ‫قطارها به طور متوسط ‪ 3.5‬دقیقه است ولی برای سرفاصله‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 2.5‬دقیقه طراحی ش��ده هر چه در توانمان است قطار‬ ‫وارد خطوط کرده ایم و در ادامه مسیر نیز قطارهای دیگری‬ ‫به مترو افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو با بیان اینکه تعداد‬ ‫مس��افران سرپا در هر خط روزانه به ‪ 900‬نفر هم نمی رسد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ی��ک قطار به طور متوس��ط ‪ 300‬صندلی دارد و‬ ‫تعداد مسافران سرپا و ایستاده در پایتخت براساس استاندارد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬س��اخت قطار بر اساس استانداردهای‬ ‫جهانی اس��ت و ‪ 80‬درصد مس��افران ایس��تاده و ‪ 20‬درصد‬ ‫نشس��ته هستند‪ .‬در برخی اوقات نیز تعداد مسافران سرپا و‬ ‫ایستاده‪ ،‬برابر می شوند‪ .‬بنابراین در ساعت های مختلف و در‬ ‫قطارها و خطوط مختلف‪ ،‬شرایط متفاوت است‪ .‬نوبخت بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬تالش کرده ایم در خطوط مختلف خدمات را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬تالش می کنیم در خط ‪ 6‬سرفاصله حرکت قطارها را‬ ‫از ‪15‬دقیقه به ‪ 10‬دقیقه برس��انیم تا کیفیت خدمت رسانی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری مترو تهران‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ش��لوغ ترین خط مترو‪ ،‬خط یک است‪ .‬ما همه‬ ‫موج��ودی قطارها را وارد چرخه خدمات رس��انی کرده ایم‪.‬‬ ‫اینکه در شرایط موجود مترو شلوغ است را قبول داریم ولی‬ ‫باید مدارا کنیم تا قطارهای بیش��تری به چرخه مترو اضافه‬ ‫شود‪ .‬همچنین باید مدارا کنیم تا پایانه های جدید راه بیفتد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1435‬‬ ‫پیاپی ‪2753‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫علی نعیمی‪ :‬در حالی که حدود یک ماه تا برگزاری س��ی‬ ‫و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر زمان باقی مانده است‪ ،‬اما‬ ‫هنوز فیلم های زیادی از جش��نواره س��ال گذشته رنگ پرده‬ ‫را ندیدند و سرنوشت اکران عمومی انها مشخص نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬از می��ان ‪ ۳۰‬فیل��م دو بخش اصلی‬ ‫«س��ودای س��یمرغ» و «نگاه نو» در سی وهفتمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر‪ ۱۲ ،‬فیلم هنوز اکران عمومی نشده اند که در میان‬ ‫انها فیلم های مطرحی حضور دارد که پیش بینی می ش��د به‬ ‫راحتی در یکی از سرگروه های سینمایی اکران شوند‪.‬‬ ‫با این حال شاهد هستیم اثاری که مشکل ممیزی ندارند‪،‬‬ ‫در فهرس��ت توفیقی ها نیس��تند و حتی از حض��ور بازیگران‬ ‫مطرح و قصه های خوب و س��اختار مناسب بهره می برند اما‬ ‫باز هم از اکران عمومی بازماندند‪.‬‬ ‫نسبت جشنواره فیلم فجر با ظرفیت اکران سینمای ایران‬ ‫یک نسبت دو س��ویه است‪ .‬گاهی مکمل همدیگر هستند و‬ ‫گاهی همدیگر را انکار می کنند‪ .‬انگار سینمای ایران راه خود‬ ‫را از جش��نواره ملی فیلم فجر جدا کرده است و تصمیم ها و‬ ‫اثاری که ساخته می ش��وند هیچ نسبتی با مهم ترین رویداد‬ ‫سینمایی کشور ندارد‪.‬‬ ‫نبود توازن در چرخه تولید و ظرفیت محدود اکران و نبود‬ ‫زیرس��اخت های سخت افزاری مناس��ب جهت رشد ظرفیت‬ ‫اکران باعث ش��ده است ش��رایط پخش در سینمای ایران با‬ ‫مولفه هایی خارج از قواعد کلی در تمام کش��ورهای صاحب‬ ‫سینما اداره شود‪.‬‬ ‫اص��ل بحث‪ ،‬برای ام��روز و دیروز نیس��ت؛ روایتی از چند‬ ‫سال س��ینمای ایران اس��ت‪ .‬اینکه توازنی بین چرخه تولید‬ ‫و ظرفیت اکران س��ینماها وجود ندارد؛ س��ینماگران در هر‬ ‫جلس��ه و نشس��تی این دغدغه را مطرح می کنند‪ ،‬به تبادل‬ ‫ارا می پردازند و س��عی می کنند راه حل��ی برایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫حت��ی گاه معترضان به این ش��رایط فری��اد می زنند اما گویا‬ ‫داس��تان حاالحاالها س��ر دراز دارد؛ این را می شود از اوضاع‬ ‫این روزهای سینما هم فهمید!‬ ‫فیلمنامه های��ی ک��ه ابت��دا از چن��د فیلتر رد می ش��وند‪،‬‬ ‫س��ینماگرانی که با سختی سرمایه گذار پیدا می کنند‪ ،‬ان را‬ ‫می س��ازند اما حاصل کارشان در نهایت تبدیل به فیلم هایی‬ ‫می ش��ود که بعد از نمایش یکی دو هفته ای‪ ،‬ان هم در یک‬ ‫بازه زمانی و فصل مرده به ناگاه از چرخه اکران کنار می روند‬ ‫و با وجود گالیه های ضمنی صاحبانش��ان در چند رس��انه و‬ ‫البت��ه بی توجهی مدیران‪ ،‬پرونده ش��ان با زیان مالی مختومه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این اما تازه روی خوش ماجرا اس��ت! در این بین هس��تند‬ ‫اثاری که تولید می ش��وند ت��ا فقط در کش��و بمانند‪ ،‬خاک‬ ‫بخورند و هیچ وقت فرص��ت رونمایی پیدا نکنند! هرقدر هم‬ ‫صاحبانشان اینجا و انجا بنشینند و از بی عدالتی هایی که در‬ ‫حقشان روا می ش��ود‪ ،‬بگویند‪ ،‬کاری از پیش نمی رود‪ .‬دیگر‬ ‫اثرشان‪ ،‬یک فیلم «هرگز متولد نشده» یا یک فیلم « ُمرده»‬ ‫لقب می گیرد که کم کم خودشان هم باورشان می شود تاریخ‬ ‫انقضای ان به پایان رسیده و حرفش بیات شده است‪.‬‬ ‫با همین رویکرد تحلیل و بررسی سهم فیلم های رونمایی‬ ‫ش��ده در جش��نواره س��ی وهفتم فیلم فجر با ترکیب اکران‬ ‫سینماها در سال ‪ ۹۸‬حاوی نکات جالبی است‪ .‬در حالی که‬ ‫حدود یک ماه دیگر به برگزاری جش��نواره سی وهشتم زمان‬ ‫باقی است و در بهترین حالت در دو نوبت دیگر شاهد تغییر‬ ‫عمده ترکیب اکران س��ینماها خواهیم ب��ود‪ ،‬از مجموع ‪۳۰‬‬ ‫فیلم بخش مسابقه ملی و نگاه نو جشنواره گذشته فجر هنوز‬ ‫‪ ۱۲‬فیلم فرصت اکران پیدا نکرده اند!‬ ‫بماند که فیلم های اکران شده هم به جز چند مورد خاص‪،‬‬ ‫وضعیت خوبی در اکران نداش��ته اند و به گواه سینماگران و‬ ‫س��ینماداران یکی از دالیل ان‪ ،‬همزمان��ی اکران چند فیلم‬ ‫پرف��روش به ویژه در اکران نوروز بود که این امر باعث ش��د‬ ‫همان ها ه��م نتوانند فروش زی��ادی را تجربه کنند؛ که این‬ ‫موضوعی دیگر است‪.‬‬ ‫ب��ا همه نابس��امانی های اک��ران اما نبای��د از تالش برخی‬ ‫صاحب��ان فیلم و در عین حال از انفع��ال برخی دیگر از انها‬ ‫برای رساندن اثارشان به چرخه اکران چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬فیلم اکران نش��ده فجر ‪ ۳۷‬ش��امل فیلم های سینمایی‬ ‫«بنفش��ه افریقایی» به کارگردانی مونا زندی حقیقی‪« ،‬پالتو‬ ‫ش��تری» به کارگردانی مه��دی علی میرزایی‪« ،‬تیغ و ترمه»‬ ‫ساخته کیومرث پوراحمد‪« ،‬جمشیدیه» ساخته یلدا جبلی‪،‬‬ ‫«خون خدا» س��اخته مرتضی علی عباس میرزایی‪« ،‬طال» به‬ ‫کارگردانی و نویسندگی پرویز ش��هبازی‪« ،‬ناگهان درخت»‬ ‫س��اخته صف��ی یزدانی��ان‪« ،‬دی��دن این فیلم جرم اس��ت»‬ ‫ساخته رضا زهتابچیان‪« ،‬حمال طال» ساخته تورج اصالنی‪،‬‬ ‫«روزهای نارنجی» ساخته ارش الهوتی‪« ،‬سونامی» ساخته‬ ‫میالد صدرعاملی و «یلدا» س��اخته مسعود بخشی می شود‪.‬‬ ‫در می��ان این فیلم ها اثاری دیده می ش��ود که گویا صاحبان‬ ‫انها بعد از بسته شدن پرونده سی و هفتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر‪ ،‬انها هم پرونده فیلم خود را بسته و به کناری نهاده اند!‬ ‫نگاهی به ‪ ۱۲‬فیلمی که از جشنواره سال گذشته در صف‬ ‫اکران مانده اس��ت ش��اید کمی بتواند معم��ای این اتفاق را‬ ‫بیشتر باز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنفشه افریقایی؛ مونا زندی حقیقی‬ ‫«بنفشه افریقایی» دومین فیلم سینمایی مونا زندحقیقی‬ ‫به ش��مار می اید که قصه ای متف��اوت در دل خود دارد‪ ،‬این‬ ‫فیلم روایتگر زندگی زنی به نام شکوه است که یک سال بعد‬ ‫از جدایی از همسرش فریدون‪ ،‬با دوست او رضا ازدواج کرده‬ ‫اس��ت اما بعد از سال ها وقتی ش��کوه می فهمد فریدون را به‬ ‫از وضعیت اکران فیلم هایی که از جشنواره سال گذشته هنوز رنگ پرده را ندیده اند‬ ‫دیدن این فیلم ها جرم است؟!‬ ‫از می��ان ‪ ۳۰‬فیلم دو بخش اصلی «س��ودای س��یمرغ» و «ن��گاه نو» در‬ ‫سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر‪ ۱۲ ،‬فیلم هنوز اکران عمومی نشده اند‬ ‫ک��ه در میان انها فیلم های مطرحی حضور دارند که پیش بینی می ش��د به‬ ‫راحتی در یکی از سرگروه های سینمایی اکران شوند‬ ‫خانه س��المندان برده اند و او بیمار ش��ده‪ ،‬ناراحت می شود و‬ ‫او را به خانه خودش و رضا می اورد تا از او مراقبت کنند‪.‬‬ ‫خالصه داس��تانی که هرچند در نگاه اول به نظر می رس��د‬ ‫از خ��ط قرمزه��ا عبور ک��رده اما داس��تان این فیل��م انقدر‬ ‫مالیم پیش می رود که نمی ش��ود گفت دست به تابوشکنی‬ ‫زده اس��ت‪ .‬ن��ه در بیان مس��ئله اش تند پیش م��ی رود و نه‬ ‫موضع گیری صریح��ی دارد‪ .‬یعنی انقدر دس��ت به عصا راه‬ ‫می رود که ایده ناب اولیه که اتفاقاً یک موضوع انسانی در دل‬ ‫خود دارد‪ ،‬از دست می رود‪.‬‬ ‫فیل��م از حضور بازیگرانی چون فاطمه معتمداریا‪ ،‬س��عید‬ ‫اقاخان��ی و رضا بابک به��ره می برد و از این نظر از فیلم هایی‬ ‫بود که ظرفیت حداقلی برای ورود به چرخه اکران را داشت‪.‬‬ ‫عوام��ل اصل��ی فیلم اما تمرک��ز اصلی خود را ب��ر حضور در‬ ‫رویدادهای س��ینمایی داخلی و خارجی گذاش��ته اند و هنوز‬ ‫اقدام و دورخیزی برای اکران عمومی فیلم نکرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پالتو شتری؛ مهدی علی میرزایی‬ ‫نخس��تین فیلم مهدی علی میرزایی که عالوه بر بخش نگاه‬ ‫نو جش��نواره به بخش سودای س��یمرغ هم راه یافته بود‪ ،‬از‬ ‫معدود فیلم های کمدی جش��نواره گذشته بود‪ .‬فیلمی که به‬ ‫دلیل تحصیل کارگردانش در رش��ته فلسفه‪ ،‬مباحث فلسفی‬ ‫هم به خطی روایی ان امیخته شده بود و خروجی اش بیشتر‬ ‫اش ش��له قلم کاری بود که نه منتقدان را راضی کرد و نه در‬ ‫جدول انتخاب های مردمی جشنواره فجر جایی پیدا کرد‪.‬‬ ‫این فیلم با بازی س��ام درخش��انی و بانیپال ش��ومون در‬ ‫نقش های اصلی‪ ،‬روایتگر داستان چند پسر مجرد دانشجوی‬ ‫اس و پ��اس اس��ت که یک کاف��ه را می گردانن��د‪ ،‬مطالعات‬ ‫فلسفی دارند اما دچار بحران های فکری و هویتی شده اند‪.‬‬ ‫فیلم با ویترین و قالب یک فیلم کمدی می توانست شانس‬ ‫خود را در اکران عمومی هم به ازمون بگذارد اما بعید نیست‬ ‫بازخوردهای مخاطبان جشنواره و واکنش های منفی نسبت‬ ‫به ان‪ ،‬عوامل را هم نسبت به تالش برای ورود ان به چرخه‬ ‫اکران ناامید کرده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تیغ و ترمه؛ کیومرث پوراحمد‬ ‫فیل��م تازه کیوم��رث پوراحمد هرچند ی��ک فیلم تراژیک‬ ‫اجتماعی بود اما محصول نهایی اش دفاع چندانی نداش��ت و‬ ‫حتی در همان زمان خبر رس��ید که دست به تدوین مجدد‬ ‫فیلم زده است‪.‬‬ ‫بعده��ا فیلم برای ثبت قرارداد به ش��ورای صنفی نمایش‬ ‫هم رفت‪ ،‬تبلیغات رسانه ای ان برای اکران عمومی هم کلید‬ ‫خ��ورد اما یک روز مانده ب��ه اغاز نمایش فیلم‪ ،‬تهیه کننده و‬ ‫کارگردانش در اعتراض به شرایط حاکم بر اکران سینماها‪ ،‬از‬ ‫اکران فیلمشان انصراف دادند‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته عل��ی قائم مقام��ی‬ ‫تهیه کننده «تیغ و ترمه» در برنامه‬ ‫هفت با اش��اره به انص��راف فیلم از‬ ‫چرخه اک��ران گف��ت‪ :‬برخی حتی‬ ‫احترام موی سفید کیومرث پوراحمد‬ ‫را نگه نداشتند‪.‬‬ ‫ما برای اکران‪ ،‬یک نسخه با تدوین‬ ‫جدی��د اماده کردیم و با ‪ 2‬اکرانی که داش��تیم بازخوردهای‬ ‫خوب��ی دریافت کردی��م اما روز قبل اکران با ‪ ۸‬س��الن برای‬ ‫اکران روبه رو ش��دیم ان هم تک سانس که اصال برای فیلم‬ ‫ما خوب نبود‪.‬‬ ‫قائ��م مقامی تاکید کرد‪ :‬ما برای اعتراض به وضعیت اکران‬ ‫این کار را انجام دادیم‪ .‬ما یکی از س��ینماهای دولتی را برای‬ ‫اکران میخواس��تیم که وقتی با مدیر ان سینما صحبت شد‬ ‫حتی یک س��انس هم به ما نداد! یعنی کیومرث پوراحمد با‬ ‫‪ ۴۵‬سال فیلمسازی حتی حق یک سانس هم نداشته است‪.‬‬ ‫این جریان حاکم بر اکران و سینما باعث این نوع وضعیت در‬ ‫اکران شده که باعث سوخت فیلم ها می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جمشیدیه؛ یلدا جبلی‬ ‫«جمشیدیه» دومین تجربه یلدا جبلی در مقام کارگردان‬ ‫محسوب می شود‪ .‬فیلمی که بر محوریت جامعه خشونت زده‬ ‫روایت خود را بنا کرده و سعی داشت مخاطب را از رفتارهای‬ ‫خش��ن بر حذر دارد و بگوید بی محابا دس��ت به عملی نزنید‬ ‫که منجر به خشونت شود‪ .‬در این فیلم سارا بهرامی و حامد‬ ‫کمیلی ک��ه پیش ت��ر در «ایتالیا ایتالیا» خوش درخش��یده‬ ‫بودن��د و یک ترکیب ت��ازه از بازیگران را به س��ینما معرفی‬ ‫کردند‪ ،‬باردیگر به صورت مش��ترک ایفای نقش کردند اما در‬ ‫«جمشیدیه» دیگر حتی از ان زوج جذاب هم خبری نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹خون خدا؛ مرتضی علی عباس میرزایی‬ ‫«خون خدا» دومین س��اخته مرتضی علی عباس میرزایی‬ ‫بعد از س��اخت فیلم «انزوا» بود‪ .‬فیل��م فرم گرا و تجربی که‬ ‫بیش��تر از یک فیلم سینمایی سروشکل کلیپ های مناسبتی‬ ‫تلویزیون البته با زمانی باالتر را داشت!‬ ‫با توجه به س��اختار «خون خدا» احتم��اال این فیلم تنها‬ ‫ش��انس نمایش در گروه س��ینمایی «هنروتجربه» را داشته‬ ‫باشد و بعید است حتی عواملش اصراری به ورود ان به چرخه‬ ‫اکران عمومی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹روزهای نارنجی؛ ارش الهوتی‬ ‫ارش الهوتی بیشتر به عنوان مستندساز در سینمای ایران‬ ‫شناخته شده بود و «روزهای نارنجی» نخستین تجربه او در‬ ‫مقام کارگردان سینمایی بلند محسوب می شد‪.‬‬ ‫فیلم با حضور هدیه تهرانی‪ ،‬مهران احمدی و علی مصفا از‬ ‫اثار جشنواره پسند سال گذشته سینمای ایران بود که اتفاقاً‬ ‫در رویداده��ای جهانی توفیقات پرش��ماری را هم به نام این‬ ‫فیلمساز ثبت کرد‪.‬‬ ‫فیل��م در قی��اس ب��ا دیگ��ر فیلم ه��ای توفی��ق یافته در‬ ‫جش��نواره های جهانی به واس��طه حضور بازیگ��ران مطرحی‬ ‫همچ��ون هدیه تهرانی و علی مصفا ش��انس ورود به چرخه‬ ‫اک��ران عمومی را هم دارد اما از زمان رونمایی در جش��نواره‬ ‫فجر ت��ا به امروز هنوز اظهارنظری درب��اره برنامه ریزی برای‬ ‫اکران عمومی ان از سوی تهیه کننده و کارگردانش رسانه ای‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طال؛ پرویز شهبازی‬ ‫«ط�لا» نام فیلمی اس��ت که پیش از ش��روع جش��نواره‬ ‫سی وهفتم فیلم فجر هم خبرس��از شده بود‪ ،‬چراکه ترکیب‬ ‫رامبد جوان به عنوان یکی از تهیه کنندگان و پرویز شهبازی‬ ‫به عنوان کارگردان از ان پروژه ای کنجکاوی برانگیز س��اخته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این فیلم که در بس��تر اجتماعی روایت می ش��ود داستان‬ ‫زندگ��ی جوانانی اس��ت که می خواهند رس��تورانی س��اده و‬ ‫کوچک راه اندازی کنند اما در مس��یر تحقق این هدف خود‪،‬‬ ‫با دس��ت اندازهایی مواجه می شوند و دس��ت به تصمیماتی‬ ‫غیرمنتظره و هزینه ساز می زنند‪.‬‬ ‫حضور هومن س��یدی‪ ،‬نگار جواهری��ان‪ ،‬طناز طباطبایی و‬ ‫مهرداد صدیقیان در مقام بازیگران اصلی «طال» در کنار نام‬ ‫رامبد جوان و پرویز ش��هبازی ویترین قابل دفاعی برای این‬ ‫فیلم س��اخته است که می توانس��ت متضمن موفقیت ان در‬ ‫اکران عمومی هم باشد‪ .‬فیلم پروانه نمایش هم دریافت کرده‬ ‫اما فع ً‬ ‫ال تهیه کنندگان ان یعنی رامبد جوان و محمد شایسته‬ ‫اقدامی برای اکران عمومی ان نکردند‪ .‬این دو تهیه کننده این‬ ‫روزه��ا فیلم دیگر خود یعنی «زیر نظر» به کارگردانی مجید‬ ‫صالحی را اماده ورود به چرخه اکران عمومی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناگهان درخت؛ صفی یزدانیان‬ ‫بعد از فیلم تحسین شده «در دنیای تو ساعت چند است»‬ ‫کم نبودند سینمادوس��تانی که منتظ��ر رونمایی از «ناگهان‬ ‫درخت» به عنوان دومین تجربه کارگردانی صفی یزدانیان در‬ ‫جشنواره سی وهفتم فیلم فجر باشند‪.‬‬ ‫«ناگه��ان درخت» را می توان در دس��ته فیلم های «هنر و‬ ‫تجربه»ای قرار داد؛ فیلمی که فضایی فانتزی و تجربی داشت‬ ‫و در عین حال یک فیلم شخصی از صفی یزدانیان بود‪.‬‬ ‫صفی یزدانی��ان در مقام کارگردان و پیمان معادی در مقام‬ ‫تهیه کنن��ده «ناگهان درخت» هنوز اقدام��ی برای اکران ان‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمال طال؛ تورج اصالنی‬ ‫تورج اصالنی از تصویربرداران س��ینمای ایران‪ ،‬در دومین‬ ‫تجربه کارگردانی اش س��راغ «حم��ال طال» رفت‪ .‬فیلمی که‬ ‫ایده ای ناب در دل خود دارد؛ داس��تان جست وجوی الماس‬ ‫توسط ‪ ۲‬کارگر ساده در میان انبوهی از فاضالب انسانی! اما‬ ‫این ایده بکر در حد همان ایده می ماند‪.‬‬ ‫«حمال طال» که تا امروز به صورت جدی پیگیر حضور در‬ ‫رویدادهای جهانی هم بوده است‪ ،‬بازیگر مطرحی ندارد و به‬ ‫همین دلیل شانس��ی برای توفیق در چرخه اکران نمی توان‬ ‫ب��رای ان قائل بود اما فارغ از این مس��ئله اصالنی و منصور‬ ‫سهراب پور در مقام تهیه کننده این فیلم هنوز دورخیزی هم‬ ‫برای اکران ان نداشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سونامی؛ میالد صدرعاملی‬ ‫«سونامی» از معدود فیلم هایی است که در این چند ساله‬ ‫با موضوع ورزش س��اخته شده و داستان ان با محوریت یک‬ ‫قهرمان ورزش��ی پیش می رود‪« .‬س��ونامی» هرچند تا امروز‬ ‫اکران نش��ده اما به واسطه ثبت قرارداد اکران‪ ،‬از فیلم های در‬ ‫انتظار نوبت نمایش محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یلدا؛ مسعود بخشی‬ ‫کارگردان فیلم «یک خانواده محترم» در س��ی و هفتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فج��ر «یلدا» را به نمایش گذاش��ت‪« .‬یلدا»‬ ‫بیش��تر با کارکرد ویترین های جهانی س��اخته ش��ده و بعید‬ ‫است از ابتدا روی اکران داخلی ان حسابی باز شده باشد!‬ ‫‹ ‹دیدن این فیلم جرم است؛ رضا زهتابچیان‬ ‫«دیدن این فیلم جرم اس��ت» نخستین تجربه کارگردانی‬ ‫رض��ا زهتابچی��ان محس��وب می ش��ود ک��ه به واس��طه نام‬ ‫غیرمتعارف��ش از همان ایام پیش از برگزاری جش��نواره هم‬ ‫جزو اثار کنجکاوی برانگیز بود‪.‬‬ ‫امیر اقایی‪ ،‬لیندا کیانی‪ ،‬حسین پاکدل و مهدی زمین پرداز‬ ‫بازیگران اصلی این فیلم هس��تند ک��ه روایت ان درباره یک‬ ‫گروگانگیری با هدف احقاق یک حق است؛ خط داستانی ای‬ ‫که باعث ش��د برخی مخاطبان جشنواره ای و منتقدان‪ ،‬حال‬ ‫و هوای فیلم را به «اژانس شیش��ه ای» تش��بیه کنند‪ .‬فیلم‬ ‫فرصت اکران عمومی را به دس��ت نی��اورده و خبرهای تایید‬ ‫نش��ده ای مبنی بر جلوگیری از اک��ران ان به دلیل موضوع‬ ‫ملتهب��ش می دهند که ت��ا به این لحظه هیچ خبر رس��می‬ ‫دریافت نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مافیایی که دست از سر سینما بر نمی دارد‬ ‫مازی��ار فکری ارش��اد منتق��د و‬ ‫کارشناس سینما با اشاره به شرایط‬ ‫ویژه اکران در س��ینمای ایران و به‬ ‫نمایش در نیامدن فیلم هایی که در‬ ‫جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقه‬ ‫حض��ور داش��تند در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪ :‬همه اهالی س��ینما‬ ‫نسبت به وجود مافیا در اکران اتفاق نظر دارند‪ .‬تهیه کننده ها‬ ‫و پخش کننده های��ی در س��ینمای ایران وج��ود دارند که به‬ ‫دلیل ایجاد یک اتمس��فر متفاوت و شرایط ویژه ای می توانند‬ ‫ب��ه راحتی یک فیلم ضعیف را ببرند باال و یک فیلم خوب را‬ ‫با سر به زمین بکوبند‪ .‬این افراد در سینما انقدر قدرت دارند‬ ‫که می توانند فیل��م را چه در زمان اکران و چه با ممانعت از‬ ‫اکران نابود کنند‪ .‬در ش��رایطی که ظرفیت سالن های سینما‬ ‫در کش��ور محدود است و بسیاری از سالن های سینما حول‬ ‫محور چند فرد به فعالیت هایش��ان ادامه می دهند‪ ،‬در چنین‬ ‫ش��رایطی می توان با نادیده گرفتن یک فیلم ان را از چرخه‬ ‫اکران بیرون گذاشت و نابود کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬از طرفی به دلیل ش��رایط اقتصادی‬ ‫حاکم بر کش��ور‪ ،‬سینمادارها و پخش کننده ها از نمایش اثار‬ ‫متفاوتی که با ذائقه امروز مخاطب فرق دارد می ترس��ند و با‬ ‫همان فرمول فیلم های کمدی سطح پایین حاضرند ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫فیلم بس��ازند و اکران کنند و سئانس ‪ ۴‬صبح برایش تدارک‬ ‫ببینند ولی فیلمی که دغدغه مند است و حرفی برای گفتن‬ ‫دارد پشت صف عریض و طویل اکران گرفتار می شود‪.‬‬ ‫این منتقد و مترجم سینمایی در ادامه با بیان اینکه چرخه‬ ‫اکران با نمایش اثار متفاوت و مس��تقل مش��کل دارد گفت‪:‬‬ ‫حت��ی اگر چنین فیلم هایی رنگ پرده را ببینند طوری با ان‬ ‫برخورد می کنند و سئانس های خلوت و صبح یک سینما را‬ ‫در اختیارش می گذارند که منجر به ورشکستگی صاحب اثر‬ ‫می شود و فیلم در گیشه شکست می خورد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجربه تلخ نمایش فیلم خانه پدری گفت‪:‬‬ ‫اکرانی که برای چنین فیلمی در نظر گرفتند به هیچ عنوان‬ ‫در شان و جایگاه این فیلم نبود و با وجود اینکه سوژه تلخی‬ ‫داشت اگر چند هفته دیگر روی پرده می ماند و ناجوانمردانه‬ ‫از چرخه اکران خارج نمی ش��د می توانست چند برابر فروش‬ ‫امروز‪ ،‬بفروشد‪.‬‬ ‫فکری ارشاد در پاسخ به این پرسش که شرط دبیر جشنواره‬ ‫فیلم فجر مبنی بر اولویت اکران در س��ال با فیلم هایی است‬ ‫که در جش��نواره فیلم فجر نمایش داده می شود؛ چطور این‬ ‫مس��ئله قابل اثبات و اجرا اس��ت گفت‪ :‬از اس��اس به چنین‬ ‫نگرشی نقد دارم‪ .‬این نوع نگرش با اصول حرفه ای همخوانی‬ ‫ن��دارد‪ .‬چرا که هیچ اجباری برای حضور در جش��نواره فیلم‬ ‫فجر نیس��ت و نباید تهیه کننده ه��ا و صاحبان اثار را مجبور‬ ‫ب��ه حضور در ای��ن رویداد کرد‪ .‬بس��یاری از تهیه کنندگان و‬ ‫کارگردانان س��ینما به دلیل شرایط ویژه جشنواره فیلم فجر‬ ‫که گاهی منجر به حاشیه های عجیب برای فیلم هایشان شده‬ ‫اس��ت عالقه ای به حضور در این رویداد ندارند و می خواهند‬ ‫در چرخه اکران حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬فیلم های خوبی که از دوره قبل مانده‬ ‫است متاس��فانه به دلیل همین نگرش هایی که گفتم امکان‬ ‫اکران پیدا نکردند‪ .‬فیلم «حمال طال» یا فیلم «طال» ساخته‬ ‫پرویز شهبازی یا فیلم «بنفشه های افریقایی» امکان نمایش‬ ‫عمومی را دارند و متاس��فانه در این چرخه با مشکل روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایین نامه ای که اکران را منظم کند‬ ‫سیدرضا صائمی منتقد و کارشناس‬ ‫س��ینما در گفت وگ��و ب��ا روزنام��ه‬ ‫ب��ا بیان اینکه نبود قانون در‬ ‫چرخه اکران مش��کالت بسیاری را‬ ‫ایجاد کرده اس��ت گفت‪ :‬بزرگترین‬ ‫معضل نب��ود نظام س��اختارمند در‬ ‫فرایند اکران اس��ت‪ .‬سینمای ایران‬ ‫در زمینه اکران س��اماندهی قانونی ندارد و متاثر از گروه های‬ ‫با نفوذ یا س��ینمادارها و س��رگروه های سینمایی که نفوذ در‬ ‫ش��ورای پروان��ه نمایش دارند مناس��بات اکران مهندس��ی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این منتقد سینما در ادامه گفت‪ :‬اگر قاعده ای وجود داشته‬ ‫باش��د و بگوییم فیلم هایی که در جش��نواره هس��تند نوبت‬ ‫بهتری دارند و عوامل قانونی در روند اکران تاثیرگذار باشند‬ ‫نه عوامل انسانی و رابطه ها‪ ،‬می توانیم به یک نظم بهتری در‬ ‫نمایش عمومی برسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نظ��ام جامعه شناس��ی راهکارهای‬ ‫مناسبی برای برون رفت از چرخه فرد محور پیش بینی کرده‬ ‫است گفت‪ :‬بحثی در جامعه شناسی داریم به عنوان عاملیت‬ ‫و س��اختار‪ .‬اگر ما روند مدیریت را در زمینه اکران از عاملیت‬ ‫یک یا چند نفر به سمت یک ساختار ببریم‪ ،‬انوقت خروجی‬ ‫ان نیز مورد رضایت همه خواهد بود‪.‬‬ ‫صائم��ی با بیان اینکه ذائقه عموم��ی با نگاه برخی فیلم ها‬ ‫فاصل��ه دارد گف��ت‪ :‬بعض��ی از فیلم های جش��نواره با ذائقه‬ ‫مخاطب عام هماهنگ نیست‪ .‬فیلم هایی که در پشت اکران‬ ‫می مانند یک بخش��ی به این دلیل اس��ت که نگاه منتقدان‬ ‫با ذائقه عمومی منطبق نیس��ت‪ .‬گاه��ی فیلم منتخب اهالی‬ ‫رس��انه و منتقدان با فیلمی که م��ردم در اکران به ان روی‬ ‫خوش نش��ان می دهن��د متفاوت اس��ت‪ .‬البت��ه منتقدان و‬ ‫مخاطبان س��ینما در یک جاهایی با هم همراه هستند‪ .‬مثل‬ ‫فیل��م «متری ش��یش و نیم» که هم توس��ط اهل فن مورد‬ ‫توجه قرار گرفت و هم فروش خوبی در گیشه داشت‪ .‬یا فیلم‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» با وجود انکه در جشنواره توانست‬ ‫س��یمرغ های اصلی را دریافت کند در نمایش عمومی نیز با‬ ‫فروش خوبی روبه رو بود‪ .‬این دست اثار توانسته اند به مرزی‬ ‫برس��ند که هم مولفه های هنری را رعایت کنند و هم قواعد‬ ‫گیشه را به خوبی می شناسند‪.‬‬ ‫این منتقد س��ینما با بیان اینکه اقتصاد س��ینما موضوعی‬ ‫اس��ت ک��ه نمی ت��وان ان را نادی��ده گرفت گفت‪ :‬بخش��ی‬ ‫از موض��وع اک��ران نش��دن فیلم ه��ا ب��ه اقتصاد س��ینما باز‬ ‫می گ��ردد‪ .‬فیلم ه��ا اگر نتوانند در گیش��ه س��وداوری کنند‬ ‫امنیت تجاری بس��یاری از حرفه های داخل س��ینما به خطر‬ ‫می افت��د‪ .‬وی ب��ا اش��اره به اینکه ش��ورای اک��ران نیازمند‬ ‫ایین نامه ای جدی و قابل دفاع است گفت‪ :‬باید ایین نامه ای‬ ‫تصویب شود که قوانین ان قوی تر از متغیرهای بیرونی عمل‬ ‫کند‪ .‬فیلم یک کاالی اقتصادی نیس��ت ک��ه قواعد عرضه و‬ ‫تقاض��ا تنها در نحوه ف��روش و ارائه ان تاثیرگذار باش��د‪ .‬ما‬ ‫درباره یک محصول فرهنگ��ی صحبت می کنیم که نیازمند‬ ‫ان است تا دولت با ایین نامه های خود شرایطی را فراهم کند‬ ‫که ذائقه عمومی رش��د پیدا کند و در کنار اثار سرگرمی ساز‬ ‫و گیشه پس��ند اث��ار قابل دفاع و فرهنگی ه��م امکان عرضه‬ ‫پیدا کنند‪ .‬گاهی فروش بیشتر لزوما به معنی کیفیت باالی‬ ‫فیلم نیس��ت‪ .‬بای��د راهکاری را پیدا کرد ک��ه با توجه به باال‬ ‫بودن ظرف تولید نس��بت به ظرف اکران‪ ،‬امکان نمایش اثار‬ ‫بیشتری از سینمای ایران فراهم شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 4‬دی‪ 28 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 25 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1435‬پیاپی ‪2753‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫«قلمی چند از گنجینه ملک مدنی»‬ ‫گشایش یافت‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫قیمت دام ‪ ۴۰‬درصد ارزان شد‪ ،‬قیمت گوشت نه!‬ ‫گفت وگو با ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫درباره نقش زنان ایرانی در رسانه‬ ‫ان که می دارد تیمار مرا ‪ ،‬کار من است‬ ‫و اجتماع��ی فعالیت می کردند و ش��اید حوزه تئاتر و س��ینما‬ ‫و ش��عر و ادبیات برایش��ان جذاب تر بود‪ ،‬ام��ا در دو دهه اخیر‬ ‫ش��رایط کار مهم تر و تعیین کننده تر از عالقه های ش��خصی‬ ‫نمود داشته است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر و طی چند سال اخیر شما هدایت‬ ‫یک روزنامه اقتص�ادی و صنعتی را بر عهده دارید‪.‬‬ ‫ه�ردوی ای�ن موضوعات یعن�ی صنع�ت و اقتصاد‬ ‫ب�ه نس�بت حوزه های اجتماع�ی‪ ،‬ادبی�ات‪ ،‬هنر و‪...‬‬ ‫در گذش�ته های نه چندان دور م�ورد توجه مردان‬ ‫روزنام�ه ن�گار ب�وده‪ .‬اما ام�روز روزنامه ن�گاران و‬ ‫خبرنگاران خانم مستعد و توانمند در عرصه صنعت‬ ‫و اقتصاد کار می کنند‪ .‬نظرتان در این مورد و دالیل‬ ‫ان چیست؟‬ ‫همانطور که عرض کردم‪ ،‬امروزه ش��رایط کار و نیاز به شغل‬ ‫مهم تر از عالقه شخصی است‪ .‬در چند روزنامه کامال تخصصی‬ ‫و در ح��وزه صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬اقتصاد مث��ل روزنامه‬ ‫‪ ،‬روزنامه گسترش تجارت‪ ،‬روزنامه گسترش صنعت‪،‬‬ ‫روزنامه روزگار معدن‪ ،‬روزنامه روزگار خودرو‪ ،‬روزنامه روزگار‬ ‫اقتصاد و چندین نش��ریه دیگر‪ ،‬تعداد همکاران زن بیش��تر از‬ ‫اقایان بوده و هس��ت‪ .‬س��ردبیر روزنامه‬ ‫خانم عاطفه‬ ‫خس��روی و سردبیر روزنامه روزگار خودرو خانم امیراحمدی‬ ‫و سردبیر روزنامه گسترش تجارت خانم طهرانی هستند‪.‬‬ ‫روزنام��ه روزگار معدن ک��ه به نظر می رس��د باید به دلیل‬ ‫مردانه بودن ش��غل معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توسط خبرنگاران‬ ‫مرد منتش��ر ش��ود در حال حاضر تیم کامال زنانه دارد‪ ،‬خانم‬ ‫ناطق س��ردبیر و خانم ه��ا اصغری‪ ،‬ثمن رحیم��ی راد‪ ،‬منیر‬ ‫حضوری و الباقی همه خانم هس��تند و یکی دو مرد خبرنگار‬ ‫هم که در این روزنامه بودند به مرور محو و حذف شدند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا این نظر را که بس�یار مطرح می کنند قبول‬ ‫دارید‪ :‬تفکر مردس�االرانه حاکم بر فضای رسانه ای‬ ‫م�ا (به واس�طه اینکه بس�یاری از صاحبان رس�انه‬ ‫مردان هس�تند) باعث ش�ده در دو ده�ه اخیر که‬ ‫رس�انه ها به لحاظ مالی شرایط بدی داشته و دارند‪،‬‬ ‫زنان روزنامه نگار را بیش�تر بکار بگیرند چون زنان‬ ‫حرف ش�نو تر هس�تند و حق�وق کمتری به نس�بت‬ ‫مردان می گیرند؟‬ ‫ممکن است در بعضی نشریات اینگونه باشد و چنین نگاهی‬ ‫هم حاکم باشد‪ ،‬اما همگانی نیست‪ .‬در دو موسسه مطبوعاتی‬ ‫و روزگار که مسئولیت ان با من است هیچ تفاوتی بین‬ ‫حقوق و دستمزد خانم ها و اقایان وجود ندارد و به قول نیما ان‬ ‫که می دارد مرا‪ ،‬کار من است‪.‬‬ ‫€ €و اگر نظریه مطرح ش�ده در سوال قبل را قبول‬ ‫کنی�م پس تع�داد روز افزون بانوان در رس�انه های‬ ‫جهان را چطور می توان ارزیابی کرد؟‬ ‫عرض کردم که س��وال قبل را من قبول ندارم و در ذهنیت‬ ‫من‪ ،‬تفاوت جنس��یتی وجود نداش��ته و فرقی بین همکاران‬ ‫خانم و اقای خود قائل نیستم‪.‬‬ ‫€ €ایا به نوعی تغییر نگرش رس�انه ای (با بیش�تر‬ ‫ش�دن تعداد بانوان روزنامه نگار) به مس�ائل موافق‬ ‫هس�تید یا هنوز غلبه را با اندیشه مردانه صاحبان‬ ‫رسانه های بزرگ کشور می دانید؟‬ ‫متاس��فانه شرایط جامعه همانگونه است که شما می گویید‬ ‫و غلبه با اندیش��ه مردانه صاحبان رسانه ها است‪ ،‬ولی دلیل ان‬ ‫در تفک��ر مردانه نیس��ت‪ ،‬دلیل اصلی در تفکر زنانه اس��ت‪ ،‬در‬ ‫تفکرخانم هایی اس��ت که حتی به ظاهرصاحب امتیاز و مدیر‬ ‫مس��ئول روزنامه و مجله ای هس��تند اما هم��ه اختیارات را به‬ ‫همس��ر واگذار کرده اند و خود انها بیشتر جنبه ویترین دارند و‬ ‫نامشان فقط در شناسنامه درج می شود که البته دالیل متعدد‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اداری‪ ،‬رانتی و امثالهم دارد‪.‬خانم ها باید در صورتی‬ ‫که مایل باش��ند با جرات و جسارت بیشتر وارد حوزه مدیریتی‬ ‫رس��انه ها بش��وند و ریسک پذیر باش��ند و تحمل بعضی از کم‬ ‫لطفی ها و یا عواقب مسئولیت پذیری را داشته باشند تا بتوانند‬ ‫همانن��د حوزه خبرنگاری‪ ،‬س��کان مدیریتی را هم در دس��ت‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫منتشر شده در ماهنامه فرهنگی اجتماعی ازما‬ ‫ ابان ‪98‬‬ ‫میراث‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫ارامش متزلزل‬ ‫رونمایی از مستندی درباره بهرام بیضایی‬ ‫نمایشگاه مجس��مه سپهر بختیاری با نام‬ ‫«عدن» در گالری شیرین برپاست‪ .‬باغ َع ْدن‬ ‫جایی اس��ت که نخستین انس��ان یعنی ادم‬ ‫و همس��رش حوا پس از افریده ش��دن‪ ،‬انجا‬ ‫زندگی می کردند‪ .‬اثاری که بختیاری در این‬ ‫مجموعه به نمایش گذاش��ته اس��ت نیز به نوعی نش��ان دهنده حضور انسان‬ ‫در فضایی ارام و دنج اس��ت که در ان هی��چ دغدغه ای جز ارتباط با محیط‬ ‫اطراف وجود ندارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه مجسمه سپهر بختیاری تا ‪ ۱۱‬دی در گالری شیرین برپاست‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند به ادرس خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬کوچه‬ ‫‪ ۱۳‬شماره ‪ ۵‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مستند «چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر» درباره بهرام‬ ‫بیضایی به کارگردانی فرش��ید قلی پور ‪ ۴‬دی در موزه س��ینما‬ ‫نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫ایین رونمایی از مس��تند «چریکه بهرام ی��ا ایمان به قدرت‬ ‫تصویر» به کارگردانی فرش��ید قلی پور که قرار اس��ت در گروه‬ ‫هنر و تجربه نمایش داده ش��ود‪ ،‬چهارش��نبه ‪ 4‬دی س��اعت ‪ 19:30‬در موزه س��ینما‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫این مستند در هشتاد دقیقه به تحلیل سینما و تئاتر بهرام بیضایی می پردازد‪.‬‬ ‫فرش��ید قلی پور فارغ التحصیل مدیریت صنعتی از دانش��گاه ازاد و دانش اموخته‬ ‫موسس��ه فرهنگی هنری کارنامه اس��ت‪ .‬مس��تند «چریکه بهرام ی��ا ایمان به قدرت‬ ‫تصویر» مورد تایید بهرام بیضایی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«بازرس جو» به شبکه پنج می اید‬ ‫«امیر» در راه است‬ ‫نخس��تین قسمت مینی س��ریال «بازرس‬ ‫جو» س��ه شنبه ‪ ۳‬دی ساعت ‪ ۲۳‬از شبکه پنج‬ ‫سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫س��ریال «ب��ازرس ج��و» محصول س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬فرانسه اس��ت و ژان رنو بازیگر مشهور‬ ‫س��ینمای فرانسه یکی از شخصیت های اصلی داس��تان در نقش «بازرس جو»‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این س��ریال‪ ،‬بازرس جو با اس��تفاده از دانش و ش��م پلیسی‪ ،‬از جنایت های‬ ‫مختلفی در پاریس پرده بر می دارد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «امیر» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫نیما اقلیما از ‪ 18‬دی در سینماهای کشور روی پرده‬ ‫خواهد رفت‪ .‬میالد کی مرام‪ ،‬س��حر دولت ش��اهی‪،‬‬ ‫هادی کاظمی‪ ،‬بهدخت ولی��ان‪ ،‬مصطفی قدیری‪،‬‬ ‫روش��نک س��ه قلعه گی‪ ،‬وحید منافی‪ ،‬مهدی عامل‬ ‫هاش��می‪ ،‬ارتین گلچین‪ ،‬مونا قاسمی‪ ،‬کسری محبوبی‪ ،‬بازیگران «امیر» هستند‪ .‬در‬ ‫خالصه داستان این فیلم امده‪« :‬علی در جست وجوی همسر سابق و پسرش به تهران‬ ‫می اید‪ .‬امیر با وجود مش��کالت خانوادگی‪ ،‬در تالش است که گرفتاری های ادم های‬ ‫اطرافش را به روش خود برطرف کند‪».‬‬ ‫اتش «نوتردام» دامن کریسمس را‬ ‫ِ‬ ‫هم گرفت‬ ‫در پ��ی اتش س��وزی م��اه‬ ‫اوریل کلیسای قرون وسطایی‬ ‫«نوت��ردام» ‪ ،‬م��ردم ب��رای‬ ‫نخس��تین بار در ‪ ۲۰۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته قادر نخواهند بود روز‬ ‫کریسمس در این کلیسا تجمع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ‪ ،‬س��خنگوی اس��قف اعظم پاریس در مصاحبه ای‬ ‫ب��ا رویترز بیان می کند‪« :‬هیچ تجمع نیمه ش��بی در کلیس��ای نوتردام‬ ‫صورت نخواهد گرفت‪ .‬اخرین بار چنین اتفاق مشابهی در جریان انقالب‬ ‫فرانس��ه رخ داد‪ .‬هرساله شاهد تجمع مردم در روز کریسمس در نوتردام‬ ‫بوده ایم‪ ».‬‬ ‫پانزدهم اوریل‪ ،‬اتش بخش هایی از س��قف و مناره کلیس��ای تاریخی‬ ‫نوتردام را نابود کرد‪ ،‬با این حال اثار هنری و تاریخی ارزش��مندی که در‬ ‫این کلیسا نگهداری می شدند در کنار برج های اصلی و دیوارهای بیرونی‬ ‫ان سالم باقی ماندند‪.‬‬ ‫کشیش ارشد این کلیسا می گوید‪« :‬این موضوع ناراحت کننده است‬ ‫چرا که دوس��ت داشتیم کریس��مس را در نوتردام جشن بگیریم‪ ،‬اما در‬ ‫همین حال امیدهایی برای بازس��ازی این بنا وجود دارد؛ برای مثال این‬ ‫جرثقیل بزرگ کمک خواهد کرد تا این داربس��ت های عذاب اور را جدا‬ ‫کنیم‪ ».‬داربس��تی که این کشیش به ان اش��اره دارد در حقیقت همان‬ ‫داربست فلزی است که پیش از حادثه اتش سوزی برای مرمت بخشی از‬ ‫بنای این کلیسا نصب شده بود‪ ،‬اما در جریان اتش سوزی ذوب شد‪ .‬این‬ ‫کشیش می افزاید‪« :‬کریسمس همان جشن گرفتن امید است‪ .‬بگذارید‬ ‫چند سال دیگر صبر کنیم‪».‬‬ ‫چرا حتی خودخواه ترین افراد هم‪ ،‬باید‬ ‫نسبت به گسترش «فقر» حساس باشند؟‬ ‫فیلیپ کاتلر‪:‬‬ ‫اول‪ :‬زندگی های هدررفته‬ ‫فقر به معنای هدر رفتن زندگی افرادی اس��ت که اگ��ر قادر به بهره برداری کامل از‬ ‫توانمندی های بالقوه خود بودند‪ ،‬به ش��کوفایی می رسیدند و جامعه را نیز از میوه های‬ ‫استعداد خود بهره مند می کردند‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬نقش مخرب اجتماعی‬ ‫فق��را‪ ،‬نه تنها از اس��تعدادهای نهفته خویش برای ارتقای زندگ��ی خود‪ ،‬خانواده و‬ ‫جامعه اس��تفاده نمی کنند‪ ،‬بلکه باالجبار و از س��ر ناچاری‪ ،‬بعضا با درگیر ش��دن در‬ ‫فعالیت های مخربی چون تکدی گری س��ازمان یافته‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬خودفروش��ی‪ ،‬سرقت و‬ ‫سایر فعالیت های مجرمانه به سالمت جامعه اسیب می زنند‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬گسترش بیماری ها‬ ‫افراد فقیر مس��تعد انواع بیماری ها هس��تند که عالوه بر خود و اطرافیان‪ ،‬می توانند‬ ‫تم��ام جامعه را نیز تح��ت تاثیر قرار دهند‪ .‬مثال بیماری هایی چ��ون ایدز و ماالریا در‬ ‫کش��ورهای فقیر افریقایی ش��یوع بیش��تری دارد و عدم اگاهی و توجه فقرا نسبت به‬ ‫سالمتی خود‪ ،‬باعث تهدید سالمت در سطح جهانی می شود‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬سوء استفاده سیاسی‬ ‫شرایط سخت زندگی و ناامیدی موجود در جوامع فقیر‪ ،‬راه را برای مدعیان حمایت‬ ‫و نجات باز می کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬جوامع فقیر بستر مناسبی برای گسترش عقاید افراطی سیاسی همچون‬ ‫کمونیسم‪ ،‬فاشیسم و افراط گرایی مذهبی هستند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مشاهده می کنیم‬ ‫که القاعده و طالبان پیروان خود را در فقیرنش��ین ترین مناطق مناطق جس��ت وجو‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬منافع کسب وکارها از توسعه مناطق فقیرنشین‬ ‫برندهای صنعتی بزرگ جهان از فقرا برای تولید محصولش��ان استفاده می کنند و‬ ‫این کار به خاطر پایین امدن هزینه نهایی و سود بیشتر است‪.‬‬ ‫ششم‪ :‬بحران مهاجرت‬ ‫امروزه‪ ،‬در بس��یاری از کش��ورهای دنیا‪ ،‬ساکنان ش��هرهای بزرگ با معضل هجوم‬ ‫گس��ترده افراد کم درامد از روستاها و شهرهای کوچک مواجه هستند؛ پدیده ای که‬ ‫تبعات منفی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیس��ت محیطی را ایجاد نموده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بسیاری از ساکنان کشورهای پیشرفته‪ ،‬از هزینه های اقتصادی و اجتماعی مهاجرانی‬ ‫که به امید یافتن زندگی بهتر‪ ،‬به طور قانونی یا غیرقانونی از مناطق فقیرنشین به این‬ ‫کشورها کوچ کرده اند رنج می برند‪.‬‬ ‫بنابراین واقعیت ان اس��ت که عوارض ناش��ی از گس��ترش فق��ر‪ ،‬می تواند به افراد‬ ‫غیرفقیر نیز اس��یب وارد کند‪ .‬در نتیجه عالوه بر مس��ئولیت های اخالقی و انسانی در‬ ‫قب��ال فقر‪ ،‬حتی با در نظر گرفتن خودخواهانه تری��ن نگرش ها نیز‪ ،‬همه ما موظف به‬ ‫تالش برای ریشه کن کردن پدیده شوم «فقر» هستیم‪.‬‬ ‫منب�ع‪ :‬فیلیپ کاتلر‪ ،‬نویس�نده کتاب ه�ای مرجع در ح�وزه بازاریابی و‬ ‫بازاریاب�ی اجتماعی‪ .‬ترجمه و تلخیص‪ :‬موسس�ه مطالعاتی «حامیان فردا»‬ ‫‪ -‬مجله ژوران‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫ناصر بزرگمهر روزنامه نگاری قدیمی اس��ت و سال هاست‬ ‫ک��ه مدیری��ت دو روزنامه‬ ‫و روزگار را ب��ه عهده دارد و‬ ‫ظاه��را از همکاری خانم ها در انتش��ار این دو روزنامه بس��یار‬ ‫راضی اس��ت و این ها همه دلیل انجام گفت وگویی با او درباره‬ ‫زنان روزنامه نگار است‪.‬‬ ‫€ €جناب بزرگمهر شما بیش از چهار دهه است که‬ ‫راه اندازی و اداره نش�ریات‪ ،‬مجلات و روزنامه های‬ ‫مختلفی را بر عهده داشته اید‪ .‬با توجه به این تجربه‬ ‫افزایش تع�داد بانوان در تحریریه های نش�ریات را‬ ‫طی سه دهه اخیر محصول چه عواملی می دانید؟‬ ‫نخستین عامل حضور زنان و دختران در محیط دانشگاهی‬ ‫و تحصی��ل تع��داد ب��االی انها در رش��ته های علوم انس��انی‬ ‫اس��ت دومین علت را باید در شرایط اقتصادی و‬ ‫دانش��گاهی‬ ‫ُ‬ ‫نی��از مالی برای کار کردن و تش��کیل خانواده و رفع کمبودها‬ ‫بر اس��اس کار کردن دو طرفه و تس��اوی حق��وق زن و مرد در‬ ‫راه اندازی ش��رایط خانه و خانواده جس��ت وجو کرد‪ .‬سومین‬ ‫عامل را رش��د فرهنگی و تغییر ش��رایط اجتماعی و نیاز زنان‬ ‫ب��ه محیط کار خارج از خانه می دانم‪ .‬چهارمین علت عش��ق و‬ ‫عالقه بان��وان به دانایی و عالوه ب��ر ان‪ ،‬فرهنگ فطری و ژنی‬ ‫انها در جس��ت وجو ک��ردن و اگاهی یافت��ن و برطرف کردن‬ ‫کنجکاوی های ناخوداگاه اس��ت که زنان را به سمت حرفه ها‬ ‫و دان��ش روزنامه نگاری‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬روانشناس��ی‪ ،‬مردم‬ ‫شناسی و حوزه های علمی مشابه می کشاند‪.‬‬ ‫€ €رون�د افزایش تعداد خانم های روزنامه نگار طی‬ ‫س�ه دهه گذش�ته به لحاظ کیفی چگونه و تابع چه‬ ‫عواملی بوده است؟‬ ‫من بیش��ترین عامل را در خروجی دانشگاه ها و تحصیالت‬ ‫روزنامه ن��گاری می دانم‪ ،‬به تجرب��ه در ده ها کالس درس در‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬دانشگاه ازاد و دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫دیده ام که تعداد دانش��جویان دختر همیشه بیشتر از اقایان‬ ‫ب��وده و حت��ی عالقه مندی و توجه انها به دروس هم بیش��تر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫€ €خانم ها بیشتر در کدام زمینه های روزنامه نگاری‬ ‫عالقه مند به فعالیت هستند؟‬ ‫محدودیت خاصی در ذهن ندارم‪ .‬در دهه پنجاه و ش��صت‪،‬‬ ‫معموال خبرنگاران زن بیش��تر در حوزه های فرهنگی و هنری‬ ‫اثار خوشنویس��ی متعلق به مجموعه خصوصی ملک مدن��ی به همت گالری ترانه‬ ‫باران در موزه ملی ایران به نمایش درامد‪.‬‬ ‫ایین گش��ایش نمایش��گاه «قلم��ی چند از گنجین��ه ملک مدن��ی» روز با حضور‬ ‫عالقه مندان هنر خوشنویسی در موزه ملی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراس��م جبرئیل نوکنده‪ ،‬مدیر موزه ملی ایران گفت‪ :‬این اثار نش��ان‬ ‫می دهن��د مهندس ملک مدنی در تالش بوده تا با وس��واس و دقت نظر گنجینه ای از‬ ‫اثار ارزشمند این سرزمین گوهر خاک را جمع اوری کند و این نمایشگاه روایتی است‬ ‫بر عمری ممارست بر این عشق‪.‬‬ ‫پس از ان ایدین اغداش��لو با ابراز خوش��حالی از اینکه فرصتی پیش امده اس��ت تا‬ ‫درباره مجموعه داری صحبت کند‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه داری کار دشواری است و اغلب به‬ ‫این فکر کردم که چرا ادم ها این کار را می کنند‪ .‬به نظر می رسد این کار دلیل اقتصادی‬ ‫دارد اما در واقع این طور نیس��ت‪ .‬وقتی این تمایل و وسوس��ه به جان کس��ی می افتد‬ ‫متوقف کردن ان دش��وار اس��ت‪ .‬انسان با سعی در مجاور ش��دن با یک شیء با ارزش‪،‬‬ ‫ارزش خ��ود را اف��زون می داند‪ ،‬پس به جمع اوری اثار هنری ب��ا ارزش اقدام می کند‪.‬‬ ‫کس��ی که با این اثار مجاور می شود عشق ان را می برد و در این صورت خرید و فروش‬ ‫به تنهایی برای او اهمیتی ندارد‪.‬‬ ‫اغداشلو ادامه داد‪ :‬مجموعه داری کار خطیری است که ارزش فرهنگی زیادی دارد‪.‬‬ ‫حتی موزه های بزرگ دنیا از مجموعه های خصوصی س��ر براورده اند و هسته مرکزی‬ ‫انها حاصل ش��ور و عش��ق ادمی بوده که س��عی کرده ارزش ها را کنار هم بگذارد‪ .‬این‬ ‫مجموعه ه��ا در مرحله اول گرداوری‪ ،‬هدف این را نداش��تند که در معرض دید عموم‬ ‫قرار بگیرند و در واقع هیچ مجموعه داری در ابتدای گرداوری اش��یاء کوچک و بزرگ‬ ‫تصوری از مجموعه دار شدن یا نمایش دادن این اثار ندارد‪ ،‬اما روزی می رسد که او به‬ ‫مجموعه خود نگاه می کند و از خود سوال می کند با اینها چه کنم؟ بعد از من این اثار‬ ‫چه می شوند؟ بنابراین نتیجه منطقی این است که اثار تبدیل به یک موزه شود و این‬ ‫موضوع تاثیر مهمی در فرهنگ مردم خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این ایین س��ید مجتبی حس��ینی‪ ،‬معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫با بیان اینکه امروز از دریچه انچه در مجموعه ها مانده است می توانیم گذشته خود را‬ ‫ببینیم‪ ،‬گفت‪ :‬اثاری که از رودخانه مجموعه بودن به دریای موزه بودن تبدیل شدند‪،‬‬ ‫توانستند تاریخ و فرهنگ ما را نمایان کنند‪ .‬اینکه امروز مجموعه ای مانند ملک مدنی‬ ‫می تواند در معرض دید و داوری قرار بگیرد و مایه گفت و گو ش��ود فرصت درخش��انی‬ ‫برای عالقه مندان فرهنگ و هنر است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه گنجینه بزرگی که به دس��ت حافظان و حامیان هنر باقیمانده‬ ‫است باعث ش��ده ما مردم ثروتمندی باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬خالقان‪ ،‬حامیان و حافظان هنر و‬ ‫فرهنگ‪ ،‬س��ه رکنی هستند که می کوش��ند ضلع چهارم یعنی مردم جامعه را تغذیه‬ ‫کنند‪ .‬در گذش��ته در کنار هنرمندان‪ ،‬حامیان زیادی وجود داش��تند اما امروزه تعداد‬ ‫حامیان خصوصی فراوان نیست‪ ،‬بلکه بیشتر دستگاه های دولتی نقش حامی را دارند‪.‬‬ ‫درحالی که در کش��ورهای دیگر نهاده��ای غیردولتی به جرگ��ه حامیان اثار هنری‬ ‫پیوستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نمایش��گاه « قلمی چند از گنجینه ملک مدن��ی» با حمایت گالری‬ ‫تران��ه ب��اران تا ‪ 15‬دی ماه از س��اعت ‪ 8‬تا ‪ 16‬در بخش هنر اس�لامی موزه ملی ایران‬ ‫برپاس��ت و مجموع��ه محمد حس��ن ملک مدنی ک��ه دارای مج��وز از وزارت میراث‬ ‫فرهنگی اس��ت ب��ا اث��اری از میرعماد‪ ،‬می��رزا غالمرض��ا اصفهان��ی‪ ،‬زین العابدین‬ ‫اصفهانی‪ ،‬گلزار‪ ،‬اس��ماعیل جالیر‪ ،‬ملک محمد قزوین��ی و‪ ...‬در ان به نمایش درامده‬ ‫است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!